LIMBA I LITERATURA ROMÂN

Nr. de ore s pt mânal: Nr. de ore semestrul I : Nr. de ore semestrul al II-lea: Nr. de ore anual : 5 ore 85 ore 90 ore 175 ore

OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului oral; 2. Dezvoltarea capacit ii de exprimare oral ; 3. Dezvoltarea capacit ii de receptare a mesajului scris ( citirea / lectura) 4. Dezvoltarea capacit ii de exprimare scris ;

LIMBA I LITERATURA ROMÂN

Nr. crt. 1.

Unit i de înv are Con inuturile înv rii

Obiective

Nr. ore

Perioada

Obs.

1. Formarea capacit ii de lectur / citire: 

Cartea (actualizare); Rolul ilustra iilor.  Caietul de epoc ;  Textul literar y Citirea explicativ ; y Citirea selectiv . Evaluare
Textul narativ: delimitarea textului în fragmente logice, formularea ideilor principale, recunoa terea determinan ilor spa iali i temporali ai ac iunii, povestirea oral a textului, rezumatul nara iunii Texte suport Povestiri istorice i Scântei de peste veacuri de Dumitru Alma

1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 3.3, 3.4, 3.5

20

13 - 17 sep. 2010 13, 15, 16, 27, 29, 30 SEP., 4, 6, 7, 18 OCT.  

Personajul literar tr s turi fizice i morale;

Dialogul Textul liric. Poezii cu tematic Strofa. Versul. Texte suport 3.1, 3.2 divers . 3.3, 3.4, 3.5

20

21 OCT.(o or ) OCT. 2010 8 noi. or )

29

11 noi. (o

-

Osta ii no tri de Vasile Alecsandri (Pene Curcanul, Sergentul, Oda osta ilor români); - Cântece de vitejie de George Co buc (O scrisoare de la Muselim-Selo, Pa a Hassan, Dun rea i Oltul); Povestiri istorice de Dimitrie Bolintineanu (Muma lui tefan cel Mare, Daniil Sihastru) 

Evaluare

Textul nonliterar: invita ia.

mesajul

publicitar,

2. Formarea capacit ii de comunicare: Comunicarea oral :

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

10

- componentele comunic rii dialogate; - formularea mesajului; - Dialogul: elevi - elevi, elev înv tor; jocuri de rol, de tipul vorbitor ascult tor; formarea comportamentului de ascult tor.
- Conversa ii pe teme cunoscute.

- planul simplu de idei. Rezumatul oral. Evaluare
Comunicarea scris : Procesul scrierii - Organizarea compunerii; textului scris. Planul ini ial al 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 14

- Ortografia i punctua ia. Scrierea corect a cuvintelor. Utilizarea ortogramelor într-o/într-un, dintr-o/dintr-un, va/v-a, n-ai/nai, cel/ce-l, nu-l/n-o, nu-i, n-am/n-are, n-a i, n-au, etc. - Semnele de punctua ie ( actualizare). Punctele de suspensie - Scrierea func ional (cu scop practic, informativ). Scrisoarea. Jurnalul. Scrierea imaginativ (compuneri libere). Compunerea dup o ilustra ie sau dup un ir de ilustra ii. Compunerea pe baza unor cuvinte i a unor expresii date. Compunerea narativ liber . Compunerea cu titlu dat.- Scrierea despre textul literar ini iere. Rezumatul-- Alc tuirea Jurnalului de vacan . - Relatarea unor fapte i întâmpl ri personale. Vorbirea direct ; vorbirea indirect ; - Organizarea textului scris. Scopul redact rii ( pentru a transmite o informa ie, pentru a r spunde la întreb ri); - Formulare de întreb ri i de r spunsuri adecvate. 1 Evaluare

2.

3. Elemente de construc ie a comunic rii: Lexicul - Cuvântul ( actualizare); - Cuvintele cu aceea i form , dar cu sens diferit. No iuni de fonetic - Propozi ia. Propozi ia afirmativ i propozi ia negativ . Propozi ia enun iativ . Propozi ia exclamativ . - morfologia; - Verbul (actualizare). Timpul. Func ia sintactic : predicat verbal. Probleme de ortografie i de ortoepie a verbelor a fi, a lua i a vrea.- Substantivul (actualizare). Genul. Num rul. Func ia sintactic : subiect; parte secundar de propozi ie; - Pronumele (actualizare). Pronumele personal. Genul. Func ia sintactic : subiect; parte secundar de propozi ie. Numeralul (actualizare). sintactic : subiect. Func ia

6

7 Feb. 2011 9 feb.

40 de ore

24

10 feb. 25 feb.

Adjectivul (actualizare). Acordul adjectivului în gen i num r cu substantivul pe care îl determin . Evaluare Sintaxa propozi iei

- Predicatul. Predicatul verbal. Subiectul. Subiectul simplu i subiectul multiplu. P r ile de vorbire prin care se exprim subiectul (substantiv, pronume personal, numeral). Acordul predicatului cu subiectul.
Atributul parte secundar de propozi ie care determin un substantiv. Atributul

50
28 feb. - 4 Mar. 2011 31 mar.; 4, 6, 7, 11, 13, 14, 27 apr.

10 ore

exprimat prin adjectiv.

13 Mai 2011 Iun. 2011

7

-

Complementul parte secundar de propozi ie care determin un verb. Complementul exprimat prin substantiv. Evaluare

Recapitulare final

y y y y y y

Textul Delimitarea textului în fragmente. Povestirea fragmentelor. Planul de idei Ortograme Tipuri de compuneri P r ile de vorbire 8 10 iun.2011

Evaluare

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful