AlPirVPfl ,MnAP:MnAPlirOV

01 aUVTavt~ J,lOU

,

&frrlOT&VTll<t{

tUEu9uVTpla: MAPIA KOM1ATIA

KeiI.lEVa: APrvpn MnAPMnAPlrOY Styling: IT¥I\IANOI NTINIOZOI q,wToypaqll'lOl1: STUDIO nnsroz .6.PAKOnOYI\OI Art directo.r: BIBH MHTIOYPA

HAEKTPOVIK~ EnE~Epyaa~IKovac;: MANOI MANOAIOYaAKHI

Art supervisor: q,pom NOTAPA

.dlop9wO.11 KEII.I&VWV: MAPO ANTONOnOYAOY

IAiA MHNAII.6.0Y

rpal.ll.laTEIa i5IEu9uvol1C;: El\ENH M~T KOY

.6.IEu9uVT~C; OUVTOVI0I.I0U·

npoypal.ll.laTI0I.I0u: MKHI MAITPANTONHI

.6.1&U9UVT~C; napavwy~c;: XPHITOI KYPATZHI YnEu9uvl1 EKl50011C;:

Tnpmvta«: nnv

nftpa~OQ1l

EapUKO(JUuvci

EnpClKOO"tIuvli

KAaUIKO umTIKo, ypijyopo KOI eUKoAo yAuKO Y/O oAee; Tie; wpee; Kall~/OiTepa aya"qTo rqv "epio60 Tqe; vquTeiae;. Kapoupvriure apKero TO olplY~oAI, va poOXopupioel

TO anm Kal va ~wuel UTO xoAptJ TO Xpwpo rqe; KavtAae;.

YAIKA

• 11pJl. TaoYlou eAOIOA050

• 1 <pA. TCOYI0'::'-0'I,.lIy56AI!.IJIAO

• 1 <pA. rcovrou O'lplyi56AI XOVTPO

• 2% 1pA. TaoYlou ~6xopl'] .4 <pA. TO'OYIOU vepo

• Y2 <!lA. TO'OYIOU 0'T0<p(50 KOp.IVaIOK~ (POUPIl)

• % <!lA. raoYlou OpUyi50AO Ko(3.oupVTIO'pevo

• 1 <pAou60 Aepovlou

• 11pAOu60 nopToKoAIOU

• 1 K.O'. KoveAo

• 1 ~uA.6KI KoviAOf:;

EKTEAEEH

ISKOTOOPOII.O I3p6.~ou~e TO veoc ps TI] ~6.xopq, TO ~ull.o Kovehoe;, Tte; qJAouoee; lI£l-IOVIOU KOt nopTOKaAlOU, !JEXPI va QlaAu9d q ~Oxap'l. Ie 130910 KOToopOII.o ~eOTo(vOUl-ie oa I-ItrPIO 1pWTIO TO ell.Ol- 011.000 KOI Kal3oupVT(~OUl-ie TO allHyi501l.1, ovcxnTeUOVTOe; I-Ie ~ulI.tvq KOUTOII.O, p£xpt va pooioel Ka/l.O Kat va oxoupuvei, vio 6'. Ton: npoo8£TOU- 1-1£ TI]v Kovell.a (OKOvq), rtc OTw:p(oee; KOI TO 0I1Uyoa/l.o. Byo~oU!J£ Tqv KOToopoAa ono rn tpw-

T16. Me KOUTaAO KOI ue npooox~ Plxvoul-le AlYo AlYO TO ~eOTO mporn OTO K0!30UPVTl0I18VO 01111- yMAI. npOOOX~, VlOTi n£TOYSTOl TO lleLYfJO Kat wiel noMl =ovo!3o~oups OTIl CPWTI6. TO xa/l.136 KOI ovcxoreuooue f.lEXPI va ~sKoMoel ana Tllv KOToapoAo. Tov a.5Sl6.~oUf.le oe cpoPl-la KOI atp~vouue va Kpuwoel Ka/l.6.. AVQnoQoyup(~ouf.le ce mOTEAa Kat naona/l.(~oupe I-Ie KQVEII.a. KO!3oUf.le ([JETee; Kat osp!3ipoul-le.

5

I:upaxoauuva

Aouxouuudec

TpayaVDt:; AaUKOUpOt:;, (eUTOt:;, ue P"OAiKO ptAI, KovtAo KOI KOPOUPVTlOptVO uouuapl. IKttpTeuTe Ti"OTO KoAuTepo; Mqv ~exvoTe, KoBe tpOpo "OU Kopoupe tva ).OUKOUPO pouTope TO KouTOAI oe vepo YIO va ~eKoAAoet eUKoAo KOt vo "ttpT£1 UTO doltj).aoo.

YAIKA

• 500 VpalJlJ. aAeupl

nou qlOUOKWVtllJOVO TOU .1 qlaKeAoKljJaYlo OKOVI1

• 1 K.O. jJ&AI 9uIJapioi0

• 1 K.yA. (KOqlTO) aACm

• XAlapo vepo (000 nape,) nepfnou 2 qlA. TOOYIOU

• £A0I6Aalio YIO TO Tl1VOVIOIJO

• 9uIJopiOio IJ&AI, KOV&A.O, KOPOUPVTIOIJ&VO OOUOOIJI Via TO yopviplolJO

EKTEAE~H

Bo~oulle os lleyOAo IlnOA TO OAeupl, TIlIlOVlO, TO ilEAl Kat rtoocsetoupe my a oivri vepoll£XPI va Ylvel noXUC; xuA6C;. TEAoC; noocserouue TO oMn. LKena~oull£ TO IlnOA Kat TO Q(p~voulle KOvrO oe ~WTO xwpo (KaA0Pl<pEP ~ o(nAo ornv KOU~(VO) YlO 30', IlEXPI TO IldYI-IO va 0PXlael va ovel3o(v£1 aTO TOlXWflOTO TOU IlnoA. Ie «rroupoxo 130810 ~eaTOIVOUlle eAatOAoiSo. Kol3ouJ.l£ TOUC; AOUKOUlloiSeC; I-Ie TO xtpl. Bouroue TT]V coioreon noM-

!-If] oro llelVIlO Kat rne~OUlle npoc TO nove. To AOUKOUI10 nou I3vo(vel an' TOV cvrtxeioc TOV KOl3ouw; 118 KOUTOAI Kat TOV p(XVOUl-le aTO KOUTO 8AatOAOOO Tl p(XVOUIl8 KOUTaAlO KOUTaAlO ana TO I1dYl-lO aTO MiSl. TT]yov[~oulle Via AlVa Aema I1tXPI va oooroouv 01 A.OUKOUllaoee;. Touc orpovy(~ou!le oe crtoppoorrruco xapTL TaU(:; 130~OU1l8 oe ntQT£A.O Kat neplXUVOUl-le l1e 8ullap(mo ileAL, KOV&A.O Kat Ko130Upvriallevo oouorun.

7

EapOKoouava

Morvtuvoooflcto ue nfhvoupi xm llUproOlK6.

XopTauTIKrj oouno O,TI rrptrrel ylO rreploJout; vqotetoc ttou oAo 8tAoupe KaTI va TUlprroAoyape. Avri ylO ~fJt unooetre va rrpou8tueTE: AepoVi. iJoKlpauTe Til oasom Kat 80 ue 8uPll8efTe!

YAIKA

.2 l.u:yoAa IJOTda lJaivTav6 It.llAoKOlJlJcVO

• 1 lJaTOOKI <pPCOKO i5u601JO IjJIAOKOIJIJ&VO .6-7 <ppcoKa KpelJlJui50Kla lJe ro <puMa

roue, IjJIAoKOIJIJ&Va

• 1 ~&p6 KP&IJIJUi51 IjJIAOKOlJlJtvO

• 1 ayyoupi IJE T'1 <pAoui5a TOU

'. 4 VTOIJCTEt:; WPIIJEt:; Km O<PI)(T&t:; ,. 4 K.O. IJnaAOOlJlKO

• % <pA. ToaYlou EAm6Aai5o

• 1'12 <pA. ToaYlou nAlyoupl

• aAOn

• <ppeoKOTpllJlJ&VO n!n&pl

EKTEAE:EH

Tono9ETOlJ!l8 TO n}l.lyoUpl OE !lITOA Kal TO KaJ,.(jmOUIJ8 ue ~EOT6 VEpO. IK8ITO~OU!lE TO urtox Kat TO ocnvouue va ma9d vto 15', va CPOUOKWOEI TO nAIYOUpl. K6130UIJE Tl~ VTOIlOT8C; OTt'] IltOTl Kat nqxnpoupe TOU~ cnopouc. TIC; ~lAOKOl3ouIlE OE xcpe. TIC; I3Q~ou1l8 08 l3a8lo ooxcmeoo. K613oUIl8 TO ayyoupl ani ueon KaTQ Il~KOC; Kat ac:POlPOUIl8 ue Ilaxa(pl TOUe; onooouc. To ~lAOK0I30Uj.lE OE Kapt. npoa8eTouIlE EnIOTle; TO !laIvrcvo, TO DuoollO, TO cppeOKO KPEIlj.lu50Kla, TO

~8p6 KpellllUOI Kat TO uooxrccusvo Kat OTPOYYIOj..lEVO nAlYOUpl. n8pIXUVOU!l8 IlE TO eAatOAa- 50 Kat TO IlnaAOQlllKO Kat oAaTomnepWvouf.l£ KaTO 130UAt']0Tl. AVOKaT£UOU!l£ !le 000 KOUTOAla noM KaAQ Kat nnvtovoupe Tt'] OaAOTa TO AlYO'rspo Yla 1 wpa. /\iyo rtpiv oepl3lpouj.lE, nvokcT£UOUj.lE ~avo.

E.uppouArj: Av 110P/vopiUTei UTa uyp6 T'1<; uePIKt<; wpec; yiveTol TeJ.ela. I:ep{JipeTa/ KpUO.

9

I11Ko.~lKO IIIRo.<.pl ue SaRaOOlVo.

:Eapoxoouavo.

Av KOI vqoriolpa, eivol tvo rpoyqro "au dtpel rqv rrOpaOTOOq. EVTurrWOIOKO orqv 6ljJq A6yw xpwporwv, pe 6Aq rn VDOTlpui rqr; 8aAoooor;, oe KDVtl

VO pqv prroptir; v' oVTloro8tir;!

YAIKA

• 1/3lpA. maYlou eAmoAoi5o

• 1 p£y6Ao ~epo Kp£l..IJ.1Ui51 KOllP£VO es Aem£c:; c.p£Tec:;

.2 oKeAfi5ec:; OKOpi50 0& c.p&rec:;

• 2 mnepltc:; KiTplveC:;Kol KOKKlvec:; K0J.lJ.l£vec:; ce llnaOTouvaKla

.250 ypaJ.lJ.l. AaXavo XOVTPOKOPJ.I£VO

(oe lJ£veaoc:; I.InOUKLCJc:;)

• 12 vapiaec:; .12pul)la

• 2 KaAaJ.laplO

• % K.yA. KPOKO Ko~6vl1C:;

• % c.pA. TOOVIOU a6AToo aOVlae:;

• % K.yA. TopnaaKo

• 1% lpA.TaaYIOU PU~I llOKPUKOKKO .2 K.O. QIIAoKOpptVO lla"iVTovo

EKTEAEI;H

KQaapf~owe TO awpo Kat ocpf)voupe TO K£cp6i\1 ITOVW otic yapioee;. T pi~oupe KaAa pE oOppa TO pUOla Kat mpmpoufl£ TO pouOToKla TOUe;. '000 IlUOla ElVat avOl:x:ro TO ITETOpE. To I""lA£voupe IToM KaAO. Koeap{~oupE TO KaAal10pla Kat TO KO~OU- 11£ OE pooilie;. LE nhaOOTE sorcopoxo f) peYMO TTJyavl (flE KanaKI) ~OTa{voUIl€ TO Ehalohnoo Km Of: xapTJhf) 'Puma uopofvoups TO KpepPUOI KOI rtc mneplee; vro 5'. npo06eToulle TO MXavo Km TO OKOpOO,. nc yapioee;, ro fluola Kat TO KaAaflOpl. T ovcxcreuouue va lI.a.ow60uv KOI OKenO~OUIlf: fle KonaKl. 8.uvopwvOUlle TT] 'PwTla Kat T' convoupe Ylo 4'-5' flexpl va oMa~ouv xpwpo 01 yopioee; KOITO KalI.ollOpt KOI va ovoil;ouv TO pOOlO. npo-

06eTOUllf: TOV KPOKO Kat TO TOpnoOKO. L~f)VOUp£ Il€ TTl oovio. LTO llETaE,u vEpo~PO~OUIl£ TO pU~1 YlO 8'. To oouotovoupe KaAO Kat TO npoceerou- 11£ OTO unoxouro Ull.IKO. naanaA{~oulle TO 1la"(VTOVO Kat ovcxcreoouue noM KaA6. Llyol3pa~oufle TO mAocpl vro 5'-6' I1tXPI va rua oxo TO uvpc rou. LKena~oupe rnv KOToapoll.o 118 neTOtTO, l3a~oup8 TO KanaKI Kal ocpf)voulle TO mAacpl va TPo!3f)E,el TO uypa TOU vto 5'-6'. L€pl3ipoullf: Of: rncrrsxo, 8.oKlpa~oulle YIO va aAmlooup€ YlOTt T] 00- YIO etvcu ClAflupf).

npoO"Oxrj: '000 lJu610 6ev avo,~ouv Karl] TO lJoye{pelJo TO alPo/pOUlJe.

11

~apU1mouavci

I: apaxoo'tlava

KapaBIOOllaKapOVQOa

ArrAIj KOI cpOVraarlKIj, pe Til pUpWJID TOU oti(OU va oe rO~/deuel. Mia xoproUTIKIj KOI rrevrovouTlpq POKopovuJa ue cpptaKct:;, oA6yAuKet:; KopoPid£t:;. Me rqv iJlo utlAruo tmopeite va KDven cpptaK£t:; yopid£t:;, oaroK61j KwAoxrurro.

YAIKA

• 8 KapapfCS£f:; <ppeaKEf:;

• 4 K.a. EAmoAaCSo

• % KP£IJI.UJCSI ljnAoKolJlJeVO

• 1 oK£AlCSa OKOPCSO

• 1 KauT£p~ mrreptroo

r1 PITO(jKOPO

• % <pA. roaYlou 011(';0

• 1 K.yA. (,;6XaPIl

.400 ypolJlJ. ljIIAOKOPIJEV£f:; VTOIJOT£f:;

<pPEOKI£1:; r1 KovKoae

• 2K.yA. lJaiVTavoljllAoKOlJlJEVO .aAorl

• <pp£OKOrp11JIJEVO mnEpl

• 300 ypolJlJ. <moYYErI

EKTEAEI:H

Ka8apfl;oupe ro owpa orro TIC; yapfl5ec; KQl Q(p~. YOU ue TO Kf:<pOAt srtovci. A<j>Olpoupe ue npoooxfl TO tVTf:PO. Zeorcwouue TO EAatOAaoo ce ~ae0 TIlYOVl Kal cordoouue Of: peTplQ <pwno T(~ ljJlAOKOPll8VO KpellilUOl KQl oMKATJPT1 TIl oKeAloa TOU OKOPOOU vro 2'. npoo8tTouile TlC; Kapa~(oec; Kat TtC; ooropouue Yla r ana Ko8e nAeUpo, IltXPl va aM6E;ouv xpwpa. Mcttomnepwvoupe. rtoocseTOUPE T'lV KauTEpl') rnneorrou, I~l')voupe ue TO

oul;o, a<pl']voupE va eE;mplmel TO aAKOOA vto 1', 2', ~YO~OUPE TlC; Kapa~(I5ec; ce mOT8Aa. np008E" rouue TIl ~oXapTl Kal TtC; VTOIlOTEC; Kat ~PO~OUue vto 7'-8'. :::avap(xvoupE Ton: TIC; Kopa~ioEC;, va ~pooouv Yla 2'·3' ue 111 oOAToa. Iro IlEroE;0 tXOUIlE ~POOEL ro onowen Kat Ta mpayy(~ouue ue rourrnoc. Ta p(xvoulle oro Tlly6vI Yla 1',. vo ~p6oouv IlE TTl ocxroo. naonaAl~oupe IlE TO ucivrovo Kal oep~(poupE OIl80WC;.

13

i\ay6.va

I;upaKoo-nuvo.

tteoo dtioKOAo eivol VO qmo~oupe POVOI paC; Aoya-vee:;; AOKlpflore OUTIj TIJ OUVTOylj KOI 80 delTe "000 eUKoAo yiVOVTOI. fipol oiyouPIJ 611 dev 80 orauemoer«

va TIC; qmflxvere oe (jAI/ TI/ dlopKelo TOU xpovou.

YAIKA

.750 ypolJlJ. oA£upl aKAI1Po (VIO !pWIJQ .1 <pOK£AaKI ~£p~ IJOYIO

• 1 K.O. oACm

• 1 K.yA. l;oxop'l

• % <pA. TOOYIOU eAoloAalio

• 1 <pA. Ta0YIOU Kpaai yAUKO

(IalJoU ~ 1\~lJvou)

• 1 K.V],.. yAuKovlao

• 2 K.O. OOUOall1

• 1 nOTrlPI vepo xAlapo

EKTEAEEH

Bp6~ouw: TO YAUKclVIOO ue TO vsoo vic 4'-5', ooupWVouf.le KOl acpr']voul-le va yivel )(Alapo. neTC1l-le TO yAUKclVlOO. KOOKlvl~oulle TO aAeUpt oe AeKQV1l. naanaA(~eulle I1E Tr] l1aYIO Kal Tr] ~Oxap'l, KOVOUI1E AaKKo6~a 0Tr] ueon KOl npoo8!5Toupe TO MOL Kat TO xpooi. ApX(~OUf.lE va ~Uf.lWVOUI-lE Kat AlYO }..lye va np008eTOUI-lE TO XAlapo VEPO TOOO 000 T) ~UJ.l'l va WIV KoMoet OTO xept Kat vo E;eKoMoelan' TO TOlxWJ.laTO Tf]C; AeKOV1lC;. TeAOC; naonaA(~OUI-le I-le TO aAOTt. Tortoesroupe rn ~Ullll OTOV nOYKO epvootoc xmm ~UI-lWVOUl-le ouvmo YIO 5'-6'. TT) 136~oul-le OTT] A£KOV1l. Til oKenO~OUlJe ue neroero Kat Tf]V o<pr']VOUJ.lE v' ave~el Kat va omAa-

oicorsi oe OYKO, rteolrtou 45' ue 1 wpo. A<pou 01· nxootoorel os OYKO TTl X()Jp(~OUJ.le oe Mo J.lep'l. i:I{voulle OTa Mo ~Uf.lOpla axfil1a Aoyovae; us noxoe; OXt lleYaAlJTepO ana Eva oaxruAo. Tortoasrouue Tte; Aoyavec; OE AOllaplva mpwllEVll ps Aa· 06KOMo KOl f.le TO M.xWAo norene A[YO va KOvel l3a8ouAWIlOTO. =avaoKenO~OUl--!e TIC; Aayovee; Kat TIe; Ocpr']voulle va orceouv vic 20', v' avt~ouv Alyo. TtAoe; TIe; pOVT(~OU!le us A[YO vepo Kat naonaAf~OUlle iJe cououui. 4Jrlvoul-le oe npo8eplla0I-lEVO cpoupvo moue; 170'C OTIC; OVTlOTOaele; ornv TEAEUTola axapa vro rtspmou 45' IlEXPl va poo(aouv Kat va vfvouv roovcvec.

15

EUPOKO(JUuvci

EUPOKOO-nUVU

Tivuvtec ue OIIQVOKI KQl llUpmOlKO

Av OOt; optoouv 01 yiyavu:t; va PID wpaia OUVTDylj YID oAAaylj. XOPTOUTIKIj KOI VOOTlPIJ, 80 oat; ev8ouollioel! Ie rreplo60ut; tKTOC; vlJoTtiot; (eyciJ TIJ qmoxvw ouxva) mumosion: pe TpippaTo qJ£TDt; ev61apeoo KOI omj rravw 010 reseiuu«;

YAIKA

• SOD ypal.ll.l. yfyavr&c; .750 ypal.ll.l. cmavClKI

.5-6 q>P&OKO KP&l.IlluC56KIO 'iJ1AOKOIlIl&VO .1 rrpeoo 'iJ1AOKOPP&VO

• 1 ~&Po Kp&ppu61 qnAoKOpp&VO

• 1 l.IaTOoKI oV'l60 .1 I.IOTOOKI POiVTov6

• 800 ypol.lp. qnAoKoppiv£C; vroPClT&C;

rl 2 ouoK£uaoi&c; VT0I.I0TOKla KOVKOO&

• 1 q>A. TOOYIOU &AOIoAalio .3 K.O. q>puyovlo

.oMIT!

• q>P£OKOTPIIlI1&VO mnipi

EKTEAE~H

Arro TT]v npOTWOUI-IEVllI-I0UaKeUOUl-le TOUe; y(yoVTeC; oe ,.moAIKo vepo I-Ie 1 K.y'A. 0000 uoveiorKf]e;. TT')v enOIJEvT') ~enM.voulJe noM KoM. Bpn~oulJe TOUe; y(yoVTee; ue K09ap6 veoo vto 30'. Touc mpayy[~oulJe oe oouporrnpr. nMVOUf1E KOI mpayyf~oulJe TO anaVOKI. To Ko130UIJE ce XOVTPO xouprrno. T 0 130~oulJe oe IJnOA KOI TO aAOT(~OUlJe. To acpr'jvoulle va ma8d vio 15'. To uopcivouue ~ou'AwVTac; TO lJe TO XEPIO, v' orro- 1300ei TO uypa TOU. To Ton08eroUIJE oe urrox, npoa8trouIJe TO IJUPWOIKO, aVT')80, uotvrcvo, TO rtpcoo, TO cppEaKO KPElJllUOOKla KOI TO lVlAOKOIJIJBVO ~ep6 KPElJlJUOl. T' avaKOTeUOUlJe 6i\o noM KaAO. Le 'AOOW)lEVO ucxpoorevo rtuPOVTOXO oKeuOe; r'j mpoyyuM 32. r'j 34 &K. TOljJf

MEPIl!.£[ 6

oroovouue TO IJlaO X6pTO. EVOIOjJeoo KOVOUfl& IJIO orooion TOUC; yfyaVTee;, ono nuvco Ton08&TOUIJE TO urroxomc X6pTO. KaAumoujJ& us IJla O1PWOllljJIAOKOIJPEVee; VTOIJOT&e;. MOTomnEpwVOUIJE. nEpIXUVOUjJ& TO CPOYIlTOlJe TO EA0I6Aaoo KOI noanaA(~oujJB IlB TTl cppuyavlo. ljJf)VOUIJE oe np08EPIJOOIJEVO CPOupVO moue; 170"C oa aVTIcrcoeic, OTT'Jv TBAwTOia axopa, vtn nsptrtou 1 wpa, jJEXPI va rust oAO TO uypa. TOU KOI va jJEiVEL fl£ TO AOOI TQU.

EvaMaKTIKO: L& rteptooouc eKTOC; VT"]melac; rrpo- 08Eme 300 ypalllJ. TplIJIJOTa cptrae; 010 flelYl-la TWV X6pTWV xcn KpaTf]01& 1 cpA. rccviou TpfIJIJOTO. Me aUTO. rrcortoxlcre TT]V enupuveic TWV cpaYTlTWV AlYo rtptv TO l36AeTf: 010 oouovo.

17

_.. _-

: "_:__-.r

EapUKoO"tIUVU

rapio~c; oovovuxi ue llOpo8o KOI ou~o

fopi6&C; UOYOVOKI YIOTi KOIIJ VIJUTEio BtAel TO pel.e60K10 TI]C;! MrropEiTE ov BtAere VO rrpouBtuere KOUTEplj nmepiroa Ii Afyo ToprrOOKo YIO vo yiVEI to ",oro mKOVTIKO.

YMKA

.12 yapfiSef:;

.2 lpA. ToaYIOu IIJlAOKOIJIJ£VEf:; VTolJmef:;

lPP&OK£f:;~ .. KovKaO'e

• 2 lPpeOKcKp£lJlJuMKIOIIJlAoKOIJIJ£va

• 1 ~ep6 KpelJlJuiSl lIIlAoKOIJIJ£VO

• 3 K.O' sAaloAalio

• 1!Japa6epll,O

• '/4 lpA. ToaYIOU oul,o

• 1 np£l;a l;cxap·11

.2 .K.O'. qJlAOKOIJ£VO !lelIVTOVe

• aAcTi

.lppeOKOTpIIJP&VO mn£pl

EKTEAEEH

Ko8op(~oulle TO aWlJo orto uc yopioec; (KpOTW· V'r0C; TO KecpOAIO novw aTO aWlJo), AcpatpoulJe TO svrspo. re TIlYOVL ~eaTQ(voulle TO eAatOAO~ 00, Mmomnepwvoulle TIC; yop(oec; KOI TIC; coof~oulle aTO e"'-OIOAOoO yLO f orto K6ge nAeu~ pd. npOo8eToupe TO ~epo KpeIJIlUol,. TO <ppe~ oxo Kpeppui56KIO KOI lTJ llapa8 o pLl;a , A<p~vouue vo aOTaplaTOUV vio 3'-4', rl3i]voup.e us TO

oul;o, Byol;oUlJ8 TIC; yop(oec; ce ruoro vro vo unv nopol3poaouv KOI rtoocasrooue orn 06",-· Tao lTJV V'rOI-lOTO KOI Til l;6XOPIl K08wC; Kat TOV \jJlAOKOlJlleVO 1l0lVTOVO- A<pi]voulle vo I3poaet n a6"'-TOO vro 6'-7' oe QuvaTij <pWTIO Ilexpl va usAwaet. =avaI36l;oul1e TIC; yop(oec; 0lTJ aOATao KOl eMyxoulle TO cxorornrteoo. repl3(poulle ue l;eaTo rpcvovo tjJWIll.

19

Tpayavcl lIUOlO ue oxopoofuo

~apQKoouavci

EKTDC; Drro DUTI] m OUVTDylj unopeire va KaVCTt xuAOIlC prrfpo, DAcuPI Kat rrarrPIKD Kat va !JOUTaTC tva tva l1u61 Ij va m:pvon: oe 060VTOyAurpi60 3-4 pudlo !JOUTUYlltVD OTO xuAo Kal VD TO Tf/yavfl,tTe. Yrrtpoxa Kat ue TOUe; 6uo rponoue.

YA!KA

• 300 ypoiJJI. J.luliOlIJlXO

(Kc8apIOJl&VIl,' &TOIJlIl, aTO oourrep 1.1C1PKe-r)

• 1 KouTaKI J.lnfpc (330 ml) .250 ypOlJiJ. oA&upl up

• 1 K.O. nanPIKa yAuKla

• 1 K.O. n{mplKa KaUT&pr'!

l'ila T'l CJKopl5aAu!i

.6 nOTaT&C;

• 6 OK&Ali5&C; OKOpi50

• XUI.l0 on6 1/2 A&I.I0VI

• 3 K.O. ~{i51 ana Kpcof

• 1 K.O. OAOTI

• 2 IjlA. ToaYIOu cnaA6 &AmoAoi5o r'I anop&Amo

EKTEAE:EH

A<pi]voul-le U] l-Iu06LjJ1xa m: oouptornpi va arpoyYlael TO uypo TT]e;. Ie I-Ino71. OO&lo~oul-le TT]v I-In[po. P(XVOUIl& I-I€oa TT] llu06LjJlxa Kat TT]V a<pf]vouue 10'. Ie OMo !Jno71. KOOKlvi~ouiJe TO alI.eupl ue TO 2 e(on nonplKae;. ITpayy[~Oul-le TO JJUOlo ana TT]V jJn{pa oe OOUPUlTf]pl. To alI.eupWVOU!-lE oro alI.eupllle TTlv rrortpuco nOAu KalI.O, va KalI.u<p80uv o,\eC; 01 nAeupec;. To KOOKtv[~OUJ.1e oe oOUPWTi]PI Kat Myo ,\Iyo TO TT]yov(~oulle os KOUTO ehato7l.aoo vto 2' J.1€XPI va poo(oouv. To mpf]vou!-Ie os ortoppOcpnrlKO XaPTl va crpovvloouv. Iep!3ipoul-le TO jJUOIO ue OCPPOTT] OKOpOall.la.

no Til oKopi5oAla: Ko8ap(~oul-le TIe; nororsc KOl ne; KO!3oU!-le OTa recoepc. TIe; !3pa~oujJe ue veoo nou va TIe; KOAUmel vto 20'-25', I-I€XPl va l-lall.aKwaouv. Me rpurmrn «ouroxo TtC; uerc<pepoujJe OTOV KOOO TOU J.1[!'.;ep J.1& TOUC; KO<pTee;. npoa8eTOUjJe TO alI.OTl, TO oKopoa, KOl xwnojJe va noxtortomdouv, npo08tToujJe TO 1'.;(01 KOI TO 71.ejJovt Kat hiyo A(YO ue pon KlI.wOTi]c; npoa8erouue TO e7l.moAooo (ue TO flll'.;ep ncvro oe ,\etTOUPY(O), E<papl-lo~oul-le jJeJ.1!3povn OTT]v erneovela me; OKOpOall.IOC; 000 eivOl ~eOTi] YIO va Iln 0XTlIlOTlare( neroo.

21

XlJQrrOOl vioxvi

ue uefkopevec notorec

Bpettc tva flJptOKO XTO"OOaKI KOI poyelptl/JTe TO u' OUTtj Til ouvraytj. eo eK"AoyeiTe 0"0 Til VOOTlPlfJ TOU. M"opeiTe vo pfJAeTe TIIV mveAla OOf) KOI va KoveT£ "OpoAAoytf) ue KoAopfJPI KOI Douma tj KOI pe TO rpio po<i.

YAIKA

.1% KIAo XTanolil

.3 J.lETpm KpeJ.lJ.lulila i;epa

XOVTPOKOJ.lJ.l&Va

• 6 ",ETP'&c; norarec

• 4 aK&A1liec; O'Koplio

.400 ypa ....... qlIA.OKOlJl-'ivec; VTOlJaT&<;

• % qlA.. &AaloAalio

• % qlA.. l;ilil ana Kpaai

• 2 liaqlvoqluMa

• 4-5 KOKKOUC; ... naxapI

• 1 K.O'. l;axap'l

• qlP&O'KOTPIIJJ.lEVO n!nip'

EKTEAE:EH

::wMvoulle TO xranOOI Kat TO Kol3oUjJe oe KOjJ-

)lOTIO lleYaAlITepa ana unouxrd, To rortoseroutJe oe KamapoAo tJe TO ~iCiI Kat TO Olyol3po~outJe YIO 15' )lexpl va rnei oxo TO uyp6 TOU. TOTe npoa8eTOU)le TO eAatOAaCio Kat Ta KpellllUOla KOIluevo oe XOVTpee;: q>tree;: Kat TIe;: aKehloee;: oKopCio oMKA'lpee;:. To aq>nvoulle os xa)l'lAr'j q>WT10 vto 8'-10' lleXPI va l1ehwoouv (OXI va KOVOUV xpwuo), Kaeap(~oulle Tle;: nrrrcrsc KOl TIC; Kol3oulle KuCiwvoTee;:. TIC; rtoocserouue OlO xranoi51 Kat ovoxoreuouue eAQ(PPO too va AaCiw80uv. nept-

MEPIAEI 6

xuvoulle fle TIC; VTOjJOTec; Kat npooestouue Til ~oxapll, TO Ciaq>voq>uMa, TO flnaXOpl Kat unoAIKO nmepr. npoaSeTOUjJE: E:AOXIOTO vspo, too nou va jllOOoKen6~el TO <POYl1TO. L1Y0l3pO~ouus necmou vic 35' jlexpl va llaAOKWaOUv 01 noTOTec; Kat TO xranoi51 KOl va lJeAWael 'l a6ATOa TOU q>OYl1TOU.

Z:UflllouAIj: nOTE 5ev oAoTl'l;oufJE: eva IPpe,UKO )(Tarro61 av 5E:V TO 60KlfJrlOOUfJE: npWTO, E{vOl 0PK&Trl aAJlupo arro JlOVO TOU.

23

~QPOKOO-UUVU

AaoeVla il llaoOrrIta

napa60maKrj ttim rqe; KlpwAou, ilia eAAqVIKrj "apaAAayrj rqc; IraAIKrje; niroee. Kpupel peaa me oAq rfJv a"Aorqra Kal m vooruua TOU KUKAaMrlKOU vqoto». To aiyoupo eival on 80 aae; evnmuotaaet q voaruuo rqc; av Kat tooo D"Arj!

YAIKA ria TI') 1,;UJlI')

.750 ypajJjJ. aAeupl uKA'lPO

• 4 K.U. e:AoloAal)o

• 1 q>aKeAoKI ~ep~ jJaYlCl (OKOV'l)

• % K.yA. l;oxap'l

• 1 K.yA. aACITI

• vspo xAlapo oco U'lKWOel

(nspfrrou 1% nOTllPI vepou)

• 3 vroperec wpll-lec; KCI uq>l)(TiC;

• 3 ~ep6 Kpel-ll-lul)la

• 2 XPWl-laTIOTic; mneplic;

• '14 q>A. TuaYIOU eAaloAal)o

• 1 K.yA .. piyav'l

• Aiyec; IjJlAOKOl-ll-livec; £AliC;

• aADTI Kal c;ppeoKOTpll-ll-livo mnipi

EKTEAE~H

KooKlvf~oulle TO aAeupt 08 A8KOVITOO. naonaA(~oufle 111 flaVIO KOI Til ~oXOPIl· np008BTOU- 118 TO 8AOIOA050 Kat Tpl!3oufle, IjlLXOUAlO~OU- 118, TO aA8UPl ps TO unoxomo UAIKO fle TO 50- xrUAO. A(yo AlVO npocseroupe TO vepo Kat TO Mo.Tl Kat ~Uflwvoufle Il£XPL va txoulle uro ~Uj.lll ouoiouooon nou 5ev KoMael oro XtPLO. tvxowvoulle eAoq>po Eva urtox, Bo~oufle usoo Til ~Uj.ll'l· LKenO~OUfl8 TO flnOA KOAO ue flefl!3POVIl f] novt Kat iT)V Oq>f]voufle va 5tnAaOlaOlei oe OYKO KOl v' avt!381 neplrtou 45' EWe; 1 wpa. LTO Ilem~u aq>QlPOUI-l8 TOUe; onopouc cno TIe; VTOflOTee; Kat ru UVpo. TOUe; Kat Tte; !jJIAOK0!30U-

ue oe Kapt. K6!3oufle Kat TO KP8fll-lUOl0 KOt nc runeprec os KapE. MOAle; avt!3et (OtnAOOLOoreL oe 6YKO T) ~UI-lT)) A05wvouj.le P'lX6 TO!jJi YLO ntro 36 8K. f) TO PIlXO TaljJ( TOU tpoupvou. Me ro 06.)(TUAO onAWVoUj.le Trl ~UflT) flEXPI va rndcsi OAIl 111v eruocvero TOU TO\jJIOU. Tortoaerouue srtovoi TO !jJlAOKOflIlEva AaxavLKo., VTOj.lOTee;, KpeflflUOL, rnnsotec KOt TIe; 8AlEe; \jJIAOKOflfl£vee;. noanaAi~OUI-l8 ue Til p(YOVIl KOI aAOTomTlepwVOUlle 111 AaoevLa. n8plXUvOUl-le pe TO eAOlOAa50 KOI !jJf]vouus OTOUe; 1700 C OTIe; OVTlorOOELe;, OTT)V reABUmia OXopo TOU q>oupvou, VIO 50' Kat W:XPL va p05foel Il AaOEVIO.

25

EapQ.KoO"tlavti

, ,

KQI vtm orro "LQXIVI

Iiyoupo p£ tX£T£ OKOUU£I rroAAt~ rpopt~ va plAow YIO TO p£pi81. Err£loJj TOU tXw oouvopio. To rpnoxvw ue rroAAt~ rropoAAayt~. APK£TOi lJ£v tpeve p£pi8Io. 1J.iiJUT£ TOU~ tva p£PI8oK£rpTt KOI 80 £KrrAoy£iT£ YIOTi o£v 80 apK£uToUV uovo U£ tvov!

YAIKA

.250 YPOIJIJ. pe(l1810 (lPOOIJ&VO KOI KOAC OTPOYYIOIJ&VO

• 2 K.O. TapalJO 1I.euKo

.4 qlp&OKa KpelJlJui56Kla ps TO qlu1I.1I.o TOUe;

IIJl1I.OKOIJIJ&VO

• 1 ~epo KpelJlJulil TPIIJIJ&VO

• % IJOTOOKI 1J0IVTovOIIJl1l.OKOIJIJ&VO

• % 1J0TOaKI aVIl80 ilJl1I.OKOIJIJ£VO

.3 ql&Tee; IJnoYlaTIKo ilJW1J1 1J0UOKelJ&VO KOI

OTUIJIJ&VO

• % 1I.elJovl (XUIJOe;)

• qlpeOKOTpllJlJ&VO mn&pl

rl.G TO VTln p£ TGXiVI

• 1 q>1I.. ToaYlou TOXIVI

.5 K.O. vepo

• XUIJO ono 1 1I.elJovl

• 1 K.O. nanplKa KauTep~

• 1 K.O. IJOivTavo ilJIAoKOIJI.I£VO

• 1 K.yA. aACn

EKTEAE.EH

To pep[810 urtopsl va eiVOl rteptoosuuo orro floyelpefltvo pep[810 ~ anM vepoppaofltvo. nptrtet OflWe; va etvcn rroxu Kai\a CITPOYYlOfltvO. To ~o~oufle os urtox KOI TO i\lwvoulle Ile mpouvi ~ IlE TO xtpl. LTUPOUIlE Kai\a TO uouxioouevo 4JWllf KOI TO 4JIXOUi\IO~oUIlE CITO llelyflO. npoo8tTOUI1E TOV rcpcuc, TO 4JtAOKolllltvo <pptOKO xpeuI1UOIO, TO TPlfll18VO ~EPO KpellflUOl, TOV cvnao Kol TO l1o·lVTOVO til tAOKO 11118Vo , CITu!3oulle TO i\eIlOVl KOl Tpf!3oufle flnoi\IKo rnrrsoi. Ai\oTf~oufle uovo OqlOU 150KI11000Ufle, VIOTl 0 TopOIlOe; el-

VOl ai\l1upOe;. ZUIlWVOUf.1e noi\u Koll.6 TO flelYuc, ornec 6ToV xovouue KOVOVIKO Ke<pTEooKla. ni\a80ulle KeqlT80ee;, TOUe; oll.wpWVOUIlE Kat TOUe; TnvoV(~OUfle Via 2' on6 Ko8E nAmpa fl8- xpi va pooioouv, Toue; CITpaYY(~Oulle OE onopPOqll1TlKO xopTL

no TO vnn IJ& TaXIVI: Ton08eTOUIlE oi\a TO Ui\IKO oe I1noll. KOl OVOKOTeUOUlle ).IE rupouvr ~ oupuc. BO~OUI1E TO npoio vnrt ue TOX(VI oe I1noi\OKI KOl TOUe; PE~180KecpT80ee; cs morexc. BOUTO).le Ko8e KEqlTeOaKl oro vrm Kal TO onoi\OI1!3ovOUjle.

27

I:UPUKoouuva

PIYKa~6vI

ue oofltoo fiaXaVIKWV

Mia vqoTiUlpq ouvTaylj "OU tu: rn rpavraoia oat; "POo8tTovrat; UAIKO, ".X. nu», KOT{mouAo, 80AoaaIVo (oe "eplofJout; eKTOt; vnoreiac), 80 aoc; Allael TO XtPIO. nevravooTlpq KOI ypljyopq.

YAIKA

• % cpA. Taaylou EAmoAa60

• 1 ~EPO KPEI-I~,IIJ61 IIJlAoKOl-ll-livo

• 1 aKEAl6a aKopi5o IjJlAOKOI-II-I£V'1

• 5-6 <JlpeaKa ccnpopovfrupc IjIlAoK0I-II-I£Va

• 1 KoAoKUBI KOI-II-I£VO ae I-IIKPO Kapt .1 KapoTo KOl-ll-livo ae I-IIKPO Kapt

• 1 KAwvoPI aiAEpl KOI-II-I£VO oe I-IIKPO Kapi

• 1 I-IIKP~ l-IeAIT~ava KOl-ll-liv'1 aE I-IIKpa Kapi

• 1 nlnEplO KOl-ll-liv'1 aE I-IIKpa Kapt .800 ypal-ll-l.IjIlAOKOl-ll-livEt:; VTOI-IOTEt:;

• 1 K .. a. ~(i51 ana Kpaai

• 1 K.a. ~Oxap'1

• 1 K.yA. 9ul-lapi ano~'1pal-l£vo

• 1 K.yA. pamAIKa ano~pa!.l£vo

• aACm, n!nipi

.500 ypa!.ll-l, PIYKOTOVI ~ aMo ~Ul-laplKa I-IETpUna

EKTEAEI:H

LB 1308(0 KOTOOPOAO ~£OTalVOUj.le TO BAOlOAOOO, LE XOj.l'lA~ 'PUlTla uopofvouue TO KPEIlIlUOl YlO 5', rtpooaerouus TO aKOpoo KOl o<p~VOUPE vro 2', npoageToull£ oAO TO \.IJlAOKOIlusvo AaxaVIKa Kat OOTOPOUIl£ vio 5'-6', npoa9tToull£ TO ~iol Kat TTl ~axop'l. Axcroruneoe-

VOUj.lE KOI atyol3pa~OUj.lE YIO 10', Ilpoc TO reAOC; TOU I3poaj.lou npooeerouue TO IlUPWOlKO, LTO j.lETO~U eXOUj.lE I3poaEI TO PIYKOTOVI. To OTpayyi~oullE KoA6 Kat TO P[XVOUIl£ ern aOATao, Bpa~oullE YIO f ouvcrc, OVOKOT£UOUj.l£ Kat a£Pl3ipouj.l£,

29

:EapaxOITnavo.

Mrrcxcfhopoxpoxetec ue unipo

41oVTDUTIKtc; pnoKoA/opOKpoKtTec;, "eVTOVOaTlpec; KOI TpOyOVtc;. iJloAtf,Tt nOXIl] f/JlAtTO "DUTOU prroKoA/opou KOI OqJOIptUTe TqV neroo KOI TO uKAqpo ptPIJ. MOUOKtt/JTe TO at pnoA pt veo« "au v« TO uKEnol,tl. AAAol,tTt Uuxvo TO vep», eore VO f,aApupiutl yprjyopa Kal VO qJOUOKWUtl q uapKO TOU.

EKTEAEI::H

ME TO 66)(TUAO IJOOOIJE TOV IJnOKQAtOPO OC (VEC;. Tov !30~OUIJE OE IJnoA. P[XVOUIJ£ OAO TO unOAO[no UAlKO KOl T£AEUT010 np008eTOU)lE TO aAeUP[. AVOKOT£UOUPE noM KaAO TO UAlKO, v' OVopE[X8d o xuMC;. Aq>~VOUIJE TO IJdy)lO OKEnOOpeVo vro 20", va Evw80uv at y£UO£[C;. Bpexouf.l£ eva KOU-

30

YAIKA

.500 ypojJp. ~oAjJup[ojJevo Kat

Ko90p[opevo pnoKoA.[OPO

• 2 ~Ep6 KP&jJpui510, TpljJpevo

.4-5 IPpeOKO Kp&jJpu30KJO lJIrAOKoppevo

• % POTOOKI OV'lOO lJIlAOKOlipevo

• % IJOTaOKlpoi"vTavo ~1"OKOl.Il.ltVO

• 1 KoulaKI pnfpo (330 ml)

• 250 Vpo!JjJ. oA&upl nou IPOUOKWV&I I.IOVOTOU

.l.InOA[KO '-PpeoKo nlnepl

TOAI OE VEPO Kal rtolpvoupe KOUTaAlO KOUTOAlO ana TO IJEiwa. Tn piXVOUJ..lE OE KOUTO EAOlOAQ- 50 KOl T'lyav[~aUI1E vto 2" ana Ko8E nAEupo TIC; KPOK£TEC;, J..l£xp[ va pootcouv. TIC; a!jl~VOUIl£ DE onOPPO!jlnT[KO XOPT1, va oroovvtooov TIC; OEp!3ipOUPE I1E OKOpOaAlO.

~apaKO(TUuv6.

PeB18ooQnQ"LQ ue "LQXiVl

~ ~

KQl tpovovee rntec

BeAoti~/vq, UKop~orq pe/J18ouoAoro, ue rq yljlVq yetioq rou rOXlvloti va ouprrAqpciJvel rq VOUTlpIO. IJ.mAoOloore mv nooomr« vuut 80 yivel ovoprrourq oro UOPOKOOTIOVO rporrt<l. Av rux6v rreplotl/Jel, oxentum: mv KOI ~lOrqpljOTe rq UTO ljJuyeio.

YAIKA

• 250 ypoIJIJ. pej316lo j3paoIJtva

Kal OTPOVYIOIJtva

• 4 oKeAllie<; oKoplio .2 AeIJovla (XUIJ0<;)

• 1% cpA. maYlou Taxivi

• % cpA. ToaVlou eAoloAalio

• 1 K.cr. nanPIKO KOUTeprl .oAoTi

• Alyo IJ0"iVTaVO, noAu ljJIAoKOIJIJivo,

YIO TO YOPvlplOlJa

TpayaV&1; niTEe;

.6 apaj3IKte; ntrsc IJeyCiAee;, Aernie; • eAaloAa60 VIO TO TllyCivlOIJa

EKTEAE!:H

Toncaerouue TO pe13f6la OlOV Ko50 TOU Ill~ep us TOUe; KOtpTee;, P(XVOUl-le oro pel3fSla TO oxop- 00 Kat TO -raXIVI Ka ro rtoxrortorouue. npoaSerouue 'rrjv nonpuco, TO ClAaTt Kat TO XUI-I0 Ae- 1l0VIOU. Xruncue, va evwSouv ro UAIKCt. TeAoc;, AIYo X(yo (TO \J(~ep rtcvro oe Amoupyfo) npoaSeTOUW; TO eXmOAOOO I-Ie PO~ KAWan']C;, repI3fpoul-le Til pe!3160aaAOTO oe nLOTeAn, neplXUvouue AlYO touo eAOIOAaoo KOI noanaA(~OUlle ue non pIKa Knt ljJlAOKOlll-leVO 1l0'iVTOVO. rln va

I3paOOUl-le 1"0 pe131Slo TO 1l0UAIO~OUlJe ce vepo I-Ie 1 K,yA. a6<5o 'rnv nponvouusvn vux-ra. :::enMvoul-le Katl3pa~oujJe jJEXPI va llaAOKWaOUv, Mrrooouue erttonc va XPIlatjJonolf]aOUl-le pe!3(Sla lJayetpq.leva (<pOUpVOU f] oourtc) a<pou TO orpcvvtcouue Kai\O,

no TIe; niTee;: Ko!3oulle lie; rtrrsc rrs KOllllOTLa Kat TIe; ovofvouue cm ueon. BOUTCJ-Ile oe KauTO eAalOAaoo Kat TIlyav(~oulle l' orto KoSe nxeupo. TIe; Olpayy(~oulle os cnoooocnnxo XapTl.

31

AnOKAEIETIKA Ano TO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful