Strana deiíibkrätickej ľavice

i

Volebný program SDĽ

ÚVOD
Strana d e m o k r a t i c k e j ľ a v i c e , strana štátotvorná a vlastenecká, sa hlási k zodpovednosti za budúcnosť S l o v e n s k e j republiky. S D Ľ j e členom Socialistickej internacionály, rodiny socialistických, s o c i á l n o d e m o k r a t i c k ý c h a robotníckych strán, k t o r ý c h politika v y c h á d z a z hodnôt slobody, s o c i á l n e j spravodlivosti a solidarity. V duchu nich si v á ž i m e antifašistický zápas nášho n á r o d a a p o z i t í v n e v ý s l e d k y diela socialistických g e n e r á c i í . N a š i m c i e ľ o m j e d e m o k r a t i c k ý s o c i a l i z m u s a k o m o d e r n á výkonná spoločnosť so s p r a v o d l i v ý m r o z d e ľ o v a n í m hodnôt, s p r á v o u v e r e j n ý c h v e c í v obci, regióne a štáte slobodnými o b č a n m i . Každej generácii p o n ú k a m e p r í ť a ž l i v ú ž i v o t n ú m o ž n o s ť a perspektívu.

SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ STRATÉGIA A POLITIKA
I. Stav, k t o r ý chce S D Ľ z m e n i ť

N a š a s p o l o č n o s ť sa n a c h á d z a v rastúcej politickej, h o s p o d á r s k e j , sociálnej a morálnej kríze. Tzv . s l o v e n s k ý spôsob transformácie zlyhal. T o sú v ý s l e d k y p r e d o v š e t k ý m spôsobu vládnutia, k t o r ý c e l é v o l e b n é obdobie S D Ľ sústavne a nekompromisne kritizovala v z á u j m e budovania p r á v n e h o štátu, sociálno-trhového hospodárstva a sociálne spravodlivej spoločnosti. Z o d p o v e d n o s ť z a stav s p o l o č n o s t i nesú ti, ktorí uzurpovali v ý k o n n ú moc pre súčasnú vládnu koalíciu, o b m e d z i l i ú s t a v n é pôsobenie opozície v parlamente, umožnili rozsiahle rozkrádanie n á š h o s p o l o č n é h o majetku, vyprodukovali n e s ú r o d ý právny poriadok, nerešpektovali p l a t n é p r á v n e predpisy a verejný záujem, o v p l y v ň o v a l i výkon nezávislej súdnej moci a č i n n o s ť o r g á n o v realizujúcich právnu ochranu. T i , ktorí stranícky egoisticky obsadzDvali š t á t n u s p r á v u . T í , ktorí umožnili také rozšírenie o r g a n i z o v a n é h o zločinu a korupcie, že o h r o z u j ú z á k l a d y p r á v n e h o a demokratického štátu, a ktorí spôsobili, ž e o b č a n sa n e m ô ž e d o m ô c ť v č a s n e j ochrany svojich práv. Tí, ktorí zdeformovali výkon, správu a pôsobnosť k u l t ú r y a u k r a d l i s p o l o č n o s t i verejnoprávne masmédiá. V t r a n s f o r m á c i i e k o n o m i k y a sociálnej sféry sme sa od p o č i a t k u usilovali p r e s a d i ť iné prístupy a riešenia. Ž i v o t n á m d a l za pravdu. Transformácia nedala príležitosť s c h o p n ý m a zobrala istoty p r a c o v i t ý m . Proces t r a n s f o r m á c i e s p o l o č n o s t i je sprevádzaný rozsiahlym poklesom ž i v o t n é h o štandardu v e ľ k e j s k u p i n y p o p u l á c i e a prudkým, často nezaslúženým rastom bohatstva úzkej skupiny. V l á d e sa nepodarilo d o s i a h n u ť predtransformačnú ú r o v e ň v oblasti reálnej mzdy a reálnej hodnoty d ô c h o d k o v . C e n a p r á c e na Slovensku je z pomedzi o s t a t n ý c h krajín strednej E u r ó p y najnižšia. V l á d e sa n e p o d a r í splniť základný cieľ - znížiť n e z a m e s t n a n o s ť pod úroveň 10%. Miera c h u d o b y ako d ô s l e d o k rastu cien a nezamestnanosti sa znova pováži i vo zvyšuje. Doterajší priebeh s p o l o č e n s k e j transformácie je spojený s m n o h ý m i n e g a t í v n y m i dopadmi na m a t e r i á l n e a d u c h o v n é oblasti života jednotlivcov, r ô z n y c h d e m o g r a f i c k ý c h a s o c i á l n o - e k o n o m i c k ý c h s k u p í n obyvateľstva.
;

i

\
A j k e ď sa o d r o k u 1992 životná úroveň domácností postupne, i keď pomaly a diferencovane zlepšuje, r e á l n e príjmy ešte ani v súčasnosti n e d o s a h u j ú ú r o v e ň z roku 1989. N á k l a d y s p o l o č e n s k e j transformácie sú nielen neprimerane v y s o k é , ale aj nerovnomerne rozložené medzi o b y v a t e ľ s t v o . E k o n o m i c k á reforma nepriaznivo zasiahla predovšetkým ľudí závislých na mzde a s o c i á l n y c h príjmoch. Keďže ú č e l o v o neexistujú finančné kontrolné mechanizmy, v y t v á r a sa vrstva bohatých, a_ to n e p r e h ľ a d n ý m přerozdělováním u ž existujúcich aj n o v o v y t v á r a n ý c h zdrojov. Nepoctivo n a d o b u d n u t é príjmy a zisky rýchlozbohatlíkov umelo nadhodnocujú reálnu sociálno-ekonomickú s i t u á c i u ľudí práce a poberateľov sociálnych príjmov. Zvyšujúce sa napätie medzi reálnymi príjmami a m o ž n o s ť a m i uspokojovať potreby m n o h ý c h jednotlivcov a n i e k t o r ý c h sociálnych skupín, najmä v rodinách s väčším počtom vyživovaných o s ô b , v m l a d ý c h a v neúplných rodinách, rodinách s n e z a m e s t n a n ý m členom i d ô c h o d c o v s k ý c h d o m á c n o s t i a c h , sa pociťuje ako pokles d o s i a h n u t é h o životného štandardu a vo veľkej skupine d o m á c n o s t í vyvoláva nespokojnosť s prebiehajúcim procesom transformácie. Veľká časť o b y v a t e ľ s t v a je nespokojná so stratou sociálnych istôt, aj so spôsobom, •• akým sa pripravujú, resp. nerealizujú dôležité transformačně rozhodnutia, a to nielen tie, ktoré zabezpečujú h m o t n é potreby, ale aj tie, ktoré by mali g a r a n t o v a ť vzdelanostnú, zdravotnú úroveň a ú č a s ť na s p r á v e v e r e j n ý c h vecí. Hlavnou m e t ó d o u p r á c e súčasnej výkonnej moci je k a m p a ň o v i t o s ť a preferovanie čiastkových a ú z k o ú č e l o v ý c h riešení problémov. Súčasná vládna g a r n i t ú r a dala príležitosť hlavne subjektom s c h o p n ý m všetkého a z pracovitých ľudí robí s m i e š n y c h smoliarov. Výsledným efektom je neprimeraná životná úroveň značnej časti p o p u l á c i e v z h ľ a d o m na doterajší vklad do tvorby materiálnych aj duchovných h o d n ô t v z h ľ a d o m na možnosti aktívneho využitia i c h potenciálu a možnosti uspokojovania z á k l a d n ý c h potrieb, a ich spoločenskú potrebnosť. M o ž n o s ť rozvoja, k t o r ú Slovenská republika získala spolu so samostatnosťou, sa postupne p r e m r h á v a . Stav a v ý k o n n o s ť e k o n o m i k y sa vzdialili od cieľa v y b u d o v a ť sociálnotrhové hospodárstvo. Vláda neplní ani e k o n o m i c k é ciele p r o k l a m o v a n é vo svojom programe. Zveličuje m a k r o e k o n o m i c k é výsledky, zavádza a klame. U p ä l a sa na upevňovanie mocenských pozícií a na v y t v á r a n i e . ú z k e j vrstvy kapitalistov. U ž sa stala ich služobníkom. Základnou príčinou h l b o k é h o ú p a d k u našej ekonomiky bolo u s k u t o č ň o v a n i e pravicovej koncepcie transformácie s c i e ľ o m z m o c n i ť sa národného majetku a vytvoriť slovenskú "kapitálotvornú vrstvu". P r a v i c o v é vlády prestali plniť povinnosti vlastníka štátnych podnikov, čím zavládol chaos u m o c ň o v a n ý predprivatizačnou agóniou, a umožnili legalizované r o z k r á d a n i e majetku a deštrukciu podnikovej sféry. Nekontrolovaná s t r a n í c k a privatizácia vytvorila málo funkčnú vlastnícku Štruktúru. Obrovskú časť n á š h o s p o l o č n é h o majetku rozkradli. Dostala sa poväčšine do rúk n e z o d p o v e d n ý c h vlastníkov. C o zostalo nesprivatizované, je z v ä č š a vytunelované. Spoločenské postavenie pracujúcich sa výrazne zhoršilo. Stratili m o ž n o s ť vplývať na • vedenie podniku, č i n n o s ť o d b o r o v ý c h ' o r g a n i z á c i í je ochromená, strach a m a s o v é prepúšťanie sú realitou. Adaptácia ekonomiky, štruktúrna prestavba a modernizácia podnikov stagnuje. Rastú inflačné hrozby, prehĺbila sa_ vnútorná a vonkajšia n e r o v n o v á h a , otrasená je stabilita slovenskej koruny, silnejú d e v a l v a č n é trendy. Rastie otvorená i skrytá zadlženosť, ktorá zaťaží i b u d ú c e generácie. Verejné, najmä Štátne, financie sú vážne choré. Čoraz väčšie bremeno daní a platieb do poistných fondov vláda p r e n á š a na občana, rôznymi „odpustkami" z v ý h o d ň u j e privilegovanú
2

vrstvu, Z a t v á r a oči nad r a s t o m čiernej, nezdanenej e k o n o m i k y , korupcie, špinavých p e ň a z í a mafiánstva. V n ú t o r n á n e r o v n o v á h a m e d z i tvorbou zdrojov a spotrebou, n e ú n o s n e v y s o k á spotreba štátnej správy, v y s o k á m i e r a a n í z k a efektívnosť štruktúry investícii i o d r á d z a n i e p r i a m y c h zahraničných investícií o h r o z u j ú stabilitu ekonomiky i ž i v o t n ú ú r o v e ň obyvateľstva. Vláda aj svojou h o s p o d á r s k o u politikou ničí v y h l i a d k y i n t e g r á c i e do E u r ó p s k e j ú n i e . N i e je schopná u s k u t o č ň o v a ť modernú, prorastovú, s o c i á l n e prínosnú a s p r a v o d l i v ú h o s p o d á r s k u politiku.
-

II. Z a m e r a n i e s o c i á l n o - e k o n o m i c k e j politiky S D Ľ Strana demokratickej ľ a v i c e , člen Socialistickej i n t e r n a c i o n á l y , sa programovo hlási k h o d n o t á m d e m o k r a t i c k é h o s o c i a l i z m u . P o n ú k a modernú, d e m o k r a t i c k ú ľavicovú alternatívu a nádejnú rozvojovú cestu pre s l o v e n s k ú ekonomiku. C h c e z a b e z p e č i ť ľ u d o m prácu, za statočnú prácu slušnú m z d u a z a s l ú ž e n ý príjem, pracujúcim ú c t u a dôstojnú životnú ú r o v e ň . • Pri u s k u t o č ň o v a n í svojej ľ a v i c o v e j politiky S D Ľ bude: 1. P o m á h a ť pri d o k o n č e n í transformácie spojenej s d ô s l e d n ý m odstránením v š e t k ý c h •neprávostí a deformácií, k t o r é v i e d l i k nastoleniu pomerov d i v o k é h o kapitalizmu. V súlade s t ý m sa S D Ľ najprv z a s a d í z a opravu doterajších v ý s l e d k o v privatizácie p o d ľ a kritérií zákonnosti a zásad fungovania t r h o v é h o hospodárstva. D l h o d o b o sa bude usilovať o to, aby transformácia priniesla ú ž i t o k v š e t k ý m o b č a n o m . 2. Pri vytváraní s o c i á l n e h o t r h o v é h o hospodárstva p o d p o r o v a ť t a k é usporiadanie vlastníctva, ktoré u m o ž n í u p l a t ň o v a n i e súkromnej iniciatívy, ale vylúči a k ý k o ľ v e k diktát silných k a p i t á l o v ý c h s k u p í n a do využívania vlastníckych p r á v zapojí (najmä z a p o m o c i spolurozhodovania a ú č a s t i na k a p i t á l o v ý c h v ý n o s o c h ) zamestnancov. 3. P o t r e b n ú mieru d ô c h o d k o v ý c h ' r o z d i e l o v o v p l y v ň o v a ť d a ň o v o u a sociálnou politikou tak, aby r o z h o d u j ú c a v ä č š i n a o b č a n o v mohla prežiť svoj ž i v o t spokojne a dôstojne a aby mladí ľudia mali š a n c u v s t ú p i ť do ž i v o t a podľa svojich s c h o p n o s t í . 4. S p o l u p r a c o v a ť s o d b o r m i a p o m á h a ť im k tomu, aby m o h l i z á u j m y svojich Členov presadzovať pri riešení v š e t k ý c h hospodársko-politických o t á z o k . 5. P o s i l ň o v a ť postavenie miestnych i regionálnych s a m o s p r á v , a to v ich v z ť a h u k o b č a n o m i k s p r á v e š t á t u a v e r e j n ý c h financií. Dôstojnú ž i v o t n ú ú r o v e ň pre väčšinu členov s p o l o č n o s t i je m o ž n é d o s i a h n u ť len vytvorením sociálne a e k o l o g i c k y orientovaného modelu trhovej ekonomiky a jeho uvádzaním do života. „Sociálny program S D Ľ " stavia na idei sociálneho š t á t u , ktorý' rešpektuje iniciatívu občana ako základný zdroj pre z a b e z p e č e n i e svojho p r i m e r a n é h o postavenia, ale zároveň považuje sociálne p o d m i e n k y o b č a n o v z a verejnú vec. S D Ľ ako strana ľudí p r á c e bude klásť d ô r a z na zachovanie základnej sociálnej istoty práce. Práca sa musí s t a ť h l a v n ý m prostriedkom na získanie p r í j m o v p o t r e b n ý c h na u d r ž a n i e primeraného, s l u š n é h o ž i v o t n é h o štandardu jednotlivca a rodiny. •Prechod na s o c i á l n e a ekologicky, orientovanú trhovú e k o n o m i k u vyžaduje z á s a d n ý m s p ô s o b o m z m e n i ť celú s o c i á l n u sféru spoločnosti, t r a n s f o r m o v a ť existujúce sociálne v z ť a h y na novú kvalitatívnu ú r o v e ň . Z á k l a d n ý m i princípmi t r a n s f o r m á c i e sociálnej sféry musí byť - prechod od Štátneho paternalizmu k sociálne spravodlivej spoločnosti, - zachovanie d ô s t o j n é h o ž i v o t a človeka pri položení d ô r a z u na vlastnú iniciatívu, • - zabezpečenie z á k l a d n ý c h ž i v o t n ý c h podmienok k a ž d é h o jednotlivca, - zachovanie z á k l a d n e j sociálnej istoty - práce.

Sociálna politika S D Ľ , popri demokraticky organizovanej moci prostredníctvom sociálneho z á k o n o d a r s t v a a Štátnej správy predpokladá č o najširší s p o l o č e n s k ý konsenzus v otázkach - nevyhnutnosti z v ý š e n i a osobnej participácie a zodpovednosti o b č a n o v za seba a svojich najbližších v r ô z n y c h etapách životného cyklu, - akceptovaní p r i n c í p u sociálnej solidarity občanmi, - nutnosti garancií p o m o c i a podpory štátu na také sociálne situácie, ktoré sú nad sily občana a v prípadoch d ô l e ž i t ý c h pre zámery štátu. Pri transformácii sociálnej sféry sme odhodlaní p r e s a d z o v a ť takú sociálnu politiku, aby dôsledky r e f o r m n ý c h k r o k o v boli primerane rozložené na v š e t k y skupiny obyvateľstva. Pôjde o vytváranie podmienok pre to, aby čo najširší okruh s o c i á l n y c h potrieb o b č a n o v a rodin mohol byť z a b e z p e č e n ý i c h vlastnými silami, predovšetkým p r á c o u a poistením a aby štát zasahoval tam, kde z o b j e k t í v n y c h alebo subjektívnych d ô v o d o v nestačí o b č a n alebo rodina zabezpečiť svoje potreby vlastnými silami na spoločensky uznanej úrovni a tam, kde má záujem ich stimulovať, p o d p o r o v a ť a chrániť. S D Ľ bude p o d p o r o v a ť taký postup transformácie na sociálne t r h o v é hospodárstvo, aby priniesol prospech v š e t k ý m vrstvám obyvateľstva. Sústredí sa na tieto z á k l a d n é oblasti: 1. K a ž d ý o b č a n m á m o ž n o s ť získať prácu. Prvým c i e ľ o m je znížiť n e z a m e s t n a n o s ť z doterajších 1 3 % pod 1 0 % v r. 2002, pričom sa bude v y u ž í v a ť najmä podpora zvyšovania k o n k u r e n č n e j schopnosti, štruktúrnych zmien, m a l é h o a s t r e d n é h o podnikania a tvorby ľudského kapitálu. 2. V y t v á r a n i e predpokladov na zvyšovanie reálnych m i e z d a sociálnych dôchodkov. S ohľadom na rozvrat e k o n o m i k y spôsobený terajšou v l á d o u m o ž n o do r. 2002 uvažovať s rastom reálnych m i e z d približne o 10 až 12 percent. Z a l o ž e n i e t r v a l é h o a dostatočne rýchleho rastu reálnych m i e z d si vyžaduje dohodu s o c i á l n y c h partnerov zabezpečujúcu predstih rastu produktivity p r á c e pred rastom miezd bez štátnej mzdovej regulácie. 3. V ý c h o v a a v z d e l á v a n i e na úrovni európskeho štandardu. N e v y h n u t n o s ť vypracovať ucelenú a otvorenú k o n c e p c i u vzdelávania zabezpečujúcu p r e d š k o l s k ú v ý c h o v u , bezplatné ziskanie prvej kvalifikácie, v š e o b e c n ý prístup k vzdelaniu p o d ľ a i n d i v i d u á l n y c h schopnosti i možnosť c e l o ž i v o t n é h o vzdelávania. Okrem politických a k u l t ú r n y c h v ý z n a m o v (lepšie využívanie možností demokracie, uplatňovanie práv n á r o d n o s t n ý c h m e n š í n a pod.) má vzdelávanie aj e k o n o m i c k é aspekty. Investície do vzdelania sú investíciami do ľudského kapitálu, ktorý sa stáva z á k l a d n ý m faktorom hospodárskeho rastu, p r v k o m demokratizácie kapitálového vzťahu i predpokladom vstupu S R do E U . 4. Starostlivosť o zdravie ako základným predpoklad s p o k o j n é h o a zmysluplného prežitia života. A k t u á l n o u ú l o h o u je odvrátiť kolaps zdravotníctva najmä tým, že štát si voči nemu vyrovná svoje f i n a n č n é záväzky. S D Ľ bude trvale p r e s a d z o v a ť funkčnosť, dostupnosť a kvalitu nevyhnutnej bezplatnej zdravotníckej starostlivosti na z á k l a d e z d r a v o t n é h o poistenia a dostupnosti pre v š e t k y sociálne skupiny. Obyvateľstvo bude z í s k a v a ť pre účasť na financovaní n a d š t a n d a r d n ý c h služieb zdravotníctva. 5. B ý v a n i e ako z á k l a d n ý predpoklad založenia a fungovania rodiny, zachovania zdravia, vzdelávania, pripravenosti na pracovné aktivity i reálnej existencie domova v obci i štáte. Je n e v y h n u t n é prijať n o v ý model bytovej výstavby zavrhujúci v ý s t a v b u sociálnych bytov, nájomných bytov, preferovania bytovej výstavby pre m l a d ý c h ľ u d í i zabezpečenie vhodného bývania pre staršiu generáciu. U ž v strednodobej b u d ú c n o s t i z a b e z p e č i ť možnosť získania vlastného b ý v a n i a pre každú rodinu. Rozšírenie zdrojov potrebných na urýchlenie bytovej v ý s t a v b y patrí k cieľom decentralizácie Štátnych financií. Nielen preto, že v hierarchii c i e ľ o v miest a obcí je výstavba bytov prioritnejšia n e ž z p o h ľ a d u štátu. Aktívnejšia účasť s a m o s p r á v n a použití daňových príjmov u m o ž n í ich lepšiu kontrolu a vyberanie aj v prospech z v ä č š e n i a zdrojov pre bytovú

4

výstavbu. Štát v š a k m u s í aj n a ď a l e j p o d p o r o v a ť tvorbu a poskytovanie ú v e r o v ý c h zdrojov na rozvoj bývania. . 6. P o m o c o b č a n o m ž i j ú c i m v chudobe a bez šance zlepšiť svoj život vlastnými silami. T ú t o časť o b y v a t e ľ s t v a tvoria skupiny zdravotne p o s t i h n u t ý c h , ľudí bez p o t r e b n é h o vzdelania, obyvatelia o k r a j o v ý c h regiónov ("hladové doliny") a pod. Spoločnosti n e m ô ž e b y ť život t ý c h t o o k r a j o v ý c h , no neraz veľkých skupín (napr. z n a č n á časť r ó m s k e h o obyvateľstva) ľahostajný. V koncepcii zlepšovania životných podmienok ľudí žijúcich v biede majú svoje miesto aktivity štátu, obcí, charitatívnych organizácii i p ô s o b e n i e jednotlivcov.

III. Z a m e s t n a n o s ť N e z a m e s t n a n o s ť sa stala postrachom veľkej skupiny o b y v a t e ľ s t v a v p r o d u k t í v n o m veku, p r e t o ž e ohrozuje ich ž i v o t n ú úroveň. Prechod z centrálne p l á n o v a n e j ekonomiky na trhové h o s p o d á r s t v o z v ý r a z n i l tento životný problém aj na Slovensku. C h a r a k t e r i s t i c k ý m z n a k o m transformačného procesu v S R napriek pozitívnemu vývoju m a k r o e k o n o m i c k ý c h u k a z o v a t e ľ o v vývoja hospodárstva je v y s o k á miera nezamestnanosti. V ý r a z n e sa formuje d l h o d o b á nezamestnanosť, ktorej podiel na celkovej nezamestnanosti presahuje 50 percent. A k v počiatočnej fáze transformácie boli príčinou p o k l e s u zamestnanosti najmä konverzia zbrojnej v ý r o b y , z d r a ž e n i e vstupov z dovozu v s u r o v i n o v é a m a t e r i á l o v o náročných v ý r o b á c h a rozpad v ý c h o d n ý c h trhov, teraz sú to p r o b l é m y vyplývajúce z c e l k o v é h o dopytu, inflácie a nižšej konkurencieschopnosti d o m á c e j v ý r o b y na z a h r a n i č n o m a d o m á c o m trhu. A n i v roku 1997 sa pokračujúci hospodársky rast neprejavil na trhu práce rastom zamestnanosti. P o č e t ú r a d m i p r á c e registrovaných n e z a m e s t n a n ý c h k 31, decembru 1997 dosiahol 347 753 o s ô b a m i e r a nezamestnanosti je d l h o d o b ý m a c h r o n i c k ý m parametrom Slovenska, a to aj napriek s k u t o č n o s t i , že od roku 1993 po o d č l e n e n í financovania politiky trhu práce od štátneho r o z p o č t u sa na financovanie nástrojov a k t í v n e j politiky trhu práce vynaložilo viac ako 13,9 m l d . Sk. Sú regióny, kde každý š t v r t ý o b y v a t e ľ v ekonomicky aktívnom veku je bez p r á c e . Sledovanie v ý v o j a p o č t u n o v o v y t v o r e n ý c h pracovných príležitostí, ako aj zaniknutých pracovných miest v j e d n o t l i v ý c h odvetviach hospodárstva, patrí v k r a j i n á c h E U k z á k l a d n ý m Štatistickým ú d a j o m o zamestnanosti. Slovensko nedisponuje v i e r o h o d n ý m i údajmi, napriek tomu, že v l á d a S R v o februári 1996 uložila rezortom vypracovať k o n c e p c i u rezortných politík zamestnanosti v n a d v ä z n o s t i na koncepciu rozvoja rezortov, v r á t a n e predpokladanej ú r o v n e zamestnanosti a f i n a n č n ý c h z d r o j o v jej krytia do roku 1998 s v ý h ľ a d o m do roku 2005. N e p r e v i a z a n o s ť š t á t o m g a r a n t o v a n ý c h sociálnych s l u ž i e b a sociálnej pomoci so sociálnym rozmerom p o l i t i k y trhu práce sa okrem iného prejavuje v y s o k ý m rastom vyplácaných p o d p ô r v nezamestnanosti a konzervovaním o k r u h u o s ô b , ktorým vyhovuje takýto s p ô s o b s o c i á l n e h o z a b e z p e č e n i a . Treba otvorene p o v e d a ť , ž e 35 % e v i d o v a n ý c h n e z a m e s t n a n ý c h tvoria o b č a n i a bez predchádzajúceho p r a c o v n é h o zaradenia a ďalších 37 % pomocní a .rekvalifikovaní zamestnanci. N e p r e v i a z a n o s ť štátnej politiky zamestnanosti s aktívnou p o l i t i k o u trhu práce zvyšuje nerovnováhu medzi p o n u k o u p r á c e a dopytom po nej. A n i v y s o k á d y n a m i k a h o s p o d á r s k e h o rastu neprináša zníženie tlaku na trhu práce. Neprijateľne v y s o k á miera nezamestnanosti, chudoby a v y l u č o v a n i a zo spoločnosti odporuje strategickým, d l h o d o b ý m cieľom S D Ľ o transformácii s p o l o č n o s t i .

H l a v n ý m c i e ľ o m S D Ľ je plná a efektívna zamestnanosť ako protiklad s o c i á l n e h o zla, s ktorým treba neustále z á p a s i ť . A b y sa spoločnosť vymanila z pasce nízkej a m á l o efektívnej zamestnanosti, aby sa u ľ a h č i l a m o ž n o s ť získania práce a vzrástli mzdy, sú p o t r e b n é zmeny v štruktúre hospodárstva, j e h o modernizácia, používanie náročnejších technológií vo výrobe a službách, ale aj silný h o s p o d á r s k y rast. L e n tak m o ž n o z a b e z p e č i ť dostatok lepších a stabilných p r a c o v n ý c h miest, len tak sa Slovensko presadí nielen na e u r ó p s k o m a m e d z i n á r o d n o m trhu v ý r o b k o v a služieb, ale aj na e u r ó p s k o m trhu práce. N a š u budúcnosť nevidíme v ponuke lacnej pracovnej sily, č o sa prezentuje a k o k o m p a r a t í v n a výhoda, ale v ponuke vysoko kvalifikovanej odbornej práce našich o b č a n o v . Deti, m l á d e ž a študenti sa nesmú stať o b e ť a m i h o s p o d á r s k y c h reforiem. Sociálne postavenie rodičov nesmie preniknúť do školských lavíc. S D Ľ sa zasadí za o k a m ž i t é uplatnenie sa absolventov v pracovnom procese po skončení Školy. Sociálna politika S D Ľ sa zasadzuje za demokratizáciu, h u m a n i z á c i u a emancipáciu práce. S D Ľ ide o r o v n o p r á v n o s ť účastníkov sveta práce, r o v n o s ť podmienok a príležitosti pre ich sebarealizáciu i s p r a v o d l i v ú odmenu za svoju prácu na p r i n c í p e zásluhovosti. Súčasťou tohto procesu je i premena v z ť a h u medzi zamestnávateľmi a zamestnancami z dominujúceho postavenia z a m e s t n á v a t e ľ a - vlastníka na zrovnoprávnený v z ť a h založený na sociálnom partnerstve. S D Ľ sa zasadzuje z a r ô z n e formy spoluúčasti všetkých p r a c o v n í k o v na živote podnikov, za demokratizáciu v ý r o b y prostredníctvom demokratizácie vlastníctva, účasti zamestnancov na rozhodovaní a s p r a v o d l i v é h o rozdeľovania vytvoreného produktu, Preto podporuje aj rôzne nástroje tejto účasti, ako sú generálna dohoda, tripartita, k o l e k t í v n e z m l u v y a kolektívne vyjednávanie. Z á s a d n é riešenie zamestnanosti si vyžiada: 1. v y p r a c o v a ť u c e l e n ú štátnu politiku zamestnanosti s d ô r a z o m na realizáciu strategických z á m e r o v r o z v o j a rezortov spojených vznikom n o v ý c h p r a c o v n ý c h príležitostí, prepojenosť politiky zamestnanosti a politiky trhu práce finančnou ú č a s ť o u štátu na aktívnych opatreniach, v y t v o r e n i e predpokladov na sformovanie trhu s bytmi spojených so zvýšením ú z e m n e j mobility pracovnej sily; 2. zabezpečiť k v a l i t a t í v n e zmeny vo v ý c h o v n o v z d e l á v a c e j sústave a v systéme odbornej prípravy s c i e ľ o m odstrániť zotrvačnosť a n e p r u ž n o s ť a tak vytvoriť priestor pre väčšiu všestrannosť a p r i s p ô s o b i v o s ť pracovnej sily; 3. z a b e z p e č i ť h o s p o d á r n o s ť a účelnosť služieb zamestnanosti, ktoré financuje zamestnanec a z a m e s t n á v a t e ľ , a to: - prehodnotením inštitucionálneho a organizačného usporiadania služieb zamestnanosti v prepojení na ú z e m n o - s p r á v n e členenie štátnych orgánov, - posilnením s p r o s t r e d k o v a t e ľ s k ý c h a poradenských s l u ž i e b trhu práce a zosúladením riadenia trhu práce s trhom p r á c e E U ; . 4. zvýšiť e f e k t í v n o s ť a účinnosť prerozdeľovania f i n a n č n ý c h zdrojov trhu práce predovšetkým: - prehodnotením p o u ž í v a n ý c h nástrojov aktívnej politiky, - vytvořením r o v n a k é h o prístupu zamestnávateľov a n e z a m e s t n a n ý c h k finančným zdrojom, * - využitím f i n a n č n ý c h zdrojov aktívnej politiky trhu p r á c e v prepojení na zámery štátnej politiky zamestnanosti a finančné zdroje š t á t n e h o rozpočtu pri rozšiřováni pracovných príležitostí.
r

ó

IV. M z d y • S D Ľ n e m ô ž e n e v i d i e ť , ž e reformy nezmenili naše h o s p o d á r s t v o k lepšiemu, naďalej žijeme z podstaty. A k u v a ž u j e m e o našej^ budúcnosti bez z á k l a d n ý c h k o n c e p č n ý c h zmien, n e m á m e n a j m e n š í d ô v o d na optimizmus. Ž i j e m e nad pomery a tvorba zdrojov je nižšia ako ich užitie. Ž i j e m e hlavne z minulosti, ustavične sa z a d l ž u j e m e a p a d á m e hlbšie do prepadliská, z k t o r é h o a k o b y v r e á l n o m čase, do ktorého d o v i d í m e , nebolo vôbec východisko. R o z h o d u j ú c e fabriky v ä č š i n o u z á p a s i a o holé prežitie pod t l a k o m bankrotu, nepracujú naplno a nič nové, p r o g r a m o v o z á s a d n é sa u nich nezaložilo. Naopak, sú spoločnosti, ktoré bezbřeho utrácajú a n e i n v e s t u j ú do r o z v o j o v ý c h programov. Z á k l a d o m k a ž d é h o e k o n o m i c k é h o prežitia je rast produktivity p r á c e . I pád minulého režimu bol hlavne d ô s l e d k o m ú r o v n e e k o n o m i c k ý c h procesov prejavujúcich sa komplexne v nízkej úrovni p r o d u k t i v i t y p r á c e . Paradoxom je, ž e v ý v o j miezd je v posledných rokoch V n á s o b k o c h vyšší ako rast produktivity p r á c e . P r i t o m ú r o v e ň reálnych miezd v roku 1997 z a o s t á v a za ich úrovňou v .. roku 19S9, d o s a h u j ú menej ako 90 %. Dramatickejší je vývoj r e á l n y c h príjmov obyvateľstva pri z o h ľ a d n e n í ich k ú p n e j sily, k t o r á v roku 1997 dosiahla len 75 % ú r o v n e roku 1989. Z m e n y po r o k u 1989 r o z h ý b a l i našu bezkonkurenčne s t r n u l ú m z d o v ú diferenciáciu, ktorá nás d e s a ť r o č i a z a r a ď o v a l a k najnivelizovanejším v ý c h o d o e u r ó p s k y m krajinám a ostro oddeľovala od z á p a d n e j E u r ó p y . Diferenciácia miezd však v i e d l a k nežiadúcej platovej nerovnosti. Z a t i a ľ č o n a j h o r š i e platení pracovníci si trochu polepšili a pracovníci na Špičke sa výrazne v y h u p l i , pre 80 % aktívnej p o p u l á c i e zostali zárobkové r e l á c i e takmer n e z m e n e n é , Pre e k o n o m i k u S l o v e n s k a je charakteristická vysoká k o n c e n t r á c i a p r a c o v n ý c h príjmov do nízkych p r í j m o v ý c h p á s i e m , k e ď vyše 50 % pracovníkov p o b e r á priemernú mzdu nižšiu ako d v o j n á s o b o k m i n i m á l n e j m z d y . E u r ó p u u ž nie j e p o t r e b n é - d o h á ň a ť v rozpätí platovej nerovnosti. Z n e p o k o j u j ú c e je skôr to, že t r a n s f o r m á c i a nastolila rozdiely, ktoré nie sú p o k l a d a n é za legitímne. Nielenže vyvolávajú n e s p o k o j n o s ť , ale v e d ú k d l h o d o b ý m n e r o v n o v á h á m v ekonomike a spoločnosti. I po mzdovej liberalizácii štát nepriamo rozhoduje o platoch jednej štvrtiny p r a c o v n í k o v a 60 % vysokoškolsky vzdelaných občanov. N e v ý r a z n ý rozdiel m e d z i ú r o v ň o u minimálnej mzdy a ž i v o t n é h o minima, priemernou mzdou a podporou v nezamestnanosti pôsobí skôr d e m o t i v a č n e , nepodnecuje ľudí, aby si svoje potreby riešili p r í j m a m i z vlastnej práce. N a tlmenie s o c i á l n e h o napätia je rast miezd vhodným a č a s t o aj dôležitým nástrojom. S D Ľ je v š a k proti z n e u ž í v a n i u miezd ako nástroja na vynucovanie si poslušnosti. Súhlasíme s tým, aby sa z r e á l n i l a cena p r á c e tak, že zohľadní v ý k o n n o s ť , m e r a n ú rastom produktivity práce, ale aj primeranosti d a ň o v é h o zaťaženia. Protisociálny z á k o n o dani z príjmu berie viac príjmovo s l a b š í m a p o n e c h á v a viac b o h a t ý m . Riešením nie j e ani uplatnenie mzdovej r e g u l á c i e / k d e v k o n e č n o m d ô s l e d k u trestáme pracovníkov za to, ž e v ô b e c pracujú. Z á s a d n é riešenie nízkej ceny p r á c e si vyžiada: - z v ý š e n i e p r o d u k t i v i t y práce, založenej na v y t v á r a n í t a k é h o podnikateľského prostredia, k t o r é bude u p r e d n o s t ň o v a ť kvalitatívne zmeny v e k o n o m i k e , u m o ž n í prístup k zdrojom, tvorbe a v y u ž í v a n i u poznatkov a technológii, - d e m o k r a t i z á c i u v ý r o b y prostredníctvom d e m o k r a t i z á c i e vlastníctva, účasti zamestnancov na r o z h o d o v a n í a spravodlivého rozdeľovania v y t v o r e n é h o produktu, - v y š š i e ocenenie p r á c e žien v z a m e s t n a n í a ocenenie h o d n o t y neplatenej práce pri starostlivosti a v ý c h o v e n e z a o p a t r e n ý c h detí, zreálnenie v ý š k y m i n i m á l n e j mzdy vo vzťahu k d o s a h o v a n ý m priemerným z á r o b k o m na ú r o v e ň 4 0 % priemernej mesačnej mzdy p r a c o v n í k o v v n á r o d n o m hospodárstve a jej pravidelnú v a l o r i z á c i u , 7

p

*

-

skrátenie p r a c o v n é h o Času na 40 hodín týždenne bez krátenia mzdy.

V. S D Ľ a odbory O d b o r o v é o r g a n i z á c i e by mali zohrať výraznejšiu ú l o h u pri p r e s a d z o v a n í sociálnoekonomických p o ž i a d a v i e k pracujúcich vo všetkých formách p r a c o v n o - p r á v n y c h vzťahov. Súčasný stav charakterizuje snahu K O Z S R a v nej z d r u ž e n ý c h o d b o r o v ý c h zväzov b posilnenie postavenia odborov, a to tak reálne postavenie, ako aj p r o s t r e d n í c t v o m legislatívy. Tejto snahe protirečí p r í s t u p súčasnej vlády, ktorá sa snaží s t a n o v i s k á K O Z S R ignorovať a odborové práva neposilňuje ani vo vzťahu k tým odborom, k t o r ý c h vznik iniciovalo H Z D S . Takýto prístup je v rozpore s P r o g r a m o v ý m vyhlásením v l á d y i so s c h v á l e n o u Koncepciou transformácie sociálnej sféry. S D Ľ sa zasadzuje za rešpektovanie úlohy odborov v trhovej ekonomike a za posilnenie ich postavenia. C h á p e to ako konkrétny príspevok k vytváraniu sociálneho, ekologického a demokratického t r h o v é h o hospodárstva. S D Ľ pritom rešpektuje nadstranícky charakter K O Z S R a v nej z d r u ž e n ý c h o d b o r o v ý c h zväzov. Súčasne si však uvedomujeme, že nadstranícky charakter K O Z S R n e m ô ž e z n a m e n a ť apolitickosť K o n f e d e r á c i e , ani zabrániť, aby sa vo vnútri K O Z S R neformulovali politické myšlienky a postoje. Odborom patrí n e z a s t u p i t e l n é miesto v tripartitnom d o h o d o v a n í , v kolektívnom vyjednávaní a pri obhajobe p r á v zamestnancov v podnikoch a inštitúciách. Rada hospodárskej a sociálnej dohody ( R H S D ) sa v u p l y n u l ý c h r o k o c h stala v h o d n ý m prostriedkom na dohodovanie vzájomných postojov vlády, z a m e s t n á v a t e ľ o v a odborov v otázkach h o s p o d á r s k e h o a sociálneho rozvoja SR. S k u t o č n o s ť , ž e súčasná v l á d n a moc sa pokúšala a p o k ú š a znížiť v ý z n a m tripartity, nerešpektuje n á z o r y odborov a dokonca vynecháva tripartitu pri rozhodovaní o opatreniach s p r i a m y m i dopadmi na občanov, neznižuje v ý z n a m R H S D . S D Ľ sa prihovára za to, aby z á k l a d n é z á s a d y tripartizmu boli deklarované v Ú s t a v e S R a aby bol prijatý z á k o n o tripartitě, ktorý by vytvoril inštitucionálny a legislatívny r á m e c platformy hľadania konsenzu sociálnych partnerov na najvyššej úrovni. Odborom musí z o s t a ť zaručené právo na kolektívne vyjednávanie. P r á v n y poriadok musí vytvoriť komplex z á r u k slobodného kolektívneho vyjednávania. Nejde pritom iba o pracovné p r á v o , ale aj o problematiku daňového zaťaženia z á v ä z k o v z k o l e k : í v n y c h zmlúv. Zákon o" k o l e k t í v n o m vyjednávaní mus; definovať rámec v y j e d n á v a n i a o kolektívnych zmluvách a riešenie k o l e k t í v n y c h sporov. Je potrebné o d s t r á n i ť v š e t k y inštitucionálne prekážky k o l e k t í v n e h o vyjednávania, zjednodušiť spôsob riešenia sporov o uzavretie kolektívnej zmluvy, najmä skrátením lehôt na konanie pred s p r o s t r e d k o v a t e ľ o m . Treba zrušiť ustanovenia blokujúce p r á v o na štrajk, najmä odstrániť p o v i n n o s ť o d b o r o v ý c h orgánov predkladať z a m e s t n á v a t e ľ o m menovitý zoznam štrajkujúcich. T r e b a tiež zjednodušiť proces rozširovania záväznosti kolektívnych z m l ú v a umožniť u z a t v á r a n i e k o l e k t í v n y c h zmlúv vyššieho stupňa v r o z p o č t o v e j sfére. D a ň o v é predpisy musia zaviesť jednoznačné nástroje na s l o b o d n é dohodovanie záväzkov v k o l e k t í v n y c h z m l u v á c h . B e z definovania daňových nástrojov tak, aby bolo vopred jasné, ktoré p o l o ž k y sa, raôžu premietnuť do nákladov, budth kolektŕvne vyjednávanie ekonomicky brzdené. Ak m á platiť aj v budúcnosti stav, že kolektívne z m l u v y sa b u d ú vzťahovať automaticky aj na n e č l e n o v odborov, treba vyriešiť náhradu n á k l a d o v za k o l e k t í v n e zmluvy. Súčasný stav, k e ď odbory znášajú celú záťaž a všetky n á k l a d y s p o j e n é s kolektívnym vyjednávaním, hoci k o l e k t í v n a zmluva platí aj pre nečlenov odborov, nie je v súlade s princípom rovnosti pred z á k o n o m .

-

8

->

Riešiť k a ž d o d e n n é p r o b l é m y zamestnancov v tom-ktorom p o d n i k u alebo inštitúcii n i e j e m o ž n é bez odborov p ô s o b i a c i c h priamo na pracovisku. P r á v n y p o r i a d o k m u s í zabezpečiť p r á v o odborov v y k o n á v a ť č i n n o s ť na p r a c o v i s k á c h z a m e s t n á v a t e ľ o v . H o c i ide o celkom prirodzenú p o ž i a d a v k u , do d n e š n é h o d ň a nieje v p r á v n o m p o r i a d k u S R d ô s l e d n e vyriešená. V podnikoch a inštitúciách musia m a ť o d b o r o v é o r g a n i z á c i e p r á v o ú č a s t i na riadení (participácia). P a r t i c i p a č n é p r á v a odborov zahrňujú právo na i n f o r m á c i e , p r á v o na súčinnosť, právo na spolurozhodovanie a p r á v o na kontrolu. Právo na p r e d c h á d z a j ú c e informácie o činnosti podniku alebo inštitúcie je z á k l a d n ý m predpokladom č i n n o s t i o d b o r o v ý c h organizácií. Z a m e s t n á v a t e ľ m u s í m a ť p o v i n n o s ť včas informovať o d b o r o v ý o r g á n a predložiť mu potrebné podklady. Právo na s ú č i n n o s ť j e p r á v o m na vypočutie názoru o d b o r o v é h o o r g á n u a na konzultáciu s ním. P o v i n n o s ť z a m e s t n á v a t e ľ a p r e r o k o v a ť z a m ý š ľ a n ý postup s o d b o r o v ý m o r g á n o m musí byť s a n k c i o n o v a n á n e p l a t n o s ť o u p r á v n e h o ú k o n u , ak k prerokovaniu n e d o š l o . Právo spolurozhodovania sa m á v z ť a h o v a ť na n a j z á v a ž n e j š i e ú k o n y a opatrenia zamestnávateľa. T r e b a z a c h o v a ť predchádzajúci súhlas o d b o r o v é h o o r g á n u k pracovnému •poriadku a k obmedzeniu v ý r o b y . Treba posilniť postavenie o d b o r o v é h o o r g á n u vo vzťahu k opatreniam t ý k a j ú c i m sa rozvrhnutia p r a c o v n é h o času, h r o m a d n é h o p r e p ú š ť a n i a , pri skončení pracovného pomeru z o r g a n i z a č n ý c h d ô v o d o v , pri opatreniach t ý k a j ú c i c h sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( B O Z P ) a pri zavádzaní foriem o d m e ň o v a n i a , ak nie s ú vyriešené v kolektívnej z m l u v e . T a k ý t o , rozsah s p o l u r o z h o d o v a c í c h p r á v z o d p o v e d á s k ú s e n o s t i a m v rozvinutých e u r ó p s k y c h krajinách. Prístup S D Ľ je z a m e r a n ý na to, aby- sa z odborov v y t v o r i l i s k u t o č n í zástupcovia zamestnancov v s ú l a d e s D o h o v o r o m M e d z i n á r o d n e j o r g a n i z á c i e p r á c e ( M O P ) č. 135 o zástupcoch zamestnancov a aby štát toto ich postavenie plne r e š p e k t o v a l . Štát pritom musí garantovať slobodu o d b o r o v é h o z d r u ž o v a n i a sa a nezávislosti o d b o r o v ý c h organizácií na konkrétnej~moci, na p o l i t i c k ý c h stranách' a na z a m e s t n á v a t e ľ s k ý c h subjektoch. Program K o n f e d e r á c i e o d b o r o v ý c h z v ä z o v S R v s o c i á l n e j oblasti je v e ľ m i blízky programu Strany demokratickej ľavice. Strana demokratickej ľavice podporuje najmä tieto p r o g r a m o v é ciele vo vzťahu k odborom: - realizáciu E u r ó p s k e j sociálnej charty v podmienkach S R , - p o u ž í v a n i e prostriedkov na podporu rozvojových investícií, presadzovanie perspektívnych programov rozvoja odvetví a regiónov, - zníženie d a ň o v é h o z a ť a ž e n i a o s ô b najmä p r i s p ô s o b o v a n í m d a ň o v ý c h p á s i e m nominálnemu rastu m i e z d a ž i v o t n ý c h nákladov, - k o m p e n z á c i a ž i v o t n ý c h n á k l a d o v v raste životného m i n i m a , d ô c h o d k o v , minimálnej mzdy a m z d o v ý c h taríf v p o d n i k a t e ľ s k e j sfére a platových taríf v n e p o d n i k a t e ľ s k e j sfére - posilnenie p r á v odborov v p r a c o v n o p r á v n y c h vzťahoch, - realizácia p r á v a na k o l e k t í v n e vyjednávanie, vrátane p r á v a na štrajk ( z r u š e n i e ustanovení b l o k u j ú c i c h p r á v o na š t r a j k ) , - presadzovanie p r á v n e j ú p r a v y o ochrane práva na m z d u , - zachovanie s o c i á l n e h o fondu a podstatné zvýšenie p o v i n n é h o p r í s p e v k u z nákladov zamestnávateľa. VI. M a k r o e k o n o m i c k á politika V makroekonomickej politike S D Ľ presadzuje r o z v o j o v o - s t a b i l i z a č n ú koncepciu v záujme trvale u d r ž a t e ľ n é h o rastu ekonomiky a životnej ú r o v n e o b y v a t e ľ s t v a . A j riešenie krízových situácií v e k o n o m i k e vidí v ozdravení podnikov a nie v u ť a h o v a n í opaskov, zvýhodňovaní p r i v i l e g o v a n ý c h a prenášaní bremien t r a n s f o r m á c i e len na plecia ľudí práce.
9

Hlavnou cestou ľ a v i c o v é h o riešenia je zabezpečiť vyššiu tvorbu zdrojov a úsporné vynakladanie v e r e j n ý c h prostriedkov, redukcia spotreby štátnej správy, zefektívnenie rozsahu a. Štruktúry v e r e j n ý c h investícií, ako aj získavanie v ý h o d n ý c h zahraničných zdrojov na reštrukturalizáciu a rozvoj. Pre z a b e z p e č e n i e z á k l a d n ý c h sociálno-ekonomických p r á v má rozhodujúci v ý z n a m dostačujúca tvorba zdrojov v efektívne fungujúcom hospodárstve. Preto treba pokračovať v transformácii h o s p o d á r s t v a a urobiť v nej potrebné korektúry. Rastu v ý k o n n o s t i e k o n o m i k y a nastoleniu hospodárskej demokracie podriadime aj zmeny v l a s t n í c k y c h v z ť a h o v . S D Ľ bude dôsledne p r e s a d z o v a ť program sociálnej zodpovednosti v l a s t n í k o v a spoločenskú demokratickú kontrolu hospodárskeho života a podporovať d e m o k r a t i z á c i u vlastníckych vzťahov z a m e s t n a n e c k ý m vlastníctvom podnikov, družstevným a k o m u n á l n y m vlastníctvom a inými formami. S D Ľ j e rozhodnutá dôrazne dbať na dodržiavanie z á k o n n o s t i a plnenie z á v ä z k o v z kúpnej z m l u v y nadobúdateľmi majetku. V modernom h o s p o d á r s t v e m á nezastupitelné miesto Štátne vlastníctvo. Je dôležité pre zabezpečenie h o s p o d á r s k e j i politickej stability. Akýkoľvek diktát najsilnejších kapitálových skupín je pre S D Ľ rovnako neprijateľný ako monopol štátneho dirigizmu v ekonomike. Z m e n y p r i v a t i z á c i e potrebné na posilnenie rastu a výkonnosti hospodárstva neznamenajú len v ý m e n u o s ô b na vlastníckych postoch. Ich obsahom je najmä: - V o v e ľ k ý c h p o d n i k o c h tvoriacich chrbticu h o s p o d á r s t v a oddelenie vlastníckej kontroly od riadiacich funkcií tak, ako k tomu vo väčšine p r í p a d o v dospel vývoj uplatňovania vlastníckych p r á v v o v y s p e l ý c h trhových ekonomikách. - V y t v á r a n i e z á k l a d n ý c h podmienok na širší vstup z a h r a n i č n ý c h investorov do SR. Ide najmä o z v ý š e n i e politickej a ekonomickej dôveryhodnosti S R a o zrovnoprávnenie všetkých potenciálnych v l a s t n í k o v , č o zahrňuje aj zrušenie d i s k r i m i n a č n ý c h privatizačných rozhodnutí. - Zapájanie zamestnancov do vlastníckych vzťahov a vlastníckej kontroly podnikov bez administratívneho preferovania vrcholového, manažmentu. Je to súčasť postupnej demokratizácie k a p i t á l o v é h o vzťahu v dlhodobom procese, k t o r ý zahrňuje nielen vytváranie z a m e s t n a n e c k ý c h a k c i o v ý c h spoločností, ale aj podieľanie zamestnancov na rozhodovaní o zásadných o t á z k a c h fungovania podnikov (mzdové a s o c i á l n e otázky vrátane personálnej politiky, rozvoj p o d n i k o v ) na základe ich účasti v dozorných r a d á c h . Ú č a s ť zamestnancov na majetku i r o z h o d o v a n í dostane právny podklad pre uplatnenie v o všetkých podnikoch. S ú č a s ť o u t r a n s f o r m á c i e je zabezpečenie súťaže vo v š e t k ý c h sektoroch hospodárstva. Privatizácia odstraňuje m o n o p o l štátneho vlastníctva, ale nesmie vyústiť do m o n o p o l n é h o postavenia niektorých s ú k r o m n ý c h vlastníkov. Dôležitou transforma.čnou úlohou je reštrukturalizácia hospodárstva, ktorá sa nedá oddeliť od r e š t r u k t u r a l i z á c i e podnikovej sféry. Jej ťažisko s p o č í v a v posilňovaní pozície efektívne fungujúcich p o d n i k o v schopných nahradiť (vo v ý k o n o c h , exporte, zamestnanosti, platbe daní a pod.) ú p a d k o v é a do konkurzu idúce podniky. P ô s o b e n i e štátu je potrebné tak pri podpore prosperujúcich podnikov, ako aj pri istej ochrane z á u j m o v zamestnancov a regiónov v k o n k u r z n ý c h konaniach.Reštruícturalizácia a posilnenie b a n k o v é h o sektora musí p r e d c h á d z a ť reštrukturalizácii v potfitíkov^wrfóte. VládTicfe-politikou'z rokov 1995-1998 sú najmä veľké štátni- bankymimonadne o s l a b e n é a n e p o z v i e c h a j ú sa bez vlastníckej s p o l u ú č a s t i seriózneho zahraničného bankového kapitálu o c h o t n é h o podeliť sa o svoje know-how. H l a v n o u ú l o h o u h o s p o d á r s k e j politiky bude v najbližších rokoch obnova veľmi narušenej v n ú t o r n e j i vonkajšej rovnováhy, pretože tá je v ý c h o d i s k o v ý m predpokladom dosahovania trvalého a vlastnou silou udržiavaného h o s p o d á r s k e h o rastu. V tejto súvislosti treba v ý r a z n e z m e n i ť r o z p o č t o v ú politiku. Úspory vo v ý d a v k o c h štátneho rozpočtu sa dosiahnu p r e h o d n o t e n í m voluntaristických projektov a redukciou nákladov v štátnej správe.
10

D e c e n t r a l i z á c i a r o z p o č t o v é h o h o s p o d á r e n i a privedie nielen k racionalizácii r o z p o č t o v ý c h v ý d a v k o v , ale aj k l e p š i e m u vyberaniu daní z doterajšej t i e ň o v e j e k o n o m i k y . Z v ý š e n i u r o z p o č t o v ý c h p r í j m o v prospeje aj zrušenie daňových a iných privilégií n i e k t o r ý c h účastníkov druhej vlny p r i v a t i z á c i e . S D Ľ je o d h o d l a n á z a v i e s ť poriadok do verejných financií: skvalitniť r o z p o č t o v ý s y s t é m a uskutočniť reformu daní, znížiť d a ň o v é z a ť a ž e n i e , o b m e d z i ť parazitmi a l u x u s n ú spotrebu rýchlozbohatlíkov, zdaňovať v e ľ k é p r í r a s t k y ich o s o b n é h o majetku, razantne o b m e d z i ť rozsah tieňovej ekonomiky, d a ň o v ý c h ú n i k o v a Špekulácii, zefektívniť s y s t é m s p r á v y daní a zaviesť verejnú kontrolu "odpustkov" a porušovania finančnej d i s c i p l í n y . D e c e n t r a l i z á c i o u v e r e j n ý c h zdrojov treba posilniť finančnú z á k l a d ň u obcí a regiónov a d e m o k r a t i z o v a ť i c h vynakladanie, racionalizovať výdavky š t á t n e h o r o z p o č t u , znížiť v ý d a v k y na štátnu s p r á v u a b u j n e j ú c u byrokraciu, zastaviť narastanie z a d ĺ ž e n o s t i štátu a nákladov na jej financovanie. V y p r a c o v a ť a u s k u t o č ň o v a ť koncepciu financovania spotreby o b y v a t e ľ s t v a z verejných fondov p o d ľ a dôležitosti j e d n o t l i v ý c h oblastí - zdravotníctvo, Školstvo, kultúra, sociálne zabezpečenie a ď a l š i e tak, aby úsilie a vyrovnanosť štátneho r o z p o č t u nebránilo z a b e z p e č o v a ť ústavné p r á v a o b č a n o v . M e n o v á politika m u s í aj naďalej n a p o m á h a ť udržanie r e l a t í v n e nízkej miery inflácie výhodnej pre Široké a menej majetné vrstvy obyvateľstva. N í z k a miera inflácie je potrebná aj na udržanie s t a b i l n é h o m e n o v é h o kurzu. Odstránenie n e r o v n o v á h y v o v e r e j n ý c h financiách umožní rozšíriť ú v e r o v é zdroje pre rozvoj výroby a zamestnanosti. Ekonomickú rovnováhu i reštrukturalizáciu podnikovej sféry podporí k o n k u r e n c i e s c h o p n o s ť slovenskej ekonomiky, resp. jej produkcie. V ý z n a m n á j e h o s p o d á r s k o politická podpora exportu, v e d e c k o - t e c h n i c k é h o rozvoja, r e g i o n á l n e h o rozvoja, m a l é h o a stredného podnikania a h o s p o d á r s k e j súťaže. H l a v n ú ú l o h u v reštrukturalizácii hospodárstva p o n e c h á h o s p o d á r s k a politika p o d n i k a t e ľ s k ý m subjektom a ich z á u j m o v ý m združeniam. Sú v š a k oblasti, v ktorých len súkromná iniciatíva a na nej spočívajúce fungovanie trhu n e d o k á ž e priniesť racionálne riešenia. Preto bude štát i n i c i o v a ť a podporovať rozvojové programy najmä v budovaní dopravných s y s t é m o v , energetike a poľnohospodárstve. V l á d n o u h o s p o d á r s k o u politikou m o ž n o p r e k o n á v a ť slabé s t r á n k y , -rizika a zlyhávania trhového m e c h a n i z m u . Prvoradou ú l o h o u b u d ú c e j vlády bude vypracovať r e á l n u , odborne fundovanú koncepciu h o s p o d á r s k e j p o l i t i k y S R , schopnú integrovať a zladiť e k o n o m i c k é z á u j m y a úsilie štátu, p o d n i k a t e ľ s k ý c h subjektov a občanov, p r e m i e t n u ť j u do strednodobej makroekonomickej politiky, s e k t o r o v ý c h politik a programov a u s k u t o č ň o v a ť j u a dolaďovať využívaním n á s t r o j o v z o d p o v e d a j ú c i c h potrebám formovania s o c i á l n e h o trhového hospodárstva v S R . VII. Privatizácia S i o y e n s k á cesta t r a n s f o r m á c i e s a podriadila nekontrolovanej privatizácii, v ktorej celospoločenský z á u j e m d o s i a h n u ť efektívnejšie sociálne h o s p o d á r s t v o ustúpil egoistickým záujmom n i e k o ľ k ý c h p o d n i k a t e ľ s k ý c h skupín blízkych vládnej k o a l í c i i . Privatizácia tak, ako sa u nás vykonáva, je obrovský p o d v o d voči o b č a n o v i , nič m u nedáva ani dnes, ani v b u d ú c n o s t i , iba mu berie. Berie mu n e u v e r i t e ľ n e b e z o č i v o jeho podiel na s p o l o č e n s k o m v l a s t n í c t v e a dáva ho v podstate zadarmo aj o s o b á m , bez akejkoľvek zásluhy a z á k l a d n ý c h predpokladov úspešne hospodáriť s t ý m t o majetkom.
(

Z á m e r v y t v o r i ť funkčnú, pestrú, demokratickú v l a s t n í c k u štruktúru sa nedosiahol. Privatizácia sa stala n á s t r o j o m na obohatenie malých skupín a jej v ý s l e d k o m je bezpríkladné majetkové rozdelenie spoločnosti. P r e v a ž n á časť p o d n i k o v privatizáciou neprešla do r ú k z o d p o v e d n ý c h a s c h o p n ý c h vlastníkov, ktorí by zabezpečili zamestnanosť, rast m i e z d , investície, ale viedla k hospodárskemu ú p a d k u . S D Ľ je z a transparentnú, Čiže priehľadnú, jasnú privatizáciu a z a a n g a ž o v a n é vlastníctvo. Je o d h o d l a n á napraviť privatizáciu tak, aby v i e d l a k z v ý š e n i u výkonnosti hospodárstva a aby j u občania mohli kontrolovať. T r v á m e na tom, aby sa preskúmali privatizačné rozhodnutia a prehodnotili tie, pri ktorých sa porušili z á k o n y , poškodili záujmy štátu ajeho o b č a n o v , alebo zneužila politická moc. Z á k l a d n ý m c i e ľ o m S D Ľ je dosiahnuť, aby sa transparentnou privatizáciou zabezpečila zamestnanosť, rast miezd, príjmov do štátneho rozpočtu a s o c i á l n y c h a n e m o c e n s k ý c h poisťovní, väčšia ponuka na trhu a pod. S D Ľ p o v a ž u j e nápravu vlastníckych vzťahov za posilnenie d e m o k r a t i z á c i e hospodárstva a preto sa stavia za pluralitu a demokratizáciu vlastníctva. Podporujeme demokratické formy vlastníctva ako sú družstevné a k o m u n á l n e vlastníctvo, vlastníctvo podnikov zamestnancami, zamestnanecké akcie a individuálne vlastníctvo a k c i o n á r o v za predpokladu d o s t a t o č n e j ochrany práv menšinových v l a s t n í k o v . Podporujeme rozvoj živnostenského a m a l é h o a stredného podnikania. S D Ľ bola a je za odstránenie monopolu štátneho vlastníctva, je v š a k presvedčená, že y modernom h o s p o d á r s t v e Štátne vlastníctvo má svoje n e z a s t u p i t e l n é miesto. Štátne vlastníctvo m á pomôcť z a b e z p e č o v a ť verejné záujmy, pomoc prekonávať slabiny trhu, p r í p a d n e p o m ô c ť zabezpečiť r o v n o v á ž n y h o s p o d á r s k y rast. Neobmedzené panstvo neviditeľnej r u k y trhu je pre nás preto rovnako neprijateľné ako Štátny dirigizmus. Stát by si p o d ľ a nás m a l z a c h o v a ť vlastníctvo v energetike, plynárenstve,- telekomunikáciách, doprave, v o d n o m hospodárstve, zdravotníctve, š k o l s t v e a pod. Podporujeme pritom vlastnícku s p o l u ú č a s ť miest a obcí. Tam, kde to bude n e v y h n u t n é , p o d p o r í m e aj vstup zahraničného kapitálu pri z a c h o v a n í majoritnej účasti štátu. K o n c e n t r á c i a ekonomickej moci, ktorá hrozí prerásť do politickej moci úzkej skupiny ľudí, resp. do v l á d y b o h á č o v , je v z á s a d n o m rozpore so z á k l a d n ý m i hodnotami S D Ľ . A k noví vlastníci nie sú z rôznych dôvodov ani po n i e k o ľ k ý c h r o k o c h schopní privatizované p o d n i k y rozvíjať, treba privatizačné rozhodnutia F o n d u n á r o d n é h o majetku, prípadne vlády p r e h o d n o t i ť . Rozhodujúcim kritériom musia b y ť d o s a h o v a n é hospodárske výsledky podniku. T o m u chceme prispôsobiť aj postavenie, ú l o h y a p r á v o m o c i F N M . Preto S D Ľ presadí v h o d n é legislatívne podmienky, aby k u k ú p n o - p r e d a j n ý m z m l u v á m boli prijaté doplnky, k t o r é zaviažu vlastníkov podniky rozvíjať. Hlavné ť a ž i s k o činnosti F N M treba preniesť na prehodnotenie kúpno-predajných zmlúv a kontrolu ich dodržiavania. F N M spolu so zakladateľským rezortom navrhne r i e š e n i e v k a ž d o m jednotlivom prípade, v ktorom sa u k á ž e , že privatizácia nebola úspešná. S D Ľ bude p r e s a d z o v a ť i a k é legislatívne zmeny, ktoré z a b e z p e č i a širokú informovanosť verejnosti o v l a s t n í k o c h k a ž d é h o podniku. Kontrolou verejoostí chceme p o d p o r i ť spoločenskú zodpovednosť v l a s t n í k a za v ý k o n vlastníckych práv. Súčasťou z m e n y doterajšej privatizačnej politiky bude preto vytvorenie Bielej knihy privatizácie, z ktorej bude zrejmá, kto, kedy a za akých podmienok privatizoval jednotlivé podniky. Pri n á p r a v e privatizácie chce S D Ľ zapojiť zamestnancov d o vlastníctva podnikov, chce zabezpečiť i c h ú č a s ť na vlastníckej kontrole, a tak d o s i a h n u ť a n g a ž o v a n é vlastníctvo podnikov. C h c e m e u m o ž n i ť väčšie vlastnícke prepojenie p r v o v ý r o b y so s p r a c o v a t e ľ m i a vytvoriť n e d i s k r i m i n a č n ě podmienky pre zahraničných investorov.
12

S D Ľ n e p r i p u s t í t a k ú r e p r i v a t i z á c i u , ktorá by u m o ž n i l a Š p e k u l a t í v n y predaj z a h r a n i č n ý m firmám, či o s o b á m len v prospech terajších vlastníkov, na ú k o r s p o l o č n o s t i a o b č a n o v . Reprivatizácia nesmie b y ť n á s t r o j o m na o d m e ň o v a n i e za p o l i t i c k ú v e r n o s ť , na tunelovanie i n ý m i vlastníkmi. Štát musí k o n a ť a k o z o d p o v e d n ý vlastník. V záujme p o d s t a t n é h o zlepšenia v ý k o n u vlastníckej funkcie štátu S D Ľ p r e s a d í , aby vlastnícke práva v y k o n á v a l z a k l a d a t e ľ s k ý rezort a nie F N M . T a m , kde p r i v a t i z a č n é rozhodnutia tejto vlády sa dotkli z á u j m o v Štátu jake vlastníka, bude sa S D Ľ u s i l o v a ť o nápravu zákonnými prostriedkami (napr. z v ý š e n í m vlastníckej účasti štátu). S D Ľ presadzovala, aby sa po 1. 1. 1998 vyplatili dlhopisy v š e t k ý m d r ž i t e ľ o m dlhopisov starším ako 60 r o k o v . V i n o u vládnej koalície, k t o r á rozpredala podniky za n í z k e ceny, sa vo F N M n e v y t v o r i l i zdroje na úhradu dlhopisov. Preto S D Ľ prehodnotenie privatizácie využije aj na to, aby sa posilnila platobná s c h o p n o s ť F N M a aby sa mohli č í m s k ô r vyplatiť dlhopisy aj t ý m , ktorí dosiahli 60 rokov svojho ž i v o t a . . V í n . P o l i t i k a š t á t u v p o d n i k o v e j sfére Ť a ž i s k o v o u ú l o h o u h o s p o d á r s k e j politiky je o z d r a v i ť p o d n i k o v ú sféru, ktorej v ý k o n n o s ť je nízka. P o d n i k y b o l i v procese transformácie z n a č n e o s l a b e n é , m n o ž s t v o z nich je vysoko stratových a v e ľ m i z a d ĺ ž e n ý c h . Značná časť n o v ý c h v l a s t n í k o v sa stará o m a j e t k o v é presuny a nie o ozdravenie p o d n i k o v . Technická r e k o n š t r u k c i a a m o d e r n i z á c i a j e aj v dôsledku d r a h ý c h a ť a ž k o d o s t u p n ý c h ú v e r o v pomalá a neprebieha v d o s t a t o č n o m rozsahu. S o c i á l n o - e k o n o m i c k é postavenie pracujúcich sa z h o r š i l o , d o c h á d z a k z a d r ž i a v a n i u miezd i m a s o v é m u p r e p ú š ť a n i u . D e m o k r a t i c k é inštitúcie u m o ž ň u j ú c e ú č a s ť zamestnancov na chode podniku prakticky n e e x i s t u j ú , stupňuje sa tlak na ochromovanie a rozbíjanie odborov. S D Ľ bude p o d p o r o v a ť v š e t k y ' p o d n i k a t e ľ s k é ' s u b j e k t y - m a l é i veľké, d o m á c i c h vlastníkov i z a h r a n i č n ý c h s p o l u v l a s t n í k o v , ktorí prispievajú k trvalej prosperite s l o v e n s k é h o hospodárstva, k dostatku dobre platenej práce, k zvýšeniu k o n k u r e n č n e j schopnosti podniku i celého h o s p o d á r s t v a a k v y t v á r a n i u b á z y pre dôstojnú životnú ú r o v e ň . S D Ľ si uvedomuje, ž e s l o v e n s k á podnikateľská sféra m u s í p r e k o n a ť negatíva, ktoré sú dôsledkom p r e d p r e v r a t o v é h o obdobia ale predovšetkým t r a n s f o r m a č n é h o obdobia: dlhodobá p o d k a p i t a l i z á c i a s l o v e n s k ý c h podnikov, dlhy z minulosti, ideologizácia a s p ô s o b privatizácie, nedostatok m a n a ž é r s k y c h skúseností v trhovom h o s p o d á r s t v e , n e s c h o p n o s ť viesť rovnocenné r o k ovania so z a h r a n i č n ý m i strategickými investormi a nepřipravenost' o p e r o v a ť vo sve:ovom obchode. V podnikateľskej sfére bude S D Ľ presadzovať: - urýchlil proces h ľ a d a n i a z o d p o v e d n é h o vlastníka, zrušila anonymita privatizantov, - na selekciu v l a s t n í k o v využili konkurzy, podporila k o n c e n t r á c i a majetku do r ú k úspešných p o d n i k a t e ľ o v , trestne stihali podvodné konkurzy a tunelovanie, - zvýšila z o d p o v e d n o s ť vlády_za korektné hospodárenie podnikov, v ktorých m á štát výraznejšiu vlastnícku ú č a s ť , n a j m ä v tzv. strategických podnikoch, - zvýšila e f e k t í v n o s ť bankovej sféry a tlak finančného sektora na efektívnosť podnikov, - oživil, ozdravil a r o z v i n u l finančný, osobitne kapitálový trh a zaviedli o s v e d č e n é systémy dozoru nad n i m i a i c h regulácie, - zvýšila z o d p o v e d n o s ť m a n a ž é r o v a zaviedli také d e m o k r a t i c k é inštitúty ako je zastúpenie p r a c u j ú c i c h v d o z o r n ý c h radách, zamestnanecké akcie a p l n o h o d n o t n á č i n n o s ť odborov. N o s i t e ľ o m z d r a v é h o h o s p o d á r s k e h o rastu slovenskej p o d n i k a t e ľ s k e j sféry m u s í b y ť produkcia a predaj k o n k u r e n c i e s c h o p n ý c h tovarov a s l u ž i e b . T o je d o m i n a n t n á ú l o h a slovenskej p o d n i k a t e ľ s k e j sféry. Dosiahnutie takéhoto stavu m u s í b y ť v ý s l e d k o m s p r á v n e h o

13

investičného úsilia p o d n i k a t e ľ s k ý c h subjektov a politiky štátu. S ú č a s n á konkurencie schopnosť s l o v e n s k ý c h tovarov a služieb založená na nízkej cene pracovnej sily je krátkozraká a len d o č a s n á . P r e dlhodobú konkurenčnú s p ô s o b i l o s ť slovenskej podnikateľskej sféry chýba aplikovanie n o v ý c h technológií, know-how a inovácií s m e r u j ú c i c h k vyššej produkcii tovarov a s l u ž i e b s vysokou mierou pridanej hodnoty. To je j e d i n á cesta ako zabezpečiť pre s l o v e n s k é h o s p o d á r s t v o vysokú exportnú v ý k o n n o s ť a tým z v ý š i ť ekonomickú výkonnosť S l o v e n s k a a dostatok zdrojov pre rozvoj človeka. ' D o s i a h n u ť v y š š i u konkurencie schopnosť slovenských v ý r o b c o v je mimoriadne finančne a i n t e l e k t u á l n e n á r o č n é . Preto sa na tom musí p o d i e ľ a ť štát, banky a podnikateľská sféra. N a j s k ô r třeba p o z d v i h n ú ť ponukovú stránku podnikania. N a tom sa štát musí podieľať proexportnou politikou, podporou malého a stredného podnikania, podporou priamych zahraničných investícií, d a ň o v ý m zvýhodnením investovania do v ý s k u m u a v ý v o j a a dó pokrokových t e c h n o l ó g i i , investíciami do vzdelania. B a n k y musia výraznejšie vstúpiť do konkurzného vyrovnania, p r e u k á z a ť vyššiu podnikateľskú aktivitu pri exporte slovenskej produkcie a pri procese reštrukturalizácie a schopnosť z í s k a v a ť a poskytovať rizikový kapitál pre výskum a v ý v o j . P o d n i k a t e ľ s k á sféra musí d y n a m i c k e j š i e vyhľadávať a pripravovať reštrukturalizačné projekty. T i e musia zabezpečiť k o n k u r e n č n ú cenu, t e c h n i c k é úžitkové parametre v ý r o b k u , s o r t i m e n t n ú štruktúru, servis a v y h ľ a d á v a n i e a u v á d z a n i e v ý r o b k o v na svetový trh. M u s í d ô j s ť k väčšej koordinácii rozdrobeného slovenského h o s p o d á r s t v a . N a to je nevyhnutné f o r m u l o v a ť n o v ý prístup k rozvoju a postaveniu vedeckej, v ý s k u m n e j a vzdelávacej sféry. O n a m u s í b y ť nositeľom p r u ž n é h o a t v o r i v é h o absorbovania a adaptovania nových t e c h n o l ó g i í pre e k o n o m i c k ú prosperitu podnikateľskej sféry. " S D Ľ sa zasadí o vytvorenie zodpovedajúcich legislatívnych, e k o n o m i c k ý c h a iných podmienok na sformovanie náročného a zároveň m o t i v a č n é h o p o d n i k a t e ľ s k é h o prostredia, porovnateľného s p r o s t r e d í m v E U . Sme za r o v n a k é p r a v i d l á hry pre.-každého a proti z n e u ž í v a n i u d o m i n a n t n é h o postavenia na trhu. Podporujeme rozvoj domácej konkurencie a z a s t á v a m e názor, ž e domácich producentov treba v y s t a v o v a ť zahraničnej konkurencii, nie v š a k likvidačnej. Preto tam, kde to bude potrebné, budeme p r e s a d z o v a ť aj ochranu d o m á c e h o trhu opatreniami, ktoré sú v súlade s pravidlami W T O a E Ú . Motiváciu p o d n i k a t e ľ s k e j sféry v našich podmienkach znižuje v y s o k é daňové a odvodové z a ť a ž e n i e , ' k t o r é o d č e r p á v a značnú Časť jej zisku. Sprísnením discipliny v štátnych financiách a v h o s p o d á r e n í poisťovní a efektívnejším z a m e d z o v a n í m d a ň o v ý c h ú n i k o v bude možné postupne znížiť d a ň o v é a odvodové zaťaženie podnikateľskej sféry. V y s o k é ú r o k o v é sadzby robia d o m á c e ú v e r y pre p r e v a ž n ú časť podnikateľskej sféry nedostupnými. Z a d r a h ý m i - ú v e r m i sa skrýva viacero faktorov: vysoký podiel tzv, zlých úverov v b a n k o v o m sektore a nedostatok konkurencie, e x p a n z í v n a fiškálna politika štátu, ktorá o d č e r p á v a ú v e r y z podnikovej-sféry. Preto S D Ľ bude paralelne realizovať projekt finančnej r e š t r u k t u r a l i z á c i e podnikovej a bankovej sféry a z m e n í finančnú politiku štátu. Pre získavanie d l h o d o b ý c h z d r o j o v bude kľúčové sŕunkčnenie s l o v e n s k é h o k a p i t á l o v é h o trhu. P o d n i k a t e ľ o v z a ť a ž u j e nestabilita legislatívneho prostredia, časté zmeny legislatívnych podmienok k o m p l i k u j ú strategické rozhodovanie v podnikovej sfére. C h c e m e zdokonaliť legislatívny proces, Čím - by sa predišlo častým^ no*ve1izáciám z á k o n o v . L e n ž e v predchádzajúcom v o l e b n o m období legislatívny proces poznačila ú č e l o v o s ť niektorých zákonov s c h v a ľ o v a n ý c h v prospech úzkych skupinových z á u j m o v . T a k é t o z á k o n y odporujú základným p r i n c í p o m v n ú t o r n é h o trhu E U . Porušujú princíp r o v n a k ý c h podmienok pre všetky podnikateľské subjekty, sťažujú podnikanie atď. S D Ľ preto bude iniciovať, aby sa novelizovali v i a c e r é z á k o n y napr. o dani z príjmov (rozšírenie d a ň o v é h o z v ý h o d n e n i a pri investovaní aj pre tých, ktorí neprivatizovali v priamych predajoch) o Fonde na podporu zahraničného obchodu, o konkurze a vyrovnaní (ktoré z v ý h o d ň u j e tzv. strategické podniky),
14

komplexne p ř e h o d n o t í m e z á k o n o E X I M B A N K - e . P ř e h o d n o t í m e aj z á k o n o D P H , predovšetkým spôsob uhrádzania D P H . • S D Ľ podporuje rozvoj ž i v n o s t n í c k e h o , m a l é h o a s t r e d n é h o podnikania. Pre zníženie rizika v z a č i a t k o c h podnikania, najmä v h o s p o d á r s k y z a o s t a l ý c h r e g i ó n o c h , je p o t r e b n é zabezpečiť dostatok zdrojov rizikového kapitálu, poskytovanie pružnejších a lacnejších poradenských a k o n z u l t a č n ý c h služieb za aktívnej účasti Štátu a b a n k o v é h o sektoru. N a to je potrebné a k t i v i z o v a ť a zefektívniť č i n n o s ť agentúr, v k t o r ý c h m á svoju účasť štát. Legislatívny r á m e c pre tento druh podnikania musí byť j e d n o d u c h ý a musí a k t i v i z o v a ť tento druh podnikania. S D Ľ je za š t á t n u podporu M S P i formou Štátnych p o d p o r n ý c h programov. Ich aktivácia predpokladá ú č i n n e j š i u k o o p e r á c i u M H S R , Národnej a g e n t ú r y pre podporu malého a stredného p o d n i k a n i a a siete R P I C a B I C a S z R B . Slovenská z á r u č n á a rozvojová banka by v o svojom p o d n i k a t e ľ s k o m p l á n e mala podstatne rozšíriť poskytovanie ú v e r o v M S P . O d v o d o v é z a ť a ž e n i e je pre ž i v n o s t n í k o v neúnosné, preto S D Ľ bude riešiť s p ô s o b platenia p o i s t n é h o n e v y h o v u j ú c i pre živnostníkov. Ďalej z n í ž i m e administratívnu n á r o č n o s ť výkazníctva, k t o r é po r o z d e l e n í poisťovní vzrástlo. Zvážime m o ž n o s ť v n i e k t o r ý c h prípadoch zaviesť predaj ž i v n o s t e n s k ý c h licencií, k t o r é by zjednodušilo život ž i v n o s t n í k o m podnikajúcim v n í z k o z i s k o v ý c h službách. S D Ľ j e p r e s v e d č e n á , ž e ú s p e š n o s ť s l o v e n s k é h o h o s p o d á r s t v a aj v o b d o b í začínajúcej i n f o r n a č n e j s p o l o č n o s t i , nebude m o ž n é d o s i a h n u ť bez ú s p e š n é h o rozvoja p r i e m y s l o v ý c h odvetví. Je z r e j m é , ž e nie v š e t k y odvetvia prežijú, nie všetky odvetvia budú s c h o p n é ú s p e š n e súťažiť v č o r a z g l o b á l n ě j š í c h podmienkach. R o z h o d u j ú c i m o d v e t v í m s l o v e n s k é h o hospodárstva, n a j m ä z p o h ľ a d u zabezpečenia jeho exportnej v ý k o n n o s t i , bude s p r a c o v a t e ľ s k ý , priemysel. , . Z o s p r a c o v a t e ľ s k é h o priemyslu sú v súčasnosti k o n k u r e n č n é najmä v ý r o b k y hutníctva železa a n e ž e l e z n ý c h k o v o v a c h e m i c k é h o priemyslu. V ý r a z n á stagnácia s náznakmi zaostávania je v s t r o j á r s k o m , elektrotechnickom a d r e v á r s k o m priemysle. Oproti konkurentom v E u r ó p s k e j ú n i i naše podniky zaostávajú v úrovni produktivity práce, v dynamike i n o v a č n e j a k t i v i t y a exportnej výkonnosti. Tieto nedostatky je m o ž n é efektívne odstrániť p r e d o v š e t k ý m vstupom strategického z a h r a n i č n é h o kapitálu do slovenskej ekonomiky. O d vstupu z a h r a n i č n ý c h strategických investorov sa očakáva, ž e prinesú novú kultúru do riadenia strojárstva, elektrotechniky a drevárstva, dôjde k v ý r a z n ý m technologickým i n o v á c i á n v ž e sa zabezpečí dostatok p r e v á d z k o v é h o a i n v e s t i č n é h o kapitálu na podnikanie, ž e sa b u d ú v y r á b a ť špičkové v ý r o b k y pre g l o b á l n e svetové o b c h o d n é siete. Spomedzi ť a ž b y n e r a s t n ý c h surovín bude aj naďalej dôležitá ťažba magnezitu. V energetickej k o n c e p c i i S R zohrávajú dôležitú úlohu investície do ú s p o r energií. V energetike sa budeme usilovať p r e d o v š e t k ý m o z n í ž e n i e investičnej n á r o č n o s t i tohto odvetvia. O d v e t v i a e n e r g e t i c k é h o hospodárstva ako výroba elektrickej energie a ich rozvod a plynárenstvo by ani v b u d ú c n o s t i nemali byť predmetom privatizácie. O b r a n n ý p r i e m y s e l treba prehodnotiť a rozvíjať v s ú l a d e s b e z p e č n o s t n o u politikou štátu. V s t a v e b n í c t v e o č a k á v a m e výraznejšiu orientáciu na efektívnu b y t o v ú výstavbu pri využiti n o v ý c h druhov s t a v e b n ý q h materiálov a výrobných t e c h n o l ó g i í . V n ú t o r n ý o b c h o d , v ktorom podniká najviac ž i v n o s t n í k o v , sa musí výraznejšie prispôsobiť p o k r o k o v ý m f o r m á m v e ľ k o o b c h o d u , znižovaniu n e p r o d u k t í v n y c h nákladov a poskytovaniu k v a l i t n ý c h s l u ž i e b spotrebiteľom.

15

IX. Bankovníctvo a kapitálový trh Bankový sektor

B a n k o v ý sektor patri medzi rozhodujúce a najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia slovenskej e k o n o m i k y . V y t v á r a podmienky na rýchly a spoľahlivý pohyb peňazí a p ř e r o z d ě l o v á n í m f i n a n č n ý c h zdrojov pôsobí na efektívnosť r e p r o d u k č n é h o procesu vb výrobnej sfére. S ú č a s n ú s i t u á c i u v bankovom sektore charakterizujú drahé úvery, resp. ich nedostupnosť, n í z k a ú r o v e ň b a n k o v ý c h služieb atď. Z n a č n á časť ú v e r o v ý c h zdrojov je zablokovaná v ú v e r o c h p o s k y t n u t ý c h pred rokom 1990, resp. n a s l e d u j ú c i c h rokoch, na malú privatizáciu a p r v é aktivity r.ovovznikajúcemu s ú k r o m n é m u sektoru. V ä č š i n a týchto úverov sa nielenže nespláca, ale povinne sa úročí a zvyšuje straty kôli plateniu daní z nezaplatených výnosov a tvorby o p r a v n ý c h položiek na ich krytie. N e d o s t a t o č n á tvorba finančných zdrojov pri z n a č n o m odčerpávaní prostriedkov na krytie schodkov Š t á t n e h o rozpočtu spôsobuje vážny nedostatok zdrojov na krytie potrieb podnikateľskej sféry. N a j m ä banky so z n a č n ý m objemom klasifikovaných p o h ľ a d á v o k vykazujú nedostatočnú ú r o v e ň k a p i t á l o v e j primeranosti posudzovanej hlavne zahraničnými obchodnými partnermi pri z í s k a v a n í zahraničných úverových lirrjitqv._ • Nemenej z á v a ž n ý m momentom v bankovníctve je u r o v ^ j m a n a ž m e n t u a nedostatok praktických a t e o r e t i c k ý c h s k ú s e n o s t í . V tejto súvislosti j e p o t r e b n é : - o k a m ž i t e z a č a ť s k o n s o l i d á c i o u k o m e r č n ý c h bánk a namiesto deklarovanej podpory prijať konkrétne opatrenia. P r i p r a v i ť a realizovať treba proces finančnej reštrukturalizácie, úverového portfolia V Ú B , S L S P , prípadne I R B spolu s N B S . Ďalej j e n e v y h n u t n é riešiť otázku delimitácie ú v e r o v , k t o r é {banková sústava zdedila pri jej vzniku 1. 1. 1990 z bývalej Š B Č S , ich p r e v e d e n í m d o Konsolidačnej banky, a to bez .použitia zdrojov príslušných komerčných bánk; - zvýšiť m o ž n o s t i vytvárania opravných položiek na krytie klasifikovaných pohľadávok ako d a ň o v o u z n a n ý c h nákladov. B e z toho nie j e m o ž n é d o s i a h n u ť ozdravenie úverového portfolia, z a b e z p e č e n i e kapitálovej primeranosti a vytvorenie priestoru pre normálne ú v e r o v a n i e . T o t o opatrenie z n a m e n á posunutie zdanenia z okamihu tvorby opravnej položky na o k a m i h jej použitia na odpis nedobytnej p o h ľ a d á v k y ; - urýchliť r i e š e n i e l i k v i d á c i e nedobytných p o h ľ a d á v o k bánk z a v e d e n í m inštitútu m i m o s ú d n e h o vyrovnania. S ú č a s n á súdna prax vlastne blokuje proces reštrukturalizácie úverového portfolia; - z m e d z i n á r o d n é h o h ľ a d i s k á m á m e veľa malých a kapitálové s l a b ý c h bánk. Je nevyhnuté vytvoriť p o d m i e n k y na vstap zahraničného kapitálu do najväčších slovenských bánk. Bez n a v ý š e n i a z á k l a d n é h o imania týchto b á n k bude proces reštrukturalizácie neúčinný a veľmi pomalý; f * - skvalitniť v n ú t o r n é riadenie bánk na základe m a x i m á l n e j profesionalizácie. Racionalizácia v y n a k l a d a n i a investičných a prevádzkových n á k l a d o v musí b y ť z á k l a d o m riadiacej praxe m a n a ž é r o v b á n k . N a báze modernizácie i n f o r m a č n ý c h technológií treba postaviť úroveň a kvalitu b a n k o v ý c h služieb.

16

Kapitálový trh

S l o v e n s k ý k a p i t á l o v ý trh sa v súčasnosti nachádza v hlbokej depresii. V y z n a č u j e sa nedostatkom emitentov c e n n ý c h papierov a nedostatkom investorov o c h o t n ý c h a s c h o p n ý c h investovať v o ľ n é f i n a n č n é prostriedky. Rozvíjajúci sa k a p i t á l o v ý trh ochromili p r e d o v š e t k ý m d e f o r m á c i e prebiehajúceho procesu p r i v a t i z á c i e , n á s l e d n é z á s a h y štátnej moci p r o s t r e d n í c t v o m F N M a M P S R dp vedení u ž s p r i v a t i z o v a n ý c h podnikov, č o sa prejavilo z á s a h m i do stanov spoločností, podnikateľských z á m e r o v a pod. Ď a l š í m p r o b l é m o m boli predaje b a l í k o v akcií, ktoré vlastnil F N M S R v s p r i v a t i z o v a n ý c h podnikoch v 1. vlne K P , r ô z n y m s k u p i n á m "investorov" bez reálneho z á u j m u o rozvoj podnikov, ale len so záujmom o "vytunelovanie". N o v é vedenia p o d n i k o v jednak nevedeli a jednak n e m a l i z á u j e m „odhaliť sa" v procese p r í p a d o v emisií c e n n ý c h papierov a prípadného k ó t o v a n i a na B C P . V o väčšine použili s p r i v a t i z o v a n ý majetok ako z á b e z p e k u na úvery p o s k y t n u t é k o m e r č n ý m i bankami. Takto prijaté ú v e r y sa n e d ô s l e d n o s ť o u bánk použili na iné ú č e l y , n e ž na a k é boli poskytnuté. Ďalším faktom, k t o r ý prispel k ochromeniu kapitálového trhu, bolo zastavenie 2. vlny K P a jej nahradenie p r i a m y m i predajmi vopred určeným z á u j e m c o m . K s ú č a s n é m u stavu s l o v e n s k é h o kapitálového trhu p r i s p e l i aj c h y b y v legislatíve. Išlo predovšetkým o n o v e l i z á c i u z á k o n a o c e n n ý c h papieroch, z á k o n a o investičných fondoch a investičných s p o l o č n o s t i a c h a dielčie novelizácie ustanovení „ O b c h o d n é h o zákonníka". Tieto n o v e l i z á c i e v podstate likvidovali kolektívne investovanie vo všetkých jeho formách a p o d o b á c h . F a k t i c k o u legislatívnou nečinnosťou p r i ochrane práv m i n o r i t n ý c h vlastníkov, u m o ž n e n í m t r a n s f o r m á c i e investičných fondov na k l a s i c k é a k c i o v é spoločnosti v zmysle O b c h o d n é h o z á k o n n í k a , n e d ô s l e d n o s ť o u pri v ý k o n e funkcií štátneho dozoru nad kapitálovým t r h o m získali ú z k e skupiny špekulantov m o ž n o s ť vytunelovat' veľké, ekonomicky silné i n v e s t i č n é fondy a spoločnosti, a tak vlastne o k r a d n ú ť desaťtisíce akcionárov z prvej v l n y k u p ó n o v e j privatizácie. V s ú č a s n o m o b d o b í , ked" sa ukončil proces k o n c e n t r á c i e vlastníctva akciových spoločností, intenzita obchodovania na kapitálovom trhu sa z n í ž i l a na minimum. L i k v i d á c i a kapitálového trhu je katastrofálna a zverejňované kurzy n e m a j ú vypovedaciu schopnosť. Väčšina akcií o b c h o d o v a n ý c h na p r v o m k ó t o v a n o m trhu B C P B m á kurz nižší, ako je hodnota ich nominálu. P r o b l é m y k a p i t á l o v é h o trhu ovplyvňujú aj ďalšie s k u t o č n o s t i , ako je nízka ochrana účastníkov k a p i t á l o v é h o trhu, neuspokojivá ú r o v e ň ochrany, s y s t é m z a k n i h o v a n ý c h c e n n ý c h papierov v S C P , kde d o š l o k o p a k o v a n ý m p r í p a d o m n e o p r á v n e n ý c h prevodov. A k v e z m e m e do ú v a h y všetky u v e d e n é skutočnosti, j e z r e j m é ž e stav s l o v e n s k é h o kapitálového trhu verne o d r á ž a stav slovenskej ekonomiky. Dôvody, k t o r é priviedli s l o v e n s k ý kapitálový trh k s ú č a s n é m u stavu, zhrnieme do "siedmich hlavných hriechov s l o v e n s k é h o kapitálového trhu": 1. n e u k o n č e n i e privatizácie a jej netransparentnosť 2. l e g i s l a t í v n e nedostatky 3. l i k v i d á c i a v ä č š i n y i n š t r u m e n t o v kapitálového trhu 4. strata d ô v e r y investorov (drobných aj strategických) 5. nedostatok financií

17

6. celkový stav slovenskej ekonomiky 7. vnútropolitické d ô v o d y Na oživenie s l o v e n s k é h o kapitálového trhuje n e v y h n u t n é oživiť slovenskú ekonomiku. Čakať však na s a m o t n é ozdravenie ekonomiky a jej n á s l e d n é pôsobenie n a rozvoj kapitálového trhu by b o l z d ĺ h a v ý proces. Je p r e d o v š e t k ý m p o t r e b n é ukončiť privatizáciu štandardnými m e t ó d a m i , s predchádzajúcimi legislatívnymi zmenami, ktoré celý proces privatizácie spriehľadnia, č í m zároveň dôjde k obnoveniu d ô v e r y investorov. Legislatívnymi z m e n a m i v príslušných p r á v n y c h normách, realizáciou predchádzajúcich krokov, z v ý š e n í m výkonnosti ekonomiky, opatreniami v bankovej sfére, sprísnením d o h ľ a d u Š t á t n e h o dozoru nad kapitálovým trhom bude postupne m o ž n é získavať finančné prostriedky p o t r e b n é na investície na k a p i t á l o v o m trhu. Samozrejme, všetky uvedené opatrenia sú s t r e d n o d o b é h o a dlhodobého charakteai a môžu pôsobiť len vo vzájomnej interakcii.

INFORMATIZÁCIA
1. Stav procesu i n f o r m a t i z á c i e Informatizácia j e procesom zavádzania i n f o r m a č n ý c h technológií Produkty informatizácie nadobudli v súčasnosti strategický v ý z n a m . I n f o r m a č n é technológie prenikajú do všetkých oblastí ľudskej činnosti. M e n i a charakter práce v o výrobnej aj nevýrobnej sfére, ovplyvňujú š t r u k t ú r u ' n á r o d n é h o hospodárstva v prospech odvetví s vyššou pridanou hodnotou, pomáhajú z v y š o v a ť informovanosť širokej verejnosti, a tak prispievajú k demokratizácii spoločnosti. I n f o r m a č n ě technológie v súčasnosti predstavujú neodmysliteľnú infraštruktúrnu základňu g l o b a l i z á c i e ekonomiky a spoločnosti. Tieto tendencie, všeobecne označované ako proces informatizácie, zásadne ovplyvňujú všetky stránky ľudskej spoločnosti a života jednotlivcov. Kladú základy informačnej spoločnosti v postindustriálnom štádiu. Informačná technika j e v súčasnosti j e d n ý m z h l a v n ý c h generátorov inovácií vo všetkých odvetviach n á r o d n é h o hospodárstva. U m o ž ň u j e podstatne vyšší stupeň materializácie vysokokvalifikovanej práce vo výrobkoch a t ý m aj podstatne vyšší stupeň zhodnocovania národnej p r á c e n e ž tradičná industriálna technika. Krajiny s v y s o k ý m v e d e c k o v ý s k u m n ý m a v e d o m o s t n ý m potenciálom získavajú mimoriadne v ý h o d y na zahraničných trhoch, č í m d o c h á d z a k novej polarizácii v h o s p o d á r s k o m vývoji v o svete. Príčinou tejto polarizácie s ú rozdiely medzi h o s p o d á r s k y v y s p e l ý m i krajinami a menej rozvinutými krajinami v o vedomostnom potenciáli ako novom zdroji bohatstva a možnostiach jeho využitia. N a podporu i n f o r m a t i z á c i e .prijali všetky priemyselne v y s p e l é štáty sveta rozsiahle programy v n á r o d n o m aj m e d z i n á r o d n o m meradle. Program informatizácie S R , ktorý sa začal p r i p r a v o v a ť o d roku 1990, sa postupne zredukoval iba na p r o b l é m y š t á t n e h o informačného systému ( z á k o n č. 261/95 Zb.). Materiály o priemyselnej politike S R pripravenej M i n i s t e r s t v o m hospodárstva S R v r, 1997 síce uvádzajú programy technologického a i n o v a č n é h o rozvoja, zvyšovania úrovne kvality a p r i e m y s e l n é h o dizajnu, ako aj rozvoja ľudských zdrojov na roky 1998 - 2005, ktoré s programom informatizácie Čiastočne súvisia, zďaleka v š a k n e z a c h y t á v a ú v š e t k y jeho oblasti. O k r e m toho c h ý b a ú s t r e d n ý orgán vybavený nadrezortnou kompetenciou, ktorý by

18

takýto program koordinoval z a účasti všetkých z a i n t e r e s o v a n ý c h č l á n k o v . C h ý b a tiež s p ô s o b finančného z a b e z p e č e n i a programu.
2. Ciele SDĽ v súvislosti s informatizáciou

Strana demokratickej ľavice sa usiluje splniť svoj z á k l a d n ý cieľ, t j . z a b e z p e č i ť trvalo udržateľný rast e k o n o m i k y a životnej ú r o v n e ľudí, a preto plne c h á p e v ý z n a m rozvoja t a k é h p k ľ ú č o v é h o faktora modernej spoločnosti, akými sú i n f o r m a č n é technológie a n a ne nadväzujúce s o c i á l n o - e k o n o m i c k é zmeny. Informatizáciu p o k l a d á m e za proces, ktorý' zasahuje v š e t k y oblasti s p o l o č e n s k é h o života, počnúc v ý r o b o u a na ne n a d v ä z u j ú c e odvetvia, ako je obchod, financie, veda, v ý s k u m , až po zdravotníctvo, Školstvo, kultúru a o s o b n ý život občanov. V štátnej politike S D Ľ presadí informatizáciu a k o prierezový program, ktorý' prinesie hlbšie zmeny v oblastiach v ý r o b y náročnejších na intelektuálnu prácu a s ú č a s n e rozvíjajúcich v e d o m o s t n ý a v e d e c k o v ý s k u m n ý potenciál k r a j i n y . D ô l e ž i t é je aj d o s t a t o č n é technologické vybavenie, k t o r é by v podstatne vyššej miere d o k á z a l o zhodnotiť súčasný v e d o m o s t n ý potenciál S R . T ý m b y sa okrem iného z a b r á n i l o s ú č a s n é m u ú n i k u v y s o k o k v a l i f i k o v a n ý c h p r a c o v n í k o v do zahraničia. H l a v n ý m c i e ľ o m S D Ľ v oblasti informatizácie je prijatie a realizácia t a k é h o štátneho programu, k t o r ý m by sa odstránilo n e b e z p e č e n s t v o , ž e Slovensko zostane na periférii v ý v o j a hospodársky v y s p e l ý c h krajín. 3. Ú l o h y r o z v o j a V y c h á d z a j ú c z d o m á c i c h a zo zahraničných skúseností S D Ľ bude presadzovať, aby sa a) rozvoj i n f o r m a t i z á c i e na Slovensku stal predmetom Štátnej politiky, koordinovanej vládou SR; b) štátna politika v oblasti informatizácie uplatňovala p r o s t r e d n í c t v o m n á r o d n é h o programu informatizácie S R . Tento program bude založený na prednostnom rozvoji t ý c h oblastí, v k t o r ý c h m o ž n o očakávať m a x i m á l n y h o s p o d á r s k y a spoločenský prínos a na rozvoji k ľ ú č o v ý c h smerov vedy a výskumu, k t o r é prispievajú k v ý r a z n ý m inováciám vo v i a c e r ý c h aplikačných sférach a k rozvoju v e d o m o s t n é h o z á z e m i a p o t r e b n é h o na absorpciu n a j n o v š i e h o svetového v ě d e c k o ­ technického p o k r o k u do d o m á c e h o prostredia. S D Ľ presadí prijatie t a k é h o z á k o n a o štátnom i n f o r m a č n o m s y s t é m e ( Š I S ) , ktorý zabezpečí tok informácií y štátnej správe a samospráve a i c h informačné prepojenie, uzákonenie š t a n d a r d o v pre tvorbu databáz a geografických i n f o r m a č n ý c h s y s t é m o v (GIS). Rýchlym z a v e d e n í m a v z á j o m n ý m prepojením týchto š t a n d a r d o v v SIS a jeho c e l o š t á t n y m pôsobením chce S D Ľ d o s i a h n u ť z n a č n é zníženie nákladov n a š t á t n u správu a s a m o s p r á v u , zjednodušiť a podstatne u r ý c h l i ť vybavovanie potrieb našich o b č a n o v . M e d z i z á k l a d n é realizačné oblasti p o d ľ a n á r o d n é h o programu informatizácie by mali patriť: * tvorba t e c h n i c k é h o a p r o g r a m o v é h o vybavenia * informatizačné t e c h n o l ó g i e vo výrobe, v obehu a s l u ž b á c h * i n f o r m a č n á infrastruktura vrátane telekomunikačnej siete a informačnej z á k l a d n e * i n f o r m a č n ý s y s t é m pre potreby štátnej správy a regiónov * legislatívne ú p r a v y , štandardy a normy * i n f o r m a t i z o v a n é t e c h n o l ó g i e vo v ý s k u m e , vzdelávaní, v masovej informovanosti * uplatnenie i n f o r m a t i z o v a n ý c h technológií v sociálnej sfére a d o m á c n o s t i a c h * s y s t é m e k o n o m i c k ý c h stimulov podporujúcich rozvoj i n o v a č n e j aktivity k o m e r č n e j sféry a jej e x p o r t n ú v ý k o n n o s ť
19

* s y s t é m e k o n o m i c k ý c h stimulov na podporu investičnej činnosti zameranej na dovoz a uplatnenie i n f o r m a t i z o v a n ý c h informačných technológií u m o ž ň u j ú c i c h pružnú automatizáciu, z n i ž o v a n i e materiálovej a energetickej náročnosti a ochranu životného prostredia * v y t v á r a n i e p o d m i e n o k pre z d r a v ý a všestranný rozvoj o b č a n o v , podporujúci ich tvorivé aktivity. Štátnu politiku v oblasti informatizácie S D Ľ chápe aj ako program výučby žiakov, študentov, s k v a l i t ň o v a n i e p r á c e zamestnancov, manažmentu a rozvoja tvorivej spoločenskej klímy u m o ž ň u j ú c e j uplatnenie intelektuálnych schopností so s ú č a s n ý m využitím profesionálnej, občianskej iniciatívy v prospech rozvoja spoločnosti. Štátna politika musí vytvárať m o ž n o s t i e f e k t í v n e h o transferu a dostupnosti informácií v d o m á c o m aj m e d z i n á r o d n o m meradle, z a b e z p e č i ť rýchlu absorpciu najnovšieho vedecko-technického pokroku, podporiť s y s t é m rozvoja vzdelávania, permanentného preškoľovania, ako aj rozvoj príslušných teoretických disciplín a ich aplikácií v praxi. M u s í p o d p o r o v a ť pružné formy spolupráce medzi k o m e r č n o u sférou, v e d e c k o v ý s k u m n ý m i a v y s o k o š k o l s k ý m i inštitúciami a štátnou správou. V z h ľ a d o m na s t r a t e g i c k ý v ý z n a m štátnej politiky v oblasti informatizácie treba realizáciu n á r o d n é h o informatizaČného programu patrične inštitucionálne zabezpečiť v podobe Rady pre informatizáciu a príslušného fondu pre informatizáciu. Rozvoj informatizácie by sa mal stať aj predmetom systematického záujmu Národnej rady SR.

CESTOVNÝ RUCH
1. N e v y u ž i t ý p o t e n c i á l S l o v e n s k a Slovensko m á v e ľ m i d o b r é prírodné podmienky i geografické postavenie pre rozvoj cestovného ruchu. V y u ž í v a ich v š a k nedostatočne. Devízové príjmy z cestného ruchu v niektorých krajinách E u r ó p y sa stali j e d n ý m z hlavných zdrojov h r u b é h o d o m á c e h o produktu. Príjmy Slovenskej republiky z a k t í v n e h o cestovného ruchu síce rastú, ale zároveň stále klesá percentuálny podiel turistov, t.j. tých zahraničných návštevníkov Slovenska, ktorí sa u nás ubytovali a s p o ň na jednu noc. Pokiaľ ide o počet návštevníkov, S R je na 97% krajinou tranzitnou, a nie c i e ľ o v o u . S R naďalej zaostáva v rozvoji cestovného ruchu za susednými krajinami. E k o n o m i c k é aktivity c e s t o v n é h o ruchu sa podieľajú približne šiestimi percentami na H D P , čo je len na ú r o v n í s v e t o v é h o priemeru. V z h ľ a d o m na m o ž n o s t i Slovenska takýto podiel p o k l a d á m e za dolnú hranicu. K najzávažnejším p r o b l é m o m brzdiacim rozvoju cestovného ruchu na Slovensku patrí negat:vny obraz Slovenska v zahraničí, slabá a neúčinná štátna propagácia. D e m o k r a t i c k ý svet dnes S R v n í m a ako krajinu s neustálymi p r o b l é m a m i vo fungovaní štátu a n e d e m o k r a t i c k ý m i praktikami súčasnej vládnej koalície. T a k ý t o obraz vyvoláva u potencionálnych n á v š t e v n í k o v pocit neistoty a obáv, a preto si Slovensko nevyberú za miesto dovolenkového pobytu. V S R neexistuje stimulujúce podnikateľské prostredie pre cestovný ruch. Ceny vstupov sú v y s o k é , d a ň o v á z a ť a ž e n o s ť a úroková miera nemotivujú uskutočňovať, doterajšie programy na podporu podnikania v cestovnom ruchu, zdroje sú málo efektívne aj preto, lebo je ich m á l o . Pritom c h ý b a j ú aj iné formy podpory podnikania, b e ž n é vo vyspelých štátoch, napr. d a ň o v é ú ľ a v y , d a ň o v é prázdniny, subvencie, b e z ú r o č n é pôžičky, garancie na poskytnuté ú v e r y a pod.

20

V ý s l e d k o m s v o j r á z n e j privatizácie prevažnej väčšiny z a r i a d e n í c e s t o v n é h o ruchu je, ž e m n o h é zariadenia v l a s t n i a ľ u d i a bez náležitej odbornosti a skúsenosti, č o sa o d z r k a d ľ u j e v kvalite p o s k y t o v a n ý c h s l u ž i e b . O k r e m z n i ž o v a n i a p o č t u z a h r a n i č n ý c h turistov na Slovensku sa objavuje aj obmedzenie zahraničných i n v e s t í c i í a n e z á u j e m zahraničných investorov o podnikanie na Slovensku. N á s l e d k o m j e z n í ž e n ý p r í l e v k n o w - h o w a zaostávanie kvality infrastruktury a služieb za vyspelými e u r ó p s k y m i krajinami. V k o n e č n o m dôsledku tieto skutočnosti najviac pociťujú obyvatelia v nedostatku p r a c o v n ý c h príležitostí a v zhoršujúcej sa ekonomickej situácii regiónov, k t o r é by m o h l i z c e s t o v n é h o ruchu profitovať. 2. C i e l e p o l i t i k y S D Ľ v oblasti c e s t o v n é h o r u c h u P o k i a ľ ide o rast p r í j m o v , vytváranie nových p r a c o v n ý c h príležitostí a zdrojov daní, cestovný ruch patri v integrujúcej sa E u r ó p e k najperspektívnejším h o s p o d á r s k y m oblastiam. Jeho úspešný rozvoj v p l ý v a na efektívny rozvoj nadväzných odvetví. . S t r a t e g i c k ý m c i e ľ o m S D Ľ je, aby sa Slovensko stalo v š e o b e c n e z n á m o u vhodnou cieľovou krajinou m e d z i n á r o d n é h o cestovného ruchu, s podmienkami na d o k o n a l é uspokojovanie potrieb, p o ž i a d a v i e k a želaní jeho účastníkov. S D Ľ svojou p o l i t i k o u chce v ý r a z n e prispieť k zlepšeniu obrazu S R v zahraničí, k rozvoju m e d z i n á r o d n e j s p o l u p r á c e a t ý m aj k zvýšeniu p o č t u z a h r a n i č n ý c h turistov na Slovensku. V z á u j m e z e f e k t í v n e n i a štátnej politiky v cestovnom ruchu S D Ľ bude d b a ť o vytvorenie d o k o n a l e j š e j prorozvojovej legislatívy pre podnikanie a vhodnejšej výkonnejšej orgar.izovanosti a k o o r d i n o v a n o s t i na všetkých úrovniach v tejto oblasti. S D Ľ bude p o d p o r o v a ť rozvoj tradičných regiónov c e s t o v n é h o ruchu a iniciovať ho aj v tých r e g i ó n o c h , k t o r é m a j ú v h o d n ú primárnu ponuku pre rozvoj c e s t o v n é h o ruchu a zároveň nevhodné p o d m i e n k y na r o z v o j iných odvetví hospodárstva. V š e t k y a k t i v i t y z a m e r a n é na dosiahnutie v y t ý č e n ý c h c i e ľ o v S D Ľ úplne podriadi rešpektovaniu e k o l o g i c k ý c h kritérií a zásad trvalo udržateľného rozvoja. V ý s l e d k o m r e a l i z á c i e týchto programových c i e ľ o v bude ú s p e š n é z a č l e ň o v a n i e Slovenska d o e u r ó p s k e h o trhu c e s t o v n é h o ruchu, rast zamestnanosti, d e v í z o v ý c h príjmov, ako aj rast podielu c e s t o v n é h o ruchu na tvorbe hrubého d o m á c e h o produktu S R . 3. Ú l o h y Prioritou je v r á t i ť Slovensko do skupiny krajín ú s p e š n e sa integrujúcich do E Ú . Je potrebné o b n o v i ť v š e o b e c n ú akceptáciu našej krajiny ako p o k o j n é h o rozvíjajúceho sa a d e m o k r a t i c k é h o štátu, p o d p o r o v a ť vytváranie obrazu o Slovensku ako vhodnej krajine pre turistické ciele tak, aby sa pripravilo v h o d n é prostredie pre nástup k o m e r č n e j propagácie, pôsobiť na skvalitnenie a z i n t e n z í v n e n i e marketingu a p r o p a g á c i e Slovenska ako cieľového miesta c e s t o v n é h o ruchu. T r e b a vytvoriť vhodné podmienky na z r i a ď o v a n i e z a h r a n i č n ý c h zastúpení Slovenskej a g e n t ú r y pre cestovný ruch, ktorej poslanim je prezentácia našej krajiny na zahraničných trhoch. S D Ľ bude p r e s a d z o v a ť urýchlená prijatie zákona o cestovnom ruchu, ktorý stanoví podmienky p o d n i k a n i a a investovania v tejto oblasti n á r o d n é h o h o s p o d á r s t v a a bude kompatibilný s o b d o b n ý m i z á k o n m i v krajinách Európskej únie. V h o d n ý m r i e š e n í m sa j a v í vytvorenie úradu pre c e s t o v n ý ruch s m a l ý m p o č t o m špičkových o d b o r n í k o v . N a úrovni vybraných regiónov je p o t r e b n é p o d p o r i ť v y t v á r a n i e koordinačných o r g á n o v pre cestovný ruch.

21

Z v y š o v a n i e zamestnanosti v tejto oblasti je p o d m i e n e n é v y t v á r a n í m podmienok pre podnikanie s n á s l e d n ý m rozvojom vo vhodných regiónoch. J e d n ý m z m o ž n ý c h nástrojov je vytvorenie fondu, ktorý b y sa mal napĺňať určitým podielom v š e t k ý c h príjmov z cestovného ruchu a jeho prostriedky b y sa používali výlučne na ďalšie skvalitňovanie. Z á r o v e ň bude potrebné v č o najkratšom Čase komplexne prehodnotiť d a ň o v é zaťaženie podnikania v cestovnom ruchu a v y p r a c o v a ť systém motivácie v ň o m . V súvislosti so z v y š o v a n í m odbornosti pracovníkov v cestovnom ruchu bude SDĽ podporovať rozvoj o d b o r n é h o školstva a vytvárať v h o d n é podmienky na výchovu kvalifikovaných o d b o r n í k o v , vrátane odbornej praxe a študijných pobytov. V spolupráci so zainteresovanými inštitúciami S D Ľ vypracuje efektívny program podpory s k v a l i t ň o v a n i a infrastruktury cestovného ruchu. Budeme p o d p o r o v a ť obnovu kultúrno-historických objektov pre využitie v cestovnom ruchu. Atraktivity,, na ktoré sme dnes hrdí a k t o r é chceme predstaviť čo najväčšiemu počtu z a h r a n i č n ý c h hosti, musia slúžiť aj nasledujúcim g e n e r á c i á m . Služby v cestovnom ruchu poskytujú predovšetkým m a l é podniky, ktoré nemôžu vynakladať p r i m e r a n é prostriedky na výskum, vývoj a budovanie nákladnej infrastruktur)'. Treba p o d p o r o v a ť efektívnu činnosť turistických i n f o r m a č n ý c h kancelárii, vytvoriť informačný systém, ktorý u m o ž n í k o m u k o ľ v e k a kdekoľvek získať informácie o ľubovoľnom cieli cestovania.

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
1. S ú č a s n á c h a r a k t e r i s t i k a Rezort dopravy, pôšt a telekomunikácií strategicky v e ľ m i v ý z n a m n e ovplyvňuje dynamiku rozvoja h o s p o d á r s t v a S R a jej regiónov. E k o n o m i c k á transformácia v tomto rezorte vyžaduje p r i s p ô s o b i ť e k o n o m i c k é štruktúry a legislatívu prostrediu sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. Č i n n o s ť v rezorte m á na jednej strane charakter verejnej služby alebo služby vo verejnom z á u j m e , reprezentuje sociálno-politické z á u j m y spoločnosti . N a druhej strane tu existujú n e v y h n u t n é komerčné záujmy. Tieto dva faktory určujú najdôležitejší rámec a postup transformácie. S D Ľ zastáva názor ž e transformácia podnikov rezortu musí byť pod kontrolou štátu a s v ý z n a m n o u ú č a s ť o u štátu. S ú č a s n ý stav rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií najlepšie charakterizuje doterajší spôsob ekonomickej transformácie a jej súčasti privatizácie, k t o r á nezohľadňuje celospoločenský záujem, ale skupinové záujmy kruhov blízkych vládnej koalícii ( H Z D S , SNS, Z R S ) . V o zvýšenej miere ju charakterizoval finančný krach v ý z n a m n ý c h podnikov, ako napr. Z S R , Slovenskej plavby a prístavov, S A D , - ďalej p o r u š o v a n i e zásad konkurencie a voľného p r í s t u p u k trhu, nedodržiavanie a neustále p o r u š o v a n i e z á k o n a o obstarávaní, korupcie, "okrádanie" štátu v prospech záujmových skupín a iné. V doterajšej transformácii podnikov a organizácií rezortu sme boli svedkami doslova hazardérskeho rozhodovania o organizačných z m e n á c h a r ô z n y c h modeloch organizačných a ekonomických štruktúr. Najmarkantnejším príkladom sú Ž e l e z n i c e slovenskej republiky. Z a obdobie rokov 1995 - 1997 sa vystriedali tri vrcholové m a n a ž m e n t y , p r i č o m k a ž d ý z nich nastolil n o v ú reorganizáciu. T i e sa pozitívne neprejavili ani v organizačnej a prevádzkovej akcieschopnosti, ani v ekonomickej stabilite, tobôž v prosperite podniku. Naopak, spôsobili organizačný chaos v celej štruktúre riadenia. Z riadiacich štruktúr železnice sa vytratil celý rad schopných a u z n á v a n ý c h odborníkov. Pre toto obdobie je okrem i n é h o charakteristický 22

ú p a d o k m o r á l k y v r i a d e n í , s p ô s o b rozhodovania o ľ u ď o c h ako o predmetoch postupnej spotreby. V ý s l e d k o m tohto n e d l h é h o obdobia je finančný kolaps železnice, jej doteraz neslýchaná z a d l ž e n o s ť 13 m i l i á r d Sk a strata d o b r é h o mena u o b c h o d n ý c h partnerov doma i v zahraničí. N a z a d ĺ ž e n o s t i je najhoršie to, že prostriedky z p o c h y b n ý c h ú v e r o v sa neprejavili v modernizácii technickej infrastruktury železnice, ale v jej m a x i m á l n e neracionálnej spotrebe, ako aj v n e k o n t r o l o v a n ý c h ú n i k o c h m i m o železnice. O b d o b n á situácia j e i v ď a l š í c h o r g a n i z á c i á c h rezortu ako S A D alebo S l o v e n s k á plavba a prístavy. U p r e d n o s t n e n í m v ý s t a v b y diaľnic na ú k o r m o d e r n i z á c i e železníc, p r e d o v š e t k ý m ich n e p r o p o r c i o n á l n y m r o z v o j o m , vládna koalícia v ý r a z n e porušila z á s a d y trvalo udržateľného rozvoja dopravy. Z á k l a d n á c e s t n á sieť a ž e l e z n i č n é trate sú č o r a z viac zanedbané. S y s t é m u dopravnej p o l i t i k y štátu chýba dôsledné d o d r ž i a v a n i e zásad garancie štátu pri prepravných v ý k o n o c h v o verejnom záujme v oblasti železničnej a autobusovej hromadnej dopravy. I g n o r o v a n í m p r i n c í p o v h a r m o n i z á c i e železničnej a cestnej dopravy štát v podstate uprednostňuje i n d i v i d u á l n u dopravu pred verejnou hromadnou dopravou a cestnú dopravu pred železničnou, najmä pri nákladnej doprave, napriek tomu, ž e cestná d o p ř á v a j e j e d n ý m z najväčších z n e č i s ť o v a t e ľ o v ž i v o t n é h o prostredia. V c i v i l n o m letectve v l á d a nezabezpečila transparentnost' prebiehajúcich procesov reštrukturalizácie štátnej s p r á v y a p r e v á d z k o v a n i a dopravnej infrastruktury civilného letectva. Spolu s rovnako n e t r a n s p a r e n t n ý m postupom v y t v á r a n i a národného dopravcu to nezabezpečuje plnenie z á v ä z k o v štátu vyplývajúcich z článku 57 E u r ó p s k e j dohody o pridružení, č o s p o c h y b ň u j e snahu Slovenska o integráciu s E U , pre ktorú je integrovanie leteckej dopravy p o d m i e n k o u . V oblasti p o š t o v e j s l u ž b y doterajšia transformácia n e z o h ľ a d ň u j e potrebu rozvojových programov. N e ú č e l n é a n e z m y s e l n é p r e s ť a h o v a n i e ústredia p o š t y bolo na ú k o r n e v y h n u t n ý c h prevádzkových n á k l a d o v a j e aj na ú k o r o b č a n o v - d a ň o v ý c h p o p l a t n í k o v . Súčasná t a r i f n o - c e n o v á politika štátu, zvyšovanie cien a taríf pri využívaní t e l e k o m u n i k a č n ý c h s l u ž i e b nezaručuje právo občana ( p o d ľ a e u r ó p s k y c h noriem) na všeobecnú d o s t u p n o s ť z á k l a d n e j t e l e k o m u n i k a č n e j obsluhy. 2. Ciele S D Ľ V štátnej dopravnej a t e l e k o m u n i k a č n e j politike sa S D Ľ sa zasadí o prijatie a realizáciu týchto cieľov: Z a b e z p e č i ť ( p o d ľ a e u r ó p s k y c h noriem) právo o b č a n a na v š e o b e c n ú d o s t u p n o s ť základnej dopravnej obsluhy d o zamestnania, za v z d e l á v a n í m a o b č i a n s k o u v y b a v e n o s ť o u . Trvalo u d r ž a t e ľ n ý rozvoj dopravy si vyžaduje v y p r a c o v a ť d l h o d o b ý program dopravnej politiky štátu, ktorý sa bude opierať o d l h o d o b ý finančný program. Z m y s l o m takého programu j e aby s l o v e n s k ý o b č a n získal prospech zo s p o l o č n ý c h projektov transeurópskej dopravnej siete a pritom neniesol n a d m e r n é náklady z d o p r a v n ý c h d ô s l e d k o v zjednocovanej Európy. V štátnej dopravnej politike u p l a t ň o v a ť rozhodujúcu zásadu európskej dopravnej politiky v tom, ž e štát m u s í z a b e z p e č o v a ť vyhovujúcu ú r o v e ň dopravnej siete a s tým súvisiace financovanie. V e r e j n é investície realizovať na z á k l a d e transparentného v ý b e r o v é h o konania d o d á v a t e ľ a s u p l a t n e n í m kritéria lacnej, kvalitnej a včasnej d o d á v k y . Z h ľ a d i s k a o h r o z o v a n i a životného prostredia u p r e d n o s t ň o v a ť najmä železničnú dopravu pred cestnou, h r o m a d n ú dopravu pred individuálnou pri uplatnení z á s a d y trvalo udržateľného rozvoja i fungovania dopravy. Z a b e z p e č i ť p r e d o v š e t k ý m c e l o e u r ó p s k u koncepciu revitalizácie ž e l e z n í c ako aj harmonizáciu železničnej a cestnej dopravy, Čo znamená postupne p r e n á š a ť na u ž í v a t e ľ o v dopravy náklady, k t o r é doposiaľ nehradili. 23

Z a t ý m ú č e l o m z a b e z p e č i ť nezastupitelnost' štátu, regiónu a obcí při garantovaní p o ž a d o v a n é h o rozsahu verejnej hromadnej osobnej dopravy vrátane z m l u v n é h o krytia straty z výkonov r e a l i z o v a n ý c h v o verejnom záujme. Z a b e z p e č i ť n e v y h n u t n ú e k o n o m i c k ú transformáciu a reštrukturalizáciu dopravných, t e l e k o m u n i k a č n ý c h a p o š t o v ý c h organizácií založenú na sociálne trhovom princípe. V záujme efektívneho fungovania p o d n i k o v a uplatnenia štátnych z á u j m o v a verejných záväzkov uplatňovať n e v y h n u t n ú m i e r u štátnej kontroly týchto organizácií. • P o s k y t o v a ť r o v n a k é podmienky na podnikanie v š e t k ý m e k o n o m i c k ý m subjektom pôsobiacim na d o p r a v n o m trhu bez o h ľ a d u na formu vlastníctva. Z a tým účelom harmonizovať p o d m i e n k y vstupu na dopravný trh, prístup k povolaniu, tvorbu cien, používanie dopravnej infrastruktury a s tým spojených úhrad. V o všetkých druhoch verejnej dopravy a p l i k o v a ť v š e o b e c n é e k o n o m i c k é princípy, legislatívu a odporúčania Európskej únie. Akceptovať európske chápanie zabezpečenia všeobecného prístupu k t e l e k o m u n i k a č n ý m a p o š t o v ý m službám. Presadzovať d l h o d o b ú politiku budovania informačných diaľnic a o s o b n ý c h k o m u n i k a č n ý c h systémov ( P C S - Personál Communication Systems), v y t v á r a ť pre ne legislatívne a e k o n o m i c k é predpoklady. Z a c h o v a ť r o z h o d u j ú c i v p l y v štátu na liberalizovaný trh strategického odvetvia telekomunikácií s p r á v n y m f u n g o v a n í m regulačného orgánu a stanovením zásad štátneho regulačného r á m c a . V z á u j m e prijateľnosti cien poštových služieb pre o b č a n a oddeliť reguláciu poštových služieb, ktorá bude n a ď a l e j v rukách štátu, od výkonu p o š t o v ý c h služieb, kde je m o ž n é uplatniť k o n k u r e n č n é prostredie. 3. Ú l o h y d o p r a v n e j p o l i t i k y V y v á ž i ť v ý s t a v b u d i a ľ n i č n e j siete a modernizáciu ž e l e z n i č n ý c h koridorov. Je potrebné vychádzať z reálnej z a ť a ž i t e ľ n o s t i štátneho rozpočtu, ú v e r o v so štátnou zárukou, ako aj úverov z iných zdrojov n e v y ž a d u j ú c i c h štátne garancie. Z á k l a d n o u prioritou je výstavba a modernizácia m u l t i m o d á l n y c h koridorov, ktoré zaručia, ž e hlavné d o p r a v n é tepny, diaľnice a železnice sa stanú f u n k č n o u s ú č a s ť o u európskych dopravných koridorov. Súčasťou priorít je aj rozvoj kombinovanej dopravy na v y b r a n ý c h železničných tratiach podľa parametrov e u r ó p s k e j dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy ( A G T C ) , ako aj budovanie siete prekladísk kombinovanej dopravy. V rámci rozvoja tohoto p r o g r e s í v n e h o , e k o l o g i c k é h o systému dopravy budeme p o d p o r o v a ť konkurenciu a vstup na v n ú t r o š t á t n y a m e d z i n á r o d n ý prepravný trh. V záujme e f e k t í v n e h o využívania železničných prekladísk Čierna nad Tisou a Maťovce, k t o r é sú dôležité v m e d z i n á r o d n e j preprave, zabezpečiť ich modernizáciu a náležité obchodné v y u ž i t i e v procese logistiky: Z a b e z p e č i ť , aby f i n a n č n é zdroje plynúce zo spotrebných daní z uhľovodíkových palív, cestnej dane, a z poplatkov sa využívali najmä na obnovu a rozvoj dopravnej infrastruktury a verejnej cestnej dopravy. P o p r i výstavbe diaľnic využívať štátny fond cestného hospodárstva aj na skvalitnenie ú d r ž b y a v ý s t a v b u ostatných p o z e m n ý c h komunikácií. P o d p o r o v a ť t e l e f o n i z á c i u zaostávajúcich regiónov modernizáciou miestnych sietí, vstupom k o n k u r e n č n ý c h o p e r á t o r o v , ako aj uplatňovaním netradičných komunikačných technológií (napr. P C S ) . H a r m o n i z o v a ť a r o z v í j a ť poštovú prevádzku tak, aby zodpovedala európskemu štandardu služieb. S ú č a s n e z a c h o v a ť v y b r a n é služby, ktoré b u d ú cenovo dostupné všetkým občanom. Z a b e z p e č i ť , aby programy m o d e r n i z á c i e a rozvoja dopravnej, telekomunikačnej a poštovej infrastruktury, ako aj programy transformácie podnikov (pre svoju investičnú
2-1

náročnosť a s p o l o č e n s k ú d ô l e ž i t o s ť - dosah na občana) b o l i predmetom schvaľovania a kontroly nielen v l á d y S R , ale aj parlamentu S R . Je žiadúce p r e s k ú m a ť a prehodnotiť doterajší postup a d ô s l e d k y t r a n s f o r m á c i e najdôležitejších organizácií a podnikov rezortu najmä Ž S R , S A D a ď a l š í c h v r á t a n e i c h privatizácie. A k vznikne o p o d s t a t n e n é podozrenie z porušenia zákona, p r e s k ú m a ť rozhodnutia. K o n t r o l a dodržiavania z á k o n n ý c h noriem a predpisov sa musí stať s ú č a s ť o u riadenia rezortu, ako aj organizácií a p o d n i k o v v jeho pôsobnosti. O s o b i t n ý v ý z n a m pripisuje S D Ľ otázkam mestskej hromadnej a prímestskej dopravy, ako aj v p l y v u i c h ú r o v n e na s o c i á l n u r o v n o v á h u . Preprava o s ô b do zamestnania, za vzdelaním a občianskou v y b a v e n o s ť o u , m á a musí m a ť sociálny charakter. Preto prostredníctvom štátnej dopravnej politiky v ú z k e j súčinnosti s regiónmi a s a m o s p r á v o u miest a obcí budeme presadzovať r i e š e n i e najdôležitejších p r o b l é m o v M H D a prímestskej dopravy takto: - r e a l i z o v a ť r a d i k á l n u obnovu vozidlového parku M H D a S A D (najmä autobusov), - o k a m ž i t á potreba reprodukcie predstavuje okolo 8 000 autobusov. V oblasti priemyselnej v ý r o b y třeba politiku štátu orientovať na d o m á c u produkciu; - m o d e r n i z o v a ť j e s t v u j ú c e a p r e v á d z k y s c h o p n é vozidlá elektrickej trakcie; • - r e p r o d u k o v a ť m e s t s k ú d o p r a v n ú infrastrukturu, n a j m ä električkové a trolejbusové trate; - d r ž a ť sociálne c e s t o v n é p r e h o d n o t e n í m cien vstupov, napr. v ý h o d n ý m i tarifami trakčnej elektrickej energie a trakčnej nafty, ktoré reguluje štát. Liberalizáciu cestovného riešiť premyslenou cenovou politikou bez Šokov s udržaním na sociálne únosnej miere; - s t a b i l i z o v a ť z a m e s t n a n o s ť a postavenie vodičov M H D a S A D , ako aj špecialistov zabezpečujúcich M H D a p r í m e s t s k ú dopravu sociálnymi v ý h o d a m i . Postup a formy koordinovať so z á s t u p c a m i odborov; - v B r a t i s l a v e a K o š i c i a c h do r. 2002 plne uplatniť i n t e g r o v a n ý systém dopravy. Jestvujúca ž e l e z n i č n á s i e ť a p r í m e s t s k é autobusové spoje majú vo vzťahu k M H D nevyčísliteľné rezervy; - v p r e v á d z k e M H D u p r e d n o s t ň o v a ť najmä elektrickú trakciu. V ý s t a v b u nových trolejbusových a e l e k t r i č k o v ý c h tratí zaradiť medzi rozvojové programy verejných investícií najmä s o h ľ a d o m na tvorbu a ochranu ž i v o t n é h o prostredia; - v Bratislave p o d p o r i ť d o r i e š e n i e n o s n é h o systému dopravy s osobitným zreteľom na výstavbu metra. Privatizáciu M H D v jej terajšom systéme vidime ako nereálnu, preto ju nebudeme podporovať. Z h ľ a d i s k a stabilizácie M H D a prímestskej dopravy do r. 2 005 považujeme za najúčelnejšiu ú z k u s p o l u p r á c u štátu, regiónov a s a m o s p r á v y miest a obcí pri zabezpečení verejného z á u j m u a v y t v á r a n i a zdrojov na jeho uplatnenie. Naopak, podporíme transparentnú a ekonomicky p r e m y s l e n ú p r i v a t i z á c i u obslužných a o p r a v á r e n s k ý c h činností. 4. Ú l o h y v oblasti c i v i l n é h o letectva Integrácia c i v i l n é h o letectva, s E U je podmienkou na zabezpečenie jeho ďalšieho rozvoja, ktorý n e m ô ž e p r e b i e h a ť izolovane od civilného letectva ostatných európskych krajín. Preto je n e v y h n u t n é z a b e z p e č o v a ť : - v o ľ n ú tvorbu cien s u p l a t ň o v a n í m mechanizmov, ktoré zabránia n e ú m e r n é m u zvyšovaniu cien oproti e k o n o m i c k ý m cenám a znižovaniu cien pod úroveň rentability (dumping); - u p l a t ň o v a n i e p r a v i d i e l pre koordináciu letových poriadkov, konzultácie taríf, prideľovanie o b c h o d n ý c h Časov na letiskách, p r e v á d z k o v a n i e počítačových rezervačných a predajných s y s t é m o v a pre s p o l o č n ú prevádzku na nových alebo málo obsadených linkách s možnosťou p r i d e ľ o v a n i a dotácií vo verejnom záujme;

25

- m o ž n o s ť plnej účasti na trhu E U vrátane leteckej dopravy medzi členskými krajinami inými, ako je krajina štátnej príslušnosti leteckého dopravcu, a vnútroštátnej dopravy v ďalších č l e n s k ý c h krajinách (kabotáž); - plné p r á v a na otvorenie prevádzky akejkoľvek leteckej spoločnosti, ktorá má riadnu licenciu v niektorej z krajín E U . N e o d d e l i t e ľ n o u s ú č a s ť o u integrácie civilného letectva je zjednotenie aj v technickej oblasti, v oblasti z a b e z p e č e n i a p o ž a d o v a n é h o stupňa b e z p e č n o s t i leteckej prevádzky a ochrany c i v i l n é h o letectva pred činmi protizákonného zasahovania a v neposlednom rade v oblasti z a b e z p e č e n i a ochrany práv spotrebiteľa. V ď a l š o m o b d o b í bude n e v y h n u t n é prehodnotiť zmysel a princípy tvorby "národného dopravcu", d e f i n o v a ť jeho funkciu a úlohy, ktoré má plniť. L e n tak bude m o ž n é vytvoriť súlad medzi trendmi v ý v o j a civilného letectva jednak s v ý v o j o m ostatných druhov dopravy v rámci j e d n o t n é h o d o p r a v n é h o systému štátu, a jednak so s y s t é m o m leteckej dopravy v rámci krajín E U . N á r o d n ý dopravca musí b y ť schopný pôsobiť na trhu E U . M o ž n o s ť zúčastniť sa na tomto procese musia m a ť všetci záujemcovia - letecké spoločnosti. V oblasti p r e v á d z k o v a n i a dopravnej infrastruktury civilného letectva je potrebné vytvoriť t a k é podmienky, k t o r é u m o ž n i a nediskriminačný prístup všetkým záujemcom ku komercionalizácii t ý c h t o činností za predpokladu zabezpečenia z á u j m o v štátu a regiónov. 5. Ú l o h y v oblasti t e l e k o m u n i k á c i í a p ô š t Z á k l a d n o u ú l o h o u je p o k r a č o v a ť v realizácii T e l e k o m u n i k a č n é h o projektu II, ktorého cieľom je priblížiť sa do roku 2000 úrovni, ktorú v t e l e k o m u n i k á c i á c h dosahujú krajiny Európskej ú n i e . K e k o n o m i c k é m u a s p o l o č e n s k é m u rozvoju regiónov prispeje ich telefonizácia, modernizácia miestnych sietí, vstup konkurenčných operátorov, ako aj uplatňovanie netradičných k o m u n i k a č n ý c h technológií (napr. P C S ) . T o si vyžaduje urýchliť uplatňovanie modernej digitálnej t e c h n o l ó g i e , zavádzať diaľkové optické trasy, skvalitňovať miestne siete, koncové zariadenia a efektívne v y u ž í v a ť všetky vložené investície. V i a c ako doteraz uplatňovať z á k a z n í c k y prístup, najmä rozširovaním siete z á k a z n í c k y c h miest (infotelov), pružnejším r i e š e n í m p o ž i a d a v i e k v e ľ k ý c h zákazníkov, p r i s p ô s o b o v a n í m tarifnej politiky a podobne. Je p o t r e b n é z a b e z p e č i ť transformáciu štátneho podniku S l o v e n s k é telekomunikácie na akciovú s p o l o č n o s ť , d o k o n č i ť výber strategických (zahraničných) partnerov, ale pritom zachovať rozhodujúci v p l y v štátu na j e d n o t n ú telekomunikačnú sieť a tarifnú politiku. Prispôsobenie S l o v e n s k ý c h telekomunikácií novému ú z e m n é m u členeniu nie je potrebné, p r e t o ž e je z a l o ž e n é na sieťovom a technologickom princípe. Avšak zmeny v technickej a technologickej štruktúre- si vyžadujú formovať n o v é organizačné Štruktúry na manažérskych p r i n c í p o c h podporujúcich efektívnosť a zákaznícku orientáciu telekomunikácií. Podstatne rýchlejšie sa m u s í m e orientovať na n o v é trendy zaznamenané v telekomunikačné v y s p e l ý c h krajinách, ako je uplatňovanie prípojok I S D N (integrované služby digitálnych sietí), Internetu, k o m b i n o v a n ý c h pevných a m o b i l n ý c h telekomunikačných systémov atd, Tarifnú politiku treba prispôsobiť nielen e k o n o m i c k ý m záujmom telekomunikácií a národného h o s p o d á r s t v a S R , ale i m e d z i n á r o d n ý m tarifným s y s t é m o m v telekomunikáciách. T o js jeden z predpokladov budúcich integračných procesov. K o n k u r e n č n é prostredie operátorov t e l e k o m u n i k a č n ý c h s y s t é m o v zas prinesie verejne dostupné ceny za telekomunikačné služby.

26

H o c i z d ô r a z ň u j e m e t a k ý rozvoj poštovej prevádzky, a b y zodpovedala e u r ó p s k e m u štandardu služieb, s ú č a s n e sme z a zachovanie v y b r a n ý c h služieb, ktoré b u d ú cenovo dostupné všetkým o b č a n o m .

PÔDOHOSPODÁRSTVO
1. I n t e g r o v a n ý r o z v o j v i d i e k a P o ľ n o h o s p o d á r s t v o a lesníctvo vždy zohrávali vo v i d i e c k y c h oblastiach dôležitú úlohu. V súčasnosti n a d o b ú d a s t r a t e g i c k ý v ý z n a m vidiecka politika, p r e t o ž e ekonomicky d y n a m i c k é a e n v i r o m e n t á l n e z d r a v é vidiecke oblasti sú nenahraditeľnou z l o ž k o u v y v á ž e n é h o rozvoja p o ľ n o h o s p o d á r s t v a , l e s n í c t v a a krajiny. Vstup našej s p o l o č n o s t i do e k o n o m i c k ý c h a sociálnych p o d m i e n o k tretieho tisícročia bude závisieť od konkurenceschopnosti a kvality potravín, a k o aj u ž í v a t e ľ o v p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h , p o t r a v i n á r s k y c h a lesnícko-drevárskych komodít. V m e d z i n á r o d n ý c h súvislostiach rastie dopyt po p o t r a v i n á c h . Napriek t o m u b u d ú obchodné rokovania čeliť n o v ý m obmedzeniam. Vďaka n o v ý m poznatkom a t e e c h n o l ó g i á m p o ľ n o h o s p o d á r s k i m a n a ž é r i a roľníci vôbec u ž nebudú d o m i n o v a ť vo vidickych oblastiach, a to aj napriek tomu, ž e n a vidieku j e 92 % poľnospodárskej p ô d y . Podiel zamestnanosti v rezorte p ô d o h o s p o d á r s t v a sa v ý r a z n e znížil z 12,1 % v r . 1989 na 5,6 % v r . 1996. N a slovenskom v i d i e k u v š a k žije 42 % obyvateľstva S R a 70 % p o d n i k a t e ľ s k ý c h subjektov sa nachádza p r á v e v o v i d i e c k y c h oblastiach. Preto je s a m o z r e j m o s ť o u , že ďalší rozvoj p ô d o h o s p o d á r s t v a bude m u s i e ť napredovať v súčinnosti s r a c i o n á l n y m rozvojom vidieka. P r e rozvoj vidieka bude p o t r e b n é rozvinúť k o m p l e x n ý m e d z i r e z o r t n ý prístup. N o v é príležitosti, koncepcie a postupy si vyžadujú aj ľ u d s k é zdroje, a to na všetkých úrovniach riadiacich a r e g i o n á l n y c h inštitúcii. V i d i e c k y rozvoj m á m o b i l i z o v a ť a organizovať p ô v o d n é zdroje vidieckych oblastí, ale na to musí z í s k a v a ť v o n k a j š i e vstupy formou investícií, technickej pomoci, obchodu a služieb. Vidiek nie j e m o ž n é c h á p a ť ako problémovú realitu, ale a k o príležitosť pre diverzifikáciu výroby a tvorbu n o v ý c h p r a c o v n ý c h príležitostí. V i d i e c k e oblasti Slovenska svojimi vzdelanostnými a k u l t ú r n y m i predpokladmi umožňujú osobitný h u m á n n y životný štýl, prácu, hospodárstvo a oddych. H l a v n ý m i p r e k á ž k a m i efektívneho rozvoja aktivít v p o d m i e n k a c h slovenského vidieka
sú:

- nedostatok ú v e r o v pre prvovýrobu, priemysel, malé a s t r e d n é podnikanie, - absencia k o m p l e x n ý c h projektov podporujúcich i n t e g r o v a n ý rozvoj vidieka, - z n a č n e o b m e d z e n á škála nástrojov vedúcich k rozvoju, V y c h á d z a j ú c z t ý c h t o o b m e d z e n í , treba vyberať kroky p o d p o r u j ú c e rozvoj vidieka. Z a rozhodujúce faktory p o k l a d á m e : - š i r o k ú ú č a s ť miestnej samosprávy, p o d n i k a t e ľ s k ý c h subjekov, n e v l á d n y c h organizácií a o b č a n o v v kombinácii so štátnou správou na v š e t k ý c h úrovniach, - d e c e n t r a l i z á c i u rozhodovacieho procesu a zaistenie j e h o participačného charakteru, - riadenie ľ u d s k ý c h , finančných a prírodných zdrojov m á m a ť charakter trvalo u d r ž a t e ľ n é h o rozvoja, - ú č i n n é fungovanie trhov pre predaj rôznorodých produktov vidieka, - uvedenie a l t e r n a t í v n y c h finančných inštitúcií p o s k y t u j ú c i c h v ý h o d n é ú v e r y pre tvorbu n o v ý c h p r a c o v n ý c h príležitostí a príjmov n a vidieku. Vytváranie rôznych
27

špecificky o r i e n t o v a n ý c h revolvingových fondov p o d ľ a ú č e l o v o vytvorených programov (napr. podpora malého a stredného p o d n i k a n i a žien, mladých ľudí, o b č a n o v r ó m s k e h o etnika, šírenie remeselníckych tradícií a pod.), - rozvinutie špecifických vzdelávacích programov z a i s ť u j ú c i c h rozvoj vidieka prostredníctvom tvorby a realizácie terénnych programov. P r e d z n a č e n ý faktor sa v plnom rozsahu vzťahuje aj na obyvateľstvo r ó m s k e h o p ô v o d u . Konkrétne opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka m a j ú o d r á ž a ť štrukturálne sa prispôsobenie p o ľ n o h o s p o d á r s t v u krajín Európskej únie, a to v oblastiach investícií do poľnohospodárskej p r v o v ý r o b y , spracovateľských a m a r k e t i n g o v ý c h z a r i a d e n í , do konverzie a adaptácie vidieckych oblasti, do lesníctva a vstupov do vzdelania. Popri e k o n o m i c k ý c h a sociálnych cieľoch treba p a m ä t a ť aj na e n v i r o m e n t á l n y rozvoj vidieka, vrátane v y t v á r a n i a kultúrneho rázu krajiny. V ý s l e d k o m agro-enviromentálnych opatrení musí b y ť ochrana ž i v o t n é h o prostredia a údržba krajiny. P r a k t i c k y to znamená, že menej priaznivé p o ľ n o h o s p o d á r s k e oblasti sa postupne t r a n s f o r m u j ú d o nízkovstupového ekologického p o ľ n o h o s p o d á r s k e h o systému. Poľnohospodári a lesníci sa tak stanú výrobcami potravín, krmív, s p r á v c a m i a ochrancami lesa, výrobcami n e p o t r a v i n á r s k y c h komodít, správcami vidieka, m a n a ž é r m i prírodných zdrojov, d o d á v a t e ľ m i služieb a t ď . 2. A g r o k o m p l e x 1. Súčasná situácia v agrokomplexe S R je veľmi z l o ž i t á a m á t y p i c k é znaky krízy. Poľnohospodárstvo i p o t r a v i n á r s t v o sú kapitálovo p o d d i m e n z o v a n é . Ú v e r o v é produkty sú pre agropodnikateľov takmer nedostupné, čím je obmedzená intenzifikácia výroby. Obnova výrobných prostriedkov nedosahuje ani úroveň jednoduchej reprodukcie, zvyšuje sa technologické z a o s t á v a n i e odvetvia. Riešenie vlastníckych v z ť a h o v neviedlo k zvýšeniu výkonnosti a efektívnosti v ý r o b y , ktorej obnova ani po ô s m i c h r o k o c h nedosiahla parametre spred roka 1989. Z h o r š i l a sa kvalita výživy obyvateľstva, neprimerane poklesla najmä spotreba mlieka a m l i e č n y c h výrobkov. Vážne sa narušila stabilita trhu s poľnohospodárskymi komoditami. Producentské ceny z v ä č š a nekryjú výrobné náklady priemerným, dokonca ani d o b r ý m v ý r o b c o m a regulačné n á s t r o j e trhu nepostačujú korigovať jeho výkyvy. V p l y v o m t ý c h t o faktorov závratne rastie import oproti exportu a zvyšuje sa záporné saldo z a h r a n i č n é h o obchodu s potravinami. Prehlbuje sa m z d o v á a príjmová nerovnosť pracovníkov agropotravinárskeho komplexu voči n á r o d n é m u hospodárstvu, sústavne klesá z a m e s t n a n o s ť v agrokomplexe, čo spôsobilo, ž e vidiek schudobnel a naďalej chudobnie. M n o h é p o ľ n o h o s p o d á r s k e podniky stratili z á k l a d n é znaky podnikateľských subjektov. Rastie počet e x e k u č n ý c h rozhodnutí, zvyšuje sa p o č e t podnikov, ktoré sa dostali do konkurzu alebo likvidácie. A j k e ď sa e k o n o m i c k ý ú p a d o k poľnohospodárstva v posledných rokoch zmiernil, nepodarilo sa ho zastaviť a s ú s t a v n e sa zvyšuje deficit prevádzkového kapitálu. 2. P o ľ n o h o s p o d á r s t v o a potravinárstvo S D Ľ c h á p e ako strategické odvetvie s celospoločenským v ý z n a m o m . Poľnohospodárska politika tvorí p o d ľ a nás relatívne samostatnú súčasť h o s p o d á r s k e j politiky štátu. Relatívna s a m o s t a t n o s ť je daná zvláštnosťami p o ľ n o h o s p o d á r s t v a . Význam poľnohospodárstva a v ý ž i v y j e širší ako ekonomicky m e r a t e ľ n ý p r í s p e v o k k tvorbe hrubého domáceho produktu. V ý r o b a potravín má sociálnu, ekologickú, krajinotvornú a sociálnopolitickú funkciu. Z e k o n o m i c k é h o h ľ a d i s k a tieto funkcie nie sú o b s i a h n u t é v tržbách za poľnohospodárske produkty, aj k e ď ich materializovaný v ý s l e d o k v c h á d z a do kategórie verejných statkov. Preto je potrebné, aby sa v podmienkach S R , tak ako je to v Európe,

'*

28

v smeroch p o d p o r y p o ľ n o h o s p o d á r s t v a prejavili tie aspekty, k t o r é sú a k c e p t o v a n é väčšinou obyvateľstva v y s p e l ý c h krajín. A g r á r n y sektor patrí k zložitým odvetviam e k o n o m i k y Slovenska, p o m a l š i e sa prispôsobuje k l a s i c k é m u t r h o v é m u hospodárstvu. Preto SDĽ bude p r e s a d z o v a ť , aby poľnohospodárskej politike venovalo osobitnú p o z o r n o s ť nielen ministerstvo p ô d o h o s p o d á r s t v a , ale aj rezort životného prostredia, práce a s o c i á l n y c h vecí, hospodárstva, kultúry a p., a využili v š e t k y d o s t u p n é finančné zdroje. O ž i v e n í m p o ľ n o h o s p o d á r s k e j výroby a m o d e r n i z á c i o u p o t r a v i n á r s k e h o priemyslu s využitím k o n k r é t n y c h v ý r o b n ý c h a prírodných podmienok d a n é h o regiónu, budeme riešiť zamestnanosť, hlavne v oblastiach s vysokou mierou nezamestnanosti. Z a r o z h o d u j ú c e ciele v rozvoji odvetvia považujeme: - stabilizovanie p o ľ n o h o s p o d á r s k o - p o t r a v i n á r s k o - o b c h o d n é h o k o m p l e x u a vidieka ako integrovaných z l o ž i e k s p o l o č n o s t i , zabezpečenie primeranej d ô c h o d k o v o s t i a štrukturálnej stability p o d n i k a t e ľ s k ý c h subjektov, - z v ý š e n i e v ý k o n n o s t i p r o d u k č n é h o potenciálu p ô d y a n á s l e d n é z v ý š e n é využite kapacít s p r a c o v a t e ľ s k é h o priemyslu, - z a b e z p e č e n i e potravinovej dostatočnosti vo v ý ž i v e o b y v a t e ľ s t v a , pokiaľ ide o potraviny mierneho p á s m a z d o m á c e j výroby, - zníženie z á p o r n e j bilancie zahraničného obchodu s potravinami, - z a b e z p e č e n i e v y v á ž e n é h o rozvoja vidieka a j e d n o t l i v ý c h r e g i ó n o v Slovenska. 3. Z a z á k l a d n é p r v k y podnikania v agrokomplexe p o v a ž u j e m e v ý v o j efektívneho dopytu po p o t r a v i n á c h rastom domácej kúpnej sily o b y v a t e ľ s t v a , o v p l y v ň o v a n i e trhu potravín ich v ý v o z o m a d o v o z o m , vyrovnanie cien p r i e m y s e l n ý c h vstupov a n á k u p n ý c h cien p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h v ý r o b k o v , ú r o v e ň a zameranie d o t a č n e j podpory, d a ň o v ú politiku, dostupnosť a cenu ú v e r o v , p r á v n e prostredie pre rozvoj podnikania a nakladanie s majetkom podnikateľských subjektov. Z týchto d ô v o d o v S D Ľ zameria p o z o r n o s ť na riešenie týchto úloh: Obnovenie a z a b e z p e č e n i e p l y n u l é h o toku hotovosti ako z á k l a d n é h o predpokladu podnikania a solventnosti a g r o p o d n i k a t e ľ s k ý c h a p o t r a v i n á r s k y c h subjektov. N a obnovu toku hotovosti je p o t r e b n á legislatívna úprava upevňujúca f i n a n č n ú disciplínu. P r e k o n á v a n i e o d b y t o v ý c h a c e n o v ý c h bariér s c i e ľ o m postupne z v y š o v a ť spotrebu domácich p o t r a v í n . V úzkej súčinnosti štátnej správy a s a m o s p r á v y v y u ž i ť prijaté legislatívne normy na účinnejšiu ochranu d o m á c e j výroby pred n a d m e r n ý m d o v o z o m , dovozom za dotované ceny v krajine p ô v o d u a dovozom za d u m p i n g o v é ceny v s ú l a d e s pravidlami WTOaEÚ. Z a s a d í m e sa o t r a n s p a r e n t n é prerozdeľovanie dotácií v p r á v n e nárokovateľnej a normatívnej podobe za spolurozhodovania orgánov s a m o s p r á v y . U s m e r n í m e použitie dotácií do p r o d u k č n ý c h oblastí, so s ú č a s n ý m v y r o v n á v a n í m z v ý š e n ý c h n á k l a d o v na výrobu a stabilizáciu p o d n i k o v h o s p o d á r i a c i c h v n e k o n k u r e n č n ý c h v ý r o b n ý c h podmienkach. Objem dotácií z v ý š i m e m i n i m á l n e o 10 mld. S k s medzi ročným z v ý š e n í m o inflačné vplyvy. Budeme iniciovať prijatie z á k o n a o osobitných ú v e r o v ý c h podmienkach pre p o ľ n o h o s p o d á r s t v o s c i e ľ o m doriešiť financovanie zásob v y b r a n ý c h p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h a potravinárskych v ý r o b k o v s ú r o k o v o u sadzbou 3-5 % a d o r i e š i m e poskytovanie d l h o d o b ý c h úverov na m o d e r n i z á c i u a t e c h n o l o g i c k ú obnovu s lehotou splácania ú v e r o v p o d ľ a účelu použitia 1 0 - 2 5 rokov. B u d e m e hľadať riešenie na zmiernenie dopadu z a ť a ž e n i a z doteraz nesplateného s t a r é h o bloku ú v e r o v . Z a n e v y h n u t n é p o v a ž u j e m e z d o k o n a ľ o v a n i e mechanizmov a n á s t r o j o v regulácie trhu pri využití n o v e l i z á c i e z á k o n a o Štátnom fonde trhovej r e g u l á c i e , p r í p a d n e prijatím zákona o intervenčnom v ý b o r e , V tejto súvislosti si vyžaduje prehodnotenie aj c e n o v á politika, zvlášť pri k o m o d i t á c h v živočíšnej v ý r o b e , kde je najväčší nepomer medzi cenami

29

nákladov a tržieb, č o je zrejme najväčšou príčinou s ú s t a v n é h o poklesu stavov zvierat, najmä hovädzieho dobytka a o š í p a n ý c h . N a d v ä z n e na n e v y h n u t n o s ť n o v é h o technologického v y b a v e n i a poľnohospodárstva a potravinárstva s c i e ľ o m z v ý š i ť konkurencieschopnosť d o m á c i c h v ý r o b c o v na d o m á c o m trhu i v z a h r a n i č n o m obchode, treba aktivovať utlmené kapacity Špeciálnej strojárskej výroby, ako aj ďalšie zdroje a m o ž n o s t i , ktoré S R má a ktorých efekt v p o r o v n a n í s cenami vstupov a ich trendom vo svete je zjavný. Prijmeme opatrenia na úhradu majetkovej ujmy vyvolanej p o v i n n ý m i opatreniami hospodárenia na p ô d e v p á s m a c h hygienickej ochrany p ô d y a v o d y , ako zložiek životného prostredia a v c h r á n e n ý c h krajinných oblastiach a prírodných r e z e r v á c i á c h . Pri transformácii sa predpokladalo, že efektívnosť e k o n o m i k y sa zvýši nápravou vlastníckych vzťahov. S k ú s e n o s t i potvrdzujú, že vlastnícke v z ť a h y nie je m o ž n é preceňovať a že popri nich v ý z n a m n ú ú l o h u majú riadiaci pracovnici a s c h o p n o s ť ľudí robiť potrebné práce na úrovni doby. K e ď ž e v procese privatizácie štátnych majetkov a potravinárskych podnikov sa urobili z á s a d n é chyby, přehodnotíme z á k o n n o s ť a ekonomickú účelnosť privatizácie podnikov agrokomplexu. Budeme p o ž a d o v a ť ú p l n é splatenie hodnoty privatizovaných podnikov a prednostnú úhradu majetkovej ujmy, ktorá vznikla dodávateľom z poľnohospodárskej p r v o v ý r o b y za neuhradené dodané suroviny. Z a s a d í m e sa o legislatívnu úpravu procesov bankrotov p o d n i k o v tak, aby nevyplatené mzdy zamestnancov boli r i e š e n é ako prednostná pohľadávka. Rešpektujeme diverzifikáciu vlastníckych a p o d n i k a t e ľ s k ý c h foriem. Osobitnú pozornosť budeme v e n o v a ť rozvoju demokratických foriem d r u ž s t i e v vlastníkov, ukončeniu transformácie p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h družstiev v súlade s n o v e l o u transformačného zákona. Budeme vytvárať v h o d n é podmienky na podporu nákupu d r u ž s t e v n ý c h podielnických listov členmi družstva, osobitne t ý m i , ktorí sú v pracovnom pomere. V y t v o r í m e tým podmienky na zvyšovanie koncentrácie a stabilizácie kapitálu družstiev. Navrhneme p o d p o r n é formy, ktoré by motivovali m a n a ž é r o v popredných podnikov preberať pod vlastnú s p r á v u podniky s vážnymi e k o n o m i c k ý m i p r o b l é m a m i , prípadne podniky v konkurze a v y r o v n a n í . V z h ľ a d o m na to, že zdrojom bohatstva nesporne sú poznatky, skúsenosti a schopnosti ľudí, budeme v e n o v a ť m a x i m á l n u pozornosť starostlivosti o ľudí a riadiacich pracovníkov, a to od odbornej prípravy c e z motiváciu až po hodnotenie v ý s l e d k o v práce. V tomto kontexte budeme p o d p o r o v a ť rozvoj poľnohospodárskej vedy a v ý s k u m u z o štátnych zdrojov, rozvoj odborného poradenstva pre podnikateľov prostredníctvom s a m o s p r á v n y c h organizácií, záujmových z v ä z o v a v z d e l á v a c í c h inštitúcií. Osobitné miesto v tomto procese prináleží Agroinštitútu Nitra. Z á k l a d o m rozvoja p ô d o h o s p o d á r s t v a je pôda, ktorá je nielen v ý r o b n ý m prostriedkom, ale aj rozvojovou z á k l a d ň o u pre tvorbu životného prostredia a vidieckej politiky ako celku. V záujme ochrany p o ľ n o h o s p o d á r s k e h o a lesného pôdneho fondu p o k l a d á m e za nevyhnutné: a) spravodlivé usporiadanie vlastníctva pozemkov, s d ô r a z o m na využitie ustanovení zákona N R S R č. 180/1995 Z.z. umožňujúcich p r e s k ú m a n i e nadobudnutia vlastníctva pozemkov na základe n o t á r s k y c h osvedčení a protokolov o p r e v e d e n í majetku štátu na obce a iné osoby; b) v z h ľ a d o m na o s o b i t n é a ťažko obnovitelné vlastnosti poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu treba legislatívne určiť hornú hranicu v ý m e r y poľnohospodárskej a lesnej pôdy, ktorú m ô ž e n a d o b u d n ú ť do vlastníctva jeden v l a s t n í k , a to vo dvoch smeroch: - určiť hranicu, ktorej prekročenie si bude v y ž a d o v a ť s ú h l a s obce a samosprávnej poľnohospodárskej alebo lesníckej organizácie, - určiť absolútnu hranicu, nad ktorú nebude možné n a d o b u d n ú ť ďalšie vlastníctvo poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov;
30

c) legislatívne z a b e z p e č e n i e zákazu z r i a ď o v a ť na p o ľ n o h o s p o d á r s k e a lesné pozemky vo vlastníctve štátu z á l o ž n é právo na poskytnutie úverov c u d z í m i b a n k o v ý m i subjektami; d) z a b e z p e č e n i e n e p r i v a t i z o v a t e ľ n o s t i Štátnej p o ľ n o h o s p o d á r s k e j a lesnej pôdy s v ý n i m k o u s t a v e b n ý c h p o z e m k o v a pozemkov špeciálneho u r č e n i a (rezervácie, športoviská, parky, cintoríny a pod.); e) zjednotenie s p r á v y l e s n ý c h nehnuteľností vo v l a s t n í c t v e Štátu tak, aby ich univerzálnym s p r á v c o m a u ž í v a t e ľ o m boli Štátne organizácie l e s n é h o hospodárstva. V z á u j m e u r ý c h l e n é h o vysporiadania vlastníctva p o z e m k o v é h o fondu je nevyhnutné zintenzívniť práce na p o z e m k o v ý c h ú p r a v á c h a súčasne u m o ž n i ť p o p r e d n ý m m a n a ž é r o m , p o d n i k a t e ľ o m v o d v e t v í a g r o k o m p l e x u a p r a c o v n í k o m odvetvia n á k u p pôdy, ktorú na odpredaj p o n ú k a j ú s ú č a s n í vlastníci, formou hypotekárnych ú v e r o v a v ý h o d n ý c h pôžičiek z o štátneho p o d p o r n é h o fondu. T ý m sa podstatne zníži riziko, ž e p ô d a sa dostane do r ú k novodobých, Často aj p o d v o d n í c k y c h zbohatlíkov a z a h r a n i č n ý c h , kapitálovo podstatne zdatnejších p o d n i k a t e ľ o v . 3. P r o g r a m z v e ľ a ď o v a n i a lesov a p o d p o r y lesníctva 1. N a s l o v e n s k é lesy a lesníctvo v súčasnosti doliehajú v š e t k y negatívne následky z neukončenej reprivatizácie, nekoncepčnej privatizácie drevárskeho priemyslu, nedostatočného š t á t n e h o d o z o r u nad lesmi, n e k o n c e p č n é h o v r c h o l o v é h o riadenia štátnych lesov, absencie podpornej politiky pre novovznikajúci n e š t á t n y sektor, ale najmä z nedostatočnej Štátnej f i n a n č n e j intervenčnej politiky na z a b e z p e č o v a n i e verejnoprospešných funkcií lesov a n á h r a d u strát z obmedzenia ich obhospodarovania. N i e k t o r é následky majú objektívne p r í č i n y a i c h r i e š e n i e bude d l h o d o b é . M n o h é sú v š a k subjektívne a i c h príčinou j e zdeformované t r a n s f o r m a č n ě a h o s p o d á r s k e prostredie. M a n a ž m e n t štátnych podnikov lesného h o s p o d á r s t v a , ale aj n e š t á t n y c h lesných podnikov j e pod trvalým tlakom priekupníkov s drevom a z á u j e m c o v o lukratívne p o ľ o v n é revíry. V podnikoch nie j e vytvorené p r i a z n i v é prostredie pre p r a c o v n é , d ô c h o d k o v é a s o c i á l n e istoty zamestnancov. 2. M e d z i z á k l a d n é p r o g r a m o v é ciele S D Ľ zahrnujeme z a r u č e n i e v š e o b e c n é h o práva občanov na b e z p l a t n é v y u ž í v a n i e funkcií lesov bez ohľadu n a ich vlastníctvo. Budeme podporovať d o k o n č e n i e spravodlivej reprivatizácie lesov, ale nepripustíme privatizáciu štátnych lesov a p o ľ o v n ý c h revírov na území štátnych lesov. Štátnu lesnícku politiku podriadime p o t r e b á m z v e ľ a ď o v a n i a lesov a krajiny. Ochrana životného prostredia prostredníctvom starostlivosti o les a rozvoj kultivovanej v ý r o b y na p ô d e sa stane prioritou aj pre estetické u t v á r a n i e krajiny ako celku. Program z v e ľ a ď o v a n i a lesov a podpory lesníctva si dáva za cieľ aj v b u d ú c n o s t i z a c h o v a ť pozitívne hodnoty d o s i a h n u t é v starostlivosti o les pred rokom 1989. 3. P o v o l e b n é ú l o h y m ô ž e m e rozdeliť do dvoch etáp: V prvej etape, k t o r ú charakterizujú o k a m ž i t é opatrenia na stabilizáciu podmienok užívania a obhospodarovania lesov, bude p o t r e b n é zabezpečiť tieto úlohy: P r e s a d z o v a ť n o v e l i z á c i u Ú s t a v y S R tak: - aby sa z a r u č i l o v š e o b e c n é právo k a ž d é h o občana na v y u ž í v a n i e verejnoprospešných funkcií lesov bez rozdielu na i c h vlastníctvo, - aby sa lesy stali s ú č a s ť o u n á r o d n é h o bohatstva S R kvôli plneniu verejnoprospešných funkcií, - aby sa ustanovil z á k a z privatizovania a prenajímania š t á t n e h o lesného majetku. Prijať L e s n ý z á k o n , k t o r ý by spĺňal p o ž i a d a v k y celej spoločnosti na pestovanie, ochranu a z v e ľ a ď o v a n i e lesa v súlade s pozitívnymi princípmi a s k ú s e n o s ť a m i h o s p o d á r s k o úpravníckeho p l á n o v a n i a u ž p o č a s socializmu a najnovšími poznatkami z oblasti vedy a výskumu.
31

Prijať z á k o n o p o ľ o v n í c t v e umožňujúci zachovanie ľudového poľovníctva a prostredníctvom neho r e a l i z o v a ť programy ochrany a z v e ľ a ď o v a n i a prírody. Z v y š o v a ť z a m e s t n a n o s ť , sociálne istoty a d ô c h o d k o v ú úroveň pracovníkov v lesnom hospodárstve p r o s t r e d n í c t v o m aktívnej Štátnej podpornej a úverovej politiky pre rozvoj podnikateľských aktivít. V štátnych a obecných lesníckych organizáciách prijať pre zamestnanca štátnu a o b e c n ú službu. V obchodnej p o l i t i k e s drevom podporovať rozvoj lesnícko-drevárskeho komplexu na základe n a d r e z o r t n ý c h š t á t n y c h programov a liberalizáciu obchodovania s drevom. Táto podpora nepriamo v y t v o r í k o n k u r e n č n é prostredie na využitie všetkých prírodných zdrojov surového dreva, bez m o n o p o l n é h o postavenia veľkých drevárskych podnikov. P r e h o d n o t i ť s y s t é m dotačnej politiky v lesnom h o s p o d á r s t v e tak, aby poskytovanie finančných prostriedkov b o l o určené konkrétnym v l a s t n í c k y m alebo užívateľským subjektom. V druhej rozvojovej etape bude potrebné: Prijať štátnu lesnícku politiku a koncepciu a stratégiu rozvoja lesného hospodárstva v súlade s p e r s p e k t í v n y m i p o ž i a d a v k a m i spoločnosti na z v e ľ a ď o v a n i e lesov a rozvoj lesníctva a na využitie o b n o v i t e l n ý c h zdrojov v súlade s rozvojom c e l é h o drevospracujúceho priemyslu. Programy ochrany lesa, obchodnej a podpornej politiky lesníctva vypracovať na základe m e d z i n á r o d n ý c h aspektov p o s t u p n é h o približovania sa krajinám E U . Dôrazne presadzovať ekologizáciu l e s n é h o h o s p o d á r s t v a a rozvoj podnikania ako základ pre stabilnú d ô c h o d k o v ú situáciu podnikov l e s n é h o hospodárstva. N a ochrane lesa vhodnou formou zainteresovať i miestnu s a m o s p r á v u . P o d p o r o v a ť regionálne programy rozvoja vidieka. V m a k r o e k o n o m i c k ý c h nástrojoch Štátu - daňovej, podpornej, úverovej a inej politike presadiť špecifikum lesnej v ý r o b y . U k o n č i ť t r a n s f o r m á c i u štátnych podnikov lesného h o s p o d á r s t v a najeden podnik v zmysle prijatých z á k o n o v o štátnych ..podnikoch a L e s n é h o zákona, ktorý rieši špecifikum obhospodarovania lesov. V jeho finančnom hospodárení vyčleniť časť financií na Štátny nákup lesnej p ô d y , n a j m ä v o c h r a n n ý c h lesoch a lesoch o s o b i t n é h o určenia. V y b u d o v a ť s y s t é m p o r a d e n s k ý c h služieb pre vlastníkov a užívateľov neštátnych lesov. S p o l u p r a c o v a ť s o d b o r m i pri podpore pracovných, sociálnych a d ô c h o d k o v ý c h istôt pracovníkov l e s n é h o h o s p o d á r s t v a .

4. V o d n é h o s p o d á r s t v o 1. Pri transformácii v o d n é h o hospodárstva na trhové prostredie absentuje základný nástroj fungovania odvetvia, ktorým by mal byť zákon o vodách. D a n ý stav neumožňuje uplatňovať štátnu v o d o h o s p o d á r s k u politiku pri riadení racionálneho využívania a ochrany vodného bohatstva. V u ž í v a t e ľ s k ý c h rezortoch sa u ž teraz komplikuje riešenie vzťahových otázok, najmä prijatie z á k o n a o verejných vodovodoch a kanalizáciách, využívaní hydroenergetického p o t e n c i á l u , rybárstve a i. 2. V o d a patrí k najcennejším zdrojom a bohatstvu štátu. Snahou S D Ľ je, aby v o d o h o s p o d á r s k a politika u m o ž ň o v a l a cieľavedomé riadenie racionálneho využívania a ochrany v ô d , z a b e z p e č o v a n i a systematickej starostlivosti o prevádzku a údržbu vodných tokov a majetku v o d n é h o h o s p o d á r s t v a (hmotný a n e h m o t n ý investičný majetok v správe štátnych v o d o h o s p o d á r s k y c h podnikov v súčasnosti dosahuje hodnotu takmer 100 mld. Sk). Preto S D Ľ bude p o d p o r o v a ť a presadzovať vytvorenie základných predpokladov na riadne fungovanie a n á s l e d n ý rozvoj vodného hospodárstva. V štátnej správe sa zasadí za
32

prijatie z á k o n a o v o d á c h , n a d v ä z n ý c h zákonov, v l á d n y c h nariadení a v š e o b e c n ý c h predpisov, k t o r é v y m e d z i a kompetencie ústredného o r g á n u štátnej správy, užívateľských rezortov a j e d n o t l i v ý c h č l á n k o v riadenia a ktoré určia ú l o h y a postavenie o b c í , s a m o s p r á v a užívateľov v o d y , pri realizácii v o d o h o s p o d á r s k e j politiky štátu, a k o aj n a d v ä z n é postupy transformácie. 3. N a ú s e k u v o d n ý c h tokov SDĽ podporí vytvorenie n e p o d n i k a t e ľ s k ý c h S p r á v povodí na báze s ú č a s n ý c h p o d n i k o v , so z a c h o v a n í m ich ú z e m n é h o členenia p o d ľ a povodí riek. T i e budú pod d o h ľ a d o m ú s t r e d n é h o o r g á n u spravovať v o d n é toky, p o d z e m n é vody a ďalší majetok štátu, a tak v o verejnom z á u j m e riadiť k o m p l e x n é v y u ž í v a n i e a ochranu v ô d v povodiach riek. Ďalej bude p r e s a d z o v a ť , aby bohatstvo v ô d mohli v y u ž í v a ť aj podnikateľské subjekty. S p r e v z a t í m zodpovednosti za zásobovanie o b y v a t e ľ o v pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie o d p a d o v ý c h v ô d , musia obce a mestá dostať aj p r á v o r o z h o d o v a ť o usporiadaní a riadení p r e v á d z k y v y b u d o v a n ý c h s y s t é m o v . Preto S D Ľ plne podporuje p o ž i a d a v k y miest a obcí na b e z o d p l a t n é prevedenie c e l é h o majetku vodární a kanalizácií do o b e c n é h o • vlastníctva. P o d ľ a d o t e r a j š i e h o z á m e r u súčasnej vládnej koalície, prevedenie rozhodujúceho majetku v o d á r n í a k a n a l i z á c i í na o b c h o d n é spoločnosti, b y sa m e s t á a obce dostali do i c h područia a v z á s a d e by n e m a l i ž i a d e n dosah na ich činnosť. T a k t o by sa podstatne zasiahlo aj do kompetencie obcí a i c h s a m o s p r á v pri zabezpečovaní potrieb o b č a n o v a udržiavaní životného prostredia. Z a č l e n e n í m h y d r o m e l i o r á c i í do podnikov p o v o d í sa nezastavil proces znehodnocovania v y b u d o v a n ý c h zariadení. Preto S D Ľ n a ď a l e j podporuje b e z o d k l a d n é prevedenie z a v l a ž o v a c í c h a o d v o d ň o v a c í c h zariadení v l a s t n í k o m p ô d y alebo u ž í v a t e ľ o m pôdy, k t o r ý m bezprostredne slúžia, a vznik vodných s p o l k o v alebo družstiev, ktoré by prevádzkovali a riadne v y u ž í v a l i tieto zariadenia. N a š a snaha p o decentralizácii u m o ž n í účinne zapojiť o r g á n y s a m o s p r á v , užívateľov vody a o b č a n o v d o rozhodovania o využívaní a ochrane v ô d a z a b e z p e č o v a n í efektívnej prevádzky a ú d r ž b y v y b u d o v a n ý c h zariadení, ktoré bezprostredne slúžia o b č a n o m (zásobovanie pitnou v o d o u , odkanalizovanie a čistenie o d p a d o v ý c h v ô d ) a vlastníkom alebo užívateľom p ô d y ( z á v l a h y a o d v o d ň o v a n i e ) . A j decentralizácia na ú s e k u v o d n ý c h tokov priblíži k o b č a n o m r i e š e n i e otázok spojených so z l e p š o v a n í m ž i v o t n é h o prostredia a operaíivnejšieho a v č a s n é h o riešenia následkov nepriaznivých ú č i n k o v v ô d a povodní. S D Ľ sa bude u s i l o v a ť o dosiahnutie dohody s M a ď a r s k o u republikou o dobudovaní sústavy v o d n ý c h diel na D u n a j i p o d ľ a z m l u v n é h o projektu, o f i n a n č n o m vysporiadaní, deľbe nákladov a ú ž i t k o v z p r e v á d z k y diela.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1. S t a v ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a S D Ľ s a hlási k Ú s t a v e S R , p o d ľ a ktorej "Každý m á p r á v o na priaznivé životné prostredie. Štát d b á o š e t r n é v y u ž í v a n i e prírodných zdrojov, o e k o l o g i c k ú r o v n o v á h u a účinnú starostlivosť o ž i v o t n é prostredie. Svoju ekologickú politiku S D Ľ stavia na práve Človeka na zdravý a p r o d u k t í v n y ž i v o t , ktorý je v súlade s prírodou a v o v z ť a h u k stavu životného prostredia z o d p o v e d á p o t r e b á m s ú č a s n ý c h , ale i budúcich generácií. Stav ž i v o t n é h o prostredia na Slovensku nesie v s ú č a s n o s t i následky necitlivého prístupu k p r í r o d e a k o r i s t n í c k e h o vzťahu k prírodným z d r o j o m , č o je zároveň aj odrazom globálnych e n v i r o n m e n t á l n y c h p r o b l é m o v (skleníkový efekt, kyslé dažde, stenčovanie ozónovej vrstvy, z v ä č š o v a n i e o z ó n o v e j diery atď.).

33

Stagnácia trendu z n e č i s ť o v a n i a ž i v o t n é h o prostredia, zaznamenaná v posledných rokoch, však nie je d ô s l e d k o m pozitívnych a k o n š t r u k t í v n y c h riešení súčasnej vlády, ale celkovej s t a g n á c i e v ý r o b y . N e v y u ž i l i sa ani e k o n o m i c k é nástroje na vyrovnanie ekologickej zadĺženosti výrobných p o d n i k o v v privatizácii, naopak, n o v ý m v l a s t n í k o m sa udeľuje nadmerné množstvo n e o d ô v o d n e n ý c h v ý n i m i e k . Štát takto prišiel o z n a č n é finančné prostriedky, ktoré mohli byť v y u ž i t é pri o d s t r a ň o v a n í Škôd na ž i v o t n o m prostredí a zároveň sa stratila možnosť vytvoriť e n v i r o n m e n t á l n u z o d p o v e d n o s ť u n o v ý c h n a d o b ú d a t e ľ o v privatizovaného majetku. Likvidáciou š p e c i a l i z o v a n e j štátnej správy pre životné prostredie - úradov životného prostredia - a s p o l i t i z o v a n í m štátnej správy bolo zo Štátnej správy odstránených mnoho erudovaných o d b o r n í k o v a súčasne sa ekológia dostala pod vplyv iných, najmä podnikateľských a p r i e m y s e l n ý c h záujmov. Pod heslom "bližšie k o b č a n o v i " sa n e ú n o s n e rozrástla štátna administratíva, v procese vybavovania agendy v z r á s t l a byrokracia a z m ä t o k , nekontrolovateľne sa rozmohla korupcia v štátnej správe. V celom s p r á v n o m konaní je občan a jeho potreby na poslednom mieste. 2. N a š e e k o l o g i c k é ciele V záujme trvale u d r ž a t e ľ n é h o rozvoja m u s í ochrana životného prostredia tvoriť nedeliteľnú s ú č a s ť procesu rozvoja spoločnosti. S D Ľ považuje svoju ekologickú politiku za integrálnu súčasť h o s p o d á r s k e j , ale aj globálnej politiky štátu. Ide najmä o to, aby výrobca bol aj tvorcom a ochrancom ž i v o t n é h o prostredia. Preto chceme v y t v o r i ť ú č i n n ý legislatívny systém na ochranu životného prostredia. Chceme skončiť m e d z i r e z o r t n é spory, v ktorých sa utápala doterajšia vláda a na báze presne deklarovaných k o m p e t e n c i í ú z k o a konštruktívne s p o l u p r a c o v a ť so všetkými rezortmi tak, aby sa odstránili p r o b l é m y , vyplývajúce z nedoriešených kompetencií (otázky T A N A P - u , kompetencie v o d n é h o h o s p o d á r s t v a , ochrany a využívania prírodných zdrojov, stavebného poriadku atd'.). S D Ľ m ô ž e g a r a n t o v a ť , že rozvo_ spoločnosti bude n a p r e d o v a ť podľa premyslených koncepcií, e k o n o m i c k ý c h a h o s p o d á r s k y c h stratégií, V záujme udržania trvalého rozvoja bude v procese e n v i r o n m e n t á l n e h o hodnotenia ( E I A ) k a ž d á koncepcia posúdená podľa zákona. Ide predovšetkým o t a k é d ô l e ž i t é koncepcie, ako je koncepcia rozvoja energetiky, koncepcie rozvoja v oblasti b a n í c t v a , dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, o d p a d o v é h o h o s p o d á r s t v a a ďalších, u ktorých je predpoklad, že ich realizácia môže ohroziť ž i v o t n é prostredie. S D Ľ nedovolí r o z p r e d a ť d o m á c e prírodné zdroje z a h r a n i č n ý m investorom, ako to v mnohých p r í p a d o c h u r o b i l a terajšia vládna koalícia, pretože pri i c h exploatácii devastáciu a negatívne d ô s l e d k y na ž i v o t n é prostredie znášajú občania tejto republiky, S D Ľ sa zasadí o vytvorenie právneho systému t ý k a j ú c e h o sa záväzkov a náhrad poskytovaných obetiam z n e č i s ť o v a n i a životného prostredia alebo iných ekologických škôd. Náš n a v r h o v a n ý l e g i s l a t í v n y ' s y s t é m ochrany životného prostredia predpokladá systém ekologických daní, k t o r é b u d ú penalizovať ekologicky š k o d l i v é technológie a b u d ú motivačne pôsobiť a p o d p o r o v a ť prechod na b e z o d p a d o v é technológie, recykláciu odpadov, znižovanie energetickej a materiálovej náročnosti. P o k ú s i m e sa sťažiť alebo zabrániť premiestňovaniu a prenosu aktivít a látok, ktoré spôsobujú v á ž n e e k o l o g i c k é š k o d y alebo sú p o v a ž o v a n é za š k o d l i v é ľudskému zdraviu. Túto snahu budeme p o d p o r o v a ť i na medzinárodnej úrovni. Najprv legislatívne ( v y t v o r e n í m sústavy z á k o n o v a v y k o n á v a c í c h predpisov) a potom aj prakticky budeme nekompromisne bojovať proti ekologickej kriminalite, predovšetkým v odpadovom h o s p o d á r s t v e .
:

34

V y t v o r í m e l e g i s l a t í v n y z á k l a d na to, aby každý j e d n o t l i v e c mal riadny prístup k informáciám t ý k a j ú c i m sa ž i v o t n é h o prostredia, vrátane i n f o r m á c i í o n e b e z p e č n ý c h látkach a činnostiach p r e b i e h a j ú c i c h v spoločnosti, ktoré majú k dispozícii ú r a d y štátnej správy. Sme z a to, aby o b č a n m a l m o ž n o s ť p o d i e ľ a ť sa na rozhodovacom procese, a práve na to je p o t r e b n é sprístupňovať i n f o r m á c i e o ž i v o t n o m prostredí. C h c e m e vrátiť d o b r é meno štátnej správe, a preto sa z a s a d í m e za jej d ô s l e d n é odpolitizovanie a n á v r a t o d b o r n í k o v do služieb orgánov s p r á v y verejných vecí. Sme z a zredukovanie rozbujnenej administratívy. Sme za n e k o m p r o m i s n é postihovanie korupcie štátnych ú r a d n í k o v , a to na v š e t k ý c h úrovniach - vrátane ministerstiev. V r á t i m e v ý k o n štátnej správy ž i v o t n é h o prostredia do kompetencie Ministerstva ž i v o t n é h o prostredia S R v p ô v o d n o m rozsahu. 3. Ú l o h y e k o l o g i c k e j p o l i t i k y SDĽ V ekologickej politike sa budeme orientovať na tieto p r o b l é m o v é okruhy: . - dopracovanie účinnej a prehľadnej sústavy z á k o n o v a predpisov v súlade so svetovými š t a n d a r d m i ; - orientovanie ú z e m n é h o rozvoja regiónov podľa e m i s n ý c h limitov na z a b e z p e č e n i e trvalo u d r ž a t e ľ n é h o rozvoja r e g i ó n o v , práce na ú z e m n o m p l á n e p o s t a v í m e na profesionálny základ o b n o v e n í m štátnej inštitúcie pre ú z e m n é plánovanie ( U R B I O N ) ; • v ý r a z n e j š i u podporu plynofikácie obcí, budovaním v o d o v o d o v , kanalizácií a čistiarní odpadových v ô d ; - podporu e k o l o g i c k y orientovaných a e k o l o g i c k é limity rešpektujúcich p o d n i k a t e ľ s k ý c h aktivít a v ý r o b n ý c h postupov v priemysle, p o ľ n o h o s p o d á r s t v e i lesníctve; - riešenie e k o l o g i c k ý c h p r o b l é m o v v najviac z a ť a ž e n ý c h regiónoch Slovenska, p r o s t r e d n í c t v o m m ä k k ý c h d l h o d o b ý c h ' úverov, Čiastočným s u b v e n c o v a n í m z prostriedkov S F Z P a c e l o p l o š n e h a r m o n i z o v a n ý m využitím prostriedkov š t á t n y c h fondov (ŽP, Les., V o d . , Poľ., podporu s t r e d n é h o a m a l é h o podnikania), prostriedkov p o d n i k o v , miest a obcí i ďalších domácich i z a h r a n i č n ý c h zdrojov; - zavedenie u c e l e n é h o s y s t é m u ekologickej výchovy a propagandy vo v ý c h o v e m l á d e ž e i dospelých a to tak v r á m c i v ý c h o v y k všeobecnému e k o l o g i c k é m u povedomiu, ako aj v o výchove p r o f e s i o n á l n y c h o d b o r n í k o v (i prostredníctvom d o b r o v o ľ n ý c h ochrancov prírody, s ktorými chceme č o najaktívnejšie spolupracovať). V praktickej ekologickej politike S D Ľ chce a bude p o k r a č o v a ť v e k o n o m i c k o m chápaní e k o l ó g i e ako globálnej ekonomiky s tým, že r e v i t a l i z á c i a e k o n o m i c k ý c h aktivít nestratí e n v i r o n m e n t á l n e dimenzie. Zavedieme e k o l o g i c k ú d a ň na dovážané tovary b a l e n é v obaloch, ktoré sa nerozkladajú, ako sú plastikové fľaše, fólie a ďalšie n e r e c y k l o v a t e ľ n é materiály. Prijmeme legislatívne opatrenia umožňujúce s ú s t r e ď o v a ť prostriedky rôznych rozpočtových kapitol, ako aj o b c í a.fyzických i právnických o s ô b na realizáciu e k o l o g i c k ý c h stavieb. S ú s t r e d e n i e prostriedkov zrealizujeme prostredníctvom Štátneho fondu životného prostredia, k t o r ý bude p r e b u d o v a n ý tak, aby mal subvenčnú i ú v e r o v ú časť, z a b e z p e č í m e poskytovanie ú v e r o v na d l h o d o b é splátky s nízkou úrokovou sadzbou, P o s i l n í m e n e z á v i s l é rozhodovanie odborov životného prostredia na všetkých stupňoch štátnej správy. V s ú l a d e s p l a t n ý m i z á k o n m i uskutočníme p o t r e b n ú reorganizáciu, deľbu práce a zodpovednosti o d ministerstva, Slovenskú agentúru ž i v o t n é h o prostredia, inšpekciu až po úrady Ž P . P r i p r a v í m e p r á v n u ú p r a v u o prístupe k informáciám o životnom prostredí a z n e m o ž n í m e z n e u ž í v a n i e , resp. falšovanie informácií.
35

V y t v o r í m e podmienky na celkové zhodnotenie v p l y v o v na životné prostredie s tým, že e k o n o m i c k ú e f e k t í v n o s ť budeme konfrontovať s rizikom pre zdravie ľudí a ochranu prostredia. S D Ľ navrhuje p o k r a č o v a ť v prácach na koncepcii ú z e m n é h o rozvoja S R spolu s rozvojom r e g i ó n o v Slovenska a kompatibility s rozvojom e u r ó p s k y c h m a k r o r e g i ó n o v . Budeme iniciovať a presadzovať predrokovanie environmentálnej problematiky medzi štátmi strednej a v ý c h o d n e j E u r ó p y vo vzťahu k Európskej únii a s v e t o v ý m agentúram (UNEP, U N D P , IBR).

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
V Slovenskej republike existuje výrazný nesúlad medzi reformou sociálneho zabezpečenia a e k o n o m i c k o u reformou. A j napriek p r o k l a m o v a n ý m m a k r o e k o n o m i c k ý m výsledkom v h o s p o d á r s t v e vládnej koalícií sa nedarí získavať p o t r e b n é zdroje na uplatnenie nového s y s t é m u s o c i á l n e h o zabezpečenia. Ukazuje sa, že v e ľ k o r y s ý a na občana orientovaný sociálny program nie j e a nebude m o ž n é zabezpečiť p o t r e b n ý m i finančnými zdrojmi. Vláda nedokázala v y u ž i ť p o z i t í v n y ekonomický obrat z rokov 1994 a 1995 n a trvalejšie trendy zlepšovania sociálnej situácie obyvateľstva. V minulosti p r o k l a m o v a n ý systém sociálnych istôt v oblasti sociálneho z a b e z p e č e n i a sa stal iluzórnym u ž pred r o k o m 1989, nedokázal riešiť d ô s l e d k y n a s t ú p e n é h o e k o n o m i c k é h o vývoja. N a podmienky trhovej ekonomiky v ňom chýbal n a j m ä mechanizmus dynamickej konštrukcie v ý p o č t u d ô c h o d k o v , ich valorizácie, možnosti pre rozvoj iniciatívy občianskej vzájomnosti, solidarity a osobnej participácie. Súčasná vláda S R sa v o svojom programovom v y h l á s e n í zaviazala u r ý c h l e n e riešiť aktuálne s o c i á l n e p r o b l é m y , eliminovať dôsledky n e v y h n u t n ý c h Štrukturálnych zmien spoločnosti, pripraviť a realizovať nový koncept transformácie sociálnej sféry. V b e ž n o m ž i v o t e o b č a n i a pociťujú pokles reálnych príjmov p o d predtransformačnú úroveň, n e o p o d s t a t n e n ú diferenciáciu spoločnosti na z á k l a d e nespravodlivého a diskriminačného r o z d e ľ o v a n i a národného bohatstva. P o r u š o v a n i e z á k o n o v nedodržiavaním valorizačných mechanizmov u dôchodkov, prídavkov na deti, dávok pre rodiny s deťmi a životného m i n i m a a m i n i m á l n e j mzdy, ako aj antisociálny d a ň o v ý z á k o n spôsobuje, že občania a rodiny s d e ť m i s ú denne ukracované o značné finančné prostriedky. Štát si neplní povinnosti ani pri odvodoch do fondov v e r e j n o p r á v n y c h inštitúcií, čím permanentne ohrozuje ich" hospodárenie a aj nároky o b č a n o v na dávky, ktoré z nich vyplývajú. Prioritou sociálnej a zdravotnej politiky S D Ľ je zachovanie sebestačnosti starších ľudí, aby mohli č o najdlhšie z o s t a ť vo svojom domácom prostredí a u d r ž a ť si svoju ľudskú identitu a dôstojnosť. V S R pretrváva v oblasti sociálneho zabezpečenia aj naďalej federálny právny poriadok. Vypracovanie rozhodujúcich právnych úprav v oblasti s o c i á l n e h o zabezpečenia sa neustále o d ď a ľ u j e , n a j m ä právna úprava riešiaca sociálne poistenie občanov. Systém zvyšovania d ô c h o d k o v n a v r h n u t ý v roku 1991 nebol k o n š t r u o v a n ý tak, aby sa uplatňoval dlhodobo. D n e s m o ž n o konštatovať, že je neurčitý, politicky závislý a n e s y s t é m o v ý . Prístup koalície k z v y š o v a n i u d ô c h o d k o v nemôžu občania akceptovať. Vláda porušuje z á k o n o doplnkovom d ô c h o d k o v o m poistení, v lehotách určených zákonom, nerozhodla o zriadení doplnkových d ô c h o d k o v ý c h poisťovní. D o p l n k o v é dôchodkové poistenie v š a d e v o svete významnou mierou prispieva k z v y š o v a n i u úrovne dôchodkov o b č a n o v . Obmedzenie účasti na doplnkovom poistení veľkej časti našich občanov

36

sa r e a l i z u j e ^ m ^ ž e z a v e d e n ý nespravodlivý s y s t é m je z a l o ž e n ý na vôli z a m e s t n á v a t e ľ o v zapojiť svójicn z a m e s t n a n c o v do systému, ktorý ďalej v y l u č u j e celú skupinu samostatne z á r o b k o v o č i n n ý c h o s ô b a zamestnancov štátnej správy. S v ý n i m k o u z v ý š e n i a v ý š k y r o d i č o v s k é h o p r í s p e v k u , v l á d a nenavrhla ž i a d n u n o v ú právnu ú p r a v u , p r o s t r e d n í c t v o m ktorej by štát v ý z n a m n e j š i e p o m á h a l r o d i n á m s n e z a o p a t r e n ý m i d e ť m i p r i riešení ich sociálnej .situácie, aby tieto procesy neohrozovali fungovanie r o d í n v ý r a z n ý m poklesom ich životnej ú r o v n e . Z á k l a d n ý m z n a k o m štátnej rodinnej politiky, za ktorú sa S D Ľ zasadí, bude v y t v á r a n i e podmienok na e k o n o m i c k ú nezávislosť rodín, Čo je p o d m i e n k o u relatívnej samostatnosti pri napĺňaní ich funkcií spolu so slobodou podnikania ako z á k l a d o m politickej a ekonomickej nezávislosti rodiny. Štát sa m u s í n a ď a l e j podieľať na n á k l a d o c h s ú v i s i a c i c h s v ý c h o v o u a v ý ž i v o u n e z a o p a t r e n ý c h detí a na ď a l š í c h spoločnosťou u z n a n ý c h ž i v o t n ý c h udalostiach. Svojou s o c i á l n o u politikou chce S D Ľ vyjadriť s p o l u p a t r i č n o s ť s h a n d i c a p o v a n ý m i s p o l u o b č a n m i v y t v á r a n í m podmienok na ich vlastnú iniciatívu pri integrácií do života spoločnosti. S D Ľ sa hlási ku v š e t k é m u pozitívnemu, č o sa v minulosti podarilo d o s i a h n u ť v oblasti sociálnych istôt. N e m ô ž e preto súhlasiť s ich ž i v e l n ý m r o z p a d o m bez adekvátnej náhrady. S D Ľ v y p r a c o v a l a v l a s t n ý sociálny systém a podporuje v ň o m systém sociálneho zabezpečenia z a l o ž e n ý na z á s a d á c h sociálnej spravodlivosti, sociálnej solidarity a osobnej participácie za garancie š t á t u . Z á s a d n é r i e š e n i e s o c i á l n e h o zabezpečenia si v y ž i a d a : - d e f i n o v a ť postavenie štátu v oblasti s o c i á l n e h o poistenia ako finančného garanta z á k l a d n é h o s y s t é m u s o c i á l n e h o poistenia a jeho r o v n o p r á v n e h o postavenia aj ako j e d n é h o zo subjektov ú č a s t n í k o v s o c i á l n e h o poistenia, - v y r o v n a ť r e á l n u ú r o v e ň dávok d ô c h o d k o v é h o z a b e z p e č e n i a s použitím prostriedkov plynúcich z p r i v a t i z á c i e n á r o d n é h o majetku, - n a v r h n ú ť s y s t é m t v o r b y d ô c h o d k o v a ich z v y š o v a n i a so z o h ľ a d n e n í m p o ž i a d a v i e k konkrétnosti, pre o b č a n a z r o z u m i t e ľ n o s t i , s o d s t r á n e n í m p r v k o v nivelizácie d ô c h o d k o v , - p r e h o d n o t i ť s y s t é m d o p l n k o v é h o d ô c h o d k o v é h o poistenia v z h ľ a d o m na o č a k á v a n ý demografický v ý v o j a f i n a n č n ú nákladnosť z á k l a d n é h o s y s t é m u , • v p r í p a d e pracovnej neschopnosti vytvoriť pre v y š š i e p r í j m o v é skupiny m o ž n o s ť pripoistenia, - p o d p o r i ť p o s t a v e n i e - Š t á t n y c h zamestnancov a p r a c o v n í k o v s a m o s p r á v n y c h o r g á n o v a ich sociálne z a b e z p e č e n i e z á k o n o m o verejnej s l u ž b e , - b u d o v a ť s y s t é m p o d p o r y r o d i n n á princípoch sociálnej solidarity, pri minimalizovaní sociálnej a o b č i a n s k e j nespravodlivosti, - v s y s t é m e štátnej podpory rodín a štátnej rodinnej p o l i t i k y preferovať t a k é nástroje, ktoré z d l h o d o b é h o h ľ a d i s k a pozitívne podporia vznik a stabilitu rodiny, plnenie jej rodičovských funkcii v r á t a n e reprodukčnej funkcie, - diferencovane p o s k y t o v a ť prídavky na deti v š e t k ý m r o d i n á m s n e z a o p a t r e n ý m i deťmi, - zaviesť m l a d o m a n ž e l s k é pôžičky, - z a c h o v a ť k v a l i t n ú ponuku predškolských zariadení pre s l o b o d n é rozhodovanie rodičov pri plnení r o d i č o v s k ý c h funkcií a profesionálnej kariéry, - v y t v o r i ť s ú s t a v u d á v o k štátnej sociálnej podpory, k t o r á by ú č i n n e podporovala riešenie tých ž i v o t n ý c h situácií, najmä rodín s n e z a o p a t r e n ý m i d e ť m i , k t o r é sú z hľadiska problémovosti n a j v ý r a z n e j š i e a najfrekventovanejšie,

37

r

- preferovať s y s t é m sociálnej pomoci, ktorý u m o ž n i o b č a n o v i a rodinám zotrvať čo najdlhšie v prirodzenom d o m á c o m prostredí, - posilniť a postupne preniesť k ľ ú č o v é kompetencie n a obce pri riešení hmotnej a sociálnej n ú d z e o b č a n a profesionálizáciou, i c h m a t e r i á l n o - t e c h n i c k ý m zabezpečením a vytvorením e k o n o m i c k ý c h podmienok na prevzatie úloh v sociálnej pomoci, - vytvoriť širší priestor pre pôsobenie neštátnych subjektov, o b č i a n s k y c h združení a humanitárnych organizácií.

BYTOVÁ

POLITIKA

1. Stav bytovej v ý s t a v b y Kritická situácia v oblasti bývania j e spolu s v y s o k o u mierou nezamestnanosti a s nestabilitou v z a m e s t n a n í z á k l a d n o u príčinou veľmi n e p r i a z n i v é h o demografického vývoja v S R ktorý charakterizuje n a j m ä extrémne nízka pôrodnosť. B ý v a n i e patrí k z á k l a d n ý m p o t r e b á m k a ž d é h o občana. A j v trhovej ekonomike má byt ako produkt, ktorý uspokojuje potrebu bývania, osobitné postavenie. Z toho je tiež odvodený vzájomný v s ť a h medzi š t á t o m a o b č a n o m pri riešení o t á z k y z a b e z p e č o v a n i a bývania.Tento vzťah má oproti minulosti principiálne iný charakter a od s p r á v n e h o prístupu bude závisieť aj riešenie celého b y t o v é h o p r o b l é m u . C i e ľ o m n á š h o programu bytovej politiky je p r e k o n a ť krízu bytovej výstavby, pomáhať mladým ľ u ď o m pri zaobstarávaní strechy nad hlavou, odstrániť špekulácie s bytovým fondom, nedopustiť, aby b o l o o h r o z e n é bývanie starších o b č a n o v . Z a b e z p e č e n i e sociálneho práva k a ž d é h o o b č a n a na dôstojné b ý v a n i e určuje všetky k r o k y na splnenie našich cieľov programu bytovej politiky. Štatistické ukazovatele v Slovenskej republike sú d ô k a z o m drastického zníženia bytovej výstavby u n á s oproti roku 1989, kedy sa postavilo 33 437 bytov Čo predstavovalo koeficient 307 bytov na 1 000 o b y v a t e ľ o v (v krajinách E U pripadá na 1 0 0 0 o b y v a t e ľ o v približne 450 bytov}. Oproti tomu v ý s l e d k o m nepremyslenej a n e k o n c e p č n e j štátnej bytovej politiky bolo v roku 1995 d o k o n č e n ý c h iba 6 357 bytov a v roku 1996 i b a 6 257 bytov. Výrazné zmeny nenastali ani v roku 1997. Koncepcia štátnej bytovej politiky prijatá v roku 1995 predpokladajúca d o k o n č e n i e 97 000 bytov do konca roku 2000 úplne zlyhala, čo vláda priznala z n í ž e n í m c i e ľ o v é h o - p o č t u d o k o n č e n ý c h bytov na približne 60 000. P r i súčasnom tempe bytovej výstavby nie j e ani tento cieľ reálny, nehovoriac o skutočnosti, ž e ide takmer výlučne o byty stavané d o o s o b n é h o vlastníctva, čím sa e š t e viac znižuje životne dôležitý nájomný sektor. Zo s ú č a s n é h o stavu a intenzity bytovej výstavby je z r e j m é , že ciele vládnej koalície nenapĺňajú ani stagnačný variant-potreby v ý s t a v b y bytov, v z h ľ a d o m na predpokladaný úbytok b y t o v é h o fondu v Slovenskej republike p o s t a v e n é h o o d r o k u 1960. V ukazovateli p o č t u n o v o p o s t a v e n ý c h bytov na 1 000 o b y v a t e ľ o v j e pokles ešte horší v roku 1989 na 1 000 o b y v a t e ľ o v pripadlo 5,4 n o v o p o s t a v e n ý c h bytov, ale v roku 1995 už iba 1,1 bytu. V porovnaní s o k o l i t ý m i transformujúcimi sa krajinami bytová výstavba prebieha najhoršie na Slovensku. Osobitným p r o b l é m o m j e technický stav takmer 600 000 bytov p o s t a v e n ý c h panelovou technológiou. Ich zlý t e c h n i c k ý stav výrazne ovplyvnilo zanedbanie o p r á v a údržby, ktoré sa odhadujú v našich podmienkach na cca 80 mld. Sk, čo predstavuje v priemere 100 000 Sk na jeden byt. A k berieme d o ú v a h y fakt, ž e prevažná časť z nich j e na hranici životnosti, je

3S

nevyhnutné v n a j b l i ž š o m o b d o b í prijať opatrenia na p o s t u p n é investovanie finančných prostriedkov do r e k o n š t r u k c i í a ú d r ž b y tohto b y t o v é h o fondu. S ú č a s n ý stav technickej infrastruktury je najväčšou p r e k á ž k o u ďalšieho rozvoja sídiel pre novú b y t o v ú v ý s t a v b u . Ú l o h a štátu - p o d p o r o v a ť rozvoj technickej infrastruktury a vytvárať na to v h o d n é e k o n o m i c k é , legislatívne aj o r g a n i z a č n é podmienky - nebola predmetom p r v o r a d é h o z á u j m u a cieľov vyplývajúcich z koncepcie štátnej bytovej politiky, ktorú prijala s ú č a s n á v l á d n a koalícia. Istý pokrok nastal po v y t v o r e n í Š t á t n e h o fondu rozvoja bývania, k t o r é h o z a l o ž e n i e S D Ľ podporila. F o n d však trvalo z á p a s í s nedostatkom finančných prostriedkov. Žiadny p o k r o k sa nedosiahol v prispôsobovaní n á j o m n ý c h v z ť a h o v a nájomného k potrebám trhovej e k o n o m i k y s o h ľ a d o m na sociálny rozmer b ý v a n i a . Štát prešiel z j e d n é h o e x t r é m u do d r u h é h o . Najprv z a b e z p e č o v a l financovanie bytovej výstavby takmer v c e l o m rozsahu, a po zmene s p o l o č e n s k ý c h podmienok prenechal túto starosť o b y v a t e ľ o m s t ý m , ž e o všetko, teda aj o bývanie sa m á p o s t a r a ť v š e m o c n ý trh. Ú p l n e sa zabudlo na to, ž e byty a b ý v a n i e predstavujú špecifickú oblasť, ktorá m á nielen svoj trhový, ale aj s o c i á l n y a p o l i t i c k ý rozmer. V š e t k y Štáty s vyspelou trhovou ekonomikou ešte aj dnes vytvárajú v h o d n é p o d m i e n k y na bytovú výstavbu a r ô z n y m i e k o n o m i c k ý m i nástrojmi j u aj podporujú. Ide o o b l a s ť ú v e r o v e j , daňovej a subvenčnej p o l i t i k y štátu. S D Ľ j e p r o t i tomu, aby sa b r e m e n á s t a b i l i z á c i e prakticky prenášali iba na ľudí p r á c e , na občana, ako je tomu u nás dnes p r á v e v oblasti bytovej výstavby.

2. H l a v n é ciele b y t o v e j p o l i t i k y Prioritou našej bytovej politiky je k o m p l e x n ý prístup štátu, s a m o s p r á v n y c h orgánov a občana pri riešení e x i s t e n č n e j otázky k a ž d é h o z nás - z a o b s t a r a n í si d ô s t o j n é h o bývania. Prijatím p r í s l u š n ý c h o p a t r e n í treba vytvoriť predpoklady, aby jeden ú s t r e d n ý orgán štátnej správy bol k o o r d i n á t o r o m i n v e s t i č n é h o procesu, od jeho p r í p r a v y a ž po s a m o t n ú realizáciu, ako predpokladu z l e p š e n i a katastrofálneho stavu s p ô s o b e n é h o n e k o n c e p č n o s ť o u prístupu pri riešení bytovej politiky. B u d e m e sa usilovať o uzákonenie povinnosti štátu podieľať sa na príprave ú z e m i a - v ý s t a v b o u technickej infrastruktury ako p o d m i e ň u j ú c e j investície pre nové obytné súbory. Z m e n o u d a ň o v é h o systému a zvýšením podielu štátnej spoluúčasti na financovaní bytovej v ý s t a v b y , vrátane jeho zaradenia medzi priority výdajovej časti štátneho rozpočtu, sa budeme u s i l o v a ť vytvárať priaznivé podmienky pre v š e t k ý c h potenciálnych investorov bytovej v ý s t a v b y . ' Z ľ a v y na daniach budeme p r e s a d z o v a ť pre všetkých investorov, tj. súkromných p o d n i k a t e ľ o v ale aj pre m e s t á a obce či b y t o v é družstvá. N a podporu výstavby a r e k o n š t r u k c i e r o d i n n ý c h domov a bytov do o s o b n é h o vlastníctva treba naďalej uplatňovať d o p l n k o v é f o r m y financovania bytovej výstavby ako je z v ý h o d n e n i e stavebného sporenia a h y p o t e k á r n y c h ú v e r o v . Cielená musí byť i n d i v i d u á l n a pomoc vlastníkom zdevastovaných d o m o v , k t o r á zastaví ich ďalšie chátranie. N e z a n e d b a t e ľ n o u je otázka riešenia zlého t e c h n i c k é h o stavu a osudu existujúceho b y t o v é h o fondu v nadväznosti na technické m o ž n o s t i a ochranu životného prostredia. S D Ľ p o v a ž u j e za d ô l e ž i t é dosiahnuť, aby tvorcovia h o s p o d á r s k e j politiky zmenili prístup k bytovej v ý s t a v b e . Prioritnou otázkou bude presadiť t a k ú koncepciu v ý s t a v b y bytov, ktorá zabezpeč! m o ž n o s ť k a ž d e j rodine získať byt. Rozsah bytovej v ý s t a v b y určujú finančné zdroje, k a p a c i t n é m o ž n o s t i národnej ekonomiky, resp. š t á t n e h o rozpočtu. P r v ý m predpokladom realizácie tohto cieľa je zabezpečiť taký rozvoj n á r o d n é h o hospodárstva, ktorý by umožnil v y t v o r i ť d o s t a t o č n é m n o ž s t v o finančných zdrojov tak vo sfére štátneho rozpočtu, resp. rozpočtov miest a o b c í , ako aj u obyvateľov, aby z v ý š e n i e intenzity bytovej výstavby

39

bolo reálnym. M u s í b y ť v y t v o r e n ý vyvážený systém priamych a nepriamych foriem podpory bývania. B y t o v á v ý s t a v b a v y t v o r í rozvojové impulzy s relatívne n a j m e n š í m i nárokmi na dovoz a teda relatívne n a j m e n š í m z a ť a ž e n í m platobnej bilancie. Bytová v ý s t a v b a p o d ľ a S D Ľ rieši vážne sociálne p r o b l é m y všetkých občanov SR. V y c h á d z a m e z toho, ž e b y t o v á výstavba je mimoriadne v ý z n a m n ý m prostriedkom oživenia a trvalého rastu e k o n o m i k y , teda aj rastu zamestnanosti. Z v ý š e n i e zamestnanosti vyvolané priamo alebo nepriamo bytovou výstavbou predstavuje v ý z n a m n ý zdroj zníženia terajšej nezamestnanosti. Bytová v ý s t a v b a je o to dôležitejšia, že prináša so sebou rozvojové impulzy pre celé národné h o s p o d á r s t v o . O ž i v e n i e bytovej výstavby zvyšuje rast zamestnanosti priamo v stavebníctve, ale aj v s u b d o d á v a t e ľ s k ý c h odvetviach. V súvislosti s potrebou zastaviť alebo aspoň zmierniť nepriaznivý demografický vývoj, bude S D Ľ o k r e m v ý s t a v b y nájomných bytov a projektov zamestnanosti pre mladých ľudí preferovať v s y s t é m e štátnej podpory také nástroje, ktoré z d l h o d o b é h o hľadiska pozitívne podporia v z ť a h a stabilitu rodiny, plnenie jej rodičovských funkcií, vrátane reprodukčnej funkcie. . N a v ý s t a v b u tisícov n o v ý c h bytov a podmieňujúcej technickej vybavenosti musí štát vytvoriť v h o d n é ú v e r o v é , d a ň o v é a subvenčné podmienky. S m e za zabezpečenie sociálneho bývania pre o b y v a t e ľ s t v o s nižšími príjmami. Budeme p r e s a d z o v a ť prijatie legislatívnych úprav na ochranu nájomných vzťahov založených na v y v á ž e n e j ochrane nájomníkov, ale aj p r e n a j í m a t e ľ o v bytov. Zavedením zákona o p r í s p e v k u na b ý v a n i e z a m e d z í m e ďalšiemu z h o r š o v a n i u životnej úrovne našich občanov, S D Ľ z a b e z p e č í prijatie takého zákona, aby i v p r í p a d e postupnej deregulácie nájomného a cien tepla mali sociálne odkázané rodiny nárok na štátny príspevok na bývanie. Proti korupcii a š p e k u l á c i á m s bytovým fondom pripravíme s ú b o r legislatívnych opatrení, ktoré zabezpečia jeho ochranu, stanovia pravidlá prideľovania bytov vo verejnom záujme a zabránia v y s o k ý m Štátnym Činiteľom špekulovať pri zaobstarávaní si bytov počas pôsobenia vo funkcii. B u d e m e p o d p o r o v a ť formu bytových družstiev nielen pri výstavbe, ale aj pri bezprostrednom h o s p o d á r e n í s bytovým fondom. Súhlasíme s postupnou dereguláciou cien, zároveň však odmietame jeho súčasnú vecne nesprávnu a s o c i á l n e n e s p r a v o d l i v ú podobu. Dereguláciu n á j o m n é h o a ďalších platieb za služby treba spojiť s v y p r a c o v a n í m celkovej koncepcie bytovej politiky a odvetví poskytujúcich s l u ž b y s p o j e n é s bývaním. T o sa týka tepla, vody, energií všetkého druhu a komunálnych služieb. S ú č a s ť o u týchto opatrení musí byť ochrana hospodárskej súťaže a opatrenia proti z n e u ž í v a n i u prirodzeného monopolu d o d á v a t e ľ o v . Iba na tomto základe môžeme pristúpiť k postupnej deregulácii týchto cien. Vznik fondov na v ý s t a v b u nových bytov v rámci r o z p o č t o v miest a obcí, ktoré sa vytvoria z časti prostriedkov získaných odpredajom stávajúcich bytov a zavedením účelovo viazaných š t á t n y c h dotácii, u m o ž n í mladým rodinám z a o b s t a r a ť si vlastný byt formou výstavby n á j o m n ý c h bytov.

3. H l a v n é ú l o h y p r o g r a m u bytovej politiky Z á k l a d n o u podmienkou uplatňovania ekonomických nástrojov je vytvoriť zdroje, ktoré sa prostredníctvom t ý c h t o nástrojov použijú na podporu bytovej výstavby. N i e je možné očakávať, že t a k é t o zdroje sa vytvoria bez priamej účasti štátu, resp. bez jeho podpory. Otázky podpory rozvoja bývania bude S D Ľ prednostne riešiť. A k o vo všetkých vyspelých krajinách ani v našich podmienkach n i e j e m o ž n é z a b e z p e č i ť rozvoj bývania bez
40

podpory Štátu. Osobitne to piati o zabezpečení bývania pre o b y v a t e ľ s t v o s nižšími príjmami sociálne b ý v a n i e . T a k é t o b ý v a n i e dosiaľ nikde nedokázal vyriešiť p o d n i k a t e ľ s k ý sektor ani trh, ale v ž d y b o l a a je p o t r e b n á účasť štátu. S D Ľ p r e s a d í , aby v z á u j m e ďalšieho rozvoja bývania a o ž i v e n i a bytovej výstavby boli stanovené t a k é e k o n o m i c k é nástroje štátu zodpovedajúce t r h o v ý m v z ť a h o m , ktoré rozvoj bývania podporia. Ich p ô s o b e n i e musí byť diferencované, o r i e n t o v a n é najmä na o b č a n o v s nižšími p r í j m a m i , ktorí si b ý v a n i e nedokážu obstarať z v l a s t n ý c h príjmov. Podporu treba poskytovať p r e d o v š e t k ý m formou v ý h o d n ý c h úverov a p r o s t r e d n í c t v o m d a ň o v ý c h úľav. P r o g r a m o m bytovej politiky S D Ľ je: - v ý s t a v b a bytov, k t o r é potrebujú najmä mladé rodiny; z á r o v e ň je to spôsob p r e d c h á d z a n i a s o c i á l n y m konfliktom; - o ž i v e n i e bytovej v ý s t a v b y , ktorým sa zníži n e z a m e s t n a n o s ť a v ý d a v k y do sociálnej sféry; v ý s t a v b u b y t o v r e a l i z o v a ť v rozhodujúcej miere z d o m á c i c h surovín, materiálov, výrobkov a t e c h n o l ó g i í ; - d o s i a h n u ť stav, k e ď p o s k y t n u t é prostriedky sa štátu n i e k o ľ k o n á s o b n e vrátia vo forme daňových o d v o d o v s t a v e b n ý c h a priemyselných podnikov z ú č a s t n e n ý c h na v ý s t a v b e bytov a vyrábajúcich b y t o v é zariadenia. N á š program bytovej politiky zodpovedá záujmom v i a c e r ý c h skupín obyvateľstva, ako aj o d b o r o v ý c h o r g a n i z á c i í . Niet v e ľ a oblastí, kde odbory m ô ž u urobiť viac a niečo konkrétnejšie pre p o d s t a t n é zníženie nezamestnanosti, n e ž je podpora programu bytovej politiky S D Ľ . Program bytovej p o l i t i k y S D Ľ je alternatívou pre o ž i v e n i e n á r o d n é h o hospodárstva, oživenie s t a v b e n í c t v a , s t a v e b n é h o stolárstva, sektoru d o m á c i c h v ý r o b c o v nábytku a b y t o v ý c h doplnkov, v ý r o b c o v t e c h n i c k ý c h zariedení budov a pod. Program bytovej politiky z o d p o v e d á aj ich z á u j m o m a d á v a š a n c e na väčšiu realizáciu svojich cieľov. Program bytovej p o l i t i k y S D Ľ zahrnuje všetky iniciatívy s p o j e n é s rozvojom bývania, obnovy, m o d e n i z á c i e a r e k o n š t r u k c i e starého bytového fondu, ale p r e d o v š e t k ý m vytvorenia podmienok na n o v ú b y t o v ú výstavbu. Program bytovej politiky S D Ľ smeruje k riešeniu troch okruhov najdôležitejších úloh. 1. K d e s t a v a ť ? V s ú č a s n o s t i sa z n a č n á Časť bytovej výstavby realizuje v rámci v o ľ n ý c h plôch doterajšej z á s t a v b y , resp. ako nadstavby na už existujúcich objektoch. A ž na v ý n i m k y , ktoré predstavujú pozostatky b ý v a l e j komplexnej bytovej výstavby, neexistujú ucelené pripravené plochy pre b y t o v ú v ý s t a v b u . " Z a prípravu územia nie sú z o d p o v e d n é iba m e s t á a obce, ktoré na túto č i n n o s ť n e m a j ú p o t r e b n é finančné prostriedky. S D Ľ preto navrhuje vytvoriť s y s t é m podpory f i n a n č n ý c h zdrojov pre m e s t á a obce, ktoré by boli u r č e n é na prípravu ú z e m i a pre novú bytovú v ý s t a v b u . 2. Z č o h o s t a v a ť ? Z á k l a d o m m a t e r i á l n y c h podmienok na zlepšenie v ý k o n n o s t i a efektivnosti bytovej výstavby je v y u ž í v a n i e v l a s t n ý c h prírodných zdrojov a existujúcich t e c h n i c k ý c h možností slovenských v ý r o b c o v s t a v e b n ý c h hmôt. 3. Z a č o s t a v a ť ? Financovanie bytovej v ý s t a v b y sa okrem vlastných zdrojov s t a v e b n í k o v bude opierať o komplexne p r e p o j e n ý s y s t é m e k o n o m i c k ý c h nástrojov, najmä vo forme v ý h o d n ý c h ú v e r o v a daňových ú ľ a v . Je p o t r e b n é vylepšiť a spriehľadniť u ž existujúce formy podpory - stavebné 41

r.

I ~

sporenie a Š t á t n y fond rozvoja bývania. Treba rozvinúť h y p o t e k á r n e ú v e r o v a n i e a využiť ďalšie formy podpory rozvoja bývania. Je dôležité, aby sa v podpore b ý v a n i a špecificky odrazila v ý s t a v b a n á j o m n ý c h bytov.

ZDRAVOTNÍCTVO
• >

1. S ú č a s n ý stav S l o v e n s k é z d r a v o t n í c t v o sa v súčasnosti nachádza v najhlbšej kríze o d roku 1993. D l h v rezorte dosahuje vyše 6 m l d korún. Táto kríza začína vo veľkej miere d o p a d a ť na občanov, dokonca sme svedkami porušovania ústavných práv občana p r i zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. P o s t i h n u t í s ú tí, ktorí si plnia svoje povinnosti a platia z á k o n n é zdravotné poistenie. N a o p a k , tí, ktorí tento stav zapríčinili, zostávajú a n o n y m n í a tvária sa, ž e sa ich to netýka. Č o r a z častejšie sa stretávame s odmietaním poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti, Čím j e o h r o z e n é nielen zdravie, ale v niektorých prípadoch aj životy občanov. Objavujú sa štrajky lekární, silnejú hlasy upozorňujúce na zastavenie d o d á v o k liekov a z d r a v o t n í c k e h o materiálu d o nemocníc, súkromní lekári upozorňujú na n e v y h n u t n o s ť vyberať zálohové platby o d o b č a n o v , aby zabezpečili chod svojich ambulancií. T á t o situácia je ďalej neúnosná. A k é s ú h l a v n é príčiny súčasnej krízy v zdravotníctve? Z á k l a d n o u príčinou j e skutočnosť, ž e vládne strany nesplnili svoj v o l e b n ý program v oblasti zdravotnictva a z á s a d n ý m i chybami pri schvaľovaní z á k o n o v a p r i riadení rezortu privodili s ú č a s n ú kritickú situáciu. Najvypuklejšie nedostatky v rezorte zdravotníctva sú: 1. C h r o n i c k á n e d o f i n a n c o v a n o s ť rezortu Štát, k t o r ý m á g a r a n t o v a ť zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, si zásluhou vládnej koalície k a ž d o r o č n e z á k o n o m o Štátnom rozpočte upravuje povinnosť platiť zdravotné poistenie z a poistencov Štátu (dôchodcov, deti, ženy na materskej dovolenke...), čím iba za posledné 2 r o k y ukrátil zdravotníctvo o 8 miliard korún. Ďalšie 4 miliardy k o r ú n dlhujú na poistnom neplatiči spomedzi zamestnávateľov. 2. Zlý s y s t é m financovania zdravotníctva S ú č a s n ý s y s t é m financovania je založený na bezlimitnej výkonovej z l o ž k e a t ý m stimuluje l e k á r o v na chorobe, nie na zdraví. N e n a b á d á lekára k skorému vyliečeniu pacienta, naopak, lekár m á t ý m v y š š i e príjmy, čím dlhšie pacienta lieči. 3. Nedostatky v sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 4. Nedostatky v akreditácii zdravotníckych zariadení 5. C h y b y v liekovej politike 6. N e d o d r ž i a v a n i e p r i n c í p o v zdravotného poistenia S D Ľ chce d ô s l e d n e hájiť záujmy občanov a prichádza s n á v r h o m k o n k r é t n y c h riešení, ktoré budú a k c e p t o v a ť a k o pracovníci v zdravotníctve, tak aj občania. Z á v a ž n é problémy n á š h o z d r a v o t n í c t v a bude m u s i e ť riešiť každá strana, ktorá bude v o vláde. T ý m t o p r o b l é m o m sa nedá v y h n ú ť . Snahou S D Ľ však je, aby bola pri konkrétnych riešeniach úspešná.

42

2. Hlavné ciele SDĽ

a) N e p r i p u s t í m e , aby sa občanovi odopieralo ústavné p r á v o na z a b e z p e č e n i e zdravotnej starostlivosti, aby ho odmietli ošetriť, nevydali mu lieky, alebo m u odmietli hospitalizáciu v nemocnici. Štát sa n e m ô ž e zbaviť zodpovednosti za poskytovanie zdravotnej starostlivosti o b č a n o m . N e m ô ž e pripustiť, aby o b č a n nedostal takú z d r a v o t n ú starostlivosť, akú si jeho zdravotný stav vyžaduje. Rozsah tejto starostlivosti musí b y ť presne d e f i n o v a n ý z á k o n o m (zákon o L i e č e b n o m poriadku). b) Z a b e z p e č í m e , aby rozsah zdravotnej starostlivosti garantoval z á k o n v r o v n o v á h e so zdrojmi, k t o r é sú p o t r e b n é na jej realizáciu. c) Z m e n í m e s ú č a s n ý nevyhovujúci systém financovania z d r a v o t n í c t v a tak, aby všetci zdravotnícki p r a c o v n í c i mali záujem na skorom a efektívnom v y l i e č e n í pacienta. f d) V y t v o r í m e Štátom garantovanú a dostupnú sieť z d r a v o t n í c k y c h preferovaním kvalitnej ambulantnej starostlivosti. zariadení s

e) P r e s a d í m e d ô s t o j n é postavenie zdravotníckych p r a c o v n í k o v v s p o l o č n o s t i v r á t a n e ich a d e k v á t n e h o f i n a n č n é h o ohodnotenia. Budeme u p r e d n o s t ň o v a ť d i f e r e n c o v a n é o d m e ň o v a n i e p o s t a v e n é na kvalite práce a stupni vzdelania. Z l e p š í m e ohodnotenie p r á c e zdravotných sestier. f) P r e s a d í m e funkčný model p o v i n n é h o zdravotného kvality a efektívnosti v y u ž i t i a zdrojov. poistenia, k t o r ý bude garantom

g) U r ý c h l e n e zavedieme do zdravotníctva systém v i a c z d r o j o v é h o financovania. h) B u d e m e p o d p o r o v a ť iba takú privatizáciu, k t o r á bude z á r u k o u poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pri akejkoľvek p r i v a t i z á c i i budeme princip, aby sa na nej podieľali predovše:kým zamestnanci a obce. skvalitnenia presadzovať

i) R o z v i n i e m e celospoločenský najdôležitejšie p r e v e n t í v n e programy z a m e r a n é na choroby srdca a ciev, n á d o r o v é choroby, program pre matku a dieťa a k o m p l e x n ý program starostlivosti o starých o b č a n o v . Pre zdravotne postihnutých o b č a n o v v y t v o r í m e dôstojná podmienky na ich r o v n o c e n n é začlenenie do spoločnosti. j) V oblasti liekov budeme presadzovať program N á r o d n e j m a x i m á l n o u podporou d o m á c i c h výrobcov liekov, liekovej politiky s

k) P r e s a d í m e , aby k ú p e ľ n á liečba zostala prístupná v š e t k ý m , k t o r ý c h z d r a v o t n ý stav to vyžaduje. 1) N e p r i p u s t í m e p r i s p ô s o b o v a n i e z á k o n n ý c h noriem g a r a n t u j ú c i c h poskytovanie zdravotnej starostlivosti p o t r e b á m rôznych záujmových skupín, k t o r é hľadajú v z d r a v o t n í c t v e zdroj n e o p r á v n e n é h o obohacovania.

3. H l a v n é ú l o h y

a) U r ý c h l e n e pripraviť kvalitatívnu zmenu legislatívy. V š e t k y zdravotníctve u p r a v i ť tak, aby slúžili z á u j m o m občanov a z d r a v o t n í k o v .

z á k o n n é normy v

b) V z á k o n e o š t á t n o m rozpočte presadiť taký objem z d r o j o v pre zdravotníctvo, aby bolo m o ž n é n a p l n i ť z á k o n o m garantovaný rozsah zdravotnej starostlivosti.
43

c) V y p r a c o v a ť a do praxe zaviesť n o v ý systém financovania zdravotníctva, ktorý zabráni plytvaniu finančnými zdrojmi. Presadiť systém financovania s u z a t v o r e n ý m koncom. d) V s y s t é m e z d r a v o t n é h o poistenia presadiť koncepciu z n í ž e n i a p o č t u zdravotných poisťovní. Posilniť postavenie štátneho dozoru nad č i n n o s ť o u poisťovní a do legislatívy zaviesť princíp nútenej s p r á v y za presne definovaných podmienok. e) V y p r a c o v a ť novú, štátom g a r a n t o v a n ú sieť z d r a v o t n í c k y c h skutočných potrieb občanov. zariadení na základe

f) Presadiť komplex opatrení na zníženie nákladov n a lieky: posilnenie postavenia domácich v ý r o b c o v , obmedzenie a g r e s í v n e h o prenikania z a h r a n i č n ý c h farmaceutických firiem na d o m á c i trh a ich neprípustného lobbingu u l e k á r o v a p r a c o v n í k o v štátnej správy, zavedenie degresívnej obchodnej prirážky, sfunkčnenie k o m i s i í pre účelnú farmakoterapiu a zlepšenie informovanosti lekárov o účinku, ale i o cenách liekov. D o legislatívy presadiť princíp a m b u l a n t n ý c h a n e m o c n i č n ý c h liekových formulárov. Z m e n i ť súčasnú nevyhovujúcu kategorizáciu liekov.

.g) V y p r a c o v a ť komplex opatrení na zavedenie v i a c z d r o j o v é h o financovania zdravotníctva tak, aby sa okrem zdrojov zo zdravotného poistenia d o zdravotníctva dostali aj financie z tých oblastí, ktoré zdravotníctvu spôsobujú n e m a l é náklady (časť daní z tabaku, alkoholu, znečisťovania životného prostredia a pod.), ď a l e j zdroje z pripoistenia a z privatizácie. h) V y t v o r i ť spoločný fond z d r a v o t n ý c h poisťovní a š t á t u na financovanie zvlášť náročných v ý k o n o v , ako sú transplantácie, operácie srdca a t ď . , aby sa mohli urobiť každému, kto ich bude potrebovať. i) Pripraviť model decentralizácie riadenia zdravotníctva tak, aby sa na obce mohli presunúť viaceré kompetencie, ktoré m á v súčasnosti ministerstvo zdravotníctva. Existuje, p o c h o p i t e ľ n e , oveľa viac problémov v z d r a v o t n í c t v e , k t o r é si vyžadujú riešenie. N i e k t o r é z týchto riešení m o ž n o b u d ú v počiatočnej f á z e aj bolestivé, ale čím skôr sa k radikálnym z m e n á m prikročí, tým s k ô r sa naše zdravotníctvo v y m a n í z b l u d n é h o kruhu, v ktorom sa dnes nachádza. S D Ľ je však pevne odhodlaná v s p o l u p r á c i s k a ž d ý m , komu osud nášho zdravotníctva leží na srdci, všetky p r o b l é m y riešiť tak, aby z a b e z p e č e n i e zdravotnej starostlivosti o našich o b č a n o v bolo na č o najvyššej úrovni.

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
1. S ú č a s n ý stav Kvalita v ý c h o v y a vzdelávania s ú s t a v n e klesá a rozsah sociálnych služieb, ktoré štát poskytuje mládeži sa č o r a z viac okliešťuje. Otázky m l á d e ž e a rodiny s ú spoločnosti Čoraz viac ľahostajné. Niet sa č o diviť, vláda podceňuje význam v ý c h o v y a v z d e l á v a n i a , a preto naše školstvo upadá. C h ý b a d l h o d o b á ' k o n c e p c i a jeho rozvoja. Je trvalý nedostatok prostriedkov na prevádzku a údržbu škôl. Rodina trpí najmä: - nedostatkom miest v predškolských zariadeniach, - nezvládnutým prechodom na 9. ročník základnej školy, - podcenením prípravy robotníckych profesií na S O U , - n e z a m e s t n a n o s ť o u absolventov Škôl.

44

P r i n e u s t á l e r a s t ú c i c h daniach obyvateľstva sa zdražuje stravovanie, ubytovacie služby, cestovné. Znižili sa m o ž n o s t i m i m o š k o l s k ý c h aktivit, rastie kriminalita a d r o g o v á závislosť m l á d e ž e . P o d c e ň u j e sa jej o b č i a n s k a a morálna v ý c h o v a . N e u s t á l e sa z h o r š u j e postavenie učiteľa. Sieť škôl je r o z d r o b e n á a nehospodárna. P r i jej ú p r a v á c h sa nesleduje zlepšenie uplatnenia absolventov v praxi ani účelné vynakladanie š t á t n y c h prostriedkov. V l á d a obmedzuje s a m o s p r á v n y p r i n c í p v školstve. N e z á u j e m v l á d y o školstvo najvýraznejšie vidieť v oblasti v y s o k ý c h škôl, kde sa vláda sústredila na presadenie svojich politických z á u j m o v namiesto d ô r a z u na dosiahnutie európskej ú r o v n e . 2. Naše, d e j e C h c e m e v y t v o r i ť v z d e l a n ú spoločnosť, pretože len to zaistí rozvoj našej krajiny. Chceme z a b r á n i ť tomu aby sa náklady na vzdelanie prenášali z o štátu na rodinu. Chceme zabrániť tomu, aby sa vzdelanie stalo výsadou bohatých. P r í s t u p k u vzdelaniu musí závisieť od schopností a nie od h r ú b k y p e ň a ž e n k y . S D Ľ c h á p e v z d e l a n o s ť ako zdroj politickej stability a prosperity spoločnosti. Určuje správanie o b č a n a v k a ž d o d e n n o m živote, jeho h o d n o t o v ú orientáciu, s p ô s o b a k ý m uvažuje a rozhoduje sa v z l o ž i t ý c h situáciách. Pre nás je škola miestom, kde je m o ž n é účinne p r e d c h á d z a ť s o c i á l n y m neduhom v spoločnosti, Preto chceme t a k ý štát, ktorý finančne zabezpečí b e z p l a t n é v z d e l á v a n i e pre všetkých. Chceme cenovo p r í s t u p n é stravovanie, ubytovanie a dopravu do školy. C i e ľ o m S D Ľ je zabezpečiť v z d e l á v a n i e , k t o r é absolventom u m o ž n í uplatniť i c h schopnosti. Z a b e z p e č í m e , aby d o s i a h n u t é vzdelanie b o l o u z n a n é v m e d z i n á r o d n o m meradle. N a š í m d l h o d o b ý m cieľom je, aby každý získal a s p o ň s t r e d o š k o l s k é vzdelanie a zvýšil sa p o č e t absolventov v y s o k ý c h škôl. V o v ý c h o v e a v z d e l á v a n í p o s i l n í m e princíp sociálneho cítenia a spolupatričnosti. L e n tak v y t v o r í m e s p o l o č n o s ť s c h o p n ú solidarity, ktorá dáva šance v š e t k ý m .

3. P o l i t i k a v z d e l á v a n i a S D Ľ p o v a ž u j e v z d e l á v a n i e za jednu zo svojich n a j v ý z n a m n e j š í c h a trvalých priorít. R o z h o d u j ú c u ú l o h u štátu vidí najmä vo vytváraní podmienok na z a b e z p e č e n i e kvality vzdelávania a j e h o k o n c e p č n o s t i , na zaistenie rovnosti v p r í s t u p e ku vzdelaniu a na ochranu detí a m l á d e ž e pred n e ž i a d u c i m i v p l y v m i . N a vytváraní dlhodobej koncepcie výchovy a vzdelávania sa musia p o d i e ľ a ť predstavitelia regiónov, z a m e s t n á v a t e ľ s k ý c h zväzov, odborov, učiteľskej i r o d i č o v s k e j verejnosti. P r a v d a ž e , treba z o h ľ a d ň o v a ť aj pripomienky rozhodujúcich politických strán tak, aby sa koncepcia v z d e l á v a n i a stala z á k l a d o m d l h o d o b é h o rozvoja Školstva bez ohľadu na striedanie vlád. V predstave S D Ľ o v ý c h o v e a vzdelávaní širokej populácie nemôžu absentovat' p o s t i h n u t é detí, ani nadaní a talentovaní žiaci. S D Ľ bude p r e s a d z o v a ť , aby prostriedky u r č e n é na z a b e z p e č e n i e školstva tvorili 5% H D P . N a v r h n e z á k o n o financovaní, ktorý zabezpečí s p r a v o d l i v é r o z d e ľ o v a n i e prostriedkov na j e d n o t l i v é školy. P ô j d e o zabezpečenie efektívneho využitia prostriedkov na úrovni okresov a krajov a ich v e r e j n ú kontrolu prostredníctvom Školskej s a m o s p r á v y ako aj o to, aby poplatky r o d i č o v zostávali v príslušnej škole alebo Školskom zariadení. Z á k o n o m treba upraviť p o m o c štátu študujúcej mládeži, d e ť o m zo sociálne slabších rodín. K a ž d é dieťa m á m a ť reálnu m o ž n o s ť bezplatne získať t a k é vzdelanie, na a k é m á schopnosti a predpoklady.
45

Podnikateľskú č i n n o s ť s t r e d n ý c h a v y s o k ý c h škôl treba d a ň o v o zvýhodniť, ak sa získané prostriedky použijú na ďalší rozvoj vzdelávania. B e z d o b r ý c h u č i t e ľ o v n e m ô ž u b y ť dobre pripravení žiaci. Preto sa S D Ľ bude usilovať o zlepšenie s p o l o č e n s k é h o postavenia učiteľov a pracovníkov Školstva. Aktuálny je zákon o štátnej službe, ktorý bude z a h r n o v a ť aj učiteľov. Platy v Školstve by sa mali postupne zvýšiť m i n i m á l n e o 60%, č í m sa m ô ž e zvýšiť počet učiteľov, najmä v predmetoch, kde je to kritické. P o v ý r a z n o m v o l e b n o m ú s p e c h u z a c h o v á m e a (kde je potrebné) rozšírime kapacita predškolských zariadení tak, aby deti vstupovali do p r v é h o ročníka základnej Školy pripravené. Postupne budeme z v y š o v a ť zaškolenosť detí a prednostne z a r a ď o v a ť do materských škôl deti z n e ú p l n ý c h a málo solventných rodín. P o d ľ a priestorových možnosti budeme sa usilovať, aby sa znížili p o č t y žiakov v triedach na 1. stupni základnej školy. N i e však za cenu zavedenia d v o j z m e n n é h o vyučovania. Postupne u s k u t o č n í m e zmeny v obsahu vzdelávania na základnej škole, aby sa zvýšil dôraz na základné vedomosti, aby sa posilnila tvorivosť ž i a k o v a zvýšila n a d v ä z n o s ť jednotlivých ročníkov. N o v é učebnice musia oponovať učitelia z praxe. Z v á ž i m e v n ú t o r n é delenie základnej školy na 5+4 ročníky namiesto terajšieho 4+5 ročníkov. P o d p o r í m e fungovanie malotriednych škôl a základných u m e l e c k ý c h škôl ako tradičnej súčasti našej školskej sústavy. Posilníme d ô r a z na mimoškolskú výchovu a vytvoríme pre ňu lepšie podmienky, aby sme rozvojom z á u j m o v a tvorivosti chránili mládež pred Škodlivými v p l y v m i . • Zracionalizujeme sieť stredných škôl a sieť u č e b n ý c h a študijných odborov s prihliadnutím na r e g i o n á l n e a celoštátne potreby a na inštitúcie trhu práce. Z v ý š i m e dôraz na kvalitu prípravy š t u d e n t o v a na i c h uplatnenie v praxi. Nechceme vychovávať n e z a m e s t n a n ý c h . Prijmeme opatrenia na zvýšenie kvality z á v e r e č n ý c h skúšok a maturitnej skúšky. Chceme d o s i a h n u ť p o r o v n a t e ľ n o s ť maturity so štátmi Európskej ú n i e a jej rozdelenie na dve časti: na v š e o b e c n ú časť - spoločnú pre všetky školy a špecifickú Časť individualizovanú pre d a n ý typ školy a odbor štúdia. Osobitne sa zameriame na skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravu robotníckej mládeže. Navrhneme opatrenia na posilnenie prepojenia stredných odborných učilíšť s podnikateľskou sférou, o b c h o d n ý m i a priemyselnými komorami a živnostenskými zväzmi, v záujme lepšej prípravy a uplatnenia absolventov S O U . J e d n o z n a č n e doriešime zriaďovateľskú funkciu vo v z ť a h u k S O U a o d s t r á n i m e existujúcu dvojkoľajnosť. Z v á ž i m e prijatie samostatného u č ň o v s k é h o z á k o n a , v ktorcm v y m e d z í m e povinnosti štátu pri príprave mládeže na povolanie a podiel z a m e s t n á v a t e ľ o v na zabezpečení praktickej prípravy učňov. Zlepšíme postavenie majstrov odbornej v ý c h o v y . S p r e s n í m e p o d m i e n k y - p r i j í m a n i a na stredné a vysoké školy s cieľom vylúčiť korupciu a dosiahnuť vyššiu n a d v ä z n o s ť na z á k l a d n é alebo stredné vzdelanie. Pripravíme systém akreditácie z á k l a d n ý c h a s t r e d n ý c h škôl, aby sme motivovali Školy k lepším v ý s l e d k o m a poskytli verejnosti i n f o r m á c i e o kvalite školy. Prijmeme u c e l e n ý program starostlivosti o nadanú a t a l e n t o v a n ú m l á d e ž . P o s i l n í m e etickú a občiansku v ý c h o v u pre všetkých žiakov a študentov a budeme nástojiť, aby sa náboženstvo ďalej v y u č o v a l o ako nepovinný predmet. Skvalitníme riadiacu p r á c u v školstve, počínajúc od riaditeľa ako základného článku riadenia. P o s t a r á m e sa, aby sa finančné a personálne p r á v o m o c i vrátili späť na odbory Školstva o k r e s n ý c h a krajských ú r a d o v . Posilníme koordinačnú funkciu ministerstva Školstva vo vzťahu k z á k l a d n ý m a s t r e d n ý m školám a k školským zariadeniam. Ú p r a v o u zákona posilníme postavenie Školskej s a m o s p r á v y v škole i v regióne. P o d p o r í m e užší kontakt školy a rodiny. V y t v o r í m e p o d m i e n k y na ď a l š i e zvýšenie počtu študentov na v y s o k ý c h Školách. Spoločne s p r e d s t a v i t e ľ m i v y s o k ý c h škôl pripravíme koncepciu ďalšieho rozvoja v y s o k o š k o l s k é h o v z d e l á v a n i a , ktoré nebude vychádzať zo skupinových záujmov, ale z potrieb spoločnosti a záujmu o b č a n o v o vzdelávanie. Výraznejšie sa z a s a d í m e za vytvorenie lepších
46

sociálnych p o d m i e n o k na š t ú d i u m , vrátane dostavby a z v ý š e n i a počtu v y s o k o š k o l s k ý c h internátov. P o d p o r í m e v n ú t o r n ú diferenciáciu v y s o k o š k o l s k é h o vzdelávania a rozvoj s a m o s p r á v y a a k a d e m i c k ý c h slobôd. Budeme podporovať rozvoj v e d e c k é h o v ý s k u m u n a v y s o k ý c h š k o l á c h a u m e l e c k ý c h aktivít na u m e l e c k ý c h v y s o k ý c h školách. P o v a ž u j e m e to z a n e v y h n u t n ú p o d m i e n k u v ý u č b y na vysokej kvalitatívnej úrovni. Obsah a f o r m y v z d e l á v a n i a , ako aj celý Školský s y s t é m p o v a ž u j e m e za verejnú a občiansku vec. D o h o d n u t é z m e n y v školstve budeme u s k u t o č ň o v a ť po kvalitnej príprave a po prerokovaní s o d b o r n o u i r o d i č o v s k o u verejnosťou, s učiteľmi, odborovou organizáciou a zamestnávateľmi absolventov

VEDA
1. S t a v s l o v e n s k e j v e d y N e u s t á l e p o l i t i c k y a e k o n o m i c k y m o t i v o v a n é tlaky voči z á k l a d n é m u výskumu.ktoré sa prenášajú na v z d e l á v a c í proces a aplikovaný v ý s k u m spôsobujú n a p ä t i a a neistoty. N e g a t í v n e vplývajú na t v o r i v ú k l í m u v e d e c k ý c h pracovísk a k o l e k t í v o v v e d e c k ý c h pracovníkov. Sústavne z n i ž u j ú c i sa p r í s u n finančných prostriedkov do vedy a v ý s k u m u zbedačuje vedeckú komunitu. U ž n e z a b e z p e č u j e ani z o d p o v e d a j ú c e podmienky paritnej účasti na z a h r a n i č n ý c h v e d e c k ý c h p r o j e k t o c h a v m e d z i n á r o d n ý c h organizáciách. Z v l á š ť n e g a t í v n e tento stav pôsobí na postavenie m l a d ý c h absolventov v y s o k ý c h Škôl, doktorandov, predovšetkým na i c h kvalitnú v e d e c k ú p r í p r a v u a zotrvanie vo v e d e c k o - v ý s k u m n o m procese. Naďalej sa prehlbuje prestarnutosť v e d e c k é h o p o t e n c i á l u . 2. C i e l e r o z v o j a v e d y Z a c h o v a n i e ľ u d s k é h o t v o r i v é h o potenciálu a mnohosektorovej v e d e c k o v ý s k u m n e j základne p o d n i k o v , rezortov, S A V a vysokých škôl je nevyhnutnou a náročnou civilizačnou úlohou S l o v e n s k a . N a š í m programom je podpora rozvoja intelektu ako ľudského práva i strategického faktora rozvoja spoločnosti, V e d u a vývoj p o v a ž u j e m e za v ý z n a m n ú zložku t r a n s f o r m a č n é h o procesu, k t o r ý si vyžaduje technologické i n o v á c i e vyššieho rádu. S D Ľ chce i n i c i o v a ť a p o d p o r o v a ť také zameranie vednej politiky, vedy a v ý s k u m u , kde bude m a ť svoje z o d p o v e d a j ú c e postavenie základný výskum v podmienkach S A V a vysokých škôl - u n i v e r z í t . A p l i k o v a n ý v ý s k u m treba sústrediť do n a v r h o v a n ý c h strategických v ý s k u m n ý c h centier a ď a l š í c h mobilných (flexibilných), rozsahom menších vedecko­ v ý s k u m n ý c h j e d n o t i e k a z a m e r a ť na poznávací proces a tvorbu nových m o d e r n ý c h technológií. Je p o t r e b n é v y p r a c o v a ť takú štátnu vednú a t e c h n i c k ú politiku, ktorá bude vychádzať z h l a v n ý c h s m e r o v d l h o d o b é h o hospodárskeho a s o c i á l n e h o rozvoja Slovenskej republiky. Je p o t r e b n é o b h a j o v a ť .slobodu vedeckého bádania a vytvárania autonómnosti i formovania s a m o s p r á v n e h o prostredia; p o d p o r o v a ť vznik aj n e š t á t n y c h fondov pre vedu a techniku. 3. Ú l o h y v e d n e j p o l i t i k y Strana demokratickej ľ a v i c e chce: - n a v r h n ú ť n o v ý z á k o n o S A V ako základnej v e d e c k o v ý s k u m n e j ustanovizne v oblasti základného v ý s k u m u , externej vzdelávacej inštitúcie (vo vedeckej v ý c h o v e ďalšieho vzdelávania) s ú z k y m i v ä z b a m i na v y s o k é školy;

47

- f o r m u l o v a ť t a k ú Štátnu v e d n ú politiku, ktorá bude n a p o m á h a ť v ě d e c k o t e c h n i c k é m u rozvoju v d o m á c i c h , a k o aj m e d z i n á r o d n ý c h súvislostiach a presadiť chápanie vedy v o väzbách na v z ť a h č l o v e k a k prírode, k ľuďom, k spoločnosti; - vytvoriť legislativně podmienky na rozvoj vedy a techniky v storočí informatiky a humanizácie. N o v ý m v y s o k o š k o l s k ý m z á k o n o m sprístupniť p e d a g o g i c k ý proces p o p r e d n ý m o d b o r n í k o m vedy a v ý s k u m u na Slovensku a vytvoriť podmienky na špičkovú vedeckú prácu v y s o k o š k o l s k ý c h p e d a g ó g o v v podmienkach jednotlivých fakúlt a univerzít na Slovensku; - podporiť t a k ý s y s t é m riadenia, financovania a z d a ň o v a n i a pracovísk vedy a vývoja, ktorý bude s t i m u l o v a ť kvalitu v e d e c k é h o bádania, hospodársku súťaživosť, celospoločenskú užitočnosť. Z a s a d í m e sa z a vytvorenie Štátneho Fondu vedy a techniky a ž a výstavbu N á r o d n é h o centra v e d e c k ý c h a technických informácií. Z a p r i m e r a n é postaveniu Slovenska vo svete a p o t r e b á m jeho rozvoja p o v a ž u j e m e v krátkom čase za potrebné vyčleniť na vedu a vývoj výdavky, p r e u k á z a t e ľ n e m e r a n é podľa medzinárodných metodik ( O E C D ) , vo v ý š k e 2% hrubého d o m á c e h o produktu.

TELOVÝCHOVA A ŠPORT

Slovenská t e l o v ý c h o v a je v hlbokom útlme, hlavne pokiaľ ide o všeobecné športovanie populácie. : Aktívna p o h y b o v á č i n n o s ť sa stáva dôležitou súčasťou života modernej spoločnosti. Šport je j e d n ý m z najúčinnejších prostriedkov prevencie proti negatívnym vplyvom, pôsobiacim v súčasnej dobe na m l a d ú generáciu. Pre mladú generáciu j e potrebné vytvárať podmienky na p o h y b o v é aktivity, aby sa neskôr stali pevnou súčasťou d e n n é h o režimu m o d e r n é h o človeka. S D Ľ navrhuje intenzívnejšie obnovovať činnosť útvarov talentovanej m l á d e ž e v tradičných š p o r t o v ý c h odvetviach. Budeme presadzovať, aby mestá a obce mali v rámci rozpočtu väčší priestor na financovanie prevádzky a ú d r ž b y telovýchovných objektov, a tak mohli v y u ž í v a ť t e l o v ý c h o v n é a športové kluby pre m a s o v ý , v ý k o n n o s t n ý a vrcholový šport. Budeme p o d p o r o v a ť rozširovanie povinnej a dobrovoľnej telesnej výchovy na Školách, využívanie š k o l s k ý c h objektov pre mimoškolskú telesnú v ý c h o v u , ktorá m ô ž e zohrať významnú úlohu v boji proti d r o g o v ý m závislostiam. Činnosť š p o r t o v ý c h klubov a telovýchovných j e d n ô t chceme podporovať predovšetkým d o t á c i a m i zo .štátneho rozpočtu a prostredníctvom d a ň o v ý c h úľav. Osobitne sa budeme snažiť o z v ý š e n i e ú r o v n e v športových hrách a o zavedenie j a s n ý c h profesionálnych pravidiel v športe. S D Ľ považuje v ý s l e d k y Štátnej športovej reprezentácie z a súčasť kultúry modernej spoločnosti. Preto ako b u d ú c a vládna strana chce výrazne prispieť k vytváraniu primeraných podmienok pre v r c h o l o v ý šport a reprezentáciu moderného štátu. S D Ľ podporuje k a n d i d a t ú r u Popradu - Tatier na usporiadanie Z i m n ý c h olympijských hier v roku 2006, a v š a k treba m a ť na zreteli najmä ekologické a n á r o d o h o s p o d á r s k e súvislosti a prepočty.

KULTÚRA
Strana demokratickej ľavice prikladá kultúrnym podmienkam rovnaký v ý z n a m ako e k o n o m i c k ý m a e k o l o g i c k ý m . Ž i a d a vysokú zodpovednosť verejnej správy na centrálnej, územnej i miestnej ú r o v n i z a vytvorenie finančných a legislatívnych podmienok na uchovanie
48

a rozvoj kultury. R o z h o d n e sa stavia proti úradníckemu p r o t e k c i o n á r s k e m u rozhodovaniu o s p ô s o b e v y u ž í v a n i a prostriedkov pre jednotlivé kultúrne aktivity.
1. Súčasný stav

P o d p l á š t i k o m zmeny pomerov aj v oblasti kultúry d o š l o k p o s t u p n é m u zlyhaniu všetkých funkcií k u l t ú r n e h o organizmu. Z plánovaného a c e n t r á l n e r i a d e n é h o monolitu sä kultúra mala postupnou transformáciou dostať k občanovi - t v o r c o v i i u ž í v a t e ľ o v i kultúrnych hodnôt. Namiesto toho v z n i k o l n o v ý centrálne financovaný monolit, ktorý ako svoj medzičlánok zriadil r e g i o n á l n e kultúrne centrá, nie ako k u l t ú r n y , ale prísne politický (stranícky) i n š t r u m e n t na o v l á d a n i e kultúry. Verní a poslušní s ú o d m e ň o v a n í , protěžovaní, ľudia s i n ý m n á z o r o m v y p u d z o v a n í a označovaní za n e p r i a t e ľ o v mladej Slovenskej republiky. J e d n o t l i v é k u l t ú r n e ustanovizne, tvorcovia kultúrnych h o d n ô t , ale aj užívatelia sa postupne dostali do priameho konfliktu so štátnou mocou, ktorej mohutnou pákou na ovládanie sa stali financie. Ministerstvo kultúry prestalo b y ť s l u ž o b n í k o m kultúry a z o d p o v e d n ý m s p r á v c o m peňazí d a ň o v ý c h poplatníkov. P o k J a d á i c h z a svojmu vlastný príjem, nad k t o r ý m m á a k o j e d i n é moc. Súčasný stav k u l t ú r y j e p r e d o v š e t k ý m krízou jej inštitucionálnych mechanizmov. 2. Z á k l a d n é ciele S D Ľ D e m o k r a t i c k ý priestor pre kultúru je základný predpoklad, aby sa u v o ľ n i l a energia, ktorá uvedie do pohybu v š e t k y p o z i t í v n e spoločenské, e k o n o m i c k é i s o c i á l n e zmeny. S D Ľ d á v a verejný p r í s ľ u b , ž e v prípade volebného ú s p e c h u zaručí k u l t ú r e , jej tvorcom i u ž í v a t e ľ o m s l o b o d n ú v o ľ b u a umenie zbaví politického v p l y v u a centralizmu, Z á s a d n o u podmienkou rozvoja a zachovania slovenského umenia j e legislatívne zrušiť centrálne p r e r o z d e ľ o v a n i e finančných prostriedkov p r o s t r e d n í c t v o m ministerstva kultúry a jeho úradníkov. Z a s a d í m e sa z a zriadenie verejnosprávnych fondov. Z a i c h h o s p o d á r e n i e budú zodpovedať o d b o r n í c i t o h o - k t o r é h o umeleckého odboru a kultúry, ktorých do verejnoprávnych fondov delegujú profesné organizácie, s e n á t y v y s o k ý c h u m e l e c k ý c h škôl smerov, príslušné o d b o r o v é z v ä z y alebo konfederácie. F i n a n č n é prostriedky pre fondy sa nebudú p ř e r o z d ě l o v a t ' na ministerstve kultúry, ale na základe r o z p o č t o v t ý c h t o fondov. T o si vyžiada tvorbu preferenčných z á k o n o v v prospech národnej k u l t ú r y . U v e d o m u j e m e si a sme pripravení legislatívne to desiť. B u d e potrebná zmena d a ň o v ý c h p o d m i e n o k a praxe sponzorovania. Budeme sa u s i l o v a ť přičlenit' neziskové organizácie k v e r e j n o p r á v n y m fondom. Zmyslom nadácií m á b y ť podpora kultúry a umenia, preto i c h č i n n o s ť p o d patronáciou verejnoprávnych fondov bude treba legislatívne zakotviť. N e z á v i s l á , sebavedome sa rozvíjajúca kultúra vo v š e t k ý c h r e g i ó n o c h Slovenska j e strategickým c i e ľ o m S D Ľ . Z a s a d í m e sa za rozvoj r e g i o n á l n e j a miestnej kultúry, za vytváranie podmienok na profesionálne i a m a t é r s k e k u l t ú r n e aktivity o b č a n o v všetkých sociálnych i v e k o v ý c h skupín. K u l t ú r n e hodnoty sa musia s t a ť d o s t u p n ý m i pre v š e t k y vrstvy obyvateľstva, V oblasti miestnej kultúry vidí S D Ľ veľký priestor pre rozvoj neziskových organizácií ako prejavu o b č i a n s k e j aktivity podporovanej verejnou s p r á v o u . Osobitnou kapitolou s ú kultúrne pamiatky. Pretože tvoria súčasť n á r o d n é h o bohatstva, S D Ľ sa zasadí, aby sa rozšíril a spresnil zoznam chránených objektov, k t o r é b u d ú udržiavané z verejných r o z p o č t o v . K e ď ž e údržba a obnova kultúrnych pamiatok j e v e ľ m i nákladná, je potrebný z á k o n , ktorý u m o ž n í s ú k r o m n ý m spoločnostiam či j e d n o t l i v c o m pamiatky vynoviť a užívať, no nedovolil by v ý v o z p a m i a t k o v ý c h predmetov do zahraničia. K v a l i t a t í v n e nová
49

úroveň informatizácie a v y u ž i t i e vedeckého potenciálu rezortu to sú základné podmienky prístupu k n a s t o l e n ý m p r o b l é m o m . K u l t ú r n a politika S D Ľ v y c h á d z a z úcty k slobode tvorby a zároveň zo zodpovednosti za kultúru ľ u d s k é h o konania. S m e vlastenci, ktorí chcú svojim kultúrnym počínaním stáť po boku ostatných k u l t ú r n y c h e u r ó p s k y c h národov.

3. Ú l o h y a prostriedky r e a l i z á c i e c i e ľ o v k u l t ú r n e j politiky S D Ľ

V záujme č o najskôr u s p o r i a d a ť pomery v slovenskej k u l t ú r e a) o b n o v í m e dialóg c e n t r á l n y c h inštitúcií s kultúrnou obcou, b) v r á t i m e právnu subjektivitu kultúrnym inštitúciám, k t o r é j u v roku 1996 stratili, c) s f u n k č n i m e a p r e t v o r í m e národné správne a metodické centrá, zrušíme pompézne a nevhodné tituly ( g e n e r á l n y riaditeľ, štátny intedant), d) stabilizujeme sieť kultúrnych inštitúcií, jasne v y m e d z í m e kompetencie, spriehľadníme finančné toky, e) p ř e h o d n o t í m e o b s a h o v ú náplň odborov kultúry v krajských úradoch Štátnej správy, f) z a č n e m e s d o b u d o v a n í m základnej siete kultúrnych inštitúcií v nových okresoch (okresná knižnica, o k r e s n é o s v e t o v é zariadenie), g) o b n o v í m e s a m o s p r á v n y charakter Štátneho fondu P r o Slovakia, presadíme jeho napínanie p o d ľ a z á k o n o m určenej výšky zo Štátneho rozpočtu, h) z a č n e m e s y s t é m o v o vytvárať podmienky na rozvoj p ô v o d n e j umeleckej tvorby, i) s y s t é m o v o o b n o v í m e dotačnú politiku štátu vo vzťahu k m e n š i n o v ý m kultúram, - j) z a č n e m e s p r í p r a v o u projektu informačného systému v kultúre, k) p r e s a d í m e s a m o s t a t n o s ť ochranných autorských organizácií a zabezpečíme ich nezávislosť o d štátu. V ďalšom období: a) postupne p r e s a d í m e s y s t é m o v é zmeny v riadení k u l t ú r y na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni, z á k l a d n é princípy rozhodovania sa budú o p i e r a ť o činnosť umeleckých a kultúrnych rád, ktoré bude transparentné a verejne kontrolovateľné; b) v priamom i nepriamom financovaní kultúry uvedieme do praxe systém fondového hospodárenia ako záruku samostatnosti kultúrnych inštitúcii; rozhodovanie o zdrojoch bude zohľadňovať: - transparentnost v podmienkach a metódach rozdeľovania, - a n t i m o n o p o l n o s ť (striedanie členov komisií, ktorých f u n k č n é obdobie nebude totožné s volebným o b d o b í m parlamentov), . - kompetentnosť, - nekonfliktnosť z á u j m o v , c) rozvinieme ú č e l o v é financovanie jednotlivých kultúrnopolitických z á m e r o v formou osobitných programov; d) v y t v o r í m e legislatívny priestor pre preferenčné z á k o n y v prospech národnej kultúry; e) budeme iniciovať legislatívne zmeny v daňových podmienkach sponzorovania kultúry; f) v y t v o r í m e legislatívne podmienky pre fungovanie k u l t ú r y na úrovni samospráv a Tretieho sektoru; g) budeme iniciovať legislatívne podmienky na ochranu kultúrnych pamiatok.
1

50

MÉDIÁ
1. Súčasný stav

V ý r a z n e sa prejavuje snaha podriadiť mediálny priestor z á u j m o m súčasnej vládnej moci, č o n a r ú š a stabilitu d u á l n e h o systému rozhlasového a t e l e v í z n e h o vysielania. Chýbajú tiež presnejšie p r a v i d l á n a jeho reguláciu. Vládna moc s i podriadila n a j m ä Slovenskú televíziu, k t o r á stratila v e r e j n o p r á v n y charakter. Vláda sa opakovane usilovala ekonomicky a administratívne o b m e d z i ť v y d á v a n i e tlače.
2. Ciele

C i e ľ o m S D Ľ j e v y t v o r i ť podmienky na normálne fungovanie médií p o r o v n a t e ľ n é s ostatnými krajinami E u r ó p y . Chceme zabezpečiť reálne uplatnenie p r á v a o b č a n o v na informácie. V y t v o r í m e s t a b i l n é prostredie zvýhodňujúce v y d á v a n i e tlače. B u d e m e sa usilovať o stabilizáciu d u á l n e h o s y s t é m u vysielania, s dôrazom n a fungovanie v e r e j n o p r á v n y c h inštitúcií a na presadzovanie v e r e j n é h o záujmu v o vysielaní. S D Ľ sa zasadí z a obnovenie priamych prenosov z r o k o v a n i a N R S R v S T V a SRo. 3. Ú l o h y m e d i n l n e j p o l i t i k y Pripravime t a k é z á s a d y štátnej mediálnej politiky, aby bol verejne známy a predvídateľný postup štátu v tejto oblasti. D o k o n č í m e p r í p r a v u n o v é h o tlačového zákona. Navrhneme opatrenia z v ý h o d ň u j ú c e vydavateľov t l a č e , napr. v d a ň o v e j oblasti, znížením D P H a p o d . Prijmeme zákon o podmienkach p o s k y t o v a n i a informácií o činnosti štátnych o r g á n o v a o r g á n o v s a m o s p r á v y . P r i p r a v í m e n o v ý z á k o n o rozhlasovom a televíznom v y s i e l a n í , k t o r ý spresní pojmy, stabilizuje d u á l n y s y s t é m , prinesie účinnejšie postihy p r e v á d z k o v a t e ľ o v vysielania a zamedzí monopolné v l a s t n í c t v o v oblasti masmédií. Osobitné úpravy navrhneme na prevenciu násilia v televíznom v y s i e l a n í . P r e s n e j š i e budeme definovať verejný z á u j e m v o vysielaní a jeho podpoai zo strany štátu. Budeme c h r á n i ť n e z á v i s l o s ť Rady pre rozhlasové a t e l e v í z n e vysielanie. P o s i l n í m e jej postavenie, n a j m ä s o h ľ a d o m na jej funkciu dozoru nad d o d r ž i a v a n í m z á k o n o v , a to aj v o vzťahu k v e r e j n o p r á v n y m inštitúciám. Pripravíme legislatívne opatrenia aj na reguláciu v oblasti a u d i o v í z i e , t.j. napr. v oblasti filmu, videokaziet a pod. O b n o v í m e v e r e j n o p r á v n y charakter S T V . Navrhneme n o v é z á k o n y o Slovenskej televízii a S l o v e n s k o m rozhlase, ktoré prinesú silnejšie garancie v e r e j n o p r á v n e h o charakteru oboch médií a posilnia z o d p o v e d n o s ť S T V a S R o voči verejnosti. N a p o m ô ž e m e vytvoriť stabilný f i n a n č n ý r á m e c pre fungovanie verejnoprávnych inštitúcií (pomer príjmov z k o n c e s i o n á r s k y c h poplatkov, reklamy a štátneho príspevku, v r á t a n e riešenia majetkových otázok). Sme z a v y v á ž e n é budovanie duálneho systému. Pluralitu médií v n í m a m e nielen v politickom, ale aj v s o c i á l n o m a estetickom zmysle. B u d e m e klásť d ô r a z n a stabilné fungovanie v e r e j n o p r á v n y c h m é d i í . Pôjde n á m o systém n a podporu d o m á c e j tvorby a podmienky na p o d p o r u fungovania nezávislých producentov, o p o s t u p n ý prechod na nové technológie v o v y s i e l a n í , o legislatívne podmienky na z a b r á n e n i e vzrastajúcej monopolizácii na m a s m e d i á l n o m trhu, o u z á k o n e n i e povinnosti médií k a ž d o r o č n e z v e r e j ň o v a ť svoje vlastnícke pomery.

51

POLITIKA SDĽ K CIRKVÁM A NÁBOŽENSTVÁM

S D Ľ sa rozhodne dištancuje o d starorežimovej politiky k cirkvám, k t o r á znamenala násilné šírenie a t e i s t i c k é h o svetonázoru a obmedzovala ľ u d s k é a o b č i a n s k e p r á v a veriacich. V ý c h o d i s k o m politiky S D Ľ k cirkvám je 'obsah článku 1 Ú s t a v y S R : "Slovenská republika j e z v r c h o v a n ý , demokratický a právny štát. N e v i a ž e sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Problém v z ť a h u Štátu a cirkví sa týka všetkých náboženstiev a s v e t o n á z o r o v ý c h skupín, veriacich aj neveriacich. S D Ľ sa usiluje o také riešenie tohto v z ť a h u , aby sa všetci občania vo svojom štáte cítili s l o b o d n ý m i a považovali ho za svoj štát. P o d ľ a S D Ľ z á k l a d o m riešenia postavenia cirkví a n á b o ž e n s k ý c h spoločností je občiansky princíp, rozvíjanie neutrálneho právneho štátu a občianskej spoločnosti a zabezpečenie v š e t k ý c h p r á v a slobôd, vrátane slobody myslenia, svedomia a vierovyznania, vedeckého b á d a n i a a kultúrnej tvorby. Sloboda svedomia z n a m e n á , ž e každý občan m á p r á v o m a ť svoj svetonázor na náboženských alebo n e n á b o ž e n s k ý c h základoch. Svetonázor j e s ú k r o m n o u záležitosťou občana, do ktorej n e m á p r á v o zasahovať žiaden štátny orgán. V našich podmienkach však bude treba d a ť k o n k r é t n e záruky rovnoprávnosti všetkých foriem s v e t o n á z o r u . T ý k a sa to napr. školskej v ý u č b y , k t o r á by sa mala uskutočňovať tak, aby sa neobmedzovali ľudské a občianske p r á v a n o s i t e ľ o v jednotlivých svetonázorov. Štátne o r g á n y n e s m ú m a ť právo zisťovať s v e t o n á z o r o b č a n a , jeho vzťah k náboženstvu. Z a p r í s l u š n o s ť k nejakému svetonázoru nikto nesmie b y ť diskriminovaný. S D Ľ bude p r e s a d z o v a ť r o v n o p r á v n y prístup k nositeľom r ô z n y c h s v e t o n á z o r o v vo verejnoprávnych médiách. Rovnako jako štát by nemal zasahovať do vnútorných záležitostí cirkví a náboženských společností, cirkvi a n á b o ž e n s k é spoločnosti by nemali priamo z a s a h o v a ť do riešenia politických p r o b l é m o v , s v ý n i m k o u obrany základných ľudských práv. E k o n o m i c k é podmienky činnosti cirkví a náboženských spoločností treba zabezpečiť vhodným s p ô s o b o m . P r e d p o k l a d á m e , že financovanie j e d n o t l i v ý c h cirkví bude obsahom osobitných d o h ô d medzi štátom a príslušnou cirkvou alebo n á b o ž e n s k o u spoločnosťou, pričom sa z o h ľ a d n í jej osobitné postavenie. Financovanie cirkví by m a l o b y ť riešené komplexne. S D Ľ záleží na b u d ú c n o s t i S R , na jej tvorivom p r í n o s e d o pokladnice duchovnokultúrnych h o d n ô t zjednocujúcej sa Európy. Bude rešpektovať filozofické, náboženské a kultúrne rozdiely a s nimi súvisiacu voľnú súťaž myšlienok a k o cesty k v z á j o m n é m u obohacovaniu sa, fungovaniu občianskej spoločnosti na základe pluralizmu a tolerancie.

PRÁVNY ŠTÁT A SPRAVODLIVOSŤ
I. Ľ u d s k é p r á v a 1. Súčasný stav Z a b e z p e č e n i e realizácie ľudských práv je jednou zo z á k l a d n ý c h súčastí politiky S D Ľ . Navyše, je jednou z charakteristik demokracie a právneho štátu. S R si na realizáciu politiky
52

založenej na ľ u d s k ý c h p r á v a c h vytvorila d o b r é podmienky implantovania L i s t i n y z á k l a d n ý c h práv a slobôd do Ú s t a v y SR. T á t o v ý h o d a sa však premrhala z h o r š e n í m životnej ú r o v n e , a t ý m aj z h o r š e n í m p o d m i e n o k na uplatnenie sociálnych a h o s p o d á r s k y c h práv. Pre v l á d n u koalíciu sa u p l a t ň o v a n i e h o s p o d á r s k y c h a sociálnych p r á v stalo akoby p r í v e s k o m hospodárskej politiky, a nie s ú č a s ť o u z á k l a d n ý c h politických práv. T a k ú t o koncepciu treba odmietnuť. V poslednom o b d o b í d o š l o k porušovaniu politických p r á v i práva na s ú d n u ochranu. N e r e š p e k t o v a n í m v ý r o k o v Ú s t a v n é h o súdu, v o l e b n é h o z á k o n a a práva slobodne v y k o n á v a ť mandát poslancov nás v l á d n a koalícia dostala medzi krajiny, k t o r ý c h smerovanie k p r á v n e m u štátu sa s p o c h y b ň u j e . V ý r a z n ý nárast zločinnosti a n e d o s t a t o č n é aktivity v l á d y voči tomuto javu ohrozujú p r á v o na život, ale i na p r á v n o - o c h r a n n é činnosti štátu. Tento stav m á 'svoj negatívny v p l y v na v n ú t o r n ú i zahraničnú politiku.

2. Č o u r o b í m e O demokracii m ô ž e m e h o v o r i ť iba vtedy, ak sa dajú reálne v y u ž i ť z á k l a d n é práva a slobody, patriace k a ž d é m u bez v ý n i m k y . Majú zaručiť dôstojný život k a ž d é h o z nás. N á š štát m á slabším p o s k y t n ú ť podporu, ktorá im u m o ž n í podieľať sa na živote spoločnosti. Preto p r o g r a m o v ý m c i e ľ o m S D Ľ j e z a b e z p e č i ť úplnú r o v n o c e n n o s ť h o s p o d á r s k y c h , sociálnych a kultúrnych práv s p r á v a m i politickými a o b č i a n s k y m i , vrátane p r á v a na s ú d n u ochranu.

N a š o u úlohu bude - zabezpečiť, aby p r i j í m a n é z á k o n y zodpovedali p r i n c í p o m v y j a d r e n ý m v ústave a ďalších ú s t a v n ý c h z á k o n o c h tvoriacich ú s t a v n ý poriadok, ako aj m e d z i n á r o d n ý m z m l u v á m o ľudských p r á v a c h a z á k l a d n ý c h slobodách; - presadiť d ô s l e d n é r e š p e k t o v a n i e a dodržiavanie z á k l a d n ý c h h o s p o d á r s k y c h , sociálnych a kultúrnych p r á v ako n e o d m y s l i t e ľ n e j súčasti komplexu z á k l a d n ý c h práv; - zabezpečiť, aby p r á v n e prostriedky ochrany subjektívnych p r á v a v y m á h a n i e p r á v n y c h nárokov boli ú č i n n é a na prospech občana, viesť príslušné o r g á n y k presadzovaniu spravodlivosti, k rozhodovaniu bez prieťahov a u m o ž n i ť , aby s ú d n e konanie sa stalo ľ a h k o prístupným i pre c h u d o b n e j š i e vrstvy obyvateľstva. S ú č a s n é p o p l a t k o v é predpisy totiž znemožňujú ľ u ď o m d o m á h a ť - s a práva na súde; - zamedziť k u m u l á c i i funkcií a zneužívaniu oprávnení a informácií ú s t a v n ý m i činiteľmi, funkcionármi š t á t n y c h o r g á n o v a ú r a d n í k m i verejnej správy, k t o r é smerujú k ovplyvňovaniu rozhodnutí verejnej moci v neprospech ľudí a Štátneho záujmu.

II. Z n štát pre ľ u d í V demokratickom a p r á v n o m štáte m á o b č a n dominujúce postavenie. Platí tu princíp, ž e štát je pre o b č a n a , a nie opačne. Preto o b č a n m ô ž e k o n a ť všetko, č o nie je z á k o n o m zakázané, ale štát a jeho o r g á n y môžu k o n a ť iba to, č o je z á k o n o m d o v o l e n é . Vládna k o a l í c i a pri u s k u t o č ň o v a n í svojej m o c i v štáte uplatňovala t a k é mechanizmy a spôsoby, k t o r ý m i uzurpovala v ý k o n n ú m o c na v š e t k ý c h jej s t u p ň o c h , z n e m o ž ň o v a l a ústavné pôsobenie o p o z í c i e v z á k o n o d a r n e j moci, ba mala snahu o v p l y v ň o v a ť aj s ú d n u moc, často sa necítila byť v i a z a n á jej rozhodnutiami a n e v y k o n á v a l a ich.

Vláda nevytvorila legislatívne, organizačné a ani faktické garancie náležitej ochrany občana a štátu. V š t á t n o m a p a r á t e sa rozširuje korupcia. R e o r g a n i z á c i a územnej správy občanovi priblížila ú r a d y a ú r a d n í k o v , ochrana a pomoc štátu v š a k zostali vzdialené. Stát a jeho orgány sa o b č a n o v i o d c u d z i l i . Štát je n e z a s t u p i t e ľ n ý m a najúčinnejším nástrojom z a b e z p e č o v a n i a služieb pre občana i spoločnosť. Z á k l a d n ý m c i e ľ o m politiky S D Ľ je, aby naša vlasť bola demokratickou a prosperujúcou krajinou z a u j í m a j ú c o u dôstojné miesto medzi v y s p e l ý m i európskymi národmi. N a dosiahnutie tohoto c i e ľ a je potrebný silný Štát fungujúci na demokratických, právnych a morálnych p r i n c í p o c h , k t o r é h o o r g á n y b u d ú mať dôveru občana. Politický z á p a s o demokraciu je pre S D Ľ rovnako v ý z n a m n ý a dôležitý ako riešenie vážnych sociálnych a h o s p o d á r s k y c h problémov. Chceme, aby Slovenská republika a jej občania vstupovali do tretieho tisícročia bez strachu o budúcnosť. Naším c i e ľ o m je n á v r a t k vláde zákona a morálky, k p r á v n e m u štátu, k obnove d e ľ b y m o c i a d ô v e r y o b č a n a v štátnu moc. a demokratickému

Z a p r v o r a d ý predpoklad nápravy považujeme obnovu všetkých funkcií demokratického a p r á v n e h o štátu, aby štát a jeho orgány slúžili občanovi, aby sa naplnil princíp, že v š e t k a moc p o c h á d z a od o b č a n a a jemu aj zodpovedá. S D Ľ bude n a ď a l e j p r e s a d z o v a ť prísne rešpektovanie d e ľ b y Štátnej moci na zákonodarnú, v ý k o n n ú a s ú d n u moc, dodržiavanie právneho poriadku a disciplíny v činnosti orgánov štátu, kultúry p o l i t i k y a etiky a to bez výnimky. Orgány štátu n e s m ú o b č a n a šikanovať, ale majú slúžiť na ochranu jeho oprávnených záujmov a práv. Budeme p r e s a d z o v a ť , aby činnosť štátu a jeho orgánov bola efektívna. Považuje za d ô l e ž i t é , aby verejný a osobitne politický život bol tolerantný a demokratický, aby sa nevyvolávali škandály, spory a sváry, aby sa rozvíjal parlamentarizmus, aby sa dodržiavali podmienky na pokojný život k a ž d é h o občana. Z a s a d í m e sa o z v r c h o v a n é a suverénne postavenie Slovenskej republiky, nepripustí vytváranie ú z e m n e j a u t o n ó m i e ž i a d n e h o druhu a bude predchádzať konfliktom vnútroštátneho či m e d z i n á r o d n é h o charakteru.

IH. Právo a ústavnosť

1. S ú č a s n ý stav V ústave z a k o t v e n ý p r i n c í p - p r á v n e h o štátu (vláda z á k o n a ) vyžaduje pris:upovať k právu ako k prioritnej hodnote. Právo je v ý z n a m n ý m regulátorom spoločenských vzťahov, konania a správania p r á v n i c k ý c h a fyzických osôb. Z hodnotového prístupu k právu vyplýva prirodzená p o ž i a d a v k a na j e h o optimálny stav, na úplnosť, kvalitu a relatívnu stabilitu právneho poriadku. T o sú z á k l a d n é o b s a h o v é požiadavky, aby s y s t é m p r á v n e h o poriadku bol funkčný. N a d v ä z n e na p l a t n ú ú s t a v u sa rýchlym tempom mení a d o p ĺ ň a právny poriadok. Požiadavka d y n a m i c k ý c h z m i e n objektívne vyplýva z ústavnoprávnych pomerov v súvislosti so vznikom samostatnej Slovenskej republiky a z transformácie hospodársko-spoločenských a osobitne v l a s t n í c k y c h v z ť a h o v , ale aj z potreby harmonizácie právnych noriem s právom E U . Napriek formálne existujúcim p l á n o m postupu, či už v zákonodarnej oblasti alebo na
5-;

úseku vlády, sa ž i a d ú c e z m e n y uskutočňovali n e k o n c e p č n e , č a s t o ú č e l o v o a chaoticky. T a k ý t o postup n e g a t í v n e o v p l y v ň u j e kvalitatívnu úroveň, k o n z i s t e n t n o s ť a ú p l n o s ť p r á v n e h o poriadku. K s y s t é m o v ý m pochybeniam tvorby právnych noriem sa často pridružuje ú č e l o v á zmena predpisov, k t o r á n e r e š p e k t u j e , resp. prehliada platný ú s t a v n ý stav. N á s l e d k o m toho z podnetu p r í s l u š n ý c h inštitúcií (prezident, skupina poslancov) musel ú s t a v n ý súd Často p o s u d z o v a ť a v o s v o j i c h n á l e z o c h reparovať nesúlad z á k o n o v s ústavou. Tento stav svedčí o neúcte k p r á v u a s ť a ž u j e v č a s n é a kvalitné aplikovanie p r á v n y c h noriem. Vedie k jeho obchádzaniu, k m e d z e r á m v p r á v e a k ú č e l o v é m u zneužívaniu. T o všetko vytvára podhubie nezákonnosti, v e d i e k rozvoju korupcie a často vyúsťuje do kriminality a rozvoja organizovanej z l o č i n n o s t i . 2. Ciele S D Ľ Z á k l a d n ý m p r i n c í p o m z á k o n o d a r n e j činnosti musí b y ť ú s t a v n o s ť , kvalita normotvorby a jej aplikácia. T o je p o d m i e n e n é d ô s l e d n ý m r e š p e k t o v a n í m platnej ústavy. N e m o ž n o naďalej p o d p o r o v a ť stav, aby rýchlosť legislatívneho procesu a p o č e t n o s ť pripravovaných noriem n e g a t í v n e o v p l y v ň o v a l i ich kvalitu a viedli k ich nejednoznačnosti a nezrozumiteľnosti. L e g i s l a t í v n y proces musí b y ť koncepčný, plánovitý, aby jeho v ý s l e d k o m bol moderný, s y s t é m o v o u c e l e n ý a v y v á ž e n ý právny poriadok, ktorý z o d p o v e d á spoločenským v z ť a h o m . 3. Úlohy S D Ľ N a z n a č e n é ciele j e p o t r e b n é dosiahnuť (okrem v š e o b e c n ý c h z á s a d normotvorby koncepčnosťou, plánovitosťou, odbornosťou) aj p o s t u p n ý m v y t v á r a n í m teoretických, organizačných, m a t e r i á l n y c h a personálnych podmienok. K e ď ž e v súčasnosti neexistuje pracovisko, k t o r é by cielene v y t v á r a l o teoretickú bázu normotvorby, treba u v a ž o v a ť o jeho vytvorení. P r í p r a v n á f á z a v y ž a d u j e zintenzívniť analýzy d o p o s i a ľ pôsobiacej normy. V procese p r í p r a v y noriem je ž i a d u c e vytvárať väčší priestor pre p r i p o m i e n k o v é konanie za väčšej účasti p r í s l u š n ý c h v e d e c k ý c h a v e d e c k o - p e d a g o g i c k ý c h pracovísk. V ý z n a m n é právne normy je p o t r e b n é p r i p r a v o v a ť a schvaľovať s dostatočným predstihom, s vytvorením primeraného č a s o v é h o odstupu medzi platnosťou a jeho ú č i n n o s ť o u tak, aby sa príslušné subjekty a v e r e j n o s ť m o h l i so z n e n í m náležité a včas o b o z n á m i ť . O k r e m o d ô v o d n e n ý c h výnimiek je n e v h o d n é , aby s c h v á l e n á norma v d e ň zverejnenia v Zbierke z á k o n o v nadobúdala aj účinnosť. D o p o s i a ľ p r e u k á z a n é ne_presnosti, protichodnosti a m e d z e r o v i t o s ť Ú s t a v y SR vyžadujú vytvoriť o r g a n i z a č n é , m a t e r i á l n e a personálne podmienky z a m e r a n é na analýzu jej úrovne a funkčnosti. D o t ý c h t o a n a l y t i c k ý c h prác, ktorých cieľom m a j ú b y ť argumenty o potrebe a rozsahu revízie ústavy, o k r e m legislatívnych o d b o r n í k o v treba zapojiť aj zástupcov zákonodarnej, v ý k o n n e j a súdnej moci, vrátane v e d e c k ý c h a v ě d e c k o p e d a g o g i c k ý c h pracovísk a širšej odbornej verejnosti. L e n výsledkom t a k é h o t o postupu m ô ž e byť kvalifikovaná a argumentmi p o d ô p r e t á ú v a h a o opodstatnenosti a t e r m í n e potrebných ústavných z m i e n . . Okrem v ý r a z n é h o z l e p š e n i a obsahovej stránky p r á v n e h o systému z á k l a d n ý m predpokladom j e h o ú č i n n o s t i je celkové skvalitnenie sféry p r á v n o a p l i k a č n e j praxe. T o vyžaduje k v a l i t a t í v n e z v ý š e n i e funkčnosti všetkých orgánov štátnej s p r á v y a samosprávy a orgánov o c h r a ň u j ú c i c h p r á v o .

IV. Verejná správa 1. Stav verejnej správy

Verejná s p r á v a ako forma účasti občanov na správe v e r e j n ý c h veci a realizácie štátnej moci patrí medzi n a j v ý z n a m n e j š i e ukazovatele demokratickosti politických systému. V roku 1990 bol z r u š e n ý model národných výborov, k t o r ý mal byť nahradený novým modelom verejnej s p r á v y z a l o ž e n ý m na dvoch rovnocenných pilieroch, a to na územnej s a m o s p r á v e a miestnej štátnej správe. V y b u d o v a n í m s y s t é m u s a m o s p r á v y sa značne posilnilo postavenie obci a miest. Reforma verejnej s p r á v y v terajšom volebnom období prebehla n e k o n c e p č n e a nesystémovo, pretože začala o d a d m i n i s t r a t í v n e h o delenia a integrácie b e z toho, aby v prvom rade vymedzila kompetencie štátnej správy a samosprávy. Vládna moc spôsobila bujnenie štátnej správy a jej prevahu nad ú z e m n o u samosprávou. Nedostatok f i n a n č n ý c h zdrojov v príjmovej časti r o z p o č t o v obcí a miest viedol • k .podriadeniu s a m o s p r á v y štátnej správe, ktorá disponuje finančnými prostriedkami. Najväčšou brzdou p l n o h o d n o t n é h o fungovania miestnej s a m o s p r á v y sa u k á z a l a nestabilita v príjmovej Časti r o z p o č t o v obcí a miest. Reálne príjmy obcí a miest v uplynulých rokoch nielenže nestúpli, naopak, vykazovali klesajúcu tendenciu. B e z stability pravidiel vytvárania príjmov ú z e m n e j s a m o s p r á v y aspoň na jedno volebné obdobie nie sú samosprávne orgány schopné vytýčiť si reálne ciele súvisiace s rozvojom ich obce, mesta, prípadne regiónu. Ú r o v e ň s a m o s p r á v y stagnuje. Vytváranie rôznych ú č e l o v ý c h fondov pri ministerstvách vyznieva, a k o e v i d e n t n á snaha posilniť úlohy centra pri r o z h o d o v a n í o regionálnych záležitostiach a o p o t r e b á c h obcí. Predstavitelia Štátnych o r g á n o v sa pri prideľovaní finančných prostriedkov o b c i a m a m e s t á m riadili zásadou z v ý h o d ň o v a ť tie, na Čele ktorých stáli priaznivci k o a l i č n ý c h strán. Ústava S R p r e d p o k l a d á vytvorenie orgánov samosprávy vyšších ú z e m n ý c h celkov, takéto o r g á n y sa v š a k doteraz nevytvoril;. Zákon o samospráve vyšších ú z e m n ý c h celkov, ktorý vláda p r e d l o ž i l a na rokovanie N R S R v januári 1998, n e z o d p o v e d á požiadavke vytvorenia regionálnej s a m o s p r á v y so skutočnými právomocami. Horizontálna integrácia o r g á n o v Štátnej správy, ktorá sa uskutočnila v r. 1996, bola istým krokom k prekonaniu neprehľadnosti. Formálno-právne síce došlo k zjednodušeniu systému. R e á l n e sa však vytvorili podmienky na zlúčenie j e d n o t l i v ý c h úradov tak, ž e pracoviská ú r a d o v zostali roztrúsené po okresných a krajských mestách. Prakticky sa nič nezmenilo. O b č a n j e i naďalej nútený tráviť svoj Čas o b i e h a n í m jednotlivých pracovísk formálne z l ú č e n ý c h ú r a d o v . Pri p r í p r a v e horizontálnej integrácie súčasná vláda n e z o h ľ a d n i l a odborné hľadiská poukazujúce na n e o p o d s t a t n e n o s ť začlenenia niektorých ú r a d o v do systému krajských a okresných ú r a d o v . T ý k a sa to najmä začlenenia bývalých katastrálnych ú r a d o v a bývalých správ Zboru požiarnej ochrany. Reforma miestnej štátnej správy bola spojená s n o v ý m územno-správnym usporiadaním S R . N o v é okresy a kraje sa vytvorili bez hlbšej a n a l ý z y potrieb, bez širšieho konsenzu s o p o z i č n ý m i stranami a s občanmi, a to napriek tomu, ž e tieto opatrenia ďaleko presahujú č a s o v é p ô s o b e n i e súčasnej vlády. Navyše, uskutočnené zmeny voči spoluobčanom - príslušníkom n á r o d n o s t n ý c h menšín sú diskriminačné. Celá reforma bola p o z n a č e n á snahou o upevnenie postavenia ústredných orgánov a uspokojenie l o k á l n y c h z á u j m o v verných predstaviteľov moci v tom-ktorom regióne. Reforma pohltila o b r o v s k é m n o ž s t v o peňazí daňových poplatníkov, p r i č o m n o v ý systém j e podstatne drahší ako p r e d c h á d z a j ú c i . Štátna správa sa napriek tomu o b č a n o v i nepriblížila, naopak, sa mu vzdialila.
56

V e r e j n á s p r á v a sa dostala do sféry straníckeho rozhodovania z b a v e n é h o profesionálnych n á r o k o v . O d roku 1995 prebieha proces z n i ž o v a n i a profesionálnej ú r o v n e štátnej s p r á v y . R o z h o d u j ú c o u podmienkou pre prácu v o r g á n o c h štátnej s p r á v y sa stala vernosť v l á d e a p r e u k á z a n i e Členstva alebo prinajmenšom p r o k l a m o v a n i e sympatií k v l á d n u c i m s t r a n á m . O r g á n y Štátnej správy musia opúšťať zamestnanci s k r i t i c k ý m i postojmi, vedie sa ú t o k v o č i o d b o r o m c h r á n i a c i m a presadzujúcim z á u j m y zamestnancov. Reforma miestnej štátnej s p r á v y a s ň o u spojená obava o pracovné miesta sa stala ž i v n o u pôdou pre politické vydieranie zamestnancov a pre vznik "žltých odborov". Dnes v S R neexistuje m o d e r n á verejná správa z a l o ž e n á na r o v n o p r á v n e j kooperácii o r g á n o v ú z e m n e j s a m o s p r á v y s o r g á n m i miestnej štátnej s p r á v y , k t o r á by znamenala e m a n c i p á c i u o b č a n a a občianskej spoločnosti, decentralizovala š t á t n u m o c a bola prekážkou koncentrácii politickej moci. Doterajšími právnymi úpravami sa podarilo vo veľkej miere eliminovať o b č a n a z verejnej správy a upevniť b y r o k r a t i c k o - a u t o r i t a t í v n y s y s t é m Štátneho riadenia. T á t o tendencia je protiobčianska, spoločensky n e b e z p e č n á a p r o t i ľ u d s k á .

2. V e r e j n á s p r á v a do s l u ž i e b o b č a n a Z á k l a d n ý m c i e ľ o m politiky S D Ľ je priblížiť verejnú s p r á v u o b č a n o v i . T o predpokladá decentralizovať č i n n o s ť z centra na nižšie orgány, posilniť ú z e m n ú s a m o s p r á v u a priblížiť miesta v ý k o n u Štátnej s p r á v y o b č a n o v i . V záujme tohto cieľa bude p o t r e b n é p o d ľ a Ústavy S R vytvoriť r e g i o n á l n u s a m o s p r á v u so skutočnými kompetenciami. D o p ô s o b n o s t i s a m o s p r á v y vyšších ú z e m n ý c h c e l k o v by malo patriť najmä regionálne ú z e m n é p l á n o v a n i e , ochrana životného prostredia, starostlivosť o rozvoj infrastruktury ( v š e t k y k o m u n i k á c i e s v ý n i m k o u diaľnic a ciest prvej triedy), h r o m a d n á doprava občanov ( S A D ) , rozvoj c e s t o v n é h o ruchu, podpora m a l é m u a s t r e d n é m u podnikaniu, rozvoj miest a r e g i o n á l n e j kultúry, starostlivosť o chod a rozvoj s t r e d n é h o školstva a v y b r a n é zariadenia sociálnych s l u ž i e b . P r a c o v i s k á o r g á n o v štátnej správy je potrebné priblížiť o b č a n o v i bez toho, aby sa štátna správa ďalej p r e d r a ž o v a l a . Tomuto cieľu sa musí prispôsobiť š t r u k t ú r a o r g á n o v štátnej správy, P r i h o v á r a m e sa za zachovanie integrovaných orgánov miestnej štátnej správy s tým, aby sa prehodnotili tie činnosti, pre ktoré je výhodnejšie vytvoriť o s o b i t n ú štruktúru. P o v a ž u j e m e z a n e v y h n u t n é podrobiť kritickej a n a l ý z e n o v é ú z e m n o s p r á v n e usporiadanie Slovenskej republiky a o r g á n o v štátnej správy, v y k o n a ť n e v y h n u t n é korektúry, osobitne vo v z ť a h u k h l a v n é m u mestu S R Bratislave. S D Ľ sa zasadzuje za to, aby sa vytvoril stabilizovaný s y s t é m f i n a n č n é h o zabezpečenia Činnosti ú z e m n e j s a m o s p r á v y , a to najmä stanovením v ý n o s u z p o d i e l o v ý c h daní na celé volebné obdobie s a m o s p r á v n y c h orgánov. V daňovom s y s t é m e by sa m a l klásť d ô r a z na to, aby prevažná č a s ť zdrojov v y t v o r e n ý c h v danom regióne slúžila p o t r e b á m tohto regiónu. Vyjadrujeme j e d n o z n a č n ý záujem o stabilizáciu odborne s p ô s o b i l ý c h zamestnancov štátnej správy i ú z e m n e j s a m o s p r á v y prostredníctvom z o d p o v e d a j ú c e j právnej úpravy ičh p r a c o v n o p r á v n e h o postavenia.
v

3. C o u r o b í S D Ľ v o verejnej s p r á v e S D Ľ vypracuje k o m p l e x n ú , vnútorne vyváženú k o n c e p c i u verejnej správy. Jej základnými c i e ľ m i bude - o p t i m á l n e vyjadrenie v z ť a h u medzi miestnou štátnou s p r á v o u a ú z e m n o u s a m o s p r á v o u z hľadiska p r á v o m o c í a k o m p e t e n c i í , odstránenie bezbrehej d o m i n a n c i e štátnej správy,

- plné uplatnenie p r i n c í p u subsidiarity v územnej s a m o s p r á v e (t,j, aktivity štátu budúlen podpornými aktivitami), teda primeraný vzťah územnej s a m o s p r á v y a miestnej Štátnej právy, - sformovanie verejnej správy, ktorá je faktorom d e c e n t r a l i z á c i e štátnej moci a difúzie moci politickej, a prijatie o p a t r e n í na profesionálnu kvalifikáciu, - určenie pravidiel f i n a n č n é h o zabezpečenia obcí a r e g i o n á l n y c h samospráv zmenami v d a ň o v o m systéme, - postupné z n i ž o v a n i e p o č t u zamestnancov miestnej štátnej s p r á v y a prijatie opatrení na rast ich profesionálnej kvalifikácie. p S D Ľ predloží odbornej verejnosti na diskusiu model verejnej správy so širšími právomocami nižších o r g á n o v , n o v ý model právomocí regionálnej s a m o s p r á v y a obcí vrátane nevyhnutných zmien v s ú č a s n o m územno-správnom č l e n e n í a ú z e m n é h o pôsobenia regionálnej s a m o s p r á v y . Navrhneme takú reformu systému verejných financií a d a ň o v é h o systému, ktorá posilní príjmovú základňu obcí, z a b e z p e č í nezávislý príjem r e g i o n á l n y c h s a m o s p r á v , a to na úkor l odvodov do štátneho rozpočtu. • Budeme p r e s a d z o v a ť u r ý c h l e n é schválenie zákona o r e g i o n á l n o m rozvoji, ktorý bude riešiť podporu s o c i á l n o - e k o n o m i c k é h o rozvoja územia. Z a b e z p e č í m e ratifikáciu Európskej charty miestnej s a m o s p r á v y a Európskej charty regionálnej samosprávy. Budeme sa z a s a d z o v a ť o to, aby samosprávne orgány mali garantovanú minimálnu príjmovú základňu na v o l e b n é obdobie samospráv. U r o b í m e zásadné opatrenia smerujúce k zlepšeniu s o c i á l n y c h istôt pracovníkov štátnej správy a samosprávy. O d b o r n o u prípravou, skvalitnením v ý b e r u , ale i oceňovaním práce pracovníkov verejnej s p r á v y chceme prispieť k fungovaniu štátu. Zároveň povedieme n e k o m p r o m i s n ý boj proti nekvalifikovanosti, šikanovaniu o b č a n o v ú r a d m i a proti korupcii pracovníkov štátnej s p r á v y a s a m o s p r á v y .

V . O r g á n y ochrany p r á v a

1. S ú č a s n ý stav Prísne a presné d o d r ž i a v a n i e zákonnosti v živote s p o l o č n o s t i a v činnosti štátu všetkými subjektmi práva j e z á k l a d n ý m a určujúcim predpokladom poriadku vo verejných veciach v demokratickom a p r á v n o m štáte. A k najvyššie o r g á n y v ý k o n n e j a zákonodarnej moci evidentne nerešpektujú z á k o n n o s ť , nemožno očakávať d o d r ž i a v a n i e zákonnosti od občanov. K v ý z n a m n ý m o r g á n o m štátu, ktoré sa podieľajú na u s k u t o č ň o v a n í a presadzovaní práva, patria: policajný zbor, spravodajské služby, prokuratúra a súdy. Je príznačné, že výkonná moc r o z h o d u j ú c o u mierou ovplyvnila alebo mala snahu o v p l y v n i ť činnosť týchto orgánov. O v p l y v ň o v a n i e nebolo v prospech ani občana ani štátu. Policajný zbor podlieha permanentným zmenám v o r g a n i z a č n e j štruktúre aj v personálnom obsadení. R e o r g a n i z á c i a presunula d'alšich p r í s l u š n í k o v z výkonnej zložky do administratívy. Pri nezmenenom počte ľudí vznikli nové policajné útvary, ale neboli vytvorené dostatočné f i n a n č n é ani materiálne predpoklady na ich činnosť. Došlo k evidentným n e z á k o n n ý m z á s a h o m do činnosti orgánov Policajného zboru SR. Policajný zbor tak nieje schopný p o s k y t n ú ť náležitú ochranu občanovi, d o s t a t o č n e čeliť zločinnosti a v ô b e c neplní poslanie v oblasti prevencie kriminality.

5S

V l á d n u c a v ý k o n n á m o c zneužila aj spravodajské s l u ž b y . Ich z j a v n á účasť na niektorých udalostiach, k t o r é pošpinili meno Štátu, ako aj ú n i k y utajovaných skutočností o ich činnosti, s v e d č i a o tom, ž e nebola a nieje rešpektovaná z á k o n n o s ť . P e r s o n á l n y m i , o r g a n i z a č n ý m i a aj legislatívnymi opatreniami sa p r o k u r a t ú r a usiluje stať súčasťou v ý k o n n e j m o c i . Vyhlásenia, postoje, ale najmä rozhodnutia tak generálneho prokurátora, ako aj n i e k t o r ý c h podriadených prokurátorov s p o c h y b ň u j ú jej nezávislosť. Pci d l h o d o b e j š o m n e p r i a z n i v o m p e r s o n á l n o m obsadení mala p r o k u r a t ú r a p r o b l é m y s plnením svojho poslania. R e o r g a n i z á c i o u sa funkčnosť prokuratúry e š t e oslabila. P r o k u r a t ú r a a prokurátori nestačila kvalitne plniť povinnosti súvisiace s v ý k o n o m dozoru nad prípravným konaním, so v š e o b e c n ý m d o z o r o m a so zastupovaním o b ž a l o b y v s ú d n o m k o n a n í . Atakom v ý k o n n e j m o c i sa nevyhlo ani súdnictvo, či už ide o Ústavný súd S R , alebo iné súdy republiky. N a p r i e k tomu práve nezávislá súdna m o c dokázala v ý k o n n e j moci najúspešnejšie o d o l á v a ť . L e g i s l a t í v n e a organizačné opatrenia prijaté v rokoch 1993 - 1994 znamenali rýchlejšie vybavovanie vecí na súdoch. Opatrenia prijaté po tomto o b d o b í a najmä reorganizácia s ú d n i c t v a priniesli v á ž n e oslabenie výkonu s ú d n i c t v a , Občan, k t o r ý si včasné s ú d n e rozhodnutie o jeho p r á v e predplatil s ú d n y m poplatkom, o p ä ť musí neprimerane dlho čakať kým súd z a č n e k o n a ť a k ý m rozhodne. Právny poriadok podlieha neustálym a Často n e p o t r e b n ý m a umelo u r y c h l o v a n ý m z m e n á m a d o p l n k o m . N i e sú z a c h o v á v a n é pravidlá legislatívneho postupu, chýbajú potrebné analýzy, porovnania s inými vnútornými a z a h r a n i č n ý m i p r á v n y m i ú p r a v a m i , návrhy právnych predpisov sa k o n c i p u j ú a prijímajú v č a s o v o m strese.

2. P r o g r a m o v é a p o v o l e b n ě ciele

Cieľom S D Ľ je o b n o v i ť dôstojnosť občana, jeho rovnosť pred zákonom, rehabilitovať pravdu a s p r a v o d l i v o s ť . S D Ľ chce c h r á n i ť o b č a n a , jeho majetok, p r á v a a slobody pred n e z á k o n n ý m i zásahmi a kriminalitou. Policajný zbor, s p r a v o d a j s k é služby, prokuratúra a s ú d y musia chrániť z á k o n n é záujmy o b č a n a a aj z á u j m y štátu. M e d z i týmito záujmami n e m ô ž u b y ť principiálne rozpory. Tieto orgány musia z á k o n n ý m i postupmi eliminovať k a ž d é h o , kto nerešpektuje a hrubo porušuje z á k o n y tohto štátu. S D Ľ záleží na tom, aby v týchto orgánoch pôsobili iba čestní, z o d p o v e d n í a odborne spôsobilí ľudia a aby boli v y t v o r e n é účinné prostriedky kontroly i c h činnosti. Policajný z b o r sa musí s t a ť rozhodujúcim činiteľom v prvotnej ochrane o b č a n a , v boji proti zločinnosti a neporiadku. V s p r a v o d a j s k ý c h s l u ž b á c h treba obnoviť z á k o n n o s ť postupov. V činnosti p r o k u r a t ú r y je nutné odstrániť vazalské v z ť a h y zefektívniť jej p ô s o b e n i e . k v ý k o n n e j moci a

V oblasti s ú d n i c t v a musia legislatívne, organizačné a p e r s o n á l n e opatrenia vytvoriť predpoklady a garancie, aby v ý k o n súdnictva b o l skutočným prejavom činnosti nezávislej súdnej moci c h á p a n e j ako p r á v o občana, a nie ako výsadu sudcov.

C i e ľ o m legislatívnej činnosti musí byt' vytváranie p r á v n e h o rámca prebiehajúcich zmien a n á p r a v a z a ť a ž e n o s t i celej spoločnosti. V ý s l e d k o m c e l é h o procesu tvorby právnych predpisov musia b y ť s p r a v o d l i v é p r á v n e normy a stabilný p r á v n y poriadok.

3. S p ô s o b y n p r o s t r i e d k y r e a l i z á c i e cieľov

P r v o r a d ý m predpokladom nápravy je o b n o v i ť všetky funkcie demokratického a právneho štátu, dosiahnuť, aby štát a jeho orgány slúžili o b č a n o v i , aby sa naplnil princíp, že všetka moc p o c h á d z a od o b č a n a a m o c štátu mu aj zodpovedá. V Policajnom zbore S R p o k l a d á m e za nevyhnutné stabilizovať organizačnú štruktúru, personálne obsadenie, prehĺbiť a zefektívniť jeho s ú č i n n o s ť s inými druhmi polície, personálne i m a t e r i á l n e posilniť základné v ý k o n n é útvary zboru na ú k o r administratívnej časti. Žiada sa posilniť kompetencie kriminálnej polície a vytvoriť podmienky na zodpovednú č i n n o s ť súčastí vyšetrovania. S D Ľ sa zasadi o o b j e k t í v n e zhodnotenie činností spravodajských služieb, presadí, aby ich činnosť podliehala serióznej kontrole parlamentného orgánu, Pokiaľ ide o p r o k u r a t ú r u , S D Ľ presadí j e d n o z n a č n é vymedzenie jej kompetencií s posilnením procesnej nezávislosti prokurátorov. N e p o d p o r í m e myšlienky o zriadení štátneho zastupiteľstva, p r e t o ž e p r o k u r a t ú r a fungujúca na právnych a demokratických princípoch m ô ž e byť p o d ľ a n á s v ý z n a m n ý m p r í n o s o m pri ochrane z á u j m o v občana a aj štátu. S D Ľ si je v e d o m á , že iba autoritatívny režim nepotrebuje nezávislú súdnu moc. Preto považuje za v ý z n a m n é prijímať také. opatrenia legislatívneho, organizačného, materiálnotechnického a p e r s o n á l n e h o charakteru, ktoré b u d ú garantovať nezávislosť súdnej moci. Je potrebné riešiť v z ť a h y medzi š t á t n o u správou súdov a s a m o s p r á v n y m i sudcovskými orgánmi, rozpočtové o t á z k y s ú d o v a s y s t é m vzdelávania čakateľov, sudcov a administratívy. S D Ľ je za zachovanie jednotnej s ú s t a v y s ú d o v . S D Ľ podporí snahu o r g á n o v Policajného zboru S R , spravodajských služieb, prokuratúry a s ú d o v o plnenie ich zákonného poslania aj t ý m , že zamedzí neprocesné ovplyvňovanie ich činnosti, pričiní sa o vytvorenie t a k ý c h podmienok, aby mohli v stabilizovanom o v z d u š í d ô v e r y u s k u t o č ň o v a ť svoju činnosť v prospech občana a Slovenskej republiky.

VI. Bezpečnosť občana a kriminalita' 1. S ú č a s n ý stav

Občanov Slovenskej republiky u ž dlhší čas znepokojuje rozsah a brutalita trestných činov, odvaha a b e z o č i v o s ť p á c h a t e ľ o v a neschopnosť orgánov štátu efektívne čeliť prejavom kriminality a c e l k o v o kriminalite predchádzať. O b č a n sa n e m ô ž e dovolať včasnej ochrany od orgánov štátu, n e m á istotu, stáva sa b e z m o c n ý m . Zločin získal v spoločnosti prevahu. Korupcia a o r g a n i z o v a n ý zločin prenikli do s p o l o č e n s k é h o života v doteraz nepoznanej miere, zločinci u ž prejavujú snahu obsadzovať miesta vo verejnom a politickom živote. Došlo k prepojeniu e k o n o m i c k ý c h a politických záujmov, č o prináša nerešpektovanie,

60

o b c h á d z a n i e či priame p o r u š o v a n i e z á k o n o v a ignorovaním v e r e j n é h o záujmu i o p r á v n e n é h o záujmu o b č a n a . Z o f i c i á l n y c h štatistík vyplýva, že ročne je s p á c h a n ý c h 95 tisíc trestných Činov, p r i č o m v o v y š e 50 p e r c e n t á c h nie je zistený p á c h a t e ľ , a temer milión priestupkov, ktoré tiež v á ž n y m s p ô s o b o m porušujú Či ohrozujú záujmy o b č a n a , V dôsledku toho je o b č a n dennodenne v y s t a v e n ý hrozbe, ž e on, jeho príbuzní či blízki utrpia ujmy r ô z n e h o charakteru, že sa stanú o b e ť a m i t r e s t n ý c h činov. N e ú m e r n e vysoká je n á s i l n á a majetková kriminalita a kriminalita detí a m l á d e ž e i o r g a n i z o v a n ý c h skupín. K t o je za tento stav z o d p o v e d n ý ? Ten, kto mal v p o s l e d n ý c h rokoch politickú a výkonnú moc, ten, kto n e c h r á n i l o b č a n a , verejný poriadok a v e r e j n ý záujem, ale presadzoval a ochraňoval z á u j m y ú z k e j skupiny svojich najbližších a najbohatších a zabezpečil či toleroval im n e z á k o n n é z v ý h o d n e n i a vrátane beztrestnosti.

2. P r o g r a m o v é n p o v o l e b n ě ciele

K a ž d ý , kto s p á c h a t r e s t n ý čin, si musí byť v e d o m ý nevyhnutnosti trestu. Alarmujúci stav kriminality núti p r i j í m a ť p r i m e r a n é a spravodlivé z á k o n n é opatrenia na jej obmedzovanie a p r í s n e postihy p á c h a t e ľ o v závažnej ú m y s e l n e j trestnej činnosti a aj tých, č o jej spáchanie u m o ž n i l i . Ď a l e j núti pripraviť a v y k o n á v a ť p r e v e n t í v n e opatrenia a účinnejšie ochraňovať o b e ť . V postihu p á c h a t e ľ o v t r e s t n ý c h činov sa musí uplatňovať princíp zákonnosti a rovnosti. V boj: s kriminalitou n e m o ž n o trpieť bezprávne postupy, p r e t o ž e bezprávie vedie vždy iba k bezpráviu. A n i z á u j e m na z a c h o v á v a n í poriadku vo verejných veciach n e m o ž n o nadriadiť nad zákonnosť. Z t r e s t n é h o postihu m o ž n o vylúčiť iba tie osoby, ktorých imunita vyplýva z m e d z i n á r o d n ý c h d o h ô d , Imunity iných osôb je potrebné v ý r a z n e obmedziť. V s ú č a s n ý c h p o d m i e n k a c h je m o ž n é razantnejšie v y s t u p o v a ť proti kriminalite. Úspešný boj s kriminalitou si v y ž a d u j e n o v ú filozofiu a koncepciu, n o v é legislatívne z á k l a d y týkajúce sa činnosti polície, p r o k u r a t ú r y , s ú d o v a najmä jej organizačné a realizačné zabezpečenie. Výskyt z l o č i n n o s t i m o ž n o obmedziť, ak sa v boji s kriminalitou zvýši súčinnosť a koordinácia P o l i c a j n é h o z b o r u S R s útvarmi Železničnej polície SR, Vojenskej polície Armády SR, so Z b o r o m v ä z e n s k e j a justičnej stráže S R , mestskými, resp. obecnými políciami, c o l n ý m i o r g á n m i a s o r g á n m i spravodajskej služby a prokuratúry. Z á k l a d o m prevencie z l o č i n n o s t i musí byť K o m p l e x n ý program boja s kriminalitou. Policajný zbor S R bude m ô c ť byť rozhodujúcim činiteľom vtedy, ak sa na to vytvoria adekvátne p o d m i e n k y a ak boj s kriminalitou sa stane vecou k a ž d é h o orgánu štátu a vecou každého občana. 3. S p ô s o b y a p r o s t r i e d k y r e a l i z á c i e cieľov

S D Ľ p o d p o r í snahu ú t v a r o v Policajného zboru SR, Ž e l e z n i č n e j polície S R , Vojenskej polície A r m á d y S R , Z b o r u v ä z e n s k e j a justičnej stráže SR, m e s t s k ý c h , resp. o b e c n ý c h polícií, colných o r g á n o v , o r g á n o v spravodajskej služby, prokuratúry a súdov o napĺňanie ich --zákonného poslania n a j m ä t ý m , že zamedzí n e z á k o n n ý m o v p l y v ň o v a n i a m ich činnosti a pričiní sa o vytvorenie t a k ý c h legislatívnych a m a t e r i á l n y c h podmienok, aby v stabilizovanom o v z d u š í d ô v e r y občania mohli u s k u t o č ň o v a ť svoju činnosť a chrániť seba i Slovenskú republiku.
*• t

',1?

Treba v y p r a c o v a ť d ô s l e d n ú analýzu, aké dôsledky priniesla reorganizácia Policajného zboru S R a i n ý c h o r g a n i z o v a n ý c h zborov, prokuratúry a s ú d o v , s dôrazom na kvalitu a včasnosť poskytovania ochrany o b č a n o m . N a základe d ô k l a d n e j analýzy S D Ľ pripraví revíziu platných z á k o n o v a v y k o n á v a c í c h predpisov d o t ý k a j ú c i c h sa organizácie a činnosti uvedených ú t v a r o v a o r g á n o v s c i e ľ o m odstrániť ich vnútornú rozpornosť, prípadne nesúlad s Ústavou S R , z a b e z p e č i ť i c h stabilitu a účinnejšie.fprmy a m e t ó d y činnosti. S D Ľ p o k l a d á za n e v y h n u t n é vytvoriť konečnú a k o m p l e x n ú koncepciu organizácie a činnosti policajného z b o r u s d ô r a z o m na materiálne a p e r s o n á l n e vybudovanie základných útvarov, k t o r ý c h p o v i n n o s ť o u bude prvý kontakt s o b č a n o m , p r v ý zásah a bezprostredná pomoc. Z a b e z p e č í , aby s l u ž b a v týchto útvaroch či okrskoch sa pre stala príslušníkov zaujímavou. V policajnom zbore je nutné robiť výber, a nie n á b o r , rozlúčiť sa s ľuďmi, ktorí škodia jeho povesti, u m o ž n i ť návrat odborníkov a zabrániť odchodu odborne skúsených príslušníkov, z v y š o v a ť n á r o k y na disciplínu a kontrolu, doriešiť systém vzdelávania a starostlivosti o p r í s l u š n í k o v , o d b ú r a ť neefektívnu byrokraciu a vytvoriť špeciálne jednotky boja proti o r g a n i z o v a n é m u z l o č i n u s osobitným režimom. V Zbore v ä z e n s k e j a justičnej stráže S R je n e v y h n u t n é stabilizovať materiálne a personálne v z ť a h y , o d s t r á n i ť p o d c e ň o v a n i e v ý z n a m u jeho úloh súvisiacich s v ý k o n o m väzby a trestu o d ň a t i a slobody, v y t v á r a ť podmienky na p r a c o v n é zaraďovanie odsúdených a dobudovať ú t v a r s o s o b i t n ý m r e ž i m o m pre výkon dlhodobých a doživotných trestov odňatia slobody a z a b e z p e č e n i e v ý k o n u n o v ý c h druhov trestov. S D Ľ sa zasadí, aby p r o k u r a t ú r a v trestnej oblasti plnila svoje poslanie, rešpektujúc ústavu, z á k o n y a o s t a t n é p r á v n e predpisy a bol o b m e d z e n ý monokratický princíp jej činnosti. Systém t r e s t n é h o s ú d n i c t v a muší byť priehľadný a j e d n o d u c h ý a jeho základným článkom musia b y ť o k r e s n é súdy. S D Ľ považuje za n e v y h n u t n é koncipovať také opatrenia, ktoré budú g a r a n t o v a ť n e z á v i s l o s ť súdnej moci, zjednodušia vybavovanie trestných vecí a zvýšia osobnú z o d p o v e d n o s ť a disciplínu sudcov. Za rovnako n e v y h n u t n é S D Ľ považuje zmeny noriem t r e s t n é h o práva so zameraním na novú kategorizáciu priestupkov, trestných činov a o r g a n i z o v a n é h o zločinu so stanovením osobitných foriem a m e t ó d i c h objasňovania, stíhania a sankcionovania tak, aby sa urýchlilo odhalenie p á c h a t e ľ a a j e h o postavenie pred súd. Pozornosť zameria na vyriešenie trestnej zodpovednosti p r á v n i c k ý c h o s ô b , rodičov za ináč trestné Činy s p á c h a n é ich maloletými deťmi a na ochranu obetí t r e s t n ý c h Činov. K o m p l e x n ý program boja s kriminalitou spracovaný S D Ľ vyjadruje jednotu prevencie a represie, Z a m e r i a v a sa na v š e t k y v ý z n a m n é zložky kriminality s osobitným dôraznom na formy o r g a n i z o v a n é h o z l o č i n u , ochranu detí a mládeže a obetí trestnej činnosti. Utvára zákonné predpoklady na ú č i n n ú represiu proti páchateľom z á v a ž n e j trestnej činnosti a na aktivitu a a n g a ž o v a n o s ť š t á t n y c h a neštátnych orgánov a inštitúcií. SDĽ si uvedomuje, ž e rozhodujúcim a z o d p o v e d n ý m č i n i t e ľ o m za ochranu občana pred zločinnosťou je štát a bude d b a ť o to, aby sa obnovila dôvera o b č a n a k štátu a jeho orgánom. N a to, aby sme m o h l i n a š e predstavy uskutočniť, potrebujeme podporu občanov. S D Ľ verí občanom a o č a k á v a , ž e j u v jej snahách podporia. ,„

62

VII. Boj proti organizovanému zločinu

1. Súčasný stav

O r g a n i z o v a n ý z l o č i n ohrozuje právne a životné istoty občana, ako aj politické a e k o n o m i c k é z á k l a d y štátu. Podhubie oganizovaného zločinu tvorí spôsob transformácie ekonomiky, n a j m ä p r i v a t i z á c i e , nárast korupcie v štátnej s p r á v e a v nízkej funkčnosti orgánov ochrany p r á v a . K a ž d ý Štát, ktorý' má skutočný záujem na ochrane svojich občanov a vlastnej existencie, sa musí brániť prenikaniu o r g a n i z o v a n é h o zločinu na jeho územie, d o činnosti jeho o r g á n o v , o r g a n i z á c i í a vôbec do života spoločnosti. Z o d p o v e d n o s ť štátu z a rozsah organizovaného zločinu n a jeho území a za kvalitu a stuper. s y s t é m o v ý c h o p a t r e n í ochrany a boja proti nemu v y p l ý v a najmä zo skutočnosti, ž e - výlučne štát a j e h o o r g á n y disponujú takými zákonnými o p r á v n e n i a m i a prostriedkami, ktorých realizáciou m o ž n o o r g a n i z o v a n é m u zločinu úspešne čeliť. V p r e v a ž n e j časti svojho funkčného obdobia súčasná v l á d n a nevenovala moc tomuto j a v u potrebnú p o z o r n o s ť . Nerealizovala legislatívne a o r g a n i z a č n é opatrenia prijaté v roku 1994 v boji proti o r g a n i z o v a n é m u zločinu, trpela jeho prejavy dokonca existujú poznatky o prepojení t a k ý c h t o skupín na najvyššie orgány politických a e k o n o m i c k ý c h subjektov. Iba v d ô s l e d k u aktivity opozičných strán, v ktorej zohrala v ý z n a m n ú ú l o h u aj S D Ľ , a k ú t n e h o ohrozenia o b č a n o v a štátu bola vláda prinútená u r o b i ť určité opatrenia, hoc aj oneskorene. N a ú z e m í Slovenskej republiky pôsobí viac ako 50 s k u p í n o r g a n i z o v a n é h o zločinu, ktoré vraždia na o b j e d n á v k u , vymáhajú poplatky za t z v . ochranu alebo vymáhajú pohľadávky, v y d i e r a j ú s t r e d n ý c h podnika;eľov Či živnostníkov, spôsobujú v ý b u c h y , požiare, obchodujú so ž e n a m i a drogami, prevádzajú osoby cez hranice, kradnú m o t o r o v é vozidlá, dopúšťajú sa p o d v o d o v a sú nositeľmi korupcie. O r g a n i z o v a n ý zločin sa priamo aj nepriamo dotýka k a ž d é h o z n á s . Páchatelia o r g a n i z o v a n é h o z l o č i n u si d o k á ž u vybaviť svoje záležitosti prednostne, bez o h ľ a d u na to, o aký úrad a a k ú v e c ide. P o c t i v ý občan má problémy, ochrana j e h o práv j e o d s ú v a n á , b a dokonca aj o d m i e t a n á . O b č a n priamo d o p l á c a na daňové a colné podvody s ú v i s i a c e s o r g a n i z o v a n ý m zločinom, p r e t o ž e aj takto sa ochudobňuje príjmová časť š t á t n e h o rozpočtu, ktorá sa m á p ř e r o z d ě l o v a t ' o b č a n o m a obciam. Drobních a středních p o d n i k a t e ľ o v a živnostníkov ohrozuje krach, a teda r o z š í r e n i e skupiny zbedačovaných o b č a n o v . Chrániť o b č a n a a s p o l o č n o s ť pred organizovaným z l o č i n o m a jeho d ô s l e d k a m i m o ž n o iba vtedy, ak štát, jeho o r g á n y a samotný o b č a n majú o t a k ú t o ochranu v á ž n y záujem a ak svoje poznatky o z l o č i n e n e b u d ú skrývať a b u d ú spôsobilí a ochotní realizovať prijaté opatrenia.

2. H l a v n ý c i e ľ S D Ľ S o r g a n i z o v a n ý m z l o č i n o m a jeho páchateľmi sa S D Ľ mieni nekompromisne v y s p o r i a d a ť . v e ľ m i razantne a

3. Spôsoby a prostriedky realizácie cieľov

V ý k o n n á m o c , ktorá počas svojho funkčného obdobia pripustila rozmach organizovaného zločinu, nieje schopná a ani spôsobilá urobiť n á p r a v u . Preto sa S D Ľ zasadí v rámci p o v o l e b n ý c h možností o podrobnú analýzu organizačnej Štruktúry, vzájomných spojení a prepojení politických, ekonomických a kriminálnych špičiek. S D Ľ považuje z a n e v y h n u t n ú dôslednú očistu štátneho aparátu od osôb spojených s o r g a n i z o v a n ý m zločinom a jeho páchateľmi. Nepochybujeme o potrebe utvoriť špeciálne útvary policajného zboru, orgány prokuratúry a s ú d o v na odhaľovanie, objasňovanie a stíhanie p á c h a t e ľ o v organizovaného zločinu. V boji proti nemu navrhneme osobitné trestnoprocesné opatrenia, sprísnenie trestných sadzieb, osobitné postupy v prevencii a represii a sprísnený r e ž i m utajenia. Navrhneme legislatívne a organizačné opatrenia v e d ú c e k posilneniu disciplíny, kontroly a zodpovednosti pracovníkov Štátneho aparátu, bánk a p e ň a ž n ý c h ústavov, daňových a c o l n ý c h úradov, podnikateľov a k posilneniu občianskej disciplíny. Z a s a d í m e sa o realizáciu právnej zopovednosti fyzických a p r á v n i c k ý c h osôb, ako aj politických subjektov, ktorým bude preukázané nesplnenie p o v i n n o s t í p r i ochrane štátu a občana pred o r g a n i z o v a n ý m zločinom alebo spolupráca či s ú č i n n o s ť s ním. V y k o n á m e revíziu p r á v n y c h predpisov a právnych aktov, ktoré b u ď vytvorili podmienky na v ý n i m k y a uprednostňovanie určitých skupín, alebo umožnili rozmach organizovaného zločinu. Za s a m o z r e j m ý predpoklad úspešného boja s organizovaným z l o č i n o m S D Ľ považuje operatívnu s ú č i n n o s ť a spoluprácu orgánov Slovenskej republiky u r č e n ý c h na boj s organizovaným z l o č i n o m s o b d o b n ý m i orgánmi v zahraničí.

NÁRODNOSTNÁ

POLITIKA

S D Ľ je modernou ľavicovou stranou, ktorá svoju m e n š i n o v ú politiku tvorí a realizuje vychádzajúc z princípu občianskej spoločnosti. Pojem menšina pritom S D Ľ nevníma len v súvislosti s n á r o d n o s ť a m i . Existenciu menšín a ich plnohodnotné fungovanie S D Ľ považuje za súčasť rozvoja spoločnosti r o v n o p r á v n y : h občanov. Uplatňovanie práv menšín nie je výsadou udeľovanou z milosti, ale zachovaním zásad vzájomného rešpektovania sa a preberania zodpovednosti za vlastný osud. Takto p o n í m a n á m e n š i n o v á politika S D Ľ j e plne v súlade s Listinou základných ľudských práv a slobôd, ktorá sa stala súčasťou Ú s t a v y Slovenskej republiky. Slovensko j e d o m o v o m a vlasťou všetkých občanov, S l o v á k o v i o b č a n o v maďarskej, rómskej, českej, rusínskej, ukrajinskej, poľskej, nemeckej národnosti. S D Ľ je zasa stranou združujúcou v š e t k ý c h týchto o b č a n o v bez rozdielu národnosti. P o k o j n é spolužitie občanov rozličných n á r o d n o s t í p o v a ž u j e m e za jeden zo svojich cieľov. H n e ď pri vzniku strany sme jasne stanovili ú l o h y národnostnej politiky. N á š Politický program hovorí, ž e práva príslušníkov n á r o d n o s t n ý c h menšín sú neoddeliteľnou s ú č a s ť o u ľ u d s k ý c h práv a i c h rešpektovanie a uplatňovanie j e súčasťou slobody a demokracie. S D Ľ j e z a prednostné
64

riešenie n e p r i a z n i v ý c h e k o n o m i c k o - s o c i á l n y c h podmienok o b č a n o v na n á r o d n o s t n e z m i e š a n ý c h ú z e m i a c h . O d m i e t a m e podnecovanie sporov medzi o b č a n m i r ô z n y c h národnosti, kroky nacionalisticky o r i e n t o v a n ý c h politických subjektov, k t o r é v e d ú k vyostreniu v z ť a h o v a majú odviesť p o z o r n o s ť o b č a n o v od závažných e k o n o m i c k ý c h a s o c i á l n y c h p r o b l é m o v štát. Drvivá v ä č š i n a o b č a n o v chce žiť v pokoji a p o r o z u m e n í , pri v z á j o m n e j tolerancii, v podmienkach s l u š n é h o e k o n o m i c k é h o a sociálneho z a b e z p e č e n i a o b č a n o v bez o h ľ a d u na národnú p r í s l u š n o s ť . S D Ľ p o v a ž u j e za r o z h o d u j ú c e , že občania patriaci k n á r o d n o s t n ý m m e n š i n á m a etnickým s k u p i n á m majú r o v n a k é ľudské práva a základné slobody. M a j ú právo slobodne sa r o z h o d n ú ť o príslušnosti k národnostnej menšine či etnickej skupine, p r i č o m z tohto rozhodnutia pre nich n e v y p l y n ú žiadne výhody ani n e v ý h o d y v p o r o v n a n í s ostatnými občanmi. S D Ľ plne r e š p e k t u j e m e d z i n á r o d n é dokumenty u r č u j ú c e z á k l a d n é práva a slobody občanov, ako aj Ú s t a v u S R . P l n e sa stotožňuje s R á m c o v ý m D o h o v o r o m Rady E u r ó p y pre ochranu n á r o d n o s t n ý c h m e n š í n , ku ktorému i v ď a k a poslancom S D Ľ pristúpila S l o v e n s k á republika d ň a 21. 6. 1995, a ktorý okrem iného rieši - uplatňovanie p r á v a a v y u ž í v a n i a slobôd tak individuálne, ako aj v s p o l o č e n s t v e s i n ý m i , - podporovanie p o d m i e n o k na zachovanie a rozvíjanie kultúry, identity, - prístup k m é d i á m , - právo na p o u ž í v a n i e svojho priezviska a mena v jazyku m e n š i n y , - právo osoby u v á d z a ť v j a z y k u ' menšiny označenia, n á p i s y a ďalšie s ú k r o m n é h o charakteru, informácie z á k l a d n ý c h p r v k o v ich

- podmienky u v á d z a n i a miestnych názvov, názvov ulic a ď a l š í c h m i e s t o p i s n ý c h údajov v jazyku m e n š i n y , - opatrenia na podporu p o z n á v a n i a kultúry, histórie j a z y k a národností a v ä č š i n o v é h o o b y v a t e ľ s t v a , a n á b o ž e n s t v a svojich

- zriaďovanie a p r e v á d z k u s ú k r o m n ý c h zariadení pre v z d e l á v a n i e a o d b o r n ú prípravu, - rovnaké príležitosti na p r í s t u p k vzdelaniu na všetkých s t u p ň o c h škôl, - vytváranie p o d m i e n o k na v o ľ n é a pokojné cezhraničné kontakty s osobami, s ktorými majú spoločnú etnickú, j a z y k o v ú alebo náboženskú identitu, alebo spoločné kultúrne dedičstvo. V oblasti š k o l s t v a a k u l t ú r y bude S D Ľ aj naďalej p r e s a d z o v a ť prijatie z á k o n a o používaní j a z y k o v n á r o d n o s t n ý c h menšín, trvať na vydávaní d v o j j a z y č n ý c h v y s v e d č e n í na školách s v y u č o v a c í m j a z y k o m menšín. Budeme dbať o vytvorenie t a k ý c h podmienok na územiach, kde žijú v prevahe n á r o d n o s t n é menšiny, aby k a ž d ý o b č a n vo vlastnom záujme širšieho uplatnenia p o v a ž o v a l z a n e v y h n u t n é naučiť sa po slovensky. A j na vidieku s m e n š í m počtom ž i a k o v bude S D Ľ p o d p o r o v a ť Školy s výučbou jazyka m e n š í n a zasadí sa o to, aby ani v jednej obci n e c h ý b a l a š k o l a s v y u č o v a c í m jazykom s l o v e n s k ý m . S D Ľ zabráni zániku M Š hovoriacich j a z y k o m m e n š í n , r o z d e ľ o v a n i u financií školám v r e g i ó n o c h p o d ľ a toho, a k é sú to školy ( n á r o d n o s t n é ) , a p o d p o r í r o z d e ľ o v a n i e podľa potreby a v ý s l e d k o v . S D Ľ bude d ô r a z n e v y s t u p o v a ť proti akýmkoľvek formám nacionalizmu, rasizmu, proti diskriminácii o b č a n o v na n á r o d n o s t n o m a rasovom základe. B u d e m e iniciovať úpravu

volebných z á k o n o v tak, aby v parlamente, v zastupiteľských zboroch obciach a mestách, ako aj v s a m o s p r á v a c h v y š š í c h ú z e m n ý c h celkov mohli byť pomerne zastúpené národnosti. R ó m s k a n á r o d n o s ť j e druhou najpočetnejšou, ale z á r o v e ň aj najmenej rozvinutou menšinou v S R . V ä č š i n a príslušníkov tejto národnostnej m e n š i n y je charakterizovaná odlišnosťou v s o c i á l n y c h , kultúrnych prejavoch a tiež v demografickom správaní. Sociálna situácia časti r ó m s k e j p o p u l á c i e sa najmä vplyvom nezamestnanosti, nízkej vzdelanostnej úrovne a vysokej miery kriminality výrazne znížila. Tzv. r ó m s k y p r o b l é m v slovenskej spoločnosti nie je p r o b l é m o m p r á v n e h o uznania R ó m o v z a n á r o d n o s ť . Je to predovšetkým vnútorný problém r ó m s k e j m e n š i n y p r i hľadaní vlastnej etnickej identity a ďalších možností jej naplnenia v oblasti školstva, kultúry a jazyka a následného s o c i á l n e h o pozdvihnutia. R ó m o v i a patria do tejto spoločnosti, s ú o b č a n m i tohto Štátu a neriešenie i c h situácie m ô ž e postihnúť fungovanie štátu. N a druhej strane tieto problémy n e m o ž n o riešiť na ú k o r záujmov celej spoločnosti. C i e ľ o m s p o l o č n o s t i m á b y ť dosiahnutie takého stavu, aby sa R ó m o v i a stali jej plnohodnotnými č l e n m i , aby dosiahli vzdelanie a primerané uplatnenie, a t ý m aj úctu a vážnosť z o strany s p o l o č n o s t i , a pritom nemuseli zapierať svoju príslušnosť. Z a základné východisko riešenia tzv. r ó m s k e h o problému S D Ľ preto považuje intenzívnejšiu aktivitu, iniciatívu a ochotu o svoje sociálne pozdvihnutie z o strany s a m o t n ý c h R ó m o v . Predpokladom zlepšenia s o c i á l n e h o postavenia R ó m o v j e podstatné z v ý š e n i e i c h vzdelanostnej úrovne umožňujúce v ý r a z n e j š i e uplatnenie na trhu práce a následne aj pri zaobstarávaní primeraného bývania a s o c i á l n e h o z a b e z p e č e n i a .

OBRANA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1. S ú č a s n á ú r o v e ň Hlavné ciele vládnej koalície v oblasti obrany neboli splnené. V i n o u súčasných riadiacich politických š t r u k t ú r Slovensko nebolo zaradené medzi štáty, ktoré budú prijaté do N A T O v prvom kole. Ú r o v e ň bezpečnosti a obranyschopnosti n a š i c h susedov - Č R , P R a M R - sa ich prijatím do N A T O zvyšuje, zatiaľ čo naša stagnuje. Rovnako sa nedarilo plniť stanovený cieľ v oblasti transformácie a v ý s t a v b y A r m á d y SR: v y b u d o v a ť relatívne malú, moderne vyzbrojenú a dobre vycvičenú a r m á d u . Napriek úsiliu nemalého p o č t u príslušníkov A r m á d y SR proces jej transformácie sa vinou politických rozhodnutí spomalil a v nejednom ohľade zastavil, či odklonil od p ô v o d n ý c h plánov a rozhodnutí. S D Ľ sa v u p l y n u l o m období usilovala o konštruktívny prístup k zaisťovaniu obrany a výstavbe a r m á d y . P o l i t i c k y i legislatívne sme podporili všetky k r o k y vlády a rezortu obrany, ktoré viedli k naplneniu z á k l a d n ý c h cieľov obrany sformovaných v Obrannej doktríne S R a v iných k o n c e p č n ý c h dokumentoch. Kriticky sme hodnotili a odmietali rozhodnutia, ktoré spomaľovali a o d d i a ľ o v a l i naše začlenenie do kolektívneho o b r a n n é h o společenstva. Naša armáda je v z h ľ a d o m na priaznivú medzinárodnú b e z p e č n o s t n ú situáciu a o b m e d z e n é finančné zdroje stále príliš veľká. Vojenská technika a zbrane z roka na r o k starnú, nová technika sa a ž n a m a l é v ý n i m k y do armády nezavádza. S D Ľ vytrvale poukazuje na protirečenie medzi p o l i t i c k ý m i deklaráciami vlády o našom záujme o členstvo v N A T O a sústavným p o d p o r o v a n í m našej závislosti na Ruskej federácii v oblasti výzbroje, techniky, munície a n á h r a d n ý c h dielov. V rámci deblokácie dlhu Ruskej federácie voči S R sme o d r. 1993 až doteraz doviezli vojenskú techniku takmer za 15 mld. Sk. Firmy, resp. ľudia, ktorí tieto obchody u s k u t o č ň o v a l i , prišli k miliónom.
66

Š i r o k á v e r e j n o s ť j e už informovaná o výraznom poklese v úrovni vycvičenosti vojakov. D o k o n c a v m i n u l o m roku nepovolal náčelník G e n e r á l n e h o štábu A r m á d y S R d o vojenskej s l u ž b y 6 000 odvedencov pre nedostatok finančných prostriedkov na vojenský výcvik. A k v r o k u 1993 piloti v priemere nalietali 60 hodín, p r i e m e r n ý r o č n ý nálet pilota v o j e n s k é h o letectva v r. 1997 bol cca 30 hodín. Po celý Čas prebiehal v o v e d e n í rezortu z á p a s medzi H Z D S a S N S o jeho politické ovládnutie, č o sa v istej miere prejavilo aj medzi vojakmi. Postupne a netransparentne sa, osobitne r i a d i a c i m i š t r u k t ú r a m i v oblasti ľ u d s k ý c h zdrojov, v a r m á d e likvidovali výsledky d e m o k r a t i z a č n é h o a h u m a n i z a č n é h o procesu zo začiatku 90. rokov. U p l a t ň o v a n á koncepcia n á r o d n é h o obrodenia je v nejednom prípade pretkaná prejavmi nacionalizmu. Z á v a ž n ý m nedostatkom v oblasti obrany zostáva n e d o s t a t o č n á civilná demokratická kontrola v ý s t a v b y a činnosti a r m á d y . D o p o s i a ľ nikde neprebieha príprava civilných o d b o r n í k o v pre o b l a s ť b e z p e č n o s t i a obrany. Kontrolu armády majú v rukách len tí, ktorí j u riadia, ktorí navrhujú a schvaľujú rozpočet, ktorí blokujú alebo prijímajú neraz k o n t r a p r o d u k t i v n ě legislatívne normy.

2. N a š e z á k l a d n é ciele H l a v n ý m c i e ľ o m S D Ľ v oblasti obrany S R , jej suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti je u k o n č i ť s ú č a s n ý individuálny a izolovaný spôsob zaisťovania našej bezpečnosti a obrany a p r e s a d i ť stratégiu kolektívnej obrany. S t ý m t o h l a v n ý m p o l i t i c k o - v o j e n s k ý m c i e ľ o m je ú z k o spojený náš ďalší, takrečeno v o j e n s k o - o d b o r n ý cieľ: z a s t a v i ť pokles ú r o v n e obranyschopnosti S R a bojaschopnosti A r m á d y S R . C h c e m e i n o v o v a ť koncepciu výstavby armády a ostatných ozbrojených síl, vrátane jej p r o f e s i o n a l i z á c i e a zníženia p o č t o v cca na 30 - 35 tis. vojakov, postupne m o d e r n i z o v a ť v ý z b r o j a v o j e n s k ú techniku a pomôcť s l o v e n s k é m u z b r o j n é m u priemyslu, obnoviť p l n o h o d n o t n ý v o j e n s k ý výcvik, vrátane bojových strelieb všetkých druhov o z b r o j e n ý c h síl, p r i č o m pri leteckom výcviku v rozsahu 70 a ž 90 hodín za rok na bojového pilota. V ý r a z n e j š i e do v ý c v i k u vojsk a prípravy veliteľov a štábov presadiť prvky s i m u l a č n é h o v ý c v i k u . N a splnenie týchto cieľov chceme p r e s a d i ť , aby sa ročne na účely obrany v y č l e ň o v a l o v š t á t n o m rozpočte 2,5 - 3,0 percenta z h r u b é h o d o m á c e h o produktu. V najbližších troch rokoch budeme presadzovať profesionalizáciu a r m á d y na 60 až 70%. Z á r o v e ň chceme v y t v o r i ť také podmienky, aby sme umožnili skrátenie základnej vojenskej služby na 6 mesiacov. V S R je p o t r e b n é v y b u d o v a ť moderný, ú č i n n ý , d e m o k r a t i c k ý systém riadenia a kontroly a r m á d y , c e l ý c h ozbrojených síl. Musí zaistiť budovanie a činnosť armády ako nadstraníckej inštitúcie, ktorá dôsledne presadzuje a háji z á k l a d n é n á r o d n é a štátne záujmy S R .

3, Z á k l a d n é ú l o h y , p r o s t r i e d k y a m e t ó d y M e d z i najdôležitejšie ú l o h y v oblasti obrany SDĽ z a r a ď u j e vypracovanie novej ucelenej b e z p e č n o s t n e j a obrannej stratégie a politiky na najbližších 1 0 - 1 5 rokov. N a jej príprave by sa m a l p o d i e ľ a ť Široký okruh o d b o r n í k o v rozličnej politicko-straníckej orientácie a v ý s l e d k y tejto p r á c e by sa mali dostať na verejnú diskusiu. Tento dokument by mal teoreticky o d ô v o d ň o v a ť a o d p o r ú č a ť rozhodujúce kroky v n a š o m medzinárodnom b e z p e č n o s t n o m a obrannom zakotvení, ako aj vo všetkých oblastiach výstavby našich o z b r o j e n ý c h síl.

I

f

Prijatie S R do kolektívnych obranných organizácií v E u r ó p e ( N A T O , Z E Ú ) umožní ďalšie z n í ž e n i e p o č t o v vojakov, postupnú profesionalizáciu a r m á d y a z r u š e n i e všeobecnej brannej povinnosti. V najbližšom období chceme presadiť novelizáciu b r a n n é h o zákona a zákona o civilnej službe. V nich chceme zakotviť aj skrátenie dĺžky základnej vojenskej služby, osobitne absolventov vysokých škôl na 6 mesiacov. Z h ľ a d i s k a zaistenia bezpečnosti a obrany, účinného a efektívneho riešenia m o ž n ý c h krízových situácií (živelných pohrôm, priemyselných havárií, katastrof v ä č š i e h o rozsahu," o r g a n i z o v a n é h o teroru a pod.) je potrebné vymedziť riadiace kompetencie a zosúladiť činnosť v š e t k ý c h o z b r o j e n ý c h síl a ozbrojených a ochranných z b o r o v SR. Z a t ý m účelom je potrebné p r i p r a v i ť a prijať príslušný ústavný zákon (o bezpečnosti a obrane S R , vrátane jej riadiacich o r g á n o v ) , ako aj z á k o n y pre jednotlivé druhy o z b r o j e n ý c h síl SR, resp. ozbrojené a ochranné zbory (napr. z á k o n o A r m á d e SR, o Železničnom vojsku S R atď.), S l o v e n s k á republika musí zohľadniť proces, ktorý v súčasnosti prebieha v Európe, ktorým je z á s a d n á , najhlbšia a najrozsiahlejšia vojenská reforma od skončenia 2. svetovej vojny. Postupne s ú do nej v ť a h o v a n é všetky oblasti vojenstva. Stranou n e m ô ž e zostať ani oblasť ľ u d s k ý c h zdrojov, ich výber, príprava a využitie, ú r o v e ň a s p ô s o b vzdelania a výchovy, uplatnenie žien v ozbrojených silách, starostlivosť o rodiny vojakov, vdovy a siroty. S D Ľ j e r o z h o d n u t á presadiť podstatné skvalitnenie ž i v o t a nateraz najväčšej zložky armády - vojakov základnej služby. Treba vyčleniť p o t r e b n é prostriedky nielen na skvalitnenie i c h v ý c v i k u , ale aj na skvalitnenie ich ubytovania, stravovania, ošatenia, využívania v o ľ n é h o času. O b č a n , ktorý sa pripravuje na obranu svojej vlasti, n e m ô ž e m a ť v kasárni horšie podmienky ako zločinec vo väzení. • U r ý c h l e n ý m z a v e d e n í m systému plánovania, programovania a r o z p o č t o v a n i a v rezorte obrany ako s y s t é m u v i a c r o č n é h o plánovania a financovania, k t o r ý by bol kompatibilný s členskými štátmi N A T O , b u d ú vytvorené podmienky v ý s t a v b y a fungovania modernej armády. Z Ministerstva obrany S R chceme vytvoriť politickovojenský orgán a z generálneho štábu vojenský o d b o r n ý o r g á n riadenia obrany. Ďalej chceme presadiť v Štruktúre M O S R väčší podiel o b č i a n s k y c h zamestnancov i v riadiacich funkciách. Rezort obrany musí vypracovať a zaviesť moderný s y s t é m riešenia základných ľudských, Občianskych, politických, sociálnych, odborových a s t a v o v s k ý c h p r á v rôznych skupín p r í s l u š n í k o v a r m á d y a civilných zamestnancov. R o v n a k o nadišiel čas na prijatie etického k ó d e x u vojakov A r m á d y S R , ktorý by doplňoval jej legislatívno-právny systém o morálnu dimenziu. Chceme prijať ucelenú koncepciu práce s vojenskými d ô c h o d c a m i , ako aj s ľuďmi, ktorí najlepšie roky svojho života • strávili v armáde a ktorí pracujú v rozličných organizáciách, z v ä z o c h , či kluboch spolupracujúcich s a r m á d o u . Chceme tiež zabezpečiť, aby súčasní a bývalí príslušníci našej armády, ktorí v ostatných r o k o c h získali n e m a l é bojové alebo týmto sa blížiace s k ú s e n o s ť r ( n a Blízkom východe, v oblasti bývalej Juhoslávie a i.), mohli tieto skúsenosti oveľa lepšie využiť, resp. aby sa zvýšila starostlivosť (napr. zdravotná, finančná) o tieto osoby. M á m e j a s n ú predstavu o skvalitnení systému vojenského v z d e l á v a n i a a výchovy, vrátane jazykovej. M á m e ucelenú koncepciu bytovej politiky v rezorte, výstavby a prevádzkovania p e n z i ó n o v pre vojenských dôchodcov, o d p r e d á v a n i a , resp. vykupovania vojenských bytov. Sme za transparentný systém vývozu a dovozu zbraní a vojenskej techniky pri dodržiavaní v š e t k ý c h m e d z i n á r o d n ý c h noriem.

ÓS

O d p o r ú č a m e p r i j a ť z á k o n , k t o r ý by riešil k o m p e n z á c i e o b c i a m , resp. o b č a n o m , v blízkosti k t o r ý c h s a n a c h á d z a j ú v o j e n s k é zariadenia, ktoré svojou p r e v á d z k o u prekračujú normy pre z d r a v é ž i v o t n é prostredie.

ZAHRANIČNÁ A BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA A EURÓPSKA INTEGRÁCIA

1. S ú č a s n ý stav Súčasný n e r a d o s t n ý stav zahraničnej a bezpečnostnej p o l i t i k y S R a n e ú s p e c h y jej integračných a m b í c i í - to je zlyhanie vládnej koalície H Z D S , S N S a Z R S pri plnení základných priorít, k t o r é si sama vytýčila v o svojom v l á d n o m programovom vyhlásení. Vyradenie S l o v e n s k a spomedzi k a n d i d á t o v na členstvo v N A T O a jeho vyradenie z prvej skupiny krajín, s k t o r ý m i sa v e d ú rozhovory o vstupe do E u r ó p s k e j únie, s ú d ô s l e d k o m nedostatkov v u p l a t ň o v a n í demokracie na Slovensku a farizejského postoja vládnucich politických strán k v l á d n e m u programu. N e d o d r ž i a v a n i e d e m o k r a t i c k ý c h pravidiel z o strany v l á d n e j koalície, obmedzovanie úlohy opozície, z l é v z ť a h y medzi ú s t a v n ý m i činiteľmi, snaha o o v l á d n u t i e verejnoprávnych médií, n e r e š p e k t o v a n i e p r i n c í p o v ústavnosti a p r á v n e h o štátu, rozpor medzi slovami a činmi a tendencie k a u t o r i t á r n e m u s p ô s o b u vládnutia spôsobili stratu d ô v e r y z a h r a n i č n ý c h partnerov v súčasnú štátnu r e p r e z e n t á c i u a zhoršili obraz Slovenska v zahraničí. Slovensko sa dostáva na okraj i n t e g r a č n ý c h procesov, hoci pred piatimi rokmi nikto nepochyboval, ž e m á m e rovnaké predpoklady n a i n t e g r á c i u ako P o ľ s k o , Česká republika a M a ď a r s k o . V l á d n a k o a l í c i a k o n k r é t n y m i krokmi dokazuje, ž e n e c h á p e podstatu demokracie. Zlyhala aj v c h á p a n í s t r a t e g i c k ý c h trendov medzinárodnej p o l i t i k y k o n c o m 20. storočia a ukázala sa a k o n e s c h o p n á p r e s a d z o v a ť životné záujmy Slovenskej republiky. Vlastnú n e m o h ú c n o s ť sa s n a ž í z a k r ý v a ť rečami o obhajobe záujmov S l o v á k o v , o b v i ň o v a n í m všetkých ostatných a k o n š t r u o v a n í m teórií o z a h r a n i č n o m sprisahaní proti Slovensku. Rozsudok haagského s ú d u v o veci G a b č í k o v a v š a k dokazuje, ž e ak je pravda na našej strane, svet to vie uznať. N e z o d p o v e d n ý p r í s t u p vládnej koalície k zásadným o t á z k a m štátu sa prejavil i v tom, že v ostatných r o k o c h urobila s ú č a s n á moc postupnú a skrytú z m e n u v stratégii bezpečnosti a obrany S R - o d s t r a t é g i e kolektívnej obrany k stratégii izolácie, k t o r á je naviac v rozpore s obrannou d o k t r í n o u S R . Slovensko je dnes jedinou asociovanou krajinou, ktorá nespĺňa politické kritériá p r e vstup do E u r ó p s k e j únie, napriek tomu, ž e v e k o n o m i c k ý c h a právnych kritériách dosahuje p o r o v n a t e ľ n é v ý s l e d k y s najlepšie pripravenými k a n d i d á t m i . Vládna g a r n i t ú r a sa tak pričinila o to, ž e n á m hrozí r e á l n e nižšia ú r o v e ň národnej bezpečnosti, p r e t o ž e pri nedostatku vlastných zdrojov sa nebudeme m ô c ť s p o ľ a h n ú ť na v ý h o d y k o l e k t í v n e j b e z p e č n o s t i . H r o z í n á m to, ž e sa nestaneme súčasťou spoločného e k o n o m i c k é h o priestoru prosperity ä pokroku v E u r ó p e a nebudeme m a ť p o t r e b n é zdroje na modernizáciu a r e š t r u k t u r a l i z á c i u ekonomiky. T o m ô ž e viesť k zníženiu šancí pre odbyt našich v ý r o b k o v , s dopadom n a z a m e s t n a n o s ť a zníženie ž i v o t n e j ú r o v n e a k úniku najschopnejších a n a j k v a l i f i k o v a n e j š í c h p r a c o v n í k o v do zahraničia. Z a u p l y n u l é štyri r o k y sme svedkami systematického z h o r š o v a n i a našich v z ť a h o v s b e z p r o s t r e d n ý m i susedmi. Je to d ô s l e d o k celkovej neujasnenosti c i e ľ o v a m e t ó d zahraničnej politiky v p o d a n í v l á d n e j koalície, ale i neospravedlniteľného p o d r i a ď o v a n i a našich vzťahov so susedmi, n a j m ä s Č e s k o u republikou a M a ď a r s k o m , vnútropolitickým m o c e n s k ý m cieľom

a kalkuláciám. Je preto z á k o n i t é , že opakované pokusy v l á d y na čele s p r e m i é r o m o koordináciu i n t e g r a č n é h o ú s i l i a stredoeurópskych krajín, sa skončili neúspechom. V protiklade k tomu b o l a zahranično-politická línia S D Ľ j e d n o z n a č n á , predvídateľná a dôveryhodná, p o d p o r e n á aj p a r t n e r s k ý m i stranami zo Socialistickej internacionály a Strany európskych socialistov. S D Ľ svoje zahraničné vzťahy v y u ž i l a nielen na prezentovanie vlastných postojov a s t a n o v í s k , ale i na lobovanie z a . z á u j m y Slovenska, aby sa aspoň čiastočne zmiernili n e g a t í v n e dopady zahranično-politickej činnosti súčasnej vládnej koalície." 2. Z á k l a d n é p r o g r a m o v é ciele P r v o r a d ý m c i e ľ o m S D Ľ je dosiahnuť také medzinárodnopolitické postavenie SR, ktoré bude dlhodobo p o s k y t o v a ť z á r u k y jej bezpečnosti a nerušeného demokratického vývoja. Nechceme b y ť o s a m o t e n ý m ostrovom uprostred spoločenstva stabilných demokratických a prosperujúcich krajín, ale chceme b y ť aktívnym účastníkom formovania novej Európy. Preto treba urýchlene o d s t r á n i ť p r e k á ž k y integrácie Slovenska do euroatlantických politických, hospodárskych a b e z p e č n o s t n ý c h Štruktúr, ktoré sú z á r u k o u dlhodobej ekonomickej prosperity a n á r o d n e j b e z p e č n o s t i . Chceme, aby sa r o z h o v o r y so Slovenskom o vstupe do Európskej únie začali čo najskôr, čím sa vytvorí pre n a š u krajinu šanca dosiahnuť takú pozíciu, akú u ž majú krajiny, s ktorými sa rozhovory z a č a l i . T o si bude vyžadovať n a j m ä odstrániť pochybnosti o uplatňovaní demokracie na Slovensku a našej schopnosti plniť politické kritériá pre vstup. N a š í m cieľom e š t e stále z o s t á v a vstúpiť do Európskej únie v rovnakom čase ako Česko, P o ľ s k o a M a ď a r s k o . Preto chceme dosiahnuť ďalší pokrok v pripravenosti Slovenska na vstup, najmä v raste konkurenceschopnosti slovenskej ekonomiky a v ď a l š o m prispôsobovaní nášho právneho poriadku p r á v u E u r ó p s k e j únie. K e ď ž e S R je s c h o p n á sama si zaisťovať obranu v prípade potreby len po istý čas, je potrebné, aby jej obranu a b e z p e č n o s ť popri členstve vo svetových či regionálnych politickobezpečnostných o r g a n i z á c i á c h ( O S N , O B S E ) zabezpečovalo aj plnoprávne členstvo vo funkčnom politickoobrannom systéme. S D Ľ sa bude zasadzovať, aby bol ukončený terajší stav individuálneho a t ý m v e ľ m i riskantného spôsobu našej n á r o d n e j a štátnej bezpečnosti. Požadujeme, aby sa S R vrátila k pôvodnej stratégii kolektívnej obrany, ktorá spočíva v úsilí SR, jej vnútornej i z a h r a n i č n e j politiky o prijatie za člena Severoatlantickej aliancie. Veľmi d ô l e ž i t o u ú l o h u bude dosiahnuť obrat vo vzťahoch s našimi bezprostrednými susedmi. Z a h r a n i č n ú p o l i t i k u S R treba odbremeniť od n e o d ô v o d n e n é h o negatívneho hungarocentrizmu, a naopak presadzovať intenzívny dialóg so v š e t k ý m i susedmi s cieľom odstrániť u m e l é p r e k á ž k y , k t o r é bránia vzájomne prospešnému rozvoju susedských vzťahov. Z a prvoradé p o k l a d á m e v z ť a h y s Českou republikou, s ktorou nás spájajú hospodárske záujmy vyjadrené colnou ú n i o u , ale aj ľudské a kultúrne putá vyplývajúce zo spoločného vývoja. Sme za vytvorenie podmienok na historické „ z m i e r e n i e " Slovákov a Maďarov. Budeme sa u s i l o v a ť v y u ž i ť doteraz nerealizované možnosti rozvoja hospodárskych, kultúrnych a iných v z ť a h o v s P o ľ s k o m a Ukrajinou. Zahraničnú politiku treba viac ako doposiaľ zapojiť do vytvárania predpokladov na zvládnutie t r a n s f o r m á c i e e k o n o m i k y s cieľom dosiahnuť stabilný a d y n a m i c k ý ekonomický rast, výraznejšie uplatnenie s l o v e n s k ý c h podnikateľov a ich produkcie na svetovom trhu a v medzinárodnej d e ľ b e p r á c e , ale i prílev zahraničného kapitálu a p r o g r e s í v n y c h technológií do slovenskej ekonomiky, T o sa d á dosiahnuť v nadväznosti na stabilnú a predvídateľnú vnútornú politiku. Prednostná p o z o r n o s ť v e n o v a n á európskej integrácii n e z n a m e n á , ž e zabúdame na možnosti v š e s t r a n n e v ý h o d n e j spolupráce S R s tradičnými partnermi v priestore na východ od našich hraníc, osobitne s R u s k o u federáciou a ostatnými krajinami S N Š .
70

M e d z i p r o g r a m o v ý m i c i e ľ m i zahraničnej politiky S R musi m a ť miesto úsilie o dosiahnutie a z a c h o v a n i e m e d z i n á r o d n é h o mieru, v z á j o m n é h o porozumenia a spolupráce v m e d z i n á r o d n ý c h v z ť a h o c h , h ľ a d a n i e modelu spravodlivejšieho využitia s v e t o v ý c h zdrojov, rešpektovanie z á v ä z k o v v o č i z á k l a d n ý m ľ u d s k ý m právam a p l n o h o d n o t n é uplatnenie ideálov slobody, spravodlivosti a solidarity. N a dosiahnutie u v e d e n ý c h c i e ľ o v je p o t r e b n é z a c h o v a ť v y s o k ú mieru n a š e j a n g a ž o v a n o s t i v medzinárodných o r g a n i z á c i á c h v š e o b e c n e a najmä v O S N ako h l a v n o m reprezentantovi m e d z i n á r o d n é h o poriadku. 3. Ú l o h y S D Ľ , s p ô s o b y a p r o s t r i e d k y realizácie S D Ľ si uvedomuje, ž e krajina ako Slovenská republika sa m ô ž e v y s p o r i a d a ť s nárokmi tretieho tisícročia a p o k r a č u j ú c e h o procesu globalizácie a z a c h o v a ť pritom svoju ekonomickú, národnú a k u l t ú r n u identitu iba ako súčasť väčšieho celku. V i e m e , že d o s i a h n u ť priaznivý obrat nateraz k r i t i c k é h o postoja k našim integračným a m b í c i á m m o ž n o len konkrétnymi • krokmi, najmä pri p l n e n í p o l i t i c k ý c h kritérii pre vstup. Sme pripravení d o k á z a ť náš trvalý v z ť a h k d e m o k r a t i c k ý m p r i n c í p o m ich d ô s l e d n ý m u p l a t ň o v a n í m v k a ž d o d e n n o m živote, vrátane z a r u č e n i a p r á v o p o z í c i e , ale napr. aj prijatím zákona o používaní j a z y k o v menšín, ktorý terajšia v l á d n a k o a l í c i a u ž roky sľubuje. Pri zmene m e d z i n á r o d n é h o postavenia Slovenska sa b u d e m e o p i e r a ť aj o podporu partnerských strán z d r u ž e n ý c h v Strane európskych socialistov, k t o r é sú v 11 vládach z 15 krajín E u r ó p s k e j únie. Z h o d n o t í m e p r e d p o k l a d a n é pozitívne i negatívne dopady n á š h o vstupu do Európskej únie. V procese r o z h o v o r o v o vstupe budeme obhajovať z á u j m y Slovenskej republiky a postupovať tak, aby v ý h o d y vstupu prevážili nad rizikami, a to aj v takých citlivých oblastiach, ako je p o ľ n o h o s p o d á r s t v o , výroba textilu či ocele. K a ž d o r o č n e budeme zverejňovať s p r á v u o stave pripravenosti Slovenska na vstup do E U a o plnení strednodobých priorít Partnerstva pre vstup, n a j m ä v oblasti ekonomiky a p r i s p ô s o b o v a n í p r á v n e h o poriadku. Pripravíme rozsiahlu i n f o r m a č n ú k a m p a ň , aby sa zvýšila i n f o r m o v a n o s ť našich občanov o Európskej únii a o d ô s l e d k o c h n á š h o vstupu a aby boli pripravení r o z h o d o v a ť v referende o vstupe do E U . N a š í m c i e ľ o m je ú s p e š n á integrácia Slovenska, k t o r á bude z n a m e n a ť stabilný vývoj a prosperitu pre n a š u krajinu a viacej istôt a príležitostí pre našich o b č a n o v . S D Ľ p o v a ž u j e k o l e k t í v n y s p ô s o b obrany SR z d l h o d o b é h o h ľ a d i s k a nielen za najúčinnejší, ale aj n a j l a c n e j š í . S m e si vedomí aj toho, že d e m o k r a t i c k á E u r ó p a očakáva aj náš vklad do k o l e k t í v n e h o o b r a n n é h o spoločenstva. Sme pripravení nielen ho charakterizovať, ale aj uskutočniť. Patrí do neho- p r i m e r a n á výstavba armády S R a ďalšie posilňovanie jej pripravenosti s p o ľ a h l i v o s p o l u p r a c o v a ť s ostatnými a r m á d a m i Severoatlantickej aliancie. Súčasťou tohto procesu m u s í b y ť aj • postupná modernizácia jej v ý z b r o j e a techniky, intenzívnejší a e f e k t í v n e j š í s p ô s o b vojenského výcviku p r e p o j e n ý s o p t i m á l n y m stupňom profesionálizácie a r m á d y a tiež m o d e r n ý , demokratický spôsob jej civilného riadenia. A k by počas funkčného o b d o b i a v l á d y , v ktorej bude S D Ľ členom, sa stal a k t u á l n y m vstup SR do N A T O , S D Ľ bude p r e s a d z o v a ť , aby sa o tomto dôležitom akte vyjadrili občania SR v referende. Nápravu n a š i c h v z ť a h o v s bezprostrednými susedmi chceme riešiť intenzívnym dialógom. V p r í p a d e M a ď a r s k a p o n ú k n e m e pragmatický, zlých emócií zbavený prístup k riešeniu s p o r n ý c h o t á z o k a vytváranie podmienok pre z a p o č a t i e procesu slovensko m a ď a r s k é h o zmierenia. V o v z ť a h o c h s Českou republikou chceme z v l á d n u ť neriešené otázky minulosti, ale aj nastolenie n a d š t a n d a r d n ý c h v z ť a h o v na prospech o b č a n o v oboch krajín. N a š í m záujmom j e p o s i l ň o v a n i e ekonomickej spolupráce s P o ľ s k o m a Ukrajinou. Budeme tiež viac v y u ž í v a ť v ý h o d trojstrannej spolupráce v trojuholníku Bratislava, Viedeň a Budapešť. O s o b i t n ú p o z o r n o s ť chceme venovať vzťahom s R a k ú s k o m , osobitne štúdiu jeho

>

skúsenosti z p r í p r a v y na vstup do E Ú . Budeme sa usilovať o b n o v i ť myšlienku a prax tzv. "višegrádskej š t v o r k y " , a v y u ž i ť j u na prospech integračných a m b í c i í tohto regiónu. Pri a k t i v i z o v a n í bilaterálnej a regionálnej spolupráce budeme iniciovať účelné využívanie existujúcich ( C E F T A , SEI) štruktúr, ale hľadať aj n o v é možnosti intenzifikácie vzťahov, a to aj v y u ž i t í m projektov prihraničnej spolupráce a bohatej siete vzťahov m i m o v l á d n y c h o r g a n i z á c i í . Popri našej orientácii.na krajiny v anglosaskom s p o l o č e n s k o m prostredí budeme d b a ť aj o ich vyváženosť so vzťahmi v oblasti Stredomoria (napr." Taliansko) či severnej E u r ó p y . A v š a k dôležitý je aj rozvoj t r a d i č n ý c h v z ť a h o v s krajinami Ázie, Južnej A m e r i k y a Afriky. Špecifické miesto budú m a ť n a š e vzťahy, v z h ľ a d o m na záujem o obnovu ekonomickej spolupráce, aj s krajinami S N Š , osobitne s R u s k o u federáciou. A k o mimoriadne n a l i e h a v ú h o d n o t í m e potrebu obnoviť funkčný d i a l ó g na najvyššej úrovni s U S A a ďalšími v y s p e l ý m i demokraciami a napraviť bilaterálne v z ť a h y , ktoré v mnohom v uplynulých š t y r o c h r o k o c h na škodu S R stagnovali. Výraznejší p o k r o k chceme dosiahnuť v ekonomickej časti našej zahraničnej politiky a diplomacie. C h c e m e v y u ž i ť výhody členskej krajiny O E C D , ktorou sa Slovensko nepochybné starie a posilniť o d b o r n o s ť a argumentačnú silu našich prezentácií na m e d z i n á r o d n ý c h fórach, osobitne W T O . Je n e v y h n u t n é doriešiť problematiku modelu riadenia nášho zahraničného obchodu, jeho p e r s o n á l n e h o a ekonomického zabezpečenia tak, aby sa v kratšom čase preukázal žiaduci efekt a zabránilo sa opakovaniu chýb z minulosti. Ľ u d s k ú d i m e n z i u našej zahraničnej politiky budeme d o t v á r a ť p o z o r n o s ť o u našim krajanom v z a h r a n i č í , k t o r ý c h budeme podporovať v úsilí č o najdlhšie si z a c h o v a ť svoju kultúrnu a n á r o d n ú identitu. Proces tvorby, u s k u t o č ň o v a n i a a kontroly zahraničnej p o l i t i k y treba zbaviť súčasných nedostatkov a prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, Že zahraničná služba bude dlhodobo stabilná, dobre čitateľná a verejne kontrolovaná. Vzhľadom na d l h o d o b é dôsledky musí reprezentovať z á u j m y všetkých občanov a nepodliehať s k u p i n o v ý m alebo subjektívnym náladám alebo z á u j m o m . S ú č a s ť o u celkového procesu skvalitnenia zahraničnej služby bude i prednostný d ô r a z na jej profesionalizáciu. Zasadíme sa o to, aby sa zahranično-politické aktivity a postoje S R zbavili izolacionistických prejavov, ale aj nereálnych predstáv o možnostiach S R o v p l y v ň o v a ť vývoj európskych a svetových v z ť a h o v . Z a h r a n i č n ú politiku treba koncipovať a u s k u t o č ň o v a ť v duchu odkazu Štefánika, O s u s k é h o , P a p á n k a , Hodžu, a najmä Clementisa a rozšíriť jej o d b o r n é a občianske zázemie. Zintenzívniť treba aj aktivity v oblasti Štúdia zahraničnopolitických p r o b l é m o v . Preto bude potrebné posilniť aj postavenie príslušných vedeckých a v z d e l á v a c í c h inštitúcií. S D Ľ bude taktiež p r e s a d z o v a ť , a b y s a do prípravy a uskutočňovania z a h r a n i č n o - p o l k i c k ý c h cieľov zapájala aj verejná diplomacia, aj rôzne aktivity na m i m o v l á d n e j úrovni, vrátane akademických kruhov, nadácií a občianskych združení. S D Ľ vidí p r á v e v zahraničnej politike oblasť, v ktorej aj napriek p r i r o d z e n ý m sporom existuje najväčší priestor pre hľadanie zhody v prospech presadzovania d l h o d o b ý c h záujmov Slovenskej republiky. P o k l a d á za nevyhnutné dosiahnuť p r a g m a t i c k ú koordináciu politických aktivít p a r l a m e n t n ý c h strán, štátnych orgánov, mimovládnych organizácií a občianskych združení pri u s k u t o č ň o v a n í krokov v tejto oblasti. Budeme presadzovať vytvorenie mechanizmu p o l i t i c k ý c h konzultácií o dôležitých medzinárodnopolitických otázkach, ako aj koordir.ácie s t y k o v ý c h aktivít, aby sa využil aj potenciál straníckych z a h r a n i č n ý c h stykov v prospech Slovenska. S D Ľ využije členstvo v Socialistickej i n t e r n a c i o n á l e a v strane Strane európskych socialistov na aktívnu podporu zahranično-politických z á u j m o v S R a jej integračných ambícií. B u d e m e sa zasadzovať za výrazné posilnenie ú l o h y Zahraničného výboru N R S R nielen pri kontrole uskutočňovania zahraničnej politiky, ale aj pri jej ovplyvňovaní.

72

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful