| | 

m m
.ΔόΑ΍ήϟ΍ Δ˶ Ϩδϟ΍ ϲϓ Ϣϳήϣ (1
.Δ˶ ϔϴΤμϟ΍ ϰϠϋ ϑήθΗ ΔϤϠόϤϟ΍ (2
.ΔΒγΎϨϣ Ε
˶ ΎϋϮοϮϣ Ϧϋ ΚΤΒΗ Ϣϳήϣ (3

˶ ΎϫΎϜϔϟ΍ Ϧϣ Ύ˱Όϴη ϡΪϘΗ ϰϨϣ (4
.Ϣ˶ γήϟΎΑ ϡϮϘΗ ΔϴϤγ (5
.ΔϓΎΤμϟ΍ Δ˶ ϘΑΎδϣ ϰϟ· ΔϔϴΤμϟ΍ Ϟμϔϟ΍ ϡΪϗ (6

˶ μϔϠ˰˰˰ϟ Ύϫ˶ήϜη Ϧϋ ΓήϳΪϤϟ΍ ΕήΒϋ (7 

*+, 
m%   

!  

&' 

"( )
" 
m 
m
"
.,-*  

#$
( )

m |m|m|mϩάϫmϰϤδΗ 

Ϥ΋mΓέ|mϜΗm
ϫΪ m m
ϤϠϜ 

Ú$/ . 
0'
ΔγέΪϤϟ΍ ................ΪϤΣ΃ ΐϫΫ 

Ú$/ . 
0'
ΔγέΪϤϟ΍ ϰϟ· ΪϤΣ΃ ΐϫΫ 

Ú$/ . 
0'
.ήϳήδϟ΍............ ϯΪϫ ΖϣΎϧ 

Ú$/ . 
0'
.ήϳήδϟ΍ ϰϠϋ ϯΪϫ ΖϣΎϧ 

Ú$/ . 
0'
.ΔϘϳΪΤϟ΍............. ΓέΎγ Ζϳ΃έ 

Ú$/ . 
0'
.ΔϘϳΪΤϟ΍ ϲϓ ΓέΎγ Ζϳ΃έ 

Ú$/ . 
0'
ΓϭΰϏ ......... ΔϤϠόϤϟ΍ ΖΛΪΤΗ
.ϕΪϨΨϟ΍ 

Ú$/ . 
0'
.ϕΪϨΨϟ΍ ΓϭΰϏ Ϧϋ ΔϤϠόϤϟ΍ ΖΛΪΤΗ 

Ú$/ . 
0'
.ϲΘϘϳΪλ .... ΔϳΪϫ ΖϣΪϗ 

Ú$/ . 
0'
.ϲΘϘϳΪμϟ ΔϳΪϫ ΖϣΪϗ 

Ú$/ . 
0'
.ϲΘϘϳΪμϟ ΔϳΪϫ ΖϣΪϗ 

Ú$/ . 
0'
.ϲΧ΃..... Ύ˱ϤϠϗ ΕάΧ΃ 

Ú$/ . 
0'
.ϲΧ΃ Ϧϣ Ύ˱ϤϠϗ ΕάΧ΃ 

Ú$/ . 
0'
.Γή΋Ύτϟ΍.... ϲΑ΃ ήϓΎγ 

Ú$/ . 
0'
.Γή΋ΎτϟΎΑ ϲΑ΃ ήϓΎγ 

m1$/m0'
......... ϰϟ· ΪϨϫ ΕήϓΎγ

*4/

m23 

53 

.˶ νΎϳήϟ΍ ϰϟ· ΪϨϫ ΕήϓΎγ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful