Ghidul împlinirii

Robin Sharma
este considerat a doua mare minte în domeniul leadership-ului pe plan mondial. A scris câteva c r i ce au ajuns bestseller: "C lug rul care i-a vândut Ferrari-ul" i "Ghidul împlinirii³. A infiin at firma "Sharma Leadeship International Inc.³ care are în portofoliul clien ilor pe: Nike, Microsoft, IBM, GE, FedEx, NASA, Unilever, Sun Microsystems, precum i universit ile Harvard i Yale.

Iat sintetizate câteva dintre înv mintele lui: A a cum î i tr ie ti zilele, tot a a î i f ure ti via a. Nu- i irosi zilele, pentru c nu exist nici o zi f r importan .

.³ G si i-v timp pentru a citi în fiecare zi. Citirea unei c r i de un autor pe care îl admiri face ca o parte din str lucirea lui s te cuprind i pe tine.Un proverb spune: "A ti s cite ti. dar a nu citi. este aproape acela i lucru cu a fi analfabet.

dar niciodat s nu renun i s investe ti în c r i bune. Po i s reduci cheltuielile cu chiria. odat l rgit de o idee.O. . nu va mai reveni niciodat la dimensiunile de dinainte". cu mâncarea sau hainele. Holmes spunea: "Orizontul gândirii.

Nu po i câ tiga dac nici m car nu intri în joc. .Adev ratul risc în via const într-o via f r riscuri.

F ce i-v timp s gândi i. Peter Drucker. cel mai proeminent expert în management spunea: "Nimic nu e mai inutil decât s faci bine ceea ce nu ar trebui s faci" . În fiecare zi trebuie s v face i timp pentru a sta i a gândi. pute i lua timp de la alte activit i.

modele pozitive. . deoarece î i ofer noi posibilit i i o noua perspectiv în via . Daca î i spui ³Am 65 de ani i m apropii de sfâr itul vie ii³ este cel mai p gubos lucru.Alege i modele în via . dar dac î i spui " la 60 de ani vreau sa fiu ca Mick Jagger" este extraordinar.

A adar renun la visele lor. Urma i-v visurile i distra i-v în acela i timp. ci o s rb toare. pentru c via a nu este f cut s fie un chin.Prea mul i oameni se tem s mai fie ei în i i. Fi i unici. fi i voi în iv . . la felul lor de a fi pentru a imita mul imea din dorin a de a fi accepta i.

Oamenii nu mai au timp.Asculta i de dou ori mai mult decât vorbi i. . prietenia i chiar i dragostea lor. r bdare s asculte. A asculta pe cineva cu aten ie este unul dintre cele mai bune moduri de a ar ta respect i de a construi o rela ie profund . respectul. Asculta i cu interes real ce au ceilal i de spus i ve i vedea dou lucruri: ve i în elege corect ce au de comunicat i în plus ve i câ tiga aprecierea.

spune i de fapt "nu" unui lucru important.De câte ori spune i "da³ unui lucru f r importan . .

Re ine i c to i marii lideri sau vizionari care acum sunt venera i au fost la început ridiculiza i. . Refuza i mediocritatea.. Perfec iona i-v în continuu.Ridica i-v mereu tacheta mai sus.

Fi i atle i în orice domeniu. Numai prin exerci iu i antrenament se ajunge la rezultate pozitive i la performan . Succesul. bucuria i lini tea interioar nu apar din senin. . ci se creaz .

Nimeni nu se înconjoar de moroc no i. cârcota i. pesimi ti.Fi i entuzia ti. .

. Unii spun c "a fi bun este un semn de sl biciune". s fii violent. s acuzi. s dai vina pe al ii. Este cea mai mare dovad de putere moral . s ipi. Total gre it. Este u or s fii nervos.Valoarea binelui. dar este în schimb este foarte greu s dai dovad de opusul acestora.

sunt astfel de oameni. .Î i trebuie curaj i putere pentru a te purta frumos chiar i în condi ii grele sau în situa ii limit . Nelson Mandela. Gandhi. Martin Luther King. Maica Tereza.

Cuvintele pe care le folosi i v definesc i v influen eaz via a.Vorbi i ca un superstar. Alege i-le a adar cu aten ie i în mod constructiv. .

de la o mas excelent . . de la un parfum bun sau de la o ma ina nou i frumoas . Pl cerea este minunat numai c nu dureaz .Pl cerea vine din lucruri exterioare. Nu e nimic r u în astea numai c sunt trecatoare. Fericirea din interior. Ea vine prin internmediul celor 5 sim uri.

o pute i îmbun t i. V pute i controla starea de spirit. Exist fericire f r pl cere i pl cere f r fericire. Alege i s fi i ferici i ! . Cei care o fac devin ferici i i mari personalit i. de la starea de spirit i poate fi controlat .Fericirea vine îns din interior.

De ce s a tept m s îmb trânim ca s avem experien ? Haide i s avem experien i cât suntem tineri. Pentru asta trebuie: s v asuma i riscuri. s purta i discu ii cu oameni care au experien . s c l tori i cât mai mult i cât mai divers. . s v perfec iona i continuu. s citi i cât mai mult.Cei cu experien câ tig în majoritatea cazurilor.

Bucura i-v cu ceea ce ave i. în loc s v concentra i pe ce ave i. . "Am blestemat faptul c nu am pantofi pân când am întâlnit un om f r picioare³ spune un proverb persan. Nu c de i în gre eala de a v concentra pe ceea ce nu ave i.

trezi i-v devreme i nu mânca i dup 7 seara.Fi i în elep i . .

Oferi i doar ceea ce a i dori s primi i.Nu uita i efectul de boomerang. .

mai fericit i cu con tiin a mai impacat . ceea ce v prisose te. . ve i fi uimi i de rezultatele surprinz toare pe care le ve i ob ine. Elimina i ceea ce trebuie s dispar din via a voastr . ceea ce v trage în jos.Face i cur enie. A adar face i cur enie în via a voastr i începe i asta cât mai curând. Te vei sim i mai u urat.

.Re ine i regula Million Dollar Baby: G si i echilibrul perfect între dragostea pentru ceilal i i dragostea pentru sine.

Via a este scurt . . Când ave i o problem întreba i-v : '³Va mai conta asta peste un an sau doi ?³ i dac r spunsul este "nu". Sunt probleme care atunci când apar credem c s-a sfâr it lumea. gândi i-v bine dac merit s v irosi i atât de tare pentru ea. lumea este mic dar mai este i foarte larg . dar mai târziu realiz m c nu au fost decât ni te noi începuturi sau ni te oportunit i.

.Frumuse ea timpului. Ceea ce trebuie s re ine i este c odat timpul pierdut nu-l ve i mai recupera niciodat .

o poveste de pension. .Bunele maniere nu sunt doar o vorb în vânt. ci reprezint o treapt esen ial în drumul t u spre fericire i împlinire.

. Acesta spunea: "Am venit pe aceast lume f r a avea nimic.Exemplul lui Garth. când voi pleca nu voi lua nimic altceva cu mine decât con tiin a mea".

O zi bun ! Muzica : Rachmaninov Italian Polka For Piano Duet Vitalis .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful