czu 627 .

• 2

STANDARD DJ: STAT J:DITII: OJ'lCrALA

:--=-~:-.-:-:--:----:-:~::-:-----:-------------- --------=---------

REPUBLICA SOCIALISTA

ROMANIA

STAS 8593w88

r.rcuxur ]n~ UEGIJLAlnZA]U~ A AI.nnU ntunn.on

COM1TETUL NATIONAL PENTRU $TIINTA

$1 TEHNOLOGm INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE

Studii de teren ~i eereetari de luhorator

Inloeutw~te :

STAS 8·593-79

Clasificarea aUanumerlel G ,,3

RIVEH BED HEGULATJON WORKS

THAVAUX DE H1sGULAnlSATlON DU LIT DES RIVll~RES

I'tludes sur les licux et recherches de laboratoire

I'ABOTbl 110 pgrY.lIHPODAHlUO PYC.JIA PEl{

TiOJJeDl,1C of)CJ1c/toRalfl'lll VI JJa(5opaTOPIII,IC JlCCJIf')"IOBannn

Ground studies and laboratory researches

1.1 Obieet ~i domoniu de aplieare . .

Prezentul standard stabileste prescriptiile privind elaborarea studiilor de teren ~i 001'cetnrilor de laborator necesare 130 lntocmirea prolectelor de lucrari de regularizare a albiei riurllor ~i anume 130 cele de:

- corectarea san devierea traseului :

_ corectarea sectiU1J.ilor transversale; J

- consolidarea ~i apararea fundului ~i rnalurilor ;

- tndiguiri in albia majora.

Prescriptiile prezentulut standard pot fi aplicate ell adaptarile neeesaro ~i la elaborarea at.udillor pentru Iuoriiri analoage ca : amenajarea malurilor lacurilor naturale ~i artificiale , indiguir! in lungul acestor maluri, canaleurtifiniale etc.

1.2 mite

Studiile de teren ~i cerccta.l'ile de laborator, la care se refera prezentul

IU continuare studii, siut ;

-' topograf'ice ~i topohidrografice ;

- hidrologice-hidraultce ~i de gospodarlrea apelor ;

- geotehnice;' "

- hidrogeologtce ;

- asupra sursolor locale de materials de eonatructii ;

- econornice ;

- meteorologlce-cllmatice ;

_ pedologice ~i ecologice.

1.3 Studiile ce se efectueaza, volumul ~~gmdul de aprofundare a aoestora se stabilesc in

Iunetie de iniportanta obiectivului proiectat ~i de conditiile locale de teren.

Studiile preolzate la pet, 1.2 se executa. in eazul lucrarilol' de regularizare complexe ~i de amploare , pentru celelalte lucrari se executastudii sau parti de studii efectiv necesare.

1.4 Studiile se efectueaza pe baza. de te.me de contiuut ~i de programe de execujle, lntoo-

mite de proiectant in eolaborare cu executantul studiilor. \ .

Prin tome se stabilesc studiile ce se erectueaza, zona pentru care se elaboreaza studiile ~i gradul de detaliere a studiilor, functie de faza de proiectare pentru care se efeetuesza,

I . In programe se precizeaza esalonarea in timp a. realisari! atudiilor de teren ~i a cerce-

tarilol' de laborator, .

1.5' Studiile preced etapelc de proiectare ~l daca aparc necesar, pot fi completato pe parents

(pentru proiectl:'le~i detaliile de executle).

1.6 Pentrn sta,hilirefll prelim inara a .variantelor de lucrari In vederea Int.oom irii ternelor de continu~ ~.i programelor ~d~ exeoutle, se efectueaza doeumentari ~i recunoasteri deteren generale, privind zona luorarilor, cade exemplu:

- analizarea prevederilor din Programul national de perspectiva pentru amenajarea bazinclor hidrografioo din R,S.R., din planurile de amenajare abazinelor hidrografico, din studii ~j proieete de lucral'i hldrotehnice, din planurile de sistematizare etc. ; ..

- dooumentare prin Atlasul cadastrului apelor, harti, monogra'ft etc. ;

- identificarea pe tel'efi a sectoarelor de albic de amenajat, a retelei hidrografice, a

localit}ttilor, a cailor de cornunicatie ~i a eonditiilor generale orografice, geotehnice etc. ; I

._ constatari asupra Rtab,Hitatii. albiilor in portiunile neamenajate §i asnpra naturii ~i comportarli lucrarilor de regularizare cxistente, de diverse .tipuri, in special pc durata vtiturilof import.ante ~i cfeetnl lor tn tlmp ;

Aprobat de:

INSTITUTUL ROMAN D~ STANDARDIZARE , Bd. lila 'Plntilie nr.3 BUCURE$TI

Telex 11312 CNST R

..

Elaborat de :

CONSILIUL NATIONAL Al APE LOR - Institutul de Cercetiiri ,i, Proiectiir; pentru G05podiirlrea Apelor

Oat. lalrirH In Yicoaro :

ST AS f;:1fJ:3-88

- 2

~ COI1fltat.tu·i asuprn iILUlLda.hilith\ii zonei ~i a,,~upla, a})0101' de 8U]!Iafap care so ReUIg ll(' lit' Yl']'~~m\ i ;

-- ('IIW.:j ~~Uir i n,..;u pnt ftjHdol' sn h1 er ~1!W ;

- COil:': 1 at :lli a~npm coruli (iilor soclnl-economiee : pupu lat.io, fol'~ e rlo mU1H'it, .ubicc-

live Plwi:d-ecOllOlllic(~, WtlUla ]It'Ojll'iotiltiiol', surso dl~ m~~I('J'iah\ dn (·.()lIstl'uc(ii ~i ,Ill' 1'1lergie ckcll'it::l de.;

- ('()Jli't:uLlri pri vind dndnle inc;lahilitrLtii albrilor ~i :1 illllllll:ttiiiOI', asupra o hiecl.ivelnr socinl-ccouo mice.

1.7 jll t cme Sl\ IJl(1\':i.ll ~i st.udiilo ll'zulia,te ell uocosare lU situalii e:t edt' cnumemte ill

eont lnuaro suu sirnibre:

. - extinderca proieetil!'iido 1:1 sectrn-nl principal Pl'IWi"i,zlLt in conmll(L"L la seotoaro adiacente, seeundare, pe riuri ~i pe aflueut.i, d:.':.1, exi8tit. intlucnto reciproce care impun execlltnl'en, unor 111criiri de l'og ula 1'i7;:1.J' i RU pllmentaro ;

o.- corelnrea IuorflrIlor de regulnrizuro cu alte lucl'u,ri existeuto sau prevazu te, tle Ielul expitmt:tlilol' de Imla-:t dill albii, amena,j;"\'ri piscicole, aistcm« de irigatio-tleRoeal'p pte. ;

- ('sisten(n. In amnnto "au in aval a unnr laeuri de acnrnulare ;

- ohtiJl ('I' en. Ifnt dol' 1tone.~a,l'e rezul yMii pro blemelor obicctivelor ~weial-peon(]nlie(~ a[l'('-

1a,t e prln luol'Mile .le H'gularizaI'P; .

- lIoce"ihtLna u nor "tUtHi de organizare flr teritot'Inlu i rlWJ:t alhi:1 l'e,gul:tl'i;-;itt:1., in Kpno ial prin in odifimm .. llu tm~culu i, n.uueeperturh(L1·i ale Ol'g;tui7;iLl'ii ('. x istento ;

- lucriiri !In l'!~gllbl'i7,a~'o iruleperulonte san fi1clud parte dlntr-un ohi(ln!.iv sucial-oconomic complex.

1.1'1 ln tem« f:O YOI' ~ellJlmb sludiil« dectuate antei-inr ill ZOJlii >'au in alto zune : .. .iruilaro , IJl'lll.1 u

n, completa datek ohpnute llrill studiilc noi.

1.!! La intocm ireaf emelor t.rebuie R,1. RP aihf"\' in vedere legisla\iapl'ivilHl Ri~tcllmtir,al ea, 1 el'i-

t oriu lu i ~i a lo('a.lihltilul' urbane ~i 1111:1,10 ~i ptivinrl fonrlul funciar.

2 S'rUDII 'J'OPOGRAFICE ~l 't'OI'OHIDHO(lHAV1l'I~

l,

2.1 8tlul iile 1ol'ogmficll tro buie s:~ rcdca elernentele "plauimotrice sl altimel.rice :.10 t.crc-

nului cu acoperirile lui.

Stwliile topohklruarafice t.rebuie St't redea relieful albiilor prin curhe batimetrlce. Stu!liile t.opograflcc ~ i topohhlrografice so concretizl~H.Za in urmntoarele l'epreZ('l1 Utl'i grafico :

2.1.1 Planuri genemlc de sitm1tie ale zonel, realizate dupit planurile directoar«: (scara 1 : 2fiOOO)

sau dupa alto plunuri existcnte, la se,ll'iplna In. 1 : 100000.

2.1.2 Planuri de situat.ie pentru dispoaitla geuei ah't a lucrarilor, la scara de 1 : :W()O ... 1 : 10000,

cu curhe do nivel cu echidistanta de 0,25 ... ],00 m.

l'pul;ru l'egllbl'izhi'i ~i indtguiri slut suficlente planuri-hand.i., po l:l(imi do t!H'(]1\ de 200 .. ,;',00 m , care trebuio ;,,"\, c()ll~inrL ~i ambele rnaluri ale albiei m inorc,

Acesto planuri, in n,fal':t do relief ~i de reteaua hhlrograficn, trebuio .~:l redea :

- folmdntplo: arabil, p:L~ll1li, rinele, plantatii pornicole san viticole,'p:ldul'i, arhorot., ycgota\>ic de halh1., noproduct.iv (cu indiearea speciilor, densitalii si diarnctrul arborilnr ~i a na-

turii vegctattci de haiti],) 01.('..; . . ,

- categ'oria, de propriota.to : de stat, cooporatistit, part.icularii, en preeizarea de(.iw1.tm HoI' ;

- terenurile en Ile!4tiwtlie «peciala : irigati], desecari, piHCiculiul':'t, ('~I)loal,i'tl'i tuiniore, rezcrva Iii llatun1.1e, monurnente :110 naturtl, eulturale ~i Iatorice etc,;

- cOJl.'llntctiilll ~i instaht.riile: ci vi If', Industriale, hidroteh l] ice) citi do comunicatio, poduri, canale, sere, Iinii oleetrice, Iucl'l1I'i su bterane, eu inrlicarea adincimll de pozare (conducte san cabluri Ingropa.te, snbt.ravoraarl) etc.j

- llrnibele supratctelordc pe vcr"an(i a caror aeurgcro esie interccptata de digurile

de relHun; ,

- poz it ie hi ph111, cote ~i dimensiuni ale elementelor utilizate la e .. xecutta I'lLmliilol': horne, reperc, foraje, puturi ~i ~anturi de studiu, mire hidrornctr ice etc.

2 . .1.3 Planuri de sit.u:1(.ie ale albiilor jninoro la Ream 1 :100 ... 1 ; 2000.

Pent.ru a llvWclI(.ia cvolutia albiei, RC coleeteazi; toate planurilo I)xh;tent.o, indifcrent do scal'it, ~n care apare albia, eu procizarea datei ridtcarii.

2.1.4 Plunuri de situatle ale localiti1(,ilor, la, seara 1 :1000 sau 1 :2000, ell eohidistanta ourhe- 101' de nin·lO,21> ... 0,1> In, eyiden~,ijlld pentru fiecaro boncticlar perimctrul COHR1I'uit, construetiile l)rinCipale,. ano xe ~i COllst.l'ucPilo proyizodi.

2.1.fJ Planuri de situat.ie ulo rrltor obicct.ive rivoranc, Ill. scara de 1 : 100 ... 1 : 2000, cu echi- .

• Iistanla eurhelor de nivel 0,25 ... 0,50 In, care Ra r odea pel'imeirul Iolosinj clor, consuucuile, Instalatiile etc.

2.1.6 Iteleveelc construcuiilor (iucluslv cele de regulaIizari) ~i instalatiilor, aflal o 1)0 ampriza luerarilor ee se }Jroiccteazit sau care influcnteaza ssmnlficatlv curgerca apelor, la scari R,i detalieri cerute do proioctant.

- .1 - ..

2.1.7 Prof'ihu-ile lOllgitwliJmlu prin t aln'g" ell muluriln, di~llI'ill~, 1'>lllllafa(;t :l,pei (en (,OIlf>PllIllaI'('it d:11!' i l'i,lieilJ'i i), 11lcl':1.l'ilo ex i1;h~ll t p (ill aIlJh~ lltinon\ si 'rna jo]';\) , <lor'j va t i ilr-, ('OnflIlPJlt ph', III i !W-

mit o a,~1 [pI; ,... ,

-- 11IIlgilldlp, 1:1 seam plall11lui de sil1l:1( in :1 albi!'i j

~_ In:ili.i1l1i1p, la 0 s(~:.nl, de i:; ••. 2.') ori mai mare d('(,iL ::;('rtnt ;t(lopt<l,l:'iP!'lllll1 II111gimi.

~.I.S Pruf'Hurilo (mll::;n'l;..:alu prill a.l hin llli1(()I':\ ~i IWl.jOI':'I" ell ('oml.I'l1f'(iill' f;;i iJl~j;bI:1(iil(' iJltPl'-

('oplat(', 11l1oeltlile l;J, sn:lri cOlln'na,l)ile.

Distml(:l, Ilwdip int r« pl'ofiluri ,',1 Ii (Ie pill:i, la :"i00 III in f;('CtO:tl'l'l(' ]'('dilillii, II!' {'i]'('a ~ilO III ill (,nrl)(\ ~i nn~!lllmi Illal (lese III sent o:1]'('1e cu uoliof'ul deo;;phit· de diY(,I'c:ifi('.:C11. :-<.e {\'\P('llt:\ ]>I'ofilllri fraJJ:'>\'el';;:tle ,~i ill ,~(~n( in nilo cal'aeLnl'ist.l('.c (eOJlfll](Hll,f', po,lnri, e:1pl:\ri, mire hid rorn«t l'ipn, 1:1,( iii Nau IIIg-n::;t i1.1'i >;!'ll):lifi('atir" ('.1 c.), I 'mrilll rile l.r:m~ v ('1';"::1,11' 1'01' ('.11 ]Jl'ilHlp a,l h i:~ mi 1101':'1·, luncile illlllld:tlJilr~ ~i \-(')'.~:t1t( ii piw'1 la 2 m IW:"!!~ II i velnrile lila x im« 1'11110;":('1\ teo

n~WrL pI'Pr,inL\ iJlI·nl'(·.~ numni alhia mino!';!, ~i [) fi~ie ri\·Cl'ftll:!, lJ I gw, 1:'1 , ~(' ('[(~el11Ntz:l, proIiluri (!':tlls\'(m·mle de L'1(imo I'(Hlus:i, CO],(lNJlllllr,tt! oar!', iar ]a, int.ervule mni nuu'i, 111'O[ill1l'i j.rall~""(\1':'>'11(\ IH~ l.o:tt:\ hi.(.imu:. alhiei majore.

~.~ N i velu rile ~p ra.po l'1 0:1.7,:1, h IIi nl]]u~lJtH 1 gPllCI':tl al P,rii. ('ind :';c arlo pUi, uu nivel 11 (l f\orIlJl:l.1':1(ip ('·011 vr-nl.io nul, :te!'~t:t R(, JU:1!:cl'ializna7,:1. JW t ('1'1'11 prin cd pu (iJ 1 do L1 :1, horuo (\()llSPJn 7 Hlttnill planul dn !':it.ll:t(i!' ~i cvr-nl ual ~i .prill fwhi(' rll' l'qH'l'aj art!!!l (~nlplp illt·pgi;..:t.l'a!(' po plun ~i ill lHPllLol'iulj)J'oipvl uln i.

~.:) ])1111:'1, I' f(·('j II It)'(':t ;..:tndiilol' ]](\ l!'lwlllPlnlin ::;:1. J:'illliJl:r.ln.i homo, 11(·('·"~a,I(· ;],plh·:l.l'ii }ll'Oil'r-

j 11111 i, (':l.n' ~(' mureh 1':I,z:l· 1)(' P 1:1.111 II III' sill1nf,in ~ i 11:1(':"1. ('S 1(' lW!'psar ~i prin s('11 it n 11(' rnpPl':l,j.

:1.1 :-;tl](liil" hidmlogi!,(· t rchuio f;il. p1'PziJll0 canwl!'li~ti('ile J'I'giIt1ll111i (l(~ elll'gew al ('.1Il'~1Ilui !In ap:\ .';d a.l :l,rrU('ll(ilol' ill IPgim nut nrnl ell' S(~lIl'g('n~ ,~i ill 1'P§t1m rnndif'icnt. dE) :mwrmj:lrile «x i~~ t r-nt (' ill, :J,]IlOllt .. ~j it \';].1 , inr-Iuxiv (Ie Inen\rile (In' regularizaro ce se ]l]'()ip('.1 (,~1Z:I..

III (··;tl,lll ill ('al'!' in Z01I:~ f;1·u(liat:'l, sill1 pl'ee()lIizal(' :tllJnllltj:;rl tarn illfhH'tl(('azii l'!'1!itlllll ill' S('l1 q.!('T!', 111 :w('o.:l see! 01' t 1 (' 1 III ie f;:'[ f;P t in:!, ~.;p:ml:t (ip dpc1 u I nC('.Rtont n::;11 pI a pan1111Pt rilor h i( 1 tologi(,i dp (':1.1(,111.

I,:l, ('('1('1(';], ])l(li('('!a.Jltlilili ~(' i'fl'(·!lll':l.z:i ('('I('('i:ll i Ill' lal)(lla.lol' I'" lIln(l('I(~ llidmlllir'p, jl!'rlf 1'1] ]'('ZOh:1.II':1 U1Iol' J1101J1(,lllP <'nm)llp:x('.

:~.~ tll f;('('f.illlliin Il(' stn diu ('s11\ ]1!'('.('S;tl' Sli. c:e {',1l1l0:tSC:'I.;·

-_ dat l'ln ll\ orf'om I't ric!' pl'iJL(~ipal e (sn }lJ'afe( ek haziJLulo!' Ill' l'!'('Pjll. ir- , Iuugim ill' rim i I! II, jmnl de oglillzii : •. pr.lru: mari, medii ~i mic! nte.);

-- dpl)itnle max ime ,11111al0 ~i n ivulurilo enl'espllllz:l1na!'e ell (li\·()I'sP prnhahiliU1,(i de 'lnp;l~iJ(l ill J'('gim lln.tul':Ll ~i a.'Il!'Hajn,l. do sou I'gnl'(~ ;

d('hitHllll:t,xirn (i;..:tol'i(') .~i nivolul C()J'c~JllIlll'.;Tt()1' cunoscut c, {'U mcntionnron (!:tlpi ]110(111 ('('I'i i ~i :1p!'Pei(~n~a j)l'olml>ilit ;l.~ii do pT'O!hw(]l'!\;

uivelmile mn xim« pl\H11l<;p (111 z<i'P()[1,~'fl;

(,:tp:wihtt (':\, de tm:l~l):lIt a al hiei m inoro :

- IInhillll merlin mul tiannul ~i nivolu l r~()]'U'pILJ1Z:l.tOl';

dehit eln nmdii zillli(~I~ millime (a.'I!I:tlp) (,I[ prol):t,hilihtn:L (In pro~llwpl'P PI'CC il,:1Ui, ()p jll'oi(~d:tItL .~i Ilivdurile cOl'n'plLHl"l,loal'c ;

d(.f)it!'le f;oli(le ill NII'p('!J~in ~i i.ll'iln P(\ Iu iul , prccum ~i :tHn dall', pl'i\'iJl(l (',olmfL':tl'(~a,

,1':; jll lUJIg'IJi ;..:('('1"1;1"( 101' d(~ albin "1\ .sla')il(~'e d:~!.pl(' p riv inrl ;

ill\ll](l:t1Jilil:~te;t t(~I(,Jlul'iIOl' la (!Phitde max ime dn calcul , in f;i(lIa(ia ('xistelll~ ~i ill l'ngilll allH'll[~.iat, ;

. -- l·rmlso:tll{'11' a\'LIlI1 () ::;I:thilitn.le It:ttural:l. lnlll:l, (Imllllllitp S('c.to:tr(' model (,lanrL ox ist Ii.

ill soc1o,u'dp ;.It ntliate "au in s('(,lo:tl'pln apl'(fpiat() avlnrl (;olldi!ii 1llorfolll01rier :b"omi'i.ll~t.nrt]'u) ~i e:Ha(,(p]'i~1 icilo aceRtOl'll. (rnzr-le (,lIrhelo!', lnnghnca IC1Il'l)(\1()] .. ~i a nlintamontelor, sectiun! 1 rn nsvorsnl« ill curhc ~j ill alinilLnw]lln, jlrofilul ill hlllg prin lalvpg, lml·ll1·n, m:tt,Pl'ialplnl' din (10111pOIII'Jlh 1It:tlul'i1ol' ~i Juudulu i) ;

. --- (~nl'hpl;~ c:u]ll':1fetei lilll\l'o :t n.pui 111 leg-im amcnnjat., a\'1I1(1 1.11 1'0,1('1'(' il('hi(pl(' max im o

allnale ,~i IIL!'I':ll'ilo n:1I'oillfll1cnt.Prtztt (~ll]'g(\I'P:t, indirai n do pro icct ant , nr.e('~a1·(\ (':lic.llle1()l' h id ru- 111i('('. In (':1.;1,]]1 pmipcl:r.rii 11])0)' iJHligtrLri 'n :1lhia maj()]:'i :-:au rl, n.lror h]('r:iri p:J.J'n p rrulu c .R~~JI il1.ll);I,ri R(·ltJllil'inati\'(~ [11e ('!lluli(iilol' de curgoro m..:iRlPlli0 ((lel'l\'a(ii, l'i(li(,;ll'i :de Iu nrlu lu i :tlhWl prm

pragllri !'1(~.); .

- ('()11l1Hll'.i(i:t r'·hinIie,l.:l. apclur-, agl' ... ~i\·ijat(·a :l,~llpJ:1, mn.t otiulclor de const ruc] lc ~i :l'~lljll·:t ~ol11111i.

:3AI):w;\ prin illdiglliri ~:tn n.li(l lueniri (1 ill compl('xlli (I!' l'cgllhrizalo 8f' inlemrpt!'[tzii ~CllI'gPrI':J, :l.prlol' II .. P(' Y(,f'.~:l,lIti !':au aIle ;l.portllli 11(' ap:']" ITnl'llie 8:1. ,W(lrlnl'JllillP !'l(·JlH"tfc!,· soli('J!:lt(~ dn jJI'O il'rt:tll 1 , Jt('ensarl' pl'Oipcl :hii Itwt':'[.]'i101' !lp (W[Wll[tI'P a :I,('('~t()r :1'1)('.

- 4 -

rlcti ~i

f II ('az.ui apclor sUit~Hmtte :-;(~ sl a.hilefw :

uivelurile si v:tl'ialiilr' nivnlu rilnr 1H'On)r'al(~ (lr' !lehil(~ af'lur-nl p saIl dr-f'luont P, rjppi(~]'-

{'ClllSIl "1U1'j. dr' e~'i 1 1'1' Yin 1 ;

dil'l'n(iile !l(' pro]Jftg'al'p f;'i ]1l:Il'illl(·,t vahuilor; H'gillllll gl](~( ur-ilnr;

{'olllpozi(ia chillli{':i a. n.pl'lol' f!1 illfllH'll(a aStipra JIIalPl'ia]!'lol' de' ('oll;;ll"1l('(i(',

-I, 1 ~t tHliil\' g('ol(~hll 1(,(' l.rel HI i(~ s:l fill'll izoz« dat p cu jrri v irr- la sl :~h iIil al fa lliailll'iiol' ~i ;~'H JlIa eanWl('risi i('ilol g('ot('hlli("(\ ale p:lmilllIII ilor dill fl1l1datii ~i a :1(!('iola Iulusi!« III cnrjm l eO!)S t Ilw(iilol'. rw('('sarp (lilllPlision:''lcri i Im'l':l.l'ilrll' ~i ,,1 a hi! iri i [In)ecsdol' j phllOl!lgi(!(~ (1 (', ('X P(!ll( h'

4 ., Ntudiih· lJ(~hlli(' s:l. jll'('zillle:

--- ('al'a(~1 eriz:u(':t g('HPl'al;l It zOJwi ;

- (',('IT!('1 an':1 1l'l'(,1I111ui prill 1 ('('Il11ml,:;;1 «ri, earl :1,1"i ~i ,p],O~P('('( i III ii ,p(,l11 I'll sl :lohi lin'a

sll:ttifi('n(if'i litologi('e lIP 11';[,0;(,(,1(' pn~ZI1l11:1,1('P('ldl'u alhiile ltJiIIOl'P n'glllarizal(' ~i ])('111l'll illdiguili ;

-il]('(~n::lri 41(: lahomlol' ('I'(·('.t Imt(! ]lP Jlml)n dl~ p:ll11illl, in "('d(',I'(>;I, 0:1 ahilil'ii n:l.l'll,('II'1'I:-:~jciloJ' g('()jpilnl<'p;

- grad"l d(' s(·isllLi('.ital(' al zruu-i , l'Oll IjI() ['I al ('It la cut rounu« a JlI('J':'ilil()I' Iddl'Of('lI1Jil'(' ('."is(·nfe ,~i i(]Plllifi('al'('a :,;f:lrilill.' Jmtnnicln all' IN('Hlll'il()1' s!'Jlsihiln l:t ('Ill n'1I1111'~ po :tltt p!:tS:1JlWJI 1 111 ltlt'nl,I'iloi' (rna.lnri IWtl(' saIL \'(,l'o::m(i iw;fahi1i, (',1I slmlifif'a(ii f:l,I·Ol'izlnd aluJlPd,ri. P()jPlll,i;11 til' lielwfit'It'),

,l,:{ ~(, <11'1(,I'JlliWI ('al':wf('l'i:,di(',ilp g('olf'li/li('p :blp p:tIlJlII(lIl'ilol' dill [i('(':tl<' ;;fl';l( ~i :10111]111(':

grall!rlor,il at (':~ ;

g]'('lItat NI, n.llJluic,:i, (y);

pOI'(Jzilaln:L (II). imli('plp ]I(lril!)]' (»], 1,!,'J'adlil (II' I)Hle~al(, (I,)): 1[lllidita1r'a (II);

linJiIl'I(' til' p1a~(ieilat(\ (s»; ~i WI): ('odiei('JlIliI (Jp lHmllPrthili ktl (\ (1.'); (',olll PJ'l·,;j hilil af P:t ;

,pamllll'fl'ii <1(' [()J'fn('.:tn': l'('zislplll,a b fl!lfl'(':Ll'P (r;j)' 1'()Pzillll(':I, p;lH1iJifIJiIJi (!') ~i 1I1ighini <1(' fn~(':Ll'p iJllnl'io:n:l UI));

- lIJlI.dJiIlI talm,lIllLi nal LLl':Ji ([3),

La ('.(lwd 1'\[('\ i ill' p·a.l iz:tl p II ill p:t.lll iul ('0111 p:u;1 at, In. ceIP]'(':t 1)l'Oi('(;1 an I II 11 i i, ('nnfi(!i('111 II I Ill' ]J(·tllLl'a,hiiilal(· ,~i t'l'zisl!'t1(:t h frjJ'fpf';t!'(';-;o dl'lnl'lrJill:1. [lP p:l,lllinll1l'i ('11 difPI'ill' f,';nbcle (i(' ('n,lllp:t('.- 1 ; ~ 11',

I,~ ]1('JlII11 ]Jl'lli('('lan'a (,OJlstllw(iilo)' h irlrotr-huic«, st udiilo 111')j11i(' s;'i d('a indic~t(ii pri viml :

nunl ul (lp [II lilian' ,t ('()jISlI1W(iillJl': arlillCiJlI(" Si:-:tPlll Ii<' fllwian', pn~~illll(' ('oll\'PlL--

1lt<~L~III'i sp('('ial(, 11('('(''::(,](' 1'(,111 I'll t'.\penlal'!'n, s;lp:llulillll'; IIH)(lul dc' ('Olll]l:wlal(, a IHlllld('dol':

posihiiil:1(il(' !II' ]l)'Olill('I'I(' :t sllr()7,inj ,~i 1lI:1S11l'i d(\ ('yil:ne:

\'ill'7,(,I(, limit:1 :dl' (',l1l('1111l111i npl'i fllne( ie (It\ nat um Hutl l'J'ialrdOl' dill alhi:t IlLiIIOl':I, (Iu mlul ~i 111~~llll'il(') ~i dill alhia Ilmjorii, (zowt dig-Jiml III ('awl indiglliJ'il())'):

_-- iIH]i('a(ii ;to:UPl':t illdiJl:1r'ii 1,t1IlZlIt'ilrll' ~i :ISlIP!'!I) 1l1:ISll1"ilol' tI(' pmlp(!(i(', b Itmlllt'il1' alhiilo1" I'(·g'ularizal('.

1.,-, l'I'(lg'rallllil ~i nIIHltllil('Pt'('('L1rilol's('slahill's(,l1\jJlrl ill \'(~d('n\pJ'('\'('d(·t'ik NT,\~ [:2 1:Z/l-SL

;--; :'-1"1' UP TI II In l!,()(l EO 1,0 U f( 'E

r,,[ ~llIdiil(· lJi(lIog'('rllllgi('p 1]'('])[li(' s;l Iu rn izt-z« !lale ill ll'g:ill1l':i, ell 'Lpdp ~l1ltl(,l'mlP, lH'('('s:tn~ (1<'11'1'111 111:1 ri i sl ahilil:1-t, i i 111:1,1 urilur ~ i YPI':o::tl1 (ilol' 11I'IlI I'll II iJll(,lls:ioJn~I'(>lL 11I(',1':I,I'ilol' (]p (~t) 11- so]idan', rI(' pl'!)l('('(i(' :t malu rilru- ~i \'('l's:all(ilol' ,~I dp d('lpl'llliWHP a JlI:l,~1II'ilol' de a.~igllr:tn·, a slahiJil:1(ii t('I('lllllilol' su h rligLlri.

~ ')

.1.-

,\('('sll' sjud i i (n:huie ,,;:1 :-:I:b Ilile~t~c:1

- ni vr-Iul ap('i slIhtPlaJ)(" (li]'('(~I,ja (ll' ('LIIg'(~]'(', P('I'JIl!':thililalpHo :c;jlalnllli :w,·jfl'1' ,'~i d('hi.

-"p('('il\i(' al ('lll('lllllllli slIhj(lI<\JL;

('(1111Jl!l?:il,ia ('IJillli(';l a apl'IOI'SLlhl(',ntlW ~i fbg'l'('~h'illLl(';l, <t<.;lIprlL Illall'rialpiol' (I<- (',(111-

j I il

~11'1L('t ie.

Ii f-;'ITJ>I! ,\~(H'I:"\ ~1·HNEL(~J( I,(J(',\LE DE l\L\'!'EHIALE ])E ('()NNTI!,L(~TII

iLl ,\ ('(',..;f (' ,,1 lid iii )'('1111 iI' s;1 :-;1 all i [('!L~(~;i rozvrvolo ul,iliz:thiln dr' Ilia I ('l'i!LII~ J()('ale .lwlll,l'll ;wo])(,I'I]'(',b C:bllfif:l(ilrll' apn·pi:tI(· (~:~ /J(,(',p;;an' m:tli7,:'il'ii Itl(~l'~ITilt)/" ndlld ill \'P(lr~IT lln,lul'lL mat erlaleI!)!', (',ar:wll'l'i;:li('il(', ('olldi(iill' riP ('xplo;tlal'n, di"jaH(nin ~i nli.ilolL(',('ln lL(!nn\-all' de j.]'fuI~pnrl ~i ('()slllJ'ik,

Sllldiill' j]('])[Lio ('Ol'phtlp ell ('('I(~ ijJ'pcir,al(~ la, pcl . ,J,

5 -

.-----~. -- ----. ----~-----------

(),~ Rl,udiile l rcl ru i« ;.::1 :~ihl, ill \'cdme :tlit. ma toriulele nccesure ]paliz:\lii rorpulu i const ruu~ ii lur, di~lll'ilol' de d irljarc, pint euilor, masivolor la Imz:t taluzurllor dill alhiile minm e, l]igUli- 10 I' dill ul.lriil« mujor« etc" <'it Ii i mat erlalcle lleeo><are peutru p:1,qile sIWei,) It\ ,~h\ coust.iuc] i ilor : piut.ru IH'IlIJ'u peJ'l\lll'i, lml:\st- pent ru st.ra tu ri Iiltranto, ll:'illlintlll'i pPllt.rll s!n~tll!'i izolatO:\l'lI, :~glegal (\ jl(\l[l I'll hotu.urc, nulul« pen t ru ~al1 ch' de fa~('.iJl(; 'Iii g:1,1!1111et e, J )lazdl\ IH'ntl'l! 1 .. 111ZIII'i et c.

7 RTUDIT IWOl'\Ol\Il(:I~

7,1 Ntulliile ('(~oll()ltli(',e t rclruie ~l~ furuizcz« dat elc lleCes:u'(\ pent.r u :-;t:.hilin;a eb~('i 11(\ importanFL a ('OllstllwUilo!' hldrot chnice aviml ill vedere prevederile RTAN ·1~J:~-.s;~ ?i puntru d(;(;-

t.u a: elL ('al('uld(ll' de eJ'ieinn(:l eeollomil':\ a luoriuilur proiectut e. '

7,:3 Prin sl.ud ii ecnnnm ir-« ~o dotermina pagullele posi liilc dae:1, Ill! ::.p ('X('(~llUi, lnr-rii.rilc

pl'llieelat e. I

L:~ :-;t:1hilil'P,t pagnhdol' in dimtllliea, dezvultiiti! lor fa; au ill \'(;(lel'(\:

- pagnllde de Ill'O(hwtie: ric materii prime, (I(~ prorluxe, (IP f'ouduri f'ix« de. (~a,\'e ~o }lot prorluee, funel .. ie de :-;ilLUlti;t, olJieeUvdol' ~i de mudul 11(1 (lnsLt~lln.n~ a iuundut.iilor, In sit,lutti,)' ex i,,1.ent t1 ;

-- paglllld(~ de('.(h' IIl\'(\giKtl'ate IlL vilt uri uut.eriourc, det.erm inat« ill ('OLtlHlI':bt'(' (~II ol'ga-

uele cumpeteut.e ; ,

- l'p;mll:tlt\l(~ ,dIn!' stud ii (ca <1e exemplu celo (~U Jll'ivil'e la illlln(bhilil"tt(':~ t oronur-ilor ri v et mw ()h\iIlute in u nnu ~111l1iilol' }ll'eciz:ttel:b ]1t:1.:~).

7 .:{A Ipg'l'I'I':t varian! ei opt ime 1'1\ fuco pe h~tza crit oriulu i cheltuielilor mi nun e.

~,a da hOlal Pi. sl ud iilm- ('(:oIlOlni!:e H~ iau in «on:-;j(kw](\ dl'e( rk- lu erfiti i p]'oi('(·.1 it I (~ ~i ~e Yit uvea ill vcdei e dac,l hlclrtl<'a pl'oiectat:\ nu are ~i all (' dent e d(~('it (:1'1 de ap:1,ml'e 1111])0- t ri va inundat iiior.

S R'I'UJ)l1 MWI'EOIWL(H1ICE-ULJ :\1:\'1'1( II'~

H.1 8lw]iile met eOlologiep-elima,tice trebuie ~il flu niz ezo dut n cu pri v i [(~ I:~ f'aotori i ('are ill Iluen] ('t~Z:~L {'HI gcrea ~\.12elOI' ~i Iormarea valurilor, eontlitiolletbzl~ dez volt.aren, Vl'gdatiei ~i :-;:t IlI'a iJl(li{'atii a~llpnL IlNio:tddol' entice ~i opt.ime penu II exeoutnrea luru-u-ilor de (.(\I'l\J).

S.2 RLwliile met corologice-climatice se tntocmesc pe haza () bscrvat.iilor sta(iilol' met COl'O 10- glee ~i a post.milor pIll viomeulce din zona lucratilnr ~i din aprupicre ~i VOl' «upi-ind« dntele (:are (,n,1 aeLm-izeaz:\ :

j'('giJlllllpl'ccipitatiilol' atrnosferice ell aprofundarea I'egiHlllllli pluilor tureut iule ; - regimul vinturilor: direct ii, vitezc, freevente ~i durate ;

- reg-iwlli tClll]!t'Jallll'ii aerului ell aprofundarea rcgimului ing!wturilol' (t.empernt.uri

millime absolut e, da,tele pxl rerno ~i mcdli de incepere ~i de terminare a ing-lle(lll'ilol').

tI RTF!) I 1 I'E])OLO(JJ(:E i;\1 g(,OLOOH'E

Stl[(lii1e l)l\(lulogicl~ Iii p(:ologi(:e t.rchuie kit ktabi1<~,~f;e:\ t.ipu rile de sol, eameteri~t icilo lur ~ i eondi(iilo I!l (~art' :-:e Jl(](~t(' rh-z vulta \"pgeial .. i:. llLilizal,:"t b pI'otee(ia malurilur ~i a taluz urikn: i nolusiv plalll:qiile. din 7,oJl(~lp dig-ninl.

lJe asellwllUa, trebuie ~,t :-:e d ('(t indi(',qii !,;i\'ill(] plOll-jan':1 f'lorui ,~i fmllll'i !,~i:-;t('lIt(J

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful