KUJDES!

MOS DËMTO BARKODIN

BARKODI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS AGJENCIA QENDRORE E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TË NXËNËSVE

PROVIMI ME ZGJEDHJE I MATURËS SHTETËRORE 2010

LËNDA: FIZIKË

VARIANTI
E mërkurë, 30 qershor 2010 Udhëzime për nxënësin Testi në total ka 20 pyetje. Në test ka kërkesa me zgjedhje dhe me zhvillim. Ora 10.00

A

Një mënyrë Zgjidhjeje e testit

Në kërkesat me zgjedhje rrethoni vetëm shkronjën përbri përgjigjes së saktë, ndërsa për kërkesat me zhvillim është dhënë hapësira e nevojshme për të shkruar përgjigjen. Koha për zhvillimin e kërkesave të testit është 2 orë. Pikët për secilën kërkesë janë dhënë përbri saj. Për përdorim nga komisioni i vlerësimit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kërkesa Pikët Kërkesa Pikët Kërkesa Pikët

11a

11b

11c

12

13

14a

14b

14c

15a

15b

15c

16a

16b

17

18a

18b

19

20a

20b

20c

Totali i pikëve

KOMISIONI I VLERËSIMIT 1………………………...Anëtar 2. ……………………….Anëtar

© AVA

1

30 qershor 2010

5 H B) 1 H Q 2H D) 4 H 5. nbse ashensori leviz lart me nxitim 4m/s2? (g=10m/s2) 1 pike A) 500N @ 700N C) 200kg D) 50kg 3. ndodhet brenda ne ashensor mbi nje peshore.m.atehere. Nxtntsi me mase 50kg. Sa do t t jete pesha e nxtnnbit.e. Qarku i rrymes alternative. F. Ne nje bobine me induksion te ndryshueshem nyma elektrike rritet nga 1A deri ne 5A gjate 0. Sa eshte induktiviteti i bobines? 1pike A) 0. fillon te frenoje derisa ndalon.PROWMI ME ZGJEDHJE Lenda: Fizike Varianti A 1. Sa duhet te jete masa e trupit t t varur n t njt sustt me koefiqent elasticiteti k = 40N/m. D trupa A dhe B hidhen vertikalisht lart nga nje siperfaqe horizontale (rezistenca e ajrit nuk y meret parasysh). Nese voA=3VoB. Puna e kryer ne kete rast eshte: 1 pike A) -800J B) 8J C) 0. Nese amplituda e lekundjeve te tensionit ne rezistence eshte 20V. permban vetem rezistence aktive R=lOR.8 J @1 -0. ne menyre qe frekuenca e lekundjeve te sisternit lekundts jete lHz? (z2= 10) 1 pike 6. qe leviz me shpejtesi 4m/s. Blloku me mase 100g. lartesia maksimale e ngjitjes se trupit A krahasuar me a e te trupit B ploteson njerin prej relacioneve: 1 pike A) hA=hB B) hA=3h~ C) hA=6h~ h~=9h~ 0 2.2 sek. qe induktohet n&skajet e bobines eshte 40V.8 J 4. sa do te jete amplituda e lekundjeve te nym&s ne kete rezistence? 1 pike A) 200A B) 20A 0 AVA 2 30 qershor 2010 .

d 0 AVA + 1 pike . = ~ . 2 pike .23 30 qershor 2010 . Shembellimi qe formohet ne kete rast do te jet& 1 pike A) real dhe i permbysur B) real dhe i drejtt Q virtual dhe i drejte D) virtual dhe i permbysur 8.5 . & & S r 50 f 25-= ?5.&qm. Ne berthamen e :. + & 9. Patinatori gjate kohes tl=5s leviz me shpejtesi konstante./ a pi?$ Ld/Yr&&. a) Njehsoni nxitimet ne te dyja pjeset e levizjes. = 4 04+ = 5 ae . Rrezja renese formon me planin e pasqyres se rrafshet kendin 53". ' 6 .PROWMI ME ZGJEDHJE Lenda: Fizike Varianti A 7. neutroneve dhe elektroneve eshte: 11. N&procesin e fotoefektit. Nje objekt &shevendosur midis pasqyres sferike te luget dhe vatres se saj. b) Njehsoni rmgen nga fillimi i levizjes derisa ndalon. & a & &&i /& 5= 5.Me pas ai fillon te frenoje deri sa ndalon p& t2=5s. ? & &&.J&.=y$ 2 YA1. 4 ~11" P UL/-/-&"~. energjia e elektroneve qe emetohen nga katoda percahohet: 1 pike A) nga shpejesia e drites B) nga intesiteti i drites renese nga frehenca e drites D) nga te tria madhesie e mesiperne 10. V1=lOm/s.4.AI nurnri i protoneve. Sa do te j e e kendi i pasqyrimit? 1 pike 9..

fillimisht ne prehje. 1 pike 12. n d h a susta ngjishet me 10m Njehsoni koefiptin elastik t! sust&. (Forcat e firkirnit nuk meren parasysh. Pas god~tjes plumbi mbetet n8 trupin me mast5 M. Si rezultat i veprimit te forces konstante. Njehsoni koefiqentin e grkirmt te trupit me rrafshin horizontal. Mbi trupin me mas&M = 4kg.) i 2 pikl! .- 0AVA 4 30 qershor 2010 . trupi zhvendoset me 16m @atekohes t = 4s. vepron forca horizontale F = 10N. . 3 pike 13.PROWMI ME ZGJEDHJE Lenda: Fizike Varianti A c) Ndertoni g r a f h e varesise s t shpejtesise nga koha gjate gjithe 1Cvizjes. Plumbi me mat@m = 20g $ l~viz 3 horhmtalisht me shpejmi Vo =WS ' g&t impin me ma& M = 980g E lidhur me sust&~elastike.

10%m 2/C2).__1 A / ~ L o .~/(&D-PLID)=/~~Q~ 1 pike c) Njehsoni ndryshimin e energjise se brendshme gjate kalimit nga gjendja tennodinamike b ne c. Dy sfera t vogla t njejta jant te ngarkuara pozitivisht.c pmsO/ & -v-=c* 7.. (R = 8. Y & A & ~ . 0 AVA 30 qershor 2010 . u uC V ~ I G A ~ & .PROMMI ME ZGJEDHJE Linda: Fizike Varianti A 10 mole gazi ideal dyatomik kalojne nepermjet dy proceseve termodinamike si ne diagramen e dhene P-T.n c ~ A W d .~. a&-yA=?(v. 2 pik& I_C ?-iCtPHA. Percaktoni: 3 -7 a) vleren e forces s&bashkeveprimit elektrostatik nese ql = 4nC dhe qz = 9nC.) AS&.l. C 1 pike A .-v. ~ LALhb~&*yh-f .&-l/--7 T~ T .3 1J1mol-K) a) Ndertoni diagramen n V-T. Sferat jane vendosur 20cm larg njeraE ! tjetres (k = 9. 15.~ . 7r 0j b) Njehsoni pun& qE kryen gazi gjae kalimit nga gjendja termodinamike a ne b.

qlirohet 24J nxehesi ne qdo sekonde. 0 AVA 6 30 qershor 2010 . 3 pike *pluZI&-9'&-6(r~c A%y. si rezultat i kalimit te rrymes ne rezistencen 6i2.3. 1 pike 16.PROWMI ME ZGJEDHJE Unda: Fizike Varianti A b) piken midis dy ngarkesave ku fusha elektrike remltante eshte zero. Ne qarkun elektrik. / O = J Q V / qL= /OL( b) vleren e forces elektromotore ti4 burimit te rrymCs. Gjeni: a) vleren e tensionit ne skajet e llampes.. qY. 1 pike c) vleren e potencialit elektrik ne piken e mesit te segmentit qe bashkon ngarkesat.=.P.

m = / d w . 1 pike *-e Q ! A@& 7 - F 54 . Ne rast se rryma qe kalon ne percjelles eshte 4A. Percjellesi me gjatesi 50cm futet brenda njt! fushe magnetike homogjene me induksion B = 2T dhe pingul me vijat e forces se kesaj fushe. Z) (4 0 AVA 7 30 qershor 2010 . JU~u*wwr/l 5*. Me ti5 dhenat e figures percaktoni: a) shpejtEsinE e vales. kahun dhe vleren e forces magnetike qii vepron tek pkcjelltsi AB. 24- V=A - v 1 pike b) diferencen e fazes ndennjet dy pikave q&ndodhen 125cm larg njera tjetres. D ! A ~. percaktoni drejtirnin.PROWMI ME ZGJEDHJE Lenda: Fizike Varianti A 17. 2 pike 18. Nt korden e tendosur perhapen vale terthore me fiehence 5Hz nga e majta ne te djathtE.j. rsm => p*-A= MOW & 4 /A=/+ Q!-pi-+?~m PA d ?.

Njehsoni: a) masen e levizjes se elektronit. ) ~ . Elektroni me mast! tL! prehjes 9-10-"kg leviz me shpejtesi V=0.PROVlMl ME ZGJEDHJE Lenda: Fizike Varianti A 19.8c (c = 3 el0 mlsek). Me an2 ti! ndertimit gjeni rmgen e rrezes AB pasi del nga thjera.t&mii-s&aM H~" F 5 -( m . 4 0AVA 8 30 qershor 2010 .w / . 20. 1 pike W. 1 pike c) energjint kinetike t&elektronit t&p&shpejtuar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful