- Or(11 ,IIE;"'~ PI/It! €J"l ~{Jll (11";("" fft'ITT I//IIL :r~i:nf! rhpa[cv;: l'U IN; fL.,aaXOAIiI ;mi J '.!rii.m; st o« :rw'ErlN. n" (.

I,ll/) Ttl tlf(lJtIl, 'l(F(lI~ rd. 'TE- 1.($/ .,lil! ri,'ui.vrnl, I, laTO!! 'u ;1/" T'II )/' ,IUUlI' Ti,; ()f/({!1If; TWI dJ,O,!':J:;U 1', T" 1',( fE" I,'" I ne U/II); 'IUT! i,'u }1/(JlltllJ ,1. WIW I~;T:Q(!, I It', nul ... F.l ilia IOHTll/ru )~ i~iJ Tf', fH f~'J:'J I...Jnrp£ "J Ju I) T1Jl tlll.AfJ)!JI Toli

~tJi,(J UI T" IA:I· J '. 'Till'" II'Ut I I'U 7(Y" )"i,!Ul :7(H' I\i I' 7(,,1-

;rtl \'<1 O'I'/1.tfTrLI I}m} a/'J"

'U !:I{ i.IJ:; :rr ,

J~/~ iEI,r',O , ,f" rl(iAO'

- . -

un' uH'fwr ,(:rr(J~11.J1'1' I II

},11, ru '!";Q TOI I/.O

III n. I(1TfJ(Jt;oj 1:1), •

'0 rSf!'JI"); rrJll' :rT(,'U IlflTll-/"H' d~'l1im}.lIJe")J >WI Yljq :l1.'L.'J1aTl"'~~ ill/llTtl/ll; rfJl~ m'Or.. :'llfJ1 /)/1' 7fl}111 rt:7/i rl ; lK;r;.II~T/Xt:: m'l'Tolt I aetc T 1/; 't ~'l(O'ci).!'al}.;. fh~'J'q a.T'" TIll' U.~21flll P f), frl Uiil' f/'I (1/01.0- j V(rjj1')!(U 1(T'O~II>:I7"11' 'Cr"l' !TWI', (1'('\ '/ (;)~ i~ {I Ii':: nj;- Y.OO'/IO(J.J"rihr 'I'I~, ::trH T I cn~1 IJf,U '("11' ,11 7.(."11' 'il t'if(r1T,/ 'I{UV Tljr; 'Il' ant; YI'UT(U ni Cl1f!,.lfonJTH TIl:

MAPSIIMOI

KAI

YXA

AAYI

EKdOEEII:

d. KOPONTZH A9HNA 1976

o MAP:a:I~MO~ KAI H qrYXANAAY~H

COPYRIGHT: EDITIONS SOCIALES

, Anoli<AeloTiKoOIKOiwlJo ornv ' EAM60 : 'EK56oEIC A. KOPONTZH

ME.aCPPOOf} ana TO rOAAIKO:

KO!.TA MIATlAAH

ZRPZ HOAITZEP
~O M UOt.6I}OS
... t!
KUI n
f./Ivxuvtiilv6n
A,8HN t'I 19?6 -, --- --------------------------------------------------------------------------------~

9

I

to MaO~lo"oS KG; Ii fIIvxGvailvon

r

,,¢!POY.60MAPII I MOI" (L), ENA ANTEnANAITATIKO lIJEMA

'Am:ueuva~e:voc: a At.vlv OTOUC: «~apEi,oVTe:c:» pwoouc: anaoouc: nov Max, "OOT6ahVT, nOUOVKopt Kol Llo, OTa 6.6hlo TOU "'Yhlo~ae: KO! 'E~ne:lploKPITIKIOI..l6e:. typac,pe::

« T 6 OUCTlJX ruro e:TVOl, on 08'1 slOTE: toe: I c n 0 U IV 6 X v s r e, 0 h h (] e TOT e toe: i c T 0 U c a n 0 j 0 U c: IV 6 X 'IOU v v 6 6 p 0 0 v I l:J.f:.V eiOTE: eoetc nou OVTljJETwniZe:Te: KoBE oAJ..oVrl TiiC: (jllhOOO(jlIKiiC: ~aooe:, ana Trl OIKr; occ anOIVr), 51")A.oOrl Trl I-'OpEIOTIKrl (VIOTi ethETE va Mn: (IT! elore ~apEIorec}, oMo OllTl; fJ c,plhOOOc,pIKn ~a5o tPXe:TOI KO! ooc 6ploK£I, cae: Em66)"J..El av6)..oyo ~f:. TO i6£aAIOT1KO

(1) Commune No 3, NoE(.lI1>Pll c; 1933.

rponouc ro TeXVOOjJOTCl TaU, npoc 6<peAoe TOU <pIAo· aO<pIKOU loeoAlajJoO" (') .

Tile ,{auOTo, l<aBe <popa Koi vsec nopojJop<pwoele, ori· pspo OE: OTuA "0060AVT, OOPIO OE OTuA Mox, Koi JJE' 8oupl0 OE: OTuA n OUOVKOPe., (!) .

To MVlo aUTO TOUKErjJE:vOU ioxuouv BOUjJOOlO, 0' 6,TI ocpopa Trtv KOTOOToOIl nou fXE:1 alllJlOuPVqB£f jJE: Til alcoaall n~le qluxaVOAUOIlC. LTC .. 6pKeTc KOUTO" BeWPIlTIKO Te· XVQOPOTO Tile:. «tv£PVIlTl'KrlC TtoV «OTOIXeiwv .. , Tile .. tvEio-- 60Aioe:.'" nou aiJ..WOTe nOTE BEV OTopaTllaov va unapxouv, npOOBE:TOVTal nope TO aPK£rOKOUTQ T£XVOOIJQTO TlOV -ouun;'eYPOTWV», TaU .. unepeyw", Tile::. «AipnrVTO» KAn.

LOv PIO pooo, Ii lpuxov6Auoil 96 E:EatpavlOTei KI aUTI") J-le Tn oe fPC Tile: (cnoopIOIJE:vee:.cnOlpe rc 6pioKerOI liar) OTO OTOOIO Tile: no.paKpile:.), OXI OIJWe:. xwpie: va eionp6Eei Tf) Aeio T'lCanO TO «veo n:XVaOf./OTO» 01"OV oywvo TrW: tVOVTIO OTO papElopo.

"Oneoc 6Kpr6OOe: ri 01650011 Tile: tplAoootpioe: TaU M6X, 'A6evaplOUKoi nouavKope eixe oov 6nOTEAe:OIJO va evenTuxge! riepnelproKplTIKIOTIKij cpOAKi5euoq TOO popEIOpOO,. .K01 aUTO nro OUYKeKplJ,JE:Va eYlve: KOTW on' TO. npooxrwo Tile: oUjJcprAiwor)c Tau lJopElof./oU p.e TOV "'nro ouyXpovo 9E:' TIKIOpO",.o onotoc oev iiTav rjnorc ijMo elMO 1 . .110 npoonc gel0 napojJopcpwoqe TOO UA10IJOO, eTOr OKPI6OOc: Koi or''lIJepo ri BI6aoon T·fle "lpuXovo'\uoqe eix E oav OnOTeAE:OpO va evenTuxBei 0 .. eppoU5a-papEroj.l6e:», a enoloc oev eivol e,\,Ao ana iJlO npoonofiero ~. onoio eXE:1 Via OKano va OTeprioEr TO ~apErolJo 6no TovuAIOTIKO Koi enovaOTOTIKO TaU xapo.· ornoo, KaTW ono TO npOOXl1IJO Tile: oUj.Jepl"iwOIlC TaU popEl. OIJOu p.t TnV .. ruo POVTEPVO lpuxo)"oyio1>.

npiv 01 Tooele aUTte vevvqBoOv OT~ roMio, eixov rion vewqgei oe oMee:. XOOpe:e:. nou npwToyvWPIOOV Tt') 1U0- 150 TaU CPPOUOIOIJOO. Lr'jpepa oJ.lwe: a cppoUooj.lopEr0J.l0e, rso-

• Ercr Koi onusoo, ourec 01 «nopoj.lopcpwoere 10EO)..IOTIKOO VOUOTOU" npoonaBouv va tnr6,\r)BoOv OTO Xoopo Tile:

IpUXOVO'\UOIle:.·. Koi oripepo OK6po, «o·uVVpocp&ie: nou BtAOUV va MVov,OI IJOpErOTE:C,. oPvavwaov aUTO TO xpovo (lvojJEo6poe: ~.Ha OAllelVrl f:KOTporeia eVaVTIO orr; eplAooo· epic TOU IJOPCIOPOUD n.

To lPo1vopevo miTe iiToV avOnOq>eUKTO Koi 6 I\tVIV TO e;iXE OloTunwoel pe oOCPrlvero. Iuve:xiloVTOC: 0 I\evrv TO npOOTo Ke:ilJevo nou f,JOAI c npiv avatpepop s, ·E:VPoqle::

.. T6 aPKeT(J KauTo .. BewPIlTIKO. TeXVaOpoTQ! (-evep· yqrIKr') .. , "OTOIXEio". «e:vo060'\ia .. KAn.) OTO onoio nroreuere pE: ocpt)..eIQ, OV Koi neplopiloVTOI OTO n}.alolo pIce IJIKPOUTOIKIlC, orcvourcucnc oxoAiic,£:xouvc.iJo· TOOO proiBeoAoYIKn Koi KOIVWVIKri npoEKTaoll, ri onoic yivETol eve opyava nou pnoiver OTrlvunnpeoio TOO,," orocpopwv fOUWPVT, TOOV ve:OKprTIKI.OTOOv, novunopEI· OTooV, TOOv npoYPOTroTOOv, TooV Blocpop(tlV Aonoviv,KOi XpqoIP€U€1 VIO va t E u n I") peT E r TOUC OKO' nouc roue, '0 tveouoIOOIJOe Via TOVepn€lpIOKPITIKIO!Jo KolTo «qluol.Ko .. ioeoAIOj.lO, ePX€TOI Koi ep€UVE:1 TOOO vPriYoPO, 000 ypr;yopo .tEorpiZeTol KI 6 tveauOIO.OpOc: vuj TO "CPUOIO}.OYIl<O" 15eo)"lop6, EVOO 0 <1>1'11- rsrouoc donpener, !JETO 6nOl<0ge TE:TOIOKUIJO EV' 8ouoraapou, Tn Aeio TOU, 6AMZoVTOC IJE: xi'\loue Buo

(1) KEtpCtAcno V I, 1tapCtypatpo" 4 OEA. 300, ',{ALO[..lO;; Kal 'Ej.I."ltElPIOKPl'tlK IO'Il6".

(2) np::'xoyoC; OTl'jvn:PW"Il'1 P(UO'IK~ I:':KOOlJll "Cou 'YA.lD[.lO'U Kai • EIl'llE1PIOKPt'tUUOtioU.

(1) 'YAIO'llo" Ka1 "E1l1TElP10KP1'tTKIOIlOC;, oeA .. 300.

10

11

I I I

paMr'lAO I-If.: Triv ouEovol-I&vr'l 1-1000 Tile: lj.IUXOVaAUOIle:, eKO' ve 1<" coree tnio'le: TriV tJ.HpaVIOi) TaU OT'; r oMio.

LTnV OPXrl yvwpioOIJ£ TOV !l>poiioopOpElol-IO nov oouppeoAloTwV, 0 onoioc tKcppaOT'lK& iOIOiT&PO ono TOV ANDRE BRETOU, Koi 80 unopouooue va TOV XaPOKT'lPloouP& nopoxripnuc, 'Enelor; ojJwe: ono Ton: 0 l-IopEloJ.,loe: apx'- Ze va yiV&TOI OAO xol n&pIOOOT&PO VVWOTae:, 6 !l>pooooJ,JopErouoc avaA06e TrlV unoxptwa'l va T&A£IOnOIl;O£1 Tie: OVOMaele: TaU. H Eror, Tic: npoerrrslec TOO • AVTpe Mnpsrou Tic:

OIOO£XTr'lKOV oi BEWp£i£C TOO lJ.I£UTo-tmoTIlJ.,lOVIKOO !l>poijoo-

papEJopoO. •

EiooJ.JE i'JOll TOV JEAN BERNIER, Eva ana TO a VTE:n aVOOTaTlK& OTOAioIO, va ouvnvnerm I-Ie TOV l:ou6apiv xol TOUe: OOUPPEOAIOTte:. I r;pepo, 0 ~poijooJ.,lopElap6e: nAeuplos KonOIOV ana J.,Ioc:, EVO cuvvpcoeo nou «BtA£1 va AtV£Tal IJOpEIOTr;e:», Tov nAI1oloo£ VU) vo TOV 6p£i Kai va TOV PETOTptlj.l£1 at opvovo TWV nopOIJOpqn1JOEWV TaU. npaVJ.,IOTIv.6, £TOI 6MnouJ.,I& va OVOOUETOJ Evae: oMoe: npOcpr;TIlC TOO <1>poiioolJopElopoO. 6 JEAN AUDARD,

Tov ei6oiJ& i'Jor) orov, iJE: TrW EUKOlpio TOO 6,6Aiou yA101-IOe: xcl 'EjJnErpIOKpITIKIOIJOC. BtAIlO£ va OWOEI poB';- 1J0Ta qllAOoocpioc: OTO /\£VIV, Airrec Tie: uepec npOeTOll-loZel 1-110 peyOA'l ouv6eol; TaU J.,It TOV TiTAo "MopElopoe: Kai ¢JpOiiOIOpOe:". nE:pJptvoVTOe: Trl orllJooieuOTJ OlJTi')c: Trle: 1-1&VOA'1C ouvBeolle:, e:iOOIJE EVOJ.,lIKPO anOOnOOIJO Tile: nou 0l11-1001E:UIT)Ke ora CAHIEAS DE SUD, OTO n:Oxoe: TOU Ierrreudplou ~e TOV TiTAO «no TOV UAIOTIKa xapoxn'jpo Til~ lVUX ov6Auo'1e:".

Oi npoveveorspo, TaU Zov 'OVTOP oro 4>paiioolJopEIoj.Jo, oncoc V'a nopOOEIVIJO a REICH, 6tAOVe: vc OUI-'CPIAIWoouv TOV 1·.IOpElojJo IJt TOV <Ilpoiiool1opEIOI-'O, oll;'WVOVTOe:

OTI nopouevouv OTO EOOqloe: TOO ap6015oEou lJopEloJ.,loO. Kpu60ve Tic: 6v06ewPI1TIKee: TOUe: np08EOEIe: KOTW ono 011· ;'WO&fe: KO! OiJoAovlee: nl0TI1e: orov MopE KO! OTOV opSc-

ooEo J..laptloJ..lo. XpeloOTqK& &TOI va ViVEI ~Ia M:mOiJe· p£IOKr; OVO;'UOl1, Via va imooErxBEi OTI njow an6 Tri ouZri· T'10'1 nou vivorovs OXETIKe iJC TO IJOpEIOlIKO XopaXTr'JPO Tile: lj.IUXOVO;'UOI1e:, Kpu60TOV 1.110 oyeq)lJPWTI1 eVTi6eo'l 6- VOIJ£OO OTO J.,IopE10l1o Kola' OUTCe. Tie: 010OTPE6AWO&Ie.. >EnpOKeITO, oruoc xol OTfjV neplrrrcion rwv \JOpE,ZOVTWV enoOWV TaU £lJnElpIOKPITIKIOJ.,lOO, Yla \JIO "oVTopolo OTO yo'IOTa" tVOVTIO OTOV MopE xcl nJV .. EVYKEAe:.

I' O,TI OlpOpO ol-lwe. TOV Zav 'OVTOP, 01 ouv6iiKEe: Tiie ollIJEP,vf)e: tnoxi')e: TOO tmTptnouv va \Jr'!v unolvsr crrov KOno VO Kpu6z1 Tie. OVTlopoOTrKte: TOU tvtpV£lec.. 'H OVTOp· oia TaU tvaVTIO OTOUe. MopE Koi .. EVVKEAC otv elvci me napa I-I(() I(OTO TO ~J.,IIOU .. 6VTapoio OTC vovcrc-. Kol ouro oUl-l60ivEI 0XI 110VO vrcrl TO EVa TaU vovaro 6piOK&TOI OTr'! vii, aMi..! VIOTI TO OAAO TaU unoKAivETOI IJnpOOlO OTilv a· OTIKr; TC1Eq.

npOWOTIKO, 0 Zav 'OVTOP, on6 Tilv aPXr'! K.OAOe: Tile: peAE:Tqe. TaU, \Joe: 1-'0BoiVEI ruoc ri OUZr;lTlOIl aVOJ.,lE:OO c'ouTOUe: nou O£XOVTOI Koi a' oUT06e: nou OPVOOVTOI TOV UAIOTIKO XOpOXTt;PO TOG CPPOiiOIOI..lOO, oVTl8tn:r OTr;V npovurmKOTI1TO 5uo EH5r) "IJOpEIOTWV».

·Ar.pou aPXiZel TO ap6po TOU 1.1' eva TOITOTO TOO LOU- 60PIVIKOU 00upeaA1Olrl Zav Mn&pVIE, OlD anoia curcc pt· 00 c' Eva roopxctcvnco OUV08UA£UJ.,IO T&XVIKWV upwv unoOlqpiZEI on "0 <IlpOiiVT OI&UPUV&1 ocpOVTaOTO TO nsfilo opoone TOG oUYXPOVOUUAIOIJOO», EnelTo oVTlnopa8tTei 0' auTO TO rorrcro EVa cnooncouo TOU LTOAIOPWql, ncpusvo en' TO vouuepo 3 Ti')e. .'Em8ewpI10'le: Tiie: nOYKooj,JIOe: snoVOOTOO'le.", CITO onoio unooTI1piZeTOI OTI 6 CPPOUOIOPOe: «oev EXef rtnoro TO KOIVO j..I£ TO J..lopEloj..lO Koi TOV UAIOjJO .. ,

LUI..lCPWVO AOInov !-It TOV Zav 'OVTOp, -,; 9EWPllTIKI) op60boEio" TOO 10xup'OIJoG TOO Zav Mnepvlt, OI1AOO'; evoc avrSnaVOOTOTI1, .5e:v npens I v' 0I-lCPI0611T£ITOI Ko86AOU» (') .

(1) 2: EAt6a 528.

12

13

'AVTiBETO, 0 Zav 'QVTOP nopaBETEI TO onooncopc TOU LTOAlopwrp OUV06EUOVTOC: TO IJE TlJ nopOKO.TW oX6A1o: .'0 OUVTPOCPOe: LToAulpwcp, nou elver 1-I0pEIOT~C Ti'\C M60Xec KI' 0XI TOU Floprorou, KArl.».

BMnoUIJE AOlnov, OT! EivOI 0 H510c 0 Zav 'QVTap nou OIlAWVEI on nlow an' Tilv 6vTiBEoil TWV 6i::OEwV, on' Tic orrolec ri ,.JI() BtxeTOI Koi il aMIl otv Bi::XeTol TOV UAIOTIKO xopoXTilpa Ti'\C tpUXOVaAUOIlC, Kpu6ETOI il OVTi6EOil (Suo KOTIlYOPUllV -!JOpEIOTWV", 'AVTi6ETO OIJWC: IJt O,TI npoYl-loTIKO OUJ.l60iVEI, n a po IJ 0 P cp W vel aUTil TfJV OVTi· Bson, YIOTi OTilv npOWOTIKOT'lTO fjoVTi8EOil OUT'; BEV unaPXe:f OVO!JEOO OTO Flcplo: Koi Tf) M60xo, MM 6VOIJEOa orouc 1J0pEIOT£C: TOU n OPIOIOU Koi OAOU TOU KOOfJOU, cno Tr') IJla IJEPIO OI"JAooi) 0' OUTOUC nou uevouv ruorol OT'; BIOooKOAte TWV MopE, " EVYKEAc, Aevlv, Koi one TriV aMI"J OTriv KOTllyoplo ItKEivll nilv «jJOpEIOTWV» nou TOUC tVOOVEI TO KOIVO ulooc KOTO TllC npOAeTOplOKrlC tnovOOTOOIlC: veVIKO xnl KOTO Tilc Mooxoc 10loin:po - uiooc rrou TO IJOIPOZOVTOI IJt Tr')V oOTfKri ToEIl - 0XflJ.lOTiZOVTOC oIJa6ec yupw ano TOV Lou6opiv Koi Tr;V K 0 I V W V 1 K ri K p i r I K il, TWV onohuv Ii «papEloTIKIl ap80ooEia .. , oupcpwva IJE TOV Zov 'QVTlJp, OEV npe:nel va OlJql106I"JTE:lTCI.

~ ETCI, otv £xouJ,Je aVaYKI") va EenEpOOOUJ,JE Tri 121") YPOlJtJll ournc Tilc <V'ltJlojJE:VIlC !JEMTIlC novw aTO $poiiOo!JapE10IJo, VIC va 1J080UIJE CITI YIO v' onOOElxn::i it UAIOTIKri CPUOI"j Tile 4JUXOVoAUOilC 60 npoocpuYOUIJE oXI xol IJE: TOOO OIOKplTIKa rpono OTr1V aVTIIJooXo6iTIKIl DIll.laywVio Koi 80 rv6EoU[J£ vo 6POU[JE Tii ",9€wP'lTlKrl op9aooEio.. at [JIO 0- jJooo OTOlJnapIOIJE:VWV cvrencvocrcrev xol KOjJcpouZlovrOTWV.

Mo60ivouJJe: ETol one nptirro Xi::PI, OTI ri 6no6EIEIl TOO UAlaTlKOU XOpOXT';PO Tile: 4JUXov6)..u0'le; e:iVOI, Via va IJETOxelplOTOUIJE Tri yAwooo TfjC 4JuxavOAuor'!C. TO «povspo nsPIEXOIJe:VO" Koi aTI TO "Aov86vov nEplexolJEvo" stvcn ri avrenovoercnxn crcupoeopto tVOVTIO OTO lJopElojJo.

14

npOKEllJEVOU O!,JWC TO neplEXOIJEVO aUTO va IJrlV EivOI noM AovBovov, 6 Zcv 'QVTOP, ocv KoMc qJUxovoAUTric: rrou EIVOI, IJoc: aivel OTrlV TeA.eUTOio ncpcvpceo Tilc !,JEAeTIlC TOU Triv ep!J'lvEio TOO CPOIVOIJ&VOU XPllollJOnOrwVTo<: y}"wo- 00 KOTOVOI"JTri·

Kai elvoi npoYIJOTIKO TOOO noM .. npoorroc» nou CPTO' vel va !Joe; 6E6olwvel OTi !JOVO ri qJUXOVOAUOr'! 60 unopeuoe va oooaEI TO !,JopElolJO ana Tie; 68AIOT'lTE<: TOO ioeOA10I-IOU.

.·H j.JOVIl 8EWpio nou EntTpe:nEI OTO lJopE1ol.lO va anocpuvel 1-110 ioeoAloTIKri pwwri OTO oIKoB6IJIWO TOU, elvot ri <ppouOtl{~ BEwpia Tile: anoKaAutpllc-tEutpWOIlC" 6e:8oIWVEI 6 Zov 'QVTOp. No AOlnov, nou KI OUTOC: snionc, onwc: CAAWaYE 0 Lou6opiv, a MnepvlE, omoc OAO OUTO TO OUVO(jlI, eXEI TO «oUlJnA£YIJO" TOU "OWTr'jpO». AUTOl 6eAOUv vt: OWOOUV Tr;V tnovOOTOOr), ouroc 6tAEI va OWOEI TO lJopElopO. Oi AeuKopwaol 8E:AOUV VO coocuv Trl Pwoio, a XiTAep ~ BeAE va otoosr TO OOOIOAIOIJO.

OUOIWOWC, TO I<O)JnAEE TOU OWTr'jpO nou EKOllAWVOUV, elVQI TOUAOXIOTOV TO i15lo ovorrruvpsvo iJE TO OiOln60EI0 oUlJnAeVlJo. ~ AMWOTe, KI tow Via Ti oAAo npcserrcron' OT! Yla Eva Oiolnoo£IO OUIJnAeyJ.lO ovrenovcorcrov, .....

riO Ti aM\o npOKEITOI Kl tow napa Yla niv nPOOna8EI0 OWTIlPioc Tilc IJr'ITtPOC-OOTIKi'jC: TOE.IlC Koi TriV acp0J.loiwOll IJ' ourqv, KOTW ana ol.a<popec: OUIJ60AIKtC IJe:TOStO£IC; (').

AUTOV TO IJOpE.IOIJO 0 Zov 'QVTOP oev TOV 6pioKei apKETO UArOTIKO. rloTi, at T€AEUTQio DvoAuorr, Btv npoono9€; vi: onoBeiEsl anM Koi uovo aTI 0 cppoiioloJ,Jae; elva I BIOA£-

(1) '£5(;), lS'!t(,)<; Kl aAAOU, 0 Zav ''oV''('ap Sa !-laC; '!tEL lS'n 1'6 va !-ltOOUIlE u,v ltJuxavaAuOT] Elval dvc15pa:0T]. Au-ro 'TO E,tpc.>. ' AAACe oAa: aUTO: EtVa:l «Ella:O'tpEI!I),,~O'El<;"'.

15

XTIKOe:, oAM eMEI vo onooeiEE:1 em 0 CPPOUOIOIlOe: elva I mb UAIOTIKOC Kai on' OUTOV TOV iOlo T() llapElollD.

"H 4JuxavMuor) £nlTptnel TnV sEavwvn T£T01WV OUI-'nepoopcrtov, AEel 0 Zcv 'QVTOP, 6cpou npwTo tE';Vlloe 'ri &vvoei Il£ TriV EKCPPOOIl "onoKOAulIJll-tEu4Jwof)1O, nou jJae:

KOllel va nroreucups, on ano TriV On04J1l OUTn Ii qJuxo.v6- AUOIl elvoi rno uAIOTLKri an' CIT! 6 iOloe: 0 jJOpElOJ.lOe: .. (OE:A. 528).

!ltv rnorsuoupe OTa MVla TaU Zav ;OVTOp. 'H tnupuAOEIl Tliv anoia &KCPPO~E:I AEYOVTOe: «0!1' OUT'; TnV cmoqJll", elVOI yliJ jJoe: Eva ono TO «TeXVOOJ..lQTO" OTO onolo KOTOcpeuyouv ncvro 01 olooTpe6}..wTtc TOU llopEIOI.JOu. Frcrl, CPUOIKO, UnaPX€1 novre xwpoe: VUl rqv tcpapIJovt; TOO jJapEIOIJOU 0' o}..OUC: £Ke:ivoue: TOUe: roueic J.lE: TOUe: onolouc 6 MopE Koi 0 ., EVVKeAe: OEV eixov OUTe TO XP6vo OUTE: Koi T';V iOTOPIKri OUVOT6TI1To va aOXOA1l8ouv. Elval aUTO nou £KOVE: 0 Atvlv, elVOI aUTO nou E:KoVOV 01 -jJopEIOTEC: riie:

Mooxoc», TOUe: onolouc 0 Zis» 'OVTOP KOITo~el !-It TOOll q>piKIl. -OTOV OJ,Jwe: 0 At.vIV tcpopl-'o~e TO llopEloJ,Ja OT';V ne:piooo TOU ijJm:prOArOjJOO, otv icr,(Up,ZOTOV OTI tAeuetpwve TO lJopElolJO ana Tie: ioeOAIOTIKte: PWVlJt.e: TOU.

rio eva I-'OpEIOTrl Ii ovaKOAU\.jJr) svoc veou neolou 0 nou jJnopei va t.cpopjJoOTei 6 I-'Opl::IOPOe:, eiva. ,.JIIJ eUKClpio oUVK.eKp.llJtVI1e: tpvaofoc: sol av aZov 'OVTOp riTov npoypaTiKO 1-'0pEIOTr)e: Kai ox' ,"evae: ouyypocpeae: nou TOV nAe:upres ~.lIa OOTIKri 1-10001>, OV OKOI-Io eixe olepeuv';oel TO npo- 6A:'llJo Tile: anOKOAUqJl')e: 6n6 Tri oxornc TOU I-'OpEIOpOG, 80 e:ixe npootpepet Pill 8E:TIKri lpVaoio.

'AAM it Beof'! TaU ZOV 'OVTOP elvm aKP16we: iOlo !-It Tri Stall TWV IOEOAIOTWV <j)IAooo<pwv KOj TOlV nonaawv, 01 onoior, enelor; ri tniOTlilJ1') otv eAuoe oKopa 0.11.0 TO np08Ar)jJaTO KaTO rpono OPIOTIKO, 6ya~ouv TO ouunepcouo em Ii tnioniPI1 cpaAlploe;, Via va unoponv eTm va unoOTqpiZouv OTI 6 opojJoe: VUJ Tri IJE:TOq:lUO'Kr, elvm aVOIXTOe:. To OTl 1-

16

OXUpiZOVTOI lIT! orevsuouv TO OPIC TOU jJopElo!Jou (KOTO Tn YVWIJI') roue) ana TO yf'-Vovoe: OTI oev EXf'-1 aoeei !JapEIOTIK'; MOil a' DAO TO np06Ari!lQTO, aUTO Koi 1-I0vo elvci 01- youpo OIlPOOI VIC TO utcoc nou VOIWSOUV YUl TO lJopE10lJ0.

'A'AM 6 Zav 'OVTOp uncpei va PEvelijouxoe: 'H Sewpia TOU Tiie anOKOAU4JIlc-tEuqJwoqe 80 oxournorsj, onwe: cxounlorrpcov Ka; TO aMa .. 8ewPllTIKO KO; OVOI')TO TEXVOopere- nou eruvonos Ii OOTIKr; CPIAooocpia. '0 l.lOpEIOIJOe:

EXEI 6VTIOTo8ei Koi O· aMoue: T£TOIOUe: "OtOriipEe:., "Av TOO' po et'Ael xcvelc va IJOSEI Koro noaa TO EVa VOVOTO ToG Zav 'OVTOP nou unOKAivETOI IJnpOOTeJ OTO l-IapEIOIlO 6Mnovrcc TO eAAo nou unoxxlverci jJnpoOTo OTr)V OOTIKr, TOEll, 80 aVTIOroSei 0' ouro TOV nsrooouo, aUTO elVOI jJlO O· Mre'Ao oMIl toroalo.

.* ..

To ve:yovoc. OTi 0 Zov 'QVTOP aVOVKOOTI1Ke OTriV npw· TIl Koi ornv TEAe:uToia nopovpo<po Ti'\e: lJeAETqe: TOU, va cpoVe:PWOEI TO 0,).fl81v6 TOU npooumo, KOVEI bOl, wOTe; orlc tvolopeoee: ncpcvoceouc vi: elVOI £VTeAwe: oauvaTI') 1j "0- nooelEI')" TWV ioxup,apwv TaU.

Kol KOT' 6pxriv, Ti ooi np6YIJa uncpei v6 eivOi ouroc a UAIOTIKOe: xapoXnlpae: Tile: \.jJuxavoAu0'le, OTOV Ii 6noOE1- Er, TaU npoUn oBETeJ TriV ovri8eol1 5uo KaTl1yoplWV jJopE:', OTWV, TWV "'jJOpEIOTWV Tfje: M6oxoc» Ka; roov "'J.l0pEIOTwv TaU nap'OIoC:;" , Kai tnmpoo8tnue: nopouOIoZe:1 Eva l-'apEI' 0110 nou UnOvOIJEueTOI 6no TOV IOe:OAIOIJ6:

'Ana TriV aMr) Ile:Plo, nOle: elvcn OUVOTO VO 6nooe:lxn:i o ri A , a T I K 0 c Xopaxn;pae: Tije: lpuxov6AuOllC, ocpou, at TEAf'-UTaio 6v6}..uOIl, lJoe: 6E601wvouv OTI r'l lpuxavCAuall elVOi u n E p U '" lOT I K r'l j nOTi TOTe oev lJoe: Mve:

OVOLXTO, OT' 6 popE10!Joe: otv alvoi Ko8oAou UAIOTIKOe: xcl CITI ri JJOVIl UAIOTI Kii Bewpia elva, OUT'; Tile: 4J uXavoAuOl"\e:; Kai OK6J.1o, VIOTi va Kavouv Mvo Vlo uAlojJo KOr VloTI vb

2

17

npoonoBouv vo an05eiEouv Tl,JV uAIOTIKa xOpOxTr;pO 'rile 4luxovoAuo!1e:, Koi 5tv npoonoBoOv KoMn:po va onooei-

Eouv TOV 4lUXaVOAUTIKO xapOXTI;pa TOU UA10IJOO;

M' aMo MVlo VIOT! oK6IJa vo 6pioKOVTOI IJE: Tl,J tva V6VOTO OKUI-IEVO l.mpOOTO OTOUe: MopE - .. EVYK&Ae:, ~vw TO (iAAo unoKAiv£TOI IJnpOOTO OT~V K 0 I V W V I K 1'1 K p I' T I K Ii Koi VEvlKl.i..m:pa IJnpOOTO OTriV OOTIKn ToEI1; "A· nAouoToTO, CAO OUTO oUjJ6oivouv Vlmi 6 ¢lpoul5ol-lopElojJoc. Stv 66 pnooouos VO on&ipE' Til OUYXUOIl OTOV UAIOjJO xcl OTO jJopElO1J6. Furrl 80 q>ovepwvoToV nOAu yPrivopo. Fi'ou'ro KI exel OVOYKr) va XPr"JOIlJonolei T £ X v a ° IJ a T a Koi vo n o p a )J 0 P cp ti:l v e i TO )JopEloIJO.

•••

nptnEI Aomov va tEeTooou!J£ TnV «ono5e:IEr"J" TOO uAIOTIKOO xopOXTriPO Tflc: lJ.IuxavOAUOIlC, eTOI onwe: lJac: TnV nopOUOIoZel 0 Zov ·OVTOp. Flpensi vo tE£TOOOUjJE nOlo elVOl TO Ei50C: tKEivo TOO U;"IOIJOU nou npoooi5£1 OTriV qruXOVOAUOIl UAIOTIK6 XOPOXTriPO. ztpOUIJE i)15r) OTI npOKEITOI Via evo Elaoe: OVTIJ.lOOxo6iTIKOU UAIOIJOO, Koi IJOAIOTO OX' onAWC: LJAIOIJOU, oM6 unEpuAlo)JOiJ ... Ae: OOUJ.I£ oJJWC TWPO rno oUYK£KPIIJEVO noio elver TO m:pI£XOIJEVO OUTOO TOU UAIOI·JOU.

Mil) KI OKOIJO 6 Zav 'OVTOP ouv£XiZt:1 vo unoK)..iv£TOI jJE; TO Eva TOU yOVOTO unoocro orouc MopE . "EVYKEAc:, nopo8ETei evo nspkpruro KEilJEVO TOO .. EVYKEAC:, €:vo ana TO ruo YVWOTO TOU KeilJeVO, onou 0 ~EVYKeAc: OVTlnOpOBE:TEI TOV 15eoAIOJ.lO Koi TOV UAIOjJO, oov BUo OVTOYWVlaTlKO PEU- 1J0To Tfjc: lcroplcc xol Tiie: CPIAoooq>ioc:.

To xstuevo TaU .. EVYKeAc. nou nopoSbel a Zov 'OVTOp elvci TO nOpOKCITW:

"'To ~ev6 AO 6001 KO lriTq~O K08e q>IAooocpi a C:, Kol noM neoiocorcpo Tflc: oUYXPOVIlC: CPIAooocpiac:, eiVOI TO

18

Zr;nliJO Tile: OXEOr)C: noo unOPXEI OVOl-'eoo OT" 1(0'1011

KO! cro elvcn aVclAOYo IJt Tt1 eto,", nau Eo

nmpvov oJ tplAOOOCPOI 0' aUTO TO lr'tTf')JJO, xwpiOTr}KOV at Bua crrpcronsbc: 1:' OUTOUe: nou unoaTrlPIZav on TO nveUIJO unflpxe npiv ano TI) <PUOIl Kol 01 onoiol

avilKOV aTC OTpOToneoo TOU ioeoAIO)JOU KO! 0'

EKCivouc: nOli 8EWPOOOOV ocv npWTOPXIKft Tit 4luoll Koi 6vflKoV OTic: olccpopec: UAIOTIKE:C: oxoMe:- (1).

'Acpou 6 Zav 'QVTOp J-Joe: 5r;Awoe OTI -on' Tr1V aPXtl KIO>'Oe: rpoiveTOI moe: OTO nEolo TrjC: lVuxov6AuOllC: ti evvolo Tile: "npWTOPXIKOTf)TOC: TilC: OAr-Ie: navw OTO nvcOIJO- nntpvel IJUl OUYKeKp11J£V'l IJOpq>r;, OVOAOIJ66V£1 0 i510e: vo 6no· BEitEl olm) rri "ouYK&Kpl)Jevonoilloll». '0 UA10JJOC:, lJac: Mel aZov 'OVTOP, '"eivol ri eYKoTOA£lqIr) KoBe npoon6BEloe: va tEIlYr)Be:i TO Konlm:po an' TO ovdrrepo, K68£ npoonc9£lo 6vo5polJiiC: OTic: TeAIKtc clrtsc».

.. ETOI onooe:ixv£1 n;}.IKa OTI 0 U A I 0 IJ a e: eivol v T E T E P IJ I V I 0 I-.l 6 c. 1: Tn ouvtxelo 8tn::1 TO np06AQIJ0 we: eEijc::

"H 4JuxoAoyio TOO <IlpOUVT EKnAIlPwvcl «ol TIe: OUO OUTec: ouv8rjKee:, Koi Triv nkrrn aTOV VTETEPjJIVlo}JO xcl OUT'; Tliv e161K'" ouvBriKIl Tilc: UAIOTIKi;c. '3ewPllollC:

TflC: loroploc noo eTvOI ri ntcrn, KAn.JO (m::A. 518).

rrOT! OIJWC: 0 Zov 'Ovrop IJIM Via "YEVIKrl ouv8r;KIl" Kol YIO «e:iOIK'; QUv8riK!1"; AUTO TO KaVEI, YIOTi Eepcl KoM, OTI TO va anooeiEei TOV O}..IO'TIKO xopoxn;po Tiie: \.puxov6 Aua"c OUlJrpwvo IJE: Tic l":em:paojJevce: jJopcpte: TOU UArOIJOO, 5tv 80 £Ixe KOIJIO onucolo. IEpel KoM, OTI EKeivo nou exel cnuoolo elvci va KOTOp8wOEI va ano5eiEei TOV liJ..IOTIKO

(1) 1lI."EVYKEAC;: '0 AOUOO®lI(OC; ¢>OUEPI,1'1ta)( Kat "Co "CtAoe; ti'ic; KAaO"a!f-;~C; rEp!lClVtKiie; q>lAorroq>[ac;.

19

xapaXTtipa Tilc 4JuxavoAuollC aUlJqlwva IJt TO auvxpovo UhIO!-lO, IJE: TOV UA.OI..IO TWV MapE - PEVYKeAc. 'AMo 6 lIArouoc VI' curov Btv onoTeAei napa TI') "yevlKn auve~Kll· ouv 1..110 «e:i5IKri oUV6~Krl'· i1 onwc Bo htyOJ,JE XPI"lOljJonOlOlvTOC TftV 6poAoyia T~C TunIKf)c: >'OYIKTj.C, "TO Y£VO'C KO! r') 5'larpop6,..

To yevoc. 0 'OVTOP TO eKcpp6ZEI ovacpe:pOIJe:VOc a' eva K&iIJEVO TOU "EVYKEAc, TO enoio a "EVYKEAc otv TO fypalJ.'E IJE: Ti)v np0gean va oeiEEI Ti ejval TO v£O noe unf\pxe 0TIi SeWpflOrJ TOG 6,\.01..l0U nOli E:KOV£ l-Ioll l-I€ TO MopE, 6M6 £K&ivo nou iiBe:'\£ va oeiEe:l i'jTOV Ti TO KOIVO e:TXE: Ii UAIOTIKr; aVTiAIl4J11 IJE: TOUe: aMouc U A I a JJ 0 U c.

"ETOI AOtnOV 6AtnoujJE OTI Yla TOV Zav 'OVTap 6 uAIalJoc TWV MapE - "EVVKEAC £TvOI r) "'ye:vIKIl ouv6riKrj-, ouv ToV iOTOPIKO UAIOjJO, T6 ye:yovoC CITI ol66oEIC TOU IoroprKOU UAtOjJOU I3piaKovTol o' svov UAtOJ,JO nou &X£I EEne:paOe:1 Tic naAI€<: IJOPCP£C TOU, OI1Aoo.; OlO 0 loA EXT 1 K 6. u A I 0 jJ 6, 0 Zcv 'QVTCp TO 6yvoe:i. nopolJ010, OYVOEI tnlonc TO VEYOVOC. cm 01 MapE - "EVYKek otv -npooBsoove» onM xol J,Jovo 5inho orov noA,o uAlolJo TI'}V U)\lOTIK'; oVTiA"q,r11 Tf\C. Icroplcc, oAM Kol TeAe:lonoll'l00V& TOV uA,OIJO, 6e:wpoul-le:vo OOV jJlO B e w pia n 0 u E: E '1 Y e: i TI'}V npoYJ,JOTIKOTI"\TO. r,' OUTOV, 6 uAlolJoe: TooV MopE KOl ~ EVYKe:Ac, e:ivOI TO «ytvoc" UA.OIJOC, nOli O&V eMoEe: KOSChOU on6 TO .o.I"\IJOKPITO TOV 'A60flPiTl1 jJtXPI TO MopE, ouv 0 iOlOPIKOC UAIOJ,JOC. 'H SIOAeXTIKtl Tr;c CPUOflC SEv U' nopxel VIa TOV ZOV 'OVTOp.

'Yn6pxouv rplc OfllJEio nou npensr va OoulJe tow:

1. To oxoAaorlKlolJO TUlV OOlwV cpIAoooq>wv, TUlV 6- noiwv ol nvcuucrnxol OpiZOVTe:C TauTiZovTal 1-1£ TO OPIO Tile:

TunlKfjc:: AOyIKf)c:: 01 qllAOOOq>OI ouroi. To iOTOPIKO npoTotao Tfje: e:EeAIEI1C: TOG u>'lalJOU TO 6Mnouv cev 1..110 npooBco'l tvoc:: vtoue'iBouc: 0' Eva olOOvlo yevoc.

2. n6VOl Olli 6601"\ OUTOO TOU OXOAOOTIKIOI-IOU, noa

20

nAOIo,OlVETOI ana Tic tniaqlJcc OOlIKte: oloOTpe6.\ti.loelc Tilc .rop60vvrjC: Koi nopalJopcpwvel IJt oloq>opec TOxuoaKTUAoupyiEC xol npoc TO aUjJepe:pov TOG i5EOA10jJaO Tn 010- Ae:XTIKr'j Tfje: cpuOIlC, npOTllpaOIJE CIT! oi 6o~oi CPI~OOOCPOI oro fpvo TWV MopE Kai .. EVYKEAC: O&V BEWpouoov TOV iOTOPIKO UAIOi10 napa !JOVO oov Eva 0lKOVOIJ1KO cpaToAIOlJa.

3. npoonaBoOv va «e:pJ,JrjVEUaouv» ETa 1 TOV U>'IOJ,JO, mOTE v6 .on05EiEouv» aun] nou StAOUV.

'0 Zcv 'QVTOp unooTrjpiZEI OT! 6 UA.OjJOC slvrn vrsTEPJ,JIVIOIJOC, V'C va pnopci va 60AEI OTO .UA1~IKO E~EPV~TIKO Tfje:: qJUXOVaAUaflC Tic: VTETe:PlJlvIOTIKec OjJOAOYIEC 01- OT'IC TaO <J>pOi.lVT Kai TWV IJ08'lTWV TOU,

..01 4JuXavo>'UTtC napa noMtc cpopte:: unoOTllpiZouv TOV vTeTe:pl-Ilvl0I-I0" jJoc Mel a 'OVTOP (1). AUTO slvcn 6- M6EIO. '0 151ce:: 0 4>pOUVT aTC TRAUMDEUTUNG, 010 6,- 6AIo TOU .. \.l.Juxona8oAoyio Tfjc:: KoBfllJeplvi;c ZwfjcD, noManAaoiaoe OUTEe: Tic: olJoAoyfee:: nlornc OTOV vrarepurvtcuo. 'EKel !-lac Mel OTI OVTIKOTOOT110£ Tie: tplJ'lVEie:c nou &5Iv£ ora CPOlVOJ.lEVO I'} napOOOOIQKI'} 4JuxoAoyia, ol onolec 60- ai2:oVTov OT~V TUXIl, 'AMo 0.1 VTETCp~,lIvlaT'Ktc or;oAoyiec niOTl1C O&V 6pKOUV. "Oruoc uoc OUOTIlOE KI 6 I\t.VIV, Dev nptn£1 va nloTEuOUIJE OlO )., 0 Y I a TWV ovepwnwv T~C aOTIKfjc TaEflC.. .. Av 0.1 VT£TePI-I'VIOTIKE:C ol-loAoyiEC nlornc OPKOUOOV, Ton:: Koi Ii IjJ U X 0 A 0 V i a T W v a U a X ET "a jJW v 6 6 i'j T a v OUT Ii K a S' tau T r'I u A 1- o T I K~. T6TE Koi 0 cpIMoo<j)oe: LTlouapT MiA, OUTOC a VTp'onoMc ioeaAloTlic, 66 unopoucc va Be:WPflBEi KI ouroc UhIOTrle:. riOT! UnaPXEI jJlC] 6MKAflP'l OE.pa qllhOOOepWV, Via roue onolouc 01 VTETEpIJIVIOTIKE:C TOUe: StoelC EXOUV T';V '(010 oEio jJt Tic StO£IC TooV TopvTIE, 1\060A Kol t,on. nall ioxupiZOVTOI QTI elvoi .. 511IJaKPOTIKOi». AUTO 0l1lJoiv£1 OnM.

(1) l:EAl1io:519.

Kai uovo, OTI aUTOi 01 qllA6oocpOI UnOaTllpiZouv TOV ioe:oAIo~6 nAoviwc::, xwpic:: va XTunouv T';V Enl(:mi~1l KoTO ~t> Twno,

AUTO nou ~oe: E:VOIOCPEPEI slven .; npOXTIKIi TOU -VTETEP~IVIO~OU'" nlo OUVKEKPlj..IEVO, StAOUj..IE va lJaeOUIJe: nwe: nopouolflZEI ri lJ.IUXQVaAUOIl Tie: OXtOEIe: npoo510PIOIJOU nou lmapxOUY OVOj..lEOO OTO Elval xcl OTri OKE41ll, 6vape:oa CTriv GAil KO i r';v 4JUXO"\0VI Kli (Zwr;) ('),

'Ancvnovroc OE: IJIO nopcrnpncr; TOU LTOAlapw!p, OUIJcpwva IJE: TOV onoio "Ii IJt80Eioe: TOG Cl>pOiJVT 51aKpiYETOI nplv an' OAO Via TOV onOAUTO aVTII-llUX1KO lJ.IUXO"\0VIOj..lO 1T)e:", 6 Zov 'Q'lTOP VPOCPEI:

.. 0 UTE: 0 ¢lPOiJVT, OUTE xcvelc ono TOUe: onofiouc TOU apvEiTOI Tr; oxtail nou unOPXEI ovcueoo OT.,V ovonruEn TWV I.J.IUXIKWV TOOCWV Kaf rnv o.vonTuEIl TooV cpuOIO..\OyIKoo'I opvovcov».

¢JUOIKO Kai 5EV T';V 0PVOUVTOI . .tJ.EV 60 ecpTovav nOTE: we: mho TO onuaio. 'AMo TO Zr;TIlIJO Mv EIVOI TI 6 1..1 0- A a V j E c n i 0 T 11 e: K 6 v 0 U 'I, a" A a Tin p oX T I K ri 6 K 0 A 0 U 8 0 U v. Kai 0' O,TI cJ(popo Tt)V npnXTI1<t) 0 ZOV 'QVTap KaVEI uveio TOO KE1IJEVOU TOO ¢lAOUPVW OUj..IcpWVO j..IE TOV onoio -.; nOOOTI1TO Tile: AiIJnlVTO tEopTc' TOI- aUTO EEunovo£ITQI- ana nopcvovrsc 65£vo£lo£ie:". - Ene:ITO unoxpe:olVe:TOJ KJ ourec 0 i15Joe: va avovvwpioE:l:

- n IBavoy nOAMe: cpoPE:e: 01 cpu X aYOAUTEe: vo IJ';V tErlVoOv-

Tal IJE: nOAAr'I ooonvero navw 0' aUTO TO lri TJU.I a , U AMwOTE 5E:v slvct KI ouroc OKPI6wc:: 0 peAoe: TOUe:- (oEA. 523).

IT';v npoVlJaTIKOTnTO 6 .. poAoe: .. TOUe: ilTOV OKpI6Wc:

(1) L' aU'to ,.0 Ol1IlElO AE1TrEl d:rt' '("0 1lpGn6-nnro IllO: llE;Tj. npoq>cxvwc; aa 1lPE1lEl '10: olaGaon:I: 'l'UX0A.OYlK~ 1,c.Jt'j (0fl1J.. ""[au 'EK1i6't"Tj) .

22

va KOVOUV "ljJUXOvaAuTIKI'j KOIVu)V10Aoyio», va tErwouv Tr)V noM TWY TaEEWV IJE TO ou~nMVlJaTo Koi V? OVTIKOToan;' OOUv TIiv snovcorccn IJE: TnV ljJUXOvaAUTIKIl 8Epone:io!

npaVIJOTII<O, 0' O,TI oqJopa Trie: 610AOVIKEe:_ 600EIe:, me: 4lUXOAOY1Kfie: lwFte:, oi I.J.IUXOVaAUTf.:e:, npoxwpou~ov naVT~ 1-1' evov OMT£AO aCPIlPrWtvo Tpono, Anaox~AI1\.1EVOI ~E: TO va anOKOTOOTriOOUV IJUJ KoBope 4lUX1KI'j 0X£OIl, npoono8noov an..\O Koi IJOVO vo KOAUcp8ouv, tcpe:UpiOKOYTOe: KonOIO

ntnAo 610;"0VIKflc:: ~ CPUOIO"OVIKfjc:: uCPfie:·

nOTf.: OJ..lwc:: 5E:V £Kovav KaTI T£TOIO Kai 11 4luxova;"uoll 5f.:v tmXEipIlOE nOTE: va KOVEI KOIJ1a £PEUV~ ~ou ,So EiX,E oav OKano va 6p£i TI) oXEall nou ouvEitEI TO UAIKO qJ01VO' J.lEVO \.IS TO ljJUXOAOYIKO cpalvo~e:va. 'An' aUTI'j TriV anol.J.l~ Q;"OI oi opiloVTEC: Tfie: l.J.IuXoAoyiae: nopouevouv K;"EIOTOI, nwe: €XEn: Aomov Triv onolrnon 1'\ oAuoi60 napoywvfie: TWV "OUJ.l.nAEYlJaTWV» TO onoia, ou~cpwvo !-IE TOV OPIOIJOTO? CllPOUVT, EivOI avonapaoroo£Je: CPOPTIOIJf.:V£C:: 1-1' €.YO 6,UVOT~ OUVKlv'lOlaKO Il£PIEXOj..lEVO, vc Eie:iEEI Tie: cpUOIOAOVIK£e: KO,I 610AOVIKEe: 0X£OEIe:; .. AMwOT£, olm; £ivOI xci ~ Oi:io. no~ KaVEI Tr'tV ljJuxaVOAuoll aViKOVIl va ovonrux8EI .. ana TO KCrrW» KI £TOI avanTUOOETal OnaKAe:IOTIKO KO! IJOVO ·Ono TO novw". AUTI) r1 -ana TO nOvw» avanruEIl Tfie: ljJUXavaAuorjc npOVIJOTOnOI£iTOI OqJ' tvoe:. IJEV IJtow j..IIOc: Ko8apfiC:

K:OTOOKEUi)e: 8EwPllTIKGw 0Xllj..lOTWV I-If: E: K T 00 V n p 0- T t P w v 6voAIJE:vO OUIJIle:paOIJOTO, acp' ErE:POU 6& IJE: TIi" QvanruE.n !JIOe: IO£OAIOTIKfie: KOlvwvloAoVioe:. 'H cpuOIOAovia Koi r't 61oAoVio oEv fiTOV nOTE, onwe: xol DEv 86 £1'101 nOTE, Via TI'jV l.J.IuxavoAuoll TinOTo noponovto one 6 I oK 0 0 j..I 11 T 1 K a a T 0 1 X £ i o. rUl !Joe: OlJwe: TO 510KOO!JIlTIKO ororxelo fiE:v elvci i510v TooV UAIOTWV 6Mo TWY TOOPAOTOVWV (1).

(1) '0 Zo:v 'QV't"up ~ExaoE VO: IJ.UC; 11El tin ol lj.IuXavaA.lTttc; dvcn '!t£p~<I>aV(H, 0Xl O:-M.O: Ko:t j.l6vo Ylcn:l Elval V't"E1:EPIlLVIO'ttC;,

23

24

25

·0 lov 'QVTOP oAo mho (tKTO~ ana TO OTI i) q)uDlDAovia xci ri 610'\ovio noiZouv p6'\0 OIOKOOIJ'1TIKO V"] TriV I.IJUxovoAuol1}, Tel KOTOAo60ivei noM KoM, EnElor') Ol-'WC 5£:v pnopel v' onooeicEI OT! r') I.j.IUxovo'\UOI1 elvor UAIOTIKr') oUl..IlpWYO 1..1& rev U'\IOIJO, 0I1AWV&1 em npEntl YO OI&UPUvouus TOV li'\lof,.lo TOOO, 600 xpeulZETOI VIC va OUl-lneplAC- 6EI niv lpuxovoAuOIl.

-To tnlXElplllJO TaU LTO}UaPWqJ, !lae Acel 0 lov 'OVTOp, IpOiVeTOI OTI nl1y6Zei ono Tr;V noM OTEVri aVTIAIl4J1l nou f· xel YII:' TOV UAIOIJD" (oeA. 523). Ko] onwe 0 A 0 I a I IS E 0 A lOT E c, £TOI KI curoc €nlTi8eTQI tVOVTIO OTev ioxuPIOIJO on rl OKE4J'l nap6VETOI 6n' TOY EYK£lpoAo.

.B£6010, 6 .. EVYKe'\e erne: OTI .. ri OKE:4J'l Koi ri ouvel- 0'1011 elvrn npoiovro TOU ov8pwnrvou eYKE:<po'\OU". 'An' ouTr; OIJWC Tr;V noM onM npcrcon, npenei va oUfJnepavouj.n: - KO! OUTO eTvOl IJIO noM on'\l'] a'\r'}8elo - 6TI otv IJnopei Kovek: va oKe<pn;j X wpie. E: Y KE:CP 0'\0 » (oeA. 523).

·OXI, TO va Mel xovelc OTI ri OKCIVI1 nopcveroi On'TOY EYK&cpoAo, OUTO oev elva I K086AOU TO "iOIO npaYIJO IJE TO va Mel CIT! DEV unopai xovelc v6 OKEqlTei xwpic: tYKElpO'\O. To vo Me. OTI ft OK£4J'1 noocverm OTOY ov8pwnlvo tYKe· lpoAo eivol IJIO 8tol1 U'\IOTIKrl, TO va Me. oj.Jwe. {m BEV OKE<pTeTOI xovelc xwpie. tYKEq>aAo, otv elver "1.lIO noM anAr'] oAr')8eI0», oAM elvrn eva KAooOIKO TtxvoOlJo TWV U5eaAIOTWV qllAo06<pwv, nou oty 6M:nouv TOY tYKtcpoAo napa eva E: v 0 I a IJ s a 0 OVOIJe:OO OTa nvelipo KO! OTliv OAI1.

npOKelTOI Yla EVa TtXVOO!Jo nou 0 AtvlV TO cvolpece OlO EPYO TaU "YAIOI-IO~ xol 'Epnerpioxprnxrouoc Koi nou €qlToOE !JEXPI TOV Zov 'QVTOP !JEOO TOG BERGSON. LUlJqlWVo I-"ou· TOV, 6 tVK£<po'\OC: noiZe:1 TO poAo tvOe. T'lAElpWVIKOO KEVTpOU.

BAtnoujJe: '\0In6v, em 6 Zov 'QVTelP,Ylo YO onooeiEel TOV IiAIOTIKO xapaXTi)po Tile. lpUXovo'\UOI1e., oave:iZeTOI Tic. onoiuerc TOO BERGSON! riOT! KI 0 BERGSON tnio'lC: ei· Val EVOC OOlOe. <pIMoo<poe. rou onolou TO MYIO rucreuei 6 Zix« 'QVTOp. '0 BERGSON, nuroc 0 E:t tnayytAj.lOTOe 010' OTpe:6AWT';e. Tile qll'\oompiac:, 6 aPXIOlaoTpe6'\WTIlc:. Tile oiJyXPOYI1C. yo'\'\'Ki1e <plAoooq>iae., slvm <pIAoe TWV nvsuucrrO"TWV Kai oaoKoAoc: TOU LE ROY, nou elvrn upvllTne TOO ¢lIVTeiol-'ou. 'E P Y 0 Z e aBe Y I 0. A 0 yap I 0 a I-' 0 T a a ¢l I V T e j a If 0 U (Ko] VI' 0'\'\0 oK61J0 npaYI-lOTO) Zav 'OVTopl

L' O,TI oqlopa T~ 60BlJTepf] (; v v 0 I 0 Ti'je. StOlle. oUjJcpwvo I-'t T~V onolo Ii OKE::I.jJ'1 nopaYETol an' TOY tYKE' cpoAo, cure eivol KaTI nou ot:v unopsl va E:CIWIlBe:i ono TO vrponcxo Mm:pEovIOIJO, oirrs Ko] vo OOVEIOT00l-le: TriV tf.r)YIlOI1 olm; an' oUT6v. Ai)TO eTvOI KOTI nou IJOVO Ii e:nlOlr'U.l11 urtopsi vc TO npocdroploer. .. R ExoulJe naVToouveiol1o'l, Vpacpel 0 .. EVYKEAC:, Tile 6VoYKOioe. oXETIKOTIlTOC: nou fXEI KoBe: YVWOIl nou anOXTOIJC, Tile tE6pT'lol1C: KoBe vvdionc 6na Ti c Quv8ilKec: 1Ji:00 OTic onoi sc anOXTliBI1Ke: .. (1) .

AlITa Ol1l-1aiVEI em oE ooa~tvl1 OTIVIJIl TO QUYKe:KPll-ltVQ nEpJEx611EVO nou pnopsi vo EXEI lj Evvolo oUj.Jcpwva IJE Ti)V onoln TO «nveuuc o&v unopxel 6veE6pTI')TO IJ& TO oWI-IO, «cl OTI TO nvenuc elvoi EVOC: 5e:un;peuwv nocovovrcc- (2), 1 .. 116 .. AeITOuPyio,. TaU «OWlJoTOC:" (3), tEopTaTOI K08e <popa

o:Ma YI.Q-rt d:noSElt:<XVE -rOV vrE-rEPlllVlOl!O -r&v ljJuXlK&V q,mvoj.tEVQV XQpl<; va a:vO:YKaaeoOv va d:va-tpif.ouv em; q>UOloAoy(a Kat -rTt ~LoAoy[a. ea fl1topOuoa!lE O:K6fla v· d'ITo5Ett:oul-I£ lhl it BlOT! "ItO &rra{pvouv "ltdvo cm; q>UOlOAOYLK!'J i.l'uxoAoyia olal!opq>cll9r)kE ow '[£-rota, o:q>oG otX'tl] KE -n;v tn:topaOT! oX I ilIac; KP1"t1 kr;c; -0;<; apLOTEpo:<;, 6:Ma IllaC; KPl"'ClK~<; -o;t; llEf.lO:C;, O"ltCJc; .au-n; YlVO"tav

cm;v n:p6::t:T). O:n-O -roue; om pl-rouaALm:tC;. .

(1) <I>oUOP!lTCCX)(, OEh. 49.

(2) 'YAl0l-l0C; Ked 'E!lTtElPIOK pL1:lK 101-l 0 <; .. (3) 'YAL0!l0C; Ked 'EI-lTtElplOkpmKlol-l6<; ..

6na Tr')V KoTOOToO'l OT~v anoia 6pioKEToi ri f;nIOTr'UJrh lfirolTEpa OE: Ii EnlOTrllJIl Tr;e: qluolo).oyioc

"Orov OTO TE.\Oe: TOU XIX oiwvo, ri K.\OOOlKI'j 8EWpio TWV EYKEqlO).IKWV KEVTPWV 6vo8e:wpr']8'lKE ana Toue CPUOIOMyoue. oi oOToi qllhOOOCPOI novIlYup,Zov TO SavoTO TOU u).IOIJOO, IJE TOV 'iolO oKpl6we Tpono nou ro EKOVOV OTOV apXIO€ ., OTPOCP'; Tr;e I'jAEKTpovlKiie BEWpioc:: Tiie UAIle:." E· ylV& TOTE: IJIO tm6e:TIKrl smorpoqm Tr;e: ompIToua,",loTIKilc: 4Juxo).oyiae noO eqlepE OTO npooxnvro ,.1l0 noM lJ£y6).q pucnxonoinon, 600loIJEvIl n6vw eric vssc tpyooi&e: Tile tYKEcpoAIKr;e: qlUOIo).oyioe:. • Ana Tr;V cmo4J'l corn, I') nspimwoll TaU BERGSON orr"! raMio &ivOI noM xaPOXTrIPIOTlKri. 'EnoJ,Jtvwe, 0 uA,olJoc OEV OUVOEETOI jJs J,JlIl £K TWV nporepuiv OIOIJOPqlWptvll oVTi).'l1J.l1l YUl TnV OAIl·

"Orucc )..tel 6 !\EVIV, "0 uAlojJoc E:nllJE:V£1 ncvm oro npom:VVloTIKO XOPOXTT1PO KoBe: EnIOTTlPOVIKr;c: rrooruonc nou OXETiZ&TOI \l£: Tri oOj.Jri Koi ric i5IOr'lT£C:: Tiie: OATlC::-. noPOIJOIO Kala u}.lo!.lae: otv OUVOEETOI j.JE: ~.1I6 E:K TWV nporeptov O'OI-lOPCPlOlJEVIl KOTOOTOOIl Tile: f:VKEqloAIKile: cpuOIoAoViae: KO; Tile: qJUOIOAoviae: YEvIKa.

'Ana Tr;V anOi.J.Ill TaU UAIOj.JOU-OUVEXiZe:1 a AEvlV-OIl' Aoari TOO j.JOpEIOj.JOO, Ttl J.JE:V apia Tile: npoof;VVIOIle. TWV VVWO&WV pee npoc Ti)v an6).uTf'} OVTIKElpevIKi) aA.ri8€IO elval ana torooucn anm.jJll OX£TIKO, olm'! Ko80UTI't o)Jwe: .., ij. nopEIl Tije. OVT1KEIj.JEVIKfje: 6M8EIOe: slvcn oVOIJq:)106r'jT'1T1"J, onwe: ovolJQ)lo6r'lTllTO En/olle: elvm elTl TriV nA'l0IOZOUIJE Mo Koi neprooorepo».

'0 OUVKr::KPlptVOC: rponoc j.JE: TOV onoio u).onol&iTOI ouni it Ae:ITOUPYIKr1 tE6pTTlOIl TOU nveuucroc 6no TO OWIJO, 6 OKPI6r'}t: rporroc !.IE TOV onoio TO npWTO EPXETOI at 6eUT&P'l polpo of: oxtail IJE: TO OElIT£PO, 0 rponcc nopoywVI1<:

TIle: OKE4J'le: ano TOV EYKtcpoAo, OUTrl r1 1010 r, oVTi;''14J1l yUJ TOV tVKE.{POJ\O, EIVOI ana iOTOP1Krl anOlJ.l1l noM 0XETIKQ npnVIJcro nou tEOPTWVTOI ana Tl'tv xoruercon OTr,V anoia 1(68E

27

c.popO 6pioK€TOI rl lJ.Iuxo;'ovia Koi Sa oNtaZouv J.JoZi Tilt:, !-IE TriV EVVO:OV em eon p o a I:: V V i lou V 0 U V £; X W c T ri v a v T , K £ I J.J e v I K Ii a A i) a e I o. MJTO 6!-1wc. nou OEV npOKEITOI va oM6t£1 &iVOI I'j !pliO" TiiC: OVTIKEI)JEV1Kiic npoYPoTIi(6TIlTOe: TOU OWPOTOe: YEVIKO KO; TOO tYKEqJO).OU eiOIKWTEPO, 5.,Aool') 0 UAIKOC: TOUC: XopoXn'!poe. Koi TO V.r.vov6e: em OUTrl Ii UAIKrl npoyponK6T'1TO elver nou nopaYEI T'; o KEIJ.I '1.

~t TE;'WTOio 6VOAU0'l, oov UAIOTI'}e. 6 lav 'Qvrop, ZqTa noM Aiva npoypoTO an' rnv 4Juxav6Auoll. AE:v Tile:

ZI1TO napa IJOVO j.JEpIKee: VTETEPj.JIVIOTlKf.:C ouoxovtec ntornc.

'0 Zov 'QvTOP aEV ''lTO ncprooorspo npOYl-'OTO ono Tr;V q.ruXovaAu0'l. VloTi K' 6 0lK6c TOU .. uAlo!Joe:,. OEV noe:l POKPUT&PO on' TOV UA10PO Tile lJ.IuxavaAuolle:, npcvuo nou 6EiZei TOV xono va npoor.X8ei iOIOiTEpO. flOTi J,JE TOV opo «VTETeplJ'VIOPOe:" 0 Zcv 'QvTOP otv Evvoe:i TriV ovoYVWPIOIl IJIOe. QVTIKellJ&VIKile: OiTIOT'lTOe Ko1 OVOYKOIOT'1TOe:, OVTIKEI' lJ£vIKiic: J,Jf.: Tl'jv EVVOIO OTI e1vOI aVEt6pT'lTe:c: on'To nv£uj.Jo. 'Av6YEI eTOI TaV u,",lopa ot «vrET€PP'VIOpO·, VloTi OUTae. 6 T£).euToioe:, OVTOe: VI' OUTaV 1.110 "njOT.,,, ('), TOU npompepel Tr1 OUVOTOTIlTO Tfje: ncpouctoonc 1-1I0e: .S&WPIlOI1C::" TOU U;'IO\lOiJ nou OEV EivOI rlnors 6Mo ano PIO 16&OAIOTIKr1 noPO)JOPlPlOOll·

a'H OAIOT1Kr1 8EciJPIl0l1 rrtc qlUOI1e. - ypacpEI - OUViOTO' Tal 0' OUTri Tilv npOXTlKr'j 8t0l1 TOO Q)lA6ooq>oU, nOll unpomo 0' Eva cpolv61Je:vo OEV OTO!JOTO napa uovo OTOV avo·

KOAUtpEI Tic: auv8i1K&C Tile: unopEije: TaU 'H u;,roTI-

Kit 9e:wPIlOll T~e. loroplcc OUViOTOTOI OTr1V 0XI AlyOTEpO npOXTlKI't etOr] TOO iOTOPIKOO ri TOO KOIVWVIOA6vou Via TI'tV anoia, KAn ... (2').

26

(1) LEA. 518.

( 2 ) • H auvli X E LO: 't~ <; 1'(0: po:-n:o IJ TIfJ <;, fur K cd sa iJ,1'(O pouacq.lE. 1'(oAha veX 1t'OiitJc y{' alm'!, €Ivo:! XGJP!<; tv6(a<pEpov.

'Anc TO npoovoepep8tvTC Ke:i~Eva, unopel va KaTaM· 6EI xcvelc OT! Via TOV Zav 'Ovrop, 0 UAIOlJOe: OE:V anOTf.:Ae:i 1-110 KoolloBewpio - 1110 8e:wpio nou tnoA.,SeuETOI ano Triv iOlo Triv npoEIl-oMo EivOI IJOVO 1j Stall nou nolpvei 6 00- ep6c OTic epEu"ec TaU.

~ETOl OIJWC, tow 6 Zav 'QVTOP OEV KOV£I rfnors oMo ano TO va napou0l6Zei Evav UA10IJo TE:TOIO 06" KI OllTOV nou Bo t;Be:AOV noM va nopouoreoouv 01 ioeoAIOTEc eplMOOepOI. AUTO; elvm unOXPCWIJE:VOI va avovvwpioouv elTl 01 ooeol elvci crnv tmOTIlIJOV1Kr'} TOUe: tpvooio U).. lOT t c Koi otv I.mOPOUv vo apvI180uv em 01 np600ec Tiic tmoni).JIlC eno.\nBeuouv OllTO TO npoYlJo «cl TOUC OIKOIWVOUV 0- TOV tpyoZovrol ocv UAIOTE:c:.

eo BeAOVE OIJWC vi: ElJnooioouv va cpoiveTOI OTi il emTuXio TWV UAIOTIKWV 8ewprioEwv a T r1 v npeE., anOTEAei TOUTOXPOVO Kol tno,M8e:uOll TlOV UAIOTIKOOV 8ewpf)oEwv a n 0 Tilv np6E'l. rl' OUTO TO Myo 6piiKOV TO 06quo)J0 oUIJq:lwva IJE TO anoia ri Be:wpia xol il npoEI'] slvm Otio npoVIJOTO OIOepOpe:TIKO xol otv IJnopoOIJ& va m:pvO~E on' TO Eva OT6 aAAo. I:TI'j ouvtXEIO, Koi OTa ovo).Jo QUTijC Tijc: BU:lp KPIO'1C:, ioxupiZOVTOI aTI 6 uAIO).Jae: otv elvcn napa IJIO .. npoXTIKi) 8tol'I" xol TO va IJEToTptnEI Kove:ie: TOV U"I0I-IO ornv npoErJ at Bewpia elvrn 06v «va KaVEI ).JETocpuatKr'} ...

"Eroi OKECPTETOI 0 Max, ETOl OKECPTOVTOI Koi oTii LOp- 66vvll onou <> Z6v 'Qvrop .E1J08E TO QUOT'lI.lO. 'AMo TO -OUOTI1).JO» OIJrO 86 E:KTpE:I.J.le:1 on6 TO Op6IJO TOO 10e:OAI01.JOO EVOV ulIlo~o nou tnolll18EueToi ono Tilv iOlo Triv tnlOT';PIl 'Ene:loil 0 ulllOlJoc: unopel va slvm -.; npOXTIKrl 8tOl) TOO eruornuovc», OKpl6wc VIO TOV iBIO )..OVO 0 cP £ j A E I V fl e i v 0 I Koi ri Se:WPI'lTlKri TOU Bto". rIOT! 0 UAIOIJOC otv 80 pnopolloe VO ijTOV J.110 npaXTIKr; Stall nopa VIOT] ri npoxTlKr; TOV enoll"Se:uEI.

.. no TOV UAIOTr;-AEel 0 Atvlv- ri "tmTuxlo. Tiic: av- 8pwmv'lC npaXTIKfjc OnoBelK.VUel Ti) OUI·l(pwvlo TWV 10EWV

29

!'Il

!Joe: !Jt rnv OVTIKe:IJ.1EVIKr; <puoq TWV npaVJ.10TWV nou nec.pTOUV ornv OVTilll'll.J.lri lJoc" P}

Tl MEL OIJWC 0 Zov 'OVTOp; '0 UA10IJOC elvrn 1-1'0 .. nocXTIK ri Stall", .. ETOI, 0 OpoIJOC: V 11:':1 TI'j IJE:TOc.pUOIKr'} slvo 1 EAEUBepoc,

No noioc, eivol 0 uAlolJoc TaU ZOV 'OVTap. 'EnolJE:vwc, TO OTI oUlJepwva IJ' EVOV n';TOIO UAIOTr; ri 4JUxov6J\uoll SEWpsrrm KI OUyri UlIIOTIK11, e:ivOI eva VeyOVOC: nou Btv npen£1 va lJoe: nopofisvsuer. nap' OA' aUTO, ETOI VEVVltTOI Eva KOI' VOUPVIO tpWT"I.IO: "Av ri lVuxaVaAUOI'] oEv e:iXE TinOTO TO KOIVO jJt , . .110 OAn8lvr; UAIOTIKri 8ewpia, Ti flTOV OUTO nou oBriV110e: OTriV 6E tonoi 1101) TlOV <SlpoUBolJopc 10TWV;

nptnel va nooue aVOI)(TO, liT I npdrrn-npdrrc OUT() 6epe:!Ae:TOI 0' aUTO K080UTO TO ye:VOVOC: liT' ri IV U X e v a A. Uall e I v c r r ri c 1J60oc:.

.. To OUOTUXruso TOOV pwowv onaowv TOO M6x-vpacpEI a I\tVIV- nou cpoVTol:6VTouaov on elvci OUVOTI'j IJla "'OUIJepIAiwo'l" TOU MaX IJt TO MopE, elVOI OTI BeiEove ElJnrOTOOUVI1 OTOUe: OVTIOPOOTIKOUC K08"VIlTtC Tiic CPIAoooepioc. "Ensrro an' OUTO, TOUC nr;pE 0 KOTr'}epOpOC novw OTO riOI'l xeKlIlIJEVO tnineoo. 01 oloq)Qpec: npoOn6SEIE:e: TOUe: va ovcnTuEouv Koi va oUl.lnAIlPwOoUV TOV MapE, 6oaiZOVTQV ncVOl at noM onMcolooIKOoiEe:. lu066ZoVE "00601lvr, rucreunve OTOV '0060AVT, olooioove: TOV ~00601lVT Koi vouiZovc em i1Tov ).IopEloTl')c. b.,066Zov£ TOV Max. olOoloove TOV Max Kai TOV vOJ.lIZove: 1J0pCIOTr;. b.1060Zove: nOUQVKOpt, olooioove: TOV nOUOVKOpE: KO] TOV vO).lIZove: j.lOpElOTr'j- (2) .

"ETOI Koi rtopc, olo66Zouv£ <Slp6UVT, olooioouv£ TOV

'I

28

(1) 'Yhl0tJ0C; Kat 'EtJ'TtElPIOKptTlKIC111.0C; CJEA.. 112. (2) 'YAl0l10C; Ka1 'EIl1tElPIOKpl'tlKlC1tJ0C; OEA.. 229.

<llpoGvr, rnorsuouve OTOV <l>pOUVT xol vOl-lilouv£ l-IopEIOTr, TOV Illp6UVT.

~ Apoye:, 1-1' aunJ nou MEl 0 At.vlv OTO nopanovw K£i· psvo t.woet TOUe: OOTOUC: qlIAOOOCPOUe:; Nai, xwpie: oIJcpl6oAla. KI ouro npoYlloTIKO q>aiveTol 6no TO KEillEVO nou enoKOAou8e:i. n apOKOTW 0 I\EVI v n poa8tTf:1 :

Elval OlJwe: ~ 8e:wpia TOG ([lp6iivT !JIO CPIAoooqlia; Be- 6alwc:, OVTi9e:TD IJE T~V np68Eo., nou unopxe:1 va 8tAOuv va TI'lv KOVOUV tnioTrilJrJ, ri 8e:wpio Tiie: tpuXQv6Auol1e: 6non:Ae:i Eva ql I A 0 0 0 <p 1 K 0 OUOTIllJo, 600l0l-'tvo 0' Eva Konolo op181-'o VEyov6TWV, TWV 6noiwv Tr, O&IPO 80 npE:nEI aMwon: va tnoAIl8euoouIJe:, TO cnolc QjJwe: YEyov6To elval onuepc, onwe: Kai va EXEI TO npOYIJa, OUV8ArlJ!JE:Va KOTW ono TO 6opoc. evoc KUKEwva tPVOOIWV. Koi 1l0VO OIlWC: .." unopC:., Tilc <1> p 0 (j 0 1 K ii c K 0 I V W V loA 0 Y i a c aPKEi Via vo KOVEI TOV <l>pOUVT cplAOooq>o I-IE T~V KupLoAeAEKTIK~€VVOIO TOO opOU, VlaT;i, KOTO rrcoo m80VOTflTO " -<l>POUI5IKri KOIVWVIOAoVia.. 15101J0pcpw81lKe: 0' oAoue: Tile:

TOUe: TOIJ&ie., ana ,.110 olOl5'Kooio I-'ICe. n;AEjwc. aCPI1PI1J.1tvfJe. I-'e:Tacpopoe: n6vw OTO KOIVWVIKe) npooxnvro, TWV Be:wplwv nou oX ETi ZOVTO I I-It T~V OTOIlIK'; l.jJuxoAoyia. MJTO WOTOOO o CppOilOO!JOptIOTr;c. poe TO mon;ue:, IlOVO OTO Myro.

'Enopevurc, i5lo66Zouv <l>p 6 ilvr , PaVIa, <l>e:ptvTOI, KoA· vel, IllAoupVWCP, I\Ocp6pYK, Mopi Mnovon6pn;, xcl TOUC. ruOTEUOUV. BpioKOUV oTI'} «AillnlVTO» T~ 660., Tile: tEr'jYlloqc:

TWV I.jJUXIKWV KoiKOIVWVI'KWV cpaIVOI-l8VWV,TO Be:wpoOv BE!Jti,IO Tije q.ruxoAoyioc xol TijC KOlvwvloAoyiae:. Kol TOUC

nlOTEUOUV Koi TO ruoreuouv KI 01\0 aUTO OTO AOYIO. 'AvvoOUV ol1we n lJoMov TOUe: OlocpeUYEI TO yC;yov6c. Em Ii A i 1-1- nlVTO elva I TO c s Lo u c x t x c E"OTIXTO BtUJPIlIJf:VO Ilf:OW u i o c e v e p v e TioTLKIlC cP I " a 0 0 cp i a c. '0 ¢lP01iVT BtAIlOE va tE.,yr;m:1 TO CPOlVOPEVO nou ano.K6Auq.rE: TO p6t.o TWV oeEouo!uKWV Z.,Trll.J(]· TUJV, TO oUIJ60AloJ.lO TWV 6VEipUJV Kat TO VEUPWTIKO OUIJnnOI.lOTO (l ) .

AUTO. TO np06MIlOTO BtAlloE; 6 ¢lpaUVT va f:tTwriOt:I.

Atv ETXe: oIJUJe. OT~ cl08eor; TaU KOI·1I0 olvoupn xcl IlE OU· VOX'; 1-'£9000. 'H KOUAToupa TaU Illpai.iVT 'lTav lJUl "YEVIKI'l KouATOUPO", ilia OOTIKrl «K)..OOOIK'; KOU"TOUPO" CAOT1Kn I\OTIVO··E.I-..A.,VIKrl cpIAoAovio). To 'iblo iOXOEI Kai Via 11'\v loTPIKr, TOU KouAToupa nou elver KAOOOIKr;, ErOI onwc. Til" OUVovrOIJE OTC 1-1800 YIOTpO. nOTe Kai KolJ·la crTlWI') atv Eeneocos TO nAaiOlo Tile: OcrTIKi'\C cplAoAoYIKilc TaU Koi iaTpiKilc. TaU KouAToupoe, OVTI9e:TO VU:) nap6aEIVIl0 IJ' O,TI ouvt6n orouc MopE-" E"YKEAc:. .. ETo!, otv e:iX£ T';V nopo- 1J1KPri iota Via ni D'OAEXTlKr; IltBooa.

> Ana T';V oAA., IlEPla, Ii l.jJuxovoAuol) atv ouvencveroi TI;V EcpaplJOVrl KOllioe ana Tic EmOTl1lJOvIKf:C IJt8015Ee: J.lE:OOO TWV onolerv ri i5loAeXTIKrl 90 IJnopoOoe va eioaxgej KOTa KonOIO rpono «oouVeiOI)Ta», Kl aUTO oU!J6aive:1 vicrrl ri ipuxavoAuo'l ctv XPI)OI!JOnOiEi OUTE IJ081l1l0TIKO, OUTE CPUOIKri, OUTE X'lJ..lEia, OUTe: CPUOIOAOVio, Kol ovri9cTO 1-1' c,n rnoreusr o Zov 'QVTOP DEV 80 xpe:loOTei nOTE Ol.ITEC Tic: ernornuec, YloTi Dev unopei v' OVOnTUX9Ei napa I-'OVO on6 TO naVW, EVUl rl nopro npoc TrlV UAIl 90 ncpouevsi YI' ournv KAeIOTr;. "Eve 6)..,\0 epwTIl)Ja np066MEI Twpa: Ii WUXoVCAUOIl. OUT';

-Ofrrs ).110 MEl) aUTu)V TOO" Ko9.,YIlTWv, nou KOTO Tel eMo i'jTOV noM lxovol OTO va EnlTEAOOv nOMTllJEC tpvooie:e: OTO nel5la onou i'jTOV eioIKe:uj.JE:Vol, Tfje. iOTOploc, TfjC XIlj.JEioe:, Tile: cpuolKile KAn., oev unopel va 8ewPIl8ei OooOTrl aTov npOKEITOI YIO cpIAoOOqllKO z.,· Tr;IJOTO",

30

(1) TO: <palV6\lEVCX 11:0U crrrOKaAUljIE f\ 11:01) V6f.1tOE m::', crrro\<6:AUljlE. To f.l11:EpBEiJO: Tfj~ 8"E.(,Jp[ar;; xed -n;, 11:p6:E,.." OTI')v i¥UXav6:AUOT] Etvcxl 1:600 [lEy6:AO, 11:(0 alvcn do&vcn:o yO; 11:L01:E'4JEl KavEt~ 0"1:0:

A6ytCX 1:0U~ l/JUxo:vaAU1:Er;;, (.h6[lC( KI' anrv 11:p6KEr!C(l yta YEyov6TCX.

31

XTIK'; Koi 0XI IJE: UAIOTIK'; OIOA€XnKr). KoJ !J6vo ri nooouolo oTO AE:EIAOYIO TilCljJVXOV6AVOfl~ opwv onwc -ouYKPOUOIl", "naA'l" KO! TWV auvwvupwv roue, apK&i YIC va Eex6aovv oicppoooo!JopEIOTEC pee Til 010cpOpa. noounapXE:. {]vClJ,Jeao aT'; 1510AE:XTlKr'j nou OTE:K€TOI OTO noolo t.,e: KOJ Trl. I5loAe~ XTIK'; nou olEKeTol pe: TO KecpaAl npoc TO KOTW.

'Ana T'; OTIYlltl nou TOUe: IlIA.,OOV Y IIJ~OUYKPOUOE:IC" Koi «nOAr'j" , BEv pnfjKov aTOV Kono '0'0 ljJoEouv '0'0 1Jo80vv Civ TOUC IJIAOUOOV VIC:' KE:ivec:::; Tic: npOYIJOTIKe:C «OUYKPOU' oerc- KO! KeivJ1 TtlV npoYIJoTIK';«naArl" TaU· n p a V IJ O· r I KO 0 K 0 a IJ 0 u, ti 0'0' Emp6K&ITO VIC:' «OUYKPOUoE:IC" KoJ"nOArl" no':' Oe'o' unopxou'o' napa IJOVO ore lJuaM TWV ljJUxaVOAVTWV.

rioTI 01 ljJUxoMyOi 6VTlKOTOOTriOOVf;, KI aUTO TO KO·· vovc aUOTrIIJOTIKO, Tic ouvxpouos«; Koi TOUe::. ayw'o'ec TOO npOYPOTIKOO K6opov IJE: OUYKpouoelc nou BEv unapxouv napa I-IOVO OTO KE:cp6AI TOUC. 'Yn6PX&1 npowoTIKO I·m) «oily· KpOUOq» 6vOIJE:oO OT';'o' UYI'; av6muEI1 TOG oe:EouoAIKOU €VOTiXTOU Koi oro un6PXOVKOIVWVIKO K01E:OT'lIJ£VO, MM OUTt) Tily npOY).laTlKt) OUYKPOU0'l oi lj.IUXOAOYOI T';V f./eTO~ TpE:ljJaVE: OE: iOaV!IKrl aUVKpOUO'l ovoueoo OE: BUo tpUXOYOAUTlKE:e: TOoele:. Til CPUOIKr1 KOTaAqEq Koi TO nil) OAOKAt']pw· f./i:vo 6nOVSI0IJaOuTfje: Tfje: TOOqC, TO OUVOVTopeOT!'tv tpuxavaAUTIK'; KOIVWYIOAoyia, 6nou !'t n6Aq TWV ToE£wv, nou elvtn npoypaTIKo OUTit KoSauT'; I.m] «OUYKpoUOrl", f./€TOTponqKe OE: IOaYIKit OUYKPOUOI'j ljJUXOAOY1KWV .i:mSul·lIwV.

.XTiZovTae: 0 4lpOUVT niow an' TOV npaYJ,JOTIK6KOO)J0 TO 01KO TaU iO£O..\UJTlKOKOO!JO, oeXTt']K£ TriV .sniopoo'1, OX' TWV me npOOOeUTlKWV enloTt']J,JoVIKOCPJAOOOCPIKWV peupoTwv, 6Mo TWV mo a.VTlopoOTIKWV. KI i:ow 6pioKE:TOI.oKol-ia tva OJ1).l£io nou oEv KOTop8woav va KaToM60uv ol cPpoUl5olJopEIOT€:C. 01 8auJ,Jom£c TOU ¢lp6uVT oUYKpivouv TO EPYO TOU pt TO EPYO TOO «Koni:pvIKOU» Koi onoKOAOUV TO Illp6UVT .. KOotPVIKO». Kol 01 cppoOOOPOpEIOTEC enavoAop66vouv

nOS'lTIKO «Kon·epvIKoc", '.". ,

KOSOUTrl, oev e:ql£pe OTrtV smc,pav£la TI') 510AeXTIKrl TWV !.pUXOAOY·IKWV cparvoJltvwv;

npaYJ,JOTIKa, TeA£UToio JJc TI'jV £UKOlpio Tijc qJUXavaAUOllcsxouvelnwSei noMa oxeTIKo 1-1& TI'j 0 10 J+. s X T I~ K .I't. T W v T 6 OE: W v, KOj 0 Zav 'OVTOP J-Ioc:: ,.IIM KI OUTCC Via Tit .. 1510J+.eXT1Kr) Tilc 6pxile: Tfjc:: lioovi)c:: Kat 1'ijc opxfjCTr;c npOVlJaTIK6Tt']TOC", 'A.JJ"o TOOO ri .. 6PX'; Ti'i.e: rlaovfjc» 600 Kai I') «apX!'! Tiie: npoypOTIK6Tl1TOe:», £ivm OepOIpi:oelc nouSe StAove '0'6 TonoSe::Tq600v OTO iOlo nMvo pt TIc:: 600lKE:C apXe:c TWV eM.lOTI1PWV, onwc yUJ nopa15e.IVIJO ,,~ 6pX'; Tilc 60paVE:loc», aUe nou OTI'jV npaYI1CITIKOT1lTO elvm OVTlypOcpf) TOG POVTEAOU TWV lJeTocpUOIKWV apxooy, onwc:: .Yj «6pXrl TOO KO'\OO .. Koirl "oPXrl TaU KaKOO •. BM;noupe Aomov, on TO yeyovec on OUYKPOUOVTO.I J,JE:TOEu Touc6cpqplllJ€Vec:: 6PXi:e:, M ..... 6PKCi VI(~.1· va. 8ewp'IlS00v 010· A:eXT1KSe:.

Oicppou1501JopEIOTi:C pnc 151066Zouv -naJ+.I1"'Kol Atv£, .. 1510AexTIKri"'·, 'H OIO'\£XTlKt). OIJWC Mv eival 1Jla OTPOTIlVIKr, OUYKpouoewv avolJeoo at I-I&TO'PUOIK€:e: ouolec, 'AM6, 0' neac p OC Mel 6 .. EVYKeAc, eivOI "'r'JtmoTI1PIl TWV yevlKwv vOpOJv Kfvqonc, T600 TaU €:EWTE.pIKOO KOOJ,JOUOOO KO] TilC. av8pwmvqc:: OK£tpt']C" P). Kol .. ., omAeXflK ~ Tile: !Beoe: 5EV elval napa!,! aUVE:IOIlTil avrovoKAooq l'i)cKivqoIlC TOO npoV)JOTIKOiJ. KOOIJOU (2). AUTOOIlPoiv€1 em 15i::vapK£i va npo- 8CAAelKoveic, onwe: Kaye. ri qJuxova},uoll niow an'TOV npoYIJOTIKO K6opo, fvov K6opo PUSOAOYIKO, Koi va nopoumaZe. £Kei «6:PXe:cD ii, onwc ouxv6 Mel 6 ¢tpOUVT, ",IN· STAN C ES" (onwc .; «).OYOKPIOlo .. , T6 "n poouveiollTo .. KAn) 8ploKopeva ot no}.., p£ToEu TOUC. Kan Ti:TOIO· KO; mitv KO· .\UTepll nuv rrsprrrrdioscov loo15uvo1Jei 1Ji:: l5eoAIOTIKIi 510"-&-

(1) '0 J\ouoo6'lKOt; $outP!-t1tcxx., (2) '0 Aou8ol3lKOt;. ¢loutp).max.

32

3

33

"~Tr)V IjIUXOVOAUTIKr) cplAoAoyia, ypacpcl 0 Zav 'O"(Tcp; unapXEI &va<: xorvoc xwpoc, r) aAuoi5a KontpvIKoc-Aop·

6ivoc:;.-CllpoUVT Awn; ri 6Auoi60 Elva I on~ )JOYI1 TllC

r') an66eIEI1 TOU UAIOTIKOU Xopoxn;pa Tii<: l.jJuxovaAuol1c" (oEA. 521).

npOYIJ.aTIKO, TOY Korpa nou 6 CllpOijVT tm:EepyoZ6Tov Til ecwpio Tii<: AfjJnlvro, 6tXTIlKE T';V e:ni6pool'l TOU (JIIAO' OO<pIKoO PEWI-I0TO<: nou unoon;plZe TOV t v e P Y fl T 1- C IJ 0 (1). ' EnEEepyc:iOTr}Ke T'; BEwpio TOU aKp t6w<: Tr; OT'YJJr') nou 0PXIO& Va 6106i6e:TOI OYOI-I£OO at JJla <pp6EIO ootpwv Kal OTO KOIV6 r) «CPIAooocpio TOO tVEPYI'lTIOI-IOO. TOO B. "006o/WT, -0 onoloc wnoOTr')plZe lm r) Kivl1ol'l unopel va vOr}8ei QVeEapTI'lTO Tile: uAr}e" (2) Koi 6 onoioc il8eAe va OVTIKoToOTija&1 T'; CPUOIKr'l nou 600lZ0TOV ornv UAfl, I-IE: Tri IpUOIKr') nou 56 600lZ0TOY IJOVO OTr1V evvOia Tile: tvtpYE10e:-

'EnpOKeITO YUl IJI(] KOT' tEOXr1V OVTtOpOOTIKri Bewpio, 1) onolc avnnpoowne:ue: Tr')V E:KIJE:TClMe:UOr} Tile Kpiol'l<: nou nspvouce r'l IpUOIKr; ano TOV i6eaAloJJo Kai r'l 6noia 6Br}yoiJoe a EVO IlieaAIOTIKo OUOTll\Ja.

Tie: Buva\J&Ie: IJE: Tie enolec 0 IJ)pOUVT ouMolJ66v£1 n'lv EVVOia TOO .. KAiJ.JOTOe:. Tie: ovrAei ana TOV tvepYI1Tlo)JO. To y&yovoe on TO oEEouaAIKO €VOTIXTO perarpenerm n:ALKO OTOV IJ)pouvr at 1 . .110 «E;vtpY£IC" Kol OTt'! OUVE:xem r') ljJUXovaAuol1 yiveTol \JIO .. tvepyqTIKI'j .. Til.e: «)..j)JntVTO., o!.peiAeTOI OT';V tniopoo'1 TOU pe:UIJOTOe TOU tvepVrJTlollOiJ. '16Ialn::pa OTOV tV£PVf'}TIO)JO 61p£fA£TOI TO YEYOVOc, CIT! r) AilJnlvro, 61'lA06r') Ii tvtPVEIO, anon:A&i rnv TE).eUTolo .. tmOTrJJ.J0VIKr;MEIl Tile lIIUXaVOAUO'1e,

(1) tt.E)("tTJ KE (11<;6110: -niv !TrlOpaCJl"] "Cfj~ tjJ0XOAOY{O:C;; '!tou 56.OTrOl;E cm'Jv !1t0xT') "[00, 6:),),,0: 0:&1:6 Elvo:t tva OTjllE:iO '!toU 6tv 1l'TtOpOOjlE va avam:uE,ou~ !8CiJ.

(2) MVlV: 'YA10IlCH; Ko:i • E!J.llElptOKfHtl KtOIl6c;, ad.. 138 ..

34

Bt60l0, aZov 'OVTap IJQ<: Atel CIT!: .. Auro nou sa fKaVE Tri 8ewpia TaU $p6iJvT iOEaAloTIKri, 06 ~Tav va v1v£1 Ii AI)JnlVTO €vae T£AeuToioe: opoc a 6noioe atv eo i'jTQV ouvOT6 va anAonol'1Sei nepioccrspo. ' AMa ourc a Cllp6ilVT OUTS 01 \Jo8I1Ttc: TOU 6tv €KaVOV nOTE: Kcm rerorc, VIOT] atv elven mc nVtUIlO Tile l.jJuxava,",uofle: vo orepemoouv unpoOTa OTa TEixoe E:voe: 6pou nOll BEY tmoeX£Tol lJ£yaAlITePI1 onxonotnon- r>. AUTO ollwe: 6 Zav 'QVTOP TO )..Eel, vrcrl nlOT&U£1 -TOV Cllp6iJvT xcl TOlle on06oue TaU» OTa }.OVIO, I-lm:p6£u€1 olJwe TO A 6 Y I a IJE: rnv n p 6 E '1,'0 $poOvr KO! oi on060i TOU ioxupiZovrol em OE:V 8ewpouv TriV Ai\JmVTo 06v TnV TeAeUTaia .>..tEll Tiie: l.jJuxovoAuol1c. 'An'6,TI EtpoulJ£ oJ,.lwe, 6tv uncpxel OUTe e:vac 4JUxavaAUTrie: 6 6- noloc va niiye nlo IJOKPla 6n' TJi .AiJ.1nJVTO", 010 IJOKpla ana rlc e tVE:PY£I£e: Tile AJlJnlvrO", napa !JOVO OTa MYIO,

'Ava<ptpolJE: ~6" OTic: ypOiJlJE:<: nou npOl1yr')BI1KOV, On OUTa TO MYla 6ev elvcn napa £uoe6&ie n6801. ~Tr')V npoYIJOTIKOTIlTa Ii ljJUXOVOAU0'1 ocv 8EWpio 6pfoK£TOI neproprOI-lE:VI'l OTa nAoiolo 1.1I0e: xcl 116vo KOTeu5uvol1e: 6v6V£1 TO noVTO OE: IJIO .Ka8apt'! tvtpYEIO», 6.,).06'; i60VIKr;, IJ' oMa MYlo loeoAloTIKri. To va tnovoAoJ.J6c:iv£1 OUTO TO \Jovo6poIJO I-lEoa OTOV onolo neplopiZeTOI Ii ljJuxav6A.uOTj elvm T6 povo nou )Jnopei va KaVel.

METa Tri Be:wpio TOO ovslpou Kal TWV VEUPWTIKWV OUIJnTwl1lJTI.ov oKo).oOO"o£ Triv iOlo 1J&80150 DTTJV TE:XVI1, T'; 8pl1- oxo], n; cplAooocplo' IJETa T(; OTOIJO tn£XT08"Ke xcl OTrlV xorveovlc, Atv eivol 6uvaTo r'I 4Juxav6Auoll va tElpuyel an6 aUTr; Tr;V nopelo. rIo aUTO KO! r) 6vonTUEr; TIlC: 6tv o!.pOpOUOE napa Tr;V IJ 11 X 0 V I K ri xcl oMn;Ao 6cp"PIl~v" xol 8 £ w P 11 T I K r'l tnav6ArJl.jJ., OlJTile: Tile: nopslcc, IJc· XPI Tri O'TJVI-I~ nou r') tcpaPlJoyr; TIle OT~V KOIVwvloAoyia f·

(1 ) :rEA. 524.

35

xove va cpovEpw8e:i ~ 608uTOTO i5eOAIOTIKrl Koi aVTlopaOTIKri ouoio rnc,

'H lJ.IuxovoAuOIl AOlnov OE:V elver oure OIOAEXTlKrl aUTE UAIOTIKri. npOKe:ITOI yIC:J evov EVE P Y n T I 0 \.l 0 I-IE: 1-110 IOUJCOUOO anOXPWOI1 npOEpXOI-IEVI1 6no TrlV EVEpye:TiOTIKI1 nopcnolnon TOOoEEouaAIKou €vOTiXTOU. Eivol EVOC: eVEPYI1TIOPOC' Koi c5nwc KoBe: EVEPYI1T10P0C:, €TOI KI alJT()C €Tvar iOOAIOTIKOC, oE n:Ae:uToio CavoAuon OVTIUAIOTIKOe. Koi OVTIOIOAEXTIKOC.. n Av elver OUVon) va nOpOMI1AiooUlJ& TOV tllpoUvr pt KonOlov, OUTOe. OEV npene:1 vo £iVOI 0 MapE OA· M 0 '·0060AVT. 'AKOI..IO nptnel va npoo8toOUlJE em 6 npoOOVOTOAIOlJOC rnc elvcn KoBapa J.JU80AoVIKoe, TOOO we npoc TOV npooavOTOAIOIJO TOU 000 Kai we. npoc TO ne:plEXOj.JEv6 TaU. 'OMKJlIlPOe: 0 All..lnlVTIKOe: E:VepYIlTlolJ0e. Tile. qJUxav6Auallc anoTeAe:i 1·lIIl I..IU80AOVIK'; aqloipeOIl.

'AqlOlptme, eOTW Koi VUl I·JIC] OTIVlJri, Tri AtEIl Ail..lntVTO 6n' rnv 4JuxaVOAuor( OVT1KOTOOTiioTe: mv )JE: TO OUl..l60Aa «E:vepvelo." 66 OEiTE TOTe: OTi TO n:ixoc. nou XTiOTIlKe 8001- ouevo aTri Oe:EOUOAIKOTIlTO 86 cccprocrai Koi 86 6pe:8EiTe IJnpOOTO 0' EVOV 4JUXOAOYIKO IJI1XOVIOpo ocv KI OUTOlle. nou ouxv6 KOTOOKWOCOUV 01 lJ.IUxoMVOI IJE: 66011 aUTO ii EKEivo TO 1J0VTtAo. 'H lpuxaVOAUOIl XTiOTrtKE IJE 660n TO evepvsTioTIKO IJOVTtAO, 1-110 KQTOOTOOIl OIlAooi] TriV onolo 1) ernorrt- 1..11"1 £Xe:1 cnuepo Esnspcoer, xwpie. Ol..lwe: nore va TriV (moppiqJEI. 'OoT6oo, OUTn e:ivOI ri ql6Pj.JOUAO j.JE: 6aOflTnV 6nol0 XTiOTI1Ke: Ii ljJUXOVaAUOI1.

noo oq>eiAETOI EVTOIJTOIe. TIl Ve:vovoc, OTI OIJT6~ 6 EvepVIlTIOIJOe: unopeoe va IJUOTIKOnOln8ei T600 nnM o· .aUTO TO 0rtIJeio; Ma OUTO oUjJ60ivei oKpl6we: VloTi npoxsrrm YIC Evav EVEPVflTIO!-lO All.lnlVTIKO, AIJTO oUIl6aivEI aKP16we. VloTl npoxsmn Via evov EVepVl1T10llO nou .. 6aoiZe:TCIi OTrl MllnlVTO". Auro oU)J6oivel VIOT! ~ Ai)JnlVTO, napa TO yeVOVOc. CIT! cvnnpooumeuer IJIO EVepV€TiOTIKI"") napol..l6pqlUlOfl TOG csEOUOAIKOG EVOTiXTOU,eivoJ aKpJ6wc:: )JEOUl OUTDO TOO TEA€U· Taiou nou KOTOp8wV€1 va Kavel aUTIl TI']V napOl-/oPCPwon.

36

37

'H ovoywv'; 6MKAl1pqC. Tfte: lpuXIKiie. Zwfte: TOO Qv8pw· nou OTr) Oe:f:ouOAIKri EVEPyelO, r; tppflve:ia PEOW Tfje: osEouaAIKfje. tvEpYElae., TWV KOLVWVIKWV q>OIY0I..IEVWV. ipOVTaZel OTa lJoTiO TWV cppoiio0l-l0pEIOTWV ocv IJIO npaEfl OKPWe:

UAIOTIKri. Oi qlpoiioolJopEIOTEe: uoc otv ljJoxvouv yUJ eva ouvsrm uAlol-l6. Atv TOUe:. anaOXOAel Ko86AOU 0 xapoxTripo~ Tile:. IJ.IUXOVOAUTIKfje: KOlVWVIOAOvioe: ncu ETvOi xwpk OIJqll60Aio loeoAIOTIKOe: Koi oVTlOPOOTIK6c:. 'H ovoywyri nou Kavel i) lpuxav6).uoll OTil oe:EouaAIK6TqTo, anOTEAe:i VI' cuTOlle j.Jla EnapKrl tYVUf]Ort TOO UAIOTIKOiJ Tile: XOPOXTriPO nOT! apave oUjJ6oivSI OIJTO; AUTO oUjJ60;vSI errs VloTi KI mrrol OKE:q>TOVTOI !-IE: TOV iOlo Tpono, she vrnrl e:nlAtyouv oav 66011 VU:) va KOVOUV Tf} lJuoTiKonoinOrl roue, TfJV anOljJll ~Oll EKqlPOZ£1 Via TOV UA101l6 6 "qlIAIOTOioc", Onrnpll nou, oncoc Mel 6 "EVYKe:k, ",exel Tf}V npotAEuori Tile: OTT]V noAU) OUKOqlOVT.io T(i)v nanaoU)v E:VaVTIO OTClV U;'IOjJO".

"uOTOV 6 qllAIOTOioe. iliAC. Yla lIAIOjJO, svvoel 1..1' Olm) TO q>ayon6TI, TO jJE8uOL, Tf}V ri50vo6Ae:ljJlo. Tr1V r;oovri Tile: oopkoc, Tr) q>IAOpvupio, TriV aAoZovia, TnV KEpOOOKonia:

Tr;V nAe;ove:Eio, rlc xopnlvsc TOO XPI11..10TIOTIlPiou, j.J£ Aiva MVIO OAO £Keivo TO 6PWIJEpa E:AOTTWIJOTO nou XOPOXT'lpiZ'ouv TOV iOlo KO] TO onolo npoona8ei va Ta KponioEI IJUOTIKa. Ko! c5TOV 6 Q)IAIOTOToe. jJlM Via 10e:aAIOj.JO evvosl TO iOOVIKO rric ape:TI1C, TJ'jV 6vann TOU nAnOiOV Tau KAn., VEl/lKa Mec:: EKEivec Tie: OpeTte: Via TIc: orrolsc unepnqmveuerOI pnpooro orouc oMouc::, nou OjjWC OIOPKOOV TOOO 000 olopKei ~ 6novo~Teuo~ TOU Koi J'j XPEoKonia TOU, nou EPXe:TOI aVOVKOOTIKO uOTepa ana Tie. oUVIlBloI..IEvee. TOU «UAIOTIKE:e:» oioXPoTIlTee., TPOVOUOWVTOe: TOUTOXPOVO TO 6vonlll-lf;VO TOU pecppoiv: Ti 000 EIVOI 0 ov8pwnoe., urooc Zwo, I.Hoee. oVyeAoc:!" (1).

'Enopsvuic Koi OE: TEAe:UTOio aVOAUOI1, oi qlpotiOOI..lOP-

(1 )¢lOUE PIl'JtCxX ,OU. 63.

EIOTSe: yevlKo Kal aZov 'OVTOp iOloiTepo, 6Atnouv TOV CllPOUOIOI..lO UAIOTIK6, enelB'; OlJT()e: a n:AEUToioc: 6tA&1 va an05eiEel OTi 6 «iBeoAIOT.,e:-, 1-1& TriV evvolo nou olvouv o· OUT~ Til MEIl 01 I-IIKPOOOToi, 6tv elvrn OTO 6680e: napa tvoe:

UAIOT';e:, n6AI 6t6C10 ,.ul: T'; I-IIKpOOOTII<r; evvOia TOO opOU.

rl' OUTO, 1(01 (I(POO !-ICC ori'\oooe aTI a UAIO!-lOC <pOiVETO.1 cev rl 6vaVwV~ 6no TO uovunepo. OTC «KOTu.m:po .. , a Z6\1 'OVTOp I..lETocptpel IJ& EKmaOI'} Tic fvvolec coree OTO neoia rtic 4'UXQVOAUOI1C: .. T6 iOOVIKO Koi K6Be TI nou e:ivOi .. ovwTepO- em; Zwri, onoKoMnTeTOI KOToo an' TO q>we: Tile: qJUXOVO'\UO'lC, Koi tEIXVIOZ£TOI ri na:OIKrl TaU np0E:AZU0I1. (no cpooe: Mv slvcn Kol OOXrUJO, Z. n.). ·OAIl rl lepopxio TWV oEloov Tile: aOTlKfje: KOlvoovioe: I..l& TI)V ov6nTuEI'} ni<:: IJlUXav6AuOIlC: exoOl:~ TO unEPCPUOIKO TIlC V6I'}TpO. 'H I-It60ooc:

Tije: lpuxovoAuOIlC elval kaT' tEoxriv aOE6rie: xol e:EolTioc OUTDO TOO XOPOXTI1PIOTIKOO Tile: ouvexiZel TOUe: osonouc TooV UAIOTIKooV tmOTl1IJoov. "Onuic 6 rOAIAOioc xcl 6 t..op61· VOC fjTOV oK6vooAa, vrcrl 6'VOVE OIlTOUe: nou oKoAouBou· oov TO VPOIJI-IO Tilc Bi6Aou, eTOI Kol 6 Cllp60VT Kol 0 lona501 TaU epxOVTOI oril-lepo at oUVKPOUOIl I-It TOUC Euo£6Eie: 6vepwnaue:" (O&A. 520).

'0 • EVYK&Ae: &iXe: ono T6TE nei, 6TI TO va OTptcpeTCI xovelc tVOVTIO OTOUe: euoE6e:ic 6v8pwnouc: Btv ETvOl 1-10- AoToOm napa i510V TOO xuBoiou uA101-l00 .• "O'\ec 01 npooBEe: TooV CPUOIKooV &nloTIlIJOOV Btv XPl'}oIl-Ieuoav at TlnoTE 6,\,\.0 CTOUC exnpootbnouc TOO xu5010u UAIOI-IOO, napa !-lOVO oav vtEC anobelEw::, €VOVTla aTriv niOT'l 0' eva 5rUJrouPv6 ...

To va Sec va On.ooEIEele: orov OCTO, CIT! Bev e:lvol rooo -15e:OAICTr;e:- 000 MEl aTI elver, aAAa aTI OT';V npaYI-IOTIKOTIlTO elvci "UAICTrie: .. , elvm ocv va ui.o8ETEic Tri >'0VIKr; TOU AUTO oj.Jwc elver iOIOv hoc uA'OjJoiJ rne PI1XoO Kai 010 Xu- 5alou OI(OIJO KI 6no TOV iOIO TO xu50io u'\101-l6.

T a KEf IJe:VO TaU W E VYKe:AC OXe:TI KO [,.IE: TOV Tpono nou 6 4l1l\loTaioc6MnEI TOV UAI01-l6.,oe:IXvE:I KoM lIT! BEv nsp]-

~evov TnV wuxov6,\UOI'l Yla va fp60uv at lIvrieEOI'l I-IE: TOUC -euoe:6eie: 6v6pwnoue: •.

AUTO OlJwe: nou 6 Zov 'OvTap Btv ~oc ).tel t5w eivOI QTI oi "e:uOE:6eie: av8pwnOl" npOTllJoiJv va 6aMoYTor ana TOUe: IpUXOVOAUT£c: napa 6no TOUe: J,JopEIOTtc:.

riOT!, liv xcl 66'\'\oVTa1Kl' lIno TOUe: liu6, w0T6oo aUTO ViV£TOI !-IE: Buo rponouc nou Eivol noM OIOcpope:TIKOI jJEToEu TOUC. '0 IpUxavoAUTr'lc: 6cMer !-ltv tvovriov TOUe:, 6.M6 TauToxpova roue npoocpepEI noAUOpleJ,JEe: OVTaf,JE16tc VIIJ va tnovop8wO&1 TO KOKO nou TOUC fKove. 'AVTI8ETO, 6 U).'OTtie:I-IOpEIOTJie:, nlow ano TIe: Ope:TtC TOO OOToO-TI)V OnAI'lOTio, TfJV TOIVKOUVla, TI)V n,\EoveElo, TO KUV';VI TOU KEpO.ouc, Tic KOI-Jn lvec TOO XPI'll.lOT1OTflPIou - nlow on' T'; QllAov6pwnio TooV 6cpe:VTlKOJV anOKoMm&1 Tic liIEcp8aplJtvee: TOOEle: TOO OCTOO. '0 lI'UXOVO>-'UTr;e: O!-,WC, 0,\0 ouro TO (wayEr OTn Ail-lnlVTO. Koi acpoO ovousoc CT' eMo ee:wpe:i Tn }djJnlVTO oir« olrto, ov6ye:r OTi) Ail-'nlVTO xc] Tr'tV TOIYKOUVH] xol TnV n'\e:o\leEia Koi TO KUVr'tVI T.oO KtpOOUe: Koi Tie: X PI1 1-1 OTI OTIl , PIOKE:C: xounlvec, KI ETol 6 OOTOC: nclpvst XaPIl Kai QUVXWpelrol Via o,\&C OUTtc: Tic 0Ioq>80pte: roue. Kot TO uovo nou 86 IJnop.oOOE va TOV aV'lOUXriOEI xol nou npOYI-'OTIKO TOV OvllauXlloz OTic 6pxtc TI'jC l!JuXavaAuaIlC, r'irov 6 YEVET';0I0C pOAoc Tfje: Ail-'nlVTO, 6Ma 01 lpuxoMVOI TO 6nOAEhpoVE I-IEOW TWV ruo ne:plnh6Koov nopo]JoPCPWO&WV.

n60EC Kai rrooec oopcc otv olaKripuEav aTI otv npt· nei va JJnepoe:UOUl-le Tr;V Evvoia T.oO «aEEouoAIKOO II Koi T.oO «ye:Ve:TriOIOU» Koi OT1 Ai!-lnrVTO litv onpolve: "VEV£nl0I.oc fPWTOC", Koi OUTOC enialle: 6 Zav 'QVTOp TO E:nova'\op6oVEl 8PI01-l6e:UTIKO. ETvOl OI-lWC: noceovec, OTI 5>.ec OUTte: of ncpcuopqnoostc Tf]C ll'UXOVOAUOIlC e:ixov oav oxono VO KO' 9'l0uxcJOouv TOUe: OOTOUe:. 01 IpUXOVOAUT€C: aUToi, nou 01 iOIOI OloKIlPuoaouv T600 noM on OE:v nptm:1 va cpo6olJOOTe T~V 1'181Kri TWV OOTooV, 6pe811Kov 01 151.01 Eeq>ouoKooTOI KOJ 6E:loMnnTOI J,lnPOOTa c' OllT~ T~V .,e'Kr'). rU] va KOell-

38

39

auxaoouv TOV "]OeoAIOIJO" TOU Cl>IAIOTOlou &UVOUxroov Tri '\i,.JnIVTO Koi Tr)V I-l&TOTPEqJOV& at oeEouoArKr) tvtPV&IO &1Ivouxwv. .. ETOI, Tf')V eKq>uAiooVE onon:AeOIJOTIKO.

'H lpUxovo'\UOI1 enolp& vix CPOiVETOI OOV oKovooAo OTa IJOTIO TWV OOTWV. 'AMo 01 4JUxova,).UTee: npooqispcv OTOUe:

OOTOUe: I<oi IJ loaMI'] OVTO 1-10 16ri. T ouc Mve: g' EIJE:ic occ onovupvovcuue ono Tic aPET£C ooc, CAM 1Jr) c.p06COTE, TO iOlo KOVOUIJE Kol Via TO npO'\&TOPIOTO",

npaKEITOr KI eOw Via 1J10 an04J11 Tile: qJuxovaAuolle:

VIC Tr'jV anoia 01 q>poiloolJopEIOTtC bev /ltve rlnorc KO! Yla Tilv onolc Koi 0 Zov 'OVTOp OEV MEl Tinom. Flopcononouv TO YEYOVOC OTI ri qJuXOVOAUTIKr; KOIVWVIO'\oyio onore:'\e:I Eva 600lKO KOIJ~.l(lTl Tr;e: l.IluxovoAu0'1e: Y&VIKO Koi TOO CPVOU TOU Cl>p6UvT iOlOiTEpO.

¢lUOIKO, 1J.lon::rolo KOIVWVIOf..OVfo, rrou e:EIlYE:i TO KOIVWVIKo q>arVOIJEVO xcl Tic: 16e:oAayie<::. IJE: TOV E:ve:PYilTlOIJO TOO Ai IJnlVTO, otv unopsl napa va EIVOI IJIO KOlVWVIOf..oyio iB&oAIOTIKr'j, OloJ,JETPIKO OVTiBe:Tr) J,JE TOV iOTOPIKO u'\'O)JO nou otv .. 6noKOMnTE:I» 6nA6 xol uovo TO KOIVWVIKO cpalv6- !JEva piXVOVTOe: q>wc, enlOe MEl 6 'OVTOP, OTic -OKOTEIVtClO nOlolKEc TOUC nposxsucsrc, 6Mo oeixvE:1 ToUT6Xpovo I.lll: OocpriVE:la, OTI niow 6n6 Tr)V K 0 I V W V I K r) a u v e lo 11 a 11 un6pXEI'; KOIVWV[o.

bl']Aaor; AIPnlVTIKEC (1) . .. ETm, ri qJUXOVOAUOI1 yiVETOI EVa oVTioOTO E;vOVTIO oTii !JOpEIOTIKil KOlvwvlo'\oyia.

nap' 0)..' ouro, 0 Zov 'QVTap aflAwvEI: .. 'H qJuxovaAUOfl onwe Koi 6 olxovouucoc uAlopoc KOTooTpeq>ouv roue Beoue Tr;c. 6v8pwnoTr)Toc. :rlye-myo, 60fl8wvToe r; )JIO )JtBaaoc. Ti]V aMI1, cpwTIZouv TO npo6AillJoTO. !EpIZWVOUV 0- Aec. EKEiVE:C Tic uerouoreoerc nou KaTaOKeuoZoVTOI ono Tilv OOTIKri xcrvcovlo KO; Tr) AOYOKPloio, npOKEllJEVOU va cnoxpuuiouv Tr;V npaYiJOTIK6TflTO ... ETOI, 4>poOOIKoi KO] !JOptIOT£C. tpyaZoVTol, 6 KoBtvoe: OTO olK6 TOU m:aio, Via va olOMoouv Tic oUTOnOTEc. nou KAflPOvoi-lr'jool.le ono Tr;V iOTOpia Ko; va VKPEjJioouv TO KOniTOAIOTIKO KaBeOTWc., tEocpoViZOVTOe: eTm IJIO nrlVt'J OlovollTIKile: OYVOloe: Koi qJuXIKile aBAI6TIlTaC., onwe Ko1 Tic OiKOVO~ IKEC. ouoKoAfee:\, (oeA. 521) .

·0)..' mho otv evrcnoeplvovrcr KoB6Aou OTIlV aM, Bela. !ltv unapxouv "Enl I-IEpOUC. nsfilo .. epeuVflC: yla rooc l-IopEIOTEC, VloTI UnaPXEI IJlcl qJuxavoAUTII<tl KOIVWVloAovia Kal YloTI EivOI unoXpewJ,JEvOI vo exouv 1-110 U)..IOTIKtl cvrt,\flqJl"J Tile: 4JuXoAovioe.

Oi q>pooolKoi KIVOUVTOI oTO '1010 m:oio J.Jt TOUC !JapEIorec, 6M6 tneEepyoZoVTCI ioeoAIOTIKte: Bewpiec.. nla ouyKEKPllJtVo, ri unoOTtlPIEIl Tile q>POi.H5IKilc KOIVWVIOf..oyioe: leoOUVOIJEi )Je aPVl10q Tile !JOpEIOTIKr;e: KOIVwvloAoyiac, KO] TO va nOpOAf..I1AiZEI xcvelc Tic OUO alJTtc KOIVWVIOf..oyiee:, aUTO OUVIOTC IJrQ LmOKpITIKJ'] IJOPCPJ'] oUTilc Tile: OPVI1011e:· Eivar 6MTE)..0 6vaAI1Bec: TO OTI 01 q>poOolKoi npoonoBoOv vc oloAlloouv Tic: OUTonOTec. 'AVTi8eTO, OTriV npOYI-I0TIK6· TflTO npoonoBoOv va Tic. 0IlIJIOUPVr;oouv. ME 0,\0 Tile: TO IJE-

TaUTOXPOVO, ri qJUXOVOAUTIKr'j KOIVWVIOAoyio Eiv01 0- KpWC: OVTIOPOOT1Ktl: 01 oxonol TOU npo)..ETOpIOTOU OITIO'\OYOUVTOI eTOI )JE TOV E:VepYIlTIOlJa TOU A[, . .lnIVTO, Koi TO "010 oUIJ60iVEI J.JE: TOUe: oxonouc Koi Tie: £nIOIWEelc. Tr;c:: aOTlKfjC ToEf)c .

.:rov OVTOIJ016r; ylC Tr;V tpj.lflveio Tile BplloKEiac !JE 6a.all Til Alj..IntVTO, Ii qJuxavOAuOfl npoo<ptpEI OTr'jV aOTlKt1 TO' Ell Til All1ntVTIKr'j tplJllveio TOO OOOloAIOlJou. 'Ana oW KO} nepc ri KOIVWVIKn tnavOOTOOf'] btv Bo OTl1piZe:TOI at OVTIK&lp.EVIKEC. 600EIc:., 6M6 povo at 66oEIC. UnOKEII1EVIK&c,

(1) Elvm 6:E,IOOTlflE{c.:r'CO on 6 Zcrv '!lV-HXP dv Kat KO:vEI '1'(0- AE!lIKT] O1'OV L10YI6:pt.lCP, Mv 6:n:a:vrT10E ll01'600 aro lmXE[Pllfla nou (l&r6~ 'faD lleEoE Kat OUW!lt.lvo. !-IE 'fO onolo ~ qJUXO:v6:A.UOl1 UnOKPLrrrrEI n'jv 1!6:Al'J 'f&V t'M,EU'lV.

40

41

00 Ii cppoUOIKrlKOIVWVloAoyia npoonaBe::i va 5q)JIOUpvIiO&1 1'';V OlITOnCJT'l. 6Tl TO ~6vo npoVl-lo nou unapXE:1 OTriV KOIvwvia e::ivol 01 oVTIEooTIlTE:e; TOU oe::EouaAIKou tVOTiXTOU Koi 11 naN, TooV ToEe::wv; I\ilJnIVTO!

at" ~nopoUIJe:: va en8XTo8oulJe: ne:ploo6n.:po E~oo. 'H unopEIl OIJWCKoi pOVO Tile: IPPoUolKilc KOIVWVIOAOyioc: oel· XVe:1 6TI TO ZfjTl1lJQ nou )Jnoive::1 otv eivol IPpoi.iOIOI-iOC Koi )JopEI.ol-loc. 6Mb IPPOUOIOP0C: Ii l.lopElol-loc:.

AUTO noO nptnel va onooe:IEou.lJe5&v elvar 6 UAJ.OTIKOc: xapoxn;poc Tile: IpUxaVoAuoqe:, oAM 6 6VTIUAIOTIK6c: TIle: xopoXTripac:.

\lI011KO, OKOIJQ Kol OVTIOl1lJlTIKa tmXE:lprIlJOTO, 6.AEnouv oF'j- 1J·e:pa TnV IpUXaVOAuof'j ).IE: noM KOAQ I.IOTI (1) .

'0 Ko81lYllTrlC KAtilVT. napa TO 01'1 £iXE 0IlAwoel 01'10 qJPOUOIOIJOC. Btv TofplIl~e: nopc povo OTn ye:PPOVIKI'\ 10loouy· «pooto, napootXT'lKe:: TO )..oSoc: TaU Ko.iEavo6pioKOupe: oli!Je:po Tn Ekwpia Tii.c ljJuxavoAuor)C: oK6!-1o KO) KOTW lm6 mv ntwo TOO ZepolJKoi T e:6w. 'H OOTIKIi l'oEil OUVE:Ii5I1Tonoil1oe: noM KOAO 1'[ unnpeoiecBc unocouce I'] IpUXOVOAUOr') VO Tile: npOOqJEpel.

'AVTIKCIPE:VIKO, 0 4JpoUOO!-lopE10lJoc elva I OKPl6wc TO oPVOVO Elq.JE:TOME:uol1c Tilc lpuxav6Auol1C EVOvrlQ, OTO J.lopEl0l.lo. np6KE:ITO.1 VII!!. !-Ila 00.0 Til:; rno XOpaXTl1PIOTIKE:C Se:wP'lTlKEc:. cruYXUOE:lc,Kol oi:v dVQI napa plCJ XOVOpOE:lol'je; OVT&nQVaOTOTIK~ i:ni6e:ol1 i:vOvriO OTO )JapElopo. 'AKPl6wc VI' aUTO TO Mvo, 6 IPPOuoopopElol.lac 6vonTuxBqKE !-IE: TO' Ofl EnljJovfi 6n6 Trw ovrE:nOVaOTOTlKI'] 01-1600 Tiie: K 01- vWVIKi]c KpITIKrp::.

-000 yU] TO cppouoopopElol-iO TaU Zav '.Qvrop, O.VTI· KelJ.l&VIKCt nolZel KI aUTac TOV 'iZiio p6Ao. 'AvrmpoownEu.EI Tfi6u:ioouol1 OTic VPojJjJec !-laC TfjC QVn:novoOToTIKilc noPO!-lOPIPWO'I1C TOO lJopEloJ.loO. ¢lU(JIKC, eivol olKo.iwpo TOO Ko6ev6c. vOK6vCI M9r')Kol OAOI KCVOU!-IE M9r') SE:WPI1TIKa "01 )"66,, npaXTIKo. '0 Zov 'Qvrap unr;pEc tva xopaX"1PrOTIKO 9u!-Io, VICT1 YE:!-I(:Uo<:. «ou.!.lnMvpaTo- IOe:OAIOTIKO, otv onoxwploTr')KE: 000 eo e:npe:ne: ono TO .!.laOTO TfjC OOTIKfje: q:lI Aoorxplo c, TOl-ieMov Sa pac: oe:IEel 1'1 6no TO OUO ea oloM1:CI: To !JapElopo npoc 1'0'0' onoloe::Jxe rr'tv np6Se:ol'} va eASel, fj Tr'tV 6vTlpapEI0TIKil croupoecolo ono Tl'\v 6noio acpt611KE: va nopaoup8ei..

~' 6,1'1 o!popotpac, vopiZoul-l.e: on 6 ZOv 'QvroPiJcc:

MeTa an' dAo 000 .e::inope:, yiVETo.1 cpavEpo OTi 6 ,poGo 0101-l0e: oi:v eival ).110 8e:wplo UAlaTIKr) 6Mo J.luJgewpio 115&0' AIOTIKq. at'o' £ivol napa !-Ie TI'J 6ol']Bei0 ,KOSe: AOyfjC nopeI-IOPIPWoe:wv TOO U)\lOPOO, nou pnopst Kove::ic. va Tilv napou- 010081 OOVUAIOTIKr) Oe:wpia. 'AKPI6wc YI' OUTe) TO Mvo 0 CPPOUOo)JopEIO!-locotvanOT&Aei napa 1.110 npoonoBelo no]J6pqJwor')e; TOO ).IopEI.opoG. 'H lpuxavaAuol1oev elvcn 1-110 OVTIKOnlTo},IOTIKrl xoi OVTIOOTlKi) 8ewpio. "0,1'1 «aVTIOOTI- 1<0" 80 unopouoe va nepIExe:l, KI mhooe OXEOIl IJt TO osEouoAIKO napayovro, ecoTpio8qK& 6Mn:AO IJE Til Se:ooplo TijC }'fpmvro.

'AvriEle:TO, fTol onwcovonTuXSIlKe:: xcl ]J& TIc: KOIVoo· VIO},OYIK&C: Tile ECPOp]JOytc, Ii 4JUxovoAuoq Ton08&n'!8r')K& 0' EKe::ivl} TnV Ka1'llyoplo TooV 8e:wpui)v nou unoponv va tcunnperonv TnV OOTIKrl To.Eq Kol nou npOypmlKa ri 60TIKn ToEI') oavei2:eTOI noMa an' OUTrl Ylo va no},e:pr1o£1 TO ).lapElop6.atv XWPOe:1 KOPla oIJCPl60Aio 01'1 fj 41Uxov6AuOll nAol!' nee TO iOe:OAOVIKO OnAOaTOOIO Tile; oVTe:novoOTooIlC, ~ ETOI tEI'}VEiTOI YIOT! OTO ouvo}..6 TIlC, 1) OOTIKIi l'oEil OUjJ<JIIA.rili- 81lKe: p.t TrlV I.pUXOVC},UOIl· ~ ETOI Fl:ErlYE:iTol VlaT! OTI'\ raMla n.x., onou 01 Fl:Knp60wnol Tf[C Eniol1PIlG. en IOT1lP'lC , OV .KO.l 11')'0' noM~.lIoav Wc:enl TO nAeiOTov xprtOl!-IOnOIWVTo.C awOl'

42

(1) rla tl']v Orc69E"'l !PPEVS, f) q;uxo:v@..uOf] fiEV i'j'l:OV reapa "to rrpOOxT][Ja. 'H cimlKT] "t6J.T] atAT]OE va X'ttnn'JOEl 'tOV O:yG:lVlO"tl'J.

43

------------------------------------------------------------------------

------------------ ---- -- ----

npooc.ptpEI 1-.110 ~o~Jnpii tno~f]8Euofl TOU YEYOVOTOe. OTI "DEV lJnOpoOIJE va OVOlpeOOUIJE KO".lIa ana Tie. 8EIJEAIOKee. fvVOIEe., KovtvC 600lKO KO)JI.lOTI Tfje. I-lOpE:IOTIKfje. q>IAooO<pioe;, nou ptEI oov (:noaAI, oure EVO KOWClTI xwpie. vi: ep8ou)JE crt oVTi8ecrq IJt Tr;V avrlKEll.lEVIKn oAri9EIC, xwpie. va 60uAIOE:OUI.lE OTO aOTIKO aVTIOPOOTIKO 4JtJ,lc» (1).

npOKEITOI KI tow enla"c. Via jJlO f;nanAE;ov an60elt:." em OE:V npOKEJTOI va «oujJnAr1Pw8ei" 0 OIOAEXTIKoe; UAIOjJOe. IJE IJla onoloorinon; ana Tie. lJooec. nou Afjyouv at -rouoc» Tfje. 60TIKI'le. qllAooocpioe;, OKOIJO KI ov OUTI'] ri cplAooocpio noipver Tr) )Jopcpr; IJIOe; ernornunc, n ptne:1 vi: KOTOA06oi· "'OUIJe: TO ye:YOVOTO KOTW ana TO <pwe; OUTDO TOO UAtOIJOO MtVOVTOe. O· olm; Tr) Stoq K6voUIJE lJra SETIKIi 00UAE16. LTr'jV ovri8Eofl nsptrrnocn, TO !JOVO nou nETuxoiVOUI.lE elvm va 60..,801-1£ T';V OOTIK'; ToE.., va npcvporcnorel TOUe. clVTE' nOVOOTOTIKOUe. Tile; OT6xoue. (2),

I

To r:eilos

-,;iis yvxavdilvdns(IJ

'0 80VOTOe. TOU LiYKI.l0UVT ¢lpOUVT Eovo<ptpvel oTn jJvi))J1l !JOe. Tr;V qJUXOVOAUOll, r; anoia OT';V npoV!JoT1KOTIlTO aVtiKEI nOfl OTO nopEA8ov.

To tvolocpepov VIC:' Tie; i:m641E1e. Koi Tie. 1J&8650ue. nou QUVoeOVTOI IJt TO QVOIJO TOO $p6UVT, otv oTOIJOTqOE vel t),oTniJvETol, i6lcin::po O' Q,TI elCPOPO TO 6tKC TEAEUTO'iO XPOVIO. To EVOlac.ptpov ouro EXEI noq tEac.povlOTei moue npaYjJoTiKel npoxwprnn':vouc:. crnornucvrscuc KUKt.OUC.

'H lorcplc Tiic:. 41UXOVOAUOIlc:. nEpIAOIJ66vEI oTrl"l npoVIJOTIKOTIlTO rpelc m:pI6ooue: Ml(l ne:p1050 Ene:E£pyooloe TWV 9e:wpl(:i)v Tile, IJIO neplofio IJE:YCAWV 9EWPI1TIKWV )..oyo IJOXIWV Koi auEaVOIJEVOU YOtiTPOU, TEAoe IJIO nspiobo elocYWYrlC Tile; OT';V tniorUlrl tntOTrilJ1l Koi oxo)..aaTlKi'je nopaKIJi'ie;·

(1) !\EVW: 'YAlo~oC; KCXt ·E~rn;.IPIOKPl't'lKLO~6C;.

(2) .M.v eEA~OCX~E 0' CXUTO TO ap9po va E~CXVTr...~OOUlJ.E. 't'0 l:~TIJ~CX tijc; IjJUXavt'xAuOT]C;. AUTO Ef,uncxKouE't'CXl ano ~6vo TOU, 'AK6~cx KCXt d /S,n 6:CjlOp<X TO lfncxL-rEpO 6:v"rLKElf.lEVO TIje; I-lEA£TIJe; flcxC;, 90: ElXCXI-lE noMa va nouf.lE. 'Ym.v9uI-l[l;;oUllE XCXP<lXTIJPlCl'rLKa. oAO TO np61SAT]IlCX '1'(00 lmaPXEl, TOU 'l'(pOOOIOpLO[..LOU TOU C1Et;OUo:AIKOU 'ltCXp«yOVTCX ano TOV KOIV(.()VlK6. :rTi]v ljJuxavar...UOTl, aU1:o 'Ito(; y[VETal CIt 't'EA.cuTcxlo: a.vaAuOTl EtVCXl 6 npoo5IoplO[..LOC; TOU KOIV(,)VIKOU ano "!'o 0EE,ouaAlK6.

(·1) 'H :r d:ljJT] , No 3, '0 KTG>L'!pTI':;-NoE[..LL'!pT]e;-l1EKEf.l(!'PT]<:; 1939~

44

45

46

47

r Mn T~ 5n~pKelo ri'\~I5£Koerioc nOI) o KO.\oU9" cs Tic e:pvoolec TOO (J)p6iivT, Oorepo ono r~. pl)EIl TaU ~ rOv Mop6iep, '1']. Ij.JUXOVar.UOll fiTOV noM ,).iVo yvwOTr; .1(01 no.\ep';· 81lKE an6 roue E:KnpOOwnoue: Tile: oKol5I1PoTKf)c:: Ij.JUXIOTPI· Kiie:. 01 ou2';qnioElc nOvw OTrlV 4luxov6Auoq yiYOVTol 61.0 Kol me 2';wqpee: OTO peTpo Kaj, OTO 608po nou 6 "q:lpoooI' OlJoc::" 5105i6£TOI OX. 116'10 6vapeoo orouc YIOrpOUc:,. tiMe KI 0'1011(;0'0 moue: oUYYP0q:leie: xol TO-KoMlepYIlpel,lO 1(01' YO". KOTO TriOIO.pl<&IO Too1I eTOOV nout'lKoAou8lloov TOV noAEI10, TO y61lTpo rfic41UXOVOAUO'I1C Eq:lTOae aTO cn6Y€16 TOU. "Ensrro 01 na8loO'pe:vec OUZI1TI)OelC aTo·l1oTOUY· r; «Ov· TiO'TO.OI1" TooV KAOOOlKooV I.jJUXIOTPWV nEqlTEI' I') wuxovQ)..U0r"l e:VOWpOTwv.eTOI, pit: TI). oelpo Tqe:, ornv .e:nioqpll .EntOTi)lJr"I., cy Koi erouc «OU8e:VTlKoue:"e:Knpoownouc: TIlC no.ipve:1 Ttl POPq:lrl tyOC aAI181voO oxo;'aorIKlopOO: .\lpmvTO, oupn;'s· ypo, une:peyw K)..n. yivOVTOI runonompsvor OPOI, Kat oj I.I.IU· XOVO;'UTIKEe:tpyoolee OTPIq:lOyupiZouv yupw an' ouroec TOUC opoue:,avoj.JoawVToe: OUve:Xooc TO iOIO npaYIJOTo.

napa TO yevovoe: (1m orl) oe:KoeTia nou npOr"lvI'l81")Ke TOO nOAE:110U 1914-1918, I) I.jJUXOVC;'UOIl ilTOY ri15r"1 aPKE:Ta yvworr; OTIe: xwpe:c Tfje KevTplKfjc Eupwnllc Koi QPK£Ta ololie:aol1E:Vr"lOTOUe: EmorllPOVIKOUC KUK~OUe: TWV 'Ayy"AoO'a<wvlKwV Xwpoov, aTl') r aMia aVTigeTO il.TOY OXeOOv a· YVWOTr).'H enlXEIPIl8eioo ano TOV ·V6 Nn;MZ maroa., Tfic:

CPPoOOIKfjC: 9E:wpfoc TOU 6veipou fiTav pia npoonoasro ap· KeTaOnOPOVWjJ.e:VIl.

'H cloooon rficlVuxov6Auo.l)c orrl raMlo aPXtO& TI')V enOjJEVI1 TO.O noMl-lou. KI tow enlollc, TOV npwTo KOIp6,. t·· VlVav ano IJEPOUC: TWV e:Knpoownwv Tiic:.e:nlolllJ'1C emon;· JJIlC: x;'euo.OTlI<Ee: no;'ej..HK£e p£ t::mxe!p~pOTO nou Btv eTXav naVlo tnlor1l1JOV1Kr; 66011. AEvi'\rov pr1nwe: 0 S}\.I6e:pac K6po;'oc: Mn;'oVTt}., KOellYIlTne:tKeivo TOV KOIPO oro no· ysnlo.r;plo TaU ITpoa6oupvou, nou Evporpe o' EVa ouy· YPOPIJOTCTI nou 5·I'lPooieuoe PE o.Kono n;v anoPPllj.I11 Tfic; I.pUxovo"A.UOI1e:, CIT! 01 8£wpe:iee: Kol 01 npoXTlld~e: Tfic qluxa·

vaAuOllC pnopsi va TOIPICZOUVe: noM PE: Tli. yeppovll{tl 1510' oUYKpooi.o,. 15tv TOIPIOOOUV opwc PE: Tn AO,TlVIKI).

nap' oN OUTO,I') 15u!Jl5ooll rfi.c l.jJuXav6}.uolle: ouve:xi· OTnKE: Ko.l orri. roAAlatniollC, Koi or1P&paauvunapxel 0'0..(1· Tt') n; xwpa paZl !-IE Tic J..Ie9615ouc Koi TIe::KAoOOIKEC 9tw· piec nou OUPCPWVO pe TOUe: 6naBouc Tl"jC un OTfSe:TO I OTI96 tEoq:lcvIZe.. OJ 6MaYEC nou tni)A90vorc. nenpWlJtvo rfic l.jJuxavo;'uanc &ixov nopoTllPI16ei 6noTov 1010 T6v (J)p6UVT.

To 1932, 6 Cllp6uVT EVPOq:lE: on ti.4JUXava,),uar"l .aVTIIJe:· TumlZerol TWPO mc 0'0'1 1-.lIa e:nIO'n'jIJIl'" 6TI IlKaTOXTllae: Tit 8tall TIlC OT6 nOVEnlOTrlPIO." Ko.l on "KI Elv aKOI..IO 01 OI€Vt::· Eerc yupw an' OUTI')V otv eixav TeAeUllOE:''', WOT600 .. ouvsXiZOVTOI ps IJU<p6Te:PI1EVroOfl'''' (Nt.ec: 5loAtEelc. navw orr,v WUXOVO.\UOIl, OE;'.. 189).

Tlnorn worooo 15EvoeixvE:1 fill TO olKoiwpo rile:: StOl)<: 069r"1Ke olliv 4luxova"Auoll tEolTioe TooV npOYIJOTIKWV SeTI' KWV ouvelocpopwv TJl.c orov TOlJto Tfie:: t:pU'X1 OTpl Ki;e:.

Xwpi~ va et'\oupe va 6mpeivoupe: 0' olm'! uoc Tli. l1e· MTIl at .\Enrope:pe.laK~ aU"Z'~TIlOIl, tEe:ro2:oVToe: T';V wuXO· v6;'.u0IlOaV 8epOneUTlK'; 1Je:60150, ilJnOpOUIJE worooo VCOIl' lJeIWOOUJ.lE on ano rore Kol l1ero Elva 1 6E6010elT' .; jJt90- ooe: TOO Cllp6i.ivT Oe:V6IKOiwoe: TIe:: p€vOAec £Anil5ee rrou y€v· v~allKav en' OUT~.

noMoi VIOTpoi IJVl1fJoveUOuv TI')V tcpoppoyl') rfie: l.jJu, XovaAuaqc: OTic. I<AIVI Ktc:.. :r Tn PEVOAIl opwe: n;'EI04Jr"l1ll io nil" ne:pInTWO'eWV, Eqlopp6Zouv aT';v npaypOTlKOrllTO pia tKA&XTIKr'J pt80oa, K.ol otv OT69111(E 6uvarO v' an05e1xgei IJ' Evav rpono npoypOTlKO tmOTrlpovlKO, OTI TO npaXTIKa onoTeAtolJaTa nee neTuXoivoVTOI an6 K.o90po:cppoiioIK&C: pe6650uc:;, anOTe:"AOOy 1110 anOTE)..e.OJ.lOTlKt] npool5o TWY I..It· OWV KOTono).t1J110IlC nou eXOUIJE: &v6vno OTk IpUXIKtC 6ppWOTIe.c:. T a anOTei.tOPOTO nou' nETuxoivavrol Stv tivOlI KoAuTCPOan' aUTO nou neTuxoivOVTOI IJ& OMec pe::9615ouc:,

Onwc:. ~. 1.jJUXOAOYIKric.pOPPOKOAoyio, Koi un0660Ket nQVTOT£ 1'1 o]J<p160Aio OxeTIKO !-Ie: Tri <l>UOI1 Tnc: OtOOtKooioc: !-lEaO TiiC: onoloc .e:ner£uxBIlK& npoY]JoTIKO Tel .e:molwK0J.lEIiO emoTt· A&OpO. ElvOI tE 6Mou XOPOXTIlPloTIKO 6TI ora r&AWTOia TaU Eipyo 6 $p6ijyy OriAWoe: J.JIAWVTOc:. yUJ Trill anon:AEaJ.J0' TlKOTIlTO Tnc:. lpUXOVOAUonc:, OTI oev aUYKptvOTav j.Je: Tic:;. 6Me:c:. J.Je8050uc:. napa oov PRIMA INTER PARES (npwll) ovope:oo oe: toec).

To anoTEAe.opo 81VOI OTi TO ueoo opaonc: OTI1V IjJUXto· TPIKri nop0I-IEVOUV, Ene: ITO an' Tliv ElJ <povlon Tne: lpUX ova· Auaqc:., TO :iolO ave:napKii 600 Koi npdrro, To np06AI1lJa nou Ti8e:Tal 0' aura TOV roueo Eem::pva, Onwc:. noM e:OKOJ\O' pnopel va KOToM6e:1 xovelc, TO nAoiolo TOOO Tiic:.ljJuxo"\OytKflc: <pClPI-IOKOAOyioc: TWV OUO ounov Be:WPOUI-IEVWV EEXWPIOTO, 000 xcl nov l-Ie:e60wv nou ne:plopiloVTOI va Tic:. OUVOUO· Zouv, KOVOVTOe: oq>oipeol1 TooV iOTOPIKooV OVTIKl::ll-IEVtKWv ouv811KWV !-IEOO OTic: onolec ovomuooETol 6 ljJUxono.8';e: Ov· Bpwnoe:., OVTOe:. eva cpolvopevo KOIVWVIKO, KO! !-Iri KOTOVOWV' TOe:, TnV CWOVKOIOTIlTO I-IIOe: OpaOIle:, tVClVTIO O· QUTEe:, ric: ·iOIEe:, Tie: OUV8i'iKEe:.

l:l.EV 60 em:XToBoupe: nsptcoorspo navOJ OE 1-116 or.r..r) emOlj.lll Tilc:. l,IJuxavaAuolle: nou OTrlV opxf) c.pOVIlKE KI ourT'] enioqc:. OUVTOPOXTIKr'\. n POKEITOI VII:' ric nmoavwYI KEC Tile:

t<POP!-Ioyte:.

1<1 tow cnlonc <pOiVHOI m'H.lepa I-IE: aocpnv£lo, OTI 01E:),.nloe::e: nou oTqpiXTIlKOV OTriV lpUXOVOAUOn otv olKauo8qKov Ko90AOU.

'H icrXUPllope::vn onOO£IEIl Tt1C: oEiac: Tiie: lpUXOvar..uOIlC:. on6 TO «onon:r.eOI-lOTO» TIlC:, nou I1POTOOOOUV I-It Tri ouvn- 810pevq roue ooploria 01 qJuXavaAurEc:., crepslrm Ev51c<pt-

pOVTOC:.

"Oneoc oup6aivEI xcl crnv qJuxe8€pane:ia,. eTC I Koi oi !-Ie800Ee: nou npOY!-lO.TIKO ElpapI-I6louv of lpUXOVOAUTtC. OTI'jV nOlooywYIK';, £iVOI 6uo dowv.

48

f

'YnaPXOUV !-ItBooee: nou EiVOI uHptAIIJCc:,CiI 6noiec:. 8- jJwc: ot.v pnopoiiv vo xapaX-fIlPI0900v elOIKa ¢lpOUOIK.tc:.· npOK€ITal Via p£66oouc: 01 onoiec QVTIOPOOV ~v6VTla oro 66p60po nepl&XoJ,J€VO TaU napoaOOlOKOU nOlBa·VwYIKoG au' orr'IIJOTOC nou Exoupe. AUTO TO val1pa fXel VU) napaaelYJ,Ja Tj on04'11 nouKoroolKoZel rri p&9ooo, oup<pwvo IJE -n'},v a· noio TO npo8A';lJaTa nouoXe::Ti.ZOVTOI )JE Tr; 5101-l0pcpWOll TOG XopaXT';pa TOU nO'OloG, nptnEI va MVOVTOI jJ& 61010 IJtoa, .; anoia Ol-lwc:5€v EXEI 'rlnors TO K06apa IjJUXOVaAUTlKO ..

~' 6,TI o<popo TIc: Ko8apolj.luxo.Vo"\urIKEc: POpq>EC: 6epensicc, aUTEe: elvct or';v KaA.UTEPIl neptrrneon aVOnOTe..).eopOTIKi:c:. n 10 OUYKEKpljJevo, oi 1-I0pcpee:aUTee: 8epanEiac: pnopei' va elva 1 6r.a6epee:,OTO IJETPO nou npooavaTOAIZouv 0~f"J Tri o~onOlOOYWYI101l va OUYKeVTpWOE.1 ri]v npoooxti TIl.C OE 6vnBEoeic oeEouoAIKilc ll<Pile:, 'YnoPXEII-.1I0 KOIVWVIKO' <pUOIK·ri npoYPoTIKOTIlTO, Tile: onoloc r; lw,; oll1:neTol ono IJIlXaVIOpouc TOUc:. onclouc 01 lpuxovoAurE:c:. OE:V yvwpiZouv Ko80..\ou.. 'H. npOVf-IOTIK01TJra peoe m';vanoia unOXP&Wvovro I va ll100uv TO byoplaKoi TO KopiTOIO SeTel' np06..\ri· para Tt:' anoia EXOUV 1-110 u<p~ noM mb 6vrIKEIJ,J£VIK'; ona on our6 nou npoepxoVTOI on6 TO. oupnMypoTO TaU OIOi· n050 K~i _Tne:, ~ AploovllC:. To va 8ewpeiKOVEie: OTt ri tEa<p6· VIOIl aUTOOV 'ruiv oUI .. mAe:Yl..lorwv .i'\ ri Auon TooV QVTI8Eoewv Tic: onorec eJ.lnepJtxouv, elvrn 0 6aOIKoe: aroxoc: fI eva on6 TCJ 6o.OlKo K06';KOVTa TiiC: OlonOlooywVqone:, £iVai oav va ononpooa~oTor.l~oul..le TO nOlo.o on6 "TrIY noponiPlloq Tile: ~paY!-laTiKIlC: ZWIlc:..», yl.a va XPl10lponOI';ooupe Tl'jv~K~paoq EVOc:. 01aOqpOU <pIMoocpou.

.. '~lpUXOvaAUT.IKr; nOIOaYWYIKr;,enelo.; 06v ptSoooc:

E:~el eva ,rETOIO ,npooovOToAIO]Jo, El-lnvEETOI 600lKO bno Tr; 6&011 EKEIVWV Yla. TOUC 6noioue: TO OVTIKe::lpeVIKO oIKOVOlJlKO Kol .5Io<poPO .0Mo npo6).';pOTO fxouv AUeEI, Kol Via TOUe: 6nolouc: . a K6ol..lOC <paive:TQI npaYI..IOTlKCt! va yu,pIZe:1 yupw ono ro oEEouoAIKCt np06AripoTO.

'YnaPXouv, 6t6010, KOtVWVIKO arpwpoTo. arb 6noia

4

49

unopxouv 01 UAIKi:c: ouvSf\KEC: nou So i:nE:Tp~nO~ o:nv 'P,UXOVOAU0'l va KOVI1 1.110 TETOIO (upalpEol1, KOI IJ au;", TllV tvvOla ri lpuXav6"\uoll nCplE:XEI KonOlO KOj.Jj.JOTI o"\IlSe:la~. :r' O,TI a<popo OJ.Jwe: Tie. lJeyOAe:c: j.Jole:e: TlUV ovSpwnwv, omoe: slvcn YUl nOpOOE:IYj.JO ourol no":' £XOUV KoSl1peplVO eveXMIO&IC noM m:plooaTEpo OVTIKCIIJEV1KE:e. on: OTI 01 oX~O£f.C; v601-l£00 OTO I CH Kol OTC ES, it qJUXOVOAUOI1 o~v ~IVOl CAne.vli. AUTOC: dvOl xwpic: o)Jq>160"\io 6 Myoc" vro TO~ oriole unilpEav J,JCPIKE:C:: npoon6BElce. nou Eixov VIC OKOOO va OUj.JnAnPli:lOOUV T~V aTOI.lIK~ I.jJUXOVOAUTIKI'j nOlOOVO)YII<'; xcl J,JIO KOIVWVIKr1 natOoywV1Kr1 nou va SutncTol an6 Tic

i'Olce: 0PXEC.

It n:AEuToio 6vo"\uol1, Ii IPUXovo"\uar) napouOlolf:1 1.1£YOMT£pO EVOIO<PE:POV oov iOTOPIKO YEYOVOc:,. napa.oa,v tnloTlllloVIKO pe:u!-lo,.Kai !-lac: OIOCOKEI neploooTCPO ono TO KOIVWV1Ka !pOlvo!-leVO nou OVTIKo8pecpTile" an' OTI ono TIc. Bscoplsc 111';00 TWV 6noiwv BtAe1 vo !-lee: olo6Ee::1. nap' QA' atJTO, OY KO! r1 lJ.luxoyOAuOIl EXOO£ l-ley6Ao lJE:poe: TOU voriTpOU TI1C:, 6v xol oK6lJo, KI ano <pIAor.OYIK1; a nolJ.l 11 , TO at IJOTO TflC: r.iJJnlVTO Koi TWY OUlJnAEYIJOTWV Tile: npOOWnlK6- TIlTaC EivOI xwpic. tVOIO<ptpov, unoPxe::1 OK6po TO KaSape Se:WPIlT1KO ne::pl£x6tJe::VO TOU peUJJaTOC:, nou Ve:VVf!BI'lKE ana rov <l>p6 I.iVT , rtou OIlI-JlOupye:i, OE:. oXtOIl pt T' oMa, TIe. neprocorspec ourancrsc. Koro Tri yvwJ.j11 !JOC:, 5tv elvcn KO- 86Aou O.OKono va tnEXTo90upe nepl006TEPO a' ounl Tr;V emOlpl') TOU np06MJ,JOTOC.

50

III

'H uvxavdflvtin ftai

'H 6£WPI1TIK'" 6MI')AOUXia TfJC; l.jJuxova;'u0'le: OUViOTOTal 0' EVa noM tTep6KJ..IlTO tKJ..eKTIKIOp6_

'H xcrnvcplc Tr;V anoia npoocrrrouus OTOV <l>p6i.iVT Via tMEKTIKIOPO. pnopei vo npoKoAei EKnAI1EI), VloTi Kupiwc: Ii K.oTflyopio nou TOU npoocuiove 01 lllocpwvOUVTf.:c IJ' aUTO\; l-lo6r)TEC: TOU dVOI a aOwoTlolJoe:, Koi TO veyov6e: CHI 0 <l>poiJvT ECPToo£ PEXPI va unoOT!')pilEI OTI Ii lVuxaVOAUOI1. ETOI onwc: 0 iolOe. e::iXE: n; OUVr')8EIO va rnv 8Ewpei, OUVIcrouos Eva ouvor.o on' TO onolo OEV 80 Enpene va 0<p0lpE8&i KOVEVO 600lKO KO!JPOTI TI1C-

'0 OOYIJOTtOpoc: OlJwc: oev anOKAe:iEI KoBaAou TOV £KAEKTIKIOIJO, KOj oVTi8e:TO, 0 eKA.eKTIKIOlJac: oey onOMEiel TO OOV!JOTlop6. 'H ioroplo TWV iOEWV !Joe:: npoorpeps: 1,,110 oiyoUPIl an60£lcl'l VI' ClJTO. '0 BiKTWP Koul.iv, 6 iOpUTr1C: rfic IxoAfjC: TOU EKAEKTIKIOPOU, atv i'iTOY OOYJJOTIKOe: (>TOV hBEAe va E:n166Ae::1 ~.lIa tnio(1IJJ1 <pIAOOOlPia OTO noveruornI-lIO; AllTlJ oUIJ6oive::l, Ylmi 6 l5oYPoTlopoc: OE:.y £K<PPOZEI Til oToBcpOTI1TO TOU OTOXOOTOO nou 5EV 5EXETOI KovtvO oMo xovovo napa povo Tti oUIJCPwvio Tilc Se::wploc IJE: TO yEvrr

51

V6TO, OMo E:Kcppolel TO nslouo V aOloTT)Prioouv EVa io&o,l.0YIKO iKpiwl-lo, OIO<POP€TIKO ovo,l.oyo I-IE T~V nepinTwOrh nou SPXeTOI ot oVTiSeol'! 1Jf: T(] yeyovoTo Ti)C npcvurmxoTI1TOC. Oi &KnpoouJnol CAWV TWV oouvenwv Koi xwplc:. ouVOX~ OUOTT]IJ(lTWV Eiv01 OOYI-IOTIKOi, Kol elva I athol nou vlweouv T~V OV6YKIl va elver, Mia oK£tpll npoYI-I0TIKO 60- SIO, atv eXEI KO!J1a MAil q:IIAoooEio ana TO va &KQ>paZE:1 6- n6lfJElC rrrcvo O€I-I£V€e: I-IE: Tftv npOYIJOTIKOTrlTa, Koi YI' aura npooopuczercn 1-1' Eva Tpono OAOT€AO CPUOIKO OTic vcec npoYI-IOTIKoTI'!TeC xol OTic 'IEee: KOTOOTOo&IC:. ria TOV cuSeVTIKo oO<po xol OTOXOoT~, EVa 'lEO yeyov6c, 1-110 veo 0- VOKOAUlfJfl sivm ncvro e:unp600EKTO YEYOVOTO, £VW 0 ureuTOcpIAOoOq)QC KI 0 lfJEUTOOTOXOOT~C, nou lEi 800101-1&'10<: ot OoUVOpI-IOAOVTln:c on6lfJE1c, OTpe:CPETOI I-IE T600 IJEyaMn::PI'! povlo E:VOVTIO OTOUC OVOVe:WTEe:, 000 ne:pI006Te:pO TOp6lEToi an' OUTOUc:. Ii E:KAEXTIKrl TOUe: riP€I·do.

'0 ¢lp6uVT ~TOV 5oYJ.lOTIKOC «cl eKAeKTIKoc, KI OUTac a tKAeKTIKI01-l6c TaU oni811KE onocpoolOTIKOC Yla TO ne:npwlJe:va Tilc lfJUxavOAUOI1C.

~ Av eEeTOoouJ.l& Tie: npWTEC 8EWPIlTIKEC: OKElfJ&IC TaU ¢lpOUVT, oloKpivoulJe: 0' coree noM K08apa TI')V tniopoo'l TaU I-I'lXOVIKOO UAIOI-IOO, E:Ke:fvou TOO iOlou U,l.IOIJQU, nou nTOV TOOO noM oI05EOOIJE:VOC: aValJEOO OTOUc:. YIOTpoUe: TOO n&paOIJE:VOU eldivo Koi EKAOiKEUTI1KE TOoO noM 6no TOUe:

CPIAOOOQ>IKOUC EKnpOOWnouc. TOO xuooiou UAIOPOO, lmwc. TOV MOAtOKWT xnl MnuxvEp. '0 PflXOVIKOc:. UAloIJOe: TaU ¢lpOi.ivT EKOI1AWVETOI, Yla nopooEIVj.JO, OTO EPYO TOU .Tplo OOKij.JlO Yla TI') Oe:EOUOAIKOTI1TO" , onou nporslvet va npoKaAEOOUJ.1& TIl YOllTeie EVOe. cpuAou n6vw OlO oMo 1-1£00 I-IIOC r.pUOIKO-XflIJ1Ki;e. opaol1c. Atnoc. 6 i5loc:. IJI1XOVIKOC lIAIopec EIJq>oviZETOI nOAI OTa IJOVTEAO ~tao TWV onoiwv 0 ¢lpOUVT npoonaSlloe: va tErWi10EI Tic: nopcrnpnoerc TOU. Oi BOOIKEC: eeWP'lTIKI:':c: en6tpEIe: TOO cuvvpccec Tile: TRAUMDEUTUNG oEon6ZoVTol, npoYIJOTIKC, ono nopo~OIa 1J11- XOVIKO ]JoVTE:Ao. rEVIK6, r\loe:;w!5l1c EnlOTI11-10VIKI') tEriYllol)

52

TWY r.pOIVO~€VWV OUViOlOTOI, 0' O,TI oq>opa TOV 4Jp6Ovr, OTIW fK<ppOOI1 TWV nveupoTIKWV qJOIVOJ.Jtvwv J.1" fva ouv- 5uaoJ.1o ouvojJ£wv nou fXEI KCTooKEuooSe:i j..I£ nporuno TO !JOVTEAO TWY tpUXIKWV OUVOIJe:WV. 'Ano aoo npoEPX£TOI ij ewo 10 TOO "OUIJ nMYlJOTOc.", nou oplle:Tol 00'1 i1 op6011 jJlOC QUVOj..ll'!C navUl ot I-Illl OVTm poo tim CUOIl , 6no ow tn'" one npofpX£lOI r,EWOIO li]c«;"lpmvm", nou IJE Tr'j OUVI1- 810j..lEVil XPrl011 100 6pou OTO KEilJEVa TOO ¢lp6uVT, EiXE Tr') 0l11-100ia J.110~ EvepYE10C:, OUjJr.pWVO jJ EVa KoSopa <pUOIKO oxililo.

AUT'; ni oUl-lneplr.popo Toli 4Jp6i.iVT on£vavTI ora cpolv6· usvo, TrlV Eavo8pioKOUIJE aKojJo xol orlc Te:AEUTOie:c: TOU epyooie:e:.

nap' 6)1,' aUTO, 6 4Jp6i.iVT StAI10e: va aVTlopaoEl tvavTIO a' OPIOjJtVe:c: eEwpiEC nou r.pltpvovE TI') olPpayloo TaU IJI1XOVIKOO UAIOpOU.

LTI\V EloavwYr1 TOO TRAUMDEUTUNG tEeTalEI Koi nopoIJEpilEI CAe:e. Tie. 8e:wpiec: TWV cvelptov nou ETxov 80' orrei onOKA£IOTIKO OTrl cpuoloAoyia. 'EmIJEV£1 iOloiTe:pa OT~V anotpf) em OEV elvoi OUVOTO va tEllvr,aoupE TO 6ve:lpo anoKAgJOTIKO IJt CPUOIOAOYIKtc:. 611::pyaoiEc., YIOll TO QVe:IPO EXEI cnlonc KI tva KonOIO ne:pl£XOIJ£VO. "Oruoc elven YVWOTO, 0 $p6i.ivT 9t)..l1oe va acpl£pwo£1 TO l-I£yoMTEpo Iltpoc TOOV npoona8e:lwv TaU 0' aUTOV OKPIBwc TOV TO]JEa, 011)..001'1 OT';V er:..r'lVEio TOU m:pIEXOIJ&VOU TWV ovelpwv. AI:JTo nou ~aEAE va tE'lyriOEI ~TOV, VloTI Eva oPlo)JEvo (ITOI-IO &ioe::

OUTO TO OUYK€KPIIJE:VO ovctpo KI 0XI EVa OAAO. :iT'; ouvsXe10 6 CPp6uvr npoxwPlloe: IJt TOV iOlo rpono OTO nEola TOOV VEUPWOEWV Kol TWV tpUXWOEWV, npoonoedivroc va tEl1yr;' OEI TO nepleXOIJe:vo TWV OUl-lnTW1JaTWV.

~ ETm 6 cJ)POliVT aPXloe: va tpyole:TOI 0' EVO T01Jeo repccrlcc onpnelcc, 6nou OjJUlC 01 8Ewplec:. nOli olEnovrov ana TO IJrIXOVIKO UAlolJO ilTOV EVT£AWe. 6vIKOV&e. Va XP'lOIIJE:UOOUV a' o,TlorinOlE.

53

npOYPOTIKO, an' T~ OTIY~~ nou npOK&ITOI va tErwti· COUpE aUTO nou ouv~8wc:; ovo~oZOU~& IpUXIK., Zwri, op8w· veTCI unoooro uoc Ii avoYKClOTnTO VO KOVOUjJ& ,.JIIl lin] .. I<PIOIl nou slvm 8£p£AIOKr;: Tri olOKPJOll avaj.J£oa oro Ipa!· vousvo Tfje: nopaywyi'lc; TWV -IOEmv» Koi OTO nepl£x6jJEVO nov .,iocwv,", nou nop6yoVTOJ. 'H napeywyri TWV i15ewv yivsTOI OTOV I!:YKtc.paAo, 01 15tec: ojJwe: noe OTOV tyKi:cpaAo nop6yOVTOJ E:XOUV tva «nEpIExojJCVO» nou otv j.Jnopef va tEllYIl8el ours uovo IJE: TOV tYKEq>aAo, OUTC xwplc: TOV £yKtcpoAo. Ei'vol aocpte: OT! tow 0 tYK&c.paAoc: elvot opoe: oncpctIT)TOe:, OXI opwc; KO; enapKwe:. 0 Av, Via va OKelpTe:i KanOloe:

TnV ioto Tiie: tAeu8e:piae:, npenet vo EX£I evo tYKE:cpaAo, 6- olac.pop£TIKOc: Tp6noc. pi: TOV onoio oi ol(]q)Qpec: KOIVWVIKec:

T6EEIC: aVTIAoj.J66vOVTOI Triv e:Aeu6epia, atv pnopel va tEll' yn6e:i orro TI c 010 c.pop ec Tfic; tVKec.poAI Ki'jc: TOUC: oOj.Ji;c::. To q>olvojJevo mho 8eIJEAujlvcToi OTotEfjc: K'\OOOIKO tmxe:ip'lIJO: atv unaPXe:1 nopoMIlAIOj.JOC; 6voj.Je:oo OII1V tEt'\IE., Tmv 15e:wv 6no Til j.Jl0, KO! OTnV tEt'\IErl TOU E:YKeq,a'\OU cno rriv aMIl. AlJT() oj.Jwe; oev Olll..loivEI e)TI atv nptne:1 va t.lITpe!poulJe OT';V €:pe:uvo va aOX0'\n8ei JJE: jJul npcvuortKOTllTa ovapCPl06riTI1IIl, nOli 86 unopouoe 'Ia XPfl01jJEuoe: 00'1 600lKO UAIKO OTnV lcroplo TWV i5e:wv. AUTO Drll-'OiVEI (mAO Koi uovo, (III aUT~ ri npaYI-lQTIKOTIlTa npErlEI v' 6'102:11' lTl8e:i Kanou 6MoG KI OXI OTOV E:YKecpoAo.

AUTO slvcr OKPI6wc: eKeivo nou 0 lJI1xaVI.Koc; UAIOJ..IOC; £fVOl aviKovoc: va KOV£I. napoj.J.~vel CPUAOKIO]Jt:vo<: ll00a OTa nAciolo Ko8opo CPUOIO'\0YIKWV tPlJl1VEIWV TWV CPOlVO!-IEI/WV Koi Stv yvwpfZ£1 aMce: UAIOTIKe:c: tpl..ll1v£ie:c:. 'AviKOvoc eTOI va ttrwrio£1 TO OUY:<EKplj.Jevo nepl£xoj.JEVO Tfi~ '"!pUXIKfjc: ZwfjC;", anOj.JOKpUVeTOI an' aUTO, KOVOVTOC: ".110 O£lp6: ana 6:cpmpe:o£lC: ft, KoMTEPO, Ea'lo6p1oKel TOV 15eoAIOI-lO.

'0 1Jr1XOVIKOC UA10IJOC: aey aOXOAEiTOr Ko66AOU 1Jl: TO OUYKEKprj.JEvo neprex0j.JEVO Tilc 4'UX1Ki'lC; Zwi'jc:. 'Enea511 01 .. Joeec: .. atv lJeTOqltpaVTor OTOV tYKE:<PO'\O, tn£Ii5~ litv pno-

54

paOt.I& -va KOVOUIJ£ tnoywy';" TWV .. 15ewv,) TOG eYKE<pO' )..ou, ouvoPlJoAoy£i Tie: l5E:ee: oev aveE6pTIlTeC; nPOVI..lOT1KO- TT)TEC, KOTOOKe:u6Zel eva anOIJOVWIJEVO KOOpO «cl o.OJaqlOpel V'" TO OUYK£KPI)..ltVO avBpwno. ·0 PI')XOVIK()c; uhlojJoa Koi a loeaArojJoc: alvrn 6EexwPIOTO 6 tvoe; 6n' TOV oMov: o J.ll1xovrK6c:uAIOP0c: tVE:XE' !JIO KonOlo 56011 H'iEO'\IOjJOG, Kal 0; onrpITouo}.roTIKtc: 8ewpiec; npoepxoVTol an6 oVTlnpaowm;uS'£.Ie; nou slvcr nOVToTs 6vTlypac.ptc: Alv6Tepo fi nsprooorspo poc.plvaplojJtvEc Tfje: v'\Ile.

'0 Cl>pOUvr KOTIWOPIlOE TIe: !PUXOAOYIKE:C: Koi ljJuxona- 9ohoyu(tc; 8ewpiec: nou nTav Ej.JnV£UOj.J.E:vec: 6no TO IJflXOVIKO UhIOIJO, OTI 6oloc.popoOv Via TO ne:plex6j,.Je:vo Tile: 4lUXI' Kile; Zwfje:.

'Acpr;vouIJE Via Tl'}v lOpe cmv ncvro TO ZriTIlPO TOU Ka· TO n60DV ourol 0; iB,OI 0; OpOI IJE TOUe: onolouc OIOTunwoe:

TO. npo6'\'lIJO eivol OWOTO;- iJv, Via nap65£IVlJO, TO np06AI1' ~a fiTOV 6 OUp60A10IJOe: KOSE: ovslpou KOj KoBe veupwTIKOU OUOn;IJOToe;. AUTO nou elver oUOlwae:c: €ivOI on, iiv 6 1J11- XOVlKo.e: UA'O\JOe: KO; a iaeoAr0I-l0C: - 511'\00'; 01 '\ey6llevee q>ooloAoYIKee; gewpiec: KO; oi 8ewplec: ii'lC; K'\OOOtKi'jc: 4lUxoA.oviae: nou 6ooiZoVTm OT'; lJeaOaa Tiic; curonopcnrtpno.,c:- naoxouv ana o.cpoipeorj Tile; npOWOTIK611FOC, aUTO TO tMellJl-lo 5EV ea pnopouoov nOTE: viJ TO Eenspcoouv napa 1l6vo av TOUTOXPOVO o.n€AE:u8e:pWVDVTOV ana TO De- 01-10. TOO IJIlXOVIKOO UAI.Oj.JOO Kai TOG ioeoA,oj.loO. ~ Av 5~~v TO KCVOUV OUT6, ]..I£. TO va oVTI5poGv E:VOVTIQ OlO PIlXOVIKO UAIO]J6, atv neTUxoivouv TinOT' oMo ana TO va Eovontq>iOUV OTOV 10e:oAloI10. EivOi OLITO nou ouvt6fl 11€ TOV $p6ilVT. 'YnoypOlJlJiZOVTOe: I..lt noM tntlJov,; TflV QVIKOVO'I1lTO Tmv K080po IpUOIO'\OYIKWV tEI1Y';O£wv me: qJUX0'\Oviae: Kol Ti'\C qJUXloTpIKi\e; 6 $pOUVT o.VTlnop6ee:oE: orlc EPIJTlveie:e; nou 6aoiZoVToV OT'; CPUOIOAoVia, TIe; tpjJl'lveie:c: nou 6aoiZoVTOV OlO 5e:oolJtvo Tile; lpUXavc'\Uo.,e:.

L' O,TI 6cpapCi Tliv nV€UIJOTIKri Zwli TOG OTOjJOU, 6 tlIp6- WI Opvri911Ke va SeXTei Tt; A.ov8aolJtvl1 tErivl'Jo., VIO Tn

55

56

57

YEV£Oll oumc Tile: Zwiie: nOll fo,v€: TOTe 0 IJflxaVIKOC uAI' OjJOC, xooplc: OIJWC: va unopei 0 IOIOC va OWO£I ".lIav oMIl tEr;Yl1or), aOOOTri, a(fTllc Tile: VtvEOIlC:. rl' OlITOV aKP16ooc: TO MyO, eva ano TO imOTeMo)JOTO Tr;c: OUYKPOUOI1e: TaU «I>poiJvT !-It Tie: 6ewpie:c TOU !JI1XaVIKOU uAlOjJou rjTev lm Ii 6eooplo TaU XPl1olj.J£uo£ oav orijpl'{lJO Tile: y£vIKwn:PI1C Sew· pice oUj.JlpWVO IJE: T';V enola Ii OKEq.J1l liev tEOPTOTCI an' TOY EVKElpC)..O. "EnEITo an' mho, ri q.JUxcvaAuOI1 ,.JnIlKE OTOY noAo f)"Er"jC: Tfie: aVTlopaorl Kiie: q>rAooo!pi ac: TOU X, X okovo, VI(~ vi: unOK£ITCI ano TOTe: 0)..0 Koi nepiooorspo OT"V aOXr]iJll tnlppori Tr"jC.

Iuvri8wc: tntKaAouvTCI Ta 6 loA 0 Y I a 1-1 0 TOU «I>pOUVT Yla va TOV XPI)OllJonollioouv DOV tmxeipl1lJo EVOVTIO orov iOXUPIDI-I0 OUIJ<Pwvo jJt TOV onolo r; q.JUXOV6AUOll gX£1 iOe:O'\lorIKO npooovcTOA10j.JO.

nptn&l va 011 j.J s I 1.06£1 chi evc 6no ni mo 6aoiKo XopaXTl1prOTIKQ, TO nlO 6QOIKO KaTo ni vvwlJt1 uoc xcpaXTrlP'OTIKO Tile: Bewpioc: TaD «I>pouVT, elvm ri £nll-l0vf] TOU aTO\' anacpoOlOTIKO pMo nou noiZouv TO &VOTIXTO, p6Aoe: TOU ano/au ri npot'\euo'l e:ival 610'\0YIKr'lt enOjJEVWC U'\IKr'j.

nap' 61t.' aLm] , ,.ua Be:wpia nou 60 tEl)youoe: 0lt.11 -n;v nveulloTIKr; Zoo'; £iTe: I-It TO nOlxviol TWV tVaTiXTWV, £iTe: I-It T'; OPOOIl tvoe: Kupiopxou n6vw 0' Mo TO 6A,\c tvoTiXTau, otv 66 I-Inopouoe va KIVf)6ei napa I-IOVO J.Itoa oro orsvc nAoiola evoc IJ'lXOVIKOU U)..IO).JOO. Kai aKPI6We:, 0 npoonVOTO).IOI.IOC npoc OUTO TO £rooe; TOG U'\IOI.I00 onoT£Aei EVa ano TO XOPCXTllPIOTIKO Tiic 'PPoUolKiie Bewpiae: TooV EVOTi· XTWV ye:VU(O, «ol Tile ).ij.JnlVTO £iOIKWT£pa. AUTI; ri T&.A£uTala 8€wpia OmJloupy~8"K€ cn'Titv 6pxri KI6'\ae: JJE: 60011 TO EvepV£TiOTIKO j.JOVTt)'O. 'H EVVOIO Tile: i\ij.JnlVTO ano Tt'lV apX'; ilTOV !Jill KaT' suBsiov onoJ,Ji!Jf)ol1 Tiie EVV010C Tiic. cpuOIKiic: £vepV€loc:. Elva I OK61.1o XaPOXTf)PIOTIK6 cm OK61-10 Kl 6 <l>pouVT Dev unopeos va elvcn rtnvrore OUV£nI;C 1.1' 011- n; TaU Tilv anoq.Jl1. 'AMo ,.110 ncpouorc Bewpio, i:n&lor') aKPI6wc: npotpxeTOI an6 TO IJIlXOVIKO u'\10j.J6, nA'lOloZe:1 Tic

an6q.J&IC TOO 10eo).10l-l00 0' 0'\0 Tel IOTOPIKa Z.,Tr'UJCTO, VlaTI 6 10£0).10I-IOC OTO n&Olo Tilc icropicc elvcn OKPI6ooc, oUJ.ICPWVO IJt ).Jla SK<Ppaoll TOO ~ EVYKeA.e:, ,.110 !J6vo ono TIe: .. siOIKEC: orE:VoKtcpo;'ec:- 8e:wpe:ie:e: nou nf)y6Z:ouv 6n' OUT'; Tit ye:VIKWTepf) o VTi;''l q.J 11.

~ Av TO EVOTIXTo £Xouv 1.110 6pYOVIKr; nposxeuon, Ofj)..oori UAII(';, oev ouvenoye:TOIK080AOU On'OlJT(~ QT.I KoBe tt:';Vf)Of) nou nolpver oav 66011 TO £VOTIXTO e:ivQL Kat ':')"1- orlKij, j.J€ rnv Kuplo).eXTIK!'J EVVOia TaU opou,

npaYlJaTII~O, TO £VOTIXTO EXOUV 06'1 QjJ£oe:c apyovlKtc: nrwtc TO OWj.JQ TaU ov6pwnou, xol I.W:) tEr'lV'lOfl TWV krroPIKooV ye:yovOTwv j.J£ Tr; 60rigelo TooV £voTiXTWV tEo)Jolwve· Tal OTr;V npoEIl !JE: ,.110 tEriYIlOr] Tile: toroploc 1-1£00 Tilc aTO' )JIKijc: q.JuxoAoVioe:, 0XI I-It T';V eVVOIC Tile: cmoooxile: Tile: auveiotpopcc Tile: 0' OLITri Tr;V npoon6B&lc, oM6 IJE: Tr;V EVVOIa TOU cm TO &VOTIXTO yiVOVTOI €TOI 6 rue anoq>coIOTIKOe: nepayaVToe: tEI'jYIlOI1C: Ti'\C iOTOp[OC:. Itpou\J£ o\Jwc. noM KO'\6, OTI 0 I-1l1xovrolJ6e:: TooV lpuxaVOAuTIKooV «aul-lnlt.€VlJoTWV" XPlloljJonoll'jBIlKe: cno TOV 4lPOiiVT ylC~ va tE:'lyrioel TO KOlVWVII(O oorveuevc Koi TO iOTOPIKO ye:VOVOTO. LUj.Jq>WVO I-IE:

TOV Cl>poiiVT xcl TOlle: j.Jo8IlT£C: TOU, 1-110 ono Tie: O'ljJOVTIKili'repec BeWPIlTIKE:e: OUV&IOCPOpte: Tile: lpUXOVOAUOI1e: iiTOV «1j encvcorcon- noli npoKo'\e:Oe: OTic KOIVWVIK&e: tmOTill-l£C "ETOI, r; LjJUXovo'\U0'l OTpOq:lf)K£ €VOVTIC OTI'I 8£wpia TOG iOTOpJKOO U"IOI-IOO. LTpaCPllKe tvoVTlov TOU KOT' 6pxriv, KOTO rpono oMTeAo "OOUVErO'lTO». 'H EX6PIKiI BEOil Tile::

LjJuxovoAuoilc tVOVT10 OTOV loropuco UAIOI-IO, fjTOV ~ CPUOIK'; ouvi:ne:lo Tilc Be:WPf)TlKfjc: 111C: oUYXUOl1c. IT';V nopelo oj.Jwc aKO'\ou6'lOe TO aVTIOPOOTIKO lo£oAoYIKO pe:U\JO KI ano TOn: aVOnTuE:£ KOTO rpono OUOTT]IJOTIKO Tr;V OVT10pOOTIKr; Oq.J11 Ti"\e: 6e:wploc TIlC: Tf)V "",UXOVOAUTIKr; K01VWVIOAoyio,. 1\ 6- noio OTPOq:lr]K€ i;VOVTIO on; "I-IOpE1OT1KfJ KOIVWVIO).oyio".

• ApK£1 va E£q>uA,\iO&1 Kove:ic Eva onoloo~noTE; 616lt.lo LjJUXOVO)..UOIlC, VIO va OVTIlt.I1CPB€i os Ti norooplw511 cupnepaOI,JOTa pnopsl va 60l'lVl'jOEI ~; .. 4>poUOIKI1 KOIVWVI0).ov1a •.

'APKEi va noO!JE (m 0 q,p6UVT Koi 01 on050i TOU fcpBaoov at OI1PEiO va nporslvouv T~V OVTLKOTOOTOuq TWV npaVIJoTIKO KIVTlTIlPlwv 5uv6]J€wV rfic loroploc 6no T(] "ou!JnM:YJ.IQTO-. .. ETOI, r1 «KOIVWVLO,.\oyiO:D T';V <maio 510TunwoovE E:KQVE vo 6YEi OTnV ErJl(p6VEIO 6 i5e:o,1.IOIl6c: nou !<pu66TOV UTr) 660'1 oUTf)C. TfjC. Bscoploc.

'Ana T~V anotpl1 aUTrl, 01 tpuXOVO"\UTIK€e. 6€wpIEC:: KO!

TO KiVIlPO nou m'lVoae an' TOV ¢lp6UVT E;vw6IlKe:, ano Eva onuelo Koi !JETa, )J£ Tt'jV QVTl5POOTIKt'j qll"\ouQ(pio Koi TnV KOlvwvIKOnOAlTIKr, aVl iopaol1.

"Onwc: Ee:poulJe:, 6 CflPOUVT OTr) 9Ewpia TW'l 6velpwv nou 15loTlJnwoe:, KavEI TLi OI(]KPIOrj ovcueoo uT6 «cpove:po ne:pl€xoj..JEVO» KO) OTO .. Aov86vov nEpIEx61J€VO .. TOO ovelpou. 'H IJt805ac. TOU tPPl1vEioc: TWV ovelptov OUViUTOTOI OTO va 6yaZ€1 ou!-'nepa0f-l0TO VIO TO «;'av96vov ne:pIExo)Je:va .. tvoc. cvelpou, t.e:KlvWVTac. 6.n6 TO .. oovcpo ne:pl€x6IJe- vo- TOO oveipou, onwc. aLm) npOKUnTEJ ono Tr'jV 6v6"\uol"J TWV OTOIXEiwv nOll Oh/EI ouroc nou OVElPEU6rjKE.

AlJTLi '" 6voywyr) TOO -q>ove:poO n€pIEXOIJ€VOU- TOO 6- vetpou OTC ,,"\ov66vov» ncpouorccrnxe 6n' Tliv l.jJUxaV6Auall ocv 1.110 ole:ioouorj OTO KOT66090 n;c: l.jJuxi'ic. TOO i.'lTOIJOU nou overpeirrmcs xoi €lvOI tEolTiac: ournc Tnc: )JE960ou noli r') 4JUxov6AUOll 8ewpehol Dav 1-110 .. 66uDooMa IpuxoAoylo" Almi ri 010KP10ll 6VOIJEOO UTO cpave:po ne:plEXOIJEVO Kal OTO Aav90vov ne:plI::XOIJEVO, ye:V1KEUTrjK€ OPyOTe:pO 6na TOV 4>p6tiVT, Koi tqlOP!-IOOTflKe 0XI uovo OTl'\v EplJrjVEia TooV Ve:UPWTIKWV ouurrnoucncv, OA"\O enlonc OTO I<QIVWVIKQ Koi iorOPIKU ltlTr1l-10TO. Kol IJ' ouro TOV rpono tCPOPJ.lOOTTlKE xnl OTl'\v icrcpto TWV iOEWV.

'Eow, otJwe. r1 q.rUXova'\UOI1 CPaVIlKE 6viKOVI1 va KOTOVOLiOEI ndic Ii KOT' 6PXl'\v qlOVTOOTIKI'\ OVTOVOKAOOIl TOO npaYIJOTIKOO KOOIJOU OTr')V 6v9pwnlVfl OUVEiorjDrt. yiVETOI 1.110 oVTovoKAoOIl nou n"\I101oZel 0"\0 xcl nsptooorepo Tl'Jv aVTIKE:1tJEVII<r; npoYj..JOTtKOTrlTO.

'AKOIJO neprooorepo: otv 4JOXVEI vo 6PEi ora iOTOPIKO Zfln'lJ.lOTO TrlV 6VTOVOK'\OOIl TOO npOY!-'OTlKOU KOOJ-lOU, 0).).0 rnv OVTOVOKAoorj TWV «ouJ.lnAe:ViJ6Twv", nou OTnV npavuoTIKOTrjTO i'jTOV npoicvro j..JIOe. SPEUVOC:: nou 5tv SYIVe: arb m;oio Tr;c. icroplac, - Ero: oi 4JUXOVOAUTte. £qlTOOOV UTa orWEIO vo tEapTtioouv Kal va tErwiloouv TO KOIVWVIKO KIVr1IJOTO 6no TO «oUlJnMYJ.lOTO".

<ilUOIKO, ilia 8e:wpia nou iaxupiZeToI on OVTlnpOOWnEuEI Tr'jV tEtM~1l TOO npOYJ.l0TIKOO KoaJ-l0U, EivOI onOTfl,.\r'\ OTO I.lE:TPO Kai ora 606J.l0 ooo nrjvoZel ono £VOV l.jJUXO;'0YIKO oUIJ6o,.\101J6. 01 on0501 TOU C!>p6 iNT,. npoon08wVToe: va EqlOplJOOOUV Tr)V «l-lt8oE)o Tr;e: l.jJUXOvO"\UOI1c.:" OTI'\V epEUVO TWV KOIVWVIKWV 1(IVn)JOTWV, QVTlnopo8toove evovrrc OTic: npaYl-IOTIK£e: iOTOpIKEC. clrlec nou ytvvl100v ouro TO <pOIvousvo, 1.110 c.paVTOOTIKr; tEr,Yrjon nou 6001Z:6TOV at tEwnpaYIJOTIKEe: clriec, 'AAM OUTIl n nTuxli rnc 8f:wpioc TOUC uio- 8STft9flKE Kai uio9ETe:iTOI iOlOiTe:pO an6 OAOUe: EKEivouc:: nou BeAouv va "onoppil.jJouv» Tr)V eruornuovucn KOIVWVIOAoyio xol va KOTonoAe:lJrloouv TO xivnpo nou OUVOtETOI )J' oUTl'\. 'Eow o&qlJAE:TOI Koi 1) E:nlTUxia nou ETxov OUTE:.c:: oi OnOl.jJEIC oe: OPI~tvoUe: KUKAouc: "l.jJUXOVOAUTWV» nouioxupiloVTOV em niUTeUOUV OTO popEIOIJ6 fi UTa ooololllOpO.

npoKelTol t5w VIa evo onpEio, onou r'j eAAEll.jJIl ouvoxiie. nou 6piaKeToi OTr') 66011 Tile: tpuXOVOAUOIlC ncpouoroZETOJ o· oAr, TIlC TJiV OVTIEntOTI1J.10VJKr'j XU00l6TIlTO.

Mooo cr' OUTO now on6 ouvtiB€IO OVOIJOZOUf-IE l.jJUXOAO· yio, ~EM:TwVTac: Tic:: «ovwTe:pec: IpUXIKE:e: A.eIToupyie:e:-, 6plOKOIJCKTrE ouvtXEIO unpoorn OTO np66ArjJ.lO TWV 0XOOEWV noll unapXouv OV6)JEOO OTO ClTolJO xci Tr')V OVTIKEIIJ£VIKr') npOYIJOTll<OTflTO nou E:mopa 0' OUTO, Kol nevco OTJiv anoia TO ~TOIJO £mopo. non: 6 ¢lp6uVT xol 01 lJae.,rE:c TOU, ot .... KOTop8woav va xcrovonoouv IJE:. aocpr,V€IO Tic: OXtOEIe: nou un6pxouv OVQ)JEOO OTO OTOIJO xol Tr')V 6VTIKEI~EvIKti rrpcYIJOTIKOTIlTO, 6V0l1EOO oflA051i crouc VOJ.lOUC nou 01 sncov Triv krrootc,

56

59

·OTOV jJeAETOjJE eva KOIVUlVIKO Kiv'l~a, npen£1 5e6aiwe: va !Joe anaoxoAei Koi 0 poAoe: noo nolEave 0' aUTO TOaroIJO, OIPoG, OE: H:AeUToia QVOAUOI), ri imopia ylVe:Tat 510. !Jcoou Tilc:.opoolle T6JVov6pwnwv. To va tEIlvr;aoupe 6lJwe:, VlcTi Eva OPlopCVO OTOPO unopel va nai(£1 tva 6ploIJevo peAo, TO va tEIlYriooupeOf}AOali TTlV EnlAOVri TOEi p6AOU OUTOU 6n6 TO EV Myw CTOPO, eiVOlE:VO np06A1)IJo nou 5ev npEne:1 va ouyx(;erol jJe TriV .tEriY'lOI1 OOTOO TOO iZiIQU TOG KlvrilJOToe.

'AM6 6KOPO KO! 1JJ.6 TETOICOICKplOq 6vop&oo OTO po· AO TOU OT6jJou 0'1'0 KIvl)po KoioTt'!veEt'!vrlOI1 OUTOO TOG 1- olou KIVriIJOToc;,8a ';TOI,I ove:nopKeic:. av aivoVTOV IJ' OUT'; ni POPIPri. '0 poAoe rtou eva OT0l-10 6Brwe:iTOl va BrcropojJoricer, Citv IJnope:i votEnYl19e:io' 0,'1'1 ocpopa TTl OUYK£KPIj.JE:VTl imoplKIi r.puoqou,ou ,00 p6Aou, uovoeno ,0 aTOjJO miT6, EivOl evce: poAoc: nou TOClTOJ.lO noilEI OTa nAciolo Tile:. IOTop;IKilC OVClnTuEIlC, Koi ·aUTO TO onoioE:EapTcTOI on6 TO OTOIJO eivm p6vo ri EmAoYri nou ri."41UxoAoyla» TOU 86 KC]Vel ovouecocrlc OOOPE:veC iOTOPIKEe: 5UVaTOT'1TeC IJIOe: enoxfjc. AUTr; TaU ri "ljJuxoAoyiaJO OEV unopei .Ka.S6Aou vc EexooPIOTEi on6 ,I) oUYK£KPI!JE:VIl krropto ,fjc ov9pwnOTI1' TOC .. 01 "ljJUxoAoYIKoi j.Jl1xovl0l.loi" TOO OTOj.JOU J.lnopoOv vi: 5.oMyouv eMoTe TO p6Ao TOG !ipwo Koi aMOTE TO p6Ao ToOoelAoO, mho! opWC oi"jJq X ovrounl» EXOUV enlonc I.no iOTOPIKr'l npoEAeuoq Koi Tic. OIKEC TOUC KOIVU)VIK.ec:. ouv8fjKE:C OnopEIlC:.

'0 ¢Ip6iJYT Ka! 01 on050i 'au OEv OPKOEiVTOI va eEI1YfJ OOUV Tic Ko8opa aTOPIKE:C muxec TooV oToprKWv np6Eewv, PE:: 60011 TriV o,oplKliljJuxoAoylo, 6Ma 600iZoYTOImouc:. PIlxovlopouc: Tilc OTOp.Ki}c: ljJuxoAoyiac: npoK£I]Jtvou va tEll vr;oouv TO KOIVWVIKO K.vT']j.JoTO.

• AKOIJO KI CY un08toouj.JECrn TO onOU5010T&pa -OU].lnA&ypom», onwc. TO -OUJ.lnAe.yj.JCTOO 0151n050- Kolr6 «oujJnAeYIJo Tr;e 'Aploovl1C:» unapxouv npaYJ.lOTIKajJt Tic: 6vaAoyiec: Koi TOUC: XapoXTfjpec noo neP'VpacpouvoltpuXa-

60

vaAUTtc" &XOUIJE va KOVOUj.J& j.JE "].IIlxaVIOpouc- nou 86 unoponv, OTI'1V KoA(m:PIl ne:p1nTWoll. va tEI1YtloOUV Tliv .u.io'l evQc: oT6j.Jou 0' oUT';v fj 0' E:Keivl) Til j.JOPIPIl 5paOTI1· p,OT'lTOc:.OTO nAoiClo oUYKeKplptvwv iOTOPIKWV OUv6l1KWV. n poona8wvrcc: 01 ljJuxoA6ym va tEnytloouV TO KOIV(JJVIKO IPOlvopevo IJE 60011 n;v OTO[JIKri ljJuxoAoyio,e:cpTOOOV at TtrolO ol1peio nou tcpoppooov T"V ljJuXOVaAUTlKtlj.Je8ooo Yla vc tEqYtloOUV Ttl ytVE:OI1 TOEi VO(IOpOO. 'H VOZIOTIKtl XTqvwoia, ]JE: Trl ouxv6T11TO TWY E:PWTIKWV 8&jJoTluv,. !poi, VE,OI v6tm(rJ,Tc. !J16 TtTOIO eEtlY'1oq.

nap' 6),,' aUTO, '(rll 0& Te)"e:UTaio 6v6)"uol1 • .; ljJUXOVO' Auoq unopcl vo eEl1yijoel YIOT! 0 voZ] A. iStxeTOI va naiEel ,0 poAo TOO 6000VIOTr; 0' eva crporoneoo OUYKevTpwoqe neprcccrecc an6 TO voZi H, mho OEV o'1Poiv£[on oun; tl tEijYIloq !JOc KaVel TOUTOXPOVO va KOTO\lOr;OOupe TO VO,'OIJO ocv K.oIVW\lIK6 IPOIVOJ.l€VO.

'Oc:Pp6ilVT penjTp€ljJe Triv 6PX1Kf) TOU ouyxuoq TWY 0XEoewv noe unaPXOUVaVOP€OO OTilv loroplo Kol m';v ljJuxo)..oyio,o& 66YPOKOi CPOVTOOTllKE: cm TO oupnMY]JOToBo pnoooiloov va e:E'lYrioouv "'Iv loroolo.

Oi "eIPa.ppoytc Tfjc ljJUxovor.UOIlC OTIc KOIVWVIKEI;!. emOTij!Jee: .. otv IJnopoiJv va E:mX€'pq800v xwpic: aUTO va 60qyi)o£1 oe ,.Wl l5InAr) arpolp£O'Il. To nf;pir.pl1lJo "oul.mAty~oTo» oE-velval - OTO IJETPO Kat OTO 6oBjJO nou elvol - napa noM yevIKaoxr'IIJOTO.

'H Y€YIKOT'lTO QlmIlvTWv8€j.lOTwv ocpeIA€To. IPUOIKa OTC YEYOVOC:, em TI] OUVOVTOjl€ O'OAIl T';v krroplo Tfje OV- 8pWnOT'lToc. HETOI, Yla nap6o&IYlJo, oU!J6alv&. xol IJE: TO Z.~TIl]JO nov Oe:EOUOAIKGlV 0XEO£WV bvope;oo orov ovapo xol Til YUVOiKO, nap' 6}1,' atho, nptnelt6w va oq)J€lwooupe: (m, aVTIBeTO jJE TO yevIKo rpono ]J.t TOV onelo xe1piZeTOI TO BtJ.l(lTO OUTO tl ljJuxavaAuoq, OTnV npOYlJoTIK6''lTO bAa aUTo TO CPOIVO]J€VO E!JcpoviZOVTOI novrore ]..Ieoa os OUYKE)KpIIJEVel;! IOTOPIKE:C ouv6!iKec; npOKelTOI Via IPOlvo]J&va nou

61

elJCPovi~aVTCI lJ£oa oe OUVK£KpIIJEVeC; xoiveivlec, IJt ouyKIP KpllJEva rpono nopoywvijc;, Koi IJ' EVa naMnAaKo aiKol)6· IJIllJo OXtoE:WV nau600iZeTCI n6vw 0' OUTll TO OUVKeKp1IJt· vo Tp6na nopoywyilc:. 'H KOlvwvlo, j.J' CAll Ti)V nollunAOKoTil TO TWV iO'Tap'KWV lJapcpwv nou TI'jV oloKplv£l, tntapc 0- KOJ,JO KO; a' D,TI acpO'po TO nMYl-io nov O'eEauO;'IKWV axeOEWV.

8tAovrac: 0 41pOi.iVT vix tErlV~o£1 TO KOIVWVIKO cpmv6- uevo IJt TO -OUlJnMYIJOTO-, EqlTOm: npOYjJOTIKO OTt'> alljJetO' va XPlloljJonalr'loel J..IEpIKO'uc: v&vlKal.k runouc ocv va' TOV nOVOKE1Q VJ(J Ti) Mof'] OAWV TWV npO'6;'lllJaTWV, napavvwpiZ:O'vToc:. T6 OUVK£KPljJ€:VO av8pwno Koi Ti) oUYK&KprJ.1tV'l iOTOPIKi) npoYIJOTIKOT'lTa usoo ornv 6noia ZEi. rl' auTO TO Aovo, rl KOIVWV(oAoyio Tile. 41UXov6}..U0l1C. 5tv anOTtAEi napa IJla tnovEKooOIl Tiie. na;'lac: 10eo;'IO'TIKiic: KO'IVOOVIO AO'vice., jJt OtocpO'pETIKr; 6pO'AO'via.

Mia 6M'l ana411l Tiic loeo},IOTIKiic acpaip£o'lc TnC npoVIJOTIKOTr)TOe. ano TOV <l>POilOIOIJ6, eovepdivertn av tEeTO coups TOV rpono j.JE: TOV onoio 6 ¢lpOUVT Koi 01 j.Ja61lTec:

TaU aVTI;'0!J66vOVTOI Tic: OXtoEIC nou unopxouv 6voJ,JeO'o ornv OVTlKEIIJEVIKI't npaYj.JoTlK6TrlTO Koi OlO npolovro TOO av9pwnivou nVEUIJOTOC:. 'Acp~vouj.J& KOTa uspoc Vl(l Tr)V w po rlc qll;'ooacpIKec: o!Jo;'oviec; TOO ¢lp6ilVT ana rlc onoisc pnopouuc v' oVTMoOUI-H: noMa tmxeIPrl!JoTO, tVO£IXTIKO TOO 6061J00 0106pWOIlc:. TOU ono Tr)V 10eo;'IO'TIK'; tmppori

nap' 0;.' OUTO, npoT1!JoUj.JE va M60uj.J& un' 041'1 !Jot:

E:KelVO TO O''1j.J£1a TWV KoBopa 41uXOVO;'UTU;:WV gewplwv, nou elvm noAu nepiooo repo q>ov&pa.

±EPOU~U: OTi 6 4>p6tiVT, acpou npoan68'10E vb owasl IJIO tplJllveia OlO oVElpa «ol Ola VeUPWTIKa cuprmbpcrc, auVEXIZ:e vt: Ecpapf,JoZ:e, nlv iom jJe900a, OXI uovo 0' O,TI o<pQpa Ti)V ep)J'lvEio TWV jJu8wv, MAo aKOf,JO xnl a' Q,TI ocpopa Triv spuqvele Tiic: Aovon:xvioc:, TiiC:CPI.Aooocpioe:, OKO!JO Kol Tiie: enIOTrllJllC;. "H IJt80ooc::. nou oKaAou8e:1 OUViOTOTOI OX'

62

!JOVO ani ouvoPlJoMVIlO11 TOU -AaveovoVTOC- nepl&xoJJEYOU TaU oveipou, onou 6piOl(OVTO' Tel 600lKa oU!JnMYj.JaTo nou onaKo;'u\tl£ Ii ljJUXOVOAuOIl, OAAO aKOj.JO OTO va Bewpei OTi ri ll£OoA68'1ol1 TWV oUI·mAeVjlOTWV OUTWV noilel TOV nib anOcpaOOOTIKO p6Ao O'Tri 15'lj.JlouPVio TWV lJu8wv, Via nopeO£,lyjJO. -OTOV 6 ¢lp6Uvr o,oTUnwve.1 Ti)V tplJ'lveio oUjJq>wvo pi': TI'jV onolo a lJu8oc: 'OU AoSuplv8ou O'Uj.J6oAllel Trl veven;OIO KOTOOTOO'I1, ft em TO vfilJO TfjC: ' Aplcl5VT1C: oUIJ60AiZ:£) TOV O!J'POAIO XOlpo - vOlJiZel OT' OUTr'} Ii eplJllVeio slvrn Tj anouOOiOTepil an' oosc 86 unopouce va 00900v.

~ ETOI OlJwc: Ii OVTOVOKAaof'] Tile: OVTIKellJeVIKije: npovj.JOTIKOT'lTOC:, ornv 6v9pwnlVl1 Quve:lO'lOI1, etocpoviZeTol Koi OOl1voulJoon: nCAI OTnV napaK(lrW TepaTwoll oqloipeO''l Tile npOYIJOTIKOTI'lTOC;: TO ov8pwnlvo nveUIlO tne:tepy6b:TOI TOUe: O'up6o;'IO'j.Jouc OE: O'UVOpT'101l (JE TlJ «O'ul.mMVllaTO" TOU. AlJTO OjJWC: eivOI Ko8opoc: iOeOAIO'jJOC, OICTunWj.Jtvoc: jJt ljJUXOVOAUTlK'; 6paAovia. "ETOI, 6 6efl,lvilOTOC tvooEae: «IOEOAIOjJOC TDe: cpuOIoAoyioe::o f':PXETOI vo ouvovrncsr TOV .. 115£0"10j.J6 Tiic lVuxo;'oyloe:.. Koi r) «e:iOIKf) tvtpYEIO TWV oi061lTIKOlV veupwv,. Tali MUAAep aVTIKoToOTf'l9'lKe ono TO .. Aipnl'ITOD TaU ctlp6ilVT,

Tooo 6 <i>pOUVT 60'0 Koi ol 6noooi TaU UnOT;IJ'laov napa no;'Mc: (popec Tf)'! tniopaO''l Tiic: xorvuivloc novto OlO OTO- 1-10. 'Eow oj.Jwc I-InaivEI EVa SPWTf1po: T 6 Oioln6oelo oUI-I· nAewo oev npoilno8tn::1 !JIO KOIVWVIK'; E:pnElplo, T';V E:lJnEIpia Tile: ai!~oYEve:loc;

06 urropouce enoucvuic KonOIOc::. va oKecp9e:i em 01 uruXovoAuTec: enpsne: vo Ef.J606uvouv mo noM a' OUTrl T';V nAeupa TOO Z,..,Ti)l,JOlOe:. l:T';V npaYjJOTIKOTIlTO OJ.lWC:, nOTE:

OEV npoonoS,.,O'av VO oKecpBoOv mo 609£10. Ii AMwOTE OEY &ixav I{OIJIO TETOIO OUVOT6T1''1To, vrcrt j.J10 TETOIO E:pvaoio 90 fjTOV oVTi8eT'1 IJE: Tic: apXE:c ano Tic: enoree tpnvESTOI rl ljJuXOVOAuOIl ... Av £Kovav KOTI TETaIO, av O'1AOOr'} OKECPTOVTouoav m06a8EI.a xol MIJ60vav neprouorapo un' Olj:J11 roue T';V KOIVWVIKri EJ.lnElpio, 90 sixov on6 jJOVOI TOUe: aOrlVIl8si

63

mf)v anOKO>'UI.l,lll TOOKOT'tEox~v JOTOPIKOG xopoxn;po TCUV dul-lnAEYI-l<lTWV KI eTCISo KOTavooOoov em 01 Ko90pa lJIuXOAOY.IK£C I-lteo5e:c Bev tnopKoliv omv etAEIKOVe:!c: va EErlY~oe:1 Tic KIVl")T~PIe:e: 5UVO)JEIe: Tile: Iorooloc.

·Hwuxov6)..uol") OIJWC. npoona8e:i vo tEl1yijOEITI'lV krropIa I-Ie. TriV 1.jJUxo)...oyio Koi OX. T~V tpuxoAoy.io ana TriV 'IOTOpia. ~ETOIOPWC ui09e:n:i uorporo TriV OVTI"-I11.jJI") Via TOV avo Spwno nou dXe: Ii IJETOipUOIKI'l Kol yiVETOl OAO Kol mb 000- KO.AO \/0 ui09&TijOEI 1.110 5IoAe:xnK., tEr;Yl1oq TWV cpmvolJe· vWV. 'Ana ow Koi nepo, Ko8e: Ae:nTOJ,JEpe::IOKr'j J.le:.MT'l5EV jJnope:i napa va enoA'l8EUEI Tic; 15,0moTwoEIC nou Oq;:lOpoOV TovloEOAIOTIKO npOOOVOTOAIOjJO lilc 1.jJuxavaAuol1c. AUToe 6 15eoAloJJ6c Tf\C ll~uxav6Auoqc:: pnopei vix ipOVEpwSe:i Koi IJ' evov 6)J..o Tpono.

'0 f5e:aAr0l1oc:,. ETOI onwc: ovonnJxSI")Ke: on6 TO TeAl") iOO XIX ckovo Koi perc, OTC IJETPO Kol OTC> 6a8jJo noe evenTUOOOTOV, .€nmpve: ,,110 0).0 xol ne:ploooTEPr"j avop8o)..oYIOTIKi) an6XPwor"j .. 'H qJuxavaAuoq np0E:rolpoz.e: KI oLm; pt TO 51KO TIlC rporro TO f50cpoe: YUl EVa T$TOIO avop90AoYlopo

npaYPOTIKo, Etpoupe: noM KoM, em .; lIJUxov6Auol1 OV0I-IOOTqKE: «o6uoooMo 1.jJUXO.Ao.yiO»EEOIT!OC «upkoc TWV .. 6noKoAulVe:WY" nou E;Kavs 0XETIKO I-IE TO, «oouve:i5I1ro.,..

"Orov BtAoupe Va KovouJ,Je fVOJ,JEyaAo KOJ,JnAII-IEVTo. c' gVO B€WPl")TIKO, TOO M;J,JE OiK€Jo.B€AWC; CiT! npoYlJoronaill' CE 1-110 KonEpviKEIOenaVQOTooq. 01 6noool TOO $poiivr oEv Eexooav va 6noOwoauv aUTO, TO KOpn.AI]JEVTO OT6v Ko911.VIlTI] TfjC B,EVVllC;· 'H Konepvike:lo.C e:novClOToOr) au VrOTOTOr tow 016 yeyov6c elTl, EVW ~. noAul !.puxoAayla yupvo.OOE yupw ana TOOUVE:I0I1T6, 6 Cl>p6UVT OVTIKOTOOTI")Oe: OUTi) rJ'jv lPuxoAoyla t,J& PIO OA.A1l nou CfTplc.payupiZe:1 yupw ono n'> 6- O1)vEi5'1To. TO, 6O'olK6 BeWP'1rIK6 oUlJnepaoflo Tije; qJuxova· AUOIlCEivol OKPl6wc On TO 00UVel0l")TO nou npwro atv TO '\o.yapIOZ:ov Ko66Aou, olipepo on on: Af;:i TO navKol6VTiOTPO(JIO, TO O'UVEI511TO nou ilTOV KonOTE TO, nav,olilJe:pa 5t:v AOYOpUJ2:ETOI KoB6Aou.

64

"Evoc TETOIOC O]JWC loxuptop6c QUpipwv.e:i bMre:Ao PE:

Tic; 6toEIe; TOO 'IPOOIOVO.AIOlJo.O (6vopBo.AOYIOpOO) I Tic: 6- nolsc tEanAiZel PE vta snlxelpi].pOTO me ioxup6. Kai 0' aur6 tniollC TO, OI1Pe:io 0.1 1.jJUXOVoAUTee: ouvovT~9nKOV lJe TO, OV- 1iOPOOTIKO ioe:o},o.YIKe PEOJ,JO. T6avo.pBoAo.YIOT1KOKOi TO, OOUVeiOl1TO EylVOII hOi 6 Kovovac: OT';V 1.jJUXIKJ'j loon TaU av9pwnou. To nepoopo ono rEi BewpqT1KI'l n.Aeupa TaO ZI1' ri]!JOTo.c: OTE;V npaXTIKI'l eYlve: e:OKo.AO': YICT1 all npO'YPOTIKO i') lj.IUXIKr'j lwri 6ooiZ'e:TOIOTO OUVOPIKO aOUVB.lOIlTO, nOIOe. 6 Myoe; vix na.AoiqJou)Je:tvovno oro oouvei5l1To, ClVTI vix npoonoenoouue va OI€IOOUOOUpe: 0' oUT6;

M' aUTO rov rpono o)Jwc:, ~.tpUXOVCAUOIl, nou orliv opxti eTXe tlJ(PovIOTe:i ocv 1..110 Emon;lJn nou EeOKE:no2:e: IJIO aoE6e:lo, KOTtAnEe oro TE.AOC:. va unoOT'lpiZEI ,6 IlUOTIKIOj.lO KaTW an' oAe:c TaU Tic. J,Jopcpec.

01 no)J..onAo.l oeOfloi aVajJEOa OTr1 8P'lOKEiOKOi Tliv qJuxov6Auo'l, ., OUXVOTl1,TQ qJUXOVO.AUTIKWV 8SIJOTWV ono To.ue KoBe e:ioouc: OKOT0151OTtc:, 01(01.10' KI on6 TOlk voZI, TO

onOOEIKVUOUV e:nopKwe:, .

'H qJuxov6.AUO'l &OSlxve v6 KOTOKTO TOV K00I10. ;ITO TtAoc; opwc:, KOTPOKU},WVTOC ana tmpPo.li at tmppoij, ooq' yij8llKE: IJ$Xp·1 Koi TO rno OVTIOPOOTIKO 10eoAoYIKC pe:UIJ.OTO.

Mero on6 TO npol1youp.evo, eo unopouooue va nspiop.IOTOOVe: OTti or'jAwol1, OTE oAo. curoi nou npoana8qoov vo nupouoruoouv Tr'jv1.jJUXOVaAUOIl oov TO oUI.mMpwlJo noo OKopo&AE:lnE oro oloAe:XTIKO uAIOPO, yU] va EivOl eVTe:AciJc auyxpovae:, OEV yvwpIZouv ours TO EVa olm: TO, oMo, OUTe:

Tr;V lj.Iuxov6Au0J10UTE TO OIO.AE:XTIKOuAIOIJO.

'EVTOUTOIC, npimel va l5eiEouJ,JE: on oi T&lOIOU Eioouc npoon68e:Ie:c dvOi noM XaPaXTTlPI.OTIKEcKal np06.AIlPClTIZouv, tnior)C, nnyw OTOVKo.lVWVIKO XO'PCXTf}pa TOO q:lPOU' 0101100. LTr']V npaypOTIKOTI1TO,. 0.1 !pAuapiec Yla Tli ouvSeol1 TOO lJopEIOJ,JOUK.oi TfjC:ljJUXOVC.Auor"jC ovonTux8nKav crr6 nep.166AAov TOW pe6HZ.OVIOTWV. 'Ano TE')v I:':mlT}15e:16TTl;TO TI")e:

5

65

va .xPllalponolll8Ei ocv KclAUPPO YII] TI) pe61llovlopo of: pia 6ploptvI) aTIYp~, ri lj.IUXOVclAlJal1 OnOKaAUlj.I& Tic: 60BlITEP&C OXE:O€IC TIlC p£ O'\&C Tic: nrw£c: nou TPOCPOOOTOOv TO pE61' (lovlop6.

nop' 0'\' OlJT() , slvcn 0,\ri8E10 OTI nmveooue noM TOV tnovOoTOTIK6 xopoxr~po rfjc: 41UXOVOAUOIlC:, To KUPIO tnl.xeiprlJJo nou XP1l011l0nolli81lK& iiToV OTI ri lj.IUXoVOAUOIl TO'\' 1-1110E, tmTEAouc:, va BwaEI Tr; Btall nou OEI2:E OTO oeEouaAIKO EVOTIXTO, aT'; Ail-'nlVTO Koi orov tPWTIOpO. Mep'Koi ouyypO<j)eic: Btv OiOToOCV vi: KOVOUV navw 0' OUT'; Til 86· all, eva nopo'\AIlAIOPO cvousco OTr;V lj.IUXOVOAUOIl Koi OTr']V cmOTIl!..lOVIKr; KOIVWVIOAoyio. 'H tmOTllIJOvlKrl KOIVWVIOAoyiOI.(OTo'\o6e Tr;V npoYjJoTIK'; 8tOll TOO npOAETaplOTOU J.lt- 00 OTriV xorvcoviu. 'H 41u.xovoAuOIl KOTOA06E TriV npOVJJOTIKri 8tall Tile: oeEouaAIKOTllTOC:. 'H tnIOT'1POVIKr; KOIVooVIOAoVio O'1:,JlolipYlloe Tic: BeWPIlTIKtc: 600£IC Via Tllv KOTOPYIlO'l Tiic: f:KPETOAAEUOrjC: av8pwnou ana ov8pwno. 'H uruxovoAuOIl Eonom; Tic 6AuoioEC TOO oeEouO,\IKOO tvoTiXTOU, om:A£u8spooTIKr; 8eoopio Koi OTic OUO n&plnTWO&IC.

i::.tv EIVOI xpr;OljJO v6 tnlpEivoUJ,JE n6vw OTOV ncpoxoV'OJJO nou 6alsi gTOI at nop6AAIlAr'} 8cOT) TO npoAETOPIOTO, 511"00r; I-Jia KOIVooVIKI'j TOEIl, Koi TO OEEouoA.KO EVOTIXTO, Oll'\oori - orqv KOAun:PIl nspi nToooll-jJ IfJ 610'\OYII<r; OVTiA'llj.IJl. Elvol QjJooc xpr;OIjJO vo oEiEoujJE em OUTDO TOO eiooue:: 01 010Kr'}puEE1C ecpouv T'; acppoyioo evoc ncoccvoresioucn, nou KOTOcpovtOTOTO OEV EX&I KOI.JIC] oXtoll jJE: TOV tmOTI)' POVIKO OOOJO'\IOjJO.

'0 J,J&yoAoe:: OUTOnlOT';C $OUPIE: £0000& ,.n:voAocpUsic: a· VOMOEIC Tiic unosprolac, otiToO nou ovoucoe "'1) OOTIKr; Ii· 8IKr; .. Koi Kupioo~ TO epvo TOU n&pltxouv n6voo OTO «o&Eou· T'\IKO npo6AlljJO» tEoxe:c: noporI1P';O&IC. "Oueic YI' OUraY, Ii 0locp80p6 TWV ';8wv, ri unoxprolu KTA., XOPOKTI1PfZouv OIho nou ovojJol&1 .; riAIKio TOO «noAITIOjJOO,., OT),\OO'; TIlY iOTOPIK'; tnoxri nou ovnnpeuemeuei o KonlToAlojJOC, Koi KOTO'\06& noM KoM OTI .; UVI';C Oe:EOUOAIK'; loo'; elver, OE

66

KO~V~VIK.i} ~;.r~OKO~ OUVOPTIlOr'} Tiic KOIVUlVIKfjc: 4pcy6VUlOr'l~, KOI OTI 11 AUOIl TOU ·oeEouoAIKOO np06MjJoToc,. tEOPTOTOI on~ Tr't Ma., TOO KOIVlllVIKOO np06AriIJOTOCKoi 0XI ~. MOl) TOU KOIVooVIKOO np06AriIJOTOC ono T'; '\UOI1 TOO "oEEouoAIKOO np06AriJJOTOC», oruoc oi lj.Iu.xovaAuTEc EXOUV T';V TOOIl va nIOT&UOUV, "Outoc, OUTr't ri TOOfl, OKPI6wc, rmoKoMnr&1 ni XOPOXTIlPIOTIKI't ocpoipeo'l TOO nEp,60MoVTO~ Tfic: IJIKpO' IJnouplouo ,ioc,

'H napaTriPlloll TWY yevovOTWV snl6&6arwVEI tE OAoKAriPou Olm'! T';vanOlj.lTl. l::.EV elver, OTriV npOYjJoTIKorIlTO, oi AOiKtC J..IoZec nou towoov ornv 41uxavaAuOil Tic KOIVW~ VIKEC TIlC 600&IC .. AUTO nou unopsoe vo orWloupyr;oel, 0' OIiTo TO neoio, noAAEc aUTonoTec slvm TO V&VOVOC on, KUpiwe:: OTic opxtc: Tr'}C:, ri lj.Iuxov6Auor'] 6piiKe: 8UEAAwo&l<; avnna},OUC ovoueoo orouc OUVTIlPTlTIKOUC: KUKAoUC.

AUTr; riovTropOOIl TWV OUVTIlPIlTIKWV KUKAoov ~Tav KUpkoc ouvoeoe:).I€vJl ).IE: Tic: 8pr'}OK&UTlKt~ OVTIAri41EIC;. 'AJ..M npen&1 va ,\660up£ un' Olj.lll tow ouo YEVOVOTO, 'Ano TI'j ilia jJEPI6, TO vo BtT&1 KaVEic; oro EniK€VTpo TWV npoonoEk,wv TOU rnv nOAr'} Via Triv "OVOVVWPIOIl TWY OEEoUOAIKWV OIKOlooIJOTWV» elvoi jJI6 XOPOXTIlPIOTIK'; creon jJeplKWV OTPWPOTooV Tilc jJlKpO).lnoupZouoZioc, KI ana TriV eMil PE' ~IO, OKO~O KI wc npoc cure, ri on041'l Tilc 41uxov6AuOIlC: oAAoEe:. Onwc TO &'inope ~o'l, eniOlljJOI O&O).loi 6nOKOTOmo811KOv 6vO).l&00 OTt) 8PlloKeio KO iTr'JV 41uxov6AuOIl.

Eivol 6Ari8e10 on OUXVO XPIlOlponoilloov of lIJUXovoAUTIKOi KUKAol TI'jV E:Eopio TOO $pOiiVT OOV 06p60'\0 nou KOTooiKOZ::: Tliv 41UXovo'\Uo'l ana roue voZL

, 8E6010, unfjpEov VOZ,OT,KEC iOXE:C E:V6VTI0 OT';V 41UXO-

vO'\UOI'] KI of lj.IuXOVOAUTtc: rtpooqispov aPKETf:C:ioE&C: OTOUC: 8&WPIlTIKOUC:; TOO Vo(101100 xol Kupiooc EK&iVJl TOU OOUVEI' Or;TOU. 'H npoKTIKri croon TOU VO<IO).lOO cnevcvn OT';V uiuxovChuon npoOOlopio8llK£ OUOloaTIKO ono A6youc TO.xT1Kiic:

n OipVOVTOC: TriV 04111 &iKOVOKAoOTWV, of ljJuXOVOAUTE:e::

61

OUYKPOUOTIlKOV 606&10 ~£ TO OUVOIo6r'IIJOTO TWV ).JoZWV TWV psockov ToEewv. Tsroio EIVOI rl IOTOPIKT) onEOIO)..IT£:

TOO j.JIKPOOO7IKOO 6vopXlo~oO. '0 VOZIO).JOc: onoKi)puEe KOnwe: TO qJpoiiolojJo yu] va £EUnrlPEn'lO&1 Trl POTOIOTIKT) un6 egO'1, olJwe: OIJTO nOTi 5E:v E:!ln6oloe: oore TOUe: I.VUXOVOAu Tic: va oUlJne:pl'\r)cpBoOv 070 npoawnlKo rwv Noli, OUTE TOUe: vaZi va OOVEI07OOV 8tIJoTO 6no TO CPPoiioI0j.J6.

'En! n,\{:ov, OKPI6we: YloTI 01 I.VUxovo)..urlKEc unep6oAtc OUVKPOOOVTO j.JE TO ouvoloBr'JIJOTO j.JEPIKWV KOIVWVIKWV orpWj.JOTWV, Kol £nlo'1e: tn&lof) un~pxov no,)"uopI8J.lOI 8epuoi un007I1P1XTE:C TfjC lVUxovoAuOIlC OVOj.JEOO orouc npwronopouc liIOVOOU!.IE:voue:, xupluic oOO1oAofUJOKpon:c:, 01 nponcvovtncrec rlOv vall XP'1olj.Jonoilloov TO EVOVTIO orft" q,lUXOVO'\Uon auvolo8r']j.JOTO Via v6 onoouvoj.Jwaouv Tftv t· mppor'J ourlOv rwv KUKAWV. riO roue: iolOUC: Myouc:, a Xi TAep 6pOVTO oro 616,\10 TaU .. '0 6ywvoe: j.Jou" tVOVTIO aniv Eenepooj.J€VIl rtxvll Mn.

npoono8riooj.Je: va 5e:iEouj.JE: OTT 01 8e:wPIlTIK£:C 600£IC Tile: I.fJUXOVOAUOI1e: XapOXTflpllOVTOI 6n6 EVO OUVXIOjJEVO tMeXTIKlojJO. L' OUTtC Tie: OUV8nKee:, 0 ¢lp6i.iVT nTOV OOXIlj.JO tCP05100!.lEVOC, j.JE Tr1V KUPIOAe:Eio Tile: MEIlC, Via va a· voAUoel awora TO KOIVOUPYIO ~ OXeTIKO KOIVOUPYIO yevo· 'lora noo unopsce va BeL Koi, npcvucrt, j.J£ mv 6vomuEr) r1 l.fJuxov6}.uorJ, Mo KO! nepioocrcoo ene:cpre or!')v Emppor') oVOOXETIKWV iOEOAOYIKWV peujJoTwv. , EVTOUTOU::, e:ivOi vevovor: OT! ).J6AIe: '" KAooOIK., q)lAoAoVio jJi)..J)OE Yla TI'l oeEouoAIKOTIlTO, antoTPE:lV£ ro tVOIOqJEPOV Tl)C ono TO ouy· K£KPIIJ£VO OTO)..lO, 6n oro OUYKEKPI~tvO IOTOPII(O TOU nspr- 6oMov Koi on6 TO ZWTIK6 TOU nEpl6oMov. EivOI EniorJ~ YEYOVOe: orl r'I ljJUXOVO)..U0'l ).JE iOlOiTEP'l £m~ovJ) Tpa61lEe n']V npoooxl) n6vw OTa unoK&i~ev6 TIle rcunou. ·OlJwe:, TO va jJIM~E: YIC:' unoKe:ijJ&va .. anayope:uJ.lEVO», BEv &ivOI opKe:TO YIC] Tr')V tnlorr'}).Jr) Koi cpaiveTOI OrllJe:po K08ap6, Em ri ljJUxovoi.uorJ atv EKOVe: rlnoro nsprooorepo: oev npoa<p&p& KOjJia KOIVOUPYIO OIe:UKp1vl0'l novw oro npo6MfJoro nou Enr66Mouv Ta Ve:yov6TO ).JE: TO 6noia oaxoM8qK.OV.

68

To y&vovoro nou oYYIEe ri I.VUxovo'\uorJ npenEI vo EovO).JEAE:TIlBoOv YIO va KOTOVOll8ouv aWOTa.

'H I.fJUxoVo)..UOll r1 iolO 6!p&I;'EI TnV tnrTuxlo Tr]C: 0XI 070 KOIvoupYla peoa nou pa~ np6o!p&pE Via va vvwpiaou).JE 1.110 otprJ Tiie: nPOV).JOTlKOTr)TOe Koi Yl(l va tvepYrioQuP& n6vw T'1C, 6Mo070 OTI 6VTonoKpivorov OTOV np06ArUJOTIOI.lO Koi Tr)V KQrOOTOOfl tiJPIO).JEVWV KOIVWVIKWV KUK).,WV. 'YnijpE& ~.lIa ~ooo !.IE: TriV KuploA&Eia Tiie: MElle. 'H ovo06e Tile: tEllYEiTOI, tE6Mou, 6no Tic OUver)KEC nou yvwpioo~s KOTO TO xp6vla nou oKoi.oU81l0CV TOV nO;'&l-1o TOO 1914-1918.

Elvol nl8ovov of)j.Jepo, (hI ~ lVUxov6AUOll 86 yvwploel 6v6AoYr) TU.xrl )..It EKE!V!) rijc cppe:vo;'oyioC; Kal Tali unVWTI. O)JoO. "Oruoc; OUTse, eTO! xel '" lVuxaVOAUOrJ 6Vr;KEI oro no. peASov.

'0 opo~oe TWV npOYfJOTIKlOV OVOKO;.utpe:wV Kof Tile npOY).JaTIK~e tnroTliIJIlC rou avepwnou oev nE:pvQ 6n6 Tic: tKni.qKrIKE:e -aUVTOJ.l£UOEle» TfjC lVuxovo;'uor)C. ne:pvo 6no Triv OKPI6ri jJ&AETrJ TWV <pUOIO;'0YIKWV Koi jOTOPIKlOV VEyOvorwv, oro qJwc EKeivrJe: rije KOOjJOOVTiAqq,lr)C, nou TO auVO;'o TlOV ouYXpovwv tnrOTlljJWv Tfje: CPUOrJC tYYUCtrol T., ore:P&OTflTO Tile.

69

II'

Ti CiVlI1 Ii yvxavdilv6n

'lor: f}IK" ii tp.floootpi a (I.J ;

'O¢lpOUVT, 6 j..JE:vcAOc56oI<OAOC TftC qJuxov6AuOIlC:.

Dev elver I<oi noM aUV8eTlKO nve:uj..Jo. AUTO ioXticl TcuM· XlaTOV 0' 6,1'1 c(j)opo T~ otiv8eol1 TWV fpywv TOU. npoyj..Jo· TIKO, T<le:PVo TOU elvoi QUXVa aOXE:TO TO eva pc T' aMo, j..JnepEi&pevoKoi yCj..JQTO 6no e:noVOArlW&IC. AiJTO TO avo yvwpiZ&1 KI 0 'jolCc Koi 8&wp&i on outo 6cpeiAeToi oro cm npOK&ITOIVla j..J10 noM veo Koi noM.! loroppu81-l'l emOTi'UJI1.

"Orucc oAec oi CPUOIKtc tnrarftlJE:C: oTrJV 'Avoy tvvfl Or], 6nwc 6Aec: oi vecc enrOTfjPEC yevrKo, eTOr Koi !'JqJUXovo, AUOfl EA[ooeTCI OVeJlJEOO at ,.no OUVOnTIK'; KolAenTope:· peraK~ ouv8.e:on· I.uxvo 0 ¢lPOUVT pac: Mel OTI !'J enlarrlPI1 TftC qJuxov6Auonc eTvol npoi6v rfic tj.JnElpiac Kol npoo5e:ue oro 6a8p6 nou 6Atnave: TO q>wc veEc. SnlOTf1lJOVIKE:C eVOKO' AUqJEIe:. Kai TO TunlKO tAoTTWj.JaTO TOU OIKOOOIJI1[,lOTOC: TIlC ljJUXOVaAUOI1C npoacpepouv rooec onoo&iEEIC: VIC] TO veopo

(l) ¢lIAO0'0 IfI ta, No 4, NO£I1GpT\1:; 1924.

71

72

73

Tile: "'~IKiue: Koi TI\ 6Iwolj.lOTrlTU OUn;c Tfjc: £ntOl'ij.lrjC. " OVo roc TOUTOXPOYO 6 <J)POiiVT 5rtj.llouPY0c: Koi 560KO,,"OC olrnic Tile: srucrnpnc, 5EY uncpece va }..lac: npoocptpel eva t v X E IP i 5 I 0 4J U X a v 6 A U a rt c, npowo OMWOE nou nors TOU Sty 6l:A'lOE KO! VO KOVEr. No VloTi onor05ftnoTe 616Aio nor.i 66 erXE aav OKano va nopouolooer T"'V 4JUxaVOAuorr OlO ouvoM Tile: 66 flTOV napa noM x pt'! 01 uo , uno Tr')V npoun69Eoll OT! 66. f)TOY OVTIKelj.leVIKO, 011"'001'} 66 ~TOV ypolJ' lJevo xwpie: ZrtAOTunio, xwple: npoKoTOMqlele «ol KOAO VTGKOuj.leVToplojJ&VO. npoyj.Jo aMwOTe noe, at rexeuroto 0- v<iAuoll, ervar KI eUKoAo, VloTI 01 6ewpie:c: KO! 01 tj.lnelpiec: n;c: lj.IuxavoAu0rJc siVOI nooorrec 0' aAo TOV KOOj.JO. 00 cpKoGoe j.JlO EVl"lIJtpwoll novto 0' ouni TO ZrjTftj.JOTO Koi AIYr) ToElvOj.J11OI1. 'An6 Tl'}v an04JIl olm'l, 6 J\Ocp6PVK Koi 6 'AA· }.£VTU, 0XI uovo np6ocpepov j.JlO .tpyaaia nou 5tv e:lval o· XPIlO'Tll", onwe: ypacpEI Olav 0XI Kol TOaD YEWOI6bWPO npoAOyo TaU 6 Ko6rW'1T';e: KAwVT, oAM oVTi6eTo t;Kovav IJIO tpyaoio OXI uovo XpftOlI-''' oMo Kol 6Mn:Ao cnopolrnrn, 'Ei5w Koi ncpo noM KOIPO, 01 ouyypocpeic; TOO 616}.iou ouTOO, nou j.JO~Ie: 5r)j.JoaIEUTI'lKe, EiXov an05uBEI aE: j.JlO npoonoeelC auMoyne: aTOIXEiwv. Mnopouj.le va nOOj.lE OTI TO 61- 6Aio OllTe) 606 Tr;V iOlo TOU n'I cpual1 npoopiC:eTOI va KaVEI YVWOTft Tftv qJUxova}.UO'l OTri roAAio.

To ,.u:y6.-\o tPOOTflIJO, TO KOUOOUPI Tne: qJuxcvaAu0rte:, OUViOlOTOI OlO yevov6c OTi npoK£ITOI "'Yla 1 .. 110 E:tpeupe:oll yepIJovu<Ij». Aim'l T~V napcTftpIloll Via T';V IPuxov6AuOll TI'}V ouvovrcue 0' O}.ec Tie: 6cal-'i5Ec, 5IcTunwl-'E:v'l TOOO KOTW ono 1 .. 110. xu5aio jJopcpft, 000 Koi KOTW ono ~.IJO oO<Pr1 Koi «KOIVWVIO}.0YIKI't. EKq>paOI'l .. '0 i5lOe 0 M. ,Avpi KAilivT Aeel novw 0' aUTO TOV npoAoyo TOU:

.. ·H 41uxav6Auol1 Citv eXel OKOJ.lC npOOOPIJOOlEi hOi waTE vc tEe:peuvQ Tfj YOMIKr, iOIOQuYKpaoic. MepIKE:C j.Jtaooec: cpeuvnc Tfje: 4JUXOVOAUQI'le: OOKOPOUV Tft" eUOloBtlOia TWV tv06lJuXWV oioBrjlJCTWV Kc1 OPIO).JeVEC yeI/IKE-UOele: QKpoiwv oUJ.l60A101J(iW, nou iowe. unounopouv VO EcpOPJ.l00aoiJv at ovepwnouc nOll QVriKouv 0' oAAee. porosc (VII) TOUe: yeplJOVOUC IJnopoiJv 01101.1' q>lo6r,TrjTa va eqlOPIJOaeollv), oev jJou q>OiVOVTOI va unopcav va yivouv onOOeXTE:e OT'" AOTIVIKt'! KAlVIKI'l (aeA. 7)".

'Enousveic, 01 AOql0PYK Koi 'AMEVTU 6oolZouv TI'jV tpvoaio TOUe: novw at VEYOVDTO oroxuOAOYlllJtva ano Tt'tV 'i510 TOUe: Tr)V npoownlKft Kol iOTPIKi} roue elJnElplo. ETvOl TO npurro yaMIKo 616A10 nou onopptEI ano IJIO qlUXOVO,\VOIl tq>OPl-lOOIJEYI'l orl'} roMla, elvol r, npWTI1 cpopa nou TO onOTeAEOJ.lOTC IJIOe: EcpoPJ.lOOI.ul:VI'le: 41UXOVOAUO'le: ot "}..OTlVIK'; KAIVII(fl'., XPIlOljJeuouv aov 600elC Via !Jla vevlKft BEwpia Tfje: qJUXOVOAUOI1e:. 01 ouYVpocpe:ie: oaxoAoOVTOI IJE 0'\0 TO Zl'lnil-lOTO TO aXETIKO !-It TJ'tV qlUXOVclAUOl1, KO! novTOU CAO 000 tK8tTOUV npotpxoVTOI an' T';V iolC TOUe: TftV neipc, xwpie: va npo0510piZouv Tic. olorpopee: nou unapxouv ovolJeoa «or'; AOTIVIK'; KAIVIKft" Koi OTr'\ "veplJovIK'; KAIVIKi).. ono TI'\ II anoql" Tfje: ecpopj.Jovilc TijC qJUXOVOAUO"C.

....

(1) P. AcxqJopy Ie- P. • AAAEvW: 'M ljJuxavaAUOT] lecxt ol VEUp@ow;. np6AOYO<; 'tou Kcx9rJYTJ'ril 'Avpl K)..6)vr, 1:0(-1. 1, KEqJ. 8 OEA. 251 (nOYl6, 1924).

To 616.\10 TWV /\acpopVK Kal 'A}J..£VTU slvcn noM OIOCXTIKO Koi onEu8uvETai orouc VIOTPOUe: KaAfjc nkrrnc xol moue: 4JuXioTpoue: EKeivouc oi onOIOl oEBoVTOI-Oe: noulJ£TOV tOUTO roue, Xwpie: va npoonaBi]oouv va KOVOUV ,.110 auv8eTIK'; ncpouolccn, xwpic: vc EXOUV TI')V npoeeo'1 va ~ac owoouv €:va tYX£lpiolo lpuxav6Aualle:, oi ouyypoq>&ic atArroov cnM va !Joe: npoooepouv j.JepIK£e: OUYK&KpllJevec: 6n6lpEIC TWV lpuxava}.UTlKWV 8ewplti)v TWV IJE80500v noli oKoAou8&1 ., 4JUXQVaAU0I'l, Kaf Tf\e: 8epanEuTIKilc: TI'lC: 6.Eiac. 'H bEio TOG 616.\iou nl1Y6Zei neprooorepo on6 Tr'\ oUVKplOn

TaU IJt T' aMo 616Aio nou uncpxcuv OTrl roMio Koi npoYJ.J0re:uoVTor TriV ljJUXOVOAUOll· Of ouyypocpe:ic otv StAIloOV va npoo8Eaouv OTO 6r6Aio TOUC rlnoro TO npoowmKO e:Ew 6n' mv iOlo TOUC: Tr'\V eIJne:lpio. 'EnlcpUAOc.Il CPPOV1J.J1l Koi Xpij011J1l orov npoxerrcr Via £vo 616Alo nou eXE:1 oloaXTrKo xopoxTijpa. Movo nou 01 ljJUXaVaAuTtc Of}IJe:pO cnexouv napa noM ana TO va e:IvOL oUIJCPWVOI IJ£ToEu TOUC. 'YncpXOUV OTOUPOOpoIJro onou ol lJo81lTtc TOG $pOi.iVT xwpiZovTal E:KCPPOZOVTOC OIOCPOPETIKE:C onOljJe:lc - oruoc VIC nopeOEIYIJO TO (ijTrllJO TOO POAOU nou nol(£1 ri Oe:EOUOAIKOTrlTO Koi TO .. eVOTIXTO TOO tyw .. , ri onOKA£IOTIKOTrjTO Tile ljJUXO' VOAUTlKr;C Bspcnslcc novco OTic aMe:c IJOpcptc 8e:pone:iac:, oi OXE:Oe:IC rfic ljJUXOVOAUOIlC IJE: T';V noAla ljJUXlaTplKrl KAn.

Tooo oi noMlJlOI Tile ljJuxavoAuOIlC 600 Kai 01 onofioi Tile, om60Z0VTOC: aUTO TO 616Aro, 86 aoOv IJE: noose Emcpu· MEe:IC:, IJE: n601l CPPOVljJOOO, KI OKOIJO IJE: noa., e:uauve:15.,oto, ol oUYVPOCP£IC npOVIJOTEUOVTOI aUTO TO Ae:me:niA£nTO np06At'IIJOTO. '0 AOCPOPYK KO! a 'AMe:VTU EKovov a,TI unopoGoav Via va oe:iEouv elTl, av xol ri ljJuXovoAual') elva I ti KPITIKri TOO 1,.11') K08apoO A6you, aUTO aEv noe:l va nel on r, 'iolO aEv clvci KoBapr'j KI OTI OvoYKoonKo EIJCPoviZe:TOI OTO npooxrivio VTUIJEVI') Tr'j I5IKOOTIKr, TJi6e:vvo TOO KUVlajJOO xcl rile neplcplAouTiac:,

MIAWVTOC VU] TO oUIJ61600jJ6 TIllV ovelpuiv, 8e:wpio nou eXE] npoKoMo£1 ToaEC OIOIJOXEC aVOIJEOa OTOUC: q.ruXavo· AUTEC of ouYVpacpEic: IJOC vpceouv:

.. /ltv npEnEI va nlOTf:UOUjJe: OTI oAo TO overpo exouv jJlO oe:EouoAIKr'j onucoro. To CVe:IPO E:XOUV 0XEOIl JJE tnrBujJiEc cAWv TIllV elowv,... Movo nou enEl5r'j t') oe:EouaAIKoTIlTO elvrn at noMouc ov8pwnouc: 1) rno onwBlljJEvll TOOI') an' OAEC Tic: MAe:e, KaToAoll60ve:1 Koi Tri jJEyaAun:p'l Btarj OTO QVElpa TOUC" (a, 205),

~Xe:TII<a !Jt rnv spunvelc TWV 6VEipwv ol ouVypocpe:ic: pa~ ouvrcrouv va e:'ijJoOTe: napa noM npoaEXTIKol:

74

.. npOKEljJEVOU VIZ vive:1 ov6Aual') OAwv TooV ovslprov, ri KOArl BE:AIlOIl aEV OPKET. 'Oprousvec eooec TO nsptejJE:VO TGJV ovelpuiv elvoi TETOIO nou sfvcn cpo6e:pa ouoKOAO va yivouv TOUTlo!';lC: xcl OPIOpi:vEC MEe:IC nou Etwn::pIKEuOVTOI atv apKoOv Via va unopecoupe va BwooUjJe: jJlO OKPl6ri spunvelo. nptnEI VO EtpoUIJ£ va anocpeuyoujJe: Tic PIq.rOKivOUVEC: epjJIlVEie:c: TooV 6- vslpuiv Kal va OVTIOTE:KojJoaTe: 000 unopouue 0' OIJrO TOV nerpoouo. /ltv !-lnOpoO),JE va npoofiropiooups jJlll ve:upWOrj napa JJOVO av jJEVOUjJ£ orevo ae:ptvol IJE:

T';V npcypOTIKOTIlTa, > AKOI..lO KI a ruo coecc an' a~auc:

JJOC: 5EV unopsl nOVTa va OEI ),JE oaCPrivElO, 'Exeivo AOlnov nou £Xe:1 onuooic elvoi vc elpuore noM unojJOVe:TIKOi xol va jJf)V E:jJnIOTe:uOIJOaTe: napa noM TO Ae:EIKO roov KO.IVooV oUjJ66Awv TWV 6ve:ipwv» (a, 202),

01 ouvvpceetc Enrpevouv noM anlv aVOYKOIOTI1TO jJIOC: 6nAfjc ljJuXavOAuOIlC:

« , , ,. /ltv 8€AoulJe: vi: oac: nopcouoouue at plljJoKivauve:c 8EWpie:c:, npcvpo nou oUIJ60ivEI KoBe: cpapa nou oi oIOaOK6IJEvEC: 8e:wpie:c: nponvouvrot ono TO ye:yo· vo. Elva I npOTllJOTEPO vix 6001l61J00r£ 0' aUTO nou fiBIl E:XEI KaTOXTI18e:i KI EnoAq8e:uTe:i» (0. 213),

Koi nlo KOTW, npoaolopiloVTOC TOV rpono IJE: TOV onolo o tj.IuxovoAuTr'jc npsrrsr va Ka80ofwria£1 TOV apPwOT6 TaU, yp6cpOUV:

.. npene:1 IJE: KoBE rpono va onocpUVOUIJe: TOV Kiv5uvo va OKoAouBriaou),Je: ~a8e:IJEVa OXVOpIO. npEne:1 nOVTa vc OTe:KOIJOOTE OTr'jV nAe:up6 OUTOG nou elvci 6E6010, OUTOO nou elvci mBovo, OUTOO nou dvol npOVIJOTIKO" (0. 213).

.. ~ Av ),JIO ljJuXOVO)..UTIK'; eplJIlv£io eivOi AoBeIJEVI1, npcYI..l0 nou unopsl v6 oUIJ6ei, eire VloTi 6 r.puxavoAuTI'!C

75

oev KpOTTlOe enupuMEElc EiTE VIOTi TOU tA£me r, TeXVI' Kr\ Kol TO KPITIKO nvsuuo, aura eo qlOVEi ~o8oPO at l-IeplK£C ouvevTEuEEle nou So tnoKOAou81)aouv apV6TEPO Kol So IJnOpEOEI frOi xwpie OUOKOAlo vo avo' VVWpiOEI TO ocp6)..IJO TOU".

'AKopa KI svoc tvrolJoMvoe: OEV So uncpouce va elval rue anMc:.

"Oneoc Kol 6 $pOUVT, ETol KO! 01 ouyypocpe:ie: EmTi8€vTal tVOVTIO OTOUe: .OVElpocpeyouc-:

• 'H lpuxova)..UOl1, tq)Op~ooJJtvl) one Evav 6v6pwno nou TOU )..&inEI ri nelpo, e:ivOi oXdiov TO iOID tmKiv· l:iuvl) 000 KO] TO vuorept TaU X£IPOUPYOU eTO XtPIO tvee: am:IPOU YIOTpOO. AUTO TO )..tlJe, YIOTi aMlIllC Btv 86 unopoucoue VO npocpuMEou1-l£ TOUe:: VIOTPOUe:

KO! noM nEploo6Tepo Toue oagev€;ic: (:mo TOV Kivl:iuvo 6plaIJtvwv nElpapoT101J(OV nou roue onoKo)..o~V qJUXOVO)..UTlKOUe: xol nou yivoVTOI OTi)V npeEI) XWPIC npoq>uMEEIC 6n6 V10TPOUe: TOUe: onolouc OIOKplvEI ri tnlno).oloTIlTO xcl 01 onolot Ko800llVOUVTOI 6n6 flXI KO) T6ao 6EltnOlvo K;VI)TPO- (0. 232).

•••

WOCOI eTvOI f}511 yvoome:e: rile: qJuXoVaAuOlle, otv eb EKn)..oyouv ana TO 616)..[0 TooV AOq>OPYK KO) 'AM€VTO. 01 YloTpol noull1rouv 1-110 Cvl1ptpwal1 n6vw OTr,V lj.IUXOVOAU- 01") 86 6poOv oro 616)..io olm) TO noM fVTOVO OTlPc51o I-IIOC e:i"\IKPIVOue: Kat 6AOK"\IlPWPEV'1e: tmOTI)J.JOV1Ki'\c:. npoon08e:loc: nou oev Sa nopo"\e:ilj.lEI va TOUe: tv8oppuvel. To ,.11'1 IOTPIKO KOIVO, nou tV510cpi:PETOI VI6 rriv IpUXovo"\ual1. 86 510600el EVO 6,6,.\10 KoM VToKoUlJeVToplO!Ji:vo Kol noM KOTo"\'1mo.

AUOTUXooC, OTC nopunevco KOl-m"\'IJ&VTO otv OU!-1q>WVOUV 0,.\01 01 tVuxoMyol Ka! 01 tplMootpOI, nou ol-lWC 6>'01

76

01 KO)..i)c:. nlcrnc viorpel Kol 01 "ne:piepyol avoyvwOTEC- 01· youpo otv 80 opv'l80uv OTOUe: Aotp6PVK Koi 'AMEVTU.

01 ouvypoq>eie: uoc EKOVOV O,T! pnopotlocv VIa va KPUCPTOUV nlow an6 Tie: OU8e:VTlKtc Be:wpie:e: Koi TO m:.ee:VTIKO yeYOVOTO Tile: qJUXOVO'\uoqc:. A.tv TO KOTOtpepov 01-lwe: va TO xcvouv ouro, napa I-IE: eva noM oreAr'} rpcno, ~EKOVOV O,TI pnopoiionv YIO vo ,.ul 8iEouv "'Tliv euola8qoia TooV tvOOlJuxwvoi08rll .. IC'TwV» KOVe:VOC. To J.lOVO oJ.Jwc:. nou KOTa· q>e:pov ve I(OVOUV elver va ouaopeOTrioouv rooo roue: q;uxoA6vouc 600 xcl TOUC tplA6oocpouc.

To EleWP'1TIKO oh<a56lJql-lo rfic q.IUxovOAUOIlc:. EIVOI b,TI rno npoXElpO unaPXel. 01 8e:wplee: nou I{I 0 H510e: 0 illp6uVT ovolJole:, "TOnlKEC» oncoc OUTtc: nou npcvucreuovrm TI') OICII';PIOq 6volleao oro aouveiol1To, TO npoauvEi5I1TO xol TO ouverorrro, atv anOTEAoUv napa yevlKtc un08toelC: XpriOlusc VIC Til pe:MT'l TWV IpUXIKWV tpalvolJ&vwv. To ,510 OUIJ· 6oivE:1 xel I-IE Tic: unOOToaEIC Tilc J\OYOKPIOioc:, Tile: 'AnwBIl' aile: Koi TriC Ai!JnnfTo. Xwpie: va EiI-lOOT€ 1p0p)JO)..laTf::e: 0& 0I11-1eio nou va nopOnOVIOIJOeTE ,E:ne:15r') OTic: Bewple:e: Tiic lj.IuXov6AuollC: Mv un6PXE' 6PX1T€KTOVIKI'} ai081")TIKr;, unopouus WOTOOO va unoornplfoupe (hi CAO TO 8eWPI1TIKO oiKOa61J1lI-IO Tile: qJuxov6;'ua'le: npensr vi: EavoqmoXTe:i 6no TJiV opxri. 'Ynapxouv noM !Je:yOAEC: OIOt.pOpte: 6VOI-IEOa aT'; aUYXPOVI) lj.Iuxo'\oylo Koi Tic: 8e:wpie:c: rfic lj.Iuxov6Aua'lc, rfic onoloc ri opo>.oyio EIVOI OOVEIOI-IE:V'l ana Tt'Jv tVUXO>'Oyia TOU XIX ckovo .. A.tv EivOi 6VOYK'l va ElvOI xuvslc noM OEUOe:PKr,e: Via vc KOTOM6EI OTI rl lj.IUXOAovia OEV eo unopeOEI vo atpOI-lOIWOEI T';V lj.IUXOVOAU0rt napo ~OVoav TtlV Eavaq>TlClEEI on6 T.,V OPXr'I.

.. Av nopOUI-l& un' Olj.ll1 poe OUTTj TI'}V nopOTr;PIlOr), rOTE nptnel va OU!-IlpwvrioouJ.J£, on ioiwc a' eva 616Mo nou El(EI OIOOXTIKO XOpoXTr;pa Kai TO onoio npoopileTo. va KaVE. YVWOT'; oro n>.oru KOIV6 T'; IJ € 8 0 0 0 ).. 0 Y i a nou 0- Ko).ouBei rilj.lUXovo)..UO'l, otv unapXe:, Myoe: va tnr).J€VE' KO' velc at 6plOIJEvee: 8EOlple:c: J.JE: reroro rpono, WOTE OTa 1.10-

n

TIO TOO KOIVOO va OiVETCI Ii E:VTUnWOTl elTi npOKEITOI YIC) SEWplsc oi onoiec oev UnaPXEI neplrrneon va IJETo6}H1800v, nap' CiAo OIho, jJE: TOV rpono nou 0; l\acp6pYK KO; 'AMEVTU napouOloZouv Ti~ eEwpiE~ o LJTE:C. , oivETal OUT~ Ii E:VTUnWOI1, fj,E:V neplOpiZoVTal OTO va E:K8E:oOUV JJOVO KOHl rpono 00- YjJOTIKO Tic. KAooolKtc. eEwpiE~ Tfi~ q.ruxav6Auol1~, cAM tI(TO~ an' OUTe) npoonoeouv va Ti~ cvonomoouv. onpwxvovTaC T:::~ 0' tva 61oAoYlojJo Kol at "W) TOt:ITIOq nou orspelTal 6AwaoloAou ouolcc. rUJ VO !..Iii OOKapOUV Tii "AOTIVIKi'} ItAlvlKil" nportpouv va XPl1ollJonOlouv TOV opo «TROPISME VITAL" Koi 0XI TOV opo "LIBIDO" - opoc 6 onoioc KO- 8lCpw8ql{E an' TOV 'iolo TOV <1>p6iiVT,

«nOla EivOJ ri npoeAEuOI1, 1) tEtAIEil KO; a oxonoc nou tEunnpETOOV, , , , " oi "ooUVeiOI1TE~ ouvolJelc» nou olonepvoOv TO OUVEIOIlTO (JEOO Tr;~ AOYOKPloio~; Atv eTvOJ I{OTI ncpouoro J..IE: TO EVOTIXTO njjv lwwv, IJE: ric Xl1jJIK~X~ OUyyf.:VEIE~ TW" OTOIXEiwv, IJE: Tr'j PWPIOKt; TROP ISME; (YEven;OIO oPPri) , fj,tv EivOI ornv npoYl-iOTIK6TrlTO ri yeveTI'jOIo 6pPrl nou, OqlOU Ko80orWEi TO nOiol (nov OKOPO e:iVOI OTa OiKOYEVEIQKO TOU nspl6oAAov I 6y6lel TOV EVr'jAI KO OTO v K601J ° KOTEU6uVOVTOC. TOV IJE:DO oloql6pwv EUOI081101WV, eAEEWv, .. KAn.» (0, 15) ,

TOUAOXIOTOV, ol cnouisrc nou oloTunwvouv oi ouyypoesrc ncvtu OTli 61oAoyio eo enpenE vo slvci ruo cccetc nap' oJ...' aUTO, 5106oloUjJE PE: naMI'} EKnAIlEIl:

-Floic EivOI rl qlUOJl TOU oOUVeiOJlTOU; TOUTilETol !-It TO eVOTIXTO TOO 6noiou TO OT01xeio slvot elJ<puTC 6no TI']V opxi], TEAEIO KOJ QPET66AJlTO:» (0. 246).

OJ I\Ccp6pYK xol > AMr;VTU cvvcouccv Tic. e:pyoai£~ TOU KOerWIlTr; POlJn6: :I:uxvo KO! ocv rsxeuroro t:mXEip'lPO XP!10IpOn0100v Pia 6MTEAa Ee:nepaoPEvr) cplAoooqlio, 'EnE-

78

~IlYWVTO~ Triv OVTiOTOOI") pia arlO Tic: 600lKte: eVVOJS~ liie: q.ruxov6Auol")C jJa~ AEvE:

.. nOo 6cpEIA€TOI OUTI'] ri OVTiOTOOI"); 'AnAoUOTOTO,OTn" OKOTOvil(I")TI1 TOOq uoc vi: anOqlEUYOUIJE Ti]V oouvq Koi TOV novo, oruoc TO nrnfil onOqleUYEI Tr) qllOTlO(oe:A. 17).

.. Eroi opwc., Ii evvOia Tr;e: 6VTloT00I1e: VIVETOI neproooTEpO nOMnAOKil Koi qlOiVe:TCI OTI 80 enpe:m: vo i::EI")YI18EI ncvoi at IJIO 60011 KOIVWVIOAoYIKr'!, To Tala iOXUEI xol Yla TrlV EVVOia Tile: AOVoKploioe.

"AUTO 1'6 nEpioTOTIK6 (ovOcpt:POVTO I at jJlO rrsptrrnoall rrou oVOAuouv a' EVo nponvouuevo KEqlOAOIO) oEi· XVEJ noM KOAO Tr; 600lKI'] TOOf'] nou unoPX£1 oe nOA' Aoue: Ve:UPWTlKOU~, TriV TOOJl OI']AOOr; TOU va usvouv C:lojJovwj.n':vOl, vo pI'] 8tAouv va EXOUV CVOYKI'] KOvcvo, va lJr'jv i::1J1n0TEUOVTOI KO! va aVO(IlTOUV OTOV eOUTO TOUC: oAe~ Tic: anOAOUOEIC Til~ Zwil~. ea i'jTOv nOAu KOTOOTPOqllKO va BewpouoolJS !JIO TETOJO TOOIl oov joavlJ(~, VIOT] 6 6vepwno~ OE:V qlTIOXTrlKe yJlJ va lsi uovoc TOU" (oe:A, 38),

Oi oUYVpoqlEi~ BewpoOv OKOIJO onOpOiTTlTO vix npo- 66Muov 1-110 «onoio KOIVWVIKI'] CPIAooocpio KonOloc:: e:noxr;e:,

cc'YnapXEJ - Mve - tvee aVpOqlO~ vouoc, 6 onoioc OlenEI Tic: OVepWnlVEe: OXtoE1C. npOKSITOI Via TO VO 1.10 Tfi~ OVToMoYii~, OUjJqlWVO !JE TOV anoia KOeEva~ npoKElpEVOU vo naPEI, EIVOI unoXpe:WjJEVOe: va Swoel KI OUTOC:, 'H Zwi] clvoi EVO nporcsc oVToAAoyr;c., Yla TI']V avovtwall Tr;c lWVTQvf\e: UAIlC KOj TOO qlUOIKOU OUOTriJ.JOTO~: 'H VEUPWTIKI'} nou opVEiTOJ vo 008ei, onooH:peTTOI KO; Trl (WTIKOTIlTO TJlC:, AUTI'] EivOI IJIO cno Tic: on6ljJElC TOU ll1n'llJOToc:" (OEA 58).

79

l:XETIKO (J£ TO KOSOpa lrJTr'I\..I0TO nou 8iyouv 01 ouvypmpe:ic, Q,TI AtVE TO A£VE TOOO KOTI'WOPIl(JOTIKO, nou KOToMYoUV vix tKq>p6louv nopOAOYO np6YIlaTo, q>ovepwvovTOC !..Ila E:AAEIljJrJ ljJUXOAOYIKf\C KOUATOUPOC TtTola, nou KO' vale OE:V 80 m:pljJe:v£ ano ljJUX°)..6youc:.

• Ano rnv onoljJrJ ourn. Ii !puxoAoylo TOUC dvCI Eva Kpa\Ja UAIOI-l0U nou SUl-iiZ£1 TO \..Il1xaVIKO UAIOI-l0 TOU I\.OUI

1506iKOU Mnuxe:p·

",l:Ta XPOVlo nou nspocov, ri Malovio TOU avSpwnou QVOYKOOT'1K£ va lInoxooPrl0EI Koi va O£XTEi Tic ano!pEIC TOU KoncpVIKOU ('), apvollj.lEVI1 va KoTOIKrtOSI TO KEVTPO TOU K60\..lou. 'Apyon:pa 0 ov9poonoc ovay' KOOTr'lKE vo OEXTEi TIc: anOljJEIC TOO b.ap6lvou Kai va 6.pvI1SS1 Trl 8E;Kr1 KOToyooyn TOU, 15Ex0j.lEvoe: OTI npotPXETCI orro Eva y£veaAoYIKo OtVTPO 6Aooo15l6),ou lw6olKO, "ETOI Kalor'II.1£Po nptnel va 6vayvoopiooUIlE aTI ri !puxfl, onwC KI oi OAAe;c tvtPYEIEC Tilc q>UOI1C(!) unOKEITOI OTOV VTeTEp(JIVIO\..lO TWV naYKoo\..liwv cpUOl' KWV VOI-IWV KI Em ri EVVOIa Tfjc Belcc ucc 8tAI10l1C 15tv elva I napa j.lIO av8pwmvr) tPl-ll1vEio .. , ." (a. 12).

". ' ., • Eva lJey6,.\o I-lEP0C: 6nb nlv KOIvwVIKr1 ~JOC: lOOr1 6aoileTOI at 1.1I0 oMn:,.\a tAEUSEPI1 Kol une:uSuvl'\ 8M110l1, nptn&1 Aomov voopvl'18oullB aUToro 6no-

TIlM eI6oo,.\0 ,

AUTO TO napocpopo n68oc:. TWV oUYYPOCPEooV 6&v EXEI Kaj.110 Star) o· tvo 616Aio !puXavc'JJ\uot\c. ·OTOV oK61-lQ 01 aUYVPoqleie: 15txovTal OTI 6 OUVEIPJ.l0e:. 6noTE"\ei T6 600lKW-

(1) w A}.J...r.iJaTE 1'1 06yKPlaTj 1;00 KontpvrKou ~ 'tov $pOOvt Y[VE;'COl apKE'te: cruxvd: me: KElfAEV<X -ri'jc; ~uXav6:AuOTlC;·

80

n:po OTOIXE10 TOO OUIJ6o'\lal-lou, nou YI'OUTOUC eivolri onceomOTE:PI1 !..IOpcpr) Tile: IpuxlKiie:. lipaOTr)pIOTl')TOC, OUTO TO KOVOUV IJE unEp60AIKr) onMTr,TO Koi xwple:. Va TOUe:. npo6'\f}lloTilEI ri no}..unAOKOTt\Ta TOO It\rrUJOToe .

,,'0 OUIJ60AlaJ.l6c, O'1AOOr; ri 6vonpomoal'l E:VOC npoy\..lOTOC 1-1' eva aUIJ60AO, nl'ly6Z€1 6no OUVBIPPOUC i· l'iBwv, EiKOVWVKOi aia8Il\..lOTooV ... ' .. '0 oUI-l60"\10'1-I0C:

EivOI EVO ljJUXIKO OVTOVOKAOOTIKO nou mliZel OTrlV nVEuI.IOTIKr) Zwri TOO ov8pwnou TOV 'iolo POAo noo noiZouv TO q>UOIOAOYIKO OVTOVOKAOOTIKO on; qmalKr;

Zoori",

~ ETOI, il 4Juxo"\oyio TWV 4JUXIKWV OUVOIlE:ooV EovoxoVBI Triv EJ.lq>OVlari Tr)C KOTW ono TriV ntvvo TWV fl.mIlOPYI< xul 'AMeVTU.

.. AUTri Ii aqlOlplKl') OnOljJIl navw aTO OUI.l60AIOI-I0 VEVIKO pnopsl va pCC l'ie:IEEL I-ltXPI nOlo 0lljJ£io 6 CUI.I- 60"\lolJoC aUI.IIle:TtXE1 orov ov8pwnlvo IpUX1oIJ6, on6 T';V ono!P1'l TOO KQTO nooov onOTE"\&i 1.110 6 a a I K ri T 6 0 11 nOli XPflOIIJBU&1 0'0'1 660., 6MKAI1pou TOO OIOVOl1TIKOU Koi ouvOI080I.l0TlKOO IJflXOVIQlJOO IJOC" (0£"\, 182).

"H OKOI.I0:

,,'0 oUI-I60AloIJoC 0X&TiZETOI I-It 6Co1Ktc: I-IOPCPEC: Tije nV&U\..IOTIKiic: poe Zwilc:",... q>aiv£TcI oe OTI ouvO&ET01 1.1£ T'; oTOIX£IWOIKI'1 A£lToupyio rfic ovanopoOTOol'lC nou TIlV OUVOVTOIJE at K08e av6pWnlvfl GnopEI1" (0. 190) .

.. ETOI, taw E;xOUI.I£ va KOVOUj.le: IJt 1 .. 610 euvevoon Tnc: 6Io;'oYII(iic \j.lUXO"\OVioc I-It Tri CjlUOIO"\OY1K'; ,+,uXo;'oyia, IJE Tr,V KUPIOA£KTJKrl ol'l(Joaio TOU Opou. 01 I\OqlOPYK xol ·A)"'· "\F;VTU 8ewpoOv OK61.1C OWOTO VO OVOPooTfl800v:

6

81

. 1::: II 0 ·p·YOUVTOI au-

.... Av IJE:P1KO oUlJ6o~a nptnE:1 vo ul1~1 u .. . . ..

1::: .I. OT·;"OKE:WI1 ano TO iOIO TO OTOI--IO npOKE:llJtv~u

V€I.vI1Tu • I . , - 11:::"'00'1

, .. 0 tAeYXE:1 TOUC: OUV€lpIJOUC:: TooV u ...

va pnopsr v .. . . . _ , . 11l16TI

"," . UVIOTOOV eva KOTo KonOiO. Tpono KO...... .

TOU, I, 0'1 a .. .., - .. .~ 5 )"Bn aUTO

TijC aUVE:lpJJIKfic PVllPI1C:. lOU eI5~~:, av .11,0 ..:. .•

ToauI,J60AO exouv K1I.npOoOTqesi ~IJE:OOOTO~ av:p~ nooe: OU!-l60!vel pt TO 6auJ.l0OlO evaTiXTO TooV . VT -

pwv» (0. 159).

Kai npoxwpWVTOC 01 auyypoq>&ic cp6ovouv \JeXPI TOO va OVOPWTUl)VTOI av:

". " . Ii unepeE:Or) nou KaTt~&1 TO OU~e:IOqTO K~i ~. ,\O~

. 'BUVOTOTIlT&C Tne:OTO],JIKI1C TOUC: onoxrn

YOKPI~IO, 01 ... ... . . .'ov6muEn TOO tYKecpo'

OIlC: OVTIOTOIXOUV .. , . .. OTllv . .

"OVooT1010u veuplKoO OUOTf'tI-l0TOC» (0&"\.247),

'H iBlo avenapKEI.O Kol f't 'iOLO eMelWIl &n1cpu,.\6~ew~ .. v Ouy·ypaeptwv tKOq"\WV&TOI tniOIle: KOee cpopo, ~O~ e,"

TOO ... ...' ,. 6 .. Kai nap 0)-.. ou-

Z.· T' IIO.TO KOIVWVIOAOyloCKOI n IKIl.C.. . ... ,

youv 11 Il~ . . . 0 'VOUV on04J€IC TO. onors Toucoive:TOI f't e:UKOIpIO .10TUnoo· .. .

no~ 6pioKOVTai OMTE:1I.O eKTOC 6elJo!OC,

'0 OKonOc. poe: eow Bt" slvcn '16 KOvOUIJ,eKPITLK~ OT~ "1::: ' KOlvwvlo,\oyia. r,o va yive:1 KOTI T&lOIO, oev ea .,

eppouuIKIl·· .. . . 'EO:: - ".. KoVal IE

ac. ecpTave Evac: 6AOK'\I1POC: TOp~c:. ·uw" onwe. . ......

~Ol ata 8tIJoTO Tfic 4Juxo,\oyiac" 8e'\oujJE ~o KPITIKOP~UjJE.' A .. cMov va 600IJE Tic' etaele: nou nijpav 01, QUYYP(](PEIe. ~~e:

'I 1-1 ,. ... .. . T 0 6 0 u J\ i a KCI yu::' Tie. 6nOlEC

O,IKI1 TOUe: npoo. . ' ...

rp&PVOUV OKtpmq Tn" EueUVIl. l:T~ KEep.MOIO .. H lJluXava

J\ucrl") ano nopaioTplKIl ano4J1'l" ypmpouv;

"Oi anol,lJe:le. nou 15IOTunwvovto.l O'OUTO TO, 616Alo aqKwvoUV napa. no~." auZ:~TT'lOI'\. ~o~c.an . aud:~ 6aoiZ:OVTOI OKopa aeEIKaOlEC:, napa aE 6e:6oiJtva t voe npaVl-lOTIKOO nMvou tPEUVWV. (0. 239).

82

.. ETal OIJWC 01 ouvvparpe:ic., xwpie. vaunoo-rl1plZouv OT, IIfXouv TinaTC an05e:iE.Elc» anapl81J00v anMKOi 1-10'10 TO 8eIJOTCl nOll unclvouv Via PEAtTIl.

'En&161't opWC TO 616,.\io aUTO fXE:I l510aXTIKo xapaxn'!po, aUTO nou Sa neplueve sovslc eival ]Jltl"clnapi81J1OI'l TooV npoonaBe:lCUv Kai 60KIIJWV non &Vlvav 6no TOUC.lj.lUXOMyouc VII:' Tf'tV nap('lioTplKTi E<pOPIJOYI't TCilv cppoliEiIKCilv SewPIWV KO] lJe:e6Eiwv. MUJ Koi 01 ouyypaqle:ic: OeplEPWvouvEva rooo lJ&y6AO 6pIBI-l0 oeAiowv n6"oo 0' aUTO TO, SeIJO, 66 enpe:ne: va IJrlvEe:X600uv va KOVOUV KI aUT'; Tliv anopiej.Jl1- 011. 'AVTl opwc. YI' aUT6, 6Atnoupe: va ye:piZauvEvo 6Mu.,po K&CPOAOIO pE:: StJ,JOTO Ttl onoiO,EKTOe: 6n6 6ploptve:e: npoan6ee:lec nou~oll f:XOUV yiVEI', atv UnI'jPXe: Myoc va 0,,· IJOOIe:UTOOV 0' aUTO, TO, 616Aio. KI' aUto, elver to '\Iyon:po nouea unopouoouc va TOUe: npooa4JoulJ&. floTi,OVTl va jJcic: EK6Eaouv, YIC] nopaae:IWO, Tic. Epyaoie:e: TOO P6VK, TOO Cllioe:p, TOO flOllVK oMa KO] TOO i5l.0U ToOCl>p6ilvT un., . KaaOVTOI Koi !Joe: aPOOHlZ:OUV BEIJQTO nou npotpxoVTOluno TrlV nap0),.0YI1 eEoq nou nolpvouv oiauyvpocpe:ie: anE;vovTI OTf'tVIj.lUXova'\UOI1. 'AQ)oO !Joe: elncv on:

'An6 KoBapa q:H'\oaOQ)IKrl onolj.l.l"), OVTOC: r'J4JUXOVOA.ual'l TO J..I€:aove:Ee:pe:UVI10llC TOO oouve:i5llTOU, lJa~ onoKoMnTEIEva KOOPO T600 nAouolo Kol TOOO anE pO.VTO 000 KI 6 KOOlJoe: nou !Joe. onOKOAu4Je: Ii nopaoomaK'; l,lJuxohoylops"\e:TWVTOC.10Uc: ou"e:16.,TOUC !-IllXOVIOIJOUe:" (1) .

Kol "oTl86 xpelooToi:iv mSavov n 0"","0 I arwve:~. VII!! v6 tEe:pe:uvl'lee:i TO oauv&i51110 6.pKeTO (!)"'''' BETOW uOTe:pO Ylo Mol'j np06.\ripOTo Ti'i~ nopoKoTW IJOpq>ijc::

(1) Atv n:p6KEl'tO:l vall6:.:;;. 6:Tro:oxoA.T'IO£l 6 -rp6-rro<; 0:.&1:6.:;; 'fo:~lv6Ill"jOT]t:; 'fi3v ge.IlCrrColV 'ltoO Xp11olp_.om:llo0v ot aoYYPCXq>Eit:;, ear·

83

.. To aoUVeiO'lTO, anwc: xol TO fVOTIXTO, iXouv 61oQ)OPCTIKtc: OUVOTOTl"ITeC n~'lpocpoPI1O'lC an' oursc nou olo8eT&1 TO aUV£IO'1TO; T 6 oouv&IBI1TO pee, nAouTIO!JEVO an' OAec:. Tic OUA,I.,OVIKtc:. €iJnelple.c: KO! an' ()AO TO fV(JTlXTO TOU eiOoue: !JOC, unopel vc KOTQVolo£1 6ploiJE:vo npaYfJOTO nou TO OUVEIOI1TO poe TO 6yvoe:i.

n.6 OUYK&KPI!JE:VO, ~linwc unoPX£1 !J'o jJoPCPrl O~£OI1C £OIKOlvwvioc oVOIJEaO aTO oouvEioflTO TWV 6vepwnwv, 01 6noi0l 80 unoooeoov eTOI vix IJOVTtlpOUV noM KOAO Tic 0- j..IolBolee: np08taEle: TOUC., anon: 1-l0TO.O 86 npoona8ouoov 01 6v8pwnol vo yvwplaTouv 010 JJEOOU TWV ouvelO'lTWv roue, onere Kol 80 xprvovrouccv !JE KpmiPlo noM OIOepOPeTIKO; (0 .. 248).

Ko! OTO 6680e:, fJETO an' 0)..' mho Eenp06oA'\cl TO nopTpoiTO TaU MtTSPAIVVK:

.. Ml')nwe: TO OOUVEIO'lTO elvcn Eva OUMOYfKO kAflPO- 501TIIJO TaU c'ioouc, nou anon:,\ciTOi 6n6 OTOIX&ia TO onolo Eival rourconpc 0' 0).0 TO OTOjJO: MnopoulJ£ va nouiJE aTI TO aouvEio'1TO, 8ewpoUI..IEVO 1..11: Tilv xo- 80pa ljJUXOAOYIKrl E.vvalO TaU (I), eival fva· eT50c au"AOYIKi'jC IpUxi'jc, Kcm nspinou ecv xol Trl OUMOV1K'; lpuXI'J, Ylil T';V onoio jJ€ TOO" 6yonll jJl'\OOOO" 01 JJETOCPUOIKOi, aUfJqJwvo J-lt TOUe: enolouc kl ouTJ't r't iOlo otv anon:Aei napa evo KOIJIJOTI TtlC jJ£v6AflC naYKo- 0!..lIOe: lpuxilclO (0. 249).

~OVt'al; chr6 TT'l 1-410: TlJv '!tapaboataK~ 4!UxoAoy[a va jJ.EAEm ,0 eoo£lbfJ'O Kat &reb TT'lv &ll.'lTIJv IjIUXa:vaAUOT] va I-4EAEm ,6 aC1UVE(· 8fJo'c. Etven l-4uX &rtoljlTj '!tpoa<pv..~c; cn:ov 4Ip6Ovt: Kat ~c; ~poO- 5lKoUC;. 'E&(3 9" OO;(oAT}9oDjJ.E 116vo Ilt ~,'t'l 6:q.op(X 'Th; '!tpoGcol'lndc; an6tj!£u:; ,(3v AacpOpYK Kat • AAAevro.

64

npOXWpWVToe nopOKcnw, ri fK6EO" IJEToTptneTOI ot 6]..'18Iv6 nopoJ..ripr)I..IQ:

.. e6 ElX£ noM €VOIOCPtpoV v6 epEuvouOOj..lE OV TO. a· OUVElol'JTO OTO 600lKO TOU OTOIXEia eivol TO i610 0& 6.\0 TO OTOI.IO Koi OV TO uovo nou KOVEI TOUe: av8pwnauc va OIOCP&POUV jJ&ToEu TOUe: EivOI !JOVO TO QUVEI0'1T6. ~ Av aUTO pnopoeos va ano5elxBei, Bo tOlv£ I-UO noM l..IeyoAr) onuootc aTO aio8rJlJo Ti'je ovBptiJmvnc OO£ACPO' Tr)TOe:. VloTI 60 onOKOAunn: aTI OAOI lJOC eiI..lOOT£ KaTO KonOIO rpono nOlOIl] Aly6Tepo rt nepiooorspo ouyxwPEiJE:VO 6n' TO ioto rtporteropixo OIJOPTllI..IO ... Eror, ri tpuxoAoyio TWV OX]..wv ..... otv 80 rlTOV napa 1..110 £K- 5nAwal1 TOU KOIVOU tvoTiXTOU: '0 6XAoc Bo "Tev Ton: ri EvoapKwoll oumO ToD EvaTiXTou, avoYOIJEVOU at 1..110 nlO jJ£yaAn 510aToo'1 an' OTI eTO IJEfJOVWI..IE:VO OTOuo .M' aUTa. TOV Tp6no. iJ "euqJuia Tile pOTooe» Kcl ri "lpUXI'I Tile: avBpwn6Tr)TOC;" nou IJE:XPI TtiJpO 5t" i1TO" napa IJETOq>OPIKf:C Koi nOI'lTIKE:C E:KcppaaEIC, 66 pnopouaa" va yivouv E:ntOTrUJOVIKf:C 0.\r16elec" (0. 249) .

BPIOK61..100TE npaYJ.lOTIKO 0' Eva qlIAoClOq>IKO IptA1KOTZiolKO E:K8e:TnpIO jJlOC AoiKiic: oyopac.

:I!'.*,

n poana8liaafJE !J€ TO. TOIYKEAI vtx 66AoUjJE an' oUTo.

TO OKOTOV6'1TO 616Alo Tic onauBol6n:pec anOll'E1C Kol 6EWpiec; nou EKqJpaZOVTOI 0' alITO novw aT'; VEO Koi noM npeOqlOTIl tmOTr1IJI1 Tile: IpUXOVOAUO'lC:, 6nOlj.lEIC nau GTa OUVOAO TOUe: Elval nOAfte Koi orslpec,

l1ev 6tJ..aiJ£ tBw ,,0. KOVOUI..IE KPITIKrl aTO OK€AE:TO 'tiic: 8€wpiac: T~C: lpuXovoAuCJnc. 'AnAIilc; 8E:Aol..I& Va 6eiEouiJ€ TO. xsvmuevc fJE: ont.oiKOT'1TO ntnAo, TO anoio 01 Aaq>oPYK Kol 'AJJ...evTu pixvouv novUJ ornv lpuxovoAuol1. Atv KOTllyapoO- 1..1& TOUe: ouyypmpeic EnElar') 5Ev eiV01 lpuxoMyOl Ti q)lMoo-

85

cpOI. Touc KPITIKOPOUjJE ojJwe Yla TOV Tp6no j.I& TOV onoro OKEIpTOVTOI Kol Vl(~ TIlV eAAElljJil vvciJoEwv nou npenEI VO fXEI Kanalae thov SEAEI va npoypoTEu6eiTeTOIo Zl1niIJOTO Koi VlaTi oev oupcpwvaujJ& pe TOV rpono pi: TOV cnoto .01 ouyypocpeie KoMmauv TO KEVO nouocp~vel oVOIXTOq eA· AelqJ'1 Tfle 4JUXOAoVIKfte KoicprAoooqHKftc Taue KouJ\T.oupac., napo8tToVTOc:. j.lEprKtc:. q>pooele O.oVE:IOpEve;.c: on6pu:l J\.oBe· ptvll xcl xuooio NATURWISSEUSCHAFT (1).

0e.wpoOpe 01'1 TO 616Aio TWV AOCPOPYK Koi 'AMEVTu 60 exelevo .KOnOlO peMov .. Xwpic:. OPCPl6oAla66 oloooSel O1'OUC: xwpouc TWV q>OITI1TWV Kol TWV elolKwv KOeIlVf1nllV Tf1.e lpuX.oAoyloCKOI TftC IplJ\oo.ocpioe. rl' aUTO QKp.16wc: eo eilJOOTE nCAUeuxaplOTllptvOl va TO 6Atnoupe anaMayp€;· vo on' oAo TCU TO tAOTTW].lOTO. LTIlY tn6jJevIleKooOfl eo 8tAOIJE VO OOOPEEVO 616Aic noe S' aox.oAeiTOI pt Tqy !puxav6Auoll K.ol TinCTeaMo. nepll.l£VOVTOC T.o xorpeTIZoUIJE OTO epy.o TWV AOCPOPYK Koi 'AAAeVTu TO np(ino K.oM 618,).1.0 nou 0IlI..lOOIEUTIlKE 01'11 raMia.

66

v

f!H rCIJIHn. fIIvxoiloyia Hili'; fIIvXO"CCXV'Hn.

AVfO fO p,pAto ghat {va W,BtPBYQ oV'JIo~Bv6psyo dno 6')1a egoHrjp.atoJ..6yto, "f0 onoio 0 IIO)'u;Cs(} BonLle .08 (JlO'V~ tov~vroxoJ.6yov~, .naga"aloovla~ lOV~ ya a.:navl"~(Jovvo:r;d egrul"TJp.ota nov f{hJl"e, aav eva neiiJ"&o {J~p.a neopJ.'YJpaTtopov y,a 1"0')1 w,a-D-o(},opO tW'J.'paOt')(,w'V dQXwy t~~ 1pvXO-

/'oytar;.

, AOCPOAWe: 80 fneae omv oVTiAqqJr, oae: TO yey.oVOc. on UaTE:pO ana npoono8elec: nsvqvro &TWV, rll.lJuxoAovia osv KOTop8wae oK6IJo va poc. npoocpepel I.HO Ko8opri elKova rwv 6aOlKwv Tile apxwv.: YOI POe. npoalilopiOEI E;VO nsPIExolJev.o Koi IJIO pteoo.o Tr;e tPuXoAoyiac. nou vo IJnopoOeov va Vivouv an.ooe:XToan' Moue roue qJUXOAOyOUC.. AUT., ri Koro01'ooqcm')V on.oio 6pioKF:Tal oK6IJorlL,l;JuxoA.oylo,. 0- q)e,iAeTol 01'0 YEvov6c:. OTI acp' SVOC. ].lE:V TO 8eWPIlTIKO 01-

87

Ko56IJI'\IJO Tile: nopoooOloKile: 4lUxoAoyioe:, iOIOiTEPO OE: T't npOWOTlCJT'KI'I gewpio Tiie: OnopEI'\C: , . .IIOe: E:Own:pIKile: ZWj)e:, E:n&lol'l6aoileTOI OE nrwec: noe OEV £XOUV KO\,1I0 oxtail jJE n;v E:l-lnElpio I eivol aviKOVIl va acpoIJ01WO£1 TO nveulJo nov 9ETIKWV enIOT'lJ.JWV, ocp' tTepou b£ OTO IJEyoAlm:po jJepoe:

TWV npoonoBelwv nou &V1vav 6MnouIJE T'; Be:wpia allT1; v& em61wvel lJ£ 1-110 E:Kn}..'lKTIKr'j e:mlJovrl, CPPEvapovTOC: oAee:

E:Keivec: Tic npoonagelee: nou 90 pnopouoov va onocptpouv Kim T() 9ETIKO.

No, VIOTi TO ruo oncuficlo IJeAryJO TooV orWEplVwV npoonageICdv EivOl va Ee:KoBoplOTei ri KAaoOlKil lpuxoAoVio, e:iTe Ee:K66oVTOe: ,,110. Koi Kahil \-IE: Tic nopo50OloKte: evvou::e:, elrs anOKOAUmOVToe: Til mpoA.epOTI1TO Kol TT'tV KEV6T'lTO TooV BOOIKWV TT'Je: apxwv.

'Enoj.J&vwe:, ." nelpa nou €xoulJeon6 rtc biCIlPOpe:e: npoon69£lee: nou EYIVOV TOV TeAe:UToio KOIPO KI ono TIe: onotec KOI.JlC otv fcpepe 6A6TeAO IKOVonOII1T1Kcl anon:.\tOllaTO, oeixv£1 KoM. on r1 MOil TOO opo6MIJOTOC: TWV 600lKWV apXWV Tile: qJuXoAoylae: otv npOKEITOI va eival TO enoreAeolJO KoBopa BewP'lTIKWV jJavou8pwv. 'H nelpo nou fxouue o£ixvel OTI 6- uovoc Tp6noe: va KOTonoAEjJI1900v 01 tvverse Tile: nopooooloKfje: tjJuxoAoyioe:, eivol va KOTaMEouJ..le ot oplof.ltva 600lKO oUJ..lm;paOIJOTO, notpvovrcc oav 66011 E:K£Tye:e: Tie: IpUXOAOVIKE:e: e:peuvee: 01 onoiec ono TOV 'iolo TOUe: TOY npooovaToAIOjJO, Bp(OKOVTOI oe noM OT€V'; tnoq)l't jJ& rnv npoYIJOTIKoTqTO, aMfJ. OKOjJO eivOl on6 Tri cpuo., TOUe: 6MTEM EEVEe: npoc TO ZrlTT't1-l0TO «ol Tic: rrooofiecrcKee: E:vocrxoJuioelC: Tile: KAoOOlKr)C; lpuxoAoviac:.

TtTOIOU eiooue: epeuvee: eTvOI olrrte: nou Kavel .; BIOJ.lI1- XOVIKr1 41uXoAoVio Koi vevlKWTepo .; qJUXOTEXV'K';.

npOYIJOTIKl:I, OUTte: oi E:m0Tii1-lee: oev unopouv KaTO KOytVO Tp6no va 8ewPI1900v OOY ~ . .II0 cmoKAe:loTIKr, xol anA'; tq>OPIJOYri Tile: napoooomKfjC: lpuXoAoViac' aOXOAouvTal jJE: TETOIO 8tJJoTO Koi nolpvouv TETO.EC: Stoele: antvovn

88

OTO 8tIJOTO aUTO, nou TOOO T't yevIKT't 6101J1lXOV'KI't qJUXOAOvia, 000 xcl .; IpUXOTEXVIKt'! Eenepvouv TOV KAOOOIKO 6pl> OpO TaU 41UxoAoYIKoG vevovoTOC: Koi Tono8e:TouVTOI fEw 6no Tr1 oq)Oipo nie: nopaoooloKtlc 41UXOAOVioc:.

8t6010, r'l KAOOOlK'; lpuxoAoVio 6tv BUntl o' ouTte:

Tic tnlOTfjlJEc nope pia an}>.r'j troPIJOYri Ttle: yevlKiie: lVuXOAOVIOe:,

'EIJEie: eiIJOOT£ oVTie&TOI I·l OUT!i Triv on04l11 xol Sewpouj.Je OT! ol tn'OTiiIJEe: OUTEC elvo, Sej.Je'\rwoouc: onucolcc YUl Tri Mo'l TOO npo6AlilJOToe: TWV BOOlKWV oPXwv Tile: qJuxoAoyioc.

nptnEI va tPEuvriOOUIJ€, nwe: elvoi OUVQTO Ee:KIVWYToe 6no TO OUj.JnEpaOJ..lOTa ri'je: BloJ.l'lxaVIKiic lpuxoAoyloc:

Kai Tfje: 4JUXOTeXVIKilc:, va CPOPJ,JOPOUIJE !JIO 0 U Y K £ K P 1- IJ tv., V e v I K r1 Ip U X 0 A 0 Y i a, nou 90 i'jTOV' 010.6- TeAa OIOCPOPETIKri 6no Tri OT'JIJEPIVr, OCPI1P'ljJEV'l yevlK'; uiuxoAoViO nou, onwc eiVOI vvwOT6, EXEI OOVE'OTEi Tie: 6001- KE:e: evvore:c: Koi TOV KOTOi..n:PIOjJO Tile:: tpvao1oe: TT'JC: 6no nqVec aMEe: E:KT6e: Tile: E)Jne:lpiae:.

E1vOI OUVOTO v&. cpovToo900jJe 1J1(1 lJ,IuxoAoyia '" 6noio va elvci nperrorunn, IJt Tr1V EVVOIO on aty 96 ooveiCETOI TO oe:6olJ&va Tile: orrre 6no Tri 6.o}..oyio oure on6 TI't «pUOlOr.oVlo, Kai va slvm 6A6Te},o Etv'l OXI uevo npoc TO napoooOIOKO npo6AriIJOTO Ttle: KAooolKfic: lJ,IUxo},OVioc:, OAMoKOIJO Kol IJt Til 8ewpio Ti1e: tOWTeplKfje: Zwile: KOTO) 6n' Mee: TIe:

IJOP<PEC: TIlC.

Movo nou Ylo va npoVjJoTWOE:1 OlITO TO OT6xo .; ~uxo,).,oyio oUTil npenei va OpiOEI TO 4JUXOAOVIKO yevovoe: oav -EVO TjJ~lJa riic: Zwf1c: tvoe: OUYKeKplIJtvou OTOjJOU-, Sa elVOl, cnouevroc, GaolKfjc: onuooloc IJIO «OUYKe:KPllJtV'l 41uxoAoyia,., nou eo aOlocpopeT aKOlJO VIii, TO },elToupYIKO np06A';JJOTO, nou TOOO noM onoox6t.Iloov TiW KA.aoOlKrt IVUX0'\oyla.

89

Elvm wOT6ao ovoj.Jq:lIa6i)TI')TO OTI TO AelTOUPYIKO npo- 6,\i)J.lOTO EXOUV KI OUTO E:nfaflC: 1.110 aUVKeKprjJE:vfl onpcotc. ·AnAwc., E:Kei nou xpeloZeTOI npOOOXr1 slvcn OTO nwe 86 npooeAKUOSoOV aUTO TO lIlTl'IIJOTO, xwpic r'J IJE:MTrJ TOue vo ylver npOoXIlj.JO VU:) vo Eavaeloayayouv TO noAIO jJE:TO<pUOIKO an6SeJ.lo TfjC. KJ..OOOIKi]C: llJuxoJ..oylac:. 'EnojJtvwc:, aUTO npener v6 yrvel: 1) Xwpie va AIlCP8r::i un' 04J1l r1 Sewpia TOO peoAroj.JOU lile: tawTepIKf)e: Zwile:. 2) Xwplc. Tic: nopaOoOIOKEC: E;VVOI£C. nou npotpxoVTOI cno T~ 0X0;'OOTlKrl gewpio TWV IJ.IUXIKWV tnrOTJ')j.Jwv.

Moe <pOiVETO! Mnnov OTI TO XOPOXTI1PIOTIKa. j.JICe: GUYKEKPIIJE:VIle: vevlKfie: 4Juxo;'OV1oc:, ETal cnwc TO npoai51apicepe Aivo nplv, un6pxouv f\i51l OTt, 610l.lrJxavlK~ lJ.IuxoAoylo Kai n'l IJ.IUXOT€XVIKri. AUTE:C of enrOTiljJee: av e:EEToo60w xwpic: npoKOToArilj,lelc, elvrn npaYI.IOTIKa Ee:VEC 0X1 p6vo J.lE TOV OniptTOuoArOTIKo peoAlOp6, 6M6 Ka] j.JE O,Tli5rinoT€' E:xel oXtoll IJt Tr1 Ae:YOjJEVIl -e:ooon;p1Krl Zoo';'" Koi OUxvo EivOI unoxpewjJevec. va 1Jr1 J..ajJ6avouv un' OIJ.lIl TOUe: TIe: sWOIee:

Tile: napoi50oloKi'jC. lJ.Iuxo;'oylac;.

86 i'jTOV, AOlnov, npoYjJoTIK6 noM orll.JoVTIKO 600,Z6- jJEVOI OTa yeYOVOTO Tile: 6101JrIXaV1Kl'ie: lJ.Iuxo'\oyloe: Koi Tile. lIJUXOTEXVIKilc., va 6poUIJ& Tic aPXEe. nou 6VTIOTOIXOUV 0'0(,Ta KoiOT'; ouvtX£IO va i50UjJE nore elva I tKeivll ri Y&VIKI') lpuxo)..oylo OTt'1V enolc Sa. lJnopouo£ va unapE£1 jJlO MoKAl')pwj.J€VIl xol oUOTIlPI') eq:lOpjJoYIl OUTWVTWV oPxwv.

AiJTOV oKpr6we: TOV npo6'\I'\jJOTIOjJO Bi:AoulJe v6 Btoouue OTI')V xplon oae. xol ouYXpovwc. va ooe: 8i:ooujJ& ouo epwTi)j.JOTO:

1) ME nOlo roono ea i'jTOv i5UVOTO va tE6youIJE On6 TO OIWePIVa oei5ol.ltva Tile: 610j.JIlXOVIKf)e. lpuxo'\oyioe: KO] Tf)e: 4JUXOT&XVII<i)e., lJio VEVIK!i 8eTlKI't lJ.IuXoJ\oyio, Ii oMo J..6Y10 1.110 4JuxoAoylo 6Mn;,\o fevl') jJE Tn 8ewplo Tf\e. e:owrepIKrjc. (!wfjc: xci Tic: 6cpI1PI')]JE.vectvooxoAriOEIC:: Tile: oll]Jepl.\Ifle. yeVIKrje: 4J uxoAoyi cc.

90

2) Floiec unoper va eivOI 01 oPXe:c Koi oi EvvOlee. Tfje t:OI <poP~OPJojJi:v~e: y£vIKile. qluxo'\oviae:; ~ EXOUIJE ti5w i5uo epWTI')OEre: nou ouVO!.jliZOVTOI of; IJIO KOJ jJovo: n w e: u n c n o n u e v c cpovTooBoiiJH.: OrlIJepa jJla yevlKI') ljJUXoAoyia n o u Ba i'jTOV npoYj.JoTIK6 Koi OUOTIlP6 6yo'\j.Jevl1 6n6 T"V elJnelpio;

91

nEPIEXOMENA

II

I I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful