P. 1
BAO CAO THUC HANH VE SINH AN TOAN THUC PHAM

BAO CAO THUC HANH VE SINH AN TOAN THUC PHAM

Ratings:
(0)
|Views: 1,432|Likes:
Published by nguyenthiut_hang

More info:

Published by: nguyenthiut_hang on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2014

pdf

text

original

Giáo viên h

ng d n: Ph m M H o

BÀI 1: XÁC

NH BORAT TRONG TH C PH M

1. M c ích thí nghi m: Ki m tra th c ph m có ch a borat hay không ? 2. Nguyên t c: M u th c ph m c acid hóa b ng acid hydrochloric, sau ó em un nóng trên n i cách th y, acid boric (H3BO3) ho c natri borat (Na2B4O7) c phát hi n b ng gi y ngh . S có m t c a H3BO3 ho c Na2B4O7 chuy n màu vàng c a gi y ngh sang màu cam. 3.   Tìm hi u v borat: Công th c hóa h c c a borat: Na2B4O7.10H2O. Tên hoá h c y là Natri tetraborate ng m 10 phân t n c. Tên g i theo Hán Vi t là B ng Sa, B ng Sa, Nguyên Th ch. Tên thông th ng c a borat là hàn the. Borat là m t lo i mu i d ng tinh th màu tr ng c, không mùi, không v , ít tan trong n c ngu i nh ng tan nhi u trong n c nóng. Khi tan trong n c nóng s t o ra acid Boric (H3BO3) và ch t ki m m nh Natri hydrocid (NaOH) theo ph n ng sau: Na2B4O7 + 7H2O = 4H3BO3 + 2NaOH 3.1.    Công d ng c a borat: i v i th c ph m: Sát khu n trong ch bi n th c ph m ho c trong b o qu n. Duy trì màu s c t i nguyên c a th t, cá. Làm cho th c ph m tr nên d o, dai, c ng. Trong công nghi p: S d ng trong công ngh luy n kim. Ch tác vàng b c. B t borat natri c dùng ánh bóng b m t kim lo i. S n xu t men s , kính ch ng n m, m t s v t li u ch u nhi t, xà phòng gi t và m t s lo i ch t t y r a. Trong nông nghi p: V i m t l ng nh , nguyên t bo thúc y quá trình phát tri n c a cây tr ng, nh t là quá trình ra hoa, k t qu , âm ch i, và phát tri n r cây.
1 

Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m

làm nh h ng t i s phát tri n. d n n hi n t ng khó tiêu. phân tích s c ph . và chóng thoái hóa. n n nhân có th ch t sau 36 gi . thu c t y u .2. do t i ây có s n acid chlohydric và n c nên s sinh ra acid boric là ch t c v i d dày. 3. do hàn the k t h p v i các m ch peptit c ng nh các liên k t c u trúc m ng tinh b t. b chét. cây tr ng trên nh ng vùng t có nhi u borat natri th ng l i b còi c c. và hoá ch t di t côn trùng (ki n. qua phân 1%. Khi s d ng th c ph m có hàn the. Ng c hàn the có th là ng c c p tính hay mãn tính. mô th n kinh. hình thành các d n xu t t ng i khó phân hu i v i các men tiêu hoá protein và glucid. Trong y t : Borat c s d ng s n xu t m t s dung d ch di t khu n ngoài da ho c m c. nó s c ào th i qua n c ti u 81%. chán n. gián). Trong các phòng thí nghi m: Borat natri c dùng làm ch t m trong phân tích gen (ADN). làm tr các l p x p trên m t d dày và màng ru t. hàn the có kh n ng tích t trong c th gây t n th ng gan và thoái hoá c quan sinh d c. qua m hôi 3%. còn 15% c tích t trong c th . Tác h i c a borat: Các nghiên c u c h c ã ch ra r ng.3. c n tr quá trình h p th các ch t trên. 2 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . c bi t mô m . gi m n ng su t. hàn the còn c ào th i qua thai nhi và rau thai gây ng c cho thai nhi. Li u l ng s d ng: V i li u t 2-5g acid boric ho c 15-30g borat. nó c ch quá trình ho t ng c a các men tiêu hoá. c bi t i v i tr em trong tu i tr ng thành. N u dùng hàn the lâu ngày. T o dung d ch nh t ng nh m hòa tan các ch t hóa h c khác trong n c. M t khác. Khi n th c ph m có hàn the t i d dày. K t qu nghiên c u cho th y. li u b t u gây h i t 10-40 ppm (1ppm = 1microgam/g hay 1mg/kg). niêm 3.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o Tuy nhiên. tác h i này s t ng d n. d n d n tác h i lên nguyên sinh ch t và s ng hoá các ch t albuminoit. ph n có thai. gây m t m i. làm gi m kh n ng h p th ch t dinh d ng c a c th . ng v t c ng ch c n m t l ng r t nh nguyên t bo.

Giáo viên h ng d n: Ph m M H o N m 1951 H i ng tiêu chu n th c ph m qu c t (FSC) ã cho r ng hàn the có kh n ng tích lu trong c th cao và kh n ng b o qu n ch ng th i r a c ng h n ch m t khi th c ph m ã ch m ô nhi m. B Y t ã có Quy t nh 867/Q -BYT ngày 4/4/1998 không cho phép s d ng hàn the làm ch t ph gia th c ph m. Vi t Nam. do ó ã c m s d ng hàn the làm ph gia th c ph m. Cách ti n hành: 3 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . 4.

4 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m .Giáo viên h ng d n: Ph m M H o Ch l a Cân 25g Nghi n nh Thêm 50ml n cc t Thêm 1.7ml HCl Tr n Nhúng gi y qu tím ki m tra l ng Nhúng gi y ngh vàng Sau 1h c k t qu Ti n hành song song v i quy trình trên là m t m u tr ng i chi u k t qu .

ta có b ng k t qu : Ngày thí nghi m 28/11/2010 4/11/2010 11/11/2010 Màu gi y ngh tr c khi nhúng m u Màu vàng ngh Màu vàng ngh Màu vàng ngh Màu gi y ngh sau khi nhúng m u 1h Màu cam Màu cam Màu cam K t lu n Có borat Có borat Có borat a i m mua m u Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p Trong quá trình thí nghi m. t t c các m u th ti n hành ki m tra nhi u ngày khác nhau nh ng u mua cùng m t n i bán hàng. K t qu thí nghi m: Gi y ngh nhúng vào m u tr ng v n gi nguyên màu vàng ngh .Giáo viên h ng d n: Ph m M H o 5. i chi u v i gi y ngh nhúng m u tr ng. 5 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . Nh v y ta có th k t lu n r ng: n i s n xu t ch l a này có s d ng borat trong quy trình s n xu t.

3. B n thân nitrat không có h i. 6 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . Nguyên lý: Trong môi tr ng acid acetic có m t c a k m và kali iodua.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o BÀI 2: XÁC NH NHANH NITRAT TRONG TH C PH M ng). nhanh hay ch m. và KI s b oxi hóa gi i phóng I2 t do. Trong khi s d ng. Iot gi i phóng c phát hi n b ng màu xanh nh ch th h tinh b t. Tác h i c a nitrat: Nitrat khi vào c th ng i tham gia ph n ng kh d dày và ng ru t do tác d ng c a các men tiêu hoá sinh ra NO2-.3 và m t kh i l ng phân t c a 62. nh ng nitrit l i có h i. 1. nitrat chuy n thành nitrit. M c ích thí nghi m: Ki m tra xem trong m u th có nitrat hay không ? (xúc xích và l p x 2.0049 g / mol. Tìm hi u v nitrat: Công th c c u t o c a nitrat: Ion nitrat là m t a nguyên t ion v i công th c phân t NO . iot c ng s gi i phóng nhi u hay ít. H u nh t t c các mu i nitrat vô c c hòa tan trong n c nhi t và áp su t tiêu chu n . 3. nitrat s b kh thành NO2. Tùy theo hàm l ng nitrat có trong th c ph m hi u hay ít. Công d ng c a nitrat: Di t vi sinh v t. T ng c u trúc c a th c ph m. 3. Nitrit sinh ra ph n ng v i Hemoglobin t o thành methaemoglobinemia làm m t kh n ng v n chuy n oxi c a Hemoglobin.2. t o mùi. T ng kh n ng t o màu.1.

NO2.1 1 0. t ch c nh sau: STT 1 2 3 4 5 4.trong c th d tác h p ch t ti n gây ung th . Quy nh v hàm l ng nitrat và nitrit trong trong n c u ng c a m t s qu c gia.1 0. 3.3.1 7 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m .m t Ngoài ra. Li u l ng s d ng: Do nitrat và nitrit có c tính cao nên t ch c y t th gi i và các qu c gia u có nh ng quy nh v hàm l ng nitrat và nitrit trong các rau qu . trong n c u ng.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o ng v i các amin t o thành nitrosamine. Cách ti n hành: T ch c WHO TCVN 5501-91 Canda EEC CHLB c Hàm l ng NO3(mg/l) 45 50 10 50 50 Hàm l ng NO2(mg/l) -0.

Giáo viên h ng d n: Ph m M H o M u Cân 10g Thái nh 20 ml n c Ngâm 10 ± 20 phút N u sôi L c nóng Hút 5 ml Thêm 1ml KI 5% + 1ml acid citric 5% Khu y u Thêm 1-2 gi t h tinh b t Tr n u Thêm 1 h t k m Theo dõi ph n ng K t lu n 8 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m .

ta có th k t lu n n i s n xu t xúc xích vissan. 28/11/2010 Màu h ng nh c 11/11/2010 Màu h ng nh c 4/11/2010 Màu h ng nh c Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu h ng nh t Màu h ng nh t Màu h ng nh t K t lu n Không có nitrat Không có nitrat Không có nitrat Trong quá trình thí nghi m.1: M u th xúc xích Vissan. ng này không có s d ng Nh v y. a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p B ng 5.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o i chi u k t qu . K t qu thí nghi m: M u tr ng sau khi th c hi n thí nghi m có màu xanh i chi u v i m u tr ng. Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. ta có b ng k t qu : c sau khi cho k m vào. Ti n hành song song v i quy trình trên là m t m u tr ng 5. M u th mua t i m t a i m trong su t quá trình thí nghi m. l p x n tat trong quá trình s n xu t.2: M u th l p x Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. 9 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . chúng em ti n hành thí nghi m v i 2 m u xúc xích và 1 m u l p x ng. B ng 5. 28/11/2010 Màu tr ng c 11/11/2010 Màu tr ng c 4/11/2010 Màu tr ng c Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu tr ng c Màu tr ng c Màu tr ng c K t lu n Không có nitrat Không có nitrat Không có nitrat ng.

. Formaldehyde là lo i hoá ch t v i mùi cay h ng r t c tr ng c s d ng t ng i r ng rãi trong công nghi p. 3. h hô h p. khói thu c lá. t y và ph i. Tác d ng c a formol: môi tr ng acid sulfuric. Các nghiên c u c ng cho th y formol có th gây ra các v n v i gan. co thanh qu n. n u có formol s cho màu tím . 3.2. Formaldehyde c ng có th gây viêm da ho c d ng da. ho i t t bào. gây th nhanh và th g p. b h nhi t. Nguyên lý: Có m t c a v t codein 3..Giáo viên h ng d n: Ph m M H o BÀI 3: XÁC NH FORMOL TRONG TH C PH M 1. 10 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . i a ch y ho c ái ra máu và có th gây t vong trong vài phút do tr y tim m ch. Formaldehyde có th hình thành t nh ng ho t ng c a con ng i ( t rác..1. v i các tri u ch ng khác kèm theo nh au b ng. au c . ói m a. viêm ph qu n và viêm ph i. Theo T ch c Y t th gi i. i b nguy hi m nh t khi ti p xúc v i formol qua N u b nhi m formaldehyde n ng thông qua ng hô h p hay ng tiêu hoá các hi n t ng sau ây có th x y ra: Viêm loét. th m chí có th gây t vong khi nó chuy n hoá thành axít formic làm t ng axít trong máu. c ch di t khu n gi ng nh các tác nhân di t khu n khác ngh a là "gi t" các mô t bào. con ng ng hô h p. hôn mê.. Hàm l ng formol cao có th làm suy gi m h mi n d ch.). gây h t h i. b ng m t. Formaldehyde có kh n ng kháng khu n. các bi u hi n nôn m a ra máu. Tác h i c a formol: Khí formaldehyde có th gây b ng m i. kháng n m. tím tái. Tìm hi u v formol: Formol là dung d ch bão hoà c a formaldehyde trong n c. M c ích thí nghi m: Ki m tra xem trong th c ph m có formol hay không ? 2.

 Thí nghi m trên chu t cho th y chu t s ng trong môi tr ng formol v i n ng n 15 ppm d n n b ung th mô. 4. Ti n hành: M u th Codein Cân 10g Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m Thái nh Cho vào ng nghi m 11 . 6 Gi i h n v n còn an toàn cho con ng i trong không khí là ít h n 2 ppm.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o 3. Li u l ng s d ng formol: 30ml là li u l ng có th gây ra ch t ng i.3.

ta có b ng k t qu sau: i chi u k t qu . B ng 5. K t qu thí nghi m: M u tr ng sau khi th c hi n thí nghi m có màu vàng chanh. Ngày thí Màu dung d ch Màu dung d ch K t lu n a i m 12 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . i chi u v i m u tr ng.Giáo viên h ng d n: Ph m M H o Ti n hành song song v i quy trình trên là m t m u tr ng 5.1: Bún l n.

K t lu n Không có formol Không có formol Không có formol a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào.1: K t lu n Không có formol Không có formol Không có formol a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p chua. 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây M u th mua t i m t Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Màu vàng chanh Màu vàng chanh a i m trong su t quá trình thí nghi m. chua này không có s Nh v y. ph .1: Bún nh . ta có th k t lu n n i s n xu t bún l n. 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Màu vàng chanh Màu vàng chanh B ng 5. mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p th tr c khi cho hóa ch t vào.Giáo viên h ngi m ng d n: Ph m M H o th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Không có formol Màu vàng chanh Không có formol Màu vàng chanh Không có formol B ng 5. K t lu n Không có formol Không có formol Không có formol a i m mua Ch Gò V p Ch Gò V p Ch Gò V p Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. d ng formol trong quá trình s n xu t. 13 Báo cáo th c hành v sinh an toàn th c ph m . 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây Màu dung d ch th sau khi cho hóa ch t vào Màu vàng chanh Màu vàng chanh Màu vàng chanh B ng 5.1: Ph . 28/11/2010 Màu xanh lá cây 11/11/2010 Màu xanh lá cây 4/11/2010 Màu xanh lá cây Ngày thí ngi m Màu dung d ch th tr c khi cho hóa ch t vào. bún nh .

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dzyk Ngốk liked this
Huynh Do liked this
traitimcuagio liked this
nguyentrongcang liked this
Thảo Trần liked this
Xuân Phạm liked this
Thái Nguyễn liked this
Xuân Phạm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->