Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 15. 3. 2011. Sarajevo Godina XVI Broj 5580

16 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

BRISEL NAPRAVIO SPISAK SANKCIJA
Dokument dostavljen E{ton i najvi{im tijelima EU na razmatranje Mo`e li se primijeniti model za Bjelorusiju Pravno i politi~ki potpuno usagla{en i zaokru`en proces U opcijama i tiha izolacija Svjedo~anstva: Otkri}e agenata o misiji

’AVAZ’ OTKRIVA

Na meti politi~ari koji ko~e evropski put BiH

OBRA^UN CIA-e I HEZBOLAHA U BiH
Ubistvo: U istrazi bio sumnjiv i zet

KADRIJA UBIJENA ZBOG 20.000 KM

Nova eksplozija u Japanu zabrinula svijet

^ekaju najgore
CIGARETE SVE SKUPLJE

E{ton: Jasan dokaz da EU doista ne namjerava ostati na praznim prijetnjama

ije}u EU i specijalnoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnost Ketrin E{ton dostavljen je dokument u kojem su opisane

V

sve mogu}nosti sankcioniranja pojedinaca i institucija u BiH, saznaje „Avaz“. Unija je ve} razmatrala mogu}nost ka`njavanja opstruiraREPREZENTACIJA

nja obaveza na evropskom putu, ali ovaj dokument prva je zvani~na potvrda da bi ti planovi mogli biti formalizirani.
9. strana

16. str.

12. i 13. strana

Su{i} puca od optimizma

NSBiH

Te{ko rasulo, odstupio Imamovi}

Godi{nje ispu{imo bar 900 KM

64. i 65. strana

65. strana

7. strana

3. str.

2
Kebo: Opet potpredsjednik

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

aktuelno
Osmanovi}: Biv{i potpredsjednik RS

Trhulj: Afera sa Slovencima

Sa sastanka: Kom{i} i Tejtem

Kom{i} s ambasadorom Tejtemom

Poziv za {to hitnije formiranje vlasti

^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i ambasador Velike Britanije u BiH Majkl Tejtem (Michael Tatham) istakli su ju~er potrebu {to skorijeg formiranja vlasti u FBiH i na dr`avnom nivou kako bi BiH nastavila put ka evropskim integracijama. Kom{i} i Tejtem tokom susreta u Sarajevu razgovarali su o ukupnoj politi~koj situaciji u zemlji, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Srna.

Direkcija za evropske integracije BiH
Direktorica Direkcije za evropske integracije Nevenka Savi} uru~ila je ju~er na sve~anosti u Sarajevu zahvalnicu ambasadoru [panije u BiH Alehandru Alvarogonzalesu San Martinu (Alejandro) u povodu uspje{nog zavr{etka projekta „Pomo} Direkciji za evropske integracije BiH u unapre|ivanju koordinacije, planiranja i implementacije fondova EU u BiH“, javila je Fena. Projekt je implementiran u protekle dvije godine, a finansiran je putem [panske agencije za me|unarodnu razvojnu sar- Sa sve~anosti: San adnju u iznosu od 170.000 eura. Martin i Savi}

Zahvalnica ambasadoru San Martinu

Vije}e naroda Republike Srpske

O vitalnom interesu Bo{njaka 24. marta

Vije}e naroda RS razmatrat }e na sjednici 24. marta odluku za pokretanje procedure za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Kluba bo{nja~kih delegata na Zakon o katastru RS. Na sjednici }e biti razmatrano i pokretanje procedure za za{titu vitalnog nacionalnog interesa Bo{nja~kog kluba na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o popisu stanovni{tva, doma}instava i stanova u 2011. godini u RS, odlu~eno je na ju~era{njoj sjednici Kolegija Vije}a naroda.

Osmanovi} i Trhulj novi ministri SDA u Vladi FBiH
Na ministarskim pozicijama bit }e jo{ i Radivojevi}, Milanovi} i Halimovi} Tihi} dao prednost Kebi u odnosu na Kold`u
Kadrovska komisija i Kolegij SDA odlu~ili su ju~er ko }e u ime te stranke biti imenovan u Vladu FBiH i za potpredsjednika Federacije, a kona~nu potvrdu njihova imena trebaju dobiti jo{ na Predsjedni{tvu stranke. Kako saznaje „Dnevni avaz“, za potpredsjednika FBiH opet je SDA kandidirala Mirsada Kebu, iako je njegov protukandidat bio Ned`ad Kold`o, aktuelni na~elnik op}ine Novo Sarajevo. No, predsjednik stranke Sulejman Tihi}, uz asistenciju odanog zamjenika Asima Sarajli}a, progurao je Kebu, ba{ kao i ostale kadrove u pet federalnih ministarstava, koliko ih SDA treba dobiti u novoj Vladi FBiH. Tako SDA na ~elo Ministarstva energije, industrije i rudarstva, umjesto kadra Stranke za BiH Vahida He}e,

„Avaz“ saznaje

Zasjedali Kadrovska komisija i Kolegij stranke

Slu`ba za poslove sa strancima BiH

Deportirano {est dr`avljana Izraela

Polovina mjesta kadrovima iz RS
Zanimljivo je da je Tihi} odlu~io da od {est pozicija koje su na nivou vlasti Federacije pripale SDA, ~ak na polovinu njih instalira kadrove iz RS. To su Adil Osmanovi}, koji je iz Tesli}a, i Desnica Radivojevi} iz Srebrenice te Mirsad Kebo. Kebo se, podsjetimo, 2009. godine, kada je `elio postati ministar planira postaviti Erdala Trhulja, aktuelnog direktora „Autocesta FBiH“, koji iza sebe ostavlja propali posao na izgradnji autoputa i aferu sa Slovencima. Kako saznajemo, drugi kandidat za ministra energije, industrije i rudarstva bio je Miralem Galija{evi}, biv{i sigurnosti BiH, koji je, prema pravilima, morao biti iz manjeg bh. entiteta, odjavio iz sarajevske op}ine Centar i prijavio na adresi u Isto~nom Sarajevu. Tada je tvrdio da je to u~inio iz „privatnih razloga, jer je posjed u Isto~nom Sarajevu kupio jo{ 1981., a tu je boravio i nakon operacije, jer mu odgovara klima“. premijer Zeni~ko-dobojskog kantona, a sada predsjednik Skup{tine ZDK, ali je Tihi} insistirao na Trhulju. Adil Osmanovi}, u pro{lom mandatu potpredsjednik RS, sada je kandidat za federalnog ministra izbjeglih i raseljenih osoba, dok }e Ministarstvo prosto-

rnog ure|enja SDA najvjerovatnije povjeriti Sed`adu Milanovi}, aktuelnom ministru unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona. Kandidat za ministra obrazovanja najvjerovatnije }e biti Desnica Radivojevi}, a za ministra kulture i sporta Sanjin Halimovi}, koji, kako nezvani~no saznajemo, jo{ nije pristao na to. Neslu`bene informacije ~ak govore kako je Halimovi} rekao da ne `eli u}i u „nesigurnu“ Vladu, ako u njoj ne budu u~estvovala i dva HDZ-a. Tako|er, doznajemo da je za ministra obrazovanja bio predlo`en i Sabahudin Ekinovi}, rektor Univerziteta u Zenici, dok je ~elno mjesto u Ministarstvu kulture i sporta ponu|eno i aktuelnom federalnom poslaniku SDA Safetu Softi}u, ali su M. KUKAN oni odbili.

Softi} odbio

Rje{enjem Slu`be za poslove sa strancima ju~er je iz BiH deportirano {est dr`avljana Izraela, kojima je izre~ena i jednogodi{nja zabrana ulaska u BiH „zbog nepo{tivanja pravnog poretka BiH, odnosno kr{enja vi{e odredbi iz Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu“. Izraelski dr`avljani bliski vehabijskom pokretu, koji su ju~er sa Sarajevskog aerodroma upu}eni ka mati~noj zemlji, u BiH su doputovali krajem februara, saop}ila je Slu`ba za poslove sa strancima. Ignoriraju}i propise i zakone BiH, nisu prijavili boravak u Sarajevu, niti kasnije u Tuzli, gdje su ih na osnovu operativnih saznanja locirali inspektori Slu`be za poslove sa strancima, prenijela je Onasa.

Autoput i afere

Spec
Predsjedni{tvo BiH ju~er je odr`alo hitnu sjednicu na kojoj je donijelo Odluku o prihvatanju Memoranduma o razumijevanju izme|u Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva odbrane SAD, koje predstavljaju Oru`ane snage SAD, vezano uz postavljanje oficira za vezu, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH, prenijela je Fena.

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba
- Ovo je pre{lo sve granice, da se na teritoriji samostalne, suverene BiH veli~a fa{isti~ka i teroristi~ka organizacija Ravnogorski pokret. ^udno je da dr`ava ne reagira, kao ni pravosu|e. Gra|ani BiH o~ekuju od SIPA-e, kao i od Grani~ne policije BiH, da sprije~i ovo okupljanje i pohapsi organizatore. (nesta{ni)

U Undruljama odr`ano okupljanje ravnogoraca

Socijaldemokratska unija (SDU) BiH poziva rukovodstvo Saveza samostalnih sindikata BiH (SSSBiH) da, u ime svih generacija koje su stvarale imovinu sindikata, prestanu s njenom prodajom i da se posve-

Obustaviti prodaju imovine! Zadu`enje od 65 miliona KM
te kreiranju prave istinske barijere svim nasrtajima na radni~ka prava, kojih i nakon izbora 2010. ima veoma mnogo, saop}io je SDU. Ova stranka reagira na prodaju zgrade „Stacionara“ u op}ini Vare{. Vlada RS zatra`it }e od Narodne skup{tine da odobri kratkoro~no zadu`ivanje RS po osnovu emisija trezorskih zapisa, koje }e se vr{iti, kako se navodi, radi privremenog finansiranja deficita proiza{log

Zahtjev SDU-a Sindikatu BiH

Vlada RS pokriva deficit

iz gotovinskog toka. Maksimalan iznos emitirane glavnice i kamate zadu`ivanja tokom 2011. mo`e biti najvi{e do 65 miliona KM, propisano je ovom odlukom, javila je Fena.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

3

Komentar dana
Pi{e: Almasa HAD@I] (almasahadzic@avaz.ba)

SVJEDO^ANSTVA Otkri}e agenata Roberta Bera i Dejne Vilijamson

Obra~un CIA-e i Hezbolaha u BiH
Navodno postojao plan za ubistvo ~elnika CIA-e za BiH u Sarajevu
Ber, koji je u misiji u BiH nosio kodno ime Harold, bio je pilot u ameri~koj vojsci prije prelaska u CIA-u, a Dejna je bila ekspert i izuzetan strijelac iz vatrenog oru`ja.

Nekontrolirano tr`i{te lijekova

Uvo|enjem fiskalnih kasa u apoteke dr`ava }e imati samo ta~an uvid u zdravstveni bilten stanovnika
Protiv uvo|enja fiskalnih kasa ovih dana pobunili su se apotekari u FBiH. Predsjednik Farmaceutske komore Sarajevskog kantona tim povodom ustvrdio je da apoteke nisu te koje prave malverzacije porezima te da dr`ava nema nijednog razloga da insistira na njihovoj fiskalizaciji. U pravu je ~ovjek! Pa, apoteke su samo obi~ne prodavnice lijekova u kojima je i do sada za svaki prodati lijek kupac dobivao uredan ra~un. Uvo|enjem fiskalnih kasa u apoteke, dr`ava `eli imati ta~an uvid u broj prodatih tabli „paracetamola“, kapi za nos, masti za hemoroide i njima sli~nih medikamenata koje svakodnevno potra`ujemo. O utajama poreza, odnosno prikrivanju kriminala u ku}ama koje se bave prometom lijekova, ovakvim na~inom kontrole sigurno ne}e saznati ni{ta. Tr`i{te lijekovima danas je jedan od najunosnijih biznisa u zemlji. U periodu nakon rata razni kontrolori po{tenja u Federaciji rovili su po papirima saobra}ajnih preduze}a, {umskih gazdinstava, prodavnica mlijeka, hljeba, ga}a, trenirki... kontrolirali su i na sud slali premijere, ministre, direktore {kola, univerzitetske profesore. Ali, nikada nisu u{li u neku od farmaceutskih ku}a i kontrolirali kako promet tako i kvalitet lijekova koje prometuju. Francuski mediji ve} nekoliko mjeseci vri{te na jednu od svojih farmaceutskih ku}a za ~ije inzuline tvrde da sadr`e kancerogene elemente. Jesu li ti inzulini u prodaji na na{em tr`i{tu (izgleda da jesu?) i po kojoj su ih cijeni njihovi uvoznici nabavili, nijedna se inspekcija u zemlji time ne bavi. Na uvozu tre}erazrednih lijekova iz Turske ili Rusije koji se danas nude bolesnom svijetu kao zamjenski lijekovi za one koje im njihovi ljekari propisuju, pojedini vlasnici farmaceutskih ku}a u zemlji ve} su stekli bogatstvo koje se mjeri milionima maraka. Uvo|enjem fiskalnih kasa u apoteke i kontrolom prodaje lijekova dr`ava }e imati samo ta~an uvid u zdravstveni bilten stanovnika. A {to se ti~e utaje poreza, odnosno kriminala, on je na vi{em nivou trgovine lijekovima i uglavnom se, osim sumnjivog kvaliteta lijekova, ti~e odnosa velikih farmaceutskih ku}a s klini~kim centrima, bolnicama i domovima zdravlja, ustvari odnosa s dr`avom. Ko ne vjeruje, neka provjeri.

Robert i Dejna: Upoznali se na zadatku

Centralna obavje{tajna slu`ba SAD (CIA) tokom rata u Bosni i Hercegovini slala je svoje agente da sprije~e navodni napad na {efa CIA-e za BiH u Sarajevu, koji su planirali pripadnici Hezbolaha, militantne grupe koju podr`ava Iran. To u svojoj nedavno objavljenoj knjizi navode dvoje biv{ih {pijuna CIA-e Robert Ber (Bear) i Dejna Vilijamson (Dayna Williamson) pi{u}i o tome kako su se upoznali i zavoljeli u obavje{tajnoj misiji tokom rata u Sarajevu. Njih dvoje su, kako navode u izjavi za „Daily Mail“, kao agenti boravili tokom rata u BiH „love}i

pripadnike Hezbolaha“. Prema vlastitom svjedo~anstvu, upoznali se u Splitu i na prvi pogled zavoljeli. Robertu, koji je ve} tada bio iskusan obavje{tajac, i Dejni, koja je tek po~injala rad i stigla kao podr{ka njegovoj {pijunskoj misiji, to je ujedno bio i posljednji anga`man. Ubrzo su napustili CIA-u, a Robert je postao obavje{tajni analiti~ar kojeg ~esto konsultiraju ameri~ki mediji. Navodno su u BiH radili i na „razbijanju }elije Hezbolaha koja je namjeravala ubiti {efa ureda CIA-e za BiH“.

- Krio sam se, jer sam znao da sam i pod istragom u CIA-i, jer sam ranije poku{ao izvr{iti atentat na Sadama Huseina. Vozio sam zeleni auto, nosio oru`je i mogao se pona{ati kao budala ako sam htio. Niko ne bi rekao da sam {pijun CIA-e - ispri~ao je Ber za ameri~ke medije. No, misija u Sarajevu navodno je otkazana u posljednji moment, ali je Robert Sarajevo ipak napustio s „plijenom“. Pokupio je Dejnu u „zelenom automobilu“ i odveo na aerodrom. Kasnije su vezu krunisali brakom i vratili se T. L. „civilnom `ivotu“.

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak, osumnji~en za zlo~ine u Dobrovolja~koj ulici u Sarajevu 1992. godine, kazao je ju~er da su optu`be protiv njega nepravedne. Divjak je u intervjuu za AP kazao da smatra da }e njegov slu~aj biti rije{en bez podizanja tenzija u regionu. Slu~aj „Divjak“ je delikatan, navodi ameri~ka agencija, s obzirom na to da je bi- Divjak: Rje{enje slu~aja v{i general Srbin, koji se borio uz bosanske muslimane tokom ratova od 1992. do 1995. godine. Divjak je uhap{en je 3. marta na be~kom aerodromu, na osnovu potjernice koju je raspisala Srbija. Na slobodu je pu{ten pet dana kasnije, uz kauciju od 500.000 eura, i uz obavezu da do kona~ne odluke o ekstradiciji ostane u Austriji, prenio je Tanjug.

Divjak: Optu`be protiv Interpol nije raspisao nijednu mene su nepravedne potjernicu za Divjakom

Penzionisani general za AP

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Interpol nije raspisao nijednu potjernicu za Jovanom Divjakom, niti se on nalazi u Interpolovoj bazi podataka, saop}ilo je ju~er Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) BiH pozivaju}i se na tvrdnje me|unarodne policijske agencije. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj 4. marta je uputio pismo generalnom sekretaru Interpola Ronaldu Nobleu u vezi s hap{enjem Jovana Divjaka u Be~u dan ranije, zatra`iv{i poja{nje- Noble: Uputio pismo nje o tome da li je Interpol izdao potjernicu, posebno crvenu potjernicu za penzionisanog generala Armije RBiH. - Kao odgovor na Va{e pitanje, `elio bih Vas informirati da nijedna potjernica koja se odnosi na Divjaka nije raspisana od Interpola, niti se Divjak nalazi u Interpolovoj bazi podataka - navodi se u ju~er dostavljenom odgovoru na Alkalajevo pismo.

Ukratko

4

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

aktuelno

POLEMIKE „Avaz“ objavljuje cjelovit spisak organizatora otpora u BiH (II)

Kek: Razgovor o projektima

Posjete

Ambasador Kek danas u Doboju
Austrijski ambasador u BiH Donatus Kek (Donatus Kock) posjetit }e danas op}inu Doboj, gdje }e s na~elnikom Obrenom Petrovi}em razgovarati o aktivnijem u~e{}u ove op}ine u projektima koje u BiH finansira EU. Kako je javila Onasa, sastanku }e prisustvovati i potpredsjednik RS, a posjetu organizira Evropski pokret u BiH.

Me|u organizatorima Genjac, Fazli}, [ahinpa{i}, ^engi}...
Objavljivanje spiska izazvalo velike reakcije u doma}oj javnosti
Preliminarni spisak s imenima 417 organizatora i pokreta~a otpora, koji je izra|en na osnovu prijedloga iz Patriotske lige BiH, „Zelenih beretki“ i Udru`enja organizatora i pokreta~a otpora u Federaciji BiH, ~iji smo dio objavili u ju~era{njem broju, izazvao je, o~ekivano, dosta reakcija u doma}oj javnosti. Prema spisku do kojeg smo do{li, utvr|eni organizatori otpora s podru~ja Starog Grada u Sarajevu su: Suljo Agi}, Enes Bezdrob, Ismet Dahi}, Selim Had`ibajri}, Rasim Kadi}, Munir Zahiragi}, Bego Aljuki}, [emso ^engi}, Ekrem Herenda i Ahmed Tuno. S podru~ja Novog Saraje-

SDS Trebinje

Ninkovi} novi predsjednik
Borivoje Ninkovi} izabran je za novog predsjednika Op}inskog odbora SDS-a Trebinje. Ninkovi}, koji je zamijenio dosada{njeg predsjednika Milana Gruba~a, rekao je da je reorganizacija stranke privedena kraju i da slijedi novo konstituiranje mjesnih odbora i aktivnosti na pozicioniranju stranke za predstoje}e izbore, javila je Srna.

\onko, ]upina, [abanovi}...
Kao organizatore otpora u Mostaru nadle`na komisija utvrdila je legendarnog heroja grada na Neretvi Midhata Hujdura Hujku, Suada ]upinu, Be}ira Bo{kaila, Mustafu ^evru, Omera Bralja, Zikriju \onku, Zijada Had`iomerovi}a, Osmana Husi}a, Emira Konju, Suada Krpu, Mehmedaliju Meki}a, Safeta Memi}a i Ned`ada Ugljena. Na podru~ju Nevesinja organizatori su bili Mujo ]upina, Ibrahim Feriz, a u Stocu Mehmed Dizdar i Mirsad Mahmut}ehaji}. Halim Avdagi}, Kenan Jusufba{i}, Mersed [ahinovi} i Mugdim Vranac organizatori su otpora u Visokom, Alija Kulo i Haris Trnka na podru~ju Vogo{}e, Salko Opa~in i Ismet Sal~inovi} djelovali su u Brezi, Zijad Veli} u ^ajni~u, a legendarni Murat [abanovi} u Vi{egradu. Reakcije se`u od konstatacija da se radi o jo{ jednoj obmani federalnih vlastodr`aca, da se na spisku ~esto nalaze ~ak i oni koji nemaju nikakve veze sa stvarnim organiziranjem otpora, do pozdravljanja spiska kao kompromisnog rje{enja da bi se te`ak posao njegovog sastavljanja uop}e zavr{io.

„Zelene beretke“ odbacuju spisak
Genjac: Organizator u Travniku

Projekt EU

Obuka za konsultante
Projekt koji finansira EU „Podr{ka EU institucionalnom ja~anju kapaciteta regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja i razvoja malog i srednjeg poduzetni{tva“ (EURELSMED) pru`a program obuke za poslovne konsultante koji }e u~estvovati u pobolj{anju konkurentnosti i rasta malih poduze}a {irom BiH, javila je Fena.

Na tvrdnje predsjednika Udru`enja organizatora i pokreta~a otpora u FBiH dr. Senaida Memi}a i predsjednika Patriotske lige BiH Avde Hebiba ju~er je reagirao pr- [vraki}: vi ~ovjek „Zelenih beretki“ Muhamed Alijina komisija [vraki}. On je objasnio da nije ta~an navod da je najve}i broj pripadnika „Zelenih beretki“ na spiskovima. Prema njemu, plasiranjem tih informacija `eli se samo izazvati ogor~enje izme|u organizatora otpora. - Historijska je ~injenica da su „Zelene beretke“ dale najve}i doprinos u organiziranju odbrane i u samoj odbrani Republike BiH. Ovim putem `elimo ista}i da navedena komisija, odnosno pojedini ~lanovi nisu dorasli ovako ozbiljnom poslu. Mi priznajemo komisiju koju je imenovao vrhovni komandant i predsjednik RBiH rahmetli Alija Izetbegovi}. Ovo {to je radila samozvana komisija, radila je napamet, po modelu rekla-kazala, sje}am se, mo`da je... - istakao je [vraki}. On tra`i da se urade kriteriji koji }e biti usvojeni od svih udru`enja koja se bave ovim pravima i problematikom. va na utvr|enom spisku su jo{: Mujo Gac, Salko Idriz, Habib Idrizovi}, Ahmed Isakovi}, Ejub Trako. Na^engi}: dalje, pokreDjelovao ta~i otpora u Gora`du na Ilid`i su Samir Lokvan~i}, Husein Mahmutovi} i Mustafa Rizvanovi}, u Ilija{u Munir Ali}, Amir Alispahi} i Vejsil [ehi}, a u Trnovu Edhem Godinjak i Hamdo Kari}. Emin Zebi}, u Gacku Mirsad Bajrovi}, Bajro Greljo i Ejub Krvavac, a Ra{id Baji}, D`emal Falad`i}, Jasmin Guska, Rusmir i D`evad Had`ihusejnovi}, Mujo Mustafi}, Miralem Mu{inovi}, [efik Nik{i} i Halil Tucakovi} u Konjicu. Prema spisku, u Travniku su otpor organizirali Halid Genjac, Asim Fazli}, Kemal Bajramovi} i Halid Mulaimamovi}, u Novom Travniku Ramiz Deli}, Salih Krnji} i Fikret Skopljak, a u Gornjem Vakufu Ismet Geki}, D`emaludin Imamovi} i Abdulah Top~i}. Gora`dane su za otpor agresiji, prema utvr|enom spisku, pripremali Senad [ahinpa{i} [aja, Nedim Alagi}, Halid ^engi}, Mensur ]urovi}, Mirsad Dragolj, Meho Drljevi}, Huso D`emi|i}, Izudin Efendi}, Edin Fejzi}, Halid Hubijer, Musa Od`ak, Mersed Prlja~a, Abduselam Sijer~i}, Ismet Suba{i}, Elvedin Trgo, Rifet Vesni}, Sejdalija Ferhatovi}, Avdija [abanovi} i Mehmed Tvrtkovi}.
(Sutra ~itajte: Ko su organizatori otpora u Tuzli, Vlasenici, Zvorniku, Te{nju, Tesli}u, Bugojnu...) F. VELE

Te`ak posao
„Dnevni avaz“ nastavlja objavljivati cjelovit spisak s imenima organizatora otpora, koji, treba znati, tek moraju detaljno provjeriti u Ministarstvu za bora~ka pitanja FBiH i, {to je najva`nije, zvani~no prihvatiti Federalna vlada i Parlament FBiH.

Pomo} Japana

Za deminiranje 350.000 eura
Vlada Japana donirala je 350.000 eura za deminiranje i tehni~ko izvi|anja u BiH, koje }e se izvoditi u op}inama Lukavac i Petrovo. Tim povodom, Ambasada Japana u BiH i Me|unarodni fond za deminiranje i pomo} `rtvama mina (ITF) sutra }e potpisati ugovor o donaciji za podr{ku Projekta podr{ke deminiranja obale rijeke Spre~e.

Hercegovci su diskriminirani
Komentiraju}i objavljeni spisak, jedan od organizatora otpora u Mostaru i prvi komandant Samostalnog bataljona u tom gradu Suad ]upina ka`e da je napravljena diskriminacija prema Mostarcima i Hercegovcima. - Osim rahmetli Hujke, na spisku nema nijednog heroja. A svaki metak i svaka pu{ka za odbranu zemlje pre{li su preko Hercegovine, dakle Mostara, Konjica i dalje. Agresija na BiH krenula je 1991. godine. „Beli orlovi“ formirani su u Hercegovini, ovdje su zaustavljani tenkovi, a niko ne spominje ni septembar 1991. godine, kada su u Mostar do{li rezervisti. Osim toga, rat u Mostaru po~eo je 1. aprila 1992. Smatram da lista pokreta~a otpora nije nikada kona~no napravljena, jer biv{ih i dana{njih vlastodr`aca uglavnom nema na spiskovima i nije ih bilo u prvoj ~etvrtini odbrane - ka`e ]upina. Prema njemu, stub odbrane BiH je MUP RBiH, ~iji je aktivni i rezervni sastav kasnije predao organizirane jedinice oficirima koji su pobjegli iz JNA. Na`alost, primje}uje, ti oficiri oslobodili

Travnik i Gacko
Tako|er, organizatori otpora na podru~ju sarajevske regije, kojih ujedno ima i najvi{e, jo{ su i Sejo ^eljo, Safet ]ibo, Nehru Gani}, Safet Had`i}, Nihad Halilbegovi}, Ned`ad Ke~o, Aziz Kurtovi}, Esad Medo{evi}, Asim Memi{evi}, D`evad Ra|o, Fahrudin Ra`anica, Enis Srna, Munir Jahi}, Enes Karovi} i Velija Katica. Organizatori otpora s podru~ja ^apljine su Satko Bitanga i Ismet Leto, u Jablanici Omer Maci}, Hamdo Sefer i

]upina: Oficirski lobiji

su se pravih patriota, a zahvaljuju}i lobijima u vladaju}im strankama, dobili generalske ~inove, stanove, direktorske funkcije i zaposlenja rodbine.

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

5

INTERVJU Hamdija Lipova~a, premijer USK

Abdi} jeste bio veliki Kraji{nik
Nakon skoro 20 godina od te nesretne autonomije mora po~eti era okretanja prema onome {to nas ~eka sutra
rlamentarnu ve}ina u USK, neprestano insistirate da DNZ u|e u vlast. To je stranka koja nosi ratni balast Fikreta Abdi}a i presude za ratni zlo~in. Istovremeno je DNZ politi~ka snaga u manjem dijelu Krajine. Vi ulazak DNZ-a u vlast nazivate civilizacijskim iskorakom u Krajini radi pomirenja, dok bora~ke populacije misle druga~ije i otvoreno Vam zamjeraju?
vnika, vrijeme je i da se Kraji{nici okrenu budu}nosti. Okretanjem unazad, rizikujemo da dodatno oja~amo argumente onih koji tvrde da BiH kao dr`ava nije mogu}a. Saradnju sa DNZom ne bih vezivao ni uz koga, pa ni
Lipova~a: Imat }emo dijalog sa sindikatima

Razgovarao: Midhat DEDI]
Hamdija Lipova~a (35) prvi je premijer u Krajini kojeg nije iznjedrila SDA, za {ta je trebalo 16 poslijeratnih godina. Partnerska ekipa za vlast (SDP - SDA - NS Radom za boljitak) u njegovom premijerskom debiju skrojena mu je u Sarajevu, ali je barem „svoje“ ministre birao li~no. Tako je u Vladi USK od devet ministara ~ak pet njih iz Biha}a i on {esti kao prvi me|u jednakima, zbog ~ega ovu vladu zovu i „biha}kom“.

Partijska knji`ica
- Pro{la su vremena micanja po partijskom klju~u. Parlamentarna ve}ina koja je formirana na nivou Federacije BiH, pa i USK, nije matemati~ka koalicija, ve} programska. Naravno da ima onih koji svojim dosada{njim radom nisu pokazali nikakav rezultat i za njih u ovom timu nema mjesta, isto kao {to }e, ako se potvrdi i bude potrebe, neki i krivi~no odgovarati ako su svojim radom kr{ili zakon i propise. Trebaju nam sposobni ljudi, i knji`ica bilo koje partije nije limitiraju}i faktor. uz Fikreta Abdi}a, ve} samo uz budu}nost.

Ho}e li biti „sje~e“ direktora u kantonalnim preduze}ima, ustanovama i institucijama?

Motai: Nova donacija

Dokazani prijatelj
Na{e institucije trebale bi pru`iti svu raspolo`ivu pomo} Japanu
Iz Ambasade Japana ju~er je saop}eno da }e ta zemlja donirati novih 700.000 KM za deminiranje u BiH. Ugovor o doniranju sutra }e potpisati ambasador Futao Motai. Ne bi to bilo ni{ta neobi~no da se ne de{ava u trenucima kada je Japan pogodila jedna od najgorih katastrofa u historiji. Japan je najve}i donator u BiH u poslijeratnom periodu. Osim toga, Zemlja izlaze}eg sunca sve ove godine pru`ala je punu podr{ku napretku na{e dr`ave na njenom evroatlantskom putu. Ovih dana veliki broj zemalja svijeta pru`io je ili ponudio pomo} Japanu. BiH u ovome ne smije zaostajati. Na{e institucije i gra|ani trebali bi u~initi sve {to je u njihovoj mo}i da pomognu ovoj prijateljskoj dr`avi. G. M.

Li~nost dana Futao Motai

Zaustaviti pad
Najavili ste da }ete od Krajine napraviti kanton broj 1 u FBiH. Unsko-sanski kanton nominalno i jeste kanton 1 u federalnom ustrojstvu, ali je po ekonomskoj snazi i politi~koj nestabilnosti me|u posljednjima? Kako to mislite uraditi?

- Ni{ta nije nemogu}e uraditi ako postoji iskrena namjera, struka i jasno postavljen cilj. Naravno, bez sloge i zajedni{tva to je mnogo te`e. U svom ekspozeu naveo sam da je primarni cilj Vlade zaustaviti trend pada. To ne}e biti lak posao. Ali, po prirodi sam uporan i hrabar, mo`da neke moje odluke i potezi u tom momentu ne budu shva}eni onako kako treba, ali imam viziju kako ovaj kanton izvesti iz dana{njeg stanja. Ova Vlada USK nije tu da bi vladala, ve} servisirala. Opredijeljeni smo da radimo. Dok neki kantoni jo{ nemaju ni formiranu vladu, mi smo odr`ali ve} osam sjednica.

Spec
Ministrica za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS @eljka Cvijanovi} i ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremi} potpisat }e danas u Beogradu memorandum o saradnji dva ministarstva, javila je Onasa.

Jeftini poeni
Za{to ste u Velikoj Kladu{i, uz Hamdiju i Hakiju Pozderca, dvojicu istaknutih komunista, kao tre}eg velikog Kraji{nika imenovali Fikreta Abdi}a? Je li on zaista veliki Kraji{nik i po ~emu?

- Ta~no je da stanje u bud`etu nije sjajno i da postoje nagomilane milionske obaveze. Opredijelili smo se za politiku uva`avanja realnosti. Svjesni smo da ovogodi{nji bud`et ne mo`e biti razvojni, nego stabilizacijski. Moramo po~eti izmirivati obaveze prema zdravstvu, {kolstvu, policiji, koje su zanemarivane godinama. Volja postoji i u dijalogu sa sindikatima na}i }emo najbolje rje{enje kako da se nagomilane obaveze smanjuju.

Koliko }e stanje u bud`etu, koje je blizu dramati~nog, utjecati i formirati politiku rada Vlade na stvaranju ambijenta za nova radna mjesta, poduzetni{tvo i investicije?

Iako imate stabilnu pa-

- Ne radi se ovdje o parlamentarnoj ve}ini. Smatram da nakon skoro 20 godina od te nesretne autonomije mora po~eti era okretanja prema onome {to nas ~eka sutra. Naravno, niko nema pravo da zaboravi {ta je bilo ju~e i ja kao legalista podr`avam pravosudne organe ove zemlje u procesuiranju svakoga ko je na bilo koji na~in po~inio zlo~in, kriminal... Ali, ako na nivou Federacije ili BiH funkcioniraju partnerski odnosi nekih doju~era{njih proti-

- Neki mediji napisali su da sam veli~ao ratnog zo~inca. Ta izjava istrgnuta je iz konteksta. Govorio sam o Krajini u biv{oj dr`avi. A u toj dr`avi u to vrijeme, Hakija i Hamdija Pozderac bili su veliki Kraji{nici. Fikret Abdi} bio je izuzetno priznat privrednik, direktor i tvorac prehrambenog kombinata od 13.000 zaposlenih. Dakle, govorim o vremenu biv{e Jugoslavije. Sve {to se de{avalo kasnije, konkretno od 1992. godine i na{e samostalnosti, nije bilo tema moje izjave. Govorio sam o vremenu kada su u zajedni~koj dr`avi postojali vi|eni Kraji{nici koji su zastupali interese ovog kraja, govorio sam o potrebi da se mi Kraji{nici ujedinimo, da se jaki i ~vrsti borimo za interese Krajine na nivou BiH. Sve ostale insinuacije ne{to su na {ta smo se ve} navikli. Prikupljanje jeftinih politi~kih poena ima kratak rok trajanja. Nemojte da podsje}am da bi svi koji `ele na}i razlog za napad na mene zbog govora u Velikoj Kladu{i, do 1993. godine dali ruku, ako ne i vi{e, za tog istog Abdi}a.

Nakon {est sati zasjedanja zastupnici Skup{tine HNK ju~er su izabrali delegate za Dom naroda Parlamenta FBiH iz reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda. Klub Bo{njaka izabrao je Zijata Mu{i}a (SDA), dok su iz Kluba Hrvata delegirani \uro Prka~in i Tomislav Mostar: Sjednicu obilje`ile trzavice Martinovi} (oba HDZ BiH) te rukovodstva Skup{tine HNK. Luka Faletar (HDZ 1990). Zanimljivo je da je kod Iz reda srpskog naroda pr- posljednje ta~ke dnevnog reda, edlo`eni su Vesna Sarad`i} kada se pristupilo izboru (SPD) i Zora Dujmovi} (HDZ Osmana Maci}a (SBB BiH) za BiH), a iz ostalih Huso Obra- predsjedavaju}eg Skup{tine dovi} (SBB BiH) i Aner @ul- HNK, Klub SDA pokrenuo jevi} (SDP). Me|utim, o njiho- za{titu vitalnog nacionalnog vom izboru odlu~ivat }e Centr- interesa, iako je on Bo{njak kao alna izborna komisija BiH, s i svi ~lanovi ovog kluba. Maci} obzirom na to da iz oba nave- je, naime, prethodno osigurao dena kluba u Dom naroda 16 glasova od svih zastupnika, PFBiH ide samo po jedan de- {to je dovoljno za izbor na legat. ovu funkciju. Njegov komentar Ju~era{nju sjednicu obi- je bio da je „SDA pokrenula viA. Du. lje`ile su trzavice zbog izbora talni li~ni interes“.

SDA protiv izbora Maci}a iz SBB-a

Zasjedala Skup{tina HNK

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

mozaik

VRIJEME Visoke temperature iznad martovskog prosjeka

Od ku}e ostali samo stubovi

Potraga za plja~ka{ima

Lopovi Malezijcu ukrali ku}u
Malezijski najmodavac Zuria Ali neugodno se iznenadio kada je do{ao pokupiti stanarinu. Nestala mu je cijela ku}a. Ostala su samo 24 betonska stuba, razbijen televizor i komadi}i potrganog drva. Nestala je cijela drvena struktura ku}e, uklju~uju}i zidove, ali i sav namje{taj. - Vidio sam da trojica mu{karaca nose dijelove ku}e, ali nisam ni{ta posumnjao. Shvatio sam {ta se dogodilo tek kad me Zuria pitao jesam li ne{to vidio rekao je jedan susjed. Policija je potvrdila da su primili prijavu o nestanku ku}e.

U Banjoj Luci ju~er 21 stepen
Od sutra meteorolozi najavljuju ki{u
Visoke temperature proteklih dana zabilje`ene su u svim krajevima na{e dr`ave. Lijepo vrijeme, prema prognozama meteorologa Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH, uz manju naoblaku i lokalu ki{u zadr`at }e se jo{ danas. Od sutra u svim krajevima BiH najavljena je ki{a i dnevne temperature od 14 stepeni. Izuzetno toplo vrijeme ju~er je obradovalo Banjalu~ane. Ve} u 10.30 sati izmjereno je 20 stepeni uz vjetar slab do umjeren jugozapadni. Tokom dana izmjeren je 21 stepen, dok je u Sarajevu bilo 16 stepeni. Meteorolozi Hidrometeorolo{kog zavoda RS tvrde da su temperature kakve su vladale u Banjoj Luci proteklih dana iznad prosjeka za ovo doba godine, ali nisu neuobi~ajene. Vremenske oscilacije najte`e podnose hroni~ni bolesnici. Kako nam je potvr|eno u nekoliko zdravstvenih ustanova, ovih dana bilje`i se

Ugro`eni hroni~ni bolesnici

Policija istra`uje slu~aj

Godinu u ku}i dr`ao maj~ino truplo
Scenaristu horor filmova Timotija Fetiga (Timothy Fattig, 34) iz SAD uhapsili su nakon {to su u njegovoj ku}i prona{li tijelo njegove majke D`il (Jill, 68) godinu poslije njene smrti. Jedan policajac do{ao je do njene ku}e kako bi provjerio je li sa `enom sve uredu, a nakon {to mu se nije odazvala oti{ao je njenom sinu. On mu je ispri~ao da mu je majka u bolnici u Taskonu. Policija je otkrila da im je mu{karac lagao, a kasnije im je i priznao da mu je majka umrla prije godinu. Fetig je optu`en za ubistvo iz nehata, a bit }e oslobo|en

Sun~an i ugodan dan Banjalu~ani iskoristili za {etnju

(Foto: M. Lugi})

pove}an broj pacijenata. - Imali smo ve}i broj intervencija tokom vikenda, ali ne alarmantan. U pitanju su hroni~ni bolesnici, u ve}ini

slu~ajeva, s kardiovaskularnim tegobama - re~eno nam je ju~er u Hitnoj pomo}i Banja Luka. I u KCUS-u isti~u pove}an

broj pacijenata sa sr~anim i neurolo{kim poreme}ajima. Proteklih dana bilje`e i pove}anje broja infarkta i mo`daE. Ha. - V S. . nih udara.

Nakon pove}anja cijena u Federaciji i RS

Hljeb poskupio i u Br~ko Distriktu
Vekna od 500 grama sada ko{ta 1,20 maraka
Fetig: Mogao bi dobiti prijavu

optu`bi ukoliko se obdukcijom utvrdi da je D`il preminula prirodnom smr}u. U tom slu~aju }e mu{karac dobiti prekr{ajnu prijavu, jer nije prijavio smrt.

Nakon poskupljenja hljeba u FBiH i RS otprije nekoliko dana i u Br~ko Distriktu cijene ove namirnice pove}ane su za 20 posto. Poskupljenje je rezultat sastanka vlasnika br~anskih

pekara koji su se u petak slo`ili, izuzev jednog pekara, da pove}aju cijene svojih proizvoda. Tako vekna od 500 grama u Br~ko Distriktu sada ko{ta 1,20 KM. Pekari poskupljenje pra-

Cijene hljeba
Grad Te`ina (gr) Cijena (KM)

Iza{ao prvi broj „Al-[amike“

^lanice El-Kaide dobile svoj ~asopis
Teroristi~ka mre`a El-Kaida objavila je ~asopis za `ene „Al-[amiku“, u kojem savjetuje `ene o tome kako se udati za mu~enika i njegovati lice ispod nikaba. „Al-[amika“ ili „Veli~anstvena `ena“ na naslovnici prikazuje `enu u nikabu, muslimanskoj odje}i koja pokriva cijelo tijelo osim o~iju, kako pozira s poluautomatskom pu{kom. Kao i drugi `enski ~asopisi poput „Elle“ ili „Cosmopolitana“, i „Al-[amika“ savjetuje kako se udati za idealnog mu{karca, u ovom slu~aju mud`ahedina, i obiluje savjetima o ljepoti poput onoga o tome kako se za{tititi od sunca nose}i nikab.
Cijena hljeba najpovoljnija u Biha}u, Mostaru i Tuzli

Br~ko Sarajevo Banja Luka Gora`de Tuzla Zenica Biha} Mostar
vdaju pove}anjem cijene p{enice na svjetskom tr`i{tu te naftnih derivata. No, i nakon ovog poskupljenja hljeb u Br~ko Distriktu daleko je povoljniji nego, naprimjer, u Sarajevu, gdje vekna od 400 grama pojedinih proizvo|a~a ko{ta ~ak 1,30 KM. Isto toliko ko{ta i vekna od 600 grama u Banjoj Luci.

500 400 600 600 350 450 350 350

1,20 1,30 1,30 1,50 1,00 1,10 1,00 1,00

- No, hljeb se u Banjoj Luci mo`e kupiti i povoljnije. U pojedinim tr`nim centrima, koji sami proizvode hljeb, vekna od kilogram ko{ta 1,65 maraka kazao je Dragovan Petrovi}, sekretar Pokreta potro{a~a RS. U Federaciji BiH cijena hljeba je najpovoljnija u Biha}u, Mostaru i Tuzli. M. A.

Pripreme za posljednji ispra}aj nevinih `rtava

Spec
Grupa komi~ara postavila je novi Ginisov rekord odr`av{i „najvi{u“ stand-up komediju, pi{e „Sky News“. Komi~ari Dara Obrajan (O’Brian), D`ek Vajthol (Jack Whitehall) i D`on Ri~ardson (Jon Richardson) {alama su zabavljali 180 putnika na letu „British Airwaysa“. Predstava je trajala 45 minuta na visini od 10.000 metara.

D`enaza had`i}kim civilima u aprilu
U organizaciji Udru`enja za nestale Had`i}ane ju~er je odr`an sastanak s rodbinom 14 ubijenih gra|ana, koji su u novembru pro{le godine ekshumirani u \ur|eva~i podno planine Igman. Na sastanku je dogovoreno da }e d`enaza identificiranim `rtvama najvjerovatnije biti obavljena u aprilu. Nevini civili ubijeni po~etkom agresije na Had`i}e 1992. godine, a ekshumirani na \ur|eva~i su: bra}a D`amal i Nusret Ga~anovi}, bra}a Ahmet, Kemal i Jusuf Poljo, Mesud Valjev~i}, Hasan Moco, Muhamed Ba{i}, Fuad Kunari}, Juso Alemi}, Hajrudin Nizi} Brija~, Sifer Hrvat, Zahid Halvad`ija i R. B. Ismet Isi}.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

7

[ta ka`u poznati
Kris Hed`s

CIGARETE Sve skuplje, gra|ani ne odustaju od poroka

Prosje~an pu{a~ u BiH ispu{i 900 KM godi{nje
Zabilje`en i veliki broj djece ovisnika o duhanu Mjese~no se tro{i vi{e od 75 KM Zabrane prodaje

Osjetljiviji sam na dijagnosticiranje problema
- ^injenica da sam prisustvovao ekstremnim situacijama u~inila me je osjetljivijim na dijagnosticiranje problema, a sr` probleHed`s: ma je slom liberalne klase i slom instituciLiberalne klase ja. Kad institucije ne rade svoj posao, kad ne postoji na~in da gra|ani ostvare svoja prava kroz tradicionalne mehanizme, onda nastupa moralni nihilizam.
(Novinar za „Jutarnji list“)

Rado{ Baji}

Prema nekim istra`ivanjima, pu{enje je vode}a bolest ovisnosti u BiH. Samo u Federaciji BiH vi{e od jedne tre}ine stanovni{tva aktivno pu{i, dok je zabilje`en i veliki broj djece koji se odao ovom poroku. - Zabrinjavaju}i je broj djece pu{a~a koji imaju nesmetan pristup cigaretama pa ih mogu u svakom trenutku kupiti. Oko 90 posto djece potvrdilo je da ih niko nije pitao za godine niti odbio prodati cigarete, iako je to zakonom propisano - kazala je dr. Aida Rami}-^atak, federalni koordinator za prodaju duhana. U junu 2009. godine Parlament BiH donio je odluku o ratifikaciji dokumenta SZO „Okvirna konvencija o kontroli duhana“. Time moraju biti uvedene zabrane prodaje cigareta mla|im od 18 godina, reklamiranja, promocije i sponzorstva duhanskih proizvoda, pu{enja u zatvorenim javnim prostorijama te nalo`en novi izgled

Nemo}na dr`ava tolerira mentalno trovanje nacije
- Nisam jedini koji misli sve najgore o javnim blamiranjima ljudskog dostojanstva koja su do{la, kao i mnoga druga zla, odnekud iz svijeta, u paketu s tu|icom „rijaliti“. Nemo}na Baji}: [tetne dr`ava blagonaklono tolerira mentalno trova- posljedice nje nacije i mlade populacije koja konzumira takve programe s (Glumac za „Press“) delokose`nim {tetnim posljedicama.

Predrag Erak

U Hajduk me doveo Ivan Gudelj
- Na pripremama juniorske reprezentacije Jugoslavije moje igra~ke kvalitete uo~io je legendarni Ivan Gudelj, koji me je preporu~io Erak: Velika Hajduku. Kasnije sam ~uo da su u kontinuigeneracija tetu pratili moje igre i odlu~ili da me anga`irHajduka aju. Hajduk je tada imao stra{nu generaciju, a ja sam, izme|u ostalih, igrao s Bili}em, Bok{i}em i [timcem. Vrijedni pomena su i Adrian Kozniku, Dejan Bauman i Bernard Barnjak. (Nekada{nji nogometa{ za „Avazov Sport“)

[ta ka`u u narodu
Cijene cigareta i kod nas vrtoglavo rastu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

pakovanja, gdje bi natpisi o {tetnim posljedicama trebali zauzimati od 30 do 40 posto povr{ine. Skoro ni{ta od

toga nije u~injeno, a cijene cigareta vrtoglavo rastu. - Ukoliko uzmemo u obzir da prosje~na cijena

Skra}uju sebi `ivot za 10 do 15 godina
Nema bezopasnog kontakta s duhanskim dimom, ka`e Rami}-^atak. Dim sadr`i vi{e od 4.000 hemijskih sastojaka, a preko 50 njih povezuje se s nastankom raka. - On sadr`i CO, koji ubrzava proces starenja krvnih sudova, i nikotin, koji izaziva fizi~ku i psihi~ku ovisnost kod pu{a~a. Aktivni pu{a~ pu{enjem skra}uje `ivot za 10 do 15 godina, pove}avaju}i za 30-40 posto rizik od obolijevanja od bolesti srca, krvnih sudova, sr~anog i mo`danog udara, raka grla, plu}a, dojke, `eluca, pankreasa, mokra}ne be{ike... Problem je {to se pu{enje ne smatra ovisno{}u kao {to je to slu~aj s alkoholom - dodaje Rami}-^atak.

iznosi 2,5 KM, a vi{e od pola odraslih pu{a~a (60 posto) dnevno pu{i jednu kutiju cigareta, to zna~i da mjese~na potro{nja iznosi oko 75 maraka.

- @iranti spadaju u najneza{ti}eniju grupu gra|ana u BiH jer dr`ava nije na pravi na~in regulirala tu oblast. Banke postavljaju pravila igre, kontrole su minimalne, a ispa{taju gra|ani koji pla}aju skuplje kredite ili `iranti koji pla}aju tu|e dugove. Vrijeme je da ova oblast, napokon, bude regulirana. (^italac I. K.)

Dr`ava mora za{tititi `irante i gra|ane

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

15. 3. 2011.

Zna~ajna suma
Godi{nje bi taj prosje~ni pu{a~ potro{io 900 KM. To je zna~ajna suma u odnosu na trenutnu ekonomsku situaciju u zemlji, a trend izjedna~enja cijene s visinom akciza na cigarete u EU se nastavlja - istakla je Rami}S. [a. ^atak.
promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA]

Pred sudovima u BiH je oko 15 tu`bi koje su podnijele osobe koje su oslobo|ene krivice za ratne zlo~ine, a boravile su u pritvoru, prenosi Birn. Prema dosada{njim presudama, pla}a se oko 40 KM po danu provedenom u

pritvoru. Neki od podnosilaca tu`bi u pritvoru su bili pet ili vi{e godina. Pred Sudom BiH je pet tu`bi za naknadu {tete koje su podnijeli biv{i optu`eni za ratne zlo~ine {to su boravili u pritvoru, a pravomo}nim

presudama su oslobo|eni. Pred sudovima u RS u toku je {est postupaka za naknadu {tete zbog boravka u pritvoru. Prema podacima Federalnog pravobranila{tva, pred sudovima u FBiH u to-

ku su tri postupka za naknadu {tete. I u Br~ko Distriktu su zbog boravka u pritvoru podnesene dvije tu`be, i to Race Simi}a i Milo{a Milo{evi}a, koji su oslobo|eni krivice za ratni zlo~in.

SARAJEVO 14 15 MOSTAR GORA@DE 14

NEUM

20

UTORAK
15. 3. 2011.

SRIJEDA
16. 3. 2011.

^ETVRTAK
17. 3. 2011.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 5 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 5 C do 13 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 60C do 130C
DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 200C

od 100C do 160C

od 110C do 170C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA

Uz promjenljive vremenske prilike i ju`no strujanje, kod osjetljivih osoba mogu}e su tegobe poput glavobolje, promjena raspolo`enja i dekoncentracije. Povremeno pove}ana naoblaka tako|er }e negativno djelovati na osobe sa psiho smetnjama.
Grad Sarajevo
Izlazak 6.00 Zalazak 17.52

15. 3. 2011.
Izlazak Zalazak 12.48 3.04

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Za svaki dan u zatvoru po 40 KM

Tu`be oslobo|enih krivice za ratne zlo~ine

VRIJEME DANAS

16

16 BANJA LUKA BR^KO 18 TUZLA 18 LIVNO ZENICA 16

Obla~no Sutra prije podne

prete`no obla~no 10 vrijeme sa slabom ki{om i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Na jugu, zapadu i sjeverozapadu zemlje zadr`at }e se prete`no obla~no vrijeme tokom cijelog dana, dok se u ostalim podru~jima u drugoj polovini dana o~ekuje vi{e sun~anog vremena.

Ukratko

8

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011

teme

ANALIZA Akademska zajednica reagira na teze o islamizaciji Sarajeva
„Radon Plaza“: Poslovni kontakti

Susreti

Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH organizirat }e sutra u hotelu „Radon Plaza“ u Sarajevu poslovne susrete korejskih i privrednika iz BiH. Nakon plenarnog dijela programa, koji zavr{ava ceremonijom potpisivanja Memoranduma o razumijevanju, bit }e uprili~eni bilateralni sastanci izme|u korejskih i privrednika iz BiH, najavljeno je iz VTKa, prenijela je Onasa.

Privrednici BiH i Koreje u Sarajevu

Prljava kampanja nacionalista iz RS
Najve}i broj Srba Sarajevo je napustio svojevoljno, a sli~no je bilo i s Hrvatima u vrijeme politike Franje Tu|mana, ka`e profesor Ned`ad Mulabegovi}
da potpadnu pod duhovno tutorstvo jedne njima strane civilizacije i moraju odmah poduzeti (van)institucionalne mjere kako bi ostali svoji na svome“. Ovakve poruke izazvale su reakcije akademske zajednice u na{oj zemlji. Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ prof. dr. Sulejman Red`i} cijeni da su ovakvi istupi i atmosfera u RS „dobar indikator da tamo stanje nije stabilno“. - Kroz takve oblike zastra{ivanja nastoje se minimizirati i ugu{iti stvarna osje}anja u RS, gdje je sve vi{e nezadovoljnih gra|ana - ka`e prof. Red`i}. On potcrtava da Sarajevo jeste multietni~ki grad i da je njegova multikulturalnost zadr`ana uprkos brutalnoj agresiji koja je trajala 1.425 dana, a da niko nije bacio ni kamen na bilo koju sve-

Zlo~ini u Fo~i

Glavni pretres Novici Tripkovi}u

Po~etak glavnog pretresa pred Odjelom I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu Novica Tripkovi} zakazan je za danas. Sud BiH potvrdio je 30. decembra optu`nicu koja Tripkovi}a tereti za zlo~ine protiv ~ovje~nosti u naselju Donje Polje u Fo~i, gdje je u nekoliko navrata silovao jednu `enu i usmrtio jednog mu{karca, saop}eno je iz Suda BiH.

Iz Banje Luke posljednjih dana poja~ane su prijetnje politi~ara RS disolucijom BiH. Upaljena je medijska ma{inerija, a u jednim banjalu~kim novinama ju~er je osvanuo i komentar potpredsjednika RS Emila Vlajkija, koji iznosi neutemeljene i opasne teze o „islamizaciji Sarajeva“. Vlajki tvrdi da „belaj nastaje kada se islamska religija nastoji nametnuti nama koji toj civilizaciji ne pripadamo“. Uz nebuloze o „nekada{njem“ i „dana{njem“ Sarajevu te „agresivnom nametanju islamske religije“, Vlajki konstatira i da se „moramo rastajati“. On pi{e kako „Hrvati ne mogu dozvoliti

Vlajki je u ukradenom „golfu“ pobjegao iz Sarajeva
Prof. dr. Nijaz Durakovi} u izjavi za „Dnevni avaz“ isti~e da Emila Vlajkija poznaje jo{ iz predratnih dana, kada su zajedno jeli kruh na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu. Tu je Vlajki bio profesor na `urnalistici, a prof. Durakovi}u je vrlo ~udno otkuda je uop}e Vlajki do{ao u Sarajevo. No, i tada su, sje}a se prof. Durakovi}, Vlajkijevi tekstovi bili smu{eni i polupismeni, a nau~ni dignitet upitan. - Znam samo da je on glavom bez obzira 1992. godine pobjegao preko Pala u Beograd. Odgovorno tvrdim da je tada pobjegao u ukradenom „golfu“ Crvenog kri`a i zbog toga dugo poslije rata nije smio ni do}i u jurija. Pouzdano znam da se, kada je do{ao na fakultet, predstavljao kao Jevrej. Tokom rata bio je najve}i Srbin, a kasnije, kada je trebalo da bude Hrvat, onda je opet Hrvat, {to je ~ista manipulacija Dodikove politike. On je samo jedan mali slugan i drugo ne zna ni biti i on je zadnji ~ovjek koji mo`e dr`ati lekcije o bilo ~emu. ^ovjek, jednostavno, nema rije~i za njegovu podlosti, prevrtljivost, gadost i intelektualni smrad. Vlajkijeva tvrdnja o tome da je Sarajevo 95 posto islamsko je ogromna i besprimjerena la`, ali i to govori o njegovoj ljigavosti, a on tako djeluje i pojavno i ne treba mu ni davati previ{e zna~aja - ka`e profesor Durakovi}.

Multietni~ki grad

Durakovi}: ^ista manipulacija

Sarajevo. Predla`em Crvenom kri`u da tu`i Vlajkija za tu kra|u. On je u Beogradu bio najgori sluga ~etnika i Milo{evi}eve politike, pa su ga na kraju i oni odbacili kao iscije|en limun. Nakon raznih smucanja u Banju Luku ulazi kao veliki Hrvat, {to je najve}a smi-

Mostar

Biskupska konferencija

Sjednica Biskupske konferencije BiH, koja }e zapo~eti sutra u Biskupskome ordinarijatu u Mostaru, zavr{it }e konferencijom za novinare 18. marta. Konferencija }e biti odr`ana u 12 sati u Biskupskome ordinarijatu, a na njoj }e sudjelovati banjalu~ki biskup Franjo Komarica i mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. dr. Ratko Peri}.

Red`i}: Gu{enje stvarnosti

Mulabegovi}: Ratna de{avanja

^etni{tvo i mra~na ideologija
Profesor Red`i} navodi da je ono {to zastra{uje i upozorava u BiH zapravo prekju~era{nja slika i ~etni~ka ikonografija ravnogoraca u Undruljama kod Vi{egrada. - Ta slika je indikacija da ~etni{tvo i mra~na ideologija ovdje nisu pobije|eni. To je poruka bo{nja~kom narodu da on nema {ta da tra`i u dolini rijeke Drine, koja je i kao teritorija, a i kao resurs ne{to {to je mo`da najzna~ajnije i najvrednije ne samo na teritoriji biv{e Jugoslavije nego i ~itave Evrope. Time bi se itekako trebali pozabaviti du{ebri`nici i teoreti~ari iz tzv. intelektualne elite BiH, koji na ranama ove zemlje nastoje izgraditi svoj politi~ki status dodvoravaju}i se centrima politi~ke mo}i zaklju~uje prof. Red`i}.

Sjednica ESV-a

Premijer FBiH Mustafa Mujezinovi} ju~er je na sjednici Ekonomskosocijalnog vije}a (ESV) za teritoriju FBiH izrazio uvjerenje da }e ovogodi{nji bud`et FBiH biti uve}an za 70 miliona KM, da }e time biti uve}ana i sredstva za robne rezerve i da }e, najvjerovatnije, iznositi oko 5,8 miliona KM. Direktor Direkcije robnih rezervi FBiH Ton~o Bavrka kazao je da FBiH mora imati novi pristup robnim rezervama, prenijela je Fena.

Vi{e novca za robne rezerve

ne i ustrojene institutinju drugog naroda. cije parlamentarne i Prof. Red`i} uvjeren je izvr{ne vlasti, onda da, uprkos svim pose ponovo aktuelizira ku{ajima, nacionalisti stara ideologija koja je ne}e mo}i pocijepati nacionalisti~ka. RaBiH. dikalni islam nije ni- U BiH muslimakada bio, niti jeste, ni `ive oko 600 godiniti }e ikada biti prina i nikada nisu nanijeli nikavu {tetu bilo Vlajki: Opasne sutan na prostorima BiH, unutar bo{njakatoli~kom, pravosla- poruke ~kog nacionalnog kovnom ili bilo kojem drugom religijskom krugu, rpusa. Argumentacija o islanego su upravo doprinijeli mizaciji Sarajeva je apsurdna kulturolo{koj unikatnosti i paradoksalna i to je zaovog prostora - zaklju~uje pr- mjena teza - poru~uje prof. of. Red`i}. Mulabegovi}. Predsjednik Vije}a KongrOn je kategori~an da Saesa bo{nja~kih intelektualaca rajevo nije o~i{}eno ni od prprof. dr. Ned`ad Mulabegovi} ipadnika pravoslavne ni katvrdnje koje sti`u iz RS vidi toli~ke religije na grub i sukao kontinuitet antibosanske rov na~in, nego je rezultanta i antidr`avne politike. de{avanja od 1992. do 1995. godine, te da je najve}i broj Zamjena teza Srba Sarajevo napustio svo- Kada se pojave odre|e- jevoljno, a sli~no je bilo i s ne situacije kao ova trenutna Hrvatima u vrijeme politike u kojoj skoro pa pola godine Franje Tu|mana. nakon izbora nisu definisaM. KUKAN

Na su|enju za zlo~ine u ^ajni~u, svjedokinja Tu`ila{tva BiH Hiba Cicvara kazala je da su optu`eni Milun Kornja~a i Milorad @ivkovi} odgovorni za odvo|enja i hap{enja Bo{njaka, dok je za Du{ka Tadi}a kazala da je u~estvovao u ubistvu njenog sina i drugih mu{karaca na Mostini, javio

Umro od tuge za ^ankovi}: Vrijeme je da ubijenim sinom se na BiH stavi ta~ka
je BIRN. Svjedokinja je u sudnici prepoznala Kornja~u kao osobu koju je opisala kao „strah i trepet“ u ^ajni~u. - Mu` mi je umro od tuge za sinom. Posljednja `elja mu je bila da sazna gdje su mu kosti, da legne pored njega, ali to nije do~ekao kazala je svjedokinja. Srbski narodni pokret (SNP) „Izbor je na{„ i predsjednik ove organizacije Dane ^ankovi} izrazili su ju~er podr{ku predsjedniku RS Miloradu Dodiku u odluci da raspi{e referendum o Sudu i Tu`ila{tvu BiH, kao i „njegovoj politici u odbrani RS“. ^ankovi} je istakao da bi bilo svrsishodnije da se, osim o ovim pitanjima, gra|ani izjasne i o stavljanju van snage svih nametnutih odluka o prijenosu nadle`nosti, konstitutivnosti naroda, postojanju Uprave za indirektno oporezivanje BiH i drugom.

Su|enje Kornja~i i @ivkovi}u

SNP „Izbor je na{„ podr`ao Dodika

- Svi u RS treba da se okupe za- ^ankovi}: jedno. Ko- Nikakva na~no je vri- dr`ava jeme da se na BiH stavi ta~ka, jer je, kao {to i Dodik ka`e, nemogu}a i nikakva dr`ava - poru~io je ^ankovi}.
B. S.

teme

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

9

Ukratko

E{ton dobila tajni dokument o sankcijama za bh. politi~are!
Pravna i politi~ka analiza mogu}ih restrikcija Mo`e li se primijeniti model za Bjelorusiju
Vije}u Evropske unije i specijalnoj predstavnici za vanjske poslove i sigurnost Ketrin E{ton (Catherine Ashton) dostavljen je dokument u kojem su opisane sve mogu}nosti sankcioniranja pojedinaca i institucija u Bosni i Hercegovini, saznaje „Dnevni avaz“ iz dobro obavije{tenih izvora. Evropska unija ve} neko vrijeme razmatra mogu}nost ka`njavanja opstrukcija u pogledu ispunja-

„Avaz“ otkriva Potvrda da Brisel priprema sna`an odgovor

Sud BiH: Potvr|ena optu`nica

Ratni zlo~in

Glavni pretres protiv Gaji}a

Zaokru`en proces

je kompliciranija i dogovoriti sankcije koje }e doista imati efekta ne}e biti lako. To mora biti pravno i politi~ki potpuno usagla{en i zaokru`en proces, u kojem ne bi smjelo biti iskakanja bilo koje od dr`ava ~lanica, jer bi to moglo biti pogubno i potpuno diskreditirati najave o poja~anom u~e{}u Unije u BiH - navodi na{ izvor. Prema dosada{njim, uglavnom neformalnim informacijama, Brisel bi mogao uspostaviti mehanizme blokade finansijske pomo}i, zabrane putovanja, ali i neku vrstu tihe izolacije u kojoj bi politi~ari, ambasade, ali i investitori mogli izbjegavati kontakte s opstrukcionistima. No, istinski obim mogu}eg seta restriktivnih mjera Brisela bit }e jasan tek kada ga evropske institucije usvoje i pravno uobli~e. Postojanje ovog dokumenta prvi je jasan dokaz da EU doista ne namjerava, u pogledu sankcija, ostati na praznim prijetnjama. T. LAZOVI]

Po~etak glavnog pretresa u Odjelu I za ratne zlo~ine Suda BiH u predmetu „Pavle Gaji}“ zakazan je za danas, najavljeno je iz Suda. Sud BiH potvrdio je 6. januara optu`nicu koja Pavla Gaji}a tereti za ratni zlo~in protiv ratnih zarobljenika 1994. u naselju Sokolac u Biha}u.

Udru`enja

Tiha izolacija

Izvje{taj o Divjaku
Kako saznajemo, iz Brisela ovih dana pomno prate i de{avanja u pogledu hap{enja generala Jovana Divjaka. Poseban izvje{taj o cijelom slu~aju poslan je u sjedi{te EU iz Evropske policijske misije u BiH (EUPM). No, zvani~nih stavova iz Unije za sada nema.

Podsje}anje na programe stranaka

E{ton: Predstoji rasprava s ministrima

vanja obaveza na evropskom putu, o ~emu je na{ list u nekoliko navrata pisao, ali ovaj dokument je prva zvani~na potvrda da bi ti planovi mogli biti formalizirani. Opse`na pravna i politi~ka analiza pod naslovom „Dokument o mogu}nostima restriktivnih mjera protiv po-

jedinaca i pravnih osoba u pogledu situacije u BiH“ dostavljena je krajem pro{le sedmice E{ton i najvi{im tijelima EU na razmatranje. Kako se o~ekuje, ovaj dokument, koji se za sada dr`i u strogoj tajnosti, mogao bi biti i klju~na ta~ka predstoje}e rasprave ministara vanjskih poslova EU, koji }e

ovog mjeseca ponovo raspravljati o na{oj zemlji. Unija, kako nam je re~eno iz diplomatskih izvora, ve} ima mehanizme sankcioniranja koje primjenjuje na pojedine politi~are i vlasti Bjelorusije, ali nije izvjesno da }e taj model biti mogu}e preslikati na BiH. - Situacija u BiH znatno

Udru`enje za borbu protiv nasilja „@ivot bez nasilja“ podsje}a politi~ke organizacije na njihove programe prezentirane tokom predizbornih aktivnosti, a posebno na stvaranje partnerskih odnosa s nevladinim sektorom u BiH. Nevladin sektor mora biti uklju~en u aktivnosti izrade konkretnih programa rada, razvoja strate{kih dokumenata, planiranja, javila je Fena.

Platforma{i prave vlast [okirane porodice s dva HDZ-a ili bez njih!? ubijenih Bo{njaka
Lideri ~etiri stranke s Murom danas ili sutra
^etiri stranke potpisnice platforme, SDP SDA, NSRzB , i HSP prekosutra }e krenuti s , konstituiranjem vlasti u FBiH s dva HDZ-a ili bez njih, nezvani~no saznaje „Avaz“. Ovo se, izme|u redova, moglo pro~itati i iz ju~era{nje izjave potpredsjednika SDP-a BiH Damira Ha`i}a, koji je u poslijepodnevnim satima stigao u OHR kako bi nastavio konsultacije s prvim zamjenikom visokog predstavnika Roderikom Murom (Roderick Moore). Ina~e, s drugim ~ovjekom Ureda u odvojenim Porodice ubijenih i nestalih Bo{njaka iz Vi{egrada {okirane su prizorima s okupljanja ~lanova Ravnogorskog pokreta iz RS, Srbije i Crne Gore koje su u novinama vidjeli dan nakon skupa u Dra`evini kod Vi{egrada. - Gdje su vlasti BiH i RS, gdje je sada Dodik da to zabrani? Ogor~ena sam {to se 20 godina nakon rata dozvoljava okupljanje ~etni~kog pokreta - ka`e Hedija Kasapovi}, predsjednica Udru`enja porodica nestalih osoba i civilnih `rtava agresije „Vi{egrad 92“. Kasapovi} podsje}a da su pod istim znamenjima i zastavama koje se javno nose po Vi{egradu i okolini po~injeni stra{ni zlo~ini u cijeloj BiH. - Ako su takvi ljudi za srpski narod heroji, onda sam, zaista, bez teksta. Ne znam za{to {ute predstavnici bo{nja~kog, hrvatskog, pa i

Pregovori u OHR-u ulaze u zavr{nu fazu

Nakon okupljanja ~etnika kod Vi{egrada

Mozaik

Pomo} malim i srednjim firmama

Fondacija „Mozaik“ potpisala je sporazume o finansiranju sa sedam op}ina iz BiH koje }e ove godine podr`ati projekte mladih u okviru programa Omladinske banke, ~iji je ukupan fond 308.200 KM. U deset op}ina uprili~eno je potpisivanje aneksa Sporazuma o finansiranju i razvoju, javila je Srna.

Banja Luka

Kasapovi}: Gdje je sada vlast?

Plju{te otkazi u Fabrici duvana

HSP i NSRzB nisu isklju~eni
Had`i} je demantirao navode da }e zbog dva HDZ-a druge dvije hrvatske stranke (HSP i NSRzB) biti isklju~ene iz partnerstva, navode}i da su oni partneri SDP-a i SDA i da se takav odnos ne}e mijenjati.

Had`i}: Za 48 sati bit }e sve rije{eno

(Foto: M. @ivojevi})

susretima tokom ju~era{anjeg dana razgovarali su i Halid Genjac iz SDA, Damir Ljubi} iz HDZ-a 1990 i Niko Lozan~i} iz HDZ-a BiH. - Za narednih 48 sati bit }e sve rije{eno - rekao je Had`i}. Na na{e pitanje je li ta~no da je tokom strana~kih konsultacija u OHR-u usagla{en „novi dokument“, Had`i} nam je kratko rekao da je ta~no, ali da ne `eli govoriti o njegovom sadr`aju.

On je precizirao i da se stranke koje su u~estvovale na razgovorima sla`u u vezi sa sadr`ajem platforme, ali ne i rasporedom politi~kih pozicija u FBiH. Niko Lozan~i} iz HDZ-a BiH demantirao je da su dva HDZ-a prihvatila platformu. Vi{ednevne razgovore na koncu }e zape~atiti lideri ~etiri stranke, koji }e se danas ili sutra sastati u OHR-u i saop}iti da li je dogovor postignut ili nije. S. RO@AJAC

srpskog naroda, umjesto da se sada oglase i da se okupljanja ~etnika zabrane - isti~e Kasapovi}. Dodaje kako zvani~nu inicijativu za zabranu skupova Ravnogorskog pokreta Udru`enje nije podnijelo, jer ne zna kome da je podnese i Al. B. kome da se obrati.

Spec
Ministar odbrane Selmo Cikoti} predvodi delegaciju Ministarstva odbrane i Zajedni~kog {taba OSBiH na Konferenciji ministara odbrane Procesa saradnje u jugoisto~noj Evropi (SEECP ) koji se odr`ava u Budvi (Crna Gora), javila je Fena.

U Fabrici duvana Banja Luka poslodavac je, bez obzira na upozorenja Vlade RS, Poreske uprave i Investiciono-razvojne banke, nastavio s otpu{tanjem radnika, rekao je za Srnu predsjednik Granskog sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije RS Jovo Jovanovi}. - Sindikat }e odlu~iti u kojem pravcu }e dalje voditi aktivnosti kako bi se sprije~ila samovolja poslodavca u ovom preduze}u - istakao je Jovanovi}.

Klub poznatih

Emir Ferhatbegovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

teme

Treba ulagati u obrazovanje
Li~ni profil rukometa{a Gra~anice Indexa
Ime i prezime: Emir Ferhatbegovi}. Datum i mjesto ro|enja: 5. juni 1981. godine u Tuzli. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: S roditeljima. Bra~no stanje: Jo{ sam u vezi. Bitni datumi u Va{em `ivotu: To su datumi ro|enja mojih roditelja i brata. Koji automobil vozite: „Ford escort“. Kako se odmarate: Uz kvalitetnu kaficu s prijateljima. Omiljeni muzi~ar: \or|e Bala{evi} i Safet Isovi}. Volite li kuhati: S vremena na vrijeme. Najdra`a knjiga: „^ovjek sa dva lica“. Omiljeni pisac: Me{a Selimovi}. Umjetnik kojeg cijenite: Franjo Leder i Ismet Mujezinovi}. Za koji klub navijate: Milan. Koga biste poveli na pusti otok: Nekoga s kim mi nikada ne bi bilo dosadno. Jeste li ljubomorni: U granicama. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Osmijeh, o~i, kosu... Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Kuhinja moje majke i prirodni sokovi. Ko se brine o Va{em imid`u: Sam se brinem. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Pomalo. Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: Sva-

Pritu`be u 2010.
Sektor Broj pritu`bi Banke i mikrokreditne organizacije 132 Komunalna preduze}a 124 Trgovine 24 Ostalo 8 Ukupno 288

Potro{a~i u te{kom polo`aju

PROPISI Na{a zemlja jedinstvena u svijetu

Ferhatbegovi}: Jo{ u vezi

Prava potro{a~a kr{e svi
Odgovornost za nepo{tivanje najvi{e snose banke, komunalna preduze}a, proizvo|a~i, uvoznici, trgovci, isti~e ombudsmen Doko
po{tuju njihova prava - kazao nam je Dragan Doko, ombudsmen za za{titu potro{a~a u BiH. Dodaje da je prava potro{a~a mogu}e bolje za{titi, ali da je za to potrebno provesti brojne reforme i prilagoditi se sve ve}em utjecaju globalnih procesa na ekonomski polo`aj potro{a~a u BiH. - Pravosu|e mora osigurati brz, jeftin i pravi~an postupak za za{titu prava i interesa potro{a~a, jer je poznata ~injenica da postoji veliki broj nerije{enih sporova iz ranijih perioda - isti~e Doko. Sli~nog su stava i u Klubu potro{a~a TK. Oni navode da su bh. Prava potro{a~a u BiH vi{estruko se kr{e u skoro svim oblastima, a naro~ito je to izra`eno u sektoru komunalnih i bankarskih usluga, stav je Institucije ombudsmena za za{titu potro{a~a u BiH. potro{a~i me|u najsiroma{nijima u Evropi, {to dodatno ote`ava njihov polo`aj.

ki posao mora se uraditi maksimalno kvalitetno i uspje{no. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih mnogo i svi su iz Tuzle. Pratite li politi~ku situaciju: Trudim se. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Poku{ao bih stvoriti, ulagati, razviti i provesti {to kvalitetnije obrazovanje. Tu mislim od pred{kolskog pa dalje. Smatram da je to najve}i problem u BiH. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Da.

Slabo razvijeni
- Za{tita je na niskom nivou. Razlozi za to su {to ne poznaju svoj prava niti znaju kako ih ostvariti. Osim toga, potro{a~ka udru`enja su malobrojna i slabo razvijena, a dr`ava se uop{te ne brine za potro{a~e i njihova prava. Zato treba iskoristiti Me|unarodni dan za{tite potro{a~a, koji se obilje`ava danas, i ukazati na te probleme - kazali su nam u Klubu potro{a~a TK.
M. AVDI]

Globalni procesi
- Primarnu odgovornost za nepo{tivanje potro{a~kih prava snose proizvo|a~i, uvoznici, trgovci i drugi koji su na strani ponude. Oni moraju opravdati povjerenje potro{a~a. Potro{a~i se moraju dobro informirati o proizvodima i uslugama te birati kvalitetnije, ~ime poti~u konkurenciju u smjeru onih koji

SMS
PRAVI BORCI Da se odbrambenim ratom u BiH manipulira godinama, dokazuju mnoge ~injenice. Vojne invalidnine imaju pravi borci, ali i dosta onih koji nisu ni osjetili rat. Istovremeno, pravi borci kopaju po kontejnerima. Neka je na sramotu na{oj vlasti. TETI]I I AMID@I]I Pu{ku sam uzeo 1991. godine i niti me ko pitao niti kontaktirao. S ovim „organizatorima otpora“ bit }e isto kao i sa „zlatnim ljiljanima“. Njih 20 posto su zaslu`ili, a ostalo teti}, amid`i} i sli~no. MIRAN @IVOT Ne znam vi{e

Dnevni avaz 061-142-015
olaska Pija~nom ulicom. Ima li neko od nadle`nih da reaguje? SRAMOTA ZA HRVATE - Ja ne znam {ta ovaj Vlajki ima protiv Bo{njaka. Pa zna li javnost da mu je biv{a supruga muslimanka, a s njom ima dijete Emira. Sramota da on predstavlja hrvatski narod u RS! EMIR I JOVO Sre}a je {to smo izgubili Emira Kusturicu, a jo{ ve}a sre}a {to smo dobili generala Jovu Divjaka. Emir je odabrao maglu i tamu i to ne~asni vole, a Jovo je odabrao svjetlost i vedrinu, a to je gra|anska, zajedni~ka i antifa{isti~ka Bosna.

ANKETA

me|u gra|anima Sarajeva, Grada~ca i Bijeljine

otkuda ovim politi~arima toliko mr`nje. Pa, neka pogledaju Japan i vide {ta se samo mo`e desiti u minuti. @ivot je kratak i treba ga provesti u miru. LOPOVLUCI SELIMOVI]A Sud u Splitu mo`e se baviti transakcijama i lopovlucima Selimovi}a, ali o tome nema govora u Kantonu Sarajevo. Jesu li to oni ja~i od vlasti ili se namjerno {uti, jer svako ima dio kola~a. Sramota! STRAH OD PASA - Psi lutalice prava su mora za stanovnike Stupa 2 i Azi}a u Sarajevu. Unajmljujemo taksije i pratnju u svrhu sigurnog pr-

Treba li za{tita potro{a~a biti jedan od zadataka vlasti?

Kod nas je to samo iluzija
- Mislim da bi trebalo biti, ali kada se radi o za{titi potro{a~a, postoji stalna borba za mo}, jer su veliki finansijski intere- Haris Maci} si. - Ovo je grozno koliko su poskupjeli prehrambeni artikli, bra{no, ulje, {e}er. U svakom slu~aju, vlast bi trebala za{tititi Halil Brki} potro{a~e. - ^ini se da se ovi u vlasti brinu samo o sebi. Potro{a~ka korpa mnogo je ve}a od primanja ve}ine gra|ana. O~eku- Gordana Peri} jem nemire. - Svi smo pogo|eni poskupljenjem, plate su niske. Prije svega treba konstituisati vlast, onda da reaguju Izet i da nas potro{a~e za{tite. Aganovi} - Naravno da treba uvesti za{titne cijene. PDV je visok, cijene su neizdr`ive, sve je poskupjelo. Ne znam kaErnes ko }emo Zrni} izdr`ati. - Ne znam ima li ikakve brige o potro{a~ima u BiH. Svakim danom nova poskupljenja, a plate sve ni`e i Borko jo{ sve je vi{e Jovanovi} otkaza. - Mislim da bi to trebao biti jedan od glavnih zadataka, ali u BiH je to u praksi i dalje iluzija. Vlast rijetko reaguje kada tr- Jasminka Smlati} eba. - Naravno da treba za{tititi potro{a~e. Problem je uvoz i potro{a~e treba {tititi na granici, na ulazu poEmir tro{a~ke robe u D`idi} dr`avu. - Morala bi se vlast vi{e brinuti o potro{a~ima, o gra|anima, jer oni su je birali. Krajnje je vrijeme za to.

Bijeljina

Grada~ac

Sarajevo

Fa. M. - D`. D. - E. M. Drago

Stjepanovi}

teme

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

11

HISTORIJSKA ODLUKA Velika pravna pobjeda u Francuskoj

Karad`i} i Plav{i} moraju isplatiti 200.000 eura Mun: Formiranje vlasti porodici Kova~ iz Fo~e! potrebno gra|anima BiH
Bijeljina ju~er: Mun s na~elnikom Mi}i}em

(Foto: G. Bobi})

Ambasador SAD ju~er u posjeti Bijeljini

Ovo je priznanje patnji mojih klijenata i jo{ jedan dokaz ko je bio agresor, a ko `rtva, kazao je advokat Jura{inovi}
va~, a ostatak njihova djeca Mirnes i Edita. Tako|er, sud je nalo`io isplatu od{tete Adilu Kova~u, koja }e naknadno biti utvr|ena, a zbog ~injenice da je nakon ranjavanja u Fo~i ostao invalid. Zanimljivo je da su Kova~i dobili od{tetu i za k}erku koja je ro|ena u Francuskoj, jer, kako je sud konstatirao, pati od posljedica rata u BiH. Ova presuda izuzetno je va`na zato {to je donesena prije nego {to je Ha{ki tribunal osudio Karad`i}a za ratne zlo~ine.

Tre}i entitet bio bi korak unazad, poru~io Mun
na~ini za{tite prava - poru~io je Mun. On je ju~er sa ~elnicima lokalne vlasti, me|u kojima je bio i na~elnik Mi}o Mi}i}, i predstavnicima nevladinih organizacija razgovarao o demokratizaciji ove op}ine, prosecu pomirenja i podr{ke povratnicima te stanju ekonomskih i politi~kih odnosa. Ambasadar Mun posjetio je Fabriku za preradu vo}a i povr}a „Sava“, a prisustvovao je ~asu engleskog jezika i razgovarao s u nastavnicima i u~enicima srednjih {kola koji su odabrani za jednomjese~ni studijski boravak u Americi u okviru programa „Mladi lideri“ (Youth LeadeE. M. rship Program).

Nakon {estogodi{njeg procesa, vije}e suda u Parizu donijelo je ju~er presudu po tu`bi porodice Kova~ iz Fo~e, prema kojoj su nekada{nji lideri Republike Srpske, zlo~inci Radovan Karad`i} i Biljana Plav{i}, odgovorni za ratne zlo~ine u BiH te da tu`iteljima, ina~e izbjeglicama iz na{e zemlje, trebaju isplatiti ta~no 201.500 eura od{tete i pripadaju}e kamate!

Ostao invalid
Najvi{e, po 75.000 eura, dobili su Adil i Zuhra Ko-

Mirnes je gledao kako mu divlja~ki tuku oca
Adilova supruga Zuhra Kova~ ispri~ala je da su pripadnici srpske vojske, njih 50, u aprilu 1992. godine opkolili njihovu ku}u u Fo~i i po~eli ih zlostavljati. - Mog mu`a u`asno su tukli. Kada bi pao u nesvijest, budili bi ga i opet tukli. Ostavili su ga tek kada su mislili da je mrtav. Moj sin Mirnes to je morao gledati. K}erku Editu, koja je imala tri godine, oteli su mi iz ruku i htjeli je zaklati! Potom su mene, k}erku i svekrvu zaklju~ali u ku}i. Htjeli su nas zapaliti, ali je moj djever razvalio vrata i spasio nas. Svekrvu su mi kasnije zaklali i uzeli 3.000 KM. Prilikom bijega moj Mirnes bio je te{ko ranjen u noge, a k}erki su od granate spaljene bile noge. Ja sam devet dana preko planina putovala do Igmana. Otud sam oti{la u Zenicu, a onda u Francusku na lije~enje ispri~ala nam je Zuhra.

Adil i Zuhra Kova~ ju~er u pariskom sudu: Va`na odluka

- Veoma je va`no da je Karad`i} u Parizu progla{en ratnim zlo~incem prije nego {to ga je osudio Ha{ki tribunal. Bez obzira na ishod tog procesa, `rtve se ve} sada mogu obratiti me|unarodnim sudovima i tra`iti od{tetu - kazao je za „Avaz“ Ivan Jura{inovi}, francuski advokat bosanskih korijena, koji je zastupao porodicu Kova~.

Velika presuda
Sud se proglasio nekompetentnim da sudi Mom~ilu Kraji{niku, dok je zatra`io dodatne dokaze za zlo~inca Ratka Mladi}a, ko-

je su Kova~i tako|er tu`ili. - Moji klijenti su odu{evljeni. Iako nismo dobili iznos od milion eura, koliko smo tra`ili, ovo je velika presuda! Ovo je priznanje patnji mojih klijenata i jo{ jedan dokaz ko je bio agresor, a ko `rtva - tvrdi Jura{inovi}. U izjavi za „Avaz“ Adil Kova~ je kazao da upravo dr`i presudu francuskog suda i da je ona ogromna pobjeda za njega i njegovu porodicu, ali i cijeli bo{nja~ki narod, koji je bio napadnut. Plav{i} i Karad`i} i njima sli~ni uni{tili su mu sve i sada trebaju platiti. F. VELE

Ambasador SAD u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) tokom ju~era{nje posjete Bijeljini poru~io je da njegova zemlja pru`a podr{ku strankama u procesu formiranju vlasti. - Mnogo je stvari o kojima se stranke sla`u, ali i odre|eni broj pitanja s kojima se ne sla`u. Pozivamo ih da formiraju vlast, jer je to potrebno svim gra|anima BiH - kazao je Mun. Ameri~ki ambasador naglasio je da SAD podr`avaju za{titu prava hrvatskog naroda u BiH i da Va{ingtonski sporazum to potvr|uje. - Vrijeme je da se ide dalje, ali bi tre}i entitet bio korak unazad. Postoje drugi

Promovirana knjiga „Pla~i, voljena zemljo“

@ivotna pri~a dokazanog Bosanca Petra Jozeli}a

Radnici „Vitezita“ odr`ali {trajk upozorenja pred Vladom FBiH

Nema dogovora s Mujezinovi}em
Za rje{avanje radnopravnog statusa potrebno do 12 miliona KM
Blizu 160 radnika Poslovnog sistema „Vitezit“ odr`alo je ju~er dvosatni {trajk upozorenja ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Uz zastave BiH i transparente na kojima je, izme|u ostalog, pisalo „Dru`e He}o, zna{ li da gladujemo“, „Zaustaviti plja~ku“, „Vratite nas na posao“, „Tra`imo smjenu Nadzornog odbora“, ~ekali su da im se kona~no rije{i radnopravni status. Za to vrijeme, Kata Ivelji}, predsjednica Sindikata hemije i nemetala FBiH, i Safet Sifro, predsjednik [trajka~kog odbora PS „Vitezit“, sastali su se s premijerom Mustafom Mujezinovi}em. Na sastanku nije postignut nikakav konkretan dogovor o rje{avanju problema koji ima vi{e od 300 radnika „Vitezita“. - Nije nam ponu|eno ni{ta novo. Premijer je rekao da je milion KM ve} preba~en na poslovni sistem i da }e biti dodato jo{ 1.800.000, ali to ne rje{ava ni 20 posto problema s kojima se suo~avaju. Mi ne `elimo parcijalno rje{enje. Procjenjujemo da nam je za rje{avanje problema potrebno od deset do 12 miliona KM - kazala je Ivelji}. Nezadovoljni radnici proteste su po~eli prije petnaestak dana, dok su 9. marta zamrznuli trodnevni {trajk gla|u. Safet Sivro naglasio je da }e radnici zasigurno stupiti u generalni {trajk 28. maS. [a. rta.

S promocije: Promotori imali samo rije~i hvale

(Foto: J. Brutus)

Knjiga Petra Jozeli}a „Pla~i, voljena zemljo“, autobiografsko djelo koje prati period od tridesetih godina pro{log do prve decenije ovog stolje}a, uz veliki interes javnosti promovirana je ju~er u sve~anoj sali Doma Oru`anih snaga BiH. Jozeli} je osniva~ Hrva-

politi~kih nauka Univerziteta u Sarajevu prof. dr Mirko Pejanovi} podsjetio je da Jozeli} nikada nije zaboravio ista}i da je Bosanac, koji je ~esto kritizirao politiku FranjeTu|mana prema BiH. Na promociji su govorili i novinar Goran Mili}, dr. Besim Spahi}, koji je kazao

Mesi}: BiH se ne mo`e raspasti
Biv{i predsjednik Hrvatske Stjepan Mesi} kazao je ju~er da se hrvatska politika prema BiH protskog narodnog vije}a, porijeklom iz Vare{a. Ve}i dio `ivota proveo izvan BiH, u Zagrebu. Predgovor za njegovo djelo napisao je prof. dr Slavo Kuki}. Dekan Fakulteta mijenila te je poru~io onima koji misle da se BiH mo`e raspasti da se „okane iluzija“. da je `ivotna pri~a Jozeli}a govori i o sudbini BiH, koja je uglavnom u kand`ama apetita susjednih zemalja i svjetske politike, te gradona~elnik Sarajeva Alija BeF. KARALI] hmen.

S protesta u Sarajevu: Poruka ministru He}i

(Foto: J. Brutus)

12

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

teme

Potraga za pre`ivjelima: Spasila~ki tim iz Kine na terenu

(Foto: AFP)

Ambasador Mati} potvrdio

Nekoliko dr`avljana BiH napustilo Tokio
Ambasador BiH u Japanu Pero Mati} stupio je u kontakt s jo{ jednim brojem na{ih dr`avljana koji `ive u Tokiju koji su potvrdili da su svi `ivi i zdravi. Neki bh. gra|ani javili su da su napustili Tokio i da se sada nalaze u gradu Kobe, re~eno nam je ju~er u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Prema informacijama iz na{e ambasade u Japanu, u Tokiju je ju~er do{lo do isklju~ivanja struje, {to se mo`e o~ekivati i narednih dana, a to je dovelo do zastoja u saobra}aju i prekida rada velikog broja kompanija. Komunikacija je ote`ana jer su i veze u prekidu. Situacija u toj zemlji mijenja se, prakti~no, iz sata u sat, a o~ekuju se novi zemljotresi. Ministarstvo vanjskih poslova ju~er je preporu~ilo dr`avljanima BiH da do daljnjeg ne putuju u Japan bez prijeke potrebe. Osobe u BiH koje imaju srodnike ili prijatelje dr`avljane BiH koji trenutno borave u Japanu mogu nazvati na broj telefona 033/281-310 u MVP-u kako bi dobili detaljnije informacije. U Japanu `ivi oko 60 dr`avljana BiH, od kojih ve}ina u Tokiju. Prema podacima kojima raspola`e Ambasada, niko od bh. gra|ana ne `ivi u najugro`enijoj oblasti G. M. Mijaga.

Na hiljade ljudi nalazi se u evakuacionim centrima

(Foto: AP)

NUKLEARNA KATASTROFA Nova eksplozija u elektrani

Uprkos katastrofi koja je zadesila otok

Japan nastavlja pomagati BiH
Za deminiranje osigurano 700.000 maraka

Stranci bje`e iz strahu preispit
Tokio tvrdi da nema govora da bi se mogao ponoviti ^ernobil, a Svjetska zdravstvena organizacija
Nova eksplozija dogodila se ju~er u potresom pogo|enoj nuklearnoj elektrani Fuku{ima Dai}i, a japanske vlasti uvjeravaju kako nije do{lo do zna~ajnog curenja zra~enja iz reaktora. Reaktori broj 2 i 3, s druge strane, vi{e se uop}e ne hlade. Sekretar japanskog {efa kabineta Jukio Edano obratio se javnosti odmah nakon eksplozije vodika na reaktoru broj tri ove nuklearke. minacije. Nekoliko evropskih dr`ava preporu~ilo je svojim dr`avljanima da razmotre napu{tanje Japana. Francuska je oti{la korak dalje i pozvala svoje dr`avljane da napuste podru~je Tokija „na nekoliko dana“ ukoliko nemaju poseban razlog zbog kojeg bi ostali. Zamjenik {efa Delegacije EU u Japanu Stefan Huber izjavio je da je tre}ina osoblja ove misije ve} napustila Japan. On je dodao da su rukovodioci nekoliko njema~kih kompanija kao {to su „Bo{„, „Dajmler“ i „Be-Em-Ve“ evakuirali svoje supruge i djecu. Njema~ka ambasada u Tokiju ponudila je ~lanovima po-

Ozra~ena ameri~ka posada
Radioaktivne ~estice koje su oslobo|ene iz nuklearke uzrokovale su promjenu polo`aja ameri~ke sedme flote, stacionirane 180 kilometara od japanske obale, ali ne prije nego {to su instrumenti za rodica svojih diplomata mogu}nost da napuste Japan i svi su to u~inili, rekao je Huber. Velika Britanija i SAD uzdr`ale su se od poziva svojim gra|anima da napuste Japan, ali su preporu~ile da se u tu zemlju ne putuje bez prijeke potrebe. Japanska agencija za nuklearnu sigurnost ipak i dalje otkrivanje zra~enja pokazali niski nivo ozra~enja na 17 ~lanova posade broda USS Ronald Reagan, pi{e „The Washington Post“. Ameri~ki mornari odmah su podvrgnuti dekontaminaciji. isklju~uje mogu}nost da u nuklearnim centralama Fuku{ima do|e do katastrofe poput one koja se dogodila 1986. godine u ^ernobilu. - Ne postoji apsolutno nikakva mogu}nost da se dogodi novi ^ernobil - izjavio je japanski ministar za nacionalnu strategiju Koi{iro Genba, prenijela je ANSA.

Zatajenje sistema
Vlasti u Japanu jo{ nisu u situaciji da prime ponu|enu pomo}

Nekoliko institucija iz BiH ponudilo je pomo} Japanu u suo~avanju s katastrofom koja je posljednjih dana zadesila tu zemlju, ali ozbiljnija pomo} na{e dr`ave jo{ nije najavljena. Ansambli Opere, Drame i Baleta Narodnog pozori{ta u Sarajevu }e u znak solidarnosti s narodom Japana uputiti prihod sa po jedne svoje predstave putem Japanske ambasade u BiH. Iz Direkcije Sarajevske zime saop}eno je da }e prihod od ulaznica zavr{nog dijela ovog festivala biti upu}en Japanu. Kako nam je saop}eno iz Japanske ambasade u Sarajevu, vlada Japana trenutno usmjerava sve svoje napore i

aktivnosti na potragu i spa{avanje `rtava. - S obzirom na to da se cjelokupna slika trenutne situacije i stvarne potrebe `rtava tek trebaju procijeniti, lokalne vlasti u Japanu jo{ nisu u situaciji da prime i proslijede ponu|enu pomo}. Kada budu u prilici da to u~ine, javnost u BiH }e o tome biti blagovremeno obavije{tena - re~eno nam je iz Ambasade. Uprkos novonastaloj situaciji, Japan nastavlja pomagati BiH. Vlada te zemlje donirala je nova sredstva od 350.000 eura za aktivnosti deminiranja i tehni~kog izvi|anja u BiH u op}inama Lukavac i PetroG. M. vo.

Eksplozija je bila vidljiva s udaljenosti od nekoliko kilometara. Eksplozija na reaktoru broj 3 nuklearke Fuku{ima prouzrokovala je potpuno zatajenje sistema za hla|enje reaktora, izvijestio je naknadno vladin du`nosnik. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) saop}ila je ju~er da postoji minimalan rizik po zdravlje ljudi od radioaktivnog curenja u japanskoj nuklearki Fuku{ima. - Ono {to znamo u ovom trenutku o nivou radijacije jeste da je zdravstveni rizik minimalan u Japanu - rekao je portparol SZO Gregori Hartl (Gregory), prenijela je agencija AFP . Strani dr`avljani, me|utim, po~eli su napu{tati Tokio, strahuju}i od mogu}e konta-

Sau~e{}e reisa
Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri} izrazio je ju~er sau~e{}e ambasadoru Japana u BiH Futaou Motaiju povodom katastrofalnog zemljotresa, cunamija i havarije na nuklearnim postrojenjima koji su pogodili ovu zemlju i njene stanovnike, saop}ila je Mina. Tokom posjete Ambasadi Japana u Sarajevu reisu-l-ulema zamolio je ambasadora da prenese poAmbasada Japana: Motao i reis Ceri} ruku gra|anima ove zemlje da nisu sami, da „mi saosje}amo njihov bol i da vjerujemo da }e savladati i ovo kao sva dosada{nja isku{enja“. Ceri} je informirao japanskog ambasadora da }e Islamska zajednica u petak, 18. marta, organizirati sergiju, prikupljanje priloga u svim d`amijama u domovini i dijaspori za pomo} japanskom narodu.

teme

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

13

Ukratko

Danas sastanak ministara EU
Ministri EU za energetiku i stru~njaci za nuklearnu sigurnost sastat }e se danas u Briselu kako bi raspravili o posljedicama katastrofalnog potresa i cunamija na stanje u japanskim nuklearnim elektranama te o mogu}em djelovanju EU, saop}eno je iz Evropske komisije. Cilj sastanka je ocijeniti razmjere katastrofe u Japanu i razmotriti mogu}nosti djelovanja na evropskom nivou.

Njema~ka suspendirala rad nuklearki

Fuku{ima zabrinula svijet

Japana, Evropa u uje svoje nuklearke
uvjerava da je rizik od kontaminacije minimalan: tragedija, me|utim, izaziva veliku paniku u ostatku zemlje
Upla{ene japanskim iskustvom, vode}e evropske zemlje predvo|ene Austrijom najavile su preispitivanje sigurnosti nuklearki detaljnim analizama i „stres“ testovima. U atmosferi ozbiljnog straha nakon potresom izazvane nesre}e u japanskim nuklearnim elektranama austrijski ministar za za{titu okoline Nikolas Berlakovi} (Nicholas Berlakovich), ~ija je zemlja predlo`ila detaljnu analizu nuklearki {irom EU, rekao je da }e zatra`iti na sastanku u Briselu „takozvani stres test nuklearki“, sli~an provjerama bankarskog sistema nakon finansijske krize 2008. godine. - Taj test bi trebao uklju~ivati utvr|ivanje sigurnosti nuklearki u slu~aju potresa i stanje sistema za hla|enje kao i sigurnost reaktora - rekao je Berlakovi} dr`avnoj medijskoj mre`i ORF2. - @elimo da se razmotri sigurnost nuklearki ili da se one odmah zatvore - rekao je on. Britanski ministar energetike Kris Hun (Chris Huhne) rekao je da Velika Britanija nije u opasnoj seizmi~koj zoni i da ima druga~ije tipove reaktora od onih u Japanu koji su o{te}eni u potresu, ali da ipak treba pa`ljivo analizirati situaciju u Fuku{imi. - Sigurnost je na{ prioritet u svim izvorima energije. Moramo razmotriti japansko iskustvo i nau~iti lekcije, kako za postoje}e nuklearne reakcije tako i za neki budu}i atomski program - rekao je Hun za BBC.

Merkel: Odluka kancelarke

Koaliciona vlada u Njema~koj suspendirala je sporazum kojim se produ`avaju godine rada nuklearnih elektrana u toj zemlji, izjavila je ju~er kancelarka Angela Merkel. Sporazum se suspendira na tri mjeseca.

Dr. Lejla Sara~evi} o mogu}oj nuklearnoj katastrofi

Promjena politike
Njema~ka kancelarka Angela Merkel, koja se sastala u nedjelju nave~er s ministrima s podru~ja energetike u vezi s nesre}om u Fuku{imi, tvrdi da nije zabrinuta zbog potresa ili cunamija, ali „ipak treba u~iti iz japanskog iskustva“. U Francuskoj nevladine organizacije vr{e pritisak na vladu da poni{ti pronuklearnu politiku koja datira iz 70tih godina pro{log stolje}a. Nakon SAD Francuska ima najve}i broj nuklearnih reaktora na svijetu i vi{e od tri ~etvrtine elektri~ne energije dobiva iz nuklearki, a vi{ak se izvozi u susjedne zemlje. Od hrabrosti i samopouzdanja u visoku tehnologiju vi{e ne puca ni svjetska nuklearna velesila SAD: senator iz Konektikata Jozef Liberman (Joseph Lieberman) javno je izjavio da SAD trebaju „malo usporiti“ razvoj atomskih centrala nakon potresa u Japanu.

Radioaktivne ~estice iz Japana do{le bi do BiH za ~etiri sedmice
Sve {to bi bilo na otvorenom bilo bi ozra~eno
Vlasti u Japanu upozorile su da bi mogao eksplodirati reaktor u nuklearnoj centrali Fuku{imi te da su ve} iscurile manje koli~ine radijacije u zrak. - Kada bi se oslobodio radioaktivni materijal iz reaktora, ~estice iz troposfere do{le bi do nas za dvije do ~etiri sedmice kazala je prof. dr. Lejla Sara~evi}, {ef Katedre za radiobiologiju s radijacionom higijenom, biofiziku i za{titu `ivotne sredine na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Koliko je upoznata sa situacijom, reaktor se jo{ nije raspao, a radioaktivni materijal nije do{ao do atmosfere. - Situacija jo{ nije kriti~na, ali postoji teoretska opasnost da se ~estice prenesu atmosferskim strujanjima i padavinama. U ovom momentu nema mjesta za paniku, ali moramo pratiti situaciju u Japanu i osnovno zra~enje ovdje - kazala je Sara~evi}. U takvoj situaciji radioaktivni materijal do{ao bi do nas putem zraka, dospio do tla, biljaka i `ivotinja. Sve {to bi bilo na otvorenom bilo bi ozra~eno. - Ako bi primijetili pove}an nivo osnovnog zra~enja, prvo {to bi gra|ani morali u~initi je skloniti se s otvorenog i voditi ra~una o onome {ta jedu - istakla je Sara~evi}. S. [a.

Poljska ne odustaje od programa
Poljska }e nastaviti s planovima za gradnju svojih prvih nuklearnih elektrana, uprkos obnovljene zabrinutosti u vezi sa sigurno{}u takvih postrojenja. - Program nuklearne energije je neophodan Poljskoj kako industrija ne bi imala probleme u snabdijevanju energijom u narednim decenijama - izjavio je za dr`avni radio portparol poljske vlade, prenosi AFP .

Vjetar u klju~noj ulozi
Portparol Japanske agencije za nuklearnu sigurnost izvijestio je i kako na tlu pored nuklearke za sada ne pu{e nikakav vjetar, ali da vjetar iznad nuklearke pu{e iz smjera zapada i jugozapada prema Tihom okeanu. Smjer vjetra mogao bi odigrati klju~nu ulogu u spre~avanju dodatne {tete za stanovni{tvo Japana i okoli{.

Sje}anje na ^ernobil 1986.
Nuklearna katastrofa u ^ernobilu desila se 26. aprila 1986. godine, a 2. maja zrak u na{oj zemlji ve} je bio kontaminiran, jer su radioaktivne ~estice do{le s ki{om. - Na{a laboratorija najve}im je dijelom iznijela teret ^ernobila. Dan i no} ispitivali smo radioaktivne materije u hrani i vodi. Sje}am se da je prvo nestalo mlijeka, a svi su tra`ili hranu sa {to starijim datumom pakovanja. Gra|ani su po{tivali i mjere restrikcije, pa nisu mnogo boravili na otvorenom, gdje su mogli udahnuti radioaktivne ~estice - dodaje Sara~evi}.

14

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

panorama

ZVORNIK Nakon zatvaranja Doma za djecu bez roditeljskog staranja

Sad }e na Kiseljaku boraviti roditelji napu{teni od djece
Pavlovi} na ju~era{njem pressu

OO Srpske radikalne stranke u Bratuncu

Zbog propusta u radu Dom za djecu zatvoren pro{le godine Nadle`no ministarstvo nije vodilo istragu o de{avanjima u Domu
Skup{tina op{tine Zvornik donijela je odluku o osnivanju Javne ustanove Dom za stara lica u Kiseljaku, koji }e pru`ati usluge smje{taja i brige o starim i nemo}nim osobama, uz odre|eni stepen zdravstvene za{tite. To {to je Dom za nezbrinutu djecu, sa dugom tradicijom, zbog propusta u radu zatvoren pro{le godine, kao da nikoga nije puno potreslo, niti je ko za to odgovarao.

U petak protesti protiv vlasti
Vojin Pavlovi}, odbornik Srpske radikalne stranke Vojislav [e{elj u Skup{tini op{tine Bratunac, ju~er je na press konferenciji kritizirao lokalnu vlast zbog nebrige o socijalnoj ugro`enosti stanovni{tva te sramnog pove}anja odborni~kog dodatka. - U vrijeme ekonomske krize nije popularno da odbornici sami sebi pove}avaju primanja, koja se`u i do 700 KM zahvaljuju}i anga`manu u komisijama - rekao je Pavlo- Poziv na protest vi}. Dodaje da je ve}ina odbornika u SO zaposlena, te i da na taj na~in „beru“ pare iz bud`eta. S tim u vezi OO SRS poziva sve nezadovoljne gra|ane op{tine Bratunac, bez obzira na nacionalnu pripadnost, da se pridru`e protestima koji }e se odr`ati u petak na trgu Milo{a Obili}a. Protesti su zakazani u simboli~nom I. R. vremenu pet do 12.

Isti radnici
Djeca su preba~ena u sli~nu ustanovu u Banju Luku, Dom promijenio namjenu i to }e vjerovatno biti i jedina promjena, uz malu adaptaciju prostorija. Direktor Zoran Radosavljevi} ostao je isti, a po svemu sude}i i radnici koji su trenutno na Zavodu za zapo{ljavanje, ali }e imati prednost prilikom izbora kadrova za rad u Domu. Umjesto djece bez roditeljskog staranja, sada }e u Domu boraviti roditelji napu{teni od djece. - S obzirom na to da je dosada{nji direktor radio eleborat o opravdanosti Doma mi smo odlu~ili da ga postavimo

[ta mi se (ne)svi|a u Mostaru

Grad prepun prosjaka
- Mostarska klima je prava blagodat, no u ovom gradu mi se najvi{e svi|aju ljudi, moji prijatelji s kojima imam posebnu komunikaciju. Nedopustivo je da je Mostar, koji je nekada bio jedan od najure|enijih gradova, danas jako prljav. Problem predstavljaju brojne ru{evine, ~iji se ostaci ne ra{~i{}avaju, nego su Ratko Pejanovi}, predsjestalna prijetnja po `ivot ljudi. dnik SPKD „Prosvjeta“ Grad je prepun prosjaka i ovoj pojavi, o~ito, ne `eli se stati ukraj. Ni problem pasa lutalica i napu{tenih `ivotinja ne smije se ignorisati, kao ni nedostatak parkinga - ka`e Ratko Pejanovi}, predsjednik SPKD „Prosvjeta“. M. Sm.

Budu}i stara~ki dom bit }e u nadle`nosti Op{tine

za v.d, a kada su u pitanju radnici nije sto posto sigurno da }e svih 13 ponovo biti primljeno, ali }e imati pre-

dnost nad ostalim kandidatima - ka`e potpredsjendik Skup{tine op{tine Zvornik Danijel Dragi}evi}.

Po~etak rada u maju
Dom }e poslovati po tr`i{nom principu, imat }e 50 kreveta, a kako u djelatnosti ustanove pi{e, mo}i }e pru`ati i neke druge usluge poput odmarali{ta i preno}i{ta, spremanja i dostave hrane, ~ak i drumskog prijevoza. Po~etak rada o~ekuje se u maju.

^e{}e kontrole
Na pitanje kako je mogu}e da niko nije odgovarao za de{avanja u Domu za djecu, koja su dovela do njegovog zatvaranja, Dragi}evi} ka`e da odgovor na to potra`imo u Ministarstvu zdravlja i socijalne politike RS

jer je ono trebalo voditi istragu kada je ve} donijelo odluku o zatvaranju objekta. S obzirom na to da je prethodni dom bio u nadle`nosti resornog ministarstva, a sada{nja ustanova je od lokalnog zna~aja, za o~ekivati je da i kontrola njenog rada bude ~e{}a, kako se ne bi de{avalo po onoj daleko od o~iju daleko od odgovornosti.
M. MI]I]

Iz bud`eta op{tine Bratunac

Pripadnici Gorske slu`be spa{avanja Gora`de evocirali uspomene

Za stipendiranje 186 studenata 100.000 KM
Op{tina Bratunac u ovoj {kolskoj godini stipendira 186 studenata sa kojima su potpisani ugovori, a za ove namjene iz op{tinskog bud`eta bit }e izdvojeno 100.000 KM. - S obzirom na to da se na konkurs javio veliki broj dobrih studenata, odlu~eno je da stipendije budu dodijeljene u dvije kategorije, na {est i ~etiri mjeseca, kako bi ih dobilo {to vi{e studenta - ka`e Nedeljko Mla|enovi}, na~elnik op{tine Bratunac, napominju}i da je mjese~ni iznos stipendija 100 KM. Stipendiranju studenata pridru`ila se i poslanica SDS-a iz Bratunca u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH Aleksanda Pandurevi}, koja }e od svoje naknade stipendirati M. M. dva studenta s ovog podru~ja.

No}ni pohod od Grepka do Rude Glave
Tim putem su tokom 1992. i 1993. godine svake no}i kora~ale duga~ke kolone branitelja i civila
Prvi put nakon rata pripadnici Gorske slu`be spa{avanja Gora`de organizirali su no}ni pohod od Grepka do Rude Glave, te tako u autenti~nom ambijentu evocirali uspomene na ratni put spasa i ponosa kojim je tokom rata pro{lo na hiljade stanovnika jugoisto~ne Bosne iz opkoljenog Gora`da. Kroz agresorske linije, zasjede i minska polja, po snijegu i niskim temperaturama tokom 1992. i 1993. godine svake no}i kora~ale su duga~ke kolone branitelja Gora`da i civila. Kako bi iskusili bar dio napora koji su im bili potrebni, gorski spasioci su niz brdo Kacelj ugasili baterije i mar{irali u tami. - Ovo je bila prilika da testiramo i na{u fizi~ku spre-

Gorski spasioci tokom no}nog pohoda

Biser: Testirali spremnost

Sa korisnicima stipendija potpisani ugovori

mnost, odr`imo kondicioni trening, a tokom kra}ih zadr`avanja odr`imo i ~asove orijentacije i upoznavanja terena - kazao nam je Husein Biser, na~elnik GSS Go-

ra`de. Nakon mar{a koji je trajao osam i po sati, gorske spasioce u planinarskom domu „Nedim Pilav Jogi“ na Rudoj Glavi sa toplim ~ajem

do~ekali su njihovi prijatelji iz Bo{nja~kog planinarskog dru{tva „Gora`de Magli}“. U GSS Gora`de ka`u da }e no}ni pohodi na Grebak poAl. B. stati tradicija.

unsko-sanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

15

BOSANSKI PETROVAC Mala kraji{ka op}ina predstavila se na NEXPO-u

Podijeliti svoja iskustva s drugima i kupiti „njihova“
Na~elnik Ermin Hajder predstavio projekte izgradnje i rekonstrukcije kanalizacione mre`e, turisti~kog naselja O{trelj, poslovne zone Gorin~ani

Vrijednost investicije je 90.000 KM

U biha}koj ulici dr. Irfana Ljubijanki}a

Rekonstrukcija vodovodne mre`e

Na sajmu NEXPO odr`anom 10. i 11. marta u Olimpijskoj dvorani Zetra u Sarajevu me|u 300 op}ina iz zemalja jugoisto~ne Evrope, kao i predstavnika regionalnih kompanija i evropskih institucija, jedini op}inski na~elnik iz BiH koji je u~estvovao na ovoj manifestaciji bio je Ermin Hajder iz Bosanskog Petrovca. Hajder je na plenarnoj konferenciji, govore}i na temu socijalne inkluzije, predstavio studije slu~aja o inkluzivnom planiranju lokalnog razvoja svoje op}ine. Mala kraji{ka op}ina predstavila je i projekte izgradnje i rekonstrukcije kanalizacione mre`e, turisti~kog naselja O{trelj, poslovne zone Gorin~ani, kao i brojne poljoprivredne proizvode. - Pojavili smo se na NEXPO-u smatraju}i da je ovo jedinstvena prilika da podije-

U ulici dr. Irfana Ljubijanki}a u Biha}u u toku je rekonstrukcija vodovodne mre`e uz zamjenu vodomjera s evropski prihvatljivim cijevima. - Vrijednost ove investicije je 90.000 KM, dok se uporedo nastavlja s pilot-projektom kanalizacije u MZ Ozimice u naselju Repu{ine. Ovi radovi vrijedni 480.000 KM po~eli su jo{ lani, a finansiraju ih Op}ina Biha} i „Vodovod“. Projekt rekonstrukcije Unske ulice u biha}kom naselju Ribi} vrijedan je 30.000 KM, dok se na pumpnoj stanici Privilica radi na zamjeni elektromotora i pumpi, te na modernizaciji klornog sistema. Projekt zajedni~ki finansiraju Op}ina Biha} i GOV WADE u visini 130.000 KM - isti~e Mirsad Demirovi}, direktor JP „Vodovod“ Biha}. M. D.

Tokom februara u Cazinu
Hajder je na plenarnoj konferenciji govorio o socijalnoj inkluziji

Brak sklopilo 17 parova
limo svoje uspjehe sa drugima, kao i da nau~imo od drugih i istra`imo nove tehnologije koje se nude na tr`i{tu - kazao je Hajder. On je istakao da je bio po~astvovan {to je na prvom

Prvi regionalni sajam op}ina i gradova
Pod pokroviteljstvom Gradske uprave u Sarajevu i uz saradnju Saveza op}ina i gradova RS, organizatori ove izlo`be lokalnih potencijala u regiji su Federalni savez op}ina i gradova te NALIS, Mre`a asocijacija lokalnih vlasti jugoisto~ne sajmu op}ina jugoisto~ne Evrope dobio priliku da prezentira dostignu}a op}ine kojoj je na ~elu. Dodu{e, Hajder se sam izborio za u~e{}e, za razliku od ostalih bh. na~elnika koji sebe ovdje „nisu vidjeli“. Predstavnici lokalnih vlaEvrope. Iako je doga|aj po definiciji regionalnog karaktera, mo`e se s pravom re}i da ima mnogo {iri zna~aj jer su osim velikog broja u~esnika s evropskog jugoistoka, do{li gosti iz cijelog svijeta, naro~ito Kine. sti iz svih zemalja jugoisto~ne Evrope okupili su se u Sarajevu kako bi razmijenili svoje prakse i uspostavili me|usobnu komunikaciju u okviru NALAS-a, odnosno Mre`e lokalnih vlasti ovog dijela M. D. Starog kontinenta.

Tokom februara u Vije}nici u Cazinu brak je zaklju~ilo 17 parova. U bra~nu luku uplovili su: Haris Babi} i Fatma Abdi}, Admir Begi} i Sofija Red`i}, Edin ^ovi} i Ned`ada Pajali}, Elvis Abdi} i Tatjana Kolakovi}, Anel Ljubijanki} i Emina Hod`i}, D`emal Hamuli} i Zineta Majstorovi}, Muhamed Zenkovi} i Nurka Ha{i}, Emir Halki} i Ramiza Golubovi}, Esed Ba{i} i Ensada D`aferovi}. Brak su sklopili i Ibri{im Mali} i [emsa D`akuli}, Mirzet Halilovi} i Sabina Ljubijanki}, Suad Junuzovi} i Ismeta Badi}, Delija Vili} i Jasmina Had`i}, Sanel Bekonji} i Stanislava Peura~a, Edin Ljubijanki} i Amela Ba{i}, Arif Karali} i S. J. Rasima Bal~inovi} te Edin Ra~i} i Elmira Tri~i}.

Tokom proljetnog ~i{}enja u Sanskom Mostu

Na sajmu izlo`eni i proizvodi karakteristi~ni za op}inu

Aida i Mujaga Topi} iz cazinske MZ ]orali}i osam godina uspje{no se bave uzgojem i prodajom cvije}a, te proizvodnjom jagodastog, ukrasnog i crnogori~nog bilja, te lumbri humusa za vlastite potrebe. Posjeduju ~etiri plastenika ispunjena cvije}em raznih naziva, mirisa, boja i oblika. - Ve} godinama cvije}e zauzima va`nu ulogu u na{em `ivotu. Te{ko bi bilo izbrojiti koliko trenutno imamo vrsta i saksija cvije}a.

Uzgajaju i prodaju cvije}e Nemarni gra|ani izazvali
Po`ari su uni{tili velike povr{ine Topi}: Odmor za du{u

Topi}i iz cazinske MZ ]orali}i

Cvije}e u ~etiri plastenika

Na po~etku je bilo vrlo te{ko, nismo imali razumijevanje okoline, a bilo je tu i dosta na{eg neznanja. Bilo je i puno li~nih gre{aka, koje su nas skupo ko{tale, ali smo sve to prevazi{li vremenom. Svaki trenutak proveden u cvijetnjaku predstavlja nam istinski odmor za du{u - isti~e Aida. Topi}i cvije}e prodaju kod ku}e i na pijaci te nagla{avaju da su, s obzirom na te{ka vremena, za sada zadoS. J. voljni plasmanom.

desetine po`ara

D`afer Ceri} sa mladicom: Svoj lov bilje`io kamerom

Veliki broj ljubitelja ribolova i gra|ana prisustvovao je promociji dokumentarnog filma „Mladica“ ~iji je autor poznati sanski slikar-naivac i majstor ribolova D`afer Ceri}. Ovo je prvi film ovakve vrste

Snimio dokumentarac o lovu na mladicu
koji govori o mladici, kraljici rije~nih riba, koja obitava i na podru~ju sanskog sliva. Osim {to je pravi majstor kista i naivne umjetnosti, Ceri} je me|u Sanjanima poznat i kao strastveni i vr-

Sanski slikar i vrsni ribolovac

Na {irem podru~ju op}ine Sanski Most proteklog vikenda {umski po`ari su uni{tili velike povr{ine bjelogori~nih i crnogori~nih kultura. Desetine po`ara zabilje`eno je u rejonu sela Zagaj, Ilid`a, ^aplje i Dabar. Zahvaljuju}i pripadnicima Vatrogasne jedinice sprije~eno je da vatra ugrozi stambene objekte i vikendice. Ljudskih `rtava nije bilo, ali je pri~injena znatna materijalna {teta. U skoro svim slu~ajevima po`are je uzrokovao ~ovjek, a {irenju vatre pogodovali su suha vegetacija i izuzetno jak vjetar. Najve}i broj po`ara izazvali su poljoprivrednici koji su vatrom nastojali uni{titi korov i pripremiti parcele za obradu. Dio po`ara jo{ uvijek je aktivan ali svi su lokalizirani i stavljeni pod kontrolu. Iz „Elektrodistribucije“ isti~u kako su zbog {umskih po`ara ogro`eni neki elektroenergetski objekti te apeliraju na M. D. sve koji pale vatru da budu krajnje oprezni.

Spec
Povodom otvorenja prve trgovine kompanije „Mercator BH“ d.o.o. u Cazinu, u ~etvrtak, 17. marta, Udru`enju roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama op}ine Cazin „I na{a djeca su djeca“ bit }e ustupljene palete proizvoda iz asortimana Mercatora BH. Supermarket u Maloj Lisi prostire se na 1.180 kvadratnih metara prodajnog prostora. Na dan sve~anog otvorenja najavljeni su koncerti Nermina Pu{kara i Osmana Had`i}a.

sni ribolovac. On izuzetno dobro poznaje riblji svijet i sve tajne rijeke Sane, a momenti Ceri}evog ribolova~kog umije}a zabilje`eni su kamerom i preto~eni u M. D. dokumentarac.

Dvadesetdevetogodi{nji A. R. iz srba~kog sela Razboj u pijanom stanju preksino} se oko 22 sata automobilom „opel kadett“ zabio u izlog filijale Volksbanke u Srpcu. Odmah se uklju~io i alarm, {to je bio povod da se okupi ve}a grupa gra|ana. Pripadnici Policijske stanice Srbac alkotestom utvrdili su da voza~ automobila ima 2,07 promila alkohola u krvi. Ova banka

Automobilom uletio u izlog banke

Nezgoda u centru Srpca

16

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

crna hronika

nalazi se u prizemlju petospratnice na gradskom trgu u Srpcu, na kojem je zabranjen saobra}aj za sva vozila, a udaljena je od Policijske stanice pedesetak metara. Na svu sre}u na trgu tada nije bilo djece niti korisnika bankomata, tako da niko nije povrije|en. Menad`ment banke odmah je intervenirao na zamjeni dva velika portala, {to }e ko{tati vi{e od Lj. K. 5.000 KM.
Inspektori u stubi{tu zgrade Odvezena vozilom „Pokopa“
(Foto: S. Jordamovi})

SARAJEVO Obdukcijom potvr|ena nasilna smrt

Kadrija Brljavac ubijena zbog 20.000 maraka
Prema svemu sude}i, staricu ugu{ila osoba koju je ona poznavala jer ju je pustila u stan Policija nastavlja s privo|enjima i saslu{anjima Pu{ten zet

Voza~ bio pijan

(Foto: Lj. Ko{}ica)

Stojanka Jefti} (74), nastanjena u Vitezu, prona|ena je ju~er oko 16 sati mrtva u svom stanu u ulici Stjepana Radi}a u Vitezu. Prema prvim informacijama, sumnja

Starica na|ena mrtva
Na pumpi u Bosanskoj Dubici

U svom stanu u Vitezu

se na nasilnu smrt, ali se ne zna radi li se o ubistvu ili nesretnom slu~aju. Policajci su iza{li na lice mjesta, a obdukcijom }e biti utvr|en K. K. ta~an uzrok smrti.

Obdukcijom koju je po nalogu Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo obavio vje{tak medicinske struke dr. Nermin Sarajli} potvr|eno je da je Kadrija Brljavac (72), koja je preksino} u 19.30 sati prona|ena mrtva u svom stanu u Franjeva~koj ulici na broju 6 ubijena, odnosno da je rije~ o nasilnoj smrti. Ubistvo je po~injeno iz koristoljublja, a kako nezvani~no saznajemo, iz stana nastradale ukradeno je oko 20.000 KM. U interesu istrage, ju~er je ostao nepoznat na~in na koji je starica usmr}ena, ali je potvr|eno da nije kori{teno oru`je. Nezvani~no smo saznali da je Kadrija najvjerovatnije ugu{ena jer je u stanu prona|ena vezana i sa za~epljenim ustima. Obdukcijom je isklju~ena svaka sumnja da se radilo o prirodnoj smrti, odnosno da je nesretnoj `eni koja je bolovala od astme otkazalo srce usljed jakog stresa ili straha. Tokom no}i policija je privela jednu osobu zbog

Policija iz Bosanske Dubice traga za dvojicom razbojnika koji su preksino} oko 20 sati, prijete}i pi{toljem, od N. R. (30), radnika benzinske pumpe „Nestro petrol“ u Bosanskoj Dubici, oteli dnevni pazar od 4.100 maraka. Maskirani razbojnici uzeli su i radnikov mobilni telefon, ali i slu`beni pi{toj CZM-57 kalibra 7,62 Uposlenik pretu~en dr{kom od pi{tolja milimetra, vlasni{tvo pumpe, maskirani, radnika su vezali policijskim lisicama na kojima koji se nalazio u kasi. Vuka{in Kondi}, de`ur- su bili izbru{eni serijski broni tu`ilac iz Prijedora, koji je jevi, a potom ga udarali pi{tozajedno s policijom obavio ljem po glavi. On je dobro i uvi|aj, ju~er je kazao da je ra- nakon pru`ene ljekarske podnik pumpe zadobio vi{e mo}i nalazi se na ku}nom liudaraca pi{toljem po glavi, je~enju - kazao je tu`ilac Kozbog ~ega mu je pomo} ndi} i dodao da je policiju popru`ena u Domu zdravlja u zvala mu{terija koja je na pumpi zatekla povrije|enog i Bosanskoj Dubici. M. Z. - Razbojnici, koji su bili i vezanog radnika.

Radnika vezali lisicama i odnijeli pazar

Izno{enje tijela ubijene 72-godi{njakinje

(Foto: S. Saletovi})

sumnje da bi se mogla dovesti u vezu s izvr{enjem ovog krivi~nog djela. Radi se o M. M. biv{em suprugu jedne od njenih k}erki, ali je nakon ispitivanja i uz provjere na poligrafu utvr|eno da on nije imao veze s ubistvom.

Zape~a}en stan
U toku su nova saslu{anja i provjere zbog sumnje da je staricu ubila osoba koju je

ona poznavala, jer je utvr|eno da mu je otvorila vrata. To je morao biti neko ko je tako|er znao da Kadrija posjeduje ve}u sumu novca. Stan u Franjeva~koj ulici, koji se nalazi u zgradi prekoputa objekta „Sarajevske pivare“, ju~er je bio zape~a}en, a na osiguranju mjesta zlo~ina bio je jedan policajac. Od kom{ija sazna-

jemo da je starica prije godinu uselila u garsonijeru u prizemlju i da ima dvije k}erke, a jedna od njih ju je preksino} prona{la mrtvu. Saznajemo da je ubica napravio premeta~inu prije nego {to je odnio novac iz stana. Spomenuta suma novca ubijenoj je navodno ostala nakon prodaje ve}eg stana i kupovine garsonijere u FrB. C. anjeva~koj ulici.

Nije hotel nego motel „Konjic“
U tekstu pod naslovom „Pa~ariz priznao krivicu za poku{aj ubistva i smrt ro|aka“, koji je objavljen 12. marta, Enver Be}irovi}, generalni direktor firme „Prominvest“ Konjic, demantirao je da se ranjavanje desilo u hotelu „Konjic“, naglasiv{i da se sporni doga|aj desio u motelu „Konjic“, {to je bitna razlika. Izvinjavamo se ako smo nenamjernom gre{kom prouzrokovali neugodnosti spomenutoj firmi.

Prodavnica „Robal“: U toku popis robe

(Foto: T. Bjelo{evi})

Robert V. (33) iz Tolise prijavio je policiji da su nepoznate osobe provalile u njegovu prodavnicu tehni~ke opreme „Robal“ koja se nalazi u sklopu Nogometnog centra „Goal“ u Ora{ju. Radnici prodavnice kazali su nam kako su lopovi razvalili metalni prozor i u{li u unutra{njost, ali nam

Lopovi upali u prodavnicu i kozmeti~ki salon

Tolisa kod Ora{ja

nisu mogli kazati {ta je provalnik ukrao jer je u toku popis robe. Sa igrali{ta je provaljeno i u kozmeti~ki salon „Karizma“ koji se nalazi u istom kompleksu, a vlasni{tvo je 33-godi{nje Mande M. iz Mati}a. Izvr{ena je premeta~ina stvari, u kojoj je ukradena manja Ta. B. koli~ina novca.

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

17

18 Utorak, 15. februar/velja~a 2011. Dnevni avaz

oglasi

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

i jo{ mnogo toga...

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

19

NESRE]A Smrt za volanom na dionici autoputa kod Kaknja

Zabio se autom u betonsku ogradu naplatnih ku}ica

Motocikl ostao na cesti

(Foto: M. Lugi})

S mjesta te{kog udesa na autoputu A1
(Foto: A. Salihbegovi})

Poginuo 53-godi{nji Mato Kri{to iz Travnika koji je upravljao automobilom „opel astra“
Kod naplatnih ku}ica u Kaknju na dionici autoputa A 1 preksino} oko 22 sata dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je poginuo Mato Kri{to (53) iz Travnika. Prema informacijama s lica mjesta, Kri{to je bio za volanom automobila „opel astra“ (166-A-534) i kretao se iz pravca Zenice prema Sarajevu. Kako saznajemo, Kri{to je u trenutku kada se pribli`avao naplatnim ku}icama pretekao automobil „passat“ (A32-E-602), za ~ijim je upravlja~em bio Stanislav Kolecka iz Banje Luke. Tom prilikom izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u betonsku ogradu i okrenuo se u suprotnom smjeru. Voza~ „passata“, vidjev{i da }e do}i do sudara s automobilom koji mu se isprije~io na putu, uspio je smanjiti brzinu i zaustaviti se pored vozila nastradalog Kri{te. Odmah po dojavi na lice mjesta stigli su slu`benici Policijske stanice Kakanj koji su osigurali mjesto nesre}e, a nastradali voza~ prevezen je u Dom zdravlja u Kaknju, gdje je de`urni ljekar konstatirao smrt. O nesre}i je obavije{ten i de`urni kantonalni tu`ilac koji je naredio obdukciju u prosekturi Gradskih grobalja u Visokom. Saobra}aj na ovoj dionici za vrijeme uvi|aja preusmjeravan je u pomo}nu naplatnu traku. Az. S.

Slobodan Do{enovi} (19) iz Banje Luke primljen je ju~er oko 13 sati u Klini~ki centar Banja Luka s vi{estrukim te{kim povredama koje je zadobio u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u Gunduli}evoj ulici u Banjoj Luci. Prema tvrdnjama ljekara, mladi} je u besvjesnom stanju i ljekari se bore za njegov `ivot. U policiji nam je potvr|eno da je do nesre}e do{lo kada je Do{enovi}, voze}i motocikl „skuter aprilia“, velikom brzinom poku{ao zaobi}i vozilo iz suprotnog smjera, a zatim direktno udario u auto Sudske policije koje je bilo parkira-

Mladi motociklista u kriti~nom stanju

Udario u vozilo Sudske policije

no ispred Privrednog suda, gdje se nesre}a i dogodila. O~evici su pozvali Hitnu pomo} i poku{ali pomo}i mladi}u koji je krvario. - Niko od nas nije vidio kako je do{lo do udesa, ali smo ~uli strahovitu {kripu ko~nica i udar u auto. Istr~ali smo iz lokala, misle}i da je sudar u pitanju. Mladi} je le`ao na zemlji pored motocikla. Krvario je iz usta i oba uha, ali je bio `iv. Opipali smo mu puls, a zatim je po~eo da plavi u licu. Stigla je Hitna pomo} i odvezli su ga. Ne znam {ta da ka`em, nadamo se da }e pre`ivjeti - rekao nam je mladi} kojeg smo zatekli na mjestu nesre}e. V. S.

Povrije|ene ~etiri sestre
Radmila Runjo (55) iz Banje Luke i Petra Milanko (43) te{ko su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjelju oko 20.40 sati na magistralnom putu Banja Luka - Prijedor, u banjalu~kom mjestu Prijakovci. Lak{e tjelesne povrede zadobile su Vesna Milanko (47) i Snje`ana Milanko (45). Prema podacima iz CJB Banja Luka, do nesre}e je do{lo kada je, iz za sada neutvr|enih razloga, Runjo izgubila kontrolu nad vozilom „{koda“, a zatim s glavne kolovozne trake izletjela s ceste. Povrije|ene su bile njene saputnice, a prema nezvaV. S. ni~nim podacima rije~ je o ~etiri sestre.

Nezgoda u Banjoj Luci

Samiru Pa~arizu {est godina zatvora
Osu|en zbog poku{aja ubistva Samira Tufegd`ije te obaranja pje{aka Lejle [ljivo i Alena Pa~ariza koji je sedmicu kasnije podlegao
Samir Pa~ariz (34) iz Konjica ju~er je pred Kantonalnim sudom u Mostaru nepravomo}no osu|en na jedinstvenu kaznu zatvora od {est godina za poku{aj ubistva, zatim za te{ko djelo protiv sigurnosti javnog saobra}aja u vezi s krivi~nim djelom neukazivanje pomo}i povrije|enoj osobi. Sudsko vije}e kojim je predsjedavao sudija Hamo Kebo Pa~ariza je proglasilo krivim za doga|aj koji se desio 16. novembra pro{le godine tokom proslave Bajrama u Konjicu. Te ve~eri on je u motelu „Konjic“, nakon kratke prepirke, ispalio hitac u predjelu stomaka Samira Tufegd`ije, nanijev{i mu povrede opasne po `ivot. Potom je, prema navodima iz presude, u alkoholiziranom stanju napustio motel, nakon ~ega je voze}i „citroen“ u ulici Kolonija skrivio saobra}ajnu nesre}u sa smrtnim posljedicama. On je izgubio kontrolu

Kantonalni sud Mostar

Policija iz Grada~ca uhapsila je D. L. (31) i A. M. (18), koji su priznali da su po~inili vi{e kra|a. Pretresom ku}e, pomo}nih i drugih objekata u Grada~cu koje koriste osumnji~eni policija je prona{la ve}u (Foto: MUP TK) koli~inu cigareta i Krali robu i cigarete vi{e drugih kra|a u firmama druge robe za koju se sumnja da je ukradena, saop}eno je „Vegafruit“ i „Bosnaprodukt“ Grada~ac, te u jednoj iz MUP-a TK. Pretres je izvr{en po na- porodi~noj ku}i. Nakon kriminalisti~ke logu Op}inskog suda iz Grada~ca. Uhap{eni D. L. i A. obrade oni su pu{teni na M. priznali su kra|u koju su slobodu, dok su ukradeni izvr{ili 9. marta u trgova~koj predmeti vra}eni vlasniciradnji „Almedina“, kao i ma.
Pa~ariz na izricanju presude
(Foto: A. Du~i})

Uhap{ena dvojica kradljivaca

Policijska uprava Grada~ac

nad vozilom te udario pje{ake Lejlu [ljivo i Alena Pa~ariza, koji mu je prvi ro|ak. Pa~ariz je sedam dana nakon toga podlegao usljed te{kih povreda opasnih po `ivot.

Sudija Kebo utvrdio je da je poku{aj ubistva po~inio s umi{ljajem, a kao dodatnu ote`avaju}u okolnost naveo je da je Pa~ariz, nakon {to je udario pje{ake u saobra}ajnoj nesre}i, svjesno

pobjegao. Kebo je naveo da se Pa~arizu ne mo`e uva`iti priznanje krivice na po~etku glavnog pretresa, s obzirom na to da se pred sudijom za prethodni postupak ve} bio izjasnio da nije kriv. A. Du.

Razbojni{tvo u kladionici

Na sarajevskom Trgu heroja nepoznati po~inilac prekju~er je izvr{io razbojni{tvo nad radnicom u sportskoj kladionici „Williams“. Razbojnik je, prijete}i pi{toljem, ukrao novac, nakon ~ega je pobjegao. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policajci tragaju za napada~em.

20

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 054215 08 Mals

oglasi

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi} u pravnoj stvari tu`itelja „ZVIJEZDA“ d.o.o. Sarajevo, ul. Rajlova~ka cesta bb, zastupan po punomo}niku ^ovi} Fadilu advokatu iz Sarajeva, protiv I-tu`enog „KONOTJERA“ d.o.o. - P.J. „Dino i Aldi“ Sarajevo, ul. Bla`ujski drum broj 14. i II-tu`enog SULJAD@I] MIRSADA, ul. Skopljanska broj 2., Sarajevo, radi isplate duga 2.347,90 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom posutpku („Sl. novine FBiH“ broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a).

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 19. 08,. 2008. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv I-tu`enog i II-tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 2.347,90 KM na ime duga za robu isporu~enu po ugovoru o kupoprodaji broj 122 od 07. 04. 2006. goidne u periodu tri zadnja mjeseca 2006. godine i tri prva mjeseca 2007. godine. Kako tu`eni nisu izvr{io obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate potra`ivanje u ukupnom iznosu od 2.347,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 24. 04. 2007. godine pa sve do isplate, kao i da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 19. 08. 2008. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadra`vati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj predmeta: 65 0 P 063402 08 P Sarajevo, 04. 03. 2011. godine

OBAVIJEST
Za MERSADA MURI]A sa Ilid`e, posljednje evidentirane adrese ul. Francuske revolucije br. 35 i za [PIRU METLI]A sa Ilid`e, posljednje evidentirane adrese ul. Hamze ^elenke br. 56. Dana 04. 03. 2011. godine ovaj sud je u pravnoj stvari tu`iteljice Fikrete Li~ina protiv tu`enih 1. Mersada Muri}a iz Sarajeva, 2. [pire Metli}a iz Sarajeva i 3. SZ @eljezni~ar, Sarajevo donio Presudu koju tu`eni 1. i 2. mogu preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena, te da u daljem roku od 30 dana, prema ~l. 203. ZPP-a, mogu izjaviti `albu. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi}

biznis

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

21

INDUSTROPROJEKT Uprava Fortis grupe nezadovoljna u~inkom

Veliko pospremanje!
Pla}e prema u~inku i moraju se zaraditi u mati~noj firmi, a ne nacrno
smije{no je da mjese~no, u prosjeku, napravi oko 40.000 maraka realizacije, od ~ega 30.000 odlazi na plate i tople obroke kazao je ^orokalo. On je upozorio da ne}e pristati ni na kakve ucjene sindikalne organizacije i radnika s kojima }e ubrzo potpisati i nove ugovore o radu u kojima nijednom od zaposlenih ne}e, kao {to je to bilo do sada, biti zagarantirane „maksimalne pla}e“. Industroprojekt bi trebao dobiti i novog direktora i menad`ment, jer je Dragan Bursa}, dosada{nji direktor, Upravi Fortis grupe najaM. Z. vio ostavku.
^orokalo: Po zaslugama

Ukoliko se ostvare najave predsjednika Uprave Fortis grupe iz Prijedora Dragana ^orokala, narednih dana mo`e se o~ekivati veliko pospremanje u Industroprojektu, projektantskoj ku}i ~iji je ve}inski vlasnik Fortis grupa. Ina~e, ova kompanija u svom sastavu ima nekoliko preduze}a s oko 650 zaposlenih. - Radnicima, me|u kojima je i 15 in`injera, predo~it }u novi obra~un plata u skladu sa zakonom. Plate se moraju zaraditi u firmi, a ne nacrno i kroz privatni biznis. Nedopustivo je da ova projektantska ku}a uradi svega nekoliko projekata za potrebe lokalne zajednice i

Na Sarajevskoj berzi (SASE) ju~er je, u sklopu 69 transakcija, ostvaren promet od 235.703 KM. Najve}i rast vrijednosti zabilje`ile su dionice ZIFa Eurofond-1 Tuzla (9,35 posto) i dostigle su cijenu od 1,52 KM, a najve}i pad (50 posto) dionice Intesa Sanpaolo banke Sarajevo, ~iji je kurs bio 120,01 KM. Na kotaciji kompanija najve}i promet ostvaren je dionicama Bosnali-

Dionice Intesa Sanpaolo banke pale za 50 posto
Vrijednost indeksa
BIFX 1,75% SASX-10 0,07% SASX-30 0,30% 1.782,02 1.111,82 1.094,18

Promet od 235.703 KM

jeka, 19.765 KM. Na primarnom slobodnom tr`i{tu najvi{e je trgovano dionicama BH Telecoma, 136.027 KM, po kursu od 21,80 KM, a na sekundarnom slobodnom tr`i{tu dionicama Rudnika soli Tuzla, 1.242 KM, po kursu od devet KM.

Kursna lista SASE na dan 14. 3. 2011.
Dioni~ko društvo Zvani~ni Promjena kurs (KM) kursa (%)
KOTACIJA KOMPANIJA

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija
6 1 13 1

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

14,29 1,52 21,80

-0,41 9,35 -0,15

1.383 50 6.241

19.765,35 76,00 136.027,72 1.200,10

KOTACIJA FONDOVA

Industroprojekt: Novi obra~un pla}a

(Foto: D. Stojni})

ZIF EUROFOND-1 DD TUZLA BH TELECOM D.D. SARAJEVO

Na Banjalu~koj berzi ju~er je, u 156 transakcija, ostvaren promet od 15.475.545 KM. Na berzi je upisana ukupna emisija od 15 miliona KM obveznica Olimpijskog centra (OC) Jahorina, nominalne vrijednosti

Upisana emisija obveznica OC Jahorina

Obim trgovine 15.475.545 maraka
od jedne marke po obveznici. Te obveznice bit }e uvr{tene na Banjalu~ku berzu nakon zavr{etka registriranja javne emisije u Komisiji za hartije od vrijednosti i Centralnom registru. Najve}i rast vrijednosti (4,84 posto) ostvarile su akcije Invest nova fonda, a najve}i pad (9,30 posto) akcija banjalu~kog Krajinapetrola.

PRIMARNO SLOBODNO TR@IŠTE SEKUNDARNO SLOBODNO TR@IŠTE INTESA SANPAOLO BANKA D.D. SARAJEVO 120,01 -50,00 10

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 14. 3. 2011.
Naziv emitenta
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina Jahorina OC a.d. Pale - javna ponuda obveznica

Prosje~na Promjena u% cijena

Maks. cijena

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,62 0,065 1 136.500,00 4.311,45 15.000.000

Berzanski barometar za 14. 3. 2011. godine

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B 0,62 -4,32 0,625
0,065 1 4,84 0,065 1

Vrijednost indeksa
BIRS 0,08% FIRS 1,23% 1.045,74 1.910,69

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-OVA
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

Euro/dolar 1,3953 Nafta 0,36%

112,68 Zlato 1,02%

1.425,20 0,24%

22

Utorak 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz 

C=IE 

C=IE

Dnevni avaz utorak 15. mart/o`ujak 2011. 23

Ukratko

24
Snimanje u organizaciji libijske vlade: Gadafijev borac pozira stranim novinarima ispred Ras Lanufa, koji gori u pozadini

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

globus

Erdoan: Primjeri drugih

Erdoan protiv vojne intervencije
ISTANBUL - Premijer Turske Red`ep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) izjasnio se protiv vojne intervencije NATO-a u Libiji i objasnio da ona ne bi pomogla libijskom narodu i da bi bila povezana s mnogim rizicima. - Vidjeli smo u drugim slu~ajevima da strane intervencije, posebno vojne, samo produbljuju problem - rekao je turski premijer Erdoan na me|unarodnoj konferenciji u Istanbulu.

Gadafiju zabranjen ulazak

LIBIJA Gradovi pod kontrolom pobunjenika padaju jedan po jedan

Ukaz Medvedeva

Konsultacije u Parizu

MOSKVA - Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev zabranio je ulazak i obavljanje finansijskih transakcija u Rusiji libijskom lideru Muameru Gadafiju i njegovoj porodici, saop}eno je iz Kremlja. Medvedev je dodao Gadafija i njegovu porodicu na listu osoba ~iji je ulazak zabranjen u Rusiju dekretom koji je potpisao 10. marta. Rusija je striktno protiv vojne intervencije u Libiji.

Gadafi juri{a na sjedi{te opozicije Bengazi
Vojne snage libijskog re`ima pribli`ile su se glavnom upori{tu pobunjenika, u kojem se o~ekuje razorna bitka Iz Ad`dabije evakuirani ranjeni i ljekari
Snage libijskog lidera Muamera Gadafija izbacile su pobunjenike iz klju~nih naftnih gradova pomo}u zra~nih napada, tenkova i ratnih brodova i pribli`ile se opozicionom upori{tu na istoku zemlje, javljaju agencije. da ote`avaju im da u~vrste kontrolu nad osvojenom teritorijom, pogotovu no}u. S druge strane, pobunjenici tvrde da su se preksino} vratili u strate{ki grad Bregu, poslije kratke bitke u kojoj se stalno pomjerala linija fronta, uni{tavaju}i tenkove i zarobiv{i nekoliko desetina boraca iz elitne Gadafijeve Hamis brigade. Lo{e opremljeni i organizirani pobunjenici naveli su ranije da su napustili Bregu poslije sna`nog napada Gadafijevih snaga, ~ime su izgubili klju~ni izvor goriva
Gadafijeve snage ju~er su se pribli`ile i Misrati bore}i se s pobunjenicima na obodima tog tre}eg po veli~ini grada u Libiji, udaljenog oko 200 kilometara jugoisto~no od Tripolija, naveli su stanovnici. Jedan o~evidac naveo je da su ulice grada bile puste, jer su se ljudi u strahu sakrili u svoje ku}e, dok se iz nekih dijelova ~ula tenkovska paljba.

Borbe u Misrati

Ko dr`i Bregu?
Gadafijeve trupe su, kako ocjenjuje agencija, ohrabrene serijom pobjeda u borbi za glavni libijski autoput uz obalu, ali suvi{e {iroka linija snabdijevanja i njihova zavisnost od artiljerije, zra~nih i mornari~kih napa-

Amnestija vojnicima

PARIZ - Ameri~ki dr`avni sekretar Hilari Klinton (Hillary Clinton) doputovala je ju~er u Pariz, gdje je s evropskim i ruskim zvani~nicima odr`avala konsultacije o Libiji. Klinton u~estvuje na sastanku ministara vanjskih poslova G8.

TRIPOLI - Libijskim vojnicima koji su stali na stranu pobunjenika bit }e data amnestija ukoliko polo`e oru`je, izvijestila je libijska dr`avna televizija. - Oru`ane snage obavje{tavaju sve obmanute vojnike da }e biti amnestiran svaki koji izrazi kajanje i preda oru`je pisalo je u udarnoj vijesti.

U tampon zoni izme|u dviju zemalja

U Tripoliju je organizacija „Human Rights Watch“ ukazala da vladine snage brutalno suzbijaju proteste. Na granici s Tunisom i dalje sti`u hiljade izbjeglica, a izme|u 500 i 700 osoba, uglavnom bez dokumenata, blokirano je u tampon zoni izme|u dviju zemalja.

Blokirane izbjeglice

za svoja vozila, a vojsku libijskog lidera ostavili na manje od 250 kilometara od glavnog opozicionog grada Bengazija. Gadafijeve snage i dalje tvrde da imaju kontrolu nad Bregom. Za sada je nemogu}e provjeriti navode obiju strana, jer je ta oblast veoma opasna za novinare. Jedini ve}i grad koji trenutno dijeli Gadafijeve snage od sjedi{ta pobunjenika u Bengaziju je Ad`dabija i, ukoliko snage re`ima nastave s uspjehom da napreduju, uskoro }e

u~vrstiti kontrolu du` obale Mediterana i krenuti ka Bengaziju, gdje se mo`e o~ekivati „razorna bitka“. - Bengazi ne zaslu`uje vojnu akciju u punom obimu. Oni su grupa pacova i crva i ~im u|emo u grad, oni }e podi}i ruke uvis i predati se - rekao je novinarima u Tripoliju portparol Gadafijeve vojske Milad Husein.

Pristup gorivu
Jedan neimenovani izvor iz redova opozicije rekao je telefonom da se opozicija spre-

ma za sukob u Ad`dabiji i da je ve} evakuirala odatle ljekare i ranjene. Prema njegovim rije~ima, ka tom gradu uputila se i ve}a grupa boraca s opozicionog istoka zemlje. On je ocijenio da je cilj napada Gadafijevih snaga na Bregu bilo osiguranje pristupa gorivu, jer se u tom gradu nalazi najve}i dr`avni naftni terminal. - Mislim da su tako sna`no bombardirali grad, jer su `eljeli dobiti na vremenu prije uvo|enja zone zabranjenih letova - rekao je taj pobunjenik.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

25

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR ¸¸AQUATERM¸¸ OLOVO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Broj: Mal-3973/05 Sarajevo, 16. 02. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Mirela Vojnovi} u pravnoj stvari tu`itelja JP ELEKTROPRIVREDA BIH Elektrodistribucija ul. Zmaja od Bosne br. 49 protiv tu`enog SABLJICA D@AFERA iz Sarajeva ul. ^obanija broj 3, radi duga v.s.p. 45,70 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje:

nskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja u skladu sa ~l. 334. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja ako je tu`itelj u tu`bi naveo takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). U slu~aju promjene va{e adrese du`ni ste obavijestiti ovaj sud u smislu ~lana. 352 ZPPa, u protivnom snosit }ete posljedice u skladu sa zakonom. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasnoj tabli suda. STRU^NI SARADNIK Mirela Vojnovi}, s.r. Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

O B A V J E Š T E NJ E
Dana 14.03.2011.godine u "Slu`benom glasniku BiH"objavljen je otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za dogradnju-nadogradnju objekta JZU BRC "AQUATERM"-II faza.Pozivamo sve zainteresovane ponuðaèe da dostave ponude nakon preuzimanja tenderske dokumentacije do 11.04.2011.godine do 12:00 sati,a otvaranje je isti dan u 13:00 sati u JZU BRC "AQUATERM" Olovo. Kontakt osobe:D`akmiæ Edib, Brojevi telefona za informacije:032/825-008;825167

OGLAS
Poziva se tu`eni SABLJICA D@AFER ul. ^obanija br. 3 Sarajevo da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Tu`itelj je tu`bom od 03. 03. 2005. godine predlo`io da sud donese presudu kojom }e se tu`eni obavezati da tu`itelju na ime duga za utro{enu el. energiju isplati tu`itelju iznos od 45,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 03. 03. 2005. goidne pa do isplate uz naknadu tro{kova parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zako-

26

Utorak 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

27

Rusija

AFGANISTAN Na desetine mrtvih u redu za regrutaciju

Talibanski masakr u gradu Kunduzu
U napadu bomba{a samoubice nastradali su regruti, vojnici, ali i veliki broj civila
ni{i i dodao da je napad izvr{io bomba{ samoubica. Ljekar iz lokalne bolnice kazao je britanskoj agenciji da je dopremljeno 37 tijela. Nasilje u Afganistanu {iri se postepeno prema sjeveru koji je donedavno uglavnom bio miran. Pro{le nedjelje je u samoubila~kom napadu ubijen {ef policije Kunduza, a u februaru je u napadu ispred upravne zgrade u oblasti Emam Saheb ubijeno najmanje 30 osoba. Me|unarodne snage za sigurnosnu podr{ku (ISAF) saop}ile su da su obavije{tene o posljednjim napadima i da }e provesti istragu. Tokom pro{le godine nasilje u Afganistanu bilo je naj`e{}e jo{ od svrgavanja talibanskog re`ima 2001. godine, uprkos prisustvu 150.000 stranih vojnika u zemlji.

Putin: Uspjeh na izborima

Pobjeda Putinove stranke

U napadu povrije|eno nekoliko desetina ljudi

(Foto: Reuters)

U samoubila~kom napadu u regrutnom centru na sjeveru Afganistana ubijeno je 37 osoba, a nekoliko desetina povrije|eno je, saop}ili su zvani~nici. Reuters prenosi da su talibani preuzeli odgovornost za napad u gradu Kunduz. - Ubijeni su novi regruti, vojnici i civili - rekao je zamjenik guvernera provincije Kunduz Hamdulah Da-

Stranka ruskog premijera Vladimira Putina Jedinstvena Rusija pobijedila je na regionalnim izborima. Prema izvje{tajima ruskih medija koji se pozivaju na izbornu komisiju, na osnovu skoro svih prebrojanih glasova, Jedinstvena Rusija dobila je od 35 do 70 posto glasova u 12 regiona. Opozicija smatra da su izbori namje{teni.

Uhap{eno 35 ~lanova kalabrijske mafije

Predsjednik DSS-a o najavama tu`ila{tva

Italijanska policija uhapsila je u Lombardiji, Milanu i okolini 35 ~lanova kalabrijske mafije. Uhap{eni mafija{i nalaze se pod istragom za zavjeru, iznudu i {verc narkotika, saop}ila je policija. Zaplijenjena im je i imovina u vrijednosti od dva miliona eura, prenosi italijanska agencija Ansa. U toku dosada{nje istrage otkriveni su kontakti izme|u jednog bosa mafije i poznatih li~nosti {ou biznisa, precizirala je policija. Vlasti upozoravaju ve} godinama da grupa Ndrangeta, najbogatija italijanska mafija budu}i da kontrolira evropsko tr`i{te kokaina, ima sve ve}i upliv u ekonomiju sjeverne Italije. - Ekonomska kriza u protekle tri godine pridonijela je da se mafija ra{iri na sjeveru zemlje jer su brojne kompanije, u nedostatku novca, bile primorane uzeti „prljave“ pare i na taj na~in upasti u kand`e orga-

Sjever pun „prljavog“ novca Ko{tunica odbija svjedo~iti
Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica negirao je svoju povezanost s politi~kom pozadinom ubistva premijera Zorana \in|i}a i optu`io vlast da nad njim vr{i politi~ki progon i zloupotrebljava godi{njicu atentata, a da pravosu|e montira postupke. Na konferenciji za novinare on je naveo da nema osnova da bude saslu{an kao svjedok u pretkrivi~nom postupku u istrazi pobune JSO i politi~ke pozadine ubistva \in|i}a, {to je najavio tu`ilac za organizirani kriminal Miljko Radisavljevi}. Predsjednik Liberalnodemokratske partije ^edomir Jovanovi} izjavio je da predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Ko{tunica ne smije biti iznad zakona i da „odgovor dr`ave mora biti hitan,

o \in|i}evom ubistvu

Ko{tunica: Optu`uje pravosu|e da montira postupke

Uhap{eni pod istragom za zavjeru, iznudu i {verc narkotika

niziranog kriminala - izjavio je u petak guverner Italija-

nske banke Mario Dragi (Draghi).

odlu~an i beskompromisan“. - Odbijanje Ko{tunice da se odazove na najavljeni poziv tu`ioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevi}a da pred dr`avnim organima objasni svoju ulogu u oru`anoj pobuni Legijine

Jedinice za specijalne operacije najdirektnija je potvrda optu`bi koje smo godinama iznosili protiv tog tvorca i politi~kog izvr{ioca projekta ru{enja vlade Zorana \in|i}a svim sredstvima naveo je Jovanovi}.

28

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi
PRAVILA NAGRADNE IGRE „NESTLE“ @ITARICE I MERCATOR VAS NAGRADUJU’’ ^lan 1 - Naziv i sjedi{te organizatora nagradne igre Altermedia, sa adresom Hasana Brki}a 2, 71000 Sarajevo, registrovan pod brojem 4200579980005 Ispred Nestlé Adriatic BH d.o.o sa adresom Fra An|ela Zvizdovi}a 1, 14/B, registrovan pod brojem 4201133590005 ^lan 2 - Naziv i opis Nagradne igre Naziv nagradne igre je „ Nestlé @itarice i Mercator Vas nagra|uju“. Opis: Svatko ko kupi jedan proizvod iz programa Nestle `itarica (Nesquik, Nesquik Duo, Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Cheerios, Fitness, Corn flakes, Musli) ima pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri. Kupac nakon kupovine treba da ubaci ra~un sa svojim podacima (ime i prezime, adresa i broj telefona) kao dokaz kupovine u posebno napravljenu brendiranu kutiju. ^lan 3 - Vrijeme i teritorij odvijanja Nagradne igre U periodu od 24.Marta/O`ujka do 31.Aprila/Travnja 2011. godine namjera nam je organizovati nagradnu igru „ Nestlé @itarice i Mercator Vas nagra|uju“ ^lan 4-Svrha Nagradne igre Svrha Nagradne igre je promocija proizvoda Nestlé `itarica ^lan 5 - Uslovi za sudjelovanje u Nagradnoj igri Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju fizi~ke osobe dr`avljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivali{tem u BiH. Nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Nestlé i Altermedie i ~lanovi njihovih u`ih obitelji (roditelji, bra}a i sestre, polubra}a i polusestre, supru`nici, djeca). ^lan 6 - Nagradni fond i vrijednost nagrada 5956,08 KM Nagrada: Sony Play Station PS2 - 2 x 256,41 KM PLUS PDV 87,18 KM total sa PDV 600,00KM Nagrada: Play Station PS3 - 2 x 678,16 KM PLUS PDV 230,57 KM total sa PDV 1586,89 KM Nagrada:PSP GO - 2 x 419,00 PLUS PDV 142,46 KM total sa PDV 980,46 KM Nagrada:Sony Foto aparat 310 B - 4 x 209,40 KM PLUS PDV 142,4 total sa PDV 980,00KM Nagrada:SONY KU]NO KINO TZ230 - 1 x 325,85 KM PLUS PDV 55,39 KM total sa PDV 381,24 KM Nagrada:TV SONY KDL-37X401 AEP - 1 x 931,62 KM PLUS PDV 158,38 KM total sa PDV 1090,00 KM Nagrada:DVP SONY NS718 HB - 2 x 144,23 KM PLUS PDV 49,03 KM total sa PDV 337,49 KM ^lan 7 - Objava pravila Nagradne igre Pravila nagradne igre }e biti objavljena 15.03.2011.godine u dnevnim novinama Dnevni Avaz i Nezavisne novine. ^lan 8 - Izvla~enje dobitnika Izvla~enje dobitnika odr`at }e se 14.05.2011.godine (subota) u Mercator HM Banja Luka u 11 sati. ^lan 9 - Objava imena dobitnika i preuzimanje nagrada Rezultati nagradne igre bit }e objavljeni u Dnevnom Avazu i Nezavisnim novinama dana 19.05.2011. O na~inu i mjestu predaje nagrade Organizator }e dobitnike obavjestiti telefonom odmah nakon izvla~enja, a nagrade }e mo}i preuzeti u Sarajevu u Nestlé Adriatic BH d.o.o sa adresom Fra An|ela Zvizdovi}a 1, 14/B. Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana izvla~enja. Nagrade se ne mogu zamjeniti za novac. ^lan 10 - Obaveze dobitnika U~estvovanjem u ovoj nagradnoj igri u~esnici u cijelosti prihvataju gore navedena pravila. ^lan 11 - Prava organizatora Svi dobitni ra~uni bit }e provjereni prema diskrecionom pravu Organizatora i bit }e poni{teni i odba~eni ako je bilo koji dio ra~una reduciran, umno`en, krivotvoren ili izmjenjen na bilo koji na~in. Sve informacije na ra~unu moraju biti ~itljive. U slu~aju neregularnosti ra~una Organizator ne}e snositi nikakvu odgovornost. ^lan 12 - Mogu}nost otkazivanja Nagradne igre Organizator Nagredne igre zadr`ava pravo odgode ili prekida iste u slu~aju nepredvi|enih okolnosti u vrijeme odvijanja Nagradne igre, te u slu~aju vi{e sile. ^lan 13- Nadle`nost suda Uslu~aju spora nadle`an je Op}inski sud u Sarajevu. ^lan 14- Porezi Organizator nagradne igre du`an je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a porezni obveznik koji je ostvatio dobitak je du`an izvr{iti uplatu obra~unatog poreza prije preuzimanja nagrade.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A, Ustani~ka br. 19 Broj: Mal-22885/05 Sarajevo, 4. 06. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu, parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a i to stru~ni saradnik Almira Kulovac [etki} u pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda BiH - „Elektrodistribucija“ Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 49, protiv tu`enog FI[ER IVICE iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 35, radi duga v.s.p. 49,60 KM, na osnovu ~lana 348 st. 3 ZPP-a, objavljuje

po~ev od 21. 11. 2004., na iznos od 5,00 KM po~ev od 12. 12. 2004. pa do isplate, uz naknadu tro{kova postupka, sve u roku od 15 dana. U tu`bi je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja kojom }e se udovoljiti postavljenom tu`benom zahtjevu, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te, ime zakonskog zastupnika i punomo}nika, ako ga ima, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~l. 74. st. 1 ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu (Op}inski sud Sarajevo, [enoina br. 1) u tri istovjetna primjerka, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK Almira Kulovac [etki} Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OGLAS
Poziva se tu`eni FI[ER IVICA da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 5. 09. 2005. godine a kojom je predlo`eno da se tu`eni obave`e isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 49,60 Km sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 44,60 KM

specijalni prilog

UTORAK, 15. MART/O@UJAK 2011. GODINE

VW predstavio je i R Line paket dodataka za Touareg, koji uklju~uje nove branike, spojler, difuzor, ovalni zavr{etak ispu{nog sistema i 20-in~ne felge. U unutra{njosti su ko`ni multifunkcionalni volan, sportska sjedi{ta, umeci od nehr|aju~eg ~elika i sli~no.

Touareg R Line

Vijest u brojc

900.000

i

U javnost su procurili prvi renderi i informacije vezani za redizajniranu verziju Passata CC, koji }e dobiti prednji dio po uzoru na novi Passat, ali i zadr`ati karakteristi~an zadnji kraj. U unutra{njosti }e biti novi materijali i boje i bogatija oprema.

Novi Passat CC

Najprodavaniji sportski dvosjed na svijetu

Nakon skoro 22 godine iz proizvodnog pogona Mazde u Hiro{imi „iza{ao“ je 900.000. primjerak modela MX-5, poznatog i kao Miata. Originalno zami{ljena da o`ivi duh legendarnih britanskih roadstera iz {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log stolje}a, Miata je svojom pojavom 1989. postala sinonim jednostavnosti i zabave u vo`nji. U me|uvremenu je do`ivjela dva potpuna redizajna, a njena popularnost i dalje ne jenjava. Malena Mazda pobolj{ala je vlastiti Ginisov (Guinness) rekord kao najprS. Pa. odavaniji sportski dvosjed na svijetu.
Ferrari FF na 2.350 metara nadmorske visine

Vijest u slici
VW Golf Cabriolet: Klasi~ni mekani krov

NOVITETI Volkswagen {iri modelsku ponudu

Dvije nove izvedbe Multivana
Golf Cabriolet je pravo osvje`enje jer peta generacija bestselera iz Volfsburga nije imala topless varijantu
stselera iz Volfsburga nije imala topless varijantu. Dizajnerski je to klasi~ni trovratni Golf VI, samo bez krova, a vi{e nema ni str{e}i rollbar umjesto B nosa~a krova. Mekani krov sklapa se za 9,5 sekundi pri brzini do 30 km/h, a zapremina prtlja`nika sa spu{tenim krovom iznosi 250 litara. Ponudu ~ine benzinski TSI motori zapremine 1,2, 1,4 i 2 litra te turbodizelski 1,6 i 2,0. Osnovna cijena u Njema~koj iznosi 23.625 eura. Osim toga, Volkswagen je u @enevi predstavo i dvije specifi~ne izvedbe planetarno popularnog Multivana. U pitanju su BlueMotion i Edition 25. BlueMotion izvedbu krase brojna pobolj{anja u vezi s potro{njom 2,0-litarskog TDI-ja sa 114 KS, koji se, zahvaljuju}i start/stop sistemu i regenerativnim

olkswagen je ponudu topless modela pro{irio kabriolet izvedbom Golfa VI, koji se nakon premijere u @enevi pridru`uje Eosu i Bubi kabriolet. Za razliku od skupog Eosa s tvrdim preklopivim krovom, Golf Cabriolet predstavlja ne{to jeftiniju varijantu s klasi~nim mekanim krovom. To je pravo osvje`enje jer peta generacija be-

V

Test Ferarija na Alpama
Nakon premijere u @enevi, dva Ferrarija FF su se za potrebe prezentacije novinarima uz pomo} helikoptera CH-47 Chinook na{la na 2.350 metara visokom vrhu Plan de Korones na Dolomitskim Alpama. Dvjesta privilegiranih predstavnika medija iz cijelog svijeta u naredne ~etiri sedmice imat }e priliku testirati ovaj ~etverosjed s pogonom na sva ~etiri to~ka u surovim uvjetima, na snje`noj i ledenoj podlozi.

Ponuda motora

Brojna pobolj{anja

ko~nicama, u prosjeku zadovoljava sa samo 6,4 litra na 100 km. Multivan Edition 25, kako samo ime ka`e, ima za cilj da dostojno proslavi 25 godina postojanja ovog legendarnog vozila. Isti~e se mat crnim krovom i crnim 18-in~nim aluminijskim to~kovima, te jo{ ponekim zanimljivim detaljem. Opremljenost kabine je na nivou najluksuznijih limuzina. [lag na tortu je spoS. Pa. rtski ovjes.

Na radaru
Deseta generacija je i posljednja

SEAT Ibiza ST stigla u BiH

Po~etkom marta na tr`i{te BiH stigla je Ibiza ST, produ`ena izvedba popularnog SEAT-ovog modela, koja sada nudi vi{e prostora i komfora za potrebe mladih porodica. Osim izrazito lijepog dizajna, Ibiza ST nudi visok stepen sigurnosti za putnike, zbog ~ega je na EuroNCAP testira-

Produ`ena verzija za mlade porodice

SEAT Ibiza ST: Vi{e prostora i komfora

nju odlikovana s pet zvjezdica. Akcijski model Ibiza ST 1,4 Reference dolazi s bogatom serijskom opremom koja obuhvata ABS, ~etiri zra~na jastuka, klima-ure|aj, CD Radio mp3 plejer, elektri~ne podiza~e prednjih prozora, daljinsko zaklju~avanje... i dostupan je po cijeni od 21.900 M. T. KM.

Tu`na vijest za sve ljubitelje rasnih sportskih limuzina: Mitsubishi }e 2013. godine „ugasiti“ svoju ikonu Lancer Evo, ~ija }e aktuelna deseta generacija o~igledno biti i posljednja. Evo verzija je prvi put predstavljena 1992. godine, a svaka nova postavljala je mjerila po pitanju performansi i vozne dinamike. Ipak, visoka cijena i ekolo{ka nekompatibilnost uzimaju danak, pa Evo bilje`i sve lo{ije prodajne rezultate. Iz Mitsubishija sti`u najave da }e Evo nastaviti `ivjeti kao hibridni ili elektri~ni model. S. Pa.

Kraj za Mitsubishi Lancer EVO

Hyundai i30: Bogato opremljen model

30

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

auto market
Li~na karta
Dimenzije Motor 2,0

43
d/{/v (mm) ................................... 4.410 / 1.820 / 1.690 masa praznog vozila (kg) ....................................1.450 prtlja`nik (l) ........................................................... 591 zapremina (ccm) ................................................. 1.998 najve}a snaga (KS/o/min) ......................... 163 / 6.200 okretni moment (Nm/o/min) ................... 194 / 4.600 najve}a brzina (km/h) .......................................... 182 ubrzanje 0-100 km/h (s) ....................................... 10,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) ................. 9,9 / 6,3 / 7,6 do registracije ........................................... 46.650 KM

Camaro ZL1: Najja~a izvedba

VOZILI SMO Hyundai ix35 2,0 Mpi 4WD Gold

48 sati najni`e cijene
Redizajnirani Hyundai i30 18. i 19. marta bit }e u ponudi za 19.990 KM
Hyundai BiH nastavlja s ugodnim iznena|enjima za svoje kupce. U saradnji s ovla{tenom mre`om prodava~a u BiH, pripremljena je nova prodajna akcija koja }e trajati 48 sati. Samo 18. i 19. marta redizajnirani model i30 bit }e dostupan za 19.990 KM, {to je najni`a cijena ikada za najpopularniji Hyundaijev model u Evropi. Aktuelni „Best Buy“ prema izboru Udru`enja automobilskih novinara BiH za ovu cijenu nudi odli~nu opremu - servo volan, klimaure|aj, ABS, zra~ne jastuke i zavjese, elektri~ni paket, alarm, radio CD mp3 plejer,

Uskoro nova akcija Hyundaija BiH

Svestrani terenac u atraktivnom pakovanju
Hyundai ix35: Odlikuje se smjelim dizajnom

Crossover ovakvih crta i dizajna pravo je osvje`enje na tr`i{tu Snaga koja ne naru{ava komfor

Performanse

Cijena testnog modela

Vrhunski Camaro ZL1
Za pogon se brine 6,2-litarski V8 benzinski motor od 550 KS
unutra{njost je tako|er sportski nastrojena s detaljima od ko`e i aluminija, te dodatnim instrumentima. Kada su u pitanju sportski modeli, Chevrolet je za 2012. Iz Chevroleta nam sti`e najja~a i tehni~ki najnaprednija izvedba modela Camaro, nazvana ZL1. Pokre}e je 6,2-litarski V8 benzinski motor sa 550 KS i 677 Nm obrtnog moCruze, te je razvio dvije dijametralno suprotne izvedbe Eco i RS, ~iji nazivi naslu}uju namjenu. Ekolo{ki nastrojen Cruze Eco za pogon koristi 1,4-litarski Eco-

Brojne novosti iz Chevroleta

Blizanac Corse SUV

Proljetna klinika
Od 12. do 26. marta Hyundai BiH u saradnji s ovla{tenim servisima organizira proljetnu servisnu akciju „Hyundai klinika“. U sklopu akcije kontrolni pregled vozila po preporu~enoj „Check“ listi ko{ta 10 putni ra~unar, priklju~ak za iPod i sli~no. Model pogoni `ivahni 1,4-litarski benzinski motor sa 109 KS. Tako|er, dio ponude je po pet godina garancije, mobilne asistencije i preventivnih pregleda, sve to besplatno. KM ili besplatno, ukoliko se u ovla{tenom servisu rade opravke na vozilu, zatim 15 posto popusta na potro{ni materijal i dodatnu opremu, 10 posto popusta na sve ostale rezervne dijelove i prigodan poklon u saradnji sa Shellom. Hyundai je u saradnji sa finansijskim partnerima za kupce osigurao finansiranje na lizing uz kamatnu stopu od 6,75 posto, a za sve koji se odlu~e za ovakav vid pla}anja poklon je kasko osiguranje za M. T. prvu godinu.

Ameri~ki automobil godine, elektri~ni Chevrolet Volt, trebao bi 2012. godine dobiti i MPV verziju, baziranu na konceptnom Voltu MPV5. Bit }e dostupan i u Evropi pored njegovog klona Opel Ampere i to po cijeni u Njema~koj od 41.950 eura, {to je za 950 eura jeftinije od Ampere. ^udan potez Chevroleta.

Volt kao MPV

N

Jeep je objavio detalje dizelske izvedbe modela Grand Cherokee, koju evropski kupci s nestrpljenjem o~ekuju. Umjesto Mercedesovog 3,0-litarskog V6 bit }e dostupan motor identi~ne koncepcije, ali s potpisom italijanskog proizvo|a~a VM Motori i s novom MultiJet II tehnologijom. Mo}ni V6 dizelski agregat imat }e dvije verzije, sa 190 KS i 440 Nm, te 240 KS i 550 Nm. Obje verzije suvereno pokre}u masivni ameri~ki SUV uz izuzetno skromnu potro{nju. Benzinsku ponudu ~ine rastro{ni benzinski agregati 3,6 V6 i 5,7 S. Pa. V8.
Novi Passat: Rast na svjetskom tr`i{tu

Novi dizelski Jeep Grand Cherokee

U skladu s evropskim zahtjevima

ije rije~ o novinarskoj razma`enosti, ali nekim automobilima se obradujemo vi{e, a od nekih nam padne mrak na o~i, jer ~ovjek manje brige ima u komercijalnom autobusu nego za njihovim volanima. A kada pogledate Hyundai ix35, lako je zaklju~iti da on spada me|u one koje vrijedi ~ekati. Otkako je iza{ao na tr`i{te i zamijenio T ucsona, koji je u svoje vrijeme tako|er predstavljao privla~an model, ix35 etablirao se u jedno od najatraktivnijih SUV vozila na na{em tr`i{tu, pa nije ni ~udo {to je postao i jedan od najprodavanijih. Ima razli~itih ukusa, ali vjerujemo da }emo udovolji-

ti ve}ini ako ustvrdimo da ix35 izgleda odli~no. Crossover ovakvih crta i dizajna pravo je osvje`enje na tr`i{tu na kojem uglavnom susre}emo konzervativnije linije koje ne odstupaju puno od ustaljenih oblika. ix35 se, pak, odlikuje smjelim dizajnom koji je pogodio u centar mete Hyundaijevih `elja. Me|utim, osim toga {to dobro izgleda, korejski SUV, dizajniran i proizveden u Evropi (Slova~ka), ima jo{ pregr{t atributa koji ga svrstavaju me|u jedan od najpo`eljnijih izbora za sve one koji vole ovakve modele, jer je na~injen

ekida~a za intenzitet osvjetljenja, prona}i komandu za stalni pogon na sve to~kove i pomo} za silazak niz ve}u nizbrdicu. Prostora ima previ{e, a nakon {to se smjestite u udobna sjedi{ta i uklju~ite motor zaklju~it }ete da je ix35 s ovim benzinskim agregatom jedan do najti{ih te da je izolacija pu-

Trostruka briga

Korejac iz Slova~ke

papu~icu gasa automobil te`ak oko tonu i po do brzine od 100 kilometara na sat dovede za ne{to vi{e od 10 sekundi, ali bez naru{avanja komfora putnika. Transmisija je manuelna, ali moramo konstatirati da bi testiranom modelu dobro do{la jo{ jedna, {esta brzina. Me|utim, i pored toga, ix35 je odli~an proizvod, a ako po-

Ve} smo pisali o tome da je Chevrolet najavio razvoj crossovera, baziranog na tek predstavljenom Aveu. No, na sajmu automobila u Sao Paulu stigla je i prva najava u vidu modela Agile Cross Sport. Gledaju}i ga, mnogi s pravom smatraju da se zapravo radi o tehni~kom blizancu najavljene Opel Corse SUV Dolazak na tr`i{te planiran je za 2012. . menta, koji u kombinaciji sa {estostepenim manuelnim mjenja~em i detaljno preure|enim ovjesom i {asijom nudi vrhunske vozne mogu}nosti. ZL1 ima i novi prednji dio s agresivnijim dodacima, 20in~ne felge i ~etverostruki zavr{etak ispu{nog sistema, a godinu najavio novu generaciju Corvette, kodne oznake C7. Iako su detalji limitirani, sti`u najave da }e biti zadr`ana koncepcija s motorom na prednjem dijelu vozila i sa zadnjim pogonom. Chevrolet se pozabavio i nama poznatim modelom tec turbobenzinac sa 140 KS, u kombinaciji s pa`ljivo odmjerenom {estostepenom manuelnom transmisijom, aerodinami~kim poblj{anjima i laganim 17-in~nim to~kovima. S druge strane, RS je zapravo opti~ki paket, koji koketira sa sportom. S. Pa.

Raspolo`iva jo{ tri motora
Ko ne voli benzinsku, neka uzme dizelsku verziju, a u Hyundaiju BiH dostupne su tri, 1,7-litarski od 115, te 2,0litarski od 136 i 184 KS. Cijene automobila na benzinski pogon kre}e od 38.630, a radi se o modelu s pogonom na prednje to~kove i petostepenim manuelnim mjenja~em. Dizelska ponuda startuje od 45.750 KM, koliko ko{ta 1,7-litarski model. Oprema je razvrstana u tri paketa - Silver, Gold i Platinum. Po~etni Silver krasi duga lista svega i sva~ega - progresivni servo upravlja~, zra~ni jastuci za voza~a i suvoza~a, ABS, ESP HAC , (pomo} pri kretanju na uzbrdici), DBC (kontrola na nizbrdici pri ote`anim uvjetima), sigurnosne bravice za djecu na zadnjim vratima, tonirana stakla, putni ra~unar, manuelni klima-ure|aj, alarm s centralnom bravom i daljinskim zaklju~avanjem, rashladna kutija...

Grand Cherokee: 190 ili 240 „konja“

Volkswagenov putni~ki program je u prva dva mjeseca ove godine po prvi put plasirao vi{e od 750.000 vozila, ostvariv{i rast od 14,1 posto. VW je u januaru i februaru {irom svijeta plasirao 758.100 primjeraka svojih modela, a najvi{e u Aziji 301.200. M. T.

Silan start Volkswagena

da zadovolji sve `elje korisnika, od onih koji vole {kripu ko~nica i ludovanje pa do onih porodi~nih, koji }e znati cijeniti ti{inu, udobnost, komfor i veli~inu prtlja`nog prostora. Unutra{njost je skrojena odli~no. Ne mo`e se re}i da je otkrovenje, ali izgleda nenametljivo i ukusno, a niza{ta se ne mo`e re}i da je lo{e rije{eno. Testirani model spada u srednji paket opreme, ali zaista je bio krcat s dosta toga {to obi~no dolazi u najvi{im. Iza volana, ~iji lijevi dio zauzimaju komande za audioure|aj, a desni za tempomat, nalazi se lijepo osvijetljena instrumentalna tabla. U sredini

brzinometra vidite digitalni pokaziva~ stanja goriva i indikator za promjenu stepena prijenosa, a u sredini obrtomjera je temperatura motora, tako|er digitalna. Izme|u njih, kao i na vrhu, nalaze se ekrani putnog ra~unara, pa pogledom na tablu dobijete sve informacije o trenutnom stanju automobila. Gornjim dijelom izbo~enog centralnog grebena dominira ekran za audioure|aj, ispod je klima, a na samom dnu su upalja~ te Aux i priklju~ci za iPod. S obzirom na to da na{ model pripada porodici 4x4 modela, lijevo od volana }ete, osim pr-

[tedljivi gradski japanac
Unutra{njost je skrojena odli~no

Nissan Micra DIG-S

1,2-litarski trocilindarski benzinski motor s direktnim ubrizgavanjem emitira samo 95 g/km ugljendioksida

tni~ke kabine odli~na. U vo`nji, moramo konstatirati, potrebno je malo vremena za navikavanje i upoznavanje s gabaritima, ali kada ~ovjek pro|e i tu prepreku, onda je lako. Sam podatak da ovaj automobil pogoni 2,0-litarski motor od 163 KS govori o snazi. Pritisak na „kamionsku“

gledamo svu opremu kojom je nakrcan i sumu koju treba izdvojiti za sve to bogatstvo, mora se priznati da je primamljiva opcija. A svemu tome treba dodati i trostruku petogodi{nju besplatnu brigu za kupca koja uklju~uje garanciju, mobilnu garanciju i preventivne preglede. M. TANOVI]

Nissanov fokus na smanjenju {tetnih emisija nije ograni~en samo na pionirski elektri~ni automobil Leaf. Takozvana Pure Drive strategija podrazumijeva zna~ajna nastojanja u cilju smanjenja potro{nje i {tetnih emisija. Posljednji rezultat je Nissan Micra DIG-S, efikasna izvedba japanskog mali{ana ~iji 1,2-litarski trocilindarski benzinski motor s direktnim ubrizgavanjem potpomognut turbopunja~em emitira samo 95 g/km ugljendioksida. Maleni trocilindra{ sa 98 KS i 142 Nm zauzvrat nudi performanse dostojne 1,5-litarskog ~etverocilindra{a. Omogu}ava automobilu maksimalnu brzinu od 180 km/h, a u prosjeku tro{i tek 4,1 litar benzina.

Micra DIG-S: Tro{i 4,1 litar

Ovako niska potro{nja postignuta je izuzetno efikasnim stepenom kompresije od 13:1, smanjenjem interne frikcije, ugradnjom start&stop sistema te sistema za regeneraciju ko~ione sile. Ekolo{ki podoban agregat uz manuelni mjenja~ mo`e

biti uparen i sa CVT transmisijom, s kojim je Micra ne{to manje efikasna, ali je ugo|aj u gradskoj vo`nji potpun. Za japansko tr`i{te predvi|ena je verzija bez turbo punja~a s izlaznom snagom od 80 KS, a nesumnjivo }e sti}i i do S. Pa. evropskog tr`i{ta.

Dnevni avaz utorak 15. mart/o`ujak 2011. 31

Vozila
Prodaja Kupovina

str. 32

Autodijelovi

str. 32

Stanovi Kuće Zemljišta Poslovni prostori
Izdavanje Prodaja Zamjena
str. 32 str. 34 str. 37

Prodaja razno
Razna oprema Mobiteli Namještaj Alati i mašine Kućni ljubimci
str. 37 str. 37 str. 37 str. 37 str. 37 str. 37 str. 38

Posao Razno Usluge
Intelektualne usluge Zanatske usluge Razne usluge

str. 38 str. 38 str. 38

Grad: Rubrika (stanovi, vozila, kuće...): Vrsta oglasa (prodaja, kupovina...): Sadržaj vašeg oglasa (ukratko):

Kanton:

Prioritet za objavu imaju kuponi do 15 riječi

Telefon i/ili mobitel:

32

Utorak 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

mjenjač, Mondeo 2.0 TDCI. Tel. 061 258 159. Citroen Xsara, 2004. HDI 1.4 tek registrovan i Ford fokus 2.0 benzinac, 2003. nije riješena carina i porez. Može zamjena za jedno auto. Tel. 061 843 324. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743.

Prodaja
NISSAN TERANO 2.7 TD, GODIŠTE 2004., DUGA VERZIJA, REGISTROVAN DO SEPTEMBRA 2011., PREŠAO 106.000 KM. OPCIJE: KLIMA, EL. PROZORI, ITD. CIJENA 14.250 KM. TEL. 062 994 204. 3000-1Ndž 

Džeta 1.3 benzin, očuvana, 1985. god. Tel. 061 803 001. Fiat Panda 1.0, 1997. god., benzin, teretni, dvosjed, reg. do 6. mjeseca, u odličnom stanju, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Fiat Punto 1.2 B, 16V, 5V, crna boja, tek uvezen iz Njemačke, eko 3 motor, registrovan, servisna, cijena povoljna, moguća zamjena, Tuzla. Tel. 061 844 639. Fiat Punto multi jet 1.3 dizel, 2005. god., bijela boja, cijena 6.900 KM. Tel. 061 144 162. Fiat Stilo karavan 1.9 JTD, 2004. god., klima, ABS, 6x airbag, 4x el. podizači, citi servo, daljinsko zaključavanje, siva metalik, tek registrovan, 9.100 KM. Tel. 061 214 813. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., plava, 3 vrata, registrovan, ful oprema, 132.000 prešla, knjiga vozila, garažiran, 1 vlasnik, cijena 8.400 KM. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, registrovan, 100.000 prešla, knjiga vozila, 1 vlasnik, ful oprema, extra stanje, cijena 7.300 KM. Tel. 061 835 565. Ford Mondeo 1.8 TDI, 1999. g., u odličnom stanju, klima, ABS, centralna, CD, reg. do avgusta. 7.100 KM. Tel. 061 067 748. Ford Mondeo 2.0 DTCI, god. 2002., kar., golf V 1.9 TDI, god. 2005. automatik, Citroen C5 2.0 HDI, Pežo 307 SWI. Tel. 061 258 159. Ford Siera 1.8 TD, 88. god., Ford Escort 94. god., plin.Tel. 061 249 467. Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. god., 70 KM. Tel. 061 709 956. Golf 1.6 b, 85. g., bjeli u extra stanju, nereg. cjena 2.300. Tel. 061 355 397. Golf 2, 87. god., 1.6 benzin, nove prednje gume, reg. do 9. 2011. god., limarija i enterijer u odličnom stanju. Tel. 061 566 689. Golf 2, dizel, 1987. god., sivi, 3 vrata, tek registrovan, očuvan, garažiran, cijena 3.100 KM. Polo 1.4 MPI, 2000., plavi, 4 vrata, dosta opreme, cobra alarm, CD MP3, nove gume, tek registrovan, fixno 7.300 KM. Tel. 061 158 202. Golf 3, 1.9 D, 1994. god. Tel. 061 550 273. Golf 3, 95. god., reg. do 1./2012. Tel. 061 171 553. Golf dizel, 85., registrovan do 9. 10. 11., cijena 2.300 KM. Tel. 061 519 750. Golf III, 1995., dizel 1900, registrovan do VII 2011., garažiran. Tel. 061 832 523. Golf IV, SDI, 4 vrata, bijela boja, 1998. god., cijena po dogovoru. Tel. 061 205 332. Golf V 1.9 TDI, 2005. god., Ford Mondeo 2.0 TDCI karavan, god. 2002., Citroen C 5 2.0 TDCI, karavan, god. 2002., Citroen C 5 2.0 HDI, god. 2004. Tel. 061 258 159. Golf V, 1.4 B, 16V, 2008., kao nov, reg., 40.000 km, kupljen u BiH, full, 4+4 nove gume, cijena: 18.900 KM. Tel. 061 358 229. Hyundai Lantra karavan, 97. g., benz., povoljno. Tel. 061 620 057. Kedi otvoreni Renault expres 1.9 TDI, 1997. g. Tel 063 843 761. Kia Ceed karavan, 1.6 benzin, 2008. god., može zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 062 857 130. Kia Rio RS limuzina, metalik siva, centralna, klima, 2002. god., 1.4 B, u odličnom stanju, reg. do kraja 4. mjes. 2011. Tel. 061 156 309. Korsa 1.2 B, 88. god., reg. do 8. 2011., nove gume, odlično stanje, 

Prodajem Fiat Kromu 2.5 TDI, 89. god., u dijelovima. Prodajem Kadeta 1.6 dizel ili mijenjam za Opel Vektru ili Mazdu 626 i 323. Tel. 061 365 193. 3089-1Ndž 

Prodajem Opel Korsu, 1991. god., 1.2, ajnšpric, povoljno. Tel. 061 431 971. 3122-1Ndž 

Alfa Romeo SW 156, 2.4 JTD, 2001. god., full oprema, metalik, servisna knjiga, 8.500 KM. Tel. 061 196 163, TK. Audi “jaje” 1.6 B+plin sa atestom, 87. god., reg. do 8. 2011., odlično stanje, povoljno. Tel. 062 315 616. Audi 100-C4, 92. god. 2,0 plin. Reg. do 7. mjes. Auto je u tvornickom stanju. Ful oprema. Tvornicke maglenke, dalj. zaklj. Alarm, MP3. Cjena 5.700 KM. Žepče. Tel. 063 443 609. Audi 80 CC, dizel, 86. god, tek registrovan, nov, akumulator, izvrsno Audi 90, metalik siva, ekstra stanje, šiber, centr. brava, registrovan, nove gume. Tel. 061 434 374. Audi A 4, 1.9 dizel, godina kraj 98., registrovan, metalik, digitalna klima, urađen veliki servis. cij. 9.200 KM. Tel. 061 346 243. Audi A-6 TDI 2.5, god. 1996., tek regist., 6 brzina, klimatronik, centralno zaklj., metalik zeleni, servo, ABS, el. podizači, alu felge, nove gume, cijena 8.600 KM, ZDK. 061 166 610. Audi A4 2004 g., crna met., reg. do 24. 11. 011. g. Tel. 063 355 977. Audi A4 TDI (crveno I), 81 KW, zeleni metalik (180.000), multilok, digitalna klima. Tel. 061 101 941. Auto felge čelične polovne za Merc. 15 coma, BMW 15 cola, Golf 2 i 3 - 13 i 14 cola. Tel. 062 213 732. Auto gume plovne 225/55/17, 225/55/18, 245/70/16 4 kom., 195/65/16c 4 kom., 205/55/16. Tel. 062 213 732. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autodijelovi za Opel Korsa, Astra, Vektra, Omega, Frontera, novi i polovni. Tel. 061 200 203. Autostakla “Rule”, original šoferšajbe i bočna stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojnička 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 525 TDS, godište 99., full oprema, crne boje, odlično stanje, reg. do 5. 3. 2012. Tel. 061 750 214. Caddy life 1.9 TDI (putnički) 2004 god. Bijela boja, u extra stanju. Cijena 16.000, može zamjena za manje. Tel. 063 711 151 Citroen C2, 1.4 HDI, 2005. god., dizel, bijela boja, nove gume, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Citroen C5, god. 2004, 2.0 HDI, Pežo 307 SW 7 sjedišta, Golf V 1.9 TDI, god. 2005. DGS

povoljno. Tel. 062 322 467. Kultivator 12/50 KW nov, neraspakovan, E.T. Tel. 033 453-892, 065 324 853. Mercedes 190 dizel, automatik 1998., sive boje, uske lajsne, amna stakla, odlična, 6.000 KM. Tel. 061 500 037. Mercedes E 220 CDI, 2004. g., crni metalic, automatik, ekstra stanje, 30.000 KM. Tel. 061 101 410. Mercedes E 220 CDI, avantgard, automt., triptronik, CD, radio, tel., koža, xenoni, al. felge, nove gume, servisna knjiga. Tel. 066 364 848. Motor “Mercedes” 190-200 dizel, odličan. Tel. 061 252 805. Novi farovi za Fiat Stilo 3. Tel. 063 715 850. Opel Astra-G, dizel, 1999. god., 60 KW, ccm 1994. Tel. 061 220 016. Opel Corsa 98. god, 1.0 benzin, plava boja, el. stakla, uredno servisirana, cijena 3.600 KM. Tel. 061 173 109. Panda 1.0, 1997. god., teretna, dvosjed, reg. do 6. mjeseca, u odličnom stanju, 1.300 KM. Tel. 061 184 796. Peugeot 206, 1.1 benzin, 2002. god., redovan servis, mala potrošnja, cijena 6.500 KM. Tel. 061 606 559 ili 061 768 570. Pežo 206, 1.4 benz., 2000. god, tek registrovan, nove prednje gume, ful oprema, moze zamjena za Golf 3 ili 2, uz vašu nadoplatu. Tel. 061 215 492. Pežo 206, 1.4 HDI, 2003. god., sivi, 4 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, uvoz Njemačka, 160.000 prešao, odlično stanje, cijena do reg. 8.700 KM. Pežo 307, 1.6 benzin, 2003. god., sivi, 3 vrata, full oprema, plaćeni carina i PDV, uvoz Njemačka, 111.000 prešao, kao nov, cijena do reg. 8.800 KM. Tel. 061 083 802. Pežo 307 SW, god. 2002., 7 sjedišta. Golf V 1.9 TDI, god. 2005., ful oprema, mjenjač DGS, automatik + šalač. Tel. 061 258 149. Povoljno prodajem Audi 100-A6. 91. god. 2,0, plin., reg. još 5 mje. Auto je u tvornickom stanju. Posjeduje ful opremu + dalj. zaklj. i alarm. Cjena vrlo povoljna. Tel. 063 066 581. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. uređaja. Tel. 061 365 193. Prodajem autodijelove za Opel Vektru DTI. Tel. 066 474 574. Prodajem BMW 520 d, 10/2000., full oprema osim kože, tek uvezen iz Njemačke, sve plaćeno, kao nov, 13.900 KM. Tel. 061 690 500. Prodajem Džetu 2, dizel, 86. god. Reg do 2. 9. 2011., u ekstra stanju. Limarija i motor odlični, crvena boja, 4 vrata, Sarajevo, cijena 2.600 KM. Tel. 066 968 449. Prodajem Fiat Stilo, 2006. g., dizel karavan, tek registrovan, cijena 9.750 KM. Tel 061 290 183. Prodajem golf 4, 1.9 tdi. 2003 god, dvoja vrata,cijena 12.900 KM.Tel. 061 581 734. Prodajem i ugrađujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno! Tel. 061 382 478. Prodajem i ugrađujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Kedi otvoreni, Renault expres 1.9 TDI, 1997. g. Tel. 062 216 787. Prodajem Mercedes 190 D, 2.5, 87. god., crna metalik, el. šiber daljinsko zaključavanje, xenon, u dobrom stanju, 5.000 KM. Tel. 061 366 837. Prodajem Mercedes 190D, 2.5, 87. god. el. šiber, daljinsko, xenon, mul-t-lock, u dobrom stanju. 5000 KM. Tel. 061 366 837. Prodajem Opel Astru, kraj 1999. god., tek registrovana i servisirana, sa svom opremom. Tel. 061 108 221. Prodajem Pasat 2006. g., karavan kvatro, big xsenon, park senzori, 2.0 TDI, navigacija, digitalna klima, 6 brzina, registrovan, cijena 22. 300 KM. Tel. 061 290 183. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, može

i montaža. Tel. 033 531-996, 062 693 470. Renault Kangoo 2004. god., 1.5 dCi, teretni, plavi metalik, servisiran u Renaultu, kao nov, hitno. Tel. 061 761 812. Renault Megane, 2006 god., crveni, regidtrovan, 1,5 DCI, zimski i ljetne gume 12400 KM.Tel. 061 224 553. Renault Megane, 2007 god., 2 vrata, tek reg.dizel 1,5 dci, 85 ks,. Tel. 062 418 999. Reno Kangu 2005., zatvoreni. Tel. 061 958 001. Reno Klio 99. god., automatik, klima, el. podizači. Tel. 061 249 467. Reno Laguna 1.9 DCI, 07. god., lim i Pežo 407 HDI, lim, 07. god., koža, xenon, navi+. Tel. 061 133 750. Reno Megan II, 1.6, 16V, dec. 2003. god., klima, ABS, ESP, bord, airbag X6, MP3, koža, itd., crni, 3 vrata. Tel. 061 202 888. Reno Megan, 2003., benzin 1.6, ful oprema, plaćena carina i PDV, uvoz iz Njemačke, cijena 8.500 KM. Ford Fiestu, 2003., benzin 1.3, ful oprema, plaćena carina i PDV, uvoz iz Njemačke, cijena 7.300. Tel. 061 204 169. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 512 799. Rezervne dijelove za Reno 25. Tel. 066 750 733. Skenik 2001. g., alarm, registrovan, daljinsko, metalik, elektronika, muzika, air bagovi, klima, garažiran, serv. knjiga, itd. Tel. 061 138 071. Škoda Fabia ambienta 1.2 HTP, karavan, 9./2008., bordo metalik, potpuno opremljena. Tel. 062 070 419. Škoda Fabia, cclassic 1.2, benzin, 2004. g., u odličnom stanju, kilometraža 31.000. Tel. 061 722 593. Škoda Octavia tour 1.9 TDI, dizel, 2008. god., prešla 30.000 km. Tel. 061 675 669. Škoda Octavia, toru 1.9 TDI, dizel, 2008. god., 30.000 kil. Tel. 061 675 669. Ugradnja alarma i sistema protiv krađe vozila, testiranje vozila. Tel. 061 365 193. Vrata (prednja lijeva) za Passat 2008. godina, 400 KM. Tel. 061 709 956. Vrata (zadnja lijeva) za Škodu Fabiu, 200 KM. Tel. 061 709 956. Vršim dijagnostiku za Opel vozila. Moguć dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Jetta 2.0 B, 2004. god., full oprema, 115 KS, servisna knjiga, registr. 13.800 KM. Tel. 061 317 721, TK. VW Jetta 2.0 TDI kar., 06. god., navi. plus, povoljno. Tel. 061 133 750. VW Polo 1.2, 2004. god., I vlasnik, klima, ABS, full + 4 ljetne gume. Tel. 061 489 556. Za Fapa 16-20 kabina, motor, mjenjač, diferencijal, hladnjak, gume 11x20, cerada, prednji trap, zadnji trap. Tel. 061 169 243. Za Škodu Feliciju prodajem dobru polovnu haubu, 50 KM, Sarajevo. Tel. 061 551 317. Zaštita za automobile, blokada mjenjača, blokada volana. Tel. 061 719 916. očuvan, povoljno. Tel. 062 315 616.

isplata odmah. Tel. 061 315 798. Kupujem havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887. Kupujem Ford KA ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183.

kacija. Tel. 033 538-185, 062 147 003. Breka, u blizini Bolnice Koševo, izdajem 1,5-soban opremljen stan sa svim pogodnostima u priv. kući (zaseban ulaz i režije). 300 KM. Tel. 061 263 463. Breka, ul. Himze Polovine, dvoetažni stan 160 m2, sa baštom, 1.200 KM. Tel. 033 768-016. Buča Potok, izdajem dvosoban prazan stan, sprat kuće, sve posebno. Tel. 522-715. Centar - Papagajka, nudim noćenje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar Ilidže, 2-soban stan namješten, mladom brač. paru, priv. kuća, 300 KM, grijanje plin, na spratu. Tel. 033 956-055, 061 828 709.

Izdavanje 
Izdajem dvosoban namješten stan u zgradi, A. Smalovića 1, (kod Tursko-bosanskog koledža), etažno grijanje. Tel. 061 437 609. 3126-1Ndž 

Centar, kod Vlade Federacije, izdajem garsonjeru studentima. Tel. 033 205-277. Centar, u zgradi lijepo namješten stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 142 704. Č. Vila, adaptiran jednosoban stan studentici. Tel. 065 842 030 Č. Vila, Nedima Filipovića, novija gradnja, VII kat, lift, parking sa rampom, namješten trosoban stan, 600 KM. Tel. 066 340 748. Č. Vila, pos. prostor, prizemlje, stamb. zgrada, 115 m2 - 1.500 KM. Tel. 033 768-016. Četiri ležaja radnicima na terenu, priv. kuća, pos. ulaz. Tel. 629-054, Ilidža-Otes. Ćemaluša, pos. prostor 100 m2, grijanje, 2.000 KM. Tel. 062 907 831. Dobrinja 3, jednosoban prazan stan 40 m2, I sprat, centralno. Tel. 061 145 853. Dobrinja 5, izdajem pos. prostor 65 m2, za sve djelatnosti. Tel. 033 638-006. Dvokrev. soba studentima, upotreba kuhinje, centr. grijanje. Tel. 033 210-362, 065 023 781. Dvos. namješten stan u zgradi, centar, 500 KM. Tel. 061 142 704. Garsonjera opremljena sa parkingom, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665. Garsonjeru polunamještenu izdajem, poseban ulaz, centralno grijanje. Tel. 033 638-006. Gradačačka, namješten stan, jednosoban. Tel. 062 994 800. Gradačaka, izdajem stan jednosoban, namješten. Tel. 062 994 800. Grbavica 1, izdajem garažu ispod tranzita. Tel. 063 639 213. Grbavica, dvosoban lijepo opremljen stan u zgradi, I kat, etažno, blind. Tel. 061 031 330 Grbavica, dvosoban namješten stan, priv. kuća, I sprat. Tel. 063 639 213. Grbavica, pos. prostor 40 m2, pogodno za kancelarije, ordinaciju... Tel. 061 325 840. Halu izdajem u Famosu 250 skladišta+250 salon za svadbe. Tel. 061 709 931, 624 671. Hrasnica, autobuska stanica, izdajem radnju 12 m2. Tel. 061 330 979, 033 657-673. Hrasno, Aleja lipa, dobro namješten dvosoban stan, 450 KM. Tel. 062 295 919. Hrasno, poslovni prostor 100 m2, grijanje, parking. Tel. 033 660-101, 061 150 273. Ilidža Lužani, izdajem namješten stan 65 m2 zaposlenim ženama bez djece. 400 KM. Tel. 066/324-343 Ilidža-Merkator dvosoban moderno opremljen nov stan, 53 m2, III kat. Tel. 061 031 330. Ilidža-Stup, Pijačna, polunamješten dvosoban stan. Tel. 061 866 705. Izdaj. manji jednos. stan namješten, strogi centar. Tel. 061 904 465. Izdaje se poslovni prostor 30 m2, novogradnja, Stup. Tel. 061 484 394. Izdajem 100 m2 poslovno-stamb. i 150 m2 stamb. pro- 

Izdajem-prodajem više poslovnih prostora vel. 180, 360, 56, 71, 132 m2, pogodni za razne namjene. (Nova gradnja). Inf. 061 622 136. 3129-1Ndž 

Izdajem novoadaptiran prostor 110 m2 u Sarajevu, M. Tita br. 22/I, poogodan za više namjena. Tel. 061 132 363. 3152-1Ndž 

Izdajem stan 50 m2, jednoiposoban, opremljen, u zgradi, c.g., uz tramvajsku stanicu na D. Malti. Samo zaposlenim licima. Tel. 061 275 767. 3153-1Ndž 

A. polje, ul. Nerkeza Smailagića, uređen stan 93 m2 - 400 KM. Tel. 033 768-016. Adema Buče 283, izdajem prazan jednosoban stan, poseban ulaz i struja. Tel. 033 610-675. Aerodrom. naselje, ops. prostor 40 m2 za agencije, predstavništva, kancelarije, sa papirima. Tel. 061 857 012. Al. Polje B, soba 120 KM. Tel. 033 546-824. Alipašino polje, preko puta Studentskih domova, sobu studentici ili zaposlenoj djevojci. Tel. 033 453-752. Alipašino, dvosoban prazan stan 58 m2, I kat, centralno, 250 KM. Tel. 062 465 466. Apartman na Bjelašnici. Tel. 062 320 648. Apartmani za noćenje sa parkingom od 15-25 KM, Koš. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko prenoćište iznad Katedrale, parking, kablovska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Apartmansko prenoćište sa extra opremljenim sobama, TV, sat., c. grijanje, parking, 15 KM po osobi. Tel. 062 530 601. Arapova ul., izdajemo bosansku kuću. Tel. 061 224 046. Asima Ferhatovića iznad bolnice Koševo, pos. prostor 64 m2, prizemlje, 1.000 KM. Tel. 033 768-016. Baščaršija, pos. prostor 26 m2, renoviran, plin, telefon, mokri čvor, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 906. Blizu trolejbuske adaptiran namješten jednosoban stan, II sp., zgrada, zvati od 17 h, 450 KM. Tel. 646-410. Blizu Željezničke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Breka II, jednosoba, zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija. Tel. 033 538-185, 062 147 003. Breka II, jednosoban, zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lokacija. Tel. 033 538-185, 062 147 003. Breka II, jednosoban, zaseban i opremljen stan sa grijanjem, lijepa lo-

Kupovina 
Kupujem havarisana vozila: Pasat karavan 3 i mlađe golfove. Tel. 061 504 190. Kupujemo sve vrste vozila, strane table, havarisana, neispravna. Tel. 061 820 000. Vršimo otkup rabljenih havarisanih i dotrajalih vozila. Tel. 062 506 775. Kupujem havarisana i rashodovana vozila. Tel. 063 459 893. Otkupljujem ispravna vozila na B.H. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena,

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

33

38 Utorak 15. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 34

stora u Doglodima. Tel. 061 561 132. Izdajem dvosoban i trosoban stan, etažno i centralno grijanje, u Grbavičkoj ulici. Tel. 033 667-008, 062 972 326. Izdajem dvosoban namješten ili prazan stan, D. Malta. Tel. 061 325 750. Izdajem dvosoban stan u zgradi, namješten. Tel. 061 355 517. Izdajem garažu na Koševskom brdu, centar, M. Hadžijahića, kod tunela. Tel. 061 182 298. Izdajem garažu na Marijin Dvoru - Tešanjska ulica (zgrada “Viza za budućnost”). Tel. 061 273 995. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namješten stan na Socijalnom. Tel. 061 347 685. Izdajem jednosoban stan, G. Velešići. Tel. 033/245-998. Izdajem jednosoban, namješten stan, centralno grijanje, pos. ulaz, Velešići. Tel. 033 442-131. Izdajem lijepo namješten restoran sa baštom. Tel. 061 804 195. Izdajem namješten poslovni prostor 25 m2 u centru Sarajeva, alarm, video nadzor, drugi sprat, pogodan za predstavništva. Tel. 066 643 099. Izdajem namješten tros. stan u zgradi, Zagrebačka, centr. grijanje, kablovska, internet, blindo vrata. Tel. 061 067 859. Izdajem namje{ten apartman, sprat ku}e, ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a.Tel. 061 509 746. Izdajem od 80-100 m2 extra opremljenog kanc. prostora u Sarajevu-Nedžarići, zgrada DHL-a. Informacije od 16-20 h. Tel. 061 130 504. Izdajem opremljen ugostiteljski objekat, preko puta stadiona Koševo. Tel. 062 434 290. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 20 m2, kod Heco pijace. Tel. 061 249 249, 061 531 130. Izdajem poslovni prostor 30 m2, Jukićeva 136. Tel. 062 910 675. Izdajem poslovni prostor 90 m2, uz glavnu sobraćajnicu, za sve najmjene, ul. Alipašina 183a. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Izdajem poslovni prostor na Dobrinji 1, 23 m2. Trg Zlatnih ljiljana br. 12, cijena 450 KM. Tel 062 760 775. Izdajem poslovni prostor na Saraj polju, 70 m2, ulica Hasana Su}eske do br.1 kroz prolaz, 300 KM, {est mjeseci unaprijed. Tel 062 072 906 Izdajem poslovni prostor za sve namjene, Baščaršija, 26 m2, mokri čvor. Tel. 061 183 645. Izdajem prazan sprat kuće sa garažom, Butmir. Tel. 061 242 133 Izdajem sobe kod Sebilja, Baščaršija, sa kupatilom i TV, cijena 15(20) KM. Tel. 061 192 073. Izdajem sobe za prenoćište u St. Gradu, grijanje i TV, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem sobu studenticama isključivo vjernicama mulimankama, na Kovačićima. Tel. 033 228-546. Izdajem sprat kuće Ilidža, komplet namješten, stranci i zaposleni ljudi. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Izdajem stan za 150 KM plus režije oko 180 KM, Saraj polje, 4 sprat. Tel. 033 455 848. Izdajem stan-kancelarijski prostor (polunamješten) 72 m2, kod Katedrale, III sprat. Tel. 066 754 118. Iznajmljujem samostalnu au-

tomehaničarsku radnju. 066/133-777, 033 485-336.

Tel. 

Jednokrevetna soba sa upotrebom kuhinje i grijanjem, Mejtaš. Tel. 207-425. Jednos. stan Šip, namješten, priv. kuća, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Jednos. stan, R. Džinde. Tel. 033/459-838. Jukićeva, izdajem pos. prostor 56 m2. Tel. 033 205-171. Kod bolnice Jezero, p. prostor 190 m2, pogodan za sve. Tel. 061 170 254. Kod Fabrike duhana, namješten stan studentima, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Kod kina Tesla, pos. prostor 74 m2, I sp., adaptiran, 1.300 KM kirija. Tel. 062 907 831. Kod Muz. akademije (Katedrala) izdajem pos. prostor od 100 m2. Tel. 061 101 941. Kod okretaljke Jezero, izdajem dvosoban namješten stan, plinsko grijanje. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Otoka, trosoban stan 89 m2, namješten, 7. spr., 2 lifta, 2 blakona, c. gr., 600 KM. Tel. 061 702 881. Paromlinska ul., pios. prostor, pogodno za kancelarije po cijeni od 6 EUR-a/m2. Tel. 033 768-016. Pos. prostor 15 m2, 100 EUR-a mjesečno, Sarajevo. Tel. 033 214-384. Pos. prostor 60 m2, sa parkingom, pogodan za razne namjene, između Kliničkog i Pionirske. Tel. 061 606 406. Pos. prostor kancelarija 11 m2, Ferhadija, zasebno mokri čvor. Tel. 061 936 882. Pos. prostor, Katedrala 96 m2, I sp., plinsko etažno, klima. Tel. 062 156 882. Poslovni prostor na Šipu, nov, 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 062 320 648. Povoljno jednos. stan namješten ili prazan, sve odvojeno, priv. kuća. Tel. 629-054, Ilidža, Otes. Saraj polje, Hasana Sućeske do br. 1 (kroz prolaz, izdajem pos. prostor 70 m2, 300 KM, 6 mjeseci unaprijed. Tel. 062 072 906. Sobu djevojci, N. Sarajevo. Tel. 061 519 915, 033 956-069. Sokolović Kolonija, izdajem studentima namješten stan, centralno grijanje. Tel. 061 234 012. Stan, Gradačačka, namješten, jednos. Tel. 062 994 800. Stupska petlja, manji namješten stan za 1-3 osobe, poseban ulaz, po mogućnosti ženskim osobama. Tel. 061 443 349. Šentada kod hotela Bristo, izdajem pos. prostor 20 m2. Tel. 061 252 294, 033 659-133. Šentada kod hotela Bristol, izdajem pos. prostor 20 m2, prazan. Tel. 061 252 394 i 033 659-133. Titova, III sp., stan 56 m2, namješten, grijanje, 1.000 KM. Tel. 062 907 831. Titova, pos. prostor 110 m2, sve novo, II sp., 2.000 KM. Tel. 062 907 831. U rezidencijalnom dijelu grada, izdajem strancima ekskluzivno namješten stan dvoiposoban. Tel. 062 954 316. Ul. Budžak, kod Pivare, kuća pogodna za stambene i poslovne svrhe, 230 m2 - 2.500 KM. Tel. 033 768-016. Velešići, izdajem stan 100 m2, neopremljen, zvti poslije 16 h. Tel. 033 218-634. Velešići, namješten dvosoban stan u novoj zgradi. Tel. 061 221 706. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstav-

ništva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

pomoćnim objektom, 98.000 KM. Tel. 033 768-016. Banja Luka, Kozarska 119, prodajem stan 92 m2 + garaža, potkrovlje, zemlja. Tel. 061 381 918. Banja Luka-Motike, prodajem 5 duluma zemlje. Tel. 061 381 918. Bjelašnica, apartman 59 m2, pogled na stazu, 165.000 KM. Tel. 033 768-016. Blažuj, Mali Kiseljak, zemljšte za pos. objekat 836 m2, prilaz sa gl. puta, hitno. Tel. 061 139 592. Bos. Krupa, naselje Donje Krčane, 8.500 m2 parcelisano, vlasništvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Brčko-Brka, prodajem kuću i dva duluma zemlje kraj puta kod diskoteke “Falko”, pogodno za poslovni prostor, cijena po dogovoru. Tel. 061 832 712. Breka, H. Orlovića, 70 m2, IV kat, parno grijanje, 2.350 KM/m2. Tel. 061 526 243. Breka, prodajem dvoiposoban stan 66 m2, prvi sprat, ul. Hasana Sušića. Tel. 033 544-398, 061 741 544. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran sa dosta dodatne opreme. Tel. 061 106 424. Buča Pot., novogradnja, 2006. god., potkrovni stan, 87 m2/1.300 KM. Tel. 065 819 136. Buća potok, prodajem kuću, 2 stana, 120 m2, garaža, šupa, bašta, parking 3 auta. Tel. 522-715. Busovača, Kaonik, kuća sa 3.100 m2 zemlje, 143.000 EUR-a. Tel. 033 768-016. Centar, prodajem poslovni prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 803 029, 061 170 426. Centar, Titova dvosoban stan, V sprat, lift. Tel. 062 215 250. Centar, ul. Avde Jabučice, prodajem stan 67 m2. Tel. 062 789 512. Centar, ul. Čekaluša, I sprat, 131 m2, potrebno renoviranje. Tel. 061 325 840. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. Č. Vila 56 m2, Otoka 39 m2, Grbavia 55 m2, Ilidža 56 m2. Tel. 061 019 236. Č. Vila, V sprat, 54 m2, dvosoban, cijena 90.000 KM. Tel. 061 325 840. D. Jošanica, Vogošća, nedovršena kuća sa tri stana i 700 m2 voćnjaka. Tel. 061 260 698. D. Malta stan 56 m2, ul. M. Selimovića, I sp. Tel. 061 219 180. D. Malta, E. Šehovića, VII kat, 70 m2, balkon + lođa, 2.150 KM/m2. Tel. 033 711-665. D. Malta, Marka Marulića, jednoiposoban 42 m2, XI kat, 2 lifta, parno grijanje, 77.000 KM. Tel. 062 526 243. Dobrinja (blizu Merkatora), stan 58 m2, renoviran, II sprat, plinsko grijanje. Tel. 062 253 480, 033 645-884. Dobrinja 3, dvosoban 56 m2, IV sprat, Trg Sar. olimp., hitno. Tel. 061 353 841. Dobrinja 5, ul. Sulejm. Filip., 6. spr., 77 m2/1.600 KM. Tel. 065 819 136. Dobrinja C-5, 2,5-soban stan 67 m2, sa garažom, renoviran, PVC stolarija, prinsko grijanje, 1/1, I sprat. Tel. 062 346 780. Dobrinja C-5, stan 60 m2, 1. sprat, hitno. Tel. 061 272 573. Dobrinja C-5, trosoban 70 m2, 1. spr., 2. balkona, odmah useljiv, 110.000 KM. Tel. 066 801 711. Dobrinja C-5, ul. R. Demirdžića, I sprat, dvosoban, plinsko grijanje. Tel. 061 305 928. Dobrinja I, dvosoban 55 m2,

Prodaja 
Stan 96 m2, četverosoban, prodajem na Čobaniji, papiri uredni, useljiv. Tel. 061 183 669. N. 

“AKCIJA”” U najljepšem dijelu Dobrinje stanovi novogradnja, još samo tri stana po 38 m2, garaže, slobodna prodaja, uredni papiri. Prevod odmah. Tel. 061 161 548, 061 161 670. PTT 

Centar, kod Medicin. fakulteta, 66 m2, dvoiposoban stan, sunčan, dva balkona, jedan balkon ustakljen, 180.000 KM i garaža cijena po dogovoru. Tel. 062 841 390. 3399-1tt 

Baščaršija - poslovni prostor 20 m2. Hrasno - trosoban 71 m2, 7. sprat. Dobrinja 3 - dvosoban 56 m2, IV sprat. Centar - 86 m2, trosoban, IV sprat. Grbavica dvosoban 52 m2, 3. sprat. Tel. 061 493 323. 3938-1tt 

Prodajem jednosoban stan 39 m2, Marin Dvor, ul. Odobašina, I kat, etaž. grijanje. Tel. 061 375 787. 3145-1Ndž 

Prodaja stana: Koševsko brdo, M. Hadžijahića, 56,58 m2. Informacije: 061 173 238. 3151-1Ndž

III sprat, bez dodatnih ulaganja. Tel. 061 538 128. Dobrinja IV, Trg Ilidžanske brigade, dvoiposoban 57 m2 sa vrtom 80 m2, 68.500 KM. Tel. 061 526 243. Dobrinja, Gandijeva, dvoiposoban 65 m2, III kat, 2 balkona, 86.000 KM. Tel. 061 899 209. Dobrinja, Oslobodilaca Sarajeva, IV kat, dvoiposoban 67 m2, balkon, plin, 89.500 KM. Tel. 033 711-665. Dobrinja, stan 65 m2, sa dva balkona, vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dobrinja, ul. Hajdrudina Šabanija, kuća P+S+P, u prizemlju pos. prostor 340 m2, sa 620 m2 zemlje. Tel. 033 768-016. Dobrinja, ul. Trg Sarajevske olimpijade, I sp., 77 m2 = 110.000 KM. Tel. 033 768-016. Dobroševići kod škole, 2.200 m2 zemljišta, 1/1. Tel. 061 277 432. Dobroševići, kuća 8x6 m, dvije etaže, 1 dulum zemlje, dozvola, svi priključci, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Dobroševići, kuća 8x6 m2, dvije etaže, okućnica 1 dun. zemlje, dozvola, hitno. Tel. 061 139 592. Donja Vogošća, prodajem imanje, 4 kuće + 2 pos. prostora, 12 duluma zemlje, 600.000 KM. Tel. 062 907 831. Donje Vlakovo, dev. vikendica sa 9.000 m2 zemljišta. Tel. 065 877 065. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gružu, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Grušku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dž. Bijedića, na pijaci Kvadrant prodajem box, cijena 1.500 KM. Tel. 062 139 215. Ferhadija 105 m2, IV sp., 110.000 EUR-a. Tel. 061 214 306. Geteova br. 1, garsonjera renovirana, III sprat, fiksno 50.000 KM. Tel. 061 102 099. Gladno polje, 2.000 m2 placa + kuća, priz. + spr., 50.000 KM. Tel. 061 702 881. Grbavica 83 m2, 5 sp., nadziđivanje, bez lifta, extra uređen, 2000 KM/m2. Tel. 061 079 751. Grbavica I, trosoban 68,5 m2 “paviljon”, II kat, veliki balkon, 1.000 EUR-a/m2. Tel. 061 247

777. Grbavica II, K. Kapetanovića, VI kat, dvosoban, renoviran, 52 m2, nadogradnja, 95.000 KM. Tel. 066 340 748. Grbavica II, Topal Osman paše, dvoiposoban, renoviran i adaptiran, II kat, 120.000 KM. Tel. 062 295 919. Grbavica, adapt. 54 m2, 65.000 EUR-a. Tel. 061 288 939. Grbavica, K. Kapetanovića, 54 m2, 11. spr., lift, balkon, sve novo, 108.000 KM. Tel. 061 702 881. Grbavica-Šoping, troiposoban stan 85 m2/2.100 KM (renoviran), sa garažom. Tel. 033 617-742, 061 964 797. Grbavička, V sp., nema lift, 69 m2 + 2 balkona, 1.700 KM/m2. Tel. 062 907 831. Hadžići-Drozgometva, prodajem dev. kuću i 35.000 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. Halu prodajem u Famosu, 250+250 m2 i 1.000 m2 dvorišta. Tel. 061 159 249. Hitno, povoljno, prodajem luksuznu kuću, namještenu i 2 dul. zemlje u Tarčinu, 150.000 KM. Tel. 062 204 887. Hladivode Gornje, 2.700 m2 zemlje za vikendicu. Tel. 062 215 250. Hotonj-Orahov brijeg, građ. parcela 1.460 m2, urban. saglasnost, vl. 1/1, infrastruktura do parcele, cijena po dogovoru. Tel. 061 803 715. Hrasno brdo, ul. Milinkladska, kuća sa 366 m2 zemlje, 140.000 KM. Tel. 033 768-016. Hrasno, 50 m2, c.g., balkon, 85.000 KM. Tel. 061 926 069. Hrasno, A. Šaćirbegović, dvos. 60 m2, vl. 1/1, cijena povoljna, hitno. Tel. 061 139 592. Hrasno, A. Šaćirbegović, dvosoban 58 m2, dvostran, cijena povoljna, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Hrasno, IV sprat, 58m2, dvosoban, 2 balkona. Tel. 061 325 840. Hrasno, Milana Preloga, trosoban 74 m2, vis. prizemlje, 2 balkona, 2.100 KM/m2. Tel. 061 247 777. Hrasno, Trg heroja, III kat, renoviran i adaptiran jednosoban 36 m2, 82.000 KM. Tel. 033 

Prodajem kuću, Stari Grad. Tel. 033/532-040. 3568-1tt 

A. Ferhatovića 63 m2, 2 sprat, centr., extra lokacija. Tel. 062 156 882. A. Polje B-faza, ul. Trg ZAVNOBiH-a, stan 71 m2, 2. sp., 1.600 KM/m2. Tel. 033 768-016. A. Polje, N. Smajlagića, troiposoban 77 m2, vl. 1/1, hitno i povoljno. Tel. 061 139 592. A. Polje, stan 80 m2, III sp., useljiv, 1.600 KM/m2. Tel. 062 907 831. A. Polje, ul. Semira Frašte, 12. sprat, stan 56 m2 = 80.000 KM. Tel. 033 768-016. A. Polje, ul. Trg nezavisnosti, 2. spr., 39 m2 = 70.000 KM. Tel. 065 819 136. A. polje, VI sprat, 71 m2, trosoban, balkon, ul. Trg ZAVNOBiH-a,c ijena 108.000 KM. Tel. 061 325 840. A. Polje, VI sprat, 71 m2, trosoban, cijena 108.000 KM. Tel. 061 325 840. Al. Polje A faza, stan 70 m2, 3 sp. Tel. 450-392. Al. Polje, N. Smailagića, troipos. stan 77 m2, povoljno, hitno, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Alipašina stan 65 m2, Kralja Tvrtka stan 120 m2. Tel. 061 249 155. Alipašino A-faza, prodaja ili zamjena za manji stan, 66 m2, II sprat. Tel. 061 184 361, 062 257 967. Alipašino, garsonjera, 3 sp., 27 m2, renovirana, 50.000 KM. Tel. 061 507 960. Aneks, I sprat, 64 m2, dvoiposoban, balkon, cen. grijanje. Tel. 061 325 840. Aneks, III sprat, 56 m2, dvosoban, balkona, cijena 92.000 KM. Tel. 01 325 840. Ante Babića, preko puta Studn. domova, potpuno renoviran stan,8. sprat, 56 m2 = 50.000 EUR-a. Tel. 033 768-016. Aquareumal Fojnica, apartman sa garažom, prodajem ili mjenjam za stan u Sarajevu. Tel. 061 725 039. B. Potok, kuća u ul. Feriza Timbula, sa 372 m2, garažom i

Dnevni avaz utorak 15. mart/o`ujak 2011. 35

711-665. Hrasno, Trg heroja, prodajem stan 60 m2. Tel. 061 047 960. Hrasno, ul. Aleja Lipa, vis. priz., adapt., 38 m2/2.300 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, ul. Ant. Bran. Šim., vis. priz., useljiv, 60 m2/2.100 KM. Tel. 065 819 136. Hrasno, VI sprat, 57 m2, dvosoban, dva balkona, renoviran. Tel. 061 325 840. I. Sarajevo, Cara Lazara, dvoiposoban 66 m2, IV kat, plinsko etažno, veliki balkon, 1.200 KM/m2. Tel. 061 899 209. I. Sarajevo, Lukavica, pos. prostor 38 m2 i stan na sprtu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Ilidža 83 m2, Koševo 103 m2, Buća potok 88 m2, novogradnja, Stup 58 m2. Tel. 061 177 711. Ilidža adaptiran 150 m2+bašta+garaža+2 garažna mjesta. Tel. 061 288 939. Ilidža, kuća iza stare op., sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 okućnice. Tel. 065 877 065. Ilidža, Lepenička ul., prodajem kuću sa okućnicom i pomoćnim objektom. Tel. 063 353 349 ili 061 247 837. Ilidža, Plandište, Bosanski ljiljan 17, objekat P+S+P 150 m2, bašte 150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilidža, pos. prostor 15 m2, S. Ćatovića Kobre. Tel. 062 215 250. Ilidža, ul. Edhema Eke Džubura, pos. prostor 149 m2, pogodan za razne djelatnosti, 260.000 KM. Tel. 033 768-016. Ilidža, ul. Jahijela Fincija, 4. sp., 70 m2 = 112.000 KM. Tel. 033 768-016. Ilidža-Lužani, stan od 72 m2 i garažu. Tel. 033 648-888, 061 194 966. Ilidža-Pejton, kuća 12,5x11,5, prizemlje + 2 sprata, sa garažom i posl. prostorom, cijena po dogovoru. Tel. 061 226 007. Ilidža-Pejton, stan potpuno renoviran, atraktivna lokacija. Tel. 061 272 573. Ivančići iza Srednjeg, plac sa ruševnom vikendicom, 3.500 m2, 17.000 KM. Tel. 061 702 881. Jahorina, Velika dvorišta, vikendica nova 46 m2, dunum zemlje, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592. Jednos. stan 40 m2, M. Dvor, adaptiran, useljiv. Tel. 061 715 543. Jezero 86 m2, Stup 65 m2, Danijela Ozme, novogradnja centar. Tel. 061 177 711. K. Brdo, M.Hadžijahića, 44 m2, 2. spr., balkon, jednoiposoban, 83.000 KM. Tel. 066 801 711. Kod Vječne vatre, stan 109 m2, 1. sprat, plinsko etažno grijanje, 300.000 KM. Tel. 062 156 882. Kod Vojne bolnice, hitno i povoljno dvosoban stan 57 m2, za kompletno renoviranje, vis. priz. Tel. 061 247 777. Koš. brdo, modernu kuću u nizu. Tel. 062 381 294. Koš. brdo, Nusreta Šišića, I kat, jednosoban 36 m2, 67.500 KM. Tel. 061 899 209. Koš. brdo, Nusreta Šišića, III kat, renoviran i adaptiran, jednoiposoban 41 m2, 80.000 KM. Tel. 061 899 209. Kovačići, Franjevačka ul., stan 57 m2, Ciglane 68 m2 + garaža. Tel. 061 019 226. Kuća 300 m2 stamb. prosto. ul. Asima Ferhatovića, Koševo. Dvije kuće i 1.500 m2 zemlje Kromolj-Centar. Tel. 061 249 155. Kuća iznad FDS, 95.000 EUR-a, Doglodi 80.000 EUR-a. Tel. 061 079 751. Kuća sa dva stana u Blagovcu, sređena, 55.000 EUR-a. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Kuća u Bijeljini, put prema Janji+plac od 1.000 m2. Tel. 065 462 264. Kuća uz put Semizovac-Srednje i 1.500 m2 zemlje, može i zamjena za stan u Sarajevu. Tel. 061 249 155. 

Laktaši, prodajem vikend parcelu 300 m2, na brdu preko puta bazena. Tel. 061 381 918. Ložionička “Šibica” 72 m2, 19 sp., centr. gr., sunčan, 1.500 KM/m2. Tel. 061 079 751. Lužani, 54 m2 adapt., 95.000 KM. Tel. 061 288 939. M. Dvor - centar, jednosoban 40 m2. Tel. 061 132 327. M. Dvor 54 m2, 1 sp., plin, sunčan, fix. 2.100 KM/m2. Tel. 062 156 882. M. Dvor, 48 m2, 3. spr., 2.400 KM/m2. Tel. 061 702 881. M. Dvor, Karingtonka, 1. sp., , 96 m2 + 3 balkona = 290.000 KM. Tel. 065 819 136. M. Dvor, Kralja Tvrtka, dvos. stan 65 m2, vl. 1/1, cijena po dogovoru, hitno. Tel. 061 139 592. M. Dvor, Kralja Tvrtka, dvosoban 65 m2, cijena povoljna, vl. 1/1 hitno. Tel. 061 139 592. M. Dvor, ul. Augusta Brauna, 4. sprat, stan 85 m2 = 263.000 KM. Tel. 033 768-016. M. Dvor, ul. Titova, pos. prostor 160 m2, na I sp., 7 prostorija, 3.250 KM/m2. Tel. 061 269 835. M. M. Bašeskije kod Vječne vatre, 109 m2, 1 sp., plin.-etažno. Tel. 062 156 882. Mahmutovac, devast. kuća. Tel. 062 215 250. Malta, Aleja lipa, 59 m2, stan prodaja ili zamjena za zapadni Mostar. Tel. 063 441 826. Malta, ul. Paromlinska, adaptiran, 1. spr., 79 m2/2.200 KM. Tel. 065 819 136. Mejtaš, ul. Mejtaš, stan adapt., 1. spr., 59 m2/2.800 KM. Tel. 065 89 136. Mojmilo, prodajem zemlju sa pogledom na Dobrinju. Tel. 062 823 739, 061 817 960. Nedžarići, novo, garsonjera 32 m2, 6. sp., 50.000 KM. Tel. 061 702 881. Nedžarići, novogradnja, 4. sprat, 58 m2, klima, balkon, sve novo, 1.550 KM/m2. Tel. 066 801 711. Nedžarići, novogradnja, 8. sprat, klima, balkon, 57 m2/1.550 KM. Tel. 066 801 711. Nedžarići, vrlo povoljno objekat od 3.000 m2 za razne namjene, sa parkingom, urađen rau-bau, zvati od 16 do 20 sati. Tel. 061 130 504. Nišići, 21.000 m2 šume, 300 m od regionalnog puta Semizovac-Olovo. Tel. 061 166 612. Odobašina, I sp., 65 m2, plin, useljiv, 2.000 KM/m2. Tel. 062 907 831. Orebić, 4-krevetni apartman, soba, kuhinja, kupatilo, balkon i klima, 27 m2, 33.000 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 061 359 650. Otes, ul. Trg Otešk. bat., 6. sp., 77 m2 + garaža 17 m2 = 110.000 KM. Tel. 065 819 136. Pale, jednoiposoban stan 43 m2, III sprat, nov. Tel. 065 581 363. Pazarić, Resnik, 3.500 m2 zemlje. Tel. 062 391 952. Pazarić-Trnčići, dev. kuća i 1.500 m2 zemlje. Tel. 065 660 113. Pijačna ul., kuća 360 m2 sa 465 m2 zemlje, sa stvarima, 190.000 EUR-a. Tel. 033 768-016. Pionirska dolina, novogradnja, 35,58 m2, kuhinja gratis po izboru kupca. Tel. 061 272 573. Pionirska dolina, novogradnja, stan 35 m2, gratis kuhinja po izvoru kupca. Tel. 061 272 573. Plac 450 m2 Ilidža i parcele 4.700, 1.800 m2, u račun auto. Tel. 061 159 249. Plac 900 m2 ul. R. Ahmetovića, Blažuj. Tel. 066 783 856. Pofalići, novogradnja, veća kuća, 2 stana, 3 posl. prostora, na placu od 810 m2, vl. 1/1. Tel. 062 227 122. Pola kuće u izgradnji na Breki do br. 39. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Poljine, 2.847 m2 x 75 KM/m2, sa kompletnom infrastrukturom. Tel. 061 608 962. 

Poslovni prostor 60 m2, stan Mojmilo 38 m2, stan Grbavica 55 m2. Tel. 061 019 236. Povoljno prodajem garsonjeru u centru Ilijaša 28 m2, prizemlje, pogodna za poslovni prostor, zvati poslije 17 h. Tel. 062 006 319, 033 621-119. Povoljno prodajem kuću sa okućnicom, visoko prizemlje, sprat, Radnička 122. Tel. 061 201 700. Povoljno stan 113 m2, Vogošća-centar. Tel. 061 484 568. Prnjavorska ul., kuća P+S+P, sa 291 m2 zemlje, 160.000 KM. Tel. 033 768-016. Prodaja apartmana planina Brusnica, Fojnica, od 32-47 m2, novogradnja, cijena 1.300 KM/m2. Tel. 033 768-016. Prodaja Trg heroja dvosoban 58 m2, renoviran, zgrada Palme, 11. sprat. Tel. 061 353 841. Prodaje se ili izdaje poslovni prostor u Tuzli, SKPC Mejdan, površine 320 m2, cijena po dogovoru. Tel. 063 491 151.222-1Tz Prodaje se kuća na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Baščaršije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Kuća se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz kuću se nalaze 2 garaže sa 3 garažna mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Kuća je upravo potpuno renovirana. Ima baštu. Tel. 061 842 242. Prodaje se stan 118 m2, na Baščaršiji 50 m od Sebilja. Tel. 061 142 474. Prodajem 2-soban stan, extra luksuzan, u Aleji Lipa, XI kat. Tel. 061 142 947. Prodajem 2.000 m2 plac pod voćem, voda, struja, put, Malešići Donji kod Ilijaša. Tel. 061 217 897. Prodajem četvorosoban stan, strogi centar Baščaršija. Tel. 061 192 073. Prodajem dvoiposoban stan 62 m2 u Koševu (kod Stadiona), ul. Patriotske lige, 135.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem dvosoban renoviran stan, 48 m2 + balkon, Gornje Ciglane, PVC, gas, namješten, 58.000 EUR-a. Tel. 061 486 739. Prodajem garsonjeru u centru Sarajeva 21 m2, 1. sprat, centralno grijanje. Tel. 063 209 378. Prodajem Grbavica 54 m2/6, adaptiran, 120.000 KM. Tel. 063 034 322. Prodajem hitno kuću, zemlju u Crnoj Bari, Bogatići-Srbija. Tel. 00387 61 226-645. Prodajem Ilidža 3-etažni stan 146 m2 + bašta + parking, plac, 135.000 KM. Tel. 061 288 939. Prodajem Ilidža-Lužani 78 m2, 58 m2 i garažu Mala aleja 17.000 KM. Tel. 061 288 939. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipašino, Semira Frašte 1, 35.900 EUR-a. Tel. 454-579. Prodajem jednosoban stan na Koševskom brdu. Tel. 061 202 497. Prodajem kuću prizemlje, sprat, potkrovlje, garaža, 800 m2 voćnjaka, Semizovac. Tel. 033 655-398. Prodajem kuću sa garažom i baštom, etažno grijanje, Medrese Stari grad. Tel. 061 106 424. Prodajem kuću sa okućnicom, dokumentacija uredna. Tel. 061 219 853. Prodajem kuću! Veća - novija gradnja, Vraca, Avde Smajlovića. Tel. 061 160 068. Prodajem kvalitetan stamb.-posl. objekat uz magistralu kod Hadžića, po cijeni od 600 KM po m2. Tel. 061 531 130, 061 249 249. Prodajem novosagradjenu useljivu kuću i plac 1 dulum u Gračanici, cijena 50. 000 EUR-a! Tel. 061 410 518. Prodajem novu kuću u Sarajevu, naselje Binježevo. Kuća ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Okućnica površine 1.000 metara kvadratnih ograđena zidom. Vlasništvo 1/1, sve uknjiženo u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem parcelu 2.000 m2,

centar-Grdonj, povoljno, za gradnju. Tel. 061 106 424. Prodajem plac na Crnogorskom primorju (Đenović kod H. Novog). Tel. 033 638-125. Prodajem plac Travnik, Kalibunar, 850 m2, objekat 11x10, nedovršen, uz cestu. Tel. 061 748 785. Prodajem plac u Otesu 1.350 m2, uz cestu, dozvoljena gradnja. Tel. 061 749 442. Prodajem plac, dulum obradive zemlje, u Rakovici, [amin gaj. Tel. 033 457 182 Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo.Tel. 061 509 746. Prodajem poslovni prostor 96 m2 + stambeni II sprata, povoljno, Ilijaš. Tel. 062 671 097. Prodajem radnju na pijaci Ciglane, adaptirana, odmah useljiva, povoljno. Tel. 063 191 659. Prodajem stambeno poslovni prostor 12x8 m, okućnice 422 m2, Ilijaš. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 46 m2, ul. Sepetarovac br. 44, cijena po dogovoru. Tel. 220-187, 062 681 078. Prodajem stan 70 m2 I spr. i od 40 m2 VIII spr. A. Polje A-faza. Tel. 061 513 012. Prodajem stan 78 m2, Saraj polje, 4 sprat, dvostrano orijentisan. Tel. 033 455 848. Prodajem stan 78 metara kvadratnih, Vojničko polje, papiri uredni, 4 sprat, useljiv. Tel. 061 222 457. Prodajem stan 84 m2 na Dobrinji 2 (Sarajevo), ul . N. Pozderca, I sprat, papiri ureni, 1/1, veoma povoljno! Tel. 057/265-000. Prodajem stan Breka 48 m2 + 10 m2 terasa + 70 m2 bašta, 148.000 KM. Tel. 061 143 036. Prodajem stan komforan 84 m2 na Dobrinji 2, ul. Nurije Pozderca, I sprat, papiri uredni, vl. 1/1, veoma povoljno! 066 426 013. Prodajem stan u Ilijašu 71 m2, 1 sprat, plin. grijanje. Tel 062 009 475. Prodajem u Ahatovićima zemlju 2x 1,25 dun. zemlje i devastiranu kućicu. Tel. 061 203 367. Prodajem zidanu garažu, 1/1, papiri uredni, Čengić Vila, Gradačačka. Tel. 033 214-469. Prodajem-izdajem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 okućnice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vršim zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Prodajem-ustupam opremljenu caffe-pizzeriju 75 m2. Tel. 061 101 941. Prodajem/mijenjam kuću u centru Trebinja za odgovarajući stan u centru Sarajeva. Tel. 062 467 237. Rakovica ekstra vikendica dva objekta svi priključci. Cijena 155.000 KM. Tel. 061 21 32 73. Rakovica, ekstra vikendica, dva objekta, svi prikljucci. Cijena 15.5000 KM. Tel 061 21 32 73. Rakovica, Šimin gaj, dun. ipo zemlje. Tel. 062 294 556, 033 514-565. Ripač, kod Bihaća, povoljno dev. kuća na placu 737 m2, njiva 1.723 m2, zvti na tel. 052 216-373. Rječica kod Sarajeva, 16 duluma zemlje, kuća, štala, mladi voćnjak. Tel. 061 218 004. Rogatica Trg oslobodilaca, jednos. stan 42 m2. Tel. 065 313 872. S. Grad, Logavina, garsonjera 29 m2, 1. spr., 65.000 KM. Tel. 061 702 881. Sarajevo, Malta, Aleja lipa, 59 m2, prodaja ili zamjena za zapadni Mostar. Tel. 063 441 826. Skenderija, novogradnja, 118 m2, 2 garaže, bašta, luxuzno, 220.000 EUR-a. Tel. 062 907 831. 

Socijalno, jednosoban, prizemlje, adaptiran, 41 m2 = 82.000 KM. Tel. 065 819 136. Socijalno, Kolodvorska, troiposoban 79 m2, V kat, lift, balkon, parno grijanje, 159.000 KM. Tel. 061 150 519. Sokolović kolonija, ul. Huseina Đoze, nedovršena kuća, u osnovi 12x7, P+S+P, 120.000 KM. Tel. 033 768-016. Stan 53 m2 na Mojmilu, ul. Olimpijska, I sp. Tel. 061 219 180. Stan 64 m2, IV ps., Bare-Šip, novogradnja, parking mjesto. Tel. 061 214 306. Stan u centru Sarajeva 83 m2, vis. prizemlje. Tel. 061 485 898. Stan u Čekalusi (bivša Nemanjina) kod Stomat. i Med. fakulteta, austr. gradnja, 90 m2, 1.sprat, useljiv 1/1. Tel. 061 350 682. Stara Breka, kuća uknjižena. Tel. 062 215 250. Stari Grad, 96 m2, V sprat, balkon, lift. Tel. 061 926 069. Stari Grad, devastirana kuća, 330 m2 zemljišta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Strogi centar Makarske, noviju garsonjeru od 15 m2. Tel. 062 381 294. Stup, Bojnička 109, kuća sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasništvo 1/1. Tel. 062 735 608. Stup, stambeno poslovni objekat, ul. Pijačna. Tel. 062 215 250. Šćitovo kod Fojnice, kuća P+S+P, sa 4.200 m2 zemljišta, jeftino. Tel. 01 260 598. Titova, 5. spr., garsonjera, nema lift, 25 m2/2.400 KM. Tel. 065 819 136. Trg međ. prijateljstva, 61 m2, V sp., c.g., balkon, 97.000 KM. Tel. 061 926 069. Tros. stan 74 m2+2 balkona u centru Vogošće, 1.400 KM/m2. Tel. 061 866 143, 033 646-812. Tuzla, TC Sjenjak, siteren, poslovne prostore 22 + 30 + 154 m2, povoljno. Tel. 061 148 078. U centru 89 m2, I sp. Tel. 061 288 939. U centru Ilidže garaža, M. aleja. Tel. 061 288 939. U Ripču kod Bihaća, prodajem devastiranu kucu na placu 737 m2 i dva dunuma njive. Tel. 052 216-373. Ul. Koševo br. 5, dvosobanu stan 54 m2, u centru, fiksno 140.000 KM. Tel. 062 814 279. Ul. Kralja Tvrtka, suteren, 76 m2, adaptiran, etažno grijanje, 195.000 KM. Tel. 062 907 831. Ul. P. Lige, II spr., 64 m2, grijanje, useljiv, 2.300 KM/m2. Tel. 062 907 831. Ul. Podgaj, I spr., 63 m2, plin, useljivf, 140.000 KM. Tel. 062 907 831. Useljiva duplex kuća 240 m2, 1/1, kod pijace Vrapčići Mostar, ili zamjena za Trebinje. Tel. 061 301 772. Velešići, M. ef. Pandže 37 (blizu Avazovog tornja), jednosoban 34 m2/P - 59.000 KM. Tel. 061 742 153. Velešići, stambeno-pos. objekat, ul. I. Samokovlije. Tel. 062 215 250. Višnjik, Z. Šarca 51, namješten stan 33 m2, adaptiran, grijanje,m klima... Tel. 061 479 760. Vogošća - dupleks kuća: jednosoban, garsonjera, garaža, ostava, terasa 6x5,5, mogućnost proširenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vogošća, 112 m2, III sp., dvoetažni, adaptiran, 1.160 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vogošća, 56 m2, 2 balkona, III sp., adaptiran, 1.450 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vogošća, adaptiran jednosoban stan u centru, 36 m2 - 54.000 KM. Tel. 062 99 32 53. Vogošća, dvoiposoban 61 m2,

Rosulje-novogradnja, II kat, plinsko etažno, 1.650 KM/m2. Tel. 033 711-666. Vogošća, dvosoban 59 m2, Braće Kršo, III kat, balkon, 1.400 KM/m2. Tel. 066 340 748. Vogošća, I sp., 77 m2, grijanje, 2 balkona, useljiv, 115.000 KM. Tel. 062 907 831. Vogošća, prodajem pos. prostor 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061 149 183. Vojničko polje, ul. Hasana Sućeske, 6. spr., 61 m1 = 112.000 KM. Tel. 065 819 136. Vraca, A. Smajlovića, zidanu garažu 13 m2, 8.500 KM. Tel. 062 295 919. Vraca, I spr., 92 m2, plin, 1.500 KM/m2. Tel. 062 907 831. Vraca, kuća, ul. Samoborska, III etaže, garaža, grijanje, 250.000 KM. Tel. 062 907 831. Vraca, stambeno-pos. objekat u izgradnji, D. Numića. Tel. 062 215 250. Vratnik, kuća na 3 etaže, Stari Grad kuća u ul. Čadordžina. Tel. 061 177 711. Vratnik, kuća na tri etaže, ul. Dizdareva. Tel. 062 215 250. Vratnik, kuća sa tri zasebna stana i dvije garaže, 1/1. Tel. 061 131 268. Vratnik, ul. Nevjestina, prodajem kuću. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Zabrđe, dvije devastirane kuće, uknjižene. Tel. 062 215 250. Zemlja 4.800 m2 kod Srednjeg uz put Sarajevo-Olovo, povoljno. Zemlja 20 duluma Slatina-Betanija. Tel. 061 249 155. Zemlja 6 duluma blizu Resnika, 5 duluma Zasječa kod Osenika, opština Hadžići. Tel. 032 785 905, 066 640 619. Zemlja i kuća Gradačac-Zeljina. Tel. 061 145 361.

Potražnja 
Potrebno više manjih stanova, praznih i namještenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na duži period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem manju garsonjeru u Sarajevu. Tel. 061 031 330. Kupujem stan do 50 m2, na relaciji Vojničko, Alipašino, Dobrinja. Tel. 061 237 344. Tražim garažu u najam, Pofalići - blizina Plavog granapa. Tel. 200-388. Agencija kupuje stanove, vrši zamjenu većih za manje i manjih za veće, uz proviziju za pozn. kupce. Tel. 062 762 572. Kupujem od Kovača do Bjelava kuću na sprat sa okućnicom, uredni dokumenti. Tel. 066 876 364. Agenciji potrebno više manjih stanova u zgradi za prodaju i izdavanje. Tel. 061 214 306, 033 203-127. Potrebno više praznih i namještenih stanova za iznajmljivanje. Tel. 061 437 732, 033 203-127. Hitno potrebno više stanova za iznajmljivanje u zgradi. Tel. 061 437 732. Potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za zaposlenu ženu (Agencija). Tel. 062 465 466. Agenciji potreban veći broj stanova, kuća, pos. prostora za prodaju i iznamljivanje. Tel. 033 768-016. Agencija Sigenx, kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3%. Tel. 033 654-793.

Zamjena 
Mijenjam dva manja stana: Mis Irbina pov. 53 m2 i Branilaca S. 43 m2, za jedan veći na lokaciji užeg centra grada. Telefon: 061 130 128. 3289-1tt 

Mijenjam 4-soban stan 122 m2 u Sarajevu, centar u ulici Bašeskije, drugi sprat, renoviran, za stan ili kuću u Neumu. Tel. 061 147 063. 3541-1tt

36

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz utorak 15. mart/o`ujak 2011. 37 

Mijenjam kuću u Zvorniku za stan ili kuću u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Alipašino polje C-faza, mijenjam 1,5-soban stan 47 m2, za manji uz naknadu. Tel. 062 525 786. Mojmilo, dvoiposoban, I sprat, centralno, za sličan oko II gimnazije uz dogovor. Zvati iza 17 h. Tel. 062 761 424. Dobrinja 4, Ist. Sarajevo, kvalitetan dvosoban stan, IV. sp., mijenjam za jednoiposoban u Saraj., bez doplate ili prodajem. Tel. 061 220 179. Hrasnica, mijenjam stan 53 m2 (suteren), plinsko cent. grijanje, za manju kuću u KS, vlasništvo 1/1. Tel. 061 867 880, 066 620 498. Stan 80 m2, garaža 20 m2, okućnica 75 m2, poseban ulaz, za manji stan. Tel. 033 537-949. Mijenjam-prodajem zemlju za stan u KS. Tel. 061 558 789. Kvalitetan dvosoban stan, IV sp., mijenjam za jednoiposoban u Sarajevu bez doplate ili prodajem. Tel. 061 220 179. Mijenjam stan B. Luka, Jugobanka, 40 m2, za Sarajevo. Tel. 066 258 043. Mjenjam ili prodajem trosoban stan na Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Mijenjam plac sa ruševnom kućom u Tarčinu, za slično u Zvorniku, Karakaju, Ulaz sa asfalta, blizina Želj. stanice i puta M-17. Tel. 061 583 708.

”VIAGRA-PFIZER” ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DUŽI SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZEĆEM. TEL. 061 702 404. 3047-1NDŽ

”ZA SUPER SEX + NAJBRŽI EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.” 3310-1TT 

AKCIJA: U prodaji su bukova cijepana drva u svim oblicima kao i sve vrste uglja Banovići (orah i kocka), kao i ugalj Kreka komad. Prijevoz obezbijeđen. Tel. 061 417 842, 062 922 712. 2820-1tt 

“RASPRODAJA”! Bukova drva (cijepana, ćutci). Ugalj Banovići (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Penzioneri na 10 rata. Prijevoz obezbijeđen. Tel. 061 670 068. 2823-1Ndž 

SUHA KO BARUT! Grabova i bukova cijepana, ćutci, metrica, od 40 do 60. Kreka drveni 80. Banovići 150. Briketi 180. Juka. Tel. 061 025 311. 3055-1Ndž 

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova drva (cijepana, čokovi, metrice) 65 KM. Ugalj (Banovići) 150 KM. (Kreka) drveni 80 KM. Bukovi briketi. Penzionerima na 10 rata. Isporuka isti dan. Tel. 061 247 186, 061 785 535. 3056-1Ndž 

Prodajem drvene police za apoteke, biljne apoteke, trgovine, butik i sl., kao nove, vrlo povoljno, ručna izrada. Tel. 062 111 849. 3542-1tt 

Bukova cijepana drva, metar samo 50 KM. Ugalj drveni i kameni po najpovoljnijim cijenama. Isporuka do vas je isti dan. Tel. 062 569 021. 3142-1Ndž 

Plinska peć na dimnjak Emina 6, sa sulunarima i original cri-

jevima, sve 150 KM, može i jeftinije. Tel. 061 199 442, 033 621-733. Prodajem Braunove mrežice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Prodajem vlastite ćurke, patke, guske, horoze, žive, očišćenje ili osušene, guščije salo za lijeka, donosim na adresu. Tel. 061 925 691. Prodajem dobro očuvane polovne frižidere i zamrzivače. Tel. 061 156 309. Turistički vodič “100 turističkih destinacija BiH”. Mob. 061 757 925. Mediven, njemačke čarape za vene, ženske duge i kratke, original, povoljno. Tel. 061 052 033. Polovan Sony plej stejšn 2 + čip + džojstik + 5 igrica. Tel. 061 157 571. Bijeli željezni krevetac sa točkovima, povoljno. Tel. 062 320 034. Tračnu šlajfaricu i ručne mašine iz stolarske radnje. Tel. 061 145 885. Mali, okrugli sto, stakleni i dvije stolice, povoljno. Tel. 061 052 033. Najpovoljnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i dimenzija. Tel. 061 512 294. Pelene za odrasle svih veličina, nepropusne podmetače 90x60 cm, 1 kom - 1 KM. Tel. 033 644-231, 062 970 817. Domaća, svježa ljekovita prepeličija jaja, 30 kom. = 9 KM “A” i 10 KM “S” klasa. Besplatna dostava. Tel. 061 955 152, 062 134 551. Sve vrste rezane građe, lamperiju, brodski pod, sobna vrata. Tel. 065 689 523. Trosjed, dvosjed, fotelju, sto i kauč samac. Tel. 061 157 478, 033 467-800. Rashladni pult, rashladnu komoru, rash. vitrinu, rashl. veći frižider inox. Tel. 061 156 309. El. šporet “Beko”, trosjed, dvosjed, jednosjed i stolić. Cijena po dogovoru. Tel. 061 143 596. Prodajem bazen, haubu i 2 stolice, sve za frizeraj. Tel. 061 134 998. Rashladni ormari, vitrine, vage, kasa Oliveti, police. Tel. 061 958 001. Video Orion sa daljinskim, 50 KM i 2 jorgana 40 KM. Tel. 061 272 743, 065 631 342. Mesingane ukrasne zidne police, može za stanove i pos. prostore. Tel. 061 260 598. Preparirana mladica (riba) od 11 kg. Tel. 061 260 598. Plin. kotao za etaž. grijanje od 28 KW i 5 novih radijatora. Tel. 062 381 294. Plinska peć, dimnjačna. Tel. 061 252 651. Ugao sa dvosjedom i foteljom. Tel. 521 160. Monografije vodič kroz USA, monografija njemačka. Tel. 037 351 057, Bihać. Knjige Bijanov san, Moje Sarajevo, Nosač Samuel, Leteći razred, Edicija Nikolas Grifin. tel. 307 351 057, Bihać. Suvenire iz drugog svjetskog rata. Tel. 037 351 057 Bihać Prodajem 100 džepnih knjiga na str. jezicima, 50 KM. Tel. 037 351 057, Bihać. Knjige Roman o Srebrenici, Svećenik sljedbenik, Bio sam Alijin diplomat. Tel. 037 351 057, Bihać. Monografije zeničko-dobojski kanton, Banja Luka i M. Džaja. Tel. 037 351 057, Bihać. Prodajem 100 kom. razglednica gradova. Tel. 037 351 057, Bihać. Sportska opremu skije, {tapovi, pancerice, brile, kacige, skafanderi, jakne, lasteks hla~e, rukavice, kape, ~izme skoro novo, povoljna cijena iz Njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Tepihe - }ilime, nepal i perzijaner, razne veli~ine i modele izgledaju kao novi , 100% original

, izuzetno povoljno.Tel. 033 452 018 Klizaljke baure, hokeja{ke, plasti~ne i ko`ne razni modeli i brojevi skoro novo , povoljna cijena iz njema~ke mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Garderobu i obuau , raznovrsno, moderno, kvalitetno, ve~a koli~ina, skoro novo, povoljna cijena, iz Njema~ke izuzetno povoljno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110 Role razni modeli i brojevi , kacige štitnici skoro novo , povoljna cijena iz njemaeke , mo`e i zamjena. Tel. 061 902 930 Monografije Dževad Hozo, Blago na putevima Yu. Tel. 037 351 057, Bihać. Geografski atlas svijtea, enciklopediju kulturno istorijske znamenitosti BiH. Tel. 037 351 057, Bihać. Turističke suvenire s prostora Jugoslavije i dr. zemalja. Tel. 037 351 057, Bihać. Prodajem 50 knjiga školske lektire, starije izdanje. Tel. 037 351 057, Bihać. Rječnike Filipović, Mićunović sh-engleski, hrvatsko-engleski. Tel. 037 351 057, Bihać. Leksikon JLZ izdanje 1994., enciklopedija, ručni vezovi. Tel. 037 351 057, Bihać. Medic. enciklopedije tri toma, anatomski atlas na njemačkom. Tel. 037 351 057, Bihać. Prodajem 1.000 sportskih fotografija, 50 sportskih zastavica i značke. Tel. 037 351 057, Bihać. Prodajem 60 singl ploča starije izdanje, 200 novijih kaseta i CD-ova. Tel. 037 351 057, Bihać. Pulceve 2,5 m od smrće za šalovanje ploče, 100 KM. Tel. 061 077 555. Mašine za hem. čišćenje, može i kuća sa baštom. Tel. 062 165 566. Legla kalifornijskih glista po cijeni od 50 KM. Tel. 032 880 752, Žepče. Autopresvlake, autopodmetače, tapaciranje krova i vrata, kožne jakne i sve po mjeri. Tel. 061 593 899. Kabl modem “Motorola”, cijena 40 KM. Tel. 223-444. Plin. šporet 4 kuhala i rerna Gorenje, kao nov, 250 KM. Tel. 061 206 016. Ulje na prirodnoj bazi, liječi reumu, išijas i sva ostala koštana oboljenja. Tel. 033 463-306, 061 149 388. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uništenje žohara i žutih mrava. Tel. 061 243 891. Veš mašine, šporete struja-plin, frižidere 100-160 KM, očuvano, ispravno, dostava bes-

platna. Tel. 533-631. Nove rekete za stoni tenis, bolje kvalitete. Tel. 061 159 507. Skoro novu plin. peć “Maju” 8 KW prodajem jeftino. Tel. 033 440-727, 061 740 293. Ćilim 2,2x1,8 m, vuna, povoljno, zvati poslije 19 h. Tel. 063 023 377. Kazan za pečenje rakije i dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103. Prodajem 50 kom. raznih knjiga, povoljno. Tel. 063 023 377, zvati poslije 19 h. Dvadeset kom. razne garderobe, povoljno. Tel. 063 02 33 77, zvati poslije 19 h. Tri staze za hodnik, kratke. Tel. 063 023 377. Lovačka puška “CZ” kalibar 12 mm, uredni papiri. Tel. 061 741 221. Drvene trokrilne duplokrilne prozore 200x130 cm, 160x115 cm, cijena simbolična. Tel. 033 636-999, Ilidža-Sarajevo. Povoljno stolarske mašine, Zavidovići. Tel. 061 795 852. Novi “Filipsov” bezžični telefon, dometa 300 metara, cijena 40 KM. Tel. 061 709 772. Uređeno, izbetonirano, obloženo mermerom grobno mjesto “Sv. Josip”, dozvoljena ukop 3 osobe. 5.300 KM, Sarajevo. Tel. 061 325 141. Dvije singer mašine i 1 biciklo za vježbanje u stanu. Tel. 065 234 060. Poštanski ormarići za stambene zgrade, povoljno. Tel. 061 516 351. Plinski šporet, 4 kuhala i rerna, Gorenje, cijena 250 KM. Tel. 061 206 016. Pelene za odrasle svih veličina i nepropusne podmetače 90x60 cm, 1 kom. - 1 KM. Tel. 062 970 817, 033 644-231. 100% efikasno sredstvo za trajno uništenje žohara i žutih mrava. Tel. 061 243 891. Monografije gradova Bihać, Zagreb, Zenica, Bolonja, Klagenfurt. Tel. 037 354-057, Bihać. 30 sportskih knjiga svih segmenata. Tel. 037 354-057, Bihać. Boce za AGV, sa šlaufima i manometrima, hitno. Tel. 061 233 517. Friteza, roštilj, toster, kuhalo, peći, rashl. vitrina, plehovi, noževi, šajbe za mašine za meso 22, 32, 42, šerpa za toplu čokoladu. Tel. 061 906 936. Boce sa šlaufima i manometrima za autogeno zavarivanje, hitno. Tel. 061 233 517. Duge zimske muške štofane kapute. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Razne vrste knjiga iz raznih

oblasti, se po 2 KM. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove klizaljke sa bijelim kožnim cipelama broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Očuvane i ispravne manje mehaničke mašine računsku i pisaću. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nove crne kožne plitke cipele talijanske mokasinke br. 43. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Novu i dobro očuvanu sezonsku muško-žensku-dječiju obuću i odjeću. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Metražni materijal tekstil za šivanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Očuvane zidne viseće kuhinjske elemente. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Očuvanu ugaonu sobnu garnituru sa dva taburea, plave boje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Očuvanu sobnu garnituru: trosjed na izvlačenje, dvosjed i fotelju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Elektro-armaturu sa osiguračima i zvonom za el. instalaciju stana-kuće. Tel. 033 534-087, 062 682 690. TV antenu mrežastu riblja kost, prozorsku-krovnu. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Umivaonik desni emajlirani, lim sudopera 80x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Razne vrste plinskih gorionika sa diznom i bez, ručne izrade. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov tanjir satelitske antene 60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Uvozni muški zimski štofani kratki kaput, teget boje. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Čistu uvoznu živu prerađenu na laboratorijskim aparatima. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Lustere sa po jednim sijaličnim mjestom. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Ženske štofane zimske kapute. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Nov drveni prozor sa termo staklom i štokom 60x60 cm. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Ženske balon i štofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. 80 dkg kalaja u šipkama za letovanje. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Prodajem bižuteriju. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Kratku žensku bundu od zečijeg krzna. Tel. 062 682 690, 033 534-087. Nove braon ženske kožne ta-

lijanske čizme broj 39. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Telefon marke “Iskra”, Kranj stariji model. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Muške balon mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Zimske balon i štofane mantile. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Polovna drvena vrata balkonska sa štokom 240x90. Tel. 033 534-087, 062 682 690. Tenda PVC sa konstrukcijom od željeza, ukrasne lampe sa strane, dužina 4,75 m, širina 4,75 m, površina 25-30 m2, cijena 500 KM. Tel. 061 173 109. Prodajem video kameru 6 x zoom VKR 6843. Cjena 350. Tel. 061 902 303. Prodajem šporet Smederevo i frižider Gorenje. Tel. 066 631 100 i 062 577 119 Nokia N73ME, 90 KM. Tel. 063 798 978. Prodajem Končar el.peć - 150 KM, plinsku peć za pečenje - 100 KM. Tel. 033 446 769. Prodajem garnituru trosjed i dvije fotelje kao dvosjed eko koža u odličnom stanju, povoljno. Tel 062 759 202. Prodajem dvije steone krave vrlo povoljno i hitno. Tel. 061 310 817. Prodajem crijep skoro nov, veoma povoljno (Tondah). Tel. 062 087 313. Prodajem TA peć po povoljnoj cijeni. Tel. 061 388 730. Povoljno polovan crijep (star oko 10 godina), tip - Jamina, u odličnom stanju, cijena 0,50 KM/kom. Tel. 066/216-434. Prodajem plastenike nove, PVC materijal, od 50 i 100 kvadrata, bez najlona, povoljno sa prevozom. Tel. 065 081 563. Prodajem guščiju mast, ljekovita za bronhitis i astmu, besplatna dostava. Tel. 061 510 673. Prodajem pelene za odrasle, vrlo povoljno. Tel. 062 758 356. Kompresor veći, vodeno hlađenje, 4OO KM. Tel. 033 537-853. Prodajem 3 ustakljena prozora 160 x 130, sa zaštitnim gelenderima. Tel. 061 108 221.

Ponuda-potražnja 
Ćevabdžinici “VENERA” potrebne 2 djevojke za rad na poslovima posluživanja u sali. Zvati od 18 do 22 h. Tel. 033/235-245. 2949-1Ndž

38

Utorak 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz 

Ugostiteljskom objektu u centru grada, potrebno dvije konobarice, dva konobara i jedna kuharica. Telefon: 062 213 788. 3502-1tt 

Potreban mesar do 30 god. starosti sa poznavanjem tehnike prerade pljeskavica i ćevapa. Tel. 061 517 150. Agronom sa iskustvom radi sadnja voća, rezidba, prehranu, zaštitu, okopavanje. Tel. 062 811 100. Čuvala bi dijete starosti 2,5-5,5 godina, Vraca, Grbavica. Tel. 063 114 690. Radio bi kao čuvar, posjedujem certifikat za zaštitara, Ilidža. Tel. 062 205 793. Prof. snimanje i montaža svadbi, rođendana, zabava, sprovoda itd. Tel. 061 440 935. Izvodimo građ. i završne radove vrlo povoljno, stručno, ključ u ruke. Tel. 061 965 054. Dubinsko pranje ćilima, namještaja, vozila sa prof. mašinama. Tel. 033 557-720. Prof. čišćenje vaših kuća, stanova, pos. prostora i tapac. namještaja. Tel. 061 144 899. Bravar, balkonske ograde, gitera, kapije klizne i krila, garažna vrata, vanjske ograde i sve od željeza. Tel. 061 313 116. Nudim pomoć i njegu starih i bolesnih osoba uz novčanu naknadu. Tel. 062 760 012. Čistim i održavam urednim vaš stamb. prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Keramičari, moleri, fasaderi i ostali završni radovi,kvalitet, garancija, timski rad. Tel. 062 214 879, 061 525 310. Izrada i montaža brnvara p+sprat 240 KM po 1/m2. Tel. 061 134 597. Potrebni saradnici za kat. prodaju kozmetike zarada 30 posto+pokloni+kreditiranje. Tel. 061 622 304. Obuka za vozače, a za one koji imaju strah od vožnje dodatni časovi po povoljnoj cijeni. Tel. 061 414 081. Najnoviji “Informator”, potpune informacije o iseljavanju i zapošljavanju. Vrlo detaljni opisi. Prevedeno. Preko 700 adresa. Tel. 032 244 417. Započnite sopstveni posao proizvodnjom eteričnih ulja, mirisa, parfema i drugih proizvoda pomoću knjige “Eterična ulja”. Tel. 033 244 417. Za vaš posao jedina BH brošura “Kreditne linije”, sa 379 izvora finansiranja svih oblika poslova. Tel. 032 244 417. Agencija “Teras” - njega starih i oboljelih, 24 h uz vas. Tel. 061 557 022. Student elektrotehnike daje instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 062 238 930. Tražim posao pomoćni radnik, poznajem sve vrste poslova. Tel. 061 495 514. KS. Djevojka sa završenom SSS, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru, bez radnog iskustva, traži posao. Travnik. Tel. 062 905 634. Hitno potrebna radnica, iz studenskih domova Bjelave dolazi u obzir. Tel. 062 442 956. Moler sa iskustvom trazi posao. Tel. 061 497 000. Autolakirer sa iskustvom traži posao. Informacije na tel. 063 943 803. Tražim posao, zavrsena VSS (građevinski-inžinjer), jedna god. radnog staža, 27 god, iz USK-a! Tel. 061 850 231. Potrebna radnica, knjigovezac, sa radnim iskustvom rada u štampariji. Tel. 061 170 905. Pizza majstor traži posao, po mogućnošću sa smještajem. Tel. 061 813 535. 

Umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje, značke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, šorvane i ostalo, najviše plaćam. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratna odšteta, dionice, isplata odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem dionice, staru deviznu štednju i ratnu odštetu. Isplata odmah. Tel. 062 358 344. Kupujem stare, neispravne veš mašine. Tel. 062 972 512. Kupujem staru deviznu štednju, ratna potraživanja, dionice svih firmi i fondova, isplata odmah. Tel. 062 788 739. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, dionice, odšteta, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 061 175 237. Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, odštete, dionice, isplata i dolazak odmah u FBiH i RS. Tel. 063 351 572. Kupujem staru deviznu štednju, ratne odštete, dionice iz FBiH i RS, prodajem neuložene certifikate. Tel. 061 140 521. Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice svih firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 062 451 791. Kupujem dionice PIF-ova, ratne odštete, devizne štednje, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem dionice, obveznice, staru dev. štednju iz FBiH i RS. Tel. 061 279 971. Poklanjam sadnice lipa, divlji kesten, javor. Tel. 062 400 661. Kupujem dionice, obveznice, staru dev. štednju iz FBiH i RS. Tel. 063 190 610. Kupujem demirliju, mangalu, peškune, bakarno posuđe, savatli. Tel. 061 159 507. Kupujem pirot i sarajevske serdžade i ćilime. Tel. 061 159 507. Kupujem motor za čamac 2 KS. Tel. 061 159 507. Kupujem obveznice, ratne odštete i devizne štednje. Tel. 065 027 864. 

Fast foodu u centru grada, potrebne dvije kuharice. Telefon: 061 220 042. 3502-1tt 

Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 2906-1Ndž

i tapacirani namještaj, dugogodišnje iskustvo - ozbiljna žena. Tel. 062 795 285, 061 311 276, 033 666-275. Frizer za žene i muškarce, dolazim na adresu, povoljno (Hary). Tel. 061 757 049. Dajem časove iz matematike i statike đacima i studentima, uspješno. Tel. 033 526-945. Instruiram matematiku za sve škole i fakultete, uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor matematike daje instrukcije za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 244 251. Prof. francuskog, ovlašteni sudski tumač - prevodi tekstove i dokumente sa francuskog i obratno, sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno snimanje svadbi, rođendana, povoljno, sve dobijete na DVD-u. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. Dajem instrukcije iz matematike za sve škole i fakultete. Tel. 061 534 231. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjoškolce. Tel. 061 244 251. Nastavnik sa dosta iskustva daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima, dolazim na kućnu adresu. Tel. 061 451 056. Dajem instrukcije srednjoškolcima i studentima hemije. Tel. 061 177 405. Stolar, kuhinje, plakari, po mjeri, iverica, puno drvo. Tel. 061 827 806. Povoljno vanjske roletne, aluminijske žaluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Vodoinstalater-električar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći. Tel. 061 180 120. Radim kafe aparate i vodoinstalaterske poslove. Tel. 061 206 268. Vršimo snimanje sa VHS na DVD, Sarajevo. Tel. 061 389 427. Radimo mašinsko malterisanje i sve vrste fasada. Tel. 061 338 919. Radim malterisanje, zidanje, ogradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Rigips majstor, potkrovlja, pregrade, sve od rigipsa. Tel. 062 941 274. Rigips majstor, radim sve od rigipsa. Tel. 061 504 338. Majstor Dino jedn. stan sa pripremom zidova, bijelo ili u boji KM 180. Tel. 061 529 608. Molerske usluge, tapete, ugradnja laminata. Tel. 062 315 957. Staklar obavlja kvalitetno staklarske radove. Tel. 033/536-188. Rigips majstor, potkrovlja, pregradni zidovi, spušteni plafoni. Tel. 061 818 732. Vršimo adaptacije stanova, kuća, posl. prostora, brzo, stručno, kvalitetno. Tel. 061 965 054. Postavljanje, brušenje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Zidamo porodične i vikend kuće po izboru iz kataloga, projekata uz razne mogućnosti. Tel. 061 965 054. VKV električar, elektro-tehničar vrši održavanje postojećih i ugradnju novih elekt. instalacija. Tel. 062 522 014. Ozbiljan: zidar, keramičar, tesar, vodoinstalater, itd., radim komplet kupatila. Tel. 061 269 385. Servis računara “Majo”, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna zaštita računara, čišćenje virusa, hardwerski i

softverski problemi, itd. Tel. 061 243 611. Kirby dubinsko usisavanje i pranje ćilima, etisona i sjedećih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim šamponima. Tel. 062 118 202. Iskusan prof. engleskog prevodi tehničku i stručnu dokumentaciju, brzo. Tel. 062 757 808. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspješno. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspješno. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172. Matematika - instrukcije, profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748. Sve vrste adaptacija ku}a, stanova, poslovnih prostora, ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat, moleraj i ostalo. Tel. 061 542 493. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjedećih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Rainbow sistem čišćenja u vašem domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Zidarsko-zanatske radove: zidanje, maltanje, keramiku, rigips, adaptaciju stabenog prostora. Tel. 061 410 841. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje časove učenicima. Tel. 061 779 269. Moler veoma brzo i efikasno moluje vaše stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na kućnu adresu. Tel. 066 360 809. Krojač-tapetar vrši usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Sve za kompjuter! Rješavanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Bravar - izrađujem i montiram sve od željeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Moler sa radnim iskustvom, izvodi sve mol. farb. radove, brzo, kvalitetno, čisto. Tel. 061 206 345. Izvodimo sve vrste radova, gradnja, adaptacije. Tel. 061 740 127. Drva režem motornim žagom, varim aparatom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Molerske usluge kvalitetno i uredno. Tel. 062 073 760. Keramičar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njemački i prevod. Tel. 061 339 306. Stolar - izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Vodoinstalater održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. 

“BOSANSKI BUREK” stadion Grbavica, potrebna majstorica za pite i 1 ozbiljna djevojka na poslovima prodaje i posluživanja. Info tel.: 061 546 443. 3108-1Ndž 

MIKADO - Aluminijske žaluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, garažna rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. www.mikadobh.com 3348-1tt 

Taxi službi u Sarajevu, potrebni vozači B kategorije sa položenim državnim ispitom. Tel. 062 133 932. 3534-1tt 

ELEKTRIČAR sa VODOINSTALATEROM rade sve vrste opravki i ugradnje sanitarija, česmi, bojlera, el. i vod. inst., osigurače, indikatore, peći i sl. Tel. 061 222 228. 3010-1Ndž 

Potrebna djevojka za rad na recepciji. Uslovi su poznavanje engleskog jezika i rad na računaru. Kontakt tel. 061 382 292. NOVO! Kućna njega odraslih i djece. Evropski standardi. Njemačko iskustvo. Tel. 062 051 531. Fast-fudu na Grbavici potrebne 2 radnice. Tel. 061 507 226. Restoranu “Esmeralda” potrebna radnica za prodaju pite. Tel. 061 247 166. Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog i španskog, rad na računaru, traži posao, KS. Tel. 061 381 802. Tražim posao obezbijeđenja, SSS, imam certifikat od MUP-a FBiH, KS. Tel. 061 714 431. Čuvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod Željinog stadiona. Tel. 642-458. Novootvorenom objektu prema Aerodromu, potrebna djevojka za rad u sali. Tel. 062 747 156. Peremo sve vrste ćilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po ćilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Popravljam kompjutere, laptope, instaliranje windowsa i ostalih programa. Tel. 063 233 526. Ozbiljna žena sa iskustvom čuvala bi dijete. Tel. 061 088 520. Dajemo, uspješno instrukcije iz matematike, fizike i hemije. Tel. 062 256 213, 062 256 214. Čuvala bih stariju osobu. Tel. 061 106 584. Ozbiljna žena čisti poslovne prostore i stanove, može i sedmično i mjesečno, molim samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Izvodim sve građevinske radove. Tel. 061 511 488. Arhitekta vrši stručni nadzor nad izvođenjem građ. zanatskih radova. Tel. 061 566 482. Iskusna žena njegovala bi stariju-bolesnu osobu, 8 čas. ili 24 č. i vodila domaćinstvo. Tel. 061 875 791. Instruktor voženje pruža kvalitetnu obuku. Tel. 061 338 085. Dubinsko pranje unutrašnjosti vozila, tapeta, sjedišta i podova. Tel. 062 213 732. Potrebni radnik i radnica za rad u caffeu “Prates Pub”. Sve info. na tel. 061 299 926, Haris. Oriflame trenutna zarada 30 posto+plaća po učinku+vrijedni pokloni. Tel. 061 599 706. Hitno potrebna djevojka za rad u cafe clubu na Dobrinji, zvati iza 14h. Tel. 061 218 071 Ugrađujem obične i prof. sunčane folije na auta, kuće i pos. prostore. Tel. 061 403 522. Fizioterapeut sa iskustvom nudi usluge manuelne masaže i ajurvede. Tel. 065 296 860. Skidanje stare i ugradnja nove keramike i svi molerko farb. radovi. Tel. 066 911 599. Registrirate firmu (do, dd, str, sur) i trebate pravnu pomoć, javite se pravniku. Tel. 063 190 722. 

TV VIDEO SERVIS vrši popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451-778. Mob. 061 148 042. 3113-1Ndž 

ROLLEXPLAST - 10 GOD. UZ VAS, al. žaluzine 20 KM, vanjske roletne, harmonika vrata, rolo i rimske zavjese, garažna vrata. Tel. 061 279 360. 3467-1tt 

VODOINSTALATER-ELEKTRIČAR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, el. peći, aut. osigurača, utičnica, prekidača. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 3141-1Ndž 

Vršim prevoz sa kombijem namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 061 269 782. 3128-1Ndž 

Zidarske, tesarske, armiračko-betonske, krovopokrivačke, fasaderske, zanatske radove, renoviranja i adaptacije. Tel. 061 502 071. 3136-1Ndž 

“HIGIJENA” - Dubinsko pranje tepiha, 1 m2 - 1 KM i namještaja, ugao - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944. Tuzla: 061 587 721. 3562-1tt 

Profesorica hemije daje instrukcije iz hemije studentima i učenicima. Tel. 062 331 174. Prof. dajem sate gitare. Tel. 063 930 078. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, čisto. Tel. 061 199 442, 033/621-733.

PROFESIONALNO RJEŠAVANJE KOMPJUTERSKIH PROBL., POVOLJNO. UGRADNJA I ZAMJENA KOMPONENTI, ANTIVIRUSNA ZAŠTITA. INSTAL. WINDOWSA, UMREŽAVANJE, DOLAZAK NA ADRESU. TEL. 061 170 085. 3496-1tt 

Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Profesionalne usluge masaže, tretmani lica, nadogradnja noktiju. Tel. 063 010 272. Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi dokumente sa ovjerom. Tel. 033 659-133 i 061 252 294. Engleski instrukcije osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 062 381 987. Liječim vanjske i unutarnje hemoroide. Tel. 061 533 146. Radim molersko-farbarske poslove brzo, čisto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Vršim prijevoz putnika udobnim i klimatiziranim kombijem T-4 VW. Tel. 061 800 191. Dajem instrukcije iz njemačkog jezika. Tel. 061 588 626. Izvodimo molerske radove, struganje, gletovanje, moleraj. Tel. 061 184 414, 061 313 115. Rainbow-generalke, tepisi, kao 

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske žaluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. PTT 

Servis: veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 2878-1tt 

Kupujem stare njemačke marke i austrijske šilinge. Tel. 061 323 906. 

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, generalna čišćenja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 2432-1Ndž

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

39

40

Utorak 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz 

KV moler kreči stanove, kuće 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram đake i studente iz matematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, želudac namještam, liječim stručno bezbolno, uspješno, bolove u leđima. Tel. 061 504 986. Sve vrste glavobolje liječim stručno, visok pritisak, upala sinusa. Tel. 061 504 986. Instruiram đake i studente iz matematike na Alipašinom Polju, čas 6 KM. Tel. 061 157 991. Čistim kuće i poslovne prostore, pranje tepiha, ćilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vršimo brušenje i lakiranje svih vrsta parketa i šipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Profesorica engleskog jezika daje časove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i kuća, postavljanje pločica, laminata, krečenje i drugo. Tel. 061 510 373. Veća ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica drži instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Prevoz stvari, namještaja i ostalog većim kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vrši stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vršim prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV moler kreči stanove. Šerbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vršim selidbe, prijevoz putnika, odvoz šuta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njemačkog i francuskog daje časove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200-616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i garažna vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Električar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. šporet i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vrši prevoz kabastog otpada, pjeska, šljunka. Tel. 061 268 847. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643-990. Sudski tumač za njem., engl., holand. jezik, ul. Koševo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvlači kućanski i kancelarijski namještaj. Tel. 061 620 057. Servis računara “Aki”, po-

pravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna zaštita, dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za učenike osnovnih i srednjih škola. Tel. 061 812 528. Vršim selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u državi i vani. Tel. 061 227 189. Vršim prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Električar VKV za kućne el. instalacije i uređaje. Pozovite. Tel. 618-907. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Molerske usluge. Tel. 062 823 902. Najefikasnije i najpovoljnije uništavamo žohare, stjenice, žute mrave i miševe, dolazak na adresu. Tel. 063 693 201. Soboslikar-ličilac, izvodi sve vrste molersko farbarskih radova kvalitetno. Tel. 061 564 941. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke - povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Radim popravke i prepravke na sistemu grijanja, a radim i nanovo. Tel. 033 645-475, 062 225 729. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije đacima i studentima tokom godine. Tel. 033 473-574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Dajem instrukcije iz matematike tokom cijele godine. Tel. 061 777 547. Iskusan profesor instruira matematiku đacima uspješno, povoljno, dolazi vašoj kući. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uključujući i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, čisto, garancija. Tel. 061 349 294. Vršim prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, širom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja česme, vodokotliće, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Profesorica violine daje instrukcije početnicima i učnicima niže muz. škole. Tel. 061 033 187. Kercher aparatima čistimo ćilime, tepihe, itisone, namještaj, auto i bus sjedišta. Tel. 062 738 728. Profesor daje instrukcije iz matematika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 062 467 237. Iscjeljenje duhovnim putem po učenju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 256 376. Keramičarski radovi uz garanciju kvaliteta. Tel. 061 083 369. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Vršim prijevoz i unošenje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. 

Mini bagerom radimo ono što veliki ne može, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdić. Tel. 061 219 946. Superefikasno uništavamo žohare, moljce, mrave, stjenice, uši, buba-švabe, miševe... Tel. 033 219-761, 061 928 535. Rainbow sistem čišćenja u vašem domu ili pos. prostoru. Brzo, povoljno i efikasno. Tel. 061 990 082. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kombi prijevoz robe i putnika, popust za: RVI, penzionere i sl. Tel. 033/988-015, 061 890 067. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Konverzacijski engleski za sve uzraste, osnovi mikroračunara i namjenskih programa. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Radim molersko-farbarske poslove sa dugogodišnjim iskustvom, uredno. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Tapetar-dekorater, povoljno presvlači namještaj u radnji ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Šivanje trajnih autopresvlaka, kože, mjenjača, popravak sjedišta, neba tapacirunga. Tel. 061 215 658. Kućni majstor. Tel. 061 708 798. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedišta 1+8. Tel. 062 606 611. Prijevoz putnika Sarajevo-more novim kombijem, klimatizovano, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Izvodimo građevinske radove: šalovanje, armiranje, betoniranje, zidanje i krovne konstrukcije. Tel. 062 119 445. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog jezika i matematike. Instruktori sa iskustvom. Tel. 061 714 367. Moler-majstor kreči, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Prijevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Izrada pločastog namještaja, kuhinja, plakara, stolova, polica, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Keramičarske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija i laminata. Tel. 062 466 093. Nabavljam, pripremam i pečem jagnjad i ovce za “akike” i svadbe, stručno i povoljno. Tel. 061 206 345. Instrukcije iz matematike, uspješno i povoljno. Tel. 033 466-736, 061 506 755. Servis zdravlja, uništavamo žohare, moljce, muhe, stjenice, komarce, miševe, itd. Tel. 062 136 248. Specijalni tretmani protiv: žohara, mrava, buha, moljaca, komaraca, miševa, itd. Tel. 061 234 026. Uištavamo žohare i žute mrave, 100% efikasno, u vašem stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061 243 891. Uištavamo žohare, moljce, mrave, stjenice, buhe i miševe. Tel. 033 219-761, 061 928 535. Kombijem prevozim raznu vrstu robe, selidbe, otpad + ispomoć, povoljno. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Kombijem vršim prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomoć. Tel. 061 216 925. KV vodoinstalater, dežurni 24 h. Tel. 061 861 635. “Tepser” s.o.d. - Savremenim mašinama čistimo: namještaj, tepihe (rese), itisone i tvrde podloge (zaštita). Tel. 033 200-003, 061 524 461. VK zidar i tesar, vršimo sve adaptacije, građevinske radove. Tel. 061 019 468. 

Molersko-farbarske usluge, krečenje stanova, 1-sobni 120, 2-sobni 220, trosobni 330 KM. Tel. 033 630-332. Liječimo mujasin suhi, vlažni, hemoroide, sve vrste kožnih oboljenja, uspješno. Tel. 033 204-093. Šivanje pantalona muških, ženskih, ženskih suknji 10 KM, vršimo korekcije odjeće. Tel. 033 204-093. Stolar, izrada kuhinja, plakara i ostalog pločastog namještaja. Tel. 062 218 641. Parketari postavljaju, bruse bezprašinskom mašinom parket i šipod. Tel. 062 458 198. Moler izvodi molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 073 760. Nudimo detektivske usluge, korektno i efikasno, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Kiropraktičar - uspješno liječi oboljelu kičmu, ukočenost, uštak, uklještenje živca, diskus patiju, diskus herniju, spondilozu, glavobolju. Tel. 061 172 516, 033 227-182. Kombi prijevoz namještaja, selidbe, odvoz kabastog otpada, obez. radna snaga, povoljno. Tel. 062 406 094. Uspješno i profesionalno dajem instrukcije starijim osnovcima iz predmeta: matematika, fizika, engleski... Tel. 062 970 930. Povoljno dajem instrukcijeiz svih predmeta, osnovci i srednjoškolci (bos., eng., mat., hem., fiz., bio., his.) Tel. 061 312 126. Iskusan instruktor matematike, za osnovne škole, dolazi vašoj kući. Tel. 062 691 202. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim kući. Tel. 061 914 014. Pravimo sve vrste zubnih proteza, totale i parcijalne, cijena 150 KM. Tel. 062 725 107. Električar, radim elekt. instalacije, montiram automatske osigurače, indikatore, plafonjere i sve popravke i dr. Tel. 062 215 773, 033 481-761. Radim kompletnu adaptaciju stana: moleraj, keramiku, prezide, rigips, laminat - povoljno. Tel. 063 697 717. Električar - opravke el. instalacija, razvodnih ploča, indikatora, utičnica. Tel. 061 133 829. Firma nudi usluge čišćenja privatnih stanova (7 KM/h) i pos. prostora, cijena po dogovoru. Tel. 061 180 166, 033 450-271. Molerske usluge,krečenje stanova, 1-sobni 120 KM, 2-sobni 200 KM, 3-sobni 300 KM. Tel. 033 630-332. VK zidar i tesar, radimo krovove, fasade, malterisanje i ostale građ. radove. Tel. 062 196 097. Izvodimo sve građ. radove, sa grupom majstora i radnika. Tel. 061 019 468. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandučadi, ormara, kanišli, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Stolar, opravka, izrada i montaža kuhinja, namještaja i građ. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Elektroinstalaterski radovi te opravka elektroinstalacija. Tel. 033 611-542. Vršim usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putnički automobil. Tel. 061 210 009. Kućni majstor: postavljam garniže, lustere, plafonjere, brave, baglame, slike, šaltere, utičnice i ostalo. Tel. 061 838 018. Molersko-farbarski poslovi, gletovanje, boje, stolarija, tapete, radijatori i ostalo. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis montaža, servis klima uređaja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Uništavamo žohare, žute mrave, stjenice, miševe, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Vršimo presvlačenje i popravku svih vrsta namještaja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Popravljam veš mašine, popust do 30%. Tel. 061 510 390. Roletar-tapetar, izrađujem i opravljam sve vrste roletni, presvlačim namještaj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Moleraj, gletovanje, lakiranje, edespuc, laminat, šipod, keramika, rigips, termo izolacija. Tel. 062 402 122. Kombi prevoz roba, putnika, selidbe, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. KV moler radi sve poslove kvalitetno, povoljno, kreči, gletuje, lakira stolariju. Tel. 626-296. Psorijaza, ekscem, hemoroidi, opadanje kose, štitnjaču, sterilitet ženski i muški, opekotine, rane, liječim 100% ljekovitim biljem. Tel. 062 273 110, 033 664-601. Kvalitetno i povoljno uništavamo žohare i druge insekte uz garanciju. Tel. 063 503 408. Knauf - ugradnja rigipsa i amstronga. Tel. 061 531 888. Termofasade - rigips, španski zidovi, molraj, veoma povoljno uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kombi prevoz, selidbe, dovoz materijala itd., odvoz šuta. Tel. 061 27 94 05. Radim rigips, zidove, stropove, obloge, moleraj, laminat. Tel. 061 904 895, 062 672 562. Presvlačim kauče i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Instrukcije iz engleskog jezika za osnovce i srednjoškolce. Tel. 066 917 391. Molersko farbarski radovi u bojama, valjcima i ostalo, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Laminat ugrađujem profesionalno. Tel. 066 873 588. Keramičar - ugrađuje sve vrste keramičkih pločica, brzo i kvalitetno. Tel. 062 909 460. Usluge odgoja i njega djece do 10 god. starosti nudi dipl. odgajateljica. Tel. 062 992 625. Vršim servisiranje i opravku svih vrsta tlakomjera uz garanciju. Tel. 061 188 903. Molerske i parketarske usluge, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 869 304. Postavljanje tapeta, moleraj i farbanje stolarije. Tel. 061 207 112. Kade-ugradbene opravka i emajliranje, komplet sa silikoniranjem. Tel. 061 207 112. Vršim sve stolarske usluge popravak starog - izrada novog. Tel. 208-435, 061 905 734. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i statike. Tel. 063 891 669. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim kući. Tel. 061 266 183. Obavljam sve vrste poslova vezane za adaptiranje stanova. Tel. 062 820 498, 062 869 258. Izvodim molersko-farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno, njemačko iskustvo. Tel. 061 812 664. Izrada termofasada i radovi sa rigipsom, brzo i kvalitetno. Tel. 061 357 201. Učenicima, srednjoškolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, mašinskih elemenata. Tel. 033 625-196, Ilidža. Vodoinstalater montira satove za vodomjere. Tel. 061 105 425. Molersko-farbarske usluge i keramičarski radovi, brzo, čisto i kvalitetno. Tel. 066 883 697. Keramičarske usluge postavljanje laminata, rigipsa, elektro instalacija i moleraj. Tel. 062 466 093. Mol. farb. poslovi, povoljno, kvalitetno i čisto. Tel. 061 262 973. Iskusan profesor engleskog prevodi stručnu literaturu i tehničku dokumentaciju, brzo, povoljno. Tel. 062 757 808. Vršim ugradnju svih vrsta parketa sa brušenjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, šipoda i keramike. Tel. 033 659-573. Postavljam laminate, panel parkete i ostale vrste parketa. Tel. 061 828 391. Sve vrste brav. radova povoljno. Tel. 062 389 567. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Obavljam adaptacije i ostale građ. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Servis svih tipova veš mašina i drugih kućanskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem časove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, brušenje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. Povoljno i kvalitetno izvodim sve građevinske radove. Tel. 062 393 187. Sve vrste građevinskih radova, povoljno, može kompenzacija. Tel. 062 196 097. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Stolar, popravka vrata, prozora, kuhinja i plakara. Tel. 033 465-412. Bravar/varilac VKV - profesionalna izrada i montaža bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Pomoć u učenju djeci od 7-9 godina, Hrasno, Aleja lipa 63. Tel. 061 926 361. Zidar - izvodim zanatske radove: malterisanje, zidanje, poslove, itd. Tel. 062 941 894. Molerski radovi, laminat, rigips, keramika, edelputz, ukrasni stropovi. Tel. 061 251 323. VKV elektromehaničar, povoljno popravljam veš mašine, el. šporete, bojlere, indikatore. Tel. 061 563 910. Dekorater-tapetar presvlači povoljno namještaj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

41

42 42 Utorak 15. mart/o`ujak 2011. Dnevni avaz 

C=IE

Hyundai i30: Bogato opremljen model

30

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

auto market
Li~na karta
Dimenzije Motor 2,0

43
d/{/v (mm) ................................... 4.410 / 1.820 / 1.690 masa praznog vozila (kg) ....................................1.450 prtlja`nik (l) ........................................................... 591 zapremina (ccm) ................................................. 1.998 najve}a snaga (KS/o/min) ......................... 163 / 6.200 okretni moment (Nm/o/min) ................... 194 / 4.600 najve}a brzina (km/h) .......................................... 182 ubrzanje 0-100 km/h (s) ....................................... 10,7 potro{nja grad/otv./komb. (l) ................. 9,9 / 6,3 / 7,6 do registracije ........................................... 46.650 KM

Camaro ZL1: Najja~a izvedba

VOZILI SMO Hyundai ix35 2,0 Mpi 4WD Gold

48 sati najni`e cijene
Redizajnirani Hyundai i30 18. i 19. marta bit }e u ponudi za 19.990 KM
Hyundai BiH nastavlja s ugodnim iznena|enjima za svoje kupce. U saradnji s ovla{tenom mre`om prodava~a u BiH, pripremljena je nova prodajna akcija koja }e trajati 48 sati. Samo 18. i 19. marta redizajnirani model i30 bit }e dostupan za 19.990 KM, {to je najni`a cijena ikada za najpopularniji Hyundaijev model u Evropi. Aktuelni „Best Buy“ prema izboru Udru`enja automobilskih novinara BiH za ovu cijenu nudi odli~nu opremu - servo volan, klimaure|aj, ABS, zra~ne jastuke i zavjese, elektri~ni paket, alarm, radio CD mp3 plejer,

Uskoro nova akcija Hyundaija BiH

Svestrani terenac u atraktivnom pakovanju
Hyundai ix35: Odlikuje se smjelim dizajnom

Crossover ovakvih crta i dizajna pravo je osvje`enje na tr`i{tu Snaga koja ne naru{ava komfor

Performanse

Cijena testnog modela

Vrhunski Camaro ZL1
Za pogon se brine 6,2-litarski V8 benzinski motor od 550 KS
unutra{njost je tako|er sportski nastrojena s detaljima od ko`e i aluminija, te dodatnim instrumentima. Kada su u pitanju sportski modeli, Chevrolet je za 2012. Iz Chevroleta nam sti`e najja~a i tehni~ki najnaprednija izvedba modela Camaro, nazvana ZL1. Pokre}e je 6,2-litarski V8 benzinski motor sa 550 KS i 677 Nm obrtnog moCruze, te je razvio dvije dijametralno suprotne izvedbe Eco i RS, ~iji nazivi naslu}uju namjenu. Ekolo{ki nastrojen Cruze Eco za pogon koristi 1,4-litarski Eco-

Brojne novosti iz Chevroleta

Blizanac Corse SUV

Proljetna klinika
Od 12. do 26. marta Hyundai BiH u saradnji s ovla{tenim servisima organizira proljetnu servisnu akciju „Hyundai klinika“. U sklopu akcije kontrolni pregled vozila po preporu~enoj „Check“ listi ko{ta 10 putni ra~unar, priklju~ak za iPod i sli~no. Model pogoni `ivahni 1,4-litarski benzinski motor sa 109 KS. Tako|er, dio ponude je po pet godina garancije, mobilne asistencije i preventivnih pregleda, sve to besplatno. KM ili besplatno, ukoliko se u ovla{tenom servisu rade opravke na vozilu, zatim 15 posto popusta na potro{ni materijal i dodatnu opremu, 10 posto popusta na sve ostale rezervne dijelove i prigodan poklon u saradnji sa Shellom. Hyundai je u saradnji sa finansijskim partnerima za kupce osigurao finansiranje na lizing uz kamatnu stopu od 6,75 posto, a za sve koji se odlu~e za ovakav vid pla}anja poklon je kasko osiguranje za M. T. prvu godinu.

Ameri~ki automobil godine, elektri~ni Chevrolet Volt, trebao bi 2012. godine dobiti i MPV verziju, baziranu na konceptnom Voltu MPV5. Bit }e dostupan i u Evropi pored njegovog klona Opel Ampere i to po cijeni u Njema~koj od 41.950 eura, {to je za 950 eura jeftinije od Ampere. ^udan potez Chevroleta.

Volt kao MPV

N

Jeep je objavio detalje dizelske izvedbe modela Grand Cherokee, koju evropski kupci s nestrpljenjem o~ekuju. Umjesto Mercedesovog 3,0-litarskog V6 bit }e dostupan motor identi~ne koncepcije, ali s potpisom italijanskog proizvo|a~a VM Motori i s novom MultiJet II tehnologijom. Mo}ni V6 dizelski agregat imat }e dvije verzije, sa 190 KS i 440 Nm, te 240 KS i 550 Nm. Obje verzije suvereno pokre}u masivni ameri~ki SUV uz izuzetno skromnu potro{nju. Benzinsku ponudu ~ine rastro{ni benzinski agregati 3,6 V6 i 5,7 S. Pa. V8.
Novi Passat: Rast na svjetskom tr`i{tu

Novi dizelski Jeep Grand Cherokee

U skladu s evropskim zahtjevima

ije rije~ o novinarskoj razma`enosti, ali nekim automobilima se obradujemo vi{e, a od nekih nam padne mrak na o~i, jer ~ovjek manje brige ima u komercijalnom autobusu nego za njihovim volanima. A kada pogledate Hyundai ix35, lako je zaklju~iti da on spada me|u one koje vrijedi ~ekati. Otkako je iza{ao na tr`i{te i zamijenio T ucsona, koji je u svoje vrijeme tako|er predstavljao privla~an model, ix35 etablirao se u jedno od najatraktivnijih SUV vozila na na{em tr`i{tu, pa nije ni ~udo {to je postao i jedan od najprodavanijih. Ima razli~itih ukusa, ali vjerujemo da }emo udovolji-

ti ve}ini ako ustvrdimo da ix35 izgleda odli~no. Crossover ovakvih crta i dizajna pravo je osvje`enje na tr`i{tu na kojem uglavnom susre}emo konzervativnije linije koje ne odstupaju puno od ustaljenih oblika. ix35 se, pak, odlikuje smjelim dizajnom koji je pogodio u centar mete Hyundaijevih `elja. Me|utim, osim toga {to dobro izgleda, korejski SUV, dizajniran i proizveden u Evropi (Slova~ka), ima jo{ pregr{t atributa koji ga svrstavaju me|u jedan od najpo`eljnijih izbora za sve one koji vole ovakve modele, jer je na~injen

ekida~a za intenzitet osvjetljenja, prona}i komandu za stalni pogon na sve to~kove i pomo} za silazak niz ve}u nizbrdicu. Prostora ima previ{e, a nakon {to se smjestite u udobna sjedi{ta i uklju~ite motor zaklju~it }ete da je ix35 s ovim benzinskim agregatom jedan do najti{ih te da je izolacija pu-

Trostruka briga

Korejac iz Slova~ke

papu~icu gasa automobil te`ak oko tonu i po do brzine od 100 kilometara na sat dovede za ne{to vi{e od 10 sekundi, ali bez naru{avanja komfora putnika. Transmisija je manuelna, ali moramo konstatirati da bi testiranom modelu dobro do{la jo{ jedna, {esta brzina. Me|utim, i pored toga, ix35 je odli~an proizvod, a ako po-

Ve} smo pisali o tome da je Chevrolet najavio razvoj crossovera, baziranog na tek predstavljenom Aveu. No, na sajmu automobila u Sao Paulu stigla je i prva najava u vidu modela Agile Cross Sport. Gledaju}i ga, mnogi s pravom smatraju da se zapravo radi o tehni~kom blizancu najavljene Opel Corse SUV Dolazak na tr`i{te planiran je za 2012. . menta, koji u kombinaciji sa {estostepenim manuelnim mjenja~em i detaljno preure|enim ovjesom i {asijom nudi vrhunske vozne mogu}nosti. ZL1 ima i novi prednji dio s agresivnijim dodacima, 20in~ne felge i ~etverostruki zavr{etak ispu{nog sistema, a godinu najavio novu generaciju Corvette, kodne oznake C7. Iako su detalji limitirani, sti`u najave da }e biti zadr`ana koncepcija s motorom na prednjem dijelu vozila i sa zadnjim pogonom. Chevrolet se pozabavio i nama poznatim modelom tec turbobenzinac sa 140 KS, u kombinaciji s pa`ljivo odmjerenom {estostepenom manuelnom transmisijom, aerodinami~kim poblj{anjima i laganim 17-in~nim to~kovima. S druge strane, RS je zapravo opti~ki paket, koji koketira sa sportom. S. Pa.

Raspolo`iva jo{ tri motora
Ko ne voli benzinsku, neka uzme dizelsku verziju, a u Hyundaiju BiH dostupne su tri, 1,7-litarski od 115, te 2,0litarski od 136 i 184 KS. Cijene automobila na benzinski pogon kre}e od 38.630, a radi se o modelu s pogonom na prednje to~kove i petostepenim manuelnim mjenja~em. Dizelska ponuda startuje od 45.750 KM, koliko ko{ta 1,7-litarski model. Oprema je razvrstana u tri paketa - Silver, Gold i Platinum. Po~etni Silver krasi duga lista svega i sva~ega - progresivni servo upravlja~, zra~ni jastuci za voza~a i suvoza~a, ABS, ESP HAC , (pomo} pri kretanju na uzbrdici), DBC (kontrola na nizbrdici pri ote`anim uvjetima), sigurnosne bravice za djecu na zadnjim vratima, tonirana stakla, putni ra~unar, manuelni klima-ure|aj, alarm s centralnom bravom i daljinskim zaklju~avanjem, rashladna kutija...

Grand Cherokee: 190 ili 240 „konja“

Volkswagenov putni~ki program je u prva dva mjeseca ove godine po prvi put plasirao vi{e od 750.000 vozila, ostvariv{i rast od 14,1 posto. VW je u januaru i februaru {irom svijeta plasirao 758.100 primjeraka svojih modela, a najvi{e u Aziji 301.200. M. T.

Silan start Volkswagena

da zadovolji sve `elje korisnika, od onih koji vole {kripu ko~nica i ludovanje pa do onih porodi~nih, koji }e znati cijeniti ti{inu, udobnost, komfor i veli~inu prtlja`nog prostora. Unutra{njost je skrojena odli~no. Ne mo`e se re}i da je otkrovenje, ali izgleda nenametljivo i ukusno, a niza{ta se ne mo`e re}i da je lo{e rije{eno. Testirani model spada u srednji paket opreme, ali zaista je bio krcat s dosta toga {to obi~no dolazi u najvi{im. Iza volana, ~iji lijevi dio zauzimaju komande za audioure|aj, a desni za tempomat, nalazi se lijepo osvijetljena instrumentalna tabla. U sredini

brzinometra vidite digitalni pokaziva~ stanja goriva i indikator za promjenu stepena prijenosa, a u sredini obrtomjera je temperatura motora, tako|er digitalna. Izme|u njih, kao i na vrhu, nalaze se ekrani putnog ra~unara, pa pogledom na tablu dobijete sve informacije o trenutnom stanju automobila. Gornjim dijelom izbo~enog centralnog grebena dominira ekran za audioure|aj, ispod je klima, a na samom dnu su upalja~ te Aux i priklju~ci za iPod. S obzirom na to da na{ model pripada porodici 4x4 modela, lijevo od volana }ete, osim pr-

[tedljivi gradski japanac
Unutra{njost je skrojena odli~no

Nissan Micra DIG-S

1,2-litarski trocilindarski benzinski motor s direktnim ubrizgavanjem emitira samo 95 g/km ugljendioksida

tni~ke kabine odli~na. U vo`nji, moramo konstatirati, potrebno je malo vremena za navikavanje i upoznavanje s gabaritima, ali kada ~ovjek pro|e i tu prepreku, onda je lako. Sam podatak da ovaj automobil pogoni 2,0-litarski motor od 163 KS govori o snazi. Pritisak na „kamionsku“

gledamo svu opremu kojom je nakrcan i sumu koju treba izdvojiti za sve to bogatstvo, mora se priznati da je primamljiva opcija. A svemu tome treba dodati i trostruku petogodi{nju besplatnu brigu za kupca koja uklju~uje garanciju, mobilnu garanciju i preventivne preglede. M. TANOVI]

Nissanov fokus na smanjenju {tetnih emisija nije ograni~en samo na pionirski elektri~ni automobil Leaf. Takozvana Pure Drive strategija podrazumijeva zna~ajna nastojanja u cilju smanjenja potro{nje i {tetnih emisija. Posljednji rezultat je Nissan Micra DIG-S, efikasna izvedba japanskog mali{ana ~iji 1,2-litarski trocilindarski benzinski motor s direktnim ubrizgavanjem potpomognut turbopunja~em emitira samo 95 g/km ugljendioksida. Maleni trocilindra{ sa 98 KS i 142 Nm zauzvrat nudi performanse dostojne 1,5-litarskog ~etverocilindra{a. Omogu}ava automobilu maksimalnu brzinu od 180 km/h, a u prosjeku tro{i tek 4,1 litar benzina.

Micra DIG-S: Tro{i 4,1 litar

Ovako niska potro{nja postignuta je izuzetno efikasnim stepenom kompresije od 13:1, smanjenjem interne frikcije, ugradnjom start&stop sistema te sistema za regeneraciju ko~ione sile. Ekolo{ki podoban agregat uz manuelni mjenja~ mo`e

biti uparen i sa CVT transmisijom, s kojim je Micra ne{to manje efikasna, ali je ugo|aj u gradskoj vo`nji potpun. Za japansko tr`i{te predvi|ena je verzija bez turbo punja~a s izlaznom snagom od 80 KS, a nesumnjivo }e sti}i i do S. Pa. evropskog tr`i{ta.

SAVJET VI[E

44

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

auto market

Kopija poznatijeg Japanca nije ispunila o~ekivanja
A
Iako dobro zami{ljena, Arna nije dobro primljena na tr`i{tu zbog brojnih manjkavosti svojstvenih Alfi i Nissanu
Ipak, Alfa je od Nissana preuzela samo karoseriju, dok su motori i mjenja~i, ali i komponente ovjesa, preneseni iz ku}nog modela AlfaSud, kojeg je na neki na~in i naslijedila. Karoserijski paneli su stizali iz Japana, te su potom sklapani u Italiji. Mnogi su o~ekivali da Arna ponudi kombinaciju odli~ne vozne dinamike svojstvene Alfi i Nissanove pouzdanosti. No, iako dobro zami{ljena, Arna nije dobro primljena na tr`i{tu zbog brojnih manjkavosti svojstvenih kako Alfi i Nissanu, pa je nakon samo ~etiri godine postojanja i 53.047 proizvedenih primjeraka oti{la u historiju. Nasljednik je stigao u obliku Alfe 33. S. Pa.
Za kra}e relacije i po lijepom vremenu bicikl je zdrava alternativa

IZ HISTORIJE Arna, gotovo nepoznat Alfin kompakt (1983-1987.)

Kako se izboriti s rastom cijena goriva
Ako ve} morate koristiti automobil, planirajte da u jednom „krugu“ obavite vi{e poslova
Neprestan rast cijena goriva svakodnevno aktuelizira temu {tednje. Po{to ne mo`emo utjecati na moje skuter, koji tro{i mnogostruko manje goriva od automobila i tra`i manje parking prostora.
Arna iz 1987: Ista kao Nissan Chery

[tednja je postala obaveza

lfa Romeo Arna je manje poznati kompaktni automobil proizvo|en od 1983. do 1987. godine. Ovaj automobil bio je rezultat kratke saradnje Alfe s japanskim Nissanom, na {ta je aludirao i sam naziv automobila (Alfa Romeo Nissan Autoveicoli - ARNA). Ina~e, Arna je bila ~ista kopija N12 serije Nissanovog Pulsara, kod nas poznatijeg kao Cherry.

^etiri motora
^etiri metra duga~ka Arna bila je dostupna u verzijama sa troja i petera vrata i pokretana 1,2-litarskim boxerom sa 63 KS. Kasnije su uvedeni 1,2-litarski motor sa 68 KS te 1,4-litarski sa 71 KS. Vrh ponude ~inila je izvedba sa 95 KS jakim 1,5-litarskim boxerom.

Ispravno funkcioniranje
Ako ste ve} ovisnik o svom automobilu, pobrinite se za njegovo pravilno funkcioniranje, {to drasti~no utje~e na potro{nju goriva. Redovno odr`avanje, kontrola stanja te~nosti, nopol distributera naftnih derivata, preostaje nam jedino voziti se sa {to manje potro{enog goriva. Svi znamo pravila {tedljive vo`nje, a evo nekoliko konkretnih savjeta kako se lak{e izboriti s rastom cijena goriva. Kao prvo, za odlazak na bli`e destinacije, naro~ito po gradu i kad je lijepo vrijeme, idealno rje{enje je bicikl. Osim {to na taj na~in {tedite, smanjit }e i stres, a doprinijeti zdravlju. Ako ba{ ne `elite voziti bicikl, dobro prijevozno sredstvo za kretanje po gradu filtera, pritiska u gumama, te stalo`ena vo`nja bez naglih startovanja i ko~enja, procjena situacije ispred vas, ga{enje automobila na semaforima i sli~no }e itekako doprinijeti u{tedi. Ukoliko nemate bicikl ili skuter, nemojte se ustru~avati od sredstava javnog prijevoza. Ako ve} morate koristiti automobil, onda planirajte da u jednom „krugu“ obavite vi{e poslova. Izaberite dionice s manjom gusto}om saobra}aja. Planiranje puta donosi u{tedu. Ukoliko imate prijatelje ili kom{ije koji se radnim danima voze u istom smjeru, ponudite im dijeljenje automobila i podjelu tro{kova goriva. Ova je praksa vani iteS. Pa. kako zastupljena.

Aktuelna generacija Fordovog gradskog modela Fiesta dokazuje se kao istinski hit. Naime, nedavno je prodat milioniti primjerak ovog modela i to nakon samo 28 mjeseci od predstavljanja u oktobru 2008. godine. Ina~e, od 1976. naovamo prodato je ukupno 14 miliona Fiesti. Namjerno ili ne, Ford je

Limitirana edicija Fieste Sport+
upravo najavio novu limitiranu ediciju modela Fiesta Sport+, koja }e isprva biti dostupna na samo pet evropskih tr`i{ta (Austrija, Belgija, Njema~ka, [vicarska i Velika Britanija). Ovu verziju pokre}e 1,6-litarski Duratec TiVCT benzinski motor sa 136 KS i 160 Nm obrtnog momenta, koji omogu}ava

Uz proizvodnju milionitog primjerka Fordovog modela

Vizija trka}eg Focusa

U skladu sa FIA Super 2000 propisima

Peugeotu nagrada za odnos s kupcima na internetu

Ford je ljubitelje trka}ih automobila po~astio vizijom novog Focusa u ogoljenoj trka}oj izvedbi, kao stvorenoj za takmi~enja. ubrzanje do 100 km/h za 8,7 sekundi i maksimalnu brzinu od 195 km/h. Za diferencijaciju od standardnih Fiesti brine se specifi~an spoj stajling dodataka (prednji branik, bo~ne suknjice, stra`nji difuzor i kro-

Maksimalno olak{an, Focus bi trebao biti u potpunosti pripremljen u skladu sa FIA Super 2000 propisima. vni spojler), te specifi~na plavo-bijela kombinacija i bijele 17-in~ne felge. U unutra{njosti su ko`ni sportski volan, sportska sjedi{ta i sli~no. Cijena limitirane Fieste u Njema~koj iznosit }e S. Pa. 18.090 eura.

Peugeot Globalni Kontakt Centar nagra|en je za kvalitetan odnos s kupcima na internetu. Od 1998. godine Qualiweb barometar mjeri razvoj odnosa s kupcima, a ovo je tre}i put da je trofej pripao Peugeotu. Kori{ten je jednostavan metod slanja sedam e-mail poruka - jedna pritu`ba, ~etiri komercijalna zahtjeva, jedan tehni~ki problem te jedan zahtjev za obuku. Svaki odgovor je ocjenjivan s mogu}ih 100 bodova (za a`urnost u odgovoru, kvalitet i stav). M. T.

Sportska Fiesta: Specifi~an stajling

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

45

"$

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011. 

EI

NESREĆE Tragedija na “Air Fiesta Showu” u Teksasu

Letjelica se zapalila i srušila, par preživio
Amanda, koja je stajala na krilu dok je njen muž upravljao, uspjela sjesti u kabinu pošto je vidjela da se motor zapalio, ali se letjelica srušila u šipražje
Bračni par Kajl i Amanda Frenklin (Kyle Franklin) završio je u bolnici nakon nastupa u zapanjujućoj tački avionom na šouu u Teksasu. Njihov se avion, naime, u letu zapalio, a 60 posto površine kože muža i žene bilo je pod opekotinama. Njih dvoje izveli su uspješnu probu, ali na “Air Fiesta Showu” publika je ostala u šoku pošto je njihov avion pao. Portparol Federalne avijacijske administracije Lin Lansford (Lynn Lunsford) rekla je da je Amanda, koja je stajala na krilu dok je njen muž upravljao, uspjela sjesti u kabinu pošto je vidjela da se motor zapalio, ali se letjelica srušila u šipražje. - Oboje smo strasni letači. To nam je u krvi. PostoVejsp sa svojim psima

Nevjerovatna priča

Pas vodič brine o dva slijepca
Grejem Vejsp (Graham Waspe) iz Safolka je nakon dvije teške nesreće oslijepio, a sve do 2004. godine nije imao psa vodiča. Dobio je psa Edvarda (Edward), koji mu je bio oslonac šest godina. Pas je nedavno oslijepio zbog mrena, a Grejem je dobio drugog psa Opala. On je sada pas vodič i Grejemu i Edvardu. - Ne znam šta bi bilo s nama da njega nema - kazao je Grejem. Dodaje da je Edvard naučio gdje se šta u njihovom kvartu nalazi te mu nije veliki problem kretati se. Istakao je da je Edvard u njihovom gradu postao vrlo popularan jer je bio izvrstan pas vodič.

Spektakularna tačka u zraku

ji rizik u tome što radimo i svjesni smo ga. Oprezni smo koliko god možemo biti da bismo eliminirali rizik. Ipak, ako živiš u strahu da nešto može loše krenuti, onda ne živiš svoj život - izjavila je samo nekoliko dana pri-

je nesreće Amanda Frenklin. Kajl i Amanda počeli su se zabavljati u maju 2004., a upoznali su se na sličnom šouu. Vjenčali su se 2005., samo tri mjeseca pošto su njihovi očevi koji su bili do-

bri prijatelji poginuli. Bračni par letio je avionom koji je napravljen 1940. i služio je za obuku civila. Očevi Amande i Kajla također su bili piloti, a poginuli su u sudaru u zraku prije šest godina.

Sestre Klo i Ivi Čurč imaju rijedak poremećaj

Spec 
Muškarac star 23 godine provalio je usred noći u policijsku stanicu u blizini Mančestera. On je u garderobi obukao policijsku uniformu, a zatim se poslužio hranom pripremljenom za jutarnju smjenu. Dok je doručkovao, iznenadio ga je jedan od policajaca koji je poranio u smjenu. Provalnik je nosio policijsku uniformu, činiju kašeišolju kafe.

Svaki šok može ih koštati života
Majka kaže da živi u strahu da jedna od njenih kćerki ne doživi srčani udar
Sestre Klo i Ivi Čurč (Chloe i Evie Church) iz Velike Britanije boluju od rijetkog sindroma Long QT, zbog kojeg im srce ne kuca pravilno. Zbog bolesti svaki ih nalet adrenalina može ubiti. Klo (14) ne smije odlaziti u disko-klubove niti se smije voziti u lunaparku. Nikada u životu neće smjeti piti alkohol. Ljekari su je upozorili i na ljubavne veze, jer bi je prekid doslovno mogao ubiti. - Nedavno sam se prvi put poljubila, ali preživjela sam. Ipak, nisam nikada doživjela prekid veze - rekla je Klo. Sestre u sobi ne smiju imati budilicu, a profesori u školi moraju ih upozoravati prije zvona kako se ne bi uplašile. Njihova majka Samanta (Samantha, 43) kaže da neprestano živi u strahu da jedna od njenih kćerki ne doživi srčani udar. Kaže da im želi omogućiti što normalniji život.

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Sestre Čurč nalet adrenalina može ubiti

Najmlađi britanski alkoholičar

Po svaku cijenu želi biti baka

Trogodišnjaka liječili u bolnici
Trogodišnji dječak najmlađi je alkoholičar u Velikoj Britaniji. Ljekari su u bolnici utvrdili da je neko neimenovanom dječaku šest mjeseci davao da pije alkohol, zbog čega su ga zadržali na liječenju u bolnici. Kažu da je slučaj strašan i upozoravaju da je od 2008. do 2010. kod 13 mališana mlađih od 12 godina dijagnosticirano da imaju problema s alkoholom. Stručnjaci upozoravaju da alkohol može oštetiti mozak djece.

Surogat majka rodit će dijete Nikolasa Evansa
Marisa Evans (Marissa) iz Teksasa pronašla je surogat majku i donoricu jajašaca kako bi mogla postati baka koristeći spermu svog mrtvog sina Nikolasa (Nicolas, 21). Sud je prije dvije godine, odmah nakon njegove smrti, dozvolio da mu se izuzme sperma. Marisin sin stradao je u barskoj tučnjavi 2009. godine. Šakom ga je udario Erik Skiter (Eric Skeeter), Nikolas je pao, udario glavom o

Nikolas Evans poginuo u barskoj tuči

Djeca sve češće konzumiraju alkohol

pod i umro deset dana kasnije u bolnici. Marisa kaže da želi unuka jer je Nikolas, navodno, uvijek pričao kako će jednog dana imati djecu, čak im je i imena izabrao.

kultura

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

47

TELEX TELEX

KNJIGE I POLITIKA Na me|unarodnom sajmu knjige Federacija i RS na dva {tanda

Izborom teme Lajpcig zavadio izdava~e
O temama debata ne odlu~uju u~esnici Sajma, ve} organizator, obja{njava Sa{a Gavri} iz Sarajevskog otvorenog centra te dodaje da mu nije jasno zbog ~ega su kolege iz Banje Luke odustale
Ministarstvo prosvjete i kulture odlu~ilo je da organizaciju odlaska autora, pisaca iz Republike Srpske na Sajam u Lajpcigu povjeri Zadu`bini „Petar Ko~i}“ iz Banje Luke. Me|utim, podsje}anja radi, na pro{logodi{njem sajmu pisci iz FBiH i RS prvi put su zajedno nastupili i pokazalo se dosta uspje{no. Kako je kazala Hana Stoji} na ju~era{njoj pres-konferenciji, ovaj sajam je kulturna manifestacija ~iji je akcent stavljen na prezentiranje autora i knji`evnosti, pa tu nema mjesta politici. - @ao mi je {to je do{lo do ovog nesporazuma, ako ga tako mogu nazvati. Ovo je sajam koji je posve}en piscima i knji`evnosti, a ne nekim politi~kim debatama. Razo~arS pres-konferencije: U Sarajevu se ~ude potezu kolega iz manjeg entiteta
(Foto: M. Kadri})

Knjiga profesora Fikreta Kar~i}a
Izdava~ka ku}a iz Sarajeva „Connectum“ objavila je novu knjigu „Religija i pravo - kratak uvod“ autora Fikreta Kar~i}a. Autor je redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a ova knjiga posjeduje ~etiri zajedni~ka elementa: ritual, tradiciju, autoritet i univerzalnost, koja }e biti od velike pomo}i studentima.

Na Me|unarodnom sajmu knjige u Lajpcigu, koji po~inje 17. marta, autori iz Bosne i Hercegovine bit }e predstavljeni na dva {tanda, Federacije BiH i Republike Srpske. Razlog ovoj blama`i na{e zemlje je {to su se izdava~i posva|ali oko sajamske debate ~ija je tema rat na Balkanu, potvrdio je na ju~era{njoj pres-konferenciji Sa{a Gavri} iz Sarajevskog otvorenog centra, a koji je zapravo i organizator odlaska pisaca iz FBiH u Lajpcig.

Znali i ranije
- Nije mi jasno zbog ~ega su autori i Ministarstvo prosvjete i kulture RS odustali, jer o temama debata ne odlu~uju u~esnici Sajma, a teme su im bile poznate od samog po~etka, kao i nama.

Predstave Teatra „Fedra“
ana sam jer }e sada u sjenu politike pasti odli~an program kojI smo pripremali za nastup u Lajpcigu - kazala je voditeljica programa nastupa na Sajmu Hana Stoji}. viti pet autora iz BiH, romanopisac i pjesnik Mirsad Sijari}, pjesnikinja Suzana Lovri}, pjesnik, esejist i antologi~ar Stevan Tonti}, pjesnik, esejist i antologi~ar Mile Stoji}, te pjesnikinja Adisa Ba{i}, koja je kazala da je prekrasno to {to se Njema~ka otvara prema nama, da nas poziva i `eli upoznati. - Na nama je da se poka`emo u najboljem svjetlu, mada nam to ina~e ne uspijeva, ali to smo mi - kazala je Ba{i}. Federalno ministarstvo kulture i sporta za u~e{}e bh. autora na ovom sajmu osiguralo je 20.000 KM. M. ^u. ^lanovi Teatra „Fedra“ iz Bugojna intenzivno pripremaju tri predstave koje bi premijerno trebale biti izvedene u ovoj godini. Petnaestak glumaca Dje~ije scene uvje`bavaju predstavu „[kabare“ u re`iji Sanela Ugarka, ~lanovi Omladinske scene }e odigrati predstavu „Bu|enje prolje}a“ u re`iji Amela Ugarka, dok glumci Odrasle scene pripremaju predstavu „Brzina tame“ u re`iji Senada Milanovi}a.
(Foto: M. Kadri})

Klasika i savremena knji`evnost
- Koncept {tanda, ~ije je vizuelno rje{enje uradio strip-crta~ Filip Andronik, u potpunosti smo orijentirali na njema~ku publiku, jer }e u ponudi biti prijevodi djela bh. autora na njema~ki jezik, kao i promotivni i drugi prate}i materijali. [tand }e predstavljati ujedno kombinaciju klasika i savremenih bh. autora, jer }e se ukazati i na obilje`avanje 50. godi{njice od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andri}u - kazala je Stoji}.

Pet autora
Tako }e se ovoga puta njema~koj javnosti predsta-

Komisija proglasila jo{ {esnaest dobara nacionalnim spomenicima
Hotel „Zagreb“: Sagra|en krajem 19. stolje}a
(Foto: N. Grabovica)

Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika je na 50. sjednici donijela odluke o progla{enju 16 dobara nacionalnim spomenicima. Predsjednica Komisije Amra Had`imuhamedovi} na ju~era{njoj konferenciji za novinare istakla je kako rade u vrlo te{kim politi~kim uvjetima. - Apeliramo na sve donosite-

Hotel „Zagreb“ spa{en od ru{enja
lje odluka u dr`avi da se prema naslije|u odnose kao prema dugoro~noj politi~koj ~injenici i faktoru mira u BiH. Ukupno, do danas, nacionalnim spomenikom progla{eno je 626 dobara, dok je 67 na listi prioriteta kao najugro`eniji spomenici - izjavila je Had`imuhamedovi}. Me|u 16 progla{enih dobara

je i hotel „Zagreb“ u Sarajevu, koji je sagra|en krajem 19. stolje}a. - Posebno je zna~ajno to {to je 1932. godine poznati arhitekt Isidor Rajs ovaj objekat preprojektovao u duhu moderne i uklonio sve ornamente. Progla{en je nacionalnim spomenikom, ~ije ru{enje nije doAd. K. pu{teno - kazala je ona.

Arheolo{ko podru~je Rapovine u Livnu Pravovijesni tumulus i nekropola sa ste}cima, Veliki i Mali Han u Li{tanima Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Kapova seli{ta u Ledi}ima Nekropola sa ste}cima na lokalitetu Zlatari} u Ledi}ima Industrijska graditeljska cjelina hidroelektrane na Jarku u Biha}u Mjesto i ostaci historijske gra|evine konaka u Biha}u Zavi~ajna zbirka Bo{ka Karanovi}a u Bosanskoj Krupi Pravoslavna crkva brvnara s pokretnom imovinom i ostacima nekropole u selu Malo Bla{ko Crkva svetog ]irila i Metoda sa Bogoslovijom u Sarajevu Graditeljska cjelina {kolskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu Most poznat kao Rimski most na rijeci Orlji kod sela Klin~i}i Most poznat kao Rimski most u selu Vranci Ku}a Mulali} u ulici Kralja Aleksandra broj 5 u Doboju Gospo|icina ku}a u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 1 u Sarajevu Abdesthana s grobljem i ~esmom u Sarajevu.

Na listi

Gojerova „Vedrina“
U foajeu Narodnog pozori{ta Sarajevo ju~er je promovirana nova knjiga „Vedrina“ direktora ovog pozori{ta, pisca i reditelja Gradimira Gojera. U pitanju je izbor iz njegove poezije, a koji je napravio knji`evnik Amel Suljevi}. O knjizi koju je izdala „Klepsidra“, dru{tvo za za{titu kulture i kulturne ba{tine, govorio je knji`evni i likovni kriti~ar Vojislav Vujanovi}.

Tačno Netačno
je Liban dobio ime? 1Nema čak ni pretpostavki po čemu la se i Mađarska revolucija? 2U okviru burne 1848. godine odvijama koji se nazivaju indoevropskim? 3Najviše ljudi na svijetu govori jezici1. NETAČNO

"&

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

ILA=@=H

PREPORUKE Slaba koncentracija, pospanost, glavobolja...

Po čemu je Liban dobio ime
Ne može se reći da nema čak ni pretpostavki po čemu je Liban dobio ime. Možda se može dovesti u vezu s Libanskim planinama, odnosno planinskim lancem Liban. One su paralelne sa Mediteranom, odnosno Sredozemnim morem. Dužina im je oko 160 kilometara. Sjeverni dio lanca je najviši i tu je i najviši vrh Kurnatal-Saud, sa 3.088 metara nadmorske visine. Na njegovim zapadnim padinama preostali su nasadi čuvenih libanskih kedrova. Možda su upravo ti snježni vrhovi u stara vremena Libanu dali ime Laban, što na aramejskom jeziku znači bijelo.

Kako pobijediti proljetni umor?
Umjerenost je vrlina

Oprezno s kombuha čajem
Kombuha (kombucha)je crni fermentirani čaj s kulturom bakterija i plijesni koje se nazivaju “kombuha gljive”. Iako je piće uglavnom benigno, stručnjaci upozoravaju da određene kulture koje čaj ima mogu sadržavati kontaminacije, poput loših plijesni i gljivica, koje, pak, mogu izazvati bolesti. Prosječne količine, oko dva dl dnevno, obično ne mogu uzrokovati nuspojave kod zdravih osoba. No, oni s postojećim zdravstvenim problemima, kao i oni koji piju prevelike količine čaja, trebali bi biti na oprezu.

2. TAČNO

Najbitniji je povećan unos vitamina C Šećer i kofein će pogoršati situaciju Tjelesna aktivnost pomaže ubrzanje krvotoka
Mnogi s početka proljeća osjećaju neobjašnjiv umor, pospanostili čakglavobolju.Koncentracija jeubitnom padu,astalnozijevanje i crvenilo očiju smetaju u obavljanju svakodnevnih obaveza. Proljetni umor “hvata” ljude različite dobi, tako da bi se i mladi i stariji trebali pridržavati nekoliko pravila kojima se najlakše može pobijediti ova neugodna pojava. Najbitniji je povećan unos vitamina C, a najbolje ga je unositi putem voća i povrća. Hrana bogata proteinima, kao što su sjemenke ili jaja, odlična je za podizanje energije. Podizanju energije pomoći će i špinat, krompir, mrkva, proizvodi od cjelovitih žitarica i banana. Šećer i kofein samo će pogoršati situaciju tako da njihovo konzumiranje trebate svesti na minimum. Neki ljudi zapostave vježbanje ili šetanje zbog straha da će ih to još više izmoriti. No, stručnjaci tvrde da tjelesna aktivnost pomaže ubrzanju krvotoka i općem poboljšanju organizma. Preporučuje se i tuširanje naizmjenično toplom i hladnom vodom te plivanje u bazenu. Pijte veće količine vode u koju ćete dodati limunov ili sok nekog drugog voća te boravite na suncu barem 30 minuta dnevno.

Prihvaćeni zahtjevi Mađarske revolucije
U okviru burne 1848. godine u Evropi odvijala se i Mađarska revolucija. Izbila je u Pešti na današnji dan, 15. marta 1848. godine, i osim općih karakteristika evropskih ustanaka protiv feudalaca imala prvenstveno karakter mađarske borbe za samostalnost. Vođa borbe bio je Lajoš Košut, a revoluciju je predvodila skupina studenata na čelu sa Šandorom Petefijem. Od Beča se zahtijevaju veće ovlasti sabora, ukidanje kmetstva i vraćanje mađarskih vojnika u domovinu s italijanskog ratišta. Monarhija prihvaća uvjete, a Mađari dobivaju vladu koju imenuje njihov sabor te velike ovlasti sabora.

Spec
Društvene iekonomske promjene mogu dovesti u opasnost od depresije sve više muškaraca u zapadnim zemljama, upozoravaju naučnici. - Muškarci u zapadnim zemljama, posebno oni s niskim nivoom obrazovanja,suočit će se s teškim putem u 21. stoljeću. U prosjeku, muškarcima može biti teže prilagođavanje ulozi u domaćinstvu nego ženama prilagođavanje radnoj ulozi - napisali su autori uvodnika u martovskom broju časopisa “British Journal of Psychiatry”.

Recept za ljubitelje popularnog slatkiša

Čokoladni san
Biskvit: 8 jaja, 1 margarin (omekšali), 20 dkg šećera, 4 kašike brašna, 1 prašak za pecivo, 200 g čokolade za kuhanje. 1. Žumanca pjenasto umutiti sa šećerom, pa dodati omekšali margarin, otopljenu čokoladu, brašno i prašak za pecivo. 2. Drvenom kašikom dodati snijeg od bjelanaca i peći u velikoj tepsiji 40 minuta na 180 stepeni, pa vruć pečen kolač preliti sa 3 dl hladnog mlijeka. Krema: 1 l vrhnja za šlag, 400 g čokolade za kuhanje. 3. Vrhnje za šlag i čokoladu staviti na laganu vatru ili na paru. Miješati dok se čokolada ne otopi i dok vrhnje ne dođe skoro do vrenja. Vruću kremu kutlačom izliti na pečeno tijesto. 4. Ohladiti na sobnoj temperaturi, pa staviti u frižider na nekoliko sati.

3. TAČNO

Tri milijarde ljudi govori indoevropski
Indoevropska jezička porodica prema broju govornika najveća je svjetska jezička porodica kojoj pripada većina jezika Evrope i južne i zapadne Azije. Ima oko 450 jezika i dijalekata kojima govori oko tri milijarde ljudi (područja na karti označena crveno). Svi potječu od praindoevropskog (OIE) kojim se prema najšire prihvaćenoj kurganskoj hipotezi govorilo oko 6.500 godina u stepama između Crnog mora i Volge, odakle se proširio na zapad i na jug u područja današnjeg Irana i Indijskog potkontinenta. Indoevropska jezička skupina po zastarjeloj podjeli se obično dijelila na dvije temeljne grane: kentumske (germanski jezici, romanski, ilirski, grčki, keltski, italski) i satemske (baltoslavenski, baltički, slavenski, indoiranski i anatolijski jezici). Ova je podjela otkrićem toharskih jezika uveliko izgubila na važnosti.

IME SKIJA[A SKAKA^A NA SLICI FRANCUSK. FUDBALSKI MAGNAT BERNAR KO@NA SELJA^KA OBU]A (mn.) PREZIME SKIJA[A SKAKA^A NA SLICI TURSKI VOJNIK

VJEROVJESNIK

ZELENA SLAVNI POVR[INA SKIJA[ U GRADU STENMARK NIJE PLITKO GLASNI SMIJEH, CEREKANJE

SLAVNI GLUMAC D@EMS

URAN

RE@iSER ^ENGI]

RIMSKI U^ENICI KRETANJE MECENA OSNOVNE MORA LUKRECIJE [KOLE

UBICA IZ ZASJEDE, ASASIN @ITELJI [KOTSKE

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ROBERT, MAR[, ADAM, ANAM, A, HL, PATINSON, MIRISATI, KS, AKIRA, KRIVO, NA^ISTO, MIN, A[IK, OVJERA 2464

KUHAR NA BORDU @I^ANI MUZI^KI INSTRUM. @IVE@NA NAMIRNICA TORINO SIPATI TE^NOST IZ ^EGA VODONIK ”ALTERNATIVNA TELEVIZIJA” GLUMAC BEKJAREV N.C. AMPER

NULA KRATICA JAKOG EKSPLOZIVA

SPLIT

HEMIJSKI ELEMENT

LJULJATI, NINATI

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

49

LUDI SVIJET [in nije pozvan na ro|endan sinova
Sinovi blizanci ^arlija [ina (Charlie Sheen) proslavili su svoj drugi ro|endan na kojem su bili ~ak i glumci s holivudske C-liste, ali njihov otac nije bio pozvan. Ro|endansku zabavu za Boba i Maksa (Max) organizirala je ^arlijeva biv{a supruga Bruk Miler (Brooke Mueller) u njihovoj vili na Bel Eru. Uprkos tome {to im na zabavi nije bilo oca, blizanci su se, navodno, odli~no zabavili. Bilo je prisutno oko 60 gostiju koji su se mogli igrati u velikom dvorcu na napuhavanje. Bruk, navodno, nije `eljela pozvati biv{eg supruga kako ne bi morala paziti na njega i njegove ispade.

50

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

show biz

Paris `eli djecu
Paris Hilton, koja je prije mjesec navr{ila 30 godina, izjavila je da ozbiljno razmi{lja o djeci. Iako jo{ nije odredila datum vjen~anja sa svojim momkom, starleta bi `arko `eljela imati djecu. - Ponekad se osje}am plodno. Voljela bih imati djecu u budu}nosti. Saj je najbolji de~ko kojeg sam ikad imala. Veoma sam sretna s njim - izjavila je bogata nasljednica. Njena majka Keti Hilton (Kathy) tvrdi da bi Paris bila dobra majka jer voli `ivotinje. - Svako ko voli `ivotinje, mo`e biti dobar roditelj. Ona }e biti odli~na majka - ka`e Keti.

Bend ’Afrodita’ i ’Bebek the Best of Simphonic’
Grupa iz Tomislavgrada prati velikog pjeva~a Najesen u Sarajevu
@eljko Bebek pakuje kofere i sprema se za turneju po Americi i Kanadi na kojoj }e nastupati s novim bendom „Afrodita“. Radi se o mladom sastavu iz Tomislavgrada i Bebek ne krije da je odu{evljen njihovim talentom. - Naziv na{e turneje je „Bebek and Band“. Putujemo 5. aprila i na turneji ostajemo mjesec - ka`e ~uveni pjeva~. Rok legenda uporedo s nastupima priprema i svoj veliki projekt „Bebek the Best of Simphonic“. Snima najve}e hitove iz vremena „Bijelog dugmeta“, svoje solo karijere i svjetske evergrine u novom aran`manu te uz pratnju simfonijskog orkestra. - Prvo predstavljanje ovog projekta imat }u 14. maja u Zagrebu, a najesen sam u Sarajevu. - CD i DVD bit }e objavljeni koncem godine - otkriva Bebek.
Bebek: Uskoro kre}e na turneju po Kanadi i Americi

ROK LEGENDA Novi projekti @eljka Bebeka

Upla{ena Selena
Selena Gomez prepla{ena je zbog prijetnji fanova njenog momka D`astina Bibera (Justin Bieber). Situacija je uzela maha nakon {to su Selena i D`astin fotografirani zajedno na jednoj zabavi poslije dodjele Oskara. - Selena je veoma mlada i kada vidi da neko pi{e lo{e stvari o njoj, ona prosto poludi. Biber poku{ava da je oraspolo`i, ali {ta on tu mo`e uraditi naveo je izvor blizak paru. Mlada pjeva~ica nedavno je izjavila da je njen posljednji singl „Who Says“ napisan kako bi u{utkao „du{ebri`nike“.

Dodaje i da je koncert u Sarajevu prvobitno bio planiran za maj, no, jednostavno, ne mo`e sti}i.

- @elim da u mom rodnom gradu sve bude perfektno i stoga je bolje sa~ekati jesen - doL. S. R. daje Bebek.

Regionalni {ou realnosti „Veliki brat“

Klepton prodao gitare za dva miliona dolara
^uveni muzi~ar Erik Klepton (Eric Clapton) prodao je svih 70 gitara, koliko je ponudio na humanitarnoj aukciji koja je odr`ana u Njujorku. Muzi~ar je za ponu|ene gitare postigao cijenu od ukupno 2,15 miliona dolara, a sav prihod od ove prodaje namijenjen je centru za rehabilitaciju „Crossroads“ na otoku Antigva, koji je osnovao 1998. godine, nakon {to se i sam izlije~io od alkohola i narkotika. Najvi{i iznos dostigla je gitara „Gibson“ iz 1948. godine, koja je prodata po cijeni od 83.000 dolara.

Kuki}: Student iz @ivinica

16

Me|u u~esnicima Nirmal Kuki} iz @ivinica, Sarajka s adresom u Po`arevcu Dragana Strahinji} te Mila Toki} iz Tomislavgrada
manju kozmeti~arka, te doma}ica Mila Toki} (21) iz Tomislavgrada. Oni }e se narednih 107 dana boriti za nagradu od 150.000 eura, ~iji iznos mo`e biti i smanjen ukoliko budu ka`njeni zbog nepo{tivanja pravila igre. Uku}ani su obavezni da slu{aju sve {to im Veliki brat ka`e, dok on govori, ne smiju da ga prekidaju, ne smiju da pu{e cigarete, psuju, {apu}u i tepaju Velikom bratu. Svaka naznaka nasilja bit }e najstro`ije ka`njena, zabranjene su im i verbalne prijetnje, uznemiravanje i fizi~ki napad kao i diskriminacija po bilo kom osnovu. Unutra{njost ku}e prostire

takmi~ara 107 dana u utrci za 150.000 eura
se na 400 kvadratnih metara i dodatnih 300 oku}nice. U ku}i je postavljeno 45 kamera i 60 mikrofona, tako da ne postoji mrtvi ugao. Interesantno je da produkcijski tim ~ini 200 ljudi, od kojih }e 17 svakog trenutka biti u ku}i. S obzirom na to da je ovo prvi regionalni „Veliki brat“, serijal nosi naziv „Ljubi bli`njeg svog“.

Strahinji}: Ro|ena u Sarajevu

Toki}: Doma}ica iz Tomislavgrada

^etvrta sezona {oua realnosti „Veliki brat“ po~ela je preksino} useljenjem u ku}u na Ko{utnjaku 16 do sada javnosti nepoznatih li~nosti iz Srbije, Hrvatske, BiH i Makedonije. Me|u takmi~arima su student Nirmal Kuki} (25) iz @ivinica, Sarajka s adresom u Po`arevcu Dragana Strahinji} (27), po zani-

show biz

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

51
Spec
Robi Vilijams (Robbie Williams) vra}a se u solo muzi~ke vode samo osam mjeseci nakon {to je ponovo pristupio bendu u kome je i ponikao „Take That“. Vilijams je, po svoj prilici, dobio primamljivu ponudu od „Universala“ za snimanje nove solo plo~e te }e u snimanje novog materijala krenuti ~im zavr{i zapo~etu turneju s ~lanovima grupe „Take That“.

Ljepotica dana

Berenger Rouz

Rouz: Moje grudi su prirodne

O~i smatra svojim najve}im adutom
Berenger Rouz (Rose) bujna je Australka koja ve} godinama mami poglede poziraju}i za naslovnice australskih ~asopisa i glume}i na televiziji. Berenger isti~e kako svojim najboljim fizi~kim adutom smatra svoje o~i, no Australci je neprestano svrstavaju na liste za izbor najboljih grudi. Uprkos tome, ljepotica ka`e kako bi veoma voljela da je mu{karci gledaju u o~i dok pri~a s njima, a ne u njene bujne grudi, za koje tvrdi da su potpuno prirodne. Dvadesettrogodi{nja manekenka izjavila je i da je veliki fan Man~ester junajteda. Omiljeni igra~ joj je 24-godi{nji portugalski nogometa{ Nani.

52

Utorak 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz 

C=IE

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

53

54

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

Danas, 15. marta 2011. godine navr{ilo se 6 mjeseci kako je preselio na ahiret na{ plemeniti i dragi suprug i otac

MUHAMED (JUSUF) BA[I]
dipl. ing. ma{. mr. sc.

Duboko o`alo{}eni: supruga Hiba, sin Almir, snaha Neda i unu~ad Emir i Ema

3405-1tt

IN MEMORIAM

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog

prof. dr. MEHMEDALIJA IBROVI]
15. 3. 2008 - 15. 3. 2011.

mr. ing. MUHAMEDA (JUSUF) BA[I]A
Vrijeme prolazi, ali ostaju sje}anja na tvoju ~estitost, dobrotu i na{a dru`enja. Hvala ti {to si bio dio na{ih `ivota.

Amir, Stela, Sara, Deni
3536-1tt

Muratovi} Hasan, Mulija i Faruk

3405-1tt

SJE]ANJE

Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se ~etiri godine od prerane smrti na{eg dragog supruga i oca

Dana 15. 3. 2011. navr{avaju se tri godine otkako nije sa nama na{ dragi

AMIRA (]AZIM) GALIJA[EVI]
(12. 2. 1958 - 15. 3. 2007)
HVALA TI ZA SVE ZAJEDNI^KI PROVEDENE DANE, KOJE ]EMO PAMTITI SAMO PO LIJEPOM. Tvoji: supruga Ljiljana i sin Zlatko
3537-1tt PTT

prof. dr. MEHMEDALIJA IBROVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Porodica

iz Te{nja

SJE]ANJE

Danas se navr{avaju ~etiri godine otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana, sestra i tetka

Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti na{eg dragog dede

MESUD HERI]
15. 3. 1995 - 15. 3. 2011.

RASEMA (ADEMA) SPAHOVI], ro|. MARTINOVI]

AHMED (MU[AN) HRVO
dragi na{ dedo, u srcu nosimo tvoj dragi lik, neizmjernu dobrotu i ljubav koju si nam poklanjao. Dedo, dedice! Tako bi `eljeli da si pored nas, da nas pomazi{ i gleda{ kako rastemo, ali sudbina je tako okrutna. To niko ne zna koliko mi nedostaje{.
2978-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
3072-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem. PORODICA

Tvoji unuci: Faris, Eldar i Benjamin
3090-1nd`

Na na{eg sina, brata i amid`u

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se 11 godina otkako nije sa nama

SJE]ANJE

na

Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti na{eg dragog supruga, oca, djeda i svekra

NED@ADA NE]KA [ABANOVI]A
Navr{ava se 25 godina od smrti na{eg dragog Ne}ka. Dragi na{ Ne}ko, molimo dragog Allaha da ti podari lijepi D`ennet i vje~iti rahmet. Tvoji roditelji: Sadika i Ibrahim, bra}a D`evad i Senad sa porodicama
3084-1nd`

[A]IR (MA[E) PIPI]
profesor iz [ipova
„Ne umire ~ovjek smr}u ve} onda kada ga zaborave“, a dok `ivimo mi, oni koji te vole, `ivje}e{ i ti u na{im srcima, mislima i molitvama. Hvala ti Allahu i molimo te da na{em voljenom podari{ lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Pipi} i Isakovi}
3124-1nd`

ASIMA - ASKA (SUADE i VAHIDA) AJANOVI]
15. 3. 1999 - 15. 3. 2011.
Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji tetka Mirsada, tetak Nusret Tuki} sa Mirzom, Belmom, Melihom, Fudom, dajd`a Omer Butmir sa prijateljem Omer - Ramiz Burek
3259-1tt

AHMED (MU[AN) HRVO
Evo pro|o{e tri tu`ne godine od tvog iznenadnog odlaska, ali bez obzira koliko god jo{ da ih pro|e mi te nikada ne}emo zaboraviti ni iz srca izbrisati. Da su te na{e suze i ljubav mogle spasiti, `ivio bi vje~no. Smrt je sudbina svakog ~ovjeka, a na{a trenutna sudbina je da tugujemo za tobom dok ne do|emo k tebi. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga Sabina, sinovi Muamer i Tarik, snahe Zineta i Andrea, unuci Faris, 1090-1nd` Eldar i Benjamin

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

55

Pro{la je godina dana, godina puna boli, tuge, od kada nije sa nama na{a draga

RA[IDA (HA[IM) IMAMOVI], ro|. HOD@I]
Sva bol se ne mo`e iskazati rije~ima, ona je u na{im srcima, ti }e{ ostati voljena i nikad zaboravljena. Ponosni smo {to smo te imali i zahvalni za svu ljubav i `ivot koji si nesebi~no posvetila nama. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Asim, k}erka Enisa, sinovi Enes i [emsudin, unu~ad Edin, Admir, Aldijana i Dina, zet Kemal i snaha Sanida Tim povodom, obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se u srijedu, 16. marta 2011. godine u 15.30 sati prou~iti tevhid u ku}i 3567-1tt u ulici Aleksandra Pu{kina br. 25.
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj majci i suprugi

DRAGICI KRE[TALICI
majci na{e radne kolegice Kolektiv Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine
N

DRAGICA KRE[TALICA
Te{ko je tra`iti utjehu i snagu za svaki dan bez tebe. Svaki pomen na tebe i pomisao da nisi sa nama budi suzu u oku i tugu u srcu. Te{ko je rije~ima iskazati bol i tugu, te{ko }emo se naviknuti na `ivot bez tebe. Osta}e{ u na{im srcima vje~no voljena i nikad zaboravljena. Tvoja Snje`ana i suprug Slobodan
3130-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj majci

mojoj dragoj mami

mojoj

DRAGICA KRE[TALICA
Hvala ti za svu tvoju ljubav i toplinu kojom si nas grijala i za sve ono ~emu si nas kroz `ivot u~ila. Uvijek }u te voljeti. Tvoja k}erka Tatjana, Sini{a i Vladimir
3131-1nd`

DRAGICA KRE[TALICA
U na{im srcima ostat }e{ vje~no voljena, a u mislima nikad zaboravljena. Tvoja Svjetlana, Goran, Manojlo, Manuela i Vesna
3131-1nd`

GAKI

Od tetke Rajke Kuljanin sa porodicom
3131-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kumi

na{oj dragoj teti

DRAGICA KRE[TALICA
1951 - 2011.

DRAGICA KRE[TALICA

DRAGICI

Sje}anje na tebe osta}e zauvijek. Od Borislava i @ivane Lackanovi}a sa porodicom
3131-1nd`

Tvoji kumovi Milorad, Ljiljana, Marko Kati} i Dunja i Goran Risti~evi}
3131-1nd`

Dunja, Branka, Ivana i Ana
3133-1nd`

TU@NO SJE]ANJE Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se bolna godina od prerane smrti jedinog djeteta mog brata

ALMIR (SMAJLA) BIKOVI]
Dragi Almire, Rije~i su nedovoljne da iska`em koliko mi nedostaje{. Tvoj `ivot je tako kratko trajao da nisam stigla ni da ti ka`em koliko te volim. Nisi pro`ivio mnoge `ivotne radosti. Kada je izbila agresija na na{u Zemlju ispod granata si i{ao u {kolu, ali te ni jedna nije pogodila. Pitam se, za{to te pogodi u Afganistanu? Za{to ba{ tebe, tako dobrog i tako plemenitog. Prije rata smo se ~esto vi|ali. Tvoje o~i s blagim pogledom i osmijehom punim topline ubla`avale su mi prazninu koju sam nosila u sebi za izgubljenim mojim sinom. Tvojim postojanjem upoznala sam prave `ivotne vrijednosti, a moj `ivot si u~inio bogatijim. Dijete je najve}e blago svijeta, a to mo`e shvatiti samo onaj ko ga izgubi. Na svakom tvom ro|endanu molila sam Boga da do`ivim tvoju svadbu i da dolazim na ro|endane tvoje djece. Kad god si nazvao telefonom da mi ~estita{ Bajram, Novu godinu, 8. mart i sl. molila sam te da napusti{ Afganistan, da do|e{ ku}i i o`eni{ se dok sam ja `iva. Dala sam ti i zaruke za djevojku. Obe}ao si mi da su jo{ 4 mjeseca tvoj posljednji boravak u Afganistanu i da }e tvoja svadba biti u maju mjesecu 2010. godine. Na`alost, to je i bio tvoj posljednji boravak u tu|ini. Prokleta granata te sprije~ila da do|e{ na svoju svadbu. Posljednji put smo se vidjeli kada si mi do{ao u bolnicu da se pozdravimo pred tvoj povratak sa odmora u Afganistan. Ja se nalazim u bolnici i za godi{jicu tvoje smrti. Ko god otvori bolni~ka vrata ja o~ekujem tebe i kad god zazvoni telefon ja o~ekujem da ~ujem tvoj glas. Znam da si ti najljep{i pupoljak u d`enetskoj ba{ti. Veseli me jedino pomisao da sam svakog dana sve bli`e tebi i da ti na onom svijetu budem ahiretska tetka - gdje nas ni granate ni zli ljudi vi{e ne}e mo}i rastaviti. Molim Uzvi{enog Allaha d`.{. da me do~eka{ na vratima D`enneta. 295-1tz O@ALO[]ENI: tetka Aj{a i tetak Sakib ^au{evi} iz Tuzle

1978 - 2011.

56

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se 6 mjeseci otkako nas je napustio na{ dragi prijatelj

majci na{e drage Sanje

MUHAMED BA[I] BAJA

MUHAREM TOROMANOVI]
15. 3. 2003 - 15. 3. 2011.
Danas je punih 8 godina kako si nas napustio. Sve dok `ivimo mi `ivjet }e uspomene na tebe i na tvoju nesebi~nu dobrotu, voljeli smo te, volje}emo te, osta}e{ voljen.
3127-1nd`

DRAGA ZARI]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Tebe. Esma i Lale sa djecom
3097-1nd`

S po{tovanjem, Kolektiv Sys Company d.o.o.

Tvoja k}erka Senija, unuka Aida, zet Elmir i praunu~adi
3045-1nd`

Danas je 40 dana otkako nije sa nama na{

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 15. 3. 2011 navr{ava se 10 tu`nih godina otkako je preselio

STJEPAN TOMI]

majci na{e direktorice

Neka ovaj papir bude latica cvijeta na kojem }e pisati: Bio si i ostaje{ vje~no voljen i nezaboravljen. Po~ivao u miru Bo`jem. Tvoji najdra`i
3083-1nd`

DRAGA ZARI]
RAMIZ (ZAHIR) TARI]
3127-1nd`

S po{tovanjem, Kolektiv Logosoft d.o.o.

JASMINA (RAMIZ) PA[I], ro|. TARI]
14. 7. 1966 - 2. 10. 2008.

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE

Vrijeme prolazi ali ne ubla`ava na{u bol i prazninu koju osje}amo. Samo mi koji smo Vas voljeli znamo koliko nam nedostajete, svaki dan sve vi{e. Nama Allah neka da sabura, a Vama lijepi D`ennet. S tugom i ljubavlju. Supruga - majka, sin - brat, k}erke - sestre sa porodicama 3123-1nd`

MUSTAFA AVDI]
Dani i godine prolaze i mnoge }e pro}i, od dana kada si nas zauvijek ostavio. Ali ti si jo{ u na{im srcima i sa nama. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet. Tvoja porodica supruga Ferida i djeca Azemina i Lejla
3125-1nd` 3351-1tt

15. 3. 1987 - 15. 3. 2011.

SJE]ANJE

ASIM AJANOVI]

S ljubavlju i po{tovanjem, Kolege i prijatelji iz [vedske ambasade

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga

na{em dragom babi i dedi

Danas se navr{avaju 4 godine rastanka sa voljenom sestrom

IZETA KAPETANOVI], ro|. ^UKOJEVI]
15. 3. 1993 - 15. 3. 2011.

E[REF KAPETANOVI]
29. 8. 1994 - 15. 3. 2011.

S ljubavlju i ponosom ~uvamo uspomene na vas. Zahvalna djeca

3286-1tt

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se 40 dana kako nije sa nama na{

AFED SOFTI]
14. 3. 2008 - 14. 3. 2011.
^ovjek ~ija veli~ina i ljudskost ostaju neizbrisivi. Neka ti je vje~ni rahmet. UPOSLENICI KANTONALNE UPRAVE ZA [UMARSTVO SBK
72-1tr

had`i ARIF (HALIL) HABOTA
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Fadila, unuk Amir Habota, unuka Emela, zet Haris, praunuk Mirza i praunuka Farah
3555-1tt

FUADA (SULEJMAN) HUBIJAR
Dan za danom ide, ali nijedan bez sje}anja na tebe, bez suze u oku, bez bola u srcu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~iti rahmet. Tvoji najmiliji: k}erka Edina, zet Edin, unuci i sestre
3547-1tt

ZLATKO (ANDRIJA) OBRDALJ PAULOM ANDRI]
Tvoj brat Vladimir
3554-1tt

Vje~no }e{ biti u na{im srcima. Sin Igor, k}erka Tamara, unuk Omar
3531-1tt

Utorak 15. 3. 2011. navr{ava se 40 dana otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

MENSURA MUTAP^I], ro|. ^EBIRI]

na{oj dragoj

mojoj voljenoj Tetki

svojoj najdra`oj majci S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja k}erka Amela, zet Haris i unuk Faris Hatma-dova }e se prou~iti danas iza podne namaza u 12.20 sati u Begovoj d`amiji.
3544-1tt

SENIJI SENI
Vrijeme prolazi ali nikada ne}e izbrisati lijepe uspomene na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji Mirhad i Mehrija
3054-1nd`

SENIJI
Tvoja dobrota i osmjeh na licu nam nedostaje, plemenitost i ljubav kojom si zra~ila, uvijek }e{ ostati u na{im srcima i mislima. Tvoj Backo, Alma, Aida i Adnan
3054-1nd`

Draga majka ti zna{ {ta si nam zna~ila i ~emu si nas u~ila, tvoj osmjeh lik i ljepota ostaje da `ivi vje~no sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji zauvijek Minja i Ado Tevhid }e se prou~iti istog dana 15. 3. 2011. u 14 h u ku}i `alosti Trg nezavisnosti 23.
3054-1nd`

Petnaestog marta 2011. navr{avaju se 52 dana otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, punac, svekar i dedo

FEHIM (HUSO) HAJDAREVI]
Uvijek }emo te se sje}ati i od zaborava ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Samija, sin Fadil, k}erka Saima - Fadila, zet Sadik, snaha Hitka, unuk Tarik sa suprugom Adnom i unuke Ermina i Merima Tevhid }e se prou~iti u nedjelju 20. marta poslije podne namaza u d`amiji [ehidija u Vitkovi}ima.
3532-1tt

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

57

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

MATI KRI[TO
Zate~eni smo vije{}u o tvom preranom i tragi~nom odlasku. Bila nam je ~ast raditi i dru`iti se s tobom. Ostaje nam sje}anje. Obitelji upu}ujemo iskrenu su}ut. Kolektiv Tu`ila{tva - Tu`iteljstva BiH
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj majci, svekrvi i nani

mojoj dragoj majki na{oj dragoj nani i pranani

NA[EM DRAGOM KOLEGI

MATI KRI[TI

ALIJA (OSMANA) VELEDAR
15. 3. 2004 - 15. 3. 2011.

Mat-fin odjel Tu`ila{tva - Tu`iteljstva BiH: Zdenka, Sedada, Mladenka i Ermin
3560-1tt

FATA TUNOVI]

FATI TUNOVI]
K}erka Samija, unuk Samer, unuke Sabrina i Sabina, zetovi Dino i Kasim, praunuk Edin i praunuka Emina
3543-1tt

Porodica Veledar
3556-1tt

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{eg dragog sina, brata, supruga, oca i djeda

Sin Samir, snaha Danijela, unuka Diona
3543-1tt

Dana 15. 3. 2011. navr{avaju se dvije godine od preseljenja na ahiret na{eg babe, punca, dede i pradede

SMAIL ([A]IR) BOR^ILO
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote koje si zaslu`io. Tvoji: majka Nura, supruga Fatima, brat had`i Rahmija sa porodicom, sestra Rahmanija sa porodicom, sinovi Medo i Fudo sa porodicama i Nazmija sa porodicom
3535-1tt

had`i ZAHID (OSMAN) DERVI[EVI]

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragoj majki, svekrvi i nani

dragoj majci i punici

Vrijeme prolazi, ali sje}anje na tebe nikad ne}e prestati. Lijepi D`ennet od Allaha d`.{. i vje~ni rahmet. Tvoji: k}eri Fatima i Emina, zetovi, unu~ad i praunu~ad
3558-1tt

SJE]ANJE

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg dragog i nepre`aljenog

MURAT (\ULAGE) KO@LJAK
15. 3. 1998 - 15. 3. 2011.

FATA TUNOVI]
Sin Senad, snaha Raza, unuci Muamer i Elvedin
3543-1tt

FATA TUNOVI]
K}erka Sabira zet Filduz
3543-1tt

ing. MIODRAGA PEJOVI]A
Sa puno ljubavi, lijepih uspomena i dobrote uvijek }emo te se sje}ati. Tvoji najmiliji: supruga, k}erke, unu~ad, zet i ostala porodica i prijatelji
3540-1tt

Sa vjernom ljubavlju i po{tovanjem, Hana i tvoja Aida
3559-1tt

58

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

Prof. emeritus Dr. ISMET V. TAHIROVI], dipl. ing. gra|.
- redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, u penziji -

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{i asistenti mr. Sanin D`idi}, dipl. ing. gra|. i mr. Sla|ana Miljanovi}, dipl. ing. gra|.
3578-1tt

Dana 15. marta 2011. navr{ava se dvanaest tu`nih godina kako je prerano u 28. godini, na ahiret preselio na{ voljeni sin i brat

ASIM (VAHIDA) AJANOVI]
15. III 1999 - 15. III 2011.

S bolom i tugom, majka Suada, otac Vahid, sestra [emsa - Seka i zet Mide Hatma dova }e se prou~iti istog dana - utorak, u 16 sati na groblju Alifakovac.
3571-1tt

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti moje drage majke

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{e drage

Dana 15. 3. 2011. navr{avaju se ~etiri godine otkako nas je napustila na{a draga supruga, majka, sestra i nena

DINKA ]EMALOVI]

DINKA ]EMALOVI]

AMRA (ro|. MEDI]) \OZLI]
Nedostaje{ nam, te{ko je prihvatiti da nisi vi{e me|u nama. Vrijeme ne donosi zaborav, niti umanjuje tugu zbog tvog preranog odlaska. Tvoj lik, dobrotu i po{tenje nikad ne}emo zaboraviti. Uvijek }emo te se rado sje}ati i spominjati. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti s nama u na{im srcima. Tvoj suprug, k}erke Belma i Lejla, zet Pele, unuke Monika i Mia
315-1mo

@ivot moj pripada tebi...! Tvoja Sellma
313-1mo

Tuga i bol za tobom vje~no }e trajati. Tvoji Sellma i Mirzo
313-1mo

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog brata, {ure i daid`e

Dana 15. 3. 2011. godine se navr{ava godina dana od preseljenja mog dragog oca

SJE]ANJE

IDRIZ ([U]RO) AVDOVI]
Vrijeme prolazi, a bol i tuga za tobom ne prestaju. S ljubavlju i velikim po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju plemenitost i dobra djela. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Hanifa, zet D`emal, sestri}i Samir i Muris, 3135-1nd` snaha Aida i unuka Adna

na na{eg dragog brata

OMERA (HALILA) D@ABIJA
Tuga nije u rije~ima i suzama, tuga je u srcu... Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoj sin Nedim, snaha i unuci
SJE]ANJE
3155-1nd`

AHMED (MU[AN) HRVO

Tvoje sestre Bedra i Bahra
3156-1nd`

na dragu kolegicu Danas 15. 3. 2011. pro{lo je 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog oca, svekra i deda

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga supruga, majka i snaha

ISMET (KASIMA) HAD@I]
Babo, hvala ti za svu dobrotu, lijepe dane djetinjstva. Bio si i ostao uzor u svemu {to je lijepo, po{teno i plemenito. Tuga nije u suzama i rije~ima, ve} u srcima gdje ostaje{ zauvijek. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Mirsad, snaha Amira, unuci Haris i Adnan
3143-1nd`

MUJESIRU TVRTKOVI]
Godine ne donose zaborav uvijek si prisutna u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Kolegice Op}inskog suda u Gora`du Nisveta, Elvedina, D`evada, Ziza, Slada, Sada, Selima i Besima
164-1go

SUADA ([U]RIJE) KURTOVI], ro|. BA[I]
iz Gacka Draga Sutka, Voljeni ne umiru, vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima. Ovom prilikom `elimo se zahvaliti svoj rodbini i prijateljima koji su bili uz nas u ovim najte`im trenucima u dalekoj Americi - Detroitu. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji suprug Re{ad - Braco, sinovi [erif i Kemal, svekrva Mejra, zaove Jasna i Sabina 109-1ze sa porodicama

Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama

HANIJA D@ANANOVI], ro|. PRUTINA
Svojim odlaskom sa ovog svijeta ostavila si veliku prazninu u na{im `ivotima, ostala je samo tuga i sje}anje na tvoj lik, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti je vje~ni rahmet. Suprug Mujo, sin Mustafa, k}eri Rabija i Safeta - Raza, zetovi Enes i Abdulah, unu~ad Adis, Azra, Mirz i Alen, 3140-1nd` praunuka Berina

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se pet tu`nih godina otkako nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHIR (ADILA) ^ELIK
@ivot bez tebe, skriveni bol, nevidljiva rana na srcu, suza u oku, tragovi u du{i, a smrt smrt je nada da }emo se sresti. Tvoja sestra Samija, zet Ned`ib Rada~a sa porodicom
3139-1nd`

majci na{e drage kolegice

JASMINI [URKOVI]
Kolege iz Sektora za informatiku i telekomunikacione sisteme Ministarstva sigurnosti BiH
3573-1tt

Dnevni avaz

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

59

Umrla je na{a Seka

MILA HAD@IOMEROVI], ro|. PA[I]
1949 - 2011.

Njeni: Mustafa, Maja i Manja
320-1mo

POSLJEDNJI SELAM

mami na{eg druga i u~enika

Dana 15. marta navr{ava se 7 dana od kada je na ahiret preselila na{a draga

... Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)
POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj sestri i tetki

na{em dragom bratu

FAHRIJI HRVA^I]
S po{tovanjem, VIII-4 razred sa razrednicom Sabinom Voloder JU O[ „Umihana ^uvidina“
3163-1nd`

DINKA (EJUBA) ]EMALOVI], ro|. DVIZAC
Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Tvoji: djever ]amil, jetrva Nadija, djeveri~na Adaleta i djeveri} Adis sa porodicom
317-1mo

prof. dr. ISMETU TAHIROVI]U
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: bra}a i sestre sa porodicama
3580-1tt

MILA HAD@IOMEROVI], ro|. PA[I]
1949 - 2011.
Seka, vje~no }e{ biti u na{im srcima i sje}anju. Tvoj brat Fadil, brati~ne Lejla i Ajla, te D`enan i Amila
321-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

sestri

sestri

DRAGICI KRE[TALICI, ro|. VUKOVI]

DRAGICI KRE[TALICI, ro|. VUKOVI]
Od sestre Danice sa porodicom Sari}
3160-1nd` 3160-1nd`

Od brata Radovana sa porodicom Vukovi} i ]ebi}

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj sestri

na{oj dragoj mami

na{oj dragoj sestri

FAHRIJI HRVA^I]
1960 - 2011.
Brat Ha{im, snaha Fadila, brati~ne Erna i Alma sa porodicama
3158-1nd`

FAHRIJI HRVA^I]
1960 - 2011.
Sinovi Admir, Aldin, Avdija
3158-1nd`

FAHRIJI HRVA^I]
1960 - 2011.
Brat [efkija, snaha Almira, brati}i Damir i Mirza
3158-1nd`

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se sedam dana od posljednjeg ispra}aja na{eg dragog

Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se tri godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SJE]ANJE

ILIJA KOVA^EVI]
Ne postoji zaborav, jer voljeni nikada ne umiru. Osta}e uvijek u lijepom sje}anju svojoj porodici, supruzi, sinovima, snajkama, unucima. U nemogu}nosti da se svima pojedina~no zahvalimo, koristimo ovu priliku veliko hvala onima koji su prisustvovali posljednjem ispra}aju na{eg dragog DEDE, zahvaljujemo kom{ijama, prijateljima i Zoranovim saborcima koji su do{li i izrazili sau~e{}e. Hvala ljekarima i osoblju Vaksularne klinike, bolnice Ko{evo koji su u~inile sve da mu posljednji dani budu lak{i. Porodica Kova~evi}
3579-1tt

MURAT (MUJO) TATARIN
Vrijeme prolazi, ali sje}anja na tebe i tvoju dobrotu vje~no ostaju. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoji: supruga D`ehva, sinovi Riad i Muris, snaha Taiba, 172-1go unuk Faris

MUHAMED OMER^AU[EVI] - FAIK
14. 3. 1978 - 14. 3. 2011.

S po{tovanjem, ljubavlju i tugom. Tvoji najmiliji
303-1mo

60

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz
Dana 15. 3. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi i voljeni

SALEM (SULJO) KADRI]
Ka`u da vrijeme lije~i tugu, ali nije tako ono samo produ`ava bol i prazninu, jer smrt je tren, a sje}anje vje~nost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet tvojoj plemenitoj du{i. S po{tovanjem i tugom, Tvoje: supruga [emsa, k}erke Anesa i Munira
Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se 22 godine kako je na ahiret preselila na{a majka
POSLJEDNJI SELAM
3564-1tt

SENIJA SALE[EVI]
Dana 15. 3. 2011. godine, 7 (sedam) dana od preseljenja Te{ko nam je opisati tugu, ali biti }emo uz tvoja dva cvijeta Adnana i Amiru. @elimo ti sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet. Od prijateljice Vere i kom{inice [evale
3134-1nd`

NA[OJ DRAGOJ SNAHI, JETRVI I STRINI

had`i - hanuma AVNIJA PEKMI], ro|. SALKANOVI]
Uvijek je se rado sje}aju Asifa i Smail, Maida i Samir sa familijama
3561-1tt

FATI TUNOVI], ro|. AVDI]
Bila si nam uzor u svemu {to je po{teno, plemenito i lijepo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet. Tvoji: Fazlija, Hasnija, Haris, Elma, snaha Aj{a, unuka Hana i zet Ismir
3566-1tt

Dana 15. 3. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine od preseljenja na ahiret na{e drage sestre, tetke...

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se {est godina od iznenadne smrti na{e mame

POSLJEDNJI POZDRAV

[ERIFA BUBALO
1949 - 2009.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Brat Salko sa porodicom
318-1mo

SABAHETA ^USTOVI], ro|. BAJRAKTAREVI]
Draga mama, ponosni smo i sretni {to smo te imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Ne mo`e se rije~ima opisati bol koja je nastala tvojim odlaskom. Vole te tvoja djeca, sin Mersad, }erka Mersiha, zet Selver 3582-1tt i unuka Iman

dragoj tetki

FAHRIJI HRVA^I]

Alma [ili} i Erna Wright sa porodicama
3577-1tt

Dana 15. 3. 2011. navr{ava se deset godina otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, punica, svekrva, nana i pranana

EMINA (SINAN) DEMIROVI], ro|. HOD@I]
NAJDRA@A NA[A MAJKO Ka`u da vrijeme lije~i rane, a na{e su duboke, preduboke. Fali{ nam! Bila si i ostala na{ u~itelj i na{ uzor, i poslije smrti ostavila si trag dobrote koja se ne mo`e izbrisati. Bez tebe najdra`a na{a ni{ta vi{e nije kao prije, nema plemenitog srca i toplog zagrljaja. Za tebe su svi ljudi ovoga svijeta bili isti. Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. ^uvaju te od zaborava i vole tvoja djeca: sinovi Meho, Osman i Ahmet, tvoje k}erke Haska i Rasema, zetovi Ferdi i Emro, snahe Enisa, Fazila i D`ehva te tvoja unu~ad i praunu~ad
3167-1nd`

SJE]ANJE

na moju sestru

Dana 15. 3. 2011. godine navr{ava se 12 mjeseci od kada nije sa mnom, moj dragi otac

POSLJEDNJI POZDRAV

kolegi

EMINA (SINAN) DEMIROVI], ro|. HOD@I]
15. 3. 2001 - 15. 3. 2011.

S neizmjernom ljubavi, ~e`njom i po{tovanjem te se sje}am i ~uvam u svom srcu, draga moja seko. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet. Voli te tvoja sestra Adila Opra{i}
3167-1nd`

ENIZ (ABID) KAHRIMAN
Stari moj, svakim danom mi sve vi{e nedostaje{! Nedostaju mi na{i susreti i „prijateljski“ razgovori. Nedostaju mi tvoja nesebi~na pa`nja i briga, kao i tvoje rije~i - rije~i utjehe i potpore. Mnogo toga mi nedostaje, o~e moj, kako tebe nema. Neka ti dragi Allah da sve d`ennetske ljepote i vje~ni rahmet! Tvoj sin Nermin 3170-1nd`

MATI KRI[TI
Kolektiv Ureda registrara Hvala i pozdrav
N

Danas se navr{ava 7 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

HAZIMA (IBRE) KADRIBA[I]A
Neka te dragi Allah d`.{. obaspe svojom milo{}u i podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti danas u 15.30 sati u mektebu Begove d`amije. O`alo{}ena porodica
3164-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

Dana 15. 3. 2011. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg

IRFAN - ZEZO BUNI] HAJRIJA HAJRA ANDRI]
15. 3. 2002 - 15. 3. 2011.
Godine prolaze, a ti ostaje{ u na{im srcima. Uvijek o`alo{}ena porodica
3162-1nd`

Tvoji Angela i Samir
3166-1nd`

Dnevni avaz
...Za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

61

MUHAMED (HUSO) MEHI]
preselio na ahiret u nedjelju, 13. 3. 2011. godine u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. 3. 2011. godine u 15.30 sati na mezarju Vardi{te - Pazari}. D`enaza polazi ispred ku}e rahmetlije u 15.00 sati, ul. Lihovaci br. 2, Pazari}. O@ALO[]ENI: supruga Ra{ida, k}i Amra, unuci Alen, Aldin i Amer, brat Mehemed, sestra Muharema, snahe Nada, Nevza i Meri, brati}i Samir i Amir, brati~na Melisa, sestri}i Damir i Almir, te porodice: Mehi}, Fazli}, Devi}, Mali{evi}, [ahovi}, Kitu{a, Sokolovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

HASAN (IBRO) KOMARICA
preselio na ahiret u nedjelju, 13. marta 2011. godine, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. marta 2011. godine u 16.00 sati na mezarju Gornja Vin~a - Hrenovica. Prijevoz obezbije|en ispred d`amije u Boljakovom potoku i ispred Vije}nice sa polascima u 14.00 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Nusret i Rifet, k}erka Hasija, snahe Enisa i Emila, unuci Ervin, Elvis i Mirnes, unuke Mirnesa i Melisa, praunuke Ines i Sarah, snahe Pa{a i Asima, brati}i Alija, Ismet i Samir, brati~ne Jasmina, Fatima, Sada i Ismeta, {ure Hamed, Me{a i Adil, svastike Alija, Mevlida, Havka, Ramiza i Mulija, bad`e Atif i Ramiz, porodice Komarica, Zahiragi}, Terovi}, Vatri}, ^ano, Pa{i}, Bukva, \edovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 16.00 sati u ku}i `alosti u ulici Ragiba D`inde br. 210. 111

NED@AD (HILMIJE) PALO[
preminuo 14. 3. 2011. godine u 69. godini. Sahrana }e se obaviti 16. 3. 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju „Vlakovo“. O@ALO[]ENI: supruga Nada, sin Adnan, k}erka Lejla, sestre Suvada i Ika, snaha Selma, zet Armin, unuci Adi, Deni, Alen i Nora, te porodice Palo{, Maslo, Bali}, ^ordalija, Goro, Ze~evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: ul. Milinkladska br. 22. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

E[REFA ([UKRIJA) TI^I]
preselila na ahiret u subotu, 12. marta 2011. godine, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. marta 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Hariz, snaha Branka, unuk Haris, unuke Emina i Lana, te porodice Ti~i}, Kadi}, ^ampara, Mehi}, Basara i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Ku}a `alosti: Branilaca Sarajeva br. 30/III.

na{oj dragoj brati~ni i dajd`i~ni

FAHRIJI HRVA^I], ro|. DURMO
Molimo dragog Allaha d`.{. da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: tetka D`ula i Jasmin sa porodicom
POSLJEDNJI SELAM
3171-1nd`

...Za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BEHIM (AHMET) JE@
preselio na ahiret u subotu, 12. 3. 2011. godine u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. 3. 2011. godine u 15.30 sati na mezarju Lubure - Mre`ica. O@ALO[]ENI: sinovi Adil i Aljo, k}erke Bulka, Mejra i Hasna, bra}a Fehim i [aban, zetovi Esad, Zahid, Aziz, Nezir, Halil i Kemo, snahe [ida, D`emila, Hurija, Minela i Amela, unu~ad Amir, Amer, Vedin, Almir i Melisa, praunu~ad Adin, Anel, Amar i Aida, brati}i, brati~ne, te porodice: Je`, Imamovi}, Ho{bo, Cibra, Krila{evi}, Smajovi}, Sajtovi}, ]esir, Pa~ariz, Kova~, Sredarevi}, ^au{evi}, ]emo, Sirar, Nezirevi}, Spahi}, Divovi}, [ehovi}, Smje~anin, Ki{i}, Kurtovi}, Ke{o, Beho, Karo, Mahmutovi}, Kraj~in, Arnautovi}, Andelija, Radelja{, Deli}, Sa~i}, Borovina, Aljuki}, Durakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred restorana „Esmeralda“ - Stup, sa polaskom u 12.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

111

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i ARIF (HALIL) HABOTA
preselio na ahiret u nedjelju, 13. marta 2011. godine, u 99. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. marta 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Jasmina i sin Emir sa porodicama, mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Golobrdica (ul. Logavina). Ku}a `alosti: Sunulah Efendije br. 31. 111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj majci, punici i nani

POSLJEDNJI SELAM

Dana 15. 3. 2011. godine navr{avaju se 3 godine otkako vi{e nije sa nama na{ dragi suprug i otac

TIMA (SALKO) SAKALA[
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja. k}erka Uma, zet Abid, unuci Ned`ad i Edib, snahe Zakira i Sadeta, praunu~adi: Mirza, Ema, Ajla i Erna
3168-1nd`

FAHRIJA HRVA^I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Od: Indire, Amele, Adane, Anela
3169-1nd`

SALKO (ALIJE) FAJI]
Pamtit }emo te po dobroti, s ponosom spominjati i u srcu vje~no nositi. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Supruga Rahima, sin Emir, k}erke Hatid`a, Sabiha, Indira i Emira
316-1mo

D@EMA ^ELJO, ro|. KORDI]
preselila na ahiret u nedjelju, 13. marta 2011. godine, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. marta 2011. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Senad, k}erka Senada, snaha Saudina, unuka Ajla, bra}a Munib i [aban sa porodicama, sestra Muniba sa porodicom, te porodice ^eljo, Kordi}, Kuhinja, Kozica, ^engi}, Had`ovi}, Korora, Ajanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u ku}i `alosti u ulici Stupska br. 47 - Ilid`a. 111

„POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj priji

Petnaestog marta 2011. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti na{e drage supruge i majke

DRAGICI KRE[TALICA
Porodica Mijatovi} iz Ilija{a i Azeni} iz Na{ica“
N

HIBE BALTI]
Te{ko je tra`iti utjehu jer ne postoji. Vrijeme ne}e izbrisati sje}anja na tebe, niti ubla`iti bol i tugu za tobom dok postojimo. Tvoji neutje{ni: Ivan, Goran i Dragan
3584-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj dajd`i~ni

dragoj dajd`i~ni

dragoj dajd`i~ni

FAHRIJI HRVA^I], ro|. DURMO
Zauvijek }e{ ostati u mom srcu i mislima. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet a tvojoj porodici sabur. Tvoja teti~na Gafi} Muharema sa porodicom
3171-1nd`

FAHRIJI HRVA^I], ro|. DURMO
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja teti~na @uni} Alema sa porodicom
3171-1nd`

FAHRIJI HRVA^I], ro|. DURMO
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja teti~na Stupar Jasmina sa porodicom
3171-1nd`

62

Utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

Dnevni avaz

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga

MILA HAD@IOMEROVI], ro|. PA[I]
1949 - 2011. Umrla nakon kra}e bolesti 14. 3. 2011.

Sahrana }e biti obavljena u utorak, 15. marta 2011. godine u 15,00 sati na Gradskom groblju Sutina u Mostaru O@ALO[]ENI: suprug Mustafa, k}erke Maja i Manja, brat Fadil i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
320-1mo

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ISMET (VELIJA) TAHIROVI]
profesor Emeritus Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu preselio na ahiret u ponedjeljak, 14. marta 2011. godine, u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u srijedu, 16. marta 2011. godine poslije podne namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.15 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. Prijevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 12.45 sati, do mezarja i nazad. O@ALO[]ENI: supruga Fatima, sinovi Emir i Adnan, unu~ad Naida i Faik, snahe Lejla i Aida, bra}a i sestre sa porodicama, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.15 sati u ku}i `alosti u ulici A{ikovac br. 10.
036270-1nr

Sa velikim bolom obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{a draga supruga, majka i baka

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

DRAGICA KRE[TALICA, ro|. VUKOVI]
preminula nakon kratke i te{ke bolesti 14. 3. 2011. u 61. godini. Sahrana drage nam pokojnice }e se obaviti 15. 3. 2011. godine u 14 sati na porodi~nom groblju u Miljevi}ima. O@ALO[]ENA PORODICA: suprug Slobodan, k}erke Tatjana, Svjetlana, Snje`ana, zetovi Sini{a i Goran, unu~ad Manojlo, Vladimir, Manuela, brat Radovan i sestra Dana sa porodicama, tetka Rajka, ro|ak Momo, te porodice: Kre{talica, Vukovi}, ^olovi}, Paji}, Savi}, Kuljanin, ^abak, \oki}, Mi~i}, La~kanovi}, Mrkaja, Mla|en, Mrda, Gogi}, Kraji{nik, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kumovi i prijatelji
3130-1nd`

FAHRIJA (D@EMAILA) HRVA^I], ro|. DURMO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. marta 2011. godine u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. 3. 2011. godine u 15,30 sati na mezarju Grahori{}e - @unovnica - Had`i}i, a polazi ispred d`amije u @unovnici RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: suprug Sabrija, sinovi Admir, Aldin i Avdija, bra}a Ha{im i [efkija, snahe Almira i Fadila, svekar Salko, svekrva Munira, djeveri Mujaga i Hamdija sa djecom, jetrve Nuzheta, Adila i Zijada, tetka D`ula sa djecom, dajd`a Sulejman, dajd`inca Rahima sa djecom, dajd`i{ne, teti{ne, brati}i, brati{ne, te porodice: Hrva~i}, Durmo, Mulaosmanovi}, Konakovi}, [ili}, Wright, Stupar, Husejinovi}, Tabakovi}, Halimanovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15,30 sati u d`amiji u Boljakovom potoku - Novi 3158-1nd` Grad.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATA (ADEM) TUNOVI], ro|. AVDI]
preselila na ahiret u nedjelju, 13. marta 2011. godine u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. marta 2011. godine u 13.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: sinovi Senad i Samir, k}erke Samija i Sabira, brat Izet, sestre Zineta i Izeta, snahe Raza i Danijela, zet Filduz, unuci Samer, Elvedin i Muamer, unuke Sabrina, Sabina i Diona, zetovi Dino i Kasim, praunuk Edin, praunuka Emina, djever Fazlija, jetrve Hasnija i Ramiza, zaova Zlatka, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Tunovi}, Avdi}, Jaganjac, Talovi}, ^engi}, Durakovi}, Rebi}, Selimovi}, Had`ovi}, \ai}, Kusturica, Julko, Duhovi}, Raoni}, Vladavi}, Galijatovi}, Hidovi}, Ba{i}, Dervi{evi}, Sara~evi}, te ostala rodbina, prijatelji i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u ku}i `alosti u ulici 111 Husage ^i{i}a br. 9.

...Za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TIMA (SALKO) SAKALA[, ro|. DUDO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 3. 2011. godine u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 15. 3. 2011. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sinovi Salko, Haso, D`emal i D`evad, k}erke Uma i Ziba, snahe Fatima, Had`era, Sabaheta, Hatid`a, Zakira i Sadeta, zetovi Abid, Edin, Ahmet i Senad, unu~ad Ned`ad, Edib, Medina, Amela, Amra, Mirsad, Alma, Mirela, Emira, Minela, Sanela i Mersida, praunu~ad Tarik, Ensar, Mirza, Merima, Ema, Ajla, Erna, Semina, Emina i Hena i Lajla, sestra Hasiba, bra}a Alija i Hamdija, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, djeveri}i, djeveri~ne, zaovi~na Hasiba, te porodice: Sakala{, Dudo, Spahija, Termiz, Bajraktarevi}, Ki{i}, Ibi{evi}, Rikalo, Pekmez, Ibri~i}, Hafizovi}, Tiro, Serdarevi}, Pilav, Habibovi}, Udov~i}, Musi}, ^au{evi}, Zagorac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00 sati, ul. Rafaela Gaona 33. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred restorana „EKI“ Bu}a potok, sa polaskom u 12.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: „Gras“ i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

JASMINA (VELIJA) [URKOVI], ro|. SARI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 14. 3. 2011. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 16. 3. 2011. godine u 14.00 sati na mezarju Plo~nik - Bjelimi}i. O@ALO[]ENI: suprug Esad, k}erke Nejra i Naida, zet Mirza, brat Amir, sestre Bisera i Sabira, snaha Mirza, zet Senad, djeveri Alija i Bakir s porodicama, brati}i Nermin i Aldin, sestri}i Vedad i Nermina, zet Sr|an, amid`a Alija s porodicom, daid`e Mujo i Nazif s porodicama, tetke Refika, [efika i Ra{ida s porodicama, prijatelji Rusmira i Suvad Batalovi}, te porodice: [urkovi}, Sari}, Batalovi}, D`ubur, Trbonja, ^ustovi}, Turkovi}, Kadri}, Honji}, Kapetanovi}, Ba{i}, Gad`o, [ehovi}, Delali}, Babi}, Bozalija, ^ano, Mujan, ^opelj, Zagorac, Granulo, D`evlan, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred restorana „Ru`a“ - Hrasno brdo s polaskom u 10.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Dnevni avaz
Sa tugom u du{i obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 021600 09 Mal Zenica, 01. 02. 2011. godine

utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

63

ZEJNIL - ISMA (VEJSIL) ELEZOVI]
Preselio na ahiret u ponedjeljak 14. 3.2011. godine u 60. godini. D`enaza namaz }e se klanjati u srijedu, 16. 3.2011. godine, poslije podne namaza ispred d`amije u Had`i}ima, a ukop iza ikindije namaza na mezarju Umoljani - Trnovo. O@ALO[]ENI: supruga Rabija, sin D`evad, k}erka Sabina, unuk Davud, brat Suljo, snaha Mediha, brati} Adnan, brati~na Aldijana, te porodice Elezovi}, Bandi}, Fati}, Berilo, Tre{njo, Drki}, Fo~o, Mili{i}, Ho{i}, Veli}, Hebibovi}, ^omor, kao i ostala rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VESIAH Jasin }e se prou~iti u srijedu, 16.3.2011. godine, iza ak{am namaza u porodi~noj ku}i u Had`i}ima.
ZAHVALNICA

Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Sinanovi} Amela, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO, direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Najetovi} Rame iz Zenice, ul. Adolfa Goldbergera br. 13 A, radi duga, v.s. 365,70 KM, van ro~i{ta, dana 01. 02. 2011. godine, donio je sljede}u.

- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 365,70 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to - na iznos od 54,20 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 47,00 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 57,70 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 82,25 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 47,00 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 47,00 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 30,55 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu od 124,00 KM, a sve u roku od 15 dana, pod prijetnjom izvr{enja. Stru~ni saradnik: Sinanovi} Amela Pravna pouka: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno ~l. 182. st. 1. a u vezi sa ~l. 329 ZPP-a.

PRESUDU

Dragi doktore, Nikada ne}emo zaboraviti na tvoju podr{ku i dobrotu koju si pokazao poma`u}i na{em 36151-sh najdra`em. Ti zaslu`uje{ zvanje koje nosi{. Iskreno, porodica Zejnila Elezovi}a

dr. Elvedinu Tatarevi}u

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

Broj: 43 0 Mal 020073 09 Mal Zenica, 21. 01. 2011. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u, Ul. Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tu`ene Berina Softi} iz Zenice, Ul. Bulevar Kulina bana br 28D, radi duga, v.s. 1.987,34 KM, van ro~i{ta, dana 21. 01. 2011. godine, donio je slijede}u:

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da tu`itelju na ime duga isplati nov~ani iznos od 1.987,34 KM sa zakonskom zateznom kamatom, kako slijedi, i to: - na iznos od 102,84 KM po~ev od 16. 07. 2008. godine do isplate, - na iznos od 95,80 KM po~ev od 16. 08. 2008. godine do isplate, - na iznos od 99,57 KM po~ev od 16. 9. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 10. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 11. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 12. 2008. godine do isplate, - na iznos od 93,60 KM po~ev od 16. 01. 2009. godine do isplate, - na iznos od 1.314,73 KM po~ev od 16. 02. 2009. godine do isplate, te da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 217,00 KM, sve u roku od 15 dana. Dostava ove Presude tu`enom, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste. Stru~ni saradnik Alma Bijedi}, s.r.

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

POKOPNO DRU[TVO

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE O OMILJENE N

SARAJEVO

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Tu`eni mo`e podnijeti sudu prijedlog za povrat u prija{nje stanje u skladu sa ~l. 328. Zakona o parni~nom postupku.

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 018751 09 Mal Zenica, 13. 12. 2010. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja BH TELECOM D.D. SARAJEVO, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`enog Feti} Hasan, ulica Had`ilojina broj 121, Zenica, radi duga, v.sp. 95,95 KM, van ro~i{ta, dana 13. 12. 2010. godine, donio je slijede}u

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

www.bakije.com

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME

kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 95,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od dana dospije}a obaveza do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 11,95 KM po~ev od 25. 06. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 8,75 KM po~ev od 25. 07. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 08. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 09. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove postupka u iznosu od 104,00 KM, a sve u roku od 15 dana. Stru~ni saradnik Amela Bali} POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana 183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o parni~nom postupku.

Najvi{e `alim za slobodnjakom
Zaslu`ili smo pobjedu, ka`e napada~ koji je propustio tri {anse nakon {to je u{ao s klupe
Namjera trenera Slobode Ibrahima Crnki}a da mu Alen Me{anovi} bude d`oker protiv Sarajeva bila je dobra. Veteran u dresu Tuzlaka unio je pometnju u odbranu Sarajeva i zamalo postao junak derbija na Tu{nju. No, na kraju je ispao tragi~ar, jer nije realizirao nijednu od tri povoljne prilike. - [teta {to nismo slavili barem s jednim golom razlike. Prema meni, bilo bi realno da smo pobijedili. Igra nije bila lo{a, svi smo se svojski trudili da savladamo velikog rivala. Dali smo sve od sebe, ali sre}a nam nije bila naklonjena - ka`e Me{anovi} i dodaje: - Najvi{e `alim za slobodnjakom u sudijskoj nadoknadi. Golman Sarajeva Bojan Jovi} je slabo postavio `ivi zid i ostavio mi puno prostora na njegovoj desnoj strani. Ostao je prazan ugao i upravo sam tu ga|ao. To mi je bilo kao da pucam penal. Me|utim, iz pozadine se odnekud pojavio Dado Hamzagi} i izbio loptu. U sva tri slu~aja `elio sam najbolje, ali se nije dalo. Nakon Sarajeva, fudbaleri Slobode igrat }e s jo{ jednim protivnikom iz glavnog grada. Protiv @eljezni~ara Me{anovi} }e se vratiti na Grbavici, gdje je igrao pro{le godine u ovo vrijeme i to kao standardni ~lan ekipe. E. M.

Alen Me{anovi}, tragi~ar utakmice Sloboda - Sarajevo

64

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

sport

REPREZENTACIJA Selektor Safet Su{i} pri objavi

Kamo sre}e da sam mla|i i lak{i, da se i ja skinem
O~ekujem da u igra~ima proradi revolt i da dobiju Rumune, jer }emo se u tom slu~aju sa Francuzima boriti za prvo mjesto
- Jedva ~ekam utakmicu. Kamo sre}e da sam 20 godina mla|i i 20 kilograma lak{i, da se skinem i odigram je, toliko sam motivisan! @elim da u utakmici protiv Rumuna proradi revolt zbog svega {to se de{ava s Nogometnim savezom BiH i da dobiju me~. Kada u nama proradi inat, mo`emo pobijediti svakoga. Jer, ako ovo dobijemo, niko nas vi{e ne}e zaustaviti. S obzirom na to da na Rumune gledam kao na najve}e konkurente u borbi za drugo mjesto, u tom slu~aju bi se u posljednjem susretu

Rijetko smo kada bili svjedoci da je neki od dosada{njih selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine toliko zra~io optimizmom kao ju~er Safet Su{i}. Izuzimaju}i ]iru Bla`evi}a, koji bi i protiv Brazila ra~unao na pobjedu, svaki na{ strateg je pri objavi spiska pa`ljivo birao rije~i kojima }e najaviti utakmicu. Papetovo ju~era{nje samouvjereno izlaganje moglo je ostaviti dojam da Rumuni 26. marta u Zenicu ne moraju ni dolaziti.

Me{anovi}: U idu}em kolu povratak na Grbavicu

Najve}i rival

Nakon dva vezana poraza na Tu{nju i Ko{evu, fudbaleri Slavije su trijumfom protiv Zrinjskog pred svojim navija~ima osvojili prve proljetne bodove. - Jo{ jednom se potvrdilo da je rezultat 2:0 opasan i da se nikada ne mo`e smatrati dovoljnim za sigurnu pobjedu. Iako to nismo `eljeli, do{lo je do odre|enog opu{tanja, {to je Zrinjski znala~ki kaznio i poravnao. Me|utim, ni tada se nismo pr-

Radovanovi}: Nisam skrivio penal

Prvi proljetni bodovi za Slaviju

Radovanovi} (broj 24): [ta je sudija vidio

edavali, pa su {to sre}a, {to na{e zalaganje rezultirali jo{ jednom loptom u mre`i protivnika - ka`e Sa{a Radovanovi}, mla|i brat Slavijinog napada~a Igora. Sa{a je bio sudionik duela u 51. minuti, nakon kojeg je Adnan Pervan dosudio penal za Zrinjski. - Nisam ni dohvatio protivni~kog igra~a i ne znam kako je sudija mogao vidjeti druga~ije - kazao je Sa{a G. I. Radovanovi}.

Baza u Hercegovini, treninzi u Hrasnici
Reprezentacija }e se okupiti narednog ponedjeljka u hotelu „Hercegovina“ na Ilid`i, a prvi trening imat }e istog dana u 11 sati. Do susreta, predvi|eno je da igra~i rade u Hrasnici, a u Zenicu }e oti}i samo odigrati utakmicu. Kako bi se o~uvao teren, upitno je i ho}e li na{ tim prije utakmice imati trening na Bilinom polju. Pape o~ekuje da }e teren, ~ak i u slu~aju da vrijeme ostane lijepo, biti lo{.

sa Francuzima borili za prvu poziciju - ispalio je Su{i} koji je prije vi{e od tri decenije Rumunima u Bukure{tu spra{io tri komada u pobjedi Jugoslavije 6:4. I prije nego {to je neko od novinara uop}e poku{ao postaviti pitanje o eventualnoj suspenziji UEFA-e i FIFAe 31. marta, Pape je sam po~eo pri~ati: - Ne}u da vjerujem u to da bismo mogli biti suspendovani. Nadam se da }e UEFA i FIFA prilikom odlu~ivanja uzeti u obzir situaciju u kojoj se zemlja nalazi i da ne}e preduzimati radikalne mjere. Valjda su svjesni toga da }e to biti kazna za nedu`ne, kao kada nevinog ~ovjeka strpate u zatvor. O datumu 31. mart ne `elim vi{e pri~ati. Zanima me samo 26., kada `elim da pobijedimo Rumuniju. A ako to iz nekog razloga ne u~inimo, onda ne}u bje`ati od odgovornosti i tra`iti alibi u eventualnoj suspenziji. U slu~aju da pobijedimo, mislim da }e onda i mogu}nost UEFA-inih i FIFA-

U devetom gostovanju ove sezone Zrinjski je upisao i deveti poraz. Za razliku od prethodnih osam utakmica, Mostarci su u Lukavici protiv Slavije (2:3) zaslu`ili vi{e. Ipak, solidna igra i dva pogotka nisu im bili dovoljni ni za bod. - Usprkos silnim izostancima igra~a, imali smo dominaciju, posjed lopte, stvarali prilike, postigli dva po-

Ne znam za{to nam je dosu|en penal, ali nije bilo ni penala za Slaviju
gotka, a na kraju smo opet pora`eni. [teta! Razo~aranje je veliko, ali druga~ije u odnosu na ono nakon Vele`a, kada smo podbacili. Nemamo vremena za plakanje, jer se moramo okrenuti utakmici protiv Sarajeva - izjavio je dan nakon utakmice trener „Plemi}a“ Slaven Musa. Iz oba tabora stizale su

Slaven Musa nakon Lukavice

Su{i}evi izabranici
Kenan Hasagi}
(Istanbul BB, Turska)
Golman Godi{te: 1980. Nastupi: 41 Golovi: -

Ognjen Vranje{
(Krasnodar, Rusija)

Adnan Mravac
(Vesterlo, Belgija)

primjedbe na su|enje Adnana Pervana, a evo Musinog komentara: - Iskreno, ni danas ne znam za{to nam je dosu|en kazneni udarac, ali smatram da nije bilo penala ni za Slaviju. Neko }e re}i da se radilo o kompenzaciji, koja nikada nije dobra, ali Slavija je dobila penal na 0:0, a mi kod Ma. P . rezultata 2:0.

Odbrana Godi{te: 1989. Nastupi: 3 Golovi: 0

Odbrana Godi{te: 1982. Nastupi: 19 Golovi: 0

Ibrahim [ehi}
(@eljezni~ar)
Golman Godi{te: 1988. Nastupi: 6 Golovi: -

Boris Pand`a
(Mehelen, Belgija)
Odbrana Godi{te: 1986. Nastupi: 17 Golovi: 0

Mensur Mujd`a
(Frajburg, Njema~ka)
Odbrana Godi{te: 1984. Nastupi: 6 Golovi: 0

Nakon drugog uzastopnog remija pred doma}om publikom, uprava Iskre smijenila je prvog trenera Senada Sma-

Gaji} umjesto Smaji}a
ji}a i njegovog pomo}nika Osmana Bambura. Za novog {efa stru~nog {taba anga`iran je Zdravko Gaji}, kojem }e

Smjena za kormilom Iskre

Asmir Avduki}
(Borac)
Golman Godi{te: 1981. Nastupi: 1 Golovi: -

Emir Spahi}
(Monpelje, Francuska)
Odbrana Godi{te: 1980. Nastupi: 46 Golovi: 2

Muhamed Suba{i}
(Olimpic)
Odbrana Godi{te: 1988. Nastupi: 2 Golovi: 0

asistirati Adnan Sarajli}, koji je do sada vodio juniore. Gaji} je radio u Lakta{ima i K. B. inozemstvu.

sport

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

65

spiska pucao od optimizma

Bio sam na vjetrometini, a nisam imao ni~iju podr{ku, ka`e Imamovi}
Potresima u bh. fudbalu nema kraja, a najnovija informacija glasi da je koordinator projekta usvajanja novog statuta Nogometnog saveza BiH Velid Imamovi} podnio ostavku na tu poziciju. - Razlozi su medijska kampanja protiv mene i izostanak podr{ke organa Nogometnog saveza BiH. Postavljen sam za koordinatora za usvajanje statuta i moje du`nosti bile su samo administrativne. Nisam donosio nikakve odluke, ve} samo poku{avao provesti tu|e. Nije mi bilo drago kada sam postavljen za koordinatora, ali sam se prihvatio toga jer sam bh. fudbalu `elio donijeti boljitak. Me|utim, ve} sam konstantno bio na vjetrometini i izlo`en pritisku svih strana. Govorili su da sam fudbalski diletant, a lskog saveza Kantona Sarajevo, nakon {to im je proslijedio pismo od UEFA-e i FIFA-e u kojem se izra`ava sumnja u regularnost izbora delegata iz FSKS za organe i tijela NSBiH. Informacija o Imamovi}evom odlasku vjerovatno }e izazvati dosta negodovanja kod predstavnika UEFA-e i FIFA-e, koji su ga i predlo`ili za mjesto koordinatora, kao ~ovjeka od povjerenja i osobu s kojom kontaktiraju ve} dugi niz godina. To nam svakako nimalo ne}e i}i u prilog, naro~ito ne ako 29. marta ne bude usvojen novi statut. - To me vi{e ne interesuje, ali re}i }u da nam se ne pi{e dobro ako 29. marta ne usvojimo statut, ali ~ini se da pojedincima i odgovara ovakvo stanje, jer su duboko upleteni u kriminal - reM. T. kao je Imamovi}.

Velid Imamovi} napustio mjesto koordinatora za usvajanje statuta

Rasulo u Nogometnom savezu BiH

Imamovi}: Medijska kampanja protiv mene

Su{i} na objavi spiska: U inat mo`emo dobiti svakoga

(Foto: B. Nizi})

Ibri~i} se izvukao „za dlaku“
Od tri buntovnika koji su neodazivanjem na prijateljsku utakmicu protiv Meksika izazvali Papetov revolt, pozvan je samo Senijad Ibri~i}, dok su Safet Nadarevi} i Asmir Begovi} izostavljeni. - Ibri~i}a sam na spisak stavio posljednjeg. Bio sam u velikoj dilemi. Odlu~io sam to prije pola sata. S inih sankcija biti manja smatra Su{i}. Rumune cijeni, ali ne misli da su bolji od nas. - Dobra je to ekipa, ali ne ja~a od na{e. Analizirao sam ih i zaklju~io da imamo bolje igra~e, bez obzira na to {to im se vra}a Adrijan Mutu (Adrian). Imamo ohrabrenje u dobroj formi Miralema obzirom na sve, mo`da sam i njega trebao izostaviti, ali sam zaklju~io da je dobar i da mo`e poslu`iti. Na spisku je samo zato {to nam mo`e pomo}i, a interes reprezentacije je najva`niji. Kada je rije~ o Begovi}u, ve} sam ranije govorio da ga ne}u zvati jer me dva puta izigrao, pred Slova~ku i Meksiko. Situacija Pjani}a i Vedada Ibi{evi}a rekao je selektor. Kada je rije~ o spisku, na njemu je 21 ime. Pape nije `elio gomilati igra~e kako ne bi dolazio u situaciju da ih previ{e po{alje na tribine. Pozivi su uglavnom poslati prema o~ekivanjima, s tim {to je na spisku Darko Maleti}, a nema Sanela Jahi}a. - Jahi} ve} tri utakmice sa Safetom Nadarevi}em je tako|er jasna. Kada neko odigra jednu utakmicu za klub, onda ka`e da je povrije|en za reprezentaciju, pa onda za tri dana ponovo nastupi za svoju ekipu, {ta trebam misliti? Te stvari ne prihvatam, tako me niko ne mo`e izigrati i neposredno pred me~ ostaviti na cjedilu - rekao je Su{i}. ne igra za AEK i zato ga ne mogu zvati. Vidim da mi se putem novina izvinjavao za neke izjave, ali on nije rekao ni{ta {to bi ga odstranilo. Rije~ je samo o tome da ne igra. Kada bude standardan, zvat }u ga. Isto va`i i za Ermina Zeca, koji u osrednjoj turskoj ligi mora imati zacementirano mjesto kako bi zavrijedio poziv - kazao je Pape.
M. TANOVI]

niko iz NSBiH nije stao u moju za{titu - rekao nam je ju~er Imamovi}. Na Imamovi}ev rad u posljednje vrijeme najvi{e primjedbi imali su iz Fudba-

U~inak reprezentativaca

Pjani} i Ibi{evi}

Ibri~i} i Misimovi}: Lokomotiv pobijedio Dinamo

Muhamed Be{i}
(Hamburg, Njema~ka)
Odbrana Godi{te: 1992. Nastupi: 2 Golovi: 0

Senad Luli}
(Jang bojs, [vicarska)
Vezni red Godi{te: 1986. Nastupi: 6 Golovi: 0

Senijad Ibri~i}
(Lokomotiv, Rusija)
Vezni red Godi{te: 1985. Nastupi: 31 Golovi: 4

Golovi Pjani}a i Ibi{evi}a
Kenan Hasagi} (Istanbul BB) - Branio u porazu od Eski{ehirspora od 0:2. Boris Pand`a (Mehelen) - Odigrao cijelu utakmicu protiv @erminala (1:1). Adnan Mravac (Vesterlo) - Njegov tim slavio u gostima kod Genka 2:0, a Mravac je bio u startnoj postavi. Safet Nadarevi} (Eski{ehirspor) - Safetova ekipa s igra~em manje slavila u gostima kod Hasagi}evog Istanbula s 2:0. Sejad Salihovi} (Hofenhajm) - Odigrao dobar me~ protiv Borusije Dortmund (1:0). Senad Luli} (Jang bojs) - U gostuju}oj pobjedi nad Sent Galenom od 2:0 igrao svih 90 minuta i dobio `uti karton. Semir [tili} (Leh) - Igrao u gostuju}em porazu od Krakovije od 0:1. Haris Medunjanin (Makabi) - Do`ivio te`ak poraz od 0:4 od Hapoela iz [mone, a teren napustio na poluvremenu. Miralem Pjani} (Lion) - Ponovo iskoristio {ansu koju mu je ukazao Klod Puel (Claude Puel) i protiv So{oa (2:0) postigao tre}i gol u francuskoj ligi ove sezone. Vedad Ibi{evi} (Hofenhajm) - Golom u 63. minuti bacio na koljena neprikosnovenu Borusiju. Ovo mu je bio sedmi pogodak u Bundesligi ove sezone, a ukupno 42. za Hofenhajm. Uvr{ten u „Kickerov“ tim kola. Ognjen Vranje{ (Krasnodar) - U remiju protiv An`ija od 0:0 odigrao prvi zvani~ni me~ za svoj tim.
Zlatan Muslimovi} (PAOK) - Solunjani pobijedili Olimpijakos 2:1, a Muslimovi} igrao cijeli me~.

Miralem Pjani}
(Lion, Francuska)
Vezni red Godi{te: 1990. Nastupi: 23 Golovi: 3

Haris Medunjanin
(Makabi, Izrael)
Vezni red Godi{te: 1985. Nastupi: 11 Golovi: 1

Edin D`eko
(Man~ester siti, Engleska)
Napad Godi{te: 1986. Nastupi: 32 Golovi: 17

Elvir Rahimi}
(CSKA, Rusija)
Vezni red Godi{te: 1976. Nastupi: 26 Golovi: 0

Semir [tili}
(Leh, Poljska)
Vezni red Godi{te: 1987. Nastupi: 7 Golovi: 0

Zlatan Muslimovi}
(PAOK, Gr~ka)
Napad Godi{te: 1981. Nastupi: 27 Golovi: 11

Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva) Debitovao u ruskoj ligi. Me~ protiv Lokomotiva po~eo je na klupi, a u drugom dijelu je u{ao i u 90. minuti Kevinu Kuranjiju (Kuranyi) namjestio gol za kona~nih 2:3. Senijad Ibri~i} (Lokomotiv) - Odigrao posljednjih 12 minuta u pobjedi Lokomotiva nad Dinamom od 3:2. Mensur Mujd`a (Frajburg) - Bio u startnoj postavi Frajburga, koji je izgubio u Kajzerslauternu 1:2.
Nisu igrali Muhamed Be{i} (Hamburg), Edin D`eko (Man~ester siti), Emir Spahi} (Monpelje), Asmir Begovi} (Stouk) i Elvir RaM. T himi} (CSKA).

Zvjezdan Misimovi}
(Dinamo Moskva, Rusija)
Vezni red Godi{te: 1982. Nastupi: 56 Golovi: 17

Darko Maleti}
(Borac)
Vezni red Godi{te: 1980. Nastupi: 11 Golovi: 0

Vedad Ibi{evi}
(Hofenhajm, Njema~ka)
Napad Godi{te: 1984. Nastupi: 31 Golovi: 7

Sloboda

0:0

Sarajevo

Stadion Tu{anj u Tuzli. Gledalaca 4.500. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka), Hrvoje Turudi} (^itluk). Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica). @uti kartoni: Malki}, Am. Beki} (Sloboda), Torlak, Pehli}, Hamzagi} (Sarajevo). Igra~ utakmice: Veldin Muharemovi} (Sarajevo) 6,5. SLOBODA: Mujki} 6,5, Nikoli} 6, Al. Beki} 6, Malki} 5,5, Jogun~i} 6, Bo{njak 6 (81.

Efendi} -), Zoleti} 6, Gavari} 6, Halilovi} 6 (59. Me{anovi} 6), Muji} 6, Am. Beki} 6 (73. ^ehaji} -). Trener: Ibrahim Crnki}. SARAJEVO: Jovi} 6,5, Arsenijevi} 6, Belo{evi} 6, Torlak 6, Muharemovi} 6,5, Hand`i} 5,5, [}epanovi} 6 (89. Nuhi} -), Pehli} 5,5 (70. Obu}a -), Koja{evi} 6, Hamzagi} 6, Avdi} 5,5 (64. Jahovi} 6). Trener: Mirza Vare{anovi}.

66

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

[iroki Brijeg 1:3
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca 1.000. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina) 7. Pomo}nici: Anto Su~i} (Livno), Elvir Grabus (Travnik). Delegat: Stanko Vujkovi} (Prijedor). Strijelci: 0:1 - Pliska (74, Ra{~i}), 1:1 - Roskam (77), 1:2 - Pliska (86), 1:3 - Kiso (90+3). @uti kartoni: Bandovi}, Diogo, Mi{i} ([iroki Brijeg), Suljevi}, Durak, Pliska (Olimpic). Igra~ utakmice: Almir Pliska (Olimpic) 7,5.

Olimpic

Statistika 18. kola
Lista strijelaca
9 - Faji} (Travnik), Zeba (@eljezni~ar) 8 - Roskam ([iroki B.), Tosunovi} (Zvijezda), Lendri} (Zrinjski) 7 - Nikoli} (Borac), Haski} (Budu}nost), I. Radovanovi} (Slavija), Vagner ([iroki B.)

[IROKI BRIJEG: Bandovi} 5,5, Diogo 5, [ili} 5, D`idi} 5,5, Renato 5, Ko`ul 5,5 (75. Ljubi} -), Ivankovi} 5, Zakari} 5 (82. Berto{a -), Vagner 5,5, Roskam 6, Mi{i} 5 (46. Varea 5). Trener: Ivo I{tuk. OLIMPIC: Lu~i} 6, Rizvanovi} 6,5, Suba{i} 6,5, Suljevi} 7, [kalji} 6 (46. Savi} 6), Kiso 7, Kreser 6,5, Durak 6 (72. Alimanovi} -), Hiro{ 7, Ra{~i} 7 (90. Stupi} -), Pliska 7,5. Trener: Mehmed Janjo{.

Asistenti
8 - Zeba (@eljezni~ar) 4 - Hamzagi} (Sarajevo), [ili}, Ivankovi} ([iroki B.), [iljak (Travnik), Nuhanovi} (Zvijezda), Be{lija (@eljezni~ar) 3 - Staji} (Borac), Rajovi} (Leotar), Kova~evi} (Rudar), Todorovi} (Slavija), Halilovi} (Sloboda), Pranjkovi}, Varupa (Travnik), Stan~eski (@eljezni~ar, Borac) 2 - Puziga}a, Sakan, Miki} (Borac), Zrnanovi}, [migalovi} (Budu}nost), Brkovi}, Puri} (^elik), Mandi} (Leotar), Alimanovi} (Olimpic), Da{i}, @eri}, Kantar (Rudar), Arsenijevi} (Sarajevo), Kokot, D. Ra{evi} (Slavija), Gavari}, ^ehaji}, Smajlovi} (Sloboda), Bari{i}, Diogo ([iroki B.)

Slavija

3:2

Zrinjski

Stadion Slavije u Isto~nom Sarajevu. Gledalaca 700. Sudija: Adnan Pervan (Sarajevo) 5,5. Pomo}nici: @eljko Mari} (Doboj), Toni Bandi} (Grude). Delegat: Ljubi{a Tripunovi} (Doboj). Strijelci: 1:0 - I. Radovanovi} (24 penal), 2:0 B. [e{lija (45, Simi}), 2:1 - Lendri} (51 penal), 2:2 - Stjepanovi} (62, Duro), 3:2 - Popovi} (83, Todorovi}). @uti kartoni: Popovi}, Stankovi}, Sadikovi}, B. [e{lija, Zeba, Dujkovi} (Slavija), Stjepanovi}, Marki} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Branko [e{lija (Slavija) 7,5.

SLAVIJA: Dujkovi} 7, Popovi} 7, S. Radovanovi} 7,5, Stankovi} 7, Sadikovi} 7,5, Ra{evi} 7, Radonja 7 (75. N. [e{lija -), Simi} 7,5, Todorovi} 7 (87. Ogle~evac -), B. [e{lija 7,5, I. Radovanovi} 7 (58. Zeba 7). Trener: Dragan Bjelica. ZRINJSKI: Had`i} 6,5, Duro 7 (89. Peri} -), Stjepanovi} 7, Selimovi} 6, Su{i} 6 (71. Zadro -), Stojki} 6,5, Kutalija 7 (79. Pehar -), Marki} 6, Gagro 6, Lendri} 7, Popovi} 6. Trener: Slaven Musa.

Zeba: Devet golova

@eljezni~ar 3:0
Stadion Grbavica u Sarajevu. Gledalaca 4.000. Sudija: Semir Kaplan (Stolac) 6,5. Pomo}nici: Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i), Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Hi{am Islambegovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Spahi} (28, Vi{}a), 2:0 Savi} (40, Zeba), 3:0 - Markovi} (64, Zeba). @uti kartoni: E. Varupa, Grabus (Travnik). Igra~ utakmice: Zajko Zeba (@eljezni~ar) 7,5.

Travnik
Junak Tragi~ar Potez

@ELJEZNI^AR: [ehi} -, Markovi} 7, Radovanovi} 6,5, Me{i} 6,5, Vasili} 6,5, Svraka 7, E. ^oli} 6,5 (60. Stani} -), Savi} 7 (78. Zoloti} -), Spahi} 7 (72. Nikoli} -), Zeba 7,5, Vi{}a 7. Trener: Amar Osim. TRAVNIK: Adilovi} 6, Terzi} 5, E. Varupa 5 (68. Zatagi} -), Saraj~i} 5 (68. Lihovac -), Grabus 5, Helvida 5, Popovi} 5, Badrov 5, Faji} 5, Pranjkovi} 5 (63. Reki} -), Ribi} 5. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Almir Pliska
Olimpic je ugrabio tri velika boda u [irokom Brijegu, a junak me~a na Pecari bio je dvostruki strijelac Almir Pliska. Posebno je upe~atljiv bio drugi pogodak, kada je biv{i vezista Sarajeva, a od ove polusezone gradskog rivala Olimpica, u solo prodoru pretr~ao gotovo 50 metara i matirao golmana Dejana Bandovi}a.

Alen Me{anovi}
Alen Me{anovi} bio je Slobodin d`oker protiv Sarajeva, ali je propustio priliku da postane ~ovjek odluke u derbiju. Iskusni napada~ po ulasku u igru u 59. minuti imao je tri kolosalne {anse. Me|utim, nijednu nije iskoristio, pa je ostalo 0:0.

Nenad Kiso
Sudbinu [irokog Brijega u me~u protiv Olimpica zape~atio je Nenad Kiso. U tre}oj minuti sudijske nadoknade Kiso je prihvatio loptu na dvadesetak metara od gola doma}ih. Veznjak „Vukova“ imao je dovoljno vremena da se namjesti i silovitim udarcem zakuca loptu u gornji desni ugao nemo}nog Bandovi}a.

Drina

0:1

Rudar
Ze~evi} 5,5 (79. Muminovi} -), Mitrovi} 5,5, Savanovi} 6, Krezovi} 5,5, ]ulum 5,5, Nini} 5 (58. Mojovi} 5,5), Mihajlovi} 5,5, Le`aji} 5,5 (58. Jaranovi} 5,5), Galin 5. Trener: Darko Vojvodi}. RUDAR: Tripi} 6, [odi} 6,5, Kotaran 7, Dragi} 7, Jevti} 7, Kiki} 6,5 (75. Kecman -), D`afi} 6 (90. Luka~ -), @eri} 6,5, Da{i} 6 (66. Rajovi} -), Kova~evi} 6,5, Kantar 7. Trener: Boris Gavran.

Gradski stadion u Zvorniku. Gledalaca 800. Sudija: Zoran Sokni} (Lukavica) 5. Pomo}nici: @ivko Dragojevi} (Banja Luka), Jasmin Smaji} (Tuzla). Strijelac: 0:1 - Kantar (90+3). @uti kartoni: Maksimovi}, Ze~evi}, Mitrovi}, Savanovi} (Drina), Jevti}, Kantar (Rudar). Crveni kartoni: Galin (55), Kantar (90+4 - dva `uta). Igra~ utakmice: Vedran Kantar (Rudar) 7. DRINA: Maksimovi} 5, I. Lazarevi} 5,5,

^elik

2:1

Budu}nost
^ELIK: Bilobrk 5, Brkovi} 5,5, ^ovi} 6, Milo{evi} 6, Sadikovi} 6, Puri} 5,5 (70. Dilaver -), Kapetan 6,5, Hasanovi} 6 (87. Stupar -), ]ulov 6 (46. [i{i} 6,5), Had`i} 6,5, Adilovi} 7. Trener: Abdulah Ibrakovi}. BUDU]NOST: Husi} 5,5, Buro 5, ^ergi} 6, Omi} 5, ^oli} 5,5, Piri} 6, Jahi} 5 (76. Smaji}), Sarajli} 6, Deli} 5,5, Slomi} 6, Imamovi} 5,5 (46. Haski} 6). Trener: Munever Rizvi}. Zrinjski Olimpic Borac [iroki B. @eljezni~ar Rudar Vele` Drina Sarajevo Slavija Sloboda Travnik Zvijezda Leotar Budu}nost ^elik

Stadion Pod Vardom u Kaknju. Gledalaca 2.000. Sudija: Ljubi{a Vrhovac (Lakta{i) 6,5. Pomo}nici: Sini{a Janji} (Bijeljina), Edin Imamovi} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 Hasanovi} (64), 2:0 - Adilovi} (75), 2:1 Haski} (85). @uti karton: Hasanovi}, Puri}, [i{i} (^elik), Deli}, Piri} (Budu}nost). Crveni karton: Deli} (90 dva `uta). Igra~ utakmice: Eldin Adilovi} (^elik) 7.

Kartoni
`uti 35 40 42 43 39 50 46 46 53 55 56 59 59 62 61 69 crveni 1 0 0 1 4 1 3 6 3 3 3 3 3 2 3 6 bodova 37 40 42 45 47 52 52 58 59 61 62 65 65 66 67 81 Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpic Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar za 1/0 -/1/1 1/0 3/2 1/0 -/3/2 4/4 -/2/2 2/2 -/1/1 1/1 3/3

Penali
doma}in protiv 1/1 -/-/-/1/1 1/1 -/-/2/2 1/1 1/1 3/3 2/2 1/1 -/-/gost za 1/1 -/-/-/1/1 -/-/2/2 1/1 -/2/2 -/1/1 1/1 1/1 3/3 protiv 2/1 2/2 1/1 3/2 2/2 1/1 1/1 -/2/2 2/2 1/0 1/0 1/1 1/1 1/0 2/2

Leotar

3:0

Zvijezda

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca 300. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 6,5. Pomo}nici: Zikrija Pa{ali} (Zenica), Sreten Udovi~i} (Prijedor). Delegat: Slobodan \or|i} (Bijeljina). Strijelci: 1:0 - Vrane{evi} (29, Dre~), 2:0 - Bond`i} (51, Deli}), 3:0 Bond`i} (61, Vrane{evi}). @uti kartoni: Deli}, Stojanovi}, Andri}, Fabijano, Dre~ (Leotar), Karad`a (Zvijezda). Igra~ utakmice: Darko Bond`i} (Leotar) 7,5.

LEOTAR: Milenkovi} -, Vu~ini} 7, Dre~ 7, Deli} 7,5, Radovi} 7, Mandi} 6,5, Andri} 6,5, Bond`i} 7,5 (76. Komneni} -), Kujund`i} 6,5 (75. Fabijan -), Vrane{evi} 7, Stojanovi} 7 (71. Marjanovi} -). Trener: Dragan Spai}. ZVIJEZDA: Smaji} 5,5, Deli} 5,5, Hu{i} 5,5, Hasi} 5,5, Risti} 5 (88. Sulji} -), Stoki} 5,5, Karad`a 5,5, Ma{i} 5 (68. Jahi} -), Moranjki} 5, Niki} 5, Nurkanovi} 5 (46. \elmi} 5,5). Trener: Dragan Jovi}.

Tabela
1. Borac 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. Rudar 5. Olimpic 6. Travnik 7. [iroki 8. ^elik 9. Sloboda 10. Slavija 11. Leotar 12. Zvijezda 13. Vele` 14. Zrinjski 15. Budu}nost 16. Drina 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 11 9 7 8 8 8 7 7 8 7 5 6 6 4 5 4 2 5 7 3 2 1 4 4 1 3 6 2 1 5 2 2 5 4 4 7 8 9 7 7 9 8 7 10 11 9 11 24:9 34:14 26:15 20:19 18:19 28:25 34:30 19:17 16:17 28:31 19:27 15:21 18:29 19:26 16:23 14:26 40 35 32 28 27 26 25 25 25 25 24 21 20 19 17 17

Doma}in
1. @eljezni~ar 2. Slavija 3. Travnik 4. Sarajevo 5. Leotar 6. ^elik 7. Sloboda 8. Borac 9. Rudar 10. Zrinjski 11. [iroki 12. Olimpic 13. Drina 14. Zvijezda 15. Vele` 16. Budu}nost 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 6 5 6 5 4 5 3 4 3 1 0 1 1 1 0 2 2 4 1 1 3 0 5 1 3 0 1 1 1 1 2 1 1 0 2 3 2 4 1 4 3 26:3 17:7 24:10 17:5 15:5 13:5 13:3 14:5 15:7 14:8 21:13 7:5 10:9 7:5 12:14 10:9 25 24 22 22 22 21 20 20 19 19 16 15 15 14 13 12 1. Borac 2. Olimpic 3. Sarajevo 4. @eljezni~ar 5. [iroki 6. Rudar 7. Zvijezda 8. Vele` 9. Budu}nost 10. Sloboda 11. ^elik 12. Travnik 13. Drina 14. Leotar 15. Slavija 16. Zrinjski

Gost
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 2 3 3 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 1 0 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 0 1 5 3 5 6 4 6 6 6 6 5 7 7 7 8 9 10:4 11:14 9:10 8:11 13:17 5:12 8:16 6:15 6:14 3:14 6:12 4:15 4:17 4:22 11:24 5:18 20 12 10 10 9 9 7 7 5 5 4 4 2 2 1 0

Vele`

0:0

Borac

Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Gledalaca 3.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) 6. Pomo}nici: Zlatan Be}irevi} (Mramor), Stevo Peri} (Bijeljina). Delegat: Mersin Me{i} (Grada~ac). @uti kartoni: Iveti}, Kazazi} (Vele`), Raspudi}, Sakan (Borac). Igra~ utakmice: Asmir Avduki} (Borac) 7. VELE@: Had`i|ulbi} 6,5, Kazazi} 6,5,

Gan~ev 7, Zolj 6,5, Kodro 6,5, Demi} 6,5, Stoki} 6,5, Iveti} 7, Oki} 6,5, Velagi} 7 (78. Remeti} -), Rov~anin 6,5 (71. Gad`o -). Trener: Milomir Odovi}. BORAC: Avduki} 7, Benovi} 6, Petri} 6, ]ori} 6, Me|edovi} 5,5 (58. Sre}o 5,5), Grahovac 6 (84. Sakan -), Raspudi} 6, Miki} 6, Veljovi} 5,5 (77. Staji} -), Maleti} 6, Kruni} 6. Trener: Vlado Jagodi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

67

Me|unarodni fudbal

LIGA PRVAKA Ve~eras nove dvije utakmice osmine finala

Bajern skida Inter s trona?
Man~ester do~ekuje Marsej desetkovan povredama
Ve~eras se u Minhenu i Man~esteru igraju dvije revan{ utakmice osmine finala Lige prvaka u kojoj }e Marsej poku{ati napraviti senzaciju i izbaciti Junajted, a Inter protiv Bajerna probati preokrenuti ishod iz prvog me~a (0:1). isto toliko pogodaka. - U utakmici protiv Hamburga svi su vidjeli kako ovaj Bajern zaista mo`e odigrati. Golovi su nam dali mnogo samopouzdanja, to je bila savr{ena priprema pred Inter - ka`e Van Gal, koji }e u ekipu vratiti Luiza Gustava, koji nije igrao ovog vikenda. Na drugoj strani, evropski prvak u Minhen ide s ozlije|enim Lusiom (Lucio), ~iji je nastup protiv biv{eg kluba upitan. S obzirom na to da je sezona zavr{ena za Valtera Samuela (Walter), Brazilac je stub Interove odbrane, tim prije {to Ivan Kordoba (Cordoba) ne igra ba{ sjajno. Ako Lusio ne bude spreman, igrat }e Marko Materaci (Marco Materazzi) i Andrea Ranokija (Andra Ranocchia).

De Gea: Iz Madrida u Man~ester

Evropski prvak u Minhen otputovao sa ozlije|enim Lusiom

De Gea }e naslijediti Van der Sara
Man~ester junajted je po svemu sude}i odabrao zamjenu za golmana Edvina van der Sara (Edwin) koji na kraju sezone zavr{ava karijeru. Izbor je pao na 20-godi{njeg Davida de Geu iz madridskog Atletika, za kojeg je spreman platiti 15 miliona funti. Na Old trafordu su procijenili da je De Gea bolji izbor od Manuela Nojera (Neuer) iz [alkea i Martena Stekelneburga (Maarten) iz Ajaksa i da bi njegovim dolaskom pitanje ~uvara mre`e bilo rije{eno na du`i period.

Savr{ena priprema
Bavarski tim prolazi kroz dosta ~udno razdoblje. Na najave o odlasku Luisa van Gala (Louis Gaal) na kraju sezone, a mo`da i ranije, ako Bajern ne pro|e u ~etvrtfinale Lige prvaka, fudbaleri njema~kog velikana odgovorili su silovito, a ceh je platio nedu`ni Hamburg, koji je u Minhenu u utakmici Bundeslige primio {est golova. Od toga, tri je postigao Arjen Roben (Robben), koji je u osam susreta od povratka nakon povrede postigao

Bjekovi}: Prosine~ki je na{a {ansa
Eto prolazi Timo{~uka: Bajern je u Milanu pobijedio 1:0

Marsej i Man~ester junajted prvu utakmicu osmine finala zavr{ili su bez golova, {to je rezultat koji je duel ostavio potpuno otvore-

gli poja~ati Nani, koji se ubrzano oporavlja od povrede, ali i Antonio Valensija (Valencia), koji je od septembra lije~io ozljedu.

Uo~i sutra{njeg polufinala Kupa Srbije izme|u Partizana i Crvene zvezde nekada{nji igra~ i sportski direktor „crno-bijelih“ Nenad Bjekovi} prozvao je trenera kluba s Marakane. - Robert Prosine~ki je najve}a {ansa Partizana. Mo`da bismo i strahovali kada bi Robert imao bogatu trenersku biografiju, ali po{to nema iskustva, to }e svakako olak{ati stvari.

Dinamo mami navija~e poklonima
Uo~i okr{aja s Hajdukom koji je na rasporedu u subotu, Dinamo organizira akciju „Veliki derbi, veliki poklon“. Naime, svaki }e gledalac s kupljenom ulaznicom mo}i odabrati poklon odre|en prema vrijednosti karte. Najbolje }e, jasno, pro}i navija~i sa zapada, kojima se nude dresovi i dje~iji kompleti opreme u plavoj boji, dok }e istok mo}i birati izme|u zlatnih garnitura dresova te Dinamovih majica.

Man~ester j. (0:0) Marsej
Stadion Old traford. Prva utakmica: Marsej Man~ester j. 0:0. MAN^ESTER: Van der Sar, Rafael, Vidi}, Smoling, Evra, Gigs, Skols, Kerik, Fle~er, Runi, Berbatov. Menad`er: Aleks Ferguson. MARSEJ: Mandanda, Fani, Mbia, Diavara, Hajnce, Sise, [ejru, Gonzalez, Remi, @injak, Ajeu. Trener: Didije De{amp.

Srna karijeru zavr{ava u [ahtjoru

Bajern (1:0) Inter
Alianc arena u Minhenu. Prva utakmica: Inter Bajern 0:1. BAJERN: Kraft, Lam, Breno, Timo{~uk, Kontento, Roben, Gustavo, [vajn{tajger, Riberi, Minim. Junajted na svom terenu nikada nije izgubio niti od jednog francuskog protivnika, ali Marsej dalje mo`e provu}i i remi. ler, Gomez. Trener: Luis van Gal. INTER: Cezar, Maikon, Ranokija, Lusio, Kivu, Zaneti, Kambiaso, Stankovi}, Snejder, Eto, Pandev. Trener: Leonardo. - Ima {anse za Nanija, ali problem je {to nije trenirao - ka`e menad`er Junajteda Aleks Ferguson. Marsej me~ do~ekuje u dobrom raspolo`enju. U pro{lom kolu su u gostima pobijedili direktnog konkurenta za titulu Ren, a Lu~o Gonzalez (Lucho) i Loak Remi (Loic Remy) pokazali su zavidnu formu. Francuzi }e biti oslabljeni neigranjem Brandaa, koji je optu`en za (M. T.) silovanje.

Srna: Volim Ukrajinu
Kapiten [ahtjora i hrvatski reprezenattivac Darijo Srna prezadovoljan je Ukrajinom, gdje namjerava i zavr{iti karijeru. - U Donjecku sam osam godina, volim ovu zemlju i mo`e se re}i da sam napola Ukrajinac. Mnogo mi je dala ova dr`ava, mnogo mi je dao i [ahtjor i zato }u u ovom klubu zavr{iti karijeru - re(A. Dr.) kao je Srna.

Sedam defanzivaca
Zbog velikog broja povreda, pro{log vikenda protiv Arsenala Aleks Ferguson (Alex) izveo je ~ak sedam defanzivaca i svega jednog veznjaka, ali je i takav Junajted pobijedio sa 2:0. Sli~na postava mogla bi biti na terenu i ve~eras, s tim {to bi ekipu mo-

]ati} ispred „Avaz Twist Towera“: Odmor u BiH
(Foto: J. Brutus)

68

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

sport

Adnan ]ati} u posjeti „Avazu“

Svjetski bokserski prvak u srednjoj kategoriji Adnan ]ati} posjetio je ju~er „Dnevni avaz“ i dru`io se s urednicima i novinarima na{eg lista. ]ati}, koji je pro{log mjeseca nokautirao Amerikanca Ronalda Hernsa (Hearns) i deveti put odbranio naslov u verziji WBA, na odmoru je u Bosni i Hercegovini ve} drugu sedmicu, a uskoro }e u Njema~koj po~eti pripreme za naredni me~, planiran za juni u Kelnu, u velikoj „Lanxess areni“. Kako nam je otkrio, protivnik bi mu mogao biti Amerikanac Keli Pavlik (Kelly), koji je lani izgubio pojaseve O. L. u WBC i WBO verzijama.

Mart koji }e pamtiti do kraja `ivota
Nisam mogao zamisliti ljep{i scenarij Imam kvalitet za TOP 50
Amer Deli} }e do kraja `ivota pamtiti mjesec mart 2011. godine. Nakon {to je u Marake{u ostvario dvije prve pobjede za tenisku reprezentaciju Bosne i Hercegovine i pomogao da se u Dejvis kupu izbaci Maroko, osvojio je sarajevski ~elend`er „BH Telecom Indoors 2011“ i postao prvi bh. teniser kojem je to po{lo za rukom. - Sve je bilo zaista kako se samo po`eljeti mo`e, mislim da nisam mogao zamisliti ljep{i scenarij. Toliko sam sretan i ispunjen. Pobjeda u posljednjem me~u singla u Maroku meni je najdra`a pobjeda u karijeri, dra`a i od one kada sam dobio Nikolaja Davidenka, i od onih na gren slem turnirima. Amer je nedjelju prespavao u Sarajevu pa je oti{ao obi}i porodicu u Tuzli. Danas }e biti u Zagrebu, a sutra u Londonu, odakle leti za Floridu (SAD). Naredni turnir igrat }e u Hjustonu po~etkom aprila. - Idem u kvalifikacije za ATP turnir u Hjustonu, koji }e biti izuzetno jak, ali Pa onda osvajanje turnira u Sarajevu, pred svojim navija~ima. Ma te{ko mi je opisati kako se osje}am - bio je ushi}en Deli}. Osamdeset bodova iz Sarajeva, {to je vi{e nego {to je osvojio od povratka na ter-

TENIS Amer Deli} nakon osvajanja turnira u Sarajevu

Deli} u Sarajevu: Sretan i ispunjen

Sljede}i turnir u Hjustonu
}u poku{ati pro}i. Nakon toga igrat }u neke ~elend`ere u SAD. Moja velika `elja je da nastupim ove sezone na Rolan Garosu, Vimbldonu i US Openu. Nastupao sam na glavnim turnirima sva ~etiri gren slema, nadam se da }u to ponoviti i u nastavku karijere - rekao nam je Deli}. en nakon skoro godinu i po pauze zbog povrede (76), donijet }e mu veliki pomak na svjetskoj rang-listi. Sa 444. pozicije sko~it }e ispod 300. mjesta. - Prema pravilima ATPa, nakon povrede zamrznut

500 dana do Londona

Po~inje odbrojavanje

mi je ranking negdje oko 200. mjesta, s mogu}no{}u da nakon povratka na terene igram 12 turnira pod tim rankingom. Do septembra i US Opena planirao sam do}i barem do tog rankinga, a nakon Sarajeva to se ~ini potpuno realnim. Ostalo mi je jo{ pet turnira na kojima mogu iskoristiti zamrznuti ranking, {to }e mi, nadam se, biti dovoljno da se jo{ vi{e popravim. Osjetim da mogu dati jo{ mnogo. Nekada sam bio blizu TOP 50, znam da imam taj kvalitet i bila bi posebna stvar u~initi to pod zastavom Bosne i Hercegovine - rekao je Deli}, koji je 2007. godine bio 60. na svijetu, ali je tada nastupao za Z. [ARI] SAD.

Tejtem, Ra|o i Demir: Prijem u OKBiH

(Foto: S. Saletovi})

Danas }e, 500 dana do ceremonije otvaranja, po~eti odbrojavanje do Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine. Tim je povodom u Olimpijskom komitetu BiH upr-

ili~en prijem tokom kojeg su se gostima obratili predsjednik Izet Ra|o, prvi ~ovjek Paraolimpijskog komiteta Mustafa Demir i ambasador Velike Britanije Majkl Tejtem O. L. (Michael Tatham).

Ko{arka{ki klub Igokea oglasio se saop}enjem u kojem tvrdi da su izmi{ljeni navodi pojedinih medija o tome da su se desile promjene u igra~kom i trenerskom kadru. To je odgovor na glasine da }e nakon poraza od [irokog TT kabela u 25. kolu NLB lige (71:73) biti smijenjen trener Slobodan Klipa, a da krilo Igokee Stevan Na|feji iz redova bh. vicepr-

Trener Klipa nije smijenjen, Na|feji ne odlazi u Aris

Igokea demantira glasine

SP u brzom klizanju na kratke staze

vaka odlazi u gr~ki Aris. - [pekulacije imaju za cilj da destabiliziraju ekipu pred va`ne me~eve u nastavku sezone. Na|feji ostaje u KK Igokea i nikakvih kontakata s drugim klubovima nije bilo. Slobodan Klipa ostaje {ef struke do kraja ugovora i ima potpuno povjerenje ~elnih ljudi u klubu - navodi se u saop}enju koje je potpisao klupski portparol Pavle ]orovi}. (E. J.)
Brankovi}: 30. mjesto u ukupnom plasmanu

Rukometa{i u Vladi FBiH

Bosnina delegacija kod Mujezinovi}a: Najve}i klupski uspjeh

Premijer Federacije BiH Mustafa Mujezinovi} ugostio je ju~er igra~e i rukovodstvo Rukometnog kluba Bosna BH Gas povodom plasmana me|u 16 najboljih ekipa Evrope. Prijemu je prisustvovao i federalni ministar kulture i sporta Gavrilo Grahovac, a vodstvu Bosne (A. ^.) uru~ene su prigodne nagrade.

Najbolji bh. karatisti i karatistkinje ostvarili su najbolje rezultate na otvorenom prvenstvu Slovenije u La{kom u konkurenciji reprezentativaca Crne Gore, Hrvatske, Slova~ke, Srbije, Ma|arske, Ukrajine, Rumunije i doma}e Slovenije. Zlatne medalje osvojili

Pet zlatnih medalja u La{kom Brankovi} u zlatnoj sredini
su Edina Maslo u kategoriji do 50 kilograma, Mirsada Suljkanovi} (do 61), Larisa Berber (do 68), Maja Kolanovi} (do 60) i `enska ekipa u borbama. Bila je ovo uspje{na provjera reprezentativnih kandidata za Evropsko prvenstvo u E. M. Cirihu u maju. Edin Brankovi}, reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju na kratke staze, uprkos povredi koju je zadobio dva dana pred po~etak takmi~enja, u~estvovao je na Svjetskom {ampionatu u [efildu (Velika Britanija). U konkurenciji blizu 50

Uspje{an vikend bh. karatista

najboljih brzokliza~a svijeta Brankovi} je na 1.000 metara zavr{io na 26. mjestu, na 1.500 metara bio je 28., a na 500 metara 45. Ovi rezultati bili su dovoljni za 30. mjesto u ukupnom plasmanu me|u 52 rangirana brzokliza~a.

sport
Foto dana

Dnevni avaz, utorak, 15. mart/o`ujak 2011.

69
Vijest u brojci
Nekada{nji predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Zvezdan Terzi} danas ili sutra }e biti pu{ten da se brani sa slobode, javio je beogradski „Sport“. To zna~i da je Vi{i sud u Beogradu prihvatio ponudu odbrane za kauciju u iznosu od 200.000 eura. Terzi} se tereti za zloupotrebu slu`benog polo`aja u vezi sa transferom fudbalera OFK Beograd. Na prvom ro~i{tu pred Vi{im sudom Terzi} je negirao krivicu.

200.000

Izjava dana
- Najbolji igra~i Arsenala polako pucaju pod pritiskom. Imam utisak da bi Fabregasu dobro do{la pomo} psihologa. (Legenda Arsenala Emanuel Peti o kapitenu „Topnika“ Sesku Fabregasu)

Ofsajd

Brazilska policija ubila 16-godi{njeg boksera

Detalj sa ragbi susreta Engleske i [kotske (Foto: Reuters)

Brazilske vlasti saop}ile su da je u sukobu s policajcem ubijen jedan od tamo{njih najperspektivnijih boksera, 16-godi{nji Tajrone Silva (Tairone). Prema navodima Brazilske bokserske federacije, Silva je ubijen poslije rasprave s policajcem u Osoriju, gradu na jugu dr`ave. Lokalni mediji objavili su da je policajac rekao da je pucao u Silvu u samoodbrani.

SVE^ANOSTI Silvio Berluskoni proslavio 25 godina na ~elu Milana

Vodit }u ’Rosonere’ jo{ ~etvrt stolje}a
Fe{ti u pozori{tu „Manzoni“ prisustvovali Van Basten, Savi}evi}, Boban, Saki, Barezi...

Fetel produ`io ugovor do 2014.
Svjetski prvak u Formuli 1 Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) produ`io je ju~er ugovor sa Red Bullom do 2014. godine. Iako se u posljednje vrijeme {pekuliralo da }e 23-godi{nji Nijemac karijeru nastaviti u Mercedesu ili Ferrariju, najmla|i prvak u historiji Formule 1 odlu~io je ne mijenjati sre(A. Dr.) dinu.
Fetel: Najmla|i prvak Formule 1 u historiji

Prvak Formule 1 ostaje u Red Bullu

Italijanski premijer i vlasnik Fudbalskog kluba Milan Silvio Berluskoni (Berlusconi) proslavio je u nedjelju nave~er u pozori{tu „Manzoni“ 25 godina na ~elu jednog od najve}ih svjetskih klubova, najaviv{i da }e i narednih ~etvrt stolje}a voditi „Rosonere“. - Nadam se da }e Milan i u sljede}ih 25 godina biti velik kao {to je bio u proteklih. Iz tog razdoblja ~uvam mnoge divne uspomene. Nijedna od njih ne odska~e, osim mo`da na{eg prvog osvojenog naslova evropskog prvaka 1989. godine na Kamp nou, kada smo sa po dva pogotka Ruda Guli-

Berluskonijeva trofejna era
naslova prvaka Evrope titula u Italiji pet puta pobjednik evropskog Superkupa klupski prvaci svijeta

5 7 5

Barbara Berluskoni: Podr{ka ocu Silviju

(Foto: AP)

Savi}evi}: Velikan „Rosonera“

Vratite Kaku!
- Do|e li prilika da vratite Kaku, ugrabite je. Brazilac je igra~ka i ljudska veli~ina izvan svake usporedbe - naredio je Berluskoni svojim operativcima u nedjelju nave~er.

4

ta (Ruud Gullit) i Marka van Bastena (Marco) pobijedili rumunsku Steauu 4:0. Bio je to prvi osje}aj pravog, istinskog trijumfa mog Milana - rekao je Berluskoni, koji je bio u dru{tvu svoje k}erke Barbare. Na fe{tu 75-godi{njem predsjedniku do{li su mnogi klupski velikani, velike internacionalne zvijezde poput Van Ba-

stena, Dejana Savi}evi}a, Zvonimira Bobana, Kafua (Cafu), Dide, ali i italijanske, koje su predvodili Franko Barezi (Franco Baresi), Paolo Maldini, Mauro Tasoti (Tasotti). Sve~anost su uveli~ali i biv{i dugogodi{nji treneri sedmerostrukog prvaka Evrope Arigo Saki (Arrigo Sacchi) i Karlo An~eloti (Car(A. Dr.) lo Ancelotti).

Me|unarodna kliza~ka unija (ISU) otkazila je ju~er zbog posljedica razornog zemljotresa u Japanu Svjetsko prvenstvo u umjetni~kom klizanju koje je trebalo biti odr`ano od 21. do 27. marta u Tokiju.

Otkazano SP u klizanju
„Tornado“ prekinuo pres-konferenciju KK Zadar

Zbog kataklizme u Japanu

U odluci je precizirano da bi bilo nemogu}e organizirati takmi~enje u Tokiju zbog kriti~ne situacije koja vlada u Japanu nakon zemljotresa i cunamija. Tako|er, odgo|ene su sve utakmice Japanske fu(A. Dr.) dbalske lige.

Ko{arka{i Zadra su poslije poraza od Hemofarma izgubili sve {anse da sljede}e sezone igraju u NLB ligi, {to je te{ko palo najvatrenijim navija~ima. Grupa najbu~nijih pripadnika navija~ke grupe „Tornado“ nakon utakmice u{la je u prostorije kluba i prekinula konferenciju za novinare.

Rekordni niz Kevina Lava (Love) od 53. uzastopne NBA utakmice, u kojima je imao dvocifreni u~inak u poenima i skokovima, prekinut je u susretu protiv Golden stejt voriorsa. Krilni centar Minesota timbervolfsa imao je 12 skokova u porazu od „Ratnika“ (77:100), ali je postigao samo {est poena ({ut iz igre 6/1), {to je prvi put od 19. nove-

„Ratnici“ zaustavili Kevina Lava
mbra da nije napravio „double-double“. Ko{arka{i Milvoki baksa u porazu od Boston seltiksa (56:87) postigli su najmanji broj poena u klupskoj historiji. Njihovih 38 poena u tri ~etvrtine je negativni NBA rekord. Ukupnih 56 ko{eva je peti najgori rezultat od sezone 1954/1955, kada je uvedeno ograni~enje napada na 24

Prekinut rekordni niz zvijezde Minesote

Ispad navija~a Man~ester junajteda

Lav: Imao samo {est poena

sekunde (neslavni rekord dr`e ^ikago bulsi, koji su 10. aprila 1999. protiv Majamija postigli samo 49 poena). Rezultati: Klivlend Oklahoma 75:95, Toronto [arlot 90:95, Feniks - Orlando 88:111, Boston - Milvoki 87:56, Njujork - Indijana 93:106, Golden stejt - Minesota 100:77.
(E. J.)

Utakmicu FA kupa za mlade fudbalere izme|u Liverpula i Man~ester junajteda na Enfildu odigranu proteklog vikenda obilje`ili su incidenti na tribinama i na terenu pa je pobjeda gostiju rezultatom 3:2 pala u drugi plan. Navija~i Junajteda priredili su ne{to {to se odavno ne vi|a na seniorskim me~evima u Premijer ligi, pa je ja-

Pjevali pogrdne pjesme o tragedijama Liverpula na Hejselu i Hilsborou

vnost u Liverpulu ostala {okirana nakon {to su se na Enfildu palile baklje i pjevale pogrdne pjesme o tragedijama na Hejselu i Hilsborou. Zbog toga je policija izbacila {est navija~a gostiju, a privela trojicu. Nervoza s tribina preselila se i na teren, pa su po dva igra~a Liverpula i Man~estera dobili (A. Dr.) crvene kartone.

UTORAK 15. 3. 2011.

20.30
NOGOMET, FTV

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

19.00

DNEVNIK

17.00

FEDERACIJA DANAS

22.20

VOX POPULI

19.00

VIJESTI U 7

19.11

LJUBAV U ZALE\U

09.30 09.50 10.00 10.10 11.00 11.05

Liga prvaka: Bayern - Inter

12.00 12.15 13.15 13.45 14.15 14.30 15.00 15.05 15.30 15.35 15.50 15.55 16.10 16.30 17.00 17.30 18.45

21.00
SERIJA, BHT 1

Ezel
Eren je nestradao, i Ali sam sebi obe}a da }e osvetiti njegovu smrt. Ezel ima novi plan te zamoli Merta da pomogne i njemu i partneru D`engizu. Ali doznaje da je Serdar ranjen i operisan. D`engiz na sve mogu}e na~ine poku{ava zadr`ati Ej{an, kojoj se Ezel sve vi{e svi|a. Me|utim, D`engiz }e se ipak slomiti kada otkrije da mu Ej{an la`e.

19.00

20.00 21.00 21.50 22.10 22.40 23.35 01.25 01.30 02.45

Nema problema Intermeco BHT vijesti Ljubavna oluja, igrana serija, 305/313 Moja mala kuhinja, r. Avenija Ocean, igrana serija, 86/130 BHT vijesti Dimenzija vi{e vi{e, program iz kulture, r. Doma}a lektira: Smrt u muzeju moderne umjetnosti, r. BH gastro kutak, kulinarski show, r. BHT vijesti Gorko-slatko, igrana serija, 56/229, r. Odli~an, 5+, edukativna serija, 32/45 Program za djecu i mlade U~ilica, kviz Ozie Boo, animirana serija Iznena|enje, drama Kiri Klaun, animirana serija, 7/28 Istinite pri~e, animirana serija, 7/10 Nau~na postignu}a, 20/47 Gorko-slatko, igrana serija, 57/229 Dru{tvo znanja, dokumentarna serija Sve u svemu, dnevni magazin Moko, dijete svijeta, animirani film, 12/13 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News Crta, politi~ki magazin Ezel, igrana serija, 33/136 BHT vijesti Euroimpuls, magazin Gadafi, na{ najbolji neprijatelj, strani dokumentarni program Nogomet: Liga {ampiona: Manchester United - Marseille, 1/8 finala, snimak Business News, r. Sve u svemu, dnevni magazin, r. Pregled programa za srijedu
19.55 20.00 21.00 21.35

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Gospo|a Barbara, igrana serija, 153. epizoda, r. Crtani filmovi: 10.00 Piplinzi 10.20 Mali lete}i medvjedi}i 10.45 Gladijatorska akademija 11.10 Villa Maria, igrana serija, 76. epizoda, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Gospo|a Barbara, igrana serija, 154. epizoda 13.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 2. epizoda, r. 13.55 60 minuta, politi~ki magazin, r. 15.15 Vijesti 15.30 Spretno-sretno, tv igra 16.00 Villa Maria, igrana serija, 77. epizoda 17.00 Federacija danas 17.17 Ezel, igrana serija, 32. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.17 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 3. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet, Liga prvaka: Bayern - Inter, prijenos 21.30 Dnevnik, najava 22.45 Loto, dobitna kombinacja brojeva i dva jokera 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.35 Nogomet: LP, pregled 00.00 Sarajevska {kola dokumentarnog filma: Mis Zelengrada Neka druga ruka 00.20 Ha{ki dnevnik 00.50 Federacija danas, r. 01.07 Dnevnik 3, r. 01.55 Pregled programa za srijedu

08.10 Ljubavnici i tajne, talijanska telenovela 09.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 09.35 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.50 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.15 Top Shop 12.35 Telering, talk show 13.30 Top Shop 13.50 Top Shop 14.05 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 14.55 Gorki `ivot, turska telenovela 16.15 OBN Info 16.20 Gorki `ivot, turska telenovela 16.30 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.00 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 Lanina vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.10 Ke~eri RAW, zabavni program 19.55 Gorki `ivot, turska telenovela 21.25 Dejana Talk Show, tema: „Platim re`ije, pa zapjevam!“, talk show 22.20 Vox populi 22.25 Zakon bra}e, kriminalisti~ka serija 23.15 Playbojeve djevojke, holivudska pri~a 23.50 Najsexy `ene svijeta, holivudska pri~a 00.35 OBN Info 00.45 Dejana Talk Show,tema: „Platim re`ije, pa zapjevam!“, talk show
18.30 18.55 19.55 19.30 19.35 20.00 21.15 21.55 22.00 22.30 23.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Iron kid, crtani film 09.45 Fifi, crtani film, 26. i 27. epizoda 10.00 Bakugan, crtani film, 32. epizoda 10.25 Ben 10. Alien force, crtani film 10.55 Winx, crtani film, 32. epizoda 11.20 Sirene, crtani film, 32. epizoda 11.35 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, igrana serija, 5. epizoda 13.00 Pali an|eo, igrana serija, 137. epizoda 14.00 Doma}ica Ovako 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 15.10 Bioclinica 15.50 1001 no}, igrana serija, 169. epizoda 16.53 Sport centar 16.55 Najbolje godine, igrana serija, 6. epizoda 17.45 Doma}ica Ovako 17.52 Biometeorolo{ka prognoza 18.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 75. epizoda 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show, 76. epizoda 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 1001 no}, igrana serija, 170. epizoda 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Sport centar 22.25 Najbolji od najboljih 2, igrani film 00.20 Nijemi svjedok,igrana serija, 17. epizoda
19.30 20.10 20.45 21.00 21.35 22.15 22.45 23.00 00.00

07.00 Mje{oviti brak, serija 08.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija, r. 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 11.00 Valentina, telenovela, r. 11.50 Turist point, kola`na emisija 12.00 Info top, info.program 12.20 Zabranjena ljubav, telenovela, r. 13.10 Veliki brat, reality show, u`ivo 14.00 Info top, info.program 14.10 Mje{oviti brak, serija 15.00 Lola, telenovela 15.50 Info top, inf.program 16.00 Valentina, telenovela 17.00 Veliki brat, reality show, u`ivo 18.00 Zabranjena ljubav, telenovela 18.50 Info top, centralne vijesti 19.05 Turist point, kola`na emisija 19.11 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana serija 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Veliki brat, reality show, pregled dana 20.45 Birajte svoj hit, muzi~ki program 21.15 Ami G show, talk show, u`ivo 22.30 Veliki brat, reality show, u`ivo 00.00 City, zabavna emisija 00.10 De`a Vi, film
21.30 Dnevnik 2 21.50 Ple{i, ple{i 22.40 Biografije

TV ALFA
08.00 10.00 10.30 10.35 11.00 11.30 11.40 12.00 12.30 12.35 13.00 13.30 13.35 14.10 14.30 14.40 15.30 15.35 16.30 16.35 18.00 18.40 19.15 19.45 20.00 20.40 Novo Jutro, jutarnji rpogram Ed`mont, tinejd`erska serija, r. Vijesti Ja sam tvoja sudbina, r. Chriss Angel, r Vjesti Sponzorisani program [to da ne, zabavni program, r. Vijesti Muzika, akatuelnosti Intervju dana, r. Vijesti Lovci na zmajeve, crtani film, r. Muzika, akatuelnosti Vijesti Sponzorisan program Vijesti Saga o Mcgregorevijema, r. Vijesti Za svaku bolest trava raste, r. Ed`mont, tinejd`erska serija Dnevnik [to da ne, zabavni program Hit dana Intervju dana Sportske legende

21.05 Ja sam tvoja sudbina 21.35 Prevara, film 23.05 Vijesti 23.30 [to da ne, zabavni program, r. 00.00 Ja sam tvoja sudbina 00.30 Astrologija 03.00 Muzika

Marketing Extra Plus, kontakt emisija Ja sam tvoja sudbina, serija Kontraverze-by Drago Ple}ko, emisija 22.15 Dnevnik KISS 23.15 Sa Zemlje mira, emisija

18.00 Informativni program 19.00 TV Liberty 20.00 Na{i razgovori 20.48 Marketing 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija 22.48 Marketing 23.00 Program za dijasporu

TV ZENICA
18.01 Frejzer, humoristi~ka serija 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas Ze sport plus 19.30 Muzi~ki spotovi 19.55 Obavje{tenja 20.00 Ja sam tvoja sudbina, igrana serija 20.30 TV izlog.mali oglasi Ze sport plus 20.40 Razglednica 21.35 Putopis. 22.30 Obavje{tenja

TV KAKANJ
18.00 18.30 19.00 19.15 19.30 20.00 20.20 21.00 Gradske pri~e Ja sam tvoja sudbina, serija Denis napast Marketing Dnevnik FTV Vijesti IC Svi vole Rejmonda Druga~iji pogled, kola`ni program 21.30 Budimo humani 22.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 22.30 Zanimljive pri~e, reporta`ni program

BN
18.30 18.55 19.00 19.20 19.30 20.05 20.10 20.55 21.00 21.50 23.00 Monitoring Marketing Sport flash Marketing Dnevnik 2 Marketing Jelena, serija Marketing Crno na bijelo TV dokument Medeni mjesec u Vegasu, film

Dan - inf. emisija Vremenska prognoza SMS oglasi Portal Game Zone Pod lupom Serija. Ti si moja sudbina Vremenska prognoza Gradovi i regije svijeta Glas Amerike Utorkom u`ivo

Dnevnik FTV Sje}anja Aktuelnosti Svijet mladih Hitna slu`ba - serijski program TV Liberty Aktuelnosti r. TV strane Odjavni telop

HIT TV
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 00.00 00.05 Objektiv I Triumph Taina, serija Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Serija - Ja sam tvoja sudbina Glas Amerike Triumph Tri minuta Film

TV USK
13.15 14.15 14.25 14.30 14.35 15.05 15.25 15.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 19.30 20.05 20.50 Pantheon program, r. Top shop TV izlo`ba Vijesti Kraji{ka zemlja (r.) Intermeco Sport r. Intermeco Kult, kult, kultura r. ^itaj BiH. Doma}a lektira Top shop Ple{i, ple{i igrana serija r. TV {kola. obrazovni program Dnevnik 1. Muzi~ki program TV Intervju, inf. program Veterani danas

TV GORA@DE
18.15 Sestrice, igrana serija 19.00 Dnevnik Muzi~ki program 20.00 Reporta`a 20.30 Balkandisc, muzi~ka emisija 22.00 Ja sam tvoja sudbina indijska TV serija 22.30 Folk takt 23.00 Dnevnik, r. 23.30 Glas Amerike

TV BUGOJNO
18.00 Vijesti 18.20 Sasuke, Ninja Warriors - zabavni program 18.40 Muzika 19.00 Informator 20.00 1001 no} - igrana serija 21.00 Igrani film 22.20 Ne umiri sam, igrani film

TV KISS
19.00 Dnevnik KISS 19.30 Dnevnik HRT

TV HEMA
16.48 Marketing 17.00 Final score, sportski program

TV OSM
17.30 TV vita shop 17.55 Hrana i vino

TV VISOKO
18.50 Drugo poluvrijeme r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria FOXlife FOXCRIME
23.00

20.50
FILM, HRT 2

22.05 RADE [ERBED@IJA...

23.30

FIA WTCC

FUDBAL

19.00

ATP MASTERS...

16.00

UBOJSTVA GORILA

22.00

HARD TIMES OF...

20.25

@IVOT PO D@IMU

23.55 OKRU@EN MRTVIMA

17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko magazin 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Ranjeni orao, serija 20.40 TV mre`a 21.10 Tabloid 22.05 Rade [erbed`ija i prijatelji 23.00 Nau~ni program 00.00 Dnevnik

17.45 Tenis, WTA Turnir Indijan Vels 19.00 Tenis, WTA Turnir Indijan Vels 23.00 Ekstremni sportovi 23.30 Fia wtcc

18.30 Ko{arka 18.45 Fudbal 19.45 Ko{arka 20.00 3 mantinele karambol 21.00 3 mantinele karambol 22.00 Fudbal, Brazil - Venezuela 23.00 Fudbal, Ekvador - Peru 23.45 Vijesti

17.15 Real NBA 17.45 Premier League News 18.00 FullTilt Poker 19.00 U`ivo: ATP Masters Indian Wells

16.00 Ubojstva gorila 17.00 Zato~eni u inozemstvu 18.00 [apta~ psima 19.00 Rajevi na Zemlji 20.00 Megatvornice 21.00 In`enjerske veze 22.00 Zato~eni u inozemstvu

17.50 3 From 1 18.00 Brand new 18.30 Jukebox 19.00 Videography Domachica 19.30 Just See MTV 19.50 MTV Express 20.10 Just See MTV 21.20 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Hard Times Of Rj Berger 22.20 Chapelle Show

17.35 Kako sam upoznao va{u majku 18.00 Vil i Grejs 18.50 Svi gradona~elnikovi ljudi 19.35 Dr. Haus 20.25 @ivot po D`imu 20.50 @ivot po D`imu 21.10 Da, Draga 22.00 Houp i Fejt 22.50 Kako sam upoznao va{u majku

18.30 Odstrel 19.15 Bouns 20.00 Brojevi 20.45 D`ordan 21.30 Brojevi 22.20 Separe 22.45 Ar~er 23.10 Dekster 23.55 Okru`en mrtvima

Lu|aci u podmornici
Nakon {to je svojoj zemlji slu`io vi{e od dvadeset godina, mornari~ki kapetan Tomas Dod` napokon je nagra|en dobio je svoju prvu podmornicu. To nije moderna blje{tava podmornica kakvoj se nadao, ve} stara, zahr|ala „USS Stingrej“. Uloge: Kelsi Gramer, Loren Holi, Brus Dern Reditelj: Dejvid S. Vord

UTORAK 15. 3. 2011.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
OVAN

Ljubav: Prepustite se instinktu, u`ivajte. Ako

19.08

UPITNIK

15.01

DHARMA I GREG 1

18.52

KRSTARENJA...

23.00

MR. BEAN

09.10 Pod sre}nom zvijezdom, tv novela 09.55 Barimba, crtana serija 10.04 Mala princeza, crtana serija 10.15 ^arli i Mimo, crtana serija 10.20 D`ekers, crtana serija 11.10 Kvizolog, kviz za djecu, repriza 12.00 Dnevnik 1 12.20 U fokusu 13.00 Pot sretnom zvijezdom - reporta`a 13.30 Retrovizor, emisija iz arhiva RTRS-a 14.10 Karmelita, serija 15.00 Vijesti sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Dolina sunca, tv novela 16.00 Re’publika - Dobojsko -Trebavska regija 16.27 Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Pod sre}nom zvijezdom, tv novela 18.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Mala princeza, crtana serija 19.08 Upitnik, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Liga {ampiona, sportski program 20.35 Liga {ampiona - Bajern - Inter - direktan prijenos 22.55 Dnevnik 3 23.17 Sport 23.22 Finansijske novosti 23.30 Liga {ampiona, pregled 00.00 Malena, film

13.19 Divlji Plamen 1, serija (3/13)* 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.14 Vrijeme sutra 14.19 Me|u nama 15.01 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (12/23)* 15.25 Proces 15.56 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom (R) 16.00 Hrvatska u`ivo 16.58 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 17.20 HAK - Promet info 17.25 8. kat: Gdje nas sve varaju, talk show 18.11 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 18.15 Kod Ane, emisija pod pokroviteljstvom 18.29 Dnevnik plavu{e: Nika je lagala?!, emisija pod pokroviteljstvom 18.39 Tvoja sam sudbina, telenovela (41/106)* 19.23 Minuta zdravlja iz Dietpharma, emisija pod pokroviteljstvom (R) 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.03 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.08 Rat za Dubrovnik: Rat ili mir, dokumentarna serija (4/7)* 20.45 Misija: Zajedno 21.40 Paralele 22.15 Dnevnik 3 22.40 Sport 22.43 Vrijeme 22.51 Vijesti iz kulture 22.59 Retrovizor: Pepeo pepelu, serija (12) (3/8)* 23.52 Retrovizor: Ksena - princeza ratnica 4, serija (10/22) (R)* 00.37 Retrovizor: Dragi Johne 2, humoristi~na serija (20/24) (R)* 01.00 La`i mi 2, serija (12) (13/22) (R)* 01.42 Dharma i Greg 1, humoristi~na serija (12/23) (R)* 02.03 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (21/22) (R)*

08.20 ^etvero protiv Z, serija za djecu (15/26)* 08.50 [kolski program: Sigurnost na internetu i pretra`ivanje Navrh jezika: Performans 09.35 Heidi, serija za djecu (9/26)* 10.00 Tvoja sam sudbina, telenovela (40/106) (R)* 10.40 Globalno sijelo (R) 11.10 Prizma, multinacionalni magazin (R) 11.55 Fotografija u Hrvatskoj 12.10 Euromagazin (R) 12.40 Mala TV (R) TV vrti}: Otorinolaringolog (R) Ninin kutak: Kaleidoskop (R) Neli i Cezar, crtani film (R)* Danica i vu~ica (R) 13.10 [kolski program: Sigurnost na internetu i pretra`ivanje (R) Navrh jezika: Performans (R) 14.00 Tako mali, a ve} kum - gr~ki film (R)* 15.30 @upanijska panorama 15.45 Lugarnica 21, serija (10/14) (R)* 16.30 [apta~ psima 3 (2/21)* 17.20 Crno proro~anstvo, serija za mlade (9/26)* 17.45 Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (21/22)* 18.10 Divlji Plamen 1, serija (3/13) (R)* 18.52 Krstarenja svjetskim ljepotama: Faraonski Egipat - Kairo i Gornji Egipat, dokumentarna serija (12/75) (R)* 19.45 Hit dana 19.57 Ve~eras 20.00 Dobra `ena, serija (22/23)* 20.50 Ciklus komedija: Lu|aci u podmornici, ameri~ki film* 22.20 La`i mi 2, serija (12) (13/22)* 23.05 Dnevnik plavu{e: Nika je lagala?!, emisija pod pokroviteljstvom 23.15 Tako mali, a ve} kum - gr~ki film (R)* 00.45 No}ni glazbeni program: Hit dana 00.47 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

06.50 Na{i najbolji dani, serija (128/260) 07.35 Bra~ne vode, serija R 08.00 Gospodin Magoo, crtana serija (41-42/65) 08.50 Tomica i prijatelji, crtana serija (7/80) 09.30 Slomljeno srce, serija R 10.25 Gumus, serija R 11.25 Asi, serija R 12.25 IN magazin R 13.05 Zauvijek zaljubljeni, serija (119/140) 14.05 Slomljeno srce, serija (127/130) 15.00 Najbolje godine, serija R 16.00 Gumus, serija (87/100) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 In magazin 18.10 Pod sretnom zvijezdom, serija (2/65) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Najbolje godine, serija (110/152) 20.40 Liga prvaka: Bayern-Inter, prijenos 22.45 Ve~ernje vijesti 23.00 Mr. Bean, serija (4/14) 23.30 Sa`eci Lige prvaka 00.00 @ena pod ucjenom, igrani film (12)* 01.50 Dr. Huff, serija (8/13) (12)* 02.40 Ezo TV, tarot show (18)* 03.40 Bra~ne vode, serija (7/26) 04.05 Bra~ne vode, serija (1/22) 04.30 Bijeli pijesak, igrani film (15)* R 05.55 IN magazin R 06.15 Kraj programa

budete mislili na mogu}e posljedice, ljubav mo`e pro}i pored vas. 21. III - 20. IV Posao: Nemojte odmah popustiti u jednom dogovoru. Imate sve mogu}nosti da postignete ono {to odavno `elite. Zdravlje: Provjerite krvnu sliku. Ljubav: Ljubavni `ivot vam je pun izneBIK na|enja. Danas imate priliku da ostvarite ne{to {to ve} dugo o~ekujete. 21.IV - 22.V Posao: Po~inje se polako, ali sigurno, ostvarivati projekat, na kojem dugo radite ili o kojem dugo razmi{ljate. Zdravlje: Bez promjene. BLIZANCI Ljubav: U zadni tren }ete se izvu}i iz pomalo neugodne ili bizarne situacije. Super, ali ako je partner velikodu{an!? 23.V - 22.VI Posao: Sa lako}om raspli}ete mre`u problema. A, koliko ju~er, ~inili su vam se nerje{ivi ili prete{ki za vas. Zdravlje: Odaberite za sebe neki sport. Ljubav: ^inite hrabar potez, ulaze}i u novi stil RAK privatnog `ivota. To je pomalo riskantno, ali ne}ete po`aliti. 23.VI - 22.VII Posao: Nemojte se ljutiti na druge. ^esto, ~ovjek {to tra`i, to i dobije. Vidjet }ete uskoro, sve je uredu. Zdravlje: Razdra`ljivi ste. vam je stalo u~ini prvi korak, na~ekat }ete se. Zato, krenite u akciju! 23.VII - 22.VIII Posao: Pretjerana samouvjerenost mo`e vas stajati vi{e nego {to mislite. Potra`ite savjet dobrog prijatelja. Zdravlje: Vitalnost je poja~ana. DJEVICA Ljubav: Sami sebe ne razumijete, pa ne mo`ete o~ekivati ni da vas partner razumije. Razmislite o svom pona{anju. 23.VIII - 22.IX Posao: Uz podr{ku i nesebi~nu pomo} provjerenog prijatelja, mo`ete ostvariti planove o kojima dugo ma{tate. Zdravlje: Trebate na laganu dijetu. sluge ima i osoba koju volite. @elite, ipak, jo{ mnogo vi{e. 23.IX - 22.X Posao: Istina je da ste veoma sposobni, ali ne pretjerujte isti~u}i sami sebe. Malo skromnosti nikome ne {kodi! Zdravlje: Boravite vi{e na zraku. [KORPIJA Ljubav: Pred vama su veoma lijepe mogu}nosti. Naravno, ako posvetite dovoljno vremena voljenoj osobi. 23.X - 22.XI Posao: Nemojte stvarati nepotrebne probleme, jer sve je u najboljem redu. Prepustite se trenutnom redu stvari. Zdravlje: Godila bi vam promjena... STRIJELAC Ljubav: Takozvano „zabranjeno vo}e“, je najsla|e. Pazite da ne uradite ne{to zbog ~ega }ete se kasnije kajati. 23.XI-22.XII Posao: Najbolje je da, barem malo, popustite. Budete tolerantniji prema kolegama, nekad se i vi prilagodite. Zdravlje: Posjetite zubara.
JARAC
23.XII-21.I

LAV

Ljubav: Ako i dalje ~ekate da osoba do koje

VAGA

Ljubav: Za va{e dobro raspolo`enje, velike za-

Najbolji od 22.40 Gadafi, na{ DOKUMENTARAC, BHT1 najbolji neprijatelj najboljih 2
Sredinom 80-tih godina, okru`en svojom gardom sastavljenom od militantnih arapskih revolucionara, pukovnik Gadafi prkosi zapadu iz svog utvr|enog Tripolija. On je tada bio neprijatelj broj jedan i Americi i Evropi. U julu 2009. godine postaje njihov ~ovjek. Ovo je pri~a o taktiziranju zapada sa Muamerom Gadafijem i pri~a o 40 godina nasilja, lukavstva i realpolitike, koju su ispri~ali neposredni u~esnici.

22.25
FILM, HAYAT TV
U jednom podzemnom klubu borila~kih vje{tina, Travis Brikli je ubijen nakon {to izgubi od zlog majstora Brakusa. Ubistvo Travisa vidi Volter Grejdi, sin njegovog najboljeg prijatelja, Aleksa Grejdija. Aleks i njegov partner Tomi Li odlu~uju osvetiti svog prijatelja tako {to }e poraziti Brakusa i zatvoriti klub. Uloge: Erik Roberts, Filip Re, Kris Pen Reditelj: Robert Radler

Ljubav: Upotrijebite sve adute da pridobijete

De`a Vi

00.10
FILM, PINK BH
Pozvan radi otkrivanja uzroka stra{ne eksplozije na trajektu, federalni agent Dag Karlin sklonjen je sa slu~aja i doveden pravo u vladinu tajnu laboratoriju koja koristi specijalni ure|aj za pra}enje, koji se koristi u cilju prevencije zlo~ina. Ali, mo`e li promjena pro{losti pomo}i agentu Karlinu... Uloge: D`eslin Smit, [eli Vinters, Kler Blum Reditelj: Entoni B. Ri~mond

Dejana talk show

21.25
TOK [OU, OBN
Koliko se brinemo jedni o drugima, i da li smo pored svojih problema sposobni nekome pomo}i. Ova emisija ima za cilj samo jedno: suosje}anjeduboko razumijevanje tu|e nevolje i patnje uz `elju da toj osobi patnju u~inimo podno{ljivijom.

naklonost osobe koju volite. U ljubavi je i to dopu{teno. Posao: Jedna osoba predla`e vam ne{to zanimljivo. Na vama ostaje da li }ete prihvatiti i pod kakvim uvjetima. Zdravlje: Poja~ana nervoza. VODOLIJA Ljubav: Dobro razmislite prije nego {to ka`ete ne{to nesmotreno. To mo`e uticati na va{ ljubavni `ivot. 22.I-19.II Posao: Olako shvatate ideje svojih kolega. Ubrzo }ete spoznati da to nije bezazleno, kao {to izgleda. Zdravlje: Odaberite vje`be za rekreaciju. injavaju}e, pogotovo {to mo`e donijeti i ne{to vi{e od zabave. Posao: ^ak i kada znate da ste upravu, poku{ajte manje agresivno isticati svoje kvalitete ili zasluge u poslu. Zdravlje: Eneregija je u uzlaznoj liniji.
20.II-2O.III

RIBE

Ljubav: U`ivate u zavo|enju, flertu. Ni{ta zabr-

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Indira ]ati} Ure|uje redakcijski kolegij: pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Svjetlana Salom, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura Anila Gajevi}, Sarajevski kanton Mladen Daki},

Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} DTP: Fikret Tiro Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jasmin Dautbegovi} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 370, Redakcija: 281- 393, 281- 398

i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409, Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovnozanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: tel: 049/215-648, BIHA]: tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Rep-

ca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Ki: Odbacio zahtjev Pekinga

Spor s Kinom zbog od{tete
VELINGTON - Novozelandski premijer D`on Ki (John Key) odbacio je zahtjev Kine za dodatnu kompenzaciju roditeljima ~ija su djeca poginula u zemljotresu koji je 22. februara pogodio grad Krajst~er~. Zvani~nik Kineske ambasade ^eng Li rekao je novozelandskim medijima da se situacija u Kini razlikuje od drugih zemalja zbog politike jednog djeteta. Prema njegovim rije~ima, predvi|ena od{teta je „premala“.

Belu~i: Ne bi imala ni{ta protiv da je suprug prevari ukoliko bi bili razdvojeni dva mjeseca

Slavna glumica otvoreno o odnosu sa suprugom i poimanju veze

MONIKINROK ZA VJERNOST
Povjerenje i sigurnost va`niji su od vjernosti, smatra 46-godi{nja filmska zvijezda
RIM - Monika Belu~i (Monica Bellucci, 46) ne bi imala ni{ta protiv da je suprug prevari ukoliko bi bili razdvojeni najmanje dva mjeseca. Glumici koja sa suprugom Vinsentom Kaselom (Vincent Cassel) ima k}erku Devu (6) i desetomjese~nog sina Leonija od vjernosti su mnogo va`niji povjerenje i po{tovanje. - Strast mo`ete osjetiti prema najgorem ~ovjeku na svijetu. No, to nema ni{ta s partnerstvom i su`ivotom. Va`niji su povjerenje i sigurnost da }e va{ partner biti uz vas kada je to potrebno. To je va`nije nego sama vjernost. Bilo bi suludo o~ekivati od njega da mi bude vjeran ako me nije vidio dva mjeseca izjavila je glumica koja se za Vinsenta udala 1999. godine. - Mislim da je veoma seksi. Va`no je na taj na~in razmi{ljati o svom suprugu. Ali Vinsent nije normalan mu{karac. Ponekad ga toliko volim, a ponekad bih ga najradije ubila - ka`e glumica.

Pozvani agenti FBI-ja

Piloti se prepali molitve

LOS AN\ELES - Piloti aviona kompanije „Alaska Airlines“ zaklju~ali su se u kabinu i alarmirali vlasti po{to je troje putnika po~elo izvoditi tradicionalnu jevrejsku molitvu tokom leta iz Meksiko Sitija za Los An|eles. Avion su na tlu do~ekali agenti FBI-ja, pograni~ne slu`be, policija i vatrogasci. Ljudi su nakon saslu{anja pu{teni ku}ama.

Lampeduza osudila posjetu
PARIZ - Liderka francuske ekstremne desnice Marina Lepen (Marine Le Pen) posjetila je ju~er italijanski otok Lampeduzu, gdje se nalazi veliki broj imigranata prete`no iz Tunisa, s ciljem da privu~e pa`nju na imigracione probleme. Zbog dolaska Lepen protestiralo je stoti- Francusku desni~arku do~ekali povici: „Odlazite (Foto: AP) ne ljudi na otoku no- rasisti!“ se}i parole „Lampeduza nije Prema najnovijim istra`ivanjirasisti~ka!“ i „Solidarnost za ma javnog mnijenja, Marina azilante!“, uz povike „Odla- Lepen, liderka Nacionalnog frzite, rasisti!“, navodi AFP. Lo- onta i ~lanica Evropskog parlakalni poslanici iz opozicione menta, smatra se favoritom na predsjedni~kim Demokratske partije osudili su francuskim izborima idu}e godine. njenu posjetu.

Iskosa

Piton se otrovao silikonom

TEL AVIV - Piton koji je nedavno ugrizao za dojku izraelsku ljepoticu Orit Foks (Fox) uginuo je zbog trovanja silikonom, pi{e „The Sun“. Djevojka je pro{le sedmice gostovala na {panskoj televiziji „Telecino“ te je pred kamerama zmija zgrabila za bradavicu. Foks su odvezli u bolnicu, gdje je primila cjepivo protiv tetanusa. Zmija nije imala sre}e.

Opozicija je saop}ila da dolazak stranih snaga u zemlju predstavlja okupaciju

MANAMA - U Bahrein su ju~er na zahtjev vlade stigle snage iz zemalja ~lanica Zaljevskog vije}a za saradnju, uklju~uju}i Saudijsku Arabiju, a opozicija je saop}ila da dolazak stranih snaga u zemlju predstavlja okupaciju.

Strane trupe u Bahreinu

Zaljevske snage bi u Bahreinu trebale osigurati klju~ne objekte poput naftnih i plinskih postrojenja i finansijskih institucija. [iitska ve}ina u Bahreinu protestira tvrde}i da sunitska vladaju}a elita vr{i diskriminaciju nad njima.

^itajte sutra prilog „Porodica i zdravlje“
[ta je uzrok kratkotrajnih nesvjestica: Manjak kisika ili bolest srca Kontrola simptoma kod oboljelih od karcinoma: Pratioci raka te{ki su koliko i sama bolest Gubitak spolnog nagona: Za{to se smanjuje interes za seks Oboljenja koja zahtijevaju fizikalnu terapiju: Krsta i slabine obi~no najvi{e bole ujutro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful