P. 1
_Ghid de utilizare AC 6.0

_Ghid de utilizare AC 6.0

|Views: 128|Likes:
Published by Velea Dragos

More info:

Published by: Velea Dragos on Mar 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

capitolul 1.

Introducere

Introducere
Acest capitol descrie structura Ghidului de Utilizare ºi prezintã noutãþile regãsite în ArchiCAD 6.0 Capitolul 1: Mediul de lucru ArchiCAD prezintã principalele proprietãþi ale mediului de lucru cu referiri la rolul jucat. Capitolul 2: Principii de bazã examineazã implementarea conceptelor arhitecturale de bazã în clãdirea virtualã a ArchiCAD. Capitolul 3: Tehnici de construcþie prezintã metode, tehnici ºi posibilitãþi la îndemânã pentru construirea elementelor de construcþie virtualã. Capitolul 4: Uneltele, exploreazã Biblioteca de unelete. Trece în revistã setãrile generale pentru fiecare uneltã ºi oferã o descriere detaliatã a opþiunilor speciale ºi tehnicilor care ajutã la exploatarea maximã a uneltei. Capitolul 5: Meniurile discutã meniurile desfãºurabile. Toate meniu comenzile sunt descrise, incluzând detalii privind modul de utilizare. Capitolul 6: Biblioteca ArchiCAD introduce tipuri de elemente din fiºiere externe, incluzând uºi, ferestre, lãmpi, obiecte ºi componente de datã de bazã pentru calcule (ªtampile zonã, Proprietãþi obiecte). Mai vezi... Pe tot parcursul ghidului veþi gãsi indicaþii "Mai vezi...", care vã conduce la pãrþi corelate cu tema în discuþie.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

1

capitolul 1. Introducere

Noutãþi în versiunea 6.0
Modelare arhitecturalã
Noi tipuri de pereþi Douã noi tipuri de pereþi apar ca Metode de Construcþie a pereþilor. Peretele trapezoidal, în suprafeþele se defineºte prin punctele de începere ºi terminare a liniei de referenþã, respectiv grosimea la începere ºi terminare. Peretele poligonal se defineºte prin vârfuri. În acest caz nu se aplicã parametrii de grosime ºi direcþie. Aceºti pereþi se editeazã în acelaºi mod ca celelalte elemente poligonale. Pentru alte informaþii: Unealta perete din Capitolul 4 ºi Editarea poligoanelor la Tehnici de construcþie în Capitolul 3. Unealta reþea spaþialã Aceastã unealtã creeazã suprafeþe poligonale neregulate bazate pe noduri la Cote ce pot fi definite. Reþeaua se poate edita ca orice poligon ºi poate conþine goluri. Cotele de noduri pot fi definite separat. Unealta ºarpantã din versiunea precedentã au fost transformate în elemente de reþea. Pentru alte informaþii: Unealta reþea spaþialã din Capitolul 4 ºi Editarea poligoanelor la Tehnici de construcþie în Capitolul 3. Structuri multistrat pentru acoperiºuri Structurile multistrat cunoscute de la pereþi ºi planºee pot fi utilizate acum ºi la acoperiºuri. Intersecþiile curate ale acestor elemente sunt asigurate chiar ºi atunci, când grosimea lor a fost modificatã. Pentru alte informaþii: Unealta Acoperiº la capitolul 4 ºi comanda Structuri multistrat la Meniul Opþiuni, la Capitolul 4. Aranjarea elementelor la Acoperiº În versiunea 6.0 aranjarea elementelor la o suprafaþã de acoperiº nu se limiteazã la pereþi ºi stâlpi. În afara acestor elemente este posibilã ºi aranjarea planºeelor, ferestrelor, uºilor ºi chiar elementelor de bibliotecã. Dacã pereþii sunt intersectaþi de un acoperiº complex, nu mai este necesarã tãierea pereþilor. Elementele sunt intersectate de poligonul acoperiºului ºi nu de planuri infinite. Pentru alte informaþii: Comanda Aranjeazã la acoperiº în meniul Opþiuni, la Capitolul 5 ºi unealta Acoperiº la Capitolul 4

2

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 1. Introducere

Editarea 3D ºi Navigare
Editarea directã este acum posibilã ºi în fereastra 3D, atât în axonometrie cât ºi în perspectivã. Elementele selectate pot fi întinse, înãlþimile de pereþi ºi grosimile de planºeu pot fi modificate. Elemente uºi pot fi deasemeni create. Este posibilã ºi navigarea interactivã.

Pentru alte informaþii: ... în fereastra 3D la Tehnici de construcþie, Capitolul 3.

Productivitate 2D
Noi metode de construcþie relativã În bordul de control modificat posibilitãþile de construcþie relativã permit construcþie perpendicularã, paralelã, bisectoare, (offset) ºi (multiple offset).

Mai vezi... Bordul de control la Tehnici de construcþie, la Capitolul 3. Puncte cheie noi Noua posibilitate de control a punctelor cheie face posibilã divizarea de orice fel a elementelor din plan. Elementele pot fi împârþite în oricâte pãrþi egale sau în anumite proporþii. La punctele de divizare apar puncte temporare, care dispare în câteva secunde sau dupã terminarea construcþiei.

Aceastã unealtã transformã forma în orice alt tip de element. ... în spaþiu gol va cãuta elementele de construcþie apropiate. Mai veui... Bordul de control la Tehnici de construcþie, la Capitolul 3.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

3

capitolul 1. Introducere

Generarea elipselor Trei noi moduri geometrice pentru Arc/Cerc permit desemnarea elipselor prin definirea dreptunghiului determinant, centrului ºi unui colþ al dreptunghiului determinant sau celor douã ase. O elipsã poate fi transformatã în orice alt element. Mai vezi... Unealta Arc/Cerc la Capitolul 3. Descompunerea elementelor Elemente ca obiecte, uºi sau ferestre pot fi descompuse în linii ºi arce 2D. Aceste elemente rãmân grupate dupã descompunere, pot fi deci manipulate ca elemente, dar pot fi deasemeni modificate cu unelte 2D. Mai vezi... Comenzile meniu pentru Unelte la Capitolul 5. Operaþii tip Boole cu poligoane Elementele de tip poligon (planºee, acoperiºuri, haºuri, zone) pot fi suprapuse sau extrase unul din celãlalt prin folosirea noilor icoane din (pet palette). Mai vezi... Editarea poligoanelor la Tehnici de Construcþie, Capitolul 3. Crearea simbolurilor Pata este un nou element cu informaþii 2D. Moºteneºte conþinutul unei suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã sub forma unui simbol 2D opac. Acest simbol poate fi editat ºi parametrizat ca element de bibliotecã. La aºezare simbolul este inserat în ordinea de desenare astfel încât sã acopere elementele situate dedesubt. Acest tip de lucru este ideal la detalierea desenelor. Mai vezi... Comenzile meniu pentru unelte, Capitolul 5. Redimensionarea O nouã comandã din meniul Editare face posibilã redimensionarea geometriei elementelor printr-un raport ce poate fi definit numeric (existã trei posibilitãþi diferite) sau în mod grafic. Comanda poate afecta oopþional anumite tipuri de elemente. Mai vezi... Comanda Redimensioneazã, Meniul Editare, Capitolul 5.

4

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 1. Introducere

Reînprospãtarea Zonelor Zonele pot fi acum reînprospãtate astfel încât în cazul deplasãrii unui perete elementul zonã sã gãseascã automat noul perimetru al zonei. Mai vezi... Comanda reînprospãteazã zona în meniul Unelte, Capitolul 5. Sistem de grilaj oblic Paleta coordonate conþine douã unelte noi. Una din ele roteºte sistemul infinit de grilaj ºi direcþiile legate iar elementele vor fi poziþionate pe noul sistem. Cu cealaltã se poate trece de la sistemul original la al oblic ºi invers. Mai vezi... Descrierea opþiunilor privind grilajul la Paleta coordonate,Capitolul 2. Control elevaþie ºi gravitate Paleta coordonate conþine acum coordonatele z ale elementelor din Plan cât ºi butonul de control al gravitãþii care permite aºezarea noilor elemente pe cele existente. Mai vezi... Meniul Calculeazã, Capitolul 5 ºi efectuarea calculelor, Capitolul 6.

Posibilitãþi avansate de listare
Meniul Calcule reînnoit permite vizionarea datelor numierice sau descripþie sau chiar informaþii grafice despre proiect. În structura datelor de proprietãþi este elementul de bibliotecã Proprietãþi Obiect care stocheazã detalii despre producãtor, preþ ºi altele. Alte date sunt stocate în baze de date tip text. Listele pot fi editate ca text sau cu formate grafice. Mai vezi... Meniul Calculeazã, Capitolul 5 ºi Efectuarea calculelor, Capitolul 6.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

5

capitolul 1. Introducere

6

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

Capitolul 1
Mediul de lucru ArchiCAD
În acest capitol prezentãm principalele proprietãþi ale mediului de lucru ArchiCAD. Privirea de ansamblu ne ajutã la orientarea între funcþiunile ºi componentele ArchiCAD-ului.

Dupã masa de desen electronicã: clãdire virtualã ...
Mediul de lucru ArchiCAD se aseamãnã în multe privinþe cu masa obiºnuitã de proiectare sau de desenare. Considerãm însã cã ArchiCAD-ul începe de fapt acolo unde nu se mai poate lucra cu uneltele obiºnuite. ArchiCAD-ul ne oferã unelte, care asigurã un mod de lucru comod, plãcut, în timp ce utilizatorul exploateazã din plin precizia ºi capacitatea sistemului. Dupã pornirea programului pe ecran apare suprafaþa de proiectare ArchiCAD cu urmãtoarele componente: imaginea planului, meniul principal, biblioteca de unelte, fereastra coordonatelor, bordul de control precum ºi alte ferestre, care ne aratã diferite imagini ale proiectului. Aceste componente vor fi prezentate în partea urmãtoare a capitolului. Descrierea mai detaliatã va avea loc în urmãtoarele capitole: Capitolul 2: Concepte de bazã; Capitolul 3: Tehnici de construcþie; Capitolul 4: Uneltele; Capitolul 5: Comenzile meniu.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

7

capitolul 1. Mediul de lucru ArchiCAD

Fereastra de dialog Startup
La pornirea ArchiCAD apare o fereastrã de dialog care cere sã vã identificaþi ºi sã alegeþi urmãtoarea temã de lucru pentru program.

Opþiunile sunt urmãtoarele: - Creeazã proiect Solo - Deschide ultimul proiect Solo salvat (sau fiºierul Desen, numai în variantele pentru Team Work. - (Sign in) la un proiect Team Work în lucru (variante pentru TW) - Deschide orice proiect Solo sau fiºier Desen (numai variante TW). Aceastã fereastrã de dialog apare la fiecare lansare a programului. Dacã nu doriþi sã o vedeþi, cãutaþi comanda "Nu arãta aceastã fereastrã de dialog la urmãtoarea deschidere". Pentru a o reactiva, selectaþi "Aratã fereastra de dialog Startup"la Opþiuni/Preferinþe/Diverse.

Ferestrele de construcþie ºi Prezentare
Modelul Dvs. poate fi construit în ferestrele ArchiCAD prin afiºarea diferitelor vederi ale proiectului. - Fereastra Planului este spaþiul principal de construcþie unde are loc majoritatea operaþiilor de editare. - Fereastra 3D oferã o posibilitate de verificare imediatã a operaþiilor efectuate în alte ferestre ºi totodatã de editare directã a modelului. - Un numãr oarecare de Ferestre Secþiune/Faþadã poate fi definit printr-o unealtã specificã oricând, oriunde. - Imaginile-model sunt imagini fotorealistice generate din vederea curentã afiºatã în fereastra 3D.

8

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

aici se pot defini legãturi spaþiale speciale între elementele de construcþii. În timp ce dimensiunea colii de desen obiºnuite este limitatã de dimensiunea planºetei tradiþionale. suprafaþa de lucru în ArchiCAD poate fi oricât de mare. respectiv în spaþiu pe care sistemul îl utilizeazã la toate operaþiile de proiectare. Deºi avem o imagine planã.capitolul 1.0 Ghid de utilizare 9 . Aceastã fereastrã are un rol cheie din douã puncte de vedere: . Deºi suprafaþa de desen ArchiCAD este infinitã. Pentru deplasarea mai departe operaþia se poate repeta. ArchiCAD 6.Prezintã proiectul actual în forma obiºnuitã de desen tehnic de construcþii: . Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra planului Elementul principal al suprafeþei de lucru ArchiCAD este planul. Când este activatã fereastra planului desenul se poate salva diferite formate. prin utilizarea barei de rulare sau prin clicarea pe suprafaþa gri din bara de rulare suprafaþa de desen poate fi deplasatã cu o treime în direcþia doritã.Pe de altã parte asigurã acel mediu de modelare în plan. în Fereastra planului se aseamãnã cu o coalã de desen.

Mediul de lucru ArchiCAD Lucrând în Fereastra plan se poate utiliza majoritatea funcþiunilor oferite de Paletele plutitoare sau alte componenete (Interface 9. Orice modificare efectuatã în alte ferestre. modelul poate fi editat direct în 3D.. altele noi pot fi create. Fereastra este asociatã direct planului ºi Secþiunilor/Faþadelor. 10 ArchiCAD 6. cât ºi Meniul Imagine ºi Fereastrã.capitolul 1. Lucrul în Fereastra 3D.Totodatã..În faza de proiectare fereastra 3D dã posibilitatea controlului vizual al proiectului . În culori sau imagini fotorandate. Elementele de construcþie existente pot fi editate sau modificate în fereastra 3D. Linii ascunse. Capitolul 3. cizela prin comanda Fotografiazã sau se poate transmite la alte programe în format 2D sau 3D. Capitolul 5. Mai vezi .) Fereastra 3D Construcþia proiectatã în plan se poate vedea ca imagine spaþialã cu ajutorul ferestrei 3D. Existã posibilitatea reprezentãrii în Blocuri/Linii. Cele mai multe unelte sunt accesibile în fereastra 3D. În fereastra 3D se poate vizualiza întregul proiect sau porþiuni alese din acesta. în toate modurile de afiºare axonometrice ºi perspectivice. .În faza de documentare în aceastã fereastrã se executã desenele obiºnuite 3D Modelul apãrut în fereastra 3D se poate detalia. va fi vizibilã în fereastra 3D þi invers.0 Ghid de utilizare .

se va modifica ºi în fereastra planului. Ferestrele Imagine Cu ajutorul funcþiunii fotorandare se poate genera un numãr oarecare de imagini ale modelului. Mai vezi . Mediul de lucru ArchiCAD Ferestrele Secþiune/Faþadã Apelând la Secþiune/Faþadã din Biblioteca de unelte. Dupã realizarea acestei imagini pot fi stocate în fiºiere separate. de aceea tot ce se modificã în aceastã fereastrã. Din aceastã cauzã modificãrile efecuate în asemenea ferestre de secþiuni nu apar în plan.capitolul 1. Capitolul 4 ºi Comenzile meniului Afiºare. putem face oricâte secþiuni sau faþade la proiect. ArchiCAD 6. din meniul fiºier. Imaginile nu sunt editabile. Unealta Secþiune/Faþadã.Secþiunile de desen sunt constituite numai din haºuri 2D ºi din linii. care vor apãrea fiecare în ferestre separate. .0 Ghid de utilizare 11 .. Existã douã tipuri de Secþiune/Faþadã: . independente de model cu comanda Salveazã sau Salveazã ca. Astfel utilizarea ferestrei model este o cale de modificare a modelului construcþiei.. Capitolul 5.Secþiunile model sunt constituite din elemente de construcþie. dar pot fi exportate pentru procesare ºi retur. Capitolul 3. Lucrând în Fereastra Secþiune/Faþadã.

Pentru explicaþii mai detaliate. BMP.. Mai vezi .. Asemenea elemente de bibliotecã se pot realiza în ArchiCAD. WMP. Capitolul 6. Listele afiºate în aceastã fereastrã pot fi exportate printr-o gamã variatã de tipuri de fiºiere pentru prelucrare ulterioarã. TIFF. sau cu alte programe. Capitolul 5.. Mai vezi . grupuri de încãperi sau chiar porþiuni mai noi definite cu unealta încãpere).. Elementele de bibliotecã pot fi accesibile în ferestre separate de construcþie. EMF. JPEG. Notã: Nici imaginile modelului generate cu ArchiCAD. PICT. Ferestrele respective vor fi salvate dacã doriþi ca fiºiere separate. Mediul de lucru ArchiCAD Imaginile modelului sunt listate într-un meniu ierarhic cu fiºierele în GIF. Comenzile meniului Calcule ºi descrierea Comenzii Salveazã din meniul Fiºier. setãri de elemente setate sau zone. nici fiºierele externe deschise nu sunt menþinute ca parte a proiectului la salvare.. cât ºi Efectuarea Calculelor. ce se deschide cu comanda Fiºier/Deschide.. Lista de elemente sau componente va arãta o listã detaliatã de cantitãþi a proiectului întreg sau unei pãrþi definite. Fiºier/Deschide element de bibliotecã Ferestre de liste ArchiCAD asigurã diferite opþiuni pentru realizarea calculelor pentru întregul proiect. Mai vezi . Capitolul 6. Lista zonelor afiºeazã o listã completã de cantitãþi a tuturor zonelor sau a celor selectate. 12 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Zonele sunt unitãþi ale planului (încãperi.capitolul 1. Capitolul 5. Fereastra uneltei de bibliotecã Elementele de bibliotecã sunt elemente parametrice compuse realizate anterior.

Fereastra Note (Notiþe) Aceastã fereastrã funcþioneazã ca un Notepad. Previzualizarea. comentariilior. se afiºeazã data ºi ora dupã care apare un marcaj clipatã de inserþie. care lipsesc. Se poate deschide oricând.capitolul 1. Mediul de lucru ArchiCAD Ferestrele Auxiliare Un numãr de ferestre auxiliare sunt accesibile în orice moment pentru a furniza date despre starea actualã a proiectului.0 Ghid de utilizare 13 . Orice text introdus aici va fi salvat împreunã în proiectul. Oricând deschideþi aceastã fereastrã. Acestea sunt Notiþele. Elemente de bibliotecã. ArchiCAD 6. Se poate folosii pentru înscrierea notelor. indiferent de fereastra activã. Raport imagine ºi listare.

dacã a-þi remarcat opþiunea Scrie raport din Opþiuni/Preferinþe/Imagine ºi listare. 14 ArchiCAD 6.capitolul 1. Fereastra raport Aceastã fereastrã afiºeazã informaþii despre procesul de creere a imaginii sau listãrii. Aceastã imagine este prezentatã în Fereastra de dialog pentru identificarea mai uºoarã a fiºierelor. a proiectului.. Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra previzualizare În aceastã fereastrã se poate introduce o imagine foto..0 Ghid de utilizare .

capitolul 1. Alte componente ale ecranului (Interface) Bara de meniuri Bara de meniuri este un element cunoscut din majoritatea aplicaþiilor Macintosh sau Windows. dar ele lipsesc din biblioteca încãrcatã împreunã cu proiectul.0 Ghid de utilizare 15 .. Notã: În mediu Windows o bazã de unelte personalizabilã poate fi introdusã sub bara de meniuri. În funcþie de fereastra activã. Când selectaþi un titlu de meniu lista comenzilor de meniu conexe va apare pentru selecþie. Notã: Pentru a vã asigura. Ea asigurã un punct de acces la alte funcþiuni ale ArchiCAD. ArchiCAD 6.. ca nici un Element de bibliotecã sã nu lipseascã. Mai vezi . care lipsesc Aceastã fereastrã aratã lista fiºierelor externe la care elementele în folosinþã fac referiri. Mediul de lucru ArchiCAD Fereastra Elementelor de bibliotecã. pentru prescurtarea comenzilor mai frecvent utilizate. Comenzile de meniu ArchiCAD sunt descrise în detaliu înCapitolul 5. apelaþi la comanda Salveazã special/Arhiv din meniul Fiºier. comenzile inaccesibile vor apãrea gri.

Palete plutitoare ArchiCAD-ul ne oferã un numãr mare de palete plutitoare. Paleta de unelte În partea stângã a ecranului. construcþie 3D.. Vedere precedentã sunt echivalentele comenzilor cu acelaºi nume din meniul Afiºare. În cele ce urmeazã vom prezenta funcþionarea unor zone ºi palete.capitolul 1. Inscripþia butonului Valoarea scalãrii ne aratã în mod continuu valoarea actualã a scalãrii (în procente). Se obþine acelaºi lucru. sau dacã alegem comanda de meniu Fereastrã/Palete plutitoare/Aratã paleta de vederi. dacã clicãm pe linia de titlu a ferestrei Paleta de vederi. Prin clicarea dublã pe buton se executã comanda Afiºare/Dupã scarã. Deplaseazã. Mai vezi . Clicarea pe butonul Scarã este prescurtarea comenzii Scarã desen din meniul Opþiuni. Pentru selectare. respectiv o micºorare de 50%. 16 ArchiCAD 6. Vedere urmãtoare. desenare 2D ºi vizualizare. Descrierea uneltelor cu trãsãturi comune ºi specifice. deasemenea sunt prezentate ºi ferestrele în care ele se pot utiliza. Mediul de lucru ArchiCAD Butoane de comenzi pe bara de afiºare.0 Ghid de utilizare . paleta de unelte conþine o serie de unelte de desenare ajutãtoare. Mãreºte. Clicând pe butonul Vederi. Aratã totul.. Toate ferestrele grafice conþin la partea inferioarã un set de butoane care asigurã acces uºor la anumite comenzi din meniul afiºare. apelãm la Paleta de vederi. Micºoreazã. Capitolul 4. Ultimul set de butoane. Prin clicarea dublã pe butoanele Mãrire respectiv Micºorare putem obþine o mãrire cu 200%.

Butoane de control pentru atragerea cursorului. butonul de suspendare a grupãrii ºi unealta Bagheta magicã pentru conversia între tipuri de element. avem posibilitatea definirii numerice a coordonatelor de desenare. utilizate des. Paleta coordonatelor mai conþine butoanele de control ale originii. grilajului ajutãtor ºi gravitãþii.. Opþiunile includ Metode de construcþie relativã. Folosirea Ferestrei coordonatelor este discutatã în detaliu la Capitolul 2. Mediul de lucru ArchiCAD Paleta coordonatelor Paleta coordonatelor aratã valorile exacte ale coordonatelor X-Y ºi polare ale cursorului ArchiCAD. Bordul de control este vizibil numai dacã se lucreazã într-o fereastrã a proiectului. în sistemul de coordonate al desenului. Bordul de control Bordul de control conþine un numãr de elemente ajutãtoare sofisticate. sub formã de butoane. în scopul obþinerii unei precizii mai ridicate.capitolul 1.0 Ghid de utilizare 17 . cu ajutorul Paletei coordonatelor. Paleta coordonatelor este accesibilã în oricare fereastrã de construcþie. Deºi elementele se pot poziþiona cu precizie mare ºi cu mouse. Mai vezi . Prin alegerea formei mãrite a bordului apare cãsuþa de mesaje care afiºeazã urmãtorii paºi de executat.. ArchiCAD 6.

În cazul suprapunerii elementelor dacã clicãm în continuare de mai multe ori cu cursorul pipã (în modul de lucru sãgeatã). Paleta info Paleta plutitoare Paleta info ne oferã date despre elementele de construcþie. . ºi modificarea unor parametri. Mediul de lucru ArchiCAD Mai vezi . Cotele de nivel se mãsoarã de la nivelul 0. . setate pentru unealta activã. Paleta info afiºeazã urmãtoarele: • dacã nu este selectat nici un element: .butonul uneltei active cu modul de construcþie sau geometric curent . denumirea tipului de caracter ºi de linie. Excepþii sunt ferestrele ºi uºile. Paleta info este accesibilã numai în ferestrele de construcþie. putem trece în revistã elementele accesibile.00 al proiectului. Alte informaþii despre folosirea Bordului de control la Capitolul 3. 18 ArchiCAD 6. deoarece poziþionarea acestora se face în raport cu planul inferior al peretelui. Dã posibilitatea de acces direct la cele mai importante setãri ale oricãrui element...numele elementului de bibliotecã ºi haºura setatã pentru unealta activã. În cazul unui element selectat informaþiile afiºate se referã la ultimul element selectat.denumirea stratului setat pentru unealtã.capitolul 1. .0 Ghid de utilizare .valoarea de bazã a înãlþimii sau a mãrimii caracterelor.tipul de haºurã setatã pentru unealta activã.

Paleta de Navigare 3D Paleta de navigare 3D ajutã la crearea ºi afiºarea vizionãrii dinamice a proiectului ºi la trecerea la elementele pe care doriþi sã le editaþi... Paleta de navigare 3D este accesibilã doar în fereastra 3D. Mai vezi . lucrul cu elemente 3D.0 Ghid de utilizare 19 . Descrierea detailatã la Capitolul 2..capitolul 1. Mai vezi . între diferite afiºãri predefinite sau definite de utilizator. ArchiCAD 6.. Mediul de lucru ArchiCAD Paleta de vederi Cu ajutorul paletei de vederi se poate schimba modul de afiºare al proiectului.. Ea poate ajutã în accesul uºor la Planuri ºi Secþiuni/Faþade create în cursul lucrului. Ea mai coordoneazã ºi miºcãrile de camerã ºi traseu. a paletei de navigare 3D este prezentatã la Capitolul 3.. O descriere .

0 Ghid de utilizare .capitolul 1. Mediul de lucru ArchiCAD 20 ArchiCAD 6.

Grilajul. Este deasemeni util sã învãþaþi cum elementele existente pot fi selectate. deoarece planul de lucru al ArchiCAD-ului este o fereastrã deschisã deasupra unui spaþiu infinit. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 21 . Nivelele. în timp ce planul de lucru tradiþional este finit. trebuie sã cunoaºteþi modul în care conceptele arhitecturale sunt manipulate de ArchiCAD. Scara Noþiunea de Scarã în sensul obiºnuit nu se poate aplica în planul de lucru ArchiCAD. grupate ºi blocate pentru un control optim.Capitolul 2 Principii de bazã Înainte de a începe proiectarea. ºi Straturile. incluzând Scara. Coordonatele.

respectiv /Mãreºte. în ArchiCAD putem construi modelul proiectului cu coordonate reale. cu ajutorul comenzilor Afiºare/Deplasaeazã.capitolul 2. 22 ArchiCAD 6. obþinem o mãrire de 200%. ºi cu ajutorul butoanelor Mãreºte/Micºoreazã ºi Deplaseazã din butoane de comenzi. Clicând de douã ori pe butonul Mãreºte. Se poate modifica mãrirea ferestrei ºi ne putem deplasa în tot planul de lucru. Principii de bazã În loc sã proiectãm ºi sã desenãm într-o anumitã scarã pe o coalã de hârtie. Micºoreazã. Pentru construirea mai uºoarã a detaliilor. ºi pentru obþinerea porþiunii dorite a ecranului ne stã la dispoziþie comanda de Deplasare. proiectul va apare la dimensiuni iniþiale de 100%. Clicând pe butonul Valoarea mãririi. Valoarea actualã a scãrii ºi a mãririi este afiºatã tot timpul la butoanele de comandã. Aici putem alege dimensiunile planului de lucru în funcþie de tipul proiectului.0 Ghid de utilizare . respectiv o micºorare la 50%. pentru mãrire. cu ajutorul benzilor de rulare orizontale ºi verticale. în scara 1:1.

. sau 1/4"=1") are rol atunci. 2) Scrieþi valoarea doritã a scãrii în fereastra de dialog ce apare sau alegeþi una din scãrile meniului desfãºurabil. Observaþie: Sistemul va lua în considerare valoarea realã la exportare în formate de fiºier DXF sau DWG. când executãm desene la scarã pe hârtie sau plasãm proiectul sub forma programului Plot Maker sau în fiºier de imagine tip raster pentru alte programe de prelucrare de imagini. Câmpul coordonatelor ne aratã întotdeauna dimensiunile actuale ale elementului desenat. indicã întotdeauna valoarea actualã a mãririi. în sens tradiþional. Comenzile meniului Afiºare ºi Unitãþile de mãsurã accesibile în Opþiuni/Preferinþe.. Capitolul 5. Sistemul de Grilaj-ajutãtor al ArchiCAD -ului va fi detaliat în continuare în acest capitol.capitolul 2. Descrierea Butoanelor de comenzi Capitolul 1. Scara curentã ºi nivelul mãririi (în procente faþã de dimensiunea actualã) sunt prezentate pe butoanele de comenzi. Scara desenelor executate Scara în construcþii.0 Ghid de utilizare 23 . ArchiCAD 6. Principii de bazã Distanþa liniilor ajutãtoare apãrute în planul de lucru (vezi figura de mai sus). poziþia acestuia faþã de origine. Valorile apãrute în Fereastra Coordonatelor pot fi metrice sau mãsurate în picior ºi þol. indiferent de valoarea actualã a mãririi ºi de scara proiectului. (ex 1:1000. Sistemul unitãþii de mãsurã se poate regla cu comanda Opþiuni/Preferinþe/Unitãþi de desen. aflatã lîngã bara de rulare orizontalã a Ferestrei planului. Setarea scãrii la desenare ArchiCAD-ul e capabil sã imprime proiectul la orice scarã. Pentru setarea scãrii: 1) Alegeþi comanda Opþiuni/Scarã plan sau clicaþi pe domeniul Scarã. Mai vezi .

Mai vezi . Conform scãrii Peste posibilitãþile de mai sus. proporþional cu scara. Capitolul 5 Elemente proporþionale cu scara ºi elemente cu dimensiuni fixe În proiectul ArchiCAD cele mai multe elemente se construiesc în sistem real de coordonate. indiferent de scara actualã.. ºi Desenare . ale ArchiCAD -ului.. cote ºi sãgeþi se pot ataºa dimensiuni constante în milimetri sau în pixeli.. Descrierea acestora se gãseºte la comenzile Imprimã .. de fiecare datã când se imprimã sau se deseneazã. În ArchiCAD utilizatorul decide dacã un element îºi modificã dimensiunea împreunã cu scara proiectului.. La texte. aºa cum au fost descrise pânã acum. obiecte. respectiv Deseneazã .. ori de câte ori se modificã scara proiectului. ºarpantã.capitolul 2. Aceastã caracteristicã se poate seta pentru fiecare tip de linie sau haºurã individual. 24 ArchiCAD 6.. Principii de bazã Scara de imprimare / desenare Ferestrele de dialog ce apar la comenzile Imprimare . etc... Elemente cu dimensiuni fixe Elementele cu dimensiuni fixe au aceleaºi dimensiuni ºi la imprimare ºi pe ecran. proiectul se poate reprezenta la scara setatã actualã la comanda Afiºare/Dupã scarã sau cu clicarea pe butonul Valoarea scalãrii de pe fereastra Bordului de control. Elemente proporþionale cu scara Dimensiunea elementelor proporþionale cu scara se modificã.0 Ghid de utilizare .Liniile întrerupte ºi haºurile pot fi proporþionale cu scara sau fixe. dau posibilitatea specificãrii scãrii.. Se recomandã alegerea soluþiei cu elemente proporþionale cu scara. în capitolul 5. Meniul afiºare.. Asemenea elemente proporþionale cu scara sunt toate elementele constructive ca de exemplu pereti. cu comanda de meniu Opþiuni/Tipuri de linii sau Opþiuni/Tipuri de haºuri.

Coordonate.0 Ghid de utilizare 25 . . Ca în orice sistem de coordonate. grupate în 4 teme majore: Origini. ArchiCAD 6..Butonul de control al tipului de grilaj dã posibilitatea de schimbare între grilaj . Aceste butoane de control vor fi discutate în urmãtoarele paragrafe. cu axele invizibile. ºi oblic. de la stânga spre dreapta: . Principii de bazã Aceastã setare este proprietatea tipului de linie ºi de haºurã.Câmpurile de coordinate carteziene ºi polare aratã coordonatele ºi dau posibilitatea introducerii numerice a coordonatelor în timpul desenãrii. în schimb desenele fixe vor fi mai mari sau mai mici faþã de elementele constructive. despre Origine ºi starea Grilajului. Setarea scãrii proiectului Prin schimbarea scãrii proiectului imaginea elementelor constructive nu se modificã.Câmpul desfãºurabil Elevaþie permite sã alegeþi între cote absolute sau relative în câmpul Elevaþie. ºi elementele cu dimensiuni fixe vor figura împreunã în concordanþã cu scara de proiect setatã. care nu se poate modifica la elementele constructive.. Baza de coordonate (Fereastra coordonatelor) Baza de coordonate ArchiCAD asigurã informaþii privind poziþia actualã în Fereastra activã. Grilaje ºi Gravitate/Elevaþie.Butonul Grilajului oblic defineºte unghiul Grijalului.capitolul 2.Butonul Originii utilizatorului dã posibilitatea reaºezãrii originii oriunde în proiect. ºi aici valorile coordonatelor se pot specifica faþã de origine. . . Origini Toate desenele ArchiCAD se situeazã într-un sistem plan de coordonate. Pe ecran elementele corespunzãtoare scãrii.Butoanele de Bravitate aºeazã elementele în raport cu plaºee ºi acoperiºuri existente. . Alegând o scarã mai mare. . Butoanele de control accesibile sunt. elementele fixe vor fi mai mici faþã de elementele constructive ºi invers.

Faþã de aceastã origine mãsurãm unghiul liniei de desenare. Acest punct se poate aºeza pe orice punct cheie. • Originea proiectului. 26 ArchiCAD 6. a cãrei poziþie rãmâne neschimbatã pe toatã viaþa proiectului. iar în 3D cele trei axe de coordonate ca un indicator de referinþã a planurilor pe care se poate efectua editarea. dacã se deseneazã elemente cu dimensiuni date. • Originea utilizatorului este un punct liber deplasabil. Marcarea originii utilizatorului Conform reglãrii de bazã originea sistemului de coordonate al proiectului se situeazã în apropierea colþului stâng inferior al ferestrei.numitã indicator de origine. ºi distanþa punctului de capãt. etc. va arãta noua poziþie a originii. clicare pe originea actualãºi se apasã pe tasta DEL. Principii de bazã ArchiCAD -ul cunoaºte trei tipuri de origini ale sistemului de coordonate. faþã de un perete existent. Dacã originea trebuie aºezatã într-un spaþiu în care nu existã încã desen. Lucrul în 3D. în modul descris mai sus. ºi în continuare coordonatele se vor mãsura de aici. Cînd transferãm Originea utilizatorului sau desenãm un element nou. ºarpantã.Originea utilizatorului se poate crea în orice punct cheie prin apãsarea simultanã a tastelor Modificator ºi Schimbãtor (Macintosh). atunci se pune un punct în locul dorit. Mai vezi .. respectiv ALT ºi SHIFT (Windows).. Acesta este avantajos de multe ori. Capitolul 3. prin aºezarea cursorului în punctul dorit. apoi se transferã originea aici. • Originea utilizatorului nu se poate plasa în punctele elementelor în curs de realizare. • Originea de construcþie care apare numai în timpul operaþiilor de desenare ºi construcþie.0 Ghid de utilizare . Originea este marcatã de litera X (îngroºatã). care ne oferã ajutor la desenare ºi la mãsurare.capitolul 2. SHIFT. • Pentru aºezarea Originii utilizatorului pe originea proiectului. se clicheazã pe unealta Punct.

Fereastra coordinatelor mai are o funcþie utilã: putem trece de la reprezentare în coordonate absolute. Folosind combinaþia Alt-Shift: Apãsaþi simultan tastele Alt ºi Shift în timp ce miºcaþi cursorul pe punctul cheie unde doriþi sã poziþionaþi Originea. corespunzãtoare poziþiei momentane a cursorului sensibil. dar nici o datã de la de la punctul de începere a construcþiei. Fereastra coordonatelor În timpul întocmirii proiectelor ArchiCAD conþinutul Ferestrei coordinatelor oferã în mod continuu un punct de sprijin. verticalã.capitolul 2. Folisind butonul Originea Utilizatorului: Acest buton permite amplasarea Orinii într-o zonã în care nu existã desen. atunci cu aceºti paºi am ºters doar primul punct. În general se poate spune cã coordonatele absolute carteziene ºi coordonatele relative polare dau cele mai multe informaþii. prin clicare pe butoanele Delta. sau de la Originea utilizatorului. verticalã. ºi de la punctul de începere al elementului. înainte de desenarea unui element nou. la coordonate relative. radial ºi valorile unghiurilor cursorului sensibil de la originea proiectului sau de la originea utilizatorului. Principii de bazã Observaþie: Dacã Originea utilizatorului stã pe Punct. dacã un element e în curs de construire.În orice punct cheie prin combinaþia Alt-Shift . • Valorile relative aratã valorile distanþelor pe orizontalã. Existã douã cãi de creere a Originii Utilizatorului: . de la originea proiectului. Apariþia unghiului polar se poate bloca cu butoanele de comandã Paralel/Perpendicular. Fereastra coordinatelor aratã valorile coordonatelor rectangulare ºi polare.0 Ghid de utilizare 27 . deci acestea sunt cele mai des utilizate.La o origine utilizator bine aleasã coordonatele carteziene absolute aratã locul de construcþie faþã de punctele importante ale proiectului. ArchiCAD 6. Repetaþi paºii pentru ºtergerea Originii utilizatorului.În orice loc prin utilizarea butonului Originea Utilizatorului din Bordul de control. Prin aceasta aþi poziþionat noua origine. 1) Clicaþi pe butonul Originea Utilizatorului 2) Clicaþi pe orice punct al Planului. pe când coordonatele relative polare ne dau lungimea ºi unghiurile elementelor aflate în curs de desenare. • Valorile absolute aratã valorile distanþelor pe orizontalã. radial ºi valorile unghiurilor cursorului.

Specificarea numericã a coordonatelor În loc de desenare cu cursorul deplasat de mouse coordonatele numerice se pot specifica direct de la tastaturã sau se poate alege metoda combinatã mouse-tastaturã. Comenzile Tãiere.y.0 Ghid de utilizare . sau dacã precizia doritã este mai mare decât precizia ce se poate realiza cu mouse. La valorile pozitive nu este obligatorie introducerea semnului "+". deoarece primul semn aratã cã urmeazã valori având unitatea de mãsurã de picioare-þoli. • Pentru specificarea valorii unei coordonate se introduce numele coordonatei (x. Copiere. Inserare în timpul introducerii coordonatelor nu sunt active. Pentru mãsurarea distanþei între douã puncte de construcþie: 1) Se aºeazã originea utilizatorului pe primul punct 2) Se deplaseazã cursorul pe al doilea punct 3) Se citesc valorile lui x. • Coordonatele se pot copia în memoria tampon ºi de acolo insera. • Cu valoarea actualã a coordonatelor se pot executa operaþii de adunãri ºi scãderi cu ataºarea semnelor "+" sau "-" dupã valoare. 28 ArchiCAD 6. Exemplu x3 sau y-4. atunci se începe trasarea unei linii între cele douã puncte. Principii de bazã Pentru reîntoarcerea la Originea proiectului. Puteþi deasemeni selecta Originea curentã cu unealta sãgeatã (sau Shif+clicare dacã altã unealã e activã) ºi apãsa tasta DEL. Aceste metode pot fi utile. Pentru scãderea valorilor întregi de picior rebuie introdusã douã semne de "-". • Ordinea de introducere a valorilor coordonatelor nu are importanþã. astfel trebuie utilizate prescurtãrile de taste adecvate. se citesc coordonatele ºi se ºterge linia. Dacã utilizatorul nu doreºte mutarea originii utilizatorului. ºi r din fereastra coordonatelor. încheirea operaþiei de introducere a valorilor se poate face cu apãsarea tastei ENTER sau cu o clicare cu mouse-ul. independentã de scara setatã sau de mãrimea afiºãrii. De exemplu introducerea x3+ înseamnã adãugarea numãrului 3 la valoarea lui x.a sau r) ºi valoarea ataºatã acesteia. clicaþi de douã ori pe butonul Originea Utilizatorului.capitolul 2. Mãsurarea distanþelor Mãsurarea distanþelor în proiect e întotdeauna uºoarã.y. dacã ne stã la dispoziþie o listã cu perechi de coordonate calculate înainte. Mãsurarea se poate face atât în coordonate relative cât ºi în coordonate absolute.

atunci valoarea selectatã va fi evidenþiatã pe monitor. sau se introduce din nou numele coordonatei. Dacã se tasteazã acelaºi nume de coordonatã. atunci "3" va însemna pentru ArchiCAD 3 picioare. clicând oriunde în fereastra de lucru. Afiºarea de control a coordonatelor numerice Înainte de a încheia desenarea unui element. Pentru prezentarea coordonatelor absolute ºi relative. a sau r. z. prin introducerea repetatã a numelui coordonatei. Încheierea introducerii datelor numerice Dacã odatã s-a început introducerea coordonatelor numerice prin tastarea lui x. astfel introducerea 3'6.capitolul 2. • Se poate finaliza elementul construit: tastând ENTER sau RETURN. încercãm sã desenãm o linie din punctul x2. • Se poate reveni la introducerea graficã: prin clicare pe biblioteca de unelte. pe bordul de control sau pe linia de meniu.0 Ghid de utilizare 29 . y. Principii de baz㠕 Dacã lucrãm în picioare-þoli. În acest moment existã mai multe posibilitãþi: • Se pot introduce alte valori de coordonate: se introduce numele acestei coordonate ºi valoarea ei. se pot afiºa coordonatele introduse numeric. deoarece astfel se revine la introducerea graficã a datelor. (grilajul în ambele direcþii este fixat la valoarea de 1 m.) punctul de pornire Originea ArchiCAD 6. 3'6" sau 3-6 înseamnã 3 picioare ºi 6 þoli. sau clicând oriunde pe suprafaþa de lucru • Se poate ºterge toatã introducerea numericã: prin clicarea dublã pe butonul Anulare de pe bordul de control sau prin revenirea la introducerea graficã. y3. este interzisã miºcarea mouse-ului.

capitolul 2. putem observa urmãtorul lucru. grilajul ajutãtor al ArchiCAD -ului ne ajutã la orientare ºi la sesizarea scãrii.0 Ghid de utilizare 30 . y-3 (valoare absolutã). Fãrã o unealtã ajutãtoare. Principii de bazã Dacã scriem: x+3. Douã sisteme de grilaje ajutãtoare ne ajutã la utilizarea preciziei ArchiCAD -ului: Grilajul ajutãtor ºi Grilajul de construcþii Ca ºi hârtia milimetricã. conform necesitãþii operaþiei de desenare actuale. Fereastra coordonatelor ne dã poziþia cursorului cu o precizie de patru zecimale. • Grilajul activat ajutã la detalierea pãrþilor importante ale proiectului. punctul de pornire Originea al doilea punct Dacã scriem acestã valoare ca o valoare relativã. se poate dezactiva ºi apoi activa oricând. punctul de pornire Originea al doilea punct Sistemul de grilaj ajutãtor Nu întotdeauna este uºor sã facem faþã preciziei mari oferite de ArchiCAD. mouse-ul nu se poate dirija atât de precis ca racordarea pereþilor sau aºezarea elementelor sã se desfãºoare aºa cum dorim. • Bordul de control dã posibilitatea realizãrii ºi folosirea unui grilaj oblic. ArchiCAD 6. va fi punctul al doilea. • Grilajul.

negru urmãreºte traseul cursorului ºi se deplaseazã din nod în nod. Astfel poziþia cursorului se poate defini exact chiar ºi la o scarã mai micã. Definirea distanþelor în grilaj Pentru setarea distanþelor în grilaj la Grilajul ajutãtor sau la Grilajul de construcþie alegeþi comanda Opþiuni/Vedere principalã ºi Grilaj. (Vezi mai jos) Grilajul de construcþie Este util ca Grilajul de construcþie sã se regleze dupã un modul caracteristic al proiectului. atunci prin miºcarea cursorului linia neagrã sare din nod în nod. Acesta ne aratã poziþia efectivã de desenare pentru urmãtoarea operaþie de desenare. ArchiCAD 6. Când grilajul este activat. Principii de bazã Poziþionarea pe grilaj Funcþiunea de poziþionare pe grilaj dã posibilitatea de precizare a dimensiunilor ºi a poziþiei elementelor de desenare cu cursorul. Observaþie: Când desenãm cu aºezarea pe grilaj.0 Ghid de utilizare 31 .capitolul 2. puteþi defini grilajul dupã dimeniuni de Tatami. De exemplu proiectând o locuinþã Japonezã. atunci un punct mic. Grilajul nu este accesibil în 3D. ne putem miºca doar pe punctele de colþ ale acestuia cu cursorul. Când folosim aºezarea pe grilaj.

Originea grilajului ajutãtor se poate deplasa în direcþie verticalã sau orizontalã faþã de originea sistemului de coordonate. Grilajul ajutãtor Grilajul ajutãtor este un grilaj invizibil. Veþi putea desena un vector în Plan. oferind astfel posibilitatea proiecþiei unor situaþii geometrice aparte. Principii de bazã Grilajul auxiliar Grilajul de construcþie se poate completa cu un Grilaj auxiliar. sau grosimea fundaþiilor. Grilajul se poate activa sau dezactiva cu comanda Opþiuni/Aratã grilajul Posibilitatea de imprimare Grilajul de construcþie se poate scoate la imprimantã împreunã cu planul. caracteristicã proiectului. dacã proiectãm o clãdire mai micã. ca de exemplu grosimea pereþilor. care de asemenea este vizibil pe ecran. dar poate fi unul sau mai mulþi metri. Pentru aceasta puteþi apela la oricare mod de construcþie. care va servi la definirea unghiului grilajului oblic în raport cu axa orizontalã. Acesta poate fi de exemplu 1 sau 5 centimetri. Clicaþi pe al doilea buton dinspre stânga pentru a activa acest tip de grilaj. Realizarea unui grilaj oblic Douã butoane din fereastra Coordonatelor ajutã la realizarea ºi folosirea unui grilaj rotit sau oblic. dacã alegem DA la opþiunea Imprimã grilajul. din fereastrea de dialog ce apare la comanda Fiºier/Imprimare. Pasul Grilajului vertical ºi orizontal se poate impune separat. atunci în fereastrea de dialog Vederea principalã ºi grilaj nu apare posibilitatea de reglare a Grilajului de construcþie. ce corespunde la cea mai micã dimensiune liniarã utilizatã în proiect. 32 ArchiCAD 6. la un plan de situaþie la scarã mare. Observaþie: Dacã opþiunea Opþiuni/Aratã grilajul este dezactivatã.0 Ghid de utilizare . Vizibilitatea grilajului de construcþie Conform definiþiei de bazã grilajul de construcþie este vizibil în Plan. Grilajul auxiliar se poate seta în practicã dupã o dimensiune mai micã.capitolul 2.

Grilajul oblic nu este accesibil în fereastra 3D. Direcþii legate mai jos în acest capitol ºi Fereastra de dialog Preferinþe corespunzãtoare în Capitolul 5. Urmãtoarele douã butoane permit trecerea în orice moment de la un tip de grilaj la celãlalt.. unde nu este grilaj). Principii de bazã Grilajul oblic este definit ºi afiºat imediat. Observaþie: Folosind un grilaj oblic direcþiile legate vor fi calculate în raport cu acest sistem. Este posibil.0 Ghid de utilizare 33 . Mai vezi.capitolul 2.. ca în timpul lucrului sã dorim sã dezactivãm temporar aºezarea pe grilaj (exemplu dorim sã aºezãm o mobilã într-un loc. ArchiCAD 6. Activarea ºi dezactivarea grilajelor Dacã un grilaj este activ. atunci cursorul sare în nodurile grilajului. Acest lucru se poate realiza uºor.

În afara de posibilitãþile de setare de mai sus. Mai vezi..Prin specificarea numericã a coordonatelor avem posibilitatea de a impune coordonatele punctului de desenare de la tastaturã. se poate desena foarte precis cu urmãtoarele unelte ajutãtoare: . care grilaj sã fie activ. dar nu se poate specifica. 34 ArchiCAD 6. . pe care dorim aºezarea. cât tasta se þine apãsatã. Desenarea fãrã grilaj Dacã se deseneazã cu sistemul de grilaj dezactivat. Capitolul 5 pentru detalii la meniul Opþiuni. . Principii de bazã Sistemul de grilaj se poate regla în trei locuri: .cu comanda Opþiuni/Poziþionare grilaj se poate dezactiva sau activa aºezarea pe grilaj.cu ajutorul bordului de control se poate activa sau dezactiva oricare grilaj. .. Aºezarea pe grilaj va fi activã respectiv inactivã atâta timp. aºezarea pe grilaj se poate dezactiva sau activa temporar cu tasta ESC.Prin opþiunea Direcþii blocate se poate desena cu mousul doar pe anumite direcþii (exemplu orizontal sau vertical) .Cu ajutorul butoanelor de comandã Paralel/perpendicular se pot desena linii sau elemente paralele sau perpendiculare la elementul dat.0 Ghid de utilizare .capitolul 2.în fereastrea de dialog Opþiuni/Vedere principalã ºi grilaj se poate alege acel grilaj. în loc de mouse. La aceste posibilitãþi vom da o descriere detaliatã în cele ce urmeazã (mai jos în acest capitol). Aici mai existã ºi posibilitatea afiºãrii unui grilaj oblic.

Când trageþi cursorul (pointer!) deasupra unui planºeu sau acoperiº (cu iconul corespunzãtor de gravitate activ. Mai vezi. Lucrul în fereastra 3D la Capitolul 3 ºi Trage ºi Aruncã. Principii de bazã Valori în elevaþie ºi gravitate În ArchiCAD valorile în elevaþie ale elementului ce urmeazã a fi poziþionat pot fi verificate în mai multe feluri: . . . Existã douã posibilitãþi de activare a Gravitãþii: . mai jos în acest capitol. .Clicând pe al treilea buton elementele nou create vor fi plasate pe acoperiºul situat dedesupt. . La activarea Gravitãþii din fereastra de dialog a setãrii elementului. ArchiCAD 6.00 sau de la nivelul activ.. Când se suprapun mai multe planºee sau acoperiºuri.Clicând pe al doilea buton elementele nou create vor fi plasate la cota Planºeului situat dedesupt.0 Ghid de utilizare 35 .din fereastra de dialog a setãrii elementului înainte de a-l crea. Gravitatea este o posibilitate de a plasa elemente în raport cu elevaþia unui planºeu sau acoperiº. valorile de elevaþie faþã de cota ±0.Prin clicarea pe primul buton elementele nou create vor fi plasate la cota Nivelului curent. va fi afiºatã cea mai înaltã cotã.capitolul 2.din bordul de control înaintea aºezãrii. vezi mai jos) schimbãrile valorilor cotei z pot fi urmãrite în permaneneþã în bordul de control. Observaþie: Gravitatea afecteazã elementul nou creat ºi nu poate fi folositã pentru editarea celor existente..Elevaþia elementelului care va fi aºezat este afiºat în Paleta Info.În bordul de control se poate alege dacã valorile sã fie afiºate de la cota ±0.00 ºi cota nivelului activ vor apãrea ºterse ºi veþi avea posibilitatea definirii unei elevaþii în raport cu elementul de dedesupt în câmpul de editare corespunzãtor. . .

Principii de bazã Vederi ºi Ferestre În ArchiCAD existã o mare varietate de polibilitãþi pentru vizionarea diferitelor pãrþi ale Clãdirii Virtuale. Se poate naviga între nivele prin comenzile ºi prescurtãrile din meniul ierarhic Opþiuni/ivele. imprimare sau salvare într-un format de fiºier. Indiferent însã de nivelul afiºat. iar posiblitãþi mai de prescurtare ajutã la gãsirea combinaþiilor stocate de elemente ºi vederi. Straturile permit o separare logicã a elementelor. etc. Nivele ºi straturi "Nivelele" reprezintã o separare fizicã între elemente în raport cu nivelul cãruia îi aparþin. adicã ele sunt accesibile pe fiecare Nivel. imprimaþi sau proiectaþi în 3D. Fiecare nivel are o singurã fereastrã de plan în care se pot aºeaza elemente. simboluri electrice. fiecare element al planului este situat într-un strat anume. Mai mult. salvaþi într-unformat de fiºier.0 Ghid de utilizare . Numai planul Nivelului curent este afiºat pentru editare. În timp ce planurile sunt desenate pe Nivele. sunt p0lasate pe acelaºi strat. fereastra Vederi permite vizionarea unei imagini de prezentare a fiecãrui nivel existent ºi a vã deplasa la nivelul ales. Ele pot fi deasemeni blocate pentru a preveni selectarea sau modificarea anumitor elemente. toate nivelele sunt reprezentate în vederile 3D (în afara cazului în care aþi ales o limitare în acest sens). ca ºi în fiecare fereastrã de lucru (Planuri ºi Secþiuni/Faþade).capitolul 2. Grupuri de elemente cote. Nivelele sunt folosite pentru reprezentare separatã a fiecãrui etaj al unei structuri multietajate. Straturile sunt globale. Straturile pot fi arãtate sau ascunse în funcþie de ce doriþi sã prezentaþi. 36 ArchiCAD 6.

capitolul 2. Paleta de vederi ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 37 . Mai vezi. Meniurile ierarhice Nivele ºi Straturi sunt explicate la Meniul Opþiuni în Capitolul 5. ascundere sau blocare a straturilor.. Deoarece fiecare Unealtã este ataºatã prin setãrile de bazã la un Strat elementele sunt automat plasate pe Straturi diferite prin utilizarea Uneltei. puteþi defini anumite setãri în Combinaþii de Straturi.. Principii de bazã Pentru a automatiza procesul de arãtare. iar mai târziu sã alegeþi dintre acestea dupã denumire în meniul ierarhic Opþiuni/Straturi.

Secþiune/Faþadã. în Planul de lucru sau în ferestrele Secþiune-Faþadã.0 Ghid de utilizare . În ambele cazuri butonul Vederi trebuie activat. . nu se pot crea vederi noi. Acestea sunt echivalente cu comanda Opþiuni/Nivele/Du-te la nivelul. iar vederea nivelului activ pe partea stângã. Paleta de vederi conþine trei butoane care vã ajutã sã navigaþi între Nivele. Observaþie: Clicarea pe butonul Vederi va arãta Vederea Nivelului sau Secþiunii/Faþadei selectate anterior. cât ºi diferite vederi predefinite la nivele de mãrire la alegere. Observaþie: Trecerea un nivel va activa în mod automat butonul Vederi ºi va arãta lista Vederilor la nivelul selectat. Se poate alege oricare nivel ºi se poate activa prin clicare pe "Du-te la" sau dublã clicare pe numele nivelului. Principii de bazã Paletã de vederi vã permite sã vizionaþi Ferestre de plan. Clicarea pe butonul "Du-te" va afiºa imediat vederea aleasã în Plan sau Fereastra Secþiune/Faþadã. lista nivelelor proiectului curent apare pe partea dreaptã. vezi instrucþiunile detailate mai jos.capitolul 2. Nivele Când butonul Nivele este activ.Butonul Nivele ºi Secþiuni/Faþade aratã doar liste de vederi pentru navigare. . 38 ArchiCAD 6. Se pot defini vederi în Planul nivelului activ sau Fereastra S-F activã.Paleta de vederi apare la lansarea ArchiCAD ca setare de bazã. Dubla clicare în interiorul vederii încadrate are acelaºi efect. Secþiuni/Faþade ºi vederi predefinite de ambele feluri. Pentru crearea unor vederi noi.

în lista din partea dreaptã. Partea stângã a paletei Vederi afiºeazã toate elementele nivelului sau secþiunii curente. cât ºi în ale Secþiuni/Faþade. Pentru crearea vederilor noi. Principii de bazã Secþiuni/Faþade Când butonul Secþiuni/Faþade este activ.0 Ghid de utilizare 39 . Vederi Butonul vederi este accesibil atât în fereastra Plan. cât ºi limitele vederii al cãrei nume este (highlighed). Observaþie: Trecerea la o Secþiune/Faþadã va activa în mod automat butonul Vederi ºi va arãta lista de vederi a Ferestrei S-F selectate. ArchiCAD 6. Se poate alege oricare secþiune a listei ºi se poate activa prin clicare pe "Du-te la" sau dublã clicare pe numele din listã. vezi instrucþiunile detailate mai jos. Acestea sunt echivalente cu alegerea numelui Ferestrei S/F din meniul ierarhic Secþiuni/Faþade din meniul Ferestre.capitolul 2. lista Secþiunilor/Faþadelor definite apare pe partea dreaptã.

Puteþi schimba conþinutul ºi extinderea vederii afiºate prin ajustarea dimensiunii ºi locului chenarului.Vederea stocheazã setãrile curente de mãrire/micºorare. Un nume de vedere poate conþine referiri la o varietate de setãri.capitolul 2.Pentru schimbarea locului chenarului miºcaþi interiorul cu cursorul mânã. fãrã sã fie nevoie de repetarea operaþiilor de mãrire ºi deplasare pentru a o obþine. Denumirile de bazã ale listei sunt Vederea Curentã ºi Vedere principalã (care corespunde vederii setate ca Vedere principalã din fereastra de dialog. blocat/diblocat).Vederea stocheazã scara la care vederea a fost realizatã.Pentru folosirea desenului detaliului din chenar clicaþi de douã ori în interiorul chenarului sau clicaþi pe butonul "Du-te la". Astfel o vedere parþialã utilã este întotdeauna la înemânã. Aceste operaþii funcþioneazã ca comenzile Mãreºte/Micºoreazã ºi Deplaseazã pentru a permite realizarea unor vederi utile. Partea dreaptã a paletei Vederi listeazã vederile modelului.Pentru schimbarea formei sau dimensiunii chenarului trageþi colþurile sau marginile.Vederea stocheazã toate atributele curente setate în fereastra de dialog Opþiuni de Reprezentare din meniul Opþiuni. cã dacã forma chenarului nu corespunde formei planºei. .Vederea stocheazã starea curentã a Straturilor (arãtat/ascuns. vederea va fi reproporþionatã pentru a umple chenarul fãrã distorsiuni. . Vedere Principalã ºi Grilaj sau prin alegerea comenzii Afiºare) Setare Vedere Principalã. Împrospãtaþi vederea pentru a relecta schimbãrile din planul de lucru (planºa de lucru) prin dublu clicare pe zona din afara chenarului. . Meniul de construire alistei de vederi Se poate deasemeni schimba denumirea vederilor existente alegând Renumeºte vederea. iar vederea (highlighted) în listã va fi Vederea curentã. De reþinut. Se pot adãuga la aceastã listã vederi proprii. .0 Ghid de utilizare . Principii de bazã Vederea indicatã de chenar la activarea Paletei Vederi va fi cea din Planul de lucru (Worksheet). . indicate de apariþia unor icoane dupã nume: . 40 ArchiCAD 6. Observaþie: Împrospãtarea se poate efectua ºi prin comanda Redeseneazã toate vederile din meniul local deschis cu sãgeata unicã din colþul dreapta sus al paletei. .

Este posibilã definirea unor vederi vizibile doar pe nivelul activ sau accesibil la toate nivelele. paleta va fi ascunsã. Comanda ªterge va ºterge numele indicat de pe listã. Opþiuni de reprezentare. Cu comenzile de mai jos se pot ºterge toate vederile sau vederile arãtate pentru Nivele ºi Secþiuni.0 Ghid de utilizare 41 . Scarã) sã fie salvate împreunã cu vederea. Principii de bazã Va apare o fereastrã de dialog.capitolul 2. ArchiCAD 6. Straturi. Redeseneazã vedere Nivel/Secþiune ºi Redeseneazã toate vederile va reâmprospãta informaþiile pentru a include toate modificãrile efectuate. ori de câte ori veþi trece la o vedere selectatã din paletã. Pentru o singurã vedere acest lucru se poate asigura cu dublã clicare pesuprafaþa din afara chenarului. unde puteþi alege care din atributele curente (nivel mãrire. Cu butonul "Ac" dezactivat. Folosirea Paletei de Vederi Paleta de vederi este afiºatã oricând clicaþi pe butonul vederi de pe bordul de control sau prin alegerea comenzii. Puteþi alege ca paleta sã fie afiºatã în permanenþã prin activarea butonului "Ac" din partea superioarã a paletei. Aratã paleta de vederi din meniul Fereastra (dacã paleta este ascunsã).

Principii de bazã Observaþie: Toate aceste opþiuni sunt accesibile din meniul Fereastrã prin alegerea comenzii Palete plutitoare/Forma paletei.0 Ghid de utilizare . . Tragerea ºi aruncarea textelor La transferul textelor existã urmãtoarele posibilitãþi: . . Secþiune.din orice fereastrã ArchiCAD tip text sau din fereastra tip text a oricãrei alte aplicaþie capabile de tehnica Trage ºi aruncã într-o altã fereastrã ArchiCAD tip text. Mai puteþi opta pentru a vedea o versiune mãritã a paletei.creating text type clipped files în the MacOS Finder or the Windows Desktop. Deoarece ArchiCAD are mai multe tipuri diferite de ferestre.deplasarea ºi copierea textului în aceeaºi fereastrã. Simbol Bibliotecã). 42 ArchiCAD 6.din orice fereastrã tip text în orice fereastrã 2D (Plan. Tranferul de date între diferite tipuri de ferstre Datele pot fi aduse într-o fereastrã cu condiþia ca aceasta sã poatã conþine tipul datelor trase ºi aruncate. Trage ºi aruncã Tehnica Trage ºi aruncã este cunoscutã tât în aplicaþiile Machintosh ºi Windows ca o prescurtare a operaþiilor de deschidere a fiºierelorsau copierea ºi inserarea elementelor de diferite feluri în interiorul ferestrelor sau între ele. implementarea tehnicii Trage ºi Aruncã permite copierea elementelor din ferestre. Observaþie: Funcþiunea Trage ºi aruncã poate fi activatã ºi dezactivatã din Fereastra de dialog Opþiuni/Preferinþe/Diverse. cu parametrii de bazã. .capitolul 2. în aceeaºi aplicaþie sau chiar între aplicaþii.

crearea unui fiºier (clipping) în MacOS Finder.inserarea (clipping files) într-o fereastrã tip text. .descrierea 2D ºi/sau 3D a elementului în format text.elemente de plan (format modul) .. Aruncarea unui element de bibliotecã în Plan activeazã unealta corespunzãtoare în Biblioteca de unelte ºi noul element aºezat devine setare de bazã pentru tipul de element. Descrierea 2D a elementelor selectate apare în orice fereastrã tip text.0 Ghid de utilizare 43 ..capitolul 2. BMP. Ferestrele ºi uºile pot fi aruncate numai într-un perete existent. .aruncarea unui fiºier-imagine într-o fereastrã 2D pentru inserare ca figurã. . . . Pot fi copiate urmãtoarele: . Tragerea ºi Aruncarea Elementelor de bibliotecã Se poate trage ºi arunca un fiºier tip Element de bibliotecã din MacOS Finder sau Windows Explorer în plan.aruncarea unui fiºier tip PICT. Descrierea GDL este generatã numai când aruncarea se produce într-o fereastrã de descriere sibol 3D.) pentru ºtergerea textului.elemente selectate din plan în format imagine .element de bibliotecã.inserarea unui fiºier (clipping) într-o fereastrã de previzualizare 2D..aruncarea fiºierelor (plain) text într-o fereastrã tip text (în anumite restricþii). sau fereastra de previzualizare. Tragerea ºi aruncarea imaginilor La transferul imaginilor existã urmãtoarele posiblitãþi: .. GIF sau JPEG într-o fereastrã . TIFF. Este posibliã aºezarea mai multor elemente de bibliotecã în acelaºi timp prin tragere ºi aruncare. . fereastra imaginii foto. Principii de bazã . prin apãsarea pe mouse ºi tragerea cursorului se poate iniþia operaþia de Tragere ºi Aruncare. ArchiCAD 6.Tragerea unei imagini întregi sau unei pãrþi selectate din fereastra 3D.aruncarea textului din fereastra tip text în (. Tragerea ºi Aruncarea elementelor de Plan Dacã o porþiune de plan este selectatã cu unealta Selector de suprafaþã dsau Sãgeatã.

Capitolul 3.Comanda Alege toate . (sau toate elementele..0 Ghid de utilizare .Unealta Selector de suprafaþã.. care completeazã unealta Sãgeatã . Descrierea uneltelor Sãgeatã ºi Selector de suprafaþã ºi comenzile Alege toate ºi Gãseºte ºi selecteazã din meniul Editare.Clicarea cu butonul drept al mouse-ului (numai în Windows). prescurtarea cu taste a selecþiei.toate elementele Mai vezi. care se poate folosi întotdeauna independent de unealta activã.capitolul 2.Clicarea cu apãsarea tastei SHIFT.. . dacã unealta Sãgeatã este activã) . dacã existã sau . Moduri de selecþie În ArchiCAD sunt ºase moduri de selecþie a elementelor de desen: .Unealta Sãgeatã.elemente selectate. . Windows la Lucrul în fereastrã Secþiune/Faþadã ºi Lucrul în fereastra 3D.. Mai vezi.. ArchiCAD asigurã mai multe metode de selectare a elementelor din proiect.. Totodatã veþi avea nevoie des de controlul elementelor selectate. dacã existã... Principii de bazã Selectarea Multe meniuri ºi ferestre de dialog ArchiCAD opereazã cu elemente selectate. Capitolul 5. Comenzile de editare opereazã pe: . independent de unelta activã. selecteazã clase de elemente în funcþie de unealta activã. care e cea mai utilizatã unealtã de selecþie .. Funcþiuni de selectare specifice petr. 44 ArchiCAD 6. sau . un element. Listarea ºi vizualizarea 3D opereazã pe: .Comanda Alege selectiv face posibilã selectarea sau anularea selectãrii pe baza numeroaselor criterii.elemente selectate.

Mai vezi. Dacã selectãm cu Suprafaþa de selectare. Punctele cheie ale elementului blocat apar gri. Butonul OK care ar valida astfel de schimbãri apare gri. ocolind construcþiile eronate. Este eficient dacã crearea straturilor ºi gruparea elementelor se executã astfel încât ele sã ajute selectãrile dorite. Selectare ºi Straturi Metodele de selectare prezentate mai sus se referã la selectarea elementelor din Stratul activ.În straturile ascunse nu se pot selecta elemente . ArchiCAD 6.. La selectarea unui astfel de element va apare un câmp galben avertizându-vã cã elementul este blocat. care apar ca puncte cheie dacã selectãm elementul. .. Principii de bazã Puncte de selecþie Fiecãrui tip de element aparþin puncte caracteristice. atunci nu apar punctele cheie. Pentru mai multe informaþii despre straturi mai vezi meniul Opþiuni. Selectare ºi elemente blocate Elementele blocate pot fi selectate dar nu pot fi editate. deoarece aceastã unealtã selecteazã o suprafaþã. Se pot deschide ferestrele de setare ale acestor elemente.În straturi blocate se poate clica pe elemente dar nici acestea nu pot fi selectate. nu elemente unice. dar nu se pot schimba parametrii. Capitolul 5.0 Ghid de utilizare 45 . ArchiCAD -ul grupeazã elementele în straturi transparente. suprapuse (Strat) pentru operaþiile de construcþie sau de tipãrire.capitolul 2.

Degruparea Pentru a face ca elementele sã fie din nou individuale se alege comanda Unelte/Degrupeazã.capitolul 2. Elementele selectate individual. Urmãtoarele operaþii pot fi efectuate simultan pe toate elemente ale unui grup. liniile de Secþiune/Faþadã.0 Ghid de utilizare . . Multiplicã) . Dacã aceastã opþiune este activã elementele de perete ºi acoperiºurile complexe. Principii de bazã Observaþii pentru utilizatori Theam Work: Elementele din afara spaþiului Dvs propriu de lucru se comportã la fel cu elementele blocate. Gruparea ºi degruparea nu se pot realiza în 3D. rezervat unui coleg sau pur ºi simplu se aflã în afara câmpului Dvs de lucru. Autogrupare din meniul Unelte.Asociere de atributuri (proprietãþi). Se pot crea elemente în grupe prin activarea comenzii. 46 ArchiCAD 6. Urmãtoarele tipuri de element nu pot fi grupate: tipurile de cotare. Apariþia câmpului galben va preciza dacã elementul este blocat. Elementele astfel grupate vor putea fi selectate ºi modificate împreunã. Elemente aparþinând altor nivele ºi al cãror contur este vizibil pe nivelul activ nu pot fi parte a unui grup din nivelul activ. vor fi create în mod automat ca un grup. Observaþie: Semnele de selectare ale elementelor grupate sunt cercuri mici. Uºile ºi ferestrele pot fi grupate doar ca parte a peretelui cãmin îi aparþin. zonele. Camerele. Oglindeºte. iar elementele negrupate sunt marcate cu pãtrate negre. care însã aparþin unui grup sunt marcate cu pãtrate goale. Etichetele. aici se pot doar suspenda grupele.Câteva din funcþiunile meniului Editare (Extrage. Gruparea elementelor Grupele pot fi create prin selectarea elementelor aparþinând sau nu aceluiaºi tip ºi alegerea comenzii Unelte/Grupe.Selectare . Roteºte. etc.

Soluþia este suspendarea temporarã a grupului prin comanda Unelte/Suspendã Grupul. poate fi selectat ºi editat individual.elementele de pe stratul ascuns vor fi invizibile . deoarece va fi nevoie de selectarea din nou a fiecãrui element pentru a reface grupul. grupul este reactivat.capitolul 2. dar vor bloca toatã grupa. Folosiþi suspendarea grupei pentru editarea elementelor neblocate. Dacã anumite elemente din grupã sunt în strat ascuns: . Principii de bazã Poate fi însã nevoie ca o singurã operaþie sã fie realizatã pe un element al grupului. chiar dacã fac parte ditr-o ierarhie complexã de grupe. Grupe ºi structuri Gruparea elementelor nu le schimbã parametrii setaþi. multiplicare) elementele invizibile îºi vor schimba ºi ele poziþia . dar cu pãtrate gri. Dacã anumite elemente din grupã sunt în strat blocat: . Dacã comanda de schimbare este precedatã de un semn pipã. Butonul suspendã grupul este accesibil ºi în (control box). În acest caz desfacerea legãturilor de grup poate fi neplãcutã. ArchiCAD 6. deci orice element. rotire. Prin suspendarea grupelor toate grupele vor fi temporar inactive.prin selectarea grupei toate elementele vor fi selectate. Ierarhia de grupe Grupele pot fi grupate în grupe de nivel mai înalt. Poate fi nevoie de executarea repetatã a comenzii Unelete/Degrupeazã pânã când elementul va putea fi selectat ºi editat individual.prin modificarea proprietãþilor ºi parametrilor. fiecare rãmânând pe stratul propriu. oglindire. Dacã comanda nu este precedatã de semnul pipã.elementele din stratul blocat vor fi vizibile în plan.0 Ghid de utilizare 47 . Grupa nu va putea fi editatã . elementele care au fost asociate unui grup pot fi selectate ºi modificate separat. Degruparea unei selecþii ce constã din douã sau mai multe grupe de nivel inferior duce mai întâi la divizarea în grupele componenete. aceºtia se vor modifica ºi pentru elementele invizibile.prin editarea grupei (tragere.prin selectarea grupei elementele invizibile rãmân neselectate .

. ArchiCAD plaseazã elementele în 14 nivele de suprapunere. Observaþie: Folosirea acestor comenzi obligã ArchiCAD sã redeseneze întreg conþinutul ferestrei. Suprapunerea din cadrul aceleiaºi clase depinde de ordinea de poziþionare a elementelor.Adu deasupra: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) se vor suprapune tuturor elementelor. ultimul poziþionat se va suprapune întotdeauna celorlalþi.Reseteazã ordinea de bazã: Prin aceastã comandã se restaureazã ordinea de suprapunere din setarea de bazã. o serie de comenzi din meniul Unelte vã permite sã schimbaþi ordinea de bazã. Ordine de suprapunere definitã de utilizator Ordinea predefinitã în ArchiCAD este utilã de cele mai multe ori. dar vor rãmâne suprapuse elementelor din clase inferioare. Pentru a reduce timpul de redesenare.Trimite dedesupt: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) vor fi sub toate celelalte elemente. Fiecare nivel poate conþine orice tip de element. Dacã se schimbã proprietãþile unui perete situat dedesupt. dar s-ar putea sã doriþi suprapunerea unor elemente în alt mod. Pentru elemente noi comenzile funþioneazã în felul urmãtor: Forwar-Adu în faþã: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate din aceaºi clasã sau clasã inferioarã. focalizaþi pe elementul editat. Mecanismul ordinii de suprapunere Ambele tipuri de ordine de suprapunere (de bazã ºi individualizatã) se bazeazã pe douã mecanisme: clase ºi nivele de suprapunere. La desene foarte mari aceasta poate sã ia timp. pentru ca o broºurã sã se suprapunã unui element 2D sau unui obiect. .Trimite în spate: Cu aceastã comandã elementul (elementele) selectat(e) vor fi în spatele tuturor elementelor din propria clasã sau clase superioare. . De exemplu.capitolul 2. De exemplu. acesta va fi "mai recent" ºi se va suprapune celorlalþi. . Principii de bazã Observaþie pentru utilizatori TeamWork: elemente ale unei grupe pot fi rezervate unui coleg în timp ce grupa rãmâne activã. Proprietãþiel ºi parametria elementelor rezervate pot fi modificate prin suspendarea prealabilã a grupei. dacã existã pereþi care se încruciºeazã.0 Ghid de utilizare . dar vor rãmâne sub elementele din clase superioare. 48 ArchiCAD 6.

Astfel haºura poate fi adusã deasupra tuturor elementelor suprapuse.capitolul 2. Totuºi va rãmâne sub elementele de bibliotecã nemodificate din nivelul 7. Toate elementele de pe un nivel se vor suprapune elementelor dintr-o clasã inferioarã. De exemplu. primele ºi ultimele 4 nivele sunt goale. care este nivelul de bazã al structurilor. Se pot trimite elemente de orice tip î'n aceste nivele prin procedeele arãtate înainte. Elementele noi sunt întotdeauna plasate pe nivelul preferat al prorpiei clase. Principii de bazã Ordinea finalã de suprapunere care apare pe ecran ºi este imprimatã se bazeazã pe nivel de suprapunere ºi clasã de element. dar va rãmâne acoperitã de structurile nemodificate din nivelul 8. indiferent de clasã. Dacã mai urcã un nivel. aceastã haºurã se va suprapune tuturor haºurilor rãmase în nivelul 9. Preferinþele de nivel sunt: 1-4 gol prin setare de bazã 5 Adnotãri 6 Elemente 2D 7 Elemente de bibliotecã 8 Structuri 3D 9 Poligoane 2D 10 Figuri 11-14 Gol prin setare de bazã Prin setãrile de bazã. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 49 . aducând o haºurã din nivelul 9 în nivelul 8. va acoperi toate structurile.

Textele aduse pe primul nivel nu pot fi suprapuse. 50 ArchiCAD 6. Pãrin aducerea în faþã a elementelor de diferite tipuri. adicã va mai exista posiblitatea de a aduce deasupra sau trimite dedesupt alte elemente. Zona se va suprapune haºurii. veþi fi avertizaþi. va trebui sã trimiteþi textul pe un nivel inferior. dacã se seteazã ca Haºurile sã se suprapunã Zonelor. Elementele compuse (Zone. fiecare element va urca sau va coborî un singur nivel. de exemplu textul zonei se va suprapune haºurii zonei. Dacã veþi încerca sã aduceþi în faþã elemente deja situate pe nivelul superior. Deºi se poate schimba ordinea de suprapunere separat. ceea ce înseamnã cã elemente ascunse sau parþial acoperite vor fi vizibile. Principii de bazã Comenzile Adu deasupra ºi Trimite dedesupt vor aºeza elementul selectat deasupra sau sub toate elementele existente. ele se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate ºi vor menþine ordinea de suprapunere între ele. dar aceastã setare este efectivã numai în cadrul aceluiaºi nivel. Pentru a avea o imagine (Preview) setaái Haºurile de construcþie ºi haºurile de tip poligon ca vectoriale în Fereastra de dialog Opþiuni de reprezentare ºi setaþi Haºurile ca transparente în Preferinþe/Diverse. Prin miºcarea simultanã a mai multor elemente situate pe nivelele diferite.capitolul 2. haºura zonei nu se va suprapune niciodatã textului zonei. Aceasta nu este în mod obligatoriu nivelul 1 sau 14. Ordinea la afiºare ºi imprimare Ordinea de suprapunere se pãstreazã la imprimare sau prelucrare în PlotMaker.0 Ghid de utilizare . miºcarea unui component determinând miºcarea celuilalt. Haºuri) Zonele ºi Haºurile sunt elemente compuse din componente de clase diferite. Observaþie: Nivelul de suprapunere a Haºurilor ºi Zonelor se poate seta într-un meniu desfãºþurabil în fereastra de dialog Opþiuni de reprezentare. dar o zonã anume se aflã într-un nivel superior. La plotare sau export DXF/DWG toate elementele vor fi transparente. De exemplu. Dacã doriþi ca o haºurã sã se suprapunã. Aceste componente îºi menþin ordinea specificã clasei.

apoi posibilitãþile specifice ferestrelor Secþiune/Faþadã ºi 3D.Bordul de control oferã opþiuni pentru crearea rapidã a noilor elemente prin relaþiile speciale cu cele existente. . .Limita de toleranþã a atracþiei cursorului este un ajutor permanenet pentru poziþionare faþã de elemente existente.Direcþiile legate ajutã la desenarea elementelor în relaþie specificã cu elemente existente ºi presetarea direcþiilor. . Procedeul devine mai uºor datoritã unei game largi de facilitãþi ale ArchiCAD.. ArchiCAD 6. se poate mãri un detaliu sau trece la Grilajul ajutãtor fãrã întreruperea procesului de desenare. Sunt similare cu . Uneletele ajutãtoare de construcþie sunt integrate în procesul de desenare. puteþi începe desenarea pereþilor. Construirea planului Odatã ce planul general al proiectului este determinat. planºeelor ºi celorlalte elemente arhitecturale. tradiþionale.Paleta Info vã permite ajustarea rapidã ºi uºoarã a unor parametrii de desenare. .Capitolul 3 Tehnici de construcþie Acest capitol se concentreazã pe diferitele procedee ºi tehnici de construcþie la îndemânã pentru proiectarea elementelor de Clãdire Virtualã.0 Ghid de utilizare 51 . Se pot seta parametrii de desenare în Bordul de control.. La început se prezintã tehnici pentru realizarea planului.

..Clicarea pe câmpul numeric ce oferã informaþii despre elevaþie permite schimbarea acestor date. efectul este ca ºi cum s-ar clica de douã ori pe Biblioteca de unelte.Clicare pe butonul straturi permite accesul la fereastra de dialog Setare straturi. .Dacã se clicheazã pe câmpurile. În afarã de aceste posibilitãþi Paleta Info mai are urmãtoarele funcþiuni: . . Metode de costrucþie Funcþiunule paletei info Cu ajutorul Paletei info se pot modifica numeroase setãri ºi parametri. .Unealta Bagheta Magicã traseazã conturul elementelor existente pentru a crea elemente noi de alt tip. Aici se poate efectua orice modificare doritã. care permit acces rapid la configuraþii geometrice. care permit acces rapid la opþiuni de unelte editabile înaintea desenãrii. dacã existã elemente selectate.0 Ghid de utilizare . cât ºi cota superioarã. dacã nici un element nu este selectat. Ambele se pot activa rapid prin apãsarea tastelor b sau O. sau la fereastra de dialog Editã setul selectat. atunci se pot modifica ºi aceste date. ce conþin cotele de nivel.Procedee de construcþie. .Dacã se clicheazã pe butonul uneltei active sau pe denumirea Element de bibliotecã/Tip de haºurã.Variantele de Atragere a cursorului controleazã modul în care cursorul se deplaseazã.Butonul Punct Special genereazã automat puncte temporare pe diferite pãrþi ale . . . .Metode geometrice.Butonul de suspendare a grupelor permite alegerea dintre editarea elementelor grupate împreunã sau individual. 52 ArchiCAD 6.Alegerea numelui unui strat din meniul desfãºurabil ce se deschide prin butonul straturi se poate modifica ataºarea elementului la strat. . Ovservaþie: pentru elemente 3D se aratã atât cota la bazã.Metodele de construcþie relativã constrâng cursorul la un unghi sau distanþã definitã în timpul desenãrii sau editãrii. .. Bordul de control Bordul de control conþine un numãr mare de funcþiuni: .capitolul 3.

Perpendicular ºi Bisector determinã miºcarea cursorului într-un unghi constant. .Metodele (Offset) ºi (Offset) repetat ajutã desenarea poligoanelor prin informaþii grafice în timpul desenãrii.. Metode de costrucþie .În varianta mãritã a Bordului de control o fereastrã de mesaj prezintã instrucþiuni pas cu pas în timp ce desenaþi sau editaþi. dupã care se alege metoda de trasare a Bisectorului. Metoda curentã poate fi activatã sau dezactivatã prin clicarea pe buton. în vederea aºezãrii cursorului pe un punct definit geometric.capitolul 3. sau se poate alege mai întâi metoda dupã care se începe traarea. Ajutã la introducerea geometricã a datelor cu oricare unealtã'.Metodele Paralel. Folosirea metodei o dezactiveazã automat. Icoanele metodelor de construcþie relativã Metodele de construcþie relativã controleazã deplasarea cursorului în timpul desenãrii prin constrângerea la un unghi sau distanþã definitã în timpul desenãrii sau editãrii. . Se poate începe desenarea noului element. puteþi alege metodele din meniul desfãºurabil ce se deschide prin clicarea pe butonul ultimei metode alese. Observaþie: în forma extinsã a bordului de control cele ºase icoane sunt vizibile în acelaºi timp. Numai unul din cei ºase modificatori poate fi activ în acelaºi timp Activarea se face prin clicare pe butonul aferent. Astfel. Primele douã metode. Trasarea bisectoarelor Existã douã cãi de definire a unui bisector. . Dacã începeþi mai întâi desenarea elementului: 1) Începeþi desenarea elementului 2) Activaþi butonul unghi bisector pe bordul de control 3) Definiþi vectorii de referinþã prin utilizarea aceleiaºi metode ca la cotarea unghiului ArchiCAD 6.Metoda Punct special ajutã la gãsirea unor puncte speciale pe . paralel ºi perpendicular funcþioneazã identic..0 Ghid de utilizare 53 .

Observaþie: Dacã apãsaþi tasta Shift. Se poate foloi ºi unealta Baheta Magicã pentru definirea conturului poligonal al acestui element. Metode de costrucþie 4) Mouse-ul este constrâns la deplasarea pe bisectoare 5) Clicaþi pentru terminarea operaþiei. Dacã alegeþi mai întâi metoda: 1) Activaþi butonul Unghi bisector pe bordul de control 2) Definiþi vectorii de referinþã 3) Clicaþi pentru desenarea noului element. se anuleazã constrângerea ºi direcþiile legate presetate vor fi active. Aceste metode nu pot fi activate în timpul desenãrii unui element ºi nu au efect pe elemente definite printr-o singurã clicare. Mai vezi: Cotarea unghiularã este detaliatã în Capitolul 4. ArchiCAD vã va informa prin semn sonor.capitolul 3. Mouse-ul se va deplasa pe bisectoare. 2) Desenaþi un lanþ de linii închis ssau deschis. (Offset and repetitive offset) Metodele () creeazã lanþ de linii la distanþã datã faþã de un poligon desenat. Dupã terminare va apare o linie elasticã începând cu punctul de capãt al lanþului de linii ºi miºcânduºse perpendicular pe ultimul segment. 3) Terminaþi lanþul de linii prin dublã clicare sau atingerea butonului OK din Bordul de Control. Pentru un element poligonal (offset): 1) Alegeþi ºi activaþi metoda () (Dacã unealta activã nu suportã forme poligonale.0 Ghid de utilizare . 54 ArchiCAD 6.

clicaþi pentru terminarea vectorului.prin dublã clicare se terminã procesul la desenarea ultimului element. . Punctele de divizare vor fi calculate pe baza setãrii curente Punct Special (mai jos în acest capitol). Clicaþi încã o datã pe punctul dorit. Când folosiþi metoda () repetat. 3b) Când apar mai multe puncte speciale. Metoda poate fi activatã înaintea sau în timpul desenãrii ºi are efecte diferite în funcþie de tipul de punct special ales. doar cã procesul nu se terminã prin plasarea elementului prin clicare. . clicaþi pentru punctul de terminare al vectorului. se fac aceeaºi paºi. Cursorul este atras la punctul special. Puteþi continua plasarea altor elemente pânã când decideþi terminarea . Pentru a folosi butonul Punct Special: 1) Activaþi butonul Punct Special 2) Clicaþi pentru introducerea punctului de începere al vectorului.prin activarea butonului renunþã se terminã procesul prin omiterea ultimului element.Cu opþiunile "Jumãtate" ºi "Procent" va apare un singur punct special. Metode de costrucþie 4) Clicaþi pentru plasarea elementului. .0 Ghid de utilizare 55 . Cursorul îºi schimbã poziþia între punctele posibile. ArchiCAD 6.capitolul 3. 3a) Când apare un singur punct special. Punct special Cu aceastã metodã puteþi plasa un punct cheie la puncte de divizare alese.Cu opþiunile "Diviziuni" ºi "Distanþe" pot apare mai multe puncte speciale.

. Aceasta va determina proiectarea verticalã sau orizontalã a cursorului. timpul trasãrii.. Aceastã funcþiune nu este activã în fereastra 3D. Prin terminarea vectorului.capitolul 3. La orice moment în timpul operaþiei se poate trece la constrângere verticalã sau orizontalã. Metode devine activã când începeþi desenarea unui vector. se întoarce la Observaþie: Apãsarea tastei Q produce schimbarea între variante în . cursorul este proiectat prin setare de bazã la miºcare perpendicaularã pe unghiul legat. Dacã þineþi apãsatã tasta Shift ºi vectorul este blocat la un unghi definit. Metode de costrucþie Observaþie: Procentul este calculat întotdeauna de la pornire. Variante de determinare a miºcãrii cursorului Acest set de butoane controleazã modul în care poziþia curentã a cursorului este proiectatã pe linia elasticã constrânsã la o direcþie predefinitã. constrângerea varianta perpendicularã din setarea de bazã. iar vectorul rãmâne blocat la acelaºi unghi. 56 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare .

Observaþie: Bagheta Magicã preferã elementele selectate în cazul suprapunerii elementelor. sau sã generaþi diferite tipuri de elemente cu forme identice în plan. Ca exemplu al procedeului: desenaþi o formã în plan folosind unealta Haºurã. Excepþie de la regulã: la transformarea unui element oarecare în Plan de acoperiº va trebui sã treceþi prin întreg procesul uzual. ArchiCAD 6. Metode de costrucþie Butonul Suspendã Grupele Aceste icoane acþioneazã ca un schimbãtor ºi are acelaºi efect cu comanda "Suspendã grupele". elementele grupate vor fi selectate ºi editate împreunã. de exemp0lu.Cu butonul din dreapta activ. . Dupã aceasta selectaþi unealta Perete. sã creaþi elemente circulare sau poligonale care ar fi altfel foarte dificil de construit din linii. Aceastã funcþiune este deosebit de utilã dacã doriþi. ºi anume sã desenaþi linia de direcþie ºi sã definiþi direcþia pantei. Transformarea se efectueazã prin selectarea noului tip de element din Biblioteca de Unelte ºi clicând pe forma sau elementul iniþial la apariþia cursorului Baghta magicã. Metoda de construcþie aleasã va determina orientarea peretelui faþã de perimetrul haºurii. elementele grupate pot fi selectate ºi editate independent.capitolul 3.0 Ghid de utilizare 57 . Unealta Baheta magicã Prin Funcþiunea Bagheta Magicã ArchiCAD vã permite sã trasaþi conturul elementelor pentru a crea alte elemente. .Cu butonul din partea stângã activ.

pe un perete). veþi fi avertizat. Toate aceste elemente vor fi parte a proiectului ºi vor putea fi manipulate independent... puteþi selecta pereþii ºi puteþi sã-i mutaþi de lângã haºurã). Dacã poligonul se interseteazã. În mod sililar se pot trasa forme pentru crearea unor goluri în orice element poligonal. Observaþie: ArchiCAD nu poate tranforma elemente în pereþi cu formã trapezoidalã sau poligonalã. (De exemplu. Patru pereþi vor fi poziþionaþi pe conturul Haºurii. dacã acestea sunt corecte.capitolul 3. Dacã alegeþi metode geometricã Perete poligonal la selectarea unui element de tip cerc. înainte sau dupã transformare. Alte caracteristici ale noului element sunt determinate de conþinutul ferestrei de dialog setãri. în mod special dacã elementele trebuie sã fie într-o relaþie anume (ex. 58 ArchiCAD 6. de pereþi sub formã de poligon. perimetrul unui element blocat. Cursorul va lua forma de Baghetã magicã ºi ºi noul perete va fi construit. Observaþie pentru Team Work: La lucrul în Team Work.. shortcut) puteþi poziþiona cursorul Mercedes sau Pipã pe forma 2D ºi sã clicaþi pe Space. arc. Capitolul 5.0 Ghid de utilizare . Metode de costrucþie Clicaþi pe iconul uneltei Bagheta Magicã în Bordul de Control ºi poziþionaþi cursorul pe elementul 2 D. Observaþie: Ca (prescurtare. apoi clicaþi. Unealta Bagheta Magicã nu este accesibilã în fereastra 3D decât pentru creerea planºeelor din planºee sau acoperiºuri. rezervat pentru alþii sau din afara suprafeþei Dvs de lucru poate fi trasat în vederea creerii de alte elemente. sau poligon. Trebuie sã verificaþi întotdeauna. acest element va fi tranformat într-un . Mai vezi: Setãrile Baghetei Magice se regãsesc la meniul Unelte. un acoperiº ce ..

0 Ghid de utilizare 59 .Distanþã: Împarte o muchie în douã pãrþi în funcþie de o distanþã setatã. adicã cursorul se va schimba în Pipã deasupra lor. Existã 4 opþiuni în meniul desfãºurabil deschis de sãgeata micã în colþul dreapta jos al ferestrei de control Puncte speciale. . Distanþa se mãsoarã de la punctul de capãt cel mai apropiat de cursor. Metode de costrucþie Puncte speciale Când cursorul se schimbã în .Jumãtate: Împarte o muchie în douã pãrþi egale. bordul se va extinde incluzând indicaþii pas cu pas pentru operaþiile de desenare.Diviziune: Împarte muchia într-un numãr de pãrþi egale situat între 3-20. pe muchii ºi butonul Puncte speciale este activ. ArchiCAD 6.. Fereastra de indicaþii Prin alegerea afiºãrii maximizate a Bordului de control (lângã butonul .. . Punctele speciale apar temporar ºi dispar dupã 4-5 secunde. Punctele speciale pot sã aparã pe mai multe muchii în acelaºi timp..Procent: Împarte o muchie în douã pãrþi într-un raport definit de Dvs (0% este punctul de capãt cel mai apropiat de cursor).capitolul 3. punctele speciale sunt create în mod automat. Ele se comportã ca punctele cheie..). . .

Generarea automatã apunctului Nu existã posibilitate directã pentru tragerea cursorului pe punctul de intersecþie virtual a douã sau a mai multor elemente. adicã limita în interiorul cãreia se manifestã acest efect poate fi setatã cu comanda Opþiuni/Preferinþe. Pentru poziþionarea cursorului cu mare exactitate pe elementele constructive. 1) Selectaþi o linie. de exemplu pe puncte de intersecþie ale muchiilor ºi liniilor trasate. 60 ArchiCAD 6./Ctrl clicare pe muchia unui acoperiº în timp ce altul este selectat va aranja planul de acoperiº la muchia comunã (dacã existã) a celor douã acoperiºuri.. pe proiecþia perpendicularã a originii de construcþie..capitolul 3. 2) Command-ictare (Machintosh) sau Ctrl-clicare (Windows) pentru generarea punctului de intersectare. Intensitatea acestei atracþii. etc. colþurile ºi laturile elementelor atrag automat cursorul aflat în apropierea lor pe poziþia corectã. muchie sau arc ºi poziþionaþi cursorul asupra altui element (devine o sãgeatã cu Mercedes dacã unealta sãgeatã este activã. al unui arc sau al unei curbe. Funcþia Atracþie ne ajutã la poziþionarea automatã pe puncte speciale..0 Ghid de utilizare . Observaþie: existã o excepþie: . care ne ajutã la exploatarea preciziei mari a programului... Forma cursorului aratã tipul punctului special gãsit de ArchiCAD în locul respectiv. Un astfel de punct special poate fi punctul de intersecþie al unei linii. sau simplu Mercedes dacã altã unealtã e activã). Capitolul 4. Metode de costrucþie Aura cursorului Funcþia Aura cursorului a ArchiCAD-ului este una dintre mecanismele. Mai vezi la tehnici ale uneltei Acoperiº.

Se marcheazã cu un punct primul element (ori cu unealta punct. placã. (locul cursorului pipã) sau a unui spaþiu gol (locul cursorului cruce). apoi se marcheazã cu un punct mijlocul liniei de desenare ºi se ºterge linia ajutãtoare. Puncte proiectate paralel ºi vertical Cu MÃR-clicare (Macintosh). linie sau o ºarpantã specificatã. al unei linii. . Astfel s-au creat punctele de tangenþã. apoi MÃR/CTRL-clicare pe al doilea element cu cursorul pipã. respectiv CTRL-clicare (Windows) se pot adãuga puncte la urmãtoarele elemente: -Pentru definirea unei proiecþii paralele dintr-un anumit punct al unui perete. în raport cu un perete. plan de acoperiº.0 Ghid de utilizare 61 . Atracþie la punctul median dintre douã elemente Nu existã metodã directã pentru tragerea cursorului pe un punct imaginar median dintre douã elemente.capitolul 3. Metode de costrucþie Tragere pe punctul de tangenþã la Cerc/Arc de cerc Nu existã metodã directã pentru tragerea cursorului pe puncte de tangenþã. al plãcii sau al unei margini. al unui plan de acoperiº. Sã se selecteze arcul (arcele) ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare cu cursorul pipã pe oricare element. ArchiCAD 6. Sunt douã posibilitãþi pentru construirea acestor puncte mediane: . haºurã.Se deseneazã o linie între cele douã elemente. ori cu una din metodele de mai sus). care pot fi utilizate în continuare la construcþie. al unei ºarpante. -Definirea unei proiecþii perpendiculare a unui punct din orice element.

Grilajul ajutãtor are prioritate faþã de celelalte.legarea unghiurilor . deci pot apãrea conflicte ocazionale între ele. Se pot utiliza douã direcþii legate: .dã posibilitatea blocãrii oricãrei date din fereastra coordonatelor .se pot defini perechi de unghiuri folosite des în timpul desenãrii. Pentru a evita aceastã posibilitate.Linii elastice: linia elasticã este o linie groasã.legarea coordonatei . y. unde lungimea se precizeazã grafic sau numeric. Cirecþiile legate ºi Grilajul ajutor sunt independente unul faþã de celãlalt. Aceastã tehnicã e disponibilã la folosirea oricãrei unelte 2D ºi 3D.capitolul 3. Legarea coordonatelor Deplasarea cursorului se poate bloca cu tastele MODIFICATOR (Macintosh) respectiv ALT (Windows) ºi cu una din tastele x. a sau r. a sau r. 62 ArchiCAD 6. Dupã legarea coordonatelor putem da anumite distanþe ºi cu selectarea unor puncte cheie exterioare. iar Direcþiile legate utilizeazã sau devanseazã Atragerea cursorului (Cursor . cu blocarea lui “Y” se utilizeazã un liniar pe orizontalã. y.0 Ghid de utilizare . Metode de costrucþie Direcþii legate Operaþia Direcþii legate funcþioneazã în ArchiCAD asemãnãtor folosirii echerului respectiv teului la desenarea planurilor. Folosirea unghiurilor legate este posibilã numai dacã s-a desenat cu linii elastice. Astfel valoarea coordonatei alese va primi un chenar în fereastra coordinatelor. în continuare prin apãsarea tastei SPAÞIU sau cu clicarea în dreptunghiul caracteristicii blocate din fereastra coordonatelor. putem desena elemente cu lungimi definite ale razei. Cu blocarea valorii lui r. trebuiesc cunoscute douã principii de bazã: .. Cu blocarea valorii lui “X” se utilizeazã un liniar pe verticalã. care urmãreºte cursorul fin în timpul desenãrii sau construirii elementelor.) Legarea unghiurilor Pentru a folosi corect metoda Legãrii Unghiurilor. acesta arãtând starea blocatã a coordonatei. Legarea coordonatelor se poate dezactiva cu tastele MODIFICATOR (Macintosh) respectiv ALT (Windows) ºi o tastã diferitã de x. Observaþie: Atragerea Cursorului. Cu blocarea valorii lui “a” se lucreazã ca ºi cu un liniar aºezat oblic..

aici rãmâne pe valoarea blocatã. unde linia elasticã sare de la un unghi legat la altul în cursul miºcãrii cursorului. la care se doreºte alinierea în timpul desenãrii.capitolul 3. Metoda unghiurilor legate În urma blocãrii valorii unghiului de desenare. pentru ca sã fie valabilã blocarea. se pot alinia sau lega elemente noi în mod exact. Pentru a folosi metoda unghiurilor legate trebuie: 1) Sã se poziþioneze cursorul fin în apropierea valorii unghiului definit. fãrã sã se piardã unghiul liniei desenate. ArchiCAD 6. cursorul se poate deplasa oriunde pe ecran. comanda Opþiuni/Preferinþe/Direcþii legate.Unghi polar: unghiurile legate temporar blocheazã valoarea unghiului de deplasare a cursorului fin în fereastra coordonatelor. ºi se poate poziþiona pe orice. Lângã unghiul legat. deci în aºa fel încât cursorul sã creeze o linie elasticã. 2) Sã se apase tasta SHIFT. 2) se apasã din nou tasta SHIFT. ºi în locul acesteia foloseºte unul dintre cele trei perechi de unghiuri setate cu.0 Ghid de utilizare 63 . Metode de costrucþie . Pentru a modifica valoarea unghiului liniei elastice: 1) se elibereazã tasta SHIFT ºi se ia o poziþie în apropierea unghiului dorit. Faþã de alte programe de desenare. sau foloseºte valoarea unghiului interior al elementului (detaliat mai jos).

Orizontal-vertical . care determinã direcþiile normale x-y . în care apare un unghi repetat. unghi primar unghi secundar unchi unic de 45° unghiul constant de 30° vertical / orizontal originea desenului 64 ArchiCAD 6.) . clicând pe unul dintre butoanele paralel/perpendicular ºi pe o laturã de referinþã.Unghiul constant . Metode de costrucþie Specificarea valorilor perechilor de unghiuri Metoda direcþiilor legate se bazeazã pe trei perechi de unghiuri.0 Ghid de utilizare .Care se foloseºte în proiecte. dar valoarea lui se poate modifica în timpul desenãrii.care se utilizeazã la fel ca Unghiul constant. care se pot seta cu comanda Opþiuni/Preferinþe/Direcþii legate: Urmãtoarele trei perechi de unghiuri se pot preciza în ArchiCAD: .capitolul 3. (Exemplu: obiectele dintr-un amplasament sunt aºezate cu un anumit unghi faþã de un drum.perechile de unghiuri. fãrã sã fie întrerupt procesul.Unghi unic .

capitolul 3. 3) blocheazã unghiul liniei elastice conform valorii unghiului ales. se clicheazã pe linia de referinþã a elementului. Desenarea unui element nou cu Direcþii legate Dupã ce a fost selectatã unealta Perete. ºi traseazã un chenar în jurul butonului a:. ca aceasta sã fie deplasatã sau alungitã. Construirea unui element cu Direcþii legate Dupã ce s-a selectat un element cu unealta Sãgeatã (sau cu SHIFT-clicare dacã altã unealtã este activã). Punctul cel mai apropiat ce se poate alege va fi Originea de construcþie 2) deplaseazã Originea de construcþie în cel mai apropiat Punct cheie (originea va fi marcatã cu un X îngroºat) .0 Ghid de utilizare 65 . Dacã apare Linia elasticã. atunci mecanismul de Direcþii legate se va referi la vectorul de deplasare al Punctului cheie. care este cel mai aproape de unghiul liniei elastice. ArchiCAD -ul executã urmãtoarele: 1) transferã originea de construcþie în originea liniei elastice (acest lucru îl aratã litera X îngroºatã) 2) cautã acea valoare de unghi legat. iar în final 4) blocheazã valoarea unghiului polar din Fereastra coordonatelor conform unghiului ales. ArchiCAD 6. cu clicare se deplaseazã cursorul din origine ºi se apasã tasta SHIFT. ce efect are metoda Direcþiilor legate în cursul folosirii uneltei Perete. sau pe capãtul liniei de referinþã. tasta SHIFT se þine apãsatã.Dacã originea se mutã pe poziþia iniþialã a Punctului cheie deplasat. Metode de costrucþie Urmãtoarele douã exemple ne aratã. ArchiCAD -ul se va executa urmãtoarele: 1) cautã un Punct cheie în jurul cursorului. dacã în timpul desenãrii sau construcþiei se utilizeazã tasta SHIFT. se poziþioneazã originea liniei elastice a elementului.

haºurã-poligon) ArchiCAD-ul selecteazã dintre punctele învecinate punctul care se aflã cel mai aproape de cursorul fin (exemplu: cele douã puncte învecinate punctului cheie al conturului plãcii). vertical sau oblic. deci tot elementul se poate poziþiona orizontal. acoperiº. În funcþie de tipul dreptunghiului ativat din fereastra de dialog Preferinþe/Direcþii legate. Pe deasupra ArchiCAD -ul selecteazã valoarea unghiului cel mai apropiat de direcþia formatã de cãtre cursorul fin din originea de construcþie. Punct cheie posibil La construirea elementelor liniare ArchiCAD-ul alege dintre cele douã capete ale liniei de referinþã pe cel mai apropiat de cursorul fin. atunci valorile Unghiurilor legate vor avea efect asupra elementului sau laturii.Orizontal/Verical 66 ArchiCAD 6. conform unei valori de Unghi legat.capitolul 3.Dacã originea nu s-a deplasat în poziþia corectã. .0 Ghid de utilizare .Dacã originea se mutã pe celãlalt capãt al elementului sau al laturii. se elibereazã tasta SHIFT. Metode de costrucþie Acesta înseamnã cã punctul de capãt se poate deplasa orizontal. La construirea elementelor plane (placã. vertical sau în celelalte direcþii legate. se aºeazã cursorul mai aproape de punctul dorit ºi se apasã încã o datã pe tasta SHIFT. . ArchiCAD-ul alege din urmãtoarele patru perechi de unghiuri posibile: .

Poziþia cursorului pe orizontalã.0 Ghid de utilizare 67 . Coordonatele de miºcare a cursorului. deci valorile unghiurilor legate se pot selecta numai dupã începerea desenãrii.Unic .Urmãtoarele douã exemple ne aratã cazuri în care folosirea coordonatelor legate dau rezultate mai bune. Blocarea înainte de începerea desenãrii Dacã se doreºte blocarea unei coordonate înainte de începerea desenului. coordonata legatã e singurul drum posibil. ArchiCAD -ul în continuare: . . ºi traseazã un chenar în jurul butonului a: pentru a confirma blocarea. Unghiurile legate se pot utiliza numai la liniile elastice. în anumite cazuri însã aplicarea ei prezintã dificultãþi. atunci ArchiCAD -ul poate sã aleagã dintre n unghiuri (exemplu: douã muchii învecinate al conturului plãcii). metoda Unghiurilor legate e mai simplã.blocheazã direcþia liniei elastice la valoarea unghiului legat aflat cel mai aproape.capitolul 3.Constant . Observaþie: Dacã se aflã n capete de muchii în originea de construcþie. mai rapidã ºi mai uºor de utilizat faþã de Coordonatele legate. Distanþa cursorului în direcþe radialã. Metode de costrucþie .blocheazã valoarea unghiului polar din fereastra cooronatelor conform unghiului ales.Unghiul intern propriu al muchiei construite. Alegerea între coordonatele legate ºi Unghiurile legate În cele mai multe cazuri. ArchiCAD 6.

care conþine unghiuri legate.0 Ghid de utilizare . Metode de costrucþie Construirea elementelor aranjate pe linie Dacã trebuie construit un element. atunci se pot aplica împreunã coordonatele legate ºi metoda introducerii numerice. dar pe de altã parte trebuie sã fie aliniat orizontal sau vertical la un element existent. 3) se blocheazã coordonata X sau Y 4) se tasteazã a ºi unghiul dorit (se observã cã metoda Unghiurilor legate nu se mai poate aplica. dupã cum urmeazã: 1) se începe desenarea elementului 2) se selecteazã punctul dorit al elementului existent pentru aranjarea dupã o linie.capitolul 3. 68 ArchiCAD 6. dacã o coordonatã deja e blocatã) 5) se tasteazã încã o datã a pentru a verifica modificarea. 6) sã se tasteze ENTER pentru a încheia operaþia.

ArchiCAD 6. Rezultatul obþinut prin folosirea Bahetei Magicã depinde de setãrile uneltei respecive. Trasarea conturului poligonului Conturul de poligon se poate realiza prin douã moduri: . puteþi crea pereþi pe conturul polgonului sau o masã de zidãrie în interiorul conturului. cu ajutorul metodelor geometrice disponibile în cazul uneltei date. prin clicare pe un colþ exterior sau interior al peretelui. Mai vezi: Posibilitãþile suplimentare accesibile în fereastra 3D la lucrul în fereastra 3D mai jos în acest capitol. pe care le prezentãm în continuare. de elemente lineare. La trasarea poligoanelor sau lanþurilor de elemente.0 Ghid de utilizare 69 . ArchiCAD-ul alcãtuieºte poligonul: va închide automat cu un segment drept. Un plan exterior sau interior al unui ºir de pereþi se poate selecta. Acestea sunt urmãtoarele: placa.. În funcþie de metoda geometricã activã. care sunt asemãnãtoare din punct de vedere al executãrii ºi a construcþiei lor.clicând pe punctele cheie al unui poligon existent sau pe muchiile ºirului de elemente liniare (pereþi.prin trasare manualã. arce. Metode de costrucþie Construirea poligoanelor În ArchiCAD se gãsesc patru elemente de tip poligon. haºurã ºi încãpere..capitolul 3. . planul de acoperiº. curbe) Dacã lanþul elementelor liniare nu este închis. Acest lucru este foarte important la trasarea conturului unui poligon cu Bagheta magicã. elementele circulare sau curbe vor fi aproximate cu segmente lineare sau curbe conform setãrilor din fereastra de dialog a Baghetei Magice. Aceste elemente posedã numeroase unelte de construcþie comune. indiferent de direcþia liniei de referinþã. linii. Prin utilizarea uneltei Baheta Magicã (sau combinaþia space-click) pe una din muchiile sau nodurile unui poligon sau .

Segmentele se pot curba în modul descris în capitolul "Modificarea conturului poligonului". Observaþie: Poligonul de încãpere se poate realiza simplu. de exemplu scãri. Se pot crea poligoane de forme oarecare prin metoda SPAÞIU-clicare. ArchiCAD-ul calculeazã automat limitele poligonului. pentru aºezarea diferitelor obiecte. ci ca un poligon. dacã dupã marcarea unui poligon în interiorul acestuia se deseneazã.camerã). Golul este o zonã neutrã. Dacã nu s-a reuºit crearea golului. pe conturul exterior ºi interior al poligonului apar punctele de marcare. Metode de costrucþie Trasarea directã (manualã) a conturului nu este posibilã. sau formarea podului deschis. se pot selecta ºi ºterge poligoanele create din greºealã. în interiorul golului.0 Ghid de utilizare . Capitolul 5. prin clicarea în interiorul unui spaþiu închis (ex. noul contur nu va fi interpretat ca gol. Crearea golurilor în poligoane Deseori avem nevoie de crearea unor goluri în poligoane. Mai vezi: Decrierea Ferestrei de dialog Trasarea curbelor la Meniul Editare. Oservaþie: Dacã s-a uitat marcarea poligonului înainte de a crea în interiorul acestuia un nou poligon. prezentatã mai sus. Golul se poate folosi la anularea selectãrii poligonului sau la crearea unui poligon nou.capitolul 3. Programul va interpreta ca gol. 70 ArchiCAD 6. Pentru verificare se selecteazã poligonul în imaginea planului. Dacã au fost create goluri. ºi se utilizeazã ca ºi alte spaþii libere ale suprafeþei de lucru. independent.

capitolul 3. Orice poligon poate fi modificat numai atunci. golul s-a selectat fãrã elementul din jurul lui.0 Ghid de utilizare 71 . Avertizare: Dacã s-a selectat doar o parte a golului cu Selectorul de suprafaþã. apoi se defineºte vectorul cu care se doreºte deplasarea golului. acoperiºuri sau haºuri se pot modifica cu toate comenzile din meniul Editare. Dacã clicaþi pe muchia sau vârful unui poligon selectat ºi þineþi butonul apãsat. sau conturul altor goluri. Dupã selectare. Metode de costrucþie Observaþie: Dacã conturul unui gol creat intersecteazã conturul exterior al poligonului din jurul sãu. când unealta care l-a creat este selectatã în Biblioteca de unelte. ArchiCAD 6. Golurile se pot deplasa ºi cu unealta selector de suprafaþã. fãrã modificarea elementului în jurul golului. Deplasarea golurilor în interiorul poligoanelor Golurile create în plãci. Dacã se aplicã unealta Sãgeatã sau dacã se clicheazã cu cursorul Mercedes pe conturul golului. programul transmite un mesaj de avertizare. golul poate fi mutat liber. roti. Se traseazã suprafaþa de selectare în jurul întregului gol. la întindere acesta se va deforma. Dacã se clicheazã pe gol cu cursorul Pipã. Modificarea conturului unui poligon Puteþi modifica conturul unui poligon (inclusiv golul din el) la muchii sau vârfuri. Zonele sunt poligoane speciale. Eliberarea butonului pe iconul dorit vã va permite executarea operaþiei. oglindi sau multiplica. împreunã cu toate golurile din acesta. apare o paletã desãfºurabilã. Deplasarea ºi modificarea golurilor este posibilã numai cu unealta Selector de suprafaþã. golurile aºezate în interiorul acestora nu se pot selecta ºi construi separat. se selecteazã întregul element înconjurãtor. totuºi conturul golului se va realiza.

ArchiCAD-ul trimite mesaj de eroare. apoi se trage la locul dorit. Prin clicare dublã punctul cheie se poate aºeza pe muchie fãrã deplasare. dar operaþia nu se va ºterge. ArchiCAD va regulariza forma poligonului. Observaþie: Nu se poate aºeza punct cheie pe segmente curbe. .aºezãrii unui punct cheie pe muchia poligonului.capitolul 3. . 72 ArchiCAD 6. Dacã din acþiune rezultã un poligon.se curbeazã un segment drept prin deplasarea unui punct al acestuia. acesta va fi schimbat cu coarda lui. .0 Ghid de utilizare . va apãrea o paletã desfãºurabilã. Metode de costrucþie Crearea muchiilor de poligin Dacã se clicheazã pe o muchie a poligonului selectat ºi butonul mouse-ului se þine apãsat.Redimensioneazã grafic muchia poligonului. Arcul astfel obþinut intersectezã punctul deplasat. respectiv cele douã puncte de capãt ale muchiei iniþiale. Punctele de capãt ale muchiei alese vor fi înlocuite prin întinderea ambelor muchii vecine în propria direcþie. Dacã se clicheazã pe un segment curb. Observaþie: Dacã segmentul curb intersecteazã oricare altã muchie a poligonului. care se autointersecteazã.

capitolul 3. Poligonul nou trebuie sã se intersecteze cu cel existent sau sã aibe o muchie comunã.se substrag muchii din poligonul existent. .se extinde poligonul existent prin definirea unui poligon nou sau utilizarea Baghetei Magice pentru unul existent. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 73 . Mai vezi descrierea tehnicilor specifice diferitelor unelte la Capitolul 4. Observaþie: când se lucreazã cu poligoane de tip diferit paleta desfãºurabilã va conþine ºi alte icoane. ArchiCAD va reduce raza astfel încât arcul ce rezultã sã intersecteze sau sã fie tangent cu una din muchiile vecine. . Operaþia este inversa celei precedente. care permit transformaþii specifice uneltei respective. Metode de costrucþie Observaþie:Dacã încercaþi sã redimensionaþi un poligon pe unul din segmentele curbe. În acest caz aria ce se intersecteazã cu poligonul existent va fi substrasã.

Dacã punctul cheie se transferã astfel încât laturile poligonului se intersecteazã.capitolul 3. Unghiurile se pot seta doar unul câte unul. programul ne va avertiza. Dacã curba de rotunjire trece peste vârfurile învecinate. . Punctul cheie se poate anula prin unirea acestuia cu un punct cheie învecinat.0 Ghid de utilizare . apoi în fereastra de dialog trebuie evidenþiatã raza. în cazul urmãtoarelor rotunjiri trebuie trebuie doar sã se clicheze pe vârful respectiv. Muchiile aferente vor urmãri mutarea. Curba tangentã astfel obþinutã se poate seta în fereastra de dialog Raza de rotunjire.prinderea ºi mutarea punctului cheie. Metode de costrucþie Construirea punctelor cheie de poligon Dacã se clicheazã pe un punct cheie al unui poligon din unealta activã. pe paleta desfãºurabilã ce apare. În cazul segmentelor curbe de poligon. atunci mãrimea razei va scãdea pânã ce punctul de capãt al arcului va fi cel mai apropiat vârf din vecinãtate. porþiunea mai micã a poligonului se va ºterge.rotunjirea vârfului poligonului. segmentul de arc se poate întinde astfel încât unghiul central (raportul arc-coardã) va rãmâne identic. dar dupã setarea razei. rotunjirea se va face în acelaºi mod. Dacã punctul cheie se uneºte cu un punct cheie mai îndepãrtat. Dacã se transferã un punct de capãt ale unei muchii curbe. 74 ArchiCAD 6. se poate alege între urmãtoarele posibilitãþi: .

Observaþii: când selucreazã cu un perete sau o reþea spaþialã. respectiv sã modificaþi înãlþimea proiectelor din reþea. paleta desfãºurabilã va conþine un icon suplimentar specific acestor unelte. . Descrierea acestuia vezi la capitolul 4. Poligoane ºi suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã Punctele cheie poligon aflate pe suprafeþe selectate cu unealta selector de suprafaþã se pot transfera împreunã. Metode de costrucþie .modificarea dimensiunii întregului poligon. Valoarea mãririi sau a micºorãrii se poate seta în fereastra de dialog ce apare.Redimensionarea întregului poligon.extinderea sau substragerea muchiilor (a se vedea mai sus la Editarea muchiilor poligonului). Dacã din operaþie rezultã un poligon ale cãrui laturi se intersectezã. Dacã din acþiune rezultã un poligon ce se autointersecteazã. La tãierea poligoanelor se utilizeazã linii drepte sau muchii. referitor la unealta Selector de suprafaþã. muchiile se vor alungi. se produce reularizarea automatã. Aceastã operaþie nu afecteazã încãperile. care vã permit sã scurtaþi sau întindeþi linia de referinþã a peretelui poligonal. Tãierea poligoanelor Poligoanele se pot tãia cu comanda Editare/Taie în doi (vezi descrierea acesteia în capitolul 5). Muchiile vor fi înlocuite ºi comprimate/întinse. operaþia selectatã se va executa.0 Ghid de utilizare 75 . Dacã se clicheazã pe butonul OK. . Capitolul 4.capitolul 3. ArchiCAD 6. Mai vezi tehnicile uneltelor Perete ºi Reþea spaþialã. va apare un mesaj de avertisment.

ªtergere Elementele nedorite se selecteazã. apoi se ºterg cu comanda Construire/ªtergere sau cu apãsarea tastei DEL. Nu trebuie / Totuºi trebuie Pentru anularea operaþiilor încheiate se foloseºte comanda Editare/Nu trebuie. apoi s-a selectat butonul paralel sau perpendicular ºi s-a desenat un vector) sã fie anulat total. Se pot anula Maxim 99 de operaþii prin apelarea repetatã la aceasã comandã.capitolul 3. atunci se clicheazã pe butonul Renunþã al Bordului de control. Eventualele ºtergeri greºite se pot reface cu comanda Construire/Nu trebuie. ca numai elementele nedorite sã fie selectate. atunci toatã operaþia se ºterge. atunci operaþiile se pot anula pe rând unul câte unul clicând în mod repetat pe butonul Renunþã. Dacã în timpul unei astfel de operaþii se schimbã unealta activã. Dacã dorim ca ºirul de operaþii (exemplu: s-a început desenarea unei linii. Corectare Butonul renunþã Dacã în cursul unui ºir de operaþii (exemplu la proiectare sau la execuþia unei transformãri) ne rãzgândim înainte de terminare. Metode de costrucþie Formele cursorului Când lucraþi în ArchiCAD veþi observa cã în locuri ºi situaþii diferite cursorul îºi va schimba forma. Sã se verifice cu atenþie. informându-vã despre relaþia sa cu elemente existente sau acþiuni pe care trebuie sã le executaþi. Pentru anularea comenzii “Nu trebuie” se foloseºte comanda “totuºi trebuie”.0 Ghid de utilizare . În Anexa de la sfrârºitul acestei cãrþi veþi gãsi o listã completã a formelor cursorului în ArchiCAD. 76 ArchiCAD 6.

în timpul desenãrii se apasã tasta DEL . Ferestrele Secþiune/Faþadã model sunt editabile. care este legat de model ºi poate fi editat interactiv cu Planul.capitolul 3. Ferestrele model Modelele sunt secþiuni sau faþade ale construcþiei digitale. Observaþie: Chiar dacã se copiazã ºi se insereazã elemente de construcþie.0 Ghid de utilizare 77 . STÎNGA.se schimbã unealta în timpul operaþiei . dacã: . ºi Desenul static.se apasã una dintre tastele SÃGEATÃ SUS. dar aici nu se pot crea elemente noi. JOS. ArchiCAD 6. care sunt desene editabile independente. Ele sunt compuse din elemente de construcþie ºi orice schimbare efectuatã într-o fereastrã S/F va fi automat preluatã de Plan ºi odatã cu activarea. se obþin doar elemente simple de desen. Metode de costrucþie Alte metode Se poate întrerupe operaþia de desenare. Lucrul în ferestrele Secþiune/Faþadã Ferestre S/F sunt generate prin plasarea liniilor de secþionare în plan cu unealta S/F. de celelalte ferestre SF. Existã douã tipuri de S/F: Modelul dinamic. cu excepþia duplicãrii Ferestrelor ºi Uºilor existente. numele S/F corespunzãtoare apare în meniul ierarhic corespunzãtor în meniul Fereastrã ºi poate fi deschisã prin clicarea pe numele ei. Odatã ce s-a definit o linie de secþionare. DREAPTA.

Ferestrele tip Desen Modelele pot fi transformate în simple Desene prin Afiºare/Transformã secþiune/faþadã. Atenþie: ªtergerea unui element de construcþie în fereastra Model va ºterge elementul atât în Plan. Elementele construcþie pot fi modificate doar în Fereastra de dialog Setãri sau în Paleta Info. Procesul de reâmprospãtare funcþioneazã numai pe elemente de construcþie. cât ºi în modelul 3D.capitolul 3. 78 ArchiCAD 6. Schimbãrile efectuate se pot afiºa în fereastra Desen prin Afiºare/Redeseneazã SF. se pot plasa obiecte 2D ºi blocuri de text. În acest caz elementele adiþionale rãmân neschimbate. Toate elementele de construcþie vor fi astfel transformate în linii ºi haºuri. Elementele selectate în Plan nu afecteazã ferestrele SF în nici un fel. elementele adiþionale 2D rãmân neschimbate. Metode de costrucþie Schimbãrile efectuate pe elemente de construcþie în fereastra 3D sau alte ferestre SF vor apare atunci când se activeazã din nou fereastra Secþiune/Faþadã sau se alege Afiºare/Reconstruieºte Modelul. Selecþia Conþinutul ferestrei SF depinde de setãrile alese pentru linia de secþiune ºi nu de ceea ce este selectat în mod curent în Plan. chiar prin procedeul copiazã/insereazã. în afara cotelor asociative. Se pot adãuga elemente de desen la aceastã fereastrã cu elemente de desen 2D.0 Ghid de utilizare .

ArchiCAD 6. Pentru compensarea acestei "dimensiuni pierdute" se folosesc mai multe reguli ºi legãri. Toate uneltele 3D sunt accesibile. Reguli de bazã pentru Editare În fereastra 3D poziþia cursorului este interpretatã ca spaþialã.. Editarea în Secþiune/Faþadã Când lucraþi într-o fereastrã SF puteþi folosi multe din funcþiunile oferite de baza de meniuri.sã schimbaþi punctul de vedere ºi proiecþia. Când fereastra 3D este activã.0 Ghid de utilizare 79 . Biblioteca de unelte ºi Fereastra 3D Când fereastra de unelte 3D este activã. Salvarea Secþiune/Faþadã SF sunt salvate odatã în proiectul. dar este posibilã salvarea acestor ferestre ºi ca fiºiere separate într-o varietate de formate desen prin comanda Fiºier/Salveazã ca. Metode de costrucþie Selecþia fãcutã în fereastra SF este total independentã de orice altã selecþie din alte ferestre. Subcapitolele de mai jos se vor concentra pe conceptele ºi tehnicile care diferã de cele întâlnite în editarea din Plan ºi SF. bordul de coordonate ºi paleta vederi. bordul de control. deºi ecranul este 2D.. Mai vezi: Unealta SF în Capitolul 4 ºi comenzile meniului Afiºare.sã creaþi ºi sã editaþi elemente 3D . biblioteca de unelte blocheazã toate elementele 2D. o paletã suplimentarã Navigare 3D va apare pentru controlul editãrii ºi navigaþiei.0 fereastra 3D este un mediu interactiv în care puteþi: .capitolul 3. deci sã vã deplasaþi în Clãdirea Virtualã. Capitolul 5. Lucrul în fereastra 3D În ArchiCAD 6. biblioteca de unelte.

Originea utilizatorului are mai multã semnificaþie ca în Plan: .0 Ghid de utilizare . Aceasta va miºca originea fãrã sã schimbe cota de înãlþime. .apãsaþi Alt-Shift ºi atingeþi orice punct cheie al unui element fãrã clicare.capitolul 3. y ºi z sunt afiºate cu linii negre groase. Observaþie: Deplasarea originii pe o suprafaþã este posibilã doar în modul Linii Ascunse sau Colorat.În Bordul de coordonate valorile z pot fi citite în raport cu cota ±0. . 80 ArchiCAD 6. o suprafaþã sau un spaþiu gol.Dacã Gravitatea este dezactivatã. Metode de costrucþie Originea utilizatorului în 3D În interiorul ferestrei 3D originea utilizatorului ºi axele x. Pentru a muta originea utilizatorului în 3D efectuaþi una din urmãtoarele operaþii: . Liniile au 1 m lungime.00 Proiect sau Originea Utilizatorului. cota sa de înãlþime determinã cota de poziþionare a noilor elemente. .În ferestrele de dialog setãri valorile de elevaþie sunt în raport cu Originea utilizatorului în locul cotei nivelului.clicaþi pe butonul Orogine în bordul de coordonate ºi clicaþi pe un nod de element.

situate deasupra sau dedesupt. . Aceasta activeazã modul Editare. Butonul Editare Pentru editarea elementelor clicaþi mai întâi pe butonul Editare (cu icon sãgeatã) în zona Editare-Deplasare a paletei de navigare 3D.Dacã butonul este dezactivat. cursorul se miºcã în planul curent de editare ºi este atras numai de noduri ºi muchii situate în acest plan. Butonul Cursorului inteligent Din cele douã butoane de sub butonul Editare cel din dreapta controleazã modul de atragere a cursorului. Butonul liniilor de cursor Acest buton se aflã în partea stângã sub iconul sãgeatã. toate tipurile de element de construcþie 3D vor fi accesibile. În biblioteca de Unelte. Astfel puteþi elinia elemente la alte elemente.Dacã butonul este activat. Paleta mai conþine o serie de funcþiuni pentru editarea în 3D incluzând butonul Editare comutatorul (Switch) Cursor Inteligent. Metode de costrucþie Controlul Editãrii în Paleta Navigaþie 3D Paleta Navigare 3D ajutã la orientare în 3D. liniile de referinþã etc. ale elementelor care sunt afiºate în fereastra 3D.. Dacã este activat. cursorul ºi axele de coordonate sunt legate de "linii de cursor" dotate cu pãtrate de .0 Ghid de utilizare 81 . Paragrafele urmãtoare sunt concentrate pe funcþiunile specifice 3D. Posibilitãle de control al nagigaþiei vor fi descrise mai jos. . pentru a localiza poziþia cursorului în spaþiu. Atragerea cursorului ºi selectarea Comportamentul cursorului în relaþie cu elemente existente ºi metodele de selectare a lor au fost descrise mai sus.. În procesul de creere sau editare a elementelor poziþia nodurilor ce atrag cursorul este întotdeauna proiectatã pe planul curent de referinþã. ArchiCAD 6. se pot gãsi toate muchiile.capitolul 3.

Acoperiºuri: Puncte cheie ºi muchii în planul superior. Toate punctele cheie ºi toate muchiile vor fi accesibile. Gãsirea punctelor cheie ºi muchiilor ascunse În modurile de reprezentare cu linii ascunse ºi colorat cursorul nu poate fi atras de puncte cheie ºi muchii invizibile. se adaugã punctele de capãt ale liniei de pantã. cursorul va indica intersecþii.Pereþi simpli: linia de referinþã ºi punctele cheie la bazã. Obiectele noi din ArchiCAD 6. punctele cheie la partea superioarã.0 Ghid de utilizare . Pentru a le gãsi: . 82 ArchiCAD 6. punctele de cotã din noduri. . puncte cheie la vârf.. Metode de costrucþie Noduri ºi Muchii În fereastra 3D cursorul inteligent este atras de urmãtoarele noduri ale elementelor de construcþie: . . Aceasta funcþioneazã numai în cazul de intersecþie realã.Treceþi la modul cu linii.0 au .Reþele spaþiale: puncte cheie ºi muchii la bazã.capitolul 3.Pereþi poligonali muchii ºi puncte cheie la bazã. . .Obiecte ºi lãmpi: aceleaºi puncte cheie de la baza elementului ca în Plan. Dacã acoperiºul este selectat. . . relaþii tangenþiale ºi perpendiculare ca în Plan. Atunci punctele cheie ascunse vor fi marcate ºi cursorul va reuºi sã le prindã. . Suplimentar.Deschideri în pereþi: punctele cheie ale golului de zidãrie pe ambele pãrþi ale peretelui.. puncte cheie la partea superioarã.Selectaþi un element.Planºee: Toate punctele cheie ºi muchiile din planul superior.

Selectarea prin puncte cheie sau muchii.0 Ghid de utilizare 83 . Se poate selecta orice element prin clicarea pe orice punct aflat pe suprafaþa sa cu unealta sãgeatã. elementul nu poate fi selectat. Shift+clicare la altã unealtã cere gãsirea unui punct cheie sau muchii la fel ca în plan. Deºi pare restrictiv. dar aici nu aveþi indicii vizuale despre suprafaþa vizibilã. chiar ºi aceste elemente vor fi selectate.Selectarea prin arii. Dacã elementele sunt selectate. Funcþioneazã la fel ca în plan. Veþi desena un dreptunghi de selectare ca ºi în Plan. aceastã regulã este de mare ajutor la lucrul cu interioarele. ce rezultã dintr-o selectare cu unealta Selector de suprafaþã sau Utilizarea planurilor de secþionare 3D ºi comanda Secþionare 3D. Vederi-model aranjate ºi puncte de selectare În cazul vederilor 3D aranjate. Metode de costrucþie Metode de selectare . . Apãsaþi butonul mouse-ului. câteva elemente vor fi doar parþial vizibile. oriunde în afara unui punct cheie sau muchii ºi deplasaþi mouse-ul þinând butonul apãsat. fãrã gãsirea vreunuia din punctele cheie. în unealta Sãgeatã.Selectarea prin suprafeþe. Toate elementele cu punct cheie în interiorul dreptunghiular vor fi selectate. dacã folosiþi metode de selectare automatã. ArchiCAD 6. punctele de selectare ale elementului vor fi afiºate ºi toate punctele cheie ºi muchiile pot fi gãsite de cursor. . Aceastã metodã funcþioneazã numai cu unealta Sãgeatã. La editare o imagine-fantomã temporarã a întregului element va fi vizibilã. fãrã riscul de a-l deplasa fãrã sã ºtiþi. ca comanda Alege toate sau folosind paleta Gãseºte ºi selecteazã.capitolul 3. Fãrã pãtrate de selectare Dacã toate pãtratele de selectare ale unui element sunt în afara vederii curente. Aceasta înseamnã cã într-o vedere mãritã cu un perete sau planºeu nelãsând fond gol în desen puteþi desena dreptunghiuri de selectare sau deselecta elemente clicând pe suprafaþa acestui element. Procedeul funcþioneazã ºi în modul linii. Totuºi.

Folosind ultima metodã puteþi desena un simplu dreptunghi care poate fi folosit pentru copierea imaginii 3D pe Clipboard. 84 ArchiCAD 6. Observaþie: Pentru reglarea finã a poziþiei dreptunghiului de selectare. Unealta Selector de suprafaþã nu poate fi folositã pentru deplasarea sau întinderea elementelor în fereastra 3D. Folosirea uneltei Selector de suprafaþã Unealta selector de suprafaþã are urmãtoarele funcþiuni în fereastra 3D: ... La comanda Copiazã va apare o fereastrã de dialog cu o serie de opþiuni speciale pentru conþinutul Clipboard-ului. Cu o prismã comanda Alege toate va selecta toate elementele din interiorul prismei dacã Unealta Sãgeatã este selectatã.capitolul 3.0 Ghid de utilizare . Folosiþi comanda Nu trebuie pentru a vã întoarce la elemente existente sau . Metode de costrucþie Elemente nou plasate sau existente deplasate în afara modelului aranjat vor dispare din fereastra 3D. deplasaþi-l cu unealta sãgeatã (În plan deplasarea dreptunghiului presupune folosirea uneltei Selector de suprafaþã). Clicaþi pe altã Unealtã ºi folosiþi Alege toate pentru a selecta elementele de acel tip.Folosind primele trei metode din paleta Info puteþi defini prisme. la Fereastra Plan pentru a deplsaþi acele elemente în locul potrivit. .

0 Ghid de utilizare 85 . Dacã specificaþi o distanþã.capitolul 3. Câmpul z din bordul dinbordul Coordonatelor va afiºa elevaþia Origini Utilizatorului. Gravitate dezactivatã: În acest mod principalul factor este cota la care se aflã Originea Utilizatorului. cursorul se va deplasa tot pe suprafaþa planºeului sau acoperiºului. Câmpul z în bordul de coordonate va afiºa elevaþia suprafeþei la cursor.0 elementele de construcþie pot fi create direct în fereastra 3D. Controlul elevaþiei Înainte de a începe desenarea unui element. Mai întâi setaþi Gravitatea. cursorul se va deplasa în planul orizontal definit de Originea Utilizatorului ºi un mic triunghi care se deplaseazã împreunã cu cursorul va marca poziþia actualã a elementului în curs de poziþionare. în timnp ce paleta Info aratã cotele superioare ºi inferioare ale elementului. Aceasta se aplicã ºi la tipuri de elemente pentru care gravitatea nu funcþioneazã: planºee ºi reþele spaþiale. Pentru a pãstra o distanþã de la planeu sau acoperiº deschideþi fereastra de dialogsetãri a obiectului ºi setaþi valoarea "Pânã la elementul dedesupt" doritã. Toate aceste valori se schimbã automat când miºcaþi cursorul pe alt planºeu sau acoperiº. clicarea va face ca elementul poziþionat sã gãseascã primul planºeu sau acoperiº trecând pereþi sau obiect. Gravitatea activã: Cu aceastã funcþiune pereþii. iar Paleta Info aratã cotele superioare ºi inferioare ale elementului. Metode de costrucþie Construirea elementelor noi în 3D În ArchiCad 6. Dacã specificaþi o distanþã de la originea utilizatorului. iar un mic triunghi care se miºcã cu el va marca poziþia elementului pe care urmeazã sã-l poziþionaþi. setaþi elementul astfel încât sã vã asiguraþi cã el va fi poziþionat la cota corectã. Deplasaþi Originea Utilizatorului la cota doritã în modul descries înainte. iar în fereastra de dialog Setãri a uneltei setaþi valorile "La originea utilizatorului" sau "La cota 0 priect". dupã nevoie. ArchiCAD 6. stâlpii ºi elementele de bibliotecã vor fi poziþionate pe planeul sau acoperiºul pe care clicaþi. Elemente de alt tip se vor comporta ca transparente.

capitolul 3. 86 ArchiCAD 6. Stâlpi. . La desenare folosiþi Butonul Cursorul Inteligent ºi atragerea la elemente. Tutuºi. noile elemente care se înscrie într-un nivel afiºat se adaugã acestui nivel în timp ce elementele plasate foarte înalt sau foarte jos se adaugã nivelului superior sau inferior. elementele noi vor fi poziþionate pe acest nivel indiferent de elevaþie. Metode de costrucþie Elevaþia uºilor ºi Ferestrelor Elevaþia golurilor în zidãrie este definitã de ferestrele de dialog a setãrii lor ºi se mãsoarã de la baza peretelui în care se poziþioneazã. se deseneazã un vector pentru înãlþime. Crearea elementelor În cele mai multe cazuri crearea unui element nou presupune cu un pas mai mult. decât în Plan. Elementele existente vor rãmâne întotdeauna penivelul iniþial. Reþineþi cã înãlþimea obiectelor din biblioteci mai vechi nu poate di modificatã grafic. În toate cazurile dubla clicare în locul desenãrii vectorului de înãlþime va plasa elementul cu înãlþimea setatã în fereastra de dialog Setãri a elementului. Obiecte ºi Lãmpi: . Pereþi. indiferent de ajustãrile efectuate în fereastra 3D.0 Ghid de utilizare . . Notaþi cã aceasta se aplicã doar elementelor nou create.Introduceþi geometria în plan a elementului cum aþi proceda ºi în plan. se decupeazã elementul ºi se insereazã la alt nivel.Dacã conþinutul ferestrei 3D a fost definit prin selectare individualã sau cu Unealta Selector de suprafaþã pe un singur nivel.Clicaþi pentru înãlþime. nu existã indicii privind apartenenþa elementelor la nivele. Noile elemente sunt întotdeauna aºezate în cadrul acestei înºirãri penivelul cãruia elevaþia lor corespunde cel mai bine. Elevaþia ºi Nivele Fereastra 3D afiºeazã întotdeauna o înºirare anume de Nivele. Pentru a le deplasa la alt nivel se activeazã fereastra Plan.Dacã un numãr de nivele sunt afiºate ca set în fereastra de dialog "Select Image Items". Aceasta înseamnã: . Dupã ce se defineºte poziþia elementului pe plan orizontal curent.

Metode de costrucþie Uºi ºi Ferestre: . Dupã aceasta determinaþi deplasarea pe verticalã.Clicaþi pentru grosimea planºeului.. Editarea elementelor existente Mai întâi selectaþi elementul pe care doriþi sã-l editaþi.Clicaþi pe sensul de deschidere. în plan. Editarea cu Unealta Sãgeatã Clicând pe muchia sau punctul cheie a unui element selectat cu unealta Sãgeatã se va deschide o paletã desfãºurabilã cu patru operaþii de editare: Trage.Introduceþi geometria în plan a suprafeþei superioare cum aþi proceda ºi în plan. Principala diferenþã faþã de Plan este cã deschiderile uºilor ºi ferestrelor selectate pot fi deplasate simultan în pereþi diferiþi dacã au o poziþie paralelã sau concentricã. . Mai întâi deplasaþi elementul în planul orizontal de editare ºi clicaþi. În afarã de ultima aceste opþiuni sunt accesibile ca comenzi în meniul Editare. Înalþã. Cursorul inteligent este sensibil la punctele cheie ale altor elemente. veþi putea deci sã deplasaþi elementul selectat în raport cu mediul în care se aflã.. Creaþi-le în plan ºi editaþi-le în fereastra 3D. . ªi deschiderile pot fi trase în 3D.Clicaþi poziþia deschiderii. .Clicaþi pe elevaþia planului superior. Un mic semn (Stick) vã va da indiciu privind partea clicatã a peretelui. Întindere verticalã. Planºee: .Acoperiºurile nu pot fi create în fereastra 3D.0 Ghid de utilizare 87 . . ArchiCAD 6.capitolul 3.Introduceþi geometria .Clicaþi pe o suprafaþã de perete sau linie de referinþã sau la un punct de intersecþie a liniilor de referinþã a doi pereþi. Acoperiºuri: . . Întindere orizontalã.Valorile de elevaþie sunt date de setãrile Ferestrei/Uºii. Reþele spaþiale: . Trage în 3D Cu ajutorul butonului Trage elementul selectat poate fi deplasat în altã poziþie. aºa cum aþi proceda în fereastra Planului.

înãlþimea pereþilor ºi stâlpilor . 88 ArchiCAD 6.raza pereþilor curbaþi prin deplasarea liniei de referinþã la baza peretelui. Întindere pe verticalã în 3D Întinderea pe verticalã se poate efectua numai în fereastra 3D.distanþa dintre poligonul de bazã ºi suprafaþa superioarã a reþelelor spaþiale.capitolul 3.unghiul pereþilor curbaþi prin deplasarea punctelor cheie ale liniei de referinþã de la baza peretelui. Urmãtoarele elemente pot fi întinse orizontal: .0 Ghid de utilizare . Poziþia orizontalã rãmâne neschimbatã. . Metode de costrucþie Înalþã în 3D Cu butonul Înalþã se poate schimba poziþia verticalã a elementelor selectate în mod grafic. Operaþia are loc în plan orizontal.grosimea planºeelor ºi acoperiºurilor . Întindere pe orizontalã în 3D Butonul Îndinde pe orizontalã permite întinderea sau comprimarea elementelor de construcþie. ferestrelor sau obiectelor înþelepte din ArchiCAD 6.0 . Urmãtoarele elemente pot fi întinse pe verticalã: .lãþimea ºi adâncimea obiectelor prin deplasarea oricãrui punct cheie a paralelepipedului cuprinzãtor. în raport cu mediul în care se aflã.înãlþimea uºilor.punctele de capãt ale pereþilor simplã prin deplasarea punctelor cheie ale liniei de rereinþã de la baza peretelui. coordinata z rãmâne neschimbatã. . .

Când clicaþi pe puncte cheie ale unui Acoperiº. Reþineþi cã grosimea realã a acoperiºului rãmâne constantã. Vederile Perspective ºi Arconometrice au ferestre de control specifice.Clicând pe nodurile unei Reþele Spaþiale ºi alegând iconul Elevaþia Nodului. accesibil ºi în plan. Cu butonul activ se adaugã un pas duplimentar în vederea stabilirii grafice a deplasãrii pe înãlþime. Acoperiº sau Reþea spaþialã cu unealta respectivã activã va deschide o paletã desfãºurabilã cu opþiuni de editare operifice uneltei. se adaugã iconul pantei de acoperiº.schimbarea interactivã a proiecþiei 3D . Paleta de Navigare 3D Paleta de Navigare 3D are unelte ºi posibilitãþi de control pentru: . Editarea elementelor poligonale când unealta lor este activã Ca ºi în plan. Acestea funcþioneazã ca în plan cu urmãtoarele posiblitãþi suplimentare: .capitolul 3. Celelalte pot fi utilizate exact ca în Plan. Comanda multiplicã funcþioneazã puþin diferit: în locul unei valorice pentru deplasarea pe verticalã se afiºeazã un buton activ/inactiv (On/Off).. Clicarea pe suprafaþã goalã începe editarea pe nivelul . Cu butonul inactiv paºii procesului sunt aceiaºi ca ºi în Plan ºi Copiile vor fi poziþionate pe acelaºi plan orizontal ca originalul. Metode de costrucþie Editarea cu comenzile Meniu Lucrând în fereastra 3D unele din comenzile meniului Editare sunt inactive. editarea unui Planºeu. Pentru începerea operaþiei pe o suprafaþã folosiþi modul Linii ascunse sau Colorat.. al Originii Utilizatorului. ArchiCAD 6.editarea punctelor de referinþã ale drumurilor de animaþie. Alegeþi-l pentru schimbarea pantei acoperiºului.explorarea spaþiilor 3D (dacã dimensiunea modelului ºi performanþele calculatorului p ermit) . . puteþi sã miºcaþi nodul pe verticalã fãrã sã introduceþi valori numerice.0 Ghid de utilizare 89 . Vectorul de referinþã necesar pentru majoritatea comenzilor Meniu poate fi început pe un punct cheie de element sau pe o suprafaþã.

Butonul Nu trebuie din partea dreaptã jos pentru renunþarea la ultima schimbare de vedere. Aceasta este "suprafaþa neutrã". ArchiCAD va ignora contururile. 90 ArchiCAD 6. Bazele Navigaþiei Navigaþia este controlatã de Uneltele de Miºcare ºi Modurile de Miºcare. treceþi la imaginile tip colorat. Cursorul poate fi tras pentru schimbarea vitezei sau sensului de miºcare.capitolul 3.. Pentru vitezã constantã þineþi butonul mouse-ului apãsat. asemeni butonului . Clicaþi mai întâi pe centru imaginii. se începe miºcarea. Metode de costrucþie Butonul modului de proiecþie din parter dreaptã sus a paletei trece de la un tip de vedere al altul. În mijlocul imaginii va apare un dreptunghi. în fereastra de dialog setare proiecþie 3D. în apropierea marginilor pentru miºcare rapidã. Toate combinaþiile între Moduri ºi Unelte realizeazã un fel diferit de miºcare. bloc sau linii (Modele mici pe calculatoare performante produc cele mai bune rezultate). Pentru viteze maxime mãriþi fereastra la maxim.. A se vedea detalii mai jos. în colþuri pentru combinaþia celor douã. Clicaþi în apropierea dreptunghiului pentru miºcare înceatã.0 Ghid de utilizare . la stânga sau la dreapta pentru alt tip. Aceste unelte sunt diferite pentru perspectivã ºi axonometrie ºi pot fi modificate prin activarea modului Miºcare. Se va afiºa o imagina simplificatã a modelului. Dacã clicaþi oriunde între dreptunghi ºi marginea ferestrei. Clicaþi deasupra sau dedesupt pentru un tip de miºcare. Indiferent de Unealtã ºi Mod trebuie sã clicaþi în fereastra 3D ãentru a începe miºcarea. Controlul Editare-Miºcare conþine: Butonul modului Editare reprezentat de o sãgeatã cu acest mod activ uneltele de construcþie 3D pot fi folosite pentru editare. Existã opþiuni diferite pentru axonometrie ºi perspectivã. Uneltele de miºcare care permit deplasarea prin fereastra 3D prin schmbarea proiecþiei 3D.

ArchiCAD 6.Sus-jos: miºcare sus-jos .Sus-jos: miºcare înainte ºi înapoi pe orizontalã . Navigarea în perspectivã Navigarea în perspectivã este definitã de combinaþia Uneltelor ºi Modurilor de miºcare.Stânga-Dreapta: miºcare lateralã spre stânga sau dreapta 3) Întoarcere . Federe urmãtoare.Stânga-Dreapta: Întoarcere.capitolul 3. Refã. Unelte de Miºcare Existã trei unelte de miºcare în vederile perspectivice 1) Plimbare . Metode de costrucþie Când vã opriþi se afiºeazã o imagine simplificatã pânã când folosiþi unul din butoanele Uitã-te la.Sus-jos: vedere sau întoarcere sus ºi jos cu unghi ± 90° . Cu uneltele de miºcare se poate clica dublu pe butoanele de mãrire/micºorare la baza ferestrei 3D ºi se poate utiliza unul din butoanele Aranjeazã la fereastrã. În vederi axonometrice noua vedere a modelului va fi aranjatã la dimeniunea ferestrei. Nu trebuie sau Mod Editare. Vedere precedentã. Nu se poate trasa triunghi de mãrire în interiorul ferestrei 3D ºi nu se poate deplasa imaginea.Stînga-Dreapta: Întoarcere 2) Miºcare lateralã . În acest caz imaginea va fi reconstruitã cu setãrile curentã ale ferestrei 3D.0 Ghid de utilizare 91 .

cu privirea menþinutã peantreu. Combinaþiile de Unelte ºi Moduri de miºcare Combinaþiile urmãtoare existã în vederile de perspectiva: (Reþineþi cã iconul uneltei se schimbã în zona de Editare a miºcãrii potrivit modului ales). cu privirea menþinutã pe un punct." Combinaþii de taste ºi trucuri În cazul uneltelor Plimbare ºi Miºcare lateralã. apropiere-depãrtare de Obiect. vederi jur-împrejur ºi încãperi. apoi pe o suprafaþã în fereastra 3D pentru setarea interactivã a obiectului. .0 Ghid de utilizare . 92 ArchiCAD 6.cu butonul din stânga veþi avea o vedere din faþã a suprafeþei clicate în timp ce distanþa la obiect va fi constantã.Plimbarea-camerã: Plimbarea printr-o construcþie. .Camerã: menþine distanþa fizicã între camerã ºi obiect.capitolul 3. apãsaþi tasta Shift ºi clicaþi spre stânga sau dreapta pentru schimbarea unghiului (Roll).. . Este recomandat ca înaintea folosirii modului Blocare obiect sã setaþi un Obiect corespunzãtor prin folosirea acestor butoane sau în fereastra de dialog pentru miºcarea respectivã.blocare obiect: miºcare sus-jos.Blocare Obiect: menþine obiectul curent la centru imaginii (mai vazi butoanele "Uitã-te la"). apãsarea tastei Shift realizeazã trecerea la cealaltã unealtã. ..cu butonul din dreapta punctul clicat va fi obiectul în timp ce poziþia camerei rãmâne neschimbatã. Alte butoane de control Clicaþi pe butoanele Uitã-te la.Plimbare-Blocare obiect: Miºcare jur-împrejur în exterior. .Miºcare lateralã . La utilizarea uneltei întoarcere. Metode de costrucþie Moduri de miºcare Cele douã moduri de miºcare în perspectivã sunt urmãtoarele: .Întoarcere-blocare obiect: deplasare pesuprafaþa unui "glob de sticlã. . . .. privirea în toate direcþiile.Întoarcere-camerã: camera fixatã într-un punct.

Pentru rotaþie în jurul axei Y apãsaþi tasta Shift. Navigarea în vederi Axonometrice Unealta Miºcare Unealta Întoarcere este singura unealtã de miºcare în Axonometrie.capitolul 3.. verticale pe verticalã.Stânga-dreapta: roteºte modelul în jurul axului vertical. Pentru a plasa obiectul în spaþiu gol sau un punct ascuns în clãdire. . Clicaþi pe butoanele de Resetare pentru normalizarea vederilor distorsionate.Butonul din dreapta va aduce punctul de observare la celaºi nivel cu Obiectul pentru a realiza o linie de privire orizontalã.. .0 Ghid de utilizare 93 . Y ºi Z ale ecranului. ." din stânga pentru vedere din faþã a suprafeþei clicate.Butonul din stânga va reseta .Stânga-Dreapta: rotaþie în jurul axei Z. Trageþi butonul pentru a schimba unghiul de vedere. Aceasta permite vederi adevãrate a planurilor de acoperiº ºi altor suprafeþe oblice. (Roll) la zero. deci linia de orizont va fi din nou în plan orizontal.Sus-jos: roteºte modelul în jurul axului orizontal. Moduri de miºcare Existã douã moduri de miºcare cu vederi axonometrice: 1) Model . Y ºi Z ale proiectului ... Clicaþi pe Resetare pentru nominalizarea vederilor distorsionate. folosiþi posibilitãþile grafice sau numerice de control ale ferestrei de dialog Setãri proiecþie 3D. Clicarea oriunde va începe o miºcare de rotaþie.Butonul glisant Conul de vedere este singurul control al perspectivei care poate fi folosit ºi în modul Editare 3D.Roteºte modelul în jurul axelor X. 2) Imagine .. .. ArchiCAD 6. . Aceastã miºcare menþine .. Apãsând Shift se realizeazãrotaþia în jurul axului perpendicular pe ecran. Alte controale Clicaþi butonul "Uitã-te la . .butonul din dreapta va genera o vedere lateralã standard menþionând .Sus-jos: rotaþie în jurul axei X .butonul din stânga va reda verticalelor poziþia verticalã . Metode de costrucþie Reþineþi cã puteþi deplasa Obiectul la suprafeþe vizibile numai în fereastra 3D.Roteºti modelul în jurul axelor X.. constant.

Folosiþi Comanda atunci. Fãrã camerã selectatã sau cu mai multe camere selectate în Plan veþi obþine urmãtorul meniu: Aºeazã o camerã în drum Alegând comanda veþi aºeza o camerã în plan care va corespunde vederii curente din fereastra 3D. În vederi axonometrice veþi obþine meniul: .Editeazã proiecþiile presetate: deschide aceeaºi fereastrã de dialog ca cea accesibilã din fereastre Setãrii proiecþie 3D. marcatã în plan cu conul ei de vedere. . .Întoarce vederea la cea selectatã: renunþã la toate schimbãrile efectuate manual ºi aratã modelul 3D aºa cum se vede prin camera selectatã.0 Ghid de utilizare .Du-te la precedenta: se întoarce pe drumul animaþiai pentru selectarea camerei precedente. 94 ArchiCAD 6. . care definesc un drum pentru animaþie. când aþi schimbat vederea în fereastra 3D. Dacã aveþi deja camere în plan. .Adaugã proiecþia curentã: salveazã proiecþia curentã listei proiecþiilor presetate. .Modificã pe cea selectatã: relgeazã camera selectatã pentru a corespunde proiecþiei curente.Du-te la urmãtoarea: face pas înainte pentru gãsirea urmãtoarei camere. Metode de costrucþie Constolul Animaþiei Pentru reglarea finã a animaþiilor folosiþi butonul paletei desfãºurabile din partea dreapta sus a paletei. Cu o singurã camerã veþi obþine urmãtorul meniu: .capitolul 3.Insereazã o camerã nouã dupã cea selectatã: introduce o camerã nouã ºi o camerã nouã ºi o selecteazã în plan. noua camerã va fi adãugatã imediat dupã camera activã.

simultan. Urmãtoarele unelte ne dau posibilitatea desenãrii în plan ºi modelãrii în spaþiu. Paleta de unelte În paleta de unelte ArchiCAD se gãsesc numeroase unelte performante de construcþie. alegeþi opþiunea Extins din Paleta plutitoare/Forma paletelor. Uºã. Setãrile lor sunt asemãnãtoare în mare majoritate. Plasã. altele sunt mai presus de posibilitãþile lucrului manual. uneltele se pot clasifica în grupe: Sãgeatã. Unele sunt asemãnãtoare uneltelor obiºnuite din desenul tehnic. Elementele astfel realizate apar ca elemente de construcþie 2D în Plan.0 Ghid de utilizare 95 . unde este posibil. iar în fereastra 3D acestea apar ArchiCAD 6. Grupe de unelte Dupã funcþiuni. Planºeu. Perete. Explicaþiile referitoare la desenare ºi la construirea desenului sunt completate cu sfaturi ºi trucuri.primele douã unelte servesc la alegerea ºi manipularea elementelor de construcþie. care sunt obligatorii în fazele proiectãrii. Acoperiº. Obiect.Capitolul 4 Uneltele Acest capitol conþine descrierea generalã a Paletei de unelte ArchiCAD. Pentru a avea simultan acces la toate uneltele. respectiv utilizarea acestora în timpul lucrului. detaliile specifice fiind prezentate mai târziu În forma de bazã a paletei uneltele sunt grupate în cadrul unui singur buton iar uneletele specifice apar la apãsarea acestui buton. Lampã. meniul Fereastra. Stâlp. Fereastrã. Selector de suprafaþã . ºi modul de utilizare ºi setare al unor unelte. de aceea ne-am ocupat de prezentarea acestora doar o singurã datã.

O a ºasea grupã de unelte poate sã aparã pentru programe auxiliare exterioare . În funcþie de fereastra activã aceste unelte sunt accesibile toate. Dimensionare de nivel. Dimensionare de unghi. Descrierea lor ºi componenetele apar în lista componenetelor sau elementelor. Etichetã. Paleta de unelte este ascunsã. . Secþiune/Faþadã ºi Camera de luat vederi Ultimele douã unelte servesc la marcarea faþadelor. Dimensionare. încãpere. Alegerea uneltelor Uneltele se pot alege în mai multe moduri: . Secþiune/Faþadã ºi Camerã apar gri. Text. Uneltele ArchiCAD ca elemente de construcþie. legate de elementele de construcþie. Arc. . .În fereastra 3D numai uneltele de selectare ºi construcþie 3D sunt accesibile. Uneltele de construcþie pot fi folosite doar pentru selectarea ºi editarea elementelor. Încãpere Aceste unelte de dimensionare ºi etichetare dau posibilitatea de aºezare a informaþiilor variate de tip text.În fereastra plan toate uneltele sunt accesibile . Secþiune/Faþadã ºi în lista încãperilor. unealta selector de suprafaþã este singura accesibilã pentru selectarea unor pãrþi ale ferestrei în vederea copierii. Haºuri. Ele servesc numai ca elemente ajutãtoare de desenare. nu se pot crea elemente noi.de exemplu StairMaker.În fereastra lista încãperilor sau Imagine model.aceste unelte creeazã doar elemente vizibile în 2D. Linie. secþiunilor. în Plan. a imaginilor axonometrice ºi în perspectivã. respectiv la marcarea traseelor de deplasare în Plan. Cotare de nivel. .capitolul 4.clicarea dublã pe butonul uneltei respective în paleta de unelte 96 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Dimensionare de razã. ca puncte de referinþã sau ca ºabloane ale elementelor complexe 3D. Accesibilitatea uneltelor.În ferestrele Secþiune/Faþadã uneltele Cotã de nivel.În fereastra simbol 2D Element de bibliotecã numai uneltele de selectare ºi desenare 2D (inclusiv unealta text) sunt accesibile. Cerc/ Elipsã. câteva sau nici una. Punct .

capitolul 4. . ArchiCAD 6.prin apãsarea tastei SÃGEATA DREAPTA putem schimba unealta folositã cu unealta Sãgeatã. la sfârºitul capitolului).cu ajutorul tastelor SÃGEATÃ SUS/JOS ale tastaturii ne putem deplasa între butoanele bibliotecii de unelte. Ferestrele de dialog. unde se poate seta sau modifica apariþia ºi parametrii elementelor ce se deseneazã cu aceasta. Unele din ferestrele de dialog setãri sunt compuse dintr-o parte care se schimbã odatã cu proprietãþile definite. dar toate conþin o serie de funcþiuni. Fiecãrei unelte îi aparþine o fereastrã de dialog. respectiv sã revenim la desen. Uneltele ArchiCAD . Cu aceastã operaþie abordãm parametrii elementului (Vezi paragraful cu Transferul parametrilor. Acest procedeu este util. . dacã dorim sã deplasãm rapid sau sã întindem elemente realizate.pe lângã activarea tastei MODIFICATOR (Macintosh) sau ALT (Windows) clicãm pe un element de construcþie existent. Setãri unelte. pentru a alege unealta cu care o realizãm.0 Ghid de utilizare 97 . altele au aranjament mai simplu.

prin alegerea din meniu a comenzii Opþiuni/Setare Unelte. .Specificarea setãrii de bazã a elementelor ce se vor desena (dacã la deschiderea ferestrei de dialog nu a fost nimic selectat). sau: . . .prin clicare pe un element cu butonul din dreapta (Windows) sau apãsând tasta Control (Machintosh) ºi alegerea comenzii Setãri elemente.Modificarea setãrii elementelor deja existente. Deschiderea ferestrei de dialog Fereastra de dialog Setare unelte se poate deschide în mai multe moduri: . dacã acestea au fost selectate la deschiderea ferestrei de dialog.capitolul 4.0 Ghid de utilizare . 98 ArchiCAD 6.prin clicare dublã pe butonul uneltei.prin activarea tastei SÃGEATÃ STÎNGA pe tastaturã. Uneltele ArchiCAD În fereastra de dialog putem executa urmãtoarele operaþii: .prin clicare în cãsuþa corespunzãtoare din Paleta info . în timp ce butonul uneltei dorite este aciv.

elementele desenate în continuare cu aceasta vor lua caracteristici noi. Efectul modificãrii ferestrei de dialog Setare unelte depinde de numãrul elementelor selectate: . în noua suprafaþã de lucru valorile de bazã vor fi cele utilizate ultima datã. ºi putem continua lucrul în acelaºi mediu. ale cãror parametri vor lua setãrile de bazã ale uneltei date. revenirea la setarea implicitã este posibilã prin alegerea comenzii Fiºier/Total nou. chiar dacã deschidem un proiect inexistent. de aceea la urmãtoarea pornire a programului. Observaþie: În cazul pornirii ArchiCAD -ului dupã instalare sau în cazul lipsei fiºierului "Preferinþe".capitolul 4. Ulterior. în timp ce se þine apãsatã tasta MODIFICATOR (Macintosh) sau ALT (Windows). Dacã modificãm setarea de bazã a unei unelte.0 Ghid de utilizare 99 .Dacã sunt selectate mai multe elemente. Setarea elementelor existente Verificarea ºi modificarea setãrii elementelor existente se poate executa selectând elementul. prin ieºirea din ArchiCAD toate setãrile se salveazã în "Fiºierul de Preferinþe". în care l-am întrerupt.Dacã s-a selectat un singur element. atunci modificãrile se referã doar la acest element ºi setarea de bazã nu se modificã. atunci sunt valabile urmãtoarele reguli: ArchiCAD 6. ferestrele de dialog vor lua valorile implicite. iar în colþul din dreapta sus apar cuvintele "Valoare de bazã". dacã nu este selectat nimic. Uneltele ArchiCAD Valorile de bazã ale "Setãrii Uneltelor" Prin alegerea unei unelte vom desena totdeauna elemente. La pornirea ArchiCAD -ului programul va încãrca aceste setãri de bazã. Setarea de bazã a uneltei poate fi vãzutã prin deschiderea ferestrei de dialog Setare unelte. atunci vor fi afiºate setãrile de bazã actuale. În afarã de aceasta. Setãrile sunt salvate întotdeauna în cadrul unui proiect. apoi deschizând Fereastra de dialog a uneltei respective. în colþul drept superior al ferestrei de dialog apare mesajul "Valoare de bazã". Dacã privim setarea de bazã. . astfel la urmãtoarea deschidere a proiectului rãmân valabile valorile ºi setãrile utilizate ultima datã.Dacã nu este selectat nimic. Prin modificarea valorilor se poate schimba setarea de bazã a uneltei date. .

100 ArchiCAD 6. care au fost create cu unealta activatã.capitolul 4. chiar dacã în fereastra de dialog Setãri apare valoarea corectã. A se vedea Capitolul 5. Aceasta înseamnã cã. pentru ca aceasta sã se modifice la fiecare element. cât ºi în fereastra 3D. Elementul (elementele) selectat(e) se modificã atât în plan. anulând selectarea elementului. de exemplu. se poate vedea în fereastra de dialog deschisã. culoarea peniþei de desenare a unei linii nu se poate modifica din fereastra de dialog Setãri de plãci. într-un singur pas. Anulând selectarea elementelor alese.. meniul Editare. comanda Editã setul selectat. 4) Numai setãrile modificate vor fi valabile pentru elementele selectate. ca apoi sã se revinã la cea iniþialã. atunci va apare setarea ultimului element selectat.. respectiv de culoare se pot executa deodatã pentru elemente diferite. împreunã cu valorile Listei de materiale ataºate. 3.) Dacã elementele alese nu sunt identice. Prin modificarea elementelor selectate în fereastra de dialog Setãri nu se modificã setarea de bazã a uneltei curente. Uneltele ArchiCAD 1) Numãrul elementelor selectate va apare în colþul superior dreapta al fereastrei de dialog. Observaþie: Asocierile de straturi. înaintea deschiderii fereastrei de dialog Setãri. 2) Modificãrile vor fi valabile numai la acele elemente. Mai vezi. cã setarea de bazã nu s-a modificat.0 Ghid de utilizare . Observaþii: Cu ajutorul dreptunghiului de selectare desenat cu unealta Sãgeatã se pot vedea setãrile unui element. în fereastra de dialog creatã în acest scop. sau trebuie sã se aleagã o nouã haºurã. apoi reselectându-l din nou. deci trebuie selectate ºi modificate separat toate caracteristicile în oricare dintre elemente alese. În unele cazuri aceasta înseamnã cã trebuiesc reintroduse valori.

În acest caz s-ar putea sã fie nevoie prima datã de activarea uneltei. Astfel devine posibilã pe de o parte. Aceastã proprietate a ArchiCAD-ului accelereazã Observaþie: La clicarea pe elemente diferite suprapuse.capitolul 4. ArchiCAD-ul ne oferã posibilitatea de a transfera caracteristicile unui element existent la un alt element. iar pe de altã parte. nu trebuie scrisã fiecare valoare separat. ºi apoi urmeazã preluarea respectiv transferul setãrilor.0 Ghid de utilizare 101 . fãrã selectarea uneltei ºi fãrã deschiderea ferestrelor de dialog. cu douã butoane. Cu aceastã operaþie parametrii elementului devin setãri de bazã ale uneltei respective. Uneltele ArchiCAD Transferul parametrilor Dacã dorim sã transferãm caracteristicile unui element existent la alt element. Preluarea setãrilor unui element existent Se apasã tasta MODIFICATOR (Macintosh) sau tasta ALT (Windows) ºi în acelaºi timp se clicheazã pe un element. (Pentru verificare se poate deschide fereastra de dialog. modificarea setãrii de bazã a ferestrei de dialog Setãri.) În timpul transferului setãrilor butonul uneltei va deveni activ. Astfel cu clicarea urmãtoare se poate desena cu caracteristicile elementului selectat anterior. modificarea parametrilor elementelor existente. se va modifica elementul desenat cu unealta activã la momentul respectiv. ArchiCAD 6.

chiar ºi în acelea al cãror conþinut se schimbã în funcþie de tipul de atribut selectat. Aceastã reîmprospãtare se va produce la apãsarea tastei OK sau la pãrãsirea cãsuþeu. Copieazã. Numai diferenþele specifice pentru unelte vor fi discutate la uneltele respective. În cazul introducerii unor valori greºite (de exemplu înãlþime de perete cu valoare negativã) sistemul ne avertizeazã sonor. Unele unelte cu un numãr mare de setãri au ferestre de dialog ale cãror conþinut diferã în funcþie de tipul de atribut (Parametri. În cazul valorilor legate între ele. valorile conexe recalculate corespunzãtor valorilor înscrise. Plan. Uneltele ArchiCAD Cãsuþe de text ºi cãsuþe de cifre Modificarea sau introducerea valorilor noi aflate în aceste cãsuþe se pot efectua cu ajutorul mouse-ului ºi a tastaturii. Setãri generale de unelte Ferestrele de dialog Setãri ale diferitelor unelte sunt asemãnãtoare din punct de vedere al funcþionãrii lor. Control general ºi Atribute În aceste ferestre de dialog posibilitãþile generale de control sunt întotdeauna afiºate. Insereazã ºi ªterge. pentru modificarea rapidã a cãsuþelor succesive putem utiliza ºi tasta TAB. care vã permit validarea sau anularea operaþiilor. ataºare la straturi ºi butoanele OK ºi Renunþã. În fereastra de dialog se pot folosii ºi comenzile Decupeazã.0 Ghid de utilizare .capitolul 4. care împiedicã înscrierea valorilor greºite. ca înãlþimea parapetului. Aceste funcþiuni sunt prezentate aici împreunã. În afarã de selectarea parþialã sau totalã a cãsuþelor cu mouse-ul. Ele conþin date geometrice. Model. Listare). dacã se încearcã pãrãsirea zonei respective. 102 ArchiCAD 6. ArchiCAD -ul are la dispoziþie un verificator de corectitudine.

ArchiCAD 6. Gravitate Pereþii. Câmpzrile "de la acest nivel" ºi "de la cota 0. modificarea uneia atrage modificarea automatã a celeilalte..capitolul 4. Vezi . Capitolul 3. Meniul Opþiuni. Uneltele ArchiCAD Câmpul de nivel vertical Cu ajutorul câmpurilor de nivel se poate defini poziþia pe verticalã a unor elemente. obiectele ºi lãmpile pot fi plasate în relaþie cu nivelul curent. Descrierea Gravitãþii în discutarea Paletei de coordonate.. cu un planºeu sau acoperiº intercalat. stâlpii.00" se leagã între ele. sau din propria fereastrã de dialog setãri.. Metode de construcþie Cele mai multe unelte au tipuri sau metode de construcþie care pot fi alese sau din paleta Info. Comanda Setãrile nivelelor defineºte nivelele de referinþã pe verticalã ale elementelor structurale. Capitolul 5.. Mai vezi . A se vedea fiecare unealtã în parte pentr metodele specifice. Nivele ºi Gravitate la capitolul 2.Câmpurile de nivel aratã distanþa pe verticalã faþã de nivelul actual.0 Ghid de utilizare 103 . Iconul Gravitate selectat determinã plasarea unui element nou creat în conformotate cu proecþia pe verticalã setatã sau pe suprafaþa unui element existent.

Capitolul 6. elementul respectiv poate fi editat pe toate nivelel unde este vizibil.. vederea sau axonometria cu linii ascunse. nu numai pe propriul nivel. Despre cum se poate ataºa o imagine de previzualizare unui element de bibliotecã. Lãmpilor. Dacã oricare din aceste pãtrate este activ. În partea dreaptã a ferestrei de dialog zona de previzualizare afiºeazã simbolul 2D. iar butonul de jos va deschide un meniu desfãºurabil cu care puteþi afiºa simbolul. Contur pe alte nivele Afiºarea Obiectelor. Acoperiºurilor sau Planºelor pe alte nivele este controlatã de trei cãsuþe de control. Dacã sunt selectate mai multe elemente. ferestre. nivelul urmãtor sau nivelul inferior. vederea 3D. Planºeelor. zone) pot fi previzualizate în fereastra lor de dialog. va apare ultimul selectat. obiecte. lãmpi. Mai vezi . imaginea de previzualizare sau chiar notele informative. prin care conturul acestor elemente poate fi arãtat pe toate nivelele. imaginea fotorandatã sau notele informative.0 Ghid de utilizare . La dreapta ferestrei de previzualizare unul sau douã butoane vã permit sã rotiþi simbolul 2D sau vederea 3D.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Zona de previzualizare Elementele de bibliotecã (uºi. vederea 3D coloratã.. 104 ArchiCAD 6.

se poate selecta stratul ataºat elementelor. care se numeºte Strat Mãr în Macintosh ºi Strat ArchiCAD în Windows. care aparþin întotdeauna stratului peretelui din care fac parte. ArchiCAD 6. elementul desenat va ajunge într-unul dintre straturile accesibile. În zona derulantã aflatã în partea stângã.0 Ghid de utilizare 105 .capitolul 4. cu excepþia primului. cele invizibile de un ochi închi Simbolul lacãt înaintea numelui stratului aratã dacã stratul respeciv este blocat în vederea prevenirii modificãrilor sau nu. Pentru reprezentarea elementului pe alte nivele se pot alege tipuri de linii în Opþiuni/Preferinþe/Elemente îndepãrtate. Straturile sunt înºirate în ordine alfabeticã. Meniul desfãºurabil de selecþie a straturilor Orice desenãm în ArchiCAD.Oricare strat al listei poate fi ataºat unui element. Uneltele ArchiCAD Aceastã operaþiune poate fi activatã ºi dezactivatã pentru fiecare caz individual în parte. Straturile vizibile sunt indicate de un ochi deschis. Excepþie fac uºile ºi ferestrele.

Uneltele ArchiCAD Se pot selecta ºi straturile invizibile. ori deschidem fereastra de dialog Setãri de unelte ºi alegem un nou strat. cã stratul uneltei respective este ascuns.capitolul 4. Prin clicarea pe butonul Renunþã se pierd toate modificãrile efectuate în fereastra de dialog. Capitolul 5. Butoanele OK ºi Renunþã Prin clicarea pe butonul OK acceptãm modificãrile. Numele lor apare obturat în listã.. Mai vezi . În cazul în care se doreºte desenarea pe un strat invizibil vom primi un avertisment.0 Ghid de utilizare . Se poate alege dacã numele lor sã nu fie deloc afiºat prin Opþiuni/Preferinþe/Diverse. În acest caz ori vizualizãm stratul. Nu se poate construi pe straturi blocate. 106 ArchiCAD 6. ori întrerupem desenarea. Meniul Opþiuni. Straturi..

În alte cazuri este obturat.. Nr. astfel e uºor sã deducem culoarea din poziþia din tabel: culoarea cu numãrul 23 se aflã pe linia a 3-a ºi coloana a 3-a. Mai vezi . însã la unele (ca la Dimensionare) programul foloseºte mai multe palete. Capitolul 5. Paleta este un tabel de culori de 10x10. Peniþe ºi culori. Numãrul setãrii peniþei va fi transcris automat cu deplasarea dreptunghiului de selectare pe paletã..capitolul 4. Între culoarea peniþei ºi numãr se aflã grosimea peniþei. ArchiCAD 6. Culorile se pot seta cu ajutorul numerelor de la 1 la 99 aflate în partea stângã.0 Ghid de utilizare 107 . Uneltele ArchiCAD Atributuri Plan ºi Secþiuni Paleta ºi câmpul de culoare a peniþei de desenare Aceastã zonã este identicã la toate uneltele. 100 în colþul dreapta jos este rezervat pentru peniþã de fond. iar clicând pe partea dreaptã putem selecta dintre culorile existente. Meniul Opþiuni.

Capitolul 5 pentru detalii. numele haºurii nu se poate transcrie. ci prin deplasarea cursorului pe paletã. Plasã. care se pot selecta în mod identic cu haºurile. Mai vezi . Haºurile sunt înºirate în ordine alfabeticã. acesta se modificã automat. Liniile standard pot fi specificate din meniul desfãºurabil. Planului de acoperiº în Secþiune/faþadã. În cazul Pereþilor. Planºeu. ºi spre deosebire de zona numericã a paletei de culori. Listele haºurilor ataºate diferitelor unelte vor diferi între ele. iar haºurile plãcii. 108 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Paleta tipului ºi numelui liniei Aceastã paletã apare la majoritatea uneltelor. Paleta de haºuri ºi tipuri de haºuri Aceastã paletã care funcþioneazã în mod asemãnãtor cu Paleta de culori a peniþei. Acoperiº. Unele permit definirea mai multor tipuri de linie pentru componente.. Planºelos ºi Acoperiºurilor în afarã de haºuri apar în rândul de jos ºi structurile stratificate posibile. Stâlp. Haºura Peretelui se vede în plan.. este folositã de cãtre uneltele Perete. Haºurã ºi Elemente de bibliotecã. Se pot crea linii de tip individual prin comanda Opþiuni/tipuri de linie.capitolul 4.0 Ghid de utilizare .

dintre care unele ca unealta Perete sau unealta Placã posedã palete diferite pentru suprafaþe diferite.capitolul 4. Se poate alege o setare globalã prin clicarea pe unul din cele trei butoane (Toate haºurile transparente. Toate vor afecta apariþia culorii fondului. Cele mai multe opþiuni vor fi descrise mai jos. Alte opþiuni de haºuri sunt accesibile în Opþiuni/Preferinþe/Diverse. În imaginile 3D. se clicheazã pe numele dorit. Uneltele ArchiCAD Reþineþi: Se pot redefini culoarea haºurii ºi culoarea fondului în câmpurile de peniþe ºi culori. În pãtrate se pot vedea culorile suprafeþei. Mai vezi .. ArchiCAD 6. GENERAL.0 Ghid de utilizare 109 . Meniurile desfãºurabile de materiale Aceste palete sunt disponibile la orice unealtã 3D. fiºiere din versiuni precedente ArchiCAD. Lucrul în Secþiune/Faþadã. Capitolul 3 ºi comenzile Tipul Haºurii ºi Structuri miltidtrat (meniul Opþiuni). Pentru selectarea materialului la suprafaþa doritã. utilizând culoarea peniþei elementului.. cu excepþia primului. iar aceasta vã poate ajuta la integrarea în proiectul dvs. dacã se selecteazã aceasta ca material. atunci suprafaþa va fi coloratã de cãtre program. a se mai vedea descrierea uneltelor pentru informaþii specifice. Materialele sunt înºirate în ordine alfabeticã. Clicând pe butonul lanþ se poate introduce acelaºi material pentru toate suprafeþele. Atribute Model Ferestrele de control pentru atribute model sunt comune tuturor uneltelor de construcþie. Capitolul 5. Foloseºte culoarea de fond a haºurii ºi foloseºte culoarea de fond a desenului).

Comanda Aranjeazã la acoperiº... Mai vezi . Mai vezi . planºee. comanda Opþiuni/Material. 110 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Elementele de bibliotecã pot avea ºi setãri suplimentare de material incluse în listele de parametri. Capitolul 5.. va apare un buton în aceastã parte a ferestrei de dialog. Capitolul 6. cât ºi Uneltelor zonã ºi Haºurã.0 Ghid de utilizare . Comenzile meniului Calcue. Atribute de listare Pagina Atribute de listare este comunã tuturor uneltelor de construcþie. Aranjarea la acoperiº Dacã un element de construcþie (Pereþi. permiþând anularea aranjãrii ºi refacerea elementelor în starea iniþialã. Meniul Editare. Elemente de bibliotecã) este aranjat la un acoperiº prin comanda Aranjeazã la acoperiº. Capitolul 5 ºi Executã calculele. adicã pentru toate elementele ce pot apare în calcule..capitolul 4... Mai vezi . Procesul aranjãrii este descris la Capitolul 5.

Observaþie: Toate elementele structurale au un identificator intern. Textul poate consta din orice caracter. caracteristicile culorii peniþei se pot modifica într-un singur pas în fereastra de dialog al comenzii Opþiuni/Peniþe ºi culori. astfel fiecare element nou va primi un identificator separat dacã este activat butonul Creºtere automatã ID la Opþiuni/Preferinþe/Diverse. În loc sã selectãm fiecare linie una câte una.0 Ghid de utilizare 111 . În cazul multiplicãrii ºi dublãrii elementelor.capitolul 4. ca descriere GDL. În cazul inserãrii elementelor noi pot sã aparã probleme în jurul identificatoarelor. unde se modificã numai parametrul unui element. deoarece ArchiCAD -ul nu verificã eventualele coincidenþe de identificatoare. Fiecãrui element îi aparþine un identificator separat. Fiecare element va avea propriul ID unic. Aceastã proprietate se poate exploata dacã dorim sã modificãm culoarea tuturor liniilor în roºu. Uneltele ArchiCAD Câmpul ID Aceastã zonã se poate folosi numai la elementele 3D. dar lungimea acestuia nu poate sã depãºeascã 15 caractere. În cazul în care între cele 15 caractere apar ºi cifre. la desenarea urmãtorului element asemãnãtor. în contrar cu Setare Unelte. identificatorul copiei va fi identic cu cel al originalului. parcurgând toate elementele. care se poate vizualiza ºi în lista de materiale. aceastã problemã intrã în sarcina utilizatorului. ArchiCAD 6. Observaþie: Modificarea unei caracteristici (exemplu modificarea unei culori ataºate la unealta cu numãr de peniþã dat) are efect asupra tuturor elementelor ce posedã caracteristici asemãnãtoare. care este generat automat de cãtre program ºi pãstrat în cursul proiectãrii. apoi sã modificãm numãrul peniþei în fereastra de dialog Setare linii. aceastã cifrã creºte cu o unitate. ºi care este depozitat la salvarea proiectului sau a unei pãrþi a acestuia.

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Modificarea caracteristicilor generale, ca de exemplu modificarea culorii peniþei, nu se pãstreazã dacã copiem elemente dintr-un proiect în altul. În cazul lucrului în grup trebuie avut în vedere acest lucru. Proprietãþi Proprietãþile constau din componente ºi descrieri. Elementele de construcþie pot fi realizate din componente ca cãrãmizi, izolaþii, mortar care sunt listate prin cod, nume, cantitate ºi unitate de mãsurã. Descrierile conþin informaþii suplimentare despre elemente. Existã douã cãi pentru asocierea componentelor ºi descrierilor la elemente de construcþie: dupã criteriu ºi dupã asociere Puteþi asocia variabile la o combinaþie de condiþii ca haºuri, culori de peniþã ºi tipuri de element. Pentru a realiza aceasta, aplicaþi Criterii. S-ar putea sã aveþi nevoie de a asocia informaþii suplimentare la elemente selectate, sau sã creaþi asocieri care diferã de criteriile standard. În acest caz clicaþi “dupã asociere”. Dacã doriþi o combinaþie a celor douã, apãsaþi Dupã criterii ºi asociere. Dacã doriþi sã creaþi o asociere, porniþi prin a o defini direct din aceastã fereastrã de dialog prin clicare pe Asociere proprietãþi. Numele criteriului sau asocierii va fi afiºat dedesubt. În acest moment se poate retrage o asociere curentã prin butonul Detaºeazã. Alegerea butonului Criterii va obtura celelalte butoane.

Editarea Atributelor uneltei
Atributele sunt colecþii globale de straturi, peniþe, culori, materiale, haºuri etc. care sunt accesibile în cazul tuturor uneltelor. Aceste seturi de atribute sunt editabile, iar listele ºi paletele din fereastra de Setare a uneltei sunt afiºate. Observaþie: Schimbarea unui atribut (ca de exemplu schimbarea culorii unei peniþe) afecteazã toate elementele care folosesc acel atribut. Aceasta este în contrast cu setãrile uneltei care afecteazã caracteristicile unui singur element.

112

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Puteþi profita de acest lucru dacã, de exemplu, doriþi sã schimbaþi culoarea tuturor peniþelor roºii. O opþiune ar fi selectarea tuturora ºi schimbarea culorii peniþei în fereastra Setare Linie, la toate nivelele. Altã abordare ar fi schimbarea atributului culoarea peniþei în roºu. Observaþie: Schimbãrile globale de atribut nu se vor menþine când elementele sunt copiate dintr-un grup care are standarde interne proprii. Mai vezi ... Accesul la atribute se poate face din meniul Opþiuni, Capitolul 5.

Unealta Sãgeatã
Unealta Sãgeatã se poate folosi la executarea urmãtoarelor operaþii: - Selectarea elementelor structurale ºi anularea selectãrii - Deplasarea ºi întinderea elementelor de construcþie. Cum unealta Sãgeatã se poate folosi atât pentru selectarea elementelor cât ºi pentru modificarea lor, deseori aceasta este cea mai rapidã ºi cea mai uºoarã metodã de editare.

Selectarea elementelor
Sã deplasãm cursorul Sãgeatã în apropierea marginii sau colþului elementului ºi sã clicãm cu butonul mouse-ului. În jurul elementului vor apãrea puncte cheie, semnificând cã elementul este selectat. Asemãnãtor putem clica ºi putem trasa dreptunghi de selectare în jurul elementelor.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

113

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Toate elementele care au cel puþin un punct cheie în interiorul dreptunghiului de selectare, vor fi selectate, ºi în jurul fiecãruia apar punctele care aratã selectarea. În acest mod putem selecta cu uºurinþã elemente de tipuri diferite, apoi se poate anula una câte una selectarea acelor elemente care nu dorim sã fie alese.

Când se suprapun mai multe elemente, clicarea succesivã cu cursorul pipã va trece în revistã punctele cheie ale elementelor. Paleta info oferã informaþii vizuale despre ultimul element selectat. În fereastra 3D puteþi selecta elemente prin simpla clicare pe suprafaþa lor. Mai vezi ... Editare în 3D, Capitolul 3.

Anularea selectãrii elementelor
Pentru a anula selectarea unuia sau a mai multor elemente, se clicheazã cu unealta sãgeatã pe elementul respectiv, sau se traseazã un dreptungi de selectare în jurul lor, în timp ce se apasã tasta SHIFT. În acest mod putem anula unul câte unul, sau în grup selectarea elementului (elementelor). Dacã se doreºte anularea tuturor selectãrilor, se clicheazã cu oricare unealtã (inclusiv sãgeatã) pe o porþiune goalã oarecare a suprafeþei de lucru ArchiCAD.

114

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Întinderea ºi compresia elementelor
Dupã selectarea unei linii sau unui perete sã se clicheze cu cursorul sãgeatã pe punctul de capãt al elementului, respectiv pe capãtul liniei de referinþã. Cu miºcarea cursorului peretele sau linia se va întinde sau se va comprima. 1.) Sã se clicheze pe punctul de capãt al peretelui.

2.) Se întinde peretele prin deplasarea punctului de capãt al acestuia pe o altã poziþie, deplasând cursorul.

3.) Peretele se va întinde ºi se va roti în aºa fel , încât punctul de capãt al acestuia sã fie pe noua poziþie.

Observaþie: Se pot întinde simultan mai mulþi pereþi sau mai multe linii selectate, dacã clicãm pe punctele comune de capãt ºi deplasãm cursorul. Obiectele ºi lãmpile pot fi întinse prin deplasarea punctelor cheie. Acest lucru este posibil doar dacã punctele cheie au fost corect definite.

Deplasarea elementelor
Pentru deplasarea unui element, se clicheazã pe marginea sau pe punctul cheie al elementului selectat ºi se miºcã cursorul. Elementul, datoritã miºcãrii cursorului, se va deplasa dupã direcþia vectorului dat.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

115

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Acestã funcþie acþioneazã ºi dacã sunt selectate mai multe elemente în acelaºi timp, în acest caz toate elementele se vor deplasa dupã acelaºi vector.

Tasta sãgeatã
Apãsarea tastei sãgeata dreaptã determinã trecerea de la unealta folositã ultima datã la unealta sãgeatã, accelerând trecerea la unealta Sãgeatã sau o operaþie de editare ºi întoarecearea la unealta folositã.

Unealta Selector de suprafaþã
Unealta selector de suprafaþã se foloseºte pentru selectarea în grup a elementelor ArchiCAD. Domeniul ei de aplicare este identic cu domeniul uneltei sãgeatã, ºi este deosebit de util la selectarea ºi la deplasarea grupurilor de elemente.

Moduri de selecþie
Uneltei selector de suprafaþã aparþin douã moduri de selecþie, în paleta info. Modul selecþie de suprafaþã pe un nivel ne dã posibilitatea selectãrii, modificãrii, ºtergerii, tãierii/copierii/inserãrii elementelor in nivelul curent.

116

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Modul selecþie de suprafaþã pe toate nivelele ne dã posibilitatea selectãrii, modificãrii, ºtergerii, tãierii/copierii/inserãrii elementelor in toate nivelele proiectului. Aceste controale sunt obturate în fereastra 3D.

Trasarea dreptunghiului selector de suprafaþã
Ca prim pas în selectarea ºi construcþia cu unealta Selector de suprafaþã, trebuie definitã o suprafaþã de selectare dreptunghiularã sau poligonalã, alegând între 3 moduri geometrice. Sunt accesibile toate uneltele ajutãtoare de construcþie, inclusiv butoanele de comandã ºi introducerea numericã a datelor. Dacã s-a început trasarea suprafeþei într-un punct greºit, atunci ori trebuie terminatã ºi începutã din nou, ori se clicheazã pe butonul Renunþã, ºi se redeseneazã suprafaþa. - Dacã se clicheazã pe un punct cheie sau pe o muchie în interiorul suprafeþei, atunci cursorul va lua forma de Pipã sau Mercedes. Dacã acum se miºcã cursorul, suprafaþa selectatã împreunã cu toate punctele cheie ºi muchiile cuprinse în interior se vor deplasa împreunã cu acesta. (Vezi în continuare Trucurile de selectare a suprafeþelor). - Dacã se clicheazã în interiorul unei suprafeþe selectate fãrã atingerea unui punct cheie sau unei muchii, cursorul ia forma de harpon. În acest caz prin miºcarea cursorului se va deplasa doar suprafaþa selectatã, lãsând nemodificate toate elementele cuprinse. Suprafaþa selectatã rãmâne vizibilã pânã la o nouã selecþie sau pânã la trecerea la o nouã unealtã: forma ºi dimensiunea nu se mai poate modifica dupã setare.

Moduri geometrice
Pe Paleta info se poate alege între trei forme de selector de suprafaþã, în ferestrele Plan ºi Secþiune/Faþadã. Procedeul Poligon defineºte o suprafaþã de selectare cu un numãr de puncte oarecare. Liniile de contur se pot trasa în mod arbitrar. Simultan cu terminarea unei linii începe trasarea liniei urmãtoare. Selectorul de suprafaþã de formã Poligon se poate închide prin clicare dublã pe ultimul punct prin clicarea pe OK pe Bordul de control, sau prin poziþionarea ultimului punct pe primul, clicând apoi cu cursorul Ciocan, ce apare. Dupã trasarea suprafeþei selectate va apãrea linie de contur întreruptã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

117

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Modul Dreptunghi defineºte un dreptunghi de selectare , care are laturile perpendiculare pe grilajul de bazã. Dupã prima clicare dreptunghiul elastic va urmãri cursorul, vizualizând suprafaþa de selectare. Clicând pe colþul diametral opus, dreptunghiulde selectare va apãrea cu linie întreruptã de contur. Modul dreptunghi rotit defineºte un dreptunghi de selectare la unghi oarecare. La utilizarea acestui mod se deseneazã întâi o laturã a dreptunghiului cu douã clicãri, apoi cu o nouã clicare se definesc lungimile laturilor perpendiculare. Dreptunghiul de selector va apãrea cu linie de contur întreruptã.

În fereastra 3D unealta are 4 moduri geometrice. Primele trei sunt extensia modului Poligonal, Dreptunghi ºi Dreptunghi rotit. Mai întâi se definesc bazele paralelepipedului de selectare ca în Plan, dupã care se defineºte înãlþimea spaþiului. Axele de coordonate sunt în permanenþã prezente pentru a vã ajuta.

118

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Al patrulea mod geometric permite desenarea unei suprafeþe de selectare 2D pentru a vã permite copierea unor pãrþi din fereastra 3D sub formã de imagine. Mai vezi ... Lucrul în 3D, capitolul 3, comenzile Copiazã/Lucreazã în descrierea meniului Editare, Capitolul 3.

Condiþii de selectare
Selectarea executatã cu Selectorul de suprafaþã are diferite criterii, în funcþie de ce dorim sã facem cu elementele selectate ºi în care fereastrã ne aflãm. În fereastra planului: - Dacã se doreºte tãierea, copierea, ºtergerea, deplasarea, oglindirea sau dublarea, atunci cel puþin un punct cheie trebuie sã se afle în interiorul Suprafeþei de selectare. Operaþiile de construcþie se referã la întregul element. - Dacã se doreºte întinderea sau comprimarea elementelor, Selectorul de suprafaþã trebuie sã conþinã doar acele puncte ale elementelor liniare, poligonale sau curbe, pe care dorim sã le deplasãm. Dacã toate punctele elementului se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã, în loc de întindere programul va muta elementul. -Dacã dorim sã vedem elemente în 3D, toate detaliile elementelor ce sunt în interiorul suprafeþei de selectare vor apãrea în fereastra 3D, chiar dacã nu existã punct de selectare sau punct în partea selectatã a elementului. Observaþie: Dacã aþi selectat o arie concavã în modul poligonal, poligonul de selectare va fi completat pentru a avea o formã convexã în vederea 3D.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

119

Anularea selectãrii Anularea selectãrii se poate face prin desenarea unui nou Selector de suprafaþã. dar în cazul elementelor de 2D numai o copie descompusã în desen 2D va fi copiatã. aceasta fiind singura ei funcþiune în fereastra 3D. Cu dispariþia dreptunghiului de selecþie vor fi anulate toate selecþiile de elemente anterioare. veþi obþine o imagine delimitatã de un dreptunghi de selectare 2D.Dacã doriþi o imagine a desenului 3D.Dacã doriþi sã selectaþi elemente individual.Dacã doriþi sã selectaþi elemente individual. acoperiº. În fereastra 3D . se pot deplasa într-o poziþie nouã. unealta va fi folositã ca în Plan. încãpere) care se aflã în interiorul Suprafeþei de selectare. Tehnici cu unealta selector de suprafaþã Întindere/micºorare în cazul poligoanelor Punctele cheie ale elementelor poligonale (planºeu.Dacã doriþi o selectare individualã restrânsã la o suprafaþã anume.0 Ghid de utilizare . . . cu ajutorul comenzii Editare/Întinde. prin clicarea dublã în afara dreptunghiului. Mai vezi Lucrul în ferestrele SF. 120 ArchiCAD 6. dreptunghiul de selectare va fi reþinut pentru a salva suprafaþa recent salvatã. gol. unealta va fi folositã ca în plan. . haºurã. conform vectorului definit de punctul de începere ºi de terminare al întinderii. ele trebuie sã aibã cel puþin un punct cheie în interiorul dreptunghiului de selectare pentru a fi selectate. În ferestrele Secþiune/Faþadã . unealta poate fi folositã ca în plan. Operaþiile de Editare vor avea efect asupra întregului element. Capitolul 3. dar va afecta numai elementele 2D.Dacã doriþi sã decupaþi sau sã copiaþi elemente. elementele care au cel puþin un punct cheie în interiorul suprafeþei vor fi selectate. Uneltele ArchiCAD .capitolul 4. Dacã alegeþi altã unealtã. sau prin selectarea unei unelte noi.Dacã doriþi sã trageþi sau sã întindeþi/comprimaþi elemente.

obiecte ºi lãmpi nu se pot întinde cu selectorul de suprafaþã. efectul întinderii este identic cu cel al deplasãrii. liniile ºi curbele se pot întinde de asemenea cu selectorul de suprafaþã.capitolul 4. Dacã toate punctele cheie ale poligonului se aflã în afara selectorului de suprafaþã. Pereþii. Întindere/comprimare în cazul altor tipuri de elemente Stâlpi.0 Ghid de utilizare 121 . în timp ce nodurile din exterior îºi vor pãstra poziþiile iniþiale. întinderea nu va avea efect. la mutarea Selectorului de suprafaþã se vor deplasa ºi ele. Dacã nici un punct al unui element nu se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã. Uneltele ArchiCAD Existã posibilitatea de întindere fãrã utilizarea comenzii Întindere. ArchiCAD 6. Nodurile aflate în interiorul selectorului de suprafaþã vor avea o poziþie nouã. unghiurile centrale (adicã raportul arc/coardã) vor rãmâne neschimbate. arcele. dacã în interiorul suprafeþei selectate mouse-ul se poziþioneazã pe punctul cheie al elementului ºi apoi se specificã vectorul de întindere. Dacã oricare dintre aceste elemente se aflã în interiorul selectorului de suprafaþã. La întinderea cu selectorul de suprafaþã a arcelor ºi a pereþilor în formã de arc.

122 ArchiCAD 6.capitolul 4.0 Ghid de utilizare . Copieri în planul parter din vederi 3D ºi Faþade Cu ajutorul Selectorului de suprafaþã se poate copia o porþiune din fereastra 3D. o porþiune sau o imagine din fereastra secþiuni/faþade în planul parter.) Sã se selecteze comanda Construcþie/Copiere pentru a copia zona selectatã în memoria tampon.Pereþii. toate comenzile din meniul Construcþie se pot utiliza în cadrul uneltei selector de suprafaþã. stâlpilor.În cazul elementelor poligonale. 1.) Sã se creeze vederea doritã. Uneltele ArchiCAD Întinderea executatã cu selectorul de suprafaþã nu funcþioneazã în cazul camerelor de luat vederi. arcele ºi liniile se pot construi. 2. dacã o porþiune a lor se aflã în interiorul suprafeþei selectate.) Se trece la Plan ºi se selecteazã comanda Construcþie/Înserare. . 4.) Cu Selectorul de suprafaþã sã se selecteze zona ce va fi copiatã. Astfel devine posibilã afiºarea sau imprimarea pe hârtie a planului alãturi de alte vederi. . Utilizarea altor comenzi de construcþie în interiorul selectorului de suprafaþã În afarã de comanda Taie ºi Aranjeazã. curbelor ºi imaginilor cel puþin un punct al acestora trebuie sã se afle în interiorul siprafeþei selectate. 3. obiectelor.

sau la importarea imaginilor raster. La inserarea ca imagine foto a conþinutului ferestrei 3D.) Se finalizeazã operaþia prin clicarea în afara zonei dreptunghiului. figura se poate poziþiona ca un obiect. Vezi . sau ca imagine adãugatã. Meniul Editare / Decupeazã. ArchiCAD 6.Porþiunile de imagini apar în plan ca fotografii de ecran . 6. Desenând suprafaþa de selectare în jurul pãrþii dorite din planul parter. în funcþie de modul de construcþie. în fereastra 3D va apãrea numai zona selectatã. în funcþie de modul selectat în timpul copierii.Faþadele apar în plan ca elemente 2D de mãrime nescalatã .capitolul 4. Uneltele ArchiCAD 5.0 Ghid de utilizare 123 . Manipularea figurilor Cu funcþia de Manipulare a figurilor a ArchiCAD-ului se pot insera în planul de lucru elemente 2D executate cu ajutorul programului. Capitolul 5. Copiazã.. . Detalii 3D în cadrul suprafeþei selectate Unealta Selector de suprafaþã se poate utiliza ºi la vizualizarea unor detalii ale modelelor 3D.Porþiunea ferestrei 3D va fi inseratã în fereastra planului ca un element 2D.) Cu ajutorul cursorului harpon se deplaseazã imaginea în poziþia doritã în plan. Acest truc este aplicabil pentru nivelul activ sau pentru toate nivelele. sau fiºiere create cu alte surse..

Uºi ºi ferestre: Aceste elemente se pot crea numai în pereþi.conturul ºi haºura peretelui în 2D ºi . Întindere. . sunt posibile ºi alte operaþii de construire. cãptuºealã pereþi în jurul stâlpilor.0 Ghid de utilizare . cu ajutorul comenzilor de meniu Editare. Pereþii se aflã în relaþii deosebite cu celelalte elemente create în ArchiCAD: . . pe care ArchiCAD-ul îl creeazã cu ajutorul uneltei Perete. .Plãci: În 3D marginile pereþilor ºi plãcilor legate între ele se ºterg. urmatã de activarea uneltei Selector de suprafaþã ºi a comenzii Editare/Alege toate figurile. Uneltele ArchiCAD Figura astfel aºezatã va apãrea într-o suprafaþã de selecþie în mãrime ºi pe poziþia originalã. ca ºi în cazul oricãrui alt obiect.Stâlpi: racordãri automate pereþi+stâlpi.capitolul 4. astfel se vor crea imagini 3D ºi Faþade clare.Alþi pereþi: Între pereþi se creeazã automat intersecþii de tip L sau T. Rotire. Figurile se pot selecta cu ajutorul uneltei Sãgeatã clicând pe rând pe chenarele figurilor. în plan. în timpul creerii lor devin pãrþi componente ale pereþilor. În cazul din urmã figura inseratã se va forma dupã mãrimea dreptunghiului. ca Deplasare. orice figurã va fi inseratã în stratul Figuri. ArchiCAD-ul realizeazã: .un corp de perete solid în 3D. dacã nu trasãm înainte de înserare un dreptunghi de selectare. Unealta perete Peretele este un element de bazã în construcþii. Dupã inserarea figurii. Ca setare implicitã. .Acoperiºuri: Pereþii se pot aranja la planuri de acoperiº. 124 ArchiCAD 6. Se pot modifica numai setãrile Stratului figurilor prin selectarea figurii ºi prin deschiderea ferestrei de dialog Opþiuni / Straturi.

cu deosebirea cã odatã cu încheierea desenãrii liniei de referinþã se dã punctul de începere al liniei de referinþã a urmãtorului element. Determinarea primului element de perete este identicã cu cea din Modul geometric de un singur perete. ale cãror linii de referinþã se leagã automat între ele.capitolul 4. Nu sunt afectaþi de utilizarea unui grilaj oblic. astfel programul va avea în vedere numai direcþia vectorului de rotire. care se pot preciza în Bordul de control respeciv în fereastra de dialog Setãri de pereþi. Acest mod deseneazã întotdeauna un dreptunghi ale cãrui laturi sunt paralele cu grilajul de construcþie. Modul geometric pereþi în dreptunghi creeazã pereþi legaþi între ei dupã un contur dreptunghiular. care se poate preciza prin punctele de capãt ale unei diagonale ale dreptunghiului. Modul geometric ºir de pereþi creeazã pereþi legaþi între ei. deºi prin apãsarea tastei SHIFT se poate elimina obligativitatea determinãrii lungimilor. sã analizãm cum se deseneazã Pereþii în ArchiCAD. Modul geometric pereþi în dreptunghi rotit creeazã elemente de pereþi în mod asemãnãtor cu modul precedent. Modul geometric “un singur perete” creeazã un singur element de perete.0 Ghid de utilizare 125 . care se defineºte prin desenarea liniei de referinþã. Prin clicare dublã (sau cu clicarea pe butonul Renunþã aflat pe Bordul de control) putem încheia desenarea lanþului de pereþi. ArchiCAD ne pune la dispoziþie zece moduri geometrice. Uneltele ArchiCAD Desenarea pereþilor Pereþii din ArchiCAD conþin numeroase caracteristici. ArchiCAD 6. Moduri geometrice ale pereþilor Pentru desenarea unor structuri de pereþi speciale. cu deosebirea cã întîi se defineºte vectorul de rotire al dreptunghiului. Vectorul de rotire determinã în acelaºi timp ºi lungimile celor doi pereþi paraleli cu acesta. Înainte de a intra în explicarea detaliatã unor parametrii de pereþi.

fiecare element se poate modifica independent. Grosimile la ambele capete ale peretelui pot fi setate în fereastra Setãrii perete Observaþie: Dacã alegeþi o structurã compusã pentru astfel de pereþi. Butoanele din rândul al doilea oferã posibilitatea desenãrii pereþilor în formã de arc. Pereþi în dreptunghi.0 Ghid de utilizare . dar independente. dacã activaþi funcþiunea Grupare automatã. Cele patru metode accesibile funcþioneazã la fel ca ºi în cazul Cerc/Arc.capitolul 4. Pereþi în dreptunghi rotit creeazã într-un singur pas mai mulþe elemente. Uneltele ArchiCAD Observaþie: Modurile geometrice: Lanþ de pereþi. numai miezul îºi va schimba grosimea. Dupã terminarea desenãrii. pereþii vor fi grupaþi ºi astfel se pot edita împreunã. Totuºi. Descrierea completã a acestora se gãseºte în paragraful uneltei Cerc/arc al manualului de utilizare. Observaþie: Nu puteþi crea pereþi cu metodele de construcþie prin tangente sau (Poliarc) în 3D. 126 ArchiCAD 6. Peretele trapezoid sau metoda neparalelã dã posibilitatea desenãrii unor pereþi cu grosime variabilã.Ultimele douã moduri vã permit desenarea unor pereþi a cãror grosime nu este constantã.

dezafectaþi intersecþii curate (meniul opþiuni) ºi veþi gãsi mai multe linii de referinþã de-a lungul perimetrului. poziþia.capitolul 4. ajutând racordarea exactã a pereþilor ºi gãsirea lor cu cursorul. În timpul trasãrii liniei de referinþã. Când aþi terminat desenarea peretelui poligonal. Dacã deplasãm cursorul deasupra unei linii de referinþã a unui perete.Cursorul nu sesizeazã toatã suprafaþa peretelui.nu pot conþine uºi sau ferestre . sau direcþia peretelui.Peretele se poate muta dintr-o parte în alta a liniei de referinþã. Aceastã linie elasticã reprezintã linia de referinþã a peretelui.trebuie sã aibe cel puþin patru laturi. ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Peretele poligonal permite desenarea unor pereþi cu formã neregulatã. Pereþi poligonali ºi linia de referinþã ArchiCAD permite redefinirea liniei de referinþã a pereþilor poligonali. ºi din aceastã cauzã acestea rãmân pe loc ºi atunci când se modificã grosimea. pe care o putem fixa cu o nouã clicare. care va fi detaliatã la sfârºitul capitolului. Punctele de capãt ale liniilor de referinþã vor fi salvate de document. grosimea peretelui este simbolizatã cu linie întreruptã. care în acelaºi timp aratã ºi poziþia peretelui faþã de linia de referinþã. Existã câteva restricþii pentru pereþi poligonali: . atunci forma cursorului se transformã în formã Mercedes. . ceea ce înseamnã cã tãierea în douã pãrþi poate naºte rezultate stranii. Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã o putem determina cu ajutorul modurilor de construcþie ale pereþilor. arãtând cã a gãsit linia de referinþã. Aceastã metodã tranformã pur ºi simplu un poligon în perete.Uºile ºi ferestrele se poziþioneazã pe puncte de colþ sau ale liniilor de referinþã. ci numai linia de referinþã.Liniile de referinþã intersectate genereazã pereþii intersectaþi . Linia de referinþã Putem începe desenarea liniei cu o clicare. dar linia de referinþã nu se poate muta pe cealaltã parte a peretelui.nu pot avea structurã compusã . dupã care cursorul e urmãrit de o linie elasticã. .0 Ghid de utilizare 127 . .

Programul utilizeazã linia de referinþã pentru crearea intersecþiilor curate. ºi fereastra de dialog setãri de perete.capitolul 4. Alegerea unui buton de poziþie perete modificã poziþia implicitã a peretelui faþã de linia de referinþã sau transferã linia de referinþã a peretelui selectat. sau cu activarea uneltei Perete ºi apãsarea tastei Sãgeatã Stânga. Multe din setãri sunt comune pentru toate uneltele. dacã prima datã se selecteazã liniile. Va apare o paletã desfãºurabilã cu un icon suplimentar la sfârºit care permite lungirea sau scurtarea liniei de referinþã. Fereastra de dialog se poate deschide cu clicarea dublã pe unealta perete. Fereastra de dialog Setãri de perete este alcãtuitã din douã pãrþi.0 Ghid de utilizare . Descrierea acestora a fost prezentatã în partea Setãri comune în cadrul acestui capitol. Se poate modifica direcþia liniilor de referinþã ale mai multor pereþi (de odatã). apoi schimbãm modul de construire al pereþilor pe bordul de control sau în fereastra de dialog setãri de perete. Observaþii: Se poate modifica ºi în timpul desenãrii poziþia liniei de referinþã pe Bordul de control. De aceea numai diferenþele ºi setãrile specifice vor fi discutate mai jos. Moduri de construire ale pereþilor Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã este determinatã de modurile de construcþie ale pereþilor de pe bordul de control. Clicaþi un punct cheie. Fereastra de dialog Setãri de perete Fereastra de dialog Setãri de perete face posibilã modificarea parametrilor elementelor de pereþi. Uneltele ArchiCAD Alegeþi unealta perete ºi selectaþi peretele poligonal. pentru deplasãri ºi întinderi. sau modificarea setãrii implicite. 128 ArchiCAD 6. În partea dreaptã se pot efectua setãrile referitoare la geometria peretelui În partea stângã se pot efectua diferite setãri cu ajutorul a trei unelte. înainte de a fixa cu o clicare al doilea punct al liniei elastice.

astfel introducerea datelor contradictorii nu e posibilã. Pereþii sunt legaþi mai mult de nivelul lor activ decât de nivelul absolut 0. dacã modificãm nivelul unui etaj. Urmãtoarele trei zone aratã înãlþimea planului inferior al peretelui faþã de planuri diferite. toþi pereþii de la acest etaj. Aceste setãri se leagã între ele. insera.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 129 . pentru grosime la început ºi la capãt.00 se modificã automat. Uneltele ArchiCAD Setãri generale Înãlþimea peretelui ºi poziþia lui În zona Înãlþime se poate preciza înãlþimea realã a peretelui. ceea ce însemnã cã. adicã valorile din zonele de la cota 0. ArchiCAD 6.00. Câmpul "la elementul de dedesubt" va fi activ dacã este activatã Gravitatea.Grosimea nu se poate modifica. Folosind combinaþiile de taste putem copia. Pereþii neparaleli au douã câmpuri. A se vedea detalii mai jos. ºi tãia din aceastã zonã. dacã s-a selectat perete stratificat în paleta desfãºurabilã de haºuri. Observaþie: În paleta info este posibil accesul rapid la valorile absolute de elevaþie ale peretelui Grosimea peretelui Pentru setarea grosimii peretelui se scrie valoarea doritã în câmpulrespectiv. Modificarea grosimii acestor pereþi se poate face numai în fereastra de dialog Opþiuni/Structuri multistrat. îºi modificã cota împreunã cu acesta.

peretele e afiºat ca o structurã compusã ºi din punct de vedere grafic. apoi se deschide fereastra de dialog Pereþi stratificaþi. 130 ArchiCAD 6. Poziþia peretelui faþã de linia de referinþã Distanþa liniei de referinþã de la marginea peretelui se poate seta în câmpul de text. unde se poate modifica automat acest tip de perete. Atribute de Plan Parametrii de pereþi stratificaþi Cu ajutorul Pereþilor stratificaþi multistrat se pot crea pereþi cu structuri stratificate cu tipuri de haºuri diferite. iar în Listele de materiale se pot urmãri cantitãþile diferitelor tipuri de straturi. marginea plãcilor se poate defini cu pereþi având linia de referinþã deplasatã. Uneltele ArchiCAD Observaþii: Se selecteazã peretele stratificat ce va fi modificat ºi se clicheazã pe butonul OK. Observaþie: Parametrul de deplasare nu se poate utiliza la desenarea pereþilor axiali. La crearea Pereþilor stratificaþi.capitolul 4.0 Ghid de utilizare . În cazul elementelor stratificate.

Dacã se clicheazã pe butonul Foloseºte culoarea liniei ºi haºurii peretelui multistrat. Peretele stratificat se poate desena ºi cu mai multe culori deodatã. Pentru trecerea de la haºurã stratificatã la cea simplã. respectiv la intersecþii pe punctele cheie ale straturilor. meniul Opþiuni. se pot folosi setãri unice de culori de peniþã. cursorul fin se poziþioneazã în punctul de capãt al pereþilor. programul alege definiþia multicolorã a structurii selectate ºi o va aplica pentru perete. este necesarã activarea butonului de sus.0 Ghid de utilizare 131 . sau neglijându-le pe acestea. sau clicãm pe meniul desfãºurabil de culori ºi selectãm culoarea þinând apãsat butonul mouse-ului. Paleta desfãºurabilã desfãºurabilã al tipurilor de haºuri vizualizeazã tipul de haºurã activã astfel încât sã reflecte ºi setarea culorii peniþei.capitolul 4. Putem alege dintre pereþi stratificaþi existenþi prin clicarea pe porþiunea respectivã a meniului de haºuri.. Capitolul 5. Pentru selectarea Peniþei introducem numãrul adecvat. Mai vezi . Definirea culorii de peniþã a pereþilor este asemãnãtoare cu cea a elementelor de bibliotecã.. Se pot utiliza culorile de peniþe date în fereastra de dialog Structuri stratificate. Butonul va apare ºters dacã peretele actual este unistrat. Uneltele ArchiCAD Observaþii: În cazul modului Intersecþii curate. ArchiCAD 6. Culori de peniþe Culoarea conturului haºurii ºi fondului de haºurã pentru pereþi se poate seta independent în paleta de modificare a numãrului de peniþe. Comenzile Tipuri de haºuri ºi Straturi multistrat.

meniul Opþiuni.0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD . .Primul numãr de perniþã se referã la conturul peretelui.Al doilea numãr se referã la culoarea haºurii ºi liniei de separare a straturilor în cazul structurilor multistrat. 132 ArchiCAD 6. Comanda peniþe ºi culori.Al treilea numãr se referã la culoarea fondului haºurii. Capitolul 5. Se pot alege diferite materiale pentru cele trei suprafeþe caracteristice (latura liniei de referinþã...capitolul 4. Atribute model Materialele suprafeþelor de pereþi Pereþii apar în ferestrele 3D ºi în fereastra Fotografiere ca ºi corpuri pline. sau un singur material de pe cele trei palete desfãºurabile ce apar. Mai vezi . margini. . latura opusã).

.0 numai pereþilor drepþi. Capitolul 5. Observaþii: Diferenþa esenþialã dintre haºuri ºi materiale este cã haºurile au efect asupra Planului ºi a Listei de materiale. ArchiCAD 6. feþele superioare. Comanda materiale. Peniþe pentru secþiuni În aceastã parte a ferestrei Setãri se poate alege peniþã aparte pentru marcarea pereþilor secþionaþi în fereastra Secþiuni/Faþade. inferioare ºi feþele golurilor vor apare cu acelaºi material ca exteriorul. Pereþii de acest fel vor apare în ferestrele Secþiune-Faþadã ºi 3D cu aceleaºi oþiuni de texturã care pot fi setaþi în fereastra de dialog Detalii de grinzi. prima datã se clicheazã pe zona respectivã a paletei. a se mai vedea Setãri comune mai sus în acest capitol. Dacã se activeazã aceastã cãsuþã.capitolul 4. Se pot crea materiale cu ajutorul comenzii Opþiuni/Materiale.0 Ghid de utilizare 133 . Detalii de grinzi Structura portantã din grinzi de lemn masiv se poate aplica în ArchiCAD 6.. Mai vezi . în timp ce setãrile de materiale au efect asupra Imaginilor 3D ºi al Umbririlor. apoi se clicheazã pe unui dintre materialele apãrute în paleta desfãºurabilã. .Aplicã material faþã exterioarã pentru feþele orizontale. Pentru alte detalii despre setãrile de materiale. meniul opþiuni. Uneltele ArchiCAD Pentru selectarea unui material predefinit.

deoarece acestea se creeazã doar la pereþi racordaþi corespunzãtor. . grinzilr vor fi prelucrate pe toate feþele. sau sã formeze intersecþii curate de forma T respectiv L. atunci este mai eficient sã se dezactiveze comanda Opþiuni/Intersecþii curate.Grinzi pãtrate: dacã este marcat. Uneltele ArchiCAD . simpla intersecþie a acestora nu dã rezultatele dorite. Liniile lor trebuie sã se racordeze la punctul de capãt. Esenþa racordãrii constã în poziþionarea exactã a liniilor de referinþã.capitolul 4.Aliniazã textura la feþele de pereþi: prin aceastã cãsuþã. Tehnici de pereþi Racordarea pereþilor Modul de racordare a pereþilor determinã diferitele intersecþii. deoarece în acest caz vor fi vizibile liniile de referinþã.0 Ghid de utilizare . Observaþii: Dacã se doreºte crearea unor legãturi complexe. grinzile sunt rotunzi. peretele va începe cu grindã cu înãlþimea jumãtãþitã.Începe cu jumãtate de grindã: cu aceastã cãsuþã activ. . Dacã nu. 134 ArchiCAD 6. buºtenii nu se vor atinge. textura peretelui va fi aliniatã la perete pentru prevenirea fragmentãrii. .Înãlþime grinzii: în acest câmp se poate seta înãlþimea grinzilor. Observaþie: Dacã determinaþi o înãlþime mai mare decât lãþimea peretelui. astfel fiind posibilã racordarea exactã.

0 Ghid de utilizare 135 . Dacã se cer detalii de desene mai amãnunþite la intersecþia pereþilor. ArchiCAD 6. Prioritatea la intersecþia a trei pereþi. va rãmâne continuu. ºi ele se realizeazã în doi paºi. atunci înainte de desenare sau de tipãrire trebuie efectuate ºi câteva modificãri în proiect. Uneltele ArchiCAD Probleme de intersectãri Racordarea pereþilor cu haºuri diferite. astfel se vor crea douã racordãri duble în loc de o racordare triplã. În cazul racordãrii în L a diferiþilor pereþi haºurile se vor schimba dupã bisectoarea intersecþiei. atunci pereþii multistrat vor avea prioritate faþã de pereþii omogeni. Dacã grosimea tuturor pereþilor ce urmeazã racordaþi este identicã.capitolul 4. Dacã racordarea triplã de pereþi nu ne satisface aºteptãrile. apoi la aceºtia se va lega al treilea perete. În cazul intersecþiilor de forma T conturul peretelui. cu ajutorul programului PlotMaker. Prima datã programul racordeazã cei doi pereþi mai groºi. Intersecþiile a trei pereþi se bazeazã pe anumite reguli de prioritate. ce trece peste intersecþie. atunci se deplaseazã puþin punctul de capãt al unui perete.

5) Astfel s-a tãiat peretele selectat. nici în Fereastra 3D. 136 ArchiCAD 6. 4) Se clicheazã pe celãlalt perete cu cursorul Mercedes.0 Ghid de utilizare . Se clicheazã pe o parte. Programul racordeazã automat pereþii ce se leagã. Uneltele ArchiCAD Racordarea pereþilor deplasaþi pe verticalã. ºi analizând straturile acestora. Se alege comanda Afiºare/Reconstruieºte care va aranja racordarea. Transformarea încruciºãrilor în racordãri Pentru transformarea unei încruciºãrilor într-o racordare sunt necesari urmãtorii paºi: 1) Se deseneazã doi pereþi care se încruciºãrilor. 3) Se alege comanda Taie în doi din meniul Editare. 2) Se selecteazã unul dintre ei. care va rãmâne selectat. legãtura se va realiza în conformitate cu acestea. Dacã se încearcã legarea a doi pereþi care pe direcþie verticalã sunt dezaxaþi. Apare cursorul Ochi dând posibilitatea alegerii porþiunii din peretele tãiat.capitolul 4. Racordarea pereþiilor multistrat Programul realizeazã automat racordarea în funcþie de straturile identice din pereþi. aceºti pereþi nu se vor racorda nici în Plan. sau ei doar se ating.

3) Când apare cursorul Ochi se clicheazã pe o parte a liniei. sau cu o muchie a unui element. Prin acesta se alege care segment de perete sã rãmânã selectat. În ArchiCAD gãsim pentru aceastã operaþie o combinaþie de taste. din meniul Editare. care seamãnã cu crearea unei intersecþii de pereþi. sau se traverseazã o linie pe plan ArchiCAD 6. .Dacã se doreºte tãierea unuia sau a mai multor pereþi în dreptul unei linii imaginare. 1) Se selecteazã peretele (pereþii) ce urmeazã a fi fragmentat 2) Se selecteazã comanda Editare/Taie în doi.Dacã se doreºte tãierea unui perete la o racordare cu un element existent liniar sau curb. atunci: 1) Se selecteazã peretele (pereþii) pe care dorim sã-l alungim sau sã-l potrivim la un element existent.0 Ghid de utilizare 137 . 2) Se alege comanda Aranjeazã la . Observaþie: Pentru tãierea pereþilor se poate utiliza în orice condiþii comanda Editare/Extre pereþi/Taie peretele. 4) Peretele astfel selectat va fi tãiat. pur ºi simplu se traseazã o linie între douã puncte libere din plan. 3) Se clicheazã pe acea margine sau muchie a elementului. . Fragmentarea pereþilor Se poate întâmpla ca în timpul lucrului sã dorim sã fragmentãm pereþii în douã sau mai multe bucãþi. la care dorim sã racordãm pereþii..capitolul 4. Aranjarea pereþilor la alte elemente Dacã se doreºte scurtarea sau alungirea pereþilor deja desenati pânã la o linie imaginarã. atunci se clicheazã cu cursorul Mercedes pe elementul liniar sau curb.. amintite mai sus. Uneltele ArchiCAD Observaþie: Aceastã metodã funcþioneazã ºi în cazul mai multor pereþi selectaþi deodatã. sau pe muchia elementului.

arcul sau a linia respectivã... 138 ArchiCAD 6.capitolul 4. Observaþie: Dacã mãrimea prelungirii este definitã de un element paralel cu peretele. se vor alungi sau scurta pânã la muchia. Capitolul 5 pt informaþii despre comanda Întinde (meniul Editare) ºi Capitolul 3 pentru coordonate legate. Executarea golurilor în pereþi Goluri speciale se pot executa în pereþi cu ajutorul Golurilor de uºi ºi de ferestre. care au punct de intersecþie real sau proiectat cu o muchie selectatã prin clicare. tangente între ele. Pereþi autentici în formã de arc Toþi pereþii realizaþi prin utilizarea modului geometric Perete în formã de arc sunt construiþi din arce autentice ºi nu din segmente drepte de pereþi. este nevoie de utilizarea comenzii Editare/Întindere ºi de introducerea coordonatelor corespunzãtoare. Uneltele ArchiCAD între puncte libere 4) Toþi pereþii selectaþi. cu un arc sau cu o linie trasatã acum. Mai vezi .0 Ghid de utilizare .

) Cu ajutorul comenzii programul înlãturã partea peretelui aflatã deasupra planului inferior al acoperiºului. În acest caz depinde de setarea uneltei Bagheta Magicã dacã veþi obþine un arc autentic sau o serie de segmente de pereþi drepþi. 1. Transformarea elementelor. Aceastã operaþie se poate executa de odatã la toþi pereþii selectaþi. sau dacã are un colþ rotunjit. dar se poate aplica separat pentru peretele selectat în momentul respectiv.) Peretele ce urmeazã a fi tãiat trebuie sã aibã iniþial o înãlþime mai mare decât cea a acoperiºului. Executarea pereþilor în timpan Dacã avem nevoie de un perete care se racordeazã la planuri de acoperiº date.. cât ºi pentru un plan de acoperiº. acesta se poate executa uºor prin tãierea peretelui obiºnuit cu planurile corespunzãtoare de acoperiº. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 139 . Uneltele ArchiCAD Se pot deasemeni trasa ºi transforma contururile oricãrui element curb cu metoda de transformare a elementelor prezentatã la Capitolul 3. Mai vezi . 2.capitolul 4. Capitolul 3. Observaþie: Comanda Aranjeazã la acoperiº nu se poate folosi în fereastra 3D.. Pentru racordarea pereþilor la planurile de acoperiº se utilizeazã comanda Editare/Aranjeazã la acoperiº care este detaliatã în capitolul 5.

a cãrui poziþie nu este încã definitã. de izolare termicã sau numai ca strat de acoperire.0 Ghid de utilizare . Stâlpii pot fi liberi sau pot fi legaþi de pereþi. Desenarea stâlpilor Stâlpii se pot poziþiona cu nouã puncte cheie în modurile geometrice: cu centrul. Moduri geometrice Pe Paleta info avem acces la douã moduri geometrice. în fereastra de dialog setãri stâlp. în timp ce înveliºul serveºte ca strat strat de protecþie antifoc. dar se poate alege ºi alt punct de ancorare pe miez în setãri generale. acesta se poate roti liber. Cu o clicare se poate defini centrul stâlpului. În ArchiCAD stâlpii au douã componente: sâmburele ºi înveliºul. ale cãrei laturi sunt direcþionate de grilajul principal. deci programul realizeazã legãtura luând în considerare proprietãþile peretelui (vezi mai jos partea Stâlpi ºi pereþi). ºi cu o nouã clicare se poate seta unghiul fãcut cu orizontala. cu colþurile sau punctele mediane laterale. Uneltele ArchiCAD Unealta Stâlp Cu ajutorul uneltei Stâlp se pot crea piloane respectiv stâlpi cu secþiuni dreptunghiulare. Poziþionarea cu centrul este setarea de bazã. În Modul Geometric stâlp rotit se poate plasa un stâlp. 140 ArchiCAD 6. Legãtura dintre stâlpi ºi pereþi este inteligentã. Înveliº Sâmbure Toate elementele executate cu ajutorul uneltei Stâlp au secþiunea dreptunghiularã. În Modul Geometric stâlp ortogonal se poate plasa printr-o singurã clicare un stâlp. Sâmburele este partea structuralã care preia încãrcarea. Ambele au haºuri ºi culori de peniþe diferite.capitolul 4.

straturile speciale ale pereþilor intersectaþi îmbracã stâlpul. . asigurând o suprafaþã exterioarã sau interioarã uniformã. ArchiCAD 6.Pentru a plasa un stâlp în oricare mod geometric cu unul din colþuri sau punct mediuan lateral. iar în final se readuce grosimea înveliºului. Dacã sunt liberi.0 Ghid de utilizare 141 . trebuie sã setaþi un punct nou de ancorare în fereastra Setãri Stâlpi. Poziþionãrile stâlpilor realizaþi în Modul învelire sunt mai inteligente. Obsetrvaþie: Modul cu înveliº funcþioneazã numai cu pereþi normali ºi trapezoidali. Nu este nevoie de îndepãrtarea miezului pentru a realizara acest lucru. Moduri de construcþie Pe Bordul de control avem acces la douã moduri de construcþie: Stâlpi realizaþi cu Modul simplu se pot îngloba în orice perete unde îºi creeazã loc. Mai amãnunþit vezi pãrþile care se referã la racordarea ºi învelirea pereþilor din acest capitiol. nu ºi cu pereþi poligonali sau curbi. Aceasta înseamnã cã straturile exterioare sau interioare ale peretelui înconjoarã stâlpul structural.capitolul 4. apoi se deplaseazã stâlpul de la colþ. aceºtia vor apãrea cu materiale proprii.Un stâlp cu înveliº este întotdeauna poziþionat cu un punct de ancorare de pe miez. -Aºezarea stâlpilor cu înveliº de la un colþ al sâmburelui se face în felul urmãtor: grosimea înveliºului se reduce la zero temporar. atunci. Dacã intersecteazã pereþi multistrat. Stâlpii realizaþi cu acest procedeu moºtenesc în totdeauna materialul suprafeþei peretelui la care se leagã. Stâlpii realizaþi astfel îºi pãstreazã întotdeauna materialele de suprafaþã setate în fereastra de dialog Setãri de stâlpi. Uneltele ArchiCAD .

0 Ghid de utilizare .grosimea înveliºului . Descrierea lor se gãseºte la pereþi sau la Setãri generale de unelte. Setãri generale Posibilitãþile de control specifice pentru stâlpi sunt: . la începutul capitolului.dimensiuni pentru cele douã laturi ale miezului dreptunghiular . respectiv definirea setãrilor de bazã pentru stâlpi care se vor realiza mai târziu.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Setãri stâlpi În fereastra de dialog Setãri stâlpi avem posibilitatea de a seta parametrii stâlpilor selectaþi.punctul de ancorare cu care se poziþioneazã stâlpul. 142 ArchiCAD 6. Majoritatea modurilor posibile de setare corespund cu cele de la unealta Perete.

trecând cu vederea peste haºurile identice. gol. strãpungând toate straturile peretelui. cât ºi pentru haºura înveliºului.0 Ghid de utilizare 143 . Stâlpi neînveliþi Stâlpii neînveliþi nu modificã forma peretelui. îºi creeazã doar loc. Limitele dintre straturile peretelui ºi stâlp dispar dacã haºurile sunt identice. Peniþe ºi culori Pot fi definite diferite culori pentru contur. barat sau X. Stâlpi ºi pereþi Dacã stâlpul a fost creat cu înveliº ºi intersecteazã pereþi. va prelua materialele de suprafaþã ale acestor pereþi. Haºuri Se pot defini haºuri ºi fonduri diferite pentru miez ºi înveliº. Conturul sâmburilor marcaþi cu diagonalã sau cu X este trasat integral de cãtre program. haºura ºi fondul haºurii. Existã trei variaþii de stâlpi: 1) Stâlp independent de perete 2) Stâlp înglobat în perete multistrat 3) Stâlp înglobat în perete simplu ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Atribute de plan ºi Secþiune Simbol miez Sunt accesibile trei opþiuni pentru simbolul miezului în plan.capitolul 4.

Semnul sâmburelui este X. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice. Celelalte straturi de pereþi îmbracã stâlpul.0 Ghid de utilizare . pãstrându-ºi grosimile.stâlpul intersecteazã un perete multistrat . Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice. Haºura peretelui ºi a înveliºului sunt identice. Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice 144 ArchiCAD 6.stâlpul este tangent sau intersecteazã straturile structurale ale peretelui multistrat Haºura peretelui ºi a înveliºului diferã. Haºura peretelui ºi a sâmburelui diferã. Semnul sâmburelui este X. Haºura peretelui ºi a sâmburelui diferã.peretele multistrat are straturi nestructurale . Acest lucru se realizeazã numai dacã: . Haºura peretelui ºi a sâmburelui sunt identice Stâlpi inveliþi Stâlpii înveliþi pot sã întrerupã numai straturile de rezistenþã ale pereþilor multistrat.stâlpul a fost realizat cu Modul învelire .capitolul 4. Haºura peretelui ºi a înveliºului sunt identice. Uneltele ArchiCAD Haºura peretelui ºi a înveliºului diferã.

0 Ghid de utilizare 145 . Uneltele ArchiCAD Învelirea nu se poate realiza la pereþi curbi. Modelarea înglobãrii stâlpului în perete se realizeazã în mod special. este nevoie de modelarea din bucãþi separate poziþionate în prelungire. Pereþii merg în mod continuu iar pãrþile ieºite ale stâlpilor sunt aºezate la suprafaþa peretelui ca niºte paralelipipezi.capitolul 4. Vederea 3D a stâlpului Stâlpii liberi sunt modelaþi ca blocuri simple dreptunghiulare. ArchiCAD 6.. Aceastã metodã dã imagine perfectã atât în cazul reprezentãrii cu linii cât ºi reprezentãrii cu culori. Se observã cã toþi stâlpii aºezaþi în modul Structural învelire preiau materialul suprafeþei peretelui chiar dacã înveliºul peretelui nu este adaptat pentru învelirea stâlpului. Mai vezi . Comanda Opþiuni/Structuri multistrat la Capitolul 5 pentru definirea miezului ºi înveliºului pereþilor compuºi. Dacã un stâlp trece de baza sau partea suprerioarã a peretelui la care se racordeazã..

capitolul 4. circulabile în perete. Observaþie: Deoarece Uºile ºi Ferestrele nu se pot aºeza independent. Unealta Uºã ºi Fereastrã Uºile ºi Ferestrele sunt elemente de bibliotecã. Observaþie: Din aceastã cauzã un gol nu se poate transforma într-o imagine independentã 3D. aceasta devine o parte a peretelui. Din momentul în care o uºã sau o fereastrã s-a aºezat într-un perete. ele ajung automat pe stratul pe care se aflã ºi peretele din care fac parte. ºi va rãmâne în perete ºi la deplasarea sau întinderea acestuia. Uneltele ArchiCAD Vederea de mai sus a fost creatã cu ºase stâlpi în modul arãtat înainte. deºi transparenþa se poate dezactiva (în cazul celor mai multe uºi ºi ferestre acest lucru este asigurat). Nu se pot poziþiona uºi ºi ferestre în pereþi poligonali. Ele nu se pot aºeza independente în proiect. care se pot folosii în mai mute proiecte ArchiCAD. liniile de racordare nu se vãd în 3D.0 Ghid de utilizare . astfel vizualizarea în 3D devine mult mai exactã ºi realã. Uºile ºi ferestrele produc goluri reale. 146 ArchiCAD 6. transformarea ei se face împreunã cu peretele care-l include. În proiectul ArchiCAD se pot aºeza Uºi ºi Ferestre doar dacã acestea sunt conþinute de pereþi. Dacã suprafaþa stâlpului se racordeazã în acelaºi plan 3D la suprafaþa plãcii sau la suprafaþa altui stâlp.

. În afarã de acestea se mai pot defini un ºir de informaþii detaliate referitor la gol. descrierea caracteristicii pentru lista de materiale ºi dintr-un simbol 2D pentru plan. se modificã parametrii dimensiunii golului în câmpuri. ne ajutã sã vedem cum va arãta faþada dupã aºezarea elementelor de închidere. Pentru crearea uºilor ºi ferestrelor mai detaliate este nevoie de construirea elementelor de bibliotecã. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea uºilor ºi ferestrelor Prin activarea în Paleta de unelte a uneltei Fereastrã sau Uºã.capitolul 4. Observaþie: Planul parter va fi salvat în biblioteca activã. 2) Se clicheazã pe Gol în zidãrie pe suprafaþa de Prezentare.0 Ghid de utilizare 147 . Vezi capitolul "Crearea golurilor de formã specialã". fereastra sau uºa din setarea de bazã ajunge în perete. Poziþionarea uºilor ºi ferestrelor în pereþi Golurile depozitate în biblioteca ArchiCAD trebuiesc întâi cãutate ºi selectate în fereastra de dialog corespunzãtoare. Gol în zidãrie 1) Se deschide fereastra de dialog a setãrii uneltei corespunzãtoare (Uºã sau fereastrã) prin clicare dublã pe unealtã. Acestea sunt cele mai simple elemente de ferestre ºi uºi în bibliotecã. Dacã se doreºte acces direct la fiºierele aflate în alte directoare. În ArchiCAD se pot alege douã tipuri de goluri: . Dacã nu s-a clicat pe linia de referinþã. ArchiCAD-ul nu face posibilã aºezarea uºii sau a ferestrei. atunci ori cu comanda Biblioteci active se activeazã acest ArchiCAD 6. ºi prin clicarea pe linia de referinþã a unui perete.Elemente de bibliotecã de uºi ºi ferestre. 4) Se clicheazã pe linia de referinþã a peretelui. 5) În peretele selectat apare golul.Gol în zidãrie. aceste elemente complexe constau din: descriere 3D. 3) Dacã este necesar. ci doar pe suprafaþa de lucru (unde cursorul nu s-a transformat în Mercedes).

Poziþionarea se poate executa cu axul uºii respectiv ferestrei sau cu colþuri. ceea ce se seteazã prin activarea butoanelor Bordului de control. 148 ArchiCAD 6. ori planul parter se salveazã arhivat. ºi acesta este sesizat de cursor. în scopul poziþionãrii mai uºoare a golurilor. atunci elementele aflate în alte biblioteci nu vor apãrea automat la urmãtoarea deschidere a planului parter. Observaþie: Modul de poziþionare ales va fi valabil pentru ambele tipuri de goluri. totuºi golurile nu se pot poziþiona în punctul dat. Modurile geometrice Uºã ºi Fereastrã În program se gãsesc douã moduri geometrice de uºã ºi fereastrã. Prin activarea comenzii Opþiuni/Intersecþii curate se pot plasa goluri în toate punctele unde se întâlnesc mai mulþi pereþi. (Vezi comanda Salveazã special/Arhiv în capitolul 5). cã lipsesc câteva elemente din biblioteca activã. Dacã acestea nu vor fi luate în considerare. Haºurã sau linie) cu peretele. pânã ce acesta nu va fi schimbat.0 Ghid de utilizare . Observaþie: În unele cazuri se poate întâmpla cã cursorul a luat forma Mercedes. respectiv în lista de materiale. Se dezactiveazã comanda Opþiuni/Intersecþii curate pentru a ne convinge dacã am ales într-adevãr linia de referinþã a peretelui. Avertizare: Dacã la deschiderea unui proiect apare o fereastrã de avertizare. Acoperiº. atunci obiectele respective nu vor apãrea nici în Planul de lucru. Poziþionarea se va face ca ºi în cazul colþurilor de pereþi. nici în fereastra 3D. oferind posibilitatea aºezãrii golului prin clicarea în poziþia doritã (3). Cauza poate fi suprapunerea marginii unui alt element dedesenare (Placã. Uneltele ArchiCAD biblioteci (Meniul Fiºier). acest lucru nu este limitat la anumite puncte ale liniei de referinþã.capitolul 4. ºi prin miºcarea mouse-ului se poate modifica poziþia ferestrei între cele douã pãrþi ale punctului de clicare (2). În cazul poziþionãrii pe colþ dupã clicarea pe perete apare cursorul Ochi dublu (1). Poziþia golurilor Goluri de Ferestre sau Uºi se pot plasa în pereþi cu orice cursor Pipã sau Mercedes.

se poate întâmpla sã nu existe spaþiu suficient pentru includerea acesteia. Stabilirea direcþiei de deschidere Deoarece ferestrele ºi uºile au modele 3D. . lãþimea parapetului va fi automat zero. În acest caz apare o avertizare ºi se poate retrage operaþia.capitolul 4. în aceastã situaþie clicând cu cursorul ochi se poate selecta una dintre cele douã planuri ale peretelui. O singurã clicare este suficientã pentru poziþionarea golurilor ºi pentru specificarea direcþiei de deschidere. care s-a setat în fereastra de dialog Uºã/Fereastrã.Modul de construcþie în planul peretelui aºeazã uºa respectiv fereastra la marginea corpului de perete. .specificate ºi direcþiile în care acestea se deschid.Modul de construcþie cu urechi realizeazã un gol cu urechi. Cursorul ochi dã posibilitatea alegerii dintre planurile peretelui. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 149 . Cu cursorul ochi se poate marca partea peretelui unde se va realiza urechea. programul are nevoie de precizarea sensului de deschidere. -Prin utilizarea modului de construcþie cu linia de mijloc uºa/fereastra va ajunge în mijlocul peretelui. Dacã s-a ales acest mod.Ferestre: prin clicare se stabileºte latura exterioarã a ferestrei. Moduri de construcþie pentru uºi ºi ferestre Prin alegerea modurilor de construcþie ale Bordului de control se poate definii modul în care Uºa/Fereastra selectatã sau din selectare de bazã va fi poziþionatã. . conform dimensiunii date în fereastra de dialog a setãrilor. Uneltele ArchiCAD Goluri poziþionate greºit Dacã se doreºte aºezarea unei uºi sau a unei ferestre în apropierea capãtului sau pãrþii superioare a peretelui.

rãmâne neschimbatã. În modul 3D al proiectului se pot urmãri aceste modificãri. atunci se selecteazã aceasta ºi se marcheazã pãtratul de oglindire în fereastra de dialog a setãrilor. În cazul uºilor cu urechi. de latura opusã.Uºi: clicarea stabileºte direcþia de deschidere a uºii. dar înãlþimea parapetului/ urechii stabilitã pe latura iniþialã. Acestea au fost prezentate anterior. în afara zonei de previzualizare apar opþiuni pentru ºpalet ºi pentru cotare. înãlþimea parapetului este definitã de aceastã laturã.capitolul 4. Setãri generale În partea dreaptã a ferestrei. care nu sunt de tip german. iar în cazul uºilor cu urechi de tip german. Setãri de Ferestre ºi Uºi Fereastra de dialog Setãri Uºi/Ferestre este în mare mãsurã similarã celorlalte unelte. de aceea se vor specifica numai diferenþele ºi setãrile specifice. Uneltele ArchiCAD ArchiCAD-ul va stabili înãlþimea parapetului întotdeauna pe aceastã laturã. Dacã se doreºte modificarea sensului de deschidere a uºii. Astfel sensul de deschidere a uºii/ferestrei va ajunge pe cealaltã laturã a peretelui. . 150 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare .

capitolul 4. lãþimii ºi adâncimii. Se pot specifica alte valori în zonele de modificare.0 Ghid de utilizare 151 . pentru setarea înãlþimii superioare ºi inferioare. ArchiCAD 6. (În modul de construcþie Suprafaþã de perete acesta nu funcþioneazã) Dacã se doreºte schimbarea direcþiei de deschidere cu pãstrarea tocului. Butonul Setare deschide fereastra de dialog Spalet. respectiv zona de setare a lãþimii de parapet. cu ajutorul cãruia se pot seta dimensiunile structurilor ce înconjoarã golul. pãtratul de selectare al basculãrii ºi butonul Setare. Modul de poziþionare al golului se poate seta cu butoanele modului de construcþie în felul amintit mai sus. Uneltele ArchiCAD Spalet În zona Toc a ferestrei de dialog Setãri de uºi ºi ferestre se gãsesc aceleaºi butoane care apar ºi pe Bordul de control (vezi mai sus). Lãþimea de parapet regleazã distanþa golului de la suprafaþa peretelui în direcþia în care clicãm cu cursorul Ochi. se utilizeazã pãtratul de basculare.

care se poate deschide prin clicarea pe butonul Setare. împreunã cu textul reglabil dinainte.Poziþionãri de texte ce se pot seta în detalii .Notarea înãlþimii parapetului/pragului ce se poate alege. ºi conþin urmãtoarele: .Tipul ºi mãrimea caracterelor de dimensionare ce se pot defini de cãtre utilizator (tipurile de caractere ale maºinii de desenare conþin unghiul caracterelor înclinate) .0 Ghid de utilizare . 152 ArchiCAD 6.Dimensiunile nominale ce se pot alege pentru cadrul uºii/ferestrei.capitolul 4. Aceste opþiuni se pot defini separat pentru fiecare fereastrã. .Definirea laturilor interioare/exterioare. .Linia medianã de lungime reglabilã . Prin folosirea pãtratului "Individualizat" se pot asocia opþiuni predefinite de dimensionare ºi poate fi setat nivelul de referinþã ºi textul de prefix al parapetului. Uneltele ArchiCAD Dimensiunea golului Cu ajutorul uneltei Fereastrã ºi Uºã putem crea o dimensionare unicã în fereastra de dialog Setarea dimensionãrii.

înãlþimea parapetului va primi valoare nouã. Atribute de plan Clicând pe al doilea buton mare în fereastra de dialog Setãri se va deschide a doua (paginã a ferestrei setãri) afiºând opþiuni pentru modul de apariþie a deschiderii în plan ºi secþiune. în partea dreaptã a fereastrei de dialog. Dacã modificãm înãlþimea golului. ArchiCAD 6. Alþi parametri Urmãtorii parametrii ai ferestrei de dialog influenþeazã nu numai realizarea imaginilor 3D. Înãlþimea parapetului (pragului) ºi cota superioarã a golului (cota ) sunt interdependente.capitolul 4. Dimensiuni nominale ale uºilor ºi ferestrelor Dimensiunile golurilor se pot seta în patru cãsuþe de editare. dacã modificãm unul dintre ele. celãlalt se va schimba automat. Dimensiunea fizicã a golurilor din pereþi poate fi mai mare decât dimensiunea lor nominalã. Uneltele ArchiCAD Parametri Clicând pe primul buton mare din partea stângã a ferestrei de dialog Setãri uºã/fereastrã se va deschide o listã de parametrii.0 Ghid de utilizare 153 . Datele referitoare la înãlþime respectiv lãþime se pot seta prin modificarea primilor doi parametri. ci ºi Simbolurile planului (descrierea GDL a uºilor/ferestrelor cu descriere parametricã 2D).

Încadrarea automatã în 2D se poate activa ºi dezactiva prin clicare pe butonul de încadrare. respectiv a uºilor. se poate folosi orice peniþã ºi tip de linie. Când butoanele sunt dezactivate. 154 ArchiCAD 6. Observaþie: Dacã dorim sã vedem setãrile 2D pe modelul 3D la golurile propriu-zise trebuiesc ataºate elemente reale 3D. sau trebuie transcrisã descrierea GDL a uºii sau a ferestrei respective. Uneltele ArchiCAD Culori de peniþã ºi tipuri de linii.capitolul 4. Atribute model Clicând pe al treilea buton dinspre stânga veþi deschide o fereastrã în care puteþi defini atribute pentru vederea 3D. Încadrare de pereþi în 2D ArchiCAD asigurã posibilitãþi de încadrare a ferestrelor. Opþiunile Culori simbol ºi Linii simbol permit.0 Ghid de utilizare . prin marcare. ce apar ca setãri de bazã în cazul poziþionãrii golurilor. folosirea aceleaºi peniþe ºi linii care au fost folosite la crearea simbolului 2D.

Vizualizarea uºilor ºi ferestrelor În fereastra de dialog Opþiuni/Opþiuni de reprezentare se gãseºte o setare care face posibilã vizualizarea sau ascunderea uºilor ºi ferestrelor în plan. 2) Se deplaseazã golul în direcþia corespunzãtoare noii poziþii. astfel o linie elasticã va urmãri cursorul.arãtarea sau ascunderea cotelor. arãtarea buiandrugului în modul în care este arãtat parapetul unei ferestre. Deplasarea elementelor de închidere ale golurilor Cu ajutorul comenzii Editare/Trage se poate modifica poziþia Uºii sau Ferestrei în perete.0 Ghid de utilizare 155 . sau prin clicare pe Tavan Reflectat. putem alege cu ajutorul meniului desfãºurabil de aici.capitolul 4. În poziþia doritã se elibereazã butonul mouse-ului. în descriereaGDL a Materialelor de suprafaþã ºi în restul de parametri ai golului (vezi comanda Document/Deschide element de bibliotecã mai jos). Marcând "Foloseºte materialele obiectului" ArchiCAD va ignora setãrile de material ºi va folosi setãrile cu care elementul de bibliotecã a fost creat. În afarã de aceasta se pot specifica numeroase alte materiale pentru diferitele pãrþi ale ferestrei respectiv uºii. Tehnici de uºi ºi ferestre Tehnicile detaliate mai jos oferã în continuare posibilitãþi de construcþie ºi creare de goluri. ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Materialele suprafeþei Dintre materialele ataºate la ferestre respectiv uºi (ce se pot folosi la Fotografiere în 3D). 1) Se selecteazã golul ºi se alege comanda Editare/Trage.

Întindere ºi micºorare Asemãnãtor cu alte elemente structurale ºi uºile/ferestrele se pot întinde respectiv micºora. 156 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD 3) Golul a ajuns în noua sa poziþie. cadrul elastic al golului se va deplasa în dreptul conturului peretelui. Atenþie: Întinderea va avea efect în totdeauna asupra dimensiunii totale. care poate diferi de dimensiunea nominalã. indiferent unde s-a aºezat cursorul.0 Ghid de utilizare . Oglindirea ºi rotirea golurilor Comenzile Oglindeºte ºi Roteºte vor modifica direcþia de deschidere a ferestrei sau a uºii. Din toate celelalte puncte de vedere procedeul este identic cu cel din cazul golurilor aflate în pereþi drepþi. Dacã se deplaseazã un gol într-un perete în formã de arc.capitolul 4. Modificarea dimensiunii în afarã de Plan se mai poate urmãri ºi în fereastra de dialog Setãri. Observaþie: Scoaterea golului din perete nu este posibilã.

Roteºte. Iconul aratã unealta activã. de aceea în aceastã parte se vor detalia numai caracteristicile ce diferã. Descrierea detaliatã a funcþionãrii acestor comenzi se gãseºte în capitolul 5. Lãmpile au o serie de controale specifice. Pentru a vedea cealaltã unealtã. Editare/Trage copia. Unealta Obiect se foloseºte la plasarea ºi modificarea elementelor de bibliotecã de tip obiect. Obiectele apar în plan.0 Ghid de utilizare 157 . Fiecare comandã amintitã mai sus este utilã dacã se doreºte schimbarea sensului de deschidere a unui gol existent. respectiv în lista de materiale. Unealta Obiect ºi Lampã Uneltele obiect ºi Lampã sunt reprezentate de un singur icon în varianta de bazã a Paletei de unelte. în modelul 3D (dacã au descriere în 3D). Uneltele ArchiCAD Multiplicarea golurilor Golurile se pot multiplica cu comenzile. Se mai poate opta pe varianta extinsã a paletei din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei pentru a vedea ambele unelte în acelaºi timp. ArchiCAD 6. Înalþã. clicaþi ºi þineþi apãsatã sãgeata micã din partea stânga jos a butonului. Oglindeºte copia ºi Editare/Multiplicã/Trage. în Secþiune/Faþadã. sau dacã se doreºte plasarea mai multor goluri identice într-un perete. Setãrile ºi regulile care se referã la obiectele de Bibliotecã ArchiCAD sunt asemãnãtoare cu cele detaliate la uºi ºi ferestre. Unealta lampã se foloseºte pentru plasarea surselor de luminã în proiect. ca simboluri 2D.capitolul 4.

cercul de atracþie. astfel obiectele se pot plasa întotdeauna cu punctul cel mai favorabil. rapid ºi exact. Mai vezi . nu ºi la laturi. 158 ArchiCAD 6. de exemplu) ne ajutã ºi punctele ce se gãsesc pe acestea. selecta ºi potrivi la alte elemente cu aceste puncte cheie. Pentru poziþionarea exactã se pot utiliza coordonate introduse manual. Acesta este punctul de poziþionare al obiectului. Obiectele se pot plasa. Restul punctelor cheie se simbolizeazã cu un X în fereastra de dialog. Puncte cheie de obiect În contrar cu pereþii sau cu alte elemente construite pe parcurs. Aceasta oferã posibilitatea de plasare cu mare exactitate a mobilei în poziþii specifice din încãpere sau unele în raport cu altele. ele devin puncte de poziþionare prin clicare. simbolurile obiectelor au forme definite dinainte. Dacã doriþi sã schimbaþi punctul de poziþionare principal. liniarul sau grilajul de construcþie.capitolul 4. considerat ca definiþie de bazã. Alte detalii despre folosirea. iar cursorul fin este sensibil numai la punctele cheie fixate ale simbolului.. activaþi fereastra de previzualizare pentru a avea o imagine a poziþiei punctelor cheie. crearea ºi modificarea elementelor de bibliotecã la Capitolul 6. La aºezarea precisã a obiectelor (scaunul lângã masã.0 Ghid de utilizare . cât ºi în GDL inclus în pachet. deoarece cursorul este sensibil la aceste puncte.. Uneltele ArchiCAD Plasarea obiectelor Obiectul se poate plasa în Plan prin clicare.

plãcilor. etc. apoi prin plasarea liniei elastice ce apare se specificã Vectorul de Rotire al Obiectului. atunci atât parametrul A. setarea Direcþiilor legate. Dacã se selecteazã un punct din interiorul zonei de cuprindere a simbolului.0 Ghid de utilizare 159 . în care ne poate ajuta de exemplu. Modul Geometric diagonal rotit funcþioneazã la fel ca Modul Geometric dreptunghiular rotit în cazul pereþilor. ºi plasarea elementului se va face conform modului simplu perpendicular sau rotit. Modul geometric diagonal funcþioneazã la fel ca Modul geometric dreptunghiular în cazul pereþilor. Rezultatul utilizãrii acestor moduri depinde de punctele de poziþionare ce au fost specificate pe Simbolul 2D. Dacã punctele se gãsesc în colþurile pãtratului ce cuprinde obiectul.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Moduri gemetrice de obiect În paleta info sunt aceesibile partu moduri geometrice pentru plasarea obiectelor ºi lãmpilor. etc. plãcilor. ArchiCAD 6. Obiectul se poate roti la fel ºi mai târziu cu comanda Editare/Roteºte sau cu modificarea ulterioarã a unghiului de rotire în fereastra Setãri. respectiv în Descrierea 2D. atunci numai un parametru se poate da grafic. Aceste moduri dau posibilitate definirii în plan a parametrilor A ºi B pentru lumini ºi obiecte. celãlalt va lua valoarea setatã în fereastra de dialog a setãrilor. dacã înainte de plasare nu s-a specificat un unghi de rotire în fereastra de dialog Setãri. Dacã punctul s-a marcat de-a lungul laturii obiectului. cât ºi parametrul B se poate da grafic. atunci nici un parametru nu se poate da grafic. Pentru utilizarea Modului geometric rotit întâi se precizeazã printr-o clicare Punctul de Poziþionare al Obiectului. la crearea elementelor. Modul geometric paralel aºeazã automat elementele de bibliotecã paralel cu direcþia grilajului de construcþie.

capitolul 4.0 Ghid de utilizare . atunci sã se aleagã Modul Geometric paralel ºi sã se utilizeze Valori de unghiuri polare în câmpul coordonatelor. Dacã s-a decis cã se va folosi tastatura pentru introducerea datelor. Se vor discuta mai jos numai setãrile specifice. deschiderea ferestrei Setãri de obiect ºi specificarea unghiului de rotire înainte de definirea vectorului de rotire nu are nici un efect. Parametri În afara lãþimii ºi lungimii se poate seta unghiul de rotaþie în plan. care poate fi folositã 160 ArchiCAD 6. Activând iconul lanþ aflat de dreapta câmpului de editare a lãþimii ºi lungimii este posibilã corelarea acestor dimensiuni pentru a menþine raportul între ele. Uneltele ArchiCAD Observaþie: La utilizarea Modului Geometric rotit. Fereastra de dialog Setãri de obiect Setãrile Obiect ºi Lampã întâlnite ºi la alte unelte sunt prezentate la Capitolul Setãri comune. Obiecte oglindite Sub câmpul unghiului se aflã o cãsuþã de control.

Lângã câmpul de setare a luminii se poate da ca lampa respectivã sã fie sau nu activã în timpul Fotografierii. Acest pãtrat întins teoretic are dimensiunea A*B. ArchiCAD 6.capitolul 4. Pentru stabilirea faptului cã un obiect se poate sau nu defini grafic cu douã puncte opuse (sau se poate sau nu întinde cu unealta Sãgeatã). Luminozitatea Lãmpii se poate seta cu comutator liniar sau prin introducerea unui numãr între zero ºi 100 în câmp. Uneltele ArchiCAD pentru a poziþiona Elemente de bibliotecã oglindite.0 Ghid de utilizare 161 . Tehnici de obiecte Întinderea obiectelor La întinderea obiectelor sunt valabile aceleaºi reguli ca ºi la Modurile Geometrice diagonale. Culoarea luminii se poate seta prin clicarea dublã pe câmpul Culoarea luminii. Observaþie: Parametrul de oglindire este inclus în orice transfer de parametri prin fereastra de dialog Setãri (a se vedea partea Transfer de parametri mai sus în acest capitol). Parametri de Lampã Câþiva parametrii sunt specifici pentru lampã. Dacã din greºealã s-a introdus un numãr mai mare. Aceastã opþiune reflectã întreaga descriere 3D a Elementului de bibliotecã dupã un ax definit în fereastra de dialog. atunci luminozitatea va fi automat 100. Culoarea se poate alege în fereastra de dialog standard Macintosh sau Windows de setare a luminii. Întinderea obiectelor depinde de faptul cã în cursul creerii elementului de bibliotecã au fost sau nu definite asemenea puncte opuse. ArchiCAD-ul verificã pe simbol existenþa punctelor care aratã colþurile opuse ale pãtratului.

pentru care ne stau la dispoziþie toate elementele ajutãtoare de construcþie (inclusiv introducerea numericã a datelor) Pentru închiderea conturului poligonului se clicheazã dublu la ultimul colþ sau se clicheazã încã o datã pe primul. Idee:Obligativitatea ce se referã la lungime se poate elimina prin þinerea apãsatã a tastei SHIFT.Cu ajutorul lui se poate crea planºeudreptunghiularã. astfel numai direcþia vectorului va fi decisivã. dar tot acest rezultat se poate obþine prin apãsarea tastei OK a Bordului de control. Dreptunghiul este numit prin definirea a douã culþuri diagonal opuse.0 Ghid de utilizare . tasta OK devine utilizabilã. Uneltele ArchiCAD Unealta Planºeu Planºeele sunt elementele de construcþie orizontale de bazã ale ArchiCAD-ului. Vectorul de rotire totodatã defineºte ºi lungimea celor douã laturi paralele cu acesta. care pot fi desenate ca poligoane în Plan ºi din aceastã cauzã ele pot lua orice formã. Odatã cu desenarea celui de-al treilea punct al conturului. Modul Geometric poligon . Moduri gemetrice de planºeu În ArchiCAD avem posibilitatea de utilizare a trei Moduri Geometrice de planºeu.. Se poate clica pe rând pe fiecare punct de colþ în planul de lucru. 162 ArchiCAD 6.capitolul 4. Modul Geometric dreptunghi / rotit . Modul geometric dreptunghi creeazã un planºeu drepunghiular cu laturile paralele . ºi clicãnd pe aceasta se revine automat pe punctul de plecare. desenatã cu un vector de rotire dat faþã de linia de referinþã.. fãcând inutilã folosirea mãririi în cazul în care punctul de plecare s-ar afla în apropierea unui punct sesizabil al altui element. Planºeele desenate deja se pot modifica cu uºurinþã în fereastra de dialog Setãri de planºeu.Cu ajutorul mouse-ului sau a tastaturii se poate desena cu uºurinþã conturul planºeului. aflat pe Bordul de control. Din procesul de construire a planºeului se poate ieºi oricând prin apãsarea tastei Totuºi nu.

valoarea mãsuratã de la nivelul zero se va modifica. Foloseºte culorile de haºurã a structurii multistrat ºi Foloseºte culoarea de fond a structurii multistrat. Valorile pe înãlþime sunt legate între ele. Setãri generale Grosime ºi înãlþime Înãlþimea ºi grosimea planºeului se poate seta independent una faþã de cealaltã. Înãlþimea raportatã la nivelul activ are prioritate faþã de cealaltã înãlþime. Înãlþimea planului superior al planºeului se seteazã în raport cu nivelul activ sau în raport cu punctul zero absolut al proiectului. Numai elementele specifice vor fi discutate mai jos. Ambele vor fi obturate dacã aþi ales o haºurã simplã. Uneltele ArchiCAD Setãri de planºeu Fereastra de dialog Setãri Placã este în multe privinþe asemãnãtoare celei pentru pereþi. fond pentru haºurã ºi culoare de contur pentru line de secþionare. sau se poate apela la culorile predefinite. de aceea modificarea uneia dintre ele atrage dupã ea transcrierea automatã a celorlalte. În cazul din urmã marcaþi cãsuþa de control.capitolul 4. La alegerea unei structuri multistrat se poate seta o nouã culoare de haºurã. Atribute de plan ºi secþiune Culori de peniþã ºi haºuri Se pot defini structuri multistrat policolore pentru reprezentarea planºeelor în Ferestrele de secþiune. Dacã poziþia nivelului activ se modificã cu comanda Opþiuni/Setãri de nivele.0 Ghid de utilizare 163 . ArchiCAD 6.

Editarea poligoanelor. ci se pot crea numeroase forme complexe 3D cu ajutorul lor. Unealta Acoperiº Unealta sofisticatã Acoperiº a ArchiCAD are caracteristici foarte flexibile.capitolul 4. Mai vezi .. Prin aceasta programul asigurã vizualizarea cu linii ascunse.Modul geometric poligonal. . pe de altã parte se pot utiliza nu numai la desenarea acoperiºurilor obiºnuite. Capitolul 3.0 Ghid de utilizare . Pe de o parte toate caracteristicile geometrice (împreunã cu golurile aflate în el) se pot modifica.Modul geometric dreptunghiular . Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu" 164 ArchiCAD 6. împreunã cu diferitele moduri se gãseºte în continuare.deseneazã un acoperiº de formã dreptunghiularã.creeazã un plan de acoperiº definit cu un poligon. Modurile geometrice ale acoperiºului În unealta Plan de acoperiº se gãsesc ºase moduri geometrice. .. linia care coincide va fi ºtearsã automat de cãtre program în imaginea 3D. Uneltele ArchiCAD Tehnici de planºee Îmbinarea planºeelor cu pereþi Dacã se construieºte un perete pe un planºeu astfel. încât o margine a ei coincide cu conturul planºeului. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu". cu ajutorul cãrora se pot crea forme simple ºi complexe de acoperiº. Descrierea detaliatã a paºilor necesari.

apoi una dintre primele trei moduri geometrice.) Se selecteazã unealta Plan de acoperiº din Paleta de unelte. Linia de direcþie Punctul critic al construirii planului de acoperiº îl reprezintã definirea liniei de direcþie. Descrierea detaliatã se aflã la "Desenarea acoperiºurilor cu bole". . Desenarea planurilor de acoperiº simple Cele mai simple acoperiºuri sunt cele dreptunghiulare. ArchiCAD 6.deseneazã acoperiºuri cupole în formã de calotã sfericã. de aceea cota streaºinei se poate preciza prin setarea cotei liniei de direcþie.Modul geometric lanþ de acoperiº . care are o pantã uniformã. fiind un element auxiliar abstract. Linia de direcþie a acoperiºului.0 Ghid de utilizare 165 . aici însã se poate da linia de referinþã sub orice unghi. care nu va fi imprimatã.) Se defineºte poziþia liniei de direcþie cu douã clicãri. Uneltele ArchiCAD .se poate crea orice acoperiº cu bazã de poligon sau cu bazã curbilinie. . 3.) Apoi se poate desena conturul acoperiºului prin clicarea pe rând pe colþuri. Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº complex". cursorul ochi. În modul dreptunghiular acoperiºul va avea în totdeauna unghiuri drepte.oferã posibilitatea modelãrii structurilor cu formã liberã. .capitolul 4. Planul de acoperiº se poate interpreta ca un plan oblic în lungul liniei de direcþie.Modul geometric cupolã .Modul geometric boltã . aºteptând pentru precizarea înclinãrii planului de acoperiº. va fi afiºatã numai dacã activaþi Aratã linia de direcþie din Opþiuni/Opþiuni de reprezentare.Modul geometric dreptunghiular rotit . 4. Descrierea detaliatã se aflã la "Desenarea acoperiºurilor cu boltã". Descrierea detaliatã se gãseºte la "Desenarea planului de acoperiº simplu".) Dupã definirea liniei de direcþie. care de fapt este o dreaptã în planul inferior al acoperiºului. Poziþionarea exactã a acesteia e ajutatã de schimbarea formei cursorului. În cele mai multe cazuri se doreºte ca linia de direcþie a acoperiºului sã se afle pe linia de referinþã a unui planºeu sau unui perete. 1. apare o nouã formã de cursor.Este asemãnãtor cu Modul geometric dreptunghiular. pe Paleta info 2.

Puteþi folosi ºi unealta Bagheta magicã sau simpla space-clicare cu cursorul Mercedes când unealta Acoperiº este activã.Conturul se poate desena dupã alegerea uneltei Acoperiº din Paleta de unelte ºi dupã selectarea Modulului lanþ din paleta info.0 Ghid de utilizare . Contururile pot sã conþinã ºi segmente de arc.capitolul 4. Sunt admise numai contururile închise. chiar dacã este activ butonul Potrivire optimã. Conturul bazei acoperiºului se poate specifica în douã moduri: . Cu aceastã metodã prin trasarea conturului se pot crea acoperiºuri cu bazã poligonalã. Observaþie: pentru acoperiºuri complexe. 166 ArchiCAD 6. În cazul contururilor curbe numãrul planurilor de acoperiº generate de program depinde de setãrile actuale date in fereastra de dialog Bagheta magicã aflatã în meniul Unelte. Uneltele ArchiCAD Desenarea planurilor de acoperiº complexe Cu ajutorul Modului geometric lanþ de acoperiº se poate realiza orice acoperiº cu baza poligonalã sau curbã având pantã constantã. unealta Bagheta Magicã va folosi întotdeauna opþiunea Segmente Lineare. Dupã definirea conturului va apãrea fereastra de dialog Setare lanþ de acoperiº.

Uneltele ArchiCAD Lanþurile de acoperiºuri pot consta din cel mult patru nivele. atunci acesta nu va urca mai sus. Înãlþimea specificatã în fereastra de dialog Setãri este limita maximã. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 167 . Dacã acoperiºul întâlneºte un plan înainte de atingerea limitei. Dupã terminarea structurii de acoperiº elementele acestuia se vor putea construi independent unul faþã de altul. Dacã ajunge la maxim astfel încât nu a întâlnit nici un plan.capitolul 4. Înclinarea ºi înãlþimea maximã a fiecãrui segment se poate specifica independent de celelalte segmente. atunci un plan orizontal va închide acoperiºul. ArchiCAD-ul utilizeazã un algoritm special pentru gãsirea celei mai bune soluþii la toate contururile poligonale.

Uneltele ArchiCAD Desenarea acoperiºurilor cupolã Pentru desenarea acoperiºurilor în formã de cupolã se alege modul geometric Cupolã pe Paleta info. iar a treia capãtul conturului. Zona de construcþie aflatã în stânga sus a fereastrei de dialog conþine înãlþimea acoperiºului cupolã. Grosimea acoperiºului mãsuratã perpendicular pe înãlþime se poate seta de asemenea. Desenarea acoperiºurilor curbe Pentru definirea curburii dorite a acoperiºului existã douã cãi posibile. Prin introducerea unor valori mai mici cupola se poate aplatiza.capitolul 4. Valorile acestora se dau referitor la 90 ºi 360 de grade. Cupola terminatã deja nu se poate manipula în mod unic. adicã înãlþimea semisferei. Clicarea dublã pe punctul de începere va trasa toatã cupola Dupã definirea conturului va apãrea fereastra de dialog Setare acoperiº cupolã. a unei curbe sau al unui contur de perete în modul geometric al acoperiºurilor curbe. Prima clicare va indica centrul arcului. ci fiecare porþiune se poate construi ca un plan de acoperiº independent. Curba trasatã în plan reprezintã secþiunea transversalã a acoperiºului. a doua începutul conturului. Cele trei moduri posibile de tãiere sunt modul perpendicular. Numãrul benzilor ºi segmentelor ce alcãtuiesc cupola se pot specifica de asemenea în aceastã fereastrã de dialog. prin bagheta magicã sau prin trasarea ºirului de arce. mãsuratã de la centrul acestuia. clicând în final pe butonul Renunþã. Urmãtoarea zonã de construcþie conþine date referitoare la înãlþimea bazei cupolei. Aceastã valoare poate varia între valoarea de bazã ºi valoarea maximã admisã. Prima ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 168 . Definirea curburii acoperiºului se poate face prin utilizarea unui arc. vertical ºi orizontal. Tãierea muchiilor acoperiºului se poate dirija cu butoanele aflate în dreapta.

O laturã a acestui contur este punctul inferior imaginar ºi totodatã un plan al acoperiºului. Cu prima clicare se specificã punctul de începere ºi forma acoperiºului. capetele acesteia fiind legate în punctele de capãt ale curbei-secþiune. Dupã introducerea curbei apare conturul acoperiºului cu ajutorul unei linii elastice. Astfel se omite trasarea acoperiºurilor care se autointersecteazã. ci ºi de unghiul conturului ataºat acestuia. Punctele de capãt ale acoperiºului trebuiesc definite astfel încât porþiunea mai groasã a liniei elastice sã nu intersecteze curba iniþialã a secþiunii transversale. Planurile de acoperiº rezultate se pot construi independent unul faþã de celãlalt.capitolul 4. Observaþie: ArchiCAD permite numai acoperiºurilor care sunt atise de o ploaie imaginarã care cade vertical. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 169 . Uneltele ArchiCAD clicare defineºte ºi poziþia acoperiºului curb. Aceasta sedatoreazã faptului cã forma acoperiºului nu este definitã numai de curbã. În acelaºi timp pe baza secþiunii transversale se poate specifica partea ce va fi superioarã. Numãrul planurilor de acoperiº realizate depinde de setãrile ferestrei de dialog (meniul de construcþie). iar cu o altã valoare a unghiului constituie un acoperiº incorect. Dupã specificarea curbei trebuie definitã lungimea acoperiºului prin marcarea punctului de început ºi de capãt. Acesta înseamnã cã aceeaºi curbã constituie un acoperiº corect cu o anumitã poziþie a conturului. cu cea de-a doua clicare se poate defini lungimea acoperiºului.

în acest caz planul de acoperiº creat va fi inversat. dar se pot introduce ºi valori negative. care poate fi în grade. Setãri generale Înãlþimea acoperiºului Înãlþimea liniei de direcþie se poate seta în raport cu Cota 0. Unghiul de înclinare al acoperiºului Unitatea de mãsurã a unghiului de înclinare se poate seta în meniul desfãºurabil aflat lângã câmpul de modificare a valorii unghiului. sau în raport cu nivelul activ. Aceste douã setãri se leagã între ele. acoperiºul se va deplasa împreunã cu acesta ºi se modificã automat valoarea de la cota 0. procente. ceea ce înseamnã cã dacã schimbãm cota nivelului activ. sau perpendicular pe pantã. sau valoarea de urcare pe o lungime orizontalã de 12 picioare respectiv de 12 þoli.00.00.capitolul 4. 170 ArchiCAD 6. În general unghiul de înclinare al acoperiºului este o valoare pozitivã. Numai setãrile specifice vor fi discutate aici. direcþia de urcare precizatã cu cursorul ochi devine de fapt direcþie de coborâre Grosimea Acoperiºuli Grosimea acoperiºului se poate seta ca proiecþie pe verticalã. Atribute de plan ºi secþiune Culori de peniþã ºi haºuri Se pot defini structuri multistrat policolore pentru reprezentarea acoperiºurilor în secþiune. ºi ca la ªarpante ºi la Planºeu. Uneltele ArchiCAD Setãri de acoperiº Cele mai multe setãri ale Acoperiºului sunt identice cu cele ale altor unelte.0 Ghid de utilizare . nivelul activ are prioritate.

capitolul 4. ArchiCAD 6. se poate seta o culoare de haºurã. Ambele vor fi obturate la alegerea simplei haºuri. Atribute model Unghiul paziei Aceste valori determinã unghiurile streaºinei ºi pazici. Poziþionarea pe verticalã a unui punct oarecare aflat pe acoperiº. ale contururilor ºi cu ajutorul punctelor cheie. poziþionarea pe verticalã a liniei de direcþie ºi unghiul de înclinare se poate verifica oricând în fereastra de dialog Setãri de acoperiº. fond sau contur sau se pot aplica culorile predefinite ale structurii multistrat. Aceastã operaþie deschide o fereastrã de dialog . Marcarea Planului de acoperiº Marcarea planurilor de acoperiº se poate executa cu ajutorul liniilor de referinþã. Unghi unic se poate defini ulterior. În cazul din urmã marcaþi (Checkboxes).care aratã cotele raportate la planul inferior respectiv superior al acoperiºului. se poate determina prin selectarea acoperiºului ºi clicarea pe punct. în afara acestei ferestre de dialog. în timp ce þinem apãsatã tasta MÃR (Macintosh) respectiv CTRL (Windows). Uneltele ArchiCAD La alegerea unei structuri multistrat.0 Ghid de utilizare 171 . Acestea pot fi verticale ºi perpendiculare pe pantã. Stabilirea dimensiunilor pe înãlþime ale acoperiºului Înãlþimea acoperiºului se modificã în continuu pe direþia de înclinare. Foloseºte culorile de haºurã a structurii multistrat ºi Foloseºte culoarea de fond a structurii multistrat. Posibilitatea unghiului unic apare ºters. Tehnici de acoperiº Acoperiºurile sunt obiecte complexe ºi pot fi manipulate cu mai multe tehnici în ArhiCAD.

capitolul 4. Observaþie: Clicând pe un capãt al liniei de referinþã cu apãsarea tastei MÃR/CTRL. 3) Astfel cele douã suprafeþe vor fi racordate. 2) Se selecteazã al doilea plan de acoperiº ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare (Windows) pe acoperiºul de înãlþime mai micã. ArchiCAD-ul ne oferã posibilitatea construirii acoperiºurilor în spaþiu. O astfel de clicare pe marginea acoperiºului nu deschide fereastra de dialog care aratã valorile de înãlþimi. se poate modifica înãlþimea întregului plan de acoperiº fãrã sã se modifice unghiul de înclinare. Ca exemplu sã vedem urmãtoarele douã planuri de acoperiº: Pentru racordarea a douã planuri de acoperiº se procedeazã în felul urmãtor: 1) Se selecteazã în plan cel cu înãlþimea mai micã ºi MÃR-clicare (Macintosh) respectiv CTRL-clicare (Windows) pe celãlalt acoperiº. acoperiºul se roteºte în jurul liniei de direcþie.0 Ghid de utilizare . în timp ce valoarea unghiului de înclinare se schimbã în raport cu rotirea. deoarece aceastã operaþie se poate folosi numai la intersecþia acoperiºurilor. Intersecþii de acoperiºuri în 3D În afarã de posibilitatea de modificare a conturului acoperiºului în plan. 172 ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD Prin modificarea oricãrei valori în aceastã fereastrã de dialog.

care sunt racordate în plan la coama comunã. procedeul de racordare este însã asemãnãtor. Acest lucru va fi posibil prin marcarea tuturor planurilor de acoperiº pe care dorim sã le racordãm. Uneltele ArchiCAD Întâlnirea a douã planuri de acoperiº în acest fel înseamnã racordarea lor. Se poate întâmpla sã fie nevoie de modificarea ulterioarã a unghiului pazei. sau în cazul mai multor planuri de acoperiº decât douã. Pentru realizarea racordãrilor mai sofisticate.capitolul 4. butonul mouse-ului se þine apãsat în continuu.0 Ghid de utilizare 173 . ArchiCAD 6. este necesarã specificarea mai multor puncte cheie. apoi aºezând cursorul pe coama comunã. Setãrile de aici vor fi valabile pentru toate planurile de acoperiº. Aceasta deschide o fereastrã de dialog. Se selecteazã în meniul desfãºurabil care va apãrea opþiunea Construcþie muchie de acoperiº.

cu conturul arãtat pe nivelul dat pentru aranjarea elementelor.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Tãierea pereþilor cu planuri de acoperiº Cu ajutorul planurilor de acoperiº se pot tãia pãrþile superioare sau inferioare ale pereþilor. Selectaþi acoperiºul sau elementele pe care doriþi sã le aranjaþi. Pentru aranjarea elementelor la un acoperiº: 1. 3. 2. Acoperiºul va tãia numai elementele situate sub poligon.0 Ghid de utilizare . apoi Command-clicare (Machintosh) sau Ctrl clicare pe muchia sau punctul cheie al acoperiºului. Procedeul invers va funcþiona ºi el: selectaþi acoperiºul cu care doriþi sã tãiaþi elementele ºi Command-clicare. ferestrelor ºi mobilierului astfel se pot realiza racordãri exacte. planºeelor. Alegeþi Editare/Aranjeazã la acoperiº. respectiv Ctrl-clicare pe elementele ce urmeazã a fi tãiate. uºilor. Numai elementele intersectate de acoperiº se pot aranja. 174 ArchiCAD 6. Alegeþi elementele pentru tãiere prin marcarea pãtratului corespunzãtor. decideþi dacã doriþi sã eliminaþi partea superioarã sau inferioarã ºi apãsaþi pe butonul Aranjeazã. Va apare o fereastrã de dialog listând elemente pe care acoperiºul le poate tãia. Elementele nivelului activ se pot aranja la acoperiº individual sau în grup. Se pot utiliza ºi acoperiºuri de pe alte nivele. Selectaþi elementele de tãiat. stâlpilor.

Dreptunghi rotit . Uneltele ArchiCAD Observaþie: Aranjarea la acoperiº nu se poate realiza în 3D.Plasã cu pantã regulatã. Al patrulea mod permite realizare rapidã a unor suprafeþe plane. ArchiCAD 6.Poligon .0 Ghid de utilizare 175 . suprafeþe pe soclu vertical sau volume solide. Meniul editare. Mai vezi . A se vedea secþiunile despre modurile geometrice ale acestor unelte pentru detalii.capitolul 4. Capitolul 5. Moduri geometrice Plasele pot fi construite folosind patru moduri geometrice: . Fereastra de dialog a Plasei cu pantã regulatã se deschide automat. Cu ajutorul acestei unelte se pot crea suprafeþe. Unealta Plasã Unealta plasã este un instrument puternic pentru crearea suprafeþelor de orice formã prin definirea cotelor de nivel a punctelor caracteristice ºi interpolarea dintre ele... Dupã definirea conturului dreptunghiului. Primele trei moduri funcþioneazã identic cu uneltele Planºeu ºi Haºurã. Capitolul 3 ºi Aranjeazã la acoperiº.Dreptunghi . Editare poligoane.

0 Ghid de utilizare . Alegerea poate sã restrângã opþiunile de Material în Atribute Model. confirmare a setãrilor. unde se poate da o nouã cotã pentru fiecare punct. aºezat în planul de bazã setat în prealabil în fereastra de dialog Setãri. ArchiCAD va desena plasa. Moduri de construcþie Cele trei opþiuni accesibile în paleta Info ºi fereastra de Setãri Plasã sunt suprafaþã. Uneltele ArchiCAD În prima parte a ferestrei se poate seta numãrul diviziunilor în plan. Capitol 3. Aceasta deschide fereastra de dialog. a patra cotã fiind generatã în mod automat. Mai întâi se deseneazã un poligon cu unul din modurile geometrice. Poligonul se poate edita dupã selectare ºi resetarea uneltei Plasã în modul arãtat la Editarea Poligoanelor. Schimbarea cotei unui punct nu va schimba cota punctelor vecine. dacã aþi ales utlimul buton al paletei. Dupã aceea se seteazã cota a trei colþuri. Desenarea plaselor Plasele se deseneazã în douã faze. Confirmând un poligon închis.Înãlþimea punctelor plasei. Dupã aceasta alegeþi unealta Plasã în timp ce Plasa rãmâne selectatã. Desenaþi o linie sau un poligon închis. 176 ArchiCAD 6. Clicarea pe linia poligonului va deschide o paletã desfãºurabilã. suprafaþa pe soclu ºi volum solid. fereastra de dialog Puncte noi în plasã se va deschide permiþându-vã definirea noilor noduri ale unui gol creat sau ale suprafeþei. Ca. Clicând pe unul din noduri se poate edita elevaþia nodurilor.capitolul 4.

Planul de bazã ºi modurile Plasa este creatã cu ajutorul Planului de bazã ºi muchiilor. ArchiCAD 6.capitolul 4. numai nodurile din interiorul conturului vor face parte din plasã. Compoziþia ferestrei este în mare parte identicã cu cea a altor unelte. Plasa va putea fi dezvoltatã ºi editatã mai târziu. Setãri Plasã Fereastra de dialog Setãri Plasã permite specificarea unor parametri pentru Plase. Uneltele ArchiCAD Dacã desenaþi în afara poligonului. Când poligoanele sau nodurile sunt la cote diferite ºi opþiuna Aratã toate muchiile sunt selectate.0 Ghid de utilizare 177 . Observaþie: Crearea de noi muchii nu este posibilã în fereastra 3D. care nu sunt încã legate de o muchie definitã de utilizator. Dupã aceasta se pot ridica punctele caracteristice în afara acestui plan. Muchie definitã Muchie generatã Muchiile definite de utilizator formeazã profilul caracteristic al plasei ºi sunt întotdeauna vizibile. Se deseneazã poligonul de contur al plasei proiectat într-un plan de bazã. De aceea ele nu sunt arãtate dacã nodurile au aceeaºi cotã. Existã douã tipuri de muchii în plasã: definite de utilizator ºi generate.

capitolul 4. a haºurii ºi a fondului.. Setãri generale Elevaþie În afara elevaþiei Planului de bazã se poate seta adâncimea corpului plasei sau partea situatã sub planul de bazã Aratã muchiile Douã butoane radio permit activarea sau dezactivarea vizibilitãþii muchiilor generate. Dacã plasa este creatã ca corp solid. Setãri comune de Unelte la începutul acestui capitol pentru detalii. Se poate alege un tip de linie pentru reprezentarea muchiilor.. ArchiCAD foloseºte acelaºi tip de linie pentru cele douã tipuri de muchie. Uneltele ArchiCAD Mai vezi .0 Ghid de utilizare . Distincþia se poate face prin alegerea culorii în paleta culori. se poate defini tipul liniei de secþionare. 178 ArchiCAD 6. Atribute de plan ºi secþiune Tipuri de linie ºi culori peniþã.

capitolul 4. Mai vezi Editarea poligoanelor. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. clicaþi pe una din muchii sau noduri.Asociativã . Butoanele radio situate dedesubt controleazã apariþia muchiilor generate în modelul 3D.). direcþii legate etc.Sisteme de unitãþi de mãsurã diferite. Uneltele ArchiCAD Atribute Model Materiale ºi muchii estompate Conform modului de construcþie aplicat. folosind operaþiile de construcþie uzuale (cerc de atracþie. Tehnici Plasã Plasele sunt obiecte complexe care pot fi manipulate cu diferite tehnici ArchiCAD. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Apare o paletã desfãºurabilã. capitolul 3.Cu ajutorul ArchiCAD-ului e posibilã transformarea uºoarã a cotelor în unitãþi de mãsurã anglosaxone. numai muchiile definite de utilizator vor apare în vederea 3D. .0 Ghid de utilizare 179 .Semiautomatã . Editarea cotei nodurilor Dacã doriþi sã editaþi elevaþia nodurilor dintr-o plasã existentã. Unealta de cotare În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. Clicaþi pe ultimul buton al paletei pentru a deschide fereastra de dialog Elevaþie Punct Plasã unde se poate edita elevaþia nodului selectat sau ambelor noduri de pe o muchie. cu ajutorul cãruia proiectelor li se pot ataºa ºiruri de cote. se pot seta materiale pentru diferitele laturi ale blocului plasei. . alegeþi unealta Plasã. sau la punctele cheie ale elementelor. Unealta se poate folosi cu urmãtoarele setãri: . Dacã se alege Muchii estompate. ArchiCAD 6.Modificãrile elementelor (de exemplu întinderea unui Perete) sunt urmãrite de liniile de cote ºi de valorile cotelor.Cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot ataºa linii de cote la marginile. Unealta de Cotare este o unealtã ArchiCAD foarte eficientã ºi sofisticatã.

care se poate selecta cu clicarea pe punctele libere ale liniei de cote cu cursorul Mercedes. 180 ArchiCAD 6.reprezintã un ºir de unitãþi de cote legate între ele.Punct de referinþã .este elementul de bazã a lanþului de cote. .reprezintã acele puncte ale elementelor ArchiCAD pe care dorim aºezarea liniilor ajutãtoare de cotã.Unitatea de cotare .Lanþ de cote .reprezintã blocul de text care conþine valoarea cotei.capitolul 4. - Punct de cotã . Aceasta se poate selecta cu clicarea pe colþul inferior din stânga. . .Valoarea cotei . Uneltele ArchiCAD Elementele ºirului de cote În cursul cotãrii putem întâlni urmãtoarele noþiuni: .reprezintã punctul de intersecþie între linia de cotã ºi lina ajutãtoare de cotã. Pentru selectarea lui se clicheazã pe punctul median al liniei de cote cu cursorul Pipã+Shift.0 Ghid de utilizare . care conþine linia de cotã aflatã între douã puncte de referinþã învecinate (liniile ajutãtoare) ºi valoarea lungimii.

) Se clicheazã pe punctul de capãt al peretelui sau al ferestrei.) Se selecteazã Unealta de Cotare.) Dupã ce apare cursorul fin Ciocan. cercuri.Asociativitate . Apare cursorul Ciocan. Apãsarea tastei ENTER sau clicarea pe butonul OK de pe Bordul de control are acelaºi efect. Observaþie: Prin întinderea. acoperiºuri. prin clicare pe buton. stâlpi. prin modificarea. puncte cheie ArchiCAD 6.) Programul calculeazã valorile ºi apare lanþul de cote. 2. .Elemente structurale: pereþi. 4. haºurilor. deplasarea peretelui.însemnã cã fiecare punct de cotã are legãturã cu punctul de referinþã care îl defineºte. obiecte.) Se construieºte un Perete cu un gol. se clicheazã pe acel punct unde se doreºte poziþionarea liniei de cote.0 Ghid de utilizare 181 . ºtergerea golurilor din perete. lanþul de cote se modificã automat Poziþionarea cotelor Sã analizãm prin urmãtorul exemplu posibilitãþile oferite de Unealta de cotare: 1.capitolul 4. ºi apoi se închide lanþul de cote prin clicare dublã. prin schimbarea formelor iniþiale ale plãcilor. pe urmã se precizeazã primul punct de referinþã. Astfel butonul Renunþã de pe Bordul de control se va putea activa. Elemente care se pot cota Urmãtoarele elemente se pot cota cu ajutorul punctelor lor de referinþã: . ºi modificarea lui este urmãritã de valorile lanþului ºi a liniilor de cote. curbe. 5. plase. ferestre ºi uºi (numai marginile ºi mijlocul).Elemente de desenare: haºuri. arce. plãci. acoperiºurilor. linii. Uneltele ArchiCAD . 3.

ºi punctul zero nu va fi aparent. independent de poziþiile elementelor sau punctelor cheie. Modul geometric de cotare verical .creeazã înotdeauna lanþuri de cote orizontale. Fiecare valoare de cotã ne va da distanþa dintre punctul de referinþã ºi punctul zero. Modul geometric de cotare oblicã . Moduri de construcþie ale cotelor În Cotare existã trei moduri sau tipuri posibile de construcþie.creeazã întotdeauna lanþuri de cote paralele cu direcþia datã de primul ºi al doilea punct de cotã. pentru specificarea poziþiei ºirului de cote. indiferent de poziþia elementelor ce se coteazã sau punctelor cheie. 182 ArchiCAD 6. În Modul cumulativ punctul zero în lanþul de cote va fi considerat primul punct de referinþã. prin activarea lui se poate ieºi din operaþia de cotare. Acestea figureazã ca butoane pe paleta info ºi în fereastra de dialog de setare a Uneltei de Cotare. Setarea modului geometric de cotare se referã la întregul lanþ de cote ºi nu este posibilã modificarea dupã terminare.capitolul 4.creeazã lanþuri de cote verticale. În Modul direct se poate mãsura ºi vizualiza distanþa dintre douã puncte învecinate. pe care însã vor apãrea doar semne de cote în locul liniilor de cote complete. În Procedeul liniei de bazã distanþele se vor mãsura ca ºi în Modul cumulativ. Modul geometric de cotare orizontal .0 Ghid de utilizare . nici separat pentru fiecare cotã nici global pentru întregul lanþ de cote. Uneltele ArchiCAD Moduri geometrice de cotare Dupã ce se activeazã unealta Cotare se poate selecta dintre trei moduri geometrice de cotare de pe paleta info. indiferent de unghiul elementelor cotate sau al punctelor cheie. Renunþare ºi finalizare Prin precizarea primului punct de referinþã butonul Renunþã al Bordului de control se va putea activa.

capitolul 4.0 Ghid de utilizare 183 . . ca ºi Setãrile de peniþã referitoare la liniile ºi simbolurile de cotã vor fi ºterse. indiferent de porþiunea selectatã a lanþului de cote. semnalând astfel cã în continuare se pot crea lanþuri de cote valabile. Anularea punctului de referinþã Orice punct de referinþã se poate anula dacã se clicheazã din nou pe el cu cursorul creion plin. tipul peniþei. . Uneltele ArchiCAD Prin precizarea celui de-al doilea punct de referinþã devine utilizabil ºi butonul OK. .Dacã s-a selectat un singur punct de cotã. atunci stratul.Dacã este selectatã o unitate oarecare a unui lanþ complex. posibilitãþile de setare. . sau se clicheazã pe butonul ArchiCAD 6. vom avea acces la toate opþiunile.Dacã se selecteazã întregul lanþ.Dacã sunt selectate una sau câteva cifre de cote ºi se alege ultima comandã din meniul Opþiuni. atunci va fi accesibilã doar opþiunea liniei de cotã. Setãri de cotare În aceastã fereastrã de dialog avem acces la opþiuni.

Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. care se poate referi la întregul lanþ de cote. Cu butoanele se poate specifica poziþia valorilor de cote faþã de liniile de cotare. cu linii ajutãtoare scurte de cotã sau lungimea liniei ajutãtoare de cotã predefinite. Prin alegerea fonturilor vectoriale va apãrea zonã de text înclinatã. Multe din setãrile uneltei cotare sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Vor fi discutate numai setãrile specifice cotãrii. va apãrea fereastra de dialog de Setare a cifrei de cotã (nu ºi dacã se clicheazã dublu pe butonul uneltei de Cotare în paleta de unelte). linii ºi marcare. dacã se utilizeazã fonturi Bitmap/True Type. Peniþe Se pot specifica peniþe diferite pentru valorile de dimensiuni. la anumite unitãþi sau numai la punctele de cotã selectate. ce înconjoarã valoarea cotei. Cu opþiunea de linie ajutãtoare scurtã. Ultimul tip de simbol este special. La utilizarea acestui simbol nu funcþioneazã Setãrile poziþiilor valorilor de cotã.0 Ghid de utilizare . Linii ajutãtoare de cotã În aceastã zonã se poate seta tipul liniei ajutãtoare de cotã. lungimea liniei ajutãtoare se va alinia automat la tipul de închidere a liniei de cotã (ºi astfel la mãrimea textului). activând butonul corespunzãtor se poate alege între diferitele moduri de cotare: fãrã linii ajutãtoare de cotã. În afarã de aceasta.capitolul 4. Setãrile Dimensiunea fonturilor sau Înclinat se pot aplica pentru lanþuri de cote dar ºi pentru unitãþi de cote. Stil de cifre Cu aceste setãri se pot specifica formatele textelor de cotare. oferind posibilitatea setãrii unghiului de înclinare. Uneltele ArchiCAD corespunzãtor al Ferestrei de informaþii. 184 ArchiCAD 6. Opþiunea Înclinat apare în fereastra de dialog. deoarece va rezulta linie dublã de cotã. Tipul de caractere înclinate utilizate în cazul fonturilor Bitmap/True Type este înclinat la 75 de grade. Tipurile de cifre Formatul cifrei de cotã se poate da în fereastra de dialog Setãri/Cotare. Simboluri Utilizând meniul desfãºurabil se poate seta simbolul de cotare dorit. Schimbarea formatului se referã la întregul proiect.

) Folosirea liniilor ajutãtoare de lãþime la alegere. Mãrime constantã Cu activarea pãtratului de selectarea dimensiunii constante. nu se mai poate readuce la valoare asociativã. modificarea este definitivã.. se poate activa cotarea asociativã. se poate deschide fereastra de dialog Opþiuni cotare. Acestea.) La rotire ºi la oglindire valoarea cotei se roteºte. Posibilitãþi de cotare Prin clicarea pe butonul Opþiuni. Dacã capetele de cote ale lanþurilor de cote nu sunt legate de punctele cheie ale elementelor. Uneltele ArchiCAD Pentru desenarea liniei ajutãtoare mai lungi existã douã moduri: 1. au douã cazuri în care se comportã la fel ca celelalte cote: 1. lanþul de cote se poate considera ca mãrime constantã.capitolul 4.a seta mãrimea capãtului liniei de cotã. ca sã se poatã citi.) Cu schimbarea sistemului de unitãþi de mãsurã în meniul Setãri.) Pãstrarea aceleiaºi distaþe între punctul de referinþã ºi capãtul liniei ajutãtoare de cotã cu ajutorul Lungimii variabile a liniei ajutãtoare Lãþimea ºi distanþa liniei ajutãtoare de cotã se poate defini ºi cu ajutorul butonului Altele. aflat sub pãtratul de selectare Dimensiuni constante. se vor modifica toate valorile de cote.0 Ghid de utilizare 185 .. atât timp cât nu se schimbã dimensiunea textului cotei ArchiCAD 6. aºa cum vom vedea la sfârºitul capitolului.. 2. astfel cotele devin elemente simple grafice ºi nu sunt în legãturã cu elementele 2D respectiv 3D ale proiectului. 2.. Dupã ce o cotã se trece la mãrime constantã. deºi sunt considerate simboluri grafice simple.. Aceastã fereastrã de dialog asigurã posibilitatea de: .

care este în legãturã cu scara proiectului. global pentru toate cotele deja create sau ca setare implicitã. aceasta însã se poate activa numai în cazul setãrii liniilor ajutãtoare de cotã de lungime constantã. se pot selecta ambele pãrþi ale pereþilor deodatã. Selectarea dintre punctele cheie suprapuse se desfãºoarã în modul urmãtor: 1. ºi odatã cu modificarea înãlþimii golului se modificã automat ºi valoarea.a seta o lungime unicã a liniilor ajutãtoare de cotã. La terminarea lanþului de cote. Opþiunea cota de înãlþime este asociativã. Tehnici de cotare Cotarea grosimii peretelui Clicând pe linia de referinþã a pereþilor perpendicular pe lanþul de cote. atunci aceste simboluri vor proiecta unghiul lanþului de cote perpendicular pe perete. Uneltele ArchiCAD .) Se poate recunoaºte elementul cotat prin apariþia pãtratelor de selecþie la aºezarea cotei. care se aflã pe pereþii perpendiculari pe cote. . care este în legãturã cu scara proiectului. care aºeazã sub linia de cotã ºi valoarea înãlþimii golurilor. Dacã în modul geometric oblic se începe cotarea marcând cu simbol dublu cele douã pãrþi ale peretelui.a seta cotele detaliate ale ferestrelor ºi uºilor.0 Ghid de utilizare .a seta distanþa dintre punctul de referinþã ºi capãtul liniei ajutãtoare de cotã. Opþiunea de cotare detaliatã a ferestrelor ºi uºilor se poate ataºa separat pentru fiecare cotã. nu este o valoare constantã.capitolul 4. acolo unde sunt cotate colþurile golurilor. . apar numai acele capete de linie de cotã. Puncte suprapuse Proprietatea de asociativitate a cotãrii necesitã operaþii de selectare efectuate cu atenþie deosebitã. 186 ArchiCAD 6. datoritã punctelor elementelor suprapuse.

capitolul 4. ArchiCAD 6. pânã ce nu vor apãrea punctele de poziþionare în jurul elementului respectiv. liniile ajutãtoare de cotare ºi valorile cotelor vor urmãri modificãrile. Deplasare: Lanþul de cote se poate deplasa. pânã când se hotãreºte cotarea cãrui element va fi cotat în punctul respectiv.Dacã se modificã toate elementele la care se referã lanþul de cote. Dacã totuºi este nevoie de încã o linie de cotã. numai capetele liniilor de cotã. unghiul ei nu se schimbã. . Cu activarea butonului OK se poate definitiva selectarea fãrã sã aparã cursorul Ciocan. se clicheazã pe elementul urmãtor sau se terminã cotarea în modul descris mai sus. Se continuã clicarea.) Dacã s-a gãsit elementul dorit. roti ºi oglindi.Dacã se modificã doar unele elemente. 4.) Dacã a fost selectat elementul dorit. . cotele multiplicate se vor referi ºi la elemente nou create. se clicheazã din nou pe punctul ce-l defineºte. linia de cotã rãmâne pe loc.0 Ghid de utilizare 187 . chiar ºi în cazul în care cursorul mouse-ului nu se miºcã în acest sens pe suprafaþa de lucru. . Observaþie: Unitãþile de Cotare sau Punctele de cote nu se pot deplasa sau roti de pe lanþul original sau nu-l pot oglindi pe acesta.Dacã se multiplicã elemente cotate selectând ºi cotele lor. se continuã clicarea în acelaºi punct.) Dacã punctul de poziþionare a liniei de cote nu se referã la elementul dorit. atunci se clicheazã pur ºi simplu pe punctul urmãtor. dar cotarea asociativã nu se poate miºca decât în direcþia liniilor ajutãtoare. Modificarea lanþului de cote Asemãnãtor cu celelalte elemente ArchiCAD ºi lanþul de cote se poate deplasa. atunci se va modifica ºi lanþul împreunã cu elemente. 3. Uneltele ArchiCAD 2.

Inserarea elementelor de cotare Într-un lanþ de cote deja existent se pot insera puncte noi de cote în numãr oarecare. selectând lanþul de cote. Dupã rotire. ªi în acest caz. Uneltele ArchiCAD Rotire: Pentru schimbarea direcþiei unui lanþ de cote existente. pentru aceastã operaþie rãmân valabile acelaºi reguli ca ºi la rotire. Oglindire: Lanþul de cote se poate oglindi pe faþa opusã a peretelui. ºi pãstrând ordinea de cotare iniþialã afiºeazã valorile pe noua direcþie. programul are grijã ca ele sã se poatã citi de jos sau din dreapta. clicînd apoi pe noul punct de referinþã simultan cu apãsarea tastelor MÃR (Macintosh) . Observaþie: La poziþionarea valorilor cotelor. programul recoteazã automat toate punctele de referinþã. singura metodã este folosirea comenzii Editare/Roteºte. Noul punct se poate situa oriunde în interiorul sau în exteriorul lanþului.capitolul 4. respectiv CTRL (Windows). 188 ArchiCAD 6. punctele de cote se referã la punctele de referinþe anterioare ºi valorile de-a lungul liniei de cote se modificã conform acesteia.0 Ghid de utilizare .

ArchiCAD 6. grosimea peretelui poate fi inseratã cu uºurinþã în lanþul de cote. Cotarea automatã a grosimilor de pereþi Selectând lanþul de cote existent ºi clicând pe linia de referinþã a unui perete perpendicular ºi apãsând în acelaºi timp tastele MÃR (Macintosh). ªtergerea elementelor lanþului de cote În cazul în care se selecteazã apoi se ºterge un punct de cotare din mijlocul unui ºir de cote. cele douã segmente de cote de lângã acesta se contopesc. Observaþie: Pe lanþul de cotare se poate însera numai un singur punct deodatã. Inserarea unor puncte noi nu este posibilã prin selectarea directã a unei unitãþi de cotare în acest scop. ºi în acest caz nu avem posibilitatea alegerii dintre elementele suprapuse. Dacã elementul ºters a fost un punct marginal al lanþului de cote. respectiv CTRL (Windows). În cazul în care se ºterge o întreagã unitate de cotã din interiorul unui lanþ de cote. trebuie selectat lanþul de cote.0 Ghid de utilizare 189 . Uneltele ArchiCAD Unitãþile de cotare existente se vor diviza în numãrul necesar.capitolul 4. atunci lanþul se împarte în douã. atunci ultima unitate de cotã dispare integral ºi lanþul se scurteazã.

capitolul 4. haºurã. Pentru starea manualã fãrã linii ajutãtoare de cotã.la linie ajutãtoare ºi la unitatea de cotã . plasã. liniile ajutãtoare de cote se scurteazã respectiv se prelungesc. Liniile ajutãtoare de cote variabile nu se prelungesc nici o datã peste punctele de referinþã al elementelui cotat. placã. ºi când Unealta de cotare este activã se prinde linia de referinþã sau punctul cheie ale pãrþii selectate. Unealta de Cotare de razã În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Uneltele ArchiCAD Setarea manualã a lungimii liniilor ajutãtoare de cote Lungimea liniilor ajutãtoare de cote unice ºi variabile se pot seta ºi manual: . punctul sau lanþul. ºi se trage linia de distanþare gri de la linia de cotare. Prin clicarea la distanþa doritã. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. arc) în Plan. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.la o linie ajutãtoare .la toate linile ajutãtoare de cotã din interiorul lanþului Pentru setarea manualã se selecteazã unitatea de cotã.0 Ghid de utilizare . cerc. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Cu unealta de Cotare de razã se pot cota razele elementelor curbe (perete. acoperiº. sau cu linii ajutãtoare scurte prima datã se revine la modul de cotare anterior în fereastra de dialog Setãri de cotare. sau în Secþiuni-Faþade 190 ArchiCAD 6.

Direcþia ei se poate preciza în fereastra de dialog Setãri cotare radialã. ºi semnul de la începutul ei aratã întotdeauna spre elementul curb. centrul curbei va fi marcat automat cu o cruce. Multe caracteristici ale uneltei de Cotare de razã sunt identice cu cele ale uneltei de Cotare. Cu clicarea pe orice punct al elementului curb se poate începe desenarea unei linii de cote spre centrul curbei sau în partea opusã. Moduri de construcþie Dintre cele douã moduri de cotare de razã se poate alege în Bordul de control sau în fereastra de dialog Setãri cotare radialã. Setãri de cotare radialã Fereastra de dialog a Cotãrii radiale este asemãnãtoare cu fereastra de dialog a uneltei Cotare liniarã. Linia de cotã se aflã întotdeauna pe direcþia razei. ArchiCAD 6. Trasarea cotelor de raze Cotele de raze au douã pãrþi principale: linia de cotã ºi eticheta. Observaþie: În cazul ºtergerii unui element curb. Se vor discuta numai diferenþele. Uneltele ArchiCAD Cotãrile de raze sunt semiautomate ºi sunt ataºate întotdeauna la un singur element.0 Ghid de utilizare 191 . se vor ºterge ºi cotãrile de razã asociate acestuia. Fãrã punct de centru: În acest caz centrul nu va fi marcat. Eticheta aparþine de capãtul liniei de cotã.capitolul 4. ºi aratã dimensiunea razei acesteia. Cu punct de centru: Dacã se alege acest tip ºi se aºeazã în proiect o cotã de razã.

alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Cu unealtea Cotare de nivel se pot poziþiona ºi seta cote de nivel cunoscute în domeniul construcþiei ºi topografiei. orizontalã sau verticalã. Se pot poziþiona marcaje standard sau automate de nivel. Etichetã Se poate alege ºi direcþia etichetei.0 Ghid de utilizare . Tehnici de cotãri de razã Marcarea centrului elementelor curbe Ataºarea unei cote de razã la un element curb dã posibilitatea marcãrii centrului acestuia. Unealta de Cotare de nivel În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. 192 ArchiCAD 6.capitolul 4. Aceasta poate sã fie paralelã cu linia de cotã. Uneltele ArchiCAD Tip ªi aici se poate alege tipul Cotãrii radiale . care apare în faþa valorii razei. Notare Aceastã cãsuþã oferã posibilitatea definirii unei notaþii. ca în Bordul de control. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Deplasarea cotelor de razã Cota de razã nu se poate deplasa de la elementul la care a fost ataºatã. la care se poate poziþiona cursorul mai târziu. Aceastã unealtã funcþioneazã în primul rând pe elemente construite cu unealta Planºeu. ea se poate miºca doar în lungul curbei elementului.

a cãrui poziþie pe înãlþime diferã de cota de nivel a nivelului activ. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea cotelor de nivel Poziþionarea cotelor de nivel începe cu selectarea uneltei Cotare de nivel din Paleta de unelte. Poziþionarea cotelor de nivel pe planºee sau acoperiºuri În cazul în care se doreºte poziþionarea unei cote de nivel pe un planºeu oarecare sau pe un acoperiº ºi nu pe nivelul activ: 1) Se selecteazã un acoperiº. valoarea de lângã cota de nivel se modificã automat.capitolul 4. dupã care se clicheazã pe orice punct din Suprafaþa de lucru.0 Ghid de utilizare 193 . ArchiCAD 6. În cazul planºeelor asociativitatea va funcþiona numai dacã planºeul a fost selectat. Valoarea poziþiei pe înãlþime a plãcii selectate apare pe lângã cota de nivel standard. Asociativitate Cotarea de nivel este asociativã: dacã se modificã poziþia pe verticalã a plãcii sau a nivelului. 2) Se clicheazã cu unealta Cotare de nivel pe poziþia doritã pentru cotã. care rãmâne asociativã ºi în cazul în care se trage de la planºeul selectat.

capitolul 4. 194 ArchiCAD 6. ªi cotele de nivel sunt elemente independente. Rotirea Cotei de nivel Cota de nivel poziþionatã sau aflatã în curs de poziþionare se poate roti cu valoarea introdusã în zona de modificare. în acest caz textul se roteºte împreunã cu simbol. Chenarul textului cotei de nivel Prin activarea opþiunii de chenar în jurul textului cotei de nivel se pot evidenþia valorile cotãrilor pe verticalã. adicã se pot deplasa. În cazul în care cotele de nivel se multiplicã împreunã cu planºeele ataºate. roti sau oglindi cu sau fãrã copia lor. noile valori de înãlþimi sunt legate de copii. pãstrând relaþia originalã. cotele nou create vor fi legate de nivelul iniþial.. Tehnicile cotãrii de nivel Textul cotelor de nivel se poate modifica individual. astfel ele se pot modifica separat asemãnãtor cu celelalte elemente. Uneltele ArchiCAD Setãrile Cotãrii de nivel ArchiCAD-ul ne oferã numeroase setãri pentru cote de nivel. se poate deplasa sau roti indiferent de valoarea cotei de nivel. separat nu se poate seta. Chenarul se regleazã automat la dimensiunea textului. În cazul în care se multiplicã numai cotele de nivel. Tipul Cotei În fereastra de dialog setãri se poate alege dintre numeroase simboluri de cotã.0 Ghid de utilizare .

concomitent cu un simbol de cote de înãlþime. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. acesta diferã de unealta de Cotare pe nivel: . ArchiCAD 6. pe care unealta Cotare de nivel o aºeazã pe plan. faþade seamãnã cel mai mult cu unealta de cotare de nivel.capitolul 4. apoi cu clicarea pe poziþia doritã. Uneltele ArchiCAD Unealta de Cotare de înãlþime În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. în Plan se poate marca numai distanþa punctului actual de la axa Y. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton.cu ajutorul lui se pot poziþiona simboluri de cote de înãlþime în proiect. Poziþionarea Cotelor de înãltime în grup: 1) Se selecteazã butonul modului grupat pe Bordul de control. Unealta de Cotare pe secþiuni. 4) Cu cursorul fin Ciocan se clicheazã pe poziþia în care se doreºte plasarea cotelor în lungul liniei verticale. . aºeazã simbolurile cotelor de înãlþime în lungul unei linii verticale invizibile. În douã proprietãþi importante însã.Modul geometric cote de înãlþime grupate .Modul geometric cote de înãlþime particulare . Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp.Valorile uneltei Cotare de înãlþime nu sunt asociative. . detaliatã mai sus. Modurile geometrice ale cotãrii de înãlþime Pentru Cotarea de înãlþime. . Astfel în poziþia respectivã va apãrea distanþa actualã de la axa Y a punctului determinat.Cu unealta de Cotare pe înãlþime. care nu este aceeaºi cu dimensiunea pe verticalã în lungul axei Z. Setãrile cotãrii de înãlþime Fereastra de dialog Setãrile cotãrii de înãlþime oferã numeroase posibilitãþi de creare ºi setare a cotelor de înãlþime. programul asigurã douã moduri geometrice în Bordul de control. 3) Se clicheazã dublu pentru poziþionarea ultimului punct al cotei de înãlþime.0 Ghid de utilizare 195 . sunt doar elemente grafice.în modul arãtat mai jos. 2) Se clicheazã unul câte unul pe puntele elementelor de faþadã ce se doresc sã fie cotate. cu selectarea uneltei.

sau pot fi setãri implicite pentru cotele ce se vor crea în viitor. ele se pot deplasa. Asemãnãtor cu celelalte elemente cunoscute. Setãri de cote Cãsuþele de setare ale cotelor dau posibilitatea de setare a dimensiunii simbolului de cotã de înãlþime ce apare. roti. valorile cotelor nu se modificã în cursul miºcãrii. oglindi. Tipul cotei Din panoul de selectare se poate alege cel mai potrivit dintre numeroasele tipuri de cote. Cum aceste simboluri nu sunt asociative. Uneltele ArchiCAD Unealta are multe elemente comune cu alte unelte de cotare. cu sau fãrã copii. ce semnificã direcþia faþã de punctul 0 al axei Z. Aceste valori se pot referi la cote deja existente. 196 ArchiCAD 6. De aceea aici se vor discuta doar diferenþele. Cotare de înãlþime cu semnul "+" Aici se poate decide afiºarea sau nu a semnului "+" sau "-" în faþa valorilor de cote de nivel. Tehnicile cotãrii de înãlþime Modificarea cotãrii de înãlþime Simbolurile cotelor de înãlþime sunt elemente independente. Existã posibilitatea de specificare a formelor de cotã.0 Ghid de utilizare . respectiv se poate decide ca poziþia cotei sã fie deasupra sau dedesubtul liniei de cotã. ºi ca aceasta sã fie plinã sau goalã.capitolul 4. care se pot modifica unul câte unul.

ArchiCAD 6. 2) Se deschide fereastra Secþiune/Faþadã ce aparþine de aceasta din meniul Ferestre. se poziþioneazã simbolurile de cote de înãlþime prin clicare. Astfel nivelul 0 se setazã automat la nivelul 0 al proiectului. 2D. poziþionând astfel elementele copiate. 3) Se poziþioneazã simbolurile de cote de înãlþime dorite în aceastã fereastrã. deci la poziþionarea cotelor de înãlþime se obþin date corecte. ºi prin utilizarea unuia dintre modurile geometrice. 4) Se activeazã unealta Cotare de înãlþime. dar cel mai bun rezultat se obþine atunci când se foloseºte o vedere ortogonalã. Copiere ºi inserare Cu comenzile Editare/Copiazã se pot crea faþade ºi secþiuni cotabile în Plan.0 Ghid de utilizare 197 . 2) Se alege comanda Editare/Copiazã pentru ca elementele 2D sã ajungã în Memorie tampon. 3) Se închide proiectul actual ºi se deschide proiectul nou. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea simbolurilor de cote de înãlþime Cel mai simplu mod pentru poziþionarea simbolurilor de cote de înãlþime este urmãtorul: 1) Cu ajutorul uneltei Secþiune/Faþadã se specificã în plan vederea doritã. în urmãtorii paºi: 1) Cu ajutorul uneltei Selector de suprafaþã se deseneazã un dreptunghi în jurul suprafeþei pe care dorim s-o copiem. sau în perspectivã.capitolul 4. 3) Se clicheazã în Plan pe comanda Editare/Insereazã. Salvarea cu nume nou Cotarea de înãlþime a faþadelor se poate efectua cu ajutorul comenzii Fiºier/Salvare cu nume nou în felul urmãtor: 1) Se creeazã o vedere tridimensionalã în modul de prezentare cu linii sau cu linii ascunse. ori în axonometrie. Pentru ca la poziþionarea cotelor de înãlþime sã se obþinã o valoare corectã. 2) Se salveazã fereastra 3D ca document ArchiCAD. originea utilizatorului se deplaseazã pe verticalã în punctul zero al proiectului.

ºi le poziþioneazã în locuri diferite. determinate de cele patru puncte date. Aceste puncte se pot preciza în urmãtoarele moduri: . ºi cotarea unghiurilor este semiautomatã ºi complet asociativã. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp.Prin clicarea pe o muchie deja existentã. rezultã patru puncte. 198 ArchiCAD 6. placã. Ca ºi cotarea liniilor sau a razelor. ºi modul geometric de ungi complementar. . de la punctul de inserare a valorii cotei. se poate alege dintre douã moduri geometrice: modul geometric de unghi primar. Astfel apar instantaneu douã puncte de referinþã pe linia/muchia selectatã prin clicare. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. programul calculeazã în moduri diferite valorile unghiurilor. Linia de cotã (arcul) va trece prin punctul de clicare. haºurã.capitolul 4. ArchiCAD-ul va aºeza valoarea cotei unghiului în cadranul în care s-a clicat dupã apariþia cursorului Ciocan. Cele douã drepte infinite împart spaþiul în patru cadrane.Prin clicarea pe punctele elementelor existente .Prin clicarea pe orice punct al desenului (în acest caz cotarea unghiului nu va fi asociativã) . În funcþie de modul geometric ales pe paleta info sau în fereastra de dialog Setãri. Unealta de Cotare de unghi dã posibilitatea poziþionãrii cotelor unghiurilor între linii ºi/sau între muchiile elementelor drepte. Trasarea cotelor de unghiuri Pentru apariþia cotei de unghi în Plan este nevoie de precizarea a patru puncte de referinþã.Prin clicarea pe o linie sau pe un element deja existent (perete. ºi în funcþie de poziþia clicãrii cu cursorul Ciocan. ArchiCAD-ul utilizeazã cele douã drepte de lungimi infinite. Valoarea cotei unghiului va fi poziþionatã automat lângã punctul din mijlocul arcului.0 Ghid de utilizare . Linia de cotã a unghiului se poate trage pe o altã poziþie. diferitele unelte de cotare sunt reprezentate de un singur buton. Uneltele ArchiCAD Unealta de Cotare de unghi În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. acoperiº). plasã. Modurile geometrice În fereastra de dialog Setãri de cotare a unghiurilor sau pe paleta info.

capitolul 4. Dacã se coteazã în modul geometric de ungi complementar. atunci programul va cota numai cadranul selectat cu cursorul Ciocan. În afarã de aceasta se mai poate preciza ca cotarea sã se refere la un unghi primar sau la un unghi complementar. Pentru aceasta se utilizeazã unealta Arc cu modul Sãgeatã dublã. culoarea peniþei ºi tipul liniei de cotare. Uneltele ArchiCAD Dacã se coteazã în modul geometric de unghi primar.0 Ghid de utilizare 199 . iar valoarea se scrie ca text pe semicerc. având în vedere stilul cifrelor. Setãri de cotare Aceleaºi setãri stau la dispoziþie ca ºi la uneltele Cotarea liniarã sau Cotarea razelor. ArchiCAD 6. Observaþie: ArchiCAD-ul nu poate sã coteze un unghi de 180 de grade. atunci ArchiCAD-ul va calcula ºi unghiurile celor douã cadrane învecinate cu cadranul ales.

în cazul activãrii celui de-al treilea buton. Aici începeþi textul. clicând pe capetele unei diagonale. 200 ArchiCAD 6. valoarea cotei unghiului va fi poziþionatã întotdeauna pe direcþia razei.capitolul 4. Direcþia cifrei Dacã se activeazã primul buton. în timp ce ultimele poziþioneazã în interiorul ei. Observaþie: În forma de bazã a Paletei de unelte . uneltele text ºi etichetã sunt grupate la un singur buton. cursorul sare automat în rândul nou. Unealta text Aceastã unealtã performantã de etichetare oferã posibilitatea creerii textelor formate din mai multe rânduri. La terminarea textului se apasã butonul OK. atunci valoarea cotei unghiului va fi întotdeauna orizontalã. Crearea textelor formatate Pentru poziþionarea unui text. se clicheazã pe sãgeata micã din colþul din dreapta jos al butonului. Uneltele ArchiCAD Poziþionarea valorilor Primul buton poziþioneazã valorile numerice în exteriorul liniei de cotã. în primul rând trebuie desenat un dreptunghi elastic cu unealta Text. Pentru a vedea ºi cealaltã unealtã. În timpul introducerii textului. Poziþionarea blocurilor de texte ArchiCAD-ul utilizeazã douã tipuri de texte: Texte formatate ºi Texte neformatate.0 Ghid de utilizare . cu diferite tipuri de caractere în diferite stiluri. aceasta va fi paralelã cu tangenta la curbã. Se poate sãri oricând într-un rând nou ºi prin activarea tastei ENTER. sau se alege vairanta Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Activând al doilea buton. Astfel dreptunghiul dat va apãrea în blocul de text împreunã cu un cursor clipitor. atunci când se ajunge la marginea dreptunghiului. iar pentru a întrerupe introducerea textului se apasã butonul Nu trebuie pe Bordul de control.

Setãri text Aceastã fereastrã de dialog oferã posibilitãþi generale pentru determinarea poziþiei ºi formei textului. Setãrile de stil ºi dimensiune se pot referi la elementele de text selectate. La folosirea fonturilor de plotter apare o a doua cãsuþã de setare. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 201 . Dupã rotire sau oglindire. Numãrul de caractere dintr-un rând e nelimitat. Apãsarea tastei ENTER semnificã automat începerea unui nou rând.capitolul 4. Se poate începe introducerea textului. Tip de caracter. Direcþia textului Unghiul direcþiei de scriere este definit de câmpul de modificare creatã în fereastra de dialog. de aceea la schimbarea scãrii cu comanda Reprezentare/Setãri de scarã. Lãþimea textului este determinatã de dimensiunea celui mai lung rând. când unealta Text este activã. Programul considerã dimensiunea textului ca o valoare absolutã. al stilului ºi al dimensiunii textului. Uneltele ArchiCAD Crearea textelor neformatate Textele neformatate sunt deosebit de utile atunci când nu se ºtie dinainte ce lungimi vor avea rândurile textului. stil ºi dimensiune Aceºti parametri ne ajutã la alegerea ºi specificarea tipului de caractere. dar pot fi ºi setãri implicite pentru textele ce se vor introduce mai târziu. textele se vor putea citi întotdeauna de jos în sus sau de la stânga la dreapta. Text neformatat se poate crea cu clicare dublã. dimensiunea textului ce apare pe ecran va fi diferitã.

programul afiºeazã automat în loc de texte. Posibilitãþi de vizualizare a textelor Colþurile blocurilor de texte se pot vizualiza.0 Ghid de utilizare . Punctul de ancoraj ne ajutã la modificarea elementelor de text.capitolul 4. Setãrile prezentate mai sus se pot executa în meniul Opþiuni/Opþiuni de reprezentare. O altã posibilitate este schimbarea textului cu o suprafaþã omogenã de culoare gri. apoi pe acel punct al suprafeþei de lucru în care se doreºte inserarea textului. 202 ArchiCAD 6. În timpul editãrii textelor programul mãreºte temporar blocurile. Uneltele ArchiCAD Distanþa dintre rânduri Distanþa dintre rânduri poate fi dependentã de dimensiunea caracterelor sau se poate defini prin introducerea unei valori. Texte schematizate. centrat. Observaþie: La o scarã foarte micã. Alinierea ºi punctul de ancorare Cu aceste posibilitãþi de setare se poate schimba alinierea textului. astfel este mai uºoarã gãsirea ºi modificarea lor. deoarece acest punct rãmâne pe loc în cazul modificãrii dimensiunii literelor sau altor caracteristici ºi astfel fixeazã textul faþã de elementele din jur. când textul nu se mai poate citi. accelerând astfel afiºarea desenului. în timp ce acestea se vor putea citi în continuare. sau aliniat la dreapta. Se clicheazã pe unul dintre butoanele de aliniere la stânga.

apoi comanda Editare/Alege toate textele. dupã care în jurul textului apar puncte de prindere. Astfel nu trebuiesc cãutate punctele cheie ale blocurilor. în timp ce textul din interior se reformateazã conform formei noi a blocului. Modificarea blocurilor de texte Cu ajutorul comenzii Editare/Întinde se poate modifica forma blocurilor de texte scrise ºi selectate. respectiv completa. ArchiCAD 6.Drept urmare apare un chenar gri pentru modificarea textului. ºi se clicheazã pe blocul ce se doreºte sã fie modificat.0 Ghid de utilizare 203 . cea mai simplã posibilitate de selectare este dreptunghiul de selectare trasat cu unealta Sãgeatã. Dacã se selecteazã textul din bloc.capitolul 4. trãgându-l de punctul cheie Blocul de text se întinde ca o linie elasticã. Textele rotite în timpul modificãrilor revin în poziþie orizontalã. Uneltele ArchiCAD Tehnici de texte Selectarea blocurilor de texte Blocul de text executat se poate selecta prin clicarea pe colþurile sau pe mijlocul lui. Pentru modificarea conþinutului textului prima datã se selecteazã blocul de text. Truc: Întru-cât punctele de prindere nu sunt afiºate ºi se gãsesc greu. atunci se poate modifica. Dupã selectare blocul de texte se poate reseta sau muta la fel ca celelalte elemente ale programului. în jurul primelor caractere. Modificarea textelor în blocuri Cea mai simplã metodã pentru începerea modificãrii textului este activarea uneltei Text. 1) Cu unealta activã Text se clicheazã pe blocul de text selectat.

Etichetarea automatã Cu selectarea comenzii Unelte/Etichete/Automat. În submeniu se poate alege dintre douã opþiuni: se eticheteazã automat toate elementele nou create. care ne ajutã la identificarea acestora. în cazul ºtergerii elementelui se va ºterge ºi eticheta. Pentru a vedea ºi cealaltã unealtã.capitolul 4. Poziþionarea etichetelor Existã douã tipuri în etichetã în ArchiCAD: . 3) Dacã s-a încheiat modificarea blocului.Etichetele unice se deseneazã separat pe Planuri. Observaþie: Prin apãsarea tastei “Renunþ㔠nu se întrerupe procesul de modificare. ºtergerea etichetei însã nu are influenþã asupra elementului. . 4) Dacã s-au încheiat modificãrile întregului text. sau se alege vairanta Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei. Uneltele ArchiCAD 2) În interiorul chenarului se pot copia. Observaþie: În forma de bazã a Paletei de unelte . li se pot ataºa sãgeþi. astfel nu sunt legate de elemente de construcþie. în fereastra de dialog Etichetare automatã apar toate elementele nou create de tipuri precizate. 204 ArchiCAD 6. tãia sau insera porþiuni de texte. se clicheazã pe un punct oarecare al suprafeþei de lucru sau clicaþi OK în Bordul de control. împreunã cu numãrul lor ID sau numãrul intern ID. Se poate trasa chenar în jurul lor. dar blocul de texte rãmâne selectat.Etichetele automate ce sunt legate de elemente se pot crea cu ajutorul comenzilor submeniului Opþiuni/Etichete. sau la grupurile elementelor structurale se poate ataºa etichetare automatã.0 Ghid de utilizare . uneltele text ºi etichetã sunt grupate la un singur buton. Observaþie: Etichetarea automatã este legatã de elemente. ce aparþin clasei de elemente selectate în fereastra de dialog Etichetare automatã. Unealta Etichetã Etichetele sunt blocuri de texte ce se pot ataºa la elementele de construcþie. Împreunã cu elementele înºirate în lista de materiale se pot vizualiza ºi etichetele automate asociate acestora. eventual etichete unice. se clicheazã pe urmãtorul bloc. sau ataºeazã etichete numai la elementele selectate. se clicheazã pe sãgeata micã din colþul din dreapta jos al butonului.

Eticheta din setarea implicitã va apãrea pe suprafaþa de lucru. 4) Se introduce textul etichetei dorite (maxim 25 de caractere) în zona de text ºi se apasã tasta ENTER sau se clicheazã pe butonul OK/ pe Bordul de control. 2) Se traseazã o linie elasticã de la punctul de începere pânã la punctul în care se va termina linia etichetei. Baie Setãrile etichetelor În fereastra de dialog Setãri Etichetã se poate preciza poziþia etichetei. ºi datele ce definesc caracteristicile textului.0 Ghid de utilizare 205 . Aceastã operaþie deschide automat zona de text a etichetei. ArchiCAD 6. elementelor selectate li se pot ataºa etichete. Etichete independente Pentru crearea etichetelor independente: 1) Se clicheazã în Plan în punctul de poziþionare al capãtului sãgeþii. conform setãrilor precizate în fereastra de dialog Etichetare automatã. 3) Se traseazã o linie în direcþia precizatã în fereastra de dialog Setãri Etichetã.capitolul 4. Uneltele ArchiCAD Prin alegerea comenzii Opþiuni/Etichete/Pe cele selectate. ºi se clicheazã în punctul în care se doreºte poziþionarea celei de a doua pãrþi a liniei etichetei. textul ei.

capitolul 4. Tipul etichetei Dacã prin selectarea unei etichete automate se deschide fereastra de dialog.0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD Numai setãrile specifice ale etichetelor vor fi prezentate aici. Dimensiunea sãgeþii. Direcþia testului Acest câmp permite setarea unui unghi oarecare pentru al doilea segment al liniei ºi pentru blocul de text. Peniþe Se pot seta peniþe diferite pentru text. Blocurile de text sunt afiºate în plan ca transparente.Setarea ID intern .oferã posibilitatea poziþionãrii celor maximum 25 de caractere. interior al elementului în textul etichetei. care va fi pãstrat de cãtre program pânã ce existã proiectul. Încadrare Lângã setãrile de font se pot asocia tipuri de încadrare prin simpla activare a butonului cu simbolul textului încadrat. sãgeatã ºi linii. Codul este în mod automat dimensionat sã cuprindã textul ºi nu poate fi editat independent.Setarea independentã . . se poate alege tipul de etichetã cu ajutorul butoanelor aflate la partea inferioarã a ferestrei. chiar dacã sunt încadrate.Setarea ID .poziþioneazã numãrul ID al elementului textului etichetei . .poziþioneazã numãrul special. În acest câmp se poate seta dimensiunea sãgeþii în puncte sau num. Poziþia etichetei automate Se pot seta patru poziþii pentru Etichete automate: 206 ArchiCAD 6.

Modul orizontal .Etichetele sunt verticale ºi se pot citi de jos în sus .aºeazã etichetele întotdeauna pe orizontalã . Textul etichetei Aici se pot seta atât textul Etichetãrii automate cât ºi textul Etichetãrii Unice. Textul ce apare în timpul etichetãrii automate poate sã fie numãrul ID al elementului sau numãrul ID interior.0 Ghid de utilizare 207 .Eticheta va apãrea paralel cu elementul. acestea se pot modifica dupã plac.Modul vertical . .capitolul 4.Modul paralel . Uneltele ArchiCAD .aºeazã eticheta dupã direcþia datã la setarea unghiului aflat în apropierea butonului. ArchiCAD 6. Modificarea acestui text atrage dupã sine schimbarea tipului ferestrei etichetãrii automate în fereastra de etichetare unicã. Etichetele unice pot avea numai texte unice.Modul independent .

Încãperile apar în Plan ca zone (haºuri) ºi ca note de încãperi ataºate ale zonelor de încãperi. considerate încãperi. Notele de încãperi al ArchiCAD-ului sunt elemente de bibliotecã. fereastra. parametrizate. Notele de încãperi sunt elemente de bibliotecã inteligente. suprafaþa ºi alþi parametri posibili. Se pot ataºa Încãperi la camere. descrieri GDL de 2D ºi descrieri de proprietãþi. codul. Notele predefinite ale ArchiCAD-ului se aflã în biblioteca ArchiCAD. Zonele de încãperi marcheazã suprafaþa încãperii în planurile proiectului. ºi cu comenzile de meniu Editare se poate modifica dupã cerinþe. Observaþie: Pentru deplasarea etichetei prima datã trebuie selectatã eticheta în timp ce unealta Etichetã este activã. ca numele. uºa. etc. 208 ArchiCAD 6. Eticheta se poate fixa prin oricare punct cheie. suprafaþa (cu sau fãrã goluri). ale cãror formã.capitolul 4. deoarece notele de încãperi posedã simboluri 2D. încãperile sunt grupate în categorii. ca materialul pardoselii. Uneltele ArchiCAD Tehnicile etichetãrii Modificarea lungimii liniilor etichetelor respectiv modificarea poziþiei textului se poate face prin alungirea punctelor cheie. În ArchiCAD. grupuri de camere sau chiar la o porþiune mai mare a proiectului. însã comportarea lor diferã în multe privinþe faþã de comportarea altor tipuri de elemente de bibliotecã cum ar fi obiectul.0 Ghid de utilizare . conþinut ºi comportare se poate alinia la orice stil de proiectare. Unealta Încãpere Cu ajutorul uneltei Încãpere se pot specifica în planurile proiectului unitãþi de suprafeþe. iar Nota de încãpere conþine informaþiile de texte referitoare la încãpere.

Dacã alegeþi al doilea buton. întocmirea evidenþei spaþiilor cu ArchiCAD este uºoarã. clicând pe fiecare colþ al încãperii se deseneazã pur ºi simplu un lanþ de linii.0 Ghid de utilizare 209 . prin clicare dublã pe ultimul punct.Îîn acest caz conturul se va închide automat. utilizând comanda Categorii de încãperi. Datoritã informaþiilor stocate în încãperi. Odatãt definitã zona încãperii. astfel ArchiCAD-ul o va considera automat ca încãpere ºi nota încãperii. iar golurile din pereþi sunt uºi ºi ferestre. În acest caz rezultatul poate sã ArchiCAD 6. decât în cazul comenzii Adu deasupra. Modurile de definire ale încãperilor Existã douã moduri pentru definirea încãperilor: ori se deseneazã conturul încãperii cu ajutorul punctelor de colþ. laboratoare.. Lista de încãperi afiºeazã numeroase alte informaþii utile. Desenarea se poate încheia prin clicarea din-nou pe punctul de începere. Modul lanþul de linii este cel mai eficient atunci. ori se lasã în seama ArchiCAD-ului. Dacã alegeþi primul buton ArchiCAD va defini întotdeauna suprafaþa zonei prin feþele interioare ale pereþilor. Ambele moduri de recunoaºtere automatã a încãperilor se bazeazã pe faptul cã majoritatea încãperilor sunt înconjurate cu pereþi. care recunoaºte automat limitele încãperii înconjurate cu pereþi. Sã se clicheze în interiorul suprafeþei închise cu pereþi.capitolul 4. care sunt rezultate din calculul caracteristicilor încãperilor. etc.. Uneltele ArchiCAD Categoriile de încãperi grupeazã încãperile cu destinaþii asemãnãtoare ca de exemplu zone comune. când limitele încãperii nu sunt determinate în mod cert de pereþii înconjurãtori. sau dacã aceeaºi Încãpere include mai multe camere separate cu pereþi. Încãperile de diferite categorii se pot reprezenta cu diferite culori ºi li se pot ataºa diferite note de încãperi. Haºura zonei nu se va suprapune peretelui. nota încãperii va apãrea automat în plan. folosind comanda Listã de încãperi din meniul Calcule. Unele categorii de încãperi sunt predefinite în ArchiCAD. ArchiCAD va considera liniile de referinþã ale pereþilor ca limita încãperii. dar dupã dorinþã se pot crea ºi categorii proprii în meniul Opþiuni. sau prin clicarea din nou pe punctul de începere. sau prin clicare pe butonul OK din bordu de control. Cu aceastã metodã. Dacã peretele are deschideri care nu sunt uºi sau ferestre. Cele douã metode opþionale controleazã aceastã recunoaºtere. birouri.. ArchiCAD va continua sã caute limitele încãperii în afara unitãþii spaþiale pe care aþi dorit sã o identificaþi ca zonã.

Setãri de încãperi Zonele sunt elemente de bibliotecã. În cazul încãperilor independente. va închide automat încãperea. 210 ArchiCAD 6. iar fereastra lor de dialog Setãri seamãnã mult cu cea a uneltelor Uºã ºi Fereastrã.0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD sã nu fie cel aºteptet. este recomandatã folosirea modului poligon.capitolul 4. recunoaºterea automatã a încãperii dã rezultat satisfãcãtor ºi dacã încãperea este deschisã ArchiCAD va cãuta pereþii de închidere ai încãperii dacã nu-i gãseºte.

poziþionare ºi grosimea pardoselii Zonele sunt definite de volumul total al unui spaþiu deasupra nivelului activ.capitolul 4. dar se pot crea noi categorii prin fereastra de dialog Categorii de zone ale meniului Opþiuni. imaginea ºtampilei va fi schimbatã. În GDL 2D se pot descrie note de încãperi cu numãr nelimitat ºi astfel conþinutul Listei Parametrilor poate sã se schimbe de la încãpere la încãpere. s-ar putea sã doriþi excluderea volumului structurii de pardosealã. Aceºti parametri au efect asupra modului de apariþie ºi conþinutului notei de încãpere. Pentru fiecare încãpere trebuie precizat numele acesteia. la fel ca afiºarea ºi conþinutul listei de încãperi. culoare. perimetrul golurilor. Parametrii Împreunã cu alþi parametri ai notei de încãpere se poate seta afiºarea 2D ºi conþinutul notei de încãpere. suprafaþa delimitatã de pereþi. bucãtãrie. etc. notã de încãpere. perimetrul încãperii.) Dimensiunea de text ºi culoarea notei de încãpere Dimensiunea textului se poate preciza în valori absolute. ceea ce înseamnã cã prin schimbarea categoriilor în Parametri. aparþin aceleiaºi categorii. cod. programul calculeazã automat diferite informaþii geometrice (aria. ArchiCAD 6. În ArchiCAD existã categorii de încãperi predefinite. iar numãrul de ordine va creºte automat cu fiecare încãpere creatã. Încãperile care au aceleaºi funcþiuni. Totuºi.0 Ghid de utilizare 211 . Se poate seta culoarea doritã pentru zonã în fereastra de editare a numãrului de peniþã sau se pot utiliza culorile predefinite prin marcarea cutiei de control Foloseºte Culorile ªtampilei de zonã Înãlþimea încãperii. Uneltele ArchiCAD Prezentarea categoriilor ºi a notelor de încãperi În zona de previzualizare este afiºatã ºtampila zonei. o listã derulantã permite alegerea categoriei de zonã. Precizarea categoriilor de încãperi impune determinarea unui set de nume. adicã cu modificarea scãrii mãrimea textului rãmâne identicã. Denumirea încãperii ºi Numãrul zonei Aceastã zonã de construcþie oferã posibilitatea de numerotare a încãperilor în Planuri. În acest caz introduceþi grosimea pardoselii în cãsuþa de editare reducând astfel înãlþimea încãperii. Dupã precizarea încãperii ºi dupã poziþionarea notei în desenul Plan. ca de exemplu baie. ªtampilele sunt asociate categoriilor de zone. zonã de locuinþã. perimetrul cu pereþi. Lângã zona de previzualizare.

Uneltele ArchiCAD Suprafaþa mãsuratã În cazul zonelor selectate veþi gãsi afiºatã suprafaþa ultimei zone selectate. astfel ne stau la dispoziþie trei moduri geometrice. deoarece conþin deja date de cotare. a cãrei valoare urmãreºte modificarea formei suprafeþei. Capitolul 5. Unealta Haºurã Cu ajutorul uneltei Haºurã se pot crea în Planuri ºi în alte vederi 2D haºuri unice ºi create dinainte.Încãperile nu se pot cota. Mai vezi . Astfel de descrieri pot fi legate de peniþã sau tip de haºurã.se deseneazã conturul cu ajutorul mouseului 212 ArchiCAD 6. Aceastã unealtã este utilã atunci. Un exemplu bun pentru utilizarea uneltei Haºurã este reprezentarea graficã a diferitelor materiale ale pardoselilor. Când se creeazã o zonã de bazã. Tehnici de încãperi Majoritatea tehnicilor descrise în partea "Construcþia poligoanelor" se pot aplica ºi în cazul încãperilor. Haºurile sunt listate în calculele de cantitãþi cu componentele ºi descrierile asociate.Golurile din interiorul încãperilor se pot întinde cu ajutorul uneltei Selector de suprafaþã. sau detalierea faþadelor. Cele mai importante excepþii sunt urmãtoarele: .0 Ghid de utilizare . care se vor detalia mai jos.capitolul 4... . Cercul de atracþie ºi celelalte moduri de construcþie ajutã la aºezarea Haºurii la celelalte elemente. cãsuþa este obturatã. . Unealta Haºurã este capabilã ºi de calcularea ariilor poligoanelor din Plan. în acest caz se asociazã ºi un text la suprafaþã. ºi se pot construi cu metodele de construire ale poligoanelor.Modul geometric poligonal . când se deseneazã secþiuni sau detalii. Modurile geometrice pentru haºuri Desenarea haºurilor seamãnã cu desenarea planºelor ºi acoperiºurilor. dar nu se pot selecta independent de încãperi ºi nici nu se pot ºterge. Comanda Reîmprospãteazã Zonele în meniul Unelte.

Laturile dreptunghiului creat sunt totdeauna paralele cu direcþiile Grilajului de construcþie.Modul geometric dreptunghiular . Setãri haºuri În fereastra de dialog Setãri haºuri se pot impune caracteristicile elementelor selectate sau setãrile de bazã ale elementelor ce se vor desena mai târziu. . cu care se poate poziþiona textul haºurii pe desen.0 Ghid de utilizare 213 . Cele mai multe setãri ale uneltei au fost deja discutate la secþiunea Setãri comune de Unelte. alegând ultima comandã a meniului Editare se deschide fereastra de dialog Setãri dimensiune text .capitolul 4. apare cursorul fin Ciocan. editarea fontului ºi caracteristicilor peniþei pentru textul suprafeþei selectate. Dupã desenarea haºurii. ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD . Aceastã comandã funcþioneazã la fel la toate modurile geometrice. Când selectaþi numai textul unei haºuri. Numai diferenþele ºi opþiunile specifice vor fi prezentate mai jos..prin utilizarea lui se pot crea haºuri cu patru colþuri în unghi drept la care o laturã este paralelã cu linia de referinþã desenatã. care asigurã afiºarea mãrimii suprafeþei pe ecran. la unealta cotare.. Clicarea pe butonul text din Paleta Info are acelaºi efect. Marcarea suprafeþei În fereastra de dialog Setãri Haºuri avem posibilitatea selectãrii butonului Aratã aria haºuratã.prin utilizarea lui se pot crea haºuri cu patru colþuri în unghi drept care se definesc prin clicarea pe cele douã capete ale unei diagonale. Fereastra de dialog a fost prezentatã mai înainte. Valorile suprafeþelor dupã rotire ºi oglindire se pot citi întotdeauna de la stânga la dreapta sau de jos în sus.Modul geometric dreptunghi rotit .

deoarecee orice tip de haºurã are o formã vectorialã ºi o formã bitmap. 214 ArchiCAD 6. Cele douã tipuri de haºuri pot corespunde. Uneltele ArchiCAD Tipurile haºurilor Pentru alegerea tipului de haºurã se selecteazã unul dintre elementele. ale meniului de haºuri.capitolul 4. aºezate în ordine alfabeticã. deoarece sunt construite dintr-o mulþime de puncte. ploterul cu peniþe nu le poate vizualiza.Haºurile bitmap sunt mult mai amãnunþite decât cele vectoriale. În ArchiCAD se pot alege douã tipuri de haºuri: . Paleta desfãºurabilã a haºurilor este afiºatã cu culorile actuale de peniþã.Haºurile vectoriale sunt constituite din linii sau bucãþi de linii simple. . atât pentru haºurã cât ºi pentru fond. astfel pot fi numai imprimate.0 Ghid de utilizare . de aceea ele se pot desena uºor cu ploterul cu peniþe. Forma vectorialã a haºurii se poate vizualiza pe ecran prin setarea zonelor corespunzãtoare ale ferestrei de dialog Opþiuni/Opþiuni de reprezentare.

ArchiCAD 6. Selectaþi haºura Spaþiu gol. Orientarea se mai poate seta ca opþiune de reprezentare în Opþiuni/Opþiuni de reprezentare/Tratarea haºurilor. se poate selecta Haºura solidã în Opþiuni/Opþiuni de reprezentare Tipuri de haºuri în meniul aparent sunt de tip bitmap..Modul Dupã origine proiect începe haºura la originea proiectului ºi vizualizeazã numai zona din interiorul conturului. În Opþiuni/Preferinþe/Diverse se poate alege setarea Toate haºurile transparente. Acestea pot fi editate în Fereastra de dialog Tipuri de linii. Asiguraþi-vã în fereastra de dialog setãri haºurã este marcatã cãsuþa de control Aratã textul. Pentru aprofundarea cunoºtinþelor despre editarea. Vectorul de direcþie considerat în acest mod aratã de la prima spre a doua clicare. ce se poate modifica în fereastra de dialog Opþiuni/Tipuri de haºuri. Tehnici de haºuri Toate tehnicile de construcþie descrise în paragraful "Construirea poligoanelor" din capitolul 3 se pot aplica ºi la unealta Haºurã. în fereastra de dialog Setãri haºuri ºi la modurile de construcþie ale paletei info. folosirea ºi diferenþele dintre haºurile bitmap ºi vactoriale. . Uneltele ArchiCAD Se poate adãuga la aceste douã tipuri. 2.capitolul 4.. care se referã numai la haºurile vectoriale. Desenaþi elementul de haºurã în locul dorit. 4. fiecare dintre ele are un nume de referinþã.Modul Dupã origine haºurã începe haºurarea de la punctul de începere a haºurii. Orientarea Haºurii În ArchiCAD se pot seta douã orientãri de haºurare. se vor mai vedeacomenzile Tipuri de haºuri ºi Opþiuni de reprezentare în Capitolul 5. Haºuri cu sau fãrã chenar Comutatoarele ce se referã la haºuri decid dacã marginile haºurilor desenate vor fi sau nu vizibile. . Poziþionarea haºurii goale 1. meniul Opþiuni. Meniul desfãºurabil Tipul liniei chenarului permite alegerea dintre diferite tipuri de linii. Plasaþi textul cu cursorul Ciocan. Mai vezi .0 Ghid de utilizare 215 . 3.

Modul geometric dreptunghi . . legate între ele la punctele de capãt. cu deosebirea cã prima datã trebuie definit vectorul de rotire al liniei de referinþã de bazã. amintit mai sus. uneltele Linie. fãrã restricþii.0 Ghid de utilizare . 216 ArchiCAD 6. În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. iar a doua defineºte coordonatele X ºi Y ale vârfului dreptunghi opus. sau prin clicare dublã pe ultimul punct. Vectorul totodatã ne dã ºi lungimea laturilor paralele cu acesta. Laturile dreptunghiului desenate cu modul geometric pãtrat sunt întotdeauna paralele cu grilajul de construcþie. . Setãri de linii Multe din setãrile uneltei Linii sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Uneltele ArchiCAD Unealta Linie Linia este cel mai simplu ºi cel mai util element al ArchiCAD-ului.capitolul 4. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol.Modul geometric de linie grupat . astfel încât punctul de capãt al fiecãrui element sã fie în acelaºi timp ºi punctul de început al elementului urmãtor. Vor fi discutate numai setãrile specifice Liniei. astfel va rãmâne valabilã doar componenta de rotire unghiularã a vectorului. Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton. Dreptunghius se defineºte cu punctele de capãt ale unei diagonale. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. cu linii ce se unesc în colþuri. cu ajutorul cãruia se poate crea aproape orice formã.Modul geometric dreptungi rotit . de aceea se poate modifica independent. prima clicare defineºte coordonata Y a liniei de referinþã de bazã. Lanþul de linii se poate termina prin apãsarea butonului Renunþã de pe Bordul de control.cu ajutorul lui se poate crea un grup de linii în formã de dreptunghi.cu ajutorul lui putem trasa un lanþ din linii. Fiecare membru al grupului de linii este un element independent. .Modul geometric de linie unic .cu ajutorul lui se creeazã grupul format din patru linii. dar prin apãsarea tastei SHIFT aceastã legare se poate anula. alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.cu ajutorul lui putem trasa în planul de lucru o linie definitã de punctul de începere ºi de punctul de terminare al acesteia. Moduri geometrice de linie Programul asigurã patru moduri geometrice de linie: .

cã dimensiunea capãtului de sãgeatã.capitolul 4. Aici se pot impune ºi setãrile de bazã referitoare la liniile ce se vor trasa în continuare.0 Ghid de utilizare 217 . prin utilizarea cãreia cursorul se poziþioneazã pe axul invizibil dintre cele douã linii. Sã nu uitãm însã. culoarea ºi grosimea de peniþã a acestuia se pot modifica ºi separat. Ultimul tip de capãt de sãgeatã este special datoritã faptului cã creeazã o linie dublã. Uneltele ArchiCAD Setarea capetelor de sãgeþi La setarea capãtului de sãgeatã ne stã la dispoziþie aceeaºi gamã de tipuri de sãgeþi ca ºi la unealta Cotare. Prin selectarea capãtului sãgeþii ºi prin deschiderea ferestrei de dialog Setãri. în cazul în care nu a fost selectat nimic. Moduri de construcþie de linii În ArchiCAD existã posibilitatea de alegere dintre patru moduri de construcþii de linii: ArchiCAD 6. cu sãgeþi la ambele capete. setarea se poate aplica ºi la linii existente deja.

aceastã operaþie poziþioneazã centrul arcului/cercului în Plan. 218 ArchiCAD 6.) În afiºarea de bazã a Paletei de unelte. Capitolul 3. ºi începutul arcului. cu utilizarea Baghetei Magice (mai vezi Transformaþii de elemente.Modul de construcþie cu sãgeatã dublã aºeazã sãgeata setatã în ambele puncte de capãt ale liniei. Intersectare. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp. Cu ajutorul lui cercul sau arcul se poate defini prin trei clicãri: 1) Definirea centrului. tãiere Aceste comenzi sunt folosite la intersectarea liniilor ºi descrierea lor detaliatã se aflã în paragraful comenzilor corespunzãtoare în capitolul 5. fãrã sãgeatã.capitolul 4.Modul de construcþie de linii fãrã sãgeatã executã linii simple. Tehnici de linii Pentru modificarea ºi construcþia liniilor ne stau la dispoziþie numeroase tehnici.modul geometric arc/cerc cu punct central. Acest truc ne ajutã la gãsirea punctelor de mijloc ale elementelor. Punctul de mijloc a liniei Punctele de mijloc ale elementelor linie sunt semnalate de transformarea cursorului în Pipã. Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton.ce determinã lungimea raze. . . uneltele Linie.Modul de construcþie cu sãgeatã la punctul de capãt aºeazã sãgeata setatã pe capãtul liniei. Moduri geometrice Arc/Cerc Pentru desenarea arcelor ºi cercurilor programul asigurã patru moduri geometrice: . alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.0 Ghid de utilizare . Unealta Arc/Cerc Cu ajutorul uneltei Arc/Cerc se pot poziþiona cercuri respectiv arce în Plan. Uneltele ArchiCAD . ce pot fi foarte utile pentru desenarea pereþilor în formã de arc. 2) Definirea punctului de pornire . rotunjire.Modul de construcþie cu sãgeatã la punctul de începere aºeazã sãgeata setatã pe punctul de începere al liniei. .

apoi se clicheazã. 4) Se deplaseazã arcul în mãsura doritã. Dacã se clicheazã cu cursorul fin Mercedes pe marginea elementului ArchiCAD 6. Uneltele ArchiCAD 3) Definirea punctului de capãt . dar acestea pot fi puncte de tangeþã. Aceastã metodã poate lucra numai cu tangente drepte. rotind cursorul cu unghiul dorit. . apoi cu o nouã clicare se încheie desenarea. Acesta este cel mai complex ºi cel mai sofisticat mod din cele patru moduri geometrice. 1) Se clicheazã pe primul punct cu cursorul Pipã sau Cruce.0 Ghid de utilizare 219 . ori pur ºi simplu se clicheazã dublu în punctul de pornire. Dacã se selecteazã mai mult decât douã puncte.capitolul 4. iar la cercuri ori se roteºte punctul în jurul centrului. apoi se clicheazã dublu. apoi se miºcã cursorul în jurul centrului. se activeazã unealta Sãgeatã. ce determinã perimetrul.modul geometric punct de tangenþã la cerc. 2) Se clicheazã pe cel de-al doilea punct cu cursorulCreion gol. se clicheazã pe cel de-al treilea punct. La aceastã metodã programul nu considerã ca puncte de tangenþã punctele de capãt ale elementelor. 3) Se clicheazã pe al treilea punct. se selecteazã arcul. asemãnãtor cu modul geometric arc/cerc cu trei puncte. deci între cele trei definiþii pot fi maximum douã puncte de capãt. -modul geometric arc/cerc cu trei puncte. în funcþie de câte puncte de referinþã posibile s-au dat. operaþia revine la modul geometric arc/cerc cu trei puncte. Operaþia cere selectarea a trei puncte de începere. fapt semnalat de cãtre punctul independent. apoi desenarea se poate încheia prin clicare. Cu ajutorul lui 1 3 2 4 se pot desena doar cercuri. Un arc se poate termina ºi prin tragerea punctului de capãt pe poziþia doritã. ºi se miºcã în mãsura doritã. linii. amintit mai sus. Pentru desenarea unui cerc întreg se clicheazã odatã pe cel de-al treilea punct. Metoda. Cu ajutorul lui se poate defini arcul care trece prin trei puncte.care la arce poate fi un punct oarecare al perimetrului. margini de pereþi. ºi se clicheazã din nou pe primul punct. dar acestea se pot transforma mai târziu în arce. deci punctele de tangenþã pot fi numai Planºee. etc. necesitã miºcarea mouse-ului la terminarea operaþiei. Pentru realizarea unui arc cu unghi diferit de cel definit de cel de-al treilea punct.

dupã clicarea ultimului punct cu cursorul Ochi ºi cercul mobil gri din zona soluþiilor.Douã tangente/un punct . În funcþie de caracteristicile geometrice (maxim4) programul poate calcula mai multe soluþii. în acest caz. Dacã nu existã soluþie (de exemplu s-au dat trei drepte paralele ca tangente).O tangentã/douã puncte . 4) Se specificã rezultatul dorit cu cursorul ochi.modul geometric grup de arce Cu ajutorul lui se pot crea lanþuri de arce consecutive. La specificarea a trei tangente. . toate arcele ArchiCAD 6.Punctul de începere ºi de capãt a primei tangente ºi al primului arc se poate defini liber. cercul gri nu va apãrea. Uneltele ArchiCAD în formã de arc. Aceastã metodã se bazeazã de fapt pe definirea de o tangentã/douã puncte. 2) Se clicheazã pe a doua tangentã cu cursorul creion plin. douã sau trei tangente.0 Ghid de utilizare 220 .Trei tangente În primele douã cazuri tangentele ºi punctele se pot specifica în ordine oarecare. 3) Se clicheazã pe punctul liber cu cursorul creion gol. la fiecare membru al lanþului. el trece doar prin punct. 5) Se clicheazã. Pentru definire se poate utiliza una. 1) Se clicheazã pe o tangentã cu cursorul Mercedes. . trebuie sã alegem dintre patru soluþii.capitolul 4. se poate specifica rezultatul ce se doreºte a fi pãstrat. cercul ce va lua naºtere nu va atinge elementul curb.

Definiþi centrul elipsei. dar punctul de capãt al arcului se poate defini liber. o altã razã ºi unghiul arcului. 2. Definiþi primul punct al diagonalei imaginare. La selectarea ºi modificarea arcelor segmentele de arce se pot manipula independent.Elipsa diagonalã creeazã o elipsã definitã de un dreptunghi. Metoda realizeazã elipsa ca înscrisã într-un dreptunghi invizibil definit de douã puncte ale diagonalei. 1. Alegeþi orientarea razei mari prin a doua clicare. .capitolul 4. ArchiCAD 6. 3. .Modul Raze de elipsã defineºte un arc de elipsã prin raza mare. Prin întinderea diagonalei se obþin elipse de diferite mãrimi. 3.0 Ghid de utilizare 221 . 2.Elipsa semi-diagonalã funcþioneazã în acelaºi fel. Se alege elipsa doritã. 1. dar aici dreptunghiul imaginar este definit de centru ºi punctul de capãt al semi-diagonalei. Se obþine linia elasticã a celei de a doua raze care se poate întinde la diferite lungimi ºi unghiuri. . Uneltele ArchiCAD ºi ca punct de începere tangenta punctului de capãt ºi punctul de capãt al arcului anterior.

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Va fi vizibilã elipsa corespunzãtoare celor douã raze. Dacã întindeþi raza unicã astfel încât sã fie egalã sau mai mare decât raza mare, elipsa nu poate fi trasatã. 4. În faza finalã se poate defini arcul de elipsã dorit. Mai întâi definiþi punctul de începere al unghiului. Apoi, cu o altã linie elasticã, poziþionaþi cealaltã laturã. Dupã terminare cele douã linii ajutãtoare nu vor fi vizibile.

Setãri Arc/Cerc
Multe din setãrile uneltei Cerc sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. Vor fi discutate numai setãrile specifice.

Setarea sãgeþilor Unealta Arc/Cerc utilizeazã aceeaºi gamã de sãgeþi, ca ºi unealta Cotare ºi Linie, cu excepþia tipului cu liniile duble. Sã nu uitãm, cã dimensiunea, culoarea peniþei ºi grosimea peniþei se poate seta separat pentru sãgeata respectivã.

222

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Sãgeþi se pot ataºa doar la arce, cercurile sunt elemente închise, fãrã punct de începere ºi punct de capãt, astfel nu existã posibilitatea de selectare a unui capãt de linie. - Dacã un arc prevãzut cu sãgeatã se transformã într-un cerc, sãgeata dispare pur ºi simplu. - Dacã se deschide un cerc, se pot ataºa sãgeþi prin deschiderea ferestrei de dialog, în modul detaliat mai jos.

Moduri de construcþie Arc/Cerc
Ca ºi în cazul liniilor, ºi aici ne stau la dispoziþie patru moduri de construcþie ale sãgeþilor. Dupã trasarea arcului, stilul sãgeþii se poate transforma liber în oricare tip din gama existentã, în fereastra de dialog Setare Arc/Cerc. - Modul de construcþie fãrã sãgeatã creeazã un arc simplu, fãrã sãgeatã. - Modul de construcþie de sãgeatã în punctul de începere aºeazã sãgeata cu setarea actualã în punctul de începere al arcului. - Modul de construcþie de sãgeatã în punctul de capãt aºeazã sãgeata cu setarea actualã în punctul de capãt al arcului. - Modul de construcþie cu sãgeatã dublã aºeazã sãgeata cu setarea actualã pe ambele puncte marginale ale arcului.

Tehnici de Arc/Cerc
Urmãtoarele trucuri se pot aplica la definirea ºi modificarea cercurilor ºi arcelor.

Modificarea arcelor ºi cercurilor prin tragere
Cu ajutorul uneltei Sãgeatã, prin tragerea punctelor de capãt corespunzãtoare se pot obþine urmãtoarele: - Modificarea lungimii arcului de la un punct de capãt cu cursorul pipã. - Închiderea arcului (Transformarea arcului în cerc), trãgând punctul de capãt pe punctul de începere, cu cursorul pipã. Descrierea unui cerc (Transformarea în Arc) prin tragerea unui punc de referinþã. - Mãrirea razei cercului sau arcului cu prinderea conturului elementului cu cursorul fin Mercedes. - Tragerea cercului (Translatare), cu prinderea centrului cu cursorul fin pipã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

223

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Unealta Curbã
Unealta Curbã foloseºte la desenarea exactã ºi uºoarã a curbelor libere. Aceste curbe aparþin clasei curbelor naturale sau Bezier. Unealta oferã o libertate mare la desenarea structurilor ºi obiectelor de formã oarecare, fãrã restricþiile uneltei Arc. În afiºarea de bazã a Paletei de unelte, uneltele Linie, Arc/Cerc ºi Curbã sunt reprezentate de un singur buton. Pentru a vedea toate uneltele în acelaºi timp, alegeþi opþiunea Extinsã din Fereastrã/Palete plutitoare/Forma paletei.

Moduri geometrice
ArchiCAD-ul manipuleazã douã tipuri de curbe: curbele naturale ºi curbele Bezier. Butonul care alege una din cele douã tipuri, se aflã în fereastra de dialog Setãri de curbe, pe Bordul de control. Curbele naturale se pot defini prin plasarea punctelor cheie, pe care programul le leagã automat, realizând curba continuã. Unghiul tangentei ºi forma curbei astfel create sunt definite de punctele cheie plasate una dupã alta. Acest procedeu se poate încheia prin clicare dublã pe ultimul punct cheie, sau prin clicare pe butonul OK pe Bordul de control. Din clicarea pe OK rezultã în totdeauna o curbã închisã. Curbele Bezier sunt mai complicate, dar corespund mai bine la crearea formelor speciale. ªi curbele Bezier sunt definite de puncte cheie, dar în afarã de acesta, ele au mânere tangente reglabile, pe ambele pãrþi ale punctelor cheie, Forma curbei Bezier este influenþatã de direcþia tangentei ºi lungimea mânerelor tangente. Pentru definirea curbelor Bezier se clicheazã odatã, aºezând prin aceastã clicare un punct cheie. Se þine apãsat butonul mouse-ului, ºi prin deplasarea de pe punctul cheie se defineºte tangenta de la început ºi lungimea mânerelor. Dacã se dezactiveazã butonul mouse-ului, ArchiCAD-ul presupune cã prin urmãtoarea clicare se doreºte poziþionarea urmãtorului punct cheie. Se þine apãsatã tasta mouse-ului ºi se specificã urmãtoarea tangentã ºi punct cheie ca ºi înainte. Procedeul se poate încheia prin clicarea dublã pe ultimul punct cheie, prin apãsarea de douã ori a tastei ENTER sau prin activarea butonului OK pe Bordul de control. Curbele Bezier se pot construi prin modificarea lungimii ºi poziþiei mânerelor. Unghiul celor douã mânere ce aparþin la acelaºi punct cheie este identic, ºi poate sã difere numai lungimea lor. Observaþie: Mânerele ce aparþin unei curbe Bezier sunt vizibile în Plan, dacã curba a fost selectatã. Dacã s-au selectat mai multe curbe deodatã, atunci sunt vizibile numai mânerele ce aparþin ultimei curbe selectate.

224

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Tipul curbelor selectate se poate schimba prin clicare pe butonul corespunzãtor pe Bordul de control, sau în fereastra de dialog Setãri de curbe.

Moduri de construcþie
În fereastra de dialog Setãri de curbe sau pe Bordul de control ne stau la dispoziþie patru moduri de construcþie de Curbe. Acestea corespund cu modurile ce aparþin Liniilor; fãrã sãgeatã, cu sãgeatã la punctul de începere, cu sãgeatã la punctul de capãt, cu sãgeþi la ambele capete. Stilul vârfului de sãgeatã poate fi oricare dintre cele 14 stiluri accesibile în fereastra de dialog Setãri de curbe.

Setãri de curbe
Multe din setãrile uneltei Curbã sunt aceleaºi cu ale celorlalte unelte. Mai vezi Setãri comune de unelte mai sus în acest capitol. Vor fi discutate numai setãrile specifice.

Curbe deschise ºi închise Curbele pot fi deschise sau închise. Tipul de curbã corespunzãtor se poate selecta în fereastra de dialog Setãri de curbe, la Atribute de plan.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

225

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Dacã desenarea unei curbe se încheie cu clicarea pe butonul OK al Bordului de control, atunci se obþine o curbã închisã. Setãri de sãgeþi Setãrile uneltei Curbã corespund cu cele de la uneltele Cotare, Linie ºi Arc/Cerc. Dimensiunea, grosimea ºi culoarea de peniþã a sãgeþilor se pot defini independent. Numai curbele deschise pot avea sãgeþi. Dacã desenarea unei curbe s-a început cu desenarea sãgeþii, iar mai târziu se doreºte închiderea curbei, atunci sãgeata va dispare automat.

Tehnici de curbe
Deplasarea curbelor
Cu ajutorul uneltei Sãgeatã o curbã se poate deplasa prin punctele de capãt, prin punctele de cheie sau prin perimetrul ei. Dacã unealta Curbã este activatã, ºi s-a selectat o curbã, atunci pentru deplasarea întregii curbe trebuie utilizatã comanda Deplasare.

Construcþia curbelor
Dacã în Biblioteca de unelte unealta Curbã este activã, ºi s-a selectat o curbã, ea pote fi construitã liber, în urmãtorul mod: - Punctele cheie se pot muta prin clicarea pe acestea, sau prin clicarea pe mânere ºi prin deplasarea lor (inclusiv punctele de capãt). - Prin clicarea pe perimetrul curbei se poate crea un nou punct cheie, care apoi se poate muta. Observaþie: Pentru deplasarea simultanã a mai multor puncte cheie se utilizeazã unealta Selector de suprafaþã.

Unealta Punct
Desenarea punctelor
Pentru poziþionarea punctelor în Plan se respectã urmãtorii paºi: 1) Se selecteazã din Biblioteca de unelte unealta Punct prin clicare pe buton. 2) Se clicheazã cu cursorul pe poziþia în care dorim sã aºezãm punctul. Pentru poziþionarea exactã se pot utiliza toate elementele ajutãtoare de construcþie obiºnuite. Observaþie: Punctele nu apar nici la desenare, nici la imprimare.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

226

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Setarea punctelor

Folii ºi peniþe Aceste setãri funcþioneazã în modul cunoscut de la celelalte elemente, pentru informaþii detaliate vezi partea "Setãri generale".

Unealta Secþiune/Faþadã
Aceastã unealtã foloseºte la executarea secþiunilor ºi faþadelor, ce se realizeazã cu ajutorul simbolurilor de secþiuni aºezate în Plan. Unealta Secþiune/Faþadã plaseazã simboluri standard de secþiune/faþadã ºi o linie de secþionare în Plan. Fiecare simbol de secþiune creeazã automat o fereastrã nouã, în care programul vizualizeazã modelul secþiune/faþadã, respectiv desenul. Simbolurile secþiune/faþadã apar pe toate nivelele proiectului.

Poziþionarea liniilor de secþionare
Pentru poziþionarea în Plan a liniilor de secþionare se urmãresc urmãtorii paºi: 1) Cu linia elasticã ce apare dupã clicare se poate începe desenarea direcþiei secþiunii. 2) Cu a doua clicare se poate specifica direcþia planului de secþionare ºi lungimea primului segment. Toate segmentele liniei de secþionare vor fi paralele cu primul segment, deºi se pot aplica deplasãri perpendiculare pe urmãtoarele segmente ale liniei. 3) Desenarea se poate încheia prin clicare dublã pe ultimul punct sau prin clicare pe butonul OK al Bordului de control. 4) Cu cursorul Ochi ce apare, se poate specifica direcþia ºi adâncimea proiecþiei secþiunii. 5) La terminarea liniei de secþionare sãgeþile ºi numele secþiunii vor apãrea automat pe desen.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

227

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Setãri de secþiune/faþadã
Fereastra de dialog Setãri de secþiune/faþadã asigurã modificarea imaginii liniei de secþionare în Plan prin numeroºi parametri.

Se pot selecta peniþe diferite pentru linia de secþionare ºi ID. Tipuri de linii Secþiunea se poate vizualiza în Plan cu orice tip de linie ce figureazã pe paleta desfãºurabilã. În afarã de aceasta ºi utilizatorul poate proiecta tipuri de linii unice, cu ajutorul comenzii Opþiuni/Tipuri de linii.

228

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 4. Uneltele ArchiCAD

Observaþie: Dacã se doreºte sã se lucreze cu o linie de secþionare frântã, atunci se creeazã o linie întreruptã cu simbolul de 5mm ºi cu spaþiul cel mai lung posibil, ºi se asociazã noul tip de linie la secþiunea selectatã. Mai vezi ... Comanda tipuri de linie din meniul Opþiuni, Capitolul 5 Sãgeþi Din mijlocul ferestrei de dialog se pot selecta sãgeþi pentru specificarea direcþiei secþiunii. Aici se poate specifica, deasemenea, ca programul sã plaseze sãgeþi numai la unul sau la ambele capete ale liniei de secþionare. Tip ºi dimensiune de caracter În aceste câmpuri se poate seta forma de afiºare în Plan a numelui de referinþã a secþiunii. Adâncime În mijlocul ferestrei de dialog se poate seta adâncimea secþiunii pe infinit sau limitat. Prin setarea celei de a doua posibilitãþi, elementele de peste limitã nu vor apãrea pe secþiune. Limite verticale Secþiunea se poate specifica astfel încât vederea rezultatã sã fie limitatã cu douã planuri orizontale. Limitarea poate fi utilã atunci, când nu se doreºte realizarea secþionãrii întregului model.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

229

Tehnicile utilizabile în Fereastra Secþiune/Faþadã sunt detaliate în Capitolul 3. Modificarea ºi vizualizarea secþiunilor Secþiunile dorite se pot vedea prin clicare pe denumirea ce apare în submeniurile Fereastrã/Secþiune/faþadã. Modificarea simbolurilor de secþiuni Simbolul de secþiune selectat poate fi manipulat ca o unitate cu comenzile meniului Editare ºi cu unealta Sãgeatã (cu execepþia întinderii). Toate vederile realizate cu aceastã unealtã devin pãrþi ale proiectului. Tehnici de Secþiune/faþadã Urmãtoarele paragrafe se referã la editarea liniilor de secþionare în plan. 230 ArchiCAD 6. cât simbolurile de secþiune ce se referã la acestea rãmân în Plan. la salvare ele se vor depozita împreunã cu proiectul. Aceastã denumire apare în submeniul Fereastrã/Secþiune/faþadã ºi în zona de titlu a ferestrei secþiunii. adicã vizibilitatea straturilor. Înaintea începerii operaþiei asiguraþi-vã cã unealta S/F este activã. Modificarea setãrilor Caracteristicile simbolului de secþiune selectat se pot modifica în fereastra de dialog a setãrilor. Simbolul de secþiune se poate specifica de la orice punct cheie poziþionat la cele douã capete. selecþiile ºi setãrile ferestrei de dialog Elemente de proiecþie sunt valabile. acesta apare lângã simbolul secþiunii din Plan. activaþi Foloseºte culorile de secþiune ale elementului. Lungimea liniei de secþionare se poate modifica prin activarea uneltei Secþiune/faþadã ºi prinderea liniei. Uneltele ArchiCAD Denumire de secþiune ºi ID de referinþã În cîmpul aflat la partea superioarã a ferestrei de dialog se poate seta denumirea secþiunii actuale (se pot utiliza cel mult 31 de caractere).capitolul 4. Pentru a vedea aceste culori în fereastra Secþiune. cu lungimea de maxim 7caractere. care nu este prezentã întotdeauna. atât timp. Modificarea adâncimii secþiunii Adâncimea secþiunii selectate se poate modifica prin transformarea limitei acesteia. sau de la punctul cheie aflat la mijlocul liniei de adâncime. în mijloc. Elementele ce apar aici sunt identice cu cele ce ar apãrea în fereastra 3D. Se clicheazã pe aceastã linie ºi se trage pe poziþia doritã.0 Ghid de utilizare . În afarã de acesta se mai poate da un ID de referinþã.

poziþia ºi sensul camerelor.) Unealta Camerã Cu ajutorul uneltei Camerã se pot preciza setãrile vederilor de perspectivã.0 Ghid de utilizare 231 . Vezi alte informaþii despre proiecþia 3D în partea despre Meniul Imaginedin capitolul 5. dacã fereastra 3D este deasupra. Prima clicare aºeazã în Plan o camerã. trasee de plimbare. apare butonul soare. Aceastã fereastrã de dialog ºi Planul sunt active în acelaºi timp. în diferite formate (vezi comanda Fiºier/Salveazã în capitolul 5. Înãlþimea obiectului va fi înãlþimea corespunzãtoare setãrii de bazã. Perspective ºi plimbãri Poziþionarea camerei Se selecteazã unealta Camerã din Paleta de unelte ºi se verificã dacã în fereastra de dialog Setãri de camerã a fost selectatã opþiunea simplã Camerã. sau din Modurile de construcþie. aflate pe paleta info. Fereastra de dialog dispare însã. cu parametrii corespunzãtori setãrii de bazã. ArchiCAD 6. fãrã deschiderea ºi închiderea repetatã a ferestrei. conform setãrii de bazã. astfel se pot modifica setãrile.capitolul 4. Cu a doua clicare se defineºte poziþia obiectuli pe Plan. trasee de imagini QTVR ºi filme navigabile de obiecte. se traseazã o linie elasticã ºi se clicheazã din nou. imagini panoramice Quick Time VR. Conþinutul ferestrei de dialog Setãri camerã este diferit în cazul celor trei tipuri de Camerã. Tipuri de camere Clicarea dublã pe butonul uneltei Camerã al Paletei de unelte ArchiCAD deschide fereastra de dialog Setãri de camerã. Tipul de camerã dorit se poate selecta din meniul desfãºurabil aflat la partea superioarã a ferestrei de dialog. Pentru stabilirea sensului vederii. Uneltele ArchiCAD Conþinutul ferestrei Secþiune/faþadã se poate salva ºi ca fiºiere separate. Dupã închiderea operaþiei.

o serie de butoane de comandã folosesc la definirea ºi modificarea traseelor de plimbare. care s-a plasat ultima datã. Capitolul 5. 232 ArchiCAD 6.capitolul 4.. Aceasta se poate deschide prin clicarea pe butonul Traseu. ci prin fereastra de dialog Obiect/Proiecþii paralele.. Setãri de camerã Fereastra de dialog Setãri camerã oferã posibilitatea de setare a parametrilor camerelor date sau selectate. acesta nu se poate vizualiza în Plan..0 Ghid de utilizare . ale cãrui parametri se pot seta în fereastra de dialog Traseu. Sub meniul desfãºurabil Tipul de camerã. Uneltele ArchiCAD Definirea traseelor de plimbare Prin aºezarea mai multor camere se defineºte traseul de plimbare. Comanda Creeazã plimbare. Poate exista doar un singur grup de proiecþie paralelã. Deoarece distanþa obiectului în cazul proiecþiilor paralele este infinitã. Mai vezi . dacã nu se selecteazã alta. Camera activã este totdeauna aceea. meniul Imagine. Toate camerelecare se aºeazã în Plan se conecteazã la traseul de plimbare dupã camera activã. Numai o camerã poate fi activã în acelaºi timp ea este semnalatã de soarele ce apare lângã aceasta. dar ele vor fi tratate de program.. a definirii ºi modificãrii traseelor de plimbare. Soare Obiectul Traseu Camerã activã Alte camere Observaþie: Plimbarea se poate crea ºi dintr-un anumit grup al proiecþiilor paralele 3D. care nu se construieºte prin Setãri de camerã. ºi specificarea unui ºir de alþi parametrii.. aflat în partea inferioarã din stânga a ferestrei de dialog Setãri camerã. ca imagini perspectivice. ºi simbolurile unghiurilor de vedere.

Denumirile plimbãrilor existente se pot modifica prin selectarea traseelor în meniul desfãºurabil Lista de trasee ºi prin clicarea pe butonul Altã denumire. Dreptunghiul de selectare oferã posibilitatea de a executa copia proiecþiei actuale atunci. Se poate începe un traseu nou al proiecþiilor 3D prin clicare pe butonul Nou.. Astfel se poate pãstra iniþialul.capitolul 4. În fereastra de dialog Drum nou se poate specifica denumirea noului drum. în care vor ajunge camerele plasate prima datã.. conform definiþiei de bazã. atunci dintre acestea se poate alege cu ajutorul meniului desfãºurabil Denumire de traseu. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 233 . Uneltele ArchiCAD La orice proiect nou aparþine un traseu cu denumirea "00:Traseu fãrã nume". iar copia se poate modifica sub altã denumire. Dacã existã mai multe trasee de plimbare în proiect.. când se defineºte un nou traseu. Acest traseu poate fi redenumit în modul prezentat mai jos.

ce aparþin la camera respectivã. atunci acesta nu se mai poate ºterge. aflat în partea de jos a ferestrei de dialog Setãri de camerã face posibilã deschiderea ferestrei de dialog Opþiuni drum ºi setarea unui ºir de parametri ºi opþiuni. ºi se poate selecta peniþa cu care sã aparã traseul în Plan.. Dacã a rãmas doar un singur traseu. butonul Finiseazã drumul camerelor dã posibilitatea nivelãrii traseului de cãtre camera Bezier la camerele specificate din Plan. Sub aceste câmpuri. ºi numãrul pãtratelor de imagine. ce aºteaptã animaþia la imaginea datã. Uneltele ArchiCAD Se introduce noua denumire în fereastra de dialog ºi se clicheazã pe butonul OK.0 Ghid de utilizare .. Comanda restabileºte traseul iniþial. Parametrii de camerã În cele ºase câmpuri din mijlocul ferestrei de dialog Setãri de camerã se pot seta înãlþimea. dupã care programul cere susþinerea operaþiei. ºi toate camerele ce-i aparþin se vor ºterge. dacã acesta a fost modificat anterior. Opþiuni de trasee Butonul drum. se pot specifica parametrii soarelui. unghiul de vedere. se poate ataºa o linie de deplasare. Cele douã câmpuri numerice de sub denumirea traseului conþin numãrul de ordine din traseul actual al camerei date. Sub acestea. Denumirea traseului dispare apoi de pe listã. distanþa. în alte douã câmpuri. 234 ArchiCAD 6. Pentru ºtergerea traseului actual se clicheazã pe butonul OK. Se poate naviga între camerele drumului curent folosind sãgeþile de lângã numãrul camerei. Se poate specifica ºi modifica denumirea traseului actual.capitolul 4. unghiul de rotire ºi înãlþimea de obiect.

dar conþine întotdeauna punctele-obiect setate iniþial la imaginile principale. Acest caz apare atunci când se înconjoarã o clãdire. dar privirea se îndreaptã spre un punct.se alege modul Bezier sau modul Poligonal pentru definirea traseului camerei.Setarea Liniei de miºcare deschise sau închise a camerei decide ca animaþia sã reînceapã sau nu dupã ultimul cadru. atunci punctele-obiect dintre cele douã cadre ale filmului se vor situa pe dreapta ce leagã douã puncte-obiect consecutive. Uneltele ArchiCAD Linii de deplasare Linia de deplasare a camerei defineºte traseul camerei în timpul animaþiei plimbãrii. Prin alegere drumul finisat ce aparþine punctelor-obiect va fi curbiliniu. (Opþiunea Drum finisat se pote activa numai dacã pentru miºcarea camerei s-a ales opþiunea Bezier ) Sfat: Se poate utiliza miºcarea poligon.Dacã se alege Poligonul. în timp ce în modul poligon rezultã o miºcare întreruptã. dar punctul-obiect stã pe loc sau se miºcã puþin. în urmãtorul mod: . În alte cazuri se pot încerca ambele metode înainte de a decide care este cea care corespunde. Opþiunea Bezier permite o miºcare foarte finã a camerei. . . ArchiCAD 6. Linia de deplasare obiect determinã forma traseului a punctuluiobiect în timpul plimbãrii ºi animaþiei.capitolul 4.0 Ghid de utilizare 235 .

0 Ghid de utilizare . cu care apare traseul în plan. Aceastã setare apare în fereastra de dialog Plimbare ca setare de bazã ºi operaþiile se referã doar la partea vizibilã a traseului. creeazã Vederi intermediare. Se poate defini. dar creerea acestor imagini intermediare necesitã timp. sau ca toate imaginile sã aparã în Plan. culoarea de peniþã. Cu ajutorul butoanelor Camere ºi Tot se poate preciza numãrul imaginilor ce se vizualizeazã. Uneltele ArchiCAD Concentrarea punctului de vedere Toate imaginile realizate cu camerã ºi aºezate în plan se considerã imagini cheie.capitolul 4. ArchiCAD-ul. 236 ArchiCAD 6. Mãrirea numãrului de imagini intermediare mãreºte continuitatea animaþiei. din care rezultã o animaþie mai bunã. prin interpolare între imaginile cheie. Vizualizãri În meniul desfãºurabil Opþiuni de vizualizare se poate alege dintre patru posibilitãþi de vizualizare în Plan. iar depozitarea lor necesitã spaþiu pe disk. în continuare.

Pentru ca aceste modificãri sã aparã în Plan.0 Ghid de utilizare 237 . nu trebuie sã se închidã fereastra de dialog.. ºi nu schimbã camera în Plan. Observaþie: În cazul selectãrii mai multor camere.Pentru schimbare rapidã de perspectivã. Verificarea Setãrii în 3D Pentru activarea vederii 3D de la camera setatã se alege camera ºi se plaseazã pe fereastra 3D.Pentru vizualizarea în perspectivã a elementelor de bibliotecã (deoarece în cursul operaþiilor efectuate cu elemente de bibliotecã nu se poate preciza camera). deºi modificarea vederii existente aici va avea efect numai asupra ferestrei 3D. ºi numai dupã aceasta se trece la fereastra 3D. fãrã modificarea ferestrelor . La setarea punctului de vedere se poate utiliza o perspectivã datã: .capitolul 4. se activeazã butonul Aplicã din partea dreaptã de jos a ferestrei de dialog. În partea dreaptã inferioarã a ferestrei de dialog Camerã se poate alege culoarea de peniþã pentru Camerã.. schimbarea trebuie fãcutã în Plan. ArchiCAD 6. parametrii de perspectivã definiþi de camerã vor fi copiaþi de cãtre program în fereastra de dialog Setare obiect. Peniþe Aceastã setare funcþioneazã la fel ca ºi în cazul setãrii altor unelte. ce deschide fereastra de dialog Setãri de trasee. Pentru schimbarea culorii traseului se activeazã butonul Traseu. în cazul camerei respectiv traseului actual. Prin ataºarea la fereastra 3D. Aplicarea setãrilor camerei Pentru aplicarea setãrilor referitoare la camerã ºi la traseu. Pentru modificarea acesteia. se va afiºa imaginea camerei active. Pentru descrierea completã vezi paragraful "Setãri generale". Alte informaþii despre aceastã opþiune se gãsesc la descrierea comenzii Verificarea însoririi în capitolul 5. Uneltele ArchiCAD Opþiuni Soare Fereastra de dialog Soare se poate deschide prin clicarea pe butonul de la partea inferioarã a ferestrei de dialog Camerã..

Dacã se selecteazã un obiect QTVR din meniul desfãºurabil Tip de camerã.0 Ghid de utilizare . Uneltele ArchiCAD Tehnici de camerã Dupã selectare. Obiecte QTVR Cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot crea obiecte ce se pot deplasa liber prin utilizarea tehnologiei Apple QTVR. Dacã traseul nu este vizibil momentan. Se poate defini o sferã pentru camere. se deschide fereastra de dialog Drum din fereastra de dialog Setãri camerã. ce se aflã la partea superioarã a ferestrei de dialog Setãri camerã. nu ºi obiecte VR. va apãrea o fereastrã de dialog puþin diferitã de cea dinainte. Dacã Biblioteca de unelte este poziþionatã pe unealta Camerã. 238 ArchiCAD 6. ºi-l vizualizãm. Tehnologia Real VR poate sã creeze doar scene VR.capitolul 4. Observaþie: Cele amintite mai sus se referã numai la trasee de tip Bezier. Animaþiile realizate prin acest procedeu se pot vedea cu player-ul QTVR. Curba traseului ºi tangenta ei se pot modifica prin deplasarea punctelor de capãt. cea mai mare parte a comenzilor meniului Editare se pot aplica pentru toate camerele ºi toate camerele modificate devin pãrþi ale traseului de plimbare. atunci prin deplasarea punctelor cheie se poate schimba poziþia camerei în Plan. în jurul cãreia se pot plasa ºi miºca obiectele.

numãrul medianelor ºi paralelelor pentru divizarea suprafeþei de sferã. înãlþimea centrului. Cele mai multe controale din fereastra de dialog sunt identice cu cele ale Camerei. pentru care vor fi valabile setãrile de bazã..0 Ghid de utilizare 239 . Mai vezi . se poate realiza animaþie QTVR de obiect. Capitolul 5. Se vor discuta mai jos doar diferenþele ºi setãrile specifice.capitolul 4. aflate în mijlocul ferestrei de dialog Setãri camerã.. Renumeºte ºi ªterge se gãseºte o listã derulantã conþinând numele Obiectelor VR accesibile. deoarece numai o singurã camerã se poate afla în acelaºi timp pe Plan. Cu cât se dau mai multe mediane ºi paralele.. Sub butoanele Nou. conul de vedere.. Comanda Creeazã Obiect VR din meniul Imagine. Parametrii de obiecte QTVR Cu ajutorul zonelor construibile. Capitolul 5. atunci cu ajutorul Creeazã obiect QTVR. Uneltele ArchiCAD Definirea obiectului QTVR Printr-o clicare simplã pe Plan se poate plasa o camerã QTVR de obiect. cu atât divizarea va fi mai bunã. Marcând cutia de control Soarele se miºcã cu observatorul ArchiCAD va defini poziþia soarelui în relaþie cu punctul de observare. Cu ajutorul vederii inferioare ºi superioare se poate defini o secþiune de sferã sau chiar ºi o suprafaþã întreagã de sferã. Urmãtoarele clicãri nu creeazã camere. se poate defini pentru obiectul QTVR implicit sau selectat raza. ArchiCAD 6. Mai vezi . aflat în meniul Imagine. Dacã completarea QTVR a fost introdusã în mod corespunzãtor în fiºierul Add-Ons al ArchiCAD-ului. Fiecare proiect nou conþine un Obiect VR de bazã denumit Obiect fãrã nume 01. al cãrui nume va fi folosit pentru prima camerã poziþionatã. Comanda Creeazã studiu însorire din meniul Imagine.

cu ajutorul ArchiCAD-ului se pot crea ºcene panoramice navigabile.0 Ghid de utilizare . Se pot muta cu ajutorul punctelor cheie ºi soarele ºi camera. Direcþia de privire Cu cele douã butoane ce se gãsesc în partea inferioarã a ferestrei de dialog se poate seta ca direcþia de privire sã fie spre centrul obiectului sau în direcþie opusã. Tehnici de obiecte QTVR Pentru obiectul selectat se pot aplica comenzile Deplasare. Dacã se activeazã ferestra 3D. ArchiCAD-ul executã o proiecþie 3D. 240 ArchiCAD 6. prin utilizarea conului de vedere al obiectului. Oglindire ºi Rotire ale meniului Editare. incluzând ID-uri pentru Previzualizare proiect ºi Corectare. ce se pot vedea cu ajutorul Player-ului RealVR. Pentru modificarea poziþiei conului de vederi se selecteazã acesta ºi se deplaseazã punctul cheie al acestuia pe un alt punct cheie al obiectului. Scenã RealVR Prin utilizarea tehnologiei RealVR. Uneltele ArchiCAD Dacã fereastra de previzualizare este activã. Dacã unealta Camerã este activã.capitolul 4. La unul din punctele cheie ale obiectului apare un con de vedere. atunci prin mutarea oricãrui punct cheie al obiectului se poate modifica poziþia 2D a acestuia. vor apare informaþii suplimentare în Fereastra de dialog Directorii.

cu cursorul pipã.0 Ghid de utilizare 241 . în scena RealVR. Prin simple clicãri în Plan se pot plasa camere independente. aflatã în mijlocul ferestrei de dialog Setãri de camerã. Uneltele ArchiCAD Plasarea camerei panoramice Prima clicare în Plan poziþioneazã o camerã panoramicã. Orice camerã se poate lega cu orice camerã a scenei RealVR. dar ele se pot plasa ºi dupã desenarea acestora. ce se gãseºte în meniul Imagine. când se încearcã creerea scenei RealVR cu ajutorul comenzii Creeazã scenã RealVR. În cazul mai multor camere. Denumirea se poate schimba în zona de construcþie Denumire panoramã. nu pot exista camere independente. se poate crea o scenã RealVR cu un singur punct cheie. Conform definiþiei de bazã. Legãturile vor determina trecerea de la un punct de vedere la altul. ArchiCAD 6. Dacã la scena actualã nu se dau mai multe camere. cel puþin o legãturã trebuie sã-i aparþinã fiecãrei camere. la care se doreºte legãtura. apoi cu o a doua clicare se defineºte direcþia de privire. conform setãrilor de bazã. apare o avertizare atunci. dacã unealta Camerã este activã. care se va lega la o altã camerã. Dacã legãtura camerelor nu este continuã. Definirea scenelor RealVR Prin plasarea mai multor camere panoramice se poate crea situaþie cu mai multe puncte cheie. în afarã de cazul când s-a selectat alta. Pentru legarea a douã camere independente se clicheazã pe punctul cheie din mijlocul camerelor. (În scena RealVR aceastã camerã determinã poziþia de începere ºi direcþia de vedere. A doua clicare determinã poziþia camerei noi.capitolul 4. Direcþia privirii ºi poziþia soarelui se pot modifica prin deplasarea punctelor cheie ale acestora cu cursorul Pipã. Dacã se doreºte plasarea unei noi camere. toate panoramele au denumirea de Panoramã-X (unde X este numãrul de ordine a camerei). Lângã camera activã se gãseºte soarele Camera activã este întotdeauna aceea care s-a poziþionat ultima datã.) Dupã încheierea operaþiei apare denumirea panoramei ºi butonul soare. atunci desenarea se începe prin clicarea pe punctul cheie din mijlocul camerei. Numai o camerã va fi activã deodatã. Legãturile se pot desena odatã cu camerele.

0 Ghid de utilizare . fãrã sã fie nevoie de plasarea unei camere suplimentare la gol. Opþiunile Soare ºi setãrile culorii de peniþã funcþioneazã ºi aici la fel ca ºi în cazul camerelor ºi al obiectelor QTVR (vezi mai sus). se poate crea situaþia RealVR cu ajutorul comenzii Creeazã scenã RealVR. Linia frântã poate fi utilã atunci când douã camere se situeazã pe cele douã pãrþi ale unui perete. cu excepþia comenzii Roteºte.. Dacã unealta Sãgeatã este activã. ca ºi în cazul camerelor simple sau obiectelor QTVR: Nou. În locul trecerii prin perete se poate ajunge la camera urmãtoare printr-o uºã.. utilizând cursorul Pipã. ce se gãseºte în meniul Imagine. soarele se poate deplasa prin mutarea punctului cheie al acestuia.. 242 ArchiCAD 6. Renumire ºi ªterge. Orice legãturã se poate anula prin selectarea ºi ºtergerea punctului cheie din mijloc. ca punct de începere. se poate obþine linia frântã de legãturã. Crearea scenei RealVR Dacã elementele RealVR au fost plasate corespunzãtor. Tehnici de scene RealVR Poziþia unei camere panoramice selectate se poate modifica utilizând cursorul sau comenzile meniului Editare. Numai scena actualã RealVR apare în Plan. Denumirea acesteia este afiºatã în Lista de situaþii al meniului desfãºurabil. atunci se selecteazã acesta (dacã unealta Camerã este activã). Uneltele ArchiCAD Dacã unealta Camerã este activã. prin deplasarea punctului cheie din mijlocul liniei (ce este marcat cu un cerc). Dacã unealta Camerã este activã. Setarea scenei RealVR În cazul scenei RealVR la partea superioarã a ferestrei de dialog ne stau la dispoziþie aceleaºi butoane. Dacã se doreºte definirea unui alt punct cheie decât cel de pânã acum.capitolul 4. se poate modifica poziþia 2D a camerei. Parametrii de panoramã Într-o zonã de construcþie din fereastra de dialog Setarea scenei RealVR se poate seta înãlþimea punctului de vedere camerei selectate. ºi cercul ce marcheazã punctul de începere se deplaseazã deasupra centrului celuilalt punct. dedesubtul celor trei butoane de comenzi. cu ajutorul oricãrui punct cheie.

ºi anume de sus în jos.plota/imprima proiectele. imprimanta. . salva.deschide. Fiecãrei opþiuni din meniu îi corespunde un capitol distinct. . În aceste capitole comenzile sunt prezentate în ordinea apariþiei lor.manipula elemente din bibliotecã .digitizorul. ArchiCAD 6.seta ploterul.Capitolul 5 Comenzile Meniu Acest capitol prezintã toate comenzile accesibile din ºirul de meniu al ArchiCAD-ului.0 Ghid de utilizare 243 . Meniul Fiºier Prin comenzile meniului Fiºier pot fi setate caracteristicile principale ale mediului de lucru ArchiCAD. sau închide toate fiºierele ºi accesoriile. Prin aceste comenzi se pot: .

Mai jos se prezintã tipurile de fiºier recunoscute de cãtre ArchiCAD. Proiectul nou. Important: Proiectele Team Work create prin împãrþirea unui Proiect Solo nu pot fi deschise cu comanda Deschide. vor apare informaþii suplimentare în Fereastra de dialog Directorii.0 Ghid de utilizare . grilajul ajutãtor ºi auxiliar. ca ºi Zoom ºi Wave front.în timpul lucrului vrem sã realizãm un proiect de demonstraþie cu setãrile de bazã. Va trebui sã alegeþi Team Work/Corectare pentru a lucra cu astfel de fiºiere. Aceastã comandã deschide un proiect nou. Observaþie: Comanda nu se poate utiliza dacã fereastra activã este fereastra unui element de bibliotecã. 244 ArchiCAD 6.proiectantul trebuie sã-ºi prezinte proiectul pe un calculator necunoscut pentru el. Deoarece ArchiCAD-ul þine deschis numai un singur proiect. þinând apãsat butonul ALT (Windows) ea se va schimba în comanda Total nou. primim un mesaj de atenþionare. sau . incluzând ID-uri pentru Previzualizare proiect ºi Corectare. valorile de bazã ale parametrilor. Comenzile Meniu Nou Prin utilizarea comenzii Nou. care deocamdatã se va numi Fãrã nume. Dacã în aceasta se gãsesc modificãri care n-au fost salvate. Dacã fereastra de previzualizare este activã. deschidem un proiect nou. biblioteca activã.capitolul 5. ºi reseteazã toate setãrile ºi ferestrele de dialog la valorile lor de bazã (setãrile "din fabricã" ale ArchiCADului). Un numãr însemnat de fiºiere externe pot fi deasemeni deschise în cazul în care extensiile respective au fost în mod corect instalate în mapa ADD-Ons: Fiºiere DWG ºi DXF. Tipurile de fiºier sunt detaliate mai jos. fãrã a reporni programul. Arhivã desen. din fereastra de dialog Deschide Fiºier proiect ArchiCAD. Tipuri de fiºier în ArchiCAD Cu comanda Deschide se pot deschide urmãtoarele tipuri de fiºier: Proiect Solo. Se mai pot deschide fiºiere de imagine ca Imagini Model. Desen. comanda Nou va închide proiectul precedent. Acest lucru poate fi util când: . Deschide Comanda deschide documente existente folosibile în ArchiCAD. preia setãrile proiectului precedent. Arhivã proiect Solo. Total nou Dacã activãm comanda Nou.

Aceastã fereastrã se poate imprima sau salva pentru a vã ajuta sã introduceþi elementele în biblioteca activã. atribute ºi refeiri la Biblioteci. La deschiderea documentelor existente trebuie sã vã asiguraþi cã dispuneþi de Biblioteca cu care proiectul a fost creat. dacã un membru al echipei se alãtureazã Proiectului. Activaþi Elemente de bibliotecã care lipsesc din meniul Fereastrã pentru a vedea care sunt aceste elemente. Comanda Salveazã special/Arhiv mai jos. dar include nu numai referiri la bibliotecã. Veþi fi avertizat cã existã elemente lipsã din biblioteca activã. obiectele folosite nu pot fi reprezentate.PLA) pot fi deschise când în fereastra de dialog Directoriu formatul Proiect Solo Arhiv este selectat. Un proiect arhiv este asemãnãtor unui proiect simplu. cât ºi date de mediu ca setãri de bazã.0 Ghid de utilizare 245 . La crearea acestei biblioteci ArchiCAD converteºte automat elementele de bibliotecã în formatul cerut de platforma calculatorului pe care lucraþi (Macintosh sau Windows). Desen În variante Team Work. Comenzile Meniu Proiect Solo Fiºierele deschise cu comanda Fiºier/Deschide sau create cu Fiºier/Nou sunt proiecte Solo (*. Acest tip de document este documentul specific de bazã al ArchiCAD.. Fiºier Arhiv Documentele de arhivã (*.. Pentru a vã asigura cã nici un element nu lipseºte ºi cã fiºierele se vor deschide cu toate elementele de bibliotecã chiar ºi pe alt calculator. ci ºi toate elementele de bibliotecã folosite în proiect. Veþi vedea o fereastrã la dialog în vederea denumirii acestei biblioteci. Mai vezi . Include modelul contrucþiei ca desene de plan a tuturor nivelelor ºi datele 3D ce le aparþin.PLN). calculatorul sãu va încârca o copie a acestuia. Deschizând un proiect solo toate ferestrele proiectului curent vor fi închise ºi veþi fi avertizat sã salavaþi modificãrile. salvaþi proiectul în format Arhiv. secþiuni ºi imagini 3D. ArchiCAD 6. Acestea pot fi tranformate mai târziu în Proiecte de Echipã prin împãrþirea lor în copii ArchiCAD capabile de Team Work. La deschiderea fiºierului va fi creatã o nouã bibliotecã din elementele conþinute de proiect.capitolul 5. Acest format conþine faþade. Dacã biblioteca originalã nu este activã.

Observaþie: Aceste tipuri de fiºiere sunt accesibile numai dacã extensiile respective sunt corect instalate în mapa Completãri. ArchiCAD-ul face posibilã alegerea în 3D a vederilor (desenelor 2D) înaintea importãrii documentelor. Modelele 3D din aceste fiºiere vor fi definite ca seturi de linii (adicã desen 2D). Arhivã Desen În cazul lucrului Off-line este important pentru membrii Team Work sã aibe la îndemânã toate elementele de bibliotecã ale proiectului.deschideþi fiºierul fãrã orice restricþie 246 ArchiCAD 6. Prin selectarea unuia dintre cele trei butoane va fi importatã vederea de sus.capitolul 5. faþã sau lateralã a modelului original 3D. În acest caz soluþia este salvarea unui Desen Arhiv. cât ºi proprietãþile. care este identic cu Proiectul Solo. Bitmap. ArchiCAD-ul vã atenþioneazã. În acest caz aveþi urmãtoarele posibilitãþi: . TIFF. prin Fiºier/Deschide. dar la salvare vor fi tranformate în Proiect Solo.Dat fiind faptul cã aceste fiºiere conþin descrierea 3D. Fiºiere DXF AutoCAD ºi fiºiere desen AutoCAD Fiºierele AutoCAD DXF (Drawing eXchange Format) ºi DWG pot fi deschise ca desene 2D. JPEG ºi Metafile (numai Windows) nu sunt deschise ca un proiect. ele se deschid ca imagini bitmap. afiºând numele utilizatorului. Observaþie: Aceste tipuri de fiºiere sunt accesibile numai dacã extensiile respective sunt corect instalate în mapa Completãri. Fiºiere Zoom (numai Macintosh) ºi Wavefront Prin icoanele alãturate pot fi deschise fiºiere Zoom sau Wavefront. PICT (numai Macintosh).deschideþi fiºierul fãrã drept de intervenþie . Fiºiere Bitmap Formatele GIF. Comenzile Meniu Aceastã copie se poate salva cu comanda Fiºier/Salveazã.nu deschideþi fiºierul . dar conþine detaliile de rezervare. Astfel se creeazã un Desen al Proiectului de Echipã.0 Ghid de utilizare . Deschiderea fiºierelor prin Reþea Dacã fiºierul în care doriþi sã lucraþi este deja utilizat de cãtre cineva folosind reþeaua localã. Aceste fiºiere pot fi deschise pe copii ArchiCAD fãrã TeamWork.

Prãbuºire sau eroare de sistem. . Asemenea cazuri pot fi: . ArchiCAD va crea în mod automat nivelele care lipsesc. poate fi rotit. atunci setul actual de caracteristici se va întregi cu aceastã caracteristicã. vã puteþi suprascrie proiectul fãrã nici o atenþionare din partea programului. Proiectul introdus înainte de poziþionarea finalã. iar copia conþine numele acestui utilizator. programul ArchiCAD poate crede cã fiºierul este deschis deºi în realitate el nu este folosit. Dacã încercaþi sã suprascrieþi fiºierul original. ArchiCAD-ul va întreba care nivel al proiectului de introdus sã corespundã cu nivelul actual de lucru.dacã numele unei caracteristici din proiectul introdus nu apare în proiectul actual.s-a fãcut o copie a fiºierului deja deschis de altcineva. puteþi modifica. deoarece ArchiCAD-ul trebuie sã uneascã proiectele la fiecare nivel în parte. ArchiCAD-ul vã va atenþiona din nou cã fiºierul este utilizat de cãtre cineva. dar nu puteþi salva decât folosind alt nume sau salvaþi într-o altã mapã. Dacã unim o clãdire multietajatã cu proiectul actual. ºi va da ºi o sugestie.0 Ghid de utilizare 247 . Legarea a douã proiecte Legarea unui proiect întreg este mai complex. Dacã proiectul actual nu conþine nivele destule. deschizându-l cu toate drepturile.dacã numele caracteristicilor în cele douã proiecte sunt identice atunci caracteristicile elementelor introduse vor lua valoarea caracteristicilor actualului proiect. Comenzile Meniu Dacã deschideþi fiºierul numai pentru citire. Uneºte Comanda Uneºte dã posibilitatea aºezãrii elementelor altor proiecte sau a unor imagini în proiectul curent sau în fereastra Secþiune/Faþadã deschisã. deplasat sau oglindit. ArchiCAD 6.capitolul 5. ºi nu poate fi suprascris cu proiectul modificat de dv. (De ex.) . însã trebuie procedat cu mare grijã! Uneori. Caracteristicile sunt recunoscute de ArchiCAD prin numele lor ºi din aceastã cauzã: .la ultima utilizare fiºierul a fost incorect deschis sau închis în ArchiCAD. Proiectul poate fi deschis ºi având toate drepturile. Observaþie: Dacã lucraþi în fiºierul deschis de altcineva.

EMF sau JPEG avem posibilitatea deschiderii multor documente produse de alte programe. care se gãsesc la un nivel al proiectului actual. proiectul actual se întregeºte cu noi elemente.programe de desen sau de picturã . WMF. Cu utilizarea comenzii Insereazã.0 Ghid de utilizare . Documentul modul funcþioneazã pe principiul Clipboard.fotografii.). acelaºi element poate fi introdus în mod repetat. Documentele PICT/WMF create în programe de desen (De ex. elementele pot fi deplasate în poziþia doritã. Conþinutul Modulului va ajunge mai întâi pe Clipboard.capitolul 5. materiale etc. Clicând în afara dreptunghiului sau asupra butonului OK de pe bordul de control.vederi ºi faþade 3D proprii ArchiCAD-ului. Observaþie: Prin legarea unui Modul în Secþiune/Faþadã se vor copia numai elemente 2D. care au fost salvate în format PICT/WMF Dacã deschidem astfel de fiºiere. În Module se gãsesc caracteristicile proprii ale elementelor (straturi. astfel ele pot fi inserate la oricare dintre nivelele actualului proiect. Modulele nu conþin informaþii legate de nivelul lor de origine. . Elementele Modulului vor fi din nou independente dupã poziþionare. fereastra Introducerea fiºierelor imagine Alegând fiºiere PICT. 248 ArchiCAD 6. tot în acest capitol. TIFF. apoi se insereazã în plan. elementele se fixeazã pe suprafaþa de lucru. dar la legare valoarea caracteristicilor se va prelua din proiectul actual folosind numere de identificare interioare. Crearea Modulului este descrisã mai jos la comanda Salveazã ca. culori de peniþã. Clicând în interiorul dreptunghiului. Comenzile Meniu Module Fiºierul modul (*. haºuri. imaginea modulului va rãmâne neschimbatã.mod) conþine un grup de elemente ArchiCAD. Elementele vor fi înconjurate de linie întreruptã. fãrã suprascrierea elementelor existente. care au fost salvate în format PICT sau WMF sau . Dacã proiectul sursã ºi proiectul vizat lucreazã cu acelaºi set de caracteristici.

arcele în stratul Arcelor. elementele lor vor ajunge la straturile corespunzãtoare uneltei cu care pot fi redactate (Liniile ajung pe stratul liniilor. Dacã cu Unealta de selector de suprafaþã trasãm un dreptunghi în locul dorit. micºorare sau mãrire ale ArchiCAD-ului. etc.Ca element de desen.Figurã compusã.0 Ghid de utilizare 249 . la scara precizatã în fereastra de dialog Scara a meniului ArchiCAD Opþiuni. în toatã mãrimea. Înainte de alegerea comenzii Uneºte. Comenzile Meniu Mac Draw) pot fi înscrise în ArchiCADîntr-unul din formatele de mai jos. . Dupã închiderea ferestrei planului apare urmãtorul mesaj: ArchiCAD 6. figura se va încadra în acesta. Ea poate fi selectatã prin colþurile sale. ele ajung pe un strat de Figuri. Dacã însã fiºierele PICT/WMF/EMF vor fi deschise ca desene. ca sã nu avem ca rezultat o imagine deformatã.). . Formatul figuri este utilizat în mod normal pentru ilustraþii. Deschizând fiºierele PICT/WMF/EMF ca figuri.capitolul 5. Dacã introducem fiºierul PICT/WMF/EMF ca figurã atunci ea va apare ca imagine bitmap. Dacã introducem fiºierul PICT/WMF/EMF ca element de desen atunci el va apare ca o grupare de elemente redactabile. putem determina locul ºi scara figurii pe planºa de lucru. Observaþie: Sã fim atenþi la raportul laturilor dreptunghiului. indiferent de setãrile scarã. Închide Are efectul similar cu butonul de închidere din dreapta sus al ferestrei active. Formatul desen este indicat atunci când importãm proiecte arhitecturale sau elemente dintr-un program compatibil cu PICT/WMF/EMF.

sau . aþi efectuat schimbãri ºi aþi ales comanda Închide. Observaþie pentru utilizatori de Team Work. veþi fi avertizat sã pãrãsiþi proiectul ºi sã trimiteþi schimbãrile la proiectul central. ºi þine deschis proiectul nou.salveazã proiectul sub un nou nume.. Inclusiv Elementele de bibliotecã.. sau sã le salvaþi local prin crearea unui Desen. comanda va salva modificãrile.exportã conþinutul diferitelor ferestre ale proiectului în formatele de fiºier corespunzãtoare.capitolul 5. Observaþii pentru utilizatori de Team Work: Dacã v-aþi corectat la un Proiect de echipã. va trebui sã alegeþi Salveazã Special/Arhiv. sau programul a fost pornit direct de la iconul programului ArchiCAD). însã mai existã posibilitãþile: . Dacã documentul este nou (a fost creat cu comanda Nou.. atunci comanda Salveazã deschide aceeaºi fereastrã ca ºi comanda Salveazã ca.0 Ghid de utilizare . Salveazã Comanda va salva conþinutul ferestrei actuale active. cu precizarea detaliilor de rezervare.. Are efecte similare cu comanda Salveazã. Comenzile Meniu Închizând fereastra proiect închidem întregul document (cu excepþia elementelor de bibliotecã). alegerea comenzii Salveazã vã avertizeazã sã salvaþi o simplã copie Desen. Dacã v-aþi corectat la un Proiect de echipã. 250 ArchiCAD 6. Dacã documentul a mai fost salvat sau a fost deschis dintr-un fiºier existent. Pentru salvarea unui Desen Arhiv. Dupã aceea proiectul va fi salvat ori de câte ori un membru al echipei efectueazã schimbãri. Salveazã ca. Salvarea unui proiect de echipã În variante Team Work Administratorul salveazã Proiectul prin împãrþire.

THF. Toate celelalte formate vor include numai conþinutul ferestrei active.fiºier imagine PICT (MacOS). JPEG. Fereastrã sau Obiect (Windows).0. .0 Ghid de utilizare 251 .0. permite alegerea dintre un numãr mare de opþiuni.fiºier imagine PICT (MacOS) sau BMP . . 5.0 sau 5. care poate diferi în funcþie de þara în care aþi achiziþionat ArchiCAD. TIFF.Desene PlotMaker sau topCAD. Salvarea ferestrei Secþiune/Faþadã Salvarea ferestrei S/F se poate efectua ca: . 5. Lucrând în plan comanda Salveazã ca. .fiºier desen PlotMaker sau topCAD (MacOS). Salvarea conþinutului ferestrei 3D. . Salvarea Imaginilor Model Imaginile create în ArchiCAD prin fotorandare pot fi salvate în formate PICT (MacOS)..formate Element de bibliotecã (MacOS)/Uºã.. GIF. . sau pe Clipboard-ul special în format Modul.fiºiere desen 2D PlotMaker.1. Alte opþiuni pot fi accesibile în funcþie de conþinutul mapei ADD Ons.Modul . .Imagini în format PICT (Machintosh) sau BMP. top CAD (MacOs). posibilitãþi care sunt puþin diferite în funcþie de platforma aleasã. Macintosh sau Windows. ArchiCAD 6.1 ºi 3DGDL. Accesibilitatea altor opþiuni inclusiv DWG ºi DXF depinde de conþinutul mapei AddON. JPEG sau BMP. ca în cazul planului. Un numãr de alte formate pot fi alese dupã conþinutul mapei AddOns. .Fiºiere 3D GDL. Salvarea imaginii 3D se poate efectua într-unul din formate: .Fiºier proiect în ArchiCAD 6. GIF. WFF ºi EMP (Windows).capitolul 5. Comenzile Meniu Dupã alegerea comenzii selectaþi formatul-fiºier în care doriþi sã salvaþi documentul.0 sau 5. Salvarea proiectelor Solo ºi Desenelor.Fiºier proiect ArchiCAD 6. Existã o gamã largã de formate la dispoziþie pentru salvarea proiectului ºi a modelului 3D.

Ele devin parte a bibliotecii.pln). inclusiv Proprietãþile necesare listãrii nu sunt salvate cu planul. Nici imaginile nu vor fi salvate înpreunã cu proiectul. cu lista noilor elemente. Proiect (*.pmk) Straturile vizibile ale nivelului actual. respectiv imaginea din fereastra 3D sunt reþinute sub formã de linii 2D. alegând formatul Plan/Proiect Solo.capitolul 5. arce. elemente sau zone pot fi salvate ca Text simplu. Clipboard-ul ca modul (*. Conþinutul întreg al proiectului este salvat.. iar listele formatate care conþin eventual ºi informaþii grafice ca RTF (Rich Text Format). la Capitolul 1. elementele care nu fac parte din ArchiCAD 5. Text tabulat sau Tabel. secþiuni. Pentru a le include. faþade ºi listele de calcul.0 Ghid de utilizare . Fiºier PlotMaker (*. Acestea vor fi salvate separat.. Proiect ArchiCAD sau Desen PlotMaker. Proiect format 5. Ce se salveazã în diferitele formate de fiºier? Conþinutul fiºierului salvat din ArchiCAD depinde de tipul ferestrei active ºi formatul ales. Aceastã opþiune este accesibilã numai din fereastra planului. 252 ArchiCAD 6.1 Alegând acest format. salvarea trebuie sã fie efectuatã în Salveazã Special/Arhiv.0/5. PlotMaker-ul este un program pentru redactarea ºi imprimarea desenelor create de diferitele programe CAD. text þi haºuri pentru PlotMaker. incluzând toate datele 3D. Comenzile Meniu Salvarea Calculelor Listele de componente.0/5. Elementele de bibliotecã.mod) Fiºiere modul ArchiCAD Alegând formatul Modul ArchiCAD putem salva conþinutul Clipboard-ului într-un format specific ArchiCAD-ului: ºi anume într-un Modul.1 nu vor fi salvate. A se vedea funcþiunile noi ale ArchiCAD. Documentul astfel creat poate fi redeschis prin comanda Deschide.

trebuie copiate elementele selectate pe Clipboard. Este indicatã stocarea modulelor într-o bibliotecã separatã. cu ajutorul comenzii Copiazã. cât ºi a vederii 3D. Aceste formate pot fi redeschise prin comanda Deschide. Detalii complicate ale proiectului pot fi salvate astfel. cu scopul reutilizãrii ulterioare în alte proiecte. ArchiCAD 6. Modulul poate fi legat la oricare nivel al aceluiaºi proiect sau la un alt proiect. Acesta este singurul format care poate salva întregul conþinut al reprezentãrilor 3D color sau fotografiate.0 Ghid de utilizare 253 . Observaþie: Dacã caracteristicile nu au acelaºi nume în cele douã proiecte (proiectul sursã ºi cel vizat).capitolul 5. Fiºiere cu format de Imagine Prin alegerea acestor formate (PICT/BMP/TIFF/GIF/JPEG) poate fi salvatã imaginea ecran atât a proiectului. de unde oricând pot fi deschise prin comanda Leagã/Modul A se vedea secþiunea Model la comanda Deschide pentru alte informaþii Aceste module se pot salva în mape speciale unde se poate asigura accesul la ele prin folosirea comenzii Uneºte. dar nu mai pot fi manipulate ca proiecte ArchiCAD. s-ar putea întâmpla ca modulul inserat sã-ºi schimbe caracteristicile. Comenzile Meniu Pentru aceasta. Planul poate fi salvat ºi el ca desen la scara actualã. Un exemplu tipic este salvarea modulelor bucãtãriei sau a bãii.

produs de Graphisoft. . Fiºiere linii 2D pot fi înscrise în ArchiCAD alegând formatul proiect ºi prin comanda Deschide. Elemente 2D (*.2dl) Deºi modelul 3D este un rezultat al programului. Este utilizabil numai dacã fereastra planului este activã. ca apoi sã fie utilizate în alte proiecte ArchiCAD ca atare.capitolul 5. haºuri etc. La salvare. conþinând linii ºi haºuri. Limbajul de Descriere Geometricã (Geometric Description Language = GDL). care pot fi completate cu cote ºi alte elemente 2D. Vederea 2D deschisã poate fi cotatã. Elementele care apar în fereastra 3D vor fi stocate ca elemente GDL 3D. TopCAD este un program de desen tehnic eficient. Fiºier GDL ArchiCAD (*. Salvarea elementelor 3D ca elemente de bibliotecã poate fi fãcutã numai din fereastra 3D activã..0 Ghid de utilizare . Mai existã ºi posibilitatea eliminãrii liniilor care se suprapun.GDL-redactabil. Comenzile Meniu Fiºier topCAD (numai în Macintosh) Proiectul sau reprezentarea 3D poate fi importatã în topCAD. fiºier fereastrã. completatã cu elemente de bibliotecã 2D. 254 ArchiCAD 6. GDL permite transformarea modelelor 3D din ArchiCAD în elemente de bibliotecã. Astfel vom avea de a face cu proiecte reale. Element de bibliotecã (Macintosh) /Fiºier uºã.descriere în coduri binare. care poate fi redactat ca ºi plan ArchiCAD. Aceastã posibilitate are ca rezultat un document independent. Formatul Elemente 2D este accesibil numai din fereastra 3D activã. fiºier obiect (Windows) Formatele element de bibliotecã fac posibilã salvarea elementelor din plan în trei formate diferite. vederile 3D selectate (de obicei faþade ºi secþiuni) pot fi modificate numai dacã proiectul este stocat ca elemente 2D.gdl) Este posibilã salvarea proiectului ca descriere GDL.. Atenþie: În unele cazuri calculul dureazã mult ºi solicitã memorie multã. serveºte la crearea sau modificarea elementelor de bibliotecã. distribuit odatã cu ArchiCAD. avem posibilitatea de a alege forma în care se salveazã descrierea: .

în mod automat se creeazã o bibliotecã nouã de elemente care trebuie denumitã. În aceste biblioteci proiectul va cãuta elementele de bibliotecã. Deschizând un document-proiect de tip arhivã din fereastra de dialog Deschide. Aceasta va cuprinde toate elementele folosite de cãtre proiect. Eventualele elemente necesare care nu se gãsesc în ea trebuie copiate din biblioteca exterioarã. Numele fiºierelor arhivã salvate în Windows este creat de cãtre ArchiCAD în mod normal din numele dat în fereastra de dialog Salveazã ca arhivã prin extinderea automatã. La pornirea programului (ArchiCAD-ului) trebuie selectate bibliotecile active. documentul arhivã poate conþine fondul necesar imaginilor fotografiate. fiºierele texturã ºi salvãrile fiºiere-imagine care atât pe PC-uri cât ºi pe cele Macintosh sunt în format TIFF. Salvare de arhivã Proiectul ArchiCAD poate folosi Elemente de Bibliotecã care se gãsesc în fiºiere exterioare. se salveazã toate elementele de bibliotecã.Salveazã special Acest meniu ierarhic conþine câteva posibilitãþi de salvare a mediului de lucru. Comenzile Meniu .capitolul 5.0 Ghid de utilizare 255 . ºi toate caracteristicile folosite în proiect. O altã casetã de selecþie face posibilã salvarea tuturor elementelor bibliotecii active. În documentul salvat ca arhivã. chiar dacã unele dintre ele nu figureazã în plan. Într-un mediu de lucru nou (pe un alt calculator) aceste fiºiere exterioare pot lipsi. În funcþie de setare. Pentru ca sã fie disponibile toate fiºierele aparþinând proiectului trebuie folositã comanda Salveazã special. ArchiCAD 6.

combinaþii de straturi ºi scãrile desenate. Observaþie: Înaintea salvãrii legãturilor directe reâmprospãtaþi ferestrele Secþiune/Faþadã pentru salvarea modificãrilor.0 Ghid de utilizare . Legãturi directe Când salvaþi fiºiere din ArchiCAD în format PlotMaker. ºi apoi le aºezaþi pe planºa de proiect PlotMaker prin comanda Import Desen. Selectând elemente ale listei.capitolul 5. caracterele corespunzãtoare trebuie instalate. Când alegeþi Salveazã special/Legãturi directe. pentru a obþine o reprezentare cu text identicã cu cea originalã.. Clicând pe butonul Salveazã. conþinând numele ºi destinaþia fiºierelor.. Comenzile Meniu Important: Salvarea ca arhivã face posibilã reinstalarea integralã a proiectului într-un alt mediu de lucru.. conþinutul curent al ferestrelor listate va fi salvat din nou folosind aceleaºi denumiri de fiºier. 256 ArchiCAD 6. între fiºierul salvat ºi planºa de proiect se creeazã o legãturã directã. Din aceastã cauzã. ca ºi numele combinaþiilor de straturi active în momentul salvãrii. Documentele arhivã nu conþin tipurile de caractere/litere folosite în proiect. ArchiCAD pregãteºte ºi afiºeazã o listã a fiºierelor salvate în format Plot Maker din ferestrele active Plan ºi Secþiune/Faþadã.. aceastã legãturã poate fi revizuitã ºi aveþi ºi posibilitatea reînnoirii mai multor fiºiere deodatã. ele pot fi ºterse sau împrospãtate individual.. Prin comanda Legãturã.

6) Treceþi la fereastra de prezentare a elementului de bibliotecã ºi alegeþi comanda Salveazã ca. 5) Treceþi la vederea 3D ºi generaþi modelul elementului de bibliotecã. 1) Deschideþi elementul de bibliotecã 2) Alegeþi fereastra Vedere 2D 3) Selectaþi toate elementele ºi copiaþi-le 4) Treceþi la fereastra simbol 2D ºi înseraþi elementele copiate. conþinând doar informaþii binare. Comenzile Meniu Obiect ArchiCAD Prin aceastã comandã Planul este salvat (în totalitate sau o parte selectatã) în Descrieri 2D ºi 3D ale unui nou element de bibliotecã ArchiCAD. Depozit Plan Prin alegerea acestei comenzi se creeazã un fiºier cu o descriere ASCII a planului curent. Observaþie: Elementul de bibliotecã astfel generat poate fi transformat într-un element binar. Info proiect Aceastã comandã afiºeazã informaþiile editabile despre proiectul deschis ArchiCAD 6. în vederea post-procesãrii proiectului... Cele trei cutii de control permit alegerea funcþiunilor ce se salveazã.0 Ghid de utilizare 257 .capitolul 5. 7) Alegeþi "Format binar" în fereastra de dialog care apare ºi clicaþi Salveazã.

Capitolul 6... Numele mapei va apare în lista Bibliotecilor Active... Observaþie: Partea stângã a acestei ferestre este identicã cu ceea a Directoriului. Observaþie: Dacã alegeþi aceastã comandã atunci când un singur element de bibliotecã este selectat. clicaþi pe nume ºi pe butonul Adaugã sau trageþi numele în spaþiul rezervat bibliotecii active.capitolul 5. Pentru adãugarea unei mape la Biblioteca Activã.. conþinând douã meniuri desfãºurabile pentru formatele de fiºier ºi opþiunile de deschidere. 258 ArchiCAD 6. Alegând aceastã comandã se deschide un element de bibliotecã existent în vederea editãrii. Diferenþa este cã aici se aleg Biblioteci ºi un documente individuale. Pentru deschiderea unei mape clicaþi de douã ori pe numele ei sau clicaþi Deschide (MacIntosch). Acestea vor deveni biblioteci active. Mai vezi .. Apare o fereastrã de dialog. Deschide element de bibliotecã. Comenzile Meniu Element nou de bibliotecã Alegând un element din meniul ierarhic permite crearea unui element nou de bibliotecã. se va deschide fereastra de prezentare a acesteia. Biblioteca ArchiCAD. Descrierea completã a comenzii este prezentatã în capitolul 6. Mai vezi . Încarcã biblioteci Aceastã comandã deschide o fereastrã de dialog din care se pot specifica mapele de bibliotecã.0 Ghid de utilizare .

Mai vezi . Fereastra poate fi lãsatã neschimbatã prin butonul renunþã. Setãri pentru digitizor. Dupã specificarea bibliotecii active. Posibilitãþile de setare sunt prezentate în punctele urmãtoare.. uºile. va apare o fereastrã cu lista imprimabilã a elementelor de bibliotecã care lipsesc. Biblioteca ArchiCAD... ferestrele ºi obiectele iniþiale sunt substituite prin elemente cu denumir identice. dar numai pentru propria folosinþã. Dacã un proiect este deschis. Elementele care nu au corespondent în biblioteca activã nu sunt afiºate. Dacã doriþi efectuarea schimbãrii. apãsaþi terminat. Va apare o fereastrã care vã va informa despre procesul de încãrcare. puteþi folosi digitizoarele cele mai uzuale. Ceilalþi membri pot încãrca alte biblioteci. Cu ajutorul digitizorului puteþi transpune coordinate de la un desen existent în ArchiCAD. Observaþie: În copii Team Work numai conducãtorul echipei poate defini biblioteca activã.0 Ghid de utilizare 259 .capitolul 5. Capitolul 6.. Comenzile Meniu Eliminarea unei biblioteci se face prin clicarea pe butonul Eliminã sau prin tragere în afara listei (Windows 95). ArchiCAD 6. Ca reacþie la comanda Setare digitizor apare fereastra de dialog Setare digitizor. care poate fi opritã prin butonul Stop. Dupã o instalare standard a ArchiCAD-ului (care instaleazã si mapa Digitware).

Dupã clicarea asupra butonului Setare origine.capitolul 5. atunci reglaþi scara digitizorului la scara desenului în câmpul Scara. Vezi mai jos comanda Închide-porneºte digitizorul. Comenzile Meniu Setare scarã Dacã desenul de digitalizat este foarte exact (hârtia nu s-a modificat datoritã umezelii de exemplu) ºi este la o scarã standard. scara digitizorului nu va fi corectã. Setare origine Prin aceastã setare putem fixa originea digitalizãrii. Setare azimut Prin butonul Setare azimut se poate seta direcþia axei x în desen. Observaþie: Înainte de folosirea butonului Setare distanþã setaþi scara digitizorului la 1:1. Cu ajutorul celor douã meniuri sau palete de alegere din partea superioarã a ferestrei de dialog puteþi alege tipul digitizorului. Observaþie: cele trei posibilitãþi de mai sus funcþioneazã numai cu digitizorul pornit.0 Ghid de utilizare . 260 ArchiCAD 6. Dupã selectarea comenzii. Dacã uitaþi acest lucru. Linia care leagã originea anterior setatã cu acest punct nou va corespunde direcþiei orizontale a suprafeþei de lucru ArchiCAD. clicaþi cu selectorul digitizorului asupra punctului de pe desenul de digitalizat în care vreþi sã fixaþi originea planului ArchiCAD. Setare distanþã Dacã desenul nu este la o scarã standard. sau hârtia s-a tras dintr-o cauzã oarecare. programul aºteaptã o clicare din partea digitizorului. atunci folosiþi butonul Setare distanþã pentru setarea scãrii. Va apare o fereastrã de dialog în care puteþi înscrie distanþa corectã între cele douã puncte selectate cu digitizorul.

ºi opriþi-l imediat dupã terminarea acestuia. folosit la momentul respectiv. Portul de cuplare/conectare Prin aceastã comandã se poate alege portul de cuplare/conectare. Alte detalii ale setãrii digitizorului se pot afla din prospectul ºi manualul de utilizare al acestuia. Setãri pentru ploter Prin comanda Setãri pentru ploter. Pentru multe din digitizoarele uzuale fereastra aratã ºi poziþia corectã a tastaturii de setare. Mouse-ul ºi digitizorul pot fi active împreunã. putem seta caracteristicile comunicaþiei de date: vitezã de transpunere. Porneºte digitizorul Cu ajutorul comenzii Porneºte digitizorul vã puteþi asigura cã digitizorul funcþioneazã numai în timpul procesului de digitalizare. Dacã am ales digitizorul. ArchiCAD 6. puteþi selecta driverul ploterului ºi puteþi seta dimensiunile hârtiei ºi alte caracteristici ale ploterului. Funcþia Unelte poate fi utilizatã numai dacã digitizorul este închis.capitolul 5. ºi astfel se evitã eventuala amestecare a informaþiilor de cãtre mouse ºi digitizor. numãrul databiþilor ºi a stopbiþilor. pentru o setare corectã a digitizorului. Vezi mai jos comanda Închide-Porneºte digitizorul. Porniþi digitizorul numai înaintea procesului de digitalizare. paritatea ºi formatul de date.0 Ghid de utilizare 261 . Comenzile Meniu Configurare În partea superioarã a ferestrei de dialog se afiºeazã numele digitizorului. În continuare detaliem comenzile de setare ale ploterului.

0 Ghid de utilizare . Pentru schimbarea tipului ploterului folosiþi aceste douã meniuri. .În cazul calculatoarelor Macintosh.capitolul 5. 262 ArchiCAD 6.În cazul calculatoarelor având la bazã Windows. Conþinutul listei de plotere depinde de driverele instalate la calculatorul dumneavoastrã. Aceasta se va gãsi ori în biblioteca secundarã identicã cu cea a ArchiCAD-ului. ori în biblioteca secundarã de Registrare Windows sub numele de Graphisoft Shared Folder". ºi care poate fi gãsitã ori în Mapa Sistemulul ori în mapa care conþine ArchiCAD-ul. driverele se pot gãsi în biblioteca secundarã Plotware. driverul ploterului trebuie sã se afle în mapa Plotware din mapa Graphisoft. . Comenzile Meniu Selectarea ploterului Tipul ploterului actual ºi numele producãtorului apar în douã meniuri în partea superioarã a ferestrei de dialog.

) În toate cazurile alegeþi setarea: Manipulare: prin hardware. deoarece aceste drivere comunicã cu ploterul în limbaj HPGL.Dacã alegeþi ploterul din familia CalComp TechJet. Sã setãm ploterul pentru unul din limbajele de pe lista de mai jos. BGL. dar tipul nu apare pe listã. ºi care deschide fereastra de dialog PCI. Tipul ploterului nu apare pe listã Dacã aþi gãsit producãtorul ploterului. butonul setare PCI nu devine vizibil. valorile ferestrei dialog trebuie setate la valorile identice cu cele ale ploterului.capitolul 5. atunci studiaþi descrierea/prospectul ploterului ºi cãutaþi punctele referitoare la compatibilitate ºi emulaþie. Dacã ploterul recunoaºte vreuna din formatele de date HPGL. Aceste setãri sunt proprietãþi standard al limbajului de plotare CalComp.0 Ghid de utilizare 263 . Dacã sunt mai multe. Producãtorul ploterului nu apare pe listã Dacã producãtorul nu este prezent în listã prin nici un model. încercaþi-le pe toate. DMPL. HPGL-2. Este indicat a folosi primul limbaj utilizabil de pe listã. vor observa cã setarea PCI a ploterului va fi diferitã de valorile de bazã ale acestei ferestre de dialog. aveþi o ºansã de a utiliza ArchiCAD-ul. sau PCI. Pentru un rezultat optim. ºi care trebuie ºi ele setate pentru o calitate de plotare corespunzãtoare. (Ordinea listei este importantã. Comenzile Meniu Setãri PCI În cazul selectãrii unor drivere CalComp sau Versatec. de dimensiunea E). Observaþie: Utilizatorii care folosesc aceste plotere pentru desenare din AutoCAD. Observaþie: câteva modele OCE ºi toate modelele Schlumburger apar în meniu ca modele Benson. Alegeþi întotdeauna Manipulare: prin hardware. ArchiCAD 6. alegeþi un ploter de dimensiunile similare ale aceluiaºi producãtor (de ex. va apare un nou buton în fereastra de dialog Setare ploter.

264 ArchiCAD 6. Prin elementele de setare puteþi seta poziþia desenului.0 Ghid de utilizare .capitolul 5. În câmpul "Hârtie" poate fi selectatã dimensiunea hârtiei. Comenzile Meniu Tip plotter HPGL-2 ºi RTL (normativ Hewlett Packard) HPGL-2 plotter cu peniþe (normativ Hewlett Packard) HPGL (normativ Hewlett Packard) 7885A DraftMaster 1 centrul desenului DMPL (Normativ Houston) BGL (Benson/Schlumberg/OCE) 1645-R PCI (plotter cu peniþe) PCI (plotter electrostatic) (Normativ CalComp) 5855 Driver HP DesignJet 750C HP DraftPro Plus General HPGL originea plotterului HP (originea plotterului: DMP62 Benson 18xx serie Benson 1023 Caracteristici ploter În partea de jos a ferestrei de dialog pot fi setate caracteristicile ploterului ales. Dimensiunile neutilizabile apar în gri.

Tipurile de fonturi utilizate în plan vor apare evidenþiate (Macintosh) sau cu caractere înclinate (Windows). Înlocuire fonturi Sub numele ploterului selectat se aflã butonul Înloc.Setãri indicate pentru ploterul selectat .0 Ghid de utilizare 265 . Posibilitãþile conectãrii sunt diferite pentru calculatoarele Macintosh ºi Windows. Mapa de colectare În aceastã parte a ferestrei de dialog Setare ploter puteþi defini o mapã în care puteþi colecta fiºierele de desenat ori din calculatorul propriu ori din orice calculator aflat pe reþea. Observaþie: Versiunea Windows a ArchiCAD-ului utilizeazã numai fonturi TrueType.Setare manualã ArchiCAD 6. Moduri de conectare standard .Periferie imprimantã Unele plotere fac posibilã numai conectarea serialã. Comenzile Meniu Conectare În acest câmp poate fi setat modul conectãrii.capitolul 5. caractere care activeazã fereastra de dialog de acelaºi nume. Fonturi bitmap sau PostScript nu pot fi utilizate. Fereastra de dialog aratã toate tipurile de font care se gãsesc în mapa Familii de fonturi (Macintosh) respectiv între fonturile TrueType ale sistemului (Windows). Posibilitãþi de conectare (Machintosh) Acest meniu apare la calculatoarele Macintosh. Conþinutul sãu depinde de tipul de conectare a datelor CTB instalat. Puteþi alege între opþiunile: . ºi unde puteþi seta înfãþiºarea blocurilor de text.Periferie Modem .

Alegând Bitmap (Machintosh).Sã folosim fonturile bitmap (numai Macintosh). nu mai aveþi alte posibilitãþi. 266 ArchiCAD 6. puteþi opta pentru una din ele. . Caracterele mai mici vor fi desenate numai prin conturul lor (pentru a economisi timp ºi cernealã). Caracterele PostScript pot fi plotate numai dacã Managerul Adobe Type este instalat ºi funcþioneazã în calculator. desenarea/plotarea va fi mai rapidã dar aspectul va fi mai simplu decât în cazul fonturilor TrueType. Comenzile Meniu Un tip de font poate fi plotat în trei moduri: .Metoda cea mai rapidã: sã schimbãm tipul de caracter cu unul din interiorul ploterului. atunci într-un meniu secundar puteþi alege fontul vectorial.capitolul 5. .Optând pentru TrueType sau PostScript. . care dau caracterele cu aspectul cel mai frumos. puteþi defini dimensiunea de caracter peste care trebuie efectuatã ºi haºura interioarã. atunci puteþi porni sau opri fineþea Bitmap. pentu un tip de font. Observaþie: Opþiunile TrueType sau PostScript sunt posibilitãþi alternative. .0 Ghid de utilizare . Cu ajutorul fonturilor vectoriale. .Alegând Vectoriale.Utilizaþi tipurile de fonturi vectoriale care se gãsesc în mapa VectorFonts. Pentu modificarea setãrii de schimbarea a fonturilor selectaþi unul sau mai multe tipuri de fonturi din listã clicaþi asupra butonului Setare manualã ºi alegeþi un mod de desenare din primul meniu aflat sub listã.Alegând Ploter-ul. . Mai vezi manualul PlotMaker. TrueType respectiv PostScript.

0 Ghid 267 ... Dimensiunea desenului poate fi schimbatã prin setarea scãrii de desenare în câmpul Scara desenãrii. În partea superioarã a ferestrei puteþi opta unde vor ajunge datele de plotat: direct pe ploter. Selectând Raporteazã la scarã. de utilizare ArchiCAD 6. .capitolul 5. Selectând Mãrime constantã vor fi desenate în dimensiunile lor reale. Câmpul cu mãrimea desenului pe hârtie ne aratã poziþia pe care o va avea desenul pe hârtie. Partea inferioarã a ferestrei de dialog regleazã dimensiunile desenului pe hârtie. . într-un fiºier-date sau sã fie înscrise în mapa Colector desene definite anterior în fereastra de dialog Setare desen. Puteþi opta pentru o plotare ulterioarã în background.Text ºi semne. mãrimea textului ºi a semnelor va apare în funcþie de scara desenului. Comenzile Meniu Desenare Comanda face sã aparã urmãtoarea fereastrã de dialog. Mai vezi . Scarã ºi (Output) la capitolul 2 ºi discutarea Mãrimii textului la comanda Imprimã. independente de scara setatã. În partea de mijloc a ferestrei de dialog se pot seta caracteristicile procesului de plotare. .Grilaj: Aceastã opþiune asigurã desenarea grilajului ºi asocierea unei culori de peniþe independente. Fiºierele pot fi expediate prin dischete sau modemuri în birouri care fac plotãri contra-cost. "O singurã peniþã" deseneazã totul cu o singurã peniþã.Plotare: "Mai multe peniþe" utilizãm toate poziþiile de peniþã pentu ca diferitelor grosimi de linii sã le asociem peniþe de grosimi diferite.

Oricând trimiteþi un fiºier în Colectorul de desene el va fi plotat automatic de cãtre PlotFlow. Efectul comenzii depinde de tipul de imprimantã ales în Unelte (Macintosh). Graphisoft vã propune folosirea programului PlotMaker pentru realizarea documentelor finale. Acest colector trebuie sã fie acelaºi pe care l-aþi selectat în fereastra de dialog setare desen. dupã ce anterior imprimanta a fost aleasã ºi setatã în Unelte (Macintosh). Comanda imprimã proiectul.. respectiv pe Panoul de control Imprimantã (Windows).. PlotMaker Deºi se pot crea desene de mare precizie direct din ArchiCAD. Imprimare. În continuare trebuie sã denumiþi ºi mapa Colectoare de desene din care PlotFlow-ul va citi fiºierele.. Cu ajutorul colectorului de desene se pot rezolva într-un mod eficient problemele de plotare datorate unei reþele mixte alcãtuite din PC-uri ºi Mac-uri. 268 ArchiCAD 6. Sã punem Colectorul de desene pe un server Windows NT. Comenzile Meniu Desenare prin Colectorul de desene În cazul plotãrii la o reþea este o metodã foarte utilã plotarea prin Colectorul de desene. care poate sã citeascã datele atât de pe calculatoarele pe bazã Windows cât ºi de pe cele pe baza Macintosh. Alte detalii gãsiþi în manualele Macintosh.0 Ghid de utilizare . Mai vezi .. (cuprinsã în pachetul program ArchiCAD). Mai vezi. respectiv pe Panoul de Control Imprimantã (Windows). Setare imprimantã Prin comanda Setare imprimantã se pot fixa dimensiunile.capitolul 5. Windows sau a imprimantei. poziþia ºi alte caracteristici ale colilor imprimate.. Porniþi mai întâi aplicatã PlotFlow. apoi setaþi ploterul cu care vreþi sã plotaþi fiºierele. ArchiCAD-ul se poate afla pe un calculator iar colectorul de desene ºi PlotFlow-ul pot fi pe un alt calculator al reþelei.. Colectorul de desene nu trebuie sã fie neapãrat pe calculatorul în care este PlotFlow-ul. Manualul PlotMaker.

linii întrerupte ºi texte independente de scarã. La scara astfel calculatã.0 Ghid de utilizare 269 .. Vederea imprimatã ºi grilajului ajutãtor Clicând asupra butonului corespunzãtor puteþi opta pentru imprimarea întregului desen sau numai pentru imprimarea vederii actuale. Aceastã valoare de scarã poate fi modificatã prin câmpul Scara imprimãrii.capitolul 5. În partea superioarã se aflã setãrile uzuale de imprimare. ºi va arãta ºi împãrþirea desenului pe coli dacã imprimaþi pe mai multe coli. Mãrimea textului ºi a semnelor Este o decizie importantã alegerea între "Mãrime constantã" respectiv "Raporteazã la scarã" dacã doriþi o mãrime de text ºi haºuri/texturi optimale. În partea inferioarã gãsim setãri specifice ArchiCAD-ului. desenul va umple coala cât este posibil. Puteþi opta ºi pentru imprimarea grilajului ajutãtor. Aceastã alegere va afecta ºi alte elemente: de exemplu sãgeþile cotelor. Comenzile Meniu Ca efect la comanda Imprimare. numãr de exemplare. "Numãrul colilor de imprimat" aratã numãrul necesar al colilor. aºezarea colii etc.. apare fereastra de dialog în care se pot seta diferitele caracteristici. ArchiCAD 6. Scara imprimãrii Scara de imprimare corespunzãtoare setãrii de bazã este calculatã de program în funcþie de dimensiunile colii date în fereastra de dialog Setare coalã ºi în funcþie de caracteristicile poziþiei colii.

270 ArchiCAD 6. Comanda va închide toate ferestrele active ºi pãrãseºte programul.capitolul 5. Comenzile Meniu Text ºi semn Mãrime normalã Aranjeazã la scarã Mãrit = 1:50 Mãrit = 1:50 Original = 1:100 Documente recente Ieºire Prin aceastã parte a meniului se pot lista ultimele documente deschise pentru acces mai uºor. Observaþie: Dupã închidere ArchiCAD-ul reþine setãrile ºi valorile actuale în fiºierul Setãri.0 Ghid de utilizare . veþi primi un mesaj pentru salvarea tuturor modificãrilor. Comanda poate fi datã în orice mod de reprezentare.

dar conþinutul diferã dupã tipul de fereastrã. precum ºi un mare numãr de opþiuni pentru editarea ferestrelor de text. meniul Editare mai cuprinde ºi comenzile de transformare ale ArchiCAD-ului. La urmã sunt prezentate comenzile specifice ferestrelor tip text. 3D. Secþiune/Faþadã.0 Ghid de utilizare 271 . Comenzile Meniu Meniul Editare Pe lângã funcþiile uzuale Nu trebuie. Decupeazã. urmate de comenzile accesibile în ferestrele de desenare. (Plan. la clicare pe butonul din dreapta (Windows) respectiv apãsarea tastei Control (MacIntosh) se deschide un meniu local. Observaþie: În fereastra Plan. Insereazã ºi ªterge. Meniul este accesibil tuturor tipurilor de ferestre. care afiºeazã majoritatea comenzilor de editare. ArchiCAD 6.capitolul 5. Se poate folosi aceastã posiblitate pentru editare rapidã. Descrieri). În prima parte vor fi prezentate funcþiunile de bazã.

funcþiunea de salvare automatã a ArchiCAD-ului va salva aceste date în mod regulat conform setãrilor. 272 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu Nu trebuie Totuºi trebuie Cu ajutorul acestor comenzi puteþi anula ultimele operaþii efectuate. Numele actualei comenzi anulate va apare în meniu împreunã cu comanda Nu trebuie sau Totuºi trebuie. respectiv un pas astfel anulat poate fi totuºi efectuat din nou cu comanda "Totuºi trebuie". Fiecare datã comanda "Nu trebuie" va anula ultimul pas efectuat. Nu trebuie sã salvaþi repetat pentru ca sã nu vi se piardã datele în cazul cãderii sistemului. Mai vezi . În ferestrele tip text operaþia poate fi efectuatã doar pentru ultimul pas. Valoarea de bazã este 20. cu mai mulþi paºi în urmã.capitolul 5... Salvarea automatã nu va ºterge paºii ce pot fi anulaþi. Observaþie: La salvarea proiectului se ºterge lista adunatã a paºilor ce pot fi anulaþi. Numãrul paºilor care pot fi anulaþi se poate seta în fereastra de dialog setare "Nu trebuie". Salvarea automatã la Opþiuni/Preferinþe. Puteþi folosi metoda pentru a încerca ºi anula soluþii pânã când gãsiþi calea cea potrivitã.

Copiere din fereastra 3D ArchiCAD 6. ªterge. Observaþie: Comanda Decupeazã nu este accesibilã în fereastra 3D. Decuparea elementelor din fereastra Secþiune. Prin comenzile Decupeazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã. Alege toate. Elementul decupat va ajunge pe Clipboard iar modificãrile apar imediat în plan. fiindcã va aºeza pe Clipboard elementul selectat dar nu îl va ºterge din locul lui iniþial. Copiere din ferestrele Secþiune/Faþadã Din ferestre Secþiune/Faþadã Model se poate copia oricare din elemente. Alege selectiv.0 Ghid de utilizare 273 . Faþadã Puteþi decupa orice element din fereastra Secþiune/Faþadã. Metoda poate fi utilizatã ºi asupra conþinutului unor câmpuri numerice ale ferestrelor de dialog sau a câmpului de coordonate "Decupeazã". Copiazã Are efectul asemãnãtor cu comanda Decupeazã. Comenzile Meniu Repetã (Numele ultimei comenzi) Repetã ultima comandã de editare cu excepþia urmãtoarelor: Nu trebuie. poate fi folositã atât în mod de construcþie cât ºi în mod de redactare text. Decupeazã Comanda va ºterge din proiect elementele selectate ºi le va aºeza pe Clipboard. Totuºi trebuie. Elementele decupate pot fi înserate în plan sau în fereastra Secþiune/Faþadã numai ca linii ºi texte. Repetã. dar elementele astfel copiate pot fi aºezate în plan sau într-o fereastrã Secþiune/Faþadã numai ca linii ºi texte. pentru reutilizarea lor prin comanda Insereazã. Prin comenzile Copiazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã.capitolul 5.

Dacã fereastra 3D este activã ºi aþi aºezat dreptunghiul selector. Elemente de copiat Cu urmãtoarele meniuri se pot seta elementele dorite a fi copiate pe Clipboard.0 Ghid de utilizare . La desene/vederi de proiecþie ortogonalã. Eliminarea liniilor acoperite Aceastã cãsuþã va apare dacã doriþi sã copiaþi dintr-o imagine cu linii sau linii ascunse. 274 ArchiCAD 6. dacã inseraþi o vedere lateralã în plan. dimensiunle vor corespunde imaginii planului. Comenzile Meniu Faþã de comanda Decupeazã. Prin miºcare liniile ascunse vor fi eliminate din copie. umbrele ºi texturile 3D asigurã un aspect real desenelor de faþadã. Poligoanele pot fi copiate cu sau fãrã contur. comanda Copiazã se poate utilizata ºi în fereastra 3D. atunci comanda Copiazã va activa o fereastrã de dialog în care puteþi defini elementele de copiat pe Clipboard. va rezulta o imagine care corespunde planului. Copiazã/Salveazã ca Alegerea "Imagine ecran" va copia conþinutul ferestrei 3D ca o singurã imagine (figurã). În acest caz.capitolul 5. Alegerea "Desen" va genera o imagine care se compune din pãrþile setate în fereastra de dialog "Desen la scarã". Poligoane În partea infeioarã se poate seta dacã sã copiem ºi poligoanele care nu sunt vizibile (de exemplu conturul unei ferestre care se aflã dupã un perete) sau numai pe cele vizibile. Umbrele vederii de sus pot fi copiate când doriþi umbrele exacte mãsurabile în plan.

. Între comenzile Copiazã ºi Insereazã puteþi schimba nivelul. Mai vezi . secþionarea poligoanelor necesitã mult timp ºi multã memorie.. Inserþia elementelor din fereastra Secþiune/Faþadã.Caracteristicile sunt recunoscute de program dupã numele lor. Salveazã ca.capitolul 5. Inserþia elementelor din plan La inserþie. . Observaþie: Comanda copiazã poate fi folositã în fereastra 3D doar pentru copierea imaginilor selectate cu unealta Selector de suprafaþã.0 Ghid de utilizare 275 . elementele din plan îºi menþin direcþiile x-y. Observaþie: Dacã decupaþi sau copiaþi o parte selectatã apoi o inseraþi pe un alt nivel fãrã sã-i modificaþi scara (valoarea mãririi) ºi fãrã sã o miºcaþi. Înainte de inserþia finalã ele pot fi deplasate.Dacã inseraþi cu un dreptunghi selector referitor la mai multe nivele. Insereazã Clipboard-ul poate fi folosit nu numai la stocarea elementelor ArchiCAD pentru inserþie ci ºi la importarea desenelor bitmap ºi a datelor de alt tip.. rotite ºi oglindite. de exemplu în descrierea GDL. astfel dispuneþi de o metodã eficientã pentru copierea elementelor de pe un nivel pe altul.Dacã elementele inserate la valoarea de mãrire actualã nu ar încape în fereastrã. . Comanda Insereazã va insera conþinutul Clipboard-ului în proiectul actual sau într-o fereastrã text. atunci vor fi copiate ºi aceste caracteristici ºi vor completa caracteristicile proiectului. . trebuie sã precizaþi care dintre nivelele copiate vreþi sã-l inseraþi în nivelul actual. Comenzile Meniu Observaþie: Când doriþi sã copiaþi elemente din fereastra 3D întro faþadã de exemplu. ªi aºa. veþi primi un mesaj de atenþionare care va propune o nouã setare pentru ca elementele sã încapã în fereastrã. Elementele ferestrelor Secþiune/Faþadã (Model sau Desen) pot fi inserate în plan sau într-o fereastrã Secþiune/Faþadã numai ca linii ArchiCAD 6. Dacã elementele de pe Clipboard fac referiri la caracteristici cu nume care nu se aflã în proiectul actual./Elemente 2D la meniul fiºier.. este indicatã folosirea funcþiunilor ºi "Fãrã contur". atunci partea copiatã va fi inseratã în acelaºi loc al noului nivel.

. Corespondentul comenzii ºterge de pe tastaturã este butonul DEL sau Backspace.capitolul 5. elementele ºterse nu vor ajunge pe Clipboard. elementul ºters poate fi readus în plan cu comanda Editare/Nu trebuie. ele se vor ºterge ºi din plan. comanda va selecta figurile aflate la nivelul actual.Dacã unealta de Selectare suprafaþã este cea activã. ªterge Elementele selectate se vor ºterge din fereastra-proiect sau -text.0 Ghid de utilizare . Puteþi insera în ArchiCAD ºi texte alcãtuite din mai multe linii. Faþã de comenzile Decupeazã ºi Copiazã. Alege toate Comanda va selecta toate elementele create de unealta actualã de pe nivelul actual ºi care se aflã într-un strat vizibil. Puteþi insera imaginea ca un grup de elemente de desen. Dacã ºtergeþi elemente 2D din fereastra Secþiune/Faþadã sau dacã ºtergeþi orice element din fereastra Secþiune/Faþadã Desen. Comenzile Meniu ºi haºuri (elemente 2D). comanda va selecta toate elementele de construcþie de pe nivelul actual. celelalte ferestre vor rãmâne neschimbate. care apoi vor apare ca linii. blocuri de texte ºi haºuri în ArchiCAD sau o puteþi insera ca figurã de sine stãtãtoare. importate dintr-un editor de texte. . Prin comenzile Decupeazã/Insereazã respectiv Copiazã/Insereazã nu se pot crea elemente noi în ferestrele Secþiune/Faþadã.Dacã unealta activã este Sãgeata. Inserþie din alte programe Dacã imaginile inserate din alte programe conþin elemente de desen va apare o fereastrã de dialog. ªtergerea elementelor ferestrelor Secþiune/Faþadã Dacã ºtergeþi elemente din fereastra Secþiune/Faþadã. Numele uneltei folosite la momentul respectiv va apare în rândul meniului "Alege toate". În cazul unei ºtergeri eronate. 276 ArchiCAD 6.

Selectaþi elementul ºi activaþi comanda Întinde. texturã. Selectarea elementelor care corespund condiþiilor se va anula. apoi clicaþi asupra butonului "Terminã selecþia".0 Ghid de utilizare 277 . material de suprafaþã. fãrã închiderea ferestrei de dialog. nume. Întinde Cu ajutorul comenzii se poate întinde sau comprima orice element ArchiCAD. Se va efectua selectarea elementelor care au caracteristicile menþionate. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã alegeþi comanda Alege toate atunci când suprafaþã este selectatã cu unealta Selector de Suprafaþã. ID. ºi caracter/literã. culoare peniþã. Alege selectiv Prin comanda Alege selevtiv puteþi selecta mai multe elemente din straturile editabile ale ferestrei actuale în funcþie de diferite caracteristici ale elementelor. înãlþime. strat. Astfel puteþi prinde capãtul elementului ºi îl puteþi trage într-un alt loc. tip de linie. Selectarea se poate face în funcþie de combinaþia doritã de tip. Fereastra de dialog poate fi folositã ºi pentru anularea selectãrii unor elemente. clicaþi asupra butonului "Adaugã la cele selectate".capitolul 5. ArchiCAD 6. Dupã ce aþi precizat toate condiþiile necesare. numai elementele din interior vor fi selectate. Verificaþi-vã alegerea.

În fereastran 3D.capitolul 5. Goluri) cât ºi a lniilor de secþionare cu Selectorul de suprafaþã. linii sau arce de cerc care au capetele comune pot fi întinse împreunã. Întindere de fereastrã Rezultatul Întinderea cu unealta Selector de suprafaþã Este posibilã întinderea elementelor poligonale (Planºee. Haºuri. Vectorul este determinat prin douã clicãri Se pot folosii ºi direcþiile fixe ºi setarea relativã numericã a coordonatelor. dacã unealta sãgeatã este activã. Punctul de capãt al vectorului de întindere va fi proiectat perpendicular pe perete pentru a defini noua poziþie a ferestrei. 1) Desenaþi suprafaþa de selectare în jurul poligonului pe care doriþi sã-l întindeþi. Celãlalt capãt va rãmâne pe loc. Întinderea uºilor ºi ferestrelor O trãsãturã foarte utilã a uºilor ºi ferestrelor întinse este cã se pot folosi puncte de referinþã din afara peretelui. este posibilã întinderea atât pe verticalã cât ºi pe orizontalã. Comenzile Meniu Elementul va fi întins sau comprimat în funcþie de poziþia nouã a capãtului.0 Ghid de utilizare . acoperiºuri. Observaþie: pereþi. 278 ArchiCAD 6.

capitolul 5.0 Ghid de utilizare 279 . Comenzile Meniu 2a) Definiþi vectorul de întindere prin clicare pe un nod din interiorul suprafeþei de selectare ºi un punct din exterior (în acest caz nu trebuie aleasã comanda Întinde). textelor. Înainte de întindere Dupã întindere Scalare Comanda permite mãrirea sau micºorarea elementelor selectate în mod grafic sau numeric. mãrimii elementelor de bibliotecã. Observaþie: Întinderea cu Selectorul de suprafaþã nu poate fi efectuatã în fereastra 3D. Dacã un capãt rãmâne în perete. 1) Selectaþi prin oricare metodã elementele pe care doriþi sã le transformaþi ºi alegeþi Scalare. 3) Forma elementelor poligonale care au noduri în interiorul suprafeþei de selectare se va modifica. Fereastra de dialog ce se deschide oferã alte opþiuni pentru scalarea grosimii pereþilor. sau 2b) Alegeþi comanda întinde ºi definiþi vectorul prin clicare pe douã puncte diferite. ArchiCAD 6. deschiderea rãmâne pe loc. Limitele opraþiei de întindere: Dacã un perete este comprimat astfel încât ambele capete ale unei deschideri rãmân în afara peretelui. deschiderea este ºtearsã. sãgeþilor.

capitolul 5. Comenzile Meniu

2) Selectaþi opþiunea doritã ºi clicaþi OK. 3) Clicaþi oriunde pe fereastra de lucru. Operaþia de transformare va fi efectuatã. Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. în

280

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Taie în douã
Aceastã comandã va tãia pereþii, liniile, planºeele, planurile de acoperiº ºi poligoanele texturilor/haºurilor de-a lungul unui segment de linie, de arc sau în lungul laturii unui poligon. - Selectaþi elementele de tãiat. - Alegeþi comanda Taie în doi. - Desenaþi segmentul de tãiere, sau clicaþi pe o linie, arc, perete sau laturã de poligon cu cursorul Mercedes. - Clicaþi cu cursorul pe una din câmpurile determinate de linia de secþiune. - În partea unde aþi dat clic-ul, elementele rãmân selectate, iar în partea cealaltã selecþia se anuleazã.

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar în Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. Nu se poate folosi în fereastra 3D.

Aranjeazã
Comanda va aranja punctele de capãt ale pereþilor ºi liniilor la linii, arce sau laturile poligoanelor, prin prelungire sau prin tãiere. - Selectaþi pereþii ºi/sau liniile de aranjat. - Alegeþi comanda Aranjeazã. - Desenaþi segmentul sau clicaþi asupra unei linii, pereþi, laturi de poligon sau arc/cerc existent cu cursorul Mercedes. Punctele de capãt ale elementelor selectate se aranjeazã (se vor afla pe linia de adjustare) la elementul asupra cãruia am clicat cu cursorul.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

281

capitolul 5. Comenzile Meniu

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan.

Eliminã segmentul
Selectaþi eliminã segmentul ºi clicaþi pe un element. Segmentul clicat dintre douã puncte de intersecþie cele mai apropiate va fi eliminat. Sunt luate în considerare numai punctele de intersecþie afiºate, cele din afara vederii curente nu conteazã. Se poate alege ºi prescurtarea and/Ctrl-clicare pentru elemente neselectate. Dacã elementele sunt selectate se va realiza tãierea elementelor sau calcularea intersecþiei. Elementele care pot fi aranjate sunt: pereþi, linii, cercuri ºi arce.

Observaþie: Comanda este accesibilã în Plan, iar în Secþiune/Faþadã numai pentru elementele de construcþie. Nu se poate folosi în fereastra 3D.

Aranjeazã la acoperiº
Se pot tãia pãrþi de pereþi, stâlpi, planºee ºi elemente de bibliotecã (inclusiv uºi ºi ferestre) pentru a fi potrivite sub acoperiºuri. Pentru activarea comenzii trebuie selectat sau un acoperiº, sau un element din cele enumerate mai sus. Dacã sunt selectaþi pereþi, stâlpi, planºee ºi elemente de bibliotecã, ele vor fi aranjate la acoperiºurile situate deasupra. Dacã existã ºi acoperiºuri selectate, elementele vor fi aranjate numai la acoperiºurile selectate. Obiectele sunt tãiate numai dacã se situeazã parþial sau integral sub acoperiº Dacã se selecteazã numai acoperiºuri, se vor defini elementele care urmeazã a fi tãiate în fereastra de dialog care apare.

282

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Odatã ce aceste elemente sunt definite, toate elementele de acel tip situate sub acoperiº vor fi tãiate de acoperiº.

Taie partea superioarã/inferioarã
Elementele definite pot fi tãiate la partea superioarã sau inferioarã în funcþie de butonul radio activat în fereastra de dialog. Dacã este activat butonul Taie partea superioarã, elementele vor fi tãiate de planul inferior al acoperiºului.

Dacã este activat butonul Taie parte inferioarã, elementele vor fi tãiate de planul superior.

Tãierea pereþilor, stâlpilor ºi elementelor de bibliotecã.
Se pot tãia forme complexe în pereþi folosind aceastã comandã. Peretele va urma întotdeauna forma acoperiºului de deasupra, oricâte segmente de acoperiº ar exista. Totuºi trebuie sã reþineþi, cã orice acoperiº poate realiza doar decupaje paralele în pereþi (ex.2).
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

283

capitolul 5. Comenzile Meniu

Dacã tãiaþi un perete cu un acoperiº care trece în întregime prin perete, acesta va fi tãiat în douã pãrþi. Una tãiatã la capãt, iar cealaltã un perete separat fãrã tãieturi. Aceasta începe din punctul în care se terminã acoperiºul. Existã o excepþie: Dacã în perete existã deschideri care ar avea puncte de ambele pãrþi, peretele rãmâne întreg.

Tãierea planºeelor Cu aceastã comandã ºi planºeele pot fi tãiate cu acoperiºul. Existã totuºi o diferenþã importantã faþã de tãierea pereþilor. Timp ce alte elemente sunt tãiate doar parþial, planºeele sunt tãiate de-a lungul liniei de intersecþie cu planul de acoperiº.

Refacerea elementelor dupã tãiere
Dacã s-a tãiat un element cu un acoperiº, apare un buton suplimentar în Fereastra de dialog Setãri a elementului, permiþând refacerea situaþieianterioare tãierii.

284

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Tãierea cu un acoperiº îndepãrtat
Pentru tãierea unui perete/stâlp cu planul unui acoperiº îndepãrtat: 1. Selectaþi peretele/stâlãul sau planul de acoperiº 2. And-clicare (MacIntosh) sau Ctrl-clicare (Windows) pe celãlat element.

Observaþie: Pentru tãierea corectã a peretelui asiguraþi-vã ca acesta sã fie suficient de înalt. Comanda este accesibilã numai în fereastra Plan.

Trage
Comanda va muta elementele selectate. Comanda este independentã de unealta activã. Pentru folosirea comenzii: - Selectaþi elementul de mutat. - Alegeþi comanda Editare/Trage. - Definiþi direcþia ºi lungimea mutãrii prin trasarea liniei (vectorului de tragere) corespunzãtoare.

Vectorul de tragere este trasat oriunde pe ecran. În mod normal se începe de la un punct caracteristic al elementului selectat, dar este posibilã legarea a douã puncte arbitrare. - Toate elementele selectate se deplaseazã într-un loc nou. - Dacã doriþi deplasarea unei deschideri într-un perete fãrã deplasarea peretelui, selectaþi deschiderea în mod individual.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

285

capitolul 5. Comenzile Meniu

În fereastra 3D se pot trage elemente prin selectarea unui punct cheie ºi alegerea primului buton din paleta desfãºurabilã. (Unealta Sãgeatã fiind activã). A se vedea descrierea acestei tehnici la Capitolul 3, lucrul cu elemente în 3D.

Limitele operaþiilor de tragere
- Nu se poate trage o deschidere complet în afara peretelui. - În cazul deschiderilor nu se poate folosi un vector situat în afara elementului selectat. Observaþie: Dacã se defineºte o suprafaþã în plan pentru vizualizare în 3D ºi se trage un element în afara acestei suprefeþe, el va dispare din fereastra 3D. Dacã se înalþã un element prin tragere, se va obþine aceeaºi fereastrã de dialog ca la comanda Înalþã, în cazul tragerii elementului pe alt nivel.

Roteºte
Comanda roteºte permite rotirea oricãrui element selectat în Plan sau în fereastra 3D sau a elementelor adãugate manual la fereastra Secþiune/Faþadã. Chiar ºi în fereastra 3D, rotaþia se face în plan orizontal. Observaþie: Câmpurile de text, cotele ºi cotele haºurilor pot fi citite din dreapta sau de sus în jos, ºi dupã rotire. Pentru utilizarea comenzii Roteºte: 1) Selectaþi elementul de rotit. 2) Alegeþi comanda Roteºte. 3) Definiþi centrul rotirii: - clicaþi asupra centrului.

4) Definiþi unghiul de rotire - clicaþi asupra punctului de pornire/al unghiului de rotire, miºcaþi cursorul. - clicaþi pe punctul de capãt corespunzãtor de pe raza corespunzãtoare.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

286

capitolul 5. Comenzile Meniu

Observaþie: ªtampila de zonã nu poate fi rotitã.

Oglindeºte
Comanda Oglindeºte va crea imaginea oglinditã a elementului selectat în plan ºi 3D. Comanda Oglindeºte este independentã de unealta activã. Puteþi oglindi un numãr oarecare de elemente în acelaºi timp. Textele, sãgeþile ºi cotele sunt lizibile ºi dupã oglindire, oglindirea se referã numai la dregtunghiul care le cuprinde. Pentru utilizarea comenzii Oglindeºte: - Selectaþi elementul de oglindit. - Alegeþi comanda oglindeºte

Toate elementele selectate vor fi oglindite. Observaþie: ªtampila de zonã nu poate fi oglinditã.

Trage copia
Comanda Trage copia funcþioneazã la fel ca comanda Trage, cu deosebirea cã elementul original va rãmâne intact ºi numai o copie a sa va fi mutatã.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

287

însã elementul rotit rãmâne intact. Utilizând comanda putem seta înãlþimea elementelor asemãnãtoare (elemente de bibliotecã. doar cã elementul original rãmâne intact ºi selectat în timp ce o copie este oglinditã.0 Ghid de utilizare . A se vedea Transferul Parametrilor. dupã care se poziþioneazã o copie cu urmãtoarea clicare. Observaþie: Aceastã comandã nu este utilizabilã pentru uºi ºi ferestre. Comanda e valabilã ºi pentru uºi ºi ferestre cu condiþia sã se clicheze pe linia de referinþã a peretelui ºi ca copia ogliditã sã nu iasã din perete. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã se realizeazã o singurã copie a unei deschideri. Dupã aceasta deplasarea se poate realiza grafic sau numeric. cu ajutorul cãreia putem deplasa elementele selectate paralel cu axa Z. Capitolul 4 pentru detalii. 288 ArchiCAD 6. În fereastra 3D se alege comanda Înalþã (oricare unealtã poate fi activã) sau se clicheazã pe un nod al elementului cu unealta sãgeatã. pardoseli.capitolul 5. numai copia lui se va roti. ºi se alege al doilea buton din paleta desfãºurabilã care apare. elemente de susþinerea a lãmpilor de exemplu). Roteºte copia Funcþioneazã la fel ca comanda Roteºte. În ferestrele Plan ºi Secþiune/Faþadã alegând comanda Înalþã apare fereastra de dialog Înalþã. Oglindeºte copia Comanda oglindeºte copia funcþioneazã ca ºi comanda oglindeºte. Comanda Înalþã permite deplasarea elementelor selectate paralel cu axa z. în direcþia pozitivã sau negativã. calea mai uºoarã este option-clicare (MacIntosh) sau Alt-clicare (Windows) pentru preluarea parametrilor. Înalþã ...

Copiile se vor ridica vertical (una peste alta) la distanþe egale date (asemãnãtor comenzii Înalþã. neexistând nivel superior. În cazul în care înãlþaþi un element selectat astfel încât sã ajungã pe alt nivel. Pentru utilizarea comenzii Înalþã ...Alegeþi comanda Înalþã. o fereastrã de dialog vã va întreba dacã doriþi sã menþineþi elementul pe nivelul iniþial sau doriþi sã-l reaºezaþi pe alt nivel. în urmãtoarele variante: . din care mai multe decât unul îndeplinesc criteriul de mai sus. Elementele se vor deplasa în sens vertical. numai cã aici se creeazã copii). Apare o fereastrã de dialog. folosiþi comanda Multiplicã prezentatã mai jos.Înscrieþi valoarea în câmpul de setare/editare ºi clicaþi asupra butonului OK.0 Ghid de utilizare 289 . dar dacã-l ridicaþi cu 4. Exemplu: aveþi o construcþie cu douã nivele cu înãlþime egalã de 3m. Comenzile Meniu Prin aceastã comandã se poate verifica poziþia pe verticalã a elementelor în cursul miºcãrii. fereastra nu apare. Aceasta se va întâmpla numai dacã existã deja acel nivel. Pentru a realiza copii pe verticalã în loc sã deplasaþi originalul. . Comanda multiplicã va crea un numãr oarecare de copii identice ale elementului selectat.Copiile se vor gãsi rotite în funcþie de arcul de referinþã al multiplicãrii.Copiile se vor gãsi pe o linie dreaptã în lungul liniei de referinþã a multiplicãrii. . .capitolul 5. Dacã coborâþi un scaun de la etaj cu 2 m. apare fereastra de dialog. Dacã înãlþaþi simultan mai multe elemente. fereastra apare odatã ºi în funcþie de rãspuns nici unul sau toate elementele selectate trec pe alt nivel.Selectaþi elementul(-ele) de înãlþat sau de coborât. . ArchiCAD 6. Multiplicã.

1) Selectaþi elementele pe care doriþi sã le multiplicaþi. Observaþie: Blocurile de texte. 4) Clicaþi butonul OK pentru revenire la proiect 5) Definiþi linia sau arcul de referinþã pentru crearea numãrului specificat de copii (pentru matrice se definesc douã linii de referinþã). Comenzile Meniu Se creeazã o matrice de copii de-a lungul a douã linii de referinþã definite. Apare fereastra de dialog Multiplicã. Dacã decideþi sã nu mai efectuaþi multiplicarea. Dupã pãrãsirea ferestrei de dialog singura posibilitate de renunþare este comanda Nu trebuie.0 Ghid de utilizare . cotele ºi blocurile de text din poligoane sunt întotdeauna lizibile. 290 ArchiCAD 6. 3) Alegeþi parametrii doriþi. setaþi parametrii în fereastra de dialog ºi aplicaþi setãrile prin trasarea unei linii de referinþã. Observaþie: pentru schimbarea poziþiei unui element fãrã a realiza copii folosiþi comanda Înalþã. . A se vedea Opþiuni de multiplicare mai jos.capitolul 5. 2) Alegeþi comanda Multiplicã din meniul Editare. Aceastã comandã este utilã la crearea scãrilor drepte sau elicoidale. etichetele. Pentru folosirea comenzii Multiplicã.Copiile se amplaseazã ridicate ºi rotite sau deplasate în funcþie de o valoare de ridicare datã ºi în lungul unei linii sau unui arc de referinþã al multiplicãrii. apãsaþi butonul Renunþã în Bordul de control.

dar distanþa va fi împãrþitã în Nr. În acest caz în locul numãrului de copii se seteazã distanþa dintre copii. . . Comenzile Meniu Opþiuni de multiplicare O serie de butoane radio specificã tipul de operaþie de multiplicare.Repetã aºeazã copiile la o distanþã egalã de repetare .0 Ghid de utilizare 291 . . În partea inferioarã a ferestrei de dialog opþiunile de distribuire determinã modul în care vor fi interpretate punctul de începere ºi de terminare. . .Distribuie -1 aºeazã copiile asemãnãtor modului anterior. .Împrãºtie aºeazã copiile la distanþe egale de-a lungul liniei de referinþã desenate.Distribuie aºeazã copiile prin împãrþirea egalã dintre punctul de pornire ºi de capãt. .capitolul 5. nici o copie nefiind poziþionatã pe punctul de capãt.Trage multiplicã copiile de-a lungul unei drepte definite ptintr-o linie de referinþã. Multiplicare pe verticalã Se poate defini valoarea care se adaugã cotei fiecãrei copii ale elementului multiplicat. de copii +1. Trebuie definit numãrul de copii pe ambele direcþii. folosind unghiul specificat pentru arcul de referinþã. ArchiCAD 6.Matrice aºeazã copiile într-o matrice definitã de douã linii dereferinþã perpendiculare.Înalþã multiplicã copiile pe verticalã.Roteºte multiplicã copiile de-a lungul unui arc.

Observaþie: La multiplicarea uºilor ºi ferestrelor nu uitaþi cã ArchiCAD va aºeza copiile deschiderilor în peretele din care fac parte. . 292 ArchiCAD 6. deplasarea pe verticalã trebuie definitã printr-un vector ºi nu printr-o valoare înscrisã în fereastra de dialog. Editã setul selectat Comanda editã setul selectat deschide o fereastrã de dialog care face posibilã editarea atributelor specifice simultan pentru mai multe tipuri de elemente. .0 Ghid de utilizare . Comenzile Meniu În cazul multiplicãrii elemntelor în fereastra 3D. chiar dacã valoarea înãlþimii depãºeºte nivelul curent.Toate celelalte atribute ale elementelor selectate rãmân neschimbate.capitolul 5. În ArchiCAD toate elementele împart douã atribute de bazã cu toate celelalte: ataºarea la straturi ºi culoarea/grosimea de peniþã.Fereastra de dialog Editã setul selectat controleazã aceste douã atribute ºi poate sã le modifice fãrã sã piardã selecþia.

ca pereþi. Observaþie: Ferestrele ºi uºile fac întotdeauna parte din stratul peretelui care le conþine. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 293 . Etichetare automatã O altã cãsuþa de control poate fi folositã pentru modificarea peniþei ºi stratului etichetelor care nu sunt explicit selectate. dacã elementele la care sunt legate sunt selectate. Matrice de informaþii Fereastra de dialog Editã setul selectat afiºeazã un tabel de informaþii cu tipul ºi cantitatea elementelor de elemente diferite din setul selectat. Cazuri speciale Stratul va fi întotdeauna modificat. . . lanþuri de cote sau marcaje compuse din linii. marcaþi cãsuþa de control Modificã elementele asociate. . comanda deschide fereastra de dialog a ultimului element selectat. dar peniþa se va comporta în mod diferenþiat în urmãtorul caz: . comanda deschide fereastra de dialog a uneltei active cu setãrile de bazã. Comanda Editã setul selectat nu este accesibilã în 3D.Dacã nici un element nu este selectat. Elemente compuse Toate componentele elementelor compuse.Dacã mai multe elemente sunt selectate. comanda deschide fereastra de dialog corespunzãtoare cu setarea elementului selectat. numele ei schimbându-se în funcþie de unealta selectatã. dar numai în cazul în care elementul nu este setat astfel încât sã aparã cu peniþa-simbol predefinitã. sãgeþi ºi text vor fi modificate împreunã. Setãri unelte Aceasta este o parte de meniu dinamicã.Peniþa elementelor de bibliotecã poate fi modificatã. Chiar dacã uºile ºi ferestrele nu sunt selectate în mod explicit.capitolul 5. Comenzile Meniu Ferestre ºi Uºi Existã un control suplimentar pentru ferestre ºi uºi.Dacã un singur element este selectat. Pentru a modifica peniþa ferestrelor ºi uºilor. se poate modifica culoarea lor de peniþã dacã peretele ce le conþine este inclus în setul selectat.

Stil text Comanda stil text deschide o fereastrã de dialog pentru determinarea modului de apariþie a textului.capitolul 5. Comenzile Meniu Mai vezi: Descrierea ferestrelor de dialog Setãri a diferitelor unelte la Capitolul4.0 Ghid de utilizare . 294 ArchiCAD 6. Comenzile meniului Editare în ferestrele de text.ºi explicarea proprietãþilor elementelor create de dezvoltatori exteriori în Anexã. În cazul în care se lucreazã în ferestre de text cele mai multe comenzi ale meniului Editare se schimbã pentru a asigura posibilitatea editãrii textelor.

Gãseºte toate apariþiile unui cuvânt.capitolul 5. Schimbarea fontului afecteazã întreaga fereastrã text. ArchiCAD 6.. Font & Mãrime Prin setarea fontului se poate alege tipul de caracter din sistem. Gãseºte ºi înlocuieºte Comanda deschide fereastra de dialog Gãseºte care oferã opþiunile de cãutare folosite în majoritatea aplicaþiilor de procesare text. Gãseºte din nou/Înlocuieºte din nou Comenzile repetã ultima operaþie de gãsire ºi înlocuire în direcþia setatã în fereastra de dialog Gãseºte. . .Gãseºte ºi înlocuieºte cuvinte în modul precizat. .Cãutare ºi înlocuire ulterioarã Gãseºte Selecþia Aceastã comandã cautã (.) selectat în text conform direcþiei setate în Fereastra de dialog Gãseºte. Comenzile Meniu Tab Se poate determina numãrul de caractere sãrite prin apãsarea tastei Tab.. unei fraze sau grup de caractere dintr-o fereastrã sau dintr-un text selectat.0 Ghid de utilizare 295 . Observaþie: Se pot seta diferite tipuri de caractere pentru diferite ferestre de text. Într-un document nou ferestrele de text vor avea formatul definit la ultima utilizare a ArchiCAD.

iar comanda Fãrã comentariu le eliminã. 296 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Du-te la rândul Aceastã comandã permite gãsirea unui rând prin simpla introducere a numãrului în fereastra de editare. Observaþie: Comenzile sunt accesibile ºi ca prescurtãri în partea inferioarã a ferestrei text. Comenteazã/Fãrã comentariu Comenzi valabile numai pentru Descrierile 2D. 3D ºi Proprietãþi ale elementelor de bibliotecã. Ele permit schimbarea rândurilor de comandã selectate în rânduri de comentariu ºi invers. Se poate comenta întregul conþinut al ferestrei dacã alegeþi mai întâi comanda Alege toate din meniul Editare. Aceastã funcþiune este utilã când doriþi sã vizualizaþi doar o parte a descrierii. Comanda Comenteazã aºeazã semne de exclamare în faþa rândurilor selectate.capitolul 5. Este utilã mai ales la editarea ºi verificarea descrierilor GDL.0 Ghid de utilizare . Mãreºte paragfarul/Micºoreazã paragraful Aceastã comandã va aºeza sau elimina numãrul de spaþii goale definite în fereastra Format pentru începerea paragrafului.

adãugarea de etichete automate sau la alegere la elemente . Comenzile Meniu Meniul unelte Comenzile meniului unelte permit: .0 se pierd toate informaþiile de grupare.blocarea elementelor pentru prevenirea modificãrilor accidentale .împrospãtarea informaþiilor zonale .definirea modurilor de transformare a elementelor .0 Ghid de utilizare 297 . descrierea conceptelor de bazã ArchiCAD la Capitolul 2 despre proprietãþile grupelor. ArchiCAD 6.capitolul 5. Important: Dacã salvaþi proiectul în format ArchiCAD 5.. Elemente de diferit tip pot fi grupate ºi se pot grupa chiar grupuri existente.modificarea ordinii de suprapunere a elementelor la desenare .gruparea ºi degruparea elementelor . Mai vezi .. Grupeazã Creeazã un nouã grupã din elementele selectate.adãugarea funcþiunilor externe definite ca ArchiCAD ADD-Ons.

0 Ghid de utilizare .capitolul 5. Comenzile Meniu Degrupeazã ªterge informaþiile de grupare ale elementelor selectate. alegând Degrupeazã va separa mai întâi cele douã grupe ºi va fi nevoie de alegerea din nou a comenzii pentru a obþine elemente independente. Informaþia de grupare este ierarhicã. etc. acoperiº. Grupare automatã Aceastã comandã permite crearea automatã a elementelor în grup. 298 ArchiCAD 6. ceea ce înseamnã cã dacã douã grupe au fost grupate într-un grup ierarhic superior. Comanda este accesibilã ºi în fereastra 3D. dar vor rãmâne sub elementele din clase superioare. Toate elmentele grupate vor fi tratate ca independente. Suspendã grupele Suspendã temporar informaþiile de grupã. Dacã comanda e activatã.) Adu deasupra Cu aceastã comandã elementele selectate se vor suprapune tuturor celorlalte. Aceasta permite modificarea simplã a unui element fãrã afectarea celorlalte. Ele redevin elemente independente. dreptunghi de pereþi. O cãsuþã de control indicã dacã comanda este sau nu activã. Alegerea din nou a comenzii va reforma grupul. Observaþie: În bordul de control existã douã butoane care au acelaºi efect. elementele simultan create vor fi grupate împreunã (de ex. Gruparea/Degruparea nu este accesibilã în fereastra 3D. Adu în faþã Cu aceastã comandã elementele selectate se vor suprapune tuturor elementelor nemodificate din clasa proprie sau inferioarã.

A se vedea Capitolul 2 pentru deschiderea conceptelor de bazã privind ordinea de desenare a elementele suprapuse. Comenzile Meniu Trimite în spate Cu aceastã comandã elementelor selectate se vor suprapune toate elementele neschimbate din clasa proprie sau superioarã.capitolul 5. Elementele blocate pot fi în continuare selectate ºi folosite pentru construcþie relativã ºi pentru transfer de parametri. Elementele blocate nu pot fi rezervate de alþii. Trimite dedesubt Cu aceastã comandã elementelor selectate se suprapun toate elementele. Deblocheazã Comanda va debloca elementele selectate.0 Ghid de utilizare 299 . Blocheazã Comanda blocheazã elementele selectate pentru prevenirea modificãrii accidentale. puteþi debloca numai Deblocheazã toate elementele Meniul ierarhic permite deblocarea tuturor elementelor Ale mele Deblocheazã toate elementele blocate anterior Ale altora Specificã pentru Team Work. dar vor rãmâne deasupra elementelor din clase inferioare. ArchiCAD 6. Permite deblocarea tuturor elementelor blocate de oricare coleg prin alegerea numelui din fereastra de dialog care apare. Informaþia de blocare este menþinutã ºi dupã ce aþi pãrãsit proiectul. Reseteazã ordinea de bazã Aceastã opþiune rearanjeazã elementele modificate în ordinea de suprapunere de bazã. Observaþie pentru Teamwork: elementele blocate de Dvs. Observaþie pentru Teamwork: puteþi bloca numai elemente care vã sunt rezervate. comanda este accesibilã numai pentru conducãtorul echipei.

Comenzile Meniu Ale întregii echipe Asemãnãtor cazului anterior.0 Ghid de utilizare . Fereastra de dialog care apare vã va permite sã specificaþi locaþia ºi numele elementului creat. Se poate naviga uºor printre bibliotecile încãrcate folosind lista care apare în partea de jos a ferestrei. economisind astfel timpul pentru modelare. dar deblocheazã toate elementele. 300 ArchiCAD 6. Creeazã detaliu Cu aceastã comandã se poate salva suprafaþa delimitatã cu Selectorul de suprafaþã ca element de bibliotecã 2D. se poate aºeza elementul creat imediat dupã ce a fost salvat. Pentru crearea unui detaliu delimitaþi o suprafaþã din plan sau Secþiune/Faþadã cu Selectorul de suprafaþã ºi alegeþi comanda Creeazã detaliu. Se poate folosi mai târziu pentru "editarea" planului cu detalii.capitolul 5. Dacã marcaþi cãsuþa de control Aºeazã detaliu acum.

Comenzile Meniu Observaþie: Obiectele create astfel vor avea un comportament parametric. Tehnici de Construcþie.Cu Potrivire optimã tranformarea este efectuatã cu segmente curbe urmând cât mai mult posibil forma naturalã a curbei originale.Cu Preferã Segmente Lineare se folosesc numai segmente lineare.capitolul 5. Dacã ArchiCAD nu va gãsi Modelul de detaliu. Observaþie: La transformarea elementelor curbe în Plase se vor folosi numai segmente drepte. Opþiuni pentru segmente liniare Patru butoane radio din partea dreaptã dau posibilitatea alegerii din serie de opþiuni pentru aproximarea curbelor. . specificat printr-un model special în biblioteca ArchiCAD. vã avertizeazã ºi veþi avea posibilitatea de a continua sau nu operaþia. veþi avea totuºi posibilitatea sã salvaþi detaliu. dar ca simple elemente. Cercurilor ºi Curbelor în pereþi sau elemente de tip poligonal. ArchiCAD 6. . În timpul transformãrii curbele sunt desenate sau aproximate conform setãrilor din fereastra de dialog. Setãri Bagheta magicã Comanda are efect asupra transformãrii Arcelor. Dacã acest model lipseºte din bibliotecile active. Metode de trasare Cu cele douã butoane radio din dreapta se poate alege dintre douã metode de tranformare. Transformarea este descrisã la Capitolul 3.0 Ghid de utilizare 301 .

.Poligoane de zonã ºi etichete . haºuri fãrã chenar.Linii de secþionare ºi Camere . Acoperiºurile ºi Plasele sunt descompuse în linii. arce. Comenzile Meniu Descompune Comanda va transforma elementele selectate în elemente de bazã (linii fãrã sãgeþi. Câteva exemple: . .Uºile ºi ferestrele selectate fãrã perete sunt descompuse ca elemente de bibliotecã ºi sunt înlocuite cu goluri în zidãrie. curbe.0 Ghid de utilizare .Cotele sunt descompuse în linii ºi elementele de bazã ale sãgeþii. împreunã cu uºile ºi ferestrele din componenþã. . . elementele de construcþie secþionate nu pot fi descompuse deoarece nu se pot ºterge în Secþiune. Excepþii: .În ferestrele S/F. texte pe un rând). arce eliptice.Planºeele.capitolul 5. Observaþie: Dacã gruparea automatã este activã. cercuri.Pereþii ºi stâlpii sunt descompuºi în linii ºi haºuri. 302 ArchiCAD 6. . Elementele originale se ºterg. descompunerea va crea elemente de bazã grupate.Elementele de bibliotecã sunt descompuse în elementele de bazã.Elemente de bazã 2D.

Cu ajutorul lor putem scurta sau prelungi liniile pentru ca sã se creeze intersecþia doritã. Comenzile Meniu Extre linii Meniul oferã trei comenzi care pot modifica relaþia dintre douã linii.capitolul 5. în care puteþi seta raza rotunjirii. Rotunjire Va lega capetele liniilor printr-un arc de cerc. O fereastrã de dialog va permite setarea razei. Intersectare Va prelungi sau scurta liniile. pentru ca ele sã se întâlneascã într-un punct. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 303 . Teºire Uneºte douã capete de linii cu un segment linear. Dacã alegeþi aceastã comandã va apare o fereastrã de dialog.

Cota poate fi datã faþã de nivelul propriu sau faþã de cota 0 proiect. Se poate defini dacã linia de nivel sã fie aºezatã pe planul superior sau inferior al acoperiºului selectat cu butonul radio aferent. Când se marcheazã cãsuþa de control Omite liniile din afara acoperiºului.capitolul 5. 304 ArchiCAD 6. Observaþie: Aceastã opþiune apare gri dacã Suspendã Grupele este activ. Comenzile Meniu Linii de nivel pe acoperiº Comanda va aºeza linii pe acoperiº la cota definitã în fereastra de dialog.0 Ghid de utilizare . Când se marcheazã cãsuþa de control Grupeazã cu Acoperiºul. Cãsuþa fiind dezactivatã. toate liniile ce rezultã vor fi desenate. În acest caz liniile care cad în afara poligonului vor fi desenate egale cu linia de pivotare a planului cãruia îi aparþin. liniile de nivel vor fi grupate cu acoperiºul cãruia îi aparþin. nu se vor desena liniile de nivel care cad în afara poligonului acoperiºului cãruia îi aparþin. În câmpurile din mijloc se poate specifica cota la care doriþi linia de nivel.

Eticheteazã/ªterge selectate etichetarea elementelor Cele douã comenzi permit adãugarea sau eliminarea etichetelor pentru elemente selectate. Unealta etichetare este descrisã la Capitolul 4. Se poate alege dintre douã opþiuni de text pentru etichetare: ID-ul elementului etichetat sau ID ul unic intern. Comenzile Meniu Etichete Comanda deschide un submeniu care permite controlul modului în care se realizeazã etichetarea automatã.0 Ghid de utilizare 305 . ArchiCAD 6. Controalele din partea stângã activeazã/dezactiveazã etichetarea automatã pentru diferitele tipuri de elemente..capitolul 5. Mai vezi . Etichetare automatã Alegerea comenzii deschide o fereastrã de dialog..

306 ArchiCAD 6. Fereastra de dialog care apare vã furnizeazã informaþii despre modul în care fiecare zonã s-a adaptat. Comenzile Meniu Împrospãteazã Zonele La modificarea desenului zonele asociative nu se adapteazã în mod automat modificãrilor. Fereastra aratã zonele care s-au schimbat. Comanda Împrospãteazã zonele aduce zonele la zi cu restul desenului ºi vã avertizeazã asupra eventualelor Zone problematice. iar cele care prezintã probleme vor fi preselectate.0 Ghid de utilizare .capitolul 5.

Comenzile Meniu Fereastra de dialog conþine urmãtoarele coloane: Stare: Acesta este locul în care ArchiCAD vã comunicã dacã zona poate fi reâmprospãtatã ºi dacã nu. ArchiCAD 6. Stratul zonei este blocat. Trebuie ca acel coleg sã vã asigure accesul la zonã. Dacã primiþi acest mesaj de eroare.0 Ghid de utilizare 307 . Repetaþi procesul de împrospãtare. Folosiþi butonul Mãreºte la Selecþie pentru repetarea împrospãtãrii. Icoanele care apar. Nume Aceastã coloanã conþine numele Zonei Mp adãugaþi Aceastã coloanã conþine informaþii despre modul în care zona s-a schimbat. Zona pe care doriþi sã o împrospãtaþi nu se aflã în spaþiul Dvs. folosiþi meniul desfãºurabil din dreapta sus. Fiecare zonã asociatã trebuie sã aibe un punct de referinþã în interiorul ei. Pentru a modifica unitatea. când zona este rezervatã de un coleg. Zona pe care încercaþi sã o împrospãtaþi nu poate fi aranjatã din cauza dificultãþii de a-i gãsi toate laturile. Eroarea se poate produce numai în ArchiCAD pentru Teamwork. Deblocaþi stratul în fereastra de dialog setarea stratului ºi repetaþi procesul. va fi nevoie de rearanjarea zonei astfel încât sã aveþi o geometrie corectã sau sã tãiaþi poligonul în douã zone. Zona se auto-intersecteazã. de lucru. reprezintã urmãtoarele: ArchiCAD a împrospãtat cu succes Zona Dvs. care este natura problemei. Punctul de referinþã al zonei se aflã în afara limitei proprii. Puteþi examina zona selectând-o ºi apãsând butonul Mãreºte la selecþie. Ca ºi în cazul poligoanelor. Zona a fost creatã manual ºi nu poate fi împrospãtatã automat. Numãr Aceastã coloanã conþine numãrul care a fost asociat unei zone anume.capitolul 5. deplasaþi punctul de referinþã în interiorul zonei ºi repetaþi procesul de împrospãtare.

. toate Add-ons din mapa Add-ons din aceeaºi mapã cu ArchiCAD vor fi automat încãrcate ºi accesibile la lansarea programului.. Va fi nevoie de o nouã încãrcare sau de plasare în . Alegând comanda.capitolul 5. ... Numele de Add-ons încãrcate apar în ferestrele de dialog Deschide.0 Ghid de utilizare . incluzând DXF ºi DWG. Comenzile Meniu Încarcã Add-On Add-ons sunt mici piese de software care adaugã funcþionalitate ArchiCAD-ului. apare o fereastrã de dialog vã permite sã alegeþi Add-On pentru încãrcare.. Dupã încãrcare ArchiCAD afiºeazã informaþii despre funcþia adãugatã. Add-On înainte de lansarea ArchiCAD.Add-ons tip unelte adaugã posibilitãþi de editare. ºi Salveazã ca. . Cu comanda Încarcã Add-Ons este posibil accesul la Add-Ons ArchiCAD care sunt în alte Mape sau care au fost plasate în Mapa Add-Ons în timp ce programul era deja în folosinþã.. Numele lor apare sub prezenta comandã. 308 ArchiCAD 6.Add-ons de Import-Export sunt filtre care permit deschiderea ºi salvarea date ArchiCAD în diferite formate de fiºier. Din acel moment Add-On este accesibil: Observaþie: La o nouã lansare a ArchiCAD Add-On încãrcat anterior cu aceastã comandã nu va fi accesibil.

Scarã plan Scara tradiþionalã de desen are efect numai supra imprimãrilor ºi plotãrilor.definirea ºi manipularea structurii pe straturi ºi nivele . incluzând culori de peniþã.personalizarea opþiunilor de afiºare ºi reprezentare pentru clasele de elemente .modificarea atributelor folosite în proiect. . Comenzile Meniu Meniul Opþiuni Comenzile meniului opþiuni permit: .capitolul 5. texte) se schimbã. Dupã setarea unei scãri veþi vedea o previzualizare a proiectului plotat sau imprimat la acea scarã. Pentru a obþine o imagine realã (nu una mãritã) alegeþi Afiºare/Mãrime actualã dupã setarea scãrii. tipuri de linii ºi haºuri. materiale.setarea preferinþelor generale folosite în program. Mãrimea afiºãrii nu se schimbã la rescalare. Numai mãrimea relativã a elementelor cu mãrime fixatã (ex.Controlul scãrii ºi structurii grilajului . ArchiCAD 6. structuri multistrat ºi categorii de zone. inclusiv personalizarea prescurtãrilor de tastaturã. Se poate selecta o scarã standard sau se poate înscrie una individualã.0 Ghid de utilizare 309 .

numele se schimbã în Scarã secþiune.0 Ghid de utilizare . gradul de mãrire rãmânând constant. Puteþi schimba scara la orice fereastrã S/F. Scãrile standard sunt arãtate în funcþie de standarde metrice sau US. Scarã secþiune La alegerea comenzii în Secþiune/Faþadã. în funcþie de unitatea setatã în Preferinþe/Unitãþi de desen. Pentru a vã întoarce la vederea precedentã alegeþi Afiºare/Vederea precedentã. Pentru setarea scãrii documentului Dvs. activaþi comanda Scarã Desen ºi specificaþi o scarã în fereastra de dialog. Descrierea mai jos în acest capitol. Comenzile Meniu Observaþie: Dacã schimbaþi scara desenului vederea curentã se va modifica corespunzãtor.capitolul 5. 310 ArchiCAD 6. Observaþie: butonul Scarã desen din bara de afiºare are acelaºi efect.

Mai vezi. în care pot fi setate modurile de reprezentare în plan a diferitelor elemente.Ca ºi din meniul Opþiuni (mai jos). Comenzile Meniu Opþiuni de reprezentare Comanda deschide o fereastrã de dialog.. Linii de referinþã acoperiº Comanda ascunde sau aratã liniile pivot ale acoperiºurilor.. Mai vezi. A doua grupã de meniuri (sub linia de împãrþire) va influenþa nu numai reprezentarea în plan a elementelor dar ºi imaginea lor imprimatã ºi plotatã respectiv ºi fiºierele exportate.. Intersecþii curate Comanda este accesibilã ºi din aceastã fereastrã de dialog.. Capitolul 4: Unealta de acoperiº Linii de referinþã haºuri Ascunde sau aratã liniile de bazã ale haºurii/texturii.capitolul 5. Capitolul 4: Unealta haºurã ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 311 .

. .conform Grosimii peniþei. 312 ArchiCAD 6.Text reprezentat print-un dreptunghi plin gri cu colþuri. timp ce textul rãmâne lizibil. imprimatã sau plotatã ca o linie subþire de 1 pixel (sau cu grosimea minimã a ploterului/imprimantei în cazul acestor operaþii). Mai vezi. Observaþie: Textele la care mãrimea caracterelor în setarea actualã este sub 5 pixeli. la care toate liniile apar cu grosimile setate în fereastra de dialog peniþe ºi culori.Reprezentare simplã fãrã contur .modul "Fir de pãr" la care fiecare linie va fi reprezentatã. ºi ajung sã fie impimate sau plotate cu aceste grosimi.Text cu contur cu colþuri care înlesnesc selectarea ºi editarea textului. Aceastã opþiune accelereazã redesenarea ecranului. iar peste 48 de pixeli sunt întotdeana reprezentate normal.. ."Imagine bitmap" este modul cel mai uzual de reprezentare. Capitolul 4:unealta de secþiune/faþadã Grosime linii Pentru liniile din plan existã douã posibilitãþi de setare: . apar întotdeauna ca dreptunghiuri pline. Mai vezi . . . Limita secþiunii Adâncimea secþiunii poate fi ascunsã sau aparentã în plan. . Pereþii apar cu haºuri bitmap.capitolul 5.Cu opþiunea plin elementele de construcþie apar ca umplere 100%.Text reprezentat print-un dreptunghi plin gri nefiind lizibil. Comenzile Meniu Text Blocurile de text pot fi reprezentate în mai multe moduri. Aceastã metodã accelereazã reprezentarea elementelor. .0 Ghid de utilizare .. Capitolul 4: unealta text Colþuri imagine Ascunde sau aratã colþurile imaginii. Haºuri Reprezentarea Haºurilor perete are patru moduri: .."Gol" va face elementele de construcþie sã aparã fãrã haºurã.

nu mai puteþi edita poligoanele încãperi..împreunã cu cotele ."Vectorial" (cu linii) va schimba Imaginea Bitmap cu o haºurã cu linii vectoriale. ArchiCAD 6.uºi ºi ferestre ascunse. Uºi ºi ferestre Existã trei opþiuni pentru reprezetarea uºilor ºi ferestrelor în plan . . Vedere principalã ºi grilaj.Culorile încãperii sunt vizibile sub Haºuri/texturi. Comenzile Meniu . Cu ajutorul comenzii se pot seta caracteristicile grilajului de editare ºi ale grilajului ajutãtor.capitolul 5. Observaþie: Dacã aþi ales aceastã posibilitate..Culorile încãperii sunt ascunse. Haºuri poligonale Sunt trei posibilitãþi în reprezentarea a haºurilor: Plin.fãrã cote . ºi se poate defini o Vederea principalã a proiectului.0 Ghid de utilizare 313 . . Imagine Bitmap ºi Vectorial. Poligonul zonelor Existã trei posibilitãþi în reprezentarea poligoanelor încãpere: .Culorile încãperii sunt vizibile peste Haºuri/texe.ascunse . liniile de pe tavan arãtate. numai ºtampila este vizibilã.

Grilajul ajutãtor Distanþele între liniile verticale ºi cele orizontale ale grilajului ajutãtor pot fi setate independent una de alta. iar apoi modelul se repetã.0 Ghid de utilizare . este indicatã mutarea originii de utilizare în locul setãrii valorii de deplasare. liniile grilajului ºi detaliu Prin Fond puteþi set culoarea suprafeþei de lucru 2D. prin setarea valorii Deplasãrii. 314 ArchiCAD 6.Valorile distanþelor reprezintã distanþa dintre liniile grilajului.capitolul 5.Numãrul paºilor determinã numãrul repetãrii texturii. Observaþie: Valoarea deplasãrii nu poate fi mai mare decât valoarea actualã a distanþei. Prin setarea distanþelor grilajului secundar se pot seta grilaje cu distanþe egale sau nu. Grilajul de construcþie Distanþa între liniile verticale ºi între cele orizontale paote fi setatã independent. Grilajul ajutãtor poate fi deplasat faþã de elemente constructive sau faþã de grilajul de editare. Fond. . Daþi dublu clic pe Fond ºi se deschide fereastra de dialog de editare a culorii.Dupã liniile grilaj conform numãrul paºilor Grilajului principal urmeazã liniile secundare conform nimãrul paºilor al grilajului secundar. Deoarece deplasarea grilajului ajutãtor se face faþã de originea de utilizare. Parametrii de construcþie au urmãtoarea semnificaþie: . Puteþi selecta culoarea doritã ori grafic ori numeric prin setarea componentelor HSB (nuanþã-intensitate-luminozitate) sau a componenetelor de culoare RGB (roºu-verde-albastru). . Setarea culorii liniilor grilajului se face similar cu cea a fondului. Comenzile Meniu Rolul ºi utilizarea grilajului de editare ºi celui ajutãtor s-a prezentat mai sus.

funcþiunea se activeazã. ea nu mai funcþioneazã. Liniile de intersectare ale pereþilor apar normale. . Comenzile Meniu Clicând asupra butonului Aceastã vedere. el nu va apare pe ecran.capitolul 5. de exemplu la colþurile unei camere. grilajul este folosit. Aratã grilajul temporar Existã douã prescurtãri prin tastaturã pentru activarea sau inactivarea rapidã a grilajului. cursorul sare de la un punct al grilajului la altul. atunci imaginea planului este precum documentul imprimat sau plotat. Grilajul de editare se seteazã cu comanda Vedere principalã ºi grilaj ajutãtor. dacã comanda Aratã grilajul este activã. dacã renunþaþi la alegere.Puteþi activa temporar grilajul prin butonul ESC chiar dacã comanda Aratã grilajul nu este activã. va apare valoarea actualã a mãririi ºi a deplasãrii în fereastra modelului grilajului. Dacã comanda este activatã. Alegerea comenzii Poziþionare pe grilaj este echivalentã cu alegerea uneia dintre icoanele Poziþionare pe grilaj ale Bordului de control. Când alegeþi comanda. Pentru ca grilajul sã fie vizibil.0 Ghid de utilizare 315 . Intersecþii curate Comanda intersecþii curate funcþioneazã ca un buton. Când grilajul este activ. Aceastã setare este valabilã ºi pentru fereastra de dialog. Intersecþii curate. atunci grilajul este invizibil. dacã nu. dacã grilajul ar fi prea des (liniile învecinate la o distanþã mai micã decât 3 pixeli). Independent de activara comenzii. Cursorul este sensibil la punctele interioare ºi exterioare ale intersecþiei. trebuie aleasã o distanþã mai mare între liniile învecinate sau o valoare de mãrire mai mare. grilajul de editare este vizibil pe ecran. grilajul nu este folosit. Poziþionare pe grilaj Comanda Poziþionare pe grilaj funcþioneazã ca buton pentru activarea sau inactivarea ultimului tip de grilaj folosit. dacã nu. Aratã grilajul Dacã comanda este activã. ArchiCAD 6. activ Când butonul este activat.Pentru suspendarea temporarã a folosirii grilajului apãsaþi butonul ESC. . liniile de referinþã nefiind vizibile.

capitolul 5. inactiv Când comanda este inactivã. Intersecþii curate. Comenzile Meniu Acest lucru uºureazã calculul suprafeþelor. 316 ArchiCAD 6. pe ecran apare modul de reprezentare al editãrii. Intersecþia pereþilor va fi recalculatã ºi reconstruitã. cotarea pereþilor. Dacã reprezentarea pereþilor este incorectã: 1) Inactivaþi ºi activaþi din nou comanda Intersecþii curate. 2) Alegeþi comanda Afiºare/Reconstruieºte.0 Ghid de utilizare .

Setãri Nivele Dacã alegeþi comanda Setãri Nivel din submeniu apare o fereastrã de dialog care permite definirea structurii pe verticalã a Proiectului. fãrã construcþia intersecþiilor complexe. ..capitolul 5. Toate funcþiunile din Nivele sunt controlate de submeniu. Capitolul 2. .deplasarea elementelor cu ajutorul unei funcþiuni de decupare/copiere ºi inserare. Observaþie: Nivelele pot fi listate ºi deschise din paleta vederi.definirea structurii verticale. Pereþii apar ca blocuri simplificate.navigarea între nivele ºi determinarea nivelului afiºat.. Nivelele ºi valorile lor de elevaþie sunt afiºate în partea de jos a submeniului. Vizibilitatea liniilor de referinþã vã ajutã la editarea elementelor. Inactivarea comenzii este utilã când într-un nod se întâlnesc mai multe elemente. Mai vezi . Comenzile Meniu Liniile de referinþã ale pereþilor ºi ale acoperiºurilor sunt vizibile. Descrierea Paletei.0 Ghid de utilizare 317 . Nivelul curent este marcat ºi numele sãu apare în bara de titlu a ferestrei Plan. ArchiCAD 6. Controalele ferestrei sunt descrise mai jos. nivel cu nivel. Nivele Partea de meniu Nivele deschide un submeniu cu comenzi care permit: .

00.capitolul 5. Definirea unui nivel Nivelul selectat poate fi definit în cãsuþele de editare. Selectarea unui Nivel Selectaþi un nivel din listã pentru a-l activa. Comenzile Meniu Adãugarea ºi ºtergerea nivelelor Partea superioarã a ferestrei de dialog oferã o listã a nivelelor existente în proiect. Numerotarea nivelelor În funcþie de versiunea folositã. Numerotarea nivelelor se împrospãteazã automat. La închiderea ferestrei de dialog nivelul afiºat va fi cel selectat. afiºat îngroºat. În afara numãrului generat automat Nivelul poate fi denumit ºi se poate defini înãlþimea ºi cota. iar Cota este înãlþimea faþã de cota ± 0.Dacã se modificã înãlþimea unui nivel. aceasta va afecta cota fiecãrui nivel situat deasupra (dacã numãrul nivelului este pozitiv) sau dedesubt (dacã numãrul este negativ). Practic nu existã limite pentru numãrul nivelelor. Pentru un proiect nou existã un singur nivel. sau se poate ºterge un nivel cu butonul ªterge. 318 ArchiCAD 6. planul parter este nr. 1 (US) sau 0 (Versiune internaþionalã). Observaþie: Înãlþimea este distanþa pe verticalã pânã la Nivelul urmãtor. Se poate adãuga un nivel pe listã prin butoanele Insereazã deasupra sau Insereazã dedesubt.0 Ghid de utilizare . Schimbãrile aduse înãlþimii ºi cotei pot fi interpretate diferit: . Noul nivel apare deasupra sau sub nivelul selectat.

selectaþi acel nivel ºi clicaþi ªterge. clicaþi butonul Insereazã. Comenzile Meniu . Decupeazã de pe Nivel eliminã elementele de pe nivelul-sursã. Selectaþi din listã nivelul pe care doriþi sã inseraþi elementele decupate sau copiate.capitolul 5. Lista operaþiilor Pentru a vã ajuta sã efectuaþi operaþiile dorite. Dupã selectare. Copiazã. Insereazã ºi ªterge din interiorul ferestrei de dialog Nivele.0 Ghid de utilizare 319 . Dacã doriþi sã ºtergeþi toate elementele de pe un nivel. Toate clasele de elemente de pe nivelul selectat sunt decupate ºi copiate atunci când clicaþi butoanele Decupeazã de pe Nivel ºi Copiazã de pe Nivel. Clicând OK ArchiCAD vã va întreba dacã sunteþi sigur cã doriþi continuarea operaþiei. Toate clasele de elemente marcate vor fi aºezate pe nivelul nou. Elementele de inserat sunt selectate conform setãrilor Control Inserare. Observaþie: Cãsuþele de marcare Control Inserare vor avea efect numai dacã clicaþi butonul Insereazã pe Nivelul. toþi paºi sunt listaþi. ArchiCAD 6. Copiazã ºi Insereazã din meniul Editare selectând ºi copiind elemente de pe Nivelul-sursã.. Se mai pot folosi butoanele Decupeazã. aceasta va afecta înãlþimea nivelelor vecine.Dacã se modificã cota unui nivel.. Deplasarea elementelor între nivele Pentru a copia elemente de pe un nivel pe altul se poate utiliza procedeul standard Decupeazã. Observaþie: Aceste operaþii nu sunt efectuate pânã când nu le confirmaþi prin butonul OK ºi nu pãrãsiþi fereastra de dialog. afiºând Nivelul de destinaþie ºi folosind comanda Insereazã pentru a aºeza copiile. Se marcheazã tipurile de elemente care trebuiesc inserate. în timp ce copiazã de pe nivel lasã originalul intact.

Lista Nivelelor Fiecare nivel definit în fereastra de dialog Nivele va fi trecut în lista de la partea inferioarã a submeniului Nivele. Observaþie: altã posibilitate convenabilã de deplasare între nivele este cea oferitã de Paleta Vederi.. o fereastrã de dialog va da posibilitatea creerii unui nou nivel. Dacã încercaþi sã treceþi la un nivel inexistent. comanda efectueazã ºi o salvare automatã. clicarea pe OK va ignora tentativa de trecere la alt nivel. Dacã salvarea automatã este activatã. Du-te la Nivelul. Straturi Straturile ArchiCAD-ului fac posibilã gruparea elementelor desenului cu scopul reprezentãrii lor selective sau pentru crearea listei de materiale. Comenzile Meniu Un nivel mai sus/Un nivel mai jos.capitolul 5. Comanda deschide o fereastrã de dialog permiþând trecerea directã la un Nivel existent ºi care aratã numãrul nivelelor existente. 320 ArchiCAD 6. Comenzile activeazã nivelul superior sau inferior..0 Ghid de utilizare . Introducând un numãr care este în afara gamei oferite. Fiecare nivel este afiºat cu numele ºi cota.

Clicând asupra butonului Nou.0 Ghid de utilizare 321 . ªterge Puteþi ºterge stratul selectat. Butonul ªterge activat va ºterge toate straturile care sunt selectate. Setãri strat Comanda va deschide fereastra de dialog Setãri strat în care se pot seta straturile corespunzãtor proiectului.capitolul 5. clicaþi pe nume. se deschide o fereastrã de dialog în care puteþi da numele noului strat. ArchiCAD 6. se va deschide un meniu secundar cu comenzi specifice de straturi. Straturile definite anterior sunt afiºate pe lista din partea stângã a ferestrei. Pentru a selecta un strat.. clicând asupra butonului ªterge. Clicând asupra butonului OK. Nou . aþi creat stratul. Se vor ºterge toate elementele stratului respectiv.. Comenzile Meniu La alegerea comenzii Straturi din meniu.

.Înscrieþi numele extensiei cãutate în câmpul din dreapta butonului Aceastã extensie. Aratã ºi ascunde Pentru ca conþinutul unui strat sã fie vizibil pe suprafaþa de lucru. 322 ArchiCAD 6. Numele acestuia va apãrea bturat în listã. .. Renumire .0 Ghid de utilizare .. Pentru a evita ºtergerile întâmplãtoare nedorite.. sã clicãm pe butonul Aratã. Comenzile Meniu Observaþie: Aceastã operaþie nu poate fi anulatã prin comanda Nu trebuie. Clicaþi butonul Ascunde pentru a ascunde un strat. Conþinutul este accesibil pentru editare ºi în el se pot aºeza elemente noi. Aceste funcþiuni se referã la toate straturile selectate.Clicaþi asupra acestui buton pentru lista straturilor în funcþie de numele lor. mai mult. el apare pe ecran. el este activ. Pentru a renumi un strat de pe listã clicaþi asupra butonului Renumire . ea va ºterge lista paºilor Nu trebuie/Totuºi trebuie. . programul va trimite un mesaj de atenþionare înaintea ºtergerii. Când stratul e deblocat. Straturile pot fi grupate prin aceste extinderi. cursorul simte elementele din el pentru a realiza racordãrile corecte.. dar aceste elemente nu se pot edita. Aceastã operaþie se referã la toate straturile de pe listã. Posibilitãþi de listare Aceste posibilitãþi/opþiuni vã ajutã sã vã descurcaþi în liste de straturi lungi. Când stratul e deblocat. Blocheazã ºi Deblochezã Butoanele Blocheazã ºi Deblochezã vor bloca sau debloca straturile selectate.Clicaþi asupra acestui buton pentru lista straturilor în funcþie de extensia lor.capitolul 5. Putem pune punct dupã orice nume ºi putem scrie o extindere. Sub efectul lor iconul lacãt în faþa numelui stratului se deschide sau se închide.

Comenzile Meniu Alege toate Butonul va selecta toate straturile. Cu aceastã comandã se pot modifica ºi verifica setãrile peniþelor ºi culorilor din ArchiCAD. Peniþe ºi culori. Dacã stratul este blocat. Peniþa aleasã va determina grosimea de linie ºi culoarea elementelor desenate cu ea. ArchiCAD 6..Puteþi asocia câte o peniþã pentru fiecare document.. Aratã toate straturile Comanda va face vizibile toate elementele desenate pe straturile existente. .Culoarea ºi grosimea de linie cu care elementul se va desena poate fi modificatã asociind o peniþã nouã sau modificând caracteristicile peniþei în fereastra de dialog Peniþe ºi culori. Numele straturilor ascunse va apare gri pe listã. iconul lacãt închis este vizibil în stânga numelui. Combinaþii straturi Puteþi defini combinaþii de straturi. peniþele sunt unelte de desen simulate care au culoare ºi grosime de linie. .capitolul 5. puteþi crea ºi stoca acestea prin elementele de control din dreapta ferestrei de dialog Setare straturi. Pentru o manipulare simplã în lista din dreapta va apare numele tuturor grupurilor de straturi create.0 Ghid de utilizare 323 . În ArchiCAD.

rândul 2 11-20 ºi aºa mai departe.capitolul 5. Observaþie: o grosime de 0. .00 produce o linie cu cea mai redusã grosime posibilã.Grosimile sunt redate exact. Numãrul lor de ordine este indicat de poziþia din tabel: rândul 1 de la 1-10. Grosimi de peniþã În ArchiCAD sunt definite 99 de peniþe. dar se poate edita orice culoare prin dublã clicare pe cãsuþa peniþei. În funcþie de tipul de plotter sau imprimantã acestea apar în mod diferit.0 Ghid de utilizare . Culoarea peniþelor de pe plotter este determinatã de culoarea realã a peniþelor din aparat corespunzând numãrului de peniþã dat. conform tabelului de mai jos: ArchiCAD oferã grosimi predefinite pentru fiecare din cele 99 peniþe. 324 ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Peniþe În tabel sunt disponibile 99 de peniþe. Dupã redefinirea culorii elementele ArchiCAD îºi schimbã imediat culoarea. .Grosimile sunt salvate la exportul în PlotMaker. în funcþie de initatea setatã în câmpul alãturat. câte o culoare. noua culoare apare în cãsuþa peniþei.Grosimile sunt efective dacã se activeazã Opþiuni de reprezentare/Grosime linii/Grosime realã. Culori Fiecãrei peniþe îi corespunde. Clicând OK. . conform setãrii de bazã. . În fereastra de dialog care apare se poate seta o culoare numeric sau grafic prin mixaj NSL (Nuanþã-Saturaþie-Luminozitate) sau RVA (Roºu-Verde-Albastru). Dacã grosimea este setatã "Fir de pãr" toate liniile au grosime de 1 pixel. pe imprimante cu laser cu rezoluþie mare sau plottere configurate. Grosimile se mãsoarã în puncte mm.Se pot asocia culori diferite pentru sãgeþi. diferitele elemente ale cotãrii sau haºurii.

ArchiCAD dã posibilitatea definirii grosimilor de peniþã de cãtre utilizator. Desenele salvate ca Fiºiere PlotMaker preiau informaþiile din ArchiCAD. Grosimile ºi culorile de pe desenul plotat depind de grosimile peniþei plotterului. 1 de pe plotter. 18. vor fi desenate cu peniþa nr. grosimile ºi culorile sunt redate pe plotter dacã este posibil. cu peniþa nr. Comenzile Meniu Tip aparat Imprimantã Peniþe Nu existã peniþe asociate. 26.0 Ghid de utilizare 325 . etc. 10. Pen Plotter Raster Plotter Plot Maker Din PlotMaker în Pen Plotter Din PlotMaker în Raster Plotter ArchiCAD 6. Aceasta înseamnã cã peniþele ArchiCAD nr. în funcþie de unitãþile de desen setate. Culorile ºi grosimile depind de peniþele plotterului ºi pot sã difere de desenul afiºat pe ecran. Grosimile sunt mãsurate în puncte sau mm. numerele 2. Nu existã peniþe asociate. Peniþele ArchiCAD sunt interpretate pentru peniþele plotterului cu modul 8. 1.capitolul 5. Astfel este posibilã reprezentarea planurilor cu o mare varietate de grosimi pentru prezentãri grafice de mare clasã. 2 ºi aºa mai departe. grosimile ºi culorile sunt redate de imprimantã în funcþie de setãrile din Imprimã/Opþiuni. Peniþele ArchiCAD sunt transmise manual sau prin modul predefinit cãtre Plotter. 17. 9. 25 etc.

Se pot adãuga sau ºterge secþiuni dupã nevoie prin deplasarea triunghiului de marcaj sub cãsuþele de setare numericã. ºi puteþi modifica copia." în care puteþi selecta. etc. modifica sau ºterge Tipurile de linii (continuã. Comenzile Meniu Tipuri de linii Când alegeþi comanda Tipuri de linii. În partea inferioarã sub Editã tipul selectat veþi putea edita în mod grafic prima componentã a liniei.. Steguleþele albe ºi negre reprezintã diferitele segmente ale liniei întrerupte..capitolul 5. Puteþi dubla tipul selectat. Puteþi crea tipuri de linii proprii.. În fereastra de mai sus puteþi alege între creearea unei linii întrerupte sau unei linii cu simboluri. punctatã.0 Ghid de utilizare . asiguraþi-vã ca tipul de linie sã fie întrerupt sã apãsaþi OK. se deschide fereastra de dialog "Tipuri de linii. 326 ArchiCAD 6.. Linii întrerupte Dupã editarea denumirii noii linii. Crearea tipurilor de linii proprii Puteþi crea un tip nou de linie clicând asupra butonului Nou. Veþi obþine o fereastrã de dialog compusã din douã pãrþi.). întreruptã.

Linii simbol Liniile simbol sunt create prin desenarea unui ºablon folosind Linii. scara din fereastrã va fi în mm. Se poate edita scara atât pentru componenta de linie cât ºi pentru pasul dintre ArchiCAD 6. Arce ºi Puncte. Selectaþi Simbol pentru tipul de linie ºi editaþi numele dorit pentru noua linie. Veþi obþine o fereastrã de dialog. Apãsaþi butonul de jos Insereazã componenta liniei. Dupã terminare selectaþi toate componenetele cu unealta Sãgeatã ºi alegeþi Copiazã din meniul Editare. Valorile din câmpul numeric sunt date în unitatea de desen setatã. Steguleþele albe reprezintã pasul dintre segmente ºi poate fi editat în mod similar. lungimea putând fi editatã prin tragerea steguleþului pe orizontalã sau prin introducerea numericã. Componenta aleasã înainte va apare în fereastra de editare graficã. Dacã de exemplu unitatea de desen este metrul. Comenzile Meniu Fiecare steguleþ negru reprezintã capãtul segmentul plin din linii.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 327 . Dupã aceasta alegeþi Tipuri de linii din meniul Opþiuni ºi clicaþi butonul Nou.

Acest lucru se seteazã cu comanda Opþiuni de Reprezentare. selectaþi tipul de linie din Tipuri de linii ºi apãsaþi butonul ªterge. Liniile ºi Punctele pot fi folosite pentru definirea liniilor simbol. Haºurile sunt modele geometrice plane asociabile pereþilor.Prin selectarea acestei opþiuni elementele de linii sunt aºezate pe planºã la scara datã ºi interpretate ca celelalte elemente de construcþie. stâlpilor. Modificarea unei linii simbol Dacã doriþi modificarea unei linii simbol dupã ce componenetele originale au fost ºterse din plan. Tipuri de haºuri. Dacã selecþiunea pentru componente include ºi alte tipuri de elemente. Lista desfãºurabilã din partea dreaptã a ferestrei de dialog afiºeazã toate tipurile de haºuri în ordine alfabeticã. toate haºurile pot fi în acelaºi timp bitmap sau vectoriale. 328 ArchiCAD 6. Scalarea Tipurilor de linie Modul de apariþie a liniilor pe ecran. Dacã se schimbã scara planºei. În proiect.Prin selectarea acestei opþiuni. acoperiºurilor ºi poligoanelor. . Observaþie: Numai Arcele.0 Ghid de utilizare .capitolul 5. liniile îºi pãstreazã dimensiunile independent de scarã. Funcþiunea standard Copiazã-Insereazã nu funcþioneazã în acest caz. Fiecare haºurã are douã forme de reprezentare: bitmap ºi vectorial. ele redevin editabile. trebuie sã selectaþi mai întâi linia din fereastra de dialog Tipuri de linii. iar dupã aceasta sã apãsaþi butonul Copiazã componentele liniei. La comanda Tipuri de haºuri va apare fereastra de dialog cu ajutorul cãreia puteþi seta modele bitmap ºi vectoriale pentru uneltele Perete ºi Haºuri.. În toate ferestrele de dialog unde sunt listate tipurile de linii. Comenzile Meniu prin tragerea steguleþelor sau introducând valori în cãsuþele situate dedesubt. liniile se mãresc sau se micºoreazã proporþional. imprimantã sau plotter depinde de urmãtoarele opþiuni: . acestea vor apare la scara setatã original. Componenta de linie va fi scalatã ca întreg. Prin inserarea acestor componente în plan. Modificãrile de dimensiuni sunt reflectate de valorile din cãsuþele de editare numericã. ªtergerea unui tip de linie Dacã doriþi sã ºtergeþi un tip de linie din lista celor accesibile.. planºeelor. acestea nu vor fi inserate în fereastra de dialog.

. Comenzile Meniu Amândouã tipuri de haºuri pot fi reprezentate pe ecran ºi pot fi imprimate. În fereastra de dialog se pot crea haºuri simbol sau se poate . Crearea haºurilor Pentru a crea un model de haºurã. ºi modelului vectorial. dupã care se poate edita copia. ArchiCAD 6. dar numai haºurile vectoriale pot fi plotate. Dacã doriþi schimbarea numelui unei haºuri. clicaþi butonul Nou. Prin butonul ªterge se poate elimina oricare tip de haºurã. ºi simplu duplica tipul de haºurã curent. Poate fi imprimat. Haºuri bitmap Fereastra micã de haºurã permite urmãrirea ºi editarea modelului bitmap pixel cu pixel. dar nu se poate scala.. Puteþi sã vã reântoarceþi oricând la tipurile de bazã alegând Nou ºi reseteazã din meniul Fiºier.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 329 . selectaþi tipul. Noul model rãmâne asociat numelui. mãri sau roti. clicaþi Renumeºte ºi introduceþi noul nume.

haºurile rãmân cu dimensiunile constante independent de scara desenului.capitolul 5. Pentru schimbarea modelului vectorial al unui tip de haºurã: 1) Selectaþi haºura 2) Clicaþi butonul ªterge 3) Selectaþi alt tip de haºurã din listã 4) Clicaþi butonul Nou. apoi clicaþi cu sãgeata în fereastra micã pentru a activa sau dezactiva punctele. ca ºi rotite prin introducerea unghiului în cãsuþa corespunzãtoare. sau ca desen fix folosind Scaleazã independent. . rotite ºi mãrite. modelul rãmâne proporþional cu desenul. Sunt afiºate mai încet în ArchiCAD. Haºuri vectoriale Haºurile vectoriale sunt compuse din segmente liniare individuale.0 Ghid de utilizare . Observaþie: Geometria internã a haºurilor vectoriale nu poate fi editate în ArchiCAD. Scalarea haºurilor vectoriale Haºurile vectoriale pot apare cu distanþe folosind comanda Scaleazã cu Planul. 330 ArchiCAD 6. .Când modul Scaleazã cu planul este activ. Aceasta va determina haºura selectatã sã o înlocuiascã pe cea ºtearsã. dar pot fi plotate. 5) Setaþi scalarea. Haºurile pot fi întinse ºi comprimate în ambele direcþii. Se poate seta ºi nivelul de mãrire. Comenzile Meniu Pentru editarea modelelor bitmap selectaþi un model din listã. scalate. Toate elementele care au folosit haºura ºtearsã vor conþine cea nouã.În modul Scalat Independent. orientarea ºi pasul 6) Clicaþi OK pentru terminare.

Observaþie: numai liniile.Cãsuþa de sus: Haºuri 2D . Componenta anterior realizatã va apare în fereastrã. Selectaþi Tipuri de haºuri din meniul Opþiuni.Cãsuþa de jos: Elemente de construcþie ArchiCAD 6. arcele ºi punctele pot fi folosite pentru definirea unei haºuri simbol. acestea nu vor fi inserate în fereastrã. Selectaþi Haºurã Simbol ca tip de haºurã din fereastra de dialog ºi editaþi numele pe care-l doriþi pentru haºurã. arce ºi puncte. scara ºi dimensiunea motivului de bazã ca ºi unghiul de rotire. selectaþi toate componentele folosind unealta Sãgeatã ºi alegeþi Copiazã din meniul Editare. clicaþi butonul Nou. Comenzile Meniu Haºuri simbol Haºurile simbol sunt create prin desenarea prealabilã a ºablnului în plan.capitolul 5. . Apãsaþi butonul Insereazã deasupra ferestrei de previzualizare. Ataºarea haºurilor la Unelte Clicaþi cãsuþele de marcaj reprezentative ale elementelor cãrora doriþi sã le ataºaþi haºuri. texte sau alte elemente. Dupã terminarea ºablonului. folosind linii.0 Ghid de utilizare 331 . ea redevine editabilã. Dacã selecþia componentelor include curbe. trebuie sã selectaþi haºura din Tipuri de haºuri ºi sã apãsaþi butonul Copiazã. Puteþi edita ritmul de repetare. Modificarea unei haºuri-simbol Dacã doriþi sã modificaþi o haºurã simbol dupã ce componentele originale au fost ºterse din plan. Inserând haºura în Plan.

capitolul 5. Comenzile Meniu

Afiºarea haºurilor
Setarea aleasã în Haºuri poligonale haºuri vectoriale. Desenul imprimat deoarece plotarea haºuri vectoriale. Mai vezi ... Comanda Opþiuni de reprezentare, meniul Opþiuni, Capitolul 5. Opþiuni de reprezentare/Haºuri de construcþie ºi va decide dacã vor fi afiºate haºuri bitmap sau depinde ºi de setarea din Opþiuni de reprezentare, ºi exportul în PlotMaker se face întotdeauna cu

Plotarea haºurilor
Modele standard incluse în paleta de bazã a ArchiCAD ºi PlotMaker. Posibilitãþi de prezentare: Tip Vectorial Fãrã spaþiu Spaþiu des (0.1 mm) Umplere continuã Umplere continuã Umplere continuã Spaþiu activ (>0.1 mm) Vectorial Vectorial Vectorial

Ecran imprimantã Ploter imprimantã Ploter imprimantã

Nu Nu Nu

Posibilitãþi de prezentare: Tip Bitmap 100% 75, 50, 25 & 0% Gri Gri în mod vectorial Alte modele

Ecran imprimantã Ploter imprimantã Ploter imprimantã

Continuã Continuã

72 dpi Bitmap Umplere vectorialã

332

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Structuri multistrat
Pereþii, planºeele ºi acoperiºurile pot fi structuri multistrat. Stâlpii primesc haºuri separate pentru nucleu ºi înveliº.

Lista structurilor multistrat
În meniul din dreapta puteþi alege dintre diferite structuri multistrat. Dacã clicaþi asupra numelui structurii, în câmpul de setare din partea stângã al ferestrei va apare lista componentelor.

Lista se poate edita în trei moduri. - Adãugarea unei structuri noi se face cu butonul Duplicã. Structura selectatã se va dubla ºi va apare inscripþia Copie lângã numele ei. - Redenumirea unei structuri existente prin butonul Renumire - ªtergerea elementului de pe listã cu butonul ªterge.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

333

capitolul 5. Comenzile Meniu

Definirea straturilor În partea stângã a ferestrei de dialog se poate selecta stratul clicând pe nume în listã sau pe reprezentarea graficã. Se pot edita straturi prin folosirea contralelor de sub listã.

Se poate modifica grosimea, haºura, orientarea haºurii ºi peniþa oricãrui strat. Se pot alege peniþe diferite pentru contur, fond ºi haºurã.

Pentru desenarea liniei dintre douã straturi ArchiCAD va cãuta stratul cu contur mai gros. În cazul grosimilor egale va fi aleasã culoarea haºurii situate mai jos în listã. Orientarea haºurilor vectoriale ale pereþilor paote urma opþional unghiul peretelui. Straturile structurale Toate structurile multistrat includ straturi de rezistenþã, care au un rol important la legarea pereþilor cu stâlpii. Prin setare de bazã stratul structural este cel mai gros, dar se poate schimba aceastã setare. Se pot alege mai multe straturi ca straturi structurale, dar ele trebuie sã fie alãturate. Observaþie: Haºurile ataºate pentru pereþi rãmân valabile ºi pentru structurile multistrat. Important: La desenarea unui perete trapezoidal cu o haºurã multiplã, veþi remarca cã numai stratul structural va urma grosimea peretelui.

334

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Materiale
Dupã alegerea comenzii Materiale... apare fereastra de dialog Materiale, în care se pot seta caracteristicile materialelor. În ferestrele de dialog Setãri ale uneltelor 3D se pot asocia materiale elementelor ArchiCAD. Imaginile color ale ferestrei 3D utilizeazã numai culoarea materialelor, timp ce fotografiile (comanda Imagine/Fotografiazã) utilizeazã toate caracteristicile materialelor.

Fereastra de dialog Materiale conþine toate posibilitãþile de setare privind suprafaþa materialelor ArchiCAD. Meniul superior aratã gama de materiale folosite în proiect. Duplicã, Renumire, ªterge Lista materialelor poate fi modificatã prin cele trei butoane din partea dreaptã. - Pentru a adãuga listei un material nou, clicaþi asupra butonului Duplicã, apoi redenumiþi copia în fereastra de dialog ce apare. - Clicaþi asupra butonului Renumire, dacã vreþi sã redenumiþi un material, apoi înscrieþi noua denumire în fereastra de dialog. - Pentru ºtergerea materialului actual, clicaþi asupra butonului ªterge. Observaþie: La creerea unui material nou dublaþi un material care este asemãnãtor materialului dorit. Astfel îl puteþi edita cu un minim efort. Setarea caracteristicilor materialului Caracteristicile de suprafaþã ale materialului se pot seta prin alegerea culorii ºi a tipului de material. Previz. Auto. Pentru a avea imaginea noului material, clicaþi asupra cãsuþei de selecþie Previz. Auto. Comanda va prezenta în câmpul de exemplu din partea dreaptã caracteristicile noului material, conform datelor luminii solare actuale.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

335

capitolul 5. Comenzile Meniu

Dacã rezultã o imagine stranie, verificaþi dacã culoarea luminii solare este albã.

Expert
Clicând asupra butonul Expert... fereastra de dialog Materiale devine mai complexã. Astfel pot fi setate caracteristici ca reflecþia, transparenþa, strãlucirea. Puteþi alege dintre posibilitãþile texturilor ºi haºurilor 3D corespunzãtoare materialelor standard sau unice.

Atribute de reflexie Majoritatea atributelor de reflexie ale materialelor sunt date prin procent din limita teoreticã. Valorile se pot edita numeric sau cu ajutorul butoanelor. Controlul Ambient seteazã procentul de luminã ambientalã pe care materialul o reflectã. Controlul Difuziei descrie calitatea suprafeþei materialului. Suprafeþele rugoase tind sã reflecte lumina directã într-un mod difuz-setare apropiatã procentului maxim. Reflexia difuzã aratã mai degrabã culoarea materialului decât culoarea luminii.

336

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Setarea Oglindire este opusã Difuziei. Este reflexie directã arãtând mai degrabã culoarea luminii decât cea a materialului. O suprafaþã finã va produce oglindirii puternice (spre 100%), iar un material moale ºi deschis la culoare aproape nimic (spre 0%). Culoarea oglindirii este teoretic culoarea luminii, dar programul permite definirea independentã. Clicaþi dublu pe cãsuþa culorii pentru stabilirea culorii. Strãlucirea este capacitatea unei suprafeþe curbe de a reflecta luminã directã din sursã punctualã într-un mod mai mult sau mai puþin focalizat. Cât mai focalizatã este reflexia, cu atât mai strãlucitor apare suprafaþa. Atribute de transparenþã

Urmãtoarele douã controale definesc modul în care lumina penetreazã materialul. Transmisia indicã procentul în care lumina trece prin material. Sticla este în vârful scalei, iar materialele opace la polul opus. Atenuarea controleazã modul în care transmisia este diminuatã în timp ce suprafaþa se abate de poziþia perpendicularã pe punctul de observare. Atribute de emisie Controalele aratã fluorescenþa materialelor Culoarea emisiei se seteazã prin dublã clicare pe cãsuþa culorii. În cãsuþa de editare care apare se poate selecta culoarea prin mixajul componentelor NSL sau RVA.

Atenuarea dicteazã modul în care intensitatea luminii emise scade în timp ce punctul de observare se îndepãrteazã de obiect.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

337

capitolul 5. Comenzile Meniu

Haºuri 3D Este posibilã alegerea unei haºuri pentru materialul care va fi afiºat în fereastra 3D pentru Umbrire Analiticã sau Linii Ascunse prin activarea Haºurãrii 3D în fereastra setãri 3D.

Observaþie: Haºurile 3D nu afecteazã imaginile ... Texturi Se poate asocia o texturã oricãrui material.

Numele texturii selectate apare în câmpul arãtat ºi este afiºat odatã cu numele Materialului în paletele desfãºurabile. O previzualizare a Texturii este arãtatã deasupra numelui Texturii. - Clicând ªterge Textura va fi disociatã de material. - Clicând Editã Textura va deschide fereastra de dialog Setãri Texturã unde se poate alege o texturã din biblioteca activã dacã nici o texturã nu a fost asociatã materialului, sau se poate înlocui Textura cu alta. Fereastra de dialog conþine un numãr de opþiuni pentru editarea texturilor.

338

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

capitolul 5. Comenzile Meniu

Numele texturii curente este afiºat în titlul ferestrei de dialog. Dimensiunile imaginii în pixeli sunt deasemeni arãtate. În partea stângã a ferestrei de dialog o fereastrã de previzualizare aratã textura într-un simplu pãtrat. Cu ajutorul meniului desfãºurabil de mai jos se poate seta o proporþie de repetare a aceleiaºi texturi la dimensiunile dorite. În partea de mijloc a ferestrei o serie de controale permit definirea mãrimii, unghiului, originii ºi proporþiilor texturii aºa cum va apare. - Primele douã câmpuri de editare definesc proporþia vertical/ orizontal a texturii. - Marcând Pãstreazã proporþiile originale de mai jos asigurã pãstrarea proporþiilor originale. - Urmãtorul câmp permite rotirea texturii. - Se poate seta cu o serie de butoane radio modul în care vor fi alãturate modulele de texturã. - Activând Origine oarecare ArchiCAD va alege un punct de Origine oarecare. Aceastã opþiune este utilã atunci când doriþi ca mai multe elemente cu aceeaºi texturã sã arate diferit. La dreapta ferestrei de dialog o serie de opþiuni sunt rezervate pentru control Canal Alfa. În imaginile color 32 biþi, Canalul Alfa este un canal suplimentar faþã de componentele RVA care pot fi editate în aplicaþii cu Adobe Photoshop. ArchiCAD permite exploatarea informaþiilor plasate în Canalul Alfa în mai multe feluri. Suprafaþã: Dacã valoarea alfa este albã, atunci veþi obþine culoarea texturii, iar dacã este neagrã, atunci culoarea originalã va apare în pixelii daþi ai suprafeþei date. Dacã valoarea este o nuanþã de gri, cele douã culori vor fi amestecate. Ambient: Ca mai sus, dar aplicat la culoarea Ambientalã. Oglindire: Controleazã modul în care efectul de oglindire este luat în calcul. Dacã valoarea alfa este albã, efectul de oglindire este luat în considerare în totalitate la pixelul dat. Dacã valoarea e neagrã, nu se va þine cont de oglindire. ªi în acest caz existã valori intermediare. Difuzie: Controleazã efectul luminii difuze în modul arãtat mai sus. Harta denivelãrii: Controleazã normala la suprafaþã permiþând un efect convex la suprafaþã. Valorile albe reprezintã denivelãrii convexe, cele negre gãuri.
ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare

339

ªtampila categoriei poate fi asociatã la fiecare categorie. TIFF sau GIF în MacIntosh. Dacã e neagrã. . Categoriile de încãperi ale ArchiCAD-ului fac mai eficientã folosirea uneltei Încãpere. În unele þãri acest numãr trebuie rectificat conform standardelor locale. Formatele de fiºier pentru texturi pot fi PICT. GIF sau JPEG în Windows.Culoarea categoriei ajutã la identificarea categoriilor identice în plan. . 340 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . textura e perfect transparentã. Pentru parametrii fiecãrei categorii se pot defini valori de bazã. Comenzile Meniu Transparenþã: Dacã volarea e albã. Definirea Categoriilor de zone se face în modul urmãtor. . În Windows numai fiºierele BMP sau TIFF pot conþine informaþii de Canal Alfa. La alegerea comenzii Categorii de încãperi apare o fereastrã de dialog în care puteþi crea. modifica sau ºterge categorii de încãperi. TIFF. Categorii de zone Încãperile cu funcþi asemãnãtoare pot fi grupate pe categorii diferite.Numele categoriei descrie scopul sau domeniul de utilizare al categoriei. BMP.capitolul 5. . culoarea texturii este vizibilã.Codul categoriei ajutã la definirea rapidã a categoriilor. Poate apare ºi în ªtampila încãperii. Sunt permise valorile intermediare La partea inferioarã a ferestrei de dialog un set de butoane Cautã sunt accesibile pentru cãutare în fiºierele de texturi ale bibliotecii active.

Suprafaþa pereþilor.Perimetrul zonei.0 Ghid de utilizare 341 . .Perimetrul golului din zonã. Dacã doriþi sã adãugaþi o nouã categorie clicaþi butonul Nou ºi completaþi în câmpul Numelui ºi Codului.Lãþimea totalã a uºilor.Perimetru de-a lungul pereþilor.Nume zonã . .Colþuri concave.Suprafaþa totalã a ferestrei. Lista de parametri a ºtampilei conþine mai multe elemente decât cea a Ferestrei Setãri. . Setãri zonã: .Nr. Parametrii de bazã al ªtampilei de zonã Parametrii de bazã pot fi modificaþi în lista de parametri ai categoriei curente.Înãlþime zonã. . Aceste variabile sunt valori asociate la definirea zonei în plan. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Crearea categoriilor de zone Categoriile de zonã predefinite sunt afiºate în partea de stânga sus a ferestrei de dialog. Când zona este definitã valorile de bazã sunt în mod automat transcrise în valori reale. .Aria mãsuratã. .Nivel zonã . Se poate selecta o ºtampilã de zonã pentru noua categorie prin clicare pe butonul cu sãgeatã micã sau prin selectarea unui nou element de bibliotecã clicând pe meniul desfãºurabil de lângã numele ºtampilei de zonã. În funcþie de forma ºtempilei de zonã aceste valori pot fi afiºate.Suprafaþa totalã a uºilor.capitolul 5. Valorile de bazã introduse vor apare în fereastra de dialog setãri zonã la selectarea categoriei respective. zonã . ªtergerea categoriilor de zonã Se poate ºterge o categorie de zonã prin selectare din lista de categorii ºi clicare pe butonul ªterge.Colþuri convexe. . Prin dublã clicare pe cãsuþa culorii se poate asocia orice culoare noii categorii. Câþiva parametri sunt variabile interne ale elementului de bibliotecã ªtampilã zonã. Aceºtia sunt listaþi în câmpuri speciale în fereastra de dialog. .Lãþimea totalã a ferestrelor. . Variabile interne sunt: . . mãsurate.

mai jos în acest capitol.0 Ghid de utilizare . dimensiunea textului ºi afiºarea valorii unghiurilor în zecimale. care permite personalizarea combinaþiilor de taste pentru prescurtãri. Unealta Zonã la Capitolul 4 ºi Comenzile setãri listare ºi Listeazã zona din meniul Calcule.. Toate aceste comenzi deschid ferestre de dialog care controleazã opþiuni operaþionale care uºureazã folosirea ArchiCAD. numãrul zecimalelor. Comenzile Meniu Variabile definite de utilizator apar la capãtul listei parametrilor de bazã. 342 ArchiCAD 6. ca ºi comanda Meniu prescurtãri. Lista de comenzi Preferinþe este accesibilã în partea superioarã a fiecãrei din cele ºapte ferestre de dialog Preferinþe. Mai vezi .capitolul 5. precizia unghiurilor. Unitãþi de desen În fereastra de dialog Unitãþi de desen poate fi setat sistemul unitãþilor de mãsurã. Preferinþe Selectarea punctului din meniu va deschide un meniu secundar cu cele ºapte comenzi de setare..

înãlþimea de literã (caracter). ArchiCAD 6. Precizia valorilor numerice de dimensiuni ºi unghiuri. Dimensiuni Prin setãrile Dimensiuni existã posibilitatea de setare a sistemelor de reguli corespunzãtoare diferitelor standarde de dimensionare.capitolul 5. unghiurile sunt mãsurate faþã de direcþia nordului (setat în fereastra de dialog Soare). în celelalte cazuri faþã de orizontalã. sau puteþi face setãri unice.. unghi de înclinaþie etc. Comenzile Meniu La alegerea Unitate geodezicã. Puteþi modifica precizia diferitelor unelte de dimensionare utilizând standardele uzuale cum sunt de exemplu US Bilder sau DN.0 Ghid de utilizare 343 . se pot seta în meniurile corespunzãtoare. în sens opus acelor de ceasornic.

Comenzile Meniu Direcþii legate Fereastra de dialog Direcþii legate face posibilã setarea perechilor de unghiuri pentru desenarea în direcþii fixate cu ajutorul butonului SHIFT. plase ºi obiecte doar pe propriul nivel. Se pot reprezenta planºee. un nivel mai jos sau pe toate nivelele. prin marcarea cãsuþelor respective. acoperiºuri.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . Tipurile de linii sunt cele accesibile prin comanda Tipuri de linii. 344 ArchiCAD 6. pe un nivel mai sus. Elemente îndepãrtate Fereastra de dialog permite definirea tipului de linie folositã pentru reprezentarea elementelor situate pe alte nivele decât cele pe care au fost create.

Dezactivarea opþiunii poate fi utilã atunci când doriþi sã menþineþi o imagine 3D în fereastrã pentru o perioadã mai lungã ºi doriþi sã preveniþi reconstruirea automatã. modelul 3D nu aratã modificãrile pânã când alegeþi comanda Reconstruieºte din meniul Afiºare. Comenzile Meniu Modelare ºi listare Fereastra de dialog Modelare 3D dã posibilitatea reconstruirii ferestrelor 3D. Dacã opþiunea e dezactivatã. Cu opþinea dezactivatã. Schimbarea Setãrilor 3D Cu opþiunea activatã. se poate modifica metoda de proiecþie ºi modelare. în momentul activãrii ferestrei 3D. astfel încât modelarea sã nu se efectueze între modificãri. executãrii unui raport. reconstruirea ferestrei 3D va re-crea fereastra 3D la nivelul de mãrire original. Pãstreazã detaliul mãrit Marcând aceastã cãsuþã se va pãstra partea mãritã a vederii 3D în fereastrã chiar ºi la reconstruirea ferestrei. schimbarea setãrilor 3D activeazã automat fereastra 3D. Reconstruire automatã Cu aceastã opþiune activatã afiºarea 3D este reîmprospãtatã dupã fiecare modificare în plan. ºi manipulãrii mesajelor procesului fotografierii. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 345 . urmãririi procesului fotografierii. Se poate lucra în fereastra de dialog Setãri Proiecþie 3D astfel încât clicând OK sã se pãstreze setãrile fãrã lansarea modelãrii. Dacã opþiunea este dezactivatã.capitolul 5.

fereastra Raport este rescrisã de la început.capitolul 5.0 Ghid de utilizare . Aceasta vã ajutã sã decideþi. Observaþie: avansarea indicatorului nu este proporþionalã cu timpul efectiv. Dacã este inactiv. Noile proiecþii. Ori de câte ori fereastra 3D e reconstruitã. avansarea procesului de creere a imaginii 3D sau a listãrii va fi arãtat într-o fereastrã. secþiunile 3D ºi randãrile de dupã reconstruire nu ºterg conþinutul ferestrei. Comenzile Meniu Aratã fereastra de avansare Cu aceastã opþiune activã. ci cu cantitatea datelor prelucrate. dacã e cazul sã anulaþi procesele lungi de calculare sau modelare 3D. 346 ArchiCAD 6. mesajele de eroare vor apare în fereastra Raport. Poate fi folosit ºi pentru urmãrirea procesului de creere a imaginilor. Întrerupe cu mesaje de eroare Acest control permite apariþia mesajelor de eroare pe ecran înaintea terminãrii procesului. Scrie raport Raportul este mai mult decât o simplã listã de mesaje. Acest lucru este important dacã existã posibilitatea întreruperii curentului sau cãderilor de tensiune. sau dacã sistemul se prãbuºeºte. noile comentarii fiind adãugate Siguranþa datelor Fereastra de dialog conþine controale pentru reducerea riscului de pierdere a datelor ºi deteriorare a fiºierelor.

din când în când poate sã aparã cursorul buldozer pe ecran. Copie rezervã Marcând cãsuþa copie rezervã se pot crea copii de rezervã ale versiunii salvate anterioare.bak". Oricare date din fiºier ar suferi deteriorãri. la urmãtoarea lansare a ArchiCAD o fereastrã de dialog vã dã posibilitatea reluãrii lucrului întrerupt.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 347 . ArchiCAD 6. Urmãtoarele operaþii trebuiesc salvate manual: . Faþã de salvarea manualã. prin salvarea cu extensia ". .Toate tipurile de liste de calcul.Deschide element de bibliotecã. ArchiCAD va încerca imediat remedierea ºi vã va informa despre rezultat. Toate schimbãrile de la ultima salvare (automatã sau manualã) sunt stocate în Mapa temporarã. Setarea de bazã este 20. Integritate permanentã Activarea acestei cãsuþe va duce la controlul permanent al integritãþii datelor din Proiect. Chiar ºi la proiecte mari. Autosalvarea este activatã prin setarea de bazã. Dacã sunteþi obligat sã reconectaþi calculatorul din orice motiv. în cazul salvãrii automate se pot folosi comenzile. clicaþi pe unul din butoanele Salveazã la . salvarea automatã se produce în timp redus. deschideþi fereastra de dialog Siguranþa Datelor ºi clicaþi butonul Salvare automatã activã. Limita Nu trebuie/Totuºi trebuie Un câmp de editare situat sub opþiunile de salvare automatã permite setarea numãrului de paºi care pot fi anulaþi prin comanda Nu trebuie..Prin selectarea metodei bazate pe numãrul de operaþii se poate seta numãrul de operaþii dupã care se produce salvarea. .Prin selectarea metodei bazate pe interval se poate introduce timpul în secunde pentru ciclul de salvare automatã.. Dacã salvarea automatã este activatã. Nu trebuie/Totuºi trebuie.Imagini fotorandate . Pentru configurarea metodei de Salvare automatã. Existã trei limitãri pentru salvãrile automate. Clicaþi salvare automatã inactivã dacã sunteþi sigur cã nu aveþi nevoie de salvare automatã. Pentru a o activa manual. Cele douã opþiuni funcþioneazã în felul urmãtor: . Comenzile Meniu Salvare automatã Funcþiunea salvare automatã controleazã o serie de opþiuni pentru protecþie împotriva pierderilor de date.

Pentru operaþii în mai mulþi paºi ca desenarea arcelor. sau dacã eliberaþi butonul pe fereastra uneltei în bara de meniu. Toleranþa mare este mai utilã pentru desenarea rapidã. fiindcã va fi mai dificilã gãsirea unui punct. respectiv CAD like (MacIntosh) sau CAD (Windows). r sau a în timpul unei peraþii de desen Standard. Apropierea de un punct se poate realiza ºi prin mãrirea desenului. iar ceilalþi paºi sunt efectuaþi în modul CAD descris mai jos. Toleranþa poate varia între 0 ºi 9 pixeli.Eliberaþi butonul. modul CAD va fi temporar activat. în timp ce 0 dezactiveazã atracþia cursorului. în acest caz poate fi nevoie de mãriri suplimentare.Clicaþi ºi trageþi elementul .capitolul 5. Cu metoda Standard: . În mod practic. Sunt prevãzute douã opþiuni: Mac-like (MacIntosh) sau Standard (Windows). Limita de atracþie a cursorului Se poate seta distanþa de la care cursorul este atras la un punct cheie sau muchie. y. O toleranþã micã poate încetini lucrul. Dacã apãsaþi x. ea poate fi utilã atunci când se doreºte distincþia dintre elemente apropiate cu o toleranþã mai mare. Comenzile Meniu Altele Fereastra de dialog Altele conþine o serie de opþiuni. Totuºi. Desenarea liniilor Opþiunile de desenare a liniilor afecteazã operaþiile de desenare pe ecran ca desenarea pereþilor sau tragerea unui element. 348 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . primul vector este introdus prin tragere. valoarea de 3 asigurã un lucru rapid în valoarea de 1 o mai mare precizie.

Butonul Volum este accesibil dacã existã mai multe volume pe computerul Dvs. unde se poate debloca la nevoie. Redesenare automatã Dacã opþiunea e marcatã. numãrul ID al unui element nou va fi automat urmãtor elementului anterior creat.capitolul 5. Activare Trage-ºi-Aruncã Cu aceastã opþiune se poate controla accesibilitatea funcþiunii Trage ºi Aruncã. Ascunde Straturile blocate în palete desfãºurabile. o fereastrã de dialog apare la lansarea ArchiCAD pentru a vã permite sã alegeþi dintre crearea unui proiect nou. Bineînþeles. deschiderea unui proiect existent. în mod direct sau prin Reþea. Apariþia fondului Se poate alege între folosirea fondului de desen. ele se pot vedea alegând Opþiuni/Straturi.Deplasaþi-vã pe punctul de capãt ºi clicaþi încã o datã. ID în progresie automatã Folosind aceastã cãsuþã. Comenzile Meniu Cu metoda CAD: . ArchiCAD 6. haºuri transparente sau fondul haºurii pentru afiºarea secþiunilor.0 Ghid de utilizare 349 . Cu aceastã opþiune straturile blocate nu vor fi arãtate de paletele desfãºurabile.Clicaþi pe punctul de începere . Afiºeazã fereastra de dialog Startup Dacã opþiunea este marcatã. Localizarea Mapei Temporare Opþiunea controleazã localizarea Mapei temporare ArchiCAD. Descrierea la capitolul 2. planul va fi redesenat în mod automat dupã fiecare modificare. Nr. El apare gri dacã nu existã astfel de volume. conectare la un proiect în echipã sau deschiderea unui document oarecare.

Pe Macintosh sunt recomandate hard disk-uri foarte mari pentru imagini complexe. Comenzile Meniu Opþiunea permite reaºezarea Mapei Temporare pe un drive adiþional pentru a economisi spaþiu pe drive-ul de bazã.capitolul 5. Se poate crea o prescurtare pentru comanda selectatã prin definirea unei combinaþii de taste pe partea dreaptã a ferestrei de dialog. Observaþie: Dacã drive-ul de bazã nu are spaþiul liber recomandat la lansarea ArchiCAD. Setaþi limitarea fiºierului la cea mai mare valoare posibilã la randarea cu umbre a modelelor complexe. clicaþi Disociazã. 350 ArchiCAD 6. dupã care selectaþi o comandã din fereastra Comenzi. Dacã nu mai aveþi nevoie de prescurtare. ca: . deoarece Mapa Temporarã se poate extinde la zeci de megabiþi. veþi avea posibilitatea alegerii unui alt drive prin apariþia unei cãsuþe de avertizare.Documente salvate automat pentru relacsarea lucrului întrerupt .0 Ghid de utilizare . Mapa Temporarã conþine mai multe fiºiere importante.Tampoane 3D care-ºi schimbã dimensiunile în cursul Proiecþiilor 3D (MacIntosh) sau operaþiilor de Fotorandare în funcþie de complexitatea imaginii. Pe Windows aceste date sunt menþinute în memoria virtualã. Confirmaþi prescurtarea aleasã prin clicare pe butonul Asociazã. Prescurtãri Comanda permite asocierea propriilor prescurtãri pentru fiecare comandã din meniu. Alegeþi un nume de meniu din meniul desfãºurabil.

0 Ghid de utilizare 351 . . prin care proiectul poate fi secþionat cu scopul creerii secþiunilor de arhitecturã. respectiv pentru crearea unor vederi speciale. Cu aceste funcþiuni se pot crea imagini elaborate fixe sau animate. . Comenzile Meniu Meniul Imagine Meniul Imagine conþine comenzile legate de modelarea ºi fotografierea 3D.Urmãtoarele comenzi sunt pentru controlul setãrilor Fotografierii. incluzând setarea punctului de vedere. animaþiei ºi studiului însoririi. ci ºi de setãrile efectuate în fereastra de dialog Setãri 3D. Metoda Bloc – cea mai rapid㠖 în primul rând. la care fiecare suprafaþã vizibilã poartã culoarea corectã a materialului asociat. Trebuie precizat.capitolul 5. . iar metoda Colorat. ArchiCAD 6. ºi setarea caracteristicilor de bazã ale ferestrei 3D.Urmãtoarele douã comenzi servesc la setarea creerii secþiunilor specifice ale ArchiCAD-ului. cã timpul de modelare nu depinde numai de metoda aleasã. Structura meniului Imagine este urmãtoarea -Primele trei comenzi fac posibile setãri generale de modelare.Urmãtoarele patru comenzi servesc la alegerea uneia dintre cele patru metode de modelare. selectarea elementelor care vor fi obiectele proiecþiei.

Câmpul model de reprezentare În câmpul model din partea stângã a ferestrei de dialog se aratã planul. Fereastra de dialog este disponibilã sub douã forme: Proiecþii axonometrice. 352 ArchiCAD 6. cum apare el în fereastra Plani. apoi deschideþi din nou aceastã fereastrã Editarea perspectivei Linia continuã din câmpul model este direcþia vederii. Puteþi seta toate caracteristicile importante.0 Ghid de utilizare . puteþi alege punctul de vedere corespunzãtor în fereastra Setãri proiecþie 3D. Setãri perspectivã În ArchiCAD avem toate posibilitãþile de setare pentru creerea perspectivelor cu o exigenþã maximã. Pentru a reprezenta modelul astfel setat. pãrãsiþi fereastra de dialog ºi setaþi prin comenzile meniului Reprezentare.. clicaþi asupra butonului OK.capitolul 5. respectiv Setãri perspectivã. Clicaþi oriunde în câmpul model ºi linia direcþiei vederii se roteºte în jurul obiectului ajungând în punctul unde aþi clicat. înãlþimea lui. Dacã vreþi sã vedeþi un alt detaliu în câmpul model. Comenzile Meniu Setãri proiecþie 3D. unghiul conului de vedere ºi poziþia soarelui. ca de exemplu locul punctului de vedere.. Înainte de a reprezenta o imagine 3D sau a porni o fotografiere. cât ºi obiectul pot fi deplasate clicând asupra lor. legând punctul de vedere cu obiectul. locul obiectului ºi înãlþimea lui. Atât punctul de vedere.

3.0 Ghid de utilizare 353 . unghiul conului de vedere ºi rotirea camerei de luat vederi pot fi setate cu ajutorul urmãtoarelor câmpuri.) Înãlþimea punctului de vedere ºi a obiectului. poziþia obiectului este fixatã. trageþi obiectul în locul dorit ºi setaþi distanþa la zero prin tragerea punctului de observare pânã când câmpul valoric indicã 0. Dacã direcþia vederii nu este orizontalã. Pentru a obþine o perspectivã de sus setaþi cota punctului de observare deasupra obiectului. Puteþi seta ºi numeric poziþia relativã a punctului de vedere ºi a obiectului prin completarea câmpurilor Distanþã ºi Azimut din partea dreaptã a ferestrei. (În acest caz. iar dacã direcþia vederii este orizontalã. Pentru perspectivã cu douã puncte de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la aceeaºi înãlþime. Pentru previzualizarea rapidã a proiecþiilor alegeþi opþiunea de modelare Blocuri 3D descrisã mai jos. Posibilitãþi 1. Pentru perspectivã cu trei puncte de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la înãlþimi diferite. Efectul valorilor setate poate fi urmãrit grafic în câmpul model. Pentru o perspectivã cu un singur punct de fugã setaþi punctul de observare ºi obiectul la aceeaºi înãlþime. Celelalte setãri pot avea orice valoare. acest unghi are numai rol informativ (nefiind egal cu unghiul conului de vedere).capitolul 5. 5. Comenzile Meniu Unghiul conului de vedere este vizibil în câmpul model. 2. 4. (Nu se poate introduce numeric valoarea 0). Setaþi direcþia de vedere paralel cu una din direcþiile de bazã ale proiectului. atunci acest unghi va arãta exact unghiul de vedere. ArchiCAD 6.

Pentru a le regãsi apãsaþi Shift-clicare (punct de observare) ºi/sau Option-clicare/Alt-clicare (obiect).. 354 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Setarea camerei nu se mai poate face aici. dar nu poate fi adus mai aproape. Distanþa soarelui este luatã ca fiind infinitã.. Clicând asupra butonului Soare. deplasãri sau setãri numerice de distanþã punctul de ºi obiectul pot sã disparã din suprafaþa de previzualizare.. Comenzile Meniu Resetarea Punctului de vedere ºi obiectului Dupã mãriri. care oferã un numãr de setãri a luminii solare pentru fotografiere. Camere în perspectivã Setãrile unei camere pot fi copiate în fereastra de dialog Setare perspectivã selectând o singurã camerã ºi deschizând fereastra Setare perspectivã. Ele se vor deplasa pe punctul de clicare.capitolul 5. Setarea direcþiei iluminãrii (soare) Mijlocul câmpului model este legat de o linie întreruptã cu iconul soarelui. Atât înãlþimea. Aceastã linie aratã direcþia iluminãrii în cazul modelãrii color ºi în cazul fotografierii. Iconul soare poate fi rotit de jur-împrejur. cât ºi valoarea azimutului pot fi setate numeric în câmpurile inferioare setãrii punctului de vedere ºi al obiectului. se deschide fereastra de dialog Soare.. Observaþie: Aceastã fereastrã de dialog poate fi deshisã ºi din Fereastra Setãri Camerã. Soare.

Culoarea luminii direcþionate se poate seta cu valoare între 0-100%. Aplicã Clicaþi pe acest buton pentru testarea setãrilor de mai sus. ArchiCAD 6. Dubla clicare pe cãsuþa culorii deschide fereastra de dialog Editã culoarea.Puteþi decide cât din lumina direcþionatã este reprezentatã prin luminã ambientalã. Observaþie: Pentru aplicarea acestui efect asiguraþi-vã ca Ceaþa sã fie activatã în fereastra de dialog Setãri Imagine Foto descrisã mai jos. Luminã ambientalã Ca opusã luminii direcþionate. . Ceaþã Pentru aprofundarea caracterului realistic al imaginii acest efect atmosferic atenueazã lumina în funcþie de distanþa faþã de punctul de vedere. Poate lumina suprafeþe altfel umbrite.Culoarea poate fi editatã în fereastra de dialog Editã Culoarea . lumina ambientalã este nedirecþionatã ºi poate substitui lumina reflectatã din ambientul real.Intensitatea poate fi setatã între 0-100%. Se pot seta 4 nivele de intensitate pentru efect. . .Atât culoarea. Se poate seta culoarea ceþii prin dubla clicare pe cãsuþa care deschide fereastra de dialog Editã Culoarea.0 Ghid de utilizare 355 .capitolul 5. Comenzile Meniu Parametrii luminii solare Caracteristicile luminii pot fi setate în partea superioarã a ferestrei de dialog Soare. cât ºi intensitatea luminii direcþionate pot afecta lumina ambientalã în funcþie de procentajul specificat în câmpul Contribuþie la Ambient (%). Lumina ambientalã poate avea propria culoare ºi intensitate variabilã pentru obþinerea unor efecte speciale la fotografiere.

Comenzile Meniu Seteazã Oraºul Prin acest buton se poate specifica o localizare geograficã prin latitudine ºi longitudine sau prin specificarea unui oraº inclus în listã.Coordonatele exacte . cu un icon ce indicã dacã este noapte sau zi.0 Ghid de utilizare . Ca rezultat al acestor specificãri se poate obþine direcþia exactã a poziþiei soarelui.Numele localitãþii . 2) Clicaþi butonul adaugã Noua localitate va apare în ordine alfabeticã ªtergerea unei localitãþi 1) Selectaþi numele localitãþii din listã 2) Apãsaþi butonul ªterge. Adãugarea unei noi localitãþi 1) Înscrieþi urmãtoarele în cãsuþele de editare corespunzãtoare: . 356 ArchiCAD 6.capitolul 5.Zona fusului orar. Corecþia +1 orã (Orar de varã) permite corectarea salvãrilor pentru lumina solarã. Setarea datei ºi orei În fereastra de dialog Soare se poate specifica data ºi ora.

iar pentru axonometrii ºi distanþa punctului de vedere este infinitã. ArchiCAD 6. Ca ºi în cazul perspectivelor. Dacã se defineºte poziþia soarelui prin definirea localitãþii cu data ºi ora. Se poate trage acul compasului sau se pot introduce valori numerice în raport cu axul X al planºei.capitolul 5. laterale. de jos în sus. Puteþi alege dintre 12 moduri de proiecþie. Proiecþii axonometrice În fereastra de dialog Proiecþii axonometrice paleta tipurilor de proiecþie oferã o gamã largã a modurilor de proiecþie. de sus în jos. Comenzile Meniu Orientarea Orientarea planului este definitã prin setarea direcþiei Nord în raport cu poziþia desenului pe ecran. iar cu ajutorul câmpului model ºi setãrii punctului de vedere. rezultatul poate fi îmbunãtãþit.0 Ghid de utilizare 357 . Punct de vedere ºi Unghi Soare Se poate seta direcþia vederii ºi poziþia soarelui cu controalele ºi cãsuþele de editare din dreapta zonei de previzualizare. setãrile vor fi calculate în raport cu orientarea. respectiv axonometrii proprii.00 grade. incluzând vederile axonometrice. distanþa soarelui de la obiect este consideratã infinitã. Estul fiind la 0.

va fi adãugatã proiecþia Nou. 358 ArchiCAD 6. Animaþiile bazate pe vederi axonometrice nu sunt comparabile cu animaþiile din perspective. . trageþi icoanele. chiar dacã au fost create cu aceeaºi comandã. cu ajutorul cãreia puteþi stoca seturi de caracteristici. Comenzile Meniu Clicând simplu pe iconul Camerã sau Soare acestea se pot trage în poziþia doritã.Pentru a deplasa camera sau soarele în paºi de 45° clicaþi o datã lângã direcþia doritã pe oricare din cercurile gri. dar puteþi face acest lucru ºi prin modificarea corespunzãtoare a iconului cãsuþã în câmpul model. Setare de axonometrie proprie Puteþi seta o axonometrie proprie prin setarea numericã a unghiurior ºi proporþiilor de scurtare ale axelor. Efectul schimbãrilor este arãtat de rotirea casei din zona de previzualizare ºi valorile din cãsuþele de editare. cu scopul de a le putea folosi mai târziu.. proiecþia Nou va fi Inseratã înaintea ei. Butonul Seteazã la Proiecþia Curentã schimbã cadrul din listã cu cel pe care l-aþi setat ca prioritar. . Folosind cadre intermediare. Fiecare cadru poate fi denumit în fereastra de dialog care apare la apãsarea acestui buton. Butonul Adaugã Proiecþie Curentã plaseazã vederea curentã pe listã. se deschide o nouã fereastrã de dialog. dar unghiul de incidenþã al luminii solare poate fi setat doar numeric.capitolul 5.. Dacã existã proiecþie selectatã. Vederi pãstrate Clicând asupra butonului Pre-Setãri. . Setãrile astfel pãstrate pot fi folosite ulterior ºi pentru creerea imaginilor în miºcare. Dacã nici o proiecþie nu este selectatã. se va obþine o metamorfozã animatã de la o proiecþie la alta. Vederile de pe listã vor fi cadre-cheie în animaþie. Direcþia camerei ºi a soarelui poate fi setatã grafic sau numeric. în fereastra Pre-Setãri.Pentru a le deplasa în paºi de 5°.0 Ghid de utilizare .Pentru deplasãri la unghi oarecare introduceþi valorile dorite în cãsuþele de editare.

. în fereastra ce apare putem selecta tipurile de elemente apãrute în procesul modelãrii 3D.0 Ghid de utilizare 359 ... Comenzile Meniu Butonul ªterge eliminã un cadru de pe listã. Selectarea fãcutã în plan are prioritate faþã de setãrile din acestã fereastrã ArchiCAD 6. Butoanele Deschide ºi Închide controleazã dacã animaþia va fi sau nu reluatã dupã ultimul cadru.. ºi care apar apoi în ferestrele Secþiune/Faþadã. Cadre de aºteptare are acelaºi efect ca ºi în descrierea Uneltei Camerã.. Capitolul 4. Sub efectul comenzii Selectare elemente de reprezentare.capitolul 5. Selectare elemente de reprezentare. În partea Opþiuni pentru Animaþie din partea stânga-jos a ferestrei de dialog se poate seta numãrul de cadre intermediare care vor fi create de ArchiCAD prin interpolare între cadrele consecutiv definite.

capitolul 5. Tipuri de elemente Tipurile de elemente care vor fi modelate pot fi determinate prin marcarea cãsuþelor din fereastrã. 360 ArchiCAD 6. Setãri fereastrã 3D.. Comenzile Meniu Puteþi selecta numai jumãtate de plan..Metode pentru setarea caracteristicilor modelãrii cu linii ascunse ºi colorate. Setãrile posibile pot fi grupate conform urmãtoarelor: . grup în care se pot seta mãrimea ferestrei 3D. Aceastã metodã selectivã economiseºte timp la proiectele complexe a cãror modelare dureazã mult. sau numai o descriere GDL. Efect de selectare Dacã se creeazã o suprafaþã de selectare cu Selectorul de suprafaþã înaintea modelãrii aceasta poate fi folositã pentru modelare directã sau inversã. Nivele modelate Nivelele care vor fi modelate pot fi specificate în modul într-o ordine continuã. modelul va fi creat numai pânã la limita selecþiei.Efecte. cu care pot fi setate haºurile vectoriale 3D ºi umbrirea vectorialã. Dacã uºile ºi ferestrele nu sunt marcate. La alegerea comenzii Setare fereastrã 3D va apare o fereastrã de dialog în care pot fi setate caracteristicile imaginii din fereastra 3D. .Reprezentare. Dacã este activatã cãsuþa Aranjeazã la selecþie.0 Ghid de utilizare . deschiderile vor fi interpretate ca gol în zidãrie. La modelare inversã se pot exclude elementele interioare pentru a modela doar exteriorul. Marcajul poate afecta mai multe nivele. ca ºi prin opþiunea Toate Nivelele. . fondul ferestrei 3D ºi grosimea de linie folositã la reprezentare.

capitolul 5. iar metoda analitic ar dura mai mult. dacã doriþi sã vedeþi sau nu conturul elementului în modul Colorat.este plotabilã în orice dimensiuni prin ploterele rasteriale (HP Design Jet de exemplu) Metoda rapidã: .efectele nu sunt utilizabile.poate fi salvatã în mai multe formate (ºi în format PlotMaker) .Metoda Analitic dã un rezultat perfect. Metoda Rapid este utilã la proiecte complexe.haºuri vectoriale 3D ºi umbrirea vectorialã sunt utilizabile . Modul Colorat ªi în modul Colorat putem alege între metodele Rapid ºi analitic. dar utilizarea lui poate dura ceva timp la proiectele mari. Comenzile Meniu Modul cu linii ascunse Puteþi seta dacã proiecþia cu linii ascunse sã fie efectuatã analitic sau rapid. Caracteristicile importante ale celor douã metode sunt: Metoda analiticã: . nu poate fi plotatã. când dorim sã verificãm proiectul pe ecran. Metoda Exact creeazã vederi mai precise.imaginea poate fi mãritã independent de rezoluþie .poligoane de suprafaþã exacte . Conturul va arãta muchiile elementelor modelate.0 Ghid de utilizare 361 . .Metoda Rapid dã rezultate rapide dar nu ascunde toate liniile . ArchiCAD 6.imagini bitmap . Mai puteþi seta.

Comenzile Meniu Fineþe de acoperire Prin aceastã setare puteþi seta numãrul liniilor verticale prin care creaþi modelul cu linii ascunse. ºi puteþi decide dacã doriþi sã reprezentaþi ºi linia conturului umbrelor. Mai vezi .0 Ghid de utilizare . Alegerea materialelor ºi haºurilor este discutatã în acest Capitol. 362 ArchiCAD 6. puteþi decide dacã aceasta va apare cu sau fãrã haºurã. dar dureazã mai mult prelucrarea datelor. Transparenþa în umbrire Acest control permite arãtarea elementelor cu definiþie de transparenþã a materialului ºi în vederi colorate. Un numãr mai mare de linii dã o imagine mai realistã. Umbrire vectorialã În fereastra 3D puteþi activa funcþiunea de umbrire a ArchiCAD-ului.capitolul 5. nu numai în imagini fotorealistice.. Pentru o imagine rapidã dar clarã alegeþi valori între 3 ºi 10 în funcþie de mãrimea ecranului.. Haºuri vectoriale 3D Efectul este utilizabil numai la imaginile Linii ascunse-analitic ºi Color-analitic. la Meniul Opþiuni/Materiale. Dacã aþi selectat deja o haºurã 3D în fereastra de dialog Material-Expert pentru oricare din materialele folosite în Proiect. Opþiunea nu este accesibilã în cazul imprimãrii pe o imprimantã Postscript.

Culorile ºi imaginile setate acolo vor apare ca fondul modelului 3D. Fond Puteþi alege un fond simplu pentru imaginea 3D. Observaþie: Puteþi racorda dimensiunea fotografierii la dimensiunea ferestrei 3D prin comanda Setãri fotografiere. În cazul opþiunii Fãrã contur.0 Ghid de utilizare 363 . ArchiCAD 6.capitolul 5. sau acelaºi fond ca cel setat la Setãri foto. Comenzile Meniu Observaþie: ArchiCAD-ul calculeazã umbrele pentru fiecare element în parte. Selectând caseta. Grosime linii Puteþi seta dacã grosimea liniei cu care sunt desenate modelele sã fie de unul sau de doi pixeli. umbrele se amestecã ºi vor crea o singurã sau mai multe umbre mari. pãstrând proporþia originalã. Reprezentare Aici puteþi seta dimensiunile verticale ºi orizontale în pixeli. În cazul opþiunii Cu Contur. fiecare umbrã va fi o entitate. puteþi modifica dimensiunile. Mãrime de imagine ºi fond.

ºi puteþi sã desenaþi una nouã..0 Ghid de utilizare . Dupã desenarea liniei va apara cursorul Ochi. Comenzile Meniu Planuri de secþionare 3D. Secþiuni 3D În fereastra de dialog Planuri de secþionare 3D.. Desenând linia de secþiune. Acestea sunt descrise mai jos. linie care va deveni un plan de secþiune perpendicularã pe vederea actualã. Pentru acrea o secþiune.. pentru a alege direcþia de privire al secþiunii. Dacã doriþi sã ºtergeþi toate planurile de secþiune.. Comanda va deschide fereastra de dialog Planuri de secþionare 3D. Prin secþiuni 3D puteþi crea secþiuni uzuale sau speciale. 364 ArchiCAD 6. Dacã prima încercare nu reuºeºte. clicaþi pe butonul ªterge toate planurile. daþi dublu clic asupra liniei cu cursorul Mercedes.. desenaþi o linie într-una din aceste vederi. Comanda nu este accesibilã dacã fereastra 3D este goalã sau nu a fost încã deschisã Fereastra de dialog Secþionare 3D are opþiuni pentru controlul tuturor aspectelor procesului de secþionare. se vãd trei proiecþii ortogonale importante ale clãdirii. Linia va dispare.capitolul 5. puteþi folosi echere sau setarea numericã ca ºi la editarea planului.

ca ºi suprafeþe cu definiþie de material la invidual alegere. ArchiCAD 6.capitolul 5. Comenzile Meniu Dacã planul ales corespunde. Suprafeþele de secþionare a elementelor de bibliotecã vor fi colorate ca ºi materialul setat pentru elementul de bibliotecã. suprafeþele secþionate vor avea aceleaºi materiale ºi culori ca ºi muchiile ºi suprafeþele nesecþionate. folosiþi unealta Secþiune/Faþadã. Observaþie: Funcþiunea Planuri de Secþionare 3D nu aratã diferitele straturi ale structurilor multistrat. Puteþi crea suprafeþele speciale de secþionare cu muchii diferit colorate. Dacã clicaþi Foloseºte Atributele elementului. Accentuarea suprafeþelor ºi muchiilor Secþionate Controalele Haºurã & Peniþã a Secþiunii permit accentuarea liniilor ºi suprafeþelor de secþionare 3D. clicaþi OK pentru revenirea la modelul 3D. clicaþi pe butonul [Custom] ºi alegeþi un material din meniul care apare. Dacã elementul de bibliotecã are descrieri interne de material. Pentru a crea astfel de suprafeþe. Secþionãrile 3D pe care le definiþi sunt salvate cu proiectul ºi pot fi refolosite la urmãtoarea deschidere a acestuia. va fi preluat primul material din descriere.0 Ghid de utilizare 365 . Pentru a obþine secþiuni care sã le arate.

dar este un mod rapid de a verifica dacã punctul de vedere a fost bine ales. acesta poate fi salvat într-o varietate de fiºiere pentru prelucrare (a se vedea comenzile meniului Fiºier în acest Capitol). Dacã este selectatã. Comenzile Meniu Secþionare 3D Secþionare 3D este un mod de reprezentare al ArchiCAD-ului. fãrã goluri ºi deschideri. Observaþie: Se pot defini diferite Blocuri în Descrierea GDL 3D prin comanda BODY.capitolul 5. Acest mod de reprezentare aratã mult mai multe detalii ca modul Bloc. Bloc La alegerea modului Bloc. secþiunile selectate în fereastra Planuri de secþionare 3D se efectuazã pentru fiecare reconstruire a modelului. 366 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Poate fi folosit doar informativ în privinþa volumelor create. Odatã ce modelul secþionat a fost creat. A se vedea manualul GDL Linii Elementele apar reprezentate prin liniile muchiilor. Culoarea peniþei va fi cea asociatã elementului. culoarea de peniþã va fi cea prim setatã pentru elementele în parte. Pentru activarea Secþionãrii 3D. Acesta este cel mai rapid mod de afiºare. acest punct din meniu trebuie selectat. în fereastra 3D va apare numai volumul elementelor.

culoarea peniþei corespunde culorii peniþei elementului. atunci linia conturului (muchiilor) va fi desenatã cu peniþa elementului.Reprezentare rapidã pe ecran . Pe plotter cu peniþe. fiecare suprafaþã vizibilã a modelului 3D va fi coloratã conform culorii setate în fereastra de dialog Setare punct de vedere.În orice reprezentare unde nu e nevoie de calitate fotorealisticã. Este deasemeni adaptat la imprimãri.capitolul 5. Culoarea suprafeþelor va fi datã de culoarea materialului setat pentru element. dar muchiile din spatele elementelor nu vor fi aparente. linii. Acelaºi obiect sub formã de bloc. ºi va fi independentã de culoarea luminii. Modul colorat este util pentru: .0 Ghid de utilizare 367 . Dacã în fereastra de dialog Setare fereastrã 3D opþiunea Cu contur este activã. Colorat La alegerea modului Colorat. acest mod dã cele mai bune rezultate în special cu analiticã. Comenzile Meniu Linii ascunse Dã o imagine asemãnãtoare modului Linii. Aceste vederi se pot salva în diferite formate de fiºier 2D sau 3D. ArchiCAD 6. setate în fereastra de dialog Soare. linii ascunse ºi în mod colorat.Control uºor al culorilor de suprafeþe . ªi aici. Acest mod este cel mai bun pentru interpretare uºoarã dacã nu doriþi o vedere cu umbre.

Efecte La alegerea Efecte va apare fereastra de dialog: La partea superioarã a ferestrei de dialog se poate alege un mecanism de randare 368 ArchiCAD 6. Observaþie: Viteza fotografierii este determinatã practic de dimensiunile imaginii.capitolul 5. complexitatea modelului va influenþa viteza de execuþie numai în modul Colorat. Aceste comenzi deschid ferestre de setare a fotografierii. Comenzile Meniu Setãri fotografiere Meniul Setare fotografie conþine patru comenzi.0 Ghid de utilizare .

timpul prelucrãrii majorându-se cu creºterea calitãþii. suprafeþe fine sunt încã în accesibile. imaginea finalã. Alegând Cel mai bun programul va calcula relaþiile de iluminare pentru fiecare punct al ecranului.capitolul 5. Efecte speciale ca Tranparenþã. Acoperire Calitatea contururilor fotografiilor poate fi setatã prin alegerea potrivitã a Acoperirii. Efectul alegerii procedurilor este evident în cazul suprafeþelor curbe. pentru creearea efectului de strãlucire la calcularea fotografierii. treilea punct al ecranului ºi aºa mai departe. Opþiunea Randare planã este mai rapidã decât toate celelalte. programul va lua în considerare caracteristicile de oglindire setate anterior în meniul Opþiuni/Materiale. Folosirea mai multor surse de liminã poate necesita setarea Cel mai bun. Comenzile Meniu Metodã Metoda aleasã va decide gradul de precizie a algoritmilor calculului imaginii.0 Ghid de utilizare 369 . Strãlucire Selectând aceastã cãsuþã de selecþie. ArchiCAD 6. Alegerea Cel mai bun este bine sã se rezerve pentru. dar mai lentã decât modul Colorat din Fereastra 3D originalã. Fragmentarea contururilor scade cum avansãm de la Nu existã pânã la Cel mai bun. În metodele cu precizie mai micã calculeazã pentru fiecare al doilea. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru ceaþã sunt ignorate. din care unele sunt inþial setate în fereastra de dialog Opþiuni/Materiale. Ceaþã Aceastã casetã trebuie selectatã dacã doriþi ca setãrile culoare-ceaþã ºi gradul ceþii ale comenzii Setare punct de vedere sã fie valabile la fotografiere. Butonul Randare planã aproximeazã suprafeþele prin planuri. Urmãtoarele cãsuþe de control permit activarea unei serii de efecte.

Suprafeþe uniforme Suprafeþele curbate. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru suprafeþe uniforme sunt ignorate. 370 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . Când s-a ales modul Randare planã. vor fi preluate cu valoarea zero. setãrile pentru transparenþã sunt ignorate. Transparenþã Prin aceastã opþiune puteþi seta dacã programul sã ia în considerare transparenþa materialului ºi la fotografiere.capitolul 5. Comenzile Meniu Ceaþã activatã Ceaþã dezactivatã Emitere Activaþi aceastã cãsuþã pentru ca caracteristica de emitere setatã în fereastra de dialog Opþiuni/Materiale sã fie vizibilã ºi la fotografiere. devin mai realistice selectând acest efect. Atenuare lãmpi Dacã acest efect nu este selectat. aproximate cu planuri. Lãmpile trebuiesc activate în cãsuþele de control Surse de luminã dacã doriþi atenuarea luminii lor. atunci datele de reducere în funcþie de unghi ºi distanþã setate în descrierile GDL. Când s-a ales modul Randare planã setãrile pentru emitere sunt ignorate. Aceasta produce o limitã de contrast între suprafeþele luminoase sau închise. Texturi Cãsuþa selectatã va face sã aparã pe suprafeþele corespunzãtoare ºi imaginile bitmap din descrierea GDL a elementelor de bibliotecã.

capitolul 5. În cursul procesului fotografierii. Ele trebuie aprinse într-o fereastrã de dialog corespunzãtoare.. unde canalul alfa este folosit pentru definirea transparenþei materialului. (Soare. Cel puþin una din ele trebuie selectatã. se foloseºte culoarea cerului. Prin clicare se deschide o nouã fereastrã de dialog unde se poate alege dintre douã opþiuni. Dacã s-a marcat cãsuþa Foloseºte tranparenþa în calculele de umbrire. Umbrire Aici puteþi seta sursele de luminã care vor genera umbre. Comenzile Meniu Surse de luminã Aici pot fi setate sursele de luminã în cazul fotografierii.. ArchiCAD va crea umbre diferite pentru materiale cu tranparenþã diferitã. Culori Dacã butonul Culori este selectatã atunci butoanele Culoarea Cerului ºi Culoarea Pãmântului dau posibilitatea setãrii culorii cerului ºi a pãmântului. Lãmpi. dar generat mult mai încet. se va obþine un rezultat mult mai bun. în fereastra Setare culoare. În proiecþii paralele.0 Ghid de utilizare 371 . sau amândouã). Opþiuni. Dacã rezultatul este incorect (de exemplu elemente mici nu dau umbre). Alegerea lãmpii are efect dacã existã în proiect elemente de tip Lampã. atunci activaþi butonul Exactitate mare. Acest lucru este valabil ºi pentru materiale cu Canal Alfa. dacã baza elementelor este vizibilã. Butonul Opþiuni este accesibil numai dacã în fereastra de dialog Efecte Randare fotorealisticã s-a ales mecanismul de randare ArchiCAD. Dimensiuni imagine ºi fond În aceastã fereastrã pot fi setate caracteristicile fondului modelului 3D fotografiate. ArchiCAD 6. Culoarea materialului transparent va afecta culoarea umbrelor. Dacã s-a marcat Acoperire 100%. ArchiCAD-ul va racorda linia orizontului fondului la linia orizontului imaginii în mod automat.

372 ArchiCAD 6. se foloseºte culoarea terenului. Dacã aveþi nevoie pur ºi simplu de un fond monocrom.0 Ghid de utilizare . Imagine Existã posibilitatea inserþiei unor imagini bitmap ca fond al modelului fotografiat.capitolul 5. Comenzile Meniu Dacã nu. clicaþi iconul lanþ în fereastra de previzualizare ºi setaþi culoarea cerului sau terenului.

Dacã cadrul gros nu e vizibil. iar un cadru îngroºat reprezintã imaginea fotorealisticã pe care doriþi sã o suprapuneþi.0 Ghid de utilizare 373 . Selectaþi butonul Imagine bitmap ºi cãutaþi imaginea fond corespunzãtoare. înseamnã cã este prea mare. astfel încât sã puteþi alege detaliul potrivit. Comenzile Meniu Puteþi obþine o reprezentare spectaculoasã prin aºezarea modelului în faþa unui fond fotografiat existent. Foloseºte Canal Alfa Aceastã cãsuþã de control permite folosirea informaþiilor de Canal Alfa ale imaginii de fond deschise. Culoarea albã a Canalului Alfa va face ca Imaginea de fond sã fie dominantã. Observaþie: Imaginea de fond poate fi salvatã odatã cu proiectul la salvãri de arhivã. Imaginea de fond este aranjatã la fereastra de previzualizare unde se poate rescala. fereastra de previzualizare va arãta toatã imaginea deschisã. Dacã doriþi altã imagine pentru fond. veþi vedea doar partea încadratã a fondului. clicaþi Deschide imagine ºi alegeþi imaginea doritã. În acest caz trebuie sã schimbaþi sau gradul de mãrire. Cadrul poate fi tras la locul potrivit. Aratã Imaginea sau Poza Dacã butonul radio este setat la o Imagine. Clicaþi în imagine ºi veþi vedea întreg cadrul. ArchiCAD 6. iar culoarea neagrã va asigura dominanþa Pozei. În caz ideal cadrul este mai mic decât imaginea de fond. sau valorile de dimensiune ale imaginii. Se poate selecta altã parte a imaginii de fond prin clicare pe fereastra de previzualizare ºi trãgând cadrul. Modelul va fi suprapus imaginii de fond mascând-o dacã este necesar în felul arãtat mai jos. Dacã butonul radio este setat pe Pozã în fereastra de previzualizare.capitolul 5.

374 ArchiCAD 6. Dimensiuni imagine Dimensiunea fotografiei poate fi setatã numeric. Pãstreazã proporþiile Dacã marcaþi aceastã cãsuþã de control. sau poate fi racordatã la dimensiunea actualei ferestre 3D clicând pe butonul Ca fereastra 3D.. Dacã schimbaþi una din valori. Proporþia înãlþime/lãþime a fotografiei va apare în câmpul de prezentare.0 Ghid de utilizare .capitolul 5. Luminozitate ºi imagine parþialã Puteþi seta intensitatea corespunzãtoare prin bara de reglare Închis-Deschis. Dacã proporþiile sunt diferite. cealaltã se schimbã în concordanþã Mãreºte la fereastra 3D Cu acest buton imaginile fotorealistice vor avea aceleaºi dimensiuni ca fereastra 3D. Comenzile Meniu Mai vezi . raportul pe lãþime ºi înãlþime a imagini obþinute se va pãstra.. se obþin fâºii din culoarea de fond pe laturile incomplete. Partea Opþiuni/Materiale/Texturi din acest capitol conþine informaþii mai detaliate despre Canalul Alfa.

ArchiCAD va crea o nouã Pozã din ultima Imagine fotorealisticã folosind corecþiile setate în fereastra de dialog. Astfel pãstrãm contrastul între pãrþile întunecate ºi deschise ale imaginii. Se mai poate folosi pentru continuarea procesului de creere a unor imagini a cãror generare a fost înreruptã. . cu rol informativ.Programul va întuneca numai suprafeþele cu supraexpunere. Aplicã setãrile la cea mai recentã Pozã Când clicaþi pe butonul Aplicã. Corecþia supraexponãrii Pentru Corecþia supraexponãrii aveþi trei posibilitãþi.0 Ghid de utilizare 375 . Comenzile Meniu Luminozitate imaginii Folosiþi butonul pentru reglare de la luminos la întunecat. Detaliu imagine Prin setãrile respective puteþi alege un detaliu al imaginii 3D. Aceasta este util în cazul când nu vreþi sã pierdeþi timpul cu calcularea întregii imagini. Folosiþi aceastã metodã dacã aþi adus o modificare care afecteazã doar partea nerandatã a întregii imagini.Suprafeþele supraexpuse vor fi colorate de o culoare precizatã. . Metoda poate fi utilã pentru compararea condiþiilor diferite de iluminare sau materiale în cazul unei imagini date.capitolul 5. . ca obiect al fotografierii. dar detaliile pãrþilor întunecate pot sã disparã. ArchiCAD 6.ArchiCAD-ul va întuneca toate suprafeþele faþã de valoarea calculatã ºi valoarea cea mai luminoasã va fi cea albã. dar pãrþile luminoase îºi vor pierde din contrast. Astfel pãrþile întunecate nu vor fi prea întunecate. Crearea acestei imagini va lua mai puþin timp.

. ArchiCAD-ul va estima suprafaþa necesarã fotografiei ce urmeazã a fi executatã. Închiderea unei ferestre de Imagine Fotorealisticã fãrã a o salva înseamnã cã nu veþi putea sã o mai deschideþi.0 Ghid de utilizare .capitolul 5. Se poate folosi Selectorul de suprafaþã pentru copierea unor pãrþi ale Pozei. trebuie sã le salvaþi special. Fotografia terminatã va apare într-o fereastrã nouã. Dacã doriþi sã le pãstraþi.. Comenzile Meniu Memorie În fereastra de dialog Memorie vã puteþi orienta privind mãrimea suprafeþei de memorie. 376 ArchiCAD 6. Scenã RealVR). Creeazã animaþie. în care însã ea nu mai poate fi editatã. Pe ecran pot sã aparã simultan mai multe Ferestre de fotografiat. Numele comenzii este în funcþie de tipul camerei de luat vederi setat în fereastra Setãri camerã (Camerã. Important: Imaginile fotorealistice nu sunt salvate odatã cu proiectul. Clicând asupra butonului Estimeazã complexitatea. obiect QTVR. Fotografiazã Prin aceastã comandã se poate porni funcþiunea de fotografiere conform setãrilor de mai sus.

se va adãuga numelui comenzii ºi numele camerei. sau dacã doriþi ºi cadre intermediare. Cele douã pãrþi ale ferestrei de dialog care apare permit setareasursei ºi rezultatelor Plimbãrii. ArchiCAD 6. setate cu fereastra Setare punct de vedere. Acest procedeu permite vizionarea fãrã a avea ArchiCAD instalat pe calculator. respectiv prin alegerea modului în meniul Imagine. Pentru a derula comanda Creeazã Plimbare trebuie sã aveþi cel puþin o Proiecþie paralelã presetatã sau un traseu de animaþie cu cel puþin douã camere. va crea o serie de imagini normale sau fotografii 3D. Comenzile Meniu Plimbare Dacã este setatã o camerã simplã . sau dacã Plimbarea va conþine numai o parte din cadrele setului.. Prin marcarea cãsuþei Reconstruieºte modelul pentru fiecare cadru se pot crea efecte adiþionale de animaþie. Atingerea acestui scop se poate învãþa prin folosirea Variabilei Globale GDL (a se vedea în Manualul GDL). Comanda Plimbare. Sursã Puteþi alege ca sursa de pornire sã fie ori vederile 3D ale proiectului.. Puteþi derula animaþia imediat pe ecran sau puteþi salva imaginile în formatul dorit ºi puteþi sã le vizionaþi mai târziu prin procedeul PlayBack al ArchiCAD.0 Ghid de utilizare 377 . cu condiþia ca elementele de bibliotecã folosite sã aibe alt mod de apariþie în fiecare cadru. ori puteþi crea imagini fotorealistice printr-o Plimbare. În partea de jos a laturii referitoare la Sursã puteþi decide dacã doriþi sã folosiþi numai cadrele din setul de proiecþii ales.capitolul 5.

Extensiunile QTVR trebuie sã fie instalate în mod adecvat pentru a putea profita de aceastã opþiune.desene top CAD (numai MacIntosh) Comprimarea Pe MacIntosh: Folosind una din metodele Quick Time compression prin marcarea cãsuþei Comprimare Imagine va reduce extinderea fiºierului de animaþie.Animaþie QT . Definiþi modul în care aceasta se va produce în fereastra de dialog care apare când clicaþi pe butonul Seteazã.capitolul 5. Pentru o descriere detaliatã a opþiunilor Sursã ºi Rezultat a se vedea comanda Creeazã Plimbare mai sus.Fiºiere PICS (MacIntosh) sau BMS (Windows) . Comenzile Meniu Rezultat În aceastã parte a ferestrei puteþi seta formatul ºi adâncimea de culori ale imaginilor de salvat. Imaginile comprimate se pot rescala în funcþie de setãrile fãcute în fereastra de dialog deschisã la clicarea pe Rescaleazã. obiect QTVR Dacã în paleta Setare Camerã este selectat obiectul QTVR. Vizionare pe Ecran Clicaþi pe butonul Aratã pentru procesarea ºi arãtarea imediatã a Plimbãrii.Scrapbook (numai MacIntosh) . Film.Fiºiere Animaþie ProFLC ale Autodesk (numai Windows) . Alegerea comenzii va deschide o fereastrã de dialog unde se pot seta câteva opþiuni pentru a crea un obiect navigabil care va putea fi vizionat cu QTVR Player (Apple).0 Ghid de utilizare . 378 ArchiCAD 6. formatele de exportare posibile. Comprimarea este accesibilã numai dacã Quick Time este instalat pe computer. va apare Creeazã obiect QTVR. Pentru Windows: Fiºierele FLC sunt comprimate automat. Animaþia rezultatã poate fi salvatã ulterior în modul descris mai sus. Primele patru formate suportã comprimarea imaginii. Formatele includ: .Elemente 2D .Desene Plot Maker ...Fiºiere AVI (numai Windows) . Se recomandã Apple Animation. Specificaþi metoda de comprimare ºi culorile prin meniurile desfãºurabile din partea superioarã a ferestrei de dialog.Serie de imagini PICT (MacIntosh) sau BMP (Windows) .

va apare Creeazã Scenã RealVR. Acesta nu poate fi mai mare decât Conul de Vedere. Trebuie sã dispuneþi de extensiile VR (QTVR sau RealVR) instalate în mod adecvat pentru a profita de aceastã opþiune. ArchiCAD 6. Alegând Scenã permite salvarea tuturor panoramelor definite în Plan împreunã cu fiºierul de control care conþine datele navigãrii. Comenzile Meniu Observaþie: Apple ºi Graphisoft recomandã metoda de comprimare Cinepack..0 Ghid de utilizare 379 . Toate informaþiile 3D de care aveþi nevoie vor fi exportate în acest format nou. Scenã RealVR Dacã în paleta Setare Camerã este selectat Scenã RealVR. în care se poate crea un factor de mãrire cu setare de bazã pentru vederea panoramicã. Pentru Crearea Scenelor panoramice VR existã trei opþiuni..capitolul 5. Rezultatul poate fi vizionat lansând QTVR Player. Cu ajutorul Conului de vedere se poate defini unghiul camerei. Clicând Salveazã. vi se va solicita sã denumiþi obiectul navigabil. Alegerea comenzii va deschide o fereastrã de dialog unde se pot seta câteva opþiuni pentru a crea panorame sau imagini care se vor putea viziona cu aplicaþiile adecvate.

o serie de imagini simple sau fotorealistice 3D conform parametrilor setaþi în ferestrele Setãri punct de vedere. Fereastra de dialog Studiul însoririi este asemãnãtoare ferestrei Plimbare. Studiul însoririi Cu ajutorul comenzii Studiul însoririi puteþi crea asemenea comenzii Plimbare. Marcând cãsuþa Pãstreazã proporþiile asigurã ca imaginea sã nu fie distorsionatã. dar nu este posibilã navigarea între ele. cu deosebirile prezentate mai jos.. Aceste fiºiere nu se pot viziona în QTVR player. Alegând Panorame permite salvarea panoramelor fãrã un fiºier de control. Comenzile Meniu Pentru vizionare este nevoie de deschiderea acestui fiºier.capitolul 5. cât ºi dimensiunile ferestrei în QTVR player (toate în pixeli).0 Ghid de utilizare . Alegând Imagini permite salvarea imaginilor statice din Panoramã care se pot edita ulterior ca imagini bitmap. Fiecare panoramã poate fi vizionatã separat. respectiv în fereastra Studiul însoririi. Dupã editare trebuie sã folosiþi uneltele QTVR ale Apple pentru a crea manual un fiºier utilizabil în QTVR player. – Fereastra 3D – foto. Se poate seta înãlþimea ºi lãþimea imaginii.. ºi le puteþi derula ulterior prin programul Playback. 380 ArchiCAD 6. Puteþi sã vizionaþi animaþia astfel creatã imediat sau puteþi salva imaginile în formate fiºier. Fereastra de dialog conþine o serie de opþiuni.

partea stângã pentru a defini un studiu complet de la rãsãritul pânã la apusul soarelui sau specificaþi o parte a zilei pentru Studiul de însorire. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Proiecþiile unui studiu de însorire sunt realizate de program conform proiecþiilor paralele respectiv vederii perspective date în fereastra Setãri punct de vedere. Datele geografice ale modelului ºi parametrii soarelui le puteþi seta în fereastra Setãri soare. Clicaþi pe butonul Aratã pentru derularea pe ecran a Studiului. Vizionarea pe ecran ºi Salvarea studiului de însorire. Folosiþi meniul desfãºurabil pentru selectarea lunii ºi înscrieþi ziua în câmpul de editare. Folosiþi butoanele radio din secþiunea de mijloc.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 381 . Seteazã data Se poate defini o zi anume a anului pentru locul definit anterior în partea stânga sus a ferestrei de dialog. Clicaþi pe butonul Salveazã pentru a salva studiul în formatul de fiºier ales. sau folosiþi sãgeata.

Comenzile Meniu 382 ArchiCAD 6.capitolul 5.0 Ghid de utilizare .

pot fi generate automat. Este posibilã ºi combinarea celor douã metode. etc.0 Ghid de utilizare 383 . Liste complete de material. gol pe care-l veþi putea edita.capitolul 5. Obiectele de Proprietate sunt legate de elemente în douã feluri: automat prin corespondenþa criteriilor setate în fereastra de dialog Criteriu (mai jos) sau individual din ferestrele de dialog Setãri ale diferitelor elemente prin clicare pe butonul Asociazã Proprietãþi ºi selectând un fiºier de Proprietãþi. Mai vezi: Structura datelor de proprietãþi ºi generalitãþi despre listare sunt detaliate în Capitolul 6. Comenzile Meniu Meniul Calcule Comenzile meniului Calcule permit efectuarea diferitelor calcule. Proprietãþi noi Proprietãþile sunt definiþii logice create în ArchiCAD ca elemente de bibliotecã denumite Obiecte de Proprietate. Note. Alegând comanda Proprietãþi noi va deschide un Obiect de Proprietate nou. ArchiCAD 6. Tablorui de tâmplãrie.

capitolul 5. De exemplu. Clicând pe butonul Text complet veþi obþine o descriere mai lungã a elementului sau structurii. Capitolul 6. Se poate edita codul. Componente locale Clicând pe butonul Nou se poate crea o linie nouã de componente. 384 ArchiCAD 6. Unitatea poate fi deasemeni schimbatã prin meniul Unitãþi ºi prin înscrierea unei expresii în câmpul de editare Proporþional cu. tipuri ºi denumiri pentru variabilele care definesc atributele Elementelor de bibliotecã tip Proprietãþi. Aceasta poate fi orice expresie GDL folosind variabile globale ºi locale. denumirea ºi cantitatea componentei locale a cãrei Cod a fost selectat din meniul desfãºurabil. Se poate doar seta valoarea lor de bazã ca ºi pentru orice alt element de bibliotecã ºi se pot utiliza în descrieri. Observaþie: Dacã alegeþi comanda în timp ce un element de construcþie este selectat. Aceºti parametri pot ajuta la verificarea definirii corecte a componenetelor.0 Ghid de utilizare . înscrieþi "ROOF-EDGE-SUF".. se vor deschide automat Obiectele de Proprietate asociate. Comenzile Meniu Editã Proprietãþi Alegând aceastã comandã veþi avea posibilitatea sã selectaþi un Obiect de Proprietate existent ºi sã-l editaþi. Aceastã descriere poate include parametri tehnici care sunt independenþi de cei presetaþi în ArchiCAD. Parametri În aceastã secþiune a ferestrei de dialog se pot seta valori de bazã. Mai vezi: Parametri în secþiunea de definire a Elementelor de Bibliotecã. Observaþii: Parametrii nu apar în listele de calcul.. Descrieri locale Clicând pe butonul Nou se poate crea o nouã linie localã de descriere. adicã o descriere care va fi aplicatã numai elementului de bibliotecã în care a fost definit. Se poate edita codul ºi textul pentru descrierea localã al cãrui Cod a fost selectat din meniul defãºurabil. adicã ocomponentã care va fi aplicatã numai Elementului de Bibliotecã în care a fost definitã. dacã doriþi sã calculaþi numai suprafaþa unei pazii din lemn.

Comenzile Meniu Componente ºi Descrieri legate de Date de bazã centrale. Fiecare criteriu poate fi asociat unui Obiect de Proprietate. Legãtura de referinþã poate fi înlocuitã cu alta din aceeaºi Bazã de date clicând butonul Seteazã.capitolul 5. Un singur criteriu poate fi selectat deodatã ºi poate fi editat în modul descris mai jos. Tip Linie. Tip Haºurã. Clicând pe cãsuþa Conecteazã la Bazã de date (atunci când butonul Componente sau Descriere este activ) permite corectarea unei Componente sau Descriere localã la o Bazã de date centralã. Valorile parametrilor folosiþi cu o condiþie pentru un criteriu dat apar în listã. Elementele care îndeplinesc unul din criterii vor fi listate folosind proprietãþile Obiectului de Proprietate potrivit. Culoare de Peniþã. cu condiþia ca sã existe aceastã posibilitate. Culoare Haºurã. Nume. ID ºi Proprietãþi. pânã la trei tipuri de Materiale. Strat. Criteria Comanda deschide o fereastrã care permite criteriile de listare. ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 385 . Criteria poate fi o combinaþie a urmãtorilor parametri: Tip Element. Criteriile existente apar într-o listã în partea inferioarã a ferestrei. iar cele care vor fi ignorate sunt marcate "-".

Strat. Asociazã proprietãþi Pentru a asocia proprietãþi unui criteriu. între care se poate naviga prin butoanele radio din partea de sus a ferestrei. selectaþi-l din listã ºi clicaþi pe butonul Asociazã Proprietãþi. Apare o fereastrã de dialog. Tipul liniei. Clicând pe butonul din stânga aveþi acces la opþiunile Tipul Elementului. 386 ArchiCAD 6. ID. Comenzile Meniu Valorile condiþionate pot fi setate în douã câmpuri alternative în partea superioarã a ferestrei.capitolul 5. Culoarea peniþei. Peniþa Haºurii. Tipul Haºurii.0 Ghid de utilizare . denumire (pentru elemente de bibliotecã) ºi Nr. Clicând pe butonul din dreapta se activeazã al doilea set de opþiuni cuprinzând Materialele pentru cele trei suprafeþe. care poate fi activatã ºi din fereastra de dialog Setãri a elementelor. Toate acestea pot fi setate.

. .txt) accesibil într-una din bibliotecile active. Clicaþi pe butonul Nou pentru a insera o nouã componentã în lista de sub cheia curentã. Vor apare numai componentele ce aparþin acestei Chei.capitolul 5.Cheie (listkey.txt sau va crea unul nou dacã nu existã încã nici unul.Dacã butonul este activat. meniul desfãºurabil Cheie funcþioneazã ca filtru pentru conþinutul listei.txt) cu editorul ei. Comenzile Meniu În aceastã fereastrã de dialog veþi putea selecta un Obiect de Proprietãþi din Bibliotecile Active. în afara funcþiunii de filtru meniul Cheie devine activ permiþând schimbarea cheii pentru componenta selectatã. Observaþie: Componentele noi pot fi create doar dacã existã un fiºier Bazã de date . numele Obiectului selectat va apare în rândul criteriului selectat. adicã veþi putea seta cheia curentã. ArchiCAD 6. Componentele sau descrierile Elementului de Bibliotecã tip proprietãþi sunt afiºate pentru a uºura selectarea. Important: dacã clicaþi în fereastra de dialog.Dacã butonul radio Cheie este dezactivatã. Componente Bazele de date de referinþã ale Elementelor de bibliotecã tip Proprietãþi pot fi editate cu aceastã comandã. Datele sunt identificate prin Cod ºi Cod-cheie. Alegerea acestei comenzi deschide baza de date a componetelor (compdata.0 Ghid de utilizare 387 . ArchiCAD va suprascrie fiºierul existent listcrit. Când vã întoarceþi la fereastra de dialog Criteria.

Denumirea ºi Cantitatea în câmpul de text situat deasupra. Important: Dacã clicaþi OK. Observaþie: Se pot crea descrieri noi numai dacã existã un fiºier listkey. Comenzile Meniu Se poate edita Codul. însemnând cã veþi avea posibilitatea setãrii Cheii curente. în afara funcþiunii de filtru meniul Cheie devine activ. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent compdata. . Datele sunt identificate dupã Cod Cheie ºi Cod.Dacã butonul Cheie este activ. alegeþi numele ºi clicaþi pe butonul ªterge. Vor apare numai descrierile aparþinând acestei Chei.Dacã butonul radio Cheie este dezactivat. meniul desfãºurabil lucreazã ca un filtru pentru conþinutul listei. permiþând schimbarea Cheii pentru descrierea selectatã.capitolul 5. Pentru eliminarea unei componente existente.txt accesibil într-una din Bibliotecile active. Observaþie: Referinþa funcþioneazã ca setare de bazã pentru calculele de antitãþi ºi poate fi descris în câmpul Proporþional dacã la o componentã se fac referiri dintr-un Obiect-Proprietate. Descrieri Bazele de date de referinþã pot fi editate folosind aceastã comandã.0 Ghid de utilizare .txt). Unitãþile ºi referinþele pot fi alese din meniul desfãºurabil. Aceºti parametri pot fi editaþi doar atunci când butonul radio corespunzãtor este activ. 388 ArchiCAD 6. Alegând aceastã comandã se deschide o bazã de date de descrieri: (descdata.txt în Bibliotecã. . Clicaþi pe butonul Nou pentru a insera o descriere nouã în lista de descrieri de sub cheia curentã.

Clicând pe butonul Nou veþi crea o cheie nouã pe listã. Aceºti parametri pot fi editaþi doar dacã butonul corespunzãtor este activ. Important: Dacã clicaþi OK.txt. Clicând pe butonul Text complet se deschide Editorul Text Complet. inclusiv detalii tehnice ca instrucþiuni de asamblare sau de securitate.txt). în care se poate edita codul ºi numele Cheii selectate. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent listkey. Pentru eliminarea unei descrieri existente selectaþi-o ºi apãsaþi Delete. Alegând comanda Chei se deschide baza de date Chei (listkey. Important: Dacã clicaþi OK. unde puteþi înscrie descrierea elementului sau structurii.0 Ghid de utilizare 389 . Chei Cheile sunt categorii care ajutã la gruparea logicã a componentelor ºi descrierilor. Comenzile Meniu Se poate edita Codul ºi Textul scurt în câmpul de text de deasupra. ArchiCAD va rescrie fiºierul existent descdata. ArchiCAD 6. Observaþie: Textul Scurt este întotdeauna primul rând al Textului Complet ºi poate fi editat fãrã deschiderea Editorului Text Complet. în timp ce butonul Delete ºterge cheia selectatã.capitolul 5.txt.

cinci noi opþiuni permit alegerea modului de prezentare a unitãþii. puteþi defini orice nume pentru unitate.0 Ghid de utilizare .Unitate: dacã acest buton este activ. clicaþi pe butonul Nou. .Cod: acest buton face posibilã editarea unitãþii. Pentru definirea unei noi unitãþi. unde puteþi seta unitãþile de mãsurã de referinþã. 390 ArchiCAD 6. permiþând operaþia de conversie. Pe partea dreaptã a ferestrei de dialog. Toate unitãþile trebuie sã aibe un Cod unic din raþiuni de identificare.Opþiuni: dacã acest buton este activ. iar cele inactive "-". Opþiunile sunt urmãtoarele: . butonul Conversie este activat. Opþiunile active sunt marcate "+".capitolul 5. . Comenzile Meniu Unitãþi Aceastã comandã deschide baza de date Unitãþi.

Identificare Bazele de date pentru Chei ºi Unitãþi sunt singulare.0 Ghid de utilizare 391 . Datele invalide nu sunt marcate atunci când se deschide o Bazã de date cu Editor. Reguli comune pentru Baze de date. În baza de date Criteriu o datã este consideratã invalidã dacã toate condiþiile sunt dezactivate sau se gãsesc date identice. Bazele de date pentru Componente ºi Descrieri sunt grupate sub Chei. ArchiCAD 6. altfel data invalidã va fi imediat ºtearsã. Identificatorul datei este Cheia ºi Codul. dar acelaºi Cod poate exista sub diferite Chei în acelaºi timp. textul redevine drept. Manipularea Erorilor O datã este invalidã dacã nu are cod sau identificatorul nu este unic.Cifre: acest buton permite setarea numãrului de cifre ºi zecimale afiºate la folosirea unitãþii selectate.capitolul 5. Comenzile Meniu . Clicând OK programul va cãuta datele invalide ºi veþi fi avertizat cã acestea nu vor fi salvate. La editarea unei date validitatea este controlatã în mod continuu. Odatã ce Codul a fost fixat ºi data devine valabilã. În acest caz este nevoie de fixarea Codului înaintea clicãrii pe alt control decât câmpul de editare al Codului. programul emite un semnal sonor ºi textul se modificã în Italic. Dacã se detecteazã o datã invalidã. de aceea codurile trebuie sã fie unice. Aceasta înseamnã cã sub o Cheie codurile trebuie sã fie unice. Datele sunt identificate prin coduri.

capitolul 5.0 Ghid de utilizare . ceea ce înseamnã cã ele pot fi salvate. Comanda Setãri Listã este folositã pentru definirea elementelor. Componente sau Zone). planºeelor ºi altor elemente folosite.. Comenzile Meniu Observaþie: Datele de componente ºi descrieri cu Cheia lipsã nu vor fi considerate invalide.. Comanda deschide urmãtoarea fereastrã de dialog: În meniul desfãºurabil Listã. componentelor sau zonelor care vor fi luate în calcul. Setãri Listã Din proiectul Dvs se pot realiza calcule detaliate bazate pe proprietãþile pereþilor. De aceea butonul Nou apare Gri atunci când s-a ales Cheie lipsã. ca ºi complexitatea ºi formatul listei. Datele noi trebuiesc create sub Chei existente. 392 ArchiCAD 6. se poate alege tipul de listã (Elemente.

redenumite sau ºterse prin clicare pe butoanele potrivite. Conþinutul ferestrei de dialog se schimbã în funcþie de tipul Listei alese ºi butonului selectat pentru opþiuni de setare. Filtre Filtrele determinã care elemente sã fie listate. Patru butoane radio de sub controalele principale permit finisarea listelor în funcþie de Filtre. Numai lista al cãrui nume apare în meniu poate fi editatã.La lansarea ArchiCAD fãrã a deschide un proiect.La alegerea comenzii Fiºier/Biblioteci active primul fiºier listset. .La deschiderea unui Proiect se vor încãrca seturile de liste din proiect (listset. Liste de Elemente Prima opþiune pentru tipul de listã este Lista de Elemente. Seturile de listã pot fi duplicate.txt nu va fi încãrcat din bibliotecile proiectului). ArchiCAD 6.txt din Bibliotecã. . Aceasta permite folosirea aceloraºi setãri la proiecte diferite. Formate într-o gamã variatã ºi. Aceasta furnizeazã informaþii despre elementele de construcþie selectate pentru a fi incluse. opþiuni pentru construcþie Relativã. . Important: Clicând OK în fereastra de dialog Setãri Listã vor fi rescrise toate listele schimbate care sunt stocate în fiºierul Preferinþe al Proiectului ºi în fiºierul listset. Comenzile Meniu Conþinutul ferestrei se va schimba în funcþie de alegerea fãcutã.capitolul 5. în cazul zonelor.txt gãsit în bibliotecile selectate va fi încãrcat.0 Ghid de utilizare 393 . Lista poate fi finisatã prin cãsuþe de marcaj pentru a include sau exclude elemente dupã anumite criterii. Complexitate la alegere. seturile de listã sunt încãrcate din fiºierele Preferinþe. Listele pot fi stocate sub diferite denumiri ºi numai denumirile seturilor aparþinând tipului ales vor apare în meniul desfãºurabil Set listã.

capitolul 5.0 Ghid de utilizare . La partea inferioarã a ferestrei de dialog listele de Straturi ºi Nivele permit includerea sau excluderea din Lista de Elemente tuturor elementelor elemente situate pe straturi sau nivele date. Clicând butonul Proprietãþi se deschide o fereastrã de dialog în care puteþi alege Obiectul de Proprietate dorit din bibliotecile active. Opþiunea Deschiderea minimã care va fi scãzutã din perete determinã dimensiunile minime la care golul este scãzut din volumul pereþilor. Puteþi decide sã includeþi toate Proprietãþile prin activarea cãsuþei Toate. Se poate exclude din listare orice element care nu este etichetat sau nu are numãr ID prin activarea cãsuþei corespunzãtoare. Limita se poate determina într-o cãsuþã editabilã. în timp ce dezactivarea butonului duce la eliminarea tipului de element din calcule. Comenzile Meniu În secþiunea Tipuri de elemente a ferestrei de dialog activarea unui buton reprezentând un tip de element de construcþie se adaugã la raport. Numai elementele care sunt asociate Obiectului de Proprietate (dupã criterii sau direct în fereastra de Setãri a elementului) vor fi listate. 394 ArchiCAD 6.

toate proprietãþile de sub toate Cheile vor fi incluse.capitolul 5.0 Ghid de utilizare 395 . iar pe partea dreaptã se pot selecta parametrii. ArchiCAD 6. Prin activarea cãsuþei Toate. Clicând pe butonul Selectare se deschide o nouã fereastrã de dialog pentru selectarea Componentelor ºi Descrierilor pentru a fi listate direct din aceste baze de date. Comenzile Meniu Complexitate Controalele din aceastã parte a ferestrei de dialog determinã cantitatea de informaþii care va fi inclusã în raport pentru fiecare element. Sub chei un grup de butoane ajutã la definirea unor combinaþii de componente ºi descrieri. Pe partea stângã se pot controla proprietãþile elementelor. În lista Chei se poate selecta Cheia pentru filtrarea componentelor ºi descrierilor pentru listare. Caracteristicile individuale ale fiecãrui element sunt adãugate la raport pentru detaliere sau eliminate pentru scurtare.

Sunt oferite douã opþiuni: se poate crea o listã simplã de date activând Simplu sau se poate selecta un model predefinit prin activarea butonului Formatat. În lista Parametrii Globali ai Elementelor se poate alege oricare din parametrii comenzii ai tuturor tipurilor: suprafaþã. Format Clicând pe butonul Format se adaugã controale la fereastra Setare Listã pentru setarea ordinii logice de proprietãþi ºi parametri în funcþie de Filtrele ºi Opþiunile de Complexitate alese. înãlþime. ªi aici se pot selecta mai multe elemente.capitolul 5. clicaþi pe butonul Model pentru a alege fiºierul Model din Bibliotecã. Comenzile Meniu Observaþie: Numai Componentele ºi Descrierile de sub Cheile selectate sunt accesibile aici.0 Ghid de utilizare . În partea stângã jos alþi parametri pot fi aleºi pentru listare. 396 ArchiCAD 6. grosime. ID. sau se poate marca cãsuþa Toate pentru a include toþi parametrii în raport. Alternativ se poate seta o selecþie de parametri pentru listare în fereastra de dialog Alege Elemente de Bibliotecã clicând pe butonul Ca la elemente de bibliotecã. Dacã aþi optat pentru Formatat. Aici se poate defini forma generalã a raportului. volum. etc.

Celelalte opþiuni sunt identice cu cele pentru Listele de Elemente. sau numai Textul Scurt. Aceastã listã furnizeazã informaþii despre componentele elementelor de construcþii selectate anterior pentru a fi incluse. iar Adaugã ºi Grupeazã Elementele identice. Filtre În lista Chei se pot selecta Cheile pentru filtrarea componentelor ºi descrierilor spre listare. Activând cãsuþa Toate.capitolul 5. Coduri.Opþiunea Fiecare element în rând separat creeazã un rând separat chiar ºi pentru elemente identice.vor fi listaþi.inclusiv Chei. ArchiCAD 6. Complexitate Parametrii ºi Proprietãþile Globale ale elementelor pot fi selectate în modul descris anterior pentru Listele de Elemente. adicã primul rând al Textului Întreg va apare în Calcule.0 Ghid de utilizare 397 . Coduri ºi Textul Întreg . Lista componentelor A doua opþiune în meniul Listã este Lista componentelor. .Activând cãsuþa Antet veþi crea un antet în partea de sus a raportului. Alegând Numai cantitãþile va afiºa cantitãþile fãrã unitãþi. Comenzile Meniu .[Unfold descriptors VS. . toate componentele ºi descrierile de sub orice chei vor fi listate. . Numai primul rând] determinã dacã toþi parametrii .Opþiunea listeazã toþi parametrii componentelor ca Chei. etc.

Liste de zone Filtre În aceastã fereastrã existã controale specifice pentru zone. Complexitate Controalele specifice Listelor de Zone sunt urmãtoarele: . iar Cãsuþa Omite Zonele fãrã ID permite ignorarea zonelor fãrã nr.capitolul 5. cu câteva diferenþe. ID. . Zonei în meniul desfãºurabil ºi câmpul de text. Se pot folosi toate categoriile de zone din Proiect prin marcarea cãsuþei Toate sau se pot selecta zonele prin clicare. Butoanele Descrieri Opþionale determinã care pãrþi ale descrierilor vor fi listate (Textul scurt este întotdeauna prezent).Cãsuþa Toate activã face ca toþi parametrii adiþionali ai Elementelor de Bibliotecã tip Zonã aºezate sã aparã în listã. Zonele pot fi filtrate ºi prin definirea condiþiilor pentru Nr.Lista Cheilor permite filtrarea componentelor ºi descrierilor pentru listare. Cãsuþa de marcaj Omite Zonele fãrã Nr. În lista parametrilor de dedesubt parametrii globali ºi pãrþile selectate ale Componentelor ºi Descrierilor vor apare în funcþie de selecþia efectuatã în pagina Complexitate. Comenzile Meniu Butoanele Componente Opþionale determinã care pãrþi ale componentelor vor fi listate (numerele ºi cantitatea apar întotdeauna).0 Ghid de utilizare . de Zonã permite omiterea Zonelor fãrã numãr. Format Sunt accesibile aceleaºi opþiuni ca pentru Listele de Elemente.Butonul Ca în Elementul de bibliotecã permite selectarea Elementelor de bibliotecã tip zonã din Bibliotecile active în Fereastra de dialog Alege 398 ArchiCAD 6. . Listele simple nu conþin opþiunile Unfold Components ºi Unfold Descriptori) deoarece elementele listate sunt ele însele Componente ºi Descrieri.

Format În pagina Format a Listelor de Zone. cât ºi obiectele din interiorul Zonei. în mod concret: pereþii de-a lungul perimetrului Zonei.Opþiunea Construcþie Relativã ajutã la selectarea elementelor ºi construcþiilor în relaþie cu Zona aleasã. parametrii globali de elemente ºi parametrii tipurilor de elemente selectate ale construcþiilor relative alese din alternativã Complexitate. . componentele. proprietãþile zonei ºi parametrii Construcþiei relative sunt reparaþi.0 Ghid de utilizare 399 . ferestrele ºi uºile din aceºti pereþi. Definiþia de Zonã nu se restrânge la informaþii geometrice. În acest caz numai parametrii adiþionali care sunt identici cu cei incluºi în Elementele de Bibliotecã selectate vor fi incluºi în listã. Comenzile Meniu Elemente de bibliotecã. Aceasta înseamnã cã parametrii Zonei apar în prima parte iar parametrii Construcþiei relative în partea a doua a listei. descrierile. Acest buton este accesibil numai pentru Liste de Zone. ArchiCAD 6. Construcþii relative. parametrii adiþionali. În aceastã paginã se pot seta Cheile.capitolul 5. Conþine ºi elementele de construcþie care sunt în relaþii cu Zona.

Dacã vreun mecanism de listare are mai multe comenzi. acestea vor apare într-un meniu secundar. Comenzile Meniu Creeazã Listã de Elemente. Componente. 400 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . . . va apare într-o fereastrã tip text editabilã..capitolul 5. Prin setare de bazã Mecanismul de listare ArchiCAD va fi activ. Listarea Atributelor Dupã. Seturile de listã definite apar într-un meniu ierarhic deschis de comanda corespunzãtoare..Dacã o listã a fost definitã în format Simplu. Mecanismul ales din meniu va deschide propria fereastrã de dialog în care atributele de listare pot fi asociate elementelor din proiect. Toate mecanismele [algoritmele] de listare din mapa AddOns apar într-un meniu ierarhic. va apare într-o fereastrã de desen needitabilã. Aceastã fereastrã de dialog poate fi deschisã ºi din pagina alternativã Atribute de Listare din ferestrele de dialog Setãri prin butonul Asociazã Proprietãþi. Aceste comenzi creeazã liste bazate pe condiþiile setate în listele definite în fereastra de dialog Setãri Listã.Dacã o listã a fost definitã cu opþiunea Formatat folosind un fiºier Model. Zone. Prima comandã în fiecare meniu ierarhic este De Bazã care genereazã o listã simplã cu doar câþiva parametri.

Observaþie: cele mai multe din aceste comenzi sunt accesibile sub formã de prescurtãri din bara de Afiºare în modul prezentat în Capitolul 1. Aceasta este o problemã de reprezentare tranzitorie. Redeseneazã Dupã operaþiuni de transformare sau de ºtergere de multe ori rãmân urme pe ecran. deplasa în fereastrã sau se poate realiza trecerea de la o vedere la alta. ArchiCAD 6. Primul set de comenzi permite reîmprospãtarea ºi curãþarea planului. ferestrei Secþiune/Faþadã sau 3D ºi separarea/reconectarea secþiunii sau faþadei de model.capitolul 5. Comenzile Meniu Meniul Afiºare Comenzile meniului Afiºare afecteazã vederea din fereastra ArchiCAD. Urmãtorul set de comenzi oferã control complet asupra vederilor: ele se pot mãri sau micºora. care va curãþa ecranul.0 Ghid de utilizare 401 . Acest lucru dispare dupã aplicarea comenzii Redeseneazã.

La comanda Reconstruieºte. haºuri. elementele constructive ale secþiunii/faþadei se transformã în elemente de desen 2D. Lucrând într-o fereastrã model. Reconstruirea ferestrei 3D Dacã Reconstruirea automatã nu a fost setatã la comanda Opþiuni/Setãri/Modelare 3D. Comenzile Meniu Reconstruieºte Având activatã Intersecþii curate. dupã efectuarea unor intersecþii vor rãmâne urme. dar noile modificãri efectuate în Fereastra desen nu vor apare în mod automat în fereastra secþiune. numele comenzii se schimbã. Pentru reprezentarea noilor modificãri utilizaþi comanda Reînnoire Secþiune/Faþadã. puteþi înnoi imaginea-ecran. Reconstruieºte desenul Dacã lucraþi într-o secþiune care conþine numai elemente 2D. La desprinderea ferestrei secþiune/faþadã de tip model. Aceastã operaþiune poate dura mai mult timp în cazul proiectelor mari. Pentru a avea imaginea exactã a modelului folosiþi comanda Reconstruieºte modelul. (Linii. programul va înnoi vechiul model.0 Ghid de utilizare . atunci fereastra 3D nu va urmãri modificãrile planimetrice. 402 ArchiCAD 6. comanda va fi Reconstruieºte modelul. Transformã Secþiune/Faþadã Comanda este accesibilã numai dacã lucraþi într-o fereastrã secþiune/faþadã model. La efectul comenzii.) Atenþie: Dupã aplicarea comenzii comanda Nu trebuie nu poate fi folositã. Reconstruieºte modelul Dacã lucraþi într-o secþiune model. arce.capitolul 5. unele modificãri complexe (de exemplu modificarea unui element de bibliotecã) nu vor apare în mod automat în ferastrã. Comanda Reconstruieºte asigurã reconstruirea clarã chiar ºi în cele mai complexe cazuri.

Cu aceastã comandã se pot reconstrui toate ferestrele Secþiune/Faþadã deodatã. Micºoreazã Comanda Micºoreazã are efectul contrar comenzii Mãreºte.0 Ghid de utilizare 403 . Comenzile Meniu Împrospãtare secþiune/faþadã Dacã aþi desprins o secþiune/faþadã dinamicã din plan. de tip desen. numele comenzii Desprinde Secþiune/Faþadã se schimbã în împrospãtare secþiune/faþadã. Întreaga suprafaþã de lucru se va micºora în dreptunghiul selectat prin cursorul Micºorare. efectuaþi aceeaºi comandã. Comanda va reconstrui fereastra fãrã a influenþa elementele adãugate prin uneltele corespunzãtoare în fereastra Secþiune/faþadã. Comanda poate fi folositã numai în cazul secþiunilor/faþadelor statice.capitolul 5. Mãreºte Un anumit detaliu al desenelor. Reconstruieºte toate Modelele/Reîmprospãteazã toate desenele. 1. Suprafaþa înconjuratã se mãreºte la dimensiunile suprafeþei de lucru ArchiCAD. ArchiCAD 6.) Alegeþi comanda Mãreºte. Puteþi desena dreptunghiul lângã oricare unealtã activã. Observaþie: Clicând asupra butonului Mãreºte al icoanelor Barei de control.) Desenaþi un dreptunghi cu cursorul Mãrire în jurul detaliului de mãrit. planului sau a vederii 3D poate fi mãrit în urmãtorii paºi. 2.

Observaþie: Utilizarea comenzii Deplaseazã poate fi fãcutã cu ajutorul butoanelor Paralel/Perpendicular sau a Direcþiilor legate pentru o deplasare mai precisã. efectuãm aceaºi comandã. Comenzile Meniu Observaþie: Clicând asupra butonului Micºoreazã al icoanelor din Bara de control. Valoarea mãririi rãmâne neschimbatã.0 Ghid de utilizare . Clicând asupra butonului Deplaseazã a icoanelor din Bara de control. daþi comanda Deplaseazã ºi desenaþi o linie cu cursorul Palmã. Puteþi folosi echere sau setarea numericã pentru a ajunge în pãrþi mai îndepãrtate al suprafeþei de lucru. Pentru a deplasa desenul. întregul desen poate fi deplasat pe o planºetã imaginarã. 404 ArchiCAD 6.capitolul 5. Întreaga suprafaþã de ecran se va deplasa cu lungimea ºi direcþia datã de linia desenatã. Deplaseazã Prin comanda Deplaseazã. efectuãm aceeaºi comandã. în mãsura ºi direcþia datã de Vectorul de deplasare.

Aceasta este o bunã metodã de verificare dacã nu cumva aþi amplasat un element în vreun colþ îndepãrtat al planului printr-o metodã de multipicare sau printr-o setare numericã greºitã. Pentru a modifica aceasta. mãreºte fereastra principalã ºi aratã numai o barã de meniu înaltã de un punct-ecran (pixel). Clicând asupra iconului.0 Ghid de utilizare 405 . Pe ecran întreg Comanda este utilizabilã numai în Windows. programul va salva setãrile actuale în fiºierul Setãri.capitolul 5. Butonul F12 de pe tastaturã are acelaºi rol. Când ieºiþi din ArchiCAD. Comenzile Meniu Mãreºte la selecþie Aceastã comandã alege vederea astfel încât pe ecran sã fie afiºate toate elementele selectate. ºi trebuie sã modificaþi caracteristicile câmpului de prezentare sau sã clicaþi asupra butonului Vedere principalã. Aratã totul Prin comanda Aratã totul puteþi seta o scarã. în care toate elementele proiectului aflate în straturi vizibile vor fi aparente. la care dimensiunile ecranului sunt comparabile cu cea a planºei de desen. Aceastã funcþionare este efectiv utilizabilã în cazul monitoarelor mari. Ea va face sã disparã Setul uneltelor. ArchiCAD 6. vã puteþi întoarce la vederea principalã setatã la comanda Opþiuni/Vedere principalã ºi grilaj ajutãtor. puteþi reveni la dimensiunile normale ale ecranului. Va apare o paletã plutitoare în colþul din stânga sus. trebuie sã vã întoarceþi în meniul Opþiuni. Vedere principalã Prin comanda Vedere principalã. Dupã scarã Comanda dupã scarã seteazã o valoare de mãrire la care elementele vor avea dimensiunile la scara setatã pentru desen.

Observaþie: Puteþi sã vã întoarceþi la vederea principalã. Dacã v-aþi întors câþiva paºi în urmã. Ea poate fi datã de 19 ori consecutiv. 406 ArchiCAD 6. selectând-o din paleta Vederi. Comenzile Meniu Recomandare: Setaþi vederea principalã pentru vederea utilizatã cel mai des. Vedere urmãtoare Aceastã comandã este inversa precedentei.0 Ghid de utilizare . Clicând pe butonul Vedere urmãtoare din bara de afiºare are acelaºi efect. puteþi rechema penultima vedere. comanda vã ajutã sã vã întoarceþi iar înainte pânã la ultima vedere generatã. Observaþie: Puteþi rechema orice vedere selectatã ºi denumitã.capitolul 5. se poate decide în orice moment salvarea vederii curente ca Vedere principalã. selectând numele vederii din paleta Vederi. pentru o uºoarã întoarcere la ea. Astfel veþi avea întotdeauna posibilitatea sã vã întoarceþi la aceastã vedere cu comanda Vedere principalã Vedere precedentã Prin utilizarea comenzii. Setare Vedere principalã În afara opþiunilor de definiþie numericã oferite de fereastra de dialog Vedere principalã ºi grilaj (Meniul opþiuni).

Prin comenzile acestui meniu secundar puteþi ascunde ºi închide palete (Paletei de unelte.0 Ghid de utilizare 407 .capitolul 5. Selectând Paletele plutitoare apare meniul secundar din stânga. a Câmpului de coordonate a Bordului de control ºi a paletei Vederi. ArchiCAD 6. Comenzile Meniu Meniul fereastrã Meniul serveºte la manipularea multiplelor ferestre ºi palete ArchiCAD. Câmpul coordonatelor ºi bordul de control) ºi puteþi seta forma ºi dimensiunile acestora. Palete plutitoare Prin acest meniu puteþi seta forma de reprezentare a Paletei de unelte. Meniul se compune dintr-un meniu care deschide un meniu secundar (Palete plutitoare) ºi din lista ferestrelor deschise la momentul actual.

atunci numele comenzii se transformã în Aratã. 408 ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare . pentru a evita lucrul de aproape. Aceasta este utilã în cazul unui monitor mare. Când porniþi prima oarã ArchiCAD-ul atunci lista va arãta starea de bazã. Dacã selectaþi o fereastrã. sub comanda Forma paletelor se gãsesc posibilitãþile de ascundere-prezentare a diferitelor palete. Dacã ascundeþi o paletã clicând pe Ascunde. Lista ferestrelor Lista ferestrelor se gãseºte sub punctul Palete plutitoare. ea devine activã ºi va apare în faþã. Mãritã La alegerea opþiunii Mãritã paleta va apare mãritã. Fereastra 3D. Ferestrele elementelor de bibliotecã deschise pot fi activate printr-un singur pas. Aratã/ascunde paleta În meniul secundar. Simplu sau extins Clicaþi asupra iconului sau butonului pentru a opta pentru varianta de bazã sau cea extinsã a paletei. Lista materialelor ºi fereastra Note vor apare pe listã indiferent dacã sunt active sau nu. Fereastra activã va avea semnul bifat în stânga numelui. ºi invers. Deschizând alte ferestre în cursul lucrului.capitolul 5. numele acestora va apare pe listã. Comenzile Meniu Forma paletelor Comanda deschide fereastra de dialog Forma paletelor.

Mutarea elementelor de bibliotecã Elementele unice care nu apar în Bibliotecile active. pot fi utilizate prin comanda Alege Alt Obiect/Uºã/Fereastrã/Lampã din fereastra de dialog Setãri unelte. Lãmpi. Când porniþi prima datã ArchiCAD-ul conform setãrilor de bazã. etc. Manipulare fiºier (Windows NT) sau Windows Explorer (Windows 95) în mapa Bibliotecã archiCAD. pentru construcþii civile. Dacã vrem sã adãugãm Bibliotecilor active un nou element îl aºezãm cu ajutorul serviciilor Finder (Macintosh). Elementele astfel aºezate în proiect nu vor ajunge în nici una dintre bibliotecile active. Astfel noul element va fi accesibil proiectului direct din aceasta. puteþi apela la obiecte parametrice predefinite din mape numite Biblioteci. Ferestre. Manipulare bibliotecã Bibliotecile ArchiCAD conþin un numãr mare de elemente prefabricate. acestea sunt într-o ordine ierarhicã în mapa Bibliotecã ArchiCAD.0 Ghid de utilizare 409 . Obiecte generale ºi Baze de date ca ªtampile de Zonã ºi obiecte de Proprietãþi. atunci el va cãuta o bibliotecã cu numele Bibliotecã ArchiCAD. Pentru diferitele utilizãri putem folosi biblioteci diferite/distincte (de ex. contrucþii industriale. Oricând aveþi nevoie de un element complex care depãºeºte capacitatea setului de bazã oferit de ArchiCAD sau un tip de element cu un rol sau comportament specific. ArchiCAD 6. Aceastã mapã poate fi specificatã în fereastra de dialog Fiºier/Biblioteci Active ºi este încãrcatã la lansarea ArchiCAD.) ºi astfel putem evita bibliotecile prea mari.Capitolul 6 Biblioteca ArchiCAD Acest capitol prezintã tipurile de elemente din fiºiere externe ca Uºi. În mod normal.

atunci programul nu o va gãsi ºi va apare fereastra de dialog Biblioteci active. Dacã ea nu se gãseºte.. o puteþi accepta pe cea actualã. În aceasta puteþi defini o nouã combinaþie-Bibliotecã.Dacã aþi modificat poziþia sau numele unei mape/biblioteci în combinaþia-Bibliotecã activã. . ºi aþi pornit executând dublu clic asupra iconului. atunci la deschiderea proiectului se vor întâmpla urmãtoarele: .Dacã nu existã mape de acelaºi nume cu cele originale va apare o fereastrã de dialog.Dacã deschideþi un proiect din interiorul ArchiCAD-ului (comanda Deschide. Dacã între timp aþi modificat numele sau poziþia în ierarhia fiºier a mapei/bibliotecii.capitolul 6. va fi activã combinaþia-Bibliotecã care a fost activã la utilizarea anterioarã. ..0 Ghid de utilizare .Dacã aþi mai utilizat programul. Biblioteca ArchiCAD Biblioteca de elemente de pornire La prima pornire ArchiCAD-ul va cãuta în mod automat Biblioteca ArchiCAD. sau vã puteþi reîntoarce cu comanda Renunþã. .Dacã combinaþia-Bibliotecã activã la momentul respectiv conþine mape cu nume identice cu cel original. Dacã gãseºte astfel de mape. .) sau prin dublu clic asupra unui fiºier-proiect în Finder/Fiºier. va apare fereastra de dialog Bibliotecii Active. 410 ArchiCAD 6. ea va fi deschisã ºi tratatã ca biblioteca activã. în care puteþi alege Biblioteca de pornire. Dacã biblioteca prin definiþia de bazã a ArchiCAD-ului se gãseºte în aceeaºi bibliotecã ca ºi ArchiCAD-ul.Dacã numele mapelor din combinaþia-Bibliotecã originalã nu se regãseºte în Biblioteca activã actualã atunci ArchiCAD-ul va încerca sã gãseascã în mapa/biblioteca proiectului Bibliotecile cu numele originale. proiectul se va deschide cu acestea. atunci proiectul se va deschide cu aceastã combinaþie-Bibliotecã activã. . atunci aceasta va apare cu combinaþia-Bibliotecã activã cu care a fost creatã.

Aceastã listã poate fi salvatã sau o puteþi scoate la imprimantã pentru a vã aminti. va apare o fereastrã de dialog ºi va cere numele acestei biblioteci speciale. Elementele care lipsesc pot fi introduse una câte una folosind opþiunea Alege altã din ferestrele de dialog Setãri Uºã. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Dacã în acest caz clicaþi asupra butonului OK! proiectul se va deschide fãrã bibliotecã. Toate elementele de bibliotecã vor lipsi. va apare o fereastrã de atenþionare. deschizând fereastra de dialog Biblioteci active ºi clicând asupra OK! A treia soluþie este de a adãuga mapa cu elementele ce lipsesc listei Bibliotecilor active din fereastra de dialog a Biblioteci active.0 Ghid de utilizare 411 . De fiecare datã când deschideþi acest tip de document. atunci aceste elemnte vor lipsi ºi din documentul arhivã. el va apare în proiect. Clicând asupra butonului OK. Dupã denumire. ArchiCAD 6. Obiect ºi Lampã sau din Categorii zone. aºezaþi elementele ce lipsesc în una din mapele combinaþiei-Biblioteci active ºi o reînnoiþi pe aceasta din urmã. proiectul va fi lansat fãrã elementele care lipsesc. În ambele cazuri toate elementele vor apare în proiect. sau în Manipulare Fiºier/ Windows Explorer (Windows 95). Vezi comanda Alte salvãri/Salveazã ca arhivã în meniul Fiºier. Biblioteca de elemente ºi formatul-fiºier arhivã Când deschideþi un proiect arhivã. Altã soluþie este sã vã întoarceþi în Finder (Macintosh). activaþi fereastra Elemente de bibliotecã lipsã din meniul Fereastrã. Dacã vreþi sã vedeþi care elemente lipsesc. Elemente de bibliotecã care lipsesc Dacã deschideþi un proiect cu o bibliotecã de elemente imcompletã. Lista elementelor va apare într-o fereastrã text. Fereastrã. Observaþie: dacã la salvarea arhivã a proiectului lipseau elemente de bibliotecã din biblioteca atunci activã. ea va deveni biblioteca activã. indiferent dacã apare numele elementelor sau nu. Dacã aþi gãsit elementul.capitolul 6. se creeazã o bibliotecã specialã care conþine toate elementele de bibliotecã ºi toate caracteristicile folosite de cãtre proiect.

Zonã. Pentru a vedea numele de fiºier clicaþi pe sãgeata de deschidere a meniului þinând Alt apãsat.. Lista Uºilor ºi Ferestrelor care rezidã în mapa activã este prezentatã sub opþiunea Gol în zidãrie ºi numele mapei. Observaþie: Sub Windows aceastã listã conþine numele Elementelor de Bibliotecã.Cu comanda Alege [Library Browser] se poate alege altã aplicaþie de cãutare. Biblioteca ArchiCAD Aºezarea elementelor de bibliotecã Elementele de bibliotecã pot fi aºezate în plan cu unealta corespunzãtoare tipului: Uºã/Fereastrã. În fereastra de dialog Setãri Fereastrã apar numai ferestreoe.. la Setãri Uºã numai Uºile. Existã mai multe opþiuni de cãutare în fereastra de dialog. Lampã. Sãgeata de alãturi deschide un meniu desfãºurabil: . Cele mai simple unelte de navigare sunt icoanele sãgeatã din colþul zonei de previzualizare. Pentru a alege o nouã mapã. 412 ArchiCAD 6. [] . Uºã. Aceste elemente pot fi folosite de mai multe ori în proiect sau de mai multe proiecte în acelaºi timp. Obiect.Comanda Alege altã. Obiect va deschide o fereastrã care permite navigarea liberã în sistemul de fiºiere atât în interiorul cât ºi în afara bibliotecii active. Fereastrã.capitolul 6.0 Ghid de utilizare . Acestea permit cãutarea în bibliotecile active. folosiþi comanda Alege altã Fereastrã/Uºã.

nu conþin informaþii geometrice. Tipuri de elemente de bibliotecã Elementele Uºã. Este posibilã deasemeni crearea unor elemente în plan ºi salvarea lor în format Element de bibliotecã ArchiCAD. puteþi crea acest element datoritã limbajului de programare GDL înglobat în ArchiCAD. Captilolul 5. Biblioteca ArchiCAD Crearea elementelor de bibliotecã Dacã setul de elemente de bibliotecã accesibil în Biblioteca ArchiCAD nu conþine obiectul de care aveþi nevoie. Elementele sunt alcãtuite dintr-un simbol 2D (care apare în plan) dintr-o descriere 2D (cu ajutorul cãreia se pot crea elemente parametrizate) ºi o descriere 3D (care dã modelul 3D). Ele pot fi legate de elemente de bibliotecã geometrice pentru a accentua caracterul realistic. ºi Încãpere sunt elemente speciale 2D ºi 3D care apar ca elemente gata fãcute ºi care pot fi aºezate în proiect cu mijloacele corespunzãtoare. care.capitolul 6. Noi elemente de bibliotecã pot fi create din desene prin Fiºier/Element nou de bibliotecã. sau se pot crea biblioteci noi pentru ele. Fereastrã. A se vedea descrierea comenzii Salveazã special/Element de bibliotecã în meniul Fiºier.0 Ghid de utilizare 413 . Biblioteca de elemente ArchiCAD poate fi completatã de elemente create de cãtre utilizator. Obiect. ArchiCAD 6. Manualul GDL vã ajutã la învãþarea procesului de creere a elementelor simple sau sofisticate cu acest limbaj.Existã câteva excepþii: Texturi. Lampã. fiºiere Descriere Generalã de Proprietãþi ºi fiºiere Modele de listare. deºi aºezate în bibliotecã.

Comanda "Deschide element de bibliotecã. sau se pot face referiri la el ca la .. Fereastra are cinci componente: .capitolul 6. intern.Descrieri precise ale Elementului de bibliotecã 414 ArchiCAD 6. etc) sunt deschise în formatul Element de bibliotecã care a fost definit de aplicaþia respectivã. În aceastã fereastrã pot fi setate dimensiunile ºi alþi parametrii. în care sunt enumerate formatele fiºier disponibile ºi posibilitãþile de deschidere. Respectiv se poate crea sau redacta descrierea GDL al elementului.. Zoom. Uºa ca Uºã. va apare o fereastrã proprie a elementului..butoane de comandã ºi meniuri de selectare unde aveþi acces la comenzi ºi puteþi deschide ferestre ale elementului. Fereastra de dialog depinde de tipul de element ales. Se pot deasemeni importa elemente de bibliotecã cu diferite formate (DXF. varianta Ca descriere va fi activã." va deschide fereastra de dialog Manipulare fiºier. Observaþie: Aceste formate de fiºier sunt accesibile numai dacã extensiile potrivite sunt corecte instalate în mapa AddOns. etc.. fãrã simbol 2D. Pot fi precizate ºi datele tehnice pentru antemãsurãtoare.. Biblioteca ArchiCAD Prin setare de bazã ArchiCAD interpreteazã fiºierele în formatul lor pentru editare (Obiectul ca Obiect. . Wavefront).. Fereastra de setare a Elementului de Bibliotecã Dacã deschideþi un element de bibliotecã sau creaþi unul nou. Elementele de bibliotecã create de editori externi (.0 Ghid de utilizare .Parametrii folosiþi în descrierea GDL .Componente ce definesc Elementul de bibliotecã ºi sunt folosite în liste ºi calcule .) Dacã se alege formatul de fiºier GDL în meniul Deschide ca.. Prin aceastã opþiune se pot edita sau se pot crea fiºiere GDL ca fiºiere de text. DWG.Atribute speciale unde sunt definite variabilele elementului de bibliotecã .. Acest tip de GDL poate fi inserat în fereastra GDL a altor elemente. Maker. ArchiSite.

ArchiCAD 6.capitolul 6.0 Ghid de utilizare 415 . Din fereastra simbolului 2D preia dimensiunile dreptunghiului simbolului 2D ºi seteazã valoarea de bazã a dimensiunii 3D al obiectului. Aici se poate alege care din cele 8 (opt) ferestre ale elementului bibliotecii sã fie activã. Mãrime simbol 2D Aceastã alegere este posibilã numai în cazul în care elementul este Obiect. Lampã sau Încãpere. Fereastra activã. Biblioteca ArchiCAD Butoanele de comandã ºi meniurile sunt descrise mai jos.

416 ArchiCAD 6.) . adicã linii care nu vor fi descrise.Primul buton transformã liniile selectate în comentarii. Meniul Straturile simbolului 2D.Al treilea ºi al patrulea buton va formata fereastra de descriere prin aranjarea paragrafelor la stânga sau dreapta. (detaliat mai jos) uºureazã lucrul în fereastra simbol 2D. Ferestrele sunt de tip text sau grafic. Arc/Cerc ºi Punct. sau sã aveþi acces la date externe înaintea executãrii altor descrieri. Simbolul 2D poate fi realizat prin redactarea unui simbol existent sau prin crearea unui simbol total nou cu uneltele 2D ale ArchiCAD-ului: Sãgeatã. Cel mai important beneficiu din aceastã descriere este faptul cã puteþi defini în mod global variabile sau operaþii. Descrierea de setare (Master Script) Descrierea de setare va fi executatã de fiecare datã când alte descrieri sunt executate. .capitolul 6. al cincilea buton verificã descrierea GDL a ferestrei active. Biblioteca ArchiCAD În acest meniu se poate alege care din cele 10 ferestre ale elementului de bibliotecã sã fie activã. Aceasta este echivalentul comenzii Editare/Nu comenta. Text. (Comentariile sunt identificate printr-un semn de exclamare la începutul rândului. Simbolul final care va apare în plan se va compune din elementele acestei ferestre ºi din descrierea 2D (dacã existã).0 Ghid de utilizare . Simbol 2D Orice element de bibliotecã care este introdus în proiect apare în plan printr-un simbol 2D. .În fine. În partea de jos a ferestrelor tip text câteva din funcþiunile cele mai folosite sunt accesibile sunt formã de butoane. Linie. Aceasta este echivalentul Comenzi Editare/Comentariu. Dreptunghi selector. Haºurã.Al doilea buton are efectul opus: transformã orice comentariu selectat în linii executabile. .

Descriere 3D În aceastã fereastrã de descriere se poate gãsi ºi edita descrierea GDL a elementului de bibliotecã. Biblioteca ArchiCAD Descriere 2D În aceastã fereastrã de descriere se poate crea un simbol 2D parametric folosind tranformaþiile ºi elementele 2D ºi GDL. Când aþi terminat lucrul cu descrierea puteþi prãsãi fereastra de editare prin clicare pe altã fereastrã sau pe cãsuþa de pãrãsire a ferestrei de editare. Vedere 2D Fereastra Vedere 2D permite verificarea simbolului care va fi arãtat în Plan. Pentru a pãrãsi editarea 2D închideþi fereastra de editare a simbolului sau alegeþi altã fereastrã din meniul Activeazã fereastrã sau din meniul Fereastrã. Dacã Descrierea 2D este definitã. vederea va fi calcultatã þinând cont de aceastã descriere.capitolul 6. chiar dacã fereastra conþine elemente grafice.0 Ghid de utilizare 417 . ArchiCAD 6.

Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Aceastã fereastrã nu poate fi activatã pentru Zone sau Obiecte de Proprietãþi. apoi Editare/Copiazã. Aceasta va aºeza vederea de sus a obiectului în fereastra simbol. Nu existã însã unealtã inclusã în program pentru controlarea compatibilitãþii geometrice a celor douã componente. Pentru a înlãtura acestã problemã: 1) Clicaþi asupra ferestrei elementului de bibliotecã. Modul de proiecþie ºi alte setãri se dau în fereastra de dialog Imagine/Setãri proiecþie 3D. Vedere 3D În aceastã fereastrã apare o vedere 3D a elementului de bibliotecã creat prin descrierea GDL. 418 ArchiCAD 6. ele apar în biblioteca de elemente ca un singur element. 2) Alegeþi Setare punct de vedere/Vedere de sus ºi setaþi unghiul la 270°. Aceastã fereastrã nu poate fi deschisã pentru Încãperi.capitolul 6. Asocierea descrierilor 2D ºi 3D Simbolul 2D ºi descrierea 3D sunt asociate în mod automat.0 Ghid de utilizare . deoarece sistemul trateazã diferit vederea 3D a proiectului ºi vederea 3D a elementului de bibliotecã. Cauza cea mai frecventã a incompatibilitãþii este poziþia diferitã a componentelor faþã de punctul de referinþã. Setãrile efectuate aici nu modificã setãrile ferestrei 3D a proiectului. Activaþi fereastra Simbol 2D ºi alegeþi Editare/Insereazã. selectând. 3) Alegeþi Editare/Alege toate.

ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 419 . Fiecare element de bibliotecã dispune de 16 straturi. este posibilã în fereastra de dialog Setãri al uneltei actuale utilizate. Selectaþi liniile aºezate ºi ogliniþi-le faþã de linia de referinþã a peretelui. Nu mai e nevoie decât sã adãugaþi puncte.) . tipuri de linii. Procedura este identicã pentru Uºi ºi Ferestre. cu urmãtoarele modificãri: . etc.Va fi aºezatã o vedere oglinditã.capitolul 6. Observaþii: Când aºezaþi o vedere Bloc liniile suplimentare sunt eliminate. Prin aceastã metodã puteþi crea simbolurile 2D cu ajutorul ArchiCAD. Sub meniul Activeazã Fereastrã existã controale suplimentare pentru uºurarea lucrului ºi simbolul 2D al elementului de bibliotecã.Alegeþi Vedre lateralã în loc de Vedere de sus (unghiul de vedere fiind tot 270°. Se poate asigura compatibilitatea dintre simbolul 2D ºi modelul 3D printr-o descriere parametricã în GDL pentru simbol. Biblioteca ArchiCAD 4) Alegeþi Nu trebuie dupã verificarea corespondeþei dintre simbol ºi vederea 3D. Folosind Linii Ascunse dispar ºi liniile nevãzute. Fragmente simbol 2D Prin acest meniu puteþi face vizibile sau sã ascundeþi straturile simbolului 2D. Astfel veþi elimina liniile 3D. Selectarea stratului pentru redactare în fereastra simbol 2D.

Prin apãsarea butonului Componente în fereastra de dialog a elementului de bibliotecã. Meniul desfãºurabil Chei conþine lista completã a cheilor definite. Biblioteca ArchiCAD Meniul asigurã posibilitãþile: . O componentã se poate lega de o bazã de date externã dintr-una din bibliotecile active prin butonul Leagã. Cantitate. Dacã o componentã este legatã de o bazã de date nu poate fi editatã. toate straturile vor fi invizibile . Unitate ºi Proporþional cu. Dacã doriþi sã o modificaþi. Cod. Componente Fiecãrui element de bibliotecã se poate asocia o serie de Componente definind compoziþia Elementului de Bibliotecã pentru folosirea în listare ºi calcule. Cod Codul definºete numãrul de referinþã a Componentei în cadrul grupei de sub Cheie. toate straturile vor fi aparente .capitolul 6. 420 ArchiCAD 6.grupate dupã anumite criterii ºi se compune dintr-un numãr.Aratã tot.Ascunde tot. Cheie Cheia se referã la un grup de atribute . partea de jos a ferestrei se schimbã. componenta se poate detaºa prin apãsarea repetatã a butonului Leagã. Observaþie: nu se poate desena pe un strat ascuns. Nume.1-16. O componentã are urmãtoarele câmpuri: Cheie. poate fi selectat unul sau mai multe straturi pentru a fi arãtate sau ascunse.0 Ghid de utilizare .

Proporþional cu. folosind parametrii definiþi. Cantitate Acesta este un câmp numeric ºi defineºte numprul de unitãþi pentru listare în Liste de materiale. Acesta este un câmp opþional. Descrieri O serie întreagã de Descrieri pot fi asociate fiecãrui element de bibliotecã în vederea descrierii pentru folosire în liste ºi calcule. Unitate Clicarea pe acest câmp deschide un meniu unde se poate alege unitatea de mãsurã.. Biblioteca ArchiCAD Nume Acest câmp conþine denumirea care descrie componenta. Descrierile se comportã în acelaºi fel cu componentele.capitolul 6.0 Ghid de utilizare 421 .. Dacã este gol. Editarea Compontelor Se pot crea noi componente prin apãsarea butonului Nou. Apãsând acest buton puteþi acorda componentei o valoare diferitã de cea din baza de date. Pe de altã parte în acest câmp se poate specifica orice relaþie GDL. Butonul seteazã devine activ numai atunci când componenta selectatã are legãturi cu o bazã de date. Se poate ºterge oricând o componentã prin selectare ºi apãsarea butonului ºterge. ArchiCAD va considera o relaþie liniarã între Cantitate ºi atributul dat în definiþia pentru unitate. Noua componentã va fi activatã ºi puteþi sã-i setaþi valori în Bara de Titlu prin clicare pe câmpul pe care doriþi sã-l editaþi ºi în care veþi putea înscrie valori. ArchiCAD 6.

cu un câmp de text mai larg pentru mai multe rânduri de text. În cazul descrierilor scurte câmpul se poate folosi pentru înscrierea textului. asemãnãtor descrierilor 2D ºi 3D. Clicând pe butonul Text se va deschide o nouã fereastrã de dialog. Cod ºi Text Scurt. Descriere caracteristici Prin deschiderea acestei ferestre puteþi asocia diferite componente ale Elementelor de bibliotecã. ºi expresiile GDL. Cheia ºi numele descrierii sunt afiºate ºi ele.capitolul 6.0 Ghid de utilizare . Biblioteca ArchiCAD O descriere constã din urmtãoarele câmpuri: Cheie. Fereastra Descriere caracteristici este o simplã fereastrã text. Pentru descrierea câmpurilor Cheie ºi Cod a se vedea descrierea Componentelor. 422 ArchiCAD 6. utilizând parametrii elementului. Text Scurt Primul rând al textului Descrieri este vizibil în acest câmp.

Observaþii Fereastrã text care face posibilã anexarea observaþiilor sau mesajelor elementului de bibliotecã. Deschiderea ferestrelor elementelor de bibliotecã Toate cele opt ferestre prezentate mai sus pot fi deschise ºi din meniul Fereastrã unde apare lista ferestrelor tuturor elementelor de bibliotecã accesibile. Însemnãrile în aceastã fereastrã nu au nici o influenþã asupra elementului de bibliotecã. Conþinutul clipboardului poate fi inserat în aceastã fereastrã.bmp (Windows). ArchiCAD 6. Câmpul de lucru este o fereastrã de text. Biblioteca ArchiCAD Descriere listã valori Folosind aceastã descriere se pot defini opþiunile pentru a acorda valori la un anume material. Imagine de prezentare Imaginea de prezentare face posibilã anexarea unor imagini despre elementul de bibliotecã. similar ferestrelor de descrieri 2D ºi 3D. Imaginea de prezentare este o fereastrã de tip PICT (Macintosh) sau . ºi nu este redactabilã.capitolul 6. Uºã. imagine care nu va afecta în nici un fel elementul sau comportamentul lui.0 Ghid de utilizare 423 . Fereastrã. Se gãseºte în acelaºi meniu cu Nota/Observaþii. sub forma unui meniu secundar în dreptul numelui elementului de bibliotecã. Fereastra se activeazã din meniul care se aflã în partea superioarã a Suprafeþei de prezentare. Lampã. nici asupra comportamentului lui în cadrul programului. iar aceasta din urmã are locul în colþul din stânga sus al ferestrelor de dialog Obiect.

Dacã nu este dat dreptunghiul cuprinzãtor. Biblioteca ArchiCAD Cãsuþã de marcaj Puncte Unde este aplicabil. în fereastra Elementului de bibliotecã apare cãsuþa de marcaj Puncte pe dreptunghiul de cuprindere.) Numãrul ºi tipurile acestor caracteristici speciale depind de tipul elementului de bibliotecã. Caracteristici speciale În partea din mijloc a ferestrei de dialog a elementului de bibliotecã se gãsesc icoane ºi casete de setare pentru caracteristicile speciale ale elementului.capitolul 6. Caracteristicile speciale reprezintã grupul minim al caracteristicilor prin care elementul este unic determinat. Dacã nu vã convine alegerea punctului de ancorare. În cazul ferestrelor În cazul uºilor 424 ArchiCAD 6. nici puncte GDL nu sunt în descriere. (Semnalat printrun pãtrãþel negru pe simbolul 2D al elementului în fereastra de dialog Setãri unelte.0 Ghid de utilizare . punctul de ancorare la aºezarea elementului va fi cel din stânga jos. ºi unde se poate schimba punctul de ancorare. el poate fi introdus prin descrierea GDL în poziþia doritã (vezi manualul GDL). Punctul activ al simbolului 2D Alegând Punctele dreptunghiului circumscris. (De obicei acestea sunt ºi caracteristicile care se schimbã. independent dacã apar în descrierea GDL a elementului de bibliotecã sau nu. atunci programul – ArchiCAD – va plasa un punct în originea elementului ºi va considera cã acesta este punctul activ.) Aceste puncte respectiv funcþiuni sunt întotdeauna accesibile.

Se observã conturul deschiderii dreptunghiulare create de ArchiCAD ºi în cadrul acestuia apar modificãrile deschiderii efectuate în elementele de bibliotecã. Fãrã contur apare numai deschiderea modificatã. înglobatã în perete.) ArchiCAD 6.0 Ghid de utilizare 425 . Biblioteca ArchiCAD Buton de selecþie a conturului (în 3D) Figura urmãtoare aratã imaginea câtorva deschideri dupã alegerea posibilitãþii Cu contur. Butoanele se comportã similar cu cele descrise la ferestrele de dialog Uºã-fereastrã.capitolul 6. Grosimea tocului ºi grosimea nominalã În câmpurile mãrimea tocului ºi mãrimea nominalã puteþi defini contactul geometric între deschidere ºi elementul de bibliotecã (fereastrã sau uºã) prin numere reale sau prin expresii parametrice GDL. (Vezi Manualul GDL.

Parametrii obligatorii sunt cei care asigurã determinarea elementului de bibliotecã de un tip dat.caracteristici de iluminat (Aprins-Stins. Valorile asociate aici vor fi valori de bazã în fereastra Setãri. culoare. În partea de jos a ferestrei de dialog se pot adãuga ºi edita parametri pentru descrierea GDL a elementului de bibliotecã. Se pot asocia valori la aceste variabile pentru definirea atributelor unui element dat.Dimensiunile x ºi y ale Lãmpilor. caracteristicile EG) 426 ArchiCAD 6. Aceºti parametri se gãsesc ºi sub formã de icoane în partea superioarã a ferestrei de dialog a elementului de bibiliotecã.0 Ghid de utilizare .Dimensiunile x ºi y ale Obiectelor . Parametri obligatorii Grupul parametrilor obligatorii este separat printr-o linie de grupul parametrilor care pot fi alese liber.Dimensiunile x ºi y ale Uºilor ºi Ferestrelor . opþiunea Închis-Deschis.capitolul 6.Parametrii obligatorii ai Încãperilor. Biblioteca ArchiCAD Parametri Prin setarea de bazã butonul Patarmetri este activ. (Mai vezi: Caracteristici speciale. intensitate. setarea Culoare Luminã ºi Intensitate luminã.caracteristici fizice (dimensiunile x ºi y/caracteristicile A ºi B) . . dar ºi direct prin înscrierea în listã. Valorile pot fi setate cu ajutorul lor. vezi la comanda Categorii de încãperi din meniul Opþiuni. Parametrii obligatorii sunt: . respectiv mai jos Setarea Parametrilor) De observat cã existã douã feluri de parametri obligatorii pentru lãmpi: .

Proprietãþi sau Listã Valori a elementului. Numele acestora indicã conþinutul parametrilor. la care se fac referiri din Descrierea 2D. 3D.capitolul 6. J). Valorile lor vor apare ca valori de bazã în fereastra de dialog. puteþi sã vã referiþi la ei ca caracteristici sau ºiruri de caractere. I. (În cazul lãmpilor H. C. D.0 Ghid de utilizare 427 . Folosind butonul Leagã de Descriere listã valori posibilitatea de a alege valori pentru Parametrul dat va fi restrâns la cele definite în Descriere Listã Valori. Prin apãrarea butonului Defineºte ordinea se deschide o nouã fereastrã de dialog unde se poate seta o ordine pentru acel parametru. ArchiCAD 6. Biblioteca ArchiCAD Încãperile conþin mult mai mulþi parametri obligatorii faþã de alte elemente de bibliotecã. Alþi parametri În lista parametrilor sub linie se aflã o listã redactabilã cu alþi parametri. Aceºti parametri pot fi utilizaþi în descrierea GDL. E etc. Legaã de Descriere listã Valori/Defineºte ordinea Numai unul sau nici unul din aceste butoane poate fi activ în acelaºi moment.

ªtergere se efectueazã identic. Câmpul poate fi editate în partea dreptã a ferestrei.0 Ghid de utilizare . se pot alege valori dintr-un meniu secundar.capitolul 6. 428 ArchiCAD 6. Se pot insera rânduri în tabel prin selectarea butonului ce indicã numãrul rândului ºi apãsarea butonului Insereazã. Biblioteca ArchiCAD Câmpurile din tabel se pot edita prin clicare pe ele. Unde tipurile de variabile permit. Acleaºi procedeu se poate executa ºi pentru coloane.

Tipul de linie: puteþi determina tipul de linie ca parametru GDL. ArchiCAD-ul aºeazã parametrii setabili într-un dreptunghi de setare. Puteþi selecta oricare din materialele folosite de cãtre ArchiCAD. Tipul de haºurã: Puteþi determina tipul de haºurã ca parametru GDL. Boolean: valoarea parametrului Boolean poate fi numai 1 sau 0. Biblioteca ArchiCAD Setarea parametrilor Lista parametrilor se seteazã selectând rândul dorit ºi clicând asupra lui. din lista Tip de linie. Puteþi alege oricare tip de linie folosit de ArchiCAD. Tipurile de parametri posibili sunt: Lungime: determinã dimensiunile fizice ale elementului de bibliotecã (ºi le transformã în orice unitate de mãsurã) Unghi: determinã valoarea rotirii în zecimale la operaþii GDL cum sunt rotirea sau definirea arcelor. În cazul caracteristicilor obligatorii numai valoarea poate fi modificatã. ArchiCAD 6. Clicaþi în dreptunghiul de setare. ºi înscrieþi modificãrile în câmpurile de text. Este indicatã folosirea acestui tip de variabile unde trebuie date valori da/nu în cursul definirii elementului de bibliotecã. dupã semnul "=".0 Ghid de utilizare 429 . iar apoi clicând pe tipul de haºurã dorit de pe paleta ce apare. Numãr întreg: Numere fãrã unitate de mãsurã. 5 respectiv comanda Material (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. respectiv numerice. Abc Variabila de tip text poate avea max. Culoare peniþã: determinarea culorii peniþei ca parametru GDL. poate fi redactat textul descrierii ºi bineînþeles ºi valoarea. La caracteristici liber alese se poate schimba ºi iconul tip.capitolul 6. (Sau setãri complementare dacã e necesar). Material: materialul poate fi determinat ca parametru GDL. Vezi Materialele în cap. Vezi comanda Tipul de haºurã (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. clicând asupra casetei de setare a materialului. Selectarea oricãrui tip de haºurã se face clicând asupra casetei texturã. 255 caractere. Numãr real: determinã valori zecimale sau nu la calcule GDL cum este de exemplu valoarea de mãrire. Vezi comanda Tip de linie (meniul Opþiuni) mai jos în acest capitol. Aceste valori (1 sau 0) pot fi înscrise direct în caseta valorii sau pot fi setate clicând în caseta de selecþie din dreptul rândului. sau clicaþi asupra iconului ºi alegeþi un tip de parametru.

430 ArchiCAD 6. Mãsurã. apare un buton la capãtul rândului prin care puteþi alege o nouã valoare din lista urmãtoare.0 Ghid de utilizare . sau Culoare Peniþã. Linie. Biblioteca ArchiCAD Observaþie: Dacã aþi selectat tipul Material.capitolul 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->