·~.---"~ o ._,.._. ----- .----.........~ ..• ~-- ~-" .~- ...............

~-l

I

I

"

I

i .

FACIULDADE IDE TECNOlDGilA OES~ PAlJIILD - !FATEC • SP --

I ASSUN'TO :

I

I

APOSTILAS

I

"

-F-US·O

' " - , ".

- . - ' - -,'

! - -' ,

,. A R A,' . . "_,

DISCIIIPLlNA,: _

DE pro::

._-- .-""-:.(_ ; - 'Ub N . "'j

,AN,O

1.14 _]

NIli' DA, A, IPO ST"tILA

:2

l~_~ ............. __ , .,_._, •. _",---' •. '._ .~.,

1.1 'V.nt,Il.59~lS 1,.2 Uu ftV(l U t~\r;.~nu'l ,2 Ap.1 i.Clll':; o'e.,

j.l 'IrapaI2!l'CI_Ido.l.

1", 2: Oell],i;o d-" SfjI:c"I,·M, ·It ,Z'ia:t ,s rl a:i ,II ·4:,*1.Para;fu8·~

(UIN 10'~J76i 379) (DIh 5t'i'14; 515)

5 UimB':l.si,o;ualil~l,ltIO

5,. t. l'ar,a,t,"'iil,O',)

:5, .. 1 .. 1 i.h8g~~.eI ts

, ,,'1,.3 R~t,:1::S. 8 t,!ul,cl"

'.1.' 2~tabiLid~d.

,ad :i\;,. 1,00

b ) '", '" ,100

5.:2. !-toro,d.

5 • 2 '" 1 (:. iA!I'ill.ba.rLuen tu 5,* :2,• 2: J}~,~ga8 t.o

IG C(!ind.i;A.o d~ E'ii,ll:l.lilbJ:":io (Au to- re t e'n:.~ 8.0 ) 7~~"llld,imeuto ('r~)

6 l'''Qltsnc:i,.,e, uc [[:i:lXQ Itjol'al'"afuao ou no. P'j)·r06 (rtf)

llaohin~ ~l,I~~I~V • .d: e 1'~a"ebine3"y I,.'S 1 \'f,UQ ho'O"~ l'arafus 08 0 Hc)o:;e,tU4:

o Q'l)r 0"1'0' 1 it:.d .. :}~ 'e: '0 u;t r 0:5 Oberg et: JOll.eS

r., C. {j, ~ (J1.1 ve11"ft

LU.:llB "~ ~ lski,cle.

fI/T"I'

~ u ti.l,izado para ,e e nV"ert,or !Itovimouto de .Uf.:rr..\~;.1.tl. em d,e 1'1b\!·~.s-, LAc;:t!UII

1) ICarftlcterl:"ti'co.s; 11.. 1) VantaS,B!l.S

~,~'oJeto lIJimp.lua

- :~}'o,d.e Q'bt.,r-;De altp. r8,11ll~O~lathll ve1oci,d31dle I'I'odere .,8.1"'1\ uta-fro ll.l!U.l it.

-P'Cl,ssi'b11ida,tie d,e f'oIIhric.a..;a Q 'caUl Eli le,v,Due. prolc:l.s,ii 0 '.' 1. 2:J· (hIUl'V' nil tag an BI

iQ el.l'!Ivad,o t\trito d'Q d*usli:aa.monto JillB r08'Ca., ~,erlH Baixlo :r(uldi*:Jop.to

U.I,S,g,08 t.

Atuaimfllnt'. , axi5t.Qm po.raf'1Il8()tI' .;:{e iitQvl,!!cnto, cQla:t

' ••. 1:' Ol",a, II r'B,circul,f'.utQ s ,.rol.olilll ro,.e·~d os: eu 1"iu()9100J1n I"ol,alnenl'tos. .. ,fi:lI. de I diminu.ir "tlt,R,S do'sv~uit.,~e:ni!!l' I p'or'&lllJ, lap,re".ntatna d.S,V[Ul't.l\~en\ de: nel"'IOlt~;1 reVG1,'8'{V0:1S I i.te I.. n,iia adO lIIut.o .. frOIl.8.ntO'81 'fJ p,ort.o,lII~.'tQ' e,QuV'lo:rtetn

o zllInvillneltlt.o tlB tl"an"l.<;:~ 0 elm rot,ar.;~'o I( om a.1t:H!1i1;a.1't apliCl,.,~;.a tt lato 6W'ild va,ntagom)' t 811ol~1 c~Qeustol r,'tI'.i.8 '8.1evadl,o I.

2;}1 Ap,1i.ca!l{;,DG.

~ •• pl~ca,&es uBua~s

-

l5ao:

- l':re.uaa

- Ius t,rumClnt 0' tht J.lad.:1~,;o

Comand,o ,de; aju,s,te ell~ !>~,::qu1nn-,ferra:lnout,a ou: Ope:.ra.t:.ri.z

I

') ,R[QBO.,.

A"., Z"O' .• C di.. ..1,. '\l,t:l ,liz.4. iii t em. 0, p[.r'C 11. Tr •. plol Z Qld,illl f IOU r~

.. ,

S.:ndlo norD}'ilizadio5,.no. ,1,.If:,ado. lrnldlo.

~ 1) 'TRAPI!!ZOIoAL '~.:.

S{imbolo do. RO,I!! ea

E;,x ! 1"r 50Xl8

(2 e:ntr'ada. B )

- ftE l3 ent.radafl) :3,.a,} DiENTS DE .sEMA ,(DIN :':13; 5:l\'i 'lS)[

~6tf

""X'\_[~

Tr 50 :x 16
7r 501 x :2," Bspe[ci t"llc"B.-; i [01 . i;1 .. bolo 4 ... no.oJ

e ,~ ~:OQ f. - 31Q,

, ,

~,

l

(2 ent.rB'll!'Js)

... RE (, e~d;,radas)

A. rOB[CD. dj'e'perC!]' QUAD:RAbo no;'o o[ ,padl"oniz,ad:a '. pOt"'t,an:-' to esta Benldo ,g,re"dai:j.vam.e:nto sub9t:f.tuJ.dapela TRAPEZO,rOAL, q,ue apirtl!l:!J,[enttl a.aoeguintcs va,nthg~n~.!

1\) , 'patb."t1Il'ill':r:l!!I.d~

b')1 .t8i,~:r~c;l1 «.6 \'\~~.ltl'?l.~'

c} t~18 rQ~~gt~nte para a m~~mo p~SOO (m~nor eODcentr~~ .. o da t8,n~,;n~ nn K"ai~).,

,S ~50 X 8
1;' ",',0 X '16
s 50 X 2f, l~ ) J, .. :8 t n riA i B

t~ .. t) ;.;' arLl:CH~ ,__.

".' .'", - ""': - I'· . 'iIL~ I"" ~ J --,. ""

,;) €I,. C ,1; ,,, <.I ,~" J. ~.; -' ~-. '. \ ", ,;.;~

IJ) ~h) j ·_b~ fc '!<! !n.i i~, ft i""adi . .ga.

c ,) ,ili?~.;i~1 ~'.fn!(;;lL_~ {~Q i)C.:iIgo9 ie d,~ U u : .. n~.\ L i.] i i,h, ~ta

'0) i)~j ·':'.n;!f'\.; l;'!] 1.1[.) rj'li'l·ti!:.uU~'; to ·!L'erl!II;t.CQ

• Os

."J

mn .. ; e ~',;t"\,J ~'l , \ ~i u~'-.";._ FI, ~ ~\ <J' i

'-_- .. -. - ••. ~, .... - ...... , .. "'!!!!!.~ ...... =-. ";;;'i!!r"r-!i~- rii& E

t-~........,~l~? y~ _ ~:~~ _:\~_~.,~ __ ~, .. , ~_.. ~~~.:I'~,C,I l~'lC,\I; AO

,

,8'9 OC;l ... · •• ':U:·bv~~.y. '! A,ll~/l:.'" :fOliO; l()li 5 i 1050

io=--._.. i Ii!! ir- ... ~~~~1_!!l!,~~~~~'i.~:-.·,_..' ... 4.- ...... " .... - ............. -~~~-~~~ .... -..-~~~~~----l

aqo~-~l~~ I aDNT 4130; ~l~O (Cr-h~)

JUJlt-:'l' 3 G20 ; 3G,liO; 3G,;0 (~·~i-Cr ... };o 1

'1 fill 2. ) l i'O.l"'Q ei

D'Olv~u"~ ,H '. l1r'll~ l~ ~-H! tf,lL:t" ~" hU3 BL:llfle C"'I.t",o.'C tarl 91 it.i,c.a. d,g., ~!!If\t,a ... , ri,;;!! i" -;.:tU,-.='~ (;).: :,,:l··.lh.:,i_li,:iI de de 811i,zamlUJ to' •

~~

!:!,aQ:

.(te,Y,ere,liiIOB, .,,,i. ~l ~"'Id ~~,,~ j.t.~ peJ.,~ ~

til), ~s,~ l~~ no L~:d'{I~ll.-,(\d;:\ d,~;h~ lill"~\ ~ ~ri#l:i il!I do, PBlt:'"t"U$'O ,(I poren lJ), l-J8 I hg':r'.nkd,~) ":\ J-[~:~.t~:it'~ cao; ,iir,~~

ill ) Ll'lIllIdu;r:;in~ '.ct' n :,,~'~. ;'1 "-,(1 s» JlOa flane O!!l de r08 e.:i:

0';, ne u t-!:~'" '~Q!H:ar;. 5,e,j,!\ ~ 0: dil~DB UO i Ull.oIU(H~ to qUI'i~HtO)RO' ;;'):~;~HJ ,\ST'E

, .L -, , t - "

~ f'un~l.t\I·-n~JH ;!~J,'d' '\'!-I '. t t.uloa· ~ q 1.16:1:"0.1:119 O. de !~OVJi.Ii~@I n 'o'~, tI:l'8Jnd.Q'.:

aq;~ pe (d. {'j' ,~<, $ r

t---=~--_---~-"'~r _'''-- - .. -~- .-.,._.,."--"- -.......__--1 ... il· --_,.~~~~.---.-~.~-~,....."IJ

, ripo de a~lLc~~i~ ~I par~icularldade I ¥Qrifiea~io

IP" --,_...- ....... ~ ..... '.r __ •• ·~, -. --....,_.-.~---- ....... --+-~~~~_..._~~~~.~--~~~~--~-~

,ac. 1. o,neU~IA.~~~ 'I;~J>L{e's:i,5 t !1nu~ia I;

su}e.1 ,to ~" ~;: til!.lpll:·!H":o!' :;. u {.lQu,!r, 0 )1

:~.1 ParafUsQ

,'.1.1 - :])e,gg:,a.s:t,e V[e:r'lflcn'-.sa a Il1"~a.sal) exare1.da na proje,~ao d.os: fIlet,es, da N':s,ea num :pl,ano[ tr's.u.sV'flI'l",sal.

5

'- p

SIE [St' x .f' a:rEUI pro.1etada, no pla.na transversal-

.. ~

Sir -I. J:' (":2 % t:2 ,al"EI'[a., pro,jet,ada de 1 flleta

f • + i:z n:D de tl1et'Bs n5 pore'a de altura, S" P =: pas90

Z ::Z' nD Qeentlr'ada,s

i!tz: d A: ·t- ..lL z'

1liI' ' -~ ~ iJi2 • . 2 '.p .'

Substltuind,Q (g)1 em@,V ... 6 .... m_._I,_ ............... _ ............ ___

Q z p

(~)

.

(91

5ub:s:ti tu.1ndQ (~)1 am Q), 'V,8 III I

\ilth 2 0, f e_

1t • \lI'.d,2'" t2,·.z

[ .... , ~---...--. ~~--~~--~~-~.-, ~--~--.-.

I [T]P'O DE ROISe, ! t2 '

I r~,spe,~"i;r-- -=; -'-o,4-P/Z- \ .

0,75 P/Z

(DIN to" '78, 37"

-

.Q. 8~g, .._ <fc..:

'f,~

....

I /' @ tabala

-_:---:._.".: -:......-..-.:~>

fr· '111.'" -11111 le' .' •• '. "'_

die rOScas

Tipo Ide POI"CS,

1,2 a 2,5

B!,pa.l"t ida

,-

V,9.1cre IS d,e' 0';., (pre,8sao de eomln"e 9;9,';,0 admlssl!'viel )

Bronze 120 a, '-:00

I~-·~'--~~~-- -1-~~-'-"-----41

'F,e 1'1' IJ Fu,nd '1 d f)1 '

. ~

. .

BO· •

! " .

-

1;:.,1.2Ve:r:1t1c,!l'lJ'io quanto A 1"~stgtan~:I.~

ll'as eOln,dtl~o'!3,Z l!lletr~b~lh,(), Q p1!rni'll!lO eS'fa ~guj~e!.to aO 189it,81dOI dupllo d@ ten.~Des: i tI'r:g:'\,o (ml onr.lp:t"'3~nF.:o)+ t,orl~li!o] ..

A. t,ensio mM:lllliI!l, I( (f t·t~~~') -5 0.11 t ~,o O.e t e:r'ml n~:d.a par I:

f-~' - ;,.:~- ,~ 'J":l'~' p. ~.-·-ll. -:;.,-;'" '~~r~ --"J! fj)

v ~''-L'''~ .'- -,,, n ~~":' ~ _

__ ....... __ , ,_..,....._--..iiii.."..._.. .. r."""., ... .., ..... ;;;O ...... '~. """"ii'i'I1'

(u)

'1'

I

• • •

_-----

.. ,.Mt 1ft,

._- ~- ~,--------~-- .......

b, ... :l) Memento l'orgor Oft)

a,

;/ Mt • Q;. -~ ~ ,.tg (,1'(+ ') .. ~IVO

!r:~ 2

~OCIdvrr

@-

,

.... Q :c;earca axial. nopa:re,fuso

.. d,'2-· d1U(IIt,l'ClI pl"1,mlt1 TO (,0\11, ef,etivo) da roses

- -,-

OO! fo'I( .twgul.o de 'hall,g,g.

tg Ol.l;-A_. . '

" 11'" ", t12

Q,varu;o

~, 'I' .~ ,QD,gulQ de a,t1'1t,Q

tu; ". '~;./J 'cQe,1"1c~ iente de ,Qtr1t,o :tJ.a S I'i()s,c,a:ill

,8

Da trigono...etrl" hmo. • [~g( .... f) - l ~ ~&;; f "=- : ] ®

u ~

-'t.... "'" 1£ ,Momento de Atr1to no ,Plvo PlLVO

M , ..... -_ !r~tz -. ra..tJ·.

,plv10

----_._. . '

dependel da. f'orm&" cOD.!!:tru,tlvll.,

"'"

do p:f.vo

Fat /" 2,,,qf

A g c'IJeflciente d.le Q.t,ri to no piVQI

~

Snbg·t.ltu1:ndo' ll:jj.·' em "11) , veml

-'

Nt,': Q (12 tg (a(_+ 'f) + :2

c~pd.at . 2

,. ~

que e aexpr~ SSIl~] geral do momento torqor i!L 8er apl i cado ao

... ..

par,a:t\l,so de ,movimento. Caso lJao ha,ja pivo,

.-~.~-

.. ;;: 0 1vo

r .,_,~ _

(lilt)

I

9

@em ® , vemJ

do 1

tg (-+ 1) ~, tl ~'

- :

I

,

I'

I

Sub.t1tu1mo'. 0& v',B1'ores 'obtldoa em.@ • @nf~ G:qU!Bqao ® '8 'CQmpla~A m081 o,om a taiBa,;" ,adn.1is:sfvel.

:11

~ ...

1- VC I. tSflS,a,o de 9:Bcoamen to

,_ 00",2 == teneaopara ,I. def"orms'c;ao ,de 0"2:_,, eon ta para material. en,dlllI"8'C:ld.o:s

; .• 1.3) 'Veri£1c,a'iao ,quanto a. Istabl11dade

Usua.lme,ntel sa .far; a. v,erlf tea ~io quan.dlo au lett,oll, a c::omprleaSilQ e t>7,'5 d1,.

,! ,-

'.

"D .. '

"

I

,11 '5 ;B}II:'

par 8.. S e' ~io c'1rc:Ula.1"

,

,

.. \ "

I \

,

,

/"

fa,t,or dLO tlpo 1d.IS il 0,5' 0,7 1.,0 I :2,,0

--~----------~~~~---" ~-.~--. --~.II--------~

IQxt,remided .. 9 i ) 0,65' 0,8 1,0 :2,1

~ ~~~_i~j~r_.r.~. ~L_~ i-~~~~-L~ ~

I

71,pos de Extre1mldaQ:es i I

. ( :t bm,s t,r,B'c e j a.dl,a~ 1041.... I I

ca a. l:inha elastica, 'I lo

qu,ando tl,lJ!Mbsll1a) I

f I I

~ I

I

I

r I

2 ~ ~

.....

". . 1+,

~,~, -Q)f+

""

,1 :1

Ha" ver1t1ic39'i,Q q'Uant,g • resisb:·nclal e Ilu:l't,ao,111diad.e dl,til eonslder,~UiliO'8, 01 paraReo eO.ll!1.;Q uma Dal''rQ. a,e t11,WllletI"O d1 0 ,._u,ando nouvel" ne'c:els':sldade d9 r'ed.'U.zlr' a;I.I.9, dlmen.sa"es,

...

slde.r',aJ.'" '0 €I1fei t.o da roses, pels. sa~1Il1nte 9X}'llrEl S 1'1:),0' a:

parra, fU.,sa ~

.

I

'I

I '. • I· (, 0 It +0.6 ~)"'.

II -1, I t "'"1.

I_: -lII1OUlen:to de in.ar c 1,8. d.(J1 pa,r,a.fU!so ,( e em I'CI ;90·a )i

---p _.' _.;f-

II • m,omento d.e lnerc,18. 4", .ee,~ao 40 nucl (:910

do • dla.metro ma.1o.r ( nom.1nill) !!Is rose,s. ell.' cll,ametr·Q lI.e,nor (n.ucluo, )1 ala, rO'5ca

b) J'la!:aibag'&m lila zona elasto-pla.st1ca ( ). <;.1001):

" .I'

IQua.n,dQ ,A, '~. ,],tOO" de'veremoB recorr·er as, fOIr:mulas 'EI'!mp'1l"1c:a.s"t,ai,s 'C'Dm.o

,a ,die 'Tetmaj or .

t.ell~io de compressia

'tJensio adm,t 5·9 {vel at"lamba"ge.m

I

Obe.

1-

,

(jjt.,. • J100 ll:t,. A
-,
,6jfD - 33~;O ~ 62 l
r ~.

sell tratam,ento 'termi,eo·

. '",

'Oo,f3,t.1clente. de &eguran~,a, iii, flambag;elDe

1

~,

tJ

, . ,

A porcap'od,e!J"1l se,r intlegral cu b1partlda para., f"a.c 11 i tar' aUl~)nt,a I ..

genl, O/OiU mamJ.ten.gioti

Il'evemo,sp.rovte:r um :s1stema lela tra.va para~IJ~pBd1r os :!hov,i.Irtl(~~T'~,OIS de: tr'all,slar;ao lel CrI'.ll I'Gta'1ao rdla pore a no lI,eu alolJialmeIlto ( eubo)

"'n

\ ... ,",.

, ., ...

.. ,

~__:_,

H .

f' ,~- X ZI

P

nO de riJetc~ na porea

h~ espss5ura do f1J~tB na raiz

Z~ nOde entr'a.,da,s: d.ai r-osee

'I

I

c:;; ~ _~"-.:,'t..!_f_' -,~ 75 lr ~ D~H~ 'b. Z

5,.3 •. 3i, _. pesgaIJt;,.

~. ~j

,fl,' .~.e.ri :fi CArq, a,ou:su..l d.porea ..

'Iii 11: .... · ~ _;_~:~.'s. <T<- .J' '.'.'

VC:_ -... Pressio de comp.r89sao

S

....__-~---:--- _.---"'_-- .. _-. _- -

r."'" . " ffn t. llz

SII;; II: t • D2., t 2.. r. ., 'II: 1111 '."'2 '., ':~~ T ."

p

"

I~ •• :

IOxP

--

- .. or.

4·',Jc.

Oco::z:re q ua.mi(H

, -

'Is'to 9 :1 a c,a.rga ax1,al no, :paratuso OIU, porea nae Ic:cmvel't$1 '0 me,,,:!,

:m.enta die tran91aia~ em l'ota.~aQ.

\ -\_..

:~ r~

1/ '1,01 de rosc~. '/ ,,(3 cos' f3 II

-4-----f------~--~

fr'8,peZ,Qlldlal 1;0 /' 01,,9659'

I

~--~-----~--'-~-+~---+~--~-~111

I • Dleate die Sel"l"a 'I 3'£1'

I

;'

, ..

I'

'1

-

(Judel 1 ~'111'1: 't; X ,0; t,rahalh,o' ut!l

-~t c: Mt x ,{' ;:; .Mtr 21T' t~'abalho' f'oll''Ile e Idol

I '!!"

B

' ,

~t~';-;_7---

1!o20 (cv)

. ---- -----= - -------::- - -

momento ,tcH"g;or 'veloc ida,de an.gular

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.