You are on page 1of 8

¬“

Õ¬-¬01-01-10-47
§Ÿ¡à Õ◊
°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
µ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
ππ∑∫ÿ√’
§Ÿà¡◊Õ
1
°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥

°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
1. ¢âÕ¡Ÿ≈∑’˧«√∑√“∫
- ºŸâ∑’Ë®–¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥‰¥âµâÕ߇ªìπºŸâ√—∫Õπÿ≠“µº≈‘µ À√◊Õ‡ªìπºŸâ√—∫Õπÿ≠“µπ”‡¢â“œ ¬“·ºπ
‚∫√“≥‡ ’¬°àÕπ
- 笓·ºπ‚∫√“≥é À¡“¬§«“¡«à“ ¬“∑’¡Ë ßÿà À¡“¬ ”À√—∫„™â„π°“√ª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª–·ºπ‚∫√“≥À√◊Õ°“√∫”∫—¥‚√§ —µ«å
´÷ËßÕ¬Ÿà„πµ”√“¬“·ºπ‚∫√“≥∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»À√◊Õ¬“∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“»‡ªì𬓷ºπ‚∫√“≥ À√◊Õ¬“∑’ˉ¥â√—∫Õπÿ≠“µ
„Àâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“‡ªì𬓷ºπ‚∫√“≥
- À≈—°‡°≥±å ”§—≠ ”À√—∫°“√æ‘®“√≥“µ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
1. °√√¡«‘∏’°“√º≈‘µµâÕ߇ªìπ·∫∫·ºπ‚∫√“≥ À√◊Õ‡ªìπ°√√¡«‘∏’°“√º≈‘µµ“¡ ¢âÕ 3
2. µâÕ߉¡à¡’µ—«¬“·ºπªí®®ÿ∫—π‡ªìπµ—«¬“ ”§—≠º ¡„πµ”√—∫
3. ¡“µ√“ 54 ∑«‘ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘¬“ æ.». 2510 ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‚¥¬æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¬“ (©∫—∫∑’Ë 5)
æ.». 2530 „Àâ 纟â√—∫Õπÿ≠“µº≈‘µ¬“·ºπ‚∫√“≥ ´÷Ëߺ≈‘µ¬“·ºπ‚∫√“≥‚¥¬«‘∏’µÕ°Õ—¥‡¡Á¥ «‘∏’‡§≈◊Õ∫À√◊Õ«‘∏’Õ◊ËπÕ—π
§≈⓬§≈÷ß°—π ·≈–„™â‡¿ —™‡§¡’¿—≥±åÀ√◊Õ‡¿ —™‡§¡’¿—≥±å°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª„π°“√µÕ°Õ—¥‡¡Á¥ °“√‡§≈◊Õ∫À√◊Õ°“√Õ◊ËπÕ—π
§≈⓬§≈÷ß°—π√«¡∑—Èß°“√„ à«—µ∂ÿ°—π‡ ’¬≈ß„π¬“·ºπ‚∫√“≥ µâÕߪؑ∫—µ‘µ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ
°√–∑√«ßé (√“¬≈–‡Õ’¬¥‡°’¬Ë «°—∫‡√◊ÕË ßπ’„È À⥮Ÿ “° °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë 25 (æ.».2537) ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ¬‘ “
æ.». 2510)
4. ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–‰¡à√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“∑’Ë¡’≈—°…≥–µ“¡∑’Ë√–∫ÿ‰«â„π¡“µ√“ 83 §◊Õ
(1) ¬“ª≈Õ¡À√◊Õ¬“∑’Ë√—∞¡πµ√’ —Ë߇摰∂Õπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·≈â«
(2) ¬“∑’Ë·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥„π§”¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‰¡à§√∫∂â«π
(3) ¬“∑’ˉ¡à “¡“√∂‡™◊ËÕ∂◊Õ„π √√æ§ÿ≥ À√◊ÕÕ“®‰¡àª≈Õ¥¿—¬·°àºŸâ„™â
(4) ¬“∑’Ë„™â™◊ËÕ‰ª„π∑”πÕß‚ÕâÕ«¥ ‰¡à ÿ¿“æ À√◊ÕÕ“®∑”„À⇢Ⓞ®º‘¥®“°§«“¡‡ªìπ®√‘ß
(5) ¬“∑’Ë„™â™Õ◊Ë ‰¡à‡À¡“– ¡°—∫«—≤π∏√√¡Õ—π¥’ß“¡¢Õ߉∑¬ À√◊Õ àÕ‰ª„π∑“ß∑”≈“¬§ÿ≥§à“¢Õß¿“…“‰∑¬
- √“¬≈–‡Õ’¬¥¢ÕߢâÕ§«“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„ÀâµâÕß¡’„π©≈“°¬“·ºπ‚∫√“≥ ¡’¥—ßπ’È
(°) ™◊ÕË ¬“
(¢) ‡≈¢∑’ËÀ√◊Õ√À— „∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“
(§) ª√‘¡“≥¢Õ߬“∑’Ë∫√√®ÿ
(ß) ‡≈¢∑’ËÀ√◊ÕÕ—°…√· ¥ß§√—Èß∑’˺≈‘µ
(®) ™◊ËÕºŸâº≈‘µ·≈–®—ßÀ«—¥∑’˵—Èß ∂“π∑’˺≈‘µ
(©) «—𠇥◊Õπ ªï ∑’˺≈‘µ¬“
(™) §”«à“ 笓·ºπ‚∫√“≥é „Àâ‡ÀÁπ‰¥â™—¥
(´) §”«à“ 笓„™â¿“¬πÕ°é À√◊Õ ç¬“„™â‡©æ“–∑’Ëé ·≈â«·µà°√≥’¥â«¬Õ—°…√ ’·¥ß‡ÀÁπ‰¥â™—¥„π°√≥’‡ªìπ
¬“„™â¿“¬πÕ° À√◊Õ¬“„™â‡©æ“–∑’Ë
(¨) §”«à“ 笓 “¡—≠ª√–®”∫â“πé „π°√Õ∫ ’‡¢’¬« ·≈–§”«à“ 笓 ‘ÈπÕ“¬ÿé·≈–· ¥ß«—π‡¥◊Õπªï∑’ˬ“
 ‘ÈπÕ“¬ÿ„π°√≥’‡ªì𬓠“¡—≠ª√–®”∫â“π
(≠) §”«à“ 笓 ”À√—∫ —µ«åé „π°√≥’‡ªì𬓠”À√—∫ —µ«å
„π°√≥’¬“π”‡¢â“œ §«“¡„π (®) „Àâ√–∫ÿ™◊ËÕ‡¡◊Õß ·≈–ª√–‡∑»∑’˵—Èß ∂“π∑’˺≈‘µ¬“·∑π™◊ËÕ®—ßÀ«—¥ ·≈–„Àâ
√–∫ÿ™◊ËÕºŸâπ” —Ë߬“‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√·≈–®—ßÀ«—¥∑’˵—Èß ∂“π∑’Ëπ” —Ë߬“‰«â¥â«¬
°Õߧ«∫§ÿ¡¬“
2
Õ¬-¬01-01-10-47

°√≥’¿“™π–∫√√®ÿ¬“¡’¢π“¥‡≈Á°®π‰¡àÕ“®· ¥ß©≈“°∑’Ë¡’¢âÕ§«“¡¥—ß°≈à“«¢â“ßµâπ‰¥â∑—ÈßÀ¡¥„À⺟â√—∫Õπÿ≠“µ
¢Õ¬°‡«âπ‰¡àµâÕß· ¥ß¢âÕ§«“¡µ“¡ (§) (ß) (®) (™) (´) (¨) À√◊Õ (≠) ¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷ËßÀ√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥‰¥â‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Õπÿ≠“µ
®“°ºŸÕâ πÿ≠“µ·≈â«
°√≥’¬“∑’ºË ≈‘µ‡æ◊ÕË  àßÕÕ°‰ªπÕ°√“™Õ“≥“®—°√¢âÕ§«“¡„π©≈“°·≈–‡Õ° “√°”°—∫¬“µâÕß√–∫ÿ™Õ◊Ë ª√–‡∑»‰∑¬¥â«¬
 à«π¢âÕ§«“¡Õ◊ËπÀ“°ª√– ß§å®–¢Õ¬°‡«âπµâÕ߉¥â√—∫Õπÿ≠“µ®“°ºŸâÕπÿ≠“µ°àÕπ ·≈–‰¡àµâÕß· ¥ß¢âÕ§«“¡„π (™) (´)
·≈– (¨)
µ—«Õ¬à“ß°“√· ¥ß©≈“° µ—«Õ¬à“ß°“√· ¥ß‡Õ° “√°”°—∫¬“
¬“·ºπ‚∫√“≥ * ¬“ “¡—≠ª√–®”∫â“π ‡Õ° “√°”°—∫¬“
¬“Õ”¡ƒ§«“∑’ ¬“Õ”¡ƒ§«“∑’
º≈‘µ‚¥¬ :  À°√≥åæ÷Ëßµπ‡Õß®”°—¥ ™—¬¿Ÿ¡‘. „𬓠85 °√—¡ ª√–°Õ∫¥â«¬ √“°‰§√⇧√◊Õ ‚°∞æÿߪ≈“ ‡∑’¬π¢“«
¢π“¥∫√√®ÿ ´Õß≈– ........... °√—¡ ≈Ÿ°º—°™’≈“ ‡π◊ÈÕ≈Ÿ°¡–¢“¡ªÑÕ¡ ‡π◊ÈÕ≈Ÿ° ¡Õ摇¿°  ‘Ëß≈– 7 °√—¡
‡≈¢∑–‡∫’¬π¬“∑’Ë................... ™–‡Õ¡‡∑» 43 °√—¡
§√—Èß∑’˺≈‘µ.............. «—𠇥◊Õπ ªï ∑’˺≈‘µ .....................  √√æ§ÿ≥ ·°â‰Õ ¢—∫‡ ¡À–
«‘∏’„™â ≈–≈“¬πÈ”¡–π“«·∑√°‡°≈◊Õ®‘∫À√◊Õ°«“¥§Õ
√—∫√ÕߢâÕ§«“¡©≈“°‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°¢π“¥∫√√®ÿ ºŸâ„À≠à §√—Èß≈– 1 ™âÕπ™“ ‡¥Á°≈¥≈ßµ“¡ à«π
æ◊Èπ©≈“° ’ ¢“« µ—«Õ—°…√  ’ ¥” ∫√√®ÿ´Õß≈– °√—¡
§”«à“ 笓 “¡—≠ª√–®”∫â“πé Õ¬Ÿà„π°√Õ∫ ’‡¢’—¬«
* °√≥’∑’ˇªì𬓠“¡—≠ª√–®”∫â“π √—∫√ÕߢâÕ§«“¡‡Õ° “√°”°—∫¬“‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°¢π“¥∫√√®ÿ
æ◊Èπ©≈“° ’ ¢“« µ—«Õ—°…√  ’ ¥”
©≈“°·≈–‡Õ° “√°”°—∫¬“Õ“®æ‘¡æå√à«¡°—π∫π·ºàπ‡¥’¬«°—π‰¥â ‚¥¬ à«π∑’ˇªìπ‡Õ° “√°”°—∫¬“µâÕß·∫àß·¬°‡ªìπ
 —¥ à«πæ◊Èπ∑’ˉ¡àπâÕ¬°«à“§√÷ËßÀπ÷ËߢÕß©≈“° ·≈–√–∫ÿ§”«à“ ç‡Õ° “√°”°—∫¬“鉫â¥â«¬

2. ‡Õ° “√À≈—°∞“π∑’˵âÕß„™â„π°“√¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
1. §”¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“µ“¡·∫∫ ∑.¬. 1 ®”π«π 3 ™ÿ¥ æ√âÕ¡·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥µ“¡·∫∫§”¢Õ ‡™àπ ™◊ËÕ¬“
¢π“¥∫√√®ÿ ™◊ËÕ·≈–ª√‘¡“≥«—µ∂ÿ Õ—π‡ªìπ à«πª√–°Õ∫¢Õßµ”√—∫¬“ („π°√≥’‡ªìπ ¡ÿπ‰æ√µà“ߪ√–‡∑»„Àâ·®âß™◊ËÕ
«‘∑¬“»“ µ√å¢Õßµ—«¬“‰«â¥â«¬) ™◊ËÕ ∂“π∑’˺≈‘µ¬“ ‡ªìπµâπ
2. ©≈“° ®”π«π 3 ™ÿ¥ ‚¥¬©≈“°∑’ˬ◊Ëπ®–µâÕß· ¥ß¢âÕ§«“¡§√∫∂â«πµ“¡∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„π¡“µ√“ 57 À√◊Õ
¡“µ√“ 59 ·≈â«·µà°√≥’
3. ‡Õ° “√°”°—∫¬“ ®”π«π 3 ™ÿ¥ ¢âÕ§«“¡∑’Ë· ¥ß‰«â„π‡Õ° “√°”°—∫¬“µâÕßÕà“π‰¥â™—¥‡®π·≈–∂Ⓡհ “√
°”°—∫¬“π—Èπ‡ªìπ¿“…“µà“ߪ√–‡∑»µâÕß¡’§”·ª≈¿“…“‰∑¬¥â«¬
4. ·∫∫ ¬.∫.5 ©∫—∫®√‘ß∑’ˉ¥â√—∫Õπÿ≠“µ·≈â«
5. ¬“µ—«Õ¬à“ß
6. „π°√≥’¬“π”‡¢â“œ µâÕ߬◊Ëπ‡Õ° “√¥—ßµàÕ‰ªπ’ȥ⫬
6.1 Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß°“√®”Àπà“¬ (Certificate of Free Sale) µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë ”π—°ß“π §≥–°√√¡°“√
Õ“À“√·≈–¬“°”Àπ¥
6.2 Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß‚√ßß“πºŸºâ ≈‘µ¬“®“°Àπ૬ߓπ√—∞∫“≈¢Õߪ√–‡∑»ºŸºâ ≈‘µ¬“π—πÈ «à“ ‡ªìπ‚√ßß“π∑’‰Ë ¥âÕπÿ≠“µ
À√◊Õ√—∫√Õß·≈â«
„π°√≥’∑’˺Ÿâ√—∫Õπÿ≠“µ‰¡à “¡“√∂¡“¬◊Ëπ ¬.∫.5 À√◊Õ ∑.¬.1 ‰¥â¥â«¬µπ‡ÕßÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„À⺟âÕ◊Ëπ¬◊Ëπ§”¢Õ·∑π‰¥â
‚¥¬≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ÕË ¢ÕߺŸ√â ∫— Õπÿ≠“µ„π ¬.∫.5 À√◊Õ ∑.¬.1 ∑ÿ°©∫—∫·≈–∑”Àπ—ß ◊Õ¡Õ∫Õ”π“®∑’µË ¥‘ Õ“°√· µ¡ªá §√∫∂â«π
·≈–„À⺟â√—∫¡Õ∫Õ”π“®¡“¥”‡π‘π°“√·∑π
§Ÿà¡◊Õ
3
°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥

3. ·ºπº—ß· ¥ß¢—ÈπµÕπ·≈–√–¬–‡«≈“°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
1. ºŸâª√–°Õ∫°“√¬◊Ëπ‡Õ° “√
æ√âÕ¡√—∫‡≈¢√—∫™—Ë«§√“«À“°‡Õ° “√§√∫∂â«π

2. ‡®â“Àπâ“∑’˵√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°µâÕß
§√∫∂â«π ÕÕ°‡≈¢√—∫§”¢Õ 15 «—π
·≈–≈ß∫—π∑÷°¢âÕ¡Ÿ≈„π§Õ¡æ‘«‡µÕ√å

40 «—π
3. π—°«‘™“°“√æ‘®“√≥“‡∫◊ÈÕßµâπ

40-80 «—π
4. ºŸâ‡™’ˬ«™“≠æ‘®“√≥“

√—∫ 5. §≥–Õπÿ°√√¡°“√æ‘®“√≥“ ·°â‰¢ ‰¡à√—∫

6. §≥–°√√¡°“√¬“

7. ‡®â“Àπâ“∑’˵√«® Õ∫
§«“¡∂Ÿ°µâÕߢ—Èπ ÿ¥∑⓬

20 «—π
8. ÕÕ°„∫ ”§—≠À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ
µÕ∫‰¡à√—∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
·≈–·®âߺŸâª√–°Õ∫°“√
√«¡√–¬–‡«≈“ 115-155 «—π∑”°“√
À¡“¬‡Àµÿ √–¬–‡«≈“∑’Ë„™â ”À√—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥µ“¡∑’Ë°”À𥉫â„π·ºπº—ßπ’È
1. ‡ªìπ°√≥’∑’ˉ¡à√«¡‡«≈“∑’˵âÕß¡’°“√·°â‰¢‡ª≈’ˬπ·ª≈ßÀ√◊Õ°“√‡ª≈’ˬπ·ª≈ߺŸâ‡™’ˬ«™“≠„À¡à
2. ‰¡à√«¡√–¬–‡«≈“∑’Ë„™â„π¢—ÈπµÕπ°“√æ‘®“√≥“¢Õߧ≥–Õπÿ°√√¡°“√œ/§≥–°√√¡°“√¬“
3. „π°√≥’∑’˺Ÿâª√–°Õ∫°“√¢ÕºàÕπº—π‡°’Ë¬«°—∫√–¬–‡«≈“„π°“√·°â‰¢À√◊Õ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ „ÀâºàÕπº—π‰¥â
1 §√—È ß ‡ªì 𠇫≈“ 1 ‡¥◊ Õ π À“°‰¡à · °â ‰ ¢À√◊ Õ  à ß ‡Õ° “√‡æ‘Ë ¡ ‡µ‘ ¡ ¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë °”Àπ¥
°Õߧ«∫§ÿ¡¬“®–·®â߉¡à√—∫æ‘®“√≥“§”¢Õœ
°Õߧ«∫§ÿ¡¬“
4
Õ¬-¬01-01-10-47

4. µ—«Õ¬à“ß°“√°√Õ°·∫∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
1. µ—«Õ¬à“ß°“√°√Õ°·∫∫ ¬.∫.ı
·∫∫ ¬.∫.ı
‡≈¢√—∫∑’Ë...................................................
«—π∑’Ë..........................................................
≈ß™◊ËÕ......................................ºŸâ√—∫§”¢Õ
✔ º≈‘µ¬“µ—«Õ¬à“ß
§”¢ÕÕπÿ≠“µ ‡æ◊ËÕ¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“
π”À√◊Õ —Ë߬“µ—«Õ¬à“߇¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√
‡¢’¬π∑’Ë....™ÿ¡™π∫â“𬓉∑¬...........
«—π∑’Ë xx ‡¥◊Õπ xxxxxxxxx æ.». xxxxxx
¢â“懮â“.......................𓬻‘√‘ «√√≥»ÿ¿.......................´÷ßË ¡’º¥Ÿâ ”‡π‘π°‘®°“√™◊ÕË ..............................-.................................................
(™◊ËÕºŸâ√—∫Õπÿ≠“µ)
‰¥â√∫— Õπÿ≠“µ„Àâ ✔ º≈‘µ¬“·ºπ‚∫√“≥ π”À√◊Õ —Ë߬“·ºπ‚∫√“≥‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√µ“¡
„∫Õπÿ≠“µ∑’.Ë .....3/2535......¡’ ∂“π∑’ªË √–°Õ∫∏ÿ√°‘®™◊ÕË ..........................................™ÿ¡™π∫â“𬓉∑¬...........................................
Õ¬Ÿ‡à ≈¢∑’.Ë ..........................51......................... µ√Õ°/´Õ¬...................-...................∂ππ............................. “¡‡ π..............................
-
À¡Ÿ∑à .’Ë ....................µ”∫≈/·¢«ß............................∫“ߢÿ πæ√À¡.............................Õ”‡¿Õ/‡¢µ.......................æ√–π§√.....................
®—ßÀ«—¥...............................°√ÿ߇∑æœ...............................‚∑√»—æ∑å......................................02-282-5801..........................................
¢ÕÕπÿ≠“µ ✔ º≈‘µ¬“µ—«Õ¬à“ß π”À√◊Õ —Ë߬“·ºπ‚∫√“≥‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√‡æ◊ËÕ¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
µ”√—∫¬“™◊ÕË ......................................¬“Õ”¡ƒ§«“∑’...........................¬“ºß ’πÈ”µ“≈...........®”π«π..............100 °√—¡....................
√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß ✔ ¬“∑’˺≈‘µ ¬“∑’Ëπ”À√◊Õ —Ë߇¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√
ª√‘¡“≥¢Õß«—µ∂ÿ à«πª√–°Õ∫¢Õ߬“µâÕß·®â߇ªìπ¡“µ√“‡¡µ√‘°„π 1 Àπ૬ À√◊Õ‡ªìπ√âÕ¬≈–.......„π¬“
85 °√—¡........ª√–°Õ∫¥â«¬ √“°‰§√⇧√◊Õ 7 °√—¡ ‚°∞æÿߪ≈“ 7 °√—¡ ‡∑’¬π¢“« 7 °√—¡ ≈Ÿ°º—°™’≈“ 7 °√—¡
‡π◊ÈÕ¡–¢“¡ªÑÕ¡ 7 °√—¡ ‡π◊ÈÕ≈Ÿ° ¡Õ摇¿° 7 °√—¡ ™–‡Õ¡‡∑» 43 °√—¡.............................«‘∏’∑” ™—Ë߬“·µà≈–µ—«µ“¡
 à«π º ¡µ—«¬“∑—ÈßÀ¡¥‡¢—“¥â«¬°—π ·≈â«∫¥‡ªìπºß≈–‡Õ’¬¥.....................
¢π“¥∫√√®ÿ
(√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√∫√√®ÿ)
...........................................................................................´Õß≈– 15 °√—¡.............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
¢â“懮Ⓣ¥â·π∫À≈—°∞“π¡“¥â«¬ ®”π«π 2 ™ÿ¥ §◊Õ
(1) ©≈“°∑ÿ°¢π“¥∫√√®ÿ
(2) ‡Õ° “√°”°—∫¬“
(≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ)............................................ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ
(≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ)............................................ºŸâ¡’Àπâ“∑’˪ؑ∫—µ‘°“√
À¡“¬‡Àµÿ „ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✔ „π™àÕß Àπâ“¢âÕ§«“¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
§Ÿà¡◊Õ
5
°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥

2. µ—«Õ¬à“ß°“√°√Õ°·∫∫ ∑.¬.1 ‡≈¢√—∫∑’Ë.....................................................


«—π∑’Ë............................................................
≈ß™◊ËÕ.......................................ºŸâ√—∫§”¢Õ
§”¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“
·ºπªí®®ÿ∫—𠬓ª√“»®“°‡™◊ÈÕ ¬“ °—¥ ¬“πÈ” ¬“¢’Ⱥ÷ÈßÀ√◊Õ§√’¡
ª√–‡¿∑ ¬“™’««—µ∂ÿ ¬“‡¿ —™‡§¡’¿—≥±å ¬“Õ◊ËπÊ
¬“ºß ¬“‡¡Á¥ ·≈–¬“·§ª´Ÿ≈
✔ ·ºπ‚∫√“≥ ✔ ¬“ºß ¬“‡¡Á¥ ¬“πÈ” ¬“Õ◊ËπÊ
≈—°…≥–·≈– ’¢Õ߬“..................................................ºß¬“ ’πÈ”µ“≈.....................................................................................................
Ò. ™◊ËÕ¬“ (°) ™◊ËÕ¬“∑’Ë¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
¿“…“‰∑¬.....................................................¬“Õ”¡ƒ§«“∑’........................................................................................................
¿“…“Õ◊πË ....................................................................-....................................................................................................................
(¢) ™◊ËÕ¬“µ“¡µ”√—∫√—∞¡πµ√’ª√–°“»‡√’¬°«à“...........................................-.................................................................................
µ“¡µ”√—∫¬“................................................................................................-.................................................................................
Ú. µ”√—∫¬“ (¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥¥â“πÀ≈—ß)
Û. ¢π“¥∫√√®ÿ..........´Õß≈– 15 °√—¡.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Ù. «‘∏„’ ™â¬“‚¥¬......≈–≈“¬πÈ”¡–π“«·∑√°‡°≈◊Õ„™â®∫‘ À√◊Õ°«“¥§Õ...¢π“¥∑’„Ë ™â......1 ™âÕπ™“..........«—π≈–.......3..........§√—ßÈ
ı. «‘∏«’ ‡‘ §√“–Àå¡“µ√∞“πµ”√—∫¬“∑’√Ë ∞— ¡πµ√’ª√–°“» §◊Õ..................................................-..............................................................
(∂â“„™â«‘∏’«‘‡§√“–ÀåπÕ°µ”√—∫¬“∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“» „Àâ·π∫√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«‘∏’«‘‡§√“–Àå¡“¥â«¬)
ˆ. ‰¥â·π∫‡Õ° “√¡“ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“
(°) ©≈“° (3 ™ÿ¥ √—∫√ÕߢâÕ§«“¡‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°¢π“¥∫√√®ÿ)
(¢) ‡Õ° “√°”°—∫¬“ (3 ™ÿ¥ √—∫√ÕߢâÕ§«“¡‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°¢π“¥∫√√®ÿ)
(§) À≈—°∞“π· ¥ß √√æ§ÿ≥¢Õ߬“·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õ߬“·π∫¡“¥â«¬
˜. ™◊ÕË  ∂“π∑’ºË ≈‘µ¬“..................................................................™ÿ¡™π∫â“𬓉∑¬..............................................................................
Õ¬Ÿ‡à ≈¢∑’.Ë .......................51...................... µ√Õ°/´Õ¬....................-........................∂ππ........................... “¡‡ π.......................
-
À¡Ÿ∑à .’Ë ...........-................µ”∫≈/·¢«ß..................∫“ߢÿπæ√À¡.....................Õ”‡¿Õ/‡¢µ........................æ√–π§√.......................
®—ßÀ«—¥.......................°√ÿ߇∑æœ...................ª√–‡∑».............‰∑¬..............‚∑√»—æ∑å..........................02-282-5801................
¯. ™◊ÕË  ∂“π∑’·Ë ∫àß∫√√®ÿ....................................................................-.........................................................................................................
Õ¬Ÿ‡à ≈¢∑’.Ë .........................-......................µ√Õ°/´Õ¬............................-.........................∂ππ.........................-.................................
À¡Ÿ∑à .’Ë ..............-.............µ”∫≈/·¢«ß.....................-.............................Õ”‡¿Õ/‡¢µ........................-..................................................
®—ßÀ«—¥.....................................-.............................................‚∑√»—æ∑å.............................................-.................................................
˘. ™◊ÕË  ∂“π∑’πË ”À√◊Õ —ßË ¬“‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√.........................................-.....................................................................................
Õ¬Ÿ‡à ≈¢∑’.Ë ........................-.......................µ√Õ°/´Õ¬..........................-...........................∂ππ.....................-.......................................
À¡Ÿ∑à .’Ë .............-..............µ”∫≈/·¢«ß....................-..............................Õ”‡¿Õ/‡¢µ..................................-.......................................
®—ßÀ«—¥.......................................-...........................................‚∑√»—æ∑å...................................-...........................................................
Ò. ™◊ËÕºŸâ√—∫Õπ≠“µ ✔ º≈‘µ ·∫àß∫√√®ÿ π”À√◊Õ —Ë߬“‡¢â“¡“„π√“™Õ“≥“®—°√ ºŸâ¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
µ”√—∫¬“........................𓬻‘√‘ «√√≥»ÿ¿..........................................„∫Õπÿ≠“µ‡≈¢∑’.Ë .........................3/2535.........................
(≈“¬¡◊Õ™◊ËÕ)......................................................ºŸâ¬◊Ëπ§”¢Õ
À¡“¬‡Àµÿ „ à‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ✔ „π™àÕß Àπâ“¢âÕ§«“¡∑’Ë∂Ÿ°µâÕß
°Õߧ«∫§ÿ¡¬“
6
Õ¬-¬01-01-10-47

µ”√—∫¬“ ·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß«—µ∂ÿÕ—π‡ªìπ à«πª√–°Õ∫„πµ”√—∫¬“√–∫ÿ
(°) ™◊ËÕ¢Õß«—µ∂ÿµâÕß·®â߇ªìπ™◊ËÕ “¡—≠ À√◊Õ™◊ËÕµ“¡µ”√“∑’Ë√—∞¡πµ√’ª√–°“» À√◊Õµ”√—∫Õ◊Ëπ„¥ À√◊Õ
·®â߇ªìπ™◊ÕË ∑“߇§¡’ ·≈–√–∫ÿ¥«â ¬«à“‡ªìπ«—µ∂ÿ∑Õ’Ë ¬Ÿ„à πµ”√“„¥ ©∫—∫∑’ÀË √◊Õ§√—ßÈ ∑’æË ¡‘ æå¢Õßµ”√“¥—ß°≈à“«
À√◊Õ‡ªìπ«—µ∂ÿ∑’Ëæ∫„À¡à
(¢) ª√‘¡“≥¢Õß«—µ∂ÿµâÕß·®â߇ªìπ¡“µ√“‡¡µ√‘°À√◊Õ‡ªìπ√âÕ¬≈– („π°√≥’®”‡ªìπ)
„πµ”√“¬“π’È................85 °√—¡......................................(Àπ૬)
¡’«—µ∂ÿÕ—π‡ªìπ à«πª√–°Õ∫¢Õ߬“ §◊Õ

™◊ÕË «—µ∂ÿ ™◊ËÕ·≈–Àπâ“¢Õßµ”√“ ª√‘¡“≥


√“°‰§√⇧√◊Õ 7 °√—¡
‚°∞æÿߪ≈“ 7 °√—¡
‡∑’¬π¢“« 7 °√—¡
≈Ÿ°º—°™’≈“ 7 °√—¡
‡π◊ÈÕ¡–¢“¡ªÑÕ¡ 7 °√—¡
‡π◊ÈÕ≈Ÿ° ¡Õ摇¿° 7 °√—¡
™–‡Õ¡‡∑» 43 °√—¡

«‘∏’∑”
™—Ë߬“·µà≈–µ—«µ“¡ à«π º ¡
µ—«¬“∑—ÈßÀ¡¥‡¢â“¥â«¬°—π ·≈â«
∫¥‡ªìπºß≈–‡Õ’¬¥

5. §à“„™â®à“¬„π°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
- §à“∏√√¡‡π’¬¡„∫ ”§—≠°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥©∫—∫≈– 500 ∫“∑
¬“
Õ¬-¬01-01-10-47
§Ÿ¡à Õ◊
°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬πµ”√—∫¬“·ºπ‚∫√“≥
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√Õ“À“√·≈–¬“
°√–∑√«ß “∏“√≥ ÿ¢
ππ∑∫ÿ√’