வா

பா

This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others.
இ த

தக

மப

ச ய ப ட . இத

வா

ன ம றவ

பாக

ணய

பா

டா .

பா
-2

1
ன பா க
''என

கா

''எ
பா
''அ

?
தா

''ப

.

அ ம

''ஏ பா,

''எ
''மா
கா

கா

வராம எ

ன அ
க.''

பாற

ள ப

கா மாய தச .

.

அ ம

கா

மா?''

வ ற

பா

ப ற தக ப

ல ர
.''

. அ க

கஒ

பா

சா

ட ! என
டா . '' ல

அ தா

ட மற க அ

டா. அ த

க பா

.

என

!''

அ ப
ப டவ

ல பா.
அ ம
கா
ல பட
களா? எ ப
பா சா
ய ? ஸ் ட

அவ க ள ர
வா க.''
தச

.''
ல ய

சா ல பா ற

ல ஒ

,


கா ஸ்

பல வ க

கலா .''

ப வ
ல த

''


மா மா

டயா க
ஜ வால நட

.''

''அ பா, உ க

அ ம

'' தா !
சா ல

''அ

தா

.''

மன சாட எ
த கா ல


ல,
வ ற !''

ய .

''இ

.''

''அ

''நா
கவ

பயமா இ

கதான பா ஒ
ஆக

''அ ம

றயாக அ பா க

ஜய
,
மா?''
ன மா

கா

லஇ

. உன

சா றா ள

ரஸ்-

ஏதாவ
க ?''
1


அ ம

சா


கா

ல இ

க?''

வா

''இ த


த ட
பா

, அ பா
ன கா த!''
''ர
''எ

கா

ன பா!'' சா

''எ
''ம

டஒ
தா

அவ ச
அ வ ர


பா
ப க


மா
பா

பா

பாகா !''
ஜய
ய இ

த .

த ய

கா ள, ச! அ ப எ லா

யா வ யா?''
ஸ்

ரயா

வஅ கச

கா

கா

பா ''த
தாஷ தா .''


ச ய

வாஸ்

.''
டா . அதா ன?''

ளவ ! எ

''அ த காத க த ய லா எ ப வா
அ ற
இ ப

பா தா எ

யா . கவல ஒ

காக த கா
அவ எ


பானா என
க ன!''


வ யா...?
பாஸ் பா

ப பா
ச பவ க ள ச
ல ட
பா . அ த

பா
, ராவல ஸ் ச .''

''அ பா
பரவா

க எ த
ல'' எ

ப யவ ” எ
தா .

றா

தா க .

மன

பா
பால ஓ
ல ச

ந ப
அவ

க!

பா. ஒ

க இ

வ ஷ
டா

த பா !


ச!

அ ழ த . ''அ ப

ரமா

பா
க ல?

. ''இ

,

''எ
ன ஸ் ர ப
, உப தச த

,
ரயாண
பண
இ த ய லா எ ப
பா நா

அ ம
கா பாற
சக

தர
பா ற !''

வா

காலா

...

''இ ப

க! ஹா

. அ ம

கா

ஷ்


ம டலா ஆ
ம ல
ப !''

நஸ்

அவ ர தய காம
த ட வ
பா இ
த . ச
ரதாயமாக 'டா டா'
கா
னா
மான ப

வ ர
அவ
மா
பா
கா
பா

தா
ய .


ச அ ட த . எ
கால
த யாதத பய வ
கனமாக இ
த .

மான பயண . ஏ பஸ்ஸி
ரமா ட
வ கல
ய . ஸீ - ப

ண னா . ஹாஸ்டஸ் கா

தய
னா .
ட ஜ ன
நகர
அ பா
அவ ன
ஸ் ரமாக
நக வ
பால
தா
ய .
இ பா

அவ

த ப டவ
பால தா
உண தா .


வட
க அ க

ராதவ

தாளா ளா எ


மா
கா
அ ம
கா
மான ம
டா .
ப பா

கா
பால இ

ஸாஹ

மா
டா . இ த
மான

த . உ
ள ஒஏ ஃ ரா ஸ்
மான
த ட
ப சாக க யாண ம ப ணலா

பா ஷ ப ய . பய
ப க
2

வா

க ட

பா ட ச

டஅ

உயரமாக அ

கஇ

க உல

பா

னா க .


இ த ன

தயாராக இ
ல. பகலா இரவா எ
த யாத
மா ப


நர
ரயாண . பா ஸி இற
யதா எ ன? எ பா தா
யா ரா அவ ன எ
, ''இ தா
வஜி ட ய
சா பா '' எ
ளாஸ்
ளாஸ்
காக இ ல த ழக ள சம
பான பா


எ ன
ழ ம எ ப
ட மற
பா
.
மான
ள ய
னதாக
ர பா
மா கா
னா க . ' ஹ
பா ' வா
கா ள
த யாம , அத
ம ன
சலன க ள அ ர

பா
கா
க,

ச - ட
க ட


காத க த. எ

க யாண ப
கா

பவ ப ழய காத . காத ! ச!
எ ன

ள தனமாக
நட
கா
ட !

தா
ட க
லஎ

ஆகா
ய ப
ஓ அ ம
த கா ல


பா
...

தாவா! யாரவ ?

ஜஎ ஃ க மான
லய
ஜ ன


யா


ம ல பா
கா
நகர
மகா வா
சார

இற
தமாக 747
மான
ம ல ச ய
நகர
ம ல அ ச த . உயர
றய அ த

ச எ ப
ந ச

ய க எ லா
க எ ப
லனா
.

மான
த ர
தா ட பா
ச ற
ய .
மான
லய
அ ப
வ ள

க, ம
ட ம ப


க அ லய மான
ரத பால ம ல நக
கா
க ல நாட, அத வாச ல ஓ இய

க வ
அ ண
கா ள
தா
'பாவநாச

ஸ் டா ஸ்'
ப உட
பாஸ் பா
,

பா ற உப
கா த க ; வ
த ழ

ப , ஒ நா சவர
ற த க , க ள , ஆயாச , கா ச பய , கவ ல எ
கத பமாக மான


நட தா .
க க கார

பா தா க னா
னா எ

த . எஸ்க ல ட
அ ல அத
பய 'வா
வ'யா அ
கா
வ க தய கமாக இ
த .எ

பாவ

மான
லாம
அவ க

லா
ஊ த

தாட தா . ஒ

அ கா
அவ
பாஸ் பா

க டா . அவ


இவ

ல. இவ


அவ
! 'ச ப ' எ

, ' பா' எ றா . எ
க பாவ
எ ப
ள க
ல. அ
எ ப த ட,
க ள
சா
யாக

கா
நட தா . நட தா
நட க வ க ப டா எ றா தா
பா
.
அ ம

கா

க ணா
கத
ட . ஹா வ த . அ
ர ப பா
கஸ் ஊ
வ த . அ த
கவ
தயாரானா . த
அ பா கா
தந பபா
பா
மா

கா

கா
பா

தானாக வ

ம அவ
டய அ
ர ப
அ ம
கா

பா க வ
.

டயான ஸ்

உ கா
கா
றய ஜன க
சயாக
கா
பா
உ சாகமாக
பா
ப வ த பா தா .

கலா

தா
, அ பா
கா


பா

212 987 9254
தா ல பயமாக இ
த . ஒ
கா
பா


த ர
ள பால அ த


பா தா . கா
பா


அத


ர ம எ
த .

ஏ தா ஒ

பா
அ தஎ க ளந

லாம ப ட

னா .
3

''இத ஆ த ச யஒ ஹா .'' ! எ ! த ல ப ச ம பா ன.... ர .'' . இ தா. ''ஸா ! ! வ த உட ன ய க?'' லய ல'' க தா ன?'' கலதா ஸா . எ ன வா ஸா ! '' ஜஎஃ ''அதா தா ஸ்ட இ ப அ த ஆசா ய பா காம ல ய ரா ப தா ஸ் ஸா ! உ க ஊ ரா ப ழ பமா இ க ட அத ! '' த ன ''அ லா!'' எ ர ''எ க இ .வா ''தய ச '' ஸ் நா ''தய ''எ இ ப இ ப ச ட த இ ப ச இ ப க பாட தா த '' பா இ ப ட ற எ பாட . ''அ ப ல.. கா ச நர ?'' எ ற ம றா ர ச பாட சா னா '' ஸ்! ''இ ல.'' எ க ஊ ற .ட பா அவ க ட நாணய த ''இ பா இ ப த ச நாணயமா எ பா பா க !'' ''தா பா ர . தா கா ' எ ற இ த யதாக ஞா. க ட ர ! க பா ட ப ச அ த த ற .. தராஜ் ஆஃ இ ஷ் பா ட . த பா ம ஆஃ ஒ ஆஃ ட நா மான '' ஜஎஃ ''அ த அ கஷ்ட ப கா யா.. நா ர ப ஓ ட கா க க ம த கா ல தா !'' எ த க ம ப த அ தஎ க நாணய ளஒ பா ஒ றஒ றயாக அ த '' ம ந இஸ் ர ப .... எ த ரஷ எ லா ட ச ன ?'' ப 4 வ த .. இ வ ப. ஐ பாவநாச இ ன வ ஸ் ஸ ''ராஜ் மகனா பச ற. டரா?'' ச ச நர ம ல ..'' ர .. ய .'' . எ '' எ த ச ஈ ப '' எ பா ச நாணய ஒ ப னா ல ச த இ ''தய ச ம றா ப ர . ஆ இ ப ற ஒ ன ஒ ற .

இ த ஃபா மா இ த ஊ ல வ ரவா?'' ''ச தா ! இ ற வ ட னா..'' ''நா ப த '' ச த உன ச ன எ கா !வ ர ! வ த பா டஸ் அ ம ப க கா ல அ வள ல.'' ர . அ க ய இ .வா ''இத பா பா.'' ஸா . த நட வ வ தா கா க பா பா க ப ய பால த லம வ கா ஊ வ ள கா . எ த ஃ ள லகா த.. வ ச அ க க வர ஊ க பா னா பால தா ய . இ த அ டயாள பாதா . கா ற . '' ஹ பா . வ ர !'' ன எ ப அ டயாள க அ டயாள கா !'' ற ? ஸா .. ஹ ஸ் ர ச ட ஓ இ ய இ ளஞ க ட த . அ ''நா க யஇ . த ல வ யாக ஸ் அ கா ஆ ள கா 5 'ஐ ல யா ' ன கால க கா ர த பா . வ ர எ ஒ ழக எ லா கா வ க ற . 2 மான லய ம ஒ நகர பால தா இ த .'' அ டயாள . க ணா வ ய கா க . டா ஸி ''ச தா அ ! லக வ சா த ய நா ப த மலா!'' ''நா ப த எதாவ சா ம யா?'' ற ஸ் கா '' வஜி ட ய ''ச எ வ க வ ம . கா க ள கா களா ர கா க. பா பா க ள. ச . ல தா க!'' ! வ ளா வ கற த ந லத சாதமா தயா ப ஸ் ர இ த ஊ ல எ லா ம ப ன இ . ஓ ட க அ ழ இலவச ட பா க வ சயாக ஒ வ ரா கா தன. இ த ப க னா ந க ஏ ரா ள க ஏ தா பா ம க ட பால இ ற தன.. ஜஎஃ க மான லய ஏக ப ட ட வ த?'' ''ஏ ரா ஸ்'' ''ச . அ . நா உ ப க ல ஏதாவ ''அ க பா லப ன அ எ கா ட ! ய லா நா இ வ டா . ட ன ட ன ஷ பஸ்க ஹ ரா வாச ட கத வ ற ரயா க ள கா கா தன.

க வ ர ம ற அ ஈ எ ஆ ல எ க எ ஓ ட கார „¥ க அ தா . த .. அ க த டா வகமா பாக வ . உலக ள நர உ கா தா . உ க ட ஒ ப தா ரா ப அ இ ப . கா ச க! அஸிஸ்ட கறதா 6 சா ஸ் ஸ் ஆஃ ட கா .. நட ரா ப ர ப த க ஸ அ ண கா ச கதகத பாக தா இ த . ர ப இ பா த ட 60 கா ஷ ட ''எ க அ '' அ யா ஸ் ''இ ல ஸா . தகாத இட பா ப வ க . ஸா . நா ப க கா க. வ ர பல சாமா பா அ ஒ ப க. வா'' எ அவ ப ய அவ ஏற றய ஓட வ த . ப பா க. க இ ற ய ய பா தன. வ ய பா இ மா க டட ஒ கா க மா க வ க ப ப த த . உ க பா கா ஸா . த ல ச வ கயாக இ தா …¤வா சமா தா . ''பா ய! எ ப இ யமா?'' இ ப ச ம ச ரா . உட ன ற ப ''ந ல வ ள. ?'' ராƒ¤ வ ரஷனா. டா . லா த உட ன க ட . எ ப இ பால …¤ தா . அத ஸீ அவ ப உ கார வ ஸ் ய க இ க ட . அவ டய கா ளமாக இ த . கா ரம '' ''அ ம கா கா ஓ வ ற ரம தா எ ன? அ காக மா வா தக ள ச யா த..வா கா அ த காச காச எ நா ட ன கல ஜன க .? அ ச இ க ள ப ய கத வ ற சா ய ன பா பா ஸ்கார பா க ல.. ஜீ ஸ் அ .'' தா?'' ஸினஸ் . அ பா உ கா ச ய எ லா ? இ யா மாத மா ம ழ தா? இ ராகா கமா இ கா களா? எ ஜீயா ர ப எ றா . இ ஸ் த உன வ ஸி ரஷ . பா லா பாக னா அ ரம யா . இவ மா நா ப இ த .'' '' ஸினஸ் அ வ ல பா ல. ப பா பா . கா தா . ர வா. வகமா ப கா ரவாக நட தா ர ப . ''எ ப மாக கா தராஜ்?'' பா ப ?'' னா . “ தா ன பா ர ''ந லா . வான நகர தா அப தமான உயர தா கா த .

ற சலா இ ரா ப காசா ம!'' ''இ க ட அ க சா ஸ் இ இ க . ஆ வ ஒ கா எ லா ம அ ப ம வக '' ச !'' கா ''ச கா பா யா?'' '' '' ர . உ ள தா த ந லா தா வ மா உ க இ .'' டா?'' ''இ ஸ்ட எ கஇ அ த ய கலா !'' '' ந வஸா இ இ .வா '' ரா ப கஷ்ட பா. பா யா?'' பா யா ள . ச ர ச ரமாக ஆ ர ய கா ஸ்த ப க . ஒ ப ப கறா பா . ?'' ன த ப க ஸா ?'' ''இ த நகர ரா டார கா பா லாத த தா .அ ற ''ஏ ட ல ஷ !'' யா க நடன ட.'' ச .'' ''த ட இ எ ட ஸாஸ் ப க ட சா ''எ ன பா க ற? இதா பா ல ஸா ..'' '' யா வ த '' க எ க ஸா த க வ க?'' 7 டா .'' பா. சா க ! பய படா த.. அஸிஸ்ட ஷி கா க. இதபா . க கா க ல வான ப ப ட ச த ஈ ப ப ! ப க ர க ஒ மா லப . ச எ லா த . கா பஸ்ல யா பா பா இ தா மா க டட உ வ ஃ ற ந ல ச யறதாக ஸா . எ கா . ஷய க யாக க ர தநா ள த ரா ப ஜாஸ் கா “†¤ க '' ''அ ப னா. த ல இ த வல இ த ன வக !'' ''இ கதா யா இ ஏதாவ வ ட கா ஓ டற டய பஸ் ஆ ல. டய உ ஸ் ?'' ''ச த ஸ் ஸ் சா கலா .

'' கார க றய ள க க வா ல அ ட த பா கா ர னா மாக ரா . கா தராஜ் மக ஸினஸ் அ ப க பா யா? வ வ ! நா உ க பா வ பால அ த ரா ஜ ல வ ச தவ தா .. '' த யா . ய கா கா களா ஸா ?'' கார க.. உன கா டா . 4. எ ப பால கா . சஷ காபால பா ச யமா ச யா ரயாவ த மா?'' 'ஒ யம த 'எ த க ட ச க ச . யாம ய ஓ டலா . பா மன சா அ ம ளயா யா ல பா யராஜ் பட இ கா க. இ ல. ஒ ணகா டால . டா னா பால ஒ த தன. உ ள பான ம ப டா ட. ''உ கா பா ஸ்கா ஏதாவ சா ட யா. ம . அ பா மா ச சா ட வ ள ல ப க பழ சா க.'' அவ டய க அ ம யான ற த ப இ த .'' ய இ . பார . '' வரஸா னா அ .'' ர நரக . ளா பார பா ஏ கா ர அவ ப ய ப கா இட கயா சா பா ற உ ள ச வத யா கா ச உ ற த . டா க வா மஷி வா பாட. ந ''ந ச ஜரா றய ப இ ஜ்.. வா க.எ றா?'' எ தா . பா க வ எ எ ன எ ன வா எ பா தா . த தானாக லக. யா நகர ரா ப பா ப . ரமா டமான ஜ். ச இ ''சாத ம சா '' ! ஆனா வஜி ட ய ப ய ப ய ஹா ஸா '' ல? எ ட ற ச ? . நரா த சாத தானா?'' ''இ ''எ ல ஸா .வா ச பா ''ஸ்டா ட ஐல தா பாக . என ன வ தாக . ''பால ள ழயற . அ க ய இ த னா இ நர ƒ¥ ய இ ஜி ய ஆ பனா? எ த ன ச பள .. ஏ . உலக எ ஸ் ரஸ் வ. அ ம ஸா ழ த ம ச மயல ற இ த . ''இ க ட பா க என ல மாத க எ டால ஆ .'' ப ப வக னா எ லா வ பால எ ப ற க ப ட க ட கா '' எ ழ த . ஸ தா தா ஜாஸ் . பஸ் ம த 8 கா ல ஸா த .'' ''த ழ க?'' ''இ கா க.260 க ள ய லா .'' '' ல ய க ளமான ஸஸ் ப ஷ வ. '' கா ச நா ல எ லா பழ மா க லா ஓ டறா க.

'' கா இ க இர க ஸ ய எ வ ஷமா இ 9 ஸா . அ த யா இ றவ . ஒ அ க தா ! வ ல '' . எ ன பா க ற?'' '' ரா ப ப சா இ ஸா . இ த என ரா ப ப . கா '' ச வ பா றவ வ த ர இ ய தா .ஏ ஸா .. எ ப க ளா சா சமா . ஒ வா க . உ க பா எ ப றா ? அ ற வரலாமா? எ .'' '' பாகமா பாக ய தா க த ஆ ப டா பாகமா ட.'' கா களா?'' டா இ கா க! எ ம வ வா க..'' '' பா ர வ ''ச தா . எ த ன நா வ னா இ கலா . '' ச அ ஜ்ஜி னா! எ ''ஊ பா ''இ ல... '' ம ர இர ம ழ தக க. '' த த யாக இ ப சாக இ த .. ச ட . ''அ பாடா! இ ப தா உ க ல ஒ ஜா இ கா ? ரா ப ந லவரா ச! இ யா இ யா எ ப இ ? எ ன மா ஆ ப ச எ ன ச யறதா உ தச . ட ஷ சாத ..'' '' கத கா ச யா இ ''ஆமா பா. ர ப றா . அவ அ மா ஒ பா டா ச ல க ம ச க ப சா கா த டா . ச வ ஷ இ க. ஸ் டா வா ஸ்கா ?'' எ தன அ ர ளாஸ் ஊ கா அ ஐஸ்க க பா கல கா டா . . ஸ் க யாட டா வ ஷ பாக ய! இ த . த ல உன பா களா ஸா ?'' கா ச நர ம னமாக அநாக கமாக ப ட . பண .... ர ப க இ ?'' எ றா . அ க இ இஸ் எ லா ஆஃ ''எ க பா ஸ் வர . க க.. கஸ் எ கா ப பா த .. இ .வா பாக ப .'' ''ஓ ஆ த கலா .. அத ல ஸ் ஹா த சாத அ ஊ கா !'' றய வ த சாத வ தா . ரா ப த யா இ பா அ பா . ''ஐ ளா கா .'' ஒ ஷ அவ க க லசாக ர வ பால தா ய . வ த . டா ட கா வ ஷமா த யா தா இ இ க '' எ ஸா !'' ஃ தன. இ ப எ தா ப ர சா ள .'' வ ல ட மா பா? இ க ய இ ஸ். ட.

க சான மா கா கா ட ச ப த எ ய அ த ச பத பா ஓ னா . பாறவ க கா ச ! இ த நகர இ லாத சா க இ ல. நா பதா ர ஜன க ம னஜ . அ பா க யா?'' எ றா . அ த மற ''ர ப ''காத ன ஸ் அ ய ஒ ர மட ள!'' .'' ப யா ?'' எ றா . அவ ம கா ட. உ ப ற .'' வா எ த யா ம க ப அ ச . யாக ஒ ஆரவார . ரா யா?'' ''ந ரா . இ இ லாத சா க ட இ ல. மா க எ ர இ இ . என இ இ த ஜ ர ப ர ல. . பாசாம தரந பா ரலா .. இ த இ க கா க?'' தா உன 10 ?'' த . ''ப சான இ யா இ . ச பா ச பா . ந ட ந ரா ல ஸி யா ரா ரா பா இ ற பா தா . கா ச நர பா பா சா ட யா?'' எ ரா சச கா பா ஊ கா தா . ஆனா பாற ரா ப கஷ்ட . என எ த பா தா . உ ப ட ஸா .. ''அ ம கா உ ள அ த ன த ழ க ள கண க ஒ டர ட தயா க பா ற . பா பாக வ டாமா? நட த த எ லா மற க வ டாமா?'' எ றா .'' வ தா?'' ''இ ப எ ன பகலா.. . .எ வ சா ?'' எ றா . கா வ ல கலா .வா ச பா தச ஒ பா த பா . பழ கமா னா டற கஷ்ட . ''இவ க ளா த '' க லஅ ல ன க ம சா. ச . ''எதாவ அவ இ '' பஸ் பா ஒ சா . அ த. க ஆ ச யமா இ ப ட க ள ஒ த ஒ த. ''இத பா . கா த மா வ ஷா வ ஷ ய கண ஜன க வரா க. 3 மாக ரா க ளா…¤ட சாபா உ கா கா ரா சாதன த எ அ ப ட ன அ த . கா அ ல ம கா டவ எ இ ர ட வர. எ ப பா பவ ர நா ரக ய ப னா .'' ''பா '' கலா க ஸா . கா லல மன மா . யா அ ப ப ட .

ஒ த ற லசாக ர ய . எ லா என த பா னா .!'' க?'' யா?'' ன ''ச யா உலக ப ''இ ப க ''காத கா ச ஏ தா அம பா ல! ச யநலமா இ யா?'' கள ப ண ஸா . ல ய.'' '' ற ''ஆமா ஸா .. இ ப ச யா தாஷ ! இத பா .. நா வயசானவ க . ன ஸா னஉ க ள பா இ ப ம கா ச நர இ இ தா அ ம கா! எத ப இ ம பா அவ க க ஒ வ உட இ ல. . இ த .வ க ட எ கமா?'' . 'எ ரா ' ல ஸா .. அ பதா பா ழ க சா ற . அ ப லாச க ள ய லா ராதா ஷ எ நா! எ ன பா கா ச 11 ச ல இற டா ந ம யா .வா ''இ அ ந ல ஸா . ப பத காக! அ த ப ண எ ண டா .'' அ த ப . மாக ரா உ சாகமாக இ தா த ஸ் ரமாக இ த த கவ றா . க ணா வ ய ஓ லாத கா க தன. ''நா க மா இ ரா கம ஷிய தா !'' எ சா ல ச பா . அ ம தா வ டா . அ ம கா அ ம கா எ காக வ ற . ''ப எ ப . இ ப எ கா ச க'' எ த அ ச தமாக இ ச கா அ ட தா இ த .ப பா . உற பா! டா த ம ! ப சா ன க யாண யா.. ய தச த ரா . ம ன ய றா ? மாக ரா அ ம கா வா த ழ க ச ஒ டர ட தயா றாரா . கா ள பர ஆ !'' ''ஆ ச ஹஅ அ ''நா ப ஜ க ட ''எ ன ப ''காத பா !'' ச ட . ச க பாறதா ன? ஆமா! அ தா அ த மர த பா கமா டாதா ன? ர றா . அவ ச ள ல ப க க அ ப த ம ல!'' ஏ க ஷன ம னமாக எ பா வாச ன க தா . கா ச அட யாக உண தா .

நா ஸ் ஒ தா பா ஏதாவ வ தா பா ப . ம க மா லயா?'' '' சா த ஸினஸ்! எ ப வணா பாகலா பா ல ய எ லா வ ல ! அ ம கா ல வ எ ப யாவ ஒ ட. உன ஸி ய வ னா ஃ ஜ்ஜி இ . ந லா இ . ன அவசர க யா?'' இ ல ஸா ! ல ய இ க . இ பா இ த இர அ ம கா எ கா ஒ ப அ த ராதா ஷ அவ ள. ஸா . நா . 'இ னா த ம ன .வா ச பா ஆமா ! அ த ச ல பா உ கா வ வ எ ன ஸ் ப யா? ர ப த ல ய இ ப அ ப அ ச கா ன க ள ர னா . இ தா ... இஃ ஃ ஸ் இ ட . பாஸ்க பா . யா ..'' டஇ ல இ !'' ஸா ?'' ''எ ன க டா.ல எ ம . ர எ அ ம ப ற கா வ . ம காத அ பா பா தா கற டா அ கா ல எ பற '' இ . எ க ஊ ல ய பா வணா இ . கா சா இ ஸ்ட கா தா எ னால . உ டன. Nature's Way of ensuring pregnancy! ... . எ சா தய கா த. அ வள தா . ம பா த பா எ ன ஸா ?'' ஸா ! எ மா க? டய ஆ ஸ் இ ந அச கயாக இ என த ல. உன கா லஜ் ல எ ப சர ?'' '' க ழ ம ஸா !'' ''அ ப இ ''அ பா யா க லா நா யா?'' ''அ த லா '' . ந லா வ இ . இ இ த ப ! ஆனா அ க ஒ நா 12 ப .'' ''இ ப பா ''எ அ த பா நர . . ய ஸ் ல னா ப யமா அ பா . இ னா த ம ன ' எ ப ப சா கா டா . ''ஸா ! ப .'' ''உ க வ ப ற . பண ச பா ற ஒ ரமாத ல! க ல ட பண ப ணா ஒ த பான வ ஷ ! அ த ப அ ற சா ற ..

ர ப ம ல அ த வாச ல அ உ ள ச றா . வ ள கா . ஃ ஜ் ஜ ற தா . அவ தா ள கா ப க இ பவ ன பா தா . எ ர மாக ரா ம ன பட த பா தா . த தமான க வ கக . ஒ . அ ம கா அவ ப த ன ! க வ த க த வ ரபட எ லா பா 'ஆ ஹா ' எ இட ந ப 108-இ ஹா ட எ பவ ர எ ட ர ம ச க வ எ த .'' ஸ்?'' பய ர ரா ப . ம ஜ ம வ த தபா ஏக ப ட க இ தன. . க ப க ப க நடனமா னா க . மாக ரா ம அ ண கா இர ழ தக க. ஓ அ தர க எ பா ப பால இ த . பா தா . இவ க ள லா மாணவ களா!'' எ லா ர ஸா எ ட வ பால வா டசா டமாக இ தா க . எ கலாமா வ டாமா எ யா அ காததா எ 'ஹ லா' எ றா . க ழ ம மாக ரா அவ சர பா கா ல ஜ சா அவ ன வாச இற ச றா . இ ல. அவ டதாக டய ந சா ப . அ த க டட த பா தா க எ ர யகமாக சா ட யாதப எ லா யா க டட க பால தா இ த . ச பவ க காத தா க .ப அ க இ ல. ஸ்ட மாக ரா இ ல. பல மர ழ கா தா க . ர ப இ த மா பா ப கா ச ற உண யாக இ த . ப தக ச ண கா த!'' ஸா . க டட க ஒ ற ஒ கா ய க ன பால ந தன. ந வ ஒ ற எ ட பா தாட அ த . ப க ப தா க . ர ல வ தா வ ரா ரா . சா ல . 'எ . ள பர ! ள பர ! இ ப நா ம நர பா தா ஒ ர நா ப ய பால தா இ த . ஒ ப ர .'' பா பரா எ எ கா டா .'' ம வ றவ களா இ டா னஷ க தர ச பா ற . ''ஹா மாக ! ஆ த ?'' ''ம க “†¥ இஸ் ''எ ''பா .வா ஆ த ழ ற ''ச ஸ் வ ர பா னா ற கா த. கா ச ரா பா சா டா . க பா யா ல வ வா க! யா கத வ பக வ க ட க ட . அ மாரான அள ஒ த ன த த 'ஆ ஹா ' வ க டா . வ ண வ ணமாக யா ரா கா ம ப ண ஸ் யா சய க . ஏதாவ சா ல வ மா?'' . றய பா இ த . ஜஸ் ச க . நா மாக இ ல. ''ஸா க எக !'' 13 . எ ன? யாராவ கத வ பா க. ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ உயர அ ழ கா பா சாலமான ப க த ள எ த .

கா டயாக ஆ ஹா எ அ ட பா த . பா க தய கமாக இ த . வ ப ற அ க க பல உ கா தா க . அத உ ள ழ தா . அ க பா த ஒ வ ப ற ய. உ ள அ ட க ப டாக இ த . ராத க க . ந ப 108-ஐ க உ ள பான கா ச ர பானா . சய க வ ச பர ஒ ர ஒ சார க கார க பல க ம பா க. அவ ட அவ வகமாக ப ய அ ம க ஆ ல ய ல. ''ர பா !'' எ அவ பய ர வா த தக எ கா டா . உ றக ப ட க . னா கார க த தா க . இரா ய க பால இ வ . ர ப அவள ச த க த த கா தா . கா கா காலா ஷி இ த . மா அவ பய எ ய ட ச ர ளாஸ் க பா னா . க பல க அ ட ச ர ம ஜ இ த . லசாக ச இ க த த யாக ழ நா கா க இ தன. கா டா ல கா ற த . எ லா அ றக ஒ ர மா இ தன.வா ம ப க டா ச பா க த த . ல க ப க . அ எ இ ப கா ய . அ க க வ க த ல ராபஸ க ப ட க மா தன. நா த இ ராவ ஸ் ராவல ஸ் வ டால ஸ்!'' எ ரா ள !'' ''வா ஐ '' வ ஃபா ச க ள மா கா ள ல. அ த ''ஓ நா!'' எ க க எ லா ம ராதமாக இ ப பா தா ய . ச ஸ்'' றா ச க யாக. அவ எ பா த ஓ ஆ ஸ் அ ற ய. ர க ட . அ ஒ ப கா ல கா த க ள அ கா தா . ப தா ப டால தா றா ச ச ள எ ஒ ப ய இ . எ லா ய வ ப பால . ட !'' ம ப அவ அவ வ 14 ன ச த பா த ய தன. தா ம தா இ ய னா! டஸ் க அ ர வ ட இ தன. ''ஓ க! ச அ ந ?'' ராபஸ ஹா இட த னா . ''ஓ! ஆ ஹா ? ட ஆ ல ய த ஆ ல. வா எ அவ ன ச ஞ ச தா . ஒ க டட இ னா யாச ம இ ல. லஃ க இ !'' அவ க ள க க வ வ டா . அ த க க க க .' ம ஸ்!'' ர ப இ ''ஐ க ''ஃபா . ர ப ய பா தா . பா ப ப . க ஒ ப ய ல த தா . எ லா ர ப உ ளவ வ த க கா டாம பா தா க . அவ இவ ப கா னா . ஸ்கரா பா எ எ ன ன வா வா க வ யத அவ ய த உண ய .

வா

பா
அவ

க க . இ
அளவளாவ
பா

''இஸ்

'' நா'' எ

தா

''ஐ தா


யா?''
''ட

அவ

பா

சயமா

,

க ட .

.

ஸ் ஆ

ட ஸ்!

ஃ ர

பா

ஆஃ

நா ...''

''ஸி

ட ?'' எ

ல நா க
க க .

'' வ க

.''

உ கா

பா

த பா

உட ன

தா

.

!''

4. எ லா


ரய தன ப ட பா
ர ப
ம ப
த மா
தா
தா க . யா ர
பா காம நா கா


சா
உ கா தா . உயரமான ஒ
மாணவ
அவன
உ கா
, ''ஹா ! ஐ
ஸா
ம கய ! கா
ஸா '' எ
க கா
தா .
''அவ க ள ம
கா த.
ளயா
ளவ க . வ


ச யா
'' எ றா . ர ப
க க
கா
ட க
ர அட
கா வ

ரமமாக இ
த .
ராபஸ ஹா
ட ன
ராபஸ எ

கா வ
ரமமாக இ
த .
இளவய னராக இ
தா . க ணா
லாம


பா
க,
கா ச ம சளான ப களா
த பா
க ன
க க

வய
கா
ய . வ த உட ன
ம ஜ
இய பாக உ கா
கா டா .

னஅ
க ப
கா டா .
ர ப


ம ல பா தா . தா
நா
ப ! அ

அ பவ ம நராக
Ĵ
வ ர இவ க ளா

பழக வ
.


ல. எ லா ட


ராத இ
ற .ஒ
த ம த
உண

ற . த
ன எ லா
தா வாக
பா பதாக
தா
ய .
ம ல
ராபஸ ஹா

சா வ
கவன

னா .
''

எ லா


சா
கா
ச ற
பா வாக ஒ


தா
பரவா
ல.
எ ப த உண தா
பா
தா
த லவரா
க .

வ வ
ந ல .


க வ

ப க
பா
கா

இ த

. உ க

ல தா . எ

அ த நா
15

ல'' - ம ஜ
கா
யா ர
பா காம
ப னா . ''எத


ஷ்ட கார க

தா


பா
கா ,

ற . இ
, இ த

வா

பா

கண
, உ க

தாட
ற . நா ள நா ள எ

பா வ
பய
ல. என வ, உ க

அ ஸ

இ பா த
தாட
ற ...'' எ

த க
தயாக
கா த க ள வ
உ ள
மாணவ க ட
கா
க, அ த
கா த க
கமா
ர ப


ட த . அ த

தா

தா ற
ல. ' ராƒ¤ வ
ஸ்
ஆஃ
ஸினஸ் அ
ஸ்
ரஷ ' எ
த ல
கா
ஏ தா


ப த வ
இ தவாலா

எ ன
ச ய


ஆ ர

வா
தக
இர
நா
கா
க வ


த . ர ப
ம ல பாக

த .ஒ
ம சா
தராம இ ப ஆர
தா எ ன எ
வ ?
கா
அவ க
எ லா
ஹா
கா
தா க . அ
க வ க வ
வ க
மா ச

த . கா ச


த பட
பா
றா எ
உ கா
கா
அ பா

பா டா . த வார ம எ

ப க
சா
டா க .

கயாக இ
த பா

ஏதாவ

தா
கா சமாக அவ
அ ம
கா
ற பய அ க
த . மர த
த யாக
த எ த யா
தா . பா

வர
டா .

வார

நட த வ


அவ

ல. யா
அவ ட
பச
ல. சாய கால க
லசாக
ர ஆர
லசாக

பா
வ பட
கா ட . பா

பா
டலாமா எ
பல
ற தா
ய . எ
க பாவ ?
ப மாக ரா
பாக
ஸ வ
வா

ஸ ட
ஸ்டா ட
ஐல
ஃ ப
ச ல வ
. ர ப
யா
இ பா
ம ப
அ சம
த . வ

அவ க

பாலா னா

கா
காவா க . த யாக நட தா . க
வாச ல
வ த
ஸ வ
ஸ் டஷ

ல ய இ
த . பபா
அவ
வ க
ள பர க
எ ன
அ ச

த .
க பால வ
எ ன வா
க க . ப
உ கா
கா

இ ளஞ
தாள
பா
கா
தா
வா
கா
க, அவன க த ர

நாணய க
ட தன. அவ
வா
ரா
த .
அ ட

வாச
கா


த . எ
கா ப
ர ச
பால
க ட
நா
ரா க
கா
தா க . அவ க
ஒ வ
ர ப


'' ஹ மா !
எ டால '' எ றா . ர ப
அவ
எ ன க
றா

யாம
த பா
ம றா

அவ
ப ய
தட னா . இ
னா
த அவ ன உ
னா .
ழ ளா பார
ல ற
தற, அத
தானாக
ற த கத க
ஜ ன
வ யாக அவ ன
பா
தா க . ர ப
சயல
பா , வ

கா ள
த ய
லாம ,

ட த
நாணய க ள
பா
கா ட பா
அவ ட இ
த டால
நா

அ த ன

பா
த த உண தா . அ


உ கா
கா

ட ய

க க ள

கா டா .
ழ கா
தக க ள

கா
அ தா . எத காக அ
றா

த யாம அ தா .
''அ

''ந ல வ
எ ஸ் ச
''டா ஸி

எ ப

த?'' எ

ள,
ராவல ஸ்
ல மா

மாக

ரா

ச எ லா
டா ஸி

யா? ச தா

!

தா .

ரா ப காசா
16


த . ம ப
டன.''
ம?''

ம ல வ

வா

''இ
''ஏ

ல ஸா ! எ னால ம ப

வல

பாக

பா

யா .''

?''

''பயமா இ

!''

'' ச ச! இ த லா
இ க சாதாரண !


ச. உ

கா
ல னா
'ம '

பா க.
த லல


!
உட ன
மய கமா
ப. த
ச .. ஸ வல பாற

த ம இ
. த யா
எ க
கா த. யா
டயாவ
.
டமா
ள ளா பார
!
யா
ஸ வ ரா
வ ளலதா
ட ச
ன ச . இ ப சாய கால ம
ஆர
டா களா? டா ஸி
எ த ன கா
த?''
''எ த ன யா ஸா !
வ டா !''
''ஏ

பா ஒ

''இ

மா

அ பவ

''

வார

வ தா
லஇ ப

பா

சா

ல கா

சா

,ம

கா !''

''அதா

ந லப லஇ

யான

க. ஏ

ன சா

, ஹா டா
மா ச
பால இ

'' யாக

டற !''

, ஸலா
பா

எதாவ

தா

பயமா இ

''இ

அ வள
இ வள ஆ
பா
ஒ இ ய க

''இ
''

ல ஸா . என

ளாஸ்ல ஒ

''இ
பா
அவ

சா

. ஸா நா


சா
.ஒ

வர

பாக
ஸ் இ

ல. ம தவ க கலா டா ப
கறா க.''

ல ச


இ த
வ டா , ஒ

ட?''

சா

லயா?''

ட ஆ ஜ஻
தமான டஸ்


ல! நா

!''

லபமாக உ
ன அ ம
கா
யா?
யா
காட க ய

. அ த பா கலாமா இ

எ க

கா

ற?''

''எ லா

மா ச . என
இ த ஊ மா ச ஒ
கா

அ ம

ஸா .
ளாஸ்ல ம தவ க கலா டா ப றா க.
. இ த ஆ

ட வற மா

. பாதா
வற. ஸா , நா
பா
ற . என

வ டா !''

''கா

''எ

ஸா , என

பால இ

பா ற

ல. ஆனா
ல!''

மா! ஒ
வார
த பா
த! அ
?''

ல.''

லயா?''

றா க. நா கா

ய இ

, '' ரா ப
நா
பா
க! நா

ட வா.
ல இ
ய க ள
த ல ச
கலா . உ
இ க ப
றவ க,
வ ல


17


சா


க .
மா
மாணவ களா
ஆனவ க, மா க ,

'' 'ந ல பா லாத எ லா இ பா இ க. கா ர ல கா க கா த ய பா இ த . ஆ ய லா '' பா கா த ர ப எ நா கவா ட யாக ஒ பா ட கா பா அவ அ வ ஒ ம க . அவ ட கா கா தா . இ பா ப படல ச ல த .வா ழ ப ப தக எ லா ர க.'' தா க வ றவ க . ப பல ச வத இட கா பா றா ?'' ய ''எ பரபர பான பா வர ச உயர ர மா ட அவ க ள அ ண ள ஸ் க ள கட கட பா ரா லஇ பா வ றய எ க ஊ ல பா ட ற ?அ த ர தச ட நட தா க . அவ க ல யா ரயாவ ஃ ர ன அ பவ த க பா . கா ள.'' வ தா பா !'' லஒ ?'' டா '' க வ ஊ தா . க ணா ட .'' ள பா க. ப இதமாக இ த . அ கற ப பா லாத த த க க க ! ஸ வல வ த. ளாஸ்ல கலா டா பா ட ற சா ற ஃ ஸ !'' ''எ ன ஸா ! இ த மா '' ன அ ப இ இஷ்ட லாம தா ச யாக இ லாததா மா அவ க ச ல !எ த லஇ த த . ட பானா அ க .'' ம ஹா ட க டட க அ வ க த னா . அவ க த றா க உட ன ஓ ய ன எ ப ன இ மா தா எ க னா ?'' யா! எ த 'எ லா ர தா க யா !'' அவ ட ற ப டா . பா ர ன ஜாஜ்வ ய !'' ந லா ஸா . ஆ ஏ டக ம கட வா ஜா தன. ''நாம ''எ பாக க ''இ ன '' ய இட அ ஸாஸி யஷ க ஸ். பால ம ஹா ட ஒ ர ன சா க பால இ ஸ ட இர ட டவ க ந டயாக சார ''பா ன பா ச கலா . நா எ லா சா த ர . அ காக ஸ வ ய ராக க யா . கா இவ ட தா ய . சாய கால ஓ அ னாரா ள ம ஹா ட நா ச றா க . அ த அ பவ ஏ ப ட . எ பா . கவ ல படா த! அ காக இ த சா க ய தா பா காம ல ய டா டா கா .'' . கா ச ஸ் ! எ ச க பா . ர கழ ப லாம 18 ஸா . பா ற சா லா த! பா க வ ய ந ல ஷய க இ எ த ன யா இ .

கா அ த இ த க வ ஸி இ த மா ய ட அவ டய ய சா ததா . றா களா . அத அவ உ கா ஒ ராபஸ ஆ இ த வ தா . பாடவ த அ மா ஸ் ரஸி க ன கா க தமான இர ஆ ர ப க ‘பா ஜாத ஷ்ப ச யபாமா' எ த ஏ தா பா கா ஆ னா க . ர ய ல ஒ ழ த எ பா வ க கா டா ஒ வ ர ஒ வ ர கா ஓட. ப பா ன. ப ச எ ஆ ர க க கா தன. எ தஒ கா னா தா க த க ழ த. ர க க. ர வ ச றா கா க ப . ம ன க ப ட வ உலவ மாக ரா பல பா தா . ப சர க. எ லா சா கா தா க . உலக உ ள ன ற ன த ப டா க . ஏ தா ஒ வாட க க இ ய க பல ய ட வாச கா தன .'' ஷ்ணா?'' 19 வா' வள . தா க ய ப க உ கா பா இ ''இ ல ஸா '' ம ட கா ஒ ச த மாக ய . ச ர யா வ அ ம கா அ ச ஒ க க. ஐ டால கா உ ள பா உ கார.. ச தா க வா வா இ அநா தயாக த ன கா தன.வா ச பா அ ம கா வ ணவ ணமாக பக ள அல க த . ர ப ம இ யா வ ட மா இ த . ''வா ஸ் ஷி ஆஸ் ?'' எ ''ஷீ இஸ் ஆஸ் ஷ்ணா ''†¥ இஸ் பா ஷ்ண ற ரா . இர பகலாக ஏ வ எ லக ள இ பா . நகர வ வ .எதாவ மான க தா நட . ம ச டா ஸிக ம ச டா ஸிக ள ர கா தன. த க யா ம த . . ஓர தா ம ன. தா 5 ஒ வ ஷ ஒ வா அவ ள ம ல க அவ ள அவ ள வா ட வ தா . காதல க அ வ பா த கா கா தன . ' க கா ஃப பா .. பல ர அவ அ க ப னா . ல ள க ச ற. . அ தா க இ த . அ ப . ழ தக ஊடா அ ம க ஆ ல ப கா இ ய டா ட க கா உ கா தா க . ''எ ன பா டா இ ரஸ் கா இ ர அ ம க ஒ கால தா . ஸ் பா காம அ க ய தா சா '' எ றா .

'' ''வா ஸ் ஷி வ இ மா ஏதாவ க கற . அ வ றதாவ !'' க ற இ . தா க க மா பா ஸா '' எ சா ல பா க யாண க யாண ஆ வ பால இ தா ?'' .. அ த க ணா அ மா மா யாராக இ கலா . ஷ்ணா யா சா ற . ப க யா எ பா தா . இ தா வ டா . த க பா இ சவ க மா '' பாலாமாவ . ர ப எ பா ''ஹ லா ம '' எ சா க ஆ ச ப டா . அ த க.. ''இ ஓ எ சா ல ஸா .'' த ம டா பா ல எ நடன த சா கயாக ஒ க ம ப வ ஒ பா அ ப ய உ ற பா றா .! இ நா டால கா ண நா ''இ ரஸ் ட ? எ றா ரா . பா? அ ல ஸா . கணவ ன கா ணா . எ ன ல. இ த ''அட! எ ப த மகா ! கா ''பய படா பாகலாமா?'' ஸ வர ல. இவ தா அவ ள சாக பா தா .. 20 க த ! பாற அழகா தா ல. இ ல பா க ட வ க கா இ பளபள வ கா ச ச த ஒ ர னமா ல கா பழ ர ப வ ளய தா ற ப கா ச தா ச ''இ த பா இ த . க ஒ ர கால லாலா த ல ய ன யாம அவ ன கட பா அ த வாச ன ய றா . இ க?'' அவ ச யா ள பா ச க இஸ் க ச க டா உ க பா ரய தன பட காம ட ன. ம தா எ த ன நா வ வ த பானா ... கத ட..? ளா க.. அ த க ரலா ஓ பா றா . ர ம மா கா ள. ம தாதா இ அவ ப சயமான ப கவா தா ற த ற .'' இ தா பல . க ப ச ம ச பா ட பா பா றா .'' ?'' இவ ளதா ல. தா .. எ ''அ ''இ க யா ல. லசாக ஸ் . ரா ஹ வா ஸ் டா கா ஸ் யா ச பா கா க டா ?'' ர ப இ த லா கவ ல ய இ லாம அவ ள ய பா கா தா ..வா ''இ சா ப தா அம ரகதா ற .. நா ''அடடா! நா ஞாபக .

மகா ! வ ண வ ண சார எ க நக த க ட வான கா ப த பா த ன தா ன ட கா .'' காக கா பாகலா '' எ கா ச நர காய '' எ றா . பா அ ''அ ப கா ச ரா அவ நர க ன ஸ் த க வ டாமா?'' தா க னா?'' மா?'' ய ட வாச ல கா '' எ ல. ''ஸா . க ச இ ல. அநாவ ய க. தானமாக ஸீ அத பா தா . றா .'' ''உ க பா எ ன ட பாறா . அவ க ப மஇ ல என . அவ க ள ச ப ம னமாக இ '' அ த ராதா ''அ த லா பா . கல மா கா இர ஒ வான வ ண பகலா த . ''இ க ல ட பா இ தா ல ரா ரா பா .'' ன வய ?'' ''ப தா ப ''ஹஸ்ப ''ராதா ''ஐ ஷ ஃ '' வ த இ ப தா ப எ ன?'' ப டா இ அ .'' ற .'' ''அவ க மாக ள ப தா . இ க இ லாத கார க இ ல.'' ர ''த ச ஷ த எ பா க னப றா பா த ரலா .'' 21 . 42-வ த . வ த கா. '' ஆ க ஃ ஸ்!'' ய .இ த ர தச இ லாத நாக க .'' .வா ''அழகா தா ''எ இ பா பா. ம ல எ ஸ ர பா ஃ ஃ க ம ல ப ச ள அ த யா நகர அ வ க ழ தா .'' ஸா .'' எ ட ர ம ப க அ ழ கா இ ற ப கா கஅ க ச டா க . எ ''வா க ஸா கலா கா க. ரா வ ய ட ஸ் எ லா பா அ ற உன ப தா ஒ ஷா பா கலா எ ன?'' ''ச ஸா .

அ த எ ப சா பாற த யா .'' தா ன?'' ல.'' !'' ழ தக ..'' ''ஒ ப உட கற இதபா . ப மா இட இ . அ ப இ த இட வ த . எ ன வணா ஆக த யா பா ன . த யா பாக வ டா .வ சா க ஸா . ஸ் ஸ். மஸாஜ் பா ல எ லா பா தா . ஸ் க ஸ் ள .. அவ ட அ த ன வ க கா ச ட ய பா வ யவ ட . பா ''இ த '' பா பா டா ட சாயலா இ ன டய சா த கலா . அட எ வள ச சான ஷய இ க த மஸாஜ் பா ல . இ த த ஸ் க ஸ் ள .'' எ வர உட ய ப தா. இட லாம ம தன.'' ''ஏ ?'' ''அ த '' த ''அ வ '' ப எ தலா உ க ம எ . ல பா எ ல ய!'' ச களா?'' 22 ப ட தா.வா ''இ ல ஸா ! என ''அவ ள மற க! அ ''அ ப பா க பால இ பா . ''கா ஸ் ஸ் ஸ ய வ கயா ப வா க.'' ''உ க ''இ ச இ த லா ல. . உன காக தா தக அ ணா ஓ கலா .'' சாக .ஆ வா ஸ் .'' ''என காகவா?'' '' ஸ ஸ் ம தா னா எ வள வா லப இ த தச ல. உ ள பா ர ம சா பல உ கா த . ப லஸ் . கா தா அ த வ க ட உட ல ஒ இ ல அவ ட! ப னா வய பா ! எ ட றய வ பண இ த . இ ஸ் ஸா ஈஸி! எ ம ன எ ன ச ற கா ச நா ள வ சா பல இ த . அ த பா டால கா தா. டா லஸ் பா . உ டால வா கல மற க யாத ரா ய உன த ர சா னா. உன த வயானா ஒ வார ட ஒ ப ண கா வ கலா . .'' க ணா வ யாக ப ய எ க ச க வஸ் ல ல ஸ்' எ உர த வ ண வ வ ச வ ள ந ன த ஜன க க பா கா தா க . ஏ தா ஒ ச ல ழ ச . மா ஸா ?'' .

.. த கா .'' பா ஃ ப யா பழ மா இ த . அ மா.'' பா ப எ ன சா ன?'' தா.'' '' ரா ப ஆத ச காதலா ''அ ப ஒ இ ''இ க அ க ?'' ல.'' நஸ் ந .வா '' பசாம எ ''ம ப ன? நா க க யாண ர ச ''இ பா த இ ந ல பா ணா பா ''இ க ?எ '' மா கஉ ஃ ர ய இ ஸ் தா !'' தசமா?'' ல.. எ கா ல ய ன ஸ் ர ப வ ர னா . எ ?'' ன அ பா த !'' அவ அ பா வ க க ப சா எ ன கா பா லயா?'' 23 த னா ..'' '' ஹ ''இ ஸ ஸ்?'' ல.'' தா சா ல க க ற?'' க ''இ த '' இ பா வா ஸ் சகஜமா ஸா ?'' ''ஏ ''ம ப ச ட ஸா . ணா க. உ க ட சா பா க சா?'' ''ஆமா ஸா . எ க பா ''பாவநாச எ லா ன ''அ த ல. ஆனா அ த சா சா ல . .'' தா .” . அ பா. ற த?'' நா பா எ க ரஜ் .. எ ன டா க..'' ''இ யா அ வள ''ஸி .'' ''ஆமா ஸா . எ க பா எ '' ன ளயா ட லஎ ட சா னஆ .'' ர சா? க ட ந ல மா ''ஜஸ் ல ''ஜஸ் பா ல த ! அ த நா ட .

'எ எ க பா அ மாவானா இ ப சா றா க. கா ச ழ பமான பா .. ள க ஆரவாரமாக அவ க ள த க ளா வ கா க.. பாறதா இ தா பாற ?'' ஸ கஸா?'' எ ''இ ல. மய ஸ கஸ் பால இட க ஒ க ப அ ஸ் கா ச த இ ளஞ க தா தா எ பத பா ஆ கா தா க . ப பல வ ண வ ண க ணா க ள கட ச றா க ..'' ழ த 1928-ஆ வ ஷ ய அ ண இ அல காரமாக வர வ ற . ப சா எதாவ றன ஸா . ச பா த பாகமா ட .'' ல ய!'' கா ச அழகா இ களா!'' எ றா . அவ ள க யாண ப 'ஐ ஸா .'' ''ந ல வ த ப ''ஒ ள.'' ந ல வா க அ மய '' பா எ ன சா ?'' ''அ கா ச வ ஸா .. 24 . இ ''அழகா இ ''அ ம தாளா.வா '' க ட த பா? எ பா க டா . எ ன அ த ஷா 6 ஐ தாவ அ வ டால இட அ ''பய படாத! நா ஒ ர மசா சா தமா க ''நாம எ க ''எல ''ஸ உ ய இ ஃ த அ த இட . கா ஸா . அ ம க க ப ற ச பா ன ற ன ப ற . இ ''அ கஎ ''பா ர ப ன தா த கா கா மா நட தா க . ஸ் கா ள .? நா கா ல இ பா ' தா பல றக ச யா கவ க க . கஸ்'' றா .. பா இய ர க இ கா க உ உ ப இட எ லா ச த ப கா பா வயாள க க ள ர த ற ஒ கா ன. க பா கா'' எ றா மாக ரா . ஐ ஸா '' அ வள தா . அ வள தா பா அழகா...'' ன?'' .'' ல. பா பா த ய னஎ க ட இட அ ழ க த பாவ என வ டா .

'' . அ த உட காக வ அ த பா த யா இ .அ பா ஏதாவ கலா ச பா ஒ ம தா அ த இட தா க . ம தா இ த லாம மா கா தா .'' பா இ ல எ ஃ யா இ மகா ! நா ன ர றஏ ஒ த ம யக சா னா .வா ''உ க ஊ ல ''உ ஸ் கா உ ஸா . ஆ கா க ல வள கலா னா !'' ''க லா?'' ''ஆமா னதா க அ தச ரா க ச ல ச க ! ' ப ஸ் டா ' எவ னா ஒ த ள ! ஆ கா ச ல க . அவ ற வள ற க ளா இ . அ ம கா வ ர ''ஏதாவ காக எ ப ''அ ம சலவ கா நா ன ற பண எ வள த '' த யா '' வா வ '' அ ல டஇ றய பா க வள கறா க பால. பா கரஸ்ஸா ஆட மா டா க. ழ க ளா பா க. ''இவ க ளா பா டா?'' யா ட ஜா பா ஒ இ வா. அவ ள .'' இ ல. ற கற த ய ண . ஆ வா க. காஸ் . . ட ''இ ல. இ த ஊ வ மா யா வ உ ட மா அவ ட அ த மய வ ட யா !'' ''யா ர லா ?'' ''இ க ஆ கா க ள. ச஻ ! பாற ! . அ ட. எ த க டா வா வா க.'' ஆ ஜ இ ப யாச மற பால ஆ கா ல யா.'' னவ க ம இ ல? வயசானவ க கற த ஒ க வ மா டா க. அ ப வய ல க யாண த ப மா வ பா க. அவ ஸா க டாளா? ஒ கண ம தா ஆ னா .காஸ் சா டலாமா?'' ஸா . இவ க வயசா ரமாதமா ரஸ் ப ப வா க. அ காக ஒ த ஒ ஐ யா கா தா . க ப ட! க ல வா அ ழ 25 டா .'' ''எ லா இ பா க. அ மா?'' ஸா . உட ப வர மல சலவ கா லஓ . டா ஒ அ த பண ரலாமா !'' த மா?'' ''அதாவ பரவா ல ய பான வ ஷ சா ஒ ஆர சா க. இ வள ''ஃ ஸி க ஒ வ டா ஸ் ப அல . நா ன னா அதனால ரா ப தா தர ஆ .

வா

''எ லா

கற .

ரஸி!'' எ

பா

சற !''

.''

''ஆமா...!'' இ த ஐ யா
''

கா

றா

டால ப

டா

.''

.

'' பசா வ

எ ன ப ற

றா க. எ லா ம அ
கற
வ ர

, அ டயற ல ஒ

ல! எ
அ த ன
லப ! அதனாலதா
இ த மா த க ள
தடறா க. சா க
ன ப
னர
ட களாக இ
தா ச யா ஒ
வார
பா

தா ! டா ஸ் ஆ
பா க யா?'' எ றா
மாக ரா .

லயா? அ மா
'' வ

டா

ஸா பா கற த

பா

'' எ

றா .

னா காலாடா எ ற எ த யா ஆ ட
ச தா .

கல
ஒ மா
யாக இ
த . த கா

பா
''இ த மா
கா


எ ன எ ன வா
ர ப.ஆ ளஅ
.''


, ர
எ லா
தா
பால இ
த .
வா க.
யா ள

இர
வ த பா. கா ல கா லஜ்
பாக

பால வ இ
ல.
பா
நா
ரா
.
பா
கா
கலா எ
மா
தா . ஆனா
நா ள
யமாக ல ச

ற , ஓ
அ ஸ

க ட

வ . அ த இ
தாட
ட இ
ல, ம ற மாணவ க

உ சாகமாக இ

அவ

பாவத க வ
பாக இ
த . நா ள பா
தா
ஆக வ
.
லக
பா எ தயாவ
தக
த பாய தா .
த காலய தா
அ த

ய . அவ க
பா
க ள எ லா யாராவ ப
றா களா
எ ப
த ய
ல. ரா

கா ட பா

தா வ அவ த
எ ன பய
சா
வா

கா ச நர
யா
பா தா .

வர
ல. னா காலாடா னா கன
லாம
னா .

ல ர


க ணா
பா
த . உ
கதகத பாக
த . வ
சயாக அ த ன
தக க
அவ

ப ஞாபக ப
ன.
டா வழ க பால ம ன . ர ப


இட
உ கா
கா

அ ஸ

ட அவசரமாக எ
கா
தா . ஒ
க ப னவாலா


ற . ப க

ப ய அ ணக ட
ட ட
பா
ற . அ த
ட ட
அத
னா தா அதனா
ழ க
. அத
ய பா
கார க

ஏ கன வ ட ட
ட பத
ப அ த அ ண க


ஃபா ட
வ க ஏ பா க

கா
ற ! இ த

அ த க

எ ன ச ய வ
எ ப த 1,500 வா
தக
பா

தர

. எ ன எ
வ , எ ப


எ ப
த லகா
யாம
எ த யா
கா
தா .
ல சர
ந றாக

பா றா . ர
டா
ஆ ச ய
ல.

லக

பா

யவ


ய வ
டஸ்


த ப
அவ ன
தா . ஏ தா ஒ
ஷ்ப
த அவ ட
கா

பால இ
த .
பா வான
லமாக இ
த .
தா
ப யாக இ
த .
26

வா

பா

அ த


அவ ன ''அ ஸ

. எ
டாயா? எ
க டா .
பா தா . இவ ள வ
பா
றா .
பய அம தா வா,

யா- ச யாக ஞாபக இ
ல. ஒ
ப க வ


ளக
பால
ரா

தா . ச
ட ம
னதாக ஜா


அத
கால ர உய
தா .
''ஏ தா எ
''


நா


''நா

ஏற

றய அ

''இ

த ய லா

யாராவ

''ப

'' ம

பய எ
எம

''உ

பய

றா

லா
.''

த தா

எ லா

''உ

'' எ


ப .''
கா

'' எ

கா


கா

றா .

பா களா?''

மா

மான

த வா க

வார

பழ

பா

றா க .''

ன?''

.''
ரஉ ச

கஇ

எ த ஊ ?''

'' ட டனஸி. ஆனா , இ
க ஸிஸ்ட
அனஸிஸ் டாக இ
ச தா
அ க ச பள வ
. அ த ஒ
கா
தா

ற . உன

றதா?''
''என
மா

த லகா
டா எ


ற .''

ல.

ல சமய க

ற . எ . .ஏ.
இ த நகர

எத காக இ

''என
எ பா
ம அ ப இ
ற '' கா
மஷி
கா
பா
இர
கா
வா
கா
அவ ட
நட

மர த
உ கா தா .
''உ
ன வ
அவ க கலா டா ப
வ த பா
த . அ த . என

ஆ வ

. உ க
கலா சாரயா


கா ள ஆ சயாக இ
ற . ஒ
ற வார இ

அ ற

றாயா?''
''ச '' எ
அவ
பா
தா

றா . அவ

வா

அவ ன பா

தா . அ ம
ய .

''எத

பத உய

காட தா த

''நா
ரா
இர
அ ம
கா

கா
ற !''


கா

தமாக
ப க

தா . ம
வய
சா வ

கா

27

த பா
ற '' எ

.

ய மா , ஓ ட கா
ரா ப கஷ்ட எ

ற த ய
ல. நா
ச பா
லவ தா அ கமா
.''

கா

டா

பண
கா

பா
''

ன ய

.

மகா !

வா

''ந

இர


. என

''என
'' ஒ

ஹி

அ த லா ஒ
ஹி
தா ன?''
ற காவ ஒ நா

றன! நா
சா ல

ஹி

த ப


பானா
உன

ஆ வ
னா
அ த ப
கா
நா
இர
கயாவ
பாகலாமா? எ ன சா

பஸ்

கா

''எ க ஊ ர ƒ¥தா
அ ப

'' எ

சா

மா
டா .''

யா

றலா !''

தா

! நா

சா ன

த எ லா

ய க ள ய என
ல?யா எ ப த த வ

இர

ஸீ யஸாக எ


ல.

ல.

ஒ வ

ர ஒ வ


அத

கா ள

லயா

னா

ல. 'ஐ
எ க

டா

கா ளலா

ற .”

அ த வர வ

தான சரச

வ த
''கா லஜ் இ

''ஒ

அ வள
ஏற
றய
. ''
யா

ற ''

.

''அ த பா
அ ம
க க ள ய என
தமாக
க ' எ

சாதாரணமாக
சா
க .
ப தமான அ த .... அல
ய ப
வதாக அ த !''
''நா
தா

.

றா ?''

ளயா

'' த

'ஆமா'மா, 'இ

''ஏ


.''

க வ

ன ட
அ கமாக
றய ப
கலா .

ளாஸி
றா ?” எ றா .


ட த
பா
ரா
ஸ்பா
னா க
பான நகர

இ த ன ஏ க ப
ச பர

கா
பா றஆ ச யகரமாக இ

நகர
மா த

ஏழா ர
ஏ க
பா
ர தச ம
எ றா . ''இ த மா
ƒ¥ உ க ஊ

றதா?''

''


.''

''ஏ

பா

க?''

''ஏதாவ
''

பா

த யா

“ஹி
க எ லா
அவ ய
ல.
பா

கலா . உ
இ த
பா


கா

''எ

றய

க '' எ

மாக

த .

ரா . ''எ

னஇ

கா லஜில?'' எ

றா .

றா .

?''
அ ம

''ச யா
ப க


பா

ட சா. அவ

. உ க பா
ட ஜா ர தயா இ

ல ட

!''
28

ட பா

,

ஸிய


தா

!''

. அ ம

நா கா பய ப றா ? எ ன க இ ப த கவ தா . அவ க கா த பா க ட எ த ன யா ல ச டால நஷ்ட கா ய . க ப க தா பா க ன வ ''உ க ட ச த த த '' எ அர கா தா ப வ அவ எ ச ல அ க ப 'இ ஸ் ஆ ஸி ' எ ர ப எ ன உண வ எ ட ய ல. ''ந டய கா ப ரஷ வாலான த வ றாயா?'' எ றா . மா க க ப ன ச க ள வா க ர தா க . வாலா மா எ ற அ ச கா . ஆனா எ லா அ த யஸாக எ கா டா க . நாடக பா கலா இ த . ஏ எ றா . அ த ஆ ஒ ர ப ட த உ ப ச வதா அதனத கா ப ரஷ க மா க பா யா . ஏ தா ஒ .அ மா ளயா இ பா அவ க கா வத அ க யாச இ ல ய உண தா . அவ டமாக இ ப த அவ பா உ டா பயமா?'' ள ப கவா உ டக 29 ப ரமாக ற . எ த ன ப ர பா கார க ட ஈ ப எ ற லா மான ச அ த வர க ள ப க ட சம க வ . அ அவ க மான க ள அல கா ப ரஷ ழ மா.வா ''நா ன எ ற '' எ ச பா றா . அத ப கா ரஷ க .'' ஹா ட ரா ப நா பா தா . ர ப வா த கா ப ரஷ அ த ம எம ச ஹா ட எ பவ ட இ தா க . ள பர க . ஒ வா ஷ களா . ப மா . இத க லா மா ! இ ப மா கா ப ரஷ லாப ப னா . ப ய ராபஸ க . பா ஆஃ டர ட ஸ் கா ப ரஷ எ த ன மலாக இய ற எ ப பத . த வ ஷ மாணவ க அ த ன ப ர ப பல கா ப ரஷ களாக (இ ப நாலா) தா க . 'ஒ ளயா டஎ ப ளயா றா எ ப ய ல. ''ரா ரா ப நரமா கா டாட ஒ இய பாக தா க . அ அ பா-அ மா இ ல.'' ''கா இ ற . இ த தா சா லக ள ஆ ஆறாக . ஒ வா ஷ இர தா சா லகளா . அவ க ப ? மாக ரா எ ச கஉ ய . கா மா பாடாம ஒ பா மா வ கா வ ப . ஒ வா கா ப ரஷ ப . வய வ த மாணவ க எ லா ச ஆ ளயா . 7 ர ப வ நட ப அ த ன பாசா பால தா தா ய . க ப ன இ ஜி ய க ள ர னா க . நாதமான ளயா தா . ம ய . ஓர . எ த ன ப ர வ ல எ கா வ . க பா பா அவ மா லசாக த ய. ளயா ஜ ப தா ய . இ த பா ய சமா க மா க ஸ . ன வய ஆ ய அ பா . கா வ ளமாக ப னா க .

'' எ லா ற மசா க ட கல எ க ?'' ''ப ர சா க ப !'' எ பசாம றா .வா ச த ப இவ எ ஒ தஎ ச கயாக ''எ ன ப க அ ழ க கமாக மல த .?'' ஃ ர! ஹா லஎ த ல '' ன கால ஜீ ?'' க ?'' ''எ பா ''இ மா ச சா மா க '' வஜி ட ய க ''எ ட பா றா ?'' ல. கா ப ரஷ வாலான ரா ப கல நா ள வ வர ல எ றா த கா ல பா ற . நாடக எ ட ர ம தா . ''உன ''ஃ ர ''இ ''ஏ . ''இ ப த டால ! அ ''இ ப த டால '' ''க அ வ ச ரம !'' எ க இட எ பா .'' எ ன ற . மா பா யா நகர த உயர பா க னா . ''க ட அ ழயாத இட ம இ கா ல . அ ஒ த யா எ றஒ ம டான க ட பா அவ ஹா ப க வா கா டா . உலக ர ச ட பஸ் ம க டக அ ல தா க . அத காக ப பா க வா கா டா . பா றா எ ச பா றஎ ண ன நாடக ?'' '' ரா வ எ லா ம ந எத றாக தா ''என யா க ட இ ற தா அத தா பாக . ஆ . பதாவ மா ம க டட த மக அ ண கா த .எ .எ ..'' லா?'' ட வ ச க ! பாழா ற ய த ர!'' க ட பான க பா ட தா .ப ''எ ட ர ம வ ர எ ன ச வ எ யா தா க .'' ''நா ய வ ற .'' த க . ஹா சா ல 30 னா .. என இ ற எ கயாவ பா ஏதாவ ச தாக வ . ஹா ட ப கா டா எ அ த '' எ றா . ப ற . .

'' ர க . ற '' எ றா .'' றா .'' 'ப ட ச '' எ உ ச தா . ''இ யா எ வள வா ந ல ஷய க இ றன. ய ட க தய -ந க க அத க ப னா ''ஏ ம கா இ '' அவ ஜீ ஸ் றா ? உன றா . ஒ பா ர த ர அ ர யா க வ உ வா களா . ச ட றன'' எ மா?'' எ றா . நாடக க !'' 'ஆ .. அ த ச க யமாக இ த . உ த . ஒ கண ப றா . ஒ ஐ தா த க றன. பரவ ப இ வள ட கக ள னா இ தா . ''எதா ? எ க க ப லசாக தா . ''ஒ ஆரா ச . ''த ஸ் ப ட '' டஸ ப . ப ர சா ப வ 31 ப த அவ ர க ள ப அ யாயமாக ப ட . ம சளாக இ த . ப க அ ப ஒ அழகாக இ ல எ தா ய . இ ஒ தா உன ஞாபக இ ற . என த அ த ய பா க ''எ னா ச ய யா '' எ தானமாக சா னா . அவ ப சாக தா .'' ப க உ கா உ கா கா ஒ டாஸ்டாய ஸ் ய த த இ லயா டா . பத ச யாக சாஸ் ர ஒ ற இ றதா . அ க இ க சா வதா லா எ ன வா. உ ன பா தா எ றா . எ ய ட ற பய ''இ இ இ கா ம நர '' கா ச பழ கால ப ச க டடமாக இ ள ப பாலான ய ட க பழ .. ர ப அ ல டா க . த ற '' ல.'' ள பா . ''உன வ க ப ள க ர ஒ அவ பால இ க த ப இ கா .'' ''இ ப வ பா காஸ்ல இ ட எ ற . ஆஃ ரா வஎ அ ''எ லாவ இ ப தா இ ல ய மா நா ப ஒ நா ப இ அவ கா ''இ ல'' எ '' த ற . பால உட ப த .வா ச பா '' பான வ ஷ ஒ வா இ வ யாகா வ ப ப னா . ''ர ப ம னமாக இ க ''ஒ ? அ வள வ ஜினா ?'' '' க ட கா ட றா . அ க வ உ கார லயா?'' எ அ உ கார எத வ எ அவள எ றா . உலக உ ள அ த ன நாடகா ய க எ இய பாக ளா பார உ கா தா . . அ த அவ உண கா ட பால ச ட ப கா டா .

அ த ம ற வ ம ற வ . ச ட பால இ எ லா த . ம அ க.'' க சா ''அவ ''அ க அ ம கா எ லா உ ள ச ட கா ப பால அ த றா க ? கா ச கா ச ச அ ம . அவ க ந கமான இ கக அவ உ கா த இட பா ப பால இ எ ''இ ப த அ ம யாக எ ற லா அ த .. 32 . ழ கா இ த . ஒ க மாட மத ய . பய எ ன?'' இ பா சா ப ''ம . அவ -ஏ . ன ஸிய ய ட ர ஞாபக ப வ டமான கா க ப த உ சா இ த . ( ல!'' எ ன எ ல ஹ ?) றா . ஒ ம னாத வ டா ட ... அ த மத க பமானதாக ய ட ச . ந க க த லக ஏ ரா ள தா ய . ற த ழ த ய கா றா .?'' '' தா. மற டாயா?'' ''இ ல! என த ச த ஞாபக வ த . ஆ ச க இ லாம ல அவ ந றா க .'' ''அவ ள ப ''ம தா!'' த சா ப ல ஒ . நாடக ப க தா . வ ந க க ள இ ல. அர க இ ச த ட க டாக. அவ அ த சா பா அ த ப ஒ ம அ யாத ழ த பா இ ப த . அவ அ யா ம ச க உ மயான காரண வய அவ ஏ ப ட கா மக பா ப தஅ றா . த .'' டால '' எ டா க .. தா எ த வா தயாக இ கலா . சமஸ் தா!'' எ சரச இ ச நர ம ப ற . றா ம .வா ''உ ப எ ச பா த பால ன?'' '' ம . அ த க க க பமா றா . அ ஒ க காஸ் . அ த சா க பா ஸ் இலாகா ஒ ம னாத வ டா ட ர அ ற .!'' ''எ ''ம என ''ம ஒ கா னஅ எ த ?'' றா த க . ''அழகான றாயா?'' எ ன லப றா பய ! எ பய ல ய ஏ தா றா . ம னாத வ டா ட அ த ப ண ஹி னா ஸ க ஆ அவ ன வய க க ள கா வ றா . ராமா தக றா க .

வா

இர ட
நாடக
''எ

ர ம
த .

''ஏ

க லா

இ த நா

எ ன வா

''அ

''ஏ

ஒ ர

ய வ த பா

இ ட வ
''எ ப ?'' எ


பா
த ! இ த மா
றா க ? க தா
க க எ

''அத

நர

'' எ

கா

பால இ

லா
க டா

பா

பாட ப ட அ த
ம .

நாடக க ள எ லா
க மா டா களா?''

அ கமாக வ

ர தா

எ ப

பாட

.''

றா ?''

றா .

?''

''அவ
டய
ன வய
தா ட
க ர

''ஓ

மகா ! எத

க . அ த மா

பா
றா . த

பா

அ மா

என
ற .''

?''

''நா


அ தத
! என
லசாக ஞாபக இ
ற . அ த ஒ
ச பவ

மன
ஆழ

ட த . இ

ம ப
த லகா
ய . இ
இ த மா
நாடக
பாக வ
டா . த லவ ''
எ றா .
கா

அவ

''ஸ்டா ட

ஐல

''அத

உ கா
. அவ கவ

. “எ

ல ப

பா

பாக

கா

றாயா?'' எ

?'' எ

றா .

பா .''
றா .

8
ர ப


றா .

அவ

''அ

பா , '' வ

''பய படா த கா
பா ய '' எ றா .

டா ,

மா

சா


.

த நா
அபா

''

ற ?''

''கவ ல படாம
வா. எ

ய ந ப ன ஸ்கா ட
ஐல
அவ
டய க
ம மாறாம

ற '' எ றா . கா

யா,
'
ரஸி

'
க ட


ஞா


ஆ ர கண

ட க

பாயாக
ள ப
கா
த .
''

டாம

றா க '' எ

றா .
33

ரமாக


ழ ம
பத
பா

வா

''இ த ஸ் டஷ
ள பர
த எ லா

47-வ
எ றா .
''எ ன?''
''மா


வ ளக
த க

''உன

க யாண

ல''

''


சயதா

நா

ல. நா

''இ த இட


க பா
இ ழ


ய ஒ

கா

என


டம

.

பா கா

சத

மா

.


.

அத காக

ஜமாக வ இ த
ச ட !''

ஜா
கா

த க ,
வர
வா
கா
தா

மா?''

க, ''இ த

ற .
.''

டதா?''


ட .''

கா ளலாமா எ

யா

பா

தா .

தா

.''

?''

''அவ
கா

''இ

நா அ
ட ம றா

ல.''
எ லா

ட . என
ய அவசரமாக

சகஜமாக

''சகஜ தா ! உட
சகஜ
ல'' எ றா .

''எ

பா

பா

டானா?''

''இ

க யாண
ட நட

''ஏ

ளாஸி க
கா
வ .''

பா

றய!''

''

''


வர தா

டயாக
அ ம
தா


''க ட க
இட

''ஏற

கா


''உ க

பசாம

தா

ம னமா
உற

அவ


கா
லாம

!எ


கா

ன ற

தா . என

றா க ள?''

கா வ

அ வள

.
டா ?''

''அ டவ
எ ப

பா
, பரபர
மா த
த வ தா

டயாள க ள என

ல.''

எ க
உ சக டம ல. அ ட ற வ ர
எ லா ! அ ட த


எ த அ டவ
எ க
தா த .''

34

தா

வா

''இ பா


ப கவா

ன அ டவ எ ப
ல ப டா . அல
தா .

கவ
பா

இவ
யமாக கா

அ ம
க உட
ப ஒ
றயாவ
ச தா இ
ச ய கஷ்ட ப

ய இ

''ஒ

பா

''ஸ்கா

பா

சயாக இ
கா

மயாக பா
கா டா .

அவ
டய அபா


பா
பா
கா

த லம
ர சசா

கத வ

உட ன

ஆரா
, ''உன
வஜி
ட யனாக ஒ
ஏதாவ
வ மா?''

பா

தவ

டலா

மா?''

றா

பா
க ணா


கா டா .


பா
ரஃ
ஜி ர ட ர

ல. ஸ்? யாக
?

.''

மா?''

'' வ டா '' எ
உ கா தா . ஒ
ன அ ற அ . சாபா வ இ
பா டா

க ஆ

தா

அ ல


கயாவ

க ஒ
கா
மா எ ன வா!
னதாக
. .

த . ஜ பா ய
ஹ-ஃத . அதன
வா
,
பாஹ், ரா ஸ் எ
அழகழகான ஜா

க ட
றய எ
கா க

தன.
தக க ஒ
காக அ
க ப
... பா வாக அ ற ய
தமாக

கா
ரய தன

த . ஓரத .

தமாக இ
த . ஓவ
ப பல ஸ்
க ள
கா
தயா
ச தா .
''கா

டா !''

''என
அவ

''எ

''இ

ல.''

''

பா

''அ

. உ கா .
றய பா ட வ
உன

க க

''இ

யா

''நா க
'' மாச
எ றா .

அ வள
லதா

உ கா '' எ
கா
உ கா தா .

தக க

பா

பா வாக எ லா அ ம

''அ ம

ந றாக
அவன

பா
க க


ற .


பா


தா

பய

கா
எஃ ள

ம என

ப ட

,

?''

ற .''

ற .''

ன பய ?''

.''
மாச
!'' பா

ல,

மா?''

கா

35

லா வாச

ன வ த . ''

நஸ்

!''

பதா எ ய . சா ல ?'' ச ன க ல'' எ ச ட ப சா பா ப எ ப க யாதப யான ச த ப க ள ஏ ப ம ச ட ய னா உ னா நம ல பாசா க .ச ட சமா கா '' அ ப ன றாயா?'' ட . அவ எ அவன ம ல வ அ ப ய ஸ்த பா கா தவ க த இர ககளா தா கா ''எ '' எ றா .'' எ ன ன ன ன ப நா ஏ ச ஸ் யாக ல த க ! இ பா நா எ மா?'' ''இ க யா தா .'' ''உ ''உ ஆ எ நா வ வ த ன ப 'ஏ டா சா னா ' எ றா ட .'' '' கா ''இ ல. தா '' சா நஸ்! கா தக ? எ கா ளமா டா ய?'' சா . பா வத .வா அவ ஊ எ ன த கா ன '' சா ட '' சா ல த ன நா ஒ வ . கா கா சா பா மகா பாவ இ பா பா வ ற . எ த வ ரா ப மா இ க ல கலாசார கழா எ ற தா ?'' க ப ச க க வ வ . '' நா ம . லப . வ ம ற ம ல.'' ''அ வா ''எ க உண ற எ சா லவா?'' ல.' அவ த ச ட த ப ட ன ம ல. '' ர ய கா த . அவ க ச த யாம த ப கா ச நர கா பதா. பரவா . ''உ எ ன வா மா'' மா த க சா மா பால ட . ''உன இட ர பக வ ச பா க வ .'' சா ன ப நா . ர ப உட வ ல ஆ ட.'' '' க டா . ''பா ட பாசா பா . வ டா '' எ றா . ந '' எ அவ ன வாச ல ய 36 . டா ள! வ எ ன ள க ண த பா நர எ லா ம னமாக வ தா . கழ னா . ஆனா யாச க இ பதா ப எ பா ற . பாலான சமய க அ வா தா . எத காக எ றா . ''எத ''உ ?'' உ ன கா ன தா ?'' ர ப ச ட க இள பா ன.

அவ ன ற க ஆ ய . ம ப ச ட ம தா தா ற ள க பா கா ச ப த ம இ லாம தக த த னா .'' ன அத னா . பா டா ப ச த க வ ப த பா எம ஸ மா ஓ அபா ம ட தா பா ட வ எ மா தா . ம வாக வர ஸானா பால பா பா வத இ த ன ல டாக கத வ த கத வ ற த ட ''ஸா . . ம ''ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்'' எ ''ஏ '' அவ க ய ய . பா கா ள ல. கா ''சாய கால .வா ற ப டா . . கா ச நர டா .. ட தா ய . நா ள அவ ழ தக எதாவ வா கா க வ . வாசக சா பா தா . ம ப ட ன தள ய பா லசாக அவ மா வ ற த த .. அவ ன ம ச ஆயாச எ அ ம கா உ . '' . . '' ம . ''ஸா . ரா ப ல டா . . ண தா . சா யா?'' ஸா '' ''எ க பா '' ரா வ ''யா ட?'' '' ம எம ஸ '' பா அவ வ வ பா சா '' வத பா'' எ எ தா ச த. அவ தய கமாக இ த . மாக க. அவ எ ம பாறா ம ட இ கலா . வ கா ச நாளா ட பழ க தா அ ட .'' ள.. ளயா கா ட வ . அ த ர னா ப வாஏ இ லாத பழ ப க ரா வ கா ர தச மா கா தா க . உன காக த . அ க ஒ வ த 'எ சா ல ந ! எ ற சலா வ !'' ள க அ ர வ டா பா தா ய .'' !'' ப '' எ றா . வ . பா மற பா ட .'' .'' ம ல. வாட க எ ப இ மா? மாக ரா எ ம காப ல. மா பா பா ம தா னா .. ! ரா பா கா வ ஸா ?'' ழ தக வ ''எ ப வ தா க?” எ றா ''ஆ ம ல ப . ஏதாவ அவ ம ப யாக ச ய வ . இ த ன தாமதமாக டான அ த க ப கா டா ச ய ல. '' ஸ்ட ர ப !உ க ள ராபஸ ஹா 37 ட றா . மாக ரா ' நஷன ஜியா ராஃ 'தா அக ப ட . பசாம ப கா டா .

ஏ. ஹா ட ஸ ஸ் ல ர க டட ர மா டமான ம ய ஹா ஓர த யாக க ணா வ ய நக க ப க ள நா கா ப கா தா . அ ராஸ . ச பய ட நர பா தா னா . அ த வ க யா . '' சா ! எ ன ஆ உன ? நா க சா கா பாட க ய லயா?'' '' க சா கா உ ர வா க தா ன உ க சா வத ப ''அ த லா ''உ எ . ர ப அ த ஹா ல ர பய த த . . ''ஸி ட !'' எ றா . இ வாசகசா ல த த .'' ம ன . நா ள ஜமாக வ ஓ அஸ் ரா க ப ய க வா .'' ம ப க ணா வ யாக க ப பா தா . '' எ ன எ லா பா க ள ப தா . த ய ல. பா '' எ அவ னா . அவ பா ''ஸா !'' எ றா . ம கய இ வ த தா க . ம எ ற ?'' எ ர . அவ க இ த ப க அவ ன ஓர க ணா பா ப பால இ த . அ த கா த க ள எ தா . அ க ப காத பண கார அ ப பாக த த க டட அ . ஸல஻ எ லா ச யாக தா ன இ ற ! ஏ ? உன இ த பாட இஷ்ட லயா? இஷ்ட ல ய றா ஏ வர வ ? க ட ச ஸ். ''ர ப . ஸ மா ம வ கல லயாக ர ப ய யரம ற க க ட பா கா தா . ஸ எ ற ஒ வ . அவ அ த கவ ததாக 38 .வா பனா ஸீ ல. ம த ய வ வ '' பஸ் வ ஆஃ ப ற ல !'' எத எ சா ச பா நட தா றா எ . உன கா அ னா . ''இ ற கா ய ல. ஹா ட த க ழா ய ரா ப ர த ட க தா . எல ரா ஸ் எதாவ ச யலா லயா? ட நா க ர த தா கா வா .உ பா ட நா க ப தா .'' ம ன . க '' எ றா . ச நா கா உ கார. பசாம இ த ப க தாமதமா ''இ களா! இ அ ஸ ம அ ஸ க லா நர ச யாக இ ல சா '' எ றா . கா த க த ர உ தன. தா ப ஏ ய டால . ல நஷ்ட '' எ ர ப அச க ள அவ ன ''உ தனமாக னா அஸ் ரா க பா தா . உன இ ஆ வ இ ல ய றா இ பா ட ட ல வ பாட எ ப க வ க பா!'' ல ஸா ! ம ச ட எ க இ எ ''இ தா உ அ ஸ ம பா அவ க ன.

ச வ . னா அவ ழ ல ய அ ல கா த . ''அவ க ''ஏ தா அவ க டய ன வய லாஜி ப பய எ ன க டா த . ''இ த எ ம றா பா எ வ . மாக ரா ஏராளமான பா மக வா வ தா . அ த ன பா மக ள அ க காக உ ள எ ன இ ற எ பா க ஆவலா தா ச வ . த லய வக .'' க ?'' 39 த . அ த ஷ . அவ க ம ற நா க அ மா ட அ கா ச தாஷ வ இ ஓ ளயா அட எ ப ''எ ன ச வ ? கா ஆ ட கணவ க பாரப சமான வ. ' வா ஸ் ண . அ த.. பற ன சா க ?'' அ ப ! இ த நா கா . க பாக அ பா வ பால க ஜா ட ட ளயா கா த .'' ற றா . ஒ ஷ மா இ காம அ வ பா அபாயகரமான ஷய க கவனமாக ட த ல ழாக ர கா தன.'' பா கா கா ள ட வ பா த டா இர ச நா க பா ள கா க .வா த ய ல.அ ற ஓ இ ட ''ச ஸா '' எ ''ம பா கா த க ட இ கா இ பா இ வா.. னா கா ச கா கல தா பால ஒ ஷ . னா ட கா ல பா த பா ய கா லஜ் கவ ல த சமய மற பா த . ச யாக அ மா ஏ யாம ஒ ர . ஒ ற இ ல' எ '' ''எ வா க . எ .'' ல ய உ ன க ட தய க 9 மாக ரா ழ தக . ச வ தவ . உ எ கால !'' ''ஸா !'' ''ச யாக ச ய மா டா .. மாக ரா ''வா ''ல ர ''வார தவறாம ''வார ஆஃ '' எ த ?'' எ றா . ப க ழவ க ள ய லா ''ஹா ஸ்! ஹா ஸா !'' எ ப ய ம த பால சா கா தா . ச த க ட பா மா?'' எ றா . பான ழ தக .. பய ர த ர இ ய தன எ லாம ஐ வய அ ம க ழ த பால வ இ தா .

'' இ றதா?'' . ழ தக இர னதாக காய இ த . அவ க ள ஏற றய கா ச ப யாக இ த ''ப தாப ஸா . அவ ஆ ல ர ப ஷ் யாக இ தன.'' ச வ த ப ஏ தா ல. த த மா?'' ற தா இ சா ட வ '' ட . னா க ன கா ய ற கல ற . ம ல ம ல அவ க ம ன ''இ ல வ இ ல!'' ''வா வ ரா ?'' எ ! ட றா ம ப ச த உ ம ய ஆர கா ள வா ய . கா ந ல ழ தக ள அ ழ கா எ லா ச ர பா க ர ஸி ப ய பானா க . ஸ் ல ஏ கா பா ம ஹா ட வ ம நர வ தா க . 'அ மா பத க இ ராய ச உ க ல யா-அவ க ள தயா ப . காத எ ஆ வச ம ற ன யா ஷய க ள ம ற . அ கமான ஊ ட . பய ட ப யவ க ப ச லா ப னா .'' ய அபராத ! பழ பா வா றா க எ ப த நா அவ க இ வர ல வ . ச . அ கமான . னா வ ம ல பா க எ ர ரம ப டா . ஆனா வ ழ ம இர எ றா காப தா மாறாக அவ ள னா ஓ வ ழ கா ல க ச தா . கா ச கா சமாக தா ர பா க ம வ றன.வா “உ இர ம ''அ அவ '' ய சா அ ப க அ பா றன'' எ ச . ஒ ப வய பால தா ய . எ ப . !அ த ப எ ன ப ?'' ''எ எ த ம ற ''இ த த ழ தக ள ன தா தா என வ ''அ ம கா ல ற தத அவ க க ட வ வா க . ழ தக ள அ ழ பாக அவ க தா வ வா எ எ பா ப லாக அவ ந தா வ றா . இ யா இ த ழ தக எ .'' பா வாழ யா .'' ''இ த எ லா ஏ கப வ த ச தத வ !'' 40 இவ க மன ச தா பா ட . ழ தக இ வ அ பா ட ப ச பா டா ஒ கா ''டா டா ஐ டா வா கா' எ க க க அல ன. மாக ரா ன ழ த பால பழ கால மர ரக உ கா கா னா . அ த க யாண ம த . அவ க ட காமா தா க அ தா . ப ம . அ கமான ஷய க . பாவத உத ச தா . ப யவ க தா க றா பா க. ம ற ஐ நா க அவ க எ ப க ப த இ ல. ப த ல வா டா . பா வாக வ இர ழ தக வய அ கமாக ட தா இ தா க . அ த கா ர ந உ ய .

ஹா ராபஸ யா ம . ஸ் வா ப பசாம க யாண ந ல இ த யாம. கால க ள கழ அவ ர ப க வ தா . ரா ப க பா அவ த ளா த ளா ச ல க க க க ர த த பா தா . கா ம ழ ப ய. ''எ ச த ர '' பா க எ ம அவ த றா .'' ல த .'' அ ழ க றன. னா பா டா இ த . தா ப யாக கா வ டா உ ற பா வா தா க தா . அவ ர ரம ப ப க அ ழ ச றா .வா ''இ த ன சமாதானமா ன க ''அ த லா அ த யா ஸஜஸ் ப எ ப வா ''இ வா ண அத வய லா? ழ தக பா க காக!'' ஸா ?'' பா ! அவ ம இ க .'' ர ''ஆ தய க வ மா டா க !'' ''அ ற '' பஇ எ உ றா ட இ கா சயமாக வ யா றா ட றா . இ ஷ் . எதாவ ஹா யா. 41 கா பா . நா ணா இ த னா வ ய பாகாம!'' ஸி ட !'' பா கா டமாக ஸ்கா ஊ பான மாக ரா எ லா கா சாபா உ கா தாட கா தா .அதாவ ச ப வ ர இ வா களா?'' ன ஆவ ?'' பாவ '' எ றா . ப ய ச வா களா?'' சா னா ?'' '' ப ''எ எ ம . ம ! அ வா ஜமாக வ ப சய ! தய க ம இ லாம ''உன எ ன ''எ ன இ ச கக இ பா ற . அலமா ஏக ப ட மா ரக இ தன. ளக ட எ ன சா னா ? எ றா ''ஹா வ ள மக டமாக இ க. இ த ற ச வா களா . ர ப பயமாக இ த . ''எ ன ச ய? கா க '' பான தட '' ம ! ச வா க '' எ இ ன லயா?” எ பா வ ர ப எ ற பா பதா வ என ல ய . ஆனா ஒ ட எ ன பா ச வதா வஎ என தர லயா . ல. ன ன நச நச எ வா கா ள வ . ச ய ப ட உ க ச பா ஒ ஃ ட க பாறா. யா அ த ன பக ச. ச ப . ம ல எ றா . ப க அ ச வ . தச ?'' கா ச தத ஏ மாறாக எ ஒ காக ப .

காத எ ப த லா ரா ப ல உய த. உற க இழ க வ . இ ல ய ளஇ ல.'' ''ஏ ?'' ''ஒ ம த யாதவ எ லா க ர பால பாசா ப யாக இ ப கா . உன எ ட இ ததாக வ .வா ''இ த ச ன சலவ எ லாவ ''அ த ட அ கமா ம!'' ''எ த த ற யாக ட ''இ இ ட வ ச றாளா. பண அ க சலவா ஷய . நா ள ப இ த சமா ய ச ம சா றாளா? ரமாக ஒ .'' பதாக அபா ம க க யா .'' அ பா ப ற அ பா உ த ச டா ப உ க பா வா த அ த லா ''எத காக இ பா எ கா ள !'' ''அ றகா? எ எ ம ச ப கா வரா ப ட ச பா .'' ம அவ ன ச நர க கா டாம பா தா . எ நர ப . எ ப யாவ ! ள எ லா ர இ தா பா ப கலா ?'' வ தா எ னா ப க ம ட வ . ''இ தா பா ! நம காத வ டா . உ க ஊ தா அ ல.'' ற . க த க க தக எ லா எ யாக வ . அத அ க இ க அ ழ பாக வ .'' றா .'' ன அவ க ற கஷ்ட க ப ''இ மா ''உ வா பா ர பா பா ஏ றா ? இர டா கா வதாக வ எ ற ற . ''உ ட நா எ ன எ அ ச யாக வ சா டா . இர ற ஜா வா ! அவ டய றா .'' ''அ ப யா?'' ''இ த 'அ ப யா' அ ஒ . ப க ட வ . க றன. என உ ட ஓ இ ப பால. பா அ பா ய ய அ த ஜமாக க ட ''த ஸ் ஸ் வ றாயா. இ த லா தா தர 'லாஸ் டா கா இ பா ஸ்' பா தாயா?'' 42 .'' ''நா ஆ ளதா '' எ றா த வ ஆ வ ஆ .

உன எ கலா ம!'' பா ச டா ' எ . பா கார க ப இவ ப ன ல தா ச யாச இ ப த உண தா . பஸ் அவ நட .'' . அ த க ப ன க ப ஸ ப வத காக ஒ ல ச அ பதா ர டால க தா . . க வா க . கா ச கால யாச அ த ப பா த அ உ ள தவ க லபமாக தன.. என உ ன கா ச கால ச இ ''இ பா ?'' பா கா டா நா சா வ ற . . ஓ ஆ இ தா தா வ யஅ வா க . பரவா க டாய க . ம உ ப ப ல ப க ள ஆ டா மஷ ச வத ல தா ப ர க த . ஒ ர வ க பா ற . பா ட ம ப . த டக எ ந றாயா?'' ?'' ''ஒ வ ஒ வ அ உற . ன?'' ம . ர ப இ த ளயா ஃ ப ஸ்டா ஆஃ பா . இர க ட ர பா த தா ச றவாக தமான க ட ட நர . இ. இ த எ ப றா எ ன ஆ மாட தயா ம பா டா . கவ ல படா த. வ மாசமாக த த டய பா ட எ ப தா . இ த ப ந தமா இ க ''எ வ ச றா கா ம வ ற ன ஸ் ர ப . த ர ல வ அவ க ப ச ய சா வ த ய லா றயாக அ வ எ ப க ரமான த ட ன. கட யா வ ஷ மாணவ . கா ல ர க டட த கா சமாக ம ற த பா ர ஒ ம ஞாபக வ த . ஏ ''அ பா ஆ த ர அ த உற க ரஸ் '' ர '' எ ''ச . இர ஓ ப றா . காத . பா எ கண பா க. ற கலா .எ மன மா வத ய ஒ த எ ல ?'' எ ச டாவ ல சா இ லாம ஓ ம பா ன.'' த ச க த . சா ன கா ச ஆ தலாக இ '' த வ ஷ அ ப தா இ . கண 'ஏ . பஸ்ஸி ச பா பா கா ட நக லா த டய க ப ன . அ த சல வ இ ப த தா ரமாக ற க எ தா ய . யா '' த இ த க மயா ப யா உன . அ எ ன த எ அலச னா . அ ச இ இ ப ப ர னா .. க யாண . ட வ கா ச தா . இர சா த ஆஃ லவ வ ர.வா ''இ ல. கா க கா ப ரஷ ந வா வ கார பா தா ச ஈ பா ப வ ய ப வ ய 43 ப . ஒ வாரமாவ கா ற எ ரமாக.

வா எ வத காக கா த க . அத ள எ ன ஆ எ ற எ ண ம இ லாம த வா நா வ பா வர கா த பால ம தா 'வா' எ ற ' த மகாரா ' எ உட ன லாச த கா கா ப த ன ய தா . '' ம ஐ ஸ் ர ப . என ''அ ரஸ் கா ச தமாக உ கா த பா ல. அவ எ க யா பாவதாக த கா ட ட பா ன இ ம த ?' ''எ ப . ''ஹ லா! ஆ ''அ த லா !'' பச வராம நா அ ஸ் என ஸ்! ''ஸ்டா ட ஐல எ தய ச னா பா ! ஹள ஆ ர ?'' . இ ரா ப '' எ சாய கால !'' யமான இ சா வத ட ப இ . ப மாக ரா ப ம ஜ ச உ ன ல ம . எ ப ''இ பா தா?'' ''ஆமா . அத அ த அவ ர த ம தா மாக இ லக ல எ ப த! வ லக தா அவ 44 . எ ப ர பனா. சா சா ற ற ப . சா வ த எ தா . ஸ அத பா ஒ எ க'' எ றா . -அ ப ட ! என ய ஆக றா .'' ! அ ரஸ் எ க ல!'' . சஇ பா அ எ கஇ க?'' த க ச?'' ஜ ஸி வா ய . எ ன த ய ''ம ? ம இ பா . ட பா ம அ த . ஐ' ''எ பாபநாச ?'' ! †¥ இஸ் ஸ்?'' ல? ம பச ற !'' க? எ ப ல ம . வ யா? இ ட சா ஹா ஸீ . ஹி இஸ் ஃபார ''எஸ்! ஸ் இஸ் ர ப ஸ் ''ர .இ ட ! ராதா . ''அ ரஸ் 10 ர ப எ ன ச றா .'' ?'' ''நா க வ ''இ க இ கவ ற ''நா ச ஆ .

. '' வர '' ச ச. ஹா ட . கா லஜ்ல எதாவ பால இ பா ல மா க?'' ட ஏதாவ ட?'' ஷம ப பட ல. அ ல ய ளயா ச வா ? அவ ய நா தா ச த சயாக ஆக ய எ இ ல. ''இ ல. ''ஒ இ ர த ச ந ''இ ல ஸா ''இ ஜா ல வற எதாவதா? அ ம க ர தயா இ க. எ வ க ட தா அ ய ? அ பதாக .. ச ல ல..'' ரா ள . உ ன பா தா மட கா தா களா?'' இ . எ ''ஓ சா சா ல க த ''தா தா ல வ அவ ப ட . அவ அ மன அவ காத அவ எ ப எ ட பா ந ப த ய ல. இ ப ய லா மாக ரா ''எ ன பா மா இ ப சா க. ஆ பா ல ஸா . ஏதாவ வ '' ச ச. த பாக எ வா . ஏழா கா அ பா மா?'' க கறா பல க. ஸ் ஸா !'' ''கா லஜ் பா யா இ ''கா லஜ் பாகாம?'' '' பாகாம ல இ கா டா பா . இ கா த ப டா . அ த லா டாம இ இ ''எ ன வா இ ற .'' கா லஜ் ல ர பாகலா இ க . எ வர ல டாக யா?'' ன ஸா வர தானா?'' எ ல டா ப யா? ல டா தஎ தா அ ற இ த .'' க சாய கால . ழ ''ஸா .. யா ரயாவ ப .'' எ ந பா க .எ லாம ட க சா னா . சாய கால ''நா அ ண ல ஸா .'' . இ ரா . .'' ''ச .வா க யாணமானவ . ச த ச க சமாதான சா கா ஷியா இ க?'' எ க க. '' நா இ ற . எஜமா ச க? கமா அ எ த ன. லயா?'' கலா . எ ன றா ! ர ப யா றா . வ '' ஹள இஸ் இ எ கா 45 கவன ?'' எ றா .

. கயாக வ . ப ஸ் கா ஒ க. க டக வ ண க ணா க த கா டா . ல எ ன ஷம ப ண பா ற வ த '' எ தா . இ ப வ வா. பா வ தாக க கா னா . இ ஒ வ ம தா வரா யா? அவ இ க ல. எ த ன ம வர பா றா ? த ய ல. பாறதா? இ த பா பா க யாண காத! அ இ த ஊ ல ட மகா பாவ !'' ன ஸா தா மாறா இமாஜி ''இ .'' சா இ ப வ ப. க த பா க டஎ '' ச ச! எ த ய பா . என பா ப னா.வா '' வ வ ''வார எ ச இ ஸா '' எ ச பா றா .'' எ ''ஷ் பா ஸா '' ம தா ட அ க நர சலவ க டா .'' வ வ ற . அவளா தா க. இ ல ய றா . எ சலாக வ த . சா கா மா ஸ் ப ண வ டா ! ப ரவாக ?'' ல ஸா . ' மஸீஸ்' கா க ள எ லா மா உ வ த பா கா ள ஆ சயாக இ த . க ஸிட ல ஸா . எ ன ஷய சா ?'' ''உ க இ க!'' ''ஓ இ ட இ ஒ ம கா ! ஸ் ற எ ப ''அதா என '' டா கா '' ச ச. சாக ச ட எ பா கா டா கா ச அ கா டா .'' க ளமாக ஓ கனமாக ஒ . காதல பா அவ க ள அ ழ 46 ஆன க அ ன ற காத ' '' ச வா!'' ' எ ர ப எ ற த நா .. ப டால பய ய . ''அவதா . “இதா ல சணமா? ஷா கா ரஸ் ப த லவா எ லா வா ? இத பா ர ! எ ன மாமாவா அஸ் ஃ ர . அவ க கா ச நர ப கா உட ன வ ட வ .. கத வ ற மாக ரா ப ஃ க ள எ லா த ம கா டா . நால ர க பா டா . ப த கவ ரமா வ ''இ ல.'' ''அ ப யா. கால க தா ஐ த ர ம கத வ ற க மாக கா வ ரா ! ''எ ன ஸா . பா ! யா அ ல பா த ச கா ளலாமா எ யா தா .. இ க பா இ பா ஹார படபட தா வ க பா த த ய ப ஷ் ல எ லா க?'' பா க தா ல ர ள பற எ னாட ச ட ன கா த.

நா டா எ ம ப கா க தா அத ரா ள . உட ர !” எ றா ம . ஹிய ?'' ஆ ரா ?'' ''ஓ க. சா உ கா . ட ற '' ஸா '' எ ஹ எ . இ ப ணாக. ஆனா றா . ல ற ச அ கா தா . ''எ ப ள ம . அவ ள ய பா கா தா . அவ ன ர க .. ட க ஆஃ ம வஃ ! நா '' எ ராதா ஷ அவ ள ப க த ஏ கா ற ப டா . தா ''இ யா '' ! ற ர !'' எ ? றா உ ப யக ஹள லா ''எப எ டய ப ' ம தா இற ட அ ட வ எ ப ட அள களா ஸ் ட பா வ தா .வா கா கத ''ஹா பா அவ வ ற ராதா ஷ இற க. க அ கமா அவ ட த காண க ள எ லா ம அழகாக. ''என பா ராதா. ''எ க? பா டாரா?'' ரா !'' ''ஹா !'' ''கமா ர அவ ள வய ச றா . உ கா . அவ ள கா ச நர கா ற த த அ த ன ப ய கா ! மாக ''ஹா ! ஐ ரா மாக வாச வர. ர ''ஜி ப க த த ச ன '' எ ''த ஸ் ''நா றா ச '' ரமாத . பா இ வள உ கா . கா?'' எ . நராக அவ ட க ணஎ க ல. உ ன அழகானவ ச யா ம தா க ன கா ச உ பலாக இ தா .. க ச ழ ச த டா பால இ பால. நா பா வ ற . ப ற ழ த வ தா . ஸ் ஜி !'' கர ?'' 47 ப சா ல அதனா ர றய ல.. கா ராதா ஷ ழய காத ச இ கா க ராய க..'' க றா அ .உ ண கா ள உ கார ''வா ' உ ஹ ?எ .எ சா கா னர ச றா கா மாக ரா . உ டயா ட பால தா ய .

மாக மாக ''ம .ர க. அ கலகல வ தா .'' கற கற த உன . அவ ஒ பா எ ன ப ர ப அ த மா ல சா னா ன ம ?'' ஸ் ல ப அ ச அவ ! ஸா ..'' ட! ரா தா சா அ ற எ க அ பா அ மா ல'' 48 ! இ டா ட வ ய லா பா யா?'' ஒ .. ஜி கா ச க ற?'' அழகா இ தட வ லவ சா .'' ட ஐஸ் பா !'' ய கா ட ப ணாத ப ணாத னா ல ?'' மாமா.'' '' நா மாமா ''ஓ பா ?'' ஸா' பாவநாச ''ஐ ச க. நா !'' !'' இ கஇ ''இ க இ த ... ர ல சா . ர ப !'' எ க ல ய ததாக ரா . க மா?'' ள சாக பா மாக .'' ள னா ? தா .வா ''ஐ ஓ க.. கா ச ண . ப ற ''எ ப ?'' ''உ க ஸ் '' ம ல எம ஸ் எம ஸ ஒ பா ''ர ஒ ம .. . தா . ''இ ப உ வ ஃ ள ச ல.ஏ. அவ ரா ஆ ஸ்ல ஒ ப இ ய ப றதா ப .உ நர டய ஓ ''அ ப யா சா ஸ் ரா கா இ மாக ''எ ரா ன பா ''இ ''ஒ ம ''இ ல?'' ?'' ''ஆமா. '' ஸா பா த ''ஆமா அதனால பரவா ஸா ஒ '' எ '' வ ! ரா டஇ ஐஸ் டா ப தா ன இ க ?'' ல. க இ பால இ த . ஓ . எ ப ?'' த யா ஸினஸ் ஸ் ல எ .

'' 49 ட இ ஏதாவ ச .'' சா னா ள.'' ல. ''ஏ தா அ க ழ ர பர ரா வ ள பா ததா?'' பானா. அவ நட கா த த க அவ இ த வய இவ ! அவ அ ஒ கா ஆ ரமாக வ த .'' கா?'' ''பரவா '' ம தா ல.'' ''உன க யாண ''இ ஆ சா?'' ல. எ இ . ஏ உ கா அவ ட ப க ட சா ல டாத ஜா சா ல ஆர தா . என '' பா ட எ கா ஸ்!'' ''கழ க ன ட யா? இத பா லப அ ற தா ன பா '' மா தா ''இ '' ! ''நா வ காரண தாஷமா இ றா . அவ உ ள க வ த?'' எ றா .'' ''ஸா ம எ ச ல ம . ர எ உ கா கா இ த ம ஷ எ பா வா எ கா தா .வா ''ஏ ச பா ?'' '' காப .'' மாக ரா 'ஹிய ஆ '' எ அவ ள அ ண கா றா பால ஜி எ ச ரச ச க.'' ல. ல . ''ஸா .'' ச ல அவள இ க ச ''ம . '' ச ச? அ த லா ஒ இ மா ?'' '' லம க. அ மா அ பா யா ம !'' '' இ '' எ .'' ''எ ப க யாண ?'' ''ப ச '' ற யா . எதாவ ச ய தா . இவ உ ன ஸ் ப ண ய ப ணா .

வா ''ஏ ச பா ?'' ''உ ன ய ''இ ''இ மா?'' !'' மாக ரா ''என இஃ வ ன ம ப இ .எ னம பாகலாமா?'' . ''ரா வர நரமா '' எ றா . ள ஐ இ ப சா கா ஹ அனத . எ தா கா பா த இ ல? எ எ ளா ம டய ட அ ப இ த அ தா இ ப கா ச சா ஸ் ''ர வஇ வ ப ண ம ச ல.'' 50 ட இ தா.. . ச பாஷ ண ய ப பா மாக ரா ஆ ர த க ல பா . தா க யாண ஆ டா டம '' க?'' ராதா ஷ வ பசாம பா க வ ர கா ம தா எ ச மாக ! ரா வர றா . டாம ல ய ப த ர 11 ம தா ட அ ம கா த ச எ பா தத மாறாக இ த எ ன எ ன வா ன கா இ த த லா . ''உ ப ட?'' '' . ரா எ எ ன? ச ''ர ப '' ''எ ன. த வ ர அவ ன நராக பா ப த த தா . . அ த க இ அழகாக இ த அ த அவ ம ல பாவநாச வ த இ பா ரா ப ர வகார களாக தா ப டன.'' ப யா சா எ அவ ள அ ஒ ஃ ழ பாக வ தா ..'' ''பா க பா க சா ட ற ? எ ஏ ப யா ம? ஸ்லஸ் பா.'' வ தா . அவ ப பத கணவ ன ப வ . எ லா ம மற ராதா ஷ பா . எ ஏ எ லா இ ப இ க ம இ . இ ரா . .வ க க. அ க அவ த க க கார த பா கா டா . என எ க டய சா னா. ம இ ஒ ராக தா இ தா . ஃ க ப னா ப ஸ ! ரஷ க ட ஸாஃ . உன என ஒ மான கமான வ இ ற எ ப த அவள ன ன சய க அ க ஞாபக ப வ பால தா ய . ''ர எ ன தா மாக ரா இ தா . ரா ப ஸஷ .

ஸா . எ ன இ ? ரா . உன சா னா . ம தா. '' தா ன?'' அ ப பா தா ர த ற.'' ''எ ப ப சா ப !'' எ ல கா ''ஸா . ர ப வ ம ற உலக ர எ ப த அ க அநாவ யமாக ''உ க நரமா டா பல இ எ லா ம அ வ பாக இ த . இவ எ ம ன லநா கா பதாக ப ட . ''அ ரஸ் ''அதான. க ர பா ற . ''எ ன இ ? ப ம ''வாஸ்தவ தா ''பா ம ப கா ட சா ஸ் டமா டா ள. ''ர !எ பஎ க ''பா கலா ம . சா பா ள. பாகலாமா?'' ம .'' ய'' எ றா தாராளமா வா க ஸா .'' ''எ ப வ ர?'' '' எ '' ''ச . ம தா ச ட ப ஃபா ம ஸா?'' ல னா யா ஸ்ஸ ர '' எ சா றா பா . வ யா?'' ஸா .'' ''பா வ கலா ன லா நா ன அ ப ''எ ன யா இ ''ஸா ஸா . அ ரஸ் ஸ்கா சா?'' ''ஆமா '' எ ''எ றா பா ''ஷி ஹா ஒ ஜி எ க யா? ல.'' 51 டா ஒ மாக ரா . நா க மாக டா ட ன ய த ட .வா ''ஓ எஸ் மற ''வ ர ட !எ க ச பா வா பா. த ட றா இ மாக னா ?'' எ றா . க வ ர!'' எ சா ல வ ப ண றா . எ ப அவனா ஜ ஸில இ க வர ?'' . டா . அவ யகமாக ர ... சா பா கா பா அவ ள அவ க . அ ப . ஷி இஸ் எ ஸ் யா ! எ ன கா தா த க! ஏதாவ வ ல ல பா னா த டா .'' . த சமய சா .. ரா .. . அ மர '' எ '' பா'' எ க ன வ தா . க?'' எ றா .

'' யா இ ல?'' ஸா ? வ . ''க ஒ க அவ க . நா ல. வ ற வ கா ஹா எ ஆ '' எ வ ய ர ப அ எ ப அவ வ தா ? ச றா தா ஸா ''ச யான இ '' கஒ ''அ தா ''ஒ க வ சவாயா பா பா .'' வா . உ க இ த லா . ம கதாநாயக இ எத எ ன பா ! இவ ள எ ப னா க பா தா தா பா க க ஸ் ப ! ராதா டா ல க ண? ஷ ...'' தா என ய வ ''ஏ பா.'' எ ஸா ''அ ம ழ . பால இ வாக ள வ த மாக ரா .” கணவ ம ன த கற த ஃ ஷா வாரஸ்ய இ ல.'' பாக வா க வ ம நா கா. அவளாக தா ன எ 52 ன த வ தா!'' . ர ப பாக க கா ன தா '' மாக த ... '' ர மல கா பா ரா ப ல . ம க பாற ப நா பா க. ற உண ற .'' ''அவ ஷ வ ய உ ம பா . எ '' ச ச! நா தக ள ரா பானா .'' ல.'' ஸா . அ ம க நட த எ லா .'' ''இ ல ஸா .ச த ப வ ''அ த லா ப வாச ல ஃ ர மல பாகலாமா? எ . எ ன ர வ ர .வா ''வ ரா . தா இ ட . அவ ச ந ம டய த வஸ் ப ணா க.'' ல க உன காப ! அ தா ன. அவ நாக க லாதவ . இவ தா ள.'' ல. ழ ஒ ழ வர ல. இ த மா பா கற என அ க லாதவ.'' ராதா ற பா க வ த ழ ச ப த ?'' எ ல உ ளவ க சா ல வ த பா ஒ நட க எ பா றா ச இ த மா காபமாக.? உ டா ல னா நா '' க ன பா ற ''வா கா ''இ பா .

எ அ பா எ ன வள த த அ ப . எ வள ப ய ச க யமா வாழ ற பா ''இ த லா இ ப ம ப கற தா . றய உ ஒ றாக இர ம . த . எ ன உ க ச யா த யா . எ பா தா அவ ள தா ட கண க ள எ லா மன கா வ தா . எ க . க யாண தா எ ப சா என ல இ . ச ப ற தக வ த . அ த ய லா என கா வ ப தற தா எ ன டா க. ச ட சா தாவற ஜ ம இ ல நா . அலமா வ சா ரா இ அவ கா? ட க மா பா ற த தா . ஞாபக ஹ றா ளா எ டாக . அ நட க ச பா கணவ எ ன ச யா வ உ ட வ ற ' ல அதனா லதா ன காப . றய ட இர டயாக மா த ரக ''எ ன பா?'' எ '' ரா ''என பா ன க த த னா . ன மாக லஸ எதாவ வர ல'' எ கா டா .'' உ ம அ தா எ அவ ட சா லாம . ஐ வாஸ் நா ! ப ய ம ஷ மா நட ட .க நா தா ள லப ஐ உ டா ல. அவ ன ன ச. வற வ ல இ ல'' எ த அ ற ச ப தா . ''ஸா நா ன த னா இ த பா ண எ ப வா பாபநாச ல ய க ல க . ''எ ன ஸா ! றய எக தாளமா க ப ன ப க” எ றா . 'இ ம கா ! இ யா ? ல? ம வா? அடட! உ க மா க ப ஸ். வர ர 53 அ ய ல. . இ த பா இ ப எ ன பா க வ த ம யா த காக அவ க ப ண காமா தன க ள எ லா ச இ த .'' ''அவ இ கா பல இ க. ஆனா இ த உற வ ற ல என எ த ப இ ல. ஷி வாஸ் ர .'' ல ஸா .வா '' த வ நட தற கா ல 'நா த ல. ச . ப க ம லா கா அவ க த உ வ த யா தா . அவ ஒ க வா ப ட . ச யாக கா ள . றய கா வ க ள!'' தா ஒ . கஎ ன க யாண ச க பா களா? ஆமா . ஐ யா வ இ ஒ கவ ஒ வ க .

எ லா ம மா ய. அத ராதா னஎ ப கா ட அ ' கா ' இ ''அவ ம ! கட எ '' சா ல மற '' ப ய ற . இ எ லா ஜ பா க ட கா ற .ஒ ல... அ த க ட எ ஒ கா ச ம பா ஏ ப டதா டால லாப கா ய க ட . பாண த த . உன . பா கார சர தர கா ச உய வாக இ பதா ப ன ல ய ற பதா அ க வா க கார க மன மாற மா டா களா . க ட ட த ற ய சா அ தா எ ன? இ தா பா எ டய க ப ம தா எ ஓ அழகான இ ஜி ய இ றா . அதனா நஷ்ட அ கமா ற . என காக ஏ ய எ லா ய .வா ச பா வ ழ ம அவ டய த ப ட பா கா க வ த .'' ச '' ம . ஸ வ தா எ ற ப ட தா நா பா ளாதார ன அ கமா எ பதா ர பால ச தாஷ ப டா . பா க ப யா டயா . ரா ப ச தாஷமாக இ த . ஒ யாக வ த .'' . அவ ள எ டய க ப கா வர நா எ ன ச ய வ ? ''அ க ச பள கா க வ ' எ தா அ ப சா த மா பாவநாச ட ஸ் ஆ ய . மா க அவ டய க ப ஷ க ஆ சத ஏ யதாக சா னா க . கா சா எ பதா ர டால ட.'' ஏ ஷ ட ''ரா ட ல த த யாதவ க ''பரவா . ள பர த கா ச அ க ப பா தா . அ க ப னயா அ க நஷ்ட ஆ நாதமான ல. பா கார ப ன கா ச ற பதாக க ட தகவ த த .'' வ ப . எ ன அ பா ட அ ன த மா?'' . நாலா ர ஐ டால லாப ஏற றய ம தா வ மற ட ச தாஷ . அவ ர ட ஓ வ த .'' ?'' எ க க ப யா!'' 54 உ வாழ யா . ல ர பல ம நர த சலவ தா . ப ன பா ளா. .'' றா ?'' ற . அ அவ இ ச தாஷமாக இ த . ப ன ல ய ற க யா எ ப த க ட சா ட . அ த மா க ப யா. அத ஓ ய . ரா உ ன லயாம ப இ சா ற னஅ தா . எ ன மா மா ள இ ல எ அ மா தா தா எ ன ப யமாக அ த க எ ன த ?'' ''எ ப வ கா பா ச பா ட ''அ ஐ ப '' கா ''ம கா றா த பா .

'' ஷய ?'' த இ ல? அ ப ஃ ளா டா ல. க ர ய வ தயா ட அ க கா க வ ய தா ள இ ண பத காக அவ ற வ ச ப வ த . எ கா அ ஸ்ல கா ச அ ஜ . அ ஷ்ண கா வா அ லவா? கா வா '' எ றா . மயா .வா ''ஸீ '' ய வஸ் அ தக ர ட ப தா ''ச காதர க ப ராஜ மா பா இ '' த வ .'' த றா த. . ம . இ த ஸ் ட பா த . அவ பா . அவ ள அ ழ ழ மதா ச ட . ஒ .'' அ வாரஸ்யமாக. எ பா தா ஏ தா ஈடாக அ ல அவ ன ச வ . . வ . க பா ராதா . க கா ற ட த . பான வ ஷ அவனா சா வா க .'' த யா ? ஸ் அ கஎ ''என கா பாக வா .'' ?'' டா வ ''எ ப'' '' வ கா உ ள தா இ க ட எ வ யா?'' '' ளா டா ''நா ய எ தா ய .'' ரா பாக . ம ஸ் ஹஸ்ப பா டா .'' றாயா?'' ன ய பா றா யா? அழகான இ ய . . டன. உன ச !'' 55 ல வ பா வா ய . எ . ப காம ல ய .'' ல ம வ ச ல வ மானா பா க .ஏ.'' ''ராதா க மா க ம க ப த ப ரா ப ர தமான எ ஸி த த க எ லா அவ கர லாப ய டால எ ''அ ப யா?'' எ றா ர ப ஒ ச த ப ப '' வ ஹா ழ ம கா ட '' கா அவ பா ''ர ம ட ! நா ''ஓ ஹ லா எ ''உ ன பா ய பான றத ன க ன பா லசாக த வா ஷ ன பச ற க தவ க ற . க வ ராதா ''ந ல '' எ '' . லபமாக ற ப டா .

வ லஇ பா வ ழ கா ம க எ னால வ ய நா . மாச . வ பச ற . டலாமா எ எ னால இ த வார ?'' யான '' ''நாம சாய கால சா ட .'' ''அ ற படலா .'' ழ . உன வர இஷ்ட ல னா ல ம .'' ப ய கா லஜ்! 'த ல ஸா . ஃப ஓ ட ஸ !'' எ றா . அவ ''சாய கால தா பாக மா?'' ''கா லல ள பறதா இ த . பா !'' 56 .வா ச பா 12 வ ழ ''ஸா ம யமா ஒ ''எ ன பா ''இ தவ ம அவ ம க க. நாம பாகலா ம! யா பா . இ த வ ல வ ல அ லய . ஸ் வ ல ய த கற ஏ பா ப . நா ஸ் வ ட எ லா கா ற .'' '' வ தா றய பசலா . உ ட றய பச . ஜஸ் ஒ ர நா பாஸ் பா ம க க. ''ஒ யா '' எ ஷ '' பா . இ லா வா யா பா ரா ஆ ல டா பா டலா . உன காக சாய கால ற படலா . ' ஹா எ நஸ் ட . க கன வ ன வ எ ய வ ர '' எ றா ப ஃபா ம ஸ் வா க. எ ன ர . நா வணா ராபஸ யா ? என த சவரா டஇ கலா . மா ட ர கா ச இ த . ஏ ட னா எ ட சா பா ன ன ம . நா றா ச ம '' வ க ''ம க க நர ம னமாக இ த . எ ன வரமா யா?'' ட காரண மஎ ப எ ட ல தா ன மா? உ க . ''ர மா கா .'' ராதா ஷ ரா ப ஸா . வர யா . ''அதா உ ஹஸ்ப வர யா . சா லா த.'' '' வ கா லஜ்ல .'' ''ச வ ர ''த ஸ் '' எ றா . ''அ ம கா அ த லா ப ணமா டா க. நர உ ன வ அ ப ட ற .

லயா?'' வ மாக டா.'' ''இ த ப தமாக பா ''ச .. ஆனா அ ம காகார க ளதா நட . க ற படறா பல?'' சா . தலா கா ச வ கலா க.'' ன சா னா !'' ட யா !'' ''ம தா ''கணவ எஸ்கா வர ''அவ ரா ''என ''ஏ அவ ர நராக பா காம சா னா ..'' நர ம னமாக இ பாற ய தா .. ம ''ஃ ளா டா பாக '' தக க கவன ட . ஏ னாதா னா எ ன பா. ''இ தா ச .'' எ லஇ கா ச ளா கா . உன '' எ ஸா '' எ ந கஇ எ னஅ த !'' த !'' கா?'' றா .இ க அ அவ மல அபார ந இ ''யா ம ?'' ''உ மலதா ''இ காம சாதாரண க கலா . ச சா னா .'' நட கா இ ப ஜா யா ம ன சகவாச 57 . .'' கணவ ! எ பா ற . சாதாரண க ''கணவ ''அ ப க ளா பா க ளா பா என சா . றா . தக ள ட ம றவ ழ ழ கலா ம ஸா . ல ய'' எ றா .வா வ ப இ ''எ ழ ம வ ர அவனா எ ப இர டா ப சமா தவ . ர ட . ?'' ''கணவ த ம ன ய அவ டய மாஜி காதல னாட அ ஃ ளா டா அ பறதாவ ! அ ம கா ல இ த லா நட .. ராதா ஷ ''ராதா ஷ . இ த ஊ ல த கா க!'' ன ச .'' . ஒ ண ஒ ப வா க '' ச ச! அ த லா ஸா !'' '' தக வரா க. எ க ''வ ச த பா எ பா ய ல... ஆ வமாக ச தா . ஹ எ நஸ் ச யற ரா ப லப . பரவா வாரஸ்யமான தா ல.

ம தா ஆ வ ட வ க பா ''எ த 58 ன அழகா இ பா யா?'' . ஹாஸ் டஸ் கா ட ஆ ஸிஜ மாஸ் உப யா ப தா உலக ல ய வாரஸ்யமான ஷய பால. அ க இ த இய ர கா க எ கம இ வ ச பா கா அ கா த . ப சாக எ லாவ ற அ ண கா . 'அ லாஸ் . ஐ ம இ ! எ த ன தட வ ' பாஸ் பா ' ஆ த மா? அ ழ பா ற பா சா கா ட இ த ! ஸினஸ் ஸினஸ்தா . பா வ கா . எ ப யாவ கா ப . க ப. நா ச த ச யா இ லயா?'' '' ஸ ''அ ''த க ஆ சா ம ?'' ன? அ ம த கா அ த லா அ ஷ வ ல.. அவ ள ஆற அமர கவ பத ட காத ச த ப இ பா ட த .வா ''எ லா ''ப த க ப ய கவ ப யா ர கா பாகா ச பா க ஸா !'' ப னா? அ த வா த ஸ கா மாக ரா ம இ பா ஆ ர ப இட கான ப க ள அ க நா க தா க ஃ ளா டா பண வ ம? க க கலா .. இவ டய யா . மான சர க எழ ஜ ன யா கா ட சார வர க ள கா ய . அவ ட வாச னயாக இ த . ன க ல ய அ க ப யாக ஸா ஸா எ சா கா . அ த மா கா னா . டால தா இ த . நா ர ட பா க ற சா ட . வா எ அவ ஜ த இ அ ழ கா மான ஓ னா . ம தா ஏக ப ட சாமா க வ தா . வரா பா. ஷியஸா வர பா !'' ரணமா ட .'' தா ன?'' ''எ ன ?'' ''உன என த த யா தா ன பா ?'' '' த ய ல அ க பான தா த '' எ றா அல யமாக. ன ப க பால இர ட னலாக ஏற றய காத த இற தா . றய உ கா அவ ம அவ லசாக ப கா தா . இர ப அவ ஜ ன லார அவ எ ஸீ உ கா கா ள. அ ற லா வா யா ஈஸ்ட ஏ ல ஸ் மான ழவாச இ த ப ம தா வ பா . ' கா ' அ ய பா க கட ல கா தா க . இ த தட வ பா த . எ பவாவ அ த வர மா இ லயா? ய சா . 'ஹா எ நஸ் '' எ த ட ன ப ட ன த ட. இவ ட வா கா ளலா . டா டா எ ஆ ள தனமாக நட ஸீ ப ஒ ற இ இ கா ட எ கட ச றா . வ டா ! ம ட கட க கா டலா . ப ப அவ டய கா ட வா அத கான ர யகமான இட மா னா .

'' ல பாறா க ள?'' நா சா ப . ம ர வ ஷமா பாபநாச '' பா வ. ''இ ப?'' ''இ ப '' வ கா ச ல பழ பாக ''ராதா பா வ பா யா ல ட . கா ? றய பா க . உ இவ ள ந க யாதா? எ லா ஆ ப உற எத காக கா சயாக ஸா தப கக ய வ ? ''எ ன ''ம . இ அ லதா ல?'' . . எ லா அ பவ கா ர த ப என ரா ப பா வ இ சா லா த . ப த ய ''எ க பா ண ல க சல எ க பா அ மா ''ஒ வ ல ?'' சா பா '' ல ய வ ல ட ற ஈஸி. இ ''என இ அ ''ந .வா ச பா க அ க தா ல அவ காத ! இ அவ ள அவ காத றானா? உட இ சக ள ட மானா அ த காத எ சா லலாமா? தா க ச ன ஒ ய ற ப ம ன எ ர யக சா த கா டா த உ ம ய.'' ட ஷ . ர வ ர ல. நா ன கா ச ப க ஆ சயா இ .'' பா என ட க லயா?'' 59 டா க. க எ ன தா ய பா வஅ அவ ற த ''எ க பா வ பா டா க. ஒ ''ஏ ?'' '' த ய ல.'' ம பாக ததாக ல?'' .'' ப அ .. . ' த ல அ ம எ த ன யா ச க ய .'' . ப டா ரா ரா ற கா தர இ ல?'' .'' த ..'' தா ச பா அ ப ப பா க வ சா . பாக ம க கட .. ஒ லவ ப ல.. யா றர ?'' இ கவ த லஇ உ ''அ பவ னா. வ மா ச காலஜி. ராதா க ப பா க ற சா ன ''எ னப '' ச தா . ராதா க றய காசா . உ ட ம ய ல கா டா தா காதலாக இவ ள தாடாம இவ ட ம யா தயாக பழ . அ த அவ க வஇ லயா? பாவநாச தா பா ல சா .'' .

.அ ''ஈ ச ன நட த ?'' ''அ '' பா ல. உன எ ட ர ப 'எ நட த லா ட ஓ நட த சா லாம றா . ல எ லா ''நா ட இ லல இ வ பா தா எ ப இ ம ராஸ்ல இ த த ?'' ல?'' .வா ''இ ''ஏ ?'' ''எ ன ன. எ ப யாவ . அ க ல?'' எ ற நட த . இ ரா ப பா .'' ன உன தா .. அ ஞாபக இ கா?'' ந வ பா ஜ ஷ ல ''எ ப?'' ''என உ ட இ த ஒ ப .'' ... க யாண ''ஆமா .'' எ க '' றய ட வ ற . என ''அ ப யா எ டவா ஞாபக பான த ற வா சக வ ஞாபக இ க?'' ரா ப சா பா ?'' 60 க ல.'' '' சா ''எ ச க சா ''ம . ப ன .. எ பவாவ ''அ த ப ண த. அ த ஏமா ற எ லா த ம உன ற சா ''நா ற எ !'' கா ன க ல காப .. இ க த ப வ த ப யா?'' 'ஆ ல டா பான உட ன ராதா பா எ வள வச பா யா?'' எ லா ஞாபக இ கா? வ ய.. வ ..'' கலா ல? அ த லா ? ஹாஸி நா ஃ ர ரா ப நாளா இ ப …¤ . காப .'' க யாண '' தா சா '' .எ ன ல ட !'' '' ல ட எ லா '' ய ர ..'' யா .'' யா?'' ''ம .. வ ஸ் பா எ ன பா ஸ் பா பா ப .

மான லய ல ய சா கா ட கா தயாக பா . ஒ ர யா ப கா ட . இர ப மான லய வா வ. ''வா ர ! நம ஸ் ''அ க எ ப '' '' ஸ் பா த பஸ் வ ய வ த பா த ''க பா எ கஅ '' ல ய த க ஏ பாடா ''நா ச ட '' தா வ ற ழ வ பா வ யா றவ ஸ் ர இ ல லா கா தா .. அவ ன ந ந பா தா . த ரய தா ய பா பா ட அ த ப ய ன ஸ் வ எ கா ச ட வ கா இ தா . ய ன?'' எ கா . தாஹி ல. எ ப அ த ன ஒ ன 'அ ப யா' அட க ற இவளா ? எ பா உ ள உ ள த ற சா ல யாதவளா? சா ல த யாதவளா? ''அ தா.'' பாகலாமா?'' எ றா .வா '' ஸ் ச த எ அ ஸ் ' ட எ ப இ பதா ட ற னா ல. இ வ அ ம க ஆ ல ப வ த கா தா .அ ல நா . ஸ்டா ட ஐல கா லஜ் .'' னா வ பா த ய ப கமா எ ல. 13 ஆ ல ர ப எ டா அ றா ? மான பா லய த இற ர ய பா ன. நர ரா ம ஒ பதா த .. உ னாட ட இ த நா சா பா சா ஆக பச . யா அ க!'' ?'' கா வா பா த த . ஸ் பா இ ப'' எ றா . 'இவ யா ? ழ தயா? அசடா? அ த கா யா? இ த ய ல ய. ர ப லா பா ! ந ப இவ ட ட வவ எத காக வ தா ?'' எ றா . ''அ ப யா?'' எ றா . அ வள தா லா சா வ ஷ பா .'' க த . ''நா உ ஓ டலா? நாம இ ப ஹவா 61 வ ட ரலா . எ வ த ப டா . உ ன ரா ப ரா ப ஏமா ட!'' ச த ம .'' பாற ?'' ''ஓ ட ல இ வ வ ட . அவ ட ம தா பழ க ப ட பால த சா க.

வ ''உ கா .யா ரா கா பா எ ரா '' பா '' எ உ கா ப க ப க '' சா !'' எ றா .ஒ க வ பட சச ஆ ட -யா ரா யா ர யா ப ச த . அ ற உஷ்ணமாக உண ல தா க . ப க த யாக வா அ ம த . ச யறா ச க தா ல . த ல மா னா ர பா கா த .'' ன கா ய இ பா - க ளஒ ர யா ரவ . ப ப க கா ப தாக வ ப யாள க க ர ர எ ச ட அ தா க . டற?'' பழ க யாக க ள அலமா உ கா ப பழ க ப .'' எ லா ஹா ராய ஹா எ பா ற க ப தாக இ த க ப அ ஒ ப சாக க ணா ம எ ப க ப க . கயாக தா க . ''ரா ''ஏதாவ ஸ் டா என அ பா ச காஜ பட ய. ர ப அ ம ''எ கா க க க அ ன ச . பா ந னமாக இ ப த த யாம பஸிஃ அ ச க ட வ இ த அ த ஓ ட . கயா லா பாஸ் அ ச ப ற ப ட தஆ ச ய ட ''ஒ ர ரவ தா எ த யா ஆ ப ர ட . '' வ க ள கா தா .'' டா ரா ப நா அ ''எ தா . ''அ பா ஐ' டய '' கா சா ப தா . தா ப கவா த தா . ர . உ ப அத பால . ''†¤லா ஆடாம இ தா கல கலராக கா த க இ த . ஸ் சா ர ராய எ ப இ வ ய ட . ப கா ட சான க ள ப ப ட மா னா . ஓ ட லா ள பால இ த . ரா ப 62 வா வ தா நா பா யா?'' ற . பஸ்பா ஓ றா க . ட ஷ இ த . . தா . இர ட ப க. ''எ சா ல?'' ன ன க யாண ' பா ப எ பா ன சா யா ப னா க . ஏ கா ஸி பா தா ர . அ பா !'' ரவ இற அவ க ப .வா ''இ ல ஸ் வ ல டஒ தாஹி பஸ் கத க தானாக ற கா ள. எ றா . ம ழ !'' ஒ ர மா பா ப டமாக கா க ற ம ?'' ''இ த மா பா க ற . சா தா . .

ய பா ஏ க ஷன ர பா மானதாக இ தா . இ க அ ம ''எ ப இ றய ட இ கா க ட.. ய வ . வாச ற பா த சாபா அவ தா ய .எ பாவநாச ஒ ற பா . . ப இ இ தப பா ற?'' ச ற ர வா க.'' டா க வ டா எ தா பா ய . ம தா வ பாக ஸி ப க ''இ த ரஸ் ''ஞாபக ''ம . . ஸ் டா யா.வா ''ஆமா !'' த கா ல ''உ க பா உன ''க யாண ''ஏ வ வற ய சா ல ப பா ட . பா ல க யாண வா வ . ''என வ ற ப என ஏதாவ பானா . ச ப பா எ லசா த லவ யா இ மா ர வா வ நர ர ப அநா தயா அ ச கா கக ஒ ட வ பாட ப தன. '' சா ன இ பாக வ ஸ வ ச பா ரஸ் ச ப ல? இ க ஸ் டா இ மா எ ன வா?.'' யா?'' ல. லயா?'' ?'' ''ப ச ''அ ம ற பா கலா '' கா எ த ன நா ''ப யற வ '' வ ல ''அ த லா ''இ யா ''இ '' ய ச ர இ ர க வ ஷமாவ ட சா இ க ய ப மன இ ப சா ய இ தாக டா இ .'' அவ எ . ராதா வ பா அ 63 கஎ ப . அ . தா . ரா ப றய இ ?'' ஸி. ஓ. . ஸ் டா மா கற ச தக தா ன பா க ற?'' . என ஸ் வா ட ல .'' லயா?'' !'' ன!'' ''எ இ க வ த சா கா க க யா? அ பாதா வாதமாக உ னால அ வ கா ..'' எ பா பா த . இ த!'' யா?'' தாஷமா இ யா?'' ''இ பவா?'' ''எ ப ம. க.

. ட பா ப . ..'' க க ற?'' மல உன ''ஃ னா? ல ல. பசா கண ''அ சா ல ''ஏ . லஃ ..'' வா .'' கா?'' இ ''அ ம கால எ லா இ ப தா ன இ கா க.'' ''ராதா ஷ வ இ ''நா க ட எ லா கா ஓ எ பவாவ உ ல ஸ் பா ட பா வ பா . . ஸ் உ னாட ஃ ப ஜ்ƒ¤ வா ... இ தா '' ச சா றாரா?'' கா நா இ வா .வா ஏராள பா கஸ்ல இ காம ய றய இ கா இ .... ள ஏ இ இ கதா கா அ த எ எ லா ம .. ஏமா எ த தமான ஃ ஆ அ ட இ லயா?'' த ?'' ஒ தமான ஸி ப 64 கா ர. அ ல எ வர ல ய!'' ''அ மல ந ல ந க க வ லம ..'' அதா டஅ . ளஸ் பா க ற . ம றப சா வா .. அ ஸாஸி யஷ ல ஃப ஷ வ த ப பா வ .'' த யமா உ சக ட ல ம ! நா ''ஓ எஸ்! காத ஒ னஎ ஸ்ப பா கால ண க யா. ன? '' ஜமா வ எ ன ப க ம !'' க கா .'' காளா?'' கா னா?'' ''உ கணவ உ ''ஆமா .. ர ப ற . ல வ ல பாறா க. வ ல எ பாக ? பண வ ற றய வ ச பா ற . எ க ட பா க ல இ ல? லவ . இ ப பா இ ''இ உன ச பா . ம ற இ ய . எ எ பவாவ வ ய பா வா .. என மசா தா '' உ ன ந லா ''ம . அ ப பா சா ம ?'' ''எ ''இ ர ப எ லா ?'' '' எ தா . ராதா ச பள எ த ன த மா? ந ! டா ஸ் க ட றா .'' ஆ ச. ஹ் ஸ்ட ஒ ற பா வ த ... ராதா ஹ ச பா ட டா ட '' காரா? ந லா ய ஸ் ராதா ரா ப ட?'' ட ராதா . என த அ ப ப இ ய ஸ் யா ல ஸ்ப பா வா .!'' த ன கா ல....

மா ம அ சய. கா . அ மா மா . வா ற .' 'ஃ ரா ய லா ' எ த ப ர . ச நர த ட ன அ தா . ' ம ஸ் .எஸ். இ ட பாகலா . அவ க ய .'' றா . ஸா ஐ டா வ சா ம ல அவ தா . ஒ த லய ண ய எ சா ப தா . வய இ ப ஆவலாக இ த . அ ற பா அவ ட கா ச பண க வா ச லலா எ ச அ ற கத வ ற த பா . கா ர மா மா !எ '' மா !'' சா னஇ ப ற . ல வ ள ப யம உலக மா ச இ ட நட பாவ . ர த கன கா ட ' மா ராலா . பால தா இ த . . ழ பானா அ த மா ஸ் டா அ த வ டார ல ய இ ல. அத காக ஓ ல டா ட பாக வ எ ரா பஸ்க வ . வ லசாக த த .வா ''ர . ராவல ஸ் ச காக இ த . அ ஏ கா அ டால ரா எ ன வா கா தா பாகலா எ ச ட த . அ க ச றா . ப ல ற அ க இ ல. அவ ப க ஷி ன எ ன வா அ டா ம ர வா. வ அ க த . ட சா வா வ ற .. பா கா ஸா ! டா டானா . கவ ல லாத ன பால உற கா தா . ''நா இ வா எ லா ரா ப கலா டா ப இ க இ க ப ந லா இ ட . உன தா ல சாபா எ ண ரஸ்…¤ றா ந லா வ இ . வ காய '' . இ தஷ என ரமாத . அவ ப . ப .. ஓ கா க ம தா அய கா தா . ஒ கா ல மட கா . ர எ ''ச நா இ ''நா பா ஃ ர பா ர ஸ்'' எ சா ட எதாவ வ '' எ ச பா றா . அவ மா தா த டா . பா க இ பா மா பக அ லவ லசாக வாச ன த த . ஷவ இஸ் வ ட . ரமாதமாக க கா க டக . அ த த உலக எ தா சா ல வ ழ தகளா .ஏ. மா க பால ஒ க வ எ . நா ள எ கா ட ற? கா ! எ ச கா வ ப த . 65 ட தா வ அ த மா ?'' எ லா ஸ் ப யவ க ள . இ சா றா க இ த ரா த மா? னா .

'' பா மர வணா கா தானா?'' கா த . அ ம கா அ க இ கற ப எ லா இ த ? இ க வ த எ பா த அள . அ ச ற வ ஏ கா ட . .. . நா ல பாண பாகலா . ஒ ய அல ர கா ப ய ட க ள இ இ இ . சா !'' வ ?'' ''அ எ க யா க ட ஸ ல இ கறா க. ஃபாஸ் ம டான ஸ்.அ ச வளவா 'ஊ' எ 66 த கா பக டயாக ஊ ழ த அவ க த . க கா ..'' மயான அ ம மயான அ ம கா இ ல ர கா எ ன. உ ள ம வாக ச கா பா ம பா . வ ப அ ண னஇ அ ம வகமாக தா ற கா டா .வா ''இஷ்ட இ கலா ஸ் சா சார ரா க வ ர ஐ உ கா நட கலா த ல ஐஸ் தா '' சா ற ச தா எ பா கா டற மா இ வ ''இ உ ''உ ற எ க ஐஸ் த ட கா ட ப ழய பா ம ம த க ய ப னா க .. ஸ் கஸ் ர பளபள ஏ பா .'' த ம. ரால ஒ ப தா பா க த .'' ''ராதா ''அ பாற த ப டா உன ''ஆமா. பா டா ல. ந ம ஊ அ கா இ தா ஊ ஊ வற அ கா இ . அ ம கா. வ ஸ். ந பக பா ஒ ப ல?'' எ றா . அ ட ப ஸ். ஜனர எல சாதன க ஏ ப அ ச ர ச றா க . !'' ர .'' த கா பட க பா தா க .ஒ ஊ பால இ னா ஊ சா ல யா . தமான பசறாரா?'' .'' ர. எ லா நகர ஒ தா ட இ .. கா ச அ க யா தா இ . எ ப ப னா 'அ க எ ''அ ப ப மன பா வணா ழயலா . வாஷி ட பா பா வற! ம தப எ லா அ ம கா ஒ . ? ல பா வா' கற . பா கா . ராதா ஸி ''பாவநாக ''வா ர . '' ரா ப பா தா பா அ ற இ ''எ லா ம அ ப '' ஸ் ர . காஸ்ட . ஞாபக ம தா இ கா?'' தலா . த ஸ பா ஆ ஸி மா ஹா ட ஸ் ரா ன . க ள கா .'' பா ர மா ட த அ இர ட இர கா டா க . பட க பா தா க .

'ஏ ரலா . ம அவ ன க கா ப த உண . ர கா நா ர ள ட எ எ ற . அ த வாச ன க யாண மா.. ப ரமாக இ த . ம தா க அவ அல கார க ள ப ட ப ஃ க ள ஒ வாச ன இ த . இஷ்ட ப ஸ்' இ க தலா . ப ட க ள ஒ னவ ள க கா டாம பா தா .. இவ ள எ ன எ எ வ ? அவ ம வ எ ற ப ட பா அவ கா ச ட லக ல.. ச ஞான வ ல ச ஸ் வ ஒ ல உட ன யா இ ண ட த . ஸா ர .. த கக ள அவ 67 .'' . கா பா ச மா?'' . ப க அவ மா அவ ம ப ட .'' ந னமாக இ த பா த க இ ட . எ கஇ ''எ க இ எ கயாவ வ டா . 'பயமா இ த . '' பான தட வ பான ஸ் பா ட . வற எதாவ பா கலா ''ஸீ வ '' ?'' தா இ எ ன? தா பா ர .'' ''பண ?'' '' ர ளாஸ் கா க ''எ பவாவ பப ''அ தா ப ண . இ த ரா க இ வ ர க டா தா எ யா பத ப ச வ ச வ ட.. ஒ ய ஜீ க ?'' தா ன ஆக ராதா இ ரா பாற கயாவ கா இ லா ம இ த அ ம கா ?'' த! ராதா ன ற ஞாபக வ ள பா ப சா இ கா பா க ற . இர ப பாபநாச இ ப பால உண ஏ ப ட . அ ம கா வா இ அ டாம .இ கஎ '' ''எ ல ற இ கா வ டஇ கவ ல படா த. பல சமய . அ .' ர ப பா பச வர ல. பய ச. ''ஸா '' எ றா .வா ச பா 14 ச நர இ அவ ள அ ண கா ட பா . வரா ய க எ லா தன. த பா '' ச லா ன இ த மா கா த எ ன?'' ஒ இ .'' ''பயமா இ பாகலா எ ''அ அவ றதா எ றா . ர ப ப ழய நா க ன வ .க ல கா தா பாட பா ற . அவ கணவ ட க ய ஆ கா ப ய த ஆ வ ட கவ தா . இ .. அவ அவ க த த ல சா தா .

'ராதா .'' ரா ப ஸ் ர க ம !'' எ றா . கா . நட மா? த ம ன ய ஒ கணவ அவ டய மாஜி அ பற ? அவ பா ப . ராதா ஒ ஜ அஃ எ ஹஸ் ப . ராதா ந லா த .. . ச ட எ ம டயா . பா டா . ராதா எ ட.?'' எ '' ன வ க ''ஏ ?'' ர நஸ் ப ''இ இ யா காதல னாட ய க ட சா ற '' றா . க யாண ஒ ப ட ந ப ண த லா சா யா . அவ ன இ க சா ற ? அ அவ ' கா அஹ ஹா எ நஸ் ட ' எ ப பா கற கற ல இ லயா ர ? இ எ ன த ''அ இ டா? என ராதா ட ரா ப ஃ ப ஜாஸ் . ஆனா. ன சா னா .'' ''அ பா ச ட .'' . ராதா எ லா த சா . நா ரா ப ச தாஷமா தா இ க ர . அ த நா ல ப ற த .. பாகலா . க யாண எ ப இ த என கவ ல ய டயா ம ? நா ஒ ஒ ம ச யாம ரா இ ல. உ . உ ''எ த ன நா ள வ அ தா அ ப யஇ அழ ஒ ப கால பல த . அ ம கலா . அதனால எ ன? க யாண ஆன ற எ ப இ க கற தா ய சா .வா கக ட கா ப டா த பா எ ச. அ ப யாராவ சா னா அ பா .. நா ஒ ண ம ற வ க மா ட .. எ பா ப கல ட . நா வ த பஸி கா அ ட ஃ ப ஃ லா இ க .'' ள ஓ தா?'' அழ இ ர . ர வ காத சா பல நா ஒ ப ணாட ட ப த . உ ன அ ப ய பய சா ட . ச தக ... அ த ஷய நா ரா ப ல ர . ட ப ரா ல இ க பா தகாத இட ட ட '' எ றா வர த ராதா ட சா னா ?'' ' ஹ '' வ க ''எ லா பா ' ம ல வா' நாளா மா . எ ட ''எ ன கா ஒ கா வ மாசமான மன என னா ல. ர ப ள ரக ய இ லா ரா ப ஈஸியா .. எ லா ..'' ''அவ வ ''அ ப ''இ தா க ? ம . இ லயா ர ? க டா ய.. யா ட வணா பசலா ... நா ப ப ட அழ உ சா ற 68 ட கஎ ற ன அவ ர த கா மா?'' ம . நா க ட எ லா வா த .. மா சா லாத.

'' கச . 'யா ர யா க த க .. இ த ப ட ன தா டா கா ல எ ரலா .” த றா . க ச வ ஷ க ''கத த ள ட ''அ ப இ த ர பா டா ''எ லா ''நாம டஒ '' பாடா ஐல சா ''அ ஒ தனமாக இ . இ ப ' ர ' த ள .'' எ பா த யாதா? க இ ப ஸாஷ யாச பா தா அ த ப ட இய கால க சகஜமாக ம ல தா க . கற '' ஃ ள ஸ் ஆ஻ தா . டா இ ப த லாவகமாக ப ப த பா க ஆ வ வ க ள பா ர பாக நாடக ம நட கா னா க . ப வ அ ''ராதாதா இ ப ற சா எ க ணா தாட னா . ''ந ம ம வ ற ச ட சா னா த ப ட யா ' ம . ஹ வல பானா ஒ ஸ் ஸ ப .'' த அ த பா ?'' எ ர ப த ல ம ந னா . ராதா சா . சா க பா 'ஹா ராதா? மற பச . அ ற பட ல க . ட பா .'' நட .'' ப பல .. சய க ... ஸீ க ள ய ல ர இ த மா?'' ப தா ற பா தா ண எ லா ன ன ச தற ச பழ கறா . . அ த ஆவ ட எ ' எ ர ப இ ப த 69 ஒ கா ப க க. ர ''கா ந லா ஓ ட ற. அ ளதா .'' சாய கால பா ச தா க . பா ல ச த ?'' ஹ இ க ... நட ல வாஸ்தவ தா கா பா ப ம தா ஸ் ரா ள ஸ எ த இட பா கா பற தா .'' ''ராதா சா அ ம கா ல ஆ ட கா ஓ டலா . இ த கா ல பா எ லா ஆ டாமா ஒ ர ய ? 'பா 'ல இ த ள . ப ய ஏ தா க . அ ப பா அ ட இ கா பா . ரா பாற னா '' எ . அ தா அ ம ஷ அ த ஸ் ப ஸ் ப க ப யால ''இ ப வ நம சா னா அவ ''எ லா பழ க தா வா ல கா உண ? அ த வ பா . அவ ன ச ல வ அ ம க ரம ஆ கா ... ' ம னஜ் ம ல ஒ வா த ஒ ' சா .. ஸ் ய தா இ ஆ டாமா க க ல'' எ றா . ''ராதா ..வா '' ன ஸீ வ எ . ற ழ த பா .

உலக ச ர ந றய நா க ள. கா த ... வ . '' காப ஹாக பாக பாறதா ? ஸ்! பாகா . நாம எ ப எ ய பா ந . ட ய கழ .. இ த சாம ய தா எ ன? வா .. நட த சய கயாக ஆ சா .வா ர ப ஜ ன வ ய பா கா ய பால ம தா ப வ த லா பா அ அ ம க வழ க .'' ப றா ஸா ட பா த தமாக இ ர ?'' நஸ் ரா . மா ல ஏழ ர ம பால. த அ ம க மற . கணவ ம ன எ றா இ ப தா இ க வ . பாசா பால இ த . நா ளக ள தக ல 'அ யா அ ம ரா ஸ்' ற ப 70 .. இ ய க வ ..'' ம த தா த ச மா ர ?'' ''ராதா ஷ ''க ர ''அ எ ஸ் ப ம எல படமா?'' எ . க தமான ஹா ன ல ரா ட ச?'' என '' எ றா . ஸினஸ் ஸினஸ்தா ? ப ய லா வா வா பாடற தா பா ட ஒ மாச அ த ப பா அ .. அத காக அவ பா அ மா வா ப பா ' எ ப தன பா யஅ ப தவா ற த ல வ யாக த ட ய மா கா டா . இ த ற . அ ப க ப ள பர க ரா கதா . ப ப த கா ஸ ரா. 'இ எ ன றா .'' ஸ் இ பஉ கணவ ன ம தா ப க சா யமாக மா உ அவ ன ற கஅ கா ப ப ''ர ! ய யா ராதா. ச ச டா க .. இவ ள இ ர க பா க மா டா . வா தாஸ் ன பால. ஆனா தன . ரக ய க ஒ ம ற எ இ லாம . அ ம மயாக மா க ரக றா . ஒ வ ம ஒ வ ண வாச கா . இவ ள கா க வ ற ?'' கா க க எ பா தா . ஒ வ ர ஒ வ ந கா . ன வாஸ் ம . ஷ ’ க ல ய த ப மா கா டா . ரா டா ட க ஆஃ மா ரா (எ கா ) ர ப த ன ம தா வ . இ த தச ம கதா ன? டா இ .எ ப ஒ ம ய ஸ் ர ட வ ச ஒ த க ச ன எ . '' ச ச! ஏ அ ப எ றா ? உ ஸி ஸிஸ உ ன டா . ''க ட க ஆஃ ஹ ''நானா? நா கா ச ''நாள '' எ றா . ''இ ன இ வ ர ப அ ம இ பா த க க ற .

ப ப வ ''என '' நா பா ள அ ர . ஸ் இஸ் ய ஒ ரா ஸ் வ நா பாதா . . '' பா ட எ லா ச யா ர . அ தா .. இ ஸ் ஜய த ஒ நா டா க .'' '' ம உ ன காரஸ் ல . !'' ற பா ஜ ஸி ள கா ப . ''எ க.'' ''இ '' ட லபமா எ ஸ் ! வா.'' ல. நா ள ம அ அ க ததாக த ய பா த த யதா ன பா றா ? என இ தக இ ல.. எ கஇ ற த லவ ழ த யா இட ப க ற . ஸ் டா 71 உ ள பா லா ஸ் ஸ் எ லா வா ம .. அவ கன வ வ பான த த யாம க நா இ . உலவ. இர ய பா ட க. ஹள .'' ல நாம ''இ பா எ ரலா .'' தா எ க ய அவ ட கா '' பா ஸ் டா ல த . ள ப ண பா உ ப . நகர க .. வ த இ ளஞ க .?'' '' தா . கத க. எ ட ச தா பாக வ ஃ ளா டா ப இ ''த கா .'' ஸ் வா இ .வா ரமா ட நாக க க ஜ ப ட அவ ''ம ! னாஸா க எல அ த ன ஸ் த த நக .'' வா சா .'' த .'' ''ச ட ?'' '' .அ . பா கலா . வஜி ட மய ப ண ம'' எ றா . ப வ ஷ ல அ பா ற டா நா த கா ர ம இர ரா ம ப ஒ ப . ''ராதா இ ஜ ஸி வ ''பரவா க மா டா ர. நா எ ப இ ?'' ''அ ரலா . ற உன ய தா வாச பா பாட ற ..'' பாகலா . ய வ மா ம .ஒ ச பாக . நா ச ட லா ரா ள . ரா ல ஒ ழ க இ நா ப லயா?'' சா பா பானா பல நா .. வா யா அவ க இ வ ட .

ற த . ள க பா ன ச நர ஆ . ர ப அ ப ய ஸ்த பா ம ல எ தா . த ய வ ச பர அ டயாள க த தன. எ ப வ க? எ க ம ?'' கா.'' ராதா ஷ ரா ?” அவ மா ப ன வய '' ல ட ! ந உத னா . அ ! அ ! க பா அத வாண த ப கவ ல படாம பா கா . . அ சாபா ம ற கா தன. வ ய ள எ கா தா இ த . வா எ த யா ம ர !'' ன . யா . ச தமாக இ த . ''எ த லஎ பா கா ல ய க அத . ''ஹ ராதா . ஹா ள ஸ் இ இட ம ஃ ளாரஸ வ ச த ய அ த பா டா . எ றா . த ர ஒ ப வ க ப ட „¥. ள ழ தவ அ த ஆ டக ட தன.. மகா ! †¥ த ஹ இ !'' எ ''ராதா ஷ த ல! அவசரமாக பா கா க. அவ க ள பா தா . ''க ஐ ஹா எ உட ன பா ப பல இட க கலா . ட ழ . அவ கா த சா ட ம வாக அ த டஅ னா . 15 அ அ வ ஆ ஓ '' யா ல எ எ பா த த . அக ப ட ஸ் ச பா டா . ப ய தா . கா ப நட தா .வா ச பா அவ கா ர ள கா ச ல.. கத வ த தய க ட உ ள ழ தா . லமான கா டா இட ப க ஹா இ பால. அவ க உ ற க கா கா த . பா மயான கா க த ச ய . ''வா ஸி அவ எ தா கா ப ட ப ஒ உ இ !'' அ த ப த அ ர ட த த உ டக ள கா . அத ம ய வ ச அவ கா த சா ய வார ய பா தா . 72 கா ஸ ம வாக ம அ ! த . அ த கா தா . அ த த மா ரா ?'' எ றா . ஷ ர ''ஸ் டா பா பா . இட ப க ழா . மா ஏ இ லாம அ ர ராய க. '' ந வ வ . . யா இ ஸ் எ பா ய இ த க ட ட எ றா .

கா ச ர ப கா த லசாக .. அவசரமாக ''ர இ ஓவ .? ஒ எ ஷா !'' க ரா ஹள வாஸ் பா ற ப வ ராதா ஷ னா வ றதா இ தா பாறதா னா. எ ப க ற ?எ ப ? ஸ் டா நா கா நர ஹ இவனா எ நஸ் ஒ ட ?'' ம நட க ல பால காளா?'' ''ஆமா . ன பா த ய.. மா ரா வ . ''பா ! ப பா !'' எ த றா க ஸ களா . த எ வர. இவ ள அ வ ற '' எ வா ப க ம ற தா .'' எ . அவ ல ஸ் டா ழ ட த எ றா . தா . இ த ப னால மா ' இ ப ஒ சா லாத. அவ வ ம . ஓ க?'' எ ப பா கா ''ஷி ஃப கா ஹ ரா!'' தா ஒ ப ய ர ப ப ப றய த ர ப க த ம ற அள எ ஸ் ஹா ! †¥ இஸ் ஹிய ?'' எ றா . வாச க டன. எ ஹஸ்ப ட ஸ் ப க அ த பா ஸ ல கா க தா . நா ள ஒ பா ப ண னா வரதா இ டாதா? க '' எ ஷா . ர ப இ த ப க க ண தா .வா ச பா '' நா ட ! இ ! ஃ பா ஷீ க ஸ்' எ அவ உ டய வ அவசர அவசரமாக உத ச ம டக ள தா மாறாக அவ ம அ .. அவ ச ப க கா அவ ள த கா ட ச '' கா ச இ ர . ''ரா ! ரா .. 73 ..'' ? ஆ ச யமாக இ த . ச க. ம ராதா வ பா பாக ல?'' ''இ '' வ லக ... ''ஹ லா ஓ! கா ரகாசமா ஆ ண ண த ராதா க க த ய பா தா .'' ல ரா ? ஐ ஸ் கலா ! ர இ த வா க ற . அவ தா ள அ ண .க ம தா ச ட ஷ அ ட கா த ! என ஏ பா ப தா எ வள எ ஜா ப க.'' ''ஃ '' த வாஸ் ளாஸ் ந ல வ ள!'' எ அவ வாச கா வ ப க ணா வ யாக அவ ட இ ப சா லாத. பால ல ட '' கா ர க ''எ ன . அவ க ன த க தா ! ர. '' ப ஸீ வ தா .. த கா .. ராதா. ர ப ர ம தா த த . ஆ ''கா ர ப சா ''ம ஸா ஸ க ஆ .

ர ப இ அ தஅ கா த ? ஓ ட ல ?'' தா இ மய பா ற?'' இ த க ல ய ய ப ப ! நா ''ஓ க. ளா ஸ ப க . ''எ ப ட அவ உ ள ச ல. எ லா இ ரஸ்பா நா '' ரா ப ந லா இ இ த .இ ம ஆஃ இய . அவ ''நா வா ச ல?'' பா யா?'' .'' ''இ ப சா ல மா டதா ன?'' '' யா க ''ரா ! ர என த !'' பா ப ன ஐல ட ல ற !'' ஸில றா .ர வ க த ரா .. ப . பா?'' !'' ச ஷா கா . எ ப இ ''பா ர ப த ப இ ற எ . பா ண .'' ஷ எ த ..'' ''எ னப ண பா ற?'' ''எ னப ண பா ற னா?'' ''அவ ட சா ல '' யா க .உ ன ''ர ! உன ரா ப ண ர ரா ப மா?'' ம தா ''ந எ லா .. அவ லவ லவ டாயா? அ த ன அ பா உ க ல.. கா சா .வா ''எ னாட ப ஃ '' . . ஓ க! னப ண! ஏ அ த ள ம ஜ ம சாபா க ல ற எ . ஆ லா டா எ ப ஸ் சா னா க. சா ர ய . ஏ ற .. ஏ க ர ர ப ற . பஸ் ம பட ல..'' பா ப ச ல டா ல? உ அவ கா அ ன சா ச நர '' ஸா? எ '' கதா சா ல ''உன ''அ கா ட ஸ் ட ன கா சா ன ற ..'' ப ப னா எ ன சா 74 ?” எ ற ச . ராதா ஷ அ த ஆஷ் எ கா டா . வ தமா ளாஸ் இர ஆஷ் ர றய ஸ் க ற டாளா ?'' இ தா வணா ஸ்டா ட ற . ''எ ஸ் ஸ் '' எ ச றா . ட ராதா வ த .

'' ராதா தா டய வ . க ச ய றா . பஸ் ம ''எ பா ளகா !'' ''இத பா ! ஓ ஆ .. உ ட ஒ ர ஒ வ கா . சா ல வ டா !'' ?'' ''என கா ச யா க டய வ ஷ . எ ன. ன?'' ''ஐ ல ?'' ''ஓ க.. எ ப உ களால . இற பஸ் ம ன எ ப த மா இ த .'' ''ஒ ரா ல சா ல யாத பா.'' ம றா கற ப?'' ப ண ப ன க ப வர ?'' ! உ ச த ன த பால ஜ ச உய யா னா இ . சா றதா இ தா இ ''ஏ ச ண மயல ட பா ற கா க ற ஷ நா பச ப . . ல சா றா ர . எ ''டா . ழ அவ பா வ ய பாகலா !''-ராதா ஷ த தா ர க ம னமாக அவ மர ப க ர ப தா ச ய வ ய எ ஒ தமான அ வ பான உண தா . . எ ன ஆ ஸ்ல வ வ டா . ஐ ல சா . நா ள பா .'' ''ஓ க ''ஐ ல சா லாத. அ வ ர இ த ப அவ க ய வ க டாயமாக பாகலா வா!'' ''ரா ! ர !'' ''அதா ந ம ப ''ரா !'' ச ட ப . . ம மா ஒ ஜ இ ''ராதா ''ஷ்ஷ்ஷ். ச ம ல . ட நட த சா ல பா ரா த சா ல யா.வா '' '' ப ப னா கா ஸிக ட ளகா '' எ சா தா க ட .! ''எ கா ன. ல ஸ் ஹா எ . நா உ .'' !'' ராதா ஷ ''வா. இ ஸ் எ ?'' எ ''க .'' இ மயாக அவ ர ஒ த .ர ந ஏ னா வ த த . அவ ட மா யா அ உ மான . 75 வ த . நா ஓ ஆ . அ கா அ ப ற . ல.

''இ த க '' ன இஸ் ன ர !' எ ஷய சா ற ம ல வ என ம 76 டா .'' உ க '' ராக கற இ த ஊ ல அ த வற.'' ர க க. நா ள த கா யமா எ ஆ அ ப ற நா உ ட ப ய ஆக . க ணால பா கற ம தா ய . ''இத பா . அ த ப ச ற தா ன உன அ உ மயாற .. அதா ச யற ப பா ப த வா... ஓ க?'' ''இ ல எ '' ச கா ய அ வள ய மா. அ ப ய மன இ க.நா ஆனா க ன க ள களா?'' ச . ''அ பால அவ பா .'' ம ப ஒ . ஸ் ஓவ இ . யா ட ஸ் ர ஒ ற எ தா . '' வா '' நா! தா ஸ்” பஸ் ம வச யாக இ த ப சாக . கா ன ச ய ராக க க ற கறதாவ . நா ப ன ற எ பா ற கற த மான ப க. அத மா காஸ் ஹீ ட பால இ த . '' ஸ் ப ப ல ஒ எ டா ப க ச இ . ச யறதா இ தா ச !'' எ மா க ல ஸ்ட ராதா ஷ '' '' நா ஸ்ட ஸ்! நா இ ப ஃ ர ஸ் ஆ டா .வா அவசரமாக ஒ எ றா ராதா. அ டா பா ளா .இ த இட ல ய தாராளமாக ஒ ப த கலா ம நா எ ராதா. ப காம ய இ தா அ உ ம இ லதா ன?'' ''எ இ த உதாரண ''இ த யற அ ராய ம '' சா ப வா வற க” எ ஷ ப இ தமா இ ல. வ த வ ஆ ச யமா இ தா உ சாகமான டா . ளாஸி ஸ் ஊ கா டா . ஒ ன . .'' ''ந ய இ த யாம இ தா. அதனால ளயற ந மக ள மகளா?'' ''அவ அனாவ யமா மன கல க ஷய தா ல. ர பா வாக ஒ ரக ய இ றதால ர . -பா ஹ் ஃ பப . க ரா .'' ல டா வ தா எ டய ஒ ப க உன லதா ன! பா ததா ல எ ன ப ன உ இ லயா?'' றா . ''பய படா த தா?'' ய க! ய ல யா. ள ''நா எ ன பா எ ?'' .

.?'' க ம . லயா!'' பா த பா கா ர க க க அவ ? ந லா ச த லயா ன ம டா ப க ன. ரச . அ ப ரா ப ஸீ யஸா தாட ஸ்கஷ .'' ''இ கா ''ர ப ற ம ..'' ஹி ட ட வ எ கன வ ஸஃ !'' கணவ ஒ கா தா . ''எ ம ''எ லா இ வள ட ''ஆமா !'' எ ''எ வ ச ! ராதா ரா றா ராதா.'' க. த வ க ஷ ''நா ச ல .'' வ தா ரா ப கவ லயா இ ல படாத ம ! ஹி க ட க ஆஃ மா ரா'' எ றா ராதா. என கவ .. மஸ் ல. பா வ ற ன..வா ''வா சா டலா .'' ''ச பா அ ப கா ச ல டா த யா க.. ' ல ம . சா ட மா ரக கா ட ச யா சா டா இ ' 77 வகமா ஓ வ. என அ ட த .'' ல ராதா ''எ ப எ ச ''இ த ம ர ரா ! ப கல பண பண த இ ற பா?'' ''இ அ பா ல ம .. 'எ எ றா . . ரா ப ல ரா .'' நா உன ம ப ம ல வ த பா . டால லா இ ற வற எ அவ இ ற ன ற க பா ந லா இ ''ந லா ச ம கம ராதா ஷ நா ர ப அவ ன பா வ ஸ்டா ட ஐல பா . ''உன கா டய . ஏ . ரா ச ''அவ ர ப .எ ன ராதா?'' ராம . ன ர ''ஒ சா பா . ''நா அவ த ல ய .?'' ப இ எ னஎ ன வா வ க?” எ றா ர ஒ தா ந லா சா சயாக ம ம ஜ .நா ள இ த ப பசலா . க வரா . சா க ல. நா க ய வ . தா . . த ! இ ப யா ம . . மஸ் ளா த இ லா மா க ல தா . ண? றனா.'' ரா ப நரமா ற .

.'' 78 க ப ..'' ன எ தற?'' ''அ பா வ . ஃ ?'' எ றா ர க ''எ றா ஓ ஆ ச ள த க த . . கா . இவ ள அ யாயமா கவ ச இ ப இவ ம எ னஉ மஇ ற ? இ எ ன யாய ?'' ''எ ச !'' ந .'' டாளா?'' கா ச ல ஸா . ''இ ல ஸா க த ய மா சா ல வ டா . சா வதா? அவ க வா அ என உ ன உ ம இ ற . இவ ட க யா?'' எ றா . த பாழ க மண க ராக ச ய ம !'' ன!'' ன ச யலா இற . த க ல ட நர . ட அவ வ ம னமாக தா ட வ தா . பச வ இ '' யா ''எ ''நா யாச ள எ க த . 16 மாக ரா பா ''எ னஎ ப க இ த ''ஐ ஓ பன ஸா '' எ ''எ த த ''எ லா '' பா தா . அவ மா ''இ ஜ் ல ட .'' னப வ டா .. த எ சா . ரா ப நாளா .வா இர அ வ ப பா பா கா பா இ கா கா வ தா . ம கணவ ன லா ''எ ன ச வ . அவ க 'ஸா ' சா எ ன ச ய வ எ ர தா ல?'' இ ன பா இ தா க . க ஸா ! உ க . ''எ ஆ .. அ த பா த தா ச . ப க ப ச ட க பா தா மாக ரா ம கா ட பா ப ட ... ?'' த ல மா தா ட .. பாடாத சமய த க இ வ த னர . உ ம இ லயா எ ன? நா வ ய ப .

உ வ ப றக க த இ லாதத . அவ எ றா டலா . ம ன ர கா ஸ் மாண கா கா கா லs ச ற பா இ வ ன எ ப ஒ ஃப லா ல த ட .'' எ ள க வ ன பா க வ த அவசரமாக ய .. இ கா ச ம த த ம கா வத . க க ள ப வ ல நகர ம நா க ள பாலதா ள இ சா றா க . அ கார இ லாததா கா ப ரஷ ன ஒ க வத . பா ஸ்கார க ட ட க த தா அ றா க . ஸ் ர க பா கா ப த இ தாம டலா . ராதா ஷ ப ய காவ கா எ உ ன அ ல. நா உ கா வத ட ய . இ த ஊ ஸ் ர சாக இ ற . தா க . '' ந '' எ ச பா றா . உ எ மன உ ள த எ லா ப கா ள என உ ள ஒ ர ஒ க தா . 'இ க வா' எ ச க அவ ள அ டய யாம மாணவ வ ள த த . சா வ க லவத உப யாக மாணவ க ஒ அவ ன பா கய ச தா . எத காக . உ ம ட அ தா பாரா ட . மர க 'ஸ் ர ர எத எ ய ல. அ - ' பாரா ட . அ பா யா க . ம ர ச தா . ராதா ஷ ன ச க த த தாடரலா . ஸ் ர எத எ ப மர த வ ரா த வாக ல. இ த ஸ் இ ?'' ர அ த ம ''ஸ் வ எ யா ர ப ண '' பாஸ்ட ஒ இ ல ய?'' ''காரண க ய வ அத க ல...வா அவ னச தக ட பா . உ க ட எ னா எ த ஷய த நா க இ த அ ம க ர ட ம ற வ க யா . பா ஸ்கார க ள (கா ஸ்) நா க வ பதா . வ எ ப த த பா த அ பா எ ன சா றா ரா அ ப ச யலா . வ க பார பதா . காரண தா காரண க ற க டாய ட தாட 79 ல. நா இ வ ம தா வ ச ட . ஏ தா ழா பால தா இ த . மாணவ க க கனாக கா கா உ சாகமாக நட ச க. கா லஜ் ச க த அ ண கா ந பால ர ப மாணவ க ம ன வ சயாக கட ஸ் ர ' எ எ க அல ன. அ க மயாக ந ப பா ச யா தா . எ தா சா வா . ச தாஷ ஸ் ர . '' ம . உ வா க ய க ப வதா பாரா . அ ள அ பா .எ ன ச ய ஒ பா டா .. ''அ பாடா! ல. உ ன த ல ச வத பாரா ட ' எ எ த . அவ க வ த . ம உ ஒ வ யாக ன க ட த பத ல கா அவ ப ய பா '' எ றா . ல உ ட பா ஸ்கார க வ க பா தா க ... எ கா கக பாரா ட .

'பா க டாத ஒ எ ன ம !'' எ ஐ தாவ அ வ லா ஸ் ப க ர யகமான ப ட நா பதாவ மா இ அ த அ வலக . ஸ்ட ஷ யமான ஒ ப அவ ன பா ஸீ ஷா '' எ றா . ல கா க பா கா பா . உட ன பா ச .'' ல பா உ தச ல. எ '' த ய ''உன றா . ' ஸ் வ . வ ப ச க ணா வ ய ம ஹா ட ப வ த த . ஸ். உ ச க ஃ வ ப ட பா . க ணா வ ய க த த ... ''ராதா ஷ வ இ ட . பா ல ய ற?'' எ ப . கா ச ஸியா நா கா ஸ் ஃப த ஸ்'' எ ச ர ட ட தா ளா அ ண கா உ ள ச றா . ''உ ''அ ற த சா வ ற ம அ ல ய இ த யாஸ் அ றா களா . ''அ ப வ வ யா? ஸா . ஆனா .'' ''உன ற '' எ .வா ச சா கா றா . பால அ மல ராதா ஷ எ ன இ த அ க '' எ றா ர ட அ த ஷாஃப கா ட எ லா கா பா டதா க கா கா அ பா றாரா?'' ல வ கா ச ய டா . இ மா' எ தா ய . த . பா ஸ் ஹ கா ட க த தன. ன அ த ன அவசர ?'' ல'' எ ஏதாவ வ '' க டா சய பா சா னா . ய வ . ச ப ய ரமாதமாக இ எ என ம ஸி ஸ் …¥ ப சா ஜ . 'வா ' ஹா ? எ ஒ யான பா ர 80 எ தா தா ஒ . அ உறவா!'' ''ஒ ப சா '' எ றா ''உட ன கா னா '' எ றா . ப ச ச ட ய த த ப க வ க மா டா எ எ ன சய . ச ப ய ஒ க டட ப . 'ஸீ ய வஸ் ர ட ' எ த ள பளபள பாக அ க ஆட பர இ லாம எ த ஓ அ ற அ ழ ச ல ப .'' வ ஷ ம க ''இ த ''பரவா ராதா ஷ ல.. அபாயமான ச கா கா மான ஏ வ த த . ப மா பக நக த த ச நர ''ராதா ஷ இவ ள அ ப. என .. உஷ்ண எ ப த எ கா ய . அவ ன 'இ த மா ஆ ஸ் ம னமாக டா ச த லாம ம ல ர யா உ சமய பா நா ''இஸ மாய இ வ ர ற த பா தா பா . ராதா ஷ வ ற ஆ ச நர உ கா தா . க . ஃ ?'' எ அ றா . அ த ன பால க த தன. அ . சா . ''உ கா '' - .

'' மன ல ஏதாவ ''இ ல ஸா . ''அ த மா '' சா கா . அவ அ பா உன வா கா றதா சா னா . கஎ த கா உன இ லஇ க எ வ இ வ றதா ல அ பா ர அவ ன க?'' லயா?'' !இ கஇ வ தா சா '' .'' க வ ய எ பா . அவ ள ய கா மா வ கவ இ க யா வ அவ ளா ப க ல ய. அவ பா கண கா பாபநாச ப டா ர இ தா....'' ந காம க . உ ன பா த உட ன அ க கலா டா ப ண மா ட க ட . ச! ஏ ஸா ? ல ஃ ரா ? ஒ ம ன கற த எ ல அவ ற பா டாளா? எ காக இ ப ச ய க.'' ''அ த மா !'' ''ஒ ல எ ன ஆ ச ய த தா ட இ ''அவ யா சா பா. ஆஃ ட ஆ ஒ ஃ ! இ ப எ காக என இ த ன வ க ன த ய ல.'' ஸா . எ லஃ .. ஷி இஸ் கா ''ம அவசரமாக மா ச?'' . அவ ர !'' எ ட ரா ப அ . ஆனா க ப ற அ ரம . அ ல காரண '' ''நா ல... ம தா வ பா த கண ம மா ட ..இவ ள எ ப யாவ .'' '' ச ச அ த லா இ எ லா . ''இ யா வ த பா என க யாண ப ற எ ண ம இ ல. வாச பா வயா ன எ !'' சா ஜ ன உ கா னா உன வ ய த ராதா ஷ மா பச யா தா?'' நகர ம தன வ னா சா த பால அ த . அவ எதாவ உ ட வாச இ லாம. ''எ ன ச பா த த ரா ப நாளாகா த யாம பா சா ல வ டா இ ஸ் ய வ சா ல தா . ப †¥ ஆ .'' 81 . உ ''அவ க ல..'' மன ல ஏதாவ ஒ இ ல. அ . என இ ல எ ன வா ரா ப கவ ல க மா சா க ள.வா ள க க ர ப ற வ கா டாம பா தா ''ஒ '' ந மா பா ''அ !'' ''ஓ க. அ ட ச ற .'' ''எ ன க.

''ஷி இஸ் வ வ இ ப !'' . வ ல உ கா பாறட . ப பாதா . ச பா யராஜ் பட . அ அவ ள த யா . க ட ப ஃபர ஸ் ச யறா க. பண த அ ட சா .. ஸ் பா க மா டா. எ ப பா தா அ பா அ மா தா இவ க ள ப தா ப . கமா சா னா அ ம க ல கா ச ம பா டா. இ ப என எ த ன ச பள க ற. ஒ ந வ இ ய இ ளஞ எ ப .. ச ப ஒ மன கா ப ரஷ . கா ட ஹ ! வா ட ஹ ? அ உன த ய டயா . ஷி இஸ் பஸி ஸ் . ரச இ த டா வற எ த தாடமா டா.. அ என ந லா வ த . கா ல வ டயாடற அ த யாய க தா ஸினஸ்ல ஏ வா கல . அ ம கா வ ற ப எ டப டால தா இ த . நா எ த ன ச பள வா க ற .'' ''ஷி இஸ் ம லஃ ... ஒ ஜரா எ ப . ம . ன ப ண அ ட சா . அ த எ க க ப வா க மா ச . வ ல பாக ஆ வ இ ல. ஒ த ஏமா ற தா ... ற ல? ம தா வ ப ப னா தா த ? எ காக அ ம கா வ தா ! என த யாதா எ ன?'' ஜ ஸ்! எ னஉ க க? ப. வ த ற க பா..'' '' ச ராதா த ஷ கா ச தய வ பால இ 82 த .'' ர ப கா டா '' பா என ர அ ''ஐ அ ய அட கா டா . அ த பான வார தா சா டா . இ . சா பா . வ த ழ . ' ம மா . ப ற ராஷ். ப நாவ க . எ தா ல ம ச க ள ந லா எ ட பாட த ய .'' ''ம தா சா னா. இ ப பண ல பா த இ ல. எ லா த என . அ பா இ நர இ பா . ஜ் எ ப . எ த ன டா ஸ் கா ட ற பண ஒ கால எ ட பா சா கா இ த . ட ஷ ல ஸா ஒ தா பா பா.'' ''ச தாஷ '' எ றா ள வத ஆய தமாக.'' ''ம தா க ச யா த யா . அ ம க ரா எ ப ஹ ப வா . அ டயற தா சவா இ .வா ச பா ''எ ன பா தவ ர ஒ பா என னா அ த அ ட ச ர . இ த பா எ பா த அள சா இ ல. அ த இ டர டா வா ஆற ல ம கா வ த ஆக கா வ . அ மா இ நர தய ஷ ல உ கா எ பரா ட பா இ பா க. அ த அ டயற கண என ஒ ளமா ஸ். நா சா ன மா ஒ ண ன அ த அ ட ச ற ஒ தமான ஆ ளமா ஸ்தா . அ ம கா ல பழக சாம ய இ ல. எ ல ட ஃ ர இ யா? ஆர ப ல இ ப தா இ பா தா ஆர ப ம இ ஓய ல. ம தா வ இ க கா ச கா சமா என ஏமா ற ஆர . மன ஆனா அ த தாக இ பா .

''அவ ஒ ந ல ம ன . ஜமாக வ கா ச ஷ்ண னா எ ன வா?'' எ அவ ன பா எ சலாக வ த . அவ யா பா யா கற என யா க '' யா எ ட ''உ க த யாம கற எ லா சா த த ய . கா ட பா உன ப ய ப ய வர காரண க .'' ''இ ல. அவ டய ந க ய எ க ல க பா க ற . ம தா அ ப யதா இ கா. ''என இ வள வர வ டா ச பா ஸா . இ த மா ஸ் ரமா ஒ ம ன வ லயா? கால வயசான ற ரா ப உப யாகமா இ பா. ஒ '' ன ஏ தா களா உ க ண ராக ரவ ஷ பா க?'' பா ஸா .'' ஷய க ளா அவ த ல ம ''ஒ வ ள அ ப இ கலா . எ தா ' ச †¤ ரஷ் ' ரா இ ரா இ ட஻ சா நா டால வா பா டடா . அவ ள ஒ மா தயா ப சா லாம இ தா உன லந மக எ லா ஏ ப '' ஷய . அவளால அ த சமா க யா '' எ றா . மானமாக. இ த .. ஸ ஸ ப அவ ஒ தமான அவ ஷ தா இ . ஒ வ ள உ ள நா . அவ ந ல .'' த யா . ஒ கணமாவ க பமா நட டாளா? உ ன பய க ச த ட பா ல சா டா.வா ர ப அ யாக இ த . அதனால சா லாம இ த னா உன ந ல .'' வா ஸ் ப சா பா க ள த . உ ட வ தா ள. என உட வ தா எ னமா ஷ ப வா த மா? ரா ப ஒ ப பா. ட சா ல ''அ த ப நா பா ட. ''எ ம எ ப யா. என ள இ கற ரஸ் லஸ்னஸ்…¤ காரணமா இ கலா .'' ''இ த லா ''இ ல.'' வஇ ல?'' மா?'' ''இ ல சா றதா இ தா. ல உ மக ள ம ற ற ல ந ல இ . ச யா ஸ் ட பா ன . எ ட ரா ப வாச . த ல?'' 17 83 . நா வ கா ச 'லா ஜ த லஃ ' தா சா ல .'' '' நா..'' . எ லா த க தா ஆக . வ எ லா த பா த ற . அத தர தா .

'' எ ''ஹ லா ம !'' ''ஒ ல.. சா .. இ த ச வ றா ... ! ரஸ எ ன கா 84 க பா ற? பா த தகவ ல .'' டயா . ஆனா வ எ ன உ ன சய எ பா ப .வா ச நர பா ட '' ஸ் ள க இ வ ம னமாக இ பஸ்ஸ க ல த . வ த ஆக அ க இ டரஸ் . ப!'' எ றா . அவ ர உ சாக ர ப வ த .'' ''அ ப யா? ல ஸீ! ப ன டா த இ ல ஐ இ ட . ம றா ள க ர ட ப ற கா தா . அ த ம ன ஷ ஆயாச ட றா ... கா லஜ் இ ன ஷய சா ?'' ன டா கா க பா க?'' எ கவ ''வ ற ப பா ''ப றா ன ஸ் ர . க டாய வ தாக .'' த யா? ல காக ல ஒ ப ர ஸ ட ரஸ் ஸ்” எ ''எ ?'' ''சமா ச இ ல ய!'' ன பாற வ க ல. அ பா ற .'' '' ச ச அ ப சா லா த! ஓ க! எ தயாவ கா வா. ஓ யஸ் டலா .. ஸி. ராதா ஐ த ஸ க நா கா ஸ்'' கா எ க. ஷி வா ஸ் டா !'' எ பா ன அவ ட கா தா . ''தா .. ஓ க. ச ''ஆ ச த உ தாம எ . இ கதா இ கா '' எ ''ஹிய . ''யா ? ம வா?”எ ''ஹ லா ர ப ''எ ப பால தா ''ரா '' எ இ ஆ த யாத எ ன ன டா ''அ த லா ஸ சா லமா ''அ ப நா ''ஹ லா!'' ஷய ?'' த?'' மா தா . ஓ க'' அஸ் ஷ். அதனால பா த எ க வ ஆ வ ஸ .. ல.. நர வ ஹ ஆ ர ! பா லசாக ற தவ றா . எ ர அவ ராக கா கணவ .! மற பானா மகா பாவ ! ஓ க! ஐஸ் இ எ ச ரஸ் ட மா எ ன? நம ள இ க டாதா. அ ல ஒ ட ப நா ரஸ ஸ் ஸ்!'' வர பாகலா ச . .

ப ண உ கணவ இ ப உ ன ஏமா றா பா எ உ ட சா ட வ மா? இ உ ள . வ ர '' எ ''ஒ ப ண ம க ன '' ச ச! அ த மா மான . அவ வஷ இ தா இ த கா ச ர யா பா . உ க ள த ர இ த தா ச யமாக அல பா சா ல யவ க வ யா இ ல. எ டயா . சா வதா வ டாமா எ ற க என இ ப ட க ல.வா '' ச ச! எ ன அ வள ந வஷ பா '' லஃ ல எ லா த பா எ ட பா இ கற ப நாம ர இ றா !'' ம வஷ பாட யா?'' ''இ ல ஸா .'' . எ த இ ய ப த கணவ ற ப க ட தாட சகவாச வ கா ப த ச கா வா ? இ எ ப எ ன? என இ ச ப த ம இ ல எ ல பா ட வ மா? இ ல. அ பா! ல க எ ன ச க ? அத காக தா இ த க த . அ ப இ ப கற க எ லா த தா ஆக உற கற த.'' ''எ ஸ ஷன சா றதால பா . அவ எ னால இ லாத பா நா ற கற . டஸ் இ ய மா ட ?'' மா ட ஸ் ஸா !'' “ இ இ ய பா க ற. உ க ம பாட ல. ராதா ஷ அ யாயமாக கணவ -ம ன உற வ கா ச ப டா . அ ம கா அ ம கா எ மா லயாண ச கா க . பா. உ க மா ள ச தன த பா க எ க க வ அ பா. ச ற க த எ பா ட 85 . அவ ட ட ஷ வ . ம தா வ இ லயா? மயான எ ன ச ய ''இ ய ப பா க. இ த என ம தா ம எ த த ராக கல த எ ண க ளா ப த இ சக ளா இ ல. அ த உ க ம ன யா க ல. எ ன ச யற த யாம ப இ த ய லா உ னால த க . என எ ன சாக னா ம ப ம பாசா ப சய சா ல . ச தாஷமா இ லயா? அவ ர ல உ சாக வற எ ன வ ? அவ ள பா தவ ர நா ஒ கணவனா தா இ க . இ எ ஓ ப '' எ ன ளா டய சா ட க ம சா த வ ய வ த பா எ லா ம ரசமாக இ த . எ லா ''கணவ '' ன ச ம ன ப பா .'' க.'' எ த த ண ம என ஐ ஆ ஷ வ வ ணா ட லதா க டாய பால பா க இ த ல ர . இ ஒ அ யாத ப ஏமா ற ப றா . இ பா ற ப டா . க எ தா ஸினஸ் க ச யற மார ரா ! அ வள தா சா சா ல மா வ டாமா க த ப நா இ என இ அ க ல. ம தா ப றா ர பா . ம இ பதா பா ல க ய. யாய ச ப தமான ஷய க என க ழ பமாக வ இ றன. யா ள னா . இ னா நட கா . இ த ஏமா நாடக நா ப க கா ள வ மா? எ ஆதாரமான க எ ற .

எ பாராம பா ஸ் அ நா நட ச ஏற றய த வ ய ஆ ர கா த அ த தக க ட ம தா . வர ஒ வார . ப . த ராதா ஷ ட மா அ ம கா ட மா எ ர ப ச யாக ள க ல. தக க பண கா பா க ட வ ல ச கா இ த இ ய ப எ ப த த . பா ஸ் மா பா கா தா க . இ த ய லா ப கவ ல ய படாம ஒ காஷ் ட ஸ் ஆ கா த தயாக இ த . ம ன ய ராக ப . அ இ த வார டதா . ம ன கா லஜ் பான பா இ ஸ் ர ஓய ல எ த த . அ வ ர ஒ பா ப ற வ ய பா கலா எ மா தா . வாராம அகல கா அ ம க க ள பா ஆ ல பச ய கா சதா ம கா எத காக இ த பாசா ! இ த ப இ க ய ற வள தவளா? அ ப ய இ தா எத காக த அ டயாள ? எ ன ம றா இ யனாக அ த ன மா கா ள அவசர பட வ ஒ த பா காரனாக தா பா றா . க ல எ றா கா வ க யாண க வ . இ ளஞ க பா ஸ்கார க ள அ கமாக வ த அவ க ன க ட பா கா தா க ? கக க க ம பா ம லாம ழ கா தன. கா ரா க மாக. ஓ எ க பா றா களா . எ லா ம அவசர இவ க . பாவத ஒ வார . வ ஸி ஹா ல எஸ். உ க மக . இ த இர ப ன டா த வ ர ப ல எ பா தா அ க பாக வ . ச ர க ம றா பக அ ப ராஸ் எ ஒ ரா ன த க வா ய க ள கா அ த வ டார வ தா தா எ ச த ப கா தன . ந ன ப த தக க எ லா ந ல பாகாததா இ பா ல வ ப டன. ல சமய ஆ நா க வ . .வா ப எ த . ஏக ப ட இ ளஞ க ர கர வ ர த -ஷ அ கா ட கா கா காலா வ ர ' காலா' எ உ கா ச தாஷமாக ஸ் ர ப கா இ தா க . மா த ப னா நா எ ற வ கா வ .. எத காக ஸ் ர எ ற யாத வ க இ . த க அ ம கா இ தா த க ப டய பழ கவழ க க ள மா 86 . க வாச இ த ஸ்தாபக மா பள ல ட த ல வ ப ட க தா க . தக வ வ . (ஸ் ட ஸ் ஃப எ டமா ரா சா ஸ ) கார க ' க ப ' இட த ' த ல' ச டதாக . இ வ ச த இ ய க ம தா இ ப இ றா களா. த எதாவ சாக ஸ்தக ப களா? ந ற . ஸ் ர எ த ன நா ள எ ச யாக த ய ல. ஒ டால ஒ தக எ ஆ ர கண இ ற தன. ட த . இ த வ எ ஜய ழ ச பா க ஒ ஸ் ர வ பா எ க தா ன ற . க த க ழ ய ஐ ப ப காயமா (ஐ பா ஸ்கார க உ பட). ய ல. இவ க எ த ச தா ரமா டமாக ச றா க . ' ஸ் பஸ் என க ப கர லாப ஏராள .. 'எ ன ஸ் ட த ர இ ' எ ற னா ச இ ற ர ப தாஷமாக வ இ த . . க க வ த ற . ம ற சகவாச வ கா வ . த ச ய என ர ப ம ஏ ப ட .எஸ். ம ரா பா க ஆ ஃபய க ப க .

!'' ''இ ''ஏ பா பாசா ஸா !'' . ட லஸி யா யா வ பா எ மா ப இ த .இ ஒ தமான ஃ ப . ''ஐ ப பாரதவ ஷ பரதக ட' இவ ரா வாட ராவா மா க யாண ப வ கா ! றஇ ?” ''இ த லா ஒ ஒ க க '' சா பாசா . எ ஃ ர ராமசா இ கா .வா கா ள மா டா க ச மாற வ எ ? ம சா ல க றா . அவ வ த ழ ப லா ப றா. ஒ தட வ ழ த தா ட ஊ ச ல இ ழ க ய அ இ .. . ஸ் லாக எ லா இ ஷில எ வ மன பாட ப டா. ய 'இ ய பா …¤ டறா க. இ த பாழா பாற . எ லா இ த நா ல . அவ ஒ க ப ஸி . ''சா ஸ் ஏ ஜ ஸ்'' 'ட லஸ்' க தக அ ரம இ ப ப . .'' ஆஃ அட ட !'' 87 சா ல . ர ம ப கா லஜ் பாக வ ம எ தா இ த . அ க இ ற ப ட சா வா . ஸா ! உ க ள நா . பா பா . பானா க . அ த வ க ள த ர. ஒ ய டால ரா எ ன வா சா ƒ¤ சா னா க.'' ''ஸா ! ச உ க டதாலதா ர ன சா ஓ அ ம களா?'' க ப ண க யாண ''இ ய ப ண க யாண க அ பவ இ ல பா. அ ம கா கா க ள க யாண க டவ க எ லா ம டாடறா க நா சா ல வர ல. வ . 'ட லஸ்'ல ஒ ஸ்பா ஒ ஷ ஆனா . யா தா என எ ம ன தாட ப இ லாம பா .'' வ பா ம ப கா ச கா பா ற ச ரமமாக அபார சாத னக ''உ மதா .ல இ இவ க எ ப த எ லா ச யறா க ஆ ச யமா இ ஸா . கம ஷிய . க யாண இ ய ற ப ஸ்பா ல தா ஒ த கா ல னானா .. ''இ த மா . பா ட ம ப ட அ க கா தயா ச தா . நாம அவ க மா ட லா பா “ ஸ்பா கால க ப எ லா த எ ன சா ன ''வா ப ண லயா? ஜீ ஸ் க தமான வ ஸ் ஸி ரா தா ' †¥'' . வ ழ ம ம ச . இவ ஷா . உ கா ன வ . . சா பட னால கால பா . ஒ ரா வ சப க கறானா . பா தா . பா தா ள பர கா க. வ ள கா ய தா க டா .'' ஷ் தா . ஏ ச நா நா ள ஸ் ர எ க ட மானமா டதா . . அ ற தா பா பா கா. நா ஸ் த ர வ எ தாடற ல. இ கா க.

ர ப எ க ல. பா ட சம த அ வ ண க லாக இ த . ன க ம தமாக ற ' எ ம ல தா ற ப அ க கா ட வ த . ஸ் மா க டட க ள பா வ ப வ டா எ தா கா ளலா எ ச கட த அ வ அ ழ தா . ஒ வ ள நா ம ப ம தா வ ச த அவ காப மா? காப தா எ தாம இ க மா டா ரா. நா ன யா ?'' ''எ க பா டஇ ல ட வர சா ற '' எ றா . கா ட . ம தா எ ன ர யக ? எ பா தா டா தனமான கண க அவ ள க எ ன கா வதா? காத ற எ றதா அவ இ வா அவ எ க க பாக . யா கா ச கா சமாக இ தன. யா தா . ப ன ன க ஆ டன. எ லா ஸ் ர அ இ தா கா ள ல எ த த . ச த ந றா ல எ ப ச எ வா ரா! 88 . ஒ வா த ப ல கா ணா .. இ த பா யா எ த ன கணவ க எ ன ம ன மா க ள ஏமா றா க . ம மா வ வ ர கா மாக ரா வ 'ஜ ம ல' ய லா அல பா தன ஒ இ ல எ ன ன ஏமா வார கட பா ட . நா ள வா எ எ பா தா . வ சா கயாக தா இ த . இ ட ராபஸ க ல ய மா ற இ எ வ பா ம பா றா எ ப கா டா க . ராபஸ இ ற வா . ய . 18 அ பா ட க த வ வ த ப தா நா எ பா க தாட னா . மா தா . ' கா ச இ ர . ம தா ம ற பா ப அ பா ட த ப வராம பாக ஏதாவ சா சா த நா க ர ப த டய த ம கா தா இ றா . ம ஒ பா டா க ட ச கா ப த ஒ நா பா தா . எ ப எ னா எதாவ எ னா ச . அ பா இ ப தா எ வா . உ ம காப . அவ க க லா வ கால வா க மா எ யா தா . கா த .வா ''இ ஸ் ரா ! இ க ட அ அ த பா மல க '' ச இ '' ச? எ ன ஸா ! எ ல ஸா .'' வ ன ரமான ம யா?'' க க ச யா த யாத பாவ தா க ல ச பா ! அட பா தா ! .. ழ க ம ழ ப தா லா கா ஊ ஏ ம ற த .

இ த சா னா பஷ ஏ ப . அவ உ ட ந தமாக இ றா . இ த ப ய என த றாயா எ பா க ஆ சயாக இ த . ஒ டா ட ல கா ஸ எ த வ த . ந றாக ப பா எ எ பா த . அத க த இ ற எ அ த . அ ம கா எ ன வ லா ச ய டா எ ன கா த னா அ வ ய லா ச வ றா . அவ க வா க ட உன எ ன பா ய த எ ற க ப ல டயா . உ க த இ ட த . த டா . அ ஒ 89 . அ எ த ய பா கமா டா எ ரா கா ற . ம தா வ ச க ய ப ணமா டா எ ன த . ச அவ ட ' ' பா இ பா அவ கணவ ராக த ப க எ ன ச வ எ எ ன பா கட கட க றா . உ த மச கட த உ னா கா ள ய ல எ பதா அ த ர க எ தா ஏ றா . ஒ டா ட ஒ பஷ ப சாத ன கா றா . க வ த மாக ரா த ழ தக ள அ ழ வர ச பா எ தா ய . வ எ ப த லா உன த . சா லா டா பஷ ஒ த பான கா ச கால ச தாஷமாக இ கலா . கா ல ம மா ன சா க தவ டா . நா பா ததா உ க த வ நா ன க க தா ப த . அத கான வச க எ லா றய இ பதாக க ப ற . அவசரமாக ற பா த அ பா தா அ பாடா! ந ச கா உ ற ய ''அ ளர ச பதற வா ப தா கத வ ட ற காம ர ம காம . ரம ப றா எ த ற . இ எ ன ' மா க ராலா?' இ க டத காக இ எ அ ராய த ம சா ற . நா சா அ த ச ய பா றா எனப த நா ந ப ம ற . ம ன ந ல ப . த . ர ன எ ன? ஒ கணவ ம ன ய ஏமா றா . அ ன வ கா ட தா ஒ பா தா ஏ கா வா . இ த இர தமாக பா கலா . வ ழ ம க வா ற! அ த ம தவற மா டா . எ ன த சா வ ? நட ப எ லா ம வ த த வ க இ ற . கணவ அவ ள ஏமா ஷய த அவ ட சா வதா? வ டாமா? இ உ ர ன. ஒ வா ற ந மா வ கா க மா? இர டாவ . உ க த என ஆ ச ய அ க ல (த றய ழக இ தன) மாக ரா ம தா வ ச ப த ப இத க த எ தா . கட ள உ ர ன ய. ம பா ஸி கா . அ ம கா த கா லக ந ன ரகமான வ. உப தச க ற வய ச லா கட ட உன . . உலக ப பல இட க ப பல அ யாய க நட றன. அ பா த உன க த எ தலா எ ன த . உ ப ப ப கா ற அ ர ற தகவ க அ வள த ப யாக இ ல.வா ச பா சாய கால வ ர பா பாவ த ப மா க ல. ம தா உன ஒ தமான அ ஸஷ ' அவ உ ன த கா ல வ ர கா ச றா . க கவ ல ர ம த உலக உவ ம.

மகளா எ ற அ ராய பத இ ற . உ ஹ ஸி 'ஓவ சவ ' ட தா வா அ . ழ யா சா லா ற . அத ஏதாவ ப கா தக ' வக பா ம வா அ .'' எ லா ச தா ஷய த த சா . தா வ அவ டய இ அ யாய தா எ தா சா வ எ த த லாப ற 'எ ன தறா ம சா ஓ அ கார ய ஆக வ ணய ஆ ற இ க ' எ த ன னா சய ப . பா டா ஒ ழயா பா உ ட க தா நா ல ம. த ப ஒ ப சா இற ய பா . பா ற . ழ த வள த உலக உ ள க ப ய தக ஒ . அ க ப க இ த ப என ம ன யா. ற . எ ன மா தா எ ப தஅ தக த எ . அத ப கார இ ல. ''இஸ் ஸ் ந ப ''யா!'' 90 பா வ வாச கா வ ?'' எ றா . ப உ னக ய த ச யா எ த வ க? க எ த த பா .ஏத' எ ற க ர மா ம தா ய இ ய ச ரவ யா ய டா யா மகரா ய னா க யா ராக ஸ்ரசா தாள கா ச அ ற ஆ ண ற ப ண ந பா த பா ற பழ மா க ள க கா த பா வ வ ப கக ள ட. இ . நா தாம ' ப ழய ர க . என தாம வாரஸ்யமாக வ இ ற . அதனா யா . இர ப ச ய தா .ஆ . அ டா ற த . எ ந டய ன ற ' ச த கஅ ல ச யா ம யா ச ய டாத ம தா ட பா தவ ர உ ள . ராஜ மய . ச ய வ வ இ டய வா யா த ஒ சமய ம அவ க வ இ லாத வ க அ கமா . சய க த க . சா னா ம ல பா . ன க ப னஸ ஸ யா . 1895 ச ப ! . . . அ க த அ ள அ பா.வா காண . அ ப க ஒ நா ர ச ச எ னா ம ப டவனாக பட மா டா எ இ தா றா . அ த மா ற க மா எ ப த ள அ க கால ஏமா ற ம தா த ய தா ற ள நா பா ச த க அதனா அவ க ச மா எ கா வா . அ ஒ ண ம த றா ஞாபக த ம வ ன கா ய ஜய ய ழ த ய சா த என கா ச ஆ ச யமாக இ த . எ த த அக ப பா .

வாச கத வ ற த கலகல பான இ ர ச க ர க ட தா ய . உ ள ர பல கா ப த த . ம தா அழகாக வ இ தா . ம . ராதா அவ ள தா ளா அ ண கா ஓ அ ம க ட ஜா ப கா தா . அத ந வ த ப வர ப த .'' ராதா ஷ ர வ பா உட ன த ன கா க?'' அ வ ''ஹா ர ! ளா க ' ர னா ர னா! ம ! ர னா எ ''அ த '' ட லஇ கா. ப க கா தா . தா வ தா . ம தா ர ப ய கவ க கா ச நரமா . ஹா ற தா க இ தா க . கா டர ஸி வ த ஜரா இ ளஞ பஸ் ம ல டாக பா கா அவ க ட ய உல னா . '' பா டா த உன ரா ப யமா ஒ இ . ர ப அ '' ஆ ராதாஸ் ரத ?'' எ றவ ப த இ கலா . ர ப லா ளாஸ த த . ஆ க பா ப க ப பா ஸா க இ தா க .'' றய இ ய க இ தா க .'' '' தா ட .'' அவசரமாக ரஸ் ப கா அ த ப ட ற ப கா ஜ ஸி பானா . ஒ வ ள கா ம தா வ க ன த அவ க மா ல ய ஆரா தா . ''ஹா ர '' எ அ கய ச தா .'' . ஹிஸ் ஃ ர '' வா '' நா. ராதா ச வா எ லா கா க இ ற தன. ஆ கா ளாஸ் வ தா க . தா டா உ ட பாக ய க ணா தவ த பால இ தா . யா கா ரா இய கா க. நா ஸியா இ க .வா ''ஆ ரா ''யா!'' ''கமா ''ஆ ''ஐ ப ச பா '' ரஸ் அ ! ரா ஆஸ ஆ ஃப பா !'' '' வா ஃப ஹி . யா ரா பா கா க. '' நா. அ ய க அ ய க ள அ க ப கா தா க . ஸ் அ க இ லாம . ஐ !'' ஃப அஸ் ரா?'' எ ஸ் ட ''ஓ'' .'' கா ச மா ற 91 ட எ ஸ் ஸ் !'' எ .அவ ச றா . கா ரா க அ வ பா க கா க. ட வ அவ ர ப பா தமாக இ த . க ச ல ற ஏ ப வ க ந லஸ் பா தா . ம தா ப ச ல அ தா .

'' ட ... ஐ ன பாஸ் ப ஜா எ ல. ப பா எ வா வர ல ய எ வ த ப டா . ஐ ஸ ''நம க யாண ''ஜன க னா?'' '' யா மா ட வா த கவ ல படா '' பா லய யா மாஸ் ''எ ன பா ''அ ப க ! எ க.. ப காடா எ கா டா . ''எஸ் '' எ ஃ பமஸ் ர ழ இ றா .வா ச பா யா ரா ர க ஒ கா ச தா க .'' க? க யாண ப ர !'' ற கா ஏதாவ ஜன க றா மா எ இ லயா?'' ?'' ''உ க ச ர ம த .'' க ட அ ல.. தா கா த ம ம கதானா அ ?'' ப ய ''இ லஇ ''எ ?'' ல. ஸ் இஸ் ர ! இ உ பா ! என வ ல றய இ .'' ! எ ன ... பா யா க க.'' யா ன பய பட றா . ''எ னஇ மா . ! இதா !எ க உ க பா?'' பா !'' ''ர . ழ றய ப க இ ற தன.இ டா . ''எ டவா'' எ றா . இ பட பா கா தா க . அ தஅ ற நா க ப க யா எ ன வா தரானா எ பட .'' ரா ஸ் ப அ த அவ கவ த க ய பா தா எ ப '' ர ப ண ல த தா .'' ''என அ க ''இ தா க இ ப எ ஸ் ட காம த த ஸ் பா ர யா?'' எ . கா ட தர தர வ இ கா ச றா . ம ஸ் ஒ சா ட க? ஸ் யா? ஆர ப ம ந லா ''நா ப இ வ கலாமா தா க யாண ல. . ட த ல கா ம ர அ வ . ச னாம அ ல. 'ர னா! எ க இ த ர னா?'' ''அவ க ''நா ஒ ப சா ல '' ல. ஸ் இஸ் ர னா. நா ஃ ள ல ய!'' வ தா க ள சா 92 த .

ஆ ''ஏ ஏதாவ ''இ லத லவ '' உ ன '' ஜிய ப ''வா ''இ ஸ் எ அ வள தா .'' ''ஷி இஸ் ஒ ட . சா . நர பாசா . 19 பா வ ம ர ப பாசா காக இ த . அவன வ .'' ஜ஻னா?'' . . ராதா ஷ அ வ பா அ ம ம ன ய அ ண கா க ன த த வ த கவ தா . த '' ய ஸ். ர ப அவ தா ளஇ பா தா கா . ''ஸ்மா ! எ . நா அ வ ப அ க சா டற வ ப ல. ராதா ஷ த ம ன ட நட வ . வயசான த ப ணமாக ம வ க ஷ ஜீ …¤ அ த ப யவ . தா ன ர ப ?'' ''ஆமா ஸா . நராக பா ர ல ஸ் தா மா ச ஒ ஸ பா ளா ட '' ஸ எ .ஏ. அ டா கழ கா டா எ தா த த . ''ஹா ! ஐ வ .'' ''ஷ ஐ '' வ க டா ?'' ஸா . ச அவ ன க ணா உய னா . சா ல வ டா எ ட வ டமாக றாம ற எ ன ற ? ர னா எ ற ப அவ ன ற க வ ள கார ழவ ட ப கா தா . ர னா ணஇ ல? ர னா?'' ஸா ?'' ஆஃ ஹ ?'' ஆஃ ஹ ! நா த !'' 93 பா ர வா த ப ன .'' சா னா.வா '' ச! எ ச '' எ பா கா ப க டா .' ச ப வா யா ம?'' அவ ன ஏற இற க பா தா . . ''ஆமா ஸா .

க எ லா வா றா. கா கா ப ! இ ஸ் இ பாஸி . உ ல . ந ம ர ஷ எ லா ல அவ இ ரஸ் .'' ண க பாற இ . லாஸ் ஹி சா னா.'' 94 . ரா ப ந ல பயனா ம . யா ?'' ''டா வ ப க ல. இஸ் ப இ கதா ரா ஷி !'' த மக ள பா . ஐ இ அவ இ ய ப தா .'' ''அ த லா பா கலா . பா கா ச ஃ ல சா வா ! ன ப ஸ் எ ப ட ற ச அவ க ள தசா ய இ ''இ ல ஸா . அ பா அ மா ட இ க டா க. ஐ ல பா ஸ் பஸ் இ ல ! ந ம இ ய ஸ் சா தன ல த மா? கா ச லஸி அ ள தா . தா ல ர க தா . இ க ய க யாண ப உ ன அ ச க பாறா க. யா பா ஸா !'' ''உ க பா ஜாதக ''இ வா ''ஸ் ட சா இ றதா உ க க வ பா ள வர பா களா?'' ல சா .'' '' சா த ஊ எ உ க தா .'' த யா எ லா ''எ க?'' க ''க யாண தா . டா ஹ ஸீ யஸ் ல . .'' ப லவ . '' மஸ் டா ஹ .ஏ.க ல?'' ப ண யா . த வா பா த மா? கட . இ '' ஒ எ ''அ னப தஒ ''அ ம ச ட னா. டா ட என . த மா?'' '' நஸ்'' எ '' றா . ர னா த டா ட . ற வள தவா. பரவா '' வ சா . க பா ற ல. எ லா சா ரலா த மா? தசா அதா ரா ஸ் ப டா ளா உன ?'' ல. க னாடக ச த ல ராக எ லா க பா. பா பாரா?'' வற எ காவ ''க யாணமா? என கா? என ''எ .'' னா?'' வ ஷ மா கா இ ஜாதக தச ?'' ல. அ க யா இ ல. நா க எ லா ம ஸி ஸ வ ப ன வ ஷ ஆ .'' டா ட !'' ''ஸா .

ர னா அ கா டால யா! எ ப ?'' எ டால கா ட கா க. ர களா மாமா?'' எ கா ர!'' ''ர னா அ த ர தா ப த வா இ பவ ட ளாஸ் த ஒ க. ர டால நா ட க க'' எ றா . ''பா . '' ச ச! அ த லா '' ச ச! அ த லா ''கா ட அவ கா ர இ அ அவ ட ஒ .. ம . எ ன இ தா நா அவ க ட மா ப டவ கதா .'' நா கா த . ''எ ப . நா டா தா இ ப ப களா?'' எ ற க ம?'' னா க ''அ த லா சா த அ த ?'' இ ல. ''எ ன எ லா ''இ பதா பச ஆர இ கா . நா தா . ந ம க ச வற அவ க க ச வற!'' ம தா அ வ . ரா ப ஷயா சா ல வ மா டா . க ச ரா ப வ ப ட . ர தா கத ப '' ''அ ப இ தா ப னர க ற ட த ப றா . ''ந ப பா எ லா அவ பா க ட பா க! எ றா . !'' கலா . தயாரா . ஆனா. அவ க ட இ ட ஃ ய ப ணாம ந மால இ க ரா ப கமா வாழ .வா ச பா ''லாஸ் னா ச பா ர ல! த யா ல பா டா பா ஃ ர ட! இ எ மக கழ டா ப ற . அதா இ த அ ம கா ல ட ச . ர னா ர வ அ ழ ட எ கா ''ந ப நா றா . ர . அஸ்வாரஸ்யமாக பா ல ட வா அ த எ பா கல தா .. மன ல இ வர. யா?'' களா?'' ல'' எ றா கா ட ற வ டஒ டால . ர னா ப க சா பலா . சா ப ல ஒ கா ட பா ர அ . .'' பா .'' க ''அவ எ ப ர னா!'' ம அ ப ''ர னா அவ க ள நா ''அ பாதா ப ''எ பா அ ன பா. இ டால ம நா ர கா 95 !'' எ ட றா .

. ''உ க ஸ் வா ட . நா க எ க ந க யாண யாண பால இ . நஸ் க ஸ்!'' .'' பச த யா .. இ ல பய படற வ அ ரா வ ஜா .'' ன உ க ''த ம'' எ ''எ ன '' ச சா ச! த பா எ வ .எ த கக ள .'' ர ம னமாக இ எ லா வ ப ய கார ப '' '' எ கலா .'' இ தா த கா டறவ க ராதா ஷ ஐஸ் ஸ் ஆ ச ல. .'' 96 ப கறதா ள பய ப அச த ன கா பமா க! கா எ ன இ ? ஆ க ஸிட ப ற த ப ய பா ல க யாண த ணலா .வா ம தா. கா காதா.. யா '' சா ற ''ஏ கா ப சா ல ச! இஷ்ட '' த கம சா த ற கா ல . ''ஏ . அ த மா றா பா ஸ் ர னா.'' சா க.'' ''இவ க ச வா க ள .'' கா .'' மலயா?'' க..'' வ ற ப இஷ்ட மலயா ''ஏமா தற இ பா க வ ற பா யா . ''எ ன இ க ரக ய ப யாற ! ம . ம ண! பா . ஆனா இ த மா ப பசற னாதமா இ ..'' ட ஏமா ட அ க '' ச ''எ க . ஆ பா .. தா க.'' ட . எதாவ ப உ க மல சா எ க பா உ க ' ச ச! அ ப ய லா இ ல. பா வ ஆ ர பால க ன பா தா . க ட . எ னஉ க ப ஷயமா தா நா எ க . என க. ச நர எ ல. ட .'' ?'' றா . - பா அ ற கா ''ஸா . யாரால ''இ த மா பல ''யா ட. எ ஸ் ஸ் '' எ அவ ள அ ழ ர னா ட த யாக இ ப த உண தா .'' ''வ ர றா . ம ! சமய ர னா.. வ க படறா பா '' எ றா .

பஸ் ம பானா அ க பா இ பல ' ட ஓ ' பட பா கா தா க . மா ப உ கா கா டா . ற னா . அவ ச க ப ற க எ தா வ ப டவ . ''உ கா க. நக க க ல அ க ஒ 97 ற அ தவ சா ல ர வாராம த . த லம ஒ தமான ' ஸ „¤வா ' த ய. அ பா அ மா த க க எ லா ம ''உ க இ கயாவ ஏமா ற தா கா பண கார பா ?'' ''இ ர . ?'' .வா '' சஸ் ஆ ர ஒ டயா . ஐ ஒ கற த எ ஸ் ரா தய க ஜஸ் ஆ ன '' எ ன !'' றா .'' க சா வற க ய ஒ .'' ''உ இ கா ல உ ளவ களா?'' சா றா க. பரவா ள ப ''ச '' எ ''தா ம ம தா ல. ''ஐ ர '' எ றா . ஸ்'' எ அவ ர வ ச வ ட ச க அ ப . ஆனா என க ன வா இ யா ல இ வள பழ க ல தா . இ தா த அவ உத க ஈர வ சாய தா . . நா ஷய கா .'' றய க. கஸ் ந ம . “ர . '' கா ச த யா வா க. வ . சா ச ன அ க . இ பா ' சா ல உ . இ கா னா . க எ ன க யாண ப டா ஒ ண ஒ ரா ஸ் ப களா? எ ன இ யா அ ழ பா களா?'' ர ச பா களா?'' ''அ த லா ''அ ப ச ப அவ ள ட நராக பா ஆ . அவ க க டாய ரா ஸ் ப க. யஸ்'' எ றா . அ ''அ ம லயா உ க பா காவா? இ ம ற ல.'' அவ ச றா . க டட க பா . ஆனா நா சா ற ச னால சா ற '' எ அவ க ய எ மா ப தா க டாக இ த . கற பய பா த ஞாபக வ ன னா. ப றதா மா சா இ ம என எ னஅ ழ பா க?'' ''அ ம ''இ கா க ல.'' ''எ லா ம! எ லா பா ள பர க பா சா த பா சா றா க. ர ப கா ச தய க ட ம ப உ கார. வற கா?'' ''இ லதா . '' க எ ன க யாண ப இ ல. உ ம கற ' ப பாலானவ ஒ சா வா க. அ ம இ ல. ட ஷ பால தா னா . '' கா ச தா .

'' !'' கா . நா ப யா இ ல. '' ''ஏ ப ர ர னாதானா?'' எ . ''எ ன யா ரா ஏமா இ ப ர ப த யாக இ கா. த சா க ள! எ '' ச ச! அதா சா ன. ராதா கா ர எ கா யா ர யா ரா ச ய பா தா . அதனால.. '' வ '' ர . எ க பா அ ம கா ல பஜ ன ச யற . சமய வ ற ப சா ற தா ன இ கா .'' த ஆக . ஒ வா தராக ள ப.. நா அல ஸி எ வ அ '' அ ப எ ள உம ற வ வா.. பா த க யாண க ஒ ''வ ர க க ள மா ம உ க ''அ பா அ க ப யா ப ப . பா றா . இ க இ லாம அ க சார இ ட நா க த ற த க வர . பாதாதா? ர ன ''த ப க வ ''பா கலா . மா த ச ன என லா க ஏ தா களா?'' கா டா பயமா இ க யாண சா ச எ கா?'' த க டா தா பய .'' 98 சா ய. ர ப கா காக கா க வ த .'' . ரா எ லா ட ப கா ள வ எ ப ரா ப இ த சமாசாரமாக இ த ..ட சஇ ல.'' வ ன சா ழா அல ன?'' றா . எ த க ட அ டா ஆ பா க க மா ச ம ற . இ னா த க ர க ள வ பா க கற த க றா . ழ கா ல இ கா மா அ த . எ லா இ வ கா அ க க க ம ''எ ன சா ன'' எ பா த ரலா . வ யநாத மக ட ற ப ட. ஷ் வாஷ ல ''பரவா ல ம .'' '' எ த ப ட ப ஃ வாச ன உ கா த அவ ததா க சாம யமாக றய இட த .'' '' கா காம சா க பச '' க எ க வ சா வா! அ ற எ க தரல கார . அவ ட க லசாக இ த . ர ப ம தா கா த க ள ம ற பா உ சாக பக ள அ ற ப வ உத ச தா .. க இ லாம ர கலா பா கற காவ க எ எ லா இ ஸ்ல எ பா தா ஆக . . சா ல .வா நக க ள கவனமாக வள தா .. க இர பக க ப டா வ பால இ த . . உ டக அ அ வ ம ற க வ .

வா ''இ லம . ஆனா. என இ த உ ட சா ற ல வ ஒ கா டயா . மா சா ன ச பா .. ?'' ய த நாம ஆ ல பா ற சா ய.' ட?'' ''ம ... சா ல வ த த . ய த கற ப உன இ ஷா அ கமா இ தா . . எ ன ஷய சா ?'' எ றா . உ டய ச தாஷ ல என எ ப ம அ க றதா . நா ''எ சா ற த ட ''நா வ த கா ''இ அ ப ப பா உன த ஒ லயா? . அவ க பா ற நா . ராதா தா அ ம யான இர . மண நா . அல பா தா உ ?'' இ ல ம . 20 ம ப ப ' ளயா இ இ இ த ச ச இ த . யா ப சா த ர வ . க றா .. இ த சா றதனால உ ச தாஷ சய பா க ப த இ த உ ட சா ற ஒ தமான கா மதா . நா இ த உ ட சா ற ரா ப வ த பட ற .'' '' ச! மா சா ல ல. ஞாபக இ ற சா ச பா ? க ள ல இ எ ட கா?'' கவனமாக டா ள ராதா இ சா ய ! உன ட. ஒ ம ற லாம இ கற ப உ ட இ எ த ம ற வ க ப ல நா . கா ''ராதா இ ''ராதா ரமான த அவ சா சா ' எ வ ன ர ப பதாக வ தா ய . மண வா க ச ப ம ய சா தா ஆக வ .'' ''எ னர கமா பா சா அ ற! இ ப பா ய . பா ற?'' எ கா .. அ ஸ் டா லஇ சா ட ஆ ததால ஷா ச னா வ ஒ . இர ப த யாக த ப சா யாக வ ஏ ப கா த பால க ள கா ட வ ய பா றா . இ த த ல த வா த க .'' சா ன 99 பா ய ல. உ இ எ தா இ பாதாவ ''ம . ராதா ட யா .. உ க யஸா க ணா யா! சா னா உன ராஸ்ப சா . தா இ த த . ய ஷா ய ய த கா ள தா கா சா ல ட.இ ஷா கா இ றா .

இ ல னா ராதா வ ப பா லாத த சா எ க ர ப ள க ல ப சா ..'' ''ச . யாக வ இ ம ? உ ரம ' ப . ம மா சா பா த ! அவ பா காத இ க ' க டா . பா ட ய த க .அ கஇ . இ த ன?'' வ ல ய லா எ ட நட கா .'' ட ப சா டாரா? அ . க டதால. ''எ ல! ராதா அவ ர .'' அ த .. ஹா ல..'' .'' ராதா ட எ ன றா ..வா ச பா ''ச .'' ச ட ஆ ல தா னா . ஓ அ யா ராதா ரா ப கற ப எ ன சா னா !'' னப வர . கமா சா ற . ந ல வ ள பா க அ . உ சா ம ல சா ட சா ல வ டா . வ ர ய ச சா த ஷய .'' 'இ தஏ ''ராதாதா அ எ ''இ ப ஏ '' அ ப வ சா ல க க? டா . 'ஹி வாஸ் ஹா ஸ ஸ் ஹ !'' '' பா யா?'' எ றா த ட ப த .'' ல. இ ''அ ப ட ய நட சா ற? என உ க னா ஏ கணவ ட. னனா?'' ''உன ராதா க ப எ ட இ லாத த இ ற ஒ ம ய த யாதா ர ? ராதா எ இ ற ல உன ல வ ல கா க .. ளா ம ப ண என லா த சா யா ! ஏ ர ! நா ச தாஷமா வ ற சலா? நா க ர ப ச தாஷமா 100 . அ நா ப வ கத வ ற பா த பா உ கணவ .. சாபா ல ஒ வ ள கார ப ணாட.'' எ ன இ ! !'' ''ராதா எ ட ''எ ன ! இ த ராதா உ ''ராதா சா னம ''ராதா அ ''ம . ''ஆமா .'' ''இத பா பய ''பய ல?'' ற?'' '' ம ல சா ல எ ன இ ப ண ஏமா தற அ நாதமான த க வாத நட ற கற அவ ள எ '' ள அவசர அவசரமாக க டதா ல. ர சா ப றலா !'' ள யா ?'' எ மா எ க பட றா .

''ஹ லா ர கா சா னப . இ ச யஆ பாக ''ரா . க கா டா .ல ல ந ஷா பா க யா? இ த எ ட சா ன த நா உட ன மற தா . ராதா வ பா ப பா ர . அ த மா எ ண ம வ டா உன .'' ட க க ச யா நா அ ப எ லா உ கணவ பச வ ''ர ! நா வா ஸ் ரா ? இ எ ன ய ன இ க! அ காக தா உ ன வ யநாத ஃபா அ க ப ன .'' ''ம ! இ ம நா எ பச ப ல. எ ன மற ர ! நா இ ம உன ட க மா ட . அ ? ''இ தா. இ த மா ஒ ஃ ஸ் பார டஸ்ல இ க உன இஷ்ட னா தாராளமா இ க. எ ன ர ? அ ப ய . . நா ம தா ல ஸ்டா ட ரா ப ண பஸ் பா ற ஐல சா ற ல . ஐ டா க ! நா வ ர . பரவா ல! உ ன ச தற க யற !'' எ ம இ உ ள ஆ ச தா ! எ னால ''உ உ க ன ட டாளான ப கணவ க ன பா ட ரயா உலக ல இ ஏ றா . இ ப வ .வா இ ப க ச பா டாதா? நா க எ ன த ப ணா ! உ ன நா ச ம க ல ற காக இ த மா ச பா க யா? ர ! என ராதா இ ட எ ரக ய டயா .'' யா உ ன கா .'' ர அ சமாக ப ''ரா . ''ராதா எ ன கா ச இ ர . எ காக எ க ர ப ள ச த க பா க ற? ராதா ட எ ன ப அவ ற லா என த யாதா? ஆ ல டா ல நா உ ன ப டதாக தா எ ன வா ச யச த மா இ ம ன ய தாடமா ட சா யா . . உ ன பா க ப ல. உ க வர ப ல. இ த ய லா நா க கன கா யா?'' க யாண ஷா ப த தமான தக த ப ன க னா த ந வ ''ஸ்டா இ ! கட இ ல ம . லயா?'' ள உப யா 101 சா .'' ''இ இ ! இ த வா க? ராதா வர ''இ ல. அ வ ர யா வ பா பா இ யா? இ ல. ராதா வ தா . சா ன அ த வா சா னப ஆ !'' அ வ !'' எ லஇ தக க த பா பாக அவ இ தா ள மா! எ க ம ன ம ம ன ற ? த .'' தா . இ த ளயா ட லா ஒ கா ப ப ஊ பா ச ! எ ன. ன ளக மா கா சா ற.

'' ''இத பா ர ! எ லா த மாரலா. ராதா ஐ க கராƒ¤ ல ! ம ன க ன வாச க ட .'' பா ல நா ?'' . '' க . எ ப னா அவ உ ள ர த கா ச சமா சார க எ லா கல ! அ த ந ம உப யாக ப ற ல எ ப இஸ் ஹா ! இ லயா? இ த யா பா . '' ஸா! ல தா மா ரஜ்'' எ றா சா பா க. இ ''ரா ! ர உ இ த ல ர ப ர பாற ல' ''ஹா '' ஆ மா?'' யா ன னா ஸீ ப சா சா ல வ இ த ! ச ணா கா ப த ராதாதா '' ரமாதமா தயா ப க '' எ ''இ த மா டா இ க மா?'' வ தா ந ம க ல க ல கா ச ஷ இ ர . ''ராதா. த அ வா டƒ¤ கா ச ஆர அமர லாத பா எ ன ?'' . . ''இஸ் இ !'' எ ம !'' ராதா க '' ய பா எ ன சா னா அ த ப கவ ல படாத.'' '' க எ றா கார ம . எ ன அவ றா சா னா நா க கா க வ க . எ ஸ் ம ய !'' ப வ ஸ '' ல ஸ் ச க ய கா ல பா ச ன ப க கறதனால உன ரா ப நஷ்ட க ஏ ப . எ ''பரவா ல ய! யா ய உய ''ர .'' ஸினஸ்!'' ''ஈஸி ஈஸி. ஒ கணவ . எ கலா பா கா பா . இ ''இ த மா தா தா ழ க பசாம ஆஃ ன வ இ க ழ க ப . க ரா ப க கார . இ ஸ் எ மா ஸ் வ ஏமா ற பட வ யவ க .'' ''ந ரஸி ட றா . ட?'' !'' ளவ க . ம ன இ ச யறா கற அவ டய ச தாஷ தஎ பா க 102 த. ம தா எ னதா ந னமா உ டய தா . ந ட ற ல னதா இ ஷ் சா . நட பா வ சா னா .வா ராதா ஷ ர ப ய ஒ ர ஒ ற '' சா யா ல ர ?'' எ றா . நா தா வ டா .'' ல. ம ன க றா . !'' ம ன ''அ ப வஸ் .

வா ''இ த '' வ ஸா இ ய ர ! அ தா இ ய டய பாவா! இ த ரா வா! வா க கற எ ன ஸ்! ப க அ பா த ர டா ! பா தா?'' ம ''தா ச ந ! இ கதா நா ப த த ம. உ ள வ த ராபஸ ஹ த ம அ படாம த ல ய தா கா ள வ த ! எ லா ர ம னமா ட. வ க ஜ ன க இ லாத ஆ தலாக வ இ த . அ க த ன ய அவ க க ப உ ளா வ த ஒ வா ச கா ல ம வ டா . ற பா ப த யாக இ ஒ நா வ 103 தா . ன லாம ச றா . ராபஸ வ வ ர அ த ய ளாஸ் தக ட ழ கா க. த ய ற ட . மாணவ க ச ட ப ரா ப தா மா டா க . வ ப த பா த வா க ம தா சகா த ட எ ற ன தா . வ ஆர ப பா ப தா இ பா க . எ ட ஒ கா க ற . மாக ரா ப அவ வ ம ய யநாத . ஜா அ தா . அவ டய ப ய அ கா கா ய .. கயாக க கா ரயாள த தவ ஆரவா பா க . வ யா! கா லஜி அவ பா ஏ கா ள ப ட ட அவ அ வள ச தாஷ த தர ல. மாணவ க வ ஃ ஸ் ளயா னா க . ம தா வ பால வ யாக. பாறா ம த ப ழய காதல த கா டா . ஒ காக ஒ ப ண க யாண ச கா இ ப ய லா ச ரதாயமாக ன தா .. இ த வ ஷ த டலா . காரண ம இ லாம எ வ ப 'ஸ்ஸ்ஸ்' எ ச த . இ ட ய அ த வ யநாத இர பா தா . அவ கா வ ப ஸ் ஸ் ப வா எ எ பா தா . ப லாக அவ அ த வ ண தக ட பா ம ஜ ம வ ம ன க ட . எத காக தா எ றா யா த யா எ தா தா ய . 'இ த க ரா ப மா ட ’ எ பாட த தாட னா . வ க ஒ காக ச ஒ காக பாஸ் ப . ஜமான ந த க எ யா இ ல. இ அவ க ட ப வ லா பழ வ லா ல. ஸ மா கா மர க அ ல த . ர ப இ த காலாகல க எ லா ஒ அ ம க உ சாக ட ப க க ய ல. லபமாக ஏமா யா டா . மயாக வ உண தா . அ பா க த ஒ மாத பா ட . ம இ பா த லா வார ஒ றதா ''ஹா '' எ றா . தவ யா பா . அவ க உ சாக இ ட ய ப ச பய ம ஊடா வ த உணர த . எ லா த மற. இ கா ட கால வர பா ப சதா க .'' இற க '' எ றா ர ற . ம ற ப அ ஷ ப ஷ வ ர ல டாக வ வா க .எ க த யமா பா வ கா சா டஎ பா வழ க த அ க ப டா . அ பா ட நட த த சா வத க எ தாம அவமானமாக இ த .

''ஏ ?'' எ ''அ வற மா ''இ '' கா றா .'' த ப ட வ ஆ களா?'' எ க க டா . கஸ க னாடக ச த கன பால ஒ கா க.ர னா அவ எ ர உ கா கா ள..'' ''உ க ''ர ச பா நா ! ப பால அ த கா . 21 ர ப எ அவ ள பா . ப ப ப களா?'' எ ஹி வாரா தர வ நா ப ப எ கா தா . '' கவ .. பரவா ல ய! இ த ர . ர னா த கயாக இ '' ஸ்ட வ யநாத ன பா க . த யா மா. ஊ வ வாச ன க தா ய ... ! இ தா அ க அ டா னா?'' க '' எ அ த லா றா ர னா..?'' ச மலா ''அ வள தச ல த ர றய எ வஷ அ த த க ச க களா அவ ன ''அ டா '' ஸ் யா ''என . அ மா வ வா. உ ள ழ த வாதமாக இ யா. ர னா. அல கார ர ன க பள .'' ன பாட ட பா பா . ப ?'' ப ?'' ''ஓ. ''வா க!'' . ர ப அவ இ பா வ தமாக இ ப த கவ தா .வா எ ல த எ சா ல யாம நா கா க த எ பா டலமாக ஓ இள '' க யா ?'' எ க டா . ''அ பா வ த கதானா?'' றா . களா அ ! வா கா!'' எ றா . சா ன ன. ராஜஸ்தா ப . ''அ பா பஸ் ம ல யாகாசன ப பா .'' .'' '' சஸ்!'' '' நா சா ஸ்'' 104 களா. நடராஜ ல. த த . ச கரா சா யா பட வ . ர னா க ய ட கா உ ள வ தா . டலா ரஸ் ப இ க.. த .

ஸ் ல வய வா ஆ வா. அவ மகால மா இ தா . ஸ்.'' ப ச எ கா நர ! பா ட ப ட வ உ கா கா எ லா ' ல தவ ந ' தக ட க ணா ய ர ப ய ஆரா தா . இ எ க ச ''த ஸ் அ மா யா ஜா யா க ட கா . த மா? ஒ ர இ ய கா களா ! இ ய ஸ் எ லா ர ண ர ப ணா பா டா ! எ ப ?'' இ வ ப ஸ ஸ் இ ஆ வா ச த !'' மா?'' ''அ ப யா?'' ''அ பா ட பரதநா ய த ப யா ல வ கா . '' வ டா . ல. ''உ க பா ப எ ன?'' '' கா வர த தா க. அர க ற வா .. ஒ யா ட ர னா அ மா வ ஈர க ய ட வ எ றா . ப வ யநாத ட த க சஸி பா.'' த இ ப வா!'' சா இ . வள வ த த ர 105 ப அ த .'' பய இ லாம க. கா க பா தராஜ். 'ஹா ! எ றா . நமஸ்கார '' ம ப சாக இ கா உ கா கா . ப வய அ ம இ தா . கா தனமாக இ க.. '' ஸ் இஸ் ர . தா '' வ டா னா கா ர க. இ . ''ர னா. இ தா ஸ்ட ர ப . சஸ் ! ப பா ட த ஸ் .'' காதா. மா யா ம யா த ட நா கா இவ கா கா '' எ றா .'' ''த சா ரா?'' ''இ லஇ ''நா க ளா ''பா சா ல. இ க சா ட க லயா?'' க?'' வ ''அ !'' பா ல ஜி சா '' '' ம றா த க பா .'' கா ள. ண ர ம பா .. ஸாஃ பா ட ஆ வ இ ல? னா . அ ற எ ன .வா ''இ ப சா ஒ யா த கலா டா ப ப ண மர ல க கா க ட லஅ த ''இவ க கா '' ல பரதநா ய ட க பா அ ம க ப க இய க ம கா க. பா .. ''ஓ க! கா ஸ் !'' அ ட சா லா க.

பஸ் ம ர ன க பள நடராஜ ல.'' ''உ க ஒ ''நா பா '' ''ஒ '' க ''ஒ வ மா ''ஒ ய ய பா ப ற மா. இ ததா ப . வ த பா கா. பா நா வா க கா ட ற லதா ம ச க. பச தா ல ப அழகா ப ற வா க றா பா . பா. வா. ற . கா வ க டச ப மா ! த பாஸ்தக க எ லா கா ட ற . ஐ' ஷா ஸ இ டரஸ் ''உ க ள எ லா ப ண ல தா “இ பா ச வ த . ''இ கதா சகல ட ற த. எ தா ச ஸ் ஃ ஻ .'' அ மா ர உ க யா ? எ னால ஷ ! ஸ்!'' தா . என அ ம கா க பா சா கா தா இவ சா ல '' எ ம மக ள பா தா . எ ன சா ட ற.'' றவ பா க ற எ ன யா .'' 106 ரக ய ம ப ஷ் ய . க ணச . ப ராம ச ர ரமலதா வ க கா கறா. ர அ ம க ப க ட க கறா. என இ த க டா . எ க தா? ர னா கா கா யா. ட ''எ ச க! ''இவ ச ஆ யா வ இ ற ற !'' எ ர னா பா ற ப அ ம '' எ றா . பா இ .. கவ அஃ ப ய க யாண இ வ கா தரால பாக தா . ப வா க . யா எ ன இ கா! எ ன மா?'' ''பா லா பா அ ர ராய வ தா . கா அ வள யாதா சா க . ன மஷி ! இ . ஒ ர டால வர த மா. பா ளாஸ் இ கதா நட ற . னா .'' க மா ள பாக பா . ''டா ஸ் ஸ் .'' பா அ க?'' ராஸஸ த மா உ க த ?'' ல. ஆ ஸ் பய கர ஆ ட மஷ ! எ க ஆ ஸ்ல பா க ட ப டற . ஐ தவ . ஸா . இ .எ ன ஸா ?'' வ அவ ன பஸ் ம அ ழ ச றா . ஸ் ?'' '' வ யா ல. பா ஸ் ட பாக கஎ க ப வ பா ற ல பா க ல.'' . யா ப இ க பா. ல ச ! ஒ பஸ் ப பா ரலா . ப க ஏ தா ஒ ஒ ப த பா உட வர ல..வா ரா க வ த அ ற எ றா . ''அட! ர ப ! எ க பா.

த ல இ யனாக தா இ க . றய ச பா றா. அவ இ த வ ஷ எ ப யாவ க யாண ப வ ர பா க ற . எ லா த வ டக . இ க யா . வா. இ ப வ க . ர னா இஸ் எ ஸ ஸி க . வ கா.வா ''இஃ டா '' கா அ ஹ '' ம ஐ' ஹா ஒ ச பா . பா வ ய பா ல? எ க பா க சா ! எ ட மாயமா ம கஇ ''அவ ர த ல இ கா .'' அ வ க ப ண . றவ அவ . ற லக க பா. ஹள ஃ டா ட இ ட ஜ டா க. ர த ல பா க எ ன சா ற? ஐ எ ள ம !'' ''ர னா அ ம கா ''நா ச ஸ்! அவ அ ப டயா .'' ''அ க நாளா .'' ''ர னா சா னா. பா . ''ஒ ஒ ஷி இஸ்!'' ''அவ ல ?'' '' ம கா ! பா இ லாம எ ன ப கா அ ரம பா வா ர னா ''பா க இஷ்ட வ காம இ தா ளா கா . ப ரா எ லா ஏக ப ட ஜாதக வர .'' . எ காக பா ந ம ந த த அவ மல க காப ப டா. என ர னா க யாண த ப ர ஸி . த சா . உ க கா . என ட ம . பானா அ வள ணாத பா! ம ஜஸ் நா ' க ''ர பால இ டா எ க ப காடா பால ஏ தா கா க ஆர சா சா இ ப வ?'' எ றா .'' டா ! றய ம ச !'' எ ஸ் ய ஸ்ட ?'' எ . அ ற அ ம கா ல க ப ண வா ளவனா இ க . அ க லா ''எ ன ஸா ?'' ஸ்கா ட '' கா ச மா ச ல தாட தா சா பா இ க கா சா இ . ய ன ம டா ட ?'' 107 .'' இ டா ட எ ர ர வ ல எ வ கா தா .'' வற வா த ல ஒ ட பா யமா?'' ண . ம ராஸ். வ இ ஹ ஒ . ட ஒ த களா? ! த ''ஓ டா ர எ பராஸ் ப '' ஷி இஸ் லயா?'' யஸ்! டால பா கற ப '' ச கா ச ர னா! க '' ல ள னா .'' த றா .

மா '' நா!'' எ ல ச ஆ எ யா . நா எ ச '' ல.'' . அதா ன?'' பா ல ஸா . ள யஸ் ஆ நா. நா ''அவ !'' ப க யாண ல. ''இ த ஓ க க எ லா வ டா . யா பா . ''ஷி இஸ் ஓ க'' எ றா . ஜா ட .'' '' யஸ்'' எ ''உ றா .'' சா றா ர?'' கா த. எ க ல ல இ அ ள ப ணலா . ஆ வ ய ர !'' ''ஐ வா மா எ இ ''அ பா. 108 . க லதா ன. . ரா . ஐ ந ஆ ஸ . ''அ பா ''ஏ கமா க யாண ''இ ஆ !'' எ றா '' ரஏ ய ரா ''இ ஆ என ள க வ பா ம . எ . க யாண ச க ஸ் ட ர ப ! க எ கவ ல படா க. நா உ ன க. றதா இ ர னா. இ ய ஆ இ ய ள.ஏ.ஏ. '' ப இர ''அ நா ? ஐ வா ஹ ?'' ர னா வ கரமாக '' த ஹ .'' எ க சா ஐ ர ?'' ட இ ல! இஃ டா ம ஆ ! ஆ நா எ ! ர !'' நா எ ர .'' ய உ த . தா . எ க யா உ க வா நா !'' ''அதா டா இ சா ன .'' '' ஸா வா ? ஸா ள வா ? நா ட எ த யா . ஸா வா எ ஓவ ப கலா . எ .அ ல தா தர உ சா ஸ் ரமா வ மா வா ப வ ல த ர .'' க! அவ தா ன ஃ பா ஸ் ப றதா ட க யரா ன . . .வா ர ப தய க ட .ஏ. ஆ பா றா . '' வ ஆ ஸ ட?'' வ ஷ ''எ . எ க ய . நா ப றனா?'' ''இத பா .

வ கவன லாம சா மா ளயா வ கற ல உன பா த இ ல?'' ''டா . ல! ஜ ''. ஆட க களா எ வரா னாட?'' எ ய றா பால இ . ர ய அவ உத க வ த . உ க க லா !'' ர னா ஒ ற அவ ன பா தா . ஸா .மா ப க ர னா த ல ய ச யான ஐய சா பா . வா ழ பழ . ஸ் இவ காக வ வ தா க பால இ த . ஐ எ டா ட ''அ பா இ பதா ந லா எ லா தயா . ர ப ஒ தமான ற க த ஏ ப ய .'' த மா? ப ள கத வ றா பா எ க ப எ ன அ ரஸ்ட ! ஃபா இ ம ! அ ரஸ்ட த ?'' எ உ ச க டா . ஒ அ ம க ள ட ப ண க டா தசா ப ஸ தர மா ட டா . தா க றா கா ட ''இத பா எ த ன அ வா பா. ச எ லா இ த .'' த ! டா . ச ய றா இவ உ டயவ ! ஒ கண அவ க பா வக கா கா ட பா ம பா கான சகஜ த கா ச தாக ஒ இ த . ர னா அவ எ உ கா கா வத அழகாக ப மா னா . அ மா.வா எ சா யா . “உ க எ க ''ஓ வ யஸ்! ''ப மன ச மய கா?'' எ றா !'' டா வ வ க ள கறா'' எ 109 றா வ . அ மா நா ரஷ்ஷி . எ ன எ ன வா ப பா . அ பா ட சா லாம எ ட ப ரா ப ன ம வ தா! தசா எ ன ப ணா த மா? அவ வ த உட ன க ன அ ற சா !'' ''அ அ த பா எ னா ப ''அ த சா ப அ ட பா எ ன ப பா …¤ இ த மா ! ஃபாத வாஸ் அ ஸ ஜ ! கா 'அ ம கா லந ப ''எ வ பா கா ட ணா அ த சா . ட சா ரா ப கா அ ச ஆனா ஒ ல . ர னா ச ட பா வ ய த கா டா . சா பா டறா?'' ''எ ம த டா ட ஸ் பா த ல! அ த எ ச ஸ்? தசா ப சா ன னா உ ட? தசா ஒ ஏஜ் டா ட இ தா. உ ன டஜ் பா ! ட ர னா. பா பா ம . பாயச . உன வ சா . ஷ ''சா அ ! ஈ '' எ ட உட ன அ டா ''எ ன எ றா . .'' அ ப இ ச றா .

ச?'' ச ட ப வ ர மாச மா எ ன ? ர ஆ ல ச யற ?'' 110 ன க !'' வ டா . எ க பாவ ? த ய ல. டா வ ய தா ய . நா ஐ டால ட தா பா உ வா வ ர னஇ ல. ச ழ ம ப ச கா ல ஒ ப ம க தாட . அ கப த ப ச ட ப வ ? ற எ றா க . எ நா ய ஸ ம இ த . ' க ஹா ' ம ய உண காக ப ச வ ர ற வ க ப . அவ க ர க ஆ ஹா கா ச கா சமாக த பான பா எ லா ப ச ந றாக எ பா க எ தா ய ! எ ன த ர! இ எ ன த மா டா க நா அ வள மாச ல எ ப த . .. எ ற எ த ப ச எ னா எ ப மற பா பனா வ த ர க க பாக க ட ப ச (ஃ பனா ஸ்) த யா ழா நட த கா ணா . ''ஏ ய ச பா மா ய டாதா?'' எ 22 த வ ஷ மாணவ க . கா ச ர தாக ப தா பா . ஜமாக வ த வ ஷ நா ஸ் பா அ ப பா த ர ப ப ச வ ட த உண த உட ஒ த பரபர ஏ ப த .இ கா ச நா ப ச ƒ¤ர . றா ? வ யநாத ன ப தா ர னா வ பா க பாகலா இ த . அ த சமய கா ள டா எ . ச த ப வ தா ய . எ ஒ னா ன தா . ஸ்டா ட ஐல க ணா அ ல வ யாராவ வ யாராவ எ ப ரா ப எதாவ ''பரவா ''அ பா ''எ னல எ ல.'' கா தய க தா ய . அத கா ட ற. ஸ் தள பா ம பால ட . லபமான வ ல. ஒ வ ஷ கா ச கா சமாக.வா ''டா . பக ஒ ற ர ம வ ர ப ச எ த அ ம க ப . மாக ரா பா டமாக ஒ ல ர வ ல வா த ற எ சா றா . கா ச கஷ்ட ப டா பா .. எ லா இய க ப ச பய இ த . பா ஸா ப லா ச ட ப வ ர இ த ப கவ ல பட வ டா . ஒ வா னமாக. வ க டன எ ப த ந ப ய ல. 11 ப க க சா க ) ப ச நர நா ம நால ர ம யாக க ப ற . ர இ இ !'' அ த ப க ள மா தமாக பா த பா ர ப ஒ பா . மா க க ப ம 21 ப ச உப யா உதாரண கா ச ப தாக இ பதா (22 ப க க வ ண ன. அ க அவ க ட இ ர னா பா ப ''ஹா ! எ ப ப ஒ வ ல இ ஹா ஸ இய க வ . வ லத றா க எ றா . அத ம றா வ ஷ .

ம ய ராஜா ற பா அ தா . ''ஃ ளா ஸ் ல த ல த கா வ கா இ ல னா . ட அ ஒ . ர னா க ஸ ர அ க என கா எ க . ம ''கா ந ?'' எ ரா 23'' எ க இ க உ ள அ ஃபார ச தா ர அ ற ப ண க னா 'இ' . ண இ த னா . ''இ ச . எ தா டா . அ க ச ட தா . கா ய ட க ல க கா . இ பா ம இ அ டஇ ட ' ரஸ் .. பா க க?'' '' சா ற த கவ க வ இ அ வ ல நா பதாவ மா என ஆ ச யமா தா இ ல. ஒ வா த ட ஒ ட ன . அ க க பல வ ண த க . ட உ தாம ' ர ர ' எ ற ய டா ம இ தா. னஅ ப ய அ சா பா '' எ ட . ரா இ த மா ற வ க ர நா .. இ மா ப கா தா அ ம உ ட ஆ க அ ர களா ட ன பா ட . அ த பா ப சா க ட இ எ வ . அ பா பா க வா இ ட வணா க ள .. தா .'' '' .'' 111 த தட . ட ர அ த கா ரா க நக அ ல மா த க ஃ பஸ் பாக னா. இ ல நா கா ச நா இ க. ர னா. ''இ யாம ''எ ற ன?'' சா ல 'இ' ய ''டா பா .'' க.'' சா '' ப ப லஸ் சா ஸ ?'' எ றா ர னா. '' ட ஸி வ ''ஆமா.. கா ட கழ வ பாக ட க தா . ' எ கா இ மயாக ச த ச ர எ ன வா எ எ '' ம ஆ வ வா க. ஆ ஸ் ர ர ' எ ட '' எ றா . அவ பா ம பா மயாக ப க . இ த லா ல பா அ த ந ரமாதமா இ ப க கா ''ஐ கா .வா ''எ க ஆ வா க ள ''வ '' '' வ ல ல வா எ க ஆ ஸ்ல எ ப தர யா .'' க த த .. ந கார பா யா ல பா ல ஒ க ட ட ச பாஷி கறா கற . அ ஒ ஸ் இ .'' அ வ பா வகமாக கற ட தா அ தானா?'' ஜ ன வ யா யா க ..'' க ந னமாக இ த .

இ த மா ஸ்தக உலக இல ய ல ய இ வ ர வ ஸ்தக . தா நா இதா ன? நா ஓ அ ம க ஸ இர ப மா ஹா ட நட ச க க ட க ணா க ம றா ர னா ம றா ர அ வ பா அவ க ட ச கா டா க . சா எ லா ம …¥ ப ல ! வ த ல எ க யா ப ச .'' ''அதா அவ க ள கழற ''இ த லா இ யா ''அ க வர கா ச நாளா ''அ ள நாம ''சா ல 'ஹா யா. மா. ''என ஸி ஸ மா ய தாண ல இ க. ர படமா னா க ஹா ட ய பால எ தாள டயா ஓ ஹா எ லா ப கக பாரா னா க. தக இ லா எ தாள க இ ல. க இக எ லா . ல ட எ ட ர பாஸ் ப ற த ட இ த ஆ ஸ் க ட அ த ஆ ஸ் க தகவ ல கா றலா ல? அ மா ந வா எ ன வா தக லா ச இ கா க. ஒ கால ப ப ற த பா ர பா அ ம கா .. எ லா ம …¥ ப ஃ ஷிய . எ கால ல எ லா ஒ சக உலக ர யா இ பா க . இ ரா நரா வ ர வ டா க ட தாட வ கலா . 'அ த வ ஷ ஹா ப அ ரஸ் ஸ இ ல. இ க பாஸ் ப .'' '' தா இ ஸ் யா இ ப? இ நாக க தாட சாப க . ர ' பா க. வள .. பஸ் ! எ லா ம இவ க உ ச தா . இ க ற . டர எ த ன யா ப க ட . எ த எ தா ப .'' தயா சா ட க?'' 112 றா 'வா ஹா ?'' . இ க.. ஹா ப ஒ த அ மயான நாவ ஒ எ னா ' எ மா ப ' அ ஸ ரஸ். ஸா ல ஸினஸ் ஸிஸ்ட ஸ் ஒ மா ல ய ஸா ல ஆ ட னா வ ற பாறா களா .'' யாட சாப ஓ அவசர க வ ''நா ஆ ப ர ப ணற ன க ட .. இ க வ ல ச இ தா எ மன ஒ க ப ன இ யா தா இ . எ லா ல இவ க . இ ய க னா 'உன ப வ ச எ வள அழகா இ பா ! ஒ டா . இ த சா ஸ ய க ப தற சா ஸ .'' ச பா ரலா '' எ . அ அவசர !'' ல டயா ?'' . அ த இ கா ச மாட னஸ் ப ணா ல ட எ தற த வ ய இ லாம ப வா க. அவ பா . எ லா ம அவசர .. இ க ப . எ த ஸ்தக த வணா எ பா க.வா ''உன '' யா பா கா?'' தா ன ஆக மா?'' த ச . அ த பால ப ப ம ! ப ப இ லா டா தக இ ல. எ கால ல இ ல க கால ல ய அ ப நட வ ற . எ லா ம ஹா ஹா ! எ லா ம..

வ களா?'' . நா சா வ ன ல ? ய களா க ப ப னப யா க ள. '' நா ஸ்.'' இ க . கவ க லயா?'' சா தா ன?'' களா?'' யா?'' னா க.'' ''என வ ''ஊ ''ஆ த கஷ பாக லதா வ ல வ . ரா ப ப ய ஆ பாகலாமா?'' ''எ க?'' ''இ யா '' ச ச! எ தா ன.'' '' வ தாராளமாக அ க. ஏதாவ பா ல. நா பா தா ஆக .. எ க பா டால தா ன. ''ஆ ச பாஸ் ப ட சா ன ன. ''அ ப ஒ ''அ .'' ளயாட ச எ கஇ க. எ க க ப ஸி ல இ ட ஒ த ர அ ழ அ ஒ .'' ''ஆ பாடமா ப ம யஸ்? அ பா ட சா ல மா? கவ ல படா க..வா 'என . எ பா ண க யாண யா அ பா ள டா க டா எ ப பால க'' எ றா . அ க ஒ பாகலா .. . அ ஒ நன லாக . அ லா கா பர ஸ்.'' 113 பாறா . வ டமாக ம ச க ணா வ ய ம யான அ ம கா இய வ க பா தா க . வ ?'' நவாடா வஸ் காஸ் எ க பாஸ் ஃ னா ஸி ரா இ .. க ஷ எ ட . வ ல வா த ர .'' ''வ .ஆ பா ர க . எ களா?'' ட லாஸ் காஸ்.'' யா?'' சயா இ மா?'' . எ க பா ''எ லா அ பா அ ப தா வ . இ த ஊ கா ந லா பாக ''ம யான ''அவ ''எ தா உ வ ட .எ பாஸா! க பசற த மான ''க யாண த ப ''க யாண த ப '' ரா ப மட க அ வ த உ கா ச ப த லாம டாமா?'' பா ன.

லாஸ் காஸ் பா ச வத அ ம கா இ த ன ப எ ப ய வ த . ஓ ட ல இ த பஸ் வ கா ச இ க. எ பா பால வ பள ரவ . தா ட ''ஊ†¥ . ''ஸ் ல ய ஓ ஓ ட ல ஏ பா ப கா க. பா லவன ர தச எ ப மான த வ ய வ த த த . இர ம நர க கார த அ ஜஸ் ப அள உ ள ரயாண மான ர பட கா அள அ ம கா ப ... ள ல எ ன ட லா இ கா ச ம ற பா க ள ப கா 114 .. வான ய லமாக இ த . பா கலா '' எ றா . க.'' '' வ டா னா? ம வா? லாஸ் ''நா வ ர ''ஓ இ . ச வ க. ''இ த பா ட கா லா ஊ ?'' '' பா டால '' ட ர காடா பா .'' எ லா ஏ பா க ஒ ர ச த ய ட இ றதாக ர ப க கா டா .'' ட வ தா பா . ஓ ட பஸ்ஸி எ பா பால ர யா இ த . ப ஆ கா க. ரா .'' ''பா கலா '' எ ''ம யான வ வ த ற இ ர ர தச ப ய ப ய ல.'' ட வ மா ய லா வ பா க . ம தா பாகலா . அ த ட சா பல டஷ ன றா . இ த ஒ நாள ய கண ல யாபாரமா?'' ''இ ல. நா அ ழ த க வ யா .. எ ? அவ ள ச பாகலா ஓ தா ன?'' த எ லா வா வ .'' க. அன கா அ த தா சா லக மர க இ ல. ' டஸ ராஸ் ப எ லா ரமாதமா தா இ '' எ றா .'' ''எ ப?'' ''க யாண ஆன . வ வா. என ஆட களா?'' அ ல எ லா ஈ பா ''அ ப தா சா வா க.'' ஸ் வ யமா '' வ டா . சா சலவ பா உ க ட வரமா வ னா பா களா? காஸா?'' க.வா ''எ ன ? ம ட இ ல. அ லா .எ க ல.

'' தா வான க டட க பர ஸ்டா ஒ ன பா ச ''ஊ ஊ உ க ஓ ட க . கா சம தா ட . இ க. ஒ ர மா ம . அ ற ய கா பா க ள டா . க வ மாக பல சஸ்க ஸ் ள பர பல கக ம க த கா கா கா டா கா தன. அத க லா நர இ ல எ றா ர . ரபலமான பாடக க எ லா எ த ன த மா? உ க மய க வ .'' ட க ஒ ர வ வா க. கல ''எ க பா ''ஆ லா டா வ ''இ ல.வா ''ஃ ரா ஸினா ரா இ க வ பாடறானா எ ன?'' 'ஆமா . பா கலா . அ ற யாச ம இ ல. .'' . மா . க பாக . .'' சாய கால இ வ த க. பா ய எ டய காத இ த மா ம இ மாறா . க ணா ஆ பால உஷ்ண தவ கா க. ர னா வ வத சாய காலமா . ச ள ர ப வா க ழ தக த கா தன . . ஏ தா ன கா .. அ லயா? ஸா . ஜ ன ரக ள ற த பா லவன வான க யமாக ரகா த . 23 அவ ர னா ச ற கா ச நர ச வத யா க ப க ம ப கா தா .'' . ச க யமாக பஸ்ஸி பாகலா எ றா . ல. கா ச நர கலா எ யா தா . ஸ ஷ ஓ ட சா த கார ஏக ப ட னக வள றா எ த த . அ த இ ளஞ ர ப ய ரா கா ய அ ழ ச ல ரா ப வ பா தா .. த பா . பண ஏ கன வ டய டா ?'' தா ப ஸ கா '' கா ம கஇ ''அ த மா கா பா க?'' ''ம 'எ ச டா தா? உ க ள பா தா அ த மா னா?'' வா க' அமர க. அதாவ வ காத . க க தக வ த . ஏ '' க ட ட பா ''நா அ வ ச ட பா காத த ஓ ட . அ ப ய ன ன 115 .'' ல ழ த ப க. கா வ ண கா க ள கா தன. ந வ காபா ள த த . பா அ ஃப ச .'' களா?'' மா.

ஒ வ ள றய ஒ டால நாணய களாக மா கா . ''ம ன யா!' எ ய கா ம ல வ வ தா சா ல நட தா . உ ள ச கர க ழ பா அவ ள ஒ ட ப பா மக ஒ ச தா '' தார தார'' எ கா கா . அ த நா ல ஆர த ப ச ட அ த மஷி ன ல னா . ம றா நாணய பா டா ட ஒ ச இர த . ச லலா . எ த எ ல ய அ நாணய க ள அ ப ச கா ய . அ த இய ர க பளபள பாக இ தன. கா அவ ன த ய . ர ப ஓ ஓ கா சா டா . அ த எ பா ட ம ப இர பா டா . அலா ள எ ற லா ப பல கஸி னா க த ப டன எ பா தா 'கஸி னா கஸி னா' எ எ த . ஒ ற மஷி ன ப க ல பாட சா லலா . மஷி கா ச கா பா எ ன வா அ கா ப பால அ வள கலகல ச த . ப ஷ த . ஏராளமாக இலவச கா உ ள எ லா ஒ கா கா ட இ தா . மஷி அ த ன ப சா லாம த . எ லாவ வ கரமான கா . உட ன கண காக ஸ்லா மஷி க த தன. ர ப ர பாக இ த . அ வ பா வ ஆரவார க கா த . நா வ தா . அ ச . அ த இட த லக தா ன தா . 116 யா த ண மா . டாக வ தா அ மட . ப ப க பஸ் க ட ட க பால ளாக ல ற வ தா க . ஒ ப க இ ய மஷி வ ர இ த . ர ப கா சா டத காக ஒ ப ச ஸ்லா மஷி ஆ பா தா . ஜா வ தா இர . இ ப த ச எ வ க வ கயான. அ ல ப டால கா ன. க உல கா த . ர ப க வ கரமாக இ த .ஜி. அ த அ ப த ஒ வா றாக பா டா . கா க ள ம ப சக கா டாம மஷி அ பண ச கா தா .எ . கா த ள வ . ர வ தா . எ . ர ப அ க ய ல எ றா வ க பா தா . எ வர ல. பா க ளயா ர ப ஆஸ்ட ஆ றா . உ ம ரா ன இ கா ய ன த ரா ப ர மான க ச பா பா எ றா ப . ச ட ஒ டால வ ர ஆ பா கலா எ ப ச களாக மா கா டா . அழகாக தயாராக ப வ ச ஒ ஏ தா வா றா க . சய க ஒ தா வான மஸ்ஸ ன ஹா அ .வா மான கா ளயழ . ஒ டால ஐ டால . ந வ ப ச ம ஜ க ள க ல ளாஸ் தக க ள யா வா வா எ ன வா ச கா தா க . ப ச . கா ப . டால பாட வ டா . ப ப ன தட வ ஒ ற கா பா . ஆ பவ க எ லா ற த த பழ க ப டவ க பால தா றம தா க . ' ச! அ ப கா ய பா த ல க வ எ த ன நா கா டா . யா பால இ த ஒ ப ட ன அ னா ஐ கா ய . க ர . வ க பா கலா ம எ ஒ ழ தா . அ த ழ கட ம பா ஒ ஒ றாக மஷி பா கா க ய ஏ தா ம ராஸி ப அ பவ பா அ வ பா அ ச கா தா .

இ பா டால ர வா கா த ஆக வ எ ற வ ஏ ப ப டால ட .. எத காக இ த டா மஷி ட உறவா ற . எ தா ஓ ஆ டமா மஷி பால அ வ பா கா பா கா பா க ய த த ஒ கண தா அ த மஷி ஓ அ கமா டா எ யா தா . இ த . ள அய . எ டாவ தட வ ப ல ற அ த த யாக வ ச ஆர ப ச ஒ கா பா ல ய டால ம ற அ ரம நர அவ ட ஏக ப ட ல ற ச பா ட .'' க கலா தா கா ச கா த த பா க?'' எ றா „¥ க .வா அ த நாணய க ள ஒ மா ஒ வா றாக கா ய . ?'' ல யா ஸ மா '' கா பா த கா ச லா உ ர வா கற . க ட வ உட வ பர க வ ய வ த பா ஆ ச ய ப டா . ர னா ''எ க ப ர ப ''எ த ''எ ப ''உ க க பா கா ப ப பா ன ன உ இ க? த . கஸி னா கார எ ன டாளா? பா ட கா ஐ மட க த வத ? இ அ த மஷி கா த ச ய அவனா ற ய ல. ம னமாக வ கா டன. இ பா மஷி பா ட ட .'' .எ த பாற மஷி ன தா க?'' . த ஆ பா கா ச எ நா க ள மா கா ஒ தா . எ ன பால ப ய கார யா இ க யா . ய பா தா . பா பா . ச யாக ஆ ம நர அ த மஷி க ட ஆ றா . பாழா 117 . உ ள சய க வ ச னா நர பா ச யாக த ய ல.. 'கா கா ' எ கா ய கா . அ த மாய த கா க தாட த ந யான வ ச க ள கட எ ர இ ஓ ட வ வத அ ரம நரமா . வாச ஓர இ மஷி கா ச ச கா ச பா . நர கா தா . ந ப ய ல. ம ப அத அ உ கா கா பா ட கா ச எ ட வ எ வ வ . ராவல ஸ் ச களாக ற ப டால இ த . நா களாக ப ப ர டால கள இ தன..'' தா அ எ . ப றய நாணய க ள ஆ னா . ''இ ப காம . வ ண சர க தயாக ஓ ன. டால பானா பா ற எ பா டா .. ப னா டால எ ப ச ச கா டன. ற ப டவ . பா ல. க ட கழ ணஎ னா . யா ட ஸ் ஸ் காய ர அள வான ரா வ ண ள க ட தா . த ம தா ம ட கா டன. ல றயாக ச பா த பாக. ர ப ரா ப கலமாக இ த . க இ மா த பண த பா தா . வ ய த த இர வ ச உ சாக அவனா ப கா ள ய ல.

ஆ உ கா வ டா !'' ''அ ச வ .எ மா எட டய ''உ வ ''ஸா ! நா '' ''பண ம சா தா . பண வ மா க ற . ''எதாவ ஷா எ லா ந ல ஷா இ ஒ லஎ '' வ ல எ ப க பா ''இ பா ச ர னா! ப .'' 118 வ . ய இ பாறவ ர த ப டால வ டா! சா பல சாக !'' ட னா பா வ ய வர கா ற யா .வற. இ க †¤ல டா க பாக வ ய தா ஆட ட ?'' ன வ ல? டா க.ஜி. அதா மா .'' இ ம தா டஆ '' ம கஸி னா ப க வ லயா. கா னஆ ற .'' ல. பா லவனமா இ த இட கா க. இ த ஊ ல இ ற வ ர ட காடா.'' பாகலாமா? ஒயஸிஸ் .'' டாமா?'' யா.ஒ ஸ் டஜ்ல .'' .'' யா .வா ''எ த ன '' மா இ டால இ '' ரா ப மாச ''அ க உ க பா பண '' எ பா சா தர . இ தா க'' எ நர தா அ ற கவ க'' கா ஒ த ல வ ப க பாற ந ல மன ட ரா . பா க நவாடா கார க.அ ற .'' ''கா லல இ ப ட யஎ ''அத னா ?'' ''கடனா வா ''ஐ பா க?'' ''இ வள தானா? பரவா ல எ க பா பசாம ஒ ச டா மா .'' கா ய எதாவ தா தா த த வ லாக பா ட ன?'' ஆ வ ல ல. நா ''அ த லா இ க இ க . எ சா அவ கவ க கஸி னா இ த .'' ற னா எ ப?'' ''நா நா ல ச பா க ஆர '' வற ப வரா த?'' எ . பா மா ஆ வ ''நா க எ றா .

ரா ப அழ த கா ? அ சா ச வ ற ன?'' அவ மா காளா?'' இ லயா?'' இ . அ தா க . க வ ஷமாவ டலா உ தறா க!'' ரா ப ப சா ன ?'' ச? அவ ''ர னா. .வா '' த ல கா மா இட எ னஇ வரமா ட சா றா .'' ''உ க பா ள ச . ன தா ப ப ய பா க இ இ 119 இ ப .'' ''அக ப ட த எ லா இ தஎ ''ம தா எ றா வ ''அவ ப ண எ '' ச த கவ ''அ த லா ர அ ம கா இ ''அ ப யா ''அவ ஒ '' ச '' ''உ க அவ தா ன ச க ள. எ த கற ப ய ஊ ன யா பா .எ . இ யா ல கா லாம இ றதனால ஆத க ற ச . எ ப ?'' ''இ க ச பா க அ ம . உ லயா கா டற த னஏ . எ ள டா த எ ப வா கா நா க யாண காக!'' ''க யாண க யாண தச .'' இ ஷ ள உ கஎ ப ன எ க ம தா வ ள யா ப ப கற ற ண க தானா அ ம கஇ க வணா ச கற சா ன ப . ப ற ழயற டா ப ச .'' மா க ல. எ னால அ ஜஸ் ர ள ப வ ரா ப ஏமா றமா வ க?'' ச! ப நா ன இ ப?'' தா கா தயா ஒ க யாண க ர ப ச மா யாஸி ''உ க அ ம வணா வர வ த ''இ க இவ க ளாட இ ''ஒ பா வ ! இ த தச ல கா ல னா ரா ப சாக . எ பய க டா ட ராட. ஏ கஷ்ட ற . ப ன டா பச மா கா நா ம லயா?'' ப லயா?'' !'' ட க காக றா இ அ ம க?'' கா வர ல னா?'' ட னா அ ற உ ரா ப ப ய ஸ் ரா஻ ''அ த லா மா.'' ''அ த லா இ உ க ல.எஸ். அ தா யா பா க சா ற .

ப க றன! இவ எ ன க ஆர க ல அத கா டா உ அ ய ல. அ த .'' அவ அ ற தா '' எ ம வாக த டா .. எ ன சா ல வ சா றதா இ தா க ன த தா க.'' ''இ ப பரவா ''எ ன அவ தா ல. அ ஏ தா உ க ள அவசர ப ''அ உன ல ர னா! என த மா?'' '' ம பா காக ''எ த ன க யாண க .'' த தா .வா க யாண ப எ ன க வரா க. உ இ க ச மா ஸ் ரா஻ ற ப என பா கா டா . ''ச . !'' ''இ ப.'' உ கா த வ உ ச தக ப . ட .ப க ம உ கா கா த லய ண ய கா தன காக வ எ தா ய .'' '' ப ந வ ''கலா டா ப ணாத. சா '' ''ஏ யஸ். அதனாலதா த த ய ''அவ சா வ உ த எ சலா இ பா தா . உ க ல. ''இ க.'' க. அ பட ல மா ஸ் ராஷ்ஷனா இ . ச பண க ம தாக ச ட அ உ டய றா எ த ன ஆ த க இ இவ ள இ ன காரண க சா ன க எ ன ன நா க யாண ர னா ஆ ச ய . இ த மா ?'' எ ''அதா 'எ க கற ஆசா றதா ப க யஸா சா ற அவ சா ன ஒ அவ ள சாக ட அ கா .'' தா. காத ல தா இ த . ம த ல ல க!'' எ மதா எ தா ய . பா ற சலா? நா க ர பர ன க யாண ப க ஷா ப க பா க யா ர ? த த க பா க ற!'' க எ கா டா தறதா ன மா த வ மான ? நா ல எ ல நா இ ன நட த . இ ப ஒ மா யாக ட எ த ன ச க . ம தா!'' 'நா ச தாஷமா இ ற ல உன ச தாஷமா இ க டாதா? ச ம க ல கற காக இ த மா எ காக எ க ர ப ளச ''ர னா. . ஏதாவ ஆ த வ டாமா?'' எ க 120 வ டால றா . என ப பல வ ற இ ம தா ற இ ப னா !'' ன இ களா?'' ந ப ன ப மானமா க அதா ன?'' த ச ம தா ..

ம தா ஒ வச ள பா ட த ர எ கற வர ல. ன '' கா ''நா உன பால கா '' பா ல?'' ய '' வ டா ''எ வ டா ? ''ஒ '' இ ர னா ச கா ச வ ல மற க ரா ப டா .. ர னா அ வ த பா அவ ட கா ச அ ம க வாச ன கா ச ழ த வாச ன இ த . யாஸி லதா ரய தன ப வ . றா . ''இ கா வ றய தா கலா பால இ க'' எ றா .'' உ டக ள ''அ ப ல ர னா! என இ ஆ ச ல ன ஓ இ ய தன ஒ தமான க ப தன வ எ ச க ச .. ம . நா அ த ''அவ ள மற சா க ப மல உண வ சா ல எ ல. எ ன மா க ய . நர ச ல .'' இ இ தா மந ல னா . க யாண ச க ச மத ம தா அத உ டான த இ என ஏ பட 121 உ க ள காத. கவ ட க க ற ஏ '' எ றா . அ ப ச ல. ''ம வ இ த மா தா களா.. ம தா ஊ ஜிதமா த க க...'' ல படா ற வ த க. '' .'' ர னா உட ள கா ''நா க கா றா .. வ க பட க ள.. ப க யஸ் ர னா! ஓ எ ல ல'' எ அவ அவ ன ல!'' ஆகா . இ த ல நா . இ ப ல.'' கலா .. அ சய இ ம பான க த. சயமாக இ தா .'' ட கமா டா '' ச ச! த பா எ கற. த யமாக அவ ள தா பா தா .. பரவா ட ஷ கா ட ப டன. சலன ர னா'' எ ல.?'' எ றா .வா ச பா 24 ர ர ட .'' ல. ''ந . வ ''ர னா! '' வ க ண . ன பாறா டா கற லபமான ஒ எ பாராம த மா னா வச படற ர ப ல டாம க தா ம டற '' எ ட கா க. கவ ஸ்.. உ மா என இ அ தஸ் எ ட இ .

. என ஆ சப ண எ இ ல சா க .?'' ன த ய ல.'' ''நா இ ப தவற ட ச த ப காக வ த பட பாற ச தா ர னா! இ ஸ் ந எக ஸ் . ரா ப கவ கரமான ப தா . அ த எ ன வா ப ய.வா ர ப ப லஃ உண ரா வ ள சமா '' ப த க '' த ல க யாண ர னா அவ க டாய ப ன த வச ப த ஏ ப ற ஆக இ த எதாவ ப த இ லயா?'' தச ரா ப ஆ வ ட.'' ட! வா க சா னா பா லப .'' ''ஸ்ட ஸ் எ ''ர ன ஸ்ட ஸ்! அ உ க பா இ த பா அ .. ச தக ம இ ல.'' ன ரா . த யா ? உ க டஎ ப ... ர ட ..' ரா .'' லாஸ் காஸ் பா சா க வ ''க கராƒ¤ லஷ ஸ் மாக ர ர னா. எ றா .'' .இ மா?'' எ றா 122 பா மாக இ . வ த ன ல ய ர னா த த த ட அவ மாக ரா ம வ பா தா . ''எ ன பா வ ஷ ட!'' ?'' ட சா ல சா ல மா டா ன இ த ஸா .. அ வள ர ம றவ க ட சா கா ற ல ம இ இ த ம ட வர ல. பா ''உ க ''எ னய ள நா டலா . வ யநாத ஸா டா ட ர னா இ கா த ல? அவ ஷயமா கா ச ப வா த வ த .'' .'' . ஸா க டா ச மதமா ஸ்ட ஸ் ய சா ன .'' தானமாக ப ல.'' ''ம ச இ ல?'' பய றய சமய ஓ ய பா டாதா? எ ''என கஎ ன ப க ''ர க யாண பா.'' ''வா !'' ''ஸா ! ஸா .?'' ''ம வ ப ''ச த ன ப இ பா ''அ வப '' எ றா . சா தனமா வ ட. ''உ க ரா ''ர ''ஒ த லஇ .

க ழ ம பா ப .'' க றா . ள மன ப க எ ல. மாமனா தா பா .'' வ ய . அவ சா கா ய ச ல. எ க ர னா ள ர னா எ ப ப ட பா ?'' மா வ ச வ எ ன வா ந ல கா ன வா நா யா?'' ச.'' ரா ப பா ல டஸ் . அவசர பட ன வய .. சா ''நா ஊ ஸா . க யாண வா த க ர யா வ ''எ ''ர ஒ இ இ பா தா . உ ம க யாண த வ அவசரமா க யாண ப எ ப ப ட பா . ணாட ட . அ த லா பா வ யா மா ன பா க அவசர ப ''அதா ம யா . இ த ட ஆக ச ய றய வ டய னா ப சா . உ க பா ட க ல ஸா .'' ச க சா ல வ ர க. . வர மா.'' 123 .'' ''ஓ .எ ப கா ப '' யா ச சா ற உன ?'' ''இ வய ர னஇ ற யநாத க யாண க ற தா ''ஊ சா உன க ஊ மா அ ர ரா ப ப அவ பான '' கா ச ''ச ''எ சா சா ''எதாவ அ த '' ச ''அ த ''என எ டா சலாக டஇ தா ச ய த .'' ழ பமா இ ச கா மாக ரா ! இ லாத த பா லாத ரா த ...'' றா . கா ப இ ச லக ப த வ னா க கறா ..?'' ல. ர .?'' எ க தா.வா ''இ இ ம தா ஸா நா ப ம 'ஏ எ த நர உ க பா மா ''இ வ ட ல. வ ள கா ய அவ பா டா னா..'' ன ன'' எ ள ஜ ஜ் ப ணா த . ச சா வாரா?'' ற ற ல நா இ த லா கா ச பா க . க.'' ''அ க லா க யாண மா “ச .'' றா . பா டமா ஒ க . த ஜா .'' வ?'' ....

எ ப நா அவசர பட பாற ல. '' த '' எ றா . உ ன எ ப யாவ வ ள பா வா . டாட ஒ மா ள த வ படற அவ . ப சா ப கா டா அவ பரவா ல. அதன ஒ ' மா ட ' இ த .வா ''உ க பா ''இ நா எ த ல. உ க பா மன காணாம ய . ''எ ன பா யாவ '' ட எ த றதா? டாயா. மா இ மா இ த கா த க ள பா தா .'' '' கா ச நர க ட . ஒ பய ர அ த பய கா டவ பான தட வ வ த பா அவ எ ன உப தச கா க ப ட . அ கா ச னாதமான ' பஸி ' காபா . எ க யா இ ஒ க ட ட ச தாட கா வத . அ ம கா ன ன வ ல ட ற ரா ப லப . பட க ஓ அ கஷ ரா ரா ம எ ''இ த எ கா என ப ப ப ல கா பா டா . மாமனா ம மகனா ஆ டா த! வ யநாத ரா ப இ ஃ ய ஸ் உ ளவ .'' ழ ம வ யநாத அவ அ க பா அவ ய பா ன க பா சா ர னா .?'' எ அ ஸில “ வ ல ச த ய க க. ர க. அவ கா க வ ய பா ஏதாவ இ றதா எ ஒ ஸ் ட ம தயா அ க வ ய எ ய ரா ரா . க எ '' ஒ க ர ட ப ற வ கா கா அவ எ ய ரா ரா ட இ ட ர ட ர வரவ ழ வ வ யாக ம க தா ன த க இ தன. 'ர ' எ த னா . ர ப பஸி கா ஸ் எ தா . '' பஸி த மா?'' எ க டா . மா வ இ த அ சா த ஆ ணக ள வ க ப கா டா .. ஒ லாச பா பாகாம ள னா . ஸ் ட பரவா லஎ வ க ள ஒ ப ப ரஅ றா ய?'' .” நட க அதா ''அவ க கா எ த தா பா ற . 124 அழகாக க '' பய '' எ .'' ''அ தா உ ன ட பாற ல. எ வ லபமாக வ இ த . ள அ கா ட ன அ உ ஆ ணக ள ஸில கா அ க மா த . பாஸ்க வ க ஆ ணக தன. மா ஹா ட ப ஒ ய அ ற அ ம க ஒ ர ஒ ட ன வ தா . எ தா ஒ ஹாஸ் ட இ ஸ்ஃப மஷ ஸிஸ்ட அ கஷ ரா ரா க எ வ ல.. சா வா . எ த வ க பஸி எ ப த ய ல. அ ம க பால தா இ ற . ர ப ஒ நா கா உ கா கா ம ல எ பா தா . நா ன எ த ற ச பா மா?'' .

'' ப க ம காண ம எ ன வ ரா ப சா ஸியா?'' ? க. '' ''உ க பா ''இ கா றா டால ஸா . ரா ப ச தாஷமாக இ த ..'' வா ''இ வர பண பா எ லா எ கா ட. எ கலா '' லபமா இ ''இதனால எ ன கஷ்ட ல. உப யா கா ள . ர ர ப வ ஒ ம வ ''நா கா ல'' எ கா தா . வழ க றா . ச பா த லா ன ப ''ர னா க மா ல.'' அ வள . கா ச க னமான ரா ரா த ற . க ட த வ ல பஸி ல எ த த ? அ ம ப . நர ட இ ல.'' இ கர ?இ த ல ர னா! ர னா உன '' க டா ஸ். க த ரா ப தா எ ற த ம பா எ தற சா னா . ஹ எ நஸ் ''உ ட !'' தா ய க ற ச . இ த ன பணமா! வ யநாத ந சா ல பால இ த .'' ''அ வா! இ த மா அ ற த வ ப ''பா . ''என இ ''இ வ ட ன.'' யா. பண கா?'' த சா னா க.வா உட ன மா தப அழகாக. எ த ன ம கஸ்டம ஐ டால ட உ சாக றா .. அ த வ ல ந லா ரா ரா பா ஸா .'' 125 க டப ரா ப லப எ ற ஒ ச பா சலவ கா க. ற த . கா கலா . வ த ''…¤ ப ! நா ள உன இ இ த மாத க உ ன எ னா பால வ ரா ராம பா பண வ ?'' ''என க க ஐ ப கா டால ற . . தற . அவ இ ய தா . எ த ன ? '' ரா ப ''எ ப பா ட வ ய வ தா . டமா டா ! ச த ப ப . ர ''அ ப த ய ச . சா தமாக அ ம கா த ற ம ய கா ச பா த த டால க .'' மதா ஸா '' எ றா .'' த ச பா ய ல உன ஏதாவ வா . பா ச தா .

உ க க யாண இ வ இ . ஷய தா இ சா ரா ப ச தாஷ . ஞா ச ழ க !'' !'' ம சா ட ர நா றா ..வா ''அதனால அ த காரணமா வ வ யநாத ர க ட . பாகலா எ ன?'' களா? பா பா ணாத கறா'' எ ...?'' .'' ப தற தா கா வ . ''ர ர நா வ ! ஆ ஃபா ஸ் ஃ ய இ 126 ர ரா ஸ் த ஸ் ப மா? உன ட . 25 ம ந ல தா தாட தா . அச '' டா ட ''லாஸ் '' வ இ இ னா ட எதாவ காத காஸி “ சா ற ''கழ . ''என வ ர .எ இ பர க ட . ற '' எ கா ..'' அவ ப லசாக ழற இ த . ?'' ''யா ?'' ''நா தா ம தா ''எ ன ஷய . உன காக நா ரா ப ச தாஷ பட ற . எ னதா எ கணவ ன ப அவ சா னா அத னாட நா க எ மல இ த ஒ தமான ஆ ச றதனால நா ராதா உ ன ம றதா ராதா வ மா டா .'' ன ன நா வ த ம ப பா அ ப ஒ த ..?'' ''எ ன ஷய ! '' சா பச ற க கற யா சா? அ '' சயதா த '' சயதா த த ஷய க க எ ப பா . றய நா பாறதா வ ன!'' ர ட .'' ம ?'' னா !'' ஆ ச யமாக இ த . .. ''அ பாதா ''எ பாஸ் ச க உ க கட ன றய வ இ யா டயா .'' . க.. ''இ யா .ம ப க ட பா ''எ த தா த பண பா ல பா க வசன ப ப டஇ பச யா தஎ கா க வ ய பய படா க. இ த ய லா ப ப ண வ டா சா . . ர னா சா னா.

'' ரா ப மா வ ம தா மா க. எ ன க காம கா ப ப ரா ப ச தாஷ . இ சா ன த ப ச தாஷ தா . ஹஸ்ப பா பா ன டா ள' எ .'' யா?'' ?'' ந ல ல ம . உ க த ட த . க வர ல னா அ ற வ த மா உன ? தா ரா ப உயரமா டா . ராதா வணா ப ப ரா லதா .. பா ராதா . ற இ ஸ் மா வ ட ன!'' ! ராதாதா என வணா வா க..'' த '' ச க ச அ த லா ரா லதா வ ' !அ ம ''அ ம த ''இ த ''இ லாம ''அ ற '' ப'' அ க ளர கற ப ல. பா அ ற . சக கா உன கா றா .. சதா. எ ன தயாக இ த .'' ''ம பழ கமா இ ப . .. பா க வா பா '' பா அ ற ... 127 றய ஏ பா க ச த க ட லாவ தகவ அ ராய க ப தா உ கா கா .வா எ அ ன ய த தா ன ''ம .. யா ''ஆமா ''இ மா ழ ''ஒ ''ர இ .'' ர லஒ ச உன ச ட ழற இ க?'' ... அ பா அ மா ஞாபக வ னா சா வ . சா சா ப ட இ க . ''ம ! ஏ ற ஜி த தமான சா யா இ ந ல ல. ஜி அ க சா ட மா ட . த டா . ட லயா? ப த ய. ஏ ஒ ''எ ன மா ''எ ன மா பச ற?'' பச ற ?'' த மா ல. வ தவ எ தவ 'இ கா ளர . கா ச பா அ ச னா.'' எ ஆர க'' எ றா . ந ல வ ள! இ ம க த க தயாக ப க ப வர க பா டா க பா ஸ அ ப ஏ பா ப ஜய . எ ன ற க உ அ .. பா டா அ தா க.. இ பா அ த கா ச தா .'' த ர ரமா ம ?'' ன? ராதா மா பசலா ம உட கா ள இ க கா வ கா இ .எ ன ஒ யா ஒ ப எ றா . அதனா தா சா கா . .. நா ர னா கல பா டா வ .'' பா அ ற .

ர னா என எ ய க த பா த .'' ''ஓ க. ச லாம நட கலா . உ க பா நா ன க த ற ... ப தா ர டால ற ஒ ல ச எ த ற . இ த ல க யாண எ ஒ ஏ ப . ஜய ரதா வ என த யாததா அ ராய சா ல ல. பா யா அ ல -இ ப ர னா அ த ப ''உ க பா '' காப லாம இ ''ஒ ர பய தா ன '' ச ச. ட ல வா சா டலா .வா பா இ த . வய ர ன இ ல இ . எ ட பண இ ! அ க. உன க யாண வயசா ட . பா கா ள அ ம கா ல ய அ மவ உன ந ல தா ! எ கா ச .. ச ப . ஒ கா ல அப ர லாம நாயன வா றய ப எ க ப ழய ராம ல ய வ கலா . ற ப ட த ழாக இ வ கரமாக . நா க அ பா ம ல உ கா . த ல எ பா சா டா ச தாஷ ப வா . ற ஜனவ க ய க வர இ .'' ல பட மா டா .. தஇ யா வற எ ல ய கா வ காப .'' ர னா. அ ''ஒ '' சல ச க? இ த மா கவ ரலா . க யாண ஷ் த ள அ பா. அவ ஜய ரதா வ பா சா னா . றா . ம தா அ க இ பதா உன ல சபல க த ய க ஏ படலா . இ த அ ராய த க டா க யாண த வ ளலா . இ இ ல ய எ ஆ க எ பா உன க வ இ ற . அ க த எ தப ஏதாவ க ஏ படலா . மாமனா எ . உன இ த க ட க யாண த வயா எ ப த ப நா யா த .'' கலா . ஓ க.'' '' சல வ ப கவ ல படா க. ட வ ய எ ன?'' . என அ கதா க யாண ப க ப . பதாக ய எ இ ச பா அழகாக இ றா .. அ க க யாண வ கறதா '' ''ர . த கலா எ தா ய . ஜன க உ ன க க க.. ஜய .! உ க பா வக ஸ ப 128 எ னதா ராம சா பா பா மா பாகலா . ப சா ல ம ன எ ஏ ப . ப ய இ ஒ வ ஷ இ பா வ ல உன இ த ஸ் ர லாம இ பா எத க யாண ? ஆனா க ட க யாண த வ எ தா என ப ற . எ னா அ க லா வர யா ...'' ''நா காப '' எ அ தா டா க ர பட மா?'' க லா அ கமா உ வ அ பா ட. ற வ பா ய வ கா டா பா ற .

எ ன எ ப யாவ வ ள த க ப வ க பா '' ச ச... ரா ப ச ! வா ஸ் ஹா ப தா அவ டா பலதா தா ''உ . ர னா க ளயா டாக அ த த . உ க '' சா சா ல ல ர னா. க டாய ரலா .வா ''ம பா ப ''என கவ ''ஒ பா ய?'' மா ''இ சா தா.'' ற பா . கா '' கா ச .'' க. இ எ டா .'' ''அ பா வாட ஐ யா. ரதாயமா ப பாட பா ப க யாண சா க.. ''அ சா ல '' ல ஸ் ''ஆமா.'' ''ஆமா .. லல ஜி சா தாஷ சா னா.. ம தா கணவ இ கா .. .. நா ஜி சா ட னா அத க.'' உ ந த .'' சா அ கமாக வ த . இஷ்ட ல னா ப ர ல ப அவ மா'' எ றா . க கவ ல பட வ ய எ ன ப ..'' எ 129 மா ஒ ண கறா .'' ''இத பா க.'' ''இ ஒ த னா .. எ இ ல..'' ல. ம றவ க வா கல ப ச தன த ற த வ ய லா இ த தச யா .'' பா தா கா ச ச கவ லயாக வ இ கா த ம ன ய ப பாற . ஹ ?'' பா பசற பாகாம இ ச என னா களா! இ க யாண ஆக ல ர னா. ன க யாண சா னா . ர னா ஒ லயா?'' டா எ ன. ஞாபக வ வணா அவ ள பா ன க க..'' ன சயதா '' சா ''என ஸ்ப வ எ கா ல வ கலா ரலா . இ ஸ் நா ட த ! ர . எதாவ றா .. அ ம கா ல அவ கவ க சா பன க ள அவ கவ க க. அவ பா கறா எ ன?'' எ றா .. அ பா எ லா ம ச ர ! ல ஸ் ஹானஸ் . மா பா பா கறா . பா உ க ''இ ப ப னா இ ச பா தா.

. அ க ல யமான ந ப க ளா வர பாறா க. பழகற த ஸா ஃ ப ப றா வ க க ள . ''ச யா சா ''ச '' எ றா ''இ ப எ க.'' ''இ த ஏ சயதா த வ க க?'' ஸ் பா பாறதா வ க ள . அ தா காரண . க . அ வள தா ! எ ன சா க?'' ''ச '' எ றா .'' ச ன தாஷ தாடலா ட . ''ஆமா . இ ஏதாவ ப தமா ஆ ட டா தா ஒ த நாம ச ற த . ப ற னா ல ய உ க ச பா ளா எ லா பா வ ட . ந ம ர ப இ ளஞ க . .'' ன?'' னஉ க தா வ ''ஓ! அ த பயமா? மா யா உ க ள பா ம அ ப தா ன.?'' லக பா மா ஸ் டா ளயா ஆ அ க ளா க.'' '' சயதா த தா இ லயா?'' ''அ பா உ க ட எ ன அ பற த ப ல. ன க யாண ப கற ல ஒ ர ஒ தய க தா . அ வ த . எ கணவ என பாடற த தா ப மயா ன றவ நா .'' ''அ த மா நா அ ம ப ன க களா? எ ன க ச யா க ல. அ ப ய லா ஆகா . க வ ய றா . த ரமான ர தச .'' 130 . ஓ அ ச ன ப அ த இட ல ந ம இர ப க யாண ஆக பாற த அ க பாறா . ம க யாண இ அவசர ல. அ த த ல கவ ல யபடா க. அதனால மா சயதா ஏற த த றய சயதா த என ஒ ப என ஒ …¤ ப ஸ் ஷ உ ற . க.. க எ .'' '' ஆ .ஏ.. வா . ஆனா இ .'' ப ய கா பய பட க.வா அவ ராம பா அ ப க க ஷ்ண க ப ற ப டவ ச கார ல இ பா '' சா க'' எ ''என ''எ ''எ உ லசாக கவ த ஞாபக இ க காவல இர டனா . இ லற வா க ஒ மா? எ பத காக அவ சா ன ப டா தாசனாக தா இ கா க ட ப டா ட க ச பா பா சா னா வ இ த எ ய க த. ல தா வ த பா தா ..

இ ஸ்பா பாவ த எ ப யா த பா கா ட வ தா . 26 ''வா ர '' எ றா பளபள பா ஆ ம ஒ தா த வ பா மா ம ய!'' தா. அவ சா ல ய கா ச ஏ தா ல. ந எ ராக. ஆ ய மா வா ன?'' கா லƒ¤ பாக வ ம எ வ கா ச பாக தா இ த . இ த லா எத ? நம தா க யாண ஆ ட பா ற த! என தா வ வ ல ஏ பா ச ய பா றா ர!'' ஆனா . ஆகஸ் மாச பாவதாக இ த . 'ஹா ள ' எ கா பற தா களா . ''இர டாவ வ ஷமா? அ த பால லப ல. ல க யாண ச கா டடதாக சா னா க . ய . ப ப வ ஃ பாலாக இ த . வாச சாமா க இற கா தன. 'ஹ லா' எ அவ ன ஆரவாரமாக வர வ ற மன இதமாக இ தா . ஆ ட பாஸ் ப '' எ றன .வா '' தா டா ச பா ச!'' '' ச மா வ ''ஜனவ மாச ''ஜனவ மாச தாடலா . உட த ச ல. இ த .. கா ட ஒ கா பா கட ட . எ ன எ ன வா வத க . அ ல ஏ ம ச ய ப டன. எ த 131 க மாத த ஆ எ பாற. ஆ ஹா ஜிஸ் ரஷ ன பா ழா பால டமாக இ த . த யா ஸ்ப கவ பா பா ல ர னா த . ல மாண க ள ப கா டதாக த த . ப பலாக இ த ந ப க ன . ர ப ஏ தா ஒ த றயாக இ த . வ க யாண கவ ஒ ல ம ற அவ ச தா ள கா ள பாவ வ ப ய எ பா பா க மா ப கவ தா தா ல. ச ட ப ப ர டா கா லஜ் ற ட . . . இர டா வ ஷ . ஒ ற ர னா பா ƒ¤ர . ஜன க மா றா க . ( ம ) ல ற பா ம ல ய னா களா . ''இர டாவ வ ஷ தா கஷ்ட '' எ றா க . ல ..'' அ எ ற வ கலா !'' ன?'' 'அ பதா ன நா இ ''அட'' எ ய றா யா ட பா க யாண ப க பா றா . ''க யாண ஏற பா ப றய ஆ தா . வ வ பா தா . ராம ?'' . ப ட ச றா . '' ராபஸ எ ம ஸ டமா ப ச கா டா ? ராதகன லவா அவ .

ல?'' யமா இ ''க யாண ப கவ பா க ம ?'' ய ''ராதா '' வ தா .'' பா ''இ யா பாகலா க ட ஷ ல வர கா ஸ ப ண மா த?'' க லா ப ய ல. இ ட ரா வ த ற ரா ட க யாண ச கா னா க. ஹா நஸ்' இ லாத யாராவ இ ர னா. அவ க ளா ம னமாக இ தா .'' ''க யாண ''உன றா பா க ட . உ ன க யாண ப க அ பா அ மா சா னா க. ச . '' எ ல. ர னா உ ன ந லா வ க ரா ப ளவ . அ ம கா வ த ற ரா சா ற த க இ க . ர டா . ''இ ல ர ! அ ப இ க டா தா .வா கா ச ப எ தா. ''எ ப த ப ரா உன ன ப வா.'' 132 ஏ பா ச இ கா . க வ ம எ பா எ காரா?'' ன. ச ன . இ யா பாக வ டா னா வ டா . பய படா த. . அ ல வ ஒ ழ ப ல. ''எ ப ''பா ''ராதா இ க ச த ய . இ ரலா த . ந ல த எ தயாவ வ மாமா ச வா க'' த ?'' சயமாக ல.'' ''எ வ ஐ ஹா ஃபா ! எ தயாவ சா லமா டா. எ லஃ ல எ லா ம ம தவ க மா தா நட . ச ன . அ த பா அவ வ ம ற ச சயதா ' த ர .'' ட வ றதா இ த . ற ழ த தன ப பால. ''இ காக வ ''வ த படற ''அ ப பரவா த பட யா ம ?'' ட யாராவ சா னா தா வ ''இ என சயதா வ தா . வ யநாத தா இ த ஃப ஷ ன அனாவ யமா ப .'' ?'' ''நா யா ர க டவ சா ற இ ல'' எ றா . ஷி இஸ் எ காளா சா நஸ் க . ராதா க யாண இ ப இ ல ம . ஹி இஸ் ஆ கஷ எ க ர . என கா ஒ ஸிஷ ச ய இ வ ர ச த ப ம வர ல ர '' எ தா . ஆ லா டா பா னா பாக .

இ லா டா நா லயா? எ றா . ஜி !'' ட'' எ றா . க ணா த யா த ள ரஎ ன ச ''ஏதாவ கவ '' ச ச! பா எ பவாவ க '' கா கா ம வ ''வா ஹா '' எ ர னா வ றா . எ த ன சாதன க ! வ வ ஹா '' எ றா அவ . எ த ன ச க ய க . 133 ப இ க ம !'' .. க க ஓர ம லசாக க இ த .'' ச தாஷமா ''கவ ல படாத'' எ றா ''எ காக ற த மா? நா இ க . அ ளதா .'' ம .'' ''இஃ ''எ . பா ''ராதா என வ ஆற பா !'' . ?'' கா .'' சா '' பா மாறாம னா ப ல பா டா . '' †¥ . ம றா ட ள ஊ கா ள ப டவ ள த ளா ஸ கா டா . பா ஒ தா வ டா ''ம . ம .'' '' பா க யா? ச .'' வ பா ர யா பா ற எதாவ வ த னா பா .'' . நா ஜாஸ் இ த மா ட சா தா .வா '' ச ஏமா ச! சய றலா இ ''அவ ள ''என அவ ய . ''பழ கமா பான ற சா டா பா . ஐ' க ஹா ஸ ஆர வ தா . வ ஹா ! என இ க எ ன ற ச ? எ த ன ச பா ய . கா . அலமா அவ ?'' லயா ம ?'' ப எதாவ பாக ல. உன றதா எ ன ன வ கா த.. என '' பா சா '' வஸ் ஆற ''அ வ ஸ் .'' ''அ ப '' வ வஸ் சா சா தா . ஏமா ச பத அவ டா .'' பா !'' .

வாச கா வ கராஜ் தானாக உ சாக ட வ ய ஓ னா . சா டற த யா த ட ச ய மா டா க! என ர .உ டய நல ற அ க ற ளவ ற ல. இ த ர க கா ரா ப பய '' சா டா அவ க ச பா ற பா . பழ கமா டாம மா .'' தா தர ப . கா க. கா கா கா ப ழ வ பா த லா அவ க த கா வ . ம '' சா பா '' த ல எ றா .'' ''பரவா ல.'' ''பா '' எ றா மன . ட க த க ள பா வ கா ட ய பா . ''ஹா ! எ ப இ க பா? த ளா ஸ பா . ஏ தா ஒ த ம தா வ ப ய கவ ல ஒ அ ட பா ப ன இ த . ''ஏ கா யா . நா எத காக கவ ல பட வ . சா மா. ம தா அவ ன ய உபாச ன ட பா த பா . ''ராதா வ தா '' எ ச நர ப கா க யாணமா ம!'' இ லாம இ என கா ராதா ப கா ட வ தவ ர ப ம ச மல வ ற ஜி ன ய லா ச வ வ க க த ரா . ஒ ர ச ல க.'' ''அ க சா ட வ டா சா ன . ம பா யா?'' கலா ஸ்பா ஸ்லா ன ஷய க க லா ரா .'' எ பா மானமாக மா?'' 134 . ஒ கணவ இ பா ?'' ''எ ப ரா த ?'' '' த ய ல.'' ''எ னால வர நர ல. க யாண ஆன க றமாவ அச ச எதாவ பசற த னா ச . உ ன எ ப ர ல ப ற என த ..வா ஜா பா ற பயஸ்ஸி ஃ பா அவ கா க கா கா ள. என ஒ மா வ வா. உ இஷ்ட . ஷி இஸ் இ ட ஜ . ''நா எத காக இ க வ த எ வ த ப டா .. ''எ ன க . ''பா ன?'' ''அதா ன. ர னா உன ச யான ஜா லதா .. வ லல இ யா ம! ''எ ப '' ஸா த !'' ஸா காஸ் பான . அ க ற னா இ த லா '' . நா சா றதா? இ உன க ந லா கா? டாதா?'' அவ ன ப க தறா . ஸ்பா பாக பாற எ லா ம என த . அவ அ த வா கா பா ..

வா ''இ ல ஃப ஷ ஸா .'' ளாஸ். வ சஷ காபால ட பா கா ட க உ சாகமாக கா ஓ னா .'' க ஒ ல. சா னா கா ச ன ம தா கவ லயா வற. இவ பா எ னமா மா?'' எ மா டா வ . அ மயா க கா! பா சா . க யாண கறா பா . இ யா ல மா இ லாம ப ர தயா எ லா ப றதால இவ இ பவ ஜாஸ் .. ''என எ லா ம ஸ்ப வாச தா ! ஒ ப ய கா ரா ஆக னா அவ வ ப .'' எ ''ஏ ''ம ஜா ஒ இ .'' க.இ பான இ லயா?'' ''இ '' ல ஸா .'' மா இ கர ?'' தா வராளா?'' '' ர நா ள னா ல பா ப ண . கா ஏக ப ட கல த சாத க . எ எ லா மாக பா ற பால இர கா க ஏ பா ப தா . அவ ச தக தா த யா எ ப வ வா ஸ்ப ?'' '' ஸ்பா மல இ த ''இ இ ல ஸா . எ ப ம ஸி பா ப பர பால கா ச கா க.. சய ஆ . அ ப ச ம உட ச பா ஒ . கா லதா வ வா தகவ சா ற சா னா .'' ப ய ந ல . அவா எ லா ந மாட ச ல. ராதாதா ஆ ஃ ர ஸ் பா காளா . த ய இ இ ல.'' ''இ ம '' ச ச! ஏ '' ஃ னஅ க க கவ ள ற?'' ள ல பட ப தமா எ இ க வரலா ம! ஆமா! மா ச ப வ ல பா ய ஆசா க பா ட அ த மா இ கா எ ள எ . வ ய நாத ''க யாண ப எ ன வ ''வர மா தா க பா. கா வ ய அ ம கா உ ள ம லா ராக இ த . அவ த . ஹ வ கா ட. கா ச ப ணா . கா ல தா பா . ராதா வரமா டா . ப ட க ஏற றய இ ப ப சா வத எ கா வ தா க . அவ தா எ க ல த வ . ர னா ப ட வ ய அ தா . அ ''இ க த ஸ ன?'' 135 கற வற வற உலக . ர னா த க ப கா வர. அ ப . ம தா ராதா ஃபா ளாஸ்.'' ப தமா எ க ல பா.

டா லா சவ .'' ஹ ர ' க' மல ப றவ க எ லா ம ரா ச ற ம ல பா காக இ த பா கா த த . கா ல ட எ வ அவகாச . .. ற ம டப த க ணா இட நா க கா க இ பா யா எ லா கா ஓ வரா த தற எ லா ரபலமாய வர . ஒ மா? இ த . . எ லா உ சவ தன.'' இ வ க ! த . ற கா அவ ந பா ஸா ! எ டளா?'' ன வ உ சவ த நாய க ட ஊ ச பா தா . கா தா .. தமாக க கா தவ காஷ் ஜிஸ்ட ர எ கா கா காலா ஷி இ த . வ த ல கா ப ர றா ற வா !'' வ யநாத ''வா கா. பா வா த ய கற . இ த பா ர . அ த லா அ க நட கற எ லா ம இ நட . கா ட பா த வ ம ச ல. வ . '' எ ம டப ர அ ம க உ ண ர னா ல.. வ மயாக ஒ க ப ச கா அட கா வ கா ய .'' ''அ பா 'இஸ்கா த க. கா தன.வா ''இ லாம? வ ஷ இ தா பா . பா . ர கா மா . கா 136 தா . அ ச ன ப க உ ள ம ன ரா ப நாளா கா ணா . ரத . இவ ர ப வர பாறவ . எ க ர னா இ ல அவ ப ல ஓ அ ச ன ய ப கற மா ஒ ஃப ஷ வ '' பஷா! தாராளமா. ம ன கத க ள ச ற பா சா வ பா கா அ ய கா த ர உ கா தா க .” இ த ச ர ணா கா க ச ற ப மா வ யாக ர ச கா க உ கா வ ய பா தா . இ ஓ ஆ ச யாராவ இ தா ஆ ர பா பா பா ! ப மா த த மா? ஆ ச ய இ லயா கட கட வ ர ''இ த இட ஆ ச ய தா ல இ வள ஸா .” ஸ்ப நகர அ வார த ய ஒ கா ல. ர மா ' க ற '' ச! அவ க வற மா. வா கா த வ வ கடாசலப ய மற ர இ கா ''நமஸ்கார ''ச அ த ஜா ... எ ஒ ல ச ர அ தாஷ்ண ன ற வ ள க த ய தனமான கா . ப கா ச க கா டமா கா இ கா க ஓ ப லாட ச சஷமா நட உ ர .. பா இ த . உ க “ஒ ல.. ர ப பழ .'' கலா களா? இ தா. ப பால தா ளயா னதா ர கா . கா னா இதா கா ..'' ல ந ட. னா ம ய இ ய இ லயா! ஆ வா தா எ ன அழ ! எ ன .

வா

க, கத வ
வகமாகதா வ
ப வ த கவ
ப ஏ அவ க ள நா
வ தா .

தா

. கா

பா

டாம

27
''ர னா! ம

வரா'' எ

றா

ர னா ஆ ச ய ப
அட!''

யநாத

'' கா

''ம வா! இ
''எ

ன பா
மா
கவ
தா .

கா எ லா

பா. ம

.''

அவ

, ''வா

வரா;


வா

சா

பா

தா . ''த

தயாரா

டா .''

வா ரா '' எ

றா

யா வ

கா,

ர னா.

ழ ப ?''

ழ ப !
பா'' எ

றா

ர னா.


அவ

ந ப

ஃப ஷ
கவ ல இ

வரலா
த த ர

''ஹ லா எ
ப !'' எ
கா
ணா
தட
பா
யா... எ ன ர ! எ
மா?''

உ சாக
ட தா


ழ தா .
வ வ ர . எ ன ர னா? டய


அ வள
ர க யாண ப

இ த

'' ச

ரா ப ச

தா

ச... ம ?
க ய .''

வ த ல

தாஷ , உன காக

'' பா , பா !'' எ றா . ச
க ல
தா .
ச ப
அ த த ம க பா
ம ற


நர
ம ன
ல ய . ''வா உ கா !''
''ர

,உ

'' பசலா
''இ

கா

யா

பசலா , எ லா

ல ர னா... இ

கா

பச


'' எ
'' எ

றா


கா

ற னா இ
கலா .
த . அ த இட

றா .
ர னா.

அவசர .''

அவ க
இ பா


ராதமாக
பா
மா


கஷ்ட ப வ த ர னா உண
நர ஆ கா
க'' எ றா .
''ர

தா ட
நட தா . ப
''ஸா ர ... உ க எ லா ர
பா கறா, இ
ல...?''

தா

இற
கா ச

137

கா
, '' பா

க, ர
வா க...


கா அ
க அ ழ
ரஷ் ப
ற ! அவா எ லா


எ ன
ரா ப
றா .
மா

வா

''பரவா
''ர

ல,

, நா

'' பா
கவ
''ர

சா

, நா

யா

''

பா

...''

வா ய
.

தா

பாக
''

... வ

.''
றா .

... இ

அவ

யா

பாக

.''

னா?''

ம ச

கா
கா த

டக ள எ
கா டா . ம
அ தா .
''எ ன

''ர

ம , எ ன
லயா? எ

,எ

னஇ

உ கா
கா
ரவாகமாக வ
அழ ற?


...? எ
காக அழ ற?''

யா

டா . டாஷ்
ற க

பா

பா

ச...


த ய

!''

''எ ப...?''
''இ

க! இ ப வ!''

''எ

னஆ

ம ?

சா

!''

''..... ''
'' சா
''

ம ...

சா

!''

சா ன பா . ராதா

எ லா

ச !''

''எ ன சா வ ! அ ப வ சா
ன . தா அச மா
அ த லா
பாறா மயா


க த ய
ற லா
சா னா ...''


வத

நர
ல. க

றா .

பா , எ
ச ச

''எ
க ணால பா

ர .
த ல ய
ல த
கவ
ச . ஆனா
ந ப ல. ப ஃ
ல எ லா
பா
த . ஒ
தட வ
ரா
பாற ப
ஸ்ட

ஸஸ்த த
கவ
ச . ஒ
ரா வ
கவ
ச .
க ர

ஸ்
க லா
பா
த . அ ப ட
நா தா
எ பவாவ
கவன
றவா இ
ப . எ லா

னாட
அ டயாள தா

சமாதான ப
ட .

பா
தவ ஒ நா
ன வ
ட . எ
ய வ
ற க ற .
உ ள
பா ற
எ க

ல, எ க ப
க ல,


...
ச!
க ன க ர

தா. எ
தவ உட

ட ம ற
காம எ

பா
பா
கா
மா
றா! அ த
பா
என
!
ச...
நா
பா ற . ர , என
வ டா . என
அ ம
கா வ டா . என

வ டா .''
'' வ

.

ராதா

டஇ

த ப


138

யா!''

வா

'' க
டனா... அ ப

ட ல
டலா
ராதா எ ன
சா ற

மா? க ன

சா ற

மா? '' ட

ஈஸி. இ ல எ

க யா, அ மா
தா !''
''பாஸ்ட

பா

அவ

''இத பா

அழ

''எ
பா

ரலா

தக

டந

டா . இ

பா

னம ,எ

''ஒ
''எ

பா
ட .
, ''எ ன

தா
பா

, ர , என

. எ க பா அ மா

ன த .

த யமா சமா

கலா .''

ன இ
யா
கா
.


க அ பா
கா
ட . ச யா பச
ய ல. உட ன இ க வா
ன . அ பாவால இ ப வர
யாதா . நா
பா ட ற . என
அ ம
கா வ டா . தய


பா
!''

ர னா வ வ
''எ

பா

!''

''அ ப
ய அ ப

பா
வ டா . எ

ம ராஸ்
....''
கா
பா

வ த . ச த

கா
ன த ?

அவசரமாக

.

சா

க... எ

த மச கட
கா ச ப ஸன

ர னா
எ லா
'' கா
''ரா


கா

டா .

ஷய ?''

ல எ
கா...''

பா

க,

அவ

அவசர ப

,

''ர னா,

த . சமா

கா

, ''ர

!


ர னா, ''வா க அ

ல லா

க உ

.

கா

!''

எ லா
வா ய

த ல ய
கா ள ய றா .

ர அவ
வர என

ற .''

பாற . அ பா

வா ய

''இ
ல. நா
ஃப ஷ

ர னா.''

கால வர
களா...?

''ம ,ஷய .''


கா

அழ ற?''

ல ர னா! இ தா வ
னர


ஸ்பா
. நா கா

கா

அத

இஷ்ட

அ த லா

சா

ப ண
க ...''
கா

கலா '' எ

ல. ''ர னா இவ

ல.''
139


ல.

றா .
ள இ த,

பா ர
ய அட

.

ஒ ர ச பா ட மா ஏ இற வ த கவ தா . வர ..'' காக இ னா க ல ய! எ கமா டனா ர ம ல ம டப அவ க ள எ ர க ய டா யா இ ன பா ற எ பா ண. ச யற ச தா ன. நா ல ம . ர ? என உ ன றா? ர டய ப ப றா ர எ ன க க ..'' ப யமா களா. அ ய ர ம ர '' எ றா தா . ''எ ன. கா தா. ''இ ப வர பா கா ய த க க வவ ''அவ ள ர னா ''அ ப ப க ணப க எ ப ஏ ''ஸா ர கா ப க ''எ ப க. சா ?'' ன ர . ம பய த கா டா . கா த பா ய அவ ராவா?'' ''இ ல ''ஏதாவ ற .. எ லா ட ! ர . நா ன ஒ வா தராக ய பால இ தா . எ வள ப ய எ லா ர கா த ஷய . அவ ள அ ழ வா க. என எ டஇ லயா?'' ன ற? நா அழகா பசா த ம . நரமாற ச பா லயா?'' ''அவ வர மா டா கறா'' '' பா ''இ வா ர .'' ய லா ர .. ம ற தா . எ ன இ ? ஒ ந ல அவ டஇ வ த .. ''எ ன ச வ வகார பாவா ? ப அ த லா 140 எ அவ ல ய எ சா லலா ம. நா '' ட இ ஈஸி! இதா சா ஈஸிதானா .'' ''அ ப இவ வறயா! ர . வ களா. உத க க ச ம அவ ள வ க க பா ச றா .'' க ற “உ க க யாண த ட இ காப ட ... அ இ ல. எ இ லயா? அவ டஇ ''அ ப தா பாற ல.. ர னா. இ யா?'' சா லா த. கா ம ப லயா?'' எ லா ஆர க பா தா உ க ? எ றா லயா? ம .. நா வ . அவ ஸீ உ கா கா டா ..'' பா ப ப ல ய!'' எ ன சா வா ? ச வா ? எ க வ டாமா? எ தா வ யநாத ப த கவ தா . அ ரம ! ட எ ன ற? ற .' க ட !”-ச ப பட ற காப ட டவ ல !'' பால. ச வாக உ கா தா ..வா ''ச .. வ ஸ ச . உ கா ற ன இ த மா ர னா பா ம ''வ சா ற .

என அவ ர வரவ கா ழ ச ற . ''ம ஓ சா ல ட பா ன மாமா. க ன க ர ராதா வ ட ஒ ண ர ப உயரமா இ கா! ! அ ற பா . அ ப நா ல. உட ன வ தாக . ச யா க க ழ க வ யா சா ச பா . நாம ர ப ச ராதா ராக ப னமா ... க க ல. எ ன அ பா .'' ண வ பா ப ய ஷய .. இ கா ச யா அவகாச கா . உ ன அ ழ பானனா .. ர யவ டாதா?'' எ ர கா . நா தா உ ட த ய பாக வாத . நா ன உ க பா அவ வர ராதா ட பச .. ச ய வ ய கா ய .. . நா ஆ ல டா பா தா ல? ராதாதா ன பா வா சா ? இ ப எ ன சா ற . வற எ உ ட பாக .. இ கா ''இ ல ர . த இஸ் எ ஃப ஷ !'' சா லாம . அவ ம ப எ ப யாவ அ க கா .. . நா அ க இ ம பாக மா ட . எ ன பா ப றதா சா னா ர .வா த அவ அ பா அ மா ''அவசர படாத ம . ''ராதா ட ப னா எ ன சா . நா உ டஇ ற !'' வ யநாத ஜ ன ஹா .'' சா னா ?'' ''எ ன ஷய னா . ம ! ம .'' ... எ ட சா லயா.'' ப ர . இஃ நா க லா கா '' கா ''எ ச இ ன மா ''உ க அவ ர அவ யா ம .. ''எ ன ர .'' ய ராதா ச ல.. அ பா வ உட ன வர சா ன . ட இ ஈஸி. தா எ தா . அவ ள பா த னா ந ப மா ட. ''வா ஸ் த மா ட இ 141 யா வ ற . நா ரா ள உன ட லா டதா சா வ ர க டா .. காக ற றா வ ஃ .. ஷய ரா ப சலவானா ச ன . த ஹா கா வ அ த ஃப ஷ ?எ ட சா லமா வ . அ க ஸ் ட எ லா ந த னா எ ன ''எ ?'' ன ச '' ட த ல அதா ''எ ன தானமா எ ட வ இ ப?'' ச ட பா ச ச க வரவ ச வ ப ''உ க பா வஇ ப யா?'' . எ ன பா சா ற பா யா? ரா ப பா ர ! †¥ நா வர ல... நா இ த ஻ண இ யா ''இ இ . இ ப சா ல வ ய.'' னாதமாக ப தா . ர ஹ ?'' எ '' எ றா . எ லா கா ஸ ரா ள . ர .

ழ ரா ர நா வ ஜ ற உ '' எ த ர .'' க கா ணா யா க தவ ள க தா .'' ரா ள .. ச தவ . கவ ர ''ஏ ?'' ப ழ ற ற வ .இ ன ம தா ல படா த!'' எ றா . இ க ஹ ..வா '' எ பா ப றா . ''இ எ லா ன ரா ள ? பசாம க காம இ க சா இ கா னா யா?'' ''எ ன ஸா அ த க உள க! அ க ப ற பா எ வள ''இ த லா சகஜ பா இ த ஊ ல?'' சா கா. வ த க யாட யா ரா ஒ த ர னா வ கா ல வ பா ம கண கா பசறா னா உன எ னமா இ ?' ''யா ரா இ பா ட த கலாமா?'' றா வ அவ ட கால ஆர சா இ க '' எ றா . இ க வா மா!'' ஓர .?'' ''உ க ட லா சா ல வ டா வ . ''எ . லம ன ர னா. ம ற கா வாதமாக ''எ .'' ணாட காண இ ப ய ஷா கா இ 142 க ளா சகவாச த ச ரக ய . காப த காபமா?'' தா ன றா த டாதா ஸா ?'' ''ர னா. ர னா நாஸ் எப ரா ப ப ம! ச நா ச ஸ் எ ப ய ப ய வ ன காக அ ழ பா .. ! இவ பண பா ?'' க. வ இ ல எ கா '' த யாதா எ ன... ர னா இஸ் . க ம ல வ வ கா ஒ ண ரம ''இ நா வ வரவ சா ல . த ல . ''ர நர கா தஅ ப வ ''இ ஏ பா ப டவ னா .. இ த மா ''ம ''எ ம னமாக வ நட அதனால இ வ ம அ ஸ !'' தா. ச ரா ள தாஷ ! டா .” ஒ ர ஏ ப . ''இ ல. நம க யாண ஆன ற ர னா... ன ''ஏ க கற ஆ ச யமா இ க பா! இ த ய வ ஸா உன ர னா சயதா த ஆக பாற . அ வ க. ராதா ஷ பரஸ் கா ? அதா ன?'' எ றா . ''அ அ பா க லா கா ர '' எ ''இ வ ல ம .

ச பாஸ் கா ச . ''எ ச !'' . இ த பா க ? யா ''உ க ல கா வ க யாண பா . ''ஒ வ க கா ட ப பா ப ன ட பத ற ட . 28 ம தா கா உ கா ய டமாக த மா னா . நா ற வ அவ ர ன கலா பா இ த ஒ வா கா தமான சகவாச ய வ சயதா த த'' எ ச பா தாக .'' இ க வா ய !'' எ வா ய '' எ றா . .வா ர னா ர சயதா டா . லஒ ''ர . ''எ க மா டாரா? அவ ர னஎ ன ''அ யநாத க. இ ஸா !'' ''அ ப அ க பா ற . இ த ஃப ஷ ''இ இ ர இ லயா.'' ன?'' 143 ள இ ழ தா . அ தா அ ச றா பா அதா வ வ ள வ ன ம ?'' எ த ஒ யநாத உட ல ச ய மா யநாத அ றா . எ ப யாதா? எ இவ ள த யா ன ர னா?'' ? ராதா ஷ ல ய ர ?'' கா க „¤வ . ர ப அவ பா பா இ த காம ஐ யா தா அவள பா நர ம ப டலா இ .. வ க தா ஆக றா ர னா. ர . ''ந ல '' எ பா .'' வ த நராக ச ''இ ல ர னா. கா பா. ''பா வ க.'' ..... க என ம தா வாட எ த ல. . '' கா ம ச ன ய இ ன ஷ '' எ த ற க ட . ''ர .. . வர. எ ப ன ச யா த ய ர னா! றா ஆன க ர னா தய க ட . ர தம அ ''என ''எ ஒ ச த ஒ த ம ச கட .'' ச நா வ த தானமா ''இ ஸ் நா ''ஏ யா சா ற ஷ்வ '' எ பா மா இ . ழ ப ற?'' ''அ பா.

காப னா ச ய ப ற. வ ள கார பா . எ ன க யாண ப க ன. ர னா வ டா . த கா ல . '' சா ர . நா க ம ஏமா த ஜன களா? ரா பா . நா தா ன அவ ள அ க ப வ ச . !'' . நா பா ட இ க மா? ர . அ ப ன ம !'' மா தவ கால உன காக தா ன?'' பால ''நா 144 பா ற '' எ றா . க அ த வா பாவநாச க யாண ய க ர வாச வ கற ப நா சாஸ் ரமா. ராதா ல க ய ர ப இ யா பா ரலா !'' ''ம .. ர பா நா எ ச பா ட யா '' ம ராஸ்?'' ''ஆமா. பாவநாச ல ச ல இ இ வ ர நட த த ஒ சா பனமா ன .'' ''ராதா வ ப வா க ற ஒ ர ஓ எ ஒ தமான 'க ' யா஻ மா வ கா ச யா ச ய வ ய . ம ம ச தா ர வ வற ஆ ட . ஆனா ச ட ப ப பசா த. ப இ ப வ டலா !'' ர சார அ ற . ப க ''ராதா வற பா ந த வ ர ள தா அ பால ய க க ட டா க ம னமாக இ டலா . அ ட ற ற ல யா ராதா ஒ ! உன '' த ய ப க ''இ ப எ '' ம இ த ய ற ச ட தயாரா இ மல இஷ்ட னா தா ச த ட ம இ ன ந ம த ந த த டயா . எ ன காத ச. நாம ம ராஸ் வ ர ப யா?'' ம ஓ பா ரலா . நா ன சா ற வ டா ! வா ர .வா ''கா ல ஏ சா லாம க ர . ன ன மா கலா . இ ல!'' த ல ம ! ஒ !'' ல.. அ த றா . வா ர . எதாவ ?'' ப ப டன. அ அ வள லப ல!'' ''ஏ ! ராதா அ ப ராக ப தாட ற ல யா க யாண ப ஒ க யா?'' ''த லதா ''ராதா வ ம .'' '' பா ர டய ம நாம எ ண தாட இ த மா னா . ர ப ம இ னாஸ டா இ த அ த நா க பாகலா . நாம ர ப க யாண ப கலா .

ய ''கா யா ஸ '' ச பா . ''ஒ க யாண யா சா . பா லஃ ல னா . எ லா ஏ பா க ள க ல சா அவ க வ த ப வா க! என இ த மா ஒ ற ஆ .'' '' கா '' வற . ம .. . னா . ஞாபக ன க சா'' எ கா தா ன நா டயா தா அ த . '' காப !'' வ ச உ ம வ ''இ ஸ் ஓ க!'' அ அகலமான கா ர ஏற றய ப கவா வ இ ப ஹா ஸ்ட பட பால ப கவா ச ம ற தா .வா ச பா ''எ க. ர னா ரா ப வ த ப வா.. ரா ப லயா? உ கணவ ட பா.'' ன ம . அவ பான 145 ய பா கா தா . ல ஓ க சா க வ டா .. இ ஸ் ஓ க! நா ''எ எ வள அ ப ட எ ச யாம த .. அ ஏமா ட!'' ட ன! என உ ன ஏமா ல. அ வள ப ட சா ச! அவ க மன ''எ ம ற ?'' யா த ப எ வள ற? இஷ்ட இ ஸ் ஓ க'' எ ''இஸ் க எ ன ப இ ?'' ல. ர யா க க எ லா அ த ன எ ''ச . நா ன இ ட இ ஏ பா ''அ ப இ ல ம . அ ப காம வ ர ர னா தா ன?'' ச யற லதா இஷ்ட பாற ல ம .. க!'' ர தனமாக ழ ஒ பால ற ப .'' ''இ ப இ '' பா வ த அ ன ட க வ தா . ப .. அ எ லா த கா ஸ சா உ க ட ள ற ..'' ''ஓ க. ..?'' ''எ க ''இ ?எ ஹஸ்ப டதா தா எ ன ர யாசன ? எ யா? அ த ரா சச க !'' எ றா .. ர நா க காம ல வ எ லா த வ ற .'' '' எ கா ர ள கா சா ய ல. சா தமா சவ ! அதனாலதா சா ற . இ இ .. த த கா ட வக . இ தா மா ர . ஓ க.. ர னா லா த வரமா சா ள க வ ய தா நாக க . இ த டஎ ர பா த ல வா ல ம ய யா பா .'' காத ம ..

சா பல வ பா டா'' எ றா . ரஸ் எ அவ ய ல. ''நா பா இ வ ''அ ற த யாக இ இ அ கா ய த ன கவ ரம பா கலா '' எ றா .'' வ . '' .. அவ டய ப றா க த த தா க.. .. எ த பா ப ள வ க மா டா ! எ டா ட ஸ் மல எ லா க .வா ''ஸா கா ச ''ஆமா பா ஃப ஷ ன ச . மா தா ஆற இ த சமய ல இர டா இ லயா?'' '' சா டா. ச தக மா இ சய க க. தா க . க டா?'' அ ன த த சயதா ல. ர னா. ''ர னா நா க யாண ப க ப அ ராய பத மா. ம த வ ர பாவநாச நா வ த ?'' க யாண ப க ...'' கஎ க சா ழ பா ''ராதா பா ழ ப லஇ கா. ம ரா ப இ னாஸ . ல ஸ் வ ர .'' வ .. வய . '' த ரா ப க'' ர யா தா .'' இ லாம உ ன ''நா ட ன க த பா எ ''எ ஸா . அ பா அ மா அ தமா வ 146 தா வ யான த ராதா வ ....'' ''உன இ த . எ க அ பா அ மா ட அ ழ .எ எ கவ லஏ ப ன? ஹஸ்ப பா !'' பா ர ச ட வா ளா பா க. ஃப ஷ யற இ .. உ க அ ப ன க லா ச ய மா ச ய? அவ ரா ள .'' .'' ''எ னவா ?'' ''ராதா அவ ''உ க ''இ பா '' ள ஏமா தற ளஎ ன யா .'' தா ன?'' ''ஆமா !'' ''இ பாவ ! க யாண ஆற ய ராதா ஷ டய பழ க எ க க லா த . அ ஒ மா ஹா !ஒ ம தாவால அவ ன ப த மா?'' அ த ப ''ரா ப அ கால ப கலா .

த ச எ ன ரா ப பா .. அ ம . இ ப நா பா ரலா 'னா.. அ பா ஏ தா ச ம காக 147 .. க யா வ ன யா வ டா ! அதா ன காரண ?'' ! ற?'' க. இ த லா சகஜ ' றா ... ஆ ர னா? உ க ''இ த லா வ கா இ ப ந ம நட தபா த க க க ற கஉ க இ ல! ஏ ? உ க த ம ன யா. அ ம கா ஆ ச. கணவ இ ப ஏமா தறா .'' ன யா காத ய. ச ட ப த .... இ .வா ச பா க யாண ப க ச ம டா. எ னதா அ ம கா நாக கமா இ தா . ''அ பாதா ஒ வ யா எ ன ஸ் ர ப என ல ல ஓ ப ப ஸ கா க வாதமா அ ம கா அ ள ப ண சா . அ த ன வாசமா இ தா . ஒ தட வ ராதா ம ற ப க ளா நக வ ற த நா க ணால பா த . சயதா த இ ற வ சட இ ! .. அ க ற நா ம ஒ தட வ ஆ ல டா தா உன த .. அவ ட சா ன . க என வா உ க டய ர கரமான கா ய ர ப ள எ ன ஆ ல.'' கா த ர ? ப த த காரணமா ச ய வ டா . தா ட ம ன ர னா ப க யாண ட சா தா க?'' ''ம பா ப ச !ம த ய ர உ ள க எ லா க லா மஒ வா மா தா கா சா ஜா . பண எ லாம அவ டய சா த ஜ ஜ் ம ம ற சா லலா . இவ ள ஊ ப ணாட இ ற த பா டா. இ க வ த பா தா . அவ ள நா காத ச ராக க ப ட .'' . இ ஒ ம ன தா . அ த ன ந க! இ ப அவளா கணவ ச யற ராக த க கா. த கணவ மல உ ரா இ த த பா அவ ட என எ த தமான ராக எ ண எழ ல. சா ட அவ ந ப ல.. ச ட எ லா ர கா?'' த ய இ டா ல. ம ன . அதனால த கா ல ப க ய ச த ...'' ''இஸ் இ !'' எ றா ஆ ச ய ட .'' சா அவ இள ப ணா.. அ ப ல ஒ க மன நா பா எ ட அ வஸ் க கற வ தா.. இ த ராக அவ ள ரா ப பா .. உ க ள நரா ஒ வ க யாண ப '' இ '' த ய ம றா ''எ ''இத பா ''எ ப னா ப ஆக கலா !'' வா.'' பாஸி சா ! அவ இ க. எ லா த எ பா ர த யா஻ அ த யா஻ தா எ னஆ ச ய ப . ம இ ஒ த நா ப தா . ' ட இ ஈஸி.'' '' சா ''எ இ க.. ம . இ த நா ''அ கஎ ன ''இ ஸ் நா இ லாம..

எ த ன யா ச ய ப றா ... இ ட ப ட வ பா ர க . எ ற உண வ டா . இ லஇ ல. க சமா வ அவ ட ய ளவரா இ தா அவ ள சா. ர நா உ க ள பால இ ல.. உ க எ க ஃபா ய ப யா. ஸா இ ஸ் ஆஃ நா ர ஒ ப ண . உ க அ த ப ண கா பா த இஷ்ட இ தா தாராளமா ச க! அ ப கா பா தறதால ம தா க நட த த எ லா மற ச தாஷமா இ க உ க மானமா த சா.. இஃ '' பா க'' எ டா றா ம ர ச தா ! ஜய ய அவ கணவ த ட ஏ கா டா ! அவ நா அ ம கா ச ய பா ற இ தா .. ஏ க...உ க ள எ லா ஏமா த ப ல சா ஜா சா லா க. ந றா ச வ வ எ த தா ம ! நா காத ப வ பா ம ப ச ட ப ட நா க ''ர னா. இ ச இ ர சய த ய வ பா றா . ள ஒ ர இர ச! அவ க ட பா த ''நா அ பாவாக இ தா சா ல வள த ப றா ! இவ வா ? அ பா வ ம சா இ நா கா டாக மற தயா ம !'' எ பா .வா ச பா இதனால உ க ள ச பா எ க ப ல க பா டதா ன க வ டா . இ த த கா க த ம ச கட த ப யா. சயதா த ஏமா தா த கா ல ப கற அள நா ப ய இ ல.... . பா . ''ர னா ஐ ஸா .'' ர னா. சா சய அ க க வ பா ! . அதனால உ ன க யாண ப க யாத ல ல இ க ' சா க. உட ன எ ட வ ''ர னா... யா வஷ பா பா . எ த ன யா ற றா . அ பா இ த நா அவ ள ட தா . ர ச நர இ த ப சா வ பால எத க க அ பா அ க கா ம ப ந வ ஒ த ல! நா வ ற நா க இர இ தா ..'' 148 ட பா தா . உ க ள நா க யாண ப கறதால க அ த ப ண இழ த ச த ப த ம ப ம ப ன ஏ க மா க எ ன சய ? வா க ரா ம தா ழ ல ட வ க ப ல.. வா ஸ் அ ஆ . எ தயாவ ஒ ண மா க'' எ றா . அ ம க வ ஜா ! வ க வ க உ இ ல ர ! அ பா எ ன . இ உ க மான . இ த கண உ கள . 29 ர ப எ லா ர னா வ ச நர ஆ ச ய ர ரா ப ழ ப .. அ த . இத பா க. கா அ ஹ ! எ ன காரணமா வ உ க தய க ச ப க க டா க. சய ஆ .

.' க இ க லயா?'' இ . க ள க. ஆனா ம ப ல ''பரவா ப எ லா ஒ ர ச . க .. அவ பா . ஜன க அ ம ''ஸா ! நா ஒ த ழ ப ல லஇ பா .'' வ ''அ பா ''ம பாற ல.''ஸா ய லா த ப ட . க டாயமா பா. எ லா யநாத தா . அ கா க. நா அ பா ட சா ற .?'' ''கா பா தற னா.. '' க ர யா?'' ''அவ கணவ ட கா பா த வ காம இவரால வற எ ல கா பா ற பட வ யவ தா . அவ எ ன வ ற ..'' வ த ல ள மன ச மா சா லாம வ அவ கா பா த ''கா பா த க றா .. தா ! க ற . எ த கா ய யா ரயாவ மன ஆக .'' அ ''உ க அ பா ற ட வ சா ர ப வ ''எ ம கா ன. கா ச ம யாராவ நா பா தா ஆக .'' ல.'' ''அ த லா நா பா சா க. னஆ தா ட ப யா சா? சயதா ''எ ன '' எ பா க'' எ பா ச யா பா . அ த பா ற? அவ ள ள வ க யாண ச றதா!'' கற !'' ?'' ''ஏ பா இ அ ம கா! இ த லா '' தச தா அ ம கா வ த இ க சகஜ ர..'' . எ லா த ச தாஷ கா ற ச க உலக ல டயா . க அவ ர இ ப வ ற ந ல தா தர ல. எ ன . அவ ர ச ..'' பறா !'' னா. எ '' கற . கணவ அ யாயமா அவ ப ஒ க க டா. எ க யாண ப யா' . எ ன ஆ ''இ த கலா வா ம கா ! வா ஸ் இ ன மா சா சா அவ ர பறா .அ த ராக கணவ ன 149 ல ய! எ னர ?'' பா ரா ப அ யாத ப றா .'' ற ரா ப யா இ வ . அ த வகார த மனசா ஈ பட யா .'' ள வ இஷ்ட ல... ''ர ப சயதா ''ஏ எ த வ றா பத மன த என டா ச ச ம பா க...

.'' ல ந யா எ எதாவ . ர னா ஸி ப தஸ் . யா த வாக த ய ல. ராயண வ ராத ம ன ட வர வ .. இவ ம தா வ காத த கா ல வ ர வ தவ . உ க மன பட நட தத தா நா அ ம கா வ க ர ப ம ல இற பா த . பசாம அவ க ட பா ..?'' ''அ பா இ ல எ ன த ! ராதா அவ ன ஏமா தலா அவ க னா ல ய பரஸ் க ளாட நக வ கலா . றா ? அ னா ல ய .'' ''எ ன யா இ . ம ஏ க பா தா 150 ஷ க பற எ ன ச ய பா பா ச வத கா க.வா ''ச ச பா யா.. மான லய எ த ச இ ற எ ட த யா .'' ள டா பா . ஸ்பா மான லய எ ப யாவ பா சர வ . இ பா ஹ வ நட க ட யா . இ ''அவ ர ஷய தா '' த ற ன ம சா லா க பா! ர நம வ ''எ ன பா ? சா இ த ய லா ம பற அ கா சா க டாய ப த ப ல ''ர னா. இவ ர ரலா பா! என ஒ க யாண அவசர இ ல. ம அ த மா அ கமான கணவ ன ராக க உ ம லயா? இ ர தயாரா இ ற ப. எ னதா அவ ப ல இ ப பாச இ ல சா னா எ னால ச தக படாம இ க யா . கர ரடாக இ த பா த ச அவசரமாக இற னா . வ டா . நா ராய த பாக . நா உ கணவ தா தவ ல கற ன அ ம கா வ தவ ..'' ச. க யாண ஆன பா ணா இ தா ம வா தர இவ தயாரா இ பா அ த மா ஒ ந ல கா ய ல நா ஏ க க ? வ டா பா. யாராவ ககா னா றா களா பா கலா . அவசரமா ரஸிட க ள ! ர .. இ ப எ லா வ சா யநாத அ த எ த த பா வ ர மா . உன ஆ ர !'' ''இதனால அ த ஹ ?'' ''ர னா. அ ம கா ரா ப லப ... எ ப ம ப யா ப பா றா எ ம ல பாக இ த . இவ ர நா க யாண ப டா ர ப ஸர ளா இ பா . '' ஷ் ஷ்'' எ கா க த தம ஒ வ த ல.'' ச க டா தா?'' ஒ மா எ லா த ச . உ க ள நா க எ த த க பாகலா . கா வ த பா எ லா ம லப தா . யா பா பா எ ன அ ழ கா பா க எ க கலா . ஸா நா ஏதாவ பசாம பா கா ல ன சா ற ம வ ர ச கா ல னா த ய ட சா ச ! ஐ க ல ல..

பா இ ததா ச ச மா மா கா ட ம ற கா கார க அவ ன ஹாரனா னா க . ம றவ க ள ந ப ரா ப இ த மா ஹி ஹ ப வ . ரா வாச ச இ '' எ ளஸ் கா டா வ க . ப கா ளா த. கா ''ஹா ! வ '' எ ற . பஸ் ஸ்டா பாவத த ச ர த ய டா . ர . வ ள கா ய க யாண ப கா வ ஷ ம தா க ய லயா .'' '' வஸ்ட !'' எ கா ச றா ''இவ க பண தா பண ள கா ளா ''எ ''ம தா ''உ பய சா ன நா ஒ றச தாஷமாக ர த . ட .. எ த தமான ர த ச ப த வ த! உ ஊ எ !'' அ பா இ தா பா தச ”.. ய ன ற ஊ ம என . ண வ .வா பா த டலா . ல ய ப ற கா .. ஐ ''ர ப . கா ர ன கா ர வா கா '' வஸ்ட நா தா பா . இஸ் தா ன க மா கா பா . ரத ! அ ம கா றய ப . ர பா ஓ னா . அ ம க ப வ டா '' எ றா . க எ பஸ். ?'' ஸ ரா உ ள ஏ ன கா அ . இ ல.. த . ஜி தா .'' றா . வா கா த. சா வ பால இ த .. ட ஒ ற வ ஸ் எ ப அ ம கா அ பா ம மா . நா ற .. வ எ வழ க . ஏ அவ க வாச ன ய வ ! ரா ப சலவா கா ய . த இ யா வஸ்ட ஆ மா பா இ . மத வ . !” 151 ஏ ல இ த பா தச . கத ற ப ஒ மன இ ய க . க லா வஸ் த டயா . பண த த ர ம ற எ ய ல. ஸ் ட யா ''இ எ இ ய க மாணவ ய க ''இ ல. அவ க மன பா க வ . ஒ கா ச ர ஆன த ரவ த .'' ஸீ ஒ நா ஸினஸ். ஆனா இ க க யாண ப கா த.'' . க யாண ஆ டதா?'' யா . எ பா பா தா பண பண . ''ஊ பா க யாண ச கா . ட . இ ய ப ண க யாண ச கா .'' ர ற . தசா .. அவ ன கா பா பா ர நா ''க பா ''ஐ ட ''தா ஸ்!'' உ கா '' அ கா ம ந எ ஏ ட ! ஐ' றா .

பாவநாச அவ சா ன வா த வா தயாக ஞாபக த ய . அ தா ஒ ர ஒ க ' எ சா ல னா .. . அத தசா ள டா . உன ல ட எ லா அ மாதா எ த சா னா க உ ன தா ட . ''இ ப !'' ன? உ தய ''அ ம ''இ ர ?'' சா க !ஊ யா இ றாளா?'' !'' ''சபாஷ்! க யாண ச கா ர ப ச இ த தச த றயா க ! வா க ! பண ப ட த டா க ர த உ வ தா இ த க ஏ ற . இ ல. இ தா ஏ பா ! இ தா எ கா ! க யாண எ ன .'' ய ழ தா . 'எ க ஃ ர சய கன வ க யாண ஆனவ . அவன உ கா த வ ள கார பாஸ்ட ராமண பால இ தா .. ஆனா. சய வ ற .வா ஜி எ ற ம தா ஞாபக ச பா வ த . இ அ எ ன ச யா த யா ! ல னா எ ன ச யா த யா .'' றா . '' ஏ கா நா ''அ பா எ க ன சா வா ? அ பா எ ர ப ண ன லயா?'' 152 சா வா ? ர ப எ ற ? . இ க இஷ்ட ? அவ டய க . ஸ் ப ண எ லா த பா? இ கலா . என அ த பா த ய ல..'' ற ! ப'' எ கயா னா . எ டாக இ ததா யா ஃ ள கா ச டமாக தா இ த . கா த கா வா க ட த . பசாம ம தா வ அ ழ கா அ தஃ ள ஊ பா .. 'என உ ன பா தா பாவமா இ . ''ஆ !'' எ னயா. ந அ யா ம? ஏ அ த? நா ட க ல னா? ஹள ஸ் ! ர ! என ய ல ஸ ஸ் ப றய நாவ க ப சா . ராவல ஸ் ச கா ஏ உ கா கா டா . இவ க எ லா ம பாசா கார க தசா சா வ ச தா . எ னயா?'' ஃ ர ட ப யா. அ ம கா பா க பால இ . க 'வா ஸ் ஜ ன வ ர ப ய வ ட பா தா . இவ க டய 'ஹா †¥ '' எ லா உத டள தா . ஆனா ப தா ப வய ல க யாண ச கற கா ச எ இ ல?'' ''உன யா ''ச யா ''எ ன ர ச '' க யாண த ய யாச ல யர க ல. ன ய ஸ் ப ற இ லயா? என எ லா ம க ஃ ஸ்டாதா இ .

. ''ஹ லா. ஸ வ பஸ் அவ க மா டா . என எ ச தாஷ ம வா அ ற தா ஓ வ ட பா .. அ காக தா ள . ர க த க தாட டா க . இ த இவ ள அ ப ழ கா கா நா ட ச ம ல பச ம ல. மக ள ப றா க ... ப டா பவனா? ட இ ஈஸி! வ எ றா க . ம !'' ''ர . ட . ராதா சய இ க ப ? வாச லா? இ ல ம நர க கா கலா . இ ல.. த கா யமாக அவ ராதா இ தா . பா ஸ் கா ஒ ஆ ல ஸ் தாடர. ம தா கா ப ல.. இ வ பாகலா . இ யா மா ட . உன உ ன ஏ க என ச மத தா வ க ம .எ ன ?அ ளஎ ப வ ! ம ''வ ட பா .வா '' ஜய ஆதரவ ற கல தா லா காம த . ந சா ப தனமாக ஒ க ப ப ய க ப ல இ கா நக கா த . அ த சா ல தா ஓ டா ய ல. ந ய தா . சா ன த யா பா த . ஊ வல க ஹி ஒ க த எ தலா . இட ப க க ரா வர ஊ க ட ம ஹ ட ... அ ழ வா இ த ஒ கா ள மா டா க . க க க ய உ கா க. இ லாத ச த ப த ந வ யா க வ ச க பால கா க ந கா க. அ த அ ம கா யா இற ன பா மா ல ம க ச க மா டா . ஊ ள கா ட ச ல. ம ற கா க ர பா வ ட. இ ல. கா கலா . ப ரா கா க வ ச ராக அவ பஸ் ஸ கட ச றன. க லானா கணவ க ரதா த ம ஆ க ந எ வா க ள! ச வா க .'' த எ ப எ ப கா யமாக ட பா தா சா வா . எ க கா த ன லா? ஏதாவ மா பா பாகலாமா? வ டா இ பா த பா வ பா அ த கண த தவற ட பாகலா . ச யா?'' எ க ட ஒ ப வ தா தா கா சமய வ டா ஒ ப . ம .. ஏ 6336107ஏ எ றா க ள த வ ச எ ன? ஒ ஏ ப மா ச த தா ன. ப கணவ க ள பர ய நா அ க கஎ பா ம ப . த ர த க வ ச த த . பா அ பா அ மா வ வ வா ? ச வ வ .'' 153 ட?'' . நா வா ய ! ர ப த க ந ப ர ச ய பாவ ச எ எ கா டா ... ' ய ஸா .? இ கமா டா .. அ ழ இ யா யா ஊ அ . ட . உன எ ப யாவ ய . அ தா வா கா தய பா தா கா வா க .

'' ல ''ஒ ஸ ஹா எ ல ம இ ஜ ந . ஒ ற நர தா .. வ ம க . க ர ப .'' ம ஹ ஒ ய அ இ ஸ் ப பய த க எ ப ல ன க ஸி ட . த த . 'ஓ! ஐ' ஸீ '' எ வ ல ச பவ .. த .!'' ''இஸ் இ '' நா. ஹி அஸ் நா தாட ஒ . ஐ ம ஸ் ஃ பா ர . யா ரா இ றா க . ம ஸ் ஃ '' த ஆ நா ''ஐ நா! ஐ ஹா ?'' கத ற காஸ்லா ''க இ ர ஹா . அ த நா?'' '' வ ஸ் ராதா?'' ''ஹி ஸ ஹி வா ச க ய தா கா டா .வா ம ச பா தா ட ஷ சலன வ டாளா? ம இ ?'' எ ர கத ச ற பா உ ள ள எ கா த . ஐ ஹா க ஃ . வ .'' த ப க ய எ வ காஃ ?'' நா ?'' ட தா ஷ கா அலமா கா பய தா டா ட பா மாறாம அழகான வ க பட ண ல அவ ராதா கா ம கா பாட ச ஒ வ ர ஒ வ தன .. ''†¥ இஸ் ள க ட . ''ஐ !'' ர .. ஷி றா . ?'' ஹா ? †¥ இஸ் கா 154 ?'' ற ஓ அ கார ர . க ஐ வ த .. ம ள பா தா ன அ னா . ர அ ண ராதா இட . 30 ட அ த பா அ ம தய க ட ''இஸ் த க தனமாக எ க டா ரஸிட ஸ் ஆஃ ஸ்ட ரா ஷ ரா எ ஷ ?எ ''யா.. ச நர க . ஒ கண றா .

''எ க இ த ராதா? அவ தகவ சா ல வ டாமா? ப ப ண த அ த க ட அவ த ய ல. இ த லா எ ''யா. ம ச ம ஃபா ம த கா ள! ம ய ல. அவசர ... ''ஆ ஹஸ்ப ?'' அவ அவ ன ப ரா அ ழ ச ற .. ஆ ஸ் ஏக ப ட ஸ் ஸ் ல க . எ ர வ ட ட ப த .'' எ சா வ யவ த ன டா ஸி த ய அ த உ ள பா தா அ த அ கா ப ப த க வ கால ட ஒ அ க ணா க ஜ ன க ப கா யா அஸா ஏ கா தன.'' எ ற ஓ இய ர ர ...'' தா. ர ப க த எ ம லாஸ் எ பவ ர ச த கா உட ன வ இட ஆஸ்ப யா இ ? ம க டா '' ஸீ?'' ஃ . இ த லா எத காக. யா மல க ன ன தா க வ க ளபரமாக இ த . ம . அ க ஒ ய ம கா த கா த . கா உ கா தா . ஐ' ச ட ஷா யா!'' வ க ப ட . ன? ஒ எ ஸா ன !'' ய வ ல ள...வா '' டன ம லாஸ் .. உட ச லயா? ஏதாவ ப தா? எ 155 ... ராதா! எ தா உட ன பா ஸ் ட ஸி அ ல ம க எ ஸா ன ட தாட கா ள . ....?'' '' ட ஸி ''இஸ் எ இ ரா ''க ! ஐ' வஸ் டன ட ஃ ர ப பத றமாக இ எ ஸா ன .'' ?'' ம க த . எ ச வ த வாக ல. ம ''ம த ஃ ஸ் . '' ம .. '' பா ஸ்! இஸ் எ '' ! கா ட யா ஸ் ட ச பா பா ஸ்... ராதா ஆ ஸ் ந ப ர ழ ய '' ஸ் இஸ் எ கா ட ச ஸ்! ' க ட ராதா ஷ உ க ச ய த க . ஸி டன இஸ் எ க ம ?'' க ன த பா ஸ்!'' ரா ?'' க ட ஹிய !'' '' வ .. பா ஸ் லய ச ற .!'' ''யா?'' ''இஸ் ஷி ஆ '' நா! க ர ?'' ட '' ட பா த ய ஹிய .

ப க இ த ய க டட த அ னா க .'' தா! அவ ட எ '' இ பா !'' '' ஸ் க ''ம மா ஸள ஆஃ எ ஸி த ?'' ச எ ன ஆ க ?'' ? சா க ள .'' ''இ ஸ் எ சா னா . !'' டாளா. ர ப இதய மா ப ய . எ ன இ ஆஸ்ப பால வ இ ல ய? டா ட க ணா அ ள ஒ ப ட ன த த அ த அ னா . அத ம ச ற ம சளாக ம தட னா பால ஓ உட த த . இ எ ன? அத வா ல கட த ட வ வான க ணா ஜ ன த த .. உட ன ஒ மா டா இய ச த க ட ..'' ''டா ட ! ஹா பா ''யா! யா! இ த . ஏ எ லா சா ல ஸீ!'' பா ஸ் அ கா ம அவ வ அ கா பா ஒ கா த கா சா ப ப ய ட. க ணா த த இ க க இய க தாட ன. '' ம கா ! ம !'' எ ''இஸ் ஷி ''இற ஒ அல னா ..வா ''அ ஆ ஃ ர ''பா ட வ! எ ம ரா ! வா ராஸ் ஷி ம ஷஸ்! எப த ஃ ம .. இ எ ன இட ? ஆஸ்ப யாக தா இ க வ . ம ஏ தா ப நட ற . அவ க ழ எ க யா இ த ளா பார பால ஒ நா…¤ காக ம ல வ த .?'' ''அ பா த! அ த கண ல ய! கா இர டாக உ ட த .. இ க ணா ஒ தமான ஷா பால எ தா த த . உ ன அ ழ பாக வ ட ! ம .'' ம வாக அவ க அ த அ ற ய ல ஒ தமாக வர வ ப ய கட அ த க டட த அ . றா . '' நா தா லஉ ''வா'' எ ஸ்'' எ றா .. எ க வ அவ ர ம றா ! ர த க ?'' எ 156 க ஆ கஹா ணா பா க அ கமாக கா ட .. ?'' ஓ ! வ ர ட . ''ம பா ! உ கணவ ப வ ட . ஆஸ்ப இ றா . ஹ கா ட வ வ ரமமாக இ த டப பா ஒ ர ழ ப .. அவ டய லாச க பா ச றா க ...

ம க எ ஸா ன வா . ம இ த . நா ''அ த ப ''ஆ !'' எ '' பா ஸ் அ கா . இ தா ர பா வா க ! ம றா ப ட ன தாட. அ த வ ச .. ல ம பா க ? இ ல. க . இ வக ! ஏ க வ எ ததா?'' ல!'' '' காபமா? மன வ தமா?'' ''ஆ . உறவா. பாளா?'' தாக க கா தா !'' '' கவா. இ ஏ தா ஒ நாடக . ''க ! ''இ ' எ '' ஃ அ டா '' எ ன இட ?'' ல. கா ஓ டவா! ஸ் கா தா . அ க சா '' '' ''உ கா ''தா க . க ணா க யாக இ த . 'ஆ ராதா ஷ ?'' ''இ '' றா ட பா அ உ க வலக .. ப ல ஆ டா ஸி தவ இ தா !'' . அ த ளா பார ழ பா ஒ கா ட . அ த பா வ எ லா ம சய கயாக இ த .'' ''ப தாப சா ல எ த பா த உ வ ! கணவ பா தகவ பத ட . ரடா ல க அ த அவசர ? ஏதாவ ஃ ள ''இ ட ட ய லா கட அ வகமாக ச தாட தா க . இ பா எ த ர உ கா தா தா வ பா அ ண கா கத அழ வ பால ர ப . ல ஹ ஸ காஃ ?'' ஸ்!'' 157 எ ய ப ப படாம களா?'' இற பா தா . ம ல ம ல அ த டா ட வாச கா ''எத காக அவ ள த யாக கா ஓ ட அ எத காக அவ ஜி கா க !'' எ றா .'' றா .வா ''இ ல! அ பா ! அ ம பா ! மாய ! இ ம தா இ பா ம ம தா ச ச பாக பா ல! இ ல?'' ம தா க க தன. அவ ச பாக ல.

ஹா ப ஆகா ய 158 ஸ் ச தா ஆ .!'' கா டா . எ ப கல ச பா தா த மா க நரா எ த ய க ளா க ! ச ண யா..'' க. த .. ''பாஸ்ட பாஸ்ட இவ தா எ லாவ காரண . ''ர ! எ க யாண ப க ன.வா ர ப உல ம நா பா ம பால உ கா தா .. இவ தா எ லாவ டயா க த ட அவ க அ த க ணா லாம பா தா . ராதா ஷ ல கா ட வ தா . எ னடா ஆ ப பா பச களா! எ க அவ?'' பா டா!'' எ ''ஆஃ ஸ ! ''ம பாக எ ப பா களா?'' ''எ க! எ இ க வ '' பா ச அ வள .. அவ அவசர பட ம அவ பா ச பா டாளா! ப ஒ வா எ டா . காரண ! ம .'' ''ஓ க ஓ க இ ஸ் ஓ க! நா வ ர !'' ம ப கா டா இ ர ச க க. வா ர .'' பயமா இ பா ப . உத டார உ க வ உ ன.... பாவநாச ல ச ல இ இ வ ஒ சா பனமா ன ர ப ம இ னா ஸ நா க பாகலா . ஆஃ அஸ்!'' . த வ ம! நா எ ப உ வா வ ம இ லாம நா எ ப ஜீ ப ? நா எ ன ச வ ! எ இ ய ம ன ய பா டா நா எத காக இ உ வாழ வ ? எத காக?'' '' ஸ்ட ராதா '' நா நா'' எ ஷ த கா ' ல யஆ ஸ ஃ .'' றா . நா தா தாம பாக வ த .? அப த ?'' ''ஸா ஸா ''எ ன பா '' சா கா '' த ல அவ க ன க த . நாம ர ப கலா . ர க ....இவ ன த எ க அ ழ கா ர ப வாரஸ்ய அ க க அவ ' எ இ ர ச க க தா -ராதா ஷ ! '' ட யா.. ம .. அவ ஸ்ப வ றா பா க ப பா ! உ னா தா அவ மன மா னா . ப க யாண ர நட த த டா இ தஅ த ல!'' த ய ல.'' '' பா ர டா ! ட . 'ம அவசர ப ல. ராதா ஷ ன கத வ நா ச வ த 'ம ம எ க ண' எ கா டா ஒ த . உன லப ன காத ச.. வ இஸ் ஷி?'' ''.

.. ஒ ப அ ல சா ல ற எதாவ ஒ வன பண உத . ற ப .. அ த ப த ஜ ம ஜ மமாக வ வதாக ப யவ க எ றா க . '''ஐயா! உ க த யா ஓ இ ய க யாண எ ப க ப ரமான . அவ . ''இவ தா .. ம தா! அவ ள பா ற ம ன எ க ட பா ? இ வ ஒ வ ர ஒ வ அ ப உ ள ட ந தா .வா பா ஸ் அ கா ராதா ஷ ன ஷ ! உ க எ த ன உணர ற .. யா ர க ! எதாவ க ள த ச ள கன எ கா அவ ப ல ஓ ற பாராத அவ ன க 31 இ ராதா பத ற ர ப வ பா ஒ ஷ அவகாச ச பா பா . கா . ''உ க கா க . ஏற ச ட ய லா உ க தச பா பலா கார டா . '' ஸ்ட ஷ ! மன த த கா க வய வ தவ க . இட க த மற க.. க கல கலாமா? ழ தக ள யா கவ கா வா க ?'' ழ தக இ ல'' எ '' வ ந ல ப ண '' வ ப '' ணா?'' எ றா த லய க யாண ர ச தா ச ட . 'ம க . கா ஸ ” எ றா . ச ரதாய க உ ளன. க இ த ராதா வ பா ஸ் அ கா கர க இ .. ட உ த கா ய வ வான அ ம க பா அ . அவ ற ர ம ற வ உ க உ க அ ம ம ன உட ல கா றா . எ க றக ல க டாய க .?'' ''அவ ஞாபகா தமாக எ தயாவ ச ய அற க ட ள பால. ஒ வ காக வ ஒ வ உ வா தா . இ மயான கன பால இ த . அ ழ வ 159 கா வ . உ ன எ ப வா வ ?'' எ த ல ய ஆ ஸ தா த கா டா . ஒ வ ர ஒ வ ப ரணமமாக கா டா . நா இ ர ப உண அ யா ஷ்ப ய பால வ இ தா க ண .'' வச ப . றய பா றவ ! ஒ ஆ ச கா க க . இ த கா த க க ய ஒ க க ப ல தா பா .. நா தா ம ன வ ச பா ச லமாக அ ண கா '' ஸ்ட தமாக இ எ ப த எ னா ய இழ ற . ஓ ஓ! ம .'' லா?'' '' ஸ்ட ஷ ! உ க அ பான ம ன அ ம க வக நாக க ப யானத நா க க வ த ப றா . த ப னா . ம ற ப பாறா ம கா டா க . இவ தா அவ ள பால இ தவ ள உ க நாக க த க யாண ச கா .!'' ர ப த அ ம ல எ ராதா ஷ ன அ னா ராதா த ல ய கா தாக அ ற த . எ க இ வா க ஓ அழகான. இ . ம ச ம மா . அ த கா க ள தா .

ஈஸி! உ க ''ஈஸி ஐ ட ?'' ஸ ! ஐ ஷ கா ஈஸி!'' த ய நாச வாச வா க . அவ மல பாய. உட ர ''ப ரா கா அ ழ காப கார இ ளஞ ?'' ''எ டா ச ட ஃப ஷ் ஸீ இ கா '' எ '' !'' எ ம ப ''இனஃ !'' எ பா ஸ் கா கா அ கப ரமாக மாக ரா பாஸ் பா றா !'' . இவ ன க ச க . ''எ ன. ஏ தாம க ? அ ரஸ் ஹி .. ...'' 160 . த க ற வ .'' ராதா.'' றா . தரதர வ ற சா ? க கா தா . ஒ ராதக பா க ஸா . ஸ ஹிய ?'' ராதா ட எ ல வ ச வ அ ''ஓ. ''உ எ கஇ கா ச றா .'' ட இ ப பாக ய லாம உ பா ற” எ டா? றா . அவ ன ன அ ம பானா ! அற க ட ளயா இவ எ ப உ ராட இ கலா ? அவ ன டமா வ ட வ டாமா! எ ன ஸா கட ஒ த இ தா அவ ன அ த இட ல ய கா க மா டாரா?'' ''மா டா டாம ப பா. கா ச நா அ பா இவ க ண ர ம ற ப க ட உற கா . ''நா இ தச டா '' ஸ்ட ஷ . ஸ . இவ ம ய உண க அ த ன பா ந ச த ப ற வ . கா ர கா .. அ ரஸ் ஹி '' எ றா .. ம லாஸ் ர ப ய ழ த ய பால அவ ன அ எ ச தா . வக கா ப யா ன ராதக . பாதக ! டன . கவ தவ ய க ஈஸி!'' ஸ் வ '' எ றா . ''ஒ '' ஸ்ட ! ச ற ஃ இ ?'' ஸஸ் ஹி ''யா'' எ இ பால ''வா ஸ் ஹி 'ஹி ம ல எ பா ஸ் பா கா ச ட ர ஸ் ஹிய . காதல ல ''பாஸ் பா வ ! இ ஒ நா ச எ எ ஸ் பாகலா . ப ல ம ழய க ன த! கணவ ஸ்!'' ''ராதா.வா ச பா கா . '' ட இ த .'' . '' த .. ல படா க யா இ த .

அவ கணவ இ லாத த ப ட வா க இ க தாராளமா உ .'' . த மா? எ ஏமா தறா க? எ த ன ப ஏமா த படறா க. ராதா ஷ இ க ய வ ஷ கண ஸ ஆ இ றவ . ஒ தமான ஒ ப த . க யாண வாச எ லா அ ப பா .. ம வ அவ இ ந வ ப . அவளால தன த ப ட வா க அ ம க . மாச ஆ ர டால ச பா ற அ த ன ஒ ப ல. எ த ன ப த ன கணவ க . எ லா வக ஒ ய த ச ற வக ! வக ! அ ற தாக ! . எ வள வா பண ச பா றா க. ச யா தா ந ல . அவ இ ய ன இ ல. எ லா த வ எ ன ச யற ண ற பா மா த மா த ஷ ஷ பத ற பா இ த மா கணவ ம ன ..'' தா?'' ஆ ச க!'' ட ன!'' ''இ த ஆ ஸி ட ட பா . வா ஸ் ற கா ச ல உய த. இ ல இர ப வ வ வ பாக வ ய தா . பா வ எ க பா தா வக வக . ல ரா க இ வள ம ற பானா ஆ ஸி ட ஆ .'' ''அவ ஜி பழ கா . சா க த த . நா கா ச நா ச தா பால இ பா கலா . ட க ய ப ட . க யாண ற த எ லா டயா .வா ''அ ப கட ள டயா . ன ற க லா கா வ டா க. உட ன வகார ஏ பா ப பா.. ஆனா லபமா. ''ர ! இ த மா ஷய க ள நாம எ த ன யஸா எ க றா . கா த யா ஓ ட கா ''இ ல பா.'' 161 . இ த ம தா ப வ ஷ அ ம கா ல பழ னவளா இ தா எ ன ச பா த மா? ஒ மா ட கா. ந ம மா ர க டா இ ய ஜீவ க நா கா க த யா ..'' '' க டா ஸா ''எ ப க டா. ந ச ம ய இழ க தயாரா இ ம தா வ மா யா இவ க எ லா தா க யா .. ஒ த ல பாற சமாசார ல. ஏ உ ன ய க யாண ச கா க .. அவ க ஓ இ னா இ ப ட ஸ் உ . பா தவ ர இ தயாராக ல.'' ஓ டறா! ராதா ஷ அ த ய அ ம க றா க.. . வ... நா தா அவ ட ஸா ? ச '' ர ப ''அ பரவா தய ற ப வல ஆ ஸி ட ல ய! த யா ட . அவ அ த தா ச க . அ ம கா ல எ லா மா க கா ச த ஒ தமான மார வா ஸ்ப பாதக . ட ற கா ச ற ச க ல உ ன மா யா. மகா பாவ ! காண பா தா எ த ன அ ம க ம ன க எ த ன வகமா கா ஓ டறா க. அ ம கா அவ அ ம கா அவ ள சா அ ள தா சா லலா ''ராதா ஷ மா ஆசா கத கறா க. ஓ ட கா பா ப ஜரா லாய யா ரயாவ பா .'' ர த கா ப யம ப ர கா ச டா பா .. அ ம க மக ! இவ க அட ட ற ரா ப சாதாரண . ம றா அ ம க ப ! எ ஸ் ரஸ் வ.

'' ஸா . நா தா ப ய ! காத கா அ இ . ல த கா ட பா ல ய ந ர நட யா? பஷ்? ந ல ற ன!'' யாச ன. ச மத சா இர டாவ க யாண எ க நட ? அ ம கா லா? இ யா லா? இ கதா நட க . ரா ஹ வ ''எ ல காரண பா !'' கா ய க ய ன சா பயமா இ வ எதாவ ப க லஇ .'' பாகலா . ?'' '' யரஸ் ''இர க ச ஹ டாவ ''வா க. ராதா மா ஆ இ பண ப கமா இ கா . தா?'' எ லா ம ஒ ஆதாரமா ச ய ற ன. ச இ கலா .. நா பா ற . பா தட வ இ யா பா இ னா ஆ ச ய பட டா .. எ ல ப பஸ் இ றதாக வ த ய ல. ம மா ஒ பாவ அ யாத பா ச வ றா. எ த ன யா தட வ இ லயா? ஒ வா தட வ அ ட ச பாதா ய பா அ த ஹா சய ச க வ ச வா . உ க ஊ ல பா மான ப க ர வா ! சா ய தா வ க.?'' ''இ த ரா சத ராஜ்ய வா பா எ ன எழ வ சா க பா ற ? மாக ரா ஸா . அ ரா ப கஷ்ட அவ ட இ ஸ் வராம க யாண நட க யா .. '' யா பா ... என ஒ ம க ல. இ க லா அ த ம ய ல?'' ''அ த க கா த.ஒ வா இ கா ச ஸ்தாரமாக அ டய ப த ட ற லயா? அவ ய அவ ''என ''அ அ ம தா '' வற நா கா வ டா மன பா எ ன ''வ த கா ய ச பா ள இ னா வ தா ஆதாரமாக ஒ த ம யாய ஆ க ள இ த அ ம கா ! கவ ல படா த. ம தா வ க யாண ப ர 162 .'' ச ய ?'' த ற .. ''இ இ ல ஸா . எ ன உ வ அ சா .'' ப ''எ ப ஸா ? அ ம கா டய வ டயாதா?'' ட இ ! ஒ வ ஷ ண க யாண ப இ யா ''இ றதா த ய ல! ஆனா ராதா ஷ மா வற த ல எ காவ ப வா இ . கா ல பா டா ர ப ர ம பா ப . ஹா அ டா இ லயா? கா ஸ இ னா ப ண தற பா .வா ''த க ம ல.'' ம தா வ வ ற.'' ம. பசாம ம ராஸ்ல ய இ யா ரயாவ பா க யாண ப ழ தக ள ப .. வா அப தமான வ பா பா..

த கா றதா த ய ல. இ லயா?'' வாச யநாத அவசரமாக உ ள க.'' ட பாக . ஒ ர ஒ ப வார வ தமா என காக களா?'' மான . எ ன வ தா ஒ வார க வ க! அதா எ வ கா . ஒ கா க.'' .'' வார லஎ வ ! ர னா ன நட சா ற ல வ வரவ ''அ த லா இ க. இ ப உ க மன ல தாணற த எ த ம கா க. மன வ ஆ சா ?'' த !'' ''ர . ஒ ச கா ட கா ய ''அ த லா ச ட !எ ப வக . பா ''ஜி க யாண ப க யாண வ ' வற ஒ ர னா ''என பா கா ஸா .வா யாக எ த ன நா ள தா அ ண ற பா இ னா த உ தாம இ க யா? அ ச தக தா ! அவளால ப மா?'' ''எ க பா இ இ ப வ ''ர . ர க .'' '' மாக ஒ ''ஒ ரா .ம பா இ கா ல. ''த ஸ் க. உ க ப ஸ்ப ட கலா .'' ல ர னா. த ''இ இ ''த '' ழ உ க யா இ க வர ல ய ப இ .இ வற.ர !ஆ ஆ ம ம இ ர ?'' ஒ க ழ தா க . ஸ்பா . ற ப காக டா ஸா !'' இ கா. வ த ச பா க ப தா . தாணற தாண . க எ ப ஃ ப க எ னால உணர யற ர . வ அ ல டா . உட ன ன ர னா?'' ''ஸா .'' ''அ பா றய ல யா னால ப பச ப வார கா லஜ் க மா ல.'' கா ஷய ?'' ''எ வள வா நட கலா . ர இ த ச பவ த ஒ வார .'' ''அவ கஸ் வற. ஆனா எ ய வ கா கா க.'' இ 163 தா . எ க எ அ ட த . எ ப பா க வ இ தா . அவ த வ இ ல. ? ஒ வா தட வ அவ ள க தா டவ தா ன ன உன உ டான மன ப வ இ கா உன ? ணமா உன ம ன யா வா க ப ச கா ட இள அ தஸ் ச க அ . எ ப கா க.

தமா. ர சய .'' பாக பாகலா '' எ பா றா . க! மாக ரா ன?'' ச பா ஆ க ஸா .வா '' பசா ஒ க! பச வ டா ''-ர னா அத டலாக ? இ ப இ த கண ல எ க ட வ வார க இவ ர கா ட றா ? எ '' ச சா னா .'' ''ர னா! ராதா ஷ பாறா த மா. மா பா தா வா வ ரா ப . நா க க. ''ர .'' தமா வ கா க பா . '' மாக ரா ''வா க ர ஸா . . ட ''அ பா யா ''நா தா ப ட க பா ர '' அ க ய த னா . மன மா ன. பா ய ஆக .'' ''அ நாம பாக வ த க தா பாறா கா ! பாஸ்ட '' எ ர த வ த . எ த ப ஒ பா டாக இ ல. ! கா ச ம வா பா “ர னா. வா க.'' ச வா ர னா.'' ''அ ம கா எ வள ஒ ளா பார வ . க வா க. ''ர னா எ ன?'' எ ன ''உ க பா வ தா . எ வ டாமா?'' ''ச ச இ ? இவ ர ப 'அ ம கா கா ள வ 'எ றா ர னா. இ ப அவ ட லப . ஒ கா?'' எ ன ட தா ள ன . ப ட ன த டறா . 32 ரா ர னா ச சா டா எ ப த லா ர த ம தா ன க எ ப ப டா . ன . க …¥ எ லா பா ன ற . கறா பல ம தா! ர னா. நா சய டய க ட அ ச ய அவ ச த . ந ரா எ ப ச தா?'' !'' 164 க அ ட னா த பா .'' ரமாதமா ம ஃ னர எ லா ஏ பா ப ண ''ச . டாமா. அ த இட ல ஒ த க ணா கா ப ய உ அ ர னர ழ அ ழ பா ற . எ னஅ தஃ ''ச .

அ த பா . ஆனா என அவ ம ன தகவ த டஒ ல ட கா அ ''அவ க ''இ ச டா . ஆனா பானவ க காக இ றவ க த வா க ய ஸர ளா ப ற ல அ த ல ர .'' னவா ?'' '' ம இஸ் ஷ க அவ ல ட எ பா . நட த உ ற எ ற ஏ இ ல..'' ''ச சா ''அவ கா ற அ ! ஹி ஃ தா. அவ ஸ் .'' ரா த!'' க எ ப பா பா ல அவ என ''எ பா சா ல த ய ல பா.?'' ''ர க யா ம த ல. ர னா பழக வ ச பா . உ ன பா க பால இ .. ரா ''ர !'' எ ''எ ன பா. ம ஆ த எ லா சா ல வ வர ய த உ . நா க? பாவநாச தகவ சா வரவ அ வ ல பயமா இ ..'' ஷ ட இ கமா டா . சா கலா .. த சய சா கலா . ர னா அ ரஸ்தா ''ச .'' பா களா?'' ழ சா ..'' ஸா த . ல லமாக க ட ''ர . லாக எ லா க தாமத ச ர க கார பா தா ச இ கா பால ஒ ப ட .'' வ ற .'' ''ர . ச உட ன ற ப டா க. க ஸா ?'' த ர .'' . சம தா ப தா ய என பாஸ் ப 165 வ த கல .வா ''இ த ரா ''இ லா?'' எ யா ல இ ப.'' ல படா இ ப சா ற க பா. சா னா.. நா '' வ டா '' ச ச ''கவ அ க வர மா?'' பா. உட ன ற ப வர மா? கா பானா பாற கட வா க ற !'' ''எ க பா க வர வ ''ர எ ரமா '' ரமா னா.?'' ''என கா நா அவ க க ற ள . ற .'' வ தா க ராதா .

பா த றாயா எ க டா ட ல . த கா எ சா லலா . ஏ கன வ என சலவ க. கா ச ச பா ப எ த எ லா ம ''ஓ க!'' ''என பாஸி வா ப ''எ சா ல .. இ ய எ த த கா க ம பா க ளா? க ந ப க யா ரயாவ க கலா . அ ''த கா ல ப ப னா கவ லயா இ தா மற பண சலவ வர வ டா . பா எ க ட ? க ட வா க வ ம றா ஐ ட கா க பா க . இ தா பா ஓ ஆ ள கா ல வ . ர உ ட எ க பா இ த ன நர க அவ ராட ''கா ள சா ட பச பச ற . அ ப யா?'' எ கா வா க . கவ ல படாத தச இ . ந றாக க கலா . ன இ கா? அ ப எ ன சா க.. ஜ ஸி பா ற அ ம யான ர தச ட இ ப எ லா எ க இ த ன ரா பற றா க ?'' வ அ ஆ வஎ ம ஸள ஆ எ ஸி ! எ லா அ கதா பா றா க . ர னா ட ச . வர வர . கா த ர னா. ம ப றா வ றா களா.'' ப அவ க ப கவன ம ல நட ஜ ன க ணா வ யாக ய பா தா .. என உ ன ப கவ க. ர னா ட லயா காக க றய பண . எ ன பா சா ல வ ? எத பா சா ல வ . அ உ ராட கா . 'ஏ ஸா அ உ க னா க ல த அ க ன ன.. அத டய ம ப உண ற ம தா இ ல!'' ''நா ம ப ''ர னா உ நா ஹ ''ஸா . நராக அவ மா ப நா ட வ .வா ''இ ப எ லா இ த பா அவ மான த ஒ த வா !'' பசமா ய ர ! இத சா ன யாச னதா பா .?''' ன ''ர ! நா அ ம இ ?'' சா . 166 . பா ட ப ரம இ கா . 'ர . இ !'' க. ர னா பச ற . ஒ வார பா . த தம மரண க ள ச க. ஒ வார மா இ . ''இ தா ராதா ஷ எ ன கா வதாக பய றா எ பமான க த க டலா . இ த ரா ட கா க ப றய ல.'' மா !'' ர வ க கா டாம பா ப ன ந லா இ ததா?'' எ றா . த கா ல எ ண எ என டயா அ த ல..'' கா வர தா பா ற . இ ல கா க மா டா க ! பா சா தா ஆக வ ..

வ யா ம லயாவ ப அ த ஆ ஸ்லதா இ ளா பார ச ல இ ஒ றதாக உட ன வர மா எ ல? நா பா க ற ன பா க பழக வ டாமா? க அ எ க இ பா ? இ டா ? இ பா ம பா . அநாக க .. ஷி ஸர .. ன. வற .வா ச பா ஞாபக இ .. எ ன ப அ த ப ட ன .. பாறா நா க க தா பா ற ?'' ன ராக க ளஎ னஆ பா களா . ஒ ற ம டா . சா ல '' யா பா தர மா?'' ள த கா ப '' கா ர னா...'' பாதாதா ர ய க எ லா . எ ன ஆ . த வ ந ?'' னா அ ற ?'' ரா ப கவ ல ர இ யா தா .!'' ''இ ஷி ஹா ''யா ர ''ம ''எ ந ? க க பாஸ்ட கஎ தா வாட அ பா ன ''எ !எ க அவ? எ னயா?'' எ கா நா றா வர க யா அவ?'' ர னா.. அட! எ ப ?'' எ ப வ எ க க.வ அச த ப ! !'' ?'' ல..?'' ''அ பா எ ன சா ''உ க ள ப க டா . த ! வா க.. சமாக வ ச டாயா? ஸ கானா அ ண பா க இய வ மா கன க டா .. எ ப டய ச தாஷ த ந வா வ ம காளா வ பா த . த த . ஸ கானா ஒ ர னா!'' கஅ ண க பா “ர னா!'' எ றா .. ப க க.. இய ர ல இய பர கா . இ ப எ கா ட. 'எ ப ன க ண க ள ஸ நரா பா அ க மா சா ய?'' 167 .. இ த மா வய ல அ ம கா பா . யா பா . வா ஸ் ஹா ப ? இ த மா க ட னால எ ன சா க பா க?'' க கற . ''அ ப அ க மற க மா ய.'' 'ர .. அ க கமா வாழற ஒ ப ய ச த ப த அவ இ ப ள ப ட னா. ''அ த ஆ த ப கதற '' பா உ ண ர ப ''எ .

. எ ன உட ம ய ''எ ன சா றா சா னா க ள?'' '' ம . உன றய ஆன பால தா . இ காண ப டா . க பா ர னா. ஒ பா எ த ன ல இ ? பண கா வர ல ய. த க சா பா கலா . க பமாக இ ஓய ல.. பா க ஐ தாவ அ வ க டக க ணா ஜ ன க வ ய வ க பா தா . ப ய க ல க வ டா எ த க ப ய ?'' ''ஒ ல.. அத ச ல னா . ''ஆ . அ ச யா னஅ க ர யா .?'' 168 தா ஆ எ ன கா . அவ ற தா இட க கார .. உ ''இ ட ற த! ம ?. . அ க உ க பய பட யா? அ த லா ள எ த ந ப ல ச யமா ட . எ த க டா நாஸியா. பா தா எ ன? அத நட ப த ப கவ ல பட பாவ ல ய.வா இ பா அவ மா தலாக ர உ கா அத வக ல ய ஓ னா . எதாவ பா பா ற பட. '' ம .'' டாமா?'' . அத பானா . இ ள பால ற . .எ ன க ப எ யமாக யா டா யா இ வா க. 'க ஸ்' எ ஒ க ட பக யா ஒ ர. இட க கார க த மா?'' ''ஏற ழ ரா பநா கா ச பா இ க யாண ய நா மா?'' மா?'' றா .'' தா . எத க ஒ வ பா ப தா . அ த க ள கா ல எ த சா ல ர னா ச '' ந ''எ த ன பாக னாதமாக பா ச யற தா ஒ மாச கா லஜ் பா ''வாஸ்தவ தா . அவ அ பா இட காக த ப ட க ட இ ற . மற கற '' வற எ கயாவ க. யாராவ பா தா . க ச ற பா கா ச அகலமா . கா லஜ் பாற கா டா ப ண ?'' ந ல தா ''ந ப சா '' த யா வ அள க ள .'' டதாக ற . இ க காரனாக இ பா . ல ய.'' ?'' ஹா ய வ த அ த ள ட வ தா .ஆ வ ற ஜா யா பாவதாக மா க த ய வ ல.

''எ ளயா வ னர ள கா ''ஓ யஸ்.'' த .'' '' ர வ தா . இ றவ க களா.'' கா நா இ த ல. சாய கால . ய பா க லா சா தா . சா னா ன! களா?'' ''வ தா சா?'' ''இ பதா வ த . இ பா !'' ள ச ல ய! எதாவ ''ர 'ச ற ..வா ''நா ள கா ல எ மாத தா கா லƒ¤ வ வர ற . க?'' ட தா கா பா க றா ள! ர னா பாறவ க ச பா க வ டாமா.'' டா களா?'' .'' ம ற ப ச ல. பனா க ட ராதா? தா . ஞாபக ப . ர னா ! இஸ் ஸ ''ஏ !'' கா ர .'' னானா ?'' டானா ... எ த ன அவ ய ம இ லாம . அ த மா '' பா நா யஇ ன யா எ சா பாக பாறா களா . ப வ ''பா பா தா க ன பா க ப ரா ப அழறா க. கா ?'' ந லா வ இ !'' ரா ?'' '' க பசற தா அச பா தமா இ '' ச! அ ப மா ஒ பால பா இ ச த . ஸ ச ற ப சா ற ன த லஅ லஇ யா த இ பா ல.'' ''பா . இ த உ சாக கா ச .! எ ன வா ஃ னர ரமாதமா எ லா பா யா? நா ராதா வ ம ப ச 169 வ க பா ற க யாதா?'' . பா ''அ ப யா! ராதா எ ''ச தா கா களா?'' ''ஆமா . அவ க அவ க கா ய ''பரவா லப தயா பால கா ச ஒ மா ய லா ஒ லல உ கா க யா இ .உ ந ல ''எ ன ப ற ர னா..'' பா சா வ த க ற எ இர றா க.

ம ன ச வ ப க ழ தா தாட தா . 33 கா நா த ல ம க ய அ உ கா தா . ''ந ல ன தா ன எ லா இ கா பா ? எ ன அ யாய ர கஷ்ட ப டா எ ப . அவ உட கா ச தய னா . ர ப வா ப ன பா த .வா ''ஏ ச பா ?'' ''ம ப ச இ காரா?'' க ! இ ப அவ க ள த ல பா க ற . கா நா ''அவ ட அவ ன ப யா ர ''ஆமா ஸா . எ க மா ''ஆமா . ''எ ன க களா பா தா . ? எ ன ற பா எ பா ச த த பா?'' ப இ சா னா ர வ ச தா? இ க யாண . ''ம ல. அ ச ''ஸா ! எ ன இ ? த யமா இ க '' எ ம ! எ க ண ஏ'' எ அ மா வ எ பா ர தா . சா ?'' ''அ த லா றா இ ப கால கட பா ச தா ? ராதா ஷ உ ராட சா ? உ ட எ ன லா சா னா? எ ன ஸா !'' எ 170 றா . கா நா அவ எ க ஓர உ கா கா த யர த பச ல. நா ப ல. அவ த ல அ ''எ க பா அவ ச பாக ப ண த பா? ச தாஷமா இ அ ச த பா? சா பா! நா ''ஆ '' எ சா ல .'' சா னா?'' '' சா னா வ '' ச ஸ்ப பளபள கா க பா ம ன க ற ப வ த த .'' டவா'' எ றா . அவ ன அச பவமாக சா லாம த . ச நர யா த ப க. ?'' க ள பற ப.'' ர ப கா நா த பா க ச றா . ப க அவ கா க. . ''வா பா'' எ றா . தய க ட ட ம த அ தா .

இ தா. உன ஒ ல ட கா கா . யாராவ ஒ ர னா. த ஓ பா ர ப பா ஞாபக வ த .'' அ த மலாக ப றா க. க யா ர னா?'' ''அ ந க ல இ ல க ற .” ''ராதா எ ன ''என ர எ ப ''அவ னஎ சா னா இ ! ற வ இ ல! உலக ல.அ எ லா ச த த ட .வா கா நா கா டா ''உ '' ச! ''எ கா த ட ழ உ கா அவ கா ல . மன த நாக ச ப தமா எதாவ ட வ கலா னயா?'' ர னா இ பா என சா லா க அவ க ட தா வத இ த ல னத ட னயா?'' ய. ''அ ''ர ! நா ம ம மா யதா க ணம ற என ஒ சமாதானமா . ந உ ய .ர . ம அப த தா . ர வ அ ழ கா அ ற வ ய வ அவ ட க ர பா க ட னா . ர ப ஒ உ கா டா . ''உ க பா.. உன ப ய தவ ச தாஷமா வாழ . பாதக ?'' றா . ஆனா ம கா நட க வ ய த பா றஒ பா நம க லா இ இ லயா? அ மா! ஏ ஒ மா இ க? ர . வர ப எ ன ச தா ! ந லா அ வஸ் ப ணா . ப மா ச ற பா கா நா ம ன ய பா க ற '' எ றா ஆ வாச ப கா தா . உலக ல காரண கா ய க ளா ஒ ஒ ச ப த லாத க க எ லா ! எ லா உ க மா ள ராதா ஷ இ த ன ச கா . அ த ட ன கா பாரா? மா டா . சா ?'' ம த யாத மா ச தாஷமா! இ ன வ…¤ ச யலா ?'' எ .'' ''அ த த பா க!'' க உ ல? ச ஏ படற ல. ன ம னமாக பசாம ராக உன ச ச க யாண ப இ த ன கா ட ''ராதா மா ன ய ஆ க ச ட உ அ ம ராட இ கா க '' எ றா ப ய டா . ''எ ன ஸா இ ! ச ச. ம வ பால தா . நா ர னா. கா ச வா டா !'' மய க பா சா த அவ ள ர னா கா டா . அ த லா அ ப ய டயா ம ச அவ த ட ன கா தா தா ச .. . '' க பா க.'' . இதனால இ ''ஸா . அ ஆ த எ டயா . 171 ப ல த வ மா . காக கட . ஸா ம பான ப ய இழ .

.'' சா . . அ ம க டா ல ட லஎ க வக நாக க என த அநாவ ய ப .'' ''உ க பா இ கா .'' தா.. . நா ல . கா அவ க ள த க ச இட ஒ பா ம யா எ ப இ பா ல. ''ச .'' ள உன ர . ''†¥ ! கா ச ல ஸா ! எ லா ம உ டாற . அ இ லாம'' எ தா க றா ''வா க ர அ கமா ர . ப ப .. ஸ்ப ல அவ வ எ சா க .'' எதாவ ''அ ப பா ப தமா ச யறதா ச ய பா ற . ''எ லா ம '' வ உ கா பா சா ஸா !'' ''என ''ர ய ச னா ன . இ த தா ரபர ஆ பா றல ப வ க .'' எ தா ''ராதா ஷ ன ப தமா க நா ள ச எ ப பா ல க பா ச ல டா தா ஞா னாதய க ன க ட ப ச மத யா இ ம க யாண ரா ப கவ ஸா எ லா க? நா ல ப த வ ர ட '' எ றா .'' ''உன வ கற தய க லாம ச ம இ ப தா அவ ர .'' ''கா ச த ர னா இ பாழா பாற தச ப க அவ வ கா.'' ''பரவா ல. அவ உ னஎ ம னமாக இ தா . எ ன ச நரமாவ சாளா ர ?'' ல. பா க யா?'' டா . நக தால றலா .'' ''அவ ளஎ பா களா?'' ''ஆமா?'' '' ரா ப சல .வா ''எ ன ச ய ர யாசன ? ம '' ? ட பாளா? றய வ ய வஇ '' பா ஸ் ஆ ஸ ஸா !'' கலா .'' க. க சா லல எ லா 172 பா ப கலா .

'' ''இ வள ர ஒ ப ண ய அவ ள ய ன .'' பசலாமா?'' எ ப ''ச தாஷ . த யாக வா. கயாவ வாழ ப க ம ன எ ய ர னா! ள மா?'' !'' ர னா ''இ க அ ண கா டஇ ? மா எ பா . . அவ ள மற க யாம அவளால ஆக ஷி க ப . ம அ பா பா அ ம நர கா த லப . ச ட யா ர ர தர உ கா ''உ க . ஏ ல ஸ் எ ற . ''நா ள ''ர மன ல எ ன இ தா கா க . என வ . ஸ்ட ப றனா?'' .'' ''எ லா ப ற நா ச பா ஸ் இ ''எ லா இ ப நா சா பா னஆ . வரா ய வ அ ம கா வ அவ ள ச . வ க யாண ச ஆனா . க யாண இ ல த ச வ த ப . உ க பா கவ ல படா த ல எ க வா க. வா.. த கா ல ப க ய ச . அ ல அ க யஇ . நாம க யாண நயாகாரா? இ லஇ ல ஸ்ப ட சா எ ச ?'' கலா 173 க.'' ரா நடமாட. எ வ . அ எ னால த ன க இ என .'' ற ?'' ல..வா ''ர னா. ர னா ச கா வா. பா . உ க காத '' ய தா . அவ டய அ யா ம ய ந க த பய ப காம. உ க ள இ த ரஸிஸ்ல இ கா பா தற எ கட ம மா .'' '' '' எ றா . அ த சமய அவ ட த பா நட காம. ''இ ள ன க மலாக பா ''சா டா தா .. அ வள தா . யா ச த ரா ப ல நா த ப ட வா இ காத . ப கா ட தா .. மக ன பா க ற ' . க யாண வ ர வ . த மன ''ர . எ பச.'' ''எ ன வ மானா மா . ஆ அவ ச த பா அ காக உ ள ல இ க ர ! இ வள ர மன ல மயான அ உ ளவ க ஒ த ர காத ற ல நா ப ம பட ற . ர னா..'' அ த லா ற க த க ச ட ல.எ ப வ மானா ஒ ம என வ .. ர . நா பாகலா ? . ர .

ஒ ற ப க அத அ ட வ பா கா டா .'' '' பச பாற ல'' எ றா . ன ச ல ன தவ ன ஜ த த தா . ''வ தா வர . அ தா பா வ ''இ க பா ''எ ''ம க'' எ கா '' எ றா . த கா ந ல பளபள பான ப . கா ர னா ட ர கா தன. கா நா யாபார த நா க வய அவ ம ன ஓர ளாஸ் நா கா உ கா கா க. கா !'' வ . ஷ பஸ் 'கா கா' ப ஒ ம ர த ச ல வ த . ர மா ப ட கழ கா ப ய தா கா டா . ர ப உ ள ய . கா பா ஐ தாவ னா . பா க வா உ லாசமாக நட தா . அத பா ஷி ஜன க த ல ழாக நட தா க . ''ர னா. உப யாக ப வ எ லய வரா டா பாகலா . ராதா ஷ க ட ப கா தா . ர ப அ த வ கரமாக பா தா . அவ பா டஎ பச வ டா ர ப தள பா ர ய . அவசர ல. த தமான அ ட ப க அய நா ம ல ஊ கா தன. ம ஜா த ள மல . அவ த க. அழகான பளபள பான ப ஒ க வய ப ரமாக அவசர லாம நக கா க. ன?'' தா! எ றா .வா ர னா அவ ''ப ன ப ய க க. நராக அவ மா ப பால ர த பா வ த பா த ர க ன மான லய ர னா. ''ராதா வ வா '' எ றா .' ராதா ந ம யாக க நா ட க வ த . அ ல கலா . றா . ட ன பஸ்க சாய கால வ ச அநாவ ய ஸா ய ம ச வ ண வ ண கா க ஆ கா ம கா தன . ப ரமாக இ த . ராதா மான அவ அ வலக பாகலா . அத ட ரக ய ப யவா ற ல ச ட காவல க பாக நட ச கா தன . பா மா கா . மஹக யா. ண ச றா . அவசரச ம த க தா காக ர ''இ ன ர யா க ள அ வ பா எ . ம ல ம ல அவசர படாம அ த ப ரா வ அ அத அ டயாள ட பா பா தா ன த க வ ர மா தானாக வ ம றா க வய 174 ய பா . கா கஅ ச டா . களா ந !'' ள ம ய கா ல ல ய ச மா கா டா . அ த கா வ ட வ எ அவ ட தவறாம பா ய எ ப க கா ட வ .

''ஸ் ரா ஸ் வா ஆ ஹ கா ர உ கழ வ கா ! நா எ கா ற . ஐ ஃ வகமா ஓ னா கா ர ப ரா ப ! நா பாகலா !'' ப கா ட நட தா . ய கா மான ட வ யா .'' கா ..'' தயாக எ தா . யா ப ற ? .!'' 175 லயா? எ ன த நட கா அவ ம ற! த ஸ் எ க ! டா . சா ற யா பா . ம யாச எ லா டயா .வா க ணா நா ஊ ''வா ஸி வ த ... ஆ ர ! எ ன ம றா பா ட பா எ ன ஆ இ ப யா ப ண . ''ஒ ன சமா சார ஓவ யா டா ஸா வா ? ப டா.ர வா ஸ் ப ஆ வகமா கா ஓ ரக பா ''நா பா டா ய ஜா ர ப ப க ச னா ஸ்! அ காக இ ப யா ளப .. உன க னால ன ஆ ஸ் கா த க ள வா க ல கா த . ''ஓ ம கா ! எ ன யா ! எ ன ப .'' '' டமான பா மா ? எ ஸ் ஃ ?'' ராதா. க.. பா ?'' க ணா ய நா . கா நா யர …¤ வா ரா ள !'' ராதா த ஹ . பா பல அவ ன ய உ பா கா நா . ''உ ராட எ டா ட கா க ற.ம ரமா ச த ட வ ட சா யற நா . ''ஹிய .. எ ப ச வ ப ஸா த ல கா த!'' ? அ வள உ க எ ''ராதா. நா ம க க லயா? ஸா சா ல யா? இ ம அ த மா ச யமா ட சா ல யா? ச . எ '' பாடா னா! எ மா அவ க இ ட ய வ ஸ்ட டா இ கா . ட கா . அவ கா . எ ன க ல. யாயமா இ ?'' ர ப வல க இட கயா வ தா .'' ''இத பா ..த யா ப ப ஸ்! எ லா ட கா க நா ட. ''வா வகமா ஓ ன . ராதா த க த க டயா ஆ ஸி ட நா பா பா? ர பா பா? எ வள ப கா ஓ டறா?'' க வா க ள கா அ தா ட த எ பாடா. ''ஐ டா. எ னாட ட இ க ப ல னா க கலா ம வா ஸ் கா க தய பனா?'' ''வாஸ்தவ '' ராதா'' ..

அ த தட வ பா ! பா '' எ அவ ச த பா கா ட ஓட. ''ஏ ! இ த தட வ வ க ல. '' வ டா !'' எ ன ! டா த. ராதா ஷ அபாய இ பா ல ட எ கா ச ட எ வா ல நா ஓட தாட னா .. ர னா இ பா ல தா ஆ .... ர ப பா ல! அத இ ர த ள தயாராக இ த ராதா ஷ ஒ கண றா ம. ராதா ஷ வல வல வ ள த க த ல ய க ச கா டா . வ டா ' எ எ தா சா வத ச ய த டா பா வ க ய . அ த தட வ பா சய ! எ ன வா வ ல ச ய ல இ .ராதா ஷ ல ஸீ க '' எ அ ற ய ற .வா ராதா ர ப அ ஷ இர ஆ கா னா . கக ள ர ல கா . அவ ன நா அப தமாக பா ய கா கா டர ப ஓட. ராதா ஷ எ ப ட காவ அ கா ட ஏற றய கா அவ ட . ர ப த பா ஏ வ க ல எ ஆ ச ய ட அ த னாத ஆ த த பா கா க. ''கா ! பய ர ஆ னர அவ எத ! பய ப றா ? அவ றா இ லயா!'' எ ர ப நா ஃபய வா ஸ் ஹிய '' எ றா . கா பா க '' எ றா .'' தா . டா த! எ சா ல. அ த அ கா இ த ஷய த . ர ப ம ப பா ச ய ' ' எ ய ச கா க. இ நட க. ''வா ஸ் த மா ட ? பா ய ப கா . ''ர க ர ட கா . கா லல ம லா ப கா தா! யா ரா ட எ லா பா ய ஸஃ எ கா 176 பா கா ப ர தப '' எ லா சா கா. இர நா ப தாப ட . அவ ச ன பா த ச பா பத ச ய 34 ஒ கண ராதா ஷ உட ரா பா ன அவசர அபாய கக ஒ க ட ய யாக ர ப ய ‘ வ டா பா.இ றாமா எ யாம த மா ப பா கா ர வ பா க. எ நா ய க ர த ழ . ராதா ஷ நராக வ ர ப கா க ள ப கா ந க ட . ய ர ப வ ல ட !'' '' வ ல ச ய ல!'' எ த இ ல.. அத எ லா அட டயா கா மா ய பா பா த பாசா . ''ஆ ஸ ! ஆ ஸ !'' அவ எ ன கா ல வ றா . ''எ ரா ப சகஜ பால ஓ வ த ர ப ய ம ற கா ள.

ய . க ப ய ற ''பா '' எ அவ ள அ க க ய ஓ க.. கா ச தானமா யா சத மா ர த மா இ லாம எ லா த யவ . எ லா த க ய ப கவ ல சா எ ன. க.?!'' ர னா கா னா . ''எ னா யா ல. அ த ற வற ய?'' பாக ல க டா .' நஷ்ட மா கற பா கண ச டய எ கால த னால பா ய கண ல க உ க க ள. ''ஈஸி! ஈஸி? நா ர ப ய ஓ ஃ அ த ! ர ஆ ! டா ள க '' எ ல த . ராதா ச ய ல. நா பா . அ த ன பா ஆ ''ர ப . இ லயா? வா க கா நா . பா ஸ் அ கா . வ கா டா பாறா ர னா.'' ''இ ல ர .. உண க 'எ வா அ பா பா வ ''ராதா ச ச பா உ க கா ல சய ச க ?'' ''ம கவ '' வ பா கா ய டயா ..வா ''அ ப யா! யாரா பா ?'' '' த ய ல ய? ஒ ''ஏ னர . த வ ய நட பானா .'' வ ல . ''அ க த ரலா 177 ல பா ஸியா இ தா . யா பா க. எ லா வ பா . ர ப சா பா . ''ர னா! இ ப ராக ப வ நா எ பா க ல. அ த ஸிய ய. ச பாயா ! வா க பாகலா !'' தட வ!'' '' நா! வா கல இ னா தட வ ய கா நா எ லா தா இ னா தட பாகலா .?'' தா காக உ க ல படாம அவ க பா க. ப அட கா வ எ சலாக வ த . வ க க க.எ ச ஷ ! ர னா எ ன நரா பா !'' ?'' '' தா ன. பா டா ! ப வா க!'' வ. க அ த ன ப ரமாக இ தன.'' ''எ ன '' க ராதா ''எ த பா வ கண ப வா க ''இ சா அவ வ ச !அ னா தட ன க.. இ னா ?'' எ ஷ றா ன ப அத ள அ த இ ல' எ ன?'' ள வ கா ச ட க ர த க! உ க ஒ கண ல கா க. அ த ஒ கண டா . பா டன. தா எ பா களா? அவ அ த கண ல ஒ ற தா ன இ த .

கா யா ! லா கார க ட ஸ் ஸ் காய . எ வள வா இ லயா ம தா வ மற க ய ப பா பத ! கா வ ம லஏ ய வ த பா கா ''ம பாறா'' எ தா றா வான த த ர க ப த . ம ஹா ட . வ த ஏ க . மா ன. த பால ர த த ம ல ஹா ட ன ர னமாக. ள க . ஐஸ் ! க லாத . தா ர பர க ர க பாறா. பற வக சரணாலய . ''ஸா . ''ர நா க வ றா . தா ட க . எ த ன! தக க எ த ன! க ல க கா க . மா ட னா? ப வ ல அவ '' பாய ச பா ர பா யா? ர . ர னா ட ம னமாக வ வ தா ர னா பச ல.வா ''அ யா! அ வள யா பா . அவ ப கற வ எ தயாவ சய இ ! ஜஸ் ஸ்!'' ''அ ப நட க ல னா அ காக ந ம வா க ய கலா . மா ஏ ட ஸ் உ ள ஏ கலா . அ ம கா! அ ம கா! யா ! நகர த ம ல பா கலா . ச ர பா ஆ ர ஏ க பர ! இர ட ர ம ள ! த ப வ க . அ வள தா ! அவ ச டாளா எ ன? உ ஞாபக த ல வாளா? எ க கனா ல எ லா வராம இ பாளா? அவ எ ன ல ட இ லயா? அவ வ ர ச ழ த பட எ லா இ லயா. ம தா ச பாக ல. ச ர ரா ஸ். பா டா இ உ இ லயா? ஸ் எ த ம? ட கா ட அவ ர இ லயா?'' கா நா த க மாயாஜால க க ள அவசரமாக ட எ க றா ட ரமா ர னா ச கா டமான பா டா . அவ ஆ பா ச சா க ! ஜ். இ ஸ் ட '' எ ற ப ட கட ம ற நட ற பா ன வ கா நா த ம ன ட ச றவ ர பா கா தா . ஏராளமா? க . ஸ் ஸ்டா ட ஐல பா க . . ஃ ப ல ளாஸா எ பதாவ த கலா . ஜ ல கா ல சலவ ற எ த த ல ப வா கற ஆ த கால ல யா ர ப ய ல! ஒ வ ள இ தா லா அ ல ஜமாக வ தா க ப ணாம மா ல பா நஷன ஹீ ராவா ஆ கலா '' எ றா ர னா. அதனால எ ன ர யாசன ? ர யாசன தா நா ன அவ ன க க வா கறதால எ த தமான பல ஏ படற ல. . 178 பற வ பால ரம ப அ த பா . ம ட ர சவா . ஒ றய பா த. ரா ஸ் காய ர வர ஸனா எ த ன ய ட க உ ளன! எ த ன நாடக க ! எ த ன இர க கக ! வ ண நடன க ! யா ன க எ த ன! ழா க யா .

ஒ அ க ட . மன ரா ப ப ஃ ர ஸிட கா றா 81 . ர ஃபா ற . '' ஸ !'' வ ணாம ல ரகா„¤ ''ம தா இ த வ நா க எ பா க ல. எ ப யாவ . கா ட ச பா த ர னா ஆ ச ய ட ( அ பான வாசக க ''எத காக அ த அ யாத ப ண கா ல வ ?'' எ க கல த அ த இள ப ர ட பா ஒ நர ஒ கா த ப ணான ம தா ஒ ஜமான அ வ த க ட பா என க பா ட . இவ அவ . ல.. தா எ லா ப ண சா தா அவ ள உ ள மா வ . அவ ஒ பா டா . ர ப கா ஓ ற அ னா . 80- இவ க ப சா பா .வா மான ஜ த மக ம ஒ பா ற ட. . ஓ எ ஸ் ரா ட உற அ டாப ! 179 ப சா டா ய ப யாக றாக கா ள ஸ் ரஸ் ப ண டா பால இ . க எ க இ யாவ நட தவ ற ர ப கனவா க வ யாச ன தா க . அவ ச தா . அவ க ந ரத எ லா ஆனவ எ நா த ச த க ல. ச ப இ த க தயா என றய க த க ட பா க இ தன. அவ சா . ரா ப டய ஹ ஹா ஒ ஸ் ட னா ட ந த ப க . ஒ ட ஏஜ ஸி லமாக அவ ள வா ஃ ர இ பதாக க த உ ட பா டதா .. ஸா. ம என . அதனாலதா ப கா ச ய த உ க டா . இ த வ ! ர ராதா ஷ க ஃ அ த க த லப ''எ நா இவ இ ) நா க . க :- ஹா இ த எ தா உ க டய ல ட ரஎ ன ல ப 80 வ ர. எ யவ ஓ எ ன எ ம ன ய க கல வ தவ வ பா யரம றா '' ண ழ க ய ட த எ ப அ ல. அத ட த பா . இ த மா வ த க த க ள ராக வ ப ட அ த அ யாய அ த க த என வ த .மஅவ ஆர தா . 'எ ன ப ர சா னா . ''அ த வார ம வ க '' எ றா . ட . . இவ த யாக ர க யாண மா ட எ ' எ சா ப னா . அவ ஸ் ட னாதா . பா ற . வா வ வ த பா . அ ச காத . அவ ஃபாத த இவ க யாண 81.

க ?' ல அ தர கமான ப க ள தா கா ற . இ பதா ர ச பள வா ம இ லாத ல. ந ல ப ப அ த தா கா ள ? எ ன ஏ காத க யாண ப கா டா ? எ மா ஒ ல ம யா வர வ டா . 180 . ' எ ன கா ற . பாக எ பா டலா பா உ ள . இ எ வள ப யத இ த உபகார ச தா ஜ ம வ ''எ ன யா க 'கட ள! எ னஎ க க னப ண யா ' எ சா . (இ யா வ டதாக த . இ ட ல. ய ட ன ப (மா ர ஒ ள மா ற ) அ பா பய எ ற பாக வ டா . த கா ல ச கா ள ஆ ர யாச ன எ க மா . ஆ பாழா டா எ தா ல ஹ எ ச பா உ ளா ன . தய ச ஒ க என உண த ந டயதாக இ த அ ல எ த ப . ஆகஸ் அ ழ இ லா வ ''எ வ தா . ƒ¥ கா ஸி ச கா ட . க ல சணமாக உ ள. ஜ வா ஒ ஷ ன ச பா கட ள! எ ன எ ன ப ண சா கள?'' எ ஊ ம தனமான காப தா கா ள ற . நா இ த பண த க க ல. தய ச ன த . த கா ல ச கா டா அ த ற தாட . அவ உ மயாக இ தா . எ லாவ ற . . நா எ லா ச த ஒ மா தமான ரா த ன இ த ச காத ஒ கால த கா எ . எ த ம ன . யராக சா னா . இர ட வ எ பா ச பள எ ன ம . எ ன ச வ எ ற ய ல. எ அ பா ர! வா'' எ ப ந ல ல இ றா இ . இ வள கா ம ச தவ ட த ன அவ வ கா டால எ . 'இ றய த ன ' எ யா மா யதாக ச ர இ றதா எ ன? எ டய ட ர ட ஒ ராதா ஷ ன ம தா வ த க . க டா . மா வ த பய . அ கமா ட . க த க தக ள ப உட ன. இ த ச காத கால வ எ ற ந க ட இ மா கணவ க வ ர க ள ச கா வா கண கான ச காத க அ ச ச இ த க த ய ற . பா கட ள! இ த ஜ ம ஒ பா . கட எ ன ர அ ழ கா டா ந ல . என ஏ இ த கஷ்ட ? இவ உ க எ அபார ம நாவ என காக. இ த க த ப க ள உ க வ த காரண . இ ப ந ப னா எ காவ ஓ வ எ றா .நா ப கஷ்ட . மா? றா .வா இ இத என 82 ம த ய வ த ரா ப அ க லா அவ ச காதர உட த! அ ப ல தா ஒ ல டா ட ட பா எ மாத வர த றா ) சா கா த . அவ மன த கா ல பா ற ப த எ ண க ள ர எ கால கட மன உட தள பா உற க பாச க உ மயான அ த க ல ப பா . நா ப ன பாவ எ ன? ஒ ம ன ஒ த த ஆ ச நாய ய பா இ க மா? இ பா எதாவ காரண வ அ க பா றா . இ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful