capitolul 1.

Introducere

Introducere
Acest capitol descrie structura Ghidului de Utilizare ºi prezintã noutãþile regãsite în ArchiCAD 6.0 Capitolul 1: Mediul de lucru ArchiCAD prezintã principalele proprietãþi ale mediului de lucru cu referiri la rolul jucat. Capitolul 2: Principii de bazã examineazã implementarea conceptelor arhitecturale de bazã în clãdirea virtualã a ArchiCAD. Capitolul 3: Tehnici de construcþie prezintã metode, tehnici ºi posibilitãþi la îndemânã pentru construirea elementelor de construcþie virtualã. Capitolul 4: Uneltele, exploreazã Biblioteca de unelete. Trece în revistã setãrile generale pentru fiecare uneltã ºi oferã o descriere detaliatã a opþiunilor speciale ºi tehnicilor care ajutã la exploatarea maximã a uneltei. Capitolul 5: Meniurile discutã meniurile desfãºurabile. Toate meniu comenzile sunt descrise, incluzând detalii privind modul de utilizare. Capitolul 6: Biblioteca ArchiCAD introduce tipuri de elemente din fiºiere externe, incluzând uºi, ferestre, lãmpi, obiecte ºi componente de datã de bazã pentru calcule (ªtampile zonã, Proprietãþi obiecte). Mai vezi... Pe tot parcursul ghidului veþi gãsi indicaþii "Mai vezi...", care vã conduce la pãrþi corelate cu tema în discuþie.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

1

capitolul 1. Introducere

Noutãþi în versiunea 6.0
Modelare arhitecturalã
Noi tipuri de pereþi Douã noi tipuri de pereþi apar ca Metode de Construcþie a pereþilor. Peretele trapezoidal, în suprafeþele se defineºte prin punctele de începere ºi terminare a liniei de referenþã, respectiv grosimea la începere ºi terminare. Peretele poligonal se defineºte prin vârfuri. În acest caz nu se aplicã parametrii de grosime ºi direcþie. Aceºti pereþi se editeazã în acelaºi mod ca celelalte elemente poligonale. Pentru alte informaþii: Unealta perete din Capitolul 4 ºi Editarea poligoanelor la Tehnici de construcþie în Capitolul 3. Unealta reþea spaþialã Aceastã unealtã creeazã suprafeþe poligonale neregulate bazate pe noduri la Cote ce pot fi definite. Reþeaua se poate edita ca orice poligon ºi poate conþine goluri. Cotele de noduri pot fi definite separat. Unealta ºarpantã din versiunea precedentã au fost transformate în elemente de reþea. Pentru alte informaþii: Unealta reþea spaþialã din Capitolul 4 ºi Editarea poligoanelor la Tehnici de construcþie în Capitolul 3. Structuri multistrat pentru acoperiºuri Structurile multistrat cunoscute de la pereþi ºi planºee pot fi utilizate acum ºi la acoperiºuri. Intersecþiile curate ale acestor elemente sunt asigurate chiar ºi atunci, când grosimea lor a fost modificatã. Pentru alte informaþii: Unealta Acoperiº la capitolul 4 ºi comanda Structuri multistrat la Meniul Opþiuni, la Capitolul 4. Aranjarea elementelor la Acoperiº În versiunea 6.0 aranjarea elementelor la o suprafaþã de acoperiº nu se limiteazã la pereþi ºi stâlpi. În afara acestor elemente este posibilã ºi aranjarea planºeelor, ferestrelor, uºilor ºi chiar elementelor de bibliotecã. Dacã pereþii sunt intersectaþi de un acoperiº complex, nu mai este necesarã tãierea pereþilor. Elementele sunt intersectate de poligonul acoperiºului ºi nu de planuri infinite. Pentru alte informaþii: Comanda Aranjeazã la acoperiº în meniul Opþiuni, la Capitolul 5 ºi unealta Acoperiº la Capitolul 4

2

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 1. Introducere

Editarea 3D ºi Navigare
Editarea directã este acum posibilã ºi în fereastra 3D, atât în axonometrie cât ºi în perspectivã. Elementele selectate pot fi întinse, înãlþimile de pereþi ºi grosimile de planºeu pot fi modificate. Elemente uºi pot fi deasemeni create. Este posibilã ºi navigarea interactivã.

Pentru alte informaþii: ... în fereastra 3D la Tehnici de construcþie, Capitolul 3.

Productivitate 2D
Noi metode de construcþie relativã În bordul de control modificat posibilitãþile de construcþie relativã permit construcþie perpendicularã, paralelã, bisectoare, (offset) ºi (multiple offset).

Mai vezi... Bordul de control la Tehnici de construcþie, la Capitolul 3. Puncte cheie noi Noua posibilitate de control a punctelor cheie face posibilã divizarea de orice fel a elementelor din plan. Elementele pot fi împârþite în oricâte pãrþi egale sau în anumite proporþii. La punctele de divizare apar puncte temporare, care dispare în câteva secunde sau dupã terminarea construcþiei.

Aceastã unealtã transformã forma în orice alt tip de element. ... în spaþiu gol va cãuta elementele de construcþie apropiate. Mai veui... Bordul de control la Tehnici de construcþie, la Capitolul 3.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

3

capitolul 1. Introducere

Generarea elipselor Trei noi moduri geometrice pentru Arc/Cerc permit desemnarea elipselor prin definirea dreptunghiului determinant, centrului ºi unui colþ al dreptunghiului determinant sau celor douã ase. O elipsã poate fi transformatã în orice alt element. Mai vezi... Unealta Arc/Cerc la Capitolul 3. Descompunerea elementelor Elemente ca obiecte, uºi sau ferestre pot fi descompuse în linii ºi arce 2D. Aceste elemente rãmân grupate dupã descompunere, pot fi deci manipulate ca elemente, dar pot fi deasemeni modificate cu unelte 2D. Mai vezi... Comenzile meniu pentru Unelte la Capitolul 5. Operaþii tip Boole cu poligoane Elementele de tip poligon (planºee, acoperiºuri, haºuri, zone) pot fi suprapuse sau extrase unul din celãlalt prin folosirea noilor icoane din (pet palette). Mai vezi... Editarea poligoanelor la Tehnici de Construcþie, Capitolul 3. Crearea simbolurilor Pata este un nou element cu informaþii 2D. Moºteneºte conþinutul unei suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã sub forma unui simbol 2D opac. Acest simbol poate fi editat ºi parametrizat ca element de bibliotecã. La aºezare simbolul este inserat în ordinea de desenare astfel încât sã acopere elementele situate dedesubt. Acest tip de lucru este ideal la detalierea desenelor. Mai vezi... Comenzile meniu pentru unelte, Capitolul 5. Redimensionarea O nouã comandã din meniul Editare face posibilã redimensionarea geometriei elementelor printr-un raport ce poate fi definit numeric (existã trei posibilitãþi diferite) sau în mod grafic. Comanda poate afecta oopþional anumite tipuri de elemente. Mai vezi... Comanda Redimensioneazã, Meniul Editare, Capitolul 5.

4

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 1. Introducere

Reînprospãtarea Zonelor Zonele pot fi acum reînprospãtate astfel încât în cazul deplasãrii unui perete elementul zonã sã gãseascã automat noul perimetru al zonei. Mai vezi... Comanda reînprospãteazã zona în meniul Unelte, Capitolul 5. Sistem de grilaj oblic Paleta coordonate conþine douã unelte noi. Una din ele roteºte sistemul infinit de grilaj ºi direcþiile legate iar elementele vor fi poziþionate pe noul sistem. Cu cealaltã se poate trece de la sistemul original la al oblic ºi invers. Mai vezi... Descrierea opþiunilor privind grilajul la Paleta coordonate,Capitolul 2. Control elevaþie ºi gravitate Paleta coordonate conþine acum coordonatele z ale elementelor din Plan cât ºi butonul de control al gravitãþii care permite aºezarea noilor elemente pe cele existente. Mai vezi... Meniul Calculeazã, Capitolul 5 ºi efectuarea calculelor, Capitolul 6.

Posibilitãþi avansate de listare
Meniul Calcule reînnoit permite vizionarea datelor numierice sau descripþie sau chiar informaþii grafice despre proiect. În structura datelor de proprietãþi este elementul de bibliotecã Proprietãþi Obiect care stocheazã detalii despre producãtor, preþ ºi altele. Alte date sunt stocate în baze de date tip text. Listele pot fi editate ca text sau cu formate grafice. Mai vezi... Meniul Calculeazã, Capitolul 5 ºi Efectuarea calculelor, Capitolul 6.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

5

capitolul 1. Introducere

6

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

Capitolul 1
Mediul de lucru ArchiCAD
În acest capitol prezentãm principalele proprietãþi ale mediului de lucru ArchiCAD. Privirea de ansamblu ne ajutã la orientarea între funcþiunile ºi componentele ArchiCAD-ului.

Dupã masa de desen electronicã: clãdire virtualã ...
Mediul de lucru ArchiCAD se aseamãnã în multe privinþe cu masa obiºnuitã de proiectare sau de desenare. Considerãm însã cã ArchiCAD-ul începe de fapt acolo unde nu se mai poate lucra cu uneltele obiºnuite. ArchiCAD-ul ne oferã unelte, care asigurã un mod de lucru comod, plãcut, în timp ce utilizatorul exploateazã din plin precizia ºi capacitatea sistemului. Dupã pornirea programului pe ecran apare suprafaþa de proiectare ArchiCAD cu urmãtoarele componente: imaginea planului, meniul principal, biblioteca de unelte, fereastra coordonatelor, bordul de control precum ºi alte ferestre, care ne aratã diferite imagini ale proiectului. Aceste componente vor fi prezentate în partea urmãtoare a capitolului. Descrierea mai detaliatã va avea loc în urmãtoarele capitole: Capitolul 2: Concepte de bazã; Capitolul 3: Tehnici de construcþie; Capitolul 4: Uneltele; Capitolul 5: Comenzile meniu.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

7

capitolul 1. Mediul de lucru ArchiCAD

Fereastra de dialog Startup
La pornirea ArchiCAD apare o fereastrã de dialog care cere sã vã identificaþi ºi sã alegeþi urmãtoarea temã de lucru pentru program.

Opþiunile sunt urmãtoarele: - Creeazã proiect Solo - Deschide ultimul proiect Solo salvat (sau fiºierul Desen, numai în variantele pentru Team Work. - (Sign in) la un proiect Team Work în lucru (variante pentru TW) - Deschide orice proiect Solo sau fiºier Desen (numai variante TW). Aceastã fereastrã de dialog apare la fiecare lansare a programului. Dacã nu doriþi sã o vedeþi, cãutaþi comanda "Nu arãta aceastã fereastrã de dialog la urmãtoarea deschidere". Pentru a o reactiva, selectaþi "Aratã fereastra de dialog Startup"la Opþiuni/Preferinþe/Diverse.

Ferestrele de construcþie ºi Prezentare
Modelul Dvs. poate fi construit în ferestrele ArchiCAD prin afiºarea diferitelor vederi ale proiectului. - Fereastra Planului este spaþiul principal de construcþie unde are loc majoritatea operaþiilor de editare. - Fereastra 3D oferã o posibilitate de verificare imediatã a operaþiilor efectuate în alte ferestre ºi totodatã de editare directã a modelului. - Un numãr oarecare de Ferestre Secþiune/Faþadã poate fi definit printr-o unealtã specificã oricând, oriunde. - Imaginile-model sunt imagini fotorealistice generate din vederea curentã afiºatã în fereastra 3D.

8

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

respectiv în spaþiu pe care sistemul îl utilizeazã la toate operaþiile de proiectare. Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra planului Elementul principal al suprafeþei de lucru ArchiCAD este planul. Deºi suprafaþa de desen ArchiCAD este infinitã.0 Ghid de utilizare 9 . În timp ce dimensiunea colii de desen obiºnuite este limitatã de dimensiunea planºetei tradiþionale. Deºi avem o imagine planã. Aceastã fereastrã are un rol cheie din douã puncte de vedere: . Pentru deplasarea mai departe operaþia se poate repeta. în Fereastra planului se aseamãnã cu o coalã de desen. aici se pot defini legãturi spaþiale speciale între elementele de construcþii. Când este activatã fereastra planului desenul se poate salva diferite formate. prin utilizarea barei de rulare sau prin clicarea pe suprafaþa gri din bara de rulare suprafaþa de desen poate fi deplasatã cu o treime în direcþia doritã.Pe de altã parte asigurã acel mediu de modelare în plan. suprafaþa de lucru în ArchiCAD poate fi oricât de mare. ArchiCAD 6.Prezintã proiectul actual în forma obiºnuitã de desen tehnic de construcþii: .capitolul 1.

Lucrul în Fereastra 3D.. cizela prin comanda Fotografiazã sau se poate transmite la alte programe în format 2D sau 3D. Mediul de lucru ArchiCAD Lucrând în Fereastra plan se poate utiliza majoritatea funcþiunilor oferite de Paletele plutitoare sau alte componenete (Interface 9. modelul poate fi editat direct în 3D.În faza de proiectare fereastra 3D dã posibilitatea controlului vizual al proiectului . . Existã posibilitatea reprezentãrii în Blocuri/Linii.Totodatã.) Fereastra 3D Construcþia proiectatã în plan se poate vedea ca imagine spaþialã cu ajutorul ferestrei 3D. Linii ascunse. Fereastra este asociatã direct planului ºi Secþiunilor/Faþadelor.0 Ghid de utilizare . va fi vizibilã în fereastra 3D þi invers. Capitolul 5. Mai vezi . cât ºi Meniul Imagine ºi Fereastrã. Elementele de construcþie existente pot fi editate sau modificate în fereastra 3D. În fereastra 3D se poate vizualiza întregul proiect sau porþiuni alese din acesta. Capitolul 3. în toate modurile de afiºare axonometrice ºi perspectivice.În faza de documentare în aceastã fereastrã se executã desenele obiºnuite 3D Modelul apãrut în fereastra 3D se poate detalia. Cele mai multe unelte sunt accesibile în fereastra 3D.. 10 ArchiCAD 6. Orice modificare efectuatã în alte ferestre. altele noi pot fi create. În culori sau imagini fotorandate.capitolul 1.

independente de model cu comanda Salveazã sau Salveazã ca. din meniul fiºier. Existã douã tipuri de Secþiune/Faþadã: . Astfel utilizarea ferestrei model este o cale de modificare a modelului construcþiei. Dupã realizarea acestei imagini pot fi stocate în fiºiere separate.Secþiunile model sunt constituite din elemente de construcþie. .capitolul 1... Ferestrele Imagine Cu ajutorul funcþiunii fotorandare se poate genera un numãr oarecare de imagini ale modelului.Secþiunile de desen sunt constituite numai din haºuri 2D ºi din linii. Mediul de lucru ArchiCAD Ferestrele Secþiune/Faþadã Apelând la Secþiune/Faþadã din Biblioteca de unelte. Mai vezi . dar pot fi exportate pentru procesare ºi retur. Capitolul 4 ºi Comenzile meniului Afiºare. Unealta Secþiune/Faþadã. Capitolul 3. Imaginile nu sunt editabile. care vor apãrea fiecare în ferestre separate. putem face oricâte secþiuni sau faþade la proiect. se va modifica ºi în fereastra planului.0 Ghid de utilizare 11 . Lucrând în Fereastra Secþiune/Faþadã. de aceea tot ce se modificã în aceastã fereastrã. Din aceastã cauzã modificãrile efecuate în asemenea ferestre de secþiuni nu apar în plan. ArchiCAD 6. Capitolul 5.

TIFF. Pentru explicaþii mai detaliate. Mai vezi .. Capitolul 5. PICT. Asemenea elemente de bibliotecã se pot realiza în ArchiCAD. Mediul de lucru ArchiCAD Imaginile modelului sunt listate într-un meniu ierarhic cu fiºierele în GIF. BMP. cât ºi Efectuarea Calculelor.0 Ghid de utilizare .. Capitolul 6.capitolul 1. Zonele sunt unitãþi ale planului (încãperi. ce se deschide cu comanda Fiºier/Deschide... WMP. Mai vezi . Lista de elemente sau componente va arãta o listã detaliatã de cantitãþi a proiectului întreg sau unei pãrþi definite. EMF. Capitolul 5. Listele afiºate în aceastã fereastrã pot fi exportate printr-o gamã variatã de tipuri de fiºiere pentru prelucrare ulterioarã. Mai vezi . grupuri de încãperi sau chiar porþiuni mai noi definite cu unealta încãpere). 12 ArchiCAD 6.. nici fiºierele externe deschise nu sunt menþinute ca parte a proiectului la salvare. JPEG. Lista zonelor afiºeazã o listã completã de cantitãþi a tuturor zonelor sau a celor selectate. sau cu alte programe.. Comenzile meniului Calcule ºi descrierea Comenzii Salveazã din meniul Fiºier. Fiºier/Deschide element de bibliotecã Ferestre de liste ArchiCAD asigurã diferite opþiuni pentru realizarea calculelor pentru întregul proiect. Elementele de bibliotecã pot fi accesibile în ferestre separate de construcþie. Fereastra uneltei de bibliotecã Elementele de bibliotecã sunt elemente parametrice compuse realizate anterior. Notã: Nici imaginile modelului generate cu ArchiCAD. Capitolul 6. Ferestrele respective vor fi salvate dacã doriþi ca fiºiere separate. setãri de elemente setate sau zone.

Se poate deschide oricând. indiferent de fereastra activã.capitolul 1. Previzualizarea. se afiºeazã data ºi ora dupã care apare un marcaj clipatã de inserþie. Acestea sunt Notiþele.0 Ghid de utilizare 13 . Orice text introdus aici va fi salvat împreunã în proiectul. Elemente de bibliotecã. Oricând deschideþi aceastã fereastrã. comentariilior. Fereastra Note (Notiþe) Aceastã fereastrã funcþioneazã ca un Notepad. Raport imagine ºi listare. care lipsesc. Mediul de lucru ArchiCAD Ferestrele Auxiliare Un numãr de ferestre auxiliare sunt accesibile în orice moment pentru a furniza date despre starea actualã a proiectului. ArchiCAD 6. Se poate folosii pentru înscrierea notelor.

Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra previzualizare În aceastã fereastrã se poate introduce o imagine foto.capitolul 1. Fereastra raport Aceastã fereastrã afiºeazã informaþii despre procesul de creere a imaginii sau listãrii. 14 ArchiCAD 6. dacã a-þi remarcat opþiunea Scrie raport din Opþiuni/Preferinþe/Imagine ºi listare.0 Ghid de utilizare . Aceastã imagine este prezentatã în Fereastra de dialog pentru identificarea mai uºoarã a fiºierelor... a proiectului.

. ArchiCAD 6. dar ele lipsesc din biblioteca încãrcatã împreunã cu proiectul. care lipsesc Aceastã fereastrã aratã lista fiºierelor externe la care elementele în folosinþã fac referiri. Notã: În mediu Windows o bazã de unelte personalizabilã poate fi introdusã sub bara de meniuri. Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra Elementelor de bibliotecã. ca nici un Element de bibliotecã sã nu lipseascã. Alte componente ale ecranului (Interface) Bara de meniuri Bara de meniuri este un element cunoscut din majoritatea aplicaþiilor Macintosh sau Windows. În funcþie de fereastra activã..0 Ghid de utilizare 15 . Când selectaþi un titlu de meniu lista comenzilor de meniu conexe va apare pentru selecþie. Notã: Pentru a vã asigura. apelaþi la comanda Salveazã special/Arhiv din meniul Fiºier. pentru prescurtarea comenzilor mai frecvent utilizate. Ea asigurã un punct de acces la alte funcþiuni ale ArchiCAD. Mai vezi .capitolul 1. Comenzile de meniu ArchiCAD sunt descrise în detaliu înCapitolul 5. comenzile inaccesibile vor apãrea gri.

Vedere urmãtoare. Ultimul set de butoane. paleta de unelte conþine o serie de unelte de desenare ajutãtoare.0 Ghid de utilizare . desenare 2D ºi vizualizare. Mãreºte. Aratã totul.. respectiv o micºorare de 50%. 16 ArchiCAD 6. Pentru selectare. Vedere precedentã sunt echivalentele comenzilor cu acelaºi nume din meniul Afiºare. Micºoreazã. sau dacã alegem comanda de meniu Fereastrã/Palete plutitoare/Aratã paleta de vederi. Prin clicarea dublã pe butoanele Mãrire respectiv Micºorare putem obþine o mãrire cu 200%. Deplaseazã. Mediul de lucru ArchiCAD Butoane de comenzi pe bara de afiºare. Se obþine acelaºi lucru. Descrierea uneltelor cu trãsãturi comune ºi specifice. În cele ce urmeazã vom prezenta funcþionarea unor zone ºi palete. Clicând pe butonul Vederi. dacã clicãm pe linia de titlu a ferestrei Paleta de vederi. Inscripþia butonului Valoarea scalãrii ne aratã în mod continuu valoarea actualã a scalãrii (în procente). construcþie 3D. Paleta de unelte În partea stângã a ecranului. deasemenea sunt prezentate ºi ferestrele în care ele se pot utiliza.. Capitolul 4. Toate ferestrele grafice conþin la partea inferioarã un set de butoane care asigurã acces uºor la anumite comenzi din meniul afiºare.capitolul 1. apelãm la Paleta de vederi. Mai vezi . Prin clicarea dublã pe buton se executã comanda Afiºare/Dupã scarã. Palete plutitoare ArchiCAD-ul ne oferã un numãr mare de palete plutitoare. Clicarea pe butonul Scarã este prescurtarea comenzii Scarã desen din meniul Opþiuni.

Deºi elementele se pot poziþiona cu precizie mare ºi cu mouse. Paleta coordonatelor mai conþine butoanele de control ale originii. cu ajutorul Paletei coordonatelor. grilajului ajutãtor ºi gravitãþii.0 Ghid de utilizare 17 . Mai vezi . Bordul de control este vizibil numai dacã se lucreazã într-o fereastrã a proiectului. Opþiunile includ Metode de construcþie relativã. utilizate des. Bordul de control Bordul de control conþine un numãr de elemente ajutãtoare sofisticate. Butoane de control pentru atragerea cursorului... Prin alegerea formei mãrite a bordului apare cãsuþa de mesaje care afiºeazã urmãtorii paºi de executat. sub formã de butoane. avem posibilitatea definirii numerice a coordonatelor de desenare. ArchiCAD 6. butonul de suspendare a grupãrii ºi unealta Bagheta magicã pentru conversia între tipuri de element. în sistemul de coordonate al desenului. Folosirea Ferestrei coordonatelor este discutatã în detaliu la Capitolul 2. în scopul obþinerii unei precizii mai ridicate. Mediul de lucru ArchiCAD Paleta coordonatelor Paleta coordonatelor aratã valorile exacte ale coordonatelor X-Y ºi polare ale cursorului ArchiCAD.capitolul 1. Paleta coordonatelor este accesibilã în oricare fereastrã de construcþie.

setate pentru unealta activã. Paleta info este accesibilã numai în ferestrele de construcþie. ºi modificarea unor parametri. Mediul de lucru ArchiCAD Mai vezi .butonul uneltei active cu modul de construcþie sau geometric curent . În cazul suprapunerii elementelor dacã clicãm în continuare de mai multe ori cu cursorul pipã (în modul de lucru sãgeatã). denumirea tipului de caracter ºi de linie.denumirea stratului setat pentru unealtã. putem trece în revistã elementele accesibile. Alte informaþii despre folosirea Bordului de control la Capitolul 3. deoarece poziþionarea acestora se face în raport cu planul inferior al peretelui.00 al proiectului. Paleta info Paleta plutitoare Paleta info ne oferã date despre elementele de construcþie.tipul de haºurã setatã pentru unealta activã. Paleta info afiºeazã urmãtoarele: • dacã nu este selectat nici un element: . Dã posibilitatea de acces direct la cele mai importante setãri ale oricãrui element.. . 18 ArchiCAD 6. Excepþii sunt ferestrele ºi uºile. ..capitolul 1. Cotele de nivel se mãsoarã de la nivelul 0. .valoarea de bazã a înãlþimii sau a mãrimii caracterelor.numele elementului de bibliotecã ºi haºura setatã pentru unealta activã.0 Ghid de utilizare . În cazul unui element selectat informaþiile afiºate se referã la ultimul element selectat.

lucrul cu elemente 3D.0 Ghid de utilizare 19 . a paletei de navigare 3D este prezentatã la Capitolul 3.... ArchiCAD 6. Ea mai coordoneazã ºi miºcãrile de camerã ºi traseu. Mai vezi . Paleta de navigare 3D este accesibilã doar în fereastra 3D. Mediul de lucru ArchiCAD Paleta de vederi Cu ajutorul paletei de vederi se poate schimba modul de afiºare al proiectului.. O descriere . Descrierea detailatã la Capitolul 2.. Paleta de Navigare 3D Paleta de navigare 3D ajutã la crearea ºi afiºarea vizionãrii dinamice a proiectului ºi la trecerea la elementele pe care doriþi sã le editaþi. Mai vezi .capitolul 1.. între diferite afiºãri predefinite sau definite de utilizator. Ea poate ajutã în accesul uºor la Planuri ºi Secþiuni/Faþade create în cursul lucrului.

0 Ghid de utilizare .capitolul 1. Mediul de lucru ArchiCAD 20 ArchiCAD 6.

Nivelele. Este deasemeni util sã învãþaþi cum elementele existente pot fi selectate. în timp ce planul de lucru tradiþional este finit.Capitolul 2 Principii de bazã Înainte de a începe proiectarea. deoarece planul de lucru al ArchiCAD-ului este o fereastrã deschisã deasupra unui spaþiu infinit. Scara Noþiunea de Scarã în sensul obiºnuit nu se poate aplica în planul de lucru ArchiCAD. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 21 . ºi Straturile. Grilajul. trebuie sã cunoaºteþi modul în care conceptele arhitecturale sunt manipulate de ArchiCAD. Coordonatele. grupate ºi blocate pentru un control optim. incluzând Scara.

respectiv /Mãreºte. în scara 1:1. proiectul va apare la dimensiuni iniþiale de 100%. 22 ArchiCAD 6. ºi cu ajutorul butoanelor Mãreºte/Micºoreazã ºi Deplaseazã din butoane de comenzi. Micºoreazã. Se poate modifica mãrirea ferestrei ºi ne putem deplasa în tot planul de lucru. Clicând de douã ori pe butonul Mãreºte. pentru mãrire. ºi pentru obþinerea porþiunii dorite a ecranului ne stã la dispoziþie comanda de Deplasare. în ArchiCAD putem construi modelul proiectului cu coordonate reale. Clicând pe butonul Valoarea mãririi. Aici putem alege dimensiunile planului de lucru în funcþie de tipul proiectului.0 Ghid de utilizare . cu ajutorul benzilor de rulare orizontale ºi verticale. Principii de bazã În loc sã proiectãm ºi sã desenãm într-o anumitã scarã pe o coalã de hârtie. respectiv o micºorare la 50%. Valoarea actualã a scãrii ºi a mãririi este afiºatã tot timpul la butoanele de comandã. Pentru construirea mai uºoarã a detaliilor.capitolul 2. cu ajutorul comenzilor Afiºare/Deplasaeazã. obþinem o mãrire de 200%.

în sens tradiþional. ArchiCAD 6. 2) Scrieþi valoarea doritã a scãrii în fereastra de dialog ce apare sau alegeþi una din scãrile meniului desfãºurabil.capitolul 2.. Mai vezi . Scara desenelor executate Scara în construcþii. Observaþie: Sistemul va lua în considerare valoarea realã la exportare în formate de fiºier DXF sau DWG. Setarea scãrii la desenare ArchiCAD-ul e capabil sã imprime proiectul la orice scarã. Valorile apãrute în Fereastra Coordonatelor pot fi metrice sau mãsurate în picior ºi þol. aflatã lîngã bara de rulare orizontalã a Ferestrei planului. Capitolul 5.0 Ghid de utilizare 23 .. indicã întotdeauna valoarea actualã a mãririi. Descrierea Butoanelor de comenzi Capitolul 1. poziþia acestuia faþã de origine. Sistemul unitãþii de mãsurã se poate regla cu comanda Opþiuni/Preferinþe/Unitãþi de desen. Principii de bazã Distanþa liniilor ajutãtoare apãrute în planul de lucru (vezi figura de mai sus). (ex 1:1000. indiferent de valoarea actualã a mãririi ºi de scara proiectului. Scara curentã ºi nivelul mãririi (în procente faþã de dimensiunea actualã) sunt prezentate pe butoanele de comenzi. când executãm desene la scarã pe hârtie sau plasãm proiectul sub forma programului Plot Maker sau în fiºier de imagine tip raster pentru alte programe de prelucrare de imagini. Comenzile meniului Afiºare ºi Unitãþile de mãsurã accesibile în Opþiuni/Preferinþe. Câmpul coordonatelor ne aratã întotdeauna dimensiunile actuale ale elementului desenat. Sistemul de Grilaj-ajutãtor al ArchiCAD -ului va fi detaliat în continuare în acest capitol. Pentru setarea scãrii: 1) Alegeþi comanda Opþiuni/Scarã plan sau clicaþi pe domeniul Scarã. sau 1/4"=1") are rol atunci.

aºa cum au fost descrise pânã acum. Capitolul 5 Elemente proporþionale cu scara ºi elemente cu dimensiuni fixe În proiectul ArchiCAD cele mai multe elemente se construiesc în sistem real de coordonate. ale ArchiCAD -ului. proporþional cu scara.. ºi Desenare . indiferent de scara actualã.. etc. Aceastã caracteristicã se poate seta pentru fiecare tip de linie sau haºurã individual. proiectul se poate reprezenta la scara setatã actualã la comanda Afiºare/Dupã scarã sau cu clicarea pe butonul Valoarea scalãrii de pe fereastra Bordului de control.. respectiv Deseneazã . Elemente cu dimensiuni fixe Elementele cu dimensiuni fixe au aceleaºi dimensiuni ºi la imprimare ºi pe ecran.. cote ºi sãgeþi se pot ataºa dimensiuni constante în milimetri sau în pixeli... Mai vezi . Se recomandã alegerea soluþiei cu elemente proporþionale cu scara.Liniile întrerupte ºi haºurile pot fi proporþionale cu scara sau fixe.0 Ghid de utilizare . Asemenea elemente proporþionale cu scara sunt toate elementele constructive ca de exemplu pereti.. Elemente proporþionale cu scara Dimensiunea elementelor proporþionale cu scara se modificã. În ArchiCAD utilizatorul decide dacã un element îºi modificã dimensiunea împreunã cu scara proiectului. Principii de bazã Scara de imprimare / desenare Ferestrele de dialog ce apar la comenzile Imprimare . cu comanda de meniu Opþiuni/Tipuri de linii sau Opþiuni/Tipuri de haºuri. Descrierea acestora se gãseºte la comenzile Imprimã . ºarpantã.. Meniul afiºare. Conform scãrii Peste posibilitãþile de mai sus. în capitolul 5. La texte. ori de câte ori se modificã scara proiectului. obiecte..capitolul 2. 24 ArchiCAD 6. de fiecare datã când se imprimã sau se deseneazã. dau posibilitatea specificãrii scãrii...

Câmpurile de coordinate carteziene ºi polare aratã coordonatele ºi dau posibilitatea introducerii numerice a coordonatelor în timpul desenãrii. Origini Toate desenele ArchiCAD se situeazã într-un sistem plan de coordonate. Butoanele de control accesibile sunt.Butonul de control al tipului de grilaj dã posibilitatea de schimbare între grilaj . Grilaje ºi Gravitate/Elevaþie. elementele fixe vor fi mai mici faþã de elementele constructive ºi invers. . . ºi aici valorile coordonatelor se pot specifica faþã de origine. ArchiCAD 6.Câmpul desfãºurabil Elevaþie permite sã alegeþi între cote absolute sau relative în câmpul Elevaþie. ºi elementele cu dimensiuni fixe vor figura împreunã în concordanþã cu scara de proiect setatã. cu axele invizibile. .0 Ghid de utilizare 25 .. în schimb desenele fixe vor fi mai mari sau mai mici faþã de elementele constructive. Aceste butoane de control vor fi discutate în urmãtoarele paragrafe.Butonul Originii utilizatorului dã posibilitatea reaºezãrii originii oriunde în proiect. ºi oblic. Principii de bazã Aceastã setare este proprietatea tipului de linie ºi de haºurã. Ca în orice sistem de coordonate.Butoanele de Bravitate aºeazã elementele în raport cu plaºee ºi acoperiºuri existente.capitolul 2.Butonul Grilajului oblic defineºte unghiul Grijalului. despre Origine ºi starea Grilajului. grupate în 4 teme majore: Origini. Pe ecran elementele corespunzãtoare scãrii. de la stânga spre dreapta: .. . Baza de coordonate (Fereastra coordonatelor) Baza de coordonate ArchiCAD asigurã informaþii privind poziþia actualã în Fereastra activã. Setarea scãrii proiectului Prin schimbarea scãrii proiectului imaginea elementelor constructive nu se modificã. Alegând o scarã mai mare. care nu se poate modifica la elementele constructive. Coordonate. .

Faþã de aceastã origine mãsurãm unghiul liniei de desenare. etc. • Originea utilizatorului este un punct liber deplasabil. în modul descris mai sus. va arãta noua poziþie a originii. iar în 3D cele trei axe de coordonate ca un indicator de referinþã a planurilor pe care se poate efectua editarea. • Pentru aºezarea Originii utilizatorului pe originea proiectului. Dacã originea trebuie aºezatã într-un spaþiu în care nu existã încã desen. faþã de un perete existent. Cînd transferãm Originea utilizatorului sau desenãm un element nou. • Originea utilizatorului nu se poate plasa în punctele elementelor în curs de realizare. a cãrei poziþie rãmâne neschimbatã pe toatã viaþa proiectului. Lucrul în 3D. apoi se transferã originea aici. Acest punct se poate aºeza pe orice punct cheie. ºi distanþa punctului de capãt. atunci se pune un punct în locul dorit. dacã se deseneazã elemente cu dimensiuni date. 26 ArchiCAD 6.. Acesta este avantajos de multe ori. Originea este marcatã de litera X (îngroºatã). care ne oferã ajutor la desenare ºi la mãsurare. respectiv ALT ºi SHIFT (Windows). se clicheazã pe unealta Punct.0 Ghid de utilizare .Originea utilizatorului se poate crea în orice punct cheie prin apãsarea simultanã a tastelor Modificator ºi Schimbãtor (Macintosh). Marcarea originii utilizatorului Conform reglãrii de bazã originea sistemului de coordonate al proiectului se situeazã în apropierea colþului stâng inferior al ferestrei. • Originea de construcþie care apare numai în timpul operaþiilor de desenare ºi construcþie. clicare pe originea actualãºi se apasã pe tasta DEL. Principii de bazã ArchiCAD -ul cunoaºte trei tipuri de origini ale sistemului de coordonate. SHIFT. ºi în continuare coordonatele se vor mãsura de aici. ºarpantã.. prin aºezarea cursorului în punctul dorit. Capitolul 3. • Originea proiectului.capitolul 2.numitã indicator de origine. Mai vezi .

pe când coordonatele relative polare ne dau lungimea ºi unghiurile elementelor aflate în curs de desenare. dar nici o datã de la de la punctul de începere a construcþiei. dacã un element e în curs de construire. Principii de bazã Observaþie: Dacã Originea utilizatorului stã pe Punct. 1) Clicaþi pe butonul Originea Utilizatorului 2) Clicaþi pe orice punct al Planului.În orice loc prin utilizarea butonului Originea Utilizatorului din Bordul de control. În general se poate spune cã coordonatele absolute carteziene ºi coordonatele relative polare dau cele mai multe informaþii. Fereastra coordonatelor În timpul întocmirii proiectelor ArchiCAD conþinutul Ferestrei coordinatelor oferã în mod continuu un punct de sprijin. verticalã. Prin aceasta aþi poziþionat noua origine. ºi de la punctul de începere al elementului.În orice punct cheie prin combinaþia Alt-Shift . Existã douã cãi de creere a Originii Utilizatorului: . Folosind combinaþia Alt-Shift: Apãsaþi simultan tastele Alt ºi Shift în timp ce miºcaþi cursorul pe punctul cheie unde doriþi sã poziþionaþi Originea. Repetaþi paºii pentru ºtergerea Originii utilizatorului.La o origine utilizator bine aleasã coordonatele carteziene absolute aratã locul de construcþie faþã de punctele importante ale proiectului. • Valorile relative aratã valorile distanþelor pe orizontalã. Apariþia unghiului polar se poate bloca cu butoanele de comandã Paralel/Perpendicular. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 27 . prin clicare pe butoanele Delta. deci acestea sunt cele mai des utilizate. Fereastra coordinatelor aratã valorile coordonatelor rectangulare ºi polare. corespunzãtoare poziþiei momentane a cursorului sensibil. înainte de desenarea unui element nou. radial ºi valorile unghiurilor cursorului sensibil de la originea proiectului sau de la originea utilizatorului. • Valorile absolute aratã valorile distanþelor pe orizontalã. Fereastra coordinatelor mai are o funcþie utilã: putem trece de la reprezentare în coordonate absolute. radial ºi valorile unghiurilor cursorului. Folisind butonul Originea Utilizatorului: Acest buton permite amplasarea Orinii într-o zonã în care nu existã desen. de la originea proiectului.capitolul 2. sau de la Originea utilizatorului. atunci cu aceºti paºi am ºters doar primul punct. la coordonate relative. verticalã.

astfel trebuie utilizate prescurtãrile de taste adecvate. deoarece primul semn aratã cã urmeazã valori având unitatea de mãsurã de picioare-þoli. sau dacã precizia doritã este mai mare decât precizia ce se poate realiza cu mouse. • Cu valoarea actualã a coordonatelor se pot executa operaþii de adunãri ºi scãderi cu ataºarea semnelor "+" sau "-" dupã valoare. • Coordonatele se pot copia în memoria tampon ºi de acolo insera.y.a sau r) ºi valoarea ataºatã acesteia. Specificarea numericã a coordonatelor În loc de desenare cu cursorul deplasat de mouse coordonatele numerice se pot specifica direct de la tastaturã sau se poate alege metoda combinatã mouse-tastaturã. independentã de scara setatã sau de mãrimea afiºãrii. Aceste metode pot fi utile. 28 ArchiCAD 6. Copiere.y.0 Ghid de utilizare . atunci se începe trasarea unei linii între cele douã puncte. Mãsurarea distanþelor Mãsurarea distanþelor în proiect e întotdeauna uºoarã. încheirea operaþiei de introducere a valorilor se poate face cu apãsarea tastei ENTER sau cu o clicare cu mouse-ul. Puteþi deasemeni selecta Originea curentã cu unealta sãgeatã (sau Shif+clicare dacã altã unealã e activã) ºi apãsa tasta DEL. Comenzile Tãiere. • Pentru specificarea valorii unei coordonate se introduce numele coordonatei (x. Inserare în timpul introducerii coordonatelor nu sunt active. Principii de bazã Pentru reîntoarcerea la Originea proiectului. clicaþi de douã ori pe butonul Originea Utilizatorului. • Ordinea de introducere a valorilor coordonatelor nu are importanþã. dacã ne stã la dispoziþie o listã cu perechi de coordonate calculate înainte. Mãsurarea se poate face atât în coordonate relative cât ºi în coordonate absolute. Dacã utilizatorul nu doreºte mutarea originii utilizatorului. se citesc coordonatele ºi se ºterge linia. ºi r din fereastra coordonatelor. Pentru scãderea valorilor întregi de picior rebuie introdusã douã semne de "-". De exemplu introducerea x3+ înseamnã adãugarea numãrului 3 la valoarea lui x. Pentru mãsurarea distanþei între douã puncte de construcþie: 1) Se aºeazã originea utilizatorului pe primul punct 2) Se deplaseazã cursorul pe al doilea punct 3) Se citesc valorile lui x. Exemplu x3 sau y-4. La valorile pozitive nu este obligatorie introducerea semnului "+".capitolul 2.

astfel introducerea 3'6. Pentru prezentarea coordonatelor absolute ºi relative. prin introducerea repetatã a numelui coordonatei. Afiºarea de control a coordonatelor numerice Înainte de a încheia desenarea unui element. pe bordul de control sau pe linia de meniu. 3'6" sau 3-6 înseamnã 3 picioare ºi 6 þoli. atunci valoarea selectatã va fi evidenþiatã pe monitor. • Se poate finaliza elementul construit: tastând ENTER sau RETURN.capitolul 2. y.) punctul de pornire Originea ArchiCAD 6. este interzisã miºcarea mouse-ului. (grilajul în ambele direcþii este fixat la valoarea de 1 m. încercãm sã desenãm o linie din punctul x2. Dacã se tasteazã acelaºi nume de coordonatã. clicând oriunde în fereastra de lucru. sau se introduce din nou numele coordonatei. deoarece astfel se revine la introducerea graficã a datelor. Principii de baz㠕 Dacã lucrãm în picioare-þoli. Încheierea introducerii datelor numerice Dacã odatã s-a început introducerea coordonatelor numerice prin tastarea lui x. În acest moment existã mai multe posibilitãþi: • Se pot introduce alte valori de coordonate: se introduce numele acestei coordonate ºi valoarea ei. atunci "3" va însemna pentru ArchiCAD 3 picioare. • Se poate reveni la introducerea graficã: prin clicare pe biblioteca de unelte. se pot afiºa coordonatele introduse numeric. a sau r. z. sau clicând oriunde pe suprafaþa de lucru • Se poate ºterge toatã introducerea numericã: prin clicarea dublã pe butonul Anulare de pe bordul de control sau prin revenirea la introducerea graficã.0 Ghid de utilizare 29 . y3.

0 Ghid de utilizare 30 . Principii de bazã Dacã scriem: x+3. • Grilajul. Fãrã o unealtã ajutãtoare. Douã sisteme de grilaje ajutãtoare ne ajutã la utilizarea preciziei ArchiCAD -ului: Grilajul ajutãtor ºi Grilajul de construcþii Ca ºi hârtia milimetricã. conform necesitãþii operaþiei de desenare actuale.capitolul 2. Fereastra coordonatelor ne dã poziþia cursorului cu o precizie de patru zecimale. y-3 (valoare absolutã). va fi punctul al doilea. ArchiCAD 6. se poate dezactiva ºi apoi activa oricând. punctul de pornire Originea al doilea punct Sistemul de grilaj ajutãtor Nu întotdeauna este uºor sã facem faþã preciziei mari oferite de ArchiCAD. putem observa urmãtorul lucru. punctul de pornire Originea al doilea punct Dacã scriem acestã valoare ca o valoare relativã. • Bordul de control dã posibilitatea realizãrii ºi folosirea unui grilaj oblic. • Grilajul activat ajutã la detalierea pãrþilor importante ale proiectului. mouse-ul nu se poate dirija atât de precis ca racordarea pereþilor sau aºezarea elementelor sã se desfãºoare aºa cum dorim. grilajul ajutãtor al ArchiCAD -ului ne ajutã la orientare ºi la sesizarea scãrii.

Definirea distanþelor în grilaj Pentru setarea distanþelor în grilaj la Grilajul ajutãtor sau la Grilajul de construcþie alegeþi comanda Opþiuni/Vedere principalã ºi Grilaj.capitolul 2. negru urmãreºte traseul cursorului ºi se deplaseazã din nod în nod. atunci prin miºcarea cursorului linia neagrã sare din nod în nod. Acesta ne aratã poziþia efectivã de desenare pentru urmãtoarea operaþie de desenare. atunci un punct mic. Astfel poziþia cursorului se poate defini exact chiar ºi la o scarã mai micã. ArchiCAD 6. De exemplu proiectând o locuinþã Japonezã. (Vezi mai jos) Grilajul de construcþie Este util ca Grilajul de construcþie sã se regleze dupã un modul caracteristic al proiectului.0 Ghid de utilizare 31 . puteþi defini grilajul dupã dimeniuni de Tatami. Principii de bazã Poziþionarea pe grilaj Funcþiunea de poziþionare pe grilaj dã posibilitatea de precizare a dimensiunilor ºi a poziþiei elementelor de desenare cu cursorul. Grilajul nu este accesibil în 3D. Când grilajul este activat. Când folosim aºezarea pe grilaj. ne putem miºca doar pe punctele de colþ ale acestuia cu cursorul. Observaþie: Când desenãm cu aºezarea pe grilaj.

ca de exemplu grosimea pereþilor. Realizarea unui grilaj oblic Douã butoane din fereastra Coordonatelor ajutã la realizarea ºi folosirea unui grilaj rotit sau oblic. dacã alegem DA la opþiunea Imprimã grilajul. Originea grilajului ajutãtor se poate deplasa în direcþie verticalã sau orizontalã faþã de originea sistemului de coordonate. Clicaþi pe al doilea buton dinspre stânga pentru a activa acest tip de grilaj. Grilajul ajutãtor Grilajul ajutãtor este un grilaj invizibil. 32 ArchiCAD 6. ce corespunde la cea mai micã dimensiune liniarã utilizatã în proiect. care de asemenea este vizibil pe ecran. oferind astfel posibilitatea proiecþiei unor situaþii geometrice aparte. Vizibilitatea grilajului de construcþie Conform definiþiei de bazã grilajul de construcþie este vizibil în Plan. Pentru aceasta puteþi apela la oricare mod de construcþie. Acesta poate fi de exemplu 1 sau 5 centimetri. care va servi la definirea unghiului grilajului oblic în raport cu axa orizontalã. Principii de bazã Grilajul auxiliar Grilajul de construcþie se poate completa cu un Grilaj auxiliar. la un plan de situaþie la scarã mare. Observaþie: Dacã opþiunea Opþiuni/Aratã grilajul este dezactivatã. Grilajul se poate activa sau dezactiva cu comanda Opþiuni/Aratã grilajul Posibilitatea de imprimare Grilajul de construcþie se poate scoate la imprimantã împreunã cu planul. caracteristicã proiectului. Grilajul auxiliar se poate seta în practicã dupã o dimensiune mai micã. Pasul Grilajului vertical ºi orizontal se poate impune separat. Veþi putea desena un vector în Plan. dacã proiectãm o clãdire mai micã. din fereastrea de dialog ce apare la comanda Fiºier/Imprimare. sau grosimea fundaþiilor. atunci în fereastrea de dialog Vederea principalã ºi grilaj nu apare posibilitatea de reglare a Grilajului de construcþie.capitolul 2. dar poate fi unul sau mai mulþi metri.0 Ghid de utilizare .

. atunci cursorul sare în nodurile grilajului. Urmãtoarele douã butoane permit trecerea în orice moment de la un tip de grilaj la celãlalt. unde nu este grilaj). Direcþii legate mai jos în acest capitol ºi Fereastra de dialog Preferinþe corespunzãtoare în Capitolul 5. Acest lucru se poate realiza uºor. Grilajul oblic nu este accesibil în fereastra 3D. Mai vezi. ca în timpul lucrului sã dorim sã dezactivãm temporar aºezarea pe grilaj (exemplu dorim sã aºezãm o mobilã într-un loc. ArchiCAD 6. Observaþie: Folosind un grilaj oblic direcþiile legate vor fi calculate în raport cu acest sistem. Principii de bazã Grilajul oblic este definit ºi afiºat imediat.capitolul 2. Este posibil. Activarea ºi dezactivarea grilajelor Dacã un grilaj este activ..0 Ghid de utilizare 33 .

cât tasta se þine apãsatã.Cu ajutorul butoanelor de comandã Paralel/perpendicular se pot desena linii sau elemente paralele sau perpendiculare la elementul dat. se poate desena foarte precis cu urmãtoarele unelte ajutãtoare: .cu comanda Opþiuni/Poziþionare grilaj se poate dezactiva sau activa aºezarea pe grilaj. pe care dorim aºezarea. dar nu se poate specifica.în fereastrea de dialog Opþiuni/Vedere principalã ºi grilaj se poate alege acel grilaj. Aºezarea pe grilaj va fi activã respectiv inactivã atâta timp. Principii de bazã Sistemul de grilaj se poate regla în trei locuri: . . care grilaj sã fie activ. La aceste posibilitãþi vom da o descriere detaliatã în cele ce urmeazã (mai jos în acest capitol).cu ajutorul bordului de control se poate activa sau dezactiva oricare grilaj. 34 ArchiCAD 6.capitolul 2. aºezarea pe grilaj se poate dezactiva sau activa temporar cu tasta ESC. Mai vezi. . Capitolul 5 pentru detalii la meniul Opþiuni.. În afara de posibilitãþile de setare de mai sus. Aici mai existã ºi posibilitatea afiºãrii unui grilaj oblic. în loc de mouse.Prin specificarea numericã a coordonatelor avem posibilitatea de a impune coordonatele punctului de desenare de la tastaturã. Desenarea fãrã grilaj Dacã se deseneazã cu sistemul de grilaj dezactivat.. .Prin opþiunea Direcþii blocate se poate desena cu mousul doar pe anumite direcþii (exemplu orizontal sau vertical) .0 Ghid de utilizare .

. Existã douã posibilitãþi de activare a Gravitãþii: . . . valorile de elevaþie faþã de cota ±0.Elevaþia elementelului care va fi aºezat este afiºat în Paleta Info. Gravitatea este o posibilitate de a plasa elemente în raport cu elevaþia unui planºeu sau acoperiº.Când trageþi cursorul (pointer!) deasupra unui planºeu sau acoperiº (cu iconul corespunzãtor de gravitate activ.0 Ghid de utilizare 35 . Observaþie: Gravitatea afecteazã elementul nou creat ºi nu poate fi folositã pentru editarea celor existente. Mai vezi.Clicând pe al treilea buton elementele nou create vor fi plasate pe acoperiºul situat dedesupt. vezi mai jos) schimbãrile valorilor cotei z pot fi urmãrite în permaneneþã în bordul de control.din fereastra de dialog a setãrii elementului înainte de a-l crea. . mai jos în acest capitol.În bordul de control se poate alege dacã valorile sã fie afiºate de la cota ±0. Lucrul în fereastra 3D la Capitolul 3 ºi Trage ºi Aruncã.capitolul 2.00 ºi cota nivelului activ vor apãrea ºterse ºi veþi avea posibilitatea definirii unei elevaþii în raport cu elementul de dedesupt în câmpul de editare corespunzãtor. La activarea Gravitãþii din fereastra de dialog a setãrii elementului.din bordul de control înaintea aºezãrii. . Principii de bazã Valori în elevaþie ºi gravitate În ArchiCAD valorile în elevaþie ale elementului ce urmeazã a fi poziþionat pot fi verificate în mai multe feluri: .Prin clicarea pe primul buton elementele nou create vor fi plasate la cota Nivelului curent.00 sau de la nivelul activ. ArchiCAD 6. va fi afiºatã cea mai înaltã cotã. Când se suprapun mai multe planºee sau acoperiºuri. .Clicând pe al doilea buton elementele nou create vor fi plasate la cota Planºeului situat dedesupt. ..

Numai planul Nivelului curent este afiºat pentru editare. imprimaþi sau proiectaþi în 3D. Nivelele sunt folosite pentru reprezentare separatã a fiecãrui etaj al unei structuri multietajate. Mai mult. 36 ArchiCAD 6. adicã ele sunt accesibile pe fiecare Nivel.capitolul 2.0 Ghid de utilizare . Straturile pot fi arãtate sau ascunse în funcþie de ce doriþi sã prezentaþi. Straturile permit o separare logicã a elementelor. În timp ce planurile sunt desenate pe Nivele. ca ºi în fiecare fereastrã de lucru (Planuri ºi Secþiuni/Faþade). Fiecare nivel are o singurã fereastrã de plan în care se pot aºeaza elemente. toate nivelele sunt reprezentate în vederile 3D (în afara cazului în care aþi ales o limitare în acest sens). salvaþi într-unformat de fiºier. Indiferent însã de nivelul afiºat. iar posiblitãþi mai de prescurtare ajutã la gãsirea combinaþiilor stocate de elemente ºi vederi. simboluri electrice. Principii de bazã Vederi ºi Ferestre În ArchiCAD existã o mare varietate de polibilitãþi pentru vizionarea diferitelor pãrþi ale Clãdirii Virtuale. sunt p0lasate pe acelaºi strat. fiecare element al planului este situat într-un strat anume. Nivele ºi straturi "Nivelele" reprezintã o separare fizicã între elemente în raport cu nivelul cãruia îi aparþin. Grupuri de elemente cote. Straturile sunt globale. Ele pot fi deasemeni blocate pentru a preveni selectarea sau modificarea anumitor elemente. etc. fereastra Vederi permite vizionarea unei imagini de prezentare a fiecãrui nivel existent ºi a vã deplasa la nivelul ales. imprimare sau salvare într-un format de fiºier. Se poate naviga între nivele prin comenzile ºi prescurtãrile din meniul ierarhic Opþiuni/ivele.

Principii de bazã Pentru a automatiza procesul de arãtare.0 Ghid de utilizare 37 .. iar mai târziu sã alegeþi dintre acestea dupã denumire în meniul ierarhic Opþiuni/Straturi. Meniurile ierarhice Nivele ºi Straturi sunt explicate la Meniul Opþiuni în Capitolul 5. Deoarece fiecare Unealtã este ataºatã prin setãrile de bazã la un Strat elementele sunt automat plasate pe Straturi diferite prin utilizarea Uneltei. Mai vezi. ascundere sau blocare a straturilor..capitolul 2. puteþi defini anumite setãri în Combinaþii de Straturi. Paleta de vederi ArchiCAD 6.

Se poate alege oricare nivel ºi se poate activa prin clicare pe "Du-te la" sau dublã clicare pe numele nivelului. Nivele Când butonul Nivele este activ. .Paleta de vederi apare la lansarea ArchiCAD ca setare de bazã. Principii de bazã Paletã de vederi vã permite sã vizionaþi Ferestre de plan. nu se pot crea vederi noi. Pentru crearea unor vederi noi. Clicarea pe butonul "Du-te" va afiºa imediat vederea aleasã în Plan sau Fereastra Secþiune/Faþadã.0 Ghid de utilizare . Secþiuni/Faþade ºi vederi predefinite de ambele feluri. cât ºi diferite vederi predefinite la nivele de mãrire la alegere. vezi instrucþiunile detailate mai jos. în Planul de lucru sau în ferestrele Secþiune-Faþadã. lista nivelelor proiectului curent apare pe partea dreaptã. Observaþie: Clicarea pe butonul Vederi va arãta Vederea Nivelului sau Secþiunii/Faþadei selectate anterior. În ambele cazuri butonul Vederi trebuie activat. Secþiune/Faþadã. Observaþie: Trecerea un nivel va activa în mod automat butonul Vederi ºi va arãta lista Vederilor la nivelul selectat. Acestea sunt echivalente cu comanda Opþiuni/Nivele/Du-te la nivelul. . Paleta de vederi conþine trei butoane care vã ajutã sã navigaþi între Nivele. 38 ArchiCAD 6. iar vederea nivelului activ pe partea stângã.Butonul Nivele ºi Secþiuni/Faþade aratã doar liste de vederi pentru navigare. Se pot defini vederi în Planul nivelului activ sau Fereastra S-F activã. Dubla clicare în interiorul vederii încadrate are acelaºi efect.capitolul 2.

0 Ghid de utilizare 39 .capitolul 2. Vederi Butonul vederi este accesibil atât în fereastra Plan. Acestea sunt echivalente cu alegerea numelui Ferestrei S/F din meniul ierarhic Secþiuni/Faþade din meniul Ferestre. ArchiCAD 6. Pentru crearea vederilor noi. vezi instrucþiunile detailate mai jos. cât ºi limitele vederii al cãrei nume este (highlighed). Partea stângã a paletei Vederi afiºeazã toate elementele nivelului sau secþiunii curente. cât ºi în ale Secþiuni/Faþade. lista Secþiunilor/Faþadelor definite apare pe partea dreaptã. Se poate alege oricare secþiune a listei ºi se poate activa prin clicare pe "Du-te la" sau dublã clicare pe numele din listã. în lista din partea dreaptã. Observaþie: Trecerea la o Secþiune/Faþadã va activa în mod automat butonul Vederi ºi va arãta lista de vederi a Ferestrei S-F selectate. Principii de bazã Secþiuni/Faþade Când butonul Secþiuni/Faþade este activ.

. indicate de apariþia unor icoane dupã nume: . Principii de bazã Vederea indicatã de chenar la activarea Paletei Vederi va fi cea din Planul de lucru (Worksheet). Un nume de vedere poate conþine referiri la o varietate de setãri.capitolul 2. . Vedere Principalã ºi Grilaj sau prin alegerea comenzii Afiºare) Setare Vedere Principalã. Împrospãtaþi vederea pentru a relecta schimbãrile din planul de lucru (planºa de lucru) prin dublu clicare pe zona din afara chenarului. . 40 ArchiCAD 6.Vederea stocheazã starea curentã a Straturilor (arãtat/ascuns. .Vederea stocheazã setãrile curente de mãrire/micºorare. De reþinut. Aceste operaþii funcþioneazã ca comenzile Mãreºte/Micºoreazã ºi Deplaseazã pentru a permite realizarea unor vederi utile.Vederea stocheazã scara la care vederea a fost realizatã.Pentru folosirea desenului detaliului din chenar clicaþi de douã ori în interiorul chenarului sau clicaþi pe butonul "Du-te la". Denumirile de bazã ale listei sunt Vederea Curentã ºi Vedere principalã (care corespunde vederii setate ca Vedere principalã din fereastra de dialog. fãrã sã fie nevoie de repetarea operaþiilor de mãrire ºi deplasare pentru a o obþine. vederea va fi reproporþionatã pentru a umple chenarul fãrã distorsiuni. Astfel o vedere parþialã utilã este întotdeauna la înemânã. Observaþie: Împrospãtarea se poate efectua ºi prin comanda Redeseneazã toate vederile din meniul local deschis cu sãgeata unicã din colþul dreapta sus al paletei.Pentru schimbarea formei sau dimensiunii chenarului trageþi colþurile sau marginile.Pentru schimbarea locului chenarului miºcaþi interiorul cu cursorul mânã.Vederea stocheazã toate atributele curente setate în fereastra de dialog Opþiuni de Reprezentare din meniul Opþiuni. Puteþi schimba conþinutul ºi extinderea vederii afiºate prin ajustarea dimensiunii ºi locului chenarului. . Se pot adãuga la aceastã listã vederi proprii.0 Ghid de utilizare . cã dacã forma chenarului nu corespunde formei planºei. Meniul de construire alistei de vederi Se poate deasemeni schimba denumirea vederilor existente alegând Renumeºte vederea. iar vederea (highlighted) în listã va fi Vederea curentã. blocat/diblocat). Partea dreaptã a paletei Vederi listeazã vederile modelului. .

Puteþi alege ca paleta sã fie afiºatã în permanenþã prin activarea butonului "Ac" din partea superioarã a paletei. Comanda ªterge va ºterge numele indicat de pe listã. Redeseneazã vedere Nivel/Secþiune ºi Redeseneazã toate vederile va reâmprospãta informaþiile pentru a include toate modificãrile efectuate. ori de câte ori veþi trece la o vedere selectatã din paletã. Principii de bazã Va apare o fereastrã de dialog. Opþiuni de reprezentare. Scarã) sã fie salvate împreunã cu vederea. Cu butonul "Ac" dezactivat.0 Ghid de utilizare 41 .capitolul 2. Straturi. Este posibilã definirea unor vederi vizibile doar pe nivelul activ sau accesibil la toate nivelele. ArchiCAD 6. unde puteþi alege care din atributele curente (nivel mãrire. Cu comenzile de mai jos se pot ºterge toate vederile sau vederile arãtate pentru Nivele ºi Secþiuni. Pentru o singurã vedere acest lucru se poate asigura cu dublã clicare pesuprafaþa din afara chenarului. Folosirea Paletei de Vederi Paleta de vederi este afiºatã oricând clicaþi pe butonul vederi de pe bordul de control sau prin alegerea comenzii. paleta va fi ascunsã. Aratã paleta de vederi din meniul Fereastra (dacã paleta este ascunsã).

în aceeaºi aplicaþie sau chiar între aplicaþii.deplasarea ºi copierea textului în aceeaºi fereastrã. Trage ºi aruncã Tehnica Trage ºi aruncã este cunoscutã tât în aplicaþiile Machintosh ºi Windows ca o prescurtare a operaþiilor de deschidere a fiºierelorsau copierea ºi inserarea elementelor de diferite feluri în interiorul ferestrelor sau între ele. Principii de bazã Observaþie: Toate aceste opþiuni sunt accesibile din meniul Fereastrã prin alegerea comenzii Palete plutitoare/Forma paletei.creating text type clipped files în the MacOS Finder or the Windows Desktop. 42 ArchiCAD 6. . .din orice fereastrã tip text în orice fereastrã 2D (Plan. Tragerea ºi aruncarea textelor La transferul textelor existã urmãtoarele posibilitãþi: . Deoarece ArchiCAD are mai multe tipuri diferite de ferestre. implementarea tehnicii Trage ºi Aruncã permite copierea elementelor din ferestre. . Observaþie: Funcþiunea Trage ºi aruncã poate fi activatã ºi dezactivatã din Fereastra de dialog Opþiuni/Preferinþe/Diverse. Tranferul de date între diferite tipuri de ferstre Datele pot fi aduse într-o fereastrã cu condiþia ca aceasta sã poatã conþine tipul datelor trase ºi aruncate. Mai puteþi opta pentru a vedea o versiune mãritã a paletei. Secþiune. Simbol Bibliotecã).0 Ghid de utilizare .capitolul 2. cu parametrii de bazã.din orice fereastrã ArchiCAD tip text sau din fereastra tip text a oricãrei alte aplicaþie capabile de tehnica Trage ºi aruncã într-o altã fereastrã ArchiCAD tip text.

sau fereastra de previzualizare.capitolul 2. Tragerea ºi aruncarea imaginilor La transferul imaginilor existã urmãtoarele posiblitãþi: . .elemente de plan (format modul) .inserarea (clipping files) într-o fereastrã tip text. fereastra imaginii foto. prin apãsarea pe mouse ºi tragerea cursorului se poate iniþia operaþia de Tragere ºi Aruncare.. Tragerea ºi Aruncarea elementelor de Plan Dacã o porþiune de plan este selectatã cu unealta Selector de suprafaþã dsau Sãgeatã..inserarea unui fiºier (clipping) într-o fereastrã de previzualizare 2D.aruncarea unui fiºier-imagine într-o fereastrã 2D pentru inserare ca figurã. . GIF sau JPEG într-o fereastrã . Este posibliã aºezarea mai multor elemente de bibliotecã în acelaºi timp prin tragere ºi aruncare. Ferestrele ºi uºile pot fi aruncate numai într-un perete existent. BMP. ArchiCAD 6. TIFF.aruncarea unui fiºier tip PICT. Aruncarea unui element de bibliotecã în Plan activeazã unealta corespunzãtoare în Biblioteca de unelte ºi noul element aºezat devine setare de bazã pentru tipul de element.. .Tragerea unei imagini întregi sau unei pãrþi selectate din fereastra 3D.aruncarea fiºierelor (plain) text într-o fereastrã tip text (în anumite restricþii).. Pot fi copiate urmãtoarele: .aruncarea textului din fereastra tip text în (. . .elemente selectate din plan în format imagine . Tragerea ºi Aruncarea Elementelor de bibliotecã Se poate trage ºi arunca un fiºier tip Element de bibliotecã din MacOS Finder sau Windows Explorer în plan.0 Ghid de utilizare 43 .) pentru ºtergerea textului.element de bibliotecã. Descrierea 2D a elementelor selectate apare în orice fereastrã tip text.descrierea 2D ºi/sau 3D a elementului în format text.crearea unui fiºier (clipping) în MacOS Finder. Descrierea GDL este generatã numai când aruncarea se produce într-o fereastrã de descriere sibol 3D. . Principii de bazã .

elemente selectate. .Unealta Selector de suprafaþã. Listarea ºi vizualizarea 3D opereazã pe: . Moduri de selecþie În ArchiCAD sunt ºase moduri de selecþie a elementelor de desen: . Comenzile de editare opereazã pe: .elemente selectate. 44 ArchiCAD 6. prescurtarea cu taste a selecþiei.Comanda Alege selectiv face posibilã selectarea sau anularea selectãrii pe baza numeroaselor criterii.. (sau toate elementele. dacã unealta Sãgeatã este activã) . sau .Clicarea cu butonul drept al mouse-ului (numai în Windows). selecteazã clase de elemente în funcþie de unealta activã...Unealta Sãgeatã.toate elementele Mai vezi. dacã existã.Comanda Alege toate . ..0 Ghid de utilizare . Funcþiuni de selectare specifice petr. Mai vezi. Descrierea uneltelor Sãgeatã ºi Selector de suprafaþã ºi comenzile Alege toate ºi Gãseºte ºi selecteazã din meniul Editare. care se poate folosi întotdeauna independent de unealta activã. care completeazã unealta Sãgeatã .. Totodatã veþi avea nevoie des de controlul elementelor selectate. un element... Capitolul 3. dacã existã sau . care e cea mai utilizatã unealtã de selecþie . Principii de bazã Selectarea Multe meniuri ºi ferestre de dialog ArchiCAD opereazã cu elemente selectate. independent de unelta activã.Clicarea cu apãsarea tastei SHIFT.. ArchiCAD asigurã mai multe metode de selectare a elementelor din proiect. Windows la Lucrul în fereastrã Secþiune/Faþadã ºi Lucrul în fereastra 3D.capitolul 2.. Capitolul 5.

În straturi blocate se poate clica pe elemente dar nici acestea nu pot fi selectate. deoarece aceastã unealtã selecteazã o suprafaþã. ArchiCAD -ul grupeazã elementele în straturi transparente. atunci nu apar punctele cheie. dar nu se pot schimba parametrii. Mai vezi. Capitolul 5. suprapuse (Strat) pentru operaþiile de construcþie sau de tipãrire. care apar ca puncte cheie dacã selectãm elementul.În straturile ascunse nu se pot selecta elemente . ocolind construcþiile eronate... Este eficient dacã crearea straturilor ºi gruparea elementelor se executã astfel încât ele sã ajute selectãrile dorite. Dacã selectãm cu Suprafaþa de selectare. Principii de bazã Puncte de selecþie Fiecãrui tip de element aparþin puncte caracteristice. .0 Ghid de utilizare 45 . Punctele cheie ale elementului blocat apar gri. Selectare ºi Straturi Metodele de selectare prezentate mai sus se referã la selectarea elementelor din Stratul activ. nu elemente unice.capitolul 2. Selectare ºi elemente blocate Elementele blocate pot fi selectate dar nu pot fi editate. Pentru mai multe informaþii despre straturi mai vezi meniul Opþiuni. Se pot deschide ferestrele de setare ale acestor elemente. Butonul OK care ar valida astfel de schimbãri apare gri. La selectarea unui astfel de element va apare un câmp galben avertizându-vã cã elementul este blocat. ArchiCAD 6.

Dacã aceastã opþiune este activã elementele de perete ºi acoperiºurile complexe. Gruparea ºi degruparea nu se pot realiza în 3D.Câteva din funcþiunile meniului Editare (Extrage. Roteºte. Multiplicã) . Observaþie: Semnele de selectare ale elementelor grupate sunt cercuri mici.0 Ghid de utilizare . Gruparea elementelor Grupele pot fi create prin selectarea elementelor aparþinând sau nu aceluiaºi tip ºi alegerea comenzii Unelte/Grupe. iar elementele negrupate sunt marcate cu pãtrate negre. Apariþia câmpului galben va preciza dacã elementul este blocat. . Camerele. Etichetele. Uºile ºi ferestrele pot fi grupate doar ca parte a peretelui cãmin îi aparþin. Elemente aparþinând altor nivele ºi al cãror contur este vizibil pe nivelul activ nu pot fi parte a unui grup din nivelul activ. Urmãtoarele tipuri de element nu pot fi grupate: tipurile de cotare. aici se pot doar suspenda grupele. etc. Urmãtoarele operaþii pot fi efectuate simultan pe toate elemente ale unui grup. Elementele astfel grupate vor putea fi selectate ºi modificate împreunã. Degruparea Pentru a face ca elementele sã fie din nou individuale se alege comanda Unelte/Degrupeazã. Principii de bazã Observaþii pentru utilizatori Theam Work: Elementele din afara spaþiului Dvs propriu de lucru se comportã la fel cu elementele blocate. care însã aparþin unui grup sunt marcate cu pãtrate goale. 46 ArchiCAD 6. Oglindeºte. zonele.Asociere de atributuri (proprietãþi). rezervat unui coleg sau pur ºi simplu se aflã în afara câmpului Dvs de lucru.Selectare . liniile de Secþiune/Faþadã. vor fi create în mod automat ca un grup.capitolul 2. Se pot crea elemente în grupe prin activarea comenzii. Elementele selectate individual. Autogrupare din meniul Unelte.

Dacã comanda nu este precedatã de semnul pipã.prin selectarea grupei toate elementele vor fi selectate. Butonul suspendã grupul este accesibil ºi în (control box). Grupa nu va putea fi editatã . dar vor bloca toatã grupa. Dacã anumite elemente din grupã sunt în strat ascuns: . Principii de bazã Poate fi însã nevoie ca o singurã operaþie sã fie realizatã pe un element al grupului. rotire. deoarece va fi nevoie de selectarea din nou a fiecãrui element pentru a reface grupul. Dacã anumite elemente din grupã sunt în strat blocat: . elementele care au fost asociate unui grup pot fi selectate ºi modificate separat. În acest caz desfacerea legãturilor de grup poate fi neplãcutã. Poate fi nevoie de executarea repetatã a comenzii Unelete/Degrupeazã pânã când elementul va putea fi selectat ºi editat individual. chiar dacã fac parte ditr-o ierarhie complexã de grupe.elementele din stratul blocat vor fi vizibile în plan. Grupe ºi structuri Gruparea elementelor nu le schimbã parametrii setaþi. fiecare rãmânând pe stratul propriu. oglindire.0 Ghid de utilizare 47 . Folosiþi suspendarea grupei pentru editarea elementelor neblocate. ArchiCAD 6.prin modificarea proprietãþilor ºi parametrilor.elementele de pe stratul ascuns vor fi invizibile . Soluþia este suspendarea temporarã a grupului prin comanda Unelte/Suspendã Grupul.prin selectarea grupei elementele invizibile rãmân neselectate . dar cu pãtrate gri. Prin suspendarea grupelor toate grupele vor fi temporar inactive. Ierarhia de grupe Grupele pot fi grupate în grupe de nivel mai înalt. poate fi selectat ºi editat individual.capitolul 2. Dacã comanda de schimbare este precedatã de un semn pipã. aceºtia se vor modifica ºi pentru elementele invizibile. deci orice element.prin editarea grupei (tragere. Degruparea unei selecþii ce constã din douã sau mai multe grupe de nivel inferior duce mai întâi la divizarea în grupele componenete. multiplicare) elementele invizibile îºi vor schimba ºi ele poziþia . grupul este reactivat.

Reseteazã ordinea de bazã: Prin aceastã comandã se restaureazã ordinea de suprapunere din setarea de bazã. Ordine de suprapunere definitã de utilizator Ordinea predefinitã în ArchiCAD este utilã de cele mai multe ori. De exemplu. 48 ArchiCAD 6. acesta va fi "mai recent" ºi se va suprapune celorlalþi.Adu deasupra: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) se vor suprapune tuturor elementelor. dar vor rãmâne suprapuse elementelor din clase inferioare. focalizaþi pe elementul editat. dacã existã pereþi care se încruciºeazã. La desene foarte mari aceasta poate sã ia timp. . De exemplu. Observaþie: Folosirea acestor comenzi obligã ArchiCAD sã redeseneze întreg conþinutul ferestrei.Trimite în spate: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) vor fi în spatele tuturor elementelor din propria clasã sau clase superioare. dar vor rãmâne sub elementele din clase superioare. Dacã se schimbã proprietãþile unui perete situat dedesupt.capitolul 2. dar s-ar putea sã doriþi suprapunerea unor elemente în alt mod. ultimul poziþionat se va suprapune întotdeauna celorlalþi. . Pentru a reduce timpul de redesenare.0 Ghid de utilizare . Principii de bazã Observaþie pentru utilizatori TeamWork: elemente ale unei grupe pot fi rezervate unui coleg în timp ce grupa rãmâne activã. pentru ca o broºurã sã se suprapunã unui element 2D sau unui obiect. o serie de comenzi din meniul Unelte vã permite sã schimbaþi ordinea de bazã. . Mecanismul ordinii de suprapunere Ambele tipuri de ordine de suprapunere (de bazã ºi individualizatã) se bazeazã pe douã mecanisme: clase ºi nivele de suprapunere. Suprapunerea din cadrul aceleiaºi clase depinde de ordinea de poziþionare a elementelor. ArchiCAD plaseazã elementele în 14 nivele de suprapunere. Proprietãþiel ºi parametria elementelor rezervate pot fi modificate prin suspendarea prealabilã a grupei. .Trimite dedesupt: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) vor fi sub toate celelalte elemente. Fiecare nivel poate conþine orice tip de element. Pentru elemente noi comenzile funþioneazã în felul urmãtor: Forwar-Adu în faþã: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate din aceaºi clasã sau clasã inferioarã.

Totuºi va rãmâne sub elementele de bibliotecã nemodificate din nivelul 7. ArchiCAD 6. Se pot trimite elemente de orice tip î'n aceste nivele prin procedeele arãtate înainte. Toate elementele de pe un nivel se vor suprapune elementelor dintr-o clasã inferioarã.capitolul 2. care este nivelul de bazã al structurilor. De exemplu. Principii de bazã Ordinea finalã de suprapunere care apare pe ecran ºi este imprimatã se bazeazã pe nivel de suprapunere ºi clasã de element. va acoperi toate structurile. primele ºi ultimele 4 nivele sunt goale. dar va rãmâne acoperitã de structurile nemodificate din nivelul 8. Elementele noi sunt întotdeauna plasate pe nivelul preferat al prorpiei clase.0 Ghid de utilizare 49 . aceastã haºurã se va suprapune tuturor haºurilor rãmase în nivelul 9. Dacã mai urcã un nivel. Astfel haºura poate fi adusã deasupra tuturor elementelor suprapuse. Preferinþele de nivel sunt: 1-4 gol prin setare de bazã 5 Adnotãri 6 Elemente 2D 7 Elemente de bibliotecã 8 Structuri 3D 9 Poligoane 2D 10 Figuri 11-14 Gol prin setare de bazã Prin setãrile de bazã. aducând o haºurã din nivelul 9 în nivelul 8. indiferent de clasã.

dar o zonã anume se aflã într-un nivel superior. Ordinea la afiºare ºi imprimare Ordinea de suprapunere se pãstreazã la imprimare sau prelucrare în PlotMaker. La plotare sau export DXF/DWG toate elementele vor fi transparente. miºcarea unui component determinând miºcarea celuilalt. de exemplu textul zonei se va suprapune haºurii zonei. Haºuri) Zonele ºi Haºurile sunt elemente compuse din componente de clase diferite. 50 ArchiCAD 6. Dacã doriþi ca o haºurã sã se suprapunã. De exemplu.capitolul 2. ele se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate ºi vor menþine ordinea de suprapunere între ele. Deºi se poate schimba ordinea de suprapunere separat. Pãrin aducerea în faþã a elementelor de diferite tipuri. veþi fi avertizaþi. Prin miºcarea simultanã a mai multor elemente situate pe nivelele diferite. Zona se va suprapune haºurii. dar aceastã setare este efectivã numai în cadrul aceluiaºi nivel. Pentru a avea o imagine (Preview) setaái Haºurile de construcþie ºi haºurile de tip poligon ca vectoriale în Fereastra de dialog Opþiuni de reprezentare ºi setaþi Haºurile ca transparente în Preferinþe/Diverse. Aceste componente îºi menþin ordinea specificã clasei.0 Ghid de utilizare . haºura zonei nu se va suprapune niciodatã textului zonei. fiecare element va urca sau va coborî un singur nivel. Elementele compuse (Zone. Textele aduse pe primul nivel nu pot fi suprapuse. ceea ce înseamnã cã elemente ascunse sau parþial acoperite vor fi vizibile. Aceasta nu este în mod obligatoriu nivelul 1 sau 14. va trebui sã trimiteþi textul pe un nivel inferior. dacã se seteazã ca Haºurile sã se suprapunã Zonelor. Principii de bazã Comenzile Adu deasupra ºi Trimite dedesupt vor aºeza elementul selectat deasupra sau sub toate elementele existente. Observaþie: Nivelul de suprapunere a Haºurilor ºi Zonelor se poate seta într-un meniu desfãºþurabil în fereastra de dialog Opþiuni de reprezentare. adicã va mai exista posiblitatea de a aduce deasupra sau trimite dedesupt alte elemente. Dacã veþi încerca sã aduceþi în faþã elemente deja situate pe nivelul superior.

Sunt similare cu .0 Ghid de utilizare 51 . planºeelor ºi celorlalte elemente arhitecturale. .Paleta Info vã permite ajustarea rapidã ºi uºoarã a unor parametrii de desenare. ArchiCAD 6.Direcþiile legate ajutã la desenarea elementelor în relaþie specificã cu elemente existente ºi presetarea direcþiilor.Limita de toleranþã a atracþiei cursorului este un ajutor permanenet pentru poziþionare faþã de elemente existente. Construirea planului Odatã ce planul general al proiectului este determinat.Capitolul 3 Tehnici de construcþie Acest capitol se concentreazã pe diferitele procedee ºi tehnici de construcþie la îndemânã pentru proiectarea elementelor de Clãdire Virtualã. Procedeul devine mai uºor datoritã unei game largi de facilitãþi ale ArchiCAD. . La început se prezintã tehnici pentru realizarea planului. . Uneletele ajutãtoare de construcþie sunt integrate în procesul de desenare.. tradiþionale. se poate mãri un detaliu sau trece la Grilajul ajutãtor fãrã întreruperea procesului de desenare. puteþi începe desenarea pereþilor.Bordul de control oferã opþiuni pentru crearea rapidã a noilor elemente prin relaþiile speciale cu cele existente. apoi posibilitãþile specifice ferestrelor Secþiune/Faþadã ºi 3D.. Se pot seta parametrii de desenare în Bordul de control. .

Ambele se pot activa rapid prin apãsarea tastelor b sau O. . efectul este ca ºi cum s-ar clica de douã ori pe Biblioteca de unelte.Variantele de Atragere a cursorului controleazã modul în care cursorul se deplaseazã. . care permit acces rapid la opþiuni de unelte editabile înaintea desenãrii. care permit acces rapid la configuraþii geometrice. .Dacã se clicheazã pe câmpurile. dacã existã elemente selectate.Metodele de construcþie relativã constrâng cursorul la un unghi sau distanþã definitã în timpul desenãrii sau editãrii.Clicarea pe câmpul numeric ce oferã informaþii despre elevaþie permite schimbarea acestor date. cât ºi cota superioarã. În afarã de aceste posibilitãþi Paleta Info mai are urmãtoarele funcþiuni: .Alegerea numelui unui strat din meniul desfãºurabil ce se deschide prin butonul straturi se poate modifica ataºarea elementului la strat. 52 ArchiCAD 6.Metode geometrice.0 Ghid de utilizare . .Butonul Punct Special genereazã automat puncte temporare pe diferite pãrþi ale . Metode de costrucþie Funcþiunule paletei info Cu ajutorul Paletei info se pot modifica numeroase setãri ºi parametri..Procedee de construcþie..Unealta Bagheta Magicã traseazã conturul elementelor existente pentru a crea elemente noi de alt tip. Ovservaþie: pentru elemente 3D se aratã atât cota la bazã.Butonul de suspendare a grupelor permite alegerea dintre editarea elementelor grupate împreunã sau individual. .Clicare pe butonul straturi permite accesul la fereastra de dialog Setare straturi. . . ce conþin cotele de nivel. . . Bordul de control Bordul de control conþine un numãr mare de funcþiuni: . . sau la fereastra de dialog Editã setul selectat.Dacã se clicheazã pe butonul uneltei active sau pe denumirea Element de bibliotecã/Tip de haºurã. atunci se pot modifica ºi aceste date.capitolul 3. dacã nici un element nu este selectat. Aici se poate efectua orice modificare doritã.

. Primele douã metode. Icoanele metodelor de construcþie relativã Metodele de construcþie relativã controleazã deplasarea cursorului în timpul desenãrii prin constrângerea la un unghi sau distanþã definitã în timpul desenãrii sau editãrii. Se poate începe desenarea noului element.. în vederea aºezãrii cursorului pe un punct definit geometric. Metoda curentã poate fi activatã sau dezactivatã prin clicarea pe buton. Metode de costrucþie . Perpendicular ºi Bisector determinã miºcarea cursorului într-un unghi constant. Ajutã la introducerea geometricã a datelor cu oricare unealtã'. Dacã începeþi mai întâi desenarea elementului: 1) Începeþi desenarea elementului 2) Activaþi butonul unghi bisector pe bordul de control 3) Definiþi vectorii de referinþã prin utilizarea aceleiaºi metode ca la cotarea unghiului ArchiCAD 6. . puteþi alege metodele din meniul desfãºurabil ce se deschide prin clicarea pe butonul ultimei metode alese.Metoda Punct special ajutã la gãsirea unor puncte speciale pe .Metodele Paralel. Numai unul din cei ºase modificatori poate fi activ în acelaºi timp Activarea se face prin clicare pe butonul aferent. dupã care se alege metoda de trasare a Bisectorului. paralel ºi perpendicular funcþioneazã identic.capitolul 3.0 Ghid de utilizare 53 . Folosirea metodei o dezactiveazã automat.. . Trasarea bisectoarelor Existã douã cãi de definire a unui bisector.În varianta mãritã a Bordului de control o fereastrã de mesaj prezintã instrucþiuni pas cu pas în timp ce desenaþi sau editaþi. Astfel. Observaþie: în forma extinsã a bordului de control cele ºase icoane sunt vizibile în acelaºi timp. sau se poate alege mai întâi metoda dupã care se începe traarea.Metodele (Offset) ºi (Offset) repetat ajutã desenarea poligoanelor prin informaþii grafice în timpul desenãrii.

0 Ghid de utilizare . Dupã terminare va apare o linie elasticã începând cu punctul de capãt al lanþului de linii ºi miºcânduºse perpendicular pe ultimul segment. ArchiCAD vã va informa prin semn sonor. Mouse-ul se va deplasa pe bisectoare. 2) Desenaþi un lanþ de linii închis ssau deschis. Pentru un element poligonal (offset): 1) Alegeþi ºi activaþi metoda () (Dacã unealta activã nu suportã forme poligonale. (Offset and repetitive offset) Metodele () creeazã lanþ de linii la distanþã datã faþã de un poligon desenat. 3) Terminaþi lanþul de linii prin dublã clicare sau atingerea butonului OK din Bordul de Control. Aceste metode nu pot fi activate în timpul desenãrii unui element ºi nu au efect pe elemente definite printr-o singurã clicare. Metode de costrucþie 4) Mouse-ul este constrâns la deplasarea pe bisectoare 5) Clicaþi pentru terminarea operaþiei. Dacã alegeþi mai întâi metoda: 1) Activaþi butonul Unghi bisector pe bordul de control 2) Definiþi vectorii de referinþã 3) Clicaþi pentru desenarea noului element. Mai vezi: Cotarea unghiularã este detaliatã în Capitolul 4. Observaþie: Dacã apãsaþi tasta Shift. 54 ArchiCAD 6.capitolul 3. se anuleazã constrângerea ºi direcþiile legate presetate vor fi active. Se poate foloi ºi unealta Baheta Magicã pentru definirea conturului poligonal al acestui element.

Clicaþi încã o datã pe punctul dorit. Puteþi continua plasarea altor elemente pânã când decideþi terminarea .0 Ghid de utilizare 55 . 3a) Când apare un singur punct special. doar cã procesul nu se terminã prin plasarea elementului prin clicare. Punctele de divizare vor fi calculate pe baza setãrii curente Punct Special (mai jos în acest capitol).prin dublã clicare se terminã procesul la desenarea ultimului element. se fac aceeaºi paºi. . Metoda poate fi activatã înaintea sau în timpul desenãrii ºi are efecte diferite în funcþie de tipul de punct special ales.capitolul 3. clicaþi pentru terminarea vectorului. ArchiCAD 6. Cursorul îºi schimbã poziþia între punctele posibile. Metode de costrucþie 4) Clicaþi pentru plasarea elementului. clicaþi pentru punctul de terminare al vectorului. 3b) Când apar mai multe puncte speciale. Pentru a folosi butonul Punct Special: 1) Activaþi butonul Punct Special 2) Clicaþi pentru introducerea punctului de începere al vectorului. . .Cu opþiunile "Diviziuni" ºi "Distanþe" pot apare mai multe puncte speciale.Cu opþiunile "Jumãtate" ºi "Procent" va apare un singur punct special. Când folosiþi metoda () repetat.prin activarea butonului renunþã se terminã procesul prin omiterea ultimului element. Cursorul este atras la punctul special. Punct special Cu aceastã metodã puteþi plasa un punct cheie la puncte de divizare alese.

La orice moment în timpul operaþiei se poate trece la constrângere verticalã sau orizontalã. constrângerea varianta perpendicularã din setarea de bazã. Metode devine activã când începeþi desenarea unui vector. iar vectorul rãmâne blocat la acelaºi unghi. timpul trasãrii. Metode de costrucþie Observaþie: Procentul este calculat întotdeauna de la pornire.0 Ghid de utilizare . 56 ArchiCAD 6.capitolul 3. se întoarce la Observaþie: Apãsarea tastei Q produce schimbarea între variante în . Aceasta va determina proiectarea verticalã sau orizontalã a cursorului. Prin terminarea vectorului. Aceastã funcþiune nu este activã în fereastra 3D.. Variante de determinare a miºcãrii cursorului Acest set de butoane controleazã modul în care poziþia curentã a cursorului este proiectatã pe linia elasticã constrânsã la o direcþie predefinitã. cursorul este proiectat prin setare de bazã la miºcare perpendicaularã pe unghiul legat. Dacã þineþi apãsatã tasta Shift ºi vectorul este blocat la un unghi definit..

Metode de costrucþie Butonul Suspendã Grupele Aceste icoane acþioneazã ca un schimbãtor ºi are acelaºi efect cu comanda "Suspendã grupele". . elementele grupate vor fi selectate ºi editate împreunã. elementele grupate pot fi selectate ºi editate independent. Ca exemplu al procedeului: desenaþi o formã în plan folosind unealta Haºurã. .Cu butonul din dreapta activ.capitolul 3. Observaþie: Bagheta Magicã preferã elementele selectate în cazul suprapunerii elementelor. de exemp0lu. ºi anume sã desenaþi linia de direcþie ºi sã definiþi direcþia pantei. Aceastã funcþiune este deosebit de utilã dacã doriþi. Metoda de construcþie aleasã va determina orientarea peretelui faþã de perimetrul haºurii.Cu butonul din partea stângã activ. sau sã generaþi diferite tipuri de elemente cu forme identice în plan. ArchiCAD 6. Dupã aceasta selectaþi unealta Perete.0 Ghid de utilizare 57 . Unealta Baheta magicã Prin Funcþiunea Bagheta Magicã ArchiCAD vã permite sã trasaþi conturul elementelor pentru a crea alte elemente. sã creaþi elemente circulare sau poligonale care ar fi altfel foarte dificil de construit din linii. Transformarea se efectueazã prin selectarea noului tip de element din Biblioteca de Unelte ºi clicând pe forma sau elementul iniþial la apariþia cursorului Baghta magicã. Excepþie de la regulã: la transformarea unui element oarecare în Plan de acoperiº va trebui sã treceþi prin întreg procesul uzual.

Patru pereþi vor fi poziþionaþi pe conturul Haºurii. arc... de pereþi sub formã de poligon. Alte caracteristici ale noului element sunt determinate de conþinutul ferestrei de dialog setãri. Observaþie: ArchiCAD nu poate tranforma elemente în pereþi cu formã trapezoidalã sau poligonalã. În mod sililar se pot trasa forme pentru crearea unor goluri în orice element poligonal. Dacã poligonul se interseteazã. Metode de costrucþie Clicaþi pe iconul uneltei Bagheta Magicã în Bordul de Control ºi poziþionaþi cursorul pe elementul 2 D. dacã acestea sunt corecte. Mai vezi: Setãrile Baghetei Magice se regãsesc la meniul Unelte. Capitolul 5. un acoperiº ce . Observaþie: Ca (prescurtare. Dacã alegeþi metode geometricã Perete poligonal la selectarea unui element de tip cerc. sau poligon. acest element va fi tranformat într-un ..capitolul 3. apoi clicaþi. Toate aceste elemente vor fi parte a proiectului ºi vor putea fi manipulate independent. înainte sau dupã transformare. Unealta Bagheta Magicã nu este accesibilã în fereastra 3D decât pentru creerea planºeelor din planºee sau acoperiºuri. perimetrul unui element blocat. veþi fi avertizat. Trebuie sã verificaþi întotdeauna. puteþi selecta pereþii ºi puteþi sã-i mutaþi de lângã haºurã). 58 ArchiCAD 6. shortcut) puteþi poziþiona cursorul Mercedes sau Pipã pe forma 2D ºi sã clicaþi pe Space. în mod special dacã elementele trebuie sã fie într-o relaþie anume (ex.. rezervat pentru alþii sau din afara suprafeþei Dvs de lucru poate fi trasat în vederea creerii de alte elemente. Cursorul va lua forma de Baghetã magicã ºi ºi noul perete va fi construit. Observaþie pentru Team Work: La lucrul în Team Work.0 Ghid de utilizare . pe un perete). (De exemplu.

adicã cursorul se va schimba în Pipã deasupra lor. Ele se comportã ca punctele cheie..Procent: Împarte o muchie în douã pãrþi într-un raport definit de Dvs (0% este punctul de capãt cel mai apropiat de cursor).. Distanþa se mãsoarã de la punctul de capãt cel mai apropiat de cursor. .Distanþã: Împarte o muchie în douã pãrþi în funcþie de o distanþã setatã. Existã 4 opþiuni în meniul desfãºurabil deschis de sãgeata micã în colþul dreapta jos al ferestrei de control Puncte speciale.).. ArchiCAD 6.Diviziune: Împarte muchia într-un numãr de pãrþi egale situat între 3-20. pe muchii ºi butonul Puncte speciale este activ. . Punctele speciale pot sã aparã pe mai multe muchii în acelaºi timp. Punctele speciale apar temporar ºi dispar dupã 4-5 secunde. Fereastra de indicaþii Prin alegerea afiºãrii maximizate a Bordului de control (lângã butonul . .0 Ghid de utilizare 59 .. Metode de costrucþie Puncte speciale Când cursorul se schimbã în . . punctele speciale sunt create în mod automat. bordul se va extinde incluzând indicaþii pas cu pas pentru operaþiile de desenare.Jumãtate: Împarte o muchie în douã pãrþi egale.capitolul 3.

Intensitatea acestei atracþii. adicã limita în interiorul cãreia se manifestã acest efect poate fi setatã cu comanda Opþiuni/Preferinþe./Ctrl clicare pe muchia unui acoperiº în timp ce altul este selectat va aranja planul de acoperiº la muchia comunã (dacã existã) a celor douã acoperiºuri. pe proiecþia perpendicularã a originii de construcþie. 60 ArchiCAD 6. Observaþie: existã o excepþie: . de exemplu pe puncte de intersecþie ale muchiilor ºi liniilor trasate. Capitolul 4. 2) Command-ictare (Machintosh) sau Ctrl-clicare (Windows) pentru generarea punctului de intersectare. Un astfel de punct special poate fi punctul de intersecþie al unei linii. Generarea automatã apunctului Nu existã posibilitate directã pentru tragerea cursorului pe punctul de intersecþie virtual a douã sau a mai multor elemente. care ne ajutã la exploatarea preciziei mari a programului. Pentru poziþionarea cursorului cu mare exactitate pe elementele constructive..0 Ghid de utilizare .. colþurile ºi laturile elementelor atrag automat cursorul aflat în apropierea lor pe poziþia corectã.. 1) Selectaþi o linie.capitolul 3. Forma cursorului aratã tipul punctului special gãsit de ArchiCAD în locul respectiv. etc.. muchie sau arc ºi poziþionaþi cursorul asupra altui element (devine o sãgeatã cu Mercedes dacã unealta sãgeatã este activã. Metode de costrucþie Aura cursorului Funcþia Aura cursorului a ArchiCAD-ului este una dintre mecanismele. Mai vezi la tehnici ale uneltei Acoperiº. Funcþia Atracþie ne ajutã la poziþionarea automatã pe puncte speciale. sau simplu Mercedes dacã altã unealtã e activã). al unui arc sau al unei curbe..

haºurã. respectiv CTRL-clicare (Windows) se pot adãuga puncte la urmãtoarele elemente: -Pentru definirea unei proiecþii paralele dintr-un anumit punct al unui perete. în raport cu un perete. plan de acoperiº. al unei linii. -Definirea unei proiecþii perpendiculare a unui punct din orice element. Sã se selecteze arcul (arcele) ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare cu cursorul pipã pe oricare element. Atracþie la punctul median dintre douã elemente Nu existã metodã directã pentru tragerea cursorului pe un punct imaginar median dintre douã elemente. apoi se marcheazã cu un punct mijlocul liniei de desenare ºi se ºterge linia ajutãtoare. Metode de costrucþie Tragere pe punctul de tangenþã la Cerc/Arc de cerc Nu existã metodã directã pentru tragerea cursorului pe puncte de tangenþã. ori cu una din metodele de mai sus). Sunt douã posibilitãþi pentru construirea acestor puncte mediane: .capitolul 3. care pot fi utilizate în continuare la construcþie. (locul cursorului pipã) sau a unui spaþiu gol (locul cursorului cruce). linie sau o ºarpantã specificatã.0 Ghid de utilizare 61 . Astfel s-au creat punctele de tangenþã. apoi MÃR/CTRL-clicare pe al doilea element cu cursorul pipã.Se marcheazã cu un punct primul element (ori cu unealta punct. placã. al unei ºarpante. . Puncte proiectate paralel ºi vertical Cu MÃR-clicare (Macintosh). al plãcii sau al unei margini. ArchiCAD 6.Se deseneazã o linie între cele douã elemente. al unui plan de acoperiº.

deci pot apãrea conflicte ocazionale între ele. Metode de costrucþie Direcþii legate Operaþia Direcþii legate funcþioneazã în ArchiCAD asemãnãtor folosirii echerului respectiv teului la desenarea planurilor. Observaþie: Atragerea Cursorului.Linii elastice: linia elasticã este o linie groasã. Cu blocarea valorii lui “X” se utilizeazã un liniar pe verticalã. Aceastã tehnicã e disponibilã la folosirea oricãrei unelte 2D ºi 3D. Astfel valoarea coordonatei alese va primi un chenar în fereastra coordinatelor.dã posibilitatea blocãrii oricãrei date din fereastra coordonatelor . y.0 Ghid de utilizare . în continuare prin apãsarea tastei SPAÞIU sau cu clicarea în dreptunghiul caracteristicii blocate din fereastra coordonatelor.capitolul 3.legarea unghiurilor . unde lungimea se precizeazã grafic sau numeric.. y. Cu blocarea valorii lui r. Legarea coordonatelor Deplasarea cursorului se poate bloca cu tastele MODIFICATOR (Macintosh) respectiv ALT (Windows) ºi cu una din tastele x. trebuiesc cunoscute douã principii de bazã: . Cu blocarea valorii lui “a” se lucreazã ca ºi cu un liniar aºezat oblic.. acesta arãtând starea blocatã a coordonatei. Pentru a evita aceastã posibilitate.) Legarea unghiurilor Pentru a folosi corect metoda Legãrii Unghiurilor. iar Direcþiile legate utilizeazã sau devanseazã Atragerea cursorului (Cursor . Dupã legarea coordonatelor putem da anumite distanþe ºi cu selectarea unor puncte cheie exterioare. Se pot utiliza douã direcþii legate: .se pot defini perechi de unghiuri folosite des în timpul desenãrii. Grilajul ajutãtor are prioritate faþã de celelalte.legarea coordonatei . Folosirea unghiurilor legate este posibilã numai dacã s-a desenat cu linii elastice. Cirecþiile legate ºi Grilajul ajutor sunt independente unul faþã de celãlalt. care urmãreºte cursorul fin în timpul desenãrii sau construirii elementelor. 62 ArchiCAD 6. cu blocarea lui “Y” se utilizeazã un liniar pe orizontalã. Legarea coordonatelor se poate dezactiva cu tastele MODIFICATOR (Macintosh) respectiv ALT (Windows) ºi o tastã diferitã de x. a sau r. a sau r. putem desena elemente cu lungimi definite ale razei.

fãrã sã se piardã unghiul liniei desenate. cursorul se poate deplasa oriunde pe ecran. 2) Sã se apase tasta SHIFT. Lângã unghiul legat. ºi se poate poziþiona pe orice. 2) se apasã din nou tasta SHIFT. se pot alinia sau lega elemente noi în mod exact. Metode de costrucþie . unde linia elasticã sare de la un unghi legat la altul în cursul miºcãrii cursorului. Pentru a folosi metoda unghiurilor legate trebuie: 1) Sã se poziþioneze cursorul fin în apropierea valorii unghiului definit. Pentru a modifica valoarea unghiului liniei elastice: 1) se elibereazã tasta SHIFT ºi se ia o poziþie în apropierea unghiului dorit. comanda Opþiuni/Preferinþe/Direcþii legate. ºi în locul acesteia foloseºte unul dintre cele trei perechi de unghiuri setate cu.0 Ghid de utilizare 63 . aici rãmâne pe valoarea blocatã.capitolul 3. la care se doreºte alinierea în timpul desenãrii. ArchiCAD 6. Metoda unghiurilor legate În urma blocãrii valorii unghiului de desenare. pentru ca sã fie valabilã blocarea. sau foloseºte valoarea unghiului interior al elementului (detaliat mai jos).Unghi polar: unghiurile legate temporar blocheazã valoarea unghiului de deplasare a cursorului fin în fereastra coordonatelor. deci în aºa fel încât cursorul sã creeze o linie elasticã. Faþã de alte programe de desenare.

Care se foloseºte în proiecte.Orizontal-vertical .care se utilizeazã la fel ca Unghiul constant.) . care determinã direcþiile normale x-y .capitolul 3.Unghi unic .perechile de unghiuri. care se pot seta cu comanda Opþiuni/Preferinþe/Direcþii legate: Urmãtoarele trei perechi de unghiuri se pot preciza în ArchiCAD: . unghi primar unghi secundar unchi unic de 45° unghiul constant de 30° vertical / orizontal originea desenului 64 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare .Unghiul constant . (Exemplu: obiectele dintr-un amplasament sunt aºezate cu un anumit unghi faþã de un drum. în care apare un unghi repetat. fãrã sã fie întrerupt procesul. dar valoarea lui se poate modifica în timpul desenãrii. clicând pe unul dintre butoanele paralel/perpendicular ºi pe o laturã de referinþã. Metode de costrucþie Specificarea valorilor perechilor de unghiuri Metoda direcþiilor legate se bazeazã pe trei perechi de unghiuri.

Dacã apare Linia elasticã. Construirea unui element cu Direcþii legate Dupã ce s-a selectat un element cu unealta Sãgeatã (sau cu SHIFT-clicare dacã altã unealtã este activã). ArchiCAD 6.capitolul 3. se poziþioneazã originea liniei elastice a elementului. sau pe capãtul liniei de referinþã. tasta SHIFT se þine apãsatã. ca aceasta sã fie deplasatã sau alungitã. dacã în timpul desenãrii sau construcþiei se utilizeazã tasta SHIFT. ArchiCAD -ul executã urmãtoarele: 1) transferã originea de construcþie în originea liniei elastice (acest lucru îl aratã litera X îngroºatã) 2) cautã acea valoare de unghi legat. Desenarea unui element nou cu Direcþii legate Dupã ce a fost selectatã unealta Perete. Punctul cel mai apropiat ce se poate alege va fi Originea de construcþie 2) deplaseazã Originea de construcþie în cel mai apropiat Punct cheie (originea va fi marcatã cu un X îngroºat) . atunci mecanismul de Direcþii legate se va referi la vectorul de deplasare al Punctului cheie. iar în final 4) blocheazã valoarea unghiului polar din Fereastra coordonatelor conform unghiului ales. ºi traseazã un chenar în jurul butonului a:. care este cel mai aproape de unghiul liniei elastice. ce efect are metoda Direcþiilor legate în cursul folosirii uneltei Perete.0 Ghid de utilizare 65 . 3) blocheazã unghiul liniei elastice conform valorii unghiului ales. ArchiCAD -ul se va executa urmãtoarele: 1) cautã un Punct cheie în jurul cursorului. Metode de costrucþie Urmãtoarele douã exemple ne aratã.Dacã originea se mutã pe poziþia iniþialã a Punctului cheie deplasat. se clicheazã pe linia de referinþã a elementului. cu clicare se deplaseazã cursorul din origine ºi se apasã tasta SHIFT.

Dacã originea nu s-a deplasat în poziþia corectã. Pe deasupra ArchiCAD -ul selecteazã valoarea unghiului cel mai apropiat de direcþia formatã de cãtre cursorul fin din originea de construcþie. se elibereazã tasta SHIFT. . În funcþie de tipul dreptunghiului ativat din fereastra de dialog Preferinþe/Direcþii legate. deci tot elementul se poate poziþiona orizontal. vertical sau oblic. atunci valorile Unghiurilor legate vor avea efect asupra elementului sau laturii. acoperiº. ArchiCAD-ul alege din urmãtoarele patru perechi de unghiuri posibile: . La construirea elementelor plane (placã.Dacã originea se mutã pe celãlalt capãt al elementului sau al laturii. conform unei valori de Unghi legat. Metode de costrucþie Acesta înseamnã cã punctul de capãt se poate deplasa orizontal.Orizontal/Verical 66 ArchiCAD 6. haºurã-poligon) ArchiCAD-ul selecteazã dintre punctele învecinate punctul care se aflã cel mai aproape de cursorul fin (exemplu: cele douã puncte învecinate punctului cheie al conturului plãcii). vertical sau în celelalte direcþii legate. se aºeazã cursorul mai aproape de punctul dorit ºi se apasã încã o datã pe tasta SHIFT. Punct cheie posibil La construirea elementelor liniare ArchiCAD-ul alege dintre cele douã capete ale liniei de referinþã pe cel mai apropiat de cursorul fin.capitolul 3.0 Ghid de utilizare . .

. atunci ArchiCAD -ul poate sã aleagã dintre n unghiuri (exemplu: douã muchii învecinate al conturului plãcii). Coordonatele de miºcare a cursorului. metoda Unghiurilor legate e mai simplã.blocheazã valoarea unghiului polar din fereastra cooronatelor conform unghiului ales.Constant . coordonata legatã e singurul drum posibil. ºi traseazã un chenar în jurul butonului a: pentru a confirma blocarea. Blocarea înainte de începerea desenãrii Dacã se doreºte blocarea unei coordonate înainte de începerea desenului.capitolul 3.0 Ghid de utilizare 67 . Metode de costrucþie . Observaþie: Dacã se aflã n capete de muchii în originea de construcþie. ArchiCAD -ul în continuare: . Unghiurile legate se pot utiliza numai la liniile elastice. Poziþia cursorului pe orizontalã. deci valorile unghiurilor legate se pot selecta numai dupã începerea desenãrii.Unic .Unghiul intern propriu al muchiei construite.blocheazã direcþia liniei elastice la valoarea unghiului legat aflat cel mai aproape.Urmãtoarele douã exemple ne aratã cazuri în care folosirea coordonatelor legate dau rezultate mai bune. ArchiCAD 6. Alegerea între coordonatele legate ºi Unghiurile legate În cele mai multe cazuri. mai rapidã ºi mai uºor de utilizat faþã de Coordonatele legate. Distanþa cursorului în direcþe radialã. în anumite cazuri însã aplicarea ei prezintã dificultãþi.

Metode de costrucþie Construirea elementelor aranjate pe linie Dacã trebuie construit un element. 6) sã se tasteze ENTER pentru a încheia operaþia.capitolul 3. 3) se blocheazã coordonata X sau Y 4) se tasteazã a ºi unghiul dorit (se observã cã metoda Unghiurilor legate nu se mai poate aplica. 68 ArchiCAD 6. dacã o coordonatã deja e blocatã) 5) se tasteazã încã o datã a pentru a verifica modificarea. dupã cum urmeazã: 1) se începe desenarea elementului 2) se selecteazã punctul dorit al elementului existent pentru aranjarea dupã o linie. care conþine unghiuri legate. atunci se pot aplica împreunã coordonatele legate ºi metoda introducerii numerice. dar pe de altã parte trebuie sã fie aliniat orizontal sau vertical la un element existent.0 Ghid de utilizare .

.clicând pe punctele cheie al unui poligon existent sau pe muchiile ºirului de elemente liniare (pereþi. haºurã ºi încãpere.prin trasare manualã..capitolul 3. elementele circulare sau curbe vor fi aproximate cu segmente lineare sau curbe conform setãrilor din fereastra de dialog a Baghetei Magice. linii. ArchiCAD 6. indiferent de direcþia liniei de referinþã. Rezultatul obþinut prin folosirea Bahetei Magicã depinde de setãrile uneltei respecive. planul de acoperiº. de elemente lineare. Acestea sunt urmãtoarele: placa. Aceste elemente posedã numeroase unelte de construcþie comune. . Metode de costrucþie Construirea poligoanelor În ArchiCAD se gãsesc patru elemente de tip poligon. La trasarea poligoanelor sau lanþurilor de elemente. Acest lucru este foarte important la trasarea conturului unui poligon cu Bagheta magicã. Prin utilizarea uneltei Baheta Magicã (sau combinaþia space-click) pe una din muchiile sau nodurile unui poligon sau . pe care le prezentãm în continuare.0 Ghid de utilizare 69 . În funcþie de metoda geometricã activã. ArchiCAD-ul alcãtuieºte poligonul: va închide automat cu un segment drept. Trasarea conturului poligonului Conturul de poligon se poate realiza prin douã moduri: . care sunt asemãnãtoare din punct de vedere al executãrii ºi a construcþiei lor. puteþi crea pereþi pe conturul polgonului sau o masã de zidãrie în interiorul conturului. Mai vezi: Posibilitãþile suplimentare accesibile în fereastra 3D la lucrul în fereastra 3D mai jos în acest capitol. arce. Un plan exterior sau interior al unui ºir de pereþi se poate selecta. cu ajutorul metodelor geometrice disponibile în cazul uneltei date. prin clicare pe un colþ exterior sau interior al peretelui. curbe) Dacã lanþul elementelor liniare nu este închis.

Pentru verificare se selecteazã poligonul în imaginea planului.camerã). Observaþie: Poligonul de încãpere se poate realiza simplu. Segmentele se pot curba în modul descris în capitolul "Modificarea conturului poligonului". Oservaþie: Dacã s-a uitat marcarea poligonului înainte de a crea în interiorul acestuia un nou poligon. pe conturul exterior ºi interior al poligonului apar punctele de marcare.0 Ghid de utilizare . Crearea golurilor în poligoane Deseori avem nevoie de crearea unor goluri în poligoane. în interiorul golului. ci ca un poligon. noul contur nu va fi interpretat ca gol. Golul se poate folosi la anularea selectãrii poligonului sau la crearea unui poligon nou. Dacã nu s-a reuºit crearea golului. Capitolul 5. 70 ArchiCAD 6. Golul este o zonã neutrã. Mai vezi: Decrierea Ferestrei de dialog Trasarea curbelor la Meniul Editare. ºi se utilizeazã ca ºi alte spaþii libere ale suprafeþei de lucru. Programul va interpreta ca gol. Metode de costrucþie Trasarea directã (manualã) a conturului nu este posibilã. sau formarea podului deschis. Se pot crea poligoane de forme oarecare prin metoda SPAÞIU-clicare. prin clicarea în interiorul unui spaþiu închis (ex. de exemplu scãri. prezentatã mai sus. independent. se pot selecta ºi ºterge poligoanele create din greºealã. dacã dupã marcarea unui poligon în interiorul acestuia se deseneazã. pentru aºezarea diferitelor obiecte. ArchiCAD-ul calculeazã automat limitele poligonului. Dacã au fost create goluri.capitolul 3.

apare o paletã desãfºurabilã. se selecteazã întregul element înconjurãtor. roti. Dupã selectare. Modificarea conturului unui poligon Puteþi modifica conturul unui poligon (inclusiv golul din el) la muchii sau vârfuri. Deplasarea golurilor în interiorul poligoanelor Golurile create în plãci. fãrã modificarea elementului în jurul golului. Golurile se pot deplasa ºi cu unealta selector de suprafaþã. Dacã clicaþi pe muchia sau vârful unui poligon selectat ºi þineþi butonul apãsat. Metode de costrucþie Observaþie: Dacã conturul unui gol creat intersecteazã conturul exterior al poligonului din jurul sãu. programul transmite un mesaj de avertizare. Eliberarea butonului pe iconul dorit vã va permite executarea operaþiei. ArchiCAD 6. când unealta care l-a creat este selectatã în Biblioteca de unelte. sau conturul altor goluri. Zonele sunt poligoane speciale. golurile aºezate în interiorul acestora nu se pot selecta ºi construi separat. Dacã se aplicã unealta Sãgeatã sau dacã se clicheazã cu cursorul Mercedes pe conturul golului. Orice poligon poate fi modificat numai atunci. golul poate fi mutat liber. Se traseazã suprafaþa de selectare în jurul întregului gol. Avertizare: Dacã s-a selectat doar o parte a golului cu Selectorul de suprafaþã. acoperiºuri sau haºuri se pot modifica cu toate comenzile din meniul Editare. la întindere acesta se va deforma. Dacã se clicheazã pe gol cu cursorul Pipã.0 Ghid de utilizare 71 . apoi se defineºte vectorul cu care se doreºte deplasarea golului. totuºi conturul golului se va realiza. golul s-a selectat fãrã elementul din jurul lui.capitolul 3. împreunã cu toate golurile din acesta. oglindi sau multiplica. Deplasarea ºi modificarea golurilor este posibilã numai cu unealta Selector de suprafaþã.

72 ArchiCAD 6. ArchiCAD-ul trimite mesaj de eroare.0 Ghid de utilizare . apoi se trage la locul dorit. va apãrea o paletã desfãºurabilã.se curbeazã un segment drept prin deplasarea unui punct al acestuia. dar operaþia nu se va ºterge. . Dacã din acþiune rezultã un poligon. . ArchiCAD va regulariza forma poligonului. respectiv cele douã puncte de capãt ale muchiei iniþiale.aºezãrii unui punct cheie pe muchia poligonului. Prin clicare dublã punctul cheie se poate aºeza pe muchie fãrã deplasare.Redimensioneazã grafic muchia poligonului. Punctele de capãt ale muchiei alese vor fi înlocuite prin întinderea ambelor muchii vecine în propria direcþie. Dacã se clicheazã pe un segment curb. Observaþie: Dacã segmentul curb intersecteazã oricare altã muchie a poligonului.capitolul 3. care se autointersecteazã. Arcul astfel obþinut intersectezã punctul deplasat. . Observaþie: Nu se poate aºeza punct cheie pe segmente curbe. Metode de costrucþie Crearea muchiilor de poligin Dacã se clicheazã pe o muchie a poligonului selectat ºi butonul mouse-ului se þine apãsat. acesta va fi schimbat cu coarda lui.

ArchiCAD va reduce raza astfel încât arcul ce rezultã sã intersecteze sau sã fie tangent cu una din muchiile vecine. Mai vezi descrierea tehnicilor specifice diferitelor unelte la Capitolul 4. În acest caz aria ce se intersecteazã cu poligonul existent va fi substrasã.0 Ghid de utilizare 73 . . Observaþie: când se lucreazã cu poligoane de tip diferit paleta desfãºurabilã va conþine ºi alte icoane. ArchiCAD 6. care permit transformaþii specifice uneltei respective. Metode de costrucþie Observaþie:Dacã încercaþi sã redimensionaþi un poligon pe unul din segmentele curbe. Poligonul nou trebuie sã se intersecteze cu cel existent sau sã aibe o muchie comunã.se substrag muchii din poligonul existent.se extinde poligonul existent prin definirea unui poligon nou sau utilizarea Baghetei Magice pentru unul existent.capitolul 3. Operaþia este inversa celei precedente. .

porþiunea mai micã a poligonului se va ºterge. segmentul de arc se poate întinde astfel încât unghiul central (raportul arc-coardã) va rãmâne identic. . rotunjirea se va face în acelaºi mod. dar dupã setarea razei. apoi în fereastra de dialog trebuie evidenþiatã raza. Unghiurile se pot seta doar unul câte unul. Curba tangentã astfel obþinutã se poate seta în fereastra de dialog Raza de rotunjire. În cazul segmentelor curbe de poligon. Punctul cheie se poate anula prin unirea acestuia cu un punct cheie învecinat. Dacã punctul cheie se transferã astfel încât laturile poligonului se intersecteazã.capitolul 3. Dacã curba de rotunjire trece peste vârfurile învecinate.prinderea ºi mutarea punctului cheie. Dacã se transferã un punct de capãt ale unei muchii curbe. programul ne va avertiza. se poate alege între urmãtoarele posibilitãþi: . pe paleta desfãºurabilã ce apare. Dacã punctul cheie se uneºte cu un punct cheie mai îndepãrtat. atunci mãrimea razei va scãdea pânã ce punctul de capãt al arcului va fi cel mai apropiat vârf din vecinãtate. Metode de costrucþie Construirea punctelor cheie de poligon Dacã se clicheazã pe un punct cheie al unui poligon din unealta activã.rotunjirea vârfului poligonului. Muchiile aferente vor urmãri mutarea.0 Ghid de utilizare . 74 ArchiCAD 6. în cazul urmãtoarelor rotunjiri trebuie trebuie doar sã se clicheze pe vârful respectiv.

0 Ghid de utilizare 75 . Aceastã operaþie nu afecteazã încãperile. Observaþii: când selucreazã cu un perete sau o reþea spaþialã. paleta desfãºurabilã va conþine un icon suplimentar specific acestor unelte. Valoarea mãririi sau a micºorãrii se poate seta în fereastra de dialog ce apare. .modificarea dimensiunii întregului poligon.Redimensionarea întregului poligon. muchiile se vor alungi. Capitolul 4. . Mai vezi tehnicile uneltelor Perete ºi Reþea spaþialã. Dacã din acþiune rezultã un poligon ce se autointersecteazã.extinderea sau substragerea muchiilor (a se vedea mai sus la Editarea muchiilor poligonului). La tãierea poligoanelor se utilizeazã linii drepte sau muchii. care vã permit sã scurtaþi sau întindeþi linia de referinþã a peretelui poligonal. operaþia selectatã se va executa. respectiv sã modificaþi înãlþimea proiectelor din reþea. Dacã se clicheazã pe butonul OK. Muchiile vor fi înlocuite ºi comprimate/întinse. Poligoane ºi suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã Punctele cheie poligon aflate pe suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã se pot transfera împreunã. Tãierea poligoanelor Poligoanele se pot tãia cu comanda Editare/Taie în doi (vezi descrierea acesteia în capitolul 5). ArchiCAD 6. se produce reularizarea automatã. va apare un mesaj de avertisment. Descrierea acestuia vezi la capitolul 4.capitolul 3. referitor la unealta Selector de suprafaþã. Metode de costrucþie . Dacã din operaþie rezultã un poligon ale cãrui laturi se intersectezã.

Eventualele ºtergeri greºite se pot reface cu comanda Construire/Nu trebuie. Pentru anularea comenzii “Nu trebuie” se foloseºte comanda “totuºi trebuie”. ca numai elementele nedorite sã fie selectate. informându-vã despre relaþia sa cu elemente existente sau acþiuni pe care trebuie sã le executaþi. apoi se ºterg cu comanda Construire/ªtergere sau cu apãsarea tastei DEL. Dacã în timpul unei astfel de operaþii se schimbã unealta activã.capitolul 3. Corectare Butonul renunþã Dacã în cursul unui ºir de operaþii (exemplu la proiectare sau la execuþia unei transformãri) ne rãzgândim înainte de terminare. Nu trebuie / Totuºi trebuie Pentru anularea operaþiilor încheiate se foloseºte comanda Editare/Nu trebuie. În Anexa de la sfrârºitul acestei cãrþi veþi gãsi o listã completã a formelor cursorului în ArchiCAD. ªtergere Elementele nedorite se selecteazã. 76 ArchiCAD 6. Sã se verifice cu atenþie. atunci toatã operaþia se ºterge. atunci operaþiile se pot anula pe rând unul câte unul clicând în mod repetat pe butonul Renunþã. atunci se clicheazã pe butonul Renunþã al Bordului de control. Se pot anula Maxim 99 de operaþii prin apelarea repetatã la aceasã comandã.0 Ghid de utilizare . Metode de costrucþie Formele cursorului Când lucraþi în ArchiCAD veþi observa cã în locuri ºi situaþii diferite cursorul îºi va schimba forma. Dacã dorim ca ºirul de operaþii (exemplu: s-a început desenarea unei linii. apoi s-a selectat butonul paralel sau perpendicular ºi s-a desenat un vector) sã fie anulat total.

Ele sunt compuse din elemente de construcþie ºi orice schimbare efectuatã într-o fereastrã S/F va fi automat preluatã de Plan ºi odatã cu activarea. Odatã ce s-a definit o linie de secþionare. cu excepþia duplicãrii Ferestrelor ºi Uºilor existente. DREAPTA. ºi Desenul static. care sunt desene editabile independente. se obþin doar elemente simple de desen. dacã: . Metode de costrucþie Alte metode Se poate întrerupe operaþia de desenare. JOS. care este legat de model ºi poate fi editat interactiv cu Planul. STÎNGA. dar aici nu se pot crea elemente noi. Observaþie: Chiar dacã se copiazã ºi se insereazã elemente de construcþie. Lucrul în ferestrele Secþiune/Faþadã Ferestre S/F sunt generate prin plasarea liniilor de secþionare în plan cu unealta S/F. numele S/F corespunzãtoare apare în meniul ierarhic corespunzãtor în meniul Fereastrã ºi poate fi deschisã prin clicarea pe numele ei.se apasã una dintre tastele SÃGEATÃ SUS. de celelalte ferestre SF.capitolul 3. Existã douã tipuri de S/F: Modelul dinamic. Ferestrele model Modelele sunt secþiuni sau faþade ale construcþiei digitale.0 Ghid de utilizare 77 .se schimbã unealta în timpul operaþiei .în timpul desenãrii se apasã tasta DEL . ArchiCAD 6. Ferestrele Secþiune/Faþadã model sunt editabile.

Metode de costrucþie Schimbãrile efectuate pe elemente de construcþie în fereastra 3D sau alte ferestre SF vor apare atunci când se activeazã din nou fereastra Secþiune/Faþadã sau se alege Afiºare/Reconstruieºte Modelul. în afara cotelor asociative.0 Ghid de utilizare . cât ºi în modelul 3D. Se pot adãuga elemente de desen la aceastã fereastrã cu elemente de desen 2D. Elementele construcþie pot fi modificate doar în Fereastra de dialog Setãri sau în Paleta Info. 78 ArchiCAD 6. Procesul de reâmprospãtare funcþioneazã numai pe elemente de construcþie. se pot plasa obiecte 2D ºi blocuri de text. chiar prin procedeul copiazã/insereazã. Elementele selectate în Plan nu afecteazã ferestrele SF în nici un fel.capitolul 3. În acest caz elementele adiþionale rãmân neschimbate. Ferestrele tip Desen Modelele pot fi transformate în simple Desene prin Afiºare/Transformã secþiune/faþadã. elementele adiþionale 2D rãmân neschimbate. Schimbãrile efectuate se pot afiºa în fereastra Desen prin Afiºare/Redeseneazã SF. Selecþia Conþinutul ferestrei SF depinde de setãrile alese pentru linia de secþiune ºi nu de ceea ce este selectat în mod curent în Plan. Atenþie: ªtergerea unui element de construcþie în fereastra Model va ºterge elementul atât în Plan. Toate elementele de construcþie vor fi astfel transformate în linii ºi haºuri.

dar este posibilã salvarea acestor ferestre ºi ca fiºiere separate într-o varietate de formate desen prin comanda Fiºier/Salveazã ca. Reguli de bazã pentru Editare În fereastra 3D poziþia cursorului este interpretatã ca spaþialã.sã creaþi ºi sã editaþi elemente 3D . deci sã vã deplasaþi în Clãdirea Virtualã. Capitolul 5. biblioteca de unelte blocheazã toate elementele 2D. ArchiCAD 6. Lucrul în fereastra 3D În ArchiCAD 6. Subcapitolele de mai jos se vor concentra pe conceptele ºi tehnicile care diferã de cele întâlnite în editarea din Plan ºi SF.. Mai vezi: Unealta SF în Capitolul 4 ºi comenzile meniului Afiºare.0 fereastra 3D este un mediu interactiv în care puteþi: . Biblioteca de unelte ºi Fereastra 3D Când fereastra de unelte 3D este activã. Pentru compensarea acestei "dimensiuni pierdute" se folosesc mai multe reguli ºi legãri. Salvarea Secþiune/Faþadã SF sunt salvate odatã în proiectul.sã schimbaþi punctul de vedere ºi proiecþia. Când fereastra 3D este activã. bordul de coordonate ºi paleta vederi.capitolul 3. Toate uneltele 3D sunt accesibile. biblioteca de unelte. bordul de control. Editarea în Secþiune/Faþadã Când lucraþi într-o fereastrã SF puteþi folosi multe din funcþiunile oferite de baza de meniuri. Metode de costrucþie Selecþia fãcutã în fereastra SF este total independentã de orice altã selecþie din alte ferestre. o paletã suplimentarã Navigare 3D va apare pentru controlul editãrii ºi navigaþiei.0 Ghid de utilizare 79 . deºi ecranul este 2D..

cota sa de înãlþime determinã cota de poziþionare a noilor elemente.capitolul 3. . Metode de costrucþie Originea utilizatorului în 3D În interiorul ferestrei 3D originea utilizatorului ºi axele x. Observaþie: Deplasarea originii pe o suprafaþã este posibilã doar în modul Linii Ascunse sau Colorat.Dacã Gravitatea este dezactivatã.apãsaþi Alt-Shift ºi atingeþi orice punct cheie al unui element fãrã clicare. o suprafaþã sau un spaþiu gol. 80 ArchiCAD 6. . Aceasta va miºca originea fãrã sã schimbe cota de înãlþime.00 Proiect sau Originea Utilizatorului. Liniile au 1 m lungime.În Bordul de coordonate valorile z pot fi citite în raport cu cota ±0. . Pentru a muta originea utilizatorului în 3D efectuaþi una din urmãtoarele operaþii: .clicaþi pe butonul Orogine în bordul de coordonate ºi clicaþi pe un nod de element.0 Ghid de utilizare .În ferestrele de dialog setãri valorile de elevaþie sunt în raport cu Originea utilizatorului în locul cotei nivelului. y ºi z sunt afiºate cu linii negre groase. Originea utilizatorului are mai multã semnificaþie ca în Plan: .

Atragerea cursorului ºi selectarea Comportamentul cursorului în relaþie cu elemente existente ºi metodele de selectare a lor au fost descrise mai sus.Dacã butonul este dezactivat. .0 Ghid de utilizare 81 . Butonul Cursorului inteligent Din cele douã butoane de sub butonul Editare cel din dreapta controleazã modul de atragere a cursorului. În biblioteca de Unelte. cursorul ºi axele de coordonate sunt legate de "linii de cursor" dotate cu pãtrate de . Posibilitãle de control al nagigaþiei vor fi descrise mai jos. Aceasta activeazã modul Editare. Paragrafele urmãtoare sunt concentrate pe funcþiunile specifice 3D. se pot gãsi toate muchiile. Paleta mai conþine o serie de funcþiuni pentru editarea în 3D incluzând butonul Editare comutatorul (Switch) Cursor Inteligent. toate tipurile de element de construcþie 3D vor fi accesibile. ale elementelor care sunt afiºate în fereastra 3D.. Metode de costrucþie Controlul Editãrii în Paleta Navigaþie 3D Paleta Navigare 3D ajutã la orientare în 3D. În procesul de creere sau editare a elementelor poziþia nodurilor ce atrag cursorul este întotdeauna proiectatã pe planul curent de referinþã. Butonul liniilor de cursor Acest buton se aflã în partea stângã sub iconul sãgeatã.Dacã butonul este activat. liniile de referinþã etc. ArchiCAD 6. Astfel puteþi elinia elemente la alte elemente. cursorul se miºcã în planul curent de editare ºi este atras numai de noduri ºi muchii situate în acest plan..capitolul 3. Dacã este activat. situate deasupra sau dedesupt. pentru a localiza poziþia cursorului în spaþiu. . Butonul Editare Pentru editarea elementelor clicaþi mai întâi pe butonul Editare (cu icon sãgeatã) în zona Editare-Deplasare a paletei de navigare 3D.

Pentru a le gãsi: . Atunci punctele cheie ascunse vor fi marcate ºi cursorul va reuºi sã le prindã.Reþele spaþiale: puncte cheie ºi muchii la bazã. . punctele cheie la partea superioarã. 82 ArchiCAD 6.Treceþi la modul cu linii..0 Ghid de utilizare ..0 au . Metode de costrucþie Noduri ºi Muchii În fereastra 3D cursorul inteligent este atras de urmãtoarele noduri ale elementelor de construcþie: . .Pereþi poligonali muchii ºi puncte cheie la bazã. Dacã acoperiºul este selectat. punctele de cotã din noduri. Toate punctele cheie ºi toate muchiile vor fi accesibile. puncte cheie la partea superioarã. .Pereþi simpli: linia de referinþã ºi punctele cheie la bazã. Aceasta funcþioneazã numai în cazul de intersecþie realã. . puncte cheie la vârf. . Suplimentar. Gãsirea punctelor cheie ºi muchiilor ascunse În modurile de reprezentare cu linii ascunse ºi colorat cursorul nu poate fi atras de puncte cheie ºi muchii invizibile. cursorul va indica intersecþii. .Planºee: Toate punctele cheie ºi muchiile din planul superior. relaþii tangenþiale ºi perpendiculare ca în Plan.Acoperiºuri: Puncte cheie ºi muchii în planul superior.Selectaþi un element. se adaugã punctele de capãt ale liniei de pantã.Deschideri în pereþi: punctele cheie ale golului de zidãrie pe ambele pãrþi ale peretelui. Obiectele noi din ArchiCAD 6. .Obiecte ºi lãmpi: aceleaºi puncte cheie de la baza elementului ca în Plan.capitolul 3.

Vederi-model aranjate ºi puncte de selectare În cazul vederilor 3D aranjate. ca comanda Alege toate sau folosind paleta Gãseºte ºi selecteazã. chiar ºi aceste elemente vor fi selectate. . aceastã regulã este de mare ajutor la lucrul cu interioarele. . câteva elemente vor fi doar parþial vizibile. Deºi pare restrictiv. fãrã riscul de a-l deplasa fãrã sã ºtiþi. elementul nu poate fi selectat. Shift+clicare la altã unealtã cere gãsirea unui punct cheie sau muchii la fel ca în plan. Totuºi. ce rezultã dintr-o selectare cu unealta Selector de suprafaþã sau Utilizarea planurilor de secþionare 3D ºi comanda Secþionare 3D. Metode de costrucþie Metode de selectare . Fãrã pãtrate de selectare Dacã toate pãtratele de selectare ale unui element sunt în afara vederii curente. La editare o imagine-fantomã temporarã a întregului element va fi vizibilã. fãrã gãsirea vreunuia din punctele cheie. Aceastã metodã funcþioneazã numai cu unealta Sãgeatã. Se poate selecta orice element prin clicarea pe orice punct aflat pe suprafaþa sa cu unealta sãgeatã. Toate elementele cu punct cheie în interiorul dreptunghiular vor fi selectate.Selectarea prin arii. Aceasta înseamnã cã într-o vedere mãritã cu un perete sau planºeu nelãsând fond gol în desen puteþi desena dreptunghiuri de selectare sau deselecta elemente clicând pe suprafaþa acestui element. Procedeul funcþioneazã ºi în modul linii. în unealta Sãgeatã. Veþi desena un dreptunghi de selectare ca ºi în Plan.Selectarea prin puncte cheie sau muchii.Selectarea prin suprafeþe. punctele de selectare ale elementului vor fi afiºate ºi toate punctele cheie ºi muchiile pot fi gãsite de cursor. dar aici nu aveþi indicii vizuale despre suprafaþa vizibilã. Apãsaþi butonul mouse-ului. oriunde în afara unui punct cheie sau muchii ºi deplasaþi mouse-ul þinând butonul apãsat.0 Ghid de utilizare 83 . Dacã elementele sunt selectate. dacã folosiþi metode de selectare automatã. Funcþioneazã la fel ca în plan.capitolul 3. ArchiCAD 6.

deplasaþi-l cu unealta sãgeatã (În plan deplasarea dreptunghiului presupune folosirea uneltei Selector de suprafaþã). Cu o prismã comanda Alege toate va selecta toate elementele din interiorul prismei dacã Unealta Sãgeatã este selectatã. Observaþie: Pentru reglarea finã a poziþiei dreptunghiului de selectare.Folosind primele trei metode din paleta Info puteþi defini prisme. Unealta Selector de suprafaþã nu poate fi folositã pentru deplasarea sau întinderea elementelor în fereastra 3D. Metode de costrucþie Elemente nou plasate sau existente deplasate în afara modelului aranjat vor dispare din fereastra 3D.capitolul 3.Folosind ultima metodã puteþi desena un simplu dreptunghi care poate fi folosit pentru copierea imaginii 3D pe Clipboard.0 Ghid de utilizare . . Clicaþi pe altã Unealtã ºi folosiþi Alege toate pentru a selecta elementele de acel tip. 84 ArchiCAD 6... La comanda Copiazã va apare o fereastrã de dialog cu o serie de opþiuni speciale pentru conþinutul Clipboard-ului. Folosiþi comanda Nu trebuie pentru a vã întoarce la elemente existente sau . la Fereastra Plan pentru a deplsaþi acele elemente în locul potrivit. Folosirea uneltei Selector de suprafaþã Unealta selector de suprafaþã are urmãtoarele funcþiuni în fereastra 3D: .

clicarea va face ca elementul poziþionat sã gãseascã primul planºeu sau acoperiº trecând pereþi sau obiect. Deplasaþi Originea Utilizatorului la cota doritã în modul descries înainte. Gravitate dezactivatã: În acest mod principalul factor este cota la care se aflã Originea Utilizatorului. Metode de costrucþie Construirea elementelor noi în 3D În ArchiCad 6. Dacã specificaþi o distanþã de la originea utilizatorului. Controlul elevaþiei Înainte de a începe desenarea unui element. Mai întâi setaþi Gravitatea.capitolul 3.0 Ghid de utilizare 85 . stâlpii ºi elementele de bibliotecã vor fi poziþionate pe planeul sau acoperiºul pe care clicaþi. iar în fereastra de dialog Setãri a uneltei setaþi valorile "La originea utilizatorului" sau "La cota 0 priect". ArchiCAD 6. Toate aceste valori se schimbã automat când miºcaþi cursorul pe alt planºeu sau acoperiº. Dacã specificaþi o distanþã. Câmpul z din bordul dinbordul Coordonatelor va afiºa elevaþia Origini Utilizatorului. Elemente de alt tip se vor comporta ca transparente. dupã nevoie. Gravitatea activã: Cu aceastã funcþiune pereþii. în timnp ce paleta Info aratã cotele superioare ºi inferioare ale elementului.0 elementele de construcþie pot fi create direct în fereastra 3D. Aceasta se aplicã ºi la tipuri de elemente pentru care gravitatea nu funcþioneazã: planºee ºi reþele spaþiale. Câmpul z în bordul de coordonate va afiºa elevaþia suprafeþei la cursor. Pentru a pãstra o distanþã de la planeu sau acoperiº deschideþi fereastra de dialogsetãri a obiectului ºi setaþi valoarea "Pânã la elementul dedesupt" doritã. cursorul se va deplasa în planul orizontal definit de Originea Utilizatorului ºi un mic triunghi care se deplaseazã împreunã cu cursorul va marca poziþia actualã a elementului în curs de poziþionare. iar un mic triunghi care se miºcã cu el va marca poziþia elementului pe care urmeazã sã-l poziþionaþi. setaþi elementul astfel încât sã vã asiguraþi cã el va fi poziþionat la cota corectã. iar Paleta Info aratã cotele superioare ºi inferioare ale elementului. cursorul se va deplasa tot pe suprafaþa planºeului sau acoperiºului.

nu existã indicii privind apartenenþa elementelor la nivele. elementele noi vor fi poziþionate pe acest nivel indiferent de elevaþie. noile elemente care se înscrie într-un nivel afiºat se adaugã acestui nivel în timp ce elementele plasate foarte înalt sau foarte jos se adaugã nivelului superior sau inferior. Noile elemente sunt întotdeauna aºezate în cadrul acestei înºirãri penivelul cãruia elevaþia lor corespunde cel mai bine. se decupeazã elementul ºi se insereazã la alt nivel.0 Ghid de utilizare . Pereþi.Dacã conþinutul ferestrei 3D a fost definit prin selectare individualã sau cu Unealta Selector de suprafaþã pe un singur nivel. decât în Plan. . 86 ArchiCAD 6. Pentru a le deplasa la alt nivel se activeazã fereastra Plan. se deseneazã un vector pentru înãlþime. Stâlpi.Clicaþi pentru înãlþime. Aceasta înseamnã: . Elevaþia ºi Nivele Fereastra 3D afiºeazã întotdeauna o înºirare anume de Nivele.Introduceþi geometria în plan a elementului cum aþi proceda ºi în plan. . Dupã ce se defineºte poziþia elementului pe plan orizontal curent. Tutuºi. Elementele existente vor rãmâne întotdeauna penivelul iniþial. Metode de costrucþie Elevaþia uºilor ºi Ferestrelor Elevaþia golurilor în zidãrie este definitã de ferestrele de dialog a setãrii lor ºi se mãsoarã de la baza peretelui în care se poziþioneazã. Obiecte ºi Lãmpi: . Notaþi cã aceasta se aplicã doar elementelor nou create. La desenare folosiþi Butonul Cursorul Inteligent ºi atragerea la elemente.capitolul 3. În toate cazurile dubla clicare în locul desenãrii vectorului de înãlþime va plasa elementul cu înãlþimea setatã în fereastra de dialog Setãri a elementului.Dacã un numãr de nivele sunt afiºate ca set în fereastra de dialog "Select Image Items". Crearea elementelor În cele mai multe cazuri crearea unui element nou presupune cu un pas mai mult. indiferent de ajustãrile efectuate în fereastra 3D. Reþineþi cã înãlþimea obiectelor din biblioteci mai vechi nu poate di modificatã grafic.

. Creaþi-le în plan ºi editaþi-le în fereastra 3D.0 Ghid de utilizare 87 .Valorile de elevaþie sunt date de setãrile Ferestrei/Uºii. Cursorul inteligent este sensibil la punctele cheie ale altor elemente. Planºee: . Înalþã. veþi putea deci sã deplasaþi elementul selectat în raport cu mediul în care se aflã.Clicaþi pe sensul de deschidere.Introduceþi geometria în plan a suprafeþei superioare cum aþi proceda ºi în plan. aºa cum aþi proceda în fereastra Planului. Mai întâi deplasaþi elementul în planul orizontal de editare ºi clicaþi.. . În afarã de ultima aceste opþiuni sunt accesibile ca comenzi în meniul Editare.Acoperiºurile nu pot fi create în fereastra 3D. Întindere verticalã. . . Trage în 3D Cu ajutorul butonului Trage elementul selectat poate fi deplasat în altã poziþie. Un mic semn (Stick) vã va da indiciu privind partea clicatã a peretelui.capitolul 3.Clicaþi pe o suprafaþã de perete sau linie de referinþã sau la un punct de intersecþie a liniilor de referinþã a doi pereþi.Clicaþi pentru grosimea planºeului.. ArchiCAD 6.Introduceþi geometria . Principala diferenþã faþã de Plan este cã deschiderile uºilor ºi ferestrelor selectate pot fi deplasate simultan în pereþi diferiþi dacã au o poziþie paralelã sau concentricã. Întindere orizontalã. Editarea cu Unealta Sãgeatã Clicând pe muchia sau punctul cheie a unui element selectat cu unealta Sãgeatã se va deschide o paletã desfãºurabilã cu patru operaþii de editare: Trage. Metode de costrucþie Uºi ºi Ferestre: . Dupã aceasta determinaþi deplasarea pe verticalã. Editarea elementelor existente Mai întâi selectaþi elementul pe care doriþi sã-l editaþi. Reþele spaþiale: .Clicaþi poziþia deschiderii. ªi deschiderile pot fi trase în 3D. în plan.Clicaþi pe elevaþia planului superior. . Acoperiºuri: .

unghiul pereþilor curbaþi prin deplasarea punctelor cheie ale liniei de referinþã de la baza peretelui. coordinata z rãmâne neschimbatã. Poziþia orizontalã rãmâne neschimbatã. .distanþa dintre poligonul de bazã ºi suprafaþa superioarã a reþelelor spaþiale. . Întindere pe verticalã în 3D Întinderea pe verticalã se poate efectua numai în fereastra 3D. Metode de costrucþie Înalþã în 3D Cu butonul Înalþã se poate schimba poziþia verticalã a elementelor selectate în mod grafic. ferestrelor sau obiectelor înþelepte din ArchiCAD 6. Urmãtoarele elemente pot fi întinse orizontal: .capitolul 3.0 Ghid de utilizare .0 .grosimea planºeelor ºi acoperiºurilor .lãþimea ºi adâncimea obiectelor prin deplasarea oricãrui punct cheie a paralelepipedului cuprinzãtor.raza pereþilor curbaþi prin deplasarea liniei de referinþã la baza peretelui. Urmãtoarele elemente pot fi întinse pe verticalã: .înãlþimea uºilor. 88 ArchiCAD 6. . Operaþia are loc în plan orizontal.înãlþimea pereþilor ºi stâlpilor . în raport cu mediul în care se aflã.punctele de capãt ale pereþilor simplã prin deplasarea punctelor cheie ale liniei de rereinþã de la baza peretelui. Întindere pe orizontalã în 3D Butonul Îndinde pe orizontalã permite întinderea sau comprimarea elementelor de construcþie.

ArchiCAD 6. Paleta de Navigare 3D Paleta de Navigare 3D are unelte ºi posibilitãþi de control pentru: . Clicarea pe suprafaþã goalã începe editarea pe nivelul .schimbarea interactivã a proiecþiei 3D .capitolul 3. Comanda multiplicã funcþioneazã puþin diferit: în locul unei valorice pentru deplasarea pe verticalã se afiºeazã un buton activ/inactiv (On/Off). al Originii Utilizatorului.Când clicaþi pe puncte cheie ale unui Acoperiº. Vectorul de referinþã necesar pentru majoritatea comenzilor Meniu poate fi început pe un punct cheie de element sau pe o suprafaþã. editarea unui Planºeu. Acoperiº sau Reþea spaþialã cu unealta respectivã activã va deschide o paletã desfãºurabilã cu opþiuni de editare operifice uneltei.explorarea spaþiilor 3D (dacã dimensiunea modelului ºi performanþele calculatorului p ermit) . se adaugã iconul pantei de acoperiº.Clicând pe nodurile unei Reþele Spaþiale ºi alegând iconul Elevaþia Nodului. Acestea funcþioneazã ca în plan cu urmãtoarele posiblitãþi suplimentare: . Celelalte pot fi utilizate exact ca în Plan. Cu butonul activ se adaugã un pas duplimentar în vederea stabilirii grafice a deplasãrii pe înãlþime. accesibil ºi în plan.. Reþineþi cã grosimea realã a acoperiºului rãmâne constantã. Editarea elementelor poligonale când unealta lor este activã Ca ºi în plan. Alegeþi-l pentru schimbarea pantei acoperiºului. Metode de costrucþie Editarea cu comenzile Meniu Lucrând în fereastra 3D unele din comenzile meniului Editare sunt inactive.editarea punctelor de referinþã ale drumurilor de animaþie. Pentru începerea operaþiei pe o suprafaþã folosiþi modul Linii ascunse sau Colorat..0 Ghid de utilizare 89 . Vederile Perspective ºi Arconometrice au ferestre de control specifice. Cu butonul inactiv paºii procesului sunt aceiaºi ca ºi în Plan ºi Copiile vor fi poziþionate pe acelaºi plan orizontal ca originalul. puteþi sã miºcaþi nodul pe verticalã fãrã sã introduceþi valori numerice. .

asemeni butonului .capitolul 3. Metode de costrucþie Butonul modului de proiecþie din parter dreaptã sus a paletei trece de la un tip de vedere al altul. Bazele Navigaþiei Navigaþia este controlatã de Uneltele de Miºcare ºi Modurile de Miºcare. Clicaþi deasupra sau dedesupt pentru un tip de miºcare. bloc sau linii (Modele mici pe calculatoare performante produc cele mai bune rezultate). în colþuri pentru combinaþia celor douã. A se vedea detalii mai jos. Toate combinaþiile între Moduri ºi Unelte realizeazã un fel diferit de miºcare. Clicaþi mai întâi pe centru imaginii.0 Ghid de utilizare . în fereastra de dialog setare proiecþie 3D.. Se va afiºa o imagina simplificatã a modelului. Aceste unelte sunt diferite pentru perspectivã ºi axonometrie ºi pot fi modificate prin activarea modului Miºcare.. Controlul Editare-Miºcare conþine: Butonul modului Editare reprezentat de o sãgeatã cu acest mod activ uneltele de construcþie 3D pot fi folosite pentru editare. în apropierea marginilor pentru miºcare rapidã. la stânga sau la dreapta pentru alt tip. Butonul Nu trebuie din partea dreaptã jos pentru renunþarea la ultima schimbare de vedere. treceþi la imaginile tip colorat. ArchiCAD va ignora contururile. se începe miºcarea. Clicaþi în apropierea dreptunghiului pentru miºcare înceatã. 90 ArchiCAD 6. Aceasta este "suprafaþa neutrã". În mijlocul imaginii va apare un dreptunghi. Pentru viteze maxime mãriþi fereastra la maxim. Pentru vitezã constantã þineþi butonul mouse-ului apãsat. Cursorul poate fi tras pentru schimbarea vitezei sau sensului de miºcare. Indiferent de Unealtã ºi Mod trebuie sã clicaþi în fereastra 3D ãentru a începe miºcarea. Uneltele de miºcare care permit deplasarea prin fereastra 3D prin schmbarea proiecþiei 3D. Dacã clicaþi oriunde între dreptunghi ºi marginea ferestrei. Existã opþiuni diferite pentru axonometrie ºi perspectivã.

Stînga-Dreapta: Întoarcere 2) Miºcare lateralã . Cu uneltele de miºcare se poate clica dublu pe butoanele de mãrire/micºorare la baza ferestrei 3D ºi se poate utiliza unul din butoanele Aranjeazã la fereastrã. În acest caz imaginea va fi reconstruitã cu setãrile curentã ale ferestrei 3D. În vederi axonometrice noua vedere a modelului va fi aranjatã la dimeniunea ferestrei.Sus-jos: miºcare sus-jos . Vedere precedentã.capitolul 3.Sus-jos: miºcare înainte ºi înapoi pe orizontalã .Stânga-Dreapta: miºcare lateralã spre stânga sau dreapta 3) Întoarcere .0 Ghid de utilizare 91 . Metode de costrucþie Când vã opriþi se afiºeazã o imagine simplificatã pânã când folosiþi unul din butoanele Uitã-te la. ArchiCAD 6. Navigarea în perspectivã Navigarea în perspectivã este definitã de combinaþia Uneltelor ºi Modurilor de miºcare. Federe urmãtoare. Nu trebuie sau Mod Editare.Sus-jos: vedere sau întoarcere sus ºi jos cu unghi ± 90° .Stânga-Dreapta: Întoarcere. Unelte de Miºcare Existã trei unelte de miºcare în vederile perspectivice 1) Plimbare . Nu se poate trasa triunghi de mãrire în interiorul ferestrei 3D ºi nu se poate deplasa imaginea. Refã.

cu privirea menþinutã peantreu. apropiere-depãrtare de Obiect. Combinaþiile de Unelte ºi Moduri de miºcare Combinaþiile urmãtoare existã în vederile de perspectiva: (Reþineþi cã iconul uneltei se schimbã în zona de Editare a miºcãrii potrivit modului ales). ..Plimbarea-camerã: Plimbarea printr-o construcþie. 92 ArchiCAD 6. vederi jur-împrejur ºi încãperi. privirea în toate direcþiile.Întoarcere-blocare obiect: deplasare pesuprafaþa unui "glob de sticlã." Combinaþii de taste ºi trucuri În cazul uneltelor Plimbare ºi Miºcare lateralã. cu privirea menþinutã pe un punct. La utilizarea uneltei întoarcere.. Alte butoane de control Clicaþi pe butoanele Uitã-te la. Metode de costrucþie Moduri de miºcare Cele douã moduri de miºcare în perspectivã sunt urmãtoarele: .0 Ghid de utilizare . . .Întoarcere-camerã: camera fixatã într-un punct. apãsaþi tasta Shift ºi clicaþi spre stânga sau dreapta pentru schimbarea unghiului (Roll). . apãsarea tastei Shift realizeazã trecerea la cealaltã unealtã.Camerã: menþine distanþa fizicã între camerã ºi obiect. .Plimbare-Blocare obiect: Miºcare jur-împrejur în exterior.blocare obiect: miºcare sus-jos.cu butonul din dreapta punctul clicat va fi obiectul în timp ce poziþia camerei rãmâne neschimbatã.Miºcare lateralã .. . Este recomandat ca înaintea folosirii modului Blocare obiect sã setaþi un Obiect corespunzãtor prin folosirea acestor butoane sau în fereastra de dialog pentru miºcarea respectivã.cu butonul din stânga veþi avea o vedere din faþã a suprafeþei clicate în timp ce distanþa la obiect va fi constantã. . . apoi pe o suprafaþã în fereastra 3D pentru setarea interactivã a obiectului.capitolul 3.Blocare Obiect: menþine obiectul curent la centru imaginii (mai vazi butoanele "Uitã-te la").

Roteºte modelul în jurul axelor X.Butonul din dreapta va aduce punctul de observare la celaºi nivel cu Obiectul pentru a realiza o linie de privire orizontalã.butonul din stânga va reda verticalelor poziþia verticalã .. Y ºi Z ale proiectului . deci linia de orizont va fi din nou în plan orizontal. Pentru a plasa obiectul în spaþiu gol sau un punct ascuns în clãdire. Apãsând Shift se realizeazãrotaþia în jurul axului perpendicular pe ecran. . Pentru rotaþie în jurul axei Y apãsaþi tasta Shift." din stânga pentru vedere din faþã a suprafeþei clicate.Sus-jos: rotaþie în jurul axei X . Clicarea oriunde va începe o miºcare de rotaþie. (Roll) la zero. constant... ..Roteºti modelul în jurul axelor X... Clicaþi pe Resetare pentru nominalizarea vederilor distorsionate. .butonul din dreapta va genera o vedere lateralã standard menþionând . folosiþi posibilitãþile grafice sau numerice de control ale ferestrei de dialog Setãri proiecþie 3D. ArchiCAD 6.Butonul glisant Conul de vedere este singurul control al perspectivei care poate fi folosit ºi în modul Editare 3D. Trageþi butonul pentru a schimba unghiul de vedere.Stânga-dreapta: roteºte modelul în jurul axului vertical.capitolul 3. . Moduri de miºcare Existã douã moduri de miºcare cu vederi axonometrice: 1) Model .0 Ghid de utilizare 93 . Alte controale Clicaþi butonul "Uitã-te la . Aceasta permite vederi adevãrate a planurilor de acoperiº ºi altor suprafeþe oblice. Aceastã miºcare menþine .Butonul din stânga va reseta .Sus-jos: roteºte modelul în jurul axului orizontal. .. Y ºi Z ale ecranului. .Stânga-Dreapta: rotaþie în jurul axei Z. verticale pe verticalã. Metode de costrucþie Reþineþi cã puteþi deplasa Obiectul la suprafeþe vizibile numai în fereastra 3D. 2) Imagine . Clicaþi pe butoanele de Resetare pentru normalizarea vederilor distorsionate. Navigarea în vederi Axonometrice Unealta Miºcare Unealta Întoarcere este singura unealtã de miºcare în Axonometrie..

Du-te la precedenta: se întoarce pe drumul animaþiai pentru selectarea camerei precedente. noua camerã va fi adãugatã imediat dupã camera activã. care definesc un drum pentru animaþie. Folosiþi Comanda atunci. .Modificã pe cea selectatã: relgeazã camera selectatã pentru a corespunde proiecþiei curente.0 Ghid de utilizare . când aþi schimbat vederea în fereastra 3D. Fãrã camerã selectatã sau cu mai multe camere selectate în Plan veþi obþine urmãtorul meniu: Aºeazã o camerã în drum Alegând comanda veþi aºeza o camerã în plan care va corespunde vederii curente din fereastra 3D. .Insereazã o camerã nouã dupã cea selectatã: introduce o camerã nouã ºi o camerã nouã ºi o selecteazã în plan. marcatã în plan cu conul ei de vedere. . . .Adaugã proiecþia curentã: salveazã proiecþia curentã listei proiecþiilor presetate.Du-te la urmãtoarea: face pas înainte pentru gãsirea urmãtoarei camere. 94 ArchiCAD 6. Cu o singurã camerã veþi obþine urmãtorul meniu: . Dacã aveþi deja camere în plan. În vederi axonometrice veþi obþine meniul: .capitolul 3. Metode de costrucþie Constolul Animaþiei Pentru reglarea finã a animaþiilor folosiþi butonul paletei desfãºurabile din partea dreapta sus a paletei.Întoarce vederea la cea selectatã: renunþã la toate schimbãrile efectuate manual ºi aratã modelul 3D aºa cum se vede prin camera selectatã.Editeazã proiecþiile presetate: deschide aceeaºi fereastrã de dialog ca cea accesibilã din fereastre Setãrii proiecþie 3D.

Obiect. respectiv utilizarea acestora în timpul lucrului. Acoperiº.Capitolul 4 Uneltele Acest capitol conþine descrierea generalã a Paletei de unelte ArchiCAD. unde este posibil. ºi modul de utilizare ºi setare al unor unelte. Selector de suprafaþã . Pentru a avea simultan acces la toate uneltele. Lampã. detaliile specifice fiind prezentate mai târziu În forma de bazã a paletei uneltele sunt grupate în cadrul unui singur buton iar uneletele specifice apar la apãsarea acestui buton.0 Ghid de utilizare 95 . Planºeu. simultan. Grupe de unelte Dupã funcþiuni. uneltele se pot clasifica în grupe: Sãgeatã. Perete. Explicaþiile referitoare la desenare ºi la construirea desenului sunt completate cu sfaturi ºi trucuri. Stâlp. Uºã. altele sunt mai presus de posibilitãþile lucrului manual. alegeþi opþiunea Extins din Paleta plutitoare/Forma paletelor. Setãrile lor sunt asemãnãtoare în mare majoritate.primele douã unelte servesc la alegerea ºi manipularea elementelor de construcþie. Elementele astfel realizate apar ca elemente de construcþie 2D în Plan. Unele sunt asemãnãtoare uneltelor obiºnuite din desenul tehnic. meniul Fereastra. de aceea ne-am ocupat de prezentarea acestora doar o singurã datã. Fereastrã. Paleta de unelte În paleta de unelte ArchiCAD se gãsesc numeroase unelte performante de construcþie. Plasã. iar în fereastra 3D acestea apar ArchiCAD 6. care sunt obligatorii în fazele proiectãrii. Urmãtoarele unelte ne dau posibilitatea desenãrii în plan ºi modelãrii în spaþiu.

Etichetã. Punct . Secþiune/Faþadã ºi Camerã apar gri. secþiunilor. Arc. Cerc/ Elipsã. Haºuri.În fereastra lista încãperilor sau Imagine model. unealta selector de suprafaþã este singura accesibilã pentru selectarea unor pãrþi ale ferestrei în vederea copierii. Uneltele de construcþie pot fi folosite doar pentru selectarea ºi editarea elementelor.aceste unelte creeazã doar elemente vizibile în 2D. Uneltele ArchiCAD ca elemente de construcþie. nu se pot crea elemente noi. Secþiune/Faþadã ºi în lista încãperilor.0 Ghid de utilizare .În fereastra simbol 2D Element de bibliotecã numai uneltele de selectare ºi desenare 2D (inclusiv unealta text) sunt accesibile. a imaginilor axonometrice ºi în perspectivã.capitolul 4. Descrierea lor ºi componenetele apar în lista componenetelor sau elementelor. respectiv la marcarea traseelor de deplasare în Plan. Secþiune/Faþadã ºi Camera de luat vederi Ultimele douã unelte servesc la marcarea faþadelor.În fereastra plan toate uneltele sunt accesibile .În fereastra 3D numai uneltele de selectare ºi construcþie 3D sunt accesibile. . Dimensionare de unghi. Alegerea uneltelor Uneltele se pot alege în mai multe moduri: . legate de elementele de construcþie.clicarea dublã pe butonul uneltei respective în paleta de unelte 96 ArchiCAD 6. . Cotare de nivel. Linie. Text. Ele servesc numai ca elemente ajutãtoare de desenare.de exemplu StairMaker. Paleta de unelte este ascunsã. câteva sau nici una. în Plan. . O a ºasea grupã de unelte poate sã aparã pentru programe auxiliare exterioare . Dimensionare. Dimensionare de nivel. ca puncte de referinþã sau ca ºabloane ale elementelor complexe 3D. Încãpere Aceste unelte de dimensionare ºi etichetare dau posibilitatea de aºezare a informaþiilor variate de tip text. încãpere. Accesibilitatea uneltelor. Dimensionare de razã. .În ferestrele Secþiune/Faþadã uneltele Cotã de nivel. În funcþie de fereastra activã aceste unelte sunt accesibile toate.

respectiv sã revenim la desen. Fiecãrei unelte îi aparþine o fereastrã de dialog. Setãri unelte. unde se poate seta sau modifica apariþia ºi parametrii elementelor ce se deseneazã cu aceasta. Acest procedeu este util. . la sfârºitul capitolului). .cu ajutorul tastelor SÃGEATÃ SUS/JOS ale tastaturii ne putem deplasa între butoanele bibliotecii de unelte. Uneltele ArchiCAD . altele au aranjament mai simplu. pentru a alege unealta cu care o realizãm. dacã dorim sã deplasãm rapid sau sã întindem elemente realizate. Cu aceastã operaþie abordãm parametrii elementului (Vezi paragraful cu Transferul parametrilor.0 Ghid de utilizare 97 . ArchiCAD 6. dar toate conþin o serie de funcþiuni.prin apãsarea tastei SÃGEATA DREAPTA putem schimba unealta folositã cu unealta Sãgeatã. Unele din ferestrele de dialog setãri sunt compuse dintr-o parte care se schimbã odatã cu proprietãþile definite.pe lângã activarea tastei MODIFICATOR (Macintosh) sau ALT (Windows) clicãm pe un element de construcþie existent.capitolul 4. Ferestrele de dialog.

Deschiderea ferestrei de dialog Fereastra de dialog Setare unelte se poate deschide în mai multe moduri: . Uneltele ArchiCAD În fereastra de dialog putem executa urmãtoarele operaþii: .prin activarea tastei SÃGEATÃ STÎNGA pe tastaturã. . . sau: . 98 ArchiCAD 6.prin clicare în cãsuþa corespunzãtoare din Paleta info . în timp ce butonul uneltei dorite este aciv. dacã acestea au fost selectate la deschiderea ferestrei de dialog.prin alegerea din meniu a comenzii Opþiuni/Setare Unelte.prin clicare pe un element cu butonul din dreapta (Windows) sau apãsând tasta Control (Machintosh) ºi alegerea comenzii Setãri elemente.0 Ghid de utilizare .prin clicare dublã pe butonul uneltei.Modificarea setãrii elementelor deja existente. .Specificarea setãrii de bazã a elementelor ce se vor desena (dacã la deschiderea ferestrei de dialog nu a fost nimic selectat).capitolul 4.

în noua suprafaþã de lucru valorile de bazã vor fi cele utilizate ultima datã. atunci sunt valabile urmãtoarele reguli: ArchiCAD 6. Setarea de bazã a uneltei poate fi vãzutã prin deschiderea ferestrei de dialog Setare unelte. .Dacã sunt selectate mai multe elemente. . în care l-am întrerupt.Dacã nu este selectat nimic. astfel la urmãtoarea deschidere a proiectului rãmân valabile valorile ºi setãrile utilizate ultima datã. ºi putem continua lucrul în acelaºi mediu. Efectul modificãrii ferestrei de dialog Setare unelte depinde de numãrul elementelor selectate: .capitolul 4. atunci vor fi afiºate setãrile de bazã actuale. Uneltele ArchiCAD Valorile de bazã ale "Setãrii Uneltelor" Prin alegerea unei unelte vom desena totdeauna elemente. Dacã privim setarea de bazã. elementele desenate în continuare cu aceasta vor lua caracteristici noi. dacã nu este selectat nimic. apoi deschizând Fereastra de dialog a uneltei respective. chiar dacã deschidem un proiect inexistent. atunci modificãrile se referã doar la acest element ºi setarea de bazã nu se modificã. Setarea elementelor existente Verificarea ºi modificarea setãrii elementelor existente se poate executa selectând elementul. ale cãror parametri vor lua setãrile de bazã ale uneltei date. prin ieºirea din ArchiCAD toate setãrile se salveazã în "Fiºierul de Preferinþe". ferestrele de dialog vor lua valorile implicite. în colþul drept superior al ferestrei de dialog apare mesajul "Valoare de bazã". Observaþie: În cazul pornirii ArchiCAD -ului dupã instalare sau în cazul lipsei fiºierului "Preferinþe". Setãrile sunt salvate întotdeauna în cadrul unui proiect. în timp ce se þine apãsatã tasta MODIFICATOR (Macintosh) sau ALT (Windows). În afarã de aceasta. de aceea la urmãtoarea pornire a programului. Dacã modificãm setarea de bazã a unei unelte. Prin modificarea valorilor se poate schimba setarea de bazã a uneltei date. revenirea la setarea implicitã este posibilã prin alegerea comenzii Fiºier/Total nou.0 Ghid de utilizare 99 . iar în colþul din dreapta sus apar cuvintele "Valoare de bazã". Ulterior. La pornirea ArchiCAD -ului programul va încãrca aceste setãri de bazã.Dacã s-a selectat un singur element.

În unele cazuri aceasta înseamnã cã trebuiesc reintroduse valori. cât ºi în fereastra 3D. cã setarea de bazã nu s-a modificat. chiar dacã în fereastra de dialog Setãri apare valoarea corectã. meniul Editare.0 Ghid de utilizare .. pentru ca aceasta sã se modifice la fiecare element. anulând selectarea elementului. Uneltele ArchiCAD 1) Numãrul elementelor selectate va apare în colþul superior dreapta al fereastrei de dialog. ca apoi sã se revinã la cea iniþialã. apoi reselectându-l din nou.) Dacã elementele alese nu sunt identice. în fereastra de dialog creatã în acest scop. Mai vezi. 4) Numai setãrile modificate vor fi valabile pentru elementele selectate.capitolul 4. într-un singur pas. împreunã cu valorile Listei de materiale ataºate. se poate vedea în fereastra de dialog deschisã. sau trebuie sã se aleagã o nouã haºurã. atunci va apare setarea ultimului element selectat. de exemplu. Elementul (elementele) selectat(e) se modificã atât în plan. Prin modificarea elementelor selectate în fereastra de dialog Setãri nu se modificã setarea de bazã a uneltei curente. Aceasta înseamnã cã. Observaþie: Asocierile de straturi. deci trebuie selectate ºi modificate separat toate caracteristicile în oricare dintre elemente alese. respectiv de culoare se pot executa deodatã pentru elemente diferite. comanda Editã setul selectat. înaintea deschiderii fereastrei de dialog Setãri. 100 ArchiCAD 6. Observaþii: Cu ajutorul dreptunghiului de selectare desenat cu unealta Sãgeatã se pot vedea setãrile unui element.. Anulând selectarea elementelor alese. culoarea peniþei de desenare a unei linii nu se poate modifica din fereastra de dialog Setãri de plãci. 2) Modificãrile vor fi valabile numai la acele elemente. 3. A se vedea Capitolul 5. care au fost create cu unealta activatã.

cu douã butoane.) În timpul transferului setãrilor butonul uneltei va deveni activ.capitolul 4. modificarea setãrii de bazã a ferestrei de dialog Setãri. iar pe de altã parte. nu trebuie scrisã fiecare valoare separat. Aceastã proprietate a ArchiCAD-ului accelereazã Observaþie: La clicarea pe elemente diferite suprapuse. (Pentru verificare se poate deschide fereastra de dialog. În acest caz s-ar putea sã fie nevoie prima datã de activarea uneltei. se va modifica elementul desenat cu unealta activã la momentul respectiv.0 Ghid de utilizare 101 . Cu aceastã operaþie parametrii elementului devin setãri de bazã ale uneltei respective. Astfel cu clicarea urmãtoare se poate desena cu caracteristicile elementului selectat anterior. Astfel devine posibilã pe de o parte. Preluarea setãrilor unui element existent Se apasã tasta MODIFICATOR (Macintosh) sau tasta ALT (Windows) ºi în acelaºi timp se clicheazã pe un element. ArchiCAD 6. fãrã selectarea uneltei ºi fãrã deschiderea ferestrelor de dialog. ArchiCAD-ul ne oferã posibilitatea de a transfera caracteristicile unui element existent la un alt element. ºi apoi urmeazã preluarea respectiv transferul setãrilor. Uneltele ArchiCAD Transferul parametrilor Dacã dorim sã transferãm caracteristicile unui element existent la alt element. modificarea parametrilor elementelor existente.

102 ArchiCAD 6. Control general ºi Atribute În aceste ferestre de dialog posibilitãþile generale de control sunt întotdeauna afiºate. Aceste funcþiuni sunt prezentate aici împreunã. Plan. Numai diferenþele specifice pentru unelte vor fi discutate la uneltele respective. care împiedicã înscrierea valorilor greºite. pentru modificarea rapidã a cãsuþelor succesive putem utiliza ºi tasta TAB. Listare). Aceastã reîmprospãtare se va produce la apãsarea tastei OK sau la pãrãsirea cãsuþeu. care vã permit validarea sau anularea operaþiilor.0 Ghid de utilizare . Ele conþin date geometrice. chiar ºi în acelea al cãror conþinut se schimbã în funcþie de tipul de atribut selectat. În cazul introducerii unor valori greºite (de exemplu înãlþime de perete cu valoare negativã) sistemul ne avertizeazã sonor. În fereastra de dialog se pot folosii ºi comenzile Decupeazã. dacã se încearcã pãrãsirea zonei respective. valorile conexe recalculate corespunzãtor valorilor înscrise. Unele unelte cu un numãr mare de setãri au ferestre de dialog ale cãror conþinut diferã în funcþie de tipul de atribut (Parametri. Copieazã. În cazul valorilor legate între ele. ArchiCAD -ul are la dispoziþie un verificator de corectitudine. Uneltele ArchiCAD Cãsuþe de text ºi cãsuþe de cifre Modificarea sau introducerea valorilor noi aflate în aceste cãsuþe se pot efectua cu ajutorul mouse-ului ºi a tastaturii. Setãri generale de unelte Ferestrele de dialog Setãri ale diferitelor unelte sunt asemãnãtoare din punct de vedere al funcþionãrii lor. Model. În afarã de selectarea parþialã sau totalã a cãsuþelor cu mouse-ul. Insereazã ºi ªterge. ca înãlþimea parapetului. ataºare la straturi ºi butoanele OK ºi Renunþã.capitolul 4.

. Vezi . Capitolul 5. Uneltele ArchiCAD Câmpul de nivel vertical Cu ajutorul câmpurilor de nivel se poate defini poziþia pe verticalã a unor elemente.0 Ghid de utilizare 103 . Meniul Opþiuni. Metode de construcþie Cele mai multe unelte au tipuri sau metode de construcþie care pot fi alese sau din paleta Info. obiectele ºi lãmpile pot fi plasate în relaþie cu nivelul curent. stâlpii. Mai vezi . cu un planºeu sau acoperiº intercalat. A se vedea fiecare unealtã în parte pentr metodele specifice. Câmpzrile "de la acest nivel" ºi "de la cota 0.. Nivele ºi Gravitate la capitolul 2.00" se leagã între ele.capitolul 4. Descrierea Gravitãþii în discutarea Paletei de coordonate.Câmpurile de nivel aratã distanþa pe verticalã faþã de nivelul actual. sau din propria fereastrã de dialog setãri. Iconul Gravitate selectat determinã plasarea unui element nou creat în conformotate cu proecþia pe verticalã setatã sau pe suprafaþa unui element existent. Capitolul 3. modificarea uneia atrage modificarea automatã a celeilalte. ArchiCAD 6. Gravitate Pereþii... Comanda Setãrile nivelelor defineºte nivelele de referinþã pe verticalã ale elementelor structurale.

lãmpi. vederea sau axonometria cu linii ascunse. nu numai pe propriul nivel. Acoperiºurilor sau Planºelor pe alte nivele este controlatã de trei cãsuþe de control. zone) pot fi previzualizate în fereastra lor de dialog.. În partea dreaptã a ferestrei de dialog zona de previzualizare afiºeazã simbolul 2D. imaginea de previzualizare sau chiar notele informative. 104 ArchiCAD 6. Mai vezi . Capitolul 6.capitolul 4. Dacã oricare din aceste pãtrate este activ. obiecte. Despre cum se poate ataºa o imagine de previzualizare unui element de bibliotecã. prin care conturul acestor elemente poate fi arãtat pe toate nivelele. imaginea fotorandatã sau notele informative.. nivelul urmãtor sau nivelul inferior. Planºeelor. Uneltele ArchiCAD Zona de previzualizare Elementele de bibliotecã (uºi. La dreapta ferestrei de previzualizare unul sau douã butoane vã permit sã rotiþi simbolul 2D sau vederea 3D. Dacã sunt selectate mai multe elemente. Contur pe alte nivele Afiºarea Obiectelor. elementul respectiv poate fi editat pe toate nivelel unde este vizibil. vederea 3D coloratã. vederea 3D. iar butonul de jos va deschide un meniu desfãºurabil cu care puteþi afiºa simbolul. ferestre.0 Ghid de utilizare . va apare ultimul selectat. Lãmpilor.

Uneltele ArchiCAD Aceastã operaþiune poate fi activatã ºi dezactivatã pentru fiecare caz individual în parte. Straturile vizibile sunt indicate de un ochi deschis.capitolul 4. În zona derulantã aflatã în partea stângã. care aparþin întotdeauna stratului peretelui din care fac parte. ArchiCAD 6.Oricare strat al listei poate fi ataºat unui element.0 Ghid de utilizare 105 . cele invizibile de un ochi închi Simbolul lacãt înaintea numelui stratului aratã dacã stratul respeciv este blocat în vederea prevenirii modificãrilor sau nu. Pentru reprezentarea elementului pe alte nivele se pot alege tipuri de linii în Opþiuni/Preferinþe/Elemente îndepãrtate. Meniul desfãºurabil de selecþie a straturilor Orice desenãm în ArchiCAD. Straturile sunt înºirate în ordine alfabeticã. elementul desenat va ajunge într-unul dintre straturile accesibile. Excepþie fac uºile ºi ferestrele. care se numeºte Strat Mãr în Macintosh ºi Strat ArchiCAD în Windows. se poate selecta stratul ataºat elementelor. cu excepþia primului.

În acest caz ori vizualizãm stratul. Nu se poate construi pe straturi blocate. Numele lor apare obturat în listã.0 Ghid de utilizare . 106 ArchiCAD 6. Mai vezi .capitolul 4. În cazul în care se doreºte desenarea pe un strat invizibil vom primi un avertisment. Meniul Opþiuni. Prin clicarea pe butonul Renunþã se pierd toate modificãrile efectuate în fereastra de dialog. Straturi. ori întrerupem desenarea. Capitolul 5. Se poate alege dacã numele lor sã nu fie deloc afiºat prin Opþiuni/Preferinþe/Diverse. cã stratul uneltei respective este ascuns. Uneltele ArchiCAD Se pot selecta ºi straturile invizibile. ori deschidem fereastra de dialog Setãri de unelte ºi alegem un nou strat... Butoanele OK ºi Renunþã Prin clicarea pe butonul OK acceptãm modificãrile.

Culorile se pot seta cu ajutorul numerelor de la 1 la 99 aflate în partea stângã. 100 în colþul dreapta jos este rezervat pentru peniþã de fond. ArchiCAD 6. Capitolul 5. Între culoarea peniþei ºi numãr se aflã grosimea peniþei. însã la unele (ca la Dimensionare) programul foloseºte mai multe palete. iar clicând pe partea dreaptã putem selecta dintre culorile existente...capitolul 4. Peniþe ºi culori. Uneltele ArchiCAD Atributuri Plan ºi Secþiuni Paleta ºi câmpul de culoare a peniþei de desenare Aceastã zonã este identicã la toate uneltele. Meniul Opþiuni. astfel e uºor sã deducem culoarea din poziþia din tabel: culoarea cu numãrul 23 se aflã pe linia a 3-a ºi coloana a 3-a. Paleta este un tabel de culori de 10x10.0 Ghid de utilizare 107 . Numãrul setãrii peniþei va fi transcris automat cu deplasarea dreptunghiului de selectare pe paletã. Mai vezi . În alte cazuri este obturat. Nr.

capitolul 4. acesta se modificã automat. Liniile standard pot fi specificate din meniul desfãºurabil. Unele permit definirea mai multor tipuri de linie pentru componente. Listele haºurilor ataºate diferitelor unelte vor diferi între ele. Haºurã ºi Elemente de bibliotecã. Planºeu. Planului de acoperiº în Secþiune/faþadã. Acoperiº. numele haºurii nu se poate transcrie. care se pot selecta în mod identic cu haºurile. Mai vezi . Uneltele ArchiCAD Paleta tipului ºi numelui liniei Aceastã paletã apare la majoritatea uneltelor. Plasã. În cazul Pereþilor..0 Ghid de utilizare . 108 ArchiCAD 6. Stâlp. este folositã de cãtre uneltele Perete. Planºelos ºi Acoperiºurilor în afarã de haºuri apar în rândul de jos ºi structurile stratificate posibile. iar haºurile plãcii. ºi spre deosebire de zona numericã a paletei de culori.. ci prin deplasarea cursorului pe paletã. Capitolul 5 pentru detalii. Haºura Peretelui se vede în plan. Haºurile sunt înºirate în ordine alfabeticã. Se pot crea linii de tip individual prin comanda Opþiuni/tipuri de linie. Paleta de haºuri ºi tipuri de haºuri Aceastã paletã care funcþioneazã în mod asemãnãtor cu Paleta de culori a peniþei.

Lucrul în Secþiune/Faþadã. ArchiCAD 6. Capitolul 3 ºi comenzile Tipul Haºurii ºi Structuri miltidtrat (meniul Opþiuni). În pãtrate se pot vedea culorile suprafeþei. cu excepþia primului. GENERAL. a se mai vedea descrierea uneltelor pentru informaþii specifice. Meniurile desfãºurabile de materiale Aceste palete sunt disponibile la orice unealtã 3D. fiºiere din versiuni precedente ArchiCAD. Foloseºte culoarea de fond a haºurii ºi foloseºte culoarea de fond a desenului). În imaginile 3D. Atribute Model Ferestrele de control pentru atribute model sunt comune tuturor uneltelor de construcþie. atunci suprafaþa va fi coloratã de cãtre program.. Cele mai multe opþiuni vor fi descrise mai jos.. Materialele sunt înºirate în ordine alfabeticã. Mai vezi . dintre care unele ca unealta Perete sau unealta Placã posedã palete diferite pentru suprafaþe diferite. Pentru selectarea materialului la suprafaþa doritã. Se poate alege o setare globalã prin clicarea pe unul din cele trei butoane (Toate haºurile transparente.capitolul 4. Alte opþiuni de haºuri sunt accesibile în Opþiuni/Preferinþe/Diverse. Clicând pe butonul lanþ se poate introduce acelaºi material pentru toate suprafeþele. dacã se selecteazã aceasta ca material. Capitolul 5. utilizând culoarea peniþei elementului. Toate vor afecta apariþia culorii fondului. iar aceasta vã poate ajuta la integrarea în proiectul dvs. se clicheazã pe numele dorit.0 Ghid de utilizare 109 . Uneltele ArchiCAD Reþineþi: Se pot redefini culoarea haºurii ºi culoarea fondului în câmpurile de peniþe ºi culori.

Capitolul 5 ºi Executã calculele.. Procesul aranjãrii este descris la Capitolul 5. Comenzile meniului Calcue. Mai vezi .. Capitolul 5. va apare un buton în aceastã parte a ferestrei de dialog. planºee. Uneltele ArchiCAD Elementele de bibliotecã pot avea ºi setãri suplimentare de material incluse în listele de parametri. 110 ArchiCAD 6. comanda Opþiuni/Material. Meniul Editare. Aranjarea la acoperiº Dacã un element de construcþie (Pereþi. adicã pentru toate elementele ce pot apare în calcule.. permiþând anularea aranjãrii ºi refacerea elementelor în starea iniþialã.capitolul 4. Capitolul 6. cât ºi Uneltelor zonã ºi Haºurã. Comanda Aranjeazã la acoperiº.. Atribute de listare Pagina Atribute de listare este comunã tuturor uneltelor de construcþie. Mai vezi . Mai vezi ...0 Ghid de utilizare . Elemente de bibliotecã) este aranjat la un acoperiº prin comanda Aranjeazã la acoperiº.

capitolul 4. caracteristicile culorii peniþei se pot modifica într-un singur pas în fereastra de dialog al comenzii Opþiuni/Peniþe ºi culori. În cazul în care între cele 15 caractere apar ºi cifre. apoi sã modificãm numãrul peniþei în fereastra de dialog Setare linii. parcurgând toate elementele. care se poate vizualiza ºi în lista de materiale. deoarece ArchiCAD -ul nu verificã eventualele coincidenþe de identificatoare. aceastã cifrã creºte cu o unitate. astfel fiecare element nou va primi un identificator separat dacã este activat butonul Creºtere automatã ID la Opþiuni/Preferinþe/Diverse. Observaþie: Toate elementele structurale au un identificator intern. ca descriere GDL. ArchiCAD 6. la desenarea urmãtorului element asemãnãtor. unde se modificã numai parametrul unui element. Observaþie: Modificarea unei caracteristici (exemplu modificarea unei culori ataºate la unealta cu numãr de peniþã dat) are efect asupra tuturor elementelor ce posedã caracteristici asemãnãtoare. aceastã problemã intrã în sarcina utilizatorului. Fiecare element va avea propriul ID unic. În cazul inserãrii elementelor noi pot sã aparã probleme în jurul identificatoarelor. identificatorul copiei va fi identic cu cel al originalului. Aceastã proprietate se poate exploata dacã dorim sã modificãm culoarea tuturor liniilor în roºu. Uneltele ArchiCAD Câmpul ID Aceastã zonã se poate folosi numai la elementele 3D. În loc sã selectãm fiecare linie una câte una. dar lungimea acestuia nu poate sã depãºeascã 15 caractere. Textul poate consta din orice caracter.0 Ghid de utilizare 111 . în contrar cu Setare Unelte. În cazul multiplicãrii ºi dublãrii elementelor. ºi care este depozitat la salvarea proiectului sau a unei pãrþi a acestuia. Fiecãrui element îi aparþine un identificator separat. care este generat automat de cãtre program ºi pãstrat în cursul proiectãrii.

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Modificarea caracteristicilor generale, ca de exemplu modificarea culorii peniþei, nu se pãstreazã dacã copiem elemente dintr-un proiect în altul. În cazul lucrului în grup trebuie avut în vedere acest lucru. Proprietãþi Proprietãþile constau din componente ºi descrieri. Elementele de construcþie pot fi realizate din componente ca cãrãmizi, izolaþii, mortar care sunt listate prin cod, nume, cantitate ºi unitate de mãsurã. Descrierile conþin informaþii suplimentare despre elemente. Existã douã cãi pentru asocierea componentelor ºi descrierilor la elemente de construcþie: dupã criteriu ºi dupã asociere Puteþi asocia variabile la o combinaþie de condiþii ca haºuri, culori de peniþã ºi tipuri de element. Pentru a realiza aceasta, aplicaþi Criterii. S-ar putea sã aveþi nevoie de a asocia informaþii suplimentare la elemente selectate, sau sã creaþi asocieri care diferã de criteriile standard. În acest caz clicaþi “dupã asociere”. Dacã doriþi o combinaþie a celor douã, apãsaþi Dupã criterii ºi asociere. Dacã doriþi sã creaþi o asociere, porniþi prin a o defini direct din aceastã fereastrã de dialog prin clicare pe Asociere proprietãþi. Numele criteriului sau asocierii va fi afiºat dedesubt. În acest moment se poate retrage o asociere curentã prin butonul Detaºeazã. Alegerea butonului Criterii va obtura celelalte butoane.

Editarea Atributelor uneltei
Atributele sunt colecþii globale de straturi, peniþe, culori, materiale, haºuri etc. care sunt accesibile în cazul tuturor uneltelor. Aceste seturi de atribute sunt editabile, iar listele ºi paletele din fereastra de Setare a uneltei sunt afiºate. Observaþie: Schimbarea unui atribut (ca de exemplu schimbarea culorii unei peniþe) afecteazã toate elementele care folosesc acel atribut. Aceasta este în contrast cu setãrile uneltei care afecteazã caracteristicile unui singur element.

112

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Puteþi profita de acest lucru dacã, de exemplu, doriþi sã schimbaþi culoarea tuturor peniþelor roºii. O opþiune ar fi selectarea tuturora ºi schimbarea culorii peniþei în fereastra Setare Linie, la toate nivelele. Altã abordare ar fi schimbarea atributului culoarea peniþei în roºu. Observaþie: Schimbãrile globale de atribut nu se vor menþine când elementele sunt copiate dintr-un grup care are standarde interne proprii. Mai vezi ... Accesul la atribute se poate face din meniul Opþiuni, Capitolul 5.

Unealta Sãgeatã
Unealta Sãgeatã se poate folosi la executarea urmãtoarelor operaþii: - Selectarea elementelor structurale ºi anularea selectãrii - Deplasarea ºi întinderea elementelor de construcþie. Cum unealta Sãgeatã se poate folosi atât pentru selectarea elementelor cât ºi pentru modificarea lor, deseori aceasta este cea mai rapidã ºi cea mai uºoarã metodã de editare.

Selectarea elementelor
Sã deplasãm cursorul Sãgeatã în apropierea marginii sau colþului elementului ºi sã clicãm cu butonul mouse-ului. În jurul elementului vor apãrea puncte cheie, semnificând cã elementul este selectat. Asemãnãtor putem clica ºi putem trasa dreptunghi de selectare în jurul elementelor.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

113

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Toate elementele care au cel puþin un punct cheie în interiorul dreptunghiului de selectare, vor fi selectate, ºi în jurul fiecãruia apar punctele care aratã selectarea. În acest mod putem selecta cu uºurinþã elemente de tipuri diferite, apoi se poate anula una câte una selectarea acelor elemente care nu dorim sã fie alese.

Când se suprapun mai multe elemente, clicarea succesivã cu cursorul pipã va trece în revistã punctele cheie ale elementelor. Paleta info oferã informaþii vizuale despre ultimul element selectat. În fereastra 3D puteþi selecta elemente prin simpla clicare pe suprafaþa lor. Mai vezi ... Editare în 3D, Capitolul 3.

Anularea selectãrii elementelor
Pentru a anula selectarea unuia sau a mai multor elemente, se clicheazã cu unealta sãgeatã pe elementul respectiv, sau se traseazã un dreptungi de selectare în jurul lor, în timp ce se apasã tasta SHIFT. În acest mod putem anula unul câte unul, sau în grup selectarea elementului (elementelor). Dacã se doreºte anularea tuturor selectãrilor, se clicheazã cu oricare unealtã (inclusiv sãgeatã) pe o porþiune goalã oarecare a suprafeþei de lucru ArchiCAD.

114

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Întinderea ºi compresia elementelor
Dupã selectarea unei linii sau unui perete sã se clicheze cu cursorul sãgeatã pe punctul de capãt al elementului, respectiv pe capãtul liniei de referinþã. Cu miºcarea cursorului peretele sau linia se va întinde sau se va comprima. 1.) Sã se clicheze pe punctul de capãt al peretelui.

2.) Se întinde peretele prin deplasarea punctului de capãt al acestuia pe o altã poziþie, deplasând cursorul.

3.) Peretele se va întinde ºi se va roti în aºa fel , încât punctul de capãt al acestuia sã fie pe noua poziþie.

Observaþie: Se pot întinde simultan mai mulþi pereþi sau mai multe linii selectate, dacã clicãm pe punctele comune de capãt ºi deplasãm cursorul. Obiectele ºi lãmpile pot fi întinse prin deplasarea punctelor cheie. Acest lucru este posibil doar dacã punctele cheie au fost corect definite.

Deplasarea elementelor
Pentru deplasarea unui element, se clicheazã pe marginea sau pe punctul cheie al elementului selectat ºi se miºcã cursorul. Elementul, datoritã miºcãrii cursorului, se va deplasa dupã direcþia vectorului dat.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

115

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Acestã funcþie acþioneazã ºi dacã sunt selectate mai multe elemente în acelaºi timp, în acest caz toate elementele se vor deplasa dupã acelaºi vector.

Tasta sãgeatã
Apãsarea tastei sãgeata dreaptã determinã trecerea de la unealta folositã ultima datã la unealta sãgeatã, accelerând trecerea la unealta Sãgeatã sau o operaþie de editare ºi întoarecearea la unealta folositã.

Unealta Selector de suprafaþã
Unealta selector de suprafaþã se foloseºte pentru selectarea în grup a elementelor ArchiCAD. Domeniul ei de aplicare este identic cu domeniul uneltei sãgeatã, ºi este deosebit de util la selectarea ºi la deplasarea grupurilor de elemente.

Moduri de selecþie
Uneltei selector de suprafaþã aparþin douã moduri de selecþie, în paleta info. Modul selecþie de suprafaþã pe un nivel ne dã posibilitatea selectãrii, modificãrii, ºtergerii, tãierii/copierii/inserãrii elementelor in nivelul curent.

116

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Modul selecþie de suprafaþã pe toate nivelele ne dã posibilitatea selectãrii, modificãrii, ºtergerii, tãierii/copierii/inserãrii elementelor in toate nivelele proiectului. Aceste controale sunt obturate în fereastra 3D.

Trasarea dreptunghiului selector de suprafaþã
Ca prim pas în selectarea ºi construcþia cu unealta Selector de suprafaþã, trebuie definitã o suprafaþã de selectare dreptunghiularã sau poligonalã, alegând între 3 moduri geometrice. Sunt accesibile toate uneltele ajutãtoare de construcþie, inclusiv butoanele de comandã ºi introducerea numericã a datelor. Dacã s-a început trasarea suprafeþei într-un punct greºit, atunci ori trebuie terminatã ºi începutã din nou, ori se clicheazã pe butonul Renunþã, ºi se redeseneazã suprafaþa. - Dacã se clicheazã pe un punct cheie sau pe o muchie în interiorul suprafeþei, atunci cursorul va lua forma de Pipã sau Mercedes. Dacã acum se miºcã cursorul, suprafaþa selectatã împreunã cu toate punctele cheie ºi muchiile cuprinse în interior se vor deplasa împreunã cu acesta. (Vezi în continuare Trucurile de selectare a suprafeþelor). - Dacã se clicheazã în interiorul unei suprafeþe selectate fãrã atingerea unui punct cheie sau unei muchii, cursorul ia forma de harpon. În acest caz prin miºcarea cursorului se va deplasa doar suprafaþa selectatã, lãsând nemodificate toate elementele cuprinse. Suprafaþa selectatã rãmâne vizibilã pânã la o nouã selecþie sau pânã la trecerea la o nouã unealtã: forma ºi dimensiunea nu se mai poate modifica dupã setare.

Moduri geometrice
Pe Paleta info se poate alege între trei forme de selector de suprafaþã, în ferestrele Plan ºi Secþiune/Faþadã. Procedeul Poligon defineºte o suprafaþã de selectare cu un numãr de puncte oarecare. Liniile de contur se pot trasa în mod arbitrar. Simultan cu terminarea unei linii începe trasarea liniei urmãtoare. Selectorul de suprafaþã de formã Poligon se poate închide prin clicare dublã pe ultimul punct prin clicarea pe OK pe Bordul de control, sau prin poziþionarea ultimului punct pe primul, clicând apoi cu cursorul Ciocan, ce apare. Dupã trasarea suprafeþei selectate va apãrea linie de contur întreruptã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

117

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Modul Dreptunghi defineºte un dreptunghi de selectare , care are laturile perpendiculare pe grilajul de bazã. Dupã prima clicare dreptunghiul elastic va urmãri cursorul, vizualizând suprafaþa de selectare. Clicând pe colþul diametral opus, dreptunghiulde selectare va apãrea cu linie întreruptã de contur. Modul dreptunghi rotit defineºte un dreptunghi de selectare la unghi oarecare. La utilizarea acestui mod se deseneazã întâi o laturã a dreptunghiului cu douã clicãri, apoi cu o nouã clicare se definesc lungimile laturilor perpendiculare. Dreptunghiul de selector va apãrea cu linie de contur întreruptã.

În fereastra 3D unealta are 4 moduri geometrice. Primele trei sunt extensia modului Poligonal, Dreptunghi ºi Dreptunghi rotit. Mai întâi se definesc bazele paralelepipedului de selectare ca în Plan, dupã care se defineºte înãlþimea spaþiului. Axele de coordonate sunt în permanenþã prezente pentru a vã ajuta.

118

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Al patrulea mod geometric permite desenarea unei suprafeþe de selectare 2D pentru a vã permite copierea unor pãrþi din fereastra 3D sub formã de imagine. Mai vezi ... Lucrul în 3D, capitolul 3, comenzile Copiazã/Lucreazã în descrierea meniului Editare, Capitolul 3.

Condiþii de selectare
Selectarea executatã cu Selectorul de suprafaþã are diferite criterii, în funcþie de ce dorim sã facem cu elementele selectate ºi în care fereastrã ne aflãm. În fereastra planului: - Dacã se doreºte tãierea, copierea, ºtergerea, deplasarea, oglindirea sau dublarea, atunci cel puþin un punct cheie trebuie sã se afle în interiorul Suprafeþei de selectare. Operaþiile de construcþie se referã la întregul element. - Dacã se doreºte întinderea sau comprimarea elementelor, Selectorul de suprafaþã trebuie sã conþinã doar acele puncte ale elementelor liniare, poligonale sau curbe, pe care dorim sã le deplasãm. Dacã toate punctele elementului se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã, în loc de întindere programul va muta elementul. -Dacã dorim sã vedem elemente în 3D, toate detaliile elementelor ce sunt în interiorul suprafeþei de selectare vor apãrea în fereastra 3D, chiar dacã nu existã punct de selectare sau punct în partea selectatã a elementului. Observaþie: Dacã aþi selectat o arie concavã în modul poligonal, poligonul de selectare va fi completat pentru a avea o formã convexã în vederea 3D.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

119

dar în cazul elementelor de 2D numai o copie descompusã în desen 2D va fi copiatã. Tehnici cu unealta selector de suprafaþã Întindere/micºorare în cazul poligoanelor Punctele cheie ale elementelor poligonale (planºeu. aceasta fiind singura ei funcþiune în fereastra 3D. unealta va fi folositã ca în Plan. . Dacã alegeþi altã unealtã. Mai vezi Lucrul în ferestrele SF. În fereastra 3D .Dacã doriþi sã selectaþi elemente individual. dreptunghiul de selectare va fi reþinut pentru a salva suprafaþa recent salvatã. gol. unealta va fi folositã ca în plan.Dacã doriþi o imagine a desenului 3D. Uneltele ArchiCAD . Operaþiile de Editare vor avea efect asupra întregului element. veþi obþine o imagine delimitatã de un dreptunghi de selectare 2D.Dacã doriþi sã selectaþi elemente individual. Anularea selectãrii Anularea selectãrii se poate face prin desenarea unui nou Selector de suprafaþã. sau prin selectarea unei unelte noi. .Dacã doriþi sã trageþi sau sã întindeþi/comprimaþi elemente.capitolul 4. încãpere) care se aflã în interiorul Suprafeþei de selectare. prin clicarea dublã în afara dreptunghiului.Dacã doriþi o selectare individualã restrânsã la o suprafaþã anume. 120 ArchiCAD 6. cu ajutorul comenzii Editare/Întinde. haºurã. dar va afecta numai elementele 2D. elementele care au cel puþin un punct cheie în interiorul suprafeþei vor fi selectate. ele trebuie sã aibã cel puþin un punct cheie în interiorul dreptunghiului de selectare pentru a fi selectate. se pot deplasa într-o poziþie nouã. În ferestrele Secþiune/Faþadã .Dacã doriþi sã decupaþi sau sã copiaþi elemente.0 Ghid de utilizare . conform vectorului definit de punctul de începere ºi de terminare al întinderii. Cu dispariþia dreptunghiului de selecþie vor fi anulate toate selecþiile de elemente anterioare. . acoperiº. unealta poate fi folositã ca în plan. Capitolul 3.

Pereþii. La întinderea cu selectorul de suprafaþã a arcelor ºi a pereþilor în formã de arc. la mutarea Selectorului de suprafaþã se vor deplasa ºi ele. unghiurile centrale (adicã raportul arc/coardã) vor rãmâne neschimbate. liniile ºi curbele se pot întinde de asemenea cu selectorul de suprafaþã. efectul întinderii este identic cu cel al deplasãrii. întinderea nu va avea efect. Nodurile aflate în interiorul selectorului de suprafaþã vor avea o poziþie nouã. dacã în interiorul suprafeþei selectate mouse-ul se poziþioneazã pe punctul cheie al elementului ºi apoi se specificã vectorul de întindere.0 Ghid de utilizare 121 .capitolul 4. Dacã nici un punct al unui element nu se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã. obiecte ºi lãmpi nu se pot întinde cu selectorul de suprafaþã. Întindere/comprimare în cazul altor tipuri de elemente Stâlpi. Dacã toate punctele cheie ale poligonului se aflã în afara selectorului de suprafaþã. în timp ce nodurile din exterior îºi vor pãstra poziþiile iniþiale. Dacã oricare dintre aceste elemente se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã. Uneltele ArchiCAD Existã posibilitatea de întindere fãrã utilizarea comenzii Întindere. ArchiCAD 6. arcele.

) Sã se creeze vederea doritã.) Cu Selectorul de suprafaþã sã se selecteze zona ce va fi copiatã.0 Ghid de utilizare . Astfel devine posibilã afiºarea sau imprimarea pe hârtie a planului alãturi de alte vederi. .Pereþii. dacã o porþiune a lor se aflã în interiorul suprafeþei selectate. Utilizarea altor comenzi de construcþie în interiorul selectorului de suprafaþã În afarã de comanda Taie ºi Aranjeazã. o porþiune sau o imagine din fereastra secþiuni/faþade în planul parter. stâlpilor. obiectelor. arcele ºi liniile se pot construi. curbelor ºi imaginilor cel puþin un punct al acestora trebuie sã se afle în interiorul siprafeþei selectate. 4. Uneltele ArchiCAD Întinderea executatã cu selectorul de suprafaþã nu funcþioneazã în cazul camerelor de luat vederi. toate comenzile din meniul Construcþie se pot utiliza în cadrul uneltei selector de suprafaþã. 3.În cazul elementelor poligonale. Copieri în planul parter din vederi 3D ºi Faþade Cu ajutorul Selectorului de suprafaþã se poate copia o porþiune din fereastra 3D. 1. .) Sã se selecteze comanda Construcþie/Copiere pentru a copia zona selectatã în memoria tampon.capitolul 4. 2.) Se trece la Plan ºi se selecteazã comanda Construcþie/Înserare. 122 ArchiCAD 6.

Copiazã. în funcþie de modul de construcþie.Porþiunea ferestrei 3D va fi inseratã în fereastra planului ca un element 2D. Vezi .Porþiunile de imagini apar în plan ca fotografii de ecran . Manipularea figurilor Cu funcþia de Manipulare a figurilor a ArchiCAD-ului se pot insera în planul de lucru elemente 2D executate cu ajutorul programului.) Cu ajutorul cursorului harpon se deplaseazã imaginea în poziþia doritã în plan. în funcþie de modul selectat în timpul copierii.. Detalii 3D în cadrul suprafeþei selectate Unealta Selector de suprafaþã se poate utiliza ºi la vizualizarea unor detalii ale modelelor 3D. . sau fiºiere create cu alte surse.. sau la importarea imaginilor raster. Capitolul 5. Meniul Editare / Decupeazã. sau ca imagine adãugatã. ArchiCAD 6.) Se finalizeazã operaþia prin clicarea în afara zonei dreptunghiului.Faþadele apar în plan ca elemente 2D de mãrime nescalatã . figura se poate poziþiona ca un obiect. 6.capitolul 4. La inserarea ca imagine foto a conþinutului ferestrei 3D. Acest truc este aplicabil pentru nivelul activ sau pentru toate nivelele. în fereastra 3D va apãrea numai zona selectatã.0 Ghid de utilizare 123 . Desenând suprafaþa de selectare în jurul pãrþii dorite din planul parter. Uneltele ArchiCAD 5.

dacã nu trasãm înainte de înserare un dreptunghi de selectare. Uneltele ArchiCAD Figura astfel aºezatã va apãrea într-o suprafaþã de selecþie în mãrime ºi pe poziþia originalã.Stâlpi: racordãri automate pereþi+stâlpi.conturul ºi haºura peretelui în 2D ºi . cãptuºealã pereþi în jurul stâlpilor. Întindere. pe care ArchiCAD-ul îl creeazã cu ajutorul uneltei Perete. În cazul din urmã figura inseratã se va forma dupã mãrimea dreptunghiului. ca ºi în cazul oricãrui alt obiect. urmatã de activarea uneltei Selector de suprafaþã ºi a comenzii Editare/Alege toate figurile.capitolul 4. în timpul creerii lor devin pãrþi componente ale pereþilor. astfel se vor crea imagini 3D ºi Faþade clare. Dupã inserarea figurii. . Rotire. în plan. orice figurã va fi inseratã în stratul Figuri. ca Deplasare. . Pereþii se aflã în relaþii deosebite cu celelalte elemente create în ArchiCAD: . sunt posibile ºi alte operaþii de construire. 124 ArchiCAD 6. Unealta perete Peretele este un element de bazã în construcþii. .Acoperiºuri: Pereþii se pot aranja la planuri de acoperiº. Ca setare implicitã. Se pot modifica numai setãrile Stratului figurilor prin selectarea figurii ºi prin deschiderea ferestrei de dialog Opþiuni / Straturi. Figurile se pot selecta cu ajutorul uneltei Sãgeatã clicând pe rând pe chenarele figurilor.Alþi pereþi: Între pereþi se creeazã automat intersecþii de tip L sau T.0 Ghid de utilizare .un corp de perete solid în 3D. . ArchiCAD-ul realizeazã: .Uºi ºi ferestre: Aceste elemente se pot crea numai în pereþi.Plãci: În 3D marginile pereþilor ºi plãcilor legate între ele se ºterg. cu ajutorul comenzilor de meniu Editare.

Modul geometric ºir de pereþi creeazã pereþi legaþi între ei. ArchiCAD ne pune la dispoziþie zece moduri geometrice.0 Ghid de utilizare 125 . Nu sunt afectaþi de utilizarea unui grilaj oblic. Determinarea primului element de perete este identicã cu cea din Modul geometric de un singur perete. care se pot preciza în Bordul de control respeciv în fereastra de dialog Setãri de pereþi. Vectorul de rotire determinã în acelaºi timp ºi lungimile celor doi pereþi paraleli cu acesta. Prin clicare dublã (sau cu clicarea pe butonul Renunþã aflat pe Bordul de control) putem încheia desenarea lanþului de pereþi. Moduri geometrice ale pereþilor Pentru desenarea unor structuri de pereþi speciale. ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Desenarea pereþilor Pereþii din ArchiCAD conþin numeroase caracteristici. Înainte de a intra în explicarea detaliatã unor parametrii de pereþi. care se poate preciza prin punctele de capãt ale unei diagonale ale dreptunghiului. Modul geometric “un singur perete” creeazã un singur element de perete. astfel programul va avea în vedere numai direcþia vectorului de rotire. deºi prin apãsarea tastei SHIFT se poate elimina obligativitatea determinãrii lungimilor. sã analizãm cum se deseneazã Pereþii în ArchiCAD. cu deosebirea cã întîi se defineºte vectorul de rotire al dreptunghiului. cu deosebirea cã odatã cu încheierea desenãrii liniei de referinþã se dã punctul de începere al liniei de referinþã a urmãtorului element.capitolul 4. ale cãror linii de referinþã se leagã automat între ele. care se defineºte prin desenarea liniei de referinþã. Modul geometric pereþi în dreptunghi rotit creeazã elemente de pereþi în mod asemãnãtor cu modul precedent. Modul geometric pereþi în dreptunghi creeazã pereþi legaþi între ei dupã un contur dreptunghiular. Acest mod deseneazã întotdeauna un dreptunghi ale cãrui laturi sunt paralele cu grilajul de construcþie.

Observaþie: Nu puteþi crea pereþi cu metodele de construcþie prin tangente sau (Poliarc) în 3D. Butoanele din rândul al doilea oferã posibilitatea desenãrii pereþilor în formã de arc. Peretele trapezoid sau metoda neparalelã dã posibilitatea desenãrii unor pereþi cu grosime variabilã. numai miezul îºi va schimba grosimea. Grosimile la ambele capete ale peretelui pot fi setate în fereastra Setãrii perete Observaþie: Dacã alegeþi o structurã compusã pentru astfel de pereþi. Cele patru metode accesibile funcþioneazã la fel ca ºi în cazul Cerc/Arc. pereþii vor fi grupaþi ºi astfel se pot edita împreunã.Ultimele douã moduri vã permit desenarea unor pereþi a cãror grosime nu este constantã. Dupã terminarea desenãrii. Pereþi în dreptunghi. 126 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Observaþie: Modurile geometrice: Lanþ de pereþi. Pereþi în dreptunghi rotit creeazã într-un singur pas mai mulþe elemente.0 Ghid de utilizare . Descrierea completã a acestora se gãseºte în paragraful uneltei Cerc/arc al manualului de utilizare. Totuºi. dacã activaþi funcþiunea Grupare automatã. fiecare element se poate modifica independent. dar independente.capitolul 4.

poziþia. Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã o putem determina cu ajutorul modurilor de construcþie ale pereþilor.Cursorul nu sesizeazã toatã suprafaþa peretelui. Dacã deplasãm cursorul deasupra unei linii de referinþã a unui perete.nu pot conþine uºi sau ferestre .nu pot avea structurã compusã .trebuie sã aibe cel puþin patru laturi. dar linia de referinþã nu se poate muta pe cealaltã parte a peretelui. În timpul trasãrii liniei de referinþã. dupã care cursorul e urmãrit de o linie elasticã. ºi din aceastã cauzã acestea rãmân pe loc ºi atunci când se modificã grosimea.Peretele se poate muta dintr-o parte în alta a liniei de referinþã. pe care o putem fixa cu o nouã clicare. Când aþi terminat desenarea peretelui poligonal. Uneltele ArchiCAD Peretele poligonal permite desenarea unor pereþi cu formã neregulatã. Punctele de capãt ale liniilor de referinþã vor fi salvate de document. . . care va fi detaliatã la sfârºitul capitolului. Aceastã linie elasticã reprezintã linia de referinþã a peretelui.Liniile de referinþã intersectate genereazã pereþii intersectaþi . Aceastã metodã tranformã pur ºi simplu un poligon în perete.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 127 . grosimea peretelui este simbolizatã cu linie întreruptã. dezafectaþi intersecþii curate (meniul opþiuni) ºi veþi gãsi mai multe linii de referinþã de-a lungul perimetrului. ci numai linia de referinþã. arãtând cã a gãsit linia de referinþã. ajutând racordarea exactã a pereþilor ºi gãsirea lor cu cursorul. Pereþi poligonali ºi linia de referinþã ArchiCAD permite redefinirea liniei de referinþã a pereþilor poligonali. . Linia de referinþã Putem începe desenarea liniei cu o clicare. ArchiCAD 6. sau direcþia peretelui. Existã câteva restricþii pentru pereþi poligonali: .Uºile ºi ferestrele se poziþioneazã pe puncte de colþ sau ale liniilor de referinþã. atunci forma cursorului se transformã în formã Mercedes. ceea ce înseamnã cã tãierea în douã pãrþi poate naºte rezultate stranii. care în acelaºi timp aratã ºi poziþia peretelui faþã de linia de referinþã.

Alegerea unui buton de poziþie perete modificã poziþia implicitã a peretelui faþã de linia de referinþã sau transferã linia de referinþã a peretelui selectat.0 Ghid de utilizare . Observaþii: Se poate modifica ºi în timpul desenãrii poziþia liniei de referinþã pe Bordul de control. De aceea numai diferenþele ºi setãrile specifice vor fi discutate mai jos. apoi schimbãm modul de construire al pereþilor pe bordul de control sau în fereastra de dialog setãri de perete. Se poate modifica direcþia liniilor de referinþã ale mai multor pereþi (de odatã).capitolul 4. În partea dreaptã se pot efectua setãrile referitoare la geometria peretelui În partea stângã se pot efectua diferite setãri cu ajutorul a trei unelte. ºi fereastra de dialog setãri de perete. Uneltele ArchiCAD Alegeþi unealta perete ºi selectaþi peretele poligonal. Fereastra de dialog Setãri de perete Fereastra de dialog Setãri de perete face posibilã modificarea parametrilor elementelor de pereþi. sau cu activarea uneltei Perete ºi apãsarea tastei Sãgeatã Stânga. Moduri de construire ale pereþilor Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã este determinatã de modurile de construcþie ale pereþilor de pe bordul de control. Multe din setãri sunt comune pentru toate uneltele. 128 ArchiCAD 6. Clicaþi un punct cheie. Fereastra de dialog Setãri de perete este alcãtuitã din douã pãrþi. Va apare o paletã desfãºurabilã cu un icon suplimentar la sfârºit care permite lungirea sau scurtarea liniei de referinþã. Programul utilizeazã linia de referinþã pentru crearea intersecþiilor curate. sau modificarea setãrii implicite. Fereastra de dialog se poate deschide cu clicarea dublã pe unealta perete. înainte de a fixa cu o clicare al doilea punct al liniei elastice. pentru deplasãri ºi întinderi. Descrierea acestora a fost prezentatã în partea Setãri comune în cadrul acestui capitol. dacã prima datã se selecteazã liniile.

dacã modificãm nivelul unui etaj. Pereþii sunt legaþi mai mult de nivelul lor activ decât de nivelul absolut 0. îºi modificã cota împreunã cu acesta. astfel introducerea datelor contradictorii nu e posibilã. pentru grosime la început ºi la capãt. Pereþii neparaleli au douã câmpuri. ceea ce însemnã cã. insera. dacã s-a selectat perete stratificat în paleta desfãºurabilã de haºuri. Observaþie: În paleta info este posibil accesul rapid la valorile absolute de elevaþie ale peretelui Grosimea peretelui Pentru setarea grosimii peretelui se scrie valoarea doritã în câmpulrespectiv. A se vedea detalii mai jos.00.00 se modificã automat.0 Ghid de utilizare 129 . Câmpul "la elementul de dedesubt" va fi activ dacã este activatã Gravitatea.capitolul 4. ºi tãia din aceastã zonã. Urmãtoarele trei zone aratã înãlþimea planului inferior al peretelui faþã de planuri diferite. Folosind combinaþiile de taste putem copia. ArchiCAD 6.Grosimea nu se poate modifica. adicã valorile din zonele de la cota 0. toþi pereþii de la acest etaj. Aceste setãri se leagã între ele. Uneltele ArchiCAD Setãri generale Înãlþimea peretelui ºi poziþia lui În zona Înãlþime se poate preciza înãlþimea realã a peretelui. Modificarea grosimii acestor pereþi se poate face numai în fereastra de dialog Opþiuni/Structuri multistrat.

Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã Distanþa liniei de referinþã de la marginea peretelui se poate seta în câmpul de text.capitolul 4. Atribute de Plan Parametrii de pereþi stratificaþi Cu ajutorul Pereþilor stratificaþi multistrat se pot crea pereþi cu structuri stratificate cu tipuri de haºuri diferite. apoi se deschide fereastra de dialog Pereþi stratificaþi. peretele e afiºat ca o structurã compusã ºi din punct de vedere grafic. Observaþie: Parametrul de deplasare nu se poate utiliza la desenarea pereþilor axiali. 130 ArchiCAD 6. unde se poate modifica automat acest tip de perete. La crearea Pereþilor stratificaþi. În cazul elementelor stratificate. marginea plãcilor se poate defini cu pereþi având linia de referinþã deplasatã. Uneltele ArchiCAD Observaþii: Se selecteazã peretele stratificat ce va fi modificat ºi se clicheazã pe butonul OK.0 Ghid de utilizare . iar în Listele de materiale se pot urmãri cantitãþile diferitelor tipuri de straturi.

. Butonul va apare ºters dacã peretele actual este unistrat. Culori de peniþe Culoarea conturului haºurii ºi fondului de haºurã pentru pereþi se poate seta independent în paleta de modificare a numãrului de peniþe. Pentru trecerea de la haºurã stratificatã la cea simplã. Comenzile Tipuri de haºuri ºi Straturi multistrat.0 Ghid de utilizare 131 . meniul Opþiuni. cursorul fin se poziþioneazã în punctul de capãt al pereþilor. Dacã se clicheazã pe butonul Foloseºte culoarea liniei ºi haºurii peretelui multistrat. se pot folosi setãri unice de culori de peniþã. Putem alege dintre pereþi stratificaþi existenþi prin clicarea pe porþiunea respectivã a meniului de haºuri. Capitolul 5.. Paleta desfãºurabilã desfãºurabilã al tipurilor de haºuri vizualizeazã tipul de haºurã activã astfel încât sã reflecte ºi setarea culorii peniþei. Mai vezi . ArchiCAD 6. respectiv la intersecþii pe punctele cheie ale straturilor. Definirea culorii de peniþã a pereþilor este asemãnãtoare cu cea a elementelor de bibliotecã. Uneltele ArchiCAD Observaþii: În cazul modului Intersecþii curate. Pentru selectarea Peniþei introducem numãrul adecvat. sau neglijându-le pe acestea.capitolul 4. programul alege definiþia multicolorã a structurii selectate ºi o va aplica pentru perete. Peretele stratificat se poate desena ºi cu mai multe culori deodatã. Se pot utiliza culorile de peniþe date în fereastra de dialog Structuri stratificate. sau clicãm pe meniul desfãºurabil de culori ºi selectãm culoarea þinând apãsat butonul mouse-ului. este necesarã activarea butonului de sus.

Comanda peniþe ºi culori.0 Ghid de utilizare .. Capitolul 5.Primul numãr de perniþã se referã la conturul peretelui. Mai vezi . Se pot alege diferite materiale pentru cele trei suprafeþe caracteristice (latura liniei de referinþã. 132 ArchiCAD 6. meniul Opþiuni. sau un singur material de pe cele trei palete desfãºurabile ce apar.. margini. .capitolul 4.Al doilea numãr se referã la culoarea haºurii ºi liniei de separare a straturilor în cazul structurilor multistrat. Atribute model Materialele suprafeþelor de pereþi Pereþii apar în ferestrele 3D ºi în fereastra Fotografiere ca ºi corpuri pline. Uneltele ArchiCAD . latura opusã).Al treilea numãr se referã la culoarea fondului haºurii. .

Mai vezi .. inferioare ºi feþele golurilor vor apare cu acelaºi material ca exteriorul. meniul opþiuni. a se mai vedea Setãri comune mai sus în acest capitol.0 Ghid de utilizare 133 . Uneltele ArchiCAD Pentru selectarea unui material predefinit.Aplicã material faþã exterioarã pentru feþele orizontale. ArchiCAD 6. Capitolul 5.capitolul 4. Detalii de grinzi Structura portantã din grinzi de lemn masiv se poate aplica în ArchiCAD 6. Dacã se activeazã aceastã cãsuþã. . Peniþe pentru secþiuni În aceastã parte a ferestrei Setãri se poate alege peniþã aparte pentru marcarea pereþilor secþionaþi în fereastra Secþiuni/Faþade. Se pot crea materiale cu ajutorul comenzii Opþiuni/Materiale.0 numai pereþilor drepþi. Comanda materiale.. prima datã se clicheazã pe zona respectivã a paletei. Pereþii de acest fel vor apare în ferestrele Secþiune-Faþadã ºi 3D cu aceleaºi oþiuni de texturã care pot fi setaþi în fereastra de dialog Detalii de grinzi. Pentru alte detalii despre setãrile de materiale. apoi se clicheazã pe unui dintre materialele apãrute în paleta desfãºurabilã. în timp ce setãrile de materiale au efect asupra Imaginilor 3D ºi al Umbririlor. feþele superioare. Observaþii: Diferenþa esenþialã dintre haºuri ºi materiale este cã haºurile au efect asupra Planului ºi a Listei de materiale.

buºtenii nu se vor atinge. Esenþa racordãrii constã în poziþionarea exactã a liniilor de referinþã. grinzile sunt rotunzi. Observaþii: Dacã se doreºte crearea unor legãturi complexe. deoarece acestea se creeazã doar la pereþi racordaþi corespunzãtor. Uneltele ArchiCAD . deoarece în acest caz vor fi vizibile liniile de referinþã. Observaþie: Dacã determinaþi o înãlþime mai mare decât lãþimea peretelui.Aliniazã textura la feþele de pereþi: prin aceastã cãsuþã.Grinzi pãtrate: dacã este marcat.Înãlþime grinzii: în acest câmp se poate seta înãlþimea grinzilor. 134 ArchiCAD 6. Liniile lor trebuie sã se racordeze la punctul de capãt. peretele va începe cu grindã cu înãlþimea jumãtãþitã. atunci este mai eficient sã se dezactiveze comanda Opþiuni/Intersecþii curate.Începe cu jumãtate de grindã: cu aceastã cãsuþã activ. .0 Ghid de utilizare . . simpla intersecþie a acestora nu dã rezultatele dorite. astfel fiind posibilã racordarea exactã. sau sã formeze intersecþii curate de forma T respectiv L. . Dacã nu. textura peretelui va fi aliniatã la perete pentru prevenirea fragmentãrii.capitolul 4. Tehnici de pereþi Racordarea pereþilor Modul de racordare a pereþilor determinã diferitele intersecþii. grinzilr vor fi prelucrate pe toate feþele.

atunci înainte de desenare sau de tipãrire trebuie efectuate ºi câteva modificãri în proiect. Uneltele ArchiCAD Probleme de intersectãri Racordarea pereþilor cu haºuri diferite.capitolul 4. apoi la aceºtia se va lega al treilea perete. În cazul racordãrii în L a diferiþilor pereþi haºurile se vor schimba dupã bisectoarea intersecþiei. atunci se deplaseazã puþin punctul de capãt al unui perete. ºi ele se realizeazã în doi paºi. cu ajutorul programului PlotMaker. Prima datã programul racordeazã cei doi pereþi mai groºi. astfel se vor crea douã racordãri duble în loc de o racordare triplã. va rãmâne continuu. ArchiCAD 6. atunci pereþii multistrat vor avea prioritate faþã de pereþii omogeni. În cazul intersecþiilor de forma T conturul peretelui. ce trece peste intersecþie. Dacã grosimea tuturor pereþilor ce urmeazã racordaþi este identicã. Intersecþiile a trei pereþi se bazeazã pe anumite reguli de prioritate.0 Ghid de utilizare 135 . Dacã se cer detalii de desene mai amãnunþite la intersecþia pereþilor. Dacã racordarea triplã de pereþi nu ne satisface aºteptãrile. Prioritatea la intersecþia a trei pereþi.

sau ei doar se ating. Programul racordeazã automat pereþii ce se leagã. legãtura se va realiza în conformitate cu acestea. nici în Fereastra 3D. 136 ArchiCAD 6. Racordarea pereþiilor multistrat Programul realizeazã automat racordarea în funcþie de straturile identice din pereþi. 4) Se clicheazã pe celãlalt perete cu cursorul Mercedes. ºi analizând straturile acestora. Apare cursorul Ochi dând posibilitatea alegerii porþiunii din peretele tãiat. 2) Se selecteazã unul dintre ei.capitolul 4. Transformarea încruciºãrilor în racordãri Pentru transformarea unei încruciºãrilor într-o racordare sunt necesari urmãtorii paºi: 1) Se deseneazã doi pereþi care se încruciºãrilor. 5) Astfel s-a tãiat peretele selectat. 3) Se alege comanda Taie în doi din meniul Editare. aceºti pereþi nu se vor racorda nici în Plan. Dacã se încearcã legarea a doi pereþi care pe direcþie verticalã sunt dezaxaþi. Se alege comanda Afiºare/Reconstruieºte care va aranja racordarea. Se clicheazã pe o parte. Uneltele ArchiCAD Racordarea pereþilor deplasaþi pe verticalã. care va rãmâne selectat.0 Ghid de utilizare .

Uneltele ArchiCAD Observaþie: Aceastã metodã funcþioneazã ºi în cazul mai multor pereþi selectaþi deodatã. atunci se clicheazã cu cursorul Mercedes pe elementul liniar sau curb. Fragmentarea pereþilor Se poate întâmpla ca în timpul lucrului sã dorim sã fragmentãm pereþii în douã sau mai multe bucãþi. . din meniul Editare. 2) Se alege comanda Aranjeazã la . Aranjarea pereþilor la alte elemente Dacã se doreºte scurtarea sau alungirea pereþilor deja desenati pânã la o linie imaginarã. sau se traverseazã o linie pe plan ArchiCAD 6. sau pe muchia elementului. atunci: 1) Se selecteazã peretele (pereþii) pe care dorim sã-l alungim sau sã-l potrivim la un element existent. la care dorim sã racordãm pereþii. . amintite mai sus. 1) Se selecteazã peretele (pereþii) ce urmeazã a fi fragmentat 2) Se selecteazã comanda Editare/Taie în doi.. pur ºi simplu se traseazã o linie între douã puncte libere din plan. 4) Peretele astfel selectat va fi tãiat.Dacã se doreºte tãierea unuia sau a mai multor pereþi în dreptul unei linii imaginare. Prin acesta se alege care segment de perete sã rãmânã selectat. care seamãnã cu crearea unei intersecþii de pereþi.capitolul 4. 3) Se clicheazã pe acea margine sau muchie a elementului. În ArchiCAD gãsim pentru aceastã operaþie o combinaþie de taste. Observaþie: Pentru tãierea pereþilor se poate utiliza în orice condiþii comanda Editare/Extre pereþi/Taie peretele. 3) Când apare cursorul Ochi se clicheazã pe o parte a liniei.Dacã se doreºte tãierea unui perete la o racordare cu un element existent liniar sau curb..0 Ghid de utilizare 137 . sau cu o muchie a unui element.

arcul sau a linia respectivã.capitolul 4.. este nevoie de utilizarea comenzii Editare/Întindere ºi de introducerea coordonatelor corespunzãtoare. Executarea golurilor în pereþi Goluri speciale se pot executa în pereþi cu ajutorul Golurilor de uºi ºi de ferestre. care au punct de intersecþie real sau proiectat cu o muchie selectatã prin clicare. Pereþi autentici în formã de arc Toþi pereþii realizaþi prin utilizarea modului geometric Perete în formã de arc sunt construiþi din arce autentice ºi nu din segmente drepte de pereþi. Observaþie: Dacã mãrimea prelungirii este definitã de un element paralel cu peretele. tangente între ele. Uneltele ArchiCAD între puncte libere 4) Toþi pereþii selectaþi. 138 ArchiCAD 6.. se vor alungi sau scurta pânã la muchia.0 Ghid de utilizare . Capitolul 5 pt informaþii despre comanda Întinde (meniul Editare) ºi Capitolul 3 pentru coordonate legate. Mai vezi . cu un arc sau cu o linie trasatã acum.

sau dacã are un colþ rotunjit. Executarea pereþilor în timpan Dacã avem nevoie de un perete care se racordeazã la planuri de acoperiº date. Aceastã operaþie se poate executa de odatã la toþi pereþii selectaþi. 1. Pentru racordarea pereþilor la planurile de acoperiº se utilizeazã comanda Editare/Aranjeazã la acoperiº care este detaliatã în capitolul 5. acesta se poate executa uºor prin tãierea peretelui obiºnuit cu planurile corespunzãtoare de acoperiº.) Peretele ce urmeazã a fi tãiat trebuie sã aibã iniþial o înãlþime mai mare decât cea a acoperiºului. ArchiCAD 6.. În acest caz depinde de setarea uneltei Bagheta Magicã dacã veþi obþine un arc autentic sau o serie de segmente de pereþi drepþi. Uneltele ArchiCAD Se pot deasemeni trasa ºi transforma contururile oricãrui element curb cu metoda de transformare a elementelor prezentatã la Capitolul 3. Capitolul 3. cât ºi pentru un plan de acoperiº. 2. Transformarea elementelor. dar se poate aplica separat pentru peretele selectat în momentul respectiv. Mai vezi . Observaþie: Comanda Aranjeazã la acoperiº nu se poate folosi în fereastra 3D.0 Ghid de utilizare 139 .capitolul 4..) Cu ajutorul comenzii programul înlãturã partea peretelui aflatã deasupra planului inferior al acoperiºului.

de izolare termicã sau numai ca strat de acoperire. cu colþurile sau punctele mediane laterale. Înveliº Sâmbure Toate elementele executate cu ajutorul uneltei Stâlp au secþiunea dreptunghiularã. deci programul realizeazã legãtura luând în considerare proprietãþile peretelui (vezi mai jos partea Stâlpi ºi pereþi). Moduri geometrice Pe Paleta info avem acces la douã moduri geometrice. ale cãrei laturi sunt direcþionate de grilajul principal. Desenarea stâlpilor Stâlpii se pot poziþiona cu nouã puncte cheie în modurile geometrice: cu centrul. Uneltele ArchiCAD Unealta Stâlp Cu ajutorul uneltei Stâlp se pot crea piloane respectiv stâlpi cu secþiuni dreptunghiulare. acesta se poate roti liber. Sâmburele este partea structuralã care preia încãrcarea. 140 ArchiCAD 6. În Modul Geometric stâlp ortogonal se poate plasa printr-o singurã clicare un stâlp.capitolul 4. Ambele au haºuri ºi culori de peniþe diferite. Legãtura dintre stâlpi ºi pereþi este inteligentã. în timp ce înveliºul serveºte ca strat strat de protecþie antifoc.0 Ghid de utilizare . În Modul Geometric stâlp rotit se poate plasa un stâlp. Stâlpii pot fi liberi sau pot fi legaþi de pereþi. Poziþionarea cu centrul este setarea de bazã. În ArchiCAD stâlpii au douã componente: sâmburele ºi înveliºul. în fereastra de dialog setãri stâlp. ºi cu o nouã clicare se poate seta unghiul fãcut cu orizontala. a cãrui poziþie nu este încã definitã. dar se poate alege ºi alt punct de ancorare pe miez în setãri generale. Cu o clicare se poate defini centrul stâlpului.

Un stâlp cu înveliº este întotdeauna poziþionat cu un punct de ancorare de pe miez. ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD . asigurând o suprafaþã exterioarã sau interioarã uniformã. Mai amãnunþit vezi pãrþile care se referã la racordarea ºi învelirea pereþilor din acest capitiol. aceºtia vor apãrea cu materiale proprii. Dacã intersecteazã pereþi multistrat.0 Ghid de utilizare 141 . Poziþionãrile stâlpilor realizaþi în Modul învelire sunt mai inteligente. nu ºi cu pereþi poligonali sau curbi. iar în final se readuce grosimea înveliºului. trebuie sã setaþi un punct nou de ancorare în fereastra Setãri Stâlpi.Pentru a plasa un stâlp în oricare mod geometric cu unul din colþuri sau punct mediuan lateral. Stâlpii realizaþi cu acest procedeu moºtenesc în totdeauna materialul suprafeþei peretelui la care se leagã. Aceasta înseamnã cã straturile exterioare sau interioare ale peretelui înconjoarã stâlpul structural. Stâlpii realizaþi astfel îºi pãstreazã întotdeauna materialele de suprafaþã setate în fereastra de dialog Setãri de stâlpi. Nu este nevoie de îndepãrtarea miezului pentru a realizara acest lucru. -Aºezarea stâlpilor cu înveliº de la un colþ al sâmburelui se face în felul urmãtor: grosimea înveliºului se reduce la zero temporar. Obsetrvaþie: Modul cu înveliº funcþioneazã numai cu pereþi normali ºi trapezoidali. atunci. straturile speciale ale pereþilor intersectaþi îmbracã stâlpul. . apoi se deplaseazã stâlpul de la colþ.capitolul 4. Moduri de construcþie Pe Bordul de control avem acces la douã moduri de construcþie: Stâlpi realizaþi cu Modul simplu se pot îngloba în orice perete unde îºi creeazã loc. Dacã sunt liberi.

punctul de ancorare cu care se poziþioneazã stâlpul. 142 ArchiCAD 6. Descrierea lor se gãseºte la pereþi sau la Setãri generale de unelte.dimensiuni pentru cele douã laturi ale miezului dreptunghiular .0 Ghid de utilizare .capitolul 4. Setãri generale Posibilitãþile de control specifice pentru stâlpi sunt: . respectiv definirea setãrilor de bazã pentru stâlpi care se vor realiza mai târziu. Uneltele ArchiCAD Setãri stâlpi În fereastra de dialog Setãri stâlpi avem posibilitatea de a seta parametrii stâlpilor selectaþi. Majoritatea modurilor posibile de setare corespund cu cele de la unealta Perete. la începutul capitolului.grosimea înveliºului .

trecând cu vederea peste haºurile identice. Peniþe ºi culori Pot fi definite diferite culori pentru contur. Uneltele ArchiCAD Atribute de plan ºi Secþiune Simbol miez Sunt accesibile trei opþiuni pentru simbolul miezului în plan. îºi creeazã doar loc. Conturul sâmburilor marcaþi cu diagonalã sau cu X este trasat integral de cãtre program. va prelua materialele de suprafaþã ale acestor pereþi. Stâlpi neînveliþi Stâlpii neînveliþi nu modificã forma peretelui. cât ºi pentru haºura înveliºului. Existã trei variaþii de stâlpi: 1) Stâlp independent de perete 2) Stâlp înglobat în perete multistrat 3) Stâlp înglobat în perete simplu ArchiCAD 6. barat sau X. Haºuri Se pot defini haºuri ºi fonduri diferite pentru miez ºi înveliº. strãpungând toate straturile peretelui. Limitele dintre straturile peretelui ºi stâlp dispar dacã haºurile sunt identice. gol. Stâlpi ºi pereþi Dacã stâlpul a fost creat cu înveliº ºi intersecteazã pereþi.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 143 . haºura ºi fondul haºurii.

Celelalte straturi de pereþi îmbracã stâlpul. Haºura peretelui ºi a înveliºului sunt identice.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Haºura peretelui ºi a înveliºului diferã. Semnul sâmburelui este X. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice 144 ArchiCAD 6. pãstrându-ºi grosimile. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice.0 Ghid de utilizare . Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice.stâlpul a fost realizat cu Modul învelire . Haºura peretelui ºi a sâmburelui diferã. Semnul sâmburelui este X. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice Stâlpi inveliþi Stâlpii înveliþi pot sã întrerupã numai straturile de rezistenþã ale pereþilor multistrat. Haºura peretelui ºi a sâmburelui diferã.peretele multistrat are straturi nestructurale .stâlpul este tangent sau intersecteazã straturile structurale ale peretelui multistrat Haºura peretelui ºi a înveliºului diferã. Acest lucru se realizeazã numai dacã: . Haºura peretelui ºi a înveliºului sunt identice.stâlpul intersecteazã un perete multistrat .

Vederea 3D a stâlpului Stâlpii liberi sunt modelaþi ca blocuri simple dreptunghiulare. Modelarea înglobãrii stâlpului în perete se realizeazã în mod special. este nevoie de modelarea din bucãþi separate poziþionate în prelungire. Dacã un stâlp trece de baza sau partea suprerioarã a peretelui la care se racordeazã. ArchiCAD 6..0 Ghid de utilizare 145 . Se observã cã toþi stâlpii aºezaþi în modul Structural învelire preiau materialul suprafeþei peretelui chiar dacã înveliºul peretelui nu este adaptat pentru învelirea stâlpului.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Învelirea nu se poate realiza la pereþi curbi. Aceastã metodã dã imagine perfectã atât în cazul reprezentãrii cu linii cât ºi reprezentãrii cu culori. Comanda Opþiuni/Structuri multistrat la Capitolul 5 pentru definirea miezului ºi înveliºului pereþilor compuºi.. Mai vezi . Pereþii merg în mod continuu iar pãrþile ieºite ale stâlpilor sunt aºezate la suprafaþa peretelui ca niºte paralelipipezi.

Uºile ºi ferestrele produc goluri reale. Observaþie: Din aceastã cauzã un gol nu se poate transforma într-o imagine independentã 3D. deºi transparenþa se poate dezactiva (în cazul celor mai multe uºi ºi ferestre acest lucru este asigurat). Unealta Uºã ºi Fereastrã Uºile ºi Ferestrele sunt elemente de bibliotecã. Ele nu se pot aºeza independente în proiect. circulabile în perete. transformarea ei se face împreunã cu peretele care-l include. Dacã suprafaþa stâlpului se racordeazã în acelaºi plan 3D la suprafaþa plãcii sau la suprafaþa altui stâlp. liniile de racordare nu se vãd în 3D. Nu se pot poziþiona uºi ºi ferestre în pereþi poligonali. aceasta devine o parte a peretelui. În proiectul ArchiCAD se pot aºeza Uºi ºi Ferestre doar dacã acestea sunt conþinute de pereþi. 146 ArchiCAD 6.capitolul 4. care se pot folosii în mai mute proiecte ArchiCAD.0 Ghid de utilizare . ele ajung automat pe stratul pe care se aflã ºi peretele din care fac parte. Observaþie: Deoarece Uºile ºi Ferestrele nu se pot aºeza independent. ºi va rãmâne în perete ºi la deplasarea sau întinderea acestuia. astfel vizualizarea în 3D devine mult mai exactã ºi realã. Uneltele ArchiCAD Vederea de mai sus a fost creatã cu ºase stâlpi în modul arãtat înainte. Din momentul în care o uºã sau o fereastrã s-a aºezat într-un perete.

ºi prin clicarea pe linia de referinþã a unui perete. Acestea sunt cele mai simple elemente de ferestre ºi uºi în bibliotecã. Vezi capitolul "Crearea golurilor de formã specialã". 3) Dacã este necesar. Dacã nu s-a clicat pe linia de referinþã. fereastra sau uºa din setarea de bazã ajunge în perete. În ArchiCAD se pot alege douã tipuri de goluri: . Poziþionarea uºilor ºi ferestrelor în pereþi Golurile depozitate în biblioteca ArchiCAD trebuiesc întâi cãutate ºi selectate în fereastra de dialog corespunzãtoare. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea uºilor ºi ferestrelor Prin activarea în Paleta de unelte a uneltei Fereastrã sau Uºã.Elemente de bibliotecã de uºi ºi ferestre. Pentru crearea uºilor ºi ferestrelor mai detaliate este nevoie de construirea elementelor de bibliotecã. În afarã de acestea se mai pot defini un ºir de informaþii detaliate referitor la gol. atunci ori cu comanda Biblioteci active se activeazã acest ArchiCAD 6. ne ajutã sã vedem cum va arãta faþada dupã aºezarea elementelor de închidere. Gol în zidãrie 1) Se deschide fereastra de dialog a setãrii uneltei corespunzãtoare (Uºã sau fereastrã) prin clicare dublã pe unealtã.Gol în zidãrie. aceste elemente complexe constau din: descriere 3D. . se modificã parametrii dimensiunii golului în câmpuri. 2) Se clicheazã pe Gol în zidãrie pe suprafaþa de Prezentare.capitolul 4. ci doar pe suprafaþa de lucru (unde cursorul nu s-a transformat în Mercedes). ArchiCAD-ul nu face posibilã aºezarea uºii sau a ferestrei. 5) În peretele selectat apare golul. 4) Se clicheazã pe linia de referinþã a peretelui.0 Ghid de utilizare 147 . Dacã se doreºte acces direct la fiºierele aflate în alte directoare. Observaþie: Planul parter va fi salvat în biblioteca activã. descrierea caracteristicii pentru lista de materiale ºi dintr-un simbol 2D pentru plan.

ºi acesta este sesizat de cursor. Cauza poate fi suprapunerea marginii unui alt element dedesenare (Placã.capitolul 4. Avertizare: Dacã la deschiderea unui proiect apare o fereastrã de avertizare. Prin activarea comenzii Opþiuni/Intersecþii curate se pot plasa goluri în toate punctele unde se întâlnesc mai mulþi pereþi. Modurile geometrice Uºã ºi Fereastrã În program se gãsesc douã moduri geometrice de uºã ºi fereastrã. nici în fereastra 3D. în scopul poziþionãrii mai uºoare a golurilor. atunci elementele aflate în alte biblioteci nu vor apãrea automat la urmãtoarea deschidere a planului parter. Se dezactiveazã comanda Opþiuni/Intersecþii curate pentru a ne convinge dacã am ales într-adevãr linia de referinþã a peretelui. Observaþie: În unele cazuri se poate întâmpla cã cursorul a luat forma Mercedes.0 Ghid de utilizare . ceea ce se seteazã prin activarea butoanelor Bordului de control. acest lucru nu este limitat la anumite puncte ale liniei de referinþã. Poziþia golurilor Goluri de Ferestre sau Uºi se pot plasa în pereþi cu orice cursor Pipã sau Mercedes. totuºi golurile nu se pot poziþiona în punctul dat. Dacã acestea nu vor fi luate în considerare. Poziþionarea se va face ca ºi în cazul colþurilor de pereþi. Poziþionarea se poate executa cu axul uºii respectiv ferestrei sau cu colþuri. În cazul poziþionãrii pe colþ dupã clicarea pe perete apare cursorul Ochi dublu (1). Haºurã sau linie) cu peretele. cã lipsesc câteva elemente din biblioteca activã. Uneltele ArchiCAD biblioteci (Meniul Fiºier). ori planul parter se salveazã arhivat. (Vezi comanda Salveazã special/Arhiv în capitolul 5). ºi prin miºcarea mouse-ului se poate modifica poziþia ferestrei între cele douã pãrþi ale punctului de clicare (2). oferind posibilitatea aºezãrii golului prin clicarea în poziþia doritã (3). Acoperiº. pânã ce acesta nu va fi schimbat. 148 ArchiCAD 6. atunci obiectele respective nu vor apãrea nici în Planul de lucru. Observaþie: Modul de poziþionare ales va fi valabil pentru ambele tipuri de goluri. respectiv în lista de materiale.

lãþimea parapetului va fi automat zero.0 Ghid de utilizare 149 . Cursorul ochi dã posibilitatea alegerii dintre planurile peretelui.specificate ºi direcþiile în care acestea se deschid. ArchiCAD 6. . Dacã s-a ales acest mod. care s-a setat în fereastra de dialog Uºã/Fereastrã. În acest caz apare o avertizare ºi se poate retrage operaþia. .Modul de construcþie cu urechi realizeazã un gol cu urechi. Cu cursorul ochi se poate marca partea peretelui unde se va realiza urechea. Stabilirea direcþiei de deschidere Deoarece ferestrele ºi uºile au modele 3D. se poate întâmpla sã nu existe spaþiu suficient pentru includerea acesteia. programul are nevoie de precizarea sensului de deschidere.Ferestre: prin clicare se stabileºte latura exterioarã a ferestrei. conform dimensiunii date în fereastra de dialog a setãrilor. în aceastã situaþie clicând cu cursorul ochi se poate selecta una dintre cele douã planuri ale peretelui. O singurã clicare este suficientã pentru poziþionarea golurilor ºi pentru specificarea direcþiei de deschidere. . Uneltele ArchiCAD Goluri poziþionate greºit Dacã se doreºte aºezarea unei uºi sau a unei ferestre în apropierea capãtului sau pãrþii superioare a peretelui. Moduri de construcþie pentru uºi ºi ferestre Prin alegerea modurilor de construcþie ale Bordului de control se poate definii modul în care Uºa/Fereastra selectatã sau din selectare de bazã va fi poziþionatã.capitolul 4.Modul de construcþie în planul peretelui aºeazã uºa respectiv fereastra la marginea corpului de perete. -Prin utilizarea modului de construcþie cu linia de mijloc uºa/fereastra va ajunge în mijlocul peretelui.

atunci se selecteazã aceasta ºi se marcheazã pãtratul de oglindire în fereastra de dialog a setãrilor.capitolul 4. Dacã se doreºte modificarea sensului de deschidere a uºii. rãmâne neschimbatã. Setãri de Ferestre ºi Uºi Fereastra de dialog Setãri Uºi/Ferestre este în mare mãsurã similarã celorlalte unelte. Astfel sensul de deschidere a uºii/ferestrei va ajunge pe cealaltã laturã a peretelui.Uºi: clicarea stabileºte direcþia de deschidere a uºii. În modul 3D al proiectului se pot urmãri aceste modificãri. iar în cazul uºilor cu urechi de tip german. . În cazul uºilor cu urechi. care nu sunt de tip german.0 Ghid de utilizare . dar înãlþimea parapetului/ urechii stabilitã pe latura iniþialã. 150 ArchiCAD 6. de aceea se vor specifica numai diferenþele ºi setãrile specifice. înãlþimea parapetului este definitã de aceastã laturã. Acestea au fost prezentate anterior. Setãri generale În partea dreaptã a ferestrei. Uneltele ArchiCAD ArchiCAD-ul va stabili înãlþimea parapetului întotdeauna pe aceastã laturã. în afara zonei de previzualizare apar opþiuni pentru ºpalet ºi pentru cotare. de latura opusã.

cu ajutorul cãruia se pot seta dimensiunile structurilor ce înconjoarã golul. Modul de poziþionare al golului se poate seta cu butoanele modului de construcþie în felul amintit mai sus. Butonul Setare deschide fereastra de dialog Spalet. lãþimii ºi adâncimii. (În modul de construcþie Suprafaþã de perete acesta nu funcþioneazã) Dacã se doreºte schimbarea direcþiei de deschidere cu pãstrarea tocului.0 Ghid de utilizare 151 . pãtratul de selectare al basculãrii ºi butonul Setare. pentru setarea înãlþimii superioare ºi inferioare. Lãþimea de parapet regleazã distanþa golului de la suprafaþa peretelui în direcþia în care clicãm cu cursorul Ochi. respectiv zona de setare a lãþimii de parapet.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Spalet În zona Toc a ferestrei de dialog Setãri de uºi ºi ferestre se gãsesc aceleaºi butoane care apar ºi pe Bordul de control (vezi mai sus). se utilizeazã pãtratul de basculare. Se pot specifica alte valori în zonele de modificare. ArchiCAD 6.

Poziþionãri de texte ce se pot seta în detalii .Notarea înãlþimii parapetului/pragului ce se poate alege.0 Ghid de utilizare . . .capitolul 4. care se poate deschide prin clicarea pe butonul Setare. 152 ArchiCAD 6. Prin folosirea pãtratului "Individualizat" se pot asocia opþiuni predefinite de dimensionare ºi poate fi setat nivelul de referinþã ºi textul de prefix al parapetului. Aceste opþiuni se pot defini separat pentru fiecare fereastrã. ºi conþin urmãtoarele: .Dimensiunile nominale ce se pot alege pentru cadrul uºii/ferestrei.Definirea laturilor interioare/exterioare.Tipul ºi mãrimea caracterelor de dimensionare ce se pot defini de cãtre utilizator (tipurile de caractere ale maºinii de desenare conþin unghiul caracterelor înclinate) .Linia medianã de lungime reglabilã . Uneltele ArchiCAD Dimensiunea golului Cu ajutorul uneltei Fereastrã ºi Uºã putem crea o dimensionare unicã în fereastra de dialog Setarea dimensionãrii. împreunã cu textul reglabil dinainte.

capitolul 4. în partea dreaptã a fereastrei de dialog. Alþi parametri Urmãtorii parametrii ai ferestrei de dialog influenþeazã nu numai realizarea imaginilor 3D. ci ºi Simbolurile planului (descrierea GDL a uºilor/ferestrelor cu descriere parametricã 2D). Dimensiuni nominale ale uºilor ºi ferestrelor Dimensiunile golurilor se pot seta în patru cãsuþe de editare. Înãlþimea parapetului (pragului) ºi cota superioarã a golului (cota ) sunt interdependente. ArchiCAD 6. dacã modificãm unul dintre ele.0 Ghid de utilizare 153 . înãlþimea parapetului va primi valoare nouã. Dimensiunea fizicã a golurilor din pereþi poate fi mai mare decât dimensiunea lor nominalã. celãlalt se va schimba automat. Atribute de plan Clicând pe al doilea buton mare în fereastra de dialog Setãri se va deschide a doua (paginã a ferestrei setãri) afiºând opþiuni pentru modul de apariþie a deschiderii în plan ºi secþiune. Datele referitoare la înãlþime respectiv lãþime se pot seta prin modificarea primilor doi parametri. Uneltele ArchiCAD Parametri Clicând pe primul buton mare din partea stângã a ferestrei de dialog Setãri uºã/fereastrã se va deschide o listã de parametrii. Dacã modificãm înãlþimea golului.

respectiv a uºilor. Opþiunile Culori simbol ºi Linii simbol permit. Atribute model Clicând pe al treilea buton dinspre stânga veþi deschide o fereastrã în care puteþi defini atribute pentru vederea 3D. prin marcare. Observaþie: Dacã dorim sã vedem setãrile 2D pe modelul 3D la golurile propriu-zise trebuiesc ataºate elemente reale 3D.capitolul 4. ce apar ca setãri de bazã în cazul poziþionãrii golurilor. Când butoanele sunt dezactivate. se poate folosi orice peniþã ºi tip de linie.0 Ghid de utilizare . Încadrarea automatã în 2D se poate activa ºi dezactiva prin clicare pe butonul de încadrare. Încadrare de pereþi în 2D ArchiCAD asigurã posibilitãþi de încadrare a ferestrelor. sau trebuie transcrisã descrierea GDL a uºii sau a ferestrei respective. folosirea aceleaºi peniþe ºi linii care au fost folosite la crearea simbolului 2D. 154 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Culori de peniþã ºi tipuri de linii.

Uneltele ArchiCAD Materialele suprafeþei Dintre materialele ataºate la ferestre respectiv uºi (ce se pot folosi la Fotografiere în 3D). ArchiCAD 6. Vizualizarea uºilor ºi ferestrelor În fereastra de dialog Opþiuni/Opþiuni de reprezentare se gãseºte o setare care face posibilã vizualizarea sau ascunderea uºilor ºi ferestrelor în plan. Tehnici de uºi ºi ferestre Tehnicile detaliate mai jos oferã în continuare posibilitãþi de construcþie ºi creare de goluri. astfel o linie elasticã va urmãri cursorul. 1) Se selecteazã golul ºi se alege comanda Editare/Trage. În poziþia doritã se elibereazã butonul mouse-ului. putem alege cu ajutorul meniului desfãºurabil de aici. în descriereaGDL a Materialelor de suprafaþã ºi în restul de parametri ai golului (vezi comanda Document/Deschide element de bibliotecã mai jos). 2) Se deplaseazã golul în direcþia corespunzãtoare noii poziþii. sau prin clicare pe Tavan Reflectat.arãtarea sau ascunderea cotelor. Marcând "Foloseºte materialele obiectului" ArchiCAD va ignora setãrile de material ºi va folosi setãrile cu care elementul de bibliotecã a fost creat. Deplasarea elementelor de închidere ale golurilor Cu ajutorul comenzii Editare/Trage se poate modifica poziþia Uºii sau Ferestrei în perete.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 155 . arãtarea buiandrugului în modul în care este arãtat parapetul unei ferestre. În afarã de aceasta se pot specifica numeroase alte materiale pentru diferitele pãrþi ale ferestrei respectiv uºii.

0 Ghid de utilizare . Observaþie: Scoaterea golului din perete nu este posibilã. 156 ArchiCAD 6. Dacã se deplaseazã un gol într-un perete în formã de arc. Din toate celelalte puncte de vedere procedeul este identic cu cel din cazul golurilor aflate în pereþi drepþi. Atenþie: Întinderea va avea efect în totdeauna asupra dimensiunii totale. care poate diferi de dimensiunea nominalã. Oglindirea ºi rotirea golurilor Comenzile Oglindeºte ºi Roteºte vor modifica direcþia de deschidere a ferestrei sau a uºii. cadrul elastic al golului se va deplasa în dreptul conturului peretelui. Uneltele ArchiCAD 3) Golul a ajuns în noua sa poziþie.capitolul 4. indiferent unde s-a aºezat cursorul. Întindere ºi micºorare Asemãnãtor cu alte elemente structurale ºi uºile/ferestrele se pot întinde respectiv micºora. Modificarea dimensiunii în afarã de Plan se mai poate urmãri ºi în fereastra de dialog Setãri.

capitolul 4. Unealta Obiect ºi Lampã Uneltele obiect ºi Lampã sunt reprezentate de un singur icon în varianta de bazã a Paletei de unelte. Lãmpile au o serie de controale specifice. Unealta lampã se foloseºte pentru plasarea surselor de luminã în proiect. în modelul 3D (dacã au descriere în 3D). Roteºte. Înalþã. Obiectele apar în plan. Pentru a vedea cealaltã unealtã. ca simboluri 2D. de aceea în aceastã parte se vor detalia numai caracteristicile ce diferã.0 Ghid de utilizare 157 . în Secþiune/Faþadã. ArchiCAD 6. Oglindeºte copia ºi Editare/Multiplicã/Trage. Iconul aratã unealta activã. Se mai poate opta pe varianta extinsã a paletei din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei pentru a vedea ambele unelte în acelaºi timp. clicaþi ºi þineþi apãsatã sãgeata micã din partea stânga jos a butonului. sau dacã se doreºte plasarea mai multor goluri identice într-un perete. Descrierea detaliatã a funcþionãrii acestor comenzi se gãseºte în capitolul 5. Uneltele ArchiCAD Multiplicarea golurilor Golurile se pot multiplica cu comenzile. Setãrile ºi regulile care se referã la obiectele de Bibliotecã ArchiCAD sunt asemãnãtoare cu cele detaliate la uºi ºi ferestre. Editare/Trage copia. respectiv în lista de materiale. Unealta Obiect se foloseºte la plasarea ºi modificarea elementelor de bibliotecã de tip obiect. Fiecare comandã amintitã mai sus este utilã dacã se doreºte schimbarea sensului de deschidere a unui gol existent.

Uneltele ArchiCAD Plasarea obiectelor Obiectul se poate plasa în Plan prin clicare. Alte detalii despre folosirea. 158 ArchiCAD 6. cercul de atracþie. activaþi fereastra de previzualizare pentru a avea o imagine a poziþiei punctelor cheie. rapid ºi exact. Obiectele se pot plasa.. cât ºi în GDL inclus în pachet. La aºezarea precisã a obiectelor (scaunul lângã masã.0 Ghid de utilizare . Aceasta oferã posibilitatea de plasare cu mare exactitate a mobilei în poziþii specifice din încãpere sau unele în raport cu altele. selecta ºi potrivi la alte elemente cu aceste puncte cheie. crearea ºi modificarea elementelor de bibliotecã la Capitolul 6. astfel obiectele se pot plasa întotdeauna cu punctul cel mai favorabil. deoarece cursorul este sensibil la aceste puncte. considerat ca definiþie de bazã. nu ºi la laturi. de exemplu) ne ajutã ºi punctele ce se gãsesc pe acestea. Pentru poziþionarea exactã se pot utiliza coordonate introduse manual. iar cursorul fin este sensibil numai la punctele cheie fixate ale simbolului. Mai vezi . simbolurile obiectelor au forme definite dinainte. Puncte cheie de obiect În contrar cu pereþii sau cu alte elemente construite pe parcurs. Dacã doriþi sã schimbaþi punctul de poziþionare principal.. liniarul sau grilajul de construcþie.capitolul 4. Acesta este punctul de poziþionare al obiectului. ele devin puncte de poziþionare prin clicare. Restul punctelor cheie se simbolizeazã cu un X în fereastra de dialog.

respectiv în Descrierea 2D. atunci nici un parametru nu se poate da grafic.capitolul 4. ArchiCAD 6. Modul geometric diagonal funcþioneazã la fel ca Modul geometric dreptunghiular în cazul pereþilor. atunci atât parametrul A. etc. Modul Geometric diagonal rotit funcþioneazã la fel ca Modul Geometric dreptunghiular rotit în cazul pereþilor. Pentru utilizarea Modului geometric rotit întâi se precizeazã printr-o clicare Punctul de Poziþionare al Obiectului. Dacã punctul s-a marcat de-a lungul laturii obiectului. Obiectul se poate roti la fel ºi mai târziu cu comanda Editare/Roteºte sau cu modificarea ulterioarã a unghiului de rotire în fereastra Setãri. cât ºi parametrul B se poate da grafic. Uneltele ArchiCAD Moduri gemetrice de obiect În paleta info sunt aceesibile partu moduri geometrice pentru plasarea obiectelor ºi lãmpilor. dacã înainte de plasare nu s-a specificat un unghi de rotire în fereastra de dialog Setãri. Rezultatul utilizãrii acestor moduri depinde de punctele de poziþionare ce au fost specificate pe Simbolul 2D. în care ne poate ajuta de exemplu. atunci numai un parametru se poate da grafic. celãlalt va lua valoarea setatã în fereastra de dialog a setãrilor. Dacã punctele se gãsesc în colþurile pãtratului ce cuprinde obiectul. Dacã se selecteazã un punct din interiorul zonei de cuprindere a simbolului. ºi plasarea elementului se va face conform modului simplu perpendicular sau rotit. Modul geometric paralel aºeazã automat elementele de bibliotecã paralel cu direcþia grilajului de construcþie. setarea Direcþiilor legate. plãcilor. apoi prin plasarea liniei elastice ce apare se specificã Vectorul de Rotire al Obiectului.0 Ghid de utilizare 159 . plãcilor. etc. Aceste moduri dau posibilitate definirii în plan a parametrilor A ºi B pentru lumini ºi obiecte. la crearea elementelor.

capitolul 4. Se vor discuta mai jos numai setãrile specifice. care poate fi folositã 160 ArchiCAD 6. atunci sã se aleagã Modul Geometric paralel ºi sã se utilizeze Valori de unghiuri polare în câmpul coordonatelor. Fereastra de dialog Setãri de obiect Setãrile Obiect ºi Lampã întâlnite ºi la alte unelte sunt prezentate la Capitolul Setãri comune.0 Ghid de utilizare . Obiecte oglindite Sub câmpul unghiului se aflã o cãsuþã de control. Uneltele ArchiCAD Observaþie: La utilizarea Modului Geometric rotit. deschiderea ferestrei Setãri de obiect ºi specificarea unghiului de rotire înainte de definirea vectorului de rotire nu are nici un efect. Parametri În afara lãþimii ºi lungimii se poate seta unghiul de rotaþie în plan. Activând iconul lanþ aflat de dreapta câmpului de editare a lãþimii ºi lungimii este posibilã corelarea acestor dimensiuni pentru a menþine raportul între ele. Dacã s-a decis cã se va folosi tastatura pentru introducerea datelor.

Luminozitatea Lãmpii se poate seta cu comutator liniar sau prin introducerea unui numãr între zero ºi 100 în câmp. ArchiCAD-ul verificã pe simbol existenþa punctelor care aratã colþurile opuse ale pãtratului.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 161 . Parametri de Lampã Câþiva parametrii sunt specifici pentru lampã. Tehnici de obiecte Întinderea obiectelor La întinderea obiectelor sunt valabile aceleaºi reguli ca ºi la Modurile Geometrice diagonale. Acest pãtrat întins teoretic are dimensiunea A*B. ArchiCAD 6. Aceastã opþiune reflectã întreaga descriere 3D a Elementului de bibliotecã dupã un ax definit în fereastra de dialog. Lângã câmpul de setare a luminii se poate da ca lampa respectivã sã fie sau nu activã în timpul Fotografierii. Pentru stabilirea faptului cã un obiect se poate sau nu defini grafic cu douã puncte opuse (sau se poate sau nu întinde cu unealta Sãgeatã). Uneltele ArchiCAD pentru a poziþiona Elemente de bibliotecã oglindite. Culoarea luminii se poate seta prin clicarea dublã pe câmpul Culoarea luminii. Observaþie: Parametrul de oglindire este inclus în orice transfer de parametri prin fereastra de dialog Setãri (a se vedea partea Transfer de parametri mai sus în acest capitol). Întinderea obiectelor depinde de faptul cã în cursul creerii elementului de bibliotecã au fost sau nu definite asemenea puncte opuse. atunci luminozitatea va fi automat 100. Dacã din greºealã s-a introdus un numãr mai mare. Culoarea se poate alege în fereastra de dialog standard Macintosh sau Windows de setare a luminii.

162 ArchiCAD 6. Vectorul de rotire totodatã defineºte ºi lungimea celor douã laturi paralele cu acesta. Modul Geometric dreptunghi / rotit . Din procesul de construire a planºeului se poate ieºi oricând prin apãsarea tastei Totuºi nu. Dreptunghiul este numit prin definirea a douã culþuri diagonal opuse. Uneltele ArchiCAD Unealta Planºeu Planºeele sunt elementele de construcþie orizontale de bazã ale ArchiCAD-ului. tasta OK devine utilizabilã. dar tot acest rezultat se poate obþine prin apãsarea tastei OK a Bordului de control. Odatã cu desenarea celui de-al treilea punct al conturului.Cu ajutorul lui se poate crea planºeudreptunghiularã. fãcând inutilã folosirea mãririi în cazul în care punctul de plecare s-ar afla în apropierea unui punct sesizabil al altui element. pentru care ne stau la dispoziþie toate elementele ajutãtoare de construcþie (inclusiv introducerea numericã a datelor) Pentru închiderea conturului poligonului se clicheazã dublu la ultimul colþ sau se clicheazã încã o datã pe primul. Modul Geometric poligon . aflat pe Bordul de control. Modul geometric dreptunghi creeazã un planºeu drepunghiular cu laturile paralele . desenatã cu un vector de rotire dat faþã de linia de referinþã. Idee:Obligativitatea ce se referã la lungime se poate elimina prin þinerea apãsatã a tastei SHIFT.capitolul 4.. care pot fi desenate ca poligoane în Plan ºi din aceastã cauzã ele pot lua orice formã.. astfel numai direcþia vectorului va fi decisivã. Se poate clica pe rând pe fiecare punct de colþ în planul de lucru. Moduri gemetrice de planºeu În ArchiCAD avem posibilitatea de utilizare a trei Moduri Geometrice de planºeu.Cu ajutorul mouse-ului sau a tastaturii se poate desena cu uºurinþã conturul planºeului. ºi clicãnd pe aceasta se revine automat pe punctul de plecare. Planºeele desenate deja se pot modifica cu uºurinþã în fereastra de dialog Setãri de planºeu.0 Ghid de utilizare .

sau se poate apela la culorile predefinite. Uneltele ArchiCAD Setãri de planºeu Fereastra de dialog Setãri Placã este în multe privinþe asemãnãtoare celei pentru pereþi. ArchiCAD 6. Foloseºte culorile de haºurã a structurii multistrat ºi Foloseºte culoarea de fond a structurii multistrat. Valorile pe înãlþime sunt legate între ele. de aceea modificarea uneia dintre ele atrage dupã ea transcrierea automatã a celorlalte. Atribute de plan ºi secþiune Culori de peniþã ºi haºuri Se pot defini structuri multistrat policolore pentru reprezentarea planºeelor în Ferestrele de secþiune. Numai elementele specifice vor fi discutate mai jos. La alegerea unei structuri multistrat se poate seta o nouã culoare de haºurã. În cazul din urmã marcaþi cãsuþa de control. Setãri generale Grosime ºi înãlþime Înãlþimea ºi grosimea planºeului se poate seta independent una faþã de cealaltã.0 Ghid de utilizare 163 . valoarea mãsuratã de la nivelul zero se va modifica. Dacã poziþia nivelului activ se modificã cu comanda Opþiuni/Setãri de nivele. fond pentru haºurã ºi culoare de contur pentru line de secþionare.capitolul 4. Înãlþimea planului superior al planºeului se seteazã în raport cu nivelul activ sau în raport cu punctul zero absolut al proiectului. Înãlþimea raportatã la nivelul activ are prioritate faþã de cealaltã înãlþime. Ambele vor fi obturate dacã aþi ales o haºurã simplã.

. Editarea poligoanelor. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu" 164 ArchiCAD 6.. Prin aceasta programul asigurã vizualizarea cu linii ascunse.capitolul 4. Modurile geometrice ale acoperiºului În unealta Plan de acoperiº se gãsesc ºase moduri geometrice. împreunã cu diferitele moduri se gãseºte în continuare. pe de altã parte se pot utiliza nu numai la desenarea acoperiºurilor obiºnuite. Pe de o parte toate caracteristicile geometrice (împreunã cu golurile aflate în el) se pot modifica.creeazã un plan de acoperiº definit cu un poligon. Capitolul 3.Modul geometric dreptunghiular .. cu ajutorul cãrora se pot crea forme simple ºi complexe de acoperiº. ci se pot crea numeroase forme complexe 3D cu ajutorul lor.Modul geometric poligonal.deseneazã un acoperiº de formã dreptunghiularã. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu". .0 Ghid de utilizare . Unealta Acoperiº Unealta sofisticatã Acoperiº a ArchiCAD are caracteristici foarte flexibile. încât o margine a ei coincide cu conturul planºeului. Uneltele ArchiCAD Tehnici de planºee Îmbinarea planºeelor cu pereþi Dacã se construieºte un perete pe un planºeu astfel. Descrierea detaliatã a paºilor necesari. Mai vezi . linia care coincide va fi ºtearsã automat de cãtre program în imaginea 3D.

Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu". aºteptând pentru precizarea înclinãrii planului de acoperiº.) Se selecteazã unealta Plan de acoperiº din Paleta de unelte. apare o nouã formã de cursor. Planul de acoperiº se poate interpreta ca un plan oblic în lungul liniei de direcþie. . În modul dreptunghiular acoperiºul va avea în totdeauna unghiuri drepte. 1. 3. Linia de direcþie Punctul critic al construirii planului de acoperiº îl reprezintã definirea liniei de direcþie.) Se defineºte poziþia liniei de direcþie cu douã clicãri. de aceea cota streaºinei se poate preciza prin setarea cotei liniei de direcþie.Modul geometric boltã . aici însã se poate da linia de referinþã sub orice unghi. Descrierea detaliatã se aflã la "Desenarea acoperiºurilor cu bole". ArchiCAD 6.Modul geometric dreptunghiular rotit . apoi una dintre primele trei moduri geometrice.deseneazã acoperiºuri cupole în formã de calotã sfericã. . pe Paleta info 2. Uneltele ArchiCAD .Modul geometric lanþ de acoperiº . care nu va fi imprimatã.Modul geometric cupolã . care de fapt este o dreaptã în planul inferior al acoperiºului. va fi afiºatã numai dacã activaþi Aratã linia de direcþie din Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. .0 Ghid de utilizare 165 .Este asemãnãtor cu Modul geometric dreptunghiular.capitolul 4.) Dupã definirea liniei de direcþie. fiind un element auxiliar abstract. care are o pantã uniformã. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº complex". Descrierea detaliatã se aflã la "Desenarea acoperiºurilor cu boltã". cursorul ochi.se poate crea orice acoperiº cu bazã de poligon sau cu bazã curbilinie. Poziþionarea exactã a acesteia e ajutatã de schimbarea formei cursorului. Desenarea planurilor de acoperiº simple Cele mai simple acoperiºuri sunt cele dreptunghiulare. Linia de direcþie a acoperiºului.oferã posibilitatea modelãrii structurilor cu formã liberã. În cele mai multe cazuri se doreºte ca linia de direcþie a acoperiºului sã se afle pe linia de referinþã a unui planºeu sau unui perete.) Apoi se poate desena conturul acoperiºului prin clicarea pe rând pe colþuri. 4.

Contururile pot sã conþinã ºi segmente de arc. unealta Bagheta Magicã va folosi întotdeauna opþiunea Segmente Lineare. În cazul contururilor curbe numãrul planurilor de acoperiº generate de program depinde de setãrile actuale date in fereastra de dialog Bagheta magicã aflatã în meniul Unelte.0 Ghid de utilizare . Cu aceastã metodã prin trasarea conturului se pot crea acoperiºuri cu bazã poligonalã. Dupã definirea conturului va apãrea fereastra de dialog Setare lanþ de acoperiº. Uneltele ArchiCAD Desenarea planurilor de acoperiº complexe Cu ajutorul Modului geometric lanþ de acoperiº se poate realiza orice acoperiº cu baza poligonalã sau curbã având pantã constantã. 166 ArchiCAD 6.capitolul 4. chiar dacã este activ butonul Potrivire optimã. Puteþi folosi ºi unealta Bagheta magicã sau simpla space-clicare cu cursorul Mercedes când unealta Acoperiº este activã.Conturul se poate desena dupã alegerea uneltei Acoperiº din Paleta de unelte ºi dupã selectarea Modulului lanþ din paleta info. Conturul bazei acoperiºului se poate specifica în douã moduri: . Sunt admise numai contururile închise. Observaþie: pentru acoperiºuri complexe.

Dacã acoperiºul întâlneºte un plan înainte de atingerea limitei. Dacã ajunge la maxim astfel încât nu a întâlnit nici un plan. ArchiCAD 6.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 167 . Înclinarea ºi înãlþimea maximã a fiecãrui segment se poate specifica independent de celelalte segmente. Uneltele ArchiCAD Lanþurile de acoperiºuri pot consta din cel mult patru nivele. Înãlþimea specificatã în fereastra de dialog Setãri este limita maximã. ArchiCAD-ul utilizeazã un algoritm special pentru gãsirea celei mai bune soluþii la toate contururile poligonale. atunci un plan orizontal va închide acoperiºul. atunci acesta nu va urca mai sus. Dupã terminarea structurii de acoperiº elementele acestuia se vor putea construi independent unul faþã de altul.

Aceastã valoare poate varia între valoarea de bazã ºi valoarea maximã admisã. Urmãtoarea zonã de construcþie conþine date referitoare la înãlþimea bazei cupolei. iar a treia capãtul conturului. adicã înãlþimea semisferei. Curba trasatã în plan reprezintã secþiunea transversalã a acoperiºului. Uneltele ArchiCAD Desenarea acoperiºurilor cupolã Pentru desenarea acoperiºurilor în formã de cupolã se alege modul geometric Cupolã pe Paleta info. Valorile acestora se dau referitor la 90 ºi 360 de grade. Cele trei moduri posibile de tãiere sunt modul perpendicular. prin bagheta magicã sau prin trasarea ºirului de arce.capitolul 4. Numãrul benzilor ºi segmentelor ce alcãtuiesc cupola se pot specifica de asemenea în aceastã fereastrã de dialog. Cupola terminatã deja nu se poate manipula în mod unic. mãsuratã de la centrul acestuia. Clicarea dublã pe punctul de începere va trasa toatã cupola Dupã definirea conturului va apãrea fereastra de dialog Setare acoperiº cupolã. Tãierea muchiilor acoperiºului se poate dirija cu butoanele aflate în dreapta. Prima ArchiCAD 6. ci fiecare porþiune se poate construi ca un plan de acoperiº independent. Definirea curburii acoperiºului se poate face prin utilizarea unui arc. Prin introducerea unor valori mai mici cupola se poate aplatiza. a unei curbe sau al unui contur de perete în modul geometric al acoperiºurilor curbe. Desenarea acoperiºurilor curbe Pentru definirea curburii dorite a acoperiºului existã douã cãi posibile. vertical ºi orizontal. Grosimea acoperiºului mãsuratã perpendicular pe înãlþime se poate seta de asemenea. a doua începutul conturului. clicând în final pe butonul Renunþã.0 Ghid de utilizare 168 . Prima clicare va indica centrul arcului. Zona de construcþie aflatã în stânga sus a fereastrei de dialog conþine înãlþimea acoperiºului cupolã.

Acesta înseamnã cã aceeaºi curbã constituie un acoperiº corect cu o anumitã poziþie a conturului. Dupã introducerea curbei apare conturul acoperiºului cu ajutorul unei linii elastice. capetele acesteia fiind legate în punctele de capãt ale curbei-secþiune. Astfel se omite trasarea acoperiºurilor care se autointersecteazã. O laturã a acestui contur este punctul inferior imaginar ºi totodatã un plan al acoperiºului. Uneltele ArchiCAD clicare defineºte ºi poziþia acoperiºului curb. Dupã specificarea curbei trebuie definitã lungimea acoperiºului prin marcarea punctului de început ºi de capãt. Numãrul planurilor de acoperiº realizate depinde de setãrile ferestrei de dialog (meniul de construcþie). Planurile de acoperiº rezultate se pot construi independent unul faþã de celãlalt. iar cu o altã valoare a unghiului constituie un acoperiº incorect. ArchiCAD 6. Cu prima clicare se specificã punctul de începere ºi forma acoperiºului. Observaþie: ArchiCAD permite numai acoperiºurilor care sunt atise de o ploaie imaginarã care cade vertical. ci ºi de unghiul conturului ataºat acestuia. cu cea de-a doua clicare se poate defini lungimea acoperiºului.capitolul 4. Punctele de capãt ale acoperiºului trebuiesc definite astfel încât porþiunea mai groasã a liniei elastice sã nu intersecteze curba iniþialã a secþiunii transversale. Aceasta sedatoreazã faptului cã forma acoperiºului nu este definitã numai de curbã.0 Ghid de utilizare 169 . În acelaºi timp pe baza secþiunii transversale se poate specifica partea ce va fi superioarã.

ºi ca la ªarpante ºi la Planºeu. sau valoarea de urcare pe o lungime orizontalã de 12 picioare respectiv de 12 þoli. Numai setãrile specifice vor fi discutate aici.00. Setãri generale Înãlþimea acoperiºului Înãlþimea liniei de direcþie se poate seta în raport cu Cota 0. Unghiul de înclinare al acoperiºului Unitatea de mãsurã a unghiului de înclinare se poate seta în meniul desfãºurabil aflat lângã câmpul de modificare a valorii unghiului. procente. nivelul activ are prioritate. direcþia de urcare precizatã cu cursorul ochi devine de fapt direcþie de coborâre Grosimea Acoperiºuli Grosimea acoperiºului se poate seta ca proiecþie pe verticalã. 170 ArchiCAD 6. care poate fi în grade.0 Ghid de utilizare . În general unghiul de înclinare al acoperiºului este o valoare pozitivã. în acest caz planul de acoperiº creat va fi inversat. sau perpendicular pe pantã. ceea ce înseamnã cã dacã schimbãm cota nivelului activ.00. dar se pot introduce ºi valori negative. Atribute de plan ºi secþiune Culori de peniþã ºi haºuri Se pot defini structuri multistrat policolore pentru reprezentarea acoperiºurilor în secþiune. sau în raport cu nivelul activ.capitolul 4. acoperiºul se va deplasa împreunã cu acesta ºi se modificã automat valoarea de la cota 0. Uneltele ArchiCAD Setãri de acoperiº Cele mai multe setãri ale Acoperiºului sunt identice cu cele ale altor unelte. Aceste douã setãri se leagã între ele.

Posibilitatea unghiului unic apare ºters. Foloseºte culorile de haºurã a structurii multistrat ºi Foloseºte culoarea de fond a structurii multistrat. Unghi unic se poate defini ulterior. în timp ce þinem apãsatã tasta MÃR (Macintosh) respectiv CTRL (Windows). Atribute model Unghiul paziei Aceste valori determinã unghiurile streaºinei ºi pazici. În cazul din urmã marcaþi (Checkboxes). Tehnici de acoperiº Acoperiºurile sunt obiecte complexe ºi pot fi manipulate cu mai multe tehnici în ArhiCAD.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD La alegerea unei structuri multistrat. se poate seta o culoare de haºurã. Aceastã operaþie deschide o fereastrã de dialog . Marcarea Planului de acoperiº Marcarea planurilor de acoperiº se poate executa cu ajutorul liniilor de referinþã.0 Ghid de utilizare 171 . în afara acestei ferestre de dialog. ArchiCAD 6. Acestea pot fi verticale ºi perpendiculare pe pantã. se poate determina prin selectarea acoperiºului ºi clicarea pe punct. Stabilirea dimensiunilor pe înãlþime ale acoperiºului Înãlþimea acoperiºului se modificã în continuu pe direþia de înclinare. fond sau contur sau se pot aplica culorile predefinite ale structurii multistrat. Poziþionarea pe verticalã a unui punct oarecare aflat pe acoperiº. Ambele vor fi obturate la alegerea simplei haºuri. ale contururilor ºi cu ajutorul punctelor cheie.care aratã cotele raportate la planul inferior respectiv superior al acoperiºului. poziþionarea pe verticalã a liniei de direcþie ºi unghiul de înclinare se poate verifica oricând în fereastra de dialog Setãri de acoperiº.

O astfel de clicare pe marginea acoperiºului nu deschide fereastra de dialog care aratã valorile de înãlþimi. se poate modifica înãlþimea întregului plan de acoperiº fãrã sã se modifice unghiul de înclinare. ArchiCAD-ul ne oferã posibilitatea construirii acoperiºurilor în spaþiu.0 Ghid de utilizare . Intersecþii de acoperiºuri în 3D În afarã de posibilitatea de modificare a conturului acoperiºului în plan. 2) Se selecteazã al doilea plan de acoperiº ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare (Windows) pe acoperiºul de înãlþime mai micã. 3) Astfel cele douã suprafeþe vor fi racordate. 172 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Prin modificarea oricãrei valori în aceastã fereastrã de dialog. în timp ce valoarea unghiului de înclinare se schimbã în raport cu rotirea.capitolul 4. Ca exemplu sã vedem urmãtoarele douã planuri de acoperiº: Pentru racordarea a douã planuri de acoperiº se procedeazã în felul urmãtor: 1) Se selecteazã în plan cel cu înãlþimea mai micã ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare (Windows) pe celãlalt acoperiº. acoperiºul se roteºte în jurul liniei de direcþie. Observaþie: Clicând pe un capãt al liniei de referinþã cu apãsarea tastei MÃR/CTRL. deoarece aceastã operaþie se poate folosi numai la intersecþia acoperiºurilor.

Pentru realizarea racordãrilor mai sofisticate.0 Ghid de utilizare 173 . care sunt racordate în plan la coama comunã. apoi aºezând cursorul pe coama comunã. procedeul de racordare este însã asemãnãtor. Acest lucru va fi posibil prin marcarea tuturor planurilor de acoperiº pe care dorim sã le racordãm. este necesarã specificarea mai multor puncte cheie. butonul mouse-ului se þine apãsat în continuu. Setãrile de aici vor fi valabile pentru toate planurile de acoperiº. Uneltele ArchiCAD Întâlnirea a douã planuri de acoperiº în acest fel înseamnã racordarea lor. Se poate întâmpla sã fie nevoie de modificarea ulterioarã a unghiului pazei.capitolul 4. sau în cazul mai multor planuri de acoperiº decât douã. Se selecteazã în meniul desfãºurabil care va apãrea opþiunea Construcþie muchie de acoperiº. ArchiCAD 6. Aceasta deschide o fereastrã de dialog.

decideþi dacã doriþi sã eliminaþi partea superioarã sau inferioarã ºi apãsaþi pe butonul Aranjeazã.capitolul 4. Numai elementele intersectate de acoperiº se pot aranja. 174 ArchiCAD 6. stâlpilor. Pentru aranjarea elementelor la un acoperiº: 1. apoi Command-clicare (Machintosh) sau Ctrl clicare pe muchia sau punctul cheie al acoperiºului. Uneltele ArchiCAD Tãierea pereþilor cu planuri de acoperiº Cu ajutorul planurilor de acoperiº se pot tãia pãrþile superioare sau inferioare ale pereþilor. Va apare o fereastrã de dialog listând elemente pe care acoperiºul le poate tãia. ferestrelor ºi mobilierului astfel se pot realiza racordãri exacte. 2. cu conturul arãtat pe nivelul dat pentru aranjarea elementelor.0 Ghid de utilizare . Procedeul invers va funcþiona ºi el: selectaþi acoperiºul cu care doriþi sã tãiaþi elementele ºi Command-clicare. Alegeþi Editare/Aranjeazã la acoperiº. Selectaþi elementele de tãiat. uºilor. Selectaþi acoperiºul sau elementele pe care doriþi sã le aranjaþi. 3. respectiv Ctrl-clicare pe elementele ce urmeazã a fi tãiate. Elementele nivelului activ se pot aranja la acoperiº individual sau în grup. Alegeþi elementele pentru tãiere prin marcarea pãtratului corespunzãtor. planºeelor. Se pot utiliza ºi acoperiºuri de pe alte nivele. Acoperiºul va tãia numai elementele situate sub poligon.

Dreptunghi rotit . ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 175 . Unealta Plasã Unealta plasã este un instrument puternic pentru crearea suprafeþelor de orice formã prin definirea cotelor de nivel a punctelor caracteristice ºi interpolarea dintre ele. Capitolul 3 ºi Aranjeazã la acoperiº. Editare poligoane.Poligon . Mai vezi . Dupã definirea conturului dreptunghiului. Cu ajutorul acestei unelte se pot crea suprafeþe. A se vedea secþiunile despre modurile geometrice ale acestor unelte pentru detalii. Fereastra de dialog a Plasei cu pantã regulatã se deschide automat.capitolul 4. Capitolul 5. Meniul editare. suprafeþe pe soclu vertical sau volume solide.Plasã cu pantã regulatã. Moduri geometrice Plasele pot fi construite folosind patru moduri geometrice: .. Uneltele ArchiCAD Observaþie: Aranjarea la acoperiº nu se poate realiza în 3D.Dreptunghi . Primele trei moduri funcþioneazã identic cu uneltele Planºeu ºi Haºurã. Al patrulea mod permite realizare rapidã a unor suprafeþe plane..

Dupã aceasta alegeþi unealta Plasã în timp ce Plasa rãmâne selectatã. Dupã aceea se seteazã cota a trei colþuri. Clicarea pe linia poligonului va deschide o paletã desfãºurabilã. Schimbarea cotei unui punct nu va schimba cota punctelor vecine. Aceasta deschide fereastra de dialog. suprafaþa pe soclu ºi volum solid. aºezat în planul de bazã setat în prealabil în fereastra de dialog Setãri. Capitol 3. Poligonul se poate edita dupã selectare ºi resetarea uneltei Plasã în modul arãtat la Editarea Poligoanelor. Desenaþi o linie sau un poligon închis. Desenarea plaselor Plasele se deseneazã în douã faze. Uneltele ArchiCAD În prima parte a ferestrei se poate seta numãrul diviziunilor în plan.0 Ghid de utilizare . Moduri de construcþie Cele trei opþiuni accesibile în paleta Info ºi fereastra de Setãri Plasã sunt suprafaþã. fereastra de dialog Puncte noi în plasã se va deschide permiþându-vã definirea noilor noduri ale unui gol creat sau ale suprafeþei. Confirmând un poligon închis. 176 ArchiCAD 6. ArchiCAD va desena plasa. Clicând pe unul din noduri se poate edita elevaþia nodurilor. unde se poate da o nouã cotã pentru fiecare punct. dacã aþi ales utlimul buton al paletei.capitolul 4.Înãlþimea punctelor plasei. a patra cotã fiind generatã în mod automat. Alegerea poate sã restrângã opþiunile de Material în Atribute Model. Mai întâi se deseneazã un poligon cu unul din modurile geometrice. Ca. confirmare a setãrilor.

capitolul 4. Muchie definitã Muchie generatã Muchiile definite de utilizator formeazã profilul caracteristic al plasei ºi sunt întotdeauna vizibile.0 Ghid de utilizare 177 . numai nodurile din interiorul conturului vor face parte din plasã. Uneltele ArchiCAD Dacã desenaþi în afara poligonului. ArchiCAD 6. Când poligoanele sau nodurile sunt la cote diferite ºi opþiuna Aratã toate muchiile sunt selectate. care nu sunt încã legate de o muchie definitã de utilizator. Plasa va putea fi dezvoltatã ºi editatã mai târziu. Setãri Plasã Fereastra de dialog Setãri Plasã permite specificarea unor parametri pentru Plase. Se deseneazã poligonul de contur al plasei proiectat într-un plan de bazã. Planul de bazã ºi modurile Plasa este creatã cu ajutorul Planului de bazã ºi muchiilor. De aceea ele nu sunt arãtate dacã nodurile au aceeaºi cotã. Existã douã tipuri de muchii în plasã: definite de utilizator ºi generate. Dupã aceasta se pot ridica punctele caracteristice în afara acestui plan. Compoziþia ferestrei este în mare parte identicã cu cea a altor unelte. Observaþie: Crearea de noi muchii nu este posibilã în fereastra 3D.

Dacã plasa este creatã ca corp solid. a haºurii ºi a fondului. Uneltele ArchiCAD Mai vezi . ArchiCAD foloseºte acelaºi tip de linie pentru cele douã tipuri de muchie. Atribute de plan ºi secþiune Tipuri de linie ºi culori peniþã.0 Ghid de utilizare . Setãri comune de Unelte la începutul acestui capitol pentru detalii. 178 ArchiCAD 6.capitolul 4. Se poate alege un tip de linie pentru reprezentarea muchiilor. se poate defini tipul liniei de secþionare... Setãri generale Elevaþie În afara elevaþiei Planului de bazã se poate seta adâncimea corpului plasei sau partea situatã sub planul de bazã Aratã muchiile Douã butoane radio permit activarea sau dezactivarea vizibilitãþii muchiilor generate. Distincþia se poate face prin alegerea culorii în paleta culori.

Dacã se alege Muchii estompate.capitolul 4. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.). . Mai vezi Editarea poligoanelor. Uneltele ArchiCAD Atribute Model Materiale ºi muchii estompate Conform modului de construcþie aplicat. direcþii legate etc. Clicaþi pe ultimul buton al paletei pentru a deschide fereastra de dialog Elevaþie Punct Plasã unde se poate edita elevaþia nodului selectat sau ambelor noduri de pe o muchie. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. Tehnici Plasã Plasele sunt obiecte complexe care pot fi manipulate cu diferite tehnici ArchiCAD.Semiautomatã . ArchiCAD 6. capitolul 3.Modificãrile elementelor (de exemplu întinderea unui Perete) sunt urmãrite de liniile de cote ºi de valorile cotelor. Butoanele radio situate dedesubt controleazã apariþia muchiilor generate în modelul 3D. clicaþi pe una din muchii sau noduri. . Editarea cotei nodurilor Dacã doriþi sã editaþi elevaþia nodurilor dintr-o plasã existentã. se pot seta materiale pentru diferitele laturi ale blocului plasei. Unealta se poate folosi cu urmãtoarele setãri: .Sisteme de unitãþi de mãsurã diferite. folosind operaþiile de construcþie uzuale (cerc de atracþie. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton.Asociativã .Cu ajutorul ArchiCAD-ului e posibilã transformarea uºoarã a cotelor în unitãþi de mãsurã anglosaxone.0 Ghid de utilizare 179 . cu ajutorul cãruia proiectelor li se pot ataºa ºiruri de cote. Unealta de cotare În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. numai muchiile definite de utilizator vor apare în vederea 3D. alegeþi unealta Plasã. Apare o paletã desfãºurabilã. sau la punctele cheie ale elementelor. Unealta de Cotare este o unealtã ArchiCAD foarte eficientã ºi sofisticatã.Cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot ataºa linii de cote la marginile.

180 ArchiCAD 6.este elementul de bazã a lanþului de cote. Pentru selectarea lui se clicheazã pe punctul median al liniei de cote cu cursorul Pipã+Shift.reprezintã punctul de intersecþie între linia de cotã ºi lina ajutãtoare de cotã. Uneltele ArchiCAD Elementele ºirului de cote În cursul cotãrii putem întâlni urmãtoarele noþiuni: . . care conþine linia de cotã aflatã între douã puncte de referinþã învecinate (liniile ajutãtoare) ºi valoarea lungimii. . Aceasta se poate selecta cu clicarea pe colþul inferior din stânga.reprezintã blocul de text care conþine valoarea cotei. .capitolul 4.Valoarea cotei . care se poate selecta cu clicarea pe punctele libere ale liniei de cote cu cursorul Mercedes.reprezintã acele puncte ale elementelor ArchiCAD pe care dorim aºezarea liniilor ajutãtoare de cotã.Unitatea de cotare .0 Ghid de utilizare . - Punct de cotã .Punct de referinþã .reprezintã un ºir de unitãþi de cote legate între ele.Lanþ de cote .

ºi modificarea lui este urmãritã de valorile lanþului ºi a liniilor de cote. ºi apoi se închide lanþul de cote prin clicare dublã. Astfel butonul Renunþã de pe Bordul de control se va putea activa. ferestre ºi uºi (numai marginile ºi mijlocul). ºtergerea golurilor din perete.) Se clicheazã pe punctul de capãt al peretelui sau al ferestrei. 2. 4. Elemente care se pot cota Urmãtoarele elemente se pot cota cu ajutorul punctelor lor de referinþã: . acoperiºurilor. cercuri.) Programul calculeazã valorile ºi apare lanþul de cote.) Se construieºte un Perete cu un gol. puncte cheie ArchiCAD 6. stâlpi. pe urmã se precizeazã primul punct de referinþã. prin modificarea. .Elemente structurale: pereþi. curbe. prin clicare pe buton.însemnã cã fiecare punct de cotã are legãturã cu punctul de referinþã care îl defineºte.0 Ghid de utilizare 181 . Apare cursorul Ciocan. arce. deplasarea peretelui. prin schimbarea formelor iniþiale ale plãcilor. obiecte. lanþul de cote se modificã automat Poziþionarea cotelor Sã analizãm prin urmãtorul exemplu posibilitãþile oferite de Unealta de cotare: 1. plase.Elemente de desenare: haºuri. 5. plãci. se clicheazã pe acel punct unde se doreºte poziþionarea liniei de cote.Asociativitate . Uneltele ArchiCAD . haºurilor.) Se selecteazã Unealta de Cotare. Observaþie: Prin întinderea.) Dupã ce apare cursorul fin Ciocan. acoperiºuri. Apãsarea tastei ENTER sau clicarea pe butonul OK de pe Bordul de control are acelaºi efect.capitolul 4. linii. 3.

Modul geometric de cotare verical . pe care însã vor apãrea doar semne de cote în locul liniilor de cote complete. În Modul direct se poate mãsura ºi vizualiza distanþa dintre douã puncte învecinate. În Modul cumulativ punctul zero în lanþul de cote va fi considerat primul punct de referinþã. Acestea figureazã ca butoane pe paleta info ºi în fereastra de dialog de setare a Uneltei de Cotare. indiferent de unghiul elementelor cotate sau al punctelor cheie.0 Ghid de utilizare . pentru specificarea poziþiei ºirului de cote. În Procedeul liniei de bazã distanþele se vor mãsura ca ºi în Modul cumulativ. Uneltele ArchiCAD Moduri geometrice de cotare Dupã ce se activeazã unealta Cotare se poate selecta dintre trei moduri geometrice de cotare de pe paleta info.capitolul 4. nici separat pentru fiecare cotã nici global pentru întregul lanþ de cote. Setarea modului geometric de cotare se referã la întregul lanþ de cote ºi nu este posibilã modificarea dupã terminare. prin activarea lui se poate ieºi din operaþia de cotare.creeazã întotdeauna lanþuri de cote paralele cu direcþia datã de primul ºi al doilea punct de cotã.creeazã lanþuri de cote verticale. ºi punctul zero nu va fi aparent. Fiecare valoare de cotã ne va da distanþa dintre punctul de referinþã ºi punctul zero. indiferent de poziþia elementelor ce se coteazã sau punctelor cheie. Renunþare ºi finalizare Prin precizarea primului punct de referinþã butonul Renunþã al Bordului de control se va putea activa. 182 ArchiCAD 6. independent de poziþiile elementelor sau punctelor cheie. Modul geometric de cotare oblicã . Modul geometric de cotare orizontal .creeazã înotdeauna lanþuri de cote orizontale. Moduri de construcþie ale cotelor În Cotare existã trei moduri sau tipuri posibile de construcþie.

semnalând astfel cã în continuare se pot crea lanþuri de cote valabile. .capitolul 4.0 Ghid de utilizare 183 . Uneltele ArchiCAD Prin precizarea celui de-al doilea punct de referinþã devine utilizabil ºi butonul OK. indiferent de porþiunea selectatã a lanþului de cote. sau se clicheazã pe butonul ArchiCAD 6. Anularea punctului de referinþã Orice punct de referinþã se poate anula dacã se clicheazã din nou pe el cu cursorul creion plin.Dacã se selecteazã întregul lanþ. . tipul peniþei. atunci va fi accesibilã doar opþiunea liniei de cotã. posibilitãþile de setare. Setãri de cotare În aceastã fereastrã de dialog avem acces la opþiuni. ca ºi Setãrile de peniþã referitoare la liniile ºi simbolurile de cotã vor fi ºterse. atunci stratul.Dacã este selectatã o unitate oarecare a unui lanþ complex. .Dacã sunt selectate una sau câteva cifre de cote ºi se alege ultima comandã din meniul Opþiuni. .Dacã s-a selectat un singur punct de cotã. vom avea acces la toate opþiunile.

Opþiunea Înclinat apare în fereastra de dialog. La utilizarea acestui simbol nu funcþioneazã Setãrile poziþiilor valorilor de cotã. cu linii ajutãtoare scurte de cotã sau lungimea liniei ajutãtoare de cotã predefinite. ce înconjoarã valoarea cotei. la anumite unitãþi sau numai la punctele de cotã selectate. Vor fi discutate numai setãrile specifice cotãrii. deoarece va rezulta linie dublã de cotã. Schimbarea formatului se referã la întregul proiect.0 Ghid de utilizare . 184 ArchiCAD 6. Cu butoanele se poate specifica poziþia valorilor de cote faþã de liniile de cotare. Tipurile de cifre Formatul cifrei de cotã se poate da în fereastra de dialog Setãri/Cotare. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. care se poate referi la întregul lanþ de cote. dacã se utilizeazã fonturi Bitmap/True Type. Ultimul tip de simbol este special. Multe din setãrile uneltei cotare sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Uneltele ArchiCAD corespunzãtor al Ferestrei de informaþii. Peniþe Se pot specifica peniþe diferite pentru valorile de dimensiuni.capitolul 4. linii ºi marcare. Stil de cifre Cu aceste setãri se pot specifica formatele textelor de cotare. Setãrile Dimensiunea fonturilor sau Înclinat se pot aplica pentru lanþuri de cote dar ºi pentru unitãþi de cote. Tipul de caractere înclinate utilizate în cazul fonturilor Bitmap/True Type este înclinat la 75 de grade. Linii ajutãtoare de cotã În aceastã zonã se poate seta tipul liniei ajutãtoare de cotã. Prin alegerea fonturilor vectoriale va apãrea zonã de text înclinatã. activând butonul corespunzãtor se poate alege între diferitele moduri de cotare: fãrã linii ajutãtoare de cotã. va apãrea fereastra de dialog de Setare a cifrei de cotã (nu ºi dacã se clicheazã dublu pe butonul uneltei de Cotare în paleta de unelte). lungimea liniei ajutãtoare se va alinia automat la tipul de închidere a liniei de cotã (ºi astfel la mãrimea textului). În afarã de aceasta. Simboluri Utilizând meniul desfãºurabil se poate seta simbolul de cotare dorit. Cu opþiunea de linie ajutãtoare scurtã. oferind posibilitatea setãrii unghiului de înclinare.

.) Folosirea liniilor ajutãtoare de lãþime la alegere.. nu se mai poate readuce la valoare asociativã. Posibilitãþi de cotare Prin clicarea pe butonul Opþiuni.0 Ghid de utilizare 185 ..) La rotire ºi la oglindire valoarea cotei se roteºte. Dacã capetele de cote ale lanþurilor de cote nu sunt legate de punctele cheie ale elementelor.a seta mãrimea capãtului liniei de cotã. lanþul de cote se poate considera ca mãrime constantã.. modificarea este definitivã. Mãrime constantã Cu activarea pãtratului de selectarea dimensiunii constante. se poate deschide fereastra de dialog Opþiuni cotare. 2. aºa cum vom vedea la sfârºitul capitolului. Dupã ce o cotã se trece la mãrime constantã. Uneltele ArchiCAD Pentru desenarea liniei ajutãtoare mai lungi existã douã moduri: 1.) Cu schimbarea sistemului de unitãþi de mãsurã în meniul Setãri. Aceastã fereastrã de dialog asigurã posibilitatea de: . 2. se vor modifica toate valorile de cote.capitolul 4.) Pãstrarea aceleiaºi distaþe între punctul de referinþã ºi capãtul liniei ajutãtoare de cotã cu ajutorul Lungimii variabile a liniei ajutãtoare Lãþimea ºi distanþa liniei ajutãtoare de cotã se poate defini ºi cu ajutorul butonului Altele. aflat sub pãtratul de selectare Dimensiuni constante. se poate activa cotarea asociativã. ca sã se poatã citi. astfel cotele devin elemente simple grafice ºi nu sunt în legãturã cu elementele 2D respectiv 3D ale proiectului.. deºi sunt considerate simboluri grafice simple. atât timp cât nu se schimbã dimensiunea textului cotei ArchiCAD 6. Acestea. au douã cazuri în care se comportã la fel ca celelalte cote: 1.

Opþiunea de cotare detaliatã a ferestrelor ºi uºilor se poate ataºa separat pentru fiecare cotã. Dacã în modul geometric oblic se începe cotarea marcând cu simbol dublu cele douã pãrþi ale peretelui. datoritã punctelor elementelor suprapuse. se pot selecta ambele pãrþi ale pereþilor deodatã. . care este în legãturã cu scara proiectului. Selectarea dintre punctele cheie suprapuse se desfãºoarã în modul urmãtor: 1. La terminarea lanþului de cote. nu este o valoare constantã. global pentru toate cotele deja create sau ca setare implicitã. care este în legãturã cu scara proiectului.0 Ghid de utilizare . Tehnici de cotare Cotarea grosimii peretelui Clicând pe linia de referinþã a pereþilor perpendicular pe lanþul de cote. 186 ArchiCAD 6.a seta o lungime unicã a liniilor ajutãtoare de cotã. care se aflã pe pereþii perpendiculari pe cote. atunci aceste simboluri vor proiecta unghiul lanþului de cote perpendicular pe perete. apar numai acele capete de linie de cotã.a seta cotele detaliate ale ferestrelor ºi uºilor. care aºeazã sub linia de cotã ºi valoarea înãlþimii golurilor.capitolul 4. Puncte suprapuse Proprietatea de asociativitate a cotãrii necesitã operaþii de selectare efectuate cu atenþie deosebitã. ºi odatã cu modificarea înãlþimii golului se modificã automat ºi valoarea.) Se poate recunoaºte elementul cotat prin apariþia pãtratelor de selecþie la aºezarea cotei. aceasta însã se poate activa numai în cazul setãrii liniilor ajutãtoare de cotã de lungime constantã. Uneltele ArchiCAD . . Opþiunea cota de înãlþime este asociativã.a seta distanþa dintre punctul de referinþã ºi capãtul liniei ajutãtoare de cotã. acolo unde sunt cotate colþurile golurilor.

4.) Dacã s-a gãsit elementul dorit. linia de cotã rãmâne pe loc. unghiul ei nu se schimbã.) Dacã a fost selectat elementul dorit. Deplasare: Lanþul de cote se poate deplasa.0 Ghid de utilizare 187 . 3. Uneltele ArchiCAD 2. Cu activarea butonului OK se poate definitiva selectarea fãrã sã aparã cursorul Ciocan. se clicheazã din nou pe punctul ce-l defineºte. Observaþie: Unitãþile de Cotare sau Punctele de cote nu se pot deplasa sau roti de pe lanþul original sau nu-l pot oglindi pe acesta. . se continuã clicarea în acelaºi punct. chiar ºi în cazul în care cursorul mouse-ului nu se miºcã în acest sens pe suprafaþa de lucru. cotele multiplicate se vor referi ºi la elemente nou create. atunci se va modifica ºi lanþul împreunã cu elemente. Modificarea lanþului de cote Asemãnãtor cu celelalte elemente ArchiCAD ºi lanþul de cote se poate deplasa.) Dacã punctul de poziþionare a liniei de cote nu se referã la elementul dorit. liniile ajutãtoare de cotare ºi valorile cotelor vor urmãri modificãrile. roti ºi oglindi. Se continuã clicarea. pânã când se hotãreºte cotarea cãrui element va fi cotat în punctul respectiv. . atunci se clicheazã pur ºi simplu pe punctul urmãtor. numai capetele liniilor de cotã.Dacã se modificã toate elementele la care se referã lanþul de cote. .Dacã se modificã doar unele elemente. se clicheazã pe elementul urmãtor sau se terminã cotarea în modul descris mai sus. Dacã totuºi este nevoie de încã o linie de cotã. pânã ce nu vor apãrea punctele de poziþionare în jurul elementului respectiv. ArchiCAD 6.capitolul 4.Dacã se multiplicã elemente cotate selectând ºi cotele lor. dar cotarea asociativã nu se poate miºca decât în direcþia liniilor ajutãtoare.

0 Ghid de utilizare . programul are grijã ca ele sã se poatã citi de jos sau din dreapta. Uneltele ArchiCAD Rotire: Pentru schimbarea direcþiei unui lanþ de cote existente. selectând lanþul de cote. Observaþie: La poziþionarea valorilor cotelor. programul recoteazã automat toate punctele de referinþã. punctele de cote se referã la punctele de referinþe anterioare ºi valorile de-a lungul liniei de cote se modificã conform acesteia.capitolul 4. respectiv CTRL (Windows). 188 ArchiCAD 6. clicînd apoi pe noul punct de referinþã simultan cu apãsarea tastelor MÃR (Macintosh) . ªi în acest caz. pentru aceastã operaþie rãmân valabile acelaºi reguli ca ºi la rotire. Dupã rotire. Inserarea elementelor de cotare Într-un lanþ de cote deja existent se pot insera puncte noi de cote în numãr oarecare. singura metodã este folosirea comenzii Editare/Roteºte. ºi pãstrând ordinea de cotare iniþialã afiºeazã valorile pe noua direcþie. Oglindire: Lanþul de cote se poate oglindi pe faþa opusã a peretelui. Noul punct se poate situa oriunde în interiorul sau în exteriorul lanþului.

atunci lanþul se împarte în douã. atunci ultima unitate de cotã dispare integral ºi lanþul se scurteazã.0 Ghid de utilizare 189 . Inserarea unor puncte noi nu este posibilã prin selectarea directã a unei unitãþi de cotare în acest scop. cele douã segmente de cote de lângã acesta se contopesc. trebuie selectat lanþul de cote. Cotarea automatã a grosimilor de pereþi Selectând lanþul de cote existent ºi clicând pe linia de referinþã a unui perete perpendicular ºi apãsând în acelaºi timp tastele MÃR (Macintosh). grosimea peretelui poate fi inseratã cu uºurinþã în lanþul de cote. ºi în acest caz nu avem posibilitatea alegerii dintre elementele suprapuse. ªtergerea elementelor lanþului de cote În cazul în care se selecteazã apoi se ºterge un punct de cotare din mijlocul unui ºir de cote. ArchiCAD 6. Dacã elementul ºters a fost un punct marginal al lanþului de cote. respectiv CTRL (Windows). Uneltele ArchiCAD Unitãþile de cotare existente se vor diviza în numãrul necesar. Observaþie: Pe lanþul de cotare se poate însera numai un singur punct deodatã. În cazul în care se ºterge o întreagã unitate de cotã din interiorul unui lanþ de cote.capitolul 4.

plasã.0 Ghid de utilizare . Liniile ajutãtoare de cote variabile nu se prelungesc nici o datã peste punctele de referinþã al elementelui cotat. liniile ajutãtoare de cote se scurteazã respectiv se prelungesc. Prin clicarea la distanþa doritã.la linie ajutãtoare ºi la unitatea de cotã . cerc.capitolul 4. sau cu linii ajutãtoare scurte prima datã se revine la modul de cotare anterior în fereastra de dialog Setãri de cotare. sau în Secþiuni-Faþade 190 ArchiCAD 6. Unealta de Cotare de razã În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Pentru starea manualã fãrã linii ajutãtoare de cotã. punctul sau lanþul. ºi când Unealta de cotare este activã se prinde linia de referinþã sau punctul cheie ale pãrþii selectate. arc) în Plan. Uneltele ArchiCAD Setarea manualã a lungimii liniilor ajutãtoare de cote Lungimea liniilor ajutãtoare de cote unice ºi variabile se pot seta ºi manual: .la toate linile ajutãtoare de cotã din interiorul lanþului Pentru setarea manualã se selecteazã unitatea de cotã. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. placã. Cu unealta de Cotare de razã se pot cota razele elementelor curbe (perete. acoperiº. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. haºurã. ºi se trage linia de distanþare gri de la linia de cotare.la o linie ajutãtoare .

Linia de cotã se aflã întotdeauna pe direcþia razei.0 Ghid de utilizare 191 . Uneltele ArchiCAD Cotãrile de raze sunt semiautomate ºi sunt ataºate întotdeauna la un singur element. Direcþia ei se poate preciza în fereastra de dialog Setãri cotare radialã. ArchiCAD 6. Eticheta aparþine de capãtul liniei de cotã. ºi aratã dimensiunea razei acesteia. Se vor discuta numai diferenþele.capitolul 4. Trasarea cotelor de raze Cotele de raze au douã pãrþi principale: linia de cotã ºi eticheta. Cu clicarea pe orice punct al elementului curb se poate începe desenarea unei linii de cote spre centrul curbei sau în partea opusã. ºi semnul de la începutul ei aratã întotdeauna spre elementul curb. Observaþie: În cazul ºtergerii unui element curb. se vor ºterge ºi cotãrile de razã asociate acestuia. centrul curbei va fi marcat automat cu o cruce. Setãri de cotare radialã Fereastra de dialog a Cotãrii radiale este asemãnãtoare cu fereastra de dialog a uneltei Cotare liniarã. Fãrã punct de centru: În acest caz centrul nu va fi marcat. Moduri de construcþie Dintre cele douã moduri de cotare de razã se poate alege în Bordul de control sau în fereastra de dialog Setãri cotare radialã. Cu punct de centru: Dacã se alege acest tip ºi se aºeazã în proiect o cotã de razã. Multe caracteristici ale uneltei de Cotare de razã sunt identice cu cele ale uneltei de Cotare.

Uneltele ArchiCAD Tip ªi aici se poate alege tipul Cotãrii radiale . orizontalã sau verticalã. Etichetã Se poate alege ºi direcþia etichetei. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. 192 ArchiCAD 6. ea se poate miºca doar în lungul curbei elementului. Aceasta poate sã fie paralelã cu linia de cotã. Se pot poziþiona marcaje standard sau automate de nivel. Notare Aceastã cãsuþã oferã posibilitatea definirii unei notaþii. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Aceastã unealtã funcþioneazã în primul rând pe elemente construite cu unealta Planºeu.capitolul 4. Tehnici de cotãri de razã Marcarea centrului elementelor curbe Ataºarea unei cote de razã la un element curb dã posibilitatea marcãrii centrului acestuia. Cu unealtea Cotare de nivel se pot poziþiona ºi seta cote de nivel cunoscute în domeniul construcþiei ºi topografiei. Unealta de Cotare de nivel În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Deplasarea cotelor de razã Cota de razã nu se poate deplasa de la elementul la care a fost ataºatã. ca în Bordul de control. la care se poate poziþiona cursorul mai târziu. care apare în faþa valorii razei. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.0 Ghid de utilizare .

Uneltele ArchiCAD Poziþionarea cotelor de nivel Poziþionarea cotelor de nivel începe cu selectarea uneltei Cotare de nivel din Paleta de unelte. valoarea de lângã cota de nivel se modificã automat.0 Ghid de utilizare 193 . a cãrui poziþie pe înãlþime diferã de cota de nivel a nivelului activ. dupã care se clicheazã pe orice punct din Suprafaþa de lucru. Valoarea poziþiei pe înãlþime a plãcii selectate apare pe lângã cota de nivel standard. care rãmâne asociativã ºi în cazul în care se trage de la planºeul selectat.capitolul 4. 2) Se clicheazã cu unealta Cotare de nivel pe poziþia doritã pentru cotã. În cazul planºeelor asociativitatea va funcþiona numai dacã planºeul a fost selectat. Poziþionarea cotelor de nivel pe planºee sau acoperiºuri În cazul în care se doreºte poziþionarea unei cote de nivel pe un planºeu oarecare sau pe un acoperiº ºi nu pe nivelul activ: 1) Se selecteazã un acoperiº. ArchiCAD 6. Asociativitate Cotarea de nivel este asociativã: dacã se modificã poziþia pe verticalã a plãcii sau a nivelului.

Chenarul textului cotei de nivel Prin activarea opþiunii de chenar în jurul textului cotei de nivel se pot evidenþia valorile cotãrilor pe verticalã. Rotirea Cotei de nivel Cota de nivel poziþionatã sau aflatã în curs de poziþionare se poate roti cu valoarea introdusã în zona de modificare. pãstrând relaþia originalã. astfel ele se pot modifica separat asemãnãtor cu celelalte elemente.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. cotele nou create vor fi legate de nivelul iniþial. în acest caz textul se roteºte împreunã cu simbol. Uneltele ArchiCAD Setãrile Cotãrii de nivel ArchiCAD-ul ne oferã numeroase setãri pentru cote de nivel. Tehnicile cotãrii de nivel Textul cotelor de nivel se poate modifica individual. Chenarul se regleazã automat la dimensiunea textului.. se poate deplasa sau roti indiferent de valoarea cotei de nivel. separat nu se poate seta. roti sau oglindi cu sau fãrã copia lor. În cazul în care se multiplicã numai cotele de nivel. În cazul în care cotele de nivel se multiplicã împreunã cu planºeele ataºate. Tipul Cotei În fereastra de dialog setãri se poate alege dintre numeroase simboluri de cotã. adicã se pot deplasa. 194 ArchiCAD 6. ªi cotele de nivel sunt elemente independente. noile valori de înãlþimi sunt legate de copii.

Valorile uneltei Cotare de înãlþime nu sunt asociative. În douã proprietãþi importante însã.Cu unealta de Cotare pe înãlþime. Setãrile cotãrii de înãlþime Fereastra de dialog Setãrile cotãrii de înãlþime oferã numeroase posibilitãþi de creare ºi setare a cotelor de înãlþime. Unealta de Cotare pe secþiuni. 4) Cu cursorul fin Ciocan se clicheazã pe poziþia în care se doreºte plasarea cotelor în lungul liniei verticale. ArchiCAD 6. apoi cu clicarea pe poziþia doritã. faþade seamãnã cel mai mult cu unealta de cotare de nivel. . cu selectarea uneltei.Modul geometric cote de înãlþime particulare . Astfel în poziþia respectivã va apãrea distanþa actualã de la axa Y a punctului determinat. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. pe care unealta Cotare de nivel o aºeazã pe plan. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Modurile geometrice ale cotãrii de înãlþime Pentru Cotarea de înãlþime.în modul arãtat mai jos. care nu este aceeaºi cu dimensiunea pe verticalã în lungul axei Z. acesta diferã de unealta de Cotare pe nivel: . Uneltele ArchiCAD Unealta de Cotare de înãlþime În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. detaliatã mai sus. 3) Se clicheazã dublu pentru poziþionarea ultimului punct al cotei de înãlþime. aºeazã simbolurile cotelor de înãlþime în lungul unei linii verticale invizibile. programul asigurã douã moduri geometrice în Bordul de control. . Poziþionarea Cotelor de înãltime în grup: 1) Se selecteazã butonul modului grupat pe Bordul de control.cu ajutorul lui se pot poziþiona simboluri de cote de înãlþime în proiect. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. 2) Se clicheazã unul câte unul pe puntele elementelor de faþadã ce se doresc sã fie cotate.0 Ghid de utilizare 195 . .Modul geometric cote de înãlþime grupate . în Plan se poate marca numai distanþa punctului actual de la axa Y.capitolul 4. sunt doar elemente grafice. concomitent cu un simbol de cote de înãlþime.

Cum aceste simboluri nu sunt asociative. respectiv se poate decide ca poziþia cotei sã fie deasupra sau dedesubtul liniei de cotã. ºi ca aceasta sã fie plinã sau goalã.0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD Unealta are multe elemente comune cu alte unelte de cotare. Tehnicile cotãrii de înãlþime Modificarea cotãrii de înãlþime Simbolurile cotelor de înãlþime sunt elemente independente. Tipul cotei Din panoul de selectare se poate alege cel mai potrivit dintre numeroasele tipuri de cote. Aceste valori se pot referi la cote deja existente. oglindi. Setãri de cote Cãsuþele de setare ale cotelor dau posibilitatea de setare a dimensiunii simbolului de cotã de înãlþime ce apare. 196 ArchiCAD 6. Asemãnãtor cu celelalte elemente cunoscute. ce semnificã direcþia faþã de punctul 0 al axei Z. sau pot fi setãri implicite pentru cotele ce se vor crea în viitor. Existã posibilitatea de specificare a formelor de cotã.capitolul 4. De aceea aici se vor discuta doar diferenþele. ele se pot deplasa. valorile cotelor nu se modificã în cursul miºcãrii. Cotare de înãlþime cu semnul "+" Aici se poate decide afiºarea sau nu a semnului "+" sau "-" în faþa valorilor de cote de nivel. cu sau fãrã copii. roti. care se pot modifica unul câte unul.

3) Se închide proiectul actual ºi se deschide proiectul nou. sau în perspectivã. Salvarea cu nume nou Cotarea de înãlþime a faþadelor se poate efectua cu ajutorul comenzii Fiºier/Salvare cu nume nou în felul urmãtor: 1) Se creeazã o vedere tridimensionalã în modul de prezentare cu linii sau cu linii ascunse. ArchiCAD 6. se poziþioneazã simbolurile de cote de înãlþime prin clicare.capitolul 4. Copiere ºi inserare Cu comenzile Editare/Copiazã se pot crea faþade ºi secþiuni cotabile în Plan. ori în axonometrie.0 Ghid de utilizare 197 . 2) Se salveazã fereastra 3D ca document ArchiCAD. deci la poziþionarea cotelor de înãlþime se obþin date corecte. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea simbolurilor de cote de înãlþime Cel mai simplu mod pentru poziþionarea simbolurilor de cote de înãlþime este urmãtorul: 1) Cu ajutorul uneltei Secþiune/Faþadã se specificã în plan vederea doritã. originea utilizatorului se deplaseazã pe verticalã în punctul zero al proiectului. 2) Se deschide fereastra Secþiune/Faþadã ce aparþine de aceasta din meniul Ferestre. 2D. poziþionând astfel elementele copiate. 3) Se clicheazã în Plan pe comanda Editare/Insereazã. ºi prin utilizarea unuia dintre modurile geometrice. 4) Se activeazã unealta Cotare de înãlþime. dar cel mai bun rezultat se obþine atunci când se foloseºte o vedere ortogonalã. Pentru ca la poziþionarea cotelor de înãlþime sã se obþinã o valoare corectã. în urmãtorii paºi: 1) Cu ajutorul uneltei Selector de suprafaþã se deseneazã un dreptunghi în jurul suprafeþei pe care dorim s-o copiem. Astfel nivelul 0 se setazã automat la nivelul 0 al proiectului. 2) Se alege comanda Editare/Copiazã pentru ca elementele 2D sã ajungã în Memorie tampon. 3) Se poziþioneazã simbolurile de cote de înãlþime dorite în aceastã fereastrã.

acoperiº). de la punctul de inserare a valorii cotei. 198 ArchiCAD 6. programul calculeazã în moduri diferite valorile unghiurilor. determinate de cele patru puncte date. ArchiCAD-ul utilizeazã cele douã drepte de lungimi infinite. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. se poate alege dintre douã moduri geometrice: modul geometric de unghi primar.0 Ghid de utilizare . rezultã patru puncte.Prin clicarea pe orice punct al desenului (în acest caz cotarea unghiului nu va fi asociativã) . ºi modul geometric de ungi complementar. . Linia de cotã (arcul) va trece prin punctul de clicare.Prin clicarea pe o linie sau pe un element deja existent (perete.Prin clicarea pe o muchie deja existentã. Aceste puncte se pot preciza în urmãtoarele moduri: . diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Astfel apar instantaneu douã puncte de referinþã pe linia/muchia selectatã prin clicare. Modurile geometrice În fereastra de dialog Setãri de cotare a unghiurilor sau pe paleta info. ºi le poziþioneazã în locuri diferite. ArchiCAD-ul va aºeza valoarea cotei unghiului în cadranul în care s-a clicat dupã apariþia cursorului Ciocan. ºi în funcþie de poziþia clicãrii cu cursorul Ciocan.Prin clicarea pe punctele elementelor existente . În funcþie de modul geometric ales pe paleta info sau în fereastra de dialog Setãri. Cele douã drepte infinite împart spaþiul în patru cadrane. plasã. haºurã. Valoarea cotei unghiului va fi poziþionatã automat lângã punctul din mijlocul arcului. ºi cotarea unghiurilor este semiautomatã ºi complet asociativã. Ca ºi cotarea liniilor sau a razelor.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Unealta de Cotare de unghi În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Trasarea cotelor de unghiuri Pentru apariþia cotei de unghi în Plan este nevoie de precizarea a patru puncte de referinþã. Unealta de Cotare de unghi dã posibilitatea poziþionãrii cotelor unghiurilor între linii ºi/sau între muchiile elementelor drepte. placã. Linia de cotã a unghiului se poate trage pe o altã poziþie. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp.

capitolul 4. atunci programul va cota numai cadranul selectat cu cursorul Ciocan. Uneltele ArchiCAD Dacã se coteazã în modul geometric de unghi primar. iar valoarea se scrie ca text pe semicerc. ArchiCAD 6. În afarã de aceasta se mai poate preciza ca cotarea sã se refere la un unghi primar sau la un unghi complementar. având în vedere stilul cifrelor. Dacã se coteazã în modul geometric de ungi complementar. Observaþie: ArchiCAD-ul nu poate sã coteze un unghi de 180 de grade. culoarea peniþei ºi tipul liniei de cotare. Pentru aceasta se utilizeazã unealta Arc cu modul Sãgeatã dublã. Setãri de cotare Aceleaºi setãri stau la dispoziþie ca ºi la uneltele Cotarea liniarã sau Cotarea razelor. atunci ArchiCAD-ul va calcula ºi unghiurile celor douã cadrane învecinate cu cadranul ales.0 Ghid de utilizare 199 .

iar pentru a întrerupe introducerea textului se apasã butonul Nu trebuie pe Bordul de control. în cazul activãrii celui de-al treilea buton. se clicheazã pe sãgeata micã din colþul din dreapta jos al butonului. Poziþionarea blocurilor de texte ArchiCAD-ul utilizeazã douã tipuri de texte: Texte formatate ºi Texte neformatate. La terminarea textului se apasã butonul OK. Pentru a vedea ºi cealaltã unealtã. atunci valoarea cotei unghiului va fi întotdeauna orizontalã.0 Ghid de utilizare . aceasta va fi paralelã cu tangenta la curbã. cursorul sare automat în rândul nou. Crearea textelor formatate Pentru poziþionarea unui text. Observaþie: În forma de bazã a Paletei de unelte . Unealta text Aceastã unealtã performantã de etichetare oferã posibilitatea creerii textelor formate din mai multe rânduri.capitolul 4. în primul rând trebuie desenat un dreptunghi elastic cu unealta Text. În timpul introducerii textului. cu diferite tipuri de caractere în diferite stiluri. Direcþia cifrei Dacã se activeazã primul buton. atunci când se ajunge la marginea dreptunghiului. 200 ArchiCAD 6. Activând al doilea buton. valoarea cotei unghiului va fi poziþionatã întotdeauna pe direcþia razei. Astfel dreptunghiul dat va apãrea în blocul de text împreunã cu un cursor clipitor. clicând pe capetele unei diagonale. Se poate sãri oricând într-un rând nou ºi prin activarea tastei ENTER. Aici începeþi textul. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea valorilor Primul buton poziþioneazã valorile numerice în exteriorul liniei de cotã. uneltele text ºi etichetã sunt grupate la un singur buton. sau se alege vairanta Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. în timp ce ultimele poziþioneazã în interiorul ei.

textele se vor putea citi întotdeauna de jos în sus sau de la stânga la dreapta. Lãþimea textului este determinatã de dimensiunea celui mai lung rând. La folosirea fonturilor de plotter apare o a doua cãsuþã de setare. Programul considerã dimensiunea textului ca o valoare absolutã. stil ºi dimensiune Aceºti parametri ne ajutã la alegerea ºi specificarea tipului de caractere. Tip de caracter.0 Ghid de utilizare 201 . Numãrul de caractere dintr-un rând e nelimitat. când unealta Text este activã. Direcþia textului Unghiul direcþiei de scriere este definit de câmpul de modificare creatã în fereastra de dialog. Text neformatat se poate crea cu clicare dublã. al stilului ºi al dimensiunii textului. ArchiCAD 6. Dupã rotire sau oglindire. Setãrile de stil ºi dimensiune se pot referi la elementele de text selectate. dar pot fi ºi setãri implicite pentru textele ce se vor introduce mai târziu. Uneltele ArchiCAD Crearea textelor neformatate Textele neformatate sunt deosebit de utile atunci când nu se ºtie dinainte ce lungimi vor avea rândurile textului. Se poate începe introducerea textului. dimensiunea textului ce apare pe ecran va fi diferitã.capitolul 4. Apãsarea tastei ENTER semnificã automat începerea unui nou rând. Setãri text Aceastã fereastrã de dialog oferã posibilitãþi generale pentru determinarea poziþiei ºi formei textului. de aceea la schimbarea scãrii cu comanda Reprezentare/Setãri de scarã.

programul afiºeazã automat în loc de texte. O altã posibilitate este schimbarea textului cu o suprafaþã omogenã de culoare gri. Se clicheazã pe unul dintre butoanele de aliniere la stânga. Punctul de ancoraj ne ajutã la modificarea elementelor de text. accelerând astfel afiºarea desenului. astfel este mai uºoarã gãsirea ºi modificarea lor. 202 ArchiCAD 6. Alinierea ºi punctul de ancorare Cu aceste posibilitãþi de setare se poate schimba alinierea textului. Posibilitãþi de vizualizare a textelor Colþurile blocurilor de texte se pot vizualiza. Texte schematizate. centrat. Setãrile prezentate mai sus se pot executa în meniul Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. sau aliniat la dreapta. Uneltele ArchiCAD Distanþa dintre rânduri Distanþa dintre rânduri poate fi dependentã de dimensiunea caracterelor sau se poate defini prin introducerea unei valori.0 Ghid de utilizare . când textul nu se mai poate citi. Observaþie: La o scarã foarte micã.capitolul 4. În timpul editãrii textelor programul mãreºte temporar blocurile. în timp ce acestea se vor putea citi în continuare. apoi pe acel punct al suprafeþei de lucru în care se doreºte inserarea textului. deoarece acest punct rãmâne pe loc în cazul modificãrii dimensiunii literelor sau altor caracteristici ºi astfel fixeazã textul faþã de elementele din jur.

Dacã se selecteazã textul din bloc.Drept urmare apare un chenar gri pentru modificarea textului. în timp ce textul din interior se reformateazã conform formei noi a blocului. Modificarea blocurilor de texte Cu ajutorul comenzii Editare/Întinde se poate modifica forma blocurilor de texte scrise ºi selectate. ArchiCAD 6. Truc: Întru-cât punctele de prindere nu sunt afiºate ºi se gãsesc greu. atunci se poate modifica. Modificarea textelor în blocuri Cea mai simplã metodã pentru începerea modificãrii textului este activarea uneltei Text. Uneltele ArchiCAD Tehnici de texte Selectarea blocurilor de texte Blocul de text executat se poate selecta prin clicarea pe colþurile sau pe mijlocul lui. Dupã selectare blocul de texte se poate reseta sau muta la fel ca celelalte elemente ale programului. respectiv completa. dupã care în jurul textului apar puncte de prindere.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 203 . apoi comanda Editare/Alege toate textele. trãgându-l de punctul cheie Blocul de text se întinde ca o linie elasticã. cea mai simplã posibilitate de selectare este dreptunghiul de selectare trasat cu unealta Sãgeatã. în jurul primelor caractere. 1) Cu unealta activã Text se clicheazã pe blocul de text selectat. Textele rotite în timpul modificãrilor revin în poziþie orizontalã. Astfel nu trebuiesc cãutate punctele cheie ale blocurilor. ºi se clicheazã pe blocul ce se doreºte sã fie modificat. Pentru modificarea conþinutului textului prima datã se selecteazã blocul de text.

uneltele text ºi etichetã sunt grupate la un singur buton.0 Ghid de utilizare .Etichetele unice se deseneazã separat pe Planuri. ºtergerea etichetei însã nu are influenþã asupra elementului. 3) Dacã s-a încheiat modificarea blocului. . Unealta Etichetã Etichetele sunt blocuri de texte ce se pot ataºa la elementele de construcþie. astfel nu sunt legate de elemente de construcþie. li se pot ataºa sãgeþi. Pentru a vedea ºi cealaltã unealtã. Uneltele ArchiCAD 2) În interiorul chenarului se pot copia. Etichetarea automatã Cu selectarea comenzii Unelte/Etichete/Automat. Împreunã cu elementele înºirate în lista de materiale se pot vizualiza ºi etichetele automate asociate acestora. 4) Dacã s-au încheiat modificãrile întregului text. sau ataºeazã etichete numai la elementele selectate. tãia sau insera porþiuni de texte. Observaþie: Prin apãsarea tastei “Renunþ㔠nu se întrerupe procesul de modificare. care ne ajutã la identificarea acestora.Etichetele automate ce sunt legate de elemente se pot crea cu ajutorul comenzilor submeniului Opþiuni/Etichete. 204 ArchiCAD 6. se clicheazã pe sãgeata micã din colþul din dreapta jos al butonului. sau la grupurile elementelor structurale se poate ataºa etichetare automatã. Observaþie: Etichetarea automatã este legatã de elemente. se clicheazã pe un punct oarecare al suprafeþei de lucru sau clicaþi OK în Bordul de control. în cazul ºtergerii elementelui se va ºterge ºi eticheta. eventual etichete unice. se clicheazã pe urmãtorul bloc. împreunã cu numãrul lor ID sau numãrul intern ID. Se poate trasa chenar în jurul lor. Poziþionarea etichetelor Existã douã tipuri în etichetã în ArchiCAD: . Observaþie: În forma de bazã a Paletei de unelte . ce aparþin clasei de elemente selectate în fereastra de dialog Etichetare automatã.capitolul 4. sau se alege vairanta Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. dar blocul de texte rãmâne selectat. În submeniu se poate alege dintre douã opþiuni: se eticheteazã automat toate elementele nou create. în fereastra de dialog Etichetare automatã apar toate elementele nou create de tipuri precizate.

textul ei. 4) Se introduce textul etichetei dorite (maxim 25 de caractere) în zona de text ºi se apasã tasta ENTER sau se clicheazã pe butonul OK/ pe Bordul de control. Eticheta din setarea implicitã va apãrea pe suprafaþa de lucru.0 Ghid de utilizare 205 . Baie Setãrile etichetelor În fereastra de dialog Setãri Etichetã se poate preciza poziþia etichetei. 2) Se traseazã o linie elasticã de la punctul de începere pânã la punctul în care se va termina linia etichetei. conform setãrilor precizate în fereastra de dialog Etichetare automatã. ºi datele ce definesc caracteristicile textului. ºi se clicheazã în punctul în care se doreºte poziþionarea celei de a doua pãrþi a liniei etichetei. elementelor selectate li se pot ataºa etichete. Uneltele ArchiCAD Prin alegerea comenzii Opþiuni/Etichete/Pe cele selectate. 3) Se traseazã o linie în direcþia precizatã în fereastra de dialog Setãri Etichetã. Aceastã operaþie deschide automat zona de text a etichetei.capitolul 4. ArchiCAD 6. Etichete independente Pentru crearea etichetelor independente: 1) Se clicheazã în Plan în punctul de poziþionare al capãtului sãgeþii.

Uneltele ArchiCAD Numai setãrile specifice ale etichetelor vor fi prezentate aici. care va fi pãstrat de cãtre program pânã ce existã proiectul.Setarea ID intern .Setarea ID . se poate alege tipul de etichetã cu ajutorul butoanelor aflate la partea inferioarã a ferestrei. Tipul etichetei Dacã prin selectarea unei etichete automate se deschide fereastra de dialog.0 Ghid de utilizare . În acest câmp se poate seta dimensiunea sãgeþii în puncte sau num. Încadrare Lângã setãrile de font se pot asocia tipuri de încadrare prin simpla activare a butonului cu simbolul textului încadrat. Blocurile de text sunt afiºate în plan ca transparente.Setarea independentã . Dimensiunea sãgeþii. interior al elementului în textul etichetei.oferã posibilitatea poziþionãrii celor maximum 25 de caractere.poziþioneazã numãrul ID al elementului textului etichetei .capitolul 4. Direcþia testului Acest câmp permite setarea unui unghi oarecare pentru al doilea segment al liniei ºi pentru blocul de text.poziþioneazã numãrul special. . Codul este în mod automat dimensionat sã cuprindã textul ºi nu poate fi editat independent. chiar dacã sunt încadrate. Poziþia etichetei automate Se pot seta patru poziþii pentru Etichete automate: 206 ArchiCAD 6. . Peniþe Se pot seta peniþe diferite pentru text. sãgeatã ºi linii.

Eticheta va apãrea paralel cu elementul.0 Ghid de utilizare 207 .Modul independent .Modul orizontal . Uneltele ArchiCAD .Modul vertical . ArchiCAD 6.capitolul 4. . Modificarea acestui text atrage dupã sine schimbarea tipului ferestrei etichetãrii automate în fereastra de etichetare unicã. Textul ce apare în timpul etichetãrii automate poate sã fie numãrul ID al elementului sau numãrul ID interior. Textul etichetei Aici se pot seta atât textul Etichetãrii automate cât ºi textul Etichetãrii Unice. Etichetele unice pot avea numai texte unice.aºeazã etichetele întotdeauna pe orizontalã .Etichetele sunt verticale ºi se pot citi de jos în sus .Modul paralel . acestea se pot modifica dupã plac.aºeazã eticheta dupã direcþia datã la setarea unghiului aflat în apropierea butonului.

Se pot ataºa Încãperi la camere. conþinut ºi comportare se poate alinia la orice stil de proiectare. În ArchiCAD. Eticheta se poate fixa prin oricare punct cheie. Notele predefinite ale ArchiCAD-ului se aflã în biblioteca ArchiCAD.capitolul 4. Notele de încãperi al ArchiCAD-ului sunt elemente de bibliotecã. iar Nota de încãpere conþine informaþiile de texte referitoare la încãpere. deoarece notele de încãperi posedã simboluri 2D. ca materialul pardoselii. parametrizate. ca numele. fereastra. considerate încãperi. ale cãror formã. codul. suprafaþa (cu sau fãrã goluri). Observaþie: Pentru deplasarea etichetei prima datã trebuie selectatã eticheta în timp ce unealta Etichetã este activã. Unealta Încãpere Cu ajutorul uneltei Încãpere se pot specifica în planurile proiectului unitãþi de suprafeþe. încãperile sunt grupate în categorii. ºi cu comenzile de meniu Editare se poate modifica dupã cerinþe.0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD Tehnicile etichetãrii Modificarea lungimii liniilor etichetelor respectiv modificarea poziþiei textului se poate face prin alungirea punctelor cheie. Încãperile apar în Plan ca zone (haºuri) ºi ca note de încãperi ataºate ale zonelor de încãperi. suprafaþa ºi alþi parametri posibili. 208 ArchiCAD 6. grupuri de camere sau chiar la o porþiune mai mare a proiectului. Notele de încãperi sunt elemente de bibliotecã inteligente. descrieri GDL de 2D ºi descrieri de proprietãþi. etc. Zonele de încãperi marcheazã suprafaþa încãperii în planurile proiectului. uºa. însã comportarea lor diferã în multe privinþe faþã de comportarea altor tipuri de elemente de bibliotecã cum ar fi obiectul.

Ambele moduri de recunoaºtere automatã a încãperilor se bazeazã pe faptul cã majoritatea încãperilor sunt înconjurate cu pereþi. sau prin clicare pe butonul OK din bordu de control. Dacã peretele are deschideri care nu sunt uºi sau ferestre. Modul lanþul de linii este cel mai eficient atunci. birouri. întocmirea evidenþei spaþiilor cu ArchiCAD este uºoarã. Cele douã metode opþionale controleazã aceastã recunoaºtere. ori se lasã în seama ArchiCAD-ului. Unele categorii de încãperi sunt predefinite în ArchiCAD. laboratoare. Dacã alegeþi primul buton ArchiCAD va defini întotdeauna suprafaþa zonei prin feþele interioare ale pereþilor. ArchiCAD va considera liniile de referinþã ale pereþilor ca limita încãperii. astfel ArchiCAD-ul o va considera automat ca încãpere ºi nota încãperii. Desenarea se poate încheia prin clicarea din-nou pe punctul de începere. clicând pe fiecare colþ al încãperii se deseneazã pur ºi simplu un lanþ de linii. nota încãperii va apãrea automat în plan. În acest caz rezultatul poate sã ArchiCAD 6. ArchiCAD va continua sã caute limitele încãperii în afara unitãþii spaþiale pe care aþi dorit sã o identificaþi ca zonã. Lista de încãperi afiºeazã numeroase alte informaþii utile. folosind comanda Listã de încãperi din meniul Calcule. utilizând comanda Categorii de încãperi. prin clicare dublã pe ultimul punct.Îîn acest caz conturul se va închide automat. Odatãt definitã zona încãperii. Datoritã informaþiilor stocate în încãperi. Dacã alegeþi al doilea buton. sau dacã aceeaºi Încãpere include mai multe camere separate cu pereþi. Sã se clicheze în interiorul suprafeþei închise cu pereþi. decât în cazul comenzii Adu deasupra.. Uneltele ArchiCAD Categoriile de încãperi grupeazã încãperile cu destinaþii asemãnãtoare ca de exemplu zone comune. care recunoaºte automat limitele încãperii înconjurate cu pereþi.. Încãperile de diferite categorii se pot reprezenta cu diferite culori ºi li se pot ataºa diferite note de încãperi. când limitele încãperii nu sunt determinate în mod cert de pereþii înconjurãtori. iar golurile din pereþi sunt uºi ºi ferestre. care sunt rezultate din calculul caracteristicilor încãperilor. Modurile de definire ale încãperilor Existã douã moduri pentru definirea încãperilor: ori se deseneazã conturul încãperii cu ajutorul punctelor de colþ. etc.capitolul 4. Haºura zonei nu se va suprapune peretelui.0 Ghid de utilizare 209 . sau prin clicarea din nou pe punctul de începere.. Cu aceastã metodã. dar dupã dorinþã se pot crea ºi categorii proprii în meniul Opþiuni.

va închide automat încãperea.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. Uneltele ArchiCAD sã nu fie cel aºteptet. iar fereastra lor de dialog Setãri seamãnã mult cu cea a uneltelor Uºã ºi Fereastrã. este recomandatã folosirea modului poligon. În cazul încãperilor independente. recunoaºterea automatã a încãperii dã rezultat satisfãcãtor ºi dacã încãperea este deschisã ArchiCAD va cãuta pereþii de închidere ai încãperii dacã nu-i gãseºte. Setãri de încãperi Zonele sunt elemente de bibliotecã. 210 ArchiCAD 6.

Dupã precizarea încãperii ºi dupã poziþionarea notei în desenul Plan. În ArchiCAD existã categorii de încãperi predefinite. perimetrul golurilor. culoare. ca de exemplu baie. s-ar putea sã doriþi excluderea volumului structurii de pardosealã. bucãtãrie. programul calculeazã automat diferite informaþii geometrice (aria. suprafaþa delimitatã de pereþi. la fel ca afiºarea ºi conþinutul listei de încãperi.) Dimensiunea de text ºi culoarea notei de încãpere Dimensiunea textului se poate preciza în valori absolute. perimetrul cu pereþi. ªtampilele sunt asociate categoriilor de zone.0 Ghid de utilizare 211 . Denumirea încãperii ºi Numãrul zonei Aceastã zonã de construcþie oferã posibilitatea de numerotare a încãperilor în Planuri. În acest caz introduceþi grosimea pardoselii în cãsuþa de editare reducând astfel înãlþimea încãperii. Totuºi. adicã cu modificarea scãrii mãrimea textului rãmâne identicã. perimetrul încãperii. Se poate seta culoarea doritã pentru zonã în fereastra de editare a numãrului de peniþã sau se pot utiliza culorile predefinite prin marcarea cutiei de control Foloseºte Culorile ªtampilei de zonã Înãlþimea încãperii. poziþionare ºi grosimea pardoselii Zonele sunt definite de volumul total al unui spaþiu deasupra nivelului activ. Parametrii Împreunã cu alþi parametri ai notei de încãpere se poate seta afiºarea 2D ºi conþinutul notei de încãpere. dar se pot crea noi categorii prin fereastra de dialog Categorii de zone ale meniului Opþiuni. cod. Uneltele ArchiCAD Prezentarea categoriilor ºi a notelor de încãperi În zona de previzualizare este afiºatã ºtampila zonei. aparþin aceleiaºi categorii. etc. Pentru fiecare încãpere trebuie precizat numele acesteia. Lângã zona de previzualizare. notã de încãpere. Precizarea categoriilor de încãperi impune determinarea unui set de nume. În GDL 2D se pot descrie note de încãperi cu numãr nelimitat ºi astfel conþinutul Listei Parametrilor poate sã se schimbe de la încãpere la încãpere. iar numãrul de ordine va creºte automat cu fiecare încãpere creatã. o listã derulantã permite alegerea categoriei de zonã. zonã de locuinþã. Aceºti parametri au efect asupra modului de apariþie ºi conþinutului notei de încãpere. imaginea ºtampilei va fi schimbatã.capitolul 4. ArchiCAD 6. ceea ce înseamnã cã prin schimbarea categoriilor în Parametri. Încãperile care au aceleaºi funcþiuni.

. în acest caz se asociazã ºi un text la suprafaþã. a cãrei valoare urmãreºte modificarea formei suprafeþei. Unealta Haºurã Cu ajutorul uneltei Haºurã se pot crea în Planuri ºi în alte vederi 2D haºuri unice ºi create dinainte. . Unealta Haºurã este capabilã ºi de calcularea ariilor poligoanelor din Plan.Golurile din interiorul încãperilor se pot întinde cu ajutorul uneltei Selector de suprafaþã. Uneltele ArchiCAD Suprafaþa mãsuratã În cazul zonelor selectate veþi gãsi afiºatã suprafaþa ultimei zone selectate. când se deseneazã secþiuni sau detalii.capitolul 4.. Comanda Reîmprospãteazã Zonele în meniul Unelte.Modul geometric poligonal . . Un exemplu bun pentru utilizarea uneltei Haºurã este reprezentarea graficã a diferitelor materiale ale pardoselilor. ºi se pot construi cu metodele de construire ale poligoanelor. Cele mai importante excepþii sunt urmãtoarele: .se deseneazã conturul cu ajutorul mouseului 212 ArchiCAD 6. Capitolul 5.Încãperile nu se pot cota. cãsuþa este obturatã. Astfel de descrieri pot fi legate de peniþã sau tip de haºurã. dar nu se pot selecta independent de încãperi ºi nici nu se pot ºterge. Mai vezi . astfel ne stau la dispoziþie trei moduri geometrice. Cercul de atracþie ºi celelalte moduri de construcþie ajutã la aºezarea Haºurii la celelalte elemente. Aceastã unealtã este utilã atunci. care se vor detalia mai jos. Haºurile sunt listate în calculele de cantitãþi cu componentele ºi descrierile asociate. Tehnici de încãperi Majoritatea tehnicilor descrise în partea "Construcþia poligoanelor" se pot aplica ºi în cazul încãperilor.0 Ghid de utilizare . Modurile geometrice pentru haºuri Desenarea haºurilor seamãnã cu desenarea planºelor ºi acoperiºurilor. sau detalierea faþadelor. Când se creeazã o zonã de bazã. deoarece conþin deja date de cotare.

Laturile dreptunghiului creat sunt totdeauna paralele cu direcþiile Grilajului de construcþie. Uneltele ArchiCAD .. Aceastã comandã funcþioneazã la fel la toate modurile geometrice.capitolul 4. care asigurã afiºarea mãrimii suprafeþei pe ecran. Setãri haºuri În fereastra de dialog Setãri haºuri se pot impune caracteristicile elementelor selectate sau setãrile de bazã ale elementelor ce se vor desena mai târziu. Numai diferenþele ºi opþiunile specifice vor fi prezentate mai jos. Cele mai multe setãri ale uneltei au fost deja discutate la secþiunea Setãri comune de Unelte. Dupã desenarea haºurii.Modul geometric dreptunghi rotit .0 Ghid de utilizare 213 . ArchiCAD 6. . Clicarea pe butonul text din Paleta Info are acelaºi efect. editarea fontului ºi caracteristicilor peniþei pentru textul suprafeþei selectate. alegând ultima comandã a meniului Editare se deschide fereastra de dialog Setãri dimensiune text . Când selectaþi numai textul unei haºuri.. la unealta cotare.prin utilizarea lui se pot crea haºuri cu patru colþuri în unghi drept la care o laturã este paralelã cu linia de referinþã desenatã.prin utilizarea lui se pot crea haºuri cu patru colþuri în unghi drept care se definesc prin clicarea pe cele douã capete ale unei diagonale.Modul geometric dreptunghiular . apare cursorul fin Ciocan. cu care se poate poziþiona textul haºurii pe desen. Marcarea suprafeþei În fereastra de dialog Setãri Haºuri avem posibilitatea selectãrii butonului Aratã aria haºuratã. Valorile suprafeþelor dupã rotire ºi oglindire se pot citi întotdeauna de la stânga la dreapta sau de jos în sus. Fereastra de dialog a fost prezentatã mai înainte.

ploterul cu peniþe nu le poate vizualiza. 214 ArchiCAD 6. deoarece sunt construite dintr-o mulþime de puncte.0 Ghid de utilizare .Haºurile vectoriale sunt constituite din linii sau bucãþi de linii simple. . atât pentru haºurã cât ºi pentru fond. deoarecee orice tip de haºurã are o formã vectorialã ºi o formã bitmap. ale meniului de haºuri. Paleta desfãºurabilã a haºurilor este afiºatã cu culorile actuale de peniþã. astfel pot fi numai imprimate. În ArchiCAD se pot alege douã tipuri de haºuri: . Uneltele ArchiCAD Tipurile haºurilor Pentru alegerea tipului de haºurã se selecteazã unul dintre elementele.capitolul 4. Cele douã tipuri de haºuri pot corespunde. Forma vectorialã a haºurii se poate vizualiza pe ecran prin setarea zonelor corespunzãtoare ale ferestrei de dialog Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. aºezate în ordine alfabeticã.Haºurile bitmap sunt mult mai amãnunþite decât cele vectoriale. de aceea ele se pot desena uºor cu ploterul cu peniþe.

2. Vectorul de direcþie considerat în acest mod aratã de la prima spre a doua clicare.. . se vor mai vedeacomenzile Tipuri de haºuri ºi Opþiuni de reprezentare în Capitolul 5. Selectaþi haºura Spaþiu gol. Meniul desfãºurabil Tipul liniei chenarului permite alegerea dintre diferite tipuri de linii. Tehnici de haºuri Toate tehnicile de construcþie descrise în paragraful "Construirea poligoanelor" din capitolul 3 se pot aplica ºi la unealta Haºurã. Asiguraþi-vã în fereastra de dialog setãri haºurã este marcatã cãsuþa de control Aratã textul.capitolul 4. Mai vezi . folosirea ºi diferenþele dintre haºurile bitmap ºi vactoriale. care se referã numai la haºurile vectoriale. .0 Ghid de utilizare 215 . în fereastra de dialog Setãri haºuri ºi la modurile de construcþie ale paletei info.Modul Dupã origine haºurã începe haºurarea de la punctul de începere a haºurii. ce se poate modifica în fereastra de dialog Opþiuni/Tipuri de haºuri. Haºuri cu sau fãrã chenar Comutatoarele ce se referã la haºuri decid dacã marginile haºurilor desenate vor fi sau nu vizibile.. 3. Uneltele ArchiCAD Se poate adãuga la aceste douã tipuri. Pentru aprofundarea cunoºtinþelor despre editarea. Acestea pot fi editate în Fereastra de dialog Tipuri de linii. Orientarea Haºurii În ArchiCAD se pot seta douã orientãri de haºurare. În Opþiuni/Preferinþe/Diverse se poate alege setarea Toate haºurile transparente. se poate selecta Haºura solidã în Opþiuni/Opþiuni de reprezentare Tipuri de haºuri în meniul aparent sunt de tip bitmap. Orientarea se mai poate seta ca opþiune de reprezentare în Opþiuni/Opþiuni de reprezentare/Tratarea haºurilor. ArchiCAD 6.Modul Dupã origine proiect începe haºura la originea proiectului ºi vizualizeazã numai zona din interiorul conturului. Plasaþi textul cu cursorul Ciocan. fiecare dintre ele are un nume de referinþã. Poziþionarea haºurii goale 1. Desenaþi elementul de haºurã în locul dorit. 4. meniul Opþiuni.

Uneltele ArchiCAD Unealta Linie Linia este cel mai simplu ºi cel mai util element al ArchiCAD-ului. Setãri de linii Multe din setãrile uneltei Linii sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte.cu ajutorul lui se poate crea un grup de linii în formã de dreptunghi. dar prin apãsarea tastei SHIFT aceastã legare se poate anula. fãrã restricþii.cu ajutorul lui se creeazã grupul format din patru linii. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol.Modul geometric de linie unic .Modul geometric de linie grupat .0 Ghid de utilizare . prima clicare defineºte coordonata Y a liniei de referinþã de bazã. Moduri geometrice de linie Programul asigurã patru moduri geometrice de linie: . de aceea se poate modifica independent. sau prin clicare dublã pe ultimul punct. Dreptunghius se defineºte cu punctele de capãt ale unei diagonale.cu ajutorul lui putem trasa în planul de lucru o linie definitã de punctul de începere ºi de punctul de terminare al acesteia. Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton. .cu ajutorul lui putem trasa un lanþ din linii. . Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. Vor fi discutate numai setãrile specifice Liniei. amintit mai sus. legate între ele la punctele de capãt. astfel va rãmâne valabilã doar componenta de rotire unghiularã a vectorului.Modul geometric dreptungi rotit . astfel încât punctul de capãt al fiecãrui element sã fie în acelaºi timp ºi punctul de început al elementului urmãtor.capitolul 4. iar a doua defineºte coordonatele X ºi Y ale vârfului dreptunghi opus. Lanþul de linii se poate termina prin apãsarea butonului Renunþã de pe Bordul de control. cu linii ce se unesc în colþuri. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.Modul geometric dreptunghi . . cu ajutorul cãruia se poate crea aproape orice formã. Laturile dreptunghiului desenate cu modul geometric pãtrat sunt întotdeauna paralele cu grilajul de construcþie. cu deosebirea cã prima datã trebuie definit vectorul de rotire al liniei de referinþã de bazã. 216 ArchiCAD 6. În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. uneltele Linie. Vectorul totodatã ne dã ºi lungimea laturilor paralele cu acesta. Fiecare membru al grupului de linii este un element independent.

Aici se pot impune ºi setãrile de bazã referitoare la liniile ce se vor trasa în continuare. Prin selectarea capãtului sãgeþii ºi prin deschiderea ferestrei de dialog Setãri. în cazul în care nu a fost selectat nimic. prin utilizarea cãreia cursorul se poziþioneazã pe axul invizibil dintre cele douã linii. culoarea ºi grosimea de peniþã a acestuia se pot modifica ºi separat. setarea se poate aplica ºi la linii existente deja. Moduri de construcþie de linii În ArchiCAD existã posibilitatea de alegere dintre patru moduri de construcþii de linii: ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Setarea capetelor de sãgeþi La setarea capãtului de sãgeatã ne stã la dispoziþie aceeaºi gamã de tipuri de sãgeþi ca ºi la unealta Cotare. cã dimensiunea capãtului de sãgeatã.0 Ghid de utilizare 217 . Ultimul tip de capãt de sãgeatã este special datoritã faptului cã creeazã o linie dublã. cu sãgeþi la ambele capete.capitolul 4. Sã nu uitãm însã.

Uneltele ArchiCAD . Moduri geometrice Arc/Cerc Pentru desenarea arcelor ºi cercurilor programul asigurã patru moduri geometrice: . rotunjire. 2) Definirea punctului de pornire . Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton.Modul de construcþie de linii fãrã sãgeatã executã linii simple. . Tehnici de linii Pentru modificarea ºi construcþia liniilor ne stau la dispoziþie numeroase tehnici. uneltele Linie. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. ce pot fi foarte utile pentru desenarea pereþilor în formã de arc. fãrã sãgeatã. tãiere Aceste comenzi sunt folosite la intersectarea liniilor ºi descrierea lor detaliatã se aflã în paragraful comenzilor corespunzãtoare în capitolul 5.Modul de construcþie cu sãgeatã dublã aºeazã sãgeata setatã în ambele puncte de capãt ale liniei.capitolul 4.ce determinã lungimea raze.0 Ghid de utilizare . 218 ArchiCAD 6.Modul de construcþie cu sãgeatã la punctul de începere aºeazã sãgeata setatã pe punctul de începere al liniei. cu utilizarea Baghetei Magice (mai vezi Transformaþii de elemente.modul geometric arc/cerc cu punct central. Punctul de mijloc a liniei Punctele de mijloc ale elementelor linie sunt semnalate de transformarea cursorului în Pipã. .Modul de construcþie cu sãgeatã la punctul de capãt aºeazã sãgeata setatã pe capãtul liniei.) În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. ºi începutul arcului. Cu ajutorul lui cercul sau arcul se poate defini prin trei clicãri: 1) Definirea centrului. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Capitolul 3. .aceastã operaþie poziþioneazã centrul arcului/cercului în Plan. Intersectare. Acest truc ne ajutã la gãsirea punctelor de mijloc ale elementelor. Unealta Arc/Cerc Cu ajutorul uneltei Arc/Cerc se pot poziþiona cercuri respectiv arce în Plan.

dar acestea se pot transforma mai târziu în arce. Un arc se poate termina ºi prin tragerea punctului de capãt pe poziþia doritã. fapt semnalat de cãtre punctul independent. se activeazã unealta Sãgeatã. iar la cercuri ori se roteºte punctul în jurul centrului. apoi se clicheazã. dar acestea pot fi puncte de tangeþã. apoi desenarea se poate încheia prin clicare. necesitã miºcarea mouse-ului la terminarea operaþiei. în funcþie de câte puncte de referinþã posibile s-au dat. deci între cele trei definiþii pot fi maximum douã puncte de capãt. . apoi se miºcã cursorul în jurul centrului. Acesta este cel mai complex ºi cel mai sofisticat mod din cele patru moduri geometrice. Cu ajutorul lui 1 3 2 4 se pot desena doar cercuri. amintit mai sus. ºi se miºcã în mãsura doritã. -modul geometric arc/cerc cu trei puncte. etc. Operaþia cere selectarea a trei puncte de începere. margini de pereþi. 4) Se deplaseazã arcul în mãsura doritã. asemãnãtor cu modul geometric arc/cerc cu trei puncte.care la arce poate fi un punct oarecare al perimetrului. linii. ori pur ºi simplu se clicheazã dublu în punctul de pornire.capitolul 4. apoi cu o nouã clicare se încheie desenarea. Cu ajutorul lui se poate defini arcul care trece prin trei puncte. ºi se clicheazã din nou pe primul punct. Dacã se selecteazã mai mult decât douã puncte. apoi se clicheazã dublu. Aceastã metodã poate lucra numai cu tangente drepte. 2) Se clicheazã pe cel de-al doilea punct cu cursorulCreion gol. se selecteazã arcul. rotind cursorul cu unghiul dorit. Metoda. Pentru desenarea unui cerc întreg se clicheazã odatã pe cel de-al treilea punct. 1) Se clicheazã pe primul punct cu cursorul Pipã sau Cruce. Uneltele ArchiCAD 3) Definirea punctului de capãt . Pentru realizarea unui arc cu unghi diferit de cel definit de cel de-al treilea punct. 3) Se clicheazã pe al treilea punct. ce determinã perimetrul. operaþia revine la modul geometric arc/cerc cu trei puncte. deci punctele de tangenþã pot fi numai Planºee.0 Ghid de utilizare 219 . Dacã se clicheazã cu cursorul fin Mercedes pe marginea elementului ArchiCAD 6. se clicheazã pe cel de-al treilea punct. La aceastã metodã programul nu considerã ca puncte de tangenþã punctele de capãt ale elementelor.modul geometric punct de tangenþã la cerc.

La specificarea a trei tangente. Uneltele ArchiCAD în formã de arc. cercul gri nu va apãrea. trebuie sã alegem dintre patru soluþii.capitolul 4. 4) Se specificã rezultatul dorit cu cursorul ochi. se poate specifica rezultatul ce se doreºte a fi pãstrat.O tangentã/douã puncte .modul geometric grup de arce Cu ajutorul lui se pot crea lanþuri de arce consecutive. Aceastã metodã se bazeazã de fapt pe definirea de o tangentã/douã puncte. 5) Se clicheazã. 1) Se clicheazã pe o tangentã cu cursorul Mercedes. Pentru definire se poate utiliza una.0 Ghid de utilizare 220 . . dupã clicarea ultimului punct cu cursorul Ochi ºi cercul mobil gri din zona soluþiilor. 3) Se clicheazã pe punctul liber cu cursorul creion gol.Trei tangente În primele douã cazuri tangentele ºi punctele se pot specifica în ordine oarecare. cercul ce va lua naºtere nu va atinge elementul curb.Punctul de începere ºi de capãt a primei tangente ºi al primului arc se poate defini liber.Douã tangente/un punct . . În funcþie de caracteristicile geometrice (maxim4) programul poate calcula mai multe soluþii. la fiecare membru al lanþului. toate arcele ArchiCAD 6. în acest caz. douã sau trei tangente. 2) Se clicheazã pe a doua tangentã cu cursorul creion plin. Dacã nu existã soluþie (de exemplu s-au dat trei drepte paralele ca tangente). el trece doar prin punct.

Modul Raze de elipsã defineºte un arc de elipsã prin raza mare. ArchiCAD 6.capitolul 4. 3. 2. dar punctul de capãt al arcului se poate defini liber. Se obþine linia elasticã a celei de a doua raze care se poate întinde la diferite lungimi ºi unghiuri. Uneltele ArchiCAD ºi ca punct de începere tangenta punctului de capãt ºi punctul de capãt al arcului anterior. Metoda realizeazã elipsa ca înscrisã într-un dreptunghi invizibil definit de douã puncte ale diagonalei. dar aici dreptunghiul imaginar este definit de centru ºi punctul de capãt al semi-diagonalei. Definiþi primul punct al diagonalei imaginare.Elipsa semi-diagonalã funcþioneazã în acelaºi fel. Definiþi centrul elipsei. . 3. 1. . 2. Prin întinderea diagonalei se obþin elipse de diferite mãrimi.Elipsa diagonalã creeazã o elipsã definitã de un dreptunghi.0 Ghid de utilizare 221 . Se alege elipsa doritã. La selectarea ºi modificarea arcelor segmentele de arce se pot manipula independent. o altã razã ºi unghiul arcului. . 1. Alegeþi orientarea razei mari prin a doua clicare.

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Va fi vizibilã elipsa corespunzãtoare celor douã raze. Dacã întindeþi raza unicã astfel încât sã fie egalã sau mai mare decât raza mare, elipsa nu poate fi trasatã. 4. În faza finalã se poate defini arcul de elipsã dorit. Mai întâi definiþi punctul de începere al unghiului. Apoi, cu o altã linie elasticã, poziþionaþi cealaltã laturã. Dupã terminare cele douã linii ajutãtoare nu vor fi vizibile.

Setãri Arc/Cerc
Multe din setãrile uneltei Cerc sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. Vor fi discutate numai setãrile specifice.

Setarea sãgeþilor Unealta Arc/Cerc utilizeazã aceeaºi gamã de sãgeþi, ca ºi unealta Cotare ºi Linie, cu excepþia tipului cu liniile duble. Sã nu uitãm, cã dimensiunea, culoarea peniþei ºi grosimea peniþei se poate seta separat pentru sãgeata respectivã.

222

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Sãgeþi se pot ataºa doar la arce, cercurile sunt elemente închise, fãrã punct de începere ºi punct de capãt, astfel nu existã posibilitatea de selectare a unui capãt de linie. - Dacã un arc prevãzut cu sãgeatã se transformã într-un cerc, sãgeata dispare pur ºi simplu. - Dacã se deschide un cerc, se pot ataºa sãgeþi prin deschiderea ferestrei de dialog, în modul detaliat mai jos.

Moduri de construcþie Arc/Cerc
Ca ºi în cazul liniilor, ºi aici ne stau la dispoziþie patru moduri de construcþie ale sãgeþilor. Dupã trasarea arcului, stilul sãgeþii se poate transforma liber în oricare tip din gama existentã, în fereastra de dialog Setare Arc/Cerc. - Modul de construcþie fãrã sãgeatã creeazã un arc simplu, fãrã sãgeatã. - Modul de construcþie de sãgeatã în punctul de începere aºeazã sãgeata cu setarea actualã în punctul de începere al arcului. - Modul de construcþie de sãgeatã în punctul de capãt aºeazã sãgeata cu setarea actualã în punctul de capãt al arcului. - Modul de construcþie cu sãgeatã dublã aºeazã sãgeata cu setarea actualã pe ambele puncte marginale ale arcului.

Tehnici de Arc/Cerc
Urmãtoarele trucuri se pot aplica la definirea ºi modificarea cercurilor ºi arcelor.

Modificarea arcelor ºi cercurilor prin tragere
Cu ajutorul uneltei Sãgeatã, prin tragerea punctelor de capãt corespunzãtoare se pot obþine urmãtoarele: - Modificarea lungimii arcului de la un punct de capãt cu cursorul pipã. - Închiderea arcului (Transformarea arcului în cerc), trãgând punctul de capãt pe punctul de începere, cu cursorul pipã. Descrierea unui cerc (Transformarea în Arc) prin tragerea unui punc de referinþã. - Mãrirea razei cercului sau arcului cu prinderea conturului elementului cu cursorul fin Mercedes. - Tragerea cercului (Translatare), cu prinderea centrului cu cursorul fin pipã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

223

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Unealta Curbã
Unealta Curbã foloseºte la desenarea exactã ºi uºoarã a curbelor libere. Aceste curbe aparþin clasei curbelor naturale sau Bezier. Unealta oferã o libertate mare la desenarea structurilor ºi obiectelor de formã oarecare, fãrã restricþiile uneltei Arc. În afiºarea de bazã a Paletei de unelte, uneltele Linie, Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp, alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.

Moduri geometrice
ArchiCAD-ul manipuleazã douã tipuri de curbe: curbele naturale ºi curbele Bezier. Butonul care alege una din cele douã tipuri, se aflã în fereastra de dialog Setãri de curbe, pe Bordul de control. Curbele naturale se pot defini prin plasarea punctelor cheie, pe care programul le leagã automat, realizând curba continuã. Unghiul tangentei ºi forma curbei astfel create sunt definite de punctele cheie plasate una dupã alta. Acest procedeu se poate încheia prin clicare dublã pe ultimul punct cheie, sau prin clicare pe butonul OK pe Bordul de control. Din clicarea pe OK rezultã în totdeauna o curbã închisã. Curbele Bezier sunt mai complicate, dar corespund mai bine la crearea formelor speciale. ªi curbele Bezier sunt definite de puncte cheie, dar în afarã de acesta, ele au mânere tangente reglabile, pe ambele pãrþi ale punctelor cheie, Forma curbei Bezier este influenþatã de direcþia tangentei ºi lungimea mânerelor tangente. Pentru definirea curbelor Bezier se clicheazã odatã, aºezând prin aceastã clicare un punct cheie. Se þine apãsat butonul mouse-ului, ºi prin deplasarea de pe punctul cheie se defineºte tangenta de la început ºi lungimea mânerelor. Dacã se dezactiveazã butonul mouse-ului, ArchiCAD-ul presupune cã prin urmãtoarea clicare se doreºte poziþionarea urmãtorului punct cheie. Se þine apãsatã tasta mouse-ului ºi se specificã urmãtoarea tangentã ºi punct cheie ca ºi înainte. Procedeul se poate încheia prin clicarea dublã pe ultimul punct cheie, prin apãsarea de douã ori a tastei ENTER sau prin activarea butonului OK pe Bordul de control. Curbele Bezier se pot construi prin modificarea lungimii ºi poziþiei mânerelor. Unghiul celor douã mânere ce aparþin la acelaºi punct cheie este identic, ºi poate sã difere numai lungimea lor. Observaþie: Mânerele ce aparþin unei curbe Bezier sunt vizibile în Plan, dacã curba a fost selectatã. Dacã s-au selectat mai multe curbe deodatã, atunci sunt vizibile numai mânerele ce aparþin ultimei curbe selectate.

224

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Tipul curbelor selectate se poate schimba prin clicare pe butonul corespunzãtor pe Bordul de control, sau în fereastra de dialog Setãri de curbe.

Moduri de construcþie
În fereastra de dialog Setãri de curbe sau pe Bordul de control ne stau la dispoziþie patru moduri de construcþie de Curbe. Acestea corespund cu modurile ce aparþin Liniilor; fãrã sãgeatã, cu sãgeatã la punctul de începere, cu sãgeatã la punctul de capãt, cu sãgeþi la ambele capete. Stilul vârfului de sãgeatã poate fi oricare dintre cele 14 stiluri accesibile în fereastra de dialog Setãri de curbe.

Setãri de curbe
Multe din setãrile uneltei Curbã sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. Vor fi discutate numai setãrile specifice.

Curbe deschise ºi închise Curbele pot fi deschise sau închise. Tipul de curbã corespunzãtor se poate selecta în fereastra de dialog Setãri de curbe, la Atribute de plan.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

225

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Dacã desenarea unei curbe se încheie cu clicarea pe butonul OK al Bordului de control, atunci se obþine o curbã închisã. Setãri de sãgeþi Setãrile uneltei Curbã corespund cu cele de la uneltele Cotare, Linie ºi Arc/Cerc. Dimensiunea, grosimea ºi culoarea de peniþã a sãgeþilor se pot defini independent. Numai curbele deschise pot avea sãgeþi. Dacã desenarea unei curbe s-a început cu desenarea sãgeþii, iar mai târziu se doreºte închiderea curbei, atunci sãgeata va dispare automat.

Tehnici de curbe
Deplasarea curbelor
Cu ajutorul uneltei Sãgeatã o curbã se poate deplasa prin punctele de capãt, prin punctele de cheie sau prin perimetrul ei. Dacã unealta Curbã este activatã, ºi s-a selectat o curbã, atunci pentru deplasarea întregii curbe trebuie utilizatã comanda Deplasare.

Construcþia curbelor
Dacã în Biblioteca de unelte unealta Curbã este activã, ºi s-a selectat o curbã, ea pote fi construitã liber, în urmãtorul mod: - Punctele cheie se pot muta prin clicarea pe acestea, sau prin clicarea pe mânere ºi prin deplasarea lor (inclusiv punctele de capãt). - Prin clicarea pe perimetrul curbei se poate crea un nou punct cheie, care apoi se poate muta. Observaþie: Pentru deplasarea simultanã a mai multor puncte cheie se utilizeazã unealta Selector de suprafaþã.

Unealta Punct
Desenarea punctelor
Pentru poziþionarea punctelor în Plan se respectã urmãtorii paºi: 1) Se selecteazã din Biblioteca de unelte unealta Punct prin clicare pe buton. 2) Se clicheazã cu cursorul pe poziþia în care dorim sã aºezãm punctul. Pentru poziþionarea exactã se pot utiliza toate elementele ajutãtoare de construcþie obiºnuite. Observaþie: Punctele nu apar nici la desenare, nici la imprimare.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

226

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Setarea punctelor

Folii ºi peniþe Aceste setãri funcþioneazã în modul cunoscut de la celelalte elemente, pentru informaþii detaliate vezi partea "Setãri generale".

Unealta Secþiune/Faþadã
Aceastã unealtã foloseºte la executarea secþiunilor ºi faþadelor, ce se realizeazã cu ajutorul simbolurilor de secþiuni aºezate în Plan. Unealta Secþiune/Faþadã plaseazã simboluri standard de secþiune/faþadã ºi o linie de secþionare în Plan. Fiecare simbol de secþiune creeazã automat o fereastrã nouã, în care programul vizualizeazã modelul secþiune/faþadã, respectiv desenul. Simbolurile secþiune/faþadã apar pe toate nivelele proiectului.

Poziþionarea liniilor de secþionare
Pentru poziþionarea în Plan a liniilor de secþionare se urmãresc urmãtorii paºi: 1) Cu linia elasticã ce apare dupã clicare se poate începe desenarea direcþiei secþiunii. 2) Cu a doua clicare se poate specifica direcþia planului de secþionare ºi lungimea primului segment. Toate segmentele liniei de secþionare vor fi paralele cu primul segment, deºi se pot aplica deplasãri perpendiculare pe urmãtoarele segmente ale liniei. 3) Desenarea se poate încheia prin clicare dublã pe ultimul punct sau prin clicare pe butonul OK al Bordului de control. 4) Cu cursorul Ochi ce apare, se poate specifica direcþia ºi adâncimea proiecþiei secþiunii. 5) La terminarea liniei de secþionare sãgeþile ºi numele secþiunii vor apãrea automat pe desen.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

227

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Setãri de secþiune/faþadã
Fereastra de dialog Setãri de secþiune/faþadã asigurã modificarea imaginii liniei de secþionare în Plan prin numeroºi parametri.

Se pot selecta peniþe diferite pentru linia de secþionare ºi ID. Tipuri de linii Secþiunea se poate vizualiza în Plan cu orice tip de linie ce figureazã pe paleta desfãºurabilã. În afarã de aceasta ºi utilizatorul poate proiecta tipuri de linii unice, cu ajutorul comenzii Opþiuni/Tipuri de linii.

228

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Dacã se doreºte sã se lucreze cu o linie de secþionare frântã, atunci se creeazã o linie întreruptã cu simbolul de 5mm ºi cu spaþiul cel mai lung posibil, ºi se asociazã noul tip de linie la secþiunea selectatã. Mai vezi ... Comanda tipuri de linie din meniul Opþiuni, Capitolul 5 Sãgeþi Din mijlocul ferestrei de dialog se pot selecta sãgeþi pentru specificarea direcþiei secþiunii. Aici se poate specifica, deasemenea, ca programul sã plaseze sãgeþi numai la unul sau la ambele capete ale liniei de secþionare. Tip ºi dimensiune de caracter În aceste câmpuri se poate seta forma de afiºare în Plan a numelui de referinþã a secþiunii. Adâncime În mijlocul ferestrei de dialog se poate seta adâncimea secþiunii pe infinit sau limitat. Prin setarea celei de a doua posibilitãþi, elementele de peste limitã nu vor apãrea pe secþiune. Limite verticale Secþiunea se poate specifica astfel încât vederea rezultatã sã fie limitatã cu douã planuri orizontale. Limitarea poate fi utilã atunci, când nu se doreºte realizarea secþionãrii întregului model.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

229

cât simbolurile de secþiune ce se referã la acestea rãmân în Plan. Modificarea ºi vizualizarea secþiunilor Secþiunile dorite se pot vedea prin clicare pe denumirea ce apare în submeniurile Fereastrã/Secþiune/faþadã. Lungimea liniei de secþionare se poate modifica prin activarea uneltei Secþiune/faþadã ºi prinderea liniei. Simbolul de secþiune se poate specifica de la orice punct cheie poziþionat la cele douã capete.capitolul 4. în mijloc. care nu este prezentã întotdeauna. 230 ArchiCAD 6. Modificarea adâncimii secþiunii Adâncimea secþiunii selectate se poate modifica prin transformarea limitei acesteia. atât timp. sau de la punctul cheie aflat la mijlocul liniei de adâncime. Uneltele ArchiCAD Denumire de secþiune ºi ID de referinþã În cîmpul aflat la partea superioarã a ferestrei de dialog se poate seta denumirea secþiunii actuale (se pot utiliza cel mult 31 de caractere). Elementele ce apar aici sunt identice cu cele ce ar apãrea în fereastra 3D. adicã vizibilitatea straturilor. selecþiile ºi setãrile ferestrei de dialog Elemente de proiecþie sunt valabile. la salvare ele se vor depozita împreunã cu proiectul. Tehnicile utilizabile în Fereastra Secþiune/Faþadã sunt detaliate în Capitolul 3. Se clicheazã pe aceastã linie ºi se trage pe poziþia doritã. acesta apare lângã simbolul secþiunii din Plan. Modificarea setãrilor Caracteristicile simbolului de secþiune selectat se pot modifica în fereastra de dialog a setãrilor. cu lungimea de maxim 7caractere. În afarã de acesta se mai poate da un ID de referinþã. Aceastã denumire apare în submeniul Fereastrã/Secþiune/faþadã ºi în zona de titlu a ferestrei secþiunii.0 Ghid de utilizare . activaþi Foloseºte culorile de secþiune ale elementului. Toate vederile realizate cu aceastã unealtã devin pãrþi ale proiectului. Modificarea simbolurilor de secþiuni Simbolul de secþiune selectat poate fi manipulat ca o unitate cu comenzile meniului Editare ºi cu unealta Sãgeatã (cu execepþia întinderii). Tehnici de Secþiune/faþadã Urmãtoarele paragrafe se referã la editarea liniilor de secþionare în plan. Înaintea începerii operaþiei asiguraþi-vã cã unealta S/F este activã. Pentru a vedea aceste culori în fereastra Secþiune.

aflate pe paleta info. Uneltele ArchiCAD Conþinutul ferestrei Secþiune/faþadã se poate salva ºi ca fiºiere separate.) Unealta Camerã Cu ajutorul uneltei Camerã se pot preciza setãrile vederilor de perspectivã. apare butonul soare. imagini panoramice Quick Time VR. poziþia ºi sensul camerelor. Tipul de camerã dorit se poate selecta din meniul desfãºurabil aflat la partea superioarã a ferestrei de dialog. astfel se pot modifica setãrile. sau din Modurile de construcþie. se traseazã o linie elasticã ºi se clicheazã din nou. Aceastã fereastrã de dialog ºi Planul sunt active în acelaºi timp. Tipuri de camere Clicarea dublã pe butonul uneltei Camerã al Paletei de unelte ArchiCAD deschide fereastra de dialog Setãri de camerã. ArchiCAD 6. trasee de plimbare. Dupã închiderea operaþiei. conform setãrii de bazã.capitolul 4. Înãlþimea obiectului va fi înãlþimea corespunzãtoare setãrii de bazã. Cu a doua clicare se defineºte poziþia obiectuli pe Plan. dacã fereastra 3D este deasupra. cu parametrii corespunzãtori setãrii de bazã. trasee de imagini QTVR ºi filme navigabile de obiecte. Prima clicare aºeazã în Plan o camerã. fãrã deschiderea ºi închiderea repetatã a ferestrei. în diferite formate (vezi comanda Fiºier/Salveazã în capitolul 5. Pentru stabilirea sensului vederii. Vezi alte informaþii despre proiecþia 3D în partea despre Meniul Imaginedin capitolul 5.0 Ghid de utilizare 231 . Conþinutul ferestrei de dialog Setãri camerã este diferit în cazul celor trei tipuri de Camerã. Perspective ºi plimbãri Poziþionarea camerei Se selecteazã unealta Camerã din Paleta de unelte ºi se verificã dacã în fereastra de dialog Setãri de camerã a fost selectatã opþiunea simplã Camerã. Fereastra de dialog dispare însã.

. Setãri de camerã Fereastra de dialog Setãri camerã oferã posibilitatea de setare a parametrilor camerelor date sau selectate. Sub meniul desfãºurabil Tipul de camerã. Uneltele ArchiCAD Definirea traseelor de plimbare Prin aºezarea mai multor camere se defineºte traseul de plimbare.capitolul 4. Toate camerelecare se aºeazã în Plan se conecteazã la traseul de plimbare dupã camera activã.. o serie de butoane de comandã folosesc la definirea ºi modificarea traseelor de plimbare. dacã nu se selecteazã alta. acesta nu se poate vizualiza în Plan. dar ele vor fi tratate de program. Deoarece distanþa obiectului în cazul proiecþiilor paralele este infinitã. Capitolul 5. ºi specificarea unui ºir de alþi parametrii. ºi simbolurile unghiurilor de vedere. meniul Imagine. ca imagini perspectivice.. ale cãrui parametri se pot seta în fereastra de dialog Traseu. Mai vezi . Camera activã este totdeauna aceea. a definirii ºi modificãrii traseelor de plimbare.. care s-a plasat ultima datã. Soare Obiectul Traseu Camerã activã Alte camere Observaþie: Plimbarea se poate crea ºi dintr-un anumit grup al proiecþiilor paralele 3D.0 Ghid de utilizare . ci prin fereastra de dialog Obiect/Proiecþii paralele. 232 ArchiCAD 6. Numai o camerã poate fi activã în acelaºi timp ea este semnalatã de soarele ce apare lângã aceasta. Poate exista doar un singur grup de proiecþie paralelã. care nu se construieºte prin Setãri de camerã. Aceasta se poate deschide prin clicarea pe butonul Traseu.. aflat în partea inferioarã din stânga a ferestrei de dialog Setãri camerã. Comanda Creeazã plimbare.

.capitolul 4. Dacã existã mai multe trasee de plimbare în proiect.0 Ghid de utilizare 233 . Denumirile plimbãrilor existente se pot modifica prin selectarea traseelor în meniul desfãºurabil Lista de trasee ºi prin clicarea pe butonul Altã denumire. conform definiþiei de bazã. Astfel se poate pãstra iniþialul. iar copia se poate modifica sub altã denumire. Dreptunghiul de selectare oferã posibilitatea de a executa copia proiecþiei actuale atunci. când se defineºte un nou traseu.. Se poate începe un traseu nou al proiecþiilor 3D prin clicare pe butonul Nou. atunci dintre acestea se poate alege cu ajutorul meniului desfãºurabil Denumire de traseu.. ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD La orice proiect nou aparþine un traseu cu denumirea "00:Traseu fãrã nume". Acest traseu poate fi redenumit în modul prezentat mai jos. în care vor ajunge camerele plasate prima datã. În fereastra de dialog Drum nou se poate specifica denumirea noului drum.

234 ArchiCAD 6. se pot specifica parametrii soarelui. ºi toate camerele ce-i aparþin se vor ºterge. Denumirea traseului dispare apoi de pe listã. Dacã a rãmas doar un singur traseu. Cele douã câmpuri numerice de sub denumirea traseului conþin numãrul de ordine din traseul actual al camerei date. unghiul de rotire ºi înãlþimea de obiect. Pentru ºtergerea traseului actual se clicheazã pe butonul OK. Opþiuni de trasee Butonul drum. în alte douã câmpuri. Parametrii de camerã În cele ºase câmpuri din mijlocul ferestrei de dialog Setãri de camerã se pot seta înãlþimea. atunci acesta nu se mai poate ºterge. Sub aceste câmpuri. dupã care programul cere susþinerea operaþiei.capitolul 4. ºi se poate selecta peniþa cu care sã aparã traseul în Plan. ce aºteaptã animaþia la imaginea datã.. Se poate specifica ºi modifica denumirea traseului actual. ce aparþin la camera respectivã. distanþa.. se poate ataºa o linie de deplasare. butonul Finiseazã drumul camerelor dã posibilitatea nivelãrii traseului de cãtre camera Bezier la camerele specificate din Plan. ºi numãrul pãtratelor de imagine. Sub acestea. Uneltele ArchiCAD Se introduce noua denumire în fereastra de dialog ºi se clicheazã pe butonul OK. dacã acesta a fost modificat anterior. Se poate naviga între camerele drumului curent folosind sãgeþile de lângã numãrul camerei. Comanda restabileºte traseul iniþial. aflat în partea de jos a ferestrei de dialog Setãri de camerã face posibilã deschiderea ferestrei de dialog Opþiuni drum ºi setarea unui ºir de parametri ºi opþiuni. unghiul de vedere.0 Ghid de utilizare .

în timp ce în modul poligon rezultã o miºcare întreruptã. (Opþiunea Drum finisat se pote activa numai dacã pentru miºcarea camerei s-a ales opþiunea Bezier ) Sfat: Se poate utiliza miºcarea poligon. dar conþine întotdeauna punctele-obiect setate iniþial la imaginile principale. Opþiunea Bezier permite o miºcare foarte finã a camerei.0 Ghid de utilizare 235 .Setarea Liniei de miºcare deschise sau închise a camerei decide ca animaþia sã reînceapã sau nu dupã ultimul cadru. atunci punctele-obiect dintre cele douã cadre ale filmului se vor situa pe dreapta ce leagã douã puncte-obiect consecutive. Prin alegere drumul finisat ce aparþine punctelor-obiect va fi curbiliniu. .Dacã se alege Poligonul. . În alte cazuri se pot încerca ambele metode înainte de a decide care este cea care corespunde. Acest caz apare atunci când se înconjoarã o clãdire. dar privirea se îndreaptã spre un punct. dar punctul-obiect stã pe loc sau se miºcã puþin. Linia de deplasare obiect determinã forma traseului a punctuluiobiect în timpul plimbãrii ºi animaþiei. în urmãtorul mod: .capitolul 4. ArchiCAD 6.se alege modul Bezier sau modul Poligonal pentru definirea traseului camerei. Uneltele ArchiCAD Linii de deplasare Linia de deplasare a camerei defineºte traseul camerei în timpul animaþiei plimbãrii.

Se poate defini.capitolul 4. Mãrirea numãrului de imagini intermediare mãreºte continuitatea animaþiei. Aceastã setare apare în fereastra de dialog Plimbare ca setare de bazã ºi operaþiile se referã doar la partea vizibilã a traseului. Cu ajutorul butoanelor Camere ºi Tot se poate preciza numãrul imaginilor ce se vizualizeazã.0 Ghid de utilizare . culoarea de peniþã. ArchiCAD-ul. Uneltele ArchiCAD Concentrarea punctului de vedere Toate imaginile realizate cu camerã ºi aºezate în plan se considerã imagini cheie. creeazã Vederi intermediare. dar creerea acestor imagini intermediare necesitã timp. Vizualizãri În meniul desfãºurabil Opþiuni de vizualizare se poate alege dintre patru posibilitãþi de vizualizare în Plan. în continuare. din care rezultã o animaþie mai bunã. iar depozitarea lor necesitã spaþiu pe disk. cu care apare traseul în plan. prin interpolare între imaginile cheie. sau ca toate imaginile sã aparã în Plan. 236 ArchiCAD 6.

Pentru ca aceste modificãri sã aparã în Plan. schimbarea trebuie fãcutã în Plan. ArchiCAD 6. parametrii de perspectivã definiþi de camerã vor fi copiaþi de cãtre program în fereastra de dialog Setare obiect. ce deschide fereastra de dialog Setãri de trasee.. fãrã modificarea ferestrelor . Alte informaþii despre aceastã opþiune se gãsesc la descrierea comenzii Verificarea însoririi în capitolul 5.. La setarea punctului de vedere se poate utiliza o perspectivã datã: . Observaþie: În cazul selectãrii mai multor camere. Pentru schimbarea culorii traseului se activeazã butonul Traseu. Aplicarea setãrilor camerei Pentru aplicarea setãrilor referitoare la camerã ºi la traseu. nu trebuie sã se închidã fereastra de dialog. În partea dreaptã inferioarã a ferestrei de dialog Camerã se poate alege culoarea de peniþã pentru Camerã. se activeazã butonul Aplicã din partea dreaptã de jos a ferestrei de dialog. se va afiºa imaginea camerei active. Pentru descrierea completã vezi paragraful "Setãri generale". Prin ataºarea la fereastra 3D. Peniþe Aceastã setare funcþioneazã la fel ca ºi în cazul setãrii altor unelte.capitolul 4. în cazul camerei respectiv traseului actual.. deºi modificarea vederii existente aici va avea efect numai asupra ferestrei 3D.Pentru schimbare rapidã de perspectivã. ºi numai dupã aceasta se trece la fereastra 3D.Pentru vizualizarea în perspectivã a elementelor de bibliotecã (deoarece în cursul operaþiilor efectuate cu elemente de bibliotecã nu se poate preciza camera). Pentru modificarea acesteia. ºi nu schimbã camera în Plan. Uneltele ArchiCAD Opþiuni Soare Fereastra de dialog Soare se poate deschide prin clicarea pe butonul de la partea inferioarã a ferestrei de dialog Camerã. Verificarea Setãrii în 3D Pentru activarea vederii 3D de la camera setatã se alege camera ºi se plaseazã pe fereastra 3D.0 Ghid de utilizare 237 .

Dacã se selecteazã un obiect QTVR din meniul desfãºurabil Tip de camerã. se deschide fereastra de dialog Drum din fereastra de dialog Setãri camerã.capitolul 4. Observaþie: Cele amintite mai sus se referã numai la trasee de tip Bezier. Uneltele ArchiCAD Tehnici de camerã Dupã selectare. nu ºi obiecte VR. Se poate defini o sferã pentru camere. cea mai mare parte a comenzilor meniului Editare se pot aplica pentru toate camerele ºi toate camerele modificate devin pãrþi ale traseului de plimbare. Tehnologia Real VR poate sã creeze doar scene VR. 238 ArchiCAD 6. atunci prin deplasarea punctelor cheie se poate schimba poziþia camerei în Plan. Animaþiile realizate prin acest procedeu se pot vedea cu player-ul QTVR. va apãrea o fereastrã de dialog puþin diferitã de cea dinainte. Dacã Biblioteca de unelte este poziþionatã pe unealta Camerã. Curba traseului ºi tangenta ei se pot modifica prin deplasarea punctelor de capãt. ce se aflã la partea superioarã a ferestrei de dialog Setãri camerã. Obiecte QTVR Cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot crea obiecte ce se pot deplasa liber prin utilizarea tehnologiei Apple QTVR. Dacã traseul nu este vizibil momentan. în jurul cãreia se pot plasa ºi miºca obiectele. ºi-l vizualizãm.0 Ghid de utilizare .

Sub butoanele Nou. aflat în meniul Imagine. Cu ajutorul vederii inferioare ºi superioare se poate defini o secþiune de sferã sau chiar ºi o suprafaþã întreagã de sferã. numãrul medianelor ºi paralelelor pentru divizarea suprafeþei de sferã. Uneltele ArchiCAD Definirea obiectului QTVR Printr-o clicare simplã pe Plan se poate plasa o camerã QTVR de obiect. aflate în mijlocul ferestrei de dialog Setãri camerã..0 Ghid de utilizare 239 . deoarece numai o singurã camerã se poate afla în acelaºi timp pe Plan. atunci cu ajutorul Creeazã obiect QTVR.capitolul 4.. Cele mai multe controale din fereastra de dialog sunt identice cu cele ale Camerei. conul de vedere. ArchiCAD 6. Se vor discuta mai jos doar diferenþele ºi setãrile specifice. cu atât divizarea va fi mai bunã.. Fiecare proiect nou conþine un Obiect VR de bazã denumit Obiect fãrã nume 01. Comanda Creeazã studiu însorire din meniul Imagine. Mai vezi . Comanda Creeazã Obiect VR din meniul Imagine. Renumeºte ºi ªterge se gãseºte o listã derulantã conþinând numele Obiectelor VR accesibile. Parametrii de obiecte QTVR Cu ajutorul zonelor construibile. Cu cât se dau mai multe mediane ºi paralele.. se poate defini pentru obiectul QTVR implicit sau selectat raza. Capitolul 5. al cãrui nume va fi folosit pentru prima camerã poziþionatã. se poate realiza animaþie QTVR de obiect. Mai vezi . Urmãtoarele clicãri nu creeazã camere. înãlþimea centrului. Dacã completarea QTVR a fost introdusã în mod corespunzãtor în fiºierul Add-Ons al ArchiCAD-ului. Capitolul 5. Marcând cutia de control Soarele se miºcã cu observatorul ArchiCAD va defini poziþia soarelui în relaþie cu punctul de observare. pentru care vor fi valabile setãrile de bazã.

Oglindire ºi Rotire ale meniului Editare. Direcþia de privire Cu cele douã butoane ce se gãsesc în partea inferioarã a ferestrei de dialog se poate seta ca direcþia de privire sã fie spre centrul obiectului sau în direcþie opusã. Scenã RealVR Prin utilizarea tehnologiei RealVR. ce se pot vedea cu ajutorul Player-ului RealVR. Pentru modificarea poziþiei conului de vederi se selecteazã acesta ºi se deplaseazã punctul cheie al acestuia pe un alt punct cheie al obiectului. prin utilizarea conului de vedere al obiectului. ArchiCAD-ul executã o proiecþie 3D.capitolul 4.0 Ghid de utilizare . Dacã se activeazã ferestra 3D. Tehnici de obiecte QTVR Pentru obiectul selectat se pot aplica comenzile Deplasare. 240 ArchiCAD 6. Dacã unealta Camerã este activã. atunci prin mutarea oricãrui punct cheie al obiectului se poate modifica poziþia 2D a acestuia. La unul din punctele cheie ale obiectului apare un con de vedere. vor apare informaþii suplimentare în Fereastra de dialog Directorii. Se pot muta cu ajutorul punctelor cheie ºi soarele ºi camera. incluzând ID-uri pentru Previzualizare proiect ºi Corectare. cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot crea ºcene panoramice navigabile. Uneltele ArchiCAD Dacã fereastra de previzualizare este activã.

Direcþia privirii ºi poziþia soarelui se pot modifica prin deplasarea punctelor cheie ale acestora cu cursorul Pipã. Orice camerã se poate lega cu orice camerã a scenei RealVR.) Dupã încheierea operaþiei apare denumirea panoramei ºi butonul soare. la care se doreºte legãtura. Legãturile se pot desena odatã cu camerele. Denumirea se poate schimba în zona de construcþie Denumire panoramã. Dacã la scena actualã nu se dau mai multe camere. Numai o camerã va fi activã deodatã. se poate crea o scenã RealVR cu un singur punct cheie. ArchiCAD 6. Dacã se doreºte plasarea unei noi camere. toate panoramele au denumirea de Panoramã-X (unde X este numãrul de ordine a camerei). Lângã camera activã se gãseºte soarele Camera activã este întotdeauna aceea care s-a poziþionat ultima datã. (În scena RealVR aceastã camerã determinã poziþia de începere ºi direcþia de vedere. conform setãrilor de bazã. în afarã de cazul când s-a selectat alta. Prin simple clicãri în Plan se pot plasa camere independente. apare o avertizare atunci. Pentru legarea a douã camere independente se clicheazã pe punctul cheie din mijlocul camerelor. dar ele se pot plasa ºi dupã desenarea acestora. Conform definiþiei de bazã. Definirea scenelor RealVR Prin plasarea mai multor camere panoramice se poate crea situaþie cu mai multe puncte cheie. aflatã în mijlocul ferestrei de dialog Setãri de camerã. cel puþin o legãturã trebuie sã-i aparþinã fiecãrei camere. Dacã legãtura camerelor nu este continuã. când se încearcã creerea scenei RealVR cu ajutorul comenzii Creeazã scenã RealVR. în scena RealVR.capitolul 4. A doua clicare determinã poziþia camerei noi. Uneltele ArchiCAD Plasarea camerei panoramice Prima clicare în Plan poziþioneazã o camerã panoramicã. atunci desenarea se începe prin clicarea pe punctul cheie din mijlocul camerei. ce se gãseºte în meniul Imagine.0 Ghid de utilizare 241 . care se va lega la o altã camerã. nu pot exista camere independente. Legãturile vor determina trecerea de la un punct de vedere la altul. În cazul mai multor camere. cu cursorul pipã. apoi cu o a doua clicare se defineºte direcþia de privire. dacã unealta Camerã este activã.

Dacã unealta Camerã este activã. ce se gãseºte în meniul Imagine. Renumire ºi ªterge. se poate modifica poziþia 2D a camerei. soarele se poate deplasa prin mutarea punctului cheie al acestuia. Parametrii de panoramã Într-o zonã de construcþie din fereastra de dialog Setarea scenei RealVR se poate seta înãlþimea punctului de vedere camerei selectate. Tehnici de scene RealVR Poziþia unei camere panoramice selectate se poate modifica utilizând cursorul sau comenzile meniului Editare. Numai scena actualã RealVR apare în Plan. Uneltele ArchiCAD Dacã unealta Camerã este activã. Dacã se doreºte definirea unui alt punct cheie decât cel de pânã acum. fãrã sã fie nevoie de plasarea unei camere suplimentare la gol. ºi cercul ce marcheazã punctul de începere se deplaseazã deasupra centrului celuilalt punct. ca punct de începere. atunci se selecteazã acesta (dacã unealta Camerã este activã). prin deplasarea punctului cheie din mijlocul liniei (ce este marcat cu un cerc). utilizând cursorul Pipã.capitolul 4. 242 ArchiCAD 6. se poate obþine linia frântã de legãturã. Dacã unealta Sãgeatã este activã. dedesubtul celor trei butoane de comenzi. se poate crea situaþia RealVR cu ajutorul comenzii Creeazã scenã RealVR. cu excepþia comenzii Roteºte.. Crearea scenei RealVR Dacã elementele RealVR au fost plasate corespunzãtor..0 Ghid de utilizare . Opþiunile Soare ºi setãrile culorii de peniþã funcþioneazã ºi aici la fel ca ºi în cazul camerelor ºi al obiectelor QTVR (vezi mai sus). Linia frântã poate fi utilã atunci când douã camere se situeazã pe cele douã pãrþi ale unui perete. Setarea scenei RealVR În cazul scenei RealVR la partea superioarã a ferestrei de dialog ne stau la dispoziþie aceleaºi butoane. Orice legãturã se poate anula prin selectarea ºi ºtergerea punctului cheie din mijloc. În locul trecerii prin perete se poate ajunge la camera urmãtoare printr-o uºã. ca ºi în cazul camerelor simple sau obiectelor QTVR: Nou.. cu ajutorul oricãrui punct cheie. Denumirea acesteia este afiºatã în Lista de situaþii al meniului desfãºurabil.

Meniul Fiºier Prin comenzile meniului Fiºier pot fi setate caracteristicile principale ale mediului de lucru ArchiCAD. ArchiCAD 6. imprimanta.0 Ghid de utilizare 243 .plota/imprima proiectele.Capitolul 5 Comenzile Meniu Acest capitol prezintã toate comenzile accesibile din ºirul de meniu al ArchiCAD-ului. . . Fiecãrei opþiuni din meniu îi corespunde un capitol distinct. ºi anume de sus în jos.seta ploterul. În aceste capitole comenzile sunt prezentate în ordinea apariþiei lor.deschide.manipula elemente din bibliotecã . Prin aceste comenzi se pot: . salva.digitizorul. sau închide toate fiºierele ºi accesoriile.

ºi reseteazã toate setãrile ºi ferestrele de dialog la valorile lor de bazã (setãrile "din fabricã" ale ArchiCADului). vor apare informaþii suplimentare în Fereastra de dialog Directorii.în timpul lucrului vrem sã realizãm un proiect de demonstraþie cu setãrile de bazã.proiectantul trebuie sã-ºi prezinte proiectul pe un calculator necunoscut pentru el. Observaþie: Comanda nu se poate utiliza dacã fereastra activã este fereastra unui element de bibliotecã. Important: Proiectele Team Work create prin împãrþirea unui Proiect Solo nu pot fi deschise cu comanda Deschide. Tipurile de fiºier sunt detaliate mai jos. comanda Nou va închide proiectul precedent. Va trebui sã alegeþi Team Work/Corectare pentru a lucra cu astfel de fiºiere. Deoarece ArchiCAD-ul þine deschis numai un singur proiect.capitolul 5. din fereastra de dialog Deschide Fiºier proiect ArchiCAD. primim un mesaj de atenþionare. Un numãr însemnat de fiºiere externe pot fi deasemeni deschise în cazul în care extensiile respective au fost în mod corect instalate în mapa ADD-Ons: Fiºiere DWG ºi DXF. Aceastã comandã deschide un proiect nou. Acest lucru poate fi util când: . biblioteca activã. Total nou Dacã activãm comanda Nou. deschidem un proiect nou. Arhivã desen. Comenzile Meniu Nou Prin utilizarea comenzii Nou. care deocamdatã se va numi Fãrã nume. Arhivã proiect Solo. Desen. fãrã a reporni programul. Dacã fereastra de previzualizare este activã. sau . preia setãrile proiectului precedent. Proiectul nou. Deschide Comanda deschide documente existente folosibile în ArchiCAD. 244 ArchiCAD 6. Dacã în aceasta se gãsesc modificãri care n-au fost salvate.0 Ghid de utilizare . Mai jos se prezintã tipurile de fiºier recunoscute de cãtre ArchiCAD. ca ºi Zoom ºi Wave front. Se mai pot deschide fiºiere de imagine ca Imagini Model. þinând apãsat butonul ALT (Windows) ea se va schimba în comanda Total nou. Tipuri de fiºier în ArchiCAD Cu comanda Deschide se pot deschide urmãtoarele tipuri de fiºier: Proiect Solo. grilajul ajutãtor ºi auxiliar. incluzând ID-uri pentru Previzualizare proiect ºi Corectare. valorile de bazã ale parametrilor.

cât ºi date de mediu ca setãri de bazã. Desen În variante Team Work. Mai vezi . Dacã biblioteca originalã nu este activã. ArchiCAD 6..PLA) pot fi deschise când în fereastra de dialog Directoriu formatul Proiect Solo Arhiv este selectat. La deschiderea fiºierului va fi creatã o nouã bibliotecã din elementele conþinute de proiect. La deschiderea documentelor existente trebuie sã vã asiguraþi cã dispuneþi de Biblioteca cu care proiectul a fost creat. La crearea acestei biblioteci ArchiCAD converteºte automat elementele de bibliotecã în formatul cerut de platforma calculatorului pe care lucraþi (Macintosh sau Windows). Acest tip de document este documentul specific de bazã al ArchiCAD. Veþi vedea o fereastrã la dialog în vederea denumirii acestei biblioteci. Aceastã fereastrã se poate imprima sau salva pentru a vã ajuta sã introduceþi elementele în biblioteca activã.capitolul 5. Acestea pot fi tranformate mai târziu în Proiecte de Echipã prin împãrþirea lor în copii ArchiCAD capabile de Team Work. salvaþi proiectul în format Arhiv. Activaþi Elemente de bibliotecã care lipsesc din meniul Fereastrã pentru a vedea care sunt aceste elemente. obiectele folosite nu pot fi reprezentate.PLN). Comanda Salveazã special/Arhiv mai jos.. atribute ºi refeiri la Biblioteci. Deschizând un proiect solo toate ferestrele proiectului curent vor fi închise ºi veþi fi avertizat sã salavaþi modificãrile. Fiºier Arhiv Documentele de arhivã (*. Include modelul contrucþiei ca desene de plan a tuturor nivelelor ºi datele 3D ce le aparþin. dar include nu numai referiri la bibliotecã. Pentru a vã asigura cã nici un element nu lipseºte ºi cã fiºierele se vor deschide cu toate elementele de bibliotecã chiar ºi pe alt calculator. calculatorul sãu va încârca o copie a acestuia. ci ºi toate elementele de bibliotecã folosite în proiect.0 Ghid de utilizare 245 . secþiuni ºi imagini 3D. Acest format conþine faþade. Veþi fi avertizat cã existã elemente lipsã din biblioteca activã. Un proiect arhiv este asemãnãtor unui proiect simplu. Comenzile Meniu Proiect Solo Fiºierele deschise cu comanda Fiºier/Deschide sau create cu Fiºier/Nou sunt proiecte Solo (*. dacã un membru al echipei se alãtureazã Proiectului.

Astfel se creeazã un Desen al Proiectului de Echipã. Modelele 3D din aceste fiºiere vor fi definite ca seturi de linii (adicã desen 2D). ele se deschid ca imagini bitmap. Prin selectarea unuia dintre cele trei butoane va fi importatã vederea de sus. Deschiderea fiºierelor prin Reþea Dacã fiºierul în care doriþi sã lucraþi este deja utilizat de cãtre cineva folosind reþeaua localã.deschideþi fiºierul fãrã orice restricþie 246 ArchiCAD 6. Fiºiere DXF AutoCAD ºi fiºiere desen AutoCAD Fiºierele AutoCAD DXF (Drawing eXchange Format) ºi DWG pot fi deschise ca desene 2D.capitolul 5. dar la salvare vor fi tranformate în Proiect Solo. Observaþie: Aceste tipuri de fiºiere sunt accesibile numai dacã extensiile respective sunt corect instalate în mapa Completãri. afiºând numele utilizatorului. Bitmap. Aceste fiºiere pot fi deschise pe copii ArchiCAD fãrã TeamWork. Comenzile Meniu Aceastã copie se poate salva cu comanda Fiºier/Salveazã.nu deschideþi fiºierul . În acest caz soluþia este salvarea unui Desen Arhiv. ArchiCAD-ul face posibilã alegerea în 3D a vederilor (desenelor 2D) înaintea importãrii documentelor. Observaþie: Aceste tipuri de fiºiere sunt accesibile numai dacã extensiile respective sunt corect instalate în mapa Completãri.Dat fiind faptul cã aceste fiºiere conþin descrierea 3D. care este identic cu Proiectul Solo. TIFF. Fiºiere Bitmap Formatele GIF. În acest caz aveþi urmãtoarele posibilitãþi: . cât ºi proprietãþile. ArchiCAD-ul vã atenþioneazã. faþã sau lateralã a modelului original 3D.deschideþi fiºierul fãrã drept de intervenþie . dar conþine detaliile de rezervare. JPEG ºi Metafile (numai Windows) nu sunt deschise ca un proiect.0 Ghid de utilizare . prin Fiºier/Deschide. PICT (numai Macintosh). Fiºiere Zoom (numai Macintosh) ºi Wavefront Prin icoanele alãturate pot fi deschise fiºiere Zoom sau Wavefront. Arhivã Desen În cazul lucrului Off-line este important pentru membrii Team Work sã aibe la îndemânã toate elementele de bibliotecã ale proiectului.

. iar copia conþine numele acestui utilizator. Comenzile Meniu Dacã deschideþi fiºierul numai pentru citire. ºi va da ºi o sugestie. Dacã unim o clãdire multietajatã cu proiectul actual.dacã numele unei caracteristici din proiectul introdus nu apare în proiectul actual. ArchiCAD 6.la ultima utilizare fiºierul a fost incorect deschis sau închis în ArchiCAD. ArchiCAD va crea în mod automat nivelele care lipsesc. ArchiCAD-ul vã va atenþiona din nou cã fiºierul este utilizat de cãtre cineva. Dacã proiectul actual nu conþine nivele destule.) . atunci setul actual de caracteristici se va întregi cu aceastã caracteristicã. deplasat sau oglindit. vã puteþi suprascrie proiectul fãrã nici o atenþionare din partea programului. Legarea a douã proiecte Legarea unui proiect întreg este mai complex. Prãbuºire sau eroare de sistem. Proiectul introdus înainte de poziþionarea finalã.dacã numele caracteristicilor în cele douã proiecte sunt identice atunci caracteristicile elementelor introduse vor lua valoarea caracteristicilor actualului proiect. (De ex. Asemenea cazuri pot fi: . Uneºte Comanda Uneºte dã posibilitatea aºezãrii elementelor altor proiecte sau a unor imagini în proiectul curent sau în fereastra Secþiune/Faþadã deschisã. însã trebuie procedat cu mare grijã! Uneori.s-a fãcut o copie a fiºierului deja deschis de altcineva.capitolul 5. ºi nu poate fi suprascris cu proiectul modificat de dv. poate fi rotit. Proiectul poate fi deschis ºi având toate drepturile. Caracteristicile sunt recunoscute de ArchiCAD prin numele lor ºi din aceastã cauzã: . deoarece ArchiCAD-ul trebuie sã uneascã proiectele la fiecare nivel în parte. ArchiCAD-ul va întreba care nivel al proiectului de introdus sã corespundã cu nivelul actual de lucru. puteþi modifica. programul ArchiCAD poate crede cã fiºierul este deschis deºi în realitate el nu este folosit.0 Ghid de utilizare 247 . dar nu puteþi salva decât folosind alt nume sau salvaþi într-o altã mapã. Dacã încercaþi sã suprascrieþi fiºierul original. deschizându-l cu toate drepturile. Observaþie: Dacã lucraþi în fiºierul deschis de altcineva.

Elementele Modulului vor fi din nou independente dupã poziþionare. apoi se insereazã în plan. acelaºi element poate fi introdus în mod repetat. fãrã suprascrierea elementelor existente. WMF. Crearea Modulului este descrisã mai jos la comanda Salveazã ca. haºuri. materiale etc. Clicând în interiorul dreptunghiului.0 Ghid de utilizare . Documentul modul funcþioneazã pe principiul Clipboard. Cu utilizarea comenzii Insereazã. Observaþie: Prin legarea unui Modul în Secþiune/Faþadã se vor copia numai elemente 2D. fereastra Introducerea fiºierelor imagine Alegând fiºiere PICT.capitolul 5. culori de peniþã. TIFF. EMF sau JPEG avem posibilitatea deschiderii multor documente produse de alte programe.programe de desen sau de picturã .mod) conþine un grup de elemente ArchiCAD. Clicând în afara dreptunghiului sau asupra butonului OK de pe bordul de control. imaginea modulului va rãmâne neschimbatã.vederi ºi faþade 3D proprii ArchiCAD-ului. Documentele PICT/WMF create în programe de desen (De ex. elementele se fixeazã pe suprafaþa de lucru. . Elementele vor fi înconjurate de linie întreruptã. care au fost salvate în format PICT/WMF Dacã deschidem astfel de fiºiere. tot în acest capitol. care se gãsesc la un nivel al proiectului actual. În Module se gãsesc caracteristicile proprii ale elementelor (straturi. 248 ArchiCAD 6. Conþinutul Modulului va ajunge mai întâi pe Clipboard. elementele pot fi deplasate în poziþia doritã.fotografii. astfel ele pot fi inserate la oricare dintre nivelele actualului proiect. care au fost salvate în format PICT sau WMF sau . dar la legare valoarea caracteristicilor se va prelua din proiectul actual folosind numere de identificare interioare. Comenzile Meniu Module Fiºierul modul (*. Modulele nu conþin informaþii legate de nivelul lor de origine. proiectul actual se întregeºte cu noi elemente. Dacã proiectul sursã ºi proiectul vizat lucreazã cu acelaºi set de caracteristici.).

. Înainte de alegerea comenzii Uneºte. ele ajung pe un strat de Figuri. figura se va încadra în acesta. Dacã însã fiºierele PICT/WMF/EMF vor fi deschise ca desene. . Formatul desen este indicat atunci când importãm proiecte arhitecturale sau elemente dintr-un program compatibil cu PICT/WMF/EMF. Ea poate fi selectatã prin colþurile sale. indiferent de setãrile scarã.). Deschizând fiºierele PICT/WMF/EMF ca figuri. la scara precizatã în fereastra de dialog Scara a meniului ArchiCAD Opþiuni. Comenzile Meniu Mac Draw) pot fi înscrise în ArchiCADîntr-unul din formatele de mai jos.Ca element de desen. Dacã introducem fiºierul PICT/WMF/EMF ca figurã atunci ea va apare ca imagine bitmap. micºorare sau mãrire ale ArchiCAD-ului. Observaþie: Sã fim atenþi la raportul laturilor dreptunghiului.capitolul 5. Dacã cu Unealta de selector de suprafaþã trasãm un dreptunghi în locul dorit. Dupã închiderea ferestrei planului apare urmãtorul mesaj: ArchiCAD 6. arcele în stratul Arcelor. în toatã mãrimea.Figurã compusã.0 Ghid de utilizare 249 . ca sã nu avem ca rezultat o imagine deformatã. putem determina locul ºi scara figurii pe planºa de lucru. etc. Dacã introducem fiºierul PICT/WMF/EMF ca element de desen atunci el va apare ca o grupare de elemente redactabile. elementele lor vor ajunge la straturile corespunzãtoare uneltei cu care pot fi redactate (Liniile ajung pe stratul liniilor. Închide Are efectul similar cu butonul de închidere din dreapta sus al ferestrei active. Formatul figuri este utilizat în mod normal pentru ilustraþii.

. Comenzile Meniu Închizând fereastra proiect închidem întregul document (cu excepþia elementelor de bibliotecã).0 Ghid de utilizare .exportã conþinutul diferitelor ferestre ale proiectului în formatele de fiºier corespunzãtoare.capitolul 5. cu precizarea detaliilor de rezervare. însã mai existã posibilitãþile: . atunci comanda Salveazã deschide aceeaºi fereastrã ca ºi comanda Salveazã ca. sau sã le salvaþi local prin crearea unui Desen. Observaþie pentru utilizatori de Team Work. va trebui sã alegeþi Salveazã Special/Arhiv. Dacã v-aþi corectat la un Proiect de echipã. Pentru salvarea unui Desen Arhiv. 250 ArchiCAD 6. Are efecte similare cu comanda Salveazã... Dacã documentul a mai fost salvat sau a fost deschis dintr-un fiºier existent.. ºi þine deschis proiectul nou. veþi fi avertizat sã pãrãsiþi proiectul ºi sã trimiteþi schimbãrile la proiectul central. Salvarea unui proiect de echipã În variante Team Work Administratorul salveazã Proiectul prin împãrþire. Observaþii pentru utilizatori de Team Work: Dacã v-aþi corectat la un Proiect de echipã.salveazã proiectul sub un nou nume. Salveazã ca. Inclusiv Elementele de bibliotecã. Salveazã Comanda va salva conþinutul ferestrei actuale active. aþi efectuat schimbãri ºi aþi ales comanda Închide. sau . sau programul a fost pornit direct de la iconul programului ArchiCAD). comanda va salva modificãrile. Dupã aceea proiectul va fi salvat ori de câte ori un membru al echipei efectueazã schimbãri. Dacã documentul este nou (a fost creat cu comanda Nou. alegerea comenzii Salveazã vã avertizeazã sã salvaþi o simplã copie Desen.

. Salvarea imaginii 3D se poate efectua într-unul din formate: . GIF. 5.fiºier imagine PICT (MacOS) sau BMP .fiºier imagine PICT (MacOS). permite alegerea dintre un numãr mare de opþiuni. care poate diferi în funcþie de þara în care aþi achiziþionat ArchiCAD. . Un numãr de alte formate pot fi alese dupã conþinutul mapei AddOns..capitolul 5.Modul . posibilitãþi care sunt puþin diferite în funcþie de platforma aleasã. top CAD (MacOs). Salvarea ferestrei Secþiune/Faþadã Salvarea ferestrei S/F se poate efectua ca: . 5.fiºiere desen 2D PlotMaker.0 Ghid de utilizare 251 . Macintosh sau Windows. .fiºier desen PlotMaker sau topCAD (MacOS). ArchiCAD 6.1 ºi 3DGDL. WFF ºi EMP (Windows). Salvarea conþinutului ferestrei 3D.0 sau 5.Desene PlotMaker sau topCAD.Fiºier proiect ArchiCAD 6. JPEG. Lucrând în plan comanda Salveazã ca. TIFF. Existã o gamã largã de formate la dispoziþie pentru salvarea proiectului ºi a modelului 3D. Alte opþiuni pot fi accesibile în funcþie de conþinutul mapei ADD Ons.Fiºiere 3D GDL. ca în cazul planului. . Fereastrã sau Obiect (Windows). Salvarea Imaginilor Model Imaginile create în ArchiCAD prin fotorandare pot fi salvate în formate PICT (MacOS).0. sau pe Clipboard-ul special în format Modul. THF. .Imagini în format PICT (Machintosh) sau BMP. JPEG sau BMP.1. GIF.. .formate Element de bibliotecã (MacOS)/Uºã. Toate celelalte formate vor include numai conþinutul ferestrei active. .Fiºier proiect în ArchiCAD 6.0.0 sau 5. Comenzile Meniu Dupã alegerea comenzii selectaþi formatul-fiºier în care doriþi sã salvaþi documentul. Accesibilitatea altor opþiuni inclusiv DWG ºi DXF depinde de conþinutul mapei AddON. Salvarea proiectelor Solo ºi Desenelor.

Ele devin parte a bibliotecii. Comenzile Meniu Salvarea Calculelor Listele de componente. Acestea vor fi salvate separat. 252 ArchiCAD 6.. faþade ºi listele de calcul. Proiect (*. incluzând toate datele 3D. inclusiv Proprietãþile necesare listãrii nu sunt salvate cu planul. Aceastã opþiune este accesibilã numai din fereastra planului. elementele care nu fac parte din ArchiCAD 5.0/5. respectiv imaginea din fereastra 3D sunt reþinute sub formã de linii 2D.0 Ghid de utilizare . text þi haºuri pentru PlotMaker.mod) Fiºiere modul ArchiCAD Alegând formatul Modul ArchiCAD putem salva conþinutul Clipboard-ului într-un format specific ArchiCAD-ului: ºi anume într-un Modul. Conþinutul întreg al proiectului este salvat. iar listele formatate care conþin eventual ºi informaþii grafice ca RTF (Rich Text Format). Fiºier PlotMaker (*. Proiect format 5. cu lista noilor elemente. Documentul astfel creat poate fi redeschis prin comanda Deschide.. Text tabulat sau Tabel. Nici imaginile nu vor fi salvate înpreunã cu proiectul.pmk) Straturile vizibile ale nivelului actual. PlotMaker-ul este un program pentru redactarea ºi imprimarea desenelor create de diferitele programe CAD.pln). Pentru a le include.1 nu vor fi salvate. elemente sau zone pot fi salvate ca Text simplu. la Capitolul 1. Clipboard-ul ca modul (*. Ce se salveazã în diferitele formate de fiºier? Conþinutul fiºierului salvat din ArchiCAD depinde de tipul ferestrei active ºi formatul ales.capitolul 5. arce. Proiect ArchiCAD sau Desen PlotMaker. Elementele de bibliotecã. salvarea trebuie sã fie efectuatã în Salveazã Special/Arhiv.0/5. alegând formatul Plan/Proiect Solo. secþiuni.1 Alegând acest format. A se vedea funcþiunile noi ale ArchiCAD.

ArchiCAD 6. Fiºiere cu format de Imagine Prin alegerea acestor formate (PICT/BMP/TIFF/GIF/JPEG) poate fi salvatã imaginea ecran atât a proiectului. Acesta este singurul format care poate salva întregul conþinut al reprezentãrilor 3D color sau fotografiate. Modulul poate fi legat la oricare nivel al aceluiaºi proiect sau la un alt proiect. Comenzile Meniu Pentru aceasta.0 Ghid de utilizare 253 . de unde oricând pot fi deschise prin comanda Leagã/Modul A se vedea secþiunea Model la comanda Deschide pentru alte informaþii Aceste module se pot salva în mape speciale unde se poate asigura accesul la ele prin folosirea comenzii Uneºte. Observaþie: Dacã caracteristicile nu au acelaºi nume în cele douã proiecte (proiectul sursã ºi cel vizat). trebuie copiate elementele selectate pe Clipboard. cu ajutorul comenzii Copiazã. Este indicatã stocarea modulelor într-o bibliotecã separatã. Planul poate fi salvat ºi el ca desen la scara actualã. dar nu mai pot fi manipulate ca proiecte ArchiCAD. cu scopul reutilizãrii ulterioare în alte proiecte. cât ºi a vederii 3D. Un exemplu tipic este salvarea modulelor bucãtãriei sau a bãii.capitolul 5. Aceste formate pot fi redeschise prin comanda Deschide. s-ar putea întâmpla ca modulul inserat sã-ºi schimbe caracteristicile. Detalii complicate ale proiectului pot fi salvate astfel.

Fiºier GDL ArchiCAD (*. ca apoi sã fie utilizate în alte proiecte ArchiCAD ca atare. completatã cu elemente de bibliotecã 2D. fiºier obiect (Windows) Formatele element de bibliotecã fac posibilã salvarea elementelor din plan în trei formate diferite. serveºte la crearea sau modificarea elementelor de bibliotecã. Vederea 2D deschisã poate fi cotatã. Elemente 2D (*. care pot fi completate cu cote ºi alte elemente 2D. Formatul Elemente 2D este accesibil numai din fereastra 3D activã.GDL-redactabil.descriere în coduri binare.. Mai existã ºi posibilitatea eliminãrii liniilor care se suprapun. produs de Graphisoft.capitolul 5. Este utilizabil numai dacã fereastra planului este activã. Limbajul de Descriere Geometricã (Geometric Description Language = GDL).gdl) Este posibilã salvarea proiectului ca descriere GDL. 254 ArchiCAD 6. Salvarea elementelor 3D ca elemente de bibliotecã poate fi fãcutã numai din fereastra 3D activã. Atenþie: În unele cazuri calculul dureazã mult ºi solicitã memorie multã. TopCAD este un program de desen tehnic eficient. avem posibilitatea de a alege forma în care se salveazã descrierea: . Element de bibliotecã (Macintosh) /Fiºier uºã. care poate fi redactat ca ºi plan ArchiCAD. fiºier fereastrã. Aceastã posibilitate are ca rezultat un document independent. haºuri etc. La salvare. GDL permite transformarea modelelor 3D din ArchiCAD în elemente de bibliotecã. distribuit odatã cu ArchiCAD. Astfel vom avea de a face cu proiecte reale. Elementele care apar în fereastra 3D vor fi stocate ca elemente GDL 3D. vederile 3D selectate (de obicei faþade ºi secþiuni) pot fi modificate numai dacã proiectul este stocat ca elemente 2D.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Fiºier topCAD (numai în Macintosh) Proiectul sau reprezentarea 3D poate fi importatã în topCAD. .. conþinând linii ºi haºuri.2dl) Deºi modelul 3D este un rezultat al programului. Fiºiere linii 2D pot fi înscrise în ArchiCAD alegând formatul proiect ºi prin comanda Deschide.

În funcþie de setare. ºi toate caracteristicile folosite în proiect. Eventualele elemente necesare care nu se gãsesc în ea trebuie copiate din biblioteca exterioarã. Într-un mediu de lucru nou (pe un alt calculator) aceste fiºiere exterioare pot lipsi. fiºierele texturã ºi salvãrile fiºiere-imagine care atât pe PC-uri cât ºi pe cele Macintosh sunt în format TIFF. Numele fiºierelor arhivã salvate în Windows este creat de cãtre ArchiCAD în mod normal din numele dat în fereastra de dialog Salveazã ca arhivã prin extinderea automatã. Pentru ca sã fie disponibile toate fiºierele aparþinând proiectului trebuie folositã comanda Salveazã special. chiar dacã unele dintre ele nu figureazã în plan. se salveazã toate elementele de bibliotecã.0 Ghid de utilizare 255 . ArchiCAD 6. O altã casetã de selecþie face posibilã salvarea tuturor elementelor bibliotecii active. La pornirea programului (ArchiCAD-ului) trebuie selectate bibliotecile active.capitolul 5. Salvare de arhivã Proiectul ArchiCAD poate folosi Elemente de Bibliotecã care se gãsesc în fiºiere exterioare. În aceste biblioteci proiectul va cãuta elementele de bibliotecã.Salveazã special Acest meniu ierarhic conþine câteva posibilitãþi de salvare a mediului de lucru. Aceasta va cuprinde toate elementele folosite de cãtre proiect. Deschizând un document-proiect de tip arhivã din fereastra de dialog Deschide. Comenzile Meniu . documentul arhivã poate conþine fondul necesar imaginilor fotografiate. În documentul salvat ca arhivã. în mod automat se creeazã o bibliotecã nouã de elemente care trebuie denumitã.

combinaþii de straturi ºi scãrile desenate. Prin comanda Legãturã. conþinând numele ºi destinaþia fiºierelor. Documentele arhivã nu conþin tipurile de caractere/litere folosite în proiect. Comenzile Meniu Important: Salvarea ca arhivã face posibilã reinstalarea integralã a proiectului într-un alt mediu de lucru. Legãturi directe Când salvaþi fiºiere din ArchiCAD în format PlotMaker. 256 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . între fiºierul salvat ºi planºa de proiect se creeazã o legãturã directã.. ºi apoi le aºezaþi pe planºa de proiect PlotMaker prin comanda Import Desen. ca ºi numele combinaþiilor de straturi active în momentul salvãrii. Observaþie: Înaintea salvãrii legãturilor directe reâmprospãtaþi ferestrele Secþiune/Faþadã pentru salvarea modificãrilor. conþinutul curent al ferestrelor listate va fi salvat din nou folosind aceleaºi denumiri de fiºier. Selectând elemente ale listei.. pentru a obþine o reprezentare cu text identicã cu cea originalã..capitolul 5. ArchiCAD pregãteºte ºi afiºeazã o listã a fiºierelor salvate în format Plot Maker din ferestrele active Plan ºi Secþiune/Faþadã. Când alegeþi Salveazã special/Legãturi directe. aceastã legãturã poate fi revizuitã ºi aveþi ºi posibilitatea reînnoirii mai multor fiºiere deodatã. ele pot fi ºterse sau împrospãtate individual. Din aceastã cauzã. Clicând pe butonul Salveazã. caracterele corespunzãtoare trebuie instalate...

1) Deschideþi elementul de bibliotecã 2) Alegeþi fereastra Vedere 2D 3) Selectaþi toate elementele ºi copiaþi-le 4) Treceþi la fereastra simbol 2D ºi înseraþi elementele copiate. Info proiect Aceastã comandã afiºeazã informaþiile editabile despre proiectul deschis ArchiCAD 6. conþinând doar informaþii binare. 6) Treceþi la fereastra de prezentare a elementului de bibliotecã ºi alegeþi comanda Salveazã ca. Depozit Plan Prin alegerea acestei comenzi se creeazã un fiºier cu o descriere ASCII a planului curent. 7) Alegeþi "Format binar" în fereastra de dialog care apare ºi clicaþi Salveazã. Comenzile Meniu Obiect ArchiCAD Prin aceastã comandã Planul este salvat (în totalitate sau o parte selectatã) în Descrieri 2D ºi 3D ale unui nou element de bibliotecã ArchiCAD. 5) Treceþi la vederea 3D ºi generaþi modelul elementului de bibliotecã.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 257 . Cele trei cutii de control permit alegerea funcþiunilor ce se salveazã.. Observaþie: Elementul de bibliotecã astfel generat poate fi transformat într-un element binar.. în vederea post-procesãrii proiectului.

Deschide element de bibliotecã.. Diferenþa este cã aici se aleg Biblioteci ºi un documente individuale. Capitolul 6. 258 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Element nou de bibliotecã Alegând un element din meniul ierarhic permite crearea unui element nou de bibliotecã.0 Ghid de utilizare .. Încarcã biblioteci Aceastã comandã deschide o fereastrã de dialog din care se pot specifica mapele de bibliotecã.. Pentru deschiderea unei mape clicaþi de douã ori pe numele ei sau clicaþi Deschide (MacIntosch).. Observaþie: Partea stângã a acestei ferestre este identicã cu ceea a Directoriului. Acestea vor deveni biblioteci active..capitolul 5.. Observaþie: Dacã alegeþi aceastã comandã atunci când un singur element de bibliotecã este selectat. clicaþi pe nume ºi pe butonul Adaugã sau trageþi numele în spaþiul rezervat bibliotecii active. Biblioteca ArchiCAD. Apare o fereastrã de dialog. Mai vezi . Mai vezi . Pentru adãugarea unei mape la Biblioteca Activã. Numele mapei va apare în lista Bibliotecilor Active. conþinând douã meniuri desfãºurabile pentru formatele de fiºier ºi opþiunile de deschidere. se va deschide fereastra de prezentare a acesteia. Descrierea completã a comenzii este prezentatã în capitolul 6. Alegând aceastã comandã se deschide un element de bibliotecã existent în vederea editãrii.

Capitolul 6. ArchiCAD 6. Va apare o fereastrã care vã va informa despre procesul de încãrcare.. ferestrele ºi obiectele iniþiale sunt substituite prin elemente cu denumir identice. apãsaþi terminat. Dacã un proiect este deschis. Elementele care nu au corespondent în biblioteca activã nu sunt afiºate. dar numai pentru propria folosinþã.capitolul 5. Dacã doriþi efectuarea schimbãrii. Dupã o instalare standard a ArchiCAD-ului (care instaleazã si mapa Digitware). Observaþie: În copii Team Work numai conducãtorul echipei poate defini biblioteca activã.. Biblioteca ArchiCAD. Dupã specificarea bibliotecii active. care poate fi opritã prin butonul Stop. Fereastra poate fi lãsatã neschimbatã prin butonul renunþã. Ceilalþi membri pot încãrca alte biblioteci. Cu ajutorul digitizorului puteþi transpune coordinate de la un desen existent în ArchiCAD.. va apare o fereastrã cu lista imprimabilã a elementelor de bibliotecã care lipsesc.0 Ghid de utilizare 259 . Setãri pentru digitizor.. puteþi folosi digitizoarele cele mai uzuale. Mai vezi . Posibilitãþile de setare sunt prezentate în punctele urmãtoare. uºile. Ca reacþie la comanda Setare digitizor apare fereastra de dialog Setare digitizor. Comenzile Meniu Eliminarea unei biblioteci se face prin clicarea pe butonul Eliminã sau prin tragere în afara listei (Windows 95).

Linia care leagã originea anterior setatã cu acest punct nou va corespunde direcþiei orizontale a suprafeþei de lucru ArchiCAD. Observaþie: Înainte de folosirea butonului Setare distanþã setaþi scara digitizorului la 1:1. Vezi mai jos comanda Închide-porneºte digitizorul. sau hârtia s-a tras dintr-o cauzã oarecare. Dacã uitaþi acest lucru. programul aºteaptã o clicare din partea digitizorului. Comenzile Meniu Setare scarã Dacã desenul de digitalizat este foarte exact (hârtia nu s-a modificat datoritã umezelii de exemplu) ºi este la o scarã standard. Cu ajutorul celor douã meniuri sau palete de alegere din partea superioarã a ferestrei de dialog puteþi alege tipul digitizorului. Dupã clicarea asupra butonului Setare origine. Observaþie: cele trei posibilitãþi de mai sus funcþioneazã numai cu digitizorul pornit. Dupã selectarea comenzii. atunci folosiþi butonul Setare distanþã pentru setarea scãrii. clicaþi cu selectorul digitizorului asupra punctului de pe desenul de digitalizat în care vreþi sã fixaþi originea planului ArchiCAD. Va apare o fereastrã de dialog în care puteþi înscrie distanþa corectã între cele douã puncte selectate cu digitizorul. Setare azimut Prin butonul Setare azimut se poate seta direcþia axei x în desen. 260 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Setare origine Prin aceastã setare putem fixa originea digitalizãrii.capitolul 5. Setare distanþã Dacã desenul nu este la o scarã standard. atunci reglaþi scara digitizorului la scara desenului în câmpul Scara. scara digitizorului nu va fi corectã.

Pentru multe din digitizoarele uzuale fereastra aratã ºi poziþia corectã a tastaturii de setare. Setãri pentru ploter Prin comanda Setãri pentru ploter. ºi opriþi-l imediat dupã terminarea acestuia. Vezi mai jos comanda Închide-Porneºte digitizorul. ºi astfel se evitã eventuala amestecare a informaþiilor de cãtre mouse ºi digitizor. Porniþi digitizorul numai înaintea procesului de digitalizare. În continuare detaliem comenzile de setare ale ploterului. numãrul databiþilor ºi a stopbiþilor.0 Ghid de utilizare 261 . ArchiCAD 6. puteþi selecta driverul ploterului ºi puteþi seta dimensiunile hârtiei ºi alte caracteristici ale ploterului. Portul de cuplare/conectare Prin aceastã comandã se poate alege portul de cuplare/conectare. putem seta caracteristicile comunicaþiei de date: vitezã de transpunere. Funcþia Unelte poate fi utilizatã numai dacã digitizorul este închis. Mouse-ul ºi digitizorul pot fi active împreunã. Alte detalii ale setãrii digitizorului se pot afla din prospectul ºi manualul de utilizare al acestuia. Porneºte digitizorul Cu ajutorul comenzii Porneºte digitizorul vã puteþi asigura cã digitizorul funcþioneazã numai în timpul procesului de digitalizare.capitolul 5. paritatea ºi formatul de date. pentru o setare corectã a digitizorului. Comenzile Meniu Configurare În partea superioarã a ferestrei de dialog se afiºeazã numele digitizorului. folosit la momentul respectiv. Dacã am ales digitizorul.

ori în biblioteca secundarã de Registrare Windows sub numele de Graphisoft Shared Folder". 262 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . driverul ploterului trebuie sã se afle în mapa Plotware din mapa Graphisoft. ºi care poate fi gãsitã ori în Mapa Sistemulul ori în mapa care conþine ArchiCAD-ul. Aceasta se va gãsi ori în biblioteca secundarã identicã cu cea a ArchiCAD-ului. Comenzile Meniu Selectarea ploterului Tipul ploterului actual ºi numele producãtorului apar în douã meniuri în partea superioarã a ferestrei de dialog. . Conþinutul listei de plotere depinde de driverele instalate la calculatorul dumneavoastrã.În cazul calculatoarelor având la bazã Windows. . driverele se pot gãsi în biblioteca secundarã Plotware.În cazul calculatoarelor Macintosh. Pentru schimbarea tipului ploterului folosiþi aceste douã meniuri.capitolul 5.

alegeþi un ploter de dimensiunile similare ale aceluiaºi producãtor (de ex. încercaþi-le pe toate. ºi care deschide fereastra de dialog PCI. Observaþie: câteva modele OCE ºi toate modelele Schlumburger apar în meniu ca modele Benson. Alegeþi întotdeauna Manipulare: prin hardware. DMPL.) În toate cazurile alegeþi setarea: Manipulare: prin hardware. atunci studiaþi descrierea/prospectul ploterului ºi cãutaþi punctele referitoare la compatibilitate ºi emulaþie. vor observa cã setarea PCI a ploterului va fi diferitã de valorile de bazã ale acestei ferestre de dialog.0 Ghid de utilizare 263 . Dacã sunt mai multe. va apare un nou buton în fereastra de dialog Setare ploter. dar tipul nu apare pe listã. ºi care trebuie ºi ele setate pentru o calitate de plotare corespunzãtoare. aveþi o ºansã de a utiliza ArchiCAD-ul. butonul setare PCI nu devine vizibil. Este indicat a folosi primul limbaj utilizabil de pe listã. Tipul ploterului nu apare pe listã Dacã aþi gãsit producãtorul ploterului. (Ordinea listei este importantã. deoarece aceste drivere comunicã cu ploterul în limbaj HPGL. de dimensiunea E). valorile ferestrei dialog trebuie setate la valorile identice cu cele ale ploterului. Dacã ploterul recunoaºte vreuna din formatele de date HPGL. Pentru un rezultat optim. sau PCI. Comenzile Meniu Setãri PCI În cazul selectãrii unor drivere CalComp sau Versatec. Sã setãm ploterul pentru unul din limbajele de pe lista de mai jos. Observaþie: Utilizatorii care folosesc aceste plotere pentru desenare din AutoCAD.capitolul 5. BGL. HPGL-2. Aceste setãri sunt proprietãþi standard al limbajului de plotare CalComp. Producãtorul ploterului nu apare pe listã Dacã producãtorul nu este prezent în listã prin nici un model.Dacã alegeþi ploterul din familia CalComp TechJet. ArchiCAD 6.

264 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . În câmpul "Hârtie" poate fi selectatã dimensiunea hârtiei. Prin elementele de setare puteþi seta poziþia desenului. Comenzile Meniu Tip plotter HPGL-2 ºi RTL (normativ Hewlett Packard) HPGL-2 plotter cu peniþe (normativ Hewlett Packard) HPGL (normativ Hewlett Packard) 7885A DraftMaster 1 centrul desenului DMPL (Normativ Houston) BGL (Benson/Schlumberg/OCE) 1645-R PCI (plotter cu peniþe) PCI (plotter electrostatic) (Normativ CalComp) 5855 Driver HP DesignJet 750C HP DraftPro Plus General HPGL originea plotterului HP (originea plotterului: DMP62 Benson 18xx serie Benson 1023 Caracteristici ploter În partea de jos a ferestrei de dialog pot fi setate caracteristicile ploterului ales.capitolul 5. Dimensiunile neutilizabile apar în gri.

Periferie imprimantã Unele plotere fac posibilã numai conectarea serialã. Observaþie: Versiunea Windows a ArchiCAD-ului utilizeazã numai fonturi TrueType. Posibilitãþile conectãrii sunt diferite pentru calculatoarele Macintosh ºi Windows. Moduri de conectare standard . Conþinutul sãu depinde de tipul de conectare a datelor CTB instalat. Puteþi alege între opþiunile: .Setãri indicate pentru ploterul selectat .Setare manualã ArchiCAD 6. Mapa de colectare În aceastã parte a ferestrei de dialog Setare ploter puteþi defini o mapã în care puteþi colecta fiºierele de desenat ori din calculatorul propriu ori din orice calculator aflat pe reþea. Tipurile de fonturi utilizate în plan vor apare evidenþiate (Macintosh) sau cu caractere înclinate (Windows). caractere care activeazã fereastra de dialog de acelaºi nume. Comenzile Meniu Conectare În acest câmp poate fi setat modul conectãrii. Fonturi bitmap sau PostScript nu pot fi utilizate.Periferie Modem .capitolul 5. ºi unde puteþi seta înfãþiºarea blocurilor de text. Fereastra de dialog aratã toate tipurile de font care se gãsesc în mapa Familii de fonturi (Macintosh) respectiv între fonturile TrueType ale sistemului (Windows). Înlocuire fonturi Sub numele ploterului selectat se aflã butonul Înloc.0 Ghid de utilizare 265 . Posibilitãþi de conectare (Machintosh) Acest meniu apare la calculatoarele Macintosh.

desenarea/plotarea va fi mai rapidã dar aspectul va fi mai simplu decât în cazul fonturilor TrueType. . TrueType respectiv PostScript. nu mai aveþi alte posibilitãþi. Mai vezi manualul PlotMaker. atunci într-un meniu secundar puteþi alege fontul vectorial. . puteþi opta pentru una din ele. .Alegând Bitmap (Machintosh). Comenzile Meniu Un tip de font poate fi plotat în trei moduri: .Alegând Ploter-ul. atunci puteþi porni sau opri fineþea Bitmap. care dau caracterele cu aspectul cel mai frumos.Utilizaþi tipurile de fonturi vectoriale care se gãsesc în mapa VectorFonts. Pentu modificarea setãrii de schimbarea a fonturilor selectaþi unul sau mai multe tipuri de fonturi din listã clicaþi asupra butonului Setare manualã ºi alegeþi un mod de desenare din primul meniu aflat sub listã. pentu un tip de font. . .capitolul 5.Alegând Vectoriale. Caracterele mai mici vor fi desenate numai prin conturul lor (pentru a economisi timp ºi cernealã).Metoda cea mai rapidã: sã schimbãm tipul de caracter cu unul din interiorul ploterului. Caracterele PostScript pot fi plotate numai dacã Managerul Adobe Type este instalat ºi funcþioneazã în calculator. 266 ArchiCAD 6. Cu ajutorul fonturilor vectoriale. puteþi defini dimensiunea de caracter peste care trebuie efectuatã ºi haºura interioarã.Sã folosim fonturile bitmap (numai Macintosh). .Optând pentru TrueType sau PostScript.0 Ghid de utilizare . Observaþie: Opþiunile TrueType sau PostScript sunt posibilitãþi alternative.

"O singurã peniþã" deseneazã totul cu o singurã peniþã.Grilaj: Aceastã opþiune asigurã desenarea grilajului ºi asocierea unei culori de peniþe independente. Puteþi opta pentru o plotare ulterioarã în background..Text ºi semne. Comenzile Meniu Desenare Comanda face sã aparã urmãtoarea fereastrã de dialog. Dimensiunea desenului poate fi schimbatã prin setarea scãrii de desenare în câmpul Scara desenãrii. În partea de mijloc a ferestrei de dialog se pot seta caracteristicile procesului de plotare. într-un fiºier-date sau sã fie înscrise în mapa Colector desene definite anterior în fereastra de dialog Setare desen. de utilizare ArchiCAD 6.Plotare: "Mai multe peniþe" utilizãm toate poziþiile de peniþã pentu ca diferitelor grosimi de linii sã le asociem peniþe de grosimi diferite.0 Ghid 267 . Scarã ºi (Output) la capitolul 2 ºi discutarea Mãrimii textului la comanda Imprimã. Mai vezi . . independente de scara setatã. Câmpul cu mãrimea desenului pe hârtie ne aratã poziþia pe care o va avea desenul pe hârtie. . Fiºierele pot fi expediate prin dischete sau modemuri în birouri care fac plotãri contra-cost.. Selectând Raporteazã la scarã.capitolul 5. . Partea inferioarã a ferestrei de dialog regleazã dimensiunile desenului pe hârtie. mãrimea textului ºi a semnelor va apare în funcþie de scara desenului. În partea superioarã a ferestrei puteþi opta unde vor ajunge datele de plotat: direct pe ploter. Selectând Mãrime constantã vor fi desenate în dimensiunile lor reale.

Mai vezi. Porniþi mai întâi aplicatã PlotFlow.0 Ghid de utilizare . PlotMaker Deºi se pot crea desene de mare precizie direct din ArchiCAD. Comenzile Meniu Desenare prin Colectorul de desene În cazul plotãrii la o reþea este o metodã foarte utilã plotarea prin Colectorul de desene. dupã ce anterior imprimanta a fost aleasã ºi setatã în Unelte (Macintosh)... ArchiCAD-ul se poate afla pe un calculator iar colectorul de desene ºi PlotFlow-ul pot fi pe un alt calculator al reþelei. Graphisoft vã propune folosirea programului PlotMaker pentru realizarea documentelor finale. 268 ArchiCAD 6.. Sã punem Colectorul de desene pe un server Windows NT. În continuare trebuie sã denumiþi ºi mapa Colectoare de desene din care PlotFlow-ul va citi fiºierele. Efectul comenzii depinde de tipul de imprimantã ales în Unelte (Macintosh). Oricând trimiteþi un fiºier în Colectorul de desene el va fi plotat automatic de cãtre PlotFlow. poziþia ºi alte caracteristici ale colilor imprimate. (cuprinsã în pachetul program ArchiCAD). Manualul PlotMaker. Comanda imprimã proiectul. Setare imprimantã Prin comanda Setare imprimantã se pot fixa dimensiunile. Mai vezi .capitolul 5. Alte detalii gãsiþi în manualele Macintosh. Acest colector trebuie sã fie acelaºi pe care l-aþi selectat în fereastra de dialog setare desen.. Colectorul de desene nu trebuie sã fie neapãrat pe calculatorul în care este PlotFlow-ul. Cu ajutorul colectorului de desene se pot rezolva într-un mod eficient problemele de plotare datorate unei reþele mixte alcãtuite din PC-uri ºi Mac-uri... Imprimare. care poate sã citeascã datele atât de pe calculatoarele pe bazã Windows cât ºi de pe cele pe baza Macintosh. respectiv pe Panoul de Control Imprimantã (Windows). apoi setaþi ploterul cu care vreþi sã plotaþi fiºierele. Windows sau a imprimantei. respectiv pe Panoul de control Imprimantã (Windows).

apare fereastra de dialog în care se pot seta diferitele caracteristici. linii întrerupte ºi texte independente de scarã. ºi va arãta ºi împãrþirea desenului pe coli dacã imprimaþi pe mai multe coli.. Scara imprimãrii Scara de imprimare corespunzãtoare setãrii de bazã este calculatã de program în funcþie de dimensiunile colii date în fereastra de dialog Setare coalã ºi în funcþie de caracteristicile poziþiei colii.capitolul 5. Mãrimea textului ºi a semnelor Este o decizie importantã alegerea între "Mãrime constantã" respectiv "Raporteazã la scarã" dacã doriþi o mãrime de text ºi haºuri/texturi optimale. aºezarea colii etc. La scara astfel calculatã. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 269 . În partea superioarã se aflã setãrile uzuale de imprimare. Aceastã alegere va afecta ºi alte elemente: de exemplu sãgeþile cotelor. numãr de exemplare. Aceastã valoare de scarã poate fi modificatã prin câmpul Scara imprimãrii. Puteþi opta ºi pentru imprimarea grilajului ajutãtor. Vederea imprimatã ºi grilajului ajutãtor Clicând asupra butonului corespunzãtor puteþi opta pentru imprimarea întregului desen sau numai pentru imprimarea vederii actuale. În partea inferioarã gãsim setãri specifice ArchiCAD-ului.. desenul va umple coala cât este posibil. "Numãrul colilor de imprimat" aratã numãrul necesar al colilor. Comenzile Meniu Ca efect la comanda Imprimare.

0 Ghid de utilizare .capitolul 5. Comanda va închide toate ferestrele active ºi pãrãseºte programul. 270 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Text ºi semn Mãrime normalã Aranjeazã la scarã Mãrit = 1:50 Mãrit = 1:50 Original = 1:100 Documente recente Ieºire Prin aceastã parte a meniului se pot lista ultimele documente deschise pentru acces mai uºor. Observaþie: Dupã închidere ArchiCAD-ul reþine setãrile ºi valorile actuale în fiºierul Setãri. Comanda poate fi datã în orice mod de reprezentare. veþi primi un mesaj pentru salvarea tuturor modificãrilor.

Meniul este accesibil tuturor tipurilor de ferestre. precum ºi un mare numãr de opþiuni pentru editarea ferestrelor de text. În prima parte vor fi prezentate funcþiunile de bazã. Insereazã ºi ªterge. care afiºeazã majoritatea comenzilor de editare. La urmã sunt prezentate comenzile specifice ferestrelor tip text. (Plan. Secþiune/Faþadã. la clicare pe butonul din dreapta (Windows) respectiv apãsarea tastei Control (MacIntosh) se deschide un meniu local.0 Ghid de utilizare 271 . Descrieri). Se poate folosi aceastã posiblitate pentru editare rapidã. urmate de comenzile accesibile în ferestrele de desenare. ArchiCAD 6. 3D. Comenzile Meniu Meniul Editare Pe lângã funcþiile uzuale Nu trebuie. meniul Editare mai cuprinde ºi comenzile de transformare ale ArchiCAD-ului.capitolul 5. Observaþie: În fereastra Plan. Decupeazã. dar conþinutul diferã dupã tipul de fereastrã.

Fiecare datã comanda "Nu trebuie" va anula ultimul pas efectuat.capitolul 5. 272 ArchiCAD 6. respectiv un pas astfel anulat poate fi totuºi efectuat din nou cu comanda "Totuºi trebuie".. Mai vezi ..0 Ghid de utilizare . Nu trebuie sã salvaþi repetat pentru ca sã nu vi se piardã datele în cazul cãderii sistemului. Numele actualei comenzi anulate va apare în meniu împreunã cu comanda Nu trebuie sau Totuºi trebuie. Comenzile Meniu Nu trebuie Totuºi trebuie Cu ajutorul acestor comenzi puteþi anula ultimele operaþii efectuate. Salvarea automatã la Opþiuni/Preferinþe. funcþiunea de salvare automatã a ArchiCAD-ului va salva aceste date în mod regulat conform setãrilor. În ferestrele tip text operaþia poate fi efectuatã doar pentru ultimul pas. Puteþi folosi metoda pentru a încerca ºi anula soluþii pânã când gãsiþi calea cea potrivitã. Observaþie: La salvarea proiectului se ºterge lista adunatã a paºilor ce pot fi anulaþi. Valoarea de bazã este 20. Numãrul paºilor care pot fi anulaþi se poate seta în fereastra de dialog setare "Nu trebuie". Salvarea automatã nu va ºterge paºii ce pot fi anulaþi. cu mai mulþi paºi în urmã.

Elementul decupat va ajunge pe Clipboard iar modificãrile apar imediat în plan. pentru reutilizarea lor prin comanda Insereazã. Alege selectiv. fiindcã va aºeza pe Clipboard elementul selectat dar nu îl va ºterge din locul lui iniþial. Totuºi trebuie. Copiere din ferestrele Secþiune/Faþadã Din ferestre Secþiune/Faþadã Model se poate copia oricare din elemente. Elementele decupate pot fi înserate în plan sau în fereastra Secþiune/Faþadã numai ca linii ºi texte. Copiazã Are efectul asemãnãtor cu comanda Decupeazã. Copiere din fereastra 3D ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 273 . Decuparea elementelor din fereastra Secþiune. Metoda poate fi utilizatã ºi asupra conþinutului unor câmpuri numerice ale ferestrelor de dialog sau a câmpului de coordonate "Decupeazã". Decupeazã Comanda va ºterge din proiect elementele selectate ºi le va aºeza pe Clipboard. Observaþie: Comanda Decupeazã nu este accesibilã în fereastra 3D. ªterge. Alege toate. dar elementele astfel copiate pot fi aºezate în plan sau într-o fereastrã Secþiune/Faþadã numai ca linii ºi texte. poate fi folositã atât în mod de construcþie cât ºi în mod de redactare text. Comenzile Meniu Repetã (Numele ultimei comenzi) Repetã ultima comandã de editare cu excepþia urmãtoarelor: Nu trebuie. Prin comenzile Decupeazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã.capitolul 5. Repetã. Prin comenzile Copiazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã. Faþadã Puteþi decupa orice element din fereastra Secþiune/Faþadã.

Prin miºcare liniile ascunse vor fi eliminate din copie. Eliminarea liniilor acoperite Aceastã cãsuþã va apare dacã doriþi sã copiaþi dintr-o imagine cu linii sau linii ascunse. 274 ArchiCAD 6. Umbrele vederii de sus pot fi copiate când doriþi umbrele exacte mãsurabile în plan. În acest caz. La desene/vederi de proiecþie ortogonalã. Poligoane În partea infeioarã se poate seta dacã sã copiem ºi poligoanele care nu sunt vizibile (de exemplu conturul unei ferestre care se aflã dupã un perete) sau numai pe cele vizibile.0 Ghid de utilizare . Copiazã/Salveazã ca Alegerea "Imagine ecran" va copia conþinutul ferestrei 3D ca o singurã imagine (figurã). Dacã fereastra 3D este activã ºi aþi aºezat dreptunghiul selector. Poligoanele pot fi copiate cu sau fãrã contur.capitolul 5. umbrele ºi texturile 3D asigurã un aspect real desenelor de faþadã. comanda Copiazã se poate utilizata ºi în fereastra 3D. Elemente de copiat Cu urmãtoarele meniuri se pot seta elementele dorite a fi copiate pe Clipboard. dacã inseraþi o vedere lateralã în plan. atunci comanda Copiazã va activa o fereastrã de dialog în care puteþi defini elementele de copiat pe Clipboard. dimensiunle vor corespunde imaginii planului. Alegerea "Desen" va genera o imagine care se compune din pãrþile setate în fereastra de dialog "Desen la scarã". va rezulta o imagine care corespunde planului. Comenzile Meniu Faþã de comanda Decupeazã.

Salveazã ca.. atunci vor fi copiate ºi aceste caracteristici ºi vor completa caracteristicile proiectului. elementele din plan îºi menþin direcþiile x-y. Înainte de inserþia finalã ele pot fi deplasate. Insereazã Clipboard-ul poate fi folosit nu numai la stocarea elementelor ArchiCAD pentru inserþie ci ºi la importarea desenelor bitmap ºi a datelor de alt tip. Inserþia elementelor din fereastra Secþiune/Faþadã./Elemente 2D la meniul fiºier. secþionarea poligoanelor necesitã mult timp ºi multã memorie.0 Ghid de utilizare 275 .capitolul 5.. rotite ºi oglindite. Observaþie: Dacã decupaþi sau copiaþi o parte selectatã apoi o inseraþi pe un alt nivel fãrã sã-i modificaþi scara (valoarea mãririi) ºi fãrã sã o miºcaþi.. . veþi primi un mesaj de atenþionare care va propune o nouã setare pentru ca elementele sã încapã în fereastrã. Comenzile Meniu Observaþie: Când doriþi sã copiaþi elemente din fereastra 3D întro faþadã de exemplu. Dacã elementele de pe Clipboard fac referiri la caracteristici cu nume care nu se aflã în proiectul actual. Mai vezi . Inserþia elementelor din plan La inserþie. de exemplu în descrierea GDL. ªi aºa.. . Observaþie: Comanda copiazã poate fi folositã în fereastra 3D doar pentru copierea imaginilor selectate cu unealta Selector de suprafaþã.Dacã elementele inserate la valoarea de mãrire actualã nu ar încape în fereastrã.Dacã inseraþi cu un dreptunghi selector referitor la mai multe nivele.Caracteristicile sunt recunoscute de program dupã numele lor. atunci partea copiatã va fi inseratã în acelaºi loc al noului nivel. este indicatã folosirea funcþiunilor ºi "Fãrã contur". Comanda Insereazã va insera conþinutul Clipboard-ului în proiectul actual sau într-o fereastrã text. Elementele ferestrelor Secþiune/Faþadã (Model sau Desen) pot fi inserate în plan sau într-o fereastrã Secþiune/Faþadã numai ca linii ArchiCAD 6. trebuie sã precizaþi care dintre nivelele copiate vreþi sã-l inseraþi în nivelul actual. Între comenzile Copiazã ºi Insereazã puteþi schimba nivelul. astfel dispuneþi de o metodã eficientã pentru copierea elementelor de pe un nivel pe altul. .

Prin comenzile Decupeazã/Insereazã respectiv Copiazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã. celelalte ferestre vor rãmâne neschimbate. Faþã de comenzile Decupeazã ºi Copiazã. importate dintr-un editor de texte.0 Ghid de utilizare . . comanda va selecta toate elementele de construcþie de pe nivelul actual. ªtergerea elementelor ferestrelor Secþiune/Faþadã Dacã ºtergeþi elemente din fereastra Secþiune/Faþadã. care apoi vor apare ca linii. Comenzile Meniu ºi haºuri (elemente 2D). 276 ArchiCAD 6. Puteþi insera imaginea ca un grup de elemente de desen.Dacã unealta de Selectare suprafaþã este cea activã. Inserþie din alte programe Dacã imaginile inserate din alte programe conþin elemente de desen va apare o fereastrã de dialog. Numele uneltei folosite la momentul respectiv va apare în rândul meniului "Alege toate". Dacã ºtergeþi elemente 2D din fereastra Secþiune/Faþadã sau dacã ºtergeþi orice element din fereastra Secþiune/Faþadã Desen. Alege toate Comanda va selecta toate elementele create de unealta actualã de pe nivelul actual ºi care se aflã într-un strat vizibil.capitolul 5. ªterge Elementele selectate se vor ºterge din fereastra-proiect sau -text. elementele ºterse nu vor ajunge pe Clipboard. Puteþi insera în ArchiCAD ºi texte alcãtuite din mai multe linii. ele se vor ºterge ºi din plan. . blocuri de texte ºi haºuri în ArchiCAD sau o puteþi insera ca figurã de sine stãtãtoare. Corespondentul comenzii ºterge de pe tastaturã este butonul DEL sau Backspace. În cazul unei ºtergeri eronate.Dacã unealta activã este Sãgeata. comanda va selecta figurile aflate la nivelul actual. elementul ºters poate fi readus în plan cu comanda Editare/Nu trebuie.

culoare peniþã. Se va efectua selectarea elementelor care au caracteristicile menþionate.0 Ghid de utilizare 277 . Astfel puteþi prinde capãtul elementului ºi îl puteþi trage într-un alt loc. Selectaþi elementul ºi activaþi comanda Întinde. numai elementele din interior vor fi selectate.capitolul 5. ºi caracter/literã. tip de linie. texturã. clicaþi asupra butonului "Adaugã la cele selectate". nume. ID. strat. Alege selectiv Prin comanda Alege selevtiv puteþi selecta mai multe elemente din straturile editabile ale ferestrei actuale în funcþie de diferite caracteristici ale elementelor. Dupã ce aþi precizat toate condiþiile necesare. Selectarea se poate face în funcþie de combinaþia doritã de tip. înãlþime. fãrã închiderea ferestrei de dialog. Fereastra de dialog poate fi folositã ºi pentru anularea selectãrii unor elemente. Întinde Cu ajutorul comenzii se poate întinde sau comprima orice element ArchiCAD. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã alegeþi comanda Alege toate atunci când suprafaþã este selectatã cu unealta Selector de Suprafaþã. material de suprafaþã. ArchiCAD 6. Verificaþi-vã alegerea. apoi clicaþi asupra butonului "Terminã selecþia". Selectarea elementelor care corespund condiþiilor se va anula.

Vectorul este determinat prin douã clicãri Se pot folosii ºi direcþiile fixe ºi setarea relativã numericã a coordonatelor. 278 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Elementul va fi întins sau comprimat în funcþie de poziþia nouã a capãtului. este posibilã întinderea atât pe verticalã cât ºi pe orizontalã. Celãlalt capãt va rãmâne pe loc. Punctul de capãt al vectorului de întindere va fi proiectat perpendicular pe perete pentru a defini noua poziþie a ferestrei. Goluri) cât ºi a lniilor de secþionare cu Selectorul de suprafaþã. acoperiºuri.0 Ghid de utilizare . Observaþie: pereþi. 1) Desenaþi suprafaþa de selectare în jurul poligonului pe care doriþi sã-l întindeþi. linii sau arce de cerc care au capetele comune pot fi întinse împreunã.capitolul 5. Întinderea uºilor ºi ferestrelor O trãsãturã foarte utilã a uºilor ºi ferestrelor întinse este cã se pot folosi puncte de referinþã din afara peretelui. dacã unealta sãgeatã este activã. În fereastran 3D. Haºuri. Întindere de fereastrã Rezultatul Întinderea cu unealta Selector de suprafaþã Este posibilã întinderea elementelor poligonale (Planºee.

deschiderea este ºtearsã. Înainte de întindere Dupã întindere Scalare Comanda permite mãrirea sau micºorarea elementelor selectate în mod grafic sau numeric. 3) Forma elementelor poligonale care au noduri în interiorul suprafeþei de selectare se va modifica. mãrimii elementelor de bibliotecã. Dacã un capãt rãmâne în perete. sau 2b) Alegeþi comanda întinde ºi definiþi vectorul prin clicare pe douã puncte diferite. Observaþie: Întinderea cu Selectorul de suprafaþã nu poate fi efectuatã în fereastra 3D. deschiderea rãmâne pe loc. Limitele opraþiei de întindere: Dacã un perete este comprimat astfel încât ambele capete ale unei deschideri rãmân în afara peretelui. Comenzile Meniu 2a) Definiþi vectorul de întindere prin clicare pe un nod din interiorul suprafeþei de selectare ºi un punct din exterior (în acest caz nu trebuie aleasã comanda Întinde). Fereastra de dialog ce se deschide oferã alte opþiuni pentru scalarea grosimii pereþilor. 1) Selectaþi prin oricare metodã elementele pe care doriþi sã le transformaþi ºi alegeþi Scalare. sãgeþilor.0 Ghid de utilizare 279 . ArchiCAD 6.capitolul 5. textelor.

capitolul 5. Comenzile Meniu

2) Selectaþi opþiunea doritã ºi clicaþi OK. 3) Clicaþi oriunde pe fereastra de lucru. Operaþia de transformare va fi efectuatã. Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. în

280

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Taie în douã
Aceastã comandã va tãia pereþii, liniile, planºeele, planurile de acoperiº ºi poligoanele texturilor/haºurilor de-a lungul unui segment de linie, de arc sau în lungul laturii unui poligon. - Selectaþi elementele de tãiat. - Alegeþi comanda Taie în doi. - Desenaþi segmentul de tãiere, sau clicaþi pe o linie, arc, perete sau laturã de poligon cu cursorul Mercedes. - Clicaþi cu cursorul pe una din câmpurile determinate de linia de secþiune. - În partea unde aþi dat clic-ul, elementele rãmân selectate, iar în partea cealaltã selecþia se anuleazã.

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar în Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. Nu se poate folosi în fereastra 3D.

Aranjeazã
Comanda va aranja punctele de capãt ale pereþilor ºi liniilor la linii, arce sau laturile poligoanelor, prin prelungire sau prin tãiere. - Selectaþi pereþii ºi/sau liniile de aranjat. - Alegeþi comanda Aranjeazã. - Desenaþi segmentul sau clicaþi asupra unei linii, pereþi, laturi de poligon sau arc/cerc existent cu cursorul Mercedes. Punctele de capãt ale elementelor selectate se aranjeazã (se vor afla pe linia de adjustare) la elementul asupra cãruia am clicat cu cursorul.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

281

capitolul 5. Comenzile Meniu

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan.

Eliminã segmentul
Selectaþi eliminã segmentul ºi clicaþi pe un element. Segmentul clicat dintre douã puncte de intersecþie cele mai apropiate va fi eliminat. Sunt luate în considerare numai punctele de intersecþie afiºate, cele din afara vederii curente nu conteazã. Se poate alege ºi prescurtarea and/Ctrl-clicare pentru elemente neselectate. Dacã elementele sunt selectate se va realiza tãierea elementelor sau calcularea intersecþiei. Elementele care pot fi aranjate sunt: pereþi, linii, cercuri ºi arce.

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar în Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. Nu se poate folosi în fereastra 3D.

Aranjeazã la acoperiº
Se pot tãia pãrþi de pereþi, stâlpi, planºee ºi elemente de bibliotecã (inclusiv uºi ºi ferestre) pentru a fi potrivite sub acoperiºuri. Pentru activarea comenzii trebuie selectat sau un acoperiº, sau un element din cele enumerate mai sus. Dacã sunt selectaþi pereþi, stâlpi, planºee ºi elemente de bibliotecã, ele vor fi aranjate la acoperiºurile situate deasupra. Dacã existã ºi acoperiºuri selectate, elementele vor fi aranjate numai la acoperiºurile selectate. Obiectele sunt tãiate numai dacã se situeazã parþial sau integral sub acoperiº Dacã se selecteazã numai acoperiºuri, se vor defini elementele care urmeazã a fi tãiate în fereastra de dialog care apare.

282

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Odatã ce aceste elemente sunt definite, toate elementele de acel tip situate sub acoperiº vor fi tãiate de acoperiº.

Taie partea superioarã/inferioarã
Elementele definite pot fi tãiate la partea superioarã sau inferioarã în funcþie de butonul radio activat în fereastra de dialog. Dacã este activat butonul Taie partea superioarã, elementele vor fi tãiate de planul inferior al acoperiºului.

Dacã este activat butonul Taie parte inferioarã, elementele vor fi tãiate de planul superior.

Tãierea pereþilor, stâlpilor ºi elementelor de bibliotecã.
Se pot tãia forme complexe în pereþi folosind aceastã comandã. Peretele va urma întotdeauna forma acoperiºului de deasupra, oricâte segmente de acoperiº ar exista. Totuºi trebuie sã reþineþi, cã orice acoperiº poate realiza doar decupaje paralele în pereþi (ex.2).
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

283

capitolul 5. Comenzile Meniu

Dacã tãiaþi un perete cu un acoperiº care trece în întregime prin perete, acesta va fi tãiat în douã pãrþi. Una tãiatã la capãt, iar cealaltã un perete separat fãrã tãieturi. Aceasta începe din punctul în care se terminã acoperiºul. Existã o excepþie: Dacã în perete existã deschideri care ar avea puncte de ambele pãrþi, peretele rãmâne întreg.

Tãierea planºeelor Cu aceastã comandã ºi planºeele pot fi tãiate cu acoperiºul. Existã totuºi o diferenþã importantã faþã de tãierea pereþilor. Timp ce alte elemente sunt tãiate doar parþial, planºeele sunt tãiate de-a lungul liniei de intersecþie cu planul de acoperiº.

Refacerea elementelor dupã tãiere
Dacã s-a tãiat un element cu un acoperiº, apare un buton suplimentar în Fereastra de dialog Setãri a elementului, permiþând refacerea situaþieianterioare tãierii.

284

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Tãierea cu un acoperiº îndepãrtat
Pentru tãierea unui perete/stâlp cu planul unui acoperiº îndepãrtat: 1. Selectaþi peretele/stâlãul sau planul de acoperiº 2. And-clicare (MacIntosh) sau Ctrl-clicare (Windows) pe celãlat element.

Observaþie: Pentru tãierea corectã a peretelui asiguraþi-vã ca acesta sã fie suficient de înalt. Comanda este accesibilã numai în fereastra Plan.

Trage
Comanda va muta elementele selectate. Comanda este independentã de unealta activã. Pentru folosirea comenzii: - Selectaþi elementul de mutat. - Alegeþi comanda Editare/Trage. - Definiþi direcþia ºi lungimea mutãrii prin trasarea liniei (vectorului de tragere) corespunzãtoare.

Vectorul de tragere este trasat oriunde pe ecran. În mod normal se începe de la un punct caracteristic al elementului selectat, dar este posibilã legarea a douã puncte arbitrare. - Toate elementele selectate se deplaseazã într-un loc nou. - Dacã doriþi deplasarea unei deschideri într-un perete fãrã deplasarea peretelui, selectaþi deschiderea în mod individual.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

285

capitolul 5. Comenzile Meniu

În fereastra 3D se pot trage elemente prin selectarea unui punct cheie ºi alegerea primului buton din paleta desfãºurabilã. (Unealta Sãgeatã fiind activã). A se vedea descrierea acestei tehnici la Capitolul 3, lucrul cu elemente în 3D.

Limitele operaþiilor de tragere
- Nu se poate trage o deschidere complet în afara peretelui. - În cazul deschiderilor nu se poate folosi un vector situat în afara elementului selectat. Observaþie: Dacã se defineºte o suprafaþã în plan pentru vizualizare în 3D ºi se trage un element în afara acestei suprefeþe, el va dispare din fereastra 3D. Dacã se înalþã un element prin tragere, se va obþine aceeaºi fereastrã de dialog ca la comanda Înalþã, în cazul tragerii elementului pe alt nivel.

Roteºte
Comanda roteºte permite rotirea oricãrui element selectat în Plan sau în fereastra 3D sau a elementelor adãugate manual la fereastra Secþiune/Faþadã. Chiar ºi în fereastra 3D, rotaþia se face în plan orizontal. Observaþie: Câmpurile de text, cotele ºi cotele haºurilor pot fi citite din dreapta sau de sus în jos, ºi dupã rotire. Pentru utilizarea comenzii Roteºte: 1) Selectaþi elementul de rotit. 2) Alegeþi comanda Roteºte. 3) Definiþi centrul rotirii: - clicaþi asupra centrului.

4) Definiþi unghiul de rotire - clicaþi asupra punctului de pornire/al unghiului de rotire, miºcaþi cursorul. - clicaþi pe punctul de capãt corespunzãtor de pe raza corespunzãtoare.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

286

capitolul 5. Comenzile Meniu

Observaþie: ªtampila de zonã nu poate fi rotitã.

Oglindeºte
Comanda Oglindeºte va crea imaginea oglinditã a elementului selectat în plan ºi 3D. Comanda Oglindeºte este independentã de unealta activã. Puteþi oglindi un numãr oarecare de elemente în acelaºi timp. Textele, sãgeþile ºi cotele sunt lizibile ºi dupã oglindire, oglindirea se referã numai la dregtunghiul care le cuprinde. Pentru utilizarea comenzii Oglindeºte: - Selectaþi elementul de oglindit. - Alegeþi comanda oglindeºte

Toate elementele selectate vor fi oglindite. Observaþie: ªtampila de zonã nu poate fi oglinditã.

Trage copia
Comanda Trage copia funcþioneazã la fel ca comanda Trage, cu deosebirea cã elementul original va rãmâne intact ºi numai o copie a sa va fi mutatã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

287

0 Ghid de utilizare . În fereastra 3D se alege comanda Înalþã (oricare unealtã poate fi activã) sau se clicheazã pe un nod al elementului cu unealta sãgeatã..capitolul 5. în direcþia pozitivã sau negativã. pardoseli. cu ajutorul cãreia putem deplasa elementele selectate paralel cu axa Z. 288 ArchiCAD 6. calea mai uºoarã este option-clicare (MacIntosh) sau Alt-clicare (Windows) pentru preluarea parametrilor. Oglindeºte copia Comanda oglindeºte copia funcþioneazã ca ºi comanda oglindeºte. Comanda e valabilã ºi pentru uºi ºi ferestre cu condiþia sã se clicheze pe linia de referinþã a peretelui ºi ca copia ogliditã sã nu iasã din perete. Dupã aceasta deplasarea se poate realiza grafic sau numeric. Comanda Înalþã permite deplasarea elementelor selectate paralel cu axa z. dupã care se poziþioneazã o copie cu urmãtoarea clicare. Observaþie: Aceastã comandã nu este utilizabilã pentru uºi ºi ferestre. În ferestrele Plan ºi Secþiune/Faþadã alegând comanda Înalþã apare fereastra de dialog Înalþã. numai copia lui se va roti. Utilizând comanda putem seta înãlþimea elementelor asemãnãtoare (elemente de bibliotecã. Roteºte copia Funcþioneazã la fel ca comanda Roteºte. elemente de susþinerea a lãmpilor de exemplu). A se vedea Transferul Parametrilor. Înalþã . însã elementul rotit rãmâne intact. Capitolul 4 pentru detalii. doar cã elementul original rãmâne intact ºi selectat în timp ce o copie este oglinditã. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã se realizeazã o singurã copie a unei deschideri. ºi se alege al doilea buton din paleta desfãºurabilã care apare..

dar dacã-l ridicaþi cu 4. din care mai multe decât unul îndeplinesc criteriul de mai sus..Copiile se vor gãsi pe o linie dreaptã în lungul liniei de referinþã a multiplicãrii. Pentru utilizarea comenzii Înalþã . Comanda multiplicã va crea un numãr oarecare de copii identice ale elementului selectat. Elementele se vor deplasa în sens vertical. .Înscrieþi valoarea în câmpul de setare/editare ºi clicaþi asupra butonului OK. . Dacã coborâþi un scaun de la etaj cu 2 m.Selectaþi elementul(-ele) de înãlþat sau de coborât.Copiile se vor ridica vertical (una peste alta) la distanþe egale date (asemãnãtor comenzii Înalþã. o fereastrã de dialog vã va întreba dacã doriþi sã menþineþi elementul pe nivelul iniþial sau doriþi sã-l reaºezaþi pe alt nivel. .Copiile se vor gãsi rotite în funcþie de arcul de referinþã al multiplicãrii. Pentru a realiza copii pe verticalã în loc sã deplasaþi originalul. fereastra apare odatã ºi în funcþie de rãspuns nici unul sau toate elementele selectate trec pe alt nivel. neexistând nivel superior. . ArchiCAD 6. În cazul în care înãlþaþi un element selectat astfel încât sã ajungã pe alt nivel. apare fereastra de dialog. Dacã înãlþaþi simultan mai multe elemente. Apare o fereastrã de dialog. Comenzile Meniu Prin aceastã comandã se poate verifica poziþia pe verticalã a elementelor în cursul miºcãrii.. folosiþi comanda Multiplicã prezentatã mai jos. în urmãtoarele variante: .capitolul 5.0 Ghid de utilizare 289 .Alegeþi comanda Înalþã. numai cã aici se creeazã copii). Aceasta se va întâmpla numai dacã existã deja acel nivel. Multiplicã. fereastra nu apare. Exemplu: aveþi o construcþie cu douã nivele cu înãlþime egalã de 3m.

Comenzile Meniu Se creeazã o matrice de copii de-a lungul a douã linii de referinþã definite. 290 ArchiCAD 6. 4) Clicaþi butonul OK pentru revenire la proiect 5) Definiþi linia sau arcul de referinþã pentru crearea numãrului specificat de copii (pentru matrice se definesc douã linii de referinþã). 1) Selectaþi elementele pe care doriþi sã le multiplicaþi. A se vedea Opþiuni de multiplicare mai jos. apãsaþi butonul Renunþã în Bordul de control. .0 Ghid de utilizare . etichetele. setaþi parametrii în fereastra de dialog ºi aplicaþi setãrile prin trasarea unei linii de referinþã. Apare fereastra de dialog Multiplicã.Copiile se amplaseazã ridicate ºi rotite sau deplasate în funcþie de o valoare de ridicare datã ºi în lungul unei linii sau unui arc de referinþã al multiplicãrii. Dacã decideþi sã nu mai efectuaþi multiplicarea. Pentru folosirea comenzii Multiplicã. Dupã pãrãsirea ferestrei de dialog singura posibilitate de renunþare este comanda Nu trebuie. cotele ºi blocurile de text din poligoane sunt întotdeauna lizibile. Observaþie: pentru schimbarea poziþiei unui element fãrã a realiza copii folosiþi comanda Înalþã. Observaþie: Blocurile de texte. 3) Alegeþi parametrii doriþi. 2) Alegeþi comanda Multiplicã din meniul Editare.capitolul 5. Aceastã comandã este utilã la crearea scãrilor drepte sau elicoidale.

folosind unghiul specificat pentru arcul de referinþã. . . de copii +1.Matrice aºeazã copiile într-o matrice definitã de douã linii dereferinþã perpendiculare.0 Ghid de utilizare 291 . Trebuie definit numãrul de copii pe ambele direcþii. nici o copie nefiind poziþionatã pe punctul de capãt. Multiplicare pe verticalã Se poate defini valoarea care se adaugã cotei fiecãrei copii ale elementului multiplicat. ArchiCAD 6.Înalþã multiplicã copiile pe verticalã. . dar distanþa va fi împãrþitã în Nr. .capitolul 5.Împrãºtie aºeazã copiile la distanþe egale de-a lungul liniei de referinþã desenate. .Trage multiplicã copiile de-a lungul unei drepte definite ptintr-o linie de referinþã. În acest caz în locul numãrului de copii se seteazã distanþa dintre copii.Roteºte multiplicã copiile de-a lungul unui arc. .Repetã aºeazã copiile la o distanþã egalã de repetare .Distribuie -1 aºeazã copiile asemãnãtor modului anterior.Distribuie aºeazã copiile prin împãrþirea egalã dintre punctul de pornire ºi de capãt. În partea inferioarã a ferestrei de dialog opþiunile de distribuire determinã modul în care vor fi interpretate punctul de începere ºi de terminare. Comenzile Meniu Opþiuni de multiplicare O serie de butoane radio specificã tipul de operaþie de multiplicare. .

Editã setul selectat Comanda editã setul selectat deschide o fereastrã de dialog care face posibilã editarea atributelor specifice simultan pentru mai multe tipuri de elemente. deplasarea pe verticalã trebuie definitã printr-un vector ºi nu printr-o valoare înscrisã în fereastra de dialog.capitolul 5. . În ArchiCAD toate elementele împart douã atribute de bazã cu toate celelalte: ataºarea la straturi ºi culoarea/grosimea de peniþã.Fereastra de dialog Editã setul selectat controleazã aceste douã atribute ºi poate sã le modifice fãrã sã piardã selecþia. Comenzile Meniu În cazul multiplicãrii elemntelor în fereastra 3D.0 Ghid de utilizare . Observaþie: La multiplicarea uºilor ºi ferestrelor nu uitaþi cã ArchiCAD va aºeza copiile deschiderilor în peretele din care fac parte. .Toate celelalte atribute ale elementelor selectate rãmân neschimbate. chiar dacã valoarea înãlþimii depãºeºte nivelul curent. 292 ArchiCAD 6.

Elemente compuse Toate componentele elementelor compuse.0 Ghid de utilizare 293 . Setãri unelte Aceasta este o parte de meniu dinamicã. comanda deschide fereastra de dialog a uneltei active cu setãrile de bazã.capitolul 5.Peniþa elementelor de bibliotecã poate fi modificatã. comanda deschide fereastra de dialog a ultimului element selectat. Comanda Editã setul selectat nu este accesibilã în 3D. Matrice de informaþii Fereastra de dialog Editã setul selectat afiºeazã un tabel de informaþii cu tipul ºi cantitatea elementelor de elemente diferite din setul selectat. dacã elementele la care sunt legate sunt selectate. Comenzile Meniu Ferestre ºi Uºi Existã un control suplimentar pentru ferestre ºi uºi. sãgeþi ºi text vor fi modificate împreunã. . lanþuri de cote sau marcaje compuse din linii. Chiar dacã uºile ºi ferestrele nu sunt selectate în mod explicit.Dacã mai multe elemente sunt selectate. comanda deschide fereastra de dialog corespunzãtoare cu setarea elementului selectat. Pentru a modifica peniþa ferestrelor ºi uºilor. numele ei schimbându-se în funcþie de unealta selectatã. Observaþie: Ferestrele ºi uºile fac întotdeauna parte din stratul peretelui care le conþine.Dacã un singur element este selectat. . dar numai în cazul în care elementul nu este setat astfel încât sã aparã cu peniþa-simbol predefinitã. . se poate modifica culoarea lor de peniþã dacã peretele ce le conþine este inclus în setul selectat. marcaþi cãsuþa de control Modificã elementele asociate. ArchiCAD 6. ca pereþi.Dacã nici un element nu este selectat. Cazuri speciale Stratul va fi întotdeauna modificat. dar peniþa se va comporta în mod diferenþiat în urmãtorul caz: . Etichetare automatã O altã cãsuþa de control poate fi folositã pentru modificarea peniþei ºi stratului etichetelor care nu sunt explicit selectate.

ºi explicarea proprietãþilor elementelor create de dezvoltatori exteriori în Anexã. Comenzile meniului Editare în ferestrele de text. Stil text Comanda stil text deschide o fereastrã de dialog pentru determinarea modului de apariþie a textului.0 Ghid de utilizare . În cazul în care se lucreazã în ferestre de text cele mai multe comenzi ale meniului Editare se schimbã pentru a asigura posibilitatea editãrii textelor. 294 ArchiCAD 6.capitolul 5. Comenzile Meniu Mai vezi: Descrierea ferestrelor de dialog Setãri a diferitelor unelte la Capitolul4.

Gãseºte toate apariþiile unui cuvânt.) selectat în text conform direcþiei setate în Fereastra de dialog Gãseºte. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Tab Se poate determina numãrul de caractere sãrite prin apãsarea tastei Tab. Gãseºte din nou/Înlocuieºte din nou Comenzile repetã ultima operaþie de gãsire ºi înlocuire în direcþia setatã în fereastra de dialog Gãseºte. Într-un document nou ferestrele de text vor avea formatul definit la ultima utilizare a ArchiCAD. .capitolul 5.. Font & Mãrime Prin setarea fontului se poate alege tipul de caracter din sistem.. Gãseºte ºi înlocuieºte Comanda deschide fereastra de dialog Gãseºte care oferã opþiunile de cãutare folosite în majoritatea aplicaþiilor de procesare text.0 Ghid de utilizare 295 . . unei fraze sau grup de caractere dintr-o fereastrã sau dintr-un text selectat. Observaþie: Se pot seta diferite tipuri de caractere pentru diferite ferestre de text.Gãseºte ºi înlocuieºte cuvinte în modul precizat. Schimbarea fontului afecteazã întreaga fereastrã text.Cãutare ºi înlocuire ulterioarã Gãseºte Selecþia Aceastã comandã cautã (. .

0 Ghid de utilizare . Observaþie: Comenzile sunt accesibile ºi ca prescurtãri în partea inferioarã a ferestrei text. Se poate comenta întregul conþinut al ferestrei dacã alegeþi mai întâi comanda Alege toate din meniul Editare. Comenzile Meniu Du-te la rândul Aceastã comandã permite gãsirea unui rând prin simpla introducere a numãrului în fereastra de editare. Aceastã funcþiune este utilã când doriþi sã vizualizaþi doar o parte a descrierii. Ele permit schimbarea rândurilor de comandã selectate în rânduri de comentariu ºi invers. Este utilã mai ales la editarea ºi verificarea descrierilor GDL. Mãreºte paragfarul/Micºoreazã paragraful Aceastã comandã va aºeza sau elimina numãrul de spaþii goale definite în fereastra Format pentru începerea paragrafului. Comenteazã/Fãrã comentariu Comenzi valabile numai pentru Descrierile 2D. 296 ArchiCAD 6. iar comanda Fãrã comentariu le eliminã. 3D ºi Proprietãþi ale elementelor de bibliotecã.capitolul 5. Comanda Comenteazã aºeazã semne de exclamare în faþa rândurilor selectate.

Comenzile Meniu Meniul unelte Comenzile meniului unelte permit: .gruparea ºi degruparea elementelor .împrospãtarea informaþiilor zonale . Mai vezi . Elemente de diferit tip pot fi grupate ºi se pot grupa chiar grupuri existente. Important: Dacã salvaþi proiectul în format ArchiCAD 5.. descrierea conceptelor de bazã ArchiCAD la Capitolul 2 despre proprietãþile grupelor.0 se pierd toate informaþiile de grupare.modificarea ordinii de suprapunere a elementelor la desenare .capitolul 5. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 297 ..adãugarea de etichete automate sau la alegere la elemente . Grupeazã Creeazã un nouã grupã din elementele selectate.adãugarea funcþiunilor externe definite ca ArchiCAD ADD-Ons.definirea modurilor de transformare a elementelor .blocarea elementelor pentru prevenirea modificãrilor accidentale .

Grupare automatã Aceastã comandã permite crearea automatã a elementelor în grup. Adu în faþã Cu aceastã comandã elementele selectate se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate din clasa proprie sau inferioarã. dar vor rãmâne sub elementele din clase superioare. alegând Degrupeazã va separa mai întâi cele douã grupe ºi va fi nevoie de alegerea din nou a comenzii pentru a obþine elemente independente. Comenzile Meniu Degrupeazã ªterge informaþiile de grupare ale elementelor selectate. etc. O cãsuþã de control indicã dacã comanda este sau nu activã. acoperiº. Toate elmentele grupate vor fi tratate ca independente. Gruparea/Degruparea nu este accesibilã în fereastra 3D. Aceasta permite modificarea simplã a unui element fãrã afectarea celorlalte. ceea ce înseamnã cã dacã douã grupe au fost grupate într-un grup ierarhic superior. 298 ArchiCAD 6. Alegerea din nou a comenzii va reforma grupul. dreptunghi de pereþi. elementele simultan create vor fi grupate împreunã (de ex.capitolul 5. Dacã comanda e activatã. Comanda este accesibilã ºi în fereastra 3D.0 Ghid de utilizare . Observaþie: În bordul de control existã douã butoane care au acelaºi efect. Ele redevin elemente independente. Suspendã grupele Suspendã temporar informaþiile de grupã. Informaþia de grupare este ierarhicã.) Adu deasupra Cu aceastã comandã elementele selectate se vor suprapune tuturor celorlalte.

ArchiCAD 6. Informaþia de blocare este menþinutã ºi dupã ce aþi pãrãsit proiectul. puteþi debloca numai Deblocheazã toate elementele Meniul ierarhic permite deblocarea tuturor elementelor Ale mele Deblocheazã toate elementele blocate anterior Ale altora Specificã pentru Team Work. Deblocheazã Comanda va debloca elementele selectate. Blocheazã Comanda blocheazã elementele selectate pentru prevenirea modificãrii accidentale. Observaþie pentru Teamwork: puteþi bloca numai elemente care vã sunt rezervate.capitolul 5. Elementele blocate nu pot fi rezervate de alþii. comanda este accesibilã numai pentru conducãtorul echipei. Reseteazã ordinea de bazã Aceastã opþiune rearanjeazã elementele modificate în ordinea de suprapunere de bazã. Observaþie pentru Teamwork: elementele blocate de Dvs. A se vedea Capitolul 2 pentru deschiderea conceptelor de bazã privind ordinea de desenare a elementele suprapuse.0 Ghid de utilizare 299 . Permite deblocarea tuturor elementelor blocate de oricare coleg prin alegerea numelui din fereastra de dialog care apare. Comenzile Meniu Trimite în spate Cu aceastã comandã elementelor selectate se vor suprapune toate elementele neschimbate din clasa proprie sau superioarã. dar vor rãmâne deasupra elementelor din clase inferioare. Trimite dedesubt Cu aceastã comandã elementelor selectate se suprapun toate elementele. Elementele blocate pot fi în continuare selectate ºi folosite pentru construcþie relativã ºi pentru transfer de parametri.

capitolul 5. Pentru crearea unui detaliu delimitaþi o suprafaþã din plan sau Secþiune/Faþadã cu Selectorul de suprafaþã ºi alegeþi comanda Creeazã detaliu. Comenzile Meniu Ale întregii echipe Asemãnãtor cazului anterior. economisind astfel timpul pentru modelare. dar deblocheazã toate elementele. Creeazã detaliu Cu aceastã comandã se poate salva suprafaþa delimitatã cu Selectorul de suprafaþã ca element de bibliotecã 2D. Fereastra de dialog care apare vã va permite sã specificaþi locaþia ºi numele elementului creat. se poate aºeza elementul creat imediat dupã ce a fost salvat. Se poate naviga uºor printre bibliotecile încãrcate folosind lista care apare în partea de jos a ferestrei. Se poate folosi mai târziu pentru "editarea" planului cu detalii. 300 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Dacã marcaþi cãsuþa de control Aºeazã detaliu acum.

Dacã ArchiCAD nu va gãsi Modelul de detaliu. Observaþie: La transformarea elementelor curbe în Plase se vor folosi numai segmente drepte. Dacã acest model lipseºte din bibliotecile active.capitolul 5.Cu Potrivire optimã tranformarea este efectuatã cu segmente curbe urmând cât mai mult posibil forma naturalã a curbei originale. Setãri Bagheta magicã Comanda are efect asupra transformãrii Arcelor. specificat printr-un model special în biblioteca ArchiCAD.0 Ghid de utilizare 301 . . ArchiCAD 6. veþi avea totuºi posibilitatea sã salvaþi detaliu. dar ca simple elemente. . vã avertizeazã ºi veþi avea posibilitatea de a continua sau nu operaþia. În timpul transformãrii curbele sunt desenate sau aproximate conform setãrilor din fereastra de dialog.Cu Preferã Segmente Lineare se folosesc numai segmente lineare. Opþiuni pentru segmente liniare Patru butoane radio din partea dreaptã dau posibilitatea alegerii din serie de opþiuni pentru aproximarea curbelor. Transformarea este descrisã la Capitolul 3. Cercurilor ºi Curbelor în pereþi sau elemente de tip poligonal. Metode de trasare Cu cele douã butoane radio din dreapta se poate alege dintre douã metode de tranformare. Comenzile Meniu Observaþie: Obiectele create astfel vor avea un comportament parametric. Tehnici de Construcþie.

Poligoane de zonã ºi etichete . .Elementele de bibliotecã sunt descompuse în elementele de bazã. descompunerea va crea elemente de bazã grupate. elementele de construcþie secþionate nu pot fi descompuse deoarece nu se pot ºterge în Secþiune. Excepþii: .În ferestrele S/F. Observaþie: Dacã gruparea automatã este activã. . texte pe un rând). Acoperiºurile ºi Plasele sunt descompuse în linii. haºuri fãrã chenar.Uºile ºi ferestrele selectate fãrã perete sunt descompuse ca elemente de bibliotecã ºi sunt înlocuite cu goluri în zidãrie.Linii de secþionare ºi Camere . Elementele originale se ºterg. 302 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Descompune Comanda va transforma elementele selectate în elemente de bazã (linii fãrã sãgeþi. cercuri. . Câteva exemple: .Elemente de bazã 2D. împreunã cu uºile ºi ferestrele din componenþã. . curbe. arce eliptice.Pereþii ºi stâlpii sunt descompuºi în linii ºi haºuri.capitolul 5.Cotele sunt descompuse în linii ºi elementele de bazã ale sãgeþii.0 Ghid de utilizare .Planºeele. . arce.

Intersectare Va prelungi sau scurta liniile. ArchiCAD 6. Dacã alegeþi aceastã comandã va apare o fereastrã de dialog.capitolul 5. pentru ca ele sã se întâlneascã într-un punct.0 Ghid de utilizare 303 . în care puteþi seta raza rotunjirii. O fereastrã de dialog va permite setarea razei. Teºire Uneºte douã capete de linii cu un segment linear. Cu ajutorul lor putem scurta sau prelungi liniile pentru ca sã se creeze intersecþia doritã. Rotunjire Va lega capetele liniilor printr-un arc de cerc. Comenzile Meniu Extre linii Meniul oferã trei comenzi care pot modifica relaþia dintre douã linii.

nu se vor desena liniile de nivel care cad în afara poligonului acoperiºului cãruia îi aparþin. 304 ArchiCAD 6. Observaþie: Aceastã opþiune apare gri dacã Suspendã Grupele este activ. Când se marcheazã cãsuþa de control Grupeazã cu Acoperiºul. toate liniile ce rezultã vor fi desenate. Comenzile Meniu Linii de nivel pe acoperiº Comanda va aºeza linii pe acoperiº la cota definitã în fereastra de dialog. liniile de nivel vor fi grupate cu acoperiºul cãruia îi aparþin. Cãsuþa fiind dezactivatã. Când se marcheazã cãsuþa de control Omite liniile din afara acoperiºului.capitolul 5. În câmpurile din mijloc se poate specifica cota la care doriþi linia de nivel.0 Ghid de utilizare . În acest caz liniile care cad în afara poligonului vor fi desenate egale cu linia de pivotare a planului cãruia îi aparþin. Se poate defini dacã linia de nivel sã fie aºezatã pe planul superior sau inferior al acoperiºului selectat cu butonul radio aferent. Cota poate fi datã faþã de nivelul propriu sau faþã de cota 0 proiect.

capitolul 5. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 305 .. Etichetare automatã Alegerea comenzii deschide o fereastrã de dialog. Mai vezi .. Eticheteazã/ªterge selectate etichetarea elementelor Cele douã comenzi permit adãugarea sau eliminarea etichetelor pentru elemente selectate. Comenzile Meniu Etichete Comanda deschide un submeniu care permite controlul modului în care se realizeazã etichetarea automatã. Se poate alege dintre douã opþiuni de text pentru etichetare: ID-ul elementului etichetat sau ID ul unic intern. Controalele din partea stângã activeazã/dezactiveazã etichetarea automatã pentru diferitele tipuri de elemente. Unealta etichetare este descrisã la Capitolul 4.

Fereastra aratã zonele care s-au schimbat. iar cele care prezintã probleme vor fi preselectate. Comanda Împrospãteazã zonele aduce zonele la zi cu restul desenului ºi vã avertizeazã asupra eventualelor Zone problematice.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Împrospãteazã Zonele La modificarea desenului zonele asociative nu se adapteazã în mod automat modificãrilor.capitolul 5. Fereastra de dialog care apare vã furnizeazã informaþii despre modul în care fiecare zonã s-a adaptat. 306 ArchiCAD 6.

Zona se auto-intersecteazã. va fi nevoie de rearanjarea zonei astfel încât sã aveþi o geometrie corectã sau sã tãiaþi poligonul în douã zone. Numãr Aceastã coloanã conþine numãrul care a fost asociat unei zone anume.capitolul 5. Stratul zonei este blocat. folosiþi meniul desfãºurabil din dreapta sus. Dacã primiþi acest mesaj de eroare. Zona pe care doriþi sã o împrospãtaþi nu se aflã în spaþiul Dvs. Comenzile Meniu Fereastra de dialog conþine urmãtoarele coloane: Stare: Acesta este locul în care ArchiCAD vã comunicã dacã zona poate fi reâmprospãtatã ºi dacã nu. de lucru. deplasaþi punctul de referinþã în interiorul zonei ºi repetaþi procesul de împrospãtare. Trebuie ca acel coleg sã vã asigure accesul la zonã. Zona pe care încercaþi sã o împrospãtaþi nu poate fi aranjatã din cauza dificultãþii de a-i gãsi toate laturile. Nume Aceastã coloanã conþine numele Zonei Mp adãugaþi Aceastã coloanã conþine informaþii despre modul în care zona s-a schimbat.0 Ghid de utilizare 307 . reprezintã urmãtoarele: ArchiCAD a împrospãtat cu succes Zona Dvs. Fiecare zonã asociatã trebuie sã aibe un punct de referinþã în interiorul ei. când zona este rezervatã de un coleg. ArchiCAD 6. Folosiþi butonul Mãreºte la Selecþie pentru repetarea împrospãtãrii. Zona a fost creatã manual ºi nu poate fi împrospãtatã automat. Puteþi examina zona selectând-o ºi apãsând butonul Mãreºte la selecþie. Pentru a modifica unitatea. Ca ºi în cazul poligoanelor. Icoanele care apar. Punctul de referinþã al zonei se aflã în afara limitei proprii. Eroarea se poate produce numai în ArchiCAD pentru Teamwork. Repetaþi procesul de împrospãtare. Deblocaþi stratul în fereastra de dialog setarea stratului ºi repetaþi procesul. care este natura problemei.

. .0 Ghid de utilizare . ºi Salveazã ca. toate Add-ons din mapa Add-ons din aceeaºi mapã cu ArchiCAD vor fi automat încãrcate ºi accesibile la lansarea programului. Numele de Add-ons încãrcate apar în ferestrele de dialog Deschide.capitolul 5. Add-On înainte de lansarea ArchiCAD. Alegând comanda. incluzând DXF ºi DWG. Cu comanda Încarcã Add-Ons este posibil accesul la Add-Ons ArchiCAD care sunt în alte Mape sau care au fost plasate în Mapa Add-Ons în timp ce programul era deja în folosinþã. apare o fereastrã de dialog vã permite sã alegeþi Add-On pentru încãrcare. . Dupã încãrcare ArchiCAD afiºeazã informaþii despre funcþia adãugatã.Add-ons tip unelte adaugã posibilitãþi de editare... Numele lor apare sub prezenta comandã. Comenzile Meniu Încarcã Add-On Add-ons sunt mici piese de software care adaugã funcþionalitate ArchiCAD-ului... Va fi nevoie de o nouã încãrcare sau de plasare în .Add-ons de Import-Export sunt filtre care permit deschiderea ºi salvarea date ArchiCAD în diferite formate de fiºier. Din acel moment Add-On este accesibil: Observaþie: La o nouã lansare a ArchiCAD Add-On încãrcat anterior cu aceastã comandã nu va fi accesibil.. 308 ArchiCAD 6.

inclusiv personalizarea prescurtãrilor de tastaturã. materiale.personalizarea opþiunilor de afiºare ºi reprezentare pentru clasele de elemente .modificarea atributelor folosite în proiect. Comenzile Meniu Meniul Opþiuni Comenzile meniului opþiuni permit: . .definirea ºi manipularea structurii pe straturi ºi nivele . Dupã setarea unei scãri veþi vedea o previzualizare a proiectului plotat sau imprimat la acea scarã. Se poate selecta o scarã standard sau se poate înscrie una individualã.0 Ghid de utilizare 309 . Mãrimea afiºãrii nu se schimbã la rescalare. Scarã plan Scara tradiþionalã de desen are efect numai supra imprimãrilor ºi plotãrilor. ArchiCAD 6.setarea preferinþelor generale folosite în program. texte) se schimbã. incluzând culori de peniþã.capitolul 5. Pentru a obþine o imagine realã (nu una mãritã) alegeþi Afiºare/Mãrime actualã dupã setarea scãrii. structuri multistrat ºi categorii de zone. Numai mãrimea relativã a elementelor cu mãrime fixatã (ex.Controlul scãrii ºi structurii grilajului . tipuri de linii ºi haºuri.

Descrierea mai jos în acest capitol. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã schimbaþi scara desenului vederea curentã se va modifica corespunzãtor.0 Ghid de utilizare . Puteþi schimba scara la orice fereastrã S/F. Observaþie: butonul Scarã desen din bara de afiºare are acelaºi efect. 310 ArchiCAD 6. activaþi comanda Scarã Desen ºi specificaþi o scarã în fereastra de dialog. Scãrile standard sunt arãtate în funcþie de standarde metrice sau US. numele se schimbã în Scarã secþiune. Scarã secþiune La alegerea comenzii în Secþiune/Faþadã. Pentru a vã întoarce la vederea precedentã alegeþi Afiºare/Vederea precedentã.capitolul 5. Pentru setarea scãrii documentului Dvs. gradul de mãrire rãmânând constant. în funcþie de unitatea setatã în Preferinþe/Unitãþi de desen.

.capitolul 5. Capitolul 4: Unealta de acoperiº Linii de referinþã haºuri Ascunde sau aratã liniile de bazã ale haºurii/texturii.. Intersecþii curate Comanda este accesibilã ºi din aceastã fereastrã de dialog.. în care pot fi setate modurile de reprezentare în plan a diferitelor elemente.Ca ºi din meniul Opþiuni (mai jos). Mai vezi. Comenzile Meniu Opþiuni de reprezentare Comanda deschide o fereastrã de dialog. Capitolul 4: Unealta haºurã ArchiCAD 6. Mai vezi.0 Ghid de utilizare 311 . Linii de referinþã acoperiº Comanda ascunde sau aratã liniile pivot ale acoperiºurilor.. A doua grupã de meniuri (sub linia de împãrþire) va influenþa nu numai reprezentarea în plan a elementelor dar ºi imaginea lor imprimatã ºi plotatã respectiv ºi fiºierele exportate.

Mai vezi . .Text reprezentat print-un dreptunghi plin gri cu colþuri. Limita secþiunii Adâncimea secþiunii poate fi ascunsã sau aparentã în plan.modul "Fir de pãr" la care fiecare linie va fi reprezentatã.Cu opþiunea plin elementele de construcþie apar ca umplere 100%. timp ce textul rãmâne lizibil.Text reprezentat print-un dreptunghi plin gri nefiind lizibil.conform Grosimii peniþei. . 312 ArchiCAD 6. imprimatã sau plotatã ca o linie subþire de 1 pixel (sau cu grosimea minimã a ploterului/imprimantei în cazul acestor operaþii). Mai vezi.0 Ghid de utilizare .Reprezentare simplã fãrã contur . la care toate liniile apar cu grosimile setate în fereastra de dialog peniþe ºi culori. Comenzile Meniu Text Blocurile de text pot fi reprezentate în mai multe moduri. ..capitolul 5. .. Capitolul 4:unealta de secþiune/faþadã Grosime linii Pentru liniile din plan existã douã posibilitãþi de setare: .. Observaþie: Textele la care mãrimea caracterelor în setarea actualã este sub 5 pixeli. Capitolul 4: unealta text Colþuri imagine Ascunde sau aratã colþurile imaginii. Haºuri Reprezentarea Haºurilor perete are patru moduri: . apar întotdeauna ca dreptunghiuri pline."Imagine bitmap" este modul cel mai uzual de reprezentare. . ºi ajung sã fie impimate sau plotate cu aceste grosimi. Aceastã opþiune accelereazã redesenarea ecranului. Aceastã metodã accelereazã reprezentarea elementelor.Text cu contur cu colþuri care înlesnesc selectarea ºi editarea textului.. iar peste 48 de pixeli sunt întotdeana reprezentate normal. Pereþii apar cu haºuri bitmap."Gol" va face elementele de construcþie sã aparã fãrã haºurã. .

.fãrã cote . Haºuri poligonale Sunt trei posibilitãþi în reprezentarea a haºurilor: Plin. numai ºtampila este vizibilã. . nu mai puteþi edita poligoanele încãperi.Culorile încãperii sunt vizibile sub Haºuri/texturi. Comenzile Meniu .uºi ºi ferestre ascunse. Observaþie: Dacã aþi ales aceastã posibilitate.Culorile încãperii sunt vizibile peste Haºuri/texe. Cu ajutorul comenzii se pot seta caracteristicile grilajului de editare ºi ale grilajului ajutãtor. Uºi ºi ferestre Existã trei opþiuni pentru reprezetarea uºilor ºi ferestrelor în plan . Vedere principalã ºi grilaj. . ArchiCAD 6. Poligonul zonelor Existã trei posibilitãþi în reprezentarea poligoanelor încãpere: . ºi se poate defini o Vederea principalã a proiectului.capitolul 5. Imagine Bitmap ºi Vectorial.0 Ghid de utilizare 313 .Culorile încãperii sunt ascunse."Vectorial" (cu linii) va schimba Imaginea Bitmap cu o haºurã cu linii vectoriale.. liniile de pe tavan arãtate.împreunã cu cotele .ascunse .

Prin setarea distanþelor grilajului secundar se pot seta grilaje cu distanþe egale sau nu.Valorile distanþelor reprezintã distanþa dintre liniile grilajului. Setarea culorii liniilor grilajului se face similar cu cea a fondului. Fond.Numãrul paºilor determinã numãrul repetãrii texturii.Dupã liniile grilaj conform numãrul paºilor Grilajului principal urmeazã liniile secundare conform nimãrul paºilor al grilajului secundar. Daþi dublu clic pe Fond ºi se deschide fereastra de dialog de editare a culorii. Grilajul ajutãtor poate fi deplasat faþã de elemente constructive sau faþã de grilajul de editare. Observaþie: Valoarea deplasãrii nu poate fi mai mare decât valoarea actualã a distanþei.0 Ghid de utilizare . . . Parametrii de construcþie au urmãtoarea semnificaþie: . iar apoi modelul se repetã. Deoarece deplasarea grilajului ajutãtor se face faþã de originea de utilizare. este indicatã mutarea originii de utilizare în locul setãrii valorii de deplasare. Grilajul ajutãtor Distanþele între liniile verticale ºi cele orizontale ale grilajului ajutãtor pot fi setate independent una de alta. 314 ArchiCAD 6. prin setarea valorii Deplasãrii. liniile grilajului ºi detaliu Prin Fond puteþi set culoarea suprafeþei de lucru 2D.capitolul 5. Comenzile Meniu Rolul ºi utilizarea grilajului de editare ºi celui ajutãtor s-a prezentat mai sus. Grilajul de construcþie Distanþa între liniile verticale ºi între cele orizontale paote fi setatã independent. Puteþi selecta culoarea doritã ori grafic ori numeric prin setarea componentelor HSB (nuanþã-intensitate-luminozitate) sau a componenetelor de culoare RGB (roºu-verde-albastru).

Independent de activara comenzii. dacã grilajul ar fi prea des (liniile învecinate la o distanþã mai micã decât 3 pixeli). grilajul este folosit. Când alegeþi comanda. atunci grilajul este invizibil. va apare valoarea actualã a mãririi ºi a deplasãrii în fereastra modelului grilajului. Alegerea comenzii Poziþionare pe grilaj este echivalentã cu alegerea uneia dintre icoanele Poziþionare pe grilaj ale Bordului de control. Intersecþii curate Comanda intersecþii curate funcþioneazã ca un buton. funcþiunea se activeazã. atunci imaginea planului este precum documentul imprimat sau plotat. Liniile de intersectare ale pereþilor apar normale. el nu va apare pe ecran. activ Când butonul este activat. .Puteþi activa temporar grilajul prin butonul ESC chiar dacã comanda Aratã grilajul nu este activã. Aratã grilajul Dacã comanda este activã. Grilajul de editare se seteazã cu comanda Vedere principalã ºi grilaj ajutãtor. dacã comanda Aratã grilajul este activã. Dacã comanda este activatã. ea nu mai funcþioneazã. Poziþionare pe grilaj Comanda Poziþionare pe grilaj funcþioneazã ca buton pentru activarea sau inactivarea ultimului tip de grilaj folosit. grilajul de editare este vizibil pe ecran. cursorul sare de la un punct al grilajului la altul. liniile de referinþã nefiind vizibile.Pentru suspendarea temporarã a folosirii grilajului apãsaþi butonul ESC. Intersecþii curate.capitolul 5. dacã nu. dacã renunþaþi la alegere. Cursorul este sensibil la punctele interioare ºi exterioare ale intersecþiei. grilajul nu este folosit. trebuie aleasã o distanþã mai mare între liniile învecinate sau o valoare de mãrire mai mare. Când grilajul este activ. de exemplu la colþurile unei camere. ArchiCAD 6. Aratã grilajul temporar Existã douã prescurtãri prin tastaturã pentru activarea sau inactivarea rapidã a grilajului. Pentru ca grilajul sã fie vizibil. Comenzile Meniu Clicând asupra butonului Aceastã vedere. . dacã nu. Aceastã setare este valabilã ºi pentru fereastra de dialog.0 Ghid de utilizare 315 .

Comenzile Meniu Acest lucru uºureazã calculul suprafeþelor. cotarea pereþilor.0 Ghid de utilizare . pe ecran apare modul de reprezentare al editãrii.capitolul 5. inactiv Când comanda este inactivã. Intersecþii curate. 2) Alegeþi comanda Afiºare/Reconstruieºte. 316 ArchiCAD 6. Intersecþia pereþilor va fi recalculatã ºi reconstruitã. Dacã reprezentarea pereþilor este incorectã: 1) Inactivaþi ºi activaþi din nou comanda Intersecþii curate.

Descrierea Paletei.deplasarea elementelor cu ajutorul unei funcþiuni de decupare/copiere ºi inserare.capitolul 5. . Pereþii apar ca blocuri simplificate.. Nivelul curent este marcat ºi numele sãu apare în bara de titlu a ferestrei Plan. fãrã construcþia intersecþiilor complexe. nivel cu nivel. Toate funcþiunile din Nivele sunt controlate de submeniu.navigarea între nivele ºi determinarea nivelului afiºat.definirea structurii verticale.0 Ghid de utilizare 317 . Nivelele ºi valorile lor de elevaþie sunt afiºate în partea de jos a submeniului. Vizibilitatea liniilor de referinþã vã ajutã la editarea elementelor.. Observaþie: Nivelele pot fi listate ºi deschise din paleta vederi. . Nivele Partea de meniu Nivele deschide un submeniu cu comenzi care permit: . Capitolul 2. ArchiCAD 6. Controalele ferestrei sunt descrise mai jos. Setãri Nivele Dacã alegeþi comanda Setãri Nivel din submeniu apare o fereastrã de dialog care permite definirea structurii pe verticalã a Proiectului. Inactivarea comenzii este utilã când într-un nod se întâlnesc mai multe elemente. Comenzile Meniu Liniile de referinþã ale pereþilor ºi ale acoperiºurilor sunt vizibile. Mai vezi .

Comenzile Meniu Adãugarea ºi ºtergerea nivelelor Partea superioarã a ferestrei de dialog oferã o listã a nivelelor existente în proiect.00. Schimbãrile aduse înãlþimii ºi cotei pot fi interpretate diferit: . Se poate adãuga un nivel pe listã prin butoanele Insereazã deasupra sau Insereazã dedesubt. La închiderea ferestrei de dialog nivelul afiºat va fi cel selectat.capitolul 5. Numerotarea nivelelor În funcþie de versiunea folositã. Definirea unui nivel Nivelul selectat poate fi definit în cãsuþele de editare. planul parter este nr. Noul nivel apare deasupra sau sub nivelul selectat. Numerotarea nivelelor se împrospãteazã automat.Dacã se modificã înãlþimea unui nivel. 1 (US) sau 0 (Versiune internaþionalã). afiºat îngroºat. În afara numãrului generat automat Nivelul poate fi denumit ºi se poate defini înãlþimea ºi cota. Pentru un proiect nou existã un singur nivel.0 Ghid de utilizare . Selectarea unui Nivel Selectaþi un nivel din listã pentru a-l activa. Observaþie: Înãlþimea este distanþa pe verticalã pânã la Nivelul urmãtor. sau se poate ºterge un nivel cu butonul ªterge. aceasta va afecta cota fiecãrui nivel situat deasupra (dacã numãrul nivelului este pozitiv) sau dedesubt (dacã numãrul este negativ). 318 ArchiCAD 6. iar Cota este înãlþimea faþã de cota ± 0. Practic nu existã limite pentru numãrul nivelelor.

Toate clasele de elemente marcate vor fi aºezate pe nivelul nou.. Selectaþi din listã nivelul pe care doriþi sã inseraþi elementele decupate sau copiate. clicaþi butonul Insereazã. Dupã selectare.. Clicând OK ArchiCAD vã va întreba dacã sunteþi sigur cã doriþi continuarea operaþiei. Insereazã ºi ªterge din interiorul ferestrei de dialog Nivele. Elementele de inserat sunt selectate conform setãrilor Control Inserare. Toate clasele de elemente de pe nivelul selectat sunt decupate ºi copiate atunci când clicaþi butoanele Decupeazã de pe Nivel ºi Copiazã de pe Nivel. selectaþi acel nivel ºi clicaþi ªterge. ArchiCAD 6. Deplasarea elementelor între nivele Pentru a copia elemente de pe un nivel pe altul se poate utiliza procedeul standard Decupeazã. Se marcheazã tipurile de elemente care trebuiesc inserate.capitolul 5. Copiazã. în timp ce copiazã de pe nivel lasã originalul intact. aceasta va afecta înãlþimea nivelelor vecine. Comenzile Meniu .0 Ghid de utilizare 319 . Copiazã ºi Insereazã din meniul Editare selectând ºi copiind elemente de pe Nivelul-sursã. Decupeazã de pe Nivel eliminã elementele de pe nivelul-sursã.Dacã se modificã cota unui nivel. Se mai pot folosi butoanele Decupeazã. Lista operaþiilor Pentru a vã ajuta sã efectuaþi operaþiile dorite. toþi paºi sunt listaþi. afiºând Nivelul de destinaþie ºi folosind comanda Insereazã pentru a aºeza copiile. Observaþie: Cãsuþele de marcare Control Inserare vor avea efect numai dacã clicaþi butonul Insereazã pe Nivelul. Observaþie: Aceste operaþii nu sunt efectuate pânã când nu le confirmaþi prin butonul OK ºi nu pãrãsiþi fereastra de dialog. Dacã doriþi sã ºtergeþi toate elementele de pe un nivel.

comanda efectueazã ºi o salvare automatã. Fiecare nivel este afiºat cu numele ºi cota. Comanda deschide o fereastrã de dialog permiþând trecerea directã la un Nivel existent ºi care aratã numãrul nivelelor existente. Dacã încercaþi sã treceþi la un nivel inexistent.. Lista Nivelelor Fiecare nivel definit în fereastra de dialog Nivele va fi trecut în lista de la partea inferioarã a submeniului Nivele. 320 ArchiCAD 6. Straturi Straturile ArchiCAD-ului fac posibilã gruparea elementelor desenului cu scopul reprezentãrii lor selective sau pentru crearea listei de materiale.0 Ghid de utilizare . o fereastrã de dialog va da posibilitatea creerii unui nou nivel. Dacã salvarea automatã este activatã. Comenzile Meniu Un nivel mai sus/Un nivel mai jos. Observaþie: altã posibilitate convenabilã de deplasare între nivele este cea oferitã de Paleta Vederi. Comenzile activeazã nivelul superior sau inferior.. Du-te la Nivelul. clicarea pe OK va ignora tentativa de trecere la alt nivel.capitolul 5. Introducând un numãr care este în afara gamei oferite.

Nou . Setãri strat Comanda va deschide fereastra de dialog Setãri strat în care se pot seta straturile corespunzãtor proiectului. ªterge Puteþi ºterge stratul selectat. se deschide o fereastrã de dialog în care puteþi da numele noului strat. ArchiCAD 6. clicând asupra butonului ªterge. Se vor ºterge toate elementele stratului respectiv. Pentru a selecta un strat. se va deschide un meniu secundar cu comenzi specifice de straturi. Comenzile Meniu La alegerea comenzii Straturi din meniu.. Straturile definite anterior sunt afiºate pe lista din partea stângã a ferestrei. Butonul ªterge activat va ºterge toate straturile care sunt selectate.0 Ghid de utilizare 321 .capitolul 5. aþi creat stratul. Clicând asupra butonului OK. clicaþi pe nume. Clicând asupra butonului Nou..

sã clicãm pe butonul Aratã. programul va trimite un mesaj de atenþionare înaintea ºtergerii. Numele acestuia va apãrea bturat în listã. Pentru a renumi un strat de pe listã clicaþi asupra butonului Renumire . Renumire . Pentru a evita ºtergerile întâmplãtoare nedorite. dar aceste elemente nu se pot edita.. Aratã ºi ascunde Pentru ca conþinutul unui strat sã fie vizibil pe suprafaþa de lucru. Straturile pot fi grupate prin aceste extinderi.0 Ghid de utilizare . Posibilitãþi de listare Aceste posibilitãþi/opþiuni vã ajutã sã vã descurcaþi în liste de straturi lungi. mai mult. el apare pe ecran.Clicaþi asupra acestui buton pentru lista straturilor în funcþie de numele lor. Aceastã operaþie se referã la toate straturile de pe listã. 322 ArchiCAD 6. Clicaþi butonul Ascunde pentru a ascunde un strat.. .Clicaþi asupra acestui buton pentru lista straturilor în funcþie de extensia lor. Comenzile Meniu Observaþie: Aceastã operaþie nu poate fi anulatã prin comanda Nu trebuie. Aceste funcþiuni se referã la toate straturile selectate.Înscrieþi numele extensiei cãutate în câmpul din dreapta butonului Aceastã extensie.. Sub efectul lor iconul lacãt în faþa numelui stratului se deschide sau se închide. .. Putem pune punct dupã orice nume ºi putem scrie o extindere. Blocheazã ºi Deblochezã Butoanele Blocheazã ºi Deblochezã vor bloca sau debloca straturile selectate. el este activ. . Când stratul e deblocat. ea va ºterge lista paºilor Nu trebuie/Totuºi trebuie. cursorul simte elementele din el pentru a realiza racordãrile corecte. Conþinutul este accesibil pentru editare ºi în el se pot aºeza elemente noi.capitolul 5. Când stratul e deblocat.

În ArchiCAD. . Cu aceastã comandã se pot modifica ºi verifica setãrile peniþelor ºi culorilor din ArchiCAD.0 Ghid de utilizare 323 .Culoarea ºi grosimea de linie cu care elementul se va desena poate fi modificatã asociind o peniþã nouã sau modificând caracteristicile peniþei în fereastra de dialog Peniþe ºi culori. Peniþe ºi culori. Dacã stratul este blocat. Combinaþii straturi Puteþi defini combinaþii de straturi. Numele straturilor ascunse va apare gri pe listã. Pentru o manipulare simplã în lista din dreapta va apare numele tuturor grupurilor de straturi create. iconul lacãt închis este vizibil în stânga numelui. Comenzile Meniu Alege toate Butonul va selecta toate straturile.Puteþi asocia câte o peniþã pentru fiecare document.. Peniþa aleasã va determina grosimea de linie ºi culoarea elementelor desenate cu ea. puteþi crea ºi stoca acestea prin elementele de control din dreapta ferestrei de dialog Setare straturi. peniþele sunt unelte de desen simulate care au culoare ºi grosime de linie..capitolul 5. . ArchiCAD 6. Aratã toate straturile Comanda va face vizibile toate elementele desenate pe straturile existente.

00 produce o linie cu cea mai redusã grosime posibilã. În fereastra de dialog care apare se poate seta o culoare numeric sau grafic prin mixaj NSL (Nuanþã-Saturaþie-Luminozitate) sau RVA (Roºu-Verde-Albastru). noua culoare apare în cãsuþa peniþei. Numãrul lor de ordine este indicat de poziþia din tabel: rândul 1 de la 1-10. Observaþie: o grosime de 0. . Culori Fiecãrei peniþe îi corespunde. .Grosimile sunt redate exact. 324 ArchiCAD 6. dar se poate edita orice culoare prin dublã clicare pe cãsuþa peniþei. Grosimi de peniþã În ArchiCAD sunt definite 99 de peniþe. diferitele elemente ale cotãrii sau haºurii. Comenzile Meniu Peniþe În tabel sunt disponibile 99 de peniþe. în funcþie de initatea setatã în câmpul alãturat. Dupã redefinirea culorii elementele ArchiCAD îºi schimbã imediat culoarea. conform setãrii de bazã. Dacã grosimea este setatã "Fir de pãr" toate liniile au grosime de 1 pixel. Grosimile se mãsoarã în puncte mm. Clicând OK. . câte o culoare.Grosimile sunt efective dacã se activeazã Opþiuni de reprezentare/Grosime linii/Grosime realã. În funcþie de tipul de plotter sau imprimantã acestea apar în mod diferit. rândul 2 11-20 ºi aºa mai departe. pe imprimante cu laser cu rezoluþie mare sau plottere configurate.capitolul 5. conform tabelului de mai jos: ArchiCAD oferã grosimi predefinite pentru fiecare din cele 99 peniþe. Culoarea peniþelor de pe plotter este determinatã de culoarea realã a peniþelor din aparat corespunzând numãrului de peniþã dat. .Grosimile sunt salvate la exportul în PlotMaker.0 Ghid de utilizare .Se pot asocia culori diferite pentru sãgeþi.

26. Astfel este posibilã reprezentarea planurilor cu o mare varietate de grosimi pentru prezentãri grafice de mare clasã. Grosimile sunt mãsurate în puncte sau mm. în funcþie de unitãþile de desen setate. Culorile ºi grosimile depind de peniþele plotterului ºi pot sã difere de desenul afiºat pe ecran. 25 etc. grosimile ºi culorile sunt redate pe plotter dacã este posibil. Comenzile Meniu Tip aparat Imprimantã Peniþe Nu existã peniþe asociate. numerele 2. Desenele salvate ca Fiºiere PlotMaker preiau informaþiile din ArchiCAD. 9. 18. 10. cu peniþa nr.capitolul 5. Pen Plotter Raster Plotter Plot Maker Din PlotMaker în Pen Plotter Din PlotMaker în Raster Plotter ArchiCAD 6. ArchiCAD dã posibilitatea definirii grosimilor de peniþã de cãtre utilizator. Peniþele ArchiCAD sunt interpretate pentru peniþele plotterului cu modul 8.0 Ghid de utilizare 325 . vor fi desenate cu peniþa nr. grosimile ºi culorile sunt redate de imprimantã în funcþie de setãrile din Imprimã/Opþiuni. 1 de pe plotter. etc. Aceasta înseamnã cã peniþele ArchiCAD nr. Peniþele ArchiCAD sunt transmise manual sau prin modul predefinit cãtre Plotter. 2 ºi aºa mai departe. Nu existã peniþe asociate. 17. Grosimile ºi culorile de pe desenul plotat depind de grosimile peniþei plotterului. 1.

capitolul 5. Puteþi dubla tipul selectat. Steguleþele albe ºi negre reprezintã diferitele segmente ale liniei întrerupte. Comenzile Meniu Tipuri de linii Când alegeþi comanda Tipuri de linii. 326 ArchiCAD 6.. În partea inferioarã sub Editã tipul selectat veþi putea edita în mod grafic prima componentã a liniei. ºi puteþi modifica copia...).. etc.0 Ghid de utilizare ." în care puteþi selecta. punctatã. modifica sau ºterge Tipurile de linii (continuã. Veþi obþine o fereastrã de dialog compusã din douã pãrþi. Puteþi crea tipuri de linii proprii. În fereastra de mai sus puteþi alege între creearea unei linii întrerupte sau unei linii cu simboluri. întreruptã. Se pot adãuga sau ºterge secþiuni dupã nevoie prin deplasarea triunghiului de marcaj sub cãsuþele de setare numericã. asiguraþi-vã ca tipul de linie sã fie întrerupt sã apãsaþi OK. Crearea tipurilor de linii proprii Puteþi crea un tip nou de linie clicând asupra butonului Nou. se deschide fereastra de dialog "Tipuri de linii. Linii întrerupte Dupã editarea denumirii noii linii.

lungimea putând fi editatã prin tragerea steguleþului pe orizontalã sau prin introducerea numericã. Steguleþele albe reprezintã pasul dintre segmente ºi poate fi editat în mod similar. Apãsaþi butonul de jos Insereazã componenta liniei. Veþi obþine o fereastrã de dialog. Dupã terminare selectaþi toate componenetele cu unealta Sãgeatã ºi alegeþi Copiazã din meniul Editare. Componenta aleasã înainte va apare în fereastra de editare graficã. Arce ºi Puncte.capitolul 5. Comenzile Meniu Fiecare steguleþ negru reprezintã capãtul segmentul plin din linii. Dacã de exemplu unitatea de desen este metrul. Selectaþi Simbol pentru tipul de linie ºi editaþi numele dorit pentru noua linie. Se poate edita scara atât pentru componenta de linie cât ºi pentru pasul dintre ArchiCAD 6. Linii simbol Liniile simbol sunt create prin desenarea unui ºablon folosind Linii. scara din fereastrã va fi în mm.0 Ghid de utilizare 327 . Dupã aceasta alegeþi Tipuri de linii din meniul Opþiuni ºi clicaþi butonul Nou. Valorile din câmpul numeric sunt date în unitatea de desen setatã.

328 ArchiCAD 6. Haºurile sunt modele geometrice plane asociabile pereþilor. Acest lucru se seteazã cu comanda Opþiuni de Reprezentare. iar dupã aceasta sã apãsaþi butonul Copiazã componentele liniei. acestea nu vor fi inserate în fereastra de dialog. toate haºurile pot fi în acelaºi timp bitmap sau vectoriale. Prin inserarea acestor componente în plan. Modificãrile de dimensiuni sunt reflectate de valorile din cãsuþele de editare numericã.. acoperiºurilor ºi poligoanelor. liniile îºi pãstreazã dimensiunile independent de scarã. În proiect. Dacã selecþiunea pentru componente include ºi alte tipuri de elemente. trebuie sã selectaþi mai întâi linia din fereastra de dialog Tipuri de linii. Componenta de linie va fi scalatã ca întreg.capitolul 5.Prin selectarea acestei opþiuni elementele de linii sunt aºezate pe planºã la scara datã ºi interpretate ca celelalte elemente de construcþie. Modificarea unei linii simbol Dacã doriþi modificarea unei linii simbol dupã ce componenetele originale au fost ºterse din plan. Dacã se schimbã scara planºei. ªtergerea unui tip de linie Dacã doriþi sã ºtergeþi un tip de linie din lista celor accesibile. imprimantã sau plotter depinde de urmãtoarele opþiuni: . Scalarea Tipurilor de linie Modul de apariþie a liniilor pe ecran. Liniile ºi Punctele pot fi folosite pentru definirea liniilor simbol. Funcþiunea standard Copiazã-Insereazã nu funcþioneazã în acest caz.. Lista desfãºurabilã din partea dreaptã a ferestrei de dialog afiºeazã toate tipurile de haºuri în ordine alfabeticã. ele redevin editabile. planºeelor. . liniile se mãresc sau se micºoreazã proporþional.0 Ghid de utilizare . stâlpilor. Tipuri de haºuri. Fiecare haºurã are douã forme de reprezentare: bitmap ºi vectorial. Observaþie: Numai Arcele.Prin selectarea acestei opþiuni. acestea vor apare la scara setatã original. Comenzile Meniu prin tragerea steguleþelor sau introducând valori în cãsuþele situate dedesubt. selectaþi tipul de linie din Tipuri de linii ºi apãsaþi butonul ªterge. La comanda Tipuri de haºuri va apare fereastra de dialog cu ajutorul cãreia puteþi seta modele bitmap ºi vectoriale pentru uneltele Perete ºi Haºuri. În toate ferestrele de dialog unde sunt listate tipurile de linii.

Haºuri bitmap Fereastra micã de haºurã permite urmãrirea ºi editarea modelului bitmap pixel cu pixel. clicaþi Renumeºte ºi introduceþi noul nume. dar nu se poate scala. ArchiCAD 6. dupã care se poate edita copia.capitolul 5. clicaþi butonul Nou. Poate fi imprimat. ºi modelului vectorial. mãri sau roti. dar numai haºurile vectoriale pot fi plotate. Puteþi sã vã reântoarceþi oricând la tipurile de bazã alegând Nou ºi reseteazã din meniul Fiºier. Dacã doriþi schimbarea numelui unei haºuri. Crearea haºurilor Pentru a crea un model de haºurã.. În fereastra de dialog se pot crea haºuri simbol sau se poate . ºi simplu duplica tipul de haºurã curent. selectaþi tipul. Comenzile Meniu Amândouã tipuri de haºuri pot fi reprezentate pe ecran ºi pot fi imprimate. Prin butonul ªterge se poate elimina oricare tip de haºurã.0 Ghid de utilizare 329 . Noul model rãmâne asociat numelui..

0 Ghid de utilizare . 330 ArchiCAD 6. Sunt afiºate mai încet în ArchiCAD. Haºurile pot fi întinse ºi comprimate în ambele direcþii. Se poate seta ºi nivelul de mãrire. Scalarea haºurilor vectoriale Haºurile vectoriale pot apare cu distanþe folosind comanda Scaleazã cu Planul. ca ºi rotite prin introducerea unghiului în cãsuþa corespunzãtoare. apoi clicaþi cu sãgeata în fereastra micã pentru a activa sau dezactiva punctele. Aceasta va determina haºura selectatã sã o înlocuiascã pe cea ºtearsã. Haºuri vectoriale Haºurile vectoriale sunt compuse din segmente liniare individuale. dar pot fi plotate. Comenzile Meniu Pentru editarea modelelor bitmap selectaþi un model din listã. rotite ºi mãrite.Când modul Scaleazã cu planul este activ.capitolul 5. . haºurile rãmân cu dimensiunile constante independent de scara desenului. sau ca desen fix folosind Scaleazã independent. 5) Setaþi scalarea. Observaþie: Geometria internã a haºurilor vectoriale nu poate fi editate în ArchiCAD. Toate elementele care au folosit haºura ºtearsã vor conþine cea nouã. modelul rãmâne proporþional cu desenul. . Pentru schimbarea modelului vectorial al unui tip de haºurã: 1) Selectaþi haºura 2) Clicaþi butonul ªterge 3) Selectaþi alt tip de haºurã din listã 4) Clicaþi butonul Nou.În modul Scalat Independent. scalate. orientarea ºi pasul 6) Clicaþi OK pentru terminare.

Cãsuþa de jos: Elemente de construcþie ArchiCAD 6. texte sau alte elemente.0 Ghid de utilizare 331 . scara ºi dimensiunea motivului de bazã ca ºi unghiul de rotire. Componenta anterior realizatã va apare în fereastrã. Modificarea unei haºuri-simbol Dacã doriþi sã modificaþi o haºurã simbol dupã ce componentele originale au fost ºterse din plan. Dacã selecþia componentelor include curbe. Observaþie: numai liniile. selectaþi toate componentele folosind unealta Sãgeatã ºi alegeþi Copiazã din meniul Editare.Cãsuþa de sus: Haºuri 2D . arce ºi puncte. acestea nu vor fi inserate în fereastrã. Inserând haºura în Plan. ea redevine editabilã. trebuie sã selectaþi haºura din Tipuri de haºuri ºi sã apãsaþi butonul Copiazã. folosind linii. arcele ºi punctele pot fi folosite pentru definirea unei haºuri simbol. clicaþi butonul Nou. . Ataºarea haºurilor la Unelte Clicaþi cãsuþele de marcaj reprezentative ale elementelor cãrora doriþi sã le ataºaþi haºuri. Dupã terminarea ºablonului.capitolul 5. Selectaþi Tipuri de haºuri din meniul Opþiuni. Puteþi edita ritmul de repetare. Apãsaþi butonul Insereazã deasupra ferestrei de previzualizare. Selectaþi Haºurã Simbol ca tip de haºurã din fereastra de dialog ºi editaþi numele pe care-l doriþi pentru haºurã. Comenzile Meniu Haºuri simbol Haºurile simbol sunt create prin desenarea prealabilã a ºablnului în plan.

capitolul 5. Comenzile Meniu

Afiºarea haºurilor
Setarea aleasã în Haºuri poligonale haºuri vectoriale. Desenul imprimat deoarece plotarea haºuri vectoriale. Mai vezi ... Comanda Opþiuni de reprezentare, meniul Opþiuni, Capitolul 5. Opþiuni de reprezentare/Haºuri de construcþie ºi va decide dacã vor fi afiºate haºuri bitmap sau depinde ºi de setarea din Opþiuni de reprezentare, ºi exportul în PlotMaker se face întotdeauna cu

Plotarea haºurilor
Modele standard incluse în paleta de bazã a ArchiCAD ºi PlotMaker. Posibilitãþi de prezentare: Tip Vectorial Fãrã spaþiu Spaþiu des (0.1 mm) Umplere continuã Umplere continuã Umplere continuã Spaþiu activ (>0.1 mm) Vectorial Vectorial Vectorial

Ecran imprimantã Ploter imprimantã Ploter imprimantã

Nu Nu Nu

Posibilitãþi de prezentare: Tip Bitmap 100% 75, 50, 25 & 0% Gri Gri în mod vectorial Alte modele

Ecran imprimantã Ploter imprimantã Ploter imprimantã

Continuã Continuã

72 dpi Bitmap Umplere vectorialã

332

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Structuri multistrat
Pereþii, planºeele ºi acoperiºurile pot fi structuri multistrat. Stâlpii primesc haºuri separate pentru nucleu ºi înveliº.

Lista structurilor multistrat
În meniul din dreapta puteþi alege dintre diferite structuri multistrat. Dacã clicaþi asupra numelui structurii, în câmpul de setare din partea stângã al ferestrei va apare lista componentelor.

Lista se poate edita în trei moduri. - Adãugarea unei structuri noi se face cu butonul Duplicã. Structura selectatã se va dubla ºi va apare inscripþia Copie lângã numele ei. - Redenumirea unei structuri existente prin butonul Renumire - ªtergerea elementului de pe listã cu butonul ªterge.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

333

capitolul 5. Comenzile Meniu

Definirea straturilor În partea stângã a ferestrei de dialog se poate selecta stratul clicând pe nume în listã sau pe reprezentarea graficã. Se pot edita straturi prin folosirea contralelor de sub listã.

Se poate modifica grosimea, haºura, orientarea haºurii ºi peniþa oricãrui strat. Se pot alege peniþe diferite pentru contur, fond ºi haºurã.

Pentru desenarea liniei dintre douã straturi ArchiCAD va cãuta stratul cu contur mai gros. În cazul grosimilor egale va fi aleasã culoarea haºurii situate mai jos în listã. Orientarea haºurilor vectoriale ale pereþilor paote urma opþional unghiul peretelui. Straturile structurale Toate structurile multistrat includ straturi de rezistenþã, care au un rol important la legarea pereþilor cu stâlpii. Prin setare de bazã stratul structural este cel mai gros, dar se poate schimba aceastã setare. Se pot alege mai multe straturi ca straturi structurale, dar ele trebuie sã fie alãturate. Observaþie: Haºurile ataºate pentru pereþi rãmân valabile ºi pentru structurile multistrat. Important: La desenarea unui perete trapezoidal cu o haºurã multiplã, veþi remarca cã numai stratul structural va urma grosimea peretelui.

334

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Materiale
Dupã alegerea comenzii Materiale... apare fereastra de dialog Materiale, în care se pot seta caracteristicile materialelor. În ferestrele de dialog Setãri ale uneltelor 3D se pot asocia materiale elementelor ArchiCAD. Imaginile color ale ferestrei 3D utilizeazã numai culoarea materialelor, timp ce fotografiile (comanda Imagine/Fotografiazã) utilizeazã toate caracteristicile materialelor.

Fereastra de dialog Materiale conþine toate posibilitãþile de setare privind suprafaþa materialelor ArchiCAD. Meniul superior aratã gama de materiale folosite în proiect. Duplicã, Renumire, ªterge Lista materialelor poate fi modificatã prin cele trei butoane din partea dreaptã. - Pentru a adãuga listei un material nou, clicaþi asupra butonului Duplicã, apoi redenumiþi copia în fereastra de dialog ce apare. - Clicaþi asupra butonului Renumire, dacã vreþi sã redenumiþi un material, apoi înscrieþi noua denumire în fereastra de dialog. - Pentru ºtergerea materialului actual, clicaþi asupra butonului ªterge. Observaþie: La creerea unui material nou dublaþi un material care este asemãnãtor materialului dorit. Astfel îl puteþi edita cu un minim efort. Setarea caracteristicilor materialului Caracteristicile de suprafaþã ale materialului se pot seta prin alegerea culorii ºi a tipului de material. Previz. Auto. Pentru a avea imaginea noului material, clicaþi asupra cãsuþei de selecþie Previz. Auto. Comanda va prezenta în câmpul de exemplu din partea dreaptã caracteristicile noului material, conform datelor luminii solare actuale.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

335

capitolul 5. Comenzile Meniu

Dacã rezultã o imagine stranie, verificaþi dacã culoarea luminii solare este albã.

Expert
Clicând asupra butonul Expert... fereastra de dialog Materiale devine mai complexã. Astfel pot fi setate caracteristici ca reflecþia, transparenþa, strãlucirea. Puteþi alege dintre posibilitãþile texturilor ºi haºurilor 3D corespunzãtoare materialelor standard sau unice.

Atribute de reflexie Majoritatea atributelor de reflexie ale materialelor sunt date prin procent din limita teoreticã. Valorile se pot edita numeric sau cu ajutorul butoanelor. Controlul Ambient seteazã procentul de luminã ambientalã pe care materialul o reflectã. Controlul Difuziei descrie calitatea suprafeþei materialului. Suprafeþele rugoase tind sã reflecte lumina directã într-un mod difuz-setare apropiatã procentului maxim. Reflexia difuzã aratã mai degrabã culoarea materialului decât culoarea luminii.

336

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Setarea Oglindire este opusã Difuziei. Este reflexie directã arãtând mai degrabã culoarea luminii decât cea a materialului. O suprafaþã finã va produce oglindirii puternice (spre 100%), iar un material moale ºi deschis la culoare aproape nimic (spre 0%). Culoarea oglindirii este teoretic culoarea luminii, dar programul permite definirea independentã. Clicaþi dublu pe cãsuþa culorii pentru stabilirea culorii. Strãlucirea este capacitatea unei suprafeþe curbe de a reflecta luminã directã din sursã punctualã într-un mod mai mult sau mai puþin focalizat. Cât mai focalizatã este reflexia, cu atât mai strãlucitor apare suprafaþa. Atribute de transparenþã

Urmãtoarele douã controale definesc modul în care lumina penetreazã materialul. Transmisia indicã procentul în care lumina trece prin material. Sticla este în vârful scalei, iar materialele opace la polul opus. Atenuarea controleazã modul în care transmisia este diminuatã în timp ce suprafaþa se abate de poziþia perpendicularã pe punctul de observare. Atribute de emisie Controalele aratã fluorescenþa materialelor Culoarea emisiei se seteazã prin dublã clicare pe cãsuþa culorii. În cãsuþa de editare care apare se poate selecta culoarea prin mixajul componentelor NSL sau RVA.

Atenuarea dicteazã modul în care intensitatea luminii emise scade în timp ce punctul de observare se îndepãrteazã de obiect.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

337

capitolul 5. Comenzile Meniu

Haºuri 3D Este posibilã alegerea unei haºuri pentru materialul care va fi afiºat în fereastra 3D pentru Umbrire Analiticã sau Linii Ascunse prin activarea Haºurãrii 3D în fereastra setãri 3D.

Observaþie: Haºurile 3D nu afecteazã imaginile ... Texturi Se poate asocia o texturã oricãrui material.

Numele texturii selectate apare în câmpul arãtat ºi este afiºat odatã cu numele Materialului în paletele desfãºurabile. O previzualizare a Texturii este arãtatã deasupra numelui Texturii. - Clicând ªterge Textura va fi disociatã de material. - Clicând Editã Textura va deschide fereastra de dialog Setãri Texturã unde se poate alege o texturã din biblioteca activã dacã nici o texturã nu a fost asociatã materialului, sau se poate înlocui Textura cu alta. Fereastra de dialog conþine un numãr de opþiuni pentru editarea texturilor.

338

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Numele texturii curente este afiºat în titlul ferestrei de dialog. Dimensiunile imaginii în pixeli sunt deasemeni arãtate. În partea stângã a ferestrei de dialog o fereastrã de previzualizare aratã textura într-un simplu pãtrat. Cu ajutorul meniului desfãºurabil de mai jos se poate seta o proporþie de repetare a aceleiaºi texturi la dimensiunile dorite. În partea de mijloc a ferestrei o serie de controale permit definirea mãrimii, unghiului, originii ºi proporþiilor texturii aºa cum va apare. - Primele douã câmpuri de editare definesc proporþia vertical/ orizontal a texturii. - Marcând Pãstreazã proporþiile originale de mai jos asigurã pãstrarea proporþiilor originale. - Urmãtorul câmp permite rotirea texturii. - Se poate seta cu o serie de butoane radio modul în care vor fi alãturate modulele de texturã. - Activând Origine oarecare ArchiCAD va alege un punct de Origine oarecare. Aceastã opþiune este utilã atunci când doriþi ca mai multe elemente cu aceeaºi texturã sã arate diferit. La dreapta ferestrei de dialog o serie de opþiuni sunt rezervate pentru control Canal Alfa. În imaginile color 32 biþi, Canalul Alfa este un canal suplimentar faþã de componentele RVA care pot fi editate în aplicaþii cu Adobe Photoshop. ArchiCAD permite exploatarea informaþiilor plasate în Canalul Alfa în mai multe feluri. Suprafaþã: Dacã valoarea alfa este albã, atunci veþi obþine culoarea texturii, iar dacã este neagrã, atunci culoarea originalã va apare în pixelii daþi ai suprafeþei date. Dacã valoarea este o nuanþã de gri, cele douã culori vor fi amestecate. Ambient: Ca mai sus, dar aplicat la culoarea Ambientalã. Oglindire: Controleazã modul în care efectul de oglindire este luat în calcul. Dacã valoarea alfa este albã, efectul de oglindire este luat în considerare în totalitate la pixelul dat. Dacã valoarea e neagrã, nu se va þine cont de oglindire. ªi în acest caz existã valori intermediare. Difuzie: Controleazã efectul luminii difuze în modul arãtat mai sus. Harta denivelãrii: Controleazã normala la suprafaþã permiþând un efect convex la suprafaþã. Valorile albe reprezintã denivelãrii convexe, cele negre gãuri.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

339

. Dacã e neagrã.capitolul 5. culoarea texturii este vizibilã. TIFF sau GIF în MacIntosh. Poate apare ºi în ªtampila încãperii. Categoriile de încãperi ale ArchiCAD-ului fac mai eficientã folosirea uneltei Încãpere.0 Ghid de utilizare . GIF sau JPEG în Windows. . Sunt permise valorile intermediare La partea inferioarã a ferestrei de dialog un set de butoane Cautã sunt accesibile pentru cãutare în fiºierele de texturi ale bibliotecii active. modifica sau ºterge categorii de încãperi. TIFF. BMP. . 340 ArchiCAD 6.ªtampila categoriei poate fi asociatã la fiecare categorie. Categorii de zone Încãperile cu funcþi asemãnãtoare pot fi grupate pe categorii diferite. Formatele de fiºier pentru texturi pot fi PICT.Culoarea categoriei ajutã la identificarea categoriilor identice în plan. Definirea Categoriilor de zone se face în modul urmãtor. În unele þãri acest numãr trebuie rectificat conform standardelor locale.Numele categoriei descrie scopul sau domeniul de utilizare al categoriei. În Windows numai fiºierele BMP sau TIFF pot conþine informaþii de Canal Alfa.Codul categoriei ajutã la definirea rapidã a categoriilor. . La alegerea comenzii Categorii de încãperi apare o fereastrã de dialog în care puteþi crea. Comenzile Meniu Transparenþã: Dacã volarea e albã. Pentru parametrii fiecãrei categorii se pot defini valori de bazã. textura e perfect transparentã.

. .Colþuri convexe. Aceºtia sunt listaþi în câmpuri speciale în fereastra de dialog. Lista de parametri a ºtampilei conþine mai multe elemente decât cea a Ferestrei Setãri. Valorile de bazã introduse vor apare în fereastra de dialog setãri zonã la selectarea categoriei respective.Lãþimea totalã a uºilor. zonã . Variabile interne sunt: . Setãri zonã: .Colþuri concave. .Suprafaþa totalã a uºilor.Suprafaþa pereþilor. . .Suprafaþa totalã a ferestrei. Când zona este definitã valorile de bazã sunt în mod automat transcrise în valori reale. . Dacã doriþi sã adãugaþi o nouã categorie clicaþi butonul Nou ºi completaþi în câmpul Numelui ºi Codului.Nr. ArchiCAD 6. Parametrii de bazã al ªtampilei de zonã Parametrii de bazã pot fi modificaþi în lista de parametri ai categoriei curente.0 Ghid de utilizare 341 .Lãþimea totalã a ferestrelor.Perimetrul zonei.Înãlþime zonã.capitolul 5. ªtergerea categoriilor de zonã Se poate ºterge o categorie de zonã prin selectare din lista de categorii ºi clicare pe butonul ªterge. Câþiva parametri sunt variabile interne ale elementului de bibliotecã ªtampilã zonã. .Nume zonã .Perimetrul golului din zonã. Aceste variabile sunt valori asociate la definirea zonei în plan. . . În funcþie de forma ºtempilei de zonã aceste valori pot fi afiºate.Aria mãsuratã. Prin dublã clicare pe cãsuþa culorii se poate asocia orice culoare noii categorii. Comenzile Meniu Crearea categoriilor de zone Categoriile de zonã predefinite sunt afiºate în partea de stânga sus a ferestrei de dialog. Se poate selecta o ºtampilã de zonã pentru noua categorie prin clicare pe butonul cu sãgeatã micã sau prin selectarea unui nou element de bibliotecã clicând pe meniul desfãºurabil de lângã numele ºtampilei de zonã. .Perimetru de-a lungul pereþilor.Nivel zonã . mãsurate.

dimensiunea textului ºi afiºarea valorii unghiurilor în zecimale. Unealta Zonã la Capitolul 4 ºi Comenzile setãri listare ºi Listeazã zona din meniul Calcule.. Unitãþi de desen În fereastra de dialog Unitãþi de desen poate fi setat sistemul unitãþilor de mãsurã. numãrul zecimalelor.0 Ghid de utilizare . Preferinþe Selectarea punctului din meniu va deschide un meniu secundar cu cele ºapte comenzi de setare. care permite personalizarea combinaþiilor de taste pentru prescurtãri. ca ºi comanda Meniu prescurtãri. mai jos în acest capitol.. Mai vezi .capitolul 5. Lista de comenzi Preferinþe este accesibilã în partea superioarã a fiecãrei din cele ºapte ferestre de dialog Preferinþe. Comenzile Meniu Variabile definite de utilizator apar la capãtul listei parametrilor de bazã. precizia unghiurilor. Toate aceste comenzi deschid ferestre de dialog care controleazã opþiuni operaþionale care uºureazã folosirea ArchiCAD. 342 ArchiCAD 6.

Comenzile Meniu La alegerea Unitate geodezicã. în sens opus acelor de ceasornic.capitolul 5. înãlþimea de literã (caracter).. unghi de înclinaþie etc. în celelalte cazuri faþã de orizontalã. Puteþi modifica precizia diferitelor unelte de dimensionare utilizând standardele uzuale cum sunt de exemplu US Bilder sau DN. Precizia valorilor numerice de dimensiuni ºi unghiuri. se pot seta în meniurile corespunzãtoare. Dimensiuni Prin setãrile Dimensiuni existã posibilitatea de setare a sistemelor de reguli corespunzãtoare diferitelor standarde de dimensionare.0 Ghid de utilizare 343 . ArchiCAD 6. unghiurile sunt mãsurate faþã de direcþia nordului (setat în fereastra de dialog Soare). sau puteþi face setãri unice.

plase ºi obiecte doar pe propriul nivel. prin marcarea cãsuþelor respective. un nivel mai jos sau pe toate nivelele. Tipurile de linii sunt cele accesibile prin comanda Tipuri de linii.capitolul 5. Elemente îndepãrtate Fereastra de dialog permite definirea tipului de linie folositã pentru reprezentarea elementelor situate pe alte nivele decât cele pe care au fost create. acoperiºuri. Se pot reprezenta planºee.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Direcþii legate Fereastra de dialog Direcþii legate face posibilã setarea perechilor de unghiuri pentru desenarea în direcþii fixate cu ajutorul butonului SHIFT. pe un nivel mai sus. 344 ArchiCAD 6.

schimbarea setãrilor 3D activeazã automat fereastra 3D. Schimbarea Setãrilor 3D Cu opþiunea activatã. Dacã opþiunea este dezactivatã. ºi manipulãrii mesajelor procesului fotografierii.capitolul 5. ArchiCAD 6. Dacã opþiunea e dezactivatã. executãrii unui raport. în momentul activãrii ferestrei 3D.0 Ghid de utilizare 345 . Reconstruire automatã Cu aceastã opþiune activatã afiºarea 3D este reîmprospãtatã dupã fiecare modificare în plan. Cu opþinea dezactivatã. reconstruirea ferestrei 3D va re-crea fereastra 3D la nivelul de mãrire original. Pãstreazã detaliul mãrit Marcând aceastã cãsuþã se va pãstra partea mãritã a vederii 3D în fereastrã chiar ºi la reconstruirea ferestrei. urmãririi procesului fotografierii. Comenzile Meniu Modelare ºi listare Fereastra de dialog Modelare 3D dã posibilitatea reconstruirii ferestrelor 3D. modelul 3D nu aratã modificãrile pânã când alegeþi comanda Reconstruieºte din meniul Afiºare. Se poate lucra în fereastra de dialog Setãri Proiecþie 3D astfel încât clicând OK sã se pãstreze setãrile fãrã lansarea modelãrii. astfel încât modelarea sã nu se efectueze între modificãri. se poate modifica metoda de proiecþie ºi modelare. Dezactivarea opþiunii poate fi utilã atunci când doriþi sã menþineþi o imagine 3D în fereastrã pentru o perioadã mai lungã ºi doriþi sã preveniþi reconstruirea automatã.

Dacã este inactiv.0 Ghid de utilizare . avansarea procesului de creere a imaginii 3D sau a listãrii va fi arãtat într-o fereastrã. Comenzile Meniu Aratã fereastra de avansare Cu aceastã opþiune activã. Acest lucru este important dacã existã posibilitatea întreruperii curentului sau cãderilor de tensiune. secþiunile 3D ºi randãrile de dupã reconstruire nu ºterg conþinutul ferestrei. 346 ArchiCAD 6. noile comentarii fiind adãugate Siguranþa datelor Fereastra de dialog conþine controale pentru reducerea riscului de pierdere a datelor ºi deteriorare a fiºierelor. mesajele de eroare vor apare în fereastra Raport. Ori de câte ori fereastra 3D e reconstruitã. Poate fi folosit ºi pentru urmãrirea procesului de creere a imaginilor. dacã e cazul sã anulaþi procesele lungi de calculare sau modelare 3D. ci cu cantitatea datelor prelucrate. sau dacã sistemul se prãbuºeºte.capitolul 5. Aceasta vã ajutã sã decideþi. Scrie raport Raportul este mai mult decât o simplã listã de mesaje. Noile proiecþii. Întrerupe cu mesaje de eroare Acest control permite apariþia mesajelor de eroare pe ecran înaintea terminãrii procesului. Observaþie: avansarea indicatorului nu este proporþionalã cu timpul efectiv. fereastra Raport este rescrisã de la început.

Cele douã opþiuni funcþioneazã în felul urmãtor: . Integritate permanentã Activarea acestei cãsuþe va duce la controlul permanent al integritãþii datelor din Proiect.Imagini fotorandate . Toate schimbãrile de la ultima salvare (automatã sau manualã) sunt stocate în Mapa temporarã. Nu trebuie/Totuºi trebuie. Copie rezervã Marcând cãsuþa copie rezervã se pot crea copii de rezervã ale versiunii salvate anterioare.. în cazul salvãrii automate se pot folosi comenzile. Pentru a o activa manual. ArchiCAD va încerca imediat remedierea ºi vã va informa despre rezultat. Autosalvarea este activatã prin setarea de bazã.Deschide element de bibliotecã.capitolul 5. deschideþi fereastra de dialog Siguranþa Datelor ºi clicaþi butonul Salvare automatã activã. .0 Ghid de utilizare 347 . ArchiCAD 6.. Clicaþi salvare automatã inactivã dacã sunteþi sigur cã nu aveþi nevoie de salvare automatã. din când în când poate sã aparã cursorul buldozer pe ecran. Dacã sunteþi obligat sã reconectaþi calculatorul din orice motiv.Prin selectarea metodei bazate pe interval se poate introduce timpul în secunde pentru ciclul de salvare automatã. Chiar ºi la proiecte mari. . Faþã de salvarea manualã. Urmãtoarele operaþii trebuiesc salvate manual: . Pentru configurarea metodei de Salvare automatã. Existã trei limitãri pentru salvãrile automate. prin salvarea cu extensia ". Comenzile Meniu Salvare automatã Funcþiunea salvare automatã controleazã o serie de opþiuni pentru protecþie împotriva pierderilor de date. Limita Nu trebuie/Totuºi trebuie Un câmp de editare situat sub opþiunile de salvare automatã permite setarea numãrului de paºi care pot fi anulaþi prin comanda Nu trebuie. Oricare date din fiºier ar suferi deteriorãri. Setarea de bazã este 20.Prin selectarea metodei bazate pe numãrul de operaþii se poate seta numãrul de operaþii dupã care se produce salvarea. clicaþi pe unul din butoanele Salveazã la . la urmãtoarea lansare a ArchiCAD o fereastrã de dialog vã dã posibilitatea reluãrii lucrului întrerupt. Dacã salvarea automatã este activatã. salvarea automatã se produce în timp redus.bak".Toate tipurile de liste de calcul.

ea poate fi utilã atunci când se doreºte distincþia dintre elemente apropiate cu o toleranþã mai mare. r sau a în timpul unei peraþii de desen Standard. Cu metoda Standard: . Pentru operaþii în mai mulþi paºi ca desenarea arcelor. în timp ce 0 dezactiveazã atracþia cursorului. Sunt prevãzute douã opþiuni: Mac-like (MacIntosh) sau Standard (Windows). Toleranþa mare este mai utilã pentru desenarea rapidã. fiindcã va fi mai dificilã gãsirea unui punct. O toleranþã micã poate încetini lucrul. Toleranþa poate varia între 0 ºi 9 pixeli. Limita de atracþie a cursorului Se poate seta distanþa de la care cursorul este atras la un punct cheie sau muchie. iar ceilalþi paºi sunt efectuaþi în modul CAD descris mai jos. respectiv CAD like (MacIntosh) sau CAD (Windows). Apropierea de un punct se poate realiza ºi prin mãrirea desenului. modul CAD va fi temporar activat. Dacã apãsaþi x. y. Comenzile Meniu Altele Fereastra de dialog Altele conþine o serie de opþiuni. Desenarea liniilor Opþiunile de desenare a liniilor afecteazã operaþiile de desenare pe ecran ca desenarea pereþilor sau tragerea unui element. valoarea de 3 asigurã un lucru rapid în valoarea de 1 o mai mare precizie. primul vector este introdus prin tragere.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . În mod practic. Totuºi. 348 ArchiCAD 6. în acest caz poate fi nevoie de mãriri suplimentare.Eliberaþi butonul. sau dacã eliberaþi butonul pe fereastra uneltei în bara de meniu.Clicaþi ºi trageþi elementul .

o fereastrã de dialog apare la lansarea ArchiCAD pentru a vã permite sã alegeþi dintre crearea unui proiect nou. în mod direct sau prin Reþea. Cu aceastã opþiune straturile blocate nu vor fi arãtate de paletele desfãºurabile. Descrierea la capitolul 2. ArchiCAD 6. Redesenare automatã Dacã opþiunea e marcatã.Deplasaþi-vã pe punctul de capãt ºi clicaþi încã o datã. Apariþia fondului Se poate alege între folosirea fondului de desen. Localizarea Mapei Temporare Opþiunea controleazã localizarea Mapei temporare ArchiCAD. conectare la un proiect în echipã sau deschiderea unui document oarecare. Butonul Volum este accesibil dacã existã mai multe volume pe computerul Dvs.Clicaþi pe punctul de începere . planul va fi redesenat în mod automat dupã fiecare modificare. El apare gri dacã nu existã astfel de volume. numãrul ID al unui element nou va fi automat urmãtor elementului anterior creat. deschiderea unui proiect existent. ID în progresie automatã Folosind aceastã cãsuþã. haºuri transparente sau fondul haºurii pentru afiºarea secþiunilor. ele se pot vedea alegând Opþiuni/Straturi. Ascunde Straturile blocate în palete desfãºurabile. Comenzile Meniu Cu metoda CAD: . Nr. Activare Trage-ºi-Aruncã Cu aceastã opþiune se poate controla accesibilitatea funcþiunii Trage ºi Aruncã. Afiºeazã fereastra de dialog Startup Dacã opþiunea este marcatã. Bineînþeles.0 Ghid de utilizare 349 .capitolul 5. unde se poate debloca la nevoie.

Mapa Temporarã conþine mai multe fiºiere importante. ca: . Alegeþi un nume de meniu din meniul desfãºurabil. Confirmaþi prescurtarea aleasã prin clicare pe butonul Asociazã. deoarece Mapa Temporarã se poate extinde la zeci de megabiþi. Observaþie: Dacã drive-ul de bazã nu are spaþiul liber recomandat la lansarea ArchiCAD. Comenzile Meniu Opþiunea permite reaºezarea Mapei Temporare pe un drive adiþional pentru a economisi spaþiu pe drive-ul de bazã. Pe Windows aceste date sunt menþinute în memoria virtualã. Pe Macintosh sunt recomandate hard disk-uri foarte mari pentru imagini complexe. Prescurtãri Comanda permite asocierea propriilor prescurtãri pentru fiecare comandã din meniu. dupã care selectaþi o comandã din fereastra Comenzi.Documente salvate automat pentru relacsarea lucrului întrerupt . clicaþi Disociazã.0 Ghid de utilizare . Setaþi limitarea fiºierului la cea mai mare valoare posibilã la randarea cu umbre a modelelor complexe. Se poate crea o prescurtare pentru comanda selectatã prin definirea unei combinaþii de taste pe partea dreaptã a ferestrei de dialog.Tampoane 3D care-ºi schimbã dimensiunile în cursul Proiecþiilor 3D (MacIntosh) sau operaþiilor de Fotorandare în funcþie de complexitatea imaginii. 350 ArchiCAD 6.capitolul 5. veþi avea posibilitatea alegerii unui alt drive prin apariþia unei cãsuþe de avertizare. Dacã nu mai aveþi nevoie de prescurtare.

respectiv pentru crearea unor vederi speciale. ci ºi de setãrile efectuate în fereastra de dialog Setãri 3D. animaþiei ºi studiului însoririi.capitolul 5.Urmãtoarele patru comenzi servesc la alegerea uneia dintre cele patru metode de modelare. Comenzile Meniu Meniul Imagine Meniul Imagine conþine comenzile legate de modelarea ºi fotografierea 3D.0 Ghid de utilizare 351 . . cã timpul de modelare nu depinde numai de metoda aleasã. la care fiecare suprafaþã vizibilã poartã culoarea corectã a materialului asociat. Trebuie precizat. iar metoda Colorat.Urmãtoarele douã comenzi servesc la setarea creerii secþiunilor specifice ale ArchiCAD-ului. . ºi setarea caracteristicilor de bazã ale ferestrei 3D. Structura meniului Imagine este urmãtoarea -Primele trei comenzi fac posibile setãri generale de modelare.Urmãtoarele comenzi sunt pentru controlul setãrilor Fotografierii. ArchiCAD 6. prin care proiectul poate fi secþionat cu scopul creerii secþiunilor de arhitecturã. selectarea elementelor care vor fi obiectele proiecþiei. incluzând setarea punctului de vedere. Metoda Bloc – cea mai rapid㠖 în primul rând. . Cu aceste funcþiuni se pot crea imagini elaborate fixe sau animate.

Pentru a reprezenta modelul astfel setat.. Clicaþi oriunde în câmpul model ºi linia direcþiei vederii se roteºte în jurul obiectului ajungând în punctul unde aþi clicat. clicaþi asupra butonului OK. Dacã vreþi sã vedeþi un alt detaliu în câmpul model. Puteþi seta toate caracteristicile importante. respectiv Setãri perspectivã. Fereastra de dialog este disponibilã sub douã forme: Proiecþii axonometrice. ca de exemplu locul punctului de vedere. Comenzile Meniu Setãri proiecþie 3D. unghiul conului de vedere ºi poziþia soarelui. cât ºi obiectul pot fi deplasate clicând asupra lor. legând punctul de vedere cu obiectul.capitolul 5. Setãri perspectivã În ArchiCAD avem toate posibilitãþile de setare pentru creerea perspectivelor cu o exigenþã maximã. Câmpul model de reprezentare În câmpul model din partea stângã a ferestrei de dialog se aratã planul. apoi deschideþi din nou aceastã fereastrã Editarea perspectivei Linia continuã din câmpul model este direcþia vederii. puteþi alege punctul de vedere corespunzãtor în fereastra Setãri proiecþie 3D.0 Ghid de utilizare . Atât punctul de vedere. pãrãsiþi fereastra de dialog ºi setaþi prin comenzile meniului Reprezentare. 352 ArchiCAD 6. înãlþimea lui. locul obiectului ºi înãlþimea lui. Înainte de a reprezenta o imagine 3D sau a porni o fotografiere.. cum apare el în fereastra Plani.

poziþia obiectului este fixatã. (În acest caz. 3.) Înãlþimea punctului de vedere ºi a obiectului. Pentru perspectivã cu douã puncte de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la aceeaºi înãlþime. 4. Puteþi seta ºi numeric poziþia relativã a punctului de vedere ºi a obiectului prin completarea câmpurilor Distanþã ºi Azimut din partea dreaptã a ferestrei. acest unghi are numai rol informativ (nefiind egal cu unghiul conului de vedere). Celelalte setãri pot avea orice valoare. Efectul valorilor setate poate fi urmãrit grafic în câmpul model.0 Ghid de utilizare 353 . 5. Comenzile Meniu Unghiul conului de vedere este vizibil în câmpul model. Dacã direcþia vederii nu este orizontalã. unghiul conului de vedere ºi rotirea camerei de luat vederi pot fi setate cu ajutorul urmãtoarelor câmpuri. Setaþi direcþia de vedere paralel cu una din direcþiile de bazã ale proiectului. Pentru previzualizarea rapidã a proiecþiilor alegeþi opþiunea de modelare Blocuri 3D descrisã mai jos. Posibilitãþi 1. Pentru perspectivã cu trei puncte de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la înãlþimi diferite. ArchiCAD 6. (Nu se poate introduce numeric valoarea 0). Pentru o perspectivã cu un singur punct de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la aceeaºi înãlþime.capitolul 5. iar dacã direcþia vederii este orizontalã. trageþi obiectul în locul dorit ºi setaþi distanþa la zero prin tragerea punctului de observare pânã când câmpul valoric indicã 0. atunci acest unghi va arãta exact unghiul de vedere. Pentru a obþine o perspectivã de sus setaþi cota punctului de observare deasupra obiectului. 2.

354 ArchiCAD 6. se deschide fereastra de dialog Soare.. cât ºi valoarea azimutului pot fi setate numeric în câmpurile inferioare setãrii punctului de vedere ºi al obiectului. Soare.. Comenzile Meniu Resetarea Punctului de vedere ºi obiectului Dupã mãriri. Setarea direcþiei iluminãrii (soare) Mijlocul câmpului model este legat de o linie întreruptã cu iconul soarelui.0 Ghid de utilizare . Ele se vor deplasa pe punctul de clicare.capitolul 5. Observaþie: Aceastã fereastrã de dialog poate fi deshisã ºi din Fereastra Setãri Camerã.. dar nu poate fi adus mai aproape. Aceastã linie aratã direcþia iluminãrii în cazul modelãrii color ºi în cazul fotografierii. Camere în perspectivã Setãrile unei camere pot fi copiate în fereastra de dialog Setare perspectivã selectând o singurã camerã ºi deschizând fereastra Setare perspectivã. Clicând asupra butonului Soare.. deplasãri sau setãri numerice de distanþã punctul de ºi obiectul pot sã disparã din suprafaþa de previzualizare. care oferã un numãr de setãri a luminii solare pentru fotografiere. Atât înãlþimea. Distanþa soarelui este luatã ca fiind infinitã. Iconul soare poate fi rotit de jur-împrejur. Setarea camerei nu se mai poate face aici. Pentru a le regãsi apãsaþi Shift-clicare (punct de observare) ºi/sau Option-clicare/Alt-clicare (obiect).

Comenzile Meniu Parametrii luminii solare Caracteristicile luminii pot fi setate în partea superioarã a ferestrei de dialog Soare. Poate lumina suprafeþe altfel umbrite.Culoarea poate fi editatã în fereastra de dialog Editã Culoarea . . . Luminã ambientalã Ca opusã luminii direcþionate. Dubla clicare pe cãsuþa culorii deschide fereastra de dialog Editã culoarea. Aplicã Clicaþi pe acest buton pentru testarea setãrilor de mai sus. Lumina ambientalã poate avea propria culoare ºi intensitate variabilã pentru obþinerea unor efecte speciale la fotografiere. ArchiCAD 6.capitolul 5.Atât culoarea.Puteþi decide cât din lumina direcþionatã este reprezentatã prin luminã ambientalã.Intensitatea poate fi setatã între 0-100%. Culoarea luminii direcþionate se poate seta cu valoare între 0-100%. . Se pot seta 4 nivele de intensitate pentru efect. Ceaþã Pentru aprofundarea caracterului realistic al imaginii acest efect atmosferic atenueazã lumina în funcþie de distanþa faþã de punctul de vedere. Observaþie: Pentru aplicarea acestui efect asiguraþi-vã ca Ceaþa sã fie activatã în fereastra de dialog Setãri Imagine Foto descrisã mai jos. lumina ambientalã este nedirecþionatã ºi poate substitui lumina reflectatã din ambientul real. Se poate seta culoarea ceþii prin dubla clicare pe cãsuþa care deschide fereastra de dialog Editã Culoarea. cât ºi intensitatea luminii direcþionate pot afecta lumina ambientalã în funcþie de procentajul specificat în câmpul Contribuþie la Ambient (%).0 Ghid de utilizare 355 .

Numele localitãþii . 2) Clicaþi butonul adaugã Noua localitate va apare în ordine alfabeticã ªtergerea unei localitãþi 1) Selectaþi numele localitãþii din listã 2) Apãsaþi butonul ªterge. Corecþia +1 orã (Orar de varã) permite corectarea salvãrilor pentru lumina solarã.0 Ghid de utilizare . 356 ArchiCAD 6. Adãugarea unei noi localitãþi 1) Înscrieþi urmãtoarele în cãsuþele de editare corespunzãtoare: . Comenzile Meniu Seteazã Oraºul Prin acest buton se poate specifica o localizare geograficã prin latitudine ºi longitudine sau prin specificarea unui oraº inclus în listã.Coordonatele exacte . Setarea datei ºi orei În fereastra de dialog Soare se poate specifica data ºi ora.capitolul 5. Ca rezultat al acestor specificãri se poate obþine direcþia exactã a poziþiei soarelui. cu un icon ce indicã dacã este noapte sau zi.Zona fusului orar.

Comenzile Meniu Orientarea Orientarea planului este definitã prin setarea direcþiei Nord în raport cu poziþia desenului pe ecran. respectiv axonometrii proprii.00 grade. incluzând vederile axonometrice. Dacã se defineºte poziþia soarelui prin definirea localitãþii cu data ºi ora.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 357 . de jos în sus. Ca ºi în cazul perspectivelor. ArchiCAD 6. Proiecþii axonometrice În fereastra de dialog Proiecþii axonometrice paleta tipurilor de proiecþie oferã o gamã largã a modurilor de proiecþie. de sus în jos. laterale. rezultatul poate fi îmbunãtãþit. Punct de vedere ºi Unghi Soare Se poate seta direcþia vederii ºi poziþia soarelui cu controalele ºi cãsuþele de editare din dreapta zonei de previzualizare. Se poate trage acul compasului sau se pot introduce valori numerice în raport cu axul X al planºei. Estul fiind la 0. Puteþi alege dintre 12 moduri de proiecþie. iar cu ajutorul câmpului model ºi setãrii punctului de vedere. iar pentru axonometrii ºi distanþa punctului de vedere este infinitã. distanþa soarelui de la obiect este consideratã infinitã. setãrile vor fi calculate în raport cu orientarea.

Butonul Adaugã Proiecþie Curentã plaseazã vederea curentã pe listã. chiar dacã au fost create cu aceeaºi comandã.0 Ghid de utilizare .Pentru deplasãri la unghi oarecare introduceþi valorile dorite în cãsuþele de editare. Animaþiile bazate pe vederi axonometrice nu sunt comparabile cu animaþiile din perspective. dar unghiul de incidenþã al luminii solare poate fi setat doar numeric.. se deschide o nouã fereastrã de dialog. Vederi pãstrate Clicând asupra butonului Pre-Setãri. Comenzile Meniu Clicând simplu pe iconul Camerã sau Soare acestea se pot trage în poziþia doritã. Fiecare cadru poate fi denumit în fereastra de dialog care apare la apãsarea acestui buton. . . cu ajutorul cãreia puteþi stoca seturi de caracteristici. Efectul schimbãrilor este arãtat de rotirea casei din zona de previzualizare ºi valorile din cãsuþele de editare. cu scopul de a le putea folosi mai târziu. Direcþia camerei ºi a soarelui poate fi setatã grafic sau numeric. . dar puteþi face acest lucru ºi prin modificarea corespunzãtoare a iconului cãsuþã în câmpul model. Setare de axonometrie proprie Puteþi seta o axonometrie proprie prin setarea numericã a unghiurior ºi proporþiilor de scurtare ale axelor.Pentru a le deplasa în paºi de 5°. Butonul Seteazã la Proiecþia Curentã schimbã cadrul din listã cu cel pe care l-aþi setat ca prioritar. 358 ArchiCAD 6. Setãrile astfel pãstrate pot fi folosite ulterior ºi pentru creerea imaginilor în miºcare.capitolul 5. Dacã nici o proiecþie nu este selectatã.. Folosind cadre intermediare. în fereastra Pre-Setãri. trageþi icoanele.Pentru a deplasa camera sau soarele în paºi de 45° clicaþi o datã lângã direcþia doritã pe oricare din cercurile gri. proiecþia Nou va fi Inseratã înaintea ei. Vederile de pe listã vor fi cadre-cheie în animaþie. Dacã existã proiecþie selectatã. va fi adãugatã proiecþia Nou. se va obþine o metamorfozã animatã de la o proiecþie la alta.

. Sub efectul comenzii Selectare elemente de reprezentare.capitolul 5. Selectarea fãcutã în plan are prioritate faþã de setãrile din acestã fereastrã ArchiCAD 6.. Butoanele Deschide ºi Închide controleazã dacã animaþia va fi sau nu reluatã dupã ultimul cadru.. Capitolul 4. Cadre de aºteptare are acelaºi efect ca ºi în descrierea Uneltei Camerã. Selectare elemente de reprezentare. ºi care apar apoi în ferestrele Secþiune/Faþadã.0 Ghid de utilizare 359 .. în fereastra ce apare putem selecta tipurile de elemente apãrute în procesul modelãrii 3D.. Comenzile Meniu Butonul ªterge eliminã un cadru de pe listã. În partea Opþiuni pentru Animaþie din partea stânga-jos a ferestrei de dialog se poate seta numãrul de cadre intermediare care vor fi create de ArchiCAD prin interpolare între cadrele consecutiv definite.

. ca ºi prin opþiunea Toate Nivelele. Nivele modelate Nivelele care vor fi modelate pot fi specificate în modul într-o ordine continuã. modelul va fi creat numai pânã la limita selecþiei. Dacã uºile ºi ferestrele nu sunt marcate. sau numai o descriere GDL. La modelare inversã se pot exclude elementele interioare pentru a modela doar exteriorul. Dacã este activatã cãsuþa Aranjeazã la selecþie. cu care pot fi setate haºurile vectoriale 3D ºi umbrirea vectorialã. Aceastã metodã selectivã economiseºte timp la proiectele complexe a cãror modelare dureazã mult. 360 ArchiCAD 6. grup în care se pot seta mãrimea ferestrei 3D.capitolul 5. . Efect de selectare Dacã se creeazã o suprafaþã de selectare cu Selectorul de suprafaþã înaintea modelãrii aceasta poate fi folositã pentru modelare directã sau inversã.Efecte. . La alegerea comenzii Setare fereastrã 3D va apare o fereastrã de dialog în care pot fi setate caracteristicile imaginii din fereastra 3D. Setãri fereastrã 3D. Setãrile posibile pot fi grupate conform urmãtoarelor: .Reprezentare.Metode pentru setarea caracteristicilor modelãrii cu linii ascunse ºi colorate. Marcajul poate afecta mai multe nivele.0 Ghid de utilizare . Tipuri de elemente Tipurile de elemente care vor fi modelate pot fi determinate prin marcarea cãsuþelor din fereastrã.. fondul ferestrei 3D ºi grosimea de linie folositã la reprezentare. deschiderile vor fi interpretate ca gol în zidãrie. Comenzile Meniu Puteþi selecta numai jumãtate de plan.

Metoda Exact creeazã vederi mai precise.0 Ghid de utilizare 361 . . iar metoda analitic ar dura mai mult.este plotabilã în orice dimensiuni prin ploterele rasteriale (HP Design Jet de exemplu) Metoda rapidã: . dar utilizarea lui poate dura ceva timp la proiectele mari.Metoda Analitic dã un rezultat perfect. când dorim sã verificãm proiectul pe ecran. Modul Colorat ªi în modul Colorat putem alege între metodele Rapid ºi analitic.imagini bitmap .Metoda Rapid dã rezultate rapide dar nu ascunde toate liniile .efectele nu sunt utilizabile. Comenzile Meniu Modul cu linii ascunse Puteþi seta dacã proiecþia cu linii ascunse sã fie efectuatã analitic sau rapid.capitolul 5. Mai puteþi seta. nu poate fi plotatã. Caracteristicile importante ale celor douã metode sunt: Metoda analiticã: . Metoda Rapid este utilã la proiecte complexe. ArchiCAD 6.poligoane de suprafaþã exacte .poate fi salvatã în mai multe formate (ºi în format PlotMaker) .haºuri vectoriale 3D ºi umbrirea vectorialã sunt utilizabile . Conturul va arãta muchiile elementelor modelate.imaginea poate fi mãritã independent de rezoluþie . dacã doriþi sã vedeþi sau nu conturul elementului în modul Colorat.

capitolul 5. dar dureazã mai mult prelucrarea datelor. Opþiunea nu este accesibilã în cazul imprimãrii pe o imprimantã Postscript. Alegerea materialelor ºi haºurilor este discutatã în acest Capitol. Transparenþa în umbrire Acest control permite arãtarea elementelor cu definiþie de transparenþã a materialului ºi în vederi colorate. Haºuri vectoriale 3D Efectul este utilizabil numai la imaginile Linii ascunse-analitic ºi Color-analitic. la Meniul Opþiuni/Materiale. Dacã aþi selectat deja o haºurã 3D în fereastra de dialog Material-Expert pentru oricare din materialele folosite în Proiect. Comenzile Meniu Fineþe de acoperire Prin aceastã setare puteþi seta numãrul liniilor verticale prin care creaþi modelul cu linii ascunse.. Umbrire vectorialã În fereastra 3D puteþi activa funcþiunea de umbrire a ArchiCAD-ului. Mai vezi .0 Ghid de utilizare . 362 ArchiCAD 6. puteþi decide dacã aceasta va apare cu sau fãrã haºurã. Un numãr mai mare de linii dã o imagine mai realistã. ºi puteþi decide dacã doriþi sã reprezentaþi ºi linia conturului umbrelor. nu numai în imagini fotorealistice.. Pentru o imagine rapidã dar clarã alegeþi valori între 3 ºi 10 în funcþie de mãrimea ecranului.

capitolul 5. În cazul opþiunii Fãrã contur. umbrele se amestecã ºi vor crea o singurã sau mai multe umbre mari. pãstrând proporþia originalã. fiecare umbrã va fi o entitate. Selectând caseta. Observaþie: Puteþi racorda dimensiunea fotografierii la dimensiunea ferestrei 3D prin comanda Setãri fotografiere. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Observaþie: ArchiCAD-ul calculeazã umbrele pentru fiecare element în parte. puteþi modifica dimensiunile. Fond Puteþi alege un fond simplu pentru imaginea 3D. Culorile ºi imaginile setate acolo vor apare ca fondul modelului 3D. În cazul opþiunii Cu Contur. Reprezentare Aici puteþi seta dimensiunile verticale ºi orizontale în pixeli. Mãrime de imagine ºi fond. Grosime linii Puteþi seta dacã grosimea liniei cu care sunt desenate modelele sã fie de unul sau de doi pixeli. sau acelaºi fond ca cel setat la Setãri foto.0 Ghid de utilizare 363 .

0 Ghid de utilizare . daþi dublu clic asupra liniei cu cursorul Mercedes. Comanda va deschide fereastra de dialog Planuri de secþionare 3D. Desenând linia de secþiune. Dacã doriþi sã ºtergeþi toate planurile de secþiune. Dacã prima încercare nu reuºeºte. desenaþi o linie într-una din aceste vederi. puteþi folosi echere sau setarea numericã ca ºi la editarea planului.... Comenzile Meniu Planuri de secþionare 3D. Secþiuni 3D În fereastra de dialog Planuri de secþionare 3D. Comanda nu este accesibilã dacã fereastra 3D este goalã sau nu a fost încã deschisã Fereastra de dialog Secþionare 3D are opþiuni pentru controlul tuturor aspectelor procesului de secþionare. Linia va dispare. Acestea sunt descrise mai jos. pentru a alege direcþia de privire al secþiunii. Dupã desenarea liniei va apara cursorul Ochi. 364 ArchiCAD 6. ºi puteþi sã desenaþi una nouã. clicaþi pe butonul ªterge toate planurile. Prin secþiuni 3D puteþi crea secþiuni uzuale sau speciale.. Pentru acrea o secþiune. linie care va deveni un plan de secþiune perpendicularã pe vederea actualã..capitolul 5. se vãd trei proiecþii ortogonale importante ale clãdirii.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 365 . Secþionãrile 3D pe care le definiþi sunt salvate cu proiectul ºi pot fi refolosite la urmãtoarea deschidere a acestuia. Pentru a obþine secþiuni care sã le arate. Pentru a crea astfel de suprafeþe. va fi preluat primul material din descriere. Observaþie: Funcþiunea Planuri de Secþionare 3D nu aratã diferitele straturi ale structurilor multistrat. Suprafeþele de secþionare a elementelor de bibliotecã vor fi colorate ca ºi materialul setat pentru elementul de bibliotecã. clicaþi OK pentru revenirea la modelul 3D. Accentuarea suprafeþelor ºi muchiilor Secþionate Controalele Haºurã & Peniþã a Secþiunii permit accentuarea liniilor ºi suprafeþelor de secþionare 3D. Puteþi crea suprafeþele speciale de secþionare cu muchii diferit colorate. clicaþi pe butonul [Custom] ºi alegeþi un material din meniul care apare. ca ºi suprafeþe cu definiþie de material la invidual alegere. Dacã clicaþi Foloseºte Atributele elementului. Dacã elementul de bibliotecã are descrieri interne de material. folosiþi unealta Secþiune/Faþadã.capitolul 5. Comenzile Meniu Dacã planul ales corespunde. suprafeþele secþionate vor avea aceleaºi materiale ºi culori ca ºi muchiile ºi suprafeþele nesecþionate.

Bloc La alegerea modului Bloc. fãrã goluri ºi deschideri. 366 ArchiCAD 6. secþiunile selectate în fereastra Planuri de secþionare 3D se efectuazã pentru fiecare reconstruire a modelului. Dacã este selectatã. Poate fi folosit doar informativ în privinþa volumelor create. în fereastra 3D va apare numai volumul elementelor. dar este un mod rapid de a verifica dacã punctul de vedere a fost bine ales. A se vedea manualul GDL Linii Elementele apar reprezentate prin liniile muchiilor.capitolul 5. Observaþie: Se pot defini diferite Blocuri în Descrierea GDL 3D prin comanda BODY. culoarea de peniþã va fi cea prim setatã pentru elementele în parte. Acesta este cel mai rapid mod de afiºare.0 Ghid de utilizare . Odatã ce modelul secþionat a fost creat. Acest mod de reprezentare aratã mult mai multe detalii ca modul Bloc. Culoarea peniþei va fi cea asociatã elementului. acesta poate fi salvat într-o varietate de fiºiere pentru prelucrare (a se vedea comenzile meniului Fiºier în acest Capitol). Pentru activarea Secþionãrii 3D. Comenzile Meniu Secþionare 3D Secþionare 3D este un mod de reprezentare al ArchiCAD-ului. acest punct din meniu trebuie selectat.

Este deasemeni adaptat la imprimãri.Control uºor al culorilor de suprafeþe . acest mod dã cele mai bune rezultate în special cu analiticã. dar muchiile din spatele elementelor nu vor fi aparente. Culoarea suprafeþelor va fi datã de culoarea materialului setat pentru element.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 367 . Acest mod este cel mai bun pentru interpretare uºoarã dacã nu doriþi o vedere cu umbre. Aceste vederi se pot salva în diferite formate de fiºier 2D sau 3D. Dacã în fereastra de dialog Setare fereastrã 3D opþiunea Cu contur este activã.În orice reprezentare unde nu e nevoie de calitate fotorealisticã. setate în fereastra de dialog Soare. ºi va fi independentã de culoarea luminii. ArchiCAD 6. Colorat La alegerea modului Colorat. linii. Pe plotter cu peniþe. fiecare suprafaþã vizibilã a modelului 3D va fi coloratã conform culorii setate în fereastra de dialog Setare punct de vedere. atunci linia conturului (muchiilor) va fi desenatã cu peniþa elementului. Acelaºi obiect sub formã de bloc.Reprezentare rapidã pe ecran . Comenzile Meniu Linii ascunse Dã o imagine asemãnãtoare modului Linii. linii ascunse ºi în mod colorat. Modul colorat este util pentru: . ªi aici. culoarea peniþei corespunde culorii peniþei elementului.

Efecte La alegerea Efecte va apare fereastra de dialog: La partea superioarã a ferestrei de dialog se poate alege un mecanism de randare 368 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Observaþie: Viteza fotografierii este determinatã practic de dimensiunile imaginii. complexitatea modelului va influenþa viteza de execuþie numai în modul Colorat. Aceste comenzi deschid ferestre de setare a fotografierii. Comenzile Meniu Setãri fotografiere Meniul Setare fotografie conþine patru comenzi.capitolul 5.

Efecte speciale ca Tranparenþã. Alegând Cel mai bun programul va calcula relaþiile de iluminare pentru fiecare punct al ecranului. Ceaþã Aceastã casetã trebuie selectatã dacã doriþi ca setãrile culoare-ceaþã ºi gradul ceþii ale comenzii Setare punct de vedere sã fie valabile la fotografiere. Efectul alegerii procedurilor este evident în cazul suprafeþelor curbe. suprafeþe fine sunt încã în accesibile.0 Ghid de utilizare 369 . Alegerea Cel mai bun este bine sã se rezerve pentru. dar mai lentã decât modul Colorat din Fereastra 3D originalã. Comenzile Meniu Metodã Metoda aleasã va decide gradul de precizie a algoritmilor calculului imaginii. imaginea finalã. treilea punct al ecranului ºi aºa mai departe. Fragmentarea contururilor scade cum avansãm de la Nu existã pânã la Cel mai bun. programul va lua în considerare caracteristicile de oglindire setate anterior în meniul Opþiuni/Materiale. Urmãtoarele cãsuþe de control permit activarea unei serii de efecte. pentru creearea efectului de strãlucire la calcularea fotografierii. ArchiCAD 6. Opþiunea Randare planã este mai rapidã decât toate celelalte. Butonul Randare planã aproximeazã suprafeþele prin planuri.capitolul 5. din care unele sunt inþial setate în fereastra de dialog Opþiuni/Materiale. În metodele cu precizie mai micã calculeazã pentru fiecare al doilea. Acoperire Calitatea contururilor fotografiilor poate fi setatã prin alegerea potrivitã a Acoperirii. Strãlucire Selectând aceastã cãsuþã de selecþie. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru ceaþã sunt ignorate. Folosirea mai multor surse de liminã poate necesita setarea Cel mai bun. timpul prelucrãrii majorându-se cu creºterea calitãþii.

Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru emitere sunt ignorate. vor fi preluate cu valoarea zero. setãrile pentru transparenþã sunt ignorate. aproximate cu planuri. 370 ArchiCAD 6. Lãmpile trebuiesc activate în cãsuþele de control Surse de luminã dacã doriþi atenuarea luminii lor. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru suprafeþe uniforme sunt ignorate. Atenuare lãmpi Dacã acest efect nu este selectat.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . atunci datele de reducere în funcþie de unghi ºi distanþã setate în descrierile GDL. Comenzile Meniu Ceaþã activatã Ceaþã dezactivatã Emitere Activaþi aceastã cãsuþã pentru ca caracteristica de emitere setatã în fereastra de dialog Opþiuni/Materiale sã fie vizibilã ºi la fotografiere. Texturi Cãsuþa selectatã va face sã aparã pe suprafeþele corespunzãtoare ºi imaginile bitmap din descrierea GDL a elementelor de bibliotecã. Când s-a ales modul Randare planã. devin mai realistice selectând acest efect. Aceasta produce o limitã de contrast între suprafeþele luminoase sau închise. Transparenþã Prin aceastã opþiune puteþi seta dacã programul sã ia în considerare transparenþa materialului ºi la fotografiere. Suprafeþe uniforme Suprafeþele curbate.

0 Ghid de utilizare 371 . Lãmpi. Culori Dacã butonul Culori este selectatã atunci butoanele Culoarea Cerului ºi Culoarea Pãmântului dau posibilitatea setãrii culorii cerului ºi a pãmântului. unde canalul alfa este folosit pentru definirea transparenþei materialului. Dacã rezultatul este incorect (de exemplu elemente mici nu dau umbre). Culoarea materialului transparent va afecta culoarea umbrelor. se foloseºte culoarea cerului. Dacã s-a marcat Acoperire 100%.. dar generat mult mai încet. Acest lucru este valabil ºi pentru materiale cu Canal Alfa. În proiecþii paralele. (Soare.capitolul 5. Alegerea lãmpii are efect dacã existã în proiect elemente de tip Lampã. Dimensiuni imagine ºi fond În aceastã fereastrã pot fi setate caracteristicile fondului modelului 3D fotografiate. în fereastra Setare culoare. ArchiCAD 6. se va obþine un rezultat mult mai bun. Ele trebuie aprinse într-o fereastrã de dialog corespunzãtoare. Comenzile Meniu Surse de luminã Aici pot fi setate sursele de luminã în cazul fotografierii. Butonul Opþiuni este accesibil numai dacã în fereastra de dialog Efecte Randare fotorealisticã s-a ales mecanismul de randare ArchiCAD.. În cursul procesului fotografierii. ArchiCAD va crea umbre diferite pentru materiale cu tranparenþã diferitã. dacã baza elementelor este vizibilã. ArchiCAD-ul va racorda linia orizontului fondului la linia orizontului imaginii în mod automat. Prin clicare se deschide o nouã fereastrã de dialog unde se poate alege dintre douã opþiuni. sau amândouã). Cel puþin una din ele trebuie selectatã. Dacã s-a marcat cãsuþa Foloseºte tranparenþa în calculele de umbrire. atunci activaþi butonul Exactitate mare. Opþiuni. Umbrire Aici puteþi seta sursele de luminã care vor genera umbre.

Dacã aveþi nevoie pur ºi simplu de un fond monocrom. se foloseºte culoarea terenului.0 Ghid de utilizare . clicaþi iconul lanþ în fereastra de previzualizare ºi setaþi culoarea cerului sau terenului.capitolul 5. 372 ArchiCAD 6. Imagine Existã posibilitatea inserþiei unor imagini bitmap ca fond al modelului fotografiat. Comenzile Meniu Dacã nu.

sau valorile de dimensiune ale imaginii. Observaþie: Imaginea de fond poate fi salvatã odatã cu proiectul la salvãri de arhivã. iar culoarea neagrã va asigura dominanþa Pozei. Comenzile Meniu Puteþi obþine o reprezentare spectaculoasã prin aºezarea modelului în faþa unui fond fotografiat existent. fereastra de previzualizare va arãta toatã imaginea deschisã. Modelul va fi suprapus imaginii de fond mascând-o dacã este necesar în felul arãtat mai jos. clicaþi Deschide imagine ºi alegeþi imaginea doritã. astfel încât sã puteþi alege detaliul potrivit. veþi vedea doar partea încadratã a fondului. Cadrul poate fi tras la locul potrivit. Selectaþi butonul Imagine bitmap ºi cãutaþi imaginea fond corespunzãtoare. În acest caz trebuie sã schimbaþi sau gradul de mãrire. Imaginea de fond este aranjatã la fereastra de previzualizare unde se poate rescala.capitolul 5. Dacã doriþi altã imagine pentru fond. Se poate selecta altã parte a imaginii de fond prin clicare pe fereastra de previzualizare ºi trãgând cadrul. ArchiCAD 6. În caz ideal cadrul este mai mic decât imaginea de fond. Foloseºte Canal Alfa Aceastã cãsuþã de control permite folosirea informaþiilor de Canal Alfa ale imaginii de fond deschise. Clicaþi în imagine ºi veþi vedea întreg cadrul. Culoarea albã a Canalului Alfa va face ca Imaginea de fond sã fie dominantã. Dacã cadrul gros nu e vizibil. iar un cadru îngroºat reprezintã imaginea fotorealisticã pe care doriþi sã o suprapuneþi. Aratã Imaginea sau Poza Dacã butonul radio este setat la o Imagine. Dacã butonul radio este setat pe Pozã în fereastra de previzualizare. înseamnã cã este prea mare.0 Ghid de utilizare 373 .

Dimensiuni imagine Dimensiunea fotografiei poate fi setatã numeric. Pãstreazã proporþiile Dacã marcaþi aceastã cãsuþã de control. 374 ArchiCAD 6. se obþin fâºii din culoarea de fond pe laturile incomplete. Partea Opþiuni/Materiale/Texturi din acest capitol conþine informaþii mai detaliate despre Canalul Alfa.. raportul pe lãþime ºi înãlþime a imagini obþinute se va pãstra. Proporþia înãlþime/lãþime a fotografiei va apare în câmpul de prezentare.capitolul 5.. Comenzile Meniu Mai vezi . Dacã proporþiile sunt diferite. cealaltã se schimbã în concordanþã Mãreºte la fereastra 3D Cu acest buton imaginile fotorealistice vor avea aceleaºi dimensiuni ca fereastra 3D. Dacã schimbaþi una din valori. sau poate fi racordatã la dimensiunea actualei ferestre 3D clicând pe butonul Ca fereastra 3D.0 Ghid de utilizare . Luminozitate ºi imagine parþialã Puteþi seta intensitatea corespunzãtoare prin bara de reglare Închis-Deschis.

Programul va întuneca numai suprafeþele cu supraexpunere.Suprafeþele supraexpuse vor fi colorate de o culoare precizatã. ArchiCAD 6. Aplicã setãrile la cea mai recentã Pozã Când clicaþi pe butonul Aplicã. Se mai poate folosi pentru continuarea procesului de creere a unor imagini a cãror generare a fost înreruptã. Corecþia supraexponãrii Pentru Corecþia supraexponãrii aveþi trei posibilitãþi. Folosiþi aceastã metodã dacã aþi adus o modificare care afecteazã doar partea nerandatã a întregii imagini. Comenzile Meniu Luminozitate imaginii Folosiþi butonul pentru reglare de la luminos la întunecat. . Metoda poate fi utilã pentru compararea condiþiilor diferite de iluminare sau materiale în cazul unei imagini date. ca obiect al fotografierii. Detaliu imagine Prin setãrile respective puteþi alege un detaliu al imaginii 3D. . cu rol informativ. . Astfel pãrþile întunecate nu vor fi prea întunecate. Aceasta este util în cazul când nu vreþi sã pierdeþi timpul cu calcularea întregii imagini.0 Ghid de utilizare 375 . dar detaliile pãrþilor întunecate pot sã disparã. Crearea acestei imagini va lua mai puþin timp.ArchiCAD-ul va întuneca toate suprafeþele faþã de valoarea calculatã ºi valoarea cea mai luminoasã va fi cea albã. Astfel pãstrãm contrastul între pãrþile întunecate ºi deschise ale imaginii. ArchiCAD va crea o nouã Pozã din ultima Imagine fotorealisticã folosind corecþiile setate în fereastra de dialog.capitolul 5. dar pãrþile luminoase îºi vor pierde din contrast.

în care însã ea nu mai poate fi editatã. trebuie sã le salvaþi special. Creeazã animaþie. Pe ecran pot sã aparã simultan mai multe Ferestre de fotografiat. Clicând asupra butonului Estimeazã complexitatea. Scenã RealVR). Important: Imaginile fotorealistice nu sunt salvate odatã cu proiectul. Se poate folosi Selectorul de suprafaþã pentru copierea unor pãrþi ale Pozei. Dacã doriþi sã le pãstraþi.capitolul 5..0 Ghid de utilizare . Fotografia terminatã va apare într-o fereastrã nouã. obiect QTVR. 376 ArchiCAD 6.. Fotografiazã Prin aceastã comandã se poate porni funcþiunea de fotografiere conform setãrilor de mai sus. Închiderea unei ferestre de Imagine Fotorealisticã fãrã a o salva înseamnã cã nu veþi putea sã o mai deschideþi. Numele comenzii este în funcþie de tipul camerei de luat vederi setat în fereastra Setãri camerã (Camerã. Comenzile Meniu Memorie În fereastra de dialog Memorie vã puteþi orienta privind mãrimea suprafeþei de memorie. ArchiCAD-ul va estima suprafaþa necesarã fotografiei ce urmeazã a fi executatã.

Atingerea acestui scop se poate învãþa prin folosirea Variabilei Globale GDL (a se vedea în Manualul GDL). Sursã Puteþi alege ca sursa de pornire sã fie ori vederile 3D ale proiectului. Comenzile Meniu Plimbare Dacã este setatã o camerã simplã ... sau dacã Plimbarea va conþine numai o parte din cadrele setului. va crea o serie de imagini normale sau fotografii 3D.0 Ghid de utilizare 377 . Comanda Plimbare.capitolul 5. Pentru a derula comanda Creeazã Plimbare trebuie sã aveþi cel puþin o Proiecþie paralelã presetatã sau un traseu de animaþie cu cel puþin douã camere. ori puteþi crea imagini fotorealistice printr-o Plimbare. Cele douã pãrþi ale ferestrei de dialog care apare permit setareasursei ºi rezultatelor Plimbãrii. se va adãuga numelui comenzii ºi numele camerei. Acest procedeu permite vizionarea fãrã a avea ArchiCAD instalat pe calculator. respectiv prin alegerea modului în meniul Imagine. În partea de jos a laturii referitoare la Sursã puteþi decide dacã doriþi sã folosiþi numai cadrele din setul de proiecþii ales. setate cu fereastra Setare punct de vedere. cu condiþia ca elementele de bibliotecã folosite sã aibe alt mod de apariþie în fiecare cadru. ArchiCAD 6. Puteþi derula animaþia imediat pe ecran sau puteþi salva imaginile în formatul dorit ºi puteþi sã le vizionaþi mai târziu prin procedeul PlayBack al ArchiCAD. Prin marcarea cãsuþei Reconstruieºte modelul pentru fiecare cadru se pot crea efecte adiþionale de animaþie. sau dacã doriþi ºi cadre intermediare.

378 ArchiCAD 6.desene top CAD (numai MacIntosh) Comprimarea Pe MacIntosh: Folosind una din metodele Quick Time compression prin marcarea cãsuþei Comprimare Imagine va reduce extinderea fiºierului de animaþie.0 Ghid de utilizare .Animaþie QT . obiect QTVR Dacã în paleta Setare Camerã este selectat obiectul QTVR.Serie de imagini PICT (MacIntosh) sau BMP (Windows) . Alegerea comenzii va deschide o fereastrã de dialog unde se pot seta câteva opþiuni pentru a crea un obiect navigabil care va putea fi vizionat cu QTVR Player (Apple). Pentru Windows: Fiºierele FLC sunt comprimate automat. Film.. Animaþia rezultatã poate fi salvatã ulterior în modul descris mai sus.Elemente 2D .. Imaginile comprimate se pot rescala în funcþie de setãrile fãcute în fereastra de dialog deschisã la clicarea pe Rescaleazã. Se recomandã Apple Animation.Desene Plot Maker . Comprimarea este accesibilã numai dacã Quick Time este instalat pe computer. Primele patru formate suportã comprimarea imaginii. Extensiunile QTVR trebuie sã fie instalate în mod adecvat pentru a putea profita de aceastã opþiune.Fiºiere Animaþie ProFLC ale Autodesk (numai Windows) . Pentru o descriere detaliatã a opþiunilor Sursã ºi Rezultat a se vedea comanda Creeazã Plimbare mai sus. va apare Creeazã obiect QTVR. Comenzile Meniu Rezultat În aceastã parte a ferestrei puteþi seta formatul ºi adâncimea de culori ale imaginilor de salvat. Specificaþi metoda de comprimare ºi culorile prin meniurile desfãºurabile din partea superioarã a ferestrei de dialog. Vizionare pe Ecran Clicaþi pe butonul Aratã pentru procesarea ºi arãtarea imediatã a Plimbãrii.Scrapbook (numai MacIntosh) .Fiºiere PICS (MacIntosh) sau BMS (Windows) .Fiºiere AVI (numai Windows) .capitolul 5. Formatele includ: . formatele de exportare posibile. Definiþi modul în care aceasta se va produce în fereastra de dialog care apare când clicaþi pe butonul Seteazã.

Alegând Scenã permite salvarea tuturor panoramelor definite în Plan împreunã cu fiºierul de control care conþine datele navigãrii. Cu ajutorul Conului de vedere se poate defini unghiul camerei. în care se poate crea un factor de mãrire cu setare de bazã pentru vederea panoramicã. Clicând Salveazã. vi se va solicita sã denumiþi obiectul navigabil. Alegerea comenzii va deschide o fereastrã de dialog unde se pot seta câteva opþiuni pentru a crea panorame sau imagini care se vor putea viziona cu aplicaþiile adecvate. Toate informaþiile 3D de care aveþi nevoie vor fi exportate în acest format nou. Acesta nu poate fi mai mare decât Conul de Vedere. Rezultatul poate fi vizionat lansând QTVR Player. Trebuie sã dispuneþi de extensiile VR (QTVR sau RealVR) instalate în mod adecvat pentru a profita de aceastã opþiune. ArchiCAD 6.capitolul 5. Scenã RealVR Dacã în paleta Setare Camerã este selectat Scenã RealVR...0 Ghid de utilizare 379 . Comenzile Meniu Observaþie: Apple ºi Graphisoft recomandã metoda de comprimare Cinepack. Pentru Crearea Scenelor panoramice VR existã trei opþiuni. va apare Creeazã Scenã RealVR.

0 Ghid de utilizare . Dupã editare trebuie sã folosiþi uneltele QTVR ale Apple pentru a crea manual un fiºier utilizabil în QTVR player. ºi le puteþi derula ulterior prin programul Playback. – Fereastra 3D – foto. Studiul însoririi Cu ajutorul comenzii Studiul însoririi puteþi crea asemenea comenzii Plimbare. Aceste fiºiere nu se pot viziona în QTVR player. Comenzile Meniu Pentru vizionare este nevoie de deschiderea acestui fiºier. Fereastra de dialog conþine o serie de opþiuni. Se poate seta înãlþimea ºi lãþimea imaginii. cu deosebirile prezentate mai jos. Fiecare panoramã poate fi vizionatã separat. Marcând cãsuþa Pãstreazã proporþiile asigurã ca imaginea sã nu fie distorsionatã. Alegând Panorame permite salvarea panoramelor fãrã un fiºier de control. respectiv în fereastra Studiul însoririi. o serie de imagini simple sau fotorealistice 3D conform parametrilor setaþi în ferestrele Setãri punct de vedere. Puteþi sã vizionaþi animaþia astfel creatã imediat sau puteþi salva imaginile în formate fiºier. cât ºi dimensiunile ferestrei în QTVR player (toate în pixeli).. Alegând Imagini permite salvarea imaginilor statice din Panoramã care se pot edita ulterior ca imagini bitmap. 380 ArchiCAD 6..capitolul 5. Fereastra de dialog Studiul însoririi este asemãnãtoare ferestrei Plimbare. dar nu este posibilã navigarea între ele.

Folosiþi meniul desfãºurabil pentru selectarea lunii ºi înscrieþi ziua în câmpul de editare. Clicaþi pe butonul Salveazã pentru a salva studiul în formatul de fiºier ales.capitolul 5. Seteazã data Se poate defini o zi anume a anului pentru locul definit anterior în partea stânga sus a ferestrei de dialog. Vizionarea pe ecran ºi Salvarea studiului de însorire.0 Ghid de utilizare 381 . sau folosiþi sãgeata. Comenzile Meniu Proiecþiile unui studiu de însorire sunt realizate de program conform proiecþiilor paralele respectiv vederii perspective date în fereastra Setãri punct de vedere. Clicaþi pe butonul Aratã pentru derularea pe ecran a Studiului. Datele geografice ale modelului ºi parametrii soarelui le puteþi seta în fereastra Setãri soare. Folosiþi butoanele radio din secþiunea de mijloc. ArchiCAD 6. partea stângã pentru a defini un studiu complet de la rãsãritul pânã la apusul soarelui sau specificaþi o parte a zilei pentru Studiul de însorire.

Comenzile Meniu 382 ArchiCAD 6.capitolul 5.0 Ghid de utilizare .

ArchiCAD 6. pot fi generate automat. etc.capitolul 5. Alegând comanda Proprietãþi noi va deschide un Obiect de Proprietate nou. Tablorui de tâmplãrie. Note. Mai vezi: Structura datelor de proprietãþi ºi generalitãþi despre listare sunt detaliate în Capitolul 6. Este posibilã ºi combinarea celor douã metode. Liste complete de material. Comenzile Meniu Meniul Calcule Comenzile meniului Calcule permit efectuarea diferitelor calcule.0 Ghid de utilizare 383 . gol pe care-l veþi putea edita. Obiectele de Proprietate sunt legate de elemente în douã feluri: automat prin corespondenþa criteriilor setate în fereastra de dialog Criteriu (mai jos) sau individual din ferestrele de dialog Setãri ale diferitelor elemente prin clicare pe butonul Asociazã Proprietãþi ºi selectând un fiºier de Proprietãþi. Proprietãþi noi Proprietãþile sunt definiþii logice create în ArchiCAD ca elemente de bibliotecã denumite Obiecte de Proprietate.

dacã doriþi sã calculaþi numai suprafaþa unei pazii din lemn. Clicând pe butonul Text complet veþi obþine o descriere mai lungã a elementului sau structurii. Se poate edita codul ºi textul pentru descrierea localã al cãrui Cod a fost selectat din meniul defãºurabil. De exemplu. înscrieþi "ROOF-EDGE-SUF".capitolul 5. Parametri În aceastã secþiune a ferestrei de dialog se pot seta valori de bazã. denumirea ºi cantitatea componentei locale a cãrei Cod a fost selectat din meniul desfãºurabil.. Se poate doar seta valoarea lor de bazã ca ºi pentru orice alt element de bibliotecã ºi se pot utiliza în descrieri. Capitolul 6. Aceasta poate fi orice expresie GDL folosind variabile globale ºi locale. Observaþii: Parametrii nu apar în listele de calcul. tipuri ºi denumiri pentru variabilele care definesc atributele Elementelor de bibliotecã tip Proprietãþi. Componente locale Clicând pe butonul Nou se poate crea o linie nouã de componente. adicã ocomponentã care va fi aplicatã numai Elementului de Bibliotecã în care a fost definitã. Comenzile Meniu Editã Proprietãþi Alegând aceastã comandã veþi avea posibilitatea sã selectaþi un Obiect de Proprietate existent ºi sã-l editaþi. Descrieri locale Clicând pe butonul Nou se poate crea o nouã linie localã de descriere. Se poate edita codul.0 Ghid de utilizare . adicã o descriere care va fi aplicatã numai elementului de bibliotecã în care a fost definit. Observaþie: Dacã alegeþi comanda în timp ce un element de construcþie este selectat. Unitatea poate fi deasemeni schimbatã prin meniul Unitãþi ºi prin înscrierea unei expresii în câmpul de editare Proporþional cu.. Aceastã descriere poate include parametri tehnici care sunt independenþi de cei presetaþi în ArchiCAD. Aceºti parametri pot ajuta la verificarea definirii corecte a componenetelor. 384 ArchiCAD 6. se vor deschide automat Obiectele de Proprietate asociate. Mai vezi: Parametri în secþiunea de definire a Elementelor de Bibliotecã.

cu condiþia ca sã existe aceastã posibilitate.capitolul 5. Legãtura de referinþã poate fi înlocuitã cu alta din aceeaºi Bazã de date clicând butonul Seteazã. ArchiCAD 6. Fiecare criteriu poate fi asociat unui Obiect de Proprietate. Criteria poate fi o combinaþie a urmãtorilor parametri: Tip Element. iar cele care vor fi ignorate sunt marcate "-". Nume. Criteriile existente apar într-o listã în partea inferioarã a ferestrei.0 Ghid de utilizare 385 . Criteria Comanda deschide o fereastrã care permite criteriile de listare. Tip Haºurã. ID ºi Proprietãþi. pânã la trei tipuri de Materiale. Culoare Haºurã. Strat. Valorile parametrilor folosiþi cu o condiþie pentru un criteriu dat apar în listã. Tip Linie. Culoare de Peniþã. Un singur criteriu poate fi selectat deodatã ºi poate fi editat în modul descris mai jos. Elementele care îndeplinesc unul din criterii vor fi listate folosind proprietãþile Obiectului de Proprietate potrivit. Clicând pe cãsuþa Conecteazã la Bazã de date (atunci când butonul Componente sau Descriere este activ) permite corectarea unei Componente sau Descriere localã la o Bazã de date centralã. Comenzile Meniu Componente ºi Descrieri legate de Date de bazã centrale.

denumire (pentru elemente de bibliotecã) ºi Nr. Clicând pe butonul din stânga aveþi acces la opþiunile Tipul Elementului. Clicând pe butonul din dreapta se activeazã al doilea set de opþiuni cuprinzând Materialele pentru cele trei suprafeþe. Peniþa Haºurii. Comenzile Meniu Valorile condiþionate pot fi setate în douã câmpuri alternative în partea superioarã a ferestrei. Apare o fereastrã de dialog. Culoarea peniþei. 386 ArchiCAD 6. Strat. care poate fi activatã ºi din fereastra de dialog Setãri a elementelor. între care se poate naviga prin butoanele radio din partea de sus a ferestrei.capitolul 5. Tipul Haºurii.0 Ghid de utilizare . Tipul liniei. Asociazã proprietãþi Pentru a asocia proprietãþi unui criteriu. ID. selectaþi-l din listã ºi clicaþi pe butonul Asociazã Proprietãþi. Toate acestea pot fi setate.

adicã veþi putea seta cheia curentã. Comenzile Meniu În aceastã fereastrã de dialog veþi putea selecta un Obiect de Proprietãþi din Bibliotecile Active. Alegerea acestei comenzi deschide baza de date a componetelor (compdata. Important: dacã clicaþi în fereastra de dialog. Datele sunt identificate prin Cod ºi Cod-cheie.Dacã butonul radio Cheie este dezactivatã. Componente Bazele de date de referinþã ale Elementelor de bibliotecã tip Proprietãþi pot fi editate cu aceastã comandã. în afara funcþiunii de filtru meniul Cheie devine activ permiþând schimbarea cheii pentru componenta selectatã.txt) accesibil într-una din bibliotecile active. Clicaþi pe butonul Nou pentru a insera o nouã componentã în lista de sub cheia curentã.txt) cu editorul ei. . ArchiCAD va suprascrie fiºierul existent listcrit. Vor apare numai componentele ce aparþin acestei Chei. ArchiCAD 6. Componentele sau descrierile Elementului de Bibliotecã tip proprietãþi sunt afiºate pentru a uºura selectarea. numele Obiectului selectat va apare în rândul criteriului selectat.Dacã butonul este activat. .Cheie (listkey.0 Ghid de utilizare 387 .capitolul 5. Când vã întoarceþi la fereastra de dialog Criteria. meniul desfãºurabil Cheie funcþioneazã ca filtru pentru conþinutul listei.txt sau va crea unul nou dacã nu existã încã nici unul. Observaþie: Componentele noi pot fi create doar dacã existã un fiºier Bazã de date .

ArchiCAD va rescrie fiºierul existent compdata. . Important: Dacã clicaþi OK. Datele sunt identificate dupã Cod Cheie ºi Cod. 388 ArchiCAD 6.txt accesibil într-una din Bibliotecile active.Dacã butonul Cheie este activ. permiþând schimbarea Cheii pentru descrierea selectatã. Vor apare numai descrierile aparþinând acestei Chei. Aceºti parametri pot fi editaþi doar atunci când butonul radio corespunzãtor este activ. Comenzile Meniu Se poate edita Codul. Denumirea ºi Cantitatea în câmpul de text situat deasupra. meniul desfãºurabil lucreazã ca un filtru pentru conþinutul listei. alegeþi numele ºi clicaþi pe butonul ªterge. Descrieri Bazele de date de referinþã pot fi editate folosind aceastã comandã. Pentru eliminarea unei componente existente.0 Ghid de utilizare .Dacã butonul radio Cheie este dezactivat. Clicaþi pe butonul Nou pentru a insera o descriere nouã în lista de descrieri de sub cheia curentã. Observaþie: Referinþa funcþioneazã ca setare de bazã pentru calculele de antitãþi ºi poate fi descris în câmpul Proporþional dacã la o componentã se fac referiri dintr-un Obiect-Proprietate. Unitãþile ºi referinþele pot fi alese din meniul desfãºurabil. în afara funcþiunii de filtru meniul Cheie devine activ. Observaþie: Se pot crea descrieri noi numai dacã existã un fiºier listkey. Alegând aceastã comandã se deschide o bazã de date de descrieri: (descdata. însemnând cã veþi avea posibilitatea setãrii Cheii curente. .capitolul 5.txt în Bibliotecã.txt).

txt. Clicând pe butonul Text complet se deschide Editorul Text Complet. inclusiv detalii tehnice ca instrucþiuni de asamblare sau de securitate. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent listkey. Alegând comanda Chei se deschide baza de date Chei (listkey. Observaþie: Textul Scurt este întotdeauna primul rând al Textului Complet ºi poate fi editat fãrã deschiderea Editorului Text Complet.txt.txt).capitolul 5. Aceºti parametri pot fi editaþi doar dacã butonul corespunzãtor este activ. unde puteþi înscrie descrierea elementului sau structurii.0 Ghid de utilizare 389 . ArchiCAD 6. în timp ce butonul Delete ºterge cheia selectatã. Important: Dacã clicaþi OK. Important: Dacã clicaþi OK. Chei Cheile sunt categorii care ajutã la gruparea logicã a componentelor ºi descrierilor. Clicând pe butonul Nou veþi crea o cheie nouã pe listã. în care se poate edita codul ºi numele Cheii selectate. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent descdata. Comenzile Meniu Se poate edita Codul ºi Textul scurt în câmpul de text de deasupra. Pentru eliminarea unei descrieri existente selectaþi-o ºi apãsaþi Delete.

0 Ghid de utilizare . permiþând operaþia de conversie. Pe partea dreaptã a ferestrei de dialog. Pentru definirea unei noi unitãþi.Cod: acest buton face posibilã editarea unitãþii. Opþiunile active sunt marcate "+". Opþiunile sunt urmãtoarele: . butonul Conversie este activat. puteþi defini orice nume pentru unitate. Comenzile Meniu Unitãþi Aceastã comandã deschide baza de date Unitãþi. . . 390 ArchiCAD 6. clicaþi pe butonul Nou.Unitate: dacã acest buton este activ. iar cele inactive "-". Toate unitãþile trebuie sã aibe un Cod unic din raþiuni de identificare.capitolul 5.Opþiuni: dacã acest buton este activ. cinci noi opþiuni permit alegerea modului de prezentare a unitãþii. unde puteþi seta unitãþile de mãsurã de referinþã.

Identificatorul datei este Cheia ºi Codul. textul redevine drept. Datele sunt identificate prin coduri.capitolul 5. Comenzile Meniu . În acest caz este nevoie de fixarea Codului înaintea clicãrii pe alt control decât câmpul de editare al Codului. Manipularea Erorilor O datã este invalidã dacã nu are cod sau identificatorul nu este unic.Cifre: acest buton permite setarea numãrului de cifre ºi zecimale afiºate la folosirea unitãþii selectate. de aceea codurile trebuie sã fie unice. La editarea unei date validitatea este controlatã în mod continuu. Dacã se detecteazã o datã invalidã. programul emite un semnal sonor ºi textul se modificã în Italic. Reguli comune pentru Baze de date. Clicând OK programul va cãuta datele invalide ºi veþi fi avertizat cã acestea nu vor fi salvate. altfel data invalidã va fi imediat ºtearsã. Odatã ce Codul a fost fixat ºi data devine valabilã. Datele invalide nu sunt marcate atunci când se deschide o Bazã de date cu Editor. Aceasta înseamnã cã sub o Cheie codurile trebuie sã fie unice. Identificare Bazele de date pentru Chei ºi Unitãþi sunt singulare. dar acelaºi Cod poate exista sub diferite Chei în acelaºi timp. Bazele de date pentru Componente ºi Descrieri sunt grupate sub Chei.0 Ghid de utilizare 391 . ArchiCAD 6. În baza de date Criteriu o datã este consideratã invalidã dacã toate condiþiile sunt dezactivate sau se gãsesc date identice.

Comenzile Meniu Observaþie: Datele de componente ºi descrieri cu Cheia lipsã nu vor fi considerate invalide. planºeelor ºi altor elemente folosite. 392 ArchiCAD 6. Componente sau Zone).. Datele noi trebuiesc create sub Chei existente. componentelor sau zonelor care vor fi luate în calcul. ceea ce înseamnã cã ele pot fi salvate.. se poate alege tipul de listã (Elemente.0 Ghid de utilizare . De aceea butonul Nou apare Gri atunci când s-a ales Cheie lipsã. ca ºi complexitatea ºi formatul listei. Comanda Setãri Listã este folositã pentru definirea elementelor. Comanda deschide urmãtoarea fereastrã de dialog: În meniul desfãºurabil Listã. Setãri Listã Din proiectul Dvs se pot realiza calcule detaliate bazate pe proprietãþile pereþilor.capitolul 5.

Patru butoane radio de sub controalele principale permit finisarea listelor în funcþie de Filtre. în cazul zonelor. Aceasta permite folosirea aceloraºi setãri la proiecte diferite.La alegerea comenzii Fiºier/Biblioteci active primul fiºier listset. ArchiCAD 6.txt nu va fi încãrcat din bibliotecile proiectului). Comenzile Meniu Conþinutul ferestrei se va schimba în funcþie de alegerea fãcutã. redenumite sau ºterse prin clicare pe butoanele potrivite. Lista poate fi finisatã prin cãsuþe de marcaj pentru a include sau exclude elemente dupã anumite criterii.txt gãsit în bibliotecile selectate va fi încãrcat. Conþinutul ferestrei de dialog se schimbã în funcþie de tipul Listei alese ºi butonului selectat pentru opþiuni de setare. .capitolul 5. Liste de Elemente Prima opþiune pentru tipul de listã este Lista de Elemente. Numai lista al cãrui nume apare în meniu poate fi editatã.La lansarea ArchiCAD fãrã a deschide un proiect. Filtre Filtrele determinã care elemente sã fie listate. Important: Clicând OK în fereastra de dialog Setãri Listã vor fi rescrise toate listele schimbate care sunt stocate în fiºierul Preferinþe al Proiectului ºi în fiºierul listset.0 Ghid de utilizare 393 . Formate într-o gamã variatã ºi. Listele pot fi stocate sub diferite denumiri ºi numai denumirile seturilor aparþinând tipului ales vor apare în meniul desfãºurabil Set listã. . Complexitate la alegere. . seturile de listã sunt încãrcate din fiºierele Preferinþe.La deschiderea unui Proiect se vor încãrca seturile de liste din proiect (listset. Seturile de listã pot fi duplicate. Aceasta furnizeazã informaþii despre elementele de construcþie selectate pentru a fi incluse.txt din Bibliotecã. opþiuni pentru construcþie Relativã.

Se poate exclude din listare orice element care nu este etichetat sau nu are numãr ID prin activarea cãsuþei corespunzãtoare. Limita se poate determina într-o cãsuþã editabilã. Clicând butonul Proprietãþi se deschide o fereastrã de dialog în care puteþi alege Obiectul de Proprietate dorit din bibliotecile active. Numai elementele care sunt asociate Obiectului de Proprietate (dupã criterii sau direct în fereastra de Setãri a elementului) vor fi listate. La partea inferioarã a ferestrei de dialog listele de Straturi ºi Nivele permit includerea sau excluderea din Lista de Elemente tuturor elementelor elemente situate pe straturi sau nivele date. în timp ce dezactivarea butonului duce la eliminarea tipului de element din calcule.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . Puteþi decide sã includeþi toate Proprietãþile prin activarea cãsuþei Toate. Comenzile Meniu În secþiunea Tipuri de elemente a ferestrei de dialog activarea unui buton reprezentând un tip de element de construcþie se adaugã la raport. 394 ArchiCAD 6. Opþiunea Deschiderea minimã care va fi scãzutã din perete determinã dimensiunile minime la care golul este scãzut din volumul pereþilor.

0 Ghid de utilizare 395 . ArchiCAD 6.capitolul 5. Pe partea stângã se pot controla proprietãþile elementelor. Sub chei un grup de butoane ajutã la definirea unor combinaþii de componente ºi descrieri. Prin activarea cãsuþei Toate. Caracteristicile individuale ale fiecãrui element sunt adãugate la raport pentru detaliere sau eliminate pentru scurtare. Comenzile Meniu Complexitate Controalele din aceastã parte a ferestrei de dialog determinã cantitatea de informaþii care va fi inclusã în raport pentru fiecare element. Clicând pe butonul Selectare se deschide o nouã fereastrã de dialog pentru selectarea Componentelor ºi Descrierilor pentru a fi listate direct din aceste baze de date. iar pe partea dreaptã se pot selecta parametrii. toate proprietãþile de sub toate Cheile vor fi incluse. În lista Chei se poate selecta Cheia pentru filtrarea componentelor ºi descrierilor pentru listare.

ID.0 Ghid de utilizare . 396 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Observaþie: Numai Componentele ºi Descrierile de sub Cheile selectate sunt accesibile aici. sau se poate marca cãsuþa Toate pentru a include toþi parametrii în raport. ªi aici se pot selecta mai multe elemente. Aici se poate defini forma generalã a raportului.capitolul 5. În lista Parametrii Globali ai Elementelor se poate alege oricare din parametrii comenzii ai tuturor tipurilor: suprafaþã. Format Clicând pe butonul Format se adaugã controale la fereastra Setare Listã pentru setarea ordinii logice de proprietãþi ºi parametri în funcþie de Filtrele ºi Opþiunile de Complexitate alese. clicaþi pe butonul Model pentru a alege fiºierul Model din Bibliotecã. volum. Dacã aþi optat pentru Formatat. Sunt oferite douã opþiuni: se poate crea o listã simplã de date activând Simplu sau se poate selecta un model predefinit prin activarea butonului Formatat. În partea stângã jos alþi parametri pot fi aleºi pentru listare. etc. grosime. înãlþime. Alternativ se poate seta o selecþie de parametri pentru listare în fereastra de dialog Alege Elemente de Bibliotecã clicând pe butonul Ca la elemente de bibliotecã.

Complexitate Parametrii ºi Proprietãþile Globale ale elementelor pot fi selectate în modul descris anterior pentru Listele de Elemente. . sau numai Textul Scurt. Alegând Numai cantitãþile va afiºa cantitãþile fãrã unitãþi. adicã primul rând al Textului Întreg va apare în Calcule. ArchiCAD 6.Opþiunea listeazã toþi parametrii componentelor ca Chei. Coduri ºi Textul Întreg . Celelalte opþiuni sunt identice cu cele pentru Listele de Elemente. Aceastã listã furnizeazã informaþii despre componentele elementelor de construcþii selectate anterior pentru a fi incluse. . Filtre În lista Chei se pot selecta Cheile pentru filtrarea componentelor ºi descrierilor spre listare. toate componentele ºi descrierile de sub orice chei vor fi listate.inclusiv Chei.0 Ghid de utilizare 397 . Activând cãsuþa Toate.capitolul 5. Coduri. iar Adaugã ºi Grupeazã Elementele identice. Comenzile Meniu .Activând cãsuþa Antet veþi crea un antet în partea de sus a raportului.Opþiunea Fiecare element în rând separat creeazã un rând separat chiar ºi pentru elemente identice. etc.[Unfold descriptors VS. Numai primul rând] determinã dacã toþi parametrii . Lista componentelor A doua opþiune în meniul Listã este Lista componentelor.vor fi listaþi. .

0 Ghid de utilizare .capitolul 5. Liste de zone Filtre În aceastã fereastrã existã controale specifice pentru zone. Se pot folosi toate categoriile de zone din Proiect prin marcarea cãsuþei Toate sau se pot selecta zonele prin clicare. . Comenzile Meniu Butoanele Componente Opþionale determinã care pãrþi ale componentelor vor fi listate (numerele ºi cantitatea apar întotdeauna). de Zonã permite omiterea Zonelor fãrã numãr.Lista Cheilor permite filtrarea componentelor ºi descrierilor pentru listare. . cu câteva diferenþe. Listele simple nu conþin opþiunile Unfold Components ºi Unfold Descriptori) deoarece elementele listate sunt ele însele Componente ºi Descrieri. Cãsuþa de marcaj Omite Zonele fãrã Nr. Format Sunt accesibile aceleaºi opþiuni ca pentru Listele de Elemente.Butonul Ca în Elementul de bibliotecã permite selectarea Elementelor de bibliotecã tip zonã din Bibliotecile active în Fereastra de dialog Alege 398 ArchiCAD 6. Butoanele Descrieri Opþionale determinã care pãrþi ale descrierilor vor fi listate (Textul scurt este întotdeauna prezent). Zonele pot fi filtrate ºi prin definirea condiþiilor pentru Nr.Cãsuþa Toate activã face ca toþi parametrii adiþionali ai Elementelor de Bibliotecã tip Zonã aºezate sã aparã în listã. Zonei în meniul desfãºurabil ºi câmpul de text. În lista parametrilor de dedesubt parametrii globali ºi pãrþile selectate ale Componentelor ºi Descrierilor vor apare în funcþie de selecþia efectuatã în pagina Complexitate. Complexitate Controalele specifice Listelor de Zone sunt urmãtoarele: . iar Cãsuþa Omite Zonele fãrã ID permite ignorarea zonelor fãrã nr. ID.

capitolul 5. cât ºi obiectele din interiorul Zonei. componentele. descrierile. ferestrele ºi uºile din aceºti pereþi. . Conþine ºi elementele de construcþie care sunt în relaþii cu Zona. Definiþia de Zonã nu se restrânge la informaþii geometrice. Comenzile Meniu Elemente de bibliotecã. În aceastã paginã se pot seta Cheile. ArchiCAD 6. parametrii globali de elemente ºi parametrii tipurilor de elemente selectate ale construcþiilor relative alese din alternativã Complexitate. Acest buton este accesibil numai pentru Liste de Zone. Format În pagina Format a Listelor de Zone.0 Ghid de utilizare 399 . În acest caz numai parametrii adiþionali care sunt identici cu cei incluºi în Elementele de Bibliotecã selectate vor fi incluºi în listã. Construcþii relative. Aceasta înseamnã cã parametrii Zonei apar în prima parte iar parametrii Construcþiei relative în partea a doua a listei. parametrii adiþionali. în mod concret: pereþii de-a lungul perimetrului Zonei. proprietãþile zonei ºi parametrii Construcþiei relative sunt reparaþi.Opþiunea Construcþie Relativã ajutã la selectarea elementelor ºi construcþiilor în relaþie cu Zona aleasã.

Mecanismul ales din meniu va deschide propria fereastrã de dialog în care atributele de listare pot fi asociate elementelor din proiect. Zone. acestea vor apare într-un meniu secundar. va apare într-o fereastrã de desen needitabilã. Dacã vreun mecanism de listare are mai multe comenzi. 400 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . . Aceastã fereastrã de dialog poate fi deschisã ºi din pagina alternativã Atribute de Listare din ferestrele de dialog Setãri prin butonul Asociazã Proprietãþi.capitolul 5.. Comenzile Meniu Creeazã Listã de Elemente. Componente. Prima comandã în fiecare meniu ierarhic este De Bazã care genereazã o listã simplã cu doar câþiva parametri. . va apare într-o fereastrã tip text editabilã.Dacã o listã a fost definitã în format Simplu.Dacã o listã a fost definitã cu opþiunea Formatat folosind un fiºier Model.. Listarea Atributelor Dupã. Aceste comenzi creeazã liste bazate pe condiþiile setate în listele definite în fereastra de dialog Setãri Listã. Seturile de listã definite apar într-un meniu ierarhic deschis de comanda corespunzãtoare. Toate mecanismele [algoritmele] de listare din mapa AddOns apar într-un meniu ierarhic. Prin setare de bazã Mecanismul de listare ArchiCAD va fi activ.

Observaþie: cele mai multe din aceste comenzi sunt accesibile sub formã de prescurtãri din bara de Afiºare în modul prezentat în Capitolul 1. Primul set de comenzi permite reîmprospãtarea ºi curãþarea planului. Urmãtorul set de comenzi oferã control complet asupra vederilor: ele se pot mãri sau micºora. deplasa în fereastrã sau se poate realiza trecerea de la o vedere la alta. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 401 . Redeseneazã Dupã operaþiuni de transformare sau de ºtergere de multe ori rãmân urme pe ecran. care va curãþa ecranul.capitolul 5. Comenzile Meniu Meniul Afiºare Comenzile meniului Afiºare afecteazã vederea din fereastra ArchiCAD. Acest lucru dispare dupã aplicarea comenzii Redeseneazã. Aceasta este o problemã de reprezentare tranzitorie. ferestrei Secþiune/Faþadã sau 3D ºi separarea/reconectarea secþiunii sau faþadei de model.

arce. La efectul comenzii. Lucrând într-o fereastrã model. Reconstruieºte desenul Dacã lucraþi într-o secþiune care conþine numai elemente 2D. La comanda Reconstruieºte. La desprinderea ferestrei secþiune/faþadã de tip model.) Atenþie: Dupã aplicarea comenzii comanda Nu trebuie nu poate fi folositã. dar noile modificãri efectuate în Fereastra desen nu vor apare în mod automat în fereastra secþiune. (Linii. elementele constructive ale secþiunii/faþadei se transformã în elemente de desen 2D. dupã efectuarea unor intersecþii vor rãmâne urme. atunci fereastra 3D nu va urmãri modificãrile planimetrice. Reconstruirea ferestrei 3D Dacã Reconstruirea automatã nu a fost setatã la comanda Opþiuni/Setãri/Modelare 3D. Pentru a avea imaginea exactã a modelului folosiþi comanda Reconstruieºte modelul. programul va înnoi vechiul model. puteþi înnoi imaginea-ecran. Reconstruieºte modelul Dacã lucraþi într-o secþiune model.0 Ghid de utilizare . 402 ArchiCAD 6. Comanda Reconstruieºte asigurã reconstruirea clarã chiar ºi în cele mai complexe cazuri. Pentru reprezentarea noilor modificãri utilizaþi comanda Reînnoire Secþiune/Faþadã. haºuri.capitolul 5. Comenzile Meniu Reconstruieºte Având activatã Intersecþii curate. Aceastã operaþiune poate dura mai mult timp în cazul proiectelor mari. Transformã Secþiune/Faþadã Comanda este accesibilã numai dacã lucraþi într-o fereastrã secþiune/faþadã model. unele modificãri complexe (de exemplu modificarea unui element de bibliotecã) nu vor apare în mod automat în ferastrã. numele comenzii se schimbã. comanda va fi Reconstruieºte modelul.

Reconstruieºte toate Modelele/Reîmprospãteazã toate desenele. 2. Comanda poate fi folositã numai în cazul secþiunilor/faþadelor statice. Suprafaþa înconjuratã se mãreºte la dimensiunile suprafeþei de lucru ArchiCAD. Întreaga suprafaþã de lucru se va micºora în dreptunghiul selectat prin cursorul Micºorare. Mãreºte Un anumit detaliu al desenelor. Observaþie: Clicând asupra butonului Mãreºte al icoanelor Barei de control.capitolul 5.) Desenaþi un dreptunghi cu cursorul Mãrire în jurul detaliului de mãrit. ArchiCAD 6.) Alegeþi comanda Mãreºte.0 Ghid de utilizare 403 . Comenzile Meniu Împrospãtare secþiune/faþadã Dacã aþi desprins o secþiune/faþadã dinamicã din plan. efectuaþi aceeaºi comandã. numele comenzii Desprinde Secþiune/Faþadã se schimbã în împrospãtare secþiune/faþadã. Comanda va reconstrui fereastra fãrã a influenþa elementele adãugate prin uneltele corespunzãtoare în fereastra Secþiune/faþadã. Micºoreazã Comanda Micºoreazã are efectul contrar comenzii Mãreºte. 1. Cu aceastã comandã se pot reconstrui toate ferestrele Secþiune/Faþadã deodatã. planului sau a vederii 3D poate fi mãrit în urmãtorii paºi. de tip desen. Puteþi desena dreptunghiul lângã oricare unealtã activã.

404 ArchiCAD 6. Puteþi folosi echere sau setarea numericã pentru a ajunge în pãrþi mai îndepãrtate al suprafeþei de lucru.0 Ghid de utilizare . daþi comanda Deplaseazã ºi desenaþi o linie cu cursorul Palmã. efectuãm aceaºi comandã. Pentru a deplasa desenul. Deplaseazã Prin comanda Deplaseazã. Întreaga suprafaþã de ecran se va deplasa cu lungimea ºi direcþia datã de linia desenatã. Valoarea mãririi rãmâne neschimbatã. efectuãm aceeaºi comandã. Clicând asupra butonului Deplaseazã a icoanelor din Bara de control. Comenzile Meniu Observaþie: Clicând asupra butonului Micºoreazã al icoanelor din Bara de control. Observaþie: Utilizarea comenzii Deplaseazã poate fi fãcutã cu ajutorul butoanelor Paralel/Perpendicular sau a Direcþiilor legate pentru o deplasare mai precisã. în mãsura ºi direcþia datã de Vectorul de deplasare.capitolul 5. întregul desen poate fi deplasat pe o planºetã imaginarã.

ºi trebuie sã modificaþi caracteristicile câmpului de prezentare sau sã clicaþi asupra butonului Vedere principalã. în care toate elementele proiectului aflate în straturi vizibile vor fi aparente. ArchiCAD 6. Dupã scarã Comanda dupã scarã seteazã o valoare de mãrire la care elementele vor avea dimensiunile la scara setatã pentru desen. Când ieºiþi din ArchiCAD. Comenzile Meniu Mãreºte la selecþie Aceastã comandã alege vederea astfel încât pe ecran sã fie afiºate toate elementele selectate. Ea va face sã disparã Setul uneltelor. Aceasta este o bunã metodã de verificare dacã nu cumva aþi amplasat un element în vreun colþ îndepãrtat al planului printr-o metodã de multipicare sau printr-o setare numericã greºitã. puteþi reveni la dimensiunile normale ale ecranului. Butonul F12 de pe tastaturã are acelaºi rol. Aceastã funcþionare este efectiv utilizabilã în cazul monitoarelor mari. trebuie sã vã întoarceþi în meniul Opþiuni. Va apare o paletã plutitoare în colþul din stânga sus.capitolul 5. Clicând asupra iconului. la care dimensiunile ecranului sunt comparabile cu cea a planºei de desen. mãreºte fereastra principalã ºi aratã numai o barã de meniu înaltã de un punct-ecran (pixel). Vedere principalã Prin comanda Vedere principalã.0 Ghid de utilizare 405 . programul va salva setãrile actuale în fiºierul Setãri. Aratã totul Prin comanda Aratã totul puteþi seta o scarã. Pe ecran întreg Comanda este utilizabilã numai în Windows. vã puteþi întoarce la vederea principalã setatã la comanda Opþiuni/Vedere principalã ºi grilaj ajutãtor. Pentru a modifica aceasta.

selectând-o din paleta Vederi. Vedere urmãtoare Aceastã comandã este inversa precedentei. selectând numele vederii din paleta Vederi. Astfel veþi avea întotdeauna posibilitatea sã vã întoarceþi la aceastã vedere cu comanda Vedere principalã Vedere precedentã Prin utilizarea comenzii. Dacã v-aþi întors câþiva paºi în urmã. puteþi rechema penultima vedere. Setare Vedere principalã În afara opþiunilor de definiþie numericã oferite de fereastra de dialog Vedere principalã ºi grilaj (Meniul opþiuni). Observaþie: Puteþi rechema orice vedere selectatã ºi denumitã. Comenzile Meniu Recomandare: Setaþi vederea principalã pentru vederea utilizatã cel mai des. se poate decide în orice moment salvarea vederii curente ca Vedere principalã. 406 ArchiCAD 6.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . Ea poate fi datã de 19 ori consecutiv. Observaþie: Puteþi sã vã întoarceþi la vederea principalã. comanda vã ajutã sã vã întoarceþi iar înainte pânã la ultima vedere generatã. pentru o uºoarã întoarcere la ea. Clicând pe butonul Vedere urmãtoare din bara de afiºare are acelaºi efect.

ArchiCAD 6. Meniul se compune dintr-un meniu care deschide un meniu secundar (Palete plutitoare) ºi din lista ferestrelor deschise la momentul actual. Palete plutitoare Prin acest meniu puteþi seta forma de reprezentare a Paletei de unelte.capitolul 5. Selectând Paletele plutitoare apare meniul secundar din stânga.0 Ghid de utilizare 407 . Comenzile Meniu Meniul fereastrã Meniul serveºte la manipularea multiplelor ferestre ºi palete ArchiCAD. a Câmpului de coordonate a Bordului de control ºi a paletei Vederi. Câmpul coordonatelor ºi bordul de control) ºi puteþi seta forma ºi dimensiunile acestora. Prin comenzile acestui meniu secundar puteþi ascunde ºi închide palete (Paletei de unelte.

Simplu sau extins Clicaþi asupra iconului sau butonului pentru a opta pentru varianta de bazã sau cea extinsã a paletei. Lista materialelor ºi fereastra Note vor apare pe listã indiferent dacã sunt active sau nu. Lista ferestrelor Lista ferestrelor se gãseºte sub punctul Palete plutitoare. numele acestora va apare pe listã. ea devine activã ºi va apare în faþã. Comenzile Meniu Forma paletelor Comanda deschide fereastra de dialog Forma paletelor.0 Ghid de utilizare . Dacã selectaþi o fereastrã. Ferestrele elementelor de bibliotecã deschise pot fi activate printr-un singur pas. Dacã ascundeþi o paletã clicând pe Ascunde. Când porniþi prima oarã ArchiCAD-ul atunci lista va arãta starea de bazã. Deschizând alte ferestre în cursul lucrului.capitolul 5. Aceasta este utilã în cazul unui monitor mare. Aratã/ascunde paleta În meniul secundar. atunci numele comenzii se transformã în Aratã. Fereastra activã va avea semnul bifat în stânga numelui. 408 ArchiCAD 6. pentru a evita lucrul de aproape. Fereastra 3D. Mãritã La alegerea opþiunii Mãritã paleta va apare mãritã. ºi invers. sub comanda Forma paletelor se gãsesc posibilitãþile de ascundere-prezentare a diferitelor palete.

ArchiCAD 6. În mod normal. atunci el va cãuta o bibliotecã cu numele Bibliotecã ArchiCAD. Manipulare bibliotecã Bibliotecile ArchiCAD conþin un numãr mare de elemente prefabricate. Ferestre. pot fi utilizate prin comanda Alege Alt Obiect/Uºã/Fereastrã/Lampã din fereastra de dialog Setãri unelte. Când porniþi prima datã ArchiCAD-ul conform setãrilor de bazã. Oricând aveþi nevoie de un element complex care depãºeºte capacitatea setului de bazã oferit de ArchiCAD sau un tip de element cu un rol sau comportament specific. Aceastã mapã poate fi specificatã în fereastra de dialog Fiºier/Biblioteci Active ºi este încãrcatã la lansarea ArchiCAD.) ºi astfel putem evita bibliotecile prea mari.0 Ghid de utilizare 409 . etc.Capitolul 6 Biblioteca ArchiCAD Acest capitol prezintã tipurile de elemente din fiºiere externe ca Uºi. puteþi apela la obiecte parametrice predefinite din mape numite Biblioteci. Elementele astfel aºezate în proiect nu vor ajunge în nici una dintre bibliotecile active. Manipulare fiºier (Windows NT) sau Windows Explorer (Windows 95) în mapa Bibliotecã archiCAD. Mutarea elementelor de bibliotecã Elementele unice care nu apar în Bibliotecile active. acestea sunt într-o ordine ierarhicã în mapa Bibliotecã ArchiCAD. Pentru diferitele utilizãri putem folosi biblioteci diferite/distincte (de ex. Lãmpi. Dacã vrem sã adãugãm Bibliotecilor active un nou element îl aºezãm cu ajutorul serviciilor Finder (Macintosh). pentru construcþii civile. Astfel noul element va fi accesibil proiectului direct din aceasta. Obiecte generale ºi Baze de date ca ªtampile de Zonã ºi obiecte de Proprietãþi. contrucþii industriale.

atunci proiectul se va deschide cu aceastã combinaþie-Bibliotecã activã.Dacã aþi modificat poziþia sau numele unei mape/biblioteci în combinaþia-Bibliotecã activã. . va apare fereastra de dialog Bibliotecii Active.. o puteþi accepta pe cea actualã. .) sau prin dublu clic asupra unui fiºier-proiect în Finder/Fiºier. atunci programul nu o va gãsi ºi va apare fereastra de dialog Biblioteci active. Dacã între timp aþi modificat numele sau poziþia în ierarhia fiºier a mapei/bibliotecii. . în care puteþi alege Biblioteca de pornire.Dacã deschideþi un proiect din interiorul ArchiCAD-ului (comanda Deschide. .Dacã numele mapelor din combinaþia-Bibliotecã originalã nu se regãseºte în Biblioteca activã actualã atunci ArchiCAD-ul va încerca sã gãseascã în mapa/biblioteca proiectului Bibliotecile cu numele originale. sau vã puteþi reîntoarce cu comanda Renunþã. Biblioteca ArchiCAD Biblioteca de elemente de pornire La prima pornire ArchiCAD-ul va cãuta în mod automat Biblioteca ArchiCAD. atunci la deschiderea proiectului se vor întâmpla urmãtoarele: .. va fi activã combinaþia-Bibliotecã care a fost activã la utilizarea anterioarã. În aceasta puteþi defini o nouã combinaþie-Bibliotecã.0 Ghid de utilizare .capitolul 6. . Dacã biblioteca prin definiþia de bazã a ArchiCAD-ului se gãseºte în aceeaºi bibliotecã ca ºi ArchiCAD-ul. ea va fi deschisã ºi tratatã ca biblioteca activã. Dacã ea nu se gãseºte. Dacã gãseºte astfel de mape.Dacã aþi mai utilizat programul.Dacã nu existã mape de acelaºi nume cu cele originale va apare o fereastrã de dialog. proiectul se va deschide cu acestea. atunci aceasta va apare cu combinaþia-Bibliotecã activã cu care a fost creatã. ºi aþi pornit executând dublu clic asupra iconului.Dacã combinaþia-Bibliotecã activã la momentul respectiv conþine mape cu nume identice cu cel original. 410 ArchiCAD 6.

De fiecare datã când deschideþi acest tip de document. Dupã denumire. Elemente de bibliotecã care lipsesc Dacã deschideþi un proiect cu o bibliotecã de elemente imcompletã. Clicând asupra butonului OK. atunci aceste elemnte vor lipsi ºi din documentul arhivã. Altã soluþie este sã vã întoarceþi în Finder (Macintosh). ea va deveni biblioteca activã. proiectul va fi lansat fãrã elementele care lipsesc.0 Ghid de utilizare 411 . Observaþie: dacã la salvarea arhivã a proiectului lipseau elemente de bibliotecã din biblioteca atunci activã. se creeazã o bibliotecã specialã care conþine toate elementele de bibliotecã ºi toate caracteristicile folosite de cãtre proiect. indiferent dacã apare numele elementelor sau nu. Vezi comanda Alte salvãri/Salveazã ca arhivã în meniul Fiºier. Lista elementelor va apare într-o fereastrã text. Aceastã listã poate fi salvatã sau o puteþi scoate la imprimantã pentru a vã aminti. Toate elementele de bibliotecã vor lipsi. aºezaþi elementele ce lipsesc în una din mapele combinaþiei-Biblioteci active ºi o reînnoiþi pe aceasta din urmã. Dacã aþi gãsit elementul.capitolul 6. Dacã vreþi sã vedeþi care elemente lipsesc. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Dacã în acest caz clicaþi asupra butonului OK! proiectul se va deschide fãrã bibliotecã. Obiect ºi Lampã sau din Categorii zone. În ambele cazuri toate elementele vor apare în proiect. Biblioteca de elemente ºi formatul-fiºier arhivã Când deschideþi un proiect arhivã. Elementele care lipsesc pot fi introduse una câte una folosind opþiunea Alege altã din ferestrele de dialog Setãri Uºã. deschizând fereastra de dialog Biblioteci active ºi clicând asupra OK! A treia soluþie este de a adãuga mapa cu elementele ce lipsesc listei Bibliotecilor active din fereastra de dialog a Biblioteci active. sau în Manipulare Fiºier/ Windows Explorer (Windows 95). va apare o fereastrã de dialog ºi va cere numele acestei biblioteci speciale. ArchiCAD 6. Fereastrã. activaþi fereastra Elemente de bibliotecã lipsã din meniul Fereastrã. el va apare în proiect. va apare o fereastrã de atenþionare.

capitolul 6.0 Ghid de utilizare . Sãgeata de alãturi deschide un meniu desfãºurabil: .. Uºã.. 412 ArchiCAD 6. Obiect va deschide o fereastrã care permite navigarea liberã în sistemul de fiºiere atât în interiorul cât ºi în afara bibliotecii active. Pentru a vedea numele de fiºier clicaþi pe sãgeata de deschidere a meniului þinând Alt apãsat. la Setãri Uºã numai Uºile. Obiect.Comanda Alege altã. Aceste elemente pot fi folosite de mai multe ori în proiect sau de mai multe proiecte în acelaºi timp. Acestea permit cãutarea în bibliotecile active. Cele mai simple unelte de navigare sunt icoanele sãgeatã din colþul zonei de previzualizare. În fereastra de dialog Setãri Fereastrã apar numai ferestreoe. Lista Uºilor ºi Ferestrelor care rezidã în mapa activã este prezentatã sub opþiunea Gol în zidãrie ºi numele mapei. Biblioteca ArchiCAD Aºezarea elementelor de bibliotecã Elementele de bibliotecã pot fi aºezate în plan cu unealta corespunzãtoare tipului: Uºã/Fereastrã. Observaþie: Sub Windows aceastã listã conþine numele Elementelor de Bibliotecã. Lampã. Pentru a alege o nouã mapã. Fereastrã.Cu comanda Alege [Library Browser] se poate alege altã aplicaþie de cãutare. folosiþi comanda Alege altã Fereastrã/Uºã. Zonã. Existã mai multe opþiuni de cãutare în fereastra de dialog. [] .

Biblioteca ArchiCAD Crearea elementelor de bibliotecã Dacã setul de elemente de bibliotecã accesibil în Biblioteca ArchiCAD nu conþine obiectul de care aveþi nevoie. nu conþin informaþii geometrice.0 Ghid de utilizare 413 . Noi elemente de bibliotecã pot fi create din desene prin Fiºier/Element nou de bibliotecã.Existã câteva excepþii: Texturi. Tipuri de elemente de bibliotecã Elementele Uºã. Este posibilã deasemeni crearea unor elemente în plan ºi salvarea lor în format Element de bibliotecã ArchiCAD. ºi Încãpere sunt elemente speciale 2D ºi 3D care apar ca elemente gata fãcute ºi care pot fi aºezate în proiect cu mijloacele corespunzãtoare. A se vedea descrierea comenzii Salveazã special/Element de bibliotecã în meniul Fiºier. fiºiere Descriere Generalã de Proprietãþi ºi fiºiere Modele de listare. sau se pot crea biblioteci noi pentru ele. Biblioteca de elemente ArchiCAD poate fi completatã de elemente create de cãtre utilizator. Ele pot fi legate de elemente de bibliotecã geometrice pentru a accentua caracterul realistic. Lampã. puteþi crea acest element datoritã limbajului de programare GDL înglobat în ArchiCAD. Fereastrã.capitolul 6. Elementele sunt alcãtuite dintr-un simbol 2D (care apare în plan) dintr-o descriere 2D (cu ajutorul cãreia se pot crea elemente parametrizate) ºi o descriere 3D (care dã modelul 3D). Obiect. ArchiCAD 6. deºi aºezate în bibliotecã. Manualul GDL vã ajutã la învãþarea procesului de creere a elementelor simple sau sofisticate cu acest limbaj. Captilolul 5. care.

. Fereastra are cinci componente: . varianta Ca descriere va fi activã. Fereastra de setare a Elementului de Bibliotecã Dacã deschideþi un element de bibliotecã sau creaþi unul nou.Parametrii folosiþi în descrierea GDL . Biblioteca ArchiCAD Prin setare de bazã ArchiCAD interpreteazã fiºierele în formatul lor pentru editare (Obiectul ca Obiect. Pot fi precizate ºi datele tehnice pentru antemãsurãtoare.. etc.. Maker. în care sunt enumerate formatele fiºier disponibile ºi posibilitãþile de deschidere." va deschide fereastra de dialog Manipulare fiºier.Atribute speciale unde sunt definite variabilele elementului de bibliotecã . Zoom..Componente ce definesc Elementul de bibliotecã ºi sunt folosite în liste ºi calcule . Wavefront).capitolul 6.. Elementele de bibliotecã create de editori externi (. va apare o fereastrã proprie a elementului.. intern.) Dacã se alege formatul de fiºier GDL în meniul Deschide ca.. . Prin aceastã opþiune se pot edita sau se pot crea fiºiere GDL ca fiºiere de text. Uºa ca Uºã.. DWG. fãrã simbol 2D. sau se pot face referiri la el ca la . Respectiv se poate crea sau redacta descrierea GDL al elementului. Observaþie: Aceste formate de fiºier sunt accesibile numai dacã extensiile potrivite sunt corecte instalate în mapa AddOns. Se pot deasemeni importa elemente de bibliotecã cu diferite formate (DXF.Descrieri precise ale Elementului de bibliotecã 414 ArchiCAD 6. Acest tip de GDL poate fi inserat în fereastra GDL a altor elemente. În aceastã fereastrã pot fi setate dimensiunile ºi alþi parametrii. Comanda "Deschide element de bibliotecã. ArchiSite. etc) sunt deschise în formatul Element de bibliotecã care a fost definit de aplicaþia respectivã.butoane de comandã ºi meniuri de selectare unde aveþi acces la comenzi ºi puteþi deschide ferestre ale elementului.0 Ghid de utilizare . Fereastra de dialog depinde de tipul de element ales.

Mãrime simbol 2D Aceastã alegere este posibilã numai în cazul în care elementul este Obiect. Din fereastra simbolului 2D preia dimensiunile dreptunghiului simbolului 2D ºi seteazã valoarea de bazã a dimensiunii 3D al obiectului.capitolul 6. Biblioteca ArchiCAD Butoanele de comandã ºi meniurile sunt descrise mai jos.0 Ghid de utilizare 415 . Fereastra activã. ArchiCAD 6. Lampã sau Încãpere. Aici se poate alege care din cele 8 (opt) ferestre ale elementului bibliotecii sã fie activã.

Simbol 2D Orice element de bibliotecã care este introdus în proiect apare în plan printr-un simbol 2D.Primul buton transformã liniile selectate în comentarii. 416 ArchiCAD 6. adicã linii care nu vor fi descrise. Aceasta este echivalentul Comenzi Editare/Comentariu. Descrierea de setare (Master Script) Descrierea de setare va fi executatã de fiecare datã când alte descrieri sunt executate. Meniul Straturile simbolului 2D. Haºurã. Linie. . Ferestrele sunt de tip text sau grafic. În partea de jos a ferestrelor tip text câteva din funcþiunile cele mai folosite sunt accesibile sunt formã de butoane. Cel mai important beneficiu din aceastã descriere este faptul cã puteþi defini în mod global variabile sau operaþii. Arc/Cerc ºi Punct. Simbolul final care va apare în plan se va compune din elementele acestei ferestre ºi din descrierea 2D (dacã existã).capitolul 6.Al doilea buton are efectul opus: transformã orice comentariu selectat în linii executabile. (detaliat mai jos) uºureazã lucrul în fereastra simbol 2D. Biblioteca ArchiCAD În acest meniu se poate alege care din cele 10 ferestre ale elementului de bibliotecã sã fie activã. al cincilea buton verificã descrierea GDL a ferestrei active. . Dreptunghi selector. Simbolul 2D poate fi realizat prin redactarea unui simbol existent sau prin crearea unui simbol total nou cu uneltele 2D ale ArchiCAD-ului: Sãgeatã. Text.Al treilea ºi al patrulea buton va formata fereastra de descriere prin aranjarea paragrafelor la stânga sau dreapta.0 Ghid de utilizare . (Comentariile sunt identificate printr-un semn de exclamare la începutul rândului. . sau sã aveþi acces la date externe înaintea executãrii altor descrieri.) .În fine. Aceasta este echivalentul comenzii Editare/Nu comenta.

ArchiCAD 6. Vedere 2D Fereastra Vedere 2D permite verificarea simbolului care va fi arãtat în Plan. Pentru a pãrãsi editarea 2D închideþi fereastra de editare a simbolului sau alegeþi altã fereastrã din meniul Activeazã fereastrã sau din meniul Fereastrã. Dacã Descrierea 2D este definitã. Biblioteca ArchiCAD Descriere 2D În aceastã fereastrã de descriere se poate crea un simbol 2D parametric folosind tranformaþiile ºi elementele 2D ºi GDL.capitolul 6. chiar dacã fereastra conþine elemente grafice.0 Ghid de utilizare 417 . Descriere 3D În aceastã fereastrã de descriere se poate gãsi ºi edita descrierea GDL a elementului de bibliotecã. Când aþi terminat lucrul cu descrierea puteþi prãsãi fereastra de editare prin clicare pe altã fereastrã sau pe cãsuþa de pãrãsire a ferestrei de editare. vederea va fi calcultatã þinând cont de aceastã descriere.

ele apar în biblioteca de elemente ca un singur element. apoi Editare/Copiazã. Pentru a înlãtura acestã problemã: 1) Clicaþi asupra ferestrei elementului de bibliotecã.capitolul 6. Nu existã însã unealtã inclusã în program pentru controlarea compatibilitãþii geometrice a celor douã componente. Aceastã fereastrã nu poate fi deschisã pentru Încãperi. 3) Alegeþi Editare/Alege toate. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Aceastã fereastrã nu poate fi activatã pentru Zone sau Obiecte de Proprietãþi. Vedere 3D În aceastã fereastrã apare o vedere 3D a elementului de bibliotecã creat prin descrierea GDL. Modul de proiecþie ºi alte setãri se dau în fereastra de dialog Imagine/Setãri proiecþie 3D. Aceasta va aºeza vederea de sus a obiectului în fereastra simbol. 2) Alegeþi Setare punct de vedere/Vedere de sus ºi setaþi unghiul la 270°.0 Ghid de utilizare . selectând. Asocierea descrierilor 2D ºi 3D Simbolul 2D ºi descrierea 3D sunt asociate în mod automat. Setãrile efectuate aici nu modificã setãrile ferestrei 3D a proiectului. Cauza cea mai frecventã a incompatibilitãþii este poziþia diferitã a componentelor faþã de punctul de referinþã. 418 ArchiCAD 6. Activaþi fereastra Simbol 2D ºi alegeþi Editare/Insereazã. deoarece sistemul trateazã diferit vederea 3D a proiectului ºi vederea 3D a elementului de bibliotecã.

capitolul 6. Procedura este identicã pentru Uºi ºi Ferestre. Sub meniul Activeazã Fereastrã existã controale suplimentare pentru uºurarea lucrului ºi simbolul 2D al elementului de bibliotecã. etc.0 Ghid de utilizare 419 . Nu mai e nevoie decât sã adãugaþi puncte. este posibilã în fereastra de dialog Setãri al uneltei actuale utilizate. Prin aceastã metodã puteþi crea simbolurile 2D cu ajutorul ArchiCAD. Fiecare element de bibliotecã dispune de 16 straturi. Selectaþi liniile aºezate ºi ogliniþi-le faþã de linia de referinþã a peretelui. Fragmente simbol 2D Prin acest meniu puteþi face vizibile sau sã ascundeþi straturile simbolului 2D. cu urmãtoarele modificãri: .) . tipuri de linii. Astfel veþi elimina liniile 3D. Biblioteca ArchiCAD 4) Alegeþi Nu trebuie dupã verificarea corespondeþei dintre simbol ºi vederea 3D.Va fi aºezatã o vedere oglinditã. Se poate asigura compatibilitatea dintre simbolul 2D ºi modelul 3D printr-o descriere parametricã în GDL pentru simbol. Observaþii: Când aºezaþi o vedere Bloc liniile suplimentare sunt eliminate. Selectarea stratului pentru redactare în fereastra simbol 2D. ArchiCAD 6. Folosind Linii Ascunse dispar ºi liniile nevãzute.Alegeþi Vedre lateralã în loc de Vedere de sus (unghiul de vedere fiind tot 270°.

Observaþie: nu se poate desena pe un strat ascuns. Cantitate. Componente Fiecãrui element de bibliotecã se poate asocia o serie de Componente definind compoziþia Elementului de Bibliotecã pentru folosirea în listare ºi calcule. Unitate ºi Proporþional cu. componenta se poate detaºa prin apãsarea repetatã a butonului Leagã.Aratã tot.1-16. partea de jos a ferestrei se schimbã. toate straturile vor fi aparente . toate straturile vor fi invizibile . Cod Codul definºete numãrul de referinþã a Componentei în cadrul grupei de sub Cheie. Prin apãsarea butonului Componente în fereastra de dialog a elementului de bibliotecã. 420 ArchiCAD 6. Cod.grupate dupã anumite criterii ºi se compune dintr-un numãr. Dacã doriþi sã o modificaþi. Meniul desfãºurabil Chei conþine lista completã a cheilor definite. Dacã o componentã este legatã de o bazã de date nu poate fi editatã.capitolul 6. Biblioteca ArchiCAD Meniul asigurã posibilitãþile: . Cheie Cheia se referã la un grup de atribute .Ascunde tot. Nume. O componentã se poate lega de o bazã de date externã dintr-una din bibliotecile active prin butonul Leagã. poate fi selectat unul sau mai multe straturi pentru a fi arãtate sau ascunse.0 Ghid de utilizare . O componentã are urmãtoarele câmpuri: Cheie.

Dacã este gol. ArchiCAD va considera o relaþie liniarã între Cantitate ºi atributul dat în definiþia pentru unitate. Noua componentã va fi activatã ºi puteþi sã-i setaþi valori în Bara de Titlu prin clicare pe câmpul pe care doriþi sã-l editaþi ºi în care veþi putea înscrie valori. Editarea Compontelor Se pot crea noi componente prin apãsarea butonului Nou.. folosind parametrii definiþi. Pe de altã parte în acest câmp se poate specifica orice relaþie GDL. Proporþional cu. Biblioteca ArchiCAD Nume Acest câmp conþine denumirea care descrie componenta. Cantitate Acesta este un câmp numeric ºi defineºte numprul de unitãþi pentru listare în Liste de materiale. Unitate Clicarea pe acest câmp deschide un meniu unde se poate alege unitatea de mãsurã. ArchiCAD 6. Se poate ºterge oricând o componentã prin selectare ºi apãsarea butonului ºterge. Acesta este un câmp opþional. Descrierile se comportã în acelaºi fel cu componentele. Descrieri O serie întreagã de Descrieri pot fi asociate fiecãrui element de bibliotecã în vederea descrierii pentru folosire în liste ºi calcule.capitolul 6.0 Ghid de utilizare 421 . Butonul seteazã devine activ numai atunci când componenta selectatã are legãturi cu o bazã de date. Apãsând acest buton puteþi acorda componentei o valoare diferitã de cea din baza de date..

Biblioteca ArchiCAD O descriere constã din urmtãoarele câmpuri: Cheie. utilizând parametrii elementului. Clicând pe butonul Text se va deschide o nouã fereastrã de dialog. Descriere caracteristici Prin deschiderea acestei ferestre puteþi asocia diferite componente ale Elementelor de bibliotecã. 422 ArchiCAD 6. În cazul descrierilor scurte câmpul se poate folosi pentru înscrierea textului. Cheia ºi numele descrierii sunt afiºate ºi ele. Text Scurt Primul rând al textului Descrieri este vizibil în acest câmp. cu un câmp de text mai larg pentru mai multe rânduri de text. Fereastra Descriere caracteristici este o simplã fereastrã text. Pentru descrierea câmpurilor Cheie ºi Cod a se vedea descrierea Componentelor.0 Ghid de utilizare .capitolul 6. asemãnãtor descrierilor 2D ºi 3D. ºi expresiile GDL. Cod ºi Text Scurt.

ArchiCAD 6. Imagine de prezentare Imaginea de prezentare face posibilã anexarea unor imagini despre elementul de bibliotecã. nici asupra comportamentului lui în cadrul programului. Însemnãrile în aceastã fereastrã nu au nici o influenþã asupra elementului de bibliotecã.bmp (Windows). Câmpul de lucru este o fereastrã de text. sub forma unui meniu secundar în dreptul numelui elementului de bibliotecã. ºi nu este redactabilã.capitolul 6. Biblioteca ArchiCAD Descriere listã valori Folosind aceastã descriere se pot defini opþiunile pentru a acorda valori la un anume material. Observaþii Fereastrã text care face posibilã anexarea observaþiilor sau mesajelor elementului de bibliotecã. similar ferestrelor de descrieri 2D ºi 3D. imagine care nu va afecta în nici un fel elementul sau comportamentul lui. Conþinutul clipboardului poate fi inserat în aceastã fereastrã. Lampã. Uºã. Imaginea de prezentare este o fereastrã de tip PICT (Macintosh) sau . iar aceasta din urmã are locul în colþul din stânga sus al ferestrelor de dialog Obiect. Fereastrã. Se gãseºte în acelaºi meniu cu Nota/Observaþii. Fereastra se activeazã din meniul care se aflã în partea superioarã a Suprafeþei de prezentare. Deschiderea ferestrelor elementelor de bibliotecã Toate cele opt ferestre prezentate mai sus pot fi deschise ºi din meniul Fereastrã unde apare lista ferestrelor tuturor elementelor de bibliotecã accesibile.0 Ghid de utilizare 423 .

Punctul activ al simbolului 2D Alegând Punctele dreptunghiului circumscris. atunci programul – ArchiCAD – va plasa un punct în originea elementului ºi va considera cã acesta este punctul activ. în fereastra Elementului de bibliotecã apare cãsuþa de marcaj Puncte pe dreptunghiul de cuprindere. punctul de ancorare la aºezarea elementului va fi cel din stânga jos. Biblioteca ArchiCAD Cãsuþã de marcaj Puncte Unde este aplicabil. (Semnalat printrun pãtrãþel negru pe simbolul 2D al elementului în fereastra de dialog Setãri unelte.) Numãrul ºi tipurile acestor caracteristici speciale depind de tipul elementului de bibliotecã. (De obicei acestea sunt ºi caracteristicile care se schimbã.) Aceste puncte respectiv funcþiuni sunt întotdeauna accesibile. independent dacã apar în descrierea GDL a elementului de bibliotecã sau nu. Caracteristicile speciale reprezintã grupul minim al caracteristicilor prin care elementul este unic determinat. el poate fi introdus prin descrierea GDL în poziþia doritã (vezi manualul GDL). nici puncte GDL nu sunt în descriere. ºi unde se poate schimba punctul de ancorare. În cazul ferestrelor În cazul uºilor 424 ArchiCAD 6. Caracteristici speciale În partea din mijloc a ferestrei de dialog a elementului de bibliotecã se gãsesc icoane ºi casete de setare pentru caracteristicile speciale ale elementului.capitolul 6. Dacã nu vã convine alegerea punctului de ancorare. Dacã nu este dat dreptunghiul cuprinzãtor.0 Ghid de utilizare .

Butoanele se comportã similar cu cele descrise la ferestrele de dialog Uºã-fereastrã.capitolul 6.0 Ghid de utilizare 425 . Grosimea tocului ºi grosimea nominalã În câmpurile mãrimea tocului ºi mãrimea nominalã puteþi defini contactul geometric între deschidere ºi elementul de bibliotecã (fereastrã sau uºã) prin numere reale sau prin expresii parametrice GDL. Se observã conturul deschiderii dreptunghiulare create de ArchiCAD ºi în cadrul acestuia apar modificãrile deschiderii efectuate în elementele de bibliotecã. Fãrã contur apare numai deschiderea modificatã.) ArchiCAD 6. înglobatã în perete. (Vezi Manualul GDL. Biblioteca ArchiCAD Buton de selecþie a conturului (în 3D) Figura urmãtoare aratã imaginea câtorva deschideri dupã alegerea posibilitãþii Cu contur.

vezi la comanda Categorii de încãperi din meniul Opþiuni. Se pot asocia valori la aceste variabile pentru definirea atributelor unui element dat. caracteristicile EG) 426 ArchiCAD 6. respectiv mai jos Setarea Parametrilor) De observat cã existã douã feluri de parametri obligatorii pentru lãmpi: . dar ºi direct prin înscrierea în listã.Dimensiunile x ºi y ale Lãmpilor.Dimensiunile x ºi y ale Uºilor ºi Ferestrelor . Valorile pot fi setate cu ajutorul lor.Parametrii obligatorii ai Încãperilor. opþiunea Închis-Deschis. culoare. Parametrii obligatorii sunt cei care asigurã determinarea elementului de bibliotecã de un tip dat. În partea de jos a ferestrei de dialog se pot adãuga ºi edita parametri pentru descrierea GDL a elementului de bibliotecã. Aceºti parametri se gãsesc ºi sub formã de icoane în partea superioarã a ferestrei de dialog a elementului de bibiliotecã. Parametri obligatorii Grupul parametrilor obligatorii este separat printr-o linie de grupul parametrilor care pot fi alese liber.Dimensiunile x ºi y ale Obiectelor . (Mai vezi: Caracteristici speciale.0 Ghid de utilizare .caracteristici de iluminat (Aprins-Stins. setarea Culoare Luminã ºi Intensitate luminã.capitolul 6. . Biblioteca ArchiCAD Parametri Prin setarea de bazã butonul Patarmetri este activ. Valorile asociate aici vor fi valori de bazã în fereastra Setãri. Parametrii obligatorii sunt: .caracteristici fizice (dimensiunile x ºi y/caracteristicile A ºi B) . intensitate.

Prin apãrarea butonului Defineºte ordinea se deschide o nouã fereastrã de dialog unde se poate seta o ordine pentru acel parametru. D. la care se fac referiri din Descrierea 2D. Numele acestora indicã conþinutul parametrilor. ArchiCAD 6. Aceºti parametri pot fi utilizaþi în descrierea GDL. E etc. Biblioteca ArchiCAD Încãperile conþin mult mai mulþi parametri obligatorii faþã de alte elemente de bibliotecã.capitolul 6.0 Ghid de utilizare 427 . Legaã de Descriere listã Valori/Defineºte ordinea Numai unul sau nici unul din aceste butoane poate fi activ în acelaºi moment. Valorile lor vor apare ca valori de bazã în fereastra de dialog. puteþi sã vã referiþi la ei ca caracteristici sau ºiruri de caractere. Proprietãþi sau Listã Valori a elementului. (În cazul lãmpilor H. I. J). 3D. Alþi parametri În lista parametrilor sub linie se aflã o listã redactabilã cu alþi parametri. C. Folosind butonul Leagã de Descriere listã valori posibilitatea de a alege valori pentru Parametrul dat va fi restrâns la cele definite în Descriere Listã Valori.

0 Ghid de utilizare . se pot alege valori dintr-un meniu secundar. Biblioteca ArchiCAD Câmpurile din tabel se pot edita prin clicare pe ele. Unde tipurile de variabile permit. Câmpul poate fi editate în partea dreptã a ferestrei. ªtergere se efectueazã identic. 428 ArchiCAD 6.capitolul 6. Se pot insera rânduri în tabel prin selectarea butonului ce indicã numãrul rândului ºi apãsarea butonului Insereazã. Acleaºi procedeu se poate executa ºi pentru coloane.

Vezi comanda Tip de linie (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. 5 respectiv comanda Material (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. Aceste valori (1 sau 0) pot fi înscrise direct în caseta valorii sau pot fi setate clicând în caseta de selecþie din dreptul rândului. Material: materialul poate fi determinat ca parametru GDL. dupã semnul "=". Biblioteca ArchiCAD Setarea parametrilor Lista parametrilor se seteazã selectând rândul dorit ºi clicând asupra lui. Culoare peniþã: determinarea culorii peniþei ca parametru GDL. Boolean: valoarea parametrului Boolean poate fi numai 1 sau 0. ºi înscrieþi modificãrile în câmpurile de text. Puteþi alege oricare tip de linie folosit de ArchiCAD. ArchiCAD-ul aºeazã parametrii setabili într-un dreptunghi de setare. din lista Tip de linie. Tipul de linie: puteþi determina tipul de linie ca parametru GDL. 255 caractere. Abc Variabila de tip text poate avea max. ArchiCAD 6. Numãr real: determinã valori zecimale sau nu la calcule GDL cum este de exemplu valoarea de mãrire. clicând asupra casetei de setare a materialului. Este indicatã folosirea acestui tip de variabile unde trebuie date valori da/nu în cursul definirii elementului de bibliotecã. Vezi Materialele în cap. La caracteristici liber alese se poate schimba ºi iconul tip.0 Ghid de utilizare 429 . iar apoi clicând pe tipul de haºurã dorit de pe paleta ce apare. (Sau setãri complementare dacã e necesar). Selectarea oricãrui tip de haºurã se face clicând asupra casetei texturã. respectiv numerice. Tipul de haºurã: Puteþi determina tipul de haºurã ca parametru GDL. Numãr întreg: Numere fãrã unitate de mãsurã. Tipurile de parametri posibili sunt: Lungime: determinã dimensiunile fizice ale elementului de bibliotecã (ºi le transformã în orice unitate de mãsurã) Unghi: determinã valoarea rotirii în zecimale la operaþii GDL cum sunt rotirea sau definirea arcelor. poate fi redactat textul descrierii ºi bineînþeles ºi valoarea. Vezi comanda Tipul de haºurã (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. În cazul caracteristicilor obligatorii numai valoarea poate fi modificatã. Clicaþi în dreptunghiul de setare.capitolul 6. sau clicaþi asupra iconului ºi alegeþi un tip de parametru. Puteþi selecta oricare din materialele folosite de cãtre ArchiCAD.

sau Culoare Peniþã.0 Ghid de utilizare . Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Dacã aþi selectat tipul Material. 430 ArchiCAD 6.capitolul 6. apare un buton la capãtul rândului prin care puteþi alege o nouã valoare din lista urmãtoare. Linie. Mãsurã.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful