You are on page 1of 6

A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM

FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK

HÁZIRENDJE

2008.
A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJE — 2008.

I. BEVEZETŐ
A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZAT házirendje a SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM HÁZIRENDJÉNEK mellékletét képezi.
A HÁZIREND a tagozat tanulókkal kapcsolatos szabályait tartalmazza, betartása az intézmény minden tanulója
számára kötelező. A HÁZIREND megsértése fegyelmező intézkedést vagy fegyelmi büntetést vonhat maga
után.
A HÁZIREND készült a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. és annak módosításáról szóló 2006. évi LXXI.
törvény, azok végrehajtásáról szóló jogszabályok, a PEDAGÓGIAI PROGRAM és a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT alapján.
A HÁZIRENDET az osztályfőnök az év elején ismerteti a tanulókkal, a tájékoztatás tudomásulvételét a tanulók
aláírásukkal igazolják. A HÁZIREND nyilvános, ügyfélfogadási időben megtekinthető az intézmény irodájában.

II. MUNKAREND
1. Nyitvatartás:
A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATA délutáni munkarendben működik. A nappali
tagozat munkarendjéhez igazodva az esti és levelező munkarendben a nyitvatartás rendje:
 szorgalmi időben H–P 15.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 21.00-ig
 vizsgaidőszakban: 15.00-tól a vizsgák végéig
 érettségi időszakban: az érettségi vizsgaszabályzatban megszabott időben
A tanulók csak a nyitvatartási időben tartózkodhatnak az épületben.
Ügyfélfogadás a tagozati irodán: Hétfő-csütörtök: 14.00-17.00 Péntek: 10.00-15.00
2. A tanulók munkarendje
1. óra 1530-tól 1610-ig utána 5 perc szünet
15 55
2. óra 16 -től 16 -ig utána 5 perc szünet
3. óra 1700-től 1740-ig utána 10 perc szünet
50 30
4. óra 17 -től 18 -ig utána 5 perc szünet
5. óra 1835-től 1915-ig utána 5 perc szünet
20 00
6. óra 19 -tól 20 -ig utána 5 perc szünet
7. óra 2005-től 2045-ig utána 5 perc szünet
Külön rendelkezés esetén ettől eltérő munkarend érvényesíthető.
A munkahelyi elfoglaltság miatt késve érkező tanuló – az alapvető udvariassági szabályok betartásával –
bármilyen időpontban bekapcsolódhat a tanóra menetébe.
Amennyiben a tanár 10 perccel becsengetés után nincs a tanteremben, a tanulók kötelesek azt jelezni az
igazgatóhelyettesnek.
3. A tanítási órák rendje
A tanulókat a félév elején az osztályfőnök tájékoztatja az órarendről és az órarenden kívüli tömbösített órák,
felkészítők és tanfolyamok időpontjáról.

2
A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJE — 2008.

III. Az intézmény helyiségeinek használata


Az iskola területén huzamosabb ideig csak olyan személy tartózkodhat, akinek az iskolával tanulói
jogviszonya van. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók a hivatalos félfogadás időpontjában
tartózkodhatnak a tagozat irodája előtt, kizárólagosan tanügyigazgatási ügyek intézése céljából. Félfogadási
időn kívül csak előzetes egyeztetés után, portási felügyelettel kérhetnek belépési lehetőséget!
A tanulók csak azokat a helyiségeket, tantermeket használhatják, amelyeket az iskola vezetése a tanítás és
vizsgáztatás zavartalan lebonyolítása céljából kijelölt.
A tisztaság és az iskola állagának védelme mindenki kötelessége. A tanórák után az osztálytermek
elhagyása rendben, a takarító személyzet munkáját megkönnyítve (tábla letörlése, szemét kidobása, székek
előírás szerinti elhelyezése) történik. A tantermek elhagyásának rendjéért az utolsó órát tartó szaktanár
jelenlétében az osztálybizalmi, távollétében megbízottja a felelős.
A tanulók és az osztályközösség a helyiség és teremhasználatra vonatkozó szabályok megsértéséért
kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
Tanulók az intézmény irodáiban csak engedéllyel tartózkodhatnak.
A tanulók kötelesek az aktuális tűzrendészeti és balesetvédelmi szabályokat betartani. Ezeket a szabályokat
az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal. Az oktatás tényét a tanulók aláírásukkal igazolják. Az épület egyes
helyiségeinek speciális szabályait az ott tartózkodók kötelesek betartani (pl. informatika tanterem). Ezeket a
szabályokat az érdekelt szaktanárok ismertetik a tanulókkal. Az iskola tűzrendészeti előírásai és tűzriadó
terve megegyezik a nappali tagozat tűzriadó tervével. A felelős koordinátort a tagozat tanárai közül az
intézmény igazgatója jelöli ki.
Az iskola minden tanulója köteles jelezni ha a fenti szabályok megsértését vagy bármilyen veszélyhelyzetet
észlel.
Baleset vagy vészhelyzet esetén a tanulók kötelesek betartani a helyszínen tartózkodó iskolai dolgozó
útmutatásait. A személy- és vagyonbiztonság megóvása érdekében kötelesek legjobb képességük szerint
együttműködni és a legnagyobb fegyelmet tanúsítani. Ezeknek a szabályoknak a megsértése súlyos
kötelezettségmulasztásnak minősül.
Az iskola helyiségeiben a felnőtt tanulók semmit nem tárolhatnak.
Az épületben talált tárgyakat a megtalálás körülményeinek megjelölésével a tagozat irodáján vagy a portán
kell leadni. A talált tárgyakat a tagozati titkárnál lehet átvenni, ha a jelentkező hitelt érdemlően bizonyítja,
hogy ő a tulajdonos.
IV. A tanulók magatartása, kötelezettségei
A tagozat tanulói kötelesek a társadalmi normáknak és a bevezetőben felsorolt dokumentumok szabályainak
megfelelően viselkedni. A tanulóktól az intézmény elvárja, hogy öltözködésük, külső megjelenésük szolid,
vizsgák alkalmával ünnepélyes, viselkedésük egymással, az iskola és a befogadó intézmény minden
dolgozójával szemben udvarias, tiszteletteljes, előzékeny és segítőkész legyen.
Intézményünkben tiltott magatartásformának minősül:
- durva, trágár beszéd;
- mások személyiségének, emberi méltóságának megsértése;
- minden, egészséget és testi épséget veszélyeztető magatartás;
- a tanórák rendjének mindenfajta megzavarása;
- rongálás, értékek illetéktelen eltulajdonítása.
Kábítószerek fogyasztása, terjesztése és az ezeket elősegítő tevékenység büntetendő cselekmény, a tanulói
jogviszony azonnali megszüntetését vonja maga után.

3
A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJE — 2008.

Ittas állapotban való megjelenés, szeszes ital fogyasztása és árusítása az iskola egész területén fegyelmi
vétségnek minősül.
Az iskola területén - a kijelölt dohányzóhelyet kivéve - a dohányzás szigorúan tilos!
A tanóra kezdésekor a belépő tanárt az osztály köteles néma felállással köszönteni, a tananyag
feldolgozásában aktívan részt venni.
Mobiltelefon használata a tanórán nem megengedett. A tanulók kötelesek telefonjaikat kikapcsolni vagy
„néma” üzemmódba állítani. Ettől eltérés csak a szaktanár vagy a tagozat vezetőjének engedélyével
lehetséges.
V. A tanulók ügyeinek intézése
A tanulók ügyeiket elsősorban az osztályfőnökön és az osztálybizalmikon keresztül intézik. Kivételt
képeznek azok az esetek, amikor az ügyintézést a tagozat valamelyik képviselője látja el. Az ügyintézés
során a tanulóknak alkalmazkodniuk kell az érintett iskolai dolgozó munkarendjéhez, elvárásához és
előírásához, valamint a tagozat és az érintett dolgozó ügyfélfogadási rendjéhez.
VI. Hiányzás
A tanítási órák látogatása a 243/2003 (XII. 13.) Korm. rendelet 4-9. §-i alapján az iskolarendszerű
felnőttoktatásban is kötelező. Az esti osztályokban a hiányzást az osztálynaplóban a szaktanárok
regisztrálják, a levelező osztályok tanulói a tanórákon jelenléti ívet írnak alá, a hiányzások regisztrálása ez
alapján történik. A közoktatási törvény rendelkezése alapján a tanuló hiányzásait az osztályfőnök
félévenként összesíti. 10 óra igazolatlan hiányzás a tanulói jogviszony megszűnését jelenti. A hiányzások
igazolását az adott hónap utolsó pénteki napjáig kell átadni az osztályfőnöknek. Ha a tanuló a tanórai
foglalkozások több mint 50 százalékáról igazoltan marad távol, félévkor és tanév végén osztályozó vizsgán
köteles számot adni tudásáról.
VII. A tanulók jutalmazása
Jutalomban, elismerésben részesíthető az a tanuló, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten
kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az
iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez.
Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók:
 szaktanári,
 osztályfőnöki,
 tagozatvezetői
 igazgatói
 tantestületi
A dicséretet az osztályfőnök a tanév végén az anyakönyv és bizonyítvány megfelelő rovatába beírja.
VIII. Fegyelmi és kártérítési felelősség
A közoktatási törvény 76-77.§-a pontosan szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét.
– A tanulók fegyelmi felelőssége
Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi fegyelmező intézkedésben részesíthető. Szóbeli
figyelmeztetést a szaktanárok, az osztályfőnök, a tagozatvezető és az igazgató adhat.
Az írásbeli figyelmeztetést az osztályfőnök és a szaktanárok javaslatára a tagozatvezető kezdeményezi és az
igazgató írja alá.
Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben
részesíthető. A fegyelmi büntetést minden esetben az iskola nevelőtestülete hozza. A fegyelmi ügyben

4
A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJE — 2008.

eljáró háromtagú bizottság munkájáról és a fegyelmi eljárás egészéről jegyzőkönyv készül. A tanuló a
fegyelmi eljárásról határozatot kap. A fegyelmi büntetés lehet:
 megrovás,
 szigorú megrovás,
 áthelyezés másik osztályba,
 kizárás az iskolából.
– Kártérítési felelősség
A tanulók és az osztályközösség a helyiség és teremhasználatra vonatkozó szabályok megsértéséért
kártérítési kötelezettséggel tartoznak.
Az intézmény csak a megőrzésre hivatalosan átadott tárgyakért vállal felelősséget, így értékeket (például
pénzt, mobil telefont, kulcsokat vagy ékszert) mindenki csak saját felelősségére hozhat az iskolába.
IX. A tanulói jogok gyakorlása
A közoktatási törvény 10-12.§-a pontosan szabályozza a tanulói jogokat és azok gyakorlásának szabályait.
A tanulók tanulói jogviszonnyal kapcsolatos jogaikat és kedvezményeiket a tagozati titkáron keresztül
érvényesítik.
A tanulók minden tanév szeptember 30-ig osztályonként osztálybizalmit választanak, aki ellátja az osztály
képviseletét.
A személyes és az osztályközösséget érintő, az intézmény működésére vonatkozó ügyekben első körben az
osztálybizalmihoz, az osztályfőnökhöz, a szaktanárokhoz vagy a tagozati titkárhoz, második körben a
tagozat vezetőjéhez kell fordulni. Az ügy előadása és a rá adott válasz lehet szóbeli vagy írásbeli. Az
írásban előadott ügyekre a tagozat köteles írásos választ adni. Tagozati döntések ellen kérelmet az
intézmény vezetőjéhez lehet benyújtani.
– A tájékoztatás, információ
A tanulók információt az iskola bármely dolgozójától kérhetnek. Ha a megkérdezett nem tud válaszolni,
köteles a megfelelő személyhez irányítani a kérdezőt. Az informálódás további fontos csatornái: tagozati
hirdetőtábla, a tagozat honlapja.
Az iskola alapdokumentumai nyilvánosak, ügyfélfogadási időben a tagozat irodájában megtekinthetők.
A beszámolók, osztályozó vizsgák témakörei nyilvánosak, a szaktanárok a félév elején (szeptember 30-ig és
március 1-ig) adank róla tájékoztatót.
A beszámolók, osztályozó vizsgák és egyéb számonkérési alkalmak időbeosztásáról a tagozat vezetése a
hirdetőtáblán és a honlapon informálja a tanulókat.
Az írásbeli dolgozatokba az eredmény kihirdetése után a tanulók egyéni kérésre betekinthetnek. A
betekintésnek és az esetleges jogorvoslati igény benyújtásának határideje az adott vizsgaidőszak utolsó
napját követő 2 hét. Ezt követően a dolgozatok megtekintésére és a fellebbezésre nincs lehetőség.
– A véleménynyilvánítás
A véleménynyilvánítás szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül lehet gyakorolni. Egyéni vagy
közösségi véleményével bárki és bármely közösség fordulhat az iskola bármely dolgozójához. A
megkeresett, ha nem illetékes az ügyben, köteles azt a megfelelő személyhez, fórumhoz továbbítani.

5
A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJE — 2008.

X. Záró rendelkezések
Az iskola házirendje nyilvános. Megtekinthető az intézmény irodájában, valamint a haladási napló
mellékletét képezi.
A házirendet a tagozat tantestülete fogadja el és az intézmény igazgatójának jóváhagyása után lép hatályba.
Jelen HÁZIRENDET csak a tagozat testülete módosíthatja (törvényi előírásoknak megfelelő kezdeményezéssel)
a közoktatási törvény által meghatározott közösségek egyetértésével, és az igazgató jóváhagyásával.
Budapest, 2008. szeptember 1.

A SZINYEI MERSE PÁL GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJÉT a tagozat vezetőjének


előterjesztése után a tagozati tantestület 2008. szeptember 1-én elfogadta. Az elfogadást a tantestület
jelenlévő képviselői aláírásukkal tanúsítják.

Budapest, 2008. szeptember 1.