Am 80 Negeri Semenanjung Malaysia Akta Parlimen Akta Akuan Berkanun, 1960 Jadual 1, Seksyen 2.

SURAT AKUAN Saya, owners name, No.K/P: owner i/c yang beralamat di: owners address. Dengan sesungguh dan sebenarnya mengaku bahawa:Saya adalah pemilik sebuah kereta jenis type of car yang nombor pendaftarannya plate number, memberi kebenaran kepada anak saya yang bernama applicant name No.K/P:applicant i/c, yang beralamat di : applicant address bagi menggunakan kereta tersebut untuk keluar masuk ke kampus UUM.

Dan saya membuat Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut Akta Akuan Bersumpah 1960. Diperbuat dan dengan sebenarnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu:

Owner name Di: Jitra Negeri: Kedah Darul Aman. Pada: 24 hb. Januari Tahun 2011 ) ) ) )

…………………………. ( No.K/P: owner i/c)

Di hadapan saya,

… … …………………………………….

Tandatangan Yang Di Pertua Mahkamah Tengah,Pengadil Mahkamah atau Pesuruhjaya Sumpah