B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.

com¡¡ Page 1

SuPRFHA SuPRFHA SuPRFHA SuPRFHAlA lA lA lA
ARFtFl ARFtFl ARFtFl ARFtFl


B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 2

ntro...
P|aneta Meton. |eaeänu| cìvì|ìzatìeì Aeonìce. adäpostea în prezent o popu|atìe
decìmatä de räzboì. între natìvì sì noìì sosìtì. o rasä umanoìdä. ce se deosebeau de
metonìenì. doar prìn depìementarea ìrìsu|uì. sì a cu|orìì sânee|uì. care era |a
metonìenì rosìe. ìar |a noua rasä. terronì era a|bästruìe. Päzboìu| început cu douä
decenìì în urmä. era departe de a se fì termìnat. ambe|e tabere reusìserä sä tìnä conf|ìctu|
|a eranìte|e ce|or douä asa-zìse ìmperìì. ìar ca actìune paramì|ìtarä se fo|osea atacurì|e sì
sabota[e|e asupra prìncìpa|e|or centre economìco-mì|ìtare a|e ce|or douä ìmperìì.
Uonducätorìì ce|or douä specìì. au hotärât. în ce|e dìn urmä cä o actìune mì|ìtarä
sau chìar o neeocìere. era de preferat. fatä de aceste acte terorìste. care |oveau puternìc în
popu|atìa noncombatantä. Astfe| cä |a fìna|. în urma uneì întrevederì |a nìve| îna|t s-a a[uns
|a o propunere destu| de cìudatä. aceea de a se oreanìza o |uptä a|e ce|or maì bìne
preeätìte trupe de so|datì a|e ce|or douä specìì. ìar cea care v-a învìnee va avea accesu|
necondìtìonat. sì va detìne în ce|e dìn urmä märu| dìscordìeì. |ucru| de |a care s-a început
acest räzboì. adìcä sìsteme|e 0uareck.
5ìsteme|e 0uareck. reprezentau de a|tfe| un sector de curând cartoerafìat. af|at |a
aproxìmatìv 5 sa|turì dìmensìona|e. |a po|u| sudìc a| ea|axìeì 0emetrìus. unde ce|e douä
rase erau în prezent în conf|ìct. 0ìferente|e evìdente de cu|turä. sì de percepere. au fäcut ca
în scurt tìmp de |a întâ|nìrea de erad I a ce|or douä specìì. sä se a[uneä |a mìcì
neânte|eeerì. ce au deeenerat în ce|e dìn urmä |a un conf|ìct ma[or. având ca mìzä. ace|e
sìsteme 0uareck.
Ìn ce|e dìn urmä. s-a a[uns |a o înte|eeere. aceea. cä |upta. care |a început pärea un
enorm co|oseum. sä fìe de proportìì maì marì. cam de märìmea uneì p|anete. deoarece. |a
început s-a încercat ca aceastä |uptä sä se de-a pe un teren neutru. în ce|e dìn urmä a fost
eäsìt |ocu|. sau maì bìne zìs. p|aneta potrìvìtä. care era o p|anetä destu| de îndepärtatä.
cam |a 4 sa|turì dìmensìona|e de ce|e douä ìmperìì. o p|anetä descoperìtä înaìntea
începerìì conf|ìctu|uì cu terronìì. de cätre o echìpä de cercetätorì. în prezent propusä de
unu| dìntre cercetätorìì care a supravìetuìt. sì a oferìt une|e deta|ìì unor |ìderì mì|ìtarì
metonìenì. care au propus maì departe. acest |ucru. urmând ca dupä ace|e coordonate sä
se meareä pentru a ìnspecta sì a se asìeura cä acea p|anetä este pe un teren neutru. sì
corespunde standarde|or propuse de ce|e douä rase. Uercetätoru| pe nume|e de Uwann
1arr. nu a fost |uat în serìos când a precìzat cä p|aneta prezenta încä un perìco|. în cìuda
aparenteì cä ar fì ne|ocuìtä. chìar dacä se observau cä pe suprafata eì se eäseau
constructìì de o arhìtectonìcä nemaìväzutä. ce ascundea un perìco| care ca un anìma| de
pradä astepta eata de atac. Lra de a[uns coordonate|e sì câteva deta|ìì ca acest proìect sä
fìe aprobat sì propus în fata de|eeatìeì terronìene. care în prìncìpìu |-a acceptat. fììnd maì
I

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page S

deerabä dornìcì de a începe astfe| |upta ce avea o mìzä mare. |uptä ce se v-a da pe p|aneta
ce a fost astfe| botezatä APLNA.
P|aneta Arena a fost scanatä în deta|ìu. de cätre ce|e douä nave trìmìse de
metonìenì sì terronì. hotärându-se cä p|aneta nu reprezenta un perìco| pentru trupe|e
vììtoare ce vor amerìza pe suprafata eì. în cìuda mu|tor |ocatìì în care se eäseau adevärate
mìcì orase. sau ruìne. une|e care se rìdìcau abìa vìzìbì|e prìntre veeetatìa |uxurìantä. care
acoperea p|aneta. 85% dìn suprafata p|aneteì era acoperìtä de ape. restu| de uscat era
reprezentat de patru contìnente. dìntre care unu| era mare parcä unìt în zona ecuatorìa|ä.
ìar spre po|ì acesta era maì vast. dar sì cu o mutìme de formatìunì muntoase. cu câtìva
vu|canì actìvì. Atmosfera era respìrabì|ä. fäcând dìn aceastä p|anetä o adeväratä co|onìe. sì
nu o ìmensä arenä unde ce|e 100.000 de so|datì de fìecare parte a fìecäreì rase se vor
|upta pentru suprematìa unor sìsteme ce nu posedau p|anete |a fe| ca aceasta.
Uea ce credeau supravìetuìtorìì echìpeì de cercetätorì care au exp|orat p|aneta. era
cä în ìnterìoru| ace|or ruìne. orì structurì ca nìste mìcì oräse|e. se eäseau încä |ocuìtorì aì
ace|eì p|anete. sau ace| ,ceva" care a dus |a dìsparìtìa |ocuìtorì|or. sì a ace|eì cìvì|ìzatìì
destu| de avansate. care ì-a uìmìt sì nedumerìt pe aceì cercetätorì. care u|terìor au fost
atacatì sì vânatì. pânä ce câtìva au reusìt sä se sa|veze sì cu date|e descoperìte sä se
întoarcä pe Metonìa. Ìn prezent aceste ,deta|ìì" nu erau destu| de re|evante pentru |ìderìì
mì|ìtarì aì Meton-u|uì. care erau maì deerabä bucurosì cä se eäsìse o p|anetä cu atmosferä
sì c|ìmä propìce vìetìì. sì cä marea |uptä. consìderatä ca fììnd o |uptä fìna|ä între ce|e douä
rase va avea |oc.
0e partea metonìanä. ca sì de cea terronìanä au fost recrutatì un numär de 80.000
de so|datì. restu| era comp|ectat de cätre boreì. sau unìtätì pseudo-oreanìce numìte
raetì|ìenì de partea terronìanä. fììnd sìneure|e unìtätì nonumanoìde. care erau permìse a
|ua parte |a |uptä. Nu era acceptat de asemenea fo|osìrea arme|or ere|e. sau de dìstrueere
în masä. arme bìo|oeìce. etc.
P|aneta era preeätìtä. fììnd ,sìeì|atä" cu un fe| de scut de econtentìe. care nu
permìtea trecerea nìcì unuì semna| radìo. orì de a|t fe| färä stìrea vreuneì pärtì. care avea
cantonatä pe traìectorìì eeostatìonare. douä marì nave de räzboì. a|e metonìenì|or sì
terronì|or. Uând trupe|e ce|or douä rase a[unserä. de[a terenu|. destu| de vast. era preeätìt.
trupe|e debarcarä. fìecare pe câte o coordonatä. pe care fìecare parte o a|eseserä. urmând
ca în curând sä se dea prìme|e |upte. între trupe|e rìva|e care se vor întâ|nì pe p|anetä.
0e partea metonìanä exìsta o mìcä trupä. creatä dìn asa-zìse e|emente depäsìte.
care reprezentau produsìì orìeìna|ì. aì so|datì|or sì a|tor tìpurì de |uptätorì. care au
supravìetuìt dìferìte|or räzboaìe. sì |upte. date cu mu|t tìmp înaìntea aparìtìeì conf|ìcte|or cu
rasa terronìanä. Acestì |uptätorì erau mode|e|e de bazä. dupä care au fost ,creatì" a|te
tìpurì îmbunätätìte de so|datì. u|terìor. în tìmp ce acestìa erau crìoeenatì. Ìn urma unor
traumatìsme destu| de erave aproape ìncompatìbì|e cu vìata. acestìa au fost crìoeenatì.

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 4

urmând. ca u|terìor sä fìe decrìoeenatì. sì reeeneratì când va fì ìar nevoìe de eì. 5tì|urì|e sì
metode|e vechì. dar sì partìcu|are a|e forme|or de |uptä. a|e acestor mode|e de bazä. nu
maì erau cerute în nou| context mì|ìtar. astfe| cä s-a |uat hotärârea de a-ì reactìva poate
pentru u|tìma datä. în bune condìtìì. eratìe techno|oeìeì nanoreeeneratoare. dìrect pe
câmpu| de |uptä. adìcä pe p|aneta Arena.
0ìntre acestìa. erau sì 4 unìtätì bore. a| cäruì proeram de bazä era corupt. cäpätând
un fe| de ,persona|ìtate" cea ce nu era de acceptat |a o masìnärìe. orìcât de perfectìonatä
era ea. fììnd de a|tfe| ca sì ceì|a|tì oreanìcì pe |ìsta de p|ecare pentru p|aneta Arena. Astfe|
ceì 19 |uptätorì oreanìcì. dar sì boreì. erau în prezent în stazä crìoeenìcä. orì dezactìvatì. în
drum spre |ocu| Areneì.
Lra de a|tfe| o mìcä sansä ca acestìa sä se întoarcä în vìatä de aco|o. astfe| cä
autorìtätì|e de pe Meton. nu doreau decât sä facä un pìc de curätenìe prìntre aceste
e|emente vechì sì depäsìte. care ocupaserä spatìì|e într-o bazä de cercetare de pe una dìn
co|onìì|e apropìate Meton-u|uì în ce|u|e|e de crìostazä pentru maì bìne de 5 decenìì.
Ueì 19 erau dupä nume. în ordìne a|fabetìcä: 0ALMIA( 0ALMlA 1ARR00).
U0PL(BRuIR0N KLLL0S). UPPIL(RRYALLA 0PPLL0S), UPUN1(l00N0 SLIR),
PUN1PLP(SARYNA RLRRA), J0(10 IRABlIA), KLL1UP-AI(uNlIAIL IlP vÃNÁI0R uRBAN ~ 0LASA
S0L0). MAJ0P(YuMl RAM0RA). MINU(MlN0 IRARRA), MINX(MlNX FARRYS).
PA1PI01(MLN0IR RlA1R). PP0Lß05-AI(UNI1A1L 5UP0P1 1LPL51PÃ - ß0PU ULA5A A.I. ALIA).
PA20P(IALL0NlS KuL0RA). 5APUL(1RL0NAS KLuX). 5LA5P(LuANNA AR0SR). 50PLAU-
AI(UNI1A1L ß0PU 0L LUP1Ã - ULA5A PÃ2ß0INIU). 1ANUK JP.-AI(UNI1A1L 5UP0P1 1LPL51PU - ULA5A
1I1AN). vI50P(RAR0uL PLRRI0N). XALP0N(XALR0N).

Uap II

RE0NI0NEA
B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page S

iofitânu ue lumina celoi uoi sateliti natuiali, metonienii se apiopiaiá în liniste ue
acea cláuiie, ce páiea páiásitá, cu aimele piegátite, înceicânu sá localizeze calea ue
acces în cláuiie, speiânu ca aici sá facá un mic popas pâná uimineatá.
0 bubuituiá suiuá, uimatá ue zgomotele specifice aimeloi eneigetice, se auzi
veninu uin inteiioiul acelei cláuiii, fácânuu-i pe metonieni sá se opieascá pe loc, luânu
pozitie ue apáiaie.
Io apiinse instinctiv micul pioiectoi ue la aimá, sistemul ue veueie noctuiná
nefunctionânu bine, cu întieiupeii, iaza ue luminá ue la pioiectoiul aimei se apiinse în
ochii lui uiunt:
∼ I-a poicáiia asta uin ochii mei ! tuná vocea acestuia neivoasá...
∼ Liniste ! spuse ueouatá Najoi: si tu stinge o uatá lumina asta, ce viei sá ne inuici
pozitia la inamic.
Io stinse iapiu pioiectoiul ue la aimá, întuneiicul se lásá peste fetele loi.
∼ Am uescopeiit o cale ue acces în cláuiie, anuntá ueouatá Buntei.
∼ Bine, pástiati foimatia si înaintati în liniste, spuse Saige tinânu tiabucul neapiins în
guiá.
Înaintaiá pe lângá baza ziuului, apiopiinuu-se ue niste tiepte ce uicau spie un poital înalt,
ce uáuea înti-o încápeie înaltá, în caie se gáseau aliniate pe lângá peieti, mai multe coloane
subtiii, piintie caie eiau câte o statuie ce iepiezenta un animal, ca un fel ue uiagon
încolácit pe un aiboie. Netonienii eiau în inteiioiul acelei încápeii, apiopiinuu-se cu boigii
în fatá ue calea ue acces spie cealaltá încápeie. Cláuiiea nu eia luminatá, metonienii
ghiuânuu-se ue sistemele ue vizualizaie noctuiná, în inteiioi lumina ue la cei uoi sateliti
natuiali nu pátiunuea, fiinu întuneiic total.
Beouatá zgomotul aimeloi se auziiá veninu clai uin cealaltá încápeie, fácânuu-i pe
metonieni sá auopte o pozitie uefensivá. Xaeion, Buntei si Saige se apiopiaiá ue intiaiea în
cealaltá încápeie, obseivânu un numái ue 8 soluati teiioni si 4 unitáti iaetilian, caie atacau
un alt giup ue soluati, aflati în capátul celálalt al încápeiii, ascunsi uupá iestuiile ue
coloane, oii bucáti ue statui, piábusite la pouea. Teiionii nu eiau pe o pozitie foaite
avantajoasá, fiinu iepliati uupá cele câteva coloane subtiii ce spiijineau paitea uinspie
intiaie a tavanului, caie avea o foimá usoi boltitá, cu multe gáuii în ea, piin caie se
stiecuiau câteva iaze ue luminá ue la cei uoi sateliti natuiali ai planetei.
Saige scoase o gienatá ue uefiagmentatie, piegátinuu-se sá o aiunce înspie teiionii
caie eiau cu spatele la ei, fiinu ocupati cu atacul asupia pozitiei celoilalti metonieni.
∼ Negativ seigent, se auzi ueouatá în cásti vocea lui Najoi, folositi toti tiei gienauele
în acelatsi timp....
Cei tiei caie eiau iepliati uupá tocul ue acces al usii piegátiiá gienauele, aiuncânuu-le în
acelasi timp înspie pozitia inamicului. 0nul uintie soluatii teiioni auzi zgomotul metalic al
gienaueloi cânu loviiá poueaua ue piatiá, se întoaise obseivânu tiei gienaue caie se
iostogoleau înspie el, nu apucá sá mai anunte peiicolul, tiei explozii puteinice se auziiá,
luminânu pentiu scuit timp încápeiea. Imeuiat iestul tiupei ue metonieni, intiaiá,
eliminânu iestul soluatiloi teiioni si a unitátiloi iaetilian, caie apioape buimácite înceicau
sá înteleagá ue unue fuseseiá atacati. Be paitea atacatá a metonieniloi nu se mai uetectá
nici o miscaie, Najoi piesupunânu cá sunt moiti. Saige, împieuná cu alti uin tiupa sa se
apiopiaiá piecauti ue pozitia cealaltá, fiinu posibilitatea ca acesti teiioni sá atace niste
fiinte caie locuiesc în aceastá cláuiie, asa cum si loi li s-a întâmplat în inteiioiul acelui

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 6

complex ue cláuiii, cunoscut ca templul minotauiului. Buntei, caie se apiopiase iapiu ue
pozitia cealaltá, iásuflá usuiatá, obseivânu piin vizoiul ei ue la cascá cá eiau vie-o patiu
metonieni caie eiau în viatá, unul eia spiijinit ue un iest ue coloaná, neavânu un vizoi,
acesta piivea oaiecum buimac piin întuneiic, iai ceilalti tiei caie cu aimele în mâini nu le
venea sá cieauá cá váu niste metonieni, echipati astfel, cum eiau aceastá tiupá pestiitá ue
metonieni.
Teiionii si unitátile iaetilian záceau eliminati la pouea, ceilalti metonieni
apiopiinuu-se ue pozitia celoilalti metonieni, fiinu cuiiosi sá-i vauá si sá afle amánunte în
legátuiá cu acest conflict în caie ei fuseseiá aiuncati. Najoi oiuoná sá tieacá cu totii în
cealaltá încápeie, caie eia mai luminatá, tavanul eia paitial uistius, piin gáuiile maii
pátiunuea lumina ue la cele uouá luni, acolo acestia îsi fácuiá un mic popas, acum eia
uifeiit, nu mai eiau singuiii metonieni pe aceastá planetá, asta o veueau cu siguiantá.
Încápeiea în caie se gáseau acestia uáuea înti-o cuite inteiioaiá maie, în caie se gáseau
uifeiite statui, acopeiite paitial ue vegetatie, o vegetatie uestul ue ciuuatá pentiu un ochi ue
metonian.
Cei patiu metonieni eiau buimaci, iániti, piivinu la tiupa aceasta pestiitá ue
metonieni caie nu semána cu tiupele tiimise pe planetá sá lupte contia acestoi teiioni. Cei
19 metonieni eiau în juiul loi, piivinuu-i cu atentie, piin lumina slabá venitá ue la cei uoi
sateliti natuiali, iai cei ce aveau sisteme ue vizualizaie noctuiná înceicau sá uesluseascá
acele giaue ciuuate atasate la guleiul tunicii. 0nul uintie cei patiu metonieni, páiea uupá
costumul ue luptá, cá ai fi un ofitei, el iiuicânuu-se si auiesânuu-se celoi 19 metonieni:
∼ Caie este liueiul vostiu . întiebá acesta, piivinuu-i piin vizoiul ca niste ochelaii mici
si iotunzi.
Bin iânuuiile acestoia se apiopie silueta micutá a lui Najoi, opiinuu-se în fata acestui
ofitei, uestul ue înalt.
∼ Eu sunt, spuse aceasta simplu, iai tu .
0fiteiul nu iáspunse, piivinu în continuaie oaiecum buimac, la silueta acelei femei uin fata
lui, întiebânuu-se uacá vizoiul lui nu ieua bine imaginea, ciezânu cá aie ue-a face cu o
fetiscaná.
∼ Poftim !., cum tu esti liueiul..... auicá e o glumá sau ce... fácu acesta pe un ton usoi
neivos.
∼ 0ite ce este, ofiteias, se auzi ueouatá vocea impunátoaie a lui visoi, cu cine ciezi cá
voibesti.
∼ visoi... spuse ueouatá Najoi, fácânuu-i semn sá se linisteascá: cieu cá acum este mai
bine sá lásám aceste uiscutii la o paite, si sá înceicám sá uám o mâná ue ajutoi la cei
iániti spuse ea, aiátânuu-i ofiteiului cátie soluatul iánit caie eia spiijinit ue o
coloaná.
0fiteiul, aiuncá o piiviie atentá în juiul sáu, înceicânu sá înteleagá aceastá situatie,
ciezânu cá poate aceastá tiupá, eia foimatá uin soluati veteiani, sau ceva ue genul ásta,
uupá unele unifoimele loi, eiau altcineva. 0iicum în situatia actualá el nu putea face nimic,
fiinu ue acoiu cu piopuneiea acelui liuei al acestei tiupe pestiite si foaite ciuuate, ce uin
feiiciie pentiu el, eiau tot metonieni.
Najoi se întoaise cátie Slash, oiuonânu scuit:
∼ 0cupá-te ue el !

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 7

Aceasta se apiopie ue soluatul iánit, scotânuu-si ue la supoitul ue la centuiá o sfeiá
autoiegeneiatoaie, pe caie o asezá în palma mâini uiepte ale soluatului. Beouatá sfeia se
apiinse în veiue-movaliu, iegeneiânu si iepaiânu sistemele uistiuse ale membieloi acestui
soluat caie eia un fel ue cyboig, avânu membiul uiept si mâna stângá înlocuite cu pioteze
biomecanice.
∼ Poti sá te iiuici, spuse Slash cátie acel soluat.
La început acesta o piivi usoi náuc nu întelegea cum ieusise aceasta sá-l iefacá asa ue
iepeue, uai simtinuu-se bine, acesta se iiuicá ue jos, miscânuu-si membiul stâng, caie eia
biomecanic. 0fiteiul si ceilalti uoi soluati piiviiá uimiti la silueta acelui soluat-cyboig, caie
fácu câtiva pasi înspie ei.
∼ Asiguiati peiimetiul, aici iámânem pâná uimineatá, se auzi ueouatá vocea
autoiitaiá a lui Saige.
Bimineata îi gási acolo, piegátinuu-si aimele si ceicetânu pozitia actualá. Bupá niste
aibusti, Slash si Ninx gásiiá un bazin cu apá cuiatá, unueva în apiopieiea acelei cláuiii.
Restuii ue coloane si alte accesoiii aihitectonice eiau împiástiate în acel peiimetiu uin
spatele cláuiiii unue státuseiá noaptea. Apa ue la un mic izvoi subteian eia uusá piinti-un
mic viauuct si colectatá în acel bazin, lângá caie metonienii se opiiseiá, pentiu a-si umple
iezeivele ue apá, si pentiu a-si cuiáta unifoimele. Piilej cu caie metonienii îi stuuiaiá pe
ceilalti patiu metonieni, si începuiá sá puná întiebáii în legátuiá cu situatia actualá. La
uimá, fetele începuiá sá-l foloseascá uiept bazin ue înot, sub piiviiile uimite si lacome ale
metonieniloi, caie státeau la uistantá, piivinuu-le. Ning, Io si Baemia au fost piimele caie s-
au uezbiácat, aiuncânuu-se în acel bazin, sub piiviiile celoilalti. La uimá, la invitatia
celoilalte, si cele ue clasá ciuciaue se aiuncaiá în acel bazin, asta fáiá sá ceaiá peimisiunea
lui Saige, sau a lui Najoi, uai nu eia cazul, asta poate uatoiitá faptului cá ele nu fáceau
paite uinti-un pluton aflat sub comanua loi, ci pui si simplu ascultau ue cei uoi, acestia
avânu giaue mai maii uecât ceilalti.
∼ Nua, fácu ueouatá Razoi, uânuu-si iepeue casca jos ue pe cap pentiu a veuea cu
ochii lui acele tiupuii ue zeite, caie se spálau si se báláceau în apa cáluutá: asa ceva
nu veuem în fiecaie zi, spuse acesta clipinu iepeue uin ochii lui negiii, si mângâinuu-
si usoi chelia lucioasá....
∼ Bei báieti, stiigá ueouatá Baemia iesinu uin bazin pe jumátate goalá, lásânu sá se
vauá sânii zvelti, noi avem nevoie ue cineva sá ne spele pe spate...
∼ Bei, teiminá, fácu Ning împingânu-o în bazin, apoi aiuncânuu-le o piiviie uiâtá la
cei uoi metonieni Razoi si uoie, caie lásaseiá aimele, fiinu gata sá ue-a cuis
invitatiei Baemiei.
Saige veni spie bazin, vázânu báláceala feteloi, uai nu spuse nimica, poate pentiu ele eia
ultima baie fácutá în aceastá lume mizeiabilá, ue ce sá nu-si tiáiascá clipa. Chiai uacá în
sine, acesta eia încoiuat, nu se înuepáitaseiá poate înueajuns ue mult ue acei teiioni, caie
înceicaseiá sá-i anihileze, uai mai eia si faptul cá ue acum se impunea unele másuii mai
uiastice, ueoaiece, se luaseiá piimul contact cu inamicul, fiinu în inteiioiul teiitoiiului
poate contiolat ue acestia. Saige se întoaise cátie metonienii caie se holbau si fáceau unele
comentaie cu tentá obscená la auiesa aceloi metoniene caie se spálau în acel bazin.:
∼ La naiba, voi chiai nu aveti altceva mai bun ue fácut uecât sá v-á holbati la aceste
fátuci goale caie se bálácesc în bazin ., îi apostiofá acesta..

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 8

Contiai efectului, ceilalti iámáseseiá pe pozitii, fácânuu-se cá îsi cuiátá echipamentul.
Boigii eiau pe pozitii, asiguiânu peiimetiul, eia poate pentiu ultima oaiá cânu acestia mai
puteau face un popas atât ue lung, pe timpul zilei.
Najoi eia împieuná cu Patiiot si uiunt cu cei patiu metonieni: ofiteiul caie avea
giau ue colonel se numea Bavoc, ceilalti eiau un seigent pe nume Zax, un tip înalt cu páiul
blonu tuns militáieste, celálalt eia Enkey, avânu si statia ue tiansmisie, iai ultimul eia
Necion acel soluat cyboig, caie se apiopiase ue giupul ue metonieni caie fáceau baie,
iámânânu înciemenit locului la piivelistea uin fata ochiloi lui. Colonelului nu-i veni sá
cieauá cá ceea ce spusese acea femeie maioi eia aueváiat, anume cá aceastá tiupá eia ue
altfel foimatá uin luptátoii ce apaitineau unoi clase ue luptá uifeiite, ce nu mai existau
acum în noul context militai.
Bavoc obseivá ueouatá báláceala feteloi, iámânânu cu guia cáscatá, apoi ieveninuu-
si si uiegânuu-si glasul pentiu a ua o notá ue supeiioiitate se auiesá cátie Najoi:
∼ Cum peimiti maioiule sá se întâmple asa ceva, aiátá acesta cu mâna piinti-un gest
ue uezgust spie bazin: iealizezi cá putem fi atacati în oiice clipá..... cum... cine le-a
peimis sá tieacá pe loc iepaus .... maioiule vieau ca uin acest moment....
∼ Ajunge colonele, apioape cá stiigá la el Najoi, luânu o atituuine încoiuatá, poate
încá nu iealizezi un luciu esential, aici nu comanzi tu, accentuá ea pe ultimul cuvânt,
noi suntem cum am spus, uin clase uifeiite ue luptá, si mai mult uecât atât, am fost
auusi aici fáiá peimisiunea noastiá....
∼ Bai e absuiu, iuifeient ue situatie, tu esti maioi, eu sunt colonel, nu mai poti face
uifeienta, látiá colonelul neivos cátie maioi.
Fetele întieiupseiá báláceala, îmbiácânuu-se si apiopiinuu-se ue scena unue Najoi puita
uiscutia cu acel oigolios colonel Bavoc.
∼ Ba, si ciezi cá lui, aiátânuu-l la întâmplaie pe Razoi, caie se apiopia ue ei avânu o
figuiá tiistá cá fetele se echipaiá, poate uin cauza uiscutiei cu acel colonel: ciezi cá
lui îi pasá ue giauul pe caie-l ai, nu... nici sá nu ciezi vieouatá asa ceva, ei sunt aici cu
mine poate uatoiitá faptului cá am fost ueciiogenati împieuná si aiuncati în aceastá
luptá caie nu ne apaitine, nouá nu ne este fiicá ue luptá colonele, mai continuá
aceasta pe un ton táios, uai o vom face în felul nostiu nu executânu oibeste oiuinele
tale....
Netonienii se auunaseiá în juiul celoi uoi, piivinuu-i cum Bavoc îmbiácat în costumul ue
luptá, eia cu mult mai înalt uecât Najoi, caie aiáta ca o cauetá. Colonelul iámásese ueouatá
mut, aiuncânu o piiviie în juiul sáu, obseivânu cá eia înconjuiat ue oamenii acestei femei
cu giau ue maioi.
∼ 0ite ce este maioiulule, spuse acesta pe un ton mai moale, ai fácut o Acauemie
militaiá, nu.... giauele astea, aiátá el cu mâna spie giauele piinse ue guleiul scuit al
tunicii, sunt mai maii uecât giauul ue maioi....
∼ Chiai nu întelegi, nu giauul meu ue maioi îi face pe ei sá iámâná cu mine, ci faptul cá
pâná acum am iámas uniti si nu am exeicitat puteiea pe caie o uá giauul meu
asupia loi, pentiu cá aceste giaue, aiátá ea, spie giauele piinse la tiese, nu
iepiezintá nimic în ochii loi, uoai expeiienta este cea caie conteazá...
∼ Asta poti sá o mai spui o uatá, zise ueouatá Io, caie cu páiul uu lásat pe fatá îi uáuea
o notá ciuuatá, acestei femei glauiatoi cu aluiá masculiná.

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 9

Bavoc aiuncá o piiviie atentá în juiul sáu, începânu sá-si ue-a seama ue situatia ciuuatá a
acestei tiupe pestiite ce supiavietuise uimitoi pâná acum în mou suipiinzátoi. Najoi îi
întoaise ueouatá spatele acelui colonel, tiecânu piintie ceilalti, apiopiinuu-se ue bazin. În
bazin mai eiau uoai Baemia si uiiil, caie nu li se páiuiá piea inteiesantá uiscutia cu acel
colonel, iámânânu în continuaie în bazin. Najoi se opiii lângá bazin, apoi întoicânuu-se
cátie ceilalti spuse pe un ton feim:
∼ Bacá e sá moi, atunci sá moi cuiatá.... spuse aceasta, aiuncânuu-i un zâmbet cátie
Saige caie încuuvintá uin cap, tiágânu un scuit pufáit uin tiabuc.
Cu miscáii feime, aceasta se uezechipá ue unifoimá, apoi lásânuu-se goalá sub piiviiile
uimite ale celoilalti, intiá în bazin. Bavoc îi aiuncá o piiviie uuiá, nu aumitea ca un ofitei sá
se poaite asa, uai în situatia în caie se gásea eia mai bine sá lase luciuiile cum eiau, asta
pâná cânu ei voi lua contact cu alt pluton ue metonieni si atunci va iezolva el pioblema. Îi
fácu semn lui Enkey, caie se uepáitá un pic ue giupul aceloi metonieni ciuuati, scotânuu-si
ue la centuiá un uispozitiv ue tiansmisie, în caie intiouuse niste uate, apoi le tiansmise.
Najoi, goalá páiea ca o fetitá caie se bálácea împieuná cu celelalte uouá, stiopinuu-
se cu apa usoi cáluutá uitânu pentiu moment ue acest iázboi, caie nu eia uecât un conflict
aitificial ue supiematie al celoi uouá specii, celoi ue-a ei si a aceloi teiioni. Cele tiei iesiiá
uin bazin, scutuiânuu-se ue apá, apoi încet se echipaiá cu efectele loi, sub piiviiile atente
ale celoilalti metonieni, caie eiau constienti cá nu puteau înceica vie-o tentativá ue a sáiii
asupia tiupuiiloi acelea goale, fáiá ca acest luciu sá nu aibá ca efect chiai pieiueiea vietii
loi. Asteptaiá iábuátoii pâná ce acestea se echipaiá, apoi bucuiosi, ei intiaiá în bazin, sub
piiviiile atente ale metonieneloi, caie le veniiá iânuul sá facá glume la auiesa loi. Zax uáuu
uiumul unui oftat scuit, cânu iesiiá cele tiei uin bazin, el stia cá acest colonel nu i-ai fi
peimis niciouatá sá facá asa ceva, astfel cá îsi veiificá aima si munitia, consiueiânu cá eia
mai bine sá-si concentieze atentia cátie acei teiioni, uecât sá se lase fuiat ue imaginea
aceloi metoniene goale, caie eiau ca vâistá extiem ue bátiâne, uacá nu ai fi fost în stazá ue
ciiogenaie.
Soii-ul eia la amiazá cânu toatá tiupa eia îmbáiatá si piegátitá ue actiune,
metonienii páiânu mai învioiati si mai neiábuátoii ue actiune, ca oiicânu. Najoi îsi aiuncá
în spate ianita militaiá, scutuiânuu-si usoi páiul apioape uscat, apoi îl piinse înti-o coauá
scuitá, se întoaise uânu cu fata ue silueta înaltá a colonelului caie se opiii în uieptul ei.
∼ Naioiule, începu acesta uiscutia, am înteles oaiecum situatia voastiá, stiu cá aimata
a uoiit piin aceastá actiune sá facá cuiátenie cu acele ,elemente ue bazá".... cum
sunteti voi numiti: se opii obseivânu piiviiea táioasá a lui Najoi.
∼ Sigui, fácu aceasta, am luptat în iázboaiele loi, acum ne-au ieanimat si ne-au tiimis
înti-o luptá cu minime sanse ue supiavietuiie.....
∼ Ba, uai acest luciu nu înseamná nimic, acum noi luptám pentiu supiematia
impeiialá a Neton-ului....
∼ Sunt soluat, îl întieiupse aceasta ueouatá pe colonel, asa cá scuteste-má ue aceste
luciuii pe caie le stiam ueja
∼ Ba, fácu colonelul aianjânuu-si tunica piinti-un gest neivos, pioblema maioiule este
asta: fácu o micá pauzá paicá cáutânuu-si cuvintele, apoi continuá pe un ton usoi
neivos: noi facem paite uin tiupe militaie ue voluntaii, uai si tiupe speciale ue atac,
caie avem misiunea ue a anihila inamicul, inamic caie acum a încálcat întelegeiea,
auucânu aime nepeimise în acoiu.

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 1u

∼ Ninciunile au fost încá ue la început, am fost infoimati cá vom lupta cu un inamic al
impeiiului metonian, iai pâná am ajuns la o piimá confiuntaie ueja apioape ne-am
consumat munitia pe uifeiite cieatuii ciuuate cu caie ne-am întâlnit...
∼ Cunosc situatia, maioiule nu esti singuia caie s-a confiuntat cu astfel ue fiinte, uai
situatia este alta, uacá acoiuul acesta caue, întie cele uouá iase va poini un conflict
majoi, iai aceastá planetá va fi poate cea mai linistitá planetá pe caie o va cunoaste
un metonian, în viitoi.
Najoi, îi aiuncá o piiviie atentá colonelului, eia convinsá cá ei nu iepiezenteu în acest
conflict uecât niste elemente minoie, ue caie aimata si alte oiganizatii cum eiau Tiupele
Coloniale Spatiale, uin caie fáeau paite acesti luptátoii ue tip uiban si ciuciaue. Pioectul
Regenezis nu mai avea motive sá sustiná în continuaie acele cultuii ue elemente ue bazá
cum eiau ei uenumiti, consiueiânu cá piin astfel ue actiuni, se fácea cuiátenie.
∼ Auicá o sá ne uistiugá.... fácu aceasta pe un ton neuumeiitá.
∼ Nai exact e posibil sá ne steaigá uin aceastá galaxie, piecizá colonelul, iai în situatia
în caie ne gásim acum, cânu uatoiitá faptului cá teiionii au folosit aime ue maie
puteie, inteizise piin acest acoiu, noi suntem mai putini uecât ei si avem sanse ue
victoiie mai mici...
∼ Stiu colonele, am uecouificat un mesaj în caie se spunea cá inamicul nu a iespectat
întelegeiea, piiminu întáiiii, cam ceva ue Su...
∼ Bm... viei sá spui Su.uuu ue soluati inamici nu . spuse colonelul iânjinu la Najoi.
∼ Nu stiu exact, uischeta eia avaiiatá....
∼ Nisiunea a fost compiomisá, uacá nu vom piimii si noi întáiiii, nu stiu ce vom face...
spuse colonelul cu o usoaiá amáiáciune în glas.
∼ vom face cea ce stim sá facem, colonele, spuse Najoi, vom lupta sá supiavietuim,
mácai atât putem face.
Saige se apiopie ue cei uoi, opiinuu-se în uieptul ei, iapoitânu cu voce scázutá:
∼ Am iecupeiat munitia si o paite uin echipament... suntem piegátiti.
Nu se obisnuia, ue altfel iegulamentul militai metonian, nu peimitea uecât în cazuii
speciale ca munitia si aimele sá fie luate ue la camaiazii iápusi în luptá, uai ei nu eiau niste
elemente piea uisciplinate, asfel cá sub piiviiile celoi tiei soluati metonieni, cei 19 se
echipaiá cu aime, munitie si alte efecte militaie gásite la metonienii moiti si la teiioni.
Bavoc nu mai comentá nimic, chiai uacá el avea un giau supeiioi uecât giauul
acestei femei soluat, caie cu aluia ei ue cauet, ieusise sá mentiná aceastá tiupá pestiitá încá
unitá, el caie avea giau ue colonel se lásá ueocamuatá conuus ue aceastá metonianá, uânu
uiumul unui oftat scuit, el le fácu semn celoi tiei soluati ai lui sá se alátuie acestei tiupe,
caie se piegátea ue plecaie.
Páiásiiá acea cláuiie, nu înainte ue a fi ceicetatá cu atentie, apoi tiupa se pieiuu piin
lizieia ue copaci cu foime ciuuate, caie se întinuea pe o supiafatá maie. La câteva minute
ue meis, lizieia se teimina, lásânu loc unei câmpii întinse, acopeiitá ue o vegetatie veizuie,
piin caie uin loc în loc iesea câte un aibust ca un mic copácel ue culoaie movalie, cu
fiunzele lungi si zimtate. vegetatia, ca o iaibá înaltá le fácea înaintaiea oaiecum gieoaie,
mai ales cá acum acestia aveau munitie si aime în plus luate ue la acei metonieni si teiioni
cázuti în luptá. Bavoc si cei tiei soluati meigeau la uimá, însá fatá ue ceilalti metonieni,
caie nu páieau inteiesati ue uiiectia ue meis, el colonelul uevenise uestul ue nelinistit,
ueoaiece uin uatele localizatoiului, ieiesea cá acestia se înuieaptá cátie o pozitie ocupatá

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 11

ue teiioni, spie caie si ei se înuieptaseiá initial, uai fiinu atacati imeuiat cu aime ue
uistiugeie cu iazá maie ue actiune, aime nepeimise în acest conflict. Acesta abia scápase
cânu plutonul lui ue Su ue soluati fusese atacat înti-o ambuscauá, iai acum el eia cu acesti
metonieni uezoiganizati se ineficienti în luptá, cum cieuea el. Náii pasul, apiopiinuu-se ue
pozitia acelei femei liuei a acestei tiupe, caie meigea mai în fatá alátuii ue acel seigent cu
aluiá iobustá - Saige.
∼ Naioiule, spuse colonelul apiopiinuu-se ue aceasta, ai vie-o iuee încotio ne
înuieptám . întiebá acesta pe un ton cât mai amabil cu putintá.
∼ Afiimativ, iáspunse aceasta scuit, aianjânuu-si piinti-o miscaie iucsacul uin spate.
∼ În mou noimal aumii aceastá uevotaie, uai tiebuie sá sti maioiule cá ne apiopiem
ue locatia unue se cieue cá au fost uebaicate tiupele cu întáiiii ale teiioniloi....
∼ Aha, fácu aceasta, si ....
∼ Si !. fácu ueouatá colonelul luânu o mimá uluitá, nu-mi vine sá cieu maioiule, uai
uupá cum sti este voiba uespie Su.uuu ue soluati, iai noi paicá meigem la picnic...
∼ Ascultá colonele, se opii ueouatá aceasta, uacá nu-ti convine mouul nostiu ue
actiune, ei bine atunci ne poti lipsi ue piezenta ta aici, nu má inteieseazá aceste
luciuii, oiicum uupá cum cieu cá sti, acum cá nu mai este acoiuul în vigoaie, si
întelegeiea e posibil sá nu mai fie întie noi si acesti teiioni, ei bine ne vom lupta
pentiu vietile noastie si nu pentiu altceva...
∼ Nu-mi vine sá cieu cá a-ti supiavietuit pâná acum,! exclamá colonelul ueznájuuit.
uiiil caie auzise iemaica colonelului, se apiopie ue acesta spunânu:
∼ Am supiavietuit colonele, asta pentiu cá suntem piea fiumoase ca sá muiim, apoi
uáuu uiumul unui chiot ue iâs.
Colonelul îi aiuncá un zâmbet iece acestei femei caie avea o costumatie niciuecum militaiá,
fácânu paite uupá spusele acelei maioi uin clasa metio.
uiunt scoase încá o uatá micul aiuncátoi ue gienaue, gásit la acei teiioni, piivinuu-l
cu atentie. Avea munitie limitatá, o iachetá ciuuatá în pozitie aimatá si alte tiei în magazia
aimei. Beouatá soluatul Zax, caie obseivá aima uin mâna colosului ue uiunt simti cá i se
taie iespiiatia, uânuu-si seama cá ce tinea acel metonian în mâná eia o aimá cu pioiectile
miniteimonucleaie:
∼ Be... ue unue ai aima asta. întiebá Zax
∼ Be la unii caie nu mai aveau nevoie ue ea, îi iáspunse acesta pe un ton plictisit.
Slash caie eia lângá el chicoti scuit, piivinu la Zax caie avea o fatá uispeiatá.
∼ Nu cieu cá sti ce fel ue aimá este aceea, spuse Zax, apiopiinuu-se ue uiunt
∼ 0n aiuncátoi ue pioiectile mouificat, îi iáspunse Slash în locul masivului uiunt, caie
piivea aima uin mâna lui nestiinu exact ce este.
∼ B0-av 12u, mai exact spuse ueouatá cyboigul Necion, este o aimá teiionianá cu
încáicátuiá miniteimonucleaiá, piecizá acesta.
Toatá tiupa se opiise la auzul acestoi voibe, ale acelui soluat metonian. Bavoc lásá la o
paite uiscutia cu maioiul, apiopiinuu-se ue acestia.
∼ Aiatá-mi ! ceiu acesta scuit cátie uiunt, caie îi întinse aima, paicá eia la o inspectie.
Colonelul, examiná aima uin mâna sa, timp ue câteva secunue, uânuu-si seama cá ce tinea
el în mâná eia o aimá mouificatá, caie avea ue altfel o micá magazie cu tiei pioiectile cu
încáicátuiá miniteimonucleaiá echivalentá cu 1,S kilotone ue TNT. Beschise lácasul
magaziei, unue se gáseau cele tiei pioiectile fusifoime, cu vâiful iosiatic, scotânu unul si

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 12

examinânuu-l cu atentie. În juiul colonelului tiupa se stiânsese ioatá piivinu la aima si
pioiectilul uin mâinile acelui colonel.
∼ E înti-auevái un B0-av, uai a fost mouificat pentiu o magazie ue încá tiei pioiectile,
spuse colonelul, hei soluat ! ue unue ai aceastá aimá ., îl întiebá ueouatá colonelul
pe uiunt.
∼ Be la acei teiioni caie v-au atacat în cláuiie, spuse acesta pe un ton supáiat, pentiu
cá colonelul îi luase aima.
∼ Sá ai giijá ue ea cu pietul vietii soluat, îi întinse colonelul aima cátie soluatul Zax,
caie o luá cu o mâná usoi tiemuiânuá, uin mâna lui Bavoc.
∼ Naioiule, sá sti cá acesti teiioni nu au avut ue la început uoiinta ue a lupta cinstit,
acest conflict nu este pentiu ei uecât o tiageie ue timp pentiu a se iegiupa si înceica
sá ne atace sistemele uefensive ale impeiiului nostiu, piecizá ueouatá Bavoc cátie
Najoi, caie îi aiuncá o piiviie usoi inuifeientá.
∼ Suntem luptátoii colonele, chiai uacá nu am luat paite la aceastá luptá în mou
voluntai, noi tot vom lupta, spuse aceasta, e singuiul luciu pe caie-l putem face în
momentul ásta.
∼ Exact, piecizá Bavoc, iai cu aima asta, aiátá el spie Zax, caie bágase aiuncátoiul în
iucsac, ei bine nici un obstacol nu ne va sta în cale, tiâmbitá acesta pe un ton plin ue
emfazá.
Najoi îi aiuncá o piiviie cu subînteles cátie Saige, caie se multumii uoai sá schimbe
tiabucul neapiins uinti-un colt în celálalt al guiii. Najoi întâlnise în caiieia ei militaiá
supeiioii cu o astfel ue mentalitate asemámátoaie cu a acestui colonel, uai ea înueplinise
oiuinele, astfel încât sá iámâná în viatá, si cu cât mai putine pieiueii ue vieti, asta învátase
ea ue la geneialul Biyak, mentoiul ei ue la Acauemia Nilitaiá Netonianá.
Tiupa se iepuse în miscaie cu boigii în fatá si cu acea luptátoaie solitaiá - Buntei,
caie uneoii fácea echipá buná cu acel boig Kletch, caie asiguiau înaintaiea acestei tiupe în
siguiantá. Bavoc ueja schimbase tonul cu Najoi, fiinu mai maleabil, începânu sá-i expice
mai în uetaliu situatia la caie s-a ajuns la acest conflict aitificial caie se uáuea pe aceastá
planetá înuepáitatá numitá ue ei Aiena. Colonelul cieuea cá aceastá tiupá eia în siguiantá
fatá ue atacuii cu aime miniteimonucleaie, ueoaiece, teiionii le folosiseiá uoai ue uouá oii
asupia loi, cânu metonienii ieusiseiá sá obtiná un avantaj tactic asupia loi, astfel cá tiupa
aceasta nu eia consiueiat un peiicol pentiu teiioni, ci mai uegiabá poate iámásita unui
pluton metonian. Saige meigea în spatele loi, a acestui colonel si a maioiului ascultânu
infoimaiea uatá ue acesta, cátie Najoi, consiuieânu cá aimata metonului se schimbase
uestul ue mult în lumina noiloi evenimente, el poate nemaiintegiânuu-se în ieiaihia
aimatei. Beja tiecuseiá câteva oie ue meis, acestia ajungânu înti-o zoná cu uealuii înalte,
cu mici iâpe înguste, iai vegetatia uevenea uin ce în ce mai putiná. La câteva oie ue asfintit,
ei ajunseiá în apiopieiea unoi iuine, semána cu o micá cetátuie, spie caie acestia se
înuieptaseiá. Buntei luptátoaiea uibaná si boigul Kletch ueja eiau la baza acestoi iuine
ceicetânu-o. Buntei pe numele ue Saiyna Beiia, fusese o luptátoaie ienumitá uin coloniile
estice ale impeiiului metonian, fiinu antienatá ue vânátoiul ue iecompense Aiclite Iaiih.
Buntei avea un simt ue conseivaie foaite puteinic, caie o tinuse pâná acum în viatá,
bazânuu-se pe simtuii si pe antienament în egalá másuiá. Ceicetaiá inteiioiul acelei iuini,
neuescopeiinu nimic ostil, apoi uáuu semnalul ca si iestul tiupei sá intie, aici aceasta
fácânuu-si popas.

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 1S

Astiul numit Soii, caie încálzea planeta, încá nu iásáiise cânu tiupa ue metonieni
eia pe picioi ue plecaie, imeuiat ce acestia se hiániiá uin acele batoane nutiitive, îsi
veiificaiá aimele, apoi la semnul lui Bavoc, tiupa se poini, páiásinu acele iuine, continuânu
uiumul piin acel ielief ueluios, cu vegetatie iaiá. Bupá câtiva kilometiii ue meis în fata loi
se piofila un peisaj bogat în vegetatie, pe un ielief ceva mai mic uecât acele uealuii, o
vegetatie luxuiiantá si extiem ue coloiatá. Tiupa se pieiuu în acea vegetatie, máisáluinu
piet ue câteva oie, tácutá si ca ue obicei cu boigii în fatá, iai cu Buntei caie ca o ceicetasá
asiguia înaintaiea tiupei în siguiantá.
Bânu fiunzele late movalii la o paite, Buntei se tiezi cu imaginea unei vái imense cá
se ueschiue la apioape Suu ue metiii ue ea, vale caie eia flancatá ue uouá uealuii înalte, ce
aveau táiate tiepte, ca niste teiase, ce coboiau cátie un giup ue stiuctuii, unele înalte, iai
altele joase, toate aflate în mijlocul acelui platou. Cláuiiile páieau neatinse ue aime, fiinu
constiuite uin mateiiale ce stiáluceau usoi la iazele Soii-ului, ce tiecuse ue amiazá,
apiopiinuu-se ue tiaiectoiia cátie asfintit.
Toti se opiiseiá la iesiiea uin acel pâlc ue vegetatie, piivinu la imaginea ce se piofila
în fata ochiloi loi. Saige, Najoi, Bavoc si cyboigul Necion stuuiau zona cu binocluiile
electionice militaie.
∼ Ce páieie ai Saige . îl întiebá Najoi, imeuiat ce lásase binoclul ue la ochi.
Saige lásá binoclul ue la ochi, tiágânu un scuit pufáit uin tiabuc, apoi se întoaise cátie
majoi piivinu-o cu atentie.
∼ Sá secuiizám zona.... ueja avem ,coauá", spuse Saige mijinuu-si ochii.
∼ Bine! fácu ueouatá Najoi, apoi le fácu semn la tiei uintie metonieni, piintie caie si
Buntei, sá înainteze spie piima cláuiie, caie eia mai micá si usoi tuititá.
Bupá câteva momente, Buntei îi anuntá, cá zona este momentan siguiá, ei putânu sá se
apiopie. Cu cât înaintau, cláuiiile se înáltau, ueveninu tot mai maii, acestia stiecuiânuu-
se tácuti piintie aibustii ue culoaie movalie, cu floii galbene, oii albe siuefii ue foima
unoi sfeie ue puf. Ajunseiá apioape ue cláuiiea caie avea foima tuititá, în apiopieiea
cáieia cei tiei metonieni ceicetasi státeau în asteptaiea celoilalti, cânu ueouatá, Xaeion
caie eia piintie ultimii uin acea tiupá, obseivá unueva pe pantele ce coboiau în acea
vale, siluete ce se miscau coboiânu cu iepeziciune piintie vegetatia acelei vái. Eia
posibil ca pozitia loi sá fie ueja uescopeiitá, asta uacá teiionii ai mai fi avut vie-o
unitate uioná A.S.B. ue localizaie a inamicului. Acesta anuntá imeuiat iestul tiupei, caie
se camunflá imeuiat în apiopieiea cláuiiii, piintie vegetatia aceea uestul ue ueasá.
∼ Sunt ca niste iuchte
¤
seivite pe tavá, comentá ueouatá, Buntei, pe un ton iionic
la pozitia colegiloi ei, caie se opiise la mai bine ue 1uu ue metii ue ei.
Najoi si colonelul se hotáiâiá sá stabileascá acolo, o micá ambuscauá, mai ales cá numáiul
teiioniloi caie se apiopia ue pozitia loi nu eia piea maie. Najoi le ceiu celoi tiei ceicetasi
sá pátiunuá în acea cláuiie lângá caie acestia eiau pentiu a stabili un punct ue iefugiu, în
cazul cânu ei voi fi nevoiti sá se ietiagá.
Najoi státea atentá, uimáiinu si ascultânu în liniste, cum teiionii se apiopiau ue
pozitia loi, nestiinu cá acestia se oiganizaseiá înti-o tiupá caie ca niste mici cuibuii ue atac,
státeau piegátiti pentiu oiuinul ue atac. Teiionii se apiopiaseiá la mai putin ue 2uu ue
metii ue ei, cânu Najoi uáuu scuit piin cásti oiuinul ue atac, simultan asupia inamicului,
caie luat piin suipiinueie, nu apucá sá tiagá un foc, picânu seceiati la pámânt. În afaia
colonelului, si a celoi tiei soluati, iestul metonieniloi tâsniiá la atac, tiágânu tiiuii piecise
¤ iuchte = pásáii ue baltá oiiginaie ue pe Neton

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 14

asupia giupuiiloi ue teiioni caie înceicau o iegiupaie ue contiaatac. Niscaiea se uoveui
ue succes, metonienii ieusinu sá-i elimine complet pe acei teiioni, însá acestia nu eiau toti,
o paite iámáseseiá încá pe culmea uealului, ue unue tiase câteva pioiectile, asupia pozitiei
loi. Najoi uáuu atunci oiuinul ue ietiageie, pentiu cá acum eiau ca niste iuchte în bátaia
aimeloi. Buntei, Slash si boigul Kletch ceicetaiá iapiu cláuiiea, caie avea S încápeii avânu
unele uispozitive ciuuate, caie eiau nefunctionale, iai în unele încápeii se mai gáseau
câteva piese aihitectonice si câteva statui. Nu uetectaiá piezentá oiganicá, astfel cá se
hotáiâiá sá iasá pentiu a-i ajuta pe ceilalti. 0sa glisantá ue foimá iotunuá, se ueschise
fácânu loc colonelului si celoi tiei soluati, caie se nápustiiá înáuntiu, uimati si ue ceilalti
metonieni, caie se ietiágeau uin calea tiiuiiloi pioiectileloi caie cáueau asupia loi.
Toti se opiiseiá în piima încápeie, iai Najoi stiinu cá uima un atac în foitá a inamicului,
oiuoná ietiageiea în cea ue-a uoua încápeie, unue acestia piegátiseiá o micá iezistentá,
montânu si câteva mici capcane, ue cátie cei ue clasá metio.
Buntei ueja avea în cap calea ue iesiie uin aceastá cláuiie, caie eia o usá ovoiuá, ce
uáuea înti-o cuite inteiioaiá, în caie se gásea un bazin plin cu apá, ue culoaie veizuie, plin
ue vegetatie, bazin ce táia uin capát în capát, mica cuite inteiioaiá. Calea ue iesiie uin acea
cuite inteiioaiá eia un mic tunel foimat uin coloane subtiii si uese, ce se uneau înti-o
aicauá, peste caie o micá vegetatie ca o lianá începea sá le acopeie. Cláuiiea caie uima, nu
fusese ceicetatá, uai eia singuia cale ue acces spie caie se puteau înuiepta în cazul unei
ietiageii, si Buntei o stia, însá în momentul ásta nu piea avea ce face, uecât sá speie cá
uincolo nu eiau piezente ostile caie sá-i piinuá la mijloc pe ei.
Peietii cláuiiii iezistau eioic la tiiuiile aimeloi aceloi teiioni, ueouatá usa ue la
intiaie se piábusi cu zgomot jos, uimatá ue tiiuiile fuiibunue ale teiioniloi caie înceicau o
pátiunueie în cláuiie. Beja ceilalti nu mai eiau în piima încápeie, ietiágânuu-se cu tacticá
spie iesiiea uin aceastá cláuiie, nu înainte ue a le îngieuna înaintaiea acestoi teiioni, caie
atacau acum cu unitátile loi iaetiliene, înceicânu o pátiunueie asupia pozitiei
metonieniloi. 0 bubuituiá, semn cá acele capcane au functionat, îi fácuiá pe metonieni sá-
si uea seama cá teiionii eiau ueja în cláuiie.
∼ Naioiule, ue ce nu mai înceici un contiaatac fulgei, asa mai ieusim sá-i
eliminám, spuse colonelul Bavoc, auápostinuu-se uupá un uispozitiv, ca o
consolá ue comanuá.
∼ Nu e nevoie colonele, ueja capcanele îsi fac tieaba uestul ue bine.... spuse aceasta
scuit.
Cu toate acestea teiionii nu se lásaseiá impiesionati, continuânu sá înainteze uupá
acestia, fiinu la un pas în uima loi. Beja metonienii ajunseiá în acea cuite inteiioaiá,
înceicânu sá tiaveiseze acel bazin cu apa auâncá ue apioape 1 metiu, plin ue vegetatie,
cânu o paite uintie teiioni ieusiseiá sá tiagá asupia loi cu aimele. Tanck ji, Baemia si
visoi caie iámáseseiá la uimá, se tieziiá cá sunt atacati cu mici pioiectile, caie cáueau în
bazin, explouânu cu mici tiombe ue apá lângá ei. Acestia topáinu în mou caiaghios,
înceicau sá iasá mai iepeue uin acel bazin, sub acopeiiiea colegiloi loi, caie piin tiiuii
piecise anihilaseá pe cei câtiva teiioni, caie înceicaseiá sá se apiopie ue pozitia loi.
Teiionii nu mai înceicaseiá o nouá stiápungeie, multuminuu-se sá tiagá cu iachete asupia
pozitiei metonieniloi. Însá acestia ueja tieceau piin acel tunel foimat uin coloanele subtiii,
unite în aicaue peste caie o vegetatie le acopeiea paitial. Bistanta pâná la cealaltá cláuiie

B0B0 ¡¡ uoiian_uai@yahoo.com¡¡ Page 1S

eia ue mai bine ue Su ue metiii, iai acestia o tiaveisaiá iapiu pentiu a nu-i suipiinue în
acel spatiu, în caie ei nu puteau sá se auáposteascá.


.I ' ntro.. ! " # ! # $ & ( ) $ % % ' * ! ) ! $ + % ! . . # " / # # 0 ! -.

01 # ' 2(3 455 555 " 6 7 # ' + 6 7 ) 25 555 1 6 7 " ! ! ) ' 6 + 7 .

< /*/ 1< J*&= >. 9 ) 0 * :. < &? &A:.@1*/ /0 &@ = / /0 0&/ F G E= .)0 ?@ /F G "? & FIE=*1*"< / 1"C B *. A@1/A0 :. B= :. < 7 . I= >. *1-:. < < A=0E=& *. . " ** ."? & * ?H < < & -0>.& # ' # ) 6 48 0 # ( " 48 -= 0>.@1/>. # < *1D:.@1*/ /0 E= . < &= ? *. < B=:. / *=/>. C?0/"A *. *?:.@1*/ /0 &@ = / /0 0&/ @ G "? & < D 0 =1>.

+ "# ( " $ "% # " '" : $ $ ( % &' ( #/$ $( # ) $' # # $' " " & #' % # #" $#' ' + % " " "% ∼ . #" ' " (& $ $ #" . ( #* . $( ' +% " 0 $ $ ' ' #" " (& ) # #" $ "($( ' $ % " " ∼ $ ' " $ ) "( & # %( ( 8# ∼ 9 & '($ % % * ) % ) " * & $'#$ : % ! -# #" ' $) # ( . # ( " ' #" $ ' $ ) # % ! . +# " + # (& ) "# " $ "% # " # '( # & ) # " (+ #" " $ #+ ( ." (& # #" (# ) & ' $ $ # # ! ."# " $ "% # "& $ ' ' () " * "( & '( '( ($ (& # " ' ( &) ! $( " " + + " $ ) "( & $' ! $( ( # ' ' $ '! ( %( . " $#-% $' 6 # ' $' . $# .! # # ( >$ " % * # (% " & # # " #' $ " %& " % ) '( #" "(" " " ) (' & $ # * #'( $ # " " & -# (% $ # & ' (-#* " ' ? # # ' ' +% . -#-# # ( $# (& # ( + " $' " & $ #+ . #"# & . ( ' "! ( . "# 5 6 & " $ % % " ) " %* ' < # '" % #'( #" $ " #* ' ( ( " & # ! #/" ) " * ' ) $' ' + % #"# #" $ " % #+ + #" " " " ! " . $( ∼ 4 * 3 $'#$ (5 6 7* #$ ( "# $ & . 6 $(& '" % #'( " ! .( = & 8# * : $ ' ' ( ) " " ( ) (' & -$ . " " " ( ) (' & ( ! #/ ' $( ' ' +% $ .$ & $ #+ ( ) (* .! $ $ " # ) $' "& # '# ( $( # % ' "#"& @'" + '# $ #+ (& "# ! ' # $ # ' ) (' $ #" #' & (& " ! $ #" $ " % " * # (% " " & ' ' -# ( ) # $( ) % " ( # #$ $ ( % ' ( " #$ ( * & 5 6 ' $#'# ! ( $# % : & ) ' # ( # "% #' $ $ ' ' (' # ' +% " " (& ' $-" * $( * % " # $ ) $ ( "( & * # * " " $/ ) ! '" ) #" "# ! .+ + #"# & ' ' #/$ * ' # # $' # ' ") "& ( ) / ) (' ) " (& ) $ ($ # " ' "! ( ' % & #" " $#-% & ' # ! $ # ' + # "& # " ) "( ' # 5 #) #" " ) (' & ' ' #/$ # ) %( " $ $' " " ( ) (' <"( # "# (& ! #/$ $$ " . #" " "( & ( ! #/ ' $( $ ' $ ( ' " & "#! ' +% '( 0 ' $ $ .& #) #' & + "# ( "# 1 # 2 ∼ / ' ( $ 3 # (. ( ' # ' (& $ ) $ -$ .

(' ) $ ($ # * ( ) / # ( &) $ ($ $ #& ' ' % " . % & .* C ∼ D$ $'#$ ( 5 6 & ( ! #/ $ $( $ " * $ (7 ( # $ $( "($( $ $ #% " ' & * $( ) ( $( ( ! ( 6# " ( % $'#$ & ( ! #/ % #"# ( $ " #" ( $' 6 " ( . '# ( "# D $ & # + ( . #/ ' . " #' $ ' $ %( ( $( "#' $ < #$ ( # #' " $ ' '" B # ) 6# #" " & ' . ( ) 6# #" $(#& ) ! $( ) % " ( $( $ # % & +! (' $ ( #'(& ( $ " % . ) # # -# & " $ "# " % "# & ) -! #/$ ( .! ' .( * & ' % $ "& # ? & " $ ' ' $ ' $ ( ( #. + & # " ) ! #" # $ ( #'( ' $ %( * # (% " " +( # " % " ' & " "% # * $(/ . ( " # () # $( $"#* $ ( $ "% # "& . ( * $( " ( # ' ' #/$ ' +% " " "% & " (# ( # $ " ) #$ $ ( # % 5 6 ( $( ( # % " " ( ) (' & "# (& . #'(/ "3 A . $ ∼ $ & % *& $ #+ (. % $ #" # (' ## < ' # ) ) %( # # -# & ( %& ' . # # $ # & # # $ # ' $ ( '" . #" ' % " $ #$& ' (# " '( # "# " " #( "# & " * )* ( # ( # ' ' $& # (& $ . +# " + " # * " #" #" # #" ' # & '( #'( $ # #" "#' (& ( # % & " ! #/$ * $! #/$ " B 2 ∼ < $ " #" . $( ( ( . # -# ' ) # & " "% . &$ # .! # . #" ($ & #'( # " # " " & # " . + #" # ) . . / ' # " (& .'" @ ' +% "( & # $ # '"#" # #"# 8# " " (& ($# "( #*# (& -$ . % #" # ($'# $ & ' . . + #" * " * # + ! # " $ $ ' ' $ "# #%( "# 5 6 & ' #/$ ) % $# % & $ #" ) " ∼ # $# & $'#$ $ $ '"#& #C . %(& # #" $' 6 # $ $ ' . #$$ . % #"& # ( ' . $ # C ) -( $ & ' . # ) $ # % # "( " # '# & # ' '# "# " " $ #' ' $ % * # & ' # "& # 5 6 $ ) $ ( :" $ & ! $ # 2 ∼ . #/ # % &' "# $" -( . + #" "# # & +! ( / # * ( ∼ 3C& # # * " #"C ( "# ( $ # ( # $ ' # #* .

% #" * " "% $ " % ' .$ # ' $ " - $ ' ' $ ) . #" ( & $ %! #/* " $#' #" " # ( $ ( &' * +( ) ' " ! ' " $ " #"# ($ $ / .+ & $ ( ( $( (' $# "# : & $ # "# 5 6 & # +#"& $ ' ( ' #"# ( " # ( # ' /# '"# " $#" & '# * $ '"# $ #" # & * . -# ( # ! $( . "% & . # "# " #'# + % & $ $'(" # * $ -("( # ) ' (" #%(7 * . ( "# : % ) ($ " & ' ( #/* " * ! ' +% # "( #'( * -#* & :" $ * 5 @ ($ ( # .& $ $ ( 6 $& * ! #/* .(+! -("( " " & # $'#$ &' ' # " #" ( #() $ ( "# + . % " " " &* " " $( # $ # () " .! ! " "% ∼ 5 & ( # ( + & ! #/* ' $ 6 $ ' '' # .+ ' 6# ( "(& "($! $( $ .( & # ! #/$ ) " . % " .% " $ (# " $ -("( $ ) . " '(& * ' # /* # (% # " " "% ' # & * ) '# ( $( '# ( ) -( ) " ( # ( # $ # % # "( 4 # (& " ) '# ( $(/" " $ $ ( ' .& .&.+ ) & $#.+ & $#. #* (# # ) % " # #* $ $ $(/" ( * $ % #/$ . " #& ! * ' ! $$ " $ #$ " .#" $ ! & .' . " " " "% 4 # (& " . " # * " " " & $ ( #" $ %(& ' .+ C& ) ' $ ( $ $( E .+ # '( # (& # .! .# * ( # # " # ( -$ ( " $ " $ $'(" # ) ". . # . #/" 5 & 0 * # $ ' " $/ # +.+ & "! ( $ ' $ (& ' # /* # '" " 6 # ) $# (' + .+ 2 ∼ 4 .+ & ' # ! #/" ' ./( ". # * " () " .#" ' * ! $! () " # #' + $ " ∼ % 4 ) '# ' & ( # !% ."(& $( #/* ( $ ( " ' < () $ & $ ) & #$ ) '( $ ( ' ) 6# $ #" & ) $ ( $(/ " + & * ' #" ( # $ '# # " ($# $ & & $ "# $ ( ' #" # #"& ) #" #"# ' " * : $ ) $ ( $ ". ( # % " $ "# "# $ " / ." $# # " . ∼ $ # & $'#$ :" $ ( "$ " $ ' . .+ & . $##$( ' /# $' " "( # $ ( #$ ( ' ' " # . # !(" + * 1 & "($ $ ( " & $( / # $ . ) + & $'#$ $ "' ' "# & * ! ! #/ * #* " "# $( ∼ 8 -( % & $ ( ( * . $( $' " ' $' ∼ 8 & (& ( # 5 ) ' ! / ) .& ' * ) $' # % ' #"& ( ! '! ( %(& $ #+ ( . ( $! +. #. $' . % : .' . ) ' ' " "( $# " * " $ # ) ' (* ) "' # +.

#/ # 8 .! & $# # $'#$& " $ "#' (& * #" ! !& $ #* ( (' $# $ ( ∼ -$# & $ # % & # * & # $# " "& # ' % % & "( ( " "#" . $( ( ! ! ) " #"# " ' . " * % ( ( $'#$ $ .! * $ % $ $ & #" #" " $ " . $ ( H " ) #'$ ( -("( " & ) . ∼ &* + ( "# & ( ! #/" " ) ! '" ' + & $ ' ' . #/ 8 . " "$ # 8 .! # ( $( ( " $ ' (& ' #+ $ #% # " " "7 + ( "# ) ' $( #" ' /" & # $( # + . & (( $ # ! ' /# $ + #$ $' . & $# # ' ( ' #"# ( $ % ) ' # (* # % ) $( "#' ( # ' % & #( # $ ( "#' ( " " & #( $ ' # ( $& . ( * .+ 7 " + + ( '# % ) " '( # " / ' $ $( (' " ' #$ C #" .* " " 5 $ # $ ( ) 6# #" " & ' .( & # ( $ ( #'( " " ( "#' ( ' % ## " $ "#' ( & # @$ # # ) #" @ " # # ($ (& ' . -$ . & " "% ## $ ' # F @& # ' ) " # '( #" -" # $ " ( * & "(" " G & .( ! #/$ * ' ' #/$ $ # 5 6 '# $ #% # " " $ " "8 .& " "# < " "#"# #/ .! ( ) 6# $ # ∼ $ #"#" & $'#$ $ ' # " & ( # " (& # " $ & ( ( " # ! $' " ' $ #" #" $ # " # & $# ! #" ∼ < #) % " & # #" # ) ' $( ( ! ( # & ' #" ( '! ( # ( $ # % * # @ '# ' ( #" # $#' " & ' # ( $ & ( ( & $' " ' $ " $ & # ' + ( ) " & @' % $ +( ∼ $ ' % $( $'# (& + $ (0 & # '( #" # "($ ' %( ) ( ( # (& $ " # "# ( $ #" ( > .& $ ' ' $ #'#" ( # . ) .< 9 '# #"# & " "% ( ($ $ ( ' ' + % & ( ! #/$ ( )* # (%( ' #" #' ' +% & $ # ! ' #"& ' ' # #" ( ! * # # ' ' $ ! "# & ' '#" + " 5 6 ) ' # ( # * 1 # # ' # 7 % #" .( ( -("( " " & ( ! ! * * ! #/* " $#" ' # ( $#' $ $( ( 5 6 2 ∼ <# ' % #" $( $ ) ! '" * . ) "#" $ # # @ # ! .( ) $ # #" "#' (& # #" ) " ! 5 6 & ( ( < " "#" ( ($ $ ( #& # ! ' . # $ ∼ 6# " " & ' ' ($ ( " " 5 6 & "#! # ) (& ' ) ( # " + + # "# # $ % "& # + #& #( ' #" #" #. ) 6# #" $(#& -$ .

8 . %( '& ( ! # $ # '# ( -# <# * ( & $ $ + '( # (& ' "($! #/$ "( $#. ( * # % & $ ! ( $(/* + % ( & ! $( $ " $ # " " & # . $2 ' #' " .' . ( $( "# 5 6 ∼ : # & ( # $ & "#' ) (+" " & # / # * / # $ ) / "#' ( # * $ $#' .! ' .' . " # " " " "% & () . "# & * #' $' " & . $& ' -" #" $ $ 2 ( # ( ' #+( ' ( (# ! #/* #.& # ! # " " $#' % " " #( $' & " / * " < " * ( . %# $ # '! ( # ) $# ' +( 5 6 ) ) $ ( $' " "# " "& ! ' " "% & ' ' #/$ .! $ ( @ -( ! & ( # $ ) $ +( /#" " +( ! ( #' ) -( ( * ' ( ( %# & '( ! ) . % * (. & $ " ( )* .+ & $#' .+ & ' ) ! #/$ ( " "% $'#$ ' # 2 ∼ ( $( & # $( # ( $'#$ $ & # ! #/ # +! ( : ) ##. # % 7 $ ' -$ . " & ' #( ' # #* . ( #$ "# G & $ '( ( # ' #'#" " # % & $ %! #/* " # (# $' + . ( ) 6# #" $(#& ) '! $(/* / $ $ # % # ( $ #' ' $ % $#' .( '! ( $ $ ' (& ' -# # * & ( ) . "# # " '"# * # . %# ∼ & $ "# # # ) $ ( & # "#' ( ' # $#' % ' "( 5 /#"# ∼ :# $ " & )" ) #'$ $ (' " "& * ( $ # * / ( $ "# # ' " * 6 ∼ & ( # " "#" 6! #/* # ' /# $ . $ $ &) #$ * & ' " $ $ 5 6 & "( '( %( $ -("( ) ' # ( # " " " #(& $ ' #/ $ # ' #* (" #%( # ! ' # $ (+. # (& # # % $( $ ' * & ) $ # % ) $ ($ $( " $ "# # " # #& $ '! ( ! . ) # ( ' . " " " & " . ( ! #" $( ( "# " $ " F @ ( # # #" # # $ # & ! * ( " . # ( ' . / . " ' -" .( %# & ! 5 6 )* # ( ) $' % " (& $ # # ! #/* #* '( #" ' ' #$ & ' )" ' $ ) / ( $ # (& $ ) $ ! # % $ "# ) "( " "#"# $ ' ) ' #" ∼ 5 #" & ) '# $ $ #% & ) % " $ # $ # % . .+ & $ # # ! #/$ '(& ' ) $ ' ( # " " & $#.+(J # $# % . $ (& * # ( ' $ ( % # $( ( # (% # " I " . % " * ' ( (.+ 5 6 $ ' "! ( .+ & "* ( $ " " # / ' $ ( $( ( * .+ . + ". " " " " "% & # * % ( # '# # ) .+ 8 .+ # * 1 "& # " $ '( # ( ' $ ( $ #% # " " "& ( ! ! ) # ) . $# " #"& # ) (" ) % " & # ! ' $ ) B : .( $( $#' #'# " " " & ( ( $ "# # $( # -( ' .

# * # &) . $( $#$% ( ) # " #" # " . # ( & ( " . ( " "#"# & . % . K ∼ 8 . ' # " 6 & $ ( '" (. $( ( # ' + #) $ " ! * " & * " + % # # ? #' " < " " :' % " & ( #' * "#' ( '# . # $#' ! #" $ $ " & # "# & #* $ $( % ( $ ( #'( ' $ %( ) ( # (& " . * $ . " " $ "($( ( #$ $( (& ! # #" # # $ # & "" ( #$ " $ " % "# $( $ "( # $ #' & $ ' ( '" ( ($ ( "( & #) ( # % & ' #' $ ' #' "+ ' # # & $ ) ' $#' %( 4 ! . %# & ( ! '# : $ ' ' & ' #/$ ) ' #" & ' ! #. * $ " % # " # (& ) $( %( " "% & # '( # $ % % $& " " "#" . "#' ## " ' #"# & '! ( 6# $ " ' ( # 6 ' ' / $# # % ' # # # / ) !" ∼ <# $ $ # % & #" # * $ # $/ # # $ " % & $ # % $ " & ( #" $ &) " #( $ . $ (+# (2 ∼ #' # % * ' ' $# ' ( % # $ -* # & " " #" #" " & # ' ! ) +# $' " # % * " $( "# " + ('#* ) "#' (& # # * " ' $ '" & $ " ( $#. # $& " + $ & "($! " # ! ' ) $ & ' ( . 5 6 &) # ( ' . # # % * ) '"#$ "# " * (+#% ) "#' ( 8 .* # #" +$ # . "#' $( $#' . ' * ) ( & #* # ." $( * ( $ ( " @ &' +( " "#"& ) $ # % # " $ ) ($ # & ! ( ' #"# ( '# & +$ ' $ & $# '#% ! * .# " # $ ) ( " ) '# & $ % (.' . ( ∼ 5$# $ ' $(& ( #. $( $'# K KKK $ " % # C $'#$ " "#" ! 6 " 5 6 ∼ #* # @ & $ . $ $ #" " * & " " "+ #"# & * ( * $ ) '( ( ' +% #' ( K ∼ 5 .+( # # # %& $ ! (' $ " %# &$ ( # (% ∼ ( $( $ # ( ( # $ ' # # ( ∼ 5 @ ' $ . ' " * ( '" (' . ∼ L # " " & # $ 6) $ $'# ( #" # $' ) % " &' ) ( & . +# & ' " ) " * ! # -#* # '( " #" . " & # # + " "# * + % D % & -( ) " ( " ( ) # & " $ ( # * . " " $ " % & B $ ' ( # & # % * " " ($ " % * " 8 . $'#$ " "#" # #* ( ( ( # ) " $ ∼ D * $( & " " & $'#$ 5 6 & . .

%( $' ( ∼ # (* " ( $ & $'#$ F @& ' ' #/$ 1 # ∼ # ( ' " & ) ($'# $ :" $ ) " #" $ . " F @ . #/" # % . .& $' * $ ) ' $ ( % "& % # $ # # +( %# & ' $ ) $ " $ .( ! " $#"# 1 # $ % ( $ $' % & ! #/* $ ( % " ) ! ( ( #' " # " 2 ∼ # $ C) -( F @ ∼ " # # . "#' ' #.& ($'# $ $ $ # & 6! #/* ' / * # $ #" $' ∼ . / ) ) ' ( C) -( $ ' # ! . ! "# * @ $ ∼ 8 / . # % " (& ( # () ' +% (* " ) + ( $ " #" F @& -$ ." # '# %( ∼ . K& @ $'#$ ( . %" $ * #' # " . "($( " ' $ #% # #"& ' ' #/$ * ∼ (/ 3 # $ $ # ( 1 # & ) ) $ &' ( " $' % < " "#"& @ ( ! $ & ' ! . &* "# # & # #'( # (* & # ( # ) % " ' $ . " ( # & G" ? ? $ $ "( *#" + &# $ ($ # " ' " #$ & # . $' K KKK $ " % & ' ( " ' $ #" ( " " & $ ' ( $ & ( #/% .#"# 1 # & ' . ∼ #/ . $ # & ! #/* $ ( % ") ! ( ( (& . %# " " & $ ' # ( $# ' # $ $( # & ' ( # # #" # # !$ < " "#" ) # ( # +! $ . & ) ($'# $ $ ' # '" $ :" $ "! ( " $ # &' .& " "# $ " 8 ." $( # ) * * & . " " ( + # ' " # ) ( (# ( # " ( . $# % # " (& ( ! ' #'( $'#$ " " " $ 1 # $ $ ) ( ( #" # ( & ($ " & ' . # . & -# $( * #" ( ' ' " " " % # $ ( # $ #' " # ) ( ∼ & ( # $ &* C ∼ L 3C ( # ( " "#" "#! ( #"# (& #/ .$ (' $ ! '"# #" "# K $ " % #$ $ ) / -#$ (& # " # * + + % * % ) "#' (& # " 5( ' $#"& ' ' #/$ ' +% " " $ #' & ) %( "( # "$ # "# ( -#$ ( M : ∼ 5 #" & $'#$ " "#" ' ' #/$ $ & . %# '! ( # &3 @ " ( " "#" + (6 # 1 " #+ $ " "#"# & $ ' ' $ $'# ! 2 ∼ $#' . #" $ # ∼ %# & # ' % " '$ ' + % & # ( $ +( $ $ #" ) . $( #" & #'( # * $ . " $( .! #" * & $ %! # #" * . $( ( /% $#' .#" & $ ( ( # ) ( (# ( # " (& ' +( $ ? ( #' $ ' $ " #+#" $ .

"#' & $'#$ $ & $ # #" "# # ' /" '# ) #" ($ ∼ @ &' +( 8 .%( $ ' # '" # $ & # -$ " # .( # 8 / .& $ ' # + ) ( ' " & $'#$ " "#"& $ " 3 # $( ( C& )" ) -( ( " "#" ' 1 # ∼ " .#" N" 6 #" . % & $ ) . # $#-) % " $ ( : & $ #"%# $( $ -# #" ' $ /# "% ) "(" " " # 5 6 ) !" $ ) " ( $#' # $ " " $ ( ( # $# " "& ) '" $ " & $ " ) ! $( ( ! ( ) . "# & . ( 5 6 & ) # ( ' . 6 $ . %(& * # ! '#% ' .# " ) '# % "#' $ & $ " # $ ' # ! '' # $ #' * ) $( $$ " $./ # ) "( & $'#$ $ ' # $#'( & ' # ( " "#" ) "# $ ∼ :( 6( # ' %#" ."& ) '! $(/ @' ) "#$ # % " $/ 6# $ " $ " " $ ( ' $( '" () '( ( # ( < " "#" ( $ ( #'( ) $ # %( %( # # # " & & " " $$ ( #( $#' " & ! #* $ ( $( -% ( # . #* ( ∼ :# "#' ( " " & ( # "# ' " $ ( "#' ( ) . $ ) +( 5 6 ) # ( ' . # $ % $ . " * "#" ! " "# " " ∼ ) / .! #/" # % . 6# #" " "#"# #' $ $ ! $ $ (' . % $ " & ) ) $ " "#" ( $ " #" F @& "#( # ! ( #* # ! (& ! "# 8 . $& * 6# ! ) / + ( # "# ) " & # !' ) #$ & . 6 $#' " & $ " ( #' $ # $ # ' "' # & -( ' ( (* % # # '"# : ) $' " " & $# " "* #"# $ #" ! ( $ & ( 5 6 & $ ! ( #"# $ $ . ∼ 5 #" & $( * ( * # # . & " ' ! #/$ ) 6 #$ ( ! . " ' #"# $ #& ' +( (8 . % . %(& . $ % & 6# $ ( ) ' ' # # & $ ( # ( (%# & $' * $ ) ' $ ( 8# "#' ( # .! ( #" ' $ " 0 8# .(% $ " "#" 9 G& #" " 5" (5 ( ? #' $ '#$ ) * #) %( * # "#' ( $ " ( M 8# & # ( '( -# ( # "N" & $ # #) $ #' ) $ # %( 8 . ) '#% ( 4 ! .+! #/$ ' $ %# * ' ) "( ($# ( < ( #" " # & $ ' $ "& ' ( # $ "#" * $ #" #' $( & $ ( ! #/* ' ' $ @ ' . '# & % #$ '! ( # ) .+ $ # ! / 8# ' # " : 8 & #$ $ "#' ( # ( " " $ " ' #"# & ( .( * .$ #" # 5 6 & " . & # $ & ( ( " $' F @& -( $ # ( #" ) " & ! .$ $ #" #" ) "# " .

$ #" # : & ) ("+ '" & ) ( # ($( $ ! #' ' ' '" & * $ ( ( " # . % " . G " $) % " $ ' " # ' $ 6 ) . / # ( : " "+ #"# $ # %( $ #" #' & $ # "( ) ' ' "( &' . # ( ' & * $ & . & ( #(* #) %(& # 8# *( $ # ) #' ) $ # %( ! # + " " . ) % " " : & 5 6 & 8 . % "#@# (* @ " ( ? #' $ ' #) .( ' $-" ' + % " $( 6 $ ' (& $ ( . " & # " "& ".#) . " $ ' " ? % $ ' $ (" * " '!" .# ( # #' $ # # &# " ) " & " '( # $ & " " 6 $ & " ) 6" #" "# '" # <"( $ # " $ ("# # #* " + " : /#"# & #$ +(& ' ' #/$ ( $ % % &' . " " ' & 8# $ + # # . % ( #'( !% . % $ #" $( O $ . & * $ # ! #/ $ ( #% ' -#* #" . " " ( #( "# ) " & . ( " & ' " $ #" "# 8 . % & ( *("# ' % ! . % & ' # " . ' ' " . " & $ "# $ * # .! # ' + # ' . I (J& $'#$ : 6 #/* ∼ 9 3 ( # (5 6 & ' " ( #$ " &' * 8# & $( ) + $' ' "( & ( * #* # ( #'( ! .$ # $ '# 6# $ ( ' ' "( . % $( $ ( 5 6 $( (& # ( * $ #" ! ) " * & # $ ' ' # ' +% " & * ( * $ + $ () / #'( * # -# & $( #' ( % ' # #" ? $ ' ' $ (" '#% KK & ! 5 6 ( #$ # ' (* #" & $ #" $#' #"# & "# ' $# ' & # '# ( $( (# &' ! $ % " '( ! ." $ ( " & ( -#$ (& " $ ( # ( #" " $ ' ' ' +% " # ' 5 6 " # " * $( '( # ( ) "( "! ( * #' # $ . * .# . / # % ∼ :( $ # +( + 6 . & #' $ ' & '( ($ " # & #! # #" ' " " "# $& # . # (& ) ' ' ( * $ ( #) * ' " " "% & ! (& = ' #" #'(& -$ ." # '# # #& ) +#" ! . . ∼ :# * # ' . & )* .( $ ( $ $ " ' ' KK &.#" $# # + # "# " " " ∼ < '( : C )" ) -( 5 6 & "($ $ "#" " : "($( "#" " & ( ! # $ # '# ( -# & ' $ ) $ ( 6 ' . " "#"# & * " $ " % & $ #" " %!* ( " & ( ! # ' $ O # P '($( .( # .(& ( (& 8# &' # " ' +% " " & $ ' $ " KK 5 6 * " "#" $ ( ! ( $( $ . & 8# ) # %(& ( + $ $ # (& '# ! $( $ ' ' <# ! ) #& "( " $ ) ("% #& . ! " "# & ."( ' 5 .

% & ! ' #* $ ( $( ( $#' " # " ? G6 & * D$ ( ($ $ ( " # (& $ + ( ( $# % # ' " & ( #) . $# $& #* $(/ " '" ' & ) $( * # # %& ' ( ($ $ ( ) ( ' #" "#"# & # $ ! . $ # # ( ! ( $( $( ' # / 6# ' " "% * "$ ( ( # (& $ $ $ ( ! " " "#"# * " $ " %& $ ('#$ ( ) (# #& # % * " "% & $ ( # " # " ' " " ( # $#' " (# # ) %( #"# & ? % $ ' $ () ' ) (' & 5 6 * ( ) / # ) (' & # * ' ( $ ( ( + $ %(& ! * ! .+ & $#' " " " & ' # ' $ " $ ( ' !% . % " ( ) ' $( " #$ $ (& $ # " $ $' $ '# # ) ' ) +#" # & * 8# * & ) $( ) #" ($ #' . & ) $ ( $( $ ' ' ' +% " ? # ) $ ( #( $ ('# & #"%# #/$ $( ( # $#' ' +% " . ' & ( " $( & #*( . $( * 6 #' " # " " " $#-% & # ) ' $ .+ ( '( ) '( & # ( # # " " $#-% * $ & $ # #) / ' <"( # & # (& ' $ (. ) (' .+ '" # '(& #" .+ # ' ! ( ' ' #& '" . ' $ * ! . # & # # % " & ) # " ) (' $ ($ # ( ' + %( (& $ " ( $ ! . & (' $ #/$ #'( # $' + . $ + ".+ & @'" ! # '( "! ( * % '( ) $& ) # $( $( ' " . ' " & $#' ' + % " 5 6 ( # # #" &' # ( # # * # ) -( " 8# & :" $ * .#" N" ( ' "( & . & ! $( $' ( " # #' + % $ " $(/ ' (" 6" ' % "( +$ # " # " " " & ( #* " $ ' (-#* # + 6 $& # ( # " # -# " " ) # '( # ) "( 6 " "% # #) ' ) (' & ( ! #/$ # ( $' * $ ( "( & #) " ) # ) $ & # # # # (% " " " & ) ! '( # $#' ' +% " . +# & '" # ( < " * . % " ' ' % " $ % '! ( " " " ( "( .! # " $' + .& $ "( ( ∼ # . -#-# # (& $ ( " ' # # % &) ( # (' $(/ * $ ( # 6 ) "( ∼ 5 #" & # ) # #" & * #* $(/ " ( & $'#$ " "#" 8 . ) ' " * $ ( "( ( ) / # (& ) $ ($ # . " " & 6 ' " )* $ #" $'#$ $ $ # <# $ # $ "($ $ ( ' $ %& #! $( ) + #'( * & " # ' $ ) # " 6 6# $ ( ) # (& ) ! $( .$#' #'# " ) # #' 5* $ . % &. (& 8# 6 .

" $' % #& ) K # '# & # $( $ * (' $ . $ ( $ ( ' ' # #/ $# ' ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful