Register Number

:
Name of the Candidate :

1 7 8 9
M.A. DEGREE EXAMINATION, 2010
( SOCIOLOGY )
( SECOND YEAR )
( PAPER - VI )

610. RURAL AND URBAN SOCIOLOGY
( Including Lateral Entry )
May ]

[ Time : 3 Hours
Maximum : 100 Marks

SECTION - A

(5 × 8 = 40)

Answer any FIVE questions.
All questions carry equal marks.
1. Describe the scope of Rural Sociology.
2. Elucidate family as Rural Social Institution.
3. Bring out the significance of Jajmani system.
4. Give a brief account on Indian land reform.
Turn over

7. ܬùˆ¶ Mù£‚èÀ‚°‹ êñ ñFŠªð‡èœ. ã«î‹ 䉶 Mù£‚èÀ‚° M¬ìòO‚辋. 2 Highlight the features of Urbanism. 12. 11. Explain the Rural .B (3 × 20 = 60) Answer any THREE questions. All questions carry equal marks. 12. 11. 1. 9. áóè êÍè«ñ‹ð£†®™ «îCòñòñ£‚èŠð†ì õƒAèO¡ ðƒ° ðEJ¬ù Ýó£Œè. 10.5. (5 × 8 = 40) ðŸPò ªõOŠð´ˆ¶è. 6. SECTION . Analyses the land holding and indebtedness. Gô àK¬ñ»‹ èì¡ îIö£‚è‹ ð°F . . üxñ£Qò º¬øJ¡ CøŠð‹êƒè¬÷ ªõO‚ªè£í˜è. 13. ïèó ñ‚èO¡ õ£›‚¬è Ü‹êƒè¬÷ õ†ìñ£ù «è£†ð£†¬ì ªîO¾ð´ˆ¶è. (3 × 20 = 60) ð°F . ïèó õ˜‚è º¬ø¬ò MõK‚辋. 3 °´‹ð‹ å¼ Aó£ñ êÍè GÁõù‹ â¡ð¬î ªîO¾ð´ˆ¶è. 3. 2. Explain the Ecological process. 6. Examine the Role of nationalized banks in rural development. ²ŸÁŠ¹ø„ Åö™ õ÷˜„C °Pˆ¶ M÷‚辋. Aó£ñ êÍèMòL¡ õ£ŒŠªð™¬ô¬ò MõK‚辋. 13. 10.Urban differences. ïèó êÍèŠ Hó„ê¬ùèœ °Pˆ¶ å¼ Mñ˜êù‚ 膴¬ó î¼è. Þ‰Fò Gô„ Y˜F¼ˆî‹ °Pˆ¶ å¼ CÁ°PŠ¹ õ¬óè.Ü ²¬ñ»‹ °Pˆ¶ Ýó£Œè. ïèó ñÁè†ì¬ñŠ¹ â¡ø£™ â¡ù ? 8. 7. Describe the urban class system. 9. 4.Ý â¬õ«ò‹ Í¡Á Mù£‚èÀ‚° M¬ìòO‚辋. 8. ܬùˆ¶ Mù£‚èÀ‚°‹ êñ ñFŠªð‡èœ. Give a critical account on urban problems. Aó£ñƒèÀ‚°‹ ïèóƒèÀ‚°‹ àœ÷ «õÁ𣆬ì M÷‚°è. What is urban reconstruction ? 5. Elucidate the concentric Zone Theory.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful