}:

}mªt n¢km¡nQtmh¡ªtS¢k¡y nm:
}m¡nQ ªvHQkzn¡t¡rQy: kv¢t¡rQkQk¢kªksr£
Á

ªvt¡nQt¡c¡rQyvrQªy¡ ªm snQn¢ttQt¡mQ st¡ hQËt¢

At¢tQyhQËtymQ
aksQtQªy¡kQtmQ

Á

Á

Á

Á

This document∗ has been prepared by
Sunder Kidambi
with the blessings of
} rHQkr¡m¡Çjmh¡ªtS¢k]Q

His Holiness ´
sr¯ımad a
¯n
sr¯ırangam
˙
.d
. avan of ´

This was typeset using skt, LATEX, Itrans and the iitmtam font.

Á

Á

}: At¢tQyhQËtymQ }mªt r¡m¡Çj¡y nm: Á Á Á Á tªt¡ ÊtQtpr¢SQr¡nQtmQ smªr c¢nQty¡ sQt¢tmQ Á r¡vNmQ c¡kQrªt¡ tQËxQzQv¡ ÊtQt¡y sÉpsQt¢tmQ «tv«tSQc sm¡kmQy tQrxQÄmpQ y¡kªt¡ rNmQ Á 2 Á r¡m r¡m mh¡p¡ªh¡ SQËÅ ÀhQymQ sn¡tnmQ Á 3 Á Á Á Á Á Á Á Á 4 Á Á Á Á 5 Á Á rSQm¢mnQtmQ sÉtQynQtmQ ªtv¡s¦r nmsQkQËtmQ èjysQv v¢vsQvnQtmQ p¡sQkrmQ ÈvªnSQvrmQ Á Á 6 Á Á Á srQvªtv¡tQmªk¡ hQªyx: ªtjsQv£ rSQm¢p¡vn: Ex ªtv¡s¦rkN¡nQ ªl¡k¡nQ p¡t¢ kpsQt¢p¢: Á 7 Á Á Á Á Ex pQ rhQm¡ c v¢xQÅSQc S¢v: sQknQt: pQ rj¡pt¢: Á mªhnQtQªr¡ tnt: k¡ªl¡ ym: ªs¡ªm¡ hQyp¡mQ pt¢: p¢tªr¡ vsv: s¡tQy¡ hQySQv¢©n¬ m˪t¡ mÇ: v¡ÊrQvhQn¢: pQ rj¡pQ r¡N: ËÆkrQtQt¡ pQ rp¡kr: At¢tQy: sv¢t¡ s§rQy: kk: èx¡ kpsQt¢m¡nQ Á Á jy¡vhmQ jªpnQn¢tQymQ aXyQymQ prmmQ S¢vmQ c¢nQt¡ªS¡k pQ rSmnmQ AÊrQvrQtQtnÉtQtmmQ Á Á At¢tQyhQËtymQ ÈN Q ymQ srQvStQËv¢n¡SnmQ srQvmHQk¬m¡HQk¬QymQ srQvp¡ppQ rN¡SnmQ 1 Á Á up¡kmQy¡pQ rv£tQr¡mmQ aksQtQªy¡ pkv¡nQËx¢: ªyn srQv¡nr£nQ vtQs smªr v¢jy¢xQys¢ Á Á Á 9 Á Á Á Á s¦vrQNstQ˪S¡ p¡Ç: h¢rN Q yªrt¡ t¢v¡kr: Á Á 10 Á Á Á Á 8 Á Á .

prapatti.com Á Á jQªy¡t¢rQkQkN¡n¡mQ ptªy t¢n¡t¢ptªy nm: nm ukQr¡y v£r¡y s¡rHQk¡y nªm¡ nm: Á Á ªtjs¡mp¢ ªtjsQv£ tQv¡tS¡tQmnQ nªm¡{sQÆ ªt nm: èrQv¡y k¢rªy pSQc¢m¡y¡tQrªy nm: 11 Á kv¢rQv¢SQªv¡ mh¡ªtj¡: rkQt: srQvpªv¡tQpv: nXtQrkQrht¡r¡N¡mt¢ªp¡ v¢SQvp¡vn: Á Á vQªy¡mn¡tsQtªm¡ªpt£ ËkQyj¦sQs¡mp¡rk: Atp£ mN Q zl£ mQËtQÊ: p¢HQk¬: srQvt¡pn: Á Á 21 Á Á Á Á Á 22 Á Á Sunder Kidambi .At¢tQyhQËtymQ hr¢tSQv: shsQr¡rQcQc¢: spQ tspQ t¢rQmr£c¢m¡nQ Á t¢m¢ªr¡nQmtn: SmQÈsQtQvxQz¡ m¡rQtQt¡N Q z amQS¦m¡nQ h¢rN Q ykrQp: S¢S¢rsQtpªn¡ p¡sQkªr¡ rv¢: akQn¢krQªp¡{t¢ªt: ÈtQr: SHQk: S¢S¢rn¡Sn: Á 12 Á knvQËxQ^rp¡mQ m¢tQªr¡ v¢nQtQyv£t£pQ lvHQkm: Á Á 13 Á Á Á Á 14 Á Á Á 15 Á Á Á Á Á 16 Á Á Á Á nªm¡ nm: shsQr¡mQªS¡ At¢tQy¡y nªm¡ nm: Á 17 Á Á Á Á nm: ptQmpQ rªp¡t¡y m¡rQtQt¡N Q z¡y nªm¡ nm: Á 18 Á pQ rhQªmS¡n¡cQʪtS¡y s§rQy¡y¡t¢tQyvrQcQcªs p¡sQvªt srQvpX¡y ©r¬tQr¡y vȪx nm: Á tªm¡kQn¡y h¢mkQn¡y StQËkQn¡y¡m¢t¡tQmªn tpQ tc¡m£kr¡p¡y vhQnªy v¢SQvkrQmªN 19 Á Á Á Á Á Á Á kQËtkQnkQn¡y ªtv¡y jQªy¡t¢x¡mQ ptªy nm: Á Á 20 Á Á Á nmsQtªm¡{p¢n¢kQn¡y rvªy ªl¡ks¡X¢ªN Á n¡SytQªyx «v ètmQ t«tv sQËjt¢ pQ rÈ: p¡ytQªyx tptQªyx vrQxtQªyx kpsQt¢p¢: 2 Á Á jy¡y jyptQr¡y hrQySQv¡y nªm¡ nm: www.

At¢tQyhQËtymQ Ex s¦pQ ªtx¦ j¡krQtQt¢ èªtx¦ pr¢n¢xQ^t: Á Ex Ev¡kQn¢ªh¡tQrmQ c plmQ «cv¡kQn¢ªh¡tQr¢N¡mQ ªvt¡SQc kQrtvSQ«cv kQræn¡mQ plªmv c Á plSQËt¢: Á Á 23 Á Á Á y¡n¢ kQËtQy¡n¢ ªl¡ªkx¦ srQv Ex rv¢: pQ rÈ: Á Á Á 24 Á Á Á Á Enm¡ptQs¦ kQËcQcQªrx¦ k¡nQt¡ªrx¦ pªyx¦ c k£rQtQtynQ ÈËx: kSQc¢nQ n¡vs£tt¢ r¡kv Á Á 25 Á Á Á èjysQ«vnªmk¡kQªr¡ ªtvªtvmQ jktQpt¢mQ Á EttQ tQr¢ÀN¢tmQ jpQ tQv¡ ÊtQªtx¦ v¢jy¢xQys¢ Á 26 Á Á Á asQm¢nQ XªN mh¡p¡ªh¡ r¡vNmQ tQvmQ vt¢xQys¢ EvÉkQtQv¡ tt¡{ksQtQªy¡ jk¡m c yt¡ktmQ Á 27 Á Á EtcQcQËtQv¡ mh¡ªtj¡ nxQzªS¡ªk¡{pvtQtt¡ Á t¡ry¡m¡s s¦pQ r£ªt¡ r¡kv: pQ ryt¡tQmv¡nQ Á 28 Á Á Á Á At¢tQymQ pQ ªrXQy jpQ tQv¡ Æ prmQ hrQxmv¡pQ tv¡nQ tQr¢r¡cmQy S¦c¢rQètQv¡ tÇr¡t¡y v£rQyv¡nQ Á Á 29 Á Á Á Á Á r¡vNmQ pQ ªrXQy hQËxQz¡tQm¡ ÊtQt¡y sÉp¡kmtQ srQvytQªnn mht¡ vªt tsQy tQ˪t¡{pvtQ Á 30 Á Á Á at rv¢rvtnQn¢r£XQy r¡mmQ Ét¢tmn¡: prmmQ pQ rhQËxQym¡N: Á n¢S¢crpt¢sHQXymQ v¢t¢tQv¡ s¦rkNmtQykªt¡ vcsQtQvªrt¢ Á www.prapatti.com Á Á Á 31 Á Á it¢ At¢tQyhQËtymQ smQèrQNmQ 3 Á Á Sunder Kidambi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful