P. 1
_Ghid de utilizare AC 6.0

_Ghid de utilizare AC 6.0

|Views: 128|Likes:
Published by Velea Dragos

More info:

Published by: Velea Dragos on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

capitolul 1.

Introducere

Introducere
Acest capitol descrie structura Ghidului de Utilizare ºi prezintã noutãþile regãsite în ArchiCAD 6.0 Capitolul 1: Mediul de lucru ArchiCAD prezintã principalele proprietãþi ale mediului de lucru cu referiri la rolul jucat. Capitolul 2: Principii de bazã examineazã implementarea conceptelor arhitecturale de bazã în clãdirea virtualã a ArchiCAD. Capitolul 3: Tehnici de construcþie prezintã metode, tehnici ºi posibilitãþi la îndemânã pentru construirea elementelor de construcþie virtualã. Capitolul 4: Uneltele, exploreazã Biblioteca de unelete. Trece în revistã setãrile generale pentru fiecare uneltã ºi oferã o descriere detaliatã a opþiunilor speciale ºi tehnicilor care ajutã la exploatarea maximã a uneltei. Capitolul 5: Meniurile discutã meniurile desfãºurabile. Toate meniu comenzile sunt descrise, incluzând detalii privind modul de utilizare. Capitolul 6: Biblioteca ArchiCAD introduce tipuri de elemente din fiºiere externe, incluzând uºi, ferestre, lãmpi, obiecte ºi componente de datã de bazã pentru calcule (ªtampile zonã, Proprietãþi obiecte). Mai vezi... Pe tot parcursul ghidului veþi gãsi indicaþii "Mai vezi...", care vã conduce la pãrþi corelate cu tema în discuþie.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

1

capitolul 1. Introducere

Noutãþi în versiunea 6.0
Modelare arhitecturalã
Noi tipuri de pereþi Douã noi tipuri de pereþi apar ca Metode de Construcþie a pereþilor. Peretele trapezoidal, în suprafeþele se defineºte prin punctele de începere ºi terminare a liniei de referenþã, respectiv grosimea la începere ºi terminare. Peretele poligonal se defineºte prin vârfuri. În acest caz nu se aplicã parametrii de grosime ºi direcþie. Aceºti pereþi se editeazã în acelaºi mod ca celelalte elemente poligonale. Pentru alte informaþii: Unealta perete din Capitolul 4 ºi Editarea poligoanelor la Tehnici de construcþie în Capitolul 3. Unealta reþea spaþialã Aceastã unealtã creeazã suprafeþe poligonale neregulate bazate pe noduri la Cote ce pot fi definite. Reþeaua se poate edita ca orice poligon ºi poate conþine goluri. Cotele de noduri pot fi definite separat. Unealta ºarpantã din versiunea precedentã au fost transformate în elemente de reþea. Pentru alte informaþii: Unealta reþea spaþialã din Capitolul 4 ºi Editarea poligoanelor la Tehnici de construcþie în Capitolul 3. Structuri multistrat pentru acoperiºuri Structurile multistrat cunoscute de la pereþi ºi planºee pot fi utilizate acum ºi la acoperiºuri. Intersecþiile curate ale acestor elemente sunt asigurate chiar ºi atunci, când grosimea lor a fost modificatã. Pentru alte informaþii: Unealta Acoperiº la capitolul 4 ºi comanda Structuri multistrat la Meniul Opþiuni, la Capitolul 4. Aranjarea elementelor la Acoperiº În versiunea 6.0 aranjarea elementelor la o suprafaþã de acoperiº nu se limiteazã la pereþi ºi stâlpi. În afara acestor elemente este posibilã ºi aranjarea planºeelor, ferestrelor, uºilor ºi chiar elementelor de bibliotecã. Dacã pereþii sunt intersectaþi de un acoperiº complex, nu mai este necesarã tãierea pereþilor. Elementele sunt intersectate de poligonul acoperiºului ºi nu de planuri infinite. Pentru alte informaþii: Comanda Aranjeazã la acoperiº în meniul Opþiuni, la Capitolul 5 ºi unealta Acoperiº la Capitolul 4

2

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 1. Introducere

Editarea 3D ºi Navigare
Editarea directã este acum posibilã ºi în fereastra 3D, atât în axonometrie cât ºi în perspectivã. Elementele selectate pot fi întinse, înãlþimile de pereþi ºi grosimile de planºeu pot fi modificate. Elemente uºi pot fi deasemeni create. Este posibilã ºi navigarea interactivã.

Pentru alte informaþii: ... în fereastra 3D la Tehnici de construcþie, Capitolul 3.

Productivitate 2D
Noi metode de construcþie relativã În bordul de control modificat posibilitãþile de construcþie relativã permit construcþie perpendicularã, paralelã, bisectoare, (offset) ºi (multiple offset).

Mai vezi... Bordul de control la Tehnici de construcþie, la Capitolul 3. Puncte cheie noi Noua posibilitate de control a punctelor cheie face posibilã divizarea de orice fel a elementelor din plan. Elementele pot fi împârþite în oricâte pãrþi egale sau în anumite proporþii. La punctele de divizare apar puncte temporare, care dispare în câteva secunde sau dupã terminarea construcþiei.

Aceastã unealtã transformã forma în orice alt tip de element. ... în spaþiu gol va cãuta elementele de construcþie apropiate. Mai veui... Bordul de control la Tehnici de construcþie, la Capitolul 3.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

3

capitolul 1. Introducere

Generarea elipselor Trei noi moduri geometrice pentru Arc/Cerc permit desemnarea elipselor prin definirea dreptunghiului determinant, centrului ºi unui colþ al dreptunghiului determinant sau celor douã ase. O elipsã poate fi transformatã în orice alt element. Mai vezi... Unealta Arc/Cerc la Capitolul 3. Descompunerea elementelor Elemente ca obiecte, uºi sau ferestre pot fi descompuse în linii ºi arce 2D. Aceste elemente rãmân grupate dupã descompunere, pot fi deci manipulate ca elemente, dar pot fi deasemeni modificate cu unelte 2D. Mai vezi... Comenzile meniu pentru Unelte la Capitolul 5. Operaþii tip Boole cu poligoane Elementele de tip poligon (planºee, acoperiºuri, haºuri, zone) pot fi suprapuse sau extrase unul din celãlalt prin folosirea noilor icoane din (pet palette). Mai vezi... Editarea poligoanelor la Tehnici de Construcþie, Capitolul 3. Crearea simbolurilor Pata este un nou element cu informaþii 2D. Moºteneºte conþinutul unei suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã sub forma unui simbol 2D opac. Acest simbol poate fi editat ºi parametrizat ca element de bibliotecã. La aºezare simbolul este inserat în ordinea de desenare astfel încât sã acopere elementele situate dedesubt. Acest tip de lucru este ideal la detalierea desenelor. Mai vezi... Comenzile meniu pentru unelte, Capitolul 5. Redimensionarea O nouã comandã din meniul Editare face posibilã redimensionarea geometriei elementelor printr-un raport ce poate fi definit numeric (existã trei posibilitãþi diferite) sau în mod grafic. Comanda poate afecta oopþional anumite tipuri de elemente. Mai vezi... Comanda Redimensioneazã, Meniul Editare, Capitolul 5.

4

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 1. Introducere

Reînprospãtarea Zonelor Zonele pot fi acum reînprospãtate astfel încât în cazul deplasãrii unui perete elementul zonã sã gãseascã automat noul perimetru al zonei. Mai vezi... Comanda reînprospãteazã zona în meniul Unelte, Capitolul 5. Sistem de grilaj oblic Paleta coordonate conþine douã unelte noi. Una din ele roteºte sistemul infinit de grilaj ºi direcþiile legate iar elementele vor fi poziþionate pe noul sistem. Cu cealaltã se poate trece de la sistemul original la al oblic ºi invers. Mai vezi... Descrierea opþiunilor privind grilajul la Paleta coordonate,Capitolul 2. Control elevaþie ºi gravitate Paleta coordonate conþine acum coordonatele z ale elementelor din Plan cât ºi butonul de control al gravitãþii care permite aºezarea noilor elemente pe cele existente. Mai vezi... Meniul Calculeazã, Capitolul 5 ºi efectuarea calculelor, Capitolul 6.

Posibilitãþi avansate de listare
Meniul Calcule reînnoit permite vizionarea datelor numierice sau descripþie sau chiar informaþii grafice despre proiect. În structura datelor de proprietãþi este elementul de bibliotecã Proprietãþi Obiect care stocheazã detalii despre producãtor, preþ ºi altele. Alte date sunt stocate în baze de date tip text. Listele pot fi editate ca text sau cu formate grafice. Mai vezi... Meniul Calculeazã, Capitolul 5 ºi Efectuarea calculelor, Capitolul 6.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

5

capitolul 1. Introducere

6

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

Capitolul 1
Mediul de lucru ArchiCAD
În acest capitol prezentãm principalele proprietãþi ale mediului de lucru ArchiCAD. Privirea de ansamblu ne ajutã la orientarea între funcþiunile ºi componentele ArchiCAD-ului.

Dupã masa de desen electronicã: clãdire virtualã ...
Mediul de lucru ArchiCAD se aseamãnã în multe privinþe cu masa obiºnuitã de proiectare sau de desenare. Considerãm însã cã ArchiCAD-ul începe de fapt acolo unde nu se mai poate lucra cu uneltele obiºnuite. ArchiCAD-ul ne oferã unelte, care asigurã un mod de lucru comod, plãcut, în timp ce utilizatorul exploateazã din plin precizia ºi capacitatea sistemului. Dupã pornirea programului pe ecran apare suprafaþa de proiectare ArchiCAD cu urmãtoarele componente: imaginea planului, meniul principal, biblioteca de unelte, fereastra coordonatelor, bordul de control precum ºi alte ferestre, care ne aratã diferite imagini ale proiectului. Aceste componente vor fi prezentate în partea urmãtoare a capitolului. Descrierea mai detaliatã va avea loc în urmãtoarele capitole: Capitolul 2: Concepte de bazã; Capitolul 3: Tehnici de construcþie; Capitolul 4: Uneltele; Capitolul 5: Comenzile meniu.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

7

capitolul 1. Mediul de lucru ArchiCAD

Fereastra de dialog Startup
La pornirea ArchiCAD apare o fereastrã de dialog care cere sã vã identificaþi ºi sã alegeþi urmãtoarea temã de lucru pentru program.

Opþiunile sunt urmãtoarele: - Creeazã proiect Solo - Deschide ultimul proiect Solo salvat (sau fiºierul Desen, numai în variantele pentru Team Work. - (Sign in) la un proiect Team Work în lucru (variante pentru TW) - Deschide orice proiect Solo sau fiºier Desen (numai variante TW). Aceastã fereastrã de dialog apare la fiecare lansare a programului. Dacã nu doriþi sã o vedeþi, cãutaþi comanda "Nu arãta aceastã fereastrã de dialog la urmãtoarea deschidere". Pentru a o reactiva, selectaþi "Aratã fereastra de dialog Startup"la Opþiuni/Preferinþe/Diverse.

Ferestrele de construcþie ºi Prezentare
Modelul Dvs. poate fi construit în ferestrele ArchiCAD prin afiºarea diferitelor vederi ale proiectului. - Fereastra Planului este spaþiul principal de construcþie unde are loc majoritatea operaþiilor de editare. - Fereastra 3D oferã o posibilitate de verificare imediatã a operaþiilor efectuate în alte ferestre ºi totodatã de editare directã a modelului. - Un numãr oarecare de Ferestre Secþiune/Faþadã poate fi definit printr-o unealtã specificã oricând, oriunde. - Imaginile-model sunt imagini fotorealistice generate din vederea curentã afiºatã în fereastra 3D.

8

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

Când este activatã fereastra planului desenul se poate salva diferite formate. În timp ce dimensiunea colii de desen obiºnuite este limitatã de dimensiunea planºetei tradiþionale. suprafaþa de lucru în ArchiCAD poate fi oricât de mare. prin utilizarea barei de rulare sau prin clicarea pe suprafaþa gri din bara de rulare suprafaþa de desen poate fi deplasatã cu o treime în direcþia doritã. Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra planului Elementul principal al suprafeþei de lucru ArchiCAD este planul.capitolul 1. Deºi avem o imagine planã. Deºi suprafaþa de desen ArchiCAD este infinitã.Pe de altã parte asigurã acel mediu de modelare în plan. Aceastã fereastrã are un rol cheie din douã puncte de vedere: .Prezintã proiectul actual în forma obiºnuitã de desen tehnic de construcþii: . Pentru deplasarea mai departe operaþia se poate repeta. aici se pot defini legãturi spaþiale speciale între elementele de construcþii. respectiv în spaþiu pe care sistemul îl utilizeazã la toate operaþiile de proiectare.0 Ghid de utilizare 9 . ArchiCAD 6. în Fereastra planului se aseamãnã cu o coalã de desen.

Orice modificare efectuatã în alte ferestre. cizela prin comanda Fotografiazã sau se poate transmite la alte programe în format 2D sau 3D. În fereastra 3D se poate vizualiza întregul proiect sau porþiuni alese din acesta. modelul poate fi editat direct în 3D. Linii ascunse. 10 ArchiCAD 6.. .capitolul 1. altele noi pot fi create. va fi vizibilã în fereastra 3D þi invers.Totodatã.0 Ghid de utilizare . Existã posibilitatea reprezentãrii în Blocuri/Linii. Capitolul 3. Cele mai multe unelte sunt accesibile în fereastra 3D. Fereastra este asociatã direct planului ºi Secþiunilor/Faþadelor. În culori sau imagini fotorandate. în toate modurile de afiºare axonometrice ºi perspectivice. Mai vezi .) Fereastra 3D Construcþia proiectatã în plan se poate vedea ca imagine spaþialã cu ajutorul ferestrei 3D. Lucrul în Fereastra 3D.. Elementele de construcþie existente pot fi editate sau modificate în fereastra 3D.În faza de proiectare fereastra 3D dã posibilitatea controlului vizual al proiectului . cât ºi Meniul Imagine ºi Fereastrã. Mediul de lucru ArchiCAD Lucrând în Fereastra plan se poate utiliza majoritatea funcþiunilor oferite de Paletele plutitoare sau alte componenete (Interface 9.În faza de documentare în aceastã fereastrã se executã desenele obiºnuite 3D Modelul apãrut în fereastra 3D se poate detalia. Capitolul 5.

. Capitolul 4 ºi Comenzile meniului Afiºare. Lucrând în Fereastra Secþiune/Faþadã. Capitolul 3. dar pot fi exportate pentru procesare ºi retur.0 Ghid de utilizare 11 .capitolul 1. de aceea tot ce se modificã în aceastã fereastrã. Unealta Secþiune/Faþadã. Mai vezi . Din aceastã cauzã modificãrile efecuate în asemenea ferestre de secþiuni nu apar în plan. Ferestrele Imagine Cu ajutorul funcþiunii fotorandare se poate genera un numãr oarecare de imagini ale modelului. ArchiCAD 6. din meniul fiºier. . Imaginile nu sunt editabile. Capitolul 5.. putem face oricâte secþiuni sau faþade la proiect. care vor apãrea fiecare în ferestre separate.Secþiunile model sunt constituite din elemente de construcþie. Dupã realizarea acestei imagini pot fi stocate în fiºiere separate. Astfel utilizarea ferestrei model este o cale de modificare a modelului construcþiei. se va modifica ºi în fereastra planului. independente de model cu comanda Salveazã sau Salveazã ca. Existã douã tipuri de Secþiune/Faþadã: .Secþiunile de desen sunt constituite numai din haºuri 2D ºi din linii. Mediul de lucru ArchiCAD Ferestrele Secþiune/Faþadã Apelând la Secþiune/Faþadã din Biblioteca de unelte.

Lista de elemente sau componente va arãta o listã detaliatã de cantitãþi a proiectului întreg sau unei pãrþi definite. Capitolul 6. Comenzile meniului Calcule ºi descrierea Comenzii Salveazã din meniul Fiºier. Fiºier/Deschide element de bibliotecã Ferestre de liste ArchiCAD asigurã diferite opþiuni pentru realizarea calculelor pentru întregul proiect. Listele afiºate în aceastã fereastrã pot fi exportate printr-o gamã variatã de tipuri de fiºiere pentru prelucrare ulterioarã. PICT. Capitolul 5. Ferestrele respective vor fi salvate dacã doriþi ca fiºiere separate. Mai vezi . Notã: Nici imaginile modelului generate cu ArchiCAD. WMP. Mai vezi .0 Ghid de utilizare .. BMP. Capitolul 5. cât ºi Efectuarea Calculelor. TIFF. 12 ArchiCAD 6. nici fiºierele externe deschise nu sunt menþinute ca parte a proiectului la salvare. Fereastra uneltei de bibliotecã Elementele de bibliotecã sunt elemente parametrice compuse realizate anterior. Elementele de bibliotecã pot fi accesibile în ferestre separate de construcþie. JPEG.. Zonele sunt unitãþi ale planului (încãperi. sau cu alte programe. EMF.. Lista zonelor afiºeazã o listã completã de cantitãþi a tuturor zonelor sau a celor selectate. setãri de elemente setate sau zone.. grupuri de încãperi sau chiar porþiuni mai noi definite cu unealta încãpere). Asemenea elemente de bibliotecã se pot realiza în ArchiCAD... Mai vezi . Capitolul 6.capitolul 1. ce se deschide cu comanda Fiºier/Deschide. Mediul de lucru ArchiCAD Imaginile modelului sunt listate într-un meniu ierarhic cu fiºierele în GIF. Pentru explicaþii mai detaliate.

Acestea sunt Notiþele. indiferent de fereastra activã. se afiºeazã data ºi ora dupã care apare un marcaj clipatã de inserþie. comentariilior.capitolul 1. Fereastra Note (Notiþe) Aceastã fereastrã funcþioneazã ca un Notepad. Orice text introdus aici va fi salvat împreunã în proiectul. Se poate deschide oricând. Previzualizarea.0 Ghid de utilizare 13 . Oricând deschideþi aceastã fereastrã. ArchiCAD 6. Se poate folosii pentru înscrierea notelor. Elemente de bibliotecã. Raport imagine ºi listare. Mediul de lucru ArchiCAD Ferestrele Auxiliare Un numãr de ferestre auxiliare sunt accesibile în orice moment pentru a furniza date despre starea actualã a proiectului. care lipsesc.

0 Ghid de utilizare . Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra previzualizare În aceastã fereastrã se poate introduce o imagine foto.capitolul 1.. Aceastã imagine este prezentatã în Fereastra de dialog pentru identificarea mai uºoarã a fiºierelor. dacã a-þi remarcat opþiunea Scrie raport din Opþiuni/Preferinþe/Imagine ºi listare. Fereastra raport Aceastã fereastrã afiºeazã informaþii despre procesul de creere a imaginii sau listãrii. a proiectului.. 14 ArchiCAD 6.

dar ele lipsesc din biblioteca încãrcatã împreunã cu proiectul. Alte componente ale ecranului (Interface) Bara de meniuri Bara de meniuri este un element cunoscut din majoritatea aplicaþiilor Macintosh sau Windows. ca nici un Element de bibliotecã sã nu lipseascã. apelaþi la comanda Salveazã special/Arhiv din meniul Fiºier. Mai vezi . Ea asigurã un punct de acces la alte funcþiuni ale ArchiCAD.. ArchiCAD 6.capitolul 1. Notã: În mediu Windows o bazã de unelte personalizabilã poate fi introdusã sub bara de meniuri. care lipsesc Aceastã fereastrã aratã lista fiºierelor externe la care elementele în folosinþã fac referiri. În funcþie de fereastra activã. Comenzile de meniu ArchiCAD sunt descrise în detaliu înCapitolul 5. Notã: Pentru a vã asigura.. Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra Elementelor de bibliotecã. pentru prescurtarea comenzilor mai frecvent utilizate. comenzile inaccesibile vor apãrea gri.0 Ghid de utilizare 15 . Când selectaþi un titlu de meniu lista comenzilor de meniu conexe va apare pentru selecþie.

desenare 2D ºi vizualizare. sau dacã alegem comanda de meniu Fereastrã/Palete plutitoare/Aratã paleta de vederi. deasemenea sunt prezentate ºi ferestrele în care ele se pot utiliza. Mediul de lucru ArchiCAD Butoane de comenzi pe bara de afiºare. Aratã totul. Capitolul 4.. Micºoreazã. Mai vezi . construcþie 3D. Prin clicarea dublã pe buton se executã comanda Afiºare/Dupã scarã. Descrierea uneltelor cu trãsãturi comune ºi specifice.0 Ghid de utilizare . apelãm la Paleta de vederi. Palete plutitoare ArchiCAD-ul ne oferã un numãr mare de palete plutitoare. Prin clicarea dublã pe butoanele Mãrire respectiv Micºorare putem obþine o mãrire cu 200%. Pentru selectare. Inscripþia butonului Valoarea scalãrii ne aratã în mod continuu valoarea actualã a scalãrii (în procente). dacã clicãm pe linia de titlu a ferestrei Paleta de vederi. Paleta de unelte În partea stângã a ecranului. Ultimul set de butoane. Deplaseazã.capitolul 1. Vedere precedentã sunt echivalentele comenzilor cu acelaºi nume din meniul Afiºare. Clicarea pe butonul Scarã este prescurtarea comenzii Scarã desen din meniul Opþiuni. respectiv o micºorare de 50%. Vedere urmãtoare. Se obþine acelaºi lucru. Clicând pe butonul Vederi. Toate ferestrele grafice conþin la partea inferioarã un set de butoane care asigurã acces uºor la anumite comenzi din meniul afiºare. Mãreºte. 16 ArchiCAD 6.. În cele ce urmeazã vom prezenta funcþionarea unor zone ºi palete. paleta de unelte conþine o serie de unelte de desenare ajutãtoare.

. în scopul obþinerii unei precizii mai ridicate.0 Ghid de utilizare 17 .. sub formã de butoane. butonul de suspendare a grupãrii ºi unealta Bagheta magicã pentru conversia între tipuri de element. ArchiCAD 6. cu ajutorul Paletei coordonatelor. Folosirea Ferestrei coordonatelor este discutatã în detaliu la Capitolul 2. Paleta coordonatelor este accesibilã în oricare fereastrã de construcþie.capitolul 1. Mai vezi . Bordul de control este vizibil numai dacã se lucreazã într-o fereastrã a proiectului. Paleta coordonatelor mai conþine butoanele de control ale originii. Deºi elementele se pot poziþiona cu precizie mare ºi cu mouse. în sistemul de coordonate al desenului. avem posibilitatea definirii numerice a coordonatelor de desenare. utilizate des. Prin alegerea formei mãrite a bordului apare cãsuþa de mesaje care afiºeazã urmãtorii paºi de executat. Butoane de control pentru atragerea cursorului. Bordul de control Bordul de control conþine un numãr de elemente ajutãtoare sofisticate. Mediul de lucru ArchiCAD Paleta coordonatelor Paleta coordonatelor aratã valorile exacte ale coordonatelor X-Y ºi polare ale cursorului ArchiCAD. grilajului ajutãtor ºi gravitãþii. Opþiunile includ Metode de construcþie relativã.

putem trece în revistã elementele accesibile. . setate pentru unealta activã.butonul uneltei active cu modul de construcþie sau geometric curent . deoarece poziþionarea acestora se face în raport cu planul inferior al peretelui. denumirea tipului de caracter ºi de linie.numele elementului de bibliotecã ºi haºura setatã pentru unealta activã..0 Ghid de utilizare . Mediul de lucru ArchiCAD Mai vezi . ºi modificarea unor parametri. Dã posibilitatea de acces direct la cele mai importante setãri ale oricãrui element. Excepþii sunt ferestrele ºi uºile. . Cotele de nivel se mãsoarã de la nivelul 0.denumirea stratului setat pentru unealtã.capitolul 1. Alte informaþii despre folosirea Bordului de control la Capitolul 3. 18 ArchiCAD 6. În cazul suprapunerii elementelor dacã clicãm în continuare de mai multe ori cu cursorul pipã (în modul de lucru sãgeatã).00 al proiectului.. Paleta info este accesibilã numai în ferestrele de construcþie. Paleta info Paleta plutitoare Paleta info ne oferã date despre elementele de construcþie.valoarea de bazã a înãlþimii sau a mãrimii caracterelor. . Paleta info afiºeazã urmãtoarele: • dacã nu este selectat nici un element: . În cazul unui element selectat informaþiile afiºate se referã la ultimul element selectat.tipul de haºurã setatã pentru unealta activã.

. Paleta de Navigare 3D Paleta de navigare 3D ajutã la crearea ºi afiºarea vizionãrii dinamice a proiectului ºi la trecerea la elementele pe care doriþi sã le editaþi. Descrierea detailatã la Capitolul 2. Mai vezi . Ea mai coordoneazã ºi miºcãrile de camerã ºi traseu.0 Ghid de utilizare 19 . O descriere .capitolul 1. lucrul cu elemente 3D. Mai vezi .. Paleta de navigare 3D este accesibilã doar în fereastra 3D.. a paletei de navigare 3D este prezentatã la Capitolul 3.. Ea poate ajutã în accesul uºor la Planuri ºi Secþiuni/Faþade create în cursul lucrului. ArchiCAD 6.. între diferite afiºãri predefinite sau definite de utilizator.. Mediul de lucru ArchiCAD Paleta de vederi Cu ajutorul paletei de vederi se poate schimba modul de afiºare al proiectului.

Mediul de lucru ArchiCAD 20 ArchiCAD 6.capitolul 1.0 Ghid de utilizare .

ºi Straturile. Scara Noþiunea de Scarã în sensul obiºnuit nu se poate aplica în planul de lucru ArchiCAD. trebuie sã cunoaºteþi modul în care conceptele arhitecturale sunt manipulate de ArchiCAD. grupate ºi blocate pentru un control optim. deoarece planul de lucru al ArchiCAD-ului este o fereastrã deschisã deasupra unui spaþiu infinit. Este deasemeni util sã învãþaþi cum elementele existente pot fi selectate. ArchiCAD 6. Grilajul.Capitolul 2 Principii de bazã Înainte de a începe proiectarea. Nivelele. în timp ce planul de lucru tradiþional este finit. incluzând Scara. Coordonatele.0 Ghid de utilizare 21 .

Valoarea actualã a scãrii ºi a mãririi este afiºatã tot timpul la butoanele de comandã. cu ajutorul comenzilor Afiºare/Deplasaeazã. Pentru construirea mai uºoarã a detaliilor. pentru mãrire. proiectul va apare la dimensiuni iniþiale de 100%. respectiv /Mãreºte. Aici putem alege dimensiunile planului de lucru în funcþie de tipul proiectului. 22 ArchiCAD 6. Principii de bazã În loc sã proiectãm ºi sã desenãm într-o anumitã scarã pe o coalã de hârtie. în ArchiCAD putem construi modelul proiectului cu coordonate reale. cu ajutorul benzilor de rulare orizontale ºi verticale.capitolul 2. obþinem o mãrire de 200%. în scara 1:1. respectiv o micºorare la 50%. Clicând de douã ori pe butonul Mãreºte. Clicând pe butonul Valoarea mãririi. ºi cu ajutorul butoanelor Mãreºte/Micºoreazã ºi Deplaseazã din butoane de comenzi.0 Ghid de utilizare . ºi pentru obþinerea porþiunii dorite a ecranului ne stã la dispoziþie comanda de Deplasare. Se poate modifica mãrirea ferestrei ºi ne putem deplasa în tot planul de lucru. Micºoreazã.

Scara desenelor executate Scara în construcþii. Observaþie: Sistemul va lua în considerare valoarea realã la exportare în formate de fiºier DXF sau DWG. sau 1/4"=1") are rol atunci. Comenzile meniului Afiºare ºi Unitãþile de mãsurã accesibile în Opþiuni/Preferinþe.. Scara curentã ºi nivelul mãririi (în procente faþã de dimensiunea actualã) sunt prezentate pe butoanele de comenzi. indiferent de valoarea actualã a mãririi ºi de scara proiectului. indicã întotdeauna valoarea actualã a mãririi..0 Ghid de utilizare 23 . Principii de bazã Distanþa liniilor ajutãtoare apãrute în planul de lucru (vezi figura de mai sus). Mai vezi . când executãm desene la scarã pe hârtie sau plasãm proiectul sub forma programului Plot Maker sau în fiºier de imagine tip raster pentru alte programe de prelucrare de imagini.capitolul 2. Capitolul 5. Valorile apãrute în Fereastra Coordonatelor pot fi metrice sau mãsurate în picior ºi þol. Descrierea Butoanelor de comenzi Capitolul 1. Sistemul unitãþii de mãsurã se poate regla cu comanda Opþiuni/Preferinþe/Unitãþi de desen. poziþia acestuia faþã de origine. în sens tradiþional. ArchiCAD 6. (ex 1:1000. Sistemul de Grilaj-ajutãtor al ArchiCAD -ului va fi detaliat în continuare în acest capitol. Câmpul coordonatelor ne aratã întotdeauna dimensiunile actuale ale elementului desenat. Pentru setarea scãrii: 1) Alegeþi comanda Opþiuni/Scarã plan sau clicaþi pe domeniul Scarã. Setarea scãrii la desenare ArchiCAD-ul e capabil sã imprime proiectul la orice scarã. 2) Scrieþi valoarea doritã a scãrii în fereastra de dialog ce apare sau alegeþi una din scãrile meniului desfãºurabil. aflatã lîngã bara de rulare orizontalã a Ferestrei planului.

Elemente proporþionale cu scara Dimensiunea elementelor proporþionale cu scara se modificã.. Principii de bazã Scara de imprimare / desenare Ferestrele de dialog ce apar la comenzile Imprimare . Mai vezi . obiecte. etc. ºi Desenare .capitolul 2. de fiecare datã când se imprimã sau se deseneazã. Capitolul 5 Elemente proporþionale cu scara ºi elemente cu dimensiuni fixe În proiectul ArchiCAD cele mai multe elemente se construiesc în sistem real de coordonate. indiferent de scara actualã. La texte.Liniile întrerupte ºi haºurile pot fi proporþionale cu scara sau fixe. ori de câte ori se modificã scara proiectului... cote ºi sãgeþi se pot ataºa dimensiuni constante în milimetri sau în pixeli. proiectul se poate reprezenta la scara setatã actualã la comanda Afiºare/Dupã scarã sau cu clicarea pe butonul Valoarea scalãrii de pe fereastra Bordului de control.. ale ArchiCAD -ului. cu comanda de meniu Opþiuni/Tipuri de linii sau Opþiuni/Tipuri de haºuri. Meniul afiºare. Descrierea acestora se gãseºte la comenzile Imprimã .. în capitolul 5. dau posibilitatea specificãrii scãrii. În ArchiCAD utilizatorul decide dacã un element îºi modificã dimensiunea împreunã cu scara proiectului. Conform scãrii Peste posibilitãþile de mai sus..0 Ghid de utilizare .. ºarpantã... Asemenea elemente proporþionale cu scara sunt toate elementele constructive ca de exemplu pereti. aºa cum au fost descrise pânã acum. respectiv Deseneazã . Se recomandã alegerea soluþiei cu elemente proporþionale cu scara. 24 ArchiCAD 6. Aceastã caracteristicã se poate seta pentru fiecare tip de linie sau haºurã individual.. Elemente cu dimensiuni fixe Elementele cu dimensiuni fixe au aceleaºi dimensiuni ºi la imprimare ºi pe ecran.. proporþional cu scara.

Câmpul desfãºurabil Elevaþie permite sã alegeþi între cote absolute sau relative în câmpul Elevaþie.Butonul de control al tipului de grilaj dã posibilitatea de schimbare între grilaj . Grilaje ºi Gravitate/Elevaþie. Coordonate. Aceste butoane de control vor fi discutate în urmãtoarele paragrafe. cu axele invizibile. elementele fixe vor fi mai mici faþã de elementele constructive ºi invers. Baza de coordonate (Fereastra coordonatelor) Baza de coordonate ArchiCAD asigurã informaþii privind poziþia actualã în Fereastra activã.Butonul Grilajului oblic defineºte unghiul Grijalului. Pe ecran elementele corespunzãtoare scãrii.Câmpurile de coordinate carteziene ºi polare aratã coordonatele ºi dau posibilitatea introducerii numerice a coordonatelor în timpul desenãrii. Origini Toate desenele ArchiCAD se situeazã într-un sistem plan de coordonate.capitolul 2. . ºi aici valorile coordonatelor se pot specifica faþã de origine. ºi oblic. .. . . Alegând o scarã mai mare. în schimb desenele fixe vor fi mai mari sau mai mici faþã de elementele constructive. de la stânga spre dreapta: . ArchiCAD 6. grupate în 4 teme majore: Origini. ºi elementele cu dimensiuni fixe vor figura împreunã în concordanþã cu scara de proiect setatã. Setarea scãrii proiectului Prin schimbarea scãrii proiectului imaginea elementelor constructive nu se modificã. care nu se poate modifica la elementele constructive. Butoanele de control accesibile sunt. Principii de bazã Aceastã setare este proprietatea tipului de linie ºi de haºurã.Butoanele de Bravitate aºeazã elementele în raport cu plaºee ºi acoperiºuri existente.. . Ca în orice sistem de coordonate.0 Ghid de utilizare 25 .Butonul Originii utilizatorului dã posibilitatea reaºezãrii originii oriunde în proiect. despre Origine ºi starea Grilajului.

a cãrei poziþie rãmâne neschimbatã pe toatã viaþa proiectului. Acest punct se poate aºeza pe orice punct cheie. Originea este marcatã de litera X (îngroºatã). • Pentru aºezarea Originii utilizatorului pe originea proiectului. Faþã de aceastã origine mãsurãm unghiul liniei de desenare. Acesta este avantajos de multe ori.Originea utilizatorului se poate crea în orice punct cheie prin apãsarea simultanã a tastelor Modificator ºi Schimbãtor (Macintosh).numitã indicator de origine.. • Originea proiectului. atunci se pune un punct în locul dorit. faþã de un perete existent. Dacã originea trebuie aºezatã într-un spaþiu în care nu existã încã desen. ºi distanþa punctului de capãt. ºarpantã. se clicheazã pe unealta Punct. etc. 26 ArchiCAD 6. va arãta noua poziþie a originii. care ne oferã ajutor la desenare ºi la mãsurare. respectiv ALT ºi SHIFT (Windows). ºi în continuare coordonatele se vor mãsura de aici. Capitolul 3. Principii de bazã ArchiCAD -ul cunoaºte trei tipuri de origini ale sistemului de coordonate. Marcarea originii utilizatorului Conform reglãrii de bazã originea sistemului de coordonate al proiectului se situeazã în apropierea colþului stâng inferior al ferestrei..0 Ghid de utilizare . clicare pe originea actualãºi se apasã pe tasta DEL.capitolul 2. Lucrul în 3D. apoi se transferã originea aici. în modul descris mai sus. Cînd transferãm Originea utilizatorului sau desenãm un element nou. • Originea utilizatorului este un punct liber deplasabil. dacã se deseneazã elemente cu dimensiuni date. prin aºezarea cursorului în punctul dorit. SHIFT. • Originea de construcþie care apare numai în timpul operaþiilor de desenare ºi construcþie. • Originea utilizatorului nu se poate plasa în punctele elementelor în curs de realizare. Mai vezi . iar în 3D cele trei axe de coordonate ca un indicator de referinþã a planurilor pe care se poate efectua editarea.

la coordonate relative. Principii de bazã Observaþie: Dacã Originea utilizatorului stã pe Punct. ArchiCAD 6. radial ºi valorile unghiurilor cursorului. radial ºi valorile unghiurilor cursorului sensibil de la originea proiectului sau de la originea utilizatorului. Fereastra coordinatelor mai are o funcþie utilã: putem trece de la reprezentare în coordonate absolute. înainte de desenarea unui element nou.0 Ghid de utilizare 27 . Apariþia unghiului polar se poate bloca cu butoanele de comandã Paralel/Perpendicular. deci acestea sunt cele mai des utilizate. 1) Clicaþi pe butonul Originea Utilizatorului 2) Clicaþi pe orice punct al Planului. Fereastra coordonatelor În timpul întocmirii proiectelor ArchiCAD conþinutul Ferestrei coordinatelor oferã în mod continuu un punct de sprijin. verticalã. • Valorile relative aratã valorile distanþelor pe orizontalã. verticalã.La o origine utilizator bine aleasã coordonatele carteziene absolute aratã locul de construcþie faþã de punctele importante ale proiectului. • Valorile absolute aratã valorile distanþelor pe orizontalã.capitolul 2. Existã douã cãi de creere a Originii Utilizatorului: .În orice punct cheie prin combinaþia Alt-Shift . pe când coordonatele relative polare ne dau lungimea ºi unghiurile elementelor aflate în curs de desenare. Fereastra coordinatelor aratã valorile coordonatelor rectangulare ºi polare. Prin aceasta aþi poziþionat noua origine. dar nici o datã de la de la punctul de începere a construcþiei.În orice loc prin utilizarea butonului Originea Utilizatorului din Bordul de control. prin clicare pe butoanele Delta. atunci cu aceºti paºi am ºters doar primul punct. dacã un element e în curs de construire. Folisind butonul Originea Utilizatorului: Acest buton permite amplasarea Orinii într-o zonã în care nu existã desen. Folosind combinaþia Alt-Shift: Apãsaþi simultan tastele Alt ºi Shift în timp ce miºcaþi cursorul pe punctul cheie unde doriþi sã poziþionaþi Originea. ºi de la punctul de începere al elementului. Repetaþi paºii pentru ºtergerea Originii utilizatorului. corespunzãtoare poziþiei momentane a cursorului sensibil. sau de la Originea utilizatorului. În general se poate spune cã coordonatele absolute carteziene ºi coordonatele relative polare dau cele mai multe informaþii. de la originea proiectului.

sau dacã precizia doritã este mai mare decât precizia ce se poate realiza cu mouse.0 Ghid de utilizare . 28 ArchiCAD 6. Mãsurarea distanþelor Mãsurarea distanþelor în proiect e întotdeauna uºoarã.y.capitolul 2. ºi r din fereastra coordonatelor. Exemplu x3 sau y-4. Specificarea numericã a coordonatelor În loc de desenare cu cursorul deplasat de mouse coordonatele numerice se pot specifica direct de la tastaturã sau se poate alege metoda combinatã mouse-tastaturã. • Ordinea de introducere a valorilor coordonatelor nu are importanþã. • Cu valoarea actualã a coordonatelor se pot executa operaþii de adunãri ºi scãderi cu ataºarea semnelor "+" sau "-" dupã valoare. Principii de bazã Pentru reîntoarcerea la Originea proiectului. Comenzile Tãiere. se citesc coordonatele ºi se ºterge linia. deoarece primul semn aratã cã urmeazã valori având unitatea de mãsurã de picioare-þoli. independentã de scara setatã sau de mãrimea afiºãrii. Mãsurarea se poate face atât în coordonate relative cât ºi în coordonate absolute. atunci se începe trasarea unei linii între cele douã puncte. • Coordonatele se pot copia în memoria tampon ºi de acolo insera. Aceste metode pot fi utile. De exemplu introducerea x3+ înseamnã adãugarea numãrului 3 la valoarea lui x. încheirea operaþiei de introducere a valorilor se poate face cu apãsarea tastei ENTER sau cu o clicare cu mouse-ul. Pentru scãderea valorilor întregi de picior rebuie introdusã douã semne de "-". Dacã utilizatorul nu doreºte mutarea originii utilizatorului. La valorile pozitive nu este obligatorie introducerea semnului "+". dacã ne stã la dispoziþie o listã cu perechi de coordonate calculate înainte. Puteþi deasemeni selecta Originea curentã cu unealta sãgeatã (sau Shif+clicare dacã altã unealã e activã) ºi apãsa tasta DEL. clicaþi de douã ori pe butonul Originea Utilizatorului.y.a sau r) ºi valoarea ataºatã acesteia. • Pentru specificarea valorii unei coordonate se introduce numele coordonatei (x. Pentru mãsurarea distanþei între douã puncte de construcþie: 1) Se aºeazã originea utilizatorului pe primul punct 2) Se deplaseazã cursorul pe al doilea punct 3) Se citesc valorile lui x. Inserare în timpul introducerii coordonatelor nu sunt active. Copiere. astfel trebuie utilizate prescurtãrile de taste adecvate.

se pot afiºa coordonatele introduse numeric. sau clicând oriunde pe suprafaþa de lucru • Se poate ºterge toatã introducerea numericã: prin clicarea dublã pe butonul Anulare de pe bordul de control sau prin revenirea la introducerea graficã. clicând oriunde în fereastra de lucru.0 Ghid de utilizare 29 . astfel introducerea 3'6. • Se poate reveni la introducerea graficã: prin clicare pe biblioteca de unelte. • Se poate finaliza elementul construit: tastând ENTER sau RETURN. încercãm sã desenãm o linie din punctul x2. deoarece astfel se revine la introducerea graficã a datelor. Încheierea introducerii datelor numerice Dacã odatã s-a început introducerea coordonatelor numerice prin tastarea lui x. sau se introduce din nou numele coordonatei. Pentru prezentarea coordonatelor absolute ºi relative. pe bordul de control sau pe linia de meniu. 3'6" sau 3-6 înseamnã 3 picioare ºi 6 þoli. prin introducerea repetatã a numelui coordonatei. z.) punctul de pornire Originea ArchiCAD 6. este interzisã miºcarea mouse-ului. (grilajul în ambele direcþii este fixat la valoarea de 1 m. a sau r. y. y3. atunci "3" va însemna pentru ArchiCAD 3 picioare.capitolul 2. Principii de baz㠕 Dacã lucrãm în picioare-þoli. În acest moment existã mai multe posibilitãþi: • Se pot introduce alte valori de coordonate: se introduce numele acestei coordonate ºi valoarea ei. atunci valoarea selectatã va fi evidenþiatã pe monitor. Dacã se tasteazã acelaºi nume de coordonatã. Afiºarea de control a coordonatelor numerice Înainte de a încheia desenarea unui element.

punctul de pornire Originea al doilea punct Dacã scriem acestã valoare ca o valoare relativã. conform necesitãþii operaþiei de desenare actuale. y-3 (valoare absolutã). putem observa urmãtorul lucru. Fãrã o unealtã ajutãtoare. • Grilajul. • Bordul de control dã posibilitatea realizãrii ºi folosirea unui grilaj oblic.0 Ghid de utilizare 30 . se poate dezactiva ºi apoi activa oricând. Principii de bazã Dacã scriem: x+3. grilajul ajutãtor al ArchiCAD -ului ne ajutã la orientare ºi la sesizarea scãrii. • Grilajul activat ajutã la detalierea pãrþilor importante ale proiectului. punctul de pornire Originea al doilea punct Sistemul de grilaj ajutãtor Nu întotdeauna este uºor sã facem faþã preciziei mari oferite de ArchiCAD. Douã sisteme de grilaje ajutãtoare ne ajutã la utilizarea preciziei ArchiCAD -ului: Grilajul ajutãtor ºi Grilajul de construcþii Ca ºi hârtia milimetricã. mouse-ul nu se poate dirija atât de precis ca racordarea pereþilor sau aºezarea elementelor sã se desfãºoare aºa cum dorim. va fi punctul al doilea.capitolul 2. Fereastra coordonatelor ne dã poziþia cursorului cu o precizie de patru zecimale. ArchiCAD 6.

Principii de bazã Poziþionarea pe grilaj Funcþiunea de poziþionare pe grilaj dã posibilitatea de precizare a dimensiunilor ºi a poziþiei elementelor de desenare cu cursorul. Acesta ne aratã poziþia efectivã de desenare pentru urmãtoarea operaþie de desenare.0 Ghid de utilizare 31 . Când grilajul este activat. (Vezi mai jos) Grilajul de construcþie Este util ca Grilajul de construcþie sã se regleze dupã un modul caracteristic al proiectului. De exemplu proiectând o locuinþã Japonezã. puteþi defini grilajul dupã dimeniuni de Tatami. Când folosim aºezarea pe grilaj. atunci un punct mic.capitolul 2. Definirea distanþelor în grilaj Pentru setarea distanþelor în grilaj la Grilajul ajutãtor sau la Grilajul de construcþie alegeþi comanda Opþiuni/Vedere principalã ºi Grilaj. negru urmãreºte traseul cursorului ºi se deplaseazã din nod în nod. ne putem miºca doar pe punctele de colþ ale acestuia cu cursorul. Astfel poziþia cursorului se poate defini exact chiar ºi la o scarã mai micã. Observaþie: Când desenãm cu aºezarea pe grilaj. ArchiCAD 6. atunci prin miºcarea cursorului linia neagrã sare din nod în nod. Grilajul nu este accesibil în 3D.

la un plan de situaþie la scarã mare. sau grosimea fundaþiilor.0 Ghid de utilizare . Grilajul ajutãtor Grilajul ajutãtor este un grilaj invizibil. dacã alegem DA la opþiunea Imprimã grilajul. care de asemenea este vizibil pe ecran. ca de exemplu grosimea pereþilor. care va servi la definirea unghiului grilajului oblic în raport cu axa orizontalã. Realizarea unui grilaj oblic Douã butoane din fereastra Coordonatelor ajutã la realizarea ºi folosirea unui grilaj rotit sau oblic. Observaþie: Dacã opþiunea Opþiuni/Aratã grilajul este dezactivatã. Pentru aceasta puteþi apela la oricare mod de construcþie. oferind astfel posibilitatea proiecþiei unor situaþii geometrice aparte. atunci în fereastrea de dialog Vederea principalã ºi grilaj nu apare posibilitatea de reglare a Grilajului de construcþie. Principii de bazã Grilajul auxiliar Grilajul de construcþie se poate completa cu un Grilaj auxiliar. din fereastrea de dialog ce apare la comanda Fiºier/Imprimare. Pasul Grilajului vertical ºi orizontal se poate impune separat. Clicaþi pe al doilea buton dinspre stânga pentru a activa acest tip de grilaj. ce corespunde la cea mai micã dimensiune liniarã utilizatã în proiect. Veþi putea desena un vector în Plan. Grilajul se poate activa sau dezactiva cu comanda Opþiuni/Aratã grilajul Posibilitatea de imprimare Grilajul de construcþie se poate scoate la imprimantã împreunã cu planul. dar poate fi unul sau mai mulþi metri. Originea grilajului ajutãtor se poate deplasa în direcþie verticalã sau orizontalã faþã de originea sistemului de coordonate.capitolul 2. Acesta poate fi de exemplu 1 sau 5 centimetri. dacã proiectãm o clãdire mai micã. Grilajul auxiliar se poate seta în practicã dupã o dimensiune mai micã. 32 ArchiCAD 6. caracteristicã proiectului. Vizibilitatea grilajului de construcþie Conform definiþiei de bazã grilajul de construcþie este vizibil în Plan.

ArchiCAD 6. Observaþie: Folosind un grilaj oblic direcþiile legate vor fi calculate în raport cu acest sistem. Acest lucru se poate realiza uºor..capitolul 2. ca în timpul lucrului sã dorim sã dezactivãm temporar aºezarea pe grilaj (exemplu dorim sã aºezãm o mobilã într-un loc. Activarea ºi dezactivarea grilajelor Dacã un grilaj este activ. Este posibil.0 Ghid de utilizare 33 . Grilajul oblic nu este accesibil în fereastra 3D. atunci cursorul sare în nodurile grilajului. Mai vezi. Urmãtoarele douã butoane permit trecerea în orice moment de la un tip de grilaj la celãlalt. Direcþii legate mai jos în acest capitol ºi Fereastra de dialog Preferinþe corespunzãtoare în Capitolul 5. unde nu este grilaj).. Principii de bazã Grilajul oblic este definit ºi afiºat imediat.

0 Ghid de utilizare . pe care dorim aºezarea. în loc de mouse.cu ajutorul bordului de control se poate activa sau dezactiva oricare grilaj. La aceste posibilitãþi vom da o descriere detaliatã în cele ce urmeazã (mai jos în acest capitol).cu comanda Opþiuni/Poziþionare grilaj se poate dezactiva sau activa aºezarea pe grilaj.Prin opþiunea Direcþii blocate se poate desena cu mousul doar pe anumite direcþii (exemplu orizontal sau vertical) . dar nu se poate specifica.. 34 ArchiCAD 6. Principii de bazã Sistemul de grilaj se poate regla în trei locuri: . Aici mai existã ºi posibilitatea afiºãrii unui grilaj oblic. ..capitolul 2. aºezarea pe grilaj se poate dezactiva sau activa temporar cu tasta ESC. Capitolul 5 pentru detalii la meniul Opþiuni. În afara de posibilitãþile de setare de mai sus.în fereastrea de dialog Opþiuni/Vedere principalã ºi grilaj se poate alege acel grilaj.Prin specificarea numericã a coordonatelor avem posibilitatea de a impune coordonatele punctului de desenare de la tastaturã. care grilaj sã fie activ.Cu ajutorul butoanelor de comandã Paralel/perpendicular se pot desena linii sau elemente paralele sau perpendiculare la elementul dat. Desenarea fãrã grilaj Dacã se deseneazã cu sistemul de grilaj dezactivat. Aºezarea pe grilaj va fi activã respectiv inactivã atâta timp. cât tasta se þine apãsatã. . Mai vezi. . se poate desena foarte precis cu urmãtoarele unelte ajutãtoare: .

. .0 Ghid de utilizare 35 .. va fi afiºatã cea mai înaltã cotã. Principii de bazã Valori în elevaþie ºi gravitate În ArchiCAD valorile în elevaþie ale elementului ce urmeazã a fi poziþionat pot fi verificate în mai multe feluri: . Gravitatea este o posibilitate de a plasa elemente în raport cu elevaþia unui planºeu sau acoperiº. La activarea Gravitãþii din fereastra de dialog a setãrii elementului.Elevaþia elementelului care va fi aºezat este afiºat în Paleta Info. Observaþie: Gravitatea afecteazã elementul nou creat ºi nu poate fi folositã pentru editarea celor existente.din fereastra de dialog a setãrii elementului înainte de a-l crea. Existã douã posibilitãþi de activare a Gravitãþii: . Lucrul în fereastra 3D la Capitolul 3 ºi Trage ºi Aruncã.00 sau de la nivelul activ.Prin clicarea pe primul buton elementele nou create vor fi plasate la cota Nivelului curent. .În bordul de control se poate alege dacã valorile sã fie afiºate de la cota ±0. mai jos în acest capitol. valorile de elevaþie faþã de cota ±0.Clicând pe al treilea buton elementele nou create vor fi plasate pe acoperiºul situat dedesupt. .din bordul de control înaintea aºezãrii.capitolul 2.Clicând pe al doilea buton elementele nou create vor fi plasate la cota Planºeului situat dedesupt. .00 ºi cota nivelului activ vor apãrea ºterse ºi veþi avea posibilitatea definirii unei elevaþii în raport cu elementul de dedesupt în câmpul de editare corespunzãtor. . Când se suprapun mai multe planºee sau acoperiºuri..Când trageþi cursorul (pointer!) deasupra unui planºeu sau acoperiº (cu iconul corespunzãtor de gravitate activ. Mai vezi. ArchiCAD 6. vezi mai jos) schimbãrile valorilor cotei z pot fi urmãrite în permaneneþã în bordul de control.

toate nivelele sunt reprezentate în vederile 3D (în afara cazului în care aþi ales o limitare în acest sens). Ele pot fi deasemeni blocate pentru a preveni selectarea sau modificarea anumitor elemente. Numai planul Nivelului curent este afiºat pentru editare. fereastra Vederi permite vizionarea unei imagini de prezentare a fiecãrui nivel existent ºi a vã deplasa la nivelul ales. Indiferent însã de nivelul afiºat. adicã ele sunt accesibile pe fiecare Nivel.0 Ghid de utilizare . Fiecare nivel are o singurã fereastrã de plan în care se pot aºeaza elemente. salvaþi într-unformat de fiºier. Straturile permit o separare logicã a elementelor. imprimare sau salvare într-un format de fiºier. simboluri electrice. În timp ce planurile sunt desenate pe Nivele. Mai mult. Straturile pot fi arãtate sau ascunse în funcþie de ce doriþi sã prezentaþi. iar posiblitãþi mai de prescurtare ajutã la gãsirea combinaþiilor stocate de elemente ºi vederi. Nivelele sunt folosite pentru reprezentare separatã a fiecãrui etaj al unei structuri multietajate. Nivele ºi straturi "Nivelele" reprezintã o separare fizicã între elemente în raport cu nivelul cãruia îi aparþin. fiecare element al planului este situat într-un strat anume.capitolul 2. Straturile sunt globale. 36 ArchiCAD 6. Grupuri de elemente cote. imprimaþi sau proiectaþi în 3D. Principii de bazã Vederi ºi Ferestre În ArchiCAD existã o mare varietate de polibilitãþi pentru vizionarea diferitelor pãrþi ale Clãdirii Virtuale. etc. ca ºi în fiecare fereastrã de lucru (Planuri ºi Secþiuni/Faþade). sunt p0lasate pe acelaºi strat. Se poate naviga între nivele prin comenzile ºi prescurtãrile din meniul ierarhic Opþiuni/ivele.

Mai vezi. iar mai târziu sã alegeþi dintre acestea dupã denumire în meniul ierarhic Opþiuni/Straturi.. Principii de bazã Pentru a automatiza procesul de arãtare.0 Ghid de utilizare 37 . Deoarece fiecare Unealtã este ataºatã prin setãrile de bazã la un Strat elementele sunt automat plasate pe Straturi diferite prin utilizarea Uneltei. ascundere sau blocare a straturilor.capitolul 2. puteþi defini anumite setãri în Combinaþii de Straturi. Meniurile ierarhice Nivele ºi Straturi sunt explicate la Meniul Opþiuni în Capitolul 5. Paleta de vederi ArchiCAD 6..

. cât ºi diferite vederi predefinite la nivele de mãrire la alegere.Paleta de vederi apare la lansarea ArchiCAD ca setare de bazã.Butonul Nivele ºi Secþiuni/Faþade aratã doar liste de vederi pentru navigare. Nivele Când butonul Nivele este activ. Pentru crearea unor vederi noi. vezi instrucþiunile detailate mai jos. Secþiune/Faþadã. iar vederea nivelului activ pe partea stângã. 38 ArchiCAD 6. Observaþie: Clicarea pe butonul Vederi va arãta Vederea Nivelului sau Secþiunii/Faþadei selectate anterior. Se poate alege oricare nivel ºi se poate activa prin clicare pe "Du-te la" sau dublã clicare pe numele nivelului. . Observaþie: Trecerea un nivel va activa în mod automat butonul Vederi ºi va arãta lista Vederilor la nivelul selectat. în Planul de lucru sau în ferestrele Secþiune-Faþadã. Secþiuni/Faþade ºi vederi predefinite de ambele feluri. Clicarea pe butonul "Du-te" va afiºa imediat vederea aleasã în Plan sau Fereastra Secþiune/Faþadã. Principii de bazã Paletã de vederi vã permite sã vizionaþi Ferestre de plan.capitolul 2. Paleta de vederi conþine trei butoane care vã ajutã sã navigaþi între Nivele. nu se pot crea vederi noi. Acestea sunt echivalente cu comanda Opþiuni/Nivele/Du-te la nivelul. Dubla clicare în interiorul vederii încadrate are acelaºi efect. În ambele cazuri butonul Vederi trebuie activat. lista nivelelor proiectului curent apare pe partea dreaptã.0 Ghid de utilizare . Se pot defini vederi în Planul nivelului activ sau Fereastra S-F activã.

vezi instrucþiunile detailate mai jos. lista Secþiunilor/Faþadelor definite apare pe partea dreaptã.0 Ghid de utilizare 39 . Vederi Butonul vederi este accesibil atât în fereastra Plan. în lista din partea dreaptã. Pentru crearea vederilor noi. Partea stângã a paletei Vederi afiºeazã toate elementele nivelului sau secþiunii curente. Acestea sunt echivalente cu alegerea numelui Ferestrei S/F din meniul ierarhic Secþiuni/Faþade din meniul Ferestre. cât ºi în ale Secþiuni/Faþade. Principii de bazã Secþiuni/Faþade Când butonul Secþiuni/Faþade este activ. Se poate alege oricare secþiune a listei ºi se poate activa prin clicare pe "Du-te la" sau dublã clicare pe numele din listã. ArchiCAD 6. Observaþie: Trecerea la o Secþiune/Faþadã va activa în mod automat butonul Vederi ºi va arãta lista de vederi a Ferestrei S-F selectate. cât ºi limitele vederii al cãrei nume este (highlighed).capitolul 2.

Vederea stocheazã setãrile curente de mãrire/micºorare.capitolul 2. indicate de apariþia unor icoane dupã nume: . blocat/diblocat). Astfel o vedere parþialã utilã este întotdeauna la înemânã. fãrã sã fie nevoie de repetarea operaþiilor de mãrire ºi deplasare pentru a o obþine. .Vederea stocheazã scara la care vederea a fost realizatã.Pentru schimbarea formei sau dimensiunii chenarului trageþi colþurile sau marginile. Denumirile de bazã ale listei sunt Vederea Curentã ºi Vedere principalã (care corespunde vederii setate ca Vedere principalã din fereastra de dialog. Observaþie: Împrospãtarea se poate efectua ºi prin comanda Redeseneazã toate vederile din meniul local deschis cu sãgeata unicã din colþul dreapta sus al paletei.Vederea stocheazã toate atributele curente setate în fereastra de dialog Opþiuni de Reprezentare din meniul Opþiuni. Vedere Principalã ºi Grilaj sau prin alegerea comenzii Afiºare) Setare Vedere Principalã. 40 ArchiCAD 6.Pentru schimbarea locului chenarului miºcaþi interiorul cu cursorul mânã. Meniul de construire alistei de vederi Se poate deasemeni schimba denumirea vederilor existente alegând Renumeºte vederea. Aceste operaþii funcþioneazã ca comenzile Mãreºte/Micºoreazã ºi Deplaseazã pentru a permite realizarea unor vederi utile. iar vederea (highlighted) în listã va fi Vederea curentã. De reþinut.0 Ghid de utilizare . Puteþi schimba conþinutul ºi extinderea vederii afiºate prin ajustarea dimensiunii ºi locului chenarului.Pentru folosirea desenului detaliului din chenar clicaþi de douã ori în interiorul chenarului sau clicaþi pe butonul "Du-te la". . vederea va fi reproporþionatã pentru a umple chenarul fãrã distorsiuni.Vederea stocheazã starea curentã a Straturilor (arãtat/ascuns. Principii de bazã Vederea indicatã de chenar la activarea Paletei Vederi va fi cea din Planul de lucru (Worksheet). cã dacã forma chenarului nu corespunde formei planºei. . Împrospãtaþi vederea pentru a relecta schimbãrile din planul de lucru (planºa de lucru) prin dublu clicare pe zona din afara chenarului. Un nume de vedere poate conþine referiri la o varietate de setãri. . Partea dreaptã a paletei Vederi listeazã vederile modelului. . . Se pot adãuga la aceastã listã vederi proprii.

Cu comenzile de mai jos se pot ºterge toate vederile sau vederile arãtate pentru Nivele ºi Secþiuni. Comanda ªterge va ºterge numele indicat de pe listã.0 Ghid de utilizare 41 . Scarã) sã fie salvate împreunã cu vederea. unde puteþi alege care din atributele curente (nivel mãrire. Aratã paleta de vederi din meniul Fereastra (dacã paleta este ascunsã). paleta va fi ascunsã. Redeseneazã vedere Nivel/Secþiune ºi Redeseneazã toate vederile va reâmprospãta informaþiile pentru a include toate modificãrile efectuate. Puteþi alege ca paleta sã fie afiºatã în permanenþã prin activarea butonului "Ac" din partea superioarã a paletei. Folosirea Paletei de Vederi Paleta de vederi este afiºatã oricând clicaþi pe butonul vederi de pe bordul de control sau prin alegerea comenzii. ori de câte ori veþi trece la o vedere selectatã din paletã. Straturi. Opþiuni de reprezentare. Pentru o singurã vedere acest lucru se poate asigura cu dublã clicare pesuprafaþa din afara chenarului. Cu butonul "Ac" dezactivat. Este posibilã definirea unor vederi vizibile doar pe nivelul activ sau accesibil la toate nivelele. ArchiCAD 6. Principii de bazã Va apare o fereastrã de dialog.capitolul 2.

Principii de bazã Observaþie: Toate aceste opþiuni sunt accesibile din meniul Fereastrã prin alegerea comenzii Palete plutitoare/Forma paletei. Mai puteþi opta pentru a vedea o versiune mãritã a paletei. Simbol Bibliotecã). implementarea tehnicii Trage ºi Aruncã permite copierea elementelor din ferestre. Trage ºi aruncã Tehnica Trage ºi aruncã este cunoscutã tât în aplicaþiile Machintosh ºi Windows ca o prescurtare a operaþiilor de deschidere a fiºierelorsau copierea ºi inserarea elementelor de diferite feluri în interiorul ferestrelor sau între ele. .0 Ghid de utilizare . Tragerea ºi aruncarea textelor La transferul textelor existã urmãtoarele posibilitãþi: .creating text type clipped files în the MacOS Finder or the Windows Desktop. Tranferul de date între diferite tipuri de ferstre Datele pot fi aduse într-o fereastrã cu condiþia ca aceasta sã poatã conþine tipul datelor trase ºi aruncate. Observaþie: Funcþiunea Trage ºi aruncã poate fi activatã ºi dezactivatã din Fereastra de dialog Opþiuni/Preferinþe/Diverse. 42 ArchiCAD 6. . Secþiune. Deoarece ArchiCAD are mai multe tipuri diferite de ferestre.deplasarea ºi copierea textului în aceeaºi fereastrã.din orice fereastrã tip text în orice fereastrã 2D (Plan. .capitolul 2. în aceeaºi aplicaþie sau chiar între aplicaþii. cu parametrii de bazã.din orice fereastrã ArchiCAD tip text sau din fereastra tip text a oricãrei alte aplicaþie capabile de tehnica Trage ºi aruncã într-o altã fereastrã ArchiCAD tip text.

Descrierea 2D a elementelor selectate apare în orice fereastrã tip text. Descrierea GDL este generatã numai când aruncarea se produce într-o fereastrã de descriere sibol 3D. .inserarea unui fiºier (clipping) într-o fereastrã de previzualizare 2D. Pot fi copiate urmãtoarele: . Aruncarea unui element de bibliotecã în Plan activeazã unealta corespunzãtoare în Biblioteca de unelte ºi noul element aºezat devine setare de bazã pentru tipul de element. prin apãsarea pe mouse ºi tragerea cursorului se poate iniþia operaþia de Tragere ºi Aruncare.capitolul 2.crearea unui fiºier (clipping) în MacOS Finder. . BMP.) pentru ºtergerea textului.. Tragerea ºi Aruncarea elementelor de Plan Dacã o porþiune de plan este selectatã cu unealta Selector de suprafaþã dsau Sãgeatã. . .0 Ghid de utilizare 43 .Tragerea unei imagini întregi sau unei pãrþi selectate din fereastra 3D. GIF sau JPEG într-o fereastrã . ArchiCAD 6.aruncarea textului din fereastra tip text în (. sau fereastra de previzualizare.aruncarea unui fiºier tip PICT.aruncarea fiºierelor (plain) text într-o fereastrã tip text (în anumite restricþii).descrierea 2D ºi/sau 3D a elementului în format text.elemente selectate din plan în format imagine . TIFF... fereastra imaginii foto. Tragerea ºi aruncarea imaginilor La transferul imaginilor existã urmãtoarele posiblitãþi: .elemente de plan (format modul) . .element de bibliotecã.inserarea (clipping files) într-o fereastrã tip text. Ferestrele ºi uºile pot fi aruncate numai într-un perete existent.. Tragerea ºi Aruncarea Elementelor de bibliotecã Se poate trage ºi arunca un fiºier tip Element de bibliotecã din MacOS Finder sau Windows Explorer în plan. Principii de bazã . Este posibliã aºezarea mai multor elemente de bibliotecã în acelaºi timp prin tragere ºi aruncare.aruncarea unui fiºier-imagine într-o fereastrã 2D pentru inserare ca figurã. .

. 44 ArchiCAD 6.Clicarea cu apãsarea tastei SHIFT. dacã unealta Sãgeatã este activã) . sau . ArchiCAD asigurã mai multe metode de selectare a elementelor din proiect. Listarea ºi vizualizarea 3D opereazã pe: ..Comanda Alege selectiv face posibilã selectarea sau anularea selectãrii pe baza numeroaselor criterii.Unealta Sãgeatã. Totodatã veþi avea nevoie des de controlul elementelor selectate. . Windows la Lucrul în fereastrã Secþiune/Faþadã ºi Lucrul în fereastra 3D. Descrierea uneltelor Sãgeatã ºi Selector de suprafaþã ºi comenzile Alege toate ºi Gãseºte ºi selecteazã din meniul Editare. independent de unelta activã. Principii de bazã Selectarea Multe meniuri ºi ferestre de dialog ArchiCAD opereazã cu elemente selectate.Comanda Alege toate ..toate elementele Mai vezi.elemente selectate...0 Ghid de utilizare . dacã existã.. care e cea mai utilizatã unealtã de selecþie . dacã existã sau ..elemente selectate. selecteazã clase de elemente în funcþie de unealta activã. care completeazã unealta Sãgeatã . un element.. (sau toate elementele.capitolul 2. Capitolul 3. care se poate folosi întotdeauna independent de unealta activã. Mai vezi. Moduri de selecþie În ArchiCAD sunt ºase moduri de selecþie a elementelor de desen: .. .Unealta Selector de suprafaþã. Comenzile de editare opereazã pe: .Clicarea cu butonul drept al mouse-ului (numai în Windows). Capitolul 5. Funcþiuni de selectare specifice petr. prescurtarea cu taste a selecþiei.

atunci nu apar punctele cheie. Pentru mai multe informaþii despre straturi mai vezi meniul Opþiuni. ArchiCAD 6. suprapuse (Strat) pentru operaþiile de construcþie sau de tipãrire. Selectare ºi elemente blocate Elementele blocate pot fi selectate dar nu pot fi editate. Se pot deschide ferestrele de setare ale acestor elemente. ocolind construcþiile eronate. care apar ca puncte cheie dacã selectãm elementul. Butonul OK care ar valida astfel de schimbãri apare gri.. . Selectare ºi Straturi Metodele de selectare prezentate mai sus se referã la selectarea elementelor din Stratul activ.În straturi blocate se poate clica pe elemente dar nici acestea nu pot fi selectate. dar nu se pot schimba parametrii. ArchiCAD -ul grupeazã elementele în straturi transparente. Este eficient dacã crearea straturilor ºi gruparea elementelor se executã astfel încât ele sã ajute selectãrile dorite. Punctele cheie ale elementului blocat apar gri.. Dacã selectãm cu Suprafaþa de selectare. Principii de bazã Puncte de selecþie Fiecãrui tip de element aparþin puncte caracteristice.0 Ghid de utilizare 45 . Mai vezi. Capitolul 5. deoarece aceastã unealtã selecteazã o suprafaþã. La selectarea unui astfel de element va apare un câmp galben avertizându-vã cã elementul este blocat.capitolul 2.În straturile ascunse nu se pot selecta elemente . nu elemente unice.

Câteva din funcþiunile meniului Editare (Extrage. vor fi create în mod automat ca un grup. Etichetele. Gruparea ºi degruparea nu se pot realiza în 3D. Multiplicã) . Principii de bazã Observaþii pentru utilizatori Theam Work: Elementele din afara spaþiului Dvs propriu de lucru se comportã la fel cu elementele blocate. aici se pot doar suspenda grupele. Elementele astfel grupate vor putea fi selectate ºi modificate împreunã. zonele. Elementele selectate individual. iar elementele negrupate sunt marcate cu pãtrate negre. 46 ArchiCAD 6. Urmãtoarele operaþii pot fi efectuate simultan pe toate elemente ale unui grup. Uºile ºi ferestrele pot fi grupate doar ca parte a peretelui cãmin îi aparþin.Selectare . Urmãtoarele tipuri de element nu pot fi grupate: tipurile de cotare. Se pot crea elemente în grupe prin activarea comenzii. Degruparea Pentru a face ca elementele sã fie din nou individuale se alege comanda Unelte/Degrupeazã. Observaþie: Semnele de selectare ale elementelor grupate sunt cercuri mici.0 Ghid de utilizare .capitolul 2. Gruparea elementelor Grupele pot fi create prin selectarea elementelor aparþinând sau nu aceluiaºi tip ºi alegerea comenzii Unelte/Grupe. Elemente aparþinând altor nivele ºi al cãror contur este vizibil pe nivelul activ nu pot fi parte a unui grup din nivelul activ. Dacã aceastã opþiune este activã elementele de perete ºi acoperiºurile complexe. Camerele. etc. liniile de Secþiune/Faþadã.Asociere de atributuri (proprietãþi). Oglindeºte. Autogrupare din meniul Unelte. rezervat unui coleg sau pur ºi simplu se aflã în afara câmpului Dvs de lucru. Roteºte. care însã aparþin unui grup sunt marcate cu pãtrate goale. Apariþia câmpului galben va preciza dacã elementul este blocat. .

Dacã comanda de schimbare este precedatã de un semn pipã. În acest caz desfacerea legãturilor de grup poate fi neplãcutã. deoarece va fi nevoie de selectarea din nou a fiecãrui element pentru a reface grupul. deci orice element. grupul este reactivat. Prin suspendarea grupelor toate grupele vor fi temporar inactive. ArchiCAD 6. Folosiþi suspendarea grupei pentru editarea elementelor neblocate. dar vor bloca toatã grupa. aceºtia se vor modifica ºi pentru elementele invizibile. Dacã anumite elemente din grupã sunt în strat ascuns: . dar cu pãtrate gri. Grupa nu va putea fi editatã . fiecare rãmânând pe stratul propriu. elementele care au fost asociate unui grup pot fi selectate ºi modificate separat. Ierarhia de grupe Grupele pot fi grupate în grupe de nivel mai înalt.elementele din stratul blocat vor fi vizibile în plan. rotire. Butonul suspendã grupul este accesibil ºi în (control box). Grupe ºi structuri Gruparea elementelor nu le schimbã parametrii setaþi. Soluþia este suspendarea temporarã a grupului prin comanda Unelte/Suspendã Grupul. Principii de bazã Poate fi însã nevoie ca o singurã operaþie sã fie realizatã pe un element al grupului. poate fi selectat ºi editat individual. oglindire.capitolul 2.prin editarea grupei (tragere.prin selectarea grupei elementele invizibile rãmân neselectate . Dacã anumite elemente din grupã sunt în strat blocat: . chiar dacã fac parte ditr-o ierarhie complexã de grupe.prin modificarea proprietãþilor ºi parametrilor. Dacã comanda nu este precedatã de semnul pipã.elementele de pe stratul ascuns vor fi invizibile . Poate fi nevoie de executarea repetatã a comenzii Unelete/Degrupeazã pânã când elementul va putea fi selectat ºi editat individual.prin selectarea grupei toate elementele vor fi selectate. Degruparea unei selecþii ce constã din douã sau mai multe grupe de nivel inferior duce mai întâi la divizarea în grupele componenete.0 Ghid de utilizare 47 . multiplicare) elementele invizibile îºi vor schimba ºi ele poziþia .

Trimite dedesupt: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) vor fi sub toate celelalte elemente. . focalizaþi pe elementul editat.Trimite în spate: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) vor fi în spatele tuturor elementelor din propria clasã sau clase superioare.Adu deasupra: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) se vor suprapune tuturor elementelor. Pentru a reduce timpul de redesenare. 48 ArchiCAD 6. pentru ca o broºurã sã se suprapunã unui element 2D sau unui obiect. . ultimul poziþionat se va suprapune întotdeauna celorlalþi. dar vor rãmâne sub elementele din clase superioare.Reseteazã ordinea de bazã: Prin aceastã comandã se restaureazã ordinea de suprapunere din setarea de bazã.0 Ghid de utilizare . Ordine de suprapunere definitã de utilizator Ordinea predefinitã în ArchiCAD este utilã de cele mai multe ori. acesta va fi "mai recent" ºi se va suprapune celorlalþi. dar vor rãmâne suprapuse elementelor din clase inferioare. Suprapunerea din cadrul aceleiaºi clase depinde de ordinea de poziþionare a elementelor. De exemplu. dacã existã pereþi care se încruciºeazã. Principii de bazã Observaþie pentru utilizatori TeamWork: elemente ale unei grupe pot fi rezervate unui coleg în timp ce grupa rãmâne activã.capitolul 2. Dacã se schimbã proprietãþile unui perete situat dedesupt. . Proprietãþiel ºi parametria elementelor rezervate pot fi modificate prin suspendarea prealabilã a grupei. De exemplu. Pentru elemente noi comenzile funþioneazã în felul urmãtor: Forwar-Adu în faþã: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate din aceaºi clasã sau clasã inferioarã. Fiecare nivel poate conþine orice tip de element. ArchiCAD plaseazã elementele în 14 nivele de suprapunere. dar s-ar putea sã doriþi suprapunerea unor elemente în alt mod. Observaþie: Folosirea acestor comenzi obligã ArchiCAD sã redeseneze întreg conþinutul ferestrei. . o serie de comenzi din meniul Unelte vã permite sã schimbaþi ordinea de bazã. Mecanismul ordinii de suprapunere Ambele tipuri de ordine de suprapunere (de bazã ºi individualizatã) se bazeazã pe douã mecanisme: clase ºi nivele de suprapunere. La desene foarte mari aceasta poate sã ia timp.

aceastã haºurã se va suprapune tuturor haºurilor rãmase în nivelul 9. aducând o haºurã din nivelul 9 în nivelul 8. primele ºi ultimele 4 nivele sunt goale. Principii de bazã Ordinea finalã de suprapunere care apare pe ecran ºi este imprimatã se bazeazã pe nivel de suprapunere ºi clasã de element. Toate elementele de pe un nivel se vor suprapune elementelor dintr-o clasã inferioarã. care este nivelul de bazã al structurilor. Preferinþele de nivel sunt: 1-4 gol prin setare de bazã 5 Adnotãri 6 Elemente 2D 7 Elemente de bibliotecã 8 Structuri 3D 9 Poligoane 2D 10 Figuri 11-14 Gol prin setare de bazã Prin setãrile de bazã. va acoperi toate structurile. De exemplu. dar va rãmâne acoperitã de structurile nemodificate din nivelul 8. Totuºi va rãmâne sub elementele de bibliotecã nemodificate din nivelul 7. Astfel haºura poate fi adusã deasupra tuturor elementelor suprapuse. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 49 . Dacã mai urcã un nivel.capitolul 2. indiferent de clasã. Elementele noi sunt întotdeauna plasate pe nivelul preferat al prorpiei clase. Se pot trimite elemente de orice tip î'n aceste nivele prin procedeele arãtate înainte.

haºura zonei nu se va suprapune niciodatã textului zonei. de exemplu textul zonei se va suprapune haºurii zonei. miºcarea unui component determinând miºcarea celuilalt. Dacã veþi încerca sã aduceþi în faþã elemente deja situate pe nivelul superior. ele se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate ºi vor menþine ordinea de suprapunere între ele. ceea ce înseamnã cã elemente ascunse sau parþial acoperite vor fi vizibile. Principii de bazã Comenzile Adu deasupra ºi Trimite dedesupt vor aºeza elementul selectat deasupra sau sub toate elementele existente. 50 ArchiCAD 6. Zona se va suprapune haºurii. Haºuri) Zonele ºi Haºurile sunt elemente compuse din componente de clase diferite. De exemplu. dar aceastã setare este efectivã numai în cadrul aceluiaºi nivel. dacã se seteazã ca Haºurile sã se suprapunã Zonelor.capitolul 2. Aceasta nu este în mod obligatoriu nivelul 1 sau 14. veþi fi avertizaþi. Elementele compuse (Zone. va trebui sã trimiteþi textul pe un nivel inferior. dar o zonã anume se aflã într-un nivel superior. Pãrin aducerea în faþã a elementelor de diferite tipuri. fiecare element va urca sau va coborî un singur nivel. Textele aduse pe primul nivel nu pot fi suprapuse. La plotare sau export DXF/DWG toate elementele vor fi transparente. Dacã doriþi ca o haºurã sã se suprapunã. Ordinea la afiºare ºi imprimare Ordinea de suprapunere se pãstreazã la imprimare sau prelucrare în PlotMaker. adicã va mai exista posiblitatea de a aduce deasupra sau trimite dedesupt alte elemente. Observaþie: Nivelul de suprapunere a Haºurilor ºi Zonelor se poate seta într-un meniu desfãºþurabil în fereastra de dialog Opþiuni de reprezentare.0 Ghid de utilizare . Aceste componente îºi menþin ordinea specificã clasei. Prin miºcarea simultanã a mai multor elemente situate pe nivelele diferite. Deºi se poate schimba ordinea de suprapunere separat. Pentru a avea o imagine (Preview) setaái Haºurile de construcþie ºi haºurile de tip poligon ca vectoriale în Fereastra de dialog Opþiuni de reprezentare ºi setaþi Haºurile ca transparente în Preferinþe/Diverse.

Bordul de control oferã opþiuni pentru crearea rapidã a noilor elemente prin relaþiile speciale cu cele existente. . apoi posibilitãþile specifice ferestrelor Secþiune/Faþadã ºi 3D.0 Ghid de utilizare 51 . La început se prezintã tehnici pentru realizarea planului. planºeelor ºi celorlalte elemente arhitecturale..Paleta Info vã permite ajustarea rapidã ºi uºoarã a unor parametrii de desenare.Direcþiile legate ajutã la desenarea elementelor în relaþie specificã cu elemente existente ºi presetarea direcþiilor. Sunt similare cu . . puteþi începe desenarea pereþilor. ArchiCAD 6. Construirea planului Odatã ce planul general al proiectului este determinat. Uneletele ajutãtoare de construcþie sunt integrate în procesul de desenare. . Se pot seta parametrii de desenare în Bordul de control.Limita de toleranþã a atracþiei cursorului este un ajutor permanenet pentru poziþionare faþã de elemente existente. se poate mãri un detaliu sau trece la Grilajul ajutãtor fãrã întreruperea procesului de desenare. Procedeul devine mai uºor datoritã unei game largi de facilitãþi ale ArchiCAD. . tradiþionale..Capitolul 3 Tehnici de construcþie Acest capitol se concentreazã pe diferitele procedee ºi tehnici de construcþie la îndemânã pentru proiectarea elementelor de Clãdire Virtualã.

Alegerea numelui unui strat din meniul desfãºurabil ce se deschide prin butonul straturi se poate modifica ataºarea elementului la strat. . Aici se poate efectua orice modificare doritã.Variantele de Atragere a cursorului controleazã modul în care cursorul se deplaseazã. dacã existã elemente selectate. care permit acces rapid la configuraþii geometrice. .Unealta Bagheta Magicã traseazã conturul elementelor existente pentru a crea elemente noi de alt tip. . În afarã de aceste posibilitãþi Paleta Info mai are urmãtoarele funcþiuni: . . . Bordul de control Bordul de control conþine un numãr mare de funcþiuni: ..Metodele de construcþie relativã constrâng cursorul la un unghi sau distanþã definitã în timpul desenãrii sau editãrii. care permit acces rapid la opþiuni de unelte editabile înaintea desenãrii.0 Ghid de utilizare . . Ovservaþie: pentru elemente 3D se aratã atât cota la bazã.Clicare pe butonul straturi permite accesul la fereastra de dialog Setare straturi. sau la fereastra de dialog Editã setul selectat.Dacã se clicheazã pe câmpurile.Dacã se clicheazã pe butonul uneltei active sau pe denumirea Element de bibliotecã/Tip de haºurã.Butonul Punct Special genereazã automat puncte temporare pe diferite pãrþi ale . efectul este ca ºi cum s-ar clica de douã ori pe Biblioteca de unelte. dacã nici un element nu este selectat. atunci se pot modifica ºi aceste date. ce conþin cotele de nivel. . . 52 ArchiCAD 6..capitolul 3.Butonul de suspendare a grupelor permite alegerea dintre editarea elementelor grupate împreunã sau individual.Clicarea pe câmpul numeric ce oferã informaþii despre elevaþie permite schimbarea acestor date.Metode geometrice. Metode de costrucþie Funcþiunule paletei info Cu ajutorul Paletei info se pot modifica numeroase setãri ºi parametri. . Ambele se pot activa rapid prin apãsarea tastelor b sau O. cât ºi cota superioarã. .Procedee de construcþie.

Dacã începeþi mai întâi desenarea elementului: 1) Începeþi desenarea elementului 2) Activaþi butonul unghi bisector pe bordul de control 3) Definiþi vectorii de referinþã prin utilizarea aceleiaºi metode ca la cotarea unghiului ArchiCAD 6..Metodele (Offset) ºi (Offset) repetat ajutã desenarea poligoanelor prin informaþii grafice în timpul desenãrii. Metode de costrucþie . Numai unul din cei ºase modificatori poate fi activ în acelaºi timp Activarea se face prin clicare pe butonul aferent.0 Ghid de utilizare 53 . Ajutã la introducerea geometricã a datelor cu oricare unealtã'. Se poate începe desenarea noului element. Observaþie: în forma extinsã a bordului de control cele ºase icoane sunt vizibile în acelaºi timp.capitolul 3. sau se poate alege mai întâi metoda dupã care se începe traarea. Primele douã metode. Trasarea bisectoarelor Existã douã cãi de definire a unui bisector. paralel ºi perpendicular funcþioneazã identic. Metoda curentã poate fi activatã sau dezactivatã prin clicarea pe buton. ..În varianta mãritã a Bordului de control o fereastrã de mesaj prezintã instrucþiuni pas cu pas în timp ce desenaþi sau editaþi. Folosirea metodei o dezactiveazã automat.Metodele Paralel. în vederea aºezãrii cursorului pe un punct definit geometric.Metoda Punct special ajutã la gãsirea unor puncte speciale pe . Icoanele metodelor de construcþie relativã Metodele de construcþie relativã controleazã deplasarea cursorului în timpul desenãrii prin constrângerea la un unghi sau distanþã definitã în timpul desenãrii sau editãrii. . puteþi alege metodele din meniul desfãºurabil ce se deschide prin clicarea pe butonul ultimei metode alese. . dupã care se alege metoda de trasare a Bisectorului. Astfel. Perpendicular ºi Bisector determinã miºcarea cursorului într-un unghi constant.

Aceste metode nu pot fi activate în timpul desenãrii unui element ºi nu au efect pe elemente definite printr-o singurã clicare. Dacã alegeþi mai întâi metoda: 1) Activaþi butonul Unghi bisector pe bordul de control 2) Definiþi vectorii de referinþã 3) Clicaþi pentru desenarea noului element. Observaþie: Dacã apãsaþi tasta Shift. Dupã terminare va apare o linie elasticã începând cu punctul de capãt al lanþului de linii ºi miºcânduºse perpendicular pe ultimul segment. ArchiCAD vã va informa prin semn sonor. Mouse-ul se va deplasa pe bisectoare. Se poate foloi ºi unealta Baheta Magicã pentru definirea conturului poligonal al acestui element. Metode de costrucþie 4) Mouse-ul este constrâns la deplasarea pe bisectoare 5) Clicaþi pentru terminarea operaþiei. 54 ArchiCAD 6. 3) Terminaþi lanþul de linii prin dublã clicare sau atingerea butonului OK din Bordul de Control.capitolul 3. (Offset and repetitive offset) Metodele () creeazã lanþ de linii la distanþã datã faþã de un poligon desenat. Mai vezi: Cotarea unghiularã este detaliatã în Capitolul 4.0 Ghid de utilizare . Pentru un element poligonal (offset): 1) Alegeþi ºi activaþi metoda () (Dacã unealta activã nu suportã forme poligonale. se anuleazã constrângerea ºi direcþiile legate presetate vor fi active. 2) Desenaþi un lanþ de linii închis ssau deschis.

Pentru a folosi butonul Punct Special: 1) Activaþi butonul Punct Special 2) Clicaþi pentru introducerea punctului de începere al vectorului. se fac aceeaºi paºi. 3a) Când apare un singur punct special.prin activarea butonului renunþã se terminã procesul prin omiterea ultimului element. . 3b) Când apar mai multe puncte speciale.Cu opþiunile "Diviziuni" ºi "Distanþe" pot apare mai multe puncte speciale. Clicaþi încã o datã pe punctul dorit. clicaþi pentru punctul de terminare al vectorului. Metoda poate fi activatã înaintea sau în timpul desenãrii ºi are efecte diferite în funcþie de tipul de punct special ales. Punct special Cu aceastã metodã puteþi plasa un punct cheie la puncte de divizare alese. . Metode de costrucþie 4) Clicaþi pentru plasarea elementului. Cursorul este atras la punctul special. doar cã procesul nu se terminã prin plasarea elementului prin clicare. ArchiCAD 6.Cu opþiunile "Jumãtate" ºi "Procent" va apare un singur punct special.capitolul 3. Puteþi continua plasarea altor elemente pânã când decideþi terminarea . clicaþi pentru terminarea vectorului. Punctele de divizare vor fi calculate pe baza setãrii curente Punct Special (mai jos în acest capitol).prin dublã clicare se terminã procesul la desenarea ultimului element.0 Ghid de utilizare 55 . Cursorul îºi schimbã poziþia între punctele posibile. . Când folosiþi metoda () repetat.

56 ArchiCAD 6. constrângerea varianta perpendicularã din setarea de bazã.. Variante de determinare a miºcãrii cursorului Acest set de butoane controleazã modul în care poziþia curentã a cursorului este proiectatã pe linia elasticã constrânsã la o direcþie predefinitã. Dacã þineþi apãsatã tasta Shift ºi vectorul este blocat la un unghi definit.capitolul 3. timpul trasãrii. iar vectorul rãmâne blocat la acelaºi unghi.0 Ghid de utilizare . Aceasta va determina proiectarea verticalã sau orizontalã a cursorului. Metode devine activã când începeþi desenarea unui vector. Metode de costrucþie Observaþie: Procentul este calculat întotdeauna de la pornire. Aceastã funcþiune nu este activã în fereastra 3D. La orice moment în timpul operaþiei se poate trece la constrângere verticalã sau orizontalã.. se întoarce la Observaþie: Apãsarea tastei Q produce schimbarea între variante în . Prin terminarea vectorului. cursorul este proiectat prin setare de bazã la miºcare perpendicaularã pe unghiul legat.

elementele grupate pot fi selectate ºi editate independent. Aceastã funcþiune este deosebit de utilã dacã doriþi.0 Ghid de utilizare 57 . . ºi anume sã desenaþi linia de direcþie ºi sã definiþi direcþia pantei. Observaþie: Bagheta Magicã preferã elementele selectate în cazul suprapunerii elementelor. Metoda de construcþie aleasã va determina orientarea peretelui faþã de perimetrul haºurii.Cu butonul din dreapta activ.capitolul 3. Excepþie de la regulã: la transformarea unui element oarecare în Plan de acoperiº va trebui sã treceþi prin întreg procesul uzual. Transformarea se efectueazã prin selectarea noului tip de element din Biblioteca de Unelte ºi clicând pe forma sau elementul iniþial la apariþia cursorului Baghta magicã. Ca exemplu al procedeului: desenaþi o formã în plan folosind unealta Haºurã. de exemp0lu. sã creaþi elemente circulare sau poligonale care ar fi altfel foarte dificil de construit din linii. elementele grupate vor fi selectate ºi editate împreunã. . Dupã aceasta selectaþi unealta Perete. ArchiCAD 6. sau sã generaþi diferite tipuri de elemente cu forme identice în plan. Unealta Baheta magicã Prin Funcþiunea Bagheta Magicã ArchiCAD vã permite sã trasaþi conturul elementelor pentru a crea alte elemente.Cu butonul din partea stângã activ. Metode de costrucþie Butonul Suspendã Grupele Aceste icoane acþioneazã ca un schimbãtor ºi are acelaºi efect cu comanda "Suspendã grupele".

Unealta Bagheta Magicã nu este accesibilã în fereastra 3D decât pentru creerea planºeelor din planºee sau acoperiºuri. sau poligon. Dacã alegeþi metode geometricã Perete poligonal la selectarea unui element de tip cerc. Toate aceste elemente vor fi parte a proiectului ºi vor putea fi manipulate independent. Cursorul va lua forma de Baghetã magicã ºi ºi noul perete va fi construit. Observaþie: ArchiCAD nu poate tranforma elemente în pereþi cu formã trapezoidalã sau poligonalã. dacã acestea sunt corecte. Capitolul 5. (De exemplu. pe un perete). puteþi selecta pereþii ºi puteþi sã-i mutaþi de lângã haºurã). Metode de costrucþie Clicaþi pe iconul uneltei Bagheta Magicã în Bordul de Control ºi poziþionaþi cursorul pe elementul 2 D. Patru pereþi vor fi poziþionaþi pe conturul Haºurii.. de pereþi sub formã de poligon. Trebuie sã verificaþi întotdeauna.capitolul 3. shortcut) puteþi poziþiona cursorul Mercedes sau Pipã pe forma 2D ºi sã clicaþi pe Space. rezervat pentru alþii sau din afara suprafeþei Dvs de lucru poate fi trasat în vederea creerii de alte elemente. Observaþie: Ca (prescurtare.. perimetrul unui element blocat. În mod sililar se pot trasa forme pentru crearea unor goluri în orice element poligonal. apoi clicaþi.0 Ghid de utilizare . arc. 58 ArchiCAD 6. Observaþie pentru Team Work: La lucrul în Team Work. acest element va fi tranformat într-un . Dacã poligonul se interseteazã. Alte caracteristici ale noului element sunt determinate de conþinutul ferestrei de dialog setãri.. un acoperiº ce . înainte sau dupã transformare. în mod special dacã elementele trebuie sã fie într-o relaþie anume (ex. veþi fi avertizat.. Mai vezi: Setãrile Baghetei Magice se regãsesc la meniul Unelte.

.Jumãtate: Împarte o muchie în douã pãrþi egale. ArchiCAD 6. . Fereastra de indicaþii Prin alegerea afiºãrii maximizate a Bordului de control (lângã butonul ... Ele se comportã ca punctele cheie. Metode de costrucþie Puncte speciale Când cursorul se schimbã în . .Diviziune: Împarte muchia într-un numãr de pãrþi egale situat între 3-20. Distanþa se mãsoarã de la punctul de capãt cel mai apropiat de cursor. adicã cursorul se va schimba în Pipã deasupra lor. punctele speciale sunt create în mod automat.. .Procent: Împarte o muchie în douã pãrþi într-un raport definit de Dvs (0% este punctul de capãt cel mai apropiat de cursor). pe muchii ºi butonul Puncte speciale este activ. bordul se va extinde incluzând indicaþii pas cu pas pentru operaþiile de desenare. Punctele speciale apar temporar ºi dispar dupã 4-5 secunde. Punctele speciale pot sã aparã pe mai multe muchii în acelaºi timp.capitolul 3.Distanþã: Împarte o muchie în douã pãrþi în funcþie de o distanþã setatã.0 Ghid de utilizare 59 .).. Existã 4 opþiuni în meniul desfãºurabil deschis de sãgeata micã în colþul dreapta jos al ferestrei de control Puncte speciale.

al unui arc sau al unei curbe. adicã limita în interiorul cãreia se manifestã acest efect poate fi setatã cu comanda Opþiuni/Preferinþe. Observaþie: existã o excepþie: . 2) Command-ictare (Machintosh) sau Ctrl-clicare (Windows) pentru generarea punctului de intersectare.capitolul 3. Metode de costrucþie Aura cursorului Funcþia Aura cursorului a ArchiCAD-ului este una dintre mecanismele. Forma cursorului aratã tipul punctului special gãsit de ArchiCAD în locul respectiv. 1) Selectaþi o linie. care ne ajutã la exploatarea preciziei mari a programului./Ctrl clicare pe muchia unui acoperiº în timp ce altul este selectat va aranja planul de acoperiº la muchia comunã (dacã existã) a celor douã acoperiºuri. Funcþia Atracþie ne ajutã la poziþionarea automatã pe puncte speciale.. colþurile ºi laturile elementelor atrag automat cursorul aflat în apropierea lor pe poziþia corectã. Generarea automatã apunctului Nu existã posibilitate directã pentru tragerea cursorului pe punctul de intersecþie virtual a douã sau a mai multor elemente. pe proiecþia perpendicularã a originii de construcþie. 60 ArchiCAD 6... Capitolul 4. de exemplu pe puncte de intersecþie ale muchiilor ºi liniilor trasate. sau simplu Mercedes dacã altã unealtã e activã). Un astfel de punct special poate fi punctul de intersecþie al unei linii. etc. muchie sau arc ºi poziþionaþi cursorul asupra altui element (devine o sãgeatã cu Mercedes dacã unealta sãgeatã este activã.0 Ghid de utilizare .. Mai vezi la tehnici ale uneltei Acoperiº. Pentru poziþionarea cursorului cu mare exactitate pe elementele constructive.. Intensitatea acestei atracþii.

al unei linii. ArchiCAD 6. linie sau o ºarpantã specificatã. haºurã.capitolul 3. (locul cursorului pipã) sau a unui spaþiu gol (locul cursorului cruce).Se deseneazã o linie între cele douã elemente. al plãcii sau al unei margini. al unui plan de acoperiº. care pot fi utilizate în continuare la construcþie. ori cu una din metodele de mai sus). Astfel s-au creat punctele de tangenþã. Puncte proiectate paralel ºi vertical Cu MÃR-clicare (Macintosh). respectiv CTRL-clicare (Windows) se pot adãuga puncte la urmãtoarele elemente: -Pentru definirea unei proiecþii paralele dintr-un anumit punct al unui perete.0 Ghid de utilizare 61 . Sã se selecteze arcul (arcele) ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare cu cursorul pipã pe oricare element. . Atracþie la punctul median dintre douã elemente Nu existã metodã directã pentru tragerea cursorului pe un punct imaginar median dintre douã elemente. apoi se marcheazã cu un punct mijlocul liniei de desenare ºi se ºterge linia ajutãtoare. plan de acoperiº. al unei ºarpante. în raport cu un perete. apoi MÃR/CTRL-clicare pe al doilea element cu cursorul pipã. placã. -Definirea unei proiecþii perpendiculare a unui punct din orice element. Sunt douã posibilitãþi pentru construirea acestor puncte mediane: .Se marcheazã cu un punct primul element (ori cu unealta punct. Metode de costrucþie Tragere pe punctul de tangenþã la Cerc/Arc de cerc Nu existã metodã directã pentru tragerea cursorului pe puncte de tangenþã.

care urmãreºte cursorul fin în timpul desenãrii sau construirii elementelor. Grilajul ajutãtor are prioritate faþã de celelalte. Pentru a evita aceastã posibilitate. cu blocarea lui “Y” se utilizeazã un liniar pe orizontalã. a sau r. Se pot utiliza douã direcþii legate: .0 Ghid de utilizare . a sau r. 62 ArchiCAD 6... Astfel valoarea coordonatei alese va primi un chenar în fereastra coordinatelor.legarea unghiurilor .) Legarea unghiurilor Pentru a folosi corect metoda Legãrii Unghiurilor. în continuare prin apãsarea tastei SPAÞIU sau cu clicarea în dreptunghiul caracteristicii blocate din fereastra coordonatelor.Linii elastice: linia elasticã este o linie groasã. y.legarea coordonatei .dã posibilitatea blocãrii oricãrei date din fereastra coordonatelor . Cu blocarea valorii lui “a” se lucreazã ca ºi cu un liniar aºezat oblic. trebuiesc cunoscute douã principii de bazã: . deci pot apãrea conflicte ocazionale între ele. Aceastã tehnicã e disponibilã la folosirea oricãrei unelte 2D ºi 3D.se pot defini perechi de unghiuri folosite des în timpul desenãrii. Cirecþiile legate ºi Grilajul ajutor sunt independente unul faþã de celãlalt. Cu blocarea valorii lui “X” se utilizeazã un liniar pe verticalã. Dupã legarea coordonatelor putem da anumite distanþe ºi cu selectarea unor puncte cheie exterioare. y. putem desena elemente cu lungimi definite ale razei. unde lungimea se precizeazã grafic sau numeric. Legarea coordonatelor Deplasarea cursorului se poate bloca cu tastele MODIFICATOR (Macintosh) respectiv ALT (Windows) ºi cu una din tastele x. Legarea coordonatelor se poate dezactiva cu tastele MODIFICATOR (Macintosh) respectiv ALT (Windows) ºi o tastã diferitã de x. Observaþie: Atragerea Cursorului. Folosirea unghiurilor legate este posibilã numai dacã s-a desenat cu linii elastice. acesta arãtând starea blocatã a coordonatei.capitolul 3. Cu blocarea valorii lui r. Metode de costrucþie Direcþii legate Operaþia Direcþii legate funcþioneazã în ArchiCAD asemãnãtor folosirii echerului respectiv teului la desenarea planurilor. iar Direcþiile legate utilizeazã sau devanseazã Atragerea cursorului (Cursor .

cursorul se poate deplasa oriunde pe ecran. ºi se poate poziþiona pe orice. comanda Opþiuni/Preferinþe/Direcþii legate. Pentru a modifica valoarea unghiului liniei elastice: 1) se elibereazã tasta SHIFT ºi se ia o poziþie în apropierea unghiului dorit. pentru ca sã fie valabilã blocarea. 2) Sã se apase tasta SHIFT. sau foloseºte valoarea unghiului interior al elementului (detaliat mai jos). Metode de costrucþie .capitolul 3. ArchiCAD 6. unde linia elasticã sare de la un unghi legat la altul în cursul miºcãrii cursorului. aici rãmâne pe valoarea blocatã. Lângã unghiul legat. 2) se apasã din nou tasta SHIFT. Metoda unghiurilor legate În urma blocãrii valorii unghiului de desenare.0 Ghid de utilizare 63 . deci în aºa fel încât cursorul sã creeze o linie elasticã. la care se doreºte alinierea în timpul desenãrii.Unghi polar: unghiurile legate temporar blocheazã valoarea unghiului de deplasare a cursorului fin în fereastra coordonatelor. fãrã sã se piardã unghiul liniei desenate. se pot alinia sau lega elemente noi în mod exact. Pentru a folosi metoda unghiurilor legate trebuie: 1) Sã se poziþioneze cursorul fin în apropierea valorii unghiului definit. Faþã de alte programe de desenare. ºi în locul acesteia foloseºte unul dintre cele trei perechi de unghiuri setate cu.

Unghiul constant . în care apare un unghi repetat.) .Unghi unic . fãrã sã fie întrerupt procesul.care se utilizeazã la fel ca Unghiul constant.capitolul 3.perechile de unghiuri. (Exemplu: obiectele dintr-un amplasament sunt aºezate cu un anumit unghi faþã de un drum. Metode de costrucþie Specificarea valorilor perechilor de unghiuri Metoda direcþiilor legate se bazeazã pe trei perechi de unghiuri.Care se foloseºte în proiecte. clicând pe unul dintre butoanele paralel/perpendicular ºi pe o laturã de referinþã. care se pot seta cu comanda Opþiuni/Preferinþe/Direcþii legate: Urmãtoarele trei perechi de unghiuri se pot preciza în ArchiCAD: . unghi primar unghi secundar unchi unic de 45° unghiul constant de 30° vertical / orizontal originea desenului 64 ArchiCAD 6. dar valoarea lui se poate modifica în timpul desenãrii.Orizontal-vertical . care determinã direcþiile normale x-y .0 Ghid de utilizare .

dacã în timpul desenãrii sau construcþiei se utilizeazã tasta SHIFT. ArchiCAD 6. cu clicare se deplaseazã cursorul din origine ºi se apasã tasta SHIFT. tasta SHIFT se þine apãsatã. iar în final 4) blocheazã valoarea unghiului polar din Fereastra coordonatelor conform unghiului ales. Punctul cel mai apropiat ce se poate alege va fi Originea de construcþie 2) deplaseazã Originea de construcþie în cel mai apropiat Punct cheie (originea va fi marcatã cu un X îngroºat) . ce efect are metoda Direcþiilor legate în cursul folosirii uneltei Perete. Desenarea unui element nou cu Direcþii legate Dupã ce a fost selectatã unealta Perete. 3) blocheazã unghiul liniei elastice conform valorii unghiului ales. care este cel mai aproape de unghiul liniei elastice. se poziþioneazã originea liniei elastice a elementului.capitolul 3. ºi traseazã un chenar în jurul butonului a:. Dacã apare Linia elasticã. atunci mecanismul de Direcþii legate se va referi la vectorul de deplasare al Punctului cheie. Metode de costrucþie Urmãtoarele douã exemple ne aratã.Dacã originea se mutã pe poziþia iniþialã a Punctului cheie deplasat. ArchiCAD -ul se va executa urmãtoarele: 1) cautã un Punct cheie în jurul cursorului.0 Ghid de utilizare 65 . sau pe capãtul liniei de referinþã. Construirea unui element cu Direcþii legate Dupã ce s-a selectat un element cu unealta Sãgeatã (sau cu SHIFT-clicare dacã altã unealtã este activã). ca aceasta sã fie deplasatã sau alungitã. se clicheazã pe linia de referinþã a elementului. ArchiCAD -ul executã urmãtoarele: 1) transferã originea de construcþie în originea liniei elastice (acest lucru îl aratã litera X îngroºatã) 2) cautã acea valoare de unghi legat.

Dacã originea nu s-a deplasat în poziþia corectã.Orizontal/Verical 66 ArchiCAD 6. La construirea elementelor plane (placã. Metode de costrucþie Acesta înseamnã cã punctul de capãt se poate deplasa orizontal. conform unei valori de Unghi legat.capitolul 3. deci tot elementul se poate poziþiona orizontal. vertical sau în celelalte direcþii legate. se aºeazã cursorul mai aproape de punctul dorit ºi se apasã încã o datã pe tasta SHIFT. vertical sau oblic. În funcþie de tipul dreptunghiului ativat din fereastra de dialog Preferinþe/Direcþii legate. .0 Ghid de utilizare .Dacã originea se mutã pe celãlalt capãt al elementului sau al laturii. acoperiº. se elibereazã tasta SHIFT. Punct cheie posibil La construirea elementelor liniare ArchiCAD-ul alege dintre cele douã capete ale liniei de referinþã pe cel mai apropiat de cursorul fin. ArchiCAD-ul alege din urmãtoarele patru perechi de unghiuri posibile: . haºurã-poligon) ArchiCAD-ul selecteazã dintre punctele învecinate punctul care se aflã cel mai aproape de cursorul fin (exemplu: cele douã puncte învecinate punctului cheie al conturului plãcii). atunci valorile Unghiurilor legate vor avea efect asupra elementului sau laturii. . Pe deasupra ArchiCAD -ul selecteazã valoarea unghiului cel mai apropiat de direcþia formatã de cãtre cursorul fin din originea de construcþie.

Alegerea între coordonatele legate ºi Unghiurile legate În cele mai multe cazuri. Unghiurile legate se pot utiliza numai la liniile elastice. metoda Unghiurilor legate e mai simplã. în anumite cazuri însã aplicarea ei prezintã dificultãþi. ºi traseazã un chenar în jurul butonului a: pentru a confirma blocarea. mai rapidã ºi mai uºor de utilizat faþã de Coordonatele legate. Observaþie: Dacã se aflã n capete de muchii în originea de construcþie.0 Ghid de utilizare 67 . . coordonata legatã e singurul drum posibil.Urmãtoarele douã exemple ne aratã cazuri în care folosirea coordonatelor legate dau rezultate mai bune. deci valorile unghiurilor legate se pot selecta numai dupã începerea desenãrii. Poziþia cursorului pe orizontalã. ArchiCAD -ul în continuare: .Constant . atunci ArchiCAD -ul poate sã aleagã dintre n unghiuri (exemplu: douã muchii învecinate al conturului plãcii).Unghiul intern propriu al muchiei construite. Blocarea înainte de începerea desenãrii Dacã se doreºte blocarea unei coordonate înainte de începerea desenului. ArchiCAD 6.Unic .blocheazã direcþia liniei elastice la valoarea unghiului legat aflat cel mai aproape.capitolul 3.blocheazã valoarea unghiului polar din fereastra cooronatelor conform unghiului ales. Coordonatele de miºcare a cursorului. Distanþa cursorului în direcþe radialã. Metode de costrucþie .

Metode de costrucþie Construirea elementelor aranjate pe linie Dacã trebuie construit un element. 6) sã se tasteze ENTER pentru a încheia operaþia.capitolul 3. 3) se blocheazã coordonata X sau Y 4) se tasteazã a ºi unghiul dorit (se observã cã metoda Unghiurilor legate nu se mai poate aplica. atunci se pot aplica împreunã coordonatele legate ºi metoda introducerii numerice. 68 ArchiCAD 6. care conþine unghiuri legate. dar pe de altã parte trebuie sã fie aliniat orizontal sau vertical la un element existent. dupã cum urmeazã: 1) se începe desenarea elementului 2) se selecteazã punctul dorit al elementului existent pentru aranjarea dupã o linie. dacã o coordonatã deja e blocatã) 5) se tasteazã încã o datã a pentru a verifica modificarea.0 Ghid de utilizare .

Trasarea conturului poligonului Conturul de poligon se poate realiza prin douã moduri: . pe care le prezentãm în continuare. Acestea sunt urmãtoarele: placa. ArchiCAD 6. linii. La trasarea poligoanelor sau lanþurilor de elemente. Un plan exterior sau interior al unui ºir de pereþi se poate selecta. ArchiCAD-ul alcãtuieºte poligonul: va închide automat cu un segment drept. cu ajutorul metodelor geometrice disponibile în cazul uneltei date. Mai vezi: Posibilitãþile suplimentare accesibile în fereastra 3D la lucrul în fereastra 3D mai jos în acest capitol. planul de acoperiº. elementele circulare sau curbe vor fi aproximate cu segmente lineare sau curbe conform setãrilor din fereastra de dialog a Baghetei Magice. haºurã ºi încãpere. În funcþie de metoda geometricã activã. care sunt asemãnãtoare din punct de vedere al executãrii ºi a construcþiei lor. indiferent de direcþia liniei de referinþã.capitolul 3.. . Metode de costrucþie Construirea poligoanelor În ArchiCAD se gãsesc patru elemente de tip poligon. puteþi crea pereþi pe conturul polgonului sau o masã de zidãrie în interiorul conturului.clicând pe punctele cheie al unui poligon existent sau pe muchiile ºirului de elemente liniare (pereþi.0 Ghid de utilizare 69 .. arce. Rezultatul obþinut prin folosirea Bahetei Magicã depinde de setãrile uneltei respecive.prin trasare manualã. Prin utilizarea uneltei Baheta Magicã (sau combinaþia space-click) pe una din muchiile sau nodurile unui poligon sau . de elemente lineare. Aceste elemente posedã numeroase unelte de construcþie comune. curbe) Dacã lanþul elementelor liniare nu este închis. Acest lucru este foarte important la trasarea conturului unui poligon cu Bagheta magicã. prin clicare pe un colþ exterior sau interior al peretelui.

prezentatã mai sus. independent. ArchiCAD-ul calculeazã automat limitele poligonului. Golul este o zonã neutrã. prin clicarea în interiorul unui spaþiu închis (ex. Dacã nu s-a reuºit crearea golului. Crearea golurilor în poligoane Deseori avem nevoie de crearea unor goluri în poligoane. de exemplu scãri. Observaþie: Poligonul de încãpere se poate realiza simplu. dacã dupã marcarea unui poligon în interiorul acestuia se deseneazã. Golul se poate folosi la anularea selectãrii poligonului sau la crearea unui poligon nou. Metode de costrucþie Trasarea directã (manualã) a conturului nu este posibilã. Pentru verificare se selecteazã poligonul în imaginea planului. în interiorul golului.0 Ghid de utilizare . Segmentele se pot curba în modul descris în capitolul "Modificarea conturului poligonului".capitolul 3. Mai vezi: Decrierea Ferestrei de dialog Trasarea curbelor la Meniul Editare. noul contur nu va fi interpretat ca gol. 70 ArchiCAD 6. Oservaþie: Dacã s-a uitat marcarea poligonului înainte de a crea în interiorul acestuia un nou poligon. Se pot crea poligoane de forme oarecare prin metoda SPAÞIU-clicare. ºi se utilizeazã ca ºi alte spaþii libere ale suprafeþei de lucru. Programul va interpreta ca gol. Capitolul 5. sau formarea podului deschis. se pot selecta ºi ºterge poligoanele create din greºealã. ci ca un poligon. Dacã au fost create goluri.camerã). pe conturul exterior ºi interior al poligonului apar punctele de marcare. pentru aºezarea diferitelor obiecte.

Avertizare: Dacã s-a selectat doar o parte a golului cu Selectorul de suprafaþã. Dacã se aplicã unealta Sãgeatã sau dacã se clicheazã cu cursorul Mercedes pe conturul golului.capitolul 3. Modificarea conturului unui poligon Puteþi modifica conturul unui poligon (inclusiv golul din el) la muchii sau vârfuri. Deplasarea ºi modificarea golurilor este posibilã numai cu unealta Selector de suprafaþã. Metode de costrucþie Observaþie: Dacã conturul unui gol creat intersecteazã conturul exterior al poligonului din jurul sãu. apare o paletã desãfºurabilã. Orice poligon poate fi modificat numai atunci. oglindi sau multiplica.0 Ghid de utilizare 71 . roti. Golurile se pot deplasa ºi cu unealta selector de suprafaþã. la întindere acesta se va deforma. golul s-a selectat fãrã elementul din jurul lui. Dacã clicaþi pe muchia sau vârful unui poligon selectat ºi þineþi butonul apãsat. golurile aºezate în interiorul acestora nu se pot selecta ºi construi separat. împreunã cu toate golurile din acesta. Se traseazã suprafaþa de selectare în jurul întregului gol. când unealta care l-a creat este selectatã în Biblioteca de unelte. totuºi conturul golului se va realiza. Zonele sunt poligoane speciale. ArchiCAD 6. programul transmite un mesaj de avertizare. apoi se defineºte vectorul cu care se doreºte deplasarea golului. golul poate fi mutat liber. fãrã modificarea elementului în jurul golului. sau conturul altor goluri. Dacã se clicheazã pe gol cu cursorul Pipã. acoperiºuri sau haºuri se pot modifica cu toate comenzile din meniul Editare. Dupã selectare. se selecteazã întregul element înconjurãtor. Eliberarea butonului pe iconul dorit vã va permite executarea operaþiei. Deplasarea golurilor în interiorul poligoanelor Golurile create în plãci.

Observaþie: Nu se poate aºeza punct cheie pe segmente curbe. . . . Dacã din acþiune rezultã un poligon. Dacã se clicheazã pe un segment curb. 72 ArchiCAD 6. va apãrea o paletã desfãºurabilã. acesta va fi schimbat cu coarda lui. Punctele de capãt ale muchiei alese vor fi înlocuite prin întinderea ambelor muchii vecine în propria direcþie. ArchiCAD-ul trimite mesaj de eroare.capitolul 3. ArchiCAD va regulariza forma poligonului. respectiv cele douã puncte de capãt ale muchiei iniþiale. Arcul astfel obþinut intersectezã punctul deplasat.0 Ghid de utilizare .se curbeazã un segment drept prin deplasarea unui punct al acestuia.aºezãrii unui punct cheie pe muchia poligonului. apoi se trage la locul dorit. care se autointersecteazã. Metode de costrucþie Crearea muchiilor de poligin Dacã se clicheazã pe o muchie a poligonului selectat ºi butonul mouse-ului se þine apãsat.Redimensioneazã grafic muchia poligonului. Observaþie: Dacã segmentul curb intersecteazã oricare altã muchie a poligonului. dar operaþia nu se va ºterge. Prin clicare dublã punctul cheie se poate aºeza pe muchie fãrã deplasare.

Operaþia este inversa celei precedente.0 Ghid de utilizare 73 . care permit transformaþii specifice uneltei respective. . ArchiCAD va reduce raza astfel încât arcul ce rezultã sã intersecteze sau sã fie tangent cu una din muchiile vecine.se extinde poligonul existent prin definirea unui poligon nou sau utilizarea Baghetei Magice pentru unul existent.capitolul 3.se substrag muchii din poligonul existent. Mai vezi descrierea tehnicilor specifice diferitelor unelte la Capitolul 4. Poligonul nou trebuie sã se intersecteze cu cel existent sau sã aibe o muchie comunã. Observaþie: când se lucreazã cu poligoane de tip diferit paleta desfãºurabilã va conþine ºi alte icoane. În acest caz aria ce se intersecteazã cu poligonul existent va fi substrasã. Metode de costrucþie Observaþie:Dacã încercaþi sã redimensionaþi un poligon pe unul din segmentele curbe. . ArchiCAD 6.

Curba tangentã astfel obþinutã se poate seta în fereastra de dialog Raza de rotunjire. Dacã curba de rotunjire trece peste vârfurile învecinate. Punctul cheie se poate anula prin unirea acestuia cu un punct cheie învecinat. apoi în fereastra de dialog trebuie evidenþiatã raza. se poate alege între urmãtoarele posibilitãþi: .rotunjirea vârfului poligonului. dar dupã setarea razei. 74 ArchiCAD 6. Unghiurile se pot seta doar unul câte unul. programul ne va avertiza. Muchiile aferente vor urmãri mutarea. .prinderea ºi mutarea punctului cheie.0 Ghid de utilizare . porþiunea mai micã a poligonului se va ºterge. atunci mãrimea razei va scãdea pânã ce punctul de capãt al arcului va fi cel mai apropiat vârf din vecinãtate. segmentul de arc se poate întinde astfel încât unghiul central (raportul arc-coardã) va rãmâne identic. rotunjirea se va face în acelaºi mod. Dacã se transferã un punct de capãt ale unei muchii curbe. Metode de costrucþie Construirea punctelor cheie de poligon Dacã se clicheazã pe un punct cheie al unui poligon din unealta activã. în cazul urmãtoarelor rotunjiri trebuie trebuie doar sã se clicheze pe vârful respectiv.capitolul 3. pe paleta desfãºurabilã ce apare. Dacã punctul cheie se transferã astfel încât laturile poligonului se intersecteazã. În cazul segmentelor curbe de poligon. Dacã punctul cheie se uneºte cu un punct cheie mai îndepãrtat.

0 Ghid de utilizare 75 . care vã permit sã scurtaþi sau întindeþi linia de referinþã a peretelui poligonal. Capitolul 4. Dacã se clicheazã pe butonul OK. va apare un mesaj de avertisment. Mai vezi tehnicile uneltelor Perete ºi Reþea spaþialã. . Metode de costrucþie .extinderea sau substragerea muchiilor (a se vedea mai sus la Editarea muchiilor poligonului). . Aceastã operaþie nu afecteazã încãperile. ArchiCAD 6. Valoarea mãririi sau a micºorãrii se poate seta în fereastra de dialog ce apare.capitolul 3. Dacã din acþiune rezultã un poligon ce se autointersecteazã.modificarea dimensiunii întregului poligon. Observaþii: când selucreazã cu un perete sau o reþea spaþialã. Poligoane ºi suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã Punctele cheie poligon aflate pe suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã se pot transfera împreunã. muchiile se vor alungi. La tãierea poligoanelor se utilizeazã linii drepte sau muchii. paleta desfãºurabilã va conþine un icon suplimentar specific acestor unelte. respectiv sã modificaþi înãlþimea proiectelor din reþea. Muchiile vor fi înlocuite ºi comprimate/întinse.Redimensionarea întregului poligon. operaþia selectatã se va executa. se produce reularizarea automatã. Dacã din operaþie rezultã un poligon ale cãrui laturi se intersectezã. Descrierea acestuia vezi la capitolul 4. Tãierea poligoanelor Poligoanele se pot tãia cu comanda Editare/Taie în doi (vezi descrierea acesteia în capitolul 5). referitor la unealta Selector de suprafaþã.

Eventualele ºtergeri greºite se pot reface cu comanda Construire/Nu trebuie. ªtergere Elementele nedorite se selecteazã. ca numai elementele nedorite sã fie selectate.capitolul 3. În Anexa de la sfrârºitul acestei cãrþi veþi gãsi o listã completã a formelor cursorului în ArchiCAD. Pentru anularea comenzii “Nu trebuie” se foloseºte comanda “totuºi trebuie”. atunci se clicheazã pe butonul Renunþã al Bordului de control. Metode de costrucþie Formele cursorului Când lucraþi în ArchiCAD veþi observa cã în locuri ºi situaþii diferite cursorul îºi va schimba forma. 76 ArchiCAD 6. Se pot anula Maxim 99 de operaþii prin apelarea repetatã la aceasã comandã. Dacã dorim ca ºirul de operaþii (exemplu: s-a început desenarea unei linii.0 Ghid de utilizare . apoi se ºterg cu comanda Construire/ªtergere sau cu apãsarea tastei DEL. atunci operaþiile se pot anula pe rând unul câte unul clicând în mod repetat pe butonul Renunþã. atunci toatã operaþia se ºterge. apoi s-a selectat butonul paralel sau perpendicular ºi s-a desenat un vector) sã fie anulat total. Corectare Butonul renunþã Dacã în cursul unui ºir de operaþii (exemplu la proiectare sau la execuþia unei transformãri) ne rãzgândim înainte de terminare. Sã se verifice cu atenþie. Nu trebuie / Totuºi trebuie Pentru anularea operaþiilor încheiate se foloseºte comanda Editare/Nu trebuie. informându-vã despre relaþia sa cu elemente existente sau acþiuni pe care trebuie sã le executaþi. Dacã în timpul unei astfel de operaþii se schimbã unealta activã.

de celelalte ferestre SF. Ferestrele Secþiune/Faþadã model sunt editabile. JOS. Metode de costrucþie Alte metode Se poate întrerupe operaþia de desenare. DREAPTA. Odatã ce s-a definit o linie de secþionare. care este legat de model ºi poate fi editat interactiv cu Planul. Lucrul în ferestrele Secþiune/Faþadã Ferestre S/F sunt generate prin plasarea liniilor de secþionare în plan cu unealta S/F.0 Ghid de utilizare 77 .capitolul 3. care sunt desene editabile independente. Observaþie: Chiar dacã se copiazã ºi se insereazã elemente de construcþie.în timpul desenãrii se apasã tasta DEL . Existã douã tipuri de S/F: Modelul dinamic.se apasã una dintre tastele SÃGEATÃ SUS. dacã: . STÎNGA. se obþin doar elemente simple de desen. Ferestrele model Modelele sunt secþiuni sau faþade ale construcþiei digitale. dar aici nu se pot crea elemente noi. ºi Desenul static. ArchiCAD 6. Ele sunt compuse din elemente de construcþie ºi orice schimbare efectuatã într-o fereastrã S/F va fi automat preluatã de Plan ºi odatã cu activarea. cu excepþia duplicãrii Ferestrelor ºi Uºilor existente.se schimbã unealta în timpul operaþiei . numele S/F corespunzãtoare apare în meniul ierarhic corespunzãtor în meniul Fereastrã ºi poate fi deschisã prin clicarea pe numele ei.

Metode de costrucþie Schimbãrile efectuate pe elemente de construcþie în fereastra 3D sau alte ferestre SF vor apare atunci când se activeazã din nou fereastra Secþiune/Faþadã sau se alege Afiºare/Reconstruieºte Modelul. Elementele selectate în Plan nu afecteazã ferestrele SF în nici un fel. Ferestrele tip Desen Modelele pot fi transformate în simple Desene prin Afiºare/Transformã secþiune/faþadã.capitolul 3. cât ºi în modelul 3D. Atenþie: ªtergerea unui element de construcþie în fereastra Model va ºterge elementul atât în Plan. Elementele construcþie pot fi modificate doar în Fereastra de dialog Setãri sau în Paleta Info. În acest caz elementele adiþionale rãmân neschimbate. 78 ArchiCAD 6. Selecþia Conþinutul ferestrei SF depinde de setãrile alese pentru linia de secþiune ºi nu de ceea ce este selectat în mod curent în Plan. elementele adiþionale 2D rãmân neschimbate. Procesul de reâmprospãtare funcþioneazã numai pe elemente de construcþie. chiar prin procedeul copiazã/insereazã. se pot plasa obiecte 2D ºi blocuri de text. Toate elementele de construcþie vor fi astfel transformate în linii ºi haºuri. în afara cotelor asociative. Se pot adãuga elemente de desen la aceastã fereastrã cu elemente de desen 2D. Schimbãrile efectuate se pot afiºa în fereastra Desen prin Afiºare/Redeseneazã SF.0 Ghid de utilizare .

Biblioteca de unelte ºi Fereastra 3D Când fereastra de unelte 3D este activã. ArchiCAD 6.0 fereastra 3D este un mediu interactiv în care puteþi: . Salvarea Secþiune/Faþadã SF sunt salvate odatã în proiectul. Reguli de bazã pentru Editare În fereastra 3D poziþia cursorului este interpretatã ca spaþialã.. biblioteca de unelte. Editarea în Secþiune/Faþadã Când lucraþi într-o fereastrã SF puteþi folosi multe din funcþiunile oferite de baza de meniuri. Când fereastra 3D este activã. biblioteca de unelte blocheazã toate elementele 2D.. Capitolul 5. Metode de costrucþie Selecþia fãcutã în fereastra SF este total independentã de orice altã selecþie din alte ferestre. dar este posibilã salvarea acestor ferestre ºi ca fiºiere separate într-o varietate de formate desen prin comanda Fiºier/Salveazã ca. Mai vezi: Unealta SF în Capitolul 4 ºi comenzile meniului Afiºare.0 Ghid de utilizare 79 . bordul de control.sã creaþi ºi sã editaþi elemente 3D . deci sã vã deplasaþi în Clãdirea Virtualã. bordul de coordonate ºi paleta vederi.sã schimbaþi punctul de vedere ºi proiecþia. Subcapitolele de mai jos se vor concentra pe conceptele ºi tehnicile care diferã de cele întâlnite în editarea din Plan ºi SF. deºi ecranul este 2D. Toate uneltele 3D sunt accesibile. Lucrul în fereastra 3D În ArchiCAD 6. o paletã suplimentarã Navigare 3D va apare pentru controlul editãrii ºi navigaþiei.capitolul 3. Pentru compensarea acestei "dimensiuni pierdute" se folosesc mai multe reguli ºi legãri.

clicaþi pe butonul Orogine în bordul de coordonate ºi clicaþi pe un nod de element. Observaþie: Deplasarea originii pe o suprafaþã este posibilã doar în modul Linii Ascunse sau Colorat.Dacã Gravitatea este dezactivatã.apãsaþi Alt-Shift ºi atingeþi orice punct cheie al unui element fãrã clicare. 80 ArchiCAD 6. Metode de costrucþie Originea utilizatorului în 3D În interiorul ferestrei 3D originea utilizatorului ºi axele x. o suprafaþã sau un spaþiu gol. y ºi z sunt afiºate cu linii negre groase. Pentru a muta originea utilizatorului în 3D efectuaþi una din urmãtoarele operaþii: . Liniile au 1 m lungime. Originea utilizatorului are mai multã semnificaþie ca în Plan: . .În ferestrele de dialog setãri valorile de elevaþie sunt în raport cu Originea utilizatorului în locul cotei nivelului. cota sa de înãlþime determinã cota de poziþionare a noilor elemente.0 Ghid de utilizare .În Bordul de coordonate valorile z pot fi citite în raport cu cota ±0. .capitolul 3.00 Proiect sau Originea Utilizatorului. Aceasta va miºca originea fãrã sã schimbe cota de înãlþime. .

liniile de referinþã etc.. Metode de costrucþie Controlul Editãrii în Paleta Navigaþie 3D Paleta Navigare 3D ajutã la orientare în 3D. ale elementelor care sunt afiºate în fereastra 3D. situate deasupra sau dedesupt. Butonul Editare Pentru editarea elementelor clicaþi mai întâi pe butonul Editare (cu icon sãgeatã) în zona Editare-Deplasare a paletei de navigare 3D. Butonul liniilor de cursor Acest buton se aflã în partea stângã sub iconul sãgeatã.Dacã butonul este dezactivat. În procesul de creere sau editare a elementelor poziþia nodurilor ce atrag cursorul este întotdeauna proiectatã pe planul curent de referinþã. toate tipurile de element de construcþie 3D vor fi accesibile.. Paleta mai conþine o serie de funcþiuni pentru editarea în 3D incluzând butonul Editare comutatorul (Switch) Cursor Inteligent.0 Ghid de utilizare 81 . pentru a localiza poziþia cursorului în spaþiu. Paragrafele urmãtoare sunt concentrate pe funcþiunile specifice 3D. ArchiCAD 6. Posibilitãle de control al nagigaþiei vor fi descrise mai jos. Astfel puteþi elinia elemente la alte elemente. Atragerea cursorului ºi selectarea Comportamentul cursorului în relaþie cu elemente existente ºi metodele de selectare a lor au fost descrise mai sus. . se pot gãsi toate muchiile. Dacã este activat.Dacã butonul este activat. . În biblioteca de Unelte. cursorul se miºcã în planul curent de editare ºi este atras numai de noduri ºi muchii situate în acest plan. Butonul Cursorului inteligent Din cele douã butoane de sub butonul Editare cel din dreapta controleazã modul de atragere a cursorului.capitolul 3. Aceasta activeazã modul Editare. cursorul ºi axele de coordonate sunt legate de "linii de cursor" dotate cu pãtrate de .

cursorul va indica intersecþii. Pentru a le gãsi: . . . .Treceþi la modul cu linii. punctele cheie la partea superioarã. . puncte cheie la vârf.Pereþi poligonali muchii ºi puncte cheie la bazã. Atunci punctele cheie ascunse vor fi marcate ºi cursorul va reuºi sã le prindã. puncte cheie la partea superioarã. Suplimentar.Deschideri în pereþi: punctele cheie ale golului de zidãrie pe ambele pãrþi ale peretelui.Pereþi simpli: linia de referinþã ºi punctele cheie la bazã.Acoperiºuri: Puncte cheie ºi muchii în planul superior. Aceasta funcþioneazã numai în cazul de intersecþie realã. Gãsirea punctelor cheie ºi muchiilor ascunse În modurile de reprezentare cu linii ascunse ºi colorat cursorul nu poate fi atras de puncte cheie ºi muchii invizibile. Metode de costrucþie Noduri ºi Muchii În fereastra 3D cursorul inteligent este atras de urmãtoarele noduri ale elementelor de construcþie: . Dacã acoperiºul este selectat. Toate punctele cheie ºi toate muchiile vor fi accesibile.Selectaþi un element.Obiecte ºi lãmpi: aceleaºi puncte cheie de la baza elementului ca în Plan.Planºee: Toate punctele cheie ºi muchiile din planul superior. ..Reþele spaþiale: puncte cheie ºi muchii la bazã. 82 ArchiCAD 6. se adaugã punctele de capãt ale liniei de pantã. .0 Ghid de utilizare ..0 au .capitolul 3. relaþii tangenþiale ºi perpendiculare ca în Plan. Obiectele noi din ArchiCAD 6. . punctele de cotã din noduri.

Selectarea prin arii.Selectarea prin puncte cheie sau muchii. Vederi-model aranjate ºi puncte de selectare În cazul vederilor 3D aranjate. ce rezultã dintr-o selectare cu unealta Selector de suprafaþã sau Utilizarea planurilor de secþionare 3D ºi comanda Secþionare 3D. Fãrã pãtrate de selectare Dacã toate pãtratele de selectare ale unui element sunt în afara vederii curente. . în unealta Sãgeatã. Funcþioneazã la fel ca în plan. Toate elementele cu punct cheie în interiorul dreptunghiular vor fi selectate. Se poate selecta orice element prin clicarea pe orice punct aflat pe suprafaþa sa cu unealta sãgeatã. Shift+clicare la altã unealtã cere gãsirea unui punct cheie sau muchii la fel ca în plan. fãrã gãsirea vreunuia din punctele cheie. ca comanda Alege toate sau folosind paleta Gãseºte ºi selecteazã. ArchiCAD 6. oriunde în afara unui punct cheie sau muchii ºi deplasaþi mouse-ul þinând butonul apãsat. elementul nu poate fi selectat.capitolul 3. fãrã riscul de a-l deplasa fãrã sã ºtiþi. Aceasta înseamnã cã într-o vedere mãritã cu un perete sau planºeu nelãsând fond gol în desen puteþi desena dreptunghiuri de selectare sau deselecta elemente clicând pe suprafaþa acestui element. Veþi desena un dreptunghi de selectare ca ºi în Plan. aceastã regulã este de mare ajutor la lucrul cu interioarele.0 Ghid de utilizare 83 . Metode de costrucþie Metode de selectare . Apãsaþi butonul mouse-ului. dar aici nu aveþi indicii vizuale despre suprafaþa vizibilã. punctele de selectare ale elementului vor fi afiºate ºi toate punctele cheie ºi muchiile pot fi gãsite de cursor. Dacã elementele sunt selectate. La editare o imagine-fantomã temporarã a întregului element va fi vizibilã. chiar ºi aceste elemente vor fi selectate. .Selectarea prin suprafeþe. dacã folosiþi metode de selectare automatã. Procedeul funcþioneazã ºi în modul linii. câteva elemente vor fi doar parþial vizibile. Aceastã metodã funcþioneazã numai cu unealta Sãgeatã. Totuºi. Deºi pare restrictiv.

la Fereastra Plan pentru a deplsaþi acele elemente în locul potrivit. Folosiþi comanda Nu trebuie pentru a vã întoarce la elemente existente sau .. La comanda Copiazã va apare o fereastrã de dialog cu o serie de opþiuni speciale pentru conþinutul Clipboard-ului. Observaþie: Pentru reglarea finã a poziþiei dreptunghiului de selectare. deplasaþi-l cu unealta sãgeatã (În plan deplasarea dreptunghiului presupune folosirea uneltei Selector de suprafaþã).0 Ghid de utilizare .capitolul 3.Folosind ultima metodã puteþi desena un simplu dreptunghi care poate fi folosit pentru copierea imaginii 3D pe Clipboard. Unealta Selector de suprafaþã nu poate fi folositã pentru deplasarea sau întinderea elementelor în fereastra 3D. Clicaþi pe altã Unealtã ºi folosiþi Alege toate pentru a selecta elementele de acel tip. 84 ArchiCAD 6. Folosirea uneltei Selector de suprafaþã Unealta selector de suprafaþã are urmãtoarele funcþiuni în fereastra 3D: .. . Metode de costrucþie Elemente nou plasate sau existente deplasate în afara modelului aranjat vor dispare din fereastra 3D. Cu o prismã comanda Alege toate va selecta toate elementele din interiorul prismei dacã Unealta Sãgeatã este selectatã.Folosind primele trei metode din paleta Info puteþi defini prisme.

Elemente de alt tip se vor comporta ca transparente. iar Paleta Info aratã cotele superioare ºi inferioare ale elementului. Gravitate dezactivatã: În acest mod principalul factor este cota la care se aflã Originea Utilizatorului. cursorul se va deplasa tot pe suprafaþa planºeului sau acoperiºului. Metode de costrucþie Construirea elementelor noi în 3D În ArchiCad 6. stâlpii ºi elementele de bibliotecã vor fi poziþionate pe planeul sau acoperiºul pe care clicaþi. iar în fereastra de dialog Setãri a uneltei setaþi valorile "La originea utilizatorului" sau "La cota 0 priect". Gravitatea activã: Cu aceastã funcþiune pereþii.capitolul 3. cursorul se va deplasa în planul orizontal definit de Originea Utilizatorului ºi un mic triunghi care se deplaseazã împreunã cu cursorul va marca poziþia actualã a elementului în curs de poziþionare. Dacã specificaþi o distanþã. Aceasta se aplicã ºi la tipuri de elemente pentru care gravitatea nu funcþioneazã: planºee ºi reþele spaþiale. Toate aceste valori se schimbã automat când miºcaþi cursorul pe alt planºeu sau acoperiº. clicarea va face ca elementul poziþionat sã gãseascã primul planºeu sau acoperiº trecând pereþi sau obiect. Mai întâi setaþi Gravitatea. Controlul elevaþiei Înainte de a începe desenarea unui element. Dacã specificaþi o distanþã de la originea utilizatorului.0 elementele de construcþie pot fi create direct în fereastra 3D. ArchiCAD 6. în timnp ce paleta Info aratã cotele superioare ºi inferioare ale elementului. Deplasaþi Originea Utilizatorului la cota doritã în modul descries înainte. Câmpul z în bordul de coordonate va afiºa elevaþia suprafeþei la cursor. Câmpul z din bordul dinbordul Coordonatelor va afiºa elevaþia Origini Utilizatorului. Pentru a pãstra o distanþã de la planeu sau acoperiº deschideþi fereastra de dialogsetãri a obiectului ºi setaþi valoarea "Pânã la elementul dedesupt" doritã. iar un mic triunghi care se miºcã cu el va marca poziþia elementului pe care urmeazã sã-l poziþionaþi. dupã nevoie. setaþi elementul astfel încât sã vã asiguraþi cã el va fi poziþionat la cota corectã.0 Ghid de utilizare 85 .

capitolul 3.Dacã conþinutul ferestrei 3D a fost definit prin selectare individualã sau cu Unealta Selector de suprafaþã pe un singur nivel.Introduceþi geometria în plan a elementului cum aþi proceda ºi în plan. 86 ArchiCAD 6. se decupeazã elementul ºi se insereazã la alt nivel. Noile elemente sunt întotdeauna aºezate în cadrul acestei înºirãri penivelul cãruia elevaþia lor corespunde cel mai bine. Dupã ce se defineºte poziþia elementului pe plan orizontal curent. La desenare folosiþi Butonul Cursorul Inteligent ºi atragerea la elemente. se deseneazã un vector pentru înãlþime. Pereþi.Clicaþi pentru înãlþime. Elementele existente vor rãmâne întotdeauna penivelul iniþial.Dacã un numãr de nivele sunt afiºate ca set în fereastra de dialog "Select Image Items". Notaþi cã aceasta se aplicã doar elementelor nou create. Metode de costrucþie Elevaþia uºilor ºi Ferestrelor Elevaþia golurilor în zidãrie este definitã de ferestrele de dialog a setãrii lor ºi se mãsoarã de la baza peretelui în care se poziþioneazã. noile elemente care se înscrie într-un nivel afiºat se adaugã acestui nivel în timp ce elementele plasate foarte înalt sau foarte jos se adaugã nivelului superior sau inferior. Tutuºi. Obiecte ºi Lãmpi: . Aceasta înseamnã: . Stâlpi.0 Ghid de utilizare . . decât în Plan. indiferent de ajustãrile efectuate în fereastra 3D. . nu existã indicii privind apartenenþa elementelor la nivele. Elevaþia ºi Nivele Fereastra 3D afiºeazã întotdeauna o înºirare anume de Nivele. În toate cazurile dubla clicare în locul desenãrii vectorului de înãlþime va plasa elementul cu înãlþimea setatã în fereastra de dialog Setãri a elementului. Pentru a le deplasa la alt nivel se activeazã fereastra Plan. Crearea elementelor În cele mai multe cazuri crearea unui element nou presupune cu un pas mai mult. Reþineþi cã înãlþimea obiectelor din biblioteci mai vechi nu poate di modificatã grafic. elementele noi vor fi poziþionate pe acest nivel indiferent de elevaþie.

. Editarea elementelor existente Mai întâi selectaþi elementul pe care doriþi sã-l editaþi.Acoperiºurile nu pot fi create în fereastra 3D. Trage în 3D Cu ajutorul butonului Trage elementul selectat poate fi deplasat în altã poziþie. .Clicaþi pe sensul de deschidere. ArchiCAD 6. . Planºee: .capitolul 3. . Editarea cu Unealta Sãgeatã Clicând pe muchia sau punctul cheie a unui element selectat cu unealta Sãgeatã se va deschide o paletã desfãºurabilã cu patru operaþii de editare: Trage. În afarã de ultima aceste opþiuni sunt accesibile ca comenzi în meniul Editare. Reþele spaþiale: . ªi deschiderile pot fi trase în 3D.. Metode de costrucþie Uºi ºi Ferestre: . aºa cum aþi proceda în fereastra Planului. Cursorul inteligent este sensibil la punctele cheie ale altor elemente. Creaþi-le în plan ºi editaþi-le în fereastra 3D. . Mai întâi deplasaþi elementul în planul orizontal de editare ºi clicaþi.0 Ghid de utilizare 87 ..Clicaþi pe elevaþia planului superior.Valorile de elevaþie sunt date de setãrile Ferestrei/Uºii. Principala diferenþã faþã de Plan este cã deschiderile uºilor ºi ferestrelor selectate pot fi deplasate simultan în pereþi diferiþi dacã au o poziþie paralelã sau concentricã. veþi putea deci sã deplasaþi elementul selectat în raport cu mediul în care se aflã. Dupã aceasta determinaþi deplasarea pe verticalã.Clicaþi poziþia deschiderii. în plan.Clicaþi pe o suprafaþã de perete sau linie de referinþã sau la un punct de intersecþie a liniilor de referinþã a doi pereþi. Acoperiºuri: . Întindere orizontalã.Introduceþi geometria în plan a suprafeþei superioare cum aþi proceda ºi în plan.Clicaþi pentru grosimea planºeului.Introduceþi geometria . Întindere verticalã. Înalþã. Un mic semn (Stick) vã va da indiciu privind partea clicatã a peretelui.

punctele de capãt ale pereþilor simplã prin deplasarea punctelor cheie ale liniei de rereinþã de la baza peretelui. . Întindere pe verticalã în 3D Întinderea pe verticalã se poate efectua numai în fereastra 3D. . Urmãtoarele elemente pot fi întinse pe verticalã: .capitolul 3.înãlþimea pereþilor ºi stâlpilor .grosimea planºeelor ºi acoperiºurilor .raza pereþilor curbaþi prin deplasarea liniei de referinþã la baza peretelui.înãlþimea uºilor. Întindere pe orizontalã în 3D Butonul Îndinde pe orizontalã permite întinderea sau comprimarea elementelor de construcþie. Urmãtoarele elemente pot fi întinse orizontal: . Poziþia orizontalã rãmâne neschimbatã. Operaþia are loc în plan orizontal. Metode de costrucþie Înalþã în 3D Cu butonul Înalþã se poate schimba poziþia verticalã a elementelor selectate în mod grafic.distanþa dintre poligonul de bazã ºi suprafaþa superioarã a reþelelor spaþiale. în raport cu mediul în care se aflã.unghiul pereþilor curbaþi prin deplasarea punctelor cheie ale liniei de referinþã de la baza peretelui. . coordinata z rãmâne neschimbatã. ferestrelor sau obiectelor înþelepte din ArchiCAD 6.0 .0 Ghid de utilizare .lãþimea ºi adâncimea obiectelor prin deplasarea oricãrui punct cheie a paralelepipedului cuprinzãtor. 88 ArchiCAD 6.

Acoperiº sau Reþea spaþialã cu unealta respectivã activã va deschide o paletã desfãºurabilã cu opþiuni de editare operifice uneltei..editarea punctelor de referinþã ale drumurilor de animaþie. Paleta de Navigare 3D Paleta de Navigare 3D are unelte ºi posibilitãþi de control pentru: . Cu butonul activ se adaugã un pas duplimentar în vederea stabilirii grafice a deplasãrii pe înãlþime.0 Ghid de utilizare 89 . Metode de costrucþie Editarea cu comenzile Meniu Lucrând în fereastra 3D unele din comenzile meniului Editare sunt inactive. editarea unui Planºeu. accesibil ºi în plan. Acestea funcþioneazã ca în plan cu urmãtoarele posiblitãþi suplimentare: . al Originii Utilizatorului. Celelalte pot fi utilizate exact ca în Plan.schimbarea interactivã a proiecþiei 3D . . Editarea elementelor poligonale când unealta lor este activã Ca ºi în plan.Când clicaþi pe puncte cheie ale unui Acoperiº. Reþineþi cã grosimea realã a acoperiºului rãmâne constantã. Comanda multiplicã funcþioneazã puþin diferit: în locul unei valorice pentru deplasarea pe verticalã se afiºeazã un buton activ/inactiv (On/Off). ArchiCAD 6. puteþi sã miºcaþi nodul pe verticalã fãrã sã introduceþi valori numerice. Vederile Perspective ºi Arconometrice au ferestre de control specifice. Vectorul de referinþã necesar pentru majoritatea comenzilor Meniu poate fi început pe un punct cheie de element sau pe o suprafaþã.. Alegeþi-l pentru schimbarea pantei acoperiºului. Pentru începerea operaþiei pe o suprafaþã folosiþi modul Linii ascunse sau Colorat. Clicarea pe suprafaþã goalã începe editarea pe nivelul .Clicând pe nodurile unei Reþele Spaþiale ºi alegând iconul Elevaþia Nodului. se adaugã iconul pantei de acoperiº. Cu butonul inactiv paºii procesului sunt aceiaºi ca ºi în Plan ºi Copiile vor fi poziþionate pe acelaºi plan orizontal ca originalul.capitolul 3.explorarea spaþiilor 3D (dacã dimensiunea modelului ºi performanþele calculatorului p ermit) .

se începe miºcarea. în fereastra de dialog setare proiecþie 3D. asemeni butonului . Bazele Navigaþiei Navigaþia este controlatã de Uneltele de Miºcare ºi Modurile de Miºcare. Metode de costrucþie Butonul modului de proiecþie din parter dreaptã sus a paletei trece de la un tip de vedere al altul. treceþi la imaginile tip colorat. Dacã clicaþi oriunde între dreptunghi ºi marginea ferestrei. Cursorul poate fi tras pentru schimbarea vitezei sau sensului de miºcare. ArchiCAD va ignora contururile. Controlul Editare-Miºcare conþine: Butonul modului Editare reprezentat de o sãgeatã cu acest mod activ uneltele de construcþie 3D pot fi folosite pentru editare. Existã opþiuni diferite pentru axonometrie ºi perspectivã.capitolul 3. Toate combinaþiile între Moduri ºi Unelte realizeazã un fel diferit de miºcare. Clicaþi mai întâi pe centru imaginii. bloc sau linii (Modele mici pe calculatoare performante produc cele mai bune rezultate). Clicaþi în apropierea dreptunghiului pentru miºcare înceatã. Pentru vitezã constantã þineþi butonul mouse-ului apãsat. Aceste unelte sunt diferite pentru perspectivã ºi axonometrie ºi pot fi modificate prin activarea modului Miºcare. Clicaþi deasupra sau dedesupt pentru un tip de miºcare. În mijlocul imaginii va apare un dreptunghi. 90 ArchiCAD 6.. Se va afiºa o imagina simplificatã a modelului. Aceasta este "suprafaþa neutrã". Pentru viteze maxime mãriþi fereastra la maxim. în apropierea marginilor pentru miºcare rapidã. Butonul Nu trebuie din partea dreaptã jos pentru renunþarea la ultima schimbare de vedere.0 Ghid de utilizare . Indiferent de Unealtã ºi Mod trebuie sã clicaþi în fereastra 3D ãentru a începe miºcarea. în colþuri pentru combinaþia celor douã. A se vedea detalii mai jos. la stânga sau la dreapta pentru alt tip.. Uneltele de miºcare care permit deplasarea prin fereastra 3D prin schmbarea proiecþiei 3D.

Sus-jos: miºcare sus-jos . Cu uneltele de miºcare se poate clica dublu pe butoanele de mãrire/micºorare la baza ferestrei 3D ºi se poate utiliza unul din butoanele Aranjeazã la fereastrã. Unelte de Miºcare Existã trei unelte de miºcare în vederile perspectivice 1) Plimbare . Nu se poate trasa triunghi de mãrire în interiorul ferestrei 3D ºi nu se poate deplasa imaginea.Sus-jos: vedere sau întoarcere sus ºi jos cu unghi ± 90° . Vedere precedentã. ArchiCAD 6.Sus-jos: miºcare înainte ºi înapoi pe orizontalã .0 Ghid de utilizare 91 . Refã.Stînga-Dreapta: Întoarcere 2) Miºcare lateralã . Metode de costrucþie Când vã opriþi se afiºeazã o imagine simplificatã pânã când folosiþi unul din butoanele Uitã-te la. Nu trebuie sau Mod Editare.Stânga-Dreapta: Întoarcere.capitolul 3. În acest caz imaginea va fi reconstruitã cu setãrile curentã ale ferestrei 3D. Federe urmãtoare. În vederi axonometrice noua vedere a modelului va fi aranjatã la dimeniunea ferestrei.Stânga-Dreapta: miºcare lateralã spre stânga sau dreapta 3) Întoarcere . Navigarea în perspectivã Navigarea în perspectivã este definitã de combinaþia Uneltelor ºi Modurilor de miºcare.

vederi jur-împrejur ºi încãperi. . . apãsaþi tasta Shift ºi clicaþi spre stânga sau dreapta pentru schimbarea unghiului (Roll).Plimbare-Blocare obiect: Miºcare jur-împrejur în exterior. privirea în toate direcþiile.Plimbarea-camerã: Plimbarea printr-o construcþie.capitolul 3. cu privirea menþinutã peantreu.blocare obiect: miºcare sus-jos. . Este recomandat ca înaintea folosirii modului Blocare obiect sã setaþi un Obiect corespunzãtor prin folosirea acestor butoane sau în fereastra de dialog pentru miºcarea respectivã.Camerã: menþine distanþa fizicã între camerã ºi obiect. . apoi pe o suprafaþã în fereastra 3D pentru setarea interactivã a obiectului. . apãsarea tastei Shift realizeazã trecerea la cealaltã unealtã.Întoarcere-camerã: camera fixatã într-un punct. apropiere-depãrtare de Obiect. La utilizarea uneltei întoarcere.cu butonul din stânga veþi avea o vedere din faþã a suprafeþei clicate în timp ce distanþa la obiect va fi constantã.Blocare Obiect: menþine obiectul curent la centru imaginii (mai vazi butoanele "Uitã-te la"). . 92 ArchiCAD 6.." Combinaþii de taste ºi trucuri În cazul uneltelor Plimbare ºi Miºcare lateralã. Combinaþiile de Unelte ºi Moduri de miºcare Combinaþiile urmãtoare existã în vederile de perspectiva: (Reþineþi cã iconul uneltei se schimbã în zona de Editare a miºcãrii potrivit modului ales).cu butonul din dreapta punctul clicat va fi obiectul în timp ce poziþia camerei rãmâne neschimbatã.. cu privirea menþinutã pe un punct.. . Alte butoane de control Clicaþi pe butoanele Uitã-te la.Întoarcere-blocare obiect: deplasare pesuprafaþa unui "glob de sticlã.0 Ghid de utilizare . .Miºcare lateralã . Metode de costrucþie Moduri de miºcare Cele douã moduri de miºcare în perspectivã sunt urmãtoarele: .

.. Y ºi Z ale proiectului . Metode de costrucþie Reþineþi cã puteþi deplasa Obiectul la suprafeþe vizibile numai în fereastra 3D. (Roll) la zero. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 93 .. Moduri de miºcare Existã douã moduri de miºcare cu vederi axonometrice: 1) Model .. Aceastã miºcare menþine . .Stânga-dreapta: roteºte modelul în jurul axului vertical.Sus-jos: rotaþie în jurul axei X . constant. 2) Imagine .Butonul din stânga va reseta . . Clicarea oriunde va începe o miºcare de rotaþie.Sus-jos: roteºte modelul în jurul axului orizontal. folosiþi posibilitãþile grafice sau numerice de control ale ferestrei de dialog Setãri proiecþie 3D. deci linia de orizont va fi din nou în plan orizontal..Roteºte modelul în jurul axelor X." din stânga pentru vedere din faþã a suprafeþei clicate.butonul din stânga va reda verticalelor poziþia verticalã . Aceasta permite vederi adevãrate a planurilor de acoperiº ºi altor suprafeþe oblice.Roteºti modelul în jurul axelor X. verticale pe verticalã.Butonul din dreapta va aduce punctul de observare la celaºi nivel cu Obiectul pentru a realiza o linie de privire orizontalã. Clicaþi pe butoanele de Resetare pentru normalizarea vederilor distorsionate. Alte controale Clicaþi butonul "Uitã-te la . .. Apãsând Shift se realizeazãrotaþia în jurul axului perpendicular pe ecran. Y ºi Z ale ecranului.. Pentru a plasa obiectul în spaþiu gol sau un punct ascuns în clãdire..capitolul 3. Pentru rotaþie în jurul axei Y apãsaþi tasta Shift. .butonul din dreapta va genera o vedere lateralã standard menþionând .Butonul glisant Conul de vedere este singurul control al perspectivei care poate fi folosit ºi în modul Editare 3D. . Clicaþi pe Resetare pentru nominalizarea vederilor distorsionate.. Navigarea în vederi Axonometrice Unealta Miºcare Unealta Întoarcere este singura unealtã de miºcare în Axonometrie.Stânga-Dreapta: rotaþie în jurul axei Z. Trageþi butonul pentru a schimba unghiul de vedere.

Adaugã proiecþia curentã: salveazã proiecþia curentã listei proiecþiilor presetate. . . noua camerã va fi adãugatã imediat dupã camera activã. 94 ArchiCAD 6. care definesc un drum pentru animaþie. Fãrã camerã selectatã sau cu mai multe camere selectate în Plan veþi obþine urmãtorul meniu: Aºeazã o camerã în drum Alegând comanda veþi aºeza o camerã în plan care va corespunde vederii curente din fereastra 3D.Du-te la urmãtoarea: face pas înainte pentru gãsirea urmãtoarei camere. . marcatã în plan cu conul ei de vedere.Întoarce vederea la cea selectatã: renunþã la toate schimbãrile efectuate manual ºi aratã modelul 3D aºa cum se vede prin camera selectatã. .Insereazã o camerã nouã dupã cea selectatã: introduce o camerã nouã ºi o camerã nouã ºi o selecteazã în plan. Dacã aveþi deja camere în plan. În vederi axonometrice veþi obþine meniul: . Cu o singurã camerã veþi obþine urmãtorul meniu: .Du-te la precedenta: se întoarce pe drumul animaþiai pentru selectarea camerei precedente. când aþi schimbat vederea în fereastra 3D.Modificã pe cea selectatã: relgeazã camera selectatã pentru a corespunde proiecþiei curente.0 Ghid de utilizare .Editeazã proiecþiile presetate: deschide aceeaºi fereastrã de dialog ca cea accesibilã din fereastre Setãrii proiecþie 3D.capitolul 3. Metode de costrucþie Constolul Animaþiei Pentru reglarea finã a animaþiilor folosiþi butonul paletei desfãºurabile din partea dreapta sus a paletei. Folosiþi Comanda atunci. .

care sunt obligatorii în fazele proiectãrii. Pentru a avea simultan acces la toate uneltele. Perete. de aceea ne-am ocupat de prezentarea acestora doar o singurã datã. Plasã. simultan. alegeþi opþiunea Extins din Paleta plutitoare/Forma paletelor. Fereastrã. uneltele se pot clasifica în grupe: Sãgeatã. Obiect. Paleta de unelte În paleta de unelte ArchiCAD se gãsesc numeroase unelte performante de construcþie. Grupe de unelte Dupã funcþiuni.Capitolul 4 Uneltele Acest capitol conþine descrierea generalã a Paletei de unelte ArchiCAD.0 Ghid de utilizare 95 . Acoperiº. iar în fereastra 3D acestea apar ArchiCAD 6. Lampã. meniul Fereastra. Stâlp. Explicaþiile referitoare la desenare ºi la construirea desenului sunt completate cu sfaturi ºi trucuri. Elementele astfel realizate apar ca elemente de construcþie 2D în Plan. Urmãtoarele unelte ne dau posibilitatea desenãrii în plan ºi modelãrii în spaþiu. Selector de suprafaþã . Uºã. detaliile specifice fiind prezentate mai târziu În forma de bazã a paletei uneltele sunt grupate în cadrul unui singur buton iar uneletele specifice apar la apãsarea acestui buton. Setãrile lor sunt asemãnãtoare în mare majoritate. altele sunt mai presus de posibilitãþile lucrului manual. Planºeu.primele douã unelte servesc la alegerea ºi manipularea elementelor de construcþie. Unele sunt asemãnãtoare uneltelor obiºnuite din desenul tehnic. unde este posibil. respectiv utilizarea acestora în timpul lucrului. ºi modul de utilizare ºi setare al unor unelte.

Haºuri. unealta selector de suprafaþã este singura accesibilã pentru selectarea unor pãrþi ale ferestrei în vederea copierii. . Accesibilitatea uneltelor. Cotare de nivel.În fereastra plan toate uneltele sunt accesibile .clicarea dublã pe butonul uneltei respective în paleta de unelte 96 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. O a ºasea grupã de unelte poate sã aparã pentru programe auxiliare exterioare .În fereastra lista încãperilor sau Imagine model. Descrierea lor ºi componenetele apar în lista componenetelor sau elementelor. Text. În funcþie de fereastra activã aceste unelte sunt accesibile toate. . Uneltele ArchiCAD ca elemente de construcþie. Ele servesc numai ca elemente ajutãtoare de desenare. Linie.În fereastra 3D numai uneltele de selectare ºi construcþie 3D sunt accesibile. Secþiune/Faþadã ºi în lista încãperilor. legate de elementele de construcþie. respectiv la marcarea traseelor de deplasare în Plan. Dimensionare de nivel. Secþiune/Faþadã ºi Camerã apar gri. Dimensionare de razã.de exemplu StairMaker. încãpere. Dimensionare de unghi.aceste unelte creeazã doar elemente vizibile în 2D. în Plan. Secþiune/Faþadã ºi Camera de luat vederi Ultimele douã unelte servesc la marcarea faþadelor. Încãpere Aceste unelte de dimensionare ºi etichetare dau posibilitatea de aºezare a informaþiilor variate de tip text. nu se pot crea elemente noi. Arc.În ferestrele Secþiune/Faþadã uneltele Cotã de nivel. Alegerea uneltelor Uneltele se pot alege în mai multe moduri: . Uneltele de construcþie pot fi folosite doar pentru selectarea ºi editarea elementelor. Etichetã. Dimensionare. . câteva sau nici una.În fereastra simbol 2D Element de bibliotecã numai uneltele de selectare ºi desenare 2D (inclusiv unealta text) sunt accesibile. ca puncte de referinþã sau ca ºabloane ale elementelor complexe 3D. . Cerc/ Elipsã. Punct . secþiunilor. Paleta de unelte este ascunsã. a imaginilor axonometrice ºi în perspectivã.

Fiecãrei unelte îi aparþine o fereastrã de dialog. Acest procedeu este util. . . respectiv sã revenim la desen. Ferestrele de dialog. pentru a alege unealta cu care o realizãm.pe lângã activarea tastei MODIFICATOR (Macintosh) sau ALT (Windows) clicãm pe un element de construcþie existent.cu ajutorul tastelor SÃGEATÃ SUS/JOS ale tastaturii ne putem deplasa între butoanele bibliotecii de unelte. la sfârºitul capitolului). Cu aceastã operaþie abordãm parametrii elementului (Vezi paragraful cu Transferul parametrilor. unde se poate seta sau modifica apariþia ºi parametrii elementelor ce se deseneazã cu aceasta. dar toate conþin o serie de funcþiuni. dacã dorim sã deplasãm rapid sau sã întindem elemente realizate. Setãri unelte. ArchiCAD 6.prin apãsarea tastei SÃGEATA DREAPTA putem schimba unealta folositã cu unealta Sãgeatã. Uneltele ArchiCAD . Unele din ferestrele de dialog setãri sunt compuse dintr-o parte care se schimbã odatã cu proprietãþile definite.0 Ghid de utilizare 97 . altele au aranjament mai simplu.capitolul 4.

în timp ce butonul uneltei dorite este aciv.Modificarea setãrii elementelor deja existente.Specificarea setãrii de bazã a elementelor ce se vor desena (dacã la deschiderea ferestrei de dialog nu a fost nimic selectat).prin clicare dublã pe butonul uneltei. .prin clicare pe un element cu butonul din dreapta (Windows) sau apãsând tasta Control (Machintosh) ºi alegerea comenzii Setãri elemente.prin activarea tastei SÃGEATÃ STÎNGA pe tastaturã. . Deschiderea ferestrei de dialog Fereastra de dialog Setare unelte se poate deschide în mai multe moduri: .prin alegerea din meniu a comenzii Opþiuni/Setare Unelte. sau: .0 Ghid de utilizare . dacã acestea au fost selectate la deschiderea ferestrei de dialog. Uneltele ArchiCAD În fereastra de dialog putem executa urmãtoarele operaþii: . .capitolul 4. 98 ArchiCAD 6.prin clicare în cãsuþa corespunzãtoare din Paleta info .

astfel la urmãtoarea deschidere a proiectului rãmân valabile valorile ºi setãrile utilizate ultima datã. La pornirea ArchiCAD -ului programul va încãrca aceste setãri de bazã.Dacã s-a selectat un singur element. ºi putem continua lucrul în acelaºi mediu. Setarea de bazã a uneltei poate fi vãzutã prin deschiderea ferestrei de dialog Setare unelte. ferestrele de dialog vor lua valorile implicite. atunci sunt valabile urmãtoarele reguli: ArchiCAD 6. în noua suprafaþã de lucru valorile de bazã vor fi cele utilizate ultima datã. Ulterior. . în care l-am întrerupt. prin ieºirea din ArchiCAD toate setãrile se salveazã în "Fiºierul de Preferinþe". Dacã privim setarea de bazã. de aceea la urmãtoarea pornire a programului. Setãrile sunt salvate întotdeauna în cadrul unui proiect. Efectul modificãrii ferestrei de dialog Setare unelte depinde de numãrul elementelor selectate: . în colþul drept superior al ferestrei de dialog apare mesajul "Valoare de bazã". Observaþie: În cazul pornirii ArchiCAD -ului dupã instalare sau în cazul lipsei fiºierului "Preferinþe". atunci modificãrile se referã doar la acest element ºi setarea de bazã nu se modificã. ale cãror parametri vor lua setãrile de bazã ale uneltei date. chiar dacã deschidem un proiect inexistent. Setarea elementelor existente Verificarea ºi modificarea setãrii elementelor existente se poate executa selectând elementul. Uneltele ArchiCAD Valorile de bazã ale "Setãrii Uneltelor" Prin alegerea unei unelte vom desena totdeauna elemente.capitolul 4. apoi deschizând Fereastra de dialog a uneltei respective. în timp ce se þine apãsatã tasta MODIFICATOR (Macintosh) sau ALT (Windows). atunci vor fi afiºate setãrile de bazã actuale. elementele desenate în continuare cu aceasta vor lua caracteristici noi. dacã nu este selectat nimic. iar în colþul din dreapta sus apar cuvintele "Valoare de bazã".0 Ghid de utilizare 99 . revenirea la setarea implicitã este posibilã prin alegerea comenzii Fiºier/Total nou. Dacã modificãm setarea de bazã a unei unelte.Dacã sunt selectate mai multe elemente. .Dacã nu este selectat nimic. În afarã de aceasta. Prin modificarea valorilor se poate schimba setarea de bazã a uneltei date.

se poate vedea în fereastra de dialog deschisã. comanda Editã setul selectat. În unele cazuri aceasta înseamnã cã trebuiesc reintroduse valori. înaintea deschiderii fereastrei de dialog Setãri. pentru ca aceasta sã se modifice la fiecare element. Elementul (elementele) selectat(e) se modificã atât în plan. care au fost create cu unealta activatã.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. Observaþie: Asocierile de straturi. anulând selectarea elementului. Aceasta înseamnã cã. Mai vezi. în fereastra de dialog creatã în acest scop.. meniul Editare. Uneltele ArchiCAD 1) Numãrul elementelor selectate va apare în colþul superior dreapta al fereastrei de dialog. 2) Modificãrile vor fi valabile numai la acele elemente. apoi reselectându-l din nou. ca apoi sã se revinã la cea iniþialã. chiar dacã în fereastra de dialog Setãri apare valoarea corectã. Prin modificarea elementelor selectate în fereastra de dialog Setãri nu se modificã setarea de bazã a uneltei curente.) Dacã elementele alese nu sunt identice. 3. culoarea peniþei de desenare a unei linii nu se poate modifica din fereastra de dialog Setãri de plãci. Observaþii: Cu ajutorul dreptunghiului de selectare desenat cu unealta Sãgeatã se pot vedea setãrile unui element. respectiv de culoare se pot executa deodatã pentru elemente diferite. 100 ArchiCAD 6. cât ºi în fereastra 3D. împreunã cu valorile Listei de materiale ataºate. A se vedea Capitolul 5. de exemplu. cã setarea de bazã nu s-a modificat.. atunci va apare setarea ultimului element selectat. într-un singur pas. deci trebuie selectate ºi modificate separat toate caracteristicile în oricare dintre elemente alese. sau trebuie sã se aleagã o nouã haºurã. Anulând selectarea elementelor alese. 4) Numai setãrile modificate vor fi valabile pentru elementele selectate.

nu trebuie scrisã fiecare valoare separat. Preluarea setãrilor unui element existent Se apasã tasta MODIFICATOR (Macintosh) sau tasta ALT (Windows) ºi în acelaºi timp se clicheazã pe un element. iar pe de altã parte.capitolul 4. Aceastã proprietate a ArchiCAD-ului accelereazã Observaþie: La clicarea pe elemente diferite suprapuse. modificarea setãrii de bazã a ferestrei de dialog Setãri. ºi apoi urmeazã preluarea respectiv transferul setãrilor. Uneltele ArchiCAD Transferul parametrilor Dacã dorim sã transferãm caracteristicile unui element existent la alt element. În acest caz s-ar putea sã fie nevoie prima datã de activarea uneltei. (Pentru verificare se poate deschide fereastra de dialog. se va modifica elementul desenat cu unealta activã la momentul respectiv. Cu aceastã operaþie parametrii elementului devin setãri de bazã ale uneltei respective. ArchiCAD-ul ne oferã posibilitatea de a transfera caracteristicile unui element existent la un alt element. Astfel cu clicarea urmãtoare se poate desena cu caracteristicile elementului selectat anterior. cu douã butoane.0 Ghid de utilizare 101 . Astfel devine posibilã pe de o parte. ArchiCAD 6. modificarea parametrilor elementelor existente.) În timpul transferului setãrilor butonul uneltei va deveni activ. fãrã selectarea uneltei ºi fãrã deschiderea ferestrelor de dialog.

În afarã de selectarea parþialã sau totalã a cãsuþelor cu mouse-ul. În fereastra de dialog se pot folosii ºi comenzile Decupeazã. Model. Listare). Aceste funcþiuni sunt prezentate aici împreunã. Control general ºi Atribute În aceste ferestre de dialog posibilitãþile generale de control sunt întotdeauna afiºate. care vã permit validarea sau anularea operaþiilor.0 Ghid de utilizare . Insereazã ºi ªterge. ArchiCAD -ul are la dispoziþie un verificator de corectitudine. 102 ArchiCAD 6. dacã se încearcã pãrãsirea zonei respective. Unele unelte cu un numãr mare de setãri au ferestre de dialog ale cãror conþinut diferã în funcþie de tipul de atribut (Parametri. Ele conþin date geometrice. pentru modificarea rapidã a cãsuþelor succesive putem utiliza ºi tasta TAB. Setãri generale de unelte Ferestrele de dialog Setãri ale diferitelor unelte sunt asemãnãtoare din punct de vedere al funcþionãrii lor. Plan. chiar ºi în acelea al cãror conþinut se schimbã în funcþie de tipul de atribut selectat. ataºare la straturi ºi butoanele OK ºi Renunþã. Numai diferenþele specifice pentru unelte vor fi discutate la uneltele respective. Aceastã reîmprospãtare se va produce la apãsarea tastei OK sau la pãrãsirea cãsuþeu. În cazul valorilor legate între ele.capitolul 4. ca înãlþimea parapetului. Copieazã. care împiedicã înscrierea valorilor greºite. valorile conexe recalculate corespunzãtor valorilor înscrise. În cazul introducerii unor valori greºite (de exemplu înãlþime de perete cu valoare negativã) sistemul ne avertizeazã sonor. Uneltele ArchiCAD Cãsuþe de text ºi cãsuþe de cifre Modificarea sau introducerea valorilor noi aflate în aceste cãsuþe se pot efectua cu ajutorul mouse-ului ºi a tastaturii.

sau din propria fereastrã de dialog setãri. Iconul Gravitate selectat determinã plasarea unui element nou creat în conformotate cu proecþia pe verticalã setatã sau pe suprafaþa unui element existent. Nivele ºi Gravitate la capitolul 2.Câmpurile de nivel aratã distanþa pe verticalã faþã de nivelul actual. Câmpzrile "de la acest nivel" ºi "de la cota 0. Descrierea Gravitãþii în discutarea Paletei de coordonate.. Capitolul 3. Meniul Opþiuni. Vezi .. Capitolul 5. Metode de construcþie Cele mai multe unelte au tipuri sau metode de construcþie care pot fi alese sau din paleta Info. modificarea uneia atrage modificarea automatã a celeilalte. stâlpii. obiectele ºi lãmpile pot fi plasate în relaþie cu nivelul curent. Gravitate Pereþii. cu un planºeu sau acoperiº intercalat.capitolul 4. Comanda Setãrile nivelelor defineºte nivelele de referinþã pe verticalã ale elementelor structurale. A se vedea fiecare unealtã în parte pentr metodele specifice... ArchiCAD 6. Mai vezi . Uneltele ArchiCAD Câmpul de nivel vertical Cu ajutorul câmpurilor de nivel se poate defini poziþia pe verticalã a unor elemente.0 Ghid de utilizare 103 .00" se leagã între ele.

va apare ultimul selectat..capitolul 4. imaginea fotorandatã sau notele informative. iar butonul de jos va deschide un meniu desfãºurabil cu care puteþi afiºa simbolul. vederea 3D coloratã. vederea 3D. obiecte. Dacã oricare din aceste pãtrate este activ. Uneltele ArchiCAD Zona de previzualizare Elementele de bibliotecã (uºi. elementul respectiv poate fi editat pe toate nivelel unde este vizibil. La dreapta ferestrei de previzualizare unul sau douã butoane vã permit sã rotiþi simbolul 2D sau vederea 3D. Contur pe alte nivele Afiºarea Obiectelor.. ferestre. 104 ArchiCAD 6. Planºeelor. Capitolul 6. zone) pot fi previzualizate în fereastra lor de dialog. Despre cum se poate ataºa o imagine de previzualizare unui element de bibliotecã.0 Ghid de utilizare . Dacã sunt selectate mai multe elemente. În partea dreaptã a ferestrei de dialog zona de previzualizare afiºeazã simbolul 2D. vederea sau axonometria cu linii ascunse. nivelul urmãtor sau nivelul inferior. Acoperiºurilor sau Planºelor pe alte nivele este controlatã de trei cãsuþe de control. Mai vezi . lãmpi. imaginea de previzualizare sau chiar notele informative. prin care conturul acestor elemente poate fi arãtat pe toate nivelele. nu numai pe propriul nivel. Lãmpilor.

cu excepþia primului. Uneltele ArchiCAD Aceastã operaþiune poate fi activatã ºi dezactivatã pentru fiecare caz individual în parte. care aparþin întotdeauna stratului peretelui din care fac parte. Excepþie fac uºile ºi ferestrele. se poate selecta stratul ataºat elementelor.0 Ghid de utilizare 105 . Straturile vizibile sunt indicate de un ochi deschis. care se numeºte Strat Mãr în Macintosh ºi Strat ArchiCAD în Windows. Pentru reprezentarea elementului pe alte nivele se pot alege tipuri de linii în Opþiuni/Preferinþe/Elemente îndepãrtate. Meniul desfãºurabil de selecþie a straturilor Orice desenãm în ArchiCAD.capitolul 4. elementul desenat va ajunge într-unul dintre straturile accesibile.Oricare strat al listei poate fi ataºat unui element. cele invizibile de un ochi închi Simbolul lacãt înaintea numelui stratului aratã dacã stratul respeciv este blocat în vederea prevenirii modificãrilor sau nu. ArchiCAD 6. Straturile sunt înºirate în ordine alfabeticã. În zona derulantã aflatã în partea stângã.

ori întrerupem desenarea. Meniul Opþiuni. Butoanele OK ºi Renunþã Prin clicarea pe butonul OK acceptãm modificãrile.. Numele lor apare obturat în listã. Straturi. Se poate alege dacã numele lor sã nu fie deloc afiºat prin Opþiuni/Preferinþe/Diverse. Uneltele ArchiCAD Se pot selecta ºi straturile invizibile. Nu se poate construi pe straturi blocate. Prin clicarea pe butonul Renunþã se pierd toate modificãrile efectuate în fereastra de dialog.capitolul 4. cã stratul uneltei respective este ascuns.0 Ghid de utilizare . În cazul în care se doreºte desenarea pe un strat invizibil vom primi un avertisment. În acest caz ori vizualizãm stratul. 106 ArchiCAD 6.. Capitolul 5. Mai vezi . ori deschidem fereastra de dialog Setãri de unelte ºi alegem un nou strat.

. Mai vezi . Între culoarea peniþei ºi numãr se aflã grosimea peniþei. Nr.. ArchiCAD 6. astfel e uºor sã deducem culoarea din poziþia din tabel: culoarea cu numãrul 23 se aflã pe linia a 3-a ºi coloana a 3-a. Peniþe ºi culori. 100 în colþul dreapta jos este rezervat pentru peniþã de fond.0 Ghid de utilizare 107 . Numãrul setãrii peniþei va fi transcris automat cu deplasarea dreptunghiului de selectare pe paletã.capitolul 4. iar clicând pe partea dreaptã putem selecta dintre culorile existente. Capitolul 5. Paleta este un tabel de culori de 10x10. În alte cazuri este obturat. Meniul Opþiuni. Uneltele ArchiCAD Atributuri Plan ºi Secþiuni Paleta ºi câmpul de culoare a peniþei de desenare Aceastã zonã este identicã la toate uneltele. Culorile se pot seta cu ajutorul numerelor de la 1 la 99 aflate în partea stângã. însã la unele (ca la Dimensionare) programul foloseºte mai multe palete.

0 Ghid de utilizare . Liniile standard pot fi specificate din meniul desfãºurabil. Haºurile sunt înºirate în ordine alfabeticã. Mai vezi . care se pot selecta în mod identic cu haºurile. 108 ArchiCAD 6. Planºeu. În cazul Pereþilor. este folositã de cãtre uneltele Perete.. Haºurã ºi Elemente de bibliotecã. Uneltele ArchiCAD Paleta tipului ºi numelui liniei Aceastã paletã apare la majoritatea uneltelor. Acoperiº. Plasã. Unele permit definirea mai multor tipuri de linie pentru componente. Se pot crea linii de tip individual prin comanda Opþiuni/tipuri de linie. Paleta de haºuri ºi tipuri de haºuri Aceastã paletã care funcþioneazã în mod asemãnãtor cu Paleta de culori a peniþei. Planºelos ºi Acoperiºurilor în afarã de haºuri apar în rândul de jos ºi structurile stratificate posibile. numele haºurii nu se poate transcrie. ºi spre deosebire de zona numericã a paletei de culori. Listele haºurilor ataºate diferitelor unelte vor diferi între ele. Capitolul 5 pentru detalii..capitolul 4. iar haºurile plãcii. ci prin deplasarea cursorului pe paletã. Haºura Peretelui se vede în plan. Planului de acoperiº în Secþiune/faþadã. Stâlp. acesta se modificã automat.

Meniurile desfãºurabile de materiale Aceste palete sunt disponibile la orice unealtã 3D. iar aceasta vã poate ajuta la integrarea în proiectul dvs. fiºiere din versiuni precedente ArchiCAD. Materialele sunt înºirate în ordine alfabeticã. Mai vezi . Pentru selectarea materialului la suprafaþa doritã. Capitolul 3 ºi comenzile Tipul Haºurii ºi Structuri miltidtrat (meniul Opþiuni).0 Ghid de utilizare 109 . Uneltele ArchiCAD Reþineþi: Se pot redefini culoarea haºurii ºi culoarea fondului în câmpurile de peniþe ºi culori. Toate vor afecta apariþia culorii fondului. În pãtrate se pot vedea culorile suprafeþei. Cele mai multe opþiuni vor fi descrise mai jos. cu excepþia primului. ArchiCAD 6. Clicând pe butonul lanþ se poate introduce acelaºi material pentru toate suprafeþele. GENERAL. utilizând culoarea peniþei elementului. În imaginile 3D. Se poate alege o setare globalã prin clicarea pe unul din cele trei butoane (Toate haºurile transparente... dacã se selecteazã aceasta ca material. dintre care unele ca unealta Perete sau unealta Placã posedã palete diferite pentru suprafaþe diferite. Capitolul 5. a se mai vedea descrierea uneltelor pentru informaþii specifice. Lucrul în Secþiune/Faþadã. Alte opþiuni de haºuri sunt accesibile în Opþiuni/Preferinþe/Diverse.capitolul 4. atunci suprafaþa va fi coloratã de cãtre program. se clicheazã pe numele dorit. Foloseºte culoarea de fond a haºurii ºi foloseºte culoarea de fond a desenului). Atribute Model Ferestrele de control pentru atribute model sunt comune tuturor uneltelor de construcþie.

Comenzile meniului Calcue. 110 ArchiCAD 6.. planºee.. adicã pentru toate elementele ce pot apare în calcule.. Comanda Aranjeazã la acoperiº. permiþând anularea aranjãrii ºi refacerea elementelor în starea iniþialã.. Mai vezi . Uneltele ArchiCAD Elementele de bibliotecã pot avea ºi setãri suplimentare de material incluse în listele de parametri. Capitolul 5 ºi Executã calculele. Elemente de bibliotecã) este aranjat la un acoperiº prin comanda Aranjeazã la acoperiº. Procesul aranjãrii este descris la Capitolul 5. Capitolul 5. Mai vezi . Atribute de listare Pagina Atribute de listare este comunã tuturor uneltelor de construcþie. va apare un buton în aceastã parte a ferestrei de dialog.0 Ghid de utilizare . Meniul Editare..capitolul 4.. comanda Opþiuni/Material. Aranjarea la acoperiº Dacã un element de construcþie (Pereþi. cât ºi Uneltelor zonã ºi Haºurã. Mai vezi . Capitolul 6.

capitolul 4. care se poate vizualiza ºi în lista de materiale. Uneltele ArchiCAD Câmpul ID Aceastã zonã se poate folosi numai la elementele 3D. care este generat automat de cãtre program ºi pãstrat în cursul proiectãrii. unde se modificã numai parametrul unui element. Aceastã proprietate se poate exploata dacã dorim sã modificãm culoarea tuturor liniilor în roºu. În cazul inserãrii elementelor noi pot sã aparã probleme în jurul identificatoarelor. ºi care este depozitat la salvarea proiectului sau a unei pãrþi a acestuia. apoi sã modificãm numãrul peniþei în fereastra de dialog Setare linii. ca descriere GDL. la desenarea urmãtorului element asemãnãtor. În cazul în care între cele 15 caractere apar ºi cifre. dar lungimea acestuia nu poate sã depãºeascã 15 caractere. Fiecãrui element îi aparþine un identificator separat. ArchiCAD 6. aceastã cifrã creºte cu o unitate.0 Ghid de utilizare 111 . Observaþie: Modificarea unei caracteristici (exemplu modificarea unei culori ataºate la unealta cu numãr de peniþã dat) are efect asupra tuturor elementelor ce posedã caracteristici asemãnãtoare. Observaþie: Toate elementele structurale au un identificator intern. în contrar cu Setare Unelte. În cazul multiplicãrii ºi dublãrii elementelor. parcurgând toate elementele. aceastã problemã intrã în sarcina utilizatorului. identificatorul copiei va fi identic cu cel al originalului. caracteristicile culorii peniþei se pot modifica într-un singur pas în fereastra de dialog al comenzii Opþiuni/Peniþe ºi culori. În loc sã selectãm fiecare linie una câte una. Textul poate consta din orice caracter. astfel fiecare element nou va primi un identificator separat dacã este activat butonul Creºtere automatã ID la Opþiuni/Preferinþe/Diverse. deoarece ArchiCAD -ul nu verificã eventualele coincidenþe de identificatoare. Fiecare element va avea propriul ID unic.

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Modificarea caracteristicilor generale, ca de exemplu modificarea culorii peniþei, nu se pãstreazã dacã copiem elemente dintr-un proiect în altul. În cazul lucrului în grup trebuie avut în vedere acest lucru. Proprietãþi Proprietãþile constau din componente ºi descrieri. Elementele de construcþie pot fi realizate din componente ca cãrãmizi, izolaþii, mortar care sunt listate prin cod, nume, cantitate ºi unitate de mãsurã. Descrierile conþin informaþii suplimentare despre elemente. Existã douã cãi pentru asocierea componentelor ºi descrierilor la elemente de construcþie: dupã criteriu ºi dupã asociere Puteþi asocia variabile la o combinaþie de condiþii ca haºuri, culori de peniþã ºi tipuri de element. Pentru a realiza aceasta, aplicaþi Criterii. S-ar putea sã aveþi nevoie de a asocia informaþii suplimentare la elemente selectate, sau sã creaþi asocieri care diferã de criteriile standard. În acest caz clicaþi “dupã asociere”. Dacã doriþi o combinaþie a celor douã, apãsaþi Dupã criterii ºi asociere. Dacã doriþi sã creaþi o asociere, porniþi prin a o defini direct din aceastã fereastrã de dialog prin clicare pe Asociere proprietãþi. Numele criteriului sau asocierii va fi afiºat dedesubt. În acest moment se poate retrage o asociere curentã prin butonul Detaºeazã. Alegerea butonului Criterii va obtura celelalte butoane.

Editarea Atributelor uneltei
Atributele sunt colecþii globale de straturi, peniþe, culori, materiale, haºuri etc. care sunt accesibile în cazul tuturor uneltelor. Aceste seturi de atribute sunt editabile, iar listele ºi paletele din fereastra de Setare a uneltei sunt afiºate. Observaþie: Schimbarea unui atribut (ca de exemplu schimbarea culorii unei peniþe) afecteazã toate elementele care folosesc acel atribut. Aceasta este în contrast cu setãrile uneltei care afecteazã caracteristicile unui singur element.

112

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Puteþi profita de acest lucru dacã, de exemplu, doriþi sã schimbaþi culoarea tuturor peniþelor roºii. O opþiune ar fi selectarea tuturora ºi schimbarea culorii peniþei în fereastra Setare Linie, la toate nivelele. Altã abordare ar fi schimbarea atributului culoarea peniþei în roºu. Observaþie: Schimbãrile globale de atribut nu se vor menþine când elementele sunt copiate dintr-un grup care are standarde interne proprii. Mai vezi ... Accesul la atribute se poate face din meniul Opþiuni, Capitolul 5.

Unealta Sãgeatã
Unealta Sãgeatã se poate folosi la executarea urmãtoarelor operaþii: - Selectarea elementelor structurale ºi anularea selectãrii - Deplasarea ºi întinderea elementelor de construcþie. Cum unealta Sãgeatã se poate folosi atât pentru selectarea elementelor cât ºi pentru modificarea lor, deseori aceasta este cea mai rapidã ºi cea mai uºoarã metodã de editare.

Selectarea elementelor
Sã deplasãm cursorul Sãgeatã în apropierea marginii sau colþului elementului ºi sã clicãm cu butonul mouse-ului. În jurul elementului vor apãrea puncte cheie, semnificând cã elementul este selectat. Asemãnãtor putem clica ºi putem trasa dreptunghi de selectare în jurul elementelor.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

113

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Toate elementele care au cel puþin un punct cheie în interiorul dreptunghiului de selectare, vor fi selectate, ºi în jurul fiecãruia apar punctele care aratã selectarea. În acest mod putem selecta cu uºurinþã elemente de tipuri diferite, apoi se poate anula una câte una selectarea acelor elemente care nu dorim sã fie alese.

Când se suprapun mai multe elemente, clicarea succesivã cu cursorul pipã va trece în revistã punctele cheie ale elementelor. Paleta info oferã informaþii vizuale despre ultimul element selectat. În fereastra 3D puteþi selecta elemente prin simpla clicare pe suprafaþa lor. Mai vezi ... Editare în 3D, Capitolul 3.

Anularea selectãrii elementelor
Pentru a anula selectarea unuia sau a mai multor elemente, se clicheazã cu unealta sãgeatã pe elementul respectiv, sau se traseazã un dreptungi de selectare în jurul lor, în timp ce se apasã tasta SHIFT. În acest mod putem anula unul câte unul, sau în grup selectarea elementului (elementelor). Dacã se doreºte anularea tuturor selectãrilor, se clicheazã cu oricare unealtã (inclusiv sãgeatã) pe o porþiune goalã oarecare a suprafeþei de lucru ArchiCAD.

114

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Întinderea ºi compresia elementelor
Dupã selectarea unei linii sau unui perete sã se clicheze cu cursorul sãgeatã pe punctul de capãt al elementului, respectiv pe capãtul liniei de referinþã. Cu miºcarea cursorului peretele sau linia se va întinde sau se va comprima. 1.) Sã se clicheze pe punctul de capãt al peretelui.

2.) Se întinde peretele prin deplasarea punctului de capãt al acestuia pe o altã poziþie, deplasând cursorul.

3.) Peretele se va întinde ºi se va roti în aºa fel , încât punctul de capãt al acestuia sã fie pe noua poziþie.

Observaþie: Se pot întinde simultan mai mulþi pereþi sau mai multe linii selectate, dacã clicãm pe punctele comune de capãt ºi deplasãm cursorul. Obiectele ºi lãmpile pot fi întinse prin deplasarea punctelor cheie. Acest lucru este posibil doar dacã punctele cheie au fost corect definite.

Deplasarea elementelor
Pentru deplasarea unui element, se clicheazã pe marginea sau pe punctul cheie al elementului selectat ºi se miºcã cursorul. Elementul, datoritã miºcãrii cursorului, se va deplasa dupã direcþia vectorului dat.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

115

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Acestã funcþie acþioneazã ºi dacã sunt selectate mai multe elemente în acelaºi timp, în acest caz toate elementele se vor deplasa dupã acelaºi vector.

Tasta sãgeatã
Apãsarea tastei sãgeata dreaptã determinã trecerea de la unealta folositã ultima datã la unealta sãgeatã, accelerând trecerea la unealta Sãgeatã sau o operaþie de editare ºi întoarecearea la unealta folositã.

Unealta Selector de suprafaþã
Unealta selector de suprafaþã se foloseºte pentru selectarea în grup a elementelor ArchiCAD. Domeniul ei de aplicare este identic cu domeniul uneltei sãgeatã, ºi este deosebit de util la selectarea ºi la deplasarea grupurilor de elemente.

Moduri de selecþie
Uneltei selector de suprafaþã aparþin douã moduri de selecþie, în paleta info. Modul selecþie de suprafaþã pe un nivel ne dã posibilitatea selectãrii, modificãrii, ºtergerii, tãierii/copierii/inserãrii elementelor in nivelul curent.

116

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Modul selecþie de suprafaþã pe toate nivelele ne dã posibilitatea selectãrii, modificãrii, ºtergerii, tãierii/copierii/inserãrii elementelor in toate nivelele proiectului. Aceste controale sunt obturate în fereastra 3D.

Trasarea dreptunghiului selector de suprafaþã
Ca prim pas în selectarea ºi construcþia cu unealta Selector de suprafaþã, trebuie definitã o suprafaþã de selectare dreptunghiularã sau poligonalã, alegând între 3 moduri geometrice. Sunt accesibile toate uneltele ajutãtoare de construcþie, inclusiv butoanele de comandã ºi introducerea numericã a datelor. Dacã s-a început trasarea suprafeþei într-un punct greºit, atunci ori trebuie terminatã ºi începutã din nou, ori se clicheazã pe butonul Renunþã, ºi se redeseneazã suprafaþa. - Dacã se clicheazã pe un punct cheie sau pe o muchie în interiorul suprafeþei, atunci cursorul va lua forma de Pipã sau Mercedes. Dacã acum se miºcã cursorul, suprafaþa selectatã împreunã cu toate punctele cheie ºi muchiile cuprinse în interior se vor deplasa împreunã cu acesta. (Vezi în continuare Trucurile de selectare a suprafeþelor). - Dacã se clicheazã în interiorul unei suprafeþe selectate fãrã atingerea unui punct cheie sau unei muchii, cursorul ia forma de harpon. În acest caz prin miºcarea cursorului se va deplasa doar suprafaþa selectatã, lãsând nemodificate toate elementele cuprinse. Suprafaþa selectatã rãmâne vizibilã pânã la o nouã selecþie sau pânã la trecerea la o nouã unealtã: forma ºi dimensiunea nu se mai poate modifica dupã setare.

Moduri geometrice
Pe Paleta info se poate alege între trei forme de selector de suprafaþã, în ferestrele Plan ºi Secþiune/Faþadã. Procedeul Poligon defineºte o suprafaþã de selectare cu un numãr de puncte oarecare. Liniile de contur se pot trasa în mod arbitrar. Simultan cu terminarea unei linii începe trasarea liniei urmãtoare. Selectorul de suprafaþã de formã Poligon se poate închide prin clicare dublã pe ultimul punct prin clicarea pe OK pe Bordul de control, sau prin poziþionarea ultimului punct pe primul, clicând apoi cu cursorul Ciocan, ce apare. Dupã trasarea suprafeþei selectate va apãrea linie de contur întreruptã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

117

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Modul Dreptunghi defineºte un dreptunghi de selectare , care are laturile perpendiculare pe grilajul de bazã. Dupã prima clicare dreptunghiul elastic va urmãri cursorul, vizualizând suprafaþa de selectare. Clicând pe colþul diametral opus, dreptunghiulde selectare va apãrea cu linie întreruptã de contur. Modul dreptunghi rotit defineºte un dreptunghi de selectare la unghi oarecare. La utilizarea acestui mod se deseneazã întâi o laturã a dreptunghiului cu douã clicãri, apoi cu o nouã clicare se definesc lungimile laturilor perpendiculare. Dreptunghiul de selector va apãrea cu linie de contur întreruptã.

În fereastra 3D unealta are 4 moduri geometrice. Primele trei sunt extensia modului Poligonal, Dreptunghi ºi Dreptunghi rotit. Mai întâi se definesc bazele paralelepipedului de selectare ca în Plan, dupã care se defineºte înãlþimea spaþiului. Axele de coordonate sunt în permanenþã prezente pentru a vã ajuta.

118

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Al patrulea mod geometric permite desenarea unei suprafeþe de selectare 2D pentru a vã permite copierea unor pãrþi din fereastra 3D sub formã de imagine. Mai vezi ... Lucrul în 3D, capitolul 3, comenzile Copiazã/Lucreazã în descrierea meniului Editare, Capitolul 3.

Condiþii de selectare
Selectarea executatã cu Selectorul de suprafaþã are diferite criterii, în funcþie de ce dorim sã facem cu elementele selectate ºi în care fereastrã ne aflãm. În fereastra planului: - Dacã se doreºte tãierea, copierea, ºtergerea, deplasarea, oglindirea sau dublarea, atunci cel puþin un punct cheie trebuie sã se afle în interiorul Suprafeþei de selectare. Operaþiile de construcþie se referã la întregul element. - Dacã se doreºte întinderea sau comprimarea elementelor, Selectorul de suprafaþã trebuie sã conþinã doar acele puncte ale elementelor liniare, poligonale sau curbe, pe care dorim sã le deplasãm. Dacã toate punctele elementului se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã, în loc de întindere programul va muta elementul. -Dacã dorim sã vedem elemente în 3D, toate detaliile elementelor ce sunt în interiorul suprafeþei de selectare vor apãrea în fereastra 3D, chiar dacã nu existã punct de selectare sau punct în partea selectatã a elementului. Observaþie: Dacã aþi selectat o arie concavã în modul poligonal, poligonul de selectare va fi completat pentru a avea o formã convexã în vederea 3D.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

119

încãpere) care se aflã în interiorul Suprafeþei de selectare. ele trebuie sã aibã cel puþin un punct cheie în interiorul dreptunghiului de selectare pentru a fi selectate.Dacã doriþi o selectare individualã restrânsã la o suprafaþã anume.Dacã doriþi sã trageþi sau sã întindeþi/comprimaþi elemente. Operaþiile de Editare vor avea efect asupra întregului element.capitolul 4. dar va afecta numai elementele 2D. unealta va fi folositã ca în Plan. Anularea selectãrii Anularea selectãrii se poate face prin desenarea unui nou Selector de suprafaþã. sau prin selectarea unei unelte noi. Cu dispariþia dreptunghiului de selecþie vor fi anulate toate selecþiile de elemente anterioare. aceasta fiind singura ei funcþiune în fereastra 3D.Dacã doriþi sã selectaþi elemente individual. Dacã alegeþi altã unealtã. dar în cazul elementelor de 2D numai o copie descompusã în desen 2D va fi copiatã. . conform vectorului definit de punctul de începere ºi de terminare al întinderii.Dacã doriþi sã selectaþi elemente individual. . . cu ajutorul comenzii Editare/Întinde. veþi obþine o imagine delimitatã de un dreptunghi de selectare 2D. gol. prin clicarea dublã în afara dreptunghiului. Tehnici cu unealta selector de suprafaþã Întindere/micºorare în cazul poligoanelor Punctele cheie ale elementelor poligonale (planºeu. haºurã. unealta poate fi folositã ca în plan. acoperiº. În fereastra 3D . unealta va fi folositã ca în plan. Capitolul 3.Dacã doriþi o imagine a desenului 3D. 120 ArchiCAD 6. se pot deplasa într-o poziþie nouã. dreptunghiul de selectare va fi reþinut pentru a salva suprafaþa recent salvatã. Uneltele ArchiCAD . În ferestrele Secþiune/Faþadã .0 Ghid de utilizare .Dacã doriþi sã decupaþi sau sã copiaþi elemente. elementele care au cel puþin un punct cheie în interiorul suprafeþei vor fi selectate. Mai vezi Lucrul în ferestrele SF.

capitolul 4. Nodurile aflate în interiorul selectorului de suprafaþã vor avea o poziþie nouã. Dacã toate punctele cheie ale poligonului se aflã în afara selectorului de suprafaþã.0 Ghid de utilizare 121 . obiecte ºi lãmpi nu se pot întinde cu selectorul de suprafaþã. ArchiCAD 6. dacã în interiorul suprafeþei selectate mouse-ul se poziþioneazã pe punctul cheie al elementului ºi apoi se specificã vectorul de întindere. în timp ce nodurile din exterior îºi vor pãstra poziþiile iniþiale. Dacã oricare dintre aceste elemente se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã. Dacã nici un punct al unui element nu se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã. întinderea nu va avea efect. unghiurile centrale (adicã raportul arc/coardã) vor rãmâne neschimbate. La întinderea cu selectorul de suprafaþã a arcelor ºi a pereþilor în formã de arc. efectul întinderii este identic cu cel al deplasãrii. arcele. liniile ºi curbele se pot întinde de asemenea cu selectorul de suprafaþã. Întindere/comprimare în cazul altor tipuri de elemente Stâlpi. la mutarea Selectorului de suprafaþã se vor deplasa ºi ele. Uneltele ArchiCAD Existã posibilitatea de întindere fãrã utilizarea comenzii Întindere. Pereþii.

Astfel devine posibilã afiºarea sau imprimarea pe hârtie a planului alãturi de alte vederi. 1.) Sã se selecteze comanda Construcþie/Copiere pentru a copia zona selectatã în memoria tampon. curbelor ºi imaginilor cel puþin un punct al acestora trebuie sã se afle în interiorul siprafeþei selectate.) Se trece la Plan ºi se selecteazã comanda Construcþie/Înserare. Utilizarea altor comenzi de construcþie în interiorul selectorului de suprafaþã În afarã de comanda Taie ºi Aranjeazã. toate comenzile din meniul Construcþie se pot utiliza în cadrul uneltei selector de suprafaþã.) Sã se creeze vederea doritã. . 3.) Cu Selectorul de suprafaþã sã se selecteze zona ce va fi copiatã. stâlpilor.capitolul 4.0 Ghid de utilizare .Pereþii. obiectelor. 4. o porþiune sau o imagine din fereastra secþiuni/faþade în planul parter. arcele ºi liniile se pot construi. dacã o porþiune a lor se aflã în interiorul suprafeþei selectate. . 122 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Întinderea executatã cu selectorul de suprafaþã nu funcþioneazã în cazul camerelor de luat vederi.În cazul elementelor poligonale. Copieri în planul parter din vederi 3D ºi Faþade Cu ajutorul Selectorului de suprafaþã se poate copia o porþiune din fereastra 3D. 2.

Desenând suprafaþa de selectare în jurul pãrþii dorite din planul parter.Porþiunea ferestrei 3D va fi inseratã în fereastra planului ca un element 2D.0 Ghid de utilizare 123 . Detalii 3D în cadrul suprafeþei selectate Unealta Selector de suprafaþã se poate utiliza ºi la vizualizarea unor detalii ale modelelor 3D. La inserarea ca imagine foto a conþinutului ferestrei 3D.. ArchiCAD 6. . Manipularea figurilor Cu funcþia de Manipulare a figurilor a ArchiCAD-ului se pot insera în planul de lucru elemente 2D executate cu ajutorul programului. Uneltele ArchiCAD 5. sau la importarea imaginilor raster. sau fiºiere create cu alte surse. figura se poate poziþiona ca un obiect. Vezi . în funcþie de modul de construcþie. în fereastra 3D va apãrea numai zona selectatã. Meniul Editare / Decupeazã. sau ca imagine adãugatã. Capitolul 5. 6.) Se finalizeazã operaþia prin clicarea în afara zonei dreptunghiului. Acest truc este aplicabil pentru nivelul activ sau pentru toate nivelele.Porþiunile de imagini apar în plan ca fotografii de ecran .capitolul 4.. în funcþie de modul selectat în timpul copierii. Copiazã.) Cu ajutorul cursorului harpon se deplaseazã imaginea în poziþia doritã în plan.Faþadele apar în plan ca elemente 2D de mãrime nescalatã .

. sunt posibile ºi alte operaþii de construire. cãptuºealã pereþi în jurul stâlpilor. astfel se vor crea imagini 3D ºi Faþade clare. ca ºi în cazul oricãrui alt obiect. Unealta perete Peretele este un element de bazã în construcþii.0 Ghid de utilizare . Se pot modifica numai setãrile Stratului figurilor prin selectarea figurii ºi prin deschiderea ferestrei de dialog Opþiuni / Straturi. cu ajutorul comenzilor de meniu Editare. Rotire. . pe care ArchiCAD-ul îl creeazã cu ajutorul uneltei Perete. urmatã de activarea uneltei Selector de suprafaþã ºi a comenzii Editare/Alege toate figurile.Plãci: În 3D marginile pereþilor ºi plãcilor legate între ele se ºterg. dacã nu trasãm înainte de înserare un dreptunghi de selectare. Figurile se pot selecta cu ajutorul uneltei Sãgeatã clicând pe rând pe chenarele figurilor. . Dupã inserarea figurii.conturul ºi haºura peretelui în 2D ºi .Uºi ºi ferestre: Aceste elemente se pot crea numai în pereþi. ca Deplasare. Pereþii se aflã în relaþii deosebite cu celelalte elemente create în ArchiCAD: . Întindere.un corp de perete solid în 3D. 124 ArchiCAD 6.capitolul 4. ArchiCAD-ul realizeazã: . . Uneltele ArchiCAD Figura astfel aºezatã va apãrea într-o suprafaþã de selecþie în mãrime ºi pe poziþia originalã. orice figurã va fi inseratã în stratul Figuri.Acoperiºuri: Pereþii se pot aranja la planuri de acoperiº. În cazul din urmã figura inseratã se va forma dupã mãrimea dreptunghiului. Ca setare implicitã. în plan.Stâlpi: racordãri automate pereþi+stâlpi. în timpul creerii lor devin pãrþi componente ale pereþilor.Alþi pereþi: Între pereþi se creeazã automat intersecþii de tip L sau T.

ArchiCAD ne pune la dispoziþie zece moduri geometrice. astfel programul va avea în vedere numai direcþia vectorului de rotire. sã analizãm cum se deseneazã Pereþii în ArchiCAD. Determinarea primului element de perete este identicã cu cea din Modul geometric de un singur perete. care se pot preciza în Bordul de control respeciv în fereastra de dialog Setãri de pereþi. care se defineºte prin desenarea liniei de referinþã. Modul geometric ºir de pereþi creeazã pereþi legaþi între ei. cu deosebirea cã odatã cu încheierea desenãrii liniei de referinþã se dã punctul de începere al liniei de referinþã a urmãtorului element.0 Ghid de utilizare 125 . Nu sunt afectaþi de utilizarea unui grilaj oblic. Înainte de a intra în explicarea detaliatã unor parametrii de pereþi. Uneltele ArchiCAD Desenarea pereþilor Pereþii din ArchiCAD conþin numeroase caracteristici. deºi prin apãsarea tastei SHIFT se poate elimina obligativitatea determinãrii lungimilor. ArchiCAD 6. Acest mod deseneazã întotdeauna un dreptunghi ale cãrui laturi sunt paralele cu grilajul de construcþie. care se poate preciza prin punctele de capãt ale unei diagonale ale dreptunghiului. cu deosebirea cã întîi se defineºte vectorul de rotire al dreptunghiului. Vectorul de rotire determinã în acelaºi timp ºi lungimile celor doi pereþi paraleli cu acesta. Prin clicare dublã (sau cu clicarea pe butonul Renunþã aflat pe Bordul de control) putem încheia desenarea lanþului de pereþi. Modul geometric pereþi în dreptunghi creeazã pereþi legaþi între ei dupã un contur dreptunghiular. Modul geometric “un singur perete” creeazã un singur element de perete. ale cãror linii de referinþã se leagã automat între ele. Moduri geometrice ale pereþilor Pentru desenarea unor structuri de pereþi speciale. Modul geometric pereþi în dreptunghi rotit creeazã elemente de pereþi în mod asemãnãtor cu modul precedent.capitolul 4.

fiecare element se poate modifica independent.0 Ghid de utilizare . Dupã terminarea desenãrii. dacã activaþi funcþiunea Grupare automatã. Peretele trapezoid sau metoda neparalelã dã posibilitatea desenãrii unor pereþi cu grosime variabilã. Cele patru metode accesibile funcþioneazã la fel ca ºi în cazul Cerc/Arc. numai miezul îºi va schimba grosimea. Observaþie: Nu puteþi crea pereþi cu metodele de construcþie prin tangente sau (Poliarc) în 3D. Totuºi. Descrierea completã a acestora se gãseºte în paragraful uneltei Cerc/arc al manualului de utilizare. Grosimile la ambele capete ale peretelui pot fi setate în fereastra Setãrii perete Observaþie: Dacã alegeþi o structurã compusã pentru astfel de pereþi. pereþii vor fi grupaþi ºi astfel se pot edita împreunã. Pereþi în dreptunghi rotit creeazã într-un singur pas mai mulþe elemente. Pereþi în dreptunghi. Butoanele din rândul al doilea oferã posibilitatea desenãrii pereþilor în formã de arc. 126 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Observaþie: Modurile geometrice: Lanþ de pereþi. dar independente.Ultimele douã moduri vã permit desenarea unor pereþi a cãror grosime nu este constantã.capitolul 4.

arãtând cã a gãsit linia de referinþã. atunci forma cursorului se transformã în formã Mercedes. Uneltele ArchiCAD Peretele poligonal permite desenarea unor pereþi cu formã neregulatã. dezafectaþi intersecþii curate (meniul opþiuni) ºi veþi gãsi mai multe linii de referinþã de-a lungul perimetrului. sau direcþia peretelui. . Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã o putem determina cu ajutorul modurilor de construcþie ale pereþilor. Dacã deplasãm cursorul deasupra unei linii de referinþã a unui perete. care va fi detaliatã la sfârºitul capitolului. grosimea peretelui este simbolizatã cu linie întreruptã. dar linia de referinþã nu se poate muta pe cealaltã parte a peretelui. dupã care cursorul e urmãrit de o linie elasticã. Existã câteva restricþii pentru pereþi poligonali: . ci numai linia de referinþã. În timpul trasãrii liniei de referinþã. Aceastã linie elasticã reprezintã linia de referinþã a peretelui. poziþia. Când aþi terminat desenarea peretelui poligonal. care în acelaºi timp aratã ºi poziþia peretelui faþã de linia de referinþã.Liniile de referinþã intersectate genereazã pereþii intersectaþi . . Pereþi poligonali ºi linia de referinþã ArchiCAD permite redefinirea liniei de referinþã a pereþilor poligonali. Aceastã metodã tranformã pur ºi simplu un poligon în perete.capitolul 4. Punctele de capãt ale liniilor de referinþã vor fi salvate de document.nu pot conþine uºi sau ferestre .Peretele se poate muta dintr-o parte în alta a liniei de referinþã.Cursorul nu sesizeazã toatã suprafaþa peretelui. ArchiCAD 6.Uºile ºi ferestrele se poziþioneazã pe puncte de colþ sau ale liniilor de referinþã.nu pot avea structurã compusã . ºi din aceastã cauzã acestea rãmân pe loc ºi atunci când se modificã grosimea.0 Ghid de utilizare 127 . pe care o putem fixa cu o nouã clicare. ajutând racordarea exactã a pereþilor ºi gãsirea lor cu cursorul. Linia de referinþã Putem începe desenarea liniei cu o clicare. .trebuie sã aibe cel puþin patru laturi. ceea ce înseamnã cã tãierea în douã pãrþi poate naºte rezultate stranii.

ºi fereastra de dialog setãri de perete. Moduri de construire ale pereþilor Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã este determinatã de modurile de construcþie ale pereþilor de pe bordul de control. apoi schimbãm modul de construire al pereþilor pe bordul de control sau în fereastra de dialog setãri de perete. înainte de a fixa cu o clicare al doilea punct al liniei elastice. De aceea numai diferenþele ºi setãrile specifice vor fi discutate mai jos.0 Ghid de utilizare . Alegerea unui buton de poziþie perete modificã poziþia implicitã a peretelui faþã de linia de referinþã sau transferã linia de referinþã a peretelui selectat. 128 ArchiCAD 6. Va apare o paletã desfãºurabilã cu un icon suplimentar la sfârºit care permite lungirea sau scurtarea liniei de referinþã. Fereastra de dialog se poate deschide cu clicarea dublã pe unealta perete. Fereastra de dialog Setãri de perete este alcãtuitã din douã pãrþi. Fereastra de dialog Setãri de perete Fereastra de dialog Setãri de perete face posibilã modificarea parametrilor elementelor de pereþi.capitolul 4. Descrierea acestora a fost prezentatã în partea Setãri comune în cadrul acestui capitol. Multe din setãri sunt comune pentru toate uneltele. pentru deplasãri ºi întinderi. Observaþii: Se poate modifica ºi în timpul desenãrii poziþia liniei de referinþã pe Bordul de control. sau modificarea setãrii implicite. Uneltele ArchiCAD Alegeþi unealta perete ºi selectaþi peretele poligonal. sau cu activarea uneltei Perete ºi apãsarea tastei Sãgeatã Stânga. În partea dreaptã se pot efectua setãrile referitoare la geometria peretelui În partea stângã se pot efectua diferite setãri cu ajutorul a trei unelte. Programul utilizeazã linia de referinþã pentru crearea intersecþiilor curate. Clicaþi un punct cheie. Se poate modifica direcþia liniilor de referinþã ale mai multor pereþi (de odatã). dacã prima datã se selecteazã liniile.

Aceste setãri se leagã între ele. dacã s-a selectat perete stratificat în paleta desfãºurabilã de haºuri. Folosind combinaþiile de taste putem copia. Observaþie: În paleta info este posibil accesul rapid la valorile absolute de elevaþie ale peretelui Grosimea peretelui Pentru setarea grosimii peretelui se scrie valoarea doritã în câmpulrespectiv. Urmãtoarele trei zone aratã înãlþimea planului inferior al peretelui faþã de planuri diferite. îºi modificã cota împreunã cu acesta. Modificarea grosimii acestor pereþi se poate face numai în fereastra de dialog Opþiuni/Structuri multistrat. Câmpul "la elementul de dedesubt" va fi activ dacã este activatã Gravitatea. ArchiCAD 6. Pereþii neparaleli au douã câmpuri. insera. pentru grosime la început ºi la capãt. A se vedea detalii mai jos. ceea ce însemnã cã.Grosimea nu se poate modifica.00 se modificã automat. ºi tãia din aceastã zonã. adicã valorile din zonele de la cota 0. dacã modificãm nivelul unui etaj. toþi pereþii de la acest etaj.0 Ghid de utilizare 129 . Uneltele ArchiCAD Setãri generale Înãlþimea peretelui ºi poziþia lui În zona Înãlþime se poate preciza înãlþimea realã a peretelui.00. Pereþii sunt legaþi mai mult de nivelul lor activ decât de nivelul absolut 0. astfel introducerea datelor contradictorii nu e posibilã.capitolul 4.

În cazul elementelor stratificate. Uneltele ArchiCAD Observaþii: Se selecteazã peretele stratificat ce va fi modificat ºi se clicheazã pe butonul OK. 130 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . unde se poate modifica automat acest tip de perete. Observaþie: Parametrul de deplasare nu se poate utiliza la desenarea pereþilor axiali. La crearea Pereþilor stratificaþi. Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã Distanþa liniei de referinþã de la marginea peretelui se poate seta în câmpul de text.capitolul 4. marginea plãcilor se poate defini cu pereþi având linia de referinþã deplasatã. apoi se deschide fereastra de dialog Pereþi stratificaþi. peretele e afiºat ca o structurã compusã ºi din punct de vedere grafic. Atribute de Plan Parametrii de pereþi stratificaþi Cu ajutorul Pereþilor stratificaþi multistrat se pot crea pereþi cu structuri stratificate cu tipuri de haºuri diferite. iar în Listele de materiale se pot urmãri cantitãþile diferitelor tipuri de straturi.

Uneltele ArchiCAD Observaþii: În cazul modului Intersecþii curate. Mai vezi . Comenzile Tipuri de haºuri ºi Straturi multistrat. Se pot utiliza culorile de peniþe date în fereastra de dialog Structuri stratificate. Definirea culorii de peniþã a pereþilor este asemãnãtoare cu cea a elementelor de bibliotecã. Capitolul 5. respectiv la intersecþii pe punctele cheie ale straturilor. meniul Opþiuni. sau clicãm pe meniul desfãºurabil de culori ºi selectãm culoarea þinând apãsat butonul mouse-ului. se pot folosi setãri unice de culori de peniþã. Pentru selectarea Peniþei introducem numãrul adecvat.. Peretele stratificat se poate desena ºi cu mai multe culori deodatã. Paleta desfãºurabilã desfãºurabilã al tipurilor de haºuri vizualizeazã tipul de haºurã activã astfel încât sã reflecte ºi setarea culorii peniþei..0 Ghid de utilizare 131 . Putem alege dintre pereþi stratificaþi existenþi prin clicarea pe porþiunea respectivã a meniului de haºuri. cursorul fin se poziþioneazã în punctul de capãt al pereþilor. ArchiCAD 6. Butonul va apare ºters dacã peretele actual este unistrat.capitolul 4. programul alege definiþia multicolorã a structurii selectate ºi o va aplica pentru perete. este necesarã activarea butonului de sus. Culori de peniþe Culoarea conturului haºurii ºi fondului de haºurã pentru pereþi se poate seta independent în paleta de modificare a numãrului de peniþe. Pentru trecerea de la haºurã stratificatã la cea simplã. sau neglijându-le pe acestea. Dacã se clicheazã pe butonul Foloseºte culoarea liniei ºi haºurii peretelui multistrat.

Al treilea numãr se referã la culoarea fondului haºurii. 132 ArchiCAD 6. Se pot alege diferite materiale pentru cele trei suprafeþe caracteristice (latura liniei de referinþã.0 Ghid de utilizare .. . Comanda peniþe ºi culori. .Al doilea numãr se referã la culoarea haºurii ºi liniei de separare a straturilor în cazul structurilor multistrat. margini. Atribute model Materialele suprafeþelor de pereþi Pereþii apar în ferestrele 3D ºi în fereastra Fotografiere ca ºi corpuri pline.capitolul 4. Mai vezi . Capitolul 5. latura opusã). Uneltele ArchiCAD .Primul numãr de perniþã se referã la conturul peretelui. meniul Opþiuni.. sau un singur material de pe cele trei palete desfãºurabile ce apar.

Pentru alte detalii despre setãrile de materiale. Detalii de grinzi Structura portantã din grinzi de lemn masiv se poate aplica în ArchiCAD 6. Se pot crea materiale cu ajutorul comenzii Opþiuni/Materiale. Mai vezi . Comanda materiale.. Capitolul 5.0 numai pereþilor drepþi.0 Ghid de utilizare 133 . inferioare ºi feþele golurilor vor apare cu acelaºi material ca exteriorul.capitolul 4. a se mai vedea Setãri comune mai sus în acest capitol. Observaþii: Diferenþa esenþialã dintre haºuri ºi materiale este cã haºurile au efect asupra Planului ºi a Listei de materiale. Peniþe pentru secþiuni În aceastã parte a ferestrei Setãri se poate alege peniþã aparte pentru marcarea pereþilor secþionaþi în fereastra Secþiuni/Faþade. apoi se clicheazã pe unui dintre materialele apãrute în paleta desfãºurabilã.Aplicã material faþã exterioarã pentru feþele orizontale. . feþele superioare. Uneltele ArchiCAD Pentru selectarea unui material predefinit. meniul opþiuni. prima datã se clicheazã pe zona respectivã a paletei. Dacã se activeazã aceastã cãsuþã. Pereþii de acest fel vor apare în ferestrele Secþiune-Faþadã ºi 3D cu aceleaºi oþiuni de texturã care pot fi setaþi în fereastra de dialog Detalii de grinzi. ArchiCAD 6.. în timp ce setãrile de materiale au efect asupra Imaginilor 3D ºi al Umbririlor.

sau sã formeze intersecþii curate de forma T respectiv L. buºtenii nu se vor atinge. simpla intersecþie a acestora nu dã rezultatele dorite. .Aliniazã textura la feþele de pereþi: prin aceastã cãsuþã.Începe cu jumãtate de grindã: cu aceastã cãsuþã activ. Uneltele ArchiCAD . grinzile sunt rotunzi. Observaþie: Dacã determinaþi o înãlþime mai mare decât lãþimea peretelui. grinzilr vor fi prelucrate pe toate feþele. 134 ArchiCAD 6. Dacã nu. peretele va începe cu grindã cu înãlþimea jumãtãþitã. astfel fiind posibilã racordarea exactã.Grinzi pãtrate: dacã este marcat. deoarece în acest caz vor fi vizibile liniile de referinþã.capitolul 4. Observaþii: Dacã se doreºte crearea unor legãturi complexe. . Tehnici de pereþi Racordarea pereþilor Modul de racordare a pereþilor determinã diferitele intersecþii.0 Ghid de utilizare . textura peretelui va fi aliniatã la perete pentru prevenirea fragmentãrii. Esenþa racordãrii constã în poziþionarea exactã a liniilor de referinþã. Liniile lor trebuie sã se racordeze la punctul de capãt. atunci este mai eficient sã se dezactiveze comanda Opþiuni/Intersecþii curate. deoarece acestea se creeazã doar la pereþi racordaþi corespunzãtor.Înãlþime grinzii: în acest câmp se poate seta înãlþimea grinzilor. .

va rãmâne continuu. cu ajutorul programului PlotMaker. apoi la aceºtia se va lega al treilea perete. Uneltele ArchiCAD Probleme de intersectãri Racordarea pereþilor cu haºuri diferite. Prima datã programul racordeazã cei doi pereþi mai groºi. astfel se vor crea douã racordãri duble în loc de o racordare triplã. În cazul racordãrii în L a diferiþilor pereþi haºurile se vor schimba dupã bisectoarea intersecþiei. Dacã se cer detalii de desene mai amãnunþite la intersecþia pereþilor. Dacã grosimea tuturor pereþilor ce urmeazã racordaþi este identicã. Intersecþiile a trei pereþi se bazeazã pe anumite reguli de prioritate. atunci înainte de desenare sau de tipãrire trebuie efectuate ºi câteva modificãri în proiect. În cazul intersecþiilor de forma T conturul peretelui. Dacã racordarea triplã de pereþi nu ne satisface aºteptãrile. ArchiCAD 6. ºi ele se realizeazã în doi paºi. atunci pereþii multistrat vor avea prioritate faþã de pereþii omogeni. atunci se deplaseazã puþin punctul de capãt al unui perete.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 135 . ce trece peste intersecþie. Prioritatea la intersecþia a trei pereþi.

legãtura se va realiza în conformitate cu acestea. Dacã se încearcã legarea a doi pereþi care pe direcþie verticalã sunt dezaxaþi. 136 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Racordarea pereþilor deplasaþi pe verticalã. ºi analizând straturile acestora. Programul racordeazã automat pereþii ce se leagã. sau ei doar se ating.capitolul 4. 2) Se selecteazã unul dintre ei. 5) Astfel s-a tãiat peretele selectat. aceºti pereþi nu se vor racorda nici în Plan. Apare cursorul Ochi dând posibilitatea alegerii porþiunii din peretele tãiat. nici în Fereastra 3D. Racordarea pereþiilor multistrat Programul realizeazã automat racordarea în funcþie de straturile identice din pereþi. 3) Se alege comanda Taie în doi din meniul Editare. care va rãmâne selectat. Transformarea încruciºãrilor în racordãri Pentru transformarea unei încruciºãrilor într-o racordare sunt necesari urmãtorii paºi: 1) Se deseneazã doi pereþi care se încruciºãrilor. Se alege comanda Afiºare/Reconstruieºte care va aranja racordarea. 4) Se clicheazã pe celãlalt perete cu cursorul Mercedes. Se clicheazã pe o parte.0 Ghid de utilizare .

Prin acesta se alege care segment de perete sã rãmânã selectat. Aranjarea pereþilor la alte elemente Dacã se doreºte scurtarea sau alungirea pereþilor deja desenati pânã la o linie imaginarã. sau cu o muchie a unui element. . la care dorim sã racordãm pereþii. sau se traverseazã o linie pe plan ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 137 . 1) Se selecteazã peretele (pereþii) ce urmeazã a fi fragmentat 2) Se selecteazã comanda Editare/Taie în doi. 3) Când apare cursorul Ochi se clicheazã pe o parte a liniei. amintite mai sus. Uneltele ArchiCAD Observaþie: Aceastã metodã funcþioneazã ºi în cazul mai multor pereþi selectaþi deodatã. Observaþie: Pentru tãierea pereþilor se poate utiliza în orice condiþii comanda Editare/Extre pereþi/Taie peretele.capitolul 4. pur ºi simplu se traseazã o linie între douã puncte libere din plan. Fragmentarea pereþilor Se poate întâmpla ca în timpul lucrului sã dorim sã fragmentãm pereþii în douã sau mai multe bucãþi.Dacã se doreºte tãierea unuia sau a mai multor pereþi în dreptul unei linii imaginare. sau pe muchia elementului. 2) Se alege comanda Aranjeazã la . 4) Peretele astfel selectat va fi tãiat. . care seamãnã cu crearea unei intersecþii de pereþi.. 3) Se clicheazã pe acea margine sau muchie a elementului.Dacã se doreºte tãierea unui perete la o racordare cu un element existent liniar sau curb. atunci se clicheazã cu cursorul Mercedes pe elementul liniar sau curb. din meniul Editare. atunci: 1) Se selecteazã peretele (pereþii) pe care dorim sã-l alungim sau sã-l potrivim la un element existent.. În ArchiCAD gãsim pentru aceastã operaþie o combinaþie de taste.

Uneltele ArchiCAD între puncte libere 4) Toþi pereþii selectaþi. Capitolul 5 pt informaþii despre comanda Întinde (meniul Editare) ºi Capitolul 3 pentru coordonate legate.capitolul 4. care au punct de intersecþie real sau proiectat cu o muchie selectatã prin clicare. Observaþie: Dacã mãrimea prelungirii este definitã de un element paralel cu peretele.0 Ghid de utilizare . 138 ArchiCAD 6. Mai vezi .. tangente între ele. Executarea golurilor în pereþi Goluri speciale se pot executa în pereþi cu ajutorul Golurilor de uºi ºi de ferestre. cu un arc sau cu o linie trasatã acum. Pereþi autentici în formã de arc Toþi pereþii realizaþi prin utilizarea modului geometric Perete în formã de arc sunt construiþi din arce autentice ºi nu din segmente drepte de pereþi.. se vor alungi sau scurta pânã la muchia. arcul sau a linia respectivã. este nevoie de utilizarea comenzii Editare/Întindere ºi de introducerea coordonatelor corespunzãtoare.

Observaþie: Comanda Aranjeazã la acoperiº nu se poate folosi în fereastra 3D. Transformarea elementelor. Executarea pereþilor în timpan Dacã avem nevoie de un perete care se racordeazã la planuri de acoperiº date. Mai vezi . Aceastã operaþie se poate executa de odatã la toþi pereþii selectaþi. sau dacã are un colþ rotunjit. Pentru racordarea pereþilor la planurile de acoperiº se utilizeazã comanda Editare/Aranjeazã la acoperiº care este detaliatã în capitolul 5.. cât ºi pentru un plan de acoperiº. În acest caz depinde de setarea uneltei Bagheta Magicã dacã veþi obþine un arc autentic sau o serie de segmente de pereþi drepþi.0 Ghid de utilizare 139 . 2.) Cu ajutorul comenzii programul înlãturã partea peretelui aflatã deasupra planului inferior al acoperiºului.capitolul 4. Capitolul 3.) Peretele ce urmeazã a fi tãiat trebuie sã aibã iniþial o înãlþime mai mare decât cea a acoperiºului. Uneltele ArchiCAD Se pot deasemeni trasa ºi transforma contururile oricãrui element curb cu metoda de transformare a elementelor prezentatã la Capitolul 3. 1. dar se poate aplica separat pentru peretele selectat în momentul respectiv. ArchiCAD 6. acesta se poate executa uºor prin tãierea peretelui obiºnuit cu planurile corespunzãtoare de acoperiº..

În ArchiCAD stâlpii au douã componente: sâmburele ºi înveliºul. cu colþurile sau punctele mediane laterale. În Modul Geometric stâlp rotit se poate plasa un stâlp. acesta se poate roti liber. Moduri geometrice Pe Paleta info avem acces la douã moduri geometrice. în fereastra de dialog setãri stâlp. ºi cu o nouã clicare se poate seta unghiul fãcut cu orizontala.capitolul 4. Cu o clicare se poate defini centrul stâlpului. a cãrui poziþie nu este încã definitã. Ambele au haºuri ºi culori de peniþe diferite. Stâlpii pot fi liberi sau pot fi legaþi de pereþi. Înveliº Sâmbure Toate elementele executate cu ajutorul uneltei Stâlp au secþiunea dreptunghiularã. dar se poate alege ºi alt punct de ancorare pe miez în setãri generale. ale cãrei laturi sunt direcþionate de grilajul principal. de izolare termicã sau numai ca strat de acoperire. Poziþionarea cu centrul este setarea de bazã.0 Ghid de utilizare . în timp ce înveliºul serveºte ca strat strat de protecþie antifoc. 140 ArchiCAD 6. În Modul Geometric stâlp ortogonal se poate plasa printr-o singurã clicare un stâlp. deci programul realizeazã legãtura luând în considerare proprietãþile peretelui (vezi mai jos partea Stâlpi ºi pereþi). Legãtura dintre stâlpi ºi pereþi este inteligentã. Uneltele ArchiCAD Unealta Stâlp Cu ajutorul uneltei Stâlp se pot crea piloane respectiv stâlpi cu secþiuni dreptunghiulare. Desenarea stâlpilor Stâlpii se pot poziþiona cu nouã puncte cheie în modurile geometrice: cu centrul. Sâmburele este partea structuralã care preia încãrcarea.

Obsetrvaþie: Modul cu înveliº funcþioneazã numai cu pereþi normali ºi trapezoidali. Aceasta înseamnã cã straturile exterioare sau interioare ale peretelui înconjoarã stâlpul structural. Uneltele ArchiCAD . Dacã intersecteazã pereþi multistrat.Un stâlp cu înveliº este întotdeauna poziþionat cu un punct de ancorare de pe miez. Stâlpii realizaþi astfel îºi pãstreazã întotdeauna materialele de suprafaþã setate în fereastra de dialog Setãri de stâlpi.Pentru a plasa un stâlp în oricare mod geometric cu unul din colþuri sau punct mediuan lateral. straturile speciale ale pereþilor intersectaþi îmbracã stâlpul. iar în final se readuce grosimea înveliºului. Moduri de construcþie Pe Bordul de control avem acces la douã moduri de construcþie: Stâlpi realizaþi cu Modul simplu se pot îngloba în orice perete unde îºi creeazã loc. Poziþionãrile stâlpilor realizaþi în Modul învelire sunt mai inteligente.0 Ghid de utilizare 141 . Dacã sunt liberi. -Aºezarea stâlpilor cu înveliº de la un colþ al sâmburelui se face în felul urmãtor: grosimea înveliºului se reduce la zero temporar. atunci.capitolul 4. trebuie sã setaþi un punct nou de ancorare în fereastra Setãri Stâlpi. Stâlpii realizaþi cu acest procedeu moºtenesc în totdeauna materialul suprafeþei peretelui la care se leagã. . aceºtia vor apãrea cu materiale proprii. Nu este nevoie de îndepãrtarea miezului pentru a realizara acest lucru. Mai amãnunþit vezi pãrþile care se referã la racordarea ºi învelirea pereþilor din acest capitiol. apoi se deplaseazã stâlpul de la colþ. asigurând o suprafaþã exterioarã sau interioarã uniformã. nu ºi cu pereþi poligonali sau curbi. ArchiCAD 6.

dimensiuni pentru cele douã laturi ale miezului dreptunghiular . Setãri generale Posibilitãþile de control specifice pentru stâlpi sunt: .grosimea înveliºului . 142 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Setãri stâlpi În fereastra de dialog Setãri stâlpi avem posibilitatea de a seta parametrii stâlpilor selectaþi.punctul de ancorare cu care se poziþioneazã stâlpul. Descrierea lor se gãseºte la pereþi sau la Setãri generale de unelte.capitolul 4. Majoritatea modurilor posibile de setare corespund cu cele de la unealta Perete. la începutul capitolului.0 Ghid de utilizare . respectiv definirea setãrilor de bazã pentru stâlpi care se vor realiza mai târziu.

strãpungând toate straturile peretelui. Conturul sâmburilor marcaþi cu diagonalã sau cu X este trasat integral de cãtre program. trecând cu vederea peste haºurile identice. Stâlpi ºi pereþi Dacã stâlpul a fost creat cu înveliº ºi intersecteazã pereþi. haºura ºi fondul haºurii. Uneltele ArchiCAD Atribute de plan ºi Secþiune Simbol miez Sunt accesibile trei opþiuni pentru simbolul miezului în plan. îºi creeazã doar loc. gol. Limitele dintre straturile peretelui ºi stâlp dispar dacã haºurile sunt identice. Haºuri Se pot defini haºuri ºi fonduri diferite pentru miez ºi înveliº. Existã trei variaþii de stâlpi: 1) Stâlp independent de perete 2) Stâlp înglobat în perete multistrat 3) Stâlp înglobat în perete simplu ArchiCAD 6. va prelua materialele de suprafaþã ale acestor pereþi. cât ºi pentru haºura înveliºului. Peniþe ºi culori Pot fi definite diferite culori pentru contur. Stâlpi neînveliþi Stâlpii neînveliþi nu modificã forma peretelui.capitolul 4. barat sau X.0 Ghid de utilizare 143 .

Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice. Haºura peretelui ºi a înveliºului sunt identice.0 Ghid de utilizare .stâlpul a fost realizat cu Modul învelire . Haºura peretelui ºi a sâmburelui diferã. Haºura peretelui ºi a înveliºului sunt identice.capitolul 4. Semnul sâmburelui este X.stâlpul intersecteazã un perete multistrat . Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice 144 ArchiCAD 6. Acest lucru se realizeazã numai dacã: . Celelalte straturi de pereþi îmbracã stâlpul. Uneltele ArchiCAD Haºura peretelui ºi a înveliºului diferã. Semnul sâmburelui este X. Haºura peretelui ºi a sâmburelui diferã. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice Stâlpi inveliþi Stâlpii înveliþi pot sã întrerupã numai straturile de rezistenþã ale pereþilor multistrat.peretele multistrat are straturi nestructurale . pãstrându-ºi grosimile.stâlpul este tangent sau intersecteazã straturile structurale ale peretelui multistrat Haºura peretelui ºi a înveliºului diferã. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice.

. Uneltele ArchiCAD Învelirea nu se poate realiza la pereþi curbi. Vederea 3D a stâlpului Stâlpii liberi sunt modelaþi ca blocuri simple dreptunghiulare. Mai vezi .0 Ghid de utilizare 145 . este nevoie de modelarea din bucãþi separate poziþionate în prelungire. Dacã un stâlp trece de baza sau partea suprerioarã a peretelui la care se racordeazã. Modelarea înglobãrii stâlpului în perete se realizeazã în mod special.capitolul 4. ArchiCAD 6. Pereþii merg în mod continuu iar pãrþile ieºite ale stâlpilor sunt aºezate la suprafaþa peretelui ca niºte paralelipipezi. Comanda Opþiuni/Structuri multistrat la Capitolul 5 pentru definirea miezului ºi înveliºului pereþilor compuºi. Se observã cã toþi stâlpii aºezaþi în modul Structural învelire preiau materialul suprafeþei peretelui chiar dacã înveliºul peretelui nu este adaptat pentru învelirea stâlpului. Aceastã metodã dã imagine perfectã atât în cazul reprezentãrii cu linii cât ºi reprezentãrii cu culori..

Din momentul în care o uºã sau o fereastrã s-a aºezat într-un perete. Dacã suprafaþa stâlpului se racordeazã în acelaºi plan 3D la suprafaþa plãcii sau la suprafaþa altui stâlp.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. În proiectul ArchiCAD se pot aºeza Uºi ºi Ferestre doar dacã acestea sunt conþinute de pereþi. Ele nu se pot aºeza independente în proiect. ele ajung automat pe stratul pe care se aflã ºi peretele din care fac parte. circulabile în perete. Unealta Uºã ºi Fereastrã Uºile ºi Ferestrele sunt elemente de bibliotecã. Uºile ºi ferestrele produc goluri reale. care se pot folosii în mai mute proiecte ArchiCAD. ºi va rãmâne în perete ºi la deplasarea sau întinderea acestuia. transformarea ei se face împreunã cu peretele care-l include. deºi transparenþa se poate dezactiva (în cazul celor mai multe uºi ºi ferestre acest lucru este asigurat). 146 ArchiCAD 6. liniile de racordare nu se vãd în 3D. astfel vizualizarea în 3D devine mult mai exactã ºi realã. Observaþie: Din aceastã cauzã un gol nu se poate transforma într-o imagine independentã 3D. Uneltele ArchiCAD Vederea de mai sus a fost creatã cu ºase stâlpi în modul arãtat înainte. Observaþie: Deoarece Uºile ºi Ferestrele nu se pot aºeza independent. Nu se pot poziþiona uºi ºi ferestre în pereþi poligonali. aceasta devine o parte a peretelui.

Uneltele ArchiCAD Poziþionarea uºilor ºi ferestrelor Prin activarea în Paleta de unelte a uneltei Fereastrã sau Uºã.capitolul 4.Gol în zidãrie. Observaþie: Planul parter va fi salvat în biblioteca activã. se modificã parametrii dimensiunii golului în câmpuri. Dacã se doreºte acces direct la fiºierele aflate în alte directoare. ArchiCAD-ul nu face posibilã aºezarea uºii sau a ferestrei. 4) Se clicheazã pe linia de referinþã a peretelui. 2) Se clicheazã pe Gol în zidãrie pe suprafaþa de Prezentare. ºi prin clicarea pe linia de referinþã a unui perete. Gol în zidãrie 1) Se deschide fereastra de dialog a setãrii uneltei corespunzãtoare (Uºã sau fereastrã) prin clicare dublã pe unealtã. fereastra sau uºa din setarea de bazã ajunge în perete. În afarã de acestea se mai pot defini un ºir de informaþii detaliate referitor la gol. Acestea sunt cele mai simple elemente de ferestre ºi uºi în bibliotecã. aceste elemente complexe constau din: descriere 3D. 3) Dacã este necesar.0 Ghid de utilizare 147 . ne ajutã sã vedem cum va arãta faþada dupã aºezarea elementelor de închidere. Poziþionarea uºilor ºi ferestrelor în pereþi Golurile depozitate în biblioteca ArchiCAD trebuiesc întâi cãutate ºi selectate în fereastra de dialog corespunzãtoare. . Pentru crearea uºilor ºi ferestrelor mai detaliate este nevoie de construirea elementelor de bibliotecã. Dacã nu s-a clicat pe linia de referinþã. Vezi capitolul "Crearea golurilor de formã specialã". 5) În peretele selectat apare golul. descrierea caracteristicii pentru lista de materiale ºi dintr-un simbol 2D pentru plan.Elemente de bibliotecã de uºi ºi ferestre. atunci ori cu comanda Biblioteci active se activeazã acest ArchiCAD 6. ci doar pe suprafaþa de lucru (unde cursorul nu s-a transformat în Mercedes). În ArchiCAD se pot alege douã tipuri de goluri: .

Prin activarea comenzii Opþiuni/Intersecþii curate se pot plasa goluri în toate punctele unde se întâlnesc mai mulþi pereþi. 148 ArchiCAD 6. Poziþia golurilor Goluri de Ferestre sau Uºi se pot plasa în pereþi cu orice cursor Pipã sau Mercedes. Poziþionarea se va face ca ºi în cazul colþurilor de pereþi. Observaþie: În unele cazuri se poate întâmpla cã cursorul a luat forma Mercedes. cã lipsesc câteva elemente din biblioteca activã. Se dezactiveazã comanda Opþiuni/Intersecþii curate pentru a ne convinge dacã am ales într-adevãr linia de referinþã a peretelui.0 Ghid de utilizare . nici în fereastra 3D. Dacã acestea nu vor fi luate în considerare. ºi prin miºcarea mouse-ului se poate modifica poziþia ferestrei între cele douã pãrþi ale punctului de clicare (2). În cazul poziþionãrii pe colþ dupã clicarea pe perete apare cursorul Ochi dublu (1). Cauza poate fi suprapunerea marginii unui alt element dedesenare (Placã. Acoperiº. ori planul parter se salveazã arhivat. atunci obiectele respective nu vor apãrea nici în Planul de lucru. Observaþie: Modul de poziþionare ales va fi valabil pentru ambele tipuri de goluri. Modurile geometrice Uºã ºi Fereastrã În program se gãsesc douã moduri geometrice de uºã ºi fereastrã. Haºurã sau linie) cu peretele. pânã ce acesta nu va fi schimbat. Uneltele ArchiCAD biblioteci (Meniul Fiºier). ºi acesta este sesizat de cursor. totuºi golurile nu se pot poziþiona în punctul dat.capitolul 4. respectiv în lista de materiale. acest lucru nu este limitat la anumite puncte ale liniei de referinþã. în scopul poziþionãrii mai uºoare a golurilor. Avertizare: Dacã la deschiderea unui proiect apare o fereastrã de avertizare. (Vezi comanda Salveazã special/Arhiv în capitolul 5). atunci elementele aflate în alte biblioteci nu vor apãrea automat la urmãtoarea deschidere a planului parter. ceea ce se seteazã prin activarea butoanelor Bordului de control. Poziþionarea se poate executa cu axul uºii respectiv ferestrei sau cu colþuri. oferind posibilitatea aºezãrii golului prin clicarea în poziþia doritã (3).

Ferestre: prin clicare se stabileºte latura exterioarã a ferestrei. Dacã s-a ales acest mod. . .Modul de construcþie în planul peretelui aºeazã uºa respectiv fereastra la marginea corpului de perete. lãþimea parapetului va fi automat zero. în aceastã situaþie clicând cu cursorul ochi se poate selecta una dintre cele douã planuri ale peretelui. -Prin utilizarea modului de construcþie cu linia de mijloc uºa/fereastra va ajunge în mijlocul peretelui. care s-a setat în fereastra de dialog Uºã/Fereastrã. Uneltele ArchiCAD Goluri poziþionate greºit Dacã se doreºte aºezarea unei uºi sau a unei ferestre în apropierea capãtului sau pãrþii superioare a peretelui. Stabilirea direcþiei de deschidere Deoarece ferestrele ºi uºile au modele 3D. se poate întâmpla sã nu existe spaþiu suficient pentru includerea acesteia. O singurã clicare este suficientã pentru poziþionarea golurilor ºi pentru specificarea direcþiei de deschidere. . programul are nevoie de precizarea sensului de deschidere. În acest caz apare o avertizare ºi se poate retrage operaþia. Cu cursorul ochi se poate marca partea peretelui unde se va realiza urechea.capitolul 4. ArchiCAD 6. conform dimensiunii date în fereastra de dialog a setãrilor.specificate ºi direcþiile în care acestea se deschid. Moduri de construcþie pentru uºi ºi ferestre Prin alegerea modurilor de construcþie ale Bordului de control se poate definii modul în care Uºa/Fereastra selectatã sau din selectare de bazã va fi poziþionatã.Modul de construcþie cu urechi realizeazã un gol cu urechi.0 Ghid de utilizare 149 . Cursorul ochi dã posibilitatea alegerii dintre planurile peretelui.

înãlþimea parapetului este definitã de aceastã laturã. În modul 3D al proiectului se pot urmãri aceste modificãri. Uneltele ArchiCAD ArchiCAD-ul va stabili înãlþimea parapetului întotdeauna pe aceastã laturã. atunci se selecteazã aceasta ºi se marcheazã pãtratul de oglindire în fereastra de dialog a setãrilor. . Setãri de Ferestre ºi Uºi Fereastra de dialog Setãri Uºi/Ferestre este în mare mãsurã similarã celorlalte unelte. care nu sunt de tip german. iar în cazul uºilor cu urechi de tip german. 150 ArchiCAD 6. Dacã se doreºte modificarea sensului de deschidere a uºii. Setãri generale În partea dreaptã a ferestrei. Acestea au fost prezentate anterior. de latura opusã. dar înãlþimea parapetului/ urechii stabilitã pe latura iniþialã.0 Ghid de utilizare . rãmâne neschimbatã. de aceea se vor specifica numai diferenþele ºi setãrile specifice. în afara zonei de previzualizare apar opþiuni pentru ºpalet ºi pentru cotare.Uºi: clicarea stabileºte direcþia de deschidere a uºii. În cazul uºilor cu urechi.capitolul 4. Astfel sensul de deschidere a uºii/ferestrei va ajunge pe cealaltã laturã a peretelui.

cu ajutorul cãruia se pot seta dimensiunile structurilor ce înconjoarã golul. respectiv zona de setare a lãþimii de parapet. Modul de poziþionare al golului se poate seta cu butoanele modului de construcþie în felul amintit mai sus. Se pot specifica alte valori în zonele de modificare. Lãþimea de parapet regleazã distanþa golului de la suprafaþa peretelui în direcþia în care clicãm cu cursorul Ochi. ArchiCAD 6. (În modul de construcþie Suprafaþã de perete acesta nu funcþioneazã) Dacã se doreºte schimbarea direcþiei de deschidere cu pãstrarea tocului. se utilizeazã pãtratul de basculare. pentru setarea înãlþimii superioare ºi inferioare. pãtratul de selectare al basculãrii ºi butonul Setare.capitolul 4. lãþimii ºi adâncimii. Butonul Setare deschide fereastra de dialog Spalet.0 Ghid de utilizare 151 . Uneltele ArchiCAD Spalet În zona Toc a ferestrei de dialog Setãri de uºi ºi ferestre se gãsesc aceleaºi butoane care apar ºi pe Bordul de control (vezi mai sus).

Tipul ºi mãrimea caracterelor de dimensionare ce se pot defini de cãtre utilizator (tipurile de caractere ale maºinii de desenare conþin unghiul caracterelor înclinate) .Linia medianã de lungime reglabilã . 152 ArchiCAD 6. împreunã cu textul reglabil dinainte.Notarea înãlþimii parapetului/pragului ce se poate alege. Prin folosirea pãtratului "Individualizat" se pot asocia opþiuni predefinite de dimensionare ºi poate fi setat nivelul de referinþã ºi textul de prefix al parapetului.Definirea laturilor interioare/exterioare. Aceste opþiuni se pot defini separat pentru fiecare fereastrã.capitolul 4. ºi conþin urmãtoarele: .Poziþionãri de texte ce se pot seta în detalii .Dimensiunile nominale ce se pot alege pentru cadrul uºii/ferestrei. Uneltele ArchiCAD Dimensiunea golului Cu ajutorul uneltei Fereastrã ºi Uºã putem crea o dimensionare unicã în fereastra de dialog Setarea dimensionãrii. . care se poate deschide prin clicarea pe butonul Setare. .0 Ghid de utilizare .

Dacã modificãm înãlþimea golului.capitolul 4. celãlalt se va schimba automat. dacã modificãm unul dintre ele.0 Ghid de utilizare 153 . Datele referitoare la înãlþime respectiv lãþime se pot seta prin modificarea primilor doi parametri. ArchiCAD 6. Dimensiunea fizicã a golurilor din pereþi poate fi mai mare decât dimensiunea lor nominalã. Atribute de plan Clicând pe al doilea buton mare în fereastra de dialog Setãri se va deschide a doua (paginã a ferestrei setãri) afiºând opþiuni pentru modul de apariþie a deschiderii în plan ºi secþiune. Dimensiuni nominale ale uºilor ºi ferestrelor Dimensiunile golurilor se pot seta în patru cãsuþe de editare. în partea dreaptã a fereastrei de dialog. înãlþimea parapetului va primi valoare nouã. Uneltele ArchiCAD Parametri Clicând pe primul buton mare din partea stângã a ferestrei de dialog Setãri uºã/fereastrã se va deschide o listã de parametrii. Înãlþimea parapetului (pragului) ºi cota superioarã a golului (cota ) sunt interdependente. Alþi parametri Urmãtorii parametrii ai ferestrei de dialog influenþeazã nu numai realizarea imaginilor 3D. ci ºi Simbolurile planului (descrierea GDL a uºilor/ferestrelor cu descriere parametricã 2D).

respectiv a uºilor.0 Ghid de utilizare . se poate folosi orice peniþã ºi tip de linie. 154 ArchiCAD 6. folosirea aceleaºi peniþe ºi linii care au fost folosite la crearea simbolului 2D. Când butoanele sunt dezactivate.capitolul 4. sau trebuie transcrisã descrierea GDL a uºii sau a ferestrei respective. Observaþie: Dacã dorim sã vedem setãrile 2D pe modelul 3D la golurile propriu-zise trebuiesc ataºate elemente reale 3D. ce apar ca setãri de bazã în cazul poziþionãrii golurilor. Uneltele ArchiCAD Culori de peniþã ºi tipuri de linii. Atribute model Clicând pe al treilea buton dinspre stânga veþi deschide o fereastrã în care puteþi defini atribute pentru vederea 3D. Opþiunile Culori simbol ºi Linii simbol permit. prin marcare. Încadrare de pereþi în 2D ArchiCAD asigurã posibilitãþi de încadrare a ferestrelor. Încadrarea automatã în 2D se poate activa ºi dezactiva prin clicare pe butonul de încadrare.

ArchiCAD 6. Deplasarea elementelor de închidere ale golurilor Cu ajutorul comenzii Editare/Trage se poate modifica poziþia Uºii sau Ferestrei în perete. 2) Se deplaseazã golul în direcþia corespunzãtoare noii poziþii.capitolul 4. În afarã de aceasta se pot specifica numeroase alte materiale pentru diferitele pãrþi ale ferestrei respectiv uºii. astfel o linie elasticã va urmãri cursorul. Tehnici de uºi ºi ferestre Tehnicile detaliate mai jos oferã în continuare posibilitãþi de construcþie ºi creare de goluri. în descriereaGDL a Materialelor de suprafaþã ºi în restul de parametri ai golului (vezi comanda Document/Deschide element de bibliotecã mai jos). În poziþia doritã se elibereazã butonul mouse-ului.arãtarea sau ascunderea cotelor. putem alege cu ajutorul meniului desfãºurabil de aici. 1) Se selecteazã golul ºi se alege comanda Editare/Trage. Marcând "Foloseºte materialele obiectului" ArchiCAD va ignora setãrile de material ºi va folosi setãrile cu care elementul de bibliotecã a fost creat. Vizualizarea uºilor ºi ferestrelor În fereastra de dialog Opþiuni/Opþiuni de reprezentare se gãseºte o setare care face posibilã vizualizarea sau ascunderea uºilor ºi ferestrelor în plan.0 Ghid de utilizare 155 . Uneltele ArchiCAD Materialele suprafeþei Dintre materialele ataºate la ferestre respectiv uºi (ce se pot folosi la Fotografiere în 3D). arãtarea buiandrugului în modul în care este arãtat parapetul unei ferestre. sau prin clicare pe Tavan Reflectat.

Oglindirea ºi rotirea golurilor Comenzile Oglindeºte ºi Roteºte vor modifica direcþia de deschidere a ferestrei sau a uºii. Dacã se deplaseazã un gol într-un perete în formã de arc. care poate diferi de dimensiunea nominalã. indiferent unde s-a aºezat cursorul. Modificarea dimensiunii în afarã de Plan se mai poate urmãri ºi în fereastra de dialog Setãri. cadrul elastic al golului se va deplasa în dreptul conturului peretelui. Întindere ºi micºorare Asemãnãtor cu alte elemente structurale ºi uºile/ferestrele se pot întinde respectiv micºora. Uneltele ArchiCAD 3) Golul a ajuns în noua sa poziþie.capitolul 4. 156 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Observaþie: Scoaterea golului din perete nu este posibilã. Din toate celelalte puncte de vedere procedeul este identic cu cel din cazul golurilor aflate în pereþi drepþi. Atenþie: Întinderea va avea efect în totdeauna asupra dimensiunii totale.

Roteºte. Descrierea detaliatã a funcþionãrii acestor comenzi se gãseºte în capitolul 5. în Secþiune/Faþadã. Se mai poate opta pe varianta extinsã a paletei din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei pentru a vedea ambele unelte în acelaºi timp. Editare/Trage copia. ArchiCAD 6.capitolul 4. ca simboluri 2D. sau dacã se doreºte plasarea mai multor goluri identice într-un perete. de aceea în aceastã parte se vor detalia numai caracteristicile ce diferã. Unealta lampã se foloseºte pentru plasarea surselor de luminã în proiect. Oglindeºte copia ºi Editare/Multiplicã/Trage. Unealta Obiect ºi Lampã Uneltele obiect ºi Lampã sunt reprezentate de un singur icon în varianta de bazã a Paletei de unelte. respectiv în lista de materiale.0 Ghid de utilizare 157 . în modelul 3D (dacã au descriere în 3D). Setãrile ºi regulile care se referã la obiectele de Bibliotecã ArchiCAD sunt asemãnãtoare cu cele detaliate la uºi ºi ferestre. Pentru a vedea cealaltã unealtã. clicaþi ºi þineþi apãsatã sãgeata micã din partea stânga jos a butonului. Obiectele apar în plan. Unealta Obiect se foloseºte la plasarea ºi modificarea elementelor de bibliotecã de tip obiect. Iconul aratã unealta activã. Fiecare comandã amintitã mai sus este utilã dacã se doreºte schimbarea sensului de deschidere a unui gol existent. Lãmpile au o serie de controale specifice. Înalþã. Uneltele ArchiCAD Multiplicarea golurilor Golurile se pot multiplica cu comenzile.

nu ºi la laturi. iar cursorul fin este sensibil numai la punctele cheie fixate ale simbolului. selecta ºi potrivi la alte elemente cu aceste puncte cheie. Mai vezi . deoarece cursorul este sensibil la aceste puncte. Aceasta oferã posibilitatea de plasare cu mare exactitate a mobilei în poziþii specifice din încãpere sau unele în raport cu altele.. liniarul sau grilajul de construcþie. Pentru poziþionarea exactã se pot utiliza coordonate introduse manual. astfel obiectele se pot plasa întotdeauna cu punctul cel mai favorabil. Alte detalii despre folosirea.capitolul 4. Acesta este punctul de poziþionare al obiectului. Puncte cheie de obiect În contrar cu pereþii sau cu alte elemente construite pe parcurs. simbolurile obiectelor au forme definite dinainte.0 Ghid de utilizare . 158 ArchiCAD 6. considerat ca definiþie de bazã. Restul punctelor cheie se simbolizeazã cu un X în fereastra de dialog. ele devin puncte de poziþionare prin clicare. de exemplu) ne ajutã ºi punctele ce se gãsesc pe acestea. activaþi fereastra de previzualizare pentru a avea o imagine a poziþiei punctelor cheie.. rapid ºi exact. Uneltele ArchiCAD Plasarea obiectelor Obiectul se poate plasa în Plan prin clicare. cât ºi în GDL inclus în pachet. crearea ºi modificarea elementelor de bibliotecã la Capitolul 6. cercul de atracþie. Dacã doriþi sã schimbaþi punctul de poziþionare principal. La aºezarea precisã a obiectelor (scaunul lângã masã. Obiectele se pot plasa.

Pentru utilizarea Modului geometric rotit întâi se precizeazã printr-o clicare Punctul de Poziþionare al Obiectului. Uneltele ArchiCAD Moduri gemetrice de obiect În paleta info sunt aceesibile partu moduri geometrice pentru plasarea obiectelor ºi lãmpilor. plãcilor. dacã înainte de plasare nu s-a specificat un unghi de rotire în fereastra de dialog Setãri. etc. Dacã se selecteazã un punct din interiorul zonei de cuprindere a simbolului. celãlalt va lua valoarea setatã în fereastra de dialog a setãrilor. Obiectul se poate roti la fel ºi mai târziu cu comanda Editare/Roteºte sau cu modificarea ulterioarã a unghiului de rotire în fereastra Setãri. plãcilor. Modul Geometric diagonal rotit funcþioneazã la fel ca Modul Geometric dreptunghiular rotit în cazul pereþilor. Modul geometric diagonal funcþioneazã la fel ca Modul geometric dreptunghiular în cazul pereþilor. setarea Direcþiilor legate.capitolul 4. atunci atât parametrul A. etc. la crearea elementelor. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 159 . apoi prin plasarea liniei elastice ce apare se specificã Vectorul de Rotire al Obiectului. Aceste moduri dau posibilitate definirii în plan a parametrilor A ºi B pentru lumini ºi obiecte. atunci nici un parametru nu se poate da grafic. cât ºi parametrul B se poate da grafic. respectiv în Descrierea 2D. Rezultatul utilizãrii acestor moduri depinde de punctele de poziþionare ce au fost specificate pe Simbolul 2D. Modul geometric paralel aºeazã automat elementele de bibliotecã paralel cu direcþia grilajului de construcþie. Dacã punctele se gãsesc în colþurile pãtratului ce cuprinde obiectul. atunci numai un parametru se poate da grafic. Dacã punctul s-a marcat de-a lungul laturii obiectului. în care ne poate ajuta de exemplu. ºi plasarea elementului se va face conform modului simplu perpendicular sau rotit.

0 Ghid de utilizare . care poate fi folositã 160 ArchiCAD 6. atunci sã se aleagã Modul Geometric paralel ºi sã se utilizeze Valori de unghiuri polare în câmpul coordonatelor.capitolul 4. Obiecte oglindite Sub câmpul unghiului se aflã o cãsuþã de control. deschiderea ferestrei Setãri de obiect ºi specificarea unghiului de rotire înainte de definirea vectorului de rotire nu are nici un efect. Parametri În afara lãþimii ºi lungimii se poate seta unghiul de rotaþie în plan. Activând iconul lanþ aflat de dreapta câmpului de editare a lãþimii ºi lungimii este posibilã corelarea acestor dimensiuni pentru a menþine raportul între ele. Uneltele ArchiCAD Observaþie: La utilizarea Modului Geometric rotit. Se vor discuta mai jos numai setãrile specifice. Dacã s-a decis cã se va folosi tastatura pentru introducerea datelor. Fereastra de dialog Setãri de obiect Setãrile Obiect ºi Lampã întâlnite ºi la alte unelte sunt prezentate la Capitolul Setãri comune.

Culoarea se poate alege în fereastra de dialog standard Macintosh sau Windows de setare a luminii. atunci luminozitatea va fi automat 100. Tehnici de obiecte Întinderea obiectelor La întinderea obiectelor sunt valabile aceleaºi reguli ca ºi la Modurile Geometrice diagonale. ArchiCAD-ul verificã pe simbol existenþa punctelor care aratã colþurile opuse ale pãtratului. Lângã câmpul de setare a luminii se poate da ca lampa respectivã sã fie sau nu activã în timpul Fotografierii. Întinderea obiectelor depinde de faptul cã în cursul creerii elementului de bibliotecã au fost sau nu definite asemenea puncte opuse. Observaþie: Parametrul de oglindire este inclus în orice transfer de parametri prin fereastra de dialog Setãri (a se vedea partea Transfer de parametri mai sus în acest capitol). ArchiCAD 6. Culoarea luminii se poate seta prin clicarea dublã pe câmpul Culoarea luminii. Dacã din greºealã s-a introdus un numãr mai mare. Acest pãtrat întins teoretic are dimensiunea A*B.0 Ghid de utilizare 161 . Pentru stabilirea faptului cã un obiect se poate sau nu defini grafic cu douã puncte opuse (sau se poate sau nu întinde cu unealta Sãgeatã).capitolul 4. Parametri de Lampã Câþiva parametrii sunt specifici pentru lampã. Luminozitatea Lãmpii se poate seta cu comutator liniar sau prin introducerea unui numãr între zero ºi 100 în câmp. Uneltele ArchiCAD pentru a poziþiona Elemente de bibliotecã oglindite. Aceastã opþiune reflectã întreaga descriere 3D a Elementului de bibliotecã dupã un ax definit în fereastra de dialog.

0 Ghid de utilizare . Se poate clica pe rând pe fiecare punct de colþ în planul de lucru. dar tot acest rezultat se poate obþine prin apãsarea tastei OK a Bordului de control. pentru care ne stau la dispoziþie toate elementele ajutãtoare de construcþie (inclusiv introducerea numericã a datelor) Pentru închiderea conturului poligonului se clicheazã dublu la ultimul colþ sau se clicheazã încã o datã pe primul. Modul geometric dreptunghi creeazã un planºeu drepunghiular cu laturile paralele . Moduri gemetrice de planºeu În ArchiCAD avem posibilitatea de utilizare a trei Moduri Geometrice de planºeu.capitolul 4.Cu ajutorul mouse-ului sau a tastaturii se poate desena cu uºurinþã conturul planºeului. Modul Geometric poligon . Uneltele ArchiCAD Unealta Planºeu Planºeele sunt elementele de construcþie orizontale de bazã ale ArchiCAD-ului... astfel numai direcþia vectorului va fi decisivã. care pot fi desenate ca poligoane în Plan ºi din aceastã cauzã ele pot lua orice formã. Modul Geometric dreptunghi / rotit . Planºeele desenate deja se pot modifica cu uºurinþã în fereastra de dialog Setãri de planºeu. ºi clicãnd pe aceasta se revine automat pe punctul de plecare. fãcând inutilã folosirea mãririi în cazul în care punctul de plecare s-ar afla în apropierea unui punct sesizabil al altui element. 162 ArchiCAD 6. Idee:Obligativitatea ce se referã la lungime se poate elimina prin þinerea apãsatã a tastei SHIFT. Dreptunghiul este numit prin definirea a douã culþuri diagonal opuse. Din procesul de construire a planºeului se poate ieºi oricând prin apãsarea tastei Totuºi nu. tasta OK devine utilizabilã. desenatã cu un vector de rotire dat faþã de linia de referinþã.Cu ajutorul lui se poate crea planºeudreptunghiularã. Odatã cu desenarea celui de-al treilea punct al conturului. aflat pe Bordul de control. Vectorul de rotire totodatã defineºte ºi lungimea celor douã laturi paralele cu acesta.

La alegerea unei structuri multistrat se poate seta o nouã culoare de haºurã. Numai elementele specifice vor fi discutate mai jos. În cazul din urmã marcaþi cãsuþa de control. sau se poate apela la culorile predefinite. Valorile pe înãlþime sunt legate între ele. Dacã poziþia nivelului activ se modificã cu comanda Opþiuni/Setãri de nivele.capitolul 4. Foloseºte culorile de haºurã a structurii multistrat ºi Foloseºte culoarea de fond a structurii multistrat. Atribute de plan ºi secþiune Culori de peniþã ºi haºuri Se pot defini structuri multistrat policolore pentru reprezentarea planºeelor în Ferestrele de secþiune. valoarea mãsuratã de la nivelul zero se va modifica. fond pentru haºurã ºi culoare de contur pentru line de secþionare.0 Ghid de utilizare 163 . Ambele vor fi obturate dacã aþi ales o haºurã simplã. Înãlþimea raportatã la nivelul activ are prioritate faþã de cealaltã înãlþime. Înãlþimea planului superior al planºeului se seteazã în raport cu nivelul activ sau în raport cu punctul zero absolut al proiectului. Uneltele ArchiCAD Setãri de planºeu Fereastra de dialog Setãri Placã este în multe privinþe asemãnãtoare celei pentru pereþi. Setãri generale Grosime ºi înãlþime Înãlþimea ºi grosimea planºeului se poate seta independent una faþã de cealaltã. de aceea modificarea uneia dintre ele atrage dupã ea transcrierea automatã a celorlalte. ArchiCAD 6.

Descrierea detaliatã a paºilor necesari.deseneazã un acoperiº de formã dreptunghiularã. încât o margine a ei coincide cu conturul planºeului. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu" 164 ArchiCAD 6. Prin aceasta programul asigurã vizualizarea cu linii ascunse..capitolul 4. .. Mai vezi . linia care coincide va fi ºtearsã automat de cãtre program în imaginea 3D. . Modurile geometrice ale acoperiºului În unealta Plan de acoperiº se gãsesc ºase moduri geometrice. ci se pot crea numeroase forme complexe 3D cu ajutorul lor. Editarea poligoanelor.creeazã un plan de acoperiº definit cu un poligon. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu". Uneltele ArchiCAD Tehnici de planºee Îmbinarea planºeelor cu pereþi Dacã se construieºte un perete pe un planºeu astfel. Unealta Acoperiº Unealta sofisticatã Acoperiº a ArchiCAD are caracteristici foarte flexibile.0 Ghid de utilizare . pe de altã parte se pot utiliza nu numai la desenarea acoperiºurilor obiºnuite. Capitolul 3. cu ajutorul cãrora se pot crea forme simple ºi complexe de acoperiº. împreunã cu diferitele moduri se gãseºte în continuare.Modul geometric poligonal.Modul geometric dreptunghiular . Pe de o parte toate caracteristicile geometrice (împreunã cu golurile aflate în el) se pot modifica.

Descrierea detaliatã se aflã la "Desenarea acoperiºurilor cu bole".0 Ghid de utilizare 165 . Desenarea planurilor de acoperiº simple Cele mai simple acoperiºuri sunt cele dreptunghiulare.) Se defineºte poziþia liniei de direcþie cu douã clicãri. Uneltele ArchiCAD .capitolul 4.Modul geometric dreptunghiular rotit .Este asemãnãtor cu Modul geometric dreptunghiular.oferã posibilitatea modelãrii structurilor cu formã liberã. cursorul ochi. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº complex". . care nu va fi imprimatã. de aceea cota streaºinei se poate preciza prin setarea cotei liniei de direcþie.se poate crea orice acoperiº cu bazã de poligon sau cu bazã curbilinie. 1. va fi afiºatã numai dacã activaþi Aratã linia de direcþie din Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu". 4. fiind un element auxiliar abstract. apoi una dintre primele trei moduri geometrice. 3.) Se selecteazã unealta Plan de acoperiº din Paleta de unelte. Linia de direcþie a acoperiºului. . aici însã se poate da linia de referinþã sub orice unghi. . Linia de direcþie Punctul critic al construirii planului de acoperiº îl reprezintã definirea liniei de direcþie. Descrierea detaliatã se aflã la "Desenarea acoperiºurilor cu boltã".Modul geometric lanþ de acoperiº . apare o nouã formã de cursor. care de fapt este o dreaptã în planul inferior al acoperiºului.Modul geometric cupolã .Modul geometric boltã . pe Paleta info 2. În cele mai multe cazuri se doreºte ca linia de direcþie a acoperiºului sã se afle pe linia de referinþã a unui planºeu sau unui perete. aºteptând pentru precizarea înclinãrii planului de acoperiº.) Dupã definirea liniei de direcþie.deseneazã acoperiºuri cupole în formã de calotã sfericã. care are o pantã uniformã.) Apoi se poate desena conturul acoperiºului prin clicarea pe rând pe colþuri. Poziþionarea exactã a acesteia e ajutatã de schimbarea formei cursorului. În modul dreptunghiular acoperiºul va avea în totdeauna unghiuri drepte. Planul de acoperiº se poate interpreta ca un plan oblic în lungul liniei de direcþie. ArchiCAD 6.

Sunt admise numai contururile închise. În cazul contururilor curbe numãrul planurilor de acoperiº generate de program depinde de setãrile actuale date in fereastra de dialog Bagheta magicã aflatã în meniul Unelte.Conturul se poate desena dupã alegerea uneltei Acoperiº din Paleta de unelte ºi dupã selectarea Modulului lanþ din paleta info. unealta Bagheta Magicã va folosi întotdeauna opþiunea Segmente Lineare. Contururile pot sã conþinã ºi segmente de arc. Cu aceastã metodã prin trasarea conturului se pot crea acoperiºuri cu bazã poligonalã. Dupã definirea conturului va apãrea fereastra de dialog Setare lanþ de acoperiº. Conturul bazei acoperiºului se poate specifica în douã moduri: . 166 ArchiCAD 6.capitolul 4. Observaþie: pentru acoperiºuri complexe. Puteþi folosi ºi unealta Bagheta magicã sau simpla space-clicare cu cursorul Mercedes când unealta Acoperiº este activã. chiar dacã este activ butonul Potrivire optimã. Uneltele ArchiCAD Desenarea planurilor de acoperiº complexe Cu ajutorul Modului geometric lanþ de acoperiº se poate realiza orice acoperiº cu baza poligonalã sau curbã având pantã constantã.0 Ghid de utilizare .

Dacã acoperiºul întâlneºte un plan înainte de atingerea limitei. Înãlþimea specificatã în fereastra de dialog Setãri este limita maximã. atunci un plan orizontal va închide acoperiºul. ArchiCAD 6. Dacã ajunge la maxim astfel încât nu a întâlnit nici un plan. Înclinarea ºi înãlþimea maximã a fiecãrui segment se poate specifica independent de celelalte segmente. Dupã terminarea structurii de acoperiº elementele acestuia se vor putea construi independent unul faþã de altul. ArchiCAD-ul utilizeazã un algoritm special pentru gãsirea celei mai bune soluþii la toate contururile poligonale. atunci acesta nu va urca mai sus.0 Ghid de utilizare 167 .capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Lanþurile de acoperiºuri pot consta din cel mult patru nivele.

Valorile acestora se dau referitor la 90 ºi 360 de grade. Grosimea acoperiºului mãsuratã perpendicular pe înãlþime se poate seta de asemenea. Desenarea acoperiºurilor curbe Pentru definirea curburii dorite a acoperiºului existã douã cãi posibile. prin bagheta magicã sau prin trasarea ºirului de arce. Prin introducerea unor valori mai mici cupola se poate aplatiza. ci fiecare porþiune se poate construi ca un plan de acoperiº independent. vertical ºi orizontal. clicând în final pe butonul Renunþã.0 Ghid de utilizare 168 . Prima clicare va indica centrul arcului. Cele trei moduri posibile de tãiere sunt modul perpendicular. a unei curbe sau al unui contur de perete în modul geometric al acoperiºurilor curbe. Prima ArchiCAD 6. Aceastã valoare poate varia între valoarea de bazã ºi valoarea maximã admisã. Uneltele ArchiCAD Desenarea acoperiºurilor cupolã Pentru desenarea acoperiºurilor în formã de cupolã se alege modul geometric Cupolã pe Paleta info. Zona de construcþie aflatã în stânga sus a fereastrei de dialog conþine înãlþimea acoperiºului cupolã. Curba trasatã în plan reprezintã secþiunea transversalã a acoperiºului. adicã înãlþimea semisferei. a doua începutul conturului. Urmãtoarea zonã de construcþie conþine date referitoare la înãlþimea bazei cupolei. Clicarea dublã pe punctul de începere va trasa toatã cupola Dupã definirea conturului va apãrea fereastra de dialog Setare acoperiº cupolã. Definirea curburii acoperiºului se poate face prin utilizarea unui arc.capitolul 4. Cupola terminatã deja nu se poate manipula în mod unic. Numãrul benzilor ºi segmentelor ce alcãtuiesc cupola se pot specifica de asemenea în aceastã fereastrã de dialog. Tãierea muchiilor acoperiºului se poate dirija cu butoanele aflate în dreapta. iar a treia capãtul conturului. mãsuratã de la centrul acestuia.

capetele acesteia fiind legate în punctele de capãt ale curbei-secþiune. Cu prima clicare se specificã punctul de începere ºi forma acoperiºului.0 Ghid de utilizare 169 . ci ºi de unghiul conturului ataºat acestuia. Planurile de acoperiº rezultate se pot construi independent unul faþã de celãlalt. Dupã introducerea curbei apare conturul acoperiºului cu ajutorul unei linii elastice. Dupã specificarea curbei trebuie definitã lungimea acoperiºului prin marcarea punctului de început ºi de capãt. cu cea de-a doua clicare se poate defini lungimea acoperiºului. Acesta înseamnã cã aceeaºi curbã constituie un acoperiº corect cu o anumitã poziþie a conturului. Observaþie: ArchiCAD permite numai acoperiºurilor care sunt atise de o ploaie imaginarã care cade vertical. În acelaºi timp pe baza secþiunii transversale se poate specifica partea ce va fi superioarã. Uneltele ArchiCAD clicare defineºte ºi poziþia acoperiºului curb. ArchiCAD 6. Numãrul planurilor de acoperiº realizate depinde de setãrile ferestrei de dialog (meniul de construcþie). Aceasta sedatoreazã faptului cã forma acoperiºului nu este definitã numai de curbã. Astfel se omite trasarea acoperiºurilor care se autointersecteazã.capitolul 4. Punctele de capãt ale acoperiºului trebuiesc definite astfel încât porþiunea mai groasã a liniei elastice sã nu intersecteze curba iniþialã a secþiunii transversale. O laturã a acestui contur este punctul inferior imaginar ºi totodatã un plan al acoperiºului. iar cu o altã valoare a unghiului constituie un acoperiº incorect.

0 Ghid de utilizare . sau valoarea de urcare pe o lungime orizontalã de 12 picioare respectiv de 12 þoli. Uneltele ArchiCAD Setãri de acoperiº Cele mai multe setãri ale Acoperiºului sunt identice cu cele ale altor unelte. acoperiºul se va deplasa împreunã cu acesta ºi se modificã automat valoarea de la cota 0. sau perpendicular pe pantã.capitolul 4. Numai setãrile specifice vor fi discutate aici. ºi ca la ªarpante ºi la Planºeu. nivelul activ are prioritate. dar se pot introduce ºi valori negative.00. 170 ArchiCAD 6. Setãri generale Înãlþimea acoperiºului Înãlþimea liniei de direcþie se poate seta în raport cu Cota 0. Atribute de plan ºi secþiune Culori de peniþã ºi haºuri Se pot defini structuri multistrat policolore pentru reprezentarea acoperiºurilor în secþiune.00. sau în raport cu nivelul activ. direcþia de urcare precizatã cu cursorul ochi devine de fapt direcþie de coborâre Grosimea Acoperiºuli Grosimea acoperiºului se poate seta ca proiecþie pe verticalã. în acest caz planul de acoperiº creat va fi inversat. care poate fi în grade. procente. Aceste douã setãri se leagã între ele. Unghiul de înclinare al acoperiºului Unitatea de mãsurã a unghiului de înclinare se poate seta în meniul desfãºurabil aflat lângã câmpul de modificare a valorii unghiului. În general unghiul de înclinare al acoperiºului este o valoare pozitivã. ceea ce înseamnã cã dacã schimbãm cota nivelului activ.

Aceastã operaþie deschide o fereastrã de dialog . În cazul din urmã marcaþi (Checkboxes). Foloseºte culorile de haºurã a structurii multistrat ºi Foloseºte culoarea de fond a structurii multistrat. Poziþionarea pe verticalã a unui punct oarecare aflat pe acoperiº. Atribute model Unghiul paziei Aceste valori determinã unghiurile streaºinei ºi pazici. în afara acestei ferestre de dialog. fond sau contur sau se pot aplica culorile predefinite ale structurii multistrat.care aratã cotele raportate la planul inferior respectiv superior al acoperiºului. Stabilirea dimensiunilor pe înãlþime ale acoperiºului Înãlþimea acoperiºului se modificã în continuu pe direþia de înclinare. Acestea pot fi verticale ºi perpendiculare pe pantã. Uneltele ArchiCAD La alegerea unei structuri multistrat.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 171 . se poate seta o culoare de haºurã. în timp ce þinem apãsatã tasta MÃR (Macintosh) respectiv CTRL (Windows). ale contururilor ºi cu ajutorul punctelor cheie. se poate determina prin selectarea acoperiºului ºi clicarea pe punct. Tehnici de acoperiº Acoperiºurile sunt obiecte complexe ºi pot fi manipulate cu mai multe tehnici în ArhiCAD. poziþionarea pe verticalã a liniei de direcþie ºi unghiul de înclinare se poate verifica oricând în fereastra de dialog Setãri de acoperiº. Marcarea Planului de acoperiº Marcarea planurilor de acoperiº se poate executa cu ajutorul liniilor de referinþã. Ambele vor fi obturate la alegerea simplei haºuri. Posibilitatea unghiului unic apare ºters. ArchiCAD 6. Unghi unic se poate defini ulterior.

Intersecþii de acoperiºuri în 3D În afarã de posibilitatea de modificare a conturului acoperiºului în plan. în timp ce valoarea unghiului de înclinare se schimbã în raport cu rotirea. se poate modifica înãlþimea întregului plan de acoperiº fãrã sã se modifice unghiul de înclinare. Ca exemplu sã vedem urmãtoarele douã planuri de acoperiº: Pentru racordarea a douã planuri de acoperiº se procedeazã în felul urmãtor: 1) Se selecteazã în plan cel cu înãlþimea mai micã ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare (Windows) pe celãlalt acoperiº. acoperiºul se roteºte în jurul liniei de direcþie. 172 ArchiCAD 6. deoarece aceastã operaþie se poate folosi numai la intersecþia acoperiºurilor.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. ArchiCAD-ul ne oferã posibilitatea construirii acoperiºurilor în spaþiu. 3) Astfel cele douã suprafeþe vor fi racordate. Observaþie: Clicând pe un capãt al liniei de referinþã cu apãsarea tastei MÃR/CTRL. O astfel de clicare pe marginea acoperiºului nu deschide fereastra de dialog care aratã valorile de înãlþimi. Uneltele ArchiCAD Prin modificarea oricãrei valori în aceastã fereastrã de dialog. 2) Se selecteazã al doilea plan de acoperiº ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare (Windows) pe acoperiºul de înãlþime mai micã.

procedeul de racordare este însã asemãnãtor. Se poate întâmpla sã fie nevoie de modificarea ulterioarã a unghiului pazei. Uneltele ArchiCAD Întâlnirea a douã planuri de acoperiº în acest fel înseamnã racordarea lor. Aceasta deschide o fereastrã de dialog. este necesarã specificarea mai multor puncte cheie. care sunt racordate în plan la coama comunã. Acest lucru va fi posibil prin marcarea tuturor planurilor de acoperiº pe care dorim sã le racordãm. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 173 . Pentru realizarea racordãrilor mai sofisticate. Se selecteazã în meniul desfãºurabil care va apãrea opþiunea Construcþie muchie de acoperiº. apoi aºezând cursorul pe coama comunã. sau în cazul mai multor planuri de acoperiº decât douã. Setãrile de aici vor fi valabile pentru toate planurile de acoperiº. butonul mouse-ului se þine apãsat în continuu.capitolul 4.

Uneltele ArchiCAD Tãierea pereþilor cu planuri de acoperiº Cu ajutorul planurilor de acoperiº se pot tãia pãrþile superioare sau inferioare ale pereþilor. Selectaþi acoperiºul sau elementele pe care doriþi sã le aranjaþi. apoi Command-clicare (Machintosh) sau Ctrl clicare pe muchia sau punctul cheie al acoperiºului. Elementele nivelului activ se pot aranja la acoperiº individual sau în grup. stâlpilor. Va apare o fereastrã de dialog listând elemente pe care acoperiºul le poate tãia.capitolul 4. Alegeþi elementele pentru tãiere prin marcarea pãtratului corespunzãtor. uºilor. respectiv Ctrl-clicare pe elementele ce urmeazã a fi tãiate. Numai elementele intersectate de acoperiº se pot aranja. Procedeul invers va funcþiona ºi el: selectaþi acoperiºul cu care doriþi sã tãiaþi elementele ºi Command-clicare. Pentru aranjarea elementelor la un acoperiº: 1. Alegeþi Editare/Aranjeazã la acoperiº. decideþi dacã doriþi sã eliminaþi partea superioarã sau inferioarã ºi apãsaþi pe butonul Aranjeazã. ferestrelor ºi mobilierului astfel se pot realiza racordãri exacte. Selectaþi elementele de tãiat. 3. 174 ArchiCAD 6. planºeelor.0 Ghid de utilizare . Se pot utiliza ºi acoperiºuri de pe alte nivele. 2. cu conturul arãtat pe nivelul dat pentru aranjarea elementelor. Acoperiºul va tãia numai elementele situate sub poligon.

capitolul 4. Meniul editare. Mai vezi . Uneltele ArchiCAD Observaþie: Aranjarea la acoperiº nu se poate realiza în 3D.Poligon . Primele trei moduri funcþioneazã identic cu uneltele Planºeu ºi Haºurã. Unealta Plasã Unealta plasã este un instrument puternic pentru crearea suprafeþelor de orice formã prin definirea cotelor de nivel a punctelor caracteristice ºi interpolarea dintre ele. Capitolul 3 ºi Aranjeazã la acoperiº. Dupã definirea conturului dreptunghiului. A se vedea secþiunile despre modurile geometrice ale acestor unelte pentru detalii.Dreptunghi rotit .Dreptunghi . Editare poligoane. ArchiCAD 6. Capitolul 5. Al patrulea mod permite realizare rapidã a unor suprafeþe plane. Fereastra de dialog a Plasei cu pantã regulatã se deschide automat.Plasã cu pantã regulatã. suprafeþe pe soclu vertical sau volume solide.. Cu ajutorul acestei unelte se pot crea suprafeþe.. Moduri geometrice Plasele pot fi construite folosind patru moduri geometrice: .0 Ghid de utilizare 175 .

Clicând pe unul din noduri se poate edita elevaþia nodurilor. ArchiCAD va desena plasa. Aceasta deschide fereastra de dialog. confirmare a setãrilor. 176 ArchiCAD 6. Moduri de construcþie Cele trei opþiuni accesibile în paleta Info ºi fereastra de Setãri Plasã sunt suprafaþã. unde se poate da o nouã cotã pentru fiecare punct.0 Ghid de utilizare . Dupã aceea se seteazã cota a trei colþuri. Desenarea plaselor Plasele se deseneazã în douã faze. Schimbarea cotei unui punct nu va schimba cota punctelor vecine.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD În prima parte a ferestrei se poate seta numãrul diviziunilor în plan. Poligonul se poate edita dupã selectare ºi resetarea uneltei Plasã în modul arãtat la Editarea Poligoanelor. Ca. suprafaþa pe soclu ºi volum solid. Confirmând un poligon închis.Înãlþimea punctelor plasei. Dupã aceasta alegeþi unealta Plasã în timp ce Plasa rãmâne selectatã. aºezat în planul de bazã setat în prealabil în fereastra de dialog Setãri. Capitol 3. dacã aþi ales utlimul buton al paletei. a patra cotã fiind generatã în mod automat. Desenaþi o linie sau un poligon închis. Alegerea poate sã restrângã opþiunile de Material în Atribute Model. fereastra de dialog Puncte noi în plasã se va deschide permiþându-vã definirea noilor noduri ale unui gol creat sau ale suprafeþei. Mai întâi se deseneazã un poligon cu unul din modurile geometrice. Clicarea pe linia poligonului va deschide o paletã desfãºurabilã.

Setãri Plasã Fereastra de dialog Setãri Plasã permite specificarea unor parametri pentru Plase. Planul de bazã ºi modurile Plasa este creatã cu ajutorul Planului de bazã ºi muchiilor. Uneltele ArchiCAD Dacã desenaþi în afara poligonului. De aceea ele nu sunt arãtate dacã nodurile au aceeaºi cotã. Compoziþia ferestrei este în mare parte identicã cu cea a altor unelte. numai nodurile din interiorul conturului vor face parte din plasã.0 Ghid de utilizare 177 . Plasa va putea fi dezvoltatã ºi editatã mai târziu. Observaþie: Crearea de noi muchii nu este posibilã în fereastra 3D. ArchiCAD 6. Muchie definitã Muchie generatã Muchiile definite de utilizator formeazã profilul caracteristic al plasei ºi sunt întotdeauna vizibile. Existã douã tipuri de muchii în plasã: definite de utilizator ºi generate. Se deseneazã poligonul de contur al plasei proiectat într-un plan de bazã. Când poligoanele sau nodurile sunt la cote diferite ºi opþiuna Aratã toate muchiile sunt selectate.capitolul 4. Dupã aceasta se pot ridica punctele caracteristice în afara acestui plan. care nu sunt încã legate de o muchie definitã de utilizator.

Setãri comune de Unelte la începutul acestui capitol pentru detalii. Dacã plasa este creatã ca corp solid. a haºurii ºi a fondului. 178 ArchiCAD 6. se poate defini tipul liniei de secþionare.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Mai vezi . Se poate alege un tip de linie pentru reprezentarea muchiilor... Setãri generale Elevaþie În afara elevaþiei Planului de bazã se poate seta adâncimea corpului plasei sau partea situatã sub planul de bazã Aratã muchiile Douã butoane radio permit activarea sau dezactivarea vizibilitãþii muchiilor generate.0 Ghid de utilizare . ArchiCAD foloseºte acelaºi tip de linie pentru cele douã tipuri de muchie. Distincþia se poate face prin alegerea culorii în paleta culori. Atribute de plan ºi secþiune Tipuri de linie ºi culori peniþã.

Mai vezi Editarea poligoanelor. alegeþi unealta Plasã. folosind operaþiile de construcþie uzuale (cerc de atracþie. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton.Semiautomatã . capitolul 3.Cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot ataºa linii de cote la marginile. se pot seta materiale pentru diferitele laturi ale blocului plasei. Apare o paletã desfãºurabilã. ArchiCAD 6.Modificãrile elementelor (de exemplu întinderea unui Perete) sunt urmãrite de liniile de cote ºi de valorile cotelor. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp.Cu ajutorul ArchiCAD-ului e posibilã transformarea uºoarã a cotelor în unitãþi de mãsurã anglosaxone.capitolul 4. Unealta se poate folosi cu urmãtoarele setãri: .0 Ghid de utilizare 179 .Sisteme de unitãþi de mãsurã diferite.Asociativã . clicaþi pe una din muchii sau noduri. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Clicaþi pe ultimul buton al paletei pentru a deschide fereastra de dialog Elevaþie Punct Plasã unde se poate edita elevaþia nodului selectat sau ambelor noduri de pe o muchie. Uneltele ArchiCAD Atribute Model Materiale ºi muchii estompate Conform modului de construcþie aplicat. cu ajutorul cãruia proiectelor li se pot ataºa ºiruri de cote. . . Butoanele radio situate dedesubt controleazã apariþia muchiilor generate în modelul 3D. direcþii legate etc. sau la punctele cheie ale elementelor. Unealta de Cotare este o unealtã ArchiCAD foarte eficientã ºi sofisticatã.). Editarea cotei nodurilor Dacã doriþi sã editaþi elevaþia nodurilor dintr-o plasã existentã. Tehnici Plasã Plasele sunt obiecte complexe care pot fi manipulate cu diferite tehnici ArchiCAD. Unealta de cotare În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Dacã se alege Muchii estompate. numai muchiile definite de utilizator vor apare în vederea 3D.

care conþine linia de cotã aflatã între douã puncte de referinþã învecinate (liniile ajutãtoare) ºi valoarea lungimii. .reprezintã blocul de text care conþine valoarea cotei.capitolul 4.Unitatea de cotare .este elementul de bazã a lanþului de cote.reprezintã un ºir de unitãþi de cote legate între ele.Lanþ de cote .0 Ghid de utilizare . - Punct de cotã . Uneltele ArchiCAD Elementele ºirului de cote În cursul cotãrii putem întâlni urmãtoarele noþiuni: . 180 ArchiCAD 6.Valoarea cotei . . . care se poate selecta cu clicarea pe punctele libere ale liniei de cote cu cursorul Mercedes. Aceasta se poate selecta cu clicarea pe colþul inferior din stânga.reprezintã acele puncte ale elementelor ArchiCAD pe care dorim aºezarea liniilor ajutãtoare de cotã. Pentru selectarea lui se clicheazã pe punctul median al liniei de cote cu cursorul Pipã+Shift.Punct de referinþã .reprezintã punctul de intersecþie între linia de cotã ºi lina ajutãtoare de cotã.

însemnã cã fiecare punct de cotã are legãturã cu punctul de referinþã care îl defineºte. prin schimbarea formelor iniþiale ale plãcilor. prin modificarea.capitolul 4. ºi apoi se închide lanþul de cote prin clicare dublã.0 Ghid de utilizare 181 . ºi modificarea lui este urmãritã de valorile lanþului ºi a liniilor de cote. stâlpi.Elemente de desenare: haºuri. plãci.) Se construieºte un Perete cu un gol. haºurilor.) Se selecteazã Unealta de Cotare. 4. acoperiºuri. deplasarea peretelui.) Se clicheazã pe punctul de capãt al peretelui sau al ferestrei. ºtergerea golurilor din perete. lanþul de cote se modificã automat Poziþionarea cotelor Sã analizãm prin urmãtorul exemplu posibilitãþile oferite de Unealta de cotare: 1. obiecte.) Dupã ce apare cursorul fin Ciocan. Astfel butonul Renunþã de pe Bordul de control se va putea activa.Asociativitate . plase. ferestre ºi uºi (numai marginile ºi mijlocul). prin clicare pe buton. puncte cheie ArchiCAD 6. se clicheazã pe acel punct unde se doreºte poziþionarea liniei de cote. Apare cursorul Ciocan. curbe. cercuri. Uneltele ArchiCAD . arce.) Programul calculeazã valorile ºi apare lanþul de cote. 2. Observaþie: Prin întinderea. 3. acoperiºurilor. Apãsarea tastei ENTER sau clicarea pe butonul OK de pe Bordul de control are acelaºi efect. Elemente care se pot cota Urmãtoarele elemente se pot cota cu ajutorul punctelor lor de referinþã: . linii. .Elemente structurale: pereþi. 5. pe urmã se precizeazã primul punct de referinþã.

Setarea modului geometric de cotare se referã la întregul lanþ de cote ºi nu este posibilã modificarea dupã terminare. independent de poziþiile elementelor sau punctelor cheie. nici separat pentru fiecare cotã nici global pentru întregul lanþ de cote. pentru specificarea poziþiei ºirului de cote.0 Ghid de utilizare .creeazã înotdeauna lanþuri de cote orizontale. 182 ArchiCAD 6. Modul geometric de cotare oblicã .creeazã întotdeauna lanþuri de cote paralele cu direcþia datã de primul ºi al doilea punct de cotã. prin activarea lui se poate ieºi din operaþia de cotare. Modul geometric de cotare orizontal . În Modul cumulativ punctul zero în lanþul de cote va fi considerat primul punct de referinþã. Renunþare ºi finalizare Prin precizarea primului punct de referinþã butonul Renunþã al Bordului de control se va putea activa. Modul geometric de cotare verical . indiferent de poziþia elementelor ce se coteazã sau punctelor cheie. Uneltele ArchiCAD Moduri geometrice de cotare Dupã ce se activeazã unealta Cotare se poate selecta dintre trei moduri geometrice de cotare de pe paleta info. ºi punctul zero nu va fi aparent. indiferent de unghiul elementelor cotate sau al punctelor cheie. pe care însã vor apãrea doar semne de cote în locul liniilor de cote complete. Fiecare valoare de cotã ne va da distanþa dintre punctul de referinþã ºi punctul zero.capitolul 4.creeazã lanþuri de cote verticale. În Modul direct se poate mãsura ºi vizualiza distanþa dintre douã puncte învecinate. Moduri de construcþie ale cotelor În Cotare existã trei moduri sau tipuri posibile de construcþie. În Procedeul liniei de bazã distanþele se vor mãsura ca ºi în Modul cumulativ. Acestea figureazã ca butoane pe paleta info ºi în fereastra de dialog de setare a Uneltei de Cotare.

vom avea acces la toate opþiunile. Uneltele ArchiCAD Prin precizarea celui de-al doilea punct de referinþã devine utilizabil ºi butonul OK. sau se clicheazã pe butonul ArchiCAD 6. Setãri de cotare În aceastã fereastrã de dialog avem acces la opþiuni. tipul peniþei. atunci stratul.capitolul 4. Anularea punctului de referinþã Orice punct de referinþã se poate anula dacã se clicheazã din nou pe el cu cursorul creion plin. semnalând astfel cã în continuare se pot crea lanþuri de cote valabile. . .Dacã sunt selectate una sau câteva cifre de cote ºi se alege ultima comandã din meniul Opþiuni. atunci va fi accesibilã doar opþiunea liniei de cotã.Dacã se selecteazã întregul lanþ. ca ºi Setãrile de peniþã referitoare la liniile ºi simbolurile de cotã vor fi ºterse. .Dacã este selectatã o unitate oarecare a unui lanþ complex. .0 Ghid de utilizare 183 . indiferent de porþiunea selectatã a lanþului de cote. posibilitãþile de setare.Dacã s-a selectat un singur punct de cotã.

linii ºi marcare. Schimbarea formatului se referã la întregul proiect. va apãrea fereastra de dialog de Setare a cifrei de cotã (nu ºi dacã se clicheazã dublu pe butonul uneltei de Cotare în paleta de unelte). Uneltele ArchiCAD corespunzãtor al Ferestrei de informaþii. dacã se utilizeazã fonturi Bitmap/True Type. Vor fi discutate numai setãrile specifice cotãrii. Opþiunea Înclinat apare în fereastra de dialog. Cu opþiunea de linie ajutãtoare scurtã. Multe din setãrile uneltei cotare sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. cu linii ajutãtoare scurte de cotã sau lungimea liniei ajutãtoare de cotã predefinite. deoarece va rezulta linie dublã de cotã. Stil de cifre Cu aceste setãri se pot specifica formatele textelor de cotare. oferind posibilitatea setãrii unghiului de înclinare. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. care se poate referi la întregul lanþ de cote. Tipul de caractere înclinate utilizate în cazul fonturilor Bitmap/True Type este înclinat la 75 de grade. La utilizarea acestui simbol nu funcþioneazã Setãrile poziþiilor valorilor de cotã. Ultimul tip de simbol este special. Prin alegerea fonturilor vectoriale va apãrea zonã de text înclinatã.0 Ghid de utilizare . În afarã de aceasta. Cu butoanele se poate specifica poziþia valorilor de cote faþã de liniile de cotare. la anumite unitãþi sau numai la punctele de cotã selectate. activând butonul corespunzãtor se poate alege între diferitele moduri de cotare: fãrã linii ajutãtoare de cotã. lungimea liniei ajutãtoare se va alinia automat la tipul de închidere a liniei de cotã (ºi astfel la mãrimea textului). Linii ajutãtoare de cotã În aceastã zonã se poate seta tipul liniei ajutãtoare de cotã.capitolul 4. Peniþe Se pot specifica peniþe diferite pentru valorile de dimensiuni. 184 ArchiCAD 6. Setãrile Dimensiunea fonturilor sau Înclinat se pot aplica pentru lanþuri de cote dar ºi pentru unitãþi de cote. Simboluri Utilizând meniul desfãºurabil se poate seta simbolul de cotare dorit. Tipurile de cifre Formatul cifrei de cotã se poate da în fereastra de dialog Setãri/Cotare. ce înconjoarã valoarea cotei.

2. Aceastã fereastrã de dialog asigurã posibilitatea de: . Uneltele ArchiCAD Pentru desenarea liniei ajutãtoare mai lungi existã douã moduri: 1..capitolul 4. ca sã se poatã citi.. astfel cotele devin elemente simple grafice ºi nu sunt în legãturã cu elementele 2D respectiv 3D ale proiectului.) Pãstrarea aceleiaºi distaþe între punctul de referinþã ºi capãtul liniei ajutãtoare de cotã cu ajutorul Lungimii variabile a liniei ajutãtoare Lãþimea ºi distanþa liniei ajutãtoare de cotã se poate defini ºi cu ajutorul butonului Altele. Acestea. Mãrime constantã Cu activarea pãtratului de selectarea dimensiunii constante.. modificarea este definitivã. se poate activa cotarea asociativã. lanþul de cote se poate considera ca mãrime constantã. au douã cazuri în care se comportã la fel ca celelalte cote: 1. Dupã ce o cotã se trece la mãrime constantã. 2. deºi sunt considerate simboluri grafice simple. aºa cum vom vedea la sfârºitul capitolului. aflat sub pãtratul de selectare Dimensiuni constante.) Folosirea liniilor ajutãtoare de lãþime la alegere.) La rotire ºi la oglindire valoarea cotei se roteºte. atât timp cât nu se schimbã dimensiunea textului cotei ArchiCAD 6. se vor modifica toate valorile de cote..a seta mãrimea capãtului liniei de cotã. Posibilitãþi de cotare Prin clicarea pe butonul Opþiuni.0 Ghid de utilizare 185 .. se poate deschide fereastra de dialog Opþiuni cotare. Dacã capetele de cote ale lanþurilor de cote nu sunt legate de punctele cheie ale elementelor. nu se mai poate readuce la valoare asociativã.) Cu schimbarea sistemului de unitãþi de mãsurã în meniul Setãri.

Dacã în modul geometric oblic se începe cotarea marcând cu simbol dublu cele douã pãrþi ale peretelui. nu este o valoare constantã. care aºeazã sub linia de cotã ºi valoarea înãlþimii golurilor. Opþiunea de cotare detaliatã a ferestrelor ºi uºilor se poate ataºa separat pentru fiecare cotã. aceasta însã se poate activa numai în cazul setãrii liniilor ajutãtoare de cotã de lungime constantã. Opþiunea cota de înãlþime este asociativã.a seta o lungime unicã a liniilor ajutãtoare de cotã. . 186 ArchiCAD 6. .a seta distanþa dintre punctul de referinþã ºi capãtul liniei ajutãtoare de cotã. global pentru toate cotele deja create sau ca setare implicitã.0 Ghid de utilizare . acolo unde sunt cotate colþurile golurilor. ºi odatã cu modificarea înãlþimii golului se modificã automat ºi valoarea. care se aflã pe pereþii perpendiculari pe cote. atunci aceste simboluri vor proiecta unghiul lanþului de cote perpendicular pe perete. datoritã punctelor elementelor suprapuse. Uneltele ArchiCAD . La terminarea lanþului de cote. apar numai acele capete de linie de cotã.a seta cotele detaliate ale ferestrelor ºi uºilor. Puncte suprapuse Proprietatea de asociativitate a cotãrii necesitã operaþii de selectare efectuate cu atenþie deosebitã. se pot selecta ambele pãrþi ale pereþilor deodatã. Tehnici de cotare Cotarea grosimii peretelui Clicând pe linia de referinþã a pereþilor perpendicular pe lanþul de cote.capitolul 4. care este în legãturã cu scara proiectului.) Se poate recunoaºte elementul cotat prin apariþia pãtratelor de selecþie la aºezarea cotei. Selectarea dintre punctele cheie suprapuse se desfãºoarã în modul urmãtor: 1. care este în legãturã cu scara proiectului.

. .) Dacã punctul de poziþionare a liniei de cote nu se referã la elementul dorit. chiar ºi în cazul în care cursorul mouse-ului nu se miºcã în acest sens pe suprafaþa de lucru. se clicheazã pe elementul urmãtor sau se terminã cotarea în modul descris mai sus. unghiul ei nu se schimbã.capitolul 4. 4. Deplasare: Lanþul de cote se poate deplasa.) Dacã s-a gãsit elementul dorit. linia de cotã rãmâne pe loc. liniile ajutãtoare de cotare ºi valorile cotelor vor urmãri modificãrile. se continuã clicarea în acelaºi punct.Dacã se modificã doar unele elemente. ArchiCAD 6. . Cu activarea butonului OK se poate definitiva selectarea fãrã sã aparã cursorul Ciocan. Modificarea lanþului de cote Asemãnãtor cu celelalte elemente ArchiCAD ºi lanþul de cote se poate deplasa. se clicheazã din nou pe punctul ce-l defineºte. dar cotarea asociativã nu se poate miºca decât în direcþia liniilor ajutãtoare. numai capetele liniilor de cotã. atunci se va modifica ºi lanþul împreunã cu elemente. atunci se clicheazã pur ºi simplu pe punctul urmãtor. cotele multiplicate se vor referi ºi la elemente nou create. pânã când se hotãreºte cotarea cãrui element va fi cotat în punctul respectiv.Dacã se modificã toate elementele la care se referã lanþul de cote. pânã ce nu vor apãrea punctele de poziþionare în jurul elementului respectiv. Dacã totuºi este nevoie de încã o linie de cotã. Uneltele ArchiCAD 2.) Dacã a fost selectat elementul dorit. roti ºi oglindi. 3.Dacã se multiplicã elemente cotate selectând ºi cotele lor. Se continuã clicarea.0 Ghid de utilizare 187 . Observaþie: Unitãþile de Cotare sau Punctele de cote nu se pot deplasa sau roti de pe lanþul original sau nu-l pot oglindi pe acesta.

Noul punct se poate situa oriunde în interiorul sau în exteriorul lanþului. Uneltele ArchiCAD Rotire: Pentru schimbarea direcþiei unui lanþ de cote existente. ªi în acest caz. 188 ArchiCAD 6.capitolul 4. pentru aceastã operaþie rãmân valabile acelaºi reguli ca ºi la rotire. ºi pãstrând ordinea de cotare iniþialã afiºeazã valorile pe noua direcþie. Inserarea elementelor de cotare Într-un lanþ de cote deja existent se pot insera puncte noi de cote în numãr oarecare. clicînd apoi pe noul punct de referinþã simultan cu apãsarea tastelor MÃR (Macintosh) . respectiv CTRL (Windows). Oglindire: Lanþul de cote se poate oglindi pe faþa opusã a peretelui. singura metodã este folosirea comenzii Editare/Roteºte. programul are grijã ca ele sã se poatã citi de jos sau din dreapta. Dupã rotire. Observaþie: La poziþionarea valorilor cotelor.0 Ghid de utilizare . programul recoteazã automat toate punctele de referinþã. punctele de cote se referã la punctele de referinþe anterioare ºi valorile de-a lungul liniei de cote se modificã conform acesteia. selectând lanþul de cote.

respectiv CTRL (Windows). Observaþie: Pe lanþul de cotare se poate însera numai un singur punct deodatã. În cazul în care se ºterge o întreagã unitate de cotã din interiorul unui lanþ de cote. Cotarea automatã a grosimilor de pereþi Selectând lanþul de cote existent ºi clicând pe linia de referinþã a unui perete perpendicular ºi apãsând în acelaºi timp tastele MÃR (Macintosh). trebuie selectat lanþul de cote. cele douã segmente de cote de lângã acesta se contopesc. Uneltele ArchiCAD Unitãþile de cotare existente se vor diviza în numãrul necesar. Inserarea unor puncte noi nu este posibilã prin selectarea directã a unei unitãþi de cotare în acest scop. atunci lanþul se împarte în douã. ºi în acest caz nu avem posibilitatea alegerii dintre elementele suprapuse.0 Ghid de utilizare 189 . ªtergerea elementelor lanþului de cote În cazul în care se selecteazã apoi se ºterge un punct de cotare din mijlocul unui ºir de cote.capitolul 4. grosimea peretelui poate fi inseratã cu uºurinþã în lanþul de cote. atunci ultima unitate de cotã dispare integral ºi lanþul se scurteazã. ArchiCAD 6. Dacã elementul ºters a fost un punct marginal al lanþului de cote.

Cu unealta de Cotare de razã se pot cota razele elementelor curbe (perete. arc) în Plan.0 Ghid de utilizare .la toate linile ajutãtoare de cotã din interiorul lanþului Pentru setarea manualã se selecteazã unitatea de cotã.la linie ajutãtoare ºi la unitatea de cotã . ºi se trage linia de distanþare gri de la linia de cotare. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. acoperiº. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Prin clicarea la distanþa doritã. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. ºi când Unealta de cotare este activã se prinde linia de referinþã sau punctul cheie ale pãrþii selectate. sau în Secþiuni-Faþade 190 ArchiCAD 6. plasã.la o linie ajutãtoare . Uneltele ArchiCAD Setarea manualã a lungimii liniilor ajutãtoare de cote Lungimea liniilor ajutãtoare de cote unice ºi variabile se pot seta ºi manual: . punctul sau lanþul. placã.capitolul 4. cerc. Liniile ajutãtoare de cote variabile nu se prelungesc nici o datã peste punctele de referinþã al elementelui cotat. haºurã. sau cu linii ajutãtoare scurte prima datã se revine la modul de cotare anterior în fereastra de dialog Setãri de cotare. Unealta de Cotare de razã În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Pentru starea manualã fãrã linii ajutãtoare de cotã. liniile ajutãtoare de cote se scurteazã respectiv se prelungesc.

Cu punct de centru: Dacã se alege acest tip ºi se aºeazã în proiect o cotã de razã. Fãrã punct de centru: În acest caz centrul nu va fi marcat. Direcþia ei se poate preciza în fereastra de dialog Setãri cotare radialã. Setãri de cotare radialã Fereastra de dialog a Cotãrii radiale este asemãnãtoare cu fereastra de dialog a uneltei Cotare liniarã. Trasarea cotelor de raze Cotele de raze au douã pãrþi principale: linia de cotã ºi eticheta. Uneltele ArchiCAD Cotãrile de raze sunt semiautomate ºi sunt ataºate întotdeauna la un singur element. Linia de cotã se aflã întotdeauna pe direcþia razei. ºi aratã dimensiunea razei acesteia. se vor ºterge ºi cotãrile de razã asociate acestuia.capitolul 4. Eticheta aparþine de capãtul liniei de cotã. ºi semnul de la începutul ei aratã întotdeauna spre elementul curb. Cu clicarea pe orice punct al elementului curb se poate începe desenarea unei linii de cote spre centrul curbei sau în partea opusã. Se vor discuta numai diferenþele.0 Ghid de utilizare 191 . Multe caracteristici ale uneltei de Cotare de razã sunt identice cu cele ale uneltei de Cotare. centrul curbei va fi marcat automat cu o cruce. Observaþie: În cazul ºtergerii unui element curb. Moduri de construcþie Dintre cele douã moduri de cotare de razã se poate alege în Bordul de control sau în fereastra de dialog Setãri cotare radialã. ArchiCAD 6.

Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. orizontalã sau verticalã. ca în Bordul de control. Tehnici de cotãri de razã Marcarea centrului elementelor curbe Ataºarea unei cote de razã la un element curb dã posibilitatea marcãrii centrului acestuia. Aceasta poate sã fie paralelã cu linia de cotã. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Unealta de Cotare de nivel În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. care apare în faþa valorii razei.capitolul 4.0 Ghid de utilizare . 192 ArchiCAD 6. Notare Aceastã cãsuþã oferã posibilitatea definirii unei notaþii. Se pot poziþiona marcaje standard sau automate de nivel. Deplasarea cotelor de razã Cota de razã nu se poate deplasa de la elementul la care a fost ataºatã. la care se poate poziþiona cursorul mai târziu. Uneltele ArchiCAD Tip ªi aici se poate alege tipul Cotãrii radiale . Etichetã Se poate alege ºi direcþia etichetei. Aceastã unealtã funcþioneazã în primul rând pe elemente construite cu unealta Planºeu. Cu unealtea Cotare de nivel se pot poziþiona ºi seta cote de nivel cunoscute în domeniul construcþiei ºi topografiei. ea se poate miºca doar în lungul curbei elementului.

2) Se clicheazã cu unealta Cotare de nivel pe poziþia doritã pentru cotã.0 Ghid de utilizare 193 . Valoarea poziþiei pe înãlþime a plãcii selectate apare pe lângã cota de nivel standard. a cãrui poziþie pe înãlþime diferã de cota de nivel a nivelului activ. valoarea de lângã cota de nivel se modificã automat. care rãmâne asociativã ºi în cazul în care se trage de la planºeul selectat.capitolul 4. În cazul planºeelor asociativitatea va funcþiona numai dacã planºeul a fost selectat. Asociativitate Cotarea de nivel este asociativã: dacã se modificã poziþia pe verticalã a plãcii sau a nivelului. ArchiCAD 6. Poziþionarea cotelor de nivel pe planºee sau acoperiºuri În cazul în care se doreºte poziþionarea unei cote de nivel pe un planºeu oarecare sau pe un acoperiº ºi nu pe nivelul activ: 1) Se selecteazã un acoperiº. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea cotelor de nivel Poziþionarea cotelor de nivel începe cu selectarea uneltei Cotare de nivel din Paleta de unelte. dupã care se clicheazã pe orice punct din Suprafaþa de lucru.

se poate deplasa sau roti indiferent de valoarea cotei de nivel. adicã se pot deplasa. Tipul Cotei În fereastra de dialog setãri se poate alege dintre numeroase simboluri de cotã. pãstrând relaþia originalã. Uneltele ArchiCAD Setãrile Cotãrii de nivel ArchiCAD-ul ne oferã numeroase setãri pentru cote de nivel.0 Ghid de utilizare . Chenarul textului cotei de nivel Prin activarea opþiunii de chenar în jurul textului cotei de nivel se pot evidenþia valorile cotãrilor pe verticalã. 194 ArchiCAD 6. separat nu se poate seta. roti sau oglindi cu sau fãrã copia lor.. ªi cotele de nivel sunt elemente independente. Tehnicile cotãrii de nivel Textul cotelor de nivel se poate modifica individual. în acest caz textul se roteºte împreunã cu simbol. Rotirea Cotei de nivel Cota de nivel poziþionatã sau aflatã în curs de poziþionare se poate roti cu valoarea introdusã în zona de modificare. astfel ele se pot modifica separat asemãnãtor cu celelalte elemente. În cazul în care cotele de nivel se multiplicã împreunã cu planºeele ataºate. cotele nou create vor fi legate de nivelul iniþial. Chenarul se regleazã automat la dimensiunea textului.capitolul 4. În cazul în care se multiplicã numai cotele de nivel. noile valori de înãlþimi sunt legate de copii.

. pe care unealta Cotare de nivel o aºeazã pe plan. Unealta de Cotare pe secþiuni. care nu este aceeaºi cu dimensiunea pe verticalã în lungul axei Z. În douã proprietãþi importante însã.0 Ghid de utilizare 195 . acesta diferã de unealta de Cotare pe nivel: .în modul arãtat mai jos. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. aºeazã simbolurile cotelor de înãlþime în lungul unei linii verticale invizibile. apoi cu clicarea pe poziþia doritã.Valorile uneltei Cotare de înãlþime nu sunt asociative.capitolul 4. Astfel în poziþia respectivã va apãrea distanþa actualã de la axa Y a punctului determinat. detaliatã mai sus. 3) Se clicheazã dublu pentru poziþionarea ultimului punct al cotei de înãlþime.Modul geometric cote de înãlþime particulare . Uneltele ArchiCAD Unealta de Cotare de înãlþime În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. în Plan se poate marca numai distanþa punctului actual de la axa Y.Modul geometric cote de înãlþime grupate . 2) Se clicheazã unul câte unul pe puntele elementelor de faþadã ce se doresc sã fie cotate. programul asigurã douã moduri geometrice în Bordul de control. 4) Cu cursorul fin Ciocan se clicheazã pe poziþia în care se doreºte plasarea cotelor în lungul liniei verticale. . concomitent cu un simbol de cote de înãlþime.Cu unealta de Cotare pe înãlþime. faþade seamãnã cel mai mult cu unealta de cotare de nivel. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. sunt doar elemente grafice. cu selectarea uneltei. ArchiCAD 6.cu ajutorul lui se pot poziþiona simboluri de cote de înãlþime în proiect. Poziþionarea Cotelor de înãltime în grup: 1) Se selecteazã butonul modului grupat pe Bordul de control. Modurile geometrice ale cotãrii de înãlþime Pentru Cotarea de înãlþime. Setãrile cotãrii de înãlþime Fereastra de dialog Setãrile cotãrii de înãlþime oferã numeroase posibilitãþi de creare ºi setare a cotelor de înãlþime. . diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton.

capitolul 4. ce semnificã direcþia faþã de punctul 0 al axei Z. Tipul cotei Din panoul de selectare se poate alege cel mai potrivit dintre numeroasele tipuri de cote. Tehnicile cotãrii de înãlþime Modificarea cotãrii de înãlþime Simbolurile cotelor de înãlþime sunt elemente independente. oglindi. Cotare de înãlþime cu semnul "+" Aici se poate decide afiºarea sau nu a semnului "+" sau "-" în faþa valorilor de cote de nivel. Existã posibilitatea de specificare a formelor de cotã. ºi ca aceasta sã fie plinã sau goalã. sau pot fi setãri implicite pentru cotele ce se vor crea în viitor. Uneltele ArchiCAD Unealta are multe elemente comune cu alte unelte de cotare. Aceste valori se pot referi la cote deja existente. care se pot modifica unul câte unul. 196 ArchiCAD 6. respectiv se poate decide ca poziþia cotei sã fie deasupra sau dedesubtul liniei de cotã.0 Ghid de utilizare . roti. valorile cotelor nu se modificã în cursul miºcãrii. Cum aceste simboluri nu sunt asociative. ele se pot deplasa. Asemãnãtor cu celelalte elemente cunoscute. De aceea aici se vor discuta doar diferenþele. cu sau fãrã copii. Setãri de cote Cãsuþele de setare ale cotelor dau posibilitatea de setare a dimensiunii simbolului de cotã de înãlþime ce apare.

se poziþioneazã simbolurile de cote de înãlþime prin clicare. 4) Se activeazã unealta Cotare de înãlþime. în urmãtorii paºi: 1) Cu ajutorul uneltei Selector de suprafaþã se deseneazã un dreptunghi în jurul suprafeþei pe care dorim s-o copiem. sau în perspectivã. deci la poziþionarea cotelor de înãlþime se obþin date corecte. 3) Se clicheazã în Plan pe comanda Editare/Insereazã. originea utilizatorului se deplaseazã pe verticalã în punctul zero al proiectului. Salvarea cu nume nou Cotarea de înãlþime a faþadelor se poate efectua cu ajutorul comenzii Fiºier/Salvare cu nume nou în felul urmãtor: 1) Se creeazã o vedere tridimensionalã în modul de prezentare cu linii sau cu linii ascunse.0 Ghid de utilizare 197 . 3) Se poziþioneazã simbolurile de cote de înãlþime dorite în aceastã fereastrã. poziþionând astfel elementele copiate. 3) Se închide proiectul actual ºi se deschide proiectul nou. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea simbolurilor de cote de înãlþime Cel mai simplu mod pentru poziþionarea simbolurilor de cote de înãlþime este urmãtorul: 1) Cu ajutorul uneltei Secþiune/Faþadã se specificã în plan vederea doritã. ori în axonometrie. Pentru ca la poziþionarea cotelor de înãlþime sã se obþinã o valoare corectã. 2) Se deschide fereastra Secþiune/Faþadã ce aparþine de aceasta din meniul Ferestre. Copiere ºi inserare Cu comenzile Editare/Copiazã se pot crea faþade ºi secþiuni cotabile în Plan. 2) Se salveazã fereastra 3D ca document ArchiCAD. ºi prin utilizarea unuia dintre modurile geometrice. ArchiCAD 6. 2) Se alege comanda Editare/Copiazã pentru ca elementele 2D sã ajungã în Memorie tampon. dar cel mai bun rezultat se obþine atunci când se foloseºte o vedere ortogonalã.capitolul 4. Astfel nivelul 0 se setazã automat la nivelul 0 al proiectului. 2D.

Valoarea cotei unghiului va fi poziþionatã automat lângã punctul din mijlocul arcului. .0 Ghid de utilizare .capitolul 4. 198 ArchiCAD 6. ArchiCAD-ul utilizeazã cele douã drepte de lungimi infinite. Modurile geometrice În fereastra de dialog Setãri de cotare a unghiurilor sau pe paleta info. Astfel apar instantaneu douã puncte de referinþã pe linia/muchia selectatã prin clicare. ºi le poziþioneazã în locuri diferite. ArchiCAD-ul va aºeza valoarea cotei unghiului în cadranul în care s-a clicat dupã apariþia cursorului Ciocan. determinate de cele patru puncte date. ºi modul geometric de ungi complementar.Prin clicarea pe punctele elementelor existente . Cele douã drepte infinite împart spaþiul în patru cadrane. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. ºi în funcþie de poziþia clicãrii cu cursorul Ciocan. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. de la punctul de inserare a valorii cotei. plasã. Ca ºi cotarea liniilor sau a razelor. Linia de cotã a unghiului se poate trage pe o altã poziþie. Aceste puncte se pot preciza în urmãtoarele moduri: . ºi cotarea unghiurilor este semiautomatã ºi complet asociativã. programul calculeazã în moduri diferite valorile unghiurilor.Prin clicarea pe o linie sau pe un element deja existent (perete. acoperiº). rezultã patru puncte. Uneltele ArchiCAD Unealta de Cotare de unghi În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. haºurã.Prin clicarea pe o muchie deja existentã. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Trasarea cotelor de unghiuri Pentru apariþia cotei de unghi în Plan este nevoie de precizarea a patru puncte de referinþã. se poate alege dintre douã moduri geometrice: modul geometric de unghi primar. În funcþie de modul geometric ales pe paleta info sau în fereastra de dialog Setãri. Unealta de Cotare de unghi dã posibilitatea poziþionãrii cotelor unghiurilor între linii ºi/sau între muchiile elementelor drepte.Prin clicarea pe orice punct al desenului (în acest caz cotarea unghiului nu va fi asociativã) . Linia de cotã (arcul) va trece prin punctul de clicare. placã.

având în vedere stilul cifrelor. Pentru aceasta se utilizeazã unealta Arc cu modul Sãgeatã dublã. atunci ArchiCAD-ul va calcula ºi unghiurile celor douã cadrane învecinate cu cadranul ales. În afarã de aceasta se mai poate preciza ca cotarea sã se refere la un unghi primar sau la un unghi complementar. Setãri de cotare Aceleaºi setãri stau la dispoziþie ca ºi la uneltele Cotarea liniarã sau Cotarea razelor. atunci programul va cota numai cadranul selectat cu cursorul Ciocan. iar valoarea se scrie ca text pe semicerc. ArchiCAD 6.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 199 . culoarea peniþei ºi tipul liniei de cotare. Uneltele ArchiCAD Dacã se coteazã în modul geometric de unghi primar. Observaþie: ArchiCAD-ul nu poate sã coteze un unghi de 180 de grade. Dacã se coteazã în modul geometric de ungi complementar.

200 ArchiCAD 6. La terminarea textului se apasã butonul OK. cu diferite tipuri de caractere în diferite stiluri. clicând pe capetele unei diagonale. Aici începeþi textul. în primul rând trebuie desenat un dreptunghi elastic cu unealta Text.capitolul 4. valoarea cotei unghiului va fi poziþionatã întotdeauna pe direcþia razei. În timpul introducerii textului. se clicheazã pe sãgeata micã din colþul din dreapta jos al butonului. Direcþia cifrei Dacã se activeazã primul buton. atunci valoarea cotei unghiului va fi întotdeauna orizontalã. Crearea textelor formatate Pentru poziþionarea unui text. în timp ce ultimele poziþioneazã în interiorul ei. cursorul sare automat în rândul nou. atunci când se ajunge la marginea dreptunghiului. Unealta text Aceastã unealtã performantã de etichetare oferã posibilitatea creerii textelor formate din mai multe rânduri. Observaþie: În forma de bazã a Paletei de unelte .0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD Poziþionarea valorilor Primul buton poziþioneazã valorile numerice în exteriorul liniei de cotã. iar pentru a întrerupe introducerea textului se apasã butonul Nu trebuie pe Bordul de control. Pentru a vedea ºi cealaltã unealtã. aceasta va fi paralelã cu tangenta la curbã. sau se alege vairanta Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. în cazul activãrii celui de-al treilea buton. Astfel dreptunghiul dat va apãrea în blocul de text împreunã cu un cursor clipitor. uneltele text ºi etichetã sunt grupate la un singur buton. Poziþionarea blocurilor de texte ArchiCAD-ul utilizeazã douã tipuri de texte: Texte formatate ºi Texte neformatate. Activând al doilea buton. Se poate sãri oricând într-un rând nou ºi prin activarea tastei ENTER.

capitolul 4. Setãri text Aceastã fereastrã de dialog oferã posibilitãþi generale pentru determinarea poziþiei ºi formei textului. Numãrul de caractere dintr-un rând e nelimitat. când unealta Text este activã. Setãrile de stil ºi dimensiune se pot referi la elementele de text selectate. Lãþimea textului este determinatã de dimensiunea celui mai lung rând. Direcþia textului Unghiul direcþiei de scriere este definit de câmpul de modificare creatã în fereastra de dialog. Text neformatat se poate crea cu clicare dublã.0 Ghid de utilizare 201 . Uneltele ArchiCAD Crearea textelor neformatate Textele neformatate sunt deosebit de utile atunci când nu se ºtie dinainte ce lungimi vor avea rândurile textului. La folosirea fonturilor de plotter apare o a doua cãsuþã de setare. Dupã rotire sau oglindire. Apãsarea tastei ENTER semnificã automat începerea unui nou rând. al stilului ºi al dimensiunii textului. dimensiunea textului ce apare pe ecran va fi diferitã. Programul considerã dimensiunea textului ca o valoare absolutã. stil ºi dimensiune Aceºti parametri ne ajutã la alegerea ºi specificarea tipului de caractere. textele se vor putea citi întotdeauna de jos în sus sau de la stânga la dreapta. de aceea la schimbarea scãrii cu comanda Reprezentare/Setãri de scarã. dar pot fi ºi setãri implicite pentru textele ce se vor introduce mai târziu. Se poate începe introducerea textului. Tip de caracter. ArchiCAD 6.

astfel este mai uºoarã gãsirea ºi modificarea lor.capitolul 4. Punctul de ancoraj ne ajutã la modificarea elementelor de text. Setãrile prezentate mai sus se pot executa în meniul Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. Alinierea ºi punctul de ancorare Cu aceste posibilitãþi de setare se poate schimba alinierea textului. Observaþie: La o scarã foarte micã. programul afiºeazã automat în loc de texte. centrat. O altã posibilitate este schimbarea textului cu o suprafaþã omogenã de culoare gri. deoarece acest punct rãmâne pe loc în cazul modificãrii dimensiunii literelor sau altor caracteristici ºi astfel fixeazã textul faþã de elementele din jur. Posibilitãþi de vizualizare a textelor Colþurile blocurilor de texte se pot vizualiza. Uneltele ArchiCAD Distanþa dintre rânduri Distanþa dintre rânduri poate fi dependentã de dimensiunea caracterelor sau se poate defini prin introducerea unei valori. sau aliniat la dreapta. Se clicheazã pe unul dintre butoanele de aliniere la stânga. Texte schematizate. apoi pe acel punct al suprafeþei de lucru în care se doreºte inserarea textului. accelerând astfel afiºarea desenului. 202 ArchiCAD 6. când textul nu se mai poate citi.0 Ghid de utilizare . În timpul editãrii textelor programul mãreºte temporar blocurile. în timp ce acestea se vor putea citi în continuare.

Truc: Întru-cât punctele de prindere nu sunt afiºate ºi se gãsesc greu. Uneltele ArchiCAD Tehnici de texte Selectarea blocurilor de texte Blocul de text executat se poate selecta prin clicarea pe colþurile sau pe mijlocul lui. respectiv completa. Dacã se selecteazã textul din bloc. ºi se clicheazã pe blocul ce se doreºte sã fie modificat. Textele rotite în timpul modificãrilor revin în poziþie orizontalã. Pentru modificarea conþinutului textului prima datã se selecteazã blocul de text. dupã care în jurul textului apar puncte de prindere. cea mai simplã posibilitate de selectare este dreptunghiul de selectare trasat cu unealta Sãgeatã. Astfel nu trebuiesc cãutate punctele cheie ale blocurilor. Modificarea textelor în blocuri Cea mai simplã metodã pentru începerea modificãrii textului este activarea uneltei Text. ArchiCAD 6. trãgându-l de punctul cheie Blocul de text se întinde ca o linie elasticã. 1) Cu unealta activã Text se clicheazã pe blocul de text selectat. în timp ce textul din interior se reformateazã conform formei noi a blocului.Drept urmare apare un chenar gri pentru modificarea textului.0 Ghid de utilizare 203 . Modificarea blocurilor de texte Cu ajutorul comenzii Editare/Întinde se poate modifica forma blocurilor de texte scrise ºi selectate. apoi comanda Editare/Alege toate textele. Dupã selectare blocul de texte se poate reseta sau muta la fel ca celelalte elemente ale programului. în jurul primelor caractere. atunci se poate modifica.capitolul 4.

Se poate trasa chenar în jurul lor. se clicheazã pe sãgeata micã din colþul din dreapta jos al butonului. 4) Dacã s-au încheiat modificãrile întregului text. li se pot ataºa sãgeþi. . se clicheazã pe un punct oarecare al suprafeþei de lucru sau clicaþi OK în Bordul de control. Observaþie: Prin apãsarea tastei “Renunþ㔠nu se întrerupe procesul de modificare. Poziþionarea etichetelor Existã douã tipuri în etichetã în ArchiCAD: . care ne ajutã la identificarea acestora. Etichetarea automatã Cu selectarea comenzii Unelte/Etichete/Automat. în cazul ºtergerii elementelui se va ºterge ºi eticheta. Observaþie: Etichetarea automatã este legatã de elemente. Uneltele ArchiCAD 2) În interiorul chenarului se pot copia. 204 ArchiCAD 6. sau ataºeazã etichete numai la elementele selectate. se clicheazã pe urmãtorul bloc. 3) Dacã s-a încheiat modificarea blocului. eventual etichete unice. Observaþie: În forma de bazã a Paletei de unelte . În submeniu se poate alege dintre douã opþiuni: se eticheteazã automat toate elementele nou create. uneltele text ºi etichetã sunt grupate la un singur buton.Etichetele automate ce sunt legate de elemente se pot crea cu ajutorul comenzilor submeniului Opþiuni/Etichete. Pentru a vedea ºi cealaltã unealtã. dar blocul de texte rãmâne selectat.capitolul 4. Unealta Etichetã Etichetele sunt blocuri de texte ce se pot ataºa la elementele de construcþie. sau la grupurile elementelor structurale se poate ataºa etichetare automatã.0 Ghid de utilizare . ºtergerea etichetei însã nu are influenþã asupra elementului.Etichetele unice se deseneazã separat pe Planuri. sau se alege vairanta Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Împreunã cu elementele înºirate în lista de materiale se pot vizualiza ºi etichetele automate asociate acestora. împreunã cu numãrul lor ID sau numãrul intern ID. ce aparþin clasei de elemente selectate în fereastra de dialog Etichetare automatã. tãia sau insera porþiuni de texte. astfel nu sunt legate de elemente de construcþie. în fereastra de dialog Etichetare automatã apar toate elementele nou create de tipuri precizate.

ArchiCAD 6. 4) Se introduce textul etichetei dorite (maxim 25 de caractere) în zona de text ºi se apasã tasta ENTER sau se clicheazã pe butonul OK/ pe Bordul de control. ºi se clicheazã în punctul în care se doreºte poziþionarea celei de a doua pãrþi a liniei etichetei. elementelor selectate li se pot ataºa etichete. conform setãrilor precizate în fereastra de dialog Etichetare automatã. Eticheta din setarea implicitã va apãrea pe suprafaþa de lucru.0 Ghid de utilizare 205 . Baie Setãrile etichetelor În fereastra de dialog Setãri Etichetã se poate preciza poziþia etichetei. 3) Se traseazã o linie în direcþia precizatã în fereastra de dialog Setãri Etichetã. 2) Se traseazã o linie elasticã de la punctul de începere pânã la punctul în care se va termina linia etichetei. ºi datele ce definesc caracteristicile textului. textul ei.capitolul 4. Aceastã operaþie deschide automat zona de text a etichetei. Etichete independente Pentru crearea etichetelor independente: 1) Se clicheazã în Plan în punctul de poziþionare al capãtului sãgeþii. Uneltele ArchiCAD Prin alegerea comenzii Opþiuni/Etichete/Pe cele selectate.

poziþioneazã numãrul special. Direcþia testului Acest câmp permite setarea unui unghi oarecare pentru al doilea segment al liniei ºi pentru blocul de text. Încadrare Lângã setãrile de font se pot asocia tipuri de încadrare prin simpla activare a butonului cu simbolul textului încadrat.Setarea ID intern .Setarea independentã . chiar dacã sunt încadrate. Tipul etichetei Dacã prin selectarea unei etichete automate se deschide fereastra de dialog. Blocurile de text sunt afiºate în plan ca transparente.Setarea ID .capitolul 4. interior al elementului în textul etichetei. . Poziþia etichetei automate Se pot seta patru poziþii pentru Etichete automate: 206 ArchiCAD 6. sãgeatã ºi linii.poziþioneazã numãrul ID al elementului textului etichetei .0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD Numai setãrile specifice ale etichetelor vor fi prezentate aici. care va fi pãstrat de cãtre program pânã ce existã proiectul. se poate alege tipul de etichetã cu ajutorul butoanelor aflate la partea inferioarã a ferestrei. În acest câmp se poate seta dimensiunea sãgeþii în puncte sau num. Codul este în mod automat dimensionat sã cuprindã textul ºi nu poate fi editat independent. Peniþe Se pot seta peniþe diferite pentru text.oferã posibilitatea poziþionãrii celor maximum 25 de caractere. Dimensiunea sãgeþii. .

acestea se pot modifica dupã plac.0 Ghid de utilizare 207 . ArchiCAD 6.Modul paralel .Modul orizontal .Eticheta va apãrea paralel cu elementul.aºeazã eticheta dupã direcþia datã la setarea unghiului aflat în apropierea butonului. Etichetele unice pot avea numai texte unice. Textul ce apare în timpul etichetãrii automate poate sã fie numãrul ID al elementului sau numãrul ID interior. .Modul independent .Etichetele sunt verticale ºi se pot citi de jos în sus .aºeazã etichetele întotdeauna pe orizontalã . Uneltele ArchiCAD .capitolul 4. Textul etichetei Aici se pot seta atât textul Etichetãrii automate cât ºi textul Etichetãrii Unice.Modul vertical . Modificarea acestui text atrage dupã sine schimbarea tipului ferestrei etichetãrii automate în fereastra de etichetare unicã.

parametrizate. conþinut ºi comportare se poate alinia la orice stil de proiectare. Observaþie: Pentru deplasarea etichetei prima datã trebuie selectatã eticheta în timp ce unealta Etichetã este activã. deoarece notele de încãperi posedã simboluri 2D. Notele de încãperi sunt elemente de bibliotecã inteligente. Eticheta se poate fixa prin oricare punct cheie. suprafaþa ºi alþi parametri posibili. Unealta Încãpere Cu ajutorul uneltei Încãpere se pot specifica în planurile proiectului unitãþi de suprafeþe. ale cãror formã. considerate încãperi. fereastra. ca materialul pardoselii. etc. însã comportarea lor diferã în multe privinþe faþã de comportarea altor tipuri de elemente de bibliotecã cum ar fi obiectul.0 Ghid de utilizare . ºi cu comenzile de meniu Editare se poate modifica dupã cerinþe. Notele predefinite ale ArchiCAD-ului se aflã în biblioteca ArchiCAD. iar Nota de încãpere conþine informaþiile de texte referitoare la încãpere. încãperile sunt grupate în categorii. grupuri de camere sau chiar la o porþiune mai mare a proiectului. Uneltele ArchiCAD Tehnicile etichetãrii Modificarea lungimii liniilor etichetelor respectiv modificarea poziþiei textului se poate face prin alungirea punctelor cheie. suprafaþa (cu sau fãrã goluri). descrieri GDL de 2D ºi descrieri de proprietãþi. 208 ArchiCAD 6.capitolul 4. Zonele de încãperi marcheazã suprafaþa încãperii în planurile proiectului. Încãperile apar în Plan ca zone (haºuri) ºi ca note de încãperi ataºate ale zonelor de încãperi. Notele de încãperi al ArchiCAD-ului sunt elemente de bibliotecã. Se pot ataºa Încãperi la camere. codul. ca numele. uºa. În ArchiCAD.

utilizând comanda Categorii de încãperi. Desenarea se poate încheia prin clicarea din-nou pe punctul de începere. Modurile de definire ale încãperilor Existã douã moduri pentru definirea încãperilor: ori se deseneazã conturul încãperii cu ajutorul punctelor de colþ. laboratoare. decât în cazul comenzii Adu deasupra. întocmirea evidenþei spaþiilor cu ArchiCAD este uºoarã. iar golurile din pereþi sunt uºi ºi ferestre. Dacã alegeþi primul buton ArchiCAD va defini întotdeauna suprafaþa zonei prin feþele interioare ale pereþilor. nota încãperii va apãrea automat în plan. Lista de încãperi afiºeazã numeroase alte informaþii utile. etc... care recunoaºte automat limitele încãperii înconjurate cu pereþi. Odatãt definitã zona încãperii. Cu aceastã metodã. Sã se clicheze în interiorul suprafeþei închise cu pereþi. Uneltele ArchiCAD Categoriile de încãperi grupeazã încãperile cu destinaþii asemãnãtoare ca de exemplu zone comune.capitolul 4. clicând pe fiecare colþ al încãperii se deseneazã pur ºi simplu un lanþ de linii. Datoritã informaþiilor stocate în încãperi. Cele douã metode opþionale controleazã aceastã recunoaºtere. Haºura zonei nu se va suprapune peretelui. ArchiCAD va considera liniile de referinþã ale pereþilor ca limita încãperii. Modul lanþul de linii este cel mai eficient atunci. astfel ArchiCAD-ul o va considera automat ca încãpere ºi nota încãperii.Îîn acest caz conturul se va închide automat. Dacã peretele are deschideri care nu sunt uºi sau ferestre. Ambele moduri de recunoaºtere automatã a încãperilor se bazeazã pe faptul cã majoritatea încãperilor sunt înconjurate cu pereþi. care sunt rezultate din calculul caracteristicilor încãperilor. când limitele încãperii nu sunt determinate în mod cert de pereþii înconjurãtori. sau dacã aceeaºi Încãpere include mai multe camere separate cu pereþi. folosind comanda Listã de încãperi din meniul Calcule. Unele categorii de încãperi sunt predefinite în ArchiCAD. Dacã alegeþi al doilea buton.. În acest caz rezultatul poate sã ArchiCAD 6. ori se lasã în seama ArchiCAD-ului. prin clicare dublã pe ultimul punct.0 Ghid de utilizare 209 . birouri. Încãperile de diferite categorii se pot reprezenta cu diferite culori ºi li se pot ataºa diferite note de încãperi. sau prin clicare pe butonul OK din bordu de control. sau prin clicarea din nou pe punctul de începere. ArchiCAD va continua sã caute limitele încãperii în afara unitãþii spaþiale pe care aþi dorit sã o identificaþi ca zonã. dar dupã dorinþã se pot crea ºi categorii proprii în meniul Opþiuni.

iar fereastra lor de dialog Setãri seamãnã mult cu cea a uneltelor Uºã ºi Fereastrã. va închide automat încãperea. În cazul încãperilor independente. este recomandatã folosirea modului poligon. 210 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Setãri de încãperi Zonele sunt elemente de bibliotecã. Uneltele ArchiCAD sã nu fie cel aºteptet.capitolul 4. recunoaºterea automatã a încãperii dã rezultat satisfãcãtor ºi dacã încãperea este deschisã ArchiCAD va cãuta pereþii de închidere ai încãperii dacã nu-i gãseºte.

Parametrii Împreunã cu alþi parametri ai notei de încãpere se poate seta afiºarea 2D ºi conþinutul notei de încãpere. Pentru fiecare încãpere trebuie precizat numele acesteia. o listã derulantã permite alegerea categoriei de zonã.capitolul 4. aparþin aceleiaºi categorii. perimetrul cu pereþi. bucãtãrie. ArchiCAD 6. Aceºti parametri au efect asupra modului de apariþie ºi conþinutului notei de încãpere. dar se pot crea noi categorii prin fereastra de dialog Categorii de zone ale meniului Opþiuni. Totuºi. cod. perimetrul încãperii. ceea ce înseamnã cã prin schimbarea categoriilor în Parametri. Dupã precizarea încãperii ºi dupã poziþionarea notei în desenul Plan. ca de exemplu baie. etc. imaginea ºtampilei va fi schimbatã. Denumirea încãperii ºi Numãrul zonei Aceastã zonã de construcþie oferã posibilitatea de numerotare a încãperilor în Planuri. Se poate seta culoarea doritã pentru zonã în fereastra de editare a numãrului de peniþã sau se pot utiliza culorile predefinite prin marcarea cutiei de control Foloseºte Culorile ªtampilei de zonã Înãlþimea încãperii. În acest caz introduceþi grosimea pardoselii în cãsuþa de editare reducând astfel înãlþimea încãperii. zonã de locuinþã. la fel ca afiºarea ºi conþinutul listei de încãperi. poziþionare ºi grosimea pardoselii Zonele sunt definite de volumul total al unui spaþiu deasupra nivelului activ. suprafaþa delimitatã de pereþi. s-ar putea sã doriþi excluderea volumului structurii de pardosealã. Încãperile care au aceleaºi funcþiuni. notã de încãpere. culoare. iar numãrul de ordine va creºte automat cu fiecare încãpere creatã. Precizarea categoriilor de încãperi impune determinarea unui set de nume. În GDL 2D se pot descrie note de încãperi cu numãr nelimitat ºi astfel conþinutul Listei Parametrilor poate sã se schimbe de la încãpere la încãpere. În ArchiCAD existã categorii de încãperi predefinite. adicã cu modificarea scãrii mãrimea textului rãmâne identicã. Lângã zona de previzualizare.) Dimensiunea de text ºi culoarea notei de încãpere Dimensiunea textului se poate preciza în valori absolute. ªtampilele sunt asociate categoriilor de zone. Uneltele ArchiCAD Prezentarea categoriilor ºi a notelor de încãperi În zona de previzualizare este afiºatã ºtampila zonei. programul calculeazã automat diferite informaþii geometrice (aria.0 Ghid de utilizare 211 . perimetrul golurilor.

Tehnici de încãperi Majoritatea tehnicilor descrise în partea "Construcþia poligoanelor" se pot aplica ºi în cazul încãperilor. care se vor detalia mai jos.se deseneazã conturul cu ajutorul mouseului 212 ArchiCAD 6. . Astfel de descrieri pot fi legate de peniþã sau tip de haºurã.Modul geometric poligonal . a cãrei valoare urmãreºte modificarea formei suprafeþei. în acest caz se asociazã ºi un text la suprafaþã. Un exemplu bun pentru utilizarea uneltei Haºurã este reprezentarea graficã a diferitelor materiale ale pardoselilor. Unealta Haºurã este capabilã ºi de calcularea ariilor poligoanelor din Plan.0 Ghid de utilizare . Cele mai importante excepþii sunt urmãtoarele: .Încãperile nu se pot cota.capitolul 4. ºi se pot construi cu metodele de construire ale poligoanelor. deoarece conþin deja date de cotare. când se deseneazã secþiuni sau detalii. Unealta Haºurã Cu ajutorul uneltei Haºurã se pot crea în Planuri ºi în alte vederi 2D haºuri unice ºi create dinainte.Golurile din interiorul încãperilor se pot întinde cu ajutorul uneltei Selector de suprafaþã. Aceastã unealtã este utilã atunci. sau detalierea faþadelor. cãsuþa este obturatã. . Când se creeazã o zonã de bazã. Uneltele ArchiCAD Suprafaþa mãsuratã În cazul zonelor selectate veþi gãsi afiºatã suprafaþa ultimei zone selectate. Mai vezi ... Comanda Reîmprospãteazã Zonele în meniul Unelte. Cercul de atracþie ºi celelalte moduri de construcþie ajutã la aºezarea Haºurii la celelalte elemente. astfel ne stau la dispoziþie trei moduri geometrice. Modurile geometrice pentru haºuri Desenarea haºurilor seamãnã cu desenarea planºelor ºi acoperiºurilor. Capitolul 5. Haºurile sunt listate în calculele de cantitãþi cu componentele ºi descrierile asociate. dar nu se pot selecta independent de încãperi ºi nici nu se pot ºterge.

alegând ultima comandã a meniului Editare se deschide fereastra de dialog Setãri dimensiune text .Modul geometric dreptunghiular . Marcarea suprafeþei În fereastra de dialog Setãri Haºuri avem posibilitatea selectãrii butonului Aratã aria haºuratã. Setãri haºuri În fereastra de dialog Setãri haºuri se pot impune caracteristicile elementelor selectate sau setãrile de bazã ale elementelor ce se vor desena mai târziu. Uneltele ArchiCAD .0 Ghid de utilizare 213 . . Clicarea pe butonul text din Paleta Info are acelaºi efect. Laturile dreptunghiului creat sunt totdeauna paralele cu direcþiile Grilajului de construcþie. Numai diferenþele ºi opþiunile specifice vor fi prezentate mai jos. editarea fontului ºi caracteristicilor peniþei pentru textul suprafeþei selectate. Valorile suprafeþelor dupã rotire ºi oglindire se pot citi întotdeauna de la stânga la dreapta sau de jos în sus.capitolul 4. apare cursorul fin Ciocan.. Cele mai multe setãri ale uneltei au fost deja discutate la secþiunea Setãri comune de Unelte.. ArchiCAD 6. Aceastã comandã funcþioneazã la fel la toate modurile geometrice. cu care se poate poziþiona textul haºurii pe desen. Când selectaþi numai textul unei haºuri.Modul geometric dreptunghi rotit .prin utilizarea lui se pot crea haºuri cu patru colþuri în unghi drept la care o laturã este paralelã cu linia de referinþã desenatã.prin utilizarea lui se pot crea haºuri cu patru colþuri în unghi drept care se definesc prin clicarea pe cele douã capete ale unei diagonale. care asigurã afiºarea mãrimii suprafeþei pe ecran. Fereastra de dialog a fost prezentatã mai înainte. la unealta cotare. Dupã desenarea haºurii.

Paleta desfãºurabilã a haºurilor este afiºatã cu culorile actuale de peniþã. Cele douã tipuri de haºuri pot corespunde. atât pentru haºurã cât ºi pentru fond.Haºurile vectoriale sunt constituite din linii sau bucãþi de linii simple. deoarece sunt construite dintr-o mulþime de puncte. astfel pot fi numai imprimate. 214 ArchiCAD 6.Haºurile bitmap sunt mult mai amãnunþite decât cele vectoriale.capitolul 4. În ArchiCAD se pot alege douã tipuri de haºuri: . .0 Ghid de utilizare . de aceea ele se pot desena uºor cu ploterul cu peniþe. Uneltele ArchiCAD Tipurile haºurilor Pentru alegerea tipului de haºurã se selecteazã unul dintre elementele. Forma vectorialã a haºurii se poate vizualiza pe ecran prin setarea zonelor corespunzãtoare ale ferestrei de dialog Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. deoarecee orice tip de haºurã are o formã vectorialã ºi o formã bitmap. ploterul cu peniþe nu le poate vizualiza. ale meniului de haºuri. aºezate în ordine alfabeticã.

Orientarea Haºurii În ArchiCAD se pot seta douã orientãri de haºurare. Asiguraþi-vã în fereastra de dialog setãri haºurã este marcatã cãsuþa de control Aratã textul. Mai vezi . 3. Acestea pot fi editate în Fereastra de dialog Tipuri de linii. În Opþiuni/Preferinþe/Diverse se poate alege setarea Toate haºurile transparente. în fereastra de dialog Setãri haºuri ºi la modurile de construcþie ale paletei info. . folosirea ºi diferenþele dintre haºurile bitmap ºi vactoriale. Desenaþi elementul de haºurã în locul dorit. Poziþionarea haºurii goale 1. Uneltele ArchiCAD Se poate adãuga la aceste douã tipuri. ce se poate modifica în fereastra de dialog Opþiuni/Tipuri de haºuri.. fiecare dintre ele are un nume de referinþã.0 Ghid de utilizare 215 . se poate selecta Haºura solidã în Opþiuni/Opþiuni de reprezentare Tipuri de haºuri în meniul aparent sunt de tip bitmap. 4. ArchiCAD 6.capitolul 4. meniul Opþiuni. Tehnici de haºuri Toate tehnicile de construcþie descrise în paragraful "Construirea poligoanelor" din capitolul 3 se pot aplica ºi la unealta Haºurã. care se referã numai la haºurile vectoriale. Orientarea se mai poate seta ca opþiune de reprezentare în Opþiuni/Opþiuni de reprezentare/Tratarea haºurilor.Modul Dupã origine proiect începe haºura la originea proiectului ºi vizualizeazã numai zona din interiorul conturului. se vor mai vedeacomenzile Tipuri de haºuri ºi Opþiuni de reprezentare în Capitolul 5.Modul Dupã origine haºurã începe haºurarea de la punctul de începere a haºurii. Haºuri cu sau fãrã chenar Comutatoarele ce se referã la haºuri decid dacã marginile haºurilor desenate vor fi sau nu vizibile.. Vectorul de direcþie considerat în acest mod aratã de la prima spre a doua clicare. Pentru aprofundarea cunoºtinþelor despre editarea. Selectaþi haºura Spaþiu gol. Plasaþi textul cu cursorul Ciocan. . 2. Meniul desfãºurabil Tipul liniei chenarului permite alegerea dintre diferite tipuri de linii.

Modul geometric dreptungi rotit . Dreptunghius se defineºte cu punctele de capãt ale unei diagonale.cu ajutorul lui se creeazã grupul format din patru linii.capitolul 4. amintit mai sus. sau prin clicare dublã pe ultimul punct. Vectorul totodatã ne dã ºi lungimea laturilor paralele cu acesta. prima clicare defineºte coordonata Y a liniei de referinþã de bazã. Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton.cu ajutorul lui putem trasa un lanþ din linii. cu deosebirea cã prima datã trebuie definit vectorul de rotire al liniei de referinþã de bazã. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. dar prin apãsarea tastei SHIFT aceastã legare se poate anula. . de aceea se poate modifica independent. Laturile dreptunghiului desenate cu modul geometric pãtrat sunt întotdeauna paralele cu grilajul de construcþie. 216 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Unealta Linie Linia este cel mai simplu ºi cel mai util element al ArchiCAD-ului. Fiecare membru al grupului de linii este un element independent.Modul geometric de linie unic . cu linii ce se unesc în colþuri. Moduri geometrice de linie Programul asigurã patru moduri geometrice de linie: . În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. fãrã restricþii.cu ajutorul lui se poate crea un grup de linii în formã de dreptunghi. Vor fi discutate numai setãrile specifice Liniei. uneltele Linie. astfel încât punctul de capãt al fiecãrui element sã fie în acelaºi timp ºi punctul de început al elementului urmãtor.Modul geometric de linie grupat . Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. cu ajutorul cãruia se poate crea aproape orice formã. . legate între ele la punctele de capãt.cu ajutorul lui putem trasa în planul de lucru o linie definitã de punctul de începere ºi de punctul de terminare al acesteia. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. iar a doua defineºte coordonatele X ºi Y ale vârfului dreptunghi opus.0 Ghid de utilizare . Lanþul de linii se poate termina prin apãsarea butonului Renunþã de pe Bordul de control.Modul geometric dreptunghi . . Setãri de linii Multe din setãrile uneltei Linii sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. astfel va rãmâne valabilã doar componenta de rotire unghiularã a vectorului.

în cazul în care nu a fost selectat nimic. Uneltele ArchiCAD Setarea capetelor de sãgeþi La setarea capãtului de sãgeatã ne stã la dispoziþie aceeaºi gamã de tipuri de sãgeþi ca ºi la unealta Cotare. cã dimensiunea capãtului de sãgeatã. Moduri de construcþie de linii În ArchiCAD existã posibilitatea de alegere dintre patru moduri de construcþii de linii: ArchiCAD 6.capitolul 4. Ultimul tip de capãt de sãgeatã este special datoritã faptului cã creeazã o linie dublã. Prin selectarea capãtului sãgeþii ºi prin deschiderea ferestrei de dialog Setãri. setarea se poate aplica ºi la linii existente deja.0 Ghid de utilizare 217 . cu sãgeþi la ambele capete. prin utilizarea cãreia cursorul se poziþioneazã pe axul invizibil dintre cele douã linii. Sã nu uitãm însã. Aici se pot impune ºi setãrile de bazã referitoare la liniile ce se vor trasa în continuare. culoarea ºi grosimea de peniþã a acestuia se pot modifica ºi separat.

modul geometric arc/cerc cu punct central.Modul de construcþie de linii fãrã sãgeatã executã linii simple.) În afiºarea de bazã a Paletei de unelte.0 Ghid de utilizare . cu utilizarea Baghetei Magice (mai vezi Transformaþii de elemente.aceastã operaþie poziþioneazã centrul arcului/cercului în Plan. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. tãiere Aceste comenzi sunt folosite la intersectarea liniilor ºi descrierea lor detaliatã se aflã în paragraful comenzilor corespunzãtoare în capitolul 5.capitolul 4. 218 ArchiCAD 6. 2) Definirea punctului de pornire . Intersectare. rotunjire. Acest truc ne ajutã la gãsirea punctelor de mijloc ale elementelor. Capitolul 3.Modul de construcþie cu sãgeatã la punctul de începere aºeazã sãgeata setatã pe punctul de începere al liniei. . fãrã sãgeatã. . Punctul de mijloc a liniei Punctele de mijloc ale elementelor linie sunt semnalate de transformarea cursorului în Pipã. Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton. Unealta Arc/Cerc Cu ajutorul uneltei Arc/Cerc se pot poziþiona cercuri respectiv arce în Plan. .Modul de construcþie cu sãgeatã dublã aºeazã sãgeata setatã în ambele puncte de capãt ale liniei. Tehnici de linii Pentru modificarea ºi construcþia liniilor ne stau la dispoziþie numeroase tehnici.ce determinã lungimea raze. uneltele Linie. Uneltele ArchiCAD . ºi începutul arcului. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Cu ajutorul lui cercul sau arcul se poate defini prin trei clicãri: 1) Definirea centrului. ce pot fi foarte utile pentru desenarea pereþilor în formã de arc.Modul de construcþie cu sãgeatã la punctul de capãt aºeazã sãgeata setatã pe capãtul liniei. Moduri geometrice Arc/Cerc Pentru desenarea arcelor ºi cercurilor programul asigurã patru moduri geometrice: .

Metoda. apoi se clicheazã dublu. ºi se clicheazã din nou pe primul punct.capitolul 4. ce determinã perimetrul. Cu ajutorul lui 1 3 2 4 se pot desena doar cercuri. Aceastã metodã poate lucra numai cu tangente drepte. ori pur ºi simplu se clicheazã dublu în punctul de pornire. apoi se miºcã cursorul în jurul centrului. rotind cursorul cu unghiul dorit. margini de pereþi. dar acestea se pot transforma mai târziu în arce. asemãnãtor cu modul geometric arc/cerc cu trei puncte. 3) Se clicheazã pe al treilea punct. necesitã miºcarea mouse-ului la terminarea operaþiei. Uneltele ArchiCAD 3) Definirea punctului de capãt . etc. se activeazã unealta Sãgeatã.care la arce poate fi un punct oarecare al perimetrului. -modul geometric arc/cerc cu trei puncte. Dacã se selecteazã mai mult decât douã puncte. 1) Se clicheazã pe primul punct cu cursorul Pipã sau Cruce. Cu ajutorul lui se poate defini arcul care trece prin trei puncte. linii. apoi cu o nouã clicare se încheie desenarea.0 Ghid de utilizare 219 . 4) Se deplaseazã arcul în mãsura doritã. amintit mai sus. Acesta este cel mai complex ºi cel mai sofisticat mod din cele patru moduri geometrice. Pentru realizarea unui arc cu unghi diferit de cel definit de cel de-al treilea punct. Dacã se clicheazã cu cursorul fin Mercedes pe marginea elementului ArchiCAD 6. La aceastã metodã programul nu considerã ca puncte de tangenþã punctele de capãt ale elementelor. Un arc se poate termina ºi prin tragerea punctului de capãt pe poziþia doritã. fapt semnalat de cãtre punctul independent. iar la cercuri ori se roteºte punctul în jurul centrului. operaþia revine la modul geometric arc/cerc cu trei puncte. deci între cele trei definiþii pot fi maximum douã puncte de capãt. se clicheazã pe cel de-al treilea punct. dar acestea pot fi puncte de tangeþã. apoi desenarea se poate încheia prin clicare.modul geometric punct de tangenþã la cerc. ºi se miºcã în mãsura doritã. apoi se clicheazã. se selecteazã arcul. . Operaþia cere selectarea a trei puncte de începere. 2) Se clicheazã pe cel de-al doilea punct cu cursorulCreion gol. Pentru desenarea unui cerc întreg se clicheazã odatã pe cel de-al treilea punct. în funcþie de câte puncte de referinþã posibile s-au dat. deci punctele de tangenþã pot fi numai Planºee.

Pentru definire se poate utiliza una. În funcþie de caracteristicile geometrice (maxim4) programul poate calcula mai multe soluþii.capitolul 4. 5) Se clicheazã. . trebuie sã alegem dintre patru soluþii. douã sau trei tangente. Uneltele ArchiCAD în formã de arc. 2) Se clicheazã pe a doua tangentã cu cursorul creion plin. 4) Se specificã rezultatul dorit cu cursorul ochi. La specificarea a trei tangente.modul geometric grup de arce Cu ajutorul lui se pot crea lanþuri de arce consecutive. Aceastã metodã se bazeazã de fapt pe definirea de o tangentã/douã puncte.Punctul de începere ºi de capãt a primei tangente ºi al primului arc se poate defini liber. se poate specifica rezultatul ce se doreºte a fi pãstrat. el trece doar prin punct.O tangentã/douã puncte . la fiecare membru al lanþului. în acest caz.0 Ghid de utilizare 220 . toate arcele ArchiCAD 6. 1) Se clicheazã pe o tangentã cu cursorul Mercedes.Douã tangente/un punct . cercul ce va lua naºtere nu va atinge elementul curb. dupã clicarea ultimului punct cu cursorul Ochi ºi cercul mobil gri din zona soluþiilor. 3) Se clicheazã pe punctul liber cu cursorul creion gol. .Trei tangente În primele douã cazuri tangentele ºi punctele se pot specifica în ordine oarecare. cercul gri nu va apãrea. Dacã nu existã soluþie (de exemplu s-au dat trei drepte paralele ca tangente).

1. o altã razã ºi unghiul arcului.0 Ghid de utilizare 221 . 2. . 3. La selectarea ºi modificarea arcelor segmentele de arce se pot manipula independent. 1. ArchiCAD 6. Prin întinderea diagonalei se obþin elipse de diferite mãrimi.Elipsa semi-diagonalã funcþioneazã în acelaºi fel. 3. Alegeþi orientarea razei mari prin a doua clicare. dar punctul de capãt al arcului se poate defini liber.capitolul 4. Metoda realizeazã elipsa ca înscrisã într-un dreptunghi invizibil definit de douã puncte ale diagonalei. dar aici dreptunghiul imaginar este definit de centru ºi punctul de capãt al semi-diagonalei. Definiþi centrul elipsei. . Se alege elipsa doritã. 2. . Se obþine linia elasticã a celei de a doua raze care se poate întinde la diferite lungimi ºi unghiuri.Elipsa diagonalã creeazã o elipsã definitã de un dreptunghi.Modul Raze de elipsã defineºte un arc de elipsã prin raza mare. Uneltele ArchiCAD ºi ca punct de începere tangenta punctului de capãt ºi punctul de capãt al arcului anterior. Definiþi primul punct al diagonalei imaginare.

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Va fi vizibilã elipsa corespunzãtoare celor douã raze. Dacã întindeþi raza unicã astfel încât sã fie egalã sau mai mare decât raza mare, elipsa nu poate fi trasatã. 4. În faza finalã se poate defini arcul de elipsã dorit. Mai întâi definiþi punctul de începere al unghiului. Apoi, cu o altã linie elasticã, poziþionaþi cealaltã laturã. Dupã terminare cele douã linii ajutãtoare nu vor fi vizibile.

Setãri Arc/Cerc
Multe din setãrile uneltei Cerc sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. Vor fi discutate numai setãrile specifice.

Setarea sãgeþilor Unealta Arc/Cerc utilizeazã aceeaºi gamã de sãgeþi, ca ºi unealta Cotare ºi Linie, cu excepþia tipului cu liniile duble. Sã nu uitãm, cã dimensiunea, culoarea peniþei ºi grosimea peniþei se poate seta separat pentru sãgeata respectivã.

222

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Sãgeþi se pot ataºa doar la arce, cercurile sunt elemente închise, fãrã punct de începere ºi punct de capãt, astfel nu existã posibilitatea de selectare a unui capãt de linie. - Dacã un arc prevãzut cu sãgeatã se transformã într-un cerc, sãgeata dispare pur ºi simplu. - Dacã se deschide un cerc, se pot ataºa sãgeþi prin deschiderea ferestrei de dialog, în modul detaliat mai jos.

Moduri de construcþie Arc/Cerc
Ca ºi în cazul liniilor, ºi aici ne stau la dispoziþie patru moduri de construcþie ale sãgeþilor. Dupã trasarea arcului, stilul sãgeþii se poate transforma liber în oricare tip din gama existentã, în fereastra de dialog Setare Arc/Cerc. - Modul de construcþie fãrã sãgeatã creeazã un arc simplu, fãrã sãgeatã. - Modul de construcþie de sãgeatã în punctul de începere aºeazã sãgeata cu setarea actualã în punctul de începere al arcului. - Modul de construcþie de sãgeatã în punctul de capãt aºeazã sãgeata cu setarea actualã în punctul de capãt al arcului. - Modul de construcþie cu sãgeatã dublã aºeazã sãgeata cu setarea actualã pe ambele puncte marginale ale arcului.

Tehnici de Arc/Cerc
Urmãtoarele trucuri se pot aplica la definirea ºi modificarea cercurilor ºi arcelor.

Modificarea arcelor ºi cercurilor prin tragere
Cu ajutorul uneltei Sãgeatã, prin tragerea punctelor de capãt corespunzãtoare se pot obþine urmãtoarele: - Modificarea lungimii arcului de la un punct de capãt cu cursorul pipã. - Închiderea arcului (Transformarea arcului în cerc), trãgând punctul de capãt pe punctul de începere, cu cursorul pipã. Descrierea unui cerc (Transformarea în Arc) prin tragerea unui punc de referinþã. - Mãrirea razei cercului sau arcului cu prinderea conturului elementului cu cursorul fin Mercedes. - Tragerea cercului (Translatare), cu prinderea centrului cu cursorul fin pipã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

223

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Unealta Curbã
Unealta Curbã foloseºte la desenarea exactã ºi uºoarã a curbelor libere. Aceste curbe aparþin clasei curbelor naturale sau Bezier. Unealta oferã o libertate mare la desenarea structurilor ºi obiectelor de formã oarecare, fãrã restricþiile uneltei Arc. În afiºarea de bazã a Paletei de unelte, uneltele Linie, Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp, alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.

Moduri geometrice
ArchiCAD-ul manipuleazã douã tipuri de curbe: curbele naturale ºi curbele Bezier. Butonul care alege una din cele douã tipuri, se aflã în fereastra de dialog Setãri de curbe, pe Bordul de control. Curbele naturale se pot defini prin plasarea punctelor cheie, pe care programul le leagã automat, realizând curba continuã. Unghiul tangentei ºi forma curbei astfel create sunt definite de punctele cheie plasate una dupã alta. Acest procedeu se poate încheia prin clicare dublã pe ultimul punct cheie, sau prin clicare pe butonul OK pe Bordul de control. Din clicarea pe OK rezultã în totdeauna o curbã închisã. Curbele Bezier sunt mai complicate, dar corespund mai bine la crearea formelor speciale. ªi curbele Bezier sunt definite de puncte cheie, dar în afarã de acesta, ele au mânere tangente reglabile, pe ambele pãrþi ale punctelor cheie, Forma curbei Bezier este influenþatã de direcþia tangentei ºi lungimea mânerelor tangente. Pentru definirea curbelor Bezier se clicheazã odatã, aºezând prin aceastã clicare un punct cheie. Se þine apãsat butonul mouse-ului, ºi prin deplasarea de pe punctul cheie se defineºte tangenta de la început ºi lungimea mânerelor. Dacã se dezactiveazã butonul mouse-ului, ArchiCAD-ul presupune cã prin urmãtoarea clicare se doreºte poziþionarea urmãtorului punct cheie. Se þine apãsatã tasta mouse-ului ºi se specificã urmãtoarea tangentã ºi punct cheie ca ºi înainte. Procedeul se poate încheia prin clicarea dublã pe ultimul punct cheie, prin apãsarea de douã ori a tastei ENTER sau prin activarea butonului OK pe Bordul de control. Curbele Bezier se pot construi prin modificarea lungimii ºi poziþiei mânerelor. Unghiul celor douã mânere ce aparþin la acelaºi punct cheie este identic, ºi poate sã difere numai lungimea lor. Observaþie: Mânerele ce aparþin unei curbe Bezier sunt vizibile în Plan, dacã curba a fost selectatã. Dacã s-au selectat mai multe curbe deodatã, atunci sunt vizibile numai mânerele ce aparþin ultimei curbe selectate.

224

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Tipul curbelor selectate se poate schimba prin clicare pe butonul corespunzãtor pe Bordul de control, sau în fereastra de dialog Setãri de curbe.

Moduri de construcþie
În fereastra de dialog Setãri de curbe sau pe Bordul de control ne stau la dispoziþie patru moduri de construcþie de Curbe. Acestea corespund cu modurile ce aparþin Liniilor; fãrã sãgeatã, cu sãgeatã la punctul de începere, cu sãgeatã la punctul de capãt, cu sãgeþi la ambele capete. Stilul vârfului de sãgeatã poate fi oricare dintre cele 14 stiluri accesibile în fereastra de dialog Setãri de curbe.

Setãri de curbe
Multe din setãrile uneltei Curbã sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. Vor fi discutate numai setãrile specifice.

Curbe deschise ºi închise Curbele pot fi deschise sau închise. Tipul de curbã corespunzãtor se poate selecta în fereastra de dialog Setãri de curbe, la Atribute de plan.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

225

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Dacã desenarea unei curbe se încheie cu clicarea pe butonul OK al Bordului de control, atunci se obþine o curbã închisã. Setãri de sãgeþi Setãrile uneltei Curbã corespund cu cele de la uneltele Cotare, Linie ºi Arc/Cerc. Dimensiunea, grosimea ºi culoarea de peniþã a sãgeþilor se pot defini independent. Numai curbele deschise pot avea sãgeþi. Dacã desenarea unei curbe s-a început cu desenarea sãgeþii, iar mai târziu se doreºte închiderea curbei, atunci sãgeata va dispare automat.

Tehnici de curbe
Deplasarea curbelor
Cu ajutorul uneltei Sãgeatã o curbã se poate deplasa prin punctele de capãt, prin punctele de cheie sau prin perimetrul ei. Dacã unealta Curbã este activatã, ºi s-a selectat o curbã, atunci pentru deplasarea întregii curbe trebuie utilizatã comanda Deplasare.

Construcþia curbelor
Dacã în Biblioteca de unelte unealta Curbã este activã, ºi s-a selectat o curbã, ea pote fi construitã liber, în urmãtorul mod: - Punctele cheie se pot muta prin clicarea pe acestea, sau prin clicarea pe mânere ºi prin deplasarea lor (inclusiv punctele de capãt). - Prin clicarea pe perimetrul curbei se poate crea un nou punct cheie, care apoi se poate muta. Observaþie: Pentru deplasarea simultanã a mai multor puncte cheie se utilizeazã unealta Selector de suprafaþã.

Unealta Punct
Desenarea punctelor
Pentru poziþionarea punctelor în Plan se respectã urmãtorii paºi: 1) Se selecteazã din Biblioteca de unelte unealta Punct prin clicare pe buton. 2) Se clicheazã cu cursorul pe poziþia în care dorim sã aºezãm punctul. Pentru poziþionarea exactã se pot utiliza toate elementele ajutãtoare de construcþie obiºnuite. Observaþie: Punctele nu apar nici la desenare, nici la imprimare.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

226

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Setarea punctelor

Folii ºi peniþe Aceste setãri funcþioneazã în modul cunoscut de la celelalte elemente, pentru informaþii detaliate vezi partea "Setãri generale".

Unealta Secþiune/Faþadã
Aceastã unealtã foloseºte la executarea secþiunilor ºi faþadelor, ce se realizeazã cu ajutorul simbolurilor de secþiuni aºezate în Plan. Unealta Secþiune/Faþadã plaseazã simboluri standard de secþiune/faþadã ºi o linie de secþionare în Plan. Fiecare simbol de secþiune creeazã automat o fereastrã nouã, în care programul vizualizeazã modelul secþiune/faþadã, respectiv desenul. Simbolurile secþiune/faþadã apar pe toate nivelele proiectului.

Poziþionarea liniilor de secþionare
Pentru poziþionarea în Plan a liniilor de secþionare se urmãresc urmãtorii paºi: 1) Cu linia elasticã ce apare dupã clicare se poate începe desenarea direcþiei secþiunii. 2) Cu a doua clicare se poate specifica direcþia planului de secþionare ºi lungimea primului segment. Toate segmentele liniei de secþionare vor fi paralele cu primul segment, deºi se pot aplica deplasãri perpendiculare pe urmãtoarele segmente ale liniei. 3) Desenarea se poate încheia prin clicare dublã pe ultimul punct sau prin clicare pe butonul OK al Bordului de control. 4) Cu cursorul Ochi ce apare, se poate specifica direcþia ºi adâncimea proiecþiei secþiunii. 5) La terminarea liniei de secþionare sãgeþile ºi numele secþiunii vor apãrea automat pe desen.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

227

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Setãri de secþiune/faþadã
Fereastra de dialog Setãri de secþiune/faþadã asigurã modificarea imaginii liniei de secþionare în Plan prin numeroºi parametri.

Se pot selecta peniþe diferite pentru linia de secþionare ºi ID. Tipuri de linii Secþiunea se poate vizualiza în Plan cu orice tip de linie ce figureazã pe paleta desfãºurabilã. În afarã de aceasta ºi utilizatorul poate proiecta tipuri de linii unice, cu ajutorul comenzii Opþiuni/Tipuri de linii.

228

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Dacã se doreºte sã se lucreze cu o linie de secþionare frântã, atunci se creeazã o linie întreruptã cu simbolul de 5mm ºi cu spaþiul cel mai lung posibil, ºi se asociazã noul tip de linie la secþiunea selectatã. Mai vezi ... Comanda tipuri de linie din meniul Opþiuni, Capitolul 5 Sãgeþi Din mijlocul ferestrei de dialog se pot selecta sãgeþi pentru specificarea direcþiei secþiunii. Aici se poate specifica, deasemenea, ca programul sã plaseze sãgeþi numai la unul sau la ambele capete ale liniei de secþionare. Tip ºi dimensiune de caracter În aceste câmpuri se poate seta forma de afiºare în Plan a numelui de referinþã a secþiunii. Adâncime În mijlocul ferestrei de dialog se poate seta adâncimea secþiunii pe infinit sau limitat. Prin setarea celei de a doua posibilitãþi, elementele de peste limitã nu vor apãrea pe secþiune. Limite verticale Secþiunea se poate specifica astfel încât vederea rezultatã sã fie limitatã cu douã planuri orizontale. Limitarea poate fi utilã atunci, când nu se doreºte realizarea secþionãrii întregului model.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

229

Modificarea setãrilor Caracteristicile simbolului de secþiune selectat se pot modifica în fereastra de dialog a setãrilor. Se clicheazã pe aceastã linie ºi se trage pe poziþia doritã. Pentru a vedea aceste culori în fereastra Secþiune. Toate vederile realizate cu aceastã unealtã devin pãrþi ale proiectului. Tehnicile utilizabile în Fereastra Secþiune/Faþadã sunt detaliate în Capitolul 3. cât simbolurile de secþiune ce se referã la acestea rãmân în Plan. atât timp. Modificarea ºi vizualizarea secþiunilor Secþiunile dorite se pot vedea prin clicare pe denumirea ce apare în submeniurile Fereastrã/Secþiune/faþadã.capitolul 4. 230 ArchiCAD 6. activaþi Foloseºte culorile de secþiune ale elementului. În afarã de acesta se mai poate da un ID de referinþã. în mijloc.0 Ghid de utilizare . Elementele ce apar aici sunt identice cu cele ce ar apãrea în fereastra 3D. Uneltele ArchiCAD Denumire de secþiune ºi ID de referinþã În cîmpul aflat la partea superioarã a ferestrei de dialog se poate seta denumirea secþiunii actuale (se pot utiliza cel mult 31 de caractere). la salvare ele se vor depozita împreunã cu proiectul. selecþiile ºi setãrile ferestrei de dialog Elemente de proiecþie sunt valabile. adicã vizibilitatea straturilor. Modificarea adâncimii secþiunii Adâncimea secþiunii selectate se poate modifica prin transformarea limitei acesteia. Simbolul de secþiune se poate specifica de la orice punct cheie poziþionat la cele douã capete. Lungimea liniei de secþionare se poate modifica prin activarea uneltei Secþiune/faþadã ºi prinderea liniei. acesta apare lângã simbolul secþiunii din Plan. sau de la punctul cheie aflat la mijlocul liniei de adâncime. Înaintea începerii operaþiei asiguraþi-vã cã unealta S/F este activã. Aceastã denumire apare în submeniul Fereastrã/Secþiune/faþadã ºi în zona de titlu a ferestrei secþiunii. Tehnici de Secþiune/faþadã Urmãtoarele paragrafe se referã la editarea liniilor de secþionare în plan. care nu este prezentã întotdeauna. cu lungimea de maxim 7caractere. Modificarea simbolurilor de secþiuni Simbolul de secþiune selectat poate fi manipulat ca o unitate cu comenzile meniului Editare ºi cu unealta Sãgeatã (cu execepþia întinderii).

Tipul de camerã dorit se poate selecta din meniul desfãºurabil aflat la partea superioarã a ferestrei de dialog.) Unealta Camerã Cu ajutorul uneltei Camerã se pot preciza setãrile vederilor de perspectivã. Cu a doua clicare se defineºte poziþia obiectuli pe Plan.0 Ghid de utilizare 231 . conform setãrii de bazã. trasee de plimbare. poziþia ºi sensul camerelor. Tipuri de camere Clicarea dublã pe butonul uneltei Camerã al Paletei de unelte ArchiCAD deschide fereastra de dialog Setãri de camerã. fãrã deschiderea ºi închiderea repetatã a ferestrei. Prima clicare aºeazã în Plan o camerã.capitolul 4. cu parametrii corespunzãtori setãrii de bazã. ArchiCAD 6. în diferite formate (vezi comanda Fiºier/Salveazã în capitolul 5. se traseazã o linie elasticã ºi se clicheazã din nou. sau din Modurile de construcþie. Dupã închiderea operaþiei. imagini panoramice Quick Time VR. Aceastã fereastrã de dialog ºi Planul sunt active în acelaºi timp. astfel se pot modifica setãrile. aflate pe paleta info. Vezi alte informaþii despre proiecþia 3D în partea despre Meniul Imaginedin capitolul 5. trasee de imagini QTVR ºi filme navigabile de obiecte. Înãlþimea obiectului va fi înãlþimea corespunzãtoare setãrii de bazã. apare butonul soare. Conþinutul ferestrei de dialog Setãri camerã este diferit în cazul celor trei tipuri de Camerã. dacã fereastra 3D este deasupra. Fereastra de dialog dispare însã. Perspective ºi plimbãri Poziþionarea camerei Se selecteazã unealta Camerã din Paleta de unelte ºi se verificã dacã în fereastra de dialog Setãri de camerã a fost selectatã opþiunea simplã Camerã. Pentru stabilirea sensului vederii. Uneltele ArchiCAD Conþinutul ferestrei Secþiune/faþadã se poate salva ºi ca fiºiere separate.

. o serie de butoane de comandã folosesc la definirea ºi modificarea traseelor de plimbare. meniul Imagine.. Aceasta se poate deschide prin clicarea pe butonul Traseu. dar ele vor fi tratate de program. Comanda Creeazã plimbare. ci prin fereastra de dialog Obiect/Proiecþii paralele.. Poate exista doar un singur grup de proiecþie paralelã. care nu se construieºte prin Setãri de camerã. Mai vezi . ale cãrui parametri se pot seta în fereastra de dialog Traseu. care s-a plasat ultima datã. acesta nu se poate vizualiza în Plan. dacã nu se selecteazã alta. Sub meniul desfãºurabil Tipul de camerã. Camera activã este totdeauna aceea.capitolul 4. ºi simbolurile unghiurilor de vedere. Soare Obiectul Traseu Camerã activã Alte camere Observaþie: Plimbarea se poate crea ºi dintr-un anumit grup al proiecþiilor paralele 3D. 232 ArchiCAD 6. ca imagini perspectivice. a definirii ºi modificãrii traseelor de plimbare. Setãri de camerã Fereastra de dialog Setãri camerã oferã posibilitatea de setare a parametrilor camerelor date sau selectate. Numai o camerã poate fi activã în acelaºi timp ea este semnalatã de soarele ce apare lângã aceasta. Toate camerelecare se aºeazã în Plan se conecteazã la traseul de plimbare dupã camera activã.. Deoarece distanþa obiectului în cazul proiecþiilor paralele este infinitã.. Capitolul 5. aflat în partea inferioarã din stânga a ferestrei de dialog Setãri camerã. Uneltele ArchiCAD Definirea traseelor de plimbare Prin aºezarea mai multor camere se defineºte traseul de plimbare.0 Ghid de utilizare . ºi specificarea unui ºir de alþi parametrii.

Uneltele ArchiCAD La orice proiect nou aparþine un traseu cu denumirea "00:Traseu fãrã nume". Dreptunghiul de selectare oferã posibilitatea de a executa copia proiecþiei actuale atunci.. iar copia se poate modifica sub altã denumire.capitolul 4. Acest traseu poate fi redenumit în modul prezentat mai jos. Se poate începe un traseu nou al proiecþiilor 3D prin clicare pe butonul Nou. În fereastra de dialog Drum nou se poate specifica denumirea noului drum. Astfel se poate pãstra iniþialul.. atunci dintre acestea se poate alege cu ajutorul meniului desfãºurabil Denumire de traseu. când se defineºte un nou traseu.0 Ghid de utilizare 233 . Denumirile plimbãrilor existente se pot modifica prin selectarea traseelor în meniul desfãºurabil Lista de trasee ºi prin clicarea pe butonul Altã denumire. în care vor ajunge camerele plasate prima datã. Dacã existã mai multe trasee de plimbare în proiect.. conform definiþiei de bazã. ArchiCAD 6.

. dupã care programul cere susþinerea operaþiei. Sub aceste câmpuri. Comanda restabileºte traseul iniþial. dacã acesta a fost modificat anterior. se pot specifica parametrii soarelui. Sub acestea. ce aparþin la camera respectivã.. în alte douã câmpuri. unghiul de vedere. Pentru ºtergerea traseului actual se clicheazã pe butonul OK. unghiul de rotire ºi înãlþimea de obiect. Se poate specifica ºi modifica denumirea traseului actual. ce aºteaptã animaþia la imaginea datã.capitolul 4. butonul Finiseazã drumul camerelor dã posibilitatea nivelãrii traseului de cãtre camera Bezier la camerele specificate din Plan. ºi se poate selecta peniþa cu care sã aparã traseul în Plan. Denumirea traseului dispare apoi de pe listã. distanþa. Cele douã câmpuri numerice de sub denumirea traseului conþin numãrul de ordine din traseul actual al camerei date. Parametrii de camerã În cele ºase câmpuri din mijlocul ferestrei de dialog Setãri de camerã se pot seta înãlþimea. aflat în partea de jos a ferestrei de dialog Setãri de camerã face posibilã deschiderea ferestrei de dialog Opþiuni drum ºi setarea unui ºir de parametri ºi opþiuni. 234 ArchiCAD 6. Dacã a rãmas doar un singur traseu. se poate ataºa o linie de deplasare. Uneltele ArchiCAD Se introduce noua denumire în fereastra de dialog ºi se clicheazã pe butonul OK. ºi toate camerele ce-i aparþin se vor ºterge. atunci acesta nu se mai poate ºterge.0 Ghid de utilizare . ºi numãrul pãtratelor de imagine. Opþiuni de trasee Butonul drum. Se poate naviga între camerele drumului curent folosind sãgeþile de lângã numãrul camerei.

.se alege modul Bezier sau modul Poligonal pentru definirea traseului camerei. în urmãtorul mod: . Opþiunea Bezier permite o miºcare foarte finã a camerei. În alte cazuri se pot încerca ambele metode înainte de a decide care este cea care corespunde.Setarea Liniei de miºcare deschise sau închise a camerei decide ca animaþia sã reînceapã sau nu dupã ultimul cadru. dar privirea se îndreaptã spre un punct. dar conþine întotdeauna punctele-obiect setate iniþial la imaginile principale. atunci punctele-obiect dintre cele douã cadre ale filmului se vor situa pe dreapta ce leagã douã puncte-obiect consecutive. Linia de deplasare obiect determinã forma traseului a punctuluiobiect în timpul plimbãrii ºi animaþiei.0 Ghid de utilizare 235 . Uneltele ArchiCAD Linii de deplasare Linia de deplasare a camerei defineºte traseul camerei în timpul animaþiei plimbãrii. în timp ce în modul poligon rezultã o miºcare întreruptã.Dacã se alege Poligonul. ArchiCAD 6.capitolul 4. Acest caz apare atunci când se înconjoarã o clãdire. Prin alegere drumul finisat ce aparþine punctelor-obiect va fi curbiliniu. (Opþiunea Drum finisat se pote activa numai dacã pentru miºcarea camerei s-a ales opþiunea Bezier ) Sfat: Se poate utiliza miºcarea poligon. . dar punctul-obiect stã pe loc sau se miºcã puþin.

Aceastã setare apare în fereastra de dialog Plimbare ca setare de bazã ºi operaþiile se referã doar la partea vizibilã a traseului. din care rezultã o animaþie mai bunã. Cu ajutorul butoanelor Camere ºi Tot se poate preciza numãrul imaginilor ce se vizualizeazã. culoarea de peniþã. iar depozitarea lor necesitã spaþiu pe disk. dar creerea acestor imagini intermediare necesitã timp. cu care apare traseul în plan. Mãrirea numãrului de imagini intermediare mãreºte continuitatea animaþiei. Uneltele ArchiCAD Concentrarea punctului de vedere Toate imaginile realizate cu camerã ºi aºezate în plan se considerã imagini cheie. Se poate defini. Vizualizãri În meniul desfãºurabil Opþiuni de vizualizare se poate alege dintre patru posibilitãþi de vizualizare în Plan. în continuare. creeazã Vederi intermediare.capitolul 4. prin interpolare între imaginile cheie. sau ca toate imaginile sã aparã în Plan. ArchiCAD-ul. 236 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare .

Observaþie: În cazul selectãrii mai multor camere. schimbarea trebuie fãcutã în Plan. Pentru modificarea acesteia. ºi nu schimbã camera în Plan. Prin ataºarea la fereastra 3D. Peniþe Aceastã setare funcþioneazã la fel ca ºi în cazul setãrii altor unelte. parametrii de perspectivã definiþi de camerã vor fi copiaþi de cãtre program în fereastra de dialog Setare obiect. deºi modificarea vederii existente aici va avea efect numai asupra ferestrei 3D. Pentru descrierea completã vezi paragraful "Setãri generale". se va afiºa imaginea camerei active. Pentru schimbarea culorii traseului se activeazã butonul Traseu. se activeazã butonul Aplicã din partea dreaptã de jos a ferestrei de dialog. în cazul camerei respectiv traseului actual.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 237 . Verificarea Setãrii în 3D Pentru activarea vederii 3D de la camera setatã se alege camera ºi se plaseazã pe fereastra 3D. ce deschide fereastra de dialog Setãri de trasee. Aplicarea setãrilor camerei Pentru aplicarea setãrilor referitoare la camerã ºi la traseu. ºi numai dupã aceasta se trece la fereastra 3D. Pentru ca aceste modificãri sã aparã în Plan. ArchiCAD 6. Alte informaþii despre aceastã opþiune se gãsesc la descrierea comenzii Verificarea însoririi în capitolul 5.. Uneltele ArchiCAD Opþiuni Soare Fereastra de dialog Soare se poate deschide prin clicarea pe butonul de la partea inferioarã a ferestrei de dialog Camerã. fãrã modificarea ferestrelor .Pentru vizualizarea în perspectivã a elementelor de bibliotecã (deoarece în cursul operaþiilor efectuate cu elemente de bibliotecã nu se poate preciza camera). În partea dreaptã inferioarã a ferestrei de dialog Camerã se poate alege culoarea de peniþã pentru Camerã.. La setarea punctului de vedere se poate utiliza o perspectivã datã: .. nu trebuie sã se închidã fereastra de dialog.Pentru schimbare rapidã de perspectivã.

Dacã traseul nu este vizibil momentan. nu ºi obiecte VR. Obiecte QTVR Cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot crea obiecte ce se pot deplasa liber prin utilizarea tehnologiei Apple QTVR. Curba traseului ºi tangenta ei se pot modifica prin deplasarea punctelor de capãt.capitolul 4. Se poate defini o sferã pentru camere. se deschide fereastra de dialog Drum din fereastra de dialog Setãri camerã. ºi-l vizualizãm. Animaþiile realizate prin acest procedeu se pot vedea cu player-ul QTVR. Dacã se selecteazã un obiect QTVR din meniul desfãºurabil Tip de camerã. 238 ArchiCAD 6. cea mai mare parte a comenzilor meniului Editare se pot aplica pentru toate camerele ºi toate camerele modificate devin pãrþi ale traseului de plimbare. atunci prin deplasarea punctelor cheie se poate schimba poziþia camerei în Plan. Uneltele ArchiCAD Tehnici de camerã Dupã selectare. Tehnologia Real VR poate sã creeze doar scene VR. ce se aflã la partea superioarã a ferestrei de dialog Setãri camerã. va apãrea o fereastrã de dialog puþin diferitã de cea dinainte. Observaþie: Cele amintite mai sus se referã numai la trasee de tip Bezier. în jurul cãreia se pot plasa ºi miºca obiectele.0 Ghid de utilizare . Dacã Biblioteca de unelte este poziþionatã pe unealta Camerã.

deoarece numai o singurã camerã se poate afla în acelaºi timp pe Plan.0 Ghid de utilizare 239 . Cu ajutorul vederii inferioare ºi superioare se poate defini o secþiune de sferã sau chiar ºi o suprafaþã întreagã de sferã. se poate realiza animaþie QTVR de obiect.. Capitolul 5. Renumeºte ºi ªterge se gãseºte o listã derulantã conþinând numele Obiectelor VR accesibile. Uneltele ArchiCAD Definirea obiectului QTVR Printr-o clicare simplã pe Plan se poate plasa o camerã QTVR de obiect. ArchiCAD 6. Cele mai multe controale din fereastra de dialog sunt identice cu cele ale Camerei. Parametrii de obiecte QTVR Cu ajutorul zonelor construibile. atunci cu ajutorul Creeazã obiect QTVR. Se vor discuta mai jos doar diferenþele ºi setãrile specifice. aflat în meniul Imagine.capitolul 4. Capitolul 5... Sub butoanele Nou. al cãrui nume va fi folosit pentru prima camerã poziþionatã. Mai vezi . înãlþimea centrului.. se poate defini pentru obiectul QTVR implicit sau selectat raza. Comanda Creeazã Obiect VR din meniul Imagine. pentru care vor fi valabile setãrile de bazã. conul de vedere. numãrul medianelor ºi paralelelor pentru divizarea suprafeþei de sferã. aflate în mijlocul ferestrei de dialog Setãri camerã. Dacã completarea QTVR a fost introdusã în mod corespunzãtor în fiºierul Add-Ons al ArchiCAD-ului. Mai vezi . Comanda Creeazã studiu însorire din meniul Imagine. Marcând cutia de control Soarele se miºcã cu observatorul ArchiCAD va defini poziþia soarelui în relaþie cu punctul de observare. cu atât divizarea va fi mai bunã. Urmãtoarele clicãri nu creeazã camere. Fiecare proiect nou conþine un Obiect VR de bazã denumit Obiect fãrã nume 01. Cu cât se dau mai multe mediane ºi paralele.

cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot crea ºcene panoramice navigabile.capitolul 4. 240 ArchiCAD 6. incluzând ID-uri pentru Previzualizare proiect ºi Corectare. atunci prin mutarea oricãrui punct cheie al obiectului se poate modifica poziþia 2D a acestuia. Scenã RealVR Prin utilizarea tehnologiei RealVR. Dacã se activeazã ferestra 3D. ce se pot vedea cu ajutorul Player-ului RealVR. ArchiCAD-ul executã o proiecþie 3D.0 Ghid de utilizare . Direcþia de privire Cu cele douã butoane ce se gãsesc în partea inferioarã a ferestrei de dialog se poate seta ca direcþia de privire sã fie spre centrul obiectului sau în direcþie opusã. Uneltele ArchiCAD Dacã fereastra de previzualizare este activã. prin utilizarea conului de vedere al obiectului. Se pot muta cu ajutorul punctelor cheie ºi soarele ºi camera. Dacã unealta Camerã este activã. Pentru modificarea poziþiei conului de vederi se selecteazã acesta ºi se deplaseazã punctul cheie al acestuia pe un alt punct cheie al obiectului. La unul din punctele cheie ale obiectului apare un con de vedere. Oglindire ºi Rotire ale meniului Editare. Tehnici de obiecte QTVR Pentru obiectul selectat se pot aplica comenzile Deplasare. vor apare informaþii suplimentare în Fereastra de dialog Directorii.

Direcþia privirii ºi poziþia soarelui se pot modifica prin deplasarea punctelor cheie ale acestora cu cursorul Pipã. care se va lega la o altã camerã. când se încearcã creerea scenei RealVR cu ajutorul comenzii Creeazã scenã RealVR. toate panoramele au denumirea de Panoramã-X (unde X este numãrul de ordine a camerei). dar ele se pot plasa ºi dupã desenarea acestora. Orice camerã se poate lega cu orice camerã a scenei RealVR. conform setãrilor de bazã. Legãturile vor determina trecerea de la un punct de vedere la altul. aflatã în mijlocul ferestrei de dialog Setãri de camerã. se poate crea o scenã RealVR cu un singur punct cheie.capitolul 4. Dacã se doreºte plasarea unei noi camere. Prin simple clicãri în Plan se pot plasa camere independente.0 Ghid de utilizare 241 . în scena RealVR.) Dupã încheierea operaþiei apare denumirea panoramei ºi butonul soare. cu cursorul pipã. apare o avertizare atunci. (În scena RealVR aceastã camerã determinã poziþia de începere ºi direcþia de vedere. Legãturile se pot desena odatã cu camerele. nu pot exista camere independente. atunci desenarea se începe prin clicarea pe punctul cheie din mijlocul camerei. cel puþin o legãturã trebuie sã-i aparþinã fiecãrei camere. Numai o camerã va fi activã deodatã. Conform definiþiei de bazã. la care se doreºte legãtura. În cazul mai multor camere. în afarã de cazul când s-a selectat alta. Dacã legãtura camerelor nu este continuã. Denumirea se poate schimba în zona de construcþie Denumire panoramã. Dacã la scena actualã nu se dau mai multe camere. Lângã camera activã se gãseºte soarele Camera activã este întotdeauna aceea care s-a poziþionat ultima datã. ce se gãseºte în meniul Imagine. apoi cu o a doua clicare se defineºte direcþia de privire. Uneltele ArchiCAD Plasarea camerei panoramice Prima clicare în Plan poziþioneazã o camerã panoramicã. Definirea scenelor RealVR Prin plasarea mai multor camere panoramice se poate crea situaþie cu mai multe puncte cheie. A doua clicare determinã poziþia camerei noi. Pentru legarea a douã camere independente se clicheazã pe punctul cheie din mijlocul camerelor. dacã unealta Camerã este activã. ArchiCAD 6.

se poate crea situaþia RealVR cu ajutorul comenzii Creeazã scenã RealVR. ce se gãseºte în meniul Imagine. Opþiunile Soare ºi setãrile culorii de peniþã funcþioneazã ºi aici la fel ca ºi în cazul camerelor ºi al obiectelor QTVR (vezi mai sus). Linia frântã poate fi utilã atunci când douã camere se situeazã pe cele douã pãrþi ale unui perete.. fãrã sã fie nevoie de plasarea unei camere suplimentare la gol.0 Ghid de utilizare . 242 ArchiCAD 6. dedesubtul celor trei butoane de comenzi. ca ºi în cazul camerelor simple sau obiectelor QTVR: Nou. se poate modifica poziþia 2D a camerei. Dacã unealta Sãgeatã este activã. Tehnici de scene RealVR Poziþia unei camere panoramice selectate se poate modifica utilizând cursorul sau comenzile meniului Editare. Renumire ºi ªterge. Orice legãturã se poate anula prin selectarea ºi ºtergerea punctului cheie din mijloc. Dacã se doreºte definirea unui alt punct cheie decât cel de pânã acum. Numai scena actualã RealVR apare în Plan..capitolul 4. utilizând cursorul Pipã. cu excepþia comenzii Roteºte. Dacã unealta Camerã este activã. Parametrii de panoramã Într-o zonã de construcþie din fereastra de dialog Setarea scenei RealVR se poate seta înãlþimea punctului de vedere camerei selectate. cu ajutorul oricãrui punct cheie. Setarea scenei RealVR În cazul scenei RealVR la partea superioarã a ferestrei de dialog ne stau la dispoziþie aceleaºi butoane. atunci se selecteazã acesta (dacã unealta Camerã este activã). În locul trecerii prin perete se poate ajunge la camera urmãtoare printr-o uºã. Uneltele ArchiCAD Dacã unealta Camerã este activã. Crearea scenei RealVR Dacã elementele RealVR au fost plasate corespunzãtor. ca punct de începere. prin deplasarea punctului cheie din mijlocul liniei (ce este marcat cu un cerc). ºi cercul ce marcheazã punctul de începere se deplaseazã deasupra centrului celuilalt punct. Denumirea acesteia este afiºatã în Lista de situaþii al meniului desfãºurabil.. soarele se poate deplasa prin mutarea punctului cheie al acestuia. se poate obþine linia frântã de legãturã.

0 Ghid de utilizare 243 . Meniul Fiºier Prin comenzile meniului Fiºier pot fi setate caracteristicile principale ale mediului de lucru ArchiCAD. ºi anume de sus în jos. Fiecãrei opþiuni din meniu îi corespunde un capitol distinct. sau închide toate fiºierele ºi accesoriile.digitizorul. .manipula elemente din bibliotecã .deschide. salva.Capitolul 5 Comenzile Meniu Acest capitol prezintã toate comenzile accesibile din ºirul de meniu al ArchiCAD-ului.plota/imprima proiectele. imprimanta. Prin aceste comenzi se pot: . În aceste capitole comenzile sunt prezentate în ordinea apariþiei lor.seta ploterul. ArchiCAD 6. .

valorile de bazã ale parametrilor. incluzând ID-uri pentru Previzualizare proiect ºi Corectare. Desen. Arhivã desen. Tipurile de fiºier sunt detaliate mai jos. Dacã fereastra de previzualizare este activã.în timpul lucrului vrem sã realizãm un proiect de demonstraþie cu setãrile de bazã. Mai jos se prezintã tipurile de fiºier recunoscute de cãtre ArchiCAD. primim un mesaj de atenþionare. preia setãrile proiectului precedent. Va trebui sã alegeþi Team Work/Corectare pentru a lucra cu astfel de fiºiere.proiectantul trebuie sã-ºi prezinte proiectul pe un calculator necunoscut pentru el. din fereastra de dialog Deschide Fiºier proiect ArchiCAD. Arhivã proiect Solo. 244 ArchiCAD 6.capitolul 5. ca ºi Zoom ºi Wave front. ºi reseteazã toate setãrile ºi ferestrele de dialog la valorile lor de bazã (setãrile "din fabricã" ale ArchiCADului). Comenzile Meniu Nou Prin utilizarea comenzii Nou. Dacã în aceasta se gãsesc modificãri care n-au fost salvate. Se mai pot deschide fiºiere de imagine ca Imagini Model. Important: Proiectele Team Work create prin împãrþirea unui Proiect Solo nu pot fi deschise cu comanda Deschide. vor apare informaþii suplimentare în Fereastra de dialog Directorii. grilajul ajutãtor ºi auxiliar. Tipuri de fiºier în ArchiCAD Cu comanda Deschide se pot deschide urmãtoarele tipuri de fiºier: Proiect Solo. Un numãr însemnat de fiºiere externe pot fi deasemeni deschise în cazul în care extensiile respective au fost în mod corect instalate în mapa ADD-Ons: Fiºiere DWG ºi DXF. biblioteca activã. Deschide Comanda deschide documente existente folosibile în ArchiCAD. Total nou Dacã activãm comanda Nou. Aceastã comandã deschide un proiect nou. þinând apãsat butonul ALT (Windows) ea se va schimba în comanda Total nou. sau . deschidem un proiect nou. Acest lucru poate fi util când: . Observaþie: Comanda nu se poate utiliza dacã fereastra activã este fereastra unui element de bibliotecã. Proiectul nou.0 Ghid de utilizare . comanda Nou va închide proiectul precedent. fãrã a reporni programul. Deoarece ArchiCAD-ul þine deschis numai un singur proiect. care deocamdatã se va numi Fãrã nume.

obiectele folosite nu pot fi reprezentate. Activaþi Elemente de bibliotecã care lipsesc din meniul Fereastrã pentru a vedea care sunt aceste elemente. Acest tip de document este documentul specific de bazã al ArchiCAD. Veþi vedea o fereastrã la dialog în vederea denumirii acestei biblioteci.PLA) pot fi deschise când în fereastra de dialog Directoriu formatul Proiect Solo Arhiv este selectat. Comenzile Meniu Proiect Solo Fiºierele deschise cu comanda Fiºier/Deschide sau create cu Fiºier/Nou sunt proiecte Solo (*. secþiuni ºi imagini 3D. Aceastã fereastrã se poate imprima sau salva pentru a vã ajuta sã introduceþi elementele în biblioteca activã. Comanda Salveazã special/Arhiv mai jos. Pentru a vã asigura cã nici un element nu lipseºte ºi cã fiºierele se vor deschide cu toate elementele de bibliotecã chiar ºi pe alt calculator. La deschiderea documentelor existente trebuie sã vã asiguraþi cã dispuneþi de Biblioteca cu care proiectul a fost creat.. ci ºi toate elementele de bibliotecã folosite în proiect. Un proiect arhiv este asemãnãtor unui proiect simplu. La crearea acestei biblioteci ArchiCAD converteºte automat elementele de bibliotecã în formatul cerut de platforma calculatorului pe care lucraþi (Macintosh sau Windows). Veþi fi avertizat cã existã elemente lipsã din biblioteca activã. dar include nu numai referiri la bibliotecã. Desen În variante Team Work.capitolul 5. Include modelul contrucþiei ca desene de plan a tuturor nivelelor ºi datele 3D ce le aparþin. atribute ºi refeiri la Biblioteci. Acestea pot fi tranformate mai târziu în Proiecte de Echipã prin împãrþirea lor în copii ArchiCAD capabile de Team Work.PLN).0 Ghid de utilizare 245 . cât ºi date de mediu ca setãri de bazã. dacã un membru al echipei se alãtureazã Proiectului. calculatorul sãu va încârca o copie a acestuia. ArchiCAD 6. Acest format conþine faþade. salvaþi proiectul în format Arhiv. La deschiderea fiºierului va fi creatã o nouã bibliotecã din elementele conþinute de proiect. Dacã biblioteca originalã nu este activã. Mai vezi . Deschizând un proiect solo toate ferestrele proiectului curent vor fi închise ºi veþi fi avertizat sã salavaþi modificãrile. Fiºier Arhiv Documentele de arhivã (*..

Observaþie: Aceste tipuri de fiºiere sunt accesibile numai dacã extensiile respective sunt corect instalate în mapa Completãri. cât ºi proprietãþile. Prin selectarea unuia dintre cele trei butoane va fi importatã vederea de sus. dar conþine detaliile de rezervare. ArchiCAD-ul vã atenþioneazã.Dat fiind faptul cã aceste fiºiere conþin descrierea 3D. Comenzile Meniu Aceastã copie se poate salva cu comanda Fiºier/Salveazã. Fiºiere Zoom (numai Macintosh) ºi Wavefront Prin icoanele alãturate pot fi deschise fiºiere Zoom sau Wavefront. Deschiderea fiºierelor prin Reþea Dacã fiºierul în care doriþi sã lucraþi este deja utilizat de cãtre cineva folosind reþeaua localã. TIFF. Bitmap.deschideþi fiºierul fãrã drept de intervenþie . Aceste fiºiere pot fi deschise pe copii ArchiCAD fãrã TeamWork. Astfel se creeazã un Desen al Proiectului de Echipã. afiºând numele utilizatorului. JPEG ºi Metafile (numai Windows) nu sunt deschise ca un proiect. prin Fiºier/Deschide. Arhivã Desen În cazul lucrului Off-line este important pentru membrii Team Work sã aibe la îndemânã toate elementele de bibliotecã ale proiectului. Modelele 3D din aceste fiºiere vor fi definite ca seturi de linii (adicã desen 2D). ele se deschid ca imagini bitmap. Fiºiere DXF AutoCAD ºi fiºiere desen AutoCAD Fiºierele AutoCAD DXF (Drawing eXchange Format) ºi DWG pot fi deschise ca desene 2D.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . care este identic cu Proiectul Solo. Fiºiere Bitmap Formatele GIF. dar la salvare vor fi tranformate în Proiect Solo.nu deschideþi fiºierul . ArchiCAD-ul face posibilã alegerea în 3D a vederilor (desenelor 2D) înaintea importãrii documentelor. În acest caz aveþi urmãtoarele posibilitãþi: . În acest caz soluþia este salvarea unui Desen Arhiv.deschideþi fiºierul fãrã orice restricþie 246 ArchiCAD 6. Observaþie: Aceste tipuri de fiºiere sunt accesibile numai dacã extensiile respective sunt corect instalate în mapa Completãri. PICT (numai Macintosh). faþã sau lateralã a modelului original 3D.

dacã numele caracteristicilor în cele douã proiecte sunt identice atunci caracteristicile elementelor introduse vor lua valoarea caracteristicilor actualului proiect.dacã numele unei caracteristici din proiectul introdus nu apare în proiectul actual. programul ArchiCAD poate crede cã fiºierul este deschis deºi în realitate el nu este folosit. ArchiCAD va crea în mod automat nivelele care lipsesc. puteþi modifica. deschizându-l cu toate drepturile. ArchiCAD-ul va întreba care nivel al proiectului de introdus sã corespundã cu nivelul actual de lucru.0 Ghid de utilizare 247 . Proiectul introdus înainte de poziþionarea finalã. Uneºte Comanda Uneºte dã posibilitatea aºezãrii elementelor altor proiecte sau a unor imagini în proiectul curent sau în fereastra Secþiune/Faþadã deschisã. Proiectul poate fi deschis ºi având toate drepturile. Dacã încercaþi sã suprascrieþi fiºierul original. . atunci setul actual de caracteristici se va întregi cu aceastã caracteristicã. ArchiCAD 6. ºi nu poate fi suprascris cu proiectul modificat de dv. ArchiCAD-ul vã va atenþiona din nou cã fiºierul este utilizat de cãtre cineva.s-a fãcut o copie a fiºierului deja deschis de altcineva. Caracteristicile sunt recunoscute de ArchiCAD prin numele lor ºi din aceastã cauzã: . însã trebuie procedat cu mare grijã! Uneori.la ultima utilizare fiºierul a fost incorect deschis sau închis în ArchiCAD. deoarece ArchiCAD-ul trebuie sã uneascã proiectele la fiecare nivel în parte. Asemenea cazuri pot fi: . Comenzile Meniu Dacã deschideþi fiºierul numai pentru citire. Legarea a douã proiecte Legarea unui proiect întreg este mai complex. (De ex. deplasat sau oglindit. poate fi rotit. Prãbuºire sau eroare de sistem.) . Dacã unim o clãdire multietajatã cu proiectul actual. Dacã proiectul actual nu conþine nivele destule.capitolul 5. vã puteþi suprascrie proiectul fãrã nici o atenþionare din partea programului. iar copia conþine numele acestui utilizator. Observaþie: Dacã lucraþi în fiºierul deschis de altcineva. dar nu puteþi salva decât folosind alt nume sau salvaþi într-o altã mapã. ºi va da ºi o sugestie.

). haºuri. dar la legare valoarea caracteristicilor se va prelua din proiectul actual folosind numere de identificare interioare.vederi ºi faþade 3D proprii ArchiCAD-ului. Elementele Modulului vor fi din nou independente dupã poziþionare. fãrã suprascrierea elementelor existente.0 Ghid de utilizare . Crearea Modulului este descrisã mai jos la comanda Salveazã ca. Dacã proiectul sursã ºi proiectul vizat lucreazã cu acelaºi set de caracteristici. astfel ele pot fi inserate la oricare dintre nivelele actualului proiect. materiale etc. EMF sau JPEG avem posibilitatea deschiderii multor documente produse de alte programe. Clicând în afara dreptunghiului sau asupra butonului OK de pe bordul de control.programe de desen sau de picturã . . tot în acest capitol. TIFF. care au fost salvate în format PICT/WMF Dacã deschidem astfel de fiºiere. Cu utilizarea comenzii Insereazã. imaginea modulului va rãmâne neschimbatã. care se gãsesc la un nivel al proiectului actual.capitolul 5. WMF. Documentele PICT/WMF create în programe de desen (De ex. elementele pot fi deplasate în poziþia doritã. Conþinutul Modulului va ajunge mai întâi pe Clipboard.fotografii. Modulele nu conþin informaþii legate de nivelul lor de origine. 248 ArchiCAD 6. care au fost salvate în format PICT sau WMF sau . Comenzile Meniu Module Fiºierul modul (*. apoi se insereazã în plan. În Module se gãsesc caracteristicile proprii ale elementelor (straturi. Documentul modul funcþioneazã pe principiul Clipboard. Clicând în interiorul dreptunghiului. Elementele vor fi înconjurate de linie întreruptã. acelaºi element poate fi introdus în mod repetat.mod) conþine un grup de elemente ArchiCAD. culori de peniþã. elementele se fixeazã pe suprafaþa de lucru. Observaþie: Prin legarea unui Modul în Secþiune/Faþadã se vor copia numai elemente 2D. proiectul actual se întregeºte cu noi elemente. fereastra Introducerea fiºierelor imagine Alegând fiºiere PICT.

Comenzile Meniu Mac Draw) pot fi înscrise în ArchiCADîntr-unul din formatele de mai jos. Înainte de alegerea comenzii Uneºte.0 Ghid de utilizare 249 .Figurã compusã. Dupã închiderea ferestrei planului apare urmãtorul mesaj: ArchiCAD 6. putem determina locul ºi scara figurii pe planºa de lucru. etc. micºorare sau mãrire ale ArchiCAD-ului. Formatul figuri este utilizat în mod normal pentru ilustraþii.). ele ajung pe un strat de Figuri. Observaþie: Sã fim atenþi la raportul laturilor dreptunghiului. Închide Are efectul similar cu butonul de închidere din dreapta sus al ferestrei active. Dacã însã fiºierele PICT/WMF/EMF vor fi deschise ca desene.Ca element de desen. figura se va încadra în acesta.capitolul 5. . în toatã mãrimea. ca sã nu avem ca rezultat o imagine deformatã. arcele în stratul Arcelor. elementele lor vor ajunge la straturile corespunzãtoare uneltei cu care pot fi redactate (Liniile ajung pe stratul liniilor. . Dacã introducem fiºierul PICT/WMF/EMF ca element de desen atunci el va apare ca o grupare de elemente redactabile. Deschizând fiºierele PICT/WMF/EMF ca figuri. Dacã introducem fiºierul PICT/WMF/EMF ca figurã atunci ea va apare ca imagine bitmap. indiferent de setãrile scarã. la scara precizatã în fereastra de dialog Scara a meniului ArchiCAD Opþiuni. Dacã cu Unealta de selector de suprafaþã trasãm un dreptunghi în locul dorit. Formatul desen este indicat atunci când importãm proiecte arhitecturale sau elemente dintr-un program compatibil cu PICT/WMF/EMF. Ea poate fi selectatã prin colþurile sale.

250 ArchiCAD 6.salveazã proiectul sub un nou nume. Observaþie pentru utilizatori de Team Work. ºi þine deschis proiectul nou. atunci comanda Salveazã deschide aceeaºi fereastrã ca ºi comanda Salveazã ca. va trebui sã alegeþi Salveazã Special/Arhiv. Salvarea unui proiect de echipã În variante Team Work Administratorul salveazã Proiectul prin împãrþire. Dupã aceea proiectul va fi salvat ori de câte ori un membru al echipei efectueazã schimbãri. Salveazã ca. Pentru salvarea unui Desen Arhiv. comanda va salva modificãrile. Are efecte similare cu comanda Salveazã. Comenzile Meniu Închizând fereastra proiect închidem întregul document (cu excepþia elementelor de bibliotecã). Inclusiv Elementele de bibliotecã. cu precizarea detaliilor de rezervare. alegerea comenzii Salveazã vã avertizeazã sã salvaþi o simplã copie Desen.exportã conþinutul diferitelor ferestre ale proiectului în formatele de fiºier corespunzãtoare. Dacã documentul este nou (a fost creat cu comanda Nou.capitolul 5.. sau . Dacã v-aþi corectat la un Proiect de echipã. Dacã documentul a mai fost salvat sau a fost deschis dintr-un fiºier existent. sau sã le salvaþi local prin crearea unui Desen.0 Ghid de utilizare . Observaþii pentru utilizatori de Team Work: Dacã v-aþi corectat la un Proiect de echipã. Salveazã Comanda va salva conþinutul ferestrei actuale active. însã mai existã posibilitãþile: .. sau programul a fost pornit direct de la iconul programului ArchiCAD). veþi fi avertizat sã pãrãsiþi proiectul ºi sã trimiteþi schimbãrile la proiectul central... aþi efectuat schimbãri ºi aþi ales comanda Închide.

Comenzile Meniu Dupã alegerea comenzii selectaþi formatul-fiºier în care doriþi sã salvaþi documentul.1. 5.0 sau 5. Alte opþiuni pot fi accesibile în funcþie de conþinutul mapei ADD Ons. ca în cazul planului.0 Ghid de utilizare 251 . WFF ºi EMP (Windows). Salvarea conþinutului ferestrei 3D. JPEG sau BMP. . . Salvarea Imaginilor Model Imaginile create în ArchiCAD prin fotorandare pot fi salvate în formate PICT (MacOS). care poate diferi în funcþie de þara în care aþi achiziþionat ArchiCAD. sau pe Clipboard-ul special în format Modul.fiºier imagine PICT (MacOS) sau BMP .Desene PlotMaker sau topCAD. GIF. ArchiCAD 6. GIF.0. Salvarea ferestrei Secþiune/Faþadã Salvarea ferestrei S/F se poate efectua ca: . TIFF.fiºier desen PlotMaker sau topCAD (MacOS). .Fiºiere 3D GDL.1 ºi 3DGDL. 5. THF.0. JPEG.Fiºier proiect ArchiCAD 6. top CAD (MacOs).Fiºier proiect în ArchiCAD 6. Un numãr de alte formate pot fi alese dupã conþinutul mapei AddOns.fiºier imagine PICT (MacOS). Toate celelalte formate vor include numai conþinutul ferestrei active. Macintosh sau Windows. . Salvarea imaginii 3D se poate efectua într-unul din formate: . Existã o gamã largã de formate la dispoziþie pentru salvarea proiectului ºi a modelului 3D. Fereastrã sau Obiect (Windows).fiºiere desen 2D PlotMaker. posibilitãþi care sunt puþin diferite în funcþie de platforma aleasã. permite alegerea dintre un numãr mare de opþiuni.. . .. Lucrând în plan comanda Salveazã ca.Modul . Salvarea proiectelor Solo ºi Desenelor. .capitolul 5.formate Element de bibliotecã (MacOS)/Uºã.0 sau 5. Accesibilitatea altor opþiuni inclusiv DWG ºi DXF depinde de conþinutul mapei AddON.Imagini în format PICT (Machintosh) sau BMP.

elemente sau zone pot fi salvate ca Text simplu. secþiuni.. Nici imaginile nu vor fi salvate înpreunã cu proiectul. Ele devin parte a bibliotecii. Fiºier PlotMaker (*. elementele care nu fac parte din ArchiCAD 5. inclusiv Proprietãþile necesare listãrii nu sunt salvate cu planul.0/5. Aceastã opþiune este accesibilã numai din fereastra planului. A se vedea funcþiunile noi ale ArchiCAD. faþade ºi listele de calcul. Pentru a le include.0/5. Ce se salveazã în diferitele formate de fiºier? Conþinutul fiºierului salvat din ArchiCAD depinde de tipul ferestrei active ºi formatul ales. alegând formatul Plan/Proiect Solo.1 nu vor fi salvate. Clipboard-ul ca modul (*..pmk) Straturile vizibile ale nivelului actual.capitolul 5. Text tabulat sau Tabel. arce. 252 ArchiCAD 6. Documentul astfel creat poate fi redeschis prin comanda Deschide. la Capitolul 1. text þi haºuri pentru PlotMaker. Proiect (*. respectiv imaginea din fereastra 3D sunt reþinute sub formã de linii 2D. Acestea vor fi salvate separat.pln). Elementele de bibliotecã.mod) Fiºiere modul ArchiCAD Alegând formatul Modul ArchiCAD putem salva conþinutul Clipboard-ului într-un format specific ArchiCAD-ului: ºi anume într-un Modul. cu lista noilor elemente. Comenzile Meniu Salvarea Calculelor Listele de componente. incluzând toate datele 3D. salvarea trebuie sã fie efectuatã în Salveazã Special/Arhiv. Proiect ArchiCAD sau Desen PlotMaker. Proiect format 5.0 Ghid de utilizare . Conþinutul întreg al proiectului este salvat. PlotMaker-ul este un program pentru redactarea ºi imprimarea desenelor create de diferitele programe CAD.1 Alegând acest format. iar listele formatate care conþin eventual ºi informaþii grafice ca RTF (Rich Text Format).

Este indicatã stocarea modulelor într-o bibliotecã separatã. Modulul poate fi legat la oricare nivel al aceluiaºi proiect sau la un alt proiect. Acesta este singurul format care poate salva întregul conþinut al reprezentãrilor 3D color sau fotografiate. s-ar putea întâmpla ca modulul inserat sã-ºi schimbe caracteristicile. ArchiCAD 6. cu scopul reutilizãrii ulterioare în alte proiecte. cât ºi a vederii 3D. Un exemplu tipic este salvarea modulelor bucãtãriei sau a bãii.0 Ghid de utilizare 253 . dar nu mai pot fi manipulate ca proiecte ArchiCAD. Fiºiere cu format de Imagine Prin alegerea acestor formate (PICT/BMP/TIFF/GIF/JPEG) poate fi salvatã imaginea ecran atât a proiectului. Observaþie: Dacã caracteristicile nu au acelaºi nume în cele douã proiecte (proiectul sursã ºi cel vizat). Detalii complicate ale proiectului pot fi salvate astfel. cu ajutorul comenzii Copiazã.capitolul 5. Comenzile Meniu Pentru aceasta. Planul poate fi salvat ºi el ca desen la scara actualã. Aceste formate pot fi redeschise prin comanda Deschide. trebuie copiate elementele selectate pe Clipboard. de unde oricând pot fi deschise prin comanda Leagã/Modul A se vedea secþiunea Model la comanda Deschide pentru alte informaþii Aceste module se pot salva în mape speciale unde se poate asigura accesul la ele prin folosirea comenzii Uneºte.

fiºier obiect (Windows) Formatele element de bibliotecã fac posibilã salvarea elementelor din plan în trei formate diferite. conþinând linii ºi haºuri. Este utilizabil numai dacã fereastra planului este activã. serveºte la crearea sau modificarea elementelor de bibliotecã. Elementele care apar în fereastra 3D vor fi stocate ca elemente GDL 3D.. Astfel vom avea de a face cu proiecte reale. haºuri etc. Aceastã posibilitate are ca rezultat un document independent. avem posibilitatea de a alege forma în care se salveazã descrierea: . care pot fi completate cu cote ºi alte elemente 2D. GDL permite transformarea modelelor 3D din ArchiCAD în elemente de bibliotecã. vederile 3D selectate (de obicei faþade ºi secþiuni) pot fi modificate numai dacã proiectul este stocat ca elemente 2D. care poate fi redactat ca ºi plan ArchiCAD. La salvare. 254 ArchiCAD 6.gdl) Este posibilã salvarea proiectului ca descriere GDL. Fiºier GDL ArchiCAD (*. TopCAD este un program de desen tehnic eficient. Salvarea elementelor 3D ca elemente de bibliotecã poate fi fãcutã numai din fereastra 3D activã. Element de bibliotecã (Macintosh) /Fiºier uºã. Comenzile Meniu Fiºier topCAD (numai în Macintosh) Proiectul sau reprezentarea 3D poate fi importatã în topCAD. .descriere în coduri binare. Fiºiere linii 2D pot fi înscrise în ArchiCAD alegând formatul proiect ºi prin comanda Deschide. Elemente 2D (*. completatã cu elemente de bibliotecã 2D.2dl) Deºi modelul 3D este un rezultat al programului. distribuit odatã cu ArchiCAD.GDL-redactabil. Vederea 2D deschisã poate fi cotatã. Limbajul de Descriere Geometricã (Geometric Description Language = GDL). Formatul Elemente 2D este accesibil numai din fereastra 3D activã.0 Ghid de utilizare . fiºier fereastrã. ca apoi sã fie utilizate în alte proiecte ArchiCAD ca atare. Mai existã ºi posibilitatea eliminãrii liniilor care se suprapun. Atenþie: În unele cazuri calculul dureazã mult ºi solicitã memorie multã. produs de Graphisoft..capitolul 5.

Aceasta va cuprinde toate elementele folosite de cãtre proiect.Salveazã special Acest meniu ierarhic conþine câteva posibilitãþi de salvare a mediului de lucru.capitolul 5. Pentru ca sã fie disponibile toate fiºierele aparþinând proiectului trebuie folositã comanda Salveazã special. fiºierele texturã ºi salvãrile fiºiere-imagine care atât pe PC-uri cât ºi pe cele Macintosh sunt în format TIFF. Deschizând un document-proiect de tip arhivã din fereastra de dialog Deschide. În documentul salvat ca arhivã. ºi toate caracteristicile folosite în proiect. În aceste biblioteci proiectul va cãuta elementele de bibliotecã. Numele fiºierelor arhivã salvate în Windows este creat de cãtre ArchiCAD în mod normal din numele dat în fereastra de dialog Salveazã ca arhivã prin extinderea automatã. Salvare de arhivã Proiectul ArchiCAD poate folosi Elemente de Bibliotecã care se gãsesc în fiºiere exterioare. chiar dacã unele dintre ele nu figureazã în plan. se salveazã toate elementele de bibliotecã. În funcþie de setare. Într-un mediu de lucru nou (pe un alt calculator) aceste fiºiere exterioare pot lipsi. Comenzile Meniu .0 Ghid de utilizare 255 . O altã casetã de selecþie face posibilã salvarea tuturor elementelor bibliotecii active. în mod automat se creeazã o bibliotecã nouã de elemente care trebuie denumitã. ArchiCAD 6. Eventualele elemente necesare care nu se gãsesc în ea trebuie copiate din biblioteca exterioarã. La pornirea programului (ArchiCAD-ului) trebuie selectate bibliotecile active. documentul arhivã poate conþine fondul necesar imaginilor fotografiate.

. Documentele arhivã nu conþin tipurile de caractere/litere folosite în proiect. ºi apoi le aºezaþi pe planºa de proiect PlotMaker prin comanda Import Desen. Legãturi directe Când salvaþi fiºiere din ArchiCAD în format PlotMaker. ArchiCAD pregãteºte ºi afiºeazã o listã a fiºierelor salvate în format Plot Maker din ferestrele active Plan ºi Secþiune/Faþadã. combinaþii de straturi ºi scãrile desenate. ele pot fi ºterse sau împrospãtate individual. caracterele corespunzãtoare trebuie instalate. aceastã legãturã poate fi revizuitã ºi aveþi ºi posibilitatea reînnoirii mai multor fiºiere deodatã.. Când alegeþi Salveazã special/Legãturi directe.0 Ghid de utilizare . pentru a obþine o reprezentare cu text identicã cu cea originalã.capitolul 5. conþinutul curent al ferestrelor listate va fi salvat din nou folosind aceleaºi denumiri de fiºier. Clicând pe butonul Salveazã. Selectând elemente ale listei.... Comenzile Meniu Important: Salvarea ca arhivã face posibilã reinstalarea integralã a proiectului într-un alt mediu de lucru. Prin comanda Legãturã. 256 ArchiCAD 6. Din aceastã cauzã. conþinând numele ºi destinaþia fiºierelor. între fiºierul salvat ºi planºa de proiect se creeazã o legãturã directã. Observaþie: Înaintea salvãrii legãturilor directe reâmprospãtaþi ferestrele Secþiune/Faþadã pentru salvarea modificãrilor. ca ºi numele combinaþiilor de straturi active în momentul salvãrii.

. Depozit Plan Prin alegerea acestei comenzi se creeazã un fiºier cu o descriere ASCII a planului curent. Comenzile Meniu Obiect ArchiCAD Prin aceastã comandã Planul este salvat (în totalitate sau o parte selectatã) în Descrieri 2D ºi 3D ale unui nou element de bibliotecã ArchiCAD. Cele trei cutii de control permit alegerea funcþiunilor ce se salveazã. 1) Deschideþi elementul de bibliotecã 2) Alegeþi fereastra Vedere 2D 3) Selectaþi toate elementele ºi copiaþi-le 4) Treceþi la fereastra simbol 2D ºi înseraþi elementele copiate. Observaþie: Elementul de bibliotecã astfel generat poate fi transformat într-un element binar. Info proiect Aceastã comandã afiºeazã informaþiile editabile despre proiectul deschis ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 257 . 7) Alegeþi "Format binar" în fereastra de dialog care apare ºi clicaþi Salveazã. 6) Treceþi la fereastra de prezentare a elementului de bibliotecã ºi alegeþi comanda Salveazã ca.capitolul 5. conþinând doar informaþii binare.. 5) Treceþi la vederea 3D ºi generaþi modelul elementului de bibliotecã. în vederea post-procesãrii proiectului.

Apare o fereastrã de dialog. Comenzile Meniu Element nou de bibliotecã Alegând un element din meniul ierarhic permite crearea unui element nou de bibliotecã. Deschide element de bibliotecã. clicaþi pe nume ºi pe butonul Adaugã sau trageþi numele în spaþiul rezervat bibliotecii active. conþinând douã meniuri desfãºurabile pentru formatele de fiºier ºi opþiunile de deschidere. se va deschide fereastra de prezentare a acesteia. Observaþie: Dacã alegeþi aceastã comandã atunci când un singur element de bibliotecã este selectat. Capitolul 6...capitolul 5. 258 ArchiCAD 6. Biblioteca ArchiCAD. Pentru adãugarea unei mape la Biblioteca Activã. Acestea vor deveni biblioteci active. Încarcã biblioteci Aceastã comandã deschide o fereastrã de dialog din care se pot specifica mapele de bibliotecã. Numele mapei va apare în lista Bibliotecilor Active..0 Ghid de utilizare . Pentru deschiderea unei mape clicaþi de douã ori pe numele ei sau clicaþi Deschide (MacIntosch). Alegând aceastã comandã se deschide un element de bibliotecã existent în vederea editãrii.. Descrierea completã a comenzii este prezentatã în capitolul 6. Diferenþa este cã aici se aleg Biblioteci ºi un documente individuale.. Observaþie: Partea stângã a acestei ferestre este identicã cu ceea a Directoriului. Mai vezi . Mai vezi ..

Dupã o instalare standard a ArchiCAD-ului (care instaleazã si mapa Digitware). care poate fi opritã prin butonul Stop. Capitolul 6.0 Ghid de utilizare 259 . Posibilitãþile de setare sunt prezentate în punctele urmãtoare.. Elementele care nu au corespondent în biblioteca activã nu sunt afiºate. Dacã doriþi efectuarea schimbãrii.. ArchiCAD 6. Mai vezi . apãsaþi terminat. Dacã un proiect este deschis. ferestrele ºi obiectele iniþiale sunt substituite prin elemente cu denumir identice. Comenzile Meniu Eliminarea unei biblioteci se face prin clicarea pe butonul Eliminã sau prin tragere în afara listei (Windows 95).capitolul 5. puteþi folosi digitizoarele cele mai uzuale. va apare o fereastrã cu lista imprimabilã a elementelor de bibliotecã care lipsesc. Observaþie: În copii Team Work numai conducãtorul echipei poate defini biblioteca activã. Fereastra poate fi lãsatã neschimbatã prin butonul renunþã. Cu ajutorul digitizorului puteþi transpune coordinate de la un desen existent în ArchiCAD. Dupã specificarea bibliotecii active... Biblioteca ArchiCAD. Ca reacþie la comanda Setare digitizor apare fereastra de dialog Setare digitizor. Setãri pentru digitizor. Ceilalþi membri pot încãrca alte biblioteci. Va apare o fereastrã care vã va informa despre procesul de încãrcare. uºile. dar numai pentru propria folosinþã.

Observaþie: Înainte de folosirea butonului Setare distanþã setaþi scara digitizorului la 1:1. programul aºteaptã o clicare din partea digitizorului. Vezi mai jos comanda Închide-porneºte digitizorul. atunci reglaþi scara digitizorului la scara desenului în câmpul Scara. Setare azimut Prin butonul Setare azimut se poate seta direcþia axei x în desen. Dacã uitaþi acest lucru. Dupã clicarea asupra butonului Setare origine. Linia care leagã originea anterior setatã cu acest punct nou va corespunde direcþiei orizontale a suprafeþei de lucru ArchiCAD. Dupã selectarea comenzii. Comenzile Meniu Setare scarã Dacã desenul de digitalizat este foarte exact (hârtia nu s-a modificat datoritã umezelii de exemplu) ºi este la o scarã standard. Observaþie: cele trei posibilitãþi de mai sus funcþioneazã numai cu digitizorul pornit. Cu ajutorul celor douã meniuri sau palete de alegere din partea superioarã a ferestrei de dialog puteþi alege tipul digitizorului. Setare distanþã Dacã desenul nu este la o scarã standard. atunci folosiþi butonul Setare distanþã pentru setarea scãrii.0 Ghid de utilizare . sau hârtia s-a tras dintr-o cauzã oarecare. Va apare o fereastrã de dialog în care puteþi înscrie distanþa corectã între cele douã puncte selectate cu digitizorul. 260 ArchiCAD 6. scara digitizorului nu va fi corectã. Setare origine Prin aceastã setare putem fixa originea digitalizãrii.capitolul 5. clicaþi cu selectorul digitizorului asupra punctului de pe desenul de digitalizat în care vreþi sã fixaþi originea planului ArchiCAD.

numãrul databiþilor ºi a stopbiþilor.capitolul 5. paritatea ºi formatul de date. Dacã am ales digitizorul. ArchiCAD 6. folosit la momentul respectiv. Funcþia Unelte poate fi utilizatã numai dacã digitizorul este închis. Vezi mai jos comanda Închide-Porneºte digitizorul. Porneºte digitizorul Cu ajutorul comenzii Porneºte digitizorul vã puteþi asigura cã digitizorul funcþioneazã numai în timpul procesului de digitalizare.0 Ghid de utilizare 261 . Comenzile Meniu Configurare În partea superioarã a ferestrei de dialog se afiºeazã numele digitizorului. Mouse-ul ºi digitizorul pot fi active împreunã. puteþi selecta driverul ploterului ºi puteþi seta dimensiunile hârtiei ºi alte caracteristici ale ploterului. În continuare detaliem comenzile de setare ale ploterului. pentru o setare corectã a digitizorului. Pentru multe din digitizoarele uzuale fereastra aratã ºi poziþia corectã a tastaturii de setare. ºi astfel se evitã eventuala amestecare a informaþiilor de cãtre mouse ºi digitizor. Portul de cuplare/conectare Prin aceastã comandã se poate alege portul de cuplare/conectare. putem seta caracteristicile comunicaþiei de date: vitezã de transpunere. Setãri pentru ploter Prin comanda Setãri pentru ploter. Alte detalii ale setãrii digitizorului se pot afla din prospectul ºi manualul de utilizare al acestuia. Porniþi digitizorul numai înaintea procesului de digitalizare. ºi opriþi-l imediat dupã terminarea acestuia.

.În cazul calculatoarelor Macintosh. 262 ArchiCAD 6. Aceasta se va gãsi ori în biblioteca secundarã identicã cu cea a ArchiCAD-ului. . Conþinutul listei de plotere depinde de driverele instalate la calculatorul dumneavoastrã.În cazul calculatoarelor având la bazã Windows. Comenzile Meniu Selectarea ploterului Tipul ploterului actual ºi numele producãtorului apar în douã meniuri în partea superioarã a ferestrei de dialog. Pentru schimbarea tipului ploterului folosiþi aceste douã meniuri. driverul ploterului trebuie sã se afle în mapa Plotware din mapa Graphisoft. ori în biblioteca secundarã de Registrare Windows sub numele de Graphisoft Shared Folder". ºi care poate fi gãsitã ori în Mapa Sistemulul ori în mapa care conþine ArchiCAD-ul. driverele se pot gãsi în biblioteca secundarã Plotware.capitolul 5.0 Ghid de utilizare .

de dimensiunea E). butonul setare PCI nu devine vizibil. Comenzile Meniu Setãri PCI În cazul selectãrii unor drivere CalComp sau Versatec. Observaþie: Utilizatorii care folosesc aceste plotere pentru desenare din AutoCAD. sau PCI. Pentru un rezultat optim.0 Ghid de utilizare 263 . dar tipul nu apare pe listã.capitolul 5. Observaþie: câteva modele OCE ºi toate modelele Schlumburger apar în meniu ca modele Benson. încercaþi-le pe toate. aveþi o ºansã de a utiliza ArchiCAD-ul. va apare un nou buton în fereastra de dialog Setare ploter. ºi care trebuie ºi ele setate pentru o calitate de plotare corespunzãtoare.Dacã alegeþi ploterul din familia CalComp TechJet. atunci studiaþi descrierea/prospectul ploterului ºi cãutaþi punctele referitoare la compatibilitate ºi emulaþie. Tipul ploterului nu apare pe listã Dacã aþi gãsit producãtorul ploterului. alegeþi un ploter de dimensiunile similare ale aceluiaºi producãtor (de ex. ºi care deschide fereastra de dialog PCI. Sã setãm ploterul pentru unul din limbajele de pe lista de mai jos. HPGL-2. Alegeþi întotdeauna Manipulare: prin hardware. Dacã ploterul recunoaºte vreuna din formatele de date HPGL. (Ordinea listei este importantã. ArchiCAD 6. Este indicat a folosi primul limbaj utilizabil de pe listã. vor observa cã setarea PCI a ploterului va fi diferitã de valorile de bazã ale acestei ferestre de dialog. Producãtorul ploterului nu apare pe listã Dacã producãtorul nu este prezent în listã prin nici un model.) În toate cazurile alegeþi setarea: Manipulare: prin hardware. BGL. valorile ferestrei dialog trebuie setate la valorile identice cu cele ale ploterului. Aceste setãri sunt proprietãþi standard al limbajului de plotare CalComp. deoarece aceste drivere comunicã cu ploterul în limbaj HPGL. DMPL. Dacã sunt mai multe.

În câmpul "Hârtie" poate fi selectatã dimensiunea hârtiei.0 Ghid de utilizare . Prin elementele de setare puteþi seta poziþia desenului. Comenzile Meniu Tip plotter HPGL-2 ºi RTL (normativ Hewlett Packard) HPGL-2 plotter cu peniþe (normativ Hewlett Packard) HPGL (normativ Hewlett Packard) 7885A DraftMaster 1 centrul desenului DMPL (Normativ Houston) BGL (Benson/Schlumberg/OCE) 1645-R PCI (plotter cu peniþe) PCI (plotter electrostatic) (Normativ CalComp) 5855 Driver HP DesignJet 750C HP DraftPro Plus General HPGL originea plotterului HP (originea plotterului: DMP62 Benson 18xx serie Benson 1023 Caracteristici ploter În partea de jos a ferestrei de dialog pot fi setate caracteristicile ploterului ales.capitolul 5. Dimensiunile neutilizabile apar în gri. 264 ArchiCAD 6.

Conþinutul sãu depinde de tipul de conectare a datelor CTB instalat. Fonturi bitmap sau PostScript nu pot fi utilizate. caractere care activeazã fereastra de dialog de acelaºi nume.Setare manualã ArchiCAD 6. Fereastra de dialog aratã toate tipurile de font care se gãsesc în mapa Familii de fonturi (Macintosh) respectiv între fonturile TrueType ale sistemului (Windows).Periferie Modem .Periferie imprimantã Unele plotere fac posibilã numai conectarea serialã. Moduri de conectare standard . Înlocuire fonturi Sub numele ploterului selectat se aflã butonul Înloc. Tipurile de fonturi utilizate în plan vor apare evidenþiate (Macintosh) sau cu caractere înclinate (Windows). Puteþi alege între opþiunile: .Setãri indicate pentru ploterul selectat . ºi unde puteþi seta înfãþiºarea blocurilor de text. Mapa de colectare În aceastã parte a ferestrei de dialog Setare ploter puteþi defini o mapã în care puteþi colecta fiºierele de desenat ori din calculatorul propriu ori din orice calculator aflat pe reþea. Posibilitãþi de conectare (Machintosh) Acest meniu apare la calculatoarele Macintosh.capitolul 5. Comenzile Meniu Conectare În acest câmp poate fi setat modul conectãrii. Posibilitãþile conectãrii sunt diferite pentru calculatoarele Macintosh ºi Windows.0 Ghid de utilizare 265 . Observaþie: Versiunea Windows a ArchiCAD-ului utilizeazã numai fonturi TrueType.

Observaþie: Opþiunile TrueType sau PostScript sunt posibilitãþi alternative.Alegând Vectoriale.Optând pentru TrueType sau PostScript. 266 ArchiCAD 6. . TrueType respectiv PostScript. puteþi defini dimensiunea de caracter peste care trebuie efectuatã ºi haºura interioarã.Sã folosim fonturile bitmap (numai Macintosh). pentu un tip de font.Alegând Ploter-ul.0 Ghid de utilizare .Alegând Bitmap (Machintosh). puteþi opta pentru una din ele. . Comenzile Meniu Un tip de font poate fi plotat în trei moduri: . . . atunci într-un meniu secundar puteþi alege fontul vectorial. nu mai aveþi alte posibilitãþi. . Pentu modificarea setãrii de schimbarea a fonturilor selectaþi unul sau mai multe tipuri de fonturi din listã clicaþi asupra butonului Setare manualã ºi alegeþi un mod de desenare din primul meniu aflat sub listã. care dau caracterele cu aspectul cel mai frumos.capitolul 5. atunci puteþi porni sau opri fineþea Bitmap. Cu ajutorul fonturilor vectoriale. . Mai vezi manualul PlotMaker. Caracterele mai mici vor fi desenate numai prin conturul lor (pentru a economisi timp ºi cernealã). desenarea/plotarea va fi mai rapidã dar aspectul va fi mai simplu decât în cazul fonturilor TrueType.Metoda cea mai rapidã: sã schimbãm tipul de caracter cu unul din interiorul ploterului. Caracterele PostScript pot fi plotate numai dacã Managerul Adobe Type este instalat ºi funcþioneazã în calculator.Utilizaþi tipurile de fonturi vectoriale care se gãsesc în mapa VectorFonts.

În partea de mijloc a ferestrei de dialog se pot seta caracteristicile procesului de plotare.0 Ghid 267 . Fiºierele pot fi expediate prin dischete sau modemuri în birouri care fac plotãri contra-cost.capitolul 5. Partea inferioarã a ferestrei de dialog regleazã dimensiunile desenului pe hârtie. de utilizare ArchiCAD 6.. Comenzile Meniu Desenare Comanda face sã aparã urmãtoarea fereastrã de dialog. Selectând Mãrime constantã vor fi desenate în dimensiunile lor reale. . mãrimea textului ºi a semnelor va apare în funcþie de scara desenului. . Scarã ºi (Output) la capitolul 2 ºi discutarea Mãrimii textului la comanda Imprimã.. Mai vezi .Text ºi semne. Dimensiunea desenului poate fi schimbatã prin setarea scãrii de desenare în câmpul Scara desenãrii. independente de scara setatã.Plotare: "Mai multe peniþe" utilizãm toate poziþiile de peniþã pentu ca diferitelor grosimi de linii sã le asociem peniþe de grosimi diferite. Câmpul cu mãrimea desenului pe hârtie ne aratã poziþia pe care o va avea desenul pe hârtie. Selectând Raporteazã la scarã. . într-un fiºier-date sau sã fie înscrise în mapa Colector desene definite anterior în fereastra de dialog Setare desen. Puteþi opta pentru o plotare ulterioarã în background.Grilaj: Aceastã opþiune asigurã desenarea grilajului ºi asocierea unei culori de peniþe independente. În partea superioarã a ferestrei puteþi opta unde vor ajunge datele de plotat: direct pe ploter. "O singurã peniþã" deseneazã totul cu o singurã peniþã.

Imprimare. care poate sã citeascã datele atât de pe calculatoarele pe bazã Windows cât ºi de pe cele pe baza Macintosh.. respectiv pe Panoul de control Imprimantã (Windows).. (cuprinsã în pachetul program ArchiCAD).. dupã ce anterior imprimanta a fost aleasã ºi setatã în Unelte (Macintosh). Graphisoft vã propune folosirea programului PlotMaker pentru realizarea documentelor finale. Setare imprimantã Prin comanda Setare imprimantã se pot fixa dimensiunile. Efectul comenzii depinde de tipul de imprimantã ales în Unelte (Macintosh). Comanda imprimã proiectul. ArchiCAD-ul se poate afla pe un calculator iar colectorul de desene ºi PlotFlow-ul pot fi pe un alt calculator al reþelei. 268 ArchiCAD 6. Oricând trimiteþi un fiºier în Colectorul de desene el va fi plotat automatic de cãtre PlotFlow. respectiv pe Panoul de Control Imprimantã (Windows). apoi setaþi ploterul cu care vreþi sã plotaþi fiºierele.. Windows sau a imprimantei.0 Ghid de utilizare . Colectorul de desene nu trebuie sã fie neapãrat pe calculatorul în care este PlotFlow-ul. Manualul PlotMaker. În continuare trebuie sã denumiþi ºi mapa Colectoare de desene din care PlotFlow-ul va citi fiºierele. Alte detalii gãsiþi în manualele Macintosh. Sã punem Colectorul de desene pe un server Windows NT. Cu ajutorul colectorului de desene se pot rezolva într-un mod eficient problemele de plotare datorate unei reþele mixte alcãtuite din PC-uri ºi Mac-uri. Mai vezi. PlotMaker Deºi se pot crea desene de mare precizie direct din ArchiCAD. poziþia ºi alte caracteristici ale colilor imprimate.capitolul 5... Comenzile Meniu Desenare prin Colectorul de desene În cazul plotãrii la o reþea este o metodã foarte utilã plotarea prin Colectorul de desene. Porniþi mai întâi aplicatã PlotFlow. Acest colector trebuie sã fie acelaºi pe care l-aþi selectat în fereastra de dialog setare desen. Mai vezi .

"Numãrul colilor de imprimat" aratã numãrul necesar al colilor.. Scara imprimãrii Scara de imprimare corespunzãtoare setãrii de bazã este calculatã de program în funcþie de dimensiunile colii date în fereastra de dialog Setare coalã ºi în funcþie de caracteristicile poziþiei colii. Puteþi opta ºi pentru imprimarea grilajului ajutãtor. Aceastã valoare de scarã poate fi modificatã prin câmpul Scara imprimãrii. aºezarea colii etc. numãr de exemplare..0 Ghid de utilizare 269 . apare fereastra de dialog în care se pot seta diferitele caracteristici. ArchiCAD 6. Mãrimea textului ºi a semnelor Este o decizie importantã alegerea între "Mãrime constantã" respectiv "Raporteazã la scarã" dacã doriþi o mãrime de text ºi haºuri/texturi optimale. ºi va arãta ºi împãrþirea desenului pe coli dacã imprimaþi pe mai multe coli.capitolul 5. linii întrerupte ºi texte independente de scarã. În partea superioarã se aflã setãrile uzuale de imprimare. Comenzile Meniu Ca efect la comanda Imprimare. În partea inferioarã gãsim setãri specifice ArchiCAD-ului. Aceastã alegere va afecta ºi alte elemente: de exemplu sãgeþile cotelor. Vederea imprimatã ºi grilajului ajutãtor Clicând asupra butonului corespunzãtor puteþi opta pentru imprimarea întregului desen sau numai pentru imprimarea vederii actuale. La scara astfel calculatã. desenul va umple coala cât este posibil.

capitolul 5. Observaþie: Dupã închidere ArchiCAD-ul reþine setãrile ºi valorile actuale în fiºierul Setãri. veþi primi un mesaj pentru salvarea tuturor modificãrilor. Comanda poate fi datã în orice mod de reprezentare.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Text ºi semn Mãrime normalã Aranjeazã la scarã Mãrit = 1:50 Mãrit = 1:50 Original = 1:100 Documente recente Ieºire Prin aceastã parte a meniului se pot lista ultimele documente deschise pentru acces mai uºor. 270 ArchiCAD 6. Comanda va închide toate ferestrele active ºi pãrãseºte programul.

la clicare pe butonul din dreapta (Windows) respectiv apãsarea tastei Control (MacIntosh) se deschide un meniu local. Meniul este accesibil tuturor tipurilor de ferestre. precum ºi un mare numãr de opþiuni pentru editarea ferestrelor de text. Decupeazã. urmate de comenzile accesibile în ferestrele de desenare. care afiºeazã majoritatea comenzilor de editare. 3D. ArchiCAD 6. Observaþie: În fereastra Plan. Insereazã ºi ªterge. În prima parte vor fi prezentate funcþiunile de bazã. meniul Editare mai cuprinde ºi comenzile de transformare ale ArchiCAD-ului. Comenzile Meniu Meniul Editare Pe lângã funcþiile uzuale Nu trebuie. La urmã sunt prezentate comenzile specifice ferestrelor tip text. dar conþinutul diferã dupã tipul de fereastrã. Descrieri). Se poate folosi aceastã posiblitate pentru editare rapidã. Secþiune/Faþadã.0 Ghid de utilizare 271 .capitolul 5. (Plan.

Observaþie: La salvarea proiectului se ºterge lista adunatã a paºilor ce pot fi anulaþi. Numãrul paºilor care pot fi anulaþi se poate seta în fereastra de dialog setare "Nu trebuie". Nu trebuie sã salvaþi repetat pentru ca sã nu vi se piardã datele în cazul cãderii sistemului. Salvarea automatã la Opþiuni/Preferinþe. În ferestrele tip text operaþia poate fi efectuatã doar pentru ultimul pas. Salvarea automatã nu va ºterge paºii ce pot fi anulaþi. respectiv un pas astfel anulat poate fi totuºi efectuat din nou cu comanda "Totuºi trebuie".capitolul 5. cu mai mulþi paºi în urmã.. Numele actualei comenzi anulate va apare în meniu împreunã cu comanda Nu trebuie sau Totuºi trebuie.. funcþiunea de salvare automatã a ArchiCAD-ului va salva aceste date în mod regulat conform setãrilor.0 Ghid de utilizare . Valoarea de bazã este 20. Puteþi folosi metoda pentru a încerca ºi anula soluþii pânã când gãsiþi calea cea potrivitã. Mai vezi . 272 ArchiCAD 6. Fiecare datã comanda "Nu trebuie" va anula ultimul pas efectuat. Comenzile Meniu Nu trebuie Totuºi trebuie Cu ajutorul acestor comenzi puteþi anula ultimele operaþii efectuate.

Observaþie: Comanda Decupeazã nu este accesibilã în fereastra 3D. Copiere din ferestrele Secþiune/Faþadã Din ferestre Secþiune/Faþadã Model se poate copia oricare din elemente. Alege selectiv. Comenzile Meniu Repetã (Numele ultimei comenzi) Repetã ultima comandã de editare cu excepþia urmãtoarelor: Nu trebuie. Decupeazã Comanda va ºterge din proiect elementele selectate ºi le va aºeza pe Clipboard. Elementele decupate pot fi înserate în plan sau în fereastra Secþiune/Faþadã numai ca linii ºi texte. Copiere din fereastra 3D ArchiCAD 6. ªterge. Prin comenzile Decupeazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã.0 Ghid de utilizare 273 . Metoda poate fi utilizatã ºi asupra conþinutului unor câmpuri numerice ale ferestrelor de dialog sau a câmpului de coordonate "Decupeazã". Prin comenzile Copiazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã.capitolul 5. fiindcã va aºeza pe Clipboard elementul selectat dar nu îl va ºterge din locul lui iniþial. Repetã. Copiazã Are efectul asemãnãtor cu comanda Decupeazã. Alege toate. poate fi folositã atât în mod de construcþie cât ºi în mod de redactare text. Decuparea elementelor din fereastra Secþiune. Totuºi trebuie. dar elementele astfel copiate pot fi aºezate în plan sau într-o fereastrã Secþiune/Faþadã numai ca linii ºi texte. Faþadã Puteþi decupa orice element din fereastra Secþiune/Faþadã. pentru reutilizarea lor prin comanda Insereazã. Elementul decupat va ajunge pe Clipboard iar modificãrile apar imediat în plan.

Alegerea "Desen" va genera o imagine care se compune din pãrþile setate în fereastra de dialog "Desen la scarã". La desene/vederi de proiecþie ortogonalã. Comenzile Meniu Faþã de comanda Decupeazã.capitolul 5. În acest caz. Copiazã/Salveazã ca Alegerea "Imagine ecran" va copia conþinutul ferestrei 3D ca o singurã imagine (figurã). Eliminarea liniilor acoperite Aceastã cãsuþã va apare dacã doriþi sã copiaþi dintr-o imagine cu linii sau linii ascunse. Dacã fereastra 3D este activã ºi aþi aºezat dreptunghiul selector. Umbrele vederii de sus pot fi copiate când doriþi umbrele exacte mãsurabile în plan. atunci comanda Copiazã va activa o fereastrã de dialog în care puteþi defini elementele de copiat pe Clipboard. dimensiunle vor corespunde imaginii planului. Poligoane În partea infeioarã se poate seta dacã sã copiem ºi poligoanele care nu sunt vizibile (de exemplu conturul unei ferestre care se aflã dupã un perete) sau numai pe cele vizibile. dacã inseraþi o vedere lateralã în plan. Prin miºcare liniile ascunse vor fi eliminate din copie.0 Ghid de utilizare . umbrele ºi texturile 3D asigurã un aspect real desenelor de faþadã. Poligoanele pot fi copiate cu sau fãrã contur. 274 ArchiCAD 6. comanda Copiazã se poate utilizata ºi în fereastra 3D. Elemente de copiat Cu urmãtoarele meniuri se pot seta elementele dorite a fi copiate pe Clipboard. va rezulta o imagine care corespunde planului.

Mai vezi . trebuie sã precizaþi care dintre nivelele copiate vreþi sã-l inseraþi în nivelul actual. Inserþia elementelor din fereastra Secþiune/Faþadã. Între comenzile Copiazã ºi Insereazã puteþi schimba nivelul. Insereazã Clipboard-ul poate fi folosit nu numai la stocarea elementelor ArchiCAD pentru inserþie ci ºi la importarea desenelor bitmap ºi a datelor de alt tip. Salveazã ca.. Comanda Insereazã va insera conþinutul Clipboard-ului în proiectul actual sau într-o fereastrã text. Elementele ferestrelor Secþiune/Faþadã (Model sau Desen) pot fi inserate în plan sau într-o fereastrã Secþiune/Faþadã numai ca linii ArchiCAD 6.. ªi aºa.Dacã elementele inserate la valoarea de mãrire actualã nu ar încape în fereastrã.Caracteristicile sunt recunoscute de program dupã numele lor..capitolul 5. astfel dispuneþi de o metodã eficientã pentru copierea elementelor de pe un nivel pe altul. Comenzile Meniu Observaþie: Când doriþi sã copiaþi elemente din fereastra 3D întro faþadã de exemplu. Dacã elementele de pe Clipboard fac referiri la caracteristici cu nume care nu se aflã în proiectul actual. atunci vor fi copiate ºi aceste caracteristici ºi vor completa caracteristicile proiectului. este indicatã folosirea funcþiunilor ºi "Fãrã contur". rotite ºi oglindite.Dacã inseraþi cu un dreptunghi selector referitor la mai multe nivele. de exemplu în descrierea GDL. Observaþie: Comanda copiazã poate fi folositã în fereastra 3D doar pentru copierea imaginilor selectate cu unealta Selector de suprafaþã. .. Observaþie: Dacã decupaþi sau copiaþi o parte selectatã apoi o inseraþi pe un alt nivel fãrã sã-i modificaþi scara (valoarea mãririi) ºi fãrã sã o miºcaþi. atunci partea copiatã va fi inseratã în acelaºi loc al noului nivel. veþi primi un mesaj de atenþionare care va propune o nouã setare pentru ca elementele sã încapã în fereastrã. secþionarea poligoanelor necesitã mult timp ºi multã memorie. Inserþia elementelor din plan La inserþie. Înainte de inserþia finalã ele pot fi deplasate. . elementele din plan îºi menþin direcþiile x-y. .0 Ghid de utilizare 275 ./Elemente 2D la meniul fiºier.

Puteþi insera imaginea ca un grup de elemente de desen. care apoi vor apare ca linii. 276 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu ºi haºuri (elemente 2D). celelalte ferestre vor rãmâne neschimbate. comanda va selecta toate elementele de construcþie de pe nivelul actual. ªtergerea elementelor ferestrelor Secþiune/Faþadã Dacã ºtergeþi elemente din fereastra Secþiune/Faþadã. Dacã ºtergeþi elemente 2D din fereastra Secþiune/Faþadã sau dacã ºtergeþi orice element din fereastra Secþiune/Faþadã Desen. Prin comenzile Decupeazã/Insereazã respectiv Copiazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã. Inserþie din alte programe Dacã imaginile inserate din alte programe conþin elemente de desen va apare o fereastrã de dialog. .capitolul 5. Numele uneltei folosite la momentul respectiv va apare în rândul meniului "Alege toate". comanda va selecta figurile aflate la nivelul actual. importate dintr-un editor de texte. elementul ºters poate fi readus în plan cu comanda Editare/Nu trebuie. Puteþi insera în ArchiCAD ºi texte alcãtuite din mai multe linii. ªterge Elementele selectate se vor ºterge din fereastra-proiect sau -text. . În cazul unei ºtergeri eronate. Corespondentul comenzii ºterge de pe tastaturã este butonul DEL sau Backspace. Alege toate Comanda va selecta toate elementele create de unealta actualã de pe nivelul actual ºi care se aflã într-un strat vizibil. Faþã de comenzile Decupeazã ºi Copiazã.Dacã unealta de Selectare suprafaþã este cea activã. ele se vor ºterge ºi din plan.0 Ghid de utilizare . elementele ºterse nu vor ajunge pe Clipboard. blocuri de texte ºi haºuri în ArchiCAD sau o puteþi insera ca figurã de sine stãtãtoare.Dacã unealta activã este Sãgeata.

texturã.0 Ghid de utilizare 277 . apoi clicaþi asupra butonului "Terminã selecþia". ID. fãrã închiderea ferestrei de dialog. Selectarea se poate face în funcþie de combinaþia doritã de tip. Se va efectua selectarea elementelor care au caracteristicile menþionate. Astfel puteþi prinde capãtul elementului ºi îl puteþi trage într-un alt loc. Alege selectiv Prin comanda Alege selevtiv puteþi selecta mai multe elemente din straturile editabile ale ferestrei actuale în funcþie de diferite caracteristici ale elementelor. Selectarea elementelor care corespund condiþiilor se va anula. Dupã ce aþi precizat toate condiþiile necesare. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã alegeþi comanda Alege toate atunci când suprafaþã este selectatã cu unealta Selector de Suprafaþã. înãlþime. Întinde Cu ajutorul comenzii se poate întinde sau comprima orice element ArchiCAD. ºi caracter/literã. clicaþi asupra butonului "Adaugã la cele selectate". culoare peniþã. Fereastra de dialog poate fi folositã ºi pentru anularea selectãrii unor elemente. ArchiCAD 6. material de suprafaþã. strat. Selectaþi elementul ºi activaþi comanda Întinde. numai elementele din interior vor fi selectate. nume. tip de linie.capitolul 5. Verificaþi-vã alegerea.

Întindere de fereastrã Rezultatul Întinderea cu unealta Selector de suprafaþã Este posibilã întinderea elementelor poligonale (Planºee.capitolul 5. 278 ArchiCAD 6. linii sau arce de cerc care au capetele comune pot fi întinse împreunã. Punctul de capãt al vectorului de întindere va fi proiectat perpendicular pe perete pentru a defini noua poziþie a ferestrei. Vectorul este determinat prin douã clicãri Se pot folosii ºi direcþiile fixe ºi setarea relativã numericã a coordonatelor.0 Ghid de utilizare . Observaþie: pereþi. Celãlalt capãt va rãmâne pe loc. acoperiºuri. dacã unealta sãgeatã este activã. este posibilã întinderea atât pe verticalã cât ºi pe orizontalã. În fereastran 3D. Haºuri. Întinderea uºilor ºi ferestrelor O trãsãturã foarte utilã a uºilor ºi ferestrelor întinse este cã se pot folosi puncte de referinþã din afara peretelui. 1) Desenaþi suprafaþa de selectare în jurul poligonului pe care doriþi sã-l întindeþi. Comenzile Meniu Elementul va fi întins sau comprimat în funcþie de poziþia nouã a capãtului. Goluri) cât ºi a lniilor de secþionare cu Selectorul de suprafaþã.

mãrimii elementelor de bibliotecã. Comenzile Meniu 2a) Definiþi vectorul de întindere prin clicare pe un nod din interiorul suprafeþei de selectare ºi un punct din exterior (în acest caz nu trebuie aleasã comanda Întinde). textelor. Înainte de întindere Dupã întindere Scalare Comanda permite mãrirea sau micºorarea elementelor selectate în mod grafic sau numeric.capitolul 5. sau 2b) Alegeþi comanda întinde ºi definiþi vectorul prin clicare pe douã puncte diferite. Limitele opraþiei de întindere: Dacã un perete este comprimat astfel încât ambele capete ale unei deschideri rãmân în afara peretelui.0 Ghid de utilizare 279 . deschiderea este ºtearsã. 3) Forma elementelor poligonale care au noduri în interiorul suprafeþei de selectare se va modifica. ArchiCAD 6. Observaþie: Întinderea cu Selectorul de suprafaþã nu poate fi efectuatã în fereastra 3D. deschiderea rãmâne pe loc. Dacã un capãt rãmâne în perete. 1) Selectaþi prin oricare metodã elementele pe care doriþi sã le transformaþi ºi alegeþi Scalare. sãgeþilor. Fereastra de dialog ce se deschide oferã alte opþiuni pentru scalarea grosimii pereþilor.

capitolul 5. Comenzile Meniu

2) Selectaþi opþiunea doritã ºi clicaþi OK. 3) Clicaþi oriunde pe fereastra de lucru. Operaþia de transformare va fi efectuatã. Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. în

280

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Taie în douã
Aceastã comandã va tãia pereþii, liniile, planºeele, planurile de acoperiº ºi poligoanele texturilor/haºurilor de-a lungul unui segment de linie, de arc sau în lungul laturii unui poligon. - Selectaþi elementele de tãiat. - Alegeþi comanda Taie în doi. - Desenaþi segmentul de tãiere, sau clicaþi pe o linie, arc, perete sau laturã de poligon cu cursorul Mercedes. - Clicaþi cu cursorul pe una din câmpurile determinate de linia de secþiune. - În partea unde aþi dat clic-ul, elementele rãmân selectate, iar în partea cealaltã selecþia se anuleazã.

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar în Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. Nu se poate folosi în fereastra 3D.

Aranjeazã
Comanda va aranja punctele de capãt ale pereþilor ºi liniilor la linii, arce sau laturile poligoanelor, prin prelungire sau prin tãiere. - Selectaþi pereþii ºi/sau liniile de aranjat. - Alegeþi comanda Aranjeazã. - Desenaþi segmentul sau clicaþi asupra unei linii, pereþi, laturi de poligon sau arc/cerc existent cu cursorul Mercedes. Punctele de capãt ale elementelor selectate se aranjeazã (se vor afla pe linia de adjustare) la elementul asupra cãruia am clicat cu cursorul.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

281

capitolul 5. Comenzile Meniu

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan.

Eliminã segmentul
Selectaþi eliminã segmentul ºi clicaþi pe un element. Segmentul clicat dintre douã puncte de intersecþie cele mai apropiate va fi eliminat. Sunt luate în considerare numai punctele de intersecþie afiºate, cele din afara vederii curente nu conteazã. Se poate alege ºi prescurtarea and/Ctrl-clicare pentru elemente neselectate. Dacã elementele sunt selectate se va realiza tãierea elementelor sau calcularea intersecþiei. Elementele care pot fi aranjate sunt: pereþi, linii, cercuri ºi arce.

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar în Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. Nu se poate folosi în fereastra 3D.

Aranjeazã la acoperiº
Se pot tãia pãrþi de pereþi, stâlpi, planºee ºi elemente de bibliotecã (inclusiv uºi ºi ferestre) pentru a fi potrivite sub acoperiºuri. Pentru activarea comenzii trebuie selectat sau un acoperiº, sau un element din cele enumerate mai sus. Dacã sunt selectaþi pereþi, stâlpi, planºee ºi elemente de bibliotecã, ele vor fi aranjate la acoperiºurile situate deasupra. Dacã existã ºi acoperiºuri selectate, elementele vor fi aranjate numai la acoperiºurile selectate. Obiectele sunt tãiate numai dacã se situeazã parþial sau integral sub acoperiº Dacã se selecteazã numai acoperiºuri, se vor defini elementele care urmeazã a fi tãiate în fereastra de dialog care apare.

282

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Odatã ce aceste elemente sunt definite, toate elementele de acel tip situate sub acoperiº vor fi tãiate de acoperiº.

Taie partea superioarã/inferioarã
Elementele definite pot fi tãiate la partea superioarã sau inferioarã în funcþie de butonul radio activat în fereastra de dialog. Dacã este activat butonul Taie partea superioarã, elementele vor fi tãiate de planul inferior al acoperiºului.

Dacã este activat butonul Taie parte inferioarã, elementele vor fi tãiate de planul superior.

Tãierea pereþilor, stâlpilor ºi elementelor de bibliotecã.
Se pot tãia forme complexe în pereþi folosind aceastã comandã. Peretele va urma întotdeauna forma acoperiºului de deasupra, oricâte segmente de acoperiº ar exista. Totuºi trebuie sã reþineþi, cã orice acoperiº poate realiza doar decupaje paralele în pereþi (ex.2).
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

283

capitolul 5. Comenzile Meniu

Dacã tãiaþi un perete cu un acoperiº care trece în întregime prin perete, acesta va fi tãiat în douã pãrþi. Una tãiatã la capãt, iar cealaltã un perete separat fãrã tãieturi. Aceasta începe din punctul în care se terminã acoperiºul. Existã o excepþie: Dacã în perete existã deschideri care ar avea puncte de ambele pãrþi, peretele rãmâne întreg.

Tãierea planºeelor Cu aceastã comandã ºi planºeele pot fi tãiate cu acoperiºul. Existã totuºi o diferenþã importantã faþã de tãierea pereþilor. Timp ce alte elemente sunt tãiate doar parþial, planºeele sunt tãiate de-a lungul liniei de intersecþie cu planul de acoperiº.

Refacerea elementelor dupã tãiere
Dacã s-a tãiat un element cu un acoperiº, apare un buton suplimentar în Fereastra de dialog Setãri a elementului, permiþând refacerea situaþieianterioare tãierii.

284

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Tãierea cu un acoperiº îndepãrtat
Pentru tãierea unui perete/stâlp cu planul unui acoperiº îndepãrtat: 1. Selectaþi peretele/stâlãul sau planul de acoperiº 2. And-clicare (MacIntosh) sau Ctrl-clicare (Windows) pe celãlat element.

Observaþie: Pentru tãierea corectã a peretelui asiguraþi-vã ca acesta sã fie suficient de înalt. Comanda este accesibilã numai în fereastra Plan.

Trage
Comanda va muta elementele selectate. Comanda este independentã de unealta activã. Pentru folosirea comenzii: - Selectaþi elementul de mutat. - Alegeþi comanda Editare/Trage. - Definiþi direcþia ºi lungimea mutãrii prin trasarea liniei (vectorului de tragere) corespunzãtoare.

Vectorul de tragere este trasat oriunde pe ecran. În mod normal se începe de la un punct caracteristic al elementului selectat, dar este posibilã legarea a douã puncte arbitrare. - Toate elementele selectate se deplaseazã într-un loc nou. - Dacã doriþi deplasarea unei deschideri într-un perete fãrã deplasarea peretelui, selectaþi deschiderea în mod individual.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

285

capitolul 5. Comenzile Meniu

În fereastra 3D se pot trage elemente prin selectarea unui punct cheie ºi alegerea primului buton din paleta desfãºurabilã. (Unealta Sãgeatã fiind activã). A se vedea descrierea acestei tehnici la Capitolul 3, lucrul cu elemente în 3D.

Limitele operaþiilor de tragere
- Nu se poate trage o deschidere complet în afara peretelui. - În cazul deschiderilor nu se poate folosi un vector situat în afara elementului selectat. Observaþie: Dacã se defineºte o suprafaþã în plan pentru vizualizare în 3D ºi se trage un element în afara acestei suprefeþe, el va dispare din fereastra 3D. Dacã se înalþã un element prin tragere, se va obþine aceeaºi fereastrã de dialog ca la comanda Înalþã, în cazul tragerii elementului pe alt nivel.

Roteºte
Comanda roteºte permite rotirea oricãrui element selectat în Plan sau în fereastra 3D sau a elementelor adãugate manual la fereastra Secþiune/Faþadã. Chiar ºi în fereastra 3D, rotaþia se face în plan orizontal. Observaþie: Câmpurile de text, cotele ºi cotele haºurilor pot fi citite din dreapta sau de sus în jos, ºi dupã rotire. Pentru utilizarea comenzii Roteºte: 1) Selectaþi elementul de rotit. 2) Alegeþi comanda Roteºte. 3) Definiþi centrul rotirii: - clicaþi asupra centrului.

4) Definiþi unghiul de rotire - clicaþi asupra punctului de pornire/al unghiului de rotire, miºcaþi cursorul. - clicaþi pe punctul de capãt corespunzãtor de pe raza corespunzãtoare.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

286

capitolul 5. Comenzile Meniu

Observaþie: ªtampila de zonã nu poate fi rotitã.

Oglindeºte
Comanda Oglindeºte va crea imaginea oglinditã a elementului selectat în plan ºi 3D. Comanda Oglindeºte este independentã de unealta activã. Puteþi oglindi un numãr oarecare de elemente în acelaºi timp. Textele, sãgeþile ºi cotele sunt lizibile ºi dupã oglindire, oglindirea se referã numai la dregtunghiul care le cuprinde. Pentru utilizarea comenzii Oglindeºte: - Selectaþi elementul de oglindit. - Alegeþi comanda oglindeºte

Toate elementele selectate vor fi oglindite. Observaþie: ªtampila de zonã nu poate fi oglinditã.

Trage copia
Comanda Trage copia funcþioneazã la fel ca comanda Trage, cu deosebirea cã elementul original va rãmâne intact ºi numai o copie a sa va fi mutatã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

287

Observaþie: Aceastã comandã nu este utilizabilã pentru uºi ºi ferestre.0 Ghid de utilizare . Comanda Înalþã permite deplasarea elementelor selectate paralel cu axa z.. În ferestrele Plan ºi Secþiune/Faþadã alegând comanda Înalþã apare fereastra de dialog Înalþã. în direcþia pozitivã sau negativã. 288 ArchiCAD 6. pardoseli.. Capitolul 4 pentru detalii. elemente de susþinerea a lãmpilor de exemplu). ºi se alege al doilea buton din paleta desfãºurabilã care apare. Comanda e valabilã ºi pentru uºi ºi ferestre cu condiþia sã se clicheze pe linia de referinþã a peretelui ºi ca copia ogliditã sã nu iasã din perete. Utilizând comanda putem seta înãlþimea elementelor asemãnãtoare (elemente de bibliotecã. dupã care se poziþioneazã o copie cu urmãtoarea clicare. însã elementul rotit rãmâne intact. În fereastra 3D se alege comanda Înalþã (oricare unealtã poate fi activã) sau se clicheazã pe un nod al elementului cu unealta sãgeatã. doar cã elementul original rãmâne intact ºi selectat în timp ce o copie este oglinditã. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã se realizeazã o singurã copie a unei deschideri. Oglindeºte copia Comanda oglindeºte copia funcþioneazã ca ºi comanda oglindeºte. numai copia lui se va roti. Dupã aceasta deplasarea se poate realiza grafic sau numeric. Înalþã . A se vedea Transferul Parametrilor. Roteºte copia Funcþioneazã la fel ca comanda Roteºte. cu ajutorul cãreia putem deplasa elementele selectate paralel cu axa Z. calea mai uºoarã este option-clicare (MacIntosh) sau Alt-clicare (Windows) pentru preluarea parametrilor.capitolul 5.

neexistând nivel superior. Exemplu: aveþi o construcþie cu douã nivele cu înãlþime egalã de 3m. fereastra apare odatã ºi în funcþie de rãspuns nici unul sau toate elementele selectate trec pe alt nivel. numai cã aici se creeazã copii). În cazul în care înãlþaþi un element selectat astfel încât sã ajungã pe alt nivel. . Comenzile Meniu Prin aceastã comandã se poate verifica poziþia pe verticalã a elementelor în cursul miºcãrii. Apare o fereastrã de dialog.. în urmãtoarele variante: .0 Ghid de utilizare 289 . Dacã coborâþi un scaun de la etaj cu 2 m.Copiile se vor ridica vertical (una peste alta) la distanþe egale date (asemãnãtor comenzii Înalþã.Selectaþi elementul(-ele) de înãlþat sau de coborât. din care mai multe decât unul îndeplinesc criteriul de mai sus. folosiþi comanda Multiplicã prezentatã mai jos.capitolul 5. Multiplicã.Copiile se vor gãsi rotite în funcþie de arcul de referinþã al multiplicãrii. fereastra nu apare. ArchiCAD 6. Pentru utilizarea comenzii Înalþã . Comanda multiplicã va crea un numãr oarecare de copii identice ale elementului selectat. Aceasta se va întâmpla numai dacã existã deja acel nivel. . dar dacã-l ridicaþi cu 4. .Copiile se vor gãsi pe o linie dreaptã în lungul liniei de referinþã a multiplicãrii. Dacã înãlþaþi simultan mai multe elemente.. apare fereastra de dialog. Pentru a realiza copii pe verticalã în loc sã deplasaþi originalul. .Înscrieþi valoarea în câmpul de setare/editare ºi clicaþi asupra butonului OK. Elementele se vor deplasa în sens vertical. o fereastrã de dialog vã va întreba dacã doriþi sã menþineþi elementul pe nivelul iniþial sau doriþi sã-l reaºezaþi pe alt nivel.Alegeþi comanda Înalþã.

cotele ºi blocurile de text din poligoane sunt întotdeauna lizibile. Pentru folosirea comenzii Multiplicã. Observaþie: Blocurile de texte. Dacã decideþi sã nu mai efectuaþi multiplicarea. 3) Alegeþi parametrii doriþi.capitolul 5. etichetele. 1) Selectaþi elementele pe care doriþi sã le multiplicaþi. Dupã pãrãsirea ferestrei de dialog singura posibilitate de renunþare este comanda Nu trebuie. 2) Alegeþi comanda Multiplicã din meniul Editare. Apare fereastra de dialog Multiplicã. 290 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Aceastã comandã este utilã la crearea scãrilor drepte sau elicoidale. Observaþie: pentru schimbarea poziþiei unui element fãrã a realiza copii folosiþi comanda Înalþã. A se vedea Opþiuni de multiplicare mai jos. . Comenzile Meniu Se creeazã o matrice de copii de-a lungul a douã linii de referinþã definite.Copiile se amplaseazã ridicate ºi rotite sau deplasate în funcþie de o valoare de ridicare datã ºi în lungul unei linii sau unui arc de referinþã al multiplicãrii. 4) Clicaþi butonul OK pentru revenire la proiect 5) Definiþi linia sau arcul de referinþã pentru crearea numãrului specificat de copii (pentru matrice se definesc douã linii de referinþã). setaþi parametrii în fereastra de dialog ºi aplicaþi setãrile prin trasarea unei linii de referinþã. apãsaþi butonul Renunþã în Bordul de control.

Trage multiplicã copiile de-a lungul unei drepte definite ptintr-o linie de referinþã. În acest caz în locul numãrului de copii se seteazã distanþa dintre copii.Distribuie -1 aºeazã copiile asemãnãtor modului anterior.0 Ghid de utilizare 291 .Distribuie aºeazã copiile prin împãrþirea egalã dintre punctul de pornire ºi de capãt. Comenzile Meniu Opþiuni de multiplicare O serie de butoane radio specificã tipul de operaþie de multiplicare. de copii +1. .Înalþã multiplicã copiile pe verticalã. dar distanþa va fi împãrþitã în Nr. În partea inferioarã a ferestrei de dialog opþiunile de distribuire determinã modul în care vor fi interpretate punctul de începere ºi de terminare. ArchiCAD 6. Trebuie definit numãrul de copii pe ambele direcþii.Împrãºtie aºeazã copiile la distanþe egale de-a lungul liniei de referinþã desenate. . . . nici o copie nefiind poziþionatã pe punctul de capãt. Multiplicare pe verticalã Se poate defini valoarea care se adaugã cotei fiecãrei copii ale elementului multiplicat. .capitolul 5. .Repetã aºeazã copiile la o distanþã egalã de repetare . . folosind unghiul specificat pentru arcul de referinþã.Matrice aºeazã copiile într-o matrice definitã de douã linii dereferinþã perpendiculare.Roteºte multiplicã copiile de-a lungul unui arc.

. . chiar dacã valoarea înãlþimii depãºeºte nivelul curent.Toate celelalte atribute ale elementelor selectate rãmân neschimbate. Comenzile Meniu În cazul multiplicãrii elemntelor în fereastra 3D. În ArchiCAD toate elementele împart douã atribute de bazã cu toate celelalte: ataºarea la straturi ºi culoarea/grosimea de peniþã. Observaþie: La multiplicarea uºilor ºi ferestrelor nu uitaþi cã ArchiCAD va aºeza copiile deschiderilor în peretele din care fac parte.capitolul 5. deplasarea pe verticalã trebuie definitã printr-un vector ºi nu printr-o valoare înscrisã în fereastra de dialog.Fereastra de dialog Editã setul selectat controleazã aceste douã atribute ºi poate sã le modifice fãrã sã piardã selecþia.0 Ghid de utilizare . 292 ArchiCAD 6. Editã setul selectat Comanda editã setul selectat deschide o fereastrã de dialog care face posibilã editarea atributelor specifice simultan pentru mai multe tipuri de elemente.

Etichetare automatã O altã cãsuþa de control poate fi folositã pentru modificarea peniþei ºi stratului etichetelor care nu sunt explicit selectate. Setãri unelte Aceasta este o parte de meniu dinamicã. .Dacã un singur element este selectat. Matrice de informaþii Fereastra de dialog Editã setul selectat afiºeazã un tabel de informaþii cu tipul ºi cantitatea elementelor de elemente diferite din setul selectat. Observaþie: Ferestrele ºi uºile fac întotdeauna parte din stratul peretelui care le conþine. . Chiar dacã uºile ºi ferestrele nu sunt selectate în mod explicit. Comenzile Meniu Ferestre ºi Uºi Existã un control suplimentar pentru ferestre ºi uºi. ca pereþi. Cazuri speciale Stratul va fi întotdeauna modificat. comanda deschide fereastra de dialog corespunzãtoare cu setarea elementului selectat.capitolul 5. marcaþi cãsuþa de control Modificã elementele asociate. dar peniþa se va comporta în mod diferenþiat în urmãtorul caz: . . dar numai în cazul în care elementul nu este setat astfel încât sã aparã cu peniþa-simbol predefinitã.Dacã mai multe elemente sunt selectate. comanda deschide fereastra de dialog a ultimului element selectat. se poate modifica culoarea lor de peniþã dacã peretele ce le conþine este inclus în setul selectat. sãgeþi ºi text vor fi modificate împreunã. ArchiCAD 6. lanþuri de cote sau marcaje compuse din linii. dacã elementele la care sunt legate sunt selectate.Peniþa elementelor de bibliotecã poate fi modificatã. Elemente compuse Toate componentele elementelor compuse. Comanda Editã setul selectat nu este accesibilã în 3D. numele ei schimbându-se în funcþie de unealta selectatã.0 Ghid de utilizare 293 .Dacã nici un element nu este selectat. comanda deschide fereastra de dialog a uneltei active cu setãrile de bazã. Pentru a modifica peniþa ferestrelor ºi uºilor.

capitolul 5. Stil text Comanda stil text deschide o fereastrã de dialog pentru determinarea modului de apariþie a textului.ºi explicarea proprietãþilor elementelor create de dezvoltatori exteriori în Anexã. În cazul în care se lucreazã în ferestre de text cele mai multe comenzi ale meniului Editare se schimbã pentru a asigura posibilitatea editãrii textelor. Comenzile meniului Editare în ferestrele de text. Comenzile Meniu Mai vezi: Descrierea ferestrelor de dialog Setãri a diferitelor unelte la Capitolul4.0 Ghid de utilizare . 294 ArchiCAD 6.

Gãseºte toate apariþiile unui cuvânt. Comenzile Meniu Tab Se poate determina numãrul de caractere sãrite prin apãsarea tastei Tab.Cãutare ºi înlocuire ulterioarã Gãseºte Selecþia Aceastã comandã cautã (. Gãseºte ºi înlocuieºte Comanda deschide fereastra de dialog Gãseºte care oferã opþiunile de cãutare folosite în majoritatea aplicaþiilor de procesare text. .. .Gãseºte ºi înlocuieºte cuvinte în modul precizat. Într-un document nou ferestrele de text vor avea formatul definit la ultima utilizare a ArchiCAD. Gãseºte din nou/Înlocuieºte din nou Comenzile repetã ultima operaþie de gãsire ºi înlocuire în direcþia setatã în fereastra de dialog Gãseºte. ArchiCAD 6.capitolul 5. Schimbarea fontului afecteazã întreaga fereastrã text. .0 Ghid de utilizare 295 . Font & Mãrime Prin setarea fontului se poate alege tipul de caracter din sistem. unei fraze sau grup de caractere dintr-o fereastrã sau dintr-un text selectat. Observaþie: Se pot seta diferite tipuri de caractere pentru diferite ferestre de text.) selectat în text conform direcþiei setate în Fereastra de dialog Gãseºte..

iar comanda Fãrã comentariu le eliminã. Aceastã funcþiune este utilã când doriþi sã vizualizaþi doar o parte a descrierii.capitolul 5. Mãreºte paragfarul/Micºoreazã paragraful Aceastã comandã va aºeza sau elimina numãrul de spaþii goale definite în fereastra Format pentru începerea paragrafului. 296 ArchiCAD 6. Este utilã mai ales la editarea ºi verificarea descrierilor GDL.0 Ghid de utilizare . Observaþie: Comenzile sunt accesibile ºi ca prescurtãri în partea inferioarã a ferestrei text. Ele permit schimbarea rândurilor de comandã selectate în rânduri de comentariu ºi invers. Comanda Comenteazã aºeazã semne de exclamare în faþa rândurilor selectate. Se poate comenta întregul conþinut al ferestrei dacã alegeþi mai întâi comanda Alege toate din meniul Editare. Comenzile Meniu Du-te la rândul Aceastã comandã permite gãsirea unui rând prin simpla introducere a numãrului în fereastra de editare. 3D ºi Proprietãþi ale elementelor de bibliotecã. Comenteazã/Fãrã comentariu Comenzi valabile numai pentru Descrierile 2D.

Mai vezi . Elemente de diferit tip pot fi grupate ºi se pot grupa chiar grupuri existente.0 Ghid de utilizare 297 .capitolul 5. Important: Dacã salvaþi proiectul în format ArchiCAD 5. Comenzile Meniu Meniul unelte Comenzile meniului unelte permit: .gruparea ºi degruparea elementelor .adãugarea de etichete automate sau la alegere la elemente .0 se pierd toate informaþiile de grupare.blocarea elementelor pentru prevenirea modificãrilor accidentale . Grupeazã Creeazã un nouã grupã din elementele selectate. descrierea conceptelor de bazã ArchiCAD la Capitolul 2 despre proprietãþile grupelor.adãugarea funcþiunilor externe definite ca ArchiCAD ADD-Ons.modificarea ordinii de suprapunere a elementelor la desenare .definirea modurilor de transformare a elementelor ..împrospãtarea informaþiilor zonale .. ArchiCAD 6.

Aceasta permite modificarea simplã a unui element fãrã afectarea celorlalte.capitolul 5. Comenzile Meniu Degrupeazã ªterge informaþiile de grupare ale elementelor selectate. Gruparea/Degruparea nu este accesibilã în fereastra 3D. Comanda este accesibilã ºi în fereastra 3D. etc. elementele simultan create vor fi grupate împreunã (de ex. acoperiº. Dacã comanda e activatã. dreptunghi de pereþi. 298 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . dar vor rãmâne sub elementele din clase superioare. alegând Degrupeazã va separa mai întâi cele douã grupe ºi va fi nevoie de alegerea din nou a comenzii pentru a obþine elemente independente. Suspendã grupele Suspendã temporar informaþiile de grupã. Ele redevin elemente independente. ceea ce înseamnã cã dacã douã grupe au fost grupate într-un grup ierarhic superior. Adu în faþã Cu aceastã comandã elementele selectate se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate din clasa proprie sau inferioarã. Observaþie: În bordul de control existã douã butoane care au acelaºi efect. Informaþia de grupare este ierarhicã. Grupare automatã Aceastã comandã permite crearea automatã a elementelor în grup. Toate elmentele grupate vor fi tratate ca independente. O cãsuþã de control indicã dacã comanda este sau nu activã. Alegerea din nou a comenzii va reforma grupul.) Adu deasupra Cu aceastã comandã elementele selectate se vor suprapune tuturor celorlalte.

Observaþie pentru Teamwork: puteþi bloca numai elemente care vã sunt rezervate. Reseteazã ordinea de bazã Aceastã opþiune rearanjeazã elementele modificate în ordinea de suprapunere de bazã. ArchiCAD 6.capitolul 5. Blocheazã Comanda blocheazã elementele selectate pentru prevenirea modificãrii accidentale. Informaþia de blocare este menþinutã ºi dupã ce aþi pãrãsit proiectul. Deblocheazã Comanda va debloca elementele selectate. Observaþie pentru Teamwork: elementele blocate de Dvs. Permite deblocarea tuturor elementelor blocate de oricare coleg prin alegerea numelui din fereastra de dialog care apare. A se vedea Capitolul 2 pentru deschiderea conceptelor de bazã privind ordinea de desenare a elementele suprapuse.0 Ghid de utilizare 299 . Comenzile Meniu Trimite în spate Cu aceastã comandã elementelor selectate se vor suprapune toate elementele neschimbate din clasa proprie sau superioarã. comanda este accesibilã numai pentru conducãtorul echipei. dar vor rãmâne deasupra elementelor din clase inferioare. Elementele blocate nu pot fi rezervate de alþii. Elementele blocate pot fi în continuare selectate ºi folosite pentru construcþie relativã ºi pentru transfer de parametri. Trimite dedesubt Cu aceastã comandã elementelor selectate se suprapun toate elementele. puteþi debloca numai Deblocheazã toate elementele Meniul ierarhic permite deblocarea tuturor elementelor Ale mele Deblocheazã toate elementele blocate anterior Ale altora Specificã pentru Team Work.

0 Ghid de utilizare . Dacã marcaþi cãsuþa de control Aºeazã detaliu acum. economisind astfel timpul pentru modelare. 300 ArchiCAD 6.capitolul 5. dar deblocheazã toate elementele. Fereastra de dialog care apare vã va permite sã specificaþi locaþia ºi numele elementului creat. se poate aºeza elementul creat imediat dupã ce a fost salvat. Comenzile Meniu Ale întregii echipe Asemãnãtor cazului anterior. Pentru crearea unui detaliu delimitaþi o suprafaþã din plan sau Secþiune/Faþadã cu Selectorul de suprafaþã ºi alegeþi comanda Creeazã detaliu. Se poate folosi mai târziu pentru "editarea" planului cu detalii. Creeazã detaliu Cu aceastã comandã se poate salva suprafaþa delimitatã cu Selectorul de suprafaþã ca element de bibliotecã 2D. Se poate naviga uºor printre bibliotecile încãrcate folosind lista care apare în partea de jos a ferestrei.

Observaþie: La transformarea elementelor curbe în Plase se vor folosi numai segmente drepte. Tehnici de Construcþie. În timpul transformãrii curbele sunt desenate sau aproximate conform setãrilor din fereastra de dialog. Dacã acest model lipseºte din bibliotecile active.Cu Potrivire optimã tranformarea este efectuatã cu segmente curbe urmând cât mai mult posibil forma naturalã a curbei originale. .capitolul 5.Cu Preferã Segmente Lineare se folosesc numai segmente lineare. Comenzile Meniu Observaþie: Obiectele create astfel vor avea un comportament parametric. Opþiuni pentru segmente liniare Patru butoane radio din partea dreaptã dau posibilitatea alegerii din serie de opþiuni pentru aproximarea curbelor. veþi avea totuºi posibilitatea sã salvaþi detaliu.0 Ghid de utilizare 301 . Dacã ArchiCAD nu va gãsi Modelul de detaliu. Metode de trasare Cu cele douã butoane radio din dreapta se poate alege dintre douã metode de tranformare. Transformarea este descrisã la Capitolul 3. vã avertizeazã ºi veþi avea posibilitatea de a continua sau nu operaþia. dar ca simple elemente. Setãri Bagheta magicã Comanda are efect asupra transformãrii Arcelor. Cercurilor ºi Curbelor în pereþi sau elemente de tip poligonal. specificat printr-un model special în biblioteca ArchiCAD. . ArchiCAD 6.

Câteva exemple: . haºuri fãrã chenar. Observaþie: Dacã gruparea automatã este activã.Elemente de bazã 2D. 302 ArchiCAD 6. .Uºile ºi ferestrele selectate fãrã perete sunt descompuse ca elemente de bibliotecã ºi sunt înlocuite cu goluri în zidãrie.Planºeele.Linii de secþionare ºi Camere . descompunerea va crea elemente de bazã grupate. Acoperiºurile ºi Plasele sunt descompuse în linii. . . texte pe un rând).Cotele sunt descompuse în linii ºi elementele de bazã ale sãgeþii.capitolul 5. Elementele originale se ºterg. cercuri. Comenzile Meniu Descompune Comanda va transforma elementele selectate în elemente de bazã (linii fãrã sãgeþi. arce. arce eliptice. elementele de construcþie secþionate nu pot fi descompuse deoarece nu se pot ºterge în Secþiune.0 Ghid de utilizare . curbe.Elementele de bibliotecã sunt descompuse în elementele de bazã.În ferestrele S/F. împreunã cu uºile ºi ferestrele din componenþã.Poligoane de zonã ºi etichete . . .Pereþii ºi stâlpii sunt descompuºi în linii ºi haºuri. Excepþii: .

Teºire Uneºte douã capete de linii cu un segment linear. O fereastrã de dialog va permite setarea razei. Dacã alegeþi aceastã comandã va apare o fereastrã de dialog. Comenzile Meniu Extre linii Meniul oferã trei comenzi care pot modifica relaþia dintre douã linii. Cu ajutorul lor putem scurta sau prelungi liniile pentru ca sã se creeze intersecþia doritã. în care puteþi seta raza rotunjirii. Intersectare Va prelungi sau scurta liniile.capitolul 5. pentru ca ele sã se întâlneascã într-un punct. Rotunjire Va lega capetele liniilor printr-un arc de cerc.0 Ghid de utilizare 303 . ArchiCAD 6.

Se poate defini dacã linia de nivel sã fie aºezatã pe planul superior sau inferior al acoperiºului selectat cu butonul radio aferent. nu se vor desena liniile de nivel care cad în afara poligonului acoperiºului cãruia îi aparþin. În acest caz liniile care cad în afara poligonului vor fi desenate egale cu linia de pivotare a planului cãruia îi aparþin. 304 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Linii de nivel pe acoperiº Comanda va aºeza linii pe acoperiº la cota definitã în fereastra de dialog. Când se marcheazã cãsuþa de control Omite liniile din afara acoperiºului.capitolul 5. toate liniile ce rezultã vor fi desenate. În câmpurile din mijloc se poate specifica cota la care doriþi linia de nivel. Cota poate fi datã faþã de nivelul propriu sau faþã de cota 0 proiect. liniile de nivel vor fi grupate cu acoperiºul cãruia îi aparþin.0 Ghid de utilizare . Observaþie: Aceastã opþiune apare gri dacã Suspendã Grupele este activ. Când se marcheazã cãsuþa de control Grupeazã cu Acoperiºul. Cãsuþa fiind dezactivatã.

. Etichetare automatã Alegerea comenzii deschide o fereastrã de dialog. Comenzile Meniu Etichete Comanda deschide un submeniu care permite controlul modului în care se realizeazã etichetarea automatã.capitolul 5. Mai vezi . ArchiCAD 6. Unealta etichetare este descrisã la Capitolul 4. Controalele din partea stângã activeazã/dezactiveazã etichetarea automatã pentru diferitele tipuri de elemente. Se poate alege dintre douã opþiuni de text pentru etichetare: ID-ul elementului etichetat sau ID ul unic intern. Eticheteazã/ªterge selectate etichetarea elementelor Cele douã comenzi permit adãugarea sau eliminarea etichetelor pentru elemente selectate.0 Ghid de utilizare 305 ..

Comanda Împrospãteazã zonele aduce zonele la zi cu restul desenului ºi vã avertizeazã asupra eventualelor Zone problematice.capitolul 5. iar cele care prezintã probleme vor fi preselectate. Fereastra aratã zonele care s-au schimbat. Fereastra de dialog care apare vã furnizeazã informaþii despre modul în care fiecare zonã s-a adaptat. 306 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Împrospãteazã Zonele La modificarea desenului zonele asociative nu se adapteazã în mod automat modificãrilor.

Stratul zonei este blocat. de lucru. Fiecare zonã asociatã trebuie sã aibe un punct de referinþã în interiorul ei. va fi nevoie de rearanjarea zonei astfel încât sã aveþi o geometrie corectã sau sã tãiaþi poligonul în douã zone. Numãr Aceastã coloanã conþine numãrul care a fost asociat unei zone anume. Eroarea se poate produce numai în ArchiCAD pentru Teamwork. care este natura problemei. Folosiþi butonul Mãreºte la Selecþie pentru repetarea împrospãtãrii. ArchiCAD 6. Puteþi examina zona selectând-o ºi apãsând butonul Mãreºte la selecþie. Pentru a modifica unitatea. Comenzile Meniu Fereastra de dialog conþine urmãtoarele coloane: Stare: Acesta este locul în care ArchiCAD vã comunicã dacã zona poate fi reâmprospãtatã ºi dacã nu. Trebuie ca acel coleg sã vã asigure accesul la zonã.capitolul 5. Repetaþi procesul de împrospãtare. Deblocaþi stratul în fereastra de dialog setarea stratului ºi repetaþi procesul. Zona a fost creatã manual ºi nu poate fi împrospãtatã automat. Zona pe care încercaþi sã o împrospãtaþi nu poate fi aranjatã din cauza dificultãþii de a-i gãsi toate laturile. Ca ºi în cazul poligoanelor. folosiþi meniul desfãºurabil din dreapta sus. Dacã primiþi acest mesaj de eroare. Icoanele care apar. Nume Aceastã coloanã conþine numele Zonei Mp adãugaþi Aceastã coloanã conþine informaþii despre modul în care zona s-a schimbat. când zona este rezervatã de un coleg. Zona pe care doriþi sã o împrospãtaþi nu se aflã în spaþiul Dvs. Punctul de referinþã al zonei se aflã în afara limitei proprii. deplasaþi punctul de referinþã în interiorul zonei ºi repetaþi procesul de împrospãtare. reprezintã urmãtoarele: ArchiCAD a împrospãtat cu succes Zona Dvs.0 Ghid de utilizare 307 . Zona se auto-intersecteazã.

308 ArchiCAD 6.Add-ons de Import-Export sunt filtre care permit deschiderea ºi salvarea date ArchiCAD în diferite formate de fiºier.. toate Add-ons din mapa Add-ons din aceeaºi mapã cu ArchiCAD vor fi automat încãrcate ºi accesibile la lansarea programului.. . . Alegând comanda. incluzând DXF ºi DWG. Va fi nevoie de o nouã încãrcare sau de plasare în . Dupã încãrcare ArchiCAD afiºeazã informaþii despre funcþia adãugatã.. Cu comanda Încarcã Add-Ons este posibil accesul la Add-Ons ArchiCAD care sunt în alte Mape sau care au fost plasate în Mapa Add-Ons în timp ce programul era deja în folosinþã.0 Ghid de utilizare . Numele lor apare sub prezenta comandã..Add-ons tip unelte adaugã posibilitãþi de editare. Din acel moment Add-On este accesibil: Observaþie: La o nouã lansare a ArchiCAD Add-On încãrcat anterior cu aceastã comandã nu va fi accesibil. Comenzile Meniu Încarcã Add-On Add-ons sunt mici piese de software care adaugã funcþionalitate ArchiCAD-ului. Numele de Add-ons încãrcate apar în ferestrele de dialog Deschide. apare o fereastrã de dialog vã permite sã alegeþi Add-On pentru încãrcare.capitolul 5.. ºi Salveazã ca. Add-On înainte de lansarea ArchiCAD..

Dupã setarea unei scãri veþi vedea o previzualizare a proiectului plotat sau imprimat la acea scarã. texte) se schimbã.0 Ghid de utilizare 309 . ArchiCAD 6. Pentru a obþine o imagine realã (nu una mãritã) alegeþi Afiºare/Mãrime actualã dupã setarea scãrii. inclusiv personalizarea prescurtãrilor de tastaturã. tipuri de linii ºi haºuri. structuri multistrat ºi categorii de zone. materiale.Controlul scãrii ºi structurii grilajului . Scarã plan Scara tradiþionalã de desen are efect numai supra imprimãrilor ºi plotãrilor. . Comenzile Meniu Meniul Opþiuni Comenzile meniului opþiuni permit: . Se poate selecta o scarã standard sau se poate înscrie una individualã.personalizarea opþiunilor de afiºare ºi reprezentare pentru clasele de elemente . Mãrimea afiºãrii nu se schimbã la rescalare.capitolul 5. incluzând culori de peniþã.definirea ºi manipularea structurii pe straturi ºi nivele .modificarea atributelor folosite în proiect.setarea preferinþelor generale folosite în program. Numai mãrimea relativã a elementelor cu mãrime fixatã (ex.

Observaþie: butonul Scarã desen din bara de afiºare are acelaºi efect. Pentru setarea scãrii documentului Dvs.0 Ghid de utilizare . activaþi comanda Scarã Desen ºi specificaþi o scarã în fereastra de dialog. Scãrile standard sunt arãtate în funcþie de standarde metrice sau US. numele se schimbã în Scarã secþiune. Descrierea mai jos în acest capitol. 310 ArchiCAD 6. Scarã secþiune La alegerea comenzii în Secþiune/Faþadã. Puteþi schimba scara la orice fereastrã S/F. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã schimbaþi scara desenului vederea curentã se va modifica corespunzãtor.capitolul 5. în funcþie de unitatea setatã în Preferinþe/Unitãþi de desen. Pentru a vã întoarce la vederea precedentã alegeþi Afiºare/Vederea precedentã. gradul de mãrire rãmânând constant.

0 Ghid de utilizare 311 . Comenzile Meniu Opþiuni de reprezentare Comanda deschide o fereastrã de dialog. Capitolul 4: Unealta haºurã ArchiCAD 6. Linii de referinþã acoperiº Comanda ascunde sau aratã liniile pivot ale acoperiºurilor..Ca ºi din meniul Opþiuni (mai jos)... A doua grupã de meniuri (sub linia de împãrþire) va influenþa nu numai reprezentarea în plan a elementelor dar ºi imaginea lor imprimatã ºi plotatã respectiv ºi fiºierele exportate. Capitolul 4: Unealta de acoperiº Linii de referinþã haºuri Ascunde sau aratã liniile de bazã ale haºurii/texturii. Intersecþii curate Comanda este accesibilã ºi din aceastã fereastrã de dialog. în care pot fi setate modurile de reprezentare în plan a diferitelor elemente.. Mai vezi. Mai vezi.capitolul 5.

. . la care toate liniile apar cu grosimile setate în fereastra de dialog peniþe ºi culori.0 Ghid de utilizare . 312 ArchiCAD 6. Capitolul 4: unealta text Colþuri imagine Ascunde sau aratã colþurile imaginii. Mai vezi. . timp ce textul rãmâne lizibil.capitolul 5..Reprezentare simplã fãrã contur ."Imagine bitmap" este modul cel mai uzual de reprezentare. Observaþie: Textele la care mãrimea caracterelor în setarea actualã este sub 5 pixeli. imprimatã sau plotatã ca o linie subþire de 1 pixel (sau cu grosimea minimã a ploterului/imprimantei în cazul acestor operaþii). . Limita secþiunii Adâncimea secþiunii poate fi ascunsã sau aparentã în plan. Comenzile Meniu Text Blocurile de text pot fi reprezentate în mai multe moduri. apar întotdeauna ca dreptunghiuri pline.. Aceastã opþiune accelereazã redesenarea ecranului.conform Grosimii peniþei."Gol" va face elementele de construcþie sã aparã fãrã haºurã. iar peste 48 de pixeli sunt întotdeana reprezentate normal.Text reprezentat print-un dreptunghi plin gri nefiind lizibil. . Capitolul 4:unealta de secþiune/faþadã Grosime linii Pentru liniile din plan existã douã posibilitãþi de setare: .. Mai vezi . Aceastã metodã accelereazã reprezentarea elementelor. . ºi ajung sã fie impimate sau plotate cu aceste grosimi. Haºuri Reprezentarea Haºurilor perete are patru moduri: .Cu opþiunea plin elementele de construcþie apar ca umplere 100%.Text cu contur cu colþuri care înlesnesc selectarea ºi editarea textului.modul "Fir de pãr" la care fiecare linie va fi reprezentatã.Text reprezentat print-un dreptunghi plin gri cu colþuri.. Pereþii apar cu haºuri bitmap.

ºi se poate defini o Vederea principalã a proiectului."Vectorial" (cu linii) va schimba Imaginea Bitmap cu o haºurã cu linii vectoriale. nu mai puteþi edita poligoanele încãperi..împreunã cu cotele . Observaþie: Dacã aþi ales aceastã posibilitate.uºi ºi ferestre ascunse. Uºi ºi ferestre Existã trei opþiuni pentru reprezetarea uºilor ºi ferestrelor în plan .Culorile încãperii sunt vizibile sub Haºuri/texturi. Imagine Bitmap ºi Vectorial. numai ºtampila este vizibilã. liniile de pe tavan arãtate.Culorile încãperii sunt ascunse. Comenzile Meniu . . Cu ajutorul comenzii se pot seta caracteristicile grilajului de editare ºi ale grilajului ajutãtor.ascunse . Poligonul zonelor Existã trei posibilitãþi în reprezentarea poligoanelor încãpere: . Vedere principalã ºi grilaj. Haºuri poligonale Sunt trei posibilitãþi în reprezentarea a haºurilor: Plin..fãrã cote .Culorile încãperii sunt vizibile peste Haºuri/texe.0 Ghid de utilizare 313 . . ArchiCAD 6.capitolul 5.

prin setarea valorii Deplasãrii.Valorile distanþelor reprezintã distanþa dintre liniile grilajului. Setarea culorii liniilor grilajului se face similar cu cea a fondului. iar apoi modelul se repetã. Parametrii de construcþie au urmãtoarea semnificaþie: . Puteþi selecta culoarea doritã ori grafic ori numeric prin setarea componentelor HSB (nuanþã-intensitate-luminozitate) sau a componenetelor de culoare RGB (roºu-verde-albastru). 314 ArchiCAD 6. Deoarece deplasarea grilajului ajutãtor se face faþã de originea de utilizare.Dupã liniile grilaj conform numãrul paºilor Grilajului principal urmeazã liniile secundare conform nimãrul paºilor al grilajului secundar. liniile grilajului ºi detaliu Prin Fond puteþi set culoarea suprafeþei de lucru 2D. Daþi dublu clic pe Fond ºi se deschide fereastra de dialog de editare a culorii. Grilajul ajutãtor poate fi deplasat faþã de elemente constructive sau faþã de grilajul de editare. . Comenzile Meniu Rolul ºi utilizarea grilajului de editare ºi celui ajutãtor s-a prezentat mai sus. Observaþie: Valoarea deplasãrii nu poate fi mai mare decât valoarea actualã a distanþei.capitolul 5. . Prin setarea distanþelor grilajului secundar se pot seta grilaje cu distanþe egale sau nu.Numãrul paºilor determinã numãrul repetãrii texturii.0 Ghid de utilizare . Grilajul de construcþie Distanþa între liniile verticale ºi între cele orizontale paote fi setatã independent. este indicatã mutarea originii de utilizare în locul setãrii valorii de deplasare. Fond. Grilajul ajutãtor Distanþele între liniile verticale ºi cele orizontale ale grilajului ajutãtor pot fi setate independent una de alta.

Pentru suspendarea temporarã a folosirii grilajului apãsaþi butonul ESC. Comenzile Meniu Clicând asupra butonului Aceastã vedere. .0 Ghid de utilizare 315 . activ Când butonul este activat. Intersecþii curate Comanda intersecþii curate funcþioneazã ca un buton. Independent de activara comenzii. grilajul este folosit. Poziþionare pe grilaj Comanda Poziþionare pe grilaj funcþioneazã ca buton pentru activarea sau inactivarea ultimului tip de grilaj folosit. grilajul nu este folosit. Alegerea comenzii Poziþionare pe grilaj este echivalentã cu alegerea uneia dintre icoanele Poziþionare pe grilaj ale Bordului de control. atunci grilajul este invizibil. Pentru ca grilajul sã fie vizibil. grilajul de editare este vizibil pe ecran. dacã renunþaþi la alegere. Liniile de intersectare ale pereþilor apar normale. Aratã grilajul Dacã comanda este activã. dacã nu. Dacã comanda este activatã. funcþiunea se activeazã. ea nu mai funcþioneazã. el nu va apare pe ecran. Intersecþii curate. Aceastã setare este valabilã ºi pentru fereastra de dialog. dacã nu. Cursorul este sensibil la punctele interioare ºi exterioare ale intersecþiei. dacã comanda Aratã grilajul este activã. Grilajul de editare se seteazã cu comanda Vedere principalã ºi grilaj ajutãtor.Puteþi activa temporar grilajul prin butonul ESC chiar dacã comanda Aratã grilajul nu este activã. Când grilajul este activ. va apare valoarea actualã a mãririi ºi a deplasãrii în fereastra modelului grilajului. Aratã grilajul temporar Existã douã prescurtãri prin tastaturã pentru activarea sau inactivarea rapidã a grilajului. . liniile de referinþã nefiind vizibile.capitolul 5. trebuie aleasã o distanþã mai mare între liniile învecinate sau o valoare de mãrire mai mare. atunci imaginea planului este precum documentul imprimat sau plotat. Când alegeþi comanda. de exemplu la colþurile unei camere. cursorul sare de la un punct al grilajului la altul. ArchiCAD 6. dacã grilajul ar fi prea des (liniile învecinate la o distanþã mai micã decât 3 pixeli).

Dacã reprezentarea pereþilor este incorectã: 1) Inactivaþi ºi activaþi din nou comanda Intersecþii curate. Intersecþii curate. 2) Alegeþi comanda Afiºare/Reconstruieºte. Comenzile Meniu Acest lucru uºureazã calculul suprafeþelor. cotarea pereþilor.0 Ghid de utilizare . Intersecþia pereþilor va fi recalculatã ºi reconstruitã. pe ecran apare modul de reprezentare al editãrii. inactiv Când comanda este inactivã.capitolul 5. 316 ArchiCAD 6.

Nivele Partea de meniu Nivele deschide un submeniu cu comenzi care permit: . . Nivelul curent este marcat ºi numele sãu apare în bara de titlu a ferestrei Plan. Setãri Nivele Dacã alegeþi comanda Setãri Nivel din submeniu apare o fereastrã de dialog care permite definirea structurii pe verticalã a Proiectului. nivel cu nivel. ArchiCAD 6. Toate funcþiunile din Nivele sunt controlate de submeniu.definirea structurii verticale. Comenzile Meniu Liniile de referinþã ale pereþilor ºi ale acoperiºurilor sunt vizibile. Capitolul 2. Pereþii apar ca blocuri simplificate.. Controalele ferestrei sunt descrise mai jos. Vizibilitatea liniilor de referinþã vã ajutã la editarea elementelor. Observaþie: Nivelele pot fi listate ºi deschise din paleta vederi. Mai vezi . Descrierea Paletei.. .capitolul 5. fãrã construcþia intersecþiilor complexe. Nivelele ºi valorile lor de elevaþie sunt afiºate în partea de jos a submeniului. Inactivarea comenzii este utilã când într-un nod se întâlnesc mai multe elemente.0 Ghid de utilizare 317 .deplasarea elementelor cu ajutorul unei funcþiuni de decupare/copiere ºi inserare.navigarea între nivele ºi determinarea nivelului afiºat.

aceasta va afecta cota fiecãrui nivel situat deasupra (dacã numãrul nivelului este pozitiv) sau dedesubt (dacã numãrul este negativ). Numerotarea nivelelor În funcþie de versiunea folositã. Pentru un proiect nou existã un singur nivel. Definirea unui nivel Nivelul selectat poate fi definit în cãsuþele de editare.00. iar Cota este înãlþimea faþã de cota ± 0. Se poate adãuga un nivel pe listã prin butoanele Insereazã deasupra sau Insereazã dedesubt. Noul nivel apare deasupra sau sub nivelul selectat.Dacã se modificã înãlþimea unui nivel. La închiderea ferestrei de dialog nivelul afiºat va fi cel selectat. 1 (US) sau 0 (Versiune internaþionalã).capitolul 5. afiºat îngroºat. Comenzile Meniu Adãugarea ºi ºtergerea nivelelor Partea superioarã a ferestrei de dialog oferã o listã a nivelelor existente în proiect.0 Ghid de utilizare . Schimbãrile aduse înãlþimii ºi cotei pot fi interpretate diferit: . Selectarea unui Nivel Selectaþi un nivel din listã pentru a-l activa. Practic nu existã limite pentru numãrul nivelelor. Observaþie: Înãlþimea este distanþa pe verticalã pânã la Nivelul urmãtor. planul parter este nr. Numerotarea nivelelor se împrospãteazã automat. În afara numãrului generat automat Nivelul poate fi denumit ºi se poate defini înãlþimea ºi cota. sau se poate ºterge un nivel cu butonul ªterge. 318 ArchiCAD 6.

Deplasarea elementelor între nivele Pentru a copia elemente de pe un nivel pe altul se poate utiliza procedeul standard Decupeazã. Toate clasele de elemente marcate vor fi aºezate pe nivelul nou. aceasta va afecta înãlþimea nivelelor vecine.. toþi paºi sunt listaþi. Observaþie: Aceste operaþii nu sunt efectuate pânã când nu le confirmaþi prin butonul OK ºi nu pãrãsiþi fereastra de dialog. selectaþi acel nivel ºi clicaþi ªterge. Insereazã ºi ªterge din interiorul ferestrei de dialog Nivele.capitolul 5. Decupeazã de pe Nivel eliminã elementele de pe nivelul-sursã. Clicând OK ArchiCAD vã va întreba dacã sunteþi sigur cã doriþi continuarea operaþiei. Copiazã ºi Insereazã din meniul Editare selectând ºi copiind elemente de pe Nivelul-sursã.Dacã se modificã cota unui nivel. Elementele de inserat sunt selectate conform setãrilor Control Inserare.. Se marcheazã tipurile de elemente care trebuiesc inserate. Dupã selectare. Lista operaþiilor Pentru a vã ajuta sã efectuaþi operaþiile dorite. Observaþie: Cãsuþele de marcare Control Inserare vor avea efect numai dacã clicaþi butonul Insereazã pe Nivelul.0 Ghid de utilizare 319 . Se mai pot folosi butoanele Decupeazã. afiºând Nivelul de destinaþie ºi folosind comanda Insereazã pentru a aºeza copiile. Copiazã. clicaþi butonul Insereazã. Dacã doriþi sã ºtergeþi toate elementele de pe un nivel. Selectaþi din listã nivelul pe care doriþi sã inseraþi elementele decupate sau copiate. în timp ce copiazã de pe nivel lasã originalul intact. Comenzile Meniu . Toate clasele de elemente de pe nivelul selectat sunt decupate ºi copiate atunci când clicaþi butoanele Decupeazã de pe Nivel ºi Copiazã de pe Nivel. ArchiCAD 6.

Introducând un numãr care este în afara gamei oferite. Straturi Straturile ArchiCAD-ului fac posibilã gruparea elementelor desenului cu scopul reprezentãrii lor selective sau pentru crearea listei de materiale. 320 ArchiCAD 6. Fiecare nivel este afiºat cu numele ºi cota. clicarea pe OK va ignora tentativa de trecere la alt nivel. Comenzile activeazã nivelul superior sau inferior.0 Ghid de utilizare .. Du-te la Nivelul. comanda efectueazã ºi o salvare automatã. Dacã încercaþi sã treceþi la un nivel inexistent.capitolul 5.. Dacã salvarea automatã este activatã. Lista Nivelelor Fiecare nivel definit în fereastra de dialog Nivele va fi trecut în lista de la partea inferioarã a submeniului Nivele. o fereastrã de dialog va da posibilitatea creerii unui nou nivel. Comanda deschide o fereastrã de dialog permiþând trecerea directã la un Nivel existent ºi care aratã numãrul nivelelor existente. Comenzile Meniu Un nivel mai sus/Un nivel mai jos. Observaþie: altã posibilitate convenabilã de deplasare între nivele este cea oferitã de Paleta Vederi.

Pentru a selecta un strat. Clicând asupra butonului OK. Setãri strat Comanda va deschide fereastra de dialog Setãri strat în care se pot seta straturile corespunzãtor proiectului. Clicând asupra butonului Nou. ªterge Puteþi ºterge stratul selectat. se deschide o fereastrã de dialog în care puteþi da numele noului strat. clicând asupra butonului ªterge. Nou .capitolul 5. Se vor ºterge toate elementele stratului respectiv. Straturile definite anterior sunt afiºate pe lista din partea stângã a ferestrei. Comenzile Meniu La alegerea comenzii Straturi din meniu. Butonul ªterge activat va ºterge toate straturile care sunt selectate. se va deschide un meniu secundar cu comenzi specifice de straturi. aþi creat stratul.0 Ghid de utilizare 321 .. ArchiCAD 6. clicaþi pe nume..

Când stratul e deblocat. Pentru a evita ºtergerile întâmplãtoare nedorite.Clicaþi asupra acestui buton pentru lista straturilor în funcþie de numele lor. Conþinutul este accesibil pentru editare ºi în el se pot aºeza elemente noi. Aratã ºi ascunde Pentru ca conþinutul unui strat sã fie vizibil pe suprafaþa de lucru.capitolul 5. Sub efectul lor iconul lacãt în faþa numelui stratului se deschide sau se închide. Aceste funcþiuni se referã la toate straturile selectate.. el este activ. dar aceste elemente nu se pot edita. el apare pe ecran.0 Ghid de utilizare . Posibilitãþi de listare Aceste posibilitãþi/opþiuni vã ajutã sã vã descurcaþi în liste de straturi lungi.. Putem pune punct dupã orice nume ºi putem scrie o extindere.Clicaþi asupra acestui buton pentru lista straturilor în funcþie de extensia lor. Aceastã operaþie se referã la toate straturile de pe listã. Comenzile Meniu Observaþie: Aceastã operaþie nu poate fi anulatã prin comanda Nu trebuie. Blocheazã ºi Deblochezã Butoanele Blocheazã ºi Deblochezã vor bloca sau debloca straturile selectate. . programul va trimite un mesaj de atenþionare înaintea ºtergerii. 322 ArchiCAD 6. Când stratul e deblocat.. Straturile pot fi grupate prin aceste extinderi. Numele acestuia va apãrea bturat în listã. . mai mult. cursorul simte elementele din el pentru a realiza racordãrile corecte. Clicaþi butonul Ascunde pentru a ascunde un strat. Renumire . Pentru a renumi un strat de pe listã clicaþi asupra butonului Renumire .. ea va ºterge lista paºilor Nu trebuie/Totuºi trebuie. sã clicãm pe butonul Aratã.Înscrieþi numele extensiei cãutate în câmpul din dreapta butonului Aceastã extensie. .

Comenzile Meniu Alege toate Butonul va selecta toate straturile.Puteþi asocia câte o peniþã pentru fiecare document. puteþi crea ºi stoca acestea prin elementele de control din dreapta ferestrei de dialog Setare straturi. . ArchiCAD 6.. iconul lacãt închis este vizibil în stânga numelui.capitolul 5. Numele straturilor ascunse va apare gri pe listã.. Dacã stratul este blocat. Pentru o manipulare simplã în lista din dreapta va apare numele tuturor grupurilor de straturi create. Peniþa aleasã va determina grosimea de linie ºi culoarea elementelor desenate cu ea. . Aratã toate straturile Comanda va face vizibile toate elementele desenate pe straturile existente. În ArchiCAD. Cu aceastã comandã se pot modifica ºi verifica setãrile peniþelor ºi culorilor din ArchiCAD. Combinaþii straturi Puteþi defini combinaþii de straturi.Culoarea ºi grosimea de linie cu care elementul se va desena poate fi modificatã asociind o peniþã nouã sau modificând caracteristicile peniþei în fereastra de dialog Peniþe ºi culori.0 Ghid de utilizare 323 . Peniþe ºi culori. peniþele sunt unelte de desen simulate care au culoare ºi grosime de linie.

în funcþie de initatea setatã în câmpul alãturat. pe imprimante cu laser cu rezoluþie mare sau plottere configurate. Culoarea peniþelor de pe plotter este determinatã de culoarea realã a peniþelor din aparat corespunzând numãrului de peniþã dat.00 produce o linie cu cea mai redusã grosime posibilã.Se pot asocia culori diferite pentru sãgeþi.0 Ghid de utilizare . conform setãrii de bazã. Comenzile Meniu Peniþe În tabel sunt disponibile 99 de peniþe. Grosimile se mãsoarã în puncte mm. Grosimi de peniþã În ArchiCAD sunt definite 99 de peniþe. Clicând OK. Dacã grosimea este setatã "Fir de pãr" toate liniile au grosime de 1 pixel.capitolul 5. noua culoare apare în cãsuþa peniþei.Grosimile sunt salvate la exportul în PlotMaker. conform tabelului de mai jos: ArchiCAD oferã grosimi predefinite pentru fiecare din cele 99 peniþe. În fereastra de dialog care apare se poate seta o culoare numeric sau grafic prin mixaj NSL (Nuanþã-Saturaþie-Luminozitate) sau RVA (Roºu-Verde-Albastru). 324 ArchiCAD 6. Culori Fiecãrei peniþe îi corespunde. În funcþie de tipul de plotter sau imprimantã acestea apar în mod diferit.Grosimile sunt efective dacã se activeazã Opþiuni de reprezentare/Grosime linii/Grosime realã. . Numãrul lor de ordine este indicat de poziþia din tabel: rândul 1 de la 1-10. câte o culoare. diferitele elemente ale cotãrii sau haºurii. . Dupã redefinirea culorii elementele ArchiCAD îºi schimbã imediat culoarea.Grosimile sunt redate exact. Observaþie: o grosime de 0. dar se poate edita orice culoare prin dublã clicare pe cãsuþa peniþei. . rândul 2 11-20 ºi aºa mai departe. .

numerele 2. 9. etc. grosimile ºi culorile sunt redate de imprimantã în funcþie de setãrile din Imprimã/Opþiuni. 1.0 Ghid de utilizare 325 . Aceasta înseamnã cã peniþele ArchiCAD nr. cu peniþa nr. Desenele salvate ca Fiºiere PlotMaker preiau informaþiile din ArchiCAD. Pen Plotter Raster Plotter Plot Maker Din PlotMaker în Pen Plotter Din PlotMaker în Raster Plotter ArchiCAD 6. 18.capitolul 5. 17. în funcþie de unitãþile de desen setate. Nu existã peniþe asociate. 25 etc. 10. vor fi desenate cu peniþa nr. 1 de pe plotter. 26. Peniþele ArchiCAD sunt interpretate pentru peniþele plotterului cu modul 8. grosimile ºi culorile sunt redate pe plotter dacã este posibil. Peniþele ArchiCAD sunt transmise manual sau prin modul predefinit cãtre Plotter. Grosimile sunt mãsurate în puncte sau mm. Astfel este posibilã reprezentarea planurilor cu o mare varietate de grosimi pentru prezentãri grafice de mare clasã. ArchiCAD dã posibilitatea definirii grosimilor de peniþã de cãtre utilizator. Culorile ºi grosimile depind de peniþele plotterului ºi pot sã difere de desenul afiºat pe ecran. Grosimile ºi culorile de pe desenul plotat depind de grosimile peniþei plotterului. Comenzile Meniu Tip aparat Imprimantã Peniþe Nu existã peniþe asociate. 2 ºi aºa mai departe.

0 Ghid de utilizare .. Crearea tipurilor de linii proprii Puteþi crea un tip nou de linie clicând asupra butonului Nou... În fereastra de mai sus puteþi alege între creearea unei linii întrerupte sau unei linii cu simboluri. Se pot adãuga sau ºterge secþiuni dupã nevoie prin deplasarea triunghiului de marcaj sub cãsuþele de setare numericã.. modifica sau ºterge Tipurile de linii (continuã. Veþi obþine o fereastrã de dialog compusã din douã pãrþi. În partea inferioarã sub Editã tipul selectat veþi putea edita în mod grafic prima componentã a liniei. ºi puteþi modifica copia. Puteþi dubla tipul selectat. Comenzile Meniu Tipuri de linii Când alegeþi comanda Tipuri de linii. 326 ArchiCAD 6.). asiguraþi-vã ca tipul de linie sã fie întrerupt sã apãsaþi OK. Linii întrerupte Dupã editarea denumirii noii linii. întreruptã. etc. Steguleþele albe ºi negre reprezintã diferitele segmente ale liniei întrerupte. se deschide fereastra de dialog "Tipuri de linii. Puteþi crea tipuri de linii proprii." în care puteþi selecta.capitolul 5. punctatã.

Comenzile Meniu Fiecare steguleþ negru reprezintã capãtul segmentul plin din linii. scara din fereastrã va fi în mm. Componenta aleasã înainte va apare în fereastra de editare graficã. lungimea putând fi editatã prin tragerea steguleþului pe orizontalã sau prin introducerea numericã. Se poate edita scara atât pentru componenta de linie cât ºi pentru pasul dintre ArchiCAD 6. Selectaþi Simbol pentru tipul de linie ºi editaþi numele dorit pentru noua linie. Steguleþele albe reprezintã pasul dintre segmente ºi poate fi editat în mod similar.capitolul 5. Dacã de exemplu unitatea de desen este metrul. Arce ºi Puncte. Linii simbol Liniile simbol sunt create prin desenarea unui ºablon folosind Linii. Veþi obþine o fereastrã de dialog.0 Ghid de utilizare 327 . Apãsaþi butonul de jos Insereazã componenta liniei. Dupã aceasta alegeþi Tipuri de linii din meniul Opþiuni ºi clicaþi butonul Nou. Valorile din câmpul numeric sunt date în unitatea de desen setatã. Dupã terminare selectaþi toate componenetele cu unealta Sãgeatã ºi alegeþi Copiazã din meniul Editare.

Acest lucru se seteazã cu comanda Opþiuni de Reprezentare.Prin selectarea acestei opþiuni elementele de linii sunt aºezate pe planºã la scara datã ºi interpretate ca celelalte elemente de construcþie. liniile îºi pãstreazã dimensiunile independent de scarã. Observaþie: Numai Arcele. Lista desfãºurabilã din partea dreaptã a ferestrei de dialog afiºeazã toate tipurile de haºuri în ordine alfabeticã. Dacã se schimbã scara planºei. Modificãrile de dimensiuni sunt reflectate de valorile din cãsuþele de editare numericã. acestea nu vor fi inserate în fereastra de dialog. În proiect.capitolul 5. toate haºurile pot fi în acelaºi timp bitmap sau vectoriale. ªtergerea unui tip de linie Dacã doriþi sã ºtergeþi un tip de linie din lista celor accesibile. acoperiºurilor ºi poligoanelor. Dacã selecþiunea pentru componente include ºi alte tipuri de elemente. 328 ArchiCAD 6. trebuie sã selectaþi mai întâi linia din fereastra de dialog Tipuri de linii. Modificarea unei linii simbol Dacã doriþi modificarea unei linii simbol dupã ce componenetele originale au fost ºterse din plan. selectaþi tipul de linie din Tipuri de linii ºi apãsaþi butonul ªterge. În toate ferestrele de dialog unde sunt listate tipurile de linii. Prin inserarea acestor componente în plan. La comanda Tipuri de haºuri va apare fereastra de dialog cu ajutorul cãreia puteþi seta modele bitmap ºi vectoriale pentru uneltele Perete ºi Haºuri. Componenta de linie va fi scalatã ca întreg. Comenzile Meniu prin tragerea steguleþelor sau introducând valori în cãsuþele situate dedesubt.Prin selectarea acestei opþiuni. liniile se mãresc sau se micºoreazã proporþional. Fiecare haºurã are douã forme de reprezentare: bitmap ºi vectorial. Liniile ºi Punctele pot fi folosite pentru definirea liniilor simbol. imprimantã sau plotter depinde de urmãtoarele opþiuni: . iar dupã aceasta sã apãsaþi butonul Copiazã componentele liniei. Scalarea Tipurilor de linie Modul de apariþie a liniilor pe ecran. ele redevin editabile. Funcþiunea standard Copiazã-Insereazã nu funcþioneazã în acest caz. acestea vor apare la scara setatã original. Tipuri de haºuri.. planºeelor. . stâlpilor. Haºurile sunt modele geometrice plane asociabile pereþilor..0 Ghid de utilizare .

ArchiCAD 6. mãri sau roti. dar numai haºurile vectoriale pot fi plotate. Haºuri bitmap Fereastra micã de haºurã permite urmãrirea ºi editarea modelului bitmap pixel cu pixel. Puteþi sã vã reântoarceþi oricând la tipurile de bazã alegând Nou ºi reseteazã din meniul Fiºier. Prin butonul ªterge se poate elimina oricare tip de haºurã. În fereastra de dialog se pot crea haºuri simbol sau se poate . ºi simplu duplica tipul de haºurã curent. clicaþi Renumeºte ºi introduceþi noul nume. Comenzile Meniu Amândouã tipuri de haºuri pot fi reprezentate pe ecran ºi pot fi imprimate. selectaþi tipul. dupã care se poate edita copia. Crearea haºurilor Pentru a crea un model de haºurã.. dar nu se poate scala..capitolul 5. clicaþi butonul Nou.0 Ghid de utilizare 329 . Dacã doriþi schimbarea numelui unei haºuri. ºi modelului vectorial. Noul model rãmâne asociat numelui. Poate fi imprimat.

Haºuri vectoriale Haºurile vectoriale sunt compuse din segmente liniare individuale.Când modul Scaleazã cu planul este activ. modelul rãmâne proporþional cu desenul. orientarea ºi pasul 6) Clicaþi OK pentru terminare.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Pentru editarea modelelor bitmap selectaþi un model din listã.capitolul 5. Toate elementele care au folosit haºura ºtearsã vor conþine cea nouã. sau ca desen fix folosind Scaleazã independent. . Aceasta va determina haºura selectatã sã o înlocuiascã pe cea ºtearsã. Sunt afiºate mai încet în ArchiCAD. 330 ArchiCAD 6. Haºurile pot fi întinse ºi comprimate în ambele direcþii. Scalarea haºurilor vectoriale Haºurile vectoriale pot apare cu distanþe folosind comanda Scaleazã cu Planul. apoi clicaþi cu sãgeata în fereastra micã pentru a activa sau dezactiva punctele. . haºurile rãmân cu dimensiunile constante independent de scara desenului. rotite ºi mãrite. scalate. Pentru schimbarea modelului vectorial al unui tip de haºurã: 1) Selectaþi haºura 2) Clicaþi butonul ªterge 3) Selectaþi alt tip de haºurã din listã 4) Clicaþi butonul Nou. dar pot fi plotate. 5) Setaþi scalarea. Se poate seta ºi nivelul de mãrire. Observaþie: Geometria internã a haºurilor vectoriale nu poate fi editate în ArchiCAD. ca ºi rotite prin introducerea unghiului în cãsuþa corespunzãtoare.În modul Scalat Independent.

0 Ghid de utilizare 331 .capitolul 5. Ataºarea haºurilor la Unelte Clicaþi cãsuþele de marcaj reprezentative ale elementelor cãrora doriþi sã le ataºaþi haºuri.Cãsuþa de sus: Haºuri 2D . Comenzile Meniu Haºuri simbol Haºurile simbol sunt create prin desenarea prealabilã a ºablnului în plan. selectaþi toate componentele folosind unealta Sãgeatã ºi alegeþi Copiazã din meniul Editare. scara ºi dimensiunea motivului de bazã ca ºi unghiul de rotire. texte sau alte elemente. trebuie sã selectaþi haºura din Tipuri de haºuri ºi sã apãsaþi butonul Copiazã. ea redevine editabilã. Inserând haºura în Plan. arcele ºi punctele pot fi folosite pentru definirea unei haºuri simbol. Apãsaþi butonul Insereazã deasupra ferestrei de previzualizare. acestea nu vor fi inserate în fereastrã. Dupã terminarea ºablonului. . Modificarea unei haºuri-simbol Dacã doriþi sã modificaþi o haºurã simbol dupã ce componentele originale au fost ºterse din plan. Dacã selecþia componentelor include curbe. arce ºi puncte. Selectaþi Haºurã Simbol ca tip de haºurã din fereastra de dialog ºi editaþi numele pe care-l doriþi pentru haºurã. Componenta anterior realizatã va apare în fereastrã. folosind linii. clicaþi butonul Nou.Cãsuþa de jos: Elemente de construcþie ArchiCAD 6. Puteþi edita ritmul de repetare. Observaþie: numai liniile. Selectaþi Tipuri de haºuri din meniul Opþiuni.

capitolul 5. Comenzile Meniu

Afiºarea haºurilor
Setarea aleasã în Haºuri poligonale haºuri vectoriale. Desenul imprimat deoarece plotarea haºuri vectoriale. Mai vezi ... Comanda Opþiuni de reprezentare, meniul Opþiuni, Capitolul 5. Opþiuni de reprezentare/Haºuri de construcþie ºi va decide dacã vor fi afiºate haºuri bitmap sau depinde ºi de setarea din Opþiuni de reprezentare, ºi exportul în PlotMaker se face întotdeauna cu

Plotarea haºurilor
Modele standard incluse în paleta de bazã a ArchiCAD ºi PlotMaker. Posibilitãþi de prezentare: Tip Vectorial Fãrã spaþiu Spaþiu des (0.1 mm) Umplere continuã Umplere continuã Umplere continuã Spaþiu activ (>0.1 mm) Vectorial Vectorial Vectorial

Ecran imprimantã Ploter imprimantã Ploter imprimantã

Nu Nu Nu

Posibilitãþi de prezentare: Tip Bitmap 100% 75, 50, 25 & 0% Gri Gri în mod vectorial Alte modele

Ecran imprimantã Ploter imprimantã Ploter imprimantã

Continuã Continuã

72 dpi Bitmap Umplere vectorialã

332

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Structuri multistrat
Pereþii, planºeele ºi acoperiºurile pot fi structuri multistrat. Stâlpii primesc haºuri separate pentru nucleu ºi înveliº.

Lista structurilor multistrat
În meniul din dreapta puteþi alege dintre diferite structuri multistrat. Dacã clicaþi asupra numelui structurii, în câmpul de setare din partea stângã al ferestrei va apare lista componentelor.

Lista se poate edita în trei moduri. - Adãugarea unei structuri noi se face cu butonul Duplicã. Structura selectatã se va dubla ºi va apare inscripþia Copie lângã numele ei. - Redenumirea unei structuri existente prin butonul Renumire - ªtergerea elementului de pe listã cu butonul ªterge.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

333

capitolul 5. Comenzile Meniu

Definirea straturilor În partea stângã a ferestrei de dialog se poate selecta stratul clicând pe nume în listã sau pe reprezentarea graficã. Se pot edita straturi prin folosirea contralelor de sub listã.

Se poate modifica grosimea, haºura, orientarea haºurii ºi peniþa oricãrui strat. Se pot alege peniþe diferite pentru contur, fond ºi haºurã.

Pentru desenarea liniei dintre douã straturi ArchiCAD va cãuta stratul cu contur mai gros. În cazul grosimilor egale va fi aleasã culoarea haºurii situate mai jos în listã. Orientarea haºurilor vectoriale ale pereþilor paote urma opþional unghiul peretelui. Straturile structurale Toate structurile multistrat includ straturi de rezistenþã, care au un rol important la legarea pereþilor cu stâlpii. Prin setare de bazã stratul structural este cel mai gros, dar se poate schimba aceastã setare. Se pot alege mai multe straturi ca straturi structurale, dar ele trebuie sã fie alãturate. Observaþie: Haºurile ataºate pentru pereþi rãmân valabile ºi pentru structurile multistrat. Important: La desenarea unui perete trapezoidal cu o haºurã multiplã, veþi remarca cã numai stratul structural va urma grosimea peretelui.

334

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Materiale
Dupã alegerea comenzii Materiale... apare fereastra de dialog Materiale, în care se pot seta caracteristicile materialelor. În ferestrele de dialog Setãri ale uneltelor 3D se pot asocia materiale elementelor ArchiCAD. Imaginile color ale ferestrei 3D utilizeazã numai culoarea materialelor, timp ce fotografiile (comanda Imagine/Fotografiazã) utilizeazã toate caracteristicile materialelor.

Fereastra de dialog Materiale conþine toate posibilitãþile de setare privind suprafaþa materialelor ArchiCAD. Meniul superior aratã gama de materiale folosite în proiect. Duplicã, Renumire, ªterge Lista materialelor poate fi modificatã prin cele trei butoane din partea dreaptã. - Pentru a adãuga listei un material nou, clicaþi asupra butonului Duplicã, apoi redenumiþi copia în fereastra de dialog ce apare. - Clicaþi asupra butonului Renumire, dacã vreþi sã redenumiþi un material, apoi înscrieþi noua denumire în fereastra de dialog. - Pentru ºtergerea materialului actual, clicaþi asupra butonului ªterge. Observaþie: La creerea unui material nou dublaþi un material care este asemãnãtor materialului dorit. Astfel îl puteþi edita cu un minim efort. Setarea caracteristicilor materialului Caracteristicile de suprafaþã ale materialului se pot seta prin alegerea culorii ºi a tipului de material. Previz. Auto. Pentru a avea imaginea noului material, clicaþi asupra cãsuþei de selecþie Previz. Auto. Comanda va prezenta în câmpul de exemplu din partea dreaptã caracteristicile noului material, conform datelor luminii solare actuale.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

335

capitolul 5. Comenzile Meniu

Dacã rezultã o imagine stranie, verificaþi dacã culoarea luminii solare este albã.

Expert
Clicând asupra butonul Expert... fereastra de dialog Materiale devine mai complexã. Astfel pot fi setate caracteristici ca reflecþia, transparenþa, strãlucirea. Puteþi alege dintre posibilitãþile texturilor ºi haºurilor 3D corespunzãtoare materialelor standard sau unice.

Atribute de reflexie Majoritatea atributelor de reflexie ale materialelor sunt date prin procent din limita teoreticã. Valorile se pot edita numeric sau cu ajutorul butoanelor. Controlul Ambient seteazã procentul de luminã ambientalã pe care materialul o reflectã. Controlul Difuziei descrie calitatea suprafeþei materialului. Suprafeþele rugoase tind sã reflecte lumina directã într-un mod difuz-setare apropiatã procentului maxim. Reflexia difuzã aratã mai degrabã culoarea materialului decât culoarea luminii.

336

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Setarea Oglindire este opusã Difuziei. Este reflexie directã arãtând mai degrabã culoarea luminii decât cea a materialului. O suprafaþã finã va produce oglindirii puternice (spre 100%), iar un material moale ºi deschis la culoare aproape nimic (spre 0%). Culoarea oglindirii este teoretic culoarea luminii, dar programul permite definirea independentã. Clicaþi dublu pe cãsuþa culorii pentru stabilirea culorii. Strãlucirea este capacitatea unei suprafeþe curbe de a reflecta luminã directã din sursã punctualã într-un mod mai mult sau mai puþin focalizat. Cât mai focalizatã este reflexia, cu atât mai strãlucitor apare suprafaþa. Atribute de transparenþã

Urmãtoarele douã controale definesc modul în care lumina penetreazã materialul. Transmisia indicã procentul în care lumina trece prin material. Sticla este în vârful scalei, iar materialele opace la polul opus. Atenuarea controleazã modul în care transmisia este diminuatã în timp ce suprafaþa se abate de poziþia perpendicularã pe punctul de observare. Atribute de emisie Controalele aratã fluorescenþa materialelor Culoarea emisiei se seteazã prin dublã clicare pe cãsuþa culorii. În cãsuþa de editare care apare se poate selecta culoarea prin mixajul componentelor NSL sau RVA.

Atenuarea dicteazã modul în care intensitatea luminii emise scade în timp ce punctul de observare se îndepãrteazã de obiect.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

337

capitolul 5. Comenzile Meniu

Haºuri 3D Este posibilã alegerea unei haºuri pentru materialul care va fi afiºat în fereastra 3D pentru Umbrire Analiticã sau Linii Ascunse prin activarea Haºurãrii 3D în fereastra setãri 3D.

Observaþie: Haºurile 3D nu afecteazã imaginile ... Texturi Se poate asocia o texturã oricãrui material.

Numele texturii selectate apare în câmpul arãtat ºi este afiºat odatã cu numele Materialului în paletele desfãºurabile. O previzualizare a Texturii este arãtatã deasupra numelui Texturii. - Clicând ªterge Textura va fi disociatã de material. - Clicând Editã Textura va deschide fereastra de dialog Setãri Texturã unde se poate alege o texturã din biblioteca activã dacã nici o texturã nu a fost asociatã materialului, sau se poate înlocui Textura cu alta. Fereastra de dialog conþine un numãr de opþiuni pentru editarea texturilor.

338

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Numele texturii curente este afiºat în titlul ferestrei de dialog. Dimensiunile imaginii în pixeli sunt deasemeni arãtate. În partea stângã a ferestrei de dialog o fereastrã de previzualizare aratã textura într-un simplu pãtrat. Cu ajutorul meniului desfãºurabil de mai jos se poate seta o proporþie de repetare a aceleiaºi texturi la dimensiunile dorite. În partea de mijloc a ferestrei o serie de controale permit definirea mãrimii, unghiului, originii ºi proporþiilor texturii aºa cum va apare. - Primele douã câmpuri de editare definesc proporþia vertical/ orizontal a texturii. - Marcând Pãstreazã proporþiile originale de mai jos asigurã pãstrarea proporþiilor originale. - Urmãtorul câmp permite rotirea texturii. - Se poate seta cu o serie de butoane radio modul în care vor fi alãturate modulele de texturã. - Activând Origine oarecare ArchiCAD va alege un punct de Origine oarecare. Aceastã opþiune este utilã atunci când doriþi ca mai multe elemente cu aceeaºi texturã sã arate diferit. La dreapta ferestrei de dialog o serie de opþiuni sunt rezervate pentru control Canal Alfa. În imaginile color 32 biþi, Canalul Alfa este un canal suplimentar faþã de componentele RVA care pot fi editate în aplicaþii cu Adobe Photoshop. ArchiCAD permite exploatarea informaþiilor plasate în Canalul Alfa în mai multe feluri. Suprafaþã: Dacã valoarea alfa este albã, atunci veþi obþine culoarea texturii, iar dacã este neagrã, atunci culoarea originalã va apare în pixelii daþi ai suprafeþei date. Dacã valoarea este o nuanþã de gri, cele douã culori vor fi amestecate. Ambient: Ca mai sus, dar aplicat la culoarea Ambientalã. Oglindire: Controleazã modul în care efectul de oglindire este luat în calcul. Dacã valoarea alfa este albã, efectul de oglindire este luat în considerare în totalitate la pixelul dat. Dacã valoarea e neagrã, nu se va þine cont de oglindire. ªi în acest caz existã valori intermediare. Difuzie: Controleazã efectul luminii difuze în modul arãtat mai sus. Harta denivelãrii: Controleazã normala la suprafaþã permiþând un efect convex la suprafaþã. Valorile albe reprezintã denivelãrii convexe, cele negre gãuri.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

339

Sunt permise valorile intermediare La partea inferioarã a ferestrei de dialog un set de butoane Cautã sunt accesibile pentru cãutare în fiºierele de texturi ale bibliotecii active. În Windows numai fiºierele BMP sau TIFF pot conþine informaþii de Canal Alfa. Categoriile de încãperi ale ArchiCAD-ului fac mai eficientã folosirea uneltei Încãpere. .ªtampila categoriei poate fi asociatã la fiecare categorie. Comenzile Meniu Transparenþã: Dacã volarea e albã. GIF sau JPEG în Windows. Formatele de fiºier pentru texturi pot fi PICT.0 Ghid de utilizare . La alegerea comenzii Categorii de încãperi apare o fereastrã de dialog în care puteþi crea. . TIFF sau GIF în MacIntosh. textura e perfect transparentã. Categorii de zone Încãperile cu funcþi asemãnãtoare pot fi grupate pe categorii diferite. modifica sau ºterge categorii de încãperi. Poate apare ºi în ªtampila încãperii. Pentru parametrii fiecãrei categorii se pot defini valori de bazã.Culoarea categoriei ajutã la identificarea categoriilor identice în plan. În unele þãri acest numãr trebuie rectificat conform standardelor locale. . Dacã e neagrã.Codul categoriei ajutã la definirea rapidã a categoriilor. Definirea Categoriilor de zone se face în modul urmãtor. TIFF. BMP.Numele categoriei descrie scopul sau domeniul de utilizare al categoriei.capitolul 5. 340 ArchiCAD 6. culoarea texturii este vizibilã. .

Aceºtia sunt listaþi în câmpuri speciale în fereastra de dialog. Comenzile Meniu Crearea categoriilor de zone Categoriile de zonã predefinite sunt afiºate în partea de stânga sus a ferestrei de dialog. .Nume zonã .Lãþimea totalã a ferestrelor.Nivel zonã .Colþuri concave. . ªtergerea categoriilor de zonã Se poate ºterge o categorie de zonã prin selectare din lista de categorii ºi clicare pe butonul ªterge. . .Înãlþime zonã. Când zona este definitã valorile de bazã sunt în mod automat transcrise în valori reale. zonã . Setãri zonã: .Aria mãsuratã.Colþuri convexe. . Câþiva parametri sunt variabile interne ale elementului de bibliotecã ªtampilã zonã. .Lãþimea totalã a uºilor. . ArchiCAD 6.Suprafaþa totalã a uºilor.Perimetrul golului din zonã. Parametrii de bazã al ªtampilei de zonã Parametrii de bazã pot fi modificaþi în lista de parametri ai categoriei curente. . Aceste variabile sunt valori asociate la definirea zonei în plan.Perimetru de-a lungul pereþilor. Prin dublã clicare pe cãsuþa culorii se poate asocia orice culoare noii categorii.Perimetrul zonei. mãsurate.Suprafaþa totalã a ferestrei. Lista de parametri a ºtampilei conþine mai multe elemente decât cea a Ferestrei Setãri. Se poate selecta o ºtampilã de zonã pentru noua categorie prin clicare pe butonul cu sãgeatã micã sau prin selectarea unui nou element de bibliotecã clicând pe meniul desfãºurabil de lângã numele ºtampilei de zonã. .0 Ghid de utilizare 341 .capitolul 5. Variabile interne sunt: . În funcþie de forma ºtempilei de zonã aceste valori pot fi afiºate. Valorile de bazã introduse vor apare în fereastra de dialog setãri zonã la selectarea categoriei respective. Dacã doriþi sã adãugaþi o nouã categorie clicaþi butonul Nou ºi completaþi în câmpul Numelui ºi Codului. .Suprafaþa pereþilor.Nr.

Comenzile Meniu Variabile definite de utilizator apar la capãtul listei parametrilor de bazã.. dimensiunea textului ºi afiºarea valorii unghiurilor în zecimale.capitolul 5. Unitãþi de desen În fereastra de dialog Unitãþi de desen poate fi setat sistemul unitãþilor de mãsurã. 342 ArchiCAD 6. Mai vezi . mai jos în acest capitol. numãrul zecimalelor. care permite personalizarea combinaþiilor de taste pentru prescurtãri. Unealta Zonã la Capitolul 4 ºi Comenzile setãri listare ºi Listeazã zona din meniul Calcule. Preferinþe Selectarea punctului din meniu va deschide un meniu secundar cu cele ºapte comenzi de setare. Toate aceste comenzi deschid ferestre de dialog care controleazã opþiuni operaþionale care uºureazã folosirea ArchiCAD. Lista de comenzi Preferinþe este accesibilã în partea superioarã a fiecãrei din cele ºapte ferestre de dialog Preferinþe. ca ºi comanda Meniu prescurtãri.0 Ghid de utilizare .. precizia unghiurilor.

. Precizia valorilor numerice de dimensiuni ºi unghiuri. se pot seta în meniurile corespunzãtoare. sau puteþi face setãri unice. Puteþi modifica precizia diferitelor unelte de dimensionare utilizând standardele uzuale cum sunt de exemplu US Bilder sau DN.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 343 . unghiurile sunt mãsurate faþã de direcþia nordului (setat în fereastra de dialog Soare). înãlþimea de literã (caracter). unghi de înclinaþie etc. în celelalte cazuri faþã de orizontalã. Dimensiuni Prin setãrile Dimensiuni existã posibilitatea de setare a sistemelor de reguli corespunzãtoare diferitelor standarde de dimensionare. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu La alegerea Unitate geodezicã. în sens opus acelor de ceasornic.

Comenzile Meniu Direcþii legate Fereastra de dialog Direcþii legate face posibilã setarea perechilor de unghiuri pentru desenarea în direcþii fixate cu ajutorul butonului SHIFT.0 Ghid de utilizare . plase ºi obiecte doar pe propriul nivel. prin marcarea cãsuþelor respective. pe un nivel mai sus.capitolul 5. Se pot reprezenta planºee. 344 ArchiCAD 6. Tipurile de linii sunt cele accesibile prin comanda Tipuri de linii. acoperiºuri. Elemente îndepãrtate Fereastra de dialog permite definirea tipului de linie folositã pentru reprezentarea elementelor situate pe alte nivele decât cele pe care au fost create. un nivel mai jos sau pe toate nivelele.

Reconstruire automatã Cu aceastã opþiune activatã afiºarea 3D este reîmprospãtatã dupã fiecare modificare în plan.capitolul 5. schimbarea setãrilor 3D activeazã automat fereastra 3D. urmãririi procesului fotografierii. reconstruirea ferestrei 3D va re-crea fereastra 3D la nivelul de mãrire original. Dacã opþiunea este dezactivatã. Dacã opþiunea e dezactivatã. Cu opþinea dezactivatã. ArchiCAD 6. se poate modifica metoda de proiecþie ºi modelare.0 Ghid de utilizare 345 . în momentul activãrii ferestrei 3D. Dezactivarea opþiunii poate fi utilã atunci când doriþi sã menþineþi o imagine 3D în fereastrã pentru o perioadã mai lungã ºi doriþi sã preveniþi reconstruirea automatã. astfel încât modelarea sã nu se efectueze între modificãri. Se poate lucra în fereastra de dialog Setãri Proiecþie 3D astfel încât clicând OK sã se pãstreze setãrile fãrã lansarea modelãrii. Pãstreazã detaliul mãrit Marcând aceastã cãsuþã se va pãstra partea mãritã a vederii 3D în fereastrã chiar ºi la reconstruirea ferestrei. Comenzile Meniu Modelare ºi listare Fereastra de dialog Modelare 3D dã posibilitatea reconstruirii ferestrelor 3D. modelul 3D nu aratã modificãrile pânã când alegeþi comanda Reconstruieºte din meniul Afiºare. ºi manipulãrii mesajelor procesului fotografierii. executãrii unui raport. Schimbarea Setãrilor 3D Cu opþiunea activatã.

dacã e cazul sã anulaþi procesele lungi de calculare sau modelare 3D. Poate fi folosit ºi pentru urmãrirea procesului de creere a imaginilor. Acest lucru este important dacã existã posibilitatea întreruperii curentului sau cãderilor de tensiune. fereastra Raport este rescrisã de la început. sau dacã sistemul se prãbuºeºte.0 Ghid de utilizare . Scrie raport Raportul este mai mult decât o simplã listã de mesaje. Noile proiecþii.capitolul 5. noile comentarii fiind adãugate Siguranþa datelor Fereastra de dialog conþine controale pentru reducerea riscului de pierdere a datelor ºi deteriorare a fiºierelor. ci cu cantitatea datelor prelucrate. mesajele de eroare vor apare în fereastra Raport. 346 ArchiCAD 6. Dacã este inactiv. Comenzile Meniu Aratã fereastra de avansare Cu aceastã opþiune activã. Aceasta vã ajutã sã decideþi. Ori de câte ori fereastra 3D e reconstruitã. secþiunile 3D ºi randãrile de dupã reconstruire nu ºterg conþinutul ferestrei. Observaþie: avansarea indicatorului nu este proporþionalã cu timpul efectiv. Întrerupe cu mesaje de eroare Acest control permite apariþia mesajelor de eroare pe ecran înaintea terminãrii procesului. avansarea procesului de creere a imaginii 3D sau a listãrii va fi arãtat într-o fereastrã.

Oricare date din fiºier ar suferi deteriorãri. Toate schimbãrile de la ultima salvare (automatã sau manualã) sunt stocate în Mapa temporarã.Imagini fotorandate .Toate tipurile de liste de calcul. Nu trebuie/Totuºi trebuie.Prin selectarea metodei bazate pe numãrul de operaþii se poate seta numãrul de operaþii dupã care se produce salvarea. Dacã sunteþi obligat sã reconectaþi calculatorul din orice motiv. salvarea automatã se produce în timp redus. prin salvarea cu extensia ".0 Ghid de utilizare 347 . ArchiCAD va încerca imediat remedierea ºi vã va informa despre rezultat. ArchiCAD 6. Cele douã opþiuni funcþioneazã în felul urmãtor: . în cazul salvãrii automate se pot folosi comenzile. Clicaþi salvare automatã inactivã dacã sunteþi sigur cã nu aveþi nevoie de salvare automatã. din când în când poate sã aparã cursorul buldozer pe ecran. Urmãtoarele operaþii trebuiesc salvate manual: . Chiar ºi la proiecte mari.bak". . Dacã salvarea automatã este activatã.. . Pentru a o activa manual. Faþã de salvarea manualã. Existã trei limitãri pentru salvãrile automate. Comenzile Meniu Salvare automatã Funcþiunea salvare automatã controleazã o serie de opþiuni pentru protecþie împotriva pierderilor de date. Setarea de bazã este 20. clicaþi pe unul din butoanele Salveazã la . Pentru configurarea metodei de Salvare automatã. Copie rezervã Marcând cãsuþa copie rezervã se pot crea copii de rezervã ale versiunii salvate anterioare.. deschideþi fereastra de dialog Siguranþa Datelor ºi clicaþi butonul Salvare automatã activã. la urmãtoarea lansare a ArchiCAD o fereastrã de dialog vã dã posibilitatea reluãrii lucrului întrerupt. Limita Nu trebuie/Totuºi trebuie Un câmp de editare situat sub opþiunile de salvare automatã permite setarea numãrului de paºi care pot fi anulaþi prin comanda Nu trebuie. Integritate permanentã Activarea acestei cãsuþe va duce la controlul permanent al integritãþii datelor din Proiect.Deschide element de bibliotecã. Autosalvarea este activatã prin setarea de bazã.capitolul 5.Prin selectarea metodei bazate pe interval se poate introduce timpul în secunde pentru ciclul de salvare automatã.

348 ArchiCAD 6.Clicaþi ºi trageþi elementul . În mod practic. modul CAD va fi temporar activat. Sunt prevãzute douã opþiuni: Mac-like (MacIntosh) sau Standard (Windows).capitolul 5. Desenarea liniilor Opþiunile de desenare a liniilor afecteazã operaþiile de desenare pe ecran ca desenarea pereþilor sau tragerea unui element. Toleranþa mare este mai utilã pentru desenarea rapidã. în acest caz poate fi nevoie de mãriri suplimentare. Apropierea de un punct se poate realiza ºi prin mãrirea desenului. y. Comenzile Meniu Altele Fereastra de dialog Altele conþine o serie de opþiuni. Toleranþa poate varia între 0 ºi 9 pixeli. Dacã apãsaþi x. Totuºi. Pentru operaþii în mai mulþi paºi ca desenarea arcelor. sau dacã eliberaþi butonul pe fereastra uneltei în bara de meniu.Eliberaþi butonul. Limita de atracþie a cursorului Se poate seta distanþa de la care cursorul este atras la un punct cheie sau muchie. în timp ce 0 dezactiveazã atracþia cursorului. primul vector este introdus prin tragere. valoarea de 3 asigurã un lucru rapid în valoarea de 1 o mai mare precizie. r sau a în timpul unei peraþii de desen Standard. ea poate fi utilã atunci când se doreºte distincþia dintre elemente apropiate cu o toleranþã mai mare. fiindcã va fi mai dificilã gãsirea unui punct. iar ceilalþi paºi sunt efectuaþi în modul CAD descris mai jos. O toleranþã micã poate încetini lucrul. Cu metoda Standard: . respectiv CAD like (MacIntosh) sau CAD (Windows).0 Ghid de utilizare .

Descrierea la capitolul 2. El apare gri dacã nu existã astfel de volume. Apariþia fondului Se poate alege între folosirea fondului de desen. unde se poate debloca la nevoie. Localizarea Mapei Temporare Opþiunea controleazã localizarea Mapei temporare ArchiCAD. Butonul Volum este accesibil dacã existã mai multe volume pe computerul Dvs. Cu aceastã opþiune straturile blocate nu vor fi arãtate de paletele desfãºurabile. o fereastrã de dialog apare la lansarea ArchiCAD pentru a vã permite sã alegeþi dintre crearea unui proiect nou. Ascunde Straturile blocate în palete desfãºurabile. Bineînþeles. haºuri transparente sau fondul haºurii pentru afiºarea secþiunilor. Afiºeazã fereastra de dialog Startup Dacã opþiunea este marcatã.0 Ghid de utilizare 349 . ele se pot vedea alegând Opþiuni/Straturi. Activare Trage-ºi-Aruncã Cu aceastã opþiune se poate controla accesibilitatea funcþiunii Trage ºi Aruncã. ID în progresie automatã Folosind aceastã cãsuþã. Nr. deschiderea unui proiect existent. Comenzile Meniu Cu metoda CAD: .Deplasaþi-vã pe punctul de capãt ºi clicaþi încã o datã. în mod direct sau prin Reþea. planul va fi redesenat în mod automat dupã fiecare modificare. conectare la un proiect în echipã sau deschiderea unui document oarecare. ArchiCAD 6. numãrul ID al unui element nou va fi automat urmãtor elementului anterior creat.capitolul 5. Redesenare automatã Dacã opþiunea e marcatã.Clicaþi pe punctul de începere .

Confirmaþi prescurtarea aleasã prin clicare pe butonul Asociazã. Alegeþi un nume de meniu din meniul desfãºurabil.capitolul 5. veþi avea posibilitatea alegerii unui alt drive prin apariþia unei cãsuþe de avertizare. 350 ArchiCAD 6. deoarece Mapa Temporarã se poate extinde la zeci de megabiþi. ca: . Prescurtãri Comanda permite asocierea propriilor prescurtãri pentru fiecare comandã din meniu. Mapa Temporarã conþine mai multe fiºiere importante. Observaþie: Dacã drive-ul de bazã nu are spaþiul liber recomandat la lansarea ArchiCAD. Pe Macintosh sunt recomandate hard disk-uri foarte mari pentru imagini complexe.0 Ghid de utilizare .Documente salvate automat pentru relacsarea lucrului întrerupt . Setaþi limitarea fiºierului la cea mai mare valoare posibilã la randarea cu umbre a modelelor complexe.Tampoane 3D care-ºi schimbã dimensiunile în cursul Proiecþiilor 3D (MacIntosh) sau operaþiilor de Fotorandare în funcþie de complexitatea imaginii. Comenzile Meniu Opþiunea permite reaºezarea Mapei Temporare pe un drive adiþional pentru a economisi spaþiu pe drive-ul de bazã. Dacã nu mai aveþi nevoie de prescurtare. Se poate crea o prescurtare pentru comanda selectatã prin definirea unei combinaþii de taste pe partea dreaptã a ferestrei de dialog. Pe Windows aceste date sunt menþinute în memoria virtualã. clicaþi Disociazã. dupã care selectaþi o comandã din fereastra Comenzi.

animaþiei ºi studiului însoririi.Urmãtoarele comenzi sunt pentru controlul setãrilor Fotografierii. Metoda Bloc – cea mai rapid㠖 în primul rând. iar metoda Colorat. Structura meniului Imagine este urmãtoarea -Primele trei comenzi fac posibile setãri generale de modelare. ArchiCAD 6. . . la care fiecare suprafaþã vizibilã poartã culoarea corectã a materialului asociat. cã timpul de modelare nu depinde numai de metoda aleasã.Urmãtoarele patru comenzi servesc la alegerea uneia dintre cele patru metode de modelare.0 Ghid de utilizare 351 . Comenzile Meniu Meniul Imagine Meniul Imagine conþine comenzile legate de modelarea ºi fotografierea 3D.Urmãtoarele douã comenzi servesc la setarea creerii secþiunilor specifice ale ArchiCAD-ului. ci ºi de setãrile efectuate în fereastra de dialog Setãri 3D. Cu aceste funcþiuni se pot crea imagini elaborate fixe sau animate. Trebuie precizat. ºi setarea caracteristicilor de bazã ale ferestrei 3D. prin care proiectul poate fi secþionat cu scopul creerii secþiunilor de arhitecturã. incluzând setarea punctului de vedere.capitolul 5. respectiv pentru crearea unor vederi speciale. . selectarea elementelor care vor fi obiectele proiecþiei.

Comenzile Meniu Setãri proiecþie 3D.capitolul 5. Fereastra de dialog este disponibilã sub douã forme: Proiecþii axonometrice. Clicaþi oriunde în câmpul model ºi linia direcþiei vederii se roteºte în jurul obiectului ajungând în punctul unde aþi clicat.. Dacã vreþi sã vedeþi un alt detaliu în câmpul model. clicaþi asupra butonului OK. Atât punctul de vedere. Câmpul model de reprezentare În câmpul model din partea stângã a ferestrei de dialog se aratã planul. ca de exemplu locul punctului de vedere. Puteþi seta toate caracteristicile importante. 352 ArchiCAD 6.. locul obiectului ºi înãlþimea lui. respectiv Setãri perspectivã. legând punctul de vedere cu obiectul. cât ºi obiectul pot fi deplasate clicând asupra lor. cum apare el în fereastra Plani. puteþi alege punctul de vedere corespunzãtor în fereastra Setãri proiecþie 3D. unghiul conului de vedere ºi poziþia soarelui.0 Ghid de utilizare . înãlþimea lui. apoi deschideþi din nou aceastã fereastrã Editarea perspectivei Linia continuã din câmpul model este direcþia vederii. Pentru a reprezenta modelul astfel setat. Înainte de a reprezenta o imagine 3D sau a porni o fotografiere. pãrãsiþi fereastra de dialog ºi setaþi prin comenzile meniului Reprezentare. Setãri perspectivã În ArchiCAD avem toate posibilitãþile de setare pentru creerea perspectivelor cu o exigenþã maximã.

Pentru perspectivã cu douã puncte de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la aceeaºi înãlþime. 2. Pentru previzualizarea rapidã a proiecþiilor alegeþi opþiunea de modelare Blocuri 3D descrisã mai jos. acest unghi are numai rol informativ (nefiind egal cu unghiul conului de vedere). Comenzile Meniu Unghiul conului de vedere este vizibil în câmpul model. Celelalte setãri pot avea orice valoare.0 Ghid de utilizare 353 . 4. poziþia obiectului este fixatã. (Nu se poate introduce numeric valoarea 0). Pentru o perspectivã cu un singur punct de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la aceeaºi înãlþime. Setaþi direcþia de vedere paralel cu una din direcþiile de bazã ale proiectului. unghiul conului de vedere ºi rotirea camerei de luat vederi pot fi setate cu ajutorul urmãtoarelor câmpuri. 3. Dacã direcþia vederii nu este orizontalã.) Înãlþimea punctului de vedere ºi a obiectului. trageþi obiectul în locul dorit ºi setaþi distanþa la zero prin tragerea punctului de observare pânã când câmpul valoric indicã 0. iar dacã direcþia vederii este orizontalã. Posibilitãþi 1.capitolul 5. 5. (În acest caz. Pentru perspectivã cu trei puncte de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la înãlþimi diferite. Puteþi seta ºi numeric poziþia relativã a punctului de vedere ºi a obiectului prin completarea câmpurilor Distanþã ºi Azimut din partea dreaptã a ferestrei. atunci acest unghi va arãta exact unghiul de vedere. Pentru a obþine o perspectivã de sus setaþi cota punctului de observare deasupra obiectului. ArchiCAD 6. Efectul valorilor setate poate fi urmãrit grafic în câmpul model.

capitolul 5. Soare. Camere în perspectivã Setãrile unei camere pot fi copiate în fereastra de dialog Setare perspectivã selectând o singurã camerã ºi deschizând fereastra Setare perspectivã. Atât înãlþimea. Iconul soare poate fi rotit de jur-împrejur.. Aceastã linie aratã direcþia iluminãrii în cazul modelãrii color ºi în cazul fotografierii. Distanþa soarelui este luatã ca fiind infinitã. se deschide fereastra de dialog Soare. Setarea direcþiei iluminãrii (soare) Mijlocul câmpului model este legat de o linie întreruptã cu iconul soarelui. Clicând asupra butonului Soare.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Resetarea Punctului de vedere ºi obiectului Dupã mãriri. Setarea camerei nu se mai poate face aici.. dar nu poate fi adus mai aproape. care oferã un numãr de setãri a luminii solare pentru fotografiere.. cât ºi valoarea azimutului pot fi setate numeric în câmpurile inferioare setãrii punctului de vedere ºi al obiectului.. Observaþie: Aceastã fereastrã de dialog poate fi deshisã ºi din Fereastra Setãri Camerã. 354 ArchiCAD 6. Pentru a le regãsi apãsaþi Shift-clicare (punct de observare) ºi/sau Option-clicare/Alt-clicare (obiect). Ele se vor deplasa pe punctul de clicare. deplasãri sau setãri numerice de distanþã punctul de ºi obiectul pot sã disparã din suprafaþa de previzualizare.

Intensitatea poate fi setatã între 0-100%. . Observaþie: Pentru aplicarea acestui efect asiguraþi-vã ca Ceaþa sã fie activatã în fereastra de dialog Setãri Imagine Foto descrisã mai jos.capitolul 5. cât ºi intensitatea luminii direcþionate pot afecta lumina ambientalã în funcþie de procentajul specificat în câmpul Contribuþie la Ambient (%). Se pot seta 4 nivele de intensitate pentru efect. lumina ambientalã este nedirecþionatã ºi poate substitui lumina reflectatã din ambientul real. Comenzile Meniu Parametrii luminii solare Caracteristicile luminii pot fi setate în partea superioarã a ferestrei de dialog Soare. Lumina ambientalã poate avea propria culoare ºi intensitate variabilã pentru obþinerea unor efecte speciale la fotografiere. .0 Ghid de utilizare 355 . Dubla clicare pe cãsuþa culorii deschide fereastra de dialog Editã culoarea. Aplicã Clicaþi pe acest buton pentru testarea setãrilor de mai sus. Poate lumina suprafeþe altfel umbrite. Culoarea luminii direcþionate se poate seta cu valoare între 0-100%. ArchiCAD 6.Puteþi decide cât din lumina direcþionatã este reprezentatã prin luminã ambientalã.Culoarea poate fi editatã în fereastra de dialog Editã Culoarea . Ceaþã Pentru aprofundarea caracterului realistic al imaginii acest efect atmosferic atenueazã lumina în funcþie de distanþa faþã de punctul de vedere. . Luminã ambientalã Ca opusã luminii direcþionate.Atât culoarea. Se poate seta culoarea ceþii prin dubla clicare pe cãsuþa care deschide fereastra de dialog Editã Culoarea.

356 ArchiCAD 6.Zona fusului orar. Setarea datei ºi orei În fereastra de dialog Soare se poate specifica data ºi ora. 2) Clicaþi butonul adaugã Noua localitate va apare în ordine alfabeticã ªtergerea unei localitãþi 1) Selectaþi numele localitãþii din listã 2) Apãsaþi butonul ªterge.Coordonatele exacte . Ca rezultat al acestor specificãri se poate obþine direcþia exactã a poziþiei soarelui.capitolul 5.Numele localitãþii . Comenzile Meniu Seteazã Oraºul Prin acest buton se poate specifica o localizare geograficã prin latitudine ºi longitudine sau prin specificarea unui oraº inclus în listã.0 Ghid de utilizare . Corecþia +1 orã (Orar de varã) permite corectarea salvãrilor pentru lumina solarã. cu un icon ce indicã dacã este noapte sau zi. Adãugarea unei noi localitãþi 1) Înscrieþi urmãtoarele în cãsuþele de editare corespunzãtoare: .

0 Ghid de utilizare 357 . ArchiCAD 6. rezultatul poate fi îmbunãtãþit. setãrile vor fi calculate în raport cu orientarea.capitolul 5. de sus în jos. Ca ºi în cazul perspectivelor. Comenzile Meniu Orientarea Orientarea planului este definitã prin setarea direcþiei Nord în raport cu poziþia desenului pe ecran.00 grade. Puteþi alege dintre 12 moduri de proiecþie. Se poate trage acul compasului sau se pot introduce valori numerice în raport cu axul X al planºei. iar pentru axonometrii ºi distanþa punctului de vedere este infinitã. distanþa soarelui de la obiect este consideratã infinitã. incluzând vederile axonometrice. Punct de vedere ºi Unghi Soare Se poate seta direcþia vederii ºi poziþia soarelui cu controalele ºi cãsuþele de editare din dreapta zonei de previzualizare. Dacã se defineºte poziþia soarelui prin definirea localitãþii cu data ºi ora. respectiv axonometrii proprii. laterale. de jos în sus. Proiecþii axonometrice În fereastra de dialog Proiecþii axonometrice paleta tipurilor de proiecþie oferã o gamã largã a modurilor de proiecþie. Estul fiind la 0. iar cu ajutorul câmpului model ºi setãrii punctului de vedere.

Animaþiile bazate pe vederi axonometrice nu sunt comparabile cu animaþiile din perspective. în fereastra Pre-Setãri. Butonul Seteazã la Proiecþia Curentã schimbã cadrul din listã cu cel pe care l-aþi setat ca prioritar. dar puteþi face acest lucru ºi prin modificarea corespunzãtoare a iconului cãsuþã în câmpul model. Direcþia camerei ºi a soarelui poate fi setatã grafic sau numeric..Pentru a deplasa camera sau soarele în paºi de 45° clicaþi o datã lângã direcþia doritã pe oricare din cercurile gri. proiecþia Nou va fi Inseratã înaintea ei. Dacã nici o proiecþie nu este selectatã.0 Ghid de utilizare . Setãrile astfel pãstrate pot fi folosite ulterior ºi pentru creerea imaginilor în miºcare. Butonul Adaugã Proiecþie Curentã plaseazã vederea curentã pe listã. . Setare de axonometrie proprie Puteþi seta o axonometrie proprie prin setarea numericã a unghiurior ºi proporþiilor de scurtare ale axelor. dar unghiul de incidenþã al luminii solare poate fi setat doar numeric. . trageþi icoanele. Vederi pãstrate Clicând asupra butonului Pre-Setãri. Vederile de pe listã vor fi cadre-cheie în animaþie.Pentru a le deplasa în paºi de 5°. Comenzile Meniu Clicând simplu pe iconul Camerã sau Soare acestea se pot trage în poziþia doritã. chiar dacã au fost create cu aceeaºi comandã.. .Pentru deplasãri la unghi oarecare introduceþi valorile dorite în cãsuþele de editare. Efectul schimbãrilor este arãtat de rotirea casei din zona de previzualizare ºi valorile din cãsuþele de editare. 358 ArchiCAD 6.capitolul 5. se deschide o nouã fereastrã de dialog. Fiecare cadru poate fi denumit în fereastra de dialog care apare la apãsarea acestui buton. Dacã existã proiecþie selectatã. cu scopul de a le putea folosi mai târziu. se va obþine o metamorfozã animatã de la o proiecþie la alta. cu ajutorul cãreia puteþi stoca seturi de caracteristici. va fi adãugatã proiecþia Nou. Folosind cadre intermediare.

în fereastra ce apare putem selecta tipurile de elemente apãrute în procesul modelãrii 3D.0 Ghid de utilizare 359 ..capitolul 5.. Butoanele Deschide ºi Închide controleazã dacã animaþia va fi sau nu reluatã dupã ultimul cadru. Cadre de aºteptare are acelaºi efect ca ºi în descrierea Uneltei Camerã. ºi care apar apoi în ferestrele Secþiune/Faþadã.. Capitolul 4. Selectare elemente de reprezentare.. În partea Opþiuni pentru Animaþie din partea stânga-jos a ferestrei de dialog se poate seta numãrul de cadre intermediare care vor fi create de ArchiCAD prin interpolare între cadrele consecutiv definite. Comenzile Meniu Butonul ªterge eliminã un cadru de pe listã.. Selectarea fãcutã în plan are prioritate faþã de setãrile din acestã fereastrã ArchiCAD 6. Sub efectul comenzii Selectare elemente de reprezentare.

. sau numai o descriere GDL. Efect de selectare Dacã se creeazã o suprafaþã de selectare cu Selectorul de suprafaþã înaintea modelãrii aceasta poate fi folositã pentru modelare directã sau inversã. . . La modelare inversã se pot exclude elementele interioare pentru a modela doar exteriorul. Setãrile posibile pot fi grupate conform urmãtoarelor: . Nivele modelate Nivelele care vor fi modelate pot fi specificate în modul într-o ordine continuã.capitolul 5. Aceastã metodã selectivã economiseºte timp la proiectele complexe a cãror modelare dureazã mult.Metode pentru setarea caracteristicilor modelãrii cu linii ascunse ºi colorate. grup în care se pot seta mãrimea ferestrei 3D. Dacã uºile ºi ferestrele nu sunt marcate.Reprezentare. Marcajul poate afecta mai multe nivele. Tipuri de elemente Tipurile de elemente care vor fi modelate pot fi determinate prin marcarea cãsuþelor din fereastrã.0 Ghid de utilizare . Setãri fereastrã 3D. La alegerea comenzii Setare fereastrã 3D va apare o fereastrã de dialog în care pot fi setate caracteristicile imaginii din fereastra 3D.Efecte.. fondul ferestrei 3D ºi grosimea de linie folositã la reprezentare. modelul va fi creat numai pânã la limita selecþiei. cu care pot fi setate haºurile vectoriale 3D ºi umbrirea vectorialã. deschiderile vor fi interpretate ca gol în zidãrie. ca ºi prin opþiunea Toate Nivelele. Dacã este activatã cãsuþa Aranjeazã la selecþie. Comenzile Meniu Puteþi selecta numai jumãtate de plan. 360 ArchiCAD 6.

Conturul va arãta muchiile elementelor modelate. dacã doriþi sã vedeþi sau nu conturul elementului în modul Colorat.Metoda Rapid dã rezultate rapide dar nu ascunde toate liniile . dar utilizarea lui poate dura ceva timp la proiectele mari.poate fi salvatã în mai multe formate (ºi în format PlotMaker) .0 Ghid de utilizare 361 .poligoane de suprafaþã exacte . când dorim sã verificãm proiectul pe ecran.Metoda Analitic dã un rezultat perfect.efectele nu sunt utilizabile.imaginea poate fi mãritã independent de rezoluþie . Metoda Exact creeazã vederi mai precise. .capitolul 5. iar metoda analitic ar dura mai mult. ArchiCAD 6. Modul Colorat ªi în modul Colorat putem alege între metodele Rapid ºi analitic. nu poate fi plotatã. Comenzile Meniu Modul cu linii ascunse Puteþi seta dacã proiecþia cu linii ascunse sã fie efectuatã analitic sau rapid.haºuri vectoriale 3D ºi umbrirea vectorialã sunt utilizabile .este plotabilã în orice dimensiuni prin ploterele rasteriale (HP Design Jet de exemplu) Metoda rapidã: .imagini bitmap . Mai puteþi seta. Metoda Rapid este utilã la proiecte complexe. Caracteristicile importante ale celor douã metode sunt: Metoda analiticã: .

Opþiunea nu este accesibilã în cazul imprimãrii pe o imprimantã Postscript. nu numai în imagini fotorealistice.0 Ghid de utilizare . Haºuri vectoriale 3D Efectul este utilizabil numai la imaginile Linii ascunse-analitic ºi Color-analitic. Alegerea materialelor ºi haºurilor este discutatã în acest Capitol. Transparenþa în umbrire Acest control permite arãtarea elementelor cu definiþie de transparenþã a materialului ºi în vederi colorate.capitolul 5. Umbrire vectorialã În fereastra 3D puteþi activa funcþiunea de umbrire a ArchiCAD-ului. Pentru o imagine rapidã dar clarã alegeþi valori între 3 ºi 10 în funcþie de mãrimea ecranului. Un numãr mai mare de linii dã o imagine mai realistã. Comenzile Meniu Fineþe de acoperire Prin aceastã setare puteþi seta numãrul liniilor verticale prin care creaþi modelul cu linii ascunse.. 362 ArchiCAD 6.. la Meniul Opþiuni/Materiale. dar dureazã mai mult prelucrarea datelor. Dacã aþi selectat deja o haºurã 3D în fereastra de dialog Material-Expert pentru oricare din materialele folosite în Proiect. Mai vezi . puteþi decide dacã aceasta va apare cu sau fãrã haºurã. ºi puteþi decide dacã doriþi sã reprezentaþi ºi linia conturului umbrelor.

În cazul opþiunii Cu Contur. ArchiCAD 6. Culorile ºi imaginile setate acolo vor apare ca fondul modelului 3D. sau acelaºi fond ca cel setat la Setãri foto. În cazul opþiunii Fãrã contur. Selectând caseta. Observaþie: Puteþi racorda dimensiunea fotografierii la dimensiunea ferestrei 3D prin comanda Setãri fotografiere. Fond Puteþi alege un fond simplu pentru imaginea 3D. umbrele se amestecã ºi vor crea o singurã sau mai multe umbre mari. puteþi modifica dimensiunile. Comenzile Meniu Observaþie: ArchiCAD-ul calculeazã umbrele pentru fiecare element în parte. Grosime linii Puteþi seta dacã grosimea liniei cu care sunt desenate modelele sã fie de unul sau de doi pixeli. Reprezentare Aici puteþi seta dimensiunile verticale ºi orizontale în pixeli.capitolul 5. Mãrime de imagine ºi fond.0 Ghid de utilizare 363 . pãstrând proporþia originalã. fiecare umbrã va fi o entitate.

. Prin secþiuni 3D puteþi crea secþiuni uzuale sau speciale. Dacã doriþi sã ºtergeþi toate planurile de secþiune.. Dupã desenarea liniei va apara cursorul Ochi. Desenând linia de secþiune. pentru a alege direcþia de privire al secþiunii. se vãd trei proiecþii ortogonale importante ale clãdirii.0 Ghid de utilizare . daþi dublu clic asupra liniei cu cursorul Mercedes. clicaþi pe butonul ªterge toate planurile. Secþiuni 3D În fereastra de dialog Planuri de secþionare 3D. Comenzile Meniu Planuri de secþionare 3D.. linie care va deveni un plan de secþiune perpendicularã pe vederea actualã. Comanda va deschide fereastra de dialog Planuri de secþionare 3D. Pentru acrea o secþiune. Acestea sunt descrise mai jos..capitolul 5. Linia va dispare. puteþi folosi echere sau setarea numericã ca ºi la editarea planului. Comanda nu este accesibilã dacã fereastra 3D este goalã sau nu a fost încã deschisã Fereastra de dialog Secþionare 3D are opþiuni pentru controlul tuturor aspectelor procesului de secþionare. desenaþi o linie într-una din aceste vederi. Dacã prima încercare nu reuºeºte.. ºi puteþi sã desenaþi una nouã. 364 ArchiCAD 6.

Puteþi crea suprafeþele speciale de secþionare cu muchii diferit colorate.capitolul 5. ArchiCAD 6. Suprafeþele de secþionare a elementelor de bibliotecã vor fi colorate ca ºi materialul setat pentru elementul de bibliotecã. Observaþie: Funcþiunea Planuri de Secþionare 3D nu aratã diferitele straturi ale structurilor multistrat.0 Ghid de utilizare 365 . Dacã elementul de bibliotecã are descrieri interne de material. Comenzile Meniu Dacã planul ales corespunde. Accentuarea suprafeþelor ºi muchiilor Secþionate Controalele Haºurã & Peniþã a Secþiunii permit accentuarea liniilor ºi suprafeþelor de secþionare 3D. suprafeþele secþionate vor avea aceleaºi materiale ºi culori ca ºi muchiile ºi suprafeþele nesecþionate. Pentru a crea astfel de suprafeþe. Dacã clicaþi Foloseºte Atributele elementului. Pentru a obþine secþiuni care sã le arate. va fi preluat primul material din descriere. clicaþi OK pentru revenirea la modelul 3D. ca ºi suprafeþe cu definiþie de material la invidual alegere. Secþionãrile 3D pe care le definiþi sunt salvate cu proiectul ºi pot fi refolosite la urmãtoarea deschidere a acestuia. folosiþi unealta Secþiune/Faþadã. clicaþi pe butonul [Custom] ºi alegeþi un material din meniul care apare.

Bloc La alegerea modului Bloc. Dacã este selectatã.capitolul 5. Comenzile Meniu Secþionare 3D Secþionare 3D este un mod de reprezentare al ArchiCAD-ului. Odatã ce modelul secþionat a fost creat. Culoarea peniþei va fi cea asociatã elementului. Acest mod de reprezentare aratã mult mai multe detalii ca modul Bloc. secþiunile selectate în fereastra Planuri de secþionare 3D se efectuazã pentru fiecare reconstruire a modelului.0 Ghid de utilizare . Poate fi folosit doar informativ în privinþa volumelor create. Acesta este cel mai rapid mod de afiºare. Pentru activarea Secþionãrii 3D. în fereastra 3D va apare numai volumul elementelor. acesta poate fi salvat într-o varietate de fiºiere pentru prelucrare (a se vedea comenzile meniului Fiºier în acest Capitol). Observaþie: Se pot defini diferite Blocuri în Descrierea GDL 3D prin comanda BODY. culoarea de peniþã va fi cea prim setatã pentru elementele în parte. 366 ArchiCAD 6. acest punct din meniu trebuie selectat. A se vedea manualul GDL Linii Elementele apar reprezentate prin liniile muchiilor. fãrã goluri ºi deschideri. dar este un mod rapid de a verifica dacã punctul de vedere a fost bine ales.

ºi va fi independentã de culoarea luminii. ArchiCAD 6.Reprezentare rapidã pe ecran . ªi aici. linii ascunse ºi în mod colorat. acest mod dã cele mai bune rezultate în special cu analiticã. Aceste vederi se pot salva în diferite formate de fiºier 2D sau 3D.capitolul 5. Pe plotter cu peniþe. fiecare suprafaþã vizibilã a modelului 3D va fi coloratã conform culorii setate în fereastra de dialog Setare punct de vedere. Colorat La alegerea modului Colorat. Acest mod este cel mai bun pentru interpretare uºoarã dacã nu doriþi o vedere cu umbre. Dacã în fereastra de dialog Setare fereastrã 3D opþiunea Cu contur este activã. Culoarea suprafeþelor va fi datã de culoarea materialului setat pentru element.Control uºor al culorilor de suprafeþe . culoarea peniþei corespunde culorii peniþei elementului.0 Ghid de utilizare 367 . Acelaºi obiect sub formã de bloc. Este deasemeni adaptat la imprimãri. atunci linia conturului (muchiilor) va fi desenatã cu peniþa elementului. Modul colorat este util pentru: . dar muchiile din spatele elementelor nu vor fi aparente. Comenzile Meniu Linii ascunse Dã o imagine asemãnãtoare modului Linii.În orice reprezentare unde nu e nevoie de calitate fotorealisticã. setate în fereastra de dialog Soare. linii.

0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Setãri fotografiere Meniul Setare fotografie conþine patru comenzi. complexitatea modelului va influenþa viteza de execuþie numai în modul Colorat. Efecte La alegerea Efecte va apare fereastra de dialog: La partea superioarã a ferestrei de dialog se poate alege un mecanism de randare 368 ArchiCAD 6. Observaþie: Viteza fotografierii este determinatã practic de dimensiunile imaginii. Aceste comenzi deschid ferestre de setare a fotografierii.capitolul 5.

pentru creearea efectului de strãlucire la calcularea fotografierii. suprafeþe fine sunt încã în accesibile. imaginea finalã. din care unele sunt inþial setate în fereastra de dialog Opþiuni/Materiale.capitolul 5. dar mai lentã decât modul Colorat din Fereastra 3D originalã. Efectul alegerii procedurilor este evident în cazul suprafeþelor curbe. Opþiunea Randare planã este mai rapidã decât toate celelalte. Alegerea Cel mai bun este bine sã se rezerve pentru. ArchiCAD 6. Butonul Randare planã aproximeazã suprafeþele prin planuri.0 Ghid de utilizare 369 . programul va lua în considerare caracteristicile de oglindire setate anterior în meniul Opþiuni/Materiale. Strãlucire Selectând aceastã cãsuþã de selecþie. Efecte speciale ca Tranparenþã. În metodele cu precizie mai micã calculeazã pentru fiecare al doilea. treilea punct al ecranului ºi aºa mai departe. Acoperire Calitatea contururilor fotografiilor poate fi setatã prin alegerea potrivitã a Acoperirii. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru ceaþã sunt ignorate. timpul prelucrãrii majorându-se cu creºterea calitãþii. Alegând Cel mai bun programul va calcula relaþiile de iluminare pentru fiecare punct al ecranului. Comenzile Meniu Metodã Metoda aleasã va decide gradul de precizie a algoritmilor calculului imaginii. Ceaþã Aceastã casetã trebuie selectatã dacã doriþi ca setãrile culoare-ceaþã ºi gradul ceþii ale comenzii Setare punct de vedere sã fie valabile la fotografiere. Folosirea mai multor surse de liminã poate necesita setarea Cel mai bun. Urmãtoarele cãsuþe de control permit activarea unei serii de efecte. Fragmentarea contururilor scade cum avansãm de la Nu existã pânã la Cel mai bun.

Suprafeþe uniforme Suprafeþele curbate. Aceasta produce o limitã de contrast între suprafeþele luminoase sau închise. devin mai realistice selectând acest efect. setãrile pentru transparenþã sunt ignorate. Lãmpile trebuiesc activate în cãsuþele de control Surse de luminã dacã doriþi atenuarea luminii lor. atunci datele de reducere în funcþie de unghi ºi distanþã setate în descrierile GDL. Când s-a ales modul Randare planã. vor fi preluate cu valoarea zero. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru emitere sunt ignorate.capitolul 5. Comenzile Meniu Ceaþã activatã Ceaþã dezactivatã Emitere Activaþi aceastã cãsuþã pentru ca caracteristica de emitere setatã în fereastra de dialog Opþiuni/Materiale sã fie vizibilã ºi la fotografiere. Atenuare lãmpi Dacã acest efect nu este selectat. aproximate cu planuri. 370 ArchiCAD 6. Texturi Cãsuþa selectatã va face sã aparã pe suprafeþele corespunzãtoare ºi imaginile bitmap din descrierea GDL a elementelor de bibliotecã.0 Ghid de utilizare . Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru suprafeþe uniforme sunt ignorate. Transparenþã Prin aceastã opþiune puteþi seta dacã programul sã ia în considerare transparenþa materialului ºi la fotografiere.

unde canalul alfa este folosit pentru definirea transparenþei materialului. sau amândouã). atunci activaþi butonul Exactitate mare. Dimensiuni imagine ºi fond În aceastã fereastrã pot fi setate caracteristicile fondului modelului 3D fotografiate. (Soare. Prin clicare se deschide o nouã fereastrã de dialog unde se poate alege dintre douã opþiuni. Dacã s-a marcat Acoperire 100%. Comenzile Meniu Surse de luminã Aici pot fi setate sursele de luminã în cazul fotografierii. dacã baza elementelor este vizibilã. Butonul Opþiuni este accesibil numai dacã în fereastra de dialog Efecte Randare fotorealisticã s-a ales mecanismul de randare ArchiCAD. Ele trebuie aprinse într-o fereastrã de dialog corespunzãtoare..0 Ghid de utilizare 371 . Dacã s-a marcat cãsuþa Foloseºte tranparenþa în calculele de umbrire. Alegerea lãmpii are efect dacã existã în proiect elemente de tip Lampã. se va obþine un rezultat mult mai bun. Dacã rezultatul este incorect (de exemplu elemente mici nu dau umbre). Lãmpi. În proiecþii paralele. ArchiCAD 6. în fereastra Setare culoare. În cursul procesului fotografierii. Cel puþin una din ele trebuie selectatã.capitolul 5.. Umbrire Aici puteþi seta sursele de luminã care vor genera umbre. Culoarea materialului transparent va afecta culoarea umbrelor. ArchiCAD-ul va racorda linia orizontului fondului la linia orizontului imaginii în mod automat. dar generat mult mai încet. Acest lucru este valabil ºi pentru materiale cu Canal Alfa. Opþiuni. ArchiCAD va crea umbre diferite pentru materiale cu tranparenþã diferitã. Culori Dacã butonul Culori este selectatã atunci butoanele Culoarea Cerului ºi Culoarea Pãmântului dau posibilitatea setãrii culorii cerului ºi a pãmântului. se foloseºte culoarea cerului.

Comenzile Meniu Dacã nu. 372 ArchiCAD 6. clicaþi iconul lanþ în fereastra de previzualizare ºi setaþi culoarea cerului sau terenului. Dacã aveþi nevoie pur ºi simplu de un fond monocrom. Imagine Existã posibilitatea inserþiei unor imagini bitmap ca fond al modelului fotografiat. se foloseºte culoarea terenului.0 Ghid de utilizare .capitolul 5.

0 Ghid de utilizare 373 . Observaþie: Imaginea de fond poate fi salvatã odatã cu proiectul la salvãri de arhivã. iar un cadru îngroºat reprezintã imaginea fotorealisticã pe care doriþi sã o suprapuneþi. veþi vedea doar partea încadratã a fondului. Se poate selecta altã parte a imaginii de fond prin clicare pe fereastra de previzualizare ºi trãgând cadrul.capitolul 5. înseamnã cã este prea mare. Cadrul poate fi tras la locul potrivit. sau valorile de dimensiune ale imaginii. Imaginea de fond este aranjatã la fereastra de previzualizare unde se poate rescala. fereastra de previzualizare va arãta toatã imaginea deschisã. astfel încât sã puteþi alege detaliul potrivit. ArchiCAD 6. Foloseºte Canal Alfa Aceastã cãsuþã de control permite folosirea informaþiilor de Canal Alfa ale imaginii de fond deschise. Modelul va fi suprapus imaginii de fond mascând-o dacã este necesar în felul arãtat mai jos. Culoarea albã a Canalului Alfa va face ca Imaginea de fond sã fie dominantã. Dacã doriþi altã imagine pentru fond. În caz ideal cadrul este mai mic decât imaginea de fond. Selectaþi butonul Imagine bitmap ºi cãutaþi imaginea fond corespunzãtoare. clicaþi Deschide imagine ºi alegeþi imaginea doritã. Dacã butonul radio este setat pe Pozã în fereastra de previzualizare. Aratã Imaginea sau Poza Dacã butonul radio este setat la o Imagine. Comenzile Meniu Puteþi obþine o reprezentare spectaculoasã prin aºezarea modelului în faþa unui fond fotografiat existent. În acest caz trebuie sã schimbaþi sau gradul de mãrire. Clicaþi în imagine ºi veþi vedea întreg cadrul. Dacã cadrul gros nu e vizibil. iar culoarea neagrã va asigura dominanþa Pozei.

raportul pe lãþime ºi înãlþime a imagini obþinute se va pãstra. cealaltã se schimbã în concordanþã Mãreºte la fereastra 3D Cu acest buton imaginile fotorealistice vor avea aceleaºi dimensiuni ca fereastra 3D. Partea Opþiuni/Materiale/Texturi din acest capitol conþine informaþii mai detaliate despre Canalul Alfa. Dacã schimbaþi una din valori..0 Ghid de utilizare . se obþin fâºii din culoarea de fond pe laturile incomplete. 374 ArchiCAD 6. sau poate fi racordatã la dimensiunea actualei ferestre 3D clicând pe butonul Ca fereastra 3D. Luminozitate ºi imagine parþialã Puteþi seta intensitatea corespunzãtoare prin bara de reglare Închis-Deschis. Dacã proporþiile sunt diferite. Dimensiuni imagine Dimensiunea fotografiei poate fi setatã numeric.. Pãstreazã proporþiile Dacã marcaþi aceastã cãsuþã de control. Proporþia înãlþime/lãþime a fotografiei va apare în câmpul de prezentare.capitolul 5. Comenzile Meniu Mai vezi .

. dar detaliile pãrþilor întunecate pot sã disparã. Aplicã setãrile la cea mai recentã Pozã Când clicaþi pe butonul Aplicã. Metoda poate fi utilã pentru compararea condiþiilor diferite de iluminare sau materiale în cazul unei imagini date. Folosiþi aceastã metodã dacã aþi adus o modificare care afecteazã doar partea nerandatã a întregii imagini. . Corecþia supraexponãrii Pentru Corecþia supraexponãrii aveþi trei posibilitãþi. ArchiCAD va crea o nouã Pozã din ultima Imagine fotorealisticã folosind corecþiile setate în fereastra de dialog. Se mai poate folosi pentru continuarea procesului de creere a unor imagini a cãror generare a fost înreruptã. Crearea acestei imagini va lua mai puþin timp.capitolul 5. . Astfel pãstrãm contrastul între pãrþile întunecate ºi deschise ale imaginii. dar pãrþile luminoase îºi vor pierde din contrast.ArchiCAD-ul va întuneca toate suprafeþele faþã de valoarea calculatã ºi valoarea cea mai luminoasã va fi cea albã.Programul va întuneca numai suprafeþele cu supraexpunere. Astfel pãrþile întunecate nu vor fi prea întunecate.Suprafeþele supraexpuse vor fi colorate de o culoare precizatã. Aceasta este util în cazul când nu vreþi sã pierdeþi timpul cu calcularea întregii imagini. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 375 . cu rol informativ. Comenzile Meniu Luminozitate imaginii Folosiþi butonul pentru reglare de la luminos la întunecat. Detaliu imagine Prin setãrile respective puteþi alege un detaliu al imaginii 3D. ca obiect al fotografierii.

Scenã RealVR). Dacã doriþi sã le pãstraþi. 376 ArchiCAD 6. obiect QTVR. Important: Imaginile fotorealistice nu sunt salvate odatã cu proiectul... Creeazã animaþie. Comenzile Meniu Memorie În fereastra de dialog Memorie vã puteþi orienta privind mãrimea suprafeþei de memorie. trebuie sã le salvaþi special. Fotografia terminatã va apare într-o fereastrã nouã.capitolul 5. în care însã ea nu mai poate fi editatã. Pe ecran pot sã aparã simultan mai multe Ferestre de fotografiat.0 Ghid de utilizare . Numele comenzii este în funcþie de tipul camerei de luat vederi setat în fereastra Setãri camerã (Camerã. Închiderea unei ferestre de Imagine Fotorealisticã fãrã a o salva înseamnã cã nu veþi putea sã o mai deschideþi. Clicând asupra butonului Estimeazã complexitatea. Fotografiazã Prin aceastã comandã se poate porni funcþiunea de fotografiere conform setãrilor de mai sus. ArchiCAD-ul va estima suprafaþa necesarã fotografiei ce urmeazã a fi executatã. Se poate folosi Selectorul de suprafaþã pentru copierea unor pãrþi ale Pozei.

sau dacã Plimbarea va conþine numai o parte din cadrele setului. Acest procedeu permite vizionarea fãrã a avea ArchiCAD instalat pe calculator. Prin marcarea cãsuþei Reconstruieºte modelul pentru fiecare cadru se pot crea efecte adiþionale de animaþie. va crea o serie de imagini normale sau fotografii 3D. Pentru a derula comanda Creeazã Plimbare trebuie sã aveþi cel puþin o Proiecþie paralelã presetatã sau un traseu de animaþie cu cel puþin douã camere.. Sursã Puteþi alege ca sursa de pornire sã fie ori vederile 3D ale proiectului. sau dacã doriþi ºi cadre intermediare. Atingerea acestui scop se poate învãþa prin folosirea Variabilei Globale GDL (a se vedea în Manualul GDL). respectiv prin alegerea modului în meniul Imagine. Comanda Plimbare. ArchiCAD 6.capitolul 5. În partea de jos a laturii referitoare la Sursã puteþi decide dacã doriþi sã folosiþi numai cadrele din setul de proiecþii ales.0 Ghid de utilizare 377 . Comenzile Meniu Plimbare Dacã este setatã o camerã simplã . se va adãuga numelui comenzii ºi numele camerei.. setate cu fereastra Setare punct de vedere. cu condiþia ca elementele de bibliotecã folosite sã aibe alt mod de apariþie în fiecare cadru. ori puteþi crea imagini fotorealistice printr-o Plimbare. Puteþi derula animaþia imediat pe ecran sau puteþi salva imaginile în formatul dorit ºi puteþi sã le vizionaþi mai târziu prin procedeul PlayBack al ArchiCAD. Cele douã pãrþi ale ferestrei de dialog care apare permit setareasursei ºi rezultatelor Plimbãrii.

Film. Vizionare pe Ecran Clicaþi pe butonul Aratã pentru procesarea ºi arãtarea imediatã a Plimbãrii.Desene Plot Maker . Formatele includ: . Imaginile comprimate se pot rescala în funcþie de setãrile fãcute în fereastra de dialog deschisã la clicarea pe Rescaleazã. Pentru o descriere detaliatã a opþiunilor Sursã ºi Rezultat a se vedea comanda Creeazã Plimbare mai sus. obiect QTVR Dacã în paleta Setare Camerã este selectat obiectul QTVR. Se recomandã Apple Animation..Fiºiere PICS (MacIntosh) sau BMS (Windows) . 378 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Rezultat În aceastã parte a ferestrei puteþi seta formatul ºi adâncimea de culori ale imaginilor de salvat.capitolul 5. formatele de exportare posibile. Comprimarea este accesibilã numai dacã Quick Time este instalat pe computer. Specificaþi metoda de comprimare ºi culorile prin meniurile desfãºurabile din partea superioarã a ferestrei de dialog. Primele patru formate suportã comprimarea imaginii.Scrapbook (numai MacIntosh) .Fiºiere AVI (numai Windows) . Animaþia rezultatã poate fi salvatã ulterior în modul descris mai sus.Fiºiere Animaþie ProFLC ale Autodesk (numai Windows) . Pentru Windows: Fiºierele FLC sunt comprimate automat.desene top CAD (numai MacIntosh) Comprimarea Pe MacIntosh: Folosind una din metodele Quick Time compression prin marcarea cãsuþei Comprimare Imagine va reduce extinderea fiºierului de animaþie.Animaþie QT . Extensiunile QTVR trebuie sã fie instalate în mod adecvat pentru a putea profita de aceastã opþiune. Definiþi modul în care aceasta se va produce în fereastra de dialog care apare când clicaþi pe butonul Seteazã.. Alegerea comenzii va deschide o fereastrã de dialog unde se pot seta câteva opþiuni pentru a crea un obiect navigabil care va putea fi vizionat cu QTVR Player (Apple).Elemente 2D . va apare Creeazã obiect QTVR.Serie de imagini PICT (MacIntosh) sau BMP (Windows) .

capitolul 5. Cu ajutorul Conului de vedere se poate defini unghiul camerei.. Clicând Salveazã.0 Ghid de utilizare 379 . Rezultatul poate fi vizionat lansând QTVR Player. Comenzile Meniu Observaþie: Apple ºi Graphisoft recomandã metoda de comprimare Cinepack. ArchiCAD 6. în care se poate crea un factor de mãrire cu setare de bazã pentru vederea panoramicã. Scenã RealVR Dacã în paleta Setare Camerã este selectat Scenã RealVR. Toate informaþiile 3D de care aveþi nevoie vor fi exportate în acest format nou. Alegerea comenzii va deschide o fereastrã de dialog unde se pot seta câteva opþiuni pentru a crea panorame sau imagini care se vor putea viziona cu aplicaþiile adecvate. Pentru Crearea Scenelor panoramice VR existã trei opþiuni. va apare Creeazã Scenã RealVR.. vi se va solicita sã denumiþi obiectul navigabil. Acesta nu poate fi mai mare decât Conul de Vedere. Trebuie sã dispuneþi de extensiile VR (QTVR sau RealVR) instalate în mod adecvat pentru a profita de aceastã opþiune. Alegând Scenã permite salvarea tuturor panoramelor definite în Plan împreunã cu fiºierul de control care conþine datele navigãrii.

. dar nu este posibilã navigarea între ele. respectiv în fereastra Studiul însoririi.capitolul 5. Aceste fiºiere nu se pot viziona în QTVR player. – Fereastra 3D – foto.. Fiecare panoramã poate fi vizionatã separat. cât ºi dimensiunile ferestrei în QTVR player (toate în pixeli). Se poate seta înãlþimea ºi lãþimea imaginii. Marcând cãsuþa Pãstreazã proporþiile asigurã ca imaginea sã nu fie distorsionatã. Alegând Panorame permite salvarea panoramelor fãrã un fiºier de control. Dupã editare trebuie sã folosiþi uneltele QTVR ale Apple pentru a crea manual un fiºier utilizabil în QTVR player. Fereastra de dialog conþine o serie de opþiuni. Puteþi sã vizionaþi animaþia astfel creatã imediat sau puteþi salva imaginile în formate fiºier. Fereastra de dialog Studiul însoririi este asemãnãtoare ferestrei Plimbare.0 Ghid de utilizare . ºi le puteþi derula ulterior prin programul Playback. o serie de imagini simple sau fotorealistice 3D conform parametrilor setaþi în ferestrele Setãri punct de vedere. Alegând Imagini permite salvarea imaginilor statice din Panoramã care se pot edita ulterior ca imagini bitmap. Comenzile Meniu Pentru vizionare este nevoie de deschiderea acestui fiºier. Studiul însoririi Cu ajutorul comenzii Studiul însoririi puteþi crea asemenea comenzii Plimbare. 380 ArchiCAD 6. cu deosebirile prezentate mai jos.

ArchiCAD 6. Clicaþi pe butonul Aratã pentru derularea pe ecran a Studiului. sau folosiþi sãgeata.0 Ghid de utilizare 381 . Comenzile Meniu Proiecþiile unui studiu de însorire sunt realizate de program conform proiecþiilor paralele respectiv vederii perspective date în fereastra Setãri punct de vedere. Folosiþi butoanele radio din secþiunea de mijloc. partea stângã pentru a defini un studiu complet de la rãsãritul pânã la apusul soarelui sau specificaþi o parte a zilei pentru Studiul de însorire. Clicaþi pe butonul Salveazã pentru a salva studiul în formatul de fiºier ales. Datele geografice ale modelului ºi parametrii soarelui le puteþi seta în fereastra Setãri soare. Folosiþi meniul desfãºurabil pentru selectarea lunii ºi înscrieþi ziua în câmpul de editare.capitolul 5. Vizionarea pe ecran ºi Salvarea studiului de însorire. Seteazã data Se poate defini o zi anume a anului pentru locul definit anterior în partea stânga sus a ferestrei de dialog.

0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu 382 ArchiCAD 6.capitolul 5.

Liste complete de material. etc. Comenzile Meniu Meniul Calcule Comenzile meniului Calcule permit efectuarea diferitelor calcule. Obiectele de Proprietate sunt legate de elemente în douã feluri: automat prin corespondenþa criteriilor setate în fereastra de dialog Criteriu (mai jos) sau individual din ferestrele de dialog Setãri ale diferitelor elemente prin clicare pe butonul Asociazã Proprietãþi ºi selectând un fiºier de Proprietãþi. Proprietãþi noi Proprietãþile sunt definiþii logice create în ArchiCAD ca elemente de bibliotecã denumite Obiecte de Proprietate.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 383 . pot fi generate automat. Alegând comanda Proprietãþi noi va deschide un Obiect de Proprietate nou. Mai vezi: Structura datelor de proprietãþi ºi generalitãþi despre listare sunt detaliate în Capitolul 6. Tablorui de tâmplãrie. gol pe care-l veþi putea edita. Este posibilã ºi combinarea celor douã metode. ArchiCAD 6. Note.

Observaþii: Parametrii nu apar în listele de calcul. Se poate doar seta valoarea lor de bazã ca ºi pentru orice alt element de bibliotecã ºi se pot utiliza în descrieri. Aceasta poate fi orice expresie GDL folosind variabile globale ºi locale. Aceastã descriere poate include parametri tehnici care sunt independenþi de cei presetaþi în ArchiCAD. tipuri ºi denumiri pentru variabilele care definesc atributele Elementelor de bibliotecã tip Proprietãþi.. Parametri În aceastã secþiune a ferestrei de dialog se pot seta valori de bazã. 384 ArchiCAD 6.capitolul 5. Observaþie: Dacã alegeþi comanda în timp ce un element de construcþie este selectat. Comenzile Meniu Editã Proprietãþi Alegând aceastã comandã veþi avea posibilitatea sã selectaþi un Obiect de Proprietate existent ºi sã-l editaþi. adicã o descriere care va fi aplicatã numai elementului de bibliotecã în care a fost definit. Mai vezi: Parametri în secþiunea de definire a Elementelor de Bibliotecã. Capitolul 6. denumirea ºi cantitatea componentei locale a cãrei Cod a fost selectat din meniul desfãºurabil. Descrieri locale Clicând pe butonul Nou se poate crea o nouã linie localã de descriere. dacã doriþi sã calculaþi numai suprafaþa unei pazii din lemn.. Se poate edita codul. Aceºti parametri pot ajuta la verificarea definirii corecte a componenetelor. se vor deschide automat Obiectele de Proprietate asociate. adicã ocomponentã care va fi aplicatã numai Elementului de Bibliotecã în care a fost definitã. Se poate edita codul ºi textul pentru descrierea localã al cãrui Cod a fost selectat din meniul defãºurabil. Unitatea poate fi deasemeni schimbatã prin meniul Unitãþi ºi prin înscrierea unei expresii în câmpul de editare Proporþional cu. De exemplu. înscrieþi "ROOF-EDGE-SUF".0 Ghid de utilizare . Clicând pe butonul Text complet veþi obþine o descriere mai lungã a elementului sau structurii. Componente locale Clicând pe butonul Nou se poate crea o linie nouã de componente.

cu condiþia ca sã existe aceastã posibilitate. Nume. iar cele care vor fi ignorate sunt marcate "-". Criteria Comanda deschide o fereastrã care permite criteriile de listare. Clicând pe cãsuþa Conecteazã la Bazã de date (atunci când butonul Componente sau Descriere este activ) permite corectarea unei Componente sau Descriere localã la o Bazã de date centralã. ID ºi Proprietãþi. pânã la trei tipuri de Materiale. Un singur criteriu poate fi selectat deodatã ºi poate fi editat în modul descris mai jos. Culoare de Peniþã. Tip Linie. Comenzile Meniu Componente ºi Descrieri legate de Date de bazã centrale. Legãtura de referinþã poate fi înlocuitã cu alta din aceeaºi Bazã de date clicând butonul Seteazã. Elementele care îndeplinesc unul din criterii vor fi listate folosind proprietãþile Obiectului de Proprietate potrivit.0 Ghid de utilizare 385 . ArchiCAD 6. Strat.capitolul 5. Culoare Haºurã. Valorile parametrilor folosiþi cu o condiþie pentru un criteriu dat apar în listã. Criteria poate fi o combinaþie a urmãtorilor parametri: Tip Element. Criteriile existente apar într-o listã în partea inferioarã a ferestrei. Fiecare criteriu poate fi asociat unui Obiect de Proprietate. Tip Haºurã.

Clicând pe butonul din dreapta se activeazã al doilea set de opþiuni cuprinzând Materialele pentru cele trei suprafeþe. ID. Comenzile Meniu Valorile condiþionate pot fi setate în douã câmpuri alternative în partea superioarã a ferestrei. denumire (pentru elemente de bibliotecã) ºi Nr. 386 ArchiCAD 6. Toate acestea pot fi setate. care poate fi activatã ºi din fereastra de dialog Setãri a elementelor. Clicând pe butonul din stânga aveþi acces la opþiunile Tipul Elementului. Asociazã proprietãþi Pentru a asocia proprietãþi unui criteriu.capitolul 5. Peniþa Haºurii. între care se poate naviga prin butoanele radio din partea de sus a ferestrei.0 Ghid de utilizare . Tipul liniei. Tipul Haºurii. selectaþi-l din listã ºi clicaþi pe butonul Asociazã Proprietãþi. Culoarea peniþei. Strat. Apare o fereastrã de dialog.

adicã veþi putea seta cheia curentã.txt sau va crea unul nou dacã nu existã încã nici unul. . ArchiCAD va suprascrie fiºierul existent listcrit.0 Ghid de utilizare 387 .txt) accesibil într-una din bibliotecile active. Alegerea acestei comenzi deschide baza de date a componetelor (compdata. Când vã întoarceþi la fereastra de dialog Criteria. Comenzile Meniu În aceastã fereastrã de dialog veþi putea selecta un Obiect de Proprietãþi din Bibliotecile Active. Vor apare numai componentele ce aparþin acestei Chei. numele Obiectului selectat va apare în rândul criteriului selectat.Cheie (listkey.Dacã butonul radio Cheie este dezactivatã. Datele sunt identificate prin Cod ºi Cod-cheie. .txt) cu editorul ei. Clicaþi pe butonul Nou pentru a insera o nouã componentã în lista de sub cheia curentã. ArchiCAD 6.capitolul 5. în afara funcþiunii de filtru meniul Cheie devine activ permiþând schimbarea cheii pentru componenta selectatã. Componentele sau descrierile Elementului de Bibliotecã tip proprietãþi sunt afiºate pentru a uºura selectarea.Dacã butonul este activat. meniul desfãºurabil Cheie funcþioneazã ca filtru pentru conþinutul listei. Important: dacã clicaþi în fereastra de dialog. Componente Bazele de date de referinþã ale Elementelor de bibliotecã tip Proprietãþi pot fi editate cu aceastã comandã. Observaþie: Componentele noi pot fi create doar dacã existã un fiºier Bazã de date .

. Descrieri Bazele de date de referinþã pot fi editate folosind aceastã comandã. alegeþi numele ºi clicaþi pe butonul ªterge.capitolul 5. . Denumirea ºi Cantitatea în câmpul de text situat deasupra. permiþând schimbarea Cheii pentru descrierea selectatã. Vor apare numai descrierile aparþinând acestei Chei.Dacã butonul Cheie este activ. 388 ArchiCAD 6. Observaþie: Se pot crea descrieri noi numai dacã existã un fiºier listkey. Important: Dacã clicaþi OK. Observaþie: Referinþa funcþioneazã ca setare de bazã pentru calculele de antitãþi ºi poate fi descris în câmpul Proporþional dacã la o componentã se fac referiri dintr-un Obiect-Proprietate. Alegând aceastã comandã se deschide o bazã de date de descrieri: (descdata. în afara funcþiunii de filtru meniul Cheie devine activ.txt). Unitãþile ºi referinþele pot fi alese din meniul desfãºurabil. Comenzile Meniu Se poate edita Codul.0 Ghid de utilizare . Datele sunt identificate dupã Cod Cheie ºi Cod.txt accesibil într-una din Bibliotecile active.txt în Bibliotecã. Clicaþi pe butonul Nou pentru a insera o descriere nouã în lista de descrieri de sub cheia curentã. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent compdata. Pentru eliminarea unei componente existente.Dacã butonul radio Cheie este dezactivat. însemnând cã veþi avea posibilitatea setãrii Cheii curente. Aceºti parametri pot fi editaþi doar atunci când butonul radio corespunzãtor este activ. meniul desfãºurabil lucreazã ca un filtru pentru conþinutul listei.

Aceºti parametri pot fi editaþi doar dacã butonul corespunzãtor este activ. Pentru eliminarea unei descrieri existente selectaþi-o ºi apãsaþi Delete. ArchiCAD 6. Alegând comanda Chei se deschide baza de date Chei (listkey. Important: Dacã clicaþi OK. în care se poate edita codul ºi numele Cheii selectate.txt. în timp ce butonul Delete ºterge cheia selectatã.txt. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent listkey.capitolul 5. Important: Dacã clicaþi OK. unde puteþi înscrie descrierea elementului sau structurii. Clicând pe butonul Nou veþi crea o cheie nouã pe listã. Clicând pe butonul Text complet se deschide Editorul Text Complet.txt). ArchiCAD va rescrie fiºierul existent descdata. Observaþie: Textul Scurt este întotdeauna primul rând al Textului Complet ºi poate fi editat fãrã deschiderea Editorului Text Complet. inclusiv detalii tehnice ca instrucþiuni de asamblare sau de securitate. Chei Cheile sunt categorii care ajutã la gruparea logicã a componentelor ºi descrierilor. Comenzile Meniu Se poate edita Codul ºi Textul scurt în câmpul de text de deasupra.0 Ghid de utilizare 389 .

Opþiuni: dacã acest buton este activ.Cod: acest buton face posibilã editarea unitãþii. . 390 ArchiCAD 6. clicaþi pe butonul Nou. Opþiunile sunt urmãtoarele: .Unitate: dacã acest buton este activ.capitolul 5. . Pe partea dreaptã a ferestrei de dialog. butonul Conversie este activat.0 Ghid de utilizare . Pentru definirea unei noi unitãþi. Comenzile Meniu Unitãþi Aceastã comandã deschide baza de date Unitãþi. cinci noi opþiuni permit alegerea modului de prezentare a unitãþii. unde puteþi seta unitãþile de mãsurã de referinþã. Toate unitãþile trebuie sã aibe un Cod unic din raþiuni de identificare. iar cele inactive "-". Opþiunile active sunt marcate "+". puteþi defini orice nume pentru unitate. permiþând operaþia de conversie.

Cifre: acest buton permite setarea numãrului de cifre ºi zecimale afiºate la folosirea unitãþii selectate.capitolul 5. Bazele de date pentru Componente ºi Descrieri sunt grupate sub Chei. În baza de date Criteriu o datã este consideratã invalidã dacã toate condiþiile sunt dezactivate sau se gãsesc date identice. Datele sunt identificate prin coduri. altfel data invalidã va fi imediat ºtearsã. Clicând OK programul va cãuta datele invalide ºi veþi fi avertizat cã acestea nu vor fi salvate. În acest caz este nevoie de fixarea Codului înaintea clicãrii pe alt control decât câmpul de editare al Codului. Identificare Bazele de date pentru Chei ºi Unitãþi sunt singulare. textul redevine drept. Dacã se detecteazã o datã invalidã. Aceasta înseamnã cã sub o Cheie codurile trebuie sã fie unice. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu . Datele invalide nu sunt marcate atunci când se deschide o Bazã de date cu Editor. La editarea unei date validitatea este controlatã în mod continuu. Identificatorul datei este Cheia ºi Codul. Reguli comune pentru Baze de date. dar acelaºi Cod poate exista sub diferite Chei în acelaºi timp. de aceea codurile trebuie sã fie unice. Odatã ce Codul a fost fixat ºi data devine valabilã. programul emite un semnal sonor ºi textul se modificã în Italic.0 Ghid de utilizare 391 . Manipularea Erorilor O datã este invalidã dacã nu are cod sau identificatorul nu este unic.

ceea ce înseamnã cã ele pot fi salvate. Componente sau Zone).capitolul 5.. Comanda Setãri Listã este folositã pentru definirea elementelor. 392 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Observaþie: Datele de componente ºi descrieri cu Cheia lipsã nu vor fi considerate invalide. ca ºi complexitatea ºi formatul listei. Comanda deschide urmãtoarea fereastrã de dialog: În meniul desfãºurabil Listã. se poate alege tipul de listã (Elemente. componentelor sau zonelor care vor fi luate în calcul. De aceea butonul Nou apare Gri atunci când s-a ales Cheie lipsã.0 Ghid de utilizare . Setãri Listã Din proiectul Dvs se pot realiza calcule detaliate bazate pe proprietãþile pereþilor.. Datele noi trebuiesc create sub Chei existente. planºeelor ºi altor elemente folosite.

capitolul 5. Numai lista al cãrui nume apare în meniu poate fi editatã.txt din Bibliotecã. Lista poate fi finisatã prin cãsuþe de marcaj pentru a include sau exclude elemente dupã anumite criterii. seturile de listã sunt încãrcate din fiºierele Preferinþe. opþiuni pentru construcþie Relativã.txt nu va fi încãrcat din bibliotecile proiectului). Filtre Filtrele determinã care elemente sã fie listate. Seturile de listã pot fi duplicate. Conþinutul ferestrei de dialog se schimbã în funcþie de tipul Listei alese ºi butonului selectat pentru opþiuni de setare. ArchiCAD 6. Formate într-o gamã variatã ºi. Complexitate la alegere. Important: Clicând OK în fereastra de dialog Setãri Listã vor fi rescrise toate listele schimbate care sunt stocate în fiºierul Preferinþe al Proiectului ºi în fiºierul listset. Comenzile Meniu Conþinutul ferestrei se va schimba în funcþie de alegerea fãcutã. Listele pot fi stocate sub diferite denumiri ºi numai denumirile seturilor aparþinând tipului ales vor apare în meniul desfãºurabil Set listã. Aceasta permite folosirea aceloraºi setãri la proiecte diferite. . .La deschiderea unui Proiect se vor încãrca seturile de liste din proiect (listset. redenumite sau ºterse prin clicare pe butoanele potrivite. Aceasta furnizeazã informaþii despre elementele de construcþie selectate pentru a fi incluse. Liste de Elemente Prima opþiune pentru tipul de listã este Lista de Elemente.txt gãsit în bibliotecile selectate va fi încãrcat. Patru butoane radio de sub controalele principale permit finisarea listelor în funcþie de Filtre.La alegerea comenzii Fiºier/Biblioteci active primul fiºier listset. în cazul zonelor.0 Ghid de utilizare 393 . .La lansarea ArchiCAD fãrã a deschide un proiect.

capitolul 5. Puteþi decide sã includeþi toate Proprietãþile prin activarea cãsuþei Toate. Limita se poate determina într-o cãsuþã editabilã. în timp ce dezactivarea butonului duce la eliminarea tipului de element din calcule. 394 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu În secþiunea Tipuri de elemente a ferestrei de dialog activarea unui buton reprezentând un tip de element de construcþie se adaugã la raport. Numai elementele care sunt asociate Obiectului de Proprietate (dupã criterii sau direct în fereastra de Setãri a elementului) vor fi listate. Opþiunea Deschiderea minimã care va fi scãzutã din perete determinã dimensiunile minime la care golul este scãzut din volumul pereþilor. Clicând butonul Proprietãþi se deschide o fereastrã de dialog în care puteþi alege Obiectul de Proprietate dorit din bibliotecile active. La partea inferioarã a ferestrei de dialog listele de Straturi ºi Nivele permit includerea sau excluderea din Lista de Elemente tuturor elementelor elemente situate pe straturi sau nivele date. Se poate exclude din listare orice element care nu este etichetat sau nu are numãr ID prin activarea cãsuþei corespunzãtoare.0 Ghid de utilizare .

toate proprietãþile de sub toate Cheile vor fi incluse. Prin activarea cãsuþei Toate. Clicând pe butonul Selectare se deschide o nouã fereastrã de dialog pentru selectarea Componentelor ºi Descrierilor pentru a fi listate direct din aceste baze de date. Comenzile Meniu Complexitate Controalele din aceastã parte a ferestrei de dialog determinã cantitatea de informaþii care va fi inclusã în raport pentru fiecare element. În lista Chei se poate selecta Cheia pentru filtrarea componentelor ºi descrierilor pentru listare. Pe partea stângã se pot controla proprietãþile elementelor.capitolul 5. Caracteristicile individuale ale fiecãrui element sunt adãugate la raport pentru detaliere sau eliminate pentru scurtare. Sub chei un grup de butoane ajutã la definirea unor combinaþii de componente ºi descrieri. iar pe partea dreaptã se pot selecta parametrii. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 395 .

ªi aici se pot selecta mai multe elemente. clicaþi pe butonul Model pentru a alege fiºierul Model din Bibliotecã. volum. etc. înãlþime. sau se poate marca cãsuþa Toate pentru a include toþi parametrii în raport. În partea stângã jos alþi parametri pot fi aleºi pentru listare. Format Clicând pe butonul Format se adaugã controale la fereastra Setare Listã pentru setarea ordinii logice de proprietãþi ºi parametri în funcþie de Filtrele ºi Opþiunile de Complexitate alese. Dacã aþi optat pentru Formatat. Alternativ se poate seta o selecþie de parametri pentru listare în fereastra de dialog Alege Elemente de Bibliotecã clicând pe butonul Ca la elemente de bibliotecã.capitolul 5. Sunt oferite douã opþiuni: se poate crea o listã simplã de date activând Simplu sau se poate selecta un model predefinit prin activarea butonului Formatat. grosime. Aici se poate defini forma generalã a raportului. 396 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . În lista Parametrii Globali ai Elementelor se poate alege oricare din parametrii comenzii ai tuturor tipurilor: suprafaþã. Comenzile Meniu Observaþie: Numai Componentele ºi Descrierile de sub Cheile selectate sunt accesibile aici. ID.

Alegând Numai cantitãþile va afiºa cantitãþile fãrã unitãþi. . Coduri. Coduri ºi Textul Întreg . .Opþiunea listeazã toþi parametrii componentelor ca Chei. sau numai Textul Scurt. Celelalte opþiuni sunt identice cu cele pentru Listele de Elemente.0 Ghid de utilizare 397 .inclusiv Chei. etc. iar Adaugã ºi Grupeazã Elementele identice.[Unfold descriptors VS. Numai primul rând] determinã dacã toþi parametrii .capitolul 5. Lista componentelor A doua opþiune în meniul Listã este Lista componentelor. Complexitate Parametrii ºi Proprietãþile Globale ale elementelor pot fi selectate în modul descris anterior pentru Listele de Elemente.vor fi listaþi. ArchiCAD 6.Activând cãsuþa Antet veþi crea un antet în partea de sus a raportului. Activând cãsuþa Toate. .Opþiunea Fiecare element în rând separat creeazã un rând separat chiar ºi pentru elemente identice. toate componentele ºi descrierile de sub orice chei vor fi listate. Aceastã listã furnizeazã informaþii despre componentele elementelor de construcþii selectate anterior pentru a fi incluse. adicã primul rând al Textului Întreg va apare în Calcule. Comenzile Meniu . Filtre În lista Chei se pot selecta Cheile pentru filtrarea componentelor ºi descrierilor spre listare.

Zonele pot fi filtrate ºi prin definirea condiþiilor pentru Nr.Lista Cheilor permite filtrarea componentelor ºi descrierilor pentru listare. Format Sunt accesibile aceleaºi opþiuni ca pentru Listele de Elemente. Comenzile Meniu Butoanele Componente Opþionale determinã care pãrþi ale componentelor vor fi listate (numerele ºi cantitatea apar întotdeauna). Complexitate Controalele specifice Listelor de Zone sunt urmãtoarele: . . iar Cãsuþa Omite Zonele fãrã ID permite ignorarea zonelor fãrã nr.Butonul Ca în Elementul de bibliotecã permite selectarea Elementelor de bibliotecã tip zonã din Bibliotecile active în Fereastra de dialog Alege 398 ArchiCAD 6. Butoanele Descrieri Opþionale determinã care pãrþi ale descrierilor vor fi listate (Textul scurt este întotdeauna prezent). Cãsuþa de marcaj Omite Zonele fãrã Nr. .capitolul 5.0 Ghid de utilizare . cu câteva diferenþe.Cãsuþa Toate activã face ca toþi parametrii adiþionali ai Elementelor de Bibliotecã tip Zonã aºezate sã aparã în listã. Se pot folosi toate categoriile de zone din Proiect prin marcarea cãsuþei Toate sau se pot selecta zonele prin clicare. ID. Liste de zone Filtre În aceastã fereastrã existã controale specifice pentru zone. În lista parametrilor de dedesubt parametrii globali ºi pãrþile selectate ale Componentelor ºi Descrierilor vor apare în funcþie de selecþia efectuatã în pagina Complexitate. Zonei în meniul desfãºurabil ºi câmpul de text. de Zonã permite omiterea Zonelor fãrã numãr. Listele simple nu conþin opþiunile Unfold Components ºi Unfold Descriptori) deoarece elementele listate sunt ele însele Componente ºi Descrieri.

în mod concret: pereþii de-a lungul perimetrului Zonei. Comenzile Meniu Elemente de bibliotecã. Format În pagina Format a Listelor de Zone. componentele. . Definiþia de Zonã nu se restrânge la informaþii geometrice.0 Ghid de utilizare 399 . Construcþii relative. parametrii globali de elemente ºi parametrii tipurilor de elemente selectate ale construcþiilor relative alese din alternativã Complexitate. ArchiCAD 6. În acest caz numai parametrii adiþionali care sunt identici cu cei incluºi în Elementele de Bibliotecã selectate vor fi incluºi în listã. parametrii adiþionali. cât ºi obiectele din interiorul Zonei. Aceasta înseamnã cã parametrii Zonei apar în prima parte iar parametrii Construcþiei relative în partea a doua a listei. descrierile.capitolul 5.Opþiunea Construcþie Relativã ajutã la selectarea elementelor ºi construcþiilor în relaþie cu Zona aleasã. Conþine ºi elementele de construcþie care sunt în relaþii cu Zona. În aceastã paginã se pot seta Cheile. Acest buton este accesibil numai pentru Liste de Zone. proprietãþile zonei ºi parametrii Construcþiei relative sunt reparaþi. ferestrele ºi uºile din aceºti pereþi.

va apare într-o fereastrã tip text editabilã. Aceste comenzi creeazã liste bazate pe condiþiile setate în listele definite în fereastra de dialog Setãri Listã. Toate mecanismele [algoritmele] de listare din mapa AddOns apar într-un meniu ierarhic. Dacã vreun mecanism de listare are mai multe comenzi. Seturile de listã definite apar într-un meniu ierarhic deschis de comanda corespunzãtoare. Mecanismul ales din meniu va deschide propria fereastrã de dialog în care atributele de listare pot fi asociate elementelor din proiect. . Zone.. Comenzile Meniu Creeazã Listã de Elemente. 400 ArchiCAD 6.Dacã o listã a fost definitã în format Simplu. va apare într-o fereastrã de desen needitabilã. Prin setare de bazã Mecanismul de listare ArchiCAD va fi activ.0 Ghid de utilizare . Listarea Atributelor Dupã.Dacã o listã a fost definitã cu opþiunea Formatat folosind un fiºier Model. Componente. Prima comandã în fiecare meniu ierarhic este De Bazã care genereazã o listã simplã cu doar câþiva parametri..capitolul 5. Aceastã fereastrã de dialog poate fi deschisã ºi din pagina alternativã Atribute de Listare din ferestrele de dialog Setãri prin butonul Asociazã Proprietãþi. acestea vor apare într-un meniu secundar. .

Acest lucru dispare dupã aplicarea comenzii Redeseneazã.0 Ghid de utilizare 401 . Primul set de comenzi permite reîmprospãtarea ºi curãþarea planului. Aceasta este o problemã de reprezentare tranzitorie. Redeseneazã Dupã operaþiuni de transformare sau de ºtergere de multe ori rãmân urme pe ecran. Urmãtorul set de comenzi oferã control complet asupra vederilor: ele se pot mãri sau micºora. ArchiCAD 6.capitolul 5. Comenzile Meniu Meniul Afiºare Comenzile meniului Afiºare afecteazã vederea din fereastra ArchiCAD. deplasa în fereastrã sau se poate realiza trecerea de la o vedere la alta. ferestrei Secþiune/Faþadã sau 3D ºi separarea/reconectarea secþiunii sau faþadei de model. care va curãþa ecranul. Observaþie: cele mai multe din aceste comenzi sunt accesibile sub formã de prescurtãri din bara de Afiºare în modul prezentat în Capitolul 1.

Reconstruirea ferestrei 3D Dacã Reconstruirea automatã nu a fost setatã la comanda Opþiuni/Setãri/Modelare 3D. haºuri. atunci fereastra 3D nu va urmãri modificãrile planimetrice. Pentru a avea imaginea exactã a modelului folosiþi comanda Reconstruieºte modelul. arce.0 Ghid de utilizare . La desprinderea ferestrei secþiune/faþadã de tip model. dar noile modificãri efectuate în Fereastra desen nu vor apare în mod automat în fereastra secþiune. comanda va fi Reconstruieºte modelul. numele comenzii se schimbã. elementele constructive ale secþiunii/faþadei se transformã în elemente de desen 2D.) Atenþie: Dupã aplicarea comenzii comanda Nu trebuie nu poate fi folositã. Pentru reprezentarea noilor modificãri utilizaþi comanda Reînnoire Secþiune/Faþadã. unele modificãri complexe (de exemplu modificarea unui element de bibliotecã) nu vor apare în mod automat în ferastrã. La efectul comenzii. La comanda Reconstruieºte. Transformã Secþiune/Faþadã Comanda este accesibilã numai dacã lucraþi într-o fereastrã secþiune/faþadã model. (Linii. Comenzile Meniu Reconstruieºte Având activatã Intersecþii curate. 402 ArchiCAD 6. Lucrând într-o fereastrã model. dupã efectuarea unor intersecþii vor rãmâne urme. Aceastã operaþiune poate dura mai mult timp în cazul proiectelor mari. Comanda Reconstruieºte asigurã reconstruirea clarã chiar ºi în cele mai complexe cazuri. puteþi înnoi imaginea-ecran. Reconstruieºte desenul Dacã lucraþi într-o secþiune care conþine numai elemente 2D. Reconstruieºte modelul Dacã lucraþi într-o secþiune model.capitolul 5. programul va înnoi vechiul model.

Comanda poate fi folositã numai în cazul secþiunilor/faþadelor statice. Mãreºte Un anumit detaliu al desenelor.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 403 . planului sau a vederii 3D poate fi mãrit în urmãtorii paºi. Întreaga suprafaþã de lucru se va micºora în dreptunghiul selectat prin cursorul Micºorare. numele comenzii Desprinde Secþiune/Faþadã se schimbã în împrospãtare secþiune/faþadã. efectuaþi aceeaºi comandã. Cu aceastã comandã se pot reconstrui toate ferestrele Secþiune/Faþadã deodatã. 1. Suprafaþa înconjuratã se mãreºte la dimensiunile suprafeþei de lucru ArchiCAD. de tip desen. 2. Comenzile Meniu Împrospãtare secþiune/faþadã Dacã aþi desprins o secþiune/faþadã dinamicã din plan. Reconstruieºte toate Modelele/Reîmprospãteazã toate desenele. Observaþie: Clicând asupra butonului Mãreºte al icoanelor Barei de control. Puteþi desena dreptunghiul lângã oricare unealtã activã.) Alegeþi comanda Mãreºte. ArchiCAD 6. Comanda va reconstrui fereastra fãrã a influenþa elementele adãugate prin uneltele corespunzãtoare în fereastra Secþiune/faþadã.) Desenaþi un dreptunghi cu cursorul Mãrire în jurul detaliului de mãrit. Micºoreazã Comanda Micºoreazã are efectul contrar comenzii Mãreºte.

în mãsura ºi direcþia datã de Vectorul de deplasare. întregul desen poate fi deplasat pe o planºetã imaginarã. efectuãm aceaºi comandã. 404 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Observaþie: Clicând asupra butonului Micºoreazã al icoanelor din Bara de control. Clicând asupra butonului Deplaseazã a icoanelor din Bara de control. Puteþi folosi echere sau setarea numericã pentru a ajunge în pãrþi mai îndepãrtate al suprafeþei de lucru. daþi comanda Deplaseazã ºi desenaþi o linie cu cursorul Palmã. Observaþie: Utilizarea comenzii Deplaseazã poate fi fãcutã cu ajutorul butoanelor Paralel/Perpendicular sau a Direcþiilor legate pentru o deplasare mai precisã. Pentru a deplasa desenul. Valoarea mãririi rãmâne neschimbatã.capitolul 5. Deplaseazã Prin comanda Deplaseazã.0 Ghid de utilizare . Întreaga suprafaþã de ecran se va deplasa cu lungimea ºi direcþia datã de linia desenatã. efectuãm aceeaºi comandã.

ºi trebuie sã modificaþi caracteristicile câmpului de prezentare sau sã clicaþi asupra butonului Vedere principalã. mãreºte fereastra principalã ºi aratã numai o barã de meniu înaltã de un punct-ecran (pixel). Butonul F12 de pe tastaturã are acelaºi rol. Aceasta este o bunã metodã de verificare dacã nu cumva aþi amplasat un element în vreun colþ îndepãrtat al planului printr-o metodã de multipicare sau printr-o setare numericã greºitã. programul va salva setãrile actuale în fiºierul Setãri. la care dimensiunile ecranului sunt comparabile cu cea a planºei de desen. vã puteþi întoarce la vederea principalã setatã la comanda Opþiuni/Vedere principalã ºi grilaj ajutãtor. Va apare o paletã plutitoare în colþul din stânga sus. Dupã scarã Comanda dupã scarã seteazã o valoare de mãrire la care elementele vor avea dimensiunile la scara setatã pentru desen. Aceastã funcþionare este efectiv utilizabilã în cazul monitoarelor mari. în care toate elementele proiectului aflate în straturi vizibile vor fi aparente.0 Ghid de utilizare 405 . Clicând asupra iconului. Când ieºiþi din ArchiCAD. ArchiCAD 6. trebuie sã vã întoarceþi în meniul Opþiuni. puteþi reveni la dimensiunile normale ale ecranului. Comenzile Meniu Mãreºte la selecþie Aceastã comandã alege vederea astfel încât pe ecran sã fie afiºate toate elementele selectate. Pe ecran întreg Comanda este utilizabilã numai în Windows. Aratã totul Prin comanda Aratã totul puteþi seta o scarã.capitolul 5. Vedere principalã Prin comanda Vedere principalã. Ea va face sã disparã Setul uneltelor. Pentru a modifica aceasta.

Clicând pe butonul Vedere urmãtoare din bara de afiºare are acelaºi efect. Ea poate fi datã de 19 ori consecutiv.0 Ghid de utilizare .capitolul 5. Dacã v-aþi întors câþiva paºi în urmã. selectând numele vederii din paleta Vederi. comanda vã ajutã sã vã întoarceþi iar înainte pânã la ultima vedere generatã. Comenzile Meniu Recomandare: Setaþi vederea principalã pentru vederea utilizatã cel mai des. 406 ArchiCAD 6. Observaþie: Puteþi rechema orice vedere selectatã ºi denumitã. se poate decide în orice moment salvarea vederii curente ca Vedere principalã. Setare Vedere principalã În afara opþiunilor de definiþie numericã oferite de fereastra de dialog Vedere principalã ºi grilaj (Meniul opþiuni). Vedere urmãtoare Aceastã comandã este inversa precedentei. puteþi rechema penultima vedere. pentru o uºoarã întoarcere la ea. Observaþie: Puteþi sã vã întoarceþi la vederea principalã. Astfel veþi avea întotdeauna posibilitatea sã vã întoarceþi la aceastã vedere cu comanda Vedere principalã Vedere precedentã Prin utilizarea comenzii. selectând-o din paleta Vederi.

capitolul 5. Palete plutitoare Prin acest meniu puteþi seta forma de reprezentare a Paletei de unelte. ArchiCAD 6. Meniul se compune dintr-un meniu care deschide un meniu secundar (Palete plutitoare) ºi din lista ferestrelor deschise la momentul actual. a Câmpului de coordonate a Bordului de control ºi a paletei Vederi. Prin comenzile acestui meniu secundar puteþi ascunde ºi închide palete (Paletei de unelte. Comenzile Meniu Meniul fereastrã Meniul serveºte la manipularea multiplelor ferestre ºi palete ArchiCAD.0 Ghid de utilizare 407 . Selectând Paletele plutitoare apare meniul secundar din stânga. Câmpul coordonatelor ºi bordul de control) ºi puteþi seta forma ºi dimensiunile acestora.

Ferestrele elementelor de bibliotecã deschise pot fi activate printr-un singur pas.capitolul 5. ºi invers. atunci numele comenzii se transformã în Aratã. Mãritã La alegerea opþiunii Mãritã paleta va apare mãritã. Deschizând alte ferestre în cursul lucrului.0 Ghid de utilizare . Aceasta este utilã în cazul unui monitor mare. Comenzile Meniu Forma paletelor Comanda deschide fereastra de dialog Forma paletelor. 408 ArchiCAD 6. Dacã selectaþi o fereastrã. sub comanda Forma paletelor se gãsesc posibilitãþile de ascundere-prezentare a diferitelor palete. Când porniþi prima oarã ArchiCAD-ul atunci lista va arãta starea de bazã. Simplu sau extins Clicaþi asupra iconului sau butonului pentru a opta pentru varianta de bazã sau cea extinsã a paletei. numele acestora va apare pe listã. Aratã/ascunde paleta În meniul secundar. Fereastra activã va avea semnul bifat în stânga numelui. Dacã ascundeþi o paletã clicând pe Ascunde. Fereastra 3D. Lista materialelor ºi fereastra Note vor apare pe listã indiferent dacã sunt active sau nu. Lista ferestrelor Lista ferestrelor se gãseºte sub punctul Palete plutitoare. pentru a evita lucrul de aproape. ea devine activã ºi va apare în faþã.

) ºi astfel putem evita bibliotecile prea mari.0 Ghid de utilizare 409 . Obiecte generale ºi Baze de date ca ªtampile de Zonã ºi obiecte de Proprietãþi. Aceastã mapã poate fi specificatã în fereastra de dialog Fiºier/Biblioteci Active ºi este încãrcatã la lansarea ArchiCAD. Manipulare fiºier (Windows NT) sau Windows Explorer (Windows 95) în mapa Bibliotecã archiCAD. Ferestre. Oricând aveþi nevoie de un element complex care depãºeºte capacitatea setului de bazã oferit de ArchiCAD sau un tip de element cu un rol sau comportament specific. pot fi utilizate prin comanda Alege Alt Obiect/Uºã/Fereastrã/Lampã din fereastra de dialog Setãri unelte. Lãmpi. În mod normal. Dacã vrem sã adãugãm Bibliotecilor active un nou element îl aºezãm cu ajutorul serviciilor Finder (Macintosh). contrucþii industriale. pentru construcþii civile. puteþi apela la obiecte parametrice predefinite din mape numite Biblioteci. Mutarea elementelor de bibliotecã Elementele unice care nu apar în Bibliotecile active. Pentru diferitele utilizãri putem folosi biblioteci diferite/distincte (de ex. Când porniþi prima datã ArchiCAD-ul conform setãrilor de bazã. etc. Manipulare bibliotecã Bibliotecile ArchiCAD conþin un numãr mare de elemente prefabricate. atunci el va cãuta o bibliotecã cu numele Bibliotecã ArchiCAD. Astfel noul element va fi accesibil proiectului direct din aceasta. acestea sunt într-o ordine ierarhicã în mapa Bibliotecã ArchiCAD.Capitolul 6 Biblioteca ArchiCAD Acest capitol prezintã tipurile de elemente din fiºiere externe ca Uºi. ArchiCAD 6. Elementele astfel aºezate în proiect nu vor ajunge în nici una dintre bibliotecile active.

atunci la deschiderea proiectului se vor întâmpla urmãtoarele: . va apare fereastra de dialog Bibliotecii Active. proiectul se va deschide cu acestea. Dacã gãseºte astfel de mape.Dacã aþi mai utilizat programul.. . ºi aþi pornit executând dublu clic asupra iconului. .Dacã combinaþia-Bibliotecã activã la momentul respectiv conþine mape cu nume identice cu cel original. atunci programul nu o va gãsi ºi va apare fereastra de dialog Biblioteci active. . Dacã între timp aþi modificat numele sau poziþia în ierarhia fiºier a mapei/bibliotecii.) sau prin dublu clic asupra unui fiºier-proiect în Finder/Fiºier.Dacã numele mapelor din combinaþia-Bibliotecã originalã nu se regãseºte în Biblioteca activã actualã atunci ArchiCAD-ul va încerca sã gãseascã în mapa/biblioteca proiectului Bibliotecile cu numele originale. în care puteþi alege Biblioteca de pornire. o puteþi accepta pe cea actualã. .capitolul 6.0 Ghid de utilizare . atunci proiectul se va deschide cu aceastã combinaþie-Bibliotecã activã. Dacã biblioteca prin definiþia de bazã a ArchiCAD-ului se gãseºte în aceeaºi bibliotecã ca ºi ArchiCAD-ul. sau vã puteþi reîntoarce cu comanda Renunþã.Dacã nu existã mape de acelaºi nume cu cele originale va apare o fereastrã de dialog.. În aceasta puteþi defini o nouã combinaþie-Bibliotecã. va fi activã combinaþia-Bibliotecã care a fost activã la utilizarea anterioarã.Dacã deschideþi un proiect din interiorul ArchiCAD-ului (comanda Deschide. . 410 ArchiCAD 6.Dacã aþi modificat poziþia sau numele unei mape/biblioteci în combinaþia-Bibliotecã activã. Biblioteca ArchiCAD Biblioteca de elemente de pornire La prima pornire ArchiCAD-ul va cãuta în mod automat Biblioteca ArchiCAD. Dacã ea nu se gãseºte. atunci aceasta va apare cu combinaþia-Bibliotecã activã cu care a fost creatã. ea va fi deschisã ºi tratatã ca biblioteca activã.

Altã soluþie este sã vã întoarceþi în Finder (Macintosh). se creeazã o bibliotecã specialã care conþine toate elementele de bibliotecã ºi toate caracteristicile folosite de cãtre proiect.capitolul 6. De fiecare datã când deschideþi acest tip de document. va apare o fereastrã de dialog ºi va cere numele acestei biblioteci speciale. sau în Manipulare Fiºier/ Windows Explorer (Windows 95). el va apare în proiect. activaþi fereastra Elemente de bibliotecã lipsã din meniul Fereastrã. Clicând asupra butonului OK. ea va deveni biblioteca activã. atunci aceste elemnte vor lipsi ºi din documentul arhivã. va apare o fereastrã de atenþionare. Aceastã listã poate fi salvatã sau o puteþi scoate la imprimantã pentru a vã aminti. Dacã aþi gãsit elementul. proiectul va fi lansat fãrã elementele care lipsesc. În ambele cazuri toate elementele vor apare în proiect. Elemente de bibliotecã care lipsesc Dacã deschideþi un proiect cu o bibliotecã de elemente imcompletã. Observaþie: dacã la salvarea arhivã a proiectului lipseau elemente de bibliotecã din biblioteca atunci activã. Obiect ºi Lampã sau din Categorii zone. Fereastrã. Dupã denumire. ArchiCAD 6. Vezi comanda Alte salvãri/Salveazã ca arhivã în meniul Fiºier. Toate elementele de bibliotecã vor lipsi.0 Ghid de utilizare 411 . Dacã vreþi sã vedeþi care elemente lipsesc. deschizând fereastra de dialog Biblioteci active ºi clicând asupra OK! A treia soluþie este de a adãuga mapa cu elementele ce lipsesc listei Bibliotecilor active din fereastra de dialog a Biblioteci active. Biblioteca de elemente ºi formatul-fiºier arhivã Când deschideþi un proiect arhivã. Lista elementelor va apare într-o fereastrã text. indiferent dacã apare numele elementelor sau nu. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Dacã în acest caz clicaþi asupra butonului OK! proiectul se va deschide fãrã bibliotecã. Elementele care lipsesc pot fi introduse una câte una folosind opþiunea Alege altã din ferestrele de dialog Setãri Uºã. aºezaþi elementele ce lipsesc în una din mapele combinaþiei-Biblioteci active ºi o reînnoiþi pe aceasta din urmã.

Existã mai multe opþiuni de cãutare în fereastra de dialog. Uºã. 412 ArchiCAD 6. Aceste elemente pot fi folosite de mai multe ori în proiect sau de mai multe proiecte în acelaºi timp.0 Ghid de utilizare . Zonã. În fereastra de dialog Setãri Fereastrã apar numai ferestreoe. Obiect.. Fereastrã. Sãgeata de alãturi deschide un meniu desfãºurabil: . Pentru a vedea numele de fiºier clicaþi pe sãgeata de deschidere a meniului þinând Alt apãsat.. folosiþi comanda Alege altã Fereastrã/Uºã. Lampã. Lista Uºilor ºi Ferestrelor care rezidã în mapa activã este prezentatã sub opþiunea Gol în zidãrie ºi numele mapei. la Setãri Uºã numai Uºile. Cele mai simple unelte de navigare sunt icoanele sãgeatã din colþul zonei de previzualizare. [] . Acestea permit cãutarea în bibliotecile active. Observaþie: Sub Windows aceastã listã conþine numele Elementelor de Bibliotecã.Comanda Alege altã. Obiect va deschide o fereastrã care permite navigarea liberã în sistemul de fiºiere atât în interiorul cât ºi în afara bibliotecii active.Cu comanda Alege [Library Browser] se poate alege altã aplicaþie de cãutare.capitolul 6. Biblioteca ArchiCAD Aºezarea elementelor de bibliotecã Elementele de bibliotecã pot fi aºezate în plan cu unealta corespunzãtoare tipului: Uºã/Fereastrã. Pentru a alege o nouã mapã.

Lampã. Fereastrã. Noi elemente de bibliotecã pot fi create din desene prin Fiºier/Element nou de bibliotecã. sau se pot crea biblioteci noi pentru ele. Biblioteca de elemente ArchiCAD poate fi completatã de elemente create de cãtre utilizator. Obiect. A se vedea descrierea comenzii Salveazã special/Element de bibliotecã în meniul Fiºier. Tipuri de elemente de bibliotecã Elementele Uºã. Este posibilã deasemeni crearea unor elemente în plan ºi salvarea lor în format Element de bibliotecã ArchiCAD. Ele pot fi legate de elemente de bibliotecã geometrice pentru a accentua caracterul realistic. puteþi crea acest element datoritã limbajului de programare GDL înglobat în ArchiCAD. nu conþin informaþii geometrice. ArchiCAD 6. ºi Încãpere sunt elemente speciale 2D ºi 3D care apar ca elemente gata fãcute ºi care pot fi aºezate în proiect cu mijloacele corespunzãtoare.Existã câteva excepþii: Texturi. Captilolul 5. Elementele sunt alcãtuite dintr-un simbol 2D (care apare în plan) dintr-o descriere 2D (cu ajutorul cãreia se pot crea elemente parametrizate) ºi o descriere 3D (care dã modelul 3D). deºi aºezate în bibliotecã.0 Ghid de utilizare 413 .capitolul 6. fiºiere Descriere Generalã de Proprietãþi ºi fiºiere Modele de listare. Manualul GDL vã ajutã la învãþarea procesului de creere a elementelor simple sau sofisticate cu acest limbaj. care. Biblioteca ArchiCAD Crearea elementelor de bibliotecã Dacã setul de elemente de bibliotecã accesibil în Biblioteca ArchiCAD nu conþine obiectul de care aveþi nevoie.

... Fereastra are cinci componente: .0 Ghid de utilizare . Prin aceastã opþiune se pot edita sau se pot crea fiºiere GDL ca fiºiere de text. sau se pot face referiri la el ca la . Maker. Comanda "Deschide element de bibliotecã. etc) sunt deschise în formatul Element de bibliotecã care a fost definit de aplicaþia respectivã. DWG. varianta Ca descriere va fi activã.. În aceastã fereastrã pot fi setate dimensiunile ºi alþi parametrii. Pot fi precizate ºi datele tehnice pentru antemãsurãtoare.Componente ce definesc Elementul de bibliotecã ºi sunt folosite în liste ºi calcule . fãrã simbol 2D. Wavefront)..butoane de comandã ºi meniuri de selectare unde aveþi acces la comenzi ºi puteþi deschide ferestre ale elementului. Biblioteca ArchiCAD Prin setare de bazã ArchiCAD interpreteazã fiºierele în formatul lor pentru editare (Obiectul ca Obiect.capitolul 6...Parametrii folosiþi în descrierea GDL . Fereastra de dialog depinde de tipul de element ales. Acest tip de GDL poate fi inserat în fereastra GDL a altor elemente. în care sunt enumerate formatele fiºier disponibile ºi posibilitãþile de deschidere. Uºa ca Uºã. Fereastra de setare a Elementului de Bibliotecã Dacã deschideþi un element de bibliotecã sau creaþi unul nou.. intern. va apare o fereastrã proprie a elementului. ArchiSite. . Elementele de bibliotecã create de editori externi (. Zoom.) Dacã se alege formatul de fiºier GDL în meniul Deschide ca.Atribute speciale unde sunt definite variabilele elementului de bibliotecã .Descrieri precise ale Elementului de bibliotecã 414 ArchiCAD 6. Observaþie: Aceste formate de fiºier sunt accesibile numai dacã extensiile potrivite sunt corecte instalate în mapa AddOns." va deschide fereastra de dialog Manipulare fiºier. etc. Respectiv se poate crea sau redacta descrierea GDL al elementului. Se pot deasemeni importa elemente de bibliotecã cu diferite formate (DXF.

Aici se poate alege care din cele 8 (opt) ferestre ale elementului bibliotecii sã fie activã. ArchiCAD 6.capitolul 6. Lampã sau Încãpere. Biblioteca ArchiCAD Butoanele de comandã ºi meniurile sunt descrise mai jos.0 Ghid de utilizare 415 . Fereastra activã. Din fereastra simbolului 2D preia dimensiunile dreptunghiului simbolului 2D ºi seteazã valoarea de bazã a dimensiunii 3D al obiectului. Mãrime simbol 2D Aceastã alegere este posibilã numai în cazul în care elementul este Obiect.

Text. Meniul Straturile simbolului 2D. Arc/Cerc ºi Punct. .Primul buton transformã liniile selectate în comentarii. . (detaliat mai jos) uºureazã lucrul în fereastra simbol 2D. . În partea de jos a ferestrelor tip text câteva din funcþiunile cele mai folosite sunt accesibile sunt formã de butoane. Descrierea de setare (Master Script) Descrierea de setare va fi executatã de fiecare datã când alte descrieri sunt executate. al cincilea buton verificã descrierea GDL a ferestrei active. 416 ArchiCAD 6.În fine. Ferestrele sunt de tip text sau grafic.0 Ghid de utilizare . Aceasta este echivalentul Comenzi Editare/Comentariu. Haºurã.) . Simbolul 2D poate fi realizat prin redactarea unui simbol existent sau prin crearea unui simbol total nou cu uneltele 2D ale ArchiCAD-ului: Sãgeatã. adicã linii care nu vor fi descrise. Simbol 2D Orice element de bibliotecã care este introdus în proiect apare în plan printr-un simbol 2D.capitolul 6.Al treilea ºi al patrulea buton va formata fereastra de descriere prin aranjarea paragrafelor la stânga sau dreapta. Aceasta este echivalentul comenzii Editare/Nu comenta. Linie. Biblioteca ArchiCAD În acest meniu se poate alege care din cele 10 ferestre ale elementului de bibliotecã sã fie activã. sau sã aveþi acces la date externe înaintea executãrii altor descrieri. Simbolul final care va apare în plan se va compune din elementele acestei ferestre ºi din descrierea 2D (dacã existã). Dreptunghi selector. (Comentariile sunt identificate printr-un semn de exclamare la începutul rândului.Al doilea buton are efectul opus: transformã orice comentariu selectat în linii executabile. Cel mai important beneficiu din aceastã descriere este faptul cã puteþi defini în mod global variabile sau operaþii.

Dacã Descrierea 2D este definitã. Descriere 3D În aceastã fereastrã de descriere se poate gãsi ºi edita descrierea GDL a elementului de bibliotecã. Biblioteca ArchiCAD Descriere 2D În aceastã fereastrã de descriere se poate crea un simbol 2D parametric folosind tranformaþiile ºi elementele 2D ºi GDL. Vedere 2D Fereastra Vedere 2D permite verificarea simbolului care va fi arãtat în Plan. chiar dacã fereastra conþine elemente grafice. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 417 . Când aþi terminat lucrul cu descrierea puteþi prãsãi fereastra de editare prin clicare pe altã fereastrã sau pe cãsuþa de pãrãsire a ferestrei de editare.capitolul 6. Pentru a pãrãsi editarea 2D închideþi fereastra de editare a simbolului sau alegeþi altã fereastrã din meniul Activeazã fereastrã sau din meniul Fereastrã. vederea va fi calcultatã þinând cont de aceastã descriere.

selectând. 2) Alegeþi Setare punct de vedere/Vedere de sus ºi setaþi unghiul la 270°. Activaþi fereastra Simbol 2D ºi alegeþi Editare/Insereazã. Vedere 3D În aceastã fereastrã apare o vedere 3D a elementului de bibliotecã creat prin descrierea GDL. deoarece sistemul trateazã diferit vederea 3D a proiectului ºi vederea 3D a elementului de bibliotecã. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Aceastã fereastrã nu poate fi activatã pentru Zone sau Obiecte de Proprietãþi. 3) Alegeþi Editare/Alege toate. Nu existã însã unealtã inclusã în program pentru controlarea compatibilitãþii geometrice a celor douã componente. Aceasta va aºeza vederea de sus a obiectului în fereastra simbol. Setãrile efectuate aici nu modificã setãrile ferestrei 3D a proiectului. 418 ArchiCAD 6. ele apar în biblioteca de elemente ca un singur element. Modul de proiecþie ºi alte setãri se dau în fereastra de dialog Imagine/Setãri proiecþie 3D.0 Ghid de utilizare . apoi Editare/Copiazã. Cauza cea mai frecventã a incompatibilitãþii este poziþia diferitã a componentelor faþã de punctul de referinþã. Aceastã fereastrã nu poate fi deschisã pentru Încãperi. Pentru a înlãtura acestã problemã: 1) Clicaþi asupra ferestrei elementului de bibliotecã. Asocierea descrierilor 2D ºi 3D Simbolul 2D ºi descrierea 3D sunt asociate în mod automat.capitolul 6.

Alegeþi Vedre lateralã în loc de Vedere de sus (unghiul de vedere fiind tot 270°. Fragmente simbol 2D Prin acest meniu puteþi face vizibile sau sã ascundeþi straturile simbolului 2D. Selectaþi liniile aºezate ºi ogliniþi-le faþã de linia de referinþã a peretelui. Prin aceastã metodã puteþi crea simbolurile 2D cu ajutorul ArchiCAD.) .capitolul 6. etc. Sub meniul Activeazã Fereastrã existã controale suplimentare pentru uºurarea lucrului ºi simbolul 2D al elementului de bibliotecã. Selectarea stratului pentru redactare în fereastra simbol 2D. Observaþii: Când aºezaþi o vedere Bloc liniile suplimentare sunt eliminate. Biblioteca ArchiCAD 4) Alegeþi Nu trebuie dupã verificarea corespondeþei dintre simbol ºi vederea 3D.Va fi aºezatã o vedere oglinditã. Astfel veþi elimina liniile 3D. Se poate asigura compatibilitatea dintre simbolul 2D ºi modelul 3D printr-o descriere parametricã în GDL pentru simbol. cu urmãtoarele modificãri: . tipuri de linii.0 Ghid de utilizare 419 . Folosind Linii Ascunse dispar ºi liniile nevãzute. Nu mai e nevoie decât sã adãugaþi puncte. este posibilã în fereastra de dialog Setãri al uneltei actuale utilizate. ArchiCAD 6. Procedura este identicã pentru Uºi ºi Ferestre. Fiecare element de bibliotecã dispune de 16 straturi.

Cod Codul definºete numãrul de referinþã a Componentei în cadrul grupei de sub Cheie.Aratã tot.1-16. Observaþie: nu se poate desena pe un strat ascuns.grupate dupã anumite criterii ºi se compune dintr-un numãr. 420 ArchiCAD 6. toate straturile vor fi aparente . Meniul desfãºurabil Chei conþine lista completã a cheilor definite. Cheie Cheia se referã la un grup de atribute . toate straturile vor fi invizibile . Nume. componenta se poate detaºa prin apãsarea repetatã a butonului Leagã. partea de jos a ferestrei se schimbã. Componente Fiecãrui element de bibliotecã se poate asocia o serie de Componente definind compoziþia Elementului de Bibliotecã pentru folosirea în listare ºi calcule. Unitate ºi Proporþional cu. Cantitate. poate fi selectat unul sau mai multe straturi pentru a fi arãtate sau ascunse. O componentã are urmãtoarele câmpuri: Cheie.Ascunde tot.capitolul 6.0 Ghid de utilizare . Dacã doriþi sã o modificaþi. Cod. Prin apãsarea butonului Componente în fereastra de dialog a elementului de bibliotecã. Dacã o componentã este legatã de o bazã de date nu poate fi editatã. O componentã se poate lega de o bazã de date externã dintr-una din bibliotecile active prin butonul Leagã. Biblioteca ArchiCAD Meniul asigurã posibilitãþile: .

Descrieri O serie întreagã de Descrieri pot fi asociate fiecãrui element de bibliotecã în vederea descrierii pentru folosire în liste ºi calcule. Apãsând acest buton puteþi acorda componentei o valoare diferitã de cea din baza de date. Noua componentã va fi activatã ºi puteþi sã-i setaþi valori în Bara de Titlu prin clicare pe câmpul pe care doriþi sã-l editaþi ºi în care veþi putea înscrie valori. Pe de altã parte în acest câmp se poate specifica orice relaþie GDL. Cantitate Acesta este un câmp numeric ºi defineºte numprul de unitãþi pentru listare în Liste de materiale. Unitate Clicarea pe acest câmp deschide un meniu unde se poate alege unitatea de mãsurã. Se poate ºterge oricând o componentã prin selectare ºi apãsarea butonului ºterge. ArchiCAD va considera o relaþie liniarã între Cantitate ºi atributul dat în definiþia pentru unitate. Editarea Compontelor Se pot crea noi componente prin apãsarea butonului Nou. ArchiCAD 6. Butonul seteazã devine activ numai atunci când componenta selectatã are legãturi cu o bazã de date. Dacã este gol..capitolul 6.. Proporþional cu.0 Ghid de utilizare 421 . Biblioteca ArchiCAD Nume Acest câmp conþine denumirea care descrie componenta. folosind parametrii definiþi. Descrierile se comportã în acelaºi fel cu componentele. Acesta este un câmp opþional.

cu un câmp de text mai larg pentru mai multe rânduri de text.0 Ghid de utilizare . asemãnãtor descrierilor 2D ºi 3D. Biblioteca ArchiCAD O descriere constã din urmtãoarele câmpuri: Cheie. Descriere caracteristici Prin deschiderea acestei ferestre puteþi asocia diferite componente ale Elementelor de bibliotecã. Pentru descrierea câmpurilor Cheie ºi Cod a se vedea descrierea Componentelor. Text Scurt Primul rând al textului Descrieri este vizibil în acest câmp. ºi expresiile GDL.capitolul 6. În cazul descrierilor scurte câmpul se poate folosi pentru înscrierea textului. Clicând pe butonul Text se va deschide o nouã fereastrã de dialog. Cheia ºi numele descrierii sunt afiºate ºi ele. utilizând parametrii elementului. Fereastra Descriere caracteristici este o simplã fereastrã text. Cod ºi Text Scurt. 422 ArchiCAD 6.

Uºã. Observaþii Fereastrã text care face posibilã anexarea observaþiilor sau mesajelor elementului de bibliotecã. Câmpul de lucru este o fereastrã de text. ArchiCAD 6. Biblioteca ArchiCAD Descriere listã valori Folosind aceastã descriere se pot defini opþiunile pentru a acorda valori la un anume material. ºi nu este redactabilã. Imaginea de prezentare este o fereastrã de tip PICT (Macintosh) sau . Însemnãrile în aceastã fereastrã nu au nici o influenþã asupra elementului de bibliotecã. Imagine de prezentare Imaginea de prezentare face posibilã anexarea unor imagini despre elementul de bibliotecã. Se gãseºte în acelaºi meniu cu Nota/Observaþii. iar aceasta din urmã are locul în colþul din stânga sus al ferestrelor de dialog Obiect. sub forma unui meniu secundar în dreptul numelui elementului de bibliotecã.0 Ghid de utilizare 423 . nici asupra comportamentului lui în cadrul programului. Fereastra se activeazã din meniul care se aflã în partea superioarã a Suprafeþei de prezentare.bmp (Windows). imagine care nu va afecta în nici un fel elementul sau comportamentul lui.capitolul 6. Fereastrã. Lampã. similar ferestrelor de descrieri 2D ºi 3D. Conþinutul clipboardului poate fi inserat în aceastã fereastrã. Deschiderea ferestrelor elementelor de bibliotecã Toate cele opt ferestre prezentate mai sus pot fi deschise ºi din meniul Fereastrã unde apare lista ferestrelor tuturor elementelor de bibliotecã accesibile.

independent dacã apar în descrierea GDL a elementului de bibliotecã sau nu. atunci programul – ArchiCAD – va plasa un punct în originea elementului ºi va considera cã acesta este punctul activ. în fereastra Elementului de bibliotecã apare cãsuþa de marcaj Puncte pe dreptunghiul de cuprindere. nici puncte GDL nu sunt în descriere. Dacã nu este dat dreptunghiul cuprinzãtor.) Numãrul ºi tipurile acestor caracteristici speciale depind de tipul elementului de bibliotecã. Biblioteca ArchiCAD Cãsuþã de marcaj Puncte Unde este aplicabil.capitolul 6. Punctul activ al simbolului 2D Alegând Punctele dreptunghiului circumscris. În cazul ferestrelor În cazul uºilor 424 ArchiCAD 6. punctul de ancorare la aºezarea elementului va fi cel din stânga jos. el poate fi introdus prin descrierea GDL în poziþia doritã (vezi manualul GDL). ºi unde se poate schimba punctul de ancorare. Dacã nu vã convine alegerea punctului de ancorare.0 Ghid de utilizare . Caracteristici speciale În partea din mijloc a ferestrei de dialog a elementului de bibliotecã se gãsesc icoane ºi casete de setare pentru caracteristicile speciale ale elementului. (De obicei acestea sunt ºi caracteristicile care se schimbã.) Aceste puncte respectiv funcþiuni sunt întotdeauna accesibile. (Semnalat printrun pãtrãþel negru pe simbolul 2D al elementului în fereastra de dialog Setãri unelte. Caracteristicile speciale reprezintã grupul minim al caracteristicilor prin care elementul este unic determinat.

Butoanele se comportã similar cu cele descrise la ferestrele de dialog Uºã-fereastrã. înglobatã în perete. Biblioteca ArchiCAD Buton de selecþie a conturului (în 3D) Figura urmãtoare aratã imaginea câtorva deschideri dupã alegerea posibilitãþii Cu contur. Fãrã contur apare numai deschiderea modificatã.0 Ghid de utilizare 425 . Se observã conturul deschiderii dreptunghiulare create de ArchiCAD ºi în cadrul acestuia apar modificãrile deschiderii efectuate în elementele de bibliotecã. Grosimea tocului ºi grosimea nominalã În câmpurile mãrimea tocului ºi mãrimea nominalã puteþi defini contactul geometric între deschidere ºi elementul de bibliotecã (fereastrã sau uºã) prin numere reale sau prin expresii parametrice GDL. (Vezi Manualul GDL.) ArchiCAD 6.capitolul 6.

. Parametri obligatorii Grupul parametrilor obligatorii este separat printr-o linie de grupul parametrilor care pot fi alese liber. culoare. setarea Culoare Luminã ºi Intensitate luminã. Se pot asocia valori la aceste variabile pentru definirea atributelor unui element dat. Biblioteca ArchiCAD Parametri Prin setarea de bazã butonul Patarmetri este activ. respectiv mai jos Setarea Parametrilor) De observat cã existã douã feluri de parametri obligatorii pentru lãmpi: . Parametrii obligatorii sunt: . Aceºti parametri se gãsesc ºi sub formã de icoane în partea superioarã a ferestrei de dialog a elementului de bibiliotecã. intensitate. Valorile pot fi setate cu ajutorul lor.caracteristici fizice (dimensiunile x ºi y/caracteristicile A ºi B) . dar ºi direct prin înscrierea în listã. opþiunea Închis-Deschis.Dimensiunile x ºi y ale Lãmpilor. În partea de jos a ferestrei de dialog se pot adãuga ºi edita parametri pentru descrierea GDL a elementului de bibliotecã.Parametrii obligatorii ai Încãperilor.Dimensiunile x ºi y ale Uºilor ºi Ferestrelor .Dimensiunile x ºi y ale Obiectelor . caracteristicile EG) 426 ArchiCAD 6.capitolul 6. vezi la comanda Categorii de încãperi din meniul Opþiuni.caracteristici de iluminat (Aprins-Stins.0 Ghid de utilizare . Valorile asociate aici vor fi valori de bazã în fereastra Setãri. Parametrii obligatorii sunt cei care asigurã determinarea elementului de bibliotecã de un tip dat. (Mai vezi: Caracteristici speciale.

C. Legaã de Descriere listã Valori/Defineºte ordinea Numai unul sau nici unul din aceste butoane poate fi activ în acelaºi moment. la care se fac referiri din Descrierea 2D. Aceºti parametri pot fi utilizaþi în descrierea GDL. E etc. ArchiCAD 6. (În cazul lãmpilor H. Folosind butonul Leagã de Descriere listã valori posibilitatea de a alege valori pentru Parametrul dat va fi restrâns la cele definite în Descriere Listã Valori. J). Prin apãrarea butonului Defineºte ordinea se deschide o nouã fereastrã de dialog unde se poate seta o ordine pentru acel parametru. 3D. Proprietãþi sau Listã Valori a elementului.0 Ghid de utilizare 427 . Numele acestora indicã conþinutul parametrilor. Valorile lor vor apare ca valori de bazã în fereastra de dialog. D. Biblioteca ArchiCAD Încãperile conþin mult mai mulþi parametri obligatorii faþã de alte elemente de bibliotecã.capitolul 6. I. puteþi sã vã referiþi la ei ca caracteristici sau ºiruri de caractere. Alþi parametri În lista parametrilor sub linie se aflã o listã redactabilã cu alþi parametri.

ªtergere se efectueazã identic. Biblioteca ArchiCAD Câmpurile din tabel se pot edita prin clicare pe ele.0 Ghid de utilizare .capitolul 6. Acleaºi procedeu se poate executa ºi pentru coloane. 428 ArchiCAD 6. Câmpul poate fi editate în partea dreptã a ferestrei. Unde tipurile de variabile permit. Se pot insera rânduri în tabel prin selectarea butonului ce indicã numãrul rândului ºi apãsarea butonului Insereazã. se pot alege valori dintr-un meniu secundar.

Vezi comanda Tip de linie (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. Selectarea oricãrui tip de haºurã se face clicând asupra casetei texturã. Vezi comanda Tipul de haºurã (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. clicând asupra casetei de setare a materialului. Tipurile de parametri posibili sunt: Lungime: determinã dimensiunile fizice ale elementului de bibliotecã (ºi le transformã în orice unitate de mãsurã) Unghi: determinã valoarea rotirii în zecimale la operaþii GDL cum sunt rotirea sau definirea arcelor. Puteþi alege oricare tip de linie folosit de ArchiCAD. din lista Tip de linie. Material: materialul poate fi determinat ca parametru GDL. Boolean: valoarea parametrului Boolean poate fi numai 1 sau 0. ºi înscrieþi modificãrile în câmpurile de text. În cazul caracteristicilor obligatorii numai valoarea poate fi modificatã. ArchiCAD-ul aºeazã parametrii setabili într-un dreptunghi de setare. Este indicatã folosirea acestui tip de variabile unde trebuie date valori da/nu în cursul definirii elementului de bibliotecã.0 Ghid de utilizare 429 . Numãr întreg: Numere fãrã unitate de mãsurã. Aceste valori (1 sau 0) pot fi înscrise direct în caseta valorii sau pot fi setate clicând în caseta de selecþie din dreptul rândului. respectiv numerice. Biblioteca ArchiCAD Setarea parametrilor Lista parametrilor se seteazã selectând rândul dorit ºi clicând asupra lui. Abc Variabila de tip text poate avea max. 255 caractere. Tipul de haºurã: Puteþi determina tipul de haºurã ca parametru GDL. iar apoi clicând pe tipul de haºurã dorit de pe paleta ce apare. Puteþi selecta oricare din materialele folosite de cãtre ArchiCAD. ArchiCAD 6. Numãr real: determinã valori zecimale sau nu la calcule GDL cum este de exemplu valoarea de mãrire. (Sau setãri complementare dacã e necesar). Culoare peniþã: determinarea culorii peniþei ca parametru GDL. dupã semnul "=". sau clicaþi asupra iconului ºi alegeþi un tip de parametru. 5 respectiv comanda Material (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. Tipul de linie: puteþi determina tipul de linie ca parametru GDL. La caracteristici liber alese se poate schimba ºi iconul tip. poate fi redactat textul descrierii ºi bineînþeles ºi valoarea.capitolul 6. Clicaþi în dreptunghiul de setare. Vezi Materialele în cap.

Linie. Mãsurã. sau Culoare Peniþã. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Dacã aþi selectat tipul Material. apare un buton la capãtul rândului prin care puteþi alege o nouã valoare din lista urmãtoare. 430 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare .capitolul 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->