P. 1
Dieu khien dong co buoc

Dieu khien dong co buoc

|Views: 59|Likes:
Published by pjsoga001

More info:

Published by: pjsoga001 on Mar 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

U4D

74HC14
9 8
U4B
74HC14
3 4
74HC14
11 10
U7
LM7812/TO
1
2
3
VIN
G
N
D
VOUT
C2
0.1uF
R4
330
J1
12VDC/3A
1
2
R2
10K
U4A
74HC14
1 2
R3
330
Q5 B688
Q3
TIP122
C8
0.1u
R7 100K
C7
0.1u
+5V
U6
LM7805/TO
1
2
3
VIN
G
N
D
VOUT
U2 74LS192
15
1
10
9
3
2
6
7
12
13
1
6
8
14 11
5
4
P0
P1
P2
P3
Q0
Q1
Q2
Q3
CO
BO
V
C
C
G
N
D
CLR LOAD
CLKU
CLKD
C5
0.1uF
U3 74LS138
1
2
3
15
14
13
12
11
10
9
7
1
6
8
6
4
5
A
B
C
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
V
C
C
G
N
D
G1
G2A
G2B
Q1
TIP122
C1
0.1uF
Q2
TIP122
R6 330
R5
330
C11
0.1u
R1
10K
+5V
C10
0.1u
+5V
Q4
TIP122
+5V
C6
10uF
U5
nut-nhan
1 2 3
45
1 2 3
45
C9
102
U4C
74HC14
5 6
R8
3.3/3W
J2
CON6
1
2
3
4
5
6
C4
0.1uF
+5V
C3
0.1uF
+5V
U1 NE555
3
48
1
5
2
6
7
OUT
R
S
T
V
C
C
G
N
D
CV
TRG
THR
DSCHG
+5VExplain:
+ IC 555 tạo sóng vuông với tần số thay đổi được bằng biến trở R7.

+ IC 74HC192 nhận xung vuông để đếm lên hoặc đếm xuống 4 bit. Do động cơ bước có 4 pha nên ta chỉ sử dụng 2 bit thấp của IC
74HC192.
............- Khi 74HC192 đếm lên thì nó sẽ đếm từ 00 ---> 100 rồi lặp lại như cũ.
............-Khi 74HC192 đếm xuống thì nó sẽ đế từ 11 --> 1111 rồi lặp lại như cũ.

+ IC 74HC138 là IC giải mã 3 sang 8, ngõ ra tác động ở mức thấp. Do động cơ bước có 4 pha nên chỉ sử dụng chế độ giải mã 2 sang
4.

+ Ngõ ra IC 74HC138 không đủ dòng cấp cho các transistor công suất và để tiết kiệm nguồn dây Com của động cơ bước treo lên
nguồn +12V nên phải dùng thêm cổng đảo 74HC14.

. ..... + IC 74HC192 nh n xung vuông m lên ho c m xu ng 4 bit..... Do ng cơ bư c có 4 pha nên ch s d ng ch gi i mã 2 sang + Ngõ ra IC 74HC138 không dòng c p cho các transistor công su t và ngu n +12V nên ph i dùng thêm c ng o 74HC14.... ngõ ra tác 4.... Do ng cơ bư c có 4 pha nên ta ch s d ng 2 bit th p c a IC 74HC192.. ng m c th p.. ti t ki m ngu n dây Com c a ng cơ bư c treo lên . t 11 --> 1111 r i l p l i như cũ....Khi 74HC192 m lên thì nó s m t 00 ---> 100 r i l p l i như cũ..Explain: + IC 555 t o sóng vuông v i t n s thay i ư c b ng bi n tr R7.-Khi 74HC192 m xu ng thì nó s + IC 74HC138 là IC gi i mã 3 sang 8....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->