1 1.

0 PENGENALAN Di dalam blue print ini penulis akan merumuskan segala usaha bagi menjalankan sesebuah latihan daripada awal sehingga ke peringkat akhir latihan dilakukan. Oleh itu ia perlu melibatkan perancangan yang sistematik. Jelasnya pada peringkat ini juga selain daripada menghuraikan proses latihan itu dijalankan, ianya juga melibatkan proses penghuraian kepada beberapa teori asas yang bakal digunakan di dalam latihan. Antaranya ialah prinsip dan teori berkaitan dengan pembelajaran dewasa, latihan dan motivasi. Ini kerana teori ini akan menjadi tunjang / dasar di dalam pembentukan perancangan, implementasi dan juga penilaian program latihan. Ia juga akan menjadi asas kepada pembentukan rancangan pengajaran, alat bantuan pengajaran dan kaedah pengajaran yang bakal digunakan.

2.0

TEORI PEMBELAJARAN Menurut Ibrahim Mamat, 1996 menyatakan bahawa latihan ialah satu tatacara yang

tersusun bagi membolehkan proses berlaku dengan berkesan. Latihan yang formal membolehkan idea, inovasi dan teknologi yang disampaikan lebih teratur. Ini sekaligus akan dapat memberikan sumbangan ke arah pencapaian matlamat organisasi. Apa yang jelas latihan ialah merupakan satu usaha perubahan sikap yang meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan kemahiran. Dengan kemahiran individu terbabit ianya mampu untuk melakukan tugas dan sekaligus dapat mencapai matlamat individu dan organisasi (Johnson, 1997). sistematik dan berterusan. Jelasnya latihan yang dilakukan harus

Sekaligus fasilitator juga harus mengawasi tingkah laku yang

ditunjukkan oleh pelatih. Fasilitator perlu mengkaji agar latihan yang dijalankan supaya lebih Simply, Measureable, Acieveable, Realistic dan Time comsuming (SMART). Akhir sekali ianya harus berkaitan dengan matlamat organisasi.

2

Di dalam blue print ini, penulis hanya menggunakan tiga jenis teori pembelajaran. Teori ini penting di dalam melaksanakan sesuatu program latihan kerana ianya mempunyai hubungan dengan latihan yang bakal dilakukan oleh penulis iaitu Latihan Aplikasi Perisian Oracle kepada Kerani Keselamatan Petronas. Antara teori yang dinyatakan ialah:

2.1

TEORI BEHAVIORAL Terdapat banyak teori yang berkaitan dengan behavioral. Penulis hanya menggunakan

satu pendekatan teori behavioral yang diasaskan oleh Skinner kerana ianya mempunyai beberapa kelebihan. Ini kerana ianya boleh diaplikasi dengan konteks pembelajaran antara fasilitator dan juga pelatih. Teori ini penting di dalam latihan yang bakal diadakan kerana latihan yang bakal diadakan adalah bercorak kemahiran dan sesuai dengan aplikasi teori ini. Di dalam teori Skinner telah menerangkan konsp “cuba jaya” (Habibah Elias et al, 1990). Ia melibatkan bagaimana seseorang fasilitator akan menunggu perbuatan yang dilakukan oleh pelatih sehingga berjaya. Walaubagaimanapun ianya perlu dilakukan dengan garis panduan yang disediakan oleh pihak fasilitator. Kaedah ini akan mengambil masa yang panjang. Pada masa yang sama, teori ini juga mengakui bahawa pelatih perlu diberikan motivasi bagi melakukan kerja tersebut. Oleh itu fasilitator perlu bertindak sebagai pemandu arah dan juga sebagai pendorong untuk peserta melakukan latihan mereka dengan berkesan. Penyekatan terhadap tingkah laku peserta kursus juga harus dielakkan. Ia bermaksud fasilitator jangan terlalu mengongkong apa yang ingin diterokai oleh peserta asalkan ianya mencapai matlamat dan tidak melanggar etika kemasyarakatan. Ini kerana dengan penerokaan tersebut, peserta akan lebih kreatif di dalam menjalankan kerja mereka.

3 Setiap manusia inginkan pujian. Di dalam teori yang dipelopori oleh Skinner ini

menunjukkan bahawa fasilitator harus memberikan peneguhan positif terhadap apa yang dilakukan oleh peserta di dalam latihan tersebut. Sementara peneguhan negatif diberikan jika peserta tersebut gagal mencapai matlamat yang diharapkan. Ia bermaksud peserta harus diberikan panduan sebenar bagaimana untuk melakukan tugasan tersebut. Apa yang penting golongan dewasa ini tidak harus diberikan peneguhan negatif yang sesuai untuk kanak-kanak (berdasarkan pendekatan pedagogi).

2.2

TEORI KOGNITIF Teori ini banyak bertumpu kepada persepsi, proses pemikiran, dan penakulan yang

digerakkan oleh otak.

Teori menjelaskan bahawa bagaimana proses mental, pemikiran,

pembentukan konsep dan perolehan pengetahuan di dalam otak manusia. Teori ini mempunyai beberapa prinsip. Antaranya ialah:

1. Teori ini berpendapat bahawa tingkah laku peserta adalah berasaskan keupayaan kognisinya. Oleh itu kemampuan setiap individu berbeza. Fasilitator harus memahami setiap peserta mempunyai perbezaan di dalam penerimaan ilmu. 2. Teori ini menegaskan bahawa di dalam pembelajaran setiap peserta perlu mampu menganalisis idea yang abstrak bagi memastikan ianya dapat diintrepretasi di dalam sesuatu idea yang tersusun. Oleh itu pembelajaran tersebut adalah bercorak penemuan dan bukannya menghafal seperti yang dipelopor oleh teori behavioral. Dengan menggunakan teori kognitif peserta akan lebih memahami dan mengingati aplikasi terhadap sesuatu ilmu dalam sesuatu tempoh yang lama.

4 3. Teori ini juga menegaskan bahawa peserta akan lebih bermotivasi kerana peserta akan berfikir di dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Ini jelas bagaimana teori ini juga menggunakan konsep “cuba jaya” dalam memastikan agar pelatih lebih bermotivasi untuk belajar. 4. Teori ini menegaskan bahawa setiap kandungan pelajaran harus disusun dengan rapi dan tersusun. Ini kerana teori ini beranggapan bahawa setiap bahagian akan bergabung

membentuk keseluruhan idea di dalam pembelajaran. Oleh itu sudah seharusnya kandungan pelajaran tersebut digabungkan bagi memastikan ianya mempunyai urutan yan signifikan dan memudahkan pembelajaran. Sekaligus maklumat ini mampu digunakan untuk pembuatan keputusan dan juga sekali gus mengubah perlakuan peserta (Habibah et al, 1990).

Kesimpulan yang boleh dilakukan daripada teori ini ialah : 1. Jurulatih perlu memastikan pelatih mempunyai kemahaman yang sama terhadap sesuatu perkara yang dipelajari. 2. Jurulatih perlu menggalakkan pembelajaran yang lebih menekankan kepada pemahaman dan bukan secara hafalan. 3. Pelatih perlu diberi kebebasan untuk belajar sendiri dengan dipandu oleh jurulatih, semasa mereka melibatkan diri dalam aktiviti latihan. 4. Kandungan program latihan perlu disusun mengikut urutan yang sepatutnya agar pemahanan pelatih adalah tinggi. 5. Sebagai pembelajar dewasa, fasilitator harus membenarkan individu ini menggunakan pengalamannya dengan diaplikasikan dengan teori yang dipelajari. 6. Jurulatih juga hendaklah menggunakan pengalamannya di dalam membantu peserta memahami sesuatu perkara dengan lebih baik.

5

2.3

TEORI HUMANISTIK Teori Humanistik pula melibatkan bagaimana individu dewasa belajar tanpa piawaian

yang ditetapkan oleh organisasi tertentu, peperiksaan dan gred.

Ia menganggapkan bahawa

individu dewasa mempunyai tendensi untuk belajar. Mereka mampu untuk belajar sendiri. Teori ini juga lebih menumpukan learner centered. Oleh itu mereka mempunyai kebebasan,

kematangan terhadap apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana dan dimana mereka ingin belajar (Cross, 1981). Perkara yang dinyatakan di atas harus diberi perhatian oleh fasilitator di dalam menyediakan latihan kepada individu dewasa. Antaranya ialah : 1. Menurut Abraham Maslow menyatakan bahawa apabila keperluan peringkat rendah sudah dipenuhi (fisiologi), maka seseorang individu lebih terdorong bagi mencapai keperluan pada peringkat tinggi, seperti penghargaan diri (Habibah et al, 1990). Terdapat beberapa prinsip asas teori ini.

2. Menurut Carl Roger setiap individu mempunyai potensi dan kebolehan semula jadi untuk belajar. Oleh itu fasilitator hanya merupakan penunjuk arah bagaimana sesuatu objektif itu tercapai (Habibah et al, 1990).

Kesimpulan yang dapat dibuat daripada teori motivasi ini ialah pelatih harus mengetahui objektif yang ingin dicapainya. Pelatih juga harus diberikan penghargaan, maklumbalas dan fasilitator perlu membantu pelatih bagi mencapai matlamat yang diharapkan oleh organisasi dan juga dirinya. Dengan ini sekaligus individu tersebut akan merasakan diri mereka dihargai dan dapat membentuk motivasi diri.

6  Kesimpulan daripada penggunaan teori Humanistik di dalam latihan ini ialah fasilitator hanya sebagai pemudah cara di dalam penyampaian ilmu. Menurut beliau terdapat lima penyebab utama terhadap individu dewasa belajar. Individu dewasa lebih matang terutama menentukan apakah perkara yang ingin dipelajarinya. . 3. Individu dewasa lebih bersedia untuk belajar. Ia sesuai dengan prinsip pendidikan dewasa yang dipopularkan oleh Malcolm Knowles melalui model Andragogi. Fasilitator harus memahami bahawa individu dewasa mempunyai pengetahuan yang luas. 2.4 PRINSIP ASAS PENDIDIKAN DEWASA Terdapat beberapa prinsip asas individu dewasa belajar. Perkara ini harus diberikan penekanan agarnya sesuai golongan tersebut. Fasilitator juga perlu menjadi kaunselor kepada peserta jika mereka mempunyai masalah. Fasilitator perlu menghormati apakah perkara yang diinginkan oleh individu di dalam latihan. Antaranya ialah : 1. Beberapa prinsip tersebut adalah perlu kerana individu yang terlibat di dalam Latihan Aplikasi Perisian Oracle Kepada Kerani Keselamatan Petronas. Oleh itu pelajaran yang diajarkan kepada mereka harus bersesuaian dengan tahap mereka. Ini terutama yang berkaitan dengan diri dan juga tugasnya di dalam masyarakat. Melaka kerana mereka adalah merupakan golongan dewasa. 2. Pembelajaran yang berteraskan kepada teori Humanistik peserta akan melibatkan diri secara aktif di dalam latihan tersebut. Fasilitator juga perlu menggalakkan individu ini belajar.

Selain itu perkara yang memudahkan golongan ini belajar juga harus diambil kira. Beliau juga telah mengaitkan dengan Social class theory iaitu the needs hierarchy of Maslow (1954) dan juga Force field . Individu dewasa belajar kerana mempunyai dorongan faktor dalaman. Miller dan juga teori Expectancy-Valance Paradigm oleh Kjell Rubenson bagi mengkaji berkaitan dengan bagaimana ianya sesuai dengan latihan yang bakal dilakukan oleh penulis. penglibatan dan maklumat yang boleh dipercayai harus diberikan perhatian (Cross. Oleh kerana itu aspek motivasi harus diberikan perhatian yang mendalam sama seperti teori yang dikemukakan oleh penulis sebelum ini. Teori Force Field Analysis menegaskan terdapat hubungan antara status sosioekonomi dan juga penglibatan golongan dewasa terhadap pembelajaran. maklumbalas. 1999). Oleh itu perkara di atas harus dipertimbangkan bagi memastikan agar golongan dewasa selesa untuk belajar. Oleh itu sistem pengajaran dan kaedah pembelajaran harus menarik perhatian mereka untuk belajar (Merriam & Caffarella.7 4. Individu dewasa belajar kepada ada masalah yang wujud. Oleh itu fasilitator yang memberikan pengajaran harus menumpukan kepada masalah yang mereka alami. 2. Penulis telah memilih teori Force Field Analysis oleh Harry L. Antaranya ialah kesediaan untuk belajar. 5. Mereka belajar berdasarkan minat dan kesungguhan dan bukan kerana paksaan. 1981).5 TEORI MOTIVASI Teori motivasi mempunyai pengaruh yang besar di dalam sesebuah latihan. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah latihan yang diberikan perlu sesuai dengan golongan dewasa.

keluarga dan juga fasilitator bagi memastikan mereka belajar. Ia bagi menerangkan kenapa terdapat perbezaan antara kelas masyarakat dengan penglibatan di dalam pembelajaran dewasa. Expectancy mempunyai dua bahagian iaitu tanggapan untuk kejayaan diri dalam pembelajaran dan juga kesan daripada pembelajaran tersebut. Valence melibatkan kesan yang bakal diperolehi. Ia sesuai dengan teori Maslow yang menyatakan setiap kepuasan pada peringkat bawahan harus dipenuhi bagi mencapai pengiktirafan.8 Analysis of Lewin (1947). Jelasnya golongan pelatih ini harus diberikan sokongan yang kuat sama ada daripada organisasi. Oleh itu sebagai fasilitator perkara ini teutama usia dan juga tahaf hidup juga mempengaruhi pembelajaran golongan dewasa. Apa yang jelas teori ini menerangkan bahawa golongan pertengahan bawahan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mencapai apa yang mereka harapkan berbanding dengan individu golongan bawahan yang belum mencapai apa yang diharapkan. kehendak-kehendak disemua Sebagai peringkat ini dipenuhi bagi memastikan mereka dapat bersaing dipasaran buruh. Expectancy-Valence Paradigm pula menegaskan bahawa. contohnya golongan awal dewasa akan menekan kepada kepuasan dari segi mendapatkan pekerjaan dan membina keluarga. Apa yang jelas. Sebagai contohnya. Oleh mereka perlu diberikan penerangan kepentingan untuk mencapai apa yang diharapkan. Apa yang jelas individu golongan bawahan akan menolak peluang untuk belajar kerana desakan untuk belajar adalah lemah kerana motivasi persekitaran yang kurang membantu (Cross. 1981). Oleh itu individu yang berada dikelas sosial di bawah perlu untuk memenuhi keperluan peringkat bawahan seperti keselamatan dan kesihatan. cita-cita dan kepuasan diri. Ini adalah berbeza dengan individu yang berada dikelas atasan yang telah memenuhi keperluan tersebut dan cuba mencapai kepuasan diri. .

Oleh itu beberapa perkara harus diberikan pertimbangan sewajarnya. 3. kemudahan.0 PROSES PENTADBIRAN PENYEDIAAN LATIHAN Proses penyediaan latihan adalah merupakan proses sebelum latihan dijalankan. 1994 menyatakan bahawa terdapat dua perkara utama jika ingin membentuk latihan. Jelasnya Expectancy tidak akan berjaya jika tidak disertakan dengan Valence yang positif. Menurutnya lagi motivasi hanya tanggapan yang mungkin wujud atau tidak pada satu-satu keadaan (Cross. Walaubagaimanapun ia akan mengurangkan penglibatannya dirumah. mereka harus diberikan penghargaan yang sepatutnya bagi menghargai penglibatan mereka. 3. Antaranya ialah Pre-course administration dan post-course administration.1 PENTABDIRAN SEBELUM LATIHAN (PRE COURSE ADMINISTRATION) Kesemua ahli jawatankuasa pembentukan latihan harus memikirkan apakah lokasi latihan yang diperlukan. Oleh fasilitator perlu memotivasikan pekerja agar mereka lebih berminat untuk belajar. Perkara yang berkaitan dengan penyewaan lokasi. Ini sesuai dengan teori behavioral yang menyatakan individu harus diberikan ganjaran jika ianya melakukan kerja yang ditetapkan. Oleh itu pertimbangan akan dilakukan sama ada perlu atau tidak beliau menyertai kursus.9 individu cuba mengkaji kebaikan dan keburukan yang diperolehi jika mereka menjalani latihan. Menurut Mike Wills. Kemungkinan besar kenaikan dan gaji pangkat adalah tinggi. 1981). makanan dan . Oleh itu apabila pelatih telah menghadiri kursus Latihan Aplikasi Perisian Oracle.

Melaka sebagai dewan makan sementara. Petronas menetapkan 15 orang peserta dengan dipersetujui oleh Horizon Computer Centre. 3. Akhirnya persetujuan dibuat pada 15 Januari 2000. bandar Hilir. maka tempat latihan perlu dipersetujui. bandar Hilir. peralatan dan fasilitator telah dibincangkan bersama dengan pihak pentadbiran Horizon Computer Centre. 3.2 MEMBUAT PERJANJIAN Daripada perbincangan (setelah menganalisis proposal kesemua organisasi yang menawarkan latihan). Melaka dengan menggunakan bilik konferen di Horizon Computer Centre. bandar Hilir. Ia juga melibatkan berapakah jumlah peserta yang boleh mengikuti latihan tersebut. Apabila ianya dipersetujui. Mengenai fasilitator Petronas.10 minuman. peralatan dan fasilitator turut dibincangkan oleh ahli jawatankauasa ini yang diketuai oleh Encik Mohd Faisal b hj Abas selaku eksekutif bahagian latihan Petronas. Ia berdasarkan trainabiliti yang dilakukan oleh pihak eksekutif latihan Petronas. Ketika ini pihak pengurusan Petronas terutama di bahagian latihan jabatan sumber manusia akan mengkaji apakah kemudahan yang diberikan oleh Horizon Computer Centre. Segala perbincangan berkaitan dengan kemudahan. Bangi juga telah dipersetujui. Melaka. seorang tenaga pengajar dari Petronas Permata. Melaka. Horizon Computer Centre telah membuat satu senarai kursus untuk kerani keselamatan. Selain itu juga kedua-dua belah pihak bersetuju bahawa dari segi makanan dan minuman ianya akan diselenggarakan oleh Rievera Hotel. Melaka. . bandar Hilir Melaka.3 MEMBUAT ISI MATAPELAJARAN Daripada masalah yang dinyatakan oleh pihak Petronas. makanan dan minuman. kesemua pihak bersetuju ianya dijalankan di Horizon Computer Centre.

maka tempat latihan perlu dicari.6 GARIS PANDUAN LATIHAN Setelah itu. Ia meliputi tajuk latihan. pihak pengurusan Petronas dengan kerjasama Horizon Computer Centre perlu mengedarkan garis panduan latihan kepada peserta. Ia perlu 3. dilakukan di dalam tempoh enam minggu sebelum latihan. Daripada perbincangan Horizon Computer Centre mereka mempunyai makmal komputer dan juga bilik perbincangan yang lengkap. arah tuju tempat latihan tersebut. dan sebagainya. apabila latihan hampir bermula. jadual waktu.4 PENGENAL PASTIAN TEMPAT LATIHAN Apabila perkara kedua telah dikenal pasti. 3. Ia membolehkan fasilitator membuat perancangan sebelum mengajar.11 3. tempat. Ianya diperolehi daripada Horizon Computer Centre yang telah diedarkan kepada peserta oleh eksekutif latihan Petronas. makanan. Ini sesuai dengan teori humanistik yang menyatakan golongan dewasa belajar dengan pendekatan yang berbeza.7 PENGHANTARAN BIODATA PESERTA KEPADA FASILITATOR Seminggu latihan akan bermula biodata peserta harus sampai kepada fasilitator. Selain itu terdapat juga tempat rehat dan bersembahyang. polisi merokok. peraturan berpakaian. 3. Oleh itu .5 BORANG PENDAFTARAN Apabila tempat latihan telah dikenal pasti maka borang pendaftaran untuk mereka yang menyertai kursus diberikan kepada mereka yang terlibat. kemudahan.

3. 3. Oleh itu segala maklumat Latihan Aplikasi Perisian Oracle harus disimpan dalam tempoh tiga tahun.0 DOKUMENTASI LATIHAN Di dalam dokumentasi latihan ianya melibatkan bagaimana proses-proses latihan dibentuk daripada mula hingga ke akhir.8 FASILITATOR PERLU MEMASTIKAN KEDATANGAN PESERTA Semasa kursus itu dijalankan. Ianya akan diuruskan oleh eksekutif latihan Petronas. sewa tempat latihan. pembatalan.12 dengan mengetahui umur peserta. ianya boleh mengetahui apakah kaedah yang berkesan untuk pengajaran.9 ANALISIS KURSUS Analisis kursus ialah merupakan penilaian peserta terhadap latihan. 4. kewangannya harus diselesaikan dengan segera. Ia akan dibincangkan dengan mendalam dibahagian penilaian kursus. . 3. fasilitator harus memberikan senarai kedatangan peserta kepada pentadbiran latihan Horizon Computer Centre bagi disampaikan kepada eksekutif latihan Petronas.10 KEWANGAN Selepas latihan segala invois.

1. PELATIH Terdiri daripada lima belas orang Kerani Keselamatan yang menggunakan perisian Oracle untuk menjalankan tugasan harian mereka. 4. .1.3. TAJUK Latihan Aplikasi Perisian Oracle Untuk Kerani Keselamatan Peroliam Nasional Berhad (Penapisan). Ini berdasarkan kepada Analisis Keperluan Latihan (TNA) yang dilakukan sebelum ini. 4. Sungai Udang. 4. Pekerja Kerani Keselamatan tersebut perlulah menunjukkan prestasi kerja yang kurang memuaskan. 4.1. LATAR BELAKANG Di dalam bahagian latar belakang ianya akan meliputi latar belakang pelatih dan juga latihan.1.1.3. Daripada TNA yang dilakukan di dapati bahawa pekerja yang akan diberikan latihan ini ialah: • • Pekerja Kerani Keselamatan di jabatan Sumber Manusia Petronas. Sungai Udang. Melaka. LATAR BELAKANG PELATIH Penulis telah mengenal pasti latar belakang pelatih yang bakal menyertai latihan ini. Melaka.1.1.13 4. DISKRIPSI KURSUS Di bawah menerangkan secara lengkap mengenai latihan yang bakal dijalankan.2.

Pekerja terpaksa menggunakan perisian tersebut kerana ia adalah merupakan perisian untuk jabatan sumber manusia Petronas Melaka. minima selama satu tahun. telah memegang jawatan tersebut. masalah-maalah yang wujud sehingga perlunya Latihan Aplikasi Perisian Oracle ialah kerana: • Pekerja kurang mahir menggunakan perisian Oracle di dalam menjalankan kerja mereka. LATAR BELAKANG LATIHAN Bagi melakukan tugas sebagai seorang Kerani Keselamatan yang menggunakan perisian Oracle adalah menyukarkan. Ini terutama mereka yang baru menggunakannya.14 • Pekerja Kerani Keselamatan perlulah. .2. 5. Oleh itu kemahiran di dalam menggunakan perisian itu perlu ditingkatkan. Oleh itu adalah perlu bagi pekerja Kerani Keselamatan tersebut dibekalkan dengan teknologi tersebut bagi memastikan mereka berjaya meningkatkan prestasi kerja dan sekaligus dapat memotivasikan mereka bekerja. Melaka. Ini kerana daripada trainabiliti yang dilakukan menunjukkan bahawa kekurangan kemahiran di dalam mengendalikan perisian Oracle tersebut telah menyebabkan moral pekerja mulai pudar. Berdasarkan analisis trainabiliti yang telah dilakukan sebelum ini.0 PERNYATAAN MASALAH Pernyataan masalah ini adalah berdasarkan kepada masalah tugasan kerja yang dilakukan oleh pekerja dan juga kekurangan motivasi kerja oleh Kerani Keselamatan jabatan Sumber Manusia Petronas Penapisan.3. 4. • Pekerja Kerani Keselamatan perlulah belum pernah menghadiri kursus Latihan Aplikasi Perisian Oracle yang dianjurkan oleh Petronas.1.

Syarahan dan visual (filem projector.0 KAEDAH LATIHAN Di dalam latihan ini beberapa kaedah latihan bakal digunakan untuk latihan. 6.15 • Pekerja kurang bermotivasi untuk melakukan kerja kerana mereka lambat menggunakan perisian Oracle tersebut. Walaubagaimanapun ianya perlulah bersesuaian dengan latihan itu. . Kurangnya ulangan kerja. Flipchart dan juga white board juga akan digunakan bagi memastikan agar maklumat yang inign disampaikan oleh fasilitator berjaya dilakukan. Antaranya ialah : 1. 7. Perkhidmatan bertambah baik. Kos membaiki semula mesin yng digunakan berkurangan. Pekerja yang berhenti kurang (Johnson. Kaedah ini hanya digunakan bagi menekankan kepentingan dan memberikan pengetahuan kepada peserta.0 OBJEKTIF ORGANISASI Bagi organisasi dengan adanya latihan ini diberikan kepada pekerja iaitu Kerani Keselamatan Petronas diharapkan :       Keuntungan organisasi meningkat. Jualan meningkat. 1997). 2. slide show) serta demontrasi.

bandar Hilir. Melaka. Melaka yang boleh memuatkan 20 orang pelatih. Ia melibatkan peserta akan menggunakan komputer sebagai elemen penting bagi membantu pembelajaran mereka semasa kursus. 8. 8. Ia akan dijalankan disebuah makmal komputer di Horizon Computer Training Centre. Melaka. TEMPAT BILIK LATIHAN Secara khususnya latihan ini akan dilakukan di dalam sebuah bilik (makmal komputer) Horizon Computer Centre. Computer based training. 4.0 LOKASI LATIHAN Lokasi kursus ini diadakan ialah di Horizon Computer Training Centre. Selain itu terdapat sebuah bilik yang telah ditempah khas untuk proses perbincangan antara kumpulan. . Kaedah ini digunakan bagi menekankan kemahiran yang perlu diperolehi oleh peserta. Ianya juga boleh memuatkan 20 orang peserta.1. bandar Hilir. Kaedah ini digunakan bagi meningkatkan sikap peserta dan motivasi mereka terhadap penggunaan perisian Oracle. Ia juga melibatkan perbincangan berkumpulan antara ahli kumpulan kursus dan juga menjalankan buzz session.16 3. Ruang bilik tersebut ialah empat segi tepat dan boleh memenuhi seramai 15 orang peserta kursus.

00 petang. Mereka ialah: 1. 2. Encik Ezidy bin Abdul Azis (Fasilitator Horizon Computer). Encik Mohd Akhir b Abdul Rahman (Fasilitator PERMATA. Melaka jam 10 pagi di bahagian penyambut tetamu di Horizon Computer Training.17 9. Kedua mereka ini mempunyai kemahiran di dalam mengendalikan kursus yang berkaitan dengan perisian Oracle. 11. Sementara seorang lagi ialah merupakan fasilitator Petronas yang dibawa khas daripada PERMATA. Bangi. ia melibatkan penyediaan rancangan pengajaran dan juga latihan. Beliau mempunyai kepakaran di dalam bidang motivasi.1) Kursus ini akan berakhir pada 5 10.(Jadual 1. 3. di bandar Hilir. Kedua daripadanya adalah merupakan fasilitator Horizon Computer Training Centre. . Ia bermula 1 Februari 2000 hingga 5 Februari 2000. Melaka. Februari 2000 tepat pukul 4. bandar Hilir. Encik Ali b Budin (Fasilitator Horizon Computer).0 FASILITATOR Fasilitator terdiri daripada tiga orang.0 MASA DAN JADUAL KURSUS Jangkamasa untuk menghabiskan kursus ini ialah selama lima hari. Peserta boleh mendaftar diri untuk kursus ini pada hari Isnin 1 Februari 2000. Melaka.0 RANCANGAN LATIHAN DAN RANCANGAN PENGAJARAN Di dalam bahagian ini. di Horizon Computer Training Centre. Bangi). Di bawah ini ialah senarai lengkap jadual selama dua minggu peserta. bandar Hilir.

Di akhir kursus ini. Ia jelas kerana mereka gagal menggunakan tools yang terdapat dalam perisian tersebut dengan baik. Di akhir kursus ini. kerani bahagian keselamatan akan dapat menjelaskan apakah perisian Oracle dan kelebihan yang boleh digunakan bagi mengendali kerja dipejabat dan membantu mereka yang mengalami masalah untuk menggunakannya.18 11. Akibatnya ia menyebabkan lambatnya di dalam menjalankan tugas yang diberikan. Di akhir kursus ini. kerani bahagian keselamatan akan dapat mengubah sikap supaya lebih bermotivasi untuk bekerja dengan kemahiran yang ada dalam mengendalikan perisian oracle di pejabat. Dengan latihan aplikasi perisian Oracle tersebut peserta akan dapat membaiki prestasi kerja masing-masing dan dapat meningkat motivasi kerja. 11.1 TUJUAN LATIHAN Ia adalah bertujuan untuk membaiki kekurangan kemahiran kerani bahagian keselamatan Petronas Penapisan Melaka di dalam menggunakan perisian Oracle. . kerani bahagian keselamatan akan dapat mengaplikasikan latihan (perisian oracle) yang dipelajari semasa kursus dengan penggunaan komputer di pejabat. ii. Di akhir kursus ini. iii.2 OBJEKTIF LATIHAN Objektif kursus ini ialah : i. kerani bahagian keselamatan akan dapat meningkatkan prestasi kerja dengan menggunakan perisian oracle di pejabat. iv.

kerani bahagian keselamatan akan dapat memahirkan diri menggunakan perisian oracle untuk melakukan kerja di pejabat. Domain kemahiran adalah diutamakan sesuai dengan taraf mereka sebagai staf .19 iv. Walaubagaimanapun domain yang utama ialah psikomotor diikuti domain affektif dan seterusnya domain kognitif. penulis akan menggunakan ketiga-tiga domain. Di dalam Latihan Aplikasi Perisian Oracle dikalangan kerani keselamatan Petronas. Pelatih dapat memahirkan diri menggunakan perisian Oracle. Ia bergantung kepada pekerja sama ada selepas latihan tersebut mampu menggunakan ketiga-tiga domain tersebut. Domain pembelajaran Kognitif / Pengetahuan Affektif / Sikap Psikomotor / Kemahiran Objektif pembelajaran Pelatih mampu untuk menerangkan kegunaan perisian Oracle . Apa yang jelas ketiga-tiga domain ini banyak mempengaruhi prestasi pekerja. Pelatih mempunyai sikap lebih bermotivasi untuk bekerja. Di akhir kursus ini. affektif / sikap dan psikomotor / kemahiran. 11. Ini sesuai dengan peringkat staf sokongan. Ternyata ketiga-tiga domain pembelajar telah digunakan di dalam pembelajaran ini tetapi yang paling utama ialah domain kemahiran diikuti dengan affektif dan yang paling kurang ialah domain kognitif. kemahiran berkaitan dengan kemahiran harus diberikan keutamaan. Ketiga-tiga domain tersebut perlu ada di dalam latihan tersebut kerana ia adalah berlandaskan kepada domain dan juga objektif latihan.3 OBJEKTIF PEMBELAJARAN Objektif latihan ini tidak akan dapat lari daripada domain utama pembelajaran iaitu kognitif / pengetahuan.

Memasukan data Mengeluarkan data 1 1 TEORI 1 PRAKTIK SESI 1 SESI JUMLAH • Integrasi maklumat lama & baru Membaiki kesilapan • Memadamkan data 1 1 4. kaedah yang digunakan untuk memperolehi pengetahuan kognitif ialah dengan menggunakan teknik syarahan. Bagi mendapat domain affektif. TOPIK UTAMA DAN SUB TOPIK 1. 2. Oleh itu bagi memastikan agar domain itu boleh diaplikasikan kepada tempat latihan. Sementara bagi mendapatkan kemahiran affektif. segmen untuk melihat sama ada kajian yang bakal dilakukan. 12.0 SESI LATIHAN YANG DIJALANKAN Di bahagian ini adalah merupakan. Selain itu juga Computer based training digunakan. penggunaan teknik perbincangan digunakan. • Mengesan kesilapan Pengunaan Password • Mengawal maklumat 1 1 .20 sokongan. Ia melibatkan penerangan atau silibus yang dinyatakan secara teoritikal mahupun praktikal. Perasmian dan Pengenalan apa itu Perisian Oracle Teknik penyimpanan maklumat • • 3. perbincangan dan buzz session antara pelajar dan juga fasilitator. No. Computer based training adalah merupakan elemen utama di dalam latihan ini kerana ia merupakan aplikasi komputer. teknik yang digunakan ialah gabungan teknik syarahan dan visual.

21 • Mengunci maklumat Penghantaran maklumat • 6. • Pemahaman aplikasi wizard Memasukkan maklumat ketidakhadiran • Memahami cara memasukkan data 1 1 2 8. • Penerimaan maklumat pekerja Pengunaan Wizard • Penggunaan aplikasi wizard 1 1 2 7. Penggunaan key 1 1 5. • Aplikasi cara memasukkan data Kaitan antara perisian Oracle dan pekerjaan 1 1 Penutupan Jumlah 4 6 10 .

22 .

.23 JADUAL KURSUS Di bawah ini adalah merupakan jadual kursus yang bakal dilakukan oleh pihak Horizon Computer training Centre.

(diuruskan oleh kakitangan Horizon Computer Centre) (11 – 12 tengahari) Ucapan Perasmian oleh Pengurus Sumber manusia Petronas Penapisan Melaka. (Fasilitator. Encik Ezidy Abdul Azis Encik Ali b Budin dan Encik Mohd Akhir b Abdul Rahman). Encik Ezidy Abdul Azis) (12 – 2 Petang) rehat / makan tengahari dan sembahyang zohor. Selasa 2 Februari 2000 (8 – 10. (2 – 4 petang) Praktikal dan kesimpulan pelajaran hari ini dan sesi soal jawab. (Fasilitator. (2 – 4 petang) Pengenalan suai kenal antara peserta dan fasilitator.45 pagi) Oracle dan komitmen terhadap kerja. Encik Razali b Othman. (Fasilitator. (12 – 2 Petang) rehat / makan tengahari dan sembahyang zohor. Encik Mohd Akhir b Abdul Rahman) (11 – 12 tengahari) Teknik penyimpanan maklumat di dalam Oracle. Pengenalan Oracle (Fasilitator.24 Isnin 1 Februari 2000 (10 – 11 pagi) pendaftaran. Encik Ezidy Abdul Azis dan Encik Mohd Akhir b Abdul Rahman) .

(Kedua-dua fasilitator terlibat) Majlis penutupan dan penyampaian sijil kursus oleh Encik Abdul Rahim b Manan (Ketua Pegawai Eksekutif Petronas) Khamis 4 Februari 2000 (8 – 10. (Fasilitator. (Fasilitator. (2 – 4 petang) Praktikal dan kesimpulan pelajaran hari ini dan sesi soal jawab. Encik Ali b Budin) (11 – 12 tengahari) Teknik penggunaan aplikasi Wizard. Jumaat 5 Februari 2000 (8 – 10. (Fasilitator.45pagi) Teknik penghantaran maklumat melalui perisian Oracle. Encik Ali b Budin) (2 – 4 petang) Praktikal dan kesimpulan pelajaran hari ini dan sesi soal jawab. (Diselia oleh kakitangan Horizon (Fasilitator: Encik Computer Training Ezidy Abdul Azis) Centre) (12 – 2 Petang) rehat / makan tengahari dan sembahyang Jumaat. (Fasilitator.45 pagi) Teknik membaiki kesilapan menggunakan Oracle.25 Rabu 3 Februari 2000 (8 – 10. . Encik Ali b Budin) (11 – 12 tengahari) Teknik penggunaan Password di dalam perisian Oracle. Encik Ali b Budin) (12 – 2 Petang) rehat / makan tengahari dan sembahyang zohor. (Fasilitator. Encik Ezidy Abdul Azis) (12 – 2 Petang) rehat / makan tengahari dan sembahyang zohor. ketidakhadiran pekerja keselamatan.45 pagi) (11 – 12 tengahari) Teknik memasukkan Ujian keseluruhan silibus yang data dipelajari.

Peralatan : Visual “Power point” dan • Peserta juga diberikan penerangan mengenai kepentingan Oracle dengan kerja seharian mereka.00 jam Peserta akan dapat menerangkan kegunaan flipchart • Peserta akan diberikan ceramah dengan menggunakan bantuan 15’ . HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Pengenalan diri dan perisian Oracle Fasilitator : Ezidy Abdul Azis. Mohd Akhir b Abdul Rahman Objektif : Di akhir kursus ini. 1. Menjelaskan apakah itu perisian Oracle 2. Kaedah dan peralatan Kaedah : Perbincangan dan syarahan Proses • Masa 30’ Peserta diminta untuk memperkenalkan diri bagi mengeratkan hubngan antara peserta dan juga fasilitator.0 RANCANGAN MENGAJAR RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. BANDAR. Ali Budin dan En. Menjelaskan kegunaan perisian tersebut dalam bentuk teori Topik Pengenalan diri peserta dan Apa itu perisian Oracle dan kepentingan nya terhadap tugas. pelatih berupaya: 1.26 14. En. Objektif Pembelajaran Peserta diminta untuk memperkenalkan diri masing-masing agar fasilitator dan peserta saling mengenali antara satu sama lain.

15’ Tugasan Pelatih: Pelatih memperkenalkan diri dan mengikuti sesi ceramah dan perbincangan Kaedah Penilaian: Fasilitator menguji kemahiran peserta dengan melakukan sesi perbincangan di dalam kumpulan dan peserta (melalui ketua kumpulan) perlu menghantar kertas kerja pendapat mereka mengenai perisian Oracle. . visual.27 Oracle secara teori dengan lebih jelas. Sesi perbincangan di dalam kumpulan dilakukan pada akhir sesi bagi memastikan pemahaman mereka mengenai oracle. • Mereka juga dikehendaki menghantar satu kertas kerja kumpulan pada akhir kursus ini nanti berkaitan dengan kepentingan Oracle dan pekerjaan.

HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Penggunaan Oracle dan Komitmen terhadap kerja. Fasilitator : En. BANDAR.28 RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. Lebih bermotivasi untuk bekerja dengan menggunakan Oracle. Mohd Akhir b Abdul Rahman Objektif : Di akhir kursus ini. Peserta diminta untuk menyatakan matlamat mereka selepas ini apabila mahir menggunakan 15’ 45’ . • Peralatan : Visual “Power point” dan flipchart • Peserta juga diberikan ceramah berkaitan dengan kelebihan/peluang yang wujud di dalam organisasi jika mahir menggunakan perisian tersebut. Topik Penggunaan Oracle dan komitmen terhadap kerja. Objektif Pembelajaran Peserta akan lebih bermotivasi untuk bekerja dengan Oracle kerana kefahaman dengan aplikasi perisian itu. Kaedah dan peralatan Kaedah : Perbincangan dan syarahan Proses • Masa 45’ Ceramah berkaitan dengan kelebihan mereka mempelajari perisian tersebut. pelatih berupaya: 1.

29 perisian tersebut dengan kerja mereka. . Tugasan Pelatih: Pelatih memperkenalkan diri dan mengikuti sesi ceramah dan perbincangan Kaedah Penilaian: Fasilitator menguji kemahiran peserta dengan melakukan sesi perbincangan di dalam kumpulan dan peserta (melalui ketua kumpulan) perlu menghantar kertas kerja pendapat mereka mengenai perisian Oracle.

Kaedah & Peralatan Kaedah: Syarahan dan visual. 3. Selain itu juga mereka terpaksa untuk menjawab beberapa soalan daripada fasilitator. perbincangan.30 RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. BANDAR. • • Prosidur • Masa 30’ Penerangan mengenai pengertian. fungsi dan teknik memasukkan data 1. 15’ Tugasan Pelatih: Peserta perlu menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. . 2. HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Teknik Penyimpanan Maklumat Objektif : Di akhir kursus ini peserta mampu: 1. Mendemontrasikan aplikasi yang dipelajari oleh fasilitator. mengeluarkan dan menghubungkan maklumat yang sedia ada dan terkini. Computer based training. Menghubungkan maklumat lama dan terkini. Ezidy Abdul Azis Memasukan data pekerja di dalam Oracle Mengeluarkan maklumat lama untuk kegunaan. pengunaan visual “power point” serta Computer based training.00 jam 15’ • Peserta diberikan problem solving yang berkaitan apa yang dipelajari. penyelesaian masalah. pelatih mampu memasukan. Topik Pengertian. fungsian dan teknik memasukkan data dengan betul. fungsi dan teknik memasukkan data di dalam Oracle Objektif Pembelajaran Setelah mengikuti syarahan. Fasilitator : En. Soal jawab mengenai pengertian.

.31 Kaedah Penilaian: Berdasarkan kemampuan mereka menyelesaikan masalah yang diberikan.

Computer based training dan visual “power point” serta Flip chart White board • • • Prosidur • Masa 20’ Ceramah berkaitan dengan teknik mengesan kesilapan dan juga membaiki kesilapan. tanpa menjejaskan maklumat lain. pelatih mampu untuk melakukan memadam kesilapan yang berlaku di dalam Oracle tanpa menjejaskan maklumat lain. Ali b Budin Objectives : Di akhir kursus ini. 1. pelatih mampu untuk: 1. Peserta diberikan problem solving untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dipelajari. HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Teknik membaiki kesilapan Fasilitator : En. Perbincangan.32 RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. Mendemontrasi berkaitan dengan aplikasi yang dipelajari oleh fasilitator. Mampu mengesan kesilapan kemasukkan maklumat dengan menggunakan tools Oracle. perbincangan yang menggunakan alat bantua visual aids. BANDAR. Soal jawab mengenai silibus yang dibentangkan. Mengetahui cara untuk memadamkan data secara keseluruhan mahupun Sebahagian. 2. Kaedah dan Peralatan Syarahan. Topik Mengesan kesilapan kemasukan data Objektif Pembelajaran Selepas mengikuti sesi syarahan.00 jam 10’ 15’ Peserta juga mampu .

. Kaedah Penilaian: Menilai hasil kerja yang dilakukan oleh peserta melalui tugasan (problem solving) yang diberikan.33 untuk mengesan kesilapan dengan menggunakan Oracle tools Tugasan Pelatih : Peserta terpaksa menyelesaikan problem solving tentang pelajaran yang digunakan.

Perbincangan. Mampu membentuk password yang boleh mengunci maklumat tanpa dapat diubah oleh sesiapa. BANDAR.00 jam 15’ 15’ .34 RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. Ali b Budin Objektif : Di akhir kursus peserta mampu untuk: 1. Mampu mengawal perjalanan maklumat peribadi pekerja. Soal jawab mengenai masalah penggunaan password Pelatih diberikan problem solving berkaitan dengan password untuk diselesaikan. 1. HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Teknik pengunaan Password Fasilitator : En. Mendemontrasikan aplikasi yang dipelajari oleh fasilitator. 2. cara penggunaan password. Computer based training Peserta juga mempunyai kemampuan untuk menjamin keselamatan maklumat bahan latihan yang diberikan. Topik Teknik penggunaan password Objektif pembelajaran Dengan penerangan dan praktikal yng dijalankan peserta mampu mengawal maklumat. Kaedah dan Peralatan Syarahan dan visual “power point”. Praktik White board • • • Prosidur Masa 30’ • Ceramah dan penggunaan visual “power point” mengenai penggunaan fungsian.

. membuat problem solving untuk diberikan kepada fasilitator. Kaedah Penilaian: Menilai hasil kerja yang dilakukan oleh peserta melalui tugasan (problem solving) yang diberikan.35 Tugasan Pelatih : Menjawab pertanyaan lisan.

Memahami cara penggunaan key tertentu untuk menghantar maklumat berkaitan dengan pekerja ke Petronas pusat. based training. BANDAR. Topik Tekni penghantaran maklumat Objektif Pembelajaran Pelatih mampu untuk menghantar maklumat pekerja dengan lebih cekap. Memahami teknik untuk menerima maklumat daripada pusat berkaitan dengan pekerja. 1.00 jam Pelatih juga mampu menerima maklumat yang diberikan oleh Petronas pusat dengan segera. perbincangan. White board • Soal jawab mengenai teknik yang dibincang dengan fasilitator. 15’ . Kaedah dan Peralatan Syarahan dan visual “power point”. • Mendemontrasikan penggunaan aplikasi tersebut. Computer Prosidur • Masa 20’ Ceramah mengenai bagaimana teknik untuk menghantar dan menerima maklumat pekerja dengan segera.36 RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. Ezidy Abdul Azis Objektif : Di akhir kursus ini. HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Teknik penghantaran maklumat Fasilitator : En. 10’ • Pelatih diberikan problem solving yang berkaitan dengan pelajaran. 2. peserta mampu untuk: 1.

Tugasan Pelatih : Menjawab pertanyaan lisan dan problem solving. Kaedah Penilaian: Menilai hasil kerja yang dilakukan oleh peserta melalui tugasan (problem solving) yang diberikan. RANCANGAN MENGAJAR .37 hari tersebut.

HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Teknik penggunaan aplikasi wizard Fasilitator : En. 1. 2. Menggunakan aplikasi wizard untuk memudahkan kerja pejabat. peserta mampu untuk: 1. BANDAR. Topik Teknik penggunaan wizard Objektif Pembelajaran Pelatih mampu melakukan kerja yang diberikan dengan cepat apabila menggunakan tools wizard. Ali b Budin Objektif : Di akhir kursus ini.38 TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. perbincangan.00 jam 15’ • Soal jawab mengenai penggunaan tools wizard. • Fasilitator mendemonstrasikan teknik penggunaan wizard. Demontrasi. Prosidur • Masa 30’ Ceramah mengenai fungsi dan penggunaan wizard. • Pelatih diberikan problem solving untuk diselesaikan berkaitan dengan penggunaan wizard. Memahami penggunaan aplikasi wizard di dalam Oracle. Kaedah dan Peralatan Syarahan dan visual “power point”. 15’ .

menyelesaikan problem solving yang diberikan oleh fasilitator. Kaedah Penilaian: Menilai hasil kerja yang dilakukan oleh peserta melalui tugasan (problem solving) yang diberikan. .39 Tugasan Pelatih : Menjawab pertanyaan lisan.

Kaedah dan Peralatan Syarahan dan visual “power point”. 2. HILIR MELAKA Tajuk Pelajaran : Memasukkan data ketidakhadiran Fasilitator : En. demontrasi. BANDAR. perbincangan. 1. Memahami cara untuk memasukkan data ketidakhadiran pekerja.00 jam • Soal jawab mengenai penggunaan tools tersebut. Prosidur • Masa 20’ Ceramah mengenai penggunaan tools untuk memasukkan data ketidakhadiran. peserta mampu untuk: 1. • Demontrasi penggunaan tools tersebut. 10’ • Problem solving berkaitan dengan tools yang dipelajari 15’ .40 RANCANGAN MENGAJAR TAJUK KURSUS: LATIHAN APLIKASI PERISIAN ORACLE DI HORIZON COMPUTER CENTRE. Boleh mengaplikasikan teknik memasukkan data ketidakhadiran. Topik Kaedah memasukkan data ketidak hadiran Objektif Pembelajaran Pelatih mampu memasukkan data ketidakhadiran pekerja dalam tempoh satu hari. Ezidy Abdul Azis Objektif : Di akhir kursus ini.

menyelesaikan problem solving yang diberikan oleh fasilitator. Kaedah Penilaian: Menilai hasil kerja yang dilakukan oleh peserta melalui tugasan (problem solving) yang diberikan.41 Tugasan Pelatih : Menjawab pertanyaan lisan. .

5. Contoh yang diberikan ketika pengajaran 1.L. 15.0 PENILAIAN LATIHAN Mengikut Brown. 1992 menyatakan bahawa di dalam latihan penilaian boleh dilakukan dengan menggunakan dua kaedah iaitu penilaian reaksi dan juga penilaian pembelajaran. Bahan material yang digunakan 3. dan keberkesanan pengurusan tempat latihan. Pengalaman 2. di dalam menilai program latihan.3.42 15.2. Alat bantuan mengajar . Antara perkara yang dinilai ialah : 1.1. D. Penggunaan material 1. Jelasnya penilaian latihan akan dilakukan setiap hari pada akhir sesuatu sesi latihan. Pembelajaran yang sistematik 1. Penilaian ini juga diamal oleh Baldrige award untuk piawaian keberkesanan latihan. Daripada kaedah penilaian ini sebenarnya hampir sama seperti yang digunakan oleh Kirkpatrick. Penilaian oleh peserta terhadap fasilitator 1.4. Kemampuan membawa kepada perbincangan 1.1 PENILAIAN REAKSI Penilaian reaksi bertujuan bagi mendapatkan pandangan peserta terhadap prestasi fasilitator ketika memberikan latihan. suasana latihan.

Encik Mohd Akhir b Abdul Rahman Penilaian ini telah dilakukan oleh 15 pelatih terhadap fasilitator yang menyelenggarakan latihan tersebut.2 5. Kerusi dan meja Air Conditioning Cahaya / lampu Bilik rehat Perkhidmatan 6.3 5. Encik Ezidy Abdul Azis 2.1 5. Encik Ezidy Abdul Azis Sangat Tidak Pengalaman Penggunaan peralatan Pengajaran yang Memuaskan 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 Cukup Memuaskan 5 7 9 Sangat Memuaskan 10 8 6 . Daripada dapatan mendapati bahawa : 1.1 6. Makanan dan minuman 5.43 4.2 Profesional Efisien / cekap 15.3 PENILAIAN TERHADAP FASILITATOR Penilaian di bawah dilakukan terhadap tiga orang fasilitator iaitu : 1.4 6. Encik Ali b Budin 3. Ruang Pembelajaran 5.

44 bersistematik Perbincangan Contoh yang diberikan 0 0 0 0 11 12 4 3 ketika penerangan Komen : _____________________________________________________________ 2. Encik Ali b Budin Sangat Tidak Pengalaman Penggunaan peralatan Pengajaran yang bersistematik Perbincangan Contoh ketika pengajaran Memuaskan 0 0 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 0 0 Cukup Memuaskan 6 7 6 9 2 Sangat Memuaskan 9 8 9 6 13 Komen : _____________________________________________________________ .

Ini dapat dilihat daripada penilaian yang dibuat oleh peserta terhadap fasilitator.45 3. didapati bahawa secara umumnya peserta kursus berpuas hati dengan pembelajaran yang mereka terima daripada kursus tersebut. 15.4 PENILAIAN TERHADAP KEMUDAHAN Peserta seramai 15 orang telah memberikan penilaian mereka terhadap kemudahan yang diberikan oleh pihak penganjur. Penilaian itu adalah seperti di bawah : HARI I (ISNIN) Sangat Tidak Kemudahan persekitaran Memuaskan 0 Kurang Memuaskan 1 Cukup Memuaskan 3 Sangat Memuaskan 6 . Encik Mohd Akhir b Abdul Rahman Sangat Tidak Pengalaman Penggunaan peralatan Pengajaran yang sistematik Perbincangan Contoh ketika pengajaran Memuaskan 0 0 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 0 0 Cukup Memuaskan 10 12 6 14 8 Sangat Memuaskan 5 3 9 1 7 Komen : _____________________________________________________________ Daripada dapatan yang diperolehi.

46 Alat bantuan mengajar Makanan & minuman 0 0 8 4 3 10 4 1 Ruang pembelajaran Kerusi dan meja Air Conditioning Cahaya / lampu Bilik Sembahyang Bilik Rehat Sangat Tidak Memuaskan 0 0 0 0 5 Kurang Memuaskan 0 0 0 0 2 Cukup Memuaskan 0 2 7 0 3 Sangat Memuaskan 15 13 8 15 5 Perkhidmatan Yang disediakan Efisien / cekap Profesional Sangat Tidak Memuaskan 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 Cukup Memuaskan 5 7 Sangat Memuaskan 10 8 .

47 HARI II (SELASA) Sangat Tidak Kemudahan Persekitaran Alat bantuan mengajar Makanan & Minuman Memuaskan 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 Cukup Memuaskan 8 5 5 Sangat Memuaskan 7 10 10 Ruang Pembelajaran Kerusi dan meja Air Conditioning Cahaya / lampu Bilik Rehat Sangat Tidak Memuaskan 0 0 0 8 Kurang Memuaskan 3 0 0 4 Cukup Memuaskan 7 8 0 3 Sangat Memuaskan 5 7 15 0 Perkhidmatan Efisien / cekap Profesional Sangat Tidak Memuaskan 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 Cukup Memuaskan 6 3 Sangat Memuaskan 9 12 .

48 HARI III (RABU) Sangat Tidak Kemudahan persekitaran Alat bantuan mengajar Makanan & minuman Memuaskan 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 Cukup Memuaskan 9 1 0 Sangat Memuaskan 6 14 15 Ruang Pembelajaran Kerusi dan meja Air Conditioning Cahaya / lampu Bilik rehat Sangat Tidak Memuaskan 0 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 0 Cukup Memuaskan 9 3 13 11 Sangat Memuaskan 6 12 2 4 Perkhidmatan Efisien / cekap Profesional Sangat Tidak Memuaskan 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 Cukup Memuaskan 0 0 Sangat Memuaskan 15 15 .

49 HARI IV (KHAMIS) Sangat Tidak Kemudahan persekitaran Alat bantuan mengajar Makanan & minuman Memuaskan 0 0 0 Kurang Memuaskan 2 0 0 Cukup Memuaskan 10 0 0 Sangat Memuaskan 3 15 15 Ruang Pembelajaran Kerusi dan meja Air Conditioning Cahaya / lampu Bilik rehat Sangat Tidak Memuaskan 0 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 0 Cukup Memuaskan 3 14 15 4 Sangat Memuaskan 12 1 0 11 Perkhidmatan Efisien / cekap Profesional Sangat Tidak Memuaskan 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 Cukup Memuaskan 0 0 Sangat Memuaskan 15 15 HARI IV (JUMAAT) Sangat Tidak Kemudahan persekitaran Alat bantuan mengajar Makanan & minuman Memuaskan 0 0 0 Kurang Memuaskan 3 0 0 Cukup Memuaskan 2 5 0 Sangat Memuaskan 10 10 15 Ruang Pembelajaran Kerusi dan meja Air Conditioning Cahaya / lampu Sangat Tidak Memuaskan 0 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 0 Cukup Memuaskan 3 0 12 Sangat Memuaskan 12 15 3 .

5 PENILAIAN PEMBELAJARAN Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengenalpasti sama ada peserta mendapat pengetahuan yang berharga dari kursus berkenaan. Ini bermaksud adakah peserta telah mengaplikasi setiap apa yang dipelajarinya sama ada secara keseluruhan sebahagian atau gagal terhadap pekerjaannya. Oleh itu proses penambah baikan perlu sentiasa berterusan sehingga ke akhir latihan tersebut diselesaikan.50 Bilik rehat 0 0 4 11 Perkhidmatan Efisien / cekap Profesional Sangat Tidak Memuaskan 0 0 Kurang Memuaskan 0 0 Cukup Memuaskan 1 0 Sangat Memuaskan 14 15 Apa yang jelas daripada penilaian tersebut pihak pengurusan organisasi perlu memperbaiki kelemahan yang wujud. 15. Sementara Post-test pula melibatkan penilaian peserta selepas latihan (selalunya di dalam tempoh enam bulan). kerana fasilitator perlu menilai kemampuan peserta kursus selepas enam bulan latihan dijalankan. Penilaian di dalam tempoh ini melibatkan penilaian Pre-test dan Post-test. Oleh itu adalah sesuai untuk latihan ini. Kedua-dua penilaian latihan ini dilakukan untuk mengetahui keberkesanan program latihan dan juga isi kandungan latihan yang . Pre-test dilakukan semasa latihan tersebut dijalankan. Persoalannya adakah dengan latihan yang diterima oleh mereka boleh diaplikasi ditempat kerja apabila mereka pulang ke tempat kerja. Secara umumnya peserta latihan tersebut berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditunjukkan oleh organisasi penganjur latihan berkenaan.

Penulis . Penilaian terhadap latihan boleh dibuat berdasarkan kepada soalan yang dikemukakan oleh fasilitator mengenai latihan yang dilakukan semasa (Pre-test) dan selepas (Post-test). Penilaian itu menggunakan pendekatan Pre-test dan Posttest. Penulis mengeyorkan agar hipotesis dibuat jika ingin mengkaji perkaitan antaranya. pihak yang bertanggungjawab boleh mengenal pasti perkaitan yang signifikan terhadap hubungan antara kedua-dua pembolehubah tersebut.51 diajar. Daripada dapatan Pre-test mendapati bahawa dapatan adalah di dalam lingkungan sedehana. Ia adalah di antara latihan dan kepuasan peserta. Oleh itu ini menunjukkan kepuasan pekerja tehadap latihan yang dijalankan. Daripada dapatan yang ditunjukkan dari kedua-dua penilaian (menggunakan soalan yang sama tetapi diubah dengan kedudukan yang berbeza) menunjukkan bahawa : PELATIH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 * PRE-TEST 52 75 65 43 56 58 64 57 69 65 58 61 62 63 46 POST-TEST 89 79 88 87 96 99 96 79 86 81 69 97 98 86 76 Markah adalah 100 %. Walaubagaimanapun setelah Post-test dilakukan didapati bahawa kepuasan peserta terhadap latihan bertambah. Di bawah ini adalah merupakan penilaian melibatkan 15 orang peserta terhadap pandangan mereka pada Latihan Aplikasi Perisian Oracle.

1997). Dari segi perkhidmatan yang disediakan juga didapati peserta mengakui . kebanyakan mereka berpuas hati dengan kemudahan.52 mengesyorkan pengujiaan dua pembolehubah boleh dilakukan. Antara kaedah pengajaran yang digunakan ialah syarahan dan visual “power point”. perbincangan. ruang pembelajaran. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa Latihan Aplikasi Perisian Oracle adalah perlu untuk 15 orang pekerja kerani keselamatan Petronas. Sudut penilaian pula didapati bahawa latihan telah dijalankan dengan baik dan lancar. Dengan cara ini matlamat kursus akan dapat dicapai. 16. buzz session. Aras kesignifikan yang sesuai digunakan untuk mengkaji pertalian tersebut ialah menggunakan 0.0RUMUSAN Daripada perbincangan di atas melalui analisis trainabiliti dan juga analisis keperluan latihan mendapati bahawa Petronas Penapisan. Fasilitator telah memberikan penyampaian pengajaran dengan baik dari segi cara penyampaian. Daripada latihan yang dijalankan selama lima hari. Oleh itu T-Test perlu dilakukan. Begitu juga dengan kemudahan yang disediakan ke atas peserta. ia meliputi aspek Pengetahuan. dan Kemahiran yang berkaitan dengan Perisian Oracle. Melaka memerlukan latihan bagi mengatasi masalah kekurangan kecekapan dan hilang motivasi di dalam menggunakan perisian Oracle. Oleh itu objektif yang ingin dicapai oleh organisasi telah berjaya. Sikap.05 (aras ini dipilih bagi memastikan hubungan yang wujud tidak bias) (Jaccard & Becker. demontrasi dan computer based training.

sikap dan tingkah laku mereka ditahap yang memuaskan dan bersesuaian dengan kehendak organisasi. menepati masa dan tekun terhadap tugasan yang diberikan. Ini menunjukkan peserta mempunyai peningkatan dari segi pengetahuan. bahawa pendekatan atau teori behavioral. Penilaian. Ini kerana Pre test dijalankan secara harian. Ia perlu mempunyai hipotesis untuk mengkaji hubungan tersebut. terhadap Pre-test dan juga Post-test penulis menggunakan pendekatan penerangan secara diskriptif. Ini bermaksud penerangan hanya menggunakan kaedah peratusan. sikap dan kemahiran untuk menggunakan Oracle. kognitif motivasi dan juga prinsip pendidikan dewasa telah diaplikasi di dalam latihan ini. telah dijalankan dengan profesional dan cekap. Sementara itu penulis mengesyorkan Post-test dilakukan dalam tempoh enam bulan selepas ujian. Walaubagaimanapun peserta program tersebut perlu dinilai semula dari masa ke semasa bagi memastikan pengetahuan.0 KESIMPULAN Jelasnya “Latihan Aplikasi Perisian Oracle untuk kerani keselamatan Petronas” telah dilakukan dengan jayanya.53 bahawa latihan tersebut. Hasil dari peratusan yng diperolehi ke atas keseluruhan peserta mendapati bahawa mereka kesemua bersetuju bahawa laitahn tersebut adalah memuaskan. Daripada sesi latihan yang dijalankan. Oleh itu sokongan pihak atasan dengan kerjasama pusat latihan (Horizon Computer Centre) perlu bagi memberikan penelitian terhadap . 17. Apa yang jelas daripada kepuasan peserta terhadap latihan yang diberikan jelas. didapati peserta yang hadir serius di dalam pembelajaran mereka. Selain daripada kaedah ini pihak organisasi (yang bertanggung jawab) boleh menggunakan perkaitan hubungan antara Latihan dan kepuasan peserta.

.54 hasil kerja peserta kursus tersebut. Ini bagi memastikan agar matlamat organisasi dapat dicapai dan kerja yang dilakukan oleh peserta kursus tersebut akan menjadi lebih effisen.

55 JADUAL PERANCANGAN TOPIK 1 Nov 1999 1 Dis 1999 1 Jan 2000 10 Jan 2000 15 Jan 2000 1 Feb 2000 2 Feb 2000 3 Feb 2000 4 Feb 2000 5 Feb 2000 Trainabiliti Analisis Keperluan Latihan Perbincangan Jawatankuasa Proposal Syarikat Perjanjian syarikat Latihan pertama Latihan kedua Latihan ketiga Latihan keempat Latihan kelima .

(1997).A. Merriam.S. Jaccard. K. Ibrahim. Rekabentuk dan pengurusan latihan. M. Cross. R. Synergy Book International. S.B & Caffarella.P. TQM: Quality training practices. Kuala Lumpur. Managing the training process: Putting the basics into practice.S. (1999). Psikologi pembelajaran. Pacific Grove. (3rd ed). (1983). Wills. Jossey-Bass. (1992). New York.56 RUJUKAN : Brown. San Francisco. Johnson. Learning in adulthood: A comprehensive Guide. (1994). M. Statistics for the behavioral science. Kuala Lumpur. M. Kuala Lumpur. E. Baldrige award winning quality: How to interprate the Malcolm Baldrige Award. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990). J & Becker. Quality Resources. R. San Francisco: Jossey-Bass. Cole Publishers Company. (1997). M. (1996). Dewan Bahasa dan Pustaka. Adults as learners. . California.G. & Rahil. M. Habibah.

57 McGraw-Hill Training Series. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful