Ho Geldiniz !

Adidas House Party.avi

Ürünün ki ilik kazanm hali

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Üründen markaya! Marka de eri Marka imaj Farkl la ma stratejileri Marka ileti imi amaçlar Marka ileti im stratejileri Marka ileti im alanlar

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Selpak Nescafe Vespa Harley Davidson Orkid

http://www.etkinpatent.com/marka-degerleme-metodlari.html

Yeni R ký

¡ ¢ 

 

i

Marka imaj bir ürün ya da hizmet hakk nda insanlar n sahip olduklar tav rd r. Insanlar bu tav rlar geçmi deneyimleri ve izlenimleri sonucunda meydana getirmektedirler.

Görme itme Koklama Dokunma Tat alma

Nescafe Commercial - Summer Reggae.avi

1. "Fiyat" 2. "Özellik" 3. "Ürünün nas l yap ld 4. " lk olma" 5. "En son/yeni olma 6. "Liderlik" 7. "Köklülük" 8. "Tercih" 9. "En geni hizmet/ürün hatt " 10. "Uzmanl k" "

¥¤

Ýmar Ban as

e lamý - 1998.avi

£

£

http://www.vidivodo.com/399702/bir-kadin-bir-erkek-_-ofsayt-kadinaboyle-anlatilir

1. Ürün Fayda Stratejileri Ürün - fayda stratejileri, belirli bir ürün karakterini ve tüketiciye olan faydas n iletmek amac yla olu turulur. Bu stratejiler, ürünün sahip oldu u özellikler ve fonksiyonel aç dan yapabildikleri üzerine yo unla r. 2. maj Kimlik Stratejileri maj stratejisinin ilk hedefi, spesifik markay di er markalardan ay rarak tüketici zihninde marka izlenimi yaratmakt r. maj stratejileri, psikolojik farkl l klar yaratarak ba ar l ürün stratejisi yaratabilmektedir. 3. Ürün Konumland rma Stratejisi Ürün konumland rma, ürünü rakip ürünle ba da t rarak ya da zaten ak lllarda yer etmi bir markayla ba lant kurarak, markay tüketici zihninde konumland rmaya çal an bir stratejidir.

Mr Mu le - original advert 1 - long version - Gerald Ho e.avi

¨

¦ §

Harley-Davidson How to cheat. funny viral.avi

BANNED! Pepsi vs. Coke.avi

VOD Cars Special- BMW Films presents Star.avi

Te ekkürler

Burak Aycan Twitter/burakaycan Foursquare/burakaycan Facebook /Burak Aycan burakaycan@yahoo.com www.burakaycan.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful