T h c s d ng Linux

Phan Vĩnh Th nh Phiên b n: 0.9.6 Ngày 14 tháng 2 năm 2007

Dành cho ngư i dùng m i và r t m i...

M cl c
L im đ u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i 1.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 1.1.1 Các h đi u hành d ng UNIX . . . . . . 1.1.2 M t chút v l ch s . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux . . . . 1.2 B n phân ph i Linux . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Yêu c u đ i v i máy tính . . . . . . . . . . . . . 1.4 L y Linux đâu? . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

3 . 3 . 3 . 4 . 7 . 9 . 12 . 13 14 14 16 17 17 18 20 22 23 23 24 26 27 27 27 30 31 34 34 34 36 36 39 39 40

2 Cài đ t h đi u hành Linux 2.1 Chu n b cài đ t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Phòng xa và nh ng l i khuyên . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng . . . . . . . . . 2.3.1 Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa” . . . . . . . . 2.3.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa . . . . . . . . 2.3.3 Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft 2.3.4 V n đ v i các đĩa l n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 L a ch n trình kh i đ ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.1 Trình kh i đ ng GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 Trình kh i đ ng LILO . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 Các trình kh i đ ng khác . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.4 Các phương án kh i đ ng . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa . . . . . . . . . . . . . . . 2.5.1 L i khuyên khi t o phân vùng . . . . . . . . . . . . . 2.5.2 Chương trình đ phân chia đĩa . . . . . . . . . . . 2.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader . . . 2.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.1 Cài đ t GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7.2 C u hình GRUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 S d ng trình kh i đ ng LILO . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.1 Cài đ t và c u hình LILO . . . . . . . . . . . . . . . 2.8.2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux . . . . . . 2.8.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS . . . . . 2.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin.exe . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iv 3 Kh 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 i đ ng Linux l n đ u Kh i đ ng HĐH Linux . . . . . . . . . Đăng nh p vào h th ng . . . . . . . . Console, terminal o và shell . . . . . So n th o dòng l nh. L ch s l nh . . Ng ng làm vi c v i Linux . . . . . . . Tr giúp khi dùng Linux . . . . . . . . 3.6.1 Các ngu n thông tin tr giúp . 3.6.2 Các trang tr giúp man . . . . . 3.6.3 Câu l nh info . . . . . . . . . . 3.6.4 Câu l nh help . . . . . . . . . . 3.6.5 Tài li u b n phân ph i và ng d 3.6.6 Câu l nh xman . . . . . . . . . . 3.6.7 Câu l nh helptool . . . . . . . 3.6.8 Sách và Internet . . . . . . . . .

M CL C 43 43 44 46 49 51 53 53 54 55 56 56 57 57 57 60 60 63 65 70 70 72 72 72 73 79 80 80 80 81 82 82 83 83 86 87 88 89 91 92 93 95

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ng . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

4 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4.1 T p tin và tên c a chúng . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Thư m c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Công d ng c a các thư m c chính . . . . . . . . . . . 4.4 D ng t p tin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.1 Các t p tin thi t b . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.2 Các ng có tên (pipes) . . . . . . . . . . . . . . 4.4.3 Các socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4.4 Liên k t m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c . . . . . . . . 4.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m 4.6.1 Câu l nh chown và chgrp . . . . . . . . . . . 4.6.2 Câu l nh mkdir . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.3 Câu l nh cat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.4 Câu l nh cp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.5 Câu l nh mv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.6 Câu l nh rm và rmdir . . . . . . . . . . . . . 4.6.7 Câu l nh more và less . . . . . . . . . . . . 4.6.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin . 4.6.9 Câu l nh split . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.6.10 So sánh các t p tin và l nh patch . . . . . . 4.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin . . . . . . . . . . 4.7.1 Chương trình tar . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2 Chương trình gzip . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.3 Chương trình bzip2 . . . . . . . . . . . . . . 4.7.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2 . . . 4.8 T o và g n các h th ng t p tin . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .8.8. . . . . . . . . . . .6 Tham bi n và các bi n s . .7. . . .3. . . . . . . . . . 119 . .3 Bi n môi trư ng PATH .2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c . . . . . . . 126 . . . . 124 . 113 . . . .8 Tham s . . . . . . . . . . . . . 5. . 104 . . 113 . . . . . . . . . . . . . . . 104 . . . . . . . .7. . . . . .2 S d ng | . . . . 118 . . . 5. 123 .6. . . 5. .6. . . . . . . . . 114 . . . . . . . . .4 Phép th các câu l nh . . . . 5. . .1 S d ng >. . . 105 . . . . . 114 . . . 5. .4. . . . .4 Bi n môi trư ng IFS . . . . 5. . . 105 . . . . . . . . . . . .8 Xóa các ký t đ c bi t . . . . . . . . . . .6 Phân chia t (word splitting) . . . . . 118 . . 5. . . . . . . . . . . 5. . . .8 Shell — m t ngôn ng l p trình . . . . . . . .8. . . . . . .2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion) . .8. . . . 5. . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . 112 . . . . . . . . . . . . 122 . . . < và >> . . . . . 5. . . . . . 5. . . . . . . 104 . . . . . .5. . .1 Các d ng tham bi n khác nhau . . 102 . . . . . . . .3. . . . . . . 5. 104 . . . . . . . . đư ng ng và b l c . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . .M CL C 5 Bash 5. .7. . . . . . 126 . . . . . . .5. 5. . . . . . . . . . . . . . 5. . . . .1 Dòng d li u vào – ra . . . 116 . . 103 . . .8. . . . . . . .5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . .3 Th c thi các câu l nh . . . . . 124 . . . . . .3. . . . . . . . . . .6 Toán t while và until . . 5. . . . . . .2 Thao tác & . . 5.6 Câu l nh export .8. . . . . . . . 5. . . . . . . . . . 5. . 116 . . . . . . . . . .4 Toán t select . . . . . . . . . 5. . 109 . . 117 . 5. . . . 5. . .2 D u nh c c a h v . . . . . 5. . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .8. . . . .7 Khai tri n bi u th c . . . . .1 Toán t if và test (ho c [ ]) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n . . . . . . . . . . . . . . . .1 Khai tri n d u ngo c . . . . . . .7 Khai tri n các m u tên thư m c và t p tin . . . 5. . . . . . . . . . 108 . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. . . . . . . . . . . . . . . .3 Phép th các tham bi n và bi n s . . . . . . . . . . . . . .9 Bi n n i b (local) . . .5. . . . .3 L nh cat . . . . . . . . . . 5. . . . . . . 115 . . . . . . . .3 B l c . . . . .2 Các ký t đ c bi t . . v 101 . . . 106 . . . . . . . . . . . 109 . . . 125 . . . . . . . . . . . 101 . . . 5.7.8. 5.9 Script c a h v và l nh source . . . . . . . . . . . . . 5. . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 L nh echo . .10 Câu l nh sh . . . . . . . . . . . . . . 125 . . . . . . . . . . . . . . .1 Thao tác . .3 Toán t case . . . . . . . . . . . . . . 5. .7 Các hàm s . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . 110 . . . . . . . . 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 H v là gì? . . . . . . . . . . . . 5.7. . . 106 . . . . . . . . . .4. . . 5. . . . . . . 5. .5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân . . . . 5. . . . .8. . Môi trư ng c a h v . . . . . . . . . .3 Thao tác && và || . . . . . .7.4. . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 . 117 . . . . . .5 Toán t for . . . . . . . . . . 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . .6. 114 . 5. . . . . . 115 . . .7. . . . 5. . . . 5. . .

12. . .5 Thay đ i v ngoài . . 6. . 8. . . . . . 7. . . . . . .5. . . . .3 Th c u hình /etc/X11/xorg. .8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin . . . . . . . . .4 S d ng chu t . . . . . . . . . . . . . . 190 . . . . . 8. . . . . . .4. 6. . 195 . . . . . . . .1 K t n i FTP . 6. . .1. .6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin . . . . . . 6. . . . . . . .4. 201 . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Các t h p phím đi u khi n b ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Trung tâm đi u khi n KDE 8. . . . . . . . . . .1 X. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . .1. . . . . . 198 . . . .10 Trình đơn Câu l nh . . . 194 . . . . . . . 190 . . . . . .2 C u trúc c a t p tin c u hình X . . . . . . . . . . . .1. . . . .1. . . . . . .6 Đi u khi n phiên làm vi c . . . . . . 6. 7. .4 Kh i đ ng h th ng X Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 . . . . . 7 Giao di n đ ho 7. . . . . . .conf . . . . . . . . . 6. . . . . . .2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander 6. .4. . . . . . . . . . . . .vi 6 S d ng Midnight Commander 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 . . . . .Org . . . . . . . . .2 Nh ng ch đ hi n th khác . . . .3. .2 Môi trư ng làm vi c KDE và GNOME 7. . . 6. . . . . . . . . . . . . . . 6.3 Trình đơn KMenu . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . .3 C u hình chương trình ch X . . . . . . . . . . . . . .4.3 Môi trư ng làm vi c Xfce . . . . . . .2 V ngoài c a KDE . . .3. . .1 Cài đ t chương trình Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . .3 Tr giúp . .12. . . . .1. . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .9 Dòng l nh c a h v . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . .1 L a ch n trình qu n lý c a s . . . . . . . . .1 B t đ u làm vi c v i KDE . . . . . . . . . . .4 S d ng trình qu n lý màn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . 8. . . . . . . . . 7.12 K t n i t i máy xa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 C u hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . .1 Thu th p thông tin c n thi t . 6. . . .2 K t n i Shell . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 D ng danh sách t p tin . . . . . 8 Làm vi c trong môi trư ng KDE 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5. . . . . . . .1 Đăng nh p vào KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . .2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính 7. . . . . M CL C 128 128 129 131 132 133 133 136 137 139 141 143 145 147 153 159 159 160 162 162 167 169 170 171 178 182 185 187 188 188 . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . 7. . . .5 Đi u khi n các b ng .

. . . . . . . . . . . . . . . . Tìm ki m trong trình đơn chính c Trình Thi t l p cá nhân c a KDE . .8 6. . . C as h il i. . . . . . . . . . . . . . . . C u hình X. . . . . . . .4 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .10 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 7. . . . . . . . . . .5 8. . . . . . . .19 6. . . . . . . . . . . . . . Thi t l p h th ng t p tin o . . . . . .12 6. . . . . . .3 8. . . . . . . . . . Ch đ xem nhanh . . . . . . . . . . 43 6. . . . .5 6. . . . . . . .2 6. . . B t đ u tìm ki m . . .1 6. . . . . . . . . . . . Trình đơn chính c a KDE . . C u hình Midnight Commander . . . . . . .7 6. . . . . . .9 6. . . . Ch đ thông tin . . . H p tho i danh sách thư m c thư ng dùng . .3 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. . . . . . . . . . . H p tho i ch y chương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 6. . . . . . . . . . .2 7. . . . . . . . .21 6. . . . . .14 6. . . . . . . H p tho i ch n đ nh d ng hi n th . . . . . . . . .6 8.16 6. . H p tho i đ i tên t p tin . . . . . . . . . . . . . . . . .5 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Màn hình kh i đ ng c a GRUB . . . . . . Chương trình xvidtune “không ch Môi trư ng làm vi c Xfce . . . .7 Midnight Commander ti ng Vi t . . . . . . . . . . . .13 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . nh . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7. Tìm ki m t t c các liên k t m m . . . . . . . . . . . . . . . u” ch nh hình . . . . . . . . . . . . V ngoài c a KDE . . . . . . . . . . . . . . . . . C a s yêu c u . . . . . . . . . Th và c u hình các phím . . . . . . . . Đang tìm ki m . . . . . . Ch đ cây thư m c . . . . . . . . . . . Thay đ i bit hi n th c a Midnight Commander . . . . . . .15 6. . . . . . . . . . . . . . Màn hình đăng nh p KDM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đi u khi n công vi c n n sau . . . . . . a KDE . . . . . . . . . . . . . . H th ng đ ho X Window . .1 8. . . . . . . . . . .org qua xorgcfg . . . . . . . . . . . Thay đ i v ngoài c a Midnight Commander . . . . . . . . . . . . . . . . .Danh sách hình v 3. . . . . . .2 8. . . . . . . . . . . . . . . .11 6. . . . H p tho i s p x p . . Dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP . . . . . . . Màn hình Midnight Commander . . . . . . . . . . . Tr giúp có ích tooltips . . .4 8. . . . . . . . . . . . . . . . . 129 130 133 136 137 138 139 142 144 145 147 150 150 151 152 153 154 156 157 158 158 159 164 172 181 181 189 191 192 193 194 195 196 197 . . . . . . . . . . . . .20 6. . . . . . . . . . .6 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 7. . . . . . .17 6. . . . . . . . Chương trình xvidtune . . . . . . . . . . . Thi t l p các h p tho i h i l i ngư i dùng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. trình đơn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch n phông ch .11 8. . . . . . C u hình các thanh panel . . . So n th o trình đơn chính . . . . . . . . . . Trình đơn b i c nh c a nút . . . . . . . . . . . . . . . .8 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C nh báo khi có thay đ i chưa áp d ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DANH SÁCH HÌNH V .12 8. . . . . . . .viii 8. Ch n phông ch dùng cho text. . . . . . . . .14 8. . . . . . . . . . .16 Cài đ t phông ch m i . . . . . . . . .9 8. . Thay đ i màn hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 8. . . . . . . . . . . . . . . Trình đơn c a thanh panel . . . . . . . . . . . . . . 198 198 199 199 200 200 201 201 202 . .15 8. . . . . . .10 8. . . . . . . . .

. . . . .1 3. . . . . . .2 3. . . . . . . . . . .1 C u trúc c a sector kh i đ ng chính . Các l nh đi u khi n dòng nh p vào . . .2 Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH . . . . . Các phím ch c năng . . . . .4 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find. . . . . . . . . . . . . . .8 5. .6 4.3 4. . . . . . . . . . . .3 6. . . . . . . . . .1 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nh ng tùy ch n chính c a tar . . Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp . . . . . . . . . .4 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2 Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . Các câu l nh b l c . . . . . . . . . . Các t h p phím di chuy n dùng chung Di chuy n trong trình xem t p tin . . . . . . . . . . . . .4 6.3 5. . . . . . . . . .1 Yêu c u đ i v i ph n c ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thay th các tham bi n đ c bi Ký t xác đ nh d ng d u nh c Các ký t t o m u . . . . . . . . . . . . . . . .1 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 4. . . Di chuy n khi xem tr giúp . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . .2 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 3. . . . . . . . . . . .5 4.5 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 50 52 54 55 66 71 81 85 89 92 94 99 109 111 112 118 131 131 132 140 148 C u trúc thư m c c a Linux . . .2 4. . . .5 Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux Nh ng phím so n th o dòng l nh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phím s d ng đ xem trang man . . . . . . . . .1 5. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3. . . . . . T h p phím đi u khi n l ch s l nh Các ph n chính c a tr giúp man . . . . 20 2. . . . . Nh ng t p tin thi t b chính . . . . .2 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Danh sách b ng 1. . . .

.

Linux là h đi u hành phát tri n m nh. Đ i v i Linus Torvalds. Đ i v i m t nhà thơ thì m c đích c a con ong là thu vào mình hương v c a nh ng bông hoa. . Ngư i dùng thì th y Linux m t h th ng m nh. M t s công ty đã th y đư c Linux m t ngu n l i l n và phát tri n công vi c kinh doanh c a mình t h đi u hành này. bài báo. T t nhiên m c đích cu i cùng c a ong không ph i là nh ng cái trên n m riêng bi t mà là t t c chúng c ng l i. Nhà sinh h c khi quan sát th y ong th ph n cho hoa thì quy t đ nh đây chính là m c đích c a loài ong. nhóm tin t c. Linux cho máy đ bàn có ph n đa d ng hơn. sách v Linux. các trang web cung c p tin t c. d a trên s c ng tác. Các nhà l p trình nhân (kernel) tìm th y Linux s quy n rũ và công vi c phát tri n c a h . Tuy nhiên n u b n m i b t đ u h c Linux thì hãy tìm cho mình m t cu n sách gi i thi u ng n g n v h đi u hành này. Ch trong vài năm g n đây đã có nhi u b n phân ph i Linux chi m lĩnh đư c môi trư ng máy ch cũng như máy đ bàn c a ngư i dùng. Hãy xem xét giá và n i dung cu n sách trư c khi mua.L im đ u Trong tác ph m n i ti ng th gi i c a nhà văn Nga Lev Tolstoi “Chi n tranh và hoà bình” có đưa ra m t ví d đ minh ho cho suy nghĩ c a tác gi v vai trò c a nh ng ngư i có ti ng (c th là Napoleon và Alecxandr đ nh t) và qu n chúng trong l ch s nói chung cũng như trong chi n tranh châu Âu nh ng năm đ u th k XIX. như v y m c đích c a nó là duy trì nòi gi ng. Linux là ni m đam mê và “Just for fun”. Linux ngay t ban đ u đã đư c xây d ng d a trên c ng đ ng (ti ng Anh “community”). N u không .v. luôn mong mu n có thêm máy tính ch y dư i Linux. Nh ng nư c còn nghèo tìm th y Linux m t cách gi i quy t cho v n đ kinh t . Microsoft nhìn th y Linux kh năng c nh tranh l n và nhi u khi coi Linux là k thù c a mình. Trên th trư ng máy ch hi n th i ch có m t vài tên tu i đáng chú ý. M i b n phân ph i thích h p cho m t nhóm ngư i dùng c th nào đó t ngư i dùng m i đ n ngư i dùng “cao c p” (advanced) hay nói đúng hơn là m i ngư i dùng có quy n l a ch n cho mình m t b n phân ph i thích h p và chuy n sang s d ng b n khác khi nào mong mu n. Nhân v t chính trong ví d minh ho này là con ong. Ngư i khác quan sát quá trình di cư c a th c v t thì cho r ng ong tham gia vào quá trình này và là m c đích c a nó. có th đi u ch nh theo ý mu n c a mình v. b n s luôn tìm th y câu tr l i cho v n đ c a mình t s lư ng l n các di n đàn. . nhóm thư. và còn c ng thêm nh ng gì mà t m th i b óc quan sát h n ch c a con ngư i còn chưa tìm ra. Nhi u t ch c chính ph cũng như phi chính ph nhìn th y Linux m t h đi u hành nhi u h a h n và h tr cho Linux. . Nh ng năm đ u th p k th chín c a th k XX Linux m i ch là đ a con tinh th n chưa bi t nói c a Torvalds. C ng đ ng Linux không ch cung c p cho ngư i dùng máy tính m t h đi u hành thân thi n. Đ i v i c u bé v a b ong c n thì m c đích c a con ong ch c n ngư i. Đ i v i ngư i nuôi ong thì m c đích ong là thu th p m t ong. V i k t n i m ng Internet. L ch s hình thành và phát tri n Linux chúng ta s th y ngay chương đ u tiên c a cu n sách này. . M t cu n sách tham kh o c m tay là không th thi u trong th i gian đ u tìm hi u Linux. Ngư i nuôi ong có cái nhìn sâu hơn thì cho r ng ong thu th p b i ph n hoa đ nuôi ong con và t o ong chúa. d s d ng mà còn luôn luôn s n sàng giúp đ ngư i dùng m i. thu n ti n.

. .có kh năng tìm đư c sách thích h p ho c b n thích cu n sách “T h c s d ng Linux” này thì có th in nó ra đ ti n đ c. M i đ ngh s a đ i. OpenSUSE. c th là lu n A văn t t nghi p và cu n sách này. v.org) và anh Nguy n Đ ng Hoàng Tuân (tuanndh@gmail. và có khi không đư c c p nh t c năm. do đó đôi khi nó s đư c c p nh t thư ng xuyên.5 (http://creativecommons. Và bây gi Linux (c th là OpenSUSE Linux) là h th ng duy nh t làm vi c trên máy tính c a tôi. v i ngư i dùng không chuyên thì kh năng ch nh s a nh c a The GIMP còn trên c đ .org. thông báo l i chính t .com) đã giúp đ tôi trong khi so n cu n sách này. Như trang th hai c a sách có ghi “Dành cho ngư i dùng m i và r t m i. thêm và b t trong th i gian r nh r i c a tôi. Nghe nh c b ng Amarok.5/) . Và hơn n a m i công vi c c n đ n máy tính c a tôi có th gi i quy t nhanh g n b ng nh ng chương trình đi kèm v i Linux. Nh ng thông tin b n đ c tìm th y trong cu n sách này có th áp d ng cho h u h t h t các b n phân ph i l n. cu n sách “T h c s d ng Linux” đư c t o ra v i hy v ng s giúp ngư i dùng m i làm quen v i h đi u hành tuy t v i có tên Linux và hình tư ng trưng là chú chim cánh c t (penguin) xinh đ p.5 (http://creativecommons. Không ph i là tôi không mu n s d ng và ghét b h đi u hành Windows mà đơn gi n là tôi đã quen làm vi c trong môi trư ng KDE và Xfce.5/). trong chương trình Kile và biên d ch mã L TEX qua nh ng chương trình có trong gói teTeX. nh ng tài li u khác có th so n th o trong Openoffice.ru) đã vi t ra m t cu n sách s d ng Linux hay làm tài li u tham kh o chính cho cu n sách này.V.0 kho ng 4 năm trư c đây. Thông thư ng ngư i dùng m i b t đ u gia nh p vào th gi i Linux b ng nh ng b n phân ph i này. Happy Using Linux! A Công c đ t o ra cu n sách b n đang đ c là h th ng s p ch L TEX. cu n sách này đư c t o ra. l i ki n th c cũng như đ ngh giúp đ (luôn luôn hoan nghêng) xin g i cho Phan Vĩnh Th nh theo đ a ch teppi@vnoss. Released under Creative Commons Public License 2. (http://linux-ve. Sách này đư c phân ph i mi n phí theo b n quy n Creative Commons Public License 2. do đó xin đ ng mong đ i nh ng ki n th c cao siêu trong sách này.org/licenses/by/2. . so n th o tài li u. Xin c m ơn Kostromin A.org/licenses/by/2. Tôi b t đ u h c Linux khi có trong tay 3 đĩa CD RedHat 7. s a đ i.org. Như v y. bác Nguy n Đ i Quý (vnpenguin@vnoss. Mandriva. qu n lý hình k thu t s và l y chúng ra t máy hình b ng digiKam. Tôi không ph i là m t nhà qu n lý m ng hay l p trình chuyên nghi p và nói chung không ph i ngư i h c theo chuyên ngành công ngh thông tin. Ngành chính c a tôi là Hoá h c. ”. Cũng như nh ng s n ph m khác c a c ng đ ng OSS. . đôi khi trong console (dòng l nh không có đ ho ).v. B n có th tìm b n phân ph i teTeX ho c m t b n phân ph i khác c a h th ng này trên h u h t các b đĩa cài đ t h đi u hành Linux. tuy nhiên m t s ph n đ c bi t ví d ph n nói v cài đ t chương trình t các gói rpm ch áp d ng t t cho các b n phân ph i “dòng RedHat”. đó là Fedora.chat. kh năng v đ ho vector c a Inkscape còn đ cho c nh ng nhà thi t k chuyên.

Trong trư ng h p đó máy tính ch là m t t p h p các thi t b đi n t không làm vi c. H đi u hành UNIX do nhóm các nhà phát tri n Bell Labs vi t ra vào năm 1969 dư i s đi u khi n c a Dennis Ritchie.1. Trong chương đ u tiên c a cu n sách “T h c s d ng Linux” này chúng ta s tr l i ng n g n cho câu h i “Linux là gì?”. khái ni m b n phân ph i Linux.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng Các h đi u hành d ng UNIX H đi u hành (HĐH) đó là m t b các chương trình h tr vi c đi u khi n ph n c ng c a máy tính. k c Yoga mà b t ngu n t nĐ . Đ n th i đi m hi n nay thì các h đi u hành n i ti ng nh t cho máy tính là Microsoft Windows (C) và UNIX. Ken Thompson và Brian Kernighan. và đ ng th i th c thi s giao ti p v i ngư i dùng. môn chuyên ngành c a tôi – Hoá h c và t t nhiên c HĐH Linux. t ch c làm vi c v i các t p tin (trong đó có ch y và đi u khi n vi c th c hi n c a các chương trình).Chương 1 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i “Just for fun” – Linus Torvalds. GNU và FSF. 1 . và cách có đư c nh ng b n phân ph i này. Chính b n thân t UNIX (vi t hoa t t c các ch cái) tr thành nhãn hi u thương m i c a t ng công ty AT&T. V t lý. không hi u là đ làm gì. t c là d ch các câu l nh c a ngư i dùng và hi n th k t qu làm vi c c a nh ng l nh này. Hơn th n a b n đ c s hi u ít nhi u v OpenSource. 1. Không có h đi u hành thì máy tính không th c hi n đư c ch c năng c a mình.1 Ngư i m “không ng i ng n” đăng ký nhãn hi u thương m i b t kỳ th gì. Nhưng bây gi khi nói đ n h đi u hành UNIX thư ng có ý không nói c th m t h đi u hành c th nào mà là m t nhóm các h đi u hành dòng UNIX (UNIX-liked OS). Đ ng th i nói đôi dòng v nh ng đi m đ c bi t c a Linux. Không có ngo i l đ i v i Toán h c. L ch s luôn là đi m kh i đ u khi nghiên c u m t ngành khoa h c nào đó.1 1. yêu c u c a Linux đ i v i ph n c ng. Windows b t ngu n t h đi u hành MS-DOS trư c đây làm vi c trên các máy tính c a hãng IBM.

minix Subject: What would you like to see most in minix? Summary: small poll for my new operating system Message-ID: <1991Aug25. Any suggestions are welcome. I’d like any feedback on things people like/dislike in minix. This has been brewing since april. and things seem to work. đã b t đ u phát tri n m t HĐH ki u UNIX cho các máy tính cá nhân tương thích v i IBM (IBM-compatible PC).205708.2 M t chút v l ch s HĐH Linux v a k ni m sinh nh t l n th 15 c a mình. lúc đ u đư c phát tri n đ làm vi c v i các máy tính nhi u ngư i dùng – các mainframe. 1.FI (Linus Benedict Torvalds) Newsgroups: comp. I’ve currently ported bash(1. and is starting to get ready.minix ngày 25 tháng 8 năm 1991 (đư c coi là ngày sinh nh t c a HĐH này): From: torvalds@klaava. Đi u đ c bi t ch b n quy n c a s n ph m cho phép ngư i khác phát tri n và c i ti n và chuy n k t qu thu đư c đ n ngư i th ba (cùng v i mã ngu n ho c không) v i đi u ki n là ph i ch ra ph n nào c a mã đư c phát tri n Berkeley.os.08) and gcc(1. as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things). Và và đ u nh ng năm 90 m t sinh viên c a trư ng đ i h c Helsinki (Ph n Lan).40).4 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i Vào cu i nh ng năm 70 c a th k trư c (th k XX) các nhà phát tri n c a trư ng đ i h c California Berkeley đã thêm vào mã ngu n c a UNIX r t nhi u s c i ti n trong đó có h tr giao th c2 TCP/IP (giao th c m ng chính hi n nay). as that’s all I have :-(. Nhưng d n d n c u hình trang thi t b c a máy tính cá nhân cũng m nh lên và hi n nay có kh năng cao hơn so v i nh ng mainframe c a nh ng năm 70 th k trư c. won’t be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. Yes — it’s free of any minix code. This implies that I’ll get something practical within a few months. H đi u hành dòng UNIX. Trong thư này Linus cho bi t anh đang phát tri n m t h đi u hành t do cho các máy tính đ i 386 (486) và yêu c u nh ng ai quan tâm cho bi t nh ng thành ph n nào c a h th ng cho ngư i dùng c n ph i có đ u tiên. S n ph m này n i ti ng dư i tên BSD ("Berkeley Systems Distribution"). Nh ng ngư i dùng trong nhóm tin t c này đã làm vi c dư i h đi u hành Minux do giáo sư Andy 2 protocol . but I won’t promise I’ll implement them :-) Linus (torvalds@kruuna.fi) PS. and I’d like to know what features most people would want.FI> Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT Organization: University of Helsinki Hello everybody out there using minix I’m doing a (free) operating system (just a hobby.helsinki. and it has a multi-threaded fs.9541@klaava.os. It is NOT portable (uses 386 task switching etc).Helsinki. Đây là b c thư mà Linus g i vào nhóm tin t c comp.1. trong đó có BSD. and it probably never will support anything other than AT-harddisks. Linus Torvalds.Helsinki.

Open Source và d án GNU c n ph i nói đ n m t cách đ c bi t. B n quy n này có th tìm th y trong nh ng phiên b n đ u tiên c a nhân trên ftp. M c đích c a t ch c này là lo i tr t t c nh ng đi u c m đoán và h n ch phân ph i. N u b n đ c quan tâm đ n l ch s c a HĐH này thì hãy đ c trang web sau: http://www. Minux làm vi c trên các máy tính v i b x lý 286 và đư c Linus dùng làm mô hình cho HĐH m i. nghiên c u chương trình ng d ng. Trong khuôn kh T ch c ph n m m t do đã b t đ u làm vi c d án GNU (http://www. B n quy n đư c đ i sang GPL t phiên b n 0.” (“Như tôi đã nói trư c đây. ho c tìm đ c cu n “Linux: Just for fun”.1. 3 . Theo ti ng lóng c a Linux thì b n quy n này đôi khi đư c g i là Copyleft.01 không đi kèm theo binary nào: nó ch là mã ngu n cho nh ng ai mu n bi t linux trông ra sao.01 didn’t actually come with any binaries: it was just source code for people interested in what linux looked like. T i t nh t là làm ch m quá trình trao đ i ý tư ng trong ngành l p trình. Free Software Foundation) có trang ch n m t i đ a ch http://www.org/pub/linux/kernel/Historic/oldversions/RELNOTES-0. GNU là R t thú v là sau khi Linus Torvalds phát tri n HĐH c a mình thì gi a anh và giáo sư Andy Tanenbaum đã n ra m t cu c tranh cãi.org. b o v nó b ng các b ng sáng ch . các d u hi u b o v quy n tác gi . 4 Th t ra lúc đ u nhân Linux đư c phân ph i theo b n quy n mà FSF không không nh n là t do vì nghiêm c m phân ph i thương m i.01: tôi không t hào l m v nó. đó b n s nh n đư c thông tin chi ti t v l ch s xu t hi n và phát tri n Linux.12 theo đ a ch trên. làm ch m quá trình t o ng d ng m i vì m i nhà l p trình s ph i vi t l i t đ u m t ng d ng thay vì dùng đo n mã ngu n đã có trong ng d ng khác. ví d ftp://ftp.kernel. gi bí m t nghiêm ng t mã ngu n c a chương trình vi t trên các ngôn ng b c cao (như C++).01) đư c công b trên Internet ngày 17 tháng 09 năm 1991. s a đ i. Ngay t đ u Linux đã đư c phân ph i theo đi u ki n c a b n quy n General Public License (GPL)4 thư ng dùng cho các ph n m m ng d ng Open Source và d án GNU. Note the lack of announcement for 0. V b n quy n này.php.li.01. d n đ n vi c gi m ch t lư ng chương trình và s có m t c a r t nhi u l i không xác đ nh đư c trong nh ng chương trình này. B i vì tính đ n th i đi m b t đ u xây d ng t ch c thì các công ty thương m i gi r t c n th n các chương trình ng d ng c a mình.kernel.org) – d án t o chương trình ng dùng mi n phí. 0.02 ra đ i. m t cu n sách nói v đ i tư c a Linus Torvalds đ n th i đi m anh làm cho Transmeta và vi c phát tri n HĐH Linux. Linus Torvalds không đăng ký b ng sáng ch cũng như không gi i h n vi c phân ph i HĐH m i này.12.gnu.”)3 Sau đó ngày 05 tháng 10 năm 1991 phiên b n 0. so I think I only sent a note to everybody who had shown interest. N u b n đ c quan tâm thì có th tìm đ c nh ng thư mà hai ngư i này g i cho nhau trong nhóm tin t c nói trên. Linus Torvalds vi t: “As I already mentioned. hãy xem RELNOTES-0. Chú ý r ng không có thông báo cho b n 0. vì th ch g i thông báo đ n t t c nh ng ai mu n th hi n s quan tâm. Vào năm 1984 nhà bác h c ngư i m Richard Stallman sáng l p ra T ch c ph n m m t do (FSF. sao chép. Stallman cho r ng vi c này r t có h i đ i v i phát tri n chương trình ng d ng.01: I wasn’t too proud of it.org/linuxhistory. T p tin phiên b n đ u tiên c a Linux (phiên b n 0.fsf. 0.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 5 Tanenbaum vi t ra đ làm công c h c t p cho các sinh viên l p trình.org. Đây là phiên b n đã có th làm vi c trên máy.

là nh ng ngư i hi u rõ nh t đi u này. unikey (http://unikey.org/ gnu/manifesto. chuy n ho c bán cho ngư i khác không h n ch v i m t đi u ki n là k t qu thu đư c cũng ph i phân ph i theo b n quy n copyleft.org) và pdfLaTeX (http://www. Chương trình ng d ng phân ph i theo GPL đư c quy n phát tri n. đây c n ph i đưa ra ví d đ b n đ c hi u rõ hơn: ngu n thu nh p có th là các s n ph m đi kèm ho c d ch v cài đ t và c u hình cho nh ng máy tính m i ho c phát tri n cho nh ng đi u ki n làm vi c m i. Nh ng chương trình Open Source (Mã ngu n m ) đư c phân ph i theo đi u ki n c a b n quy n General Public License (GPL). đã phát tri n m t lư ng đáng k các chương trình ng d ng.6 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i t vi t t t c a GNU’s Not Unix. đây chúng ta g p l i cơ ch đào th i (hay t t hơn là ch n l c) t nhiên như trong thuy t sinh h c c a Darwin. Tham gia vào tranh cãi có c ngư i vi t ra nhân Linux đ u tiên – Linus Torvalds. v.tug.gnu.v.gnu. DVD ho c k t n i Internet). nh ng ý tư ng và cách gi i quy t m i đư c phân ph i r ng rãi ngay l p t c. d y cách s d ng. Nói như các nhà sáng l p ra FSF. Đi u đó không có nghĩa là các nhà l p trình không còn nh n đư c ph n thư ng (ti n) cho công vi c c a mình. do đó không còn t do). Nó b o đ m r ng k t qu lao đ ng c a các nhà phát tri n ph n m m t do s luôn luôn m và không tr thành m t ph n c a s n ph m nào đó dùng b n quy n bình thư ng (ý nói s n ph m đóng).html. M t ph n thư ng t t n a đó là khi chương trình tr lên n i ti ng thì tác gi c a chương trình s có đi u ki n tìm m t công vi c có lương cao.sf. Ý tư ng chính c a Stallman là ch không ph i bán chương trình ng d ng.html) vào năm 1985 Stallman vi t r ng đ ng l c đ ông sáng l p ra FSF và d án GNU đó là s khó ch u trong quy n s h u c a m t s ngư i đ i v i chương trình ng d ng. n i ti ng nh t trong s chúng đó là trình so n th o Emacs và trình biên d ch GCC (GNU C Compliler) – trình biên d ch ngôn ng C t t nh t hi n nay. Đi u ki n cu i là quan tr ng và then ch t c a b n quy n này. Đi u ki n này cũng phân bi t ph n m m t do v i ph n m m phân ph i mi n phí. B n có th đ c b n quy n này theo đ a ch http://www. Các nhà phát tri n xvnkb (http://xvnkb. Trong “Manifesto GNU” (http://www. Cơ ch này b kìm nén trong th gi i chương trình ng d ng thương B n đ c cũng nên bi t là s p t i s có phiên b n th 3 c a GPL (GPLv3). Vi c m mã ngu n đ ng th i nâng cao r t nhi u ch t lư ng c a chương trình ng d ng: t t c nh ng gì t t nh t.org/gplv. Cùng v i s ra đ i c a phiên b n th 3 này đã n y ra r t nhi u tranh cãi xung quanh tính t do c a b n quy n.net). mà bán chính s c lao đ ng c a nhà l p trình. Nh ng gì do d án GNU phát tri n đ là t do. B n d ch ti ng Vi t không chính th c n m t i http://vi. s a đ i. còn các l i s đư c nh n ra và s a nhanh chóng.openoffice. t c là nh ng gì thu c v d án GNU không ph i là m t ph n c a Unix (vào th i gian đó th m chí t UNIX đã tr thành thương hi u. . nhưng không có nghĩa là chúng đư c phân ph i không có b n quy n và không đư c lu t pháp b o v . thì b n quy n GPL “làm cho chương trình ng d ng t do và đ m b o là chương trình này s t do”5 . G n như t t c các chương trình ng d ng phân ph i theo đi u ki n GPL có th coi là mi n phí đ i v i ngư i dùng (trong ph n l n các trư ng h p đ nh n đư c nó b n ch ph i tr ti n đĩa CD.html.org).org/copyleft/gpl. N u như nói m t cách th t ng n g n thì b n ch t c a GPL như sau. . 5 . Hãy vi t thư cho h đ h c h i kinh nghi m! Trong khuôn kh c a ho t đ ng Open Source nói chung và d án GNU nói riêng.

Linux có t t c các kh năng.1. Nó đ ng nghĩa v i vi c ra đ i c a m t h đi u hành m i t do phân ph i cùng v i mã ngu n m . Tuy nhiên bây gi xin quay l i v i l ch s c a Linux. Nhi u ti n trình th t s T t c các ti n trình là đ c l p. Xin đưa ra đây danh sách ng n g n nh ng kh năng này. thì Linux s ph c h i chúng t . Vùng đĩa c ng này đư c coi là b nh ph thêm vào. N u có trang nào đó trong nh ng trang này l i tr thành c n thi t. khi m t ti n trình ph i như ng b x lý cho các ti n trình khác (và có th làm ch m tr r t lâu vi c th c hi n). Linux h tr kh năng nhi u ngư i dùng làm vi c cùng lúc. Swap b nh lên đĩa Swap b nh cho phép làm vi c v i Linux khi dung lư ng b nh có h n. Nhưng đã thành l ngư i dùng thư ng s d ng tên g i c a nhân làm tên g i c a h đi u hành. 1. Đ làm đư c đi u này nhân th c hi n ch đ phân chia th i gian c a b x lý trung tâm. 1. vì trong d án GNU đã phát tri n s lư ng l n các ti n ích khác nhau. b n v ng và phát tri n nhanh nh t. D án GNU cũng đã b t đ u phát tri n nhân cho riêng mình (đư c g i là Hurd). 2. và chúng ta cũng làm như v y trong cu n sách này. Stallman t t nhiên đã đúng khi đòi h i h đi u hành Linux ph i đư c g i là GNU/Linux.1. 4. C n nói r ng Linus Torvalds ch phát tri n ph n nhân (kernel) c a h đi u hành. không m t ti n trình nào đư c c n tr công vi c c a ti n trình khác. Nhưng đ chuy n GNU thành m t HĐH hoàn ch nh thì ch còn thi u nhân. thì HĐH s tìm nh ng trang b nh đã lâu không đư c s ng đ chuy n chúng t b nh lên đĩa c ng. Nh đó đ n th i đi m hi n nay Linux là h đi u hành hi n đ i. đ c trưng cho các h đi u hành đ y đ tính năng dòng UNIX. nhưng cho phép ch y các chương trình c n b nh dung lư ng l n mà th c t không có trên máy tính. Vì th s xu t hi n c a nhân Linux là r t đúng lúc. Cách này hoàn toàn khác v i ch đ “nhi u ti n trình đ y nha” đư c th c hi n trong Windows 95. h tr các công ngh m i g n như ngay l p t c. T H N d s ch c b nh theo trang th ng b nh Linux đư c t ch c d ng các trang v i dung lư ng 4K. Vi c này có làm gi m t c đ làm vi c. nhưng vì lý do nào đó đã b ch m l i. Truy c p nhi u ngư i dùng Linux không ch là HĐH nhi u ti n trình.3 Đ c đi m chính c a HĐH Linux Do mã ngu n Linux phân ph i t do và mi n phí. Nhân này “đ u” đúng vào mi n “đ t lành”.1 Th nào là HĐH nói chung và Linux nói riêng 7 m i. l n lư t chia cho m i ti n trình m t kho ng th i gian th c hi n. u b nh đ y. nên ngay t đ u đã có r t nhi u nhà l p trình tham gia vào quá trình phát tri n h th ng. N i dung c a m t s ph n (trang) b nh đư c ghi lên vùng đĩa c ng xác đ nh t trư c. Khi này Linux có th cung c p t t c các tài nguyên h th ng cho ngư i dùng làm vi c qua các terminal xa khác nhau. 3.

Ngày nay giao di n này đư c t t c các h đi u hành m i h tr . chương trình này d tr m t ph n b nh có kích thư c xác đ nh đ làm b đ m cho đĩa. Thêm vào đó Linux còn h tr các kh năng c a System V và BSD đ tăng tính tương thích. thì Linux ch n p vào b nh m t b n sao c a mã chương trình và t t c các ti n trình gi ng nhau cùng s d ng m t mã này. System V IPC Linux s d ng công ngh IPC (InterProcess Communication) đ trao đ i thông tin gi a các ti n trình. Có m t s thư vi n tiêu chu n đư c dùng cùng lúc cho vài ti n trình.1. còn nh ng ph n mã không s d ng t i th i đi m hi n t i thì n m l i trên đĩa. H tr m t ph n các kh năng c a System V và BSD POSIX 1003. và như v y cho phép gi m kích thư c b nh b ng d ng chi m. và s gi m xu ng khi h th ng hay ti n trình c n nhi u b nh hơn.1 (Portable Operating System Interface – giao di n c a h đi u hành lưu đ ng) đưa ra giao di n tiêu chu n cho các h th ng Unix.1. đ s d ng tín hi u và b nh chung. 6. Ngư i dùng MS-DOS s nh đ n chương trình SmartDrive. 9. khi này ch ph n mã c n thi t c a chương trình m i n m trong b nh . Linux 100% tương ng v i tiêu chu n POSIX 1003. 10. 5. Trên các h th ng m i (bao g m Linux) có h tr làm vi c v i các thư vi n đ ng (dynamic) và tĩnh (static) đư c chia ra. đó là m t b các th t c ngôn ng C. ho c m t ngư i dùng ch y vài ti n trình gi ng nhau. Linux s d ng h th ng đ m linh đ ng hơn: b nh đư c d tr cho đ m đư c tăng lên khi b nh không đư c s d ng. Trên các h th ng cũ nh ng thư vi n đó n m trong m i t p tin chương trình. nh đó nâng cao r t nhi u t c đ truy c p t i nh ng chương trình và ti n trình thư ng dùng. ho c nhi u ngư i dùng ch y cùng m t chương trình 6 . Cùng s d ng chương trình N u c n ch y m t lúc nhi u b n sao c a cùng m t ng d ng nào đó6 . 8. và th c hi n cùng lúc nh ng chương trình này d n đ n hao h t b nh không đáng có. N p môđun th c hi n “theo yêu c u” Nhân Linux h tr vi c cung c p các trang b nh theo yêu c u. Thư vi n chung Thư vi n – b các quá trình (thao tác) đư c chương trình dùng đ làm vi c v i d li u.8 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i đĩa c ng (vào b nh ). Microsoft Windows NT cũng h tr POSIX 1003.1. 7. B đ m đ ng c a đĩa B đ m c a đĩa đó là m t ph n b nh c a h th ng dùng làm nơi lưu nh ng d li u thư ng dùng c a đĩa. 100% tương ng v i tiêu chu n POSIX 1003. M t s h th ng Unix cũ và m t s h th ng hi n đ i (bao g m c Microsoft Windows) chuy n lên đĩa t t c n i dung c a b nh thu c v nh ng ng d ng không làm vi c t i th i đi m hi n th i (t c là T T C các trang b nh thu c v ng d ng s đư c lưu lên đĩa khi không đ b nh ) và như v y kém hi u qu hơn.

org) 8 7 . Xin đư c nói luôn là trong cu n sách này chúng ta ch xem xét trư ng h p Linux cho các máy tính tương thích v i IBM. Làm vi c trên các ph n c ng khác nhau M c dù đ u tiên HĐH Linux đư c phát tri n cho máy tính cá nhân (PC) trên n n t ng Intel 386/486. MIPS. trong đó có chia s (dùng chung. 13. pearpc. đư c g i là Second Extended File System (ext2fs) và Third Extended File System (ext3fs) cho phép s d ng không gian đĩa m t cách có hi u qu . bao g m Networked File System (NFS). bochs. 1. . bao g m c các b x lý 64bit. trong đó có c nh ng chương trình có ích và không đ n n i t i. sharing) các t p tin và in t xa trong các m ng Macintosh. debian. Windows 3. như reiserfs. . k t n i t xa (telnet. bao g m DOS. Trong Internet còn có nh ng thông báo nói r ng trên các b x lý Athlon và Duron c a AMD Linux còn làm vi c t t hơn so v i trên Intel. và c các h th ng t p tin m i. Đ ng th i có h tr dùng Linux là máy ch ho c máy khách cho m ng khác. . rlogin.2 B n phân ph i Linux 9 11. Trong khi đó h th ng t p tin chính c a Linux. Ngoài ra còn có phiên b n Linux cho các b x lý khác bao g m ARM. Đ ng th i Linux còn làm vi c trên r t nhi u b x lý tương thích v i Intel c a các nhà s n xu t khác.1. như AMD. M68000 (Atari và Amiga). PowerPC và nh ng b x lý khác8 . HĐH Linux còn có kh năng ch y chương trình dành cho b x lý Intel c a các h th ng Unix khác. 14. Windows. Đ ch y nh ng chương trình như v y dư i Linux đã phát tri n các trình gi l p (emulator) cho DOS. Ngư i ta đã vi t ra hàng lo t các chương trình ng d ng. HFS. . Nhân đó là cho phép s d ng nhi u h đi u hành trên m t máy B n phân ph i Linux h tr nhi u b x lý nh t c n ph i k đ n Debian (http://www. 12.v. Kh năng h tr m ng Linux có th g n vào b t kỳ m ng n i b nào. còn có m t lo t các chương trình t o máy o7 mã ngu n m cũng như s n ph m thương m i: qemu. H tr các đ nh d ng h th ng t p tin khác nhau Linux h tr m t s lư ng l n các đ nh d ng h th ng t p tin. trình d ch l nh ngư i dùng và các ti n ích. cho các HĐH đã phát tri n trư c Linux. truy c p dial-up qua các giao th c SLIP và PPP. NetWare và Windows. Windows 95 và Wine.. bây gi nó có th làm vi c trên t t c các b vi x lý Intel b t đ u t 386 và k t thúc là các h th ng nhi u b x lý Pentium IV.. bao g m các h th ng t p tin DOS và OS/2. c u trúc (h th ng) t p tin. ssh). . làm vi c trong các m ng TCP/IP. .2 B n phân ph i Linux Trong b t kỳ h đi u hành nào cũng có th chia ra 4 ph n chính: nhân. vmware.v. .1. H tr t t c các d ch v Unix. n u h th ng đáp ng tiêu chu n iBCS2 (intel Binary Compatibility). DEC Alpha. Kh năng ch y chương trình c a HĐH khác Trong l ch s Linux không ph i là h đi u hành đ u tiên. FreeBSD và OS/2. SUN Sparc. Ngoài ra.

Nhưng hi n nay có th chia ít nh t 3 nhóm b n phân ph i. Tuy nhiên các nhà phát tri n c a m t b n phân ph i Linux c n t o ra ít nh t m t chương trình cài đ t đ đưa HĐH lên máy tính tr ng không chưa có HĐH nào. R t có th xu t hi n trong b n đ c ý nghĩ r ng b t kỳ ai cũng có kh năng cho ra b n phân ph i Linux. nói chung không khác so v i nh ng chương trình bình thư ng khác mà ngư i dùng có th ch y. t c là nhân. đ ng th i còn có thêm các chương trình cho công vi c hàng ngày c a ngư i dùng. nó đi u khi n các thi t b ph n c ng và đi u khi n vi c th c hi n chương trình. n u chính xác thì t “Linux” ch có nghĩa là nhân. nhưng có ch c năng chính là th c hi n các công vi c d ch v (service). Và như chúng ta s th y sau đó không ph i là bài toán đơn gi n. Vì th khi nói v h đi u hành nói chính xác hơn s là “h đi u hành d a trên nhân Linux”. B n phân ph i – đó là m t b các chương trình ng d ng bao g m t t c b n ph n chính c a HĐH. trên trang đó cũng như nhi u trang web khác còn có liên k t đ n nh ng danh sách b n phân ph i khác. nòng c t c a HĐH. Có th tìm th y danh sách tương đ i đ y đ cùng v i đ c đi m ng n g n c a m i b n phân ph i trên http://www. Ngoài ra. C u trúc t p tin (h th ng t p tin) – là h th ng lưu t p tin trên các thi t b lưu. vì th n u mu n có th tìm th y t t c nh ng gì có trên th gi i (h u h t nh ng trang này dùng ti ng Anh và các b n phân ph i Vi t Nam ít đư c nói đ n). trên th gi i đang có hàng trăm (hàng nghìn?) b n phân ph i Linux và m i ngày l i xu t hi n các b n m i. c n tìm cách gi i quy t s ph thu c và mâu thu n gi a các gói (và gi a các phiên b n c a gói) chương trình. Và cu i cùng các ti n ích – đó đơn gi n là các chương trình riêng l . mà đ i di n c a m i nhóm là Red Hat.com (còn có m t s b n phân ph i khác ti ng Anh).10 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i thành ph n chính. M c dù h u h t các tác gi cho r ng s khác nhau gi a các b n phân ph i là không cơ b n. Tuy v y. Ngoài ra. Slackware và Debian. Thông thư ng t t c nh ng chương trình n m trong b n phân ph i Linux đ u dùng b n quy n GPL. linuxhq. Như đã nói trên. M t vài tác gi đã th phân lo i các b n phân ph i d a trên nh ng tiêu chí khác nhau: • c u trúc h th ng t p tin • chương trình cài đ t • phương ti n dùng đ cài đ t các gói chương trình • thành ph n c a các ti n ích và chương trình ng d ng có trong b n phân ph i. . hay nói đúng hơn là b t kỳ ngư i nào không lư i sưu t p các chương trình t do. h v shell và các ti n ích. Và suy nghĩ đó có ph n nào đúng. Nhân c a HĐH Linux hi n th i đang đư c phát tri n dư i s lãnh đ o c a Linus Torvalds và phân ph i m t cách t do (v i b n quy n GPL) gi ng như m t s lư ng kh ng l các chương trình ng d ng và ti n ích khác. M t trong nh ng k t qu c a vi c phân ph i t do chương trình ng d ng cho Linux đó là có nhi u công ty cũng như nhóm các nhà phát tri n đ c l p đã phát hành ra các b n Linux khác nhau đư c g i là “b n phân ph i Linux”. h th ng t p tin. Trình d ch l nh hay h v (shell) – là chương trình t ch c giao ti p gi a máy tính và ngư i dùng.

t c là Linux phiên b n 2.16. C n phân bi t s phiên b n c a b n phân ph i và s phiên b n c a nhân. Và t t nh t n u nhóm các nhà phát tri n này nh n đư c ngu n l i t s n ph m Linux c a mình. m t Vi t ki u M duy trì.1 đư c d a trên nhân phiên b n 2. Vì Linus Torvalds ti p t c đi u hành vi c phát tri n nhân.6. Lý do chính là chưa đ t đư c tiêu chu n th hai nêu trên. Chúng ta s nói đ n hai s l a ch n này m t cách k càng hơn. C n nói vài l i v đánh s phiên b n.2 B n phân ph i Linux 11 V y thì c n l a ch n b n phân ph i theo tiêu chu n nào? Theo ý ki n c a tác gi thì đ i v i ngư i dùng Vi t Nam có hai tiêu chu n: th nh t ph i có giao di n ngư i dùng ti ng Vi t và th hai ph i có m t nhóm các nhà phát tri n h tr b n phân ph i này.6 tr đi Linus và các nhà phát tri n khác th nghi m dùng b n s .13.13.16..org).6. t đi n ti ng Vi t. Phiên b n nhân v i s th hai Đi u này ch đúng v i các phiên b n nhân trư c 2.6. . th hai. c p nh t thư ng xuyên thông thư ng là theo m t l ch đ nh s n. phân cách nhau b i d u ch m.1. Ví d . Phiên b n nhân Linux thư ng đư c ký hi u b ng ba s 9 . L a ch n th hai đó là s d ng các b n phân ph i h tr ti ng Vi t t t như Debian. Ubuntu và Mandriva. Hi n th i có m t b n phân ph i như v y: vnlinux-CD (cùng v i m t vài bi n th ) do anh Larry Nguy n. s d ng các s n ph m Linux ti ng Vi t do m t s ngư i t nguy n duy trì. Ngoài ra còn đ m b o là b n s nh n đư c phiên b n m i c a nó trong tương lai. openSuSE cũng đang d n d n h tr ti ng Vi t (http://vi. ch không phân nhánh và nhân lên gi ng như trư ng h p b n phân ph i. B n phân ph i này d a trên n n t ng c a FC c ng thêm giao di n ti ng Vi t và m t s ng d ng “mang tính Vi t Nam” như chương trình gõ ti ng Vi t. Không s trư ng h p “đem con b ch ”. 9 . b n phân ph i openSuSE Linux 10. t c là làm vi c như m t công ty thương m i. T 2.org) đã cho ra đ i m t b n phân ph i m i hư ng v ngư i dùng Vi t Nam – FCxVnOSS. nên phiên b n c a nhân tăng lên theo th t . theo ý ki n c a tôi không đư c ưu tiên đây. Đ k t thúc câu chuy n v l a ch n b n phân ph i Linux c n nói thêm là g n đây bác Nguy n Đ i Quý (http://vnoss. s d ng các s n ph m Linux l n có h tr ti ng Vi t. Th m chí ch trong kho ng th i gian không lâu mà tôi s d ng Linux (kho ng 5 năm) đã có nhi u b n phân ph i Vi t Nam cũng như nư c ngoài đã chào t m bi t th gi i Linux vì nhóm h tr c a chúng không thu đư c nhi u l i nhu n và sau đó m t th i gian ng ng h tr tác ph m c a mình. h tr nhi u ph n c ng khác nhau • có th cài đ t thêm các ph n m m khác m t cách d dàng ph n l n chương trình đã đư c biên d ch s n cho m i yêu c u c a ngư i dùng • nh ng b n phân ph i này đư c m t nhóm các nhà phát tri n duy trì. Khi nói đ n phiên b n c a Linux thư ng có ý là phiên b n nhân (vì m t h đi u hành là Linux ch khi nó s d ng nhân Linux). . L a ch n th nh t.opensuse. L a ch n th hai này đư c ưu tiên vì: • chúng có h tr ti ng Vi t và càng ngày càng hoàn thi n • chúng có trình cài đ t t t. Đ i v i ngư i dùng Linux Vi t Nam hi n th i có hai l a ch n: th nh t.

vì đó là phiên b n th nghi m (ch dành cho phát tri n).. 256 1500 các ng d ng n m trong KOffice. DX v. 128 1000 Ch y các ng d ng c n nhi u b nh (như GIMP. nh ng máy tính s n xu t g n đây đáp ng đư c toàn b nh ng yêu c u đã đưa ra và s đưa ra dư i đây.1 dư i đây s đưa ra m t vài con s ch v i m c đích giúp b n đ c làm quen.5.13) đư c coi là làm vi c n đ nh. Vì HĐH Linux s d ng ch đ b o v c a b vi x lý. Dùng môi trư ng làm vi c đ ho KDE. làm vi c th m chí trên b x lý 8086 v i 512Kbyte b nh .16. Nhưng trong cu n sách này chúng ta s không xem xét nh ng trư ng h p đ c bi t như v y. 2. OpenOffice. B ng 1. . nh ng con s này là không chính xác nhưng không khác bi t nhi u gi a các b n Linux khác nhau. Như v y Linux có m t ưu đi m l n đó là kh năng làm vi c th m chí trên nh ng máy r t cũ. Dùng đư c giao di n đ ho X Window cùng v i m t 32 400 s trình qu n lý c a s nh nh như icewm. mà trư c đây ch có th dùng MS DOS (t t nhiên là trong trư ng h p này chúng ta ch thu đư c ch đ dòng l nh. B ng 1. Chúng đư c dành cho nh ng ngư i tình nguy n có mong mu n th nghi m đ tìm ra các l i. . nhưng đi u này không . windowmaker. có đ m t s ng d ng ngư i dùng như vim. T t nhiên là b n có th cài đ t b t kỳ phiên b n nào. T t nhiên phiên b n như v y có th làm vi c. Theo các ngu n thông tin khác nhau thì t t c các bi n th đ u dùng t t: SX. N u cài đ t m t b n phân ph i đ y đ thì đương nhiên l a ch n nhân đã đư c các nhà phát tri n làm giùm b n đ c.6. thì có th s d ng nó đ h c Linux và r t có th s ng c nhiên v kh năng c a HĐH này. .v. nhưng c n bi t cách đánh s phiên b n n u khi nào đó b n mu n c p nh t nhân Linux c a mình. Vì th n u b n có m t cái máy tính cũ. Xin đ ng lo l ng. nhưng không b n v ng. nhưng đ i v i ngư i dùng m i thì nên ch n phiên b n nhân v i s th hai trong phiên b n là ch n. emacs. Phiên b n v i s th hai ch n (ví d 2. MB B nh Đĩa c ng Yêu c u nh nh t: ch làm vi c trong giao di n văn 8 200 b n v i dòng l nh c a shell. 1.12 HĐH Linux: l ch s và các b n phân ph i l (ví d .0) thư ng không đư c s d ng đ t o các b n phân ph i. còn phiên b n đ c bi t có th ch y t m t ho c hai đĩa m m không c n đĩa c ng thì tôi đã g p.1: Yêu c u đ i v i ph n c ng Mong mu n c a ngư i dùng Yêu c u. trên đó không th ch y n i Windows. Yêu c u đ i v i ph n c ng c a h th ng mu n cài đ t Linux còn đư c xác đ nh b i l a ch n ph n m m c a ngư i dùng (và t c là s ph thu c vào phiên b n c a các ph n m m và ít nhi u vào b n phân ph i).org).3 Yêu c u đ i v i máy tính Tôi đã đ c đâu đó nói r ng có nh ng phiên b n Linux đ c bi t. nên đ cài đ t HĐH này c n ít nh t là m t máy tính có b x lý 386. fluxbox. .

1. 10 máy giúp chuy n hư ng các gói m ng . Có nghĩa là ngư i dùng không có ý đ nh thay đ i chương trình ho c mua bán nh ng chương trình này. DVD là t t nh t. thì có toàn quy n sao chép toàn b b n phân ph i Linux ho c m t ph n b t kỳ c a nó ch ngư i quen. StarDict (chương trình t đi n). Khi đó còn có kh năng l a ch n và có b o đ m là s đ i đư c đĩa x u. Như đã nói trên. Ch c n vào đ a ch http://shipit. b nh 256Mb (+256Mb swap).4 L y Linux đâu? Và trong ph n cu i c a chương th nh t chúng ta s tr l i ng n g n cho câu h i “L y Linux đâu?”. KBabel. 1. .1 v i môi trư ng làm vi c KDE. C n nói thêm là nh ng đĩa ghi v a hè thư ng có l i và có th gây m t d li u ho c làm h ng ph n c ng. Không có gì là th a thãi. sau m t th i gian kho ng 1 tháng – 1 tháng rư i b n s nh n đư c chúng. c ng càng r ng thì càng t t. càng nhi u b nh . t t nhiên có kèm theo đ a ch bưu đi n. Đ a ch c th xin không đưa ra đây vì qu ng cáo trong th gi i hi n đ i đã không còn là mi n phí. ). GIMP. 10GB c ng dành cho cài đ t Linux. ho c t i xu ng t Internet ho c mua đĩa CD (DVD) Linux ch nh ng ngư i bán hàng đâu đó trên hè ph mà không s b truy c u vì vi ph m b n quy n (các chương trình có b n quy n thương m i thư ng dùng t “s đ ng ý” gi a ngư i dùng và nhà phân ph i) c a các nhà (công ty) phát tri n. Novell Desktop.ubuntu. T t hơn h t là nên mua đĩa c a m t công ty máy tính ho c qua m t c a hàng trên m ng. Tôi hi n s d ng openSuSE Linux 10. giá thành bán Linux bao nhiêu đó là quy n c a ngư i bán (ngoài ra giá thành cao còn có các b n phân ph i chuyên nghi p như Xandros. Theo tôi nghĩ đây là cách t t nh t n u b n không có đi u ki n đ mua đĩa. Đ b t đ u h c Linux thì ch c n có m t máy tính v i b x lý 486. Có th làm vi c đ ng th i nhi u ng d ng yêu c u: OpenOffice. Linux cùng v i m t s lư ng kh ng l các chương trình ng d ng đư c phân ph i g n như mi n phí.4 L y Linux đâu? 13 ngăn c n vi c dùng các máy tính cũ làm vi c có l i ví d làm router10 ). N u máy tính c a b n có th làm vi c v i các h đi u hành Windows 2000 và Windows XP thì vi c ch y Linux trên nó s không có gì khó khăn.com đăng ký s lư ng đĩa b n c n. . C n nói riêng v h th ng phát đĩa v i b n phân ph i Ubuntu m t cách mi n phí.org. Trong s ba phương án k trên thì đ i v i ngư i dùng Linux Vi t Nam phương án mua CD.. Hi n gi trên m ng Vi t Nam đã xu t hi n m t vài c a hàng bán đĩa Linux. Đ k t thúc xin đưa ra đây trư ng h p c u hình máy c a tôi: b x lý 686. T t nhiên là chênh l nh giá thành đĩa ph i không quá cao. ph n còn l i dành cho d li u. T t nhiên đ i v i dung lư ng b nh cũng như c u hình máy nói chung thì máy càng m nh. Và vi c gi u đ a ch không làm nh hư ng đ n nh ng ai có mong mu n mua Linux đ nghiên c u. 16MB b nh và c ng kho ng 300MB. Konqueror. Kile (dùng đ vi t nh ng dòng này).

) đ u đã có cu n hư ng d n cài đ t r t chi ti t. Fedora. Hãy ch đ i và hy v ng trong tương lai không xa s có b n d ch Ti ng Vi t c a nh ng cu n sách này. • T máy tính khác trong m ng n i b qua SMB. Mandrake. Ngoài ra. Như th . Windows 2000 và Windows XP. Slackware. Và t t c các b n phân ph i l n (Debian.. ph n l n ngư i dùng Vi t Nam trư c khi b t đ u h c Linux đã làm quen và r t có th đã có kinh nghi m s d ng các HĐH dòng Windows như Windows 98. Chính vì v y trong cu n sách này. Thay vào đó là nh ng gì b n c n bi t và chu n b trư c khi cài đ t. • T máy tính xa (ví d t Internet) qua giao th c FTP. . thì h không mu n m t đi môi trư ng làm vi c quen thu c c a mình.1 • T Chu n b cài đ t đĩa CD-ROM đĩa c ng Có th cài đ t Linux b ng m t trong các cách sau: • T b n sao chép Linux trên • T máy ch t p tin c a m ng n i b qua NFS. n u ngư i dùng đã làm vi c v i HĐH Windows và quy t đ nh th nghi m v i Linux. đ ng th i.. tác gi s đi c th và chi ti t vào nh ng gì đ c bi t khi cài đ t Linux trên máy tính đã có m t trong các h đi u hành (HĐH) Windows cũng như vi c kh i đ ng nhi u h đi u hành. Và trên th c t thì t m th i Linux khó có th là HĐH đ u tiên mà ngư i dùng làm quen.Chương 2 Cài đ t h đi u hành Linux “Software is like sex. Chính vì th . 2. R t may là không nh t thi t ph i đánh m t t t c nh ng th đó. tác gi s không đưa ra các bư c c th c a vi c cài đ t. Thông thư ng trên các đĩa c a b n phân ph i Linux đã có hư ng d n ng n g n cách cài đ t Linux. B i vì trên m t máy tính có th cùng “chung s ng hòa bình” hai HĐH và th m chí nhi u hơn n a (n u có đ ch trên đĩa!). V nđ ch . cùng v i nh ng gì đã t o ra và đã c u hình dư i dư i Windows. it’s good when it’s free” — Linus Torvalds. cho m i tình hu ng s d ng. phía dư i s nói cách cài đ t HĐH Linux trên máy tính đã cài đ t m t trong các h đi u hành c a hãng Microsoft. mà xin b n đ c hãy tìm các cu n hư ng d n tương ng. . m t cách t nhiên. trên Internet b n có th tìm th y r t nhi u cu n sách nó v v n đ này.

nh ng d li u này s c n đ n khi cài đ t và c u hình. . 15 Theo ý ki n cá nhân c a tác gi thì thu n ti n và có tính th c t nh t là cài đ t Linux t CD-ROM. thì c n tìm ki m theo các cách khác. xin đư c đưa ra đây danh sách nh ng thông tin c n thu th p. – nhà s n xu t và s m u mã c a adapter SCSI (n u có).v. ch n l nh Properties. PS/2.1 Chu n b cài đ t • T m t máy ch WWW qua giao th c HTTP. – đ i v i các đĩa CD-ROM không ph i IDE. v. – s nút. SCSI. • Dung lư ng c a b nh (tính b ng Kilobyte • CD-ROM: – Giao di n (IDE. hay bus mouse). ).nhà s n xu t và s m u mã. Trư c khi b t đ u cài đ t. • BIOS: – nhà s n xu t. – đ i v i chu t c m vào c ng n i ti p thì c n s th t c a c ng đó. MouseMan. hơn n a vi c mua các đĩa CD bây gi không gây khó khăn gì.2. khi mà vi c tìm ki m chúng s khó khăn hơn. – hdb (Slave trên controller s 1 hay Primary Slave). – s hi u phiên b n. thì c n ki m tra xem BIOS có h tr vi c truy c p ch đ LBA hay không): – hda (Master trên controller s 1 hay Primary Master). Xin đ ng lư i bi ng và hãy c g ng ghi càng nhi u d li u v m t thi t b càng t t (t t c nh ng thông tin có th tìm th y). – giao th c (Microsoft. • Chu t: – lo i chu t (serial. N u như máy tính c a b n t m th i v n còn làm vi c dư i HĐH Windows 95/98/2000/XP. N u như b n không th y thông tin nào đó. đây b n có th tìm th y g n h t t t c thông tin c n thi t. hay giao di n khác). thì b n s tìm th y r t nhi u thông tin n u nh n chu t ph i vào bi u tư ng My Computer. – hdc (Master trên controller s 2 hay Secondary Master). Đ giúp b n đ c. k c vi c m v máy và đ c nh ng dòng ch trên thi t b . Logitech. – hdd (Slave trên controller s 2 hay Secondary Slave). • C c màn hình . cũng như SCSI . • Controller đĩa c ng: lo i (IDE hay SCSI) và dung lư ng c a đĩa (n u như b n đ c dùng đĩa IDE. . hãy thu th p (hãy vi t lên m t t gi y) t t c nh ng thông tin c u hình c n thi t c a máy tính.

– m t n m ng con (subnet mask). Xin chia s m t kinh nghi m bu n: khi l n đ u tiên tác gi cài Linux trên máy tính đã có Windows NT. Không hi u h t v n đ tác gi nghĩ là không còn cách gì khác ngoài đ nh d ng l i đĩa và cài đ t l i t đ u. và chúng r t quan tr ng trong khi c u hình giao di n đ h a). – đ a ch IP c a gateway. chu n b các t p tin (đĩa m m. c n ghi l i nh ng d li u có giá tr (backup). đ u tiên. c n t o m t đĩa m m kh i đ ng hay m t đĩa m m giúp ph c h i h th ng (n u b n đ c còn chưa t o).2 Phòng xa và nh ng l i khuyên Trư c khi cài đ t HĐH Linux sau Windows. Và th ba. – tên c a máy tính trong m ng. Các thao tác này không ph i lúc nào cũng đem l i đem l i m t k t qu theo ý mu n. Chính vì v y. – đ a ch IP c a các máy ch tên mi n (DNS server). Th hai. • Màn hình – nhà s n xu t – s m u mã. r t nên th c hi n vài thao tác “phòng xa” (“phòng cháy hơn ch a cháy”). thay đ i b n ghi kh i đ ng (Boot Record) và làm vi c v i các t p tin kh i đ ng cũng như các t p tin c u hình. Nhưng rơi vào tình hu ng như v y h t s c d dàng nh t là v i ngư i dùng l n đ u tiên cài đ t Linux. • N u như b n đ c mu n k t n i m ng (mà UNIX nói chung là HĐH dành cho m ng). • Lo i và nhà s n xu t c c âm thanh và game controller (n u như có) 2. CD) cài đ t cho h th ng cũ. thì hãy ghi l i nh ng d li u sau: – nhà s n xu t và s m u mã c c m ng. max) c a t n s làm m i theo chi u d c và theo chi u ngang (nh ng giá tr này b n đ c ch có th tìm th y trong tài li u đi kèm v i màn hình. – đ a ch IP c a máy ch WINS(Windows Internet Name Service). Windows không hi n th nh ng giá tr này. – đ a ch IP c a mình. và trong trư ng h p x u có th máy tính c a b n đ c s không kh i đ ng n a. và k t qu là máy tính không th kh i đ ng đư c. Bây gi thì tác gi đã . Cài đ t h đi u hành Linux – các giá tr gi i h n (min.16 – nhà s n xu t. – tên mi n c a công ty b n đ c. Vì r t có th b n đ c s ph i phân vùng l i đĩa. – s m u mã (hay chipset s d ng) – dung lư ng b nh . Có bi t cách thoát ra kh i tình hu ng này và ph c h i d li u c n thi t không đó còn là m t câu h i. M t l i khuyên quan tr ng khác: n u có gì đó x y ra không theo ý mu n thì không nên hoang mang.

Vì v y có th nói r ng Werner Almesberger đúng. tác gi cũng mu n đưa ra vài l i khuyên đ giúp ngư i dùng đưa ra quy t đ nh trong khi cài đ t. ki m tra l i nhi u l n thao tác c a mình. 2. Tuy nhiên. M i rãnh l i chia thành các sector. và tư ng l a đóng h t các truy c p t m ng. N u như có gì đó không làm vi c.1.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng 17 hi u là có th ph c h i l i n u như không quy t đ nh quá v i vàng. đ ng v i vàng và hãy chú ý đ c nh ng thông báo s hi n th trên màn hình. khi h th ng làm nh ng gì b n đ c không mong đ i. hãy th m i cách đ tìm ra nguyên nhân. vì cho r ng phương án theo m c đ nh là đ . Đ c/Ghi d li u đư c th c hi n b i các đ u đ c n m gi a các đĩa này. Nhưng trư c khi chuy n sang các bư c c th đ chu n b đĩa. xin đư c nói qua m t chút v c u trúc c a đĩa và quá trình kh i đ ng HĐH. Đ c bi t trong các trư ng h p. t c là c n chia đĩa thành s phân vùng c n thi t. đĩa c ng g m vài đĩa có ph l p t tính. Ngư i dùng c n tìm các cu n hư ng d n tương ng. tác gi khuyên không nên đ ng ý v i vi c t đ ng kh i đ ng vào giao di n đ h a. ftp. còn t p h p các rãnh n m ch ng lên nhau g i là cylinder. Vòng tròn đ u đ c v ra trên các đĩa khi quay quanh chúng g i là rãnh (track).3 2. Nhưng chúng ta quá v i vàng! Th hai. m c dù đã c u hình giao di n m ng cho máy. Đ m truy c p này. thì trong quá trình cài đ t c n ch rõ các d ch v đư c m .1 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng Th nào là c u trúc “hình h c c a đĩa” Như b n đ c bi t. N u ai đó không đ kiên nh n đ đ c ph n lý thuy t này. c n quy t đ nh s t ch c kh i đ ng nhi u HĐH như th nào. Như đã nói trên. thì có th b qua chúng và chuy n th ng đ n v n đ ch n chương trình kh i đ ng. • Hãy đ c tài li u. và hãy suy nghĩ k khi ch n câu tr l i. Xin thêm m t l i khuyên ph bi n sau: * Hãy xem các t p tin log. quá trình cài đ t HĐH Linux nói riêng không ph i là đ tài c a cu n sách. Th nh t. Đ minh ch ng cho l i khuyên này xin đư c k l i trư ng h p khi tác gi cài Red Hat 7. khi trong hư ng d n s d ng LILO có đưa ra nh ng l i khuyên sau cho ngư i dùng khi rơi vào trư ng h p khó khăn như v y: • Không ho ng h t.2. di chuy n t tâm đĩa ra rìa ngoài c a đĩa.3. Nguyên nhân là trong phương án theo m c đ nh thì tư ng l a đư c cài đ t. K t qu là tác gi không th truy c p đư c đ n máy này qua các giao th c m ng (telnet. NFS. còn vi c c u hình giao di n đ h a (n u có gì đó làm vi c không đúng) v i ngư i dùng m i r t khó thành công. n m trên cùng m t tr c và quay v i v n t c l n. Vì cu i cùng ngư i dùng không khó khăn gì khi gõ câu l nh startx. t c là các t p tin ghi l i s ki n c a h th ng (c n tìm chúng trong thư m c /var/log). và có . Ch sau khi đó m i th c hi n các bư c s a l i. chu n b các đĩa (phân vùng) đ cài đ t. Sau khi làm xong các công vi c phòng xa. Samba). và t đ ng nh n lên nút Next.

trong sector s 0 c a đĩa (sector s 0 c a rãnh đ u tiên trong cylinder s 0) ghi nh b ng chia đĩa thành các phân vùng (partition table). Ch khác bi t v i fdisk giao di n thu n ti n: ch d n s d ng l nh và h th ng trình đơn (th c đơn).LINUX_NATIVE) */ CHS sector cu i cùng. còn có hai chương trình đ làm vi c v i phân vùng đĩa: cfdisk và sfdisk. vì th không th s d ng đĩa có dung lư ng l n hơn 8. t c là ch cho controller bi t c n ghi thông tin này vào sector nào. R t có th nguyên nhân c a vi c phân vùng là nguyên nhân l ch s : các phiên b n MS-DOS đ u tiên không th s d ng đư c các đĩa l n. 2. 24 bit */ s c a sector đ u tiên (32-bit. Ba s này g i là c u trúc “hình h c c a đĩa”. 83 -. còn phân vùng thì không th l n hơn 2. B ng phân vùng ch a 4 b n ghi 16 byte cho 4 phân vùng chính. /* }.2 Phân vùng và b ng phân vùng c a đĩa Trong các h th ng Intel đĩa thư ng đư c chia thành các phân vùng. cho phép thao tác trên các phân vùng đã có c a đĩa. /* int start. Linux thì ch s d ng trư ng start và length c a b ng phân vùng đĩa và h tr các phân vùng ch a đ n 232 sector. ví d . DOS s d ng trư ng begin và end c a b ng phân vùng và Interrupt 13 c a BIOS (Int 13h) đ truy c p t i đĩa. Chương trình cfdisk. Khi đó đã nghĩ ra vi c chia đĩa thành các phân vùng. mà dung lư ng đĩa l i phát tri n nhanh hơn kh năng c a DOS. Trên HĐH Linux ngoài chương trình fdisk “truy n th ng” (tuy v y r t khác so v i chương trình fdisk trong MS-DOS và Windows). Đĩa c ng là các thi t b kh i. Đ làm đư c đi u này. 0x80: phân vùng kích ho t.1 Gbyte (nhưng đây là do h n ch c a h th ng t p tin FAT16). t là đ c và ghi thông tin theo các kh i. ngay c v i các BIOS m i (v v n đ này s nói đ n sau). /* char type. 24 bit lo i phân vùng (ví d .4 Gbyte.3. M i b n ghi có c u trúc như sau: struct partition { char active. /* int length. c n đ t đ u đĩa đúng v trí. 0: không kích ho t */ CHS sector đ u tiên. /* char end[3]. s th t đ u đ c (hay rãnh) và s th t sector trên rãnh. gi ng như fdisk ch dành đ làm vi c v i b ng phân vùng đĩa: nó không quan tâm chú ý đ n thông tin có trên đĩa. t c là dung lư ng có th đ t 2 Tbyte . Vì th đ c đi m c a m t đĩa thư ng là t p h p ba sô: s cylinder/s rãnh trong cylinder/s sector trên rãnh hay còn vi t t t là C/H/S (ba ch cái đ u tiên c a các thu t ng Ti ng Anh tương ng: Cyliner/Head/Sector). M i phân vùng đư c dùng như m t đĩa v t lý riêng r . Chương trình sfdisk có vài kh năng cao hơn. và kích thư c nh nh t c a kh i b ng m t sector (512 byte). Sector đư c đánh đ a ch theo s th t cylinder. /* char begin[3]. tính t 0) */ s sector có trong phân vùng (32 bit) */ B ng phân vùng đĩa thư ng đư c t o b i chương trình fdisk. M t trư ng h p nói riêng đó là trong các phân vùng khác nhau có th cài đ t các h đi u hành khác nhau.18 Cài đ t h đi u hành Linux th ghi vào m i sector 512 byte thông tin. Đ có th ghi thông tin lên đĩa. Đĩa v i c u trúc hình h c C/H/S có dung lư ng C*H*S*512 byte.

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng

19

Vì trong b ng chia đĩa ch có 4 dòng cho các phân vùng, s phân vùng chính trên đĩa ngay t đ u dã h n ch : không th l n hơn 4. Khi mà 4 phân vùng tr thành ít, thì ngư i ta sáng ch ra phân vùng lôgíc. M t trong s các phân vùng chính tr thành m r ng (lo i phân vùng - 5 hay F hay 85 trong h cơ s mư i sáu). Và trong phân vùng m r ng ngư i ta t o ra các phân vùng lôgíc. Phân vùng m r ng không đư c s d ng tr c ti p mà ch dùng đ ghi các phân vùng lôgíc. Sector đ u tiên c a phân vùng m r ng ghi nh b ng phân vùng v i b n đ u vào: m t dùng cho phân vùng lôgíc, m t cho phân vùng m r ng khác, còn hai cái còn l i không đư c s d ng. M i phân vùng m r ng có m t b ng chia c a mình, trong b ng này, cũng gi ng như trong phân vùng m r ng chính, ch s d ng có hai dòng đ đưa ra m t phân vùng lôgíc và m t phân vùng m r ng. Như v y, thu đư c m t chu i các m t xích t b ng phân vùng, m t xích đ u tiên mô t ba phân vùng chính, và m i m t xích ti p theo – m t phân vùng lôgíc và v trí c a b ng ti p theo. Chương trình sfdisk trên Linux cho th y toàn b chu i này:
[root]# sfdisk -l -x /dev/hda Disk /dev/hda: 784 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0 Device /dev/hda1 /dev/hda2 /dev/hda3 /dev/hda4 /dev/hda5 — — — /dev/hda6 — — — Boot * Start 0+ 190 0 0 190+ 381 190 190 381+ 381 381 381 End 189 783 — — 380 783 189 189 783 380 380 380 #cyls 190594 0 0 191403 0 0 4030 0 0 #blocks 1526143+ 4771305 0 0 1534176 3237097+ 0 0 3237066 0 0 0 Id 6 5 0 0 6 5 0 0 7 0 0 0 System FAT16 Extended Empty Empty FAT16 Extended Empty Empty HPFS/NTFS Empty Empty Empty

S phân vùng lôgíc theo nguyên t c không h n ch , vì m i phân vùng lôgíc có th ch a b ng phân vùng và các phân vùng lôgíc c a mình. Tuy nhiên trên th c th v n có nh ng h n ch . Ví d , Linux không th làm vi c v i hơn 15 phân vùng trên các đĩa SCSI và hơn 63 phân vùng trên đĩa IDE. Phân vùng m r ng trên m t đĩa v t lý, hay trong m t phân vùng m r ng ch a nó (có th g i là “m ”) ch có th làm m t: không m t chương trình phân chia đĩa nào trong s đã có (fdisk và tương t ) có th t o thêm m t phân vùng m r ng th hai. đĩa trên Linux nói riêng ( đĩa v t lý) đư c truy c p qua tên c a thi t b : /dev/hda, /dev/hdb, /dev/sda, v.v. . . Các phân vùng chính có thêm s 14 trong tên thi t b : /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3, còn phân vùng lôgíc thì có các tên: /dev/hda5, /dev/hda6, /dev/hda7 . . . (b t đ u t s 5). T nh ng gì đ c p đ n trên có th suy ra t i sao l i có th b qua các tên như /dev/hda3 hay /dev/hda4 (đơn gi n là phân vùng chính th ba và th tư

20

Cài đ t h đi u hành Linux

không đư c t o ra) và ngay sau /dev/hda2 b n đ c th y /dev/hda5 (phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng /dev/hda2), và sau đó thì vi c đánh s l i theo th t thông thư ng. Trong Windows các phân vùng lôgíc nh n đư c tên (ch cái), b t đ u t ch cái cu i dùng dành cho phân vùng chính. Ví d n u m t đĩa c ng có hai phân vùng chính (C: và D:) và m t phân vùng m r ng, trong phân vùng m r ng t o ra hai phân vùng lôgíc, thì nh ng phân vùng lôgíc này s đư c đ t tên E: và F:. Xin nói thêm, trong Windows NT và 2000/XP có th thay đ i tên c a các phân vùng đĩa.

2.3.3

Quá trình kh i đ ng các HĐH c a công ty Microsoft

Dù h đi u hành có là gì, thì đ có th b t đ u đi u khi n máy tính, c n n p HĐH vào b nh . Vì th hãy xem xét qua quá trình kh i đ ng c a các HĐH khác nhau. Chúng ta ch quan tâm đ n vi c kh i đ ng t đĩa c ng, nên s không xem xét đ n vi c kh i đ ng t đĩa m m, CD-ROM và qua m ng. Hãy b t đ u t MS-DOS và MS Windows cũ (xin đ ng quên r ng, vi c phát tri n và hoàn thi n máy tính cá nhân song song v i s phát tri n c a HĐH c a Microsoft và nh ng quy t đ nh s d ng trong các HĐH này có nh hư ng m nh đ n quy t đ nh c a các nhà phát tri n thi t b ). Như b n đ c bi t, khi b t máy tính đ u tiên s ch y chương trình POST (Power On Self Test). Chương trình xác đ nh dung lư ng b nh , th nghi m b nh , và xác đ nh các thành ph n khác (bàn phím, c ng. . . ), kh i đ ng các th adaptor. Trên màn hình thư ng xu t hi n các thông báo v dung lư ng b nh , v vi c th nghi m b nh , danh sách các thi t b nh n ra ( đĩa c ng và m m, b x lý, c ng COM và v.v. . . ). Sau khi hoàn thành vi c th nghi m POST g i Int 19h. Công vi c c a Int 19h là tìm thi t b kh i đ ng. Vi c tìm ki m th c hi n theo th t xác đ nh trong Setup BIOS và theo cách thăm dò sector s 0 c a các thi t b tương ng. N u đĩa có th kh i đ ng, thì trong sector s 0 c a đĩa có b n ghi kh i đ ng chính – Master Boot Record (MBR). Hai byte cu i cùng c a MBR – “s màu nhi m”, là d u hi u cho bi t sector có MBR, và theo đó đĩa có th kh i đ ng. Ngoài “s màu nhi m” MBR còn ch a b ng phân vùng đĩa đã nói trên, và m t chương trình nh – trình kh i đ ng chính, kích thư c ch có 446 (0x1BE) byte. B ng 2.1 cho th y c u trúc c a sector kh i đ ng chính sau khi cài đ t Windows. B ng 2.1: C u trúc c a sector kh i đ ng chính D ch chuy n 0x000 0x1BE 0x1FE N i dung Mã c a trình kh i đ ng chính B ng phân vùng đĩa “S màu nhi m” (0xAA55)

MS-DOS, Windows95 và NT ghi nh DOS MBR trong khi cài đ t. Ngoài ra cũng có th t o MBR c a MS v i câu l nh DOS sau: fdisk /mbr.

2.3 Phân vùng trên đĩa và quá trình kh i đ ng

21

Xin tr l i v i quá trình kh i đ ng. Int 19h c a BIOS n p trình kh i đ ng chính vào b nh máy tính và chuy n quy n đi u khi n cho chương trình này. Nhưng chương trình “bé nh ” này không đ kh năng kh i đ ng HĐH; t t c nh ng gì mà nó có th làm – đó là n p vào b nh chương trình m nh hơn – trình kh i đ ng th hai. Đ làm đư c đi u này, nó tìm trong b ng phân vùng kích ho t và đ c vào b nh trình kh i đ ng th hai, b t đ u t sector lôgíc đ u tiên c a phân vùng kích ho t. Hãy chú ý đ n c m t “b t đ u t ”. Vì trình kh i đ ng th hai trên các h th ng khác nhau có đ dài khác nhau. Trong phân vùng đư c đ nh d ng dư i h th ng t p tin FAT, trình kh i đ ng th hai chi m m t sector (512 byte). Trong phân vùng đ nh d ng dư i h th ng t p tin NTFS, trình kh i đ ng th hai chi m vài sector. Trình kh i đ ng th hai n p l p chương trình đ u tiên, c n thi t cho vi c kh i đ ng h đi u hành. Trong trư ng h p MS DOS chương trình kh i đ ng đ ng n p IO.SYS theo đ a ch 700h, sau đó MSDOS.SYS và chuy n quy n đi u khi n cho SYSINIT c a môđun IO.SYS. N u vì lý do nào đó không tìm th y trên đĩa phân vùng kích ho t, thì quá trình kh i đ ng s ti p t c v i vi c x lý Int 18h. Trư ng h p này trên th c t r t hi m khi s d ng, nhưng kh năng này có th có ích trong trư ng h p nào đó. Trong khi kh i đ ng t xa, khi h đi u hành kh i đ ng t máy ch , thì Int này đư c POST chuy n hư ng lên ROM c a c c m ng. Đ i v i các HĐH khác c a Microsoft thì quá trình kh i đ ng di n ra tương t . • Windows95 kh i đ ng gi ng như DOS nhưng thay th IO.SYS và MSDOS.SYS b i các t p tin c a mình. Các t p tin DOS đư c gi l i dư i các tên tương ng IO.DOS và MSDOS.DOS. Khi b n đ c ch n kh i đ ng DOS, Windows95 s đ i tên các t p tin c a mình v i ph n m r ng w40 và ph c h i tên ban đ u c a các t p tin h th ng c a DOS. Quá trình kh i đ ng ti p t c v i vi c n p IO.SYS. Như th , sector kh i đ ng c a DOS và Windows95 là như nhau. • Windows NT4 s d ng MBR DOS, nhưng thay th b n ghi kh i đ ng c a phân vùng kích ho t b ng cách thay th NTLDR vào ch IO.SYS. Đây là m t chương trình m ng và có th làm đư c nhi u th . Ví d , có th tìm t p tin boot.ini và n u như tham s timeout l n hơn 0, thì đưa ra trình đơn (th c đơn) kh i đ ng. M i dòng c a ph n [operating systems] trong t p tin boot.ini xác đ nh m t phương án (m t HĐH) kh i đ ng và đư c vi t theo m u sau: đ a_ch _trình_kh i_đ ng_th _hai=‘‘tên_g i_c a_phương_án’’ Đ a ch c a trình kh i đ ng th hai có th là m t phân vùng c th nào đó c a đĩa cũng như t p tin kh i đ ng. Dư i đây là m t ví d t p tin boot.ini:
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT="Windows NT Workstation 4" C:\="Microsoft Windows" C:\BOOTSECT.LNX="Linux"

N u ngư i dùng ch n NT, thì s kh i đ ng theo đ a ch phân vùng đư c ch trên dòng đ u tiên. Trên dòng tương ng v i phương án Microsoft Windows, ch

22

Cài đ t h đi u hành Linux

đưa ra “C:\”, vì tên c a t p tin kh i đ ng đư c l y theo m c đ nh: bootsect.dos. T p tin đư c n p vào b nh và quá trình kh i đ ng đư c ti p t c gi ng như khi b n ghi kh i đ ng đư c n p b i mã chương trình t MBR. Đ i v i vi c kh i đ ng các h th ng khác, có th s d ng cách đó. Ch c n thêm vào boot.ini các dòng ch a liên k t đ n t p tin kh i đ ng khác. Khi ch n các dòng này s kh i đ ng HĐH tương ng. Trong ví d trên Linux cũng đư c kh i đ ng theo các này. Trong t p tin C:\BOOTSECT.LNX c n ghi n i dung c a b n ghi kh i đ ng, t o b i Linux (nói đúng hơn – LILO, trình kh i đ ng tiêu chu n c a Linux).

2.3.4

V n đ v i các đĩa l n

Trên MS-DOS và các phiên b n đ u tiên c a Windows truy c p t i đĩa (trong đó có c bư c kh i đ ng đ u tiên c a HĐH) đư c t ch c qua Int 13 (Int 13h) c a BIOS. Khi này s d ng s đánh đ a ch sector trên đĩa trên cơ s C/H/S (xem trên). Chính xác hơn: • AH — ch n thao tác; • CH — 8 bit nh hơn c a s cylinder; • CL — 7-6 bit tương ng bit l n c a s cylinder, 5-0 tương ng s sector; • DH — s c a đ u đ c; • DL — s c a đĩa(80h hay 81h). (C n lưu ý r ng vi c đánh s cylinder v t lý và rãnh thư ng b t đ u t 0, còn sector trên rãnh đánh s b t đ u t 1). Tuy nhiên trên th c t s đ u đ c không quá 16, còn s sector trên rãnh – không quá 63, và dù có dùng 10 bit đ ch ra cylinder, BIOS v n không th làm vi c v i đĩa dung lư ng l n hơn 1024*63*16*512 = 528 Mbyte. Đ vư t qua h n ch này, ngư i ta áp d ng nhi u cách “láu cá” khác nhau. Ví d , Extended CHS (ECHS) hay “Large disk support” (đôi khi còn g i là “Large”) s d ng ba bit chưa dùng đ n c a s th t đ u đ c đ tăng s cylinder. Cách này cho pehsp s d ng c u trúc “hình h c gi m o c a đĩa” v i 1024 cylinder, 128 đ u đ c và 63 sector/rãnh. Bi n đ i Extended CHS thành đ a ch CHS th c (có th ch a đ n 8192 cylinder) đư c BIOS th c hi n. Cách này cho phép làm vi c v i đĩa có dung lư ng đ n 8192*16*63*512 = 4 227 858 432 byte hay 4,2 Gbyte. Nhưng các nhà phát tri n càng ngày càng tăng m t đ ghi c a đĩa, s đĩa và s rãnh, và còn phát minh ra các phương pháp khác đ tăng dung lư ng đĩa. Ví d , s sector trên rãnh không còn c đ nh mà tr thành khác nhau trên các rãnh khác nhau (trên các rãnh n m g n rìa ngoài c a đĩa, dài hơn, s sector đư c tăng lên). K t qu là b ba s C/H/S không còn ph n ánh đúng c u trúc “hình h c c a đĩa”, và các phiên b n BIOS cũ không th h tr truy c p t i toàn b không gian đĩa. Khi đó ngư i ta nghĩ ra phương pháp khác đ làm vi c v i các đĩa lên qua Int 13h - đánh đ a ch các kh i theo đư ng th ng (“Linear Block Addressing” hay LBA). Không đi sâu vào chi ti t, có th nói r ng t t c sector trên đĩa đư c đánh

t t c nh ng h n ch nói trên ch có ý nghĩa trong giai đo n kh i đ ng HĐH. 2. SuSE. Vì th trong giai đo n kh i đ ng đ u tiên b t kỳ h th ng nào cũng c n s d ng BIOS.. mà Int 13h v n s d ng b 3D (C. b t đ u t sector đ u tiên trên rãnh s 0 c a cylinder s 0. . vì th b n có th n p HĐH theo cách ưa thích. Ngoài ra. h th ng ph i đư c n p. Các b n phân ph i Linux l n (Debian. và sau đó t đĩa tìm ra v trí c n thi t. M t trong nh ng tính năng quan tr ng c a GRUB là tính m m d o. chúng ta c n m t chút ki n th c v quá trình kh i đ ng c a HĐH Linux. M t l n n a mu n nh c l i r ng. trong đó sector s 0 ch a b n ghi kh i đ ng chính (MBR). và theo đó. “LBA”. Đi u này h n ch vi c đ t nhi u h th ng ra ngoài vùng 8 Gbyte đĩa đ u tiên: chúng không th kh i đ ng t đó. ) cũng đã chuy n sang s d ng GRUB làm l a ch n theo m c đ nh. Vì nguyên nhân này xu t hi n h n ch lên dung lư ng c a đĩa: BIOS. Trong Setup BIOS h tr bi n đ i s th t theo đư ng th ng thành đ a ch CHS có d ng “H tr LBA”. Nhưng trư c khi có th s d ng driver c a mình. Trong các controller c a đĩa SCSI. M c dù m i ra đ i và s phiên b n còn r t nh 1 nhưng đây là s l a ch n t t đ i v i ph n l n ngư i dùng máy tính cá nhân. trong các phiên b n BIOS m i thư ng có l a ch n v i ba phương án: “Large”. GRUB đư c Erich Boleyn vi t vào năm 1995 đ kh i đ ng h th ng GNU Mach.4 2.H.4 Gbyte. vì th h n ch lên dung lư ng đĩa không xu t hi n. vì không th s d ng nh ng trình kh i đ ng khác. Vi c đánh s sector lôgíc b t đ u t 0. s c a sector đư c chuy n vào các l nh SCSI.1 L a ch n trình kh i đ ng Trình kh i đ ng GRUB GRUB (GRand Unified Bootloader) – trình kh i đ ng h t s c m nh có kh năng kh i đ ng r t nhi u HĐH mi n phí cũng như HĐH thương m i. C n chú ý r ng h n ch nói trên ch áp d ng v i các đĩa có giao di n IDE.S).2. . n u không mu n dùng giao di n 1 hãy so sánh s phiên b n c a GRUB và LILO . mà s d ng driver riêng c a mình. Okuji chuy n GRUB thành m t gói chương trình GNU. đưa chương trình này thành m t ph n m m mã ngu n m . m c dù sau khi kh i đ ng thì có th làm vi c v i các đĩa có dung lư ng l n hơn nhi u. và “Normal” (phương án cu i cùng có nghĩa là không th c hi n bi n đ i đ a ch ).4. Tuy nhiên trong ch đ LBA vi c s d ng đĩa v t lý v n đư c th c hi n qua Int 13h. N u không có nhu c u đ c bi t nào đó thì b n nên ch n trình kh i đ ng này. Thay vào ch đ a ch CHS m i sector nh n đư c m t đ a ch lôgíc – s th t c a sector trong t ng s t t c sector. Sau đó vào năm 1999 Gordon Matzigkeit và Yoshinori K.4 L a ch n trình kh i đ ng 23 s m t cách tu n t . Đ có th hi u cách thoát kh i nh ng h n ch này. MS-DOS và các phiên b n Windows đ u tiên không th đánh đ a ch các đĩa có dung lư ng l n hơn 8. B i vì Linux và các phiên b n Windows m i nh t khi làm vi c v i đĩa đã không còn s d ng Int 13 c a BIOS. Như v y. GRUB có th hi u các h th ng t p tin và đ nh d ng th c thi c a nhân. Fedora.

2. LILO không ph i là chương trình đơn l mà là m t b g m nhi u chương trình: trình kh i đ ng. . S ‘0’ ch ra s th t c a . vì cú pháp thi t b trong trình kh i đ ng này có khác m t chút so v i nh ng gì mà b n đã th y trên nh ng h th ng c a mình. Nó đ m s th t b t đ u t ‘0’ không ph thu c vào d ng đĩa.0)/vmlinuz Dòng này ch ra t p tin ‘vmlinuz’ n m trên phân vùng đ u tiên c a c ng đ u tiên. Xin nh c l i m t l n n a là các s đ m đ u b t đ u t s không ‘0’. Chú ý r ng các phân vùng m r ng đư c đ m b t đ u t ‘4’ không ph thu c vào s phân vùng chính (“primary partition”) th c t có trên đĩa. đĩa c ng. B ng grub shell b n có th “gi l p” (emulate) trình kh i đ ng này và cài đ t GRUB. và cũng có th kh i đ ng các h đi u hành khác: PC/MS-DOS. 386BSD. Trong trư ng h p này đây là phân vùng th hai c a c ng th nh t. Ví d 3: (hd0. GRUB s d ng m t phân vùng c a đĩa ch không ph i toàn b đĩa.1) đây ‘hd’ có nghĩa là c ng. và các t p tin ph c v : . OS/2. Bây gi chúng ta xem xét ng n g n v tên g i thi t b dùng trong GRUB. DR DOS.2 Trình kh i đ ng LILO Trình kh i đ ng LILO đư c vi t b i Werner Almesberber. Ví d m t cú pháp là: (fd0) Trư c tiên c n nói GRUB yêu c u t t c các tên thi t b ph i đ t trong ngo c ‘(’ và ‘)’.24 Cài đ t h đi u hành Linux dòng l nh. . H t s c đơn gi n! Thông tin trong ph n này s giúp b n hi u đư c c u hình c a GRUB s nói đ n s p t i đây. SCO UNIX. S nguyên th hai (‘1’) cho bi t s th t c a phân vùng (chúng ta không xem xét các HĐH khác Linux). Ph n fd có nghĩa là đĩa m m. C n chú ý thêm là GRUB không phân bi t IDE và SCSI. thì b n có th cài đ t và s d ng giao di n th c đơn và thay đ i giao di n th c đơn theo mong mu n c a mình. B n c n hi u cú pháp này đ bi t cách ch ra m t đĩa hay phân vùng nào đó. LILO cho phép ch n đ n 16 h đi u hành khác nhau đ kh i đ ng. Windows NT/2000/XP. Windows 95/98. M t đi m m nh khác c a GRUB đó là “grub shell” có th ch y khi b t đ u kh i đ ng ho c sau khi đã kh i đ ng xong h th ng. S nguyên ‘0’ đ u tiên cho bi t s th t c a .4) Đây là phân vùng m r ng (“extended partition”) th nh t c a đĩa c ng th nh t. đ m b t đ u t 0.4. Unixware v. LILO có th kh i đ ng nhân Linux t đĩa m m. các chương trình s d ng đ cài đ t và c u hình trình kh i đ ng. Làm sao đ ch ra m t t p tin? Hãy xem ví d sau đây: (hd0.v. t c là c ng th nh t. Ví d 2: (hd0.

2.4 L a ch n trình kh i đ ng

25

• chương trình /sbin/lilo, ch y dư i Linux, ph c v đ ghi t t c thông tin c n thi t trong giai đo n kh i đ ng vào các ch tương ng. C n ch y chương trình này sau m i l n có thay đ i trong nhân hay trong t p tin c u hình LILO; • các t p tin ph c v , c n cho LILO trong th i gian kh i đ ng. Nh ng t p tin này thư ng n m trong thư m c /boot. Quan tr ng nh t trong s chúng – đó là b n thân trình kh i đ ng (xem phía dư i) và t p tin map (/boot/map); trong t p tin này có ch ra v trí c a nhân. M t t p tin quan tr ng khác – t p tin c u hình LILO; thư ng có tên /etc/lilo.conf; • trình kh i đ ng – đây là ph n LILO đư c n p vào b nh đ u tiên qua Int c a BIOS; trình kh i đ ng n p nhân Linux hay sector kh i đ ng c a h đi u hành khác. Trình kh i đ ng g m có hai ph n. Ph n th nh t đư c ghi vào sector kh i đ ng và ph c v đ n p ph n th hai, có kích thư c l n hơn r t nhi u. C hai ph n thư ng đư c ghi trên đĩa trong t p tin /boot/boot.b. C n nh r ng, đ nh d ng c a sector kh i đ ng t o ra b i LILO khác v i đ nh d ng MBR c a DOS. Vì th n u ghi sector kh i đ ng LILO vào MBR, thì các h đi u hành đã cài c a Microsoft s ng ng kh i đ ng (n u như không có các bi n pháp b sung). Sector kh i đ ng c a LILO có th đư c thi t k đ s d ng như sector kh i đ ng c a phân vùng, trong đó có ch cho b ng phân vùng. Sector kh i đ ng c a LILO trong khi cài đ t có th đ t vào nh ng ch sau: • sector kh i đ ng c a đĩa m m trong đ nh d ng Linux (/dev/fd0, . . . ); • MBR c a đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda, /dev/sda, . . . ); • sector kh i đ ng c a phân vùng chính v i h th ng t p tin Linux trên đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda1, /dev/hda2, . . . ); • sector kh i đ ng c a phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng đĩa c ng đ u tiên (/dev/hda5, . . . ). S th t là ph n l n chương trình d ng fdisk không đ ra kh năng kh i đ ng kh i đ ng t phân vùng m r ng và t ch i vi c kích ho t phân vùng này. Vì v y trong thành ph n LILO có ch a m t chương trình đ c bi t (activate) cho phép vư t qua h n ch này. Tuy nhiên chương trình fdisk c a b n phân ph i Linux h tr kh năng kích ho t phân vùng m r ng. C n s d ng tùy ch n -b ho c bi n BOOT. Sector kh i đ ng c a LILO không th đ t vào các ch sau: • sector kh i đ ng c a đĩa m m hay phân vùng chính, v i đ nh d ng h th ng t p tin khác Linux; • trong phân vùng swap c a Linux; • trên đĩa c ng th hai. Ngoài ra, c n nh r ng, LILO trong th i gian kh i đ ng c n nh ng t p tin sau:

26 • /boot/boot.b; • /boot/map (t o ra b i l nh /sbin/lilo);

Cài đ t h đi u hành Linux

• t t c phiên b n nhân kh i đ ng (n u b n đ c ch n phiên b n nhân khi kh i đ ng); • sector kh i đ ng c a các h đi u hành khác mà b n đ c mu n kh i đ ng qua LILO; • t p tin ch a các thông báo đưa ra khi kh i đ ng (n u đư c xác đ nh). Như v y, sector kh i đ ng LILO cũng như nh ng t p tin đã li t kê (trong s đó có các t p tin b n đ c s cài đ t sau này) c n n m trong ph m vi 1024 cylinder đ u tiên c a đĩa c ng, b i vì chúng c n đư c truy c p qua BIOS. Xem ph n nói v h n ch c a BIOS trên. B t đ u t phiên b n 21, LILO đưa ra màn hình trình đơn (th c đơn) cho phép ch n h th ng đ kh i đ ng (trư c đây c n nh n phím Tab đ g i trình đơn này).

2.4.3

Các trình kh i đ ng khác

Ngoài GRUB và LILO đ kh i đ ng Linux có th kh i đ ng các trình kh i đ ng khác. • N u như trư c khi cài đ t Linux đã có HĐH Windows NT/2000/XP, thì trình kh i đ ng b n đ c có th s d ng là OS Loader c a NT. So sánh v i LILO thì trình kh i đ ng OS Loader có ít nh t hai ưu th . Th nh t, t t c c u hình cũ không b m t (chúng ta có th ch n kh i đ ng Windows hay Linux theo l a ch n), và th hai, có th cài đ t Linux lên đĩa mà LILO không th kh i đ ng, ví d , đĩa th hai trên controller th hai (Secondary Slave). • N u như trư c khi cài đ t Linux b n đ c ch có HĐH Windows 95 hay Windows 98 và không có Windows NT/2000 hay XP, thì OS Loader không đư c cài đ t. Và n u như vì m t lý do nào đó b n đ c không mu n cài đ t LILO, thì có th s đ ng chương trình kh i đ ng loadlin.exe (thư ng đi kèm v i b n phân ph i Linux); • Th i gian g n đây trong thành ph n b n phân ph i Linux thư ng có chương trình kh i đ ng GRUB. • Trong thành ph n OS/2 c a công ty IBM có chương trình kh i đ ng Boot Manager. Trong r t nhi u hư ng d n ngư i ta khuyên dùng chương trình này đ t i ch c kh i đ ng nhi u HĐH. • Trong các ngu n thông tin khác nhau còn nh c đ n chương trình System Commander; • Thêm m t trình kh i đ ng khác có trong thành ph n gói PartitionMagic c a công ty Power Quest. Chúng ta s nói v chương trình này trong ph n nh ti p theo.

2.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa

27

Ngoài ra, tác gi còn th y nói đ n m t lo t trình kh i đ ng khác (m t s có th tìm th y trong thư m c public/ftp/pub/Linux/system/boot/loaders c a ftp://metalab.unc.edu/. Nhưng vì tôi không s d ng nh ng chương trình này, nên không th nói c th cách s d ng chúng. Và t t c nh ng l i khuyên dùng sau c a tác gi s d a trên vi c s d ng LILO, NT Loader và loadlin.exe. N u như có ý mu n cài đ t chương trình kh i đ ng khác, thì b n đ c c n đ c hư ng d n cài đ t và s d ng c a nó.

2.4.4

Các phương án kh i đ ng

Như v y, theo ý ki n c a tác gi có các phương án kh i đ ng sau: • N u trên máy ch có m t h đi u hành Linux duy nh t, hãy dùng GRUB. • N u đã cài đ t Windows NT hay Windows 2000/XP, thì hãy s d ng GRUB. • N u có Windows 95 hay Windows 98 trên FAT16, và b n đ c không mu n cài đ t chương trình kh i đ ng nào khác, thì có th s d ng GRUB ho c LILO, ho c đ u tiên ch y DOS và sau đó kh i đ ng Linux nh chương trình loadlin.exe (hay m t chương trình tương t , có vài chương trình như v y, nhưng chúng ta s không xét đ n). • N u đã cài đ t Windows 95 OSR2 hay Windows 98 trên FAT32, và b n đ c không mu n cài đ t thêm chương trình kh i đ ng, thì c n s d ng loadlin.exe. R t nhi u HOWTO kh ng đ nh r ng không c n s đ ng LILO, n u như phân vùng kích ho t có đ nh d ng FAT32, m c dù tác gi không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên thí nghi m kh i đ ng Linux qua NT Loader, cài đ t trên phân vùng FAT32, c a tác gi đã k t thúc không thành công. Vì th , trong trư ng h p này tác gi đã ph i s d ng chương trình loadlin.exe. Chương trình này đã hoàn thành t t nhi m v , và t o cho tác gi m t n tư ng t t, vì th tác gi khuyên b n đ c s d ng loadlin.exe đ kh i đ ng Linux. Trong nh ng ph n ti p theo tác gi s cho bi t cách cài đ t Linux, s d ng t t c b n phương án kh i đ ng: qua trình kh i đ ng NT Loader, trình kh i đ ng GRUB, trình kh i đ ng LILO và trình kh i đ ng loadlin.exe. Tuy nhiên trư c khi cài đ t trình kh i đ ng c n chu n b các phân vùng trên đĩa, hay ít nh t là nghĩ cách t ch c chúng.

2.5
2.5.1

Chu n b các phân vùng trên đĩa
L i khuyên khi t o phân vùng

Đưa ra l i khuyên đây không ph i là vi c d dàng, vì phân vùng đĩa ph c thu c r t nhi u vào ý thích và nhu c u c a ch nhân đĩa. Nhưng cũng xin th đưa ra vài đ ngh sau. Tác gi s đ t tên đĩa và phân vùng theo “tiêu chu n” c a Linux, t c là /dev/hda, /dev/hdb, v.v. . . đ i v i đĩa và /dev/hda1, /dev/hda2, v.v. . . – đ i v i các phân vùng.

28

Cài đ t h đi u hành Linux

Vi c phân chia đĩa thành các phân vùng là c n thi t, b i vì Windows và Linux s d ng các cách lưu tr thông tin trên đĩa và sau đó đ c chúng t đĩa khác nhau. Chính vì th t t hơn h t là dành cho m i h đi u hành m t (ho c th m chí m t vài như chúng ta s th y dư i) phân vùng riêng. Đ u tiên chúng ta hãy xem xét m t trư ng h p đơn gi n – dung lư ng đĩa c a b n đ c không vư t quá 8,4 Gbyte (nói chính xác hơn – s cylinder không vư t quá 1024). Trong trư ng h p này m i th đ u đơn gi n: b n đ c ch vi c chia đĩa làm sao đ đ ch cho h đi u hành s cài đ t. Có th s d ng d li u cho bi t kích thư c đĩa nh nh t c n thi t đ cài đ t h đi u hành v i c u hình cơ b n trong b ng 2.2. B ng 2.2: Nhu c u s d ng không gian đĩa c a HĐH H đi u hành Windows 95 Windows 98 Windows NT Windows 2000 Linux Red Hat 6.2 (Workstation v i KDE) Yêu c u 100 Mbyte 200 Mbyte 200 Mbyte 700 Mbyte 700 Mbyte

Tuy nhiên xin hãy nh r ng, không nh ng ph i tính kích thư c các t p tin c a b n thân h đi u hành, mà còn ph i tính c kích thư c c a các chương trình b n đ c d tính ch y. Và còn ph i dành m t ph n d tr không nh cho các chương trình s cài đ t sau này (không th tránh kh i!). Hãy tính r ng, 700 Mbyte dành cho Linux trong b ng nói trên ch dành cho các chương trình cài đ t cùng v i Linux theo m c đ nh, trong s đó có, ví d , chương trình so n th o r t m nh Lyx. Đ i v i Windows cũng tương t như v y. Theo kinh nghi m c a tác gi thì đ làm vi c v i Windows 95/98, Windows NT và Linux các phân vùng v i kích thư c 800-1000 Mbyte là đ (t t nhiên, n u b n đ c không cài đ t các gói chương trình l n, như OpenOffice.Org), còn đ i v i Windows 200 thì c n phân vùng l n hơn. Bây gi chúng ta s xem xét v n đ chia các phân vùng cho Linux. đây không th ch chia m t phân vùng. Th nh t, c n chia m t phân vùng swap riêng bi t cho Linux. Khi xác đ nh dung lư ng c a phân vùng swap Linux c n tính đ n nh ng y u t sau: • Trong Linux, RAM và không gian swap h p l i t o thành b nh o chung. Ví d , n u b n đ c có 256 MByte RAM và 128 Mbyte không gian swap, thì s có 384 Mbyte b nh o. • Đ làm vi c v i Linux c n ít nh t 16 Mbyte b nh o, vì th n u b n đ c ch có 4 Mbyte RAM, thì c n phân vùng swap không nh hơn 12 Mbyte. • Kích thư c c a phân vùng swap có th l n bao nhiêu tùy thích, tuy nhiên không c n c u hình quá nhi u n u không c n thi t. Thông thư ng ch c n dùng swap khi máy ít b nh RAM ho c ch y máy ch v i nhi u ng d ng

2 • Khi tính kích thư c c a không gian swapping. N u dành cho thư m c này m t phân vùng riêng và khi cài đ t không đ nh d ng l i chúng. còn các thư m c khác – ch nào tùy thích. Theo tác gi th y. Ví d . b n đ c mu n c p nh t phiên b n m i c a b n phân ph i. Như v y trong trư ng h p này. Tuy nhiên. T nh ng gì đã nói đ n ph n trư c (h n ch dung lư ng đĩa c ng). T t c các ph n còn l i c a Linux và các chương trình h tr theo nguyên t c có th đ t vào m t phân vùng. kích thư c chính xác c a không gian swap ph thu c l n vào chương trình s đư c cài đ t. hay cài b ng phương pháp khác. Nhân ti n. vi c đ t h th ng t p tin Linux lên vài phân vùng riêng r là có ý nghĩa. Còn n u cài đ t Linux v i c u hình nh nh t. thì phân vùng này có th không c n thi t. Nói chung. đ i v i Linux có th đ t thư m c g c cùng v i thư m c con /boot vào các cylinder “th p” (trong vòng 1024 đ u tiên). ho c vì ít kinh nghi m s d ng nên làm h ng t p tin h th ng quan tr ng. thì nh ng chương trình nói trên s đư c gi l i và có th s làm vi c (r t có th c n vài c u hình nh ) sau khi cài đ t l i h th ng. ho c đơn gi n là mu n cài đ t m t b n phân ph i khác. Phân vùng th hai dành cho thư m c /home. c n đ t chương trình kh i đ ng trong ph m vi 1024 cylinder đ u tiên. T t nhiên. Ngoài ra. 1 Gbyte là đ ) s ch a h th ng t p tin g c (/).2. thì không c n đ n không gian swap. Trong trư ng h p ngư c l i hãy phân chia đ t ng s dung lư ng c a b nh o (g m RAM và phân vùng swap) không nh hơn 128 Mbyte. Dù HĐH Linux có n đ nh và đáng tin c y đ n đâu. Vi c phân chia như v y d a trên nh ng lý l sau. N u như t t c đư c cài đ t vào m t phân vùng. Bây gi chúng ta xem xét trư ng h p đĩa v i s cylinder l n hơn 1024. Ph n l n nh ng gói chương trình này đư c cài vào thư m c /usr.5 Chu n b các phân vùng trên đĩa 29 n ng. Trong tiêu chu n v h th ng t p tin c a Linux FHS (c th xin xem chương ??) cũng có l i khuyên v vi c đ t thư m c /usr lên m t phân vùng riêng. trong trư ng h p ch có m t đĩa nh . Còn phân vùng th ba đư c g n vào thư m c /usr. cũng như không nh t thi t ph i đ t vào phân vùng ch a các t p tin khác c a HĐH. ch nên suy nghĩ v v n đ dung lư ng c a phân vùng swap khi có m t đĩa nh và ít b nh RAM. nh ng ý ki n nói trên đã đ đ b n đ c t tìm ra phương án phân chia đĩa c a mình. Trên máy tính v i 16 Mbyte RAM khi cài đ t Linux v i c u hình chu n và các chương trình ng d ng chu n thì 48 Mbyte không gian swapping là đ . Còn n u như b n đ c có 128 Mbyte RAM hay nhi u hơn. có nhà chuyên gia khuyên nên dành cho h th ng t p tin Linux ba phân vùng (n u tính c swap thì thành 4). s b m t c nh ng chương trình đã cài t mã ngu n. thì th nh tho ng cũng c n cài đ t l i. c n nh r ng kích thư c quá l n có th là vô ích. nh ng đ ngh c a tác gi cho ra b ng t ng k t sau: 2 Xin cám ơn bác Tony Lý v m c này . thì khi cài đ t l i nh ng d li u đã làm ra và ghi nh trong thư m c cá nhân s b m t (n u không có b n sao chép). Trong t t c m i trư ng h p t t nh t tránh dùng swap vì nó ch m hơn RAM nhi u. Như đã nói trên. Phân vùng th nh t (theo ý ki n cá nhân tác gi . Ví d . NT Loader không nh t thi t ph i đ t vào phân vùng NTFS.

• phân vùng chính th ba dành cho swap c a Linux (l i khuyên v kích thư c c a phân vùng này xem trên). k c trong trư ng h p h th ng có v n đ .2 Chương trình đ phân chia đĩa Sau khi hoàn thành k t ho ch chia đĩa. 2. vì FAT16 s d ng không gian đĩa r t không h p lý.30 Cài đ t h đi u hành Linux • ph n kh i đ ng c a t t c các h th ng Microsoft đ t vào phân vùng chính đ u tiên c a đĩa. kích thư c kho ng 1 Gbyte.5. n u như b n đ c ch có Windows 95 v i FAT16. n u như phân chia đĩa tr ng. Và không c n gì hơn ngoài chương trình này. c n l a ch n công c đ đưa k ho ch này thành hi n th c. h th ng t p tin FAT16 đư c h tr trên m i HĐH. v i đ nh d ng FAT16 (DOS). N u như trên máy đã cài đ t Windows NT hay có FAT32. thì có th đ Windows trên phân vùng đ u tiên. nh ng ngư i dùng Linux m i – n u như mu n phân chia l i đĩa mà không làm m t thông tin. thì v n s d ng đư c nh ng l i khuyên này. Tuy nhiên. còn trong /usr – chương trình s cài đ t). Nhưng không nên đ phân vùng này l n. • ph n còn l i c a đĩa đ t thành phân vùng m r ng.com) và s d ng chương trình này. trên m i h đi u hành đ u có phiên b n riêng c a chương trình này. và đ ng th i cho các h th ng t p tin /home và /usr c a HĐH Linux (trong /home s đ t các t p tin riêng c a ngư i dùng. • trong phân vùng m r ng t o các phân vùng lôgíc cho m i HĐH s cài đ t: Windows 98. trong đó có Linux. Vì th l i khuyên c a tác gi v i b n đ c. vì th phân vùng này có th ph c v cho vi c trao đ i t p tin gi a các h th ng. ph c v cho phân chia đĩa. Chương trình phân chia đĩa đư c bi t đ n nhi u nh t là fdisk. Ngư i ta nói r ng như v y tăng t c đ làm vi c trong Linux (cũng d hi u vì đ u đ c ít ph i ch y hơn). không ch a b t ký d li u nào. . Nhưng chúng ta đang xem xét trư ng h p đã có HĐH nào đó trên đĩa và c n phân chia đĩa mà không làm m t thông tin.powerquest. Chính vì v y hãy dành cho phân vùng này kho ng 256 ho c 512 Mbyte. N u như b n đ c có 2. • phân vùng chính ti p theo dành cho thư m c g c (/). Nh ng l i khuyên này đưa ra v i gi thi t r ng. b n đ c ch có m t đĩa c ng. Th nh t. Th hai. theo ý ki n c a ngư i dùng thì không nên s d ng chương trình này. Windows NT/2000/XP. ch có đi u phân vùng swap t t hơn đ t trên đĩa khác v i đĩa dành cho Linux. thì m t phân vùng FAT16 cũng không th a. b n đ c có th kh i đ ng t đĩa m m DOS (t m th i khi chưa làm quen v i Linux m t cách “tư ng t n”) và th y đư c r ng đĩa c ng làm vi c bình thư ng. fdisk không thích h p cho nh ng m c đích như v y. Trong thành ph n các b n phân ph i Red Hat và BlackCat (r t có th trong các b n phân ph i khác) có chương trình fips. thì hãy tìm chương trình Partition Magic c a công ty Power Quest (http://www. T t nhiên.

Khi t o phân vùng c n đ ý không cho ranh gi i gi a các phân vùng c t l n nhau. Trong khi cài đ t c n chú ý đ n nh ng đi m sau: • th nh t. có th b nó ra kh i .ini t thư m c g c c a đĩa kh i đ ng NT. Các bư c cài đ t có th mô t như sau: 1. và m i thao tác cũng như thay đ i đ u th y rõ ràng.com và boot. r i sao chép lên đó các t p tin ntldr. không ch t o đư c phân vùng m i t ch tr ng trên đĩa. vì “quan h ” c a chúng đ i v i vi c cài đ t Linux hoàn toàn gi ng nhau. Chúng ta gi thi t là Windows NT đã đư c cài vào phân vùng /dev/hda2 (n u như b n đ c nh .6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 31 Th nh t. Khi này. thì trư c khi b t đ u c n chu n b đĩa m m kh i đ ng và ph c h i Windows NT. Tác gi hy v ng r ng b n đ c đã sao lưu nh ng thông tin có giá tr c a mình. N u như b n đ c chưa cài đ t Linux bao gi . khi nói v Windows NT xin ng m hi u c Windows 2000 và NT. tùy thu c vào b n phân ph i) khi đư c h i có t o đĩa m m kh i đ ng hay không. Đ t o đĩa m m kh i đ ng ch c n đ nh d ng l i đĩa m m. Và như th có th s d ng chương trình này đ kh i đ ng Linux. 2. 2.6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader Trong ph n này. trong quá trình cài đ t nh t đ nh ph i t o ra các đĩa m m kh i đ ng Linux. t t c nh ng cài đ t và c u hình trư c đó s đư c ghi l i). /dev/hda1 s dành cho phân vùng FAT16). Đi u này r t quan tr ng v i ngư i dùng m i. mà còn có th di chuy n các phân vùng đã có theo ý mu n. Tuy nhiên . nh ng thông tin đã đưa đ đ b n đ c l p k ho ch và th c hi n vi c phân chia đĩa thành các phân vùng. có th s d ng đĩa m m này đ kh i đ ng Linux. make a BOOT DISK” (hay tương t th . chương trình này (th m chí trong phiên b n dành cho DOS) cung c p m t giao di n đ h a d s d ng có h tr chu t. Đĩa m m này s đư c dùng đ n sau.2. T c là c n tr l i “Yes. nghĩa là trình kh i đ ng OS Loader cũng đã đư c cài đ t. sau khi kh i đ ng h th ng không còn yêu c u đĩa m m n a. 3. Th hai. s d ng đ đ c các đĩa m m khác. Chương trình t o đĩa ph c h i Windows 2000/XP có th ch y t trình đơn h th ng (l nh Backup trong Start/Program/Accessories). Cách tính kích thư c c a chúng đã nói trên. ntdetect. và hơn n a khác v i đĩa m m kh i đ ng DOS. chương trình này cho phép phân chia l i đĩa mà không làm m t thông tin (t c là. Tác gi cho r ng. Vì th ti p theo chúng ta s xem xét các phương án cài đ t hai HĐH trên m t máy tính. Đây cũng là m t phương án kh i đ ng. N u HĐH Windows NT đã đư c cài đ t. Dùng chương trình Partition Magic đ l y m t ph n đĩa tr ng và t đó t o ra phân vùng v i d ng ext2(3) (h th ng t p tin Linux) và phân vùng swap. Ngoài ra. Cài đ t Linux theo ch d n c a b n phân ph i.

3 .lnx bs=512 count=1 đ ghi n i dung sector kh i đ ng c a đĩa /dev/hda3 vào t p tin /mnt/floppy/bootsect. Đĩa m m này còn c n thi t cho c u hình đ kh i đ ng nhi u HĐH. Vi c sao chép th c hi n như sau: đ u tiên g n m t đĩa m m tr ng (m i mua thì càng t t). 5. V n đ ch . nhưng t t hơn h t là b n đ c cài LILO ngay l p t c vào sector đ u tiên c a phân vùng đã cài Linux. t p tin này s c n đ trình kh i đ ng Windows NT/2000 có th kh i đ ng Linux. T m th i nhân Linux còn chưa h tr t t vi c ghi lên phân vùng NTFS. n u như b n đ c cài LILO vào MBR. thì không ph i m i th đã h ng h t. b ng câu l nh: [root]# shutdown -h now Ghi chú: n u đĩa C: (/dev/hda1) có đ nh d ng FAT. Tác gi không bi t (chưa th ) có th kh i đ ng không c n đĩa m m không. Sau khi cài đ t xong. Tác gi cũng s nói cách ph c h i. thì c u ph c h i l i MBR c a Windows. vì th không nên s d ng thư ng xuyên. Vì th n u b n đ c cài LILO vào MBR. Sao chép sector kh i đ ng c a Linux vào m t t p tin.32 Cài đ t h đi u hành Linux cách kh i đ ng này cũng có đi u ti n. 4. Ch s d ng trong trư ng h p “b t đ c dĩ”. Như v y LILO s đư c cài vào sector đ u tiên c a /dev/hda3 Theo nguyên t c. • th hai. ch không ph i vào sector kh i đ ng chính c a đĩa (MBR).lnx trong thư m c g c c a đĩa C:. đ nh d ng MBR t o b i LILO và Windows (DOS) khác nhau. Tuy nhiên đây cũng không có v n đ gì.lnx3 6. thì đây là kh năng duy nh t). [root]# mount -t vfat /dev/fd0 /mnt/floppy chuy n vào thư m c /mnt/floppy [root]# cd /mnt/floppy và th c hi n câu l nh [root]# dd if=/dev/hda3 of=/mnt/floppy/bootsect. kh i đ ng Linux b ng đĩa m m (n u như b n đ c cài LILO vào phân vùng c a Linux và không đ ng gì đ n MBR. Chúng ta gi thi t Linux đư c cài vào phân vùng /dev/hda3. khi cài đ t Linux c n cài LILO vào sector đ u tiên c a phân vùng dành cho thư m c g c (/) c a Linux. K t qu cu i cùng (kh i đ ng qua NT Loader) v n có th đ t đư c nhưng c n b ra m t chút công s c. n u phân vùng chính đ u tiên có đ nh d ng NTFS. ch c n sao chép sector kh i đ ng qua đĩa m m như đang trình bày. Ti p theo c n kh i đ ng l i đ vào Windows NT. thì có th t o t p tin bootsect.

Trong trình đơn (th c đơn) c a trình kh i đ ng c n ch n l nh Recover. 1. 2. và trong trình đơn ch n h đi u hành s có LINUX. /dev/hda. đ u t p tin này có liên k t đ n phân vùng kh i đ ng theo m c đ nh. m c dù trong m t s bài báo nói cách ph c h i MBR như v y không ph i lúc nào cũng làm vi c. t c là thay th /dev/hda thành /dev/hda3. Ph c h i l i b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa. ví d .) 8. Dùng b t kỳ trình so n th o nào. Đây có th là phân vùng FAT16 hay phân vùng NTFS. Vi c còn l i là kh i đ ng l i máy tính m t l n n a. trong d u ngo c kép b n đ c có th đ t tên b t kỳ. MBR). Đ c đi m đ nh n ra phân vùng này là hai t p tin ntldr và boot. N u như b n đ c v n còn mu n s d ng trình kh i đ ng OS Loader c a NT. thì c n ghi cái đó. T p tin bootsect. r i ch n ch đ Command mode.conf. Tác gi dùng l nh này thành công. Ch y hai l nh này theo th t đã ch ra.init ch a trong đó (nh ng t p tin này có th n!). 5. thì hãy ch y câu l nh mount và tìm k t qu tương t như sau4 : 4 có nghĩa là tìm phân vùng đã g n vào thư m c g c /. Trong trư ng h p này b n ghi kh i đ ng Windows NT (hay 2000) s b xóa. Kh i đ ng l i máy tính t đĩa m m kh i đ ng Linux và đăng nh p vào h th ng v i quy n ngư i dùng root. Nh p l nh cd /etc và m t p tin lilo. N u ch n LINUX. ch không mu n dùng LILO. Trong Windows 2000 có các l nh chuyên dùng fixboot và fixmbr (ch y t console ph c h i h th ng).2. Sau đó đăng nh p vào tài kho n nhà qu n tr (administrator).lnx có th đ t thu c tính ch đ c (read-only). và vi c kh i đ ng Windows NT (bư c th 6 trên) là không th .6 Windows NT và Linux: kh i đ ng qua NT OS Loader 33 Vì MBR chưa có gì thay đ i.lnx vào thư m c g c c a đĩa C:. ví d . Kh i đ ng Windows NT t đĩa m m kh i đ ng (đã t o trư c khi cài đ t Linux. thì LILO s đư c ch y và sau đó nó (LILO) s n p Linux. n u không có thì b n đ c c n tìm m t máy khác đang ch y Windows NT r i t o). thì nh ng bư c trên có thay đ i m t chút: thay cho bư c th 6 c n làm các thao tác sau. nên Windows NT s kh i đ ng. Trong NT c n sao chép t p tin bootsect. 4. S d ng câu l nh fdisk /mbr.lnx="LINUX" (t t nhiên. trong ví d này là /dev/hda3 . Sau đó Windows 2000 s kh i đ ng bình thư ng. Còn bây gi chúng ta s xem xét trư ng h p b n đ c (do vô tình hay c ý) cài đ t LILO vào b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa (Master Boot Record. CoolEdit c a Midnight Commander. đ thay th giá tr này thành phân vùng đã cài Linux lên (chính xác hơn là thành phân vùng đư c g n như g c (/) c a Linux). hay chính xác hơn là vào thư m c g c c a phân vùng mà t đó kh i đ ng Windows NT.ini và thêm vào dòng sau: C:\bootsect. N u như b n đ c không nh đã cài Linux vào đâu. Sau đó tìm t p tin boot. N u Linux đư c cài vào phân vùng /dev/hda3. 3. 7.

7. D dàng đoán ra r ng. B n đ c đã có th ch n HĐH s kh i đ ng và đi u khi n máy tính c a mình. ví d Xandros còn t đ ng tìm th y nh ng h đi u hành đã có này và thêm chúng vào t p tin c u hình c a GRUB. Trong nh ng phiên b n m i c a các b n phân ph i Linux m i khi này có th ch n c u hình cho nh ng h đi u hành đã có trên máy. b n c n m t t p tin c u hình ‘menu. 2. Chúng ta s xem xét c u hình GRUB trong ph n ti p theo. Last modification on Sun Apr 2 22:22:11 MSD 2006 color white/blue black/light-gray . nhưng s có ích n u b n bi t đư c cách c u hình Linux đ x lý nh ng l i có th x y ra và hơn th n a bi t cách c u hình đ kh i đ ng h đi u hành mong mu n khi không có t đ ng c u hình. M t s b n phân ph i. thì l a ch n t t hơn cho trình kh i đ ng là chương trình có trong thành ph n c a m i b n phân ph i HĐH Linux – GRUB (GRand Unified Bootloader). Th c hi n các bư c 6-8 như trên.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB Như đã nói trong ph n l a ch n chương trình kh i đ ng. M c dù vi c t đ ng c u hình này h t s c thu n ti n.1 Cài đ t GRUB Cách d nh t đ có th cài đ t trình kh i đ ng GRUB là ch n dùng trình kh i đ ng này trong quá trình cài đ t h th ng Linux c a b n. Quá trình cài đ t Linux k t thúc đây. 2.2 C u hình GRUB GRUB có m t giao di n trình đơn đ t đó ngư i dùng có th ch n m t m c (m t h đi u hành) b ng các phím mũi tên r i nh n <Enter> đ kh i đ ng. Đây chính là đi u chúng ta c n. Hãy xem ví d m t t p tin như v y dư i đây: # GRUB example configuration file on the teppi’s openSUSE system. “quy trình” ph c t p v i hai l n kh i đ ng l i ch đ chuy n sector kh i đ ng Linux t MBR vào sector đ u tiên c a phân vùng dành cho Linux. Ch y l nh /sbin/lilo đ ghi trình kh i đ ng vào phân vùng /dev/hda3 (c n ch y l nh lilo không có tham s ). n u trên máy đã cài Windows 98 v i h th ng t p tin FAT16. S có c nh báo v vi c phân vùng không ph i là đ u tiên trên đĩa.lst’ n m trong thư m c kh i đ ng /boot. và ph c h i MBR c a Windows. 2.34 /dev/hda3 on / type reiserfs (rw) Cài đ t h đi u hành Linux 6.7. # Modified by YaST2. 7. Đ dùng đư c trình đơn đó. b n ghi kh i đ ng c a Windows đư c gi nguyên v n. Thông thư ng t p tin này đư c t o ra khi cài đ t. Nh đó sau khi cài đ t b n có th ch n kh i đ ng Linux ho c h đi u hành (thư ng là Windows) đã có.

Tùy ch n timeout cho bi t GRUB s kh i đ ng m t cách t đ ng sau kho ng th i gian ch ra (tính theo giây) n u không nh n phím nào. . Đây là m t đi m m nh c a GRUB so v i LILO. .0)/initrd-xen 35 ###Don’t change this comment .gz dom0_mem=196608 module (hd0. Có th b n đã đoán ra nh ng dòng b t đ u b ng ký t ‘#’ là nh ng dòng chú thích. v.2. Tùy ch n default ch ra h đi u hành kh i đ ng theo m c đ nh (n u không đ ng vào bàn phím khi kh i đ ng).3).0)/vmlinuz-xen root=/dev/hda5 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda7 showopts module (hd0.7 S d ng trình kh i đ ng GRUB default 0 timeout 8 ###Don’t change this comment .YaST2 identifier: Original name: floppy### title Floppy root (fd0) chainloader +1 Tác gi nghĩ r ng c n gi i thích c th hơn m t chút v t p tin này. đ u t p tin là nh ng thi t l p chung (global options). trong GRUB vi c đánh s đư c b t đ u t ‘0’ ch không ph i ‘1’. S ‘0’ ch ra đó là h đi u hành th nh t trong danh sách (t c là SuSE Linux 9. Và vì l nh này hi n th tham s m t cách nguyên v n. Như b n th y trong t p tin c u hình trên. Trong trư ng h p này là sau 8 giây. ph n th hai – “Windows”.3”. Hãy nh l i.0) makeactive chainloader +1 ###Don’t change this comment . Sau nh ng thi t l p chung là ph n thi t l p cho t ng h đi u hành c th .0)/vmlinuz root=/dev/hda5 vga=0x31a selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda7 showopts initrd (hd0. nh ng tùy ch n có liên quan đ n giao di n c a trình đơn. ph n đ u tiên là đ kh i đ ng “SUSE LINUX 9. Khác v i trư ng h p LILO. sau khi thay đ i c u GRUB không c n ph i ch y b t kỳ l nh nào đ nh ng thay đ i này có hi u l c.0)/initrd ###Don’t change this comment .YaST2 identifier: Original name: xen### title XEN kernel (hd0. Chúng s đư c c p nh t m t cách t đ ng trong l n kh i đ ng sau.v.YaST2 identifier: Original name:linux### title SUSE LINUX 9. M i ph n đ u b t đ u b ng l nh ‘title’ theo sau là tên s hi n th trong trình đơn. Ngoài dòng chú thích GRUB cũng b qua nh ng dòng tr ng.YaST2 identifier: Original name: windows### title Windows map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) rootnoverify (hd1. . B n có th ghi b t kỳ câu gì mong mu n vào dòng này và không nh hư ng gì đ n công vi c c a chương trình.0)/xen. Chúng đư c đ t trư c các m c b t đ u b ng ‘title’.3 kernel (hd0. nên b n có th nh p b t kỳ th gì vào phía sau. Tùy ch n color dùng đ ch n màu cho trình đơn (hãy th nó!).

5 . N u dung lư ng đĩa c ng vư t quá 8. Câu l nh này dùng đ cài đ t (hay cài đ t l i) LILO. Trong trư ng h p đó MBR c n ph i có kh năng n p LILO. thì trong quá trình cài d t Linux c n ch n phương án cài LILO vào b n ghi kh i đ ng chính (Master Boot Record). 2. Tuy nhiên tác gi chưa nhìn th y s c n thi t c a ng d ng này (n u đã ch n LILO làm trình kh i đ ng chính thì hãy s d ng cho “tr n b ”). Trư c khi cài đ t Linux hãy chu n b đĩa m m kh i đ ng Windows.conf và câu l nh /sbin/lilo.conf có d ng g n như sau: boot = /dev/hda2 compact delay = 50 # message = /boot/bootmesg. còn phân vùng /dev/hda2 ch a Linux.5 4. Trong trư ng h p đó /etc/lilo. n u b n mu n s d ng trình kh i đ ng LILO. Cách chia đĩa đã nói trên. 2. nhưng tác gi khuyên b n đ c nên làm.4 Gbyte thì hãy đ c k các ph n 2.4. T o các đĩa m m kh i đ ng theo nguyên t c là không b t bu c. Chúng ta xem xét m t ví d nh c a t p tin c u hình LILO. Trình kh i đ ng LILO không b t bu c ph i cài đ t vào b n ghi kh i đ ng chính c a đĩa.22 label = linux read-only other = /dev/hda1 Ghi chú. chúng ta s đưa ra các bư c c n th c hi n đ có th kh i đ ng nhi u HĐH. LILO đư c c u hình b ng t p tin /etc/lilo. ví d khi MBR là trình kh i đ ng c a MS-DOS hay Windows. Cài đ t Linux theo ch d n đi kèm v i b n phân ph i.3 và 2.36 Cài đ t h đi u hành Linux T t nhiên đây không ph i là t t c nh ng kh năng s d ng c a GRUB.1 S d ng trình kh i đ ng LILO Cài đ t và c u hình LILO Gi ng như trư ng h p Windows NT. 3. Sau m t th i gian làm vi c v i Linux và có đ kinh nghi m b n s bi t cách tìm thêm thông tin v trình kh i đ ng tuy t v i này.8 2. LILO có th n m b n ghi kh i đ ng c a phân vùng chính đư c kích ho t và ch a thư m c g c c a Linux ho c th m chí trên phân vùng lôgíc trong phân vùng m r ng. 1. C n nh r ng. Dùng chương trình Partition Magic đ l y ph n không gian đĩa còn tr ng và trên đó t o ra m t phân vùng ext2(3) (h th ng t p tin Linux) và m t phân vùng swap. Trong ví d này chúng ta s coi như thi t b /dev/hda1 là phân vùng v i DOS/Windows. vì th chúng ta s không xem xét đ n.txt root = current image = /boot/vmlinuz-2.5. nhưng đ i v i ngư i dùng m i thì như v y là đ . Bư c ti p theo c n c u hình LILO đ có th kh i đ ng các HĐH theo l a ch n.8.

Đi u này có th c n thi t khi mu n kh i đ ng c Windows 98 t trình đơn c a NT Loader (trong trư ng h p này s có 3 HĐH: Linux. Có th ch ra h đi u hành đư c kh i đ ng theo m c đ nh khi thêm m t dòng có d ng default=dos. Dòng table=<device> cho bi t tên thi t b ch a b ng phân chia đĩa. và LILO kh i đ ng thành công Windows NT.) Đ ng quên r ng.dos l y t thư m c g c c a đĩa ch a NT Loader. Tuy nhiên. N u như tên không đư c nh p sau kho ng th i gian ch trên dòng delay (tính theo ph n mư i giây – c n nhân v i 0. LILO. trong trình đơn c a LILO n u ch n dos thì s hi n ra trình đơn c a NT Loader r i t đó ch n m t trong hai HĐH Windows đ kh i đ ng). (M t s h đi u hành có công c khác đ xác đ nh là đã đư c kh i đ ng t phân vùng nào. c n th c hi n câu l nh /sbin/lilo. s kh i đ ng Linux theo m c đ nh. t c là s d ng tên đã đ t trên dòng label. N u b n đ c mu n kh i đ ng Windows tr c ti p t ph n nh sau vào /etc/lilo. Sau khi s a xong t p tin /etc/lilo. Câu l nh message dùng đ đưa ra thông báo theo ý mu n khi kh i đ ng.8 S d ng trình kh i đ ng LILO table = /dev/hda label = dos Vài l i gi i thích cho ví d : Dòng boot cho bi t thi t b kh i đ ng. sau khi thay đ i ch d n đ n b ng phân chia đĩa. 37 Dòng compact b t ch đ nén t p tin map – t p tin ch a đ c tính c a nhân đư c kh i đ ng. Trong m i ph n như v y có m t dòng label. B t đ u t dòng image là các ph n nh c a t p tin c u hình.1 giây). Windows NT và Windows 98.ini b ng không. Trên dòng này ghi tên c n nh p vào d u nh c LILO hay tên s hi n th trong trình đơn c a LILO đ có th ch n HĐH mu n kh i đ ng.ini c n đ t khác không (th i gian ch đư c tính theo giây). thì hãy thêm 5.conf. thì trong thư m c g c c a đĩa /dev/hda1 (đĩa C: trong h th ng thu t ng Microsoft) c n có trình kh i đ ng ph (không ph i là chính). LILO s không đưa thông tin v phân chia đĩa cho h đi u hành đư c kh i đ ng n u bi n này không đư c đưa ra.2.dos label = win trong đó bootsect. đ không th y trình đơn kh i đ ng c a NT Loader.conf theo ý mu n. thì s kh i đ ng HĐH theo m c đ nh. vì ph n c u hình tương ng v i Linux n m đ u tiên trong t p tin. N u đ t dòng (g i là ph n nh thì t t hơn) other = /dev/hda1 trong t p tin /etc/lilo. Ch c n đ t th i gian ch kh i đ ng trong t p tin boot. n u vì m t lý do nào đó b n mu n th y trình đơn này thì giá tr timeout trong t p tin boot. t c là thay đ i bi n table. Câu l nh này (trong tài li u . tính năng (nén) này tăng t c đ c a kh i đ ng đ u. Trong ví d này. c n ch y câu l nh /sbin/lilo đ nh ng thay đ i có hi u l c. Trên m t máy c a tác gi đó n m trình kh i đ ng NT Loader (vì Windows NT đư c cài đ t trư c Linux). m i ph n tương ng v i m t h đi u hành s kh i đ ng theo l a ch n c a ngư i dùng.conf: other = /boot/bootsect.

L nh này ch thay đ i mã chương trình kh i đ ng n m trong MBR. và b ng phân chia đĩa. ví d . thì b n đ c s đư c bi t thêm thông tin chi ti t v nh ng gì l nh /sbin/lilo s th c hi n.0800 of=/dev/hda bs=446 count=1 (bs=446 vì ch ph c h i chương trình kh i đ ng. 0300 – tương ng /dev/hda. 0800 – /dev/sda. mà không thay đ i b ng phân chia đĩa. không nh t thi t ph i dùng /boot/boot. Tuy nhiên có th đ t m t tên khác đ ghi sector kh i đ ng. t c là ch ch y th c u hình m i. • Không ch cái nào hi n ra – không có ph n nào c a LILO đư c n p. 6. b n ghi sector kh i đ ng. thì qua s ch cái đưa ra có th nh n đ nh v nguyên nhân xu t hi n v n đ . mà s đư c kích ho t trong l n kh i đ ng ti p theo. Đ k t thúc ph n nói v LILO này chúng ta s xem xét vài khó khăn có th xu t hi n khi s d ng LILO. Khi LILO đư c n p. N u cho thêm tùy ch n -v.NNNN. Trư c khi ch y /sbin/lilo đ thay đ i bư c kh i đ ng. và không đ ng gì đ n b ng phân chia đĩa). thì n i dung cũ c a sector này s t đ ng đư c ghi nh vào m t t p tin. Câu l nh đ th c hi n có d ng: [root:~#] dd if=/boot/boot. Khi này m i ch cái bi u th s k t thúc m t hành đ ng nào đó hay k t thúc m t bư c n p LILO. T p tin /boot/boot. trong đó NNNN tương ng v i s c a thi t b . Nhưng c n bi t r ng. câu l nh này ch làm vi c đúng v i đi u ki n là thư m c LILO (t c là /boot) không thay đ i k t khi cài đ t. . Sau khi cài đ t l i trình kh i đ ng c n kh i đ ng l i máy tính và th các phương án kh i đ ng khác nhau đ ki m tra. tr vi c thay đ i t p tin map. . nó đưa ra màn hình t “LILO”.v. . thì nó không b ghi đè lên.38 Cài đ t h đi u hành Linux hư ng d n g i là map-installer) cài đ t trình kh i đ ng ph . Khi có tham s này s th c hi n t t c các th t c cài đ t trình kh i đ ng. MBR c a MS-DOS có th đư c ph c h i b ng cách kh i đ ng vào DOS t đĩa m m (CD) r i ch y câu l nh fdisk /mbr (xem trên). Khi /sbin/lilo ghi đè n i dung m i lên sector kh i d ng.NNNN có th s d ng đ ph c h i n i dung cũ c a sector kh i đ ng. v. ho c phân vùng ch a LILO chưa đư c kích ho t. n u không còn cách ph c h i nào khác đơn gi n hơn. và cách kh c ph c (n u có th ).0300 of=/dev/hda bs=446 count=1 hay [root:~#] dd if=/boot/boot. Ho c LILO không đư c cài đ t. hãy th c hi n câu l nh này v i tham s -t. N u kh i đ ng b b ngưng gi a ch ng. N u t p tin này đã có trên đĩa.NNNN. Cũng có th ph c h i MBR cũ khi c n thi t b ng câu l nh /sbin/lilo v i tùy ch n -u. Theo m c đ nh đó là t p tin /boot/boot.

nên cho phép gi i quy t nhi u v n đ c a đĩa l n.8. thì v n đ thư ng d gi i quy t. Có th ph c h i l i LILO b ng cách ch y l nh /sbin/lilo (n u LILO đư c cài vào MBR). N u LILO không d ng l i đây. nhưng nó không th n p trình kh i đ ng ph . khi mà thư m c /boot không th n m trên phân vùng dành cho Linux. • LILO – t t c các ph n c a LILO đư c n p thành công.– b ng mô t trong t p tin map b phá h y. Thông thư ng do l i đưa ra c u trúc hình h c c a đĩa ho c t p tin /boot/boot. thư ng có th gi i quy t b ng cách kh i đ ng vào Linux b ng đĩa m m kh i đ ng. và d u kích ho t trong b ng phân vùng s đư c chuy n sang phân vùng MS-DOS (Windows 95/98). • LIL. trình kh i đ ng c a chúng (không ph thu c vào ý mu n c a b n đ c) đư c ghi vào Master Boot Record (MBR). mà ti p t c đưa ra m t chu i vô t n các mã l i. • LIL — trình kh i đ ng ph đã đư c ch y. n u như b n đ c đ u tiên cài đ t Linux.b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. Khi có v n đ sau khi cài đ t m t h đi u hành khác sau Linux. ho c kích ho t phân vùng ch a LILO (n u LILO đư c cài vào phân vùng chính). Mã l i hai ký t cho bi t nguyên nhân c th c a v n đ (cách gi i mã c n tìm trong tài li u k thu t c a LILO). Như th .2 Cài đ t các h đi u hành khác sau Linux Khi cài đ t MS-DOS và Windows 95/98. Vì trong ph n l n các trư ng h p phân vùng DOS chi m các vùng đĩa đ u (không có h n ch c a BIOS).8 S d ng trình kh i đ ng LILO 39 • L [mã l i] – trình kh i đ ng chính đã đư c n p và đã ch y (t c là đã nh n đư c quy n đi u khi n). nhưng không ch y đư c nó. • LIL? – trình kh i đ ng ph đã đư c n p vào đ a ch không đúng. 2. • LI – trình kh i đ ng chính đã n p đư c trình kh i đ ng ph . Thông thư ng thì v n đ n y sinh do đĩa x u (có khuy t t t) hay không đ t đúng c u trúc hình h c c a đĩa. thì Linux s không th kh i đ ng. . Có th là l i đưa c u trúc hình h c c a đĩa.8. Mà trình kh i đ ng MS-DOS và Windows 95/98 ch “bi t” chuy n quy n đi u khi n cho sector đ u tiên c a phân vùng kích ho t.b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. Thông thư ng do l i đưa ra c u trúc hình h c c a đĩa ho c t p tin /boot/boot. 2. Nguyên nhân thư ng do khuy t t t c a đĩa ho c không đưa đúng c u trúc hình h c c a đĩa. r i ch y /sbin/lilo. s a l i t p tin c u hình LILO (thêm ph n nh cho HĐH m i). nhưng nó không th n p b ng mô t t t p tin map.b b di chuy n mà ngư i dùng quên không ch y /sbin/lilo. ho c t p tin boot/boot.3 Chuy n thư m c /boot lên phân vùng DOS Nh ng phiên b n nhân Linux m i nh t h tr kh năng đ t các t p tin c n thi t trên giai đo n kh i đ ng vào h th ng t p tin MS-DOS (hay UMSDOS). và sau đó m i cài đ t Windows 95/98 hay MS-DOS.2.

exe. N u như b n đ c mu n quay tr l i DOS. Vì th h thư ng s d ng LILO không đúng cách.73) có kích thư c lên t i 1 Mbyte. “không vào hang c p sao b t đư c c p”. c n phân vùng DOS ch đ đ c/ghi. Có th dùng chương trình này đ kh i đ ng Linux t CD ho c t đĩa trong m ng mà không c n s d ng đĩa m m kh i đ ng.ffm. t o trong đó m t thư m c (ví d .exe. do đó.exe không yêu c u ph i cài đ t. Vi c s d ng loadlin. Phiên b n này có th s d ng b nh m r ng.3.exe và nhân ( nh c a nhân) lên m t trong các đĩa mà DOS nh n ra. Kh năng này th c hi n nh chương trình đ c bi t loadlin. ví d . và k t qu là không th kh i đ ng đư c b t kỳ h đi u hành nào (tác gi cũng đã rơi vào trư ng h p như v y). bzImage là đ nh d ng m i hơn (s phiên b n nhân l n hơn 1. Phiên b n 1.fgan. Chương trình này thư ng có trên các đĩa c a b n phân ph i.exe không có nghĩa là Linux làm vi c dư i DOS.6 c a loadlin.conf. m c dù b n đ c có th thay th zImage thành bzImage 6 . Phương án kh i đ ng này đư c khuyên s d ng cho ngư i dùng Linux m i. thì ph i kh i đ ng l i máy tính. ch c n đ t chương trình – t p tin loadlin. và chuy n t t c các t p tin t thư m c /boot vào đó.exe Không ch các t p tin kh i đ ng và nhân có th n m trong phân vùng DOS. thư m c /boot đư c chuy n thành liên k t tư ng trưng đ n thư m c /dos/linux. /dos/linux). khi có phân vùng kích ho t là DOS hay Windows.exe làm vi c v i m i c u hình DOS và có r t ít h n ch . thông thư ng ghi t p tin loadlin.de) vi t. có th n p các nhân l n (các bzImage) và các nh đĩa o (initrd) tr c ti p vào vùng b nh n m trên. c n làm gì đ có th s d ng chương trình loadlin. v trí m i c a thư m c /boot c n ch ra trong t p tin /etc/lilo. Kh năng này bi n loadlin.6 Loadlin. Đ i v i nh ng ngư i dùng m i thì s thu n ti n hơn khi s d ng loadlin.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin. Chương trình loadlin. m t s b n phân ph i còn có gói cài đ t cho chương trình này. zImage là đ nh d ng nh phân cũ c a nhân. bzImage)7 . mà c ti n trình kh i đ ng Linux nói chung có th đư c t ch c t DOS. Tuy nhiên. • Trên máy tính c a b n (t t nhiên v i b x lý 386 ho c cao hơn) c n cài đ t DOS hay WINDOWS 95. do Hans Lermen (lermen@elserv. Như v y. vì chương trình này h tr “kh i đ ng lôgíc” c a máy tính. • C n có nh nén c a nhân Linux (zImage. và sau đó DOS đư c thay th hoàn toàn b ng Linux.exe thành m t công c tuy t v i đ kh i đ ng Linux khi có v n đ v i LILO. và cu i cùng ch y l nh /sbin/lilo.exe cung c p cách kh i đ ng Linux t c ng an toàn nh t. Ti p theo chúng ta s ch nói v các t p tin zImage. 2. nhân khi gi i nén có kích thư c lên t i 2 Mbyte.40 Cài đ t h đi u hành Linux Đ th c hi n phương án kh i đ ng này. b ng câu l nh reboot.exe vào thư m c c a ngư i dùng root 7 Ghi chú. Ph n l n ngư i dùng m i (và không ch h ) không đ kiên nh n đ đ c tài li u r t hay nhưng r t dài (và l i vi t trên ti ng Anh n a) c a LILO.exe đ kh i đ ng và b t đ u tìm hi u Linux.

Ví d tên c a t p tin này là vmlinuz-2.4.” và b n đ c s th y tên c n thi t phía bên ph i d u b ng. và ch có ý nghĩa thu n ti n cho s d ng): [root]# cp /boot/vmlinuz-2. Ngoài ra sao chép t thư m c /boot vào thư m c đó c t p tin ch a nh c a nhân Linux.DOC (đ ng quên r ng chúng là nh ng t p tin DOS). 1.conf: tìm trong t p tin c u hình dòng “image=.exe đ kh i đ ng.TGZ.5) 2. Bây gi i kh i đ ng l i máy tính vào DOS tr c ti p (n u b n đ c có Windows 95/98 thì c n nh n phím <F8> khi kh i đ ng đ hi n th trình đơn cho phép ch n DOS).exe không có tham s C:\LOADLIN> loadlin thì s nh n đư c hư ng d n s d ng ng n g n.exe.exe 41 • Chương trình loadlin. Chia các phân vùng cho Linux (cách làm xem ph n 2. Có th tìm th y trên đĩa phân ph i d ng không nén hay trong gói LOADLIN16. Sau khi k t thúc ph n cài đ t hãy kh i đ ng Linux (n u không có cách nào khác. N u b n ch y loadlin. 3. hãy s d ng đĩa m m kh i đ ng). t p tin tham s ví d DOC\TEST.22 /mnt/C/loadlin/vmlinuz 4. còn phân vùng Linux là /dev/hda3): [root]# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/C T o thư m c /mnt/C/loadlin và gi i nén t p tin LOADLIN16. Có th tìm t p tin ch a nh c a nhân c n thi t nh t p tin /etc/lilo.22. LILO c n cài đ t vào sector đ u tiên c a phân vùng Linux đ không ghi đè lên MBR và không b m t kh năng kh i đ ng vào Windows.4.TGZ vào đó.22 t /boot vào /mnt/C/loadlin và đ i tên thành vmlinuz (vi c đ i tên là không nh t thi t. Cài đ t Linux vào phân vùng đã chia.4. Gói nén này còn ch a hư ng d n s d ng DOC\MANUAL..PAR. Sao chép t p tin vmlinuz-2. Sau khi vào DOS hãy chuy n sang thư m c C:\LOADLIN: CD \LOADLIN r i th c hi n l nh: . G n phân vùng DOS (gi thi t là /dev/hda1.. và hư ng d n cách đưa các tham s DOC\PARAMS.2.TXT. ho c qua h p tho i l a ch n khi nh n l nh t t máy (shutdown) Windows 95/98.9 Kh i đ ng Linux t MS-DOS b ng loadlin. Thu n ti n hơn đ đ c hư ng d n này khi ch y chương trình v i tham s more (gi ng trong Linux): C:\LOADLIN> loadlin | more Bây gi chúng ta có th xem xét các bư c cài đ t Linux khi s d ng loadlin.

Có th vi t thêm l nh g i loadlin vào t p tin autoexec. Tác gi cho r ng nh ng thông tin đã đưa ra trên đ đ t o t p tin bat c n thi t.html. Dòng Logo=0 t t vi c hi n th bi u tư ng Windows (c a s ).DOC ho c Internet trên trang http://sunsite. và DOS s đư c kh i đ ng thay cho Windows 95/98. linux.SYS (đây là t p tin văn b n thông thư ng). và khi ch y t p tin này. máy tính s chuy n vào ch đ DOS trư c. Mô t đ y đ t t c các tham s c a câu l nh loadlin. .unc. c n nh p câu l nh C:\> win).anu. Bây gi b n đ c có th s d ng cách này đ kh i đ ng Linux. V n đ ch . sau đó thì ch y Linux. đ i v i m t s c c màn hình Linux s đưa ra m t màn hình tr ng r ng sau khi kh i đ ng. n u b n đ c mu n n p nhân cùng v i đĩa RAM: C:\LOADLIN> LOADLIN vmlinuz /dev/ram rw initrd=diskimage Còn có th ghi t t c các tham s c a l nh loadlin.exe có th tìm th y trong t p tin PARAMS.edu/mdw/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.exe vào t p tin (ví d v i tên params) và g i câu l nh đó d ng sau: C:\LOADLIN> LOADLIN @params Kh năng này đ c bi t có ích khi đưa nhi u tham s dòng l nh và khi dòng l nh dài hơn 127 ký t . Công vi c duy nh t còn l i là làm sao đ không ph i gõ l nh loadlin v i t t c các tham s sau m i l n kh i đ ng l i.html và http://rsphy1.bat).edu/~gpg109/BootPrompt-HOWTO. b ng cách thêm vào hai dòng sau (n u chưa có): BootGUI=0 Logo=0 Dòng đ u tiên t t giao di n đ h a. (Đ ch y giao di n đ h a. C n nói thêm r ng. không đư c kh i đ ng Linux t giao di n đ h a DOS/Windows và c n t t m t vài tùy ch n trong t p tin n C:\MSDOS.42 Cài đ t h đi u hành Linux C:\LOADLIN> LOADLIN vmlinuz /dev/hda3 ro vga=ask ho c. n u như có hi n th bi u tư ng Windows.bat ho c t o m t t p tin l nh (ví d .

Hình 3..Chương 3 Kh i đ ng Linux l n đ u V n s kh i đ u nan – Trung Qu c Sau khi cài đ t r t có th b n đ c s không bi t bư c ti p theo ph i làm gì.1: Màn hình kh i đ ng c a GRUB . 3. Ph i làm gì đ có th ti p t c làm vi c v i h th ng Linux? Sau khi làm vi c xong thì t t máy th nào? Có nh ng chương trình nào nên bi t? Trong khi làm vi c có v n đ n y sinh thì tìm câu tr l i đâu? Trong chương này chúng ta s tìm th y câu tr l i cho nh ng câu h i trên. N u ngư i dùng đã cài đ t GRUB làm trình kh i đ ng.1 Kh i đ ng HĐH Linux Như v y là vi c cài đ t Linux đã hoàn thành. đ i h th ng kh i đ ng xong và ..1. B t máy tính lên. thì sau nh ng dòng ch BIOS thư ng đưa ra s xu t hi n màn hình d ng như trong hình 3. ng i nhìn.

. b n s th y dòng như sau: Trong nh ng b n phân ph i Linux m i. đây là m t kh u c a root. N u có đ kiên nh n đ đ c h t cu n sách này. N u kh i đ ng b ng đĩa m m thì quá trình cũng tương t nhưng ch m hơn m t chút. có s d ng màn hình flash. th m chí làm h ng h th ng. Ngư i dùng này là ch s h u có toàn quy n đ i v i h th ng bây gi cũng như sau này. t c là có quy n truy c p không gi i h n đ n các tài nguyên. Sau khi nh p đúng m t kh u. Do đó có th b n đ c s không th y nh ng thông báo này.44 Kh i đ ng Linux l n đ u N u không ch m vào bàn phím. 1 . Trong trư ng h p đó. Nh ng thao tác không c n th n c a ngư i dùng này có th d dàng d n đ n nh ng h u qu khó lư ng. Hãy nh p vào tên ngư i dùng và m t kh u”. M t kh u này là m t kh u đã đưa ra cho ngư i dùng root trong quá trình cài đ t. xóa nh ng ngư i dùng khác. N u Linux không ph i là h đi u hành (HĐH) duy nh t trên máy tính. ví d SuSE Linux. khi hi n ra dòng m i này thì đ u tiên c n nh p vào tên ngư i dùng. thì hãy nh p vào tên ngư i dùng “root” (ngư i dùng cao c p). ví d đưa ra nh ng câu chào d ng “Xin chào! Hôm nay là 02 tháng 09 năm 2006. t c là dòng m i nh p vào tên đăng nh p. có th thêm.2 Đăng nh p vào h th ng Như b n đã bi t. . thì h th ng s t đ ng quay tr l i dòng h i tên ngư i dùng login:. Vì th thư ng ch đăng nh p dư i tên ngư i dùng này khi th c hi n các công vi c qu n tr h th ng. N u b n đã ch n t đ ng ch y ch đ đ ho thì hãy nh n <Ctrl>+<Alt>+<F1> đ th y màn hình đăng nh p như sau: ThinhQuyen login: Màn hình đăng nh p này xu t hi n trên máy c a tác gi khi kh i đ ng Debian Linux. vì th hãy nh p “root” vào dòng login: r i nh n phím <Enter> (<Return>). Đây là ngư i dùng duy nh t luôn luôn có tài kho n đư c t o ra trong quá trình cài đ t. N u đây là l n đăng nh p đ u tiên vào h th ng ngay sau khi cài đ t. và trong khi cài đ t b n quên t o thêm ngư i dùng. Sau khi nh p m t kh u cũng nh n <Enter>. H th ng s đưa ra câu h i m t kh u: Password: T t nhiên là b n c n nh p vào m t kh u tương ng v i ngư i dùng đã đưa ra. thì b n s bi t cách thay đ i màn hình này. T t nhiên màn hình đăng nh p c a b n đ c s khác. N u sau khi nh p vào tên ngư i dùng r i r t lâu sau không vào m t kh u. hãy nh n phím tương ng đ chuy n v màn hình kh i đ ng bình thư ng. thì trên màn hình kh i đ ng GRUB s xu t hi n danh sách các h đi u hành tìm th y. Cu i cùng xu t hi n màn hình cho phép ngư i dùng đăng nh p vào h th ng.v. sau đó nh p vào m t kh u khi có yêu c u đ vào h th ng. Tuy nhiên chúng ta đang trong trư ng h p này. d ng h th ng v. Phím này thư ng là <Esc>. Có th ch n HĐH mu n kh i đ ng b ng các phím <↑> và <↓> r i nh n phím <Enter>. thì trên màn hình s xu t hi n r t nhi u thông báo mà t m th i chúng ta s không xem xét ý nghĩa c a chúng1 . 3. N u đã ch n kh i đ ng Linux thì cu i cùng ngư i dùng ph i th y dòng login:. Tuy nhiên bây gi v n còn s m đ nói v v n đ này.

Chúng ta s g i ch đ này là văn b n đ phân bi t v i ch đ đ ho c a h th ng X Window. h th ng s h i nh p m t kh u m t l n n a đ ki m tra. Đ h th ng cho phép ngư i dùng m i nhimlui làm vi c. k c ki u ch . Sau khi nh p xong. trên h th ng s bi t r ng ngư i dùng nhimlui t n t i (chúng ta nói. cũng nh n phím <Enter>. N u nh p vào m t kh u không t t (m t kh u quá ng n ho c quá đơn gi n). Trong ví d đưa ra trên d u nh c g m tên ngư i dùng (root). k c d u sao ‘*’ như thư ng th y. New Password: Hãy nh p vào m t kh u. thì s xu t hi n dòng c nh báo (d ng Bad password: too short). Trong t t c các ví d ti p theo chúng ta s s d ng d u nh c ch g m có tên ngư i dùng.3. Reenter New Password: Đ ng ng c nhiên. Tuy nhiên v n chưa th vào h th ng (thư ng nói. Câu l nh đ u tiên chúng ta s nh p vào là useradd. c n nói r ng trên b t kỳ h th ng UNIX nào ki u ch cũng đ u đóng vai trò quan tr ng. th i đi m này nó có nghĩa là b n đã đăng nh p vào h th ng m t cách thành công. Sau này b n có th thay đ i d ng c a d u nh c này. nhưng h th ng v n ti p nh n m t kh u và cho phép ngư i dùng m i đăng nh p vào h th ng. Trư c khi đ ngh b n đ c nh p vào câu l nh đ u tiên. N u b n đã nh p đúng t t c . “m tài kho n cho ngư i dùng nhimlui”). nhimlui: [root]# useradd nhimlui Ngay sau khi nh n phím <Enter> đ ch y l nh này.2 Đăng nh p vào h th ng [root@ThinhQuyen /root]# 45 Dòng này đư c g i là d u nh c. và s l i xu t hi n d u nh c c a h th ng. Xu t hi n d u nh c có nghĩa là h th ng đã s n sàng ti p nh n và th c hi n câu l nh c a ngư i dùng. ví d . Vì th c n nh p vào t t c các câu l nh cũng như tham s c a chúng như ch ra trong ví d . tên h th ng (ThinhQuyen) và thư m c hi n th i (/root). Sau tên c a câu l nh c n kho ng tr ng và sau đó là tên ngư i dùng. t c là có phân bi t ch hoa và ch thư ng. Trong MS-DOS và Windows(TM) màn hình đen và d u nh c h th ng thư ng đư c g i là ch đ dòng l nh. b n s không nhìn th y m t kh u vào vì h th ng s không hi n th gì ra. thì s xu t hi n thông báo thành công d ng: Password changed. . c n ph i “t o” thêm cho ngư i dùng này m t kh u b ng câu l nh: [root]# passwd nhimlui S xu t hi n dòng: Changing password for nhimlui. “đăng nh p”) dư i tên ngư i dùng này.

Hãy ch y l nh: [root]# man man R t ti c theo như tác gi bi t thì hi n th i các trang thông tin man còn chưa đư c d ch sang ti ng Vi t. B ng 3. Chúng ta s không xem xét chi ti t danh sách t t c nh ng câu l nh có th g p. 3. Ví d : [root]# man passwd K t qu là b n s nh n đư c m t văn b n mô t câu l nh tương ng ho c thông tin v đ tài mà t khoá đưa ra. N u như b n không có kh năng đ c ti ng Anh. Bây gi xin b n đ c hãy th xem thông tin v hai câu l nh đã đ c p đ n trên – login và passwd. Vì th nh t. Chú ý là có th xem thông tin v chính b n thân câu l nh man. <PageDown>. terminal o và shell Như v y là b n đ c đã có kinh nghi m làm vi c đ u tiên ch đ văn b n (hay còn g i là kênh giao tác “console”) c a h th ng Linux. Chúng ta s còn g p . man là h th ng tr giúp luôn luôn đi kèm v i h th ng Linux.3 Console. thì hay kiên nh n đ c cu n sách này ho c m t cu n sách khác cùng đ tài. Vì thông tin thư ng không th n m g n trên m t màn hình nên khi xem c n s d ng các phím <PageUp>. B n đ c còn có th th ch y thêm m t vài câu l nh n a và theo dõi xem h th ng làm gì.1: Nh ng câu l nh đơn gi n c a Linux Câu l nh Mô t ng n g n whoami Thông báo tên đăng nh p c a b n w ho c who Cho bi t nh ng ngư i dùng nào hi n đang làm vi c trên h th ng pwd Cho bi t tên c a thư m c hi n th i ls -l Hi n th danh sách t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i cd tên_thư_m c Chuy n thư m c hi n th i đ n tên_thư_m c ps ax Hi n th danh sách các ti n trình đang ch y Hãy xem mô t v nh ng câu l nh này b ng man. ngư i dùng s d n d n làm quen v i chúng trong quá trình đ c cu n sách này và th c hành trên HĐH Linux c a mình. Ví d . Câu l nh ti p theo mà b t kỳ ngư i dùng Linux nào cũng c n ph i bi t đó là câu l nh man. C n ph i nh p vào câu l nh này v i m t tham s – tên c a câu l nh khác ho c t khóa. Hãy nh n phím <Q> b t kỳ th i đi m nào đ thoát ra kh i màn hình xem man và quay l i dòng nh p l nh. có th đ c v nh ng câu l nh chính trong b t kỳ cu n sách nào nói v UNIX. Do đó b n s nh n đư c nh ng trang này b ng ti ng Anh. hãy th nh ng câu l nh li t kê trong b ng 3. Th hai.46 Kh i đ ng Linux l n đ u Như v y là b n đ c đã làm quen v i hai câu l nh đ u tiên c a h th ng Linux: useradd và passwd.1 (hãy nh p chúng cùng v i nh ng tham s có trong b ng). và phím tr ng.

Sau đó hãy nh n t h p phím <Ctrl >+< Alt>+<F1>. Thao tác này không t t máy và cũng không kh i đ ng l i h th ng. và h th ng s hi n th l i trên terminal này d u m i đăng nh p (login:) mà b n đ c đã th y. C n nói thêm là khi làm vi c ch đ văn b n (không ph i đ ho ) thì cũng có th s d ng các t h p phím <Alt>+<F1> — <Alt>+<F6> và thu đư c k t qu tương t . T h p phím nói trên ch đơn gi n là d ng phiên làm vi c hi n th i c a m t ngư i dùng. xin b n hãy th c hi n nh ng l i khuyên trên. còn có nh ng ngư i dùng khác v n ti p t c làm vi c. thư ng g m màn hình và bàn phím. Xin nói ngay l p t c n u b n mu n thoát kh i m t trong các terminal thì có th th c hi n b ng t h p phím <Ctrl>+<D>. M t ngư i dùng nào đó d ng công vi c không có nghĩa là c n ph i t t máy. Hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>. t t hơn h t là làm quen ngay t đ u v i t h p 3 phím. đư c g i là console. Cũng có th d ng phiên làm vi c b ng m t trong hai câu l nh logout ho c exit.. Nhưng đây không ph i là làm vi c l i t đ u v i h th ng mà b n đ c ch chuy n sang m t terminal o khác. Nhân ti n cũng c n nói luôn. Console thư ng k t n i t i máy tính không qua giao di n k ti p nhau mà qua m t c m riêng (đôi khi thi t b đưa ra không ph i là màn hình mà là m t thi t b in). ) m ra 6 phiên làm vi c song song (terminal o) như v y khi kh i đ ng. nhưng v n có bàn phím và màn hình th c hi n vai trò terminal đ i v i ngư i dùng. Tuy nhiên. Đ chuy n gi a các terminal o chúng ta s d ng các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F1> — <Ctrl>+<Alt>+<F6>. Như v y r t thu n ti n cho s d ng. h u h t các b n phân ph i Linux l n (Red Hat. đây b n đ c có th đăng nh p dư i tên ngư i dùng khác. do đó ch c s không có terminal xa nào k t n i t i. B n s quay l i màn hình ban đ u. Mainframe có m t terminal đ c bi t dành cho nhà qu n tr (system administrator) h th ng. . Hãy th vào h th ng b ng tên ngư i dùng v a m i t o ra (nhimlui). t c là vào h th ng dư i tên ngư i .3 Console. SuSE. L nh này s đưa ra tên c a terminal d ng: /dev/tty2. . Tuy nhiên n u làm vi c ch đ đ ho thì không th không dùng phím <Ctrl>. B n đ c s l i th y dòng m i đăng nh p login:. Vì trên các h th ng UNIX ngư i ta thư ng tuân theo các truy n th ng.3. ngoài console Linux còn cho phép k t n i các terminal xa t i máy tính. Theo m c đ nh. Do đó. terminal o và shell 47 thư ng xuyên nh ng khái ni m trình l nh “terminal” và “console”. Debian. do đó bàn phím và màn hình máy tính cá nhân ngày nay làm vi c gi ng như console ngày xưa. Đi m m nh c a gi i pháp này ch t t c nh ng chương trình cũ đã dùng đ qu n tr h th ng UNIX có th làm vi c không có v n đ gì trên d ng console m i này. Máy tính cá nhân c a b n đ c là máy tính th h m i. Bây gi khi đã bi t cách b ng đ u và k t thúc phiên làm vi c trên h th ng. n u trong quá trình làm vi c b n đ c không nh đang n m trong terminal o nào thì hãy s d ng câu l nh tty. Ngoài ra thêm vào thành ph n c a terminal bây gi còn có chu t. máy tính còn r t to (mainframe) và ngư i dùng làm vi c trên nh ng máy tính này qua m t h th ng nh ng giao di n k ti p nhau dùng đ k t n i các terminal xa. Đ ng quên r ng Linux là HĐH nhi u ti n trình (multiproccess) và nhi u ngư i dùng (multiuser). Và hơn th n a còn cung c p kh năng làm vi c v i m t vài terminal o t m t console duy nh t. Terminal – thi t b dùng đ giao ti p gi a ngư i dùng và máy tính. do đó tác gi gi i thích k hơn nh ng khái ni m này. Khi h th ng UNIX đ u tiên m i đư c t o ra.

nhưng theo m c đ nh s ch y bash. ví d : help cd. Đ ng kh i đ ng l i máy tính m i l n như v y! Câu l nh su giúp đ gi i quy t nh ng trư ng h p như v y. Cũng có th s d ng nh ng h v này trên Linux. M i l n ngư i dùng nào đó vào h th ng. T t nhiên là b n có th tìm th y nh ng thông tin tương t trong b t kỳ cu n sách nào v UNIX. Trong khi đó. Hãy đóng t t c nh ng phiên làm vi c mà root m ra. H v hay shell (t này thư ng không d ch mà đ nguyên ti ng Anh) là chương trình th c hi n vi c giao ti p c a h th ng v i ngư i dùng. câu l nh login s ch y cho ngư i dùng này m t b x lý l nh – shell. Cũng c n lưu ý là đ i v i các h th ng UNIX các nhà phát tri n đã vi t ra nhi u h v khác thay th cho bash. b n s quay l i h v ban đ u (h v mà t đó b n đã ch y l nh bash). Nhưng như đã nói trên. H v bash không ch là b x lý l nh mà còn là m t ngôn ng l p trình m nh.48 Kh i đ ng Linux l n đ u dùng bình thư ng (không có quy n cao “c p” c a ngư i dùng root). đăng nh p dư i tên ngư i dùng cao c p này là không nên. d u nh c c a t t c nh ng ngư i dùng còn l i – ký t $. r i vào h th ng dư i tên ngư i dùng m i t o ra. Chính shell nh n t t c nh ng câu l nh mà ngư i dùng nh p vào t bàn phím và t ch c vi c th c hi n nh ng câu l nh này. và ngoài ra còn có th s d ng các chương trình khác n m trên đĩa làm câu l nh. Vì h v bash đóng m t vai trò h t s c quan tr ng trong Linux. nên tác gi s dành riêng m t chương c a cu n sách này đ nói v nó. Nói m t cách ch t ch thì câu “h th ng hi n th d u nh c” là không đúng. Trong bash có đ y đ các câu l nh tích h p (n i b ) và các toán t . hãy thoát kh i h v và b n . N u b n đ c đăng nh p vào h th ng t terminal th hai dư i tên ngư i dùng nhimlui (ho c dư i tên ngư i dùng b n đã ch n). Khi thoát kh i h v m i này (b ng câu l nh exit ho c t h p phím <Ctrl>+<D>). Sau khi th c hi n xong các công vi c qu n tr h th ng. vì m i thao tác không c n th n c a ngư i dùng này có th d n đ n nh ng h u qu không mong mu n. Có th xem danh sách các câu l nh tích h p trong bash b ng l nh help. ví d g n h th ng t p tin. ch có ngư i dùng cao c p m i có th th c hi n. T t nhiên là đ có quy n này b n c n nh p m t kh u c a root vào dòng yêu c u hi n ra (Password:). D u nh c c a ngư i dùng root có ký t # cu i. Ch c n nh p câu l nh su và shell hi n th i (hay nói không đúng là “h th ng”) s ch y m t shell m i mà khi vào trong đó b n s ch y t t c các l nh v i quy n c a root. Máy tính c a ngư i dùng thông thư ng là máy cá nhân (personal computer hay nói g n là PC) dù nhà hay cơ quan. Khi đăng nh p dư i tên ngư i dùng thông thư ng. vì th shell còn có th g i là b x lý l nh (thu t ng quen thu c đ i v i ngư i dùng DOS). Không ch duy nh t l nh login có kh năng ch y shell. vì d u nh c này là do shell đưa ra đ đ i ngư i dùng nh p vào câu l nh ti p theo. thì hãy chú ý đ n s khác nhau trong d u nh c c a hai ngư i dùng root và nhimlui. Có nghĩa b n đ c cũng là ngư i dùng root c a h th ng. ít nh t b n đ c cũng không th xóa ho c làm h ng các t p tin h th ng (system files) do s không c n th n c a mình. Bây gi chúng ta s xem xét thêm m t câu l nh n a mà b n đ c c n bi t. có m t lo t các thao tác. Còn bây gi c n nói vài dòng v h v . Hãy th l nh này! Xem thông tin chi ti t v m t l nh nào đó cũng b ng l nh help này v i tham s là tên c a l nh. B n ch c n nh p vào l nh bash (đây cũng là tên c a chương trình h v trên ph n l n các h th ng Linux) và như v y là đã ch y m t shell m i.

còn khi c n th c hi n các công vi c qu n tr .2. còn trên terminal o th hai – dư i tên ngư i dùng bình thư ng. ví d : [user]$ su nhimlui Câu l nh su trư c không kèm theo tên nào.4 So n th o dòng l nh. Đ có thêm thông tin hãy s d ng câu l nh man bash ho c info bash. còn có th vào h th ng dư i tên m t ngư i dùng b t kỳ mà b n bi t m t kh u2 (nói cách khác là “ch y m t h v shell m i dư i tên ngư i dùng khác”).. Nhưng m t s t h p phím dùng v i <Ctrl> và <Esc> thì v n dùng đư c bình thư ng. <Del> đ làm các công vi c như b ng trên. Nhưng trong HĐH Linux còn có thêm m t kh năng chuy n t m th i vào tài kho n c a ngư i dùng root đ th c hi n các ch c năng qu n tr . Nh ng công vi c thư ng ngày (so n th o văn b n. Danh sách nh ng câu l nh (t h p phím) có th dùng không ch gi i h n trong ph m vi b ng 3. panel . đ c thư. . ) b n có th th c hi n b ng tài kho n bình thư ng. G i chương trình con này b ng m t ho c hai l n nh n phím <Tab> sau khi nh p m t vài ký t . Xin lưu ý b n đ c trong h v bash có chương trình tích h p giúp d dành nh p câu l nh trên dòng l nh.2. chúng ta s nói v chu t m t ph n riêng). N u nh ng ký t này là ph n 2 3 Ngư i dùng root không c n ph i bi t m t kh u đ làm vi c này. hãy quay l i tài kho n c a ngư i dùng bình thư ng ngay l p t c b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>. cũng như gây nh hư ng đ n cách làm vi c c a shell b ng bàn phím (b ng 3. Hãy nh r ng Linux là h th ng nhi u ngư i dùng. Sau khi làm xong nh ng thao tác mà ch có ngư i dùng cao c p m i có th làm. B ng cách tương t như vào h th ng dư i tên root trên. Vì th có th làm vi c dư i tên ngư i dùng root trên terminal o th nh t. b n s dùng tài kho n ngư i dùng cao c p (root). trên h th ng có th làm vi c cùng lúc nhi u ngư i dùng. nhưng chúng ta ch xem xét nh ng câu l nh đơn gi n và c n thi t trong l n làm quen đ u tiên v i Linux này. Tác gi cho r ng n u trong quá trình nh p l nh có x y ra l i thì b n có th đoán đư c cách s a chúng. . <End>. Như v y b n đ c s không có nguy cơ làm h ng h th ng khi còn chưa có nhi u kinh nghi m s d ng Linux. Nhưng dù sao cũng có ích n u đưa ra danh sách ng n g n nh ng câu l nh (hay nói đúng hơn là phím và t h p phím) dùng đ so n th o dòng l nh. Đ th c hi n l a ch n này b n ch c n nh n <Ctrl>+<Alt>+<F1> và s có ngay quy n c a nhà qu n tr . L ch s l nh 49 s tr thành ngư i dùng bình thư ng v i nh ng quy n c a mình. vì chúng đư c Midnight Commander dùng đ di chuy n dòng chi u sáng trong b ng3 hi n th i.4 So n th o dòng l nh. Nhưng c n ch ra tên c a ngư i dùng này trên dòng l nh. Ghi chú: N u b n làm vi c trong chương trình Midnight Commander. <Home>.3. thì có th s không th s d ng nh ng phím như <→>. <←>. L ch s l nh Trong nh ng ph n trư c tác gi đã đ ngh b n đ c th c hi n m t vài l nh c a HĐH Linux. 3. theo m c đ nh s đ t tên ngư i dùng cao c p root vào.

Di chuy n sang trái m t t . Đ t (dán) đo n dòng l nh đã c t cu i cùng vào v trí con tr . Có ích khi có câu l nh nào đó đưa ra màn hình r t nhi u thông tin ch y nhanh qua màn hình. <Esc>+<T> <Ctrl>+<K> <Ctrl>+<U> <Esc>+<D> <Esc>+<Del> <Ctrl>+<W> <Ctrl>+<Y> <Esc>+<C> <Esc>+<U> <Esc>+<L> <Shift>+<PgUp>. Chuy n ký t t i v trí con tr thành vi t hoa r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i so v i t hi n th i. C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n d u cách bên trái. C t ph n dòng l nh b t đ u t ký t n m t i v trí con tr đ n cu i dòng (ph n dòng l nh c t ra đư c lưu trong b đ m và có th đ t vào v trí khác). ngư i dùng không k p th y chúng. <Shift>+<PgDown> <Ctrl>+<C> <Ctrl>+<D> . C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n đ u t (n u t i v trí con tr là d u cách thì c t toàn b t n m bên trái nó). Thoát ra kh i h v bash. Đ i ch hai ký t : ký t n m t i v trí con tr và ký t n m bên trái con tr . Xóa ký t n m bên trái con tr . Di chuy n sang trái m t ký t . Xóa ký t n m t i v trí con tr . Chuy n t t c các ký t b t đ u t v trí con tr t i cu i t thành vi t thư ng r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i. <Ctrl>+<M> <Ctrl>+<L> <Ctrl>+<T> Ph n ng c a h th ng Di chuy n sang ph i m t ký t (trong khuôn kh nh ng ký t đã nh p c ng thêm m t ký t s nh p). <Ctrl>+<D> <Backspase> <Enter>. <Ctrl>+<E> <Del>. <Ctrl>+<B> <Esc>+<F> <Esc>+<B> <Home>. B t đ u th c hi n câu l nh. S lư ng nh ng trang này ph thu c vào b nh c a c c màn hình. Di chuy n v cu i dòng l nh. Di chuy n v đ u dòng l nh. C t ph n dòng l nh b t đ u t ký t n m bên trái con tr đ n đ u dòng (ph n dòng l nh c t ra đư c lưu tron b đ m và có th đ t vào v trí khác). D ng th c hi n câu l nh v a ch y (mà v n đang ch y).50 Kh i đ ng Linux l n đ u B ng 3.2: Nh ng phím so n th o dòng l nh Phím <→>. <Ctrl>+<F> <←>. Nh ng t h p phím này cho phép xem các trang màn hình đã hi n th . C t ph n dòng l nh b t đ u t v trí con tr đ n cu i t (n u t i v trí con tr là d u cách thì c t toàn b t n m bên ph i nó). <Ctrl>+<A> <End>. sau đó di chuy n con tr sang ph i m t ký t . Đ i ch hai t : t n m t i v trí con tr và t n m bên trái con tr . Di chuy n sang ph i m t t . Chuy n t t c các ký t b t đ u t v trí con tr thành vi t HOA r i di chuy n con tr t i d u cách đ u tiên bên ph i. D n màn hình và đưa dòng l nh hi n th i lên dòng đ u tiên.

thì có hai kh năng x y ra. thì s hi n th danh sách t t c nh ng phương án có th ch n. B n có th th y đi u này b ng cách th c hi n l nh: [nhimlui]$ ps ax Th c hi n l i l nh này m t l n n a đ xem l i. N u s phương án ch n là r t nhi u (ví d nh n phím <Tab> hai l n khi dòng l nh tr ng r ng) thì b n đ c s nghe th y ti ng bíp sau l n nh n <Tab> đ u tiên. Nhưng nguyên nhân quan tr ng hơn là ch m t s ti n trình này có th đang làm vi c v i các t p tin. thì h v s thêm ph n còn l i c a câu l nh này vào dòng l nh. Vì trong b t kỳ th i đi m nào trên h th ng cũng có r t nhi u quá trình đang làm vi c.5 Ng ng làm vi c v i Linux 51 đ u c a ít nh t m t trong nh ng câu l nh mà bash bi t. Tương t như v y có th đoán ph n còn l i c a các bi n môi trư ng4 .3. giá tr này đư c đ t trong bi n HISTSIZE. 3. xem chương 5) và cho phép g i l i chúng b ng cách ch n t danh sách. và sau l n nh n <Tab> th hai s xu t hi n m t dòng d ng Display all 2627 possibilities? (y or n) (Hi n th t t c 2627 kh năng? c n ch n y – có ho c n – không). Cũng gi ng như trư ng h p câu l nh. N u chúng là ph n đ u c a duy nh t m t câu l nh. thì h v bash s coi như b n đang tìm tên t p tin đ dùng làm tham s cho l nh này.3. Khi làm vi c v i HĐH Linux không th t t máy b ng cách ng t ngu n đi n như đ i v i MS-DOS. nhưng ph n l n ngư i dùng máy tính cá nhân đã quen v i vi c t t máy sau khi làm vi c xong. Trong khi làm vi c v i h v s có ích n u bi t r ng. Có th xem l ch s l nh b ng câu l nh history. n u đã nh p vào m t ph n tên t p tin thì ph n còn l i s đư c t đ ng thêm vào. bash ghi nh m t s câu l nh (theo m c đ nh là 1000 l nh. đây b n c n s d ng các t h p phím <Shift>+<PgUp> và <Shift>+<PgDown> đ xem danh sách (có th ) r t dài này. 4 environment variable . Đây là tính năng tr giúp c a bash trong trư ng h p ngư i dùng quên tên t p tin trong khi làm vi c căng th ng. đôi khi có th d n đ n không kh i đ ng đư c máy trong l n sau.bash_history). N u nh n hai l n phím <Tab> sau tên c a m t câu l nh và m t kho ng tr ng. N u bash tìm th y nhi u câu l nh có ph n đ u này. và bash s đưa ra danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. Đây đư c g i là l ch s l nh. Đ làm vi c v i l ch s câu l nh trong h v bash ngư i ta s d ng nh ng t h p phím trong b ng 3. N u ng t ngu n đi n thì nh ng thay đ i này s không đư c lưu và s b m t. ch c n s d ng t h p phím <Esc>+<$> thay cho <Tab>. Công vi c này do câu l nh (chương trình) shutdown đ m nhi m. Nh đó ngư i dùng có kh năng nh p thêm m t vài ký t n a làm gi m s phương án ch n xu ng còn 1 r i là dùng phím <Tab> m t l n n a.5 Ng ng làm vi c v i Linux M c dù máy tính làm vi c dư i s đi u khi n c a HĐH Linux có th đ ch y su t ngày đêm. Do đó c n bi t d ng h th ng m t cách đúng đ n trư c khi t t máy. L ch s l nh đư c lưu trong t p tin xác đ nh b i bi n HISTFILE (thư ng là $HOME/. t c là bash ch tìm th y có m t câu l nh này. và h th ng còn chưa ghi nh t t c các thay đ i v i nh ng t p tin lên đĩa mà ch lưu t m chúng trong b nh (cache).

Th i gian h n gi đư c tính t lúc nh n phím <Enter>. Trong trư ng h p đó b n c n nh p vào đư ng d n đ y đ đ n chương trình. dòng_ký_t Th c hi n dòng l nh. <->. Câu l nh shutdown có cú pháp như sau: [root]# shutdown <tùy_ch n> <th i_gian> <dòng_thông_báo> Ghi chú: R t có th khi ch y l nh.52 Kh i đ ng Linux l n đ u B ng 3. đây là /sbin/shutdown. s t t máy) • -r – kh i đ ng l i h th ng (reboot).3: T h p phím đi u khi n l ch s l nh Phím Ph n ng c a h th ng <↑> ho c <Ctrl>+<P> Chuy n t i (g i vào dòng l nh) câu l nh trư c trong danh sách (di chuy n ngư c l i danh sách) <↓> ho c <Ctrl>+<N> Chuy n t i câu l nh ti p theo trong danh sách (di chuy n theo danh sách) <PgUp> Chuy n t i câu l nh đ u tiên trong danh sách l ch s l nh <!>. <N> Th c hi n câu l nh th n tính t cu i danh sách <!>. ví d qua sudo. Ví d . ho c dùng câu l nh su đ có đ quy n tương ng. do đó b n c n đăng nh p vào h th ng dư i tên ngư i dùng này. sau đó hi n th câu l nh ti p theo trong l ch s l nh Ch có ngư i dùng root m i có th th c hi n câu l nh shutdown này5 . Đi u đó có nghĩa là bash không bi t tìm chương trình đây. . vì t p tin chương trình c a shutdown n m t i /sbin. b n s nh n đư c câu tr l i “bash: shutdown: command not found”. Tham s th i_gian dùng đ “h n gi ” th c hi n câu l nh (không nh t thi t ph i th c hi n câu l nh ngay l p t c). Thư ng s d ng hai trong s các tùy ch n c a chương trình shutdown: • -h – d ng hoàn toàn h th ng (halt. n u b n mu n kh i đ ng l i sau 5 phút thì hãy nh p vào câu l nh: [root]# shutdown -r +5 5 Cũng có th c u hình đ nh ng ngư i dùng khác th c hi n đư c shutdown. <N> Th c hi n (không c n nh n <Enter> câu l nh th n trong danh sách <!>. Vi c tìm dòng l nh c n thi t s đư c th c hi n t cu i t p tin l ch s và dòng l nh đ u tiên tìm th y s đư c th c hi n <Ctrl>+<O> Cũng gi ng như nh n phím <Enter>. có ph n đ u trùng v i dòng_ký_t .

Các d án d ch chúng sang ti ng Vi t còn chưa đư c t ch c ho c còn chưa đư c hoàn ch nh. Do đó chúng ta s xem xét t ng ngu n thông tin này m t cách c th hơn.org) • câu l nh locate C n nói ngay l p t c là ph n l n thông tin t nh ng ngu n này b ng ti ng Anh. Nhưng tôi s ph i “đi trư c” k v cách nh n thông tin tr giúp trong giao di n đ ho (X Window). tldp.6 Tr giúp khi dùng Linux 53 Câu l nh này có nghĩa là “d ng h th ng sau 5 phút và kh i đ ng l i sau khi hoàn thành công vi c”. Đ i v i chúng ta thì t m th i câu l nh sau s thích h p hơn: [root]# shutdown -h now Câu l nh này s t t máy ngay l p t c. 3. Có m t vài ngu n đ c l p ch a thông tin v h u h t các m t c a h th ng Linux: • các trang tr giúp man • tr giúp siêu văn b n info • tài li u đi kèm v i ph n m m • HOWTO và FAQ c a d án The Linux Document Project (http://www. nhưng có th nó không gi i quy t đư c t t c nh ng v n đ c a b n. Tương đương v i câu l nh này là l nh halt. 3. Tác gi coi cách gi i quy t này là đúng vì ngư i dùng c n bi t trư c cách thoát kh i nh ng trư ng h p khó khăn.1 Các ngu n thông tin tr giúp N u rơi vào tình hu ng mà b n không bi t ph i làm gì đ có đư c k t qu mong mu n.6 Tr giúp khi dùng Linux Như v y là b n đ c đã k t thúc phiên làm vi c đ u tiên v i HĐH Linux và tôi mong r ng b n chưa c n tr giúp trong m t tình hu ng nào đó.6.3. Sau khi nh n t h p phím “n i ti ng” <Ctrl>+<Alt>+<Del> trên Linux s th c hi n các hành đ ng tương t v i l nh [root]# shutdown -r now B ng cách này cũng có th t t máy. do đó câu tr l i cho câu h i c a b n đã n m trong lòng bàn tay. Tác gi cũng mong cu n sách này s th c hi n vai trò tr giúp trong th i gian đ u tiên này. thì t t nh t hãy tìm tr giúp ngay trong h th ng. . nhưng c n ng t ngu n đi n trong khi h th ng b t đ u kh i đ ng l i. Vì th tác gi s đưa ra ngay l p t c nh ng ngu n thông tin khác. Các phiên b n Linux có hàng nghìn trang tài li u d ng t p tin.

Các trang man đư c xem b ng chương trình less (ho c chương trình xác đ nh b i bi n PAGER). b ng câu l nh này ngư i dùng trong hình hu ng khó khăn luôn luôn có th tìm tr giúp v b t kỳ câu l nh nào c a h th ng. groff(7) Nhân (kernel routines) các l nh Tcl/Tk Th t li t kê đây không có s nh m l n nào. v đ nh d ng t p tin.54 Kh i đ ng Linux l n đ u 3. Vì th n u mu n xem tr giúp v g i h th ng swapon c n ch y l nh [user]$ man 2 swapon đ ch ra s th t c a ph n tr giúp c n tìm ki m thông tin.4: Các ph n chính c a tr giúp man Ph n 0 1 8 2 3 4 5 6 7 9 n N i dung Các t p tin header (thư ng n m trong /usr/include) Chương trình ho c câu l nh c a ngư i dùng Câu l nh dùng đ qu n tr h th ng G i h th ng6 (hàm do nhân cung c p) G i thư vi n7 (chương trình con. N u b n ch y l nh [user]$ man swapon thì s nh n đư c tr giúp v câu l nh swapon n m trong ph n 8. V n đ ch các t p tin ch a thông tin c a tr giúp man n m trong các thư m c con manx (x là tên c a ph n) c a thư m c /usr/share/man và khi câu l nh man tìm ki m thông tin c n thi t. B ng 3.4. ví d /etc/passwd Trò chơi Khác (bao g m các gói macro và quy ư c. thư ng n m trong /dev) Đ nh d ng t p tin và quy ư c. thì nó s xem các thư m c con này theo th t đã ch ra trong b ng 3. do đó có kh năng xem thông tin theo t ng màn hình và di chuy n màn hình này xu ng dư i và lên trên và đ di chuy n có th s d ng các phím như trong chương trình less.4. thì có th in ra trang man tương ng b ng l nh [user]$ man tên_câu_l nh | lpr ho c n u máy in là postscript thì dùng: [user]$ man -t tên_câu_l nh | lpr .6. ví d man(7). và v các g i h th ng (system call). Nh ng phím thư ng dùng nh t là: N u b n không thích đ c t màn hình mà c m tay đ c. Các trang tr giúp man chia thành các ph n như trong b ng 3. hàm trong thư vi n c a ng d ng) Thi t b (t p tin đ c bi t. Đây là cách nh n tr giúp chính trong t t c các h th ng UNIX.2 Các trang tr giúp man Như đã nói ng n g n trên v câu l nh man.

3 Câu l nh info Câu l nh info là d ng tr giúp thay th và tương đương v i man. Trong trư ng h p này có th dùng hai câu l nh whatis và apropos. Ch có ngư i dùng root m i có quy n ch y câu l nh makewhatis. tuỳ ch n và cú pháp c a l nh trong quá trình làm vi c đ không ph i nh m t s lư ng l n nh ng thông tin này trong đ u.6. Đ nh n thông tin v m t câu l nh nào đó. Nh đó b n có kh năng xem các ph n khác nhau c a tr giúp mà không c n ph i thoát ra kh i chương trình xem này. b n có th 8 cron là chương trình đ ch y t đ ng các công vi c theo th i gian đã đ nh. <Enter> Tìm ki m dòng ký t ch ra <N> L p l i tìm ki m v a th c hi n.6 Tr giúp khi dùng Linux 55 B ng 3. Tương t như l nh apropos là câu l nh man v i tham s -k. Hãy th ch y l nh sau: [user]$ man -k net C n ph i nói luôn là đ cho các câu l nh man -k. whatis và apropos làm vi c. . Nhưng s khác nhau cơ b n nh t ch info đưa ra thông tin d ng siêu văn b n (hypertext) gi ng như các trang web. Câu l nh whatis tìm ki m t khóa đưa ra trong cơ s d li u bao g m danh sách các câu l nh và mô t ng n g n c a chúng. Trong trư ng h p ngư c l i khi tìm ki m b n s nh n đư c thông báo “nothing appropriate”. thì cũng gi ng như man. Ví d : [user]$ info man Thông tin màn b n s th y trên màn hình trong ph n l n trư ng h p s khác v i nh ng gì mà câu l nh man đưa ra. Trong khi làm vi c ch đ văn b n. Câu l nh apropos th c hi n tìm ki m theo các ph n c a t khóa. thì đ u tiên c n t o ra cơ s d li u v các câu l nh có trên máy b ng cách ch y l nh makewhatis. dòng ký t .5: Phím s d ng đ xem trang man Phím Ch c năng <Q> Thoát kh i chương trình <Enter> Xem t ng dòng <Space> Hi n th màn hình thông tin ti p theo <B> Quay l i màn hình trư c </>. N u b n đ c đ máy ch y c đêm thì t t nh t ch y câu l nh này d ng công vi c cho ti n trình cron8 . Và theo ý ki n c a nhi u ngư i dùng là v chi u hư ng t t hơn. c n nh p vào info cùng v i m t tham s là tên c a câu l nh quan tâm. các trang tr giúp man không dành cho th i gian làm quen đ u tiên v i Linux. 3.3. L nh này ch đưa ra nh ng trùng l p chính xác v i t khóa tìm ki m. Chúng dành cho nh ng ngư i dùng có kinh nghi m c n có “s tay tra c u” v đ nh d ng. Cu i cùng tác gi mu n nói r ng. Tuy nhiên đ có th nh n đư c thông tin mong mu n thì còn c n ph i bi t ch tìm thông tin đó.

56

Kh i đ ng Linux l n đ u

ch y câu l nh info trên m t trong các terminal o (hãy nh đ n các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2>, <Ctrl>+<Alt>+<F3> v.v. . . ) đ có th chuy n sang terminal o đó tìm tr giúp khi c n thi t. Trong trư ng h p b n không bi t tìm thông tin c n thi t đâu thì có th chuy n sang các ph n khác nhau b ng các siêu liên k t (hyperlink) mà info t o ra. Nh ng liên k t này đư c đánh d u b ng ký t sao (*), khác v i cách đánh d u liên k t trên các trang Web nhưng v n gi nguyên đư c s thu n l i. Có th di chuy n qua các liên k t b ng phím <Tab>. Sau khi di chuy n đ n liên k t mong mu n, hãy nh n phím <Enter>. Phím <P> đưa ngư i dùng tr l i trang v a xem, phím <N> đưa đ n trang ti p theo, còn <U> chuy n lên trên m t b c trong c u trúc phân b c c a các trang tài li u này. Ngoài ra, còn có th chuy n theo liên k t b ng cách khác tương t như h th ng trình đơn. Đ u tiên c n nh n phím <M>, sau đó nh p vào dòng Menu item: cu i màn hình m t vài ký t đ u tiên c a tên c a ph n tr giúp c n thi t. Tên c a nh ng ph n tr giúp này đư c hi n th trên màn hình. S ký t ph i đ sao cho ch tương ng v i m t ph n tr giúp, n u không thì chương trình s yêu c u nh p thêm vào. Thoát ra kh i info b ng phím <Q>.

3.6.4

Câu l nh help

Như đã nh c đ n trên, h th ng tr giúp v các l nh tích h p c a h v bash là câu l nh help. N u ch y l nh help không có tham s thì s nh n đư c danh sách c a t t c các l nh tích h p c a bash. N u ch y help tên, trong đó tên là tên c a m t trong nh ng câu l nh nói trên, thì b n s nh n đư c gi i thi u ng n g n v cách s d ng câu l nh này.

3.6.5

Tài li u đi kèm v i b n phân ph i và chương trình ng d ng

N u trong quá trình cài đ t không b đi nh ng gói tài li u, thì sau khi k t thúc b n s tìm th y trong thư m c /usr/share/doc (ho c /usr/doc) các thư m c con HOWTO, FAQ,. . . Nh ng thư m c này ch a tài li u đ y đ v h th ng Linux nói chung cũng như nh ng ph n riêng r c a nó. Nh ng tài li u này có d ng văn b n ASCII và có th xem chúng b ng các câu l nh more tên ho c less tên ho c b ng chương trình xem có trong Midnight Commander. Ph n l n các chương trình ng d ng có kèm theo tài li u hư ng d n cài đ t và s d ng. N u cài đ t chương trình t gói (package) d ng rpm (Fedora Core, SuSE, Mandriva,. . . ) thì tài li u s n m trong thư m c con tương ng c a thư m c /usr/share/doc. Tên c a nh ng thư m c con này tương ng v i tên c a chương trình và phiên b n c a nó. Ví d , chương trình nh p ti ng Vi t mà tôi đang dùng đ gõ nh ng dòng này xvnkb phiên b n 0.2.9 có thư m c con tương ng xvnkb-0.2.9 n m trong /usr/share/doc sau khi cài đ t. Đôi khi đ tìm t p tin tr giúp mong mu n b n s c n đ n câu l nh locate. Câu l nh này trong m t ch ng m c nào đó tương t v i các l nh whatis và apropos. Khi ch y locate nó s tìm t t c nh ng t p tin có tên ch a t khóa đưa ra. Ví d locate net s tìm t t c nh ng tên t p tin có tên ch a “net”. Nh ng t p tin này có r t nhi u trên máy. Trong t khóa (m u) có th s d ng các ký t thay th *, ?, []. Tuy nhiên câu l nh locate không tìm ki m theo các

3.6 Tr giúp khi dùng Linux

57

thư m c c a h th ng t p tin, mà theo cơ s d li u đ c bi t ch a tên các t p tin đư c t o ra (và đôi khi c n c p nh t) b ng l nh updatedb. Trong m t s b n phân ph i locate đư c thay th b i slocate (secure locate). slocate t t o cho mình cơ s d li u nói trên sau khi ch y v i tham s tương ng.

3.6.6

Câu l nh xman

Đây là chương trình cho phép xem các trang tr giúp man khi làm vi c giao di n đ ho (GUI). Vi c tìm ki m và hi n th các trang tr giúp đư c th c hi n b ng cách nh n các nút và trình đơn. Còn l i (theo thông tin hi n th ) xman cũng gi ng như man.

3.6.7

Câu l nh helptool

Sau khi ch y l nh helptool s hi n ra m t c a s đ ho , có m t ô nh p vào đ ngư i dùng đưa ra thu t ng đang quan tâm. Chương trình s xem t t c các t p tin tài li u (b n có th c u hình đ ch n nh ng tài li u nào c n xem khi tìm ki m). Sau khi hoàn thành tìm ki m chương trình s hi n ra danh sách nh ng t p tin có ch a thu t ng này. N u nh n chu t vào m t t p tin trong danh sách thì s hi n ra m t c a s khác n i dung c a t p tin đã ch n. Khi này t p tin s đư c hi n th d ng lưu trên đĩa: trang info, trang man, v.v. . .

3.6.8

Sách và Internet

T t nhiên, h c Linux d dàng và đơn gi n nh t khi có m t cu n sách t t. Trư c tiên b n c n đ c tài li u hư ng d n đi kèm v i b n phân ph i c a mình. Các b n phân ph i l n như Debian, SuSE, Fedora,. . . đ u đã có nh ng tài li u này (r t có th đã đư c d ch sang ti ng Vi t). R t ti c ngư i d ch chưa đ c cu n sách ti ng Vi t nào v Linux do đó không th gi i thi u v i b n đ c. T t nhiên n u b n có k t n i Internet (bây gi không còn quá xa x ) và m t chút ti ng Anh thì có th tìm đư c câu tr l i cho m i câu h i c a mình. Tôi xin đưa ra m t s đ a ch sau làm bư c kh i đ u cho b n đ c trong bi n thông tin vô b b n này.

Các trang ti ng Vi t
1. http://vnoss.org – trang web dành cho ngư i dùng ng d ng mã ngu n m (MNM) Vi t Nam. Có nhi u thông tin v Linux, tài li u v Linux, di n đàn cho phép b n đ t câu h i c a mình. Trang web do bác Nguy n Đ i Quý đang s ng và làm vi c t i B qu n lý. 2. http://vnoss.net – tin t c v Linux và MNM. 3. http://vnlinux.org – đây là trang web dành cho nhóm ngư i dùng Linux Vi t Nam (vietlug). B n s tìm th y nhi u thông tin có ích đây và có th đăng ký tham gia nhóm thư vietlug đ đ t câu h i. Trang này do anh Larry Nguy n, m t Vi t Ki u M , qu n lý.

58

Kh i đ ng Linux l n đ u 4. http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=linux:tailieutiengviet – trên trang này có t ng h p t t c nh ng tài li u ti ng Vi t v Linux, r t có th b n s tìm th y tài li u v đ tài mình c n tìm hi u trên trang này. 5. http://kde-vi.org – trang web c a nhóm d ch giao di n KDE sang ti ng Vi t.

Các trang ti ng Anh
1. http://www.linux.com 2. http://www.linux.org 3. http://www.linux.org.uk – Trang web Linux c a Châu Âu. Do Allan Cox m t trong các nhà phát tri n Linux h tr . 4. http://www.tldp.org – Trang web chính ch a tài li u v Linux. R t nhi u tài li u bao g m HOWTO, FAQ, sách. . . 5. http://freshmeat.net/ – Thông báo hàng ngày v nh ng chương trình ng d ng m i ra dành cho Linux. Kho ph n m m kh ng l cho Linux. 6. http://www.li.org – T ch c Linux International. 7. http://www.linuxstart.com 8. http://oreilly.linux.co – 9. http://www.linuxplanet.com 10. http://www.kde.org – Trang ch c a môi trư ng làm vi c KDE. 11. http://www.gnu.org – Các ng d ng dành cho Linux, trong đó n i ti ng nh t là trình so n th o Emacs (GNU’s Not UNIX). 12. http://slashdot.org – Nh ng tin t c m i nh t v công ngh máy tính trong đó có Linux. Có các bài báo và l i bình c a ngư i đ c (không qua ki m duy t). 13. http://www.linuxtoday.com – Danh sách dài nh ng tin t c, thông báo qu ng cáo và các thông tin khác. Xem trang này b n s bi t ph n l n nh ng s ki n trong th gi i Linux. 14. http://www.lwn.net – Tin t c hàng tu n v Linux. Thông tin chia thành t ng h ng m c: thông tin chung, thương m i, thông tin v nhân Linux, công c phát tri n chương trình m i, chương trình cho Linux, v.v. . . N u b n mu n tin tư ng r ng Linux phát tri n r t nhanh và mu n nh n tr giúp c a các công ty thương m i l n thì nh t đ nh ph i thăm trang này. Tin t c trên tu n báo này đư c ban biên t p chú thích r t t t. 15. http://www.linuxnewbie.org – Trang web t t cho nh ng ngư i dùng m i. đây b n s tìm th y r t nhi u tài li u.

3.6 Tr giúp khi dùng Linux

59

16. http://www.linuxjournal.com – t p chí Linux. Thư ng đăng nh ng bài báo v nhi u đ tài. 17. http://www.linuxgazette.com – t báo Linux này s thú v đ i v i c ngư i dùng m i và ngư i dùng có kinh nghi m. 18. http://www.linuxfocus.org – T p chí phi thương m i toàn c u. 19. http://www.linuxworld.com – M t trang web t t có r t nhi u bài báo hay. 20. http://www.linux-mag.com – Linux Magazin, m t t t p chí r t thú v . 21. http://www.penguinmagazine.com. T t nhiên đây không ph i là danh sách đ y đ nh ng trang web nói v Linux. Nh ng trang nói trên ch là đi m kh i đ u đ t đó b n s tìm đư c nh ng trang web khác trong bi n thông tin Internet. Đi đ n đâu là ph thu c vào ý mu n c a b n. N u có v n đ trong lúc cài đ t, thì hãy h i d ch v khách hàng c a phân ph i đĩa. N u b n mua đĩa c a m t công ty chuyên môn thì s có đ a ch liên l c c a d ch v này. N u b n mua đĩa ghi l i ho c t ghi đĩa t t p tin ISO nh n đư c qua Internet thì r t có th l i cài đ t là do khi ghi đĩa gây ra. Hãy s d ng h p thư đi n t . B n nên đăng ký v i m t vài nhóm thư chung (mailing list) nào đó, ví d mailto:vietlug-users@userforge.net. Cách đăng ký còn ph thu c vào t ng nhóm thư (nói chính xác hơn là ph thu c vào máy ch đi u khi n nhóm thư này). Nhưng hi n nay thư ng có hai cách đăng ký: g i thư đ n m t đ a ch xác đ nh đ yêu c u, đăng ký qua giao di n web. Thông tin này b n có th tìm th y trên trang web gi i thi u v nhóm thư chung. Tuy nhiên b n c n bi t là đ đ c đư c t t c thư chung thì c n r t nhi u th i gian, và còn ph i đ c r t nhi u thư c a nh ng ngư i dùng m i khác (ví d “Console là gì?”), ho c th m chí có c nh ng lá thư “ng ng n” (ví d “Hôm nay dùng Debian th t vui”) và t t nhiên là ph i đ c c nh ng thư tr l i cho nh ng câu h i này c a nh ng ai bi t m t chút gì đó. Do đó n u mu n b n có th xem kho lưu tr nh ng lá thư này b ng trình duy t, r t có th đã có câu tr l i cho câu h i c a b n đó. Và như v y b n không c n ph i đăng ký cũng như vi t thư vào nhóm thư chung n a. T t nhiên n u không tìm th y thì đ ng ng i ng n đ t câu h i. Ngư i dùng Linux h t s c vui lòng tr l i thư c a b n. B o đ m là b n s nh n đư c câu tr l i, n u không hi u thì còn có th yêu c u gi i thích thêm. Khi đ t câu h i có liên quan đ n h th ng Linux c a b n, c n luôn luôn thêm vào thư c a mình càng nhi u chi ti t càng t t (nhưng đ ng thêm thông tin th a) bao g m: tên c a b n phân ph i (Debian, SuSE, Fedora, hay m t cái nào khác), phiên b n nhân, có v n đ v i ph n c ng nào (phiên b n, dòng ch ghi trên m ch đi n t ), thông báo nào hi n ra khi có v n đ . Đ ng đòi h i ngư i dùng khác g i câu tr l i th ng đ n đ a ch c a b n, “vi t thư vào nhóm thư chung là t th hi n, vi t thư đi n t cũng là s h tr k thu t. Vi t thư thì mi n phí, nhưng s h tr k thu t thì không”. Xin hãy luôn nh đi u đó!

đã đ n lúc làm quen v i m t trong nh ng thành ph n chính và quan tr ng c a Linux – đó là h th ng t p tin. h th ng t p tin cơ b n c a Linux đ n th i đi m hi n nay. H th ng t p tin – là c u trúc nh đó nhân c a h đi u hành có th cung c p cho ngư i dùng và các ti n trình tài nguyên c a h th ng d ng b nh lâu dài trên các đĩa lưu1 thông tin: đĩa c ng. đĩa t .Chương 4 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Bây gi b n đã bi t cách kh i đ ng và d ng h th ng Linux. 4. T phía m t trư c này ngư i dùng th y h th ng t p tin là m t c u trúc lôgíc c a các thư m c và t p tin. v. Làm sao đ ngư i dùng có th làm vi c v i t p tin đó là công vi c c a h th ng t p tin. quay v phía chính b n thân đĩa lưu t o thành m t vùng bên trong c a h th ng t p tin đ i v i ngư i dùng. Vì đây th c hi n các cơ ch ghi t p tin lên các đĩa lưu khác nhau. T phía c a HĐH thì t p tin là m t chu i liên t c các byte v i chi u dài xác đ nh. . th c hi n vi c truy c p (ch n thông tin c n thi t) và nhi u thao tác khác. Còn có nh ng h th ng t p tin khác nhưng chúng ta s đ c p đ n chúng mu n hơn. M t này c a h th ng t p tin có c u trúc không đơn gi n chút nào. M t còn l i s dành cho m t chương sách sau. DVD. H đi u hành không quan tâm đ n đ nh d ng bên trong c a t p tin. 1 M t s tác gi thích dùng thu t ng “v t ch a” đây. M t còn l i. Mà thông tin trên m i HĐH đư c lưu d ng t p tin trên các đĩa lưu. ngư i dùng thư ng không c n quan tâm đ n. Vì th .1 T p tin và tên c a chúng Máy tính ch là công c đ làm vi c v i thông tin không hơn không kém. có hai m t. đ i v i ngư i dùng thì h th ng t p tin là m t c u trúc lôgíc c a các thư m c và t p tin. chúng ta t m g i là m t sau. Trong chương hi n t i chúng ta s xem xét m t quay v phía ngư i dùng c a h th ng t p tin. M i h th ng t p tin. . . Tuy nhiên còn có nhi u ký t n a có ý nghĩa đ c bi t trong h v shell và do đó không nên dùng đ đ t tên t p tin.v. chúng ta t m g i nó là m t trư c. gi ng như m t cái đĩa ăn. mà ngư i dùng không th y. Tên t p tin trong Linux có th dài 255 ký t bao g m b t kỳ ký t nào tr ký t có mã b ng 0 và ký t d u g ch chéo (/). C n nói thêm là chúng ta s xem xét m t h th ng t p tin c th ext3fs. M t m t c a nó luôn quay v phía ngư i dùng (hay nói chính xác hơn là quay v phía ng d ng). CD. Nhưng nó c n đ t cho t p tin m t cái tên nào đó đ ngư i dùng (hay nói đúng hơn là chương trình ng d ng) có th làm vi c v i t p tin.

Khi này khái ni m ph n m r ng t p tin (thư ng dùng trong DOS) không còn có ý nghĩa gì.tar. Vì th l4u-0. Đi u này lúc đ u có th gây khó khăn cho ngư i dùng Windows nhưng sau khi quen thì b n s th y nó th t s có ích.gz có th n m trong cùng m t thư m c và là tên c a các t p tin khác nhau.gz dùng đ ký hi u các t p tin nén2 ). Đi u này cũng đúng đ i v i tên t p tin. Đ c thêm ls(1) đ bi t chi ti t. t c là ph i l p l i d u này hai l n). t c là có th thêm chúng vào tên t p tin (thư m c) n u đưa tên vào trong d u ngo c kép ho c dùng d u g ch chéo ngư c đ b đi ý nghĩa đ c bi t c a chúng. Ví d : [user]$ mkdir \\mot\&hai s t o thư m c \mot&hai. Trong Linux ngư i dùng thư ng đ t nhi u d u ch m trong tên c a t p tin.3 Như đã nói chương trư c trong Linux có phân bi t các ký t vi t hoa và vi t thư ng. Trên Linux các t p tin chương trình và t p tin bình thư ng không phân bi t theo ph n m r ng c a tên (trong DOS t p tin chương trình có ph n m r ng exe) mà theo các d u hi u khác. > < ‘ d u cách 61 N u tên t p tin ch a m t trong nh ng ký t này (không khuyên dùng nhưng v n có th ) thì trư c nó ph i đ t m t d u g ch chéo ngư c (\) (đi u này v n đúng trong trư ng h p có chính b n thân d u g ch chéo ngư c. Đ i v i d u ch m thì không ph i như v y. Tuy nhiên t t nh t là không s d ng nh ng ký t này k c d u cách trong tên t p tin và thư m c.tar.tar. D u ch m có ý nghĩa đ c bi t trong tên t p tin. “hai” và “ba”.gz.1 T p tin và tên c a chúng Đó là nh ng ký t sau: ! @ # $ & ~ % * ( ) [ ] { } ’ " \ : .2. Tuy nhiên n u nhìn t phía h đi u hành và h th ng t p tin thì không ph i 2 3 thư ng g i theo ti ng lóng là tarball.4.gz và L4U-0. l nh ls không hi n th nh ng t p tin như v y. Làm tương t như v y đ i v i nh ng ký t khác. thì t p tin này s là n (thu c tính hidden) đ i v i m t s câu l nh. ví d xvnkb-0. đ t o thư m c có tên “mot hai ba” chúng ta c n dùng câu l nh sau: [user]$ mkdir "mot hai ba" vì câu l nh [user]$ mkdir mot hai ba s t o ba thư m c: “mot”. ví d . chúng ta s đ c p đ n sau.9. qu bóng tar Nhưng l nh ls -a s hi n th . Còn có th đ t tên t p tin ho c thư m c v i nh ng ký t nói trên vào d u ng c kép.tar. N u nó là d u ch m đ u tiên trong tên. m c dù v n dùng ph n cu i cùng c a tên t p tin sau d u ch m đ làm ký hi u v các d ng t p tin đ c bi t (. Ví d .9.2.9. Chúng ta đã quen v i vi c t p tin đư c xác đ nh hoàn toàn theo tên c a nó. .2. b i vì có th gây ra v n đ cho m t s ng d ng khi c n s d ng nh ng t p tin như v y và c khi di chuy n nh ng t p tin đó lên h th ng t p tin khác.

thông tin v d ng t p tin và nhi u thông tin khác. V n đ ch m i t p tin trong Linux có m t “ch s ký hi u” (index descriptor) tương ng. Vì th các t p tin còn đư c đ t thêm m t tên thân thi n v i ngư i dùng và hơn th n a còn đư c nhóm vào các thư m c. chúng ta s nói k hơn v ký t này ngay sau đây.pdf đ thay cho đư ng d n dài hơn projects/l4u/l4u-0.9. nhưng bây gi cũng c n đ c p đ n m t chút v ch s “inode”. Bây gi có th dùng ~/l4u.tex N u b n dùng SuSE Linux thì có th nh p vào l nh ll. hay còn g i là “inode” (t m th i chưa có thu t ng ti ng Vi t chính xác nên xin đ nguyên t ti ng Anh).pdf users 3069 2006-09-06 13:52 l4u. Th m chí c khi b n đ c đã xóa đi liên k t cu i cùng thì cũng không có nghĩa là đã xóa n i dung c a t p tin: n u t p tin đang đư c h th ng hay m t ng d ng nào đó s d ng. Các inode trong b ng đư c đánh s theo th t . Đ có th thêm tên khác cho t p tin ho c thư m c (t o liên k t c ng). Khi b n đ c xóa m t t p tin có nhi u tên (liên k t c ng) thì trên th c t ch xóa đi m t liên k t (mà b n ch ra trên dòng l nh xóa).pdf. Nh ng tên này còn đư c g i là liên k t “c ng” (hard link) (chúng ta s làm quen k hơn v i khái ni m liên k t và cách t o nh ng liên k t này trong chương sau). Không ph i ai cũng có kh năng nh đã ghi gì trong t p tin v i s 12081982 (nói chính xác hơn là ch có m t s r t ít ngư i có kh năng này). và chính ch s này m i là tên th c s c a t p tin trên h th ng.tex users 4096 2006-09-06 02:16 images users 82686 2006-09-06 14:32 l4u-0. chúng ta s d ng câu l nh ln d ng sau: ln tên_đã_có tên_m i Ví d : [user]$ ln projects/l4u/l4u-0.62 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs như v y. nó ch thư m c cá nhân (home directory) c a ngư i dùng.pdf ~/l4u.9. Tuy nhiên đ i v i ngư i dùng thì nh ng tên như v y th t s không thu n ti n.2. Vì th m i t p tin có th có bao nhiêu tên tùy thích.2. Ngay phía sau quy n truy c p đ n t p tin là m t s cho bi t s lư ng nh ng liên k t c ng này: [user]$ ls t ng 1280 -rw-r--r-drwxr-xr-x -rw-r--r--rw-r--r-4 -l 1 2 2 1 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 users 81409 2006-09-06 03:43 bash. Chính inode lưu t t c nh ng thông tin c n thi t cho h th ng t p tin v t p tin.9. Chi ti t v câu l nh ln b n có th đ c trong trang man c a nó. Các ch s inode n m trong m t b ng đ c bi t g i là inode table.2.pdf Ký t ∼ có ý nghĩa đ c bi t. M i đĩa lưu dù là th t s hay lôgíc thì đ u có m t b ng các ch s inode c a riêng mình. Chúng ta s g i ch s này là ch s c a t p tin. B ng này đư c t o ra trên đĩa lưu cùng lúc v i h th ng t p tin. Có th tìm ra s lư ng liên k t c ng đ n t p tin (t c là s lư ng tên c a t p tin) b ng l nh ls v i tham s -l4 . . Chúng ta s nói k v m t sau c a h th ng t p tin trong m t s chương sách s p t i. bao g m thông tin v v trí c a các ph n c a t p tin trên đĩa lưu. thì nó đư c lưu đ n lúc h th ng ( ng d ng) gi i phóng nó. Tác gi đưa ra nh ng thông tin trên ch đ nói r ng tên c a b t kỳ t p tin nào trong Linux không ph i gì khác mà chính là liên k t đ n ch s inode c a t p tin.

r t khó có th tìm đ n t p tin c n thi t. Trên Linux và UNIX nói chung ch có m t c u trúc thư m c duy nh t cho t t c các đĩa lưu. .v. phương án d ch “thư m c cá nhân” đư c ưu tiên hơn. còn t p tin – là các “lá”.2 Thư m c (Danh sách b c t b t vì không c n thi t). thì thư m c hi n th i luôn đi li n v i m i ti n trình đã ch y (trong đó có h v shell). m t h th ng Linux hoàn ch nh s có s lư ng t p tin còn l n hơn th . Ngoài thư m c hi n th i m i ngư i dùng còn có m t “thư m c nhà” (home directory.4. . Tên đ y đ c a t p tin (ho c còn g i là “đư ng d n”5 đ n t p tin) là danh sách tên c a các thư m c bao g m thư m c ch a t p tin đó và các thư m c m . Có th đưa vào thư m c g c này m t s lư ng không h n ch các thư m c n m trên các đĩa lưu khác nhau (thư ng nói là “g n h th ng t p tin” ho c “g n đĩa lưu”). v. vì th đôi khi ch y m t chương trình nào đó trong shell có th d n đ n vi c thay đ i thư m c hi n th i sau khi chương trình đó hoàn thành công vi c. b t đ u t thư m c g c “/” và k t thúc là b n thân tên c a t p tin. t c là thư m c mà ngư i dùng đang làm vi c trong đó.v. 63 4. M i thư m c (con) có th ch a các t p tin riêng l và các thư m c con c a nó. và chúng ta s dùng thu t ng này trong cu n sách l4u). .2 Thư m c N u như c u trúc t p tin không cho phép s d ng gì khác ngoài tên t p tin (t c là t t c các t p tin n m trên m t danh sách chung gi ng như các h t cát trên bãi bi n) thì th m chí c khi không có gi i h n v đ dài c a tên. K t qu là chúng ta thu đư c m t c u trúc thư m c có phân b c b t đ u t m t thư m c g c. C u trúc phân b c c a thư m c thư ng đư c minh ho b ng “cây thư m c”. . thay đ i quy n truy c p đ n chúng. . và thư m c g c duy nh t c a c u trúc này đư c ký hi u b ng d u g ch chéo “/”. Tên c a thư m c cũng đư c đ t theo nh ng quy đ nh như đ i v i tên t p tin. Đó là thư m c trong đó ngư i dùng có toàn quy n6 : có th t o và xóa các t p tin. Và nói chung ngoài c u trúc bên trong c a mình thì thư m c không khác gì so v i nh ng t p tin thông thư ng. Có m t câu l nh cho bi t tên c a thư m c hi n th i.tex là tên đ y đ c a t p tin tôi đang nh p vào trên máy c a mình. Trên MS Windows ho c DOS c u trúc thư m c như v y có trên m i đĩa (t c là chúng ta có không ph i m t “cây” mà m t “r ng” thư m c) và thư m c g c c a m i c u trúc t p tin đư c đánh d u b ng m t ch cái Latinh (và do đó đã có m t s h n ch ). v. Ghi chú: n u nói m t cách chính xác. Ví d /home/teppi82/projects/l4u/ext3fs. H v shell lưu giá tr c a “thư m c hi n th i”. Vì th mà các t p tin đư c t ch c vào các thư m c. Hãy tư ng tư ng b n có m t danh sách kho ng vài nghìn t p tin! Xin đ ng nghi ng . Trong c u trúc thư m c c a Linux nh ng thư m c cá nhân c a ngư i dùng thư ng n m trong thư m c /home và thư ng có tên trùng v i tên đăng nh p c a 5 6 đây là đư ng d n tuy t đ i Nói chính xác hơn là: có toàn quy n đ n khi nào root chưa thay đ i chúng :). các thư m c có th n m trong các thư m c khác. đó là l nh pwd. trên đó m i thư m c đó là m t nút c a “cây”. Trong đư ng d n này tên c a các thư m c con cách nhau b i d u g ch chéo “/” dùng đ ký hi u thư m c g c như đã nói trên. ví d t p tin văn b n (text file).

còn b n ghi th hai có ký hi u là hai d u ch m đơn (‘.’) và ch đ n chính b n thân thư m c này./vnoss/doc Câu l nh ls dùng đ đưa ra màn hình danh sách các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. Đư ng d n tương đ i đó là danh sách các thư m c c n ph i đi qua trong cây thư m c đ có th chuy n t thư m c hi n th i đ n thư m c khác (chúng ta g i nó là thư m c đích). . t c là n m trong m t thư m c con. thì ph c t p hơn m t chút. T c là không có các h p đ c bi t ch a các t p tin. thì c n ph i đưa cho câu l nh ls đư ng d n tuy t đ i ho c tương đ i đ n thư m c đó. thư m c cá nhân s tr thành thư m c hi n th i c a ngư i dùng này. Khi ngư i dùng vào h th ng. nhưng khi đó c n ph i nh p vào m t đư ng d n r t dài.. Ví d . thì ch c n ch y l nh: [user]$ cd .. V n đ này đư c gi i quy t như sau: m i thư m c (tr thư m c g c) có duy nh t m t thư m c m trong cây thư m c. ch có các danh sách t p tin thông thư ng xác đ nh t p tin hi n th i thu c v m t thư m c nào đó. Khái ni m đư ng d n đ y đ (tuy t đ i) đã gi i thích trên. N u như thư m c đích n m cao hơn trong c u trúc thư m c. T t nhiên trong b t kỳ trư ng h p nào cũng có th s d ng đư ng d n tuy t đ i. và không x y ra b t kỳ nào thao tác làm vi c v i t p tin c a thư m c. Chính nh ng d u hai ch m này đư c dùng đ ghi đư ng d n tương đ i. m i thư m c ch là m t t p tin bình thư ng. Ví d : [user]$ ls projects BanTin drupal-vn bashscripts fluxbox chem-tex gnomevi debian HocTap KDE-vi l4u manvi mc mrtg others SuSE syslinux Xfce vim vnlinux vnoss .64 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs ngư i dùng đó. N u ch y câu l nh ls không có tham s thì chúng ta ch th y tên c a các t p tin c a thư m c hi n th i. thì đơn gi n: ch c n ch ra thư m c con c a thư m c hi n th i. bây gi chúng ta s nói rõ hơn v khái ni m đư ng d n tương đ i.. trong đó có li t kê t t c nh ng t p tin và thư m c con c a thư m c này. N u mu n xem n i dung c a m t thư m c khác. Như đã nói trên. ./. Ví d : /home/nhimlui. C n lưu ý là trên th c t n câu l nh ls ch đưa ra n i dung c a t p tin mô t thư m c này. Tham s c a l nh này là đư ng d n đ y đ ho c đư ng d n tương đ i đ n thư m c mà b n mu n dùng làm hi n th i. đ dùng thư m c m làm thư m c hi n th i. Trong m i thư m c có hai b n ghi đ c bi t. r i t đó h xu ng thư m c vnoss/doc thì c n ch y l nh: [user]$ cd . M i ngư i dùng có th làm vi c v i thư m c c a mình b ng ký hi u ~. nó ch đ n thư m c m . t c là ngư i dùng nhimlui có th làm vi c v i thư m c /home/nhimlui/hinhanh b ng ~/hinhanh. “ch t” nào đó c a thư m c hi n th i. ho c n m hoàn toàn trên m t “cành” khác c a cây thư m c. Còn đ chuy n “leo” lên hai b c c a cây thư m c. cho đ n khi nào t i đư c thư m c đích. N u thư m c đích n m phía dư i trong c u trúc thư m c. Câu l nh cd dùng đ thay đ i thư m c hi n th i.’). M t trong s chúng có ký hi u là d u ch m (‘. sau đó thư m c con c a thư m c con (thư m c “cháu”). ho c “cháu”...

s lư ng liên k t c ng hay s lư ng tên (n u là thư m c thì ngay t đ u đã có hai liên k t như v y là . Ví d các t p tin h th ng thư ng n m trong thư m c C:\Windows. kích thư c t p tin và th i gian s a đ i cu i cùng.tex N u đưa thêm tham s -i thì trong c t đ u tiên s hi n th ch s inode c a t p tin.. N u ch y câu l nh ls v i tham s -l thì không ch có tên t p tin mà s hi n th c d li u v quy n truy c p đ n t p tin (chúng ta s nói đ n sau). Hơn n a có m t tiêu chu n xác đ nh c u trúc thư m c cho các HĐH dòng UNIX. Tiêu chu n này đư c g i là Filesystem Hierarchy Standart (FHS).tex images l4u. N u có mong mu n b n có th đ c toàn b tiêu chu n này t i đ a ch . nhưng m t s truy n th ng v n đư c tuân theo. Tham s -r đ o ngư c l i tr t t c a s p x p (c n ph i s d ng cùng v i các tham s -l ho c -t). tên nhóm s h u t p tin (xin đư c g i t t là “nhóm t p tin” m c dù t i nghĩa). do đó s này b ng s thư m c con công thêm 2).tex gioithieu.v. . . tên ch s h u t p tin.r ho c g p l i như th này: [user]$ ls -lir Chúng ta d ng mô t ng n g n v câu l nh ls đây (chi ti t v l nh này có th xem trên các trang man ho c info tương ng) và chuy n sang xem xét các thư m c chính c a c u trúc t p tin trong Linux.tex caidat. Khi dùng tham s -t vi c s p x p đư c th c hi n không theo tên mà theo th i gian s a đ i t p tin.tex ChangeLog ext3fs. v.4. C n chú ý r ng có th li t kê các tham s m t cách riêng r như th này: [user]$ ls -l -i .3 Công d ng c a các thư m c chính N u như b n đ c đã t ng dùng Windows (ví d 2000 hay XP). thì c n dùng các tham s m r ng khác c a câu l nh ls. Trong Linux cũng có m t c u trúc thư m c ki u như v y và th m chí còn nghiêm ng t hơn. 4. các chương trình thư ng đư c cài đ t vào C:\Program Files.. Tham s -u dùng đ hi n th th i gian truy c p cu i cùng thay vào ch th i gian s a đ i. Đ th y đư c nh ng thông tin chi ti t đó.3 Công d ng c a các thư m c chính 65 B n ghi v t p tin trong thư m c tương ng ngoài tên còn có r t nhi u thông tin v t p tin này. và . thì bi t r ng m c dù ngư i dùng có toàn quy n t ch c c u trúc thư m c. M t ví d minh h a khác: [user]$ ls t ng 1316 -rw-r--r--rw-rw-r--rw-r--r--rw-r--r--rw-r--r-drwxr-xr-x -rw-r--r--l 1 1 1 1 1 2 1 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 teppi82 users users users users users users users 81629 98135 783 20778 2013 4096 3267 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-09 2006-09-08 2006-09-08 2006-09-08 22:11 13:54 21:58 02:48 21:34 14:25 23:13 bash.

B n đ c có th xem qua man mknod (mknode(1)). thì nh ng t p tin trong thư m c này s đư c sao chép vào thư m c cá nhân c a ngư i dùng đó.1: C u trúc thư m c c a Linux Công d ng Thư m c này g m ch y u các chương trình. còn c t th hai li t kê m t vài (không ph i t t c ) thư m c con. chi ti t hơn b n có th đ c trong tiêu chu n FHS có trên http://www. đây có lưu r t nhi u nh ng câu l nh thư ng dùng c a Linux.conf). /etc/X11 Thư m c dành cho các t p tin c u hình c a h th ng X11 (ví d . Chúng ta s đ c p chi ti t v nh ng t p tin này và quá trình kh i đ ng nói riêng trong m t vài chương s p t i. M t ph n các t p tin c u hình có th n m trong các thư m c con c a /usr. Chúng ta s nói đ n nh ng t p tin này ngay sau trong m t ph n riêng. /etc Thư m c này và các thư m c con c a nó lưu ph n l n nh ng d li u c n cho quá trình kh i đ ng ban đ u c a h th ng và lưu nh ng t p tin c u hình chính. Ví d .pathname. /etc/sysconfig Thư m c lưu m t vài (không ph i t t c ) t p tin c u hình h th ng.com/fhs/. ph n l n trong s chúng c n cho h th ng trong th i gian kh i đ ng (ho c trong ch đ m t ngư i dùng khi b o trì h th ng). /etc/rc. /home Thông thư ng trong thư m c này là các thư m c cá nhân c a ngư i dùng (tr root). Thư m c /etc không đư c lưu các t p tin chương trình (c n đ t chúng trong /bin ho c /sbin. /boot G m các t p tin c đ nh c n cho kh i đ ng h th ng. và t p tin ngư i dùng passwd. B ng 4. Thư m c /bin 7 do đó m t s nhà qu n tr không t đ ng g n phân vùng /boot vào trong quá trình kh i đ ng.1 dư i đây đưa ra danh sách ng n g n nh ng thư m c chính đư c t o ra trong c u trúc t p tin theo tiêu chu n nói trên.com/fhs/. Dư i đây chúng ta s xem xét công d ng c a m t vài(!) thư m c con c a thư m c /etc. Các b n phân ph i Linux l n đ u tuân theo tiêu chu n này. trong /etc có t p tin inittab xác đ nh c u hình kh i đ ng. Mô t trong b ng này là h t s c ng n g n.pathname. c t bên trái li t kê các thư m c con c a thư m c g c. còn c t th ba cu i cùng đưa ra mô t ng n g n v công d ng c a nh ng thư m c này. /dev Thư m c các t p tin đ c bi t ho c các t p tin thi t b ph n c ng. /etc/skel Khi t o ngư i dùng m i. . T p tin trong thư m c này ch c n trong th i gian kh i đ ng7 . trong đó có nhân (kernel).66 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs http://www.d Thư m c này lưu nh ng t p tin s d ng trong quá trình kh i đ ng h th ng. B ng 4. xorg.

route. Vì thư m c /bin ch y u lưu các t p tin th c thi (chương trình và ti n ích c a HĐH) s d ng trong quá trình kh i đ ng và do nhà qu n tr ch y. arp. halt. . Ít nh t trong thư m c này ph i có init.v. N u b n thư ng g n m t vài đĩa lưu đ ng như đĩa m m. v các thi t b tính.v. Các t p tin đ c bi t c a thư m c này s d ng đ nh n và g i d li u đ n nhân. v. DVD. Đây là h th ng t p tin o. reboot. fsck. . Trong trư ng h p ngư c l i thì cùng m t mã l p l i nhi u l n trong các chương trình khác nhau.*. Đây là thư m c cá nhân c a ngư i dùng cao c p root. Tuy nhiên không nên xóa nh ng t p tin trong thư m c này. flash.4. fdisk. Thư m c này s d ng đ ph c h i h th ng t p tin b ng l nh fsck. b t kỳ th i đi m này ngư i dùng root cũng có th xóa t p tin kh i thư m c này mà không làm nh hư ng l n đ n ngư i dùng khác. swapon. Trong tiêu chu n FHS có nói r ng c n đ c trong thư m c này nh ng t p tin th c thi s s d ng sau khi g n thành công h th ng t p tin /usr. như v y cho phép gi m kích thư c mã chương trình n m trong b nh .*. ifconfig. shutdown. Th m chí n u trên h th ng không có trình biên d ch C nào. Đây là đi m g n h th ng t p tin proc cung c p thông tin v các ti n trình đang ch y. Nh ng thư vi n này ch n p vào b nh khi có nhu c u th c hi n hàm nào đó. Chi ti t b n có th đ c trong man 5 proc. tr khi khi b n bi t r ng t p tin ho c nhóm t p tin nào đó đang gây nh hư ng đ n công vi c c a h th ng. CD. Thư m c dành cho các t p tin t m th i. H th ng s t đ ng d n d p thư m c này theo đ nh kỳ. N u trên máy tính có đ ng th i Linux và Windows (DOS) thì thư m c này thư ng dùng đ g n các h th ng t p tin FAT.3 Công d ng c a các thư m c chính Thư m c /lib 67 /lost+found /mnt /tmp /root /sbin /proc Công d ng Thư m c này lưu các thư vi n chia s c a các hàm mà trình biên d ch C và các môđun (các driver thi t b ) c n.v. . swapoff. Hãy chú ý là thư m c này không n m cùng ch v i thư m c cá nhân c a nh ng ngư i dùng khác (trong /home). đĩa c ng ngoài. vì th không nên lưu đây nh ng t p tin mà b n có th s c n đ n. mkfs. N u fsck tìm ra t p tin mà không xác đ nh đư c thư m c m thì nó s đưa t p tin đó vào thư m c /lost+found. Đây là đi m g n (mount) nh ng h th ng t p tin g n t m th i. Vì thư m c m b m t. vì chúng đư c nhi u chương trình s d ng. thì có th t o trong thư m c này các thư m c con cho t ng đĩa lưu. thì các thư vi n chia s v n c n thi t. nên t p tin s nh n đư c tên trùng v i ch s inode c a nó. mkswap. . . v nhân.

• /usr/local/man – các trang tr giúp man. • /usr/local/lib – thư vi n và t p tin c a các chương trình và h th ng n i b . m t s chương trình không th g i tr c ti p. /usr/lib/X11 – nơi thư ng dùng đ đ t các t p tin có liên quan đ n X Window và các t p tin c u hình c a h th ng X Window. Dù trong trư ng h p nào cũng đ ng s a nh ng t p tin trong thư m c này. Các chương trình (ti n ích và ng d ng) thư ng đư c ngư i dùng bình thư ng s d ng. Ngư i dùng c n có ít nh t là quy n đ c đ i v i thư m c này. • /usr/local/src – mã ngu n c a các chương trình. đây thư ng lưu nh ng chương trình /usr/bin /usr/include /usr/local • /usr/local/doc – các tài li u đi kèm v i chương trình ng d ng.68 Thư m c /usr Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Công d ng Thư m c này r t l n và c u trúc c a nó nhìn chung l p l i c u trúc c a thư m c g c. các thư vi n đ ng (dynamic library). vì chúng đã đư c các nhà phát tri n h th ng ki m duy t k càng (không l b n bi t v h th ng t t hơn các nhà phát tri n). /usr/bin/X11 là nơi thư ng dùng đ lưu các chương trình ch y trên X Window. Thư m c con này lưu mã ngu n c a các thư vi n tiêu chu n c a ngôn ng C. Các h th ng ph c t p (ví d Debian Linux) có th có các thư m c con c a mình trong thư m c này. • /usr/local/sbin – các chương trình dành cho nhà qu n tr . Trong các thư m c con c a /usr là t t c các ng d ng chính. Phân vùng ho c đĩa đó thư ng g n ch đ c và trên đĩa (phân vùng) là các t p tin c u hình cũng như t p tin th c thi dùng chung. đây thư ng đ t các chương trình và các thư m c con (n i b ) ch dành cho máy tính này. Và đây cũng thư ng là liên k t đ n /usr/X11R6/bin. các ti n ích h th ng và c các t p tin thêm vào (t p tin d ng include). . ng d ng. Theo tiêu chu n FHS thì nên dành cho thư m c này m t phân vùng riêng ho c đ t hoàn toàn trên đĩa s d ng chung trong m ng. các t p tin tài li u. /usr/sbin /usr/lib Thư m c này g m các chương trình th c thi dành cho nhà qu n tr và không s d ng trong th i gian kh i đ ng. Trên Linux đó thư ng là liên k t m m đ n thư m c /usr/X11R6/lib/X11. bao g m: • /usr/local/bin. Trong thư m c này là các thư vi n object c a các chương trình con.

Nh ng thư m c sau ho c liên k t m m sau ph i có trong /usr/share: man (các trang tr giúp man). Thông thư ng đây là liên k t m m đ n /var/tmp. ví d i386.3 Công d ng c a các thư m c chính Thư m c /usr/share 69 Công d ng Thư m c này dùng cho t t c các t p tin d li u dùng chung và có quy n truy c p là ch đ c. /usr/src /usr/tmp /usr/X11R6 Mã ngu n c a các thành ph n khác nhau c a Linux: nhân. • /usr/share/man – các trang tr giúp man. Các t p tin thu c v h th ng X Window. /var Trong thư m c này là các t p tin lưu các d li u bi n đ i (variable). ng d ng c a h • /usr/X11R6/lib – các t p tin và thư vi n có liên quan đ n X-Window. Nh ng d li u này xác đ nh c u hình c a m t s chương trình trong l n ch y sau ho c là nh ng thông tin lưu t m th i s s d ng sau. Thư ng dùng đ chia s gi a các ki n trúc khác nhau c a HĐH. . ng d ng. spool. Tiêu chu n FHS khuyên dùng thư m c con cho m i chương trình. /var/adm /var/lock /var/log .v. và PPC có th dùng chung m t thư m c /usr/share n m trên m t phân vùng ho c đĩa chia s trên m ng. khóa locking. M i ph n c a man n m trong m t thư m c con riêng trong thư m c này. C n chú ý là thư m c này không dùng đ chia s gi a các HĐH khác nhau ho c gi a các phiên b n khác nhau c a cùng m t HĐH. v. Dung lư ng thông tin trong thư m c này có th thay đ i trong m t kho ng l n. Chúng ta xem xét m t vài thư m c con c a thư m c này: • /usr/share/dict – các danh sách t (word list) c a ti ng Anh dùng cho các chương trình ki m tra chính t như ispell. . . Alpha. • /usr/X11R6/bin – các chương trình th ng này. Lưu các thông tin v tài kho n và thông tin chu n đoán dành cho nhà qu n tr . các t p tin t m th i. Các t p tin b n ghi (log). . misc (nh ng gi li u tùy theo ki n trúc khác nhau). Các t p tin đi u khi n h th ng dùng đ d tr tài nguyên. • /usr/share/misc (đã nói trên).4. vì thư m c gi các t p tin như b n ghi (log). M t nơi n a đ lưu các t p tin t m th i.

Chúng ta s làm quen v i chúng trong ph n này. bàn phím. môđem. Nh v y có th dùng khái ni m t p tin cho các thi t b và các đ i tư ng khác. ví d : • /var/spool/at – các công vi c mà at đã ch y. thì h th ng th c hi n thao tác ghi vào t p tin /dev/tty1.v. T p tin đư c đ t vào hàng đ t c a các chương trình khác nhau. Trong t t c các trư ng h p này s d ng cùng m t phương pháp d a trên ý tư ng chu i các byte. Ví d . nh ng thành ph n sau cũng đư c Linux coi là t p tin: • các t p tin thi t b • các ng (kênh) có tên (named pipe) • các socket (t v i nghĩa như t chim) • các liên k t m m (symlinks). 4.1 Các t p tin thi t b Như đã nói. ) đ u là các t p tin. /var/spool 4. S khác nhau gi a hai d ng này n m cách đ c và ghi . tháo r i.70 Thư m c /var/run Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Công d ng Các t p tin bi n đ i trong th i gian th c hi n các chương trình khác nhau. vì có th th c hi n ghi d li u vào t p tin. Như đã nói. chuy n d li u lên các thi t b và trao đ i d li u gi a các ti n trình b ng cách tương t như nhau. /var/tmp Các t p tin t m th i. máy scan. • /var/spool/cron – t p tin c a h th ng Verb+cron+. đ i v i Linux thì t t c các thi t b k t n i vào máy tính ( c ng. T p tin trong thư m c này thư ng đư c d n s ch trong th i gian kh i đ ng Linux. máy in. . • /var/spool/lpd — t p tin trong hàng đ i in. Có hai d ng thi t b : ký t (hay còn g i là các thi t b trao đ i theo byte) và kh i (trao đ i theo kh i). v. Đi u này đơn gi n hoá s t ch c và trao đ i các d li u. . terminal. Nh ng trên Linux còn có m t vài d ng t p tin n a. đ i v i h đi u hành thì t p tin ch là m t chu i các byte liên t c. Do đó ngoài các t p tin thông thư ng và thư m c. n u c n đưa ra màn hình terminal th nh t thông tin nào đó.4 D ng t p tin Trong các ph n trư c chúng ta đã xem xét hai d ng t p tin đó là t p tin thông thư ng và các thư m c. Chúng lưu thông tin v s ti n trình (PID) và ghi thông tin hi n gh i (utmp). • /var/spool/mail – t p tin thùng thư c a ngư i dùng. • /var/spool/uucp – t p tin c a h th ng uucp.4. chu t.

Nh ng ngư i vi t script thư ng chuy n nh ng thông báo không c n thi t vào thi t b này. t c là trong trư ng h p này t p tin có c b ng 0. thì b n s th y m t lư ng kh ng l nh ng t p tin thi t b . /dev/ttS0 tương ng v i COM1 trong DOS. Trên Linux nh ng t p tin này h tr các terminal o (hãy nh l i chương trư c). Ví d thi t b d ng này là terminal. /dev/sd c ng v i giao di n SCSI. N u s d ng /dev/null làm thi t b nh p vào. /dev/ttS T p tin h tr làm vi c v i các c ng k t ti p nhau (các c ng COM). N u nhìn vào thư m c /dev (t c là chuy n vào thư m c đó b ng l nh cd r i ch y ls).2: Nh ng t p tin thi t b chính T p tin Ý nghĩa /dev/console Console h th ng t c là màn hình và bàn phím k t n i t i máy tính. /dev/ttS1 tương ng v i COM2. /dev/pty Các t p tin h tr terminal gi . thì s thu đư c m t chu i các s 0. t c là đĩa Primary Master. tb t là tb ts . còn s nh cho bi t c n ph i làm vi c v i thi c th nào c a d ng này. /dev/fd Các t p tin đĩa m m. B ng 4. /dev/tty Các t p tin h tr terminal c a ngư i dùng. /dev/null Thi t b này có th g i là “l đen”.4. Thi t b /dev/hda1 tương ng v i phân vùng đ u tiên c a đĩa c ng đ u tiên. Tên g i v n đư c lưu k t khi k t n i teletype vào các h th ng UNIX làm terminal. /dev/cua Các t p tin cho môđem. trao đ i thông tin v i đĩa ch có th theo t ng kh i. Nh ng driver này ho c n m trong nhân ho c n m riêng d ng môđun và có th g n vào nhân sau. Ví d các c ng. Đ i v i các t p tin thi t b . đĩa /dev/hda. th hai là /dev/fd1. T t c nh ng gì ghi vào /dev/null s m t vĩnh vi n. S d ng cho các k t n i t xa qua telnet. Không th đ c t đĩa c ng và ghi lên đó t ng byte. M i d ng thi t b có th có m t vài t p tin thi t b . đ u tiên là /dev/fd0. Còn thông tin đư c đ c và ghi vào các thi t b kh i theo các kh i. Ph n l n nh ng t p tin như v y đã đư c t o s n t trư c và n m trong thư m c dev. câu l nh ls -l cho bi l n và s nh đã nói thay vì kích thư c c a t p tin. /dev/hd Các c ng v i giao di n IDE.4 D ng t p tin 71 thông tin vào các thi t b . Vì th các t p tin thi thư ng có hai s : l n (major) và nh (minor). Trao đ i d li u v i các thi t b trên Linux do các driver thi t b đ m nhi m.2 cho bi t nh ng t p tin thư ng dùng nh t. Đ trao đ i v i các ph n khác c a h đi u hành m i driver t o ra m t giao di n liên l c có v ngoài gi ng như t p tin. Các thi t b ký t trao đ i thông tin theo t ng ký t (theo t ng byte) trong ch đ chu i các byte. S l n c a thi t b cho nhân bi t p tin này thu c v driver nào. B ng 4.

Trong trư ng h p ngư c l i c n t o ra m t ng có tên. cho phép chúng giao ti p mà không ch u nh hư ng c a các ti n trình khác. Vì v y ch dùng liên k t c ng nh ng nơi không c n bi t s khác nhau. Nói chung socket và s trao đ i qua socket đóng vai trò h t s c quan tr ng trên t t c các h th ng UNIX. 4. do đó đưa ra c hai trư ng h p có th g p. đư ng ng).4. nhưng nh ng ti n trình không tham gia vào k t n i hi n th i không th th c hi n b t kỳ thao tác đ c hay ghi nào lên t p tin socket. Sau khi đã t o ra k t n i. R t khó phân bi t tên đ u tiên c a t p tin và nh ng liên k t c ng đư c t o ra sau đó. ví d b ng chương trình mkfifo.2 Các ng có tên (pipes) Còn có m t d ng t p tin thi t b n a đó là các ng có tên. Trong s nh ng h th ng s d ng socket c n k đ n X Window. thì t p tin v n còn đư c lưu trên đĩa cho đ n khi v n còn ít nh t m t tên. 8 thu t ng này v n chưa đư c th ng nh t. T p tin d ng này ch y u dùng đ t ch c trao đ i d li u gi a các chương trình khác nhau (pipe d ch t ti ng Anh sang là ng. M t ti n trình có th đ c t t c nh ng gì mà m t ti n trình khác đ t vào ng.72 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. Khi này b n thân t p tin ng ch tham gia vào s kh i đ u trao đ i d li u. N u t p tin ban đ u b xóa. Đi m đ c bi t c a liên k t c ng là nó ch th ng đ n ch s inode. Liên k t c ng ch là m t tên khác cho t p tin ban đ u. ho c th m chí trên m t máy tính khác.4 Liên k t m m Trong ph n v tên t p tin chương trư c chúng ta đã nói r ng t p tin trong Linux có th có vài tên hay liên k t c ng. M t trong nh ng ng d ng c a liên k t c ng đó là ngăn ch n kh năng xóa t p tin m t cách vô tình. N u b n đ c xóa m t trong s nh ng t p tin này (nói đúng hơn là m t trong s nh ng tên này).3 Các socket Socket đó là k t n i gi a các ti n trình. Nó đư c ghi trong mô t inode c a t p tin đó. và do đó liên k t c ng ch có th dùng cho t p tin c a cùng m t h th ng t p tin. liên k t m m có th ch đ n nh ng t p tin n m trong h th ng t p tin khác. h th ng in và h th ng syslog. thì trao đ i đư c th c hi n mà không c n đ n socket: d li u do nhân chuy n tr c ti p t chương trình này đ n chương trình khác. nhưng chúng là nh ng t p tin khác – nh ng t p tin liên k t m m. N u có hai ti n trình đư c sinh ra t cùng m t ti n trình m trao đ i thông tin (thư ng x y ra). Nh ng liên k t này cũng có th coi là tên ph cho t p tin. . t c là trên cùng m t phân vùng (đĩa lưu). 4. ví d trên nh ng đĩa lưu đ ng.4. ng là phương ti n h t s c thu n ti n và s d ng r ng rãi đ trao đ i thông tin gi a các ti n trình. Nhưng trên Linux còn có m t d ng liên k t khác g i là (liên k t tư ng trưng8 ). thì ng có th không có tên. M c dù nh ng ti n trình khác có th th y các t p tin socket. hay b đ m FIFO (First In – First Out). Khác v i liên k t c ng. trong đó có Linux: socket là khái ni m then ch t c a TCP/IP và như v y là d a trên socket đã xây d ng toàn b Internet.4. Sau khi t o liên k t c ng không th phân bi t đâu là tên t p tin còn đâu là liên k t. Tuy nhiên t phía h th ng t p tin socket th c t không khác các ng có tên: đó ch là các đi m cho phép n i các chương trình v i nhau.

pdf. và Linux cho phép m t ngư i dùng có th n m trong m t ho c nhi u nhóm. mà “..” (liên k t đ n thư m c m ) trong tên t p tin ch đ n. Như b n đã bi t trong Linux m i ngư i dùng có m t tên riêng không l p l i dùng đ đăng nh p vào h th ng. Cơ s c a cơ ch quy đ nh quy n truy c p đó là tên ngư i dùng và tên nhóm c a ngư i dùng.9. b i vì v trí c a liên k t m m có th thay đ i. Đ t o liên k t m m c n s d ng câu l nh ln đã nói đ n và thêm vào tùy ch n -s: [user]$ ln -s tên_t p_tin tên_liên_k t Ví d : [user]$ ln -s projects/l4u/l4u-0. Cũng như v y đ i v i chính b n thân liên k t m m. thì s th y nh ng thay đ i này khi xem t p tin qua tên khác. Vì th n u b n đ c thay đ i t p tin qua m t tên nào đó c a nó. và hi n th i v n còn đư c s d ng đ gi i quy t bài toán này. Và bây gi n u xem danh sách t p tin trong thư m c b ng câu l nh ls -l. Hãy s d ng liên k t m m trong nh ng trư ng h p b n mu n tránh s l m l n mà liên k t c ng có th gây ra. Thành viên c a các nhóm khác nhau có th có quy n truy c p khác nhau đ n t p tin. .9. thì trong danh sách s có m t dòng như sau: lrwxrwxrwx 1 teppi82 users 20 2006-09-10 06:39 l4u.4.2. Ngoài ra. đó sau tên t p tin c a liên k t là m t mũi tên → ch đ n t p tin ban đ u.” luôn luôn là thư m c m c a thư m c hi n th i. ho c khi t p tin n m trên m t h th ng t p tin khác. Cơ ch quy đ nh truy c p đư c phát tri n cho h th ng UNIX vào nh ng năm 70 c a th k trư c r t đơn gi n nhưng có hi u qu đ n n i đã đư c s d ng hơn 30 năm. trên h th ng còn có các nhóm ngư i dùng.pdf -> projects/l4u/l4u-0.pdf ~/l4u. 4. Vi c t o b t kỳ m t liên k t nào cũng gi ng như sao chép t p tin. T o và xóa các nhóm là công vi c c a ngư i dùng cao c p root. nhưng khác ch là tên ban đ u c a t p tin cũng như liên k t cùng ch đ n m t t p tin th c s trên đĩa. thì có th di chuy n thư m c mot đi đâu tùy thích.2. Nhưng khi t o liên k t m m.pdf Hãy chú ý đ n ký t đ u tiên c a dòng này. liên k t m m khi đó v n làm vi c đúng. nó cho chúng ta bi t t p tin là m t liên k t m m.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c B i vì Linux là h đi u hành nhi u ngư i dùng. N u b n t o trong thư m c mot m t liên k t m m ch đ n m t thư m c khác.pdf Sau khi th c hi n câu l nh này trong thư m c cá nhân c a tôi xu t hi n t p tin l4u.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c 73 thì liên k t m m tuy không b xóa nhưng tr thành vô giá tr . T t nhiên đi u này có th th y rõ trong ph n cu i (ph n tên t p tin). nên yêu c u quy đ nh truy c p đ n các t p tin và thư m c là m t trong nh ng yêu c u thi t y u nh t mà h đi u hành ph i gi i quy t. ví d nhóm các nhà qu n tr có quy n nhi u hơn so v i nhóm các nhà l p trình.. hãy h n ch s d ng “. và root có th thay đ i thành ph n c a m t nhóm nào đó.

Có th thay đ i ch và nhóm s h u trong quá trình làm vi c sau này b ng hai câu l nh chown và chgrp (chúng ta s đ c p k hơn v hai l nh này ngay sau đây). Nhóm th nh t ch g m m t ký t xác đ nh d ng t p tin (m t trong b n d ng đã nêu ph n trên). [user]$ ls -l /bin/bash -rwxr-xr-x 1 root root 501804 2006-04-23 05:46 /bin/bash Như b n đ c th y. Nó có th là m t trong s nh ng ký t sau: • – (g ch ngang) – t p tin thông thư ng • d – thư m c • b – t p tin thi t b kh i • c – t p tin thi t b ký t • s – socket • p – ng có tên (pipe) • l – liên k t m m (symbolic link). Trong ví d c a chúng ta quy n truy c p c a ch s h u là rwx. nhóm s h u t p tin và cho nh ng ngư i dùng khác. Nói chính xác hơn là ngư i dùng mà ti n trình t o t p tin đã ch y dư i tên h . Nhân ti n. Cùng lúc v i ch s h u. Quy n truy c p và thông tin v d ng t p tin trên các h th ng UNIX đư c lưu trong mô t inode d ng c u trúc 2 byte (16 bit). Thay b t kỳ ký t nào trong s nh ng ký t này b ng d u g ch ngang có nghĩa là ngư i dùng b tư c m t quy n tương ng. Đi u này là t t nhiên vì máy tính ch làm vi c d a trên các bit ch không ph i d a trên các ký t r. trong trư ng h p này ch s h u là ngư i dùng root. Sau ký t xác đ nh d ng t p tin là ba nhóm.74 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs Trong mô t inode c a m i t p tin có ghi tên c a ch và nhóm s h u t p tin. m i nhóm g m ba ký t xác đ nh quy n truy c p tương ng cho ch s h u. . Nhưng bây gi trên dòng này chúng ta s quan tâm hơn đ n vùng đ u tiên. w. Bây gi hãy th c hi n m t l n n a câu l nh ls -l. Cũng trong ví d trên chúng ta th y. Ngày t đ u khi t o t p tin ch c a nó là ngư i dùng đã t o ra nó. vùng xác đ nh d ng t p tin và quy n truy c p đ n nó. Vùng này trong ví d trên là chu i các ký t t m th i chưa nói lên đi u gì “-rwxr-xr-x”. nhưng có thêm m t tham s n a đó là tên c a m t t p tin c th nào đó. nhóm s h u – root. có nghĩa là h không th s a t p tin và nói chung là không th thay đ i t p tin b ng cách nào đó. có nghĩa là ch s h u root có quy n đ c (r). Ví d t p tin chương trình c a h v bash /bin/bash. tên c a nhóm s h u cũng đư c ghi vào theo thông tin tên nhóm c a ti n trình t o t p tin. Nh ng ký t này có th t m chia thành b n nhóm. ghi vào t p tin (w) và ch y t p tin này (x). t t c nh ng ngư i dùng khác (k c nh ng ngư i dùng c a nhóm root) b tư c m t quy n ghi vào t p tin này. hãy chú ý kh năng này c a câu l nh ls -l – hi n th thông tin v m t t p tin c th nào đó ch không ph i t t c các t p tin trong thư m c m t lúc.

ph n m r ng c a t p tin đây không có liên quan gì. Quy n đ c đ i v i thư m c thì h t s c d hi u. Ba bit ti p theo xác đ nh các tính ch t đ c bi t c a t p tin th c thi (chúng ta s nói đ n m t chút sau). Quy n th c thi (tôi thích dùng thu t ng quy n g i) có nghĩa là b n đ c có th n p t p tin vào b nh và th ch y mã này gi ng như trư ng h p chương trình. thì t c là có th xem n i dung c a thư m c (có th nói khác là xem danh sách t p tin trong thư m c). n u không có quy n ghi w vào t p tin này. w. . Quy n đ c r t p tin có nghĩa là ngư i dùng có th xem n i dung t p tin b ng các chương trình xem khác nhau. B n th y không. x nói trên đư c dùng đ xác đ nh quy n truy c p đ n thư m c. T t nhiên n u trên th c t t p tin không ph i là chương trình (ho c các script shell. m i nhóm 3 bit. 9 bit này chia thành ba nhóm. Quy n g i đ i v i thư m c có hơi khó hi u m t chút. ví d more. Như v y là chúng ta đã bi t đư c trên Linux nh ng t p tin nào là có th th c thi. Hơn n a còn c n ph i cho ngư i dùng “quy n g i” đ i v i t t c các thư m c n m trư c thư m c này trong cây thư . Quy n ghi cũng d hi u. B n bit trong s 16 bit này đư c dùng cho b n ghi v d ng t p tin. perl.4. ba bit cu i cùng – quy n c a nh ng ngư i dùng còn l i (t c là t t c nh ng ngư i dùng. . N u b n đ c là ch s h u thư m c và mu n cho nh ng ngư i dùng khác quy n xem m t t p tin nào đó trong thư m c c a mình thì c n ph i cho h quy n truy c p (chuy n) vào thư m c này. Khi này n u bit tương ng có giá tr b ng “1”. Cho nên n u ngư i dùng có quy n đ c thư m c. t t c đ u do tính ch t “th c thi” đ t ra. ba bit ti p theo – quy n c a nhóm s h u. ngư i dùng có th t o và xóa các t p tin trong thư m c. w ho c x). n u chúng ta nh r ng thư m c cũng ch là t p tin lưu danh sách các t p tin khác trong thư m c đó. Nhưng khi so n th o b n s không th lưu nh ng thay đ i trong t p tin lên đĩa. d ng ch cái thì “1” đư c thay th b ng các ch cái tương ng (r. nhưng ngư c l i n u t p tin là chương trình mà không có quy n g i thì cũng không th ch y chương trình đó. t c là cho nh ng ngư i dùng khác “quy n g i” (th c thi) thư m c. Ví d . N u v n th c hi n câu l nh ls -l nhưng tham s không ph i là tên t p tin mà là tên thư m c thì chúng ta s th y thư m c cũng có quy n truy c p và cũng v n nh ng ch cái r. tr ch s h u và nhóm s h u t p tin). Và cu i cùng 9 bit cu i cùng xác đ nh quy n truy c p đ n t p tin. ho c b ng các trình so n th o văn b n. Ba bit đ u tiên xác đ nh quy n c a ch s h u. . và khác v i các HĐH c a Microsoft không ph i ai cũng có quy n g i t p tin. “quy n ghi” và “quy n g i” có thay đ i m t chút. Khi có quy n này.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c 75 x. thì có quy n đó. n u th c hi n câu l nh: [user]$ ls -l /usr thì s th y dòng tương ng v i thư m c share như sau: drwxr-xr-x 128 root root 4096 2006-09-07 02:20 share T t nhiên là đ i v i thư m c thì ý nghĩa c a các khái ni m “quy n đ c”. ) thì không th g i t p tin. còn n u b ng “0” thì quy n đó b tư c m t. còn “0” th hi n d ng d u g ch ngang. Trong trư ng h p này quy n g i ch quy n chuy n vào thư m c này. t c là thêm vào ho c xóa kh i thư m c dòng lưu thông tin v m t t p tin nào đó và các liên k t tương ng.

thì th m chí h th ng không ki m tra quy n có th có nhóm s h u và nh ng ngư i dùng khác mà đưa ra luôn thông báo l i không th th chieejn đư c hành đ ng yêu c u (d ng “Permission denied”). Đ ng ng c nhiên khi ch s h u l i không có t t c m i quy n. Có hai cách s d ng l nh này. Khi dùng cách th nh t b n ph i ch ra rõ ràng thêm quy n nào cho ai ho c tư c quy n nào và c a ai như sau: [user]$ chmod wXp tên_t p_tin Trong đó. Đ u tiên h th ng ki m tra xem tên ngư i dùng có trùng v i tên ch s h u t p tin hay không. nhóm và nh ng ngư i dùng còn l i. Sau khi đ c đo n trên có th th y “quy n đ c” thư m c là th a thãi vì không cho ra tính năng gì m i so v i “quy n g i”. nhưng s không th y đó b t kỳ m t t p tin nào khi ch y l nh ls (có th th y rõ hơn n u b n s d ng chương trình Midnight Commander). thì quy n c a h đư c xác đ nh b ng nhóm tính ch t th ba (nhóm dành cho nh ng ngư i dùng còn l i). ch ký t w ph i đ t m t trong các ký t sau: • u – ch s h u • g – nhóm s h u g • o – nh ng ngư i dùng còn l i • a – t t c bao g m ch s h u. N u có thì kh năng truy c p đ n t p tin đư c xác đ nh b ng quy n truy c p c a nhóm. N u ngư i dùng không ph i là ch s h u và cũng không n m trong nhóm s h u. thì b n có th chuy n sang thư m c con b ng l nh cd. vì s không th y b t kỳ danh sách và t p tin thư m c nào (trư ng h p này gi ng như khi chúng ta đi trong màn đêm không th y đư ng. và không chú ý đ n các quy n c a ch s h u và nh ng ngư i dùng còn l i. Tuy nhiên v n có s khác nhau gi a hai quy n này. thì s đư c cho phép th c hi n thao tác tương ng. N u có quy n truy c p đó. Chính vì v y mà theo m c đ nh t t c các thư m c có đ t quy n g i cho ch s h u cũng như nhóm và nh ng ngư i dùng khác.76 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs m c. N u tên ngư i dùng không trùng v i tên ch s h u thì h th ng ki m tra xem ngư i dùng này có n m trong nhóm s h u hay không. tr ch s h u và nh ng ngư i dùng n m trong nhóm s h u. nhưng c n ph i nh tên c a thư m c con này. n u không s ph i ph c h i l i nó trư c khi có th đ c các t p tin. Như v y nhóm tính ch t th ba trong quy n truy c p là dành cho t t m i ngư i dùng. N u ch s h u không có quy n nào đó. ch nh hư ng đi). Đ thay đ i quy n truy c p t i t p tin ngư i ta s d ng l nh chmod (change mode). N u hai tên này trùng nhau (t c là ch s h u đang dùng t p tin c a mình). thì ki m tra xem ch s h u có các quy n truy c p tương ng (đ c. N u có quy n truy c p t i m t thư m c con nào đó c a thư m c này. Và t t nhiên n u mu n ngăn ch n truy c p vào thư m c thì ch c n b đi quy n chuy n vào thư m c (r) c a t t c ngư i dùng (k c nhóm s h u). ch X là m t trong các ký t sau: . N u ch đưa ra quy n g i. Cơ ch ki m tra quy n ngư i dùng khi s d ng t p tin như sau. thì ngư i dùng có th vào thư m c. ngư i dùng root có th tư c b m t s quy n c a ch s h u t p tin. ghi và g i) không. Đ ng tư c b quy n này c a chính b n thân mình.

Chúng ta c n đ t ba s này phía sau tên l nh và phía trư c tham s th hai (tên t p tin). Sau khi thu đư c ba giá tr s (cho ch s h u. N u không ch ra ai đư c thêm quy n truy c p. nhóm s h u và nh ng ngư i dùng còn l i). [user]$ chmod ugo+rwx tên_t p_tin [user]$ chmod a+rwx tên_t p_tin cho m i ngư i dùng quy n đ c. g i). ch p là m t trong nh ng ký t sau: • r – quy n đ c • w – quy n ghi • x – quy n g i (quy n th c hi n. nhưng l i thư ng xuyên đư c các nhà qu n tr cũng như ngư i dùng có kinh nghi m dùng.5 Quy n truy c p đ n t p tin và thư m c • + – thêm quy n • – – tư c b quy n • = – dùng quy n ch ra thay cho quy n đã có. ghi và g i (th c hi n).go=x tên_t p_tin 77 cho ch s h u có t t c m i quy n (đ c. Sau đây là m t s ví d s d ng câu l nh chmod: [user]$ chmod a+x tên_t p_tin thêm quy n g i t p tin tên_t p_tin cho m i ngư i dùng c a h th ng. Ví d . ghi. thì dùng l nh sau: . Ký t r đư c mã hóa b ng s 4. x – s 1. [user]$ chmod go-rw tên_t p_tin tư c b quy n đ c và ghi c a m i ngư i dùng tr ch s h u t p tin. cho nhóm s h u quy n đ c và ghi (4+2=6) và nh ng ngư i dùng còn l i quy n g i (1=1). Đ xác đ nh quy n c a ngư i dùng c n c ng các s tương ng l i v i nhau. w – s 2. t c là có th dùng l nh: [user]$ chmod +x tên_t p_tin đ thay cho [user]$ chmod a+x tên_t p_tin Phương án s d ng th hai c a câu l nh chmod có khó hi u hơn m t chút trong th i gian đ u s d ng Linux.4. n u c n cho ch s h u m i quy n (4+2+1=7). nh ng ngư i dùng còn l i ch có quy n g i (th c hi n). Nó d a trên mã hóa quy n truy c p d ng s . chúng ta đưa ba s này vào dùng làm tham s cho l nh chmod. [user]$ chmod u=rwx. thì s áp d ng cho t t c m i ngư i dùng.

Đi u này cho phép gi i quy t m t s v n đ khó th c hi n. Bit này ch h th ng bi t sau khi d ng chương trình c n lưu l i nó trong b nh . không trùng l p. Trong mô t inode. trong đa s trư ng h p là /etc/shadow) mà ch s h u là ngư i dùng cao c p root. Chúng ta s dùng thu t ng “bit lưu chương trình” vì đúng v i ng c nh này hơn. Ý nghĩa c a bit này như sau. thì chương trình này nh n đư c nh ng quy n truy c p đ n t p tin và thư m c c a ngư i dùng đã ch y nó. Thông thư ng. T t nhiên là trong chương trình passwd đã có mã đ ngư i dùng ch đư c phép thay đ i m t dòng trong t p tin này – dòng tài kho n c a ngư i dùng đó. Tính ch t đ u tiên đó là “bit thay đ i ID9 ngư i dùng”. M t tính ch t n a c a t p tin th c thi đó là “bit dính” (chính xác hơn là “bit lưu chương trình”) hay thu t ng ti ng Anh là “sticky bit”.78 [user]$ chmod 761 tên_t p_tin Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs N u b n bi t v mã đôi c a h cơ s tám. Ngư i dùng cao c p root có th đ t “bit thay đ i ID ngư i dùng” b ng l nh: [root]# chmod +s tên_t p_tin Tương t như v y chúng ta có “bit thay đ i ID nhóm”. Ví d : Identificator. ID c a ngư i dùng là duy nh t. N u s d ng phương án xác đ nh tính ch t d ng s c a l nh chmod. thì hi u r ng nh ng s đ ng sau tên l nh không ph i gì khác mà chính là b n ghi h cơ s tám c a 9 bit xác đ nh quy n truy c p cho ch s h u. Ch có ch s h u t p tin ho c ngư i dùng cao c p m i có kh năng thay đ i quy n truy c p b ng câu l nh chmod. Do đó chương trình thay đ i m t kh u passwd đư c ch y v i quy n root và nh n đư c quy n ghi vào t p tin /etc/passwd. Trên nh ng máy “top model” (high end) hi n đ i thì r t hi m khi s d ng. 9 . m i ngư i dùng có m t ID d ng s như v y. vì trong trư ng h p này s ti t ki m đư c th i gian n p chương trình vào b nh m i l n ch y. khi ngư i dùng g i th c hi n m t chương trình nào đó. và root là ch s h u t p tin chương trình này. nhóm s h u và nh ng ngư i dùng còn l i. Đ k t thúc bài h c v quy n truy c p đ n t p tin c n nói thêm v nh ng tính ch t khác có th g p c a t p tin mà cũng xác đ nh b ng l nh chmod. thì chương trình nh n đư c quy n truy c p đ n t p tin và thư m c c a ch s h u t p tin chương trình. Ví d ID c a ngư i dùng cao c p root là 0. N u như có đ t “bit thay đ i ID ngư i dùng”. ph n c u trúc 2 byte xác đ nh tính ch t t p tin. thì ch s h u (không ph i root) ph i là thành viên c a nhóm đó. R t thu n ti n khi đ t bit này cho nh ng chương trình thư ng g i. Vì th chương trình n u do ngư i dùng ch y s không th th c hi n l nh ghi vào t p tin này. Ví d đi n hình nh t là câu l nh thay đ i m t kh u passwd. Có nghĩa là ngư i dùng không th thay đ i m t kh u c a mình. Đ có th thay đ i quy n c a nhóm s h u. Bit này ch c n thi t trên nh ng máy cũ. Đó là nh ng tính ch t cho các t p tin th c thi. Nhưng t p tin /usr/bin/passwd có “bit thay đ i ID ngư i dùng”. T t c m t kh u đư c lưu trong t p tin /etc/passwd (ho c m t t p tin mã hóa nào khác. thì giá tr c a ba tính ch t v a nói ph i n m trư c nh ng s xác đ nh quy n truy c p (t c là s đ u tiên trong dãy 4 s xác đ nh t t c các tính ch t c a t p tin). Như v y bit này còn có th g i là “bit thay đ i ID ch s h u ti n trình”. Ý nghĩa c a bit này cũng gi ng như trên nhưng ch thay th “ngư i dùng” b ng “nhóm”. chúng chi m các v trí 5 – 7 ngay sau mã cho bi t d ng t p tin.

Lúc này n u ch s h u có quy n g i t p tin thì ký t x đư c thay th b ng ch cái s nh . “bit thay đ i ID nhóm” và “bit lưu chương trình”). m c dù trong k t qu c a l nh ls -l không có nh ng v trí riêng đ hi n th k t qu c a ba bit (“bit thay đ i ID ngư i dùng”. thì s có thay đ i c a k t qu c a l nh ls -l trong ph n quy n truy c p (ph n đ u tiên). n u ngư c l i. N u “bit thay đ i ID ngư i dùng” b ng 1. t t nhiên là s thay th ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a nhóm s h u. M t vài ví d : [user]$ ls -l /usr/bin/passwd /usr/bin/write -rwsr-xr-x 1 root shadow 72836 2006-05-02 12:50 /usr/bin/passwd -rwxr-sr-x 1 root tty 8936 2006-05-02 10:50 /usr/bin/write ( đây chúng ta th y có th li t kê nhi u t p tin trên dòng l nh ls -l. S thay th như v y cũng x y ra n u có đ t “bit thay đ i ID nhóm”. ln.) [user]$ touch vidu [user]$ chmod 7766 vidu [user]$ ls -l vidu -rwsrwSrwT 1 teppi82 users 0 2006-09-11 12:46 vidu 4. . N u có (nh ng) bit nào đó trong s ba bit này đư c đ t (nh n giá tr 1). b ng ký t T. cd. ls. Như v y. thì thay th x b ng ch cái S l n. đó là pwd. Trong ph n này chúng ta s xem xét m t cách ng n g n m t vài câu l nh thư ng dùng n a.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c Trong nh ng ph n trư c chúng ta đã đ c p đ n m t vài câu l nh đ làm vi c v i t p tin và thư m c. thì ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a ch s h u s đư c thay th b ng ký t s. còn ngư c l i (ví d t p tin không ph i là chương trình). N u “bit lưu chương trình” (sticky bit) b ng 1. chúng ta v n có th th y đư c nh ng thông tin này. chmod. n u nh ng ngư i dùng còn l i có quy n th c hi n t p tin.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c [root]# chmod 4775 tên_t p_tin 79 Khi này cũng v n s d ng phép c ng như đ i v i trư ng h p quy n truy c p và các tính ch t có giá tr như sau: • 4 – “bit thay đ i ID ngư i dùng” • 2 – “bit thay đ i ID nhóm” • 1 – “bit lưu chương trình” (sticky bit).4. t c là dùng nhi u t p tin làm tham s cho l nh ls. thì thay th ký t x trong ph n xác đ nh quy n truy c p c a nh ng ngư i dùng còn l i b ng ký t t.

(liên k t đ n thư m c m ). Ví d : [user]$ mkdir ~/projects/l4u/images (hãy nh l i ký hi u ∼ dùng đ ch c a ngư i dùng). thì ch s h u còn ph i là thành viên c a nhóm s s h u t p tin này. còn thay đ i nhóm s h u t p tin có th là root ho c ngư i dùng ch s h u.80 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. b n đ c c n ph i có quy n ghi vào thư m c hi n th i.3 Câu l nh cat Câu l nh cat thư ng dùng đ t o các t p tin. Tham s c a câu l nh này là tên c a thư m c mu n t o ra. (liên k t đ n chính b n thân thư m c này) và . t c là s k t h p các t p tin khác nhau vào m t: .6. nhưng khi này c n ph i ch ra đư ng d n t i đó. Ch có ngư i dùng cao c p root m i có quy n thay đ i ch s h u. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> mkdir mot/hai mkdir: cannot create directory ’mot/hai’: No such file or directory teppi82@ThinhQuyen:~> mkdir -p mot/hai teppi82@ThinhQuyen:~> ls -l mot t ng 4 drwxr-xr-x 2 teppi82 users 4096 2006-09-11 13:36 hai 4. N u chuy n k t qu làm vi c c a l nh cat vào m t t p tin nào đó thì có th t o ra b n sao c a t p tin như sau: [user]$ cat t p_tin1 > t p_tin2 Chính b n thân câu l nh cat lúc đ u đư c phát tri n đ dùng cho vi c chuy n hư ng k t qu làm vi c. Đ có quy n thay đ i nhóm.6.6. L nh cat cũng đưa ra màn hình (đ u ra) n i dung c a (các) t p tin dùng làm tham s c a nó.1 Câu l nh chown và chgrp Nh ng câu l nh này dùng đ thay đ i ch s h u và nhóm s h u t p tin.. Vì nó đư c t o ra cho s móc n i (concatenate. m c dù có th s d ng l nh touch. Có th t o ra thư m c con trong m t thư m c khác thư m c hi n th i. Đ t o ra thư m c con. Trong thư m c v a t o s t đ ng t o ra hai m c: . Cú pháp c a hai câu l nh này tương t nhau: [root]# chown tên_ngư i_dùng tên_t p_tin [root]# chgrp tên_nhóm tên_t p_tin 4.2 Câu l nh mkdir Câu l nh mkdir cho phép t o thư m c con trong thư m c hi n th i. Có th dùng các tùy ch n sau c a câu l nh mkdir: • -m mode – xác đ nh quy n (ch đ ) truy c p cho thư m c m i (ví d : -m 700) • -p – t o ra các thư m c trung gian ch ra trong đư ng d n (n u chưa có chúng). n u dùng thu t ng c a Hoá h c là “s c ng” các t p tin).

Đ sao chép thì c n có quy n đ c t p tin mu n sao chép và quy n ghi vào thư m c s sao chép đ n (“thư m c đích”). –d N u đưa ra tùy ch n này thì các liên k t m m s v n là các liên k t. N u s d ng m t t p tin đã có vào ch c a t p tin đích thì n i dung c a nó s b xóa m t. còn đ u ra s là t p tin m i: [user]$ cat > t p_tin_m i Sau khi nh p vào nh ng gì mu n nh p.3: Nh ng tùy ch n chính c a l nh cp Tùy ch n Ý nghĩa –p Gi l i th i gian s a đ i t p tin và c gi l i nh ng quy n truy c p có th gi l i.4. t c là gi l i đư c c u trúc c a thư m c b n đ u (recursive). Còn trong trư ng h p th hai thì t p tin có trong thư_m c_ngu n s đư c sao chép vào thư m c thư_m c_m i. 4. –f Ghi chèn t p tin khi sao chép mà không h i l i hay c nh báo. B ng 4. hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<D> ho c <Ctrl>+<C>. Câu l nh cp còn có m t vài tùy ch n có ích khác li t kê trong b ng 4. V l i có th s d ng câu l nh cp v i tùy ch n -i. n u không thì s sao chép t p tin (n i dung) mà liên k t này ch đ n.6. t p_tinN > t p_tin_m i 81 Và cũng chính kh năng chuy n hư ng k t qu c a câu l nh này đư c dùng đ t o các t p tin m i. N u không đưa ra tùy ch n này thì quy n truy c p c a t p tin s đư c thi t l p theo quy n c a ngư i dùng đã ch y l nh. Khi này đ u vào c a l nh cat đó là dòng d li u nh p t bàn phím (đ u vào tiêu chu n). Có th áp d ng m t trong hai d ng c a l nh này: [user]$ cp [tùy_ch n] ngu n đích [user]$ cp [tùy_ch n] thư_m c_ngu n thư_m c_m i Trong trư ng h p th nh t sao chép t p tin (ho c thư m c) ngu n vào t p tin (ho c thư m c) đích. do v y khi sao chép c n ph i c n th n.3.. và t t c nh ng gì b n đã gõ s đư c lưu l i trong t p tin t p_tin_m i. –R ho c –r N u ngu n là thư m c thì sao chép thư m c đó cùng v i t t c nh ng gì (t p tin. . R t nên dùng tùy ch n này. nhưng trong Linux có m t câu l nh chuyên dùng cho vi c này – l nh cp.4 Câu l nh cp M c dù đôi khi có th dùng câu l nh cat đ sao chép các t p tin.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c [user]$ cat t p_tin1 t p_tin2 . T t nhiên là như v y ch y u dùng cat đ t o các t p tin văn b n ng n.. thư m c con) n m trong nó. Khi đó trư c khi ghi chèn lên t p tin đã có h th ng s h i l i ngư i dùng.

sau đó xóa b n th n thư m c b ng l nh rmdir. 4. N u dùng câu l nh rm (không có tùy ch n) đ xóa thư m c thì s xu t hi n thông báo d ng “cannot remove ‘l4u’: Is a directory” (không th xóa b .5 N m t m gi Câu l nh mv u b n không c n sao chép. N u ch y l nh rm *. mv đã k trên).tldp. Có m t s cách ph h i t p tin đã xóa trên h th ng t p tin cũ ext3fs. do đó không xem xét chúng. thì s xóa t t c nh ng t p tin có trong thư m c hi n th i. Khi s d ng l nh mv cũng gi ng như khi s d ng cp. t c là di chuy n chúng trong ph m vi c a m t thư m c. N u mu n câu h i xác nh n s cho phép c a ngư i dùng xu t hi n trư c khi xóa t p tin. T t nhiên b n có th tham kh o tài li u HOWTO có trên http://www.org này trong trư ng h p kh n c p.6 Câu l nh rm và rmdir Đ xóa nh ng t p tin và thư m c không c n thi t trên Linux có các câu l nh rm (xóa t p tin) và rmdir (xóa thư m c r ng). Cú pháp c a l nh này tương như cú pháp c a cp. nhưng chúng ta là nh ng ngư i dùng m i. Các tùy ch n c a nó cũng ng như c a cp. Các thư m c con không b đ ng t i. tùy ch n này có nh ng câu l nh cp.doc *.6. th m chí c khi v a xóa xong10 .odt s không làm vi c. đ ng quy n thêm vào tùy ch n -i đ hi n ra c nh báo khi có t p tin s b ghi chèn. Hơn n a. Do đó câu l nh: [user]$ mv *.82 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs 4. mà c n di chuy n t p tin t m t thư m c này vào t thư m c khác. Đ s d ng nh ng câu l nh này. b n đ c c n có quy n ghi vào thư m c lưu nh ng t p tin ho c thư m c mu n xóa. mà còn dùng đ thay đ i tên t p tin và thư m c. thì hãy dùng tùy ch n -i (r t d nh . Vì th hãy khi hai l n trư c khi xóa gì đó và đ ng quên tùy ch n -i. Tuy nhiên có th xóa thư m c không r ng cùng v i t t c nh ng t p tin và thư m c có trong nó. Khi này quy n thay đ i chính b n thân các t p tin và thư m c là không c n thi t. và sau đó m i xóa t p tin (thư m c) ban đ u. Đ xóa c t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i c n dùng tùy ch n -r k trên.6. Ch c n đ t vào ch hai tham s tên cũ và tên m i c a t p tin như th này: [user]$ mv tên_cũ tên_m i Nhưng hãy chú ý là câu l nh mv không cho phép đ i tên m t vài t p tin cùng lúc b ng cách s d ng các m u tên. l nh này đ u tiên sao chép t p tin (hay thư c). đây là thư m c). trên Linux không có câu l nh ph c h i t p tin sau khi xóa. Theo tôi nghĩ b t kỳ ngư i dùng Linux nào cũng có th chia s v i b n c m giác b m t t p tin “ngay trư c m t”. n u s d ng câu l nh rm v i tùy ch n -r. Câu l nh mv không ch dùng đ di chuy n. Tuy nhiên c n luôn luôn nh r ng. Đ xóa thư m c thì c n xóa t t c nh ng t p tin có trong nó. thì có th s d ng câu l nh mv. 10 .

Tuy nhiên trong trư ng h p đó tìm ki m có th kéo dài r t lâu. nhưng chúng ta s không li t kê đ y đ nh ng phím này đây.6. Cú pháp chung c a câu l nh find có d ng sau: find [danh_sách_thư_m c] tiêu_chí_tìm_ki m Trong đó tham s “danh sách thư m c” xác đ nh nơi tìm ki m t p tin mong mu n. và cũng không đưa ra danh sách các tùy ch n c a l nh more. trong đó có th có các thư m c m ng . chúng ta đã nói v đi u này khi nói v h th ng tr giúp man. trong đó l nh less cho phép tìm ki m theo hai hư ng: t trên xu ng dư i và ngư c l i. cho phép s d ng các phím đi u khi n con tr (<↑>.6. Vì th cat dùng ch y u theo ch c năng chính c a nó.8 Câu l nh tìm ki m find và m u tên t p tin Còn có m t câu l nh thư ng dùng đ làm vi c v i t p tin trong Linux đó là câu l nh tìm ki m t p tin find. Ti n ích less là m t trong nh ng chương trình đư c d án GNU phát tri n. Hãy nh l i. sau đó nh p vào “string” vào dòng “/” cu i màn hình. n u không thì b n s ph i nh n phím <Space> cho đ n khi h t t p tin (ch ng may n u nó quá dài thì b n s m t r t nhi u th i gian). Nguyên nhân là n i dung c a t p tin l n s ngay l p t c ch y qua màn hình và ngư i dùng ch th y nh ng dòng cu i cùng c a t p tin. Câu l nh find có th tìm ki m t p tin theo tên. th i gian t o ho c th i gian s a đ i t p tin và theo các tiêu chí khác. 4. <→>. Bây gi b n đ c ch c n nh phím <Q> dùng đ thoát ra kh i ch đ xem c a more. Câu l nh (b l c) more đưa n i dung c a t p tin ra màn hình theo t ng trang có kích thư c b ng kích thư c màn hình (nói chính xác thì là g n b ng. Đ tìm ki m t khóa “string” (m t c m ký t nào đó) thì đ u tiên c n nh n “/” đ chuy n vào ch đ tìm ki m. t c là dùng đ “c ng” các t p tin. N u mu n ti p t c tìm ki m hãy nh n phím <N>. và có thêm m t vài s m r ng khác. vì s “l c soát” t t các thư m c k c nh ng h th ng t p tin g n vào. thì s hi n th đo n văn b n tương ng sao cho dòng tìm th y n m trên cùng. Đ xem trang ti p theo c n nh n vào phím tr ng <Space> (phím dài nh t trên bàn phím hi n nay). <Home>. Đơn gi n nh t là dùng thư m c g c “/” làm nơi kh i đ u tìm ki m. <←>. <PgUp>. và ch dùng đ hi n th nh ng t p tin có dung lư ng r t nh .7 Câu l nh more và less Câu l nh cat cho phép đưa ra màn hình (đ u ra tiêu chu n) n i dung c a b t kỳ t p tin này. Nh n phím <Enter> đ đ c m t dòng ti p theo. less có t t c các ch c năng và l nh đi u khi n c a more. Các l nh more và less cho phép tìm ki m t khóa có trong t p tin đang xem. Ví d . <PgDown>) đ di chuy n trong văn b n. theo kích thư c. vì có m t dòng cu i cùng dành cho đ hi n th tr ng thái (status)). <↓>. N u tìm th y t khóa trong t p tin. tuy nhiên r t ít khi l nh cat đư c s d ng cho m c đích này. T t c các tuỳ ch n c a l nh more b n có th đ c trong trang hư ng d n man (more(1)) ho c info c a nó.4. Ngoài <Space> và <Enter> còn có m t vài phím đi u khi n khác.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 83 4. <End>. trong less có th dùng t h p phím <Shift>+<N> đ tìm ki m theo hư ng ngư c l i. ví d phím <B> đ quay l i màn hình trư c. còn đ xem n i dung c a các t p tin văn b n chúng ta dùng các l nh more và less ho c các trình so n th o khác.

“)”. câu l nh: [user]$ find . H. • “*. B n đ c có th tìm th y thông tin chi ti t hơn v “m u 11 gi a tên interval . taptin9. đây tiêu_chí_tìm_ki m có d ng “–name tên_t p_tin”./l*es’ s tìm th y trong thư m c hi n th i thư m c con l4u/images. thì tìm ki m s b t đ u t thư m c hi n th i và đi sâu vào trong các thư m c con.”). Ví d : [user]$ find /usr/bin /sbin /bin /usr/local/bin -name cp Ph n đ u c a tiêu_chí_tìm_ki m xác đ nh xem chương trình find ph i tìm cái gì. Ví d [xyz]* tương ng v i t t c nh ng tên t p tin b t đ u b ng a.txt. Trong đa s trư ng h p m u tên t p tin đư c t o ra nh các ký t đ c bi t “*” và “?”. • “.*” ch tương ng v i nh ng t p tin và thư m c có d u ch m (. • “a*p” tương ng v i anhchup và anhchep. c. đ thay th cho thư m c g c. mv). Ngoài “*” và “?” trong Linux còn s d ng các d u ngo c vuông ([]) đ t o “m u tên”. Trong Linux: • “*” tương ng v i t t c các t p tin tr nh ng t p tin n. T t c các tham s đ ng trư c tiêu_chí_tìm_ki m đư c coi là tên thư m c c n “l c soát”. 5. b.. ch tùy ch n -name có th s d ng tùy ch n -path. Ký t “?” ch thay th m t ký t b t kỳ.” ho c “!”. Trong hai d u ngo c này đ t danh sách các ký t (có th d ng kho ng11 ) có th g p. T t nhiên đây ch đưa ra nh ng thông tin th t ng n g n v “m u tên” t p tin và các ký t thay th . J. -path ’ . K.” và thư m c m “. Trong ví d này. Và b i vì m u tên t p tin không ch s d ng cho câu l nh find mà còn s d ng cùng v i nhi u câu l nh khác (bao g m c nh ng câu l nh đã nói đ n: chmod. 6. vì th taptin?. cat. mà t p tin có th n m trong. • “*a*” tương ng v i May và march.*” tương ng v i t t c nh ng t p tin n (trong đó có thư m c hi n th i “.txt. chgrp.84 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs (và chuy n gì x y ra n u t c đ đư ng truy n th p). 7. “(”. taptin2. N u không ch ra m t thư m c nào.txt s tương ng v i các tên sau (taptin1. Hãy chú ý là không có kho ng tr ng trong c hai ví d k trên. Ph n đ u này là tham s b t đ u b ng “–”. rm.) ho c cu i cùng. “. Còn *[G-K4-7] tương ng v i nh ng t p tin có tên k t thúc b ng G. Ngư i dùng thư ng th c hi n tìm ki m theo tên t p tin như ví d trên. 4. Ví d .txt. Ký t “*” s d ng đ thay th cho b t kỳ dòng ký t nào. chown. nên chúng ta c n chú ý và dành th i gian đ nghiên c u các quy đ nh s d ng và vi t “m u tên”. cp. khi đó câu l nh s tìm ki m s tương ng c a tên t p tin đ y đ bao g m c đư ng d n ch ra. I. Có th làm s kh i lư ng công vi c. n u dùng m t danh sách nh ng thư m c. ch tên c a t p tin ho c thư m c chúng ta s d ng m t “m u tên”.

odt và . n u b n đ c mu n tìm thư m c theo tên c a nó thì có th dùng l nh: [user]$ find /usr/share -name man1 -type d ho c dùng tiêu chí ph c t p: [user]$ find /usr/share \( -name man1 -and -type d \) Trong ví d sau chúng ta tìm t p tin theo tiêu chí như sau: ho c tên t p tin có “ph n m r ng” *. –mtime s _ngày Tìm t p tin đư c thay đ i l n cu i cùng trư c s _ngày ch ra. f (t p tin thư ng). –group tên Tìm t p tin thu c v nhóm ch ra.4: Tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find. Nh ng tiêu chí tìm ki m đơn gi n khác b n có th tìm th y trong trang man c a câu l nh find ho c trong tài li u LPI tutorial nói trên. ho c l (liên k t m m).odt) ho c (-name *.tex -or -name *.org (trong đó có tôi) th c hi n có trên http://vnoss.tex. Trư c d u ngo c c n đ t m t d u g ch chéo ngư c (\). t c là có th dùng m t trong hai cách ghi: (-name *. Ví d . thì coi như dùng and. or ho c phép ph đ nh (ký hi u là d u ch m than “!”). –newer m u Tìm t p tin đư c thay đ i sau khi thay đ i t p tin có trong m u.tex -and -name *.4.tex. n u b n mu n tìm t t c nh ng t p tin có “ph n m r ng”12 là . c (thi t b ký t ). –size s [c] Tìm t p tin có c b ng s kh i 512 byte (t c là b ng 512B x s ). N u ch dùng m t phép lôgíc and ho c !. ch không ph i theo kh i. ho c kích thư c t p tin nh hơn 200KB. C n nói r ng t nh ng tiêu chí đơn gi n có th t o ra nh ng tiêu chí ph c t p hơn nh các phép lôgíc and. còn sau d u ngo c c n đ t m t kho ng tr ng. Tùy ch n Giá tr –name m u_tên Tìm t p tin có tên tương ng v i m u_tên. còn phép lôgíc or và các tiêu chí ph c t p hơn thì c n d u ngo c.4. charater). d (thư m c). M t vài ví d đơn gi n c a tiêu chí tìm ki m có trong b ng 4. N u không ch ra phép lôgíc c th . N u sau s có ký t c thì có nghĩa là kích thư c đư c tính theo byte (ký t . 12 đ trong d u ngo c vì chúng ta bi t r ng trong Linux không có khái ni m ph n m r ng t p tin. Ví d .odt). tên” t p tin trong tài li u IBM LPI tutorial b n d ch ti ng Vi t do nhóm c ng tác c a vnoss. thì có th dùng tiêu chí tìm ki m như sau: (-name *. D ng t p tin đư c xác đ nh b ng m t trong các ký t sau: b (thi t b kh i). –type d ng_t p_tin Tìm t p tin d ng ch ra. thì có th b đi d u ngo c. .tex -name *. p ( ng có tên pipe). Có th s d ng k t h p như v y m t s lư ng b t kỳ các tiêu chí k c tiêu chí ph c t p. chúng ta quay tr l i v i câu l nh find và nói chi ti t hơn v nh ng kh năng có th c a tiêu chí tìm ki m. Còn bây gi sau khi đã làm quen v i “m u tên” t p tin.odt).6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 85 B ng 4.org/pub.

tex \) -or \( -size -200 \) \) Trong ví d cu i cùng này hãy chú ý r ng trư c giá tr kích thư c t p tin có d u “–”. Đ làm đư c vi c này chúng ta có th s d ng l nh split. kho ng 1. khi đó trư c khi th c hi n câu l nh cmd cho m i t p tin tìm th y h th ng s h i l i xem b n có mu n th c hi n th t không. N u không có d u “+” và d u “–” thì tìm t p tin có giá tr c a tham s b ng s đưa ra. t c là luôn luôn đư c dùng khi không ch ra thao tác nào như trong các ví d trư c đây. Và b n mu n sao chép t p tin này qua m t máy khác nhưng l i không có m t k t n i m ng. [user]$ find ~/projects -name *. Tương t d u “+” có nghĩa là c n tìm t p tin có giá tr c a tham s l n hơn s đưa ra. L y ví d b n có m t t p tin phim d ng mpg l n. Câu l nh split cho phép sao chép t p tin b ng cách chia chúng ra thành t ng ph n nh theo kích thư c đã đ nh. thì hãy dùng câu l nh sau: [user]$ find . Nói chung câu l nh cmd là m t câu l nh r t m nh. c n nói thêm r ng sau tiêu chí tìm ki m có th đưa ra ngay thao tác x lý t t c nh ng t p tin tìm th y. Và hãy c n th n khi s d ng nh ng kh năng c a câu l nh này như g i nh ng câu l nh khác đ th c hi n trên t t c nh ng t p tin tìm th y. Trong trư ng h p này s th c hi n câu l nh cmd đ i v i t t c nh ng t p tin tìm th y. Và cũng không có ghi DVD mà ch có ghi CD. Sau cmd {} là d u ch m ph y (.9 Câu l nh split Đôi khi chúng ta c n chia m t t p tin l n thành t ng ph n nh . Trong đó cmd là m t câu l nh b t kỳ nào đó c a h v shell. n u b n mu n xóa t t c nh ng t p tin trong thư m c hi n th i mà ngư i dùng không “đ ng” đ n trong vòng 365 ngày ho c lâu hơn.6. -type f -atime +365 -exec rm {} \. Tham s c a l nh này là tên c a t p tin .tex -print dùng đ đưa ra màn hình danh sách tên c a t t c nh ng t p tin tìm th y cùng v i đư ng d n đ y đ đ n t p tin. ch -exec có th dùng -ok.2GB.86 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs [user]$ find ~/projects \( \( -name *. Có nghĩa r ng c n tìm t p tin có giá tr c a tham s nh hơn s đưa ra. Do đó có th chia t p tin này thành hai ph n m i ph n nh hơn 700MB sau đó s g p chúng l i. Đương nhiên là chưa ph i t t c nh ng kh năng c a l nh này đư c li t kê ra đây. Ví d đơn gi n nh t là thao tác –print. Đ k t thúc ph n v câu l nh find này. Thao tác này đư c dùng theo m c đ nh. 4. Hãy nh r ng s thay đ i thư ng là m t chi u. Nhưng t p tin này không th n m g n trên m t CD (dung lư ng kho ng 700MB). Hãy tìm hi u trong trang tr giúp man ho c m t cu n sách dày c p nào đó v Linux. Ví d . có ích và là m t công c tìm ki m t t trong h th ng t p tin. D u này có th s d ng v i b t kỳ tham s có giá tr s nào trong tiêu chí tìm ki m c a câu l nh find.) có d u g ch chéo ngư c “\” trư c (chúng ta s hi u rõ hơn tác d ng c a d u g ch chéo ngư c trong chương ngay sau). M t ví d khác là thao tác -exec cmd {}.

‘ac’. . thì theo m c đ nh s d ng ‘x’. (không có kho ng tr ng và các d u ch m gi a ph n đ u và nh ng ch cái này). L nh này ch so sánh n i dung c a hai t p tin theo t ng byte: [user]$ cmp t p_tin1 t p_tin2 N u hai t p tin hoàn toàn trùng nhau. . Chúng ta có th chuy n hư ng báo cáo này vào m t t p tin: . v. ‘ad’. Vì th nh ng công c dùng đ so sánh t p tin là c n thi t và t t nhiên là có trong Linux. . ‘ab’. Sau -b là m t s và sau đó là m t ch cái: k (kích thư c tính theo KB) ho c m (tính theo MB). phiên b n 0. Ngoài các tham s có th thêm vào tùy ch n -b đ xác đ nh kích thư c c a các t p tin t o ra (tính theo byte). ‘xad’ v. Là vì có th sao chép t p tin m t cách d dàng.6 Các câu l nh cơ b n đ làm vi c v i t p tin và thư m c 87 ban đ u và ph n đ u (prefix) tên c a các t p tin s t o ra. t p tin nào quan tr ng hơn.v. thì l nh hoàn thành công vi c mà không đưa ra thông báo gì. còn n u chúng khác nhau thì đưa ra s th t c a dòng và byte ch có s khác nhau. Ch c n cho câu l nh này bi t tên hai t p tin mà b n mu n so sánh. N u không đưa ra tùy ch n này thì theo m c đ nh kích thư c c a t p tin thu đư c b ng 1MB. 4. .mpg Sau đó có th xóa đi các t p tin phimaa.v. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> diff ChangeLog ChangeLog2 1c1 < 11 tháng 09 năm 2006.mpg phim Sau đó dùng chương trình ghi đĩa sao chép hai t p tin thu đư c (phimaa. Đ gi i quy t bài toán đã đưa lúc đ u thì c n ch y l nh: [user]$ split -b 650m phim. r i sau đó quên luôn là t p tin nào m i hơn ho c t t hơn. T t nhiên thông tin mà l nh cmp đưa ra hơi ít đ có th quy t đ nh ch n t p tin nào trong s hai t p tin này. N u không đưa ra ph n đ u.9. ‘xac’. Cu i cùng ph c h i t p tin ban đ u b ng l nh: [user]$ cat phim* > phim. Công c đơn gi n nh t trong s này là l nh cmp (compare). Vì th còn có th s d ng câu l nh diff đ bi t đư c s khác nhau gi a hai t p tin đây là gì. Các t p tin thu đư c s có tên g m ph n đ u (prefix) này và hai ch thêm vào đ chúng không trùng nhau: ‘aa’. phiên b n 0.3 --> 18 tháng 09 năm 2006. r i đưa chúng (có nghĩa là dùng l nh cp) lên máy th hai vào m t thư m c nào đó.4. phimab) lên hai đĩa CD-R(W).10 So sánh các t p tin và l nh patch Có th b n không đ ý nhưng khi làm vi c v i máy tính công vi c so sánh n i dung c a hai t p tin khác nhau g p m t cách thư ng xuyên.9. ‘xab’.6.3 Thông báo v s khác nhau s hi n th trên màn hình (đ u ra tiêu chu n). phimab. t c là s thu đư c các t p tin ‘xaa’.

c s thu đư c t p tin xvnkb-0. n u không có trong t p tin th hai – m t ký t “>”.c > xvnkb.diff s nh hơn nhi u so v i xvnkb-0.diff teppi@ThinhQuyen:~> more ChangeLog. s ti t ki m đư c dung lư ng truy n t i qua m ng Internet n u ch g i xvnkb.2. Bài toán này là do patch gi i quy t. Có th d dàng hi u đi u này n u bi t r ng k t qu báo cáo c a diff v s khác nhau gi a hai t p tin có th s d ng cho câu l nh patch.9.9.c và xvnkb. Tuy nhiên sau khi nh n đư c t p tin *. T t nhiên là ch c n g i cho ngư i dùng nh ng thay đ i.c.9.c xvnkb-0. Đã có xvnkb-0.9. vì đã có nh ng chương trình ti n ích như Midnight Commander và các .diff thì c n ph i đưa nh ng s a đ i đã làm vào phiên b n hi n th i.2.c xvnkb.c.c.2.8.9.3 Đ đánh giá phiên b n c a m t t p tin thì thu n ti n hơn n u s d ng câu l nh sdiff.8.9.2.2.2. phân cách nhau b i các kho ng tr ng. có ch a mã ngu n c a chương trình này trên ngôn ng C.3 --> 18 tháng 09 năm 2006. Sau đó nhà phát tri n s a các l i và c p nh t chương trình r i lưu mã ngu n trong m t t p tin khác xvnkb-0. ch c n ch y l nh: [user]$ patch xvnkb-0. Mà s phát tri n c a ng d ng mã m m i là đi m chính.diff > xvnkb-0.2. Chúng ta nh r ng m t ng d ng mã m đư c phát tri n b i c m t nhóm các nhà phát tri n và c ng đ ng. Trong trư ng h p chương trình ng d ng l n thì s ti t ki m này là đánh k .8. phiên b n 0.c.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin Khi s d ng Linux r t có th b n s ít làm vi c v i ph n l n các l nh h v shell. N u m t dòng nào đó ch có trong t p tin th nh t thì nó đư c đánh d u b ng m t ký t “<”. N u hai c t có cùng s th t khác nhau. t c là k t qu báo cáo t o ra b ng l nh: [chuoi]$ diff xvnkb-0.diff.diff Như v y t t nhiên là kích thư c c a t p tin xvnkb. Thông thư ng kh năng này đư c dùng khi phân ph i b n c p nh t c a chương trình ng d ng.c. m t chương trình ng d ng nào đó đư c đưa cho ngư i dùng d ng t p tin xvnkb-0.diff.c. thì chúng s cách nhau b i m t d u g ch th ng đ ng “|”. Nhưng thư ng s d ng nh t trên các h th ng UNIX và Linux v n là câu l nh diff. M i nhà phát tri n s đóng góp đo n mã c a mình b ng chính cách này.88 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs teppi@ThinhQuyen:~> diff ChangeLog ChangeLog2 > ChangeLog.2. Tuy nhiên ti t ki m cho ngư i dùng không ph i là ng d ng chính.diff 1c1 < 11 tháng 09 năm 2006. 4.2. K t qu so sánh khi này s hi n th d ng hai c t.c.c. phiên b n 0.9. Bây gi c n đưa nh ng thay đ i đã làm đ n cho ngư i dùng.8. L y ví d đơn gi n (“m t cách ngu ng c”). Còn có câu l nh diff3 cho phép so sánh 3 t p tin m t lúc.

thì c n s d ng l nh tar v i tùy ch n f. N u mu n t o t p tin này trên đĩa c ng. lha. -r.5: Nh ng tùy ch n chính c a tar Tùy ch n Ý nghĩa -A. t c là chương trình này không nén các d li u mà ch k t h p chúng vào m t t p tin chung sau đó ghi t p tin này lên cách băng nh (tape) thư ng dùng đ lưu tr thông tin. Chúng ta s tìm th y câu tr l i cho câu h i này sau khi đ c xong hai ph n t i đây. GNOME. Và các ti n ích và môi trư ng đó giúp b n làm vi c d dàng v i các t p tin nén s nói t i. -d. Nhưng là ngư i dùng Linux th c s b n cũng nên bi t nh ng câu l nh nén và gi i nén làm vi c trong h v shell.v. cũng gi ng như samurai ph i bi t s d ng ki m v y. Nhưng truy n th ng c a Unix đó là tar và gzip và ph n l n mã ngu n (và không ch mã ngu n) c a các chương trình ng d ng đư c phân ph i d ng này. Vì th bi t cách làm vi c v i tar và gzip đó là danh d c a b t kỳ ngư i dùng Linux nào. 4. --list Đưa ra danh sách các t p tin trong kho. --concatenate Thêm t p tin vào kho đã có. --delete Xóa t p tin kh i kho (không dùng cho băng ghi). B ng 4. -u. -x. --get L y t p tin ra kh i kho (“gi i phóng”). --extract. --compare Tìm s khác nhau gi a các t p tin trong kho và trên h th ng t p tin (so sánh). Chúng s giúp b n làm vi c nhanh hơn v i nh ng t p tin nén thư ng g p trong Internet. . -t. Tên chương trình tar có nghĩa là tape archiver. pkzip. Tám tùy ch n này xác đ nh các ch c năng chính c a chương trình (xem b ng 4.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 89 môi trư ng giao di n đ ho như KDE. --append Thêm t p tin vào cu i kho. thì nh t đ nh ph i dùng . --update Ch thêm nh ng t p tin m i hơn b n sao trong kho (c p nh t kho). Phương ti n chính đ làm vi c v i các t p tin nén trong UNIX và Linux là hai chương trình tar và gzip. --diff. M c dù không ai c m b n s d ng các chương trình arj.4.1 Chương trình tar Nh ng ngư i dùng đã quen v i nh ng chương trình nén d ng winzip (đưa t t c t p tin vào m t “kho” r i sau đó nén chúng) thì có th s h i “T i sao l i c n hai chương trình?”. --create T o kho m i.7. sau đó ch ra tên t p tin. --catenate. và s th y đây không ph i là m t y u đi m c a Linux mà còn là đi m m nh n u bi t cách k t h p “nh p nhàng” hai chương trình này. . Chương trình tar có 8 tùy ch n khác v i nh ng tùy ch n còn l i ch khi ch y l nh tar thì c n ph i đưa ra m t trong s 8 tùy ch n này. N u b n làm vi c v i các t p tin kho trên đĩa ch không ph i v i băng ghi (đây là đa s trư ng h p s d ng máy tính cá nhân). -c. rar v.5).

bao g m c các ký t thay th đơn gi n như “*” và “?”. nh ng thư m c con còn l i c a projects s không đư c lưu.tar projects/* ho c th m chí còn đơn gi n hơn: [user]$ tar cf projects.* thì không ch lưu t t c các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. tùy ch n v b t bu c chương trình ph i đưa ra danh sách các t p tin đưa vào kho. Trong t p tin kho c u trúc thư m c c a projects v n đư c gi nguyên. mà ch cho bi t m t s dòng l nh c n thi t nh t đ làm vi c v i các kho t p tin. f. Nh vào tính năng này có th lưu vào kho ngay l p t c nhi u t p tin b ng m t câu l nh r t ng n. Trong ph n tên t p tin mu n lưu vào kho có th s d ng các “m u tên”. Chúng ta s th y ví d t i đây. Ví d . . Như v y s có ích hơn trong th i gian này. mà còn lưu nh ng t p tin c a thư m c m . C n chú ý là trong ví d trên n u ch “*” đ t “*./. gi s projects.tar projects Câu l nh này s t o ra kho projects.90 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs tùy ch n f. .tar trong thư m c hi n th i. . chúng ch dùng đ thêm vào các ch c năng ph c th nào đó. Kho này không ch lưu t t c nh ng t p tin có trong thư m c projects mà còn lưu t t c nh ng thư m c con c a nó cùng v i t t c nh ng t p tin n m trong chúng (chúng ta dùng thu t ng “lưu đ quy”. thì ch c n g i l nh: [user]$ tar cf projects. Đ t o m t kho t p tin tar t vài t p tin c n s d ng m t trong hai l nh sau: [user]$ tar -cf tên_kho t p_tin1 t p_tin2 [user]$ tar cf tên_kho t p_tin1 t p_tin2 trong đó tùy ch n c (t bây gi tôi s b đi d u g ch ngang “–” phía trư c tuỳ ch n) cho bi t chương trình c n t o ra (create) kho t p tin. Tôi s không đưa ra mô t t t c các tùy ch n c a l nh tar.*” thì s ch lưu nh ng t p tin n m tr c ti p trong thư m c projects và nh ng thư m c con có d u ch m trong tên (ít g p). Cũng trong ví d này n u không ch ra tên thư m c thì s lưu t t c các t p tin và thư m c con c a thư m c hi n th i. Có th li t kê các tuỳ ch n m t ch cái (c. N u ch y l nh sau: [user]$ tar cvf tên_kho . còn tuỳ ch n f cho bi t là kho này ph i đư c t o d ng t p tin có tên tên_kho phía sau tùy ch n. Đ l y (gi i phóng) t t c t p tin ra kh i kho. Bây gi b n đ c đã bi t cách t o kho t p tin. ho c “lưu toàn b c u trúc thư m c”). ) li n nhau và d u g ch ngang (–) phía trư c có th dùng nhưng không nh t thi t ph i có. c n dùng l nh: [user]$ tar xvf tên_kho Hi n th danh sách các t p tin trong kho b ng l nh: . Nh ng tùy ch n khác (tr 8 tùy ch n b t bu c k trên) là không c n thi t. Ví d . đ t o ra kho ch a t t c các t p tin c a m t thư m c con c a thư m c hi n th i.

Trư ng h p đơn gi n nh t c a l nh này trông như sau: [user]$ gzip tên_t p_tin Trên dòng l nh có th đưa ra cùng lúc vài tên ho c “m u tên” t p tin.. T t nhiên còn có nh ng ti n ích sao lưu chuyên dùng khác. nhưng như đã nói trên.7.4.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 91 [user]$ tar tvf tên_kho | less Gi i phóng m t t p tin nào đó b ng: [user]$ tar xvf tên_kho tên_t p_tin Chương trình tar là phương ti n thu n l i đ t o các b n sao lưu tr (sao lưu) c a t p tin. . hãy đ c tr giúp man c a nó ho c đ c nh ng thông tin hi n ra khi ch y tar v i tùy ch n --help 4. ch không t o m t t p tin chung. Đ gi i nén t p tin hãy dùng m t trong hai câu l nh sau: [user]$ gzip -d tên_t p_tin ho c [user]$ gunzip tên_t p_tin .2 Chương trình gzip M c dù chương trình tar t o ra kho t p tin. nó không nén kho này l i mà ch k t h p các t p tin riêng r vào m t t p tin chung. . thì v n có th sao lưu d li u quý báu c a mình lên đĩa m m b ng: [user]$ tar Mcvf /dev/fd0 thư_m c r i ph c h i thư m c b ng l nh: [user]$ tar Mxpvf /dev/fd0 Ho c đơn gi n hơn. Nhưng khi này m i t p tin s đư c nén riêng r . DVD. nhưng c khi b n đ c không bi t nh ng ti n ích này. ftp. Đ nén t p tin này l i thư ng s d ng câu l nh gzip. Ph c h i l i b ng l nh: [user]$ tar xpvf tên_kho N u có khó khăn khi s d ng l nh tar. t o m t t p tin kho ch a: [user]$ tar cvf tên_kho thư_m c r i sao chép t p tin tên_kho lên m t thi t b lưu tháo r i ho c thư m c trên m ng nào đó (CD. flash. ).

-N. --best M c đ nén m nh hơn. Bây gi chúng ta s li t kê m t vài tùy ch n có ích c a chương trình gzip vào b ng 4. --test Th (ki m tra) tính nguyên v n c a t p tin nén. --help Hi n th tr giúp ng n g n v cách s d ng chương trình.7. Nhưng đó là nh ng t p tin hoàn toàn khác nhau! Hãy s d ng l nh ls -i đ ki m tra ch s inode c a chúng. --no-name Không lưu ho c không ph c h i tên ban đ u và th i gian t o t p tin. Chúng ta có c m giác như t p tin đư c “đưa ra. --fast Nén nhanh (m c đ nén th p). Còn khi gi i nén thì t p tin nén s b xóa.6. đưa vào” m t kho. -n. -l. 4. B i vì chương trình gzip không có kh năng lưu nhi u t p tin vào trong m t t p tin.92 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs B ng 4. --license Hi n th s phiên b n và b n quy n c a chương trình. ch còn l i t p tin đã nén. Hơn n a còn có th s d ng “k t h p” hai chương trình này. T p tin ban đ u sau khi nén s b xóa. -v. ch còn l i t p tin bình thư ng. Chú ý: n u s d ng ph n sau khác “gz” thì khi gi i nén chương trình s đưa ra thông báo l i d ng “unknown suffix – ignored” (ph n sau không bi t – l đi). --version Hi n th phiên b n c a chương trình. --list Đưa ra tên t p tin n m trong t p tin nén. --recursive Nén toàn b (đ quy) thư m c. Chúng ta s xem xét v n đ này ngay sau. Theo . —-suffix Thêm ph n sau (suffix) vào tên t p tin nén.6: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình gzip Tùy ch n Ý nghĩa -h. . Kích thư c t p tin thu đư c nh hơn nhưng t t nhiên là s lâu hơn. --verbose Đưa ra các thông báo ph trong khi làm vi c. -9. Chương trình này nén m nh hơn (có m c đ nén cao hơn. -V. --quiet B đi nh ng c nh báo. --name Lưu ho c ph c h i tên ban đ u và th i gian t o t p tin. -t. t o ra các t p tin nh hơn) và làm vi c nhanh hơn.3 Chương trình bzip2 Trong th i gian g n đây ngư i dùng Linux thư ng s d ng thêm m t chương trình nén n a đ thay th cho gzip – chương trình bzip2. Các b n phân ph i Linux m i đã có cài đ t s n chương trình này. kích thư c c a nó và m c đ nén (tính theo %).suf. nên thư ng dùng gzip đ nén nh ng kho t p tin do tar t o ra. S d ng trong trư ng h p có đưa ra “m u tên” t p tin. -L. -r.suf m c đ nh s d ng ph n sau là gz. -1. -q. –S .

quy n truy c p và có th c ch s h u như t p tin ban đ u.sj -. thì kích thư c c a t p tin tăng lên kho ng 0.sj. N u t p tin này không ph i do bzip2 t o ra thì chương trình s không gi i nén mà đưa ra l i c nh báo.tar • tên_t p_tin khác thay th b ng tên_t p_tin. Khi gi i nén bzip2 s đoán tên c a t p tin s t o ra theo quy lu t sau: • tên_t p_tin.using 2. hay gi i nén m t t p tin.tar • tên_t p_tin. Ví d : [user]$ bzip2 -.sj teppi82@ThinhQuyen:~> bunzip2 2. Đi u này có th x y ra đ i v i nh ng t p tin có kích thư c nh hơn 100 byte.out Các tuỳ ch n c a bzip2 r t gi ng v i tùy ch n c a gzip nhưng không ph i t t c . Nh ng t p tin g m m t chu i ng u nhiên (random) c a các ký t .bz2 2. 4. Tôi s đưa ra m t danh sách ng n nh ng tùy ch n c n thi t nh t trong b ng 4.7. Ví d : teppi82@ThinhQuyen:~> bzip2 2 teppi82@ThinhQuyen:~> mv 2. trong đó có các t p tin nén. t c là thay th m i t p tin đưa vào dòng l nh b ng phiên b n đã nén c a t p tin đó.-tên_t p_tin Bây gi đã đ n lúc chúng ta h c cách k t h p tar v i hai câu l nh gzip và bzip2 đ làm vi c nhanh và có hi u qu hơn.4 S d ng k t h p tar v i gzip và bzip2 T t nhiên không ai ngăn c n b n s d ng riêng r các câu l nh tar v i gzip và bzip2.9.bz2 thay th b ng tên_t p_tin • tên_t p_tin.7. Hãy tư ng tư ng b n nh n đư c m t t p tin.5%. nhưng thêm vào ph n cu i là . vì cơ ch nén s d ng ph n đ u (head) có kích thư c 50 byte.tbz2 thay th b ng tên_t p_tin. nhưng s nhanh hơn n u chúng ta ch c n s d ng m t câu l nh đ có th t o ra m t t p tin nén.4.tbz thay th b ng tên_t p_tin.tar.2.7 Các câu l nh lưu tr và nén t p tin 93 Chương trình bzip2 làm vi c tương t như gzip.gz. ví d xvnkb-0. Câu l nh bunzip2 ho c bzip2 –d gi i nén t p tin ch ra. dù tham s có m t d u g ch ngang đ u. Trong m t s trư ng h p t p tin nén có th còn l n hơn theo kích thư c so v i t p tin ban đ u.bz thay th b ng tên_t p_tin • tên_t p_tin.bz2. Tham s đ ng sau hai d u g ch ngang (--) và m t kho ng tr ng đư c coi là tên t p tin. Đ gi i nén t p tin này thông thư ng b n c n dùng hai câu l nh sau ti p n i nhau: .out. Do đó có kh năng ph c h i nh ng tính ch t này c a t p tin khi gi i nén. T p tin nén có th i gian s a đ i.sj bunzip2: Can’t guess original name for 2.

gz vào tên c a t p tin thu đư c. Đ gi i nén t p tin k trên ch c n dùng m t câu l nh như sau: [user]$ tar xzvf xvnkb-0. Theo m c đ nh bzip2 không ghi chèn lên t p tin đã có trên đĩa.tar Nhưng trong s nh ng tùy ch n c a chương trình tar còn có m t tuỳ ch n đ c bi t z cho phép gi i nén t p tin b ng chương trình gzip (th c hi n vai trò c a l nh th nh t trong hai l nh k trên).gz K t qu thu đư c là hoàn toàn như trên tr m t đi m: trong trư ng h p dùng 2 câu l nh thì trên đĩa s gi l i t p tin trung gian (xvnkb-0. -k. —-license Hi n th s phiên b n và b n quy n c a chương trình.2. .2.9.tar.gz [user]$ tar xvf xvnkb-0.tar.gz. Ch nên dùng tùy ch n này trên nh ng máy tính cũ có ít b nh (8MB ho c ít hơn). --small Gi m yêu c u đ i v i dung lư ng b nh c n s d ng b ng cách gi m t c đ nén.9. --force Ghi chèn lên t p tin đã có. ngư i dùng không c n ph i gõ thêm m t l nh xoá t p tin. –V.94 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs B ng 4. —-version Gi ng như --L. -f.9. -v. --decompress B t bu c gi i nén t p tin. Do đó c n đ t tên rõ ràng cho nó cùng v i ph n đuôi .tar. M i chương trình tuỳ theo “ph n m r ng” t p tin mà quy t đ nh xem s làm gì v i t p tin đó.gz thư_m c C n chú ý r ng trong trư ng h p này chương trình s không t đ ng thêm ph n đuôi . Có l chúng ta không bao gi c n đ n tùy ch n này ho c ít nh t là hy v ng như v y. Tùy ch n -d b đi cơ ch này và b t bu c chương trình ph i gi i nén t p tin đã ch ra. --compress B t bu c nén t p tin (xem trên). --test Th (ki m tra) tính nguyên v n c a t p tin nén. --keep Gi gìn (không xóa) t p tin ban đ u khi nén ho c gi i nén. Như v y cách th hai còn có m t ưu đi m n a là không gi l i các t p tin trung gian. --verbose Đưa ra các thông báo ph trong khi làm vi c (ch có ý nghĩa chu n đoán). N u mu n ghi chèn thì hãy dùng tùy ch n này. -s.tar. [user]$ gzip -d xvnkb-0. --quiet B đi nh ng c nh báo ít ý nghĩa.tar).2. bunzip2 và bzcat ch là m t chương trình. –L. -z.9.2. Tùy ch n này c n thi t vì trên th c t bzip2. -q.7: Nh ng tùy ch n chính c a chương trình bzip2 Tùy ch n Ý nghĩa -d. -t. Vi c t o t p tin b ng cách s d ng k t h p tar và gz cũng đư c th c hi n b ng tùy ch n z: [user]$ tar czvf tên_t p_tin.

tar. Cây thư m c c a Linux đư c t o ra t nh ng “cành” riêng r tương ng v i các đĩa khác nhau.8 T o và g n các h th ng t p tin Trong nh ng ph n trư c chúng ta đã đ c p ng n g n m t s câu l nh chính đ làm vi c v i nh ng h th ng t p tin đã đ nh d ng s n. Vi c t o nh ng phân vùng như v y giúp th c hi n d dàng các thao tác như: sao lưu. chúng ta c n t o trên đĩa này h th ng t p tin. Đ có th s d ng h th ng t p tin này đ ghi các t p tin. Còn c n ph i nói thêm r ng thông thư ng đĩa c ng đư c chia thành các phân vùng. Như v y là có th nói g n h th ng t p tin ho c g n đĩa lưu cùng v i các h th ng t p tin có trên nó. T c là m i đĩa đư c đ t tương ng v i h th ng t p tin riêng.tar.bz2 và t o t p tin nén b ng: [user]$ tar cjvf tên_t p_tin. Khi chúng ta có m t đĩa lưu m i. Nói như v y vì trong UNIX (và Linux) không có khái ni m “đ nh d ng đĩa” mà s d ng khái ni m “t o h th ng t p tin”. gi i nén t p tin b ng l nh: [user]$ tar xjvf tên_t p_tin. gzip ho c bzip2 vì b n là ngư i dùng Linux! 4. Đ k t thúc ph n v nh ng chương trình làm vi c v i t p tin nén này. T c là. Nhưng h th ng t p tin g c c a nó là “h th ng t p tin m r ng” (extfs) phiên b n 2 và 3. tôi mu n nói thêm r ng.rar thì cũng đ ng v i ch y sang nh m t máy s d ng Windows đ gi i nén. Tôi ch c ch n là b n s t gi i quy t đư c v n đ .zip hay *.8 T o và g n các h th ng t p tin 95 S d ng k t h p tar và bzip2 là hoàn toàn tương t . nhưng c n dùng tùy ch n j c a tar đ thay cho tuỳ ch n z. n u “không may” b n nh n đư c m t t p tin d ng *. Còn m t đi m n a cũng c n nói đ n là Linux có th làm vi c v i nhi u d ng h th ng t p tin khác nhau. B n có th th các chương trình unzip và unrar có trên h th ng Linux c a mình. ch c n đưa vào dòng l nh tên c a t p tin. mount). h th ng t p tin ISO9660 s d ng đ ghi thông tin trên CD-ROM và . N u có gì khó khăn hãy th “unzip –help” ho c “unrar –help”. nh ng đĩa không b chia có th coi là m t phân vùng. gzip và bzip2. nh t là đ i v i nh ng đĩa m i s n xu t g n đây có dung lư ng l n t vài ch c đ n vài trăm GB.4. Vì th ti p theo chúng ta s nói v t o h th ng t p tin trên m t phân vùng. Cách s d ng nh ng l nh này h t s c đơn gi n. ví d đĩa c ng.bz2 thư_m c Tôi nghĩ r ng nh ng thông tin k trên đã đ đ làm vi c m t cách có hi u qu v i các chương trình nén tar. Bây gi chúng ta s d ng l i v n đ làm sao đ t o ra h th ng t p tin và cách thay đ i nó. thì đ u tiên c n k t n i nó và cây thư m c chung (chúng ta s d ng thu t ng “g n”. đ ng th i tăng hi u su t làm vi c và làm gi m kh năng m t thông tin do chương trình gây ra. Ngoài hai h th ng t p tin này Linux còn có th làm vi c v i các “phiên b n” khác nhau c a h th ng t p tin FAT (FAT16 và FAT32). Đ có thêm thông tin hãy tìm hi u trang tr giúp man ho c các tài li u HOWTO tương ng. xác đ nh quy n truy c p. Và đ ng quên ch t o ra các t p tin nén b ng tar. Thư ng nói là cây thư m c đư c t o thành t các h th ng t p tin riêng.

và dùng làm “thư m c g c” đ i v i h th ng t p tin g n vào (gi ng như nút n i gi a thân cây và cành cây).ext2. tên phân vùng) và đi m g n (mount point). T c là khi t o và g n các h th ng t p tin c n luôn luôn nh r ng d ng h th ng t p tin trên các đĩa lưu khác nhau có th không gi ng nhau. N u dùng chúng thì ch c n b đi ph n -t ext3 ho c -t ext2. N i dung cũ c a thư m c không b hu .96 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs các h th ng t p tin khác (k c NTFS13 ). C n chú ý là sau khi g n h th ng t p tin vào thư m c /mnt/diaC. Đ t o ra nh ng đĩa m m có th đ c trên DOS và Windows c n dùng tùy ch n -t v i giá tr vfat ho c nh ng ti n ích đ c bi t khác. Trên các b n phân ph i Linux m i còn có th s d ng các câu l nh mkfs. Ví d . Ví d h th ng t p tin có d ng ext3fs. N u chưa có hãy t o ra b ng l nh mkdir. Hãy c n th n khi vi t tên phân vùng. Trong h th ng t p tin m i s t đ ng t o ra m t thư m c v i tên lostfound+. Thư m c này đư c chương trình fsck dùng trong nh ng trư ng h p kh n c p. N u không đưa ra tùy ch n -t thì s dùng d ng h th ng t p tin m c đ nh (hi n nay là phiên b n cũ c a ext – ext2fs). Đ u tiên chúng ta s xem xét trư ng h p c n t o h th ng t p tin trên m t phân vùng nào đó (đã có) c a đĩa.ext3 và các câu l nh tương t . m t b ng các mô t inode. n u ghi nh m b n s b m t d li u. Đ b t đ u làm vi c v i h th ng t p tin m i. mà ch t m th i b gi u đi. mkfs. C n ph i có thư m c /mnt/diaC trong cây thư m c. T o h th ng t p tin d ng ext3fs có nghĩa là t o trên phân vùng này c a đĩa m t siêu kh i (superblock). Trong trư ng h p đơn gi n nh t ch c n ch y l nh sau: [root]# mkfs -t ext3 /dev/hda2 T t nhiên là c n thay th /dev/hda2 b ng tên c a phân vùng trên máy c a b n. và các kh i d li u. Th c hi n t t c nh ng vi c này b ng l nh mkfs14 . Sau khi th c hi n câu l nh mkfs. vì v y đ ng xóa nó. đ u tiên c n k t n i (g n) nó vào cây thư m c chung b ng l nh mount. thì ngư i dùng không còn truy c p đư c t i n i dung (bao g m c thông tin v ch s h u cũ và quy n truy c p t i chính b n thân thư m c) c a thư m c này n a. s t o ra h th ng t p tin d ng ext3fs trong phân vùng ch ra. câu l nh: [root]# mount /dev/hda10 /mnt/diaC s g n h th ng t p tin c a phân vùng /dev/hda10 vào thư m c /mnt/diaC. N u b n mu n t o h th ng t p tin trên đĩa m m thì c n ch y: [root]# mkfs -t ext3 /dev/fd0 Có th nói r ng chúng ta đã “đ nh d ng đĩa m m”. tuy nhiên s h tr ghi lên NTFS chưa th t hoàn h o. 14 13 . Ph i có ít nh t hai tham s cho câu l nh mount: thi t b (device. nhưng c n bi t là v i h th ng t p tin ext3fs thì b n không đ c đư c đĩa m m này trên DOS ho c Windows (n u không dùng chương trình ho c driver đ c bi t). Đi m g n là m t thư m c đã có trong cây thư m c. N i dung này s ch “quay tr l i” khi ngư i dùng b g n (unmount) h th ng t p tin ra kh i thư m c. Vì th t t nh t là dùng các thư m c r ng đã chu n b s n t trư c đ S h tr đ c đã t t. b xóa.

thì c n s d ng d ng đ y đ c a l nh mount. Trong câu l nh mount còn có th đưa ra danh sách các d ng h th ng t p tin không c n g n b ng c (flag) no. D ng đơn gi n nh t trong ví d trên c a l nh mount ch làm vi c v i đi u ki n t t c nh ng tham s còn thi u có th tìm th y trong t p tin /etc/fstab.4. hãy xem trang man c a dump. nhưng đi u đó là không nh t thi t. ext2. hpfs. như sau: [root]# mount -t d ng_httt thi t_b đư ng_d n trong đó d ng_httt xác đ nh d ng h th ng t p tin trên thi t_b (phân vùng). xia. Có th s d ng tên thi t b có trên máy (ví d /dev/hda10). N u h th ng t p tin c n đư c sao lưu thì đây ph i có s 1. Có th có các giá tr khác. • M c đ dump. vfat. ext. cũng như tên c a h th ng t p tin m ng NFS (ví d ThinhQuyen:/home/nhimlui – thư m c /home/nhimlui trên máy có tên ThinhQuyen). proc.). ext3.8 T o và g n các h th ng t p tin 97 làm “đi m g n” (vì th mà trong tiêu chu n FHS có đ c p đ n thư m c /mnt. n u không – s 0. H th ng t p tin v i giá tr nh hơn s đư c ki m tra trư c. câu l nh: 15 16 Đ ti n đ c các vùng thư ng s p cho th ng hàng. • Các tuỳ ch n g n. msdos. Kh năng này có ích trong trư ng h p s d ng câu l nh mount v i tham s -a (câu l nh mount v i tham s -a s g n t t c các h th ng t p tin li t kê trong t p tin /etc/fstab). ncpfs16 . sysv. umsdos. T p tin c u hình /etc/fstab ch y u dùng đ g n t đ ng các h th ng t p tin trong quá trình kh i đ ng Linux. Hãy xem trang man fs đ đ c mô t ng n g n v nh ng h th ng t p tin này. Theo m c đ nh là rw (đ c và ghi). M i dòng c a t p tin này ch a thông tin v m t h th ng t p tin và g m 6 vùng phân cách nhau b i các kho ng tr ng15 : • Tên thi t b (phân vùng). còn đư ng_d n xác đ nh đi m g n. hãy xem b ng 4. • Đi m g n. Ví d . nfs. Tuy nhiên trong m t s trư ng h p có th d n đ n l i. smb. nên t t hơn h t là ch ra d ng m t cách chính xác. Hi n nay Linux h tr các h th ng t p tin sau: minix. N u b ng nhau thì s ki m tra song song (t t nhiên n u có th ). Vùng này đư c chương trình sao lưu dump s d ng. Trong trư ng h p đó câu l nh mount th t xác đ nh d ng c a h th ng t p tin đang g n. • D ng h th ng t p tin. Còn có th li t kê m t s d ng phân cách nhau b i d u ph y (. • Th t ưu tiên ki m tra h th ng t p tin b ng câu l nh fsck.1). iso9660. N u không có t p tin đó (ch khi nào b n c tình ho c vô tình xóa) ho c trong t p tin không có nh ng d li u c n thi t. ch d ng h th ng t p tin trong vùng “d ng h th ng t p tin” và sau tùy ch n -t c a l nh mount có th đ t giá tr auto. . Tên đ y đ bao g m c đư ng d n c a thư m c s g n t p tin vào.

98 [root]# mount -a -t nosmb. Thông thư ng ch có ngư i dùng cao c p root m i có kh năng g n các h th ng t p tin.sync 0 0 thì b t kỳ ngư i dùng nào cũng có quy n g n h th ng t p tin trên đĩa DVD c a mình b ng câu l nh: [user]$ mount /dev/hdd ho c: [user]$ mount /media/dvd Trong b ng 4.user. N u mu n g n m t h th ng t p tin nào đó và ch cho phép đ c thì c n ch ra tùy ch n r (read only) trên dòng tương ng c a t p tin /etc/fstab (theo m c đ nh s d ng rw. nhưng n u trong vùng các tùy ch n g n có ch ra tùy ch n user. Ch có ngư i dùng đã g n h th ng t p tin và t t nhiên c ngư i dùng cao c p root m i có quy n b g n nó. DVD. không ti n trình nào đang ch y t t p tin chương trình n m trên h th ng t p tin này và trong h th ng không có ti n trình nào s d ng h th ng t p tin này. ) trên Linux có m t chút ph c t p hơn. v. thì ch c n đưa ra m t tham s : ho c tên c a thi t b (phân vùng) ho c đi m g n. . CD. Vì đ u tiên b n c n g n các đĩa này (nói chính xác là h th ng t p tin có trên đĩa) vào cây thư m c chung. T t c các tham s khác câu l nh mount s l y t t p tin /etc/fstab. Đ thay m t đĩa r i khác thì đ u tiên c n b g n (“tháo”) đĩa đã có ra r i m i g n 17 các chia s trong m ng c a Windows . B ng này n m trên đĩa d ng t p tin /etc/mtab. Ví d . more ho c b ng câu l nh mount (không có tham s ). Có th xem tr c ti p t p tin này b ng các chương trình xem t p tin (less. Ch có th b g n h th ng t p tin khi không có t p tin nào c a nó m ra. t c là đ c và ghi). n u trong t p tin /etc/fstab có dòng: /dev/hdd /media/dvd auto noauto.8 có đưa ra thêm m t vài tùy ch n có th s d ng trong câu l nh mount và trong t p tin/etc/fstab (vùng các tùy ch n g n). Tham s c a câu l nh umount là tên thi t b (phân vùng) ho c đi m g n. Trư c khi b các đĩa tháo r i (đĩa m m. Đ b t kỳ ngư i dùng nào cũng có th b g n h th ng t p tin thì trong t p tin /etc/fstab c n thay th tùy ch n user b ng tùy ch n users (trong vùng các tùy ch n g n). flash) ra kh i máy thì c n “tháo” (b g n) các h th ng t p tin có trên các đĩa tháo r i này. Thao tác này đư c th c hi n b ng câu l nh umount (không ph i unmount!). . T c là h th ng t p tin không đư c b n.v.ext Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs g n t t c các h th ng t p tin tr các d ng smb (Samba17 ) và ext Khi g n h th ng t p tin có trong /etc/fstab. Zip. thì t t c m i ngư i dùng s có kh năng g n (b g n) h th ng t p tin đó. ho c s d ng câu l nh mount v i tham s -r Câu l nh mount và umount h tr b ng các h th ng t p tin đã g n. C n nói r ng n u so v i Windows thì làm vi c v i các đĩa r i (đĩa m m.

T t nh t hãy chu n b s n cho m i đĩa r i m t “đi m g n” riêng. suid. nosuid Không cho phép dùng “bit thay đ i ID ngư i dùng” và “bit thay đ i ID nhóm”. Tùy ch n -a không t đ ng g n h th ng t p tin này. nhưng b n cũng c n bi t cách làm vi c v i các đĩa r i n u có v n đ x y ra v i các d ch v đó. nouser. async. Tuy trên các b n phân ph i m i đã có các d ch v cho phép t đ ng g n và t đ ng “tháo” các đĩa r i. ro G n h th ng t p tin ch đ đ c. dev Các thi t b kh i và thi t b ký t (byte) trong h th ng t p tin là nh ng t p tin đ c bi t. Đ i v i nh ng ngư i dùng này luôn luôn g n v i các tùy ch n noexec. nosuid. dev. noauto Ch có th t g n h th ng t p tin. m t dvd và m t flash thì hãy t o ba thư m c floppy. user Cho phép ngư i dùng bình thư ng g n h th ng t p tin. và m i ch đ c p đ n “m t trư c”. M t s b n phân ph i (Debian. ti p đĩa th hai. đ c bi t trong trư ng h p m r ng quy n truy c p (ví d thêm quy n ghi cho h th ng t p tin đã g n ch đ c).8: Nh ng tùy ch n chính c a câu l nh mount Tùy ch n Ý nghĩa async Vào/ra (ghi/đ c) c a h th ng t p tin th c hi n không đ ng b (không t c th i). Thư ng s d ng đ thay đ i các tùy ch n g n. defaults S d ng các tuỳ ch n theo m c đ nh: rw. remount Cho phép g n l i h th ng t p tin đã g n.4. openSUSE) s t o s n cho b n nh ng đi m g n này. Đây là t t c nh ng gì mà ngư i dùng Linux m i (và r t m i) c n bi t v h th ng t p tin ext3fs. nodev Không coi các thi t b kh i và thi t b ký t (byte) trong h th ng t p tin là nh ng t p tin đ c bi t. exec Cho phép th c hi n các t p tin chương trình n m trên h th ng t p tin này. sync Vào/ra (ghi/đ c) c a h th ng t p tin th c hi n đ ng b (t c th i).8 T o và g n các h th ng t p tin 99 B ng 4. Xin nh c l i là nh ng gì đã nói đây ch dành cho h th ng t p tin ext3fs (m t s thông tin v n còn đúng cho phiên b n ext2fs). nodev. nouser C m ngư i dùng bình thư ng g n h th ng t p tin. M t còn l i. ch đư c nói đ n trong chương này khi c n thi t. Chúng ta s xem xét k hơn m t sau này trong . m t sau (c u trúc bên trong). m t quay v phía ngư i dùng c a h th ng này (ch y u là c u trúc t p tin). n u b n có m t đĩa m m. exec. dvd và flash trong /mnt đ làm đi m g n cho ba thi t b c a mình. auto Có th g n h th ng b ng câu l nh mount v i tùy ch n -a. Ví d . rw G n h th ng t p tin đ đ c và ghi. auto. suid Cho phép dùng “bit thay đ i ID ngư i dùng” và “bit thay đ i ID nhóm”.

.100 Làm quen v i h th ng t p tin ext3fs m t vài chương s p t i. Còn bây gi b n đ c s chuy n sang nghiên c u thành ph n quan tr ng th 2 trong 4 thành ph n chính c a Linux – h v bash.

Nhưng m t khác. vi t b i Steve Bourne. Tuy nhiên. hay shell. tên g i “h v ” b ph n đ i r t nhi u. vì đã có giao di n đ h a. Tuy nhiên đây là m t ý ki n sai l m. 5. Đưa các tham s cho chương trình trên dòng l nh tương đương v i vi c chúng ta kéo và th cái gì đó lên bi u tư ng chương trình trong môi trư ng đ h a. cũng như qua giao di n đ h a. Và dù sao thì ch đ text c a HĐH Linux không ph i là ch đ text m t ti n trình c a MS-DOS. Trên các h th ng UNIX đ u tiên có m t chương trình. C n nói ngay r ng. Theo ý ki n c a m t s chuyên gia ngôn ng cũng như chuyên gia Linux thì nên g i chương trình này m t cách đúng hơn là “trình x lý l nh” hay “trình biên d ch l nh”. nên ngay trong ch đ text đã có kh năng làm vi c trong vài c a s . vài bi n th c a sh đư c phát tri n và làm t t hơn. Đi u này không hoàn toàn đúng. trong đó có Bourne shell — phiên b n m r ng c a sh. D . Ch y chương trình t dòng l nh c a h v tương đương v i vi c nháy (đúp) chu t lên bi u tư ng c a chương trình trong GUI. th c hi n “liên h ” v i ngư i dùng trong môi trư ng đ h a. vì trên th c t “liên h ” v i ngư i dùng đư c th c hi n b i m t chương trình đ c bi t. b t kỳ chương trình nào trong Linux có th kh i đ ng t dòng l nh c a h v (n u máy ch X đã ch y). b i vì r t nhi u công vi c có th th c hi n nhanh và thu n ti n trong ch đ này hơn là s d ng giao di n đ h a. g i là sh. Nh ng ngư i dùng Linux m i (newbie) thư ng nghĩ s ch ng bao gi làm vi c ch đ này.1 H v là gì? Chúng ta thư ng nói “ngư i dùng làm vi c v i h đi u hành”. Và đ so n th o m t t p tin văn b n không nh t thi t ph i ch y các trình so n th o l n và ch m ch p (đ c bi t trên các máy có c u hình ph n c ng th p) c a môi trư ng đ h a. Sau đó.Chương 5 Bash T t g hơn t t nư c sơn – ca dao t c ng Vi t Nam Trong ph n này chúng ta s đ c p đ n v n đ làm vi c v i Linux ch đ text. Có hai d ng c a chương trình đã đ c p . hay còn đư c g i là console ho c terminal. Nói ngoài l m t chút. vi t t t c a shell. Vì Linux là HĐH đa ti n trình.h v . đ làm vi c trong ch đ text (giao di n dòng l nh) và giao di n đ h a GUI (Graphical User Interface). m t s chương trình không th ch y GUI và ch có th th c hi n t dòng l nh. tên g i “h v ” (shell) đư c dùng cho các chương trình dùng đ biên d ch l nh trong ch đ text trên m i h th ng UNIX.

đó là nó bao g m m t ngôn ng l p trình đơn gi n. và như th bash còn có th gi i mã là “shell đư c sinh ra l n hai”. hay đư c cài đ t riêng) đ làm các thao tác cơ b n cho ngôn ng l p trình mà nó h tr . – và . còn d u ch m có giá tr đ c bi t khi nó là ký t đ u tiên trong tên t p tin (cho bi t t p tin là “ n”). 5. nh đó đưa h v tr thành m t công c m nh c a ngư i dùng. vì th dư i khi nói đ n h v . xem http: //www. Trên ti ng Anh đây là m t cách chơi ch . b t kỳ m t thu t toán nào cũng có th đư c xây d ng t hai (ba) thao tác cơ b n và m t toán t đi u ki n. (d u g ch dư i. hoán đ i v trí) các tham s l nh. Nhưng nó h tr vi c th c thi m i chương trình khác. Trư c h t đó là vi c s d ng chúng trong tên t p tin và thư m c. đ ra). Tuy nhiên các ký t _. Đ ng th i cho phép đưa các tham s cũng như k t qu làm vi c c a m t chương trình t i các chương trình khác hay t i ngư i dùng. b n đ c nên bi t các t h p phím chính. vì t Bourne đ c gi ng v i t borne (sinh ra. Đây cũng là s c m nh và là m t trong các ch c năng chính c a h v . Trư c khi b t đ u ph n này. Trong toán h c t lâu đã đư c ch ng minh r ng.) và g ch chéo (/) có giá tr đ c bi t. ch y chúng đ n vi c t ch c d li u đ u vào/đ u ra.2 Các ký t đ c bi t H v bash s d ng m t vài ký t t b 256 ký t ASCII cho các m c đính riêng.102 Bash án GNU (d án phát tri n chương trình ng d ng c a Stallman. Trong tên t p tin ch d u ch m (.[ ] { } : . Nên nh ít nh t cách s d ng c a các (t h p) phím <Ctrl>+<C>. Nhưng trong đa s các trư ng h p không khuyên dùng các ký t v i giá tr th hai. K t qu thu đư c là m t ngôn ng l p trình m nh. T m t mình bash không th c hi n m t công vi c ng d ng nào. s d ng đ đi u khi n vi c nh p d li u trên dòng l nh. Chúng ta s xem xét chúng d n d n trong . h v ch u trách nhi m v công vi c v i các bi n môi trư ng và th c hi n m t vài bi n đ i (th . ’ " / \ > < và ký t v i mã 0. Nhưng tính ch t chính c a h v . t vi c tìm ki m chương trình đư c g i. H v cung c p các toán t đi u ki n và toán t vòng l p. <Ctrl>+<D>. ký t hàng m i (t o ra khi nh n phím <Enter>) và ký t kho ng tr ng. Vi c đưa ngay t t c ý nghĩa đ c bi t c a nh ng ký t này và các tình hu ng s d ng chúng t m th i không có ích. xin ng m hi u đó là bash. Ti p theo chúng ta s ch xem xét bash. Ph thu c vào tình hu ng các ký t đ c bi t này có th s d ng v i ý nghĩa đ c bi t c a nó hay s d ng như m t ký t thông thư ng.org/) sau đó cho ra đ i h v bash. và đây là m t ví d cho th y không ph i lúc nào chúng cũng có giá tr đ c bi t. Các ký t này bao g m: ‘ ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ .gnu. t c là “l i là h v c a Bourne”. Ký hi u g ch chéo dùng đ phân chia tên các thư m c trong đư ng d n. g ch ngang và d u ch m) thư ng đư c s d ng trong tên t p tin. tên g i c a nó đư c gi i mã ra là Bourne-again shell. <Tab> và các phím có mũi tên. ho c đ bi n đ i bi u th c. Ngoài ra. ho c đ bi u th các thao tác nào đó. Nó s d ng các ti n ích và chương trình khác (có trong thành ph n h đi u hành.

5.. ngo c đơn và d u g ch ngư c). Đ làm đư c đi u này c n s d ng ký t đ c bi t . trong ngo c đơn m t ý nghĩa đ c bi t t t c các ký t . N u như m t đo n văn b n nào đó đ t trong ngo c đơn.. gi ng như trong các văn b n. n u mu n đ t t p tin cái tên “lennon imagine” c n đưa tên đó vào d u ngo c: teppi82@teppi:~$ cp lennon_imagine ’lennon imagine’ S khác nhau trong cách s d ng ký t ’ và " đó là. command2 thì h v đ u tiên s th c hi n câu l nh command1. thì chúng ta c n đ t trư c ký t kho ng tr ng đó m t ˙ d u Ví d .3. n u nh p vào dòng l nh cái gì đó gi ng như sau: teppi82@teppi:~$ command1 . có th nói. H v . Như v y. sau đó ch y command2.3 Th c thi các câu l nh 103 các ph n sau. . M c dù ngư i dùng thư ng ch nh p trên dòng l nh t ng câu l nh m t. còn trong ngo c kép – t t c chúng ngo i tr $. . Tuy nhiên. thì t t c các ký t n m trong ngo c đơn này có giá tr như các ký t thông thư ng. Ví d . nói riêng. ch l nh hoàn thành. 5. Tr l i v i ví d s d ng kho ng tr ng trong tên t p tin trên. khôn m t ký t nào có ý nghĩa đ c bi t. sau đó l i đưa ra dòng nh p l nh và ch các hành đ ng ti p theo c a ngư i dùng. m t trong các ch c năng chính c a h v là t ch c vi c th c hi n các câu l nh mà ngư i dùng đưa vào trên dòng l nh. . N u dùng ký t này đ phân chia các câu l nh. khi c n s d ng đ n. cung c p cho ngư i dùng hai thao tác đ c bi t đ t ch c vi c đưa các câu l nh trên dòng l nh: . thì câu l nh ti p theo s đư c coi như tham s c a l nh phía trư c. Ký hi u \ (g ch chéo ngư c) có th g i là “ký hi u xóa b ý nghĩa đ c bi t” cho b t kỳ ký t đ c bi t nào. ch cho l nh đó hoàn thành. M i ký t này luôn luôn đư c s d ng trong m t c p v i b n sao c a chính nó đ đóng khung m t bi u th c nào đó. thông thư ng. .1 Thao tác . sách báo.3 Th c thi các câu l nh Như đã nói trên. n u mu n s d ng kho ng tr ng trong tên t p tin. ’ và \ (d u đô la. nhưng còn có th đưa vào dòng l nh đó ngay l p t c vài câu l nh. 3 ký hi u có ý nghĩa l n và c n đ c p đ n đ u tiên. câu l nh sau: teppi82@teppi:~$ cp lennon_imagine lennon\ imagine Các ký t ’ và " (ngo c đơn và ngo c kép) có th g i là “các ký t trích d n”. và &. và chúng s th c hi n l n lư t t câu l nh này đ n câu l nh khác.5. đ ng ngay sau \.

Các câu l nh chia thành hai lo i: n i trú (mã c a chúng có trong mã c a chính h v ) và ngo i trú (mã c a chúng n m trong m t t p tin riêng l trên đĩa). và sau đó không ch m tr tr l i dòng nh p l nh cho ngư i dùng. Chúng ta s không xem xét m t k thu t c a vi c th c hi n m t câu l nh nào đó. N u trên dòng l nh là command1 && command2. mà không đ i cho câu l nh đó hoàn thành. thì command2 s th c hi n và ch th c hi n khi tr ng thái thoát c a l nh command1 khác không.3. chuy n các tham s đã nh p trên dòng l nh vào cho câu l nh. n u dòng l nh có d ng command1 || command2. 5. nó đư c cung c p ba dòng d li u (hay còn g i là kênh): • đ u vào tiêu chu n (standard input hay stdin). . thì command2 s th c hi n và ch th c hi n trong trư ng h p tr ng thái thoát ra c a l nh command1 b ng không (0). h v ph i tìm mã (code) chương trình. nó m i quy t đ nh r ng ngư i dùng đã nh m khi nh p tên l nh.4 5. V cách thêm thư m c vào đư ng d n tìm ki m chúng ta s nói đ n dư i.3. còn bây gi chúng ta s xem xét cách h v t ch c vi c đưa d li u vào cho câu l nh đang th c hi n và vi c đưa k t qu t i cho ngư i dùng. Bư c đ u tiên . thì h v ch y câu l nh command1.tìm ki m câu l nh. n p mã đó vào b nh .104 Bash 5. Ví d . còn đ tìm các l nh ngo i trú ngư i dùng. Ch có th nói ng n g n r ng. Qua kênh này chương trình đưa ra k t qu làm vi c c a mình. theo nguyên t c.3 Thao tác && và || Các thao tác && và || là nh ng thao tác đi u khi n. thì h v s tr l i quy n đi u khi n cho ngư i dùng ngay sau khi ch y câu l nh. t c là l nh đó th c hi n thành công. Ch khi (h v ) không th tìm th y t p tin c n thi t trong các thư m c đó. ngay l p t c ch y l nh command2.1 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n Dòng d li u vào – ra Khi m t chương trình đư c th c hi n. N u đ t d u & ngay sau câu l nh. M t cách tương t . H v luôn luôn tìm th y l nh n i trú. ph i ch cho h v đư ng d n đ y đ t i t p tin tương ng. 5. mà đư c li t kê trong đư ng d n tìm ki m.2 Thao tác & Thao tác & đư c dùng đ t ch c vi c th c hi n các câu l nh trong ch đ n n sau. Tuy nhiên đ g “gánh n ng” cho ngư i dùng h v bi t cách tìm l nh ngo i trú trong các thư m c. và sau khi th c hi n xong thì theo m t cách nào đó tr l i k t qu th c hi n l nh này cho ngư i dùng hay ti n trình khác.4. n u nh p vào dòng l nh “command1 & command2 &”. Chúng ta s xem xét qua các bư c này. • đ u ra tiêu chu n (standard output hay stdout). Qua kênh này d li u đư c đưa vào cho chương trình.

5. Nói cách khác.4. hãy th c hi n câu l nh ls v i m t tham s không đúng. m i dòng ký t nh p vào s đư c hi n ra hay l n: m t l n khi gõ và l n th hai b i câu l nh cat. toàn b thông tin c a l nh hay chương trình mà ngư i dùng đã ch y. đư c đưa ra c a s terminal. Sau đó l nh này đưa ra tín hi u chuy n dòng và hoàn t t công vi c. Trong trư ng h p này. T đ u vào tiêu chu n chương trình ch có th đ c. 1 gi ng liên k t hóa h c . b i vì chúng ta cũng th y thông báo l i đó trên c a s terminal. Theo m c đ nh k t qu làm vi c c a l nh cat hư ng t i đ u ra tiêu chu n. mà đư c đưa vào làm tham s cho nó. Đ ch ng minh là l nh này theo m c đ nh ti p nh n dòng d li u nh p vào. còn đ u ra và kênh báo l i hư ng đ n terminal c a ngư i dùng. đ i v i ngư i dùng thì trong trư ng h p này kênh thông báo l i tiêu chu n không khác gì v i đ u ra tiêu chu n. dòng ký t b n v a nh p s đư c đưa t i l nh cat.5. có th chuy n hư ng thông báo đ u ra (ví d . n u không k t qu có th s khác. Lúc này câu l nh ch các ký t đ n t đ u vào tiêu chu n. 5. N u b n đ c chú ý thì có th gi i thích t i sao l i khác). hãy ch y l nh cat không có tham s .3 L nh cat Chúng ta s xem xét l nh cat đây vì l nh này thư ng làm vi c v i đ u vào và đ u ra tiêu chu n. ls đưa m t tin nh n báo l i ra kênh thông báo l i tiêu chu n. Có th ti p t c nh p các ký t . chúng ta s th y dư i. Hãy nh p b t kỳ ký t nào. và chúng cũng s xu t hi n trên màn hình. K t qu là con tr chuy n t i m t dòng m i. Tuy nhiên. ví d dùng tham s là m t tên t p tin không t n t i. Qua kênh này chương trình đưa ra thông tin v l i.2 L nh echo Câu l nh echo dùng đ chuy n t i đ u ra tiêu chu n dòng ký t . và hơn n a có v như không có gì x y ra. Đ cho th y kênh thông báo l i tiêu chu n làm vi c như th nào. vào t p tin). Tuy nhiên. t c là chương trình ngay l p t c đưa chúng t i đ u ra tiêu chu n. Làm vi c v i đ u vào và đ u ra tiêu chu n đư c minh h a t t nh t qua ví d các l nh echo và cat.4 Đ u vào/đ u ra tiêu chu n 105 • kênh thông báo l i tiêu chu n (standard error hay stderr). vì th n u b n nh n phím <Enter>.4. còn hai đ u ra và kênh thông báo l i đư c chương trình s d ng ch đ ghi. Theo m c đ nh đ u vào có liên k t1 v i bàn phím. Như v y. và t t c nh ng thông báo l i. và l nh này s l i đưa d li u ra màn hình thông qua đ u ra tiêu chu n. Hãy th th c hi n câu l nh sau: [user]$ echo ’xin chao cac ban!’ Tôi nghĩ r ng l i gi i thích s là th a thãi (ch xin hãy s d ng d u ngo c đơn. và nó s xu t hi n ngay l p t c trên màn hình. Thông thư ng bàn phím đư c c u hình đ nh p vào theo t ng dòng.

Ví d . “<” và “>>”. thì nó s đư c t o ra. Và t t nhiên chúng ta c n xem xét k hơn cơ ch này. Dư i đây là m t ví d tương ng: maikhai@fpt:/some/where$ ls -l > /home/maikhai/ls. thông thư ng đ u vào/đ u ra c a m t chương trình liên k t v i các đ u vào/đ u ra tiêu chu n.txt. m t cơ ch r t có ích c a h v . Thư ng s d ng vi c chuy n hư ng đ li u ra c a câu l nh vào t p tin.5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra.txt > /dev/tty2 thư m c hi n th i b n c n dùng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F2> đ chuy n t i c a s terminal này và đăng nh p trư c 3 2 .106 Bash N u nh n t h p phím <Ctrl>+<D> (dùng đ ng ng vi c nh p d li u) chúng ta s qua l i dòng nh p l nh.txt không t n t i. Cũng có th s d ng t h p phím <Ctrl>+<C> (câu l nh trong h v dùng đ d ng chương trình đang ch y). n u t p tin đã có. thì n i dung c a nó s b xóa và ghi đè b i danh sách nói trên. mà t đó ngư i dùng th c hi n l nh ls2 s đư c ghi vào t p tin /home/maikhai/ls. s d ng các ký hi u “>”. mà còn t i đ u vào c a m t câu l nh khác hay t i m t thi t b nào đó (ví d . t đó l nh cat s đ c n i dung này và đưa t i đ u ra tiêu chu n (xem sơ đ ). máy in).5. đư ng ng và b l c M c dù. trong h v còn có các môi trư ng đ c bi t cho phép chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. đ đưa n i dung t p tin /home/maikhai/ls. khi này n u t p tin ls. Khi này kho ng tr ng trư c và sau các ký hi u > hay >> không có ý nghĩa và ch dùng v i m c đích thu n ti n. 5. < và >> Đ chuy n hư ng đ u vào/ra. thì c n s d ng ký hi u >> thay cho >. N u đưa tên m t t p tin vào làm tham s cho l nh cat.txt v a t o trên t i c a s terminal th hai3 có th s d ng l nh sau: maikhai@fpt:/sw$ cat /home/maikhai/ls. 5. N i dung t p tin --> Đ u vào tiêu chu n (stdin) --cat--> đ u ra tiêu chu n (stdout) Đây ch là m t trư ng h p riêng c a vi c chuy n hư ng d li u đ u vào. B n có th chuy n hư ng không ch vào t p tin. N u b n không mu n xóa n i dung cũ mà ghi thêm d li u đ u ra vào cu i t p tin. như đã nói trên.txt Theo l nh này danh sách t p tin và thư m c con c a thư m c.1 S d ng >. thì n i dung c a l nh này s đư c đưa t i đ u vào tiêu chu n. d nhìn.

mà còn có th theo cách khác. còn < s đư c biên d ch là 0 <. Ký hi u & dùng đ th c hi n đi u này.5. Trong script dùng đ t đ ng hóa m t thao tác nào đó.txt Cách chuy n hư ng này thư ng đư c s d ng trong các script. trên th c t thư ng s d ng câu l nh đơn gi n hơn): maikhai@fpt:/sw$ wc -w < /home/maikhai/ls. N và M .s 1.s 2. Như th . t c là đ u ra tiêu chu n. có th đưa các thông tin c n thi t cho câu l nh t t p tin: trong t p tin này ghi s n nh ng gì c n đ th c hi n l nh đó. t c là đ u vào tiêu chu n. nh p vào dòng l nh sau: [user]$ file1 > file2 mà thu đư c b n sao c a m t t p tin nào đó. mà còn các kênh khác. đ u ra tiêu chu n stdout . Nhưng đi u này không làm gi m giá tr c a cơ ch này. Ví d .s c a kênh tiêu chu n (0. như th không th . > và >> làm vi c v i các kênh tiêu chu n (đ u vào ho c đ u ra). thư ng dùng. ho c 0 n u dùng <. theo m c đ nh. c n đ t trư c ký hi u chuy n hư ng s c a kênh mu n chuy n.txt như sau (chú ý. ví d . t c là không có kênh tiêu chu n nào cho l nh) các ký t chuy n hư ng này không th đư c s d ng. Ch c năng tương t đ i v i đ u vào đư c th c hi n b i <. > s đư c biên d ch là 1 >. Trong m t vài trư ng h p có s d ng các ký hi u <. B i vì các ký hi u <. kho ng tr ng c nh > là không nh t thi t): command N > M Trong đó. kênh thông báo l i stderr . > dùng đ chuy n hư ng d li u c a đ u ra. Khi này. Ngoài vi c chuy n hư ng các kênh tiêu chu n đơn gi n như v y. Đ u vào tiêu chu n stdin có s 0. khi không có s nào ch ra. có th chuy n hư ng không ch đ u vào và đ u ra tiêu chu n. b i vì các kênh tiêu chu n có cho m i câu l nh. mà còn sao chép n i dung c a các kênh tiêu chu n đó. > và >> mà không ch ra s kênh hay tên t p tin. và 2) ho c tên t p tin.5 Chuy n hư ng đ u vào/đ u ra. vì vào ch còn thi u s đ t. Đ làm đư c đi u này. còn có kh năng không nh ng chuy n hư ng d li u vào kênh này hay kênh khác. cho các câu l nh mà thư ng ti p nh n (hay ch ) d li u vào t bàn phím. khi đ t nó (&) trư c s c a kênh s chuy n d li u đ n: command N > &M . t chúng (không có m t l nh nào. các câu l nh sau là tương đương: [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ cat > file cat>file >file cat > file cat Tuy nhiên. có th đ m s t trong t p tin ls. 1 n u dùng >. đư ng ng và b l c 107 Như b n th y. 1. T c là l nh chuy n hư ng có d ng đ y đ như sau (xin đư c nh c l i. đây ch là m t ví d minh h a. Ví d . chúng không ch đư c dùng theo các cách quen thu c. “l m t” hơn.

Đư ng ng s d ng đ k t h p vài chương trình nh l i v i nhau (m i chương trình th c hi n m t bi n đ i xác đ nh nào đó trên đ u vào) t o thành m t l nh t ng quát. c n dùng l nh 2>&1. Đ n lư t mình. Cũng y như v y. d ng bên ph i so v i |.. Kh năng này đ c bi t có ích khi mu n ghi đ u ra vào t p tin. gi ng như m t dây chuy n s n xu t. đ u ra c a kênh v i s N đư c g i đ n c đ u ra tiêu chu n. Trư c m i d u ch m ph y. Hai hay vài câu l nh. Vì th ngay khi chương trình th nh t b t đ u đưa k t qu đ u ra. ho c băng chuy n). Khi này đ u ra tiêu chu n c a l nh đ ng bên trái so v i | đư c chuy n đ n đ u vào tiêu chu n c a chương trình. Ví d : maikhai@fpt:/sw$ cat ls. đ sao chép thông báo l i vào đ u ra tiêu chu n.txt | grep knoppix | wc -l Dòng này có nghĩa là k t qu c a l nh cat. H v ch cho t t c các câu l nh k t thúc r i m i xác đ nh và đưa ra giá tr này. chương trình ti p theo b t đ u x lý k t qu này. mà đ u ra c a l nh trư c dùng làm đ u vào cho l nh sau. C n chú ý r ng. Ví d . s đư c chuy n đ n đ u vào c a l nh grep. h v s d ng l i và ch cho đ n khi th c hi n xong t t c các câu l nh trư c c a đư ng ng. mà k t qu c a nó s là m t bi n đ i ph c t p. b n có th sư d ng trên m t dòng c ký hi u dây chuy n |. cũng như d u ch p ph y . trư ng h p sau thư ng đư c ng d ng trong các script ch y khi kh i đ ng Linux: teppi82@teppi:~$ cat hiho > /dev/null cat: hiho: No such file or directory teppi82@teppi:~$ cat hiho > /dev/null 2>&1 5.2 S d ng | M t trư ng h p đ c bi t c a chuy n hư ng đ u ra là s t ch c các đư ng ng (ha y còn có th g i là kênh gi a các chương trình. trư c câu l nh đ u tiên c a đư ng ng có th đ t ký hi u “!”. trư c khi th c hi n l nh ti p theo. n u mu n) b i ký hi u g ch th ng đ ng “|”. v a ghi chúng vào t p tin. Tr ng thái thoát ra (giá tr lôgíc.txt. T c là n u tr ng thái thoát ra c a l nh cu i cùng b ng 0 thì tr ng thái thoát ra c a đư ng ng s b ng 1 và ngư c l i. liên k t v i nhau (có th nói phân cách nhau. các l nh ti p theo th c hi n các công vi c c a mình: ch d li u t l nh trư c và đưa k t qu cho l nh ti p theo. t c là n i dung t p tin ls. mà đư c tr l i sau khi th c hi n xong chương trình) c a m t đư ng ng s trùng v i tr ng thái thoát ra c a câu l nh sau cùng trong đư ng ng. khi đó tr ng thái thoát ra c a đư ng ng s là ph đ nh lôgíc c a tr ng thát thoát ra c a l nh cu i cùng trong đư ng ng. mà tính s nh ng dòng thu đư c. và sao chép t i kênh có s M. N u như mu n m t l nh nào đó k t thúc hoàn toàn. Ví d .108 Bash L nh này có nghĩa là. k t q a c a l nh grep đư c chuy n t i đ u vào c a l nh wc -l. vì khi đó chúng ta v a có th nhìn th y thông báo trên màn hình. . ch y m i l nh đó trong m t b n sao h v riêng. còn 1>&2 sao chép stdout vào stderr. l nh này s phân chia n i dung nói trên và ch l y ra nh ng dòng nào có ch a t knoppix.5. h v g i và th c hi n t t c các câu l nh có trong đư ng ng cùng m t lúc.

m t khác ghi nó (d li u) vào t p tin (ngư i dùng c n đ t tên). B l c – đó là l nh (hay chương trình). mà ti p nh n d li u vào. cmp. N u mu n. câu l nh tee. pr Đ nh d ng t p tin hay n i dung c a đ u tiêu chu n đ in n. fgrep. Tên g i (hay ID) c a tham bi n có th là m t t bao g m các ký t b ng ch cái. t ch c tìm ki m theo các m u tìm ki m t đơn gi n đ n ph c t p và r t ph c t p. tr Trong d li u đ u vào thay th các ký t ô th nh t b i các ký t tương ng ô th hai. b l c chương trình. Môi trư ng c a h v 109 5. sed Trình so n th o t p tin theo dòng.5. th c hi n m t vài bi n đ i trên d li u này và đưa ra k t qu đ u ra tiêu chu n (t đây còn có th chuy n đ n nơi nào đó theo ý mu n c a ngư i dùng). wc.5. diff. more. ví d .6 Tham bi n và các bi n s . đư c g i là “môi trư ng và các bi n môi trư ng” t o b i h v . đó là. 5. nhân đôi d li u đ u vào.1. Các câu l nh . m t m t g i d li u này đ n đ u ra tiêu chu n. D th y r ng theo ch c năng c a mình l nh tee tương t như nhóm ký t chuy n hư ng 1>&file. B ng 5. Kh năng c a b l c có th m r ng v i vi c s d ng các bi u th c chính quy (đi u khi n). cho phép. và c nh ng câu l nh có trong b ng 5. Tìm trong t p tin hay d li u đ u vào các dòng có ch a m u egrep văn b n đư c ch ra và đưa các dòng này t i đ u ra tiêu chu n.b l c bao g m các l nh đã nói đ n trên cat. Vì v y. Hãy th gõ l nh tr abc ABC r i gõ vài dòng ch a các ký t abc! comm So sánh hai t p tin theo t ng dòng m t và đưa vào đ u ra tiêu chu n 3 c t : m t — nh ng dòng ch g p t p tin th nh t. d u g ch dư i (ch ký t đ u tiên c a .6 Tham bi n và các bi n s . less. và ba — nh ng dòng có trong c hai t p tin. chúng ta s d ng đây và chuy n sang m t ph n khác. Môi trư ng c a h v Khái ni m tham bi n trong h v bash tương ng v i khái ni m bi n s trong các ngôn ng l p trình thông thư ng.1: Các câu l nh b l c L nh Mô t ng n g n grep. ch s . hai — nh ng dòng ch g p t p tin th hai. Nhưng n i dung này có trong ph n l n các cu n sách v UNIX và Linux (xem ph n l i k t). M t b l c đ c bi t.3 B l c Ví d cu i cùng trên (ví d v i câu l nh grep) có th dùng đ minh h a cho m t khái ni m qua tr ng khác. s d ng đ th c hi n m t vài bi n đ i trên d li u đ u vào (l y t t p tin hay đ u vào tiêu chu n) . chúng ta có th nói r t nhi u v chuy n hư ng và b l c.

tên c a bi n. Tên c a bi n môi trư ng ch có th bao g m các ch s . không th gán các giá tr cho các tham bi n này. đó là các tham bi n đư c đ t tên. T p h p t t c các bi n này cùng v i các giá tr đã gán cho chúng g i là môi trư ng (enviroment) c a h v . tham bi n đư c xác đ nh hay đư c đ t ra. và c nh ng ký t sau: . Có th xem nó (môi trư ng) nh l nh set khi không có tham s (có th c n dùng đư ng ng “set | less”. Giá tr t t nhiên s không ch a các d u ngo c này. tham s th hai tham bi n 2. mà s thay th (phép th . ngư i ta s d ng ký t $ trư c tên c a nó. l nh: maikhai@fpt:/sm$ echo parameter hi n th t parameter. 0. $. Có th dùng câu l nh set đ thay đ i giá tr c a tham bi n v trí. có th s d ng l nh echo: . . Đ nhìn th y giá tr c a tham bi n. nhìn t phía h v .1 Các d ng tham bi n khác nhau Tham bi n chia thành ba d ng: tham bi n v trí. có nhi u bi n). Đ xem giá tr c a m t bi n môi trư ng c th . . ). Như v y. Các tham bi n đ c bi t không gì khác hơn là các m u. thì c n đ t nó (giá tr ) vào d u ngo c. Giá tr c a các tham bi n này cũng thay đ i trong khi h v th c hi n m t trong các hàm s (chúng ta s xem xét v n đ này dư i).) Giá tr có th là b t kỳ m t dòng văn b n nào.6. . N u m t bi n môi trưòng đư c xác đ nh. tham bi n đ c bi t (các ký t đ c bi t đã nói trên chính là tên c a nh ng tham bi n này) và các bi n s c a h v . còn l nh maikhai@fpt:/sm$ echo $parameter hi n th giá tr c a tham bi n parameter (t t nhiên n u như tham bi n đó đư c xác đ nh). thì cũng có th b xóa b b ng l nh n i trú unset. (Tin r ng sau khi đ c đo n vi t v tham bi n v trí thì các b n đã hi u t i sao m t bi n môi trư ng không th b t đ u b i m t ch s . Giá tr c a bi n môi trư ng đư c gán nh thao tác có d ng sau: [user]$ name=value Trong đó. n u môi trư ng l n. . name . Tên (ID) c a tham bi n v trí g m m t hay vài ch s (nhưng không có tham bi n v trí 0).giá tr mu n gán cho bi n (có th là m t dòng tr ng). phép hoán đ i) chúng đư c th c hi n như trong b ng 5. Chúng ta nói r ng.110 Bash t này không đư c là ch s ). . còn value . thay vì dùng l nh set (khi này c n tìm trong k t qu c a nó bi n mu n xem).2: Các tham bi n đ c bi t. n u ngư i dùng g n cho nó m t giá tr . Bi n môi trư ng.v. Giá tr c a tham bi n v trí là các tham s cho l nh. . N u giá tr có ch a nh ng ký t đ c bi t. đư c li t kê b ng trên. v. #. _ (g ch dư i). ch cái và không đư c b t đ u b i m t ch s . 5. có m t đi m khác bi t đó là ch có th “nh c” đ n chúng.(g ch ngang). đư c đưa ra khi ch y h v (tham s đ u tiên là giá tr c a tham bi n 1. Giá tr có th là m t dòng tr ng r ng.

? Thay th b i tr ng thái thoát ra c a câu l nh cu i cùng trong đư ng ng. trong đó c . mà đư c th c hi n trong ch đ n n trư c. N u giá tr c a IFS tr ng. thì m i tham bi n s đư c thay th b i m t t riêng bi t. flag. N u th ch y vài l n liên ti p câu l nh sau: maikhai@fpt:/sw$ echo $RANDOM thì m i l n b n s nh n đư c m t giá tr m i. mà t o ra t t t c các tham bi n v trí. . $ Thay th b i s c a ti n trình (PID . bi n RANDOM. trong trư ng h p này. N u s thay th th c hi n trong d u ngo c kép.process identificator) Thay th b i s c a ti n trình (PID) cu i cùng trong s các câu l nh th c hi n trong n n sau. ho c không đư c xác đ nh giá tr . b n l i c n ph i bi t tên c a bi n mu n xem). N u không có tham bi n v trí. thì tham bi n phân cách nhau b i các kho ng tr ng.6 Tham bi n và các bi n s . . @ Thay th b i tham bi n v trí. N u bash ch y m t t p tin l nh nào đó. 4 random là t ti ng Anh có nghĩa ng u nhiên . T c là. Trong trư ng h p ngư c l i giá tr này b ng đư ng d n đ u đ đ n h v (ví d . thì s s d ng giá tr c a n [user]$ echo $name Trong đó. N u thay th th c hi n trong ngo c kép. 0 Thay th b i tên h v hay tên c a script đang ch y. – (g ch ngang) Thay th b i giá tr các c . đư c đ t b i l nh n i trú set hay trong khi ch y h v . thì tham bi n này s đư c thay b i m t t duy nh t. b t đ u t tham bi n th nh t.5. Xin hãy chú ý đ n. Nguyên nhân là vì bi n này tr l i m t giá tr ng u nhiên4 trong kho ng 0 . ”. /bin/bash _ (g ch dư i) Thay th b i tham s cu i cùng c a câu l nh trư c trong s các câu l nh đã đư c th c hi n (n u đó l i là m t tham bi n hay bi n s . . b t đ u t tham bi n th nh t. mà b n s th y trong k t qu c a l nh set. c n thay name b i tên bi n (như v y. Môi trư ng c a h v 111 B ng 5. T c là “$” tương đương v i “$1c$2c. Trong s các bi n. ví d . .2: Thay th các tham bi n đ c bi t Tham bi n Quy lu t thay th * Thay th b i các tham bi n v trí. “$@” tương đương v i “$1” “$2” . phân cách nhau b i ký t đ u tiên c a bi n s IFS (s nói đ n sau).ký t đ u tiên trong giá tr c a bi n s IFS. thì giá tr s không đư c thi t l p (tham bi n s b x # Thay th b i giá tr th p phân c a các tham bi n v trí. có nh ng bi n r t thú v . thì $0 có giá tr b ng tên c a t p tin này.32 768.

S th t c a l nh hi n th i trong l ch s các câu l nh đã dùng. Tên máy đ y đ .l nh ftp. D u nh c. D u nh c. Bi n PS1 đưa ra d ng c a d u nh c khi h v ch nh p l nh. M t ví d khác .3 (ch đưa ra m t vài trong s chúng làm ví d . danh sách đ y đ xem trong trang man c a bash . C m ký t \a \d \h \H \t \T \@ \u \w \W \$ \nnn \n \s \# \\ \[ \] \! . Khi này có th s d ng b t kỳ ký t nào nh p t bàn phím. Nói chung thì trong bash có t t c b n d u nh c.gõ l nh “man bash”). và ký t $. Tên máy (hostname) đ n d u ch m đ u tiên. ví d teppi Tên đ y đ c a thư m c làm vi c hi n th i (b t đ u t g c). trong lúc bash theo dõi quá trình th c hi n. xác đ nh b i bi n PS3. Ký t có mã h tám nnn Dòng m i (chuy n dòng) Tên h v S hi n th i c a câu l nh D u g ch ngư c (backslash) Sau ký t này t t c các ký t s không đư c in ra. xác đ nh b i bi n PS4. Theo m c đ nh thì bi n này đư c gán giá tr “\s-\v\$ ”. B ng 5.3: Ký t xác đ nh d ng d u nh c Giá tr (k t qu thu đư c) Tín hi u âm thanh (mã ASCII 07) Th i gian d ng “Th .6. khi ch y l nh cat đ đưa d li u vào t bàn phím vào t p tin. Theo m c đ nh bi n PS2 có giá tr “>”. D u nh c th hai.112 Bash 5. xu t hi n khi h v ch ngư i dùng nh p thêm m t vài d li u c n thi t nào đó đ có th ti p t c ch y câu l nh (chương trình) đã g i. K t thúc chu i các ký t không đư c in ra. n u h v đư c ch y b i ngư i dùng root. tuy nhiên trên các b n phân ph i khác nhau thư ng có các script kh i đ ng (hay script đăng nh p) xác đ nh l i bi n này. tháng. ví d /home/teppi82/project/l4u Thư m c hi n th i (không có đư ng d n) Ký t #.phanthinh. N u có mong mu n. 26. ví d teppi. R t có th b n đã nhìn th y d u nh c này. ngày”. xác đ nh b i bi n PS2. n u h v đư c ch y b i ngư i dùng thư ng. b n có th thay đ i các bi n PS1 và PS2. Giá tr theo m c đ nh — “+”.2 D u nh c c a h v M t trong các bi n r t quan tr ng có tên PS1. sau khi ch y l nh này d u nh c s có d ng như đã nói. ví d . Sun. đư c đưa ra trư c m i câu l nh. Dec. s d ng trong l nh select.com Th i gian hi n th i d ng 24 gi : HH:MM:SS (gi :phút:giây) Th i gian hi n th i d ng 12 gi : HH:MM:SS Th i gian hi n th i d ng 12 gi am/pm (sáng/chi u) Tên ngư i dùng đã ch y h v . cũng như m t vài ký t chuyên dùng đ xác đ nh d ng d u nh c như trong b ng 5. đư c s d ng trong các trư ng h p khác nhau. Bi n này cho bi t d ng c a d u nh c. mà bash đưa ra trong khi ch ngư i dùng nh p câu l nh ti p theo.

/bin. Giá tr theo m c đ nh c a bi n này — “<Kho ng_tr ng><Tab><Ký_t _hàng_m i>”. 5. Môi trư ng c a h v 113 S c a l nh (s th t c a l nh đang th c hi n trong bu i làm vi c hi n th i) có th khác v i s c a chính nó trong danh sách “l ch s các câu l nh”. tên ngư i dùng.).4 Bi n môi trư ng IFS Bi n này xác đ nh ký t (c m ký t ) phân cách (Internal Field Separator). Sau khi giá tr c a bi n đư c h v đ c xong. mà bash s tìm ki m t p tin (trư ng h p riêng là các t p tin l nh) trong trư ng h p. khi thêm vào bi n PATH m t d u ch m (. s x y ra s thay th theo các quy lu t m r ng trong b ng trên. mà h v th c hi n trư c khi ch y m t câu l nh nào đó (xem dư i). Chúng ta s nói đ n nh ng s thay th này dư i. c n th c hi n câu l nh sau: [user]$ PATH=$PATH:new_path Khi tìm ki m.5. đ ng th i còn x y ra s thay th trong tên các câu l nh. Ví d . trong các bi u th c s h c. ký hi u . và ký hi u $ (n u trên h v đang làm vi c ngư i dùng bình thư ng) hay #(n u h v ch y dư i ngư i dùng root). M t chú ý nh . /usr/bin. Các thư m c trong danh sách này phân cách nhau b i d u hai ch m (:). có th đưa vào danh sách này thư m c hi n th i. h v “l c l i” các thư m c theo đúng th t đã li t kê trong bi n PATH. Theo m c đ nh bi n môi trư ng PATH bao g m các thư m c “bin” sau: /usr/local/bin. tên c a thư m c hi n th i (không có đư ng d n). d u đóng ngo c vuông. kho ng tr ng. 5. b i vì danh sách còn ch a c nh ng câu l nh đã đư c ghi l i trong t p tin l ch s .3 Bi n môi trư ng PATH Còn m t bi n cũng quan tr ng n a có tên PATH. Bi n này đưa ra danh sách đư ng d n đ n các thư m c. b n s nh n đư c m t ng c nhiên nh . Đ thêm thư m c vào danh sách này. /usr/X11R6/bin. sau khi th c hi n l nh (vì trong dòng văn b n có kho ng tr ng. tên máy. và s chia t (word splitting). đư ng d n đ y đ đ n t p tin không đư c đưa ra. đây là đi u không khuyên làm v i lý do b o m t: ngư i có ác ý có th đ t vào thư m c dùng chung m t chương trình nào đó. t c là bi n PATH trông như th này: /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin. nên nh t thi t ph i có d u ngo c): [user/root]$ PS1="[\u@\h \W]\$" thì trong d u nh c s có d u m ngo c vuông. nhưng th c hi n nh ng ch c năng khác hoàn toàn (đ c bi t nguy hi m n u thư m c hi n th i đ ng đ u danh sách tìm ki m).6 Tham bi n và các bi n s . Tuy nhiên. s d ng trong thao tác phân chia t ng khi bi n đ i dòng l nh. N u th gõ l nh “echo $IFS”.6.6. có cùng tên v i m t trong s nh ng câu l nh thư ng dùng b i root. .

ví d . phân tích ch ng . M t trong nh ng bư c c a s phân tích này là phép m hay khai tri n bi u th c (expansion).7 Khai tri n bi u th c Hay h v đ c các câu l nh như th nào?. . Trong bash có b y lo i khai tri n bi u th c: • Khai tri n d u ngo c (brace expansion). t t c các chương trình ch y t h v (k c b n sao th hai c a chính h v ) s có quy n truy c p t i các bi n đư c gán như v y. ghi trong bi n HOME.6 Câu l nh export Khi h v ch y m t chương trình hay câu l nh nào đó. • Khai tri n các m u tên t p tin và thư m c (pathname expansion). Các thao tác này đư c th c hi n theo đúng th t li t kê trên. t c là thay vì [user]$ name=value c n gõ: [user]$ export name=value Trong trư ng h p này. 5.6.114 Bash 5. • Phép chia t (word splitting). nó (h v ) cung c p cho chúng m t ph n bi n môi trư ng. Tương t như v y tên đ y đ (g m c đư ng d n) c a thư m c cá nhân c a ngư i dùng. • Phép th s h c (th c hi n t trái sang ph i). v ng ).5 Thư m c hi n th i và thư m c cá nhân Tên c a thư m c hi n th i ghi trong bi n môi trư ng v i tên PWD. 5. • Phép th các tham bi n và bi n s . và giá tr c a bi n này thay đ i sau m i l n ch y chương trình cd (cũng như m i l n thay đ i thư m c hi n th i theo b t kỳ cách nào. nó (h v ) trư c khi ch y câu l nh th c hi n vi c “phân tích ng pháp” dòng l nh này (gi ng trong ngôn ng . • Phép th các câu l nh. t c là s d ng giá tr c a chúng qua tên. ch y ti n trình đã cho. Đ có th cung c p bi n môi trư ng cho ti n trình ch y t h v . • Thay th d u ngã (tilde expansion). Khi h v nh n đư c m t dòng l nh này đó c n th c hi n. qua Midnight Commander). Chúng ta s xem xét chúng theo t t này.6. c n gán giá tr cho bi n này v i l nh export.

k c nh ng ký t n m trong d u ngo c. hơn n a t t c các ký t đ c bi t có trong dòng l nh.new.7.how_ex} Trong trư ng h p đ u. Khai tri n d u ngo c đư c th c hi n trư c các d ng khai tri n khác trong dòng l nh. thì d u ngã s đư c thay th b i giá tr c a bi n HOME. Gi thi t. Và n u giá tr c a bi n HOME không đư c gán thì d u ngã s đư c thay th b i đư ng d n đ u đ đ n thư m c cá nhân c a ngư i dùng.new.dist. s đư c gi không thay đ i (chúng s đư c biên d ch các bư c phía sau). Trong trư ng h p th hai. ngư i dùng s h u c a các t p tin sau s thay đ i (thành root): • /usr/ucb/ex • /usr/lib/ex?. thì d u ngã c ng v i tên ngư i dùng đư c thay th b i đư ng d n đ y đ đ n thư m c cá nhân c a ngư i dùng này.?*.? • /usr/ucb/ex • /usr/lib/how_ex • /usr/ucb/edit • /usr/lib/how_ex T c là v i m i c p d u ngo c s t o ra vài dòng riêng r (s nh ng dòng này b ng s t n ng trong d u ngo c) b ng cách ghi thêm vào trư c m i t trong ngo c nh ng gì đ ng trư c d u ngo c. 5. N u như ngay sau d u ngã (và trư c d u g ch chéo) là m t t trùng v i tên c a m t ngư i dùng h p pháp.7 Khai tri n bi u th c 115 5. Có th th c hi n đi u này nh các câu l nh sau: [user]$ mkdir /usr/src/unikey/{old. ho c thay đ i ngư i dùng s h u c a vài t p tin cùng m t lúc.2 Thay th d u ngã (Tilde Expansion) N u như t b t đ u v i ký t d u ngã (’∼’).7.? • /usr/ucb/edit • /usr/lib/ex?. t t c các ký t đ ng trư c d u g ch chéo đ u tiên (hay t t c các ký t n u như không có d u g ch chéo) s đư c hi u là tên ngư i dùng (login name).5.1 Khai tri n d u ngo c Khai tri n d u ngo c t t nh t minh h a trên ví d . và ghi thêm vào sau m i t này nh ng gì đ ng sau d u ngo c. và bugs.lib/{ex?. mà đã ch y h v . trong thư m c /usr/src/unikey/ s t o ra các thư m c con old.b}e khi khai tri n s thu đư c ba t “ade ace abe”. N u như t . M t ví d khác: dòng a{d. chúng ta c n t o thư m c con trong m t thư m c nào đó.bugs} [root]# chown root /usr/{ucb/{ex.c.edit}. N u như tên này là m t dòng r ng (t c là d u g ch chéo đ ng ngay phía sau d u ngã).dist.

3 Phép th các tham bi n và bi n s Ký t $ đư c s d ng cho các thao tác th tham bi n. thì d u g ch ngư c (\) trong d u ngo c s có ch c năng như m t ký t thông thư ng. khi đ ng sau nó (d u g ch ngư c) là m t $. Như v y. S phân chia t không x y ra. ho c khi theo sau tên còn có các ký t khác. D u ngo c ch c n thi t. thì thay th giá tr c a bi n OLDPWD (thư m c “cũ”). N u phép th câu l nh x y ra phía trong ngo c kép. nhưng r t ti n. phép th các bi u th c s h c. ‘. thì t không b thay đ i. Phía trong expression có th c hi n các phép th tham bi n và th câu l nh. Có hai d ng phép th s h c: $[expression] ((expression)) Trong đó expression đư c hi u (đư c bash đ c) như khi đ ng trong ngo c kép. Ý nghĩa c a nó n m ch thay th tên các câu l nh b i k t qu th c hi n c a chúng. nhưng nh ng d u ngo c kép trong expression l i đư c đ c như m t ký t thư ng. tr trư ng h p. mà chúng ta không mu n h v “hi u l m” chúng là m t ph n c a tên tham bi n. tr trư ng h p “$” (l i gi i thích xem b ng s 3). không nh t thi t.7. Bi u th c hay tên đ ng sau $ có th đư c đưa vào ngo c. th các câu l nh và th các bi u th c s h c. không có ký t nào có ý nghĩa đ c bi t.4 Phép th các câu l nh Phép th các câu l nh là m t công c r t m ng c a bash. N u như sau d u ngã là ‘+’. cũng như xóa các ký t trích d n (xem dư i). 5. c n đ t bi u th c d ng $parameter. Có hai d ng phép th l nh: $(command) và ‘command‘ N u ng d ng d ng th hai (chú ý đây s d ng d u “ngo c đơn ngư c”. phím cho nó thư ng n m trên phím Tab). vì d u ngo c phân cách bi u th c v i các t hay ký t đ ng sau.5 Phép th s h c (Arithmetic Expansion) Phép th s h c cho phép tính giá tr c a m t bi u th c s h c và thay th nó (bi u th c) b i k t qu thu đư c. đ g i giá tr c a tham bi n nói chung cũng như bi n môi trư ng nói riêng trong dòng l nh.7. N u d ng sau d u ngã là ‘-’. thì trong k t qu c a phép th s không th c hi n phép phân chia t và s khai tri n m u tên t p tin và thư m c. thì t t c các ký t đ ng trong ngo c t o thành m t câu l nh. n u tên c a tham bi n có ch a vài ch s .116 Bash đ ng sau d u ngã không ph i là tên c a m t ngư i dùng (và không r ng). N u như s d ng d ng $(command). hay ký hi u này s đư c thay th b i tên đ u đ c a thư m c hi n th i (t c là giá tr c a bi n PWD). hay m t \. 5. phép th các câu l nh. S khai tri n các m u tên t p tin và thư m c cũng không đư c th c hi n. Trong t t c các giá tr c a bi n s x y ra phép th d u ngã (∼).7. 5. . s khai tri n tham bi n và bi n s .

thì bash s tìm ki m trong t ng t c a dòng l nh các ký t *. Hãy tư ng tư ng là b n mu n xem thông tin c a m t thư m c. avi.7 Khai tri n bi u th c 117 Cú pháp c a bi u th c expression tương t như cú pháp c a bi u th c s h c c a ngôn ng C. . N u như bi n này đư c xác đ nh. trong đó có ch a m t s lư ng l n các t p tin đ các d ng.7.4. v. jpeg. N u như không tìm th y tên tương ng v i m u. thì t s không thay đ i. Ví d . và c n thay th b i các t trong danh sách đư ng d n. và th các bi u th c s h c. . thì t này s đư c xem như m t m u. 5.5. N u giá tr c a IFS b ng m t dòng tr ng.7 Khai tri n các m u tên thư m c và t p tin5 Phép th tên đư ng d n và t p tin (Pathname expansion) s d ng đ ch nh m t m u nh g n mà có th ch ra vài t p tin (hay thư m c). t p tin hình nh. thì phân chia t cũng không x y ra. thì vi c phân chia t s không x y ra. c th hơn v v n đ này có th đ c trong ph n ARITHMETIC EVALUATION c a trang man c a bash. h v l i phân tích dòng l nh m t l n n a (nhưng d ng thu đư c sau các phép th nói trên) và th c hi n vi c phân chia t (word splitting). thì t s b xóa kh i dòng l nh. mà đư ng d n tương ng v i m u không tìm th y. bash s đưa ra thông báo l i.6 Phân chia t (word splitting) Sau khi th c hi n xong các phép th tham bi n. Sau khi phân chia t . ví d . tương ng v i m u này. và [. và n u như không đưa ra tùy ch n -f. h v tìm trong dòng l nh t t c các ký t phân chia. t c là các ký t đ c bi t b m t giá tr và hi u như các ký t thư ng. có th dùng câu l nh [user]$ ls *. th l nh. . N u trong dòng l nh không th c hi n phép th nào trong các phép th k trên. ?. tương ng v i m u này. N u tìm th y t v i m t hay vài ký t như v y. và bi n nullglob không đư c đưa ra. Các ký t dùng đ t o m u có các giá tr trong b ng 5. thì l nh sau ch đưa ra danh sách các t p tin có s t 0500 đ n 0999: [user]$ ls -l 0[5-9]?? 5 Pathname Expansion . 5. câu l nh [user]$ echo $((2 + 3 * 5)) cho k t qu b ng “17”. mà tên c a chúng là các s g m b n ch s (thư m c /proc là m t ví d +). xác đ nh b i bi n IFS (xem trên). phim v i d ng gif. và nh đó chia nh dòng l nh thành các t riêng r trong các ch tương ng. Thao tác này n m ch . Đ thu đư c thông tin ch c a t p tin d ng jpeg.jpg N u trong thư m c có nhi u t p tin.v.7. N u bi u th c không chính xác. M u tên t p tin r t thư ng xuyên s d ng trong dòng l nh có ch a ls.

file2.8. theo t đi n. thì ki m tra giá tr đư c tr l i b i câu l nh cu i cùng c a danh sách. Giá tr . phân cách nhau b i d u ph y và k t thúc b i m t d u ch m ph y hay ký t dòng m i. bi u th m t dãy.8 Shell — m t ngôn ng l p trình Như đã nói trên. nhưng file23.. 5.1 Toán t if và test (ho c [ ]) C u trúc c a toán t đi u ki n có d ng thu g n như sau: if list1 then list2 else list3 fi trong đó.txt. Toán t if ki m tra giá tr đư c tr l i b i các câu l nh t list1. Ví d . và *. ví d c-f.txt thì không.png s tương ng t t c các t p tin có ph n m r ng png (t p tin đ h a hai chi u).8 Xóa các ký t đ c bi t Sau khi làm xong t t c các phép th .7. Tương ng b t ký m t ký t đơn nào.txt (n u các t p tin này t n t i).txt. v*. until. phân cách nhau b i d u tr (-). n m gi a hai ký t này. k c hai ký t t o ra dãy (c và f trong ví d ) cũng tương ng v i m u. b t ký ký t nào. N u ký t đ u tiên trong ngo c vuông là ! hay ^. không đư c ch ra trong ngo c. N u trong danh sách có vài câu l nh. các chu i này có th đư c đưa vào d u ngo c nh n: list.. còn n u giá tr này khác không. 5. list1.txt s đư c thay th b i các tên t p sau file1. các ký t \.then. 5. nh đó nó (bash) tr thành m t ngôn ng l p trình m nh. Tương ng b t kỳ ký t nào trong s các ký t n m trong d u ngo c vuông này. thì s th c hi n các l nh t list2.txt.txt. H v bash h tr các toán t l a ch n if..118 Bash Ký t * ? [..else và case. m u file?. C p ký t . và filea. file3. ‘ và " còn l i trong dòng l nh (chúng đư c s d ng đ hu b giá tr đ c bi t c a các ký t khác) s b xóa h t. và list3 là các chu i câu l nh...] B ng 5. vnlinux. list2. thì s th c hi n nh ng l nh t list3. k c dòng r ng. while. N u giá tr này b ng 0.4: Các ký t t o m u Quy lu t thay th Tương ng v i b t kỳ dòng ký t nào. thì m u ( v trí này) s tương ng t t c các ký t . Ví d .txt s đư c thay th b i vnoss.txt và vntex. đ có th xây d ng b t kỳ gi i thu t nào cũng c n có toán t ki m tra đi u ki n. Ngoài ra.txt (n u chúng t n t i). cũng như các toán t vòng l p for.

Bi u th c đ ng sau if hay elif thư ng là câu l nh test.8. Đ k t thúc m c này. [ else list ] fi ( đây d u ngo c vuông ch có nghĩa là. đư c xây d ng trên cơ s ki m tra thu c tính t p tin. trùng v i giá tr mà chu i l nh th c hi n (list2 ho c list3) đưa ra. Bi u th c ph c t p hơn đư c t o ra t các thao tác đơn và kép sau (“nh ng viên g ch cơ s ”): • -a file Đúng n u t p tin có tên file t n t i... chúng ta đưa ra ví d s d ng if: if [ -x /usr/bin/unicode_start ] . s d ng trong toán t test. then unicode_start else echo "hello world" fi V toán t test (hay [.. và tr l i giá tr 0. và là m t t p tin thi t b ký t (charater device) đ c bi t. nh ng gì n m trong nó. mà có th đư c bi u th b i d u ngo c vuông [ ]. Và cũng c n chú ý r ng ch c a test trong c u trúc if có th s d ng b t kỳ chương trình nào. • -b file Đúng n u file t n t i. và là m t t p tin thi t b kh i (block device) đ c bi t. không nh t thi t ph i có). L nh test th c hi n phép tính m t bi u th c nào đó. .. Bi u th c đư c đưa t i chương trình test như m t tham s c a chương trình. n u bi u th c là đúng. so sánh các dòng và các so sánh s h c thông thư ng. • -d file Đúng n u file t n t i và là m t thư m c.8 Shell — m t ngôn ng l p trình 119 đư c tr l i b i toán t if như v y. test và [ đó là hai tên c a c a cùng m t chương trình.5.]) c n đi sâu hơn. 5.2 Toán t test và đi u ki n c a bi u th c Bi u th c đi u ki n. D ng đ y đ c a l nh if: if list then list [ elif list then list ] . Thay vì gõ test expression có th đưa bi u th c expression vào ngo c vuông: [ expression ] C n chú ý r ng. và 1 trong trư ng h p ngư c l i. ch không ph i là m t phép bi n hóa th n thông nào đó c a h v bash (ch là cú pháp c a [ đòi h i ph i có d u đóng ngo c). ngo c vuông. • -c file Đúng n u file t n t i.

• -k file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit sticky. • -x file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n th c thi. n u t p tin có tên file và ch s h u c a nó là ngư i dùng mà ID có hi u l c ch đ n. • -N file Đúng.120 • -e file Đúng n u t p tin có tên file t n t i. xác đ nh b i ID nhóm có hi u l c. • -u file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit thay đ i ngư i dùng. • -0 file Đúng. • -w file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n ghi. • -s file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và kích thư c l n hơn không. • -r file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và có quy n đ c. • -p file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là tên c a m t ng (kênh FIFO). n u t p tin có tên file t n t i và là socket. • -S file Đúng. n u t p tin có tên file t n t i và thay đ i t l n đư c đ c cu i cùng. . • -f file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là m t t p tin thông thư ng. • -p file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là tên c a m t ng (kênh FIFO). • -t fd Đúng n u b mô t c a t p tin (fd) m và ch lên terminal. n u t p tin có tên file t n t i và thu c v nhóm. • -g file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và đư c đ t bit thay đ i nhóm. Bash • -h file hay -L file Đúng n u t p tin có tên file t n t i và là liên k t m m (liên k t tư ng trưng). • -G file Đúng.

n u hai chu i trùng nhau. n u t p tin file1 có th i gian s a đ i mu n hơn file2. T các bi u th c đi u ki n cơ b n này có th xây d ng các bi u th c ph c t p theo ý mu n nh các phép lôgíc thông thư ng PH Đ NH. • file1 -ef file2 Đúng.8 Shell — m t ngôn ng l p trình • file1 -nt file2 Đúng. 121 • file1 -ot file2 Đúng. -gt (l n hơn). -ne (khác. đ ng trư c chu i string2 (đ i v i ngôn ng hi n th i). Chi ti t xin xem trên trang man bash. • string1 > string2 Đúng. VÀ (c ng) và HO C: • !(expression) Phép ph đ nh. • expression1 -o expression2 Phép lôgíc ho c OR. • -z string Đúng. n u tùy ch n optname c a h v đư c kích ho t. n u chu i string1. Đúng.5. không b ng). n u chu i string1. n u t p tin file1 “già” hơn file1 (trư ng h p ngư c l i c a trư ng h p trên). • -o optname Đúng. • expression1 -a expression2 Phép c ng lôgic AND. -le (nh hơn ho c b ng). • -n string Đúng. n u t p tin file1 và file2 có cùng m t s thi t b và ch s mô t inode. . Đúng n u c hai bi u th c đ u đúng. • string1 < string2 Đúng. theo t đi n. n u đ dài c a chu i string b ng không. đ ng sau chu i string2 (đ i v i ngôn ng hi n th i). n u đ dài c a chu i khác không. Đúng n u m t trong hai bi u th c đúng. n u hai chu i không trùng nhau. theo t đi n. -lt (nh hơn). • string1 !== string2 Đúng. Có th thay hai == b ng m t =. ch các tham s arg1 và arg2 có th s d ng các s nguyên (âm ho c dương). • arg1 OP arg2 đây OP là m t trong các phép so sánh s h c: -eq (b ng). n u bi u th c sai. • string1 == string2 Đúng. -ge (l n hơn ho c b ng).

. và so sánh nó (word) v i m i t trong m u pattern theo th t . esac N u bi n s (UTC) nh n giá tr yes ho c true. hơn n a m i t đư c đi kèm v i m t s th t . T p h p nh ng t này đư c đưa vào kênh thông báo l i tiêu chu n. nh n giá tr no ho c false .8. N u nh p vào b t kỳ m t giá tr nào khác. thì bi n name s đư c gán giá tr b ng t đi kèm v i s này. thì s và t s đư c hi n ra them m t l n n a. . và th c hi n danh sách list các câu l nh đ ng sau m u đã tìm th y. Nó có d ng sau: select name [ in word.. Trong trư ng h p ngư c l i. n u không tìm th y s trùng nhau nào. Sau khi tìm th y s trùng nhau đ u tiên thì d ng vi c so sánh l i. ) list . ] do list.d/rc. Ví d s d ng toán t case sau l y t script /etc/rc. Sau đó. ] . Danh sách l nh list đư c th c hi n v i giá tr bi n name đã ch n. tương ng v i m t trong các s đã hi n ra.. d u nh c PS3 đư c đưa ra. Sau đây là m t script nh (xin hãy gõ không d u n u console c a b n chưa h tr vi c hi n th Ti ng Vi t): . N u nh p vào m t dòng r ng. 5. Chu i mà ngư i dùng nh p vào. thì bi n name s nh n giá tr b ng không.8. CLOCKDEF="$CLOCKDEF (utc)". . thì s th c hi n c p l nh th nh t. done Lúc đ u t m u word hình thành m t danh sách nh ng t tương ng v i m u này.sysinit (ki u t ch c kh i đ ng FreeBSD style): case "$UTC" in yes|true) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS -u". CLOCKDEF="$CLOCKDEF (localtime)". thì s đưa vào các tham bi n v trí (xem trên) theo m t cách tương t .3 Toán t case D ng c a toán t case như sau: case word in [ [(] pattern [ | pattern ] . N u chu i nh p vào có ch a s . Giá tr tr l i b i toán t này. và h v ch chu i nh p vào trên đ u vào tiêu chu n. no|false) CLOCKFLAGS="$CLOCKFLAGS --localtime".. đư c ghi l i trong bi n REPLY. N u m u word b b qua (không có trong toán t select).c p th hai. b ng 0. tr l i giá tr mà câu l nh cu i cùng trong danh sách list đưa ra.... esac Câu l nh case đ u tiên khai tri n t word.4 Toán t select Toán t select cho phép t ch c h i tho i v i ngư i dùng.122 Bash 5.

và ch y (. Nói chung c u trúc có d ng sau: for name in words do list done Quy lu t xây d ng danh sách l nh (list) gi ng trong toán t if. k t qu thu đư c tương t script. do touch fu$a done Có th gõ ba dòng này trên m t dòng l nh. done Đ u tiên cũng x y ra s khai tri n t word theo quy lu t khai tri n bi u th c (xem trên). thì nó gán giá tr ti p theo trong danh sách t đưa s n cho bi n đó trong m i vòng l p.8. select. Thay vì tăng ho c gi m giá tr c a m t bi n s nào đó (lên ho c xu ng) m t đơn v sau m i vòng l p. và fu3: for a in 1 2 3 . Ví d .sh). thì danh sách l nh list đư c th c hi n m t l n cho m i tham bi n v trí đã đưa ra.sh). Sau đó bi n name l n lư t đư c gán các giá tr thu đư c t s khai tri n này. N u b n nh p 4 (nh n c 5.8 Shell — m t ngôn ng l p trình #!/bin/sh echo "B n thích dùng OS nào?" select var in "Linux" "Gnu Hurd" "Free BSD" "MacOSX" "Solaris" "QNX" "Other". fu2. thì s th y thông báo sau: B n đã ch n MacOSX 1 đ n 7). thay đ i đ t p tin thành kh thi (ví d . do break done echo "B n đã ch n $var" 123 Ghi đo n trên vào m t t p tin (ví d .5. v i . D ng t ng quát c a toán t for như sau: for name [ in word. và th c hi n danh sách l nh list trong m i l n như v y./select. ] do list . Trên màn hình s hi n ra câu h i sau: B n thích dùng OS nào? 1) Linux 3) Free BSD 2) Gnu Hurd 4) MacOSX #? 5) Solaris 6) QNX 7) Other Hãy nh n m t trong 7 s đưa ra (t <Enter>).sh).5 Toán t for Toán t for làm vi c có khác m t chút so v i for trong các ngôn ng l p trình thông thư ng. Script sau t o các t p tin fu1. N u không có “in word”. chmod 755 select.

Hàm s làm vi c và đư c s d ng gi ng như các câu l nh thông thư ng c a h v . t c là list2 th c hi n.. n u câu l nh cu i cùng trong danh sách list1 tr l i tr ng thái thoát ra khác không. “fu10”. 5. và đưa ra chu i t t c các s n m gi a hai s này (c ng thêm c chúng). nhưng vòng l p các câu l nh trong list2 ch th c hi n khi đi u ki n còn đúng. C u trúc có d ng như sau: while list1 do list2 done Ví d : while [ -d directory ] .. .8. do ls -l directory >> logfile echo -.. ti p nh n hai s nguyên làm tham s . t c là chúng ta có th t t o các câu l nh m i.>> logfile sleep 60 done Chương trình (script) trên s theo dõi và ghi l i n i dung c a thư m c có tên directory theo t ng phút n u thư m c còn t n t i.SEPARATOR -. Hàm s có c u trúc như sau: function name () { list } .6 Toán t while và until Toán t while làm vi c tương t như if. s d ng giá tr ph đ nh c a đi u ki n list1.8. do cat fu$a done Câu l nh (script) này đưa ra màn hình n i dung c a 10 t p tin (n u có): “fu1”.124 Bash Trên Linux có chương trình seq. 5. Nh câu l nh này có th s d ng for c a bash làm vi c như toán t for trong các ngôn ng l p trình thông thư ng. và s ng ng khi đi u ki n không th a mãn. Đ làm đư c đi u này ch c n vi t vòng l p for như sau: for a in $( seq 1 6 ) . Toán t until tương t như toán t while: until list1 do list2 done Đi m khác bi t n m ch .7 Các hàm s H v bash cho phép ngư i dùng t o các hàm s cho mình.

do { echo -n "$I ". echo $2 } C n chú ý đ n tùy ch n -n c a echo. trong đó n là s c a tham s mà chúng ta mu n s d ng. M c dù tùy ch n này không có nhi u ý nghĩa v i m c đích chúng ta mu n đây. còn ph n thâm c a hàm s t o b i danh sách các câu l nh list. các tham s c a hàm s tr thành các tham bi n v trí (positional parameters. ch có đi u c n đ ng sau t khóa local: “local name=value”. có th s d ng t khóa local. thì hàm s s b d ng l i và quy n đi u khi n đư c trao cho câu l nh đ ng sau hàm. Cũng có th s d ng t t c các tham s m t lúc nh $*. Hàm s th c hi n trong ph m vi h v hi n th i: không có ti n trình m i nào đư c ch y khi biên d ch hàm s (khác v i vi c ch y script).8 Tham s Khi hàm s đư c g i đ th c hi n. 5. Hàm s tính giai th a fact M t ví d khác: fact() { . và đưa ra s th t c a tham s nh $# Tham s v trí s 0 không thay đ i. C n chú ý r ng hàm có th là đ qui. các tham bi n v trí và tham bi n đ c bi t # s đư c tr l i các giá tr mà chúng có trư c khi ch y hàm. Khi th c hi n xong hàm s . Các câu l nh này s đư c th c hi n m i khi tên name đư c g i (gi ng như m t l nh thông thư ng). Trong khi th c hi n n u g p câu l nh n i trú return (trong ph n thân c a hàm).5. Vi c đánh s b t đ u t 1. n m gi a { và }. nó (tùy ch n) h y b vi c t o dòng m i. nhưng s r t có ích trong các hàm s v i m c đích khác. th c hi n công vi c c a l nh seq đã nh c đ n trên: seq() { local I=$1. 5. t c là g i hàm s ngay trong ph n thân c a nó. I=$(( $I + 1 )) }.8 Shell — m t ngôn ng l p trình 125 Hơn n a t function không nh t thi t ph i có.9 Bi n n i b (local) N u mu n t o m t tham bi n đ a phương.8. name xác đ nh tên c a hàm (dùng đ g i hàm). while [ $2 != $I ]. Dư i đây là m t ví d hàm s . xem trên) trong th i gian th c hi n hàm này. Chúng đư c đ t các tên như $n.8. Cú pháp đưa ra bi n đ a phương gi ng h t các tham bi n khác. như v y $1 là tham s đ u tiên. done.

m t ví d c a hàm đ qui. Giá tr (tr ng thái). thì s tìm nó (t p tin) trong thư m c hi n th i.1 )) ) )) }. c n s d ng câu l nh source.9 Script c a h v và l nh source Script c a h v ch là các t p tin có ch a chu i l nh. 5.126 if [ $1 = 0 ]. li t kê trong bi n s PATH. đ th c hi n script myscript c n đưa câu l nh “sh myscript”. N u không câu l nh nào đư c th c hi n.10 Câu l nh sh B n luôn luôn có th ch y m t b n sao c a h v bash nh câu l nh bash hay sh. Hãy chú ý đ n s khai tri n s h c. thì tham bi n v trí không thay đ i. s đư c s d ng đ tìm t p tin có tên filename. Cú pháp truy c p đ n các tham s cũng như hàm s . N u filename không ch a d u g ch chéo. ho c không tìm th y t p tin filename. tr l i b i câu l nh cu i cùng trong script.” (đ ng nghĩa c a source). fi } Bash Đây là hàm s giai th a. Đi u này có nghĩa là. Trong các trư ng h p thông thư ng khi ch y script s có m t ti n trình m i đư c ch y. thì trong th i gian th c hi n script chúng s thành các tham bi n v trí. then echo 1. 5. và phép th các câu l nh. N u trong thư m c. N u có các tham s (đưa ra arguments. thì đư ng d n. else { echo $(( $1 * $( fact $(( $1 -. không tìm th y t p tin c n. Câu l nh s có d ng: source filename [arguments] Câu l nh này đ c và th c hi n các câu l nh có trong t p tin filename trong môi trư ng hi n th i. Trong trư ng h p này script ch đơn gi n là m t tham s c a l nh nói trên. li t kê trong PATH. Như v y. b n s th y dòng đ u tiên có d ng sau: #!/bin/sh. n u đưa tên c a script như m t tham s cho l nh bash. trùng v i giá tr . N u xem n i dung c a m t t p tin script nào đó (nh ng t p tin như v y có r t nhi u trên h th ng). Tương t hàm s script có th đư c th c hi n như m t câu l nh. N u không có tham s . mà l nh source tr l i. T p tin này không nh t thi t ph i kh thi (không nh t thi t ph i có bit x). Đ có th th c hi n script trong b n bash hi n th i. thì tr ng thái thoát b ng 0. xác đ nh b i câu l nh cu i cùng c a filename. khi chúng ta g i script đ th c hi n . hay m t d u ch m “. xem đ nh d ng câu l nh trên). Khi này có th b t b n sao này ch y m t script nào đó. và tr l i giá tr .

. T t nhiên. . N u b n mu n ki m ch ng l i tác d ng c a ký t này. Ví d .10 Câu l nh sh 127 như m t l nh thông thư ng. b n s th y r ng h v b qua câu l nh này.5. thì hãy nh p vào dòng l nh m t câu l nh b t kỳ. ví d “# ls”. Chúng ta s d ng bài h c ng n g n v bash t i đây. tín hi u.v. còn r t nhi u v n đ quan tr ng c n xem xét nhưng n m ngoài ph m vi c a bài h c. l ch s câu l nh. ví d . . mà s đ c t p tin và th c hi n các câu l nh tương ng. M t chú ý khác là ký t # dùng đ vi t l i chú thích trong script. script trên ngôn ng Perl b t đ u b i dòng có d ng !/bin/perl. thì /bin/sh s giúp chúng ta “thu x p” m i th . Các b n s tìm th y thông tin c n thi t trong các cu n hư ng d n khác ho c trên trang man bash. và đ t trư c nó (câu l nh) ký t #. v. qu n lý ti n trình. T t c nh ng gì đ ng sau ký t này đ n cu i dòng s đư c coi là chú thích và b bash b qua (t c là h v s không xem dòng này là câu l nh). mô t v thư vi n readline. Có th thay th dòng này b i liên k t đ n b t kỳ m t chương trình nào.

Ki n th c trong chương này đư c vi t đ s d ng cho phiên b n 4. S không tương ng như v y thư ng g p nh ng ch nói v phím “nóng”. rxvt. Nói cách khác. cat. cp. . rm.Chương 6 S d ng Midnight Commander M i th đ u đã đư c vi t ra — các nhà l p trình Nga. Midnight Commander (hay thư ng rút g n thành mc) là chương trình cho phép xem c u trúc cây thư m c và th c hi n nh ng thao tác đi u khi n h th ng t p tin.1-pre3. B i vì th m chí nh ng t h p “phím nóng” chính c a chúng cũng trùng nhau. 2. . 6. Trong trư ng h p này. Trong chương này chúng ta s h c cách s d ng chương trình Midnight Commander.1 Cài đ t chương trình Midnight Commander M c dù đ đi u khi n h th ng t p tin nói chung và đ làm vi c v i các t p tin nói riêng có th s d ng các câu l nh c a h đi u hành. Tác gi xin có l i khuyên đ i v i nh ng ai còn xa l v i NC hay FAR (n u như có?): hãy chú ý đ c và th c hành chăm ch . m c dù có th áp d ng cho nh ng phiên b n khác. . rmdir. Khi làm vi c v i chương trình qua trình gi l p (emulator) c a terminal trong giao di n đ h a. vì vi c nh n phím đã b v đ h a chi m l y. m t trình qu n lý t p tin m nh. vì Midnight Commander s giúp đ r t nhi u trong khi làm vi c v i h đi u hành. Đ u tiên chúng ta hãy xem xét cách cài đ t chương trình này . như pwd. v. ví d xterm. Ki n th c đưa ra ch áp d ng đư c hoàn toàn trong trư ng h p chương trình ch y t kênh giao tác (console). Sau khi đ c xong chương này b n đ c s có th s d ng các t h p phím cũng như giao di n c a Midnight Commander đ th c hi n r t nhi u công vi c có liên quan đ n h th ng t p tin t nh bé đ n n ng nh c. hay còn g i là giao di n text. thì s làm vi c v i mc m t cách d dàng. . đây là trình qu n lý t p tin (File Manager). more v. Ghi chú: 1.v. ls.v . cd. nhưng s thu n ti n hơn khi s d ng chương trình Midnight Commander. đ có th làm vi c v i Midnight Commander b n đ c ch c n xem nhanh nh ng n i dung phía dư i. N u như b n đ c có kinh nghi m làm vi c v i Norton Commander (nc) trong MS-DOS hay v i FAR trong Windows. thì m t s mô t ho t đ ng c a chương trình s không còn chính xác n a.6. . mkdir. mv. . .

Nhưng các gói (rpm.1: Giao di n ti ng Vi t c a Midnight Commander G n như toàn b không gian màn hình khi làm vi c v i Midnight Commander b chi m b i hai “b ng”2 hi n th danh sách t p tin c a hai thư m c. . thì c n tìm xem t p tin chương trình mc n m đâu (có th dùng câu l nh find / -name mc -type f). Sau khi ch y chương trình.1 6.2.6. b n đ c s th y màn hình màu da tr i làm chúng ta nh đ n màn hình chương trình Norton Commander cho MS-DOS hay chương trình FAR cho Windows như trong hình 6. và vi c cài đ t t các gói này là không khó khăn gì. 2 panel 1 . tgz . Có th chuy n đ n trình đơn đ ch n các l nh có trong đó b ng phím <F9> ho c nh phím chu t (n u như sau khi kh i Ngoài ra ngư i d ch cu n sách này cũng đã d ch giao di n c a Midnight Commander ra ti ng Vi t. tác gi r t mu n r ng chương trình s đư c cài đ t ngay sau khi cài xong h đi u hành. ví d . ) c a Midnight Commander s có trên đĩa.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander Đ kh i đ ng Midnight Commander. phía trên hai b ng này là trình đơn (th c đơn). Vì th n u mu n b n có th s d ng giao di n ti ng m đ c a Midnight Commander.2 V ngoài c a màn hình Midnight Commander 129 Trong ph n l n các b n phân ph i chương trình Midnight Commander không đư c t đ ng cài đ t cùng v i h th ng. . deb. Và b i vì chương trình này s làm cho b n đ c “d th ” hơn. sau đó gõ vào dòng l nh đư ng d n đ y đ t i t p tin đó. N u ng d ng không ch y. trên máy tác gi là /usr/bin/mc. Hình 6. c n gõ vào dòng l nh shell câu l nh mc và nh n <Enter>.

phím đ chuy n vào trình đơn chính là <F9>).130 S d ng Midnight Commander Hình 6. Dòng th hai t dư i lên là dòng l nh c a chương trình Midnight Commander (hay chính xác hơn là dòng l nh c a shell hi n th i). . M i b ng g m ph n đ u. Th nh t. S ti t ki m có hai lý do. b n đ c s nhanh chóng nh đư c công d ng c a 10 phím này. có th không hi n th n u đ t trong c u hình chương trình). phía trên dòng này (nhưng phía dư i các b ng) có th hi n th “nh ng l i khuyên có ích” (hint4s).2: V ngoài c a màn hình Midnight Commander đ ng mc b n đ c không nhìn th y dòng trình đơn đâu. danh sách t p tin c a m t thư m c nào đó và dòng tr ng thái nh (mini-status. và l i mách nư c s tr thành không c n thi t (và vi c nh n chu t lên các nút không ph i lúc nào cũng thu n ti n). “v” và “>” s d ng đ đi u khi n chương trình b ng chu t (nh ng nút này không làm vi c n u như b n đ c ch y mc trong trình gi t o (emulator) terminal). Qua trình đơn File (T p tin) có th th c hi n b t kỳ thao tác nào mà thông thư ng ph i nh các phím ch c năng. và còn có th ch y tr c ti p các câu l nh tương ng b ng cách nh n chu t vào các nút này. thì v n có th s d ng trình đơn File (T p tin) trong trình đơn chính c a chương trình (ch c n nh r ng. th m chí n u b n đ c không nh ph i dùng phím nào đ th c hi n công vi c mong mu n. và đ ng th i còn có ba nút – “<”. m i nút tương ng v i m t phím ch c năng <F1> – <F10>. Dòng dư i cùng là dãy các nút. ngo i tr <F1> và <F9>. Trên dòng tr ng thái nh có hi n th m t vài d li u v t p tin hay thư m c đang đư c thanh chi u sáng ch đ n (ví d . n u như b n đ c mu n ti t ki m không gian màn hình (cách làm s có sau này khi chúng ta nói v c u hình chương trình). Vi c hi n th các nút có th t t đi. Có th coi dòng này là l i mách nư c v cách s d ng nh ng phím ch c năng đã nói. Trong ph n đ u c a m i b ng là đư ng d n đ y đ đ n thư m c có n i dung đư c hi n th . vì có hi n th trình đơn hay không đư c xác đ nh b i c u hình chương trình). Cũng có th b đi dòng l i khuyên này khi đi u ch nh c u hình c a chương trình. kích thư c t p tin và quy n truy c p). thì cũng đ ng bu n. đây có th nh p và th c hi n b t kỳ câu l nh nào c a h th ng. Th hai.

thư m c hi n th i là thư m c đư c hi n th trong b ng ho t đ ng. Liên k t đư c ch n hi n th i s có n n màu xanh đ m .1: Các t h p phím di chuy n dùng chung Phím <↑> ho c <Ctrl>+<P> <↓> ho c <Ctrl>+<N> <Page Up> ho c <Alt>+<V> <Page Down> ho c <Ctrl>+<V> <Home> <End> Di chuy n th c hi n Di chuy n tr l i (lên trên) m t dòng Di chuy n v phía trư c (xu ng dư i) m t dòng Quay l i m t trang Ti n v trư c m t trang Quay v dòng đ u Chuy n đ n dòng cu i cùng 6. Chương trình xem t p tin n i trú. Ngoài nh ng t h p phím di chuy n nói chung trong b ng 6.3 Tr giúp 131 Ch m t trong hai b ng là hi n th i (ho t đ ng). có th xem tr giúp vào b t kỳ lúc nào nh phím <F1>. Đ di chuy n trong c a s xem tr giúp có th s d ng nh ng phím mũi tên ho c chu t.1. Xin đưa ra m t b ng ng n g n li t kê các t h p phím dùng chung đ đi u khi n vi c di chuy n.6. H u h t các thao tác đư c th c hi n trong thư m c này. Tương t .2: Di chuy n trong trình xem t p tin Phím Di chuy n th c hi n <B> ho c <Ctrl>+<B> ho c <Ctrl>+<H> Lùi l i m t trang ho c <Backspace> ho c <Delete> <D u cách> Ti n t i m t trang <U> ( <D> ) Lùi l i (ti n t i) n a trang <G> (<Shift>+<G>) Đi t i đ u (cu i) danh sách . Nh ng liên k t đó đư c đánh d u b i n n màu xanh nh t . t c là trong văn b n có c nh ng liên k t đ n nh ng ph n khác. Tr giúp đư c t ch c dư i d ng siêu văn b n. Thanh chi u sáng có th di chuy n nh các phím đi u khi n vi c di chuy n. Trong b ng ho t đ ng m t dòng đư c chi u sáng. trong shell đã ch y chương trình Midnight Commander. Các thao tác như sao chép (<F5>) hay di chuy n (<F6>) t p tin s d ng thư m c đư c hi n th trong b ng th hai làm thư m c đích đ n (s sao chép hay di chuy n đ n thư m c này).3 Tr giúp Khi làm vi c v i chương trình Midnight Commander. B ng 6. B ng hi n th i có thanh chi u sáng tên thư m c ph n đ u và thanh chi u sáng m t trong nh ng dòng c a b ng đó. Vì th vi c di chuy n s d ng m t b các t h p phím (nhưng trong m i chương trình con có các t h p phím ch áp d ng trong n i b mà thôi). chương trình xem l i mách nư c và chương trình xem thư m c s d ng cùng m t mã chương trình đ đi u khi n vi c di chuy n. chương trình xem tr giúp còn ch p nh n nh ng t h p phím s d ng trong chương trình con dùng đ xem t p tin: B ng 6.

6.3: Di chuy n khi xem tr giúp Di chuy n th c hi n Đi t i liên k t ti p theo Quay l i liên k t trư c Đi t i liên k t ti p theo ho c kéo lên m t dòng Quay l i liên k t trư c ho c kéo xu ng m t dòng M trang mà liên k t hi n th i ch t i M trang tr giúp v a xem trư c trang hi n th i Tr giúp s d ng c a b n thân tr giúp Chuy n t i ph n ti p theo c a tr giúp Chuy n t i ph n n m trư c c a tr giúp Chuy n t i m c l c c a tr giúp Thoát kh i tr giúp Phím <Tab> <Alt>+<Tab> <↓> <↑> <→> ho c <Enter> <←> ho c <L> <F1> <N> <P> <C> <F10>. Nh n chu t (b t kỳ nút nào) lên các nút ch c năng (các nút F1-F10 dư i cùng) cũng đ ng th i ch y chương trình tương ng v i nút đó. <Esc> B n có th s d ng phím tr ng (space) đ chuy n t i trang tr giúp ti p theo và phím <B> đ quay l i m t trang. B ng cách nh n nút chu t trái s có th di chuy n dòng chi u sáng lên b t kỳ t p tin nào trong các b ng. khi này tên t p tin s có màu khác (theo m c đ nh là màu vàng ).4 S d ng chu t Chương trình Midnight Commander có h tr chu t.4). Đ đánh d u (ch n) t p tin nào đó. Chu t ph i s d ng đ quay l i ph n đã xem trư c đó. thì có th s d ng chu t đ di chuy n.132 S d ng Midnight Commander Ngoài nh ng t h p phím đã ch ra còn có th s d ng nh ng t h p ch làm vi c khi xem tr giúp (chúng đư c li t kê trong b ng 6.3). Nh n chu t (b t kỳ nút nào) lên trình đơn trên cùng s m ra (nói đúng hơn là m xu ng dư i) trình đơn con c a nó. thì khi nh n kép chu t trái lên t p tin screenshot. N u nh n chu t lên khung trên cùng c a b ng có m t danh sách các t p tin r t dài. B ng 6. N u như có h tr chu t (xem ph n 6. Nh n chu t trái lên liên k t đ chuy n t i văn b n mà liên k t này ch t i. rlogin hay ssh).jpg trông ra sao. Nh n .jpg. Nh n kép chu t trái lên tên t p tin đ th c hi n t p tin (n u đây là m t chương trình). chương trình xv s cho chúng ta th y t p tin screenshot. ch c n nh n nút chu t ph i lên tên c a t p tin đó. thì s th c hi n di chuy n dài 1 c t t p tin v phía đ u danh sách. Chương trình ghi nh th t di chuy n theo liên k t và cho phép tr l i ph n đã xem trư c đó b ng phím <L>. ho c ch y chương trình có kh năng và đã đư c gán đ đ c t p tin này. Đ b đánh d u thì cũng ch c n s d ng nút chu t ph i đó. Tính năng này đư c th c hi n n u có ch y driver gpm không ph thu c vào nơi ngư i dùng làm vi c là trên kênh giao tác Linux hay ch y Midnight Commander trên xterm (ho c th m chí s d ng k t n i t xa qua telnet. Ví d chương trình xv đư c gán đ m các t p tin hình n *.jpg.

.1 D ng danh sách t p tin D ng b ng trên đó hi n th danh sách t p tin và thư m c con có th thay đ i qua các câu l nh c a th c đơn m ra khi ch n B ng trái (Left) và B ng ph i (Right). thì có th s d ng câu l nh D ng danh sách.. .. (Listing mode. Thu g n (Brief). Phương pháp di chuy n này cũng làm vi c khi xem tr giúp và xem danh sách Cây thư m c N u ch y mc v i h tr chu t thì ngư i dùng có th th c hi n các thao tác sao chép và dán văn b n khi gi phím <Shift>.5 Đi u khi n các b ng Các b ng c a Midnight Commander thông thư ng hi n th nh ng gì có trong thư m c c a h th ng t p tin (vì th thư ng đư c g i là b ng thư m c). C n chú ý r ng tính năng này không làm vi c trong các trình gi l p terminal như xterm.) c a b ng (trái ho c ph i) tương ng.5. 6.. N u b n đ c mu n thay đ i d ng hi n th danh sách t p tin. Trong ph n này s nói đ n cách thay đ i d ng c a b ng hay cách hi n th thông tin trên b ng. do đó trên m i b ng có hai c t và hi n th đư c s t p tin nhi u g p đôi. M r ng (Long) và Ngư i dùng t xác đ nh (User). Tuy nhiên có th hi n th nh ng thông tin khác trên b ng. r i l i nh n và gi phím <Shift> trong khi nh n chu t ph i. đưa con tr đ n nơi c n dán. ch n đo n văn b n c n thi t b ng cách kéo chu t. thì tương ng s th c hi n di chuy n dài 1 c t t p tin v phía cu i danh sách. kích thư c c a nó và th i gian s a đ i g n nh t. Hình 6. • Đ nh d ng Thu g n (Brief) ch hi n th tên t p tin.5 Đi u khi n các b ng 133 chu t lên khung n m dư i c a b ng.6. 6. b n c n nh n và gi phím <Shift>. Có 4 kh năng đ ch n: Đ y đ (Full). sau đó th phím <Shift> ra.3: H p tho i ch n đ nh d ng hi n th • Đ nh d ng Đ y đ (Full) hi n th tên t p tin. Đ làm đư c đi u này.

(g ch ngang) – cho các thi t b trao đ i theo byte. ng) – cho các t p tin d ng FIFO. • owner – ch s h u t p tin. thì ngư i dùng c n đưa ra d ng hi n th t ch n c a mình.134 S d ng Midnight Commander • Đ nh d ng M r ng (Long) hi n th t p tin như khi th c hi n câu l nh ls -l. • mtime – th i gian s a đ i t p tin cu i cùng. • ctime – th i gian t o t p tin. V i đ nh d ng này m t b ng chi m h t màn hình. Có th s d ng nh ng tên vùng sau: • name – tên t p tin. • nuid – ch s xác đ nh c a ngư i dùng (UID). . còn đ i v i thư m c con thì ch đưa ra dòng ch “SUB-DIR” ho c “UP–DIR”. | (pipe. Khi t đưa ra đ nh d ng. . • perm – dòng ch ra quy n truy c p đ n t p tin. / (slash) – cho thư m c. Sau kích thư c b ng có th ch ra là trên b ng ph i có hai c t b ng cách thêm s 2 vào dòng đ nh d ng. này có th là m t trong • nlink – s liên k t đ n t p tin. @ (at-sign) – cho liên k t (links). + (d u c ng) – cho các thi t b trao đ i theo block. • N u ch n đ nh d ng Ngư i dùng t xác đ nh (User). Ký t nh ng giá tr mà câu l nh ls -F đưa ra: * (asterisk) – cho t p tin chương trình. ∼ (d u sóng) – cho các liên k t tư ng trưng đ n thư m c. • type – hi n th d ng t p tin (m t ký t ). • size – kích thư c t p tin. • bsize – kích thư c d ng khác. = (gi u b ng) – cho các sockets. ! (d u ch m than) – cho các liên k t tư ng trưng đã h ng (stalled) (liên k t ch đ n t p tin không còn n a). khi đó ch đưa ra kích thư c t p tin. • mode – quy n truy c p d ng s 8bit. Ti p theo c n li t kê tên nh ng vùng hi n th cùng v i chi u r ng c a vùng. • ngid – ch s xác đ nh c a nhóm (GID). thì đ u tiên c n ch ra kích thư c c a b ng: “half” (m t n a màn hình) ho c “full” (toàn màn hình). • atime – th i gian truy c p đ n t p tin l n cu i.

name.size:7. N u sau s v tr có đ t d u ‘+’.) trong trình đơn tương ng c a m i b ng.|. • inode – ch m c inode c a t p tin. c n thêm d u hai ch m ‘:’. name Dư i đây là ví d d ng hi n th do ngư i dùng đưa ra: half name. space. owner. nlink.|. Ví d . Đ có th xác đ nh chính xác chi u r ng c a m t vùng. và n u màn hình cho phép thì vùng s đư c m r ng.5 Đi u khi n các b ng • group – nhóm s h u t p tin.size.mode:3 Hi n th danh sách t p tin trên m i b ng còn có th s p x p theo m t trong 8 cách: • Theo tên • Theo ph n m r ng • Theo kích thư c t p tin • Theo th i gian s a đ i • Theo th i gian truy c p l n cu i • Theo ch m c inode • Không s p x p. size. space. thì s đó s đư c hi u là chi u r ng nh nh t c a vùng.|..4) ngoài vi c cho phép ch n cách s p x p còn cho phép ch n s p x p theo th t ngư c l i (đánh d u tuỳ ch n Ngư c l i (Reverse)). sau đó ch ra s v trí (ký t ) c n gi cho vùng này. • mark – chèn d u sao * (asterisk) n u t p tin đư c ch n.mtime còn đ nh d ng M r ng (Long) thì xác đ nh b i: full perm.|. space. group. space. mtime.. ho c kho ng tr ng – n u ngư c l i.type. Có th ch n cách s p x p b ng cách ch n câu l nh Th t s p x p (Sort order. • | – chèn đư ng th ng đ ng. space. 135 Đ ng th i còn có th s d ng nh ng tên vùng sau đ t ch c vi c hi n th thông tin ra màn hình: • space – chèn kho ng tr ng. hay s p x p có tính đ n ki u ch thư ng ch hoa hay không (tùy ch n Tính đ n ki u ch (case sensitive)). . đ nh d ng Đ y đ (Full) th c ch t đư c xác đ nh b i dòng: half type.6. space. Khi đó s hi n ra m t h p tho i (hình 6.

5. Trong ch đ này trên m t b ng hi n th cây thư m c d ng đ ho (hình 6.. Câu l nh L c t p tin. Ngư i dùng cũng có th ch n ch hi n th trên b ng nh ng t p tin tương ng v i m t m u nào đó.. (Filter.gz). Đi u này có ích khi nh ng ti n trình khác t o hay xóa các t p tin. như câu l nh sau hi n th cây thư m c m t c a s riêng. Câu l nh Quét l i (phím nóng <Ctrl>+<R>) c p nh t l i danh sách t p tin hi n th trên b ng. Tên c a thư m c con và đư ng d n đ n thư m c con luôn luôn đư c hi n th không ph thu c vào m u đưa ra.4: H p tho i s p x p Theo m c đ nh các thư m c con đư c hi n th đ u danh sách. (Configuration.gz” đ ch hi n th nh ng t p tin nén tar... Ch đ này tương t như khi ngư i dùng ch n câu l nh Cây thư m c (Directory Tree) t th c đơn Câu l nh (Command). kích thư c ch tr ng và t ng s ch m c inode còn tr ng)..) trong th c đơn c a m i b ng cho phép đưa ra nh ng m u mà tên t p tin s hi n th tương ng v i nó (ví d dùng m u “*.) th c đơn C u hình (Option). Trong th c đơn c a m i b ng còn có câu l nh Quét l i (Rescan) (tương đương v i câu l nh C p nh t (Refresh) trong các chương trình khác)..136 S d ng Midnight Commander Hình 6.7 là khi dùng ch đ này đ xem nhanh n i dung t p tin HISTORY c a gói chương trình mediawiki. còn có th đưa b t kỳ b ng nào vào m t trong nh ng ch đ sau: • Ch đ Thông tin (Info).5) trên b ng đưa ra thông tin v t p tin đư c chi u sáng (đư c ch n) trên b ng bên c nh. 6.tar. Trong ch đ này (hình 6. • Ch đ Xem nhanh (Quick View). nhưng cũng có th thay đ i n u đánh d u tùy ch n Tr n l n t t c t p tin (“Mix all files”) c a câu l nh C u hình.2 Nh ng ch đ hi n th khác Ngoài vi c đưa ra đ nh d ng hi n th danh sách t p tin trên b ng. . Ví d trên hình 6. Trong ch đ này b ng s hi n th n i dung c a t p tin đư c chi u sáng (đư c ch n) trên b ng bên c nh. • Ch đ Cây thư m c (Tree).6)... v h th ng t p tin hi n th i (d ng.

Dòng chi u sáng s chuy n t b ng đang là hi n th i sang b ng khác và như v y b ng sau s tr thành hiên th i.6. Còn l i m i th k c đ nh d ng hi n th thông tin đ u tương t như nh ng gì s d ng cho các thư m c n i b . • <Alt>+<T>. xin hãy xem tr giúp c a mc.1 và b ng 6.5. N u ngư i dùng mu n bi t thêm v cách s d ng nh ng ch đ này. Chuy n đ i vòng quanh gi a các đ nh d ng hi n th danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. 6. n m gi a ho c dư i cùng trong s nh ng t p tin đang hi n th (đang th y) trên b ng.. (FTP link.).. (Shell link.. vì th n u dùng phím <Tab> đ chuy n sang b ng xem nhanh.) và K t n i Shell. • Ch đ K t n i FTP.5: Ch đ thông tin Đ ra b ng xem nhanh n i dung t p tin s d ng chương trình xem t p tin có s n trong mc..3 Các t h p phím đi u khi n b ng Đ đi u khi n ch đ làm vi c c a b ng có th s d ng các câu l nh c a trình đơn đã nói t i trên. ví d .. S d ng đ di chuy n dòng chi u sáng tương ng lên t p tin trên đ u. • <Tab> ho c <Ctrl>+<i>... nh ng phím li t kê trong b ng 6. Nh t h p phím này có th chuy n đ i nhanh .. nhưng s thu n ti n hơn n u s d ng các t h p phím đi u khi n. Hai ch đ này ch khác ch s d ng đ hi n th danh sách thư m c n m trên máy xa.5 Đi u khi n các b ng 137 Hình 6. Thay đ i b ng hi n th i (ho t đ ng).2. thì ngư i dùng có th s d ng m i câu l nh đi u khi n vi c xem. • <Alt>+<G> ho c <Alt>+<R> ho c <Alt>+<J>.

N u trong b ng hi n th i tên thư m c đư c chi u sáng.6: Ch đ cây thư m c chóng t ch đ hi n th M r ng (long) sang Thu g n hay ch đ do ngư i dùng xác đ nh. • <Alt>+<Y>. • <Ctrl>+<\>. • <Ctrl>+<PageUp>. • <Alt>+<U>. Chuy n dòng chi u sáng t i v trí đ u tiên c a danh sách t p tin. Chuy n t i thư m c ngay trư c trong s nh ng thư m c đã xem. thì trên b ng th hai s hi n th n i dung c a thư m c m c a t p tin đó. • <End> ho c <Alt>+<‘>’>. • <Home> ho c <Alt>+<‘<’>. . • <Alt>+<O>. Tương đương v i vi c nh n chu t lên ký t >. Hi n th danh sách thư m c thư ng dùng và chuy n t i thư m c l a ch n. Chuy n t i thư m c ngay sau trong s nh ng thư m c đã xem.) ho c t i thư m c đang đư c chi u sáng. Ch khi mc đư c ch y dư i kênh giao tác (console) c a Linux: th c hi n tương ng vi c chuy n (chdir) t i thư m c m (. Chuy n dòng chi u sáng t i v trí cu i cùng c a danh sách t p tin. <Ctrl>+<PageDown>. còn trên b ng còn l i hi n th danh sách t p tin. thì b ng th hai s chuy n vào ch đ hi n th các t p tin c a thư m c đư c chi u sáng.. N u trong b ng hi n th i dòng chi u sáng là tên t p tin.138 S d ng Midnight Commander Hình 6. Tương đương v i vi c nh n chu t lên ký t < góc trên c a b ng.

Còn có th ch n nhóm t p tin còn có th dùng câu l nh Ch n nhóm c a trình đơn T p tin (File). Đ đánh d u t p tin đ t dư i dòng chi u sáng. Đ ch n m t t p tin thì ch c n đ t dòng chi u sáng trong b ng hi n th i lên nó (t t nhiên đ u tiên c n chuy n t i thư m c tương ng).7: Ch đ xem nhanh 6. Xin đưa ra m t b ng 6. c n ch n nh ng t p tin hay nhóm t p tin đ th c hi n thao tác đó lên. phím nóng cho câu l nh này là phím d u c ng <+>.4 t ng h p nh ng thao tác này. Đ b ch n t p tin thì cũng s d ng t h p phím như khi ch n. R t nhi u thao tác thư ng dùng trong Midnight Commander đư c th c hi n qua các phím ch c năng <F1> — <F10>. Nh ng thao tác (l nh) li t kê trên không ch có th th c hi n b ng cách nh n phím ch c năng tương ng mà còn b ng cách nh n chu t lên các nút tương ng cùng c a màn hình hay b ng các l nh tương ng c a trình đơn T p tin (File). hãy dùng phím <Insert> ho c t h p phím <Ctrl>+<T>.4 hay l nh trong trình đơn. Khi này tên c a t p tin s có màu khác. Bây gi đã đ n lúc c n bi t cách làm vi c v i t p tin nh chương trình có ích này.6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin T trư c đ n gi chúng ta m i xem xét đ n v ngoài c a màn hình Midnight Commander và cách thay đ i v ngoài này. thì c n đánh d u nhóm t p tin này.6 Các phím ch c năng và th c đơn T p tin 139 Hình 6. Trư c khi th c hi n m t thao tác nào đó ch ra trong b ng 6. thì c n vi t bi u th c chính quy theo . Khi ch y câu l nh Midnight Commander s đưa ra h p tho i dùng đ nh p bi u th c chính quy xác đ nh tên c a nhóm t p tin mu n đánh d u. N u có b t tùy ch n M u d ng shell (xem trang 155. Câu l nh này đư c dùng đ đánh d u nhóm t p tin theo m u tương ng đưa ra.6. N u mu n th c hi n m t thao tác nào đó lên nhi u t p tin m t lúc.

thì s tìm ki m t p tin tương ng ti p theo. thì dòng tìm ki m này s hi n th trên ch c a dòng tr ng thái mini. thì trư c khi đánh d u t p tin c n tìm đ n t p tin đó. Khi sao chép m t t p tin thì còn có th đ i tên c a t p tin này3 . Có th dùng các phím <Backspace> ho c <Del> đ s a l i. N u nh n <Ctrl>+<S> thêm m t l n n a. <F6> Di chuy n t p tin hay nhóm t p tin đã đư c đánh d u t thư m c c a b ng hi n th i sang thư m c c a b ng còn l i. có th thay đ i tên c a t p tin hay thư m c di chuy n đ n. Thao tác này dùng đ b đánh d u kh i nhóm t p tin đã ch n.4: Các phím ch c năng Phím F# Hành đ ng th c hi n <F1> G i tr giúp tùy thu c vào tình hu ng <F2> G i th c đơn do ngư i dùng t o ra <F3> Xem t p tin đ t dư i dòng chi u sáng c a b ng hi n th i <F4> G i trình so n th o trong đ s a t p tin đ t dư i dòng chi u sáng c a b ng hi n th i <F5> Sao chép t p tin hay nhóm t p tin đã đư c đánh d u t thư m c c a b ng hi n th i sang thư m c c a b ng còn l i. dòng chi u sáng s di chuy n t i t p tin ti p theo có tên b t đ u b ng nh ng ký t đã nh p vào. thì nh ng ký t nh p vào s không hi n th trên dòng tr ng thái mini. Sau khi nh n m t trong nh ng t h p phím này thì mc s ch y ch đ tìm ki m tên t p tin trong thư m c hi n th i theo nh ng ký t đ u tiên c a tên.140 S d ng Midnight Commander B ng 6. C n chú ý là n u trong thư m c hi n th i không có t p tin v i tên tương ng. thì s đánh d u t p tin đư c th c hi n theo quy lu t c a các bi u th c chính quy thông thư ng (hãy xem hư ng d n man ed). thì s đánh d u các thư m c ch không ph i t p tin. Khi này trong quá trình nh p ký t . Còn n u t t tùy ch n này. Trong ch đ này nh ng ký t nh p vào s không hi n th dòng l nh mà hi n th dòng tìm ki m. Thao tác “B ch n” (phím t t là phím d u tr <–> ho c g ch chéo ngư c — <\>) là thao tác ngư c l i đ i v i thao tác ch n nhóm t p tin và s d ng cùng các quy lu t vi t m u như khi ch n. <F7> T o thư m c con trong thư m c hi n th trên b ng hi n th i <F8> Xóa t p tin (thư m c con) hay nhóm các t p tin đã đánh d u <F9> G i trình đơn chính (hi n th phía trên các b ng) <F10> Thoát kh i chương trình các quy lu t như trong shell (xem chương 5. Cũng gi ng như khi sao chép. Còn thao tác “Ch n ngư c l i” (phím <*>) dùng đ b ch n nh ng t p tin đang ch n. Trong nh ng trư ng h p đó các t h p phím <Ctrl>+<S> và <Alt>+<S> s có ích. đ ng th i ch n nh ng t p tin còn l i c a thư m c hi n th i. N u ch đ Hi n tr ng thái mini (Show mini-status) đư c b t. N u thư m c hi n th i có nhi u t p tin (do đó không th y h t trên b ng). Đ ng th i trong h p tho i hi n ra còn có th ch ra tên c a thư m c mu n sao chép các t p tin đ n (đ khi c n có th sao chép đ n thư m c khác v i thư m c hi n ra trên b ng th hai). N u bi u th c b t đ u ho c k t thúc b ng d u g ch chéo (/). t c là b n s .

Nhưng trong ph n này chúng ta s không xem đ n trình so n th o có s n. Sau khi ch n và đánh d u t p tin đ làm vi c ch c n nh n m t trong các phím ch c năng đ th c hi n thao tác c n thi t v i t p tin. Hãy s d ng câu l nh này n u bi t đư ng d n đ y đ đ n thư m c b n c n (và mu n chuy n thành thư m c hi n th i). không nh t thi t ph i s d ng các phím ch c năng đ g i các câu l nh tương ng v i chúng. • chmod (<Ctrl>+<X>. • chown (<Ctrl>+<X>. ví d . N u trên màn hình có đưa ra dòng tr ng thái mini (dùng tùy ch n Hi n tr ng thái mini). T t nhiên là nh ng thao tác thư ng dùng đư c g n v i các phím ch c năng. Cho phép thay đ i quy n truy c p đ n (các) t p tin đư c ch n. B t kỳ câu l nh nào trong s này cũng có th th c hi n qua trình đơn T p tin (File). Khi ch y câu l nh này trên màn hình s hi n ra dòng cho phép nh p b t kỳ câu l nh nào cùng v i tham s c a nó (theo m c đ nh tham s s là t p tin đang đư c chi u sáng). thì trên dòng này s hi n lên tên c a t p tin mà liên k t ch đ n. 6. Đ th c . Như đã nói t trư c.7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên 141 không th tìm th y t p tin mu n tìm.7 M u t p tin khi sao chép ho c đ i tên Khi th c hi n các thao tác sao chép và di chuy n (hay đ i tên) t p tin ngư i dùng có kh năng thay đ i tên c a các t p tin đang sao chép hay di chuy n.6. Đ u tiên là câu l nh sao chép và đ i tên. Do đó.<L>). T o liên k t c ng đ n t p tin hi n th i. Như b n đã th y. chúng ta s xem xét l i các câu l nh này đ hi u rõ hơn v chúng. So v i dòng l nh thì các thao tác xem và so n th o t p tin trong Midnight Commander thu n ti n hơn. • Liên k t c ng (<Ctrl>+<X>.<O>). Thay đ i ch s h u b ng câu l nh chown. Chương trình Midnight Commander cho bi t liên k t m m b ng ký hi u “@” đ ng trư c tên c a liên k t đó (tr liên k t đ n thư m c con đư c đánh d u b i d u sóng “∼”). T o liên k t m m đ n t p tin hi n th i. • cd nhanh (<Alt>+<C>). trình đơn T p tin (File) có ch a nh ng câu l nh thư ng dùng nh t. Cho phép thay đ i quy n truy c p và s h u t p tin. mà đ dành đ n chương nói v làm vi c v i các t p tin văn b n.<C>). do trong Midnight Commander có tích h p s n các chương trình cho nh ng vi c này. • Liên k t m m (<Ctrl>+<X>. sao chép. • Xem k t qu l nh (<Alt>+<!>). di chuy n hay xóa. trình đơn T p tin còn ch a các câu l nh sau (trong ngo c là các phím t t tương ng). • chown nâng cao. K t qu th c hi n l nh s hi n ra trên màn hình trong xem có s n c a Midnight Commander.<S>). c n thi t cho ngư i dùng trong nh ng thao tác cơ b n v i t p tin c a thư m c hi n th i. Ngoài các câu l nh g n v i các phím ch c năng.

thì t t c các t p tin s đư c sao chép vào /two/one/one. hay sao chép t p tin (và thư m c con) mà nh ng liên k t này ch đ n. Theo m c đ nh tùy ch n này t t và t p tin (thư m c) ngu n s đư c sao chép vào thư m c đích đ n.8: H p tho i đ i tên t p tin T t c các t p tin tho mãn m u g c s đư c đ i tên (sao chép ho c di chuy n v i tên m i) tương ng v i m u đích. g i là m u đích). Tùy ch n Vào thư m c con. . B n mu n sao chép n i dung c a thư m c one vào thư m c /two/one đã có t trư c... Vi c đưa ra m u đư c th c hi n trên dòng nh p vào hi n th trong c a s m ra khi ch y m t trong các l nh sao chép hay di chuy n (hình 6.. ho c có th thi t l p qua câu l nh c a trình đơn C u hình | C u hình. N u tùy ch n không đư c dùng thì các thu c tính s đư c đ t theo giá tr umask hi n th i. Tùy ch n Ghi nh thu c tính (Preserve attributes) xác đ nh xem khi sao chép ho c di chuy n có gi l i hay không các thu c tính c a t p tin ban đ u. N u tùy ch n này đư c dùng thì s t o ra trong thư m c đích đ n m t thư m c con có cùng tên và các t p tin (thư m c) s đư c sao chép vào thư m c m i này. N u tùy ch n b t.142 S d ng Midnight Commander hi n vi c này ngư i dùng c n đưa ra m u cho tên c a các t p tin g c (g i là m u g c) và m u cho tên c a các t p tin s đư c t o (t p tin đích đ n. n u có (Dive into subdirs) xác đ nh thao tác s làm n u trong thư m c đích đ n đã có thư m c có cùng tên v i tên t p tin (ho c thư m c) đang sao chép (ngu n). Còn m t vài tuỳ ch n có nh hư ng đ n th c hi n thao tác sao chép và di chuy n t p tin mà có th thi t l p cùng ngay c a s đ đưa ra các m u tên t p tin. thì s ch sao chép (di chuy n) nh ng t p tin đư c đánh d u và tương ng v i m u g c. Hình 6.8). các đánh d u th i gian (truy c p và s a đ i). N u có các t p tin đã đư c đánh d u. bao g m: quy n truy c p. Thông thư ng m u tên th hai đó là m t vài ký t thay th (wildcards) cu i dùng xác đ nh ch đ n c a các t p tin t o ra. và n u ngư i dùng là root thì còn c thu c tính UID và GID. Tùy ch n Đi theo liên k t (Follow links) xác đ nh xem khi sao chép liên k t c ng hay m m vào thư m c đích đ n (ho c các thư m c con c a thư m c này) s t o các liên k t đó. Thông thư ng (khi tùy ch n b t t) mc s ch sao chép t t c các t p tin t one vào /two/one. Chúng ta s xem xét m t ví d đ hi u hơn tình hu ng này.

\)’.gz”. L y ví d b n c n đ i ch tên và ph n m r ng t p tin. Ví d 2. ký t ‘*’ th hai tương ng v i nhóm th hai v. Ký t ‘\0’ tương ng v i toàn b tên c a t p tin ngu n.tar. tính theo . Khì tùy ch n này b t. . trên màn hình hi n ra t m t đ n ba thanh bi u đ (progress bars).8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin Khi ngư i dùng th c hi n các thao tác sao chép.tar\. . thì mc s không th c hi n vi c nhóm t đ ng.c” tr thành “c. Ví d trong m u ngu n có ‘*’ (tùy ch n M u d ng shell b t) ho c ‘ˆ\(. di chuy n hay xóa t p tin.tgz” và n m trong thư m c “/two”. ký t thay th ‘\1’ tương ng nhóm ký t thay th đ u tiên trong m u ngu n.c” tr thành “c. Khi th c hi n các thao tác sao chép và di chuy n ngư i dùng còn có th chuy n ki u ch hoa/thư ng trong tên t p tin. Ví d . thì k t qu s là “/two/foo.tgz” và đang sao chép t p tin “foo. M u ngu n s c n có d ng ‘*. Cách này m m d o hơn. thì ký t ti p theo c a tên s đư c chuy n tương ng thành ch hoa ho c ch thư ng. 6.v. ký t ‘\2’ – nhóm th hai v.tgz”.\1”. thì t p tin thu đư c s có tên “foo.*\)\.*\)$’. và tên c a t p tin đang sao chép là “foo. còn m u đích s là “\2. Khi tùy ch n M u d ng shell (“Use shell patterns”) b t. Ký t ‘*’ đ u tiên trong m u đích tương ng v i nhóm ký t thay th đ u tiên trong m u ngu n.tar. . tên t p tin s đư c chuy n đ i sao cho các ch cái đ u tiên s là ch hoa.*\)$’ (tùy ch n M u d ng shell t t). sao chép đư c th c hi n vào “/two/*.gz”..tar. Thanh th hai (count bar) cho bi t đ n th i đi m hi n th i đã th c hi n đư c bao nhiêu ph n.8 Thông báo khi sao chép và di chuy n t p tin 143 nh hư ng đ n quá trình sao chép và di chuy n t p tin còn có tùy ch n M u d ng shell trong trình đơn C u hình / C u hình. thì s chuy n đ i t t c các ký t phía sau đ n l n g p ‘\U’ ho c ‘\L’ ti p theo ho c đ n cu i tên t p tin. nhưng c n c n th n hơn và nhi u công s c khi nh p vào. L y ví d b n c n đ i ch tên và ph n m r ng t p tin. S d ng ‘\u’ và ‘\l’ cung c p các kh năng r ng hơn so v i ‘\U’ và ‘\L’. . đ “file.6.\1”. Ví d 4. Chúng ta l i xem xét ti p hai ví d . M u ngu n – ‘ˆ\(. còn l i là ch thư ng. Trong m u đích ch cho phép s d ng ‘*’ và ‘\<ch s >’. đ “file. . Ví d 3.v. Chúng s đư c dùng tương t như trong shell. thì ngư i dùng có th s d ng các ký t thay th (wildcards) ‘*’ và ‘?’ trong m u ngu n. còn m u đích s là “\2. còn m u đích có ‘\L\u*’.*\)\. Ví d 1.tgz”.file”. N u m u ngu n có d ng “ˆ\(.gz$”. Đ hi n th quá trình làm vi c. N u s d ng trong m u đích ‘\U’ ho c ‘\L’. ‘\ \’ có nghĩa là dùng ký t g ch chéo thông thư ng và ‘\*’ có nghĩa là s d ng m t ký t d u sao thông thư ng (asterisk).. N u m u ngu n là “*. Ký t ‘\’ trong các m u dùng đ hu b tác d ng c a các ký t đ c bi t. còn m u đích – “/two/*. Thanh th nh t (file bar) cho bi t đã th c hi n (ví d sao chép) đư c bao nhiêu ph n c a t p tin hi n th i. . Chúng ta xem xét m t vài ví d đ hi u rõ hơn. Midnight Commander hi n th trên màn hình h p tho i. trong đó cho bi t trên (nh ng) t p tin nào s th c hi n thao tác và quá trình th c hi n di n ra như th nào..gz”. b n c n s d ng các d u ngo c ‘\(. N u s d ng ‘\u’ ho c ‘\l’ trong m u đích. Đ ch ra nhóm các ký t trong m u ngu n s tương ng v i các ký t thay th trong m u đích.\(.file”.*’. Tương t .

b ng trình l nh terminal khác).144 S d ng Midnight Commander t ng cái. Thông thư ng ngư i dùng ch n B qua đ không th c hi n thao tác v i t p tin đang có v n đ . 1. Ch n phương án này n u ngư i dùng đã s a đư c l i (ví d . 2.).9: C a s h i l i Dư i đây đưa ra hai câu h i l i 6.. Trong quá trình th c hi n các thao tác v i t p tin ngư i dùng có th nhìn th y 3 d ng c a s n a. Trong c a s h i l i s hi n ra th i gian t o ra và kích thư c c a t p tin ngu n (đang đư c sao chép hay di chuy n) và c a t p tin đích (s b hu b n u ghi chèn). Hình 6. ho c D ng đ không th c hi n hoàn toàn thao tác đưa ra. không ghi chèn (nút Không) • Ghi thêm n i dung c a t p tin đang sao chép vào cu i t p tin đã có (nút Thêm vào cu i) . Phương án th ba là Th l i. N u t t đi tuỳ ch n Thao tác v i thông tin dài dòng (xem C u hình / C u hình. Nh n nút B qua s d n đ n vi c b qua thao tác v i t p tin này và ti p t c thao tác t p tin sau n u có. Thanh th ba (bytes bar) cho bi t ph n trăm dung lư ng tính theo byte đã làm xong. t t c nh ng t p tin còn l i s b b qua. Nh n nút D ng s k t thúc thao tác. t c là trong thư m c sao chép hay di chuy n đ n đã có t p tin cùng tên. ph n dư i c a h p tho i này có hai nút. thì hai thanh bi u đ cu i s không đư c hi n th .9. C a s h i l i xu t hi n khi ngư i dùng đang th c hi n thao tác d n đ n vi c ghi chèn lên t p tin đã có.. C a s l i đưa ra thông tin v l i và đ ngh ba cách gi i quy t. c a nh ng t p tin đã đánh d u. Câu h i th nh t “Ghi đè lên t p tin này” có ba cách tr l i: • Đ ng ý (nút Có) • T ch i.

• N u kích thư c khác nhau – ch ghi chèn n u kích thư c các t p tin khác nhau.10: C a s yêu c u N u đã đánh d u nhóm các t p tin đ thao tác. Trong th i gian làm vi c v i Midnight Commander. Ngư i dùng cũng có th d ng th c hi n thao tác n u nh n nút D ng cu i c a s h i l i. • C p nh t – ch ghi chèn (đ ng đ n) nh ng t p tin đư c t o ra trư c t p tin ngu n.6. Nh n nút Có đ xóa thư m c cùng v i t t c các t p tin c a nó. ngư i dùng c n gõ vào dòng l nh tên c a chương . t c là không thao tác. ch n T t c n u b n đã đánh d u nhi u thư m c và tin tư ng là mình đúng. ph n dư i c a màn hình luôn luôn có dòng l nh c a h v . 3. Ch ch n Có ho c T t c khi b n th c s tin tư ng là mình mu n xóa thư m c cùng v i toàn b các thư m c con c a nó. Cách gi i quy t đư c dùng s làm vi c v i t t c các t p tin đã ch n. đo đó c a s h i l i s không hi n ra m i l n có t p tin trùng tên: • T t c – ghi chèn t t c các t p tin đã ch n. 6.9 Dòng l nh c a h v 145 Còn đ tr l i cho câu h i th hai “Ghi đè lên m i t p tin đích?” chúng ta có 4 cách. Nh ng t p tin b b qua. Không đ b qua. • Không – không ghi chèn các t p tin (n u không có t p tin đích. đ có th ch y m t câu l nh nào đó c a h đi u hành. L a ch n nút mu n nh n b ng các phím mũi tên ho c phím <Tab>. s v n đư c đánh d u như cũ. không h i l i. thì sau khi th c hi n s b đánh d u kh i nh ng t p tin đã thao tác thành công. Hình 6. C a s yêu c u xóa toàn b ( 6. Không đ không xóa thư m c này.10) xu t hi n khi ngư i dùng đang th c hi n thao tác xóa m t thư m c không r ng. thì s th c hi n sao chép). D ng có nghĩa là không th c hi n thao tác xóa n a. không xóa nh ng thư m c không r ng trong s đã ch n.9 Dòng l nh c a h v Như đã nói khi mô t v ngoài c a màn hình Midnight Commander.

N u trong t p tin mc. • <Alt>+<Tab>. v. Thông thư ng vi c nh p các câu l nh đòi h i ph i gõ r t nhi u các ký t . tên câu l nh. . Trư c khi ch y các l nh có th c hi n nh ng s thay th macro đơn gi n. • <Alt>+<P>. do môi trư ng làm vi c đã dùng nó cho thao tác khác (trong trư ng h p KDE thì đó là chuy n gi a các c a s ). • <Ctrl>+<X>. danh sách câu l nh. Quay ngư c l i m t câu l nh theo danh sách nh ng l nh đã ch y (l ch s l nh). • <Ctrl>+<X>. trong s đó có đư ng d n đ y đ c ng v i tên c a t p tin c n làm vi c. • <Ctrl>+<Enter>. Tuy nhiên n u b n làm vi c trong giao di n đ ho . Sao chép vào dòng l nh tên c a các t p tin đã đư c đánh d u trong b ng hi n th i. Sao chép vào dòng l nh tên c a thư m c đang hi n th trên b ng không ph i hi n th i.ext có m t ph n nh ch ra thao tác làm vi c v i nh ng t p tin có ph n m r ng như t p tin đã ch n. T t nhiên b n có th thay đ i c u hình c a môi trư ng làm vi c. thì Midnight Commander s so sánh ph n m r ng c a t p tin này v i ph n m r ng có trong “t p tin các ph n m r ng” ~/mc.ext.<P>.146 S d ng Midnight Commander trình tương ng ho c ch n chương trình đó trong b ng hi n th i (đưa dòng chi u sáng lên tên t p tin chương trình). Chèn nh ng ký t đư c chương trình Midnight Commander biên d ch theo m t cách nào đó (ví d ký t ‘+’). Sao chép vào dòng l nh tên c a thư m c hi n th i. N u ngư i dùng nh n phím <Enter> khi dòng chi u sáng n m trên tên t p tin không ph i là chương trình. tên ngư i dùng hay tên máy (tùy theo nh ng gì ngư i dùng đã gõ và ph n nào c a câu l nh đang đư c nh p vào). <T>. Sao chép vào dòng l nh tên c a các t p tin đư c đánh d u trong b ng không ph i hi n th i. 4 autocompletion . ví d trong môi trư ng KDE thì r t có th s không dùng đư c t h p phím này. Đ giúp nh p câu l nh d dàng hơn trong Midnight Commander có m t vài t h p phím cho phép gi m s l n gõ bàn phím trong th i gian nh p và s a đ i câu l nh trên dòng l nh. . • <Ctrl>+<X>. nhưng đó đã là m t câu chuy n khác. t c là Midnight Commander s đoán nh ng ký t mà ngư i dùng còn chưa nh p vào d a trên danh sách t p tin c a thư m c hi n th i. • <Alt>+<Enter>. ho c tên c a t p tin đang đư c chi u sáng n u không có t p tin nào đư c đánh d u. Sao chép tên c a t p tin hay thư m c đang đư c chi u sáng vào dòng l nh. Th c hi n thao tác t đ ng đi n thêm4 tên t p tin. <Ctrl>+<P>. sau đó gõ phím <Enter>. thì s th c hi n nh ng câu l nh đ t trong ph n nh này. • <Ctrl>+<Q>. đ c bi t trong trư ng h p ph i ch ra các tham s c a câu l nh. Cũng như <Alt>+<Enter>.v. • <Ctrl>+<X>. <Ctrl>+<T>. t c là tên c a thư m c đang đư c hi n th trên b ng hi n th i.

N u thư m c không có ch a các thư m c con thì s không có gì x y ra. “ch t”. Khi này ch hi n th nh ng thư m c n m trên (bao g m c thư m c m và cao hơn). N u thư m c ngư i dùng mu n xem không đư c hi n th thì hãy chuy n t i thư m c m c a nó r i nh n <Ctrl>+<R> ho c <F2>. còn phím <→> dùng đ chuy n t i các thư m c con c a thư m c hi n th i. cácthuw m c bên c nh có cùng c p b c và các thư m c con chính th c c a thư m c này. đ ng th i th c hi n nh ng câu l nh thay đ i d ng c a các b ng Midnight Commander cũng như nh ng thông tin hi n th trên chúng. Ví d dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP mà b n mu n k t n i t i như trong hình 6. Midnight Commander ch t o m t ph n nh cây này ch không t o h t.6. S hi n th t t c các thư m c con mà chương trình đ c đư c t i th i đi m này. t c là chuy n t i m t c p b c th p hơn. Đ đi u khi n xem cây thư m c có th s d ng nh ng t h p phím sau: . Khi ch y câu l nh Cây thư m c c a trình đơn này thì s hi n ra c a s cho th y c u trúc thư m c c a h th ng t p tin. c a trình đơn B ng ph i ho c B ng trái). Đi t i câu l nh ti p theo trong danh sách l ch s l nh.5. Hi n th l ch s c a dòng nh p vào hi n th i. Đ tránh m t th i gian t o cây thư m c. D ng c a cây thư m c t đ ng thay đ i sau m i l n di chuy n qua cây này... Trong trư ng h p ngư c l i thì s m ra m t nhánh con c a cây thư m c. Có hai ch đ hi n th cây thư m c.10 Trình đơn Câu l nh • <Alt>+<N>. không hi n th các thư m c “cháu”. khi trên màn hình xu t hi n dòng nh p vào. Hình 6. Dòng nh p vào không ch là dòng l nh c a h v shell mà còn là nh ng dòng nh p vào c a các h p tho i c a các chương trình con khác nhau. Có th làm hi n ra cây thư m c b ng hai cách: qua câu l nh Cây thư m c c a trình đơn Câu l nh và qua câu l nh Cây thư m c c a trình đơn B ng ph i ho c b ng trái.11: Dòng nh p vào đ a ch IP c a máy ch FTP 6.10 Trình đơn Câu l nh Trình đơn Câu l nh cho phép th c hi n thêm m t s thao tác đi u khi n h th ng t p tin. thì ngư i dùng có th s d ng nh ng t h p phím đi u khi n li t kê trong b ng 6. Đ chuy n t i thư m c m s d ng phím <←>. Trong ch đ tĩnh (static) đ di chuy n t i thư m c mu n xem (t c là di chuy n dòng chi u sáng t i tên c a thư m c đó) ch dùng các phím <↑> và <↓>.11 (câu l nh K t n i FTP. n u đó là dòng l nh thì hi n th l ch s l nh. Trong b t kỳ trư ng h p nào. Trong ch đ đ ng (dynamic) các phím <↑> và <↓> đư c dùng đ chuy n t i thư m c bên c nh có cùng c p b c. 147 • <Alt>+<H>.

Nh n phím này trong c a s xem cây thư m c đ thoát kh i ch đ xem và hi n th danh sách t p tin c a thư m c đã ch n trong b ng hi n th i. Sao chép văn b n n m gi a con tr và đánh d u vào b đ m mà không xóa văn b n đó kh i dòng nh p vào. T đư c coi là m t c m ký t n m gi a hai kho ng tr ng.148 S d ng Midnight Commander B ng 6. Nh ng t h p phím này dùng đ di chuy n trong l ch s l nh. Dán n i dung c a b đ m vào dòng nh p t i v trí n m trư c (bên trái) con tr . Sao chép văn b n n m gi a con tr và đánh d u vào b đ m đ ng th i xóa đi văn b n đó kh i dòng nh p vào. tên câu l nh. <Alt>+<P> di chuy n t i nh ng câu l nh n m trư c. • <F3>. Đánh d u b t đ u ph n văn b n mu n c t (ghi vào b đ m). . Vì th khi xem cây thư m c thì dòng dư i cùng (cho bi t ch c năng c a các phím F) cho bi t phím <F3> có ch c năng Quên. refresh). Th c hi n thao tác t đ ng đi n thêm (autocompletion) tên t p tin. Câu l nh này ch s d ng đ xóa nh ng nhánh cây hi n th không đúng. tên ngư i dùng hay tên máy. Xóa ký t n m t i ch con tr .1 • <Enter>. Xóa b n b n t v trí con tr t i cu i dòng. còn trên b ng hi n th i s là cây thư m c. Di chuy n con tr t i cu i dòng. N u ngư i dùng xóa thư m c có trên đĩa thì s hi n ra m t thông báo l i. còn <Alt>+<N> – t i nh ng câu l nh n m sau. Có th dùng m t trong hai t h p phím này đ xóa t n m trư c (bên trái) con tr . Đ c l i n i dung c a thư m c (c p nh t. Xóa thư m c hi n th i ra kh i cây thư m c. Di chuy n con tr sang trái m t ký t . • <Ctrl>+<R> ho c <F2>. Xóa ký t n m bên trái con tr . <Alt>+<W> <Ctrl>+<Y> <Ctrl>+<K> <Alt>+<P> và <Alt>+<N> <Ctrl>+<Alt>+<H> (<Alt>+<Backspace>) <Alt>+<Tab> • Nh ng phím dùng đ di chuy n li t kê trong b ng 6. Di chuy n con tr sang ph i m t ký t . Di chuy n con tr sang trái m t t . S d ng trong trư ng h p khi cây thư m c đư c hi n th không tương ng v i c u trúc th t s c a nó: m t s thư m c con không đư c hi n th ho c hi n th c nh ng thư m c con đã b xóa. Khi hi n th cây thư m c trên m t b ng thì nh n phím <Enter> s hi n th thư m c tương ng lên b ng th hai. Di chuy n con tr sang ph i m t t .5: Các l nh đi u khi n dòng nh p vào T h p phím <Ctrl>+<A> <Ctrl>+<E> <Ctrl>+<B> (<←>) <Ctrl>+<F> (<→>) <Alt>+<F> <Alt>+<B> <Ctrl>+<H> (<Backspace>) <Ctrl>+<D> (<Delete>) <Ctrl>+<@> <Ctrl>+<W> Hành đ ng th c hi n Di chuy n con tr lên đ u dòng.

N u không có thư m c đó. • <F7>. M u tìm ki m s đư c hi có).6. Nút L p l i dùng đ nh p vào các tham s cho tìm ki m m i. thì s chuy n dòng chi u sáng xu ng dư i m t dòng. Nút Chuy n thư m c dùng đ chuy n t i thư m c có ch a t p tin đang đư c chi u sáng. Thêm ký t dòng chi u sáng đ n tên c a thư m c ch đ xem cây thư m c thì đ u tiên c <Ctrl>+<S>. Di chuy n thư m c. Xóa thư m c đ t dư i dòng chi u sáng ra kh i h th ng t p tin. thì ngư i dùng c n nh p vào ô N i dung dòng “strcmp \”. v. Có th s d ng chu t trong c a s xem cây thư m c. • <Ctrl>+<S> ho c <Alt>+<S>. di chuy n. tên t p tin mu n tìm (xem hình 6. • <F8>. này vào m u tìm ki m và di chuy n ti p theo tho mãn m u này. • <F6>. Ví d . Sau khi đưa ra b ng có th nh n <Ctrl>+<R> đ tr l i danh sách t p tin thông thư ng.13). • <B t kỳ ký t nào khác>. ). xóa.12).10 Trình đơn Câu l nh 149 • <F4> (Static/Dynamic). • <F5>. nh n vào nút Đ ng ý. Nh n đúp chu t có tác d ng như khi nh n phím <Enter>. sao chép. n u ngư i dùng bi t là t p tin đang tìm không có trên CD hay không mu n tìm ki m trong nh ng thư m c . Trong n ch y ch đ tìm ki m b ng t h p n th trên dòng tr ng thái mini (n u Hành đ ng sau ch có th th c hi n trong c a s đang hi n th cây thư m c: <F1> (Help) – G i tr giúp và hi n th ph n tr giúp v c a s cây thư m c. n u mu n tìm dòng “strcmp (”. Chuy n đ i gi a hai ch đ di chuy n trong cây thư m c tĩnh (dùng theo m c đ nh) và đ ng. Ngoài ra. Sao chép thư m c con (c n ch ra thư m c mu n sao chép t i trong dòng nh p vào hi n ra). Sau khi ch n câu l nh này s hi n ra m t h p tho i h i thư m c đ b t đ u tìm ki m. Đ b t đ u tìm ki m. còn có kh năng đưa ra danh sách nh ng thư m c mà câu l nh Tìm t p tin s b qua trong khi tìm ki m (ví d . • <Ctrl>+<H> ho c <Backspace>. T o thư m c con trong thư m c hi n th i. Có nghĩa là đ ng trư c nh ng ký t có ý nghĩa đ c bi t đ i v i egrep c n đ t ký t “\”. Nút Thoát dùng đ thoát kh i ch đ tìm ki m. Xóa ký t cu i cùng trong dòng (m u) tìm ki m. Trong ô N i dung (Contents) có th đưa ra các bi u th c chính quy theo các quy lu t c a l nh egrep. . Trong th i gian tìm ki m có th t m d ng b ng nút Hoãn và ti p t c b ng nút Ti p t c (hình 6. Tìm thư m c ti p theo tương ng v i m u đưa ra. Nh n nút B ng s hi n th k t qu tìm ki m lên b ng hi n th i đ ngư i dùng có th th c hi n các thao tác khác v i nh ng t p tin đã ch n (xem. .<?>) c a trình đơn Câu l nh cho phép ngư i dùng tìm trên đĩa t p tin có tên đưa ra. Có th xem danh sách nh ng t p tin tìm th y b ng các phím <↑> và <↓>.v. Câu l nh Tìm t p tin (phím nóng <Meta>+<?> ho c <Esc>. Ngư i dùng có th ch n thư m c b t đ u tìm ki m trong cây thư m c hi n ra khi nh n nút Cây thư m c c a h p tho i.

13: Đang tìm ki m k t n i qua NFS qua đư ng truy n r t ch m). Câu l nh B t/t t b ng (<Ctrl>+<O>) n đi hai b ng c a mc và hi n th k t qu làm vi c c a các l nh shell. còn Tìm ki m t p tin ch cho phép th c hi n nh ng yêu c u đơn gi n. Có ba phương pháp so sánh.150 S d ng Midnight Commander Hình 6.<D>) so sánh n i dung c a các thư m c đang đư c hi n th trên b ng trái và b ng ph i. Tên thư m c cách nhau b i d u hai ch m như sau: [Misc] find_ignore_dirs=/cdrom:/nfs/wuarchive:/afs B n có th s d ng vi c đưa k t qu l nh lên trên b ng (đ c thêm B ng ngoài dư i) đ th c hi n nh ng hành đ ng ti p n i nhau ph c t p hơn. Câu l nh So sánh thư m c (<Ctrl-X>.12: B t đ u tìm ki m Hình 6. Đ m l i các b ng mc cũng dùng l nh (phím nóng) này. Câu l nh Đ i ch hai b ng (<Ctrl>+<U>) đ i ch n i dung c a b ng trái và b ng ph i. N u dùng phương pháp nhanh thì ch so sánh kích thư c và th i gian t o các t p tin . L nh này làm vi c trên xterm và dư i console c a Linux.mc/ini. C n ph i ch ra nh ng thư m c mu n b qua này b ng bi n find_ignore_dirs trong ph n Misc c a t p tin ~/.

N u mu n ngư i dùng có th lưu nh ng câu l nh b ng ngoài thư ng dùng b ng nh ng tên riêng có ý nghĩa đ có th g i nhanh nh ng câu l nh này theo tên c a chúng.6. Câu l nh L ch s câu l nh hi n ra c a s v i danh sách nh ng l nh đã th c hi n trư c đây. Hình 6. trên b ng hi n th i s không ph i là n i dung c a thư m c tương ng mà ch có các liên k t m m n m trong thư m c đã ch ra. thì b n có th s d ng câu l nh B ng ngoài đ ch y câu l nh find .10 Trình đơn Câu l nh 151 có cùng tên. Sau đó b n c n nh p vào tên c a l nh đó. Phương pháp theo byte s so sánh n i dung c a các t p tin (theo t ng byte).14: Tìm ki m t t c các liên k t m m Sau khi th c hi n câu l nh này. ) v i t t c các liên k t m m c a thư m c hi n th i. -type l -print như trong hình 6. . di chuy n. Ví d .14. n u b n mu n th c hi n m t hành đ ng nào đó (xóa. . Câu l nh B ng ngoài (hay đúng hơn ph i g i là “Đưa k t qu làm vi c c a l nh lên trên b ng”) cho phép ngư i dùng th c hi n nh ng chương trình ngoài. r i đưa k t qu c a l nh này thành n i dung c a b ng hi n th i (ví d đi n hình là đưa k t qu c a l nh find). Phương pháp này không dùng đư c n u máy không h tr g i h th ng (system call) mmap(2). Đ th c hi n vi c này c n nh p câu l nh vào dòng nh p vào (dòng “Câu l nh”) r i nh n nút Thêm m i.. sao chép. Khi so sánh theo kích thư c thì ch ki m tra kích thư c c a các t p tin tương ng và không ki m tra ngày t o ra. Có th sao chép l nh đang đư c chi u sáng (di chuy n dòng chi u sáng b ng các phím <↑> và <↓>) vào dòng l nh c a h v b ng phím <Enter>. 5 T t nhiên b n có th dùng l ch s câu l nh (xem trên ho c ngay dư i) . K t qu là trong c hai thư m c s chi u sáng nh ng t p tin không có trong thư m c còn l i. L n sau b n ch c n ch n tên tương ng trong danh sách mà không c n ph i nh p l i câu l nh t đ u5 . ho c chi u sáng nh ng t p tin là phiên b n m i hơn. Sau đó ngư i dùng có th s d ng câu l nh sao chép (<F5>) đ làm cho n i dung c a hai thư m c gi ng nhau.

15). tuy nhiên trong trư ng h p này ngư i dùng s không th y danh sách các câu l nh. Chương trình này s đư c ch y đ thao tác (xem. Đ thêm đánh d u m i còn có th s d ng t h p phím (<Ctrl>+<X>. Có th s d ng danh sách này đ chuy n nhanh đ n thư m c c n thi t. Hình 6. Thay vào đó trên dòng l nh s hi n th m t trong các l nh c a danh sách và phím <Alt>+<P> s chuy n nó thành l nh n m trên.ext xác đ nh dùng chương trình nào đ m các t p tin v i ph n m r ng (ph n cu i c a tên sau d u ch m cu i cùng) nào. Sau khi ch n câu l nh So n th o t p tin ph n m r ng ngư i dùng có th s a đ i t p tin mc.152 S d ng Midnight Commander Còn có th truy c p vào danh sách l ch s câu l nh b ng các phím <Alt>+<P> ho c <Alt>+<N>. Câu l nh So n th o t p tin trình đơn dùng đ s a trình đơn c a ngư i dùng ~/.mc/menu (trình đơn hi n ra sau khi nh n phím <F2>) ho c trình đơn . mc t o ra danh sách các đánh d u (tên d nh ) cho các thư m c thư ng dùng này. còn <Alt>+<N> s chuy n thành l nh n m dư i trong danh sách. Cũng trong h p tho i thư m c thư ng dùng b n có th thêm đánh d u m i vào danh sách ho c xóa đánh d u đã có.<J> b n có th d ng. ph c h i (ti p t c ch y) ho c di t b t kỳ công vi c n n sau này (xem hình 6. S d ng câu l nh này ho c phím nóng <Ctrl>+ <X>. Đ th c hi n vi c này. Chương trình s hi n ra yêu c u nh p tên đánh d u cho thư m c này. Câu l nh Thư m c thư ng dùng (<Ctrl>+<\>) cho phép t o danh sách nh ng thư m c thư ng đư c dùng và cho phép chuy n nhanh đ n nh ng thư m c trong danh sách này (hình 6. so n th o hay th c hi n) v i t p tin có ph n m r ng tương ng khi chuy n dòng chi u sáng lên tên t p tin r i nh n <Enter>. khi đó s thêm thư m c hi n th i vào danh sách thư m c thư ng dùng.15: H p tho i danh sách thư m c thư ng dùng Câu l nh Công vi c n n sau cho phép ngư i dùng đi u khi n nh ng công vi c đang làm vi c ch đ n n đã ch y t Midnight Commander (ví d thao tác sao chép và di chuy n t p tin). <H>).16).

11 C u hình Midnight Commander Chương trình Midnight Commander có nhi u c u hình (tùy ch n).. trong đó có nh ng t p tin có tên b t đ u b ng đ u ch m (gi ng như ls-a). • Hi n th t p tin n. thì theo m c đ nh dòng chi u sáng tên t p tin s di chuy n xu ng dư i m t dòng. Tùy ch n đư c dùng n u có d u “x” ho c d u sao “*” (đ t vào b ng phím tr ng) trong ngo c vuông đ ng trư c tên c a tùy ch n. Theo m c đ nh chương trình Midnight Commander không hi n th nh ng t p tin có tên k t thúc b ng ‘∼’ (gi ng như tùy ch n -B c a l nh ls). “T m ng ng sau khi ch y..11 C u hình Midnight Commander 153 Hình 6. T t nhiên trong trư ng h p cu i cùng b n c n có quy n ghi lên t p tin tương ng. Vi c dùng hay không dùng tùy ch n đư c th c hi n qua các c a s h i tho i c a trình đơn C u hình. Theo m c đ nh Midnight Commander hi n th t t c các t p tin. Khi ngư i dùng đánh d u t p tin (b ng t h p phím <Ctrl>+<T> ho c <Insert>).17. thì khi g i trình đơn chính b ng phím <F9> s hi n th ngay l p t c danh sách các câu l nh c a . Nh ng tham s c u hình trong h p tho i này chia thành ba nhóm: “C u hình b ng”.” và “C u hình khác”. ngư i dùng có th đưa ra giá tr c a các tham s sau: • Hi n th t p tin sao lưu. 6. Trong vùng “C u hình b ng”. có th là /usr/share/mc/mc.menu.6.16: Đi u khi n công vi c n n sau c a h th ng. • Đ y xu ng trình đơn. N u tùy ch n này đư c dùng. M i tùy ch n có th đư c dùng ho c không. • Nhãn di chuy n xu ng. Câu l nh đ u tiên là C u hình. Khi ch n câu l nh này s hi n ra m t h p tho i như trong hình 6. Bây gi chúng ta xem xét t ng câu l nh c a trình đơn C u hình đ bi t có th dùng ho c không dùng nh ng tùy ch n nào.

Vùng T m ng ng sau khi ch y. . Trên các kênh giao tác Linux ho c khi dùng xterm ngư i dùng còn có th xem k t qu này b ng t h p phím <Ctrl>+<O>. Ví d . Có nghĩa là ngư i dùng không mu n xem k t qu làm vi c c a l nh. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. Trong trư ng h p đó (n u tùy ch n này đư c dùng). Trong trư ng h p ngư c l i. t c là n u trong thư m c đã t o ho c xoá đi t p tin (thư m c) nào đó. thì Midnight Commander s s d ng cách (m o) sau đ hi n th n i dung thư m c: ch đ c l i n i dung c a thư m c trong trư ng h p đã thay đ i b n ghi inode c a thư m c. phím <F9> ch đưa ngư i dùng vào trình đơn chính và ngư i dùng ph i t ch n trình đơn tương ng b ng các phím mũi tên và dùng phím <Enter> ho c ch cái đ u tiên c a trình đơn đ m (đ y xu ng) trình đơn đó. thì đ u tiên c n nh n phím <F9> r i dùng phím mũi tên sang ph i r i nh n phím <Enter>.v. • N p nhanh thư m c.17: C u hình Midnight Commander trình đơn (Trình đơn đ y xu ng). còn tên t p tin – sau tên c a t t c các thư m c. đây có ba tùy ch n: • Không bao gi . N u b n b t dùng tùy ch n này. • Tr n l n t t c t p tin. .. thì b n c n ph i t c p nh t l i danh sách t p tin b ng t h p phím <Ctrl>+<R>. thì s hi n th không phân bi t t p tin và thư m c. quy n truy c p ho c ch s h u v.154 S d ng Midnight Commander Hình 6. n u ch thay đ i b n ghi inode c a các t p tin c a thư m c này (đã thay đ i kích thư c t p tin. Sau khi th c hi n các câu l nh Midnight Commander có th t m ng ng m t chút đ ngư i dùng có th xem và nghiên c u k t qu làm vi c c a nh ng l nh này.. N u dùng tùy ch n này. N u tùy ch n không đư c dùng thì thư m c (và đư ng d n đ n thư m c) s đư c hi n th đ u danh sách. . ho c nh n phím <F9> r i nh n phím <T>. ) thì s không c p nh t l i n i dung c a thư m c đó. b n mu n m trình đơn T p tin..

giá tr c a các tham s thi t l p s đư c lưu vào t p tin ~/.*’ (không ho c vài ký t ). di chuy n. thì c n dùng bi u th c chính quy theo các lu t vi t trong man 1 ed. n u không dùng tùy ch n Thao tác v i thông báo dài dòng trên. N u dùng tùy ch n này. Tùy ch n này cũng t đ ng không đư c dùng n u t c đ làm vi c c a terminal nh hơn 9600 bps. • M u d ng shell (Shell Patterns). Tùy ch n này xác đ nh có hi n th hay không các c a s ph khi th c hi n các thao tác sao chép. Tùy ch n này không làm vi c. Theo m c đ nh các l nh ch n (select) và b ch n (unselect) nhóm t p tin và hi n th t p tin theo b l c (Filter) s d ng các bi u th c chính quy gi ng như trong h v shell.11 C u hình Midnight Commander 155 • Trên nh ng terminal “ngu”. . • S d ng so n th o n i b . N u b n đang dùng m t terminal ch m thì không nên dùng tùy ch n này. • Tính t ng kích thư c (Compute totals). Trong vùng C u hình khác ngư i dùng có th đ t ra các tham s sau: • Thao tác v i thông báo dài dòng (Verbose operation). tính năng này s làm ch m quá trình m t chút). N u không ch ra bi n này thì s dùng l nh view. N u không dùng tùy ch n này. thì đ so n th o các t p tin Midnight Commander s dùng trình so n th o c a mình (mcedit). thì Midnight Commander s s d ng chương trình xem t p tin c a mình khi xem t p tin. thay th ‘?’ b ng ‘.mc/ini. • Trình đơn t đ ng. thì trư c khi th c hi n các thao tác sao chép.6. N u dùng tùy ch n này. N u dùng tùy ch n này. di chuy n và xóa. N u tùy ch n này đư c dùng. N u không đ t bi n này thì s dùng vi. thì khi thoát kh i chương trình Midnight Commander.’ (chính xác m t ký t ) và thay th ‘.’ b ng m t d u ch m thông thư ng (literal dot). N u không dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s g i trình so n th o đư c ch ra trong bi n môi trư ng EDITOR. N u tùy ch n này không đư c dùng. Đ có th đ t đư c k t qu như trong shell. S t m ng ng trên nh ng terminal không có kh năng hi n th k t qu làm vi c c a l nh th c hi n cu i cùng. xóa Midnight Commander s tính t ng s t p tin và t ng kích thư c c a chúng đ ng th i hi n th quá trình thao tác v i nh ng t p tin này d ng các dòng bi u đ (tuy nhiên. Tính năng này có ích khi trên máy làm vi c ngư i dùng có ít kinh nghi m (ngư i thao tác) và ch th c hi n nh ng thao tác đơn gi n. thì chương trình th c hi n nh ng bi n đ i sau: thay th ‘*’ b ng ‘. • T đ ng ghi nh c u hình. • Trình xem n i b . N u dùng tùy ch n này. • Luôn luôn. thì s g i chương trình ch ra trong bi n PAGER. thì trình đơn c a ngư i dùng s t đ ng hi n th lên màn hình m i khi ch y chương trình. Chương trình Midnight Commander luôn luôn t m ng ng sau khi th c hi n b t kỳ l nh nào.

thì Midnight Commander s s d ng các màu khác nhau cho thư m c. thì trong h p tho i h i l i vi c xóa t p tin theo m c đ nh nút đư c ch n s chuy n t “Có” sang “Không”. N u dùng tùy ch n. Trên các kênh giao tác (console) Linux ho c SCO còn có th đ t s dòng dành đ hi n th k t qu làm vi c c a l nh.v. Dùng tùy ch n này s ngăn ch n đư c ph n nào vi c xóa t p tin m t cách vô tình. ngư i dùng có kh năng dùng các phím <→> đ chuy n vào thư m c đang đư c chi u sáng và <←> đ chuy n lên thư m c m c a thư m c hi n th i (v i đi u ki n là dòng l nh tr ng). N u dùng tùy ch n Hi n tr ng thái mini. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. cho phép thay đ i m t s tham s hi n th c a s chính c a chương trình Midnight Commander trên màn hình (xem hình 6. dòng l nh. Câu l nh th hai là V ngoài. dòng giúp nh v công d ng c a các phím ch c năng cu i màn hình. B n có th hi n th ho c không hi n th dòng trình đơn chính trên đ u màn hình. thì Midnight Commander hi n th góc trên bên ph i v ch quay dùng làm ch th cho bi t chương trình đang th c hi n công vi c (thao tác) nào đó. và n u như có nhi u phương án thì chương trình s t o ra ti p bíp. các t p tin core (dump c a b nh ).18). N u dùng tùy ch n này. gi ng như khi dùng l nh cd. • Cái ch quay. N u dùng phân bi t màu cho quy n truy c p. • Di chuy n gi ng trong Lynx. . • cd theo liên k t. Trong quá trình nh p l nh Midnight Commander có th “t đ ng hoàn thành” câu l nh đó. N u mu n th y các phương án hoàn thành ngay sau l n nh n <Alt>+<Tab> đ u tiên thì hãy b t dùng tùy ch n này. N u không dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s chuy n thư m c theo c u trúc th t s c a các thư m c. s đưa ngư i dùng vào thư m c m c a thư m c hi n th i. T c là n u ngư i dùng vào thư m c hi n th i theo liên k t đ n nó. dòng g i ý (n m trên dòng l nh). các t p tin th c hi n v. thì trong ph n dư i . và có th thay đ i kích thư c c a nh ng b ng này. Ngoài ra còn có th ch ra tư th n m c a b ng là n m ngang hay d c. nhưng b n có th thay đ i đ quy n truy c p và d ng t p tin có màu khác. ch không ph i vào thư m c ch a liên k t. Theo m c đ nh tùy ch n này không đư c dùng. • Xóa m t cách an toàn. thì nh ng ô perm và mode cho bi t quy n truy c p c a ngư i dùng đã ch y chương trình Midnight Commander s có màu xác đ nh b ng t khóa selected trong ph n [Colors] c a t p tin kh i đ ng ~/. Theo m c đ nh t t c các thông tin đư c hi n th b ng m t màu. .mc/ini. thì l nh cd . Khi nh n t h p phím <Alt>+<Tab> l n th hai s hi n th t t c các kh năng hoàn thành. t c là th đoán ph n còn l i c a câu l nh đang nh p. N u dùng tùy ch n này. Theo m c đ nh bash cũng làm vi c như v y. Dùng tùy ch n này thì Midnight Commander s tuân theo chu i các thư m c con lôgíc khi thay đ i thư m c theo liên k t.156 S d ng Midnight Commander • T đ ng hoàn thành: hi n t t c .. khi nh n phím <Alt>+<Tab>. Theo m c đ nh khi nh n <Alt>+<Tab> th nh t chương trình s tìm t t c nh ng phương án hoàn thành. N u dùng phân bi t màu cho các d ng t p tin.

<End>).20). trong trư ng h p hình 6. Nh n vào nút L a ch n bên c nh s hi n th danh sách các b ng mã có. <Home>. Không hi n th nh ng h p tho i này s gây ít nhi u nguy hi m đ n h th ng (hình 6. Trong h p tho i hi n ra s xu t hi n m t . ngư i dùng ch ra đ nh d ng terminal s s d ng đ x lý (nh p vào và hi n th trên màn hình) thông tin d ng các byte. Dùng các phím mũi tên lên.19: Thay đ i bit hi n th c a Midnight Commander Bit (b ng mã) đư c ch n s đư c hi n th trong h p tho i này. Hình 6. xu ng đ ch n b ng mã thích h p sau đó nh n <Enter>. Dùng tùy ch n Đ u vào 8 bit đ y đ ch có ý nghĩa trên các terminal có kh năng hi n th t t c các ký t 8bit (ví d các ký t c a ti ng Vi t). trong đó ngư i dùng có th th m t s phím (<F1> – <F20>.6.19). cũng như trư c khi thoát kh i chương trình mc. vì nh ng phím này không ph i làm vi c trên m i d ng terminal. Câu l nh Th phím (Learn keys) g i h p tho i. ghi chèn và ch y chương trình.18: Thay đ i v ngoài c a Midnight Commander c a m i b ng s có m t dòng cho bi t thông tin v t p tin đang đư c chi u sáng ho c thư m c hi n th i. Trong h p tho i Bít hi n th (hình 6. ví d . thông tin trong các t p tin. B ng câu l nh Xác nh n có th c u hình đ ch n có hi n th hay không h p tho i h i l i ngư i dùng trư c khi th c hi n các thao tác xóa.11 C u hình Midnight Commander 157 Hình 6.19 thì bit đư c ch n là 8 bit khác.

Tương t đ i v i các phím mũi tên. thì sau khi nh n lên phím đó không xu t hi n d u OK.21).20: Thi t l p các h p tho i h i l i ngư i dùng b ng v i tên c a các phím có th th . thì cũng có th s d ng chúng đ đi u khi n dòng chi u sáng (hình 6. Trong trư ng h p đó có th dùng phím khác thay th . <j> – xu ng dư i. <l> – sang ph i). N u nh n vào các phím mũi tên và sau đó bên c nh tên c a chúng xu t hi n d u OK. Đ thay th c n chuy n dòng chi u sáng đ n tên c a phím không làm vi c (b ng chu t. Hình 6. các phím mũi tên ho c phím <Tab>) r i nh n <Enter> ho c phím tr ng. còn nh ng l n nh n ti p theo s g i c a s tr giúp. Sau khi xu t hi n d u này thì phím s b t đ u làm vi c ch đ bình thư ng. <k> – lên trên. B n có th di chuy n dòng chi u sáng qua các phím này b ng <Tab> ho c các phím dùng trong trình so n th o vi (<h> – sang trái. Khi . N u không mu n thay th n a thì hãy nh n <Esc> r i đ i cho h p tho i màu đ bi n m t (ho c nh n phím <Enter>). Phím <Tab> luôn luôn làm vi c.158 S d ng Midnight Commander Hình 6. Sau đó s hi n ra m t h p tho i màu đ yêu c u ngư i dùng nh n phím s dùng thay cho phím không làm vi c. N u nó làm vi c bình thư ng thì bên c nh s xu t hi n d u OK. Ví d . l n nh n phím <F1> đ u tiên s làm xu t hi n d u OK (n u phím làm vi c bình thư ng). N u có phím nào đó không làm vi c.21: Th và c u hình các phím Đ th m t phím c n nh n t ng phím trong b ng.

Đ s d ng đư c tính năng này b n có th dùng câu l nh K t n i FTP c a trình đơn B ng trái ho c B ng ph i tương ng ho c dùng câu l nh cd đ chuy n t i thư m c có đư ng d n d ng như sau: /#ftp:[!][user[:pass]@]machine[:port][remote-dir] Các thành ph n user.12 6. Thành ph n pass là m t kh u dùng đ k t n i. Không nên đưa th ng m t kh u vào đư ng d n t i thư m c c a ftpfs.12.22: Thi t l p h th ng t p tin o Câu l nh Ghi nh c u hình lưu t t c nh ng giá tr đã ch n vào t p tin ini c a chương trình. vì b t kỳ ai cũng có th th y m t kh u này trên màn hình. Hình 6.mc/ini c a mình (trong đó TERM là tên g i c a terminal đang dùng) ho c không lưu nh ng thay đ i này.1 K t n i t i máy K t n i FTP xa Chương trình Midnight Commander s d ng H th ng t p tin FTP (ftpfs) đ cho phép ngư i dùng đi u khi n các t p tin xa qua giao th c FTP.6. n u không s dùng đăng nh p anonymous (đăng nh p chung) ho c dùng tên đăng nh p có trong t p tin ~/. 6. N u ngư i dùng đưa ra user.netrc. Câu l nh FS o g i h p tho i cho phép ngư i dùng đ t các giá tr c a m t s tham s có liên quan đ n s d ng h th ng t p tin o (hình 6. thì Midnight Commander s đăng nh p vào máy xa v i tên ngư i dùng đó.22). ch c n thi t n u có thành ph n user. ngư i dùng có th ch n lưu nh ng c u hình này vào ph n [terminal:TERM] c a t p tin ~/. port và remote-dir là không b t bu c.12 K t n i t i máy xa 159 hoàn thành vi c th nghi m và c u hình t t c các phím. T t nhiên n u t t c các phím làm vi c bình thư ng thì không c n ph i lưu gì h t. và m t kh u s đư c lưu d ng văn b n thông .

vnoss. Đ thay đ i các tùy ch n c a ftpfs chúng ta c n dùng câu l nh FS trình đơn C u hình (xem hình 6.org/public/wiki đây b n đ c cũng có th s d ng l ch s (phím <Alt>+<H>). Ví d : 192. N u ngư i dùng đưa ra user.168.vnoss. options và remote-dir là không b t bu c.vnoss.11. trên máy xa ph i có ch y máy ch fish ho c có m t h v shell tương thích v i bash.168.12. oc a 6. Các tùy ch n options có th là ‘C’ – nén thông tin truy n t i và ‘rsh’ dùng rsh đ thay cho ssh.2 K t n i Shell Ngoài FTP trong các phiên b n m i c a mình chương trình Midnight Commander còn h tr giao th c SSH và truy n t i t p tin qua H th ng t p tin shell (file transfer over shell filesystem).22).org:67/public/wiki teppi:abcdef@people.vnoss. b n có th dùng câu l nh K t n i Shell c a trình đơn B ng trái ho c B ng ph i tương ng ho c dùng câu l nh cd đ chuy n t i thư m c đ c bi t có tên d ng như sau: /#sh:[user@]machine[:options]/[remote-dir] Các thành ph n user.org/public/wiki /#ftp:teppi@people.org/public/wiki /#ftp:!people.vnoss.10.vnoss. Ví d : /#ftp:192. nó cho phép ngư i dùng đi u khi n t p tin trên các máy xa gi ng như khi chúng n m trên máy c a mình.org/public/wiki !people. Ví d : .128/linux/SuSE people. Đ k t n i t i máy xa. n u không s dùng tên ngư i dùng c a b n.160 S d ng Midnight Commander thư ng trong l ch s các thư m c đã thăm. Đ s d ng tính năng này.org/public/wiki teppi@people. N u có thành ph n remote-dir thì sau khi k t n i thư m c hi n th i trên máy xa s là thư m c này. thì Midnight Commander s đăng nh p vào máy xa v i tên ngư i dùng đó.10. hãy thêm m t d u ch m than (!) vào phía trư c tên máy.org/public/wiki H p tho i c a câu l nh K t n i FTP có d ng như trong hình 6. Đ s d ng FTP proxy.org:67/public/wiki /#ftp:teppi:abcdef@people.vnoss.vnoss.128/linux/SuSE /#ftp:people. H th ng t p tin fish là h th ng t p tin d a trên m ng máy tính. Chương trình Midnight Commander s t đ ng h i m t kh u trong trư ng h p không có thành ph n pass và có tên ngư i dùng (có user). Trong ô tên máy ngư i dùng c n nh p t t c các thành ph n c a đư ng d n t i ftpfs như trên tr ph n đ u (/#ftp:).

gnu. B n luôn luôn có th l y b n d ch m i nh t v t kho CVS c a Midnight Commander (t p tin vi.6.org/projects Tác gi hy v ng r ng nh ng thông tin trong chương này có th giúp b n b t đ u làm vi c v i chương trình Midnight Commander. .vnoss.10. Ghi chú: • B n d ch ti ng Vi t cho giao di n c a Midnight Commander đi kèm v i chương trình có th không ph i là b n d ch m i nh t.org:C/public/wiki /#sh:teppi@people.po.168. Cách c p nh t m t b n d ch giao di n cho h th ng s đ c p đ n trong chương nói v ti ng Vi t trên Linux ho c n u mu n b n có th đ c trong b n tin s 3 VnOSS có trên http://vnoss.org (t p tin bantin-so3-092006. Tuy nhiên kh năng c a chương trình này còn r ng hơn so v i nh ng gì đ c p đ n đây. Các b n có th đ c thêm tr giúp c a chương trình này m i khi c n b ng phím <F1>.savannah.org/viewcvs/*checkout*/mc/ mc/po/vi.128:r/linux/SuSE /#sh:people.po trong thư m c po) ho c t http://cvs.12 K t n i t i máy xa 161 /#sh:192.pdf).vnoss.

Org Giao di n đ ho trong Linux đư c xây d ng d a trên cơ s c a tiêu chu n X Window System (c n chú ý là Window ch không ph i Windows. t c là X11R6. Tuy nhiên trên các b n phân ph i Linux v n còn s d ng b n phát hành th 6. đó là giao di n đ ho .1 X. Trong giao di n đ ho ngư i dùng có th ch y các chương trình trong các c a s khác nhau. GNOME còn có s n nh ng ng d ng đi kèm giúp ngư i dùng không m t nhi u th i gian l a ch n. M i th đã có s n. B t đ u t phiên b n th hai tiêu chu n này đư c côngxoocxiom X h tr . h th ng các bi u tư ng trên màn hình. ký hi u ng n g n là X11R7. 7. Cách đây không lâu các b n phân ph i Linux v n còn s d ng XFree86. Ngư i dùng s ph i nh m t danh sách dài các câu l nh. Trong chương này chúng ta s xem xét cách làm vi c c a giao di n đ ho và cách c u hình nó. Chúng ta s xem xét m t trong hai môi trư ng làm vi c này.Chương 7 Giao di n đ ho M c dù Linux là h đi u hành m nh và phát tri n. Tiêu chu n này đ u tiên đư c vi t ra t i trư ng đ i h c công ngh Massachuset. Hi n nay các “môi trư ng làm vi c” l n như KDE. xin đ ng nh m!) hay còn g i đơn gi n là “X” (ích-xì). Hi n th i đã có phiên b n 11 b n phát hành 7 c a tiêu chu n X Window System cho h th ng đ ho c a UNIX. trong m t chương sách riêng ngay sau chương này. nhưng n u ch làm vi c qua giao di n dòng l nh thì Linux tr thành khó s d ng và không th h p d n đư c nhi u ngư i dùng.x. m t ph n m m ng d ng t do tuân theo tiêu chu n X11R6 cho các h th ng UNIX . và ngoài ra còn có kh năng s d ng chu t đ s p x p không gian màn hình c a mình. cu i chương s có mô t sơ lư c m t vài môi trư ng làm vi c và cách kh i đ ng vào chúng. không c n nh danh sách các câu l nh vì đã có kh năng ch y chúng b ng h th ng trình đơn (menu).Org Foundation (http://www.org). B t đ u t năm 1997 côngxoocxiom X chuy n thành X Open Group và sau đó là X. Côngxoocxiom X đư c t ch c vào năm 1988 v i m c đích tiêu chu n hóa giao di n đ h a cho các h đi u hành UNIX. KDE. Do đó ngay t nh ng ngày đ u phát tri n c a Linux đã có m t giao di n khác “thân thi n” v i ngư i dùng hơn.

XOrg do t ch c cùng tên X.1 X.org Foundation.. . Tuy nhiên cách đây m t th i gian (cu i năm 2003 đ u năm 2004). Hi n th i X. chuyên đi u khi n h th ng này. • Jim Gettys (HP). v i các thi t b nh p vào (bàn phím.Org Foundation cung c p d ng ng d ng mã ngu n m c a X Window System.Org trên trang web chính c a t ch c t i đ a ch http://x. N u mu n b n có th tìm hi u thêm v t ch c X. • Stuart Kreitman (SUN).4. Quá trình phát tri n XOrg hi n đang là m t ph n c a c ng đ ng freedesktop. • Leon Shiman (Shiman Associates). chu t. Tuy nhiên mô hình này trong trư ng h p X Window đư c dùng d ng quay ngư c l i 180 đ .org. ). FreeBSD và các phiên b n UNIX khác cho Intel x86. Chương trình ch X làm vi c tr c ti p v i ph n c ng: v i h th ng viđê-ô (c c hình.. ) và âm thanh. nhà phân ph i và nhà cung c p ph n c ng c a d án XFree86 trư c đây đã ng ng tham gia XFree86 và chuy n s n ph m c a mình gia nh p vào X. Ph n l n các nhà phát tri n. Chương trình ch X chi m lĩnh t t c các thi t b ph n c ng và cung c p các kh năng c a thi t b cho các chương trình khác d ng tài nguyên riêng2 theo m t giao th c (protocol) 1 2 nh ng ngư i có kinh nghi m làm vi c nhi u năm chính vì th mà chương trình X đư c coi là ch . . XFree86 đư c m t nhóm các nhà l p trình t o ra. H th ng X Window đư c xây d ng trên cơ s mô hình “ch /khách” (thu t ng ti ng Anh hay đư c dùng hơn trong giao ti p: server/client) thư ng g p trong th gi i vi tính hi n nay.0) đó là XOrg. Còn bây gi chúng ta s nói đôi dòng v cách t ch c làm vi c giao di n ph n m m d a trên tiêu chu n X Window System.Org Foudation là m t công ty khoa h c v i ban lãnh đ o bao g m nh ng guru1 hàng đ u trong th gi i mã ngu n m : • Stuart Anderson (Free Standards Group). 386BSD. Do đó đôi khi chúng ta không th y có s khác nhau “v cơ b n”. R t có th đ i v i m t s b n đ c s d hi u hơn n u coi chương trình này là m t driver c a h th ng hình nh. . m t nhánh phát tri n m i c a XFree86. Nói như v y là vì chương trình máy ch (xin đư c g i t t là chương trình ch ) X làm vi c trên máy tính c a ngư i dùng (và hi n th hình nh trên màn hình máy tính) ch không ph i trên m t máy (ch ) nào đó xa.7. các phiên b n Linux đã đ ng lo t chuy n sang m t “b n X” khác d a trên tiêu chu n X Window System (do có v n đ v i b n quy nc a XFree86 phiên b n 4. XFree86 đã đư c s d ng không ch trên Linux mà còn trên các h th ng System V/386. • Egbert Eich (SuSE). ngư i kh i đ u nhóm này là David Wexelblat.Org 163 v i b x lý 80386/80486/Pentium. • Keith Packard (HP).org. • Jim McQuillan (Linux Terminal Server Project). . • Kevin Martin (Red Hat).

Trình qu n lý c a s cung c p các phương ti n đ th c hi n t t c các thao tác v i các c a s . ví d chương trình so n th o văn b n OpenOffice.. Lúc này v n có m t s t h p phím đư c X x lý. konsole. . Nh n các nút chu t và bàn phím không đem l i l i ích gì.164 Giao di n đ ho đ c bi t. các chương trình gi l p terminal như xterm. bao g m: v khung ngoài. nhưng t m th i chưa có chương trình khách nào. t c là đ phân gi i và t n s màn hình và các t h p phím quen thu c <Control>+<Alt>+<Fm> – chuy n v ch đ văn b n vào terminal o s m. Đ đưa ra màn hình m t hình nh nào đó có ý nghĩa hơn thì ch m t mình chương trình ch X là không đ . Thư vi n X–lib g m các hàm đ h a cho phép th c hi n các thao tác b c th p v i các hình m u đ ho . Đó là <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> dùng đ d ng làm vi c chương trình ch X (n u không b đi kh năng này trong c u hình). N m gi a chương trình khách và chương trình ch X còn có hai thành ph n quan tr ng n a c a giao di n đ ho . chương trình đ ho GIMP. Hình 7. Khi m t ng d ng X kh i đ ng. Trình qu n lý c a s g i các hàm trong X–lib đ đi u khi n màn hình và th c hi n b t kỳ thao tác chuy n đ i hình nh nào trong các c a s . đó là thư vi n các hàm đ ho X–lib và trình qu n lý c a s (xem hình 7.1: Ki n trúc c a h th ng đ ho X Window System3 . g i là giao th c X hay giao th c k t n i m ng X (X Network Protocol). các . Ngoài nó ra chúng ta c n ch y m t trình qu n lý c a s và ít nh t m t chương trình khách đ t o hình nh trên màn hình. nh n chu t) đ n các chương trình khách. Chương trình khách c a “ch X” có th là các ng d ng làm vi c dư i X Window.1). Máy tính ch dùng đ ch y chương trình ch X đư c g i là máy X terminal.org Writer. Có th di chuy n d u X này quanh màn hình chu t. c a s s chuy n quy n đi u khi n đ n trình qu n lý c a s . Nhưng b n thân chương trình ch X không t o ra (v ra) hình nh trên màn hình mà ch cung c p hình nh cho driver c c hình. Và đó là t t c nh ng gì b n có th làm. N u ch ch y chương trình ch X thì b n s ch th y m t màn hình màu xám v i m t d u X gi a. urxvt. <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–> – chuy n nhanh gi a các ch đ hi n th . trình đơn (menu). Tuy nhiên ngay lúc này chương trình ch X đã s n sàng chuy n nh ng tín hi u (nh n phím. .

và cũng c n ph i thêm vào hình v trên. v. còn hình nh s hi n th trên màn hình máy tính cá nhân.v. Thông thư ng có m t liên k t đ n chương trình ch này v i tên X.1 X. Ngoài ra còn có nh ng chương trình có th làm v i c chương trình ch X và v i c terminal thông thư ng. T t c nh ng gì chương trình c n bi t đ làm vi c đó là nơi tìm chương trình ch X. Trình qu n lý c a s còn g i các hàm tương ng cho các chương trình khách trong trư ng h p ngư i dùng thao tác v i các ng d ng b ng bàn phím và chu t. v. Trình qu n lý màn hình c n bi t các tham s c a các thi t b này đ th c hi n công vi c c a mình. Chương trình cho ch đ đ ho cũng đư c ch y như các chương trình bình thư ng. Chương trình này đư c g i là xorg và n m trong thư m c /usr/X11R6/bin. Các môi trư ng làm vi c đ ho m r ng như KDE. T t nhiên nh ng gì đưa ra trong hình 7. xu ng và các thành ph n khác c a c a s . đ ng th i còn cung c p kh năng thay đ i d ng và v trí các c a s trong quá trình làm vi c tùy theo nhu c u c a ngư i dùng. GNOME s d ng thư vi n GTK+ (bây gi là GTK2+). Xfce4. .v. X. Chính thư vi n này là n n t ng c a chương trình đ ho GIMP. CDE. t c là t dòng l nh. Chương trình th c hi n vi c này b ng cách g i các hàm thư vi n trong X–lib. Chương trình ch X có th thao tác v i phông ch m t cách tr c ti p.org ngoài c c màn hình còn ph i đưa ra các tham s c a chu t và bàn phím. ho c có m t chương trình khác chuyên dùng cho vi c này (đư c g i là chương trình ch phông ch ). thanh cu n lên. không thay th nh ng thành ph n k trên c a h th ng X Window.org có m t chương trình ch X cho ph n l n c c màn hình. Như v y là trong hình v đã b qua nh ng chương trình ng d ng c a giao th c TCP/IP. GNUStep. nên chúng có th ch y trên các máy tính khác nhau và trao đ i v i nhau qua m ng. Ví d . N u c n chương trình s t tìm đ n chương trình ch X qua TCP/IP nói chung và qua socket n i b khi chương trình ch và khách làm vi c trên cùng m t máy. Ví d chương trình so n văn b n emacs t đ ng ch n ch đ làm vi c (đ ho hay văn b n) khi kh i đ ng. . KDE thêm vào thư vi n các hàm đ ho QT b sung cho X–lib. Đ c đi m r t m nh này c a h th ng X Window là m t trong nh ng khác bi t c a nó so v i giao di n đ ho c a các h đi u hành dòng Windows. . do đó có th ch y chương trình . Chính vì th khi c u hình X.1 ch là tương đ i.Org 165 bi u tư ng. Đ i v i h th ng thì không có s khác nhau gi a chương trình làm vi c trong ch đ đ ho và trong ch đ bình thư ng. mà ch m r ng và thêm vào. . Ví d chúng ta đã nói r ng trao đ i gi a thư vi n X–lib v i chương trình ch X trong trư ng h p chung đư c th c hi n qua giao th c TCP/IP. Và còn m t tài nguyên quan tr ng khác c a h th ng đ ho đó là phông ch . Ví d các chương trình ng d ng có th ch y trên m t máy ch m nh (mainframe). Ngoài ra trong GNOME còn có các thư vi n khác như Imlib cho phép m r ng các kh năng c a h th ng đ h a.7. B i vì ch và khách là các ti n trình riêng. Ngoài ra trên Linux và UNIX nói chung không có s phân bi t rõ ràng gi a các chương trình giao di n đ ho và giao di n văn b n (dòng l nh) như trong Windows. t chương trình Midnight Commander. Tìm ki m chương trình ch X đư c th c hi n qua bi n môi trư ng DISPLAY ho c qua tùy ch n trên dòng l nh. GNOME. Đi u ki n duy nh t c n ph i có là chương trình ch X ph i làm vi c.

Các trình qu n lý c a s khác nhau có th cho ra d ng c a s khác nhau b ng cách s d ng các khung và trình đơn c a s khác nhau. đó là Xfce4 (http://www. • enlightment (http://www. Nhưng đ i v i ngư i dùng m i (và r t m i) thì đây không ph i là cách d nh t.kde. đ ng h .org) – trình qu n lý c a s đ p nh t hi n nay.org/. M t đ c đi m thú v c a WindowMaker đó là các trình nh applet th c hi n nhi u ch c năng khác nhau: theo dõi h th ng.166 ch X b ng câu l nh: [user]$ X Giao di n đ ho Trình qu n lý c a s thì có r t nhi u. có r t nhi u tùy ch n c u hình đ b n có th thay đ i. • WindowMaker (http://www.fluxbox. Trình qu n lý c a s này đang đư c r t nhi u ngư i dùng có kinh nghi m ưa chu ng. Ngoài ra cũng c n nói đ n môi trư ng làm vi c đ ho g n nh hơn và cũng chi m đư c s yêu m n c a r t nhi u ngư i dùng.org) – m t trình qu n lý c a s g n nh khác. b n đ c có th ch n b t kỳ chương trình nào trong s chúng.org).icewm. Như b n th y giao di n đ ho trên Linux đư c t o ra theo nguyên t c môđun. L a ch n trình qu n lý c a s nào ph thu c nhi u vào c u hình máy tính c a b n (máy “m nh” hay “y u”. . N u mu n và có s h tr thì b n có th s d ng nh ng trình nh applet này trong các trình qu n lý c a s khác như Fluxbox. vì đã có trên t t c các b n phân ph i l n các môi trư ng làm vi c đ ho . • Fluxbox (http://www. Như v y là b n đ c đã bi t đư c giao di n đ ho trên Linux đư c t o ra t nh ng thành ph n gì. làm vi c tương đ i nhanh và cũng đư c ngư i dùng có kinh nghi m ưa chu ng.xfce.org) mà chúng ta s nghiên c u sâu hơn trong chương sách ti p theo và GNOME (http://www. R t may là không nh t thi t ph i ch n cách này.windowmaker.org) – trình qu n lý c a s nh nh và làm vi c r t nhanh. v.org). Trang ch c a FVWM và FVWM2 n m t i đ a ch http: //fvwm. N i ti ng nh t trong s các môi trư ng đ ho này c n k đ n KDE (http://www. theo dõi m ng. c c màn hình có nhi u b nh hay không). T t c nh ng môi trư ng làm vi c đ ho này . đó là chương trình ch X.gnome. • fvwm2 (Free Virtual Window Manager 2)– phiên b n nâng c p c a trình qu n lý c a s fvwm cho phép s d ng các s c thái (theme) khác nhau và trình đơn đ ng. . Nhưng t t c chúng đ u s d ng cùng m t ti n ích đ ho cơ s c a X Window.org) – trình qu n lý c a s g n nh nhi u màu s c và m m d o trong c u hình k th a c a AfterStep. và có th t xây d ng nhi u “ki u” giao di n đ ho t các thành ph n khác nhau.v. Xin đưa ra đây m t vài ví d trình qu n lý c a s thư ng dùng: • IceWM (http://www. Chính trình qu n lý c a s này đư c dùng trên nhi u b n phân ph i Linux d ng LiveCD (Linux “s ng và làm vi c” trên CD) như: Damn Small Linux. và yêu c u công vi c. Insert.enlightment.

K t qu thu đư c đó là m t b đ y đ các chương trình ng d ng cho phép gi i quy t t t c các nhu c u đi u khi n máy tính và làm vi c c a ngư i dùng.v. Các b n phân ph i Linux m i hi n nay đã cho phép cài đ t và c u hình giao di n đ ho m t cách d dàng hơn r t nhi u so v i trư c đây.4 c a Xfce4 h a h n nhi u thay đ i l n.2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính Như b n đ c đã hi u khi th y đ u đ c a ph n này. d ng màn hình và t đ ng ch n các tham s (đ phân gi i.qt. th nào là t n s . 4 . Ngoài ra Konqueror còn cho phép xem tr c ti p các t p tin có đ nh d ng (“ph n m r ng”) đã bi t. trong s đó c n k đ n trình qu n lý t p tin Thunar và các m r ng (plugin) c a nó. Còn có nhi u môi trư ng làm vi c đ ho khác nhưng chưa đ t đư c m c đ phát tri n m nh như KDE và GNOME. 7. trình qu n lý t p tin kfm. Phiên b n 4. N n t ng c a môi trư ng làm vi c đ ho KDE (K Desktop Enviroment) là thư vi n các hàm đ ho m r ng Qt c a công ty Troll Tech (http://www. phiên b n 2 c a thư vi n GTK). đây không ph i là hư ng d n chi ti t dành cho các nhà chuyên môn. do đó càng d dàng hơn (ho c khó khăn hơn cho ai đó?) cho b n đ c trong khi s d ng. đ phân gi i màn hình. openSUSE Linux. Trong các phiên b n m i c a KDE còn có thêm trình qu n lý t p tin và cũng là trình duy t web Konqueror (http://konqueror.org) có nhi u kh năng m nh trong vi c truy c p đ n các t p tin. GNOME đư c phát tri n trong khuôn kh c a d án GNU. có nghĩa là chương trình ng d ng t do. . trung tâm đi u khi n KDE và r t nhi u thành ph n khác bao g m c gói chương trình ng d ng cho văn phòng KOffice. mà ch là nh ng ki n th c cơ b n v h th ng hình nh c a máy tính đ giúp ngư i dùng m i và r t m i hi u đư c cách làm vi c c a h th ng hình nh. T t nhiên đi u này không có nghĩa là t t c các thành ph n c a môi trư ng KDE là do m t công ty nào đó vi t ra và phát tri n.2 M t chút v h th ng hình nh c a máy tính 167 đ u đã có h tr ti ng Vi t t t (ho c còn chưa t t). Trong s chúng c n nói đ n Xfce4 (http://www. GNOME đư c xây d ng d a trên thư vi n các hàm đ ho GTK+ (bây gi là GTK2+.org). Fedora Core. Tuy nhiên tôi xin đưa ra đây m t vài l i khuyên khi c u hình X Window vì r t có th b n đ c s g p v n đ nào đó. v. B ng thư vi n này các nhà phát tri n KDE đã vi t ra trình qu n lý c a s riêng – kwm.com). kh năng duy t web cũng không thua kém các trình duy t khác như Internet Explorer.kde. Chương trình cài đ t c a Debian Linux. mà nhi u nhà l p trình cùng s d ng m t cách m t ý tư ng phát tri n chung đ t o ra các ng d ng khác nhau.7. đã có kh năng t đ ng xác đ nh d ng c c hình. t n s c p nh t) thích h p. Nhưng công ty Troll Tech đã đưa ra thông báo cho phép dùng thư vi n này vĩnh vi n mi n phí đ phát tri n các ng d ng mã ngu n m . Cách đây m t th i gian KDE đã đư c công nh n là ph n m m t do. ví d chương trình cài đ t xác đ nh d ng màn hình không đúng và do đó dùng nh ng tham s không thích h p. Đ u tiên chúng ta c n bi t m t chút v công vi c c a h th ng hình nh c a máy tính.xfce.4 M t môi trư ng làm vi c đ ho có cùng đ ng c p v i KDE đó là GNOME (GNU Network Object Model Environment). V n đ này x y ra trư c đây là do thư vi n Qt thu c v công ty thương m i. .

t cu i màn hình lên đ u màn hình. đ có th ch n các tham s thích h p trong khi c u hình. Khi có tín hi u đ ng b dòng (theo chi u ngang) tia electron s đư c chuy n t cu i m i dòng t i đ u dòng ti p theo. M t s màn hình nh t là màn hình r ti n có th ch có m t vài giá tr t n s cho phép.v. Ch c năng đi u khi n màn hình là do c c hình th c hi n. có nghĩa là b n có th ch n các t n s d c và ngang t m t vùng các giá tr cho phép nào đó. Không nên ch n t n s c p nh t màn hình nh hơn 60Hz. Ngoài ra đ t o ra hình nh s c nét trên màn hình. sang ph i. Nhưng cũng không th đưa ra m t t n s c p nh t màn hình quá l n. T n s đ ng b d c thư ng kí hi u là VSF và có đơn v là Hz (Héc). giá tr c a VSF n m trong kho ng 50 – 180 Hz. H th ng hình nh c a máy tính bao g m c c hình (video card) và màn hình (monitor). Đi m đư c t o ra nh các chu i electron và các đi m n m d ng dòng n m ngang. . C n nói thêm t n s c p nh t màn hình b ng t n . đó là s đi m có th hi n th trên màn hình trong m t giây. Màn hình th c hi n hai công vi c riêng bi t: “tr i” các chu i (tia) electron và chi u sáng các đi m riêng bi t đ t o ra hình nh. nhưng hãy c n th n vì n u ch n giá tr cao quá m c thì có th làm h ng màn hình. vì khi đó s gi m m c đ nh p nháy c a màn hình.168 Giao di n đ ho v. chúng ta s ch xem xét trư ng h p màn hình ng đi n t (CRT) mà không xem xét màn hình tinh th l ng (LCD). VS). T n s đ ng b ngang. Như b n đ c bi t. C c hình chuy n t i màn hình 3 tín hi u: tín hi u hình (RGB). s dòng trên màn hình (đ phân gi i theo chi u d c) và cư ng đ (intensity) c a m i màu (trong s ba màu chính) trên t ng đi m. Đi u khi n màn hình có nghĩa là đưa ra s đi m trên m t dòng (đ phân gi i theo chi u ngang). vì t n s này không th l n hơn giá tr c a phân s : DCF (s đi m trên dòng) * (s c t trên màn hình) t c là có s ph thu c v i đ phân gi i (resolution) c a màn hình. M t tham s cũng quan tr ng n a đó là t n s c p nh t màn hình SRR (Screen Refresh Rate). . còn khi có tín hi u đ ng b nh (theo chi u d c) thì s chuy n tia electron t góc dư i bên ph i v góc trên bên trái. Giá tr này càng cao bao nhiêu thì m t c a ngư i dùng càng ít m i m t b y nhiêu trong khi làm vi c v i máy tính. xu ng th p hơn m t chút so v i hình nh (t o ra 4 dòng và c t t i xung quanh hình nh). Còn có m t t n s quan tr ng khác n a. C n ph i bi t t n s t o ra hai tín hi u này. tính theo s tín hi u trong m t giây. T n s này đư c g i là DCF (“Dot Clock Frequency” – t n s làm vi c c a c c hình). đ có th c u hình đúng chương trình ch X. khi đó đèn huỳnh quang s nh p nháy r t m nh. đ ng b dòng (HS) và đ ng b nh (c t. Nh ng màn hình m i thư ng là màn hình có nhi u t n s hay còn nói là có gi i t n s r ng. lên cao. Trên th c t t n s c p nh t còn nh hơn n a vì còn m t th i gian di chuy n các tia electron t dòng này sang dòng khác. tia electron còn di chuy n quá sang trái. Giá tr t n s đ ng b ngang và d c này nh t đ nh có trong tài li u đi kèm v i màn hình. Tiêu chu n VESA khuyên ch n giá tr này l n hơn ho c b ng 72Hz. Tia electron di chuy n qua màn hình theo m t v n t c có h n do b vi x lý c a c c hình xác đ nh. hình nh trên màn hình đư c t o ra t các đi m riêng bi t. T t nhiên t t nh t là ch n giá tr l n nh t trong s có th dùng. có đơn v là KHz (1kilôhéc = 1000 héc) và nh n giá tr trong kho ng t 31 đ n 135 KHz. HSF.

m i đi m đư c chi u sáng đ ng th i b i 3 tia electron. Hình nh đư c lưu trong b nh d ng s và s chuy n đ i hình nh v d ng tín hi u “tương t ” (analog) RGB là m t trong nh ng công vi c chính c a c c hình. Chúng ta s bi t đư c cách chuy n ch đ kh i đ ng trong m t vài chương t i. thì hãy ch n kh i đ ng vào ch đ m t ngư i dùng đ có kh năng thay đ i c u hình X. 7. và t t c nh ng t p tin (chương trình) nói đ n phía sau đã có trên đĩa. thì v n có th s d ng m t câu l nh và chương trình c a Linux đ c u hình l i chương trình ch X. t c là 8 byte cho m i đi m. t n s đ ng b d c VSF và t n s làm vi c c a c c hình DCF xác đ nh giá tr gi i h n (l n nh t) c a đ phân gi i. Như v y. N u b n không hài lòng v i hình nh c a giao di n đ ho . byte) ≥ (S * (s byte trên m t đi m) đi m trên dòng) * (s c t trên màn hình) Ví d . Chương này coi như b n đã cài đ t X. Tôi nghĩ r ng b n có th t l a ch n m t đ phân gi i và s lư ng màu thích h p cho máy tính c a mình. B nh này n m trên c c hình nhưng thu c v không gian b nh chung c a c máy tính.org. ho c không hài lòng v i nh ng gì mình th y trên màn hình giao di n đ ho . t c là c u hình giao di n c a Linux.3 C u hình chương trình ch X 169 s đ ng b d c (SRR = VSF). nhưng v n có th truy c p t i máy tính b ng ch đ văn b n (giao di n dòng l nh). Trên các màn hình màu. Công th c xác đ nh gi i h n đ phân gi i và s lư ng màu trên hình nh r t đơn gi n: (Dung lư ng b nh . Cư ng đ c a m i màu này l i đư c xác đ nh b i m c đ c a tín hi u trong tia tương ng. thì c n có m t c c hình v i dung lư ng b nh ít nh t là 1280 ∗ 1024 ∗ 4 = 10485760 byte (10Mb). do đó tham s quy t đ nh đây là dung lư ng b nh . T t c nh ng c c hình m i đáp ng đư c (th m chí còn vư t quá) yêu c u này. Công vi c này là do m t b ph n trên c c hình đ m nhi m. Còn có m t gi i h n n a ph thu c vào dung lư ng b nh c a c c hình – s lư ng màu c a hình nh. Màu c a đi m đó đư c xác đ nh b i s pha tr n c a ba màu cơ b n: đ (Red). N u không thì đ u tiên b n ph i cài đ t gói chương trình X. N u b n rơi vào tình hu ng th nh t trong quá trình kh i đ ng máy. n u b n đ c mu n ch n đ phân gi i màn hình 1280 x 1024 và có 32 tri u màu cho m i đi m. ho c không th vào ch đ đ ho . N u có m t c c hình cũ v i dung lư ng b nh ít hơn thì c n ph i ch n đ phân gi i nh hơn ho c ch n s lư ng màu ít hơn. Hình nh s đưa ra màn hình đư c t o ra trong b nh c a c c hình. đó là “b chuy n đ i s – tương t ”. S lư ng màu có th dùng cho m i đi m đư c gi i h n b i dung lư ng b nh c c hình cũng như s m c đ tín hi u mà c c hình có th t o ra cho m i tia electron. Còn bây gi chúng ta s xem xét ph n th c hành c a nh ng lý thuy t đã đưa ra.7. Nhưng thông thư ng c c hình có th t o ra m t s lư ng m c đ tín hi u đ đ hi n th hình nh. Cách cài đ t chương trình s có trong chương khác dành riêng cho ph n cài đ t chương .3 C u hình chương trình ch X Chúng ta s xem xét trư ng h p sau khi cài đ t Linux b n không th chuy n vào ch đ đ ho (r t hi m khi x y ra v i các b n phân ph i Linux m i).org. xanh lá cây (Green) và xanh da tr i (Blue) – RGB.

. n u không có thì cũng có th xem tr c ti p trên thi t b . Thư ng l y t tài li u đi kèm v i chúng. n u không có tài li u thì b n c n tìm nh ng thông tin này trên Internet. s d ng Knoppix): t t c nh ng thông tin b n c n đã có trong tài li u đi kèm v i máy tính. d dàng nh t là trên trang web c a nhà s n xu t.conf lên đĩa m m ho c flash đ sau này có th đ c l i. Hai tham s này là quan tr ng. Sau khi kh i đ ng Knoppix thành công hãy sao chép t p tin c u hình chương trình ch X c a Knoppix (thư ng n m t i /etc/X11/xorg. Nhưng xin b n hãy luôn nh là cu n sách b n đang đ c s d ng b n quy n Creative Commons Public License 2.170 Giao di n đ ho trình. Tác gi không ch u trách nhi m v nh ng gì s x y ra. chíp c a hãng Nvidia thư ng c n n p môđun nv. Có nhi u cách đ l y nh ng thông tin này. • Dung lư ng b nh c a c c hình. Vì th c n ph i c u hình chương trình ch X đ s d ng nh ng thi t b này. Cách ch y chương trình này không thu c vào ph m vi c a cu n sách này vì chúng ta đang nói v h đi u hành Linux. N u trên máy c a b n chưa có b t kỳ h đi u hành nào thì hãy s d ng m t h đi u hành Linux LiveCD (ch y th ng t CD) có kh năng nh n d ng ph n c ng t t như Knoppix. • D ng c a b x lý trên c c hình (chíp). Tuy nhiên tôi hy v ng là các b n s không ph i s d ng đ n nh ng ti n ích này cũng như nh ng phương án k trên (s d ng h đi u hành khác. Cách d dàng nh t cho ngư i dùng m i là khi trên máy đã có m t h đi u hành Windows.5 (http://creativecommons. và n u không bàn phím thì càng không th làm vi c v i máy tính nói chung. 5/). Nh ng thông tin b n c n có trong Trình qu n lý các thi t b . Ví d . • Kho ng t n s đ ng b ngang và d c cho phép dùng c a màn hình.1 Thu th p thông tin c n thi t Đ có th c u hình b n c n m t vài d li u sau: • Tên c a hãng s n xu t c c hình và màn hình. C n xác đ nh d ng chíp đ ch n môđun đúng cho c c hình. Ngoài ra có nh ng chương trình chuyên dùng cho vi c l y các d li u c n thi t k trên. • D ng chu t và bàn phím. Làm vi c trong giao di n đ ho mà không có chu t thì không thu n ti n chút nào.3.org (c u trúc c a t p tin này) chúng ta s xem xét ngay dư i đây. B n có th tìm th y thông tin trong b t kỳ cu n sách nào nói v h đi u hành Windows. Hy v ng r ng nh ng thông tin dư i đây giúp b n c u hình thành công giao di n đ ho .org/licenses/by/2. ví d bash script mkxf86config do các nhà phát tri n Gentoo vi t ra. ho c đơn gi n là giúp b n hi u hơn v giao di n này và cách c u hình nó n u b n đã có m t h th ng X Window làm vi c t t. V cách đ c thông tin t t p tin c u hình X. L y t tài li u đi kèm v i màn hình. Hãy c n th n trong khi làm vi c! 7. B n có th tìm th y script này trên m ng Internet.

conf. đó là xorgcfg. T p tin c u hình X ch là m t t p tin văn b n (text file) bình thư ng. N u không mu n ti p t c thì hãy nh n <Ctrl>+<C> đ thoát ra. Trong X.3 C u hình chương trình ch X 171 7. Ngoài ra. do đó có th s d ng b t kỳ trình so n th o văn b n nào đ thay đ i nó. ho c đơn gi n là mu n ki m soát quá trình này. Hãy s d ng nh ng chương trình này. Trên th c t theo tôi th y thì hai chương trình này không có gì khác nhau. Chúng s giúp b n ti t ki m đư c nhi u th i gian. ch có đi u xorgconfig sau khi hoàn thành công vi c s t o ra xorg. có nh ng chương trình.conf.conf t đ u. N u vì nguyên nhân nào đó b n cài đ t X.2). N u không th y t p tin này thì chương trình ch X s dùng c u hình chung c a toàn b h th ng n m trong thư m c /etc như đã nói trên (n u có). Tuy nhiên. t c là t i ∼/xorg. Ví d b n phân ph i OpenSUSE có sax2.conf ch không ph i XF86Config-4 như trư ng h p xf86config. do đó không có ích trong trư ng h p b n chưa có m t c u hình X nào. . Đ t o ra t p tin c u hình X m t cách t đ ng hãy s d ng chương trình Xorg v i tùy ch n -configure.7. Hãy đ c các trang hư ng d n s d ng man tương ng xorgconfig(1) và xorgcfg(1) đ bi t thêm chi ti t. N u trong khi cài đ t b n có ch n cài đ t giao di n đ ho X thì trên máy đã có t p tin ch a c u hình X đúng (và có th không). Cũng không c n ph i t o t p tin xorg.conf và đ t t p tin này vào thư m c /etc/X11. Xin đ ng quên câu l nh Xorg khác v i câu l nh xorg! Như đã nói t trư c trên Linux ch thư ng và ch hoa có s khác nhau rõ ràng. Ch c n ch y câu l nh sau (hãy chú ý là c n có quy n ngư i dùng root: [root]# Xorg -configure Câu l nh này s làm vi c m t cách im l ng. Nhưng chương trình là ng d ng đ ho . Khi kh i đ ng và n u không ch rõ t p tin c u hình trên dòng l nh thì chương trình ch X đ u tiên s tìm t p tin c u hình t i thư m c c a ngư i dùng. sau khi hoàn thành nó s t o ra t p tin xorg. và chúng ta s s d ng chúng trong th i gian đ u m i làm quen v i Linux. đôi khi r t m nh. t c là ch ch y trên n n m t máy ch X đã ch y nào đó (hình 7. Còn m t ti n ích khác có th dùng đ c u hình máy ch X. ti n ích chính dùng đ t t o m t t p tin c u hình (XF86Config-4) là chương trình xf86config (đôi khi xf86cfg).org riêng sau khi cài đ t Linux. Và đây cũng chính là cách các nhà qu n tr h th ng có kinh nghi m s d ng đ c u hình giao di n đ ho . thì hãy ch y m t trong nh ng chương trình cho phép b n t o ra t p tin này. Tuy nhiên r t có th b n s mu n t t o cho mình m t t p tin c u hình riêng. m i b n phân ph i hi n đ i có m t công c c u hình riêng c a mình.3.org chương trình này đã đư c thay th b ng xorgconfig. ti n ích chuyên dùng cho vi c này. Trên dòng l nh hãy ch y: [root]# xorgconfig r i tr l i nh ng câu h i mà chương trình này đ t ra. Trong XFree86 phiên b n th 4.2 C u trúc c a t p tin c u hình X T p tin c u hình chương trình ch X thư ng n m t i /etc/X11/xorg.

1 Contact: Marcus Schaefer <sax@suse. Chúng ta s xem t p tin này trông như th nào (có nghĩa là dùng câu l nh xem t p tin more ho c less ho c dùng m t chương trình so n th o văn b n như vim đ m nó).1) Section "Files" InputDevices "/dev/gpmdata" InputDevices "/dev/input/mice" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled" FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID" FontPath "/opt/kde3/share/fonts" FontPath "/usr/local/share/fonts" EndSection .org qua xorgcfg B ng m t trong nh ng công c trên b n đã t o ra đư c t p tin c u hình xorg.1: # # # # # Version: 7.de>. 2005 Contact: SaX-User list <https://lists.conf. Dư i đây là ví d m t t p tin xorg.2: C u hình X.de/mailman/listinfo/sax-users> Automatically generated by [ISaX] (7.berlios.conf có trên máy c a tôi sau khi cài đ t openSUSE Linux 10.172 Giao di n đ ho Hình 7.

32 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1078 Modeline "1280x1024" 165.18 800 856 944 1088 600 601 604 650 EndSection .3 C u hình chương trình ch X Section "ServerFlags" Option "AllowMouseOpenFail" "on" EndSection Section "Module" Load "dbe" Load "type1" Load "freetype" Load "extmod" Load "glx" Load "v4l" EndSection Section "InputDevice" Driver "kbd" Identifier "Keyboard[0]" Option "Protocol" "Standard" Option "XkbLayout" "us" Option "XkbModel" "pc104" Option "XkbRules" "xfree86" EndSection Section "InputDevice" Driver "mouse" Identifier "Mouse[1]" Option "Buttons" "10" Option "Device" "/dev/input/mice" Option "Name" "Logitech USB Receiver" Option "Protocol" "explorerps/2" Option "Vendor" "Sysp" Option "ZAxisMapping" "4 5" EndSection Section "Monitor" DisplaySize 345 259 HorizSync 30-96 Identifier "Monitor[0]" ModelName "SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF" Option "DPMS" VendorName "SAMSUNG" VertRefresh 50-160 UseModes "Modes[0]" EndSection 173 Section "Modes" Identifier "Modes[0]" Modeline "1280x1024" 167.57 1024 1096 1208 1392 768 769 772 821 Modeline "1024x768" 131.41 1024 1104 1216 1408 768 769 772 822 Modeline "1024x768" 132.89 800 856 944 1088 600 601 604 650 Modeline "800x600" 96.59 800 856 944 1088 600 601 604 650 Modeline "800x600" 96.7.43 1024 1096 1208 1392 768 769 772 821 Modeline "800x600" 97.29 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077 Modeline "1280x1024" 163.41 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1077 Modeline "1024x768" 135.

T p tin xorg. Nh ng dòng này có ký t đ u tiên là # và m t kho ng tr ng sau ký t này. m i ph n có c u trúc như sau: . Nh ng dòng đ u tiên thư ng là nh ng dòng chú thích không có nh hư ng gì đ n chương trình. Có th b n đ c đã nh n th y là trên Linux nh ng t p tin c u hình có c u trúc tương t như nhau.conf bao g m m t vài ph n nh hơn.174 Section "Screen" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection Giao di n đ ho "800x600" "800x600" "800x600" "800x600" Section "Device" BoardName "GeForce4 MX 440 with AGP8X" BusID "1:0:0" Driver "nvidia" Identifier "Device[0]" VendorName "NVidia" EndSection Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Option "Clone" "off" Option "Xinerama" "off" Screen "Screen[0]" EndSection Section "DRI" Group Mode EndSection "video" 0660 Section "Extensions" EndSection C n ph i nói r ng nh ng thông tin mà chương trình cài đ t c a openSUSE dò tìm ra là chính xác.

• Device – mô t c c hình (video card). Trong t p tin c u hình có th có các ph n sau (không nh t thi t ph i có t t c chúng): • Files – đư ng d n đ n các t p tin. • ServerFlags – tùy ch n c a chương trình ch . Ph n ServerLayout có ưu tiên cao nh t. t c là chương trình ch X b t đ u đ c t p tin c u hình xorg. Trong ph n ServerLayout ph i có các dòng ch đ n các ph n c a thi t b v a nói đ n. • Extensions – ph n c u hình m r ng. Thi t b ra g m các thành ph n riêng bi t là c c hình và màn hình thư ng đư c nhóm l i v i nhau trong ph n Screen. Thi t b nh p vào thư ng là bàn phím và chu t.conf t đây.7. chúng đư c xác đ nh trong các ph n InputDevice. tuy nhiên khi đó chúng ph i có tên riêng không trùng nhau. • InputDevice – mô t các thi t b nh p vào. Ph n này xác đ nh nh ng thi t b vào/ra (input/output) nào s đư c s d ng trong giao di n đ ho X. • Screen – c u hình màn hình. m i ph n cho m t thi t b . • Module – các môđun n p t đ ng. • Monitor – mô t màn hình. • ServerLayout – c u hình chung.3 C u hình chương trình ch X Section "tên_c a_ph n_này" SectionEntry1 SectionEntry2 SectionEntry3 EndSection 175 Các ph n có th n m trong t p tin c u hình theo th t b t kỳ. Cũng có th g p hai ph n ho c nhi u hơn có cùng m t d ng (Ví d Screen). ph n ServerLayout ph i ch a ít nh t nh ng dòng sau: Section "ServerLayout" Identifier "Layout[all]" InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard" InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer" Screen "Screen[0]" EndSection . • Vendor – c u hình cho các thi t b c a các nhà s n xu t c th nào đó. • Modes – mô t các ch đ hình nh. Như v y. • DRI – c u hình DRI.

Máy ch X s s d ng ch đ đ u tiên n m trong danh sách theo m c đ nh. Ph n Screen còn có th ch a m t vài ph n con (Subsection) Display tương ng v i m t giá tr “đ sâu màu”5 màn hình. "1280x1024".6 Trong m i ph n con. đó là: color depth Đ sâu màu màn hình thư ng tính theo bit và thư ng nh n các giá tr 8. xác đ nh trong ph n Monitor. Ph n Monitor xác đ nh tham s c a màn hình cũng có hai tùy ch n (hai dòng) quan tr ng. t c là GeForce4 MX 440 with AGP8X đư c xác đ nh trong ph n Device. ngư i dùng c n đ t nh ng ch đ hi n th mu n dùng v i đ sâu màu tương ng.176 Giao di n đ ho Ph n Screen xác đ nh màn hình và c c hình s d ng. Đ sâu màu m c đ nh n m trên dòng DefaultDepth. 6 5 . và màn hình đư c s d ng có tên Screen[0] (SAMSUNG SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF). Đ chuy n sang s d ng nh ng ch đ khác hãy th nh n các t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–>. Ph n này có d ng như sau: Section "Screen" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x1024" "1024x768" EndSubSection Device "Device[0]" Identifier "Screen[0]" Monitor "Monitor[0]" EndSection "800x600" "800x600" "800x600" "800x600" Như b n th y. 24. đ i v i ngư i dùng thì ý nghĩa c a ch đ hi n th trùng v i đ phân gi i c a màn hình. Giá tr này càng cao thì s lư ng màu có th hi n th càng l n và hình nh càng đ p. tên này n m ngay sau t Modeline. 15. ph n này cho bi t c c màn hình đư c dùng là thi t b có tên Device[0]. 16. đ ng th i đưa ra các ch đ làm vi c c a màn hình (đ phân gi i và s lư ng màu). Tuy nhiên c c màn hình và b n thân màn hình ph i đ t t đ có th h tr nh ng giá tr đ sâu màu l n. ví d . Như v y. trong đó phím <+> và phím <–> n m trên bàn phím s . "800x600". "1024x768". Các ch đ đư c li t kê theo tên l y t ph n Modes.

T n s c p nh t màn hình theo chi u ngang HorizSync tính theo KHz còn t n s c p nh t d c VertRefresh tính theo Hz. C n ph i xem xét tài li u c a màn hình đ đưa ra nh ng giá tr chính xác. Nh ng . Trong ph n này quan tr ng nh t là dòng ch ra driver. Các môi trư ng làm vi c như KDE. N u không có tài li u này thì hãy tìm ki m trên CD đi kèm ho c trên trang Web c a nhà s n xu t. Driver g c c a X. 138 80 100 n u mu n có thêm hai l a ch n ho c nhi u hơn. đây t n s c p nh t ngang và d c có th n m tương ng trong kho ng 30–96. Hi n nay ph bi n các bàn phím có 104 phím và Linux h tr t t các bàn phím này. Xfce đ u có các công c đ l a ch n ki u bàn phím. Ph n ti p theo là Device mô t c c màn hình c a b n. thay đ i các thu c tính c a bàn phím như t c đ l p l i (repeat rate). do đó tùy ch n Option "XkbModel" "pc104" làm vi c trong đa s trư ng h p. Trên máy c a tôi dòng này có d ng: Driver "nvidia" T c là tôi s d ng c c màn hình v i chip c a hãng NVIDIA và đã cài đ t driver l y v t trang Web c a hãng này. đ gõ ti ng Vi t thì t t nh t là s d ng m t chương trình chuyên d ng như xvnkb. Cũng nói luôn. x-unikey ho c scim. 50–160. thì chúng ta s không dùng đư c nút bánh xe c a chu t đ kéo lên kéo xu ng các trang Web. 90 124. do đó lúc này không c n thi t ph i tìm hi u sâu và c u hình k cho ph n này.org cho các c c màn hình nvidia có tên ng n hơn — nv. Tùy ch n Protocol xác đ nh giao th c “liên l c” v i chu t. N u chu t đư c k t n i vào m t c ng dành riêng cho nó. GNOME. Chúng ta s quay tr l i v i ti ng Vi t trong m t chương sau. Trong trư ng h p c a tôi là explorerps/2. Hai ph n InputDevice xác đ nh chu t và bàn phím.7. thì tham s Protocol s có giá tr là PS/2 ho c m t t dài hơn k t thúc b ng PS/2. N u mu n đ t m t s c th nào đó thay cho nh ng kho ng thì có th s a thành: HorizSync VertRefresh ho c: HorizSync VertRefresh 80. đ t l i giá tr c a các phím. Trong ph n InputDevice tương ng v i chu t hãy chú ý đ n 3 dòng (tùy ch n) sau: Option Option Option "ZAxisMapping" "4 5" "Protocol" "PS/2" "Device" "/dev/input/mice" N u không có tuỳ ch n ZAxisMapping v i giá tr 4 5.3 C u hình chương trình ch X HorizSync VertRefresh 30-96 50-160 177 xác đ nh t n s c p nh t ngang (HorizSync) và d c (VertRefresh).

N u th y m t màn hình màu đen. vì r t có th c n m t chút th i gian đ chuy n vào giao di n đ ho . Câu l nh file fonts. Tuy nhiên trư c khi thêm m t thư m c phông ch m i c n ki m tra l i xem thư m c này có t n t i không và có ph i là thư m c phông ch không7 . Có m t vài cách đưa ra nh ng thư m c này. Xin chú ý đây ch là liên k t m m đ n chương trình máy ch Xorg8 .conf thư ng n m đ u t p tin này và xác đ nh đư ng d n đ n các thư m c phông ch .dir cho bi t fonts.3 Th c u hình /etc/X11/xorg. có nhi u cách đ t o ra xorg. thì nó s đưa ra c nh báo. T h p phím này s giúp b n d ng ch y máy ch X trong nh ng trư ng h p có v n đ . Hãy dùng chương trình v a nh c t i đ làm vi c này 8 B n có th ki m tra l i đi u này b ng câu l nh ls -l 7 . b ng câu l nh: Như đã nói [root]# Xorg -configure đ t o m t cách t đ ng ho c [root]# xorgconfig đ có th ki m soát quá trình này.conf thông thư ng s n m trong thư m c /etc/X11. Đ th c hi n công vi c ki m tra ch c n dùng câu l nh: Thư m c phông ch ph i có t p tin fonts.org b ng cách đã k trên tr khi b n ch c ch n là mình đúng. Đây không ph i là l i nghiêm tr ng đ ph i d ng làm vi c. T t hơn h t là ki m tra t p tin c u hình xorg. N u chu t m i đư c s n xu t thì còn có th dùng giá tr Auto (t đ ng xác đ nh) đây. Có kh năng nh ng tham s không đúng s làm h ng màn hình c a b n ho c d n đ n nh ng h u qu không lư ng trư c. Đây là thư m c tiêu chu n (chuyên dùng) cho nh ng c u hình có liên quan đ n máy ch X. do đó hãy nh nó.178 Giao di n đ ho giao th c còn l i s d ng cho chu t k t n i qua c ng ti p n i (c ng COM). ph n Files c a t p tin xorg.conf trên.dir ch là m t t p tin văn b n thông thư ng nhưng không nên t s a đ i nó. do đó không nên th c u hình X.dir thư ng do câu l nh mkfontdir tr c ti p ho c dán ti p t o ra.conf. ví d khi máy ch X không tr l i (không làm vi c). t c là c u hình v a t o có v n đ . Tuy nhiên đ ng v i vàng s d ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace>. b n s th y m t con tr chu t hình ch X gi a màn hình và có th b qua nh ng dòng dư i đây. Không c n gi i thích ch c b n cũng đã nh n ra là tùy ch n Device xác đ nh tên t p tin thi t b c a chu t. do đó c n ph i có liên k t m m này ho c có th th ch y th ng: [user]$ Xorg N u thành công. 7. Bây gi hãy th ch y giao di n đ ho b ng câu l nh X (vi t hoa). ho c màn hình nh p nháy.conf đã t o ra xem có nh ng l i nguy hi m nào không. N u khi ch y máy ch X không tìm th y m t thư m c phông ch nào đó trong ph n Files. nhưng ngư i dùng c n bi t đ gi i quy t nh ng trư ng h p như không tìm th y phông ch mong mu n.3. hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ quay v ch đ văn b n. Sau khi t o t p tin xorg. Cu i cùng.

(**) from config file. Dư i nh ng dòng này là thông tin v phiên b n c a X Window System. C n nói r ng trong t p tin b n ghi /var/log/Xorg. Trong t p tin này có r t nhi u thông tin có ích v h th ng X Window. Time: Wed Jan 31 22:25:09 2007 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.log còn có nhi u thông tin hơn. (II) informational. sau đó s l i th y dòng l nh c a h v và trong thư m c hi n th i s có thêm t p tin xprobe. phiên b n nhân Linux và m t vài thông tin khác. L i và c nh báo tìm th y trong xprobe. Trong t p tin này còn có m t vài dòng thông tin hi n th m i quan h gi a các ph n trong t p tin c u hình: . • (**) có nghĩa là tham s l y t trong t p tin c u hình (ví d xorg. N u không ch ra t p tin xprobe. • (++) có nghĩa là tham s l y t dòng l nh ch y máy ch X. (??) unknown. Như v y: • (––) có nghĩa là nh ng giá tr tương ng thu đư c khi th (probe). Sau đó là thông báo v nơi đ t t p tin b n ghi (thư ng là /var/log/Xorg.log 2>&1 179 Câu l nh này ch y máy ch X ch đ th và đưa k t qu th đó vào t p tin xprobe. (++) from command line. • (EE) — sau d u hi u này là nh ng thông báo l i. chúng ta ch c n nh ng thông tin trong xprobe.0.conf.7.log v a t o ra.log thì k t qu th s hi n ra trên màn hình. • (!!) — sau d u hi u này là nh ng chú ý. (!!) notice.log chúng ta s s a b ng cách thay đ i tham s tương ng trong t p tin /etc/X11/xorg. Nh ng dòng đ u tiên cho bi t m t vài d li u v X.conf" Trong t p tin xprobe. ngày phát hành. (WW) warning. (==) default setting. • (WW) — sau d u hi u này là nh ng c nh báo.log này chúng ta còn th y l i gi i thích cho nh ng ký hi u s d ng dư i cũng như trong t p tin b n ghi Xorg.log.log".0.log) và tên c a t p tin c u hình đư c s d ng: (==) Log file: "/var/log/Xorg.0. Sau khi ch y câu l nh này màn hình s nh p nháy.conf).log: Markers: (--) probed. • ?? — nh ng thông tin không rõ ngu n g c. (EE) error. nhưng trong đa s trư ng h p.org.3 C u hình chương trình ch X [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. • (NI) — sau d u hi u này là thông báo v nh ng tham s còn chưa đư c phát tri n trong X.log.org.0. Nhưng t m th i chúng ta s ti p t c xem xét xprobe. • (II) — sau d u hi u này là nh ng thông tin khác nhau. tên c a h đi u hành. • (==) có nghĩa là s d ng tham s theo m c đ nh.log đ sau này có th đ c d dàng hơn. (NI) not implemented.

ki m tra l i b ng: [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe. . Nh ng c nh báo như v y b n s thư ng xuyên g p khi s d ng các s n ph m có liên quan đ n Linux như chương trình. báo. Entry deleted from font path. (WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist. do đó hãy ch y X b ng startx r i ch y xvidtune t m t trình l nh nào đó (ví d xterm).log xem có còn l i nào không. Ti n ích này ch y trong giao di n đ ho . và trên xterm s xu t hi n m t vài dòng thông tin: .180 (==) (**) (**) (**) (**) (**) ServerLayout "Layout[all]" |-->Screen "Screen[0]" (0) | |-->Monitor "Monitor[0]" | |-->Device "Device[0]" |-->Input Device "Keyboard[0]" |-->Input Device "Mouse[1]" Giao di n đ ho trong t p tin này r t có th chúng ta s g p nh ng c nh báo v thư m c ch a phông ch đã nói ph n trư c.log 2>&1 r i nhìn vào t p tin xprobe.log 2>&1 Đôi khi có th th ch n m t đ phân gi i ho c đ sâu màu nh hơn. Do đó n u v n th y m t màn hình đen. (WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist. N u không còn n a thì có th m nh d n ch y ch đ đ ho b ng câu l nh X như đã nói đ u ph n này. Entry deleted from font path. sách. không có l i tìm th y trong xprob.log chưa b o đ m vi c ch y thành công ch đ đ ho . Hãy c g ng s a h t nh ng l i ((EE) tìm th y. nh ng c nh báo tương t như trên không nh hư ng nhi u đ n vi c s d ng X Window.. Chúng ta s th y m t c a s hi n ra như trong hình 7. có d ng sau: (WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist. (WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist. Entry deleted from font path. T i th i đi m này. T t nhiên. . Nói v ch đ làm vi c c a màn hình không th không k đ n m t ti n ích nh nh ng có ích đó là xvidtune. sau khi đã đóng c a s c nh báo cho bi t các nhà phát tri n không ch u trách nhi m v vi c s d ng xvidtune gây ra. thì hãy quay tr l i dòng l nh b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> r i ki m tra k càng k t qu c a câu l nh: [user]$ X -probeonly -verbose 1 > xprobe.3. hư ng d n. S d ng ti n ích này b n s tìm đư c ch đ hi n th thích h p cho màn hình c a mình. b n c n bi t r ng. (WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist. Entry deleted from font path. Ví d ch n đ phân gi i “1024x768” và đ sâu màu “16” thay vì “1600x1200” và “24”. Entry deleted from font path.

Up — lên trên. Hình 7.7. Tương t như v y s d ng cách nút Left — di chuy n sang trái.00 .00 Nút Show cho bi t ch đ hi n th đang đư c s d ng d ng: "1280x1024" 167.4).4: Chương trình xvidtune “không ch u” ch nh hình nh .3 C u hình chương trình ch X 181 Hình 7. tôi không s d ng đư c nh ng ch c năng ch nh s a k trên và nh n đư c thông báo không th th c thi (hình 7. ví d di chuy n sang ph i. Down — xu ng dư i. Num vsync: 1 hsync range 0: 30. Model: SYNCMASTER 757NF(T)/707NF/700NF Num hsync: 1.00 vsync range 0: 50.00 .160.3: Chương trình xvidtune Vendor: SAMSUNG. Đ ch nh hình nh trên màn hình.32 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1078 Chính nh ng dòng thông tin d ng này đư c s d ng trên các dòng Modline c a ph n Modes t p tin c u hình xorg. Wider— tăng kích thư c hình nh theo chi u cao. Taller.conf. hãy s d ng (nh n vào) nút Right (khi này các s tương ng phía trên s thay đ i).96. và b ngang ho c gi m chúng xu ng b ng Narrower và Shorter. r i nh n nút Apply. Trong l n ch y th xvidtune cu i cùng.

khi có v n đ x y ra có th b n s không bi t ph i gi i quy t như th nào ngoài vi c cài đ t l i. Do đó m c dù nh ng b n phân ph i m i làm vi c r t t t phương di n ch đ đ h a. và nhi u công vi c c a b n có th th c hi n trong ch đ văn b n mà b n l i ph i đ i trong khi kh i đ ng X). V i nh ng thông tin gi i thi u v ng d ng xvidtune chúng ta đã k t thúc ph n c u hình chương trình ch X. ki m tra l i các dòng Modeline và ghi vào đó các giá tr tương ng. Nút Auto dùng đ chuy n gi a hai ch đ không t đ ng và t đ ng. th hai. có th ngư i dùng đ ng ý v i đ ngh c a trình cài đ t t đ ng ch y h th ng này.4 Kh i đ ng h th ng X Window Có th kh i đ ng h th ng X Window b ng nhi u cách. do đó hy v ng là b n s không ph i t mình ch nh s a t p tin xorg. Vì th hãy nh n t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ d ng ch y máy ch X và quay v ch đ văn b n. N u vi c cài đ t và c u hình X. Nút Fetch dùng đ yêu c u nh ng giá tr thi t l p hi n th i c a màn hình. T đ ng có nghĩa là ngư i dùng không c n nh n vào nút Apply đ có th th y nh ng thay đ i n a mà s th y chúng ngay l p t c khi có ch nh s a nào đó đư c th c hi n. B n đã bi t k t qu thu đư c là m t màn hình tr ng v i con tr hình chéo n m gi a. Đi u này có th th c hi n b ng cách ch y th ng chương trình Xorg (ho c liên k t m m X) t thư m c /usr/bin/X11/. Trong khi cài đ t h đi u hành Linux. Sau khi đã ch n xong các giá tr thích h p. Tuy nhiên nh ng thông tin trong ph n này s có ích khi có v n đ gì đó x y ra. Còn bây gi chúng ta s xem xét quá trình kh i đ ng toàn b h th ng X Window và cách tác đ ng lên quá trình này. Kh năng này có ích khi hình nh thu đư c sau khi ch nh s a không làm b n hài lòng b ng lúc đ u.conf. Cu i cùng hãy m t p tin xorg. tôi v n ch n kh i đ ng vào ch đ văn b n (b ng cách đ t giá tr initdefault b ng 3 trong t p tin /etc/inittab) và ch ch y X Window khi c n thi t. Xin hãy lưu ý là các phiên b n m i c a các b n phân ph i Linux có kh năng c u hình X r t t t ngay trong quá trình cài đ t. và đ ng quên thêm vào đó hai giá tr t n s c p nh t màn hình Horizontal Sync và Vertical Sync n m góc ph i phía dư i c a c a s xvidtune.org bình thư ng. ho c đơn gi n là khi b n mu n tìm hi u và t o cho mình m t c u hình chương trình ch X riêng. Hai nút Next và Prev dùng đ chuy n các ch đ hi n th . thì ngay sau khi kh i đ ng h đi u hành. hãy nh n nút Show r i ghi lên gi y nh ng giá tr này. 7.182 Giao di n đ ho Thi t l p ban đ u có th ph c h i b ng nút Restore. Cách kh i đ ng này có m t vài đi m b t l i: th nh t.conf. Làm th nào đ kh i đ ng đư c ch đ đ ho theo cách khác? Như b n đã bi t t nh ng ph n trư c. Đó là b i vì chưa có m t trình qu n lý c a s nào và chưa có m t chương trình khách (client) nào đư c ch y. Nút Show dùng đ đưa ra các giá tr như đã nói trên. Nhưng ngoài ra thì không còn có gì khác và b n không th th c hi n thêm m t thao tác nào tr di chuy n con tr b ng chu t. b n s chuy n vào ch đ đ ho . đ u tiên chúng ta c n kh i đ ng máy ch X. . gi ng như hai t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<+> và <Ctrl>+<Alt>+<–>. v s d ng b nh và s d ng tài nguyên nói chung (trình qu n lý màn hình s “ăn” m t m t ph n b nh . Nút Test dùng đ th t m th i nh ng giá tr đã đ t ra.

t c là ch y nh ng câu l nh có trong .xinitrc có trong thư m c c a ngư i dùng đ th c hi n t p tin này gi ng như các script khác. Ví d .Xresources xsetroot -solid gray & xclock -g 100x100-0+0 -bw 0 & xload -g 50x50-100+0 -bw 0 & xterm -g 80x24+0+0 & xterm -g 80x24+0-0 & exec twm .xinitrc đ t đ ng hóa nh ng công vi c l p l i đ n nhàm chán này. tôi xin đưa ra dư i đây ví d m t script . ví d fluxbox. N u trên dòng l nh ch y xinit không ch ra chương trình khách c n ch y. thì m i l n chúng ta s ph i l p đi l p l i m t s câu l nh. dùng đ ch y máy ch X và ít nh t m t chương trình khách.v. Câu l nh xinit. Và b i vì chưa có trình qu n lý c a s nào đư c ch y nên b n s không th làm gì (di chuy n. cũng n m trong thư m c /usr/bin/X11 như Xorg. hãy th ch y câu l nh twm ho c fvwm (m t trong hai trình qu n lý c a s này thư ng đư c cài đ t theo m c đ nh). N u trên máy c a b n có cài các trình qu n lý c a s và môi trư ng làm vi c khác. thì chương trình xinit s tìm t p tin . V i m c đích h c t p. Theo m c đ nh xinit th c hi n script X :0 t c là ch y chương trình máy ch X trên màn hình s 0. ) đư c v i c a s này.7. hai c a s xterm và cu i cùng ch y trình qu n lý c a s twm. ngư i dùng c n s d ng kh năng t o ra t p tin script . icewm. .xinitrc. . nhưng có th dùng nó đ th c hi n nh ng chương trình khác k c trình qu n lý c a s . đó là chúng ta còn chưa k đ n nh ng m t y u khác c a cách này. #!/bin/sh xrdb -load $HOME/.xinitrc dùng đ ch y đ ng h . Do đó. thì theo m c đ nh xinit s th c hi n câu l nh sau: xterm -geometry +1+1 -n login -display :0 K t qu là ngư i dùng s th y m t màn hình tr ng không v i m t c a s trình l nh xterm duy nh t.xinitrc đó. KDE và GNOME. Xfce4.4 Kh i đ ng h th ng X Window 183 Có m t cách t t hơn (nhưng không ph i là t t nh t) đ chuy n vào ch đ đ ho là ch y câu l nh xinit. Sau đó b n s th y c a s xterm có thay đ i và đã có th di chuy n b ng cách kéo thanh trên đ u c a nó. thay đ i kích thư c. v. N u không có t p tin . thì hãy th ch y m t trong các câu l nh sau: [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ [user]$ fluxbox icewm-session xfce4-session startkde gnome-session N u d ng l i cách kh i đ ng giao di n đ ho này.

T t c nh ng gì n m sau d u g ch chéo đôi (––) s đư c thêm vào dòng l nh g i chương trình ch X.xinitrc. Tuy nhiên m t trong nh ng chương trình này (thư ng là trình qu n lý c a s ho c trình l nh d ng xterm) ph i đư c th c hi n ch đ bình thư ng (foreground). Chương trình khách ph i là tham s đ u tiên c a dòng l nh g i xinit. Có th dùng nh ng tham s dòng l nh c a xinit đ thay cho script . • [user]$ xinit -. th c hi n script . nh ng chương trình này s ngăn c n không cho ch y nh ng chương trình n m phía sau.xinitrc s không đư c th c hi n. Trong ví d trên.184 Giao di n đ ho C n chú ý là nh ng chương trình ch y t . • [user]$ xinit -geometry 80x25+0+0 -fg white -bg black Ch y máy ch X. Script .xinitrc n u có trong thư m c c a ngư i dùng. Khi ngư i dùng đóng “magic client”. n u không s ch ch y xterm. Trên dòng l nh có th ch ra chương trình khách. Ví d d u hai ch m và m t ch s nào đó (:n) dùng đ ch ra m t màn hình có s th t khác 0 (theo m c đ nh). Có ích đ th c u hình m i khi đã có máy ch X ch y trên màn hình m c đ nh (s 0). thì đ có th d ng phiên làm vi c (session) v i giao di n đ h a. Script này có m t trang hư ng d n s d ng startx(1) riêng. và chương trình xterm ch y theo m c đ nh s nh n đư c các tham s li t kê trên dòng l nh. B ng cách này có th thêm tham s vào cho các chương trình (ví d màu n n và màu ch cho xterm) mà không c n ph i gõ l i dòng l nh t đ u. T ng k t m t s ví d g i chương trình xinit: • [user]$ xinit Câu l nh này s ch y máy ch X. n u không chương trình s coi chúng như là các tham s c n ph i thêm vào chương trình khách n m phía trư c. Tên c a chương trình khách ph i b t đ u b ng d u g ch chéo (/) ho c d u ch m (. Trong trư ng h p ngư c l i. Vì ngư i dùng m i thư ng không có đ kh năng đ t o ra m t t p tin script . nên trên các b n phân ph i luôn có các script do các nhà phát tri n vi t s n đ th c hi n ch c năng này. Chương trình khách này có tên g i đ c bi t là “magic client”. Ví d m t trong nh ng script này đó là startx n m cùng ch v i Xorg (/usr/bin/X11/).:1 Ch y máy ch X trên màn hình s 1.xinitrc ph i đư c th c hi n trong ch đ n n (background).:2 Ch y máy ch X trên màn hình có s 2 và đưa t i chương trình khách xterm tham s –e widgets.). đ cho vi c ch y script không b k t thúc. nhưng n u nhìn k thì script này th c hi n 3 câu l nh chính sau: . C u trúc c a startx có th r t ph c t p và không d dàng cho ngư i dùng m i chưa quen v i ngôn ng l p trình c a Bash. n u trình qu n lý c a s đư c c u hình đúng. chương trình xinit bi t là công vi c đã hoàn thành và nó s t t t. • [user]$ xinit -e widgets -.xinitrc đ t t. n u như chúng không k t thúc ngay l p t c. ngư i dùng ph i ch n m c Exit trong th c đơn c a twm.

7.4 Kh i đ ng h th ng X Window xauth add $display . $mcookie xauth add ‘hostname -f ‘$display .$mcookie xinit $client $clientargs -- $server $display $serverargs

185

T c là cu i cùng thì startx cũng g i câu l nh xinit mà chúng ta v a xem xét và ch có đ t trư c các giá tr c n thi t cho tham s dùng trên dòng l nh c a xinit mà thôi. Ví d , tham s tên t p tin script .xinitrc đư c xác đ nh b ng bi n clientargs. N u có t p tin .xinitrc trong thư m c c a ngư i dùng thì s s d ng nó, t c là “clientargs” = “$HOME/.xinitrc”, n u không s l y t p tin xinitrc c a h th ng, t c là “clientargs” = “/etc/X11/xinit/xinitrc”. Vi c đ t giá tr cho các tham s khác cũng x y ra tương t . Câu l nh xauth và tùy ch n –auth $HOME/.Xauthority dùng đ xác nh n ngư i dùng đang ch y ch đ đ h a. Như v y ngay sau khi cài đ t ngư i dùng đã có th dùng câu l nh startx đ kh i đ ng h th ng X Window thay cho l nh xinit v i các tham s khó nh . Nhưng làm th nào đ l a ch n trình qu n lý c a s (môi trư ng làm vi c) thích h p?

7.4.1

L a ch n trình qu n lý c a s

M t khi đã làm đư c cho h th ng X Window ch y thành công, thì b n có r t nhi u kh năng c u hình, tùy ch nh nó theo ý c a mình. Nh ng kh năng c u hình, tùy ch nh này l i ph thu c r t nhi u vào trình qu n lý c a s mà b n s d ng. Như đã nói ngay t đ u, có r t nhi u trình qu n lý c a s cũng như môi trư ng làm vi c d a trên nh ng trình qu n lý c a s này. Ngư i dùng có th l a ch n m t trong nh ng trình qu n lý c a s ngay t lúc b t đ u ch y ch đ đ h a. Ví d có th th c hi n đi u này b ng t p tin .xinitrc dư i đây: #!/bin/sh # $HOME/.xinitrc # dùng Xfce4 theo m c đ nh WMGR="xfce4-session" # t t xscreensaver xset s noblank # ch y screensaver sau 10 phút xset s 600 2 # ch y xterm xterm -bg black -fg white -fn 7x14 -geometry 80x24+57+0 & # n u đưa ra m t Window Manager khác # thì dùng nó thay cho Xfce4 if [ "$1" != "" ] ; then WMGR=$1 fi exec $WMGR M c dù không c n thi t, nhưng có th chuy n t p tin này thành có th th c thi b ng câu l nh chmod quen thu c: [user]$ chmod u+x .xinitrc

186

Giao di n đ ho

T p tin .xinitrc này cho phép ngư i dùng l a ch n trình qu n lý c a s (ho c môi trư ng làm vi c) khi kh i đ ng h th ng X Window b ng câu l nh startx. Ví d đ kh i đ ng KDE, đ u tiên chúng ta tìm xem startkde n m đâu r i đ t nó vào làm tham s cho startx như sau: [user]$ which startkde /opt/kde3/bin/startkde [user]$ startx /opt/kde3/bin/startkde Tương t như v y đ i v i GNOME: [user]$ which gnome-session /opt/gnome/bin/gnome-session [user]$ startx /opt/gnome/bin/gnome-session Chú ý là n u ch ch y startx không có tham s thì Xfce4 s đư c kh i đ ng theo m c đ nh. T t nhiên b n có th t o cho m i trình qu n lý c a s và môi trư ng làm vi c m t t p tin .xinitrc riêng, ví d cho KDE — t p tin .xinitrc-kde: #!/bin/sh #$HOME/.xinitrc-kde # Ch y m t s chương trình #xset b off & # Đ t m t s bi n, ví d thư vi n mà # xvnkb c n #export LD_PRELOAD=/usr/local/lib/xvnkb.so # Dùng export export export cách nh p SCIM làm m c đ nh XMODIFIERS=@im=SCIM GTK_IM_MODULE=scim QT_IM_MODULE=scim

# Ch y môi trư ng làm vi c exec /opt/kde3/bin/startkde Thêm thu c tính có th th c thi cho nó: [user]$ chmod u+x .xinitrc-kde Tương t như v y có th t o các t p tin .xinitrc-gnome, .xinitrc-xfce, .xinitrc-fluxbox, . . . b ng cách thay th dòng cu i cùng c a t p tin k trên tương ng b ng m t trong nh ng dòng dư i đây: exec /opt/gnome/bin/gnome-session exec /usr/bin/xfce4-session exec /usr/bin/fluxbox Và khi c n kh i đ ng m t trình qu n lý c a s nào đó, thì ch c n sao chép t p tin tương ng vào v trí c a .xinitrc, ví d đ kh i đ ng Xfce4: [user]$ cp .xinitrc-xfce .xinitrc

7.4 Kh i đ ng h th ng X Window

187

7.4.2

Môi trư ng làm vi c KDE và GNOME

M i ngư i dùng máy tính dù có nhi u kinh nghi m hay ít đ u c g ng t o cho mình m t môi trư ng làm vi c quen thu c cho b n thân đ có th làm vi c nhanh hơn (có hi u su t hơn) b ng nh ng thao tác có th đơn gi n như t o đư ng d n đ n nh ng chương trình và thư m c thư ng dùng, thay đ i nh n n, hay ph c t p hơn như ch n phím nóng (k c b ng bàn phím và b ng chu t) đ m nhanh m t chương trình ho c th c hi n m t thao tác nào đó trong chương trình đang m , l a ch n các ng d ng thích h p cho công vi c. Trên h đi u hành Linux, ngư i dùng hơn bao gi h t có th t o cho mình m t môi trư ng làm vi c có m t không hai, ví d b ng cách ch n m t trình qu n lý c a s ưa thích nh t r i sau đó ch n các chương trình ng d ng riêng, c n cho công vi c c a mình. Tuy nhiên, cách k trên không ph i lúc nào cũng thu n ti n và quan tr ng hơn là không ph i lúc nào cũng d dàng. Ngư i dùng c n th qua nh ng trình qu n lý c a s chính r i sau đó m i đưa ra đư c l a ch n cho mình, chưa k đ n s lư ng các chương trình ng d ng cho Linux là không th đ m đư c. Do đó đ u tiên nên xem xét kh năng l a ch n m t trong nh ng môi trư ng làm vi c đang phát tri n trong nh ng năm g n đây. Trong thu t ng ti ng Anh thư ng dùng ký hi u vi t t t GUI — Graphical User Interface, t c là giao di n đ h a c a ngư i dùng. Chúng ta s s d ng c m ký t vi t t t này d ng g c c a nó GUI. GUI là m t b các chương trình ng d ng đã đư c ki m tra và nhóm l i v i nhau đ làm vi c trong ch đ đ ho , bao g m trình qu n lý c a s và các chương trình khác và có cùng m t giao di n chung. S d ng GUI thay cho m t môi trư ng làm vi c t t o ra có nhi u ưu đi m: đ u tiên đó là ti t ki m đư c nhi u th i gian; th hai là s d dàng, m i th đã có s n ch c n cài đ t và s d ng; th ba, chúng ta s thu đư c các chương trình v i m t giao di n chung, đi u này cũng h t s c quan tr ng n u không nói là đi m khác bi t quan tr ng nh t c a GUI. Có m t vài môi trư ng làm vi c đ h a mi n phí (t do), cũng như thương m i. Trong s các môi trư ng t do thì KDE và GNOME ph bi n r ng rãi nh t. Có th g i KDE và GNOME là hai “ông l n” trong th gi i GUI. Câu h i môi trư ng nào trong s hai môi trư ng này t t hơn ho c c n l a ch n KDE hay GNOME vư t quá khuôn kh c a cu n sách này, và trên m ng đã có r t nhi u cu c tranh cãi cũng như bài báo xung quanh v n đ này. Fan c a GNOME thì nói GNOME t t hơn, fan c a KDE thì nói ngư c l i. B n thân tôi thích dùng KDE hơn vì lý do s d ng GNOME trư c đây không đư c thành công l m, ng d ng c a GNOME đã liên t c b l i crash (v ). Theo như nhi u ngu n thông tin thì ng d ng GNOME bây gi đã ch y n đ nh hơn, nhưng tôi v n trung thành v i KDE. Tôi thích KDE vì giao di n đ p và có th (nói chính xác là c n thi t) ch nh s a đ đ p hơn. C n công b ng mà nói r ng nh ng phiên b n g n đây c a GNOME cũng đã có “v đ p” không kém KDE. Cách kh i đ ng vào môi trư ng làm vi c KDE (GNOME) qua câu l nh startx b n đã bi t t ph n n m ngay trư c. N u mu n s d ng KDE làm môi trư ng làm vi c m c đ nh cho toàn b h th ng thì hãy m t p tin c u hình h th ng, thư ng là /etc/sysconfig/windowmanager, và thay th giá tr đã có c a DEFAULT_WM thành kde (t c là thu đư c dòng DEFAULT_WM="kde" (t c là n u mu n s d ng GNOME, thì ch c n đ t vào giá tr gnome). Trong chương t i chúng ta s nghiên c u k hơn v môi trư ng làm vi c

188

Giao di n đ ho

KDE. Nhưng n u mu n ngay bây gi b n đã có th xem thông tin v môi trư ng này t trang ch c a nó http://www.kde.org ho c t trang ti ng Vi t http: //www.kde-vi.org (r t ti c là trang KDE-vi không đư c c p nh t k p th i vì nhi u lý do). Trang ch c a GNOME n m t i đ a ch http://www.gnome.org.

7.4.3

Môi trư ng làm vi c Xfce

Môi trư ng làm vi c Xfce, cũng gi ng như KDE và GNOME, thu c vào s môi trư ng t do, mã ngu n m . Đi m khác chính c a Xfce là s nh g n và làm vi c nhanh, và cũng vì v y mà có ít s lư ng chương trình ng d ng cũng như kh năng c u hình hơn so v i hai “ông l n” k trên. Tuy nhiên đ ng vì v y mà đánh giá th p kh năng c a Xfce. N u c n thi t b n có th ch y các ng d ng KDE và GNOME trong Xfce. Môi trư ng Xfce c n ít b nh hơn, đ dành b nh cho nh ng ng d ng khác. Môi trư ng Xfce không đòi h i ph i có m t b x lý m nh. Do đó, Xfce thích h p v i nh ng máy tính có c u hình bình thư ng, không có kh năng làm vi c v i KDE và GNOME ho c làm vi c r t ch m. T t c nh ng ưu đi m c a Xfce d n đ n s ph bi n c a nó trong s nh ng ngư i dùng có chút kinh nghi m làm vi c v i Linux. Phiên b n hi n th i c a Xfce là 4 và đã có m t trình qu n lý t p tin riêng (Thunar), m t trình gi i nén (Xarchiver), trình l nh (Terminal), trình xem phim, h tr panel, v.v. . . B n có th xem nh ch p Xfce sau khi đã s a chút ít trên hình 7.5 ho c làm quen g n hơn v i Xfce qua trang ch c a nó http://www. xfce.org.

7.4.4

S d ng trình qu n lý màn hình

Như b n đã bi t, có th t đ ng ch y h th ng X Window ngay khi kh i đ ng máy tính b ng cách s d ng chương trình có tên g i trình qu n lý màn hình (Display Manager), ví d X Display Manager — xdm. Trong trư ng h p này, ngư i dùng th y ngay giao di n đ h a GUI, mà không c n ph i kh i đ ng nó b ng l nh startx. Khi này v n có kh năng chuy n v giao di n console b ng t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<F#> (# đây b ng t 1 đ n 6), sau đó chuy n quay l i vào môi trư ng đ h a b ng t h p <Ctrl>+<Alt>+<F7>. Đ t đ ng ch y trình qu n lý màn hình (ví d xdm), c n s a t p tin c u hình kh i đ ng /etc/inittab. Tìm trong t p tin này dòng id:3:initdefault: xác đ nh c p đ kh i đ ng (runlevel) theo m c đ nh, và s a nó thành id:5:initdefault: S thay đ i này s khi n Linux chuy n sang qu n lý màn hình như xdm cũng có ô login nh p c a mình và ô password đ đưa vào m và password ngư i dùng c n nh n <Enter> đ c a h th ng. kh i đ ng c p đ 5. Trên trình đ ngư i dùng đưa vào tên đăng t kh u. Sau khi nh p xong login vào môi trư ng đ h a m c đ nh

.. có th th c hi n các thao tác khác như t t máy. kh i đ ng l i. có th ch n môi trư ng làm vi c (trình qu n lý c a s ) và ngôn ng tr c ti p trư c khi vào.7.4 Kh i đ ng h th ng X Window 189 Hình 7. kdm và gdm th c hi n công vi c tương t như c a xdm — cho phép ngư i dùng đăng nh p vào h th ng. . mà s th c hi n thao tác “kh i đ ng l i” máy ch X. T c là khi này có th dùng <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> đ c p nh t nh ng thay đ i đã t o ra trong c u hình máy ch X cũng như toàn b h th ng X Window. . t c là thay đ i v ngoài theo ý mình. nhưng có m m d o hơn: có th ch n s c thái. Chú ý là n u dùng m t trình qu n lý màn hình như kdm hay gdm thì t h p phím <Ctrl>+<Alt>+<Backspace> s không d ng máy ch X như bình thư ng.5: Môi trư ng làm vi c Xfce N u b n có ch n cài đ t KDE ho c GNOME thì r t có th h th ng s s d ng kdm (KDE Display Manager) ho c gdm (GNOME Display Manager) thay cho xdm.

đó là nh ng ng d ng đi kèm giúp ngư i dùng th c hi n nh ng công vi c thư ng ngày như so n th o văn b n. Thông tin có trong chương này giúp b n làm quen v i KDE. KDE có các tính ch t c a m t môi trư ng làm vi c hi n đ i: đ y đ tính năng. Và n u ch n ch y vào ch đ đ ho ngay sau khi .xinitrc ho c t p tin c u hình /etc/sysconfig/windowmanager cùng v i script startx.Chương 8 Làm vi c trong môi trư ng KDE “Conquer your Desktop!” — konqueror Như đã nói trong chương trư c. và các nhà phát tri n KDE đang làm vi c ngày đêm đ cho ra đ i phiên b n 4. nghe nh c. GNOME và Xfce có th nói là đã hình thành m t cái “ki ng ba chân” b n v ng.org. s d ng thu n ti n và thi t k đ p m t. bao g m hàng trăm ng d ng và h tr trên 60 ngôn ng khác nhau. làm đ h a . Nh ng hình ch p cũng như mô t dư i đây thu c v phiên b n 3. m t phiên b n mang đ y mong đ i v i nh ng tính năng m i c a b n thân môi trư ng KDE.1 Đăng nh p vào KDE Trong chương trư c b n đã bi t cách kh i đ ng vào môi trư ng KDE.5. Đi u này là c n thi t vì m t chương sách ng n không th nói h t v môi trư ng m nh này. KDE. Nhưng thông thư ng khi cài đ t KDE. môi trư ng làm vi c KDE cùng v i GNOME hi n đang ph bi n trong th gi i ngư i dùng Linux.1. 8. trên n n t ng X. Trong chương này chúng ta s tìm hi u k hơn v môi trư ng GUI v i tên KDE. và t t nhiên là làm quen v i m t thành ph n r t quan tr ng c a KDE. t c là đư c phân ph i m t cách t do (mi n phí) cùng v i mã ngu n. ngư i dùng s cài đ t c trình qu n lý màn hình KDM. bi t cách c u hình nó theo ý mình. KDE đư c phát tri n trong khuôn kh c a c ng đ ng mã ngu n m (Open Source Software hay vi t t t là OSS).1 B t đ u làm vi c v i KDE KDE là vi t t t c a K Desktop Environment — m t môi trư ng đ h a cho Linux và nh ng phiên b n UNIX khác. .5. xem phim.6. cho môi trư ng đ ho c a Linux. . 8.6. cu i chương b n s tìm th y m t s ngu n thông tin khác giúp b n ti p t c tìm hi u KDE. nhưng cũng có th áp d ng cho nh ng phiên b n khác. cũng như các ng d ng c a nó.0. Phiên b n hi n th i c a KDE là 3. s d ng .

8. ngoài ra có th ch n các m c sau: • Session Type Ch ra môi trư ng làm vi c (trình qu n lý c a s ) mu n dùng khi đăng nh p vào. Remote Login (đăng nh p t xa) giúp b n đăng nh p vào môi trư ng làm vi c trên m t máy khác qua m ng.1 hi n ra.2 là màn hình KDE trên máy c a tôi .1. màn hình đăng nh p m c đ nh c a KDM có hai ô đ ngư i dùng gõ vào tên đăng nh p (username) và m t kh u (password) ho c ch n tên đăng nh p c a mình bên trái hai ô này. Như Hình 8. hình 8. • System Th c hi n các công vi c có liên quan đ n h th ng. Ch s d ng m c này khi b n mu n dùng m t môi trư ng làm vi c khác v i môi trư ng m c đ nh (thư ng là KDE). ch c n nh p vào tên ngư i dùng. Ví d . m t kh u r i gõ <Enter>.2 V ngoài c a KDE N u b n đã t ng kh i đ ng vào KDE.1 B t đ u làm vi c v i KDE 191 kh i đ ng h th ng thì b n s th y m t màn hình như trên hình 8.1: Màn hình đăng nh p KDM v y. như kh i đ ng l i ho c t t máy. Đ kh i đ ng môi trư ng làm vi c m c đ nh KDE. N u có nh ng môi trư ng làm vi c khác trên h th ng thì chúng s đư c li t kê trong m t danh sách hi n ra. 8. thì đã làm quen v i v ngoài c a màn hình sau khi ch y môi trư ng này.

2.2: V ngoài c a màn hình sau khi ch y KDE sau khi đã có c u hình. nhưng m i b n phân ph i có th đ t vào v trí này m t bi u tư ng khác nhau. • Màn hình (Desktop) Đây là toàn b ph n còn l i c a màn hình. bi u tư ng đó là hình con t c kè hoa. tôi đã b đi t t c nh ng bi u tư ng đó. Như trên hình 8. thư m c thư ng dùng. Nút KMenu dùng đ m ra m t trình đơn các ng d ng mà KDE tìm th y trên h th ng. digikam. tuy nhiên đ minh h a tôi đã t o ra hai cái là l4u. chuy n qua l i gi a các không gian làm vi c. Trong trư ng h p c a mình. bên trái ho c bên ph i. giúp ngư i dùng ch y nh ng ng d ng này bao g m c nh ng chương trình không có bi u tư ng trên thanh panel nào. Trên thanh panel chính còn có nút g i là KMenu — trình đơn chính c a h th ng KDE. trên đó có th đ t các bi u tư ng khác nhau dùng đ ch y các ng d ng (shortcut) ho c đ t các t p tin. thư ng n m đ u bên trái c a thanh panel. Nút này có bi u tư ng hình ch K theo m c đ nh. màn hình có th chia thành hai ph n: • Các thanh panel Các thanh panel thư ng n m ph n ngoài cùng (đư ng biên) c a màn hình. Như b n th y. bi u tư ng c a OpenSUSE Linux. Panel dùng đ ch y các ng d ng thư ng dùng. ch nh s a m t chút. t c là trên cùng. dư i cùng. .192 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8.

thì b n có th ph c h i đưa nó tr l i b ng cách ch y câu l nh (trên xterm ho c konsole ho c m t trình l nh khác): [user]$ kicker & ho c nh n <Alt>+<F2> đ m h p tho i ch y chương trình (hình 8. hai đ u có th có các nút có hình mũi tên tam giác. b n s th y trình nh đó có hai không gian làm vi c là Làm vi c và Gi i trí. và t p tin chương trình tương ng là kicker. Nh n vào mũi tên này s đưa thanh panel quay tr l i. thì c n nh n vào ô tương ng v i không gian đó trên trình nh (applet) KPager n m trên thanh panel. gi ng như b kéo v góc tương ng c a màn hình. Thông thư ng. thì m i không gian làm vi c là m t căn phòng trong nhà đó.2. thì ng d ng đó s đư c hi n th trên màn hình.3: H p tho i ch y chương trình . Khi này trên màn hình ch còn l i mũi tên tam giác đó. Đ chuy n qua l i gi a các không gian làm vi c. trang trí khác nhau. Và đôi khi c u hình máy tính (b x lý. ph n không gian chính c a thanh panel là vùng thanh công c (taskbar). Tuy nhiên. s lư ng RAM) không cho phép m quá nhi u ng d ng m t lúc đ c n ph i s d ng nhi u không gian làm vi c.1 B t đ u làm vi c v i KDE 193 đây c n nói thêm m t chút v khái ni m không gian làm vi c đã nh c đ n trên. ngư i ta nói ng d ng đư c đưa vào tr ng thái ho t đ ng hay (active). N u ch ng may có l i gì đó. Khi ngư i dùng nh n chu t vào th này. Sau m t th i gian làm vi c b n s tìm th y s lư ng c n thi t cho mình. có h tr m t s lư ng không gian làm vi c.3) r i gõ vào đó kicker và <Enter>. cũng như h u h t các môi trư ng làm vi c và trình qu n lý c a s c a Linux. KDE. Do đó không b r i khi có nhi u ng d ng cùng ch y. m c dù có th có màu sơn. theo kinh nghi m c a tôi thì ngư i dùng bình thư ng không c n quá 3 không gian. và t t c phòng trong nhà này có ch c năng như nhau. N u coi môi trư ng làm vi c KDE là m t ngôi nhà l n. Khi nh n vào nút này. S lư ng cũng như tên g i và m t vài c u hình khác c a không gian làm vi c có th thay đ i theo ý mu n c a ngư i dùng. Thanh công c dùng đ hi n th tên g i. và thanh panel c a b n t nhiên bi n m t. góc bên ph i c a thanh panel thư ng có đ ng h . M t tính năng quan tr ng khác c a KDE đó là h th ng Hình 8. Nh có không gian làm vi c ngư i dùng có th đ t các ng d ng thu c v m t công vi c trên m t màn hình riêng. thanh panel s b n đi. bi u tư ng c a nh ng ng d ng đang ch y và chuy n qua l i gi a chúng.8. M i ng d ng đang ch y có m t th riêng trên thanh công c . Thanh panel c a KDE còn có tên g i “Kicker”. Trên hình 8.

8. cho nên tôi s mô t v KMenu ki u m i này đây. Graphics. Trình đơn này s hi n ra khi nh n chu t ph i lên b t kỳ m t thành ph n nào đó c a màn hình. Trong ph n Applications b n s tìm th y r t nhi u ng d ng có ích. t p tin m i m g n đây). m t nút nào đó trên màn hình ho c trên thanh panel.3 Trình đơn KMenu Đ m ra trình đơn chính c a môi trư ng làm vi c KDE (KMenu). Office.0 s p t i. m i ng d ng n m trong m t nhóm th c hi n m t ch c năng chung. Tuy nhiên các b n phân ph i Linux thư ng thay th nó b ng bi u tư ng logo c a mình. Cách khác đ m KMenu là dùng t h p phím <Alt>+<F1>. chúng ta c n nh n vào bi u tư ng c a nó. Nh ng ng d ng này l i đư c s p x p trong m t h th ng trình đơn có tr t t . Trình đơn này đã có s thay đ i l n so v i trình đơn “c đi n” c a KDE. k c ph n màn hình tr ng (n n màn hình). có l đây là ph n quan tr ng nh t đ i v i b n) và Leave (dùng đ thoát ra kh i h th ng và th c hi n m t s hành đ ng khác).5 chúng ta th y có 5 th như v y: Favorites (nh ng ng d ng ưa thích). Nút chu t ph i trong KDE ph c v cho vi c m m t trình đơn có n i dung ph thu c vào “hoàn c nh” (context menu). thì . N u mu n thêm m t chương trình nào đó vào danh sách c a th Favorites. t c là mô t v nó. Mu n quay l i thì nh n chu t vào thanh có hình mũi tên tam giác n m bên trái. đĩa. đư c th nghi m l n đ u trên OpenSUSE. Multimedia. Trong KMenu m i các bi u tư ng có m t đi m gì đó chung đư c nhóm l i v i nhau và đ t vào t ng th (tab) riêng. N u b n đưa chu t lên m t bi u tư ng. đư ng d n chính c a máy tính). thì s có m t c a s nh hi n ra cho bi t nút hay bi u tư ng đó có tên là gì và có công d ng gì. c p nh t. Thu t ng ti ng Anh dùng cho tr giúp lo i này là tooltips.4. Hình 8. Computer (nh ng thư m c.1. Ví d . Applications (nh ng ng d ng có trên h th ng. . Đ m m t nhóm ng d ng chúng ta c n nh n chu t vào tên c a nó. Bi u tư ng này theo m c đ nh có hình ch K như bi u tư ng đ u chương sách này. có th ch n các câu l nh đ c u hình nó: t o bi u tư ng m i. History (nh ng ng d ng.4: Tr giúp có ích tooltips Kh năng s d ng chu t c a các môi trư ng làm vi c hi n đ i là t i đa. Khi này s m ra nh ng ng d ng (và có th có nhóm ng d ng) thu c vào nhóm này.5 s hi n ra. c u hình nh n n.194 Làm vi c trong môi trư ng KDE tr giúp tr c ti p trên màn hình. Trên hình 8. khi nh n chu t ph i lên n n màn hình. Nhóm ng d ng s có hình mũi tên tam giác cu i. Ví d v tooltips có trên hình 8. . Các nhà phát tri n KDE s dùng s thay đ i này trong phiên b n 4. Trong trình đơn này ngư i dùng có th ch n m t trong nh ng hành đ ng có th áp d ng cho ph n t đó c a màn hình. Sau khi nh n vào bi u tư ng c a KMenu m t trình đơn như trong hình 8. . như Internet.

Mu n ch y (m ) k t qu nào đó. 8. qua . B n s luôn luôn bi t đư c “mình là ai” và “đang đâu”. trong k t qu hi n th còn có th có thêm m t vài t p tin có liên quan đ n t tìm ki m. Hãy nh p tên đó vào ô tìm ki m n m bên c nh ch Search. thì ch c n nh n vào dòng tương ng. M t tính năng m i đ c bi t h u ích c a trình đơn KDE đó là tính năng tìm ki m. Thi t l p cá nhân (Personal Settings) có th ch y qua trình đơn chính. Thông tin này có ích khi b n đăng nh p vào b ng tên c a ngư i dùng khác ho c đăng nh p vào máy xa. K t qu tìm ki m s hi n th ngay trong trình đơn KMenu (hình 8. ng d ng tìm th y n m trong ph n Application c a k t qu .6). Tính năng tìm ki m này đư c xây d ng m t ph n d a trên h th ng Kerry/Beagle. Ngoài ng d ng. Ví d b n mu n tìm ng d ng có tên amarok. ch c năng c a chương trình là hoàn toàn như cũ: trong Thi t l p cá nhân ngư i dùng có th thay đ i h u h t các c u hình c a môi trư ng làm vi c KDE. Ngoài ra trên trình đơn chính còn có hi n th tên đăng nh p và tên máy. S thay đ i này không có gì quan tr ng mà ch có ý nghĩa tên g i.1 B t đ u làm vi c v i KDE 195 Hình 8.4 Trung tâm đi u khi n KDE Tên “Trung tâm đi u khi n” c a KDE trong nh ng phiên b n g n đây đã đư c thay th b ng tên m i “Thi t l p cá nhân” (Personal Settings).1.8. r i nh n <Enter> ho c đ i m t chút.5: Trình đơn chính c a KDE c n nh n chu t ph i vào tên (bi u tư ng c a chương trình tương ng r i ch n câu l nh Add to Favorites.

. ki u dáng b ng Style. Th nh t. (khi này b n c n nh p vào m t kh u c a root).7 hi n ra. r i tìm đ n t p tin ch a nó. sau đó thay đ i các bi u tư ng b ng Icons. Ví d . ho c t dòng l nh b ng cách gõ tên chương trình bên là kcontrol. . . .fonts) ô bên trái. Như v y môđun này li t kê nh ng phông đã có trong thư m c cá nhân c a b n (thư ng là ~/. N u mu n thêm phông ch cho toàn b h th ng thì hãy chuy n vào ch đ qu n tr h th ng b ng nút Administrator Mode . còn bên ph i là nh ng th và nh ng tùy ch n thu c v môđun đang đư c ch n bên trái.196 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. và cu i cùng ch n nh ng phông ch cho thích h p (Fonts). Trong s nh ng môđun c a Personal Settings chúng ta s xem xét m t vài môđun làm ví d . . môđun Panels n m trong nhóm Desktop. bên ph i là ô xem phông đư c ch n. Phông ch cho các thành ph n khác nhau c a KDE đư c l a ch n trong môđun Fonts (hình 8. đ “làm đ p” KDE thì thông thư ng tôi thay đ i các tùy ch n s c thái. vì s lư ng c a chúng l n.9 cho th y ph n bên ph i c a Personal Settings khi nh n vào .8. . . Chúng ta s th y m t c a s như trên hình 8. Có th nói đây là trình cài đ t phông ch v i giao di n đ h a c a KDE (xem hình 8. N u mu n thêm m t phông nào đó thì c n nh n vào nút Add Fonts . t c là thay đ i nh ng môđun c a nhóm Appearance & Themes: thay đ i tr c ti p s c thái b ng Theme Manager.6: Tìm ki m trong trình đơn chính c a KDE bi u tư ng trên thanh panel. nh ng môđun còn l i b n s t t tìm hi u khi s d ng KDE. trái là danh sách d ng cây c a nh ng môđun có trong Personal Settings. M i môđun n m trong m t nhóm nào đó. Trư c khi ch n phông ch c n s d ng đ n môđun Font Installer n u mu n thêm nh ng cái m i m i.

B n c n làm thêm m t thao tác n a đó là nh n vào nút Apply ho c OK c a môđun đ KDE bi t ch c ch n là b n mu n s d ng phông này.10. và khi đó chương trình OpenOffice. và dùng đ phân gi i t ch n (Force fonts DPI).11. Sau khi ch n đư c phông ch thích h p cùng v i ki u dáng (Font style) và kích thư c (Size). đ m trình đơn chính. Trong môđun này b n có th th c hi n thêm m t s thao tác n a. . Đ thay đ i nh ng “phím nóng” dùng trong KDE. thêm các phím nóng đ ch y m t chương trình nào đó. . Thao tác cu i cùng này là c n thi t đ i v i c nh ng môđun khác. . Quay l i v i môđun ch n phông ch . đây có th thay đ i. dùng anti-aliasing cho phông hi n th đ p hơn (đánh d u vào ô vuông c nh dòng Use anti-aliasing for fonts). tương ng v i nó. Khi đó s hi n ra c a s như trên hình 8. chúng s l p l i nh ng trư ng h p khác.7: Trình Thi t l p cá nhân c a KDE môđun này). v. . ho c trên n n màn hình. Apply — áp d ng nh ng thay đ i. c n s d ng môđun Keyboard Shortcuts. Ví d . Ý nghĩa c a các nút c a h p tho i xin đư c gi i thích m t l n đây.1 B t đ u làm vi c v i KDE 197 Hình 8. Đ thay đ i m t phông ch nào đó c n nh n vào nút Choose . t c là b n ch mu n th nghi m ch không mu n thay đ i gì. c n nh n vào OK đ ch p nh n nó.v . cũng b ng nút bánh xe v hình ch L và Konqueror s m m t thư m c xác đ nh (chúng ta s nói k hơn . b n có th dùng nút chu t gi a (bánh xe) v lên màn hình m t hình gì đó.8. Nhưng như v y phông ch v n chưa đư c dùng trong KDE. Discard — không áp d ng chúng. . Nói đ n phím nóng không th không k đ n m t tính năng m i c a KDE là kh năng s d ng chu t (bàn phím) đ th c hi n m t thao tác nh t đ nh nào đó trong m t chương trình. Ho c trong chương trình Konqueror. chưa áp d ng nó mà chuy n sang môđun khác thì s có m t h p tho i c nh báo hi n ra như trong hình 8. Cancel — đóng h p tho i c nh báo này và quay v môđun đã có thay đ i đ xem xét l i. .org Writer s ch y. Đó là ch n t t c các phông ch cùng m t lúc b ng nút Adjust All Fonts . Khi ngư i dùng th c hi n m t thay đ i nào đó trong m t môđun (ví d ch n phông ch khác). . ví d hình ch nh t.

198 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. bao g m các m c sau: • Add Applet to Panel .12). Ngư i dùng các h đi u hành có giao di n đ ho khác ch c ch n là s s d ng trình đơn b i c nh m t cách d dàng. Khi nh n chu t ph i lên ph n tr ng c a thanh panel s m ra m t trình đơn c a panel này (hình 8. đ ng h .1. Bây gi chúng ta s nghiên c u c th hơn cách thay đ i v ngoài c a KDE.9: Ch n phông ch dùng cho text. Nh ng c u hình này đư c th c hi n trong môđun Input Actions n m cùng nhóm v i môđun v a k trên. v Konqueror sau). d ch t ti ng Anh “context menu”). • Add Application to Panel — Thêm bi u tư ng (nhóm) chương trình vào . . vào thanh panel. . — Thêm các trình nh có ích. trình đơn chính và các thanh panel. . t c là thay đ i n n màn hình.5 Thay đ i v ngoài Hai thành ph n chính c a màn hình là n n và các thay panel có th thay đ i m t cách d dàng b ng cách nh n chu t ph i lên chúng và ch n các câu l nh tương ng trong trình đơn m ra (trong sách này chúng ta s t m g i nó là “trình đơn b i c nh”.8: Cài đ t phông ch m i Hình 8. như trình theo dõi m ng. trình đơn. . 8. .

s hi n ra c a s ch nh s a các thanh panel như trên hình 8. c a trình đơn b i c nh c a panel ho c ch n môđun Panels (nhóm Desktop) c a Personal Settings. • Remove Panel — G b m t thanh panel nào đó cùng v i t t c nh ng gì có trên thanh panel này. • Remove From Panel — G b chương trình ho c applet (đang có) kh i thanh panel. tính năng này cho phép t m th i “khóa” panel đ không thay đ i nó m t cách vô tình.8. câu l nh c a chương trình s ch y và m t vài c u hình khác. Trong đó quan tr ng nh n có l là l nh Configure XXX Button . Ví d . • Add New Panel — Thêm thanh panel m i. — đ t tên cho nút c a chương trình XXX. n u nh n chu t ph i vào m t bi u tư ng chương trình ho c applet có trên thanh panel thì s m ra m t trình đơn b i c nh có khác m t chút. Có 4 th tab (Arrangement. • Lock Panels — M t trong nh ng cái m i c a KDE. • Help — Tr giúp v panel. b n có th thêm m t thanh panel đ “đ ng” bi u tư ng nh ng ng d ng thư ng ch y. như chúng ta có th th y trên hình 8.10: Ch n phông ch Hình 8.11: C nh báo khi có thay đ i chưa áp d ng thanh panel đ có th tìm (chúng) nó nhanh hơn. . . Hiding.1 B t đ u làm vi c v i KDE 199 Hình 8. • Configure Panel . . . khi ch n câu l nh Configure Panel . . Ý nghĩa c a các câu l nh tôi nghĩ không c n gi i thích. s m ra m t c a s cho phép thay đ i các tùy ch n c u hình c a panel. Khi ch n câu l nh này. .13. Menus và Appearance) . Trong danh sách hi n ra b n c n ch n chương trình ho c toàn b nhóm chương trình đó b ng Add this Menu. Như đã nói trên.14. — C u hình thanh panel. Ngoài ra.

Khi ch n l nh này s hi n ra c a s như trên hình 8. Đ u tiên c n ch n thanh panel mu n c u hình b ng cách nh n vào ô n m sau dòng Settings for (th Arrangement) r i ch n panel tương ng. . chi u dài c a nó tính theo % so v i c nh c a màn hình (Length) và đ cao tính theo pixel (Size). .12: Trình đơn c a thanh panel Hình 8. có th ch n đ thanh panel tr thành trong su i (đ p hơn?) b ng tùy ch n Enable transparency. Sau m i l n thay đ i đ ng quên áp d ng nó b ng nút Apply. . ch n m t nh làm n n ho c ch n m t nhóm nh thay phiên nhau sau m t kho ng th i gian nh t đ nh (slide show). ngư i dùng có th s d ng chương trình Menu Editor. Khi nh n chu t ph i lên bi u tư ng c a trình đơn chính b n s th y m t câu l nh có cùng tên v i chương trình này. K t qu thu đư c là như nhau (hình 8. ho c t t máy hoàn toàn. Sau khi k t thúc công vi c b n c n bi t cách thoát kh i KDE cũng như giao di n đ ho . đ thêm bi u tư ng lên màn hình. N u mu n b n có th b đi các nút gi u thanh panel (hình mũi tên tam giác) b ng cách b đi các d u X trong các ô c a Panel-Hiding Buttons (th Hiding). S lư ng và tên g i c a các không gian làm vi c có th th c hi n qua th Multiple Desktops.15. Trong trình đơn này cũng có nhi u câu l nh đ b n có th nghiên c u d n d n. Tương t như các thanh panel. là l nh chúng ta quan tâm. Nh n vào đó đ ch y chương trình so n th o trình đơn. m c dù theo tôi là không th c s c n thi t. Trên th Appearance. Trong c a s này ngư i dùng có th ch n không dùng nh n n (ch dùng màu). khi nh n chu t ph i lên ph n tr ng c a n n màn hình s m ra m t trình đơn b i c nh c a màn hình.13: Trình đơn b i c nh c a nút cùng nhi u tùy ch n nhưng chúng ta ch chú ý đ n m t s trong đó. Ho c t dòng l nh ch y câu l nh kmenuedit. Câu l nh Configure Desktop . b n c n s d ng câu l nh Create New (trong trình đơn b i c nh hi n ra khi nh n chu t ph i lên màn hình như đã nói trên) và ch n m c tương ng c a l nh này.16).200 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. Cu i cùng. Đ thay đ i trình đơn chính c a KDE (KMenu). L nh này dùng đ c u hình không gian làm vi c cũng như n n màn hình (như thay đ i nh n n). Sau đó dư i có th ch n v trí đ t thanh panel (Position).

8.14: C u hình các thanh panel Hình 8.6 Đi u khi n phiên làm vi c1 Phiên làm vi c (ti ng Anh là session) có th t m đ nh nghĩa là quá trình làm vi c c a ngư i dùng b t đ u t lúc vào môi trư ng làm vi c đ n lúc thoát ra.15: Thay đ i màn hình 8.org. • 1 ng d ng đang ch y. môi trư ng KDE có m t chương trình riêng — Session Manager (Trình qu n lý phiên làm vi c).1. như phông ch . Trình qu n lý phiên làm vi c cho phép b n lưu l i các thi t l p hi n th i cho m i phiên làm vi c. như Konsole. Đ đi u khi n phiên làm vi c. Trình qu n lý phiên làm vi c có th ph c h i các thi t l p sau: • Các thi t l p trang trí và tính năng. Session . nh n n. màu và thi t l p chu t. t đi n Stardict hay OpenOffice. Chương trình này ch y ngay sau khi tên ngư i dùng và m t kh u đư c h th ng xác nh n là đúng. và đ ng th i cho phép ph c h i tr ng thái c a phiên làm vi c cu i cùng trong l n đăng nh p sau.1 B t đ u làm vi c v i KDE 201 Hình 8.

16: So n th o trình đơn chính Tuy nhiên. N u đã s d ng KDM đ đăng nh p vào thì b n s có m t vài l a ch n khác: t t máy. B n có th s d ng phím nóng xác đ nh trong Personal Settings. Ví d . thì Session Manager không th ph c h i trình so n th o này. c n nh n chu t ho c nh n bàn phím đ hi n ra h p tho i m khóa. c n chú ý là b n không th lưu và ph c h i nh ng ng d ng mà Session Manager không qu n lý. n u b n ch y câu l nh trình so n th o vim t m t c a s terminal. thông thư ng là <Ctrl>+<Alt>+<Del> ho c dùng nút Lock trên thanh panel (n u có). chương trình không h i l i). Phím nóng theo m c đ nh đ thoát kh i KDE là <Ctrl>+<Alt>+<Del> (chương trình s h i l i b n có ch c ch n mu n thoát ra không) ho c <Ctrl>+<Alt>+<Shift>+<Del> (thoát th ng. Đ m khóa màn hình. Tr ng thái này s đư c ph c h i vào l n đăng nh p sau. h p tho i này b n c n nh p vào m t kh u c a mình. Save Session — lưu tr ng thái c a phiên làm vi c hi n t i. Logout — thoát ra kh i KDE khi k t thúc công vi c ho c đ đăng nh p vào môi trư ng làm vi c khác.202 Làm vi c trong môi trư ng KDE Hình 8. kh i đ ng l i. Lock — khóa màn hình c a b n. 2 Screen Saver . 3. Khi khóa màn hình. 1. 2. Trên thanh panel nút đ thoát ra thư ng n m c nh nút Lock. chương trình b o v màn hình2 b t đ u ch y. M i câu l nh đi u khi n tr c ti p phiên làm vi c n m trong th Leave c a trình đơn chính.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful