www.urdudost.

com

UrduDost Library

o+…]æ ‚mˆÚ
( )**
^)

Þ] ‚mæ^q

1

www.urdudost.com

UrduDost Library

øZŠh
+zY ©
"MAZEED AAWARGI" (Travelogue of Japan)
Jawaid Danish ---- 2006

Y 4991~g† _____ wzZ§!*
Y 6002y _____ xzŠ§!*
gZD
Ùq
-Z ______ Š Z®
À&
37D® ó¦Z¤
/ö+GZ ___ 8
-jì
71D® ó?Wsz.
$6,______ øZŠ a ____ tgzu
è

kÛnÎ
°Z e 01&9zgB002
V …^Ò ÜnŠÏi
& ƒ ÄÔ 11&41
71D®Ô ezgîÏG

( y*y)†
 R,
4

Z”Ô L1X2J7Ô8
-Ô ezg¾zZÆÔ 4751

2

ç

( Z” ) Æ8
-g

www.urdudost.com

UrduDost Library

W
d


…æ]

ŒZ
x **
Æ

3

www.urdudost.com

UrduDost Library

z

7

1 __ ‰ 0ìÉë„íy*
0Y

1

24

}k
,
kláZz`gÎD½Z 2
b
(N
VG
é5OÒ£EwÈÅkZgzZñWã*
0Y 3

29


/ã*
0 Yi ZgŠugzZzŠg Z ñu

15

4

ð3TÅä~!V; 5
EI
G
®Š ÅyZz3,
gzZ‚» ð34] 6

35
40
48

Kg ãÎ 0*
áZz~

7

53

á~kÆf
$ð»

8

62

ìY Iy0*
Y-i
+gt

9

68

§ÅVß ZzwYÒ
ó V¯ÎÆ~o

01

75

{)zxâ ã*
0Y

11

~ðZŠÆâ c*
YA __ äƒ

85

21

²¤
/1gzZ ñeè¡ 31
E

h
-: °¬ ÿL Ð: Ãg ¬+ 41
J
E
2¢ 51
Zg **
-‚ __ 3,
eszçJ.G

97
101
109
4

www.urdudost.com

UrduDost Library

121

-»8
8
-; __ V!*

è

138

»VñuÆg Zi !*
zpü™f 71

145

**
ƒVZª„\WgzZOŠ Z **
Y\W 81
Y7991ñ; __ V¹N YÂN Y

1 52

61

91

uY __ à»VVZ— 02

157

Vƒ7?Í~

169

12

179

¬=ìQ ÂìÆzg=VZZ 22

187

xâðågzZ ~’År
# ™YZg 32

1 93

ðƒ]‡5ÐyZ~{ Zg 42

5

www.urdudost.com

UrduDost Library

! ðWkZg „Ïg ZzWÃí
Šz!*
ÆV-gZØŠ ~^xÓX¸bŠ wÅ}iZzgŠÆ*Š 5a}÷äó óÏgZzW LL

LZgzZ *Š „ Ú Z Vƒ [ ™~^ AX Vƒ @*
0*
[»g/0*
å ÊpaÆ^6 uZ~
a}÷ÉìglZ÷sÜ:^ __ ì ½ZŠŸ »^[ZX Vƒ ;g Y ` &Ã\W
!ì Ìxl
x Óä]Z|{ E
+‚ZgzZVzg óW9
z 1B; Vð; äVÍßà ó óÏg ZzW L LV˜
!ó Xó ì hZ[Âp'L L¹Šz!*
ÆVñ{F,
x ÅZ wzZ ä® óòe » Z zŠg Z wX ! fQ ó õi Z ³ZÐZ ä òe » Z zŠg Z ~¬
X ˆÅI[ c*
Í __ Zi ZâÐY 9891
~y »kZgzZ ðƒi Z
Û uÐ ]Zi Z ³ZX ðƒw=b§ÅwzZî
+'
× LL
è Ìó óÏg ZzWh
E
E
Xì Lec*
W6,
x ¬çL3!¢ÌÀF,
@»kZ[ZX Š
HZi ZâÐx ÅZgzZ Zƒw=Ìci
+Z
Xì #
Ö }
.7
+Z ZuzŠt§{ÅpŠ ÅVƒ â 
Û x™gzZV2zŠ
è ci
X ]i YZaÆJ
-^ΠZ
øZŠ+
hzY
ŠZg I
Y 6002y

6

www.urdudost.com

UrduDost Library

!1 __ ‰ 0ìÉë„íy0*
Y
lp™| 7,t áZzáIîgzZ «g =g Ô [xZ „
 zŠ ÔgZŠ¸g Ô áZz y}÷
X ‰ „0ìÉë ( g !*
~y
Wh
+
á gzZ )g!*
«~Ï0
+
ig »y
WBƒ
t gzZ X ÑZ e ™ { nÊp~ 6 Æ ¯[ ä }È L L V×Í −Å ce !{
Yw$
+yÃÑÆë‚! I{g ~OŠ Å ~OŠ __ ó Xó
CîÉHdŠ VŠ
HgZzW
X ðƒ~g7éZpÜk
,
Š ÅVzm,
³gì
ó

G-G

E 

¡
L
$#x Äx @*
V
-ZÅ ë $õ ~Ô
T e O&ÆPzŠÔì õg @*
q
B6Å ag â

@*
³Z CZ ñƒD™{ i Z0
+Z »Ìñä~ˆÆ{)zQX VƒŠ
HZg @*
Z¬4B02sÜÐ
X ì x¤
/wj â »^g7 *Z êg**
1ì ~¤
/eB7 sÜ~ŠuX ì 1X™wï^Ã8
-Ñx¤
/
~ ‹Z '!*
Å}®Š KñKñ 1™{ i Z0
+Z ä ~ „¢X ì VZzŠ VZzgƒÅVÍß
;g™¤ç»! Ñ~ÌZX å[VY I~Dƒ: VYX å{gzŠgzŠ » ã*
0 YÎC
Ù ¹!*
X
è
ÐÚƒ »™ WÌÐOŠ ZOŠ Z¼ X ¸ìg| 7,g ¶ ZÑ ~ íÑvßX Š
HïJq
-Z å
c*
ÍX å ;g™{C
Ù b»ñLZ™| 7,g ¶ZÐ Ùñ{ ÑZzt ‚¶t ]ªgzZ¸ D Y ò
Ù Š¼ƒ
 å ;g™~ñÝZ Âg7 s ÔÐVƒ DƒX
Dƒ',
™} (,ã*
0 Y
6,]!*
-ZX åLe7**
q
™[Zy

~cßZ ªCZ6,y0*
Y ÿL X3ZVY óå;g Z—Ìñƒ
5µ[ˆ »áŠ nÆ´™{²zŠ ù6,Úƒ »¶„gƒÄÃgzZ
*
Û Æ~Çq
-Z(Å{ ð½ÓG
wjZaìVŒ}g ø&\ac*
*
Û „zV; Y ! ¶„g™6,
äZŠ LgLgÑ ~
-²Y7
5µgzZ ïHE
BG
-Z¼Zà *Š ~g ‚Ô ˆƒuX
D WÃD Yá
Špx ¸à Zz ä™ëZ
Û { ð½ÓG
t Ð kZX
ñƒÆµ ZŠp™h — 'Š ¬ ~g ø ªX ì ^~ [Â[ˆîZzg

~0²Š ZÏZ~X
ñƒñÎÐJ
gJ
-[ZÃe
$Zzg *ŠKZ ã0*
Y ðƒãZz]!*
& åÂuZzt » ã0*
YX ¹ÙñÙññƒ D Z—ä {²zŠ ]§z ]gßwJkZ å
ªÙñÙñ~ i Z0
+Z ã*
0 Y} (,Ìä ~ ! ‰GÐ ` W'!*
Åx » ¹!*
Ô å } Y~
„‰ä kZX ØŠ J (,s
B k’zZR,
áZz°Z e ÎJ WÆöÝ Z k%Z ñƒ ë ì
7

www.urdudost.com

UrduDost Library

à ¤ÂÆ[¢gzZ ¦*ŠkZ ! ! ! L L Y7 ~ ‹ZgzZ »zg Ug ¯ä ~ c*
VZ \a ì
%Ni *
ñƒBÃA çQéa6,
kæF
!Y"kZ {z¬?>
ë H~y!*
i,èÅ\W
%Nxg Ãq
æF
-Z ä kZ å Le **
ÑO [ZŠ W ã*
0 Yx Z Zx Ì~ ó óy!*
gÎ L LX c*
C mïx
X c*
Š J (,
Ãä™

58F
%Nxg Ã~J
5µìkZ {zÔ ;g @*
™æF
-Z
#
í‚6,ø½G
ÐíQX „g C™[ˆ6,
{ ð½ÓG

à ZzËÏKgq
-Z ~g Çm,
g ~½¯gzZ Lg¼B‚^â} (,¹PˆÆkZX c*
Z™
-ZäkZ Â[™à { ~™I~Z
q
# Ô ä1y‘ÐgzZ *
c J (,
ÐW}÷™Äg~~™I
X ~Š N*
ß:ZzÐZ ÜŦgÆ™í‚ä ~ Ô Ålg Z*Å\Š ~y
Wñƒ D J (,¦g
{ i Z0
+Z Â~ 7,
Ã6,¦gñƒDg L^âX åYƒH{z´Æt]È»T¹¼ äkZ
~g‚ƒegzZ ^âÆ9zgμgzZÄÑ q
-Z ª^â} (,kŠÆgZD
Ù kŠ ~B; Zƒ
5µì[ˆ Zƒ {i Z0
Ç!*
ªZz{ ð½ÓG
+Z6,Ú Š f
$g Þ
â ZQ c*
W: ¢¬ X ¶~g Çm,
g
[Z X ‰ „ 0 ì É ?y
WøZŠ ‹| [
d‚ Z0
+
Ãq
-Z ~ ‚f Ug¯X
D™„
 gŠ
: é»B; Lb§ÅVÍßx ¬ä ~Ãb ÍX
D îÉH+ ¼gzZÄÑq
-Z BŠ

-ZÃ@§ÌQX ì ;g I
q
H¸gzŠÐíå™™ã ~=…ì ]!*
gzZtÔ Œ
pôgzZ lp~ J… Ô
^~ Ïg ZzWgzZ ~g¹KZ ëX 7Š ðÃÐ }uzŠ
9Ȼd
$¾z ÐkZ1Ôì CƒªÏÐq
-Z6,äY0ì É
F
g____
»yizÆkZgzZƒ 3g™ ZQä ZƒŠuÅÌñÃò¤
/Å+ ÄÑì YƒX å ;gƒ7{ i Z0
+Z
]!*
tÐ ~g Çm,
grÑ~Ù
A ! V; X¸ìg}Š äƒ7R^Îá}÷{ i Z0
+Z 
7b§Åíz}g øXì 7¶ÌÅ~g Çm,
g b§Åà qlp~okZ¶s ™
._Æw©~^gzZ Hx¥» óg:Z †ä~ !ì yÌ~g Çm,
g b§Åà qlp
z} (,
gzZ HwLZ Z÷ñZ—%äVâ Z â ã*
0 YzŠX àä™ ¦V;zR^ÎZ (,
+Z
X å YÌ| (, X å »½ ‹ Ái Z Áx Z¤
/
z6,Z÷X ~Š C:Å: Zizg ____ + 003~i Z0
g c*

Dƒ Q ^g7 *Z x Ó}g Z Ô ì {Š c*
i ¼ `g e Î = ñƒ ïŠ +0012
!H OÎÚ Z[Z ____

-Z)Hà ZzB‚Ô ¶„g™ › ~g \Z å CZ {²zŠ ù6,Úƒ » Âg ÎZ †
q
 gI
8

UrduDost Library

www.urdudost.com

5µÐ Lg
ªìR,
ÛàÇ\Zåt Zƒ{ i Z0
+Z6,Ú ŠÐg¨X ‰„göÐ{ ð½ÓG
c*
-g ‚yà ÇñC àÇÄWt Â}Š™88
8
-ggzZ U
$N*
Å¢KZ â !*
gjðä
/Z~ kZ
%Nh
ó ó~ [ˆª L Lì ]gz¢V˜ Ô YZX Çñ¯ CgŠgzZ ææF
+'
× Ã}n ÆkZ { i ¸

ó „gYÅwEZ àÇ\Zå¹',V;z 7]gz¢V˜gzZì ;gƒwEZ »VèZ
u @*
~ ]» Z f Å Ë g ZŠ¸X
Cƒ Vc*
gz$Åi§LZ Åx ¸Cc*
¹F,
Ù Ô HÐ kZ
C
\W~Ô Y7 ~‹ZgzZN Z—6,gî CgŠV(™NŠ {Z~\Zå= X Å7

V,ZXì **
Y6,
íkZ=c*
CgzZ ~Š J (,
ÐWÆyZc6,
-Zä~?Vƒ$
q
Ë ™ŠæHÅ
ªC
Ù !*
6,B; ZŠ Ô
} 9\WVΠL L c*
CgzZ c*
Š ;ÐW}÷™wïu»Y Iä
F,
Z ~g7 ã ™á +R,
\WÐ V;zX ÏñYá øZ} wg ;Ã\Wt óì ~9'à Zz
~ !'óBá .™òC
Ù !*
Ô ÏñYá
æ æ ÙbÃ\W+R,
gzZq
-ZÐV;zgzZN Y
X ÏÑ Xk
,
ŠgzZ ǃ H ã½tZ™ » .gzZ +R,
Ô 'kZ Y7 º ºgzZ H ZŠ Zt]ä
ˆÆkZ + g ZD
Ù &ðJ e ðø ¹ñƒ !μgzZ ¬Š6,^g e Ë{g !*
zŠ ä)H
X ì y¶»VâŠP ?N*
ÑZz ì Ét Š
Hƒ { i Z0
+Zt 1c*
Š 7ð‹= ¹¼ Hä ű
µ¹Y I å ‹X å [ ™ ay
Ùpç+ g ZD
Ù õ0*
gzZ åc*
W7C
Ù !*
Ð ^g7 *Z~ ÌZ

Xìà+F,
µ» *Štì `ƒ¢[Z1ìà
{Š ¤ b§Å™X Ð~_s ™gzZ]gzp¹öÝ ZíÑðeZ6,øZ ÏÆ
›
Û ~»i§LZÔk%Z} hðÔ ã*
0 Y
Û )F,
{Š c*
iÔ È,*ZÔA‡cuÔ Ò{Šx Zg WgzZ
Pt ‚}÷X H qzÑ **
™¤ç»"e ä~ ÂB›
Û Ð}gÂÆC
Ù !*
# XuZz
Z
áZz + âÆ<
Ø èåVŒ}g ø‰Ô¸ÆñÎ[ÕC6,
ì'gúgzZŠ%ã0*
Y 
Zƒ{ i Z0
+Z=¢1 ____ àW“
 V Œ<
Ø èåˆÆ#
Ö |$
+
tX
n
pg ñÎ
Xì x ¬wEZ »kZaÆvÐ~Šu`ØX¸~[Õ,Zvß}g ‚¹
.cN
+R,
ÅíÑg WZÐ V;zX c*
Š àó ó~g7 ã L L~]| l,
e ä ÙÑ*Z öÝ Z çF
~X å} Y7‹ZgÇZg eX ˆï.„ ä
3C
Ù !*
X àææ Ùb~4{gGðÙá
…X ¸ìg Z m
ì= +074„ Dƒ yƒ Z e¢
aX ð3Š c6,Åä1LZ {g !*
zŠ ä
ägÇZg e X Ågt ‚ÆáZz :7 .6,ì Zga q
-ZÐ Vƒ ñƒ „ 4 õ0*

9

UrduDost Library

www.urdudost.com

c*
Z<
Í ~X Zƒ7
-eZƒ
 t X Î ä™]!*
¼ÐáZz:7 ™F,
ZŠpgzZ Z hg~ ~h Ç=
~÷a ~],
Ze q
-ZÐ Åa KZ :7 ˆ 4zŠ X Vƒ ÑZz äƒg ë¤
/~ ¤¾

™ Yñ¦X CW7‹ZÃgÇZg eÙ s ç ¹ä kZ ñƒ ë ìX c*
Š ð3Š @*
Ws§

~h Ç™NŠŠp\WX ì Ø »\Wyk ÑZzˆÆ yk&X N Y&
× ‹à ZzB; N !*
ëˆÆk
,
Š ~hðX
DƒpÑ} (,áZz:7 VŒ H ZŠ Zt]ä ~X BZÃg
ä˜q
-ZX Îä&
+
ðe Zu »8
-¤ ~Æ™ ZŠ Z.
Þ »+007X¸} 9t ‚ÆËr Z
ÀÆŠZg I‰
Ü zkZX å**
Y6,w2,v0*
=X ¶„g Y6,
zZÐ Å8
-¤ S¨ ðƒ
?w2,v0*
gzZ ™Ð~!~(,
» *™õWÅ+Ô~Å^Âq
-ZX¸ìg WŠ c*
õ0*
QgzZ ñƒÐÙx¤
/~(,
™igzZ ÑÅ{ i ZzgŠ är
# ™gâ Z6,
âw»
7›
Û {zgzZ ¶k¯ÅPzŠ ÅyZÝZgŠXìg D™ ZŠ Z {gñ »î:^g7*ZJ
-4
E
 
Æ õA r{z 1:ZzÐ Vð; ÆyZB; CZ )aÆpg]!*
ä ~X¸ñ0*

X ñYƒ ñe x¤
/x¤
/[Z'Ô Š
HVÝ‚ 9~ VxÔ ¹ ( ¸ 7~ eñÆähgˆ
E
3r
§
öGÂkZ !}IŠ¤
/V˜\Wy
WÔÐBï&
+
ðeØ\W å¢=L Ô
L {g !*
zŠVxgâ Z
6,l
Û X åZ_s ™gzZ {Š ‚u"É {Š ‚ »Vz#zŠ*X e {g:%ñZ—~6,4»

Tn}gŠ×3,
eX ¶ˆ~Š waÆå ªÔ ¶—É 7bð"à ZzVÉ-Z
Ù
Û gzZ×ÅÏ™%gzZ ð"-Z óåx ÈZ »ä3**
3™Ö6,ð"ñOÆV±™Š¤
/
Æ
Ön{Z ({ ZpvßëX å:¬…kˆZ »kZX åã*
0 YÇ!*
*ÑZz„ Z÷J
-x ÈZ
Xì M#WgzZgzu ÷~á
ˆ nAŠ™ Wy0*
Y ðÃX
D Yƒ2~~²µˆZ™
~X åÎ » ó**
ze â Lòk%Z77 Z ‚
Û Z bzg Z (,q
-ZgzZgT ÑZz ÅZC ã*
0 Yq
-Z6,g Z-Š
Ô ðWi ZzWÅ©Ægâ ZÐÏ ó Xó ì çàÅ\W·W**
ze â ÂL LðÎi ZzWñƒä
ˆä
ñeX
É0*
CaÆó¡â gzZ **
ze â óÅVâ Z â ã*
0 Y}g ‚É 7~÷sÜ
ÅV2zŠvŠgzZ®ñƒf
eV)ÅñeQÔ ~ŠÄg6,ögzZ ñWgâ Záe}R,
Å
G
'
+
 óh7 e

„ Üïoè}g é£ {Z (Z~77 gzZ ð" ~g vV; }g ZX ì ǃ
»yZ1
` Z'
× 3ggzZyg e â } (,
ÂDƒã*
0 YXì b6Z »VŒ¸ ¹ägâ ZX Š
HwÈ
H
+E
V; X Vƒ ;g W 8 Š~ ÷ »gzZyk]gzp} (,~ 5 Zg1ì @*
ƒ {Š ‚¹ ö;g ¯§
10

UrduDost Library

www.urdudost.com

Ð VßYÔ}Š7d~T‰WgzZ { i ZzgŠgœ»yksÜ1
Dƒgz¢tÂ]gzp
wj â »g0
+Z1 ó ®Í',8
-g C¾~T[Ñ@*
‚ N*
ggzZ **
L¦¡‚ N*
gÔVc*
g H~−
ëgzZ ǃ **
™x Zg W„6,l
Û ÌÃ\W ` WgzZ
D΄6,}i vß F,
{Š c*
iQ Ô {Š ‚¹
QgzZVƒŠ Zi WÐ{ÅVâzŠ _gzZ—[Zì H^ Ú Z ä ~! Vx}
ó 7,|VâzŠ
ƒ C ÅY I¼ Ô’Å ŠZgI¼ X σ ~g ZË ‘
 Â` WX Ñ ä™ù ]!*
ÅäÎ ?` W
{zZ !/e » V‰kgÆ x Zg{
q„B‚ÔØŠ J (,Ãgâ Z oèP™wÅá CZ ä ~óð¸
D YƒlpgŠ¾6,VÂ!*
Kg KgvßgzŠÐízX VZ í™NŠŒ kg {n»gâ Ztó ]
ÌgzZ ‚ó
È ,Š c*
,èÅíz 7ð‹~"e kZ ð¸ L L ¹~ l ägâ ZX

X σ]‡5Ð?¶:yZ=, zÔVƒc*
WZƒÂg~5 Zg1åYѼ¹
¸k
B §Ñ‚Ær
# ™h
+zY„
 zŠÆægp¶‚Æ\z¤
/xâÆ®}÷gâ Z
n¾Åä™x<nçä ~X å c*
Šy¯ »gâ Z äægp‰
Ü z DƒÁgÐ „X
}÷X Cƒ]!*
Ðr
# ™Š Zi WóxzgÆgâ ZiŠC
Ù 1Ky¯g Ñ"Ð 8
-»7
-;Ð
-; ~ E
7
@z ÒkZX å Le *
*™]!*
g!*
-ZÐgâ ZŠp~1¶ˆƒÃVÍßyZ¸Åî
q
Ð Vxgâ ZgzZ Hy¯‰ ]Zg ä ~ yŠíWX ¸`ƒ ay

°Z eB005 sÜÐ 8

Ð „VÂ!*
! ¹h
+æWlpgzZ c*
Š Œ3Zg1ðC~g6Åî:^g7 *Z äV,ZX ðƒ]!*
X¸lpÐ]‡5kZvßëX ðWt ‚ÌYZ'
× lpÅkZ6,
YX ÎyZ âg¡gâZ=
**
ƒ x **
ë Z÷Ð t · Z èE
L j8 » ð“Æ yZ }uzŠ Ô hZ ËÅ Vxgâ Z Âq
-Z
+e FÉ 7g e~ ~i Zây¶ä •
0
 Z 4,Å ºggzZ x **
ª( J
-u Åh
+zY sÜ)
ñegzZ`ZÆ™ »oèLZgâ ZX
Ag !*
«vßë å;gµ7(ZX¸ØŠ Î
ÅyZ Ô 7+Št1
Ã
W ¹ ñe Ìã*
0 Y b§Å®ÿL X3ZX Ñ ä½{g !*
zŠ ”
Ð
ÌÐ yZ Ô ‰ Wr
# ™Š Zi W~ ãZ X ¹ägâ Z Ô ÇVƒ ö Ã\WÀÔì CBeÅñe
!‰ − ä™’ 
á ¼r
# ™Š Zi W6,
ìÆgâ ZÔ ¶_ƒ6,
y¯g !*
FÂ]!*
Ô Zƒsg ¬
ëX ì Ð ÷Š@ m» yZgzZ
.
$e:Z b§~÷ 𸠊 Zi W c*
C ä gâ Z
ëXì»ä™8
-bZL!*
ñI WxZ¤
/
z6,
Z÷ˆÆkZX
ìg™ âøe »y!*
i ã*
0 YVâzŠ
c*
ŠˆUg ¯ä~óXó M
h™7{iZ0
+Z\W»ðµÅYIVY
ìg™Ì[YìN*
^g0*

11

www.urdudost.com

UrduDost Library

ñW\W ÂÌZg—L L¹ñƒ ¨ ägâ Z __ ì [ƒ {i Z0
+Z[p » ðµkZ= 7Ô
À&
/ ŸG
ä ~X
”iZvß1ì { C" Âðµ ¹ä ~! Hì @*
ƒ õG
ŠÐWÐWÔ

Ð ã%
O{ç~(,vßtgzZì Šñ6,ì ZgaC
Ù Åa :7 +Z `Ø X c*
‹§Zz ÑZz:7

‰ØŠ Î~í§»áZz:7gzZ
ÁìZ`
VŒì 4 ¹ä~X
D™ðÉZg
x ¬1Ô 7ÁÐà} (,ËáZz®gzg&
+Z17b§Åugc*
E gzZ®V; Ôá1 gâ ZX
Xìg Z0
+ZZgzZIðZê
Ô N Yƒ ÷
Û \W𸠹ä gâ Z X LßÆ™’ 
á } ¡ }− r
# ™Š Zi W
-» 8
8
-; = X Š
Hß~xzgB!*
gzZ ñVZ} Àä ~X B™g » **
3¼ ëJ
-Z
#

Z_s ™1å Z(,„ ‚ Ú Z~ ^
,‚xzgB!*
ã*
0 YX ‰ WŠ c*
xzgB!*
áZz Ëå èE8F
~b6Z+Š™1e1e ¤
8ä~X åÌO
$úxgÃa»®Zq
-Z {z´Æ9}QgzZx¤

»O
$^; h
+
á ä \WX ‰ƒ rg â¹ ! }gZ ! Š
HWC
Ù !*
ƙspk]gzZ c*
.[p
1 Â.ÔìŠ Z% HÐ wEZgzZ
ë O
$^; ÐZ\W YZ ! Y7 ägâ ZÔ H7wEZ
1 __ ì Mx Zg WZ(,
ä
ˆ ™F,
Z~ O
$kZˆÆä. __ ñZ—Vxgâ ZX ð¸
b§ÏZvß ã*
0 Y ! ð¸h
+zYX ð¸ù @* 
~kZy¨
KZ ‘b ~ !ƒ™VY ä
ˆ ~kZ
Ô V; Y X ¶~g !*
ÅäZ—}÷ __ ì ÌÇ._ÆŠÆyZ O
$tgzZ
D .
YZ __ Vƒ @*
+y
h
`gÑ ZÑZ~gzZì CY7,Kg= YWÅ^Ñ ã0*
Y ÒZa ÏZ
!ðÎi ZzWär
# ™Š Zi WXìg » **
3ÔN YW[Zvß\W
Šö åH„ qzÑ **
3ÌZX ‰ƒ¦Š¤
/
ÆöÅä3™hg'!*
KZvßë 
å ;gVZ!Zâ ZuzŠ __
„g µ rze ,q a ÏZì > Ü
A Z÷ Î= X Ð
Œ~¬X¸ìgI¨
Ær
# ™Š Zi W1¸lñ{gâ ZJ
-[ZX Z 7,¢!\ »Þ‚
~hðr
# ™Š Zi W(Å ¬Š [Z1X ì ;g| 7,¬Š ŬРä3Ôì y›( ð¸
å7Š@L »]PŒ
Û VY c*
W7~™b§~g7 XÑ ä™Šgz »ÝË~ i ZzWœzZ
¶Š −} (,Vxgâ ZX ì @*
™ qg s§Å 
á ¸ ~gŠ â KZ òŠ Wq=C
Ù ~ ¤gzZ
]ªX ZƒkCZƒ"
† ~²}÷!Zâ __ H !ì!²iá1gzZ ñZ—~i Z0
+ZáZz
12

UrduDost Library

www.urdudost.com

} hðÔ åN*
‹å~}# __ 7!*
ZÑgØÌC
Ù !*
gzZ
™VYÆvßt ðƒ Ì
t X ¶„g}Š ð‹i ZzWÅtjÆgŠgzZ äZ99gT6,gZ-ŠÐ Mz} hð
Lg @*
ƒÒZ Ât Ôá1ˆÆk
,
Š ~(,gâ ZX å6,w©ƒ
 QÔ „g ~g Y4q
-Z ðÃù
Dz
Ñ äÖÃspLZ™|ƒ
 X _ZxÑ{Š c*
i¼}i~ÙpÅäWÆ\W` W1Ôì
X ã: yvðÃÐòÆá²i
D ¯ yk (Z ã*
0 Y Ô 7]!*
ðÃÅäZ<
Í X
Xƒ Zƒyvh
+”Ðá²i Zƒ (Z Á¹ X
} 96,*
Û ÆìßyktÆ~Ç
g !*
-Z Ái Z Á~ ‹ [» ¹ägâ ZX
D ZC
q
Ù ŠÝ𸊠Zi Wg !*
X~ w‚ Y7 ä~
X å„{Š c*
i¼nç` W1X ‰ 7}ÂòzŠÆ¹gzZ
F,
x ÓQ—
C» »gZ-ŠzgŠgzZ **
i°»}iX åHÝq/Š(Zg !*
«~lƒLZä~
w‚B8ðÃ~X Š
HWŠ c*
=ÑZz„§Zzq
-Z „ (ZX å‚ Z h Z Z h Z8
-g »y!*
öŠz !*
Æ−
F LZ=™iä{−Zz~÷ÔIÁ@WŃ
 Ðg åzm7
-eZ‰ ]ZgX å»
ë¬ X ¸ìg}Š yZ f ZÐgzigzi ðñŠ%¼ Ô ‰„g m 'gúC
Ù !*
X å Zƒ c*
ôÐ
!²i `Ø X ¶Z~¸Z
Û ZÐ __ ågzŠ »V
$ZgVâŠyZVY ZƒŠ YðÃŒvß
` WX ‰„g ,
$»Vâ Z ~÷{Š c*
iÐ }iVYì @*
ƒ ÷!²i Zƒ: {i Z0
+Z= X ì
!ì Ci°ù}i Zƒ{ i Z0
+Z
gzŠ » °»ˆÆ3,
eX ìg D 3Ð Ùñ{ Ë~ Vß ì LZ LZvßëyZgzŠ kZ
D™Ì'!*
vßëB‚Æ™X ~Š Î ó óx **
L L™aÆ%$
+qçñä r
# ™Š Zi WX `

ñWy0*
Y™ÛV`Å´ ˜ZÐ Vß ‚J Wr
# ™Š Zi W`Ø X ¸ìgY
c*
Cä ~X ¸T e**
YgzZ}{z D ðµgzZƒÔ Vx{ÅÄX 7lp6,gî~Š ã
C
„gX
HT e\WBŠt\WX
Šñ~oC
Ù Â;‚gzZVx{KgKgt
ähÐ *7Z}Êpvßë1Xì ŠñÌ~M%Z à ѹ Zhð{zÂ]!*
Ń
íz LZ4gzZƒHQXì *
@YƒÁkˆZ »kZÐ kZX
Tg D™ÒÃÅ

HWŠ c*
Ä»@t ËZ„
 zŠáZzó óDÚZzŠgZ L LLZ=X 7~
Á Ð íz 1 6, VŒ
bZ ë
Á Ð íz 1 © ì ‚ VZðŠ VZðŠ
13

www.urdudost.com

UrduDost Library

¼aÆä™Ýq¼ ð¸ !Ã\W å**
hg:D CZÙ s ç Â
kˆãZ¤
/ZgzZ
ì ðWÆL LX Š
H™Í1 gzZÃwj â h ÁŒq
-Z » ™yZgzŠ ÏZ X ì „ @*
7,*
*™y!*
Û
Œ
 Zp',ÀaŠgŠ »ŒgzZ { i°»á²iX åzZgeq¹1åYZ—" Œ ó '

ó
Å’„¢s ÜÆyZakZ åZƒÝ __ å**
Y6,x »ÃŠ Zi WW7 ð~uzŠ __ ðƒ
! __ ìg D™Š c*
ÃèÅízyx™Š Zi WgzZgâ ZVxJ
-“
 7ØX Š
H`~l¨W
///

14

www.urdudost.com

UrduDost Library

}k
,
kláZz`gÎD½Z
b
#JWX @Š ~{ä~X¸` ò}vß ð¸X åN*
‹~}# Â?çWð
Å9™Äg~ä ã0*
X Hg»6,
ä¯ñeÊpÐÂ~(,
ä~X ¶°»~ŠuX¸`
Ì[ZX ¶ðƒ ~g!*
s',h
+”]Zg ~g ‚h
+
á X ¶bgŠ e Å ~CÎC
ÙC
Ù !*
X c*
»u{Š6,»
g y LZà ð䮊 „ß Zq
-ZX ¶Ùñ{ ~q
-Z~ c1¶„g 7,Ïg ZY Ås',Ñ
'X ¶Ë}â à Zz 䙄ÃyWgzZ }iX å Zº „ Zº6,uuÅ ¬Z X å Zƒ 1~
H
+E
CD h Q}}Ô >Å ÷ »CgzZ 'g qCÔ yWCÔ }iCX Îg e ¶~C
! ]jg ZuZ6,
Ðq
-Z __ 0
+
6,

EI
G
Ôì „g½ZCÅ‚» ð34]ñh1 __ ÷g !*
Cq
-Z ~Ì®ŠÆ ‚f }÷

}izyW¬Ð >
Û WñZ’Z ðŠß Wºq
-Z „ +ZXì „g ôÍi ZzWÅkZ~Vâ »
-ZÔ åg_
OZ¡gzZ¸q
-Z
k^q
-ZÔ Š
H0yWgzZ VZ6,
zZz"q
-ZQ __ ì" q
Q ! åZ}
. __ ~½Z Ýzgq
-Z yxgŠÆVâzŠ yZ __ ðƒúÅ}igzZ Z¤
/
nz
-Šge
@*
-Š Zi Z,Š ÑzZ ~y
WÅyZÔ 1ÀäVƒ @*
-Š]‚h
+'
× Ð yZ __ ñƒZa gzZ @*
%NtD¾6,
X}k
,
yjæF
b
g«Xì y*
0 YŠ ÑzZÅVƒ @*
-Š ~y
WyZX ‰~-Šò **
Zi ZgzZ
±ã*
0 YVŒÆ~-Š ò **
Zi ZgzZ Zi ZQX¸ñƒZa ЬÆVƒ @*
-Š ó¶J WŠ Z®Å
Za @*
-Š}g ‚{zVŒÆVâzŠyZX¸@*
-Š0
+egzZ ~-ŠtgΊ ÑzZ«ÅyZ __ 1Àä
™Ñ: [@*
ŧkZ óˆ%™}Š ÀÃ~-Š tZ ò **
Zi ZÔ ðƒ6,]Ñ» ~g ‚ ãZxÅXñƒ
‰ƒgzŠÐ }uzŠ q
-Z yWgzZ }i Z
# __ Š
Hƒ l7zg~ ~Š Zz Å]ñÌZi Z
» ~-ŠtgÎ{ ÷»y0*
YX 5~*Š™ ¯{ ÷ª»y*
0 YÃЧD7LZä~-ŠtgÎ
!
} k
,
kl}k
b
,
t __
Š ÑzZÅVƒ @*
b
- Š ã*
0 Yì
ó g
C
}Ši ZzWäÅñe ¬Š™x˜X Zh ÂÃöðÑâ -Š ã0*
Y}÷ägØÆ¥q
-Z
Ë„ d

Û X ŒÏi @*
ä ñex¤
/~²ÈX 1.
$˜q
-ZÔ ð¯ ñe ä ~X ¶„g
!å[ƒT
$¸}‚» Jh1X ¶ˆƒ!Q~g !*
s',
Ù !*
C
X å;g ôÍ T
Q~Z e,
15

www.urdudost.com

UrduDost Library

¦¯~Vâ »gzZ^gÃ+ggâ ZVx ¬Š Â
™ƒ rg ÃÐ ]Ñ©Æð~
f
%NZ½q
ì Â4 ?‰ v Y\W !g—íðX ñƒ4ZŠ ñƒa†ÖZ æF
-Z~Vð; ñƒ
gzZßÔ Kzg .
Þ eÐ ±Öägâ ZX Yƒg »aƺ**
Q Â __ Vƒ ;g v Y
X Á½~g ¸Ô‰õsb sÜ(Å{g !*
kŠ1¶hZgzZ.
Þ e ªZz Kzg.
Þ eX Ñï/e »|ŠzŠ
[Z Ô r
# ™V;X Åöâ 
Û Å ñe ñƒ D h ÄB; ä~ X ˆƒ§ËÐ zŠ '
\WÃÌñ‚' Ìñ{zg c*
ó¹ñƒ Ù ŠC
Ù !*
ä~X Y7 ägâ Z Ôì x Z¤
/
z6,H C
ƒg »~ 4 õ0*
'~ì Ç?ì Cƒ ~g !*
s',ÁÐ kZ~ Z”HX N Y wÈ
! Vƒ@*
Y
: ðÅY IŠz!*
Æ~g !*
s',X åøZ ðZ8EðZ8EÙb 6,uZz Å4kŠÐ Ër Z
:eðÃÐàY I‘´t! b§ÅàËÆM%Z àÑÇ!*
Ô ¶~•
wÉ ¶g ZËsÜ
H
+
~Çú ÷E»Q*
c !2õ0*
c*
g eyk9X ‰: {Š c*
i'gq^
,Zg ð;VŒX å6,
~gzŠ Å4
\
Ž»6,ì Zga Ô V*ÔgZi !*
Ô yaÏZX ì æWæWÅg · êL ñ`Ø X ð=AV*Ô yÆ
'q
-Z6,áÅ] __ ¶ˆÅöZg WÐ VßYÆy„B‚X ‰ÑgzZ Vc*
}
I¼~X ðƒe
$g1~(,óå~ ã*
0 Ynç Zg ‚1‰`gŠ ©ÅkZgzZ\6Zx Ó~
\WX Bh
+y

Ð á]»+B021 \WaÆäY Ì}Ô} 7,w1 gâ Z å ;g {e
Å0Ë~kZX Çá™[ˆ»ÁÐ \W1]6,#V;zÐ,F,
Z6,øZT
]ZÆ\ 6ZZˆÆkZ+ B021J
-\6Z&Xì @*
™„ (Z ðÃC
Ù ó7]gz¢
»°Z eq
-Z~} zƒ
 ÌËVŒ}gø 𸠹ä ~X
D YJ
-+ B005

Éì
ó @*
ƒ»°Z e „z]Ô ƒ Y− J
-}u}uzŠÐ}uq
-ZÆàgzZ ƒ YÖ™á ÁI
~ ug c*
E a ÏZX Çìg » „ ãZ ]Âd:Ð } z ƒ
 ( 6,‹g LZ )½ ‹ ¤
/
» *ŠXìY It[» __
D™¬Ï0
+
i~} zƒ
 ñOÅyvßg »"й
!Ū
»zär
# ™gâ ZXà+4gzZ+F,
µ
}iZB8ðÄB‚ ó
„g `V|^ÇZ6,
+R,
B52ã½~]ÃpgzZY I
Ô!Ô³ÔwѪXì CYãTÐ 8
-g LZ} zƒ
 gzZsgC
Ù X
„g hzŠ} zƒ
 izŠ
„ __ g »x ZR,
gzZ .Ô'{z´ÆkZXì [ø
7Š6,4C
Ù kzu+R,
tX {)z! †Ô š
16

www.urdudost.com

UrduDost Library

y*
0 Y ªg WZ +R,
švßë ! x Ç!gzZ ]gzpÉ 7x ZR,ûggzZ Ch ÂxŠ b§Å
ìg #{g Š
HÆyŠX ñƒg ZÎvßëX ˆ Wsg Zg¦
/74X¸ìg™g OZ » m,
wg
! å ` ÀZº X ‰ Å~øoÆC
Ù !*
ë„ ä
ˆ 6,Ã
L X ¶ðƒ ~½+R,ÌQ ó¸
Å `gÎX ¶_ƒÈã½~g !*
s',
X åZƒ;J
-{óåL7t ‚}÷öŠ » `gÎD½Z
H
+
÷E»Æi§*Š: t
K: 
á ÆVÂg qh
+]
.X ‰„g18
-gߊ6,s',C3™ cØ
x **
+Z',m{X ¶„g7
&
-ÄÐnÆs',à c*
Ù ÎC
C
Ù X ¸ìg hzŠB‚}g ø Z e,gzZ
X ¸ ~ ã*
0 Y eg1 gzZ x **
F,{Š c*
i1¸ ~ ‹Z eg1 Æ {)z cU Ô 7
-Î Á
CÔ ãΉ
!B| 7,
™&
+
ðeÐZì x » »\Wt[ZXÐLg1¸~‹Zx **
ÆøZ
Æ(C
Ù ã½gzZì Çt Zƒx¥ __ ¶|{~(,Ô ‰ F,
Zvßë6,øZez
À¹ägâ Z ó óug 0*
ezL Låug 0*
Z (,¹q
-Zt ‚†
ó C
Ù !*
Xì CYïÐ VŒ~h Ça
‚ __ V¹ c*
C ä ~ ÌZ ? å ¹Ã½V¹ä \W ` W, zXÐN WVŒ vßë
èâÆy*
0 Y}g v~g c*
V;X Åe
$DäVxgâ ZÔ
D YƒË}ìgìg Â\W
!Y Ið¸ã[píX åZƒ{Z~wqgzZ
¬Ðƒ
 t X} 7,^ëgzZ Åzg .ä gâ Z X ¹Ã½ ;gE- Y I ä~
ägâ Z ?‰X
D ZCÐVÍßf

/
¼ »®
ó &Âg __ Ã\WÓÎHÅ;gE= ð¸ ? ã *
0 Y Ì{zgzZWz6,Æ zŠg Z ó HX Ð ]Z|Wz6,ã*
0 YÆ zŠg Z X Y7 Ug ¯ 
x¥7ªZz »'Vƒ;gÍÐ \Wg!*
« ` WX Zƒ8²»w‚| l,
e Tg V Œ
__ ì CYðJ 7

8NŠ ` Wí __ 7Ç!*
,
zŠg ZVŒ

H ZŠ Z.
Þ ägâ Z¬ÐíX Åg6,} i ZzgŠgœt ‚Æ]g qúû*Šq
-Z .
ó¶„gÁ6,}nZƒ‚X ¶¹~Šu1ås ™iX } F,
Z ñƒs e{" CZëX
¼Ð } i ZzgŠgœ{ÇkgŠ szcgzZ ãZ6,Ð ƒ
 Åy0*
Y Ô ;gE- Y I[» ìt Â
Ìy¶
K» { ÇkgŠ kZ ¸X
ë { i ZzgŠ wÑc*
ð» W&å#! a »i§ **
Z6,q
-Z}6,
~X‰
{+,k
,
’¼~ã*
0 Y6,ßq
-ZX ¶ðƒ~Çzi
+Zƒx¥yÅkZXì
Z{ÇkgŠ§Š â g (Z" = __ ~IyèE
L _ÅkZt ªX å YY Z 7,Í»Y7781 sÜ
gzZ¸KÐ ¶Œ
Û «ÆVßYgzZ}!ÆyÑÌVŒb§ÅkZX ˆ WŠ c*
Å| ¥
/
17

www.urdudost.com

UrduDost Library

X¸ìg W−áe:ÃKZY C¼Ðt ‚X¸{Š èZ|
# gŠ}½}C
ÙJ
-gzŠgzŠ
Ð W,
@*
ÆY C __ %1ã*
0 Y
Û
Û ÑQgzZ H7xs » ð¹Z ñƒ r¬ägâ Z 
¹ägâ ZX ‰ −ÐWvß{zgzZvvß}g‚{g !*
zŠ __ x¥7¹Z å¸Ø
ó ó¯jL LðÃC
Ù 1Hx¥™uzgÃVÍß FäVÍßëX ì 7%»zŠg Z ðÃVŒ ð¸
! Y7ä~X σÂÌ;gE- gzZ ðÃVŒYZX å;g™g ÖZ »dÑKZ óLe]gmª
D Z—{g !*
zŠ ä~X
g gzZ ~(,
b ~X
VbgE- B052sÜ~Y I óV; Y
©gâ Z ?ë 7Â;gE- ÌÃVßjZgzZÐgæ~ 4zŠDgzZ Øvßtg c*
óY7 ñƒ
kZVbgE- âZªZz¤
/ZX
ë ;gE- vßt„Ã;gE- Ø{ ór
# ™ð¸7XÑ
vßÐ ‹Z ÌVŒ b§Åkc c*
gó c*
ìs
# D H~%1 ‹ZQ Â
Šñ~à
ÀF,
~ã *
0 YäV,Z»b‚zÄpÔ[Š Zƽ*ŠXì x ¸ÓŠpt7 __
g ZÜ
×z y!*
i ~ m,
ôZt „B‚ ?VY YZÅkZ Âì Y^x»%Æ‹ZZ
# X ì 3g™

u VÇ~"7,
™Ô
D Z<
Í ø~%1b§Å+Š1 ó
¹Ì:ØÆ
ä&
+
ðe¹X σgz¢ÅzŠgZ[ ðÃV;zX z™x¥Ø » ~k
,
$Ñóz™x »q
-Z YZ
gâ ZÆ™~9~pKZX åx ÈZ »pg ~p~ œZq
-Z6,#X B~k
,
$шÆ
=X *
@Yá7~pÅ}uzŠq
-Z ðÃÐtb§kZX ~Š}Š=! egzZ c*
ÎÑ@*
ä

}g ø ~p, zX ì CWÃ~ ~pgzZ k]âÝ îZzgå ű~gr ã*
0 Y c*
WŠ c*
X¼ÐVE*
0 YðÃÜŒ
Û (Z »pgÐZ1
D™wEZ[pÌ1!*
àX
b§ÏZ X ì @*
ƒ 7Ø »q gzZ Ë{z´Æ y¯ÃVY±ù6,ÍgÐ gîx ¬
™ [Zñ+ c*
+
&
ß Â@*
ƒM%ZX å7Ø ¼ ZÎÆ]!*
ÅÈLZ ÌÃ{²zŠ ÅVŒ
LZÆ™y¯ H Ú Z Ái Z Áä ` ã*
0 Y kZ 1X »r "I don't know"îŠÈ
‹|Xì „g™wZÎd
$¾zÐt‘Å}g (gzZËX ƒ W~¢ 1šÃr
# ™+k
,

yZgzZv Ì{z ~ [ZX ¹[ZŠ W™Ì ¬ ägâ ZX ñƒŠg ZzÐ ÙÙ+k
,

™ aμQ ó”]!*
~g øРϤ~(,äV,ZX Z 7,**
Y~ qÃg Ì= ~ [ZÆ
?ì Hx **
»Wz6,Y7ˆÆ4&X ‰ [ze~aÎ~QÑ
ó äh~ÔyŠ¤
/

ó Hx **
ª»yZXì x **
ãZ0
+{ ÂÅziÎá1Ðgâ Z™Z—{z __ Åziιä~
18

www.urdudost.com

UrduDost Library

Vß Zz ~h ÇÅziÎ !gâ Z ¹ä ~X ÇáñwîÚ Znç å: { i Z0
+Z¬gzZ å:Š c*
x **
ª
~y
WgzZ Z 7,ò™ƒg ZÜÐV-h ÇgzZª
zŠ ãZ0
+{X ì Yƒ ðñ›% ðà »yZ0
+{Æ
__ ƒ~lˆÅyZz,
+
Û WXce ãƒÃx ¬z m{C
٠¸ſ,Zg c*
3™[
# Ñâ ÅzŠgZ

~ __ åc*
CH%gzZ Y7Q ä V,ZX¸:qŸg Ì6,ähg…ZŠ Zg; ›ì
YE4É
½
zŠg Z óð 5GãÎ 0*
+&
+ZX Ås
# Ÿzä~X VƒìgÍg !*
«{zÎ(Z __ ó ózŠg Z L L¹ä
ìg ® 6,+hZ ÅziÎWz6,~k
,
Š „¼ X HU
$N*
¼6,R,
ÛLZgzZ`Z Ug ¯{z __
yg à s W;gE- Y I ÂzŠg Z£ ` Ø X ¶?
Ø Z—: #Ã6,}n Æ ZŠg ;›gzZ¸
4´º´Ægâ Zì ~m,
äZŠg ;›X¸ìg™lˆVŒÐZëgzZì „~à éH
5G
SZ
ëJ
-[ZXÑ äŒ~ã*
0 YÃgâ Z™ ¯u6,1ÅkZgzZ –y¯gzZØ 6,c 6,q
-Z
yZ1 óñƒ :ZzÐ} i ZzgŠ™ Wvß FyZgzŠ kZX ¸` ™Š !*
',
‚ðû+k
,

qÃg äVÍßë !ƒ 3gá –
 ZN » { Zgå
ÍìgÑ ,Z~ ä™y‚ WÂ~g ø
è c*
[Z åM Ú Zt]t»y*
0 YX ¹ ó ókâ ðZ ¦
/ÂÇ ~g WñzŠ L Lägâ ZX H ZŠ Zt]™ÌJ
Hƒb‡»ÄZÑÅVE*
Š
0 Y~ __ c*
ŠÈ- \ñƒrä~X åeƒ:Š c*
=J
D™[™x » CZt ‰ Wk0*
ÆyZ &zŠ b§~÷~ yŠ å ;g aÎ~1 __ å
!ì 1™ï
á ~w©Æ: Zizg LZ ÌÃ]ªÜZäVE*
0 Yh
+
á __ ÐVƒ
X c*
Š »}Ãgâ Z ä~¸
ó ìg C?VbgE- ÏyÃÐ [ˆÆ{ô{z}g\ ÂV;
VŒÐ Vñ**
ÆyZ
x¥akZ VbgE- b V; X 7Š c*
… Âx **
ƃ
‚

» yZX ;gE- zZ ÅgzZ ¿Ô +ƒ ÔY IÔ Z¦Zz Ô-Ãg‰X
Ì\z¤
/w!*
äg b Æ
GI
o±N
™hg ö- gzZ L Z™Ôze vßt Y7 ä ~X ì @*
ƒ6,x £Æâ c*
ZzWg !*
zŠ~ w‚¨ £
&Š ÏXì w=¹t~VŠ{”æWgŠ __ ì õÅM%Z ÂtXÑÉùw!*
/ŸÀG
õG
ä
µñð¸YZ'Â@Š: Ï™ WVŒr
# ™7 __ ì °»„z嬊6,~zKY ?Ç
!z™y¯Ãr
# ™ÅziÎZgf[ZXÐBNŠ Â5
-ZX
Dƒy¯êÆb§zŠ ˜ÀVŒÑ äŒr
q
# ™gâ Z6,]!*
Åy¯
+B05 eg»^i
+™t gzZì @*
ƒ wEZ eg »^i
+™~}uzŠ óì Cƒ]!*
™wZ eö~
19

UrduDost Library

www.urdudost.com

ì @*
ƒ 8gzZ ¨ Ô cuy¯ÑZzn X ì @*
Y ïÐ h:Z ÌË»J
-+ B0001™á Ð
eg »Ð Ù
A gzZì °»ö »+ kŠ sÜaÆw»ÀßX ì @*
ƒ »8
-g!ÑZz eg »Z
#
'!*
t = , ztó ]¹Ð ~q]Š X ~(,ä ~ Xì eg »^i
+™t c*
3Š™wï
µhZk
,
½~g v?7VY c*
Cä\WQ __
`gŠ~'ÆY I}÷ó‰x¥
!} 7,
|Ðb§KZ KZVâzŠëQ __ ¶„g
Ðñ6,
WX c*
5 03-917-611» m,
SZ y§Ã s W;gE- óÜÆ eg »Ægâ Z
»ˆkZ Ër
# ™ÅziÎg7¹gzZ c*
Š y¯Ãgâ Z ä~X
6,”r
# ™ÅziÎZƒx¥
gzZ Š
HH7~ ã*
0 Y ¬æ __ ìB‚ÆyZ Ì÷â >gzZ ðà c*

ñƒ ñVZú1
-ZÐ s§~uzŠ ó óÙñÙñL LX c*
q
Š †= :Zzy¯ägâ ZX ˆ~Š 5Ð ZŠ ‚ZWz6,íÑ
ñƒ ëìä ~X ðWi ZzWg ZŠ −
)g
øZŠh
+zYÃg ‚ {g— __ Å qzÑ~zŠg Z ]!*
ñƒx¯ë~zŠg Z ðyŠ {ŠgzZ&r
# ™ZŠ ‚ZX ò Z¤
/• Z'
× Ô[ZŠ Wg— __
ë
{”˶ˆ}ä \Wh
+
á ! ‚ì iX Vƒ }YÃ\W~ ÂVƒ ;g™7t~¤
/ZX
» VñZge „z ‚ ? åx **
H óì S7,[Â Å\Wr
# ™7 __ ǃ J 7,x **
Z÷~
G-G
4$
4
£
G
>Zg )XìŠñÌ~~k
,
$Ñ~g øX „zYX ó óø z6,
L L¹Ð~¢ä~ __ ·ù
Zƒwq ‚ »VzŠ *Z ÌZ÷X @* 
7áYЙfÆ[ KZ1ƒ Zg¦

H6íì e
c*
+S ÂÌZ [» 7? **
&

ìg Ñ p=Ð ug c*
E \W ( ÑeÊpä ~1å Le
ZćZ e {k
,
e ~ ŠZgI~ [ZX c*
Š hg¬ w‚&= ä ug c*
EgzZ Vƒ ;g W:ZzÐ
ÆYÐ VÍß\W Â~]| ?
ìgÑp=“
 VŒ}g øQ ÂYZ __ Vƒ
À&
/ ŸG
ÅziÎ, z __ } 7,òä&
+
ðeÃ\WÌ~ Ìñ[Zy
kZ **
õG
Š X Vƒ u" a
Wz6,y¶}g øgzZr
# ™ÅziÎ~Â,Š‰
Ü z\W óV; Y __
6,”Hr
#™
‹x **
»yZ1ì 7Ð r
# ™Kg]‡5~÷óYZ __ Vƒ@*
ZCÃ\WÐ r
# ™Kg
óσ]‡5PzŠ VÎ6,r
# ™ZŠ ‚Zì ÇX V; Y __ »yZ **
ì mÐ c Z™ ì
ó ‚
!
{ Z',

 ëg—4
20

UrduDost Library

www.urdudost.com

~(,
ɸ
ó ìg à+ B002~T å ;gNŠÃ¢
aÆy¯Ðñ} (,sÜ:gâ Z
~÷‚VY __ zŠg Z {gzõ!*
âZgzZ ã0*

ó w¾ __ å;gÍÌ'!*
~g øÐ]ª
?~w‚| l,
ew‚Vx, z __ ÚQvßë __ Å7]ªLä\W6,
‹Z{gzõ!*
ÌÌZ1Vƒ©
8Âw1V; __ ñXÐ$
+èÃZ}
.X ì àJã0*
Y hZ ~(,vZY 
á âä
LZÃ\WÀ¾ó ó! M
h™7{iZ0
+Z »ÏëÅy!*
ikZ\Wð¸Xì Cƒã.6,~™
X
D ZCÐV2zŠ LZgzZ
ºáwjZ
` #zŠÆPzŠX å [ i}gŠÌñX ¬Š s§Å ~{QyW¬ä~
7Þ}
ó 7,w1~ Ö
@gâ Z __ ã*
0 Y1 óñY 1™y0*
V¼g ¹Ðgâ Z ä ~X ¸
šg !*
-Zà ó óÙÎL L}gvä ~X D CZ 7¢Ãä3ÆVŒiZiZ H\W __
q
{ Zu[pÃyZ+ÆVŒÀ` Wk%ZÆ\W1! „g: Ýzg~ V¨Zl
ˆÆkZQ óå
__ c*
ÌÃwZŠ +Šh Á{z __ 'óì ¹ » ä™/ŠÃVÃ%Zg c*
Cägâ Z ó
ìg

á Zµ%‰
D 3Ð ƒ e „ ãZ
}g7 V⊠yZ ä e ¯†
 Ã k%Z1 __ „
À5_I
&Z e åL L~á²} hðX ì 3g î#~ y0*
ËC
Ù Zm öG
Q#!*
z Ť
/
\Æó óåHÓE
Y
X
` ),a
KZ~ ïHG3J" Z e DÆVE*
0 Ye ¯”
B Æb§b§Â[ZX å6,y!*

Y
.·{Zg { 
&Z e åáZz ZçEE
{Š c*
iÐ *Š ~g ‚É ug c*
E vß {z H òúŠ ä åHÓE
á V⊠Ô
Ì{Š Zg Z »ä3¼ c*
Ѓ YK „k
,
½[Z YZ __
ìg Ö
@Ð&LZ ó óå- L L
7!ì
/ÍF
Âì {z __ ì r¼¸ìgÈ Â„\WX å;g C'!*
Åx »Ã\W Â~g—õG
&Z e åó ó*Z L LZ(,q
vßëX å;g CØ » åHÓE
-Z6,A üX
f
e e ¯†
 ê**
3¬1
gâ ZVxX ‰ƒï
á ~ kZ ÌëX ¶Ðg ·Dq
-ZX } 7,^s§ÅkZ Vâ Zy

Vâ Zy

äkzgQ óc*
ŠŠ Ñ6,VÍßë™ ¯xgÃ^g WR"äVzm,
ôZª»äÎY c*
g ·tì Ø
%dÎì H6,}u~y
WX Š
H0z »Ï0
+
iÅ{%izg ÅyZtgzZ ÅÜÅkZ@Š ¬Š
»ex Ó1 __ ì $
Ë ƒHwV{Ð kZ Å»eX
D Yƒ} 9~YvßV;z
wV~(,Ð kZ ÌÅ ~Š Zi Wg c*
X
íÌ[Z ñƒD CZêkZvß+ŠŠz!*
Æ
21

www.urdudost.com

UrduDost Library

!}IŠ Zi Wvßë __ ÏA 7
)f ÅkZh
+
á gzZÑ äC gâ ZX Zg¦
/78²{Š c*
i ñƒx ¬ÃkZ Ì~Y I
$ ; ~g ZŠ
~Y A @*
W7{'
× Ú Z~ ä3*™õWÃVE*
0 YX ì CYðg 0*
*™õWèEjE

E
"â6,½L L» b§q
H1™wJ6,gîÆó ó×k XZ ïH3E
Š
-Zt Â[ZX ǃ @*
W~g} 9

} 9V[
RÉ ó
} 9~ Y vß~ V-pgzZ ^gÃ+g ó~Šu ó]‚',óò¤
/Xì
vßL Lªc*
Šˆä ~ __
DYĕ
á ~g·Ì {Zg DY DW™NŠ¹ZX

5X ì xge µ Zq
-Z » óY
ó L LÂÂ[Zg— __ nçÑZz ó óŠ

CVZzg»gzZ‰ DWB‚
„½‚Æay

%ÂFX
f
e™lˆó óf
$e L LKZÐb§ÏZVH±Æ±yZƱ
õW b§kZX ì 3g ¯ ÌN)ÐZ ä VâZ FX
f
e wï: ·+4 »ïz
!
ìgY_(,
iz',
izgZ
+Z¯ÆYgzZì;gƒ{Z
+ð5»VzhgZzyZgzZVß Zz*™
ÐWeg » ÑZz I ¯q
-Z ä űÅÚƒ »X å [WZg øXê a vßëÐ ó óÙñÙñL L
g Z-Š, zX åx ÈZƒ
 taÆã‚Wņ
 gIh
+
á X ‰`gŠ©gzZk
,
¦6,
Tc*
Š J (,
Ìä gâ Z X c*
Šg eg W » °»gzZ uà ó^
,Z
Û õ
Û¤
/
ó ',q ä ~ __ ~ ã*
0 Y1å Î
6,
ñVZ}R,ó1 8XbŠ^âzŠÆg ZD
Ù ä ~X c*
C ™Éä ű+ B0021X c*
ŠÈ ó ó®L L
~g ‚X åO%ZÇ!*
Z'
× »¤
/
',X B(6,w2~uzŠ …X ¶ƒ¹ __ Îä&
+
ðe(gzZ
&Z e å~ *Š
°» sÜX ‰¹ ©VŒ 1X
D ¯ yâ ‚ » b§q
-Z áZz åHÓE
 t‹Xì CƒÅÂB06°»Ì` W~M%Z à ÑZ
ƒ
# °Z e| l,
e ã½X Å+B081
ÈX°Z ezŠ ZΪX 7”
 » °» ÁÐ +B003 ã½~¢ ã*
0 YX ì °» :Ð
!9zg:esÜ
x¬q
-Z `Ø ?ÏVƒH
Z 9ÅVÍßXì ðµgŠkZgc*
óY7 Ðgâ Z ä~
, zX @*
ƒ7̼ k0*
ÆkZJ
-{ âíW1 ì
ó ©
8¾~¹9zggZD
Ù æäðÃgzŠ'
×
ay

ƽYgzZ ƒ ¾[pì c*
2¸ äM%Zz¤
/
ÆyZ'Xì ay
{ 
á ¼x ¸tÌ
6ÆÀvßë}
ó ÷ð¸¹ä~ __ ì ¬Š ä¾ÀXƒg {0
+
iaÆ` WX z™
ÀgzZ D™7ÒÃÅ%ÈÃVE.6,ÅkZ Š
Hg ¦
/ 
ÀX
Tgq„„ {Š c*
i¼~
22

UrduDost Library

www.urdudost.com

*
@YÐB; Z'
× » ` W~E
@ÒÏZX
Tg,Ð spÆVåZ ÅkZ ì
ó ÑZz äW
gzZì xg {0
+
ig7½Ì` W Â=X 7Æ™y!*
Û Ã ` W1ce 㙄ÅÀ…Xì Lg
Œ
!Çìg™ƒÂ{zì **
ƒ ¹!*
Xì ã™Ì~g »ÅÀ
ÅÉŠpÅyZh
+
á X 7q„b§ÅVÂ%Zx ¸t™{g lp ` WX
B\Wð¸
7~eñÆch
+'
× ~ __ LQrt®YZ __ 7„S7,ä\W^g7g: Ñ‚
D h ÄB; gzZ ÑZ e ~ ¾!*
Æz™ VZ}R,óc*
3J
-k
,
Š [p e ¯†
 Ã ä VÍßëX å
! !ñWòC
Ù !*
ñƒ
///

23

UrduDost Library

www.urdudost.com

(
VG
é5OÒ£NEwÈÅkZgzZñWã*
0Y
E
G-G
4
&
I â c*
*ŠÅVzk
,
kláZz `gÎñƒ D½Z ã*
b
0 Y
ë ¡ß7z ç¡ Z
wì »]*—C
Ù â PXì m»yZ ÌÐ ±+2à7 à ÈÅIÃ Zdh
+
á !ì x ¸
ä zŠg Z b§T ` Ø ™ WVŒ 1 ó7mÐ y!*
i ÌËÅ *Š » y!*
i ã*
0 Yì
y!*
i ã*
0 Yb§ÏZì ÅÝq@*
È~hðÐ]©2°Z ¸¼Ð! ²gzZ´èÐÏg Ã
CßÐ y!*
i ìä VE*
0 Y „~~œ¶aXì H u%ÊpÐg ZŠ™gzZszwìä
ÈgzZ p{Š c*
iÐ q
-ZƘ»q
-Z ÒZX
ë ó ó˜» L LÐZX å1g »y¶
KgzZg ZŠ™
b§Å ~ m,
ôZÐZ1
˜ N !*
Ð ZŠ c*
n Ð 6,
zZ ã *
0 Y îZzg X
Dƒ Ì
D W~ wEZg ZŠ™ c*
szwÆb§&~ ð–Xì YY –Ìs§ ZŠÐ N !*
Š Z®ÅT ó˜» gLzZìB15ÌŠ Z®ÅT ó**
» @*
»Q
L ì
ó B15Š Z®ÅT ó**
» Z‹‰
L X

*
*™',i Z ˜»gZD
Ù zŠ Ái Z Á íÛ J
-wjZ ð; ÃD¨
¤ ã *
0 YC
Ù X ì Cƒg ZD
Ù zŠ Ái Z Á
»˜»g ZD
Ù FaƽdZ1ì @*
ƒ °» 'Y Ú ZaÆÏ0
+
i Å{%izg6,gîx ¬X ì @*
7,
»g ZŠ™ac*
,k
,
¦y‚ W ÂV- ˜»X ì BJ
-g ZD
Ù B00084Š Z®ÅkZ !ì ~gz¢ 'Y
/Z OÑ &‰Xì @*
¤
ƒŠ°**
Œy¶
Kc*
g ZŠ™q
-ZÐ oèFc*
âq
-Z~ Tì x **
„g YnOÑ&b§ÏZX ǃŠ°y¶
K»h N ªó óâ c*
LtL Âó ó L‰
L Vƒ „gJZÃ6,
zZ
x **
ãZ0
+{ ã0*
YtÂ,Š 5¤
/ZÃÏZ X Ç ñY 0gZŠ™ » c*
gŠ ª ó óZz» L Lt  ó ó L L‰Vƒ
X ÇñY0ó óZz» â c*
LL
¹ r6,gîm{ ì
ó {ë¹ y!*
i ã*
0 Y ªó ù
ó ƒ ã L
L Š
Hƒ Â{ i Z0
+Z » kZ
~zŠg Z ÂV- __ ì *
@Y w$
+È »g ZŠ™}g7 6,äƒ Z (,N*
gÆâq
-ZVYì
(
ÐV G
é5OÒ£EwÈ{z˜»1( ì @*
™ ZƒÐVÍßëÒZ )ì *
@YƒZ]
.óZ}
.ÐtÅyÌ
!ìgz¢ÂÂ7e**
_ÐT
Â

(
Vc*
g ZŠMÅy!*
igzZ åË~V ðG3OÒ£E
wÈÅkZÐ ]zŠa[ÂÅùƒã Ågâ Z~
I
Æ y!*
i ã*
0 Y ~ X ‰„g Y Œ
®Ð ‚f }÷ b§Å V± þL i“Ë ÂVŠ
HëgzZ

äV,Z »y!*
i â i WñHVƒ;g}ŠŠ ZŠ ÅÈ ÅyZ Â~É ;g™7wŠ$
+ÃV9¨
¤
24

www.urdudost.com

UrduDost Library 

ìt ]!*
ëZ ì
ó Š
H{g, Ã HJ
-w27ÌZ ÅkZq
-Š 4,
}÷X ì H[NZ
åHð,  Zhð»y!*
i•
',
!*
à Zz}k
,
klkZ ä~` W !ì [ƒðH, Ã
b
w‚F‰ kcX Vƒ(gz¢BZ f »y!*
i,èÅkZ~„Dƒ4ZŠ~oC
Ù ,zX
Ì6,ð`
__ ó óVz¼0*
gzZ‡ Ï%zó j1‰~z‰~zL L __ ÑÈ7ñW» õ
ÛJ
- `W1‰ƒ
GL8gEä~gzZX Š
c **
LgLzZó óyÑê ZŠ L1
L J0
+!*

Hƒ»Zm,
zZ÷¶àZzäƒÝq]gŠ
5E4É
ìÑÈÐZhÁyÃX å1¹ÔÌZÂ$»y!*
iðå!ÑÈ7J
- `W ó óD! gzZ ëG
ä VâzŠëÃy!*
ikZakZ ó
s1{Š c*
i‹ZgzZ Á«L b§~÷áZz8
-»8
-; X
iÅs¬KZ 
VÑqë __ ,™ HX s17ÐwŠ1
s1yŠ]ZgXì à¯y!*
!ìCY”gzZà1~Vz²xgzZÏ•Ï
ó sÜy!*
i~gŠâV˜
Tg(+Z
9» y!*
i ëì e
$DÃVÍߊ *ZÆ ã s gz ZV¹‚ úŠ *Z P }gø [Z
™É D™7vßëÌ»q Ë ÂwEZ 9}g ZX ,™wEZ u {X D™7wEZ
s1 aÆpg lpÊpì Á Ht Xì V¹ Cƒ ~ ' LZ qC
Ù X D 0*
7
˜ 1~ zŠg Z !Î[Z ¶‚xæZgŠ ‡iZ }g ø g—X
~ zŠg Z !ÎgzZ ~ m,
ôZ
D™~~ m,
ôZ Ì~²
á [Z7° sÜ]Z|ËZ eÆñ0*
dZ¼X
~~ m,
ôZ
ƒg−ŠÐ ‹Z sÜì u ¯@*
‚yÃwZg ø}g ZX 7u ¯@*
w»zŠg Z


¸w–X
f
eÉ'XÐN Y
ce]ZgyŠ=~Šp":Íq
7'ó[» Y ?\W
g » ór
/ÍF
¬óõG
# ™V; __ ‰ Wgâ Z å Zƒ {ZЊp~
XZùƒ ã ~ 4{gG gzZ à .X } 7,òvßë Ug ¯X å ´g »~ X
º wjZ
X ÏVƒlp™ï{zX
yÂ{4q
-ZåÅyZ c*
Cägâ Z~5 Zg __ ‰ V^k
X
ë ó Ð
ó ¯L LÃvg )
,
c*
å,z
w1 ‹Z~îC
Ù Æà}gø‰X å b§Å Ò»Ÿ# Ì^k XZ!2&
™NŠ ¹Z X ‰yÂ{ yZ ^g Z „ ¹ ó óÃYAÐ ¯L LX
Dƒ wjZÆ we
¹)HX c*
ÑOøgÃZƒ @*
Y~ qÃg~X IWŠ c*
ÌÎxz+&
+ZCZ ÅwjZ LZ=
]gmÅ4B04ŠpgzZ c*
ZCÐ yY egzg; ›™ Yá ~xzgs 6Z= X Ð x Z Z
25

www.urdudost.com

UrduDost Library

gzZ
g7WyY› `Ø X c*
Z™sg ¬ CZ ä ~ __ I¬h
e k¯ ðÃÆ™
Y7 ä ~ X
ìg 0*
gzZ§Æ ^k XZ kZ {z X
}~Y IÐ Vß ‚ {gG Ô
~%1Xì y!*
iÐ~(,
ã*
0 YX ñZ—yY›XÐVƒ… Yã*
0 YhZ¹Â\W
Xìg 7ÂÌïH½ÓJ& Z e I â c*
îZzg [ZQX Vƒ *
@YÏZ ‰
Ü z ˜ Ì[Z17ËZ6,ðà Â
¹Ð]ªä~X
ë óÍó Z L &
L
‰ a™ï
á p ÖZÁgàZƽ*Š~kZ
Ô õ
Û Ô ~ m,
ôZ [Z {z´Æì~ kZ L Lá1 yY›, i Z0
+ZÆäŒ= ?È H
ë ó óy0*
L LÃKzg6,gîÆwVX
Ñ äƒwEZ Ìp ÖZ ÏzggzZ ð`
Ô a e Ô ~âï
Ã!*
I b§ÏZXì Âà …6,t ÝZgŠ ( ÐVƒ ë HÃy0*
ݪeÎ~ wŠ ä ~ )

»T Š
H1 ó Ò
ó g W L LÂÐ ð`
X ¯ zgç™á U ÂÐ a e X ì à …6,ÌÃÔª
ì ðƒ ~™^ÅkZ}}ÍX ì g â½Å ~ m,
ôZ~ V/{”æWgŠX ì x »È
ó óxÂ0*
L LŠ
HƒR,
Û‘6,X Š
H0ó ózg7ZzL ™
L ™ (Word Processor)ó ^
ó z6,egzL L‰
{Š c*
iÐ kZ1 __ ó óIÎàL LŠ
H0iƒ ðb§ÏZX ó óIζi L L ¯ & Z7Z w¾__
»w¾1‚" Ð ƒ
 X 1á ä ó ó» ðâ L(
L Å ógó » ðâ L LX ðW~ pgzZÈ~pg Zh
+'
×
YE
54Ó]**
aÎ\W[ZX
D™wEZaÆÑ&ì ëG
Z6,q
-Zt __ ~g 0*
yzgì Â
Hc*
Š h V¹ÐV¹Ât M
h7Ì
aÆkcgzZì ûÂyßó óyzg L L __ Š

ëÐZ VŒ }g ø [» c*
Šˆä ~X kcq
-ZgzZ yßçWq
-Z ªX ó ó~g0*
LL
Ð Ï0
+
iXÑ Á¹ Ð /KZ yY›X } 7,|VâzŠ ë ó:ó ¶
K? }
ó? } L L
X} 7,
Þ Z6,
.
}g 
á Z}÷gzZ¸Æ}6,
}½ÌÐV/yZ {zì 4Ég7½
»V/yZ HXì ~gz¢**
ƒnzH»V/{”æWgŠaÆVE*
0 YH Y7ä~
ï
á ~[ZwEZt „B‚ ó7»91ì Âw$
+»¼ ?7~y!*
i KZ ÅyZ w$
+
~gø c*
CgzZ Ht · ZÐ yZ ä~Xì c*
W @*
ƒ „ (Z~ y!*
iC
Ù Vƒ &~Xì Š

ëJ
-[Z Âðà » ã*
0 Y¬$
+~g ø c*
v t · Z17¶ÅV/{”æWgŠ Ì~ y!*
i
k¯ ó Ãó YAxzL
L ¸ìg™Ggâ †
 7 »y!*
i ã*
0 YvßëX ìg…¸Ð ä™æWgŠ
„e ]gm Ug ¯ä yY›X Y7 aÆñe c*
°»ä V,Z „ D WX IWÆ™ »
wÈ„ Þ7 » °»gzZ ;gsz^~ ÏZ~' ~ŠC]!*
+Z ä øZŠ›„ D W
26

UrduDost Library

www.urdudost.com

卽»ä xzX ÇVßá °»~íX ¶NŠ {Š c*
iÐ ñeW~g ø¹ä~X Š
H
:ZzÐ k¯LZ Ìgâ Z~k
,
Š „¼X X'!*
ϹÌgzZyZgzŠÆ°»äVÍßëX
gzZ ~Š ]úŠ ÅäW Z”Ã/™ÃYAÐ ¯ä ~X Š
Hc*
Z™g I » wjZ=QX ‰ W
¹ » äYZ”Ãe ~÷V; 7Â~X ¹ñƒ D™ ZŠ Zt]ä V,ZX „e Ág
t]»yY›ä~QXì „g™‰} Z‰* Z~^g WŸ#{z~kcÀ` WXì yâgZ

HWC
Ù !*
a]ÑZÎFgzZ H ZŠ Z
)HXì „g™k7â űÅЯ~g vg c*
L LY7Ðgâ Z ñƒ!μ ä~
?e
$í1Åw ‚B 64ðø 7{Š c*
iX á1B‚Æ?
Ø Z—& pgâ Z ?σ H/Å
H‚X å ; g™»w ‚B5 2Ã) HÂ~X ˆƒuÌQ1 ó¸ 7Ø »/ÅVE*
0 Y å‹
E
E
H
E
45!
4
5
G
4
5
G
__
ã*
0 Y ƒ Ct [ Z YZ ¶ðƒ Ì~ u Y g !*
-Z WZt , z ! { Zz óì ó óø L L
q
Ð ÂV Œ }g v?ì â Zg e H » VßjZg Ñ" , Zgz Z ^k XZ ùƒ ã gz Z kgÃ
YE
gz Z¼úÆkgà óð½5G4ÉkZ= XÑ 7{¤Ì‚ kŠÐ ~ kZX ñ WÃCB05
__

ì 4„

ó7c*
Vƒ ;g µ {¤Ã\W~ Ct ¬1XÐ,™gz¢wZÎt \W åØ =
'Y{zì ;gƒ H6,gîx ¬~X ;g™7]!*
ÅwjZ}g vc*
~g v~®X Y7 ägâ Z
ïŠ Z x **
»\WÀ
e \W¤
/ZX ì g !*
zg » » b§q
-Z Ìt³™'ÂX Vƒ Le
u›gŠ »c—
GZ Å\WX Ù Ì` »x »X Eg VŒ6,gî ãâ ‡gzZÙ ZŠ Z :X

ì °» Ú Z~wì}÷ __ ¹ä~ì
ó ÛBƒ
 ª __ ÐBeáZzwjZ
d~ugzZ ÷Š@ Ô yÎ 0*
]
Ô c*
+Z å 3gÍä ~X á1 ~ i Z0
&
+ZÆäZr ùgâ Z ó
B‚Æ äZߊ¼ZŠ ~ wjZ gzZ
D Ñ 6,–
 ZN {”ð q
-Z ÃVñÐZ¼ Ð
{z 勼 ÂXì ;gƒC{(gzZ^Ra â[p~kZX
D ÑŠ Ìx »~V-1
ìg {g`
'Ð ¹ ~M%Z™m{ óoC
Ù 6,gî ãâ ‡) ðƒ6,kZ ]ª __ å s

ÐZg Zzg]æ~wì}÷X c*
WÃ~Y IsÜâ Zge ó óe ^
,k
HgzZ L L» ðJ 7,t1

E
E4F
4E
&
5Ò¡{z´ÆVñ+ŠX
ìg™„C1 Ń
4hIG
Ô èEG
z&
+ZÔ ö-G
 yZ }gZŠ Z, Z „ ãZ
ì8
-Z7Z °»+À` WX +ìzz~(,
Ѓ
 ÅkZX
¹Ì~^gzZ j
Û ZÔ ãZk
,
Z
27

UrduDost Library

www.urdudost.com

-Za kZì { C " Ìðµ1X
f
q
e ¯ »¹[zggZD
Ù æävß6,gîx ¬gzZ
X
TgƱB8Ái Z Á~} #

â Z Ûe:Z {zc*
Þ

¤{¤~Éî`OgkZXì c*

î—åB‚ÆV[

„B‚Xì @*
Y ¬Š ÌÐ { óÅ—gzZì CƒÌã.6,¹Z ó
ñW,Æx Z¤
/
z6,
X
D WÃ} 9~IkZŠz!*
Æäƒ4ÌЯÃYAgzZyY›
///

28

www.urdudost.com

UrduDost Library


/ã*
0 Yi ZgŠugzZzŠg Zñu
„6,
#X ‰ Vm,
SZygÃsW;gE-YIW&Ç._Æx Z¤
/
z6,
gâZgzZë
„6,
y¯{zÌZX ÅC
Ù ªéZpÅYÐÅziÎWz6,
ä~Ðűù~xzgDLZ
älZpÑq
-ZX¬Š™x˜ä~X Zƒ¥#™Èr
# ™ø
"ZŠ ðÃÐú¶„g 5
E
__
g—X ‰ƒvßëgzZ ó ó
ë ÅziÎ=¹ñƒDJ(,
B; aÆ õA  r
Ái Z ÁÐg~M%Z à Ñ å{i Z0
+Z ÂÚ Z= ‚X VƒøZŠ „~ **
Yùt ä \W
__Š
H™gzZ ¬Š @*
WÃ\WX c*
Wò~yÑ~W &Ç'XÐVƒÈ0*
Ɖ
Ü z\ W

w1 zŠg Z&gzZ %r
# ™ ÅziÎX
wq ÿL$
á N ¬Š Å\W ?e
$íƒ
 N ‹gzZ
å 3gÍ6,y¯Ãr
# ™{Š ‚Z óV; X 嬊 7s1zŠg Zà ã*
0 Y ˬä ~X¸ìg
~ __ à 1 ~9† ‹Z SŠ W1
s1 gz¢~yÉ zŠgZ „
 zŠ ì¼ }g ø__
Ñì óñƒlp¹ r
# ™ÅziÎX ‰ƒqzÑ~ã*
0 Ygâ ZX c*
ZCÃ[»Ðgâ Z ä
QX ñW~~WLZr
# ™ÅziÎaÃVÍßëX
ìgx˜aB‚ñ6,
Ú Z \ W YZ
\WgzZ ~EKg·Wz6,\WX ñƒ4ZŠaÃ]Z|zŠÐ} #áZzB‚™ è…
[ZŠWÆr
# ™KgX HgrÐ Ù x¤
/~(,
gzZK Þ
â Z[ZŠWäVÍßëX » @*
- ZŠ ‚Z
\WÑìXÑ ä™g» ñe r
# ™ÅziΙhg…X å;g¡ s™6 ~©~
X
Döñe+ŠàZzGÑZÃ\W`W¾X87ÐVâŠÄñeKZä
t ¯ðËZ e  Š
HcZ™~ { â ÔX ì t · Z Ð ¹Ð r
# ™Kg ä ~
»\W~ T¶„gƒ]!*
ÅW Z F,
Æ~²
á ã*
0 YÐ r
# ™FÃQgzZÐ r
#™
~ŸÁŠ r
# ™KgX σ]‡5 b§kZÐ \W å: D¬=1X ;g ÌíæL°f
^”Å;gE- À` WVÑq !ˆƒ]‡5‚ì i ¹gzZ ñZ—¸
ó ìg™]!*
V˜ór
# ™øZŠ ¹ä r
# ™ZŠ ‚ ZX 1™ ¦‰
Ü zq
-ZÃ
 är
# ™ ZŠ ‚Z1X ì „g
ä~ __ ¶C™Zƒà Zz±uG
b¹Sh ZŠ~k
,
¦à Zz[ÂÅ\Wì @*
7,Š c*
=J
T„zVƒ~,zXì ˆ™7
-Ѽì C7,gŠkZhÁ~Šu~Z”g—¹ Ug ¯
29

www.urdudost.com

UrduDost Library

1 óåH: ZzgÌâ-q
-Zä~B‚Æ[ÂX c*
WŠ c*
V; __ ¶@Šk
,
¦ä\WÅ
ì g w Z e~ ”
™ ¯ ñe r
# ™ÅziÎ !57[Z ñƒw‚g e är
# ™ÅziÎ
[Z 3gÆweZ(,ÃâÆ\Wìt s ‚óñZ<
Í ¼6,wZÎ7
-eZ}÷X ¸
Ìr
# ™ {Š ‚Z}g ø ~ Xâ ä VÍß F[ b§ÏZ X Š
Hƒ Ë}{z1Ð ,Š
är
# ™KgXg—¶~Š™:Zz™| 7,
ä ~}
ó 7,
w1Ug ¯r
# ™{Š ‚ Z'1
ï
á
__ È7[ Â ~uzŠ ä ~a ÏZ á
ó 1r
# ™ÅziÎ ! ¶@Š Ìä ~h
+
á ¹

-d
B‚[Â~ ó¹ä ~Q óZg ¦
/»Ùñ{œq
-Z __ ¬Š s§~÷B‚q
-Z äV ðE
!} 7,

 gzZVƒc*
W™á
„B‚X ¶„ {Šc*
i¼ ´èÅáCZ ~ kZX ¶[Z Ñ ñe År
# ™ÅziÎ
q m{q
-ZaÆ\WXÑ ìQX Çg™ÑÌ} ñÇÎ} hð~ÒäV,Z
Ìqúð‹{zµÅ¥
/
Xì ±tÑì ó¿g6,ö™wïPq
-ZÐ~gÓZgzZì ¿g
Xƒc*
ZjÐcZ™ c*
‹Šä[»ÌÐZb§Åñe7ØX ¶+Šm{gzZ¶hZ¶
gzZ‘x **
Æ]Z|VÐ6,yZX BïV\ »&Å ó óÏg ZzW L Ð
L á LZ ä ~
QX HwJÐZ™ÌÐ ~g Î Z „ âZ ä q
-ZC
Ù X H7~i Z0
+Z ã*
0 Y™Ì~g—
gzZ ó óïÑ» Zƒ { i @*
L LÔ ó óVc*
gÏL Lî-e W&Æm,
§ÁÂr1aÆzŠgZ£ä~
ÅkZ ZuzŠgzZ Vâ YZÆ¢îª X H7 ógó Š **
Z I×yzx Z
Û L Lî » ~ m,
ôZq
-Z
ÅV2zŠP gzZ Å¢~ î ~ m,
ôZ X å H7~ i ZzWKZ ä ~& å » V¸
r1 +ZaÆ yZ … Y 72
$hZzŠgZ vß c*
CÑ »îä ~X ‰,iZzW
X å;ZuZ(,
ÃÒÃkZ Ìäy߉ω! ‰! VâŠÔX
NŠgzZÆXÁÂ
+'
h
× '7m{¼ c*
C ä ~ __
]5z^ HÀ ` W !Y7 ä VÍß yZ
( ·ù » VE¹uß@¬) óXó gzL L[Â ~÷gzZ ¢−{aÆ V”X ì „gƒ ÏgZzW
ÃVÍß\W„¢X ì c*
Z™eg kg~ „ä ~ Ìî »kZXì „gƒ ù 
á ~gƒÑ
&
5ÒE
kZJ
-w‚Œ ZX Vƒ;g™x »6,ó óø½G
s WZß L ¼
L B‚Æ¢„B‚X ÇVz™: Zzg
!ce**
YWÃ[Â
30

UrduDost Library

www.urdudost.com

äYZ}
.¸ÅE¬ì Cg¦
/
Ðx Zg W Â[Z
ëgzZ`ZÐí ó¸ìg™{C
Ù b„
 Š',
i »ñLZgzZ¸Ælñ{Ðk
,
Š ~(,gâ Z
! 1¯g ÇŠ c*
ÃVwyZgzZBé,k
,
¦™ ¯i7ZÅVÍß
2!Ãze KZ ä ~‚
.E
B- H HVŒN C¼ ]Z|\W[ZX ~Š 3Š[p~çH
[» X ÑZ e™ÀF,
¼ Hä \Wg—X

/,¸~(,ÅW Z F,
Ær
# ™ÅziÎXì
L LÑ ìÐ ~g Î Z ~(,X ã*
0 Y‚ÑÆi Z0
+Z îZzg mŠ ¬gzZ ` Z'
× lp1Èm¡ÅziÎ
;gƒ 7x » m{ ðÃVŒ X ì *
*™¼ ¹ ÌZX ì @*
ƒ HÐ3 F,
Ð } hð{z}gZ
5_IgzZ`ZQXì
‰~ã*
0 YÁÂtX ,Š †= ÁÂ à Zz Vz¢]gzp&Ð ýÒG
ˆƒlpË{ Zz‚X ó óN*
‹L gLzZ óI
ó gœ6,
L LÔ ó gó ZÏà» L LX å?N*
Ì~zŠgZ6,tgzu1
! ~ã *
0 YŠ‡*0
+
£ZgzZœX x »
ëÐZ __ H ZŠ Zt]ä~X } Yã0*
Y~l»X
t1X åD»3 F,ã0*
YÆó ógy0*
YL ó
L **
^Ær
# ™@WsÜJ
-[Z=
9
õ/GŸF7t __ Y7är
# ™ZŠ ‚ZX
… YÃr
# ™W\W YZ ! r
# ™ì x » Z (,Ì
ìÖ™ »y*
0 Y)
^Æ4Zƒ
 tgzZ
@W„q
-Z~c*
+ZX }Y7¹ZyÃ
&
!**
~ Vzg 7Z äV,ZVÑqŒ
ó 6,gîLZÐ yZvZX Vƒ ;gx~Y I ` W~
ä~ __ ÇVƒ W™áB‚¹Z ÂÇVƒ W[ZX Z 7,ò™ƒg6Ð Ë1X åÂc*

, zX åŠ
HWŠ c* 
ñW»V7g ZzW~g ‚¹KZ¹Z™| 7,ó óÏg ZzW L L~÷ c*
Cñƒ¨
gŠÅgŠ ~÷{zgzZ Vƒ @*
™gŠÐ yY z wŠ ÅyZ~ X
c DZø}÷r
# ™W
E
3r
§
-dX
D™
!Hg ÖZ »]oKZ™}Š^zz öGÂÃr
# ™WäV ðE
gâ ZX 1á{°z»]‡5ˆizgzŠgzZ „e]gmäV,ZX å**
Y}Ãr
# ™Kg
Ág ñƒ D™[ZŠ W™ÌgzZ ¹ÃYWB7x 
áC
Ù !*
ÆøZ ó óc*
1ÙL Lä V,ZÃ
4$iugzZ։@r
X åLe **
™'!*
-ÐyZ~XÑÉÆ|ŠzZ èE
LG
# ™KgX ñƒ
X ñƒ4ZŠ {g !*
zŠ ñƒaÁÂP~B; r
# ™Kg~k
,
Š „¼X &ˆ izgzŠg
Kg ó ì
ó C½Z Zœ L L __ H ZŠ Zt]™ƒ lpä ~X X7ÁÂzŠ KZÐ ›~(,
Åx¯gzZ ËÅr
# ™Kga x » ðZÃC6,tgzuX å·ù~Ä » r
#™
Kg= [«X ¶ÀF,» ~²
á ã*
0 Y ó ó8
-gg eÆ0
+eL L[ ~uzŠX ¶„g™~i â
31

www.urdudost.com

UrduDost Library

ä ~ __ ËgzZÆe
$.aÆ^}÷~uzŠgzZ ¶m,
³Ðzz Åx¯Ær
#™
ñƒD Z—gzZ c*
ÑŠŠ c*
ÃYVÎ6,D YD YäV,ZX H ZŠ Zt]» ð¸KgQg !*
-Z
q
!ñƒÁg
]i YZ Ž‚ÌäV,ZakZ¸T e **
Y ähg}ÃÄKZr
# ™ZŠ ‚Z
¸Ñ ~WÐV[
Rg eÔvßëX
ìg W:Zz{zóVz™g OZ ¹ÐígzZ „e
X Å qzÑ~g » Åñe {g !*
zŠ ä r
# ™ÅziΠ󶬃x 
á X å ;gg ¦
/
Ð ~!‰
Ü zgzZ
ñ¯ i7 ¼ ä kZX Î ä™Ç¾¯ »}" {g !*
zŠÐ n¾Åä™Áe
$g1 KZgâ Z
5_IÆr
óÁÂ5gzZ ãZ6,à{ÅzŠg ZX ÎÚ Š ÁÂA6,ýÒG
# ™ÅziΙJZ~gzZ __
~äÃq
-ZÃ~÷7
-eZX ‰¿gжŒ
Û Á ãÎ 0*
F,
{Š c*
i1g ¶Zá
ó ‚g ó~Öe
G
4
$
J45Ÿ G __
5_IÃ[Â KZÐg \ } (,ä ~ ó øG
gzZ ÑïC
Ù !*
Ð ýÒG
z6,
L ˆug6,[Â —
G©E
O8E
ï
¼r
# ™ÅziÎX ˆïŠ ÑzZ ðƒ ðÅ~÷]| __ Zƒ¥#Ð r
# ™ÅziÎ
__ g c*
Vƒ `ƒ J h1 ~ á
ó 1 ñƒ D Z—B‚Æ
[Z X ì ˆ7,gz$ Ì“
 ZŠŠ c*

g ‚ { ó¹ä~ __ 1wï™&
+
ðe ä?y
W ì
ó D[ å;gÈ~ __ z™Ìg ¦
/

ñe r
# ™ÅziÎX 3g™we Ú ZÃlz» ÌŠ Z ~÷äg—ì —g6,ëKZÃ
zŠg Z ,èÎÅzi΋|XÑ Å
W ™á Z'
× ñeg !*
~ŠÉ {g !*
zŠ vßëgzZ ñWá
X ¶„âZÇÌ]~ñe¸ìgw1
Ær
# ™ÅziÎ?‰ ÏZ b§¾~ {¤
/ýLÅi ÅzŠg Z \W[» ó Y7 ä ~
__ Š
H` ù ZgzZ {Z 'L LX ‰ Å~ VÈ®ŠÆ èâ {z X ‰ gzZ ñW8
-g F6,}n

GL!Ó= __
SgŠ c*
~X 5~Y 0691nz ªÐ s§ÅyÎ 0*
ï
V¹'!*
{z[Z
VŒQ __ H a^g~ZßzŠg Zyg e âQgzZ H‰} Z‰*Z~zŠg ZÐ cZ™eY ä~
-Z ÁÂ&~÷X Vƒ Lg @*
q
™Ìx » »3 F,
¹ ZhðX Š
Hµ~ ög D
+z kgŠ™ W
1
ìg™I ÃVâzŠ Š‡gzZœvß __
ðƒ w=¹ VŒ ó
Å ù 
á äÑ**
™Ì™ïB‚Ær
# ™Kgx »¼ __ ì Z 7,
x »¹ì
ó **
C¼¹ÃVE*
0 YÌÌZ
32

www.urdudost.com

UrduDost Library

! ó óVƒ;g
s WwjZt ~ Y 3781X ì {Š c*
iÐ w‚Î õg @*
Å m,
SZ yg Ãs W;gE- Y I
YE4É
Æxèk
B ~uzŠX N WV´p°»~kZ~VÇ;Š kŠ ë1X å@*
™ Zƒóð½5G
yg Ã
X ¶CY~Š½ÅVâ !*
i@¬{g !*
V Œ‰
Ü zkZX c*
W~^Å;gE- {g ZŠ Zt~Y 9491ˆ
X
ˆÆVâ !*
i {,VŒ[ZX ì {g Z‘ »[Š Zz y!*
i@¬×kXZ ò ¸t6,gî~Š ã
C
ŠÆzŠg Z£ÐY 4691ì `ØXìx ÈZzxOZm{» a^ggzZk7âÔc#¤
/
I4
;ÐzŠgZY C&~‰} Z‰* ZgzZ CB06~‰} Z‰! w‚kZ __
ögG´@*
ÅziÎWz6,
Wz6,V⊠yZgzZì CY ðJ 7,Ì~ » ‚zZ {z´ÆY IzŠg Z~ y*
0 YX
ìgƒ[c*
X
ìg™x »6,
]1D Z
ó óÑñ@â LW
L z6,

zX
y)Z',
V;z~ª»+
äâ 
Ûr
# ™ÅziÎ ?c*
W~Šz “
 zŠg Z£VŒ Æ \W Y7 {g !*
zŠ ä~
Æxk
B ~uzŠXì **
Z6,¹Ÿ»W Z F,
gzZ Zƒì‡VŒ%»zŠg Z~Y 3091 ã½Ñ

eÆzŠg ZˆÆ~Š Zi WÅy*y1å Zƒ~zŠg Z ÌÀF,».
Þ ígzZ m,
z*Š¼ yZgzŠ

,Æó ó¹g 6e ãÎ 0*
z&
+Z L LVŒ}g ø~ygzZzŠg ZXì ;g {Š c*
iÐ yÎ 0*
‚ZgÐ
-Z~ ~yZ
q
#
ŠñË2Z q
-ZgzZWz6,‰q
-Z ÔWz6,zŠ ~zŠg ZX
CW
~y r
# ™gÁB**
~g$
+Æc*
+Z À` WX
ŠñWz6,‰q
&
-ZgzZg Z)q
-Z ÔWz6,
X
Wz6,
‰Æ
Æ’ÅkZ~o !b§~÷h
+
áì
ó ÐÌëÅzŠg Z È!*
ikZ ÎWÎ~
wEZ"wH HÌaÆ~Š !*
',ÅkZ „B‚1X D™7g7Ï(}°z¼ Ha
Åb‚ Ë: óì „g Y Äb§Å âÞZ gzŠ VÎÃÐ íz y!*
i „z óD YK 7
*Š ~g ‚ ?ÐÙ »V¹V¹ÐZ !σ7»Ly!*
it __ sp »\ðŠ: ]gz¢
Xì #»kZ[Z
¾ ¹ äV,Z „ D WX ‰ W¬ Ð ‰
Ü z ._Æ }°z LZ r
# ™ ZŠ ‚Z
~(,gâ ZX ¸‰ ëÐïz „ÅV[
Rõ0*
ÌvßëX
ä
ˆ ™^gzZ}r
#™
ñe Ô ~i Zây¶r
# ™ÅziΊpX ¸ ìg D Z—áZ e {Š6,6,e
$g1 KZÐ ÄZÑ
Æähg…„:¸ìg7w11¸‰ ëÐ]ÑZÎñ¦z Z}÷gzZä¯
33

UrduDost Library

www.urdudost.com

!N YWV;zÆ™›
Û \W ¹gzZ c*
C Ø »yZg¸g Ëä r
# ™ ZŠ ‚ Z __ ¸ ~ eñ
6,3,
e¹Z\Wì YƒùtXan
à Qy¶}÷ä\W!‚{Zz¹är
# ™ÅziÎ
~™ ¯tzZi »06Q __ B: ›
Û …H: ä~{°z »3,
e {ÒWJ
-Z
# X N Yá
ZŠ ‚Z __ ¶¬ … x 
á __ c*
WòC
Ù !*
D™ ZŠ Zt]» V1ÂgzZ H[ZŠ W ã*
0Y ä
!ÇìgŠ c*
/@*
=mï»VÍßyZgzZ]‡5Å ` W __ ¸~l} (,
Ìr
#™
///

34

UrduDost Library

www.urdudost.com

ð3TÅä~! V;
Q óz¤
/i ZgŠuÆzŠg Z Âq
-ZX¸Z}gŠÐ VE0*
Yx ¬r
# ™ó ó» @*
-Š ZŠ ‚ Z L L
g ZŠ −
)g (
Cƒ ‚ÃVE*
0 Y Á¹ ˜À ) †ñq¡B‚Æ 86,}n
VE*
0 Y‚ÑgzZÍÁ á
ó Zz äYï㢹gzZx3,
¹Ðg0
+Z ¿t ´ â Æ,
!†l!*
g c*
gzZ ãÂ!*
b§~÷@',
Æ
XÑ{7ñƒf
e¿Mq
-ZŠpgzZ H
Û Wf
$r=äV,Z „ ä
3Ð ;gEg— ¹ä~XÐBV¹3,
e C[ZX Iƒ'!*
! Š Z¹ r
# ™øZŠ ð¸V;L L
: {5‚yÃØ H= {g RZI~X áÌ}Â
^\W¤
/ZgzZ ,™: Øt ÂwzZ
Ã\W,z X Vƒ ¸ á ~}—Úã0*
Y îZzg q
-ZÃ\W~Q Â YZ __ ì 4
ZŠ ‚Z X Ñ © ƒ
 ëgzZ __ HNe ë ñe ðà ?7c*
ì ÌI yZ+ ã0*
Y
" \WX Vƒ;g YáÃ\W~yZg¸g Äq
-Z~X ¹~ŸŠ OZ6,} (,är
#™
XÐN â i WyZ+Æb§F` WvßëX
g„
ÐZ6,ª
q ~÷ å{ i Z0
+Z=X¸ìg W− F
g '!*
ÅVÍßëú}÷gâ Z
-Zvßë„gzŠ¼Ð;gE- __ ;glñ{~™NŠ mï»r
q
# ™ZŠ ‚Z1 óǃ;g W3g
ñ–Zg Z L L™ Z—äVÂgúzŠ gzZ Š%q
-Z ú ÆÚƒ »t ‚X ñƒ 4ZŠ ~ yZg¸g
w:Z ‘zZÐWÆÚƒ » __ ǃh
+æWlp G È » kZ å ;g C i Z0
+ZX ¹ ó Ð
ó â
,öKgX åx OZ Ù
Û {æZg W __ ¶bð"ªò |~w; Lg„B‚X¸Ñ
Z_s ™Ô {Š ‚wj â X ¶È~ *
Û ë6ű 1q
-Z6,g Z-ŠX ‰ÐaÆä3
%NgzZ
]gz¢ÅÚ Š {g !*
zŠgzZ à Z e6,
íÃq
-ZäVÍßyZX ¶„g 3**
3Äq
-ZX åyjæF
Ð yZg¸g(tn¾ __ Î6,ð"â ZizŠ™g @*
Z*
@ óÙñ{gzZ ÏŠ ‚ÅVŒ __ ª:
X ¶„gµK{Š c*
i
le ã*
0 Y ÏyÃä \WX Y7 Ðí ñƒ ä
ˆ t ‚ÆÚƒ » ä r
# ™ ZŠ ‚Z
¶Å]g ' Åä3 ó óÙÎL L6,g ZÜZÆ)Hq
-Z~ug c*
Eg !*
-Z ¹ä~Xì ð3
q
35

UrduDost Library

www.urdudost.com

B|¼ ™hgÐZ \WX
G
5B+E
X c*
š 76,]úŠ= {g!*
zŠ ä)H¹ä~ ?)H{z1c*
Š™ïH½G
g ä \W ÂÃ ó óÙÎL L
__ ñƒ x¯ ëÐí {g !*
zŠ {z ™}Šg eg W~ ã*
0 Y __

\W**
3 ‚yÃVƒ;g { e 9 Š VŒ` W~ __
\~yZ+ LZ LZVâzŠë[Z
c*
Í __ ÇVƒ îÃ\WÆZ™g »6,yLZÐ àe 9yZ+ „zQXì @*
WI {Š c*

yÄ~÷` WÌ,zX³™¸' __ ¹ä~ì
ó Ëgög e Å]úŠ ~÷` W
! 76,
CðÃ~”
 úy¡ÐLgQXˆ¿g8Z\e(ÅŒ »~qt‚}gø
{Š ‚~ ä]gzpq
-ZQX [zæ¯ Ð wzeì ó óÅ ‚LtL `ØX Š
Hc*
Š [zæx¤
/
ó~g » F,ðƒ © Z~ Vß \ Lg¸ìg „ ÛÃñe Z'
× " ëÌZX ˆÅ7ñe
__ à ñ~B‚gzZÀ»©%
ù ä~Ð 8Z\eÐZ __ ó óâñÙñL Lå»kZx **

b)ÆzŠgZ {g!*
zŠaÆpgsz^Ãr
# ™ZŠ ‚ Z ä~X
… Y„ë c*
3gzZ c*
VZ
'!*
Å×V; X Ï− 7]!*
! Š Z ðÃVŒ c*
Š™g ïZ s ™ä ]| __ ZC™f »
ƒ
ó ù wEZ 9»8Z\e kZN Ct \W¬1 __ Vƒ'!*
Å Z”¼ ó,™
( ÃàZz 6,
zZ ) ÐZ gzZ
ë ó óÙ!*
~g ZzL LÃVåÅ ~Ç c*
8Z \e yZ ?Y7 ä ~
\Wð¸ __ gzZ`ùZÃà Zznì
ó @*
Y 3g Ö
@ÆiZ ãxgŠgzZ iZ Å]Š ÞgzZ`ùZ
ä3r
# ™¾ __ ¹ñƒ ¨ ä r
# ™ZŠ ‚Z óÇñYWŠ lŠp Â,™ÒÃ b§kZ
X¸ìg™wEZ 9»8Z\eyZÐx ZgW} (,
gâ Z ¬Š ä~! `ØÂàe 9»
Úƒ »yZgzŠ ÏZ ¸
ó ìg™wÅ$LZëZ
# Xì @*
ñ8
-gªZz{ i1y

™NŠÃ} i1y

# ™ZŠ ‚ZÐ]gúà Zz
C¾~{g Zr ZÐ} (,
-ZúLZä)H __ ¹¼ är
q
-g˜g**
8
]gzpq
-ZÐVƒ š~g«H H7ØgzZ}ÃÆ^
,‚LgÔï
ª ÔT
‚Ñ
ó ìr
# ™ZŠ ‚ZX 1VZ™=
Í ñƒD™àòçW~wYÐ Lgq
-ZÃTÅ
}"Ãr" à Zz8Z\e ~÷ÌVŒgâ Z __ ÇñYWZ'
× ó
D îT{i @*
Ã\W
~ !zŠ Ìg [Z Ð
ó B ÌC
Ù !*
,k
,
¦¼g c*
¹ä ~ XÆa 7Ð ä™pô~
c*
ìIyZ+hì ÈZ÷óä3+&
+ZÃ\W CtX Zƒ¥#s§År
# ™ZŠ ‚Z
36

UrduDost Library

www.urdudost.com

g !*
ëX #
Ö ~7 »‹ŠgzZì @*
WŠ c*
¹ c Z™ì @*
W™f »Vâ Z+ yZ ÌZ
# {zZ ?7
ä~ __ »kZì x **
HX å*
@Y~º´ÆKìYä3**
31å»g~‹Š5~
gzZ[· ú6,
VɨÅKìY{z„B‚1Xì ]!*
H‚V; __ {—Ú*™ ¹ Ug ¯
)Hà ZzÚƒ »¸ìgx~V-Å‹Š ãZ6,vßë __ Jx¤
/â¤
/
gzZ ã
Û Ð6,s',
ZŠ ‚ZX ó óâ Ù‚ L L
ëÐZ r
# ™³ X ~ŠÄgt ‚}gø}R,
-Z ñƒ ë¼ ä
q
ÆTr
# ™ì w¾X å"~^z=Åwå~1¸ìgwZ eÝzg6,
+Z ¯ÆkZr
Z
#™
øg Ç]gzpÐR,QgzZ`
Ç óà ñúÐWX¸B6,íÆŠ s!Ð ¶Œ
Û } (,
ˆ
Â6,¿7]gzpÏZX
»…D =ÐZ1Vƒ D ¯ Ì6 **
3 ã0*
YX ¶ˆÅ
: ²
á w–X åŠ
Hú~g !*
ÙÎ~
W[ZÑ
D ÑwzZgzu
ïŠ
y
s e8Z\eÐ~q]ŠX~(,
ä~X[»ÙvZp¹är
# ™ZŠ‚Z
c*
çb§~g7ÌZX 1wZ e~ìÐZÐ~¢@*
7,
/{z¬ÐkZgzZ c*
¤
VZáq
-Z ñƒ
gz¢{i @*
T{zX Vƒª ~6Æ]gßñOÆ]§Q` W Š
Hƒ{ i Z0
+Z å: Ì
ñƒÆzg÷‚~ __ ¶ˆ W6,öñ¦Æ™s ™™wïÐ Û ªóŶ1¶
åc*
Š ÂȸìgNŠ=Ð]ªr
# ™ZŠ ‚ZX ¶?
Ø Z—k
,
Ñq
-Z6,
}nÆgâ ZX å
X ¶Åh Á Âtì
ó Cƒ Ðs',%Š Z%Ð {i @*
VŒ }g ø1!
D îT{ i @* 

G
ðƒ ûg Ï‹w6,ŸX å ;g Y Z%~ ýÒO¹$ ~1 óå ;g W ZçQ yÃîq
-Z ~ ù }÷

çKZk† » ã0*
Ug ¯ägâ Z ꊙ:Zz6,
ö\ c*
3Zg‚~¬Ð kZX ¶„gƒkC

»T{0
+
i SŠ W{zùgzZ“
 7Ø X Š
H™à {~÷‚„q
-Z~X *
c J (,
=ñƒÈ zg
X å H7¬ä ~ƒ(Z6,ù LZX ‰ WÕ~ ~Šu= X Š
HF,
Z~ ù }÷á
T{z å;gµJ
-ÌZ1X¸ìg|B‚Ær
# ™ZŠ ‚ZQgâ ZëaÆäS0
gâ Z~ ]!*
„ ]!*
¬Š ä ~ X ì [ Ô
CaÆå
3C
Ù !*
gzZì „g ZŸŸ~ „ ù 
¸y.6,Š%gzZ]gúàZzÚƒ » __ åc*
Î7ÌB; gzZ åc*
Š™wÍÃle kZ äVx
á\ q
-ZX ¶u" Ë~÷X óâ gzZ¼ÐyZ är
# ™ZŠ ‚ZX ˆƒtHÐyZ
à ñ¬ \WX à ñìt gzZì ó ókÎ c*
Î Lt
L ¹ä r
# ™ ZŠ ‚ZX ðWq ðÃÅn/gØ~
37

www.urdudost.com

UrduDost Library

X ÇñY ™nç[Z 7 __ N 3™1eÈ ÆT~ kÎà ZzÆukZQN 3
~!N 36,ì}÷q
-Z`
ó \[Z Â\W‚¹är
# ™ZŠ ‚ Z1;e *
*™g ïZ ä~
Æub§hZÈ ÐLgq
-ZgzZ ðçà ñ~g ‚[p{g !*
zŠaÆpgwŠ »yZä
1åŠ
H[ze~kZ6™ »T å!Ú ZuX 1wZ e~ìÐZ™uzg÷‚Qc*
1e~
Ug ¯gzZ Zg @*
Z » ã0*
k† ZuzŠ ä~™øÐZ b§ËX å ;g H~ äç ÐZ~ ÌQ
?V¹6Îc*
GÑZ Kg~}—Úã*
0 Y[Z __ Îäç™wïË8
-wÐÙ
A
Úƒ »6,¬Ær
# ™ZŠ ‚ZQ !b§¾7ØóŠ
H„ƒk0*
~b§Ë~yJZkZ
X ¶„g Y ðYá Ð t ‚}g ø }R,
-Z ~ ãZ __ Ðäå Ð ~!gzZ¼ à Zz
q
TÝ‚6,Òq
-Z X
ë ó ó~gÃzi O Z L LÐZX c*
3Š= ä r
# ™ ZŠ ‚ Z™uzgÐZ
¼ Ôï
ª ¼ „B‚X ‰ˆð¯ Vi
CwYÐ VÂ!gzZR,QgzZ à ñÔ Z:
Í Ô`
ÇX ¶¿g
~g7 ªX ¸ ìg™•
wï
ª ¶t ]!*
Å}'
× __ H H7Ø gzZ V0 ~g«
yY~ kZ¶ˆÅÐg \ ãZ;ge Å ~Š ZPÅg«kZgzZ¸~ kZjz lƒ b§
u @*
Ðg¨=T ó¬ŠÐg¨X¸‰ ñŠ r ZŠ Ìy¶
Kƈ6,
kZX ¶¹!*
b§~g7
)} (,áZz ä3Æ™µ ZÐòq
-Z™ñÐugzZxŠÃï
ª {0
+
i `Ø X ¶„g
Xì @*
ƒ„gzZ¼ Z'
× »Ïi @*
ÅTlƒ"4kZgzZ
D YçÐ

ë-**
I&„zózógÍ âL ì
L CƒTq
-ZX ¹™NŠ!*
kZj=är
# ™ZŠ‚Z
\Wg—¹ä ~ __ ÐOgŠ c*
X N 36,ì}÷ÐZg !*
-Z\WX ó ó~Ã L Lq
q
-ZgzZ
__
x **
ÆVŠÅwX}g ø ¤
/â gzZ ~Ãt1!li Zâ'ÔbŠ Z™×zgU{Ša ä

ðÙ| (,
ÐVCX å~.lp ÂkZ~r
# ™1X ðƒ]ªÃr
# ™ZŠ ‚Z __ YZ
\WgzZÃ\Wg »u‰ yâ 'X BŠ ãZŠgŠÅVÍß\W1!*
àXl»X 7Ô¬»VŠ
!» ó óòÙ‚ L LÅÅ\WIHgzZXÃ ãZŠgŠÅ
Ìgâ ZB‚Ær
# ™ZŠ ‚Z1!'¹ä ~X ðWð=At ‚}gø}R,
gzZq
-Z
~kZXì yZ+ ó óZgE LtL Zƒx¥X
ìg}Š} hg\W ÂqÝZ}g ZX} 7,w1
Ôï
ª ñƒÒ __ ÐhZ ÌÒpÅkZgzZ ¶u VÇ~Ú ŠtíXì ðƒ IqC
Ù
38

UrduDost Library

www.urdudost.com

Æ kZ X ðƒ IqC
Ù n¾¥]gzZ ^Ô ß WÔ 8
-N*
Å} ðÔˆÆ i \ Ôˆ Æ T
Å __ ëgzZ ÎYZ¹É YZ ÔÁât __ geZ ªóê
ó zZ L LgzZ −ªó óòÃc*
LB
L ‚
L L¹ä r
# ™ZŠ ‚Z™NŠg ëg ~÷X¸ìg 3 ó óZgE L L™¯¯™wÈÃVŠ{i @*
e|wât„¬\Wg—¹ä~X ÎÂYZ¼Ã\W» Z}
.]
Êp\W[Z ó7 __ f
nvZ ¹ñƒD Z—ä~ __ ä\WH/Š»…HX
M
hÈC
Ù â »yZ+ ã0*
Y
g—7 __ ¹Ð ƒ e} (,ä r
# ™ZŠ ‚ZX
D 3 Û¼6,]!*
ÏZ __ c*
WZ'
× Z (,
! ñYVZ[ZX Š
Hƒ¹**
3Ì,zX Y™7/Šh
+'
× ~[Z
c*
CgzZ c*
Šy¯ » yLZ ä r
# ™ ZŠ ‚ZX ñƒ} 9JZ vßë„B‚ÆkZ
Ìg !*
g e &äVÍßëXÐ,™y¯= „ D WX
ìg Y}aÆizgzŠ {z
0*
ƒ 7„ »~i Zây¶År
# ™ ZŠ ‚ZX H ZŠ Zt]»yZ ( ñƒ D™ÇT )™Ì
{g Š
HÆ]ZgXÑ ä™gZÜZ6,ähgy…gzZ Åzg .Ð}g 
á Z äV,ZX ¶„g
Ìr
# ™ZŠ ‚Z b§~÷X ñƒ: Zzgs§Å}—ª
zŠÆVxgâ Zƒ
 ëX¸ìg #
c Z™= ` WX ì ðƒÜ™W+Zˆá²°»6 â ¢ÑìX¸ìg WÃlp
# ™ZŠ ‚ZX} F,
r
ZÐg »VâzŠëX Š
HWyk»gâ Z~k
,
Š „¼X
ìg WŠ c*
¹þŠgzZ
X HÁgñƒëí‘
Ã
%NgzZiZ}÷` W
X åŠ
Hƒ†ŸZ »gzZq
-Z~V2zŠ¯æF
///

39

www.urdudost.com

UrduDost Library

E
I
G
3
®Š ÅyZz3,
gzZ‚» ð 4]
Ðy}
ÆöZa Åx?Zm}ì ¸ØÐVß Zj]g@*
è iuˆw‚Îõ0*
u~Y 475 ã½X âJ
-Vzk
,
klÆI â c*
b
ñƒDƒc*
gÃzugzZ _QØxq
-Z
kˆZ »yZz3,
gzZ à Z eâr ZŠ Åd
$"{ŠñÅokZäyc*
'ÆygzZZÌgÆ
! ó ó
q
-Zƒ
 ykzyâ iì ?Š Å]!*
kZ „**
Y~Ü×zgË»ŠzL
L õ
i ã*
0 Y Ë™8 °»}k
,
Î ð~ ` W
ÇweA __ åZ 7,ò~ `ÅÅVƒÇ]g c*
: ¶„gWŠ c*
=‰
Ü zkZr;Ų
áq
-ZÆ

Dg ¦
/
Ðë~T*Š
ì y¿‚q
-ZaÆvÐg ZYÅlg !*
ƒqZ}
.__ QgzZ
._Æw©1å ;g™lˆ\6Z ó Ãó Zg ;L L6,eg1 ~ Z96,øZÆíÑg WZ
~#gzZ 1]»+ B021Ð j§ñƒñCÆgâ ZQX¸‘~ã*
0 Yx **
}g ‚
¹=nçt Šz!*
Ækzu+R,
+4X å **
Z™„
 gŠ ]6,\6Z LZ= X Zƒ4ZŠ
]g !*
g !*
t™É~‹Z eg1C
Ù b§ÅV°Z}g øQc*
b§ÅM%ZgzZ\g-X åd 
Z
# __ VYN VZ yˆZ » ~ m,
ôZ vßt 1 __ å YY HiX » äZ™Ç
x »ÃVÍßg»"¼ ä· kZ äg »uÅyZíX
DQ ñÎÐJ
g Ãd
$"! f
?~g Çizg"Åo c*
ñY¬ŠÃx Zg WÆb (ì
ó Z',
H __ ì 3g ÎÐ
x¥Ð ÅaÖ7X åg ZÍlpÌñX
C
Ù !*
~™}Š +B061h
+'
× 6,øZ ó Ãó Zg ;L L
E
I
G
__
3
ñƒ ñC ~ ó óíZÑg¿ L ì
L x **
»Tì 6 ð 4]q
-Z6,8
-Ñ
Û & ã½ Zƒ
EI
EI
G
G
ð34]X
… â ÌÃ}oð34]B‚Æ +igzZ <
Ø è|Š1 ã0*
Y __ Z 7,^6,5 Zg
Y"
E
5FL LÃ}oðG
%æFNgzZ ã1ZvßÆ*ŠUâ iXì YY¹Ìó óèE½G
34]IX
… â ÌÃ}o
V*!*
Û aÆ ä™lpà @*
Œ
-ŠÆ kgzZ D™ Y7 ÅyZ™g eÐ b Zzg ZgzZ V¸g ZuZ
EI
G
mºðÄ: ì—ðÃ: ~ kZ X c*
Š ÀÃ<
Ø è ð34]ä }ogzZ spkZ X D™
40

www.urdudost.com

UrduDost Library

ì wì»VÍß¼Xì ï
á ~Ï0
+
iÅ{%izgÅVE*
0 Y<
Ø èd
$¾zÐt1g »T §
»Vzk
,
bZÆIÃ Zdth
b
+
á c*
ì
ó m»kZ ÌÐ VOÆtZ²gzZG^
ó *Š
|Š1Êp ã*
0 Y9`WX ì Šñ~} º ÏZgzZì
Ð } º c*
Vjzg X ì <
Ø è
E
I
G
3
¹Z uÏZ SŠ1X 7s%Z ðÃ~ kZX
ë ÑZz+â »}oð 4]~B‚gzZ<
Ø è
EI
EI
G
G
CgŠ6 ð34]X ì @*
2]oÐ ]gŠ¹Z ð34] Â
DYá J
-VɨÅyZz3,
X
Dƒk?+4Æøo
EI
G
Ì
Ç ]Š „Å Vâ ›gzZ ~Š· ó\~ Y I {z´Æ VƒÇ ]g c*
i ð34] c*
|Š1
6,kZ~Ç ó óÇ ZzÃI L L~Y 30611#~ y*
0 Y m~Y 9451 Zƒx¥X
Šñ
ä ™]Š „Å [™¾yZgzŠ kZ X „g ì‡J
-Vß ‚052 ã½ ˆ ~Š Î ~È0*
Ælgz6,Å}oLZ __ ¶¿g ¯ ÇKg Kg6,"ÅV@ÆJ$
+äVß Zz
X D™7¼ Hvßa

EI
G
ÖÆY IàX å ó óg¿ L Lx **
@
»6ð34]kZ~Š c*
Å ó óWؤ
/ZzegzZ ¿{÷L L
G
-ZÃ{ Ç]g c*
ikZX å6tg0
+ZÆT åZ9kZ½ZC
Ùq
-Z
ði4X3L gLzZì Ýqx £m{q

6gzZ Ë~y0*
Y}g7X
ïŠ ~¢q+],
ZiæVŒ~ÙpÅw‚6 c*
ó}
ó eñ
ƒÔyŠ »áX åŠ
HVW {g Š
Hð~{ Ç]g c*
i]g@*
y1ZxkZXÐVƒïŠ:~
ñƒ ñWäJ m
äZg 2
+
Æ]ogzZ ~¢qvßò £ °»‰
Ü z kZ ÌQX ¶: {Š c*
i
E
I
G
3
ì ¸Ø Ð y¶
Kc*
#ÏZXì @*
B ó ó~g I L L# c*
{ i ZzgŠgœ »VƒÇ]g c*
i ð 4]X¸

Æó óg¿ L LXì @*
™„#¸ ÌÐ *Š ãqzgÃÏ0
+
i Å{%izgX ì 6ðÃVŒ

N !*
uvq
-Zb}m,
òX å¯Ð|
#gŠ äZ6,
w‚Î{, å¯ ó ó~g I L Lq
-Z Ì6,gœ
6X
TgA wYÆx lZÎVŒå ‹~¹Æy X ¶„gYà r!*
k],
Ws§
ó

ó Ã L L¹Z X
D™«™Å6
,Æ VÆÆߊ Zi-Š zŠ s§VâzŠÆ
¯ ÂÐZ {z:gzX å: D»Ï0
+
gŠ ÅèÃVE0*
Yh
+
á __ ¶b§Åè^ÅyZX
ë
X
ë ó óc*
ziaL LÐZX åÌt‚6,kZX ånj ‚ N*
gq
-Z}6,Ð #X ïŠ è:™
4X3L L&¸Çg fzeÆ~Ç6,kZ
´™ðŠB; VŒ v߬ Ð ~¢qX
ë ó Ãó éhIG

ÝZgŠX¸} 9y2Æßcus§Vzg e __ åçz » b§q
-Zt c*
ÍX¸ìg™
41

www.urdudost.com

UrduDost Library

-ZVŒX ¶Í1ÐÒpÅy!*
q
ß c~g7X¸ìg àbŠ~X¸r Zl
Æßt
4ZŠg0
+Z™g @*
Z DC
Ù !*
vßXì gq! a **
Z6,
ë ó óy&
+
ƒL L&6X å N*
‹Ð
~X¸ìg| 7,uÏZ¼}0
+
ñ@W™ O‚Q¸
ó ìg Oà@*
g !*
&¬Ð äƒ
%NÆ yZh
%Nwj â X Zƒ 4ZŠg0
b Zzg Z ÅVÅæF
+
á X åg ZuZ æF
+Z™g@*
Z*
@ ñƒ D H¼ Ì
-Zg0
q
+ZX ¶~ 7,]q
-Z~zi !*
X ðW7ÃCgñðÃg0
+ZÆ6X ¶„gxk0*
kW
~ ŠÍ Å]gúX å ;g C ™| 7,¼ Ã]gúq
-Z k•~ Y á»gzZ 8 I à » ‚» Jh1
~ ¬Š Å ~qwD Z Å a Ð t $Z } (,\!*
»a „ d

Û X å ;g ù^ {G Ziâ
X åsz^
AVc*
/Åx lZ Z6,ªq
¥
-ZX ‰„g °VÏ
Cxñ'gú¼ ~uzŠg0
+ZÆ6
VŒXì CY ~Š Î VŒ c*
/q
¥
-Z~Š c*
ÅkZˆÆ]ñÅa ËÒZ `Ø X ‰
SZg ÅZgŠ LgÌ'gú~Vz6yZX
ë ó óÙâ » L L»} (,c*
d{Š =Æ
*
*™Šæ Å‚»~ ~¢q Å {%izg x » » yZ X
ë ó Ë
ó L L¹Z X
C™x »6,
gîÆ

V ŒX å ó œ
ó ñƒL Lx **
» kZ X Zƒ 4ZŠ ~ ykÆ} h Zu~™òÐ 6m{Xì 

ì Ì[Âq
-ZÅ{÷~yZX
¿g6,
gîÆg ÇŠ c*
,q¼ ÅWØgzZ¿{ ÷

ìgÅe
$Š ZÐZ KZ~ÇÅ[fvß~¿ÇXì è6,]ªÜZ ÅVE*
0 Y ä kZ

ÇÅ[fgzZì _0Vl
î¾ ¤[Ât ` W )X ¶ˆè[Ât™ƒ,Ð kZX ¸
gzŠ kZì ¿g ðÙzg à » {”æWgŠÐyÈ
ó ~Òe Å÷!*
D( ì „g Y Å™Á[Z
ÐZ __ ˆðÑVŒ5 ZgÆuÌtX ¶CW~wEZaÆVâzŠ@gzZ"
$Â~
5} h˜b ~ Y 9881 & ì ~9Ì( p )tg Íz q
-Z __
ë ó óÇÃ1 ðÎL L
X¸D™
&‡]!*
ÅVzM: b§ÅVzgq c*
VĂ]g c*
i ~g ø ~6kZ¶tg¨ÿLE
-Z
q
™;B; ‚»:gzZ¸ìg™s ™B; } ÄÙ
A ~ƒ„:‰„g8
- â „ V 1I
Ð è%KZ vßgzZ¸Çg tz1aÆÑkZX¸ìg™wßz}PÐ +],
Zi
X¸ìgwZ e äZg 2
+
~kZ
kZäV,ZQX å ;g Z$
+$
+¼™hhÃ"eq
-Z Zh yZ q
-ZX ~ 7,Ã6,äÃq
-Z
42

www.urdudost.com

UrduDost Library

"e kZ `ØX‰ fÐ}uzŠq
-ZÐÙpgzZJ 7,
™wÅÐZXàïc6,
Ž»q
-Z~
Æ6Ã «! a q
-Z]gúq
-Z
zgzZ
ë ó óYÃòzZ L LÐZX ì È wq »ë~
i ZgŠ /q
-ZQX
ë ó óZZ L LVŒ ÐZ X ¶èŠ Z%ÅkZ6,kZ X ¶„g|0
+!*

X
ë ó ó~gñâ zZ L Ð
L ZX¸ìgh
+y

c6,új
+Ëq
-ZB‚ÆƱq
-Z ¬ŠÃ} h
E
¢
ªX
D Î~ VzyLZÐZvßaÆëhZgzZ vÐÑC
Ù X ì š üL ZŠt ‹
Ð V¹]¬zÑÅkZ å;g aÎ~X å: Áb§ËÐ Vzm,
ËÔ} o}g ø¯Zg7
ÆDgzZyjy¨
KZX 嬊(C
Ù Y¤
/
gzZ6ÔgqÔgZ'
× Ÿ»Vƒ ¬ŠgzZ5tX ¶ðƒ
: ì mï&
+
ðe j§H H
ì YZwìt¨
¸ÃpglpÆwŠ
Šp~Ø HX ì ï
á ~“
uÅy¨
KZh
+
á }6,Ð <
Ø è zo lˆÅDgzZ yjt
!nCt„‰
Ü zh
+
á X å;gxàgŠà~lˆÅyj¾
-Z ¬Š™<X Zh Â]jä i ZzWßáË å Zƒ {Z~0²Š ZÆD,
q
!~
D™¾¯Ãgq~ ×X 1 {" »kZ ä ~X ¶„g™öâ 
Û Åk
,
¦KZ űx ÃC
ä· ÏZ X 7]gz¢Åt]¹ä ~ X H ZŠ Zt]ä kZ X ~Š ék
,
¦Å kZ ñƒ
ðƒ ðWÐ Z”+R,` Ø X ÅŠæ ~÷ä kZX zŠ é~÷k
,
¦q
-ZÐ }"}÷
Xì „g™ â øe » y!*
iz [Š Z ã*
0 Y~ ;gE- Y I,Æ x Z¤
/
z6,Þ
â ZgzZì D¨
¤
"Y7 Ð ]ª ä ~ Xƒ Tg V¹~ Z”Ð{7 {z __ c*
C x **
CZ ä ~
4$6,°»Æ^gÃ}g v __ ¹ñƒ 3»]!*
5G
» íÆg O) ; ÿF
ä kZ'ù
/Åk
,
¦Ð ?ä~aÏZX ˆ™~™NŠ az',» ( y¶
K+”
VŒ~ __ Ålg Z ¦
¹ä~X Vƒo Z~ÌQX
D™Šæ6,
gîm{ÅVzgÍvßò £VÑqX Vƒ5
{ç~(,
gzZ
Dƒn5} (,~¶Š é,k
,
¦gzZäC3 Zg ã*
0 Y7—~kZ
!t]» ðZ ‚
Û Z]³ÌQX
D™Šæņ
 g IÐã%
O
~ eñÆ °» ~ ¹ ä~ X¸ ìg # ZÎÆ PzŠ X @Š ~{ ä ~
è% ~g v ¹ä~ ( 6,ay
LZ ª) L 6Z a e ¹ä kZXì » "X Vƒ
4´q
+Z
[
Û Å éH
5E
-ZB‚ÆøZ ó Ãó Zg ;L LX ñWòC
Ù !*
ЉW{ŠiHÆ‚»ñh1vßë

__

43

www.urdudost.com

UrduDost Library

mºCZ ä ~X ~g ·~uzŠ +R,
gzZ Š
Hµ~íÑq
-Z~X ñƒ4ZŠ~¢÷
Q __ ñƒŠ6,×q
-ZëQX B,qÅÈLZ äkZX à °»gzZuä
/
',q
*q
-Z6,xŠC
Ù X {ëu" gzZ YZ ¹ __ Y7 ñƒ ä
ˆ ä~ X "Î ÷Y I
‰~ kq
-Z Xg7 #
Ö {zZ __ Y7 {g !*
zŠ ä ~ __ y!*
i ã*
0 YgzZX u 
á w×
Ð+
M 7 Å[fÝZgŠXì ;g WZ'
× ¹=1Xì ¹Üï`Å3 ZgÔƒg …
y
!/Š„
 Š',
iq
-ZXì 6*q
-Z~qC
Ù ÅVŒX ¶ˆ[zZ¼
w– X Vƒm,
³}@xgzZ"Š&D¨
¤+Zq
-ZX Ð+”à ¸àÈ+R,
=
# X ¶{Š ‚~(,
Z
tªZzX
Dƒ{Š ‚} (,+”( „
 zŠ];çL8Xâ }÷)¢−{
W )X ðƒÌW,
y
O¹É ðƒlpsÜ: {z ÂVƒ;g™È ¯Ïg ZzWKZ~ `Ø ÐZ
28E
.G
x **
CZ6,c 6,q
-ZgzZK s ™6,çEE
B; LZ ñƒ D 3¤
/
',ä kZ (
þë ÏŠ ‚ 
c*
C ÐZ ä~X ¶ðWÐ ¼{z X c*
ŠÐZ eg » CZ ä ~X c*
Š J (,= ™ÉØ gzZ

yÂ{ %~(,gzZ {²
á hZ ~(,X
Sg±²‚Ùq
-Z ~÷~ º´}g v
!ì B¸ÐVe~(,
Ì=}g Z __ 7¸… ó¹Ð]ªäkZ __ YZX
~gzZì ”~÷`W¹äkZX Y7x Z¤
/
z6,
»kZ ñƒ0ZÆ™ »°»ä~
YίL L~¹ñƒ D ;u6,öä ~ ?Ѓ YV¹ ?,zX ¶„gx˜„, Z Â
kZX ˆƒg »™ aμ {z __ gÂì »~º´Æó ó‚ÂW L LXVƒ;gYÚ Š ógó q
X} 7,
^vßëgzZ ~Š Z—{zó óaeÍwÌ ~zL L __ ¹ä~g !*
vß ë gzZ Zƒ iX » ]Ð ã*
0 Y æWg » 1 KY KI Å +R,
6,øZ Ã Zg ;
Y
E
E
·
.
~¢íÑ àZz Zç Ð } z ƒ
 `Ø ˆk
,
Š ~hðX ñƒgZÎ6,+R,
aÆ ó ó‚ÂW L L
Tå;gWÉÑZ(,
¹q
-ZÐgzŠXã‚ÂWvßë™w$
++R,
~5ZgX Ï}Šà
ÏZ Xì @*
B ó óyñ~g**
ò » L L{iZzgŠgœ » ógó qYίL LX å –¼ ¹ ~ ã*
0 Y6,
XìúÎðÃyiz»kZ `Ø X åVZ m,
zW‰Ñ»½»Æ8
-gwÑ#
Ö ‡-Šq
-Z6,} i ZzgŠ
ðs§~uzŠgzZ ó X
ó ¯L L @*
-ŠÆZƒ s§q
-ZÆ} i ZzgŠ ! a __ íX c*
W: ¢¼
~X å*
*™«™Å ó óá» L L~-Š Å3gùg0
+ZÆgqx » »X¸{Š èZ ó X
ó ZgL L@*
-ŠÆ
44

www.urdudost.com

UrduDost Library

¹ä ~ __ ƒ n
pg¢6,Vƒ @*
-Š ?H Y7 ä +R,
-eZ å Z9„6,#ÌZ
7
7lp b§~g7J
-[ZÃZ}
.q
-Z~VƒÜ‡ÐKt~Xì ]!*
ň´g¢
~(,ä~ge" XÐVƒD 0*
™lpùÃVƒ Z}
.c*
Vƒ @*
-Š ~-Š}g ‚ãZvßÔ c*
0*

7a kZÐ kZ wZ΄z ä ~ __ HgÖZ »dÑ™ [Zñ0
+» LZÐ è9
!ì x¯‡»M%Z àÑ ó óâ.
$ze ðW L LϾ {zåx¥= Y7
Y826ì *
@Y ¹X ì 6*ŠÐ ƒ
 »Y IgqtŠ !*
W~ º´Æó ó‚Ã ‚W L L
Ã~-Š kZ b§kZX B]gñÅ ó ó~-Š á» L L~ wY LZÃVz;zŠÆº´kZ~
Š !*
WVŒÐ *ŠÇ
Ù !*
ÆgqX Š
HW~ŠzgqtCgCggzZ Š
Hc*
Š èVŒ
è 3»ŠtzgzŠC
X ¸ŠñVŒb (ÆoC
Ù B‚}gøX
ñƒÇg {0
+
iÃwj â ÆgzŠ kZgzZ

vßX 嬊g !*
«yZŠy!*
ß Z (,
Ú Zä~X å;gVyZŠy!*
ß Z (,
¹q
-Z~öÆgq
™6,cÒpÏÐq
-ZgzZ åVZðŠVZðŠwj â X¸ìg™7ZzJ m
»Vo¤
/Z~kZ
ÃVzg Ft‹X¸ìg¢6,
}ngzZy$
+LZ™ ÎB; ~NðŠÆy!*
ßv!*
vßX ¶
Xì ¿‰
Ü ¤ÃVzgz$gzZ Ë
Y8581ÐZX å Š
HƒŠ !*
',
ë ó óz&
+
ƒL L& w; } »gqkZ~xèk
B ~uzŠ
äÎDXì „g™x Zg WÐ «™~ä{µÆw; kZ ~-Šá»X Š
HHy{g !*
zŠ~
~-Šá»Z
# ì e
$ZzgX 7eaÆx Zú]gc*
iÅX
pôÌV»gñvŠb Å
Å ~-Š Zƒ ø**
yÍ Zg e Z¯y1Z xq
-Z Ð yW]Zg kZ Â Š
Hc*
Š è~ gq kZ Ã
X ì @*
ƒ~ÌñÆg·³g »yÍ Zg e #
Ö ‡-Šq
-Zw‚C
Ù ~Š c*
ÅkZX Zƒwi **
Ã]g c*
i
®ä~X
!**
ñVZŠ%J WÐZgzZì @*
ƒúñã½yiz »kZgzZ M¦
/{gGt
D WÃD™³g (ZƱ& c*
zŠ ˜À1å Zƒ ¬Š ³g (Z6,*ZEÝe ~ *g ¯ûgzZ
gzZ åLe Og eÆPR ó@Š ~{ä~X ǃd
$ÁŠ G³g ÑZzúñ»VŒX

X ¶\~ äg@*
Z ,k
,
¦áe{" +R,
X å NÐ ð¸ Kg W ]‚ñh ‚=
` WÌÐ kZX ó óZ e,!2õ0*
L LXì ˆ{gqq
-ZVŒ¹äkZ __ „e]i YZ ä~
-Z ™zZ¢
q
aB56 ã½6,A à „¼ ~ ×Ægq __
º :ZzQ óB› „
LZ ä +R,
QX Zg @*
ZÐZ~}" LZ¬ä ~X å ;g š s§KZ Z e, ]gzp
45

www.urdudost.com

UrduDost Library

űq
-Z ~9d

Û ~ ã*
0 Y ä kZX à k
,
¦ÅkZB‚ÆZ e, ä ~X Åöâ 
Û ÅI¯
Ìä+R,
X c*
Š™:Zz{"™ ék
,
¦B‚ÅVâzŠëäűX c*
ŠÐZ {"gzZ ¹¼Ð
X H ZŠ Zt]»kZ™
Dƒ u6 c*
SŠ ¸ X
ë ó ó0*
:Z L LÃ{ Çx Zg W~y
WÅ|$
+?Í~ y*y
^ÏZXì @*
ƒ!2õ0*
c*
&Z e, c*
gqSŠ1!åŠ
H™g(Z^Å Z e,™ Vy*
0 Y ñƒ
]Ñ» SŠ1 
ë ó óÕgÍ L Lq
DƒÑ ~ y*GÌÃÆß!2õ0*
Æ
Xì *
@YŒy¶
K»yWgzZ ZƒÔv WÔ}iÔ ã0*
ª

/Zg0
+ZX¸ìg| 7,uÏZ}0
+
ñçWvß~öÆZ e,!2õ0*
c*
ó óÂâÍ L L
™h
+y

f¥vß~ÚÍq
-ZX ¶Ë~y·ŠyŠ
H]gñyj6,
Å J$
+6,
µó¶„g™)
X ‰¿gÁÂÅ|Š1¼X å Î@»Vƒ @*
-ŠáZzB; kŠ6,gZ-ŠúX ¸ìg °
Ð wX B‚Æ yc*
'~ wì}÷X å – ó xó zZ L L6,tgz çLaÆ [Â q
-Z
z
ë ó -ó â L L‰¶{Š èZ ]gñgzZ q
-Z~} e, kZ __ å àV Œ Ìxi Z|Š1 uÒ@*
»Ñx » » kZX åu +p{n gzZ¸B; b ÆkZX ì @*
Y Hg¦T
$**
» J$
+ÐZgzZ

*
@Yc*
Og !*
801ÐZ6,æWÅw‚6 X
ë ó Ø
ó 1L LÐZ åÎT
Qq
-Z~öXì *
*™¨ £
wY »w.q
-Z6,] X ñ–gzŠÐŠpy¨
KZÃ]÷ZpÈ801ì Š Z%Ð TX ì
@W+R,
V; __ ¶„gW1Åtæm{ÐkZX å: bZa}÷wj âtX å‚
ƽyŠ ~ X ¶„gY Cg @*
Z Ì,k
,
¦É ¶„gNŠ sÜ: Ãq q
-Z q
-Z™h M h M
kCÃì" ~÷+R,
X ¶„gƒ Ìk
,
Š= „B‚X å [ƒ ‚g ZܼРVß Zj]g @*

pÑq
-ZX ¹ä ~ __ 7?ì f
$e ðÃx 
á H ó Y7 Ð× Wä kZX ¶„g™

X¸ìgòC
Ù !*
vßë __ Y7:gzZ¼ ä kZX {zZ __ ì ã™]‡56,3,
eÐ òŠ W
Ùñ{ ä +R,
X ¶\~ wì Ë}0
+
ñ@W} hB; ]gúq
-Z~ äÃÆö
HW,
O¹= ä +
M qzg ÅVŒ __ ðƒx¯ëÐígzZ ~g@*
Zk
,
¦Å]gúkZÐ
~ __
IègzZ îZzg} (,vßtB‚Æxi Zyg e â gzZŠz!*
ƹF,
8x ÓXì
!ì ¹„zóñYïyjV˜ÃT*e +R,ó¹ñƒD™t · Zä
46

www.urdudost.com

UrduDost Library

x
á Å ‹ Œ Z c*
C gzZ c*
Š Ø »'B- DÚZ „B‚gzZ c*
Šy¯ CZ ä +R,
gz¢Òà ó¹ä ~ __ ÏVƒ ZCÐV2zŠ LZ "**
WX ì Kg 0*
-Z ÅÛe:Z
q
^vßiZ, ZX å;gƒÁgÐ^ëŽyŠ LZ~ __ **
™:g OZ Z÷X ÇVz™
?ñY3gŠ c*
þ¾1 __
XÁ~
}÷{zX Hy¯Ãgâ ZX Îä™lˆB1y¯™ÞÐ ‚fŠ c*
ÅAå+R,
~
-Z~öC
q
Ù !*
ÆøZ ¹gzZ c*
Œ3 Zg »øZ ó óc*
1ÙL L=äkZX å;gÄÎ~gOZ
__
X~½‚
zìì» È

!Z 7,
^s§Åw2ñƒñC~
óì
ó **
ôizgC
Ù N„V-izgC
Ù LL
///

47

UrduDost Library

www.urdudost.com

Kg ãÎ 0*
áZz~
Ð #! †~!¸¹!*
4õ0*
ÌZ~t]‚X ¶ƒ¹6,øZ ó óc*
1ÙL L
Ã1å;g&
+
ðe~ì» È ªä1ñƒñCÆgâ ZX å‘´i Z
Û Z Þzg Z(,X
C
Ù !*
c*
Î6zŠ »øZä~X¸³ÆËVH±gzZƱyZÎzŠ ðÃC
Ù !*
ÆøZ __ c*
W: 
{z c*
C ä kZX Y7 ñƒ íÐ ÷â @ q
-Z ä~ __ c*
W:ÃÌ}ì1
ó Zz%1à1 Åá
$¸$¸b§~÷Zƒ {i Z0
+ZX ìì~ yxgŠ

ó ~9ƒ
ì» È}ge"~ƒkZgzZ¸¦VŒä™]‡5ÐËvßƱgzZ8
-g/C
Ù 
Å,kZì ]!*
m{ H+Z c*
WwìQX Š
Hƒ Z9s§q
-Z
z Ì~X å Š

x ¬=)X 1„b7nçä~Ð)Hã*
0 Yq
-Z „d

Û Xì ñƒñ΅ݬq
-Z
( X N WÃi 
Û gzZ^gZ {Š c*
i¼'gú@',
ÆyZÑ
ó ‚ÑŠ%ã*
0 Y6,

-ZÆ º´ kZ ~ Y 0291 X å ó ì
q
ó ;L Lx **
» È kZ __ BÃG
g ã¹Ðq
-Z
~Y 5291X å@*
WøZh
eô âx 
áC
Ù gzZähgô âLZ{zðC
Ù X åÂgZŠÃzt»Wz6,
@*
WøZx 
á z ðåw‚{g Š
H~g OZÆ´ â LZ ó óì;L L̈Æ]Ãz Å´ â 7
-eZ

Hc*
Š™·ì» ~g ZŠ ÃzgzZ›~öÆøZ~Š c*
ÅkZX Š
H%{z~g OZÏZX ;g
-Z(t aÆpg {0
q
+
iÃe
$Zzg Å ~g ZŠ Ãz1ìg 7~ *Š kZ ì; » kZgzZWz6,
ã¹= X
D™gOZ »Vß Zz e LZ(ÏZ Vz%x 
á z ðX ˆ0N)g
X HW,
OäVâzŠe
$ZzggzZ
# ™KgX¸−ƒ402™ #]‚X¸ìg W− D hB; Vxgâ ZÐgzŠ
r
Î iYÃgâ ZX ~Š ^g7g ŽyŠÃgâ Z ä~X HÄc*
gŠ „ D Wägâ Z óñW7
"Äq
-Z »xj% º
"Z Vz
D Wwì» yZ X Î WÎ~ }g!*
Æ ð¸ Kg ~gzZ

HWŠ c* 

ǃ

M 

Æ

Ì

Ð

\W

ǃ ™zZ Ð \W Š » kZ
: Ζ
ÿ~‚fÄ»yZ „B‚X ðWÌŠ c*
Å ~B‚Æð¸Kg
48

www.urdudost.com

UrduDost Library

i ** +
»
è

ã0
+e É
è t ~ t

íz » ? ) È— t ~iu t
y´Z »^s§ÅŠzöÑЊzögzZgzWŠb§Å„,ÅyZ ~²
á Å ð¸Kg
~g7 ä ~ ÌZ ó ì
ó C½Z ZœL L __ ì ï
á Ì}W»]Z f ÅyZ~ y´Z kZgzZì
}g ¦
/
Ð VzÃg ÃZ ~ ãZŠ¤
/tgz1Xì {Š Zg Z »ä™{û6,kZ= „:X S7,7
Ìã)F,
ÅwŠ}÷ɸ‰ {gŠ c*
=sÜ:g ÃZPÆyZX ‰ − Dƒî6,wŠ
: ¸D™
@*
ƒ

c*

L

øÎ

@*
ƒ

ZI

:

à

Ë~

µ Z Ð VZm,
/ è/ kZ l»
¤
@*
ƒ

CZ

Z%

œ

ðÃ

g—³ __
C
Ù !*
ÐHÆ~²
á à ZzvTv Å ð¸Kg~6,
ì¼Ægâ Z
-ZX ¶„g O]‚ñh ‚Ç~{X ¸ìg W− ~^Ã8
q
-ÑÚ~EVâ Zy
Vâ Zy

KgÔ[ZŠ W~©„B‚gzZ **
ÑOøgà ã*
0 YX H[ZŠ Wä[»B‚Æ?
Ø Z—mº
G
]‡5«XÐVƒÕŠuÌã*
0 Y™Ä6,
gzZNŠ¹ZX å»…} (,
i Z0
+ZîpI$ WzŠ » ð¸
X ǃ©
8^ßÃVE*
0 Y[ZŠ W» ð¸Kg åwì»gâ Z „ˆÆ
,
Š vß\W
ä \WX Y7 ñƒ D™grä ð¸ Kg? __ } 97ÂÐk
! ¹ñƒ È ägâ ZX¸ M
h™g OZ »\W]Zg ~g ‚VŒ vßë ðC g ·6,âZ(
‰‰X} 7,

 ëX åH[NZ »(ä~ñƒn
pgwì»/ÅVâzŠ\Wg—
} ze Z',Åug c*
EgzZ} 9 } 4,
á { ZC 

Ù
á Åkc=X ¶„g Yf(,
ƒó¶„g…x 
á
C‚',ðX¸ìgg ¦
/D™i
+6,~]‚•t',tgiX vßÆ$¸$¸X ˆ WŠ c*
iZ Ëñ¯ g Z1z Éà º´B‚Æ Vz_Š LZ CVZ xŠ LgLgÔ V( ã0*
Y
!‰VZŠ¤
/
u~lˆÅ'.c*
yZg¸g
̸ nZ
# ™m{ ! å {—Ú[8» ð¸ Kg óVZg¸g +&
+Z ó ó^ZªL L
ë™| (,ä§! ºÆ VZg¸gXì CY| (,
VŒ ~¢q Åg—
Cƒ~ cZ™
49

UrduDost Library

www.urdudost.com

[Z ~zŠg ZØ{äð¸KgX Åx¥e
$í~! º’äkZX HwLZ »VÍß
__¶ã*
0 Yű ðƒ]ª=ÂHxsäkñzX Š
Hï×3,
g » YZq
-ZÃVÍßëgzZ c*
Š

4E
&
4hIG
X ¶~Š 2zŠg Z KY KIÐZ äV-¢q {°‡!*
Å ð¸KggzZì kñz èEG
z&
+Z `Ø
eg eg W{z¸ñƒ‡Z~
vßë
ë __ Y7Ð VÍßëäð¸Kg __ ˆ Wh

-ÊÔ ´ 0*
Ôß Z&
+
z ïE.G
÷X å{i Z0
+ZŠp »I Å]|ÃkñzX ³Zj̼ c*
ŠÈ øä
À$
E
Ÿ
__
!k fgzZgzZuÃ~B‚V;X ZƒiXr
# ™¾ y**
gzZ ö wZŠ
Q óÑN*
ä [» ¬ X N ‹Ä\WX Çìg ¸ Â Á
C**
3t ð¸ Kg ¹ä ~
yZXƒ«g—¹ä~X ñZ—QeμX 1¿Mq
-ZX *
c J (,
=q
-ZX ðvf
$r
: å;gx~Ü}‚f »
¸

Ìñ

Æ

ÏZ

Ìñ

}g ‚

A Ð VZ S
A Ð É `
è
Z‚
Û Z bzgÅyZ+mó?
Ø Z—yŠ ÅV¸ã*
0 YóV*â ‚-ÅY I !vZy4 __ { Zz
ˆ8²!g—g(å;g™{ Zz{ Zz~™wȃ
 __ VâÍugz6,yâ zgÅVZg¸ggzZÒp
™á7
-ge®ÃkñzX J 7,
{g!*
zŠÄ~iZzWÁgŠ~(,
äð¸KgX å‹Ä»wçg7½
QX Ñek† CZ ä q
-ZC
Ù X ˆ¬™Äg k†Ð Ùñ{™NŠ ËgzZ }…X ¶ˆ W
ó
ë ó óL L&~²
á ã0*
Y»¯~X ¹ä ð¸Kg __ ðƒöâ 
Û ÅÄ}uzŠ
Ð mÆ~²
á ÅVŒÂ~X N ‹tØxXì CƒÄà Zz Vú^õ0*
t X Vƒ @*

Æór
ó ;L LsÜ
~ s¥ÆáZz zŠg ZC
Ù H\W __ ¹ä~ X Vƒ }Y ~ }g !*
-Z Å ~²
q
á zŠgZÐZ ä ]Z²
á gzZY ZÄx H}g ø Â[ZÉ X ì ŠñЬó r
ó ;L L
xÆ ~œ,ƒg !*
X ì H[NZ » ó óL L75q
-Za ÏZ ä~X ì c*
Š ¯7
¹™ƒ y!*
iq
-Z ä gâ ZgzZ ä ~ !Š 
á gZ ! N â
Û ±5 ó óL Lg q
-Z Å ó 7
ó ;L L²
á
X ‰ƒlÍ@!gzZ
GL^IŠ[ZwŠ Z÷L L
ì†ï

50

UrduDost Library

www.urdudost.com

\
ºÅÉêL ñ
xg H[Z~*Š kZ
ó ó! V**
YÈYì^ij
7c*

CW~‚f N ZŠ Z îZzgÅwçzŠg Z™NŠ8
-gt» Cm"ÅÏ0
+
i¶ Š[ Z
__ ¹ñƒ !Îä ~ X †÷
"Æ y*
0 Yó 7
ó ;L L‹| c*
ÍX Y7 ä ð¸ Kg X

ÅzŠg Z ~g ø ~ ]Ì»¯ KZt X ì ~²
á ÅtæØ{ ~²
á Åy0*
Y ‚ óÇ!*
ÅwçzŠg Z ‘´ Åg ÖZ __ ©® ÅyZ Ô G¯ ñg X ì d

Û ¹ Ð ~²
á îZzg
Ýzg6,~gÎã*
0 Y~i Z0
+Z C!*
.} (,ð¸KgX
rcg Ì~ ` Z'
_
× ÆVŒb§
EÀ$

ó p¬X Š
Hc*
Š`**
36,öX ˆ Wkñz™á {)z´ 0*
÷Ô ö-Ÿ wZŠ¸ìgwZ e
ìg}Š]o»Ïh
+IÅyZ+hgzZ¸Æã*
0 Y9{z´}gø~w; X ÎYZ **
3
¸ìg CÐ ,âZ 0Æóg ¸ÃVY± ã*
0 Y ÌƱk%Z¼}g )q
-ZX ¸
vßëXì ;gYá
Cle@¬[ZyZ+m,z!ƒŠ XZ m{ÅyZ)g ¸g ZŠQrtc*
Í
H
-d´‚ c*
-ÃV ðE
J
âÑ Z h ã*
0 Yq
-Z6,×Æzi !*
}g øX¸ìg 3™áá}g éCE-8F
ÐO !
]ª„âZÃê h r%ãZ*iñƒÓ)HX¸ñWyZg¸g+&
+Zg !*
«{zh
+
á X å; g
X 嬊ÃTÅlƒ!*
6,m{‹úŠ År
# ™ZŠ ‚Z ä~Ð ]ªÎ‰„gNŠÐ
¬?ì HnçY7ÐVzg 
á Z ñƒD ñ~ga~÷äð¸KgX Z 7,Z—{Z({Zp~

ÈgzZ¼ »ç~g ø ZƒkˆZ=XÑ ©{z[Z __ c*
Š ‹»TÅrQ ´~

Š c*
g ÃZ ã *
0 YP Ì= r
# ™ __ ¹gzZ Ñ$
+qçñUg ¯ä ~X Bá: Ïz7,}g ø
!
I=1 ó
ƾ7ØX

ì#â Å}¢ÆMq
-Z *Š c*
Í
! __ ì Â*Š ~g ø1 
Ä{zQc*
ƒggzŠÐí2zŠ
! Vj™]Š „ÅVßY½yŠ~ðË~ @*
EI$ 
Æ~Šp: VŒÆyZXì J
- ` WgzZ ¶ïHi4hG
ßZ ~gqgzZ ~²
á F,
{Š c*
i Åy0*
Y
51

www.urdudost.com

UrduDost Library

ì Z kˆZ » äƒ ãÃÆ*Š W,
Zk
,
iÆ xi Z|Š1 V; ! Z× »vŠ Ë:ì ðZ Å
E
szc» ó r
ó ;L L Â
r
# ™÷

/Z ó 7
ó ; L LXì Ô¬»]¡çL‡o²
á »y*
0 Yt¿X
Æ”Zg‰x‰y}g øó ó» Õ‚L L~~²
áh
+]
.„B‚Xì Ýqx £»¨
"¸Ã ó Ø

"
ó !*

L 
á
ñƒa ‚i !*
o¯ *Šx¯ » ~²
`
á 9ìt w¾1 ó
ñƒ ñCZÃ}o

gzZ ð5kgäð¸KgX
`™ »¬¹ë **
3 ZƒkˆZ6,1 IÆkñz
__

¸ìg S~g ZŠ äz\W c*
åÇ**
3Ñ{7 ÐígzZ c*
Šg eg W» ñe à Zzá)

¹¸a}÷X ;g @*
ƒg
á uÐ VÂ!*
Å\W Â~X Ø7¼=Â~7s ¹ä~
ð5kgBZ f lp ó ó'!*
ÅVÍß\WÎåg Zh
+'
× „ Ú Z **
3ªZzL
L c*
ÑŠ ¢ägâ ZXì
X c*
Š™Ñ!*
zŠ¹»VÂ!*
~g ‚äñex¤
/â¤
/àZzá)gzZ
1å;g {e 7Y ÃàZX ìg D™'!*
ϹvŠ vßëÆJ
-W {g Š
H]Zg
ZŠ ‚Z ðVÎ6,X ǃ-zÚZq
-Z »\W6,-i
+g VŒ ¹ä ð¸ KgX c*
W3g6,Vß Zz VZg¸g
¹ä ~ __ ÇVgá Ã\W~ dz™y¯= XÐ,Š C ,ÅkZÃ\Wr
#™
ó óñW~g c*
• Z'
× ì ntçLaL L
X ‰ WC
Ù !*
D ç ~^z6΃
 ëgzZ c*
[.
Þ »+ g ZD
Ù Ä 7Ø ä r
# ™Kg
Ð ~ŽyŠ ~1‰„g š s§KZ …ñ;7!*
VâzŠ ÞzggzZƒÅ 5 Zg
Å}—ª
zŠÆyZ ZƒmzeB‚Ægâ ZgzZ „e]i YZB‚Æt]Ðð¸KgX åg ðZ8F
X Z 7,
^s§
///

52

www.urdudost.com

UrduDost Library

á~kÆf
$ð»
__ ¸ D™ e**
6,+hZÆ‚fg¦}¯¼ 0Æy*
0 Y~VâŠÆwjZ

gzZ ~C
Ù ÚZ F,Z‹Ô ±ÎHŠÆ~o __ ²¤
/1 ðƒû**
óë6K
ó @d
$iâÝ
aÆkZ[Z ) å@*
™ ¦]ÆuZ e óÏ„„
 zŠq
-Z Z÷c*
WŠ c*
V; __ â c*
YAñVZu
~çÆkZ ) å@*
™ ¹h N » â c*
YAÒZ {zÃ@Æâ c*
YA6,Væã*
0 YgzZ (
D™ ¦
åx **
»kZ YAgzZ h N pÆâ c* 
å: x¥Ì=É ÐZX ( ÐVƒ ë Ì` Wa
Y __
5_ h N »!ø ÓÃƱР¹‰ b§ÏZ Ç!*
X
ë ã0*
»x'
× iƒWgzZß »%% ëL E
lñZ
Û **
¼Æ õg@*
„A
$X ¶@Š ó',
ó g ; w6,
L L™q
-Z% ñC ~ yV⊠„ yZ !¸
gzZáZz ¾Z F,
Z‹ X ¸ ìgƒFF,
~ yp ±ÎÆ ~o __ ¸ ñWt ‚],
Zg7 QgzZ Î äY Zg å“z) ¹ZX ¸`ƒ “z Á ÃvßáZz ä™g \ Ð VßY
-ZQ !å ;g öàƒ Å yp ¨Z ! †
»/ VZ6,lz‹¢
ó ‚& {i° __ }Š iz−Š q
ðZ @¬ Å ‚Ç **
gzZ lz‹X ˆ0{ZpíÅyZ™wÈÃù
D zÅyZ *Š ~g‚ !/Š7

ñO Åäzg **
zg »“KZ™Äg6,t¤Ã~Šg^ xÓvßt1X Š
H0{g7Z q
-ZaÆ
~Û Hsp(Z~‰
Ü ¤ QgzZ Cg ˆ„
 Š',
iq
-ZÐZX ‰ƒsz^~ây
è Åo
X ‰ òÐWЃ
 ~ögÅ®gz
t H å ;g aÎ Z9~ kf
$ð»ÆY I~ ðg ZÍlpq
-Z ÅY 9891 agâB01
ðeZHŠÃƒeÆWX @*
W7¢X åc*
Š™{ nä Vzg O%Z&ì i Z¢wŠèà„z
ïŠ ð@
D™x » ã*
0 Yì s X ì Zg c*
»x ¸ÏZ bŠ™spg0
+ZÆVÎ',~ íÑ
¹Z X
ïŠ Î ~i !*Å yY~ ä™ +F,åà Z6,C
Ù X
D™ Ð
ì â
Û g »Â,¨iq
-Z~ ¹F,
gzZ à qlpÅyZX ìDpà â »äB Perfectionist
c*
Ÿ# ` WX ¸ D™ Zƒ JgzZ ` Z'
× lpJ
-u â zg vßt ~ äâ i ¬ ó óÒL L
Šp~~g Z‡0*
vßt1
D™|6,yY„gŠ **
zf 
á ëX
g ZŠ äz1ÍÁJ
-uÉz6,
yZ å;g CðÃX ‹D™cà ã*
0 Y ËÁ¹ ä~ __ Èa7ÌÐ ä™É
53

www.urdudost.com

UrduDost Library

Dƒ Ì‚ÑtÂq
-Z __ 7„ Dƒk¯aÆ}Ic~VßjZVŒÆ
Å `gÎ1X
DYƒ Ìu y
CgzZ f
e™Ìcvßg c*
~ Ýzgîæ Åg!*
| ex 
á1
ízgzZ îZzg {C " Ð g0
+Z1yg e â u" ó¿§ gzZ ¿œ}È Æx »¸ ~ Ýzg
!„
 6,
EI
B-dL L
X ‰ˆƒ~9'g qk1†{¾g0
+ZÆVÎ',{gG~{! fÆøZ ó Ãó ðE
X
D W~Š Z®~(,VŒ ̆
 gIÉ ì g aÆœ
/Z% Cg ˆsÜ:‘´t ` W
Åo K ZÐ Y8681ÐZX¸ë ó ózi
+Z L L~ äâ i äZ6,ÃàkZŠ !*
WÐ ~œ,ƒg !*
k1 † kZ c*
Wwì å ;g h ä@*
Æ õg@*
~ X ì Ýq sÑ » äƒ ãJ]
.Zg
kThZ ðeZÆug c*
E'gqÅVŒX å} Y~X ñY ¬Š¼~kÆVÂg q
ð¯ 'gq ä VÍßyZ ÌQX ¸á²iÆy*
0 Yzz ÅkZ __ ÏVƒ: ÂœzZÐ
! N Y™“
 ZŠ',
Ô»Vß²i å3g™3 Zg WÐ2h
+]
.gzZo¢Ú Z¹Z ‰
ó
M%Z à ÑÌVŒŒ~X å‹™f Z (,»8
-¤ V
$Z e ã *
0 Y~VÂg qg ÅVŒ
Y -Í]
5.GgzZ'V
Zƒx¥1ì _’!*
z Å䃫ŠgzZ œ
/
%Æ¡ªW
nëE
$Z e b§Å
ʛ0*
~Y7391gzZ ðƒqzÑ~Y 0291yÅkZXì œäZgÅVŒ8
-¤V
$Z e
Ð ]¬yZX Å «^{ŠñÐZ äVzgzŠ'
× 2Ô 245Ô778~Vß ‚B71 ã½X â
Æ Cgzp ¬Š T
Þ ƒ Ziö Y~ 5 Zg !ðƒ: éZpÅÚ ŠÐZgzZ Š
Hƒ lp~ „
» ug c*
E‰
Ü z kZX å!2B04¡ @Š 8
-¤W
ni
+R,
®gzQ !åÌg 6ZÇÃB‚B‚
Ô ó!
ó 2B258
-¤ ñIòÎL LX ;t ‚ LZuä ~QX Š
HWŠ c*
ni
W
+R,
®gz!2B 211
E
d
-I
B
Ѓ
 ÅàY Ií
á Íc*
Í ÂX ó!ó 2B068
-¤ í
á Í L LÔ ó!ó 2B558
-¤ ðzÃðEL L
X Zƒ: Zzgó zó gÃ1r Z L gLzZ ~ñ+R,
Ð} zƒ
 Æd

Û ä~X ¶]g qœzZ
ÅW
ni
+R,
®gzÅug c*
EX ì q
-ZÐ~VÂg qœzZЃ
 Å ¨Z ó ó;í
á ÍL L
kZ Ì~X ¶„g™g OZ » ~g !*
KZVŒg ·Dq
-ZX ¶ÐÀ†
 Ã4Ì~kZ b§
°¢
aB006Xì †
 Ã4„ {Š c*
i¼t Zƒ { i Z0
+Z ÂÐàZ6,
zZ ÀZ
# XŠ
Hµ~g ·
X ¸ ` V~ ²53sÜ6,w2,z06B‚Æ x Zg W„ } (,ëÐ gëg Å 4
B001gzZ ¶ÐÎgzŠ „B‚ óå¯ q
- eaÆ|©q
-Z6,
zZX¸{Ši]ª b (}g ‚
54

UrduDost Library

www.urdudost.com

gzŠ1¶„gv¸B‚Æ~g ëgt',~g7 Ï0
+
inX åYY ¬Š s ™J
-uŢ

H
+E
gzZ «Æ}!Ô } e,!2 õ0*
Ô ÷ » ! a X å 4yj6,gzZ Z½ ZC
Ù wjâ ~ ]Ãp
çW3™Å `gÎ6,ó óâ c*
YAL LgzŠ ¹ gzŠÐ ƒ
 yZ1X ±Î}¡ }−Æ ~o
X @*
YÑ®Š©gzZ *
@YWt ‚Z•»wŠ !*
{g ZzWðÃÐM z} hð} hðX ‰„gwÅàò
: Ζ
ÿÄ»! _
.ŒZ¥x H›*Z~‚f7
-eZX ¶„gƒkCÜ ã0
+e„zQ
Ì Ã®Š Ì gâ ó v H à ¬Z kZ
c*
W g½

;g !* ó

KY

y™

;g !*

ЩkZ ÎgzŠ __ Ù ¬Š '¶æg ZuZ6,Ðq
-Z6,h N kZ l7 s',
kCä ~X ÇVƒ Ygz¢ÃÏ1xŠÅ â c*
YA Hêä ~X å ;g { e 7YÃäU
Å â c*
YAÌvßvŠ Š
H?
Ø Ð V;zakZXì „g Y f(,íÑÅú}÷ H
X B™]g c*
i

’
á Ô yZg¸ggzZT
Þ ƒÔw; ígÃ6,Ô *iñz ~y^gWÔ ,
FÊ Cgˆ~8
-¤ kZ

B004 ã½Ô VM02Ô 000 ðÃ~ T åÌ*k
,
r Z y1Z xq
-Z {z´Æ ug 0*
gzZ wâ
ZÐ Vzg JŠÆã0*
gzZ Ýzg6,T å{g Z ¯ Z (,¹ q
-ZC
Ù !*
X ‰„gQ C¾Åx lZ
»ÌñgzZ ‰
Ü z~M z} hð} hðgzZg 3Z ðÃL óHh
+æWlpt LX å ;g Y c*
Šx
åH: ØðÃ~äÎR,
ÛVŒäã*g» ã*
0 YX ÎYZ¹={g Z ¯tX å;g Cwq
„gµ ÌuÈ=X åé
B ¼ÌñÌQ¶ðƒ?\ðŠX ¶„g O{g !*
~{Å}g Z ¯X
X Z 7,
òÐ;í
á ÍgzZ à yVÅh
eÞ~º´{ŠikZä~X ¶
Æ~g ºŠ Ô 3»ŠtzgzŠ Kg KgV˜ N WÃV*Ïß¼ å`gzŠ „¼
ß+Z ~ º´ yg e â ,Z ðƒ ]ª= X ‰„g Ö
@yâ ‚ » Å
W ä3gzZ ä%
»h
+]
.z *Š(C
Ù ~ y*
0 Y X
g ÇŠ c*
Å¿Ç
è Æ Y8681 `Ø X
ŠñÌV*

c*
Iè= ã0*
YC
Ù Xì 3g CZÐg \ } (,äVÍßyZÃ ` ZâZ kZgzZì @*
WÃ2@
-Z ðÃC
q
Ù ~ A çÆ ÄpgzZ x ¸z íz 1X c*
WÃZÐ }uzŠ q
-Z 6,gî ãqzg
ÃgZÜ Ð }uzŠ q
-Z ƒ
 íz ëgzZÝëÔy!*
i ëVŒ }g ø X c*
WÃZ a
Ð }uzŠ
?å**
ZŠÆV¹ëíX ~Š™~9KÅ•
M Z| l,
e KZ äkZ 5µñV˜ÃTX
D W
55

UrduDost Library

www.urdudost.com

!'Ð,O‡7ëó,™ Y7ùg c*
ƒ WX ,™ H ó
lp~ÏZvßë
óó
ó zgÍ L LdŠ&Xì ðƒ#!*
zgzZq
-Z {z´Æe ¯†
 Ãk%Z~Y IÀ` W
" Z C
5G
ÿE
Ù gzZì ózgÍ^ã*
0 Y ÅègÍÂ õ
Û ` Ø X ì ;gYZƒÉ0*

Z{z´Æ yZ X ì g â½Å yZg¸g +&
+Z gzZ q

/Ô ð`
Ô AN*
Z Ô õ
Û ~ º´
ìg¾izgY y*6 $6,e ¯ózgÍ~Vzg ¶ZX
ìg^[pÌ'ózgÍ
²
H-G
4
£
z wŠÃ ó óö 3Z L LgzZ ó ókZ¤
/ð¯~ e Ä
WL L{z´ÆTÅgzZ wze«Z ä ±5ªX

Xì 1CZÐyY
-Z å ;g™¤ç » º´ @*
q
™7
-Ä7
-@*
~Vâ Zg¸gózgÍÆÌZgzC
Ù ~
Y
²
H-G
ä kƒX Š
Hƒ4ZŠ ~ kZg(Z" ~gzZ ˆ| (,uÈ~÷X c*
WÃkƒ ; ö 4£ 3Z AN*
Z
__ Š
Hï×[
+‚ »}°‡q
-Z= gzZ ¹Ìì„B‚gzZ Hn²[ZŠ W ã*
0 Y ™Ì

ÐÙ
A Ug¯ä ~X ˆƒ qzÑ~ ã*
0 Y ñƒ D Z—gzZ c*
O øgÃ™Ì Ìä kñz
:ŒózgÍt ðƒÌ?
Ø Z<
Í ¼X Îä&
+
ðe¿ÆŠæKZgzZàï[Â ó³
ó ã*
0 YL L
» kZ h
+
á X å 3g Íä ~]t X ˆ¬ ñƒ ë ó ókâ Ù},Z L Lkñz X ñY7,
! åó Ù
ó s çL LÈ

H4£
g !*
kZkñzX ñYc*
3 ö-G
3Z b§S¦eÎX ÅlˆqÅIKZ~
ä~
ZŠ Z ~(,X ( ƒ¬Š™wÅ[ÂÅ ó ówe w1‹Z L L™ Yg0
+Z ÌäkZh
+
á )X ¶ðW™ƒg»
[ÂkZ )~ i Z0
+Z ã*
0 Y} (,Ìä ~X àï,
-g eg Wñƒ ë óYóCöL Lä kZÐ
G-G
4£²
X Y7 ¼ ä kñzX ( YZ óV; óVƒª) ! ó ó7L L¹ä)HX ó ó ö 0*
Î L L¹ ( Њæ Å
~[Âq ÅÈJ
-‰
Ü z kZ~ __ B‚ƾªù
ó Ѓ 3„gb7 óŠ
H™~
Šű __ ¡ª ó Ãó ã 2L LgzZ xzæª ó óVzZ ð y;
á L L ¹ ä ~X å [ &
+
ðe
Ìöâ 
Û ÅuÃä ~ CY {z¬ Ð kZX ì _™¼ ƒ
 {z ¶„g C ?
Ø Z—
X äZ—Ð~È __ ó ó7L L¹ä ~g !*
kZ ó ó?Zgû {à L L Y7 ä kZ™ aμX ~Š™
s1ó ó_
ó Lƒ
L Ü1ó',
ó g L LV˜gzZ
ë ó óZgà L ƒ
L Ü1ó óÑÃ L LV˜X
DƒÐÌã0*
Y
L Lc*
CgzZ ¿gÐW}÷8Z\e ä kZQX ðWá k† »uÃkñz~k
,
Š ~hðX


kG
é5kG
/
añL L~AN*
Zä~™ Z(,
Ù XŠ
E
HwÈÂã0*
Y»t]~6,
Ü zÇó óÙ!*

~g Zz
56

UrduDost Library

www.urdudost.com

~ å] Zha M ðÃt]ã*
0 Y h ÁX ˆ¬ ðƒ CZ—{z X ¹t]¹ ¹ ª ó ó
ñƒ n
pg6,×gzZ ðѼ ~ ~™IÏKgq
-Z kñzX å ;g0*
Äg:Š c*
Šz!*
ÆÒÃ
Ðó óy0*
L
L åx¥tÂ=X ‰V*ÅægzZ Kzg~kZX ˆ¬gzZ ó óy0*
²Zg¯L LÐì
~÷äűXì i
+',õ
Û Š Z%Ð ó óy0*
²Zg ¯L
L Zƒx¥™\gzZ™NŠÐZ1ì KzgŠ Z%
™ Z—ÌŠ *ZÆ‚}÷l» __ åÑZ e J 7,$™{™ Z—Z—ñƒ Ù Š pŠ
’ZÐ VòLZ Ð)u {z6,x **
Æ $Ì` W óñZ$: ^Ñ Z}
.X Dƒ ïŠ $
X ce ¢
8Jgz¢?
Ø Z—Ð VE*
0 Y Â7¼ÃVzŠ *Z}g ø X
'YWŠ c*
@W
Xì Ýqx £dZÃ?
Ø Z—~[ZŠ Wã0*
Y
Y
²
H4£
\e~}'
× ÆkZX ˆ W ó óö-G
3Z L
L å;g™g¨6,+ã*
0 YgzZi
+',õ
Û ~ ÌZ
i Z0
+Z¯Ð yÍ ZzWÆC
Ù !*
gzZ ;g @*
3~™iiÌQX å;g W} h WwEZ »8Z
¹ä~X ó ó! -L L ¹ñƒ n
pgwÜzŠ ä kZX –Š Wkñz „ Dƒ »**
3X ;g @*
ƒÌ
},Z L L¹ä~X¸Æg »™| 7,
'!*
x Óëg !*
kZX ˆµ~äVZP{zX Y YZ
¹™IIä~ !7 __ ¹gzZK ‘zZz',
ZB‚ÆZª6,¹F,
~÷ä kZX ó ókâ Ù
CZ—= X ˆ¬h
eg egW CZ—gzZ Ch yŠ¤
/{z ( ]gzZ *™Ô °» ) ó ó‚ ó_™ ó„à L LX
{ Z ({ Zpkñz Å}n } F,
ZgzZ {¤Xì *
@Yƒ Ñ!*
zŠ {'
× » ä3X
@hZ ¹ kñz
**
ƒt
Û Â¼ ~ kzuÅyZg¸ggzZ wj â z ä3ÆyQX
{'
×$
+Ãä3 YZ 
å ;g &
+
ðYe  ã0*
Y ».
Þ ~ [Â f
e -Å °»áƒáƒ ~X ðW °»X ce
²
H4£
Å {)z ö-G
3Z AN*
ZgzZ $ã*
0 YX ðƒ¢qa .
Þ 6,ÒÐ Lgq
-Z {g!*
zŠ kñz
zŠÆ…
$gzZ?
Ø Z—Åkñz~ kZ ä ~X9zgÎzŠ ZÎðêó¶+ Î{¾sÜ7
Ù !*
C
Ht]ªó ókâ ðZ ¦
/ÂÇ ~g WñzŠ L LñƒI¹Æ
ó ™ ZŠ Z + B0051gzZ} h + Î
! åŠ
H™hg~6¶„gv¸Ðg ëgÏZÏ0
+
i __

ìg #zŠÆPzŠX ¹Ã½ó óõs
aZ L LgzZ Åzg .Ð}g 
á ZÆB; ä ~
Æû„
á ëˆÆÇZg e Å]ñŠ WðÃX ¬Š: 1»û„
á ™;uä ~X¸
ÃVz/Ɖ
Ü z ä kZX åÌó óT
Þ ƒs
aZ L Lg t ‚X} F,
Zt ‚ÆyegÇÆZ
Å c*
g`Zs Wg®ZzÆug c*
EtX å ;g W` ÇÐ V-ggzZVß²iÄX åH“
 ZŠ',
57

UrduDost Library

www.urdudost.com

Åû„
á ~ !¸ìg WÃB‚Æe
$Š ZÐZ KZ b (qª
zŠ~ C‚',ÅkZX Î b§
Xì #»yZ0
+{„
á ZƒZ y~]¸!* 
ZB052ðÃût~»ÆàY IX J (,s§
‰ƒ vVŒ ƒ
 {zQX å Lg~ õs
aZ IYyZ0
+{ „
áJ
-Y8681Ð Y 1331
X åR,
g ZÊ» ó óÌØZzÇÃI LtL gzZ å@*
Bûó ózi
+Z LtL ¬X
™hB; Ð „gzŠ ä ~V
n} 9V;z1c*
W# »yeg ÇÆZˆÆ½k
,
Š °»
d6,

/w‚Å{
á Š !*
gzZ~ÙpÅw‚6 sÜ`ØXì I**
Wg0
+Z Š
H™~ __ HI
Xz‹{ ÷„¬{â| l,
eX¸`g ¦
/VâzŠ { ÷gzZw‚ *Ðt · Z ` WgzZì $
Ë Wg0
+Z
„ {Š c*
i¼ å ú°q
-Z û„
á X å ~g YŸ » vÎ~ ûJ
-ÌZgzZ¸ ‰ g¦
/
ÐáPŠù~ykÆ®òZX c*
WŠ c*
kƒ ; V
$;z »dZz= X å Zƒ Z y~«™
xÓ‚X ¶Ýq ~ŠZiW—1¸}9ÌV;z ~V
nä@*
tzÈÍ óå ;gQ @*
**
+
0
Š~
gzZì Ýq ~ŠZiW—gzZZ
+Z¯Æe
$g/~M%ZŠz!*
ÆVzNÏ(gzZVÆwhzZ
t
{Š ‚Ä ñ; X
lpñÎÐJ
gÃx ÂweAã*
0 YŠz!*
Æ~gZçg»z¹F,
F,

! ã*
0 Y}g œ __ Ðnóvß
kq
-Z}6,Ð kZQX
“ }Æí0*
s§Vzg eÆ]PÉ û„
á
óñVZ yŠ¤
/g ZŠ kZÜKZ KZ | ` Zg ~ Tì tç ~ q
-ZŠ¤
/Æ kZ X ì ~9
ÌkˆZ »{KZ¹Zh
+
á ó
ìg¾Ð yj} (,{ Zz6," Ð x ÂweAgzZ e
$g/
: ì rZ eg â … Â’ WgzZkˆZthÁ __ ì 7
ì ú!*{
è ì = Ì ’W t
b§ Å ’ W Ä`
 ðà x`
ì 7
çWÅVzhÆ|` ZggzZ c*
l~Vƒ YÅí0*
g ZŠt‚yZk
,
Š¼™hgÃ]P„
á~
X ZƒZ9JZQó;g 8 Š àò

E
¢
E
zq
-ZXÎ2gZ0
+
á »yèL *ŠgzZh
+]
.ÌtXåøZwW
nYI6,
A üÐû

Æ øZ wW
nÆ *e›Zt X å Zƒy~ Y 4191Ð VAZ cu ì @*
B ó ócâzg â L L
Xì ó Î
ó c*
Lz
L ÑZz]g qÅi§h
+]
.s§~uzŠÐcgáZz6U*èL¶
KkZXì Zƒ¯6,
we â
 „ ãZgzZ +R,
ƒ
ê kŠ6,eg1ÆZzgzæWX ;g \
x ~k
,
Š¼6,øZìR,
+Z¤
&
/kZ
58

UrduDost Library

www.urdudost.com 

c*
W~Y)X
Dg ¦
/
Ð VŒ
Û )ÄÑ]‚: Zizg `Ø X¸`gŠ]‡zZÆ} z
VΠ(
ìgg Z ¦
/Ï0
+
i6,øZ} wg}g ø 
Û )ãZ ˜Vz™g Z ¦
/lÆVÍßyZ
X
ñƒKŠ !*
WV˜q
-Z~LZg0
+ZÆ}i!2õ0*
xg ÃP{g !*
G
` #g eX Zƒ: ZzgaÆøZ óa
ó ði4$â ; L LaÆgzN*
Y IÐ xg ÃP zŠ~
ug c*
EgzZ®~Š !*
WÅY IX ¶:(ÃäOŠL
Þ ~+R,
X å`ƒ‰
Ü z »”Ð íŠgzZ¸
¼ƒÅVŒX hoŠ Åug c*
E: ¶ƒ{Šiù
D z Å „: VŒ1¶: Áb§ËÐ
E
45_q
ÃËä ~X
n
pg ó óøG
-Î L L{¤Šz!*
ÆhzŠ v¸ã*
0 Y Ì,zX ¶Ï[v
ð0*
å; ÂCỸ”Ð{ Zg ËÅg ZΡ‚q
-ZX ¬Š: j
½ZÐ}uzŠq
-Z~5 Zg
ÐWñƒD Z—Æ™]gmÐ}uzŠq
-Z ñƒD h ÄZ ÀVâzŠX CW7"
$âÅ
¼ L LX @*
0*
™7„g ÖZ 9»]!*
.LZ ðÃXì x ¸~QÐeÎä~X D Y| (,
_
@*
W{'
× H~ryâ¤
/»}uzŠq
-Z7„D»kZ¹Zh
+
á c*
óì
ó ~g ZŠ {Š6,ÅTì
E
$ ZÆkc ä VE*
¨
8 »0g »ÅgzN*
ÿG
0 Y ¬Š1Š
HÂVgzN*
Y I~6,ìÆgâ Z

Ì−Éì ™zZ sÜ:Ð Vß Zz kcgzN*
»yZ
ëÐõ} (,vßtX ì ¿g ¯
E$
e Z',q
-Zt ÝZgŠ X ì M¢
aB333ðÃgzN*
Y I Z
# ì ™zZ ¢
aB213ðÃÿ¨G
ZX ì
E
4&Z «»
4H
5G
yT
$Úòñ~ kZX å YY HÌ{g »íÑðeZ ÅY I™ Y6,
zZÆT é5E
G
H
äY6,gzN*
X
Çg,Æݬ‹xB002~kZXì ÜÅŠ éh$xzÆyßì Ì
ê ËÆ*ŠÃŠpx ¸t ðƒe
$g1„B‚ c*
W×6,gâ Z= X å »+ B0021 sÜ]»
qC
Ù z ÁVŒX
VY Á<Z`
Æq Z ºZ~ yZŠz!*
ÆkZ óC™7I **
h Ð
á [Š Zzy!*
iÙZ F,
AÔ,Ô<
Ø èÐy*yzuXì ˆð¯™ƒW,
OÐË: Ë

ó H CZ »yZ __ +
M c*
²Ï~hð~B‚ ógzZ Yß )h
+]
.ÐM%Zz\g- gzZ 1
Špä~Xì ÁHt}g \ ó?
Ø Z—c*
œsÜXì KZ ÅyZœ __ eΙÙä
X c*
ŒÃ

Y
E
E
·
.
ó óZ ç L LÐ kZgzZ »zgÃ} Ö7 q
-Z ä ~™Þ Ð ‚f ÃðZ',ðYZ ÅÇ

Ð VŒ c*
CgzZ 1uÐ Vð; ~÷ä kZX å } Y ~ m,
ôZ {z]X Y7 3 Zg »äY
59

www.urdudost.com

UrduDost Library

Åzg .q
-ZgzZ H ZŠ Zt]ä ~ Xì 3 Zg »4äðÃX Bá .\W(Å+R,
Y
E
E
·
.
gzZ ¶¬…x 
á XA pÑ=Q c*
Ñ pÑáZz.ÆY I ˜ÀX c*
Có óZ ç L LÐZX
X ¶„g| (,
ÞzgÅ 5 Zg
' __ Ã\Wì CW ã*
0 Yóc*
Z—{z ó ó7L L¹ä~?ƒñWg !*
«Y7ägÇZg e
Ìä kZX å ãÂ!*
b§ÅVzgÇZg e x ¬ {z X c*
Š [Z ñƒ Ù ŠC
Ù !*
ä ~X ƒ ` x »
Y
E
E
·
.
$7Z ÐgÆyßÐZX ìà» ~0
f
+e pÆó óZ ç L LX bŠ™ qzÑÍaZÆõg@*
t ‚ÆgzN*
áZz wc*
{q
-ZX ì ‘´ »! fª»y*
0 YtgzZì Š
Hc*
¯ 6,we â Æ
Ã]gqkZgzZ å Š
HHy~ Y 2391t c*
C ä kZ ñƒ f
e + B0001 X c*
Šg@*
Z ä kZ
Y
.·L L¸X
ë ó ó8
!ì ÌÒ» ó óZ çEE
-¤ÃZzL L
Y
E
E
·
.
g 0*
3 Zg ä~X Îà» ~0
+e ªZz ó óZ ç L L@*
™.d
à Ð VZgzZ ~™% óí‚yE
} 9~ 4,
á { Zg { 

á Åkc{Š c*
iÐf
$7ZÐgt=X Î"(,
s§Åf
$7 ZagzZ H
H
E'
H
" Z ÌV Œ X Î],
5G
$**
V
gzZg !*
Ô yZg¸g Ôg:Z ÿ54)g 6e Ô õ1 ÿE
ZjZ ìN*
» ug c*
E c*

:ù VH±kæ¾X3Nf
$7Z ÂVƒ ŠB‚q
-Z ]â i Zßx Ót Z
# X ~Š ð3Š ]c Å'
x OZwëÌ» ú\7 ZgzZ\
á mXì [ø
7Š6,−x ¬çLa½Åx lZzq Zâ ZX Vƒ
G
^
a
X c*
W:Ãg )zk1x ¬çL b§ÅM%ZgzZ\g- Šz!*
Æ+
M c*
²4gzZ ö§ Ã@¬x Ó1ì
@*
W} h Wp Ò»tæ¼ Â[Z __
Cƒ{”¦¼ Ì`³šaÆV¸!*
½‹

-Z=Xì •
q
 Z 4,
gzZ]gz¢Åc kZ‰
„ +zZZîK1®gzg&
+Z1 __ ǃ
~ yŠ ™ƒ rg ÃÐ }®ŠÆ ]Zg VH±ëZ e Å'.ÆY I c*
Cär
#™
gzZ » Vß Zz yì {Š¤
/wŠ Z (,{ Zz __ B7[tÐZáZz yX
f7,~ ;gEÎ ðJ e Å VŒ Q )
B
bg tØ » ½gzZ tzf !ŠZ Ø{ b§Å yY ƒ Z%Z ÌVH±

zm{ »[È.ÆyZ²¤
/1 „ Z
# ( ce ÂÌ~¢q ÅY C~ V-gEY
$ ÆZçEE
.·ÆàC
Ãb (¾1X
QðƒSZ™'Zgq
-g @*
ÅyZ {Š6,øL F
Ù gzZoC
Ù í__
XAŠ {nZƒØúÆV,zgyZ {zì ›
Û âZ
Y
.·L LVc*
gŠVZ¤
/óVc*
yB003 ã½X
Šñ~ ó óZ çEE
y^gW{Š c*
iÐ ƒ
 Å *Š
60

UrduDost Library

www.urdudost.com

wm,
Z LZgql!¼gzZY CÆwjZ^gWVŒ __
3ZgWÐ Vzg0*
®Æ^gW@¬
Ì{Šc*
i¼aÆVj(f
$R,
g7 ~+ gZD
Ùq
-ZX
\~ä¯ oZÆVj(áe
Åx
á ˆÆW~\ðŠ½yŠ å{iZ0
+Z=1X ñWÃÑÐx»gq9akZó7
óì „ y.6,ÒZ Lgƒ
ó »}<gWgzZgqX Ð VƒA b( ÄÃVzgq~ uQ
ŠpX
íJ
-@ZÆw=ÄÌVŒ}gø[ZX
áZz~y^gW~ÝZÂD¾

Xìݬ~gŠZ',
ÅVQgWìsX
ñ0*
V6,
~—kZb§¾{zìx¥Ã@
ÐgzŠXìR,
gZÊ»Vß Zz7
-Z¼Z ãÎ?X å;g®í‚» ó ó8
-¤ãÎL gLzŠ¼
å;gNŠ6,
zZ ðÃC
Ù X c*
0*
Z9t ‚Æ]g qq
-ZÃݬq
-ZX ¶„g}Š ð‹i ZzWÅuñ¼
óå·‚q
-Z6,
zZÐkZX å– ó ó8
-¤ yW~÷L L6,ã%
OÅ]g qó_Z ÌyŠ¤
/~÷X
ÆuiñÐ~kZgzZ @*
™•
w‚{zÐM z} hðX ¶„g WÐ] ÏZi ZzWÅuñ
H
E
H'
ÿ54)g6e} (,zŠ~]g qkZ!2B41X å*
@YÈh
+æWlpÃVÍß™òC
Ù !*
**
[ðÃB‚
å» ó ó}+g L™Å ezzà; x **
-Z~g 3ZX¸ìg 3Š `Zkƒ ; Xõ0*
q
gzZg:Z
E
4) ; VeX
ÌŠ'
× **
ÌaÆegZ-ZhWÐZÉ ¶„gƒg ¹VâŠyZsÜ: ™tÅ èEG

HÝq]»+B0051™µ~g ·ä~X åß„ ªth
+
á X ¶¹ƒX åŠ
HH
E
4) ; ZƒkˆZˆk
Û ã0* 

Yr
# ™ èEG
,
Š ~hðX ðƒqzÑ™X Š
HÖ}g )q
-Z™ Yg0
+ZgzZ

™1X ‰ WC
Ù !*
™hg™ëñƒ¨6,
zZ LZQgzZ c*
W×Qóðƒ]ª¬X
ìgw1
Û
E
4) ; Ve~
%N»g » ZŠ Z+4¶„gÈ™ mm~g» ZŠ Z Å èEG
Agz¢Ã}ÈkZhWg ‡zæF
X ¶m,
³{Š c*
iÐkZy!*
iKZ‰~g \ Î`Å ezzà ;ÃVE*
0 YX Ç
: 7 ;]|w–X} 7,
^aÆ3ZzëD™d‚fÃV1Š{o
p½yŠ

} g ¦
/ 

¼Æ]ZguZ {z

Ð[Zp
̉
Ü z» ` W
!=ì 47-Z
///
61

UrduDost Library

www.urdudost.com

ìY Iy*
0 Y-i
+gt
6,
]úŠ Åy*
0 Y-i
+g…` WX å;g™g OZ » ð¸Kg6,
#ÆøZ ó Ãó Zg ;L L~
= ._Æe
$Z@ÅyZgzZ ¶_ƒ]!*
6,y¯Ð r
# ™ZŠ ‚ZX å **
Z™eg kg-zÚZq
-Z

åŠ
HV¬4kŠÐ ‰
Ü z b§Åå ~X å NÐ ð¸ Kg VŒ W &ñh ‚

;g ÑŠŠ c*
ÅøZ ‹ƒ »áZz]ÃpÆyß=yk! a»øZkZ {Š™y» 4291Y __
%NgzZ!uÆkZ {Š c*
X¸I¹]ÃpyjæF
iÐàyß=X å
„B‚X ¸ ìgWÃ{Š c*
i¼ b (gzZ .
$e:Z3,
g ÃÉ ã*
0 Y sÜ: 6,øZ kZ
„gYW óCVZxŠLgLgÐ i Z0
+Z} (,V( ã*
0 Y ð?2~ âÝk]ò ¸LZ
c*
yŠ m{ ðÃgz¢X ‰ðWÃVH±~âÝ(q
-ZB‚q
-Z~Š Z®âZg!*
«`WX ‰
%NZ (,k]tVÑq !eÎä ~!` Wìg Zq
x ¬ÐZ ÌQ ì
ó Ò»Äp ã0*
YgzZg ‡zæF
.28E
G 
! fì YƒX ¬Š7êÃVÂgú6,

X Vƒ~Š h —'Š ¬ä^ÑKgzZÌ çEE
{7 e
$ígzZ H[ZŠW™| (,ä ~X¸ìgW− DZ—ð¸Kg6,‰
Ü zÇ
Ã\W óY7ñƒ‘äð¸Kg ?ì 7Â{)zÏã*
0 YðÃ` W Y7ÌtB‚Æ
á Zs§ÅVƒ Z²zŠi ZââÝä~!ì VY„
ó óZgjL gLzZæWÅg ·t __ YZ __ H{g 
} e íN*
›zL L VŒ ` W „ B‚ ì y´Z » ÌñÆ Ú Š ±ÎÆ }o ª
*
@Yc*
oÐ x ÈZ kZ ÌVŒg ZqO%Zt ðƒ]ª=Xì (Valentine Day)ó ó
À ` W ¹ä ð¸ Kg X å [ NŠ ~ ug c*
E ~g Zqt» Vzh áZz ä™› ì
ó
øZ vßëX Ç Ygz¢Ú ŠÐZ™wï‰
Ü zX ǃ Z 7,^Y†Î» ~o ~ ug 0*

‘zZvßëÌZX ÅC
Ù ªéZpÅÅ
W°»äð¸Kg~¢q
-Z „d

Û X†C
Ù !*
Ð
~ƒgzZ Ðäi°qC
Ù n¾”
 óyZŠ] óäÅ °» ¿g6,Úƒ »¸ „Æ6,w:Z
-d7
B; 6,ñ0
+»}÷äð¸Kg __ ZƒkˆZ »…gÆ}igzZ Ùñ{ÅV ðE
-eZ
m{X å [ i¬ Ð äƒ w²â~ __ ì!²i ó¹Ð yEZ} (,ñƒ n
pg
X 1{ ^
,Y»¢ ä~!3ƒX ¹ñƒs ïf
$räð¸KgXì Ô‚ −¹7
g !*
~uzŠ ` W~½ ‹X ¸`ƒïg **
 [Z1å Š
ƒ
Hĥ
 ‚ ðÃC
Ù aÆx q
-Z
62

www.urdudost.com

UrduDost Library

Xá1ð¸KgX åÎÔ»zZ7g eñh ‚ ™{ YZ¬ßðÃX ¶à ðZõZä}i
__yŠ kZ1X åZƒ7kC{Š c*
i Ì=` WX c*
Cñƒ¨óåZƒŠg Zz~x 
á ÏZg—Y

Hƒ',
Š
izk
,
iY I Zg7sÜ:X åc*
W~Y I!²i »7Y 9~Y 3291
F
gX ¶Š c*
li°{z=
]âZŠZ ~g¯ä #
Ö ÓQX å c*
àyv¹ Ìä v WÅn7
-˜B‚ÆkZÉ å
X å!²i7
-˜»zZ7]‚ ÂÌ{zQX¸ìg Cð¸KgX H «{n*ÃàgzZ ñVZ
G
Z (,Ì~ kzg¬ { â P ÌZ ! ¸ ‰ 0 VZ î0*§Åvßg ZD
Ù æ ã½~àG}g7
45!g WZg7X åc*
X åŠ
HƒgÍgŠ {0
+
ià G
é5E
G
W!²i7

y*
0 Y c*
ó óð»Y΃ VzL L6,, à „¼X ñƒ} 9JZgzZ Å »°» ä VÍßë

»zg…äáZz¨gÆ6,#X ¶]g qÅi§h
+]
.!2B32Åcg7g »«» e Z',
ØñƒD YJ
-w2,v0*
6,
ÀX
ÌÝÐN. H. K. ð¸KgVY7
yzi@¬B81~Vâ !*
iB 12Xì Œ6,kzu~zKq
-ZgzZ-i
+gÀß õ0*
óÆ
ó ÝZ+Z L
L `
ÌVŒ b§Å®gz eêgzZì {gZŠ Z ò ¸q
-Zt __
Dƒíx Z¤
/
z6,Æwzu9ÑZ6,
% iÆ#
Xì ¸g !*
zg» Zg‚t‚æLG
Ö Ó
-i
+gŠ Z®Ñ]B42V˜ñWŠ c*
b§~',~zKgzZkzu-i
+gêÆM%Z à Ñ=
ô¸z ~Š Zi WÅk
,
½z ö6,gzZ
D™íx Z¤
/
z6,q
-Z™| (,Ð q
-ZM
m ~z KB84x Z¤
/
z6,
Åh
e ÷‚~ c?gzZ VÇYZ ÅVŒ Šz!*
Æ~zg ¼x ÓÅo kZX
19»
gz¢ ÂVc*
h Äg ZŠg {gzZ wY 1~ r !*
g ·6,ÌË __ Y™7lñZ
Û ~ÃVz
!}™I[† £ðÃ:VY{È1

KgX ¶Ð1ÅzŠg Z6,Töq
-ZX ¶ÐöÅVâ !*
i Z~ w; Ð } (,q
-Z
G
4h4X__ ¹™ugäð¸
X Hn²[ZŠ W~i Z0
+Z ã*
0 Yä~óøZŠh
+zY
\W ór
# ™ð3E
E
~ zŠg Z ~_ñƒ D J (,B; a Æ õA  rgzZ c*
Š b§ ÏZ äV,Z Ì[Z
ZŠ Zt]ä~ó ó!Ogp= h
+
ó æWlp __ å;g™gOZ »„\W~r
# ™øZŠ L á
L 1
}÷?Y7är
# ™u-ez6,
Ð
ó
e *
*™Ëg¼\WHX Š
HÖ.
Þ £ÆyZgzZ H
YZX
g„" \WX
ìgÝÐ-i
+gt[»ó¹äð¸Kg¬Ð¶Š[Z
4h4X1! ¾¹Ð ð¸KggzZ VZ~X
º-e:Z ¾Â
3G
uzg™Èt ¹Z ä r
# ™ ðE
63

www.urdudost.com

UrduDost Library

Kg å;g™~X ÐÏÐ]!*
t=X
D WvßëX BNŠx »ÑZz3F,
{z\W c*
Š
X 1ƒB‚Æu-ez6,
~í __ Ð
gB‚~-zÚZ ð¸
ª ` Ø X ¸ ìgY D C ,Å ó óÆ ÝZ +Z L L{z ñEƒ D Y J
--e:Z
g$
I
4
)
j
G
E
iRZ `WX å[ƒqzÑ~Y 5391 è ZR,
B42: Zizg~Vâ !*
ÑZz]q
-Z »wzu9ÑZ
õ} (,
äV,ZXì @*
ƒ»] JŠ W: Zizgx Z¤
/
z6,
»zŠg Z~Tì Cƒ«» e Z',
Å]
ó}ûvÑ" ó,¸+F,
{ i @*
Ž *Š vßë~ #
Ö }
.Å¥‚ƨZ ! † c*

y*
0 Y óë›+F,
{i @*
Æy *
0 Y ósg¬ »]†i Ÿà ZzpgmÐ Ï0
+
i ñ; £Z

D™7x Z¤
/
z6,
NŠ}uzŠgzZuñHŠ-ó zÚZÆ]†ëZ à ZzäW6,
}gzŠÆ
4J&r
4hE
._Æ ‰
Ü zÆ ]g¸X
Dƒ í6,V ðG
Û ZÅ-z ^g 
á x Z¤
/
z6,}g ø X
íx Z¤
/
z6,
tJ
-Wâñh ‚ÐWâ]ZgÆyÎ 0*
gzZJ
-]ZgWkŠÐWâñh ‚
G
4h4XX
Šñëƒ **
tg ¤„
 zŠ}g ø r
# ™ ð3E
Z ] ‚V Œ } g ø ‰
Ü z kZgzZ

‰7”]c*
íÅy0*
Y-i
+g ä ~X ¸ìg Y− á1vÑ"gzZy‚" b§Å
OÎgzZ Þ7 zz ÅkZ Â7¤
/ZX Ð Vƒ D™7x Z¤
/
z6,g ZŠ +
$Y)vßt ì 41
!ì w‰
äWy0*
YÆ\WX Y7„D èt ‚Æa
-â ~-e:Z=är
# ™u-ez6,

!g— ¹ ä ~ __ Vƒ *
@Yƒ {¤)å ~ 6,]ÑZÎ7
-eZ ,Z ?ì HÑ »
G
4h4Xì
-[ZÑ»äW~ *Š}÷
ð3E
ó È Z÷'\W __ eƒ: x¥b§~g7 J
? __ „ ñWaÆx »gzZ Ëc*
aÆk(y*
0 Y \W ó¹ñƒ 3»]!*
är
#™
Vß Zz e LZ ÌVŒ X ¶„g ê
? ~ ¨Z ! †= Ïg ZzWXŠ¤
/{g ZzW ZI~ ! r
#™
@*
™^âÑ » x »C
Ù 7Vƒ ÂVZŠ b‚ *
c °eZ a^g ðÃ~ gzZ X Š
HWY Ð
ó ó!ì H Zƒì qH',
Z L
L VzQ
 (gzZ[ŠZzy!*

i™áÐyZ+ ã*
0 YX
gCƒ'!*
™wÅwŠJ
-]ñŠWQ
~„
 (VY ;gêŠ[ZwñwÍ »VßZÎÏ(XˆÅegkgI**
gzZI~÷6,
qçñC
Ù
Ð VßZÎ1X ÇñYƒxgdg Z(,‚yÃÐäJ m
VÈu**
}÷X4Š:ì pŠ ~÷:
:
BHvßÃÄÆyZ¶„~(,
Å]!*
kZ¹
Z ðƒC
Ù ª]!*
-Z
q
64

www.urdudost.com

UrduDost Library

E
H: ¿¸Z}
.þL Ò7Ãíì 9
G
4h4XˆÆ8
äÐ ~ kZ ëXt] ó'L L ¹ä r
# ™ ð3E
-eg kg Å4Mðà 
å4 ÂÐ eñÆyZX áï4äÐ yÃä V,Z 7Ø [ZXÐB wï4
ì ]gzpzŠ Ð i ZgŠ äV,Z „ D W~ íŠ VYì à Äg ` Ñ ~÷ä -zÚZ
! H ZŠ Zt]™Ì éS)G'±ä~óG76,
gîÆ="eáZz
X
ìg WD™ÌáZz-i
+g c*
+Z wWÐ VÎ',P ÔV*!*
&
$+Z c*
WŠ c*
=
D WÌŠ c*
¹Q)
D™Š c*
¹ áZz ~z K-i
+g óì @*
ƒ **
Ym,
³èE
L …z Z÷Z
#Z
#

Ë: ËáZz-i
+góZg e}÷Z
# å: â iq
-ZX(KZV×Z ‚
Û Z,jÅVzg ¶ZÀß (

VñZ¤
/
z6,B- gzZ VñZg e@ gzZ ~ m,
ôZ ä ~ Z
# 1X ¸ :Zz ,Æ ~g6
~g vL L __ Î äY ¹Q óÐ䃅t‚6,uŠ lŠpgŠ e ÅzŠg Z ÂH qzÑ **
) xŠ~
Åi ZzWÐ p°›VY Š
H™]óaÆäX #
Ö wÅi ZzW~QX ó ì
ó k
,
/**
¦
i ZzW
ãzÛ aÆ«™Å×gzZ y!*
i V⊠yZ L L@W]|Á– X ì @*
ƒ hÑ {çà fg
ÅyZgzZ
pôÌ{z [ZX ‰ − Z”ÌøZŠ n ÏZ ó óX ì Š
Hƒ ~gz¢ **
Y~ V”
$.Êp Â
!Î~}g!*
e
Æ«™Å×zy!*
iKZ7b§~g øX Ì×gzZy!*
i
VxL
L ì „g WŠ c*
]!*
ÅSŠß@Zi„
 zŠ ~®LZ= ‰
Ü z kZ ó óX
D™g¦pô)
! åZ(,
yŠ » ` Wh
+
á __ ó ó~(,
'ZgÅLÂyŠÆL
sg ¬Z÷äKg ð¸Ðu-ez6,ÆyZX å×»u-ez6,
Æ~yt ‚ÆzŠg Z
X ‰ùÌååÅv~y k0*
ÆyZX ‰ ™ rZ6,äZ—sÜÚ'{z óc*
Z™
KZ {z X Y7 »Vß Zz@ Ð yZ ä ~X h7 e
$ígzZ ¹áÐ áCZ ~(,äV,Z
! ˆ{g~gðŠ Z]‹Å%1@~y*
0 Y~÷gzZ¸76,
×
nÆVj(gzZxZú-e:ZÆTì ugz,
M«» eZ',
uZz»y*
0 YóÆ
ó ÝZ+ZLL
ÝZ +Z L L„ k0*
X
M
hNŠÐ w2~ŠãØgzZ 8
-eg kg Åg0
+Z \WªX
A
w; ÏZ ÌÌg WÑZz V= 0*
B0467 q
-ZX
Òg ZD
Ù g e~ Tì w; Ng Ã6,» ó Æ
ó
~ÃTì Ì*iñ«» e Z',q
-Z » óÆ
ó ÝZ+Z L LXìg ~*Š ~g ‚ ì
ó 3g~
kZëgzZX Zƒ1
$xng »8
-g óg » ` WZg ø„B‚ÆkZX c*
0*
:NŠÐzz Å;ʼn
Ü z
65

UrduDost Library

www.urdudost.com

-i
+gy*
0 Y LZ __ ì Òß yÙpÙp™á c*
7,à Zz „
á ß !*
ÅpÑŠ ~ ób§Åa
X†ÐóÆ
ó ÝZ+Z L Ln`#g ÇŠ c*
Æ
gzZ]‚•AN*
ZgzZ ±
Û gzZ h
+]
.Ã º´Æó Ãó Zg ;L L~ àzZY IÆY 4691

aúÎ&q
-Z X
Šñõ1 yge â {C " VŒ Ì` WX å Š
Hc*
Š ¯œ
/
% ȒZ m,
e
VŒ VH±Æ±yZ ~Š Z®ÅVzgZD
Ù óì ðƒ #J
-f
$7Z ¿ ó ó éH
5G4]IÆ@*
L L{ZC
Ù
á
&Z e åðÃ~ ‹kZX¸ìg™7
X ¸ì™g OZ Z÷gâ ZV˜ ååHÓE
-Äu @*
~ Vâ »Š
28Ek%Z F,
.G
gzZ^Ñ KIZ m,
eÔ çEE
{Š c*
iyZ VŒX å;gƒËg »yZyÆ-+Zƒ

aÆf ã*
0 Yvß~ ŠZg IgzZ ug c*
E@',
ÆkZX¸ìg 7,L I6,`Î}g

TgVZŠ¤
/
uaÆ(VâzŠvßë! __ 7ub§ËÃËX
D YñƒÉ0*
аg 0*
*™õW0zg èE½]!*
B‚Ægâ Zr
# ™Š Zi W ¬ŠX Zg å=äËÐ~ƒX
&Zeå `Ø X¸ìg}Ši ZzW
•xŠ Z÷d
ó Ug¯ÐƒkZgc*
ó7(ÅpgL
Þ ~ åHÓE
X¹ä~ì
ó ;g
H
+
ÌtX ¶]g qúßq
-Z b§Å ÷E» ã*
0 Y å*·ZFg7Z ó óÏ--L L6,A ü
X å Î~ » uñz ³g6,uvDq
-Z „B‚gzZ åug0*
-Zt ‚Xì gÇŠc*
q
ÅàzZ
Ô j
Û Z Ô ~^Ô ãZk
,
Z Ô k%ZB‚Æò £~X} h yZ~Š Z®ÅVzg ZD
Ù ÌVŒ
VŒX ¸ìgNŠ˜Ó} 9wŠ VZÆy!*
igzZ ±z8
-gC
Ù n¾ó7Š@gzZ u 0*
z&
+Z
ä~ ZÑg WÅv(Z X
D™{C
Ù b »®LZ yŠÆ ”\z¤
/uiñgzZ Š ò £
c*
B52Ái Z Á~ug 0*
Ü zkZX 7s§ÅVŒ1嬊~VzàFÆM%ZgzZ\g‰
sÜ:ò7»yZX¸ìg OwŠg ZŠgzigzZ!Åi YB‚ÆZÑgWLZ\z¤
/ZB03
9 X ‰ÅuiñuZg wŠ F,
{Š c*
iX ¸ìg}ŠB‚ » kZ ÌÎ lÓÉ å ;g a **
»ù
D z KZê , îigzZ yG à »ú
D gzZÚZ F,
w!*
Æb6Z (Punk)o g»ñ
µÐ} (,
~]‚•á»gzZ~Vß !*
)gzZ! †ÔYoã*
0 YtX¸ìg™y´Z
)8
-g ñ=à rKZ\z¤
/µ Zq
-Z6,xŠkŠC
Ù X å 3g™Ìc*
Ì»uä¼X ¸ìg
÷ wÑ6,
ugzZ^1~TÔ Z ÀwÑÔ Zn{¤X¸ Vc*
úÐ ƒ
 Ʊ¼~ƒkZX å ;g
»eX¸Æ±Æ\z¤
/ó óZiÃc*
L L„
 6,
íz6Æ8
-zV
$ZgÜ
8 ZßZ óã†tñ0
+!*
66

UrduDost Library

www.urdudost.com

Ã46,íz ÅyZ ¹ä ~X ì YY ¹ ó ó5â ã*
0 YL L¹ZÐ p ÒÆwßZ {æ7 gzZŠ #ZÔ
Ü z ËÌ}t c*

CäŠ Zi WX x » H »yZ~‚Ægzuz³g kZ1
D™xsë
Zƒx¥! e{g:%ak
,
¦Å —y+Z~1Xì 4*
*™i Z0
+ZùZgzZ
M
hWÃ
Æ \z¤
/ó óZiÃc*
L L ` WX ì CY J
-Y 0881 õg @*
Å ìZ`
‚Ÿ!*
gzZ®gzg&
+ZÆ y0*
Y
kZ X
BƒõgzZg ZŠ ÃzÆ {÷ÊpgzZ
D Zzg ZŠ',DÆg ZŠZ ã0*
YÊpÁg »
g Z0
+
á âZÅë!*
zh}gzZ~*Šh
+
á X ÎÐZ (,
=¸g Zu"»46,
ízgzZ ìZ`

‚Ÿ!*
!ƒ: ÛB
: ðƒ]!*
„zÂt
ó Xó ì yZZ Z÷i úgzZ&Z÷~gaL L
///

67

UrduDost Library

www.urdudost.com

§ÅVß ZzwYÒV¯ÎÆ~o
ß Z eÃ6,V¯ÎÆ~oƒT e 9 ŠÃbzg „ß ZÅy0*

/Z L L: ì ¹ÇäË
x ӈƓ
WœX å ƒ Îm{Ð VßY ÌÃ ó 7
ó ;L ²
L 
á {ÒúÆ«z ÈzŒ
Û __ ó ó
ðZŠ » ƒ Î: AZz LZÐ VßYJ
-xŠ ~y
W{zŠz!*
Æh
e™msÐV¼ Zp~z*Š
ó óL Lg »7 ;X
0Ð V¯ÎÆ~o ª ó óZgÂL L>B032ÅyZX nZr:

?Vzh N ‚q
-ZC
Ù LL
AÆ~owY
c*
W»g ·Ìñ
ñƒA
ÎC
Ù 6,
yye D?h N uZC
Ù
!c*
Y.ÃåL7ì',
ZC

\
ìg W− vßtgŠ t ~ug 0*
ez1Xì é
B à{ cXì æWæWÅg · êL ñ
Æ ~o b§ÅVj (gzZ VÍßò £vŠgâ ZgzZ ëXì ðd
$ÁŠ q
-Z Å ag â B21 X

Ù ` W ó¶ðƒyZgzŠÆÇ¿~Y 3881yÅTøZezX
ñWÚ Š ÒYÃV¯Î
C

°»aÆpŠ ÅVj (VŒXì ug 0*
ez.
Þ £ÆøZX åZ 7,N*
ZÐ yizŠ%Æ/
^gWíÃY IÔ Z e,!2õ0*
-ZÔ y c*
q
Ô *iñÆb‚z^g Wb~TXìŠñ¼
m
E

QgZi {!gzZ «ÆVßY HŠ Ô îF
@G!*
+4Ô *k
,
r Z#
Ö ‡-Š q
-Z Ô6 »ØÍIÔ ~y
gzZyZg¸g ó¢ÆnF„B‚Ô |
# gŠÆZgjs§VâzŠÆTuvÑ ÑtzgzŠq
-Z
!3,
g »i

YJ"
5 ‚LtL ì
¡q
aÆVÆLZ ó ó~gñ» N*
ð½G
ó @*
WÃìxŠ WåLG
-Z „Dƒ4ZŠ~ug 0*
YJ"
½
G
A Î V- 1åB; Z (,» ð 5 ‚~ c
eZ®» ó Ì
ó ØZzÇÃI L LX
} 9aÆå
Y Ò]
4G
5 Ã}g e" älZ F,
*iñb‚D6,A ļX åc*
Š™ Z9VŒ„~^Îë5E
F
ìg YV¹~R,
ÛgzZb‚kZ ?X
ñW~§ÅVß ZzwYg c*
X »zgÃgâ Zä~X å
\
qã0*
YØ{ ?Â=X σqÅ\ÏZXì ¬Š *iñ2ÎôG-. Z »dZzä~Xƒ
68

www.urdudost.com

UrduDost Library

X
,q Å b§„ q
-Z ~ *Š ~g ‚ ÂQ óÑ ìgzZñ(,ÐWñƒ ¨ gâ Z X ƒ 3Š
‰X ì Cƒ Ìe
$Š ZÐZ KZ Å(C
Ù 1
Cƒgz¢,q Å b§q
-Z ?{Z
+Ã »t˜
wY{z1ÐBNŠ Ì*iñƒë ?gX }7,|vßëX ¸ V¹®gâ Z~ dZz
XñY`¬s§Å Zgjª
u+
$Y q
-ZdŠ & X ìg º k
,
Š °» ë~ eáZz äƒ »:Æ ug 0*
ez
V½gŠtzgzŠ s§q
-Z3 Zg™^gzŠ ~hðXÑ ½ s§ÏZ ÌëXì ;g Y ` ñVZ
Æ ~o +
$Y VâzŠ gzZ ¸ } 9ä@*
B|
# gŠÆ ~o Vzg ZD
Ù XŠ
Hx˜6,uvà Zz
kZgzZ~Š Z®âZ6,x £q
-Z wYÆZgjÆ8
-g ! †¯X ¸ …t‚6,5 Zg ±Î
vx
x
vgzZ ÏŠ ‚ÅkZX ì wY ò ¸»y0*
Yt X Ñ @} (,ÃV\W¸Ð ¶Œ
Û
,k
,
¦gâ Z VxgzZ åË~ V¯ÎyZgzZ VÇÁg Å[Zpz wì~ X ÐhZ ¹ í
yZ äVÍß¼X å;g W` s§ÏZw¨»VÍßXñ(,
ÐWgzZ¼ vßëX \~äg @*
Z
Ðlzy

zl} (,
gzZ¸ìg8 ó óÅ ‚ L Æ
L áZ e Z=
Í {zX ¶¿g wð"nÆV½gŠ
X¸ìgïŠu6,
x¯Æ²
á ‰lpgzZtzf !*
-ZÆvßgzZ¼X¸ìg™wLZ »g ·
q
~gYÌgt Ð zi
+Z åL<X’X
ë ógó Zqò **
;L LÃ ãh
+Š ZgjkZ c*
Cñƒ !μ ägâ Z
: ì ëÑÆö*zGtX H7G: AZzÐVßY„, ZäVz²
á ã*
0 YXì
# gŠÆ~o~h N }g \ L L
|
BƒlpVâzŠë ƒ W
7„
 zŠ ðÃZg øVY
ó ó! __ ð¸}÷
B 37~~ ;ÑKZ~ðZŠÆó
ó ÙbL Lh N ÆIYä7 ;ÃY 0911 ~gz
Û 61
: ¶Å7V-ÕÅÔgKZyŠÆwÙZÆ|$
+Ó'äV,ZX ð0*
]Ãz~/Åw‚
¸ Õƒ…t‚?íL L
~½VßYÅ~oc 
á
\
~{ñWÅä%~ÉêL ñ
ZuzŠ »w‚ƒÌ·Q
69

www.urdudost.com

UrduDost Library

ó ó!,ðŠaÅ0
+e
à Z e ¯Å§ÅVß ZzwYäV¦Xì ðW C™g \ ÐVßYx ¸kˆgzZ[vC
Ù
G 
1ì *
@Y c*
oÐ xðŠ ~(,Ì` Wg Zq» Ñ ~ y àÑ1ZƒÜg 0*î0~¢ {z [ZÍX
gâ Z ! å„ß Zg ZqtªZzX ¶@Š:gzZ}ä~ó@Š~VE*
0 YÐZgjGgzZ]o
~ __ {g Š
HƒXÐÌŠu H ˜¸áZz „%1gzZ¸`g @*
Z ,k
,
¦°»h
+
á
vß>Zgt ‚ó»IQ ägâ ZX Î"(,ÐWÐ Ùñ{ n ~ V\Wéu **
[ZpkZ
g ¹ä ~Q ! Š
Hƒ lñ{ {zgzZ ¬Š™g˜ÐZ ä~ ó
D Yƒ kˆ„ {Š c*

ó cu ó¢ LgLg}6,Ð V½gŠtzgzŠáZz ~o __ Nö °»"}Š ZP
ä ~ ug6,w6Zq
-ZX ¸ìg Ö
@°»aÆ+],
ZiÆVßY óD ZØVc*
}! ó! †
Ì~ ug c*
E °» Å+ B003 ƒ {zZ óóâ + B003™Éä kZX â °»zŠÐ }g 
áZ
ZŠ Z7Ð Ùñ{X åLe **
™7[Zy

~[Â[ˆÃÏi @*
Å eñLZ~1!Q7
ZgjÌÐ VŒX Îh
eV)Å °»™Ö6,±Æd

Û QgzZ *
c J (,Ãgâ Z”
q
-ZgzZ Å
gzZ D Ç~ 8
-F,KZ lâš óD o¡„B‚X¸ ìg WñÎ}¡ }−Æ
»VƒóÌb ( Dg @*
Z,k
,
¦ÅVßYgzZ Ù Š¹ZX¸ìgWÃÌã*
0 Y©
tV1@*
X¸œ
/
%
V)³g ó óyÍ Zg e L L6,Vzi ZzgŠ ! a ÆT56 ó Ø
ó ÍI L LÑZz Y 1561~ 5 Zg…
-Z Ö
q
@Æ[Ñ@*
X¸ìg`VV~kZvßX å[Ñ@*
ó zó i!*
âÙLgLzŠ ~hðÐkZX¸
X
ë Ìó ó”BL LÃ6kZÆ~œ,ÛÎX 击 ~-Š $6,T å{k
,
‚ N*
b
g
Z9Ze,!2õ0*
-Zt‚X 13Zg »3ZzakZ å:~eñÆÚ Š
Ç]gc*
q
ih
+'
×~
Æ(Z¡â x„~öÆT¶]gqÅ ó^
ó gWy7zsW*iñDLˆ
L ÆkZXå
Ækc~,q~g‚t?ì H{Š ZgZ ¬Šs§~÷ägâZX¸ìgWÃg»{
á {æZF,
YZ __ á1 gâ Z ó
º *iñDY I YZ __ Vƒ [ NŠ b§hZ~ *iñ ó ó{ßL L
!¾6,
ó V\WuãZŠgŠÅ\Wr
#™
vßë™á ]zŠáZz+g ZD
Ù X å: ÁÐûy
á à ¬ËÐC
Ù !*
ó ó*iñDY I L L
ã½VŒXì mºaÆXgzuß ã0*
Y *ŠgzZ Medieval ArttX ñƒ4ZŠg0
+Z
70

UrduDost Library

www.urdudost.com

Zgó ZizZÆ|
è gzZ m@*
óä%Æ~gºŠ !aószøÆèìV
ó »gñ*ŠŠ°B78Ô005
Å`Š§U*
WëÌZXì@*
YHg¦yT
$ÚZ(,
Ѓ
 »y*
0 YtX‰{ŠèZV»gñÅ]JŠ
¹ÐgâZQ ðƒÄÃ= ¬ X ¸ }9~g·q
-Z vßÎ ã½X ¸ìgNŠ VJ
¤
µñugIÆÏ',
!‚Î{gŠ
HÅgqY ˆ
Có ó?gc*
ì VYƒâZ !ì ÑZzq
W5X z™x¥L L
Ø è|$
<
+

CX~Š¸ägâZì
ó ˆ¿gaÆxZúg!*
«öúmºÅtâVZ¤
/m
è Ægq6,
kZX ¶¿gäó óZŠzZL L{÷~Y888Šã
CÅTì {Ç]gc*
iu
a{Šc*
iЃ
 gzZ *ŠÅ
XåÝqzgŠ»tâuzöò¸ÃŠ°{gŠ
H~X¸Šñg»{
á gŠ**
zZgs Z˜cB621ðÃ~öú
X¸ìg™àZÅgÅVzg»{
á *Šƒõ:ÐVzgÏh
+]
.ÐzzÏZ

ó 1ó â » N*
â » L Lgq&å ¯ @»V-g !*
gŠ klÆ~œ,ÛÎ6,+hZ} (,q
-Z
c*
ó -ó â Ã Y» LB
L ‚ÆVùg}¯gzZ) ówÑ@q
-ZˆÆkZX å Hð~ Y 4161 ä
t X åy)Z',6,gñq
-Z @*
-Š ÑZz Vð; b q
-Z ú|$
+~ kZX å ;g™7k
,
¦Å ~g-â '
¶•
 ‚zæYsÜ:ƒÐWÐkZX ¶ÙÕÅgzŠÆ8
-‚ìÅ~œ,ƒgŠ
H
Å J$
+?Íw%Z zgŠ **
~(,&X åJ{P »V-V
ngzZ‰„g2 ! VÏ
CŤ
/Z~cÉ
ÆäÎ6,VZgñ! ayZX ñ)ÍWË~y·ŠzyŠ
Hq
-ZgzZ {Š èZzŠX ‰AV»gñ
J454X
èEG
ìÅ~œ,âÌtX¸ìg `7vßÐ x **
Æó óàZR,¸v
Ð Z L L¹Z !¸ñré
ÂÌVŒ }gø [Z X ¶„g µ Ìì~hð>
Ø ³ Å ?Ía ÏZ h
+
á X ‰à ZzÇ
~wì}÷X
ïŠ zCðŠÃqÁgzZ ~g‚Ã]gñÅ*%ð¸\à X~…™
A,g ·ÅV[SŠ1 N„ k0*
Xì @*
ƒ » wŠnçÝZ X ì ]oð‡´gzZ +Št
J$
+6,TyZ‡ÆèìgzZ ä%Æ¥gzZÕÔâ {”\Š » { ÷ìËQX ‰
KZÃVß Zz "7,ä%Æ ïæìg Ñ" „B‚X¸ {+wY w.gzZ î»B; Æ
!¸ìg és§
~ m,
ôZ ¹Z 7Ø 1X ‰ƒï
á ~ kZ vßë C · Z X ÐhZ ~(,öúm{t
| 7,ñƒD Z 6™S
-ZS
-Zgâ Z Âc*
X ‰`gŠ~y!*
iò £]¬~g ‚ìÛHÐ
t [Z ?ì –Ht ˜ å ;gb7 Ã}Š ZipÑË4}uzŠC
Ù ~ c*
¸ìg™g1™ 
¶b§Å CŒŠ kZ¼ª
q ~g øX ñC¼…{z @*
ƒ«6,
ãZŠ‹ZgzZ eñƘ
71

www.urdudost.com

UrduDost Library

}™g1™b7 b7 tÃáZz ÜÅzi !*
4C
Ù gzZ ñY `Ú Š™~ m,
ôZ™ W~ tØ
?ì ;gÈ Hz‹
aÆpŠ Ń,q ¹!* 
VY†C
Ù !*
ÐyT
$ÚkZ D ™öövßë
b§~g7 ~ c?ë ÌZ X V»gñ~6gzZ N*
ß œ ª
C™ Zƒ~ *iñC
Ù ‰
ì ó óì *iñbZgt L Lð¸ X ‰ h Zt ‚Æ ]g qq
-Zgâ Z¸ ñ0*
á : Ì÷‚
~X å+Î&]¼ZŠ __
f
eNŠ Ìtg¹ä~X
Ù Š ,q„
á V ŒX
g0
+ZX ¶„g Ö
@{)zeg »Å±q
-Z „B‚ÆyZX ‰ùyÂ{q
-Z6,
Úƒ »Xa]zŠ ä
− 6,
zZ vßëakZX å: ̼nX ¶„g Y6,
zZ S¨q
-Z}g )gzZ åw; ‚ Z(,q
-Z
} (,}(,V; X åZ7,Z_s™Ç!*
w; !²z Wzq
-Z ! ‰ {g Ù Š ¬Š6,
zZ1‰
Ãgâ Z ä ~ !ì *
*™ ³ ™³X ¸ ñƒÑ ÐgZ-Š ä%Æïæ ã*
0 Y6,+hZ
}ä VIÁ ! ¶ãZ6,¤ÌVŒ __ ó ó
,g Z-Š „
á H‚L L¹ñƒ DC
vßv ¼ !g—L L c*
Š »}QÃgâ Z ä~X å –: ÌÐ t» ~ m,
ôZ ÌÂq
-Z
:Zz…»]¾Ñ ì ñƒ ïŠ à Çq¡q
-ZgzZ`Z u¿g !*
«gâ ZX ó ó
ë
ßb7t™^n'!$
á }Š ZPó$
á __ ¹ä~ __ ðƒ^ßuZu Âtó
f
e
!
„gZ m
ìZg øVŒ,k
,
’à»ÅvÎƾtgzZì Š
HN*
ß6,
D',
¾…
Y7~~ m,
ôZNÐíä`à Zzkz7, 
¸ñƒ‡ZÐ! ~(,
gâ Z™ Vn
ó ¹ä ` X
C™ ZgZÍØi Å%1 ‹Z \Wƒ ug I ¹ä ~ ¬ ?ì Hnç
Q óðZ—¬`™Í G
é5kO.\~gøX¸aƒs§~÷Ìgâ Z[ZX Vƒg™¹~hð
ÃVÍß\W~QX ì àZz äƒq
-',°» ~÷ó,Š= 4kŠ \WX Ðì™ aμ

QX ðƒ ÁÌe
$g1 Ågâ ZX H ZŠ Zt]»kZ ä ~X ÏVjC~}g !*
ÆVzk
,
’yZ
Ç− Øt{Š c*
iÐ{Š c*
iX ‰ „0Âs ¸z" ë óÌzhgg c*
L L¹~ÙÍuÐgâ Z ä~
A gzZÙ ÂñZ hðÅÙÍuÌägâ Z !
º g !ì yâ 
Ù
Û „
á » {
á Š !*
V#t
~ !1™wJB‚Æt]ä kZ&H7Ãűq
-ZgzZ *
c J (,= q
-ZX ÑïË8
-wÐ
À Â\Wr
# ™ ð¸ ó¹Ð yEZ} (,ä gâ Z __ ˆ VJ
-VΠ]!*
 YZ ó ¹ä
ëgzZì ~gz¢¹**
™g Zû]©DpXì xg~àÏZ=XÐN Y− ~VÎ6,
72

www.urdudost.com

UrduDost Library

eg »X ñWÌI=¼X ÎÚ Š eg »-z~gzZ‰ − s§ÅxzglZzgâ Z !} 7,
|vß
y»Š KZ Ìä ű„B‚ __ ‰ Wgâ Z å ;g™ ZŠ Z7Å eg »kŠ~X 劰°+ Î
X ðJ (,
ÆŠ OZgzZg‡z} (,ű{zX ÇA Ì/Û{0
+
i ðÃ~ yT
$ÚË å: ¢…
c¤Å õg @*
~ ;gE- ~Xì ó óðZŠ ~g
L Lx **
Z÷óÐì ñƒ D hB; gzZ ðWB‚
J (,
¼ ~ ã*
0 Y Z÷gzZ ~ ‹Z sg ¬ CZ ägâ Z X Vƒ C™x » ìN*
^g 0*
VŒ gzZ Vƒ
óâ Ø Z÷gzZ ðƒlp¹ {zÂVƒZƒwi **
Ð Z”~ `Ø Ã
éZ
# X c*
Z™™ J m

{z óV; !¶ðWä™{ Ç WÐ Vzk
,
’{ ( yZ …\W c*
ÑŠŠ c*
ñƒ ïŠ eg» CZ ä ~X
t __ V; Y __ ïa ~ óH !
° NÆ Y ZÄ*ŠÆ y0*
Y ÝZgŠ ,k
,
’t__
ЯÆyZŠpä%Æ7r; gzZ Ô » ZzÆ{)z7 ;gzZ » Õ‚Ø
ó !*
‰Y ZÄ}g ø
zd
$Š ZgzZ[Š Z LZ ã*
0 YªZzX ZƒW,
OZ(,~Xì ÌZ ~(,ÅyZaÏZ ó
{”"

]ou Z÷X 7ÁÐz‹Ëq
-Š 4,
ÆyZ²
á X
D™gŠgzZ
… YwzŲ
á
ä~X ˆ| (,
~{ó~÷Ì]³Å2i **
kZÉ Š
HÌaƯ‹xyZsÜ:Ð
! ¶q ¿â Z Ç!*
t X å ¬Š : ‘
W“
M i Å yT
$Ú b§kZ x¯ »²
á Æo Ë
[ÂÐ ¯Æ¨
¸Šp6,+hZxŠ WŠÄ»¨
¸ GÎ1¸AŠ ° NgzZ ÁÂ
Ð x¯Æ Y ZÄvŠ ä
éQ !{Zz óì ]oH __ ƒ pô~ yT
$ÚË{”
-²Y @*
²
á Ë{zQgzZìÄ» ó óZŠ Z8
-‚LtL __ ì ÄÅ ó ó é)G
Å-L ²
L 
á *Št! c*
Z™sg”
_}÷L
L å b§kZ¼ Q» kZX Ðä™ÒÃÅäŒ~ ‹Z È »ÄÆ
ðÃ` Wq
-Š 4,
Æ
! óÆ
ó 0
+eËáZzÅ9}÷ñZÎ __ ì 7r Zl
™Ì ˆg !*
& »
éä ~ X ìg D™]!*
6,~²
á ã*
0 Y vßëk
,
Š¼
N*
gq
-Zs§á6,Æ*iñ __ 1™wJÙläkZ&~Š]úŠ Å °»gzZ H ZŠ Zt]
gzZ c*
Šg eg W» °»ägâ Z óêŠg eg W~¬Ð kZX ñƒ4ZŠ~kZvßëX å¢ ‚
vßë™ïÐ ó óðZŠ ~g
L L !ÐW6,öq
-Z ñVZ}R,
Å °»ñƒ D™ ZŠ Z.
Þ „B‚
ó1áy¯ » àÇ à ¸ àÈ~g ø ägâ Z Vx óä
3Ð ¢ ë¬Ð kZX ¸ lp
73

UrduDost Library

www.urdudost.com

6,Úƒ » ÌÃ
X ¸` ™ »°»vßë ! B™y¯= ƒx » ðà ¹Ìt ä kZÉ
ªó ókâ ðZ* ÂÇ~g WñzŠ L LñƒïŠgzi6,‚fgzZ ñƒ‘¹ä~X å**
Y:Zz
ÏZ ÂÅ Ãz ä Ï0
+
i L L ¹ä ~X m{g:%ñZ—
™Íã0*
Y&~÷ __ ¹t]
9äVÍßë ` W !Ð Q L: Lvßëa Zª ~g ‚ƒe ~ yT
$ÚËb§
V¯ÎÆZgjÐQä?
Ø Z—¦ZŠß Z Å ó óðZz~g
L LX ¶Å§ÅVß ZzwY~Vs
X ¶~Š™{ i @*
Š c*
Å
///

74

UrduDost Library

www.urdudost.com

{)zxâÅy*
0Y
ë._Æw©Ã ðÅ ag â /ZX åyŠVZƒ¾Ç` W=ñƒwi **
~-ÃI
kZ1Ð Vƒ W kŠ ðÃX ?çW™NŠ à\ Å ñegzZ6,äVZÆgâ ZÉ ó`ZÐ k
,
Š
Æg ¶Z X åg ZÎ6,u}÷ÉñegzZg ¶Z™ ZÏ~¢q ÅVίzŠ LZ yZ yZgzŠ

J4E
4G
5
F
5
E
Ù Šg 3Z Zha M » ó óÀÅ1» L LË6,
™„}uzŠX åÌó ó è g I L/
L **
izgq
-ZB‚
*Š1Vƒ Lg~ Ú~^ __ c*
WŠ c*
b§~',gâ ZI¶‚ » Æ8
-ggzZ® CZ= „
~6,vß Ô¬‰ì @*
™ ¦V- I¸Å kZì ñî#xâÏyÃ~ äþÆ
â Zg e V#ì êŠ ó ó¨2Z L LÅÂb§kZ= {z¬ Ð^C
Ù Q __ y¯ »Vß )
"{zV; gzZ ¢
5E
X ó óÑÍû L Lt ÃW{à»ñ»gzZ ó óZi
+s L L»{ 
á gzZ ó zó ŠÍg Ã|zL LïH½G
8NŠgz¢
$ gL LgzZ]!*
__ **
4hG
5F
Wf
e ÂñYï[ ó ó» Zg à ïH½G
-Z
q
]g c*
i ˉb§ÏZÇ!*
!
D™{Ç WÐVz¸›YÅr
# ™gzWgzZ´èÔwYvßg »/ŠÃà IàZzäYÃ{Ç
ÌÐ xâ ã*
0 Y~ b6ZÈ1è9~(,ä kZ ñƒ DƒÁgÐ „
ÆVCZzgzZVß ZzwY¼gzZVß ZzzŠg Z¼Ð V⊠{g !*
ÔX ¶ÅSÅäƒ[c*
;
—¯ ZzW!*
gzZ ~&
+Z~²ñe ~Q~.
$˜q
-Zä~X åŠ
HwȤzÅI~6
6,í{ ó~½]‹gzZ¨~(,ägâ ZXÐN YÚ Šxâª
z$
+â ` W c*
‹{Š (
× Ãgâ Z
__ 7
-eZt¸
ó u VÇvZY 
á â \W ¬k
,
Š¼ r
# ™ð¸L LÎìÐ ]ªgzZ à Z e

x Z¤
/
z6,
}÷Ðñex¤
/ 
Hy´Z~ŸŠ OZ6,
ä~!Vƒ@*
öñex¤
/
~Ãg—í
X Vƒ@*
ƒrg ÃÐ]c*
gz¢~J
-Z
# ƒ ¯Âñe?,zì
ó à ZzäW7~pðÃ~
Æó Ø
ó ú\7ZL L™ WVŒvßÒZ¶„tÃgâZyZgzŠÆñegzZ›W~ º**
VΠc*
CB‚Æ¢ÐZ ä ~X å ;g ñaÆxâ~gzZ
Tgu" a

__i Z0
+Z `
o¯ CZ »+
M c*
²VŒ ÆyZ:gzZ σ qgZz àZz ug c*
EgzZ kc Â: ~ØÆ

Ð àòçWkZ __ å Z&
+
È Z(,iZ0
+Z ÑZz7ÌDWt ‚7Ìß
Ÿ s™»VE*
0 YQ
& Zxâ L L` Wì 4
5k½G
x¥¼Ð r
# ™ZŠ ‚Z c*
Wwìt= 7
-eZ ! ñY
~ó ócåH
F
75

www.urdudost.com

UrduDost Library

C!*
ŠÆó ózi Zg » L L»\W Â, z ¹äV,Z __ ‰ ï6,y= {zÐ t · ZX ñY H
__ ;g ^7Øðà » kZ À ` W1 ì
ó x **
Z(,~VñZge yg e â »TD™I óZg e

G 8F
1 L Lx 
 g I\WXì ØðûkZ ó
ëJ

ù »y *
0 Y&ó óyñZiyñði4$ é¹G
á ` W ! V;
QgzZ H ZŠ Zt]»r
# ™ZŠ ‚Z ä ~X B™Ýq,Æ™y¯6,305D 1192ÃÂg ÎZ

Å]â½Å ` W6,T å ;g ^_ ðÃ~ ‹Z __ c*
5/£ ZuzŠ™Èσ ]!*
!Z 7,
ò6,
îkZ Ë~Æ™^â]¬x ÓX ‰„g YðC,
*L Lxgà m{ &~ À»¯gzZ ^gW*ŠÆ y*
.E
â Zg e ó ó{ â L LgzZ ó óÅ1» L LÔ ó Ãó Z çEE
0Y
Æ yàZ 6,gî ~Š ã
C __ c*
W~ Šzâ Zg e ó ó{ â L L~ ~œ,ƒ¾ ã½X ì ï
á
EI
G
V±ZŠ-Š ~ Vzg ZqgzZ6 ð34]t ~ qzÑX å » i§Iè b§Å Morality Plays
EI
G
»óZg e ó ó{â L L~ X å @*
ƒ<
Ø Zg ð34]ÒZ z‹ » VñZg e yZ X å *
@Y |6,gîÆ ³gÆ
X å6,A Ã} hðÐ øZ ó óc*
1ÙL 
L X àw; ó ózeÃÇ{ â} 4,
» L LD™d‚fñW
0004ÁÐ ƒ
 gzZ¸ [ø
7Š ]Æ0005gzZ 0007X H{g 
á Z6,eg1 ä)Hù6,Úƒ »
w; JŠ Wg0
+ZX å[ƒqzѬk
,
Š¼ØJX 1]»+0005ä~X å[ƒ…]ÑZz
~™Ö6,Ã
L ÅIKZX ¸ŠñöŠB‚ Z÷b (}QuÆb§~÷gzZ åà{

X å;g O~ë!*
~u" q
-Zg ZŠ™ ‚Èq
-Z6,nZX¸b (! f9X 1{ ^
,Y»Š¤
/
Šg Z ä
Æ Vzg ZŠ™† X
ìg™ ZŠ Z Š%g ZŠ™x ÓÆ â Zg e ó ó{ â L 
L Š
Hƒ { i Z0
+Z ~k
,
Š „ ~hð
ñO Å W,
@*
Æ}n g ZŠ™C
Ù b§kZ ! å‹â »nm{q
-Z(Å\Z åÌ6,Vzn

t ‚Æ nZn X å »}Š6,%gzZgÃa nZ X å ;gg¸Z Ãg ZŠ™LZÐ i ZzWgzZ 4ñ
-ZX ¶„gO ~ë!*
q
gzZ ~’ ówðeÆ^
,‚gzZ nZX ¶ùà rq
-Z ÅVzg»ñ
v^Z e~i ZzWœzZB‚Ƴgg ZŠ™¼ „B‚X å;gÌǼ~kgÃ\z¤
/q
-Zs§
ùt ‚}÷X å ã0*
Y(Å ~ò nZ sÜåÑZz- ¸WØ{wj â X ¸ìg™ ZŠ Z

B‚}÷X ¶„™g1™{…?
Ø Z%l
ÅkZX ¶„gY ñ3‰g@*
끱k%Zq
-Z
Zg ‚= X ¸ìg}Šg Z Œ
Û â Zg e »¯q

/— i ZzW!*
à ó ó{ â L Lr
# ™‹ZÆÃ
L à Zz
x **
ñZ',\Z6,(Prop)~ T å â Zg e ´ >q
-ZtÉ __ å ;g µ ó óXx Zg L n
L ç
kZ¸~ ã*
0 Yv^Z egzZ å [ƒ qzѬРäW}÷Va â Zg eX å Š
HHwEZ
76

UrduDost Library

www.urdudost.com

X ì •™ƒg ZŠ%-Š Ñ»q
-Z7
-eZX å ;g0*
57}uÆ^ö gzZ ã¹J
-[Z~a
: lF,
Lóå6-¸WÈ{
îŠ »kZi Z0
+Z
ì ~wì¾øZŠ L L
!{)z __ ó ì
ó ~w!*
z~¾yY
^z
Û @q
-ZÆî }÷Xì ˆìZŠ c*
]ZgŠuq
-Z Å‚= ™NŠ Ê Zi-Š kZ
47E»Æ± ( Æ ‹U) Æ ù%
gzZ › ]g ~ Ùp Å ä™y›Ãa X å „
á î0E
0G
" Z÷
3I
Ôx ú{Š ZPJ
-‰ ]Zg ñC ~ y%Ð Ùñ{~X åx ÈZ m{ » à rÅV ðE
yYVâ Z àyDge Dg e Z
# X ;g @*
™§Åy*6,{ Z_Æg Z,³gzZ-Šá»Ô ~6,
!
:J
- ` WÃw)˜ ¥Æ~6,
!~Šz!*
Æ#
Ö sÅ]ZgkZX ‰„g\ÃwLZaË
~gzZ ¹™ `¤
/
¼ ¸ ~ ã*
0 Yh
+
á ä -ŠÆnZ ó ì
ó O—y·Š Z¾<L L __ åÑÈ

!Îä™g¨6,
wÆóZge ó ó{â L L{g !*
zŠ™òÐV-Å‚
y´Z »szÚZ~ ã*
0 Y Œ~ !`ZgzZ¼ @Š ¬ŠXÑ äYC
Ù !*
™JZ vß¼
E4E
&
5_IðE
B-G
tÝZgŠXì ó óð½G
L Lx **
»óZg e `Ø =ˆ]| l,
eX Š
HWC
Ù !*
™JZ Ì~X ǃZƒ
Y
IE
5µÅÎ-L LgzZ ó óèEG
5_I
4»E
Åk
B Æó óèEj4G
g ZN @*
L L§gñ**
zŠÆ~œ,ÛÎgzZ å â Zg eðigq
-Z
!åŠñ!){g !*
n¾ï
@VZÔg ZŒÔ _ÑX å¹½ Z~â Zg e ]g@*
kZX åy*ZŠ
gqÐZX Å46,
u~(,
ÅVñZge ó ó{â L Lä`ó Ì
ó ØLgLZŠ Y§Æ~œ,ÛÎ
` W ! å @*
™ Zƒz‹ sàW » ` kZ§ ó óðZgÈL L~gzŠ kZ X ñÑ~g !*
gŠ™wïÐ
E
E
õzZ äV* qweAÆgzŠ kZX ì ~ 7,~½Ð h JŠgâ {)z ó ó éE
C-g# zZÌØL L™ã*
0 YJ
-

gzZã kxà9 ~ VñZg e ó ó{ â L L __ ZƒÝq rz
Û [pÃ[Š Z1H òZg [pà <

Dƒ´ >¹} Zg e ó ó{ â L LF,
{Š c*
i1 ób§ÅVñZg eÆ-i ¸WX
DƒkgÃ
\ÆkZ ä Vzg »e
$Z@¼ å`ƒ“
M i Å *iñgzZxgÃ^g W*ŠCgCg â Zg e { âX
ÆÀÐ[@*
z[W~g7Qg!*
-Z â Zg e { âyg e â » ` WgzZÅ~p~]‡zZEgzZ^öÔ
q
Xì [ƒw=Z (,
~Vß Zá
wqgzZèâ Æ{â õ
Û J h1q
-ZgzZ} h O%Z yZ zŠ}g )q
-Z~q
-',°»
X¸D¨
¤Æxâƒ
 ëX Š
Hĕ
á ~yZ Ì~Ð]i YZÅyZX¸ìg™c6,
77

www.urdudost.com

UrduDost Library

yg e â ðƒx¥t ]!*
Åx »q
-ZÐ VÍßyZX c*
Z™7sg ¬ä Ë{Š c*
iÐ ! ñ;óì
kZX
K ðóZg e {âW,
ñgzZ [x» óiZ} (,ä ó óâ êY-L LgŠ Ã e Ç »VñZg e {â
~7L LgzZ ó óc â Ã!*
IÎL LóZg eÆ kZX ì H7Ãb)Æ wq~ xg Ã^gW*Šä
]ñ~Y 0791Xì w=™{Ìó óñ‚zZ ÙL Lwz**
Cc*
x ÅZ »kZX
g ¹ó ó~zW
ó óW®**
ze L LÃVñZg eÆó óâ êL
L `Ø Ìt X 1á¯Ð Vð; Æg »®xkZ ä
6,ó ó{â L LÐI
"B™^â'!*
tä~Xì Ì[ø
7Š~g Zi !*
[ÂgzZ HÌÀF,
ä
X ÇVz™ÌÀF,
~zŠg Z »VñZg e ó ó{ â L P
L „¢Â5µñgzZ ÏVƒ'!*
[p
~{ ó
C
Ù !*
~X ¶Ïm
¼Šz!*
Æ]â ¥ÅÅZ™ÀæWg »gzZØËg Z0
+
á kZ

X c*
VZy¯ä`Ë(Åág !*
kZX c*
ƒy¯Âg ÎZ†
 g I{g !*
zŠ ä~X ¶„g Oge
Øî¬g m{ ðà »ÃZš WB5x 
á `Ø X HÄc*
gŠ~}g !*
ÆÃó Zš Lc*
óÅ1» Lä~

+0002sÜ]Æ+g ZD
Ù J WakZXì ~eÆ{¤
/w‚,z52ÅcZÏÁZÃZš
õ
Ûq
-Z „ d

Û X å‰
Ü z ÌZ k0*
}÷X ì ~ w; ê ó óâ ÙÂL t
L X

7Š ~
~·Z~X åŠ
HƒwÍ Þ~6ÆVñZgeX ¶„gµ ÌuȼX ¶„g WÃ~Ù
!Zƒ:£» ðµakZ‰Å}'
× ,qVâzŠXŠ
H
Ö~äÃq
-Z™á°»®ÃgzZ
{Š c*
iÐ Vj (aÆ äƒnÐ Øî¬g kZ X ¶ƒ °»6,w; ó óâ ÙÂL L
X å [½w; Ù Š „ Ù Š X Zƒ 4ZŠ ~ w; ~™á ]X ñWÃ~ íÑ vß ò £
kŠ „¼X
CƒxŠ WŠV—
,
sÎÅyZ1ì xW PMÐ ¡ ÎÅVŒ}g ø ó Ãó Zš L L
EI
BðE-dL LØÆ` WgzZ ó Ãó Zš L LaÆVj ( ! ˆ YÙñ{å~ w; gzZ Î1u{Š6,» nZ~
-8Eò WÐ
Æ Tì Ø„zt Zƒ { i Z0
+Z~ˆ X Š
Hc*
C U¿~ ‹Z~ }g !*
Æ ó ó é)G
X
ëÃÏZh
+
á t · Z èE
L j8X¸ìgCr
# ™{Š ‚Z ð~}g !*
Å VñZge óÃó Zš L L~ Ç ó zó i
+ZL Lª ~œ,ÛΈ Æ q=Å VñZge ó ó{âL L

‚ N*
gq
-Zs§6ZŠ Å nZ __ Š
H`@*
ƒ†ŸZ~q=ÅkZizg/izggzZ ðƒ]¬zÑ
úÎq
-ZŠ Z
Û Zg e&„B‚ÆkZX å;g™i ¸W»Ø™| 7,¼ ~zZgq
-Z6,T åxgÃP
…X ì *
@Y ¹ ó -ó @*
L LÃ~zZggzZ
ë ó ó¯ò 
á L LÃi ‚ÏZX ¸ìgCvZg6,Z!*

~EÆuñg ZŠgziX ‰`gŠ ,ÅÅZ™ nZ~ T å5^Âq
-ZB‚Æ]
78

www.urdudost.com

UrduDost Library

nZ ¶t ]!*
Å}'
× X¸ ñƒ ñVZŠ Z
Û Z &&ì CWt ‚ ( ¡ Î )8‡g q
-Z

ÃC™•
w6,nZÆ6,
zZV—
sÎgzZ¸} 9áZz 䙡 Î6,nZ− X å ¯!2zŠ

} Àá»}0
+
g»X
„g a**
6,nZЊpV—
sÎt å;gµV- ÐgzŠX ‰„gW
~ ä™ÃVãÎ~ VÎ',ä ã½ Zƒx¥X¸úÆVãÎyZ™X[ÕgzZ
ì Y0óö
ó }ŠzZ L LZ (,¹ŠpòŠ W Â~á²kZ c*
Wwì=Xì CƒÝq]g '
ÏZh
+
á **
™6,VèZ ?V¹~ W**
Šp ì
ó ~ ä™ÃVzuzŠ Z'
× c*
WÌwìt Ug ¯1
X
ëÃ]g '

- ßgzZ @W6,ƒ J m
J
g @*
ZÆkgÃÉ ¶„g™³g sÜ: ¡ Î û**
6,nZ

}uzŠ6,nZ Cg CgX ¸ ìgƒÈ Á~ i Z0
+ZÆ äÇ Ì.
$ƒ „B‚X ¶„g Ó
-ZòŠ W{”~Š 
q
áq
-Z¶b§kZ¼ ã¹X ñƒqzÑ **
ƒg ZŠ%Ì( V—
sÎ )g ZŠ™
 ZŠ',

Ç!*
ÛkZ ` gzZyZ0
+{ »yZXì @*
ƒg ë¤
/
~¿ZÅ8‡g úyYƒ Z%Zg‡z!*
~}vÆkZB‚Æ[8LZ Z}
.ÒÈ ™ƒg6Ð ÄZÑgzZ wŠ LZX Le *
*™7
uzg7ðÃÐ Dating¹Z~*Š ‹Z17eD»yZ¤
/~*Š kZì ©
8™ÉŠp
I
'~g ø åtw¾ __ ~ŠŠ ZŠ™wÅwŠ äd6,y*ZŠ0Z‰
4)E
éG
5OE
Ü gkZÅtŠ ™ þL i“! Y
4zñgzZ V
$Ñ Ô ¨ez6,ó}6,Ð ã¹ __ å Š
HH7=g fÆ VãÎà ã¹M
?
DƒsÜVYw‚ä~䙡Î c*
W~™[ZX å»…
= {zX å **
3B‚ÆKg ð¸**
3 »]Zg ` W c*
WŠ c*
Â
C
Ù !*
ÐHÆVãÎ
~ ]ñŠ WðÃ Ø 7 Ø ™ 3Šu~X ¸ T e **
ZCÐ r
# ™ m,
³Æ y0*
Y- i
+g
á¨%Æf
$rnÆ?
Ø Z—mºKZ ð¸KgX àt ‚Æó óyZg¸g^ZªL L 
`Ø X ZƒÐ yZB‚Æ[ZŠ W~©gzZ øgà ã*
0 Y~X ¸³}÷D ¯
wq »Ïg ZzW}÷„ \6,×{h
+IKZ ä ð¸KgXÐN WÐk
,
Š¼ r
# ™m,
³
-eg kgx »¼~-e:ZÃr
8
# ™m,
³¹äð¸Kg !c*
‹r»xâ ã*
0 Yä~! Y7
N 3B‚ÆyZ ÛgzZ ñeX
D ™ qzÑ **
3vßëJ
-äWÆyZ Ôì c*
Wò»
À$
E
Ÿ
™Èy**
gzZ ö ÷Ô[·§gX Hx¥gegW™ Wä kñzX å YƒnZ ‹Z H= XÐ
`Ø X Åx¥,~}g !*
ÆäY ó ó» ‚zZ L Lä ~X ðZryYÐ kñz äV,Z
79

www.urdudost.com

UrduDost Library

izg zŠ x Z¤
/
z6,ZuzŠ ä ~ X
ñƒ ‰ cZ™~ V$h
+
á V⊠yZ ~ª»+[»
~^Å ó óäƒ L Lð¸KgÌZ __ ÅC
Ù ªéZpÅäg Z ¦
/
~ðZŠÆâ c*
YAó óäƒ L L

HW**
3¸ìgC,
! å: §g'弃
 [·§g1X å YZVâzŠ wj â gzZ **
3»yZg¸g^Zª
c*
Z™sg ¬ä ð¸KgX ‰ Wr
# ™m,
³¸„ ñƒ rg ÃÐ ÷gzZy**
ÌZvßë
Ô ÑZzg7ÄgÍLz¨
1X úyòÐ i Z0
+ZgzZi ZzWÔ ögònÔ ŠmÑX A Ð u w} (,X
m,
³Ãkñzw²äð¸KgX
ñW~v~yóñƒw‚zŠÐ-i
+g‹Š `Ø
VâŠÔ c*
Cä~X Zƒ qzÑQŸ »VÂ!*
~gøgzZ c*
Šg eg W » ä3aÆr
#™
c*
ZÅgÌ-zÚZ6,
-i
+gäV,ZX ðƒ]‡5Ði ÚZ¥¶‚‘Æ„gzZ å~‹Š~

/Z6,KX ‰ðƒ'!*
NŠgzZ ]‡5 ÌÐ r
# ™ã¢gzZ ~g7 x Zg `ñ
zX å
~Ðzz Å;ʼn
Ü z~x Z¤
/
z6,ÆyZ1ðƒ]‡5[pÌÐ ã¢ÜZ ¶‚‘Æ
äV,ZQX ðƒ:ù~ ‹Š ]‡5 ÅVÍßë¶]ªÃr
# ™ m,
³X eƒ: q

Y7 ä ~
‰ W~ v~yÆó óÏ! ! L LVâŠÔm,
z6,áZz vÆyZ c*
C
z6,ÑZz| ¥
/Z?yà ó
… YÌÃm,
z6,
\W YZ óY7Ð ]ª{g !*
zŠ är
# ™m,
³ __ m,
Æ| ¥
/ZX¸I ZgzZg ó â Zge)ë}÷m,
z6,1Zƒ: â i ðƒ]‡5‚}g Z __

¸a ™Z1à {Ù
A X ó óyŠÆVzŠ Z%'Zg Å ãZ L Lå: â i Hñ;X ~ VâŠ}¯
ä ~ __ ì Š
HW~ kzuzŠgZ ÅÏ! ! À` WÌjœD®gzZq
-Z Z÷X 6,yW
+'
h
× WX † uœ„
 zŠ Ð ¹ }g ø b§kZ X ¸ … Y r
# ™ m,
³ÃDX c*
C
} (,yZgzŠÆWr
# ™m,
³ÅkC]!*
-Z ä ~X ˆ¬CƒØ"gzZ¯6,
q
X¸ìgƒg1¼ ð¸Kg}g œÐT¸ìg ‹'Z+ãòÃV2zŠÐáPŠ
ð5kgˆÆä3X¸ìg™“
 ZŠ',
¼ƒ
 Ð ã%
O{ç~(, 
t ÜZ èE
L j8»yZ1 
å„ Y7 »x ªÆy*
0 YÐ r
# ™m,
³ä~X Š
Hc*
Šg eg W» ñe +Š à Zz GÑZgzZ
îV¹[Z]!*
~Œ" å{iZ0
+Z¹Zh
+
á X c*
Šw$
+qçñ™uI~Ö
@äð¸Kg

7Z ~ôž¾ÂVƒYq
-²
á zd
$ŠZPZ
# Xn: {g%ñZ—VÐëgzZì àZz
°»Ìvßë'Xì Â**
Î{iZ0
+Z »kZì CƒqzÑWgzZ!Š n»¼z¾ùùgzZì
80

UrduDost Library

www.urdudost.com

-ZÅöâ
q
Û ä~X Z7,
Ü$
+qçñt9…gzZHWz{g!*
zŠ äð¸KgQXìgÑk
,
Š
Q óñZ—¨
k
,
i ð¸Kg6,é@kZ !ÐB™È kZ‡ KZvßë ÂñYƒÄ
: c*
‹Ä~iZ0
+ZmºLZ
ì ~g ¦
/Ð n z `
@ } (, g¦
/{g {z
g Ñ » Vo‚ : ì yŠ : ]Zg : V˜
™ Z<
Í áZz×Æk0*
k W ¹Š 
á gZg(gzZvZy4~l ãZ™ƒC!*
.ä~
_
} 9JZvßë„B‚ÆkZX ÎYZgzZ ‹g !*
~uzŠX åYZÄ __ Ñ äg˜…
Kg~gzZ Zƒ {°z »Y~ ‹Š LQX NŠ ¶1¶¿]‡5Ð r
# ™m,
³X ñƒ
~X ¶Ìsz^u"É ¶¬ƒ yZ sÜ: ]Zg __
C
Ù !*
D™ ZŠ Zt]» ð¸
%NÝ»yŠ}g ‚
!Î"(,
s§ÅøZ ó óc*
1Ï L L@*
™gÑ»Vo‚gzZ]ZgyŠ __ læF 
Zª ¸
ó ìg™~g» Åä¯ ñegâ ZX ˆÁ~¢çWs ÜÆw©ð~uzŠ
b§ÅHgÃÃzq
-Z ó¬Š Â
C
Ù !*

Hß~xzgB!*
Híð~ __ ¹íðB‚Æ
ñƒD J (,à \ ÅñeX Š
HÖ.
Þ £ÆkZ ¶ŠB‚~X å3g`6,ö¸**
ägâ Z
Øó óÅ1» L Lðà ` W{zgc*
L L Y7 gzZ ~Š ‹Š ZŠzg U¿ä ~ óh7 ~gZ ¦
/
g» ÅÀ¸¦
/ägâ Z
A 7›
Û Ð x »x 
á Q ó
k¯}÷ ` W ÂwzZ ó¹ä gâ Z ?ƒ ºB‚ óì 9 Š
Ø ?È H Y7ä~X D Y:Ú ŠØËÚ ZB‚Æ\WëÌÂCƒ›
Û 1 óÏ
~QX c*
W: ¢= ¬X ì @*
ƒ » + g ZD
Ù kŠ ÔJ WÁi Z Á]»Øx ¬Æó óÅ1» L L`
}Qu}÷~ÁÐ kZgzZì @*
™ nZ ó óÇL Lâ Zg e CZIg c*
Z÷Â~ ãZ !˜¹ä

CZ ~9zgg ZD
Ù zŠŠp~X Åg}6,ÃVÇZŠÎyZ X å H nZ ó óŠ YL L â Zge ä ægp¶‚

X A 7J
- ` Wb Ð ¹Æg 3Zì ]!*
gzZt X Vƒ [ ™ nZ óC
Ùó i » ` L L â Zg e

$7Z Ò»V[
f
RX ågzŠ HÌ{z __ Š
HW 0*
J (,6,ó ókƒ ; zZg ey¤
/
z6,
L L
HC
Ù !*
~
Q óÇ}™–
],
Z e yÃÃóZg e ¾ **
¯ y ö t ó*
*™c6,VñZgeÆ~ kƒ ; °»Æ
ãÑL L™&
× ±Ió~g ; 7È ä ~gŠ Z',xâ~÷Ð ]ó~÷1 ó*
*™t‹»2
$hZ

óZg e ,Æó óÂÿ5Ë
gE-L Ls ÜÆè%ÅVß ZzyægpgzZì Çg {0
+
ià ó óFg W

i ZgŠ~X
ìg ¾x **
ÑB‚ÆVß Zz~y: t
K: 
á ÆzŠg Z„
 zŠPXì ;g™ nZ
81

www.urdudost.com

UrduDost Library

{Š c*
iÐ nZ äw
"¾)ë}g øVøgzZX
Vc*
úÜZ =gg ZŠ äzgzZ OŠ$Ô@
áŠ
ó Xó ðƒÐ
Û »tÐìì 7”L L q n¾X
K7{Š c*
ióZg e6,
-i
+gVY7Ø
__
D YÏZ~ Æ8
-gÆ„ëÒZ6,]!*
ÅÀX ïa ~6,ì¼Ægâ Z

nZ ( â Zg ezŠ LL ) â Zg eq
-Z~æg c*
ó¹ä ~ ?ä \W HêH Y7 Q ägâ Z
!Rz½ HN 0*
0 ì Éë LQX áD™Ì/Š»Ú Š Øq
-Z ~ ãZ ¸
ó D™
!} 7,
|gâ Z ( °¸z"ª) ÏŠ ‚~÷
Y
.·{ Zg { 
]X ¸` wï™&
+
ðe Àó óÅ1» L Lq
-Z6,Z çEE
á Vâ Zy

Vâ Zy

ëW {gŠ

ÑÐàŠ {0
+
i ~(,
aƶŠ]o» ãZŠgŠgzZ 4zŠÀKZyizŠ%B53ðÃ~g ·Å
Q1¶: Âgûb§Åx 
á {Zg { 
á tÅ~0
+e}6,Ðg · __ Š
Hĕ
á ~yZ Ì~¸
ó
ólÝ ã*
0 Y}_„ ãZ ó¸ìg™$æVŒ }n 
Û @æ X ¶iz
Û Z Þzg Ì
&
: ²
á w–X ‰ − j
½Zë~RØã0*
YÆŒX¸x Zy
ðLB áeÃŒLZ
Å

~

VÇÁg

~

VÇY6, ‰

[Zp

z

Å

ë

ä0*
1‡6,?
Ø î1KZXì [WZ÷ Zƒi Z0
+Z=6,i ZzWðØÅ{²zŠ à ZzÚƒ »
r1¼ {z¬Ð kZ1ˆƒlp{²zŠX ¹ixs~ã*
0 Y ªó ókâ ðZ ¦
/
Ç;zZ L LaÆ
+B00021X ¹™ƒmÑ}gŠä kZ[Z óÅ„
 ZpgŠ ÅØJ]q
-Z~‹Z ä ~
%N} (,X ÑeÊpä ~
Á1Vƒ°Z eB21‰u,Z +B00021 ~ b6Z +”g ‡z æF
^ß9zgB0051 ª°Z eÎä}ݪ å;gY ´Ðg0
+Z ,™ H »wŠ +Š k Qh


86,ñZ™y¯Š \W H Y7 Ð ~i *" ~(,ä {²zŠÐg 0*
kZÆj! n
~‹Z8Ü»kZXì ~ã*
0 Yâ Zge c*
Cä)HXa¾{zY7ä~XÐ,™

gzZ + g ZD
Ù tZ™ »y¯Š L L ¹Q ä kZ™NŠ lñ{= X ì *
@Y c*
Š CÃ3,
g Ã=g fÆ_
ótó ]L L ¹™ Z—gzZ !Š
H.
$˜1å ;g { e¼ ¹ÂI~ __ ^i 0*
e ÅkZ + g ZD
Ù q
-Z
X 7!¼ Z®Š ÑZzy¯Št=VY7ØX ÇVz™I9 Š¥gzZØ~
~Vj ( Zƒt{ i Z0
+ZX åZƒZ½ã½w; X Š
HƒqzÑW {g Š
Hñh ‚ÇØJ
Šz!*
Æäƒ]µgŠkZXì Àó óÅ1» L Lw={Š c*
iÐ VñZg e ó Ãó Zš L LgzZ ó ó{ â L L
82

UrduDost Library

www.urdudost.com

Il»X å;gNŠ â Zg e µÚ Zg !*
~y
Wh
+
á gzZ «~Ï0
+
i~X ¸Šñ~w; vß °»
!
{Š ‚ÄáZzxâ}g øgzZÂgŠ¾À}g ø @*
ƒ{ i Z0
+ZÐZ Â@*
ƒB‚
gzŠ kZtX àZeŠã
CÅÀó óÅ1» L LäÏZŠ-Šq
-Zò **
ó óãÃZâñzm,
ZL L~~œ,ÛÎ
ä kZQgzZ ¶ðW¬ IY™v¸ Ð Ï0
+
i Å+
M Gg ÏZŠ-Š {zX åÀIè)ª »
kZgzZ ¶Åä ]gúq
-ZÍ]¬zÑÅ ó óÅ1» L LX ¶à™ì‡à rS
-**
KZ~Y Iªzi
+
~È0*
6,
VÂgú~ÇÆó Ì
ó ØZzÇÃI L 1
L ‰gz™| m
| (,
~kZZZîÒZ~Ç
` WXì {çÃ]ªÜZ Åx Zú åg eX ‰á 7z~VñZg egzZV\{z ˆ~Š Î
6,]!*
kZ]ªXì *
@YH7ï
á ÃVÂgú~VñZg e __ { â __ ÃZš __ Å1»Ì
Y
.·{Zg {
Æ0 LZ]gúÅ äzgzZk¯C
Ù ~ú\7ZgzZ'V
$**
g Ñ"6,
„Z çEE
á ¶
Ã]ªÜZ ÅVÂgúc*
¶ˆ WÏ6!*
~x Zú7Ø X ì „g™Ìx8g Zi !*
çLaÃ~0
+e**
Î
X ¶ˆµÃ
c*
Š Ì(^Â )Ñz',]gzpq
-ZB‚Æ]¶ÅÄZÑâZ ä Vß Zz ó óÅ1» L L

¸Ñ ~Ñz',
ëÌZX ‰`gŠ'!*
æWg »0Æâ Zg eznZgzZx **
m{m{~Tå

„ DW6,nZgzZì @*
ƒ qzÑ **
ƒg ZŠ%z‹ q
-Z Ö
@ÆnZQX c*
WçZ [c » Ýzg6,nZ

ðZ±Ëì @*
ƒâgÎq
-Zt)X
ë ó óIÍ ZgZL LÃgZŠ™Æb§kZ`ØXì 4äh JŠ
ì @*
ƒwi **
{g!*
zŠh
e x ÙZ™ág ZuZ þ ][Z t ¯â ÿÐ *Š ~uzŠˆÆäYWx »~
X ¶„
 Š',
i2{z¸
ó ‰K wi **
{zb§T1¶: ]!*
~(,**
ƒwi **
»r
# ™z‹( X

kZ ó‰: —œ¹',Z
# ~~{~œ,ÛÎX
ë ~§ÃzkZÆnZ Zƒx¥

òŠ Wõ0*
X ¶CY ÅwEZ ‰
Ü ¤ ãKaÆä™T
$¸gzZ äg ¸Z6,nZÃxg ÃP

ó ónZ8
-ß Z-g L L~gzŠ kZ6,j§ÏZX¸D™nc*
6,
zZÃ ó ó~§L L™2=g fÆôg

gzZ Cc*
¹F,HÌ~gzŠ äZ6,ÅZ™À~ y*
0 Yì @*
ƒ { i Z0
+ZÐ kZX åŠñÌ
X åÐWgŠ¾6,
gîn}
&‡]*
y ! †ó óÅ1» L L ÂV- X åx-»gzZ\Zå»yZ {z ¶g¨ÿLE
! {Š c*
iÐ kZ

~ó óÅ1» L L` ZâZлVùggzZöZg W1ì F,

d
Û Ð â Zg e÷Z eÆ@c*
ó ó´s LÆ
L

~ kZ Hg ïZa kZå Ð ØÆ U
$N*
´g **
Z c*
â Zge ]g Z ÂäVÍß ëX ì Šñ
83

UrduDost Library

www.urdudost.com

gzZx-»ƒ â Zg e ðÄh
+
á » *Š Zƒi Z0
+Z™NŠ ó óÅ1» L L1
D 7,Q¹ x-»
kZ X
D™ ZŠ ZŠ%Ìwzg » VÂgú~ ó óÅ1» L LXn™¨£Ð ó óÅ1» L L~ \Z å 
ñÅ Ú Zë~\Zå}gzZx-»8
-g cØÆg ZŠ™kZX
ë ó óc*
â zZ L LÃg ZŠ™
gzZ q
-ZX
ìgSB‚ÆVƒ ZŠ ZgzZ ! pz Œ~(,x HðÃwzgt åÂ*
*™{ i Z0
+Z
Ëc*
bŠ™ J (,qðÃÃg ZŠ™gzZ Ëx » »kZX å@*
ƒgZŠ%ÐMz} hð} hð6,
nZgZŠ™

kZ`ØX åZƒc*
Î[ÕÑ»6,}ngzZk]Ñ»äkZX å**
UÐ nZÃ ó ó\Z6,
L Lc*

Invisible & ì @
*
ƒ ÑZz ¶Š: ð3Št aÆ Î lÓgzZ
ë

ó Ãó zgà L LÃg ZŠ™

űÅyZ0
+{ÌØq
-Z~T åðigq
-ZÝZgŠ Ìâ Zget X
ë ÌCharacter
ðZgÈ1ì @*
ƒ/Zy

yp Z (,
~@¬kZXì ß}ŠwŠÃz‹ú{Š ZPÆyZ0
+{ÔŠ LZ
•¾ ¹~Vß ‚kŠÔä~Xì ©

A ~i !*
Å›KZ™ Î~i !*
ÅyYyZ
‚fÐVe~(,
X å@*
7,7
-aÌ~[ZpJ
-á²ó¶@Š ó ó\
# ÑñL L™ãÎ 0*
-Z
q
kZØ» ` W'X ¶~Š™{i @*
Š c*
År
# ™\
# ÑñQäØkZ ` W1åZg @*
Zg g »™kZÐ

ó @*
™ŠÃcZgzZ @*
h : •¹ÌðZgÈb§Å~OŠaÆH! åyjgzã0*
Y»\
#
yZ1 óÇñYO‡[Z {Š ZP~g OZkZìgÆ~Øh Â#Æ]b ëŠz!*
ÆkZ
-d
Àó óÅ1» L LŠz!*
Æ8
-î ^zZ F,
x Ó ó Xó Ð,O‡7ë ƒ YL L¶¿g 3nä V ðE
18FL Lr
°»~ ä¯ ÀÅ1» ä ó óyñZi yñy˜ é¹G
# ™ óc
ó FL L ã *
0 Y ‹X c*
WI =
1 __ σ Cƒ Ϥ)¼ H~Å1»~V!zŒ Z c*
WC
Ù !*
ZƒøÎt~Xì H¼
åáZz lݲgzZx-»ÆyZgzZì Àg7½Ð Ï0
+
i Å1»B‚ÆϤ)x Ó
! å[F,
Z]È»xâÐu}÷aÆá²¼ ¾! __ Vƒ 0*
>„h
+
á ~\Z
///

84

www.urdudost.com

UrduDost Library

~ðZŠÆâ c*
YAäƒ
ñƒD™òŠo~! Ñ{Š ¤ÆøZwçY I~ð{i @*
z F,
-Z Å agâB 61
q
!ñYc*
Yb§¾Ú Šug 0*
Dz=äƒgzZ]gc*
iÅYAÓÃ` W å;g aÎ
KaÅ â c*
YA vß{z
yZŠ **
L Lå–~V/}¯6,
eg1}¯Ð} (,
-Z
q
7Ÿ ðÃ~ ä™u Ka Å â c*
YA 7¶ÌÅ V¯¸z " , Z 1X ‰ 7J
;g Z ÄÐ^ðZƒgzZ'~X åYYc*
YÐi ˜ðZƒc*
+R,
Ô'ó óäƒ L L __ ó óD hg
1ÇÙ^gz¢Ð +R,
ÄL Lå ¹ägâ ZX ¶CYJ
-YAÅ b§b§Ìsg1 óå
y*ZhaMq
-Z0Ðó¹
ó : L~+R,
ÄLÉ
L ¶ÅÒsÜ: ä@W‹|
: ) åH: {Š .ZÐVñ**
^ÆVÍg)
,äëJ
- ` W**
â X åZg â É~ó**
^LZ Ì
á1ì}÷{z óåg \ ‚V2zŠgzZ]oÏVÍg )
,=Ð r
# ™W1( å Le *
*™
~g‚¹ÌgzZ äV,Z ÂV- X¸2~E
@zÒë~䙊g]!*
ÅyZX¸ÌŠ *Z
Æ^Ñ**
1**
Î:ìÃV#gzZ o˜:B‚ÆV#‰Å~ Ýzg Å]!*
ŠLZtZ@
GLG
" Z@ ÅyZ Ìq
-ZJ
-ÌZ ä ë,
°Z ¸z wßZ~ Ïg ZzW[Z __ å H: ¿6,,gi ì
X Ð $: ~ +R,
Ä Hê ä~™ƒg ‚xÑÐ ŠpX N YK Ç**
-V¹
J
[Z !иÐgëg Å‚ °¢
aúB012 H„ +R,
{z åt · Z‚ÎÐ r
# ™W=
KZ __ ¸Æ ñw ß~æW~÷~ äƒáZz wZOÐ yÃX ~¢ HÌ+Z
X V¹~Vwgg ëgt',{zì ~ä™^ÆxÑxÑ{'
× 1 óz™ðZ',
ÄÑÅsg 7ŠÎ
:gOZ6,øZ]P[xZ„
 zŠJ
-Z
# Xì ðƒ ðWÄWÅî6,‰
Ü z HÌ+ZQ
{z)]Z|{ E
+‚Z äër
# ™¾X @*
ƒ7{i Z0
+Z 9»ÌZ Å ó }
ó ÈL gLzZ ó ósg L L,™
‰“R,
F~uzŠX Ð +R,
ÄD Y7! ~Š™ qzÑÐ ` W 'â ]!*
Å ( ÆzŠg Z Ì

Z (,x **
-Z ~ Vñ**
q
FX ì ~
−s§Å Vzq ^lpå X ,™ H » h ÁwŠ 1

~sgÜ7ŠÎLQg c*
eÎä~ógó »÷â zgöÏZ4L Låx **
»+R,
X Îgz6,
yâ zg
X
ìgƒg ZŠ',
 ŠÐó óÏg ZzW L L‚yÃëÌZXÐB™^

„ ` W:ZzY7äkZX Hx¥aÆó óäƒ L Lä~Ð{²zŠ ù~B1]
85

UrduDost Library

www.urdudost.com

zŠ Ái Z ÁX ǃ {gÂu {~ izgq
-ZX
ìg Y6,h N xq
-Z eÎä ~ __ Àc*
ì
^kZíX `ƒ¢»ÑÅ â c*
YA™Í+g ZD
Ù äsÜ]X ÇìgÇx Z¤
/
z6,»yŠ
ä~!
}',Ð yÃg ZD
Ù äaÆYAÂ
M
hNŠ »+ g ZD
Ù {g !*
Øq
-ZëZ
#~
Ȩ Ç ~÷gzZbŠÄgÐWÆ {²zŠ ^âg eáZzg ZD
Ù õ0*
Ð ~q]Š X ~(,
X σ: Zzg ~g ZÎ~4kŠ `ØÔ ó ó]ÑkL LÐ Ë~g·„: ~ 7,´Š]Øg:X ˆƒ
y¯ä~X ¶~9g »+R,
X à6,zŠxg ÃPÐ ~!~X ƒ Y− 6,zŠxgÃP
: [c*
;Ð +R,
ÄÌ™ VY I~ Š
Hu$
+„ F
gt {zX c*
Cx Z¤
/
z6,CZÃgâ ZÆ™
ì
ó wìZg7»mïgzZ ~Šg^~gv=}Š ZPdŠ ¹ñƒD Œä~ __ å;gƒ
äV,Zg !*
«,zXÐVƒD 0*
wN*
vß„ Á'!*
ÅyZX … Y7Ãr
# ™W?1
]!*
ðÃX å c*
ŠÉu VÇ~}g !*
}÷,Æ~g Zàz ~Š !*
Wg©gzZÄZÑKZ¡
²
êL { Ì {ƒ Te ?X ì [Zy
„,Z ÂùZ÷‚' { Z÷g!*
kZ Â~g¦
/
§{§ZÍ **
ˆ izgzŠ [Z YZXÐB™^~ +R,
ÄB‚}g vÂÐN Wg !*
‹ZX ñYƒ‚$
+
X bŠ Cx Z¤
/
z6,
Z÷Æ™y¯Ãr
# ™ZŠ ‚ZgzZ ð¸KgZgf __ V;gzZ óσ]‡5
+R,
]§z ]gß[pâZ X ðƒ: ZzgB‚Æ we: “KZg» ÷â zg WâÇ
{Š c*
iÐ sgX wj â Ü7gzZ Òx Zg WàZz ¨Ô A‡ cuÜŠX å H^„ Áä ë~
Ã}uzŠq
-Z}nq¡ ók]lpzl!*
lpX å;g™7©»yZg¸gy
á à ¬Ë
-Z<
q
Ø Zg|Š1x ÃCq
-Z6,ÜÅB‚}÷X¸ìg™ »vZ™NŠ™ Z—Z—
;g™lˆ ZuzŠ »8
-g KZ ~ X ¸ ìg µ k%Z b ( 9 X å ´B‚ÆSZg ã0*
Y
/Í7ÆkZ ä~X å;g µ ` Z'
™NŠÃõG
× Ô¬ Ì~ k]} zÏz7,Z÷X 571å

eg »gzZ q ˆóÑï eg»q
-ZÐ Ù
A ä kZX å~gOZ ÏZh
+
á {È X Š
HúgzZ ¹ì
ä kZX å »M%Z ókØØ X å – óå
ó ïHi™$
+__ eg **
',¾ __ -g L L6,kZX c*
J (,
;g™ a^g6,+igzZ xi Z|$
+~ X ì óy»-Lx **
ã0*
Y Z÷ __ ¹ñƒ D h Â]j
›X ¹ìÃ}uzŠq
-Z ñƒD™nyŠ¤
/äëX
ó óy‚IÃ@*
ÅzZ L L¶‚~÷tX Vƒ
-g}÷X c*
8
W8
-gq
-Z6,
}nÆkZ™NŠØ» ŠZg IX óâ eg » Z÷Ðíäy»-¾
¹ÐíÐ ~gZŠi Zg ~(,ä kZ X Î ä™™¯ ¯'!*
ÅM%Z à Ñ{z ™wÈÃ
86

UrduDost Library

www.urdudost.com

»|Š1 X ¹~ ÙÍu{g!*
zŠ ä kZ ?È H Y7 ä ~ __ ì Š
HÅ} ó ó*Å 
á LL
EI
G
yZ™ÏZ~VìZzg *ŠKZX
ïŠgzi {Š c*
i6,}oð34]vßtXì ;g Ym$
+VŒ{n
Ðíä kZX ǃ H Â{i Z0
+Z ä \WXì ÑZ e w$
+ÌÃ|$
+
É +isÜ: äVÍß
µs§ÅkZÐ wŠ tœy¨
KZƒ
ó ‚ ðÃ,q
-Š 4,
}÷óy»- x HL L¹ä~X Y7
ä k Z !ǃ: Ýq yj1Çìg @*
™ a^g /~g ‚ Â7Ô Çá 0*
Ýzg __ Ç ñY
V¹{z´Æy*
0 Y \W~eÆa^g kZ Y7 ä ~ __ ðh yŠ¤
/ñƒ D Z—
~ wì}÷Xì ƒ Z 7,
ª Z÷t gzZì Zƒ qzÑ^ ÂÌZ ó¹ä r
# ™y»- ?

ä#
Ö |Š1 @*
ƒ{ i Z0
+ZA
$X c*
+ZÔ Š
&
HÔ SŠ1ƒ Z 7,ªgzZ åce **
ƒƒ Z 7,~y
W»\Wy0*
Y
»\W, z __ VƒLe **
Y c*
+Z¢~gzZƒ ë Ç?¹ä kZ !ì c*
&
CZ HgzZ c*
ÅH
óCW7Ã! Zy
ðÃ~kZ=¹ñƒs$
+Uä~?ì wìH~}g !*
Æxi Z|$
+
ÐgŠ ¾Ýzgì¸Ã¾ì „zX1X @*
™77Ìi»b)x Ót „B‚
= ñ) ,Ã6,[ÂÐ Ùñ{SZg ¶‚Åy
"»- yZgzŠÆW~g øX ì à Zz äW
]ÑZÎñ¦z Z { Z ({ ZpÌ~ __ ãÂ!*
gŠÏZ ¶‚ » kZ ¶ÍÁ{z A X ¶„g™g1
wìH~}g !*
ÆÌ‚ÎÅVŒX Y7ä~7
-eZ __ å;gb7Ð<
Ø ZgzeÎkZ
ŠL LtX Ñ1 ~ i ZzW! Š ! ŠQ 1 {^
,Y » k0*
k W~ i Z0
+Z u ¬ } (,ä kZ ?Zg vì
E
~g ‚ âZ ó óX x4,
ZŠ T
Þ I L L __ Hg ÖZ » ]ª KZ ä ~ __ YZ ! ì ó óÌ‚Î ë5Hk$ Z
óå: 5b§~g7 Ð VÂ!*
ÅkZ~ __
~ÇweAvßtŠz!*
Æ~i ‚R,
Û
ÆyZgzZ7xx ¸t åZƒÌ=Â{ i Z0
+Z Ú Z1X Š
Hƒlñ{™È (May Be)! ó
%NZ(,
X
g ZuZæF
}ogzZ j§gî
ÆàvßëX ¶Šß W',
Z c __ H qzѬŠC
Ù !*
Ð+R,
™hñìÐy»-ä~
X ¶ðƒbgŠ e Å}!J
-ÃåL7X¸ìgg ¦
/
Ð ]ÃpÆY I™hgúÃVñu
H
+E
C1yJŠ~ VX
R ó}Æí0*
óVZðŠ »Ç @*
¾6,yZ ó ÷ »Æ~Ç óVƒ Ç LgLg
X} •ÆwŠ !*
{g ZzW6,
zZƃ
 yZ óaD™0
+McZŠó%êV\ IÅxó'gúy‚
µ (ZX ‰„g¾a~[Ñ@*
((X ‰„gñ3™Å `gΙfÐ }}~
87

UrduDost Library

www.urdudost.com

=!ì Å~gqaÆeg»-zq
-ZÐ VùgîægzZ"Ð ƒ eg} (,ägqËå;g
y‚ Zg ø1ì „z©gzZ à c*
Ù X c*
C
WŠ c*
Z (,
ŒòngzZ[Ñ@*
ÔEÆyJŠÔVƒ ÇÆwX
à qlpÐó**
©ÆVŒ1X ì @*
Y 7,0
+⠬Р‰
Ü z Œ¸ŠgzZì l!Ì` W
L Lä~X Y7» °» c*
ñe äkƒ å;g 5ÃVzg )zŠÆtæ~X åVc*
úyjgzZ
~k
,
Š Î ó! ! __ ,ŠÈ c*
W~ Y X Åöâ 
Û Å °» ñƒ ë ó ókâ ðZ ¦
/Âug WñzŠ
`Z'
× CZ »b]ÆoC
Ù íX
f
e¯°» à\ q
-Z~k
,
Š âZëì
ó @*
ƒZŠZt]~ã0*
Y
-g »èX¸ìgg¦
8
/
Ð yZyq
-ZÐ ~!~(,D hg[Ñ@*
ÔEÔVƒ ÇëXì @*
ƒ
gzŠ ~hð~hðX åŠ
HƒqzÑŸ~h N t ‚ÆVzÃX å`ƒ b§Å °» c*
ÉZ
g …6,V¯ÎÆ ~o gzZ ¶æWæWÅg · X¸ } 9g ·gŠg ·|
# gŠÆ ~o gzZ í0*
6,
: c*
WŠ c*
Ä»²
á ã*
0 YË=ó¶.
Þ ‡ÅÚ Š
\
\ðŠ ÅÉêL ñCΈgzäzZ
!ì „g Z¤
/VY ±ÎÆ~oÐ~ñ"âZ
ä™]!*
gzigziÆVz
Û )X 1á ~l¨WKZ ä’= ~Vß ìÁgzZ“
 7Ø
Ù !*
C
Hð!*
£Ãy»- gzZ c*
VZá CZ Ìä ~X
ìg™g » ÅäF,
Z vß ¬Š ó?çW6,

HW

Y
7g ZŠ ó óäƒ L L~ ðZŠÆó óâ c*
5ÒE
Æ'…X ì q Å Ö
@Æw@*
2gzZ ëE
YAL L

gzŠÐ |{ÅàX ¶5¼~ cgzZs ™iVŒX Š
Hc*
Yá YA.
$ƒ â T
Þ ƒ=g f
àÇg I~gø X ñƒ ¦Š Z
Û ZÎ ã½~ ôƒ ÑÆT
Þ ƒX ¶°»ƒVÑq ¶: PVŒ
-dä âÎé
» ±1 6,w2~uzŠ Xì k0*
}g ø‚q
-Z c*
C gzZ HwLZ » V ðE
ã*
0 Y ¿wŠgzZ ]gzp6,
zZ ó óX Ð N YçŠYA ƒ
 ë=g fÆ 'Q óì x OZ
™,
$¸ÃWZ ~÷ä kñzq
-ZX ¶:~íÈ Å™ÐZ1 óåg » ±1»Vâ Z+
ä~X ¶: {Š c*
i ̃VŒX åZƒ – ó óe ¯k%Z L L6,1q
-ZX H{g 
á Zs§á6,=
-Z X Î ä™]g ZιZ}g )q
q
-ZgzZ ñVZˆ Æß WgzZ 8Z
8zÐ ÄZÑ
1X ¶„gƒp°Åä3Œ~X å;gYZ%D™p°Åq ËZh õ
Ûq
-Z}g )
w; äV,ZX 1„b7Ð yZÆ™È ä~X ¶„gƒÅYA.
$ƒ â ]!*
Zƒ{iZ0
+Z¢
88

UrduDost Library

www.urdudost.com

»YAgzŠX Š
H{g 8 Š ÂïÄC
Ù !*
ÐÅ9™ Yä~ __ H{g
á ZÃÅ9q
-Zs§kZÆ
-Z »} ºŠ¤
q
/
ÆkZX å Z9lñ{ b§Å÷zgŠÃËñhzZ 8IÅs',h N wV"
1 ó嬊 â c*
YAg !*
g ZD
Ù ~k
,
¦ó;g 8 ŠÐZaÆVwP™wÈ **
3~X 寂!;
:p ÖZaÆ©kZk0*
}÷Ái Z ÁX åYYc*
Œ=g fÆ~gqsÜh
+
á Ã]ÏZyZ
: Ðä½ZÄq
-ZÅ7 ;6,
}Š6,
Æ‚fX¸
„Ã
! ze~º
(Z©
ì { i Z0
+Z
\
!ì ZI™ WÉêL ñ
7{i Z0
+Z ȄgzZ |
# ‚-Z ÅkZÃVj G
é5O_™NŠ~Vzk
,
¦Ãû` @*
b§T

„ +Z¼ Ì~÷‰
Ü z kZ™NŠÃ â c*
YAó
D Y {g Ù Š'Â
Ù Š {z Z
# gzZ @*
ƒ
XXÐÅ9ë6,y´ZÆàÇX 7Š c*
óc*
3“
gzZù **
3ä~yZgzŠ kZX ¶ª
-dë'~k
,
Š „¼X ¶~9g»ÃäY'gzZ¸ìgƒ Šnvß
â c*
YA™áÃV ðE
X ¶„g Y™á ÃVÍßò £'Àßq
-ZÐW}g ø X Ð"(,áƒáƒ6,ðJ m
Å
â c*
YAZƒx¥X ¸ìg\ÑZ kgÃðÙƒi ZzW„q
-Zƒ
 ñh1 óa óyZg ZÎ~ kZ
ã*
0 YÆ'~g ø @Š ¬Š ÅyZX
ìgY ñÇoÆ®Š „ß Z ÅkZgzZ ÑÅ
ÂÈ » kgÃXÑ ¶Š ÌàÇgzZgÇZg eB‚ »yZgzZ H qzÑ **
VZ i ZzWÌä Vâ Z
gzZŒußX å‹DÇÃV-h N ñä~Œuß PMÐ kZV; X å;gW7~™
gzZ ¶„g Y f(,5Å cCg CgX ì Cƒ Ïq
-Z bzg ÅkZƒ
ó ÅäÃËÆ*Š uñ
Ð pz p ÖZ LLX ¸`ƒq
-Ñ™ O O à @*
~ kgÃußkZ b (vŠÆ'~g ø
~g ø™NŠ t $Z »VÍß __ ì CYƒ »vZ
D Yïb§kZ]‚ˆZ}6,
Ù !*
C
ä~Â'ä™ÂiÃbzgÅkZÆ™ÀF,
»Œ~~ m,
ôZ KYKIKZ/™àÇ
X c*
Š™ËÊp~©HŠÆ
Åzg'aÆVÍßò £ó¶Ì{ Ç]g c*
i ðÃVŒX c*
Wƒ Z 7,ªZg øˆ4:e
89

UrduDost Library

www.urdudost.com

‚VƒÇ]g c*
i ~g ø¼ wj â XbŠ^¶Š ~¢qs§Å6gzZ} F,
Z} h¼X ˆ
;g WÃÌnç»} o m,
˼X¸ìgh
+y
ÌwYvßX ¶™íÅy!*
ß6,cX å
k]ãzZ L ñL ñò £Ð ¹ X ålzy

z l Ð~ VÍß1¶°» ~ŠuC
Ù !*

ì ðƒãâ Š Z%ðà Âc*
äVÍßyZ Zƒx¥X ñWÃD Y6,
zZwa ÐVŒf
¦¯gzZ
]o}g ø Ìvßt ªX
áZz ä™™ Y wa óg ÖZ » ]oKZ óäg @*
Z 5 c*
u **
çÌÐWRXÐ kZX¸{Š èZ,PVŒX
7úb§ËÐ Vzq
å‹Âäë YZ ) !
V»gñŃõÆ}iªó zó iY zZ LtL Zƒx¥X å[NŠ6,Vzhñ
Î (Z __ ³È ó ó{ ZgåL L ã*
0 Y¹Z (í __ ì ;g™ ´6,
zZ ðë™Å}i
ä ~X ì Š
Hc*
ŠÄg™w$
+w$
+x **
'X
Æb§„q
-Zg ZŠ™ÆVñZgeÆ*Š ~g ‚
‹|t Xì „ q
-Z ]Ñ» ~g ‚ÝZgŠ !
AŠ ~àC
Ù Æ*Š ã½,Æb§kZ
VZ,g Z-ŠgzZ (
Çg è,)6,x **
Æ<
Ø ègzZ±z8
-gäkZì ã*g »Åy¨
KZ
x **
» kZ ` Ø X ¶QQÐ ó ó CÎuL LÅwX ðWÃ]gñ^lpq
-Z X
¿g
4´L L
iG
ä ~X ¶QQÐ yâ ~]gñq
-ZX ì ðWVŒ 5 ZgÆut gzZì ó ó&ðI
Â
âVŒ 5 ZgÆugzZ
ã*y Ø{V»gñt ~Š q :Z Z
# ÃáZz äC
Æ™]óÐ y*yxi Z|$
+ 
ÐVƒ„ … Y\W Ât¹ä~X c*
W: ¢Ãsßñ
ƒD Z—ä~ó óX
VŒ ïHi™$
+ÝZ1 ì
ó ‹V; L L¹äV,ZXì c*
WVŒ@*
»g Âg
ó Xó ë7\ÄŠ LZÌvßëL L¹ñ
6,~— ÅÅg ZD
Ù J Wvßë c*
C ä àÇX ðƒ VZzg s§Åw2KZ {g!*
zŠ '
äVÍßX σ¹ ~Šu6,
zZ óB™g » {" CZgzZ B X {)z 8IÔ ä*Š X
ìgY
~s§VâzŠX å;g Y6,
zZ @*
3.
Þ {ë3 ZgX ,Š™qzÑVc*
g »aÆ]gc*
iÅYA
%NÐ yj} (,gÇZg e1 ó‰V×3
k!u …
rJ
-gzŠ X å;gY ` @*
ZØ Ò» hñçæF
X å;g®b§Å~0
+e~\ðŠ 埻V-h N l7s',
-ÃåL7gzZ
J
__ ì #â Å„
 ZgzŠ þŠi~ Ka Å h N Zƒ {i Z0
+Z ™ V6,— ÅÅgZD
Ù B8

ðÃC
Ù 1å ; g 1
Bq
-ZC
Ù Ð ~ŠuX c*
Š™g ïZÐ äYÐWh
+'
× ä '{Š c*
iÐ SŠ W1
¼ Ô}g @*
Zi7]gzpPÌä~X å\~ ä™pôég ÇŠ c*
kZ~}" LZ
90

www.urdudost.com

UrduDost Library

-Z~ cŠß Wº óŠ
q
HÖ6,y" q
-Z~ äÃq
-ZgzŠÐƒQgzZ N ZzF,
Z ,k
,
¦KZ
=X åk…
rk0*
k WX ;g @*
™kCxPÃÙñ{#‚Vzg e LZ~X ¶~g 
áu
Å ` W¼ÌñgzZ©Ôwj â X ‰ WŠ c*
ó**
©¼Æ+iñ7,
¬¹b§¾7Ø

H`@*
ƒË~y·Š LZ~X ¶„âZ Ì®ŠgzZÙñ{X å» b§
kZXì ´ñÅÊp ;Zzl
yZŠ**
X ì ;g&
+
ðeÃâLZ ;Zzl
~
ó ðËÅku
p LL
Vc*
h N X
äLÆã0*
ÎC
Ù ?ì Š Z%HÐ ä&
+
ðeÐZQX å: „ ZƒË}Ââ»
~V¡Æ{
è sÜÂÐZ ! ñYO— }Y7{g e" {z Zg â ÝX à c*
Ù gzZVc*
C
+
&

E
IG$
X
‰ ï0*
øL ©Æ âÐZÐ Šæ ÅVƒ Z,X ì „g}Š ð‹i ZzWÅäÇÆ VzQ
+
1Å ÓWx6,ÝZgŠ *Š Yg {gzZì „q
-Z **
Î1

ÿ ÅVà',Íì x¥ÐZ
Xì ;g 0*
™7×~~$
+gzZn{zJ
-ÌZpì
g ZŠ Òp1
ñƒ} )y¶
KÆ VñŠÆ ânÆ V½gŠ }g)Æ ~0
+
ó ó¯jL LÆñh1 ã*
0 Yq
-ZX @*
0*
™7lˆ3 Zg CZ~ kZ ;Zzl
ì G
bâZ kv 
™Ì Ì ~ ã*
0 YgzZ¸ T e **
ZzF,
Zk
,
¦KZ {zX ïa ~6,ì (
F
g Zg f ª)
gzZ 1{" »yZÐ Ùñ{ä~X Vz™Šæ ÅyZ~ ås ™È »kZ¸ìgÈ
Qg !*
-Z~ !‰| (,
q
ÐWgzZ H ZŠ Zt]™ƒy!*
iq
- ä VâzŠX c*
Š !*
Š»Æ™Ç¾¯
! Î ä&
+
ðeÃì Zzl
~~Š ZzÅy·Š
à Z eÃ6,Z’Z ÅVzq ä kZˆÆÏZXì 1ÎØ» 5 Zg™Íi ZzWäì Zzl
L L
ÌŠpÐZÂ5{g 
á Z 9ÃçWZ
# ¬Š äkZX ðƒZa }WÏÅËu~kZjÆkZgzZ
!V7Ë
+
gzZ
„g^N Zƒã–ì
ó „gÇbÃ6,c 
á X ÇñYïØ CZ
è }g )Æ~0
1 ó1ñÃâÐ ï¢äƱXì Y¾V¹{zì
ó Šñ„ŠpV;z Ââ __

ÜÅ: L†ÎgzZRg CZÃì Zzl
Xì ÖY~V-h N Šß WºQ™ Z G,
Rg Ââ __ ß} Z
„Šp{z ˆÅà ZÅg b§ÇÅâ¤
/ZpX ñYƒ: Ë~ VY 0*
**
Å *Š â @*
ce
ó Xó νúÆì Zzl
„Šp óÇñY| å]N
;gYy @*
O~ë!*
~Ì®ŠÆx
á 6,
"ÅâLZ ;Zzl
[Z __ ðƒ»B¿
!ó Xó ì Š
HïyŠ
HÐZì]gz¢ÅäCÌ[ZH __ ìg©ÐÙpwŠ »kZXì
91

UrduDost Library

www.urdudost.com

c*
Š hg**
™ ù»ì Zzl
ä ~gzZ ðWÏ~LLq
-Z~ y$
+}÷Ðzz Å ~Šu
Ú Z y¨
KZX ì VYX Hìt __ ÝzgÔyZz3,
ÔyŠ
HtXÑ äVZuwZÎÐ~‚f1

HW6,
y!*
i ~÷Ùñ{Äq
-Z ?7fªZz%ÆkZ H ì
ó VY'"
ì ¬ ~ [æ }÷ ‰â gzZ ¼
6, wZÎ è
„Š }% }Š B; CZ Ñ
HW:Zz~'\eg
Š
# gzZ à Z e6,
â c*
YA÷zgŠêi q
Ð Z Ò§{ óg7½q
-Zä~
'~g ø X å: ~ eñÆÚ ŠgzZ¼ [Z~X å ZƒÝqyj» b§q
-Z6,x £kZX
%Nq
yjæF
-Z Ì6,ÛkZ Å8
-gY}X Ågk
,
Š¼6,ó ó» **
â c*
L LÛ]gzpq
-Z™F,
Zn
]jÆÛ™NèäVâ Z¼X ,g @*
Z, k
,
¦ÌVŒäVÍßX å{P»Ùñ{
ðƒ: È Å ËÐ 5ÅÌñ1X åx OZ Ì» Å Z¾gzZŠÃö6,A Ã} hðX Z h ÂÃ
~÷X å)g qq
-Z ¸
ó ìgY :Zzx 
á { zq
-ZX Š
H#
$~V”zŠ\z¤
/Zg øVŒX
b‚wo ó ó”ZO ZzZ L Lä VÍßëX ¸ T e **
Y :Zz T
Þ ƒ ¸ vß¼ ÌgzZ b§
!‰ WT
Þ ƒÐ'~uzŠgzZ ÑN*
Ã*iñ
õ0*
Ð~\z¤
/ñƒf
e-Å °»~ôƒ ÑX åT
Þ ƒg6ZÇÃg Z0
+
á YA.
$ƒ â
]Zg ~ ñZu ò £ ËñO Å T
Þ ƒ yÁ¬ kZ vß {z Hêt 7
-eZ ä VÍß
Šg]!*
™|äVÍß9X ñY¬ŠÐ d

Û Ãö;g ¯§ÆVE0*
Y @*
Ð
ó ,g Z ¦
/
zŠgzZƱO%ZzŠ ~ VzQu õ0*
yZX c*
WI c*
àW »yZ= c*
VZB; ä~X ~Š™
-dX ˆ0à Iµ Z ~gøX Š
Hĕ
á ~yZ Ì~X åyZ ð`
q
-ZgzZVH±
-Z äV ðE
q
y*
0 Y ~ eÆg !*
zg » ËÐ *`
 å ógó c Z L Lg7\z¤
/Zg ø X c*
Z™sg ¬Ð }uzŠ
zŠ ¹!*
! 劤
/{g ZzW 91X å4Ð VÍßëgzZ ¶CWÌã*
0 Y ¹ ~hðÐZX å}~
gzZ åb ( »±q
-ZX¸ñW6 6 ,Æx Z¤
/
z6,Þ
â ZgzZ¸D¨
¤»±q
-ZgzZVH±
ÆVÍßò £]Zgvßë ~Š™¸ÃàÇä ó gó c Z L LX å
Ãk( ÅÆZgÃb§~÷
äVY±X hC
Ù !*
à I~g øXÐN Yƒï
á ~\z¤
/
g I6,‰
Ü zÆð1Ð
gy¶

sKZ KZƒ
 ëX
ºt˜~g Zi !*
Zg f c*
Š wN*
™Èt ägc Z1Åöâ 
Û Å.
äVY±X ‰ ug™ W~gZi!*
Ð Lgq
-Z D™7
-Ä7
-@*
6,y»Š q
-Z q
-Z óD ‹
92

www.urdudost.com

UrduDost Library


d
Û gc ZX Zh
+y
´q
-Z »+ g ZD
Ù ä~X Zh
+y

$räVñX ,h
f
+y

,qKñKg
Ø » ñZu ã*
0 Y c*
ó óy»-Šg L LË{z „¢X å ;g™x¥: 1» ñZuË6,B1 y¯ËÆ
X} 7,
^úÆkZƒ
 ëgzZ c*
Ñ&
+
ðe
H
H
+E
+E
yâzg Z(,÷ »tÖ
@Ær !*
}½}C
Ù q
-ZX åñZu ú ÷ »! a‚ Z (,q
-Z ó óy»-zg L L
-dëX åï
(tÃV ðE
á ¸**
» ðgzZ **
3»]Zg~Tåð- +B0005tZ™X å;gµgz6,
ùâ ZizŠk•~âÝ! †VH±zŠ6,
} F,
és§q
-Z „Dƒ4ZŠ~#X Ѓ
o
ÐkZX åÐWЃ
 gc ZX HwLZ ZgøäV,Z ñƒë ó ókâ ñ;‚Zg W L LX ‰
-dëä kZgzZ ä VY±
™ ZzF,
Z D }gø X ÅlgZ¦
/ŶŠg@*
Z*
@ }g)q
-ZÃV ðE
X ‰Ö™ wð"ªò |~w; Ð Lgq
-ZvßëX ‰bŠ^x3,
Æ} À…
X ‰ ñ3Š} #…~k
,
Š„¼XŠ
H`ä™x¥,ŬÐä™,
-} #gc Z
x **
» kZ 5 {# Ãgc ZgzZ= X å –x **
»|
# gŠ c*
wY ã0*
Y(Å6,} #C
Ù
}÷1¶]Š ¬ Â= ÅTX åg2Š » ¶Šg @*
Z Ì^C
Ù !*
Æ} #X å ó óïHG3J"Î~oL L
ªÅyZägc ZX¸ìgƒÌg1gzZ¸ìgÌ|6,
¶Šg @*
ZgzZÜ óg !*
g !*
¶‚

óV; gzZ __ ´g wì »kZX
^{eÌÆxzgB!*
gzZ9N*
VŒ˜ c*
C™,

-Z s§q
q
-ZÆw; ä űq
-Z¸Ñ ~ VÂ!*
vßëX M
h x˜7Ìc· \W
äÅñeű~uzŠq
-ZX ¹ÃäYÖ…™wZ e¨s Z§ZÆkZgzZ ~Š ÎöÏKg
-dä kZ™Öâ ZizŠX ðWá Ò »<gzZ
»T¶{Š ‚ñetX ð¯ ñeaÆV ðE
ñWáZgq
-Z ű«¸ìg8 ñe ëX¸[p<V; X åC
Ù !*
Й~÷{'
×
-dgzZ
XbŠ^ÃVz# LZ LZƒ
 ëQX Ålg Z ¦
/
aÆ~6,
: {~kZÐV ðE

4´Z X ¶bð" 6,}iX å Z_s ™gzZ {Š ‚ {# Zg ø
{z´Æ öZg WÅVßY **
éE
5G

B!* 
Zƒ{ i Z0
+Z~ˆ=X å3gyâ ‚ »äÎ~~g ÓZµ~g Z-ŠX å:¼~} #

¼1'äJ m
VÈu **
VH±VâzŠ11™“
 ZŠ',ÐZ ÂäVñX åð»VŒxg
-Z~ ~™Iq
q
-Z űàZz ñe¸ìgá {^
,Y »Vz# LZ LZ vßëX Ã: w1
Å b§kZÃq
-ZC
Ù X ðWá ó
ë ó ó» @*
-L L& k] ú ó óâÝ L Lq
-ZgzZ 0™q
-Z ÔDÂ
-dëóˆï~™I
ñƒ ¨ űgzZ ¹ ó ókâ ðZ ¦
/Â Ç ~g WñzŠ L B
L ‚q
-Z— i Zz7 äV ðE
93

UrduDost Library

www.urdudost.com

X
D `™ïvßÆyZ0
+{ „ q
-Z ñZuÆb§kZ `Ø X ˆ¬gzZ ðÑO øgÃ
¬ƒx 
á X å1á x »q
-Z)f LZ ä q
-ZC
Ù X ¸Š Z
Û ZÆæ „q
-Z Ìy!*
ö}g ø
X å r !*
Z½ZC
Ù q
-ZúÆó óy»-g L LX ¸ T e o˜ Zg f¬Ð äÎgzZ3,
e vßëX ¶
H
+E
X ¶„g Wi ZzWÅuñ¼Ð~TñWòs§Å ÷ »gzZq
-ZvßëñƒÓ
=~kZ
VâzŠ1X ¶x¤
/ÀÅ8
-gvZgVŒX kƒ ; Kq
-ZµÐkZgzZì ó ókƒ ;1 LtL `Ø
Ð V¹‚ ä ~ X ñW^ß :Zz D ¯ x Z¤
/
z6,»x 
á ~uzŠ vßëgzZ å…kƒ ; (
3,
eX σ]‡56,¸**
WB8ð¹ä~X å Le**
Î Ug ¯gzZ å Zƒ Ý~X „e ]i YZ
− ~ } # }uzŠ ƒ
 {z ™ hg~ } #=X ¶„g { e 7Ë ~÷a Æ
ë ó óí1ÅÙL &
L Z¢q
-ZX ¬Š™wÅ~g ÓZQzk]ã*
0 Yä~¬Ðƒ
 X‰
¾Xì*
@Y¹ ó óH1Å » L&
L ðŸgq
-Z„B‚êªó ó¯ñL Lq
-ZÔ‡ªó óZgÃâL Lq
-Zó

~ ñƒ !Î » ö;g {Š ‚ ÅVE*
0 YX Š
Hƒƒe ~™ Î _6,ð" X _Š
Hƒ r
#™
[Z ä ëx **
»Tűy!*
öX ~Š .ŠÐრä Ë6,} i ZzgŠ å ;gw$
+^z™
X c*
Š™ Iñƒ D™ ZŠ Zt]ä~ X ¶~9áe}R,Å ä3 óå Y7 7J
X ðZryY™È ó ó›W L LsÜÌä~X H ZŠ Z ó †

ó Ãq
-',
L LÂä kZ ñƒ D Y

HÎ’~ „¢~X ðW’ùÃVzuzŠ7ØX Š
Hƒg eg W» º**
¾
J
ä~X å»i§+ŠÇ!*
ð
wjâ X ðƒÌ]ªgzZ ðWÌç{Z({Zp™NŠ ïHG3Ò&N*
Ë™ CZÃb6Z äZ6,LZˆá²X
¹æØ{Ðg0
+Z óB™ ¹F,
ÎvßteÎ
¦~} #}÷à r~g7¬Š Âà~} #~™ƒrgÃÐ ä.X ¶_ƒs ™
 ëX ZƒqzÑ **
ƒ
W¸**
~k
,
Š „¼X ‰„g|6,[ZŠ W ã*
0 Y™Ì Ì VH±X ¶
™| (,äq
-ZX ¶¿gwe}R,
~(,q
-Z~B; äVY±zŠX ‰ÖŠ¤
/
Æö™i

ó PÆT¿Î óT5 |Š Zq
-Z ó} &
+Z› õ0*
ó\ÎÆb§zŠX c*
Š`¸**
6,ö
X wze Zg ‚ƒe ~ le ~(,q
-ZgzZ š ÑZ¼ H7Ø gzZV0 ~g«¼ óg eZÆb§
ã*
0 Yq¡gzZ îZzg[»åtX ‰~Q,q~g ‚{z´Æwze¶t]!*
Å}'
×
º**
áÅìk
,
Š¼ VH±Æ±}uzŠgzZgc Z1;g ´˜~X åc*
W: ÌZ¸**
Z÷¸
ó **
-dQXK ‚Ã
Å+ Y: ã*
0 Y ålp~wŠgzZ å;g Z—¡~X Š
H7,{gzŠ »ç6,V ðE
94

UrduDost Library

www.urdudost.com

QX
D™¸**
(ZgzZ Ú Z izg ã*
0 Y ªZzH Y7 ä űq
-ZX å Zƒ {Z
+Ãg !*
«Ðzz
-d
X ðƒV¹t ¶!*
kZjy!*
ö~gø X ó ók0*
~z ó~gÎL L¹™ƒ y!*
iq
-Z äV ðE

/°»X ¶ˆ W °»gzZ›Wa}÷~ ãZX ¹ÃäÑ°»gzZ ÑeÃA çägc Z
-dQX H ZŠ Zt]»ÏZ,Æ]Ñqä~X åZQ›W1
x YgzZ Kzg.
Þ eaÆV ðE
™ƒ rg ÃÐ º**
äVÍßëX ˆðX yYÐ º**
ã*
0 Y b§kZgzZX ˆÅlg Z ¦

ã*
0 Y, z __ ñY ^g: '}− s§ÅT
Þ ƒ ~¢ ~¢gzZ c*
ŠtZ™ »} #
Xƺ**
ñZÎó;g[p/Š» ã!*
özñZu
{gGðÃXÑ "(,s§Å ó óug 0*
Däƒ L L™á …'Ð YA.
$ƒ â T
Þƒ
ó¶„g® \ðŠX åg ZÍlpÌñ` WX ¸` V~ ðZ F,
Åh N äƒ vßë~ Vœ

aúg e ðÃvßë=gfÆógó »v L LÐ VŒX å: ~Šu b§ÅÀ¸¦
/
1¶5
„gv6,
zZ °»Ð }iV1ZR,
t X } 7,^sÑÑÑ™Ö~VCZR,yÐg @*
~^
gzZ \g- ~X ì 4 ‚g eÃáZzá
ˆ ~ kZ U¬1¶: !¹g ëg ÅyZÍX ‰
s ™ ZƒX ‰Vc*
h N l7 s',~ s Z§Z}g ø X å [ Ö6,~gZÎ+Z~ 8
-»8
-;
‚VZðŠ6,Vzh N Ð „gzŠ¸− gzŠ ~hðëÌZX åk…
rnX ¶„g^~_
QgzZ
h N V]>Wt Ð:k
,
Š~Kt X¸ìg i Ì?}}X c*
WÃÞZ

/Zƒc ™òÐV-h N V]>Wn X¸ìgg¦
/Ð ~Š Zz Å3ë Ù Š „ Ù Š
X ¸ ìg .
Þ Z Ì`x¤
/X ¸ìgJ Qg gZ ! W~ cX å [ ™g (Z ^Åá**
-Z ZzÑ
q
((X å ;g<
-~Vð¥
/™£Ð ò¤
/wÃg @*
{ (}}X Ðäƒ kCò¤
/7
-eZ
‡Z (,
©1¸ìgg¦
/vßëÐ6,
zZ °»X å;g½Z ZzÑÐ~yZgzZ ¶ˆÏ<
- }i
2!ÃZ e Å kZ ‰”'*
.E
yZ ¤
/Z X å ;gNŠ VŒ ~çH
! Å 3Ð Vƒ 5 J
- ` WX åu **
YAn¼
A ÀX ðWÏ~k
,
Qq
-Z „ !ÎtX ñYƒ´Ã™VÂñY¤
/ðÃ~Vð¥
/
~‚f wZ΂ ‚"q
-ZXìt ‚ÆÃw°»V-Š ZzÅ3` WX ¶@Š 7zgŠ Å â c*
1Xì ©
8lZ F,
Ð b§KZ ðÃC
Ù [ZX 7Âx **
ÆVèÆ*Š ÏZ H3gzZ¼
A c*
W
¢Ð~Š Zz5kZëX Ðk
½ZË~k
,
Š „¼X ‰ ïÃÚ Š ä%ÆVâzŠ~y0*
Y
X¸T e**
Yg ¦
/
¢i Z
95

www.urdudost.com

UrduDost Library

]ñŠ Wvßë=g fÆi ˜ ã!*
Š !*
Æäz ãZ6,q
-Z~ ó óÛäƒ L LˆÆkZ
1ì ÛÏx ¬Å8
-g}q
-Zt X ìg Dƒiz0
+Z¯Ð Ùñ{gzZ ðZ ÅÛJ
tZ » â c*
YA~ÛgzZ¶ðƒ#\ðŠX å;gƒkCyjZ (,
VŒ™òÐ~Š ZzÅ3
,g @*
Z ,k
,
¦PŠ ZPŠ ä VÍßÅ@kZ úyÃÆ*™õWX å ‚
rgmÐ Ú Š @
Ãx Z¤
/
z6,ÆyT
$ÚÆVŒäëQ ` WXì @*
WÃ6,¿~\ðŠsÜ©tVY
-dà I ~g ø X ì 3g™ ¦äVÍßyZ {íf8{ »]*n` Ø X ÑN*
-Z™hgÃV ðE
q
Åx 
á ~ kƒ ; KgzZ **
3~ ó ókƒ ; 1 L L ` WVY óˆ Wäƒ :Zz=g fÆ'~uzŠ
X å**
Y:ZzY I™8ñe
///

96

www.urdudost.com

UrduDost Library

²¤
/1gzZ ñe¡
è
} (,~}g !*
ÆVY± 1gzZ ñe è¡~ kZ å ‹¼ ~}g !*
Æ y0*
Y
ÏZX¸ñWà ó óâ c*
ÅÎL L r !*
-Z~ó óäƒ L Lvßë~46,
q
uÅgc ZX¸ÇgÍ®
Ão~× ã0*
YX åÌó óVZg¸g CzZ ðZg L Lc*
ó ókƒ ;1 L 6,
L A ügzZ åÌkƒ ; K~
ÅkZgzZì C=Ðõ} (,ÃV¨!*
LZx ¸tà Zz ä™g\ Ð VßYaÏZXì 4Š Z (,
[Ñ@*
Ô äL{Ô h N ¦¡LgLg~ r !*
ó óâ c*
ÅÎL LX ì C™Ìw¸NŠ à{
Æ b§ b§gzZ >
Þ Æ ~Ç(( ówYÆ w.RÑgzZ agzZ VM C¾~ X
kZX
TgBÐ ¶Œ
Û } (,±ÎÆ~ogzZ|
# gŠÆí0*
™m{}ÆV½gŠ
Æ]oÏÅ]Š „ÃVâ ¶Ô ä{ ñeÆ~Ç~T å ó ór !*
Zz ãeL LµÐ r !*
(Åw; VŒ X ñƒ4ZŠ~ ó ókƒ ; 1 L Lvßë¬X
D i ZâÐ Ìg ÅñeB‚
/™1q
-Z k•~âÝX åx OZ Ù
Û B‚ÆögzZ ¶bð"~FLgLg
~©X ñƒ ¦~ Fq
-Z ~ ~Úg ÅkZƒ
 ë™g @*
Z*
@ X HwLZ » VÍßëä
gzZ äƒT
$¸ *
@1åc*
CZ b§~',äVE*
0 YÂx ÈZ »äg @*
ZC
Ù !*
Æy *
@gzZ[ZŠ W
-dägc Z __ ¸ …¸}g e" Ð ®Æä™
ã*
0 YÆ™Äc*
gŠ » ä3Ð V ðE
á ä Å ñe ` q
-Z ¸ „ Ñ Ð ð" vß ë ÌZ X c*
Š }Š g eg WÃ)H~
„ D WgzZ Nƒg ZŠ%Y 1yZ}gŠgzZq
-ZQX Å7ñe ä kZ™Öâ ZizŠX ðW
„g WÌi ZzWÅwðe¾"gzZ ~ë!*
Ï~u"Ð} #gzZ ËX 'W*
*™hh6CZ
ó -ó 1L ÃL ³g»¯kZ Zƒx¥X c*
Š™ qzÑÌ**
ǼB‚Æa**
ä űkZCgCgX ¶
Vc*
Š Zi `Zî c*
1~ y*
0 YX ¶„g Í{Š c*
i 6gzZ ¶„g Á a **
ű~ T
ë
}Š6,'gú¯sàW» ` Z
# ó§
ó ðZgÈL Lz‹» ~œ,ÛÎX
+Š ÅÇweA
[Š ZÉ óI Cƒw=VH± 1~ ]c*
gz¢gzZ Ï0
+
i Å{%izgsÜ: X I~Š è~
X
zëZ q
-Z » Äp ã*
0 Y Ì` W²¤
/1X Š
Hc*
Š ¯ íz‹ ¹Z ~ Vßz**
ª ó~
9 ~ yZ X ‰B
bg ]g '~ uñgzZ tzf ! Š Z F,{Š c*
i VH± 1 Å ~œ,ƒg VZ
97

UrduDost Library

www.urdudost.com

X ‰: ÁÐb§ËÐZ"
Š ZyYƒ Z%Z ~©~g ø1 ã*
0 Yc*
ÍX ‰gÌz~VñZg e
! (
É )
ó óZgE L Lä ~X Š
HW **
3 å ;gá {^
,Y © » »yY ƒ Z%ZgzZ 1~‚f LZ~
~g øX¸ìg â i WÃVâ Z+Z¶‚}÷X
Cƒ,qðƒI~Tåc*
ZjyZ+
Ái Z Á)H å –a kZ yÂ{ ä~ X ‰g »Ã¶ŠB‚ ÌyÂ{ 1q
-Z 6,ö
~V⊠ãZX åŠñb§~g7 [WÌ[Z6,g **
ÉÒn1ÏVƒ _ Z—,g ·:Í
Ó
Y1ÐÄZÑ~(,
gc Z›Xå1J*
*™{iZ0
+Z¼¼ »/ÅVÂgú™m{/ã*
0 YÌäë
Vƒ ZŠ Z ~(,ä yÂ{ ._ÆÌg ÅyZg¸g c*
[ZŠWÆY 1h
+
á gzZ¸ìg™'!*
Ð
GL^Š LZÃr
VâzŠ Å\z¤
/X å c*
Š™ qzÑÌ**
îÐ ui **
ï
# ™gc Z™ ¯ !ZâB‚Æ

d**
™ƒi*"Ð¥âgzZyZ¸g 1~uzŠX ‰„g0*
uzgçKZÐÂ~(,
VH±
VƒáZzäÖu~ŠÍÅ 1'¸KV- 6,VØiZâyS gc ZX ¶„gY{6É
LZgzZVƒó'VâzŠgzZ ¶CW: ~ m,
ôZÃVƒ 1VâzŠ¶t]!*
ëZgzZ ~(,
Ѓ
X
Vƒ ZŠ Z ~(,
QX „g ¹ÄM à Zz Ìu" 1ãâ zgt J
-k
,
Š¼ X ‰x¯ëÐVƒZ
ÃV-Š Zi pÑyZ ½]!*
Å}'
× } (,äƱq
-ZÆ \z¤
/X Š
Hc*
yŠB; Zg øÐ

ëX 'Y07VYkñz™hg&CZtXì ]g '~äî **
3{Š c*
iÐ äÇW**
Zƒ ¿»W g e x 
á X ñWòC
Ù !*
Ð kƒ ; 1t ÃW{àñƒ D™g¨6,|kZ ƒ

X å»:ZzY I…Ð+R,
à ZzW]‚X¸]zŠh
+'
× k0*
}g øX åLe
ÌÃÌgkZgeÎä~X àkƒ ; K! aq
-Zš‡Zg øñƒDƒÐ r !*
N 0*
¬ Ð ~Š 
á ~ wX b§TX
ë ó ózŠ ‚L L c*
ó-ó â eL LÃñe ¡
è X áD S
ªó ó**
!*
− Z L Lű ã*
0 YC
Ù b§ÏZì CYª~gz¢½Å³ggzZ uñaÆV-gZ.
I
E
Ãñe èL j8E
~ y0*
YX ì gz¢®»ä™7gzZ ä¯ ñegzZ®»öZg WÅVßY 
+igzZ ðWVŒÌgtÐ u~~œ,ÛÎXì ÝqÌZ R"gzZ ãâ zgÔ ãqzg
I
4h!7â L LW,
3E
CY Å7Ùâñe sÜ~ ñe èE
L j8EÔ Œ+
M qzgÐZ ä óÃ
ó g ðG
Zk
,

X
D Yñ2Ì[ZŠ WÆÀÉ
X HäűÏ^lpq
-Z àZzâÝwLZ »VÍßëX¸¶ FZ~kƒ ; K
98

UrduDost Library

www.urdudost.com

k%Z6,äg @*
Z*
@(C
Ù ÅkC]!*
-Z ä ~X ñƒ¦~Fq
q
-Z™g @*
Z*
@ ƒ

?Í ó}g â r0*
rWÐ}'
× ~X å o‚ »1¹Z Ì~á
ˆ 6,l
Û g!*
g !*
ó„¸ Âg1
X ¸ ¦vß¼ Ð ¬ V˜ åx ÈZ » ñe ~} #}uzŠ X Š
HÖ~ i Z0
+ZÆ|$
+
ñY c*
Š™ rg â… ƒ egzZ
~ ~¢vßë c*
C Ð yÂ{y!*
öägc Z

Hc*
Yá~} #Æzi !*
…QgzZ H{gt¼~:WäVÂgúX
Œ~¬ X ñƒ 4ZŠ™ƒ~ qÃg ã½vßëXå N*
g¹ {iZzgŠ »}# kZ
Dg ¦
/Ð VŒì a kZ N*
gt ` Ø 1ì c*
¯ {iZzgŠ ._Æ Š LZ ä VE0*
Y
~} #X Š
Hg¦
/
ÐuÆV¹‚}÷,tX ì *
@Y0.™wÈÃ **
Z KZ òŠ Wñƒ
åZƒZ¥
/b§Ågà~}i å×zg Aaq
-Z Ö
@Æ} #X¸Æâ ZizŠŠ Z
Û Z&Ь
å»ÙâñeS¦nçX
ë ó óâ» L&
L ¶Sm
äq
-Z6,
kZXì*
@Y¹ ó zóg¯L Ð
L ZX
%NZ(,ÐZ ä ]âiZßgzZxÈZ1
LgáeÒq
-Z~B; VH±zŠX å c*
Š ¯ gZuZæF
}igzZ¿g6,
öÒX Ï{z™ƒâ ZizŠX Nƒ4ZŠ~} # CVZxŠLg
E!
$
d
E

E 

Bgu
6,
gzZ Ån#äV ð ~[Z ( X å;gµ¯ê
?ÑÈ »WZ ÿL ƒ
 t)X IƒŠ ðE
~ X ¶„g µ ~¼ ð‹{zÐ „ ^= X Ñ ä3gzZ ðVZ — úð‹Ð Ò
X Îä™¤ç» r !*
Ù !*
C
ÆÅ9
yj6,y¨
KZ ,Æó ó! ZzL L~Tì »e6f q
-Z ñe è¡aÆVE*
0Y
Öâ ZizŠ k0*
ÆÛay!*
ö~g øXì ~ÏŠ ‚ÅkZŒ»¡kZXì @*
Yƒú ‡gzZ
g e ƒ 0*
!~ kZX å3g ó
ë ó óÅÎzZ L L&/eq
-Z „ d

Û X å[.
Þ Z ã0*
~äX ˆ
Hјñƒs Z e ã0*
Š

/Zhð~à \ q
-Z™wï (
ë ó ó™â L L&) ìñe b§Å
$
BgE
X ðƒŠ ðE
u{g !*
zŠ űX ˆà Z e ñe ~ yZgzZ ñ= ó óyzeL L c*
á\ ä ű~uzŠgzZ
-d
ñe…X *
c J (,
!\ Ði Z0
+Z} (,
Ãq
-Zq
-ZgzZ _ZűX c*
Š[Z »kZ™ÌäV ðE
ÐZ ñƒ D ñ!\ ~B; ZŠ X ‰ ñC [ZŠ WgzZi§» Å
W {z´Æ szøÆ

»[ZŠ Wx Óä~X ƒ Y 8 gzZ ƒ VZ™ ƒ~ Vð; g !*
&ÐZQX ß )6,ÒÅB; N !*
Zzš
/ñe h ÁX ˆ W~LL~ Ÿ}g‚ Â c*
ÎÐ VŠƒ!\ Z
# ñƒ D™wì
ÅV¹‚}÷X H ZŠ ZÃÌg ãqzggzZ R"kZÐ [Š Z} (,X @*
™: H @*
%X ¶{0
+
á
99

UrduDost Library

www.urdudost.com

-Zƒ
q
 ë óñVZaÆä½{g !*
zŠá\ }g øäy !*
ö4 X ¶F,
+Ðíª
$
q
`ƒ‰
Ü z»+R,
~g ø c*
Œ¹Z ägc ZX „e ]i YZ ñƒ rgzZ ñƒ} 9B‚
X D W7~¡,Z[Z ÂëX **
Y„?LQ˜ó¹äë™òC
Ù !*
!LQì
ó
51Ð Vƒ ZŠ Z Å 1: c*
W~ ñe: Z'
× , zX ¸ \WwVKZ"ŠzŠ}g øí
KZgzZ ñW:ZzY IÐ+R,
Åx 
á D 7,

/
 ëX ðƒ„Ç WÐÌg¿â ZgzZd
ƒ
$"
!bŠ^s§KZ
///

100

UrduDost Library

www.urdudost.com

-: °¬<
J
è Ð: Ãg ¬+
è
ui **
ËÌZ
# X ì @*
ƒ Ìg ZuZ6,Z(,
B‚ÆäF,
Z~ VÇZ Å bzg+ã0*
Y
µñ,Z Ìä ~1»PŠ ÂVZŠ **
ÁŠ óÅ äZ Â~÷Ð ?
Ø Z—: Ãg ¬KZ äã*
0 Yx Z0
+Z
: Vƒ@*
$ÐÄkZÊp'X
ÇgŠ c*
ã!*
igÃZû',

!õ #
Ö
x™ Ã + ß Zz

ÚŠ

ì CW ® ? Vß Zz Ú Š Â Ã yZ
KZ@§b§kZX ©
8¢Ð q ¸z ñY ñ) ,Ù Z—Ð ~i *" È
á ~(,
QgzZ
weAXì Ìzz]g @*
ÅkZX å*
@YŒ#
Ö ´ÅòÝÃ+ã*
0 Y~äâ iq
-ZX lp(
kZX ì s ™wŠ »kZ @*
™C
Ù ªt Ug ¯™ Z—ÐZ ÂMÐ}uzŠ Z
# ã0*
Yq
-Z~Ç
yZ¶sg ¬,Z™ Z—Z—{zQX ˆ¬Cƒï
á ~]Š ¬ÅyZ?
Ø Z—CgCg b§
óò3,
~+}g øL
L
ëÐõ} (,ã0*
YX ˆ¬CF,
Z~ VÇZ Å bzgy‘Å
gzZ Ë?
Ø Z—&pgzZ ~g ZŠµâZ~ wì}÷ó óX ì ï
á àoí î0E
!_
.gzZ ÏÈÔ ðZ

!M
h™ï
á ~]Š ¬KZ~Vs"ãZ?
Ø Z—KñâZ Ìël»X 7k0*
Æx ¸
4G
&
gE
-gzŠgzŠ[Z]àÅ+ã0*
Y
VâŠÔì w¾ »: Ãg ¬ êL ÅyZtXì _’J
]uZ e LZ ä Z e b¤
/oÃ?
Ø Z—Å ( ì *
@Y Zg åâ **
sÜÐg\ &) ó

ó fÃ-L L
ì w¤
/we â Åg 3ZÆË8
-wgzZ {g »‰ ó{g » ZŠ ZyZg Åy*
0 Yâ **
Xì c*
¯“
M iÅ
kZì ‹ Ìt 1X ì ;g ,
-[pgzZì Zƒ w= Z(,]uZ e ÑZzk
,
¦ CZ—Åâ **
X
ðZŠ ~g
à Zz*iñbZg=™Íx **
»
fXì ðƒ„~y0*
YF,
{Š c*
iæWgŠ Å]uZ e
%NÆ~o„B‚gzZ ˆ WŠ c*
X ‰ x˜~VzÃ̱Îg · æF
Ì?
Ø Z—"Å
ÌtX ¶„gƒð‚ ÙCgCgÐ iñg {ëÆd
$" ã*
0 YyZgzŠÆx ª~Y I
ÅsÉ D W77V7Ð ƒ
 ñƒ rÐ WÐWÆËC
Ù gzZ(C
Ù Zƒx¥
}}gzZ™ Y~qÃgÃË Ð
ó nÆyŠ¤
/sÜÃËXì Cƒ«6,]©gzZ¸g ~¤
/e
$
E
Bgu
Ð W1K 7}>'ä ~X
D™g ÖZ »]ogzZ›KZvßt™ƒŠ ðE
íX
ë ó óÏY zZ L Lã*
0 YÃWkZX ˆw1# ~÷ñƒïŠ[Z »xs™Ì Ì
101

UrduDost Library

www.urdudost.com

!c*
WI¹[ZŠ WgzZøgÃàZzyYƒ Z%Z »VE0*
Y=Šz!*
ÆŠgŠx Ó
EI
G
}0
+
ñçW™ OV1@*
Ðgzig !*
&Ã+],
Zit ‚ÆVƒÇ]g c*
i ð34]ÒZ ä ~
Vƒ @*
-ŠŠ Z%ÐäOà@*
ÐgzigzZì*
@Y¹ ó}
ó Š ZzÙ» L Ð
L ZZƒx¥X嬊 D™ Y7
V1@*
g !*
&Ðgzi~i Z0
+Z ÏZ ÒZ ä ~¶t ]!*
Å]ª1Xì *
*™Ýq ð;Å
` Z'
× Ô¬œ
/
%»zÂg !*
kZì YƒX 嬊 ÌÃy!*
öÆkZt ‚Æ'V
$**

t
™ mm ñVZB;ì
ó ;g WÃ~gzugzZgûZ (, 
Z h ã*
0 Yq
-Z~Kg 0*
-ZX VƒH Ç
q
ó óðZiy!*
L L~ ã*
0 Y w$
+» óƒ
ó c*
L L`Ø ì
ó ;gg åÃ[g LZ Œ~X å ;gg åó óðZiy!*
LL
Cƒg åzm+Z6,
gîÆ׬Š~y
Wc*
qzÑÆ¡ËÒZ ów‚g ZD
Ù kŠ
pÆTì
!åÍ ¬ŠyZaÆKg 0*
ÅJ
-w‚g ZD
Ù kŠªXì
‰ ﶂ ã0*
YgzZq
-ZÆgâ Z~w;X ‰aÆØ˶‚ ã0*
Yq
-ZgzZ~gó â Z
Z (,
Ù ä sßñX c*
E
Cx **
CZ ñƒ D J (,
B; aÆgrä ~X Zƒsg ¬~ :WX
G
I
4
g
}g ø Âñ(,
ÐWvßëX ÎÐ Z(,sg ¬t= X Vƒ @*
™x »~ ó óÙ1 ö $~ L L¹™
c*
g Zç™ Zgf ~A çÆsg ¬ ã*
0 Y c*
CB‚Æ0¼ ä „
 zŠ ã*
0 YáZzB‚
ÅkZ † Z @*

D™=g fÆ vc*
}Ç c*
c LZ sg ¬ CZ {z X
Dƒ Ÿ#
ê&) » eg » ÷)
,CZ Ug ¯ˆ Æs éS)\g ó
X ã*
0 Y zŠ Z
# a kZ X á™ci7
-Z ~ ) ~g !*
q
zg » ÒZgzZ
DƒÍ Á¹ ˜Àã*
0 YX
D™!Š n ( ì *
@ Y¹
!Š n » eg » LZ ó
r„ XŠz!*
Æ ä™g OZ½‚aÆYÐ }uzŠ Kg 0*
ã*
0 Y k0*
}÷X
D YƒÁg ñƒ D Z—Q
Tg lñ{k
,
Š¼ ó
D™
êL L1åñƒÇg™weÐ ƒ e } (,~ q¸`ƒ ¦ eg »g Ñ" Æ V2zŠ
ã!*
ö1ånçCgˆc*
3W»yZtíXÑ yY"} (,eg »t™Í»†f Å ó óxzgQ 
ì YƒX
ïŠ {Š c*
igŠÏZ ó
D™Á A]!*
{zX 7Á b§Ë ã0*
Y~
]gzpq
-Zsßñ~]‡5~uzŠ 5ÐT~X VƒT eÈÐ’
A ]!*
{z™}Š
ã*
0 Y HŠ îgzZ ÁÂ KZÃÒZX å Y}Š Hlz$
+: {~X
ìg W− a ÷
ÆVß Zzy*
0 Y-i
+gX @*
YZñ ðÃ÷gzZq
-Z~[ZÆkZX ꊙ7™~½»
È Å%ÅÐZä~J
-ÌZ¸ñÈЄ
 ÎkZ~½»]gzpãZ`#
102

www.urdudost.com

UrduDost Library

yYVâ Z ~÷X åc*
Š †÷ q
-Z=ÌäVxgâ Zy!*
ö}÷ hgÃVzgzZX ¶Å:
{ ZpgzZ ðƒ Ùp~(,™NŠŠñ?Z î0<Eg$
+~VE*
0 Y ¤{ Å ¶Š ój
ó L LgzZ óz
ó L tL Å

H@*
ƒÌkˆZ »áCZ { Z (
: ˜ÀwEZ » kZX ì T
$¸ ó ó7L LÂ~ ã*
0 YX ì » ó ó7LX
L R"gzZq
-Z
ì1Ð
g sN*
ÐZÐV-gZŠ äzx Óã*
0 Yƒ*
*™gïZÐ]!*
ËXì',
Z',
Æäƒ
XìX{ëZ(,
taÆVÂ%Zó ó ˜ÀLá
L ZzC
Ù !*
XÐN 0*
ÈÐÂ~(,
ó ó7L Ð
L
}g7ZgzZ}g
á Z™ ƒ ƒ]!*
ÃŒZÐÄZÑ~7ƒã¯: se Å÷)
,
ðà ã*
0 YÒZ
$7ZL LgzZ Í s™ ˜À k%Z X Ð ,™ 7gïZ H',1Ð
g DŒ~
f
ÅVE*
0 YX ñY0x»h
+
á 
TgÑ6,
yZkZ~"
$ÂzâV¸ó
Dƒó óegzgÃ
ÌgïZ Âã*
0 Y3Zp **
wŠ !*
/Zìt ]!*
¤
ÐX ì CîÉÒZ ~gZŠ äzgzZÄZÑò ¸t
X 7„Šñó ó7L LÂ~Âã*
0 YªZzh
+
á X
f
eZg–» ó óâ L LÂ~m,
ôZÂ
D™
ù~¢−{®}÷ó¹m{Åä™:gïZÅVE*
0 Y¶Zªh
+”=
Ì?
Ø Z—Å¢7ñZgzŠ~kZX å7ày*
0 YJ
-ÌZ {ÈZ
# ¶ˆ™wÖ
ìnçÔg¨t · Z @t X å7Â~ y*
0 Yg c*
Z÷~ ÀÔ}X ì: Ãg ¬ m{
X†ã*
0 Y6,
gîãqzg¢−{7g ïZÐ%ZkZ1!LQrt__

” {z ~ T ó ô¸c*
ƒx » {z { Zp ì
ó Dpà â » äƒ ''Perfect" ÃVE0*
Y
„Z
# X N âÑ+
$¬
D™ (Z™™]Š„Ãx»gzZ
ïŠàJ
- ` ZcÅkZÐZ
B 9]Zg~VzíŠÃVÍßä~Xì Š
HòÐWЃ
 y0*
Y~ög ÅVñ¸Cc*
¹F,
gzZ Yß Sh
+]
.gzZœx Ó1
Dƒ¿œ} (,ã*
0 Y ªZzX ì ¬Š D™x »J
-W
-Z Åx **
q
ó óâ zg Z e L Lã*
0 YÒZ ‹ä~X
Dƒ[pÌ„
 6,ëÂã0*
YB‚ÆR,
Û
D ¯]gzpÐV» c*

D½8
-g~çWq
-Z ÅkZ§{ÅŠ Z%c*
5˙h
+y
c*
/
¥
~~W$ZáZzKg 0*
Ï(Xì CYÅ~g7öZg WÅçW~uzŠ Âì CW',
Š Z%Z
# X

Xì CWù]gñÅ© ðƒù™@ñN*
ZB;q
-Z~Vâ »ŠX
D =[p c*
/+Z
¥
6 ~ VĂ]g c*
iX ì @*
ƒ YZg !*
zg »Ð ÏŠñÅkZgzZì ó ™
ó Å äâ L t
L Zƒx¥
CY ª#
Ö ´Å Álpt X ì x ¬ Ì` Zzg »äh
+y
c*
/5™w$
¥
+c*
/ãZ6,6,æWÅw‚
¥
103

UrduDost Library

www.urdudost.com

aÆ ä™gzŠ ¬$
+ÐZ ó
ë ó %
ó » W L L& ~&
× ß c*
ñÇ Å Ùâ ÄwÑ q
-Z X ì
]Š Ñz ÌÂ »Ùâ Äò **
à ó ó~g; eZ L LaÆ«™Å^ zpiX ì *
@Y 3g~ Vzy
!ì *
@YŒã¶
KÅ ã‚ W~
/ÌyZŠgŠÆj
¤
+Ë{o}gø c*
Wwì™NŠÃlzgÎÎÅ46,ëÂz ¹F,ã*
0Y
G
-ͨÅZ Wz Ï~hð! V; X
M
F !I H ƒ öE
h™ ¹F,
„ âZB‚ÆVzoLZ Â
e
ÌD 3ŠC
Ù Æó óc*
Šz > L LÃ]gúËk•~ âÝ}g )Æuv~ 0
¢ Æx 
á(
" aÆä™x¥wq » ëРϤgzZ tØ} (,yizŠ% ã*
0 Y X ì Y Y ¬Š
äâ i WëXì ;g Y Hx¥ÐR,
ÛÌwq »ëÐ ¹F,
ÅR,
Û[ZX
Tgwq
EB+F
àÍæ; ŠziË=t~G
gX ó óð½5F
L Lì x **
»Tì 1™Š XZöq
-ZäVE*
0 YaÆ
EB+F
Ãx 
á ÒZ=X
:عÆkZr
# ™Š Zi W‹X
Šñ~‹C
Ù ó°ó g 0*
ð½5F
L LX Îx **
»
EB+F
@*
0*
: wï‰
Ü zaÆðâ i Wë~¶+Zsz^1
s Z e}Š ]úŠ Å°g 0*
ð½5F
ä©ËÐðì
ó g ZÍlpÌÌñó¾− ` WÑìX¸~eñr
# ™Š Zi Wx 
áq
-ZX
iZ}g ‚Ær
# ™Š Zi W ÂyÎ Š
Hƒg»Ì~ì
ó ðW¥ÃË„: óN*
»7Ì3 Zg
EB+F
à ÑgzZì ó óá“w!*
6L L Âtg c*
¹ä~X ðƒe
$g1~(,
™NŠ ó°ó g 0*
ð½5F
L L1X

|ÐϤ6,
gîÆ~i !*
g ãÐZVŒÐx ÈZT1XìŠñÐV⊠°»~M%Z
&‡{zì ;gY 
c*
ƒwí„ V ä r
# ™Š Zi W™á w!*
Æ+ Îõ0*
íX ì —g ÿLE
+Z ¯ÆökZ= Að¸QgzZ ðW¥ i ZzW" q
Z
-Z¹ZŠpù7؃
ó qzÑö
¹ä ~X ì ;g Y Zƒ ay
{È ~ l ¬Š ä ~X ìg Dg ; ~i !*
„ âZìg D C
=g fÆáX ì „g â i WÃ\Wë` WXУg !*
‹Z [ZX ‰ ƒ^ÏZ ë'L L
aÆb ݪX ¬Š D™ðâ i WTÌ6,0 gzZòg~~i !*
Ål@*
ÃVÍß¼ VŒ
) ~g7 ìH® CZ= ™NŠ áà Zz ^0*
0Xì ©
8Zz™7¼ HÐ Špy¨
KZ {g œ
{z À` Wì ‹X
ìgxÝÆkZ íÆl@*
-äâ iq
J
-ZX c*
WŠ c*
¹ Ì( ug c*
E
§{ ÅVß Zz zŠgZ îSVc*
i Zây¶x ÓÅ kZ1ì ;g Y @*
ƒ .» V0^0*
0 yZ
: ˆ WŠ c*
Ä¿q
-Z KZ=‰
Ü zkZX
ì‡g2$
+~ó óñZuÅH
"L LVc*
g ZŠ
ë
104

www.urdudost.com

UrduDost Library

b§ÅVz$ÆôÂ
Ü z

o Ι
Be†§tÅ]gŠgzZ
!x Óx »'~ö„ö
”%1
á ¸~gŠâ KZ ªy!*
i@ ™ƒ[¦Ð ]!*
.DƒÈÌZ
_
#r
# ™ŠZiW
EB+F
KZ™ VZ {Z
+û µñgŠ**
,Z Ì~X ‰ƒqzÑ~@sßñˆÆ¥ Å°g0*
ð½5F
X
‹q
-ZvßëX¸T e O]‚Æx 
á X @Š ~{äŠ Zi WX å©
8™„
 gŠñW»@
Ãr
# ™Š Zi WgzZ ðWi ZzWÅ uñh M y»g ZŠgziÐ $Z e ƒ Ñ 7
-eZ¸ ìgg¦

Š c*
¹@*
OŠ @*
™gzZ@
á ÆkZgzZ$Z e ƒ ÑÆîÆäâ i LZ=X ˆ™Š Zi WÐVä
» V]M‰
Ü ß Z òZg Ìñƒ T e: Ðzz ÅVƒ â Û™yZ ~ Z
# å: â i q
-Z X ñW
óÏA c*
ÈL L¬ Ð ó óÏD! D} Z L LgzZ ó ó[D Z L LaÆkz7,gzZ y}gøgzZ å`ƒƒq
ÏZ Zg Ö Ð V]MyZŠz!*
Æ ÒÃx ÓX D ‹— i ZzW!*
™xÑxÑ ó óÏ` ~ha
y¶ CZ …[Z DÿL X3Z Š
H®~ w‚Ô1X Îg~^Ú~ Z
# 5‰
Ü z
D OÐ gØzgzi} (,oÆ ezz à; J
- ‹ zŠ aÆ wLZ}÷X
D™g¦
Û 

Û ~VàzŠ óåc*
0*
Äg:Š c*
Šz!*
ÆgC
Ù !*
k',kŠ~o{zÆó¡â X ìg

X Î: Z',Ú Z=$Z e ƒ Ñg !*
«X ¶]!*
~(,Ïyà **
5uÐu~gØkZ [ZX Î äÇ

H
E
4
A
&
E
G
.
H 

G
3
# ™ Š Zi W
ô¸¼ ! W ) ó óuƒ ï ÚZ ð FyØW L L¹ ñƒ D Z—}gŠ ä r
B; Ð m,
³èE
L …zÐzz Åg åz m ÏZ ! ( ˜) ! ZŠ ZŠ L LHÐ yZ~¬Ð kZ ( ñYƒ
~ Ýzg îæg0
+Z X ¸`ƒ 4ZŠ ~g!*
piñkZ r
# ™ŠZiWJ
-Z
# __ å Z 7,**
ðŠ
u @*
…vßgzZÃ nZëX Š
Hï×q
-Z~ Ö
@Æw; …X ¸ìgQOŠ ZÐOŠ Z ñ‚
ë óÆ
ó zZ Zg » L LÐZ ¹~ ÙÍuäV,Z ?ì â Zg e Hg c*
Y7 Њ Zi Wä ~X ¸ìg
X ì û ó óZÑgWªó Æ
ó zZ L LgzZ ó óà {L Lªó óZg » L LÑ ì ! È Y7 ä ~X

g ~q
- e _q
-Z~ ' c*
g !*
, Z c*
CÐ ,äV,ZQX Œ7ÌQ~
 Š',

i„B‚XìLgg»y¯zMâq
-ZXìCƒuiñ&
+ƒ Z¤
/
à ÅVEußgzZÅV]
105

UrduDost Library

www.urdudost.com

ÅyZ~iZzWKZoÆIKZH Ç c*
y¶aÆô¸X
DƒÇg$Z eƒ ÑÆn
HÌÐíq
Š
-Z¸ìg yY ]¬Å óÆ
ó zZZg» L LëÌZX
D‹ÐŠæ Åuñ

ZR,
‹7
-Z
Û LgL ™á~B;a
-âÐã]VY~(,
gzZZƒgZŠ%6,
nZyZ ã0*
Y‹šŠóZg¦
/
gzZ å;gƒcu{nŠgi »kZX ÎäÇÐ u*
*™ ZØó óï
$Š ; __ ugc*
EÏ» ó ó
FG3Ò]gEf

gzZÍÁ ðƒ]ª= X ;g @*
Ç óðƒ: »uñJ
-Z
# {z1X ‰C7,)•g ÅyŠ¤
/
gzZó ó**
zçL LÔó óZR,
‹L LÔó ó
ó ¡âL¡
L yZ `ØX
Dƒ:ØgŠkZÆäÇ ã0*
Y‚Ñ
ªó ó®ZL LwEZÆóÆ
ó zZZg» L L6,gîx¬Z
# Xì @*
™IgzZ ù
7äÇÆó ó`gY ñZ1L L
äÇ6,
+hZB‚B‚Æ_V˜
Ì,Z'¼Xì mºaÆVEuß ã0*
Y
4 YZB‚Æ]âiZßyZ u
Z " c*
ƒÞuÑZzäÇìe[ZXì CYð3Š Ì-i
+zÅáZz
X» ô¸kZr
# ™IH ƒ:b§Åî}÷iZzWÅ$Zeƒ ÑZgf'Xì
~X Î
ÖxŠ Z÷Ð NðŠÆf
$rgzZ uñ!ÐVƒÆР½‚ë
vßëX¸ ìgƒ iz0
+Z ¯ b§~g7 Ð wj â Ålg Z ¦
/ŽРr
# ™Š Zi Wä
Y
E
E
·
.
ãh
+y

ÁÂÅóZg ez[Š Z ã0*
Y¼ c*
WŠ c*
= X ìg …
y 6,{Zg { 
á ~¯Å Zç k
,
Š ~hð

Á‹ZŠz!*
Æäƒ lz
Û Ã~ ‹C
Ù 1å ;g &
+
ðeÐ VàzŠÔ~ q

*Š äVÍßyZX 7¬]gz¢Å¿Ø
O~ m,
ôZ¹ZX
ÓŠpªZz ã*
0 YX ‰y
+ŠÑ**
c*
Š Õ»[fðÃJ
-Z
# 7b§~g øXì ÑZ e™ÀF,
~ã *
0 Y»[Š Z9Æ
Y
E
E
·
.
ó óyzi Zg â L L~Zç `Ø ˆÆ`ŹX Cƒ7ÌZ ÅkZ}Š™: p°ÅV1Â
sÜw2~uzŠ ~ y»Š!2&kZX

7Š ÁÂ ~ m,
ôZ VŒ Ælz
Û Ãò **
Š Zi WgzZ }h
+y
eg »-z P gzZ ÁÂ ÅI KZ ä~ X ¶mºa Æ V1Â ~ m,
ôZ
HWI77» ó ó
Š
á 
á L Lwe â Ïzgq
-Z¹Zy
WXìgsz^~Vz77!*
glƒZr
#™
X} 7,
^s§Åä1LZvßëgzZ
Ð ‹«ëÌZX å6,~gzŠ Å4kŠ ðÃ* »gâ Z™òÐ øZ ó
ó ÙbL L
IKZgzZáZ enP~kZXÆgÐWÆá8
-hzq
-Zr
# ™Š Zi W¸ìgg¦
/
~YIÌZgz Î1
w= °» Ì~M%ZgzZ \g- +ZX à™Ýq f
$rÅ
D Y D W: Zizg ~ X
ë ó ó«!*
x;ze YL Lvß ò £ÐZ X ¶@Š }: gzZ @Š
106

UrduDost Library

www.urdudost.com

-Z „ k0*
q
X å Le 9 Š ]»wÅkZ™ug ` WX å @*
™ ¬ŠÃV0+Z Å$¸$¸
fgzZ Ô uà ZuzŠgzZ<e Ô °»Ô ñe Ô [zæx¤
/q
-ZX ¶M~ V”zŠ ðWÃá
‹‹ZX åLe 9 ŠÃV0x ÓÅîkZ ` W~Xñ(,
ÐWvßëX åaÆ{)zZ eÎ
ìg™zás§KZÃH Ç™ Ó, šÆTX ¶ÐáxŠ WŠÅ8
-gY q
-Z~
íZzõ
ÛL
Þ 1q
-Z c*
Tz~W
nL
Þ 1q
-Z c*
ÆU"ebnúÆ^âÆ+g ZD
Ù ~kZX¸
ÆVz@áZz6,
zZÐw‚{g VZsÜL Lå–~V¯w£~Ýzg cu6,
kZX ¶[ø

c*
ì ÌÚ!*
ÑZz ä™wEZ » áì ¸ Ø ùt gŠ Z',Y7 t Њ Zi Wä~ ó óa
Ʊö
Û ZÔ V1ÍÅÜú â ~TÐ{zá&5Ѓ
 }6,Ѓ
 yZX 7
è Z‚
ÐKt ~X ¸¢qJ
--i
+zÆ~ÚgÒgzZ +˜
GæWg»aÆy¸!*
½Ô° ì
Åy†ÐV0¹',
ÅVE*
0 Ytc*
ìaÆ«£Cgˆ¡gâ½ÅV0yZ å܇
ÆyZaÆh
eyJZ »]ªÜZű5äx ¸yYJkZQc*
Xì³»ÛZJ
-u
O%Z îSb (Ð ]¬Z%àSkZƒ Ì X ì c*
Š ΃e » µZñ~¯gzZ V0ÐW
X
DWÃlpá{Ð#
Ö }
.àZz]B42ÅV0ã*
0 YgzZ
ïŠ ¬Š¹b (
YZ L Ñ
L ì „ Ù Š …X
ìg™g »Xȼgâ ZVx ¬Š Âã ~} #
Ã\W @*
HW~¢Ì~` W óV; Îì ?ì ÂíY7ä~ó óX ‰ W~¢vß\W ! Zƒ
Š
Vzqw¾ !*
~(,„, zär
# ™Š Zi W` W?šHì Àtð¸X ñYðZ™§Å ó óÀL L
Æk
,
Š¼™ 3 **
3'XB!*
ê ªó óÀ L Lá1 ™ƒ lpgâ Z !YZX ì c*
Z™sg”Ð
D .gc*
X ÇñW{'
× Z (, 
¸|gâ Z1X ;e ÜN*
ä~Xg c*
zhgì
ó /Â __
ºa
XÐVƒ f
e™ Za \WK» Z'
× ~ kZ[ZXì H<vZY 
á â Ìð` WX
izgë Â
™^\WXì 7**
.sÜtð¸ __ Vƒ©
8;
B{Š c*
iÐ {Š c*
i óVƒ©
8gz
á sÜÂ~
/Šq
-Z eÎä ~ X å ;g™]!*
ÅB!*
ê ÏZÐ izg¬ gâ Z Ì,z __ BŠ Â
~} ÀÏZgzZ B3 **
3r
# ™ð¸X »IQ ägâ Z ÂÎ ä™sp} À~ ! &gzZ
XÐB™8V;zX á
~á q
-ZX ñƒ} 9JZVxgâ ZQXìg Ù Š ~zKk
,
Š¼ vßë™ 3**
3
½yŠì YZ ó¹ÌäŠ Zi WñƒºX ¹ÃäYJZÐígzZ 3g {)z ´Ô0™ÔDÂzŠ
107

www.urdudost.com

UrduDost Library

¼ÆVŒVYì @*
ƒó óÀL L~îC
Ù c*
Cägâ Z~5 ZgX ÏñYƒgzŠ~Å
˜ÀX
D™wEZaÆ{%izgÃx × c*
B!*
êkZvßtgzZ @*
ƒ7gz
á ~Vzy
ÅäJ(,
{ZgzÌggzZ’
Ÿ
 Åx
á gzZsz^~(,À~V!zŒ ZX
D .Ãx 
á ã0*
Y
kƒ ;KÆàgzZw0*
aÆVƒ Ç}gø ( ì„zÌ`WgzZ) å„zx £»kZX ¶Cƒ(
( ì Ì[Z c*
) ¶Cƒ~VzàyZ F,
{Š c*
i]gz¢Åx ×x¤
/VŒ}gø,zXì @*
ƒ»
Xì *
@YHg¦{e Z »Ÿ
 {Š c*
iÐðÌó óÀL 1
L ì ºÅ ã0*

Æ8 - b§T óå Z 7,{Š6,6,} i ZzgŠX ‰ uggâ ZÐWÆykÆäz ãZ6,q
-Z
µÐ #XÐVƒ {Š6," }g ‚g0
+Z å{i Z0
+Z …X ì @*
ƒ Z 7,Ì[Z~ Vâ k
} ÀX ˆ~Š}Š ! e Å™Ñq
-Z…XK ZŠ Z + B005ägâ ZX ¶ù]gúq
-Z6,Úƒ »
X åt ‚ÆVzÃ{g!*
zŠ©ÑZz y.«ÅkcÂñW~} h 3ZëZ
#f
¦D™w$
+
b§ÅVÍß õ
Û tzf !* 
ÅkC Ug¯ä~]!*
-ZX¸·ƒ
q
 Ì~x×kZ {gzõ!*
Ð Lgq
-Z äq
-ZC
Ù X¸ìg7x˜A~Vâ {<{Zz6,"gzZuPŠ" vßt
__ ¹ævßt Â
Š z!*
Æxi Zyg e â x Ó eÎä ~X å 3g™{Š6,N*
ñN*
gÐaÂ

áZzB‚QóñY1.b§hZÐgz
á Ñ ~w; ¬ìti§» ó óÀL L __ í
~T ~
ó O
$} (,
¹q
-ZC
Ù !*
Q YƒÄÄ™Ö4P~B1ó ó**
WÎL gLàx¤
/
›
Û ˆƒókZ‡Å½*ŠÙQgzZ YÖ™F,

ó ;gwÅ ( i

/T~¤
/eB54) ã0*

/
gâ ZX¸`ƒ{ i @*
zF,†C
Ù !*
vßëZ
# ™ƒrg ÃÐ ]â i Zßx ÓÆó óÀL Lb§kZX

Æ}'
× T}Š ZPó¹Ð× Wä ~X c*
W{'
× r
# ™VY óY7 Ð t $Z} (,ä
óÈ HX
TgDâiWì—ìÇKay

%vßëÐZá
ó Ze7
-Y+B005ä?a
-¤ ~÷Ð t · ZgzZì @*
8
B ó ó3Z ^;L L~ Z”}g ø ó óÀL LZg vg c*
?Y7 ä gâ Z
nÐ kZÐ x ÈZ ãZ izg vßëÐzz Åäƒj1X ì Šñ~ ä{µÆ
X 7̪
œà Zz’
Ÿ
~kZ „B‚X Dƒ7
¬ŠÐd

Û ¹Ã×ÆVE*
0 Yä~`WX åyŠgÇŠc*
»]!*
Š8
-gógyŠ » `W
X Ï
gŠ c*
-i ZgŠd²=VÐ.Å ` WX å@*
J
',
gzZ
///
108

www.urdudost.com

E
J
¢
2
3,
eszç.G

UrduDost Library

XX ]…^Þçm^‰ZZ

%NÅ ag âB02
ÀX ì yŠ ~y
W»x ª}÷~Y I ` WXì ð+F,
sz^gzZg · æF
¹Šz!*
ÆKgzZIÔt˜ Ú ZXì Iq ZŠß Z ªó óZg**
-‚L LÃV2zŠÆY I= ð 
Zzg KZÃV2zŠ {Z~y¯8~ÐðX ‰¹!*
'gzZ G,qgÑ"gzZ 9 Š¼
Ð ¹ ` WX ¸} 7,yWB‚q
-Z Ìx Z¤
/
z6,}g ‚ ` WÐ t · Z __ å ;g}Š¸Å
cZ ÏÁZÛe:Zyg Ã=äkZX å[Wg !*
Fy¯»+R,
X å3g š6,]úŠ äV2zŠ
**
ZCÐ Vz²
á gzZV'Š ZyZ â={zV˜å3g™úæx 
á ` W~ó®
ó gz~Šs WKg 0*
L LÅ
Š Zi WX å Zƒ c*
Š x **
Z÷~ ó ó–
Ò r; 3,
g ÃL LËx 
á „ ` WÌä ó óðZŠ ~g
L LX ¶Se
~÷Ìägâ ZX ¸Æ ñ ¯ x Z¤
/
z6,»^뻊zuÆy{ZëZŠ *Z: â ig r
#™
ó¶ã™Ì’ 
á ~hð= X å 3g aÎØ» ó óìâ âL LËaÆ仟Ãvg à Zzxâ
]|}6,Ð ƒ
 yZ X ¸ T e **
ƒ lzŠ % ë ` WÐ ?N*
áZz ì É VY
E
2¢6,
yLZx 
á ` Wäó ó» @*
-ZŠ ‚Z L L
ØÆ™y¯eÎä~X å3g™úæaÆ3,
eszçJ.G
y¯X ¶mƒ: ]‡5Ð yZ ~÷ÐV⊠FÔVY óVƒ‰ wÈ »3,
e {zh
+
á ,™
6,yr
# ™Z"
Š ‚ Z H Y7 gzZ c*
Cx **
CZ~ ‹Z ä ~X Hygy¯ä)HË6,pÅ
øZŠ1
76,y Â{z óVƒ „g w1 ZŠ ‚Z å~X Nƒ c*
Í~zŠg Z (Ug ¯)H?

„aÆäÑŠŠ c*
Ã\W'ä~Xg—ìŠ c*
¹ä~XìŠ c*
Ã\W Â3,
e » ` Wr
#™
H H ` W å~E
@zÒ~[Z __ c*
ŠÄgy¯ä ~Æ™{°z »Yx 
á QX åHy¯
%NÆr
æF
# ™ó óZŠ ‚Z L
L VY „e *
*™]gmÆ™y¯Ãq
-Zq
-ZQX ñY H b§¾gzZ
äz ~g ‚X
Dƒ îZzg ¹ ˜Àã0*
Y Ì,z X ¶: ~íÈ Å% N*
Ã3,
e mï
8 ðW~z} (,\W³™Â 1š yä ˤ
/X
Sg J
-yZg¸gQ c*
-íŠ Vc*
J
g ZŠ
B‚ÆÄÅr
# ™ Z"
Š ‚Z 1™ê ä ~X ì g U6,\WÐ yYz wŠ † ZgzZ}I
X ñY~g Z ¦
/
x
á
»r
# ™ÅziÎQ c*
Z™x<~g]CZÆ™y¯Ã ó óm,
zk
,
Z ðåL Lä~¬Ðƒ

109

UrduDost Library

www.urdudost.com

]‡5Ð yZ¬Ð äYX
ñƒ‰C
Ù !*
ÐàaÆizgzŠ sßñ`Ø X c*
5
ÌÐ yZX¸ T e Ng !*
~y
Wx 
á Ì{z óHy¯Ãð¸ KgQX ì k\Z= » äƒ:
‹úŠÅäWŠZgI¹ZX Zƒ{°z»oèóNƒ'!*
[p„6,
y¯ÐyZ __ „e]gm
mï ó›ÅyZX ‰X U*
Z+4»ç^kZ,Šc*
Å ð¸KgX ÅÔ]iYZQgzZ ~Š m{
X ;g@*
C]5ç=gfÆy¯´~}#yŠZg‚n¾X ÏìgŠc*
1
/@*
~iZây¶gzZ
ÙbL LX
aÆ’ 
á ¼~óWgePRX å;gv¸B‚Æ~gëg%‰
Ü z
.cNZ(,q
~T åg:Z ó 3,
ó g »^g W L Lq
-Z „C
Ù !*
ÆkZX å–
g â çF
-Z „~º´Æó
ó
YAL LX Š
Hß~g:Z ú*iñkZ™wÈ’ 
á ~X ¸Ñ ä%Æ~gqÅ äzC
Ù
t`ØX¸Vc*
úV;z@Æb§gzZq
-ZX ¶VZ m,
zW~gqÅwDZgzZ eñZÆó óâ c*
ë Ìó ó.
$6,ušezzL LÐZX ¶ðƒqzÑ~~œ,ƒ,ì ~gqÅ ó óñzZ Å-L L
ÏZ m,
g8
-gVŒ}g øc*
WŠ c*
=Xì CY𯙠)8
-g! WµgŠµÐušÆ~Ç „
17x »!ðÃÐ kZVY
D ¯ L 1â6,V-g ‚gzZ VêzŠÐ ðÖ Å b§
ó ó.
$6,S
-!*
L LQQÐ kZÐ ð;Š ë1Š
HH7g¦xg Ã^g WÐZaÏZh
+
á X @*
Y
tÌxg Ã^g W» b§q
-ZÐZgzZì ~ wEZ ÌaÆöZg WVŒ}g øV⊠yZ
ã*
0 Yg X ¶ŠñÜÅg » { 
á Æ VzgqszcF,{Š c*
i ~ g:Z kZ X ì Š
H1™
gzŠ ÏZX¸q
-Z™| (,
Ðq
-Z åH7Ã8
-g¤Æó óâ c*
YAL Läó óð‚ÃL L<g W
X1X å Zƒ c*
¯ qçñ»@LZÃVÂgú]gß[psÜä ó ózg â @*
zZ L LgqgzZ q
-ZÆ
lZzL LàZz Vùg !Ws§q
-ZX ‰ãh
+Š Ì{z¸ìg™t]gzpsßñÃVƒ Z²zŠ
6,
gîm{ ~gqgzZ ~²
á ã*
0 YX ¸Çg ä%}_„¹¼Æ~gqÅ ó ó2
EI$
ì CW[pÃVE*
0 Y~vg »ui **
ÐVùgîægzZ"Xì Ì` WgzZ ¶ó óïHi4hG
ßZ L L
E
~ \g- ~y
WÆ~œ,ÞZ ä ~gqÅVŒ X ì Ô¬ »]¡çL‡ogqã0*
YX
EI$
-Z Å]Z W,
@*
ÃyZgzZ *
c J (,
ÐWÃq
-’~g7Å ó ó~gqïHi4hG
~ŠÆ™Äc*
gŠ *Š5q
ßZ L L
ä{)zk1wÑy#gzZg+B**
gÈg __ HW,
OÌÃVzgqÆwXä~gqkZX¶
wjZwXÆgzŠ kZ Ìð,Ý°Z†X H òZg~wjZ à XÃ ó ó2lZzL LÅVùg! W
Ì^gWð,&H «cg *~©:hà ó ó2lZzL LäV,ZX¸Š¤
/
á g .ƒÆ
110

UrduDost Library

www.urdudost.com

Æ@t ËZ„
 zŠ}÷~ ŠZg I~ ( Y8891 ðÑ ) w‚Ô c*
WŠ c*
=X
ë
¶ˆðo ó ó~œwD Z L Lg ÇŠ c*
-ZÐ yz¬Æó óHc*
q
zL LÆ~Q$
+¬gzZ ó óxg ¯i>Zg L L
Å~gq6,x¯Æw
"D ZÄ
áq
-ZB‚Æ}²x@¬gzZöúÅV1ÂÔ™Ôg Ç~T
LZ (
D Y¾ Š¤
/
á ~y
WÆwjZ ð, ) Zi%gzÑŠÐ cZ™X ¶ðƒ Ìöú
Vð; @9É Š
H;Zu¹ sÜ:ÐZX ¸ ñW™á @+4áZz ó ó2lZzL L
sßñX ïa 6,äg “Æg Z0
+»Š å ;gx ~ VpwÈÅVzŠ c*
~X ‰ aB;
» ^g WÊpä ~ X
D™ƒ
 Â=° zó ™]!*
Å}®Š g c* 
¸ ìg u @*
=
Æ™ ZŠ Z+B0004sÜ7X 1„h
+y

@ÑZz8
-g! W»Œã*
0 Yq
-Z ñƒByZŠgŠ
»’ 
á X å NC
Ù !*
ÆøZ ó óYzZL LÐ r
# ™ZŠ‚ZWB6= X ¸ Te O õ0*
Â
C
Ù !*
X å**
™ÌIaÆV”Æy!*
öLZjðÃ=1å[ò‰
Ü z
kZ~X ðWÃy»Š Å ~eZ q
-Z å ;g™lˆjƒ
 o ðÃ~–
g â 4~
gzZ½»+4
z óì g aÆVâ[gzZ V-{Ô V-h ÇKZ V˜ y*
0 YX Zƒ4ZŠ~
&‡VVgzZ}0
ÿLE
+
6,
ÔDÔVc*
/~½»VŒXì\WwVKZ~½*ŠaÆY âZ~½»
¥
ÅÈÆV”1‰~7,
~½Ì{)zÔeÔyZŠ¯ÔyZŠwYÔ–ÆÙâļX ‰h

ÅIKZ ÅÌZgz~g‚¹X
D¸¹b{gzZ ±Öƽ» ã0*
Y=X ðW:Ãq
}÷X ñWC
Ù !*
Ðy»Š ÕŠu6,
ó ó»k
,
¦(C
Ù ‚cì ~½» L·
L ^ƨ
"¸™á,q

y»ŠÅð‹q
-Z~™hgw컃
 o¯
) !*
Æ;ʼn
Ü zX åŠ
H{g‚|ŠWsÜk0*
gUwŠ6,
ìgzZ"e1X¶tð‹7ØXZh
+y

/e » ð‹úz®aÆV”XZƒ4ZŠ~
Ð]gzZ(¤
/Z¤
/Z)kv J
ºóL WÆV[ c*
wze˜À
ë ó óÙÇ ZzLÃL ð‹ã0*
YXŠ

ÔV×Î6,
ωb§~gø¼XìCƒð‹Å b§µ Zq
-ZÅgZqgzZÌñC
Ù XìCYÅg»
aÆó óYzZLgLzZàøZZƒI
H¸ã½™áz®ã0*
Y~Xz®~ÌñC
Ù gzZ„
á ß!*
~Š~
XZƒgZÎ6,
+R,
¸³}÷~:Zg¹gzZ,:ZWz6,
KZ ó ó» @*
-ZŠ‚ZL L]|C
Ù !*
ÆøZ
s§Å}—ª
zŠÆ[»Ðg »ÅyZgzZ H[ZŠ WÃ}uzŠq
-ZäëÐÙ x¤
/~(,
X
ÅkZX M
hÄg7Vc*
h Çvß6,
gîx¬VŒì‹ Y7ä~„ä
ˆ ~g»X ñƒ:Zzg
111

www.urdudost.com

UrduDost Library

g » c*
Cä r
# ™ ZŠ ‚ZX
„gQ C**
+
0
Š~ *Š ~g ‚Vc*
h Ç ã0*
YVÑqìzz H

x OZwë»ä™ug0*
~h Çk0*
ÆkZì @*
7,*
*™ ½]otÃËC
Ù ¬Ð äh
+y

sg1X ì @*
0*
7h
+y
~h Ç Ìñƒ T e ðÃC
Ù ¯
) !*
Æ;Å(gzZ ~Š!*
WÅYIX ì
~(,™yYt Ãr
# ™ ZŠ ‚ Z __ ì 7ÌX »ÄgzæWÃ~àx ¬ì {âZ kzu
kZX å ;gƒg 
á uÐ Äpz d
$" ã0*
Y ~ ó óäƒ L LÐ izggzŠ Ô~ ðƒ ]ª
X DƒB‚vßël»X¸Šñ~ „ ó óäƒ L L{ Z_ÆÄKZ Ìr
# ™ ZŠ ‚ Z yZgzŠ
gzZ'W}h WVc*
gZŠ äzÂDƒB‚r
# ™ZŠ ‚Z å;g aÎ~1X 壻]!*
kZ¹Z
;gE- t `Ø X Š
HW* »yZ~k
,
Š „¼ X *
@Y {gxzøÐ"ŠáZz ñZu ã0*
Y~
X
iR,
g ZÃiWz6,
X H[ZŠ WÐ -
á ~(,gzZ ÑÅ{ i ZzgŠ ä yÂ{ %Ïui **
-Z6,pÅ} i ZzgŠ
q
ḠáÈ‚ÑzŠX c*
š ÃV”™| (,ä r
# ™ Z"
Š ‚ ZX c*
ÑO øgà ã*
0 Y~ [Z ~
ë x?Z izÐ gzi Ìä ~ X ¹ix?Z ( 6,}g
á ZÆ \!*
) gzZ ñWt ‚a
{−Zz ÅyZ6,kZX HwJjñƒ D âÑäV,ZX c*
Š™ÐWÆyZ/e ÑZzz®ã*
0 Y ñƒ
gzZ Zƒlp¹ ~™ÍzŠg Z ÅyZX ¹ ótó ]LB
L ‚q
-Z ä V”X c*
ÑŠŠ c*
¼~ ã *
0 Yä
wï{" CZ ä~ D Yv¸ÃVz# LZVâzŠ¬Ð kZX e: {g%Kg \ ¹Z
Z"
Š ‚ZH Âñƒrg ÃÐ V”ëZ
# X à ék
,
¦ÅVâ ZŠzŠg Z/ÁЃ
 zŠÆy0*
Y™
1Ålg Z ¦
/Åñe ä ~X HÄc*
gŠ »}Q c*
ñegzZ h7 e
$í~zŠg Z (ä
X Ogs ç…Ðñeã*
0 Y)Hóñe+Š c*
ÑŠ ÌŠ c*
t„B‚
\W{z ]| óY7 Ð yZ ñƒ Ù ŠÃV1 AÐ ¶Œ
Û År
# ™ ZŠ ‚ Z ä ~
M%Z ä ~X ó ó@*
!*
Zz» L Lc*
CäV,ZX åyÃ'» ó ó~N’L Lwz**
Cc*
x ÅZ.
Þ âÆ
¼ … ÂÐ ~²
á »¯ ã*
0 Y X å Zƒ 7t · Z »"7,1å ‹x **
Z(,» wz**
kZ ~
c*
ŠzgŠ »‹¯&ì wz**
ðà (Z VŒ Æ\WX ¸ {¾" ëÐ V`
o¯1¶/Zz
-Z Å yZ0
q
+{ ó óZg ZŠ YAL Ld

Û Æ Y 0001 ðà __ V; Y ? Y7 h
+'
× ä ~ X ƒ @*
Y
" Å ‚ Z%L Lx **
5G
ÅK ) ~g @*
ÇâñK L L __ wz**
²q
-Z ä V,Z óå ó 1ó öÀG
»XyÂ{
Œ6,],g ZD
Ù g e ì @*
Y Hg¦g ‚
á Z(,Ð ƒ
 »gzŠ kZtX H"( “
¦
/
u
112

UrduDost Library

www.urdudost.com

{z ðZ™s§ÅñezÂ~g øäZ"
Š ‚ZHXì @*
Y¹‹¯ »[Š Z ã*
0 YÃwz**
kZXì
ë ó ókâ ðZ ¦
/ÂÇ ~g WñzŠ L Lä~ X ‰ˆ¿g t ‚}g ø ¬ k
,
Š ~hð~g e "
3,
e~Ï ¬Šs§Å/™H™Äg}6,Ã[ŠZ ã*
0 Yä~X à VZ à \ Åñe ñƒ
TÅ Ì\W b§Å r
# ™ Z"
Š ‚ Z Y7 Ð yZ ä ~ X ‰sz^~ xÈZÆ

y̔ ȍq
-Z~} #X VƒZƒ µZz tzf$
+Z(,~VY ó
7Â~eñÆäî

„g™g » „z ~gzZì HI Å\Wì x¥= X Og −\W ¹ä ZŠ ‚ZHX Z 7,.
Þ Z
$Š Z‚¹ñƒ ¨ ä r
d
# ™ZŠ ‚ ZX ¶~Š™ðâ i WT6,\W{ Z ({Zp Âä ZŠ ‚ZX Vƒ
: c*
Š Îî » ºZHä[»QXì @*
Y“
g Z/Šó

‚ Ð B$
+: Ð äzg ¸ ë \W
! c*
Š : äzg ä ]!*kZ Å \W ½ /
„ {Š c*
i¼i ZzWÅ~Š !*
W;ð!*
~ ºZ~y*
0 YgzZ ¶”wçÅ™ Ã×g‡ˆÆá²q
-Z
_= X å ;g™~i âÆtzfÆyZ X å{íf8{ »Vß çk0*
ÆVÍßyZX ÐhZ
ìghZzÐ ~z Kug c*
EJ
-i ZgŠ8²\W‚¹är
# ™ZŠ ‚Z™NŠ {Z~-i
+ggzZ
1™{ i Z0
+Z b§¾tä\Wg—Xƒk0*
Æ\W ó ó¨
¸Zi%L L™q
-Z ÅI}÷h
+
á ó

¹ñƒs eÊpär
# ™ZŠ ‚ ZX¸D™öúÅ ó ó¨
¸Zi%L 6,
L ~zKug c*
Eë
+Z X » \Wì mÐ óZge ó
ìg ÝÐ ~z K Ô -i
+g \Wì È Z÷L L
Ũ
¸Ã\Wˆw‚Îg—L L¹ñƒ¨{g!*
zŠ ä~X k0*
Æ\Wσgz¢™»¯
X Vƒg ZŠs§»¨
¸Â~Å7ðÌQäV,ZX} 7,

 ë6,
kZXì ð*Š c*
ä™7V×ÌÂ\ Wr
# ™ZŠ ‚ Z ¹ä~X åLe **
3ŠÃHì
ó ðƒ@Š ~÷Ì™
™kZªZz=ó;g™7t Zè~1¹är
# ™ZŠ ‚ ZX ]| å;g™t Zè„V-~Ñ
ó
[ZäV2zŠÆM%ZàÑ1ì
ó k0*
}÷-i
+z»™kZì t · ZÌtíXì lˆÅ
{°z óÇVzŠ™Vz™: Zzg *ƒx 8» àZzq
-ZÎq
-Z~Ã\WX ÏVƒ à ¯ V\ »ÎðÃJ
X ÇÙ:e
$DÂ;{
á gŠ ·tzfgzZÐ'tzf¨
¸ì_ßâZ™1!;g
X¸ñWy*
0 YY Y ¶
KZ¬Ðƒ
 `Ø X ðƒqzÑÅV'Š ZgzZ[Š ZzŠg ZQ]!*
HX åZƒ¢q~w‚kZgzZ ñÑp=@WˆÆkZX ~Š ~¢qä?Š&Q
113

www.urdudost.com

UrduDost Library

¹ä ~ ó óX
ñÑp=6,ykZ}g ø
¬\W L
L ðÎi ZzWÐ Ï ä ZŠ ‚Z
ZŠ ‚Z X Çìg /@*
gzZ ì g‡z yNg ‚ { X Å ðZ ‚
Û Z ]³ä VÍß \W ‚ì i
Æ ;ʼn
Ü zgzZ¸ Tg~ ó ó» ‚zZ L Lvß {z ó¸ ñWr
# ™WZ
# c*
Cä r
#™
g » Ìvß\W óìg » **
3 Hy´Z ä/™HX Ã: '‡5g7½Ð yZ :
L
ñƒÒ X ‰ bŠ `ä%+4Æ yZ+ ó óZgE L L6,ö~k
,
Š „¼ __ N Yƒ
!¼ ¹ n¾Ô¥]Ô ÌÍ ðƒ IÔˆÆi \ ÔˆÆ^gzZß WÔˆ ÆTÔ ï
ª Î
g 3ëgzZ‰„g™¢q?ðƒ Ix¤
/x¤
/
/™HX H qzÑ **
3ä VÍß뙚 ÃV”
X ‰H ¹æØ{)H1 óD 37ë%Æ\Wr
# ™ H ` îZ ä ~X¸ì
\WJ
-Z
# 1uzgB;Ðä3ä~X ‰\~V-gZŠ§{Åy¶ÆkZgzZC
ÙØ
ƽYëÐyZ+ j
+¯kZX c*
ŠB‚ZgøÌäV,Zy
WXÐN 37ëóÏ,Š:B‚
¾Z"
Š ‚ZHŠz!*
Ægc¤Å[ŠZz y!*
iúZ
Û ~ kc¶]ª= X ñƒ§_
X ¶-[pgzZ ¶-yZgzŠÆ xª LZ ~ cZ™äV,Z zŠgZ X ‰yÂ{gZŠ äzgŠ
yZ B<Z1Z[» Zƒx¥Xìg D™'!*
Å;gE- cZ™r
# ™Z"
Š‚ZyZgzŠÆä3
à óñ
ó ÇÎL LX
ìgŠ¤
/
á Æóñ
ó ÇÎL L]|r
# ™ÅziÎ ` Ø Ìt X ¸ Š *ZÆ
X ¶~Š™_zaÆ[ŠZzy!*
izŠgZÏ0
+
iKZäV,ZXì@*
Y¹zŠgZñ!*
!*
»y0*
Y
Ã/™Hä ~X I¬ s§ÅÏ {g !*
zŠgzZ Y7 » °» ä ZŠ ‚ ZHˆÆ3,
e
V-iZây¶ÜÆH ¹æØ{
ëlp\W c*
CÃr
# ™ZŠ ‚ Z ñƒ D ‹
gzZì @*
7,**
ðŠ@',ÃVzC
Ù ØQX ‰g7Zzg~gZŠ äzâZ]bÅM%Z àÑ!
^~
D™~g ZŠ s§Åg Zæ**
çL8XØLZ ñƒ ¨ ä ZŠ ‚ZHX ì C7,ã™Ìw ¸NŠ ÅV”
Z (,
_g ZŠ ägzZ wqlp ‚ N*
g » ó ó» @*
-ZŠ ‚Z L L=X
7Ì}',ãZt __ ¹ñƒ
ÏáCZB‚ÆVÍßyZX¸`™y~wŠ}÷vßt™g ¦
/
Ð>
Þ ÆzŠg ZX ÎYZ
Šñ„
 Îõ
Û ~hðgzZk!*
1Å‹Š¼~kZX ¶: ã*
0 YØ{ö;gÅyZX ðƒkC
Xì $
Ë 0à VÏ0
+
i ÂVƒ§æ~}uzŠq
-Z~Vs9’"ZX ¶
à ÑgzZyÎ 0*
óc*
+ZJ
&
-k
,
Š ~(,
Q óN Wá ÌÛú<e¼B‚Æ°» ZŠ ‚ZH
~ VÂ!*
VÂ!*
X ¸ìg #{g Š
HZÎÆ]Zg ó@Š ~{ä ~X
g Cƒ'!*
ÅM%Z
114

UrduDost Library

www.urdudost.com

X ¶ã™Ìì ÅZzg=VY „e ]i YZ ä ~X Zƒ7„ { i Z0
+Z »äg¦
/‰
Ü z
~g@*
Z, k
,
¦gÇŠc*
¼gzZÑï{"{g!*
zŠä~¬ÐàZX¸:g»6,
ähgr
# ™Z"
Š ‚Z
Ã\W~¾¹är
# ™ZŠ‚ZX„e]iYZgzZHZŠZt]¹¹» ZŠ‚ZHä~XI
6,ykÆgâZ…är
# ™Z"
Š‚ZX ÏñYƒ]!*
B‚Æ\WgzZk
,
Š¼X VƒêŠ}hg
ã0*
YP ÇVz™ÒÃgzZÇVzŠ™:Zzg-i
+zŨ
"¸Zi%Ã\W„¢!g—ó¹ä~óZhg

ä~ gzZ í‘
 = äV,Z X Vz™7~ #
Ö }
.Å\WÆ ™ÀF,» VñZge ó ó{âL L
Xå;gƒÁgÐy¨
KZ%q
-ZÉ„
 zŠ4q
-ZsÜ:~ __ ¹ ó óZg**
- ‚L L
lp™ïÐí vß {z X ¸ ³}÷B‚Æ V2zŠ ãÎ 0*
¼ LZ Vxgâ Z
›
Û ÃyZ ¹ñƒD ZryYägâ Z __ c*
ZC7VY¬ ¹>Z',Ãgâ ZgzZ ñƒ
Ý~ Âq
-ZX ì 3g ¯ x Z¤
/
z6,»}²xä r
# ™gâ Z `Ø X ñY c*
ZCÐ Ë**

A
~™ ‹>P6,
gZÜZÆVñ1X ¶*
*™Ìì=¸
ó ìg #{g !*
Æ]ZgQ åZƒ
~)~} #}g ‚X „e ]gmä ~QgzZ `gzŠ »ñe yZgzŠ kZX Åà܉ä
!Îä™g »ÅäÎgzZ H ŠÃyâ ‚gzZ`#óÁÂ
pÅy¯ å;gƒi ZgŠ6,_LZ ñƒëí‘
 ~X Hy´Z » {g !*
äwc*
{
s§~uzŠX c*
VZy¯ä~ó Xó ì y¯»\Wð¸L LðWi ZzWÅgâ ZÐ} #}uzŠQóV
å5Z÷ÐAå+R,
gzZì °ôq
-Z {z c*
CñƒD Z™sg ¬CZäó óãYL LË
~ W {g Š
HðÀgzZì _ƒk
,
Š °»  ` W‚¹ä ~ __ ì Le NÐí {zgzZ
óY7 ñƒ 3» ]!*

@ä ~'ÂñYƒ ]!*
,
k
Š¼ ðu
ó __ Vƒ;g Y :Zz
akZ
ìgɼ6,y*
0 Y ‹X
d
$Š Z\W ¹ä kZX ƒ C™ÁZgf ì
ó Hnçgó Š Z',
Z÷„
 ( !m,
³}÷¹ä~X¸*
*™x¥]Z W,
@*
Æ\W¼gzZ‰**
C'!*
¼Ã\W
\W Â+

KZ1¹ñƒ3»]!*
~÷äkZ'b)ãzg0
+ZÆVŒgzZ7qçñ
~ì x¥"H1Xì ~wŠ}÷wq¾ Âx Z Z »kZ ¹ä~X ǃqçñ»
ðÃc*

ó bŠ à]!*
-VÍß'x » Zg ø¹äkZ __ 7~‹Z óVƒq~zŠgZ
J
!u ¹äkZ™ÍÙñ{ ~÷Xì Le *
*™'!*
t{È7Ø å~E
@zÒ~!ƒ‚
aÆy¯‰
Ü z" kZ !V; gzZ ǃ4ÂVƒË\W1Vƒ@*
WYÐ \W~WJ Wð
115

UrduDost Library

www.urdudost.com

Y7x Z¤
/
z6,
» ðÐgâ ZgzZ c*
W~} #}uzŠ™Ägy¯X e™:g ïZ~X Vƒ{Zp]gm
aÆ^g7*Zd

Û ÆW {gŠ
HQX ÇVƒ YWJ
-W kŠ1ì k¯q
-Z ð¹ägâ ZX

HW6,_LZ~ñƒëtXÐN WY„
 zŠ¼}÷ð?ìíVY !Ðì
ÆðJ 7,Aå+R,
à¸à È Â __ å ;gx~ Ü‚fgzZgzŠ VÎÃÐ V\W’
!ì hZzÌÐq
-’Ë{z´
]c*
gz¢~X ¸ìg #]‚ñh ‚ ðÃX c*
VZ= ñƒ D Y wjZ ägâ Z ð
»± ã*
0 Y Š$q
-Z óÑÅ{ i ZzgŠ™| (,ä~ óVpÅ} i ZzgŠ å;gƒg »™ƒ rgÃÐ
~ Ñ1 ñƒ D J (,
B; aÆgrgzZ q ˆ{z™È ó ó)g â £ L LX å ;g Z—Z9
g0
+ZÆ} # Zƒ Ht]{zX ¹ÃäWg0
+ZÐZgzZ c*
Z™sg ¬ CZ™Ì ä ~X Vƒ ãY
{ i Z0
+Z Ú Z= X Š
HÖ.
Þ £ÆkZ6,ö™ ¯ ”
 zŠX ¶¿g ¯ Ьñe ä ~X Š
HW
Å qzÑ]!*
äkZX Œ:ƒ
 oÞ 7h
+'
× ä~1ìgzZ¼x **
-Z »Æ± å[ƒ
B‚gzZ c*
C:
L »sz^KZ ä~X Hé¹Ã\WäVÍßë~Kg 0*
Åx 
á À L LX
Xì B
bg‚ZgÐ VÍßIðZ ó ®
ó gz~Š s WKg 0*
L L³Z ~g ø¹ä kZX „e]gm„
Ð \WäVÍßë Â
ñƒ ñWVŒ d
$Š Z yZ q
-ZÐ Z” c*
C ä +R,
#
Z
˜Z F,»g ¶Z ËÐ á ä kZ !ì ¹ ¸ ì
ó ~B; ‰
Ü z [ZíX „e *
*™]‡5
V-gŠ 0*
ð|P ¬¹Ð ]Ãz ÅXz‹ { ÷L L å –~ kZ __ c*
J (,=gzZ Ñï
ÅY 9391 ~Z ~ T H: Zzg x **
ÆX
ó Å W LÇà z âq
-Z ä Š Z
Û ZI ¹F,
Î ã½gzZ
Y
58E~uzŠ
Ðk
B QX å c*
ZIÃ{÷gZŠ)f » „nÅÅ ‚Ç **
z lz‹gzZ “ÅxëL E
~ ¨Z}g7 ã½gzZ ¶Å#
Ö Ó6,yZÇ@*
gzZ c*
gÃä y*
0 Y6,}g 
á ZgzZx **
Æ{÷¬
Æ *Š ~g ‚É x ZúLZ { ÷ ǃ ƒ
 o~ ]Ñq, Z X ¶¿g ; ~0Z cŠ
Hc*
ŠÐ Ùñ{[Z »â kZ ó óX á™s Z ‹Z » { k
HLZt ‚
gzZ Ö7 v __ V; X Š
VE*
0 Yx ¬Y7ä~X Š
Hc*
Š™o¢{Š c*
i3Šõ™»û„B‚X ‰ W~•
wkÎY
äZ6,QXì ó óZ}
.{0
+
i L L{ ÷ì Š
Hc*
Š½Â~‚fÆVÍßx ¬?ì ¿›g H~kZ »
Ìt¹ZXì &{k
HÜYZ A6,ª„
á òŠ Wx ¬
~âZ,a
ÅVzogzZxÎg
~¢qVŒÆyZ‰ ]ZgáZzÖ7¨gêUg ¯6,nZ ‹ZÆyâ 
Û „
á ì x¥
116

www.urdudost.com

UrduDost Library

" {÷7akZ ó
',
Z',
Æó ó7L LáZz ä™ìN6,ª„
á ÍXÐ'¶Š
B44Æxk
B ~uzŠ ` WX ì ˆ'ag ~gZŠ ,@*
~];Åx ZúakZÉ å{ k
H
ÅXz‹ìzz ¸X
ìg™ìN6,ª„
á vß¼ˆÆ]Ãz Å{ ÷gzZ w‚
ñƒ D ZIg ZŠ)f »V-g » { nÅk
B Ã{÷ä ®
) ) ~(,q
-Z ÅVE*
0 Y \6,]Ãz
Ë Y7 ä ~X å c*
Š Ìä VÍßgzZ¼B‚ » yZX 1:z~ ó óvÎL LÆ b§Ë 
™_ewzL Lc*
CäkZ ?c*
ŠyÒðà (Zäg7Ï(Ë{z´ÆìNÅ6mº
E
#GZzg éH
åg6ÐWÆ]Ñq {zX ìg]" { ÷ì I » ó óõ/E
54]L Lw¾~ñhÆó óKg 0*
! V; __ åÌg&
+¾ ~T *4{ ÷ VÑq ó óX å܇Р1zgÃV-g » { nÅ ` ¯gzZ

wì}÷L
L åc*
Š yÒ q
-Z „¬Ð ]Ãz Å{÷ä ó óâ Y IñÙXL L£
aÆÅ ‚Ç **
Vz% __ ðƒg åm~(,
6,
yÒkZ óXó ìCY6,
óX
ó z‹L L~gZŠ)f Åä™qzÑk
B~
D™— }ÈÆ ó¦
ó g 3gzZg Z¼L L6,$Z e ƒ Ñt ‚Æ ~WÆ £
aáZz 8
-z V
$Zg
akZ/ZÑgØtX I~Š –Š Åäg â ÐyYÃVß ZzyZ0
+{ÆkZgzZ£
a7¸Xìg
kCä~!ì @*
YH7t ‚Æ*Š ~g ‚™ ¯y¶
K»ðZ@¬Ã ó óÅ ‚ Ç **
L
L å{Š c*
i
}÷X l »nË„:gzZ å×~ kZ:X å ;g CÐ ·zñ} (,'!*
x Ó ãY H
ä~Z
# Ð VÍß9 c*
Cä~!ì oÑ«gzZ ã¶
KÅÁg »wGq
-Zt~wì
(Z __ c*
Š[Z ‚wñwÍä¼X ‰ Z Ävß Â„e *
*™]!*
0ÆÅ ‚ Ç **
c*
lz‹
]!*
6,qçñkZ {zakZì kˆZ »“KZÃVÍg )
,}gø c*
CäkZ ?ì VY
6,gî C;±~g7 ÅgzŠ kZ ÂÐ Ùñ{ kZ1¹ä ~X T e 7**
ƒ {qÑÆ™
O
kZ äVÍß[Z1 ó
ñƒ Za Ìb)t ~g lñ{ ! V; __ σ ðƒ ÌW,
kZgzZvÎò ¸Æ{â &6,]ÃzÅ ó X
ó z‹L LXì H qzÑ *
*™g ÖZ »V z§LZ0Æ
g !*
«~ õg @*
Å y0*
YgzZì ðƒ ìNÌ6,Vß Zz ™ ~ V¯w~¯ÃVñ**
g Ȯ
X Ð Vƒ: {Š c*
iÐg ZD
Ù Š Z
Û Z, ZX Iƒ qzÑ **
½Z ,i ZzW! Š ! Š s ÜÆ:÷
Y !*
Û Zt å H ` îZ ä \z¤
Œ
/q
-ZÆ Y CyZ Ì6,Ù7 ` @*
Å óX
ó Å W L L{÷6
°B52VY ó
~ [&
+E
+x Zúã*
0 Y Ì[Z1! Ï− 7[Z #
Ö ÓOzgñgzZ ~gz6,
L L ¹ä† X
ñƒ ñÑ yZZ6,ó óZ}
.{0
+
i L LLZ‚B52 Â
s Üƪ„
áœ
117

www.urdudost.com

UrduDost Library

__ ’ e *
-zÚZÃg ¶Z ò £q
-Z ä ó ó~gñÙY L M
L ãúg 0*
*™gzZ I Hx¥7¹Z

Æx ¸ƒ
 tó
ìg VZi ZzWs Üƪ„
á ð|PgzZêñ L L __ ¹ñƒïŠ
Åx ¸6,gîÆó óZ}
.{0
+
i L Lq
-Z b§Å\!*
LZ { ÷6 }gøì ¢= __
g Z¼
LZ "¬ ¹ä ~ ?Ð }H\WÆf Å b§kZ [Z __ Ð ,™ ðÉg
: Vƒ@*
‹ÀF,
» ó óxi ZB³ L LÄ¿q
-ZÅ¢
" −{„
 zŠ
ÐVƒ ‡WLZäë
ì Å]Ð
IG
$E
©
6,
xŠøL ÆyZp
c*
qÌu
p»ð6,
ìÆyZ
c*
ÎÐwŠÃ¿¯§

wŠ {Š ‚Ä Ìë
X 1™Ì^âÀF,
äkZÉ ðWIsÜ:ÄÐZ
Ã[ÂÅ õg@*
ã*
0 YË\W ó¹äkZX å;g™W6,
b){ÐϤ~(,
ãY
x ZúÆc*
gÃVâŠÔXÐN 0*
–~V¯w~¯ÃVñ**
g» mÆóX
ó z‹L L __ N VZ
y0*
Y~ V1ÂÅ õg @*
ÅyZ ¹NJÃVpg ¸gzZ Vzg ZŠ Z (ã0*
Yä#
Ö ÓgzZ
Âäcg ¸ ã*
0 Y6,
gîÆwVXìŠ
HH7™ ¯z‹Ã{÷™¢~C6,
]媇Ȯ
tXåHÝq™Û
Ak
B äVE*
0 YÃ c*
gÃ~Y 0191ì –ñO Å ó ó{Üõ L Lc*
óú
ó LL
EI
G
Ø è ð34]gzZ y!*
<
i ã0*
Y6,V¸´ +gã=ä Œ0*
„
á Åy*
0Y Q7~V1Â]!*
x™Å ` Zg ~â ¤',Ìvßë ì
ó {iZ0
+Z [p » ^Å×LZ¹ZX å c*
Š™™„
 Š',
i
Ãq
-’Å ~ŠZiWk
B «ÅY7581 ä Vpg ¸Æ c*
+Z ß',ŠpX
` ÛÃVÇâ 
&
Û
~Š ZiWÃy*y™^ÐWÐ4z]
.gzZq
-’ÏZVÑq óì Hg Ð x**
Æó ó]zŒL L
&Xì c*
34E
G

ó D™7cgñúZ
Û b§TÃVñ**
g» mÆA ðF
W@*
ƒÂtíX ¶ðƒÝq
@*
™Ðàe LZ™f »k
B Åx**
$zM%ZXì @',
e
ÆkZr~V”}uzŠÆ\gc*
o LZÃVpg¸~wì}÷Xì säVpg¸Æx**
$zk
e
,
¦kÅ|kZ1ì
118

UrduDost Library

www.urdudost.com

]!*
„B‚X ì @*
ƒ76,gîx ¬(ZÍXce ã™ ¶gÐ ~gZŠyZZ ~(,
õg@*
Åo Ë
!ì 7̹yŠ {Š c*
i
ì ÑYZQÑYZƒ
ó ×zgÄÑZƒ0
+Z
~ ÂwzZ ó¹ä ~ ?ì wì H »\W~}g !*
Æ:÷Y7 ä ãY7
-eZ

ç

ÆŠ‹zb #Å+

KZó**
g »Pä>
Ø 
á Š !*
~qY§zŠì Yƒó7~hÆkZ
` W„~Š Zi W—gzZe
$g/X 7öRðÃÅkZ~gzŠ zÆ` W1 óVƒbŠx 1Za
-Z KZ= ó¹Ð ãY ä ~X ¸ T e O kŠX @Š ~{ä ~X ì ]gz¢Å *Š
q
jZg ø ¸X bŠ ‹Ð s§~÷ÃV2zŠ LZÀF,»kZX ì „g WŠ c*
Ü z kZÄÏ¿

ó ó@gz6,
L LåyZÄ»ÄXìa}g v
å ‹L L
¶rN*
ÚC
Ù Ù¿
!Vƒg
# akZ
zŠh
e|Š ‚g
#=
__ ßÍ1

ó ó!ì LeÜ$
+[ZÌñ
X ðWI¹Ätà ãYgzZ ¶û',
Ü zkZ1 ó¶è7aÆy0*

Yä~ÄtVÑq
+R,¹ä~Xg ÇŠ c*
¶1¶Ï¿¹]‡5~g øÍX „e]i YZgzZ H ZŠ Zt]äkZ
}g ‚¹~‚f1ZƒÁgÐë Zƒ@*
Z—ãYX bŠÈ ó óZg **
-‚ L LÐ s§~÷Ã

Hhg]ÑZÎ
gzZ ðš .Æ™y¯äkZ óåÁ¹‰
Ü z ó‰ WVxgâ Z å;g™ Šyâ ‚ CZ~
Ãgâ ZÐ VŒ ~X ñW ó e
ó zL L™á +R,
ÐV;zX } 7,^øZ} wg RŒ
Û vßë
*Z…~]| l,
e+R,ó óíÑðeZ L LX å|aƽ^g7*Z {z1å;g{ eIq ZŠß Z
0Æ} m,
zÆZ”¼¼gzZ ~Š 
á µáKZÔ V2zŠÆ®gâ Z½3 ZgX ðWá ^g7
Æk
B B‚Æ ã
"Y Ì[Z ‚f Z÷ VY ;g êŠ [Z~ Vƒ óV; ~& ;g Ø 7
Ãgâ Z ñƒf
eV)gzZ à °» ~y
WäVÍßë™ V^g7*ZX åZƒ{Z~©u ܃
119

UrduDost Library

www.urdudost.com

Z"
Š ‚ZgzZ ð¸Kg ómïgzZ ~iZây¶~gv„B‚X ÇìgŠ c*
-8²°»=^t c*
J
C
„h
+
á ~ '!*
Åã
"YgzZ ]È » Aå+R,
Ô?
Ø Z—Å ðZŠ ~g
Ô áCZ År
#™
?TÅá$
+}÷ó¹™ Z—ä ~?yZ+ ã*
0 YgzZ ¹ñƒ ¨ ägâ Z __ Vƒ 0*
>
!} 7,
|VâzŠëX ¢
83
Ìg !*
&™ƒÐgâ Z~QX 3gÆzg=ägâ Z ˆÅ: w» ~y
WJ
-Z
#
X Zƒ: Zzgs§Å ó óyS s
B L gLzZ Hn²[ZŠ Wã*
0 Y~y
W™
*Z HŠ à Zz k]t',tgigzZ x Z0
+Z ui **
Å ó ó*Z ðåL L~ i Zz6,h Â# Å] {gG
E
gó ÇŠ c*
y*
0 YçL«^Ð b§C
Ù c*
Í __ åLe 7ÜÈJ
-8²~ÌÃV-i Zây¶Åkƒ
! __ åÁgŠgzZ Câ ¥
///

120

www.urdudost.com

UrduDost Library

-»8
8
- ;V!*

è
¹V!*
pçLX=\IªZzÃ8
-»8
-; y™~y
WÅ `gÎs
aZ ñƒ IzeÆ a6¤',
}6,}½LZ L
L ì Hg ZŠ¸ÃVz
Û )äkƒ§gÅ*Z ðåÌZ ÌZ __ ì YY
__ó óX
T e Z F
,
Z6,{óZ: ó óu N*
ð» L L'vßëX ~åÊ Z%**
ÁŠgzZ BeÃVƒ L

gzZ Ýzg ÅVzk
,
Æ]ÃpgzZ8
b
-»7
-; X ÎÝÄÐ VY9Åi ˜ ðÃC
Ù b§~÷
;gµ Ô¬ÁŠ Zƒ ?{k
,
»yß ƒ »µÐ 8
b
-»7
-; X ‰„g™{íÃV\WîŠ ®
&‡íÑðeZ ÅVzk
äF,
Z6,{óZ:ó óu N*
ð» L L~}ƒ0
+ZÆ]ZgX ‰h
+Š ÿLE
,
yZX å
b
wŠ »VgZiZX ¶ðƒ~ Ýzg ÅyŠ(ÏZ I‹ zŠ ζ„gƒ 7ù
D z âZ ~
90*
wGVŒgzZì µZzg«ïE
Hgò™cZ
L Å{óZ:»yß ƒ »ìtnçX åŠ
X ì ;g F,
Z~ ã0*
ñOÅ} zygi ˜ì 4 (ZX
D 3Š w¾ »äF,
ZgzZi Zz6,KZ
gŠkZÐVÂg qk1†i ˜Â¬ŠÐÅ9Æ™ Z š
/YÌQå3gNŠ¯tä~
ë¤
/ZgîËÎ=X å3g,
$J eÃ{ óZ:ägŠ eÜŠ Å}º „B‚ __ ' åd

Û 
¶−™ aÎt 1X Ð N Y− D F,
Z ~ ã0*
(Å}i ̆ $Ð VÂg qyZ
: ÃyŠ \W ÂwzZ 8
-» 8
-; ì {gt: dÑ Z÷X ì CWÌ… ÂÅ Z¾¹ ~hð
ÆÅ Z¾ Â} 7,**
Y~g6ª
q/¤
/ZgzZ ( ì(Å~g ZË‘
8
-»8
-; Ì, z) N Y
__
gg »a
“ vßëZ
# X σ Áù
D z $: d

Û Æ Å9 b§S¦Q c*

fÆVzÀ n
pÎ6,
yZ¸d

Û gŠkZÐVWÅVÂg q¼ ¸ìg F,
ZnD X 
',8
-g sÑ6,g @*
ñÈ Ð •ZÆ ~z K X Î kâ â Z(,=©t X¸ M
hY ñ7,
{ óZ:Zg ‚t ‹QX ì IÑézŠ ‹} z yg »VŒX ¸ìg ZØb§ÅV-}} À
vßëB‚Æ]**
´Ziz−ŠgzZVz©HŠXì Z96,}i ðƒÅÝq 4Š',
iÐg«
PQX ˆò m ÅVÂgú¼XÆgÐòq
-Z ñƒD hzŠ6,} zyg#
Ö s 9g »y
W
™ O ¥É ¸ ìg O à @*
 @Š ¬Š ÅyZ X H qzÑ Ë
ƒ
Ó V1@*
äVÂ%Z ãc
-dëäyZ¸ìg}Š Ù!*
X 1XÐ1
k ÃV ðE
á Ãr 

# ™90*
121

www.urdudost.com

UrduDost Library

Vâ Zy

Vâ Zy

ëX Hy´Z » {g Š
H]Zg „ D F,
Z}gøä wc*
{Æ{óZ:u N*
ð»
} (,ä VzfZ ìyZ âP s ÜÆyZ óñ(,s§Åx ©ÆQœù
D z ~g ‚
&z ð»ÆyZÐ b§q
u YX¸( +” ) ð¸ ôG-ÍG
-Z ÌëX HwLZ ZgøÐ u w
lpz k]lpÔ Èa z t eÆ 8
-» 7
-; ~ «£Æ VzfZ d
$"$
+1ñ¦Æ
»VŒX YYH7g ïZÐ VÇYZ¼ Åxi ZB³y
WX HW,
OZ (,…äVzfZt ÜZ
CZ êŠ N ¬ŠÃVâ!*
öÆyß ƒ »~X å »i§h
+]
.gzZ s ™{Š c*
iÐ ]
Y gz¢Ì{ óZ:
¼É
-G
X åc*
Wi ˜gzZq
-Z‰
Ü zÏZh
+
á X ¶¹ƒVŒX c*
W~w;áZzóæ
ó ÷EL Lœ[òZzwâ
HWŠ c*
Š
{ e Z ðZƒ ó óxæŠ L L»®= ðƒ^R a â{z ÅVå^ÎgzZ á Ù Š „ Ù Š
:gZŠgziq
-Z ä ìáZzÐW}÷ å ;gNŠÃR^ÎLZ™n
à Qn
à Q~__
-Z ¬Š  Zƒ s ™ iZ
q
# XŠ
HY ‚ Zƒ0
+Zt ‚Æ V\WX ~Š ™¦g Øš =
{n^3 óñ!*
ŠÃŠgŠX ¶~ 7,Ù™CZÃR^Î}÷! ~(,ìÅÅg eñh ‚
__` s§Åkƒ ; ‰ øÎ0Æ~g Zàz 왊 Ñ6
,à ZR,
ÃR^ÎLZ~a

Ñe Zƒx¥X ‰ß@WÅ9¸
ó ìgƒÐ}uzŠq
-Z ìVzg ZD
Ù ~w; }
»D __ ¸ìgïˆVÎ',Ð Vzg ZŠ¸g LZ
Û )ñƒ ñWÐ ð6=gfÆ*Z
Ç~(,
~÷X å 3gNŠ~ Vz
Û )ñƒ ñWÐ yÎ 0*
¹æ~‚ä~© (Z
XåH¿ŠÃVߊÄä}gZLX¶C™c*
Šzgg·zgZi™ïÐíÌÄg
;g W™ƒÐuY~X c*
Š1
BäØŠu7
-eZ Â
C
Ù !*
D zg **
zg »Vz`
'Æ*Š~
Y 9891ag âB8X åé
B ™{ÌñVŒ1X å~k]ï¯~akZ åx¤
/ÌñV˜å
ÆVœB5 ðÃX å;g,
$;Z9~íÑÅ.C
Ù !*
Ð {óZ:u N*
ð»~]Zgé
B kZ Å
ó óËå`L LÐZ „ ä
ˆ ä~X ÅgÐW}÷ó óƒß ZzL Ly®Í C™]gzpq
-Zˆ
Ï0
+
i Åà1¸ ` # {g !*
]Zg __ ~ 7,^s§ÅàÐ ~g ëg % ~h Ç __ c*
C
ð.~ V
$ÑyEgzZ {Š ¤XvÅàyß ƒ »X ¶„g Ìv¸ Ð ~!É ¶„g v Y
G-G
4E
&
Ÿ
E
m{ Å yß ƒ » ¸h
+
á X ¸ ìg Ó ß eg1 í‚ yE Vzg ZD
Ù 6,ezg è X ‰ðƒ
Ù !*
C
gzZg0
+ZÆg!*
gzZ '.Ô yZg¸gg Ñ" +
$Y VâzŠÆT¶f
$7Z } c*
{ZC
Ù
á
B‚Æäƒiz0
+Z ¯Ð VZáZzg 3ZxŠ WŠgzZ 5 Zg~X ¸ìg™$ævß
122

UrduDost Library

www.urdudost.com

Æ*ŠX åc*
VZÐ{ óZ:ä~&¸;g YAŠ ÌÃ'Æyß ƒ »gzZ8
-»7
-;B‚
} i ZzgŠgœ‰
Ü zä
3Ð { óZ:u N*
ð» __ ‰@Š: —œt 6,^g7 *Z ÌË
B‚=aÆ]â ¥L Lå–6,kZX¸ìgv”Æ8ögÑ"(q
-Z¬Ð

{)z {)z .
Þ í ZÔ^Â » Âg ÎZ †
 gIÔu » 8
-» 7
-; ~ ” kZ X ó ógá

w1Å{%izgs§q
-ZÆ'Æ8
-»7
-; X¸‰bŠ™ Šaƪ
œÅVz
Û)
™x˜ägÇZg e å;g „ &
+
ðeÀF,»t]~ÌZX ¶`gŠ„
 zÅ2L c*
ìÅwe
Z eB03ä ~ X ¸ ¶ °Z eB72X ¬Š s§Å¢
aä ~ X ó óËå`L L c*
C
yâ ‚ä kZ „B‚X Îì ó ó"gzŠ L Lñƒ DƒlpgÇZg eX ¹t]ªó óðL L Lñƒ
¹ƒq Z}
.ªó ó”ñ L ÃL gÇZg e ìLZ ººä~X c*
ŠÄgt ‚Æ8
-¤™wï
c*
Cä~OŠai *gzZtg ¤=: 1» ó óËå`L LX Zƒzás§Å#èg¬LZgzZ
Vj (t ‚Æ8
-¤ú–
g â4kZW {g !*
ñh ‚]ZgX ÇñYïl{#VŒ å
,
k
Š¼X ¶ÐƒÅVÍß Û{)z¯gzZ’ZR,
Ô ~{6,
•gzZVzi !*
g ãÅvÔVß ZzçZpÔ
Åv~X ce Ì{#Š°q
-Z=gzZ Vƒ c*
Wä™x ªVŒ~ Š
H„ wÈ~aÆ
__?ce{# H Îì™ Wd

Û }gŠ»±+Šq
-Z åZƒ{Z~VznHŠgzZ˜Ó

}g ‚ Â` W L L ¹Ð „Zz6,
Ñ„ âZ Ìä kZ __ ðhy¤
/
%AŠ s§ÅkZ ä ~

d
Û ó¹ÐyEZ} (,
äkZ ñƒD vf
$r __ ïa~6,
kZ ó Xó
…} #
^Î Z÷{z H¼~¬Ð kZX Vƒ ¸a~gì
ó Yï{#~ kƒ ; ‰Æ
»Xƒìg™{Š c*
i¼ ã!*
$ ?ð¸ __ Y7 ~ ÷‚„q
-Z ä ~X å [ VZR
X bŠ}Š°Ze kŠ=gzZ »°Z eB002{# ¹ä kZ __ ?ǃ »Ä {#gzZ __ ?ǃbŠ H
7Ø Ìñƒ T e:X åÌZƒÝ~Q ó¶_š
M SŠ W]Zg}uzŠ(
ó 5Âq
-Z !'
6,w2~uzŠX Zƒ4ZŠ~ykäZ6,q
-Z {z™ ƒV*&zŠX 1ƒB‚ÆR
Û kZù
ñƒ #Z VZðŠ » f
$rä ! ~(,ìq
-Z X ð!*
Š pä kZ™ugt ‚Æ *q
-Z
ƹ!*
X¸`JZJ W~X¸} #kŠ sÜ~ kƒ ; ‰ ú*kZX ÑÅ{ i ZzgŠ
X å N*
g °»Ðí {i ZzgŠ »T¶~YÃq
-Z å H{#X Š
Hc*
3Š= q
-ZÐ ~ Vz#zŠ
123

www.urdudost.com

UrduDost Library

Ö„g0
+ZÆ} #o
Û th
+
á X ¶¿göÏKgq
-ZgzZ ϙq
-ZÔs Œq
-Z~} #
! ~(,ÐZ Z÷¬Š ä ~X åÂ**
gZ¦
/»— ÂÐ } iZzgŠ kZVY å Š
Hc*
¯™
= ¹ÐƱä ~Xì ;g ÌÏZ6,]!*
ËgzZì ;g™'!*
Û 

Û ~ 2L c*
ìÐ
 Zƒ 7g » ÌQ~ X ¹°Z eB081 Ug ¯ä ! ~(,™NŠ *
@Y= X ggzZ }7I {#
ãZ å{ i Z0
+Z=X ÇVzŠ:¼gzZh
+'
× ~¹ä~X H ånç™}Š°Z eB051äƱ
ÅäÎÆ™spk]ó1™È Ðg0
+Z {# ä ~™}Š°Z eB051X ì P(t Ì~
-Z „g0
q
+ZÆ} #XÐNÎÐx Zg WQñY1™<eÎX ðW7’1Îä™~g»

HÎg »y
WgzZ
C
Ù !*
~™ .Ðã0*

/b§ËX åxzgB!*
ȁge
X å;gðŠìh
+
á c*
å;g÷3Ðgzigzi ðÃ~} #Æzi !*
}÷WJ WðÃð
ÌZ X å **
™à { {# W {g !*
= __
C
Ù !*
™ƒg » ~¢3 Zp **
ÁŠ !*
X ˆÁçW~÷
:Zz~ Zƒ @*
ƒÐ V-P X å **
+
&
ðe: 1 *= yZgzŠ kZX¸ ]P ~B; }÷
6 »Ë}g7b§hZä~¬X ¶:(ÃäOŠL
Þ VŒWâ ðX c*
WËå`
ã½~ ™Š Zi-Š kZX å:x **
»]g qq
-Z ó óËå`L
L ðƒ]ª~(,=X c*
Î
+ZiÐb aÆ äY6,
Z
zZ1åq
-Z {i ZzgŠgœ »X¸ } 9}vŠˆ P ykb
VŒ X ¸Šñ} #g ZD
Ù Â7¼ ~ kZX å!2B 22 ã½ykt X¸ìg™x »À
ä~X¸ŠñÚƒ »JgzZg!*
'ÔVZg¸gÔg:Z Vz%{z´Ækƒ ; ‰g Ñ"
~ ! º™™g ZŠuÌ= {z X å » Y g ZŠuq
-Z ¢ X c*
¯ xZ¤
/
z6,ȁ
W ñe ~ ¢ q
-Z
G
$
ë ó ó**
L Lä ~ ?ƒ ñWÐ yÎ 0*
ög Y7 Ug¯gzZ Î äZ—™ÍzŠg Z ~÷1Š
Hƒ qzÑ
å ;gÄg wì m{ Z÷g ZŠuÌñƒ Dƒ sz^X c*
Š }Šgeg W » ›WgzZ ñe ñƒ
g:Z}g øwâ 6,7Z
# Zzƒã™~gZh
+y
ðà L L __ Ñ1ñƒD J (,k† »ñeX
WÌZ ÌZ óc*
C ä~ ?ƒ}I~ uš ¾, z ! Y X ÇñY ïÐ
Y gZŠu __ Vƒ c*
~ ó ó?ì V¹yâ ‚ __ **
ìIÏgzZg ' ókƒ ; ‰ CZ óyZU„"L LX `Z Á
ñWg !*
« óHwZÎ tZ äg ZŠu __ ǃ HtZ™ Y7 ñƒ Dg@*
Z.
$˜x¤
/» ñe ä
HÐ ?[Z X bŠ }Š °Z e ÎgL L¹Ð ~i * " ~(,ä gZŠu __ 7¹ä~ ?ƒ
124

www.urdudost.com

UrduDost Library

H`Ú Š {#6,
Š
w2,ΊB‚ÆƱq
-ZÆg ZŠu™ƒrgÃк**
~ó Xó ,™ Z®Š
= äIÛ
A x™§X å Zn{Š c*
iÐ ¬t 1å úF{# b§Åkƒ ; ‰ìX
eÎä ~X ÏA ^gÅ‚B026,ä3~¢}g øÂÐÃgVŒL L¹™NŠ lñ{
‰†k¯wçgzßt Zg f X Hx ª¹ ~ T
Þ ƒg 6ZÇÃQgzZ 9ƒB- g Ãe

+ŠgzZ°Z e {gG}g øª) c*
Š°Z eÎtZ™ »]Zgq
-Zçä~Xì Z',
HÌ/Š»kƒ ;
~}#kZyòðÃ]Zg¸¦
/Zƒx¥X¸ìg&
+
ðe ! e r
# ™§[Z ( 9zgB002
=ä! ~(,
ìX Š
H`äÑyâ ‚ CZgzZ à¦gä~X åŠ
Há!eÐth
+
á {zX å
:ZzgzZ Hà { {#¾¼%ä ~X ǃ»°Z eÎtZ™ ÂÐÃg ` W?¹™NŠ D hg{#
yâ ‚ä~X ¶¿g Z´Å} #! e5ä§yZgzŠ kZX àkƒ ; ‰IÏgzZg '
X Z 7,
òC
Ù !*
gzZ 3g~} #
¸g »gŠyŠ FaÆÚ Š b§~g7ÐZgzZ å{k
,
q
b
-ZŠp‹Z &
+ó óËå`L L
Æ*Š ~Šc*
~g !*
zg » {z´ÆVj ( Zƒt { i Z0
+ZX å Zƒ {Z~ uš „q
-Z~ ÌZX
~ ykkZaÆV⊠&zŠ vßX ¶{Ç{ C m{t ÅVß Zz ä™~¢Z‹gzZ VzHZ
X
D YƒÁg™8 3Æ™~g Zh
+y
ÅJ
-}‹™áÐ~{DgzZ
D™x ª
=gzZg7WÔ +”Ô O%Z~Vj (X ]gz¢:ì¸ÅË: {z´Æ]g qkZ¹Z
]!*
Å}'
× X¸ìg™A}I7Ì(~',âZ[Zë Zƒ {i Z0
+Z™NŠÃV1²Š
ªX å 3g wÅkƒ ; ‰ »Ý LZ ä V-g!*
zg Ȯ ogzZ 8
-g Ô º
ÛC
Ù ¶t
ÔT
Þ ƒDÔçkZgæÔ3,
g» ]
d~uÔ kƒ ;@× Ô'Š !*
WxsZÔg!*
gŠ þŠÔIÏgzZg'
lã „ ãZ¸ kƒ ; ‰æ __ {)z {)z 9ƒ â c*
YA Ô ' *g ¯ûÔõx ¢
Cz
w×RÅËå`izg „¬X ¸ sz^~ ~g Z ¦
/#
Ö }
.g !*
gzZ yZg¸gÔ¢Æ
[l
gzZg Z§!,q ÅI KZg Zh
+y

Æ$¸ $¸ VŒ X 1 Û
A wŠ Z÷ä Ë
X¸ìgh
+y

ÐVzg Z0
+»Šy!*
i
E
45µ
3G
yß ƒ »X ì @*
ƒ óyÍ Zge L LÈ » ó óyß L LgzZ ó óâL L
Dƒ pÆó óƒ » L L~ 2 ðH
å;gg¦
/
Ðk0*
Æ}k
,
kZÐi ˜ã!*
b
Š !*
LZ { 
á Š !*
/âq
-Z »u Z 7,
b§kZx **
»
ó¹ÐƒõLZ ä {
á X ‰V‹a J WÅTBŠ Vc*
h N g ZzŸ6,}k
,
ä kZX
b
125

UrduDost Library

www.urdudost.com 

VY __ yÍ Zge â7J W‡W}÷¹ñƒD™nuäƒõ __ ó óyÍ Zg eJ WdŠ
@*
™„Šy¶
Kʼn
Ü ¤aÆVÍßyZyÍ Zg eX
D™g¦„yÍ Zg e ÌÃ{
á Š !*
LZ ì
ì {k
,
N*
b
gÐ8
-»8
- ; p¤
/yß ƒ »Xì @*
YŒy¶
K» ó /
ó „i ZgŠ LR
L y» ó óâ L gLzZì
],
ZjZq
-Zì G
bâZ ~Š !*
W~º´ËË._Æ} zuq
-ZXì tŠ ~Š !*
WÅkZ1
Ü zC

Ù Šz!*
Æ~Š !*
WG
bgzZƒXìg ëg!Ï0
+
i1X
ìg EvßÄÑ| l,
e6,¢

ÆÄggzæWX 7ÌŠR,
{Šiù
D zb§Åug c*
Ec*
uYÔ®QX Sg7x YŠR,
ì CWÃC™•
wÐx ZgW1~½ÐVÍß õÑR,
ñgzZ} zƒ
 izŠ}ió.xó ZR,ó'a
+F,
%„B‚X ¬Š VZzg c*
gŠ »VzugzZ VÍß6,uvä ~ „ ä
3Ð Ëå`X
m,
e%ÔõZgÖzg~g·(„q
-Zä~Ì}~*Š ~g‚X BŠg·g0
+Zg·Vc*

ÕgÆéq
-Z å3gÍä~X ‰„gWÃVŒΉ@Š7Vc*
h ÇgZÍ YgzZ
uvX å ;g ¬Š©t `WX $
Ë W7gzZ}ì CWÃ~8
-»8
-; ó ó\m,
e%L LÎ~
kZX å ;gY Ç ¸ ðÃC
Ù X ¶ƒÅVßZz•6,B0*
ÅX ¶„g µ ó ó^Ñåg0*
m,
e%L L
.28E
G
 o~(,
ƒ
ä%Æ~gºŠìgzZ]Zg-i{Ô{"ÔçEE
Ô^ÑKáZz•Åv~zŠzK
„B‚X å ;gá™Ì< «
Z ,q™ugÃx q
-Z {Zg ZuzŠC
Ù X ¸ìg Ö
@6,V†
X¸ìg`Ììñƒº{ZgDh
+y

&vßX¸ìgÖ
@H H7ØáZzçZp
Ã÷gzZ k]lpÔ t ÜZ lp} (,áZz 8
-»8
-; = „6,^g7 *Z~ë
X ì HÝq {Š .ZÐ ½gzZ d
$"~ m,
ôZ äVÍßyZ ~œ~g7 ëìC
Ù ªX ñW
VŒ~V-g ZŠ)fgzZ ` »x »X ðW:ÃÏi @*
=` W6,}nk]lpgzZt ÜZlpyZ1
à Z e ]Š ¬ Å?6,gzZ ÒÃøÅ! x»¹Z „~ wjZ1X 7[Z »Vz°!*
Æ
Xì CY0Aq
-ZÅÉgаZ egzZÏ0
+
i ~Š â ííJ

) $ èE
L _{zì CY
Sg CYè9Å bzg „B‚X ì CY 7,0
+â àŠ {0
+
i ÅyZ~ àòçW~Š â kZ
} Âd
$¾X ì Á~ Ï0
+
i ÅVŒ켊z!*
ƪ
zŠ {C"gzZ !x»u"Xì
wÅYgzZ¸ìg Ìw1|{zVÑqX ñWÃlp **
Ì÷ZÆVŒX Lg7lpÌ
»yZÍX
gz¢lpÐg0
+Z1&: k]lpx Zú+ŠÐ p ÒkZX ¸ìg™Ìay


~g!*
zg »ì Yƒ Ìt X ì tgzZ {0
+
i b§ ~g7 bzg 1 @*
½7b§ ~g7 ù
126

UrduDost Library

www.urdudost.com

LZ1VƒÇg Î [ÕÆ 6 ^36,Vzn LZ äVß Zz 8
-» 8
-; ,Æ ]gz¢
ÁÐ} 7q
-Z ÌtÂì (Z¤
/ZXÐVƒs1¨™Áb§~g øÌvßt~Vzy
%NgzZ} (,
X
vßg »®W,
ZæF
ÌÐVß Zz~gŠ Z',
xâ~g øtÂQXì 7
sÜ:tXì‚
rgæ{C"g0
+ZLZ‘´» ó óðÎ
á ÌLŠL !*
W6,
}k
,
Æó y
b
ó ߃ » L L 
+F,
%ó'g qk1†óT
Þ ƒg 6ZÇÃ}g ‚DÉì –
7eŸ#+F,
sz^
E
E
4&L Ly1Zx„6,8
4
F
i
Ñ ð 5G
-Ñ
Û zŠÐ Ëå`X ìg â½Å'.gzZ Ziö ’ 
á °ó g 0*
ó óïæìL7
L 7 ì‚ Z(,q
-ZC
Ù !*
ÆTì ]gqÅ (Peninsula Hotel)ó óT
Þƒ
B‚ »ðZŠ àaÌ»V'Š ZÆzŠg Z ÂÐ ]Z|A
$»~eÆ[ÂX åλöúÅ
À&
/ŸG
$»ì Š
A
H`aÆÚ Št~öú%Æx Z¤
/
z6,Ë~X ÇìgJ
-“
 õG
ŠgzZì
4E
&Ð } (,q
5G
ÅVÁâlpZ~ w; ïH½E
-ZX
Dîɼ H b§ÅVt»}gø
hF,~h W~X ¶à{ƒX ‰AÐ ¶Œ
Û } (,ÁÂgzZ77 Ô ,k
,
’{”"

X¸ìgNŠ™=vßgzZÃVzk
,

z õg @*
Åw‚Vzg ZD
Ù ä [Š Zz y!*
ikZXì q
-ZÐ ~Vâ !*
i *ŠÅ *Š ó óìL L
7k
,
¦c*
wìm{q
-Zg ZŠ™ c*
ÂC
Ù »y!*
ikZXì c*
Š™ÌpôÉ H ¶gsÜ:Ãd
$"
ì*
@Y H ¶gùÃg ZŠ™kZakZX 7i ZzWsÜb§ÅszwÆVâ !*
ix ¬X ì @*

D ™g¦xg Ã^g Wq
-ZРϤ~(,Ã+âlp c*
ïæ{ E
+‚ Z ìXì ÌZ ÅkZ¸
ïŠw$
+y*»d
$Š Z ( ÐzzÅWZwy c*
) è%KZ 7b§ÅA
$»ÆzŠg ZX

-ZgZŠ™Æy!*
q
i ì( X Vƒ @*
Z™"
$ÂQVƒ @*
™4zŠÐ A
$»¬~aÏZ )X

Åwe w1 X ì C7,]gz¢ÅâÆl',c*
¯B33™áÐ ¯q
-Z LLaÆ™Ã
X
D Y − s$
+pÐ "Tone"gzZLZVY óì Â{Š c*
iÐ ™ y!*
i
CY Å]!*
~L c*
VzuZ]‚ÌVŒ ‹1
s12Lvß ì~8
-» 8
-;
säzC
Ù ~›gzZwXgó ·™òЋŠ c*
~ÂÌzŠg Z[ZX ðƒ7]ª¹=Xì
{Š c*
i xg~ wEZ » kZ ~ ¹F,
Åy!*
i Vƒ &~ X ì CY à 1 ~ }WgzZ b6 ZÔ
x ¬z m{C
Ù ì 4ÐgŠzöB‚Æó ót Dl L LX ìg~ê Tì eX ì ~gz¢
KZJ
-“
 ó
` ){k
,
egzŠÐíz„
 zŠzŠg ZvŠ b§~gø[ZXìg~s^Æ
127

UrduDost Library

www.urdudost.com

äÃäÃÆ*Š [Z[Š ZzŠg Zì Á Ht XÐN 0*
XÐ äƒ "Anglican"Ãy!*
i
-Z6,#ÆT
q
Þ ƒ¬Š å;gòC
Ù !*
Q ;g O˜~öú4äðÃ~Xì _ V~
~X¸ìgNŠÐZÐ]o~(,vßXì Î@» ~-Š ì( ³wÑ~×)xŠ WŠ
YE
YE
4¢t Y7 ä ~X ì w¾ » ó óðØëE
4¢L Lƒ
5G
5G
?ì š H ðØëE
 t `Ø X Hx¥rä
YE
4¢L
5G
-Z ó óðØëE
q
L ÎäCóå~eñÆä‹r‰
Ü zkZ óäy!*
gŠpÑq
-ZÆT
Þƒ
E
YEE
¢
4
¢
5
ã0*
L LpÆó óðØL gLzZ ó óZƒL L
DƒpÆ ë Gg ZŠ™ìXì š üL ZŠ c*
{yŠ]1¯*Š
ÐÑÐZ c*
*
*™Äc*
gŠÃ‰
Ü ¤’~]Zy5c*
ykÔ {#ì @*
ƒŠ Z%Ð kZÝZgŠX ó ó

*
@Y c*
Š Î~}æW',c*
Å9Åyk~ ^ÅjÐ Lgq
-Z¯*ŠtgzZX ´g™ X

Åäƒ4ZŠ~ykbzg$
+ðÃЮÅkZ Âì C7,
6,
jkZZ
# ÝzgÅ `gÎXì

Ìtì
ó *
*™·~ykc*
Å9Ð cg¾gzZù óV¹ÃjkZ7¸X $
Ë ™7È

f
e™wßzJ
-°Z eg ZD
Ù »x »kZ
D Yñš]HC
Ù â aÆkZX 7x »y‚ W
YE
4¢X
5G
ÆkZ ÌáZzJgzZT
Þ ƒÔ ~g !*
zg »ÔL÷Z C7,7ÃV'¾sÜ]gz¢Å ðØëE
YEE
4¢X D ™ qzÑ7{®Š%
h N 6,1 Å kZgzZì @*
ƒ s§Å ã0*
å cg » ðØë5G
c*
~-Š ËQ ` ´ » kZ ÂñYƒyc*
ñYWgzZ¼t ‚Æcg kZ Z
# 1X ì ~gz¢
EF
E
4& Z
# a kZ X ì *
@Y HÆ ™·]gñ c*
@
~(,~uzŠ q
-Z .
Þ £Æ T
Þ ƒ Ñ ði45G
YE
4¢L LLLX c*
5G
ëE
Š èÃ~-Š ìà Zz×6,#LZ äVß ZzT
Þ ƒÂŠ
HW÷»kZgzZ]g q
VŒ¬VÎ',PX ì Cƒ ã.6,°»~6Æä™·(Çà âi ˜gÆó óðØ
YE
4¢6,} i ZzgŠgœÆkZ Âðƒ ~9]g q5ÅJ ð68
5G
-»8
-;
}°‡ÆðØëE
É ZƒŠ !*
',‰
Ü z sÜ:Ð w$
+zŠg kZX Š
Hc*
¯ # *ÐQ™ U ÃyÍ Zg ezŠ ._Æ
x Óìt]!*
Å}'
× 1X â7 :¼ »]YZy
ZÆkZgzZ Š
HÑ$
+yŠ » b ¶ZÆJ
X
Dƒ„
 6,ë m¡ìX
7{Š â W6,ähgð kZ ìŠz!*
ÆVE.6,
gzZ
ï
á ~ Ï0
+
i {%izg Å8
-»8
-; Ì` W]â Îg *ŠŠz!*
Æš
M F,
z½~ m,
ôZ
ÆVŒ }g ø¼nçªX ì µ ù » 6 q
-Z6,]â Îg yZ ?ì HÌZ',X Ï
g
Æ8
-» 8
-; Â
M
h™ Z'
× ]H gzZA ÎVŒ }g ø Z
# X ì b§ÅVzo j

YE

5G
}g øáZzVŒì „gƒÅ]!*
kZŠ=1?,™:VY}g e"áZzðØëE
128

UrduDost Library

www.urdudost.com

X
ìg™Z'
× {Š c*
iÐ~ßñd

EF
E
4&L LT
-» 8
8
-; Ð VŒX ì { ÇgÈ Åyß ƒ » ª ó ó~9g 6Z L Lt ‚Æ ó óÑ ði45G
Þƒ
akZ å Le **
gZ¦
/‰
Ü z~ yß ƒ » ` W~X ì Sg ¹~9 c*
*Z6,4B5C
Ù aÆ
5~ º´kZX å*iñðZ »8
-»8
- ; 6,A Ã „¼ X Z 7,^6,B; ZŠÐ ~9
y‚q
-Z „ÐW¼Ð kZX ågØ»V0gzZg ½zŠ¤
/~ cX å6,Vzgzix » »]Zy
kZ »kZ‚ óV; X å Z9 Ë~ hY h Âƺ´kZtgzZ ¶¨µÜŠ ÅŠ¤
/
6,T c*

E
45µyß ƒ »~ äâ i Ëy‚t X ¸ T e O ZÎPzŠ X å ;g C ‰
3G
y ðH
Ü z 9Ì~ wj â
%N»} wg
º´Æó xó ƒ}L L6,~gzŠ Åéq
-ZÆ™xâÃ]g qÅìR,
X åzg ‡z æF
ug 0*
uukzusgÐVŒXì Š
Hc*
Š™v~øZ} wgh
+]
.gzZy1Zxq
-Z~
gz&
+Z L L Z(,Ð ƒ
 » ¨Z& ì ó ó*9» 8
-» 8
-;L L * µÐ øZX ì QaÆ
X
Ò{æZgW21Ô 005aÆVzŠ Z−ŠÆuiñgzZFg7Z~Tì *
@Y¹ ó ó*ñe W
-íZÆ Y 0991 ,Æx Z¤
J
/
z6,÷™q
-Z6,Vzk
,
ÆgZ z [Œ
b
Û gzZ 8
-» 8
-; À` W
bŠ U,ß',}g‚gzZ ÏN Y~Š™xâ'g q{“6,à Zzw°z{Y~â ¤',x Óã½
Å ~g »Š !*
WâQX Ç ñY ` ~ sAÅu:Zz 8
-» 8
-; ~ Y7991VYÐ N Y
G
ó'8
-» 8
-; »Y 9781~ VÂgq*ŠX ÏN YƒÜg0*
î0~¢]ZygÇŠ c*
gzZ Ñx Ó
"
5G
pô~V~fÆVÍß,Š c*
gzZ ,k
,
¦sÜ[Z ÅT
Þ ƒ øÒF
ggzZJð68
-»8
-;
E
"
5Òº1G
%NgzZ *Š »8
{çÌà al
èE½G
Z (Anglican)g‡z æF
-» 8
-; ~Yg kZX
ˆ{g
# X
ë ÃÏZ õg @*
Z
+
h
á X
~gY lÃaÆ «™Å kZ1X ì [ ƒ hÑ
: Í8²
á w–X ǃHg UÃVzg ÇŠ c*
ãZ6,
ÌäV,Z σðÎãß »täVzm,
ôZ
"Old order chengeth yielding place to new!"

gzZ VÃg 0*
ÃV@ß',J
- ÌZ gzZ Zƒ » ]g ¸ 6,äYƒ Ág Æ Vzm,
ôZ wq ¸
-»8
8
-; y
WXì Ï0
+
ix **
»lŠ¤
/ÏZXì ;g YHv~VzyT
$Ú™ UÐ VƒZga
g-i äZ6,b§Å]b ãZ0
+{ì
ó 4Ð äƒ ~g ¤Š§6,kZ óì „gƒ ¦ª
zŠ ~
Sg ¹Kzg ~izg ÅVzg ‹gzZVzg zóVzgzŠ'
× b§kZX N Y ñ¯ ]Zg-i6 ™h Â
8™lˆK»y~d
¢
$CC
Ù Xì Lg @*

/b§hZ‰
Ü z»]bgzZVâ ZŠ„
 (gzZì
129

www.urdudost.com

UrduDost Library

Xìr YZ
ð3Š *iñðZ8
-»7
-; ~5 Zg å;gW:Zz~ˆÆä΂» º´
kŠ ÌZ ó@Š ~{ä~X åØ»4:e ðÃgzZ°Z eB51 ]X åW ðJ eØ»kZX c*
Š
™Ö6,ÜÈ,*Z {æZg WX Zƒ4ZŠ~ w; ú÷kZ~™á ]X ¸ ~B; 4
ÐZX¸Ñ y¯Š„B‚ÆÃ
L X å;gx˜wa ~Ð ðVY óZƒÝqyjZ (,
B‚»T‰„g YðC~ÚL]¬Åx Z¤
/
z6,

HƒZƒ0
+Z” å;g ÎÐVâ »
ó óT
$ÚÆ*Š L Låx **
»ØÆ` WX å;g}Š ð‹=g fÆy¯Š~~ m,
ôZ…ÀF,
B‚
-g6,VWgzZ VzgZ-Š ™q
-Z Œ6,V1ÛÆ FÄÂgzZ T
$ÚB‚Æ *Š Uâ i X

g f ïz%xÆ^sÜ ` WÐ ~ ]¿ Ú*ŠVY ¶NŠ °»™X ¶ˆƒ qzÑ
y**
- *ŠT
$Ú9X¸`ƒa**
B‚Ɖ
Ü z]¿ Úb ¹!*
X¸‰ {g ¹!*
wÛZ1ZgzZ
#
-H
4
G
)
G
ÅkZX Zƒ{0
+
i6,Vzg Z-Š@ÑZz•
Øzy
á »gqÆó óø g W L LÑZz¬Ðƒ
 X¸Æ
kZX ˆðC wðÑâ -Š ÅkZX Zƒg¼» @*
-Š ó ók-i L LÆy**
- QX IðC ]¬
Åwj â ÆyZB‚ÆøoyZX ˆà Z e Ýzg6,ÑÅ}‚Æó óª**
g » àg ;L LˆÆ
uñOægzZ ~uÅ^„ s$
+
)**
©X åŠ
H3gwì[pÌ»uñÅgzŠ kZgzZÏ?
»g · ÅV¨!*
sÑÆ .
Þ !*
~y
WgzZ ˆðZ™§ÅûÆ yú
Û áZz w°z { Y xÐ
#
s
Û gzZ Ïi @*
är â ŠzwŠÐ uñÅVâLgzZ **
Ñr»Vzg=6,VßYX ZƒqzÑŸ
ì ꊙ®Šó**
©gzZC
Ù Z gŠ **
ùù~J
gÆ}i óì ݪ H‰
Ü z __ ÅkC
__
» äY äWÆVzg»®gzZ VzÞ ~ *Š __ Çìg O˜ ì
ó ;gx˜ë » õg @*

! Ç,:ì õÃË: ä‰
Ü zX ÏñYƒË~èg ÇŠ c*
Ù óðÃC
C
Ù CgCg1Çìg Ο
Z&
+Z÷ __ Š
HZg Z ¦
/…Ð Vz¨Š ! WÆõ% __ Š
HH{ Ç WÐ iñg {ëÆFÄÂQ
XÐVzh N V]>W#Z ZzÑÆó zó Z‰ðW L gLzZ __ ˆðZ™§ÅV-h N hõÅ}g (
ñƒ D™àòçW™ Vd

Û ¹Ð `gÎ~íW __ Š
HZg @*
Z6,R~QÅ0
+e™ 
ñW»wgzZ wqÔ èâ ä ë~ VœB04Š
Hc*
Š hgaƆ
y 6,}i {g !*
zŠ …
È gzZ k]lp __ ñWI ¹Æ{ Câ ¥gzZ x Z¤
/
z6,u%1¿t = X å 1ZC
ÙŠ
130

UrduDost Library

www.urdudost.com

X†C
Ù !*
ä&
+
ðeÃ]¿Ú6Æ8
-»8
-;™hgÃV1Û*ŠVâZy

VâZy

ë~EÆVzn
~X c*
Wâq
-Z6,A üX ¶„gµ ÌuÈ= X¸` #&ñh ‚PzŠ
g Ñ"X å;gµ: {c*
N*
m
ñN*
gðâVY#Ug ¯1 __ Z 7,
ß~kZ ñVZì
V(™ö ðƒ]ª™NŠt 1X ‰„g uRVc*
',8
m
-g Å b§ b§~ Vz¼

6,ìÆkñzX ¸ sz^~V˜ lp} ñV1\ ÅñeÆÌvßgzZ‰ÐÌ
8{ ^
©
,Y Ȣ}g7 ~ __ H{g 
á Zs§Å׌q
-Z Å}g )ä kZX Zƒ )a ~

,Š~ˆë Âgeg W ¹ä~X ðƒwi **
ðƒCZ—{g!*
zŠ kñz „z __ Š
HS
-6,Ï™ Zƒ
% 0*
c*
ÃVKÆ8
m
-»8
-; `Ø __ Щű __ : { c*
c*
m
ì ¢tƒ C¬Ð
ó
»¢Ð kZpì ÌÃVß Zz y}÷ÂtØt c*
Šˆ~ Ö
@ä~X ì tع »
yñVZ~B; Ã}¼Æc*
aÆñe Åx 
m
á c*
PzŠ ¿C
Ù c*
C ä kZ ?m
{Š c*
iÐq
-Z~ä{ñe c*
6,
uvÌËakZ __ 7]!*
[tðÃtXì À

gzZ‰„g ¦Vc*
„ {Š c*
m
i¼ ~ y c*
¢ kZíX 7]!*
m
~',c*
~(,ðà **
WÃ{¼
~(,
=6,
tØd
$¾zÐkZX¸ìg™ÌWy°¬Qc*
yÃâÆyZÐgzi„ãZ
c*
vßt Â
M
m
h x˜ñô ÃAÆÈ(C
Ù áZz [fZ
# c*
WwìQX ðWç

Ð ä{ c*
kZ¢i Z¢gzZ c*
m
Šgeg W » °»x¤
/gzZ¤
/
',q
-Z ä~ X ~˜: VY ñVZ
!
C
Ù !*
™ƒrg Ã
AL L*Šq
-Z µZz6,ezg ó óußc ðÑL L¬ Ð äƒ x 
á ~Ð Šæ Å ' LZ
gzZ Åzg .q
-ZÐ}g
á Z:
L Æ;ʼn
Ü z ä ~X åLe 9 Š Vƒ Çu» ó ó
__ å 3g™g Z’¯ Ã.gzZÊp1X å ãÂ!*
ezgï**
gzZ ~ eñgÇZg e __ ðC(/£

gzZ¸ìgg ¦
/Ð6,gzzZ ð#ë __ H{g 
á Z s§Åg Zi !*
-Z ä kZ ñƒ Dg ¦
q

58E
~! −q
-Z ) (Jade)ó óåH
L LÐ Vzg Z0
+»ŠgzZy»Š b6,5 ZgvßVzg ZD
Ù X åÎng Zi !*
G

kZgzZX
{Š Z−Š } (,ÆßkZ ìÐ V-œX ¸Ñ ~ |
# z
Û zh
+y
Å ( ßbâ

,ÆJ$
+™m{ ,
ó LgLgÆßkZX
Û Ð ]o~(,Ã]Zg-iÆ
ì 4Ðlzy

zl ÏZWgeÐWkŠ ð: Zizgg Zi !*
t`ØX
w=¹~VÍß
131

www.urdudost.com

UrduDost Library

òŠ Wx ¬gzZ b (V;z1X¸AŠ~g7Zä~g Zi !*
ÆægzZßáZzB0*
Å,ZX
X
D WÃ{Š c*
i ~g!*
zg »Ææ Á
îZzggzZ ¿wŠ q
-ZÆ ó óAL LÆ ~œ,ƒg !*
ëˆ Æ^Æ VœkŠ
Uâ i~ VzyT
$ÚgzZ VIJ
-[ZX ¶q „ µ Z ÅÎâKZt X ¸` V~ Vƒ Ç
we â g7½Ð Ï0
+
i »Vƒ ÇÆ~œ,ƒg !*
` WX ¶@Š äëö;ggzZ Ï0
+
i ¯§Å*Š
ªX ì 4ä™kCbZÊp b (ˆÆäƒ4ZŠ~‘´kZX ¸ìgNŠg !*
«
Zg7 ª __ å»i§*Šƒ
 ]¸!*
gzZgqgó Zi !*
óy»Š ó]Zg q ók]ól!*
zŠ1ÅVÍßVŒ
Ù X ¶ˆƒ & ¤ÅkZ VŒX ì â Zg e q
C
-Z Ï0
+
iVƒ &~X å\~xâq
-Z Vƒ Ç
ìJ h1 q
-Z6,} F,
éq
-Z __ å ;g™ ZŠ ZÐ ! pz Œ} (,Ãäâ igzZg ZŠ™LZq
-Z
X ¶„gY ¬ÌpÅi§äZ6,q
-Z~ 5 Zg __ å"~ä¯ @»}Š ZPq
-Zgq
ïæ ìöâlpq
-Z X ¸ \~ ä¯ 6,i§äZ6,@',Æ èg ðP 6,A ü
¦0x ÓÅkZ yT
$Úòñt = __ å{Š èZìòñq
-Z „ d

Û __ å^~
-ZÎ »Vzg ZŠ™„
8
á yZ Âå 3g™{0
+
iÃVƒ Ç}g7 äVÍßg c*
# X Î: YZŠz!*
Z
Æ
3Š Ì
ªZz  @*
ƒ (Z ¤
/Z V; __ 7Ì~gz¢t ¶ÅŸ vg à Zz xâ ~÷tíX å **
3»Š Kg KgVŒ aÆVj(X Cƒ ˆƒ {0
+
iÐQ AÅ ~œ,ƒg !*
&‡ygzZ ~g »„
ìÌ"J eÆkY LgLgX ¶h
+Š ÿLE
 Š ì~X‰Ì
X Z 7,
^aÆ3ZzˆÆ†
y ~Vƒ ÇkZ½‚~X¸ìg™½yâ ‚»lâzŠgp

¸ìg YWÐx Zg W¼vß[ZX åŠ
HWg Z Œ
Û Ãù
D zŃ6,5 ZgX ¶¬…x 
á
[c»Ýzg6,ezgï**
X Zƒ: Zzgs§Å"g e LZgzZ ~ñ'™b7Ð q
-ZzŠ ä~X
G-G
4$
Ÿ
3
ï**
ðG u3,
gÍÆ8
-»8
-; Xì6,{ ZC
Ù
á Ñ Ñ½éÏZæ~g ‚Åyß ƒ »X å;gñ
kZˆÆw‚B09ã½` W1å΂ÐZ(,ÃVÍ߉
Ü zkZ åc*
¯yö »{ZC
Ù
á kZ ä
'. c*
!*
g lƒ __ yZg¸ggzZT
Þ ƒ +F,
%6,kZX ì *
@Y ¹ ó óéy®Í L LÃ{ZC
Ù
á
ë~ Vœä{gG X
ìg™zás§KZÃVj ( Vzg ZD
Ù ` W Zi ö ’ 
á ¿wŠgzZ
Æ]â i ZßvŠ6,•X¸ìgNŠÃ …ÆVŒ} 96,#ÆËå`Qg !*
-Z
q
132

www.urdudost.com

UrduDost Library

ƱyZC
Ù !*
ÆTåÌje ìq
-ZÎÐ#X¸ìg,
-Ìï
ª gzZ~Q
+
ÔÎ{z´
]!*
Å}'
× X å~gY]ZgyŠ å)uq
-ZX¸VZŠ¤
/
u~[NZÆìg0*
LZVH±gzZ
ÆgÑ 6,}®Š yŠ Zg‚ å ¬Š ä ~ÃVßZz•‚ yZÈa z ú
D Aìt
Xn
pg7nxŠ ÚZgZ0
+»Š+Š}gøÁiZÁX¸ìgWÃlt
Kl÷J
-ÌZvßtŠz!*
Q c*
å @*
7,**
Y| m
6,— „ Dƒ 4ZŠ ~} #Æ kƒ ; ‰IÏgzZg '
å @*
7,**
ƒ 4ZŠ ~ ( å c*
¯ Ð Vð; LZŠph
+
á ä Y gZŠu&) xzgB!*
ñƒ _\
6,~z KX Hx Zg Wk
,
Š ~hðÆ™spk]ä~X ¶:(ðÃ~ yxgŠÆkZVY
Ð} # ú"e kZ __ Z 7,
òC
Ù !*
™ƒxŠ { i @*
Q¬Š 4Š',
iÐZX å;g Wx Z¤
/
z6,
ìðÃ
6,#ä~g3Z » ógó !*
gŠ ‹Š L LyZg¸g+&
+Z Ë6,w2,ƒgGX ¶„gƒù
D z=
X å: Z',1N*
gyZg¸gX H cg »g !*
gŠ ‹Š ñO ÅäYC
Ù !*
Ü z kZ ä~X å ¬Š

P X ¸ vß ~g !*
zg » +Š F,
{Š c*
iX Î ä™¤ç »w; ~™}Šg egW »÷~gzHÃñz
Æx 
á __ Š
HWÐ n¾ÅÔ
=n~™ƒrg ÃÐ3,
eX ¶\~ ä3ÌĆ
 gI
X Z 7,
^f
$7Z—gzZ ~ñ'ä~X¸ìg #J W
ì 4ˆÆW â]Zg: Zizg~ Z (,¹ q
-Z6,ga Å ezgyegYgzZf
$7 Z—
B‚Æi ‚LZ<g Wò £Æ$¸$¸„B‚X
Q,q:Ž*Š~T
zŠ Y __ V1ZzgzZáZzäÇ((B‚Æg Zi !*
s Z§ZVâzŠX
D™7x Z¤
/
z6,Åv
Û U gzZ N ™‡g CZ¤
/ð gó » ZŠ Z wGÈ8
-ZÎ ìgzZ ¤
/
zŠ Y D 3Š A
$™Æ
}6,
Ѓ
 yZ __ ‘Zp¥ AÐÒpgzZ1$
+Å b§b§„B‚yZ âD Z9±
ÃVÍßyZŠ **
óD Œwq »ë~ NðŠÆy!*
ßgzZ VêÆl@*
LZ ¢æ6,xŠkŠC
Ù
ò £vßg ZD
Ù kŠ Ái Z ÁVŒX
D WÃD™wßz Sg ~g ¸óD CŠ Z%„e ðÅyZ
&
kZt 1ì öú: Ñ‚ ðÃt å ;g µ (ZX ¸ x Zy
ðLBB‚Ælzy

z l } (,b (gzZ
ÆV+ lÓÃ; q
-Zg 2 D 3Š A
$™~M z} hð} hðX åw©»izgÆ‚
"Poor  kZ X ì CY ï„à{ ¹ZÆ ™…… gzZ
ï Š g Z ¦
/Ð ÐW

‚FÐ äOäÇgzZg åz m óh ¸ƒkZ n¾Xì *
@Y ¹ Man's Night Club"
†ã kgzZ i ZzWlZy
wŠ ÅyZ1Z 7,7A }÷8
-ZÎì __ ;g @*
ƒ iz0
+Z ¯~
133

www.urdudost.com

UrduDost Library

gzZ ) ]Š ¬ Â} 7,*
*™]Zg izg â Zg e Z
# X ¶ðƒ x—" Å yZ ~g » ZŠ Z X¸ a Zy

E
¢
I
5
½
j
G
\z¤
/Éz6,
vßt7ØX ‰„g a **
»…N ™‡gPVŒXì CY„ƒ( èE 6,
¨ £gzZÔñÏ0
+
iÅVQg WÌVŒØH __ D Yƒï
á 7VY~ÀB‚Æ
VYy.6,ÃVzuzŠ óLg7y.6,Z
# Q c*
?ì Lgy.6,
VY(C
Ù g »®t XƒJ
?ì 4ä™
‚ÌZX Š
H΄D7,
óå[ëÐlŠ¤
/ŽyŠX à~}#~W{gŠ
H]Zg
} #¶„g „ÁçW~÷Xƒ;g™ÒÃÅ%Å{ i ZzgŠ ðÉÎ(Z ǃc*
Î: ̽
‚ Z%l
q
-Z6,
ñ0
+» óyòóG,Mq
-Zt ‚}÷X ˆ{g ä

3 m~÷gzZ ˆVHÅ
__ r
# ™y{ix?Z L L
Ðì}÷VYgzZù 7Ø X å ;gg˜= áZ e á

å7Ì#b§~g7 ÌZ~ __ Š
HòC
Ù !*
‹Vƒ 0*
m1iz~V yò ó '
ó \W
„gƒcÅVzgzi[p~VâzŠX ZƒgZŠ%6,} i ZzgŠÆ} # {g !*
zŠaçyò
` Wä ? å ;gȧX å **
W:ZzÐZ å Š
Há a kZ ! e ðyò `Ø X ¶
}Š V1Ç„
 gH~(,çsÜ: yòX c*
ŠbŠÃ}uzŠ {#akZ c*
Š 7tZ™ »]Zg
L L: ¹™x˜s§~÷ä kZQ ó óÇAŠ Ìë ƒ š ÃÖ7 ƒ šL
L å ;g™Ì½É å ;g
Zg ‚~ ó Xó å @*
g â ÌÃkZ nÅ Z}
.Â7óc*
Š hga kZÐZ ð¸ ÑZz Sh ZŠ Zg øt dp
:gzåà {{#q
-Zv Â{zX H~1‡Ãyòä§ÐVe~(,
X å;gNŠS
-S
-˜Ó
¶_ƒT
$¸’X Zƒi ZgŠ6,_{g !*
zŠ &Ò6,Yg ZŠu~ __ @*
7,**
hg_„=h
+
á
’ÐV@Ã~(,
s$
+^z™OŠ QOŠ S X å;gµ Ìge¼ „B‚X ¶„gWç{Z ({ ZpgzZ
~ i ZzWœzZ ä ~X Š
HWÄ ~ ~Šu=g !*
kZX ì ;g Í{ i ZzgŠ ðÃQ ζðW
ó ó!ì c*
W`â °çÐ ? ì
ó V{ëó{ i ZzgŠßÅgŠ Z',ñzZ L L __ ?yà __ Y7
¬óå@*
ƒ ~k
,
Š »Y (Ãë ó ó __ å Z9 ‚g )Ѽ6,} i ZzgŠ yòX ÑÅ{ i ZzgŠ ä ~
~’Zg v~g »"ëì
ó gŠ Z',
ÑZzSh ZŠ Zg øÂ? óc*
W`â °çÐ?Æ™ ¬ŠQH »i ú
ÎWΙ4 {g!*
zŠgzZ ¹í‘
 Ãyòñƒ D Z—ä~ ó óX ƒ YÎ[Z ? __ Hñ
kZ~k
,
Š °»X Š
HWä™ HV{t~hzŠv¸zgzZ Ï0
+
i ~Š â Å8
-»8
- ;
134

UrduDost Library

www.urdudost.com

Vz™wZÎt ÂZƒ o‚Ð yò g !*
kZ Š
HΙ aÎtQX ;g @*
™ÒÃÅäÃN
ÅIÏgzZg ' Hêt„B‚ ?ì ;g™ H6,}k
,
kZ {z™hgIÅ+@W Ç
b
6,ä1q
-Z __ Š¤
/{g ZzW}Iëy
W __ ÇñY Z&
+
ðe #gzZ ðÃÀ ó»~i Zây¶
?J
-“

///

135

UrduDost Library

www.urdudost.com

! »VñuÆg Zi !*
zpü™f
äÎgzZ å;g #~8
-F,
~g7î » ã!*
/ðð6,
¤
gegkg_ÆIÛ
A x™gZŠu 
]ZgX ´JZ M@WÐ’ÅÌ~X å ;g™Ìx» »u¯xgÑZaÆVßZz
Zƒ @*
B ó óàWV¹tÐ V¹~L LX ÌkF,
;
gzZ ðWÌç6,Šp= „ DWŠc*
]!*
ÅV{

X å**
+
&
ðe {# ZuzŠ¬ÐäYC
Ù !*
` W Š
Hß~xzgB!*
~
{^
,Y »g Zi !*
Æw2~Š~ ñƒ D™¸**
» ‚ze! )~ ¢ öÏZ kZgæ
~g7¢gzZVZg¸g1X ‰7?~g‚ÌZ3»Š¸
ó W]‚ñh ‚ðX å;gáÌ 
å„Y7~}g!*
Æ} #Ðwä~ ñƒïŠ.
Þ »°Z eB61¸
ó sz^b§
»Äì {#g c*
Y7ä~ó Xó ƒ Yá6,
zZÃr
# ™ï**
ò ZÎL Lc*
ŠiZzWÃƱq
-Zä}È
E
ó H ó ó?
å7f
$g åHh½¡ðÃ~}®ŠáZzkƒ ;‰kZ Î=ó Xó zŠ}Š°Z eôZ\W ì

Hï{#=~çkgZæÆçâ ZgíX
*ZaÆ8
-»8
-; Ð yß ƒ »X å
~¢~ eñÆÚ Š8
-»7
-; ~`W
Ð*Z ä ~X ¶„gg ¦
/Ð 8
-uq
-Z~µÅg«Ìsg izŠ }i1¸ìg^
~
Û g 6ZX Z 7,
^~ÌQ åé
B ¼ÌñX ¶ó ó~
Û g 6Z L L6,A ļX c*
¯x Z¤
/
z6,ȊY
X c*
WZ÷X ¶ÐÅ]g ·q
-ZX ¸ ìg YaÆ ]â £Z*Z6,4kŠC
Ù Ð
]k¯†

Û »°Z eq
-ZX ðƒ]ª¼=?k¯²c*
k¯†

Û X Y7äűÅÚƒ »
< õzZgzZ ã*g » KZ‰ V˜ m,
ôZ c*
Wwì ÂZƒ 4ZŠ ~{−Æ*Z Z
# ~™á
áZzt ‚Ð }k
,
kZX ¶„g/ ~}n Zƒ é
b
B 1s ™Åg«X ‰ áB‚
&‡íÑðeZ Å8
®ŠX ¶h
+Š ÿLE
-»8
-; Ð s§kZX å»4kŠÐ Â^ »}k
,

b
LZé]gzpkZ b (C
Ù ã½X ‰Ãƒf Y ~(,Vc*
h N gzZ 'g qk1†n~
VzØÅg«™m{X ,g @*
ZÐy ZZ,k
,
¦FÌä~X å;g™pô~}"
„ Ù ŠX ¸ìg ¯ HŠ ÌgzZékZ 'g qk1 †~©:gzZi ˜ ã!*
Š !*
ÈÐ
ÆäY yß ƒ » „Ð ¬vßVz%X ñƒi Z0
+Z56,}k
,
Æ8
b
-»8
-; ë Ù Š

Hc*
Š µñÃk¯ ²¬ Ð k¯†

Û X¸ Ñ Ð g·~g OZÆ*Z kZ a
136

UrduDost Library

www.urdudost.com

X } 7,.
Þ ZÃC
Ù !*
D™hoŠ vßÆk¯wçªu°ÔD¨
¤Ô};ÔgzŠ'
× ÔgZçg »
" Z gzZ,Ô b ( m,
5G
aÊpVH±ÿE
ôZ Ô ~g !*
zg »k•~ ^Î ÃÑÆk¯†

ÛQ
{ ÇgÈ Åyß
Û )Æi ˜ ß ?Z íÃ7Ú: Zizg c*
Í óìC
Ù !*
Ð i Z0
+Z z i **
} (,bŠ
AsÜ: ë b§kZ !σРk¯²3Zz Hêä
3C
Ù !*
ä~X Vƒìg F,

XÐÃò¢ÌC
Ù !*
ÉÐVƒ6,
Ú²
%NÅàt ‚X ˆƒT
{“æF
$¸ 7
-eZ Zƒ ~g«s ™„ ä
3C
Ù !*
Ð',
g; 8
-»8
-;
D 7,Ã6,ÄgB; C
Ù !*
Æ{ÇgÈ X ‰„guzg3 Zg6,xŠxŠq
-Z™| (,Ð q
-Z 'g q
áZzäW™á [Zp »àób§Å7
- ~®J
- ` WÒtÅ ` Zgß',X Š
Hug~„
[Z~8
-»8
-; Xì 4rÄg {zM7x » ðÃ&Xì ðƒÂB‚ÆVÍßd

F,
{Š c*
iX
D™~g ZÎaÆk
,
Š¼ b (9Xìgz¢~gZÎm¸17Âx ¬~g ZÎt 
ì }Y {zVYX ì Lgg»å ÑZzÄgC
Ù aÆ T
D ZzF,
Zk
,
¦™Ö6,©g

-Z å ;gNŠÃ´ â s%Æ kZgzZÄg~X Ç}™ «gz¢„°ZePgŠ·r
q
#™
ZC
Ù Š õg@*
ÅVzm,
ôZ_6,»0 2- @*
ZØ6,T~g¦
/Ðt ‚õZgÖzg à » ðƒ C™
X å; g
Å Vzk
,
yZ “6,é],
b
ZjZB004X ì @*Y ¹ ó ó{ÇgÈ Å VƒÒp L LÃ8
-» 8
-;
{g~V¯6,VƒÇgÈvßd

Û ÆÄÑÉ Vzg ZD
Ù Xì _ƒ6,
zZ¼ÐÄÑJ‚~Š !*
W
Ô ~ŠuÔ ò¤
/Ô ~™âÔg !*
zg »Ô öZa Åa Ô 3 Ô **
%ä ~Š !*
WkZ ðƒ rze6,ã0*
X
ìg
-; s§q
8
-ZXì 1JxglpgzZ {0
+
iB‚ÆV-m
p0*
gzZ ©Ô È Ôñh1ÔaÔg Zq
ÅV-h Ç+i˜ KZgzZ
Tg~ ó óË-z ×zZ L L+F,
%
ÌKg {zÆ 8

ó
ó ëlp L L~Vz°Z eVÅÑ™ Îà 1âì~ò8Å#
Ö ÓaÆPáÑ
§ÅVÃvÅyß ƒ »X
bzgzZI•Z ~g !*
zg »gzZKgÆ8
-»8
-; X
D™Ýq
X ¸ ìg ,
-]â i Zßƽ *Š6,•}g)ÆuvX å~g Y˜ÓÑZz]B42VŒ b
Åq
-ZX å ;g ` 8KZ Ìx sq
-ZnÆ>
Þ }g )q
-ZX ¸ sz^ÌáZz ‘Zp
äè:Åx¤q
-Z „B‚X å;g C¯»ŠgŠÆhgzZ òó~AËZ e úyZU\YB0*
ñƒ s Z e Ýzg6,Z
+Z ¯Æ` )ìîG
0kIÅâ q
-Z6,A üX å ;g}ŠáïyY ÅkZ~
137

UrduDost Library

www.urdudost.com

X å;g ‹ m
Jd
à c*
J\WðÃ~i ZzW~½ŠgŠ KZÍrq
m
-ZX å;g™ÌÀÅñh1q
-Z
™ugÃk
,
Š¼(ÅÈLZ LZvßÌ~hzŠv¸gzZƒ{ C"¶t]!*
Å}'
×
yZX å;gNŠ Z®ŠÄg̓
 t“6,gzzZ ð#q
-Z~X¸D YƒË~ƒQ™NŠ˜ÓgzZ
n~uÔ 7Š@Ô ãÎ 0*
Ô ã*y¥ A ‚B2X
ìœ °B89~ ~Š !*
WÅVzk
,

b
(
4£H
¦°Z e~ äÃËÎÐ õJ/G
LZ +ŠX b (Q c*

D WÃì ˜À6,uvX
{)z
P ~ yZg¸g Ëñƒ Tg6,
gî ãâ ‡)Q c*
ì @*
WÃ@*
™g¨6,j§Æ ä™
Xì @*
WÃ@*
VZ
VH±yZÎõ0*
ã½t ‚ÆY¤
/q
-ZX Š
Hòs§Å],
ZjZ=ZwçZƒ÷~
y Y¤
/
t H ðƒ ]ª= X N WÃsz^~ V˜ lp~ k]t',tgi 'gúgzZ
E
E
¡
Ò
4
5
FVŒ ðÅg Z ÂZC
X ì @*
ƒ q ½Zg Z0
+
á »VY± c*
W c*
Vâ Z ö G
Ù Zƒx¥X ì »VÂgúsÜ
Ôe
$íÅ}uzŠ q
-Z~ˆgzZ¬Ð äY Y¤
/™ƒ ¦VŒ 'gút ._ÆÌgq
-Z
å;g ÑŠŠ c*
Å],
ZjZ¤
/…R,
Æyß©t X
g™Ï6,` Z'
× Å[xZ„
 zŠgzZ¸ÅVƒ Ç
K@d
$i]‚•}_s ™iZsÜ: VH±tX
D™ HV¨Ð™ƒ¦F,
½V˜
._Æ{ Z 9Ái Z ÁðƒÅðÐs§Å#
Ö Ó8
-»8
-;X ‰„g WÃÌlpÉ ‰
ãZX ì Cƒ { Z 9Åk3,c*
åwjZq
-Z~ íŸì *
@Yï: ;âBzgg ZD
Ù g e &¹Z
Vß Zz ä™x »{" ~ ¨ZX
Sg 3¼:¼ ÌÃVß Zz Vƒ Ç LZ vß c*
WÐ b
ìgzZ ã*y Vz%~ äâ i q
-Z X å H qzÑ *
*™]ó~ äâ iÆ ` Zg ß',ä
k%ZˆÆ ` Zgß',X ¸ ñƒ v~ ãß »Š !*
WâÅ6¤',~ lˆÅ ` »x »Z
ˆÆkZX H qzÑ ns§KZÃVÍßä°Z ezðÆV1²QX c*
W: â i » eg » +¤
/
Vgx ÓÅc—
GZXì çà»Vâ Z + ã0*
YÀ` WX ¶ œ
/
%»z´7WgzZ Z”
E
4F
5Òg¡ ZD
3E
6,
ZÆíŸZ
# å: â iq
-ZX
ìg™x »™e™âðG
Ù 03ðÃ~8
-»8
- ;Šz!*
Æ

7ãZ6,¹t X ¸ D™æWgŠ Ð 8
-» 8
-; ™âgzZ c*
WaÆ Vzy LZ Kg k¯

Xì m$
+8
-gù ~¢X‰
Ü zXì ]!*
ÅY 0591
izŠ }i ÔB0*
ÅÑ eg ÔgzzZ ð#(C
Ù X ì k»f
$ð»8
-» 8
-; wW
n
Šz!*
ÆV@Ã
 yZX
CWÃ~ V¸´ ~h N êâÀ V·¨fm
Ã6,
zZgzZ 5Zg
138

UrduDost Library

www.urdudost.com

Xì Le)(~uzŠÐ(q
-Z¢i Z¢Ðj§LZ LZx ;Š j Z »VÍß
` W ó óx ZR,L L~g ZÎ*Šq
-Z {z´ÆõÑ*ZgzZÄgÔ sgizŠ}iÔ'*Ô'Ô .
ë Â~ ŠZg IgzZÆZ
Û y‚Ô®X ì ~ wEZÆVz
Û )Æ8
-» 8
-; : Zizg Ì
6,"gzZ ã%
OKZx ZR,
Å8
-gmºq
-ZX ¶„g^x ZR,
!2zŠVŒX ¶@Šx ZR,
Ί
ß',~ Y 4091h
+
á X ¶„gj g~ƒ CZ99aƺ´C
Ù ñ=g3Z ',8
-g
Ð ðkZÐ ]ªvß~ äâi kZ X ¶Å]¬zÑÅg »x ZR,
~8
-» 8
-; ä g »u
+Z~gzŠ Ã

A kZ
Ù ŠÐ ]ªÐZ Ì`WvßX¸Ù ŠÃ~gZÎàZz…g
gŠÏZì ~VÍß ò £ w=gŠTx ZR,
1X ì „g™x Y 3 Zg VY ~g ZÎà Zz…g
]»ÂB08X Š
Hƒg ZÎ6,
x ZR,
-Z Ì~aƧÅ8
q
-»8
-;Xì ~Vj ({h
+I
{z´ÆÚÓÆ5Zg=b§ÏZX Š
HÖ6,Ã
L Åt ‚gzZ Š
H`6,w2Å6,
zZ~™á
N*
gq
-Z*C
Ù ã½»8
-»8
-; XÑ äWÃÌ}®ŠáZzäƒ~*Æw2«
gzZ ~pÔî {Ô ~{{ðÃX å;g ¯÷Æ` **
ZgzZá)Ô<ðÃXì: {g » N*
ñ
ðÃC
Ù X ¶x¤
/cÅg!*
zg»dŠO]
.n¾X å;g Î~RgzZ~V1e]gzpÃ]Zg-i {
YE
4¢6,Å9q
5G
-ZC
Ù gzZ ykq
-ZC
Ù X \q
-ZC
Ù sz^
˜ÀìX å ;g ® Ìh » ðØëE
gzZ ¢æaÏZX ì Lg[@*
" ò £C
Ù aÆ+ Ywq »ëX
Dƒ„
 6,ëÂ
gzZ ÷Z(,ÃVß Zz8
-»8
-; V˜äzŠzK
-zgzZ ~Š â Xì Sg ~0
+e ÅVß Zz% ïwÃ
c*
Š™ « ~ ~i !*
g ãgzZ Z aÆ ðâ i Wë¹Z ä CÅ°Z e
zì c*
Š ¯ Éz6,
ÂgzZ}@Šx ¬zm{C
Ù ~8
-»8
- ; ~ª
 ÅöggzZ ~R,
Ñ Ô8
- {â Ô l@*

]ª ~(,™yYt = X ì CY à1 6,gîx ¬ ~ m,
ôZ1ì y!*
i ò £2LVŒ X ì
kZX
Dƒ ù 
á Æ~ m,
ôZg egzZÆy!*
i ì]Zg ¶ZÎ ã½~8
-» 8
-; ðƒ
Xì x ¸Cc*
½gŠ¾ Zƒ{ i Z0
+ZÐ
Ì]‡5Ð VÍß¼=` W‰ „wÈt~VñuÆg Zi !*
z î0F
<̮VΑ
gzŠ¼X Z 7,^s§Å ezgAЊæ Å 'gzZ Z 7,
F,
ZÐ x ZR,
6,\6Zq
-Z~X ì ã™
%Nq
t ‚Æ yk q
-Z ~ ˆ Æ ½ k
,
Š °» X å ;g Y 6,
z Z Ð ðJ m
`
@æF
-Z 3 Zg ™ Y
YÐ ãI¶‚ÆwjZ LZ~X å Š
H‚ë¼ ~gzZ ¶°» ðJ m
X »gÃäl
139

www.urdudost.com

UrduDost Library

¬ä~X åsz^~^gE ZgzZg!*
zgȮVz˪wZe {k
,
e~8
-»8
- ; å; g Y
Ùp ãI™Íi ZzW~÷X c*
5ÐB1y¯RŒ
Û X Œ~gz¢bŠ q :Z ÅäWLZÐy¯
(ÏZ ~ å| {z1å„gzŠ ~hðÐ ~1gzZ *ÆkZ~ÍX VZ m }gâ Æ
°Z e kŠX Š
HµÚ ŠVc*
{Ð~g:Zq
-Z~k
,
Š âZXì ;g V™á~h Ç{zX Vz™gOZ
ñr
# ™ãZ] ãI~k
,
Š ~hðX ‰A~RØVc*
{ÅJ
-°Z egZD
Ù kŠ™áÐ
vßëˆVÎ',{gGðÃ` WXìgÐík
,
Š¼gzZ ñWñƒD Z—~^Îð»
~ l } (,ãIX ¶Sg Q¸í Å}uzŠ q
-Z Ð V2zŠ vŠ ÃVâzŠ 1X ¸ A
-; Ôì x ¬ !*
8
z Å ó óõ',
L L~M%Z à Ñ b§TX ñYƒ ó óÌxe L L¬ gÑ ìX¸
-Z6,wW
q
nf
$7 Z íÃXì Š
H1™ òZgÌxe™5Ãä3ÆPzŠgzZ¸**
Ì~ 8

-ZÃVÍßëX ¶à{ƒX ñƒ4ZŠ~ kZvßëX åó óyZg¸g hZ kƒ ; K- ´ L L
q
ÆäzgzZ8
-gC
Ù 6,à ZR,Kgq
-Z kñz ðƒ CZ—t ÜZ lps§C
Ù X B~ Ö
@Ç!*
×
t ‚}g ø „ ä
ˆ X ‰„g™‚6,~uzŠÐ ×q
-ZgzZ ‰„g Î i ZzWñ=yZ+
~Š ‚ éS)\g ä ~ ñƒ T e: b§Åå X ‰ bŠÄgy¡LggzZ äÅñe ì
45µãIÐ kñzX Ågt ‚}g øà ZR,
3E
G
ä™W~2 ðH
-Z~k
q
,
Š „¼X Åg âC
Ù i ñe
ÆTðƒIgzZwzg8
-4ZÔ [ÃìÔ} h+Æb§b§~V-™IZÅ÷!*

KZÐ à ZR,
6,~¢C
Ù ñO ŶŠg eg Wm{~ ä3 ó óÌxe L LX Π䙤ç~ »ˆ
Æy¶6,
~¢C
Ù a',
~Tˆ WŠ c*
]úŠ à XÅ„=Xì CYà™ÝqqÅI
~¢Å{{Š c*
iÐ Øë~‚~VÂúŠ +ZXì @*
YÄg¼6,íÆ!KÐW
s§Åà ZR,
ÅÌxe :Zz~6,1 IÆãI __ __gzZŒ kg {z! ñ; X¸ïŠgzi6,
Ðä3gzZaˆ ~g«gzZwzg8
-4ZPÔ} h+Æb§&zŠ äVÍßëX Zƒzá
kZ ]ªX Î YZ= wj â gzZ b6Zt1å: m{¹ ðà **
3XìgÑ ~ VÂ!*
{Š c*
i
X ì C¯ .
Þ ™ÌP à {kñz Zƒx¥X c*
3Hä ¾ Ç− Ø ùt¶6,]!*
ÌË™ W8
-»8
-; ä ãIX åLe **
Z™§Åä{g » LZ= ãI™ƒ rg ÃÐ ó óÌxe L L
X ¶Å ¹F,
à{b§ÅS]÷
~ c*
+Z S]~ wì}÷X ¶Ý
&
P7Y Z'
× lpÅkZ ä ª
zŠ¶Ùp=
140

www.urdudost.com

UrduDost Library

x ¬}g ø X ì iZg » ¹F,
ÅyZ ¸h
+
á X
÷} (,gzZ `Z'
× lp¹ ó
†C
Ù !*
gzZ

X
7I»gzZ ` Z'
×$
+b§ÅV-g !*
zg »
_œZ {È X ¸ìg™x »Î.
Þ e™gzB051¶: ~(,¹ ~14g ÇÅ ãI
YZX Îì {z Ì6,ä™ IРϤ}÷X VzŠ}Š \**
»^ÎLZ~ å|a
g »^ÎiZB4~°Z e O%ZÎ Zƒx¥ __ gz¢**
Z|VŒ1 óƒ Z´: D Z´7Ðí
`Ø ?
ùÂgŠkZ} À~{)z8
-»8
-; åLe Þ7tŠp~X
M

lÌk]Âì :ðsXì @*
ƒðs Z À yyXì ^~x »Æ~igŠ ~Š !*
WSŠ W
~°Z eÎ c*
W7~™Šz!*
Æ];zx ÓyZ1Xì @*
Yƒg »~]B42^ÎgzZì
^Îq
-Z Ì6,−X
Tg~g OZÆ−~ ŠZg IëZ
# ì e™VY^Îge
Ìgz { Zg]|Š WÐ w¤
/ûgzZ™X ó™ O 7
-^ë ÌÐZX 7ÁÐ °Z e} â 'Îq
-Z
{g~u @*
Å−gzZ™xg:Z}uzŠÐg:Zq
-Z {'
× 1X
Dh
+y

ˆÆäJ (,
~ äh
+y
~°Z e Î^Îg e ~òq
-Z {zì ~ äh
+y
^ΙÖÇVø
7zŠ 5gzZ™
X nh
+y

:^Îg eëŠz!*
ÆV@Ãx ÓakZ __ V¹
gzZ å: tÐ wÆ8
-»8
-; Šz!*
Æäg Z ¦
/Ï0
+
isz^gzZ[x» ãI 
c*
Cä~Âóâ {gt{¤ÐíäkZXì Le**
ƒvug c*
EÉÔÁâ LZ
™Ýqe
$àÅM%Z à ÑnúÆ°Z eVa {zgzZì 4¹Ð`
'x ¬ci7 ÅkZ
HˆÆY7991~8
-»8
-; k
,
Š¼X dÎ~}g !*
ÆZ”{z ǃtƒ
 oÂì ;g
-» 8
8
-; __ ñ‹®Æó óËå`L LÐZ ä~Q ;g @*
ƒ wì î0ÈŠ n6,kZ óǃ
à {(Ï~hðV˜&X å Zhg:ô ðû}i~ ä™ Z9ykå 4äVzg¤Æ
%™^»ÃV-h N ((X ¶ˆ~Š™~9]gqk1 †–b§ÅÔe Å\â ó¶B
E
-4G
5!
G
X¶ˆ~Š™~9Ìê z&
+»+F,
 Å *ŠX ‰„gƒg »'g q5™ Z¤
ƒ
/ÃVÂg q ãZ6,[ZX åZƒ7»Dnç
Å ó ó Ñe sWJL LgzZì ŠñDÌ ó óJ ð68
-» 8
-;L L]gqÅJ PÐ
ˆÆug c*
E~ VÂg qk1†X ì CY ðC]g qœzZÐ ƒ
 Å8
-»8
-; ]g q
ÏŠ ‚tX ì {Š ‚¹ íÑðeZ Å ŠZgI~«£ÆVŒXì \WwVKZ8
-»8
-;
141

UrduDost Library

www.urdudost.com

À&
/ŸG
Ð ~!T`
'KgÆ8
-»8
-; ~ ~Š !*
WÅ ŠZg IX J
-“
 õG
Š1Xì Ìyj6,
X σ: c?Ãh
e÷‚ÌVŒ¢¹
ìgƒv
Æx !*
ÂN*
~ó Xó ááyeg Çx !*
ÂN*
"` WgL
L c*
¯x Z¤
/
z6,
-eZäãI
7
5 ZgX ñƒ: ZzgÐ 'q
-ZëX å: D=»yeg ÇkZ1å_Zz[pÐ wEZgzZx **
YÀ 9E
X Lg 7éH
5Ÿ ) » Vâ ZŠ „
 (~ w; ;Æ8
-»8
-; Zƒx¥X ~ 7,Ã6,ó ów; ; L L~
~ kZ X ìçw×h
+]
.q
-Z Âw; ;X
Š !*
W~VØÍZÆàF,
ÃŠÆ #
Ö Ó
[Š Z » *Š ~g ‚V˜ì ~k
,
$ѵ%q
-Z „B‚Xì ó óFg WíÃs W*iñ8
-»8
-;L L
º´}g7 kZX
ÒB0051~Tì ó ów; ^ë» L Lq
-Z µÐ kZX ì pô
wY »VÂg qk1 † b§Åxzæc*
kv1ÎC
Ù {z´Æ],
ZjZ=ZgzZ yeg ÇR,
ge~
kS Šz!*
ƹF,
o}x ÓVŒ Ì` W~ ]Zy5¶Ôg¨]!*
-ZX å;
q
¶:~wEZÀzðÃX¸ìg™n6,
zZgzŠ'
× ™|0
+!*
|0
+!*
÷!*
aÆ]g q!2
¸ìgg @*
Z ,k
,
¦ÐbzZiC
Ù ÅVzgzŠ'
× yZ b ( O%Z1c*
Z<
Í ¼™NŠÃ©kZ~X
%NkZÉ ¸ tÐ j§ ¹æ*Š LZ sÜ: g zgzZgzŠ'
çæF
× Æ8
-» 8
-; X
™Ì{C
Ù b» ZŠ%KZ™^6,ð™zZÐ kZ c*
!2kS Æx ZŠZ õ™Ë%6,j§

D Yƒg 2
+ÅöúKÑkZgz¢gzŠ'
× ÎÁi Z Áw‚C
Ù gzZì u **
çu" ¸ìg
}QuLZ 8
-»8
-; 1ì ãâ ‡)öú c*
x » (ZÐ s§Å#
Ö Ó~M%Z à ÑX
Xì @*
™i **
6,
Vß Ø
g »ŠgŠÆu X å c*
=É c*
Z´ ä ó ó; y1W L Lxj% ó óyeg Çx !*
ÂN*
L L~ Y 5391
@*
ƒg »Ð ! l
Åèx !*
t å c*
Cä Ë= X å Š
H0ìÉÐg !*
zg Ȯx !*
ÂN*
: âi
V@xŠ WŠÃV]ðÑâ -Š ì~ r !*
kZXì Å%Æ8
-ß ~!~kZ `Ø 1ì
,k
,
¦ñh1 gzZ a g Ñ" t ‚Æ V@',8
-g((~ r !*
XìŠ
HÑJ e ~
ðÃC
Ù X
D WÚ ŠÐ tØÐZi ZgŠ/„ Ú Zì w=A~V”r !*
tX¸ìg ZzF,
Z
ÅÏ0
+
i{ÒW6,
x £q
-ZX å;g ‹®Æ{)z-ŠgzZ ~6,ÔèÔyÍ Zg eÔV@yZÃV”LZ
kZX 1™pô@»Ï0
+
ikZ ~÷~©:ÆyÍ Zge är
# ™ãIX ¶ˆÅÌÉ©
å^~y·ŠyŠ
HJ$
+„d

Û ÆyZX¸ÌZ e,‚gzZ]gzp} (,
P~r !*
142

UrduDost Library

www.urdudost.com

X} 7,
òÐV;zvßëgzZ ˆƒx 
á ~k
,
Š „¼X
Ѓ
 »8
-»8
-; tZƒx¥X c*
3Š6q
-Z™uzg ~h Ç(q
-Z~5 ZgäãI
VzŠ Z%gzZ Vß ì LZKÈ @Wq]o~ NðŠÆ y!*
ßXì ó ñ
ó ðL L6*Š
c*
CäãIX ¶¿gg0
+ZË0*
-Z SréÅäÎX ‰„g °VÏ
q
CxñVH±¼X¸Ë~
Æ nXì CY ðZ™§ÅV¸´Æ k0*
k WÃ,Æ r
# ™ J$
+6,V´ñÆg Zq
yEgzZ eg1¹',
ÆTå;gg¦
/
к´,Zq
-Z ãIñƒDƒÐº´ÆVƒ @*

ì YCðÃC
Ù ñƒ Dg ¦
/
Ð VŒX å: ~gz¢'Y »y!*
i ìaÆ"7,Æí‚
t X ì {0
+
iB‚Æ ]gz¢gzZ æÔ ÄÑF,
x ÓKZ& *ŠÐ ƒ
 » *Š VŒ
$Ð ~ m,
gVpÅx**
$z „3 O%Z~Y 0691X å ó óð™ZzL L‘´ »Vƒ @*
e
-ŠÆVƒk
H
:ÃËJ
-.™á Ð yZyÆk
B Ìä VÃ%ZX ¸ D™ Zg@*
Z~KZ VŒ ™
I
r ½ÓF
-E
!
d
5
E
t gzZì ;g}Šh
+âÅâ ÷L ø »~Wk1 †6 ™o à ö {¾ÅVŒ [Z1åõ
Xì lŠ¤
/à Zz䃻: Lq
-Zth
+
á X
„gƒvgzZ}CgCgVáÃ
X å –k† °°Z e {gG 6,T H{g 
á Z s§Åg 3ZÆUq
-Z ñƒ ¨ ä ãI
¹‚ÑZzä™7ÐZ1ì »°Z e {gGk† Zƒx¥Xì ]!*
HÅ©~kZ Y7ä~
ðÃC
Ù gó c*
zhgX e{g:%ñZ—~Xì @*
™wßzÌ»?
Ø Z—KZJ
-°Z eB001Ðb (
je ó óyƒ N*
~Š s Wu N*
L
L Hê d 7
-eZ ä ãI ! c*
Šˆä ~ óì @*
3 ȑKZ 
c*
C„ŠpäkZ Ø 7~¬Ð kZ !` WñYƒÌó óA* L¼
L „B‚X
º
**
Î ~¢je '}uzŠÐ 'q
-Z]Zg ªó óA* L L~8
-»8
-; b§Å ó óÌxe L L

D 3**
3~yZg¸gyj6,Ë™ëÐ÷Z e ™
ó x]g ezŠXìr[8Z (,
= VY óì ;g Y @*
W ‚ ƒ ZI~ Ë~g ø [Z}Š ZP c*
CÐ $O~(,ä ~X
X
vß’ëX ì Cƒ ù
D z ~(,=Ð uñCh : Åje Ì, zXƒ D ê
?
.2µ~ ó óm,
G
Ñ1QX c*
Š {gt»Ø} çE
§~Š L Lä ãIQX
D™I**
3{Š ‚gzZ uñîæ
t ¹ä ~X
º (Cosmos)ó ók» L LgX ÇñYƒ >ÌZ÷ä· }g vg c*
¹Ð lŠ¤
/ŽyŠ~1
º ZczZ Ýe Hê ä ãI™ aι X LQr
yZg¸gÀq
-Zg óÎì ãI1;e ÜN*
6,Àä ~X ¶„g µ µ Z uÈX å Š

143

UrduDost Library

www.urdudost.com

g0
+ZX ñƒ4ZŠ~ ó óyZg¸g ZczZ 2L L L~k
,
Š „¼ ëX Ç−B‚ØgzZ3,
eX
º

J h1 q
-Z 6,nZ t ‚X ¶×zg s¥q
-Z 6,öC
Ù X ¸ ìg ZØ ñ‚~ Ýzg š îæ

-Z…äkñzX å;gµ~u„: åZu": å;g OU
q
$0*
N*
ñðÃú~ë!*
gȖ
~ ã*
0 YgzZ »e ó‹Z ~ T å[Â ~g7
X c*
Š è6,ö à Zz ¾!*
ú?!*
(œzZ
ód
$™ 𸠹ä ~ X å;g ™p°¹ ãI Å \ÎÆ } ðX ¶`gŠ „
z
yZ6,–gzZ÷ZÔ\Î/£íXÐB: \ÎtÌLë ™ÍZðX s17VY

gzZ}&8‡g Sh1 q
-Z6,nZX ðƒ ]¬zÑÐ ñe ~Š ‚X Š
Hc*
Šg eg W »ï
ªª
¶„g ‹m
J\WKZ~i ZzWlZy
†1izŠwŠ ~(,óåc*
Š ¯yZ ¹Zhðä\Zå²
&3,Sh1 Á¼ Ð k Z zŠ X
X ‰„g Í6Ã! ~(,h
+
á c*
‰„g a**
áƒáƒ V G
é5½G

$+
"
$Y VâzŠ Å nZƱzŠX å ;g l¼™ÄgÃ~ë!*
Ú e" KZ yZgzŠ kZg»ñ
K
… b§kZX @*
Î [¢6,wðe LZ ZuzŠgzZ @*
O ôÄq
-ZÐ9z9zgzZ¸ } 9¶

Ì,z X å @*
Yƒzás§Å nZ™7
-a 6,i ZzWÅyZŠz!*
Æ äYƒ"~ ä3

rtaÆä33,
e c*
äS~g ZŠ äzX åc*
W: kZg L=ìc*
ƒ»‹Z {Zp ó óZczZ L L

gzZ ðÃyZgzŠÆkZXì xg Ã^g WgzZÅZ™{¤q
-Zq
-Š 4,
}÷AnZX å: ÌZ',Ú Z
å[Z Ñ**
3ƒ Ì6ó óZczZ L L»VŒí __ 7I=ƒ
ó : VY „ **
3{ Zpsz^
¸q¡gzZyZ Ìï
ª X @*
ƒ7ÇÐíÀF,»kZ'X I H »\Îód
$™gzZ
3,
eX c*
ŠgegW» °»Ø{ä~gzZ *™õWìäãIˆÆä3 __ ãZ0
+{Ì÷X
s§Åä1LZ LZvßëX ¶_…°»]ZgX†C
Ù !*
D™wÜvßëÆ™ »
! __ } 7,
^
///

144

www.urdudost.com

UrduDost Library

ó ó**
ƒVZª„\WgzZOŠ Q **
Y\W L L
ÃVâ ¶LZ ðÃC
Ù : Zizg¶uœ]!*
-Z~kƒ ; ‰x ÓÆËå`
q
~÷ ð` W __ ì Hí ðÐV]Mc*
à Z ¸Ô ã!*
/Ô 7=gfÆg eg kg _ c*
¤
-i
+g
=$
Ö 6,c*
Š ä ~i
+e}¾L L ððX ?Ð M~y ~ óç
ó kZgæL LÆç â ZgçW
}÷yZ à {
Cq
-Z ÂÑÅ{i ZzgŠ™JZ ä ~X Î ‚мgzZ Z&
+
Èu" ó óÃä*N
Y7 °» c*
ñe gzZ Zg â ^+q
-Z „ Ù Š = __ å ;g ™ -6,Å-i
+g LZ ä;u
öâ 
Û Å ñe ñƒ D Z—ä ~ X ˆƒg ¯»Ð xŠ q
-Z e
$g1 Å ó ó$
Ö 6,
gzZ ~i
+e L LX
Ç_ Z a
Z Z÷™Äg6,ök† » ñe ó ó â Ñ 8
-gÍ L
L å ;g™„ l',~ ÌZ X àZ e™
~k†ˆÆá²q
-ZX Îh
e-Åñe ñƒD™ZŠ Zt]»}È ~X Îä™
`Ø?ñW“
 VŒ?Y7Ðâ Ñä~óåk†x¤
/â¤
/~Vð;VâzŠX ¶Bñe
-; ðƒ ]ª™yYt = Xì Š !*
8
WÐgzŠÆc*
+Z ß',VŒ yZ0
&
+{ Zg7 »8
-gÍ
A+G
3.E
g 3gÍà{
C~` ¯™m{gzZÖ78

g Z ÂZC
Ù `Ø ÌtXì Ýq]³~(,
ÃïHE
Z (,6,-i
+g Ìó ó˜
\ cZ L L» à {
C„B‚X ì @*
ƒ6,-i
+gx Z¤
/
z6,~y »]ñŠ W ðÅ
¸ìgÍŠpsÜ: x Z¤
/
z6,™ƒg »Ð ðr
# ™â ÑakZ ¶ðÅg Z ÂZ ` WX ì w=
-dÉ
ÆkZakZ å @*
™x »~ ó ó'Š !*
WxsZ L L{z¬ c*
C ä kZX ¸ìg ‹ÃV ðE
X ì CY ðJ 7,à {
Cc*
zŠg Z ó~y ~VßjZ VŒH Y7 ä ~X
g Ñ" „
 zŠ›
ðJ 7,~VßjZ ÒZ ìgzZ í¤
/Ô à {
CÔ ~yÔzŠgZ `Ø __ ¶Å…Ò**
w¾ÅkZ
B «X ì ~
ÛJ
-u¢
a ì wjZ *zzŠgZq
-Z ó ó~gzFk1ZuL LgzZ __ ì CY
èk
g ZD
Ù Mã½X åc*
Z´wjZtä´ â Š Z 5,
~Š·q
-ZÆvgz0*
hZ V
$ÑÑeˆÆx
[ƒqzÑx Z¤
/
z6,
à{
C6,-i
+gX
Š !*
WVŒ[²¼gzZ ã+gzZ ãÎ 0*
Ô ~yÔ ìy›
vß {zX **
Cgz¢x **
Z÷Â**
Y ä3 **
3~ ó ó'Š !*
WxsZ L L\W óÎì 0Z 0Z {zX å
W âX Š
Hµ~~g »KZgzZ H ZŠ Zt]» â Ñ8
-gÍä~ __ ÐOgwìm{ »\W
X å;g Wä™\Z<
-=ãI
145

www.urdudost.com

UrduDost Library

¸**
» °»gzZ ‚ze!)~ ó óBkZgæL LáZz w2,v0*
vßë „ D WÆ ãI
X åZ 7,
Z½¢ ððŠz!*
Æg Z ÂZX ‰ Vä™
åg ZÍlpÌñX } 7,òC
Ù !*
gzZ Å ZŠ ZÌg Å º*
*™ƒ} 9}g )q
-Z äVÍßë
¸ìgg¦
/
Ð k0*
Æug 0*
yß ƒ »vßëX¸ñW™á m,
ˆ%cuKZr
# ™ãIgzZ
g ëgäŠ „¹~T]Òì*ŠXì ó óc ð@*
LtL c*
CäãIX ¬Š©Ðq
-Z
X ì [Z Ñó óc ð@*
L LaÆ»e ÅŸgzZ‚f Ô ‹ __ ì @*
Y c*
h ÃY ¡
IZÆŸÐ
~[f6,
Vzgzi} (,
̯tb§Å ó¥
ó ÃZ L gLzZì w=~x ¬zm{C
Ù^
,‚Ÿ Zt` W
Xì *
@YHæWgŠ
1¸ È ,
F ÊX ‰?~g ‚ 3»Š X ¸ ìg WÃb (g Ñ" 6,VÃvÅyß ƒ » 
å ;g™^â]!*
-ZÐ V⊠&zŠÔ~X ì @*
q
ƒ~VâŠx ¬ åݬ„z »ŠR,
ØXì Ìñ» $Z å 4X ¸ìg WÃ77 Æb§ b§6,Vzg Z-ŠgzZ Vâ »Š Ô VÃv
x **
X H{g 
á Zs§Å77q
-ZÐõ} (,äãIXì ÑZz äƒ$Z »cg7g »±ñ`
ãIX
ìg™ðâ i WT~ [NZÆ£
a`
@*
S] ðÃ`Ø ó ó Garry __ ~ L L å
ä ~X ì ~B; ÆVÉ]Lg â Å8
-»8
-; H¸!*
=Ð i Z0
+Z} (,

Îó óãLB
L ‚Æx **
ÆTX {Š c*
i¹¹™ƒg 
á uäãI ?
Š !*
WS]¹VŒH Y7
¹Ð ÏŠ ‚ ~(,Ìä ~ __ {)z {)z ãZz£Ô ãZCÔ ãZ]Ô ãY%‰ì S]ß™ƒ
È ä ãIX ì x **
S]t å: „ x¥= X
ìg WF
g Ð ‚x **
-Z (Zg c*
q
X ìg ¨ J
-k
,
Š °»vßë! __ ó óãZRL L¹ñƒ‘ä~?HX Y7ñƒ
ãIt ‚Æó óf¸k%Z L Lˆ½‚X ¸ìg Y ó óg c*
g ÍzL L6,ezgyegÇvßë
Zƒx¥1X ì ÐÐ íÑaÆZ m,
z O%Z dŒëX ¶Ðg ·ÅVÍßX Åzg ~h Çä
B‚Æñ~g OZÆó óx ZR,
g L LaÆäY6,Ka Åh N tg Íz@
á ò £gzZ b (
á ÃVâ ¶LZ g !*
lyZ ãI ñƒ D VZ {Z
+û î ñX
ñƒ3 ~ g ·
ÃV2zŠgzZ ZÄy¶LZg !*
{gG ~ w‚Ð ƒ e} (,vßë b§T) ǃ c*
WVΪ
tg Íz __ Î% Z e Ýzg6,]:SÅx ZR,
gzZ h N (
D YáaÆä3Š wÃZ¤
/*
E
~ ŠzÆ V-h ÇR,
ñX ì S¦Ç!*
ðJ m
}}X ì — ïHG3¢B455 ðà Ka Å
146

www.urdudost.com

UrduDost Library

b ¶Z » x ZR,g ~ gzŠ Æ V-h ÇÄg gzZ g ZŠ Zƒ Ô Ë0*
L Lª __ ¬ ¹ Ð äYW
¹',ÐZQ ¶¹Ð gziÆ ïgZgzZ \¸t U¬ X å H~ Y8881 äVzm,
ôZ
{z=g fÆT¶aÆx ZúgzZ VzfZŠ !*
W6,h N ÝZgŠ ~gZÎt X Š
Hc*
Š ¯ zg !Ð ‰
Ü ¤
xk
B ~uzŠsÜx ZR,
tÐ w‚} âªJ
- ` WÐ i ¸WLZX¸Dƒ',
izk
,
i: Zizg
Vj (t ` WgzZ Š
HH qzÑ **
™wEZaÆô¸Ã~g ZÎkZ Cg CgX ì Åg yZgzŠÆ
Ã6,
zZ~hÇgzZŠ
HHÈÃVÍßB08~xZR,__ c*
WZg øˆÆg OZ °»Xì w=¹ ~
6,B; ZŠ}g øX¸ìgµ ÌËɸ]gzpsÜ: º´Š !*
W6,h N XÐ\
H
+E
ä ëg »x ZR,
+ZX ¸ìg^B‚B‚Ì}Æ÷!*
Ô «ÆVßY Ô ÷ »Æ~Ç
~®Š',
g ; tgÍznX ¶°» ðJ m
VŒ1¶ÅwEZgzZ ¶@Š~ŠZg IÔwÃZ¤
/*
gzZg:Zi Z6,Z½q
-Z6,
zZX¸` V6,ìR,
6,
Zvßë~VœkŠ ðÃX å;g WÃZƒ¦
8
ÎÚ Šn™µÐeggzZ c*
†Ã ãI”
q
-Z ó~h
+y
°»zŠ™| (,ä~X åÌ¢q
-Z

D™Ç{"äãIX ¶é
B gzZŠß W',
Z cX¸ìgµä[vßgzZVc*
h Ç ûgnX

å 3g,
$J e ägŠ eÜŠq
-Z Å}ºÃ{ óZ:Ð s§~uzŠX ,g@*
Z ,k
,
¦Pñƒ
Y
58E~uzŠ& å ;gWÃÌ ó ókƒ ; 3,
ï6,8
-» 8
-; QX åÑZ e™{ nä xëL E
gÍ L Ln X
ì »i§ã*
0 Y@tÐC
Ù !*
X åH Z9{g !*
zŠ6,
i§LZÃ]g qkZäV,ZˆÆh
e™
Ø __ ñWÃD W6,
zZ Ìwa ò £gzZ b (!¼X ì » äzß',s
aZÐg0
+Z1
ñ‚ÆVzgâ Y~ y c*
gzZyeg Ço N*
m
1gzŠ¼X Ðk
,
Š X~ ä™u Ka¹Z7
X¸ìg™ÒÃÅäh @*
~®ŠÃuuÅu™n
à Zn
à Zvß¼X ñWÃD™•
w
ñÅ~®Š ŬZgzZ ƒ ;VZ™"»¤
/‚YÔ ~k
,
Ù ÅVzk
C
,
y1ZÆgzŠëJ
b
-k
,
Š¼
g !*
-ZvßëˆÆ7
q
-Ä7
-@*
Ž‚X ‰ W~wpLZ :Zz6,1 IÆãIQìg
__ ‰ Wn™g ¦
/
Ðe
$g1â i WñÅg·ÏZQ

X ¶”p°~(,Åug 0*
kZX åï
á Ì ó óug0*
×zZ L L~ x Z¤
/
z6,Æ` W}g ø
Æó óƒ e à \W L LX å Le **
Y VV;z¬ÐPzŠ¢i Z¢ ãI óñƒ Ù ŠÃ;ʼn
Ü z
%NgzZ {h
ææF
+I Ð ƒ
 »8
-» 8
-; t ` WX ì Š !*
W ó óug 0*
×zZ L L6,ú{k
,
q
b
-Z .
Þ £
ug 0*
t~ º´ ~h N gzŠ °»ÐàX ¶Ðg ·Dq
-Z ÌVŒ X ì *
@Y Hg¦ug 0*
147

UrduDost Library

www.urdudost.com

Åh N kZ ug 0*
ÝZ c*
C ä kZ óå ;g ,
$¸ Ãe
$g1 ~֋IX c*
W7~™b§Ë=
»ÐWX Zh
+y

]ª^g70*
zŠ »Ä7Øär
# ™ãI6,äWXÅg−ì
ó ~^zZ
t ‚}gø à ZR,
Èq
-Z ÏKgX å *
*™ðÐ ( ázz sÑ6,
g @*
)g »vq
-Z3 Zg
~hðX Ð1uÃ6,
zZŠ lŠpàZR,
X Zƒg ZÎ~ kZ~Q Zƒg ZÎ ãI¬X î{i ZzgŠ óÅg™ W
ë~g »v,ZVÑq
ìgv6,ð™zZ „ {Š c*
i¼ vßë Zƒ { i Z0
+Z …~k
,
Š
ÅÚ ŠC
Ù !*
~X ¶„gƒù
D z ~(,VY7Ø 6,x £ ~h N h YZ kZ VŒ1¸`Ö
Nq
-Zñ¦vßëˆÆðJ m
Å4äX åZƒÎ~VÂ!*
ÅOŠ QOŠ S Ð ãIñO
gzŠ¹gzŠX å;g™N ‚N ‚kgzZV×3~nXÑ1uJ
-h N }uzŠÐ h
Hƒs§Åncg »à ZR,
Š
QX¸ìg WÃ}k
,
Š !*
b
W)ZÆkZgzZ ó ó;ÑeBƒ ‚L L
vßëgzZ N*
I¬Æ™ Z}
.Z}
.X Ε YZ óå~^zZ Åh N ¬©»k0*
k W= [ZX
x ¬ X å YZgzZ Wz ¹ ó ó*k
,
Z ×zZ L L » VŒ X } F,
Z6,}i Å ó óug 0*
×zZ L L#
Ö s9
ÆkZ™^» h N ä VÍßyZ ñO ÅpgÃVŠ~ Û} (,} (,b§Å *k
,
rZ
~ Tì *k
,
Z ëzZ Z (,Ð ƒ
 » *Št Zƒ x¥X ¸ Çg ¯ *k
,
r Z } (,} (,g0
+Z
& −« ~ ¸gzZ :ze äÔ dz #
Ö ‡-Š }}X ‰„g¾VMÅx lZ Vzg ZD
Ù
°²R,
~} h 3Z kZX åîzq
-Z » *k
,
ZëzZX¸ìg™™ó
ë Ì~èg«
/
¦
',q zŠÐÚƒ »Æd

Û ä ãIX å‰
Ü z¼ ~ØÌZX ¸áZz ä3Š A
$™ »dz
XÑ ä™ ÞñƒÓ
= vßëgzZ 1ïgzZ
A X ‰ƒ *‡6,Ã
L zŠ Åzg .
$
Û vßë Zƒ y´Z »ØÆ :zegzZ dz „‰
A&
™Ì ä ²R,
Ù â g e6,w7 ]gzpq
C
-Z t ‚Æ õ˜.EÆgZD
Ù zŠ ã½nÆ yW
wGƻzZ c*
Z™sg ¬»]gúq
-ZgzZyZ âO%ZzŠ „B‚gzZ HwLZ »@
á
-ZX ì •zL»w7 Ðòq
q
-ZgzZ
D O¥™ïƒ
 X¸†
 è gzZ ~h î
ÆkZXì „gµTÅ',
gt~Ú ŠXì Cƒ4ZŠ~w7ðƒ¨Tdz#
Ö ‡-Š

gzZ CŠÃ7ZVM:ze õ0*
}vŠˆPQXì Cƒ4ZŠ ðƒCZØdzKgq
-Zú
~ ¸P ~íWX

/ÐÆÖ q
-Z~ w7 CZØ~ Zƒ rï,i ZzW b§ÅVz0
+
6,
™wLZ »V1Û~g«yZÐVC@*
gzi6,
ÎlÓX
D WÃñƒs ze Ì−«
148

UrduDost Library

www.urdudost.com

Vc*
i !*
!Ð ( Cƒ 7u +p ÁÐ }0
+
gŠ 1Ë ) Tdz ¬ Ð ƒ
 X
D
uñ!Щ:X ‰„g a**
6,}g 
á ZƲR,
™n
à Zn
à Z VMt X
CY ðî

KZ T:ze X H qzÑ oß7 R,ZzgzZ *
*™ŠÃcZ6,¬Æ²R,
ä :zeQX ¶„g #
Vâ ¨
KZì TuZz:zeh
+
á ~ Vzgâ Yx ÓX ì Cƒ Ìg Zf¹gzZì Cƒ„
 zŠ
~g«X ¶Cƒ6,.:ze~V!zŒ Zì *
@Y¹Xì $
Ë |B‚Æi ZzWb§Å
lÓä è9gzZ ~q=Å:ze X ì C™{ Ç WÌÐ VzçgzZ yÃît ÃV-i ˜
Øg Z0
+
á kZ1X N ZTV1@*
[pÐ VÍßÌä−Á½~g ¸QX å1Û
A wŠ »V+
gzZì 1™xÝCZÃèƾuä y¨
KZ‹| **
â __ c*
W3g Z(,=6,Vzg ZŠ™x9Æ
t1ì @*
Zz™A
$™Æb§b§6,}g 
á ZÆiZgzZì 1™,@*
CZ ÌÃ]**
Z³~g«
ì ~gz¢HÔì6,
]â £CgŠÆyZ CgzpÅ]**
Z³yZX Ît Zè¾"‚Ѓ

` îZs ÜÆØÆb§kZáZz ó ó`ÑyZzL Æ
L M%Z à ÑÀ` WX ñY c*
™¹Z
wj â CgŠ¹Z
ìg™lÃ~(,áZz ó ó' ƒ X :ze L L6,gîm{X
ìg™
yZVZ0‚ÄEgzZtd ÅM%Z ñƒD VZ {Z
+û ~q=Å:zeX ñYc*
ŠK
‰~
= Ø[x »t » *k
,
ZëzZX ì „gƒ ìN °»6,T
ìgá x » › » b§C
Ù Ð
Xìg D™cÐãIJ
-k
,
Š °»ë6,
kZX e™: lp b§~g7
¶„g à~ Ýzg Å `gÎÛ¦¡q
-Z VŒX å ó ó®gz R,ZzL L6,A Ã „¼
¸ìg™šŸŠŠ%Ô]gúÔñh1Ôa6,
T‰Vc*
gJŠ C3.
Þ ÅàsR,Zz„d

ÛX
vßëX å;g Z6u Z÷™NŠ q¸áÑgzZázz{ëÆb§b§{z´ÆyZX
tŒ~¬Xì „gË~0
+
-Z6,
q
yye ~h𬊠‰ÐW¼~lˆÅñe c*
°»
! ëWè<~ k]+F,
¿b (}gÍ{Š c*
iÐ ò £VŒ X ì -Z `Øóì ¦¡Ì
|{ŮgzR,ZzgzZ *k
,
ZëzZX¸\~\WLZB‚ÆwŠgzZ ð;ÏÅ]Š „~
ƒ Z 7,™NŠä »}°‡q
-Z ä ãIgzZ Š
H` äÑ°»~X å\WwVKZ©t }6,Ð
xziÆ}" LZ »i7ÆyZm{Ër
# ™ãI ¬Š Âc*
W™á °»~Z
# X c*
Š wZ e
" 6,© }÷X ì ;g™ H ãIä· Æk
,
¦ Š
H™~ X
ìg™¤çÐ ¾
E
Š c*
ó ó! ëWÿL h“L LÄÅr
# ™^
á ù= 7Ø ñƒ f
e V) Å °»X Š
Hƒg1 {ge
149

www.urdudost.com

UrduDost Library

û',
ÆVÍß ó¹ä ~Xì HnçY7 äãI™NŠ @*
Z—gzZ c*
Å~Vß ì=X ˆ W
: ! ëW<
-Z"ƒ WX
CWŠ c*
>ÅV2zŠ=ó
D WŠ c*
g ÃZ
è X N ‹ÄNŠq
ni LZNÑ!*
Q

Ãä™ZÎãâ ‚-Åy$
+

ÏN 3ŠÃƒ
 ™yY7

~! ëW<
è

ì c*
°H¹Zä`gÎ

6,
$g³Åi‚
e

ì ZµgzZ HŒ@*
µ
ìZ Hìòn[Z8
-g»y$
+
[fåLÓ7E›ZÎ
ìÄZ¾=H

ì~yR»Vƒ Ñ!*
~V\WÛä
ä`gÎIze D½Z
ì c*
wðÂwY‰

-g Z֓ w2~ F,
8

Ch Z V œ
sÐVZYÇPŠ

ìt‚]Ð~ F,
6,
TV;8
-g Z÷

-g »X
8

< H »zŠ Y1

ìMÐ5¦Y6,
}uÆV1Zp

!ì Lg „™| m
u

\ðŠ Ï| e

™b§~g7ÐZÄaÆäÑŠ¢=h
+
á X ðOà @*
ÐgziäãI™ÍÄ
Z÷ Aì gŠÏZ ~ A çÆ ~²
á tzf » ãIì x¥=VÑqX ì ˆ W~
wEZ(9ä~»ÄÅr
# ™^
á ålp~ÌQXì ~eÆ~14g Ç
b§~÷gzZ ãIÌä(
gZŠ äzm¡ )r
# ™^
á‰
Ü zëÄ7Ø[ZXì 1™
E

h
__
ÄVY ǃH~wì}÷ 7c*
åH{g Â~Vs9»! ëWÿL оxzi
Xì ÌC!*
ŠÉ CZ W,
@*
sÜ:
Zƒx 
á X `ZaÆ 3Zz vßëÆ™›
Û Ð V-6,VgzZ VŠÅ *k
,
Z ×zZ
Æó ó+e',
W L LvßëˆÆÇZge D°»X åLe **
Y ó ó+e',
W L LaÆ3,
e ãIgzZ ¶Se
t Zƒx¥X ¶ðƒ r1 ÅTÅ~ cX å [ ’Zƒ0
+ZX ñƒ4ZŠ~ º´´‚
(q
-Z ~h ÇXì Ìg Zi !*
T Z(,Ð ƒ
 É ì ‘´ *ŠÐ ƒ
 sÜ: »8
-» 8
-;
® Åí‚yE gzZ VÂg qk1 †Å8
-»8
-; X Z 7,^äZ™§wa = ãI™uzg
150

www.urdudost.com

UrduDost Library

{k
,
e6,V¯vßVzg ZD
Ù 6,{ ÇgÈ kZ X å ;g ‹ ã¹Å à q) KZ‘´t }6,Ð îŠ
Lð{z
… Y{zVY ó7g OZ » ðÒWlp˹ZX
Š !*
WбgŠ±áZ e
4 ZX ì *
@Y ¹ ó óyGL LVŒÃV¯yZX
{0
+
i'^~ wqvßtX ÏñW7
™ŠÃcZ6,~uzŠÐ Ïq
-Z a 8
-PŠ )X ì ~g ‚z ~g Yƒ
 ó3**
% »yZ6,yG
'gúPX¸ sz^~É ( Z ì) ó ó8
- { â L Lñh1¼~ Ýzg ʼnÑX¸ìg
óað å;gƒakZÃx 
á x »t»¤
/yX ‰„gðŠ} À¼gzZ@',
Ðã0*
Æ~0
+
wâ РϪ.R,ZzQ c*
Xì Lgsz^~ƒc*
&TðÃC
Ù ñh1gzZ'gúyZ
X ¹¼~ 2LÐ ]gúq
-Z ä ãIX ì Lgsz^~ äYá äÑ~gZÎ c*
~g ZŠ',
ªyG'gút c*
C ä ãIX− úÆkZ vßëX ~Š ^s§Åi‚ Chu{z
½yŠX ¶qÅ Ö
@Æó óZg DL L~ògzZ ó óÑzo L Æ
L ó óßzL LyG~g øX
C` .R,Zz
rze6,VzØ~QˆÆ}g ÂÆ~Š !*
Wwq)Åi‚Æó ó+e',
W L LgzZ hzŠ v¸ Å
-Z ñƒ s ze 6,ã0*
q
vß ëˆ Æ ä™§k
,
Š ~hðX ¶„g µ hZ ¹ yG
ˆ X ~Š}Š×q
ä
-Z6,Ú²A …ä kñz __ ñƒ4ZŠ~ ó óMÃÏ L LyZg¸g
zŠ ä ð¸ __ ¹Ã¶Šg eg W„à ãIakZ å Zƒ Ý~X ˆ~ŠÄgt ‚ñe ì„
Æ VÂ!*
T~g7 vßë óc*
W **
3X åx **
H » kZ ~ ì7ØX c*
Šg eg W » ó ó›„â L L
yWA½‚ðÃX ¶„g µ hZ „ {Š c*
i¼Ðzz Åwj â gzZ {'
× ‰™s ™yZgzŠ
{ i Z0
+Z »‰
Ü zQXìg b ; Ÿ
 Ž*Švßë~yZg¸gâ zgñƒs ze6,
ã0*
gzZ
{g !*
zŠaÆ3ZzX åc*
Š™ qzÑ úZ Ìä 5ÅÌñ¼X ñƒ} 9JZ ñƒD™
ãIX å Zg ¦
/[Z ÑgzZ sz^¹ yŠ » ` WX ‰ 6,i‚vßëgzZ Š
Hc*
š Ã.R,Zz q
-Z
7Ø~"g eáZzËå` åge=1Vƒ YugVŒÆkZ]Zg~ å|
D™ZŠ Zt]» ãI __ }Š™wÍ: _c*
g1Z÷™ßgzZ ðÃb§ÅV{]Zg ` W 
åyZ6,¹ ~gzZq„{z __ ƒ]‡5“
 [Z7Ø ;gÐ kZ½œ~
LZ vßëgzZ Z hg6,øZÆ sg izŠ }i RŒ
Û = ä ãIX σ~ Z”]‡5 [Z
X} 7,
^s§Å#LZ
///
151

www.urdudost.com

UrduDost Library

V¹N YÂN Y
[7991 1ñ^a
?ǃ- H »8
-»8
-; ˆÆY7991
„gƒV×Fp ~(,6,]!*
kZÀ` W

y.6,Ì]Z|HZgzZ V1IÅVj(É }°!*
vŠgzZ ìÆ8
-»8
-; sÜ:
v!*
Å8
-»8
-; W {g !*
Æ]ZgÃY7991yB03VY ?ì Hw»8
-»8
- ;
X ÏñY¬~Vð;ÆÑes WÄ g Á‡WwGgzZäZ6,
ÆkZ:Zzgze
YE
™ 3“ b§~',~yAZ ëL 58E
~uzŠgzZ«ä` ¯ìlƒæ~ºÆyAZ
yß ƒ »Ð ÏŠ ‚„ âZQ åc*
Š™7ÐÄZÑ~(,8
-»8
-; {k
,
~Y 2481à ` ¯ß',
b
X åc*
Š™áZjÆgŠ ·m,
ôZÆ™Mõ6,·
z!‚B99q
-Z Ì‘´» ~gWR,
EL Là ÑvŠgzZ
s§q
-Z __ Ñ äƒgÑ~ãß »ß',
}k
,
vŠÆg Zz[Œ
b
Û gzZ8
-»8
-;b§kZ
~
Û L L6,Vzk
,
yZ s§~uzŠgzZ ñƒ[x»~ we ˜Âà Zz vc*
b
+ZÆZ KZ m,
&
ôZ
X ˆ Wg ·Å ó ó^g7
H` @*
Š
ƒ†ŸZiz',izg~ ~Š !*
WÅVŒ __ ì @*
WÃ@*
ZØ0 2- 6,Vzk
,
yZ
b
»Y 0391 c*
ƒ m: { ìÅY 1191 X Š
H` á

/
% Cg ˆZ(,q
-Z 8
-»8
-; Ù Š „ Ù ŠgzZ
kZ J
-Y 0591 X ¶ðƒ Ðg ·ÅVz`
'~ 8
-» 8
-; xk
B ~uzŠ c*
úã *
0 Y6,u
äW™ƒgZ
Û ÐuX åX Z(,
¹q
-Zö;ggzZ¶_ƒZ
+ZiÐÄÑB03~Š !*
WÅ}k
,

b
1X ;g @*
F,
Z6,VƒÇgÈ Å8
-» 8
-; yŠ ]Zgš‡ »Vz`
'1ˆ~Š™Z
+¬ ~È0*
6,Vß Zz
ä¯n¼
A ÐZÐ lgzZ{óÎ óœKZ ä V,Z ñƒŠ !*
W~ ãß »5kZ VÅÑ
X c*
Š ¯œ
/
% » ~g Z*wâ ëZq
-Z~ *ŠÐZ äæW',gzZ]g ˆÔ ÅX ~hg:Ÿ ðÃ~
Xìg Ù ŠÐ{ óÅ]‹vßÆÑeC}ÃhsgÅ°Z egzZÅ8
-»8
-;
Ð VìÈgzZ VU‚ WÅÏ0
+
isÜ:ÃVz°!*
Æ8
-»8
-; ä ~g ZŠtâugzZ×ß',
~g«ñƒ}½ÆVâ ¨
KZX c*
Š™2Ì~zŠzK
-ÙçgzZx ÂQÉ c*
Z™kÙzg
ËÆ*Š ~ŠQX ÎgVZŠ¤
/
u~6ÆäYá '6,}uzŠq
-Z ðÃC
Ù 6,VŒ
152

www.urdudost.com

UrduDost Library

b§Åå¡q
-ZgzZ Š
H`@*
ƒ÷Z¹¡q
-Z Ì~~Š !*
WâkZ b§Åok
,
+¹F,
5
Ì
-[ZÉ óÎ äg Z ¦
J
/Ï0
+
iáZ e {k
,
e6,V¯gzZ Vz;Ñ›Æà N*
ó~ª
q {Ši k#Z
$¾lz$
d
+: { s§~uzŠgzZ¸ƒ Q+F,
%ÆVezŠ âs§q
-ZX ì ;ggZ ¦
/
E
(
X
; 
è „¬ÅkZ¹ZX ì gzZ åÝqyj» b§q
-Z Ì~ ¿KZÃV'¾yZ __
Ã6÷Z1 óÏìg „FZª
qÅyZì x¥¹ZƒÅË#
Ö ÓX ǃHˆÆY7991
™qzÑ*
*™vC
Ù !*
Ãg !*
zg »gzZ ñâuLZÐ8
-»8
- ;CgCgäVÍßyZXì hÑ„
»yZ1X
ìgòÌs§Å\g- gzZyß¼Xì s§ÅM%Z à Ñcg »yZXì c*
Š
yW©ÅVâ kgzZ }i~ Z”~ Vß ‚POŠ S Ðzz ÏZX ì Z”[NZ m{ 
»e
$àÃÃÑgzZ Z%ZÆ8
-»8
-; ÐàŠ c Z
Û ~(,
Ö Ó+”X
„g™'!*
#
Ð
¹¼ ¿›g »x Zú+”1
ìg Ñ̪
zŠ KZB‚ LZ vßtVYì „g™ «
º OzgñLZB‚ƪ
zŠ KZ VŒìÆ8
-»8
-;ìg e¹Z __ 7g ZÍlp
gzZt X ì x ¬X »vg e ~8
-»8
- ; Ì` Wì @*
Y¹XÐNÑB‚̪
zŠ Å
WÙ| (,РyAZ]!*
gzZ
B™gˆB2Fä ª
ź ~M%Z à Ñì ]!*
GÒO‘Ð]Š ¬™ VJ
ØÃVÍßëI{â Pvt · Z èE
L j8Xì _ƒï
á ~ï
-vg egzZ
k1 †Zg e q
-Zt ó

/{ C ë~ ¹g 0*
Z TX
‰ w$
+yÃâ }gø `
ä }Š Zi pÑËÆ8
-» 8
-; ~°Z e +B51 ¡& óì ™q
-Z Œ6,VÂg q
Æ]ó„V- Â{™E
+
tX 7e
$DðÃÐyk´ â 6=Xì 1h
+y

%KZl
Va
~]**
Ì~ kZ1Xì Åä V2zŠ}g øgzZ äë]óq
-ZXì 6,j§g Z0
+
á kZ
;g|0
+!* 
~aÆä¯ zZg eqh
+'
× ÃÄÆsg ¬g ŒZ]| Â{zX 7öRÅ
: __ å
à gŠ à
ìg Q a v W Å _
Y
H ]ó ~g ø ó H ë
: â i ëL ]
ù
á izgC
Ù ã½-zÚZZÆVÍßò £~ó óq
-z¨Z L gL ¶ Z ~ m,
ôZÆ8
-»8
-;
X™m{) ä òŠ W÷ZC
Ù ¬Ð ƒ
 X ì @*
ƒi Z0
+Z V- ¼ »]ÑqÐ X
ìgƒ
ÌZ 9 Ð ~ yZ X ì 3g™nzÈ » eg » +¤
/(
Šñ~M%Z àÑ[xZÆ
153

UrduDost Library

www.urdudost.com

M
h ™{'
× A º ºQ c*
B™nƒ ¦~×gŠT
Šñ~ „ 8
-»8
-;
b§q
-Z~gzŠC
Ù q
d
$¾{zcg ZuzŠ »k
,
¦ __ ¸£ ƒ
ó ÷ ƒ Z 7,† Z7ØB™
ñYVÃ/Å4],
ðg~VÎ',
P{ÒWì {z» ~gŠ Z',
Ù ¡q
C
-ZQXì xg {0
+

wç[ZXÐ,™I xg~ wj â äZ6,ñO Å …(5™hgo Ìvß,ZX Ç
V‚ ZC
Ù aÆwLZ 졸 y.6,{Š c*
iÐ ƒ
 Ôì *
@ Y {g¡yZ » k¯
¢t „B‚ óì „g™]!*
Åáñg ÃáZz ó óÄzŠ o q
-Z L L¯gÍD ÂV- X ì
7~pðÃ~g» T §gzZ ö;g ¯§ÆVz°!*
Æ8
-» 8
-; ì „g Y ðZ™ ã;Š
ö6,ók
,
½ÃŠ
ÛC
Ù ~ Tσ Åi§ÆM W~â ¤',¯gÍx £ ì‡VŒ „B‚X σ
Åu~ Vß ‚:eÔä Vz°!*
ìÆ8
-» 8
-; 1X σÝq ~Š Zi WÅ^gzZ
&‡Ì{z óì ¬Š ƒ J m
-» 8
8
-; x © ìì wì Z÷1X ì ™f ÿLE
g@*
Z ~„
( 
VYXce 7Ì**
™¹ZXÐ,™7ñY" c*
ãZŠ **
c*
~i !*
¢ðÃ~A çÆ
ì e CZ 7i§» ~g Z ¦
/wâ ¹',à Zz8
-»8
-; Šz!*
Æg ZzZa gzZœÔ‰
Ü ¤x Óu
-;Xì **
8
™ÝqÐV-g !*
zg »g Z§!Æ8
-»8
-;JÅ]©Æ~r@¬ÃuX
-; Ð VzgzŠ'
8
× ÂgzZ b‚z ìÌ, zX }™ ¹F,
u
T e ÌáZz 8

¾nçì g Zæzg ZŠ 6,}uzŠ q
-Z » V”VâzŠ Ât X σ o¢gzZ uÅ 8

Åäƒy.6,aÆwì Ì(Z »V-g!*
zg »¡q
-ZX ñY c* 
Ð Cgzp
Xì ;g ¾ 3a~Ĥ
/b§~g7ÃwqñO
Å b§b§áZzg:Z9 ¬Š ä ~ ñƒ R˜~ Vzg Zi !*
Æ8
-»8
-;
ðWI= ^Ñq
-ZXì –{)z ó 7
ó 9gzzZi Z9L LÔ ó óß',ð!*
£ L L6,X
ìg Ö
@^Ñ K
~X å ;g ¯ _6,»u™ SÃ} }ñŠ WÆ0 2- ¶µk
,
¦Åìq
-Z6,T
{z ä~X åá
C°Z e +”zŠ ã½Zg ø c*
C°Z eB51äg Z0
+»ŠX h77Å^ÑKä
kZ .
$e:ZgzZ yZ ò £Ô b (Vzg ZD
Ù b§~÷ __ à h
+y

6,gîÆg ÇŠ c*
-Z^Ñ K
q
Y7991 Y7 Ðg ZŠ y»Š ä ~X¸ìgx˜êɸìgh
+y

sÜ: ^Ñ KÅ b§
ðÉ
Ü z kZì YƒXÐ
g „,Zvßë óVƒÌ‰]ÑqXì wìH Zg vˆÆ
} (,
yZ Âð¾ÝZXn ï: ·*ÃVß Zzä¯^ÑKgzZ Lg˜Ø*c*
ñY^Ø5gzZ
154

UrduDost Library

www.urdudost.com

Äód
à ó} }7
ó 7 {z´Æ^Ñ KXÐ
ggzZ
*zsÜÂëX ì Cƒ ÅVÍß
X ¸ìg™ ZŠ Z 7âì b (X ¶{+ ð;Š ÅY79916,Vzq Å b§b§gzZ ¯óf
$z
%~VËÆM%Z à Ñ°Z eÆVzg ZŠ: {g »gzZ å;g Ö
@ÃÎÎyZ™ ÎyY¡k¯wç
X¸ìgƒvÐ~g ëg
{z
}VΠ ~g !*
zg »Vzg ZD
Ù Æu 0*
zy {z´ÆVz°!*
ìÆ8
-»8
-;
X Ç ñ Y ¬Š ~ ‰
Ü z ~y
W
Æ}OŠB; 6,B; 91
V‚ZC
Ù Ð wÌ
**
ƒ v~ ƒ Z 7,}uzŠ ¬ Ð VK ä Tì +Z ~gŠ Z',q
-Z ~ VÍß +Š yZ
~Š 
á Ð Ë~ugc*
EÌãZ]ãI„
 zŠ Z÷X
ð¸S]Æc*
+ZtXì c*
&
Š™qzÑ
Z”{z[ZˆÆ]‡5DqÐí1å;g™g¨ÐϤaÆä™g (Z$jÆ™
ÆkZ,z ó**
™êQz™^ »M%Z à Ѭ c*
Š {gtÐZ ä~Xì ;gNŠ[ZpÆ
™á °Z eÄÑge zŠB‚ LZ {zVY σ 7~g ZØŠ ðÃÌ}ŠZg I: óug c*
E: a
~ Y 4891ì @*
7,Š c*
= X Ï ñY ~Š ™ « e
$àx Z Zz mïx ÐZ gzZ Ç ñW
»Ã L Lx **
»kZX Zƒ b ¶Z »g:ZÆ]‚•g Z0
+
áq
-Z~ º´ÆÀuàÃÆug c*
E
m{ Åg:Z kZX ì àÅy»Š ä ó óãY%L LKg ËÆ8
-»8
- ; `Ø X å ó ówTZ ÑÃ
íZ m,
e Ô8
-gZwe â ]gzp6,+hZxŠ WŠ(ÅVzÀ c*
y⠂~Rضt ]!*
„B‚X ì Sg ¹]B42-i
+zt X
CWÃ C™i
+6,ê ]‚•Æ V†gzZ
3Š6,
~zKc*
gZ-Š Åd

Û -i
+zÅkZÃ\W Ug¯w¤
/KóÇñWIÃ\Wk]g0
+ZÆg:Z
Šz!*
Æ?
Ø Z—%Åw¤
/KgzZ]â i Zßx ÓyZ „q
-Z » b§~÷Ð~kŠX Ï}Š
gzZ 'ì
ó ´V˜~*Š7„,Z ó» c*
+Z Ì{zS] __ ǃÀ
&
_C
Ù !*
Ðg:ZB;à{
ãZ J
-[Z VY ð¸( ãÎ 0*
) y›Æ ~gŠ Z',kZ 7Ø X ì ) B‚Æ 8
-F,
wpLZ ~øiÆ?
Ø ZOŠa gzZ Zk
,
ez J
-[Z¡tì YƒX ñƒ 7 Dashing
X ìÈ~
vC
Ù !*
Êp._Æ]gz¢gzZª
œKZ KZCgCgò £Æ8
-»8
-; s§q
-Z
yZ âq{VYì hÑ„Ã#
Ö ÓÅVŒ6,T
ìg aÎ (Z Ái Z Ác*

ìg™
izgC
Ù zÑZz óì
ó à{ ò ‚Z L L »g¶ Z ó †

ó 7 ÑeBƒ ‚L LX
ìg Y Dƒ T
$¸ Cg Cg
155

UrduDost Library

www.urdudost.com

Æg Z z [Œ
Û ÆuÌ` Ws§~uzŠ1X ì yZh »Vß Zz ä™x »X ì ;g Y k(,
gîx ¬ÃVæAgyZX
ìg W− ™−6,V¯Å8
-»8
-; a[Zp »w4d

~gë¤
/X
`
'á{ÌÆx **
$z ó7ÆusÜ~yZXì *
e
@Y ¹ ó ó{
è ^1L L6,
, Z aÆ 8
-» 8
-; X T e 7**
Y :Zz o LZ vßt Šz!*
Æ VÏÅHgzZ
-Ztì 41XìX Z (,¹q
q
-Z *
*™nzÈ»ö;gì
ó _ƒÄÑFŠ Z®ÅXóYAg
XìŸÑZz䃻: L 
ì ZƒkˆZ »]!*
kZ&ì Ì(Z¡gÅ!*
-Z Ì[ZŠz!*
q
Æ]ÑqxÓyZ
v!*
Å#
Ö Ó
Ñ ~ä™o¢gzZŠÃŠpvßtX Yƒ7iXжŠ hgo

7uÃ6,
gîÏ( m¡ìîZzgx ÓìtX1 __ ce **
ƒB; Ì»yZ~ hzŠ

„¬Å]!*
kZ¹Z
Š !*
W~äÃäÃÆ*Š ì÷åJ 7,
}ä~X

XìgM|ŠzŠ¹ZìCƒ„t'¹ZXì¿gx åä¾ôgÅñÇì7
LZß',~Y7991Z
# Ьlp c*
¬$
+Xì »VKÆ8
-»8
-; ‹wq¸
ZÃx ZúÆ8
-»8
-; gzZÐN Yf
eÌ]‚zH¼B‚LZ ÂXÐBg @*
ZÃ_6,
ÌÃôg Å ñÇ ñO Åä™Ýq|ŠzŠ sÜx Zú1 óÇ} 7,„ *
*™ Âo‚ » VE.6,
kZgzZWÎsÜt'Xì Yòi{ Zp§{»VE.6,
ÂBaλt å~Vð;LZ
Ô ä{g »ÀÔ ª
zŠ KZ ìÆ8
-» 8
-; b§kZ X ì ]!*
Å䙿B‚Æ mï6,
gzZ +F,
÷ZÔ +F,
sz^~V”ìÊp{zQg !*
-ZgzZ
M
q
hÄg ì‡Ãe
$Š ZÐZgzZ
X
M
h™"
$U*
g;ZY
///

156

www.urdudost.com

UrduDost Library

uYà»VVZ—
V]MX c*
0*
~8
-F,
„ {Š c*
i¼Ã6 k¯wçmºq
-Z Š
H„~¬w‚zŠ
ó ó÷Z eq
-',
L L~ k]!¿áZzó¡â ÃVñ/âÆáIî6,uñCh : Å
X å ;g w1 ™| m
ugŠ ÏZ ̶6,`z²Ïn ÎX ¬Š ÌD™ wh Â# Å
ð¸LgLZ ä~! tZgÓÃ(KZw©ïE
gzZg ½zŠ¤
/Ô ðZ5Åsgz¢
a
L i8x YŠR,

t1 ì
ó @y'
× Ç+
$Y Åà qlp¼x ¸Vx __ Y7 yZgzŠÆº**
ðq
-ZÐ nc*
g
~÷Ð VzÃDZÎä nc*
g ? DO‡7VY {)z y¯8 ³**
gzZg ½zŠ¤
/gzZ Ïn
tgzZ óY7{g !*
zŠ ñƒ3»]!*
ÅkZä~'¹F,
x ¸c*
ŠÈä¾Y7gzZ ¬Šs§
E
" G
º
Î
.28EÅ ^
°»ÝZgŠ \W‚?gc*
ì Hƒ
 t Åæ 1Gg Ô çEE
,Zz à óDÆkZ e ~ e Z ó
Â= X ág J‡ Âce ÑZz6,
zZÃx ¸gzZàkZXìFZª
qVŒX
ñWˆÆá²
Î~ h ZdŠ&X ì +Š ÅuY Ât gzZ __ @*
W7Ã InterestedÌ{z
~¢qaÆ]‡5ððä b Zæ Ë}÷1?È Y7 Ð ]ªh
+'
× ä ~X ì
!I{g ~gðŠ Z'!*
àZzägJ‡Ãx ¸ÅVÍßëgzZ ~Š
X ¸ìgb7 e
$í™uzg uzg[xZ„
 zŠ~ 5Zg ó
Ð y~ yŠ}uzŠ
Ò&
öÐh GzYÐ tg ¤ó@*
™{ i @*
,Š c*
Å‚gzZ ;g MÐ Vß ZzîB‚Æã%
O{ç~(,~
-Z1X å;gÌyT~ÃÒZgzZ¸ìgïx 
q
á zðvßÐ ¹Â,zX å;g Ys§Å
.28EIZ m,
G
Z1c*
Š Â[Z ä~ óHxsD âÑ}gŠäƱê çEE
egzZ^ÑšC™9
# ™ ¹ñƒ íä kZ __ c*
0*
: y TÐ
D `Äg~!Ißà __
w†ë ór
` W ˜Y7ä~X å;g WŠ c*
¼¼=!r
# ™‰ wÈ ó
‰á ã0
+eÃ\WÒZ¸
ó
[Z YZ __
D Ñw â Ð uYaÆKg 0*
-Z'7¼ óÎì ?ƒ D ` HÀ
q
HƒŠZiWÐÒÅÄgw†»g7¡¶Ùp=s§q
Š
-ZXì „gYO—x ¸c*
W~™
}g ‚¹ ÌgzZQX åYƒ {n¢¹ {z åg e= óåŠ
HµVð; ÆVÍßX{z1
yŠq
-Z __ yZ âÆ~gŠ Z',
Ù 7›sÜX ñWÃsz^~g !*
C
zg »Æb§ÏZƱ
157

UrduDost Library

www.urdudost.com

X 1ÌyTÐZ ä ~gzZ ðWÌç™NŠ~Ìá»gzZ^Ñ KcuÃyZ âgzZq
-Z
åÎäg Z’âÆu Y™ ;Ãc ãZ0
+{ LZwÑÏg ¯ »wÑx Zgx sÆ‚}÷
~ Vâ Z âOŠ ZX
”K
‰ ÌìZ`
gzZ ]¯}ƒŠ}ƒŠ ÂÑ äWÐ x Zg W… X
Ìñƒ… Y'!*
x ÓÖ7 gzZ Zñgziä ]¯ Âðƒ Á~g Z¼ÐgzÆh Z
» ]Z|ÐZ „
 6,µñgzZ x  » #
Ö Ó ó~ ~zg { Zg" kZ= X ¶gzmVY 7Ø
" ™ú1 yY yZ‰wÑ Ïg ¯ gzZ w†~ îŠ ® zzgzZ __ c*
WÃg ZŠÔ‚x OZ
~÷ { »uY å ;g { e **
Ct sÜ~X hY V¹ÐV¹]!*
X ¸ìg0s ¸z
}÷yZgzŠ kZX åc*
Š™~ –^ä~Ì™ ¯x Z¤
/
z6,{g !*
zŠakZ å: HŠ¹~Ã
6,3Zz‰ 8
-»8
-; ä™]!*
ÅàZ ÅvËÌ~OŠa i *gzZ tg ¤„
 zŠ ~®zŠ

H@*

/‰
Ü zgzZ e¯:x Z¤
/
z6,
»uY~Ì6,
lg \ÅyZX ñWñƒDƒu Y
~ yZgzŠ ÏZ óHy´Z » yZh Z «KZ ä Vß Zz ó ó*Z ðåL LÐ ŠZgIw)Z 7
-eZ
u YgzZ8
-»8
-; Ô y0*
YÐ ó óðåL
L c*
Š {gtä@ZiX å;g}Š K
M F,
x Z¤
/
z6,»y0*
Y
Cg ¸ 1¸ìg Y c*
+ZB‚}÷Ì¢−{~^kZ X ì YY c*
&
Y „ ñƒ Èg

µ ZÐí Ìñƒ T e: ¢gzZ H: ½ Z m,
z6,‰
Ü z ä ó ó°ødZ L LÅä{ ]g \

Ðe
$¬gàSkZ1ñZ´~ÁÐ Á]}÷ä®t ËZV; ! LQrtX ‰ƒ
w'~V-g» Å^ Ë~™ƒg6Ð ] Ñq óZƒ − Á¹ §» äY:B‚Æ¢

" x
.2F
~ ñƒ ë q ZŠß Zâ~ ŠZgI^g7 *Z ÍçJG
á Šuq
-Z ÅY8891cŠB2

~ó óyZs
B L Lä ~X åZ9g »aÆi Zz6,Ü
A Z» ó óðåL LX å;g™kCe
$g1~(,
X Î"(,
s§ÅQgzZ à Z e6,
ŠzD Z—Æ¢{ó~y
Wq
-ZX c*
Š y â ‚ CZ
} hB; ~b6ZáZz á{²zŠ ã|àâ ‚@q
-Zn~1gÆ8
-g! Á
à )Z kZ X ¶„gÈÐ ¶Œ
Û } (,ó ó~Š kZÎL LÃVz
Û )µ +0*
Zu6,#Æ}g p
ä~ __ ðƒð‚ÙHŠ1«Ðy!*
i ó óðåL L„B‚X Îä1¼ eñZ÷6,wLZ
ÁŠ !* 
7a k Z X ¶¿gZz™pôÜàZzB‚Æ ó ó} i ZzgŠ Ò\Z L L b§Åå
à Zzt ‚ÆÃ
L kZakZÉ óVzŠ Î8
-ê~¬Ðƒ
 ÂðW¤ðÃ3 Zp **
158

UrduDost Library

www.urdudost.com

6,y!*
i ó óðåL L¬ $»x ZŠZ õ™X ÇVjÖÐ x Zg W™g,
K4N*
DKZ~(?
Å]‚•§gÆkƒ *ZvŠ ~ ÌZX Š
HH7 ZQ~k
,
Š¼Q óŠ
Hc*
ZC
Ù Š ~ ‹Z
Dƒ ` Z'
× lpáZzi ˜˜ÀÂ,zX Îä¾~ c{g p å;gá { ^
,Y © » »„
Î
~ ÙpKZ {z ÌyZgzŠ kZ ó
D WÃlpLLáZz i ˜ }gøì ]!*
gzZt)

bkƒ *ZC
Ù X åi Zây¶{Š c*
iÐ ]gz¢oZg7 » ó óðåL L1( D™7q
-Ñ…
Ø Z—ÅyZXÐVƒñƒÌgD»V lpÅ b§b§
?
Û )FáZzwŠgz$ ó¶CY
&‡Ì
! pz½ÌøZ
Û Æã!*
ö„B‚X ‰„g Z—™ ÎwŠ Z (,
N Z²zŠtX ¶h
+Š ÿLE
ÃuYX 嬊: nä~ÃpðZƒË}uzŠ ƒ Î(ZÐc LZX ‰ìg}Šx 1Z
~}g p µñ" µñX ¸ìgNŠ~}g pwV{0
+
i ÅkZX
ëà»VVZ—
gzZ __ ó Œ
ó ™Ö6,
L KZŒ:™ƒ} 9~xzgB!*
Ã
$rL
f
L ¸ìgƒÌ]**
´Z
ÌZ __ ÇñYH73,
e~k
,
Š „¼ ó
ìg™i Zz6,6,~—ÅÅg ZD
Ù MvßëÌZ L L
i Zˆ~V
$#Å ` W __ ÇñYc*
Š™gZŠ¸Ã\Wǃ(,
/Z
¥
# Ôì u VÇ` Z'
× »Ìñ
y!*
i ðå¬Ð ~ m,
ôZ]**
´Z¸ ó{)z {)z ÏñY ð3Š ó ó II ~&
+e LZ eÃz™ L L™3,
e
ó7lZy
q y!*
it åZƒgz¢{ i Z0
+Z Ú Z1¸ñW7~™b§~g7¸ñƒ~
ÅVâ !*
iÅ ¨Z tæ[†vŠ c*
ìXì ðŠgzZ ÛL™m{gzZì ÏÝeq
-Z~kZ

X åà { ã½{g pÌZX å;g YuYZƒÂg ó 9
ó ð@*
L gLzZ ó óT
Þ (L L{g p Zg ø __ 7b§
¶„gƒù
D z„ Å aÎ=gzZ å»] {g VZ ðÃ^Xƒg Z΃ÅVÂ%ZÐ T
Þ (h
+
á
Vâ Zy
kƒ *Z C‘ð„ ðq
-Z X å ´™’~gzZ ¶à { ÜÅB‚}÷X
~ ðåªX ó óÄ\à L L¹ä ~¶„g Y™ Ît ‚}÷ÏÅä3gzZ ðWVâ Zy

¹ä ~ ó ó
… Y ðå\W L Là 1 ñƒ Dƒ lpgzZ ¬Š ™x˜ä kZ X H ZŠ Zt]
¹ñƒ ¨ ä~ ?ä \W 5V¹ óY7 Ð ]ªh
+'
× ä kZ !Y V; ª ó óðeL L
kZXce Ìã0*
=B‚Æä3ªó óx **
eq
-yeL L __ ¹Qì
ó H qzÑÌZ ÌZ
6,?¸… Yë ðåÎ'¹ä~ó óXÐBJ¢¹ \W L L¹ñƒDƒW,

]!*
ðà c*
CÌt È ó óðZgàðâL L¹ä kZX σ]!*
ÂÐZgzZ[Z ó~Š™gzˆ
159

www.urdudost.com

UrduDost Library

Ô wze {Š ‚gzZ ~™÷X ¬Š **
3ä ~ˆ Æ äYÆ kZ ó Xó ǃ YZ ƒ
 __ 7
Ð ÒpgzZÚ ŠX åÌÛðà ú8
-4+s§q
-Z ÔŠ sñƒÚZ F,
Є
 Î~B‚
: bZ **
3X å5|ŠzŠ »sg**
b§ÅV-Š !*
Wg©~Þ‚X λ}'
× 6,™X ÎÇ**
3
~(,gzZ ñƒ¢qak† » ã0*
kƒ *Z¸ì g 3ëÌZX ¶1p ¹æ~ kZX Î
„ ÁwZÎgzZ ðÉ
Ü z kZX Î ÷ **
3 å ;g™Q~%Œ]X Y7 ¼Ð áCZ
ä kZ ñƒ D Y !g Z0
+
á ª ó óugâ ~ e L L ¹~ŸŠ OZ6,} (,ä~X å YY Y7
ä kZX
uœ~ y!*
i ~g ø ¼ g óc*
C ÃkZ ä ~ ó ó?e ±» L L Y7 ñƒ È
Ð3,
e !ÐB °»ë‰
Ü z kZ1 ó
ë ñeÃe ~g vÌvßë c*
Cä~ ?H Y7
Â?çWXZ=
Í yWä’“
 7ØQó;g k7,
~}g!*
ÆCðåk
,
Š ~hð~™ƒrg Ã
qzÑ **
ƒgZÎ6,i ˜ ñh1 gzZÆ±Ô VH±gzWŠO%Zq¡X å [ V ó óT
Þ (L L{gp
"ãZ ! +gÊgi}g ‚¹„B‚X å;gµ: éZ(,
o» ðåŠ$ÐWÆXñƒ
-[Z ÜÅB‚}÷Ð ¬lpX Š
J
H½ ã½{g p Âñƒ 4ZŠB‚ÆV”g Ñ
ó‰ ñZC
Ù Š $x ÓQg !*
-Z ó~½yZh Q ä i ˜X å ;g| 7,ÉÐ x Zg W~gzZ ¶à{
q

Hc*
Cx Z¤
/
z6,
gzZ‰K7]!*
zæ}Q
íŠ CZ J
-k
,
Š °»~ X å **
™g » { »^LZ X å −7,¼ ¸
ó ™ oè¼ =
~i Zz6,
kZ `ØX c*
Š™:Zzä~&ðWá **
3{g !*
zŠy!*
ö~÷X ;g @*
™x »ñ;
3,
eX å[g; È~g !*
~uzŠ __ lÍ@!‰
Ü zC
Ù ¹‚gzZ ÇñYH7**
3z¸**
g !*
õ0*
ÑZ~X Š
HÎ~gzZ Zƒ ~g ¤„»ÏŠéq
-Z6,íQ ;g 8 Šk
,
Š¼X ˆƒ qzÑ™ˆÆ
ìg7
-ÄC
Ù !*
ÑÐVY9Å}g pO%Z9¬ŠX ?çWІ Ë å;gÎm
Cg à Ñ6,¬ZX ¬ŠC
Ù !*
Ð Å9 M@WQXì ~ 7,¤
/qðÃÐ i ˜Œ~¬X¸
ÂÌZ ðƒ ]ª= X ¶g»Ãå
3 ~g ZÎÅ `gÎÐ ^zZ ÅwŠ !*
gzŠgzZ ¶„g ÁCg
’ ~÷X ¸ìg W &Æ ]Zg @Š ~{ ! ì Se Zƒù ~¢âZ ðX
ñÎ
uÐgŠ eÜŠ Å®ŠB‚Æ•
Øzy
á ~g7`gλ]ZgSŠ WX ¶_ƒT
$¸b§~g7
Ð ~g Z Œ
Û " „ âZ óå ;g| (,s§Å `gÎ{gp Zg øÐ ~!TX å ;g u @*
…áï
Z½w† » `gÎ Ù Š „ Ù ŠX åw¾ð5Z'ƒ
 t X å ;g W °+
$Y ~gøBg » `gÎ
160

UrduDost Library

www.urdudost.com


HWŠc*
Äq
-Z»~¶{g!*
g"
zuxj%=X ˆ¬ÄàÑÅÝzgJ
-gzŠgzŠgzZZ7,
¢wå
Y
5_ ì Ã äW ~ ®
ÄW ëL E
)‚ „ q
-Z
]Zg Ï ñY ) sW #
è â Q gzZ
D J (,DÂx¤
/ä y!*
öx Z0
+Z ui **
~gøX ¸` ™ Zg7 ^ ðåa & ã½ë
{z~k
,
Š „¼ X c*
Š™n² ó ó\¯ ~Š ZÎL L~ [Z ä~ ! ¹í ðª ó ó» ~Š ZÎL Lñƒ
™ 3 tâ q
-ZB‚Æ°»X Vƒ@*
3Á ˜À~^~X ˆ¿g ÏÅ º**
QX ðWá °»
pV;zgzZ
áZzîó 9
ó ð@*
L L~k
,
Š „¼ ë Zƒx¥6,y´ZÆyL X 1éB;
Xì Ìq
-',
»VœB05ÐzzÅ{)z~pÅ
Ï6,` Z'
× ÅVz
Û )X ¶:(Ã…gÆ‹w~ôƒ Ñ^4,
ZR,
Æ{óZ:ó 9
ó ð@*
LL
ÆÆVYX ;g ÷k
,
Š °»~X åÌx ÈZ wë»}QgzZx¤
/„~ ôƒ ÑaÆ
gzZ Š
Hc*
ZC
Ù ŠñW»ÛZ D
+
õ™X ñƒg ZÎ~}g pƒ
 X Zƒy´Z »ZzgX ¶ˆw1#
J
Ãkƒ *Z ä ~X å Π䃊gŠ¼ ~u}÷X ñƒi Zz6,ÿL & â s§Åw2KZ ë
gzZ ã0*
k†q
-Z ä ~X ðƒgZŠ%ðƒ CZ—y!*
öxŠ { i @*
-ZX ð!*
q
Š paÆäš
„™ VuY Ô **
™: Øi ÅäVZ= c*
ŠÈ ÂðW™á {z Z
# X Åöâ 
Û Å + 4Z
ÈgŠ ä~™á+4ZX ˆ¬gzZ ðhyŠ¤
/
Ð~q]Š X~(,
äkZX *
*™g âƒ
X B0
+
ñ@W{g !*
zŠ™| hzZêgzZK
~ ~Š ~¸lpäy!*
ö~÷X BÅ@Wä~6,ä›ÐáƒÆË
X ¸ìg™~g »ÅäF,
Z ñVZyâ ‚ CZvßX å ; gÎÐk
,
Š °»~X Vƒ [Vu Y
Å} i ZzgŠ @*
VZ ^ÃgzZ {" óRp',CZgzZ H ZŠ Zt]ª ó óÄ\Ã L L~ ðåä~
?ˆƒù]ZgQ~¢âZ c*
Z6~X å;Zƒ0
+Z ¬ŠC
Ù !*
X Î"(,

™6,
xg ÃZ m,
zQÙ!Š n»´™¬Zƒx¥X å»i§h
+]
.gzZ *^g7*ZDÚZuY
™ VZyâ ‚ CZÐ ó æ
ó † LQ
L XÙÝqÐZ™µ~g·QXÙ ¦6,Úƒ »V#Æ
E
/͹C
Ù$ !*
$Ù 7aÆQÊp™µ~g ·gzZq
A
-Z

HWÄ ™NŠÃVzg ·ZX õG
Ð „^‚08~yZX¸Ñ ~g ·~]‚•ÆäzKZ KZvßÆ$¸$¸
:ZzQ Ïg Ï óå ZƒÇŠgŠ »u Ð’ Dq
-ZX ¸ìg µ „gzZ¼ ñO Å b (
161

UrduDost Library

www.urdudost.com

g Ñ" Æ ÷Š@ gzZ u 0*
zy X
‰ W~ y c*
äT äY Ë Î= X Î äƒ
m
Le6,^Îú
D Ô ñJ m
@*
™ßÔê)Y0*
gZŠ ~g JŠ Ô f
¦ ~ôÔñ0
+!*
yZ â
D™c ~@ óD ¯ á¨%Æ f
$rÔ D v ~Ú Ô D ç y0*
Ô D ¹ó ðZƒ
አnÆ~zgzZ ƒ ¸Æ°Z e ñ¯3gÃg ·Ô D Ç **
Ç Zu" ~zŠg ZÔ ˆ àÇ~~yÔ
X¸ìg™]!*
Å
3Zz ‰
Ü z kZ1ðƒÄÃJ™NŠÃðZg Wݬ Åu Y __ ó óàWV¹t Ð V¹~L L
¸ìg #{g Š
HÆ]Zg Â
C
Ù !*
gzZ Å~g7ðZzgg »x Óзzñ} (,ä~X ¶: e

 ÅzŠZ

# ìcŠB4õg @*
` W Zƒ{ i Z0
+Z »]!*
gzZq
-Z~{óZ:ú~r~!kZX
Ù !*
C
X ¶:[@*
ÅWμÐ~1å[ƒwÍyŠq
-Z Zg7ÐÖ
@ªX å`ЊZgIÃ

=äkZ ó óT
Þ ƒL L¹ä~X ¶CW7~ m,
ôZÃgÇZg eX »zgÃ.C™cuq
-ZgzZ

]Zg1å×zg {Š c*
iÐ µÂàX Z 7,^{zgzZ ðhyŠ¤
/ä~ ! +&
+Z Y7 gzZ ¬ŠÐg¨
EL LT
Þ ƒ!2g eq
-Z ðƒCg ¦
/
Ћq
-Z .~k
,
Š ~hðX å¹gØgzZgzi »pR,
̉
Æ~h Çq
-Z „B‚X¸ìg Ö
@™L
Þ ¼áZzçZpt ‚ÆT
Þ ƒX Ågt ‚Æó óZi ö
\ñVZ 
9KZyZ ~g O&X ¸ìg™ÉÐUƱg ZŠuzŠÑ Ð} i ZzgŠA
'L LÐ +
$Y~uzŠX ¶„gWiZzWg ZŠ^0*
Åà Z ¸ ó '
ó x™ÓóƒL LÐ} #q
-ZX¸ìg
¶„gg˜~cűs%q
-Z6,
Úƒ »g0
+ZX ¶„g½Zi ZzW! Š ! Š ÅäÇ ó óñYÅ!egzZ
]ªÐZ !ð(,
ÐWX ¹ÐgÇZg e r â Šy
LZ ñƒD™‚1ðWçQc*
W׬=X


/
Ð { ZC
Ù
á ~_s ™q
-Zë™xk
,
Š¼X å: VYt™ W~wj â +Š~¶
.ä ~ X ì hZ( å ;g C ó óT
Þ ƒgeIZ L Lí‚yE‚ Z(,q
-Zt ‚X¸ ìg
OÎgzZ Þ7¼X Hc_»]¸B002gzZÅzg~C‚',
ÆT
Þ ƒ~h ÇägÇZgeX ¹Ã1zg
g ZD
Ù »} #Œä àZzÚƒ »czg m,
gX Zƒ4ZŠ~T
Þ ƒ™}Š…Ã}È ~X åw‰
Åt ‚ÐÅ9™ W~B 105{#6,
w2,z5X 1{#%KZl
Vaä~X c*
C] ¸
ìgµ@} (,š D Ó, gzZ ¶„g YC7,äŠB‚Æ]ZgŠR,
X ¬ŠÃ{ZC
Ù
á

Hƒƒe6,
_™8 gzZ 1ã0*
ZQk†q
-ZÐ`
Û ä~X¸
CZ ä ~X ~Šu: ò/
¤: Ô w5cX ¶g ZÎp~(,ð«ÅuYàÆVVZ—
162

UrduDost Library

www.urdudost.com

aÏZ ¶_ƒqzÑ~g !*
s',~ŠZg I Âå`~Z
# X 3g}g)™g @*
Z {)z^Ãx¤
/
.28EgzZ^Ñ K ä~X åw5ÌñVŒX ¸ÇgŠ Ñ} Àx¤
G
c*
VZ {" óz çEE
/ä~
Þzg !*
gzZ {Šx Zg WÔ ]gzp Z(,ai q
Ð Z Òg* õ0*
Þ ƒ ó gó eIZ L LX Z 7,òaÆÏg ZzWgzZ
T
hB; VâzŠ ä! ! g .ƒ` Z'
× lpq
-ZX c*
W6,Ígä™ ¦! e Å} #~X åT
Þƒ
! egzZ ¹íðªó ó\¯ ~Š kZÎL LÐ Y Z'
× lp„ âZ Ìä~X ¹ ó ó» ~Š kZÎL L™
&‡ k0*
Le **
Y ç {ÈXì Hh
+Š ÿLE
k WÆ T
Þ ƒ }g v)H Y7 ñƒ ïŠ

wŠC
Ù }g øcŠB5 ` W c*
CD ‘áƒáƒgzZ D Ó, ~¢~¢ä)HXì

=X
Agq¼gzZû»YzZgsÜXì ”ò ¸akZì yŠ À»r
# ™zZg m,
³
yZX ˆòÐWÆ0
+e*ŠXì à ¸à Èb§ÅyÂ{wŠ(kZx ¸ðå ZƒkˆZ Ug ¯
À&
/ŸG
HW~™Ìt X
ìgo™hg ` »x » {¤
Š
/w‚ÅYzZg LZJ
-[Z õG
Š ÏŠ ‚Å
à ì×zgÅyZÝzgâZ¸ìg™ë~~]ZgX å;gƒVYV¸Zl
~à}g ‚
Ã×gŠÆYzZg LZ\W óY7 {g!*
zŠÐ {²zŠ à Zzx™z¯ïä~X ì g ZŠsWÅ
»®LZ }D
Ù „B‚X ÏVƒ YG
gk
,
½ÅyZx 
á ` W __ V;¹äkZ ?I7VY
E
Ð ]g 'gzZ ƒ e ~(,~’gzZ
{Š Z−ŠÆuñó ói YL L ã4ÿL ƒ`Ø X Ð ,™{C
Ùb
( g0
+Z )zZg ~ ]Š ª KZ= x 
á @*
™lg Z ¦
/Ð {²zŠ ~¬ Ð kZ X
D O
êg~Wb!*
gzZ Dp ~g ø ä b ( tzf$
+Ë ó− á g!*
gŠÆó ó óŠ 1Š Z w1 òÈL L
zzZgX ~g eÑHÌ+Z eÎä~QX ˆÏZ~Vß ZÎ ›ÆkZ {²zŠ Ug6gzZ Å~i Z0
+Z
}g 
á ZÆB; Ã{²zŠgzZ HuF,
{Š Zg Z( CZ ä~ : !ÐBŠÐ i Z0
+Z LZÃ Y6,
X c*
WòC
Ù !*
Zƒ@*
VZ^Âq
-ZzŠgzZu»uYÐÚƒ »gzZ ¹t]Ð 
Zg7 É åT
Þ ƒ Zgø sÜ: V˜ åga c*
yƒ N*
yƒ Z e »u Y ó óezg^Ì xÅÎL L
¸ìgw!*
ZÃb6,
¤LZ~ÒÃÅä™}g0*
uvëÐVœkŠÔ1X å–
7e
gzZ V2zŠ ~ ŠR,
$"$
d
+ÅcZ™X å 5**
Y wjZ~ ŠR,
³**
Å „ ä~ X
Û~
á hõÅ ~ŠugzZPÅò¤
/~ ŠR,
g »$
+Åugc*
EX å 5´6,ÃVzg ZŠ¸g
gZŒ
Û ŠR,
+F,
]„Zz Å *Š ŠR,
ÅuY å ;g {e **
C™ m m ~ VŒ` W1å [
&‡**
WX å“
y
 ZŠ',ÿLE
gػkZ
ë ó ó.ve ve LtL &¤g I W™m{X ì CY ~Š
163

www.urdudost.com

UrduDost Library

LZÐg:Zq
-ZX Š
Hg 0*
kZÆ5 Zg=g fÆkZX c*
WÃgzzZ ð#Â`8
-Ñ
Ûq
-Z™ë
ñƒ Dƒ d

Û }gŠòŠ W> YZ q
-Z å ;g™ eß {"~ ó~h
+y
™aÆ}"
Æg:Z Ë} h ;ŠyŠ ðƒ]ª6,
àŠ r Z
Û Å}È=¬?` )u
ó X Îì~ÙÍu
]!*
Å}'
× __
ìg WÂ,ZÐZëh Á ðƒe
$g1Q óm{‹úŠ +Zg0
+Z
oÅâ kZ Ìr
/I
ä ~ !ì } Y [px » CZt !uÑ
ó ì ~ p°Å õG
# ™g ZŠ y»Š¶t
! å;g™C
Ù ªÃ\WLZ™Z—CgCgàX Š
HWC
Ù !*
Æg:ZgzZ ¬ŠÐÙñ{ÃVâzŠ

™|
# z
Û yâ ‚ »nC
Ù áZz •g Ñ" 6,B0*
Ås§VâzŠÆezg ó ó^Ì xÅÎL L
.28E~h Z8
G
ngzZ çEE
-g Å b§b§Ô`Î}gÔ Vc*
{¿wŠ1{Å8
-»8
- ; X¸ìg
Å} l Æ ,
$‚gzZó1Ô gzZ wâ zg Ô sg eZ Æ y ðåÔ ]‚• 3gÆ n
Ðg WÏ~zÆÄB5Ô ~z K 3g Ôg eg kg _.
Þ e Ô- i
+gÆŠB9QX {)z ]¬¡
n¾ŠpwÑÏg ¯gzZw†}Š ‚ñ¦~CÅXó‰,q{ztX ‰~ 7,~½3»Š
ˆ$
+gzZ 8
-g" áZz ‘Zp6,xŠC
Ù X ¸ì g Î6 VŒ ™ú~ wYÆVzHZ
‰¿gwZ e V(™öäV,Z „}g )ÆB0*
ÅX¸ìg Ö
@Ì,qÅÅ
W ä3
ë= X¸ìgg âì~VvZpyZ Ìb (g Ãe
$ñ úÌB‚ÆVÍßò £X
RъÊpä~ __ åH: wJÃàkZ ä~J
-ÌZ6,gî6fX Hg1Z(,ä uY~
:ZzX ¶„g µ uÈ=X ì HÌ~¢âZX ÏN WI ,q4ÅàCgCg c*
Š
-Z µÐ T
q
Þ ƒX å ¬ Š ó ó^gÃe ¯DÚZ L Lä~ ‰
Ü z D W ð~ T c*
WT
Þ ƒ LZ
~X¸¶Úƒ »ÆVâ Z+ƽ*Š~Tw; ‚ Z (,q
-Z ÎÐ kZgzZ år !*
]gzp
ðåQX Š
Hug~X ðåÔ ÝeÔ+&
+ZÔ ð`
Ô AN*
ZÔ õ
Û X H qzÑ 9 ŠÐ íÑq
-Z ä
Ô Þ‚ZX
D 3 Hy›Æ VŒ BŠ eÎä~ó óðå›L L åzq
-Z ~
ì Þ‚yÃtY7ä~X ó óc*
!*
L L¶Ð1q
-Z~äÃgzZ ~!Ôle Åwzeúãc*
',
Ô Kzg 
c*
C ~ ‹Z™S
-Z S
-Z ä yÂ{ ðå›q¡ú! ! ¼
Aq
-Z Wwâ zg6,u ?
X åš: L\Î »xŠ Åâ1åc*
3 c*
0*
»}–gzZ ñÇä~Xì ó ó\Î »xŠ ÅâL L 
¶t ]!*
Å}'
× __ Åöâ 
Û Å ñ0*
gzZ KzgB‚Æ x Z Z} (,Ð {m,
³ä ~
LZ ä~X åŠ
HÑZ e ÌmgzZ ¨Š ZC
Ù gzZ a%~C
Ù ðƒÏÔˆÆi \ ñƒ} )6,ñ0*
164

www.urdudost.com

UrduDost Library

D ¯(6,öq
-ZX å Z 7,Z½w; X Î ä™lˆ(~ w; Wz kZgzZ ðVZ ÏÅä3
g !*
«ì
ó CƒÚæWg »gzZg ZŠ}'
× âZxŠ ÅâX λ}'
× ¹X š c*
!*

HÖ~ñƒ
+¯¹xŠ ÅâÆyZ c*
j
CÃ)HgzZ Š
HW:Zz6,Úƒ »~Æ™ »**
3X Zƒ{ i Z0
+Z »kZ
HtY7ä~X ¶„gyÈ b§Å–6,VÛaÃ!yÂ{{z@ŠqÐq
-ZX ¶
}è{ ËÃ! ñƒÓ X ñY š ÌÐZ eÎä ~X ó }
ó ³ L L c*
C ä kZXì
]¸B001.
Þ ™5ƒ
 X ~Š™öâ 
Û ÌÅñe ä~„B‚X *
c J (,
=äkZ™1e~
ÃËä ä3kZX ¶+Š ñe1X Î » b§Ð Âc*
3ñ ÛgzZx¤
/ä ~X ¯ »
X†C
Ù !*
{g !*
zŠ™ƒxŠ { i @*
ëgzZ Hwb}gŠ
Z (,Ãxi Z|$
+VŒ gzZì ó óx (L Lx **
*Š » kZ ¶¸âZ= ~}g !*
Æ C ðå
±ðå{ŠñX ¶Šñd
$"ÅÇÆÆ@*
¬ w‚B0005 VŒXì Zƒ Ýq rz
Û
ìB‚Æ yZ X ¶ðƒŠ!*
W™ WVŒ ~ ~œ,ƒgŠ
Hã½Æ™]óÐ u!†
I4 $
# ‚ÅVÍß ðåakZX¸ñƒŠ !*
|
W™ WÌã*y¼gzZvß¼Ækg ÃUÔ ögGÓ Ô
zZg ~ Y 2871 X
DƒÆ lݲ18
-gáâ ‚gzZ Š$ vßt 9 Xì £B
-ñL z
8
L ZgQX åH[NZ »u YaÆãJ]
.Zg Å ó ó~6 L L{Šñä ó J
ó â Zg L L
X Hy'
× Ç6,{ Zg Å ¹F,
ÃogzZ ÅÝq½dZX c*
CZÃd
$"! fä ( xg Xâ Zg ) ó ó–

~Y 4891X Zƒg ÐzzÅ ã¹B·i p
Ðq
-Z {zC
Ù !*
1ðƒÝqq=~(,
ÐZ~x Zú
kZ äó ²
ó ',w-L gL » ZŠ Z: â ig X 嬊 "The King And I"â Zg e~ug c*
Eä ë
)Ð ã¹kZvß ðå1åH ZŠ ZÐ j§g Z0
+
á } (,
g ZŠ™ » ó ó–
8
-ñLz
L Zg~óZg e
ðÃ~óZg e kZ= X ¶~Š Î ~È0*
6,™ä #
Ö ÓgzZ¸ lp **
( ¶µ Ì™ÅT
&‡**
íXì { "z6,
-Zs ÜÆ>
q
Ø 
á Š !*
tì I»VÍß ðå1ðW:Ã]!*
öúÿLE
kZh
+
á ˆ Æ wzgÆ yú
Û ä ó ó²',w-L L1 ! ñY H H __ ~vŠ } q >
Ø 
á Š !*
ó ó–
8
-ñL z
L ZgV;X åÌâ Zg e ~y
W»Ï0
+
i ÅkZh
+
á ¸X åH ZŠ Zwzgg ÇŠ c*
~óZg e
gzZŠæKZÃnëZ',
ZgœyZgzŠÆó gó ZzwÎO%Z L Lä ó ó}D
Ù L
L ìg ]!*
gzZq
-Z Å
x ÓX å c*
Š™ŠgB‚Æt]ägœO%Z&å –âaÆä™7 Zh zŠ »V¹;
ä T ( Q â Zg ) ó ó ygà 8
-ßÑaL L g
C» kZ gzZ –
8
-ñzZg Šz!*Æ VEZŠ **
165

UrduDost Library

www.urdudost.com

¨Z tæ[†gzZìg D XÐg »Å[fÃo LZX ¶Å#
Ö ÓJ
-Y8681DY 0191 
ÆkZ {zgzZ
D™õZ (,ðå6,kZX eYc*
¯: ãß »ß', åouZzCðå~
C ðåÐ Y 2391X
\!*
ðâ ÆC ðå ó ó óŠ 1Š Z w1 òÈzZg }D
Ù L L ` WX
Ì
Å YZg LZ Ì` Wvßá¸áÈŠz!*
Æ~i ‚g2Š ÅyZX ì ó ó>
Ø 
á Š !*
JW L L~
ñ
gzZ Åzg .q
-Z ä ~ X
ḠáÈvßÆ VŒ 6,gî~Š ã
Cª !
D™ Y7
~h Ç ~g ø™^gzŠ ~hðX å ;g™.d
à Ð VZàZg7 X ¹Ã½ó óõ&
+Z¤
/L LÃgÇZg e
wÑäkZX Y7Ø »ûÐgÇZge ä~ˆÆä™g OZ4kŠX ˆú~ŠR,
¶VZzg s§Å ûËq
-Z X ~Š hg .™}ŠtZ™ä~ __ H {g 
á Z s§Å
X ν+
$YÏZ 8 ŠOŠ QOŠ S Ì~X
^{z(ÔæZg#
Ö ‡-ŠzŠ6,
}iZzgŠgœX åŠ!*
Wà¿wŠq
-Z~ðqZÆû„
á
5_+],
ÿLG
Zi ^lp~ ]‚• t',tgi X ¸ 3 Zg WÐ ~g » f gzZ Vùg d
$i {h
+Š 1
ìg x˜~ k]} z Ì<
Ø Zg|$
+Æ ŠgzZ ^Ô/C
Ù X ¸ìg W}çZ b§ÅVZzg
û~VâŠx ¬X åZƒ1~ðqZ LZÃVÂg q„
á vŠgzZûäkD½éðÃX¸
Ù Æ~6X ¶x ¬‹úŠ~ d
C
$½Å ` W1
TgÈ aÆx Zú} i ZzgŠÆ
X å H̆ŸZ » ]g q5+Z ä q
-ZC
Ù gzZ ¶à pŠ™| m
| (,~ WÂÅûäzZg
E
¢
E
à Zz àN*
Å Vùg !gzZ }g o‚~ VzgqgzZ VÂg q~ TÔyèL ðå îZzg VŒ
H
+E
X ‰„g 3Š •
Øz y
á KZ Ì'g q ú ÷ »àg- `
o¯B‚Ægq ú Z e,gzZ¿
äWZh »VzèìäZ6,
w‚ÎzŠt ‚ÆkZX
ë Ìó ów;†
 ze L &
L g!*
gŠ „
á
9
ª»Q â Zg ¸ Zƒx¥Xì Z9kêLE
-Z ~ ûÆ d
q

Û Xì ;g™wLZ » Vß Zz
»ûizgC
Ù ™ƒgZÎ6,¶;gzZ¸ D WJ
-ªkZ™Ö~ Ë0*
zZggzZì ó Šó ‚Z6,
'~6 L L
( X ¶7]5z^vŠVY )¸D Î6
ZŸŸ Vc*
È~ T óñVZ {¼~ Vð; a ò £}g ‚¹C
m
Ù !*
Æû
™Š Zi W™h
+y

Vc*
Ð V”yZvßò £X¸ìg™|
m
# zÛ™uzguzgÃ+],
Zi ó‰„g
V1@*
yZ óñh1 óa gzZ |ä™'!*
Ð Zƒ Vc*
„ T { i ZzgŠ »}¼X ¸ìg
m
ì*
@YHg¦[Z N§»~#
Ö |$
+
t, zX¸ìg™gÖZ »ÙpgzZ {
J(KZ™ùù
166

UrduDost Library

www.urdudost.com

» PÌZh
+
á X ñWÃ…¸Ð }¼Æ äÎg»Šp LZ x Zúðåò qÆ ~Š Zi W1X
7Å ~Š Zi WC
Ù 1X }Š wÅ{i ZzgŠ »}¼{z¸³ÆËvßt c*
å7Ç Y kˆZ
t X B é,k
,
¦P ä ~aÆh
e™pôékZ !b§ÅV-m
óì C7,ã™ ZŠ Z
X ¶k
,
¦«Åu YÐ}"}÷
Y
5_»uY
¹ óå H·ä ó ówzZ â Zg YZg L L&gzZ
ë ó ó8
-ñuÑL L&Š ã
CëL E
¼ k0*
k WX ¸ ìg ;m
g ; Æ wY 6,kZ vß X åx £ » ]oa Æ VÍßÐ
&
åó ó&
+ƒ Z¤
/äâ Z6,
L L„d

Û X åPMÐ ´sÅy! †³g »yZX ‰³g ðLB V(ZŠ-Š
ÔX ',8
-gX å Î~6,kZ ` W1å @*
W~ wEZaÆ} i » „
á ~ VâŠx ¬
z lp ðÃC
Ù X ¸ìgh
+y
v!*
vßÆ$¸ $¸ Ô ä3ÆnnÔ wYÆb§ b§
X å;g WÃxy

Vzg ZD
Ù ó
ë ó Y
ó ZQ ^ZzL L& åÌgq„
áq
-Zt‚k
,
iÆ ]P„
á yZ
ÁIq
-Z™á{"QX Š
Hc*
ZzF,
Z*
@¬™µ~g ·X å;g šs§KZÃ@
á gzZ+],
Zi
ó]Z|ïHi™$
+
) Š
Hc*
CtQ ! VY7Ø X ¶Æ˜Åäg @*
Zk
,
¦VY Š
Hc*
Š}Š
Dge b§~÷áZzC
Ù !*
X ÏñY Å7“
 ZŠ',! Š Z" Å b§Ë óOg wì »x Z Z
y·Š yŠ
HJ$
+
! »Š%iØ{‚Îq
-Z6,Ÿ
a}¯q
-Zt ‚X ñƒ 4ZŠg0
+Z Dg e
X ¶„g Y à Z e Ýzg ÅV
$Ñ^3Z !aÆä™~g ¤ªðâ Zg e6,kZX å^~
Ì~ „ X µñX Ðk
½Z Ë~÷ЃÅVŒ X ¸ìgY}%Ð ]ovß

HWC
Ù !*
Vƒ 0*
"ŠÐ]o~(,
ä™[æÐ Y6,KZ r
# ™zZgˆ½‚ ‹X å [ ë~gzZ ¶¬… x 
á
[ZvßX
C
Ù !*
@*
XÇЃ~X ¶„g Yf(,
ƒXÐN W~ÆzL×gŠaÆ
,
k
Š „¼X c*
Cx **
»T
Þ ƒgzZ Åzg .q
-Z ä ~X¸ìg| (,+
$Y ÅûÐ s§C
Ù Ì
gzŠgzŠ uY c*
.~ Ýzg Â
C
Ù !*
™}ŠtZ™X ¸} 9t ‚Æ#èg ¬ LZ ë~
-Z} 9„ d
q

Û QgzZ ~Šg @*
Z Å ó óezg^z xÅÎL Lk
,
¦q
-Z ä ~X å ;g™{J
}È ™g @*
Zk
,
¦X å ;g® ge éE
5.G'ZT
Þ ƒ~©:X Ålg Z ¦
/Åk
,
¦KZÐ ÷â @

= âW óðWç= ñO Å×g !*
kZ !` )u
ó óÑ1ñƒ D Wd

Û gzZ H:Zz {" ä
167

www.urdudost.com

UrduDost Library

N YëZ
# X 7‚b§}g7J
-ÌZ¹ä~!ZñþÌä~hÁ __ g â
¯ ñƒ D J (,gzZ Ñï eg »q
-ZÐ Ù
A Ug ¯ä }È X ÐB wï™&
+
ðe "Ð
ó Xó ìN*
´Zu
ó L LÑ1™
} hðÐ #Æ T
Þ ƒX ðZryYÐ kZgzZ ÑZ e ~ Ù
A %AŠ eg » ä~
6,‘ZpÆkZX å ;gL
Þ ¼ ñƒ D ;
B ÑZzäq
-Z~ Ýzg Å– X å N*
‹¼}6,
â¤
/q
-Zä}È å;g { e 9 Š ñƒD Yd

Û ~X å΃e » —ËÅ8
-g}gÈ
Ò ó ó! !*
L L¹ñƒD Z—äkZX ðWi ZzWÅ2
$ÐgziX à Z e~ì —úx ZŠ !*

/
Ï~k
,
Qq
-Z=ƒ Ì6 » kZ Z'
× X
ìg Ö
@™L
Þ }Q
+Vx ð¸ Zƒx¥ __ ì
Y~}#LZ6,
w2,v0*
%AŠÃß{àZzDLZX Zƒ4ZŠ~T
Þ ƒ™i~X ˆ W
X e{g:%ñZ—™ aλ} Q
+ 
Î1X 1xŠ™
! åà»VVZ—u YªZz
///

168

UrduDost Library

www.urdudost.com

ó óVƒ7?Í~L L
Ð M z} hðX ¶„g ôÍi ZzWÅ]~gqËgzŠX ǃ¿»]‚ Â?çW ð
™JZ ä ~X å Zƒ7qzÑgØ»ŠR,
ÌZX ¶„g}Š ð‹Ìi ZzWÅäÇÏÅ7
&f
¦gŠ e ãZ*i6,gzŠ ~hð __ Îx9Z (,uY c*
μ Ç Y¼X ïÄC
Ù !*
Ð Å9
qØÅ‚Ð }n ÆV”ä ñÅ}ogzZxÎgX ñWÃb‚|$
+a zŠgzZñh1
á »q
-Z äV,ZX ¸†6,~¢Å ð~ i ZzWÈ} (,Vv0*
X å c*
Š ¯ {¤™á
3g ÎÐ ù LZÐ ï¢~(,¶qe àå^3 Å|
è ñƒ ¾6,TÃðZ¢³»
yx 
á zðb‚|$
+Ì` W !ƒz »„ùÆyZÉ 7—µ Z ðÃR»tå4 (ZX å
ïŠwZ e~VλÆyZ,qÅä3vŠgzZwzevß ðågzZ
D™wZΙx˜y
» yZÉ
ïŠ ™™]Zí¹Z vß „: óB7]ZíÃ+Š kZ b‚ c*
Ø Zg X

<
Ø èC
<
Ù X
D ™ëZ
Û µñ»ä¾[Z N¹ZÆ™wJÃä3ÆyZ b‚ì yZZ
:
òZg j§d
$¾zÐ} (,
Æ[Z Nz[Z±Ì~#
Ö |$
+b§Å
ó óÇ}ŠÄÑkŠ {zÐzŠ…q
-Z ? L L
@*
Wg\ Z(,=6,Ï0
+
i: Zi *"gzZ ÏŠ ‚ÅyZ1ì qçñÔcÙÃJÅ<
Ø Zg SŠ1
(KZ Ïg ZzW~÷1 ì
ó ;g>
Þ ’g¢"gzZi *"q
-Z Ì~VÇZÅwŠ}÷Xì
Ô æÔ õszŠ ª¸**
îÑz~¢ÆT
Þ ƒXc*
WngzZHg»ÃŠp~¢~¢ä~!__
X Z 7,
òC
Ù !*
gzZ H ZŠ Z.
Þ »]¸B57™8°»gzZkg »} V
nÔx Y
` W~X å[V6,[³LZgØ»ŠR,
gzZ‰„g^N ZƒÈX åx¤
/Ìñ` W
|$
+ZzZzÁL Lðå‚B09~CðåX å
Ú Š,Æi Z0
+ZgzZ^Ô eñZÆ#
Ö |$
+
cgñX
} ¹ ]Z W,
ZÆ}okZ6,Ï0
+
i: Zizg ÅyZgzZ
n
pg yZZ6,ó óxi Z
gzZVz®LZyZgzŠÆ~œ~Š Âc*
CZ {o|$
+Z
# äuØZ { ÷Æy
D C
ó óí0*
yÅ**
L LÆC ðåyZgzŠ kZX H: Zzg ¨Z ¹æ[†aÆVÅ#
Ö |$
+ÃVÖZg
Ö /ZÆbzgÔ Cm"ÅÏ0
#
+
iä #
Ö |$
+X Zƒg¼»}okZU¬~º´Æ
E
+â Æ#
Ö |$
+gzZ V* q ðåX c*
Š rz
Û Z(,ÌÃyèE
L ¢gzZ ^g W{z´Æ éÅgZŠ™Ô
169

www.urdudost.com

UrduDost Library

zyóð|óxsZ~CðåaÏZ ì
ó Å]³ÌÅgzZ}o}uzŠå äVß Zz
Xì ~Š Zi W~g7ÃVß Zz+ âÆ}oõgzZ
~X
Šñ^ZzSŠ1B002ã½~uYgzZ
ë ó ó^ZzL LÃVzgqLZ ðå
» ðªó óyzg W^ZzL L„ d

Û ._Æ'ÆB; }÷X å Le 9 ŠÃP Ð ~ yZ
4 õ0*
Ð*Z~ ñO ÅF~ ŠR,
kZ c*
Š {gtäáZz .1åŠñgq
~ +Š AÌðåb§ÅVÍß}gøX c*
Š hg6,^v=ä kZX Vƒ YVV;z~
áZz Ïq
-Z ä~X åÑZz äYˆ½‚ ZuzŠ X å [Y*ZX
D™ ƒ @*
ƒ ¸¹

Hƒg »6,B04{zˆÆ**
óV; ¹Xa™Ô]¸ÎgzZ ¬ŠùZ÷äkZ óÅ]!*
Ð
X Z 7,
^~:
L Æ;ʼn
Ü z1
{Š c*
iÌãZ åx¥=
( ƒ eL LuY
DƒgzŠÐ Vñu Æàë~k
,
Š ~hðX ì Š !*
W}g )Æc*
gŠ ó ó G
é5ŸF

uY ,k
,
¦¼ ä~X c*
Š µñ»h
e ÷‚~ c?ä ~gZÎÅÏ~ c*
gŠX ‰ −

Îì1å } Y: ~m,
ôZ {z X Y7 0Ægqg0*
kZgzZ ,g@*
Z Å1â LZgzZ i‚Æ 
Ñ äWÃ}goÆó óyzg W^ZzL L= X ǃx **
» º´kZt Š
H™~ ó Xó ~g1yðL L
yZX
D ¯ ‚Z (,gzZ u%¹ ÃVzgqLZ ðåX¸ìg ® ÐVâ™Å\ðŠ
g 0*
kZX M7Vƒgq|$
+{z{ ZpVzgqÆogzZ Ëì @*
ƒŒgzZ ` Z'
× CZ »Vzgq
@ÆgqkZ X Î "(,s§Å ó ógqÆ ðL LgzZ Å”Å1â Í ÁLZ ä~™ V
Ö
Vzg o1¶µÅ•
M Z]g qx ÓXì *
@Y¹ ó ó8
-6,
L&
L å{g oq
-Z ™zZ 6ÆgfÚ

¸ìg®~\ðŠ¸·Ìh(( ó¶ðƒÅ~g » fÐVz”Æèì6,
Ø{Ëb (¼ å;gh
+y
°»~öÆgq~X H7W,
O¹äg ózîyZ=X
ó ó¢
a~¢^ZzL LËq
-Š 4,
Æyƒ N*
Ñe~à `Ø X ¸ìg™'!*
Å J$
+ÆäÎ
g »aÆ3Zz*Zq
-ZX c*
WJ
-i‚Vâ Zy
Vâ Zy

gzZ Å »°»ä ~X ì 3g/Û~
ÿLuq »kZ~ ` WíX ‰ WŠ c*
]¸B04gzZ 1â lñ{= X ]¸kŠ sÜ]X åZ9
åZ 7,|6,°¸z" KZŠp~X ǃ;g|6,°¸z" ~÷c*
ǃ;g}Š N ¬ŠX å¯g Çizg
__
X¸} 9~VñuÆà:Zzë~Vœõ0*

ìX å\~\WLZaszäzÔe
$Š ZÐZ KZ Ìyƒ N*
Ñe»u Yb§ÅoC
Ù
170

UrduDost Library

www.urdudost.com

ÎÅÏg e ð¸gzZ ð» ZkZXúÆkZƒ
 ¬q
-ZV˜Xì Cƒb§Å~–ƒx ¸
ðÃ:Ð *Š ÅC
Ù !*
X
TgÈ ~ wpLZ vßt b§kZX ì ÌðZ',âZ ó
VÒp
ìgzZVß ZzçZp ÛàÝZÔg Zi !*
TÔVâ »Š ',
-gÔVzÈð¸ì __ ôZz: óÈ
8
Šñ+],
Zi ~ Š Z® °» VŒ X à ó¢
a
ó ~R,
^ZzL L~ @*

/Ð t ‚Æ Vâ Zg¸g
ÅäÎVÑqX ¶: ~È0*
6,rI ¯VŒX å»|$
+Ó'ÆäÎØ{h
+
á nçX¸
r â ŠgzZ ¶u cÐ Òp!ÅVo¤
/Z~ öÆgqX ¶ce ベNŠ 7{Šñ
-i ZgŠd²Zƒx¥X åË~ y·Š LZìx»|$
J
+6,ó ó0*
:Z L L c*
gqg0
+ZX å *
@Y Z h Z
Ð$
EE
gzZ$
+çL$ÅVß ZzC
Ù !* 
@*
H3g~i Zg 8ÃäÎØ{ÆkZ™ J m
Š
ü.O q
-Z6,,kZ
-ZÃ,*Š!‚008 kZ~Y 35911XnY 3g™ XÐZÐ VzgzWúÆâ',™m{
q
Ð$
.
O

H7,s ”~ ü Æ,gzZ Š
H^IH »+™ å ;g Y Hvgq}uzŠÐgq
®m{ ðÃ~,kZ=X eY: c*
Ö i ZgtÐ x ZúQgzZ ÐÝÄC
Ù !*
®ÅäÎÐ
7ÅäÎØ{gzZk^Hõ0*
ñh ‚1åì‚à ©q
-Zt~Ú ŠX ðW:Ã~g »
„g ™ÐZ 3™ÅV
$Ñ^3ZZÌVŒX åg66,Ú ŠÐ { óÅgŠÝ¬ÃÌZgzZ
X ¶~ ~(,
Ì]ogzZ åJZ (,
{PX¸sz^~rI ¯ÐbzZiC
Ù vßgzZ‰
5µLZ yZ O%Z zŠ d
y» ä ~ X¸ ìg wï7 Å äÎHB56,{ ð½ÓG

Û }÷
»HB5Zl
zya"Ð[ˆÆ÷ƒ Wq
-Z°Z eB005å;gÈÐ}uzŠq
-ZXK} 9
ðå}g e" X åc*
Š hgVYHJŠ WäVzg ‹yZ7ØXì á
C°Z e+B89®‚ J¦
ǃ4X ¸ìgwï=z Lgâ Å J$
+y®Í} 9} 9vßX¸+
$Oh~ äg e
X ,Š™v6,
(pôËÃ,^eZ’kZyZg ZŠ)fÆgq
‰ƒ4ZŠ~kZ5š ëgzZ λ}°‡¼ {—Úìq
-Z~yƒ N*
Ñe6,3Zz
X åÖ~Vâ !*
i ~ m,
ôZgzZ ðåÔ »e
1X¸… Y: ~ m,
ôZX ¶ìØ{y!*
öX
å ;g &
+
ðe¼aÆÅ
WX å**
WB‚ÆkZwzeZƒšZ {Š ‚X c*
|:™w¸NŠ ä~
X c*
C ™Äg iZ6,
g eg W» sg**
ä~X ~ 7,Ã6,|ŠzŠÆsg **
gzZ kg »u ~ 

‚ Zhð»sg **
~s',
ñƒÝ ~k†} (,
-Z {z~k
q
,
Š „¼X ˆ¬ChyŠ¤
/kñz
ì **
3™ur]6,s', 
Š
H™~X!\ »]~B‚X ðƒ¢qa> q
-ZgzZ|ŠzŠ
171

UrduDost Library

www.urdudost.com

Ù ŠX å»}'
×"
$Ñ »sg **
X ‰ WŠ c*
áÍ',8
-gÆs',ñƒñ3~‚=X
Ît ‚!\ ‚ N*
gq
-ZgzZ äÅñe ì{Š‚ä kñzQX Š
H™s ™ÐZ~ Ù Š „
X Î ä™ÉÐ ñe~X å:gzZ¼Ã䙉
Ü z kZ1ì @Z'
× "=ñet˜ÀX c*
Š
HWŠ c*
Š
§Zz»„
 zŠ O%Zq
-Z LZ „B‚Xì Hnç ðƒ÷¡=ˆƒk
,
Š °»Z
#
ó óvZ e^;L L Y7 gzZ à~yZg¸g ìË{zx 
áq
-ZX åŠ
Hð6¬k',Pi 
ÛX
Æá
ˆ ½‚X ˆ¬äÑg eg W„ D 0*
{g 
á ZgzZ ðh yŠ¤
/ñƒ D Z—ä kñzX ì
µVYk
,
Š âZ~ä3úazíà ©‰ó óvZ e^;L
L ðƒZªÐZ Âc*
W: **
3Šz!*
Æ“
 ÍP X ¿gt ‚Æ kZ 6,öP ä kñz Z
# Zƒ yZªh
+'
× {zXì „g
%ÆÈ Zƒx¥X ¶AõZg [
+Z
Û Ð ¶Œ
Û }g)ÆkZX ¶„gJZ\¸Ð Vag 0*
7Ø[ZX Ñenç™ Wä§4ÝÈ{z¬ÐkZX åŠ
HH7x¤
/x¤
/
ÃVag 0*
-d{z1ì |X~ kZ
}{z´ÆM%ZgzZ\g-ì @*
™gz¢Ò ñƒ ¨ÃV ðE
Ðg¨ä~X Š
HW **
3 Z÷ å ;g Z—\W„ \W~':gz‰â : L ó óvZ e ^;L L
ª X ¸} 7,Ð ÄZÑï
ï
ª }g e" ~P1ì „g7I Â{)zxŠ ðà ¬Š
ìÃì}gøX Š
H3ÐZ™wZ e!)a%Ð6,
zZ~X åZƒšZÇ!*
Z'
× 1~gŠ & ¸
~ ŠZgIX
D YKg » ._ÆHZ f}g ø
ì+Š {zÝZgŠ
Ñ yZ+
Ì+ŠvŠ {z´}g øX
Çg ìã*yÌkñzäkZXì c gz!*
ìq
-Z » ›
Xì @*
ƒ+ '
× ÐVß )a%**
3VY
Dƒy¶ñÈÑÆyZg¸gkZ 
ìg aÆTå9 ŠgqgzZq
-Z[Z=Ð}°‡gzZ åLe Oq
-ZPzŠ
7Xì ðƒpV;z]gñ#
/ÍF
Ö ‡-Š Å J$
+
NŠ Ìg
e ó1NŠ ´gzZ Z9ÃY J$
+r
# ™ õG

=[ZXì µZz~×Æû„
á Zƒx¥ åó Y
ó ^ZzL Lx **
»gq/£kZX
f
e

gqkZX H c*
DgzZ »zg ¤g I Wq
-Z ÌñƒT e: ä~X f
eNŠ „ÀÂCƒ¸¬
¬gÇZg e å 4X ‰CY)•g Å r â Š}÷ÐgØÆ.ve ve ííJ
WÎ~ ð3Š ~g ëgt',{zgzZ L »ä yZ hñ{z {zX å@*
™ c*
3Š A
$™6,g @*
~¾u
Ð ]ñX Vƒ c*
WwÈ ŠZg I c*

B‚}÷]Z½»Æ ÷g›Z `Ñ Š
Hƒg66,
Ð VƒóÔŠ ZŠ {z X bŠ ]¸B03ÐZ ä~ X ã ó Y
ó ^ZzL Lvßë D 5 @W
172

UrduDost Library

www.urdudost.com

~gq &Ò6,ŠpgzZƒìg Y 9yZU ðt" Å}È ä~X å ;gNŠ=

H{g DƒDƒay
` W Zƒ4ZŠ
Hg¦gq*ŠÐ ƒ
 »uYtXì Ì{ Õ{|$
+
Égqq
-ZsÜ: ó Y
ó ^ZzL L
ñƒD â 
Û x Zg WX ¶ƒ~(,
~öÆgqX ¶ˆ¿g~~œ,z61Š ã
CÅkZXì @*
Y
\~ rk
,
¦VŒËq
-ZX œzZÅB05 ðÃgzZ ¶Ñ ÑÅB081 ã½]gñÅ Ó'
sßñ{g !*
zŠ7ØXì ¬Š Z9ûÑâ LLc*
Æä~ÃJ$
+˜ÀeÎä~X ¶
gØB‚ƃX å Î~q
-Z~öXce **
g @*
Zk
,
¦q
-Z ÅyZX : c*
D™!V
-ñÔƱ Û ,k
8
,
¦gzZ eg »†
 7X ¸ìg™{Š c*
i|
# z
Û zh
+y
Á]Š „vßX åÌ
b (ÆnC
Ù gzZáZzçZpÆb§C
Ù Ôñh1ÛVÏ
CxñgzZ H¤
/ZÔyZ Ûf
$rgzZ^
Hòs§Å} h Zu~ÂÐk
Š
½ZË~÷ЃÌVŒX å3g Î…ä+],
ZigzZ
Y
5_gzZ¸ ¶ } e, LgLgVŒX
§U*
W,q¼ X ¸Ñ ~ r !*
$Æ%% ëL E
"
x **
t Î=X
ä%*ŠÆó óŠ-W LtL `Ø 6,{7Ð <
Ø Zgq
-ZX 'Å`Š
H{g 
á Zs§Å"eÐ} (,
-Z™NŠ pŠ ~÷ä<
q
Ø ZgX åŠ
H1Ðó ó·Š Z LÆ
L y
t X ‰ WŠ c*
gzWÆVzg Z'
× = X ¹7~h ÇÐ ~q]osÜX ƒ Ì: Zg 2
+
¼
nP~"e™ aÎtä~X
f
ew$
+j§gzZ(tX¸vßÆ\„q
-Zƒ

™NŠ è5~÷X ÏN Yƒx¥'!*
Åx »¼h
+
á gzZ ǃ > »yZ ä·kZbŠ wZ e
Å ó óx (L La Æ gzŠ kZ ó óŠ-W L L~ Y 0531 Î äC gzZ ðv ~Ú q
-Z ä <
Ø Zg
Æâ',
~Y 67711X ågzŠ,gi »#
Ö |$
+gzZx (gzŠtX ;gì‡J
-~œge ó¯ãJ]
.Zg
Ø Zgñh1QX c*
<
¯ãJ]
.ZgÃuYQäó ó¯u @*
zZg L LX Š
Hƒ{ nàZg7Ð V.h
+”
Ægqm{X ‰ÌÅ ~œ,v0*
V»gñ¼X N 3Š V»gñgŠ **
PÅ *ŠUâ i ä
s§kZ ~ ®LZ ~ X ñWÃÌgqŠ !*
W)¼
z X ¸ ÌykÆ VÖZgú
¼g0
+ZX å´ñ)ÍWKÈ@W~öÆgqyZk
,
zkZ<
Ø ZgVZ q
-ZX Î"(,
Ð ]gñ,hŠ Æg Ñ" „B‚X ¶Ë~èâ LZ]gñNq
-Z Å|$
+VŒX åZƒ0
+Z
Ù 6,}igzZP~ cX 'ÌäZŸŸ¼6,?
C
Ø WX ‰„gvyZÐ ¿¼ óÂ
9
/ŸF
7#
Ö 3»kZX ¶~ 7,ÒÅVzhŠ Æ(
Ø Zgt c*
<
Wwì= X c*
WòC
Ù !*
Ug¯~ óõG
173

UrduDost Library

www.urdudost.com

™y.6,Ð 3c*
Pc*
Ð,Š Zh Z r â ŠÐ Òp!Ť
/Z Âc*
ó
Dƒ VYI ]”
g (Z3 Zg » Ö
@tHaÆyZz3,
X D™g (Z7VY ~zg: x~A çLZtXÐ,Š
aÆ3Zzñƒf
e÷‚~c?X c*
WC
Ù !*
ùZ~Vß ZÎyZ~! 7h
+
á ? YY 7
Ì~X¸ ¦vß °»Š¤
/
ÆkZX å ;g™k
,
½<
Ø Zg J h1 q
-Z~ yZyAgzŠ¼ óZ&
×
Ɖ
Ü z1 ì
ó ßà ©q
-Ztó2zŠ L LÎìX å3gx åßq
-Z~Vð; äkZX Š
Hug
ZŠ7 q
-Zizg Ë~ ègzZÐ
ó ,Š™sp~ èc*
u {ÐZˆÆ]æ q
-Z}g JŠ s$
+
t ó7ßsÜßt X Ï}Š}Š ^Åy¨
KZ c*
gâ Y óZ QÐZ lŠ¤
/ʼn
Ü zQ c*
Çá À
}uzŠÐ — q
-Zt @*
™7akZ›gzZgŠÅkZ~X ì Yƒ ÌJ$
+gzZyZ=
wi Z ª __ ì gzZ å¼ ƒ
 „Ð qzÑtì a kZ ›~÷ì
ó Yƒ sp~
@*
-Š __ ì y¨
KZ __ ì wYßtß yY a kZ __ Çìg J
-$
+Z gzZ åÐ
-Z'~ __ Vƒ;g ZC
q
Ù ŠÃ¾ÆyZ Â~ì
ó ¹ »]g J‡ ó7'!*
~÷t2zŠ !ì
aÎ~a@Wg !*
—Z¸
ó ìgïŠu6,k
,
½kZvß ðåó ó!ßt‰ __ Vƒ=g f
X åŠ
HÏZ~ŠpX ‰F,
Ñ!*
'!*
tЙÅVÍßx ÃCX¸‰ xb (1 ¸
ó Ë~
~ ‚f X Š
HÖ äl~ ñ‚ÆkZgzZ ¬Š |
# gŠgZŠt‚q
-Z ä~™^gzŠ¼
kZìIgŠkZÄt=X ÐäE ó óVƒ7?Í~L LÄg ÅpZÝ°Z2xj%
wŠX åŠ
HÌZi ZâÐx ÅZ~wø â Zg e ug c*
E&å–Ìâ Zg eq
-Z ä~6,qçñ
gzZ y!*
i1Vð7,t ‚Æ VÍß— ¯ ZzW!*
ÃÄkZ ~ˆ Æk
,
½Å<
Ø Zg å ;g {e Â
y ~ V-Š Zz Å‚f LZ óVƒ Y™È ¯ÐZ~13g i !*

Ð ä™ (Z= ä wj â
% i~ñƒ
: e: uzgÊpÐ"7,
æLG
¨
Vƒ7?Í~L L
å
ÐyÌZ
# ~1
åøθ
Vƒ;g Yä&
+
ðeÃ\W„LZ~
ÇV¹~Vƒ YÅdËÌ~
ǃÝqyŠ
H¼ Ì=
174

www.urdudost.com

UrduDost Library

å
ÆáÐy v WÅŸ1
„gs
¶!ZƒC
Ù !*
Æy
„g Ç¿tÌgzZ
Ä Zg Zƒ™VduZuZ
Vƒ~õ
Z , Z~
ìt‚Z÷V˜
ìt‚»ñ‚
'J
-gzŠgzZ
ó ó! __ ì Ü„Ü
CZ Â~B0
+
ñ@W™ Z(,
Ù ä ~ ó óøZŠ L LðW Z0
E
+
Ð ( å Zƒ !*
ze ~ ÄkZ~
iZzW~uzŠ __ ~Š i ZzW™VY ä ]g J‡ ?Ít ó å ` ™á x ³ » ä™lˆŠp3 Zg
X åZ9IwDZ ÑZz ugc*
Et‚ óBÅ@WDge Dge ä~ ÂðWÐ d

Û }gŠ

HfÐ kZ~Zƒ H®}g Z óSh ZŠ Ð~,ZgzZ ~ô cØÔ @Wk
,
ÑÔ ZnX|„z
Ð w2¾ÅyZz3,
g—L L Y7 ~ i Z0
+Z mºLZ ä kZ Ø7 ¼ ~¬ Ð kZ 

ëÇvg)
,ó¹ä~X å[ƒ6 ¯g,Zg ‚X Ω~X óc*
Ñ2Ã\W~
;g™–
 ,g IÀ` Wg c*
?‚V¹í __ ì êŠ 5y-ì
ó Cƒt ‚Ç!*
w2Z
#
ß$
+7?!Ïg ZzW'?V¹ ?, z __ Vƒc*
WÐugc*
E„VÎ6,
™áÃVzÈäóVƒ
6,
gî~Š ã
C ó
Tg „zƒ
 ëì
ó Lg m$
+‰
Ü zg c*
,zXá$
+V¹Ì?®X øZŠÐ
ä kZX ÏñYƒ]‡5ÐIwD Z~ uY å YaÎ7Ì~ [Zp~ !

ZÆyZz3,
Ð izgzŠ c*
Cä ~X ì {Š Zg Z »J
-“
gzZƒV¹ óñW“
 Y7 {g !*

` W}÷¹äwD ZX Vƒ;g aλ3ZzVÎ6,gzZì x ª~ge éE
5.G'ZX Vƒ;gNŠ@
? óì ãYá 'V;z óì ó óðZÃñc*
gŠ L LgzŠ½‚Ð VŒ X ì Š
H{gz~y
W »g IÆ

gzZ Ïìg ô¸gc*
góc*
Š »}QäIwDZX¸W &ZÎ ó@Š ~{ä~ógB‚Ì
ÃVâ ¶LZ ä kZ%• [Z Z÷X ǃ xgB‚}÷ __ ”ÅT
Þ ƒ™ W:Zz V;
175

UrduDost Library

www.urdudost.com

X Z 7,
^úÆkZÐÙñ{~X H{g 
á Z »äWB‚LZ=gzZ H qzÑ*
*™ ¦
c*
CØ»w2ÃgÇZge är
# ™àÇ™ÌÃyizŠ%äX ¶~9g»'C
Ù !*
Ægq
wŠ {0
+
i kZ~gzZ å Î~ [Z z wZÎÆ]Z|†
 gILZ wDZX} 7,^vßëgzZ
wD ZX ¶ðƒ]‡5 ~â YZ ~(,Ð kZ Iw‚ge ÇX å ;g aÎ~}g!*
Æ„
 zŠ
lpÐ kZ å m1 ‹Z%ÎX 嶂 »VâŠÆ4z]
.gzZx ªÆug c*
E }÷I
Vñ
á hõÅug c*
EÒZvßëX åƒ ÎZ Z (,
ÐZÐy!*
izŠg ZX¸Š c*
ÐZg ÃZ8
-g
¸D™wì î0ÈŠ n6,uñgzZ™Ô â Zg eÔ[Š Zzĉ ]ZggzZ¸Dƒ¦VŒÆkZ~
c*
b) Y ˜ÀóZg e }÷X êŠ wzg ~óZg e LZ ÐZ ~ „g „ ]‹ÐZ X
»]Ñì}÷äwD ZÔ ƒ ‹[Z®
ó V; __ å@*
™Ià
C{ ’{ÈgzZ¸DƒF
F6,
]zŒ
åI6,
gî~Š ã
CwD ZX à Z e™öâ 
Û ÅÄq
-ZgzZ ¬Šs§ÅkZ™ Z—ä~X c*
Š h ÂÑY
HÇÃ~ôÐ?! †KZ ä kZ ̉
Ü z kZX åme~ôKZ¬Ð ä™x »C
Ù X
: c*
‹Äg »;gzZ
H Z}
Š
.½p Ð Vߊ ÐÎz
áZ e ä VG {z
H Zb
Š
 ¯ zg Áì ‘ª izg
~ 7, {z
Å ` Z'
× „gzZ Ë Â@*
‹ÄZ
# 1å{Š Z−Š »ö;g ¯§gzZ d
$"O%ZÍg c*

[ºgzZwZjZÆV2zŠ äZ6,
®
ó ÆŠZg I ó'!*
Åugc*
EJ
-k
,
Š ~(,
QX å@*
™Ï?
]Ãp[Z™òÐ Vñu Æà'~g Û~g ø X
g Cƒ'!*
6,]Ñq/& **
Æ
ñƒ_J
-{ óåL7E!}½}C
Ù X åZÇ!*
-g »Ï0
8
+
iVŒX ¶_ƒ4ZŠ~
$f
¦ gzZñhzZ 8 I à Zz VÉX å ;g Y *
@ I™ Î å~ VX
RÆ yJŠ X ¸
$ g f Z(,
1ì lç î0œG
Ѓ
 »VÍß ðå~g Þ»X ‰„g™x »u~E'gúðåŠ
Ì]i YZ ÅCz {(ÆnC
Ù gzZì @*
Z™Ì` )Ð VÍß ðå __ !*
!*
ì g»$
+Z(,ù
Xì mZ e}Š
%NgzZ Z_s ™wj â VŒ
™NŠÃVz1((gzZ [Ñ@*
LgLgyZX åyjæF
(F~TóZƒÐku
pq
-Zg ¦
/Zg ø!
ë Ìó óßz»tæL LÃuY c*
WŠ c*
=
~kX¸\~x »Æ~g ZŠ',
wâ vŠgzZ ~Ǹ¶;ñƒñJ‡tX ñWö;
176

www.urdudost.com

UrduDost Library

QX
DZz™Ìx» » äh Âsg **
vßt Ð VzgÈ ‹X ñWÃ}{ C "Æsg **
4]Og~V½gŠ
“Ðg ·q
-ZaÆpÎÔÆ^Å^–ÆaÔ} ÀgÃaC6,
V ðG
1
ìg 2VY^–ÆV”LZvßtgzŠVÎÃÐà ΂ÐZ(,¬X ñWÃ
c*
Cñƒ¨äkZX c*
3ŠÃwD Zä~Š
H`@*
ƒ†ŸZ~ó**
©kZ6,
xŠkŠC
ÙZ
#
uR,
-ZÃVÍß¼6,x £q
q
-ZQX
\ aÆpÎ~\ðŠgzZì ',
gx {Ct
X å[ƒÑt
Ð8
-g»T¬Š n
pgw³Æ',
g~

HH ¦(q
-Z™g @*
ZÐ 'ÃVÍßx Ó Âã6,i‚Æó óðZÃñc*
gŠ L Lvßë
]g @*
ÐZ
ìgNŠ \W>
Þ t ‚tL L __ H qzÑ **
C ÃVâ ¶LZ äIwD Z
The Bridge Over The River __

¶µÌ™g q
-Z6,kZX ì ÝqÌZ

@Š ™äVÍß\W¤
/ZX ¶F
F6,wz**
g Æ"Pierre Boulle"á1 c Kwai"
Y
Æ â',gzZ x ( å Š
Hc*
Z´ >
Þ t Ð V-{Æ xëL 5E8E~uzŠ ǃ x¥Ã\W Âσ
V`6,V-{yZVYX å*
@Y¹Ìó ó>
Þ »]ñL LÃ>
Þ kZX åaÆÄgzæWyxgŠ
„¼Ð V;zó óX M
h™7Ìg¦vßë åŠ
H3g¹Z~wqT~HgzZ‰ˆÅ
E
B-²L L6,, Ã
ÆyÅ>
Þ kZ ó‰ÅV-{yZ ,GgZD
Ù B0008 V˜ å‘´ »x **
ó ó~g1 é5E
F
y!*
i {Š ‚6,ÃÆVzGg Ñ" X ¸ ‰ }g â Ð c*
UgzZ uÈ9X ¸ ‰ Wx »yZgzŠ
Ô C ~iE Ô ã*y Ô +5 Ô g7WÔ a e Ô ß',,Gt X ‰{+>W,
ñgzZ â~
ó‰Å Vâ ¨
KZ ,Gt Šz!*
Æ VE¶
KgzZ VPZX ‰Å V-{Æ â ',gzZ +”
} 9èzggzZ Vâ *Gg Ñ" , Z ~½ *Š1X å Zg â ä Vâ ¨
KZ)ëÆ yZ q
u¾k
B ÄE
2~cÏZ Ì[Zy¨
KZ‹|Šz!*
Æ]U*
Š qáZz¶Š™
G¼ ¹ÃVâ ¨
KZ ëÌ[Z ó óX ì 4 Âìg ¶k
B L L~ wì}÷!X ì ^
,YJ
gzZ b)Æ{%izgÆV-{~T åÌyT
$Ú ‚ N*
gq
-Z „ d

Û Æ>
Þ X ì ¹!*
-g @*
q
z ßÆ kY gzZ ÷!*
¼ X ‰¿g ,q vŠ gzZ ,k
,
¦Ô y*ZŠ Å VE.6,
X åŠ
H3gÃV-{yZ~XbŠ ð3Š Ì} ;Ñ

cŠB8 ä òg Ws
aZ Åy*
0 Y X ‰Ì,k
,
¦ÅcŠgzZŠŸÆ y*
0 Y VŒ

ðå~ T å –Ì)**
lgZ¦
/q
-Z V;zX å c*
îîŠzZ¹gzZ å Hú6,gC ðåÃY 1491
177

www.urdudost.com

UrduDost Library

Y
58E~uzŠ k0*
ðÃÅxëL E
ÆyZ¤
/Z¶ˆÅlgZ ¦
/
Ð ¨Z}g ‚ÉÐ x Zúä #
Ö Ó

aÆöú{zgzZ Vƒ ,q vŠ +Z c*
oèÔ 'Ô/ {”wEZ Ôg ÏÔ kÂg »‰ ã¶
K
` Z'
× lpgzZI ðZx Zúðå Î= Šz!*
ÆVÂ!*
yZ ó óX ,™y¯6,V# Â
e ´g
~r â ŠzwŠ c*
gÅÑÆyZaÏZX ¯7ãß »Ågz0*
4ËLCðåì „zzzX

Xì 7â 
Û g »]Ðc*
/_
.ò ÙZ » b§Ë
gc*
¹ÐwDZä~XñW:Zz~'оgzZVñŠÍ1vßxÓX¶_ƒx
á
18FgzZðÃÌZÎì ñƒÈIwDZX c*
äkZX
D‹îϹH
Š™{fgÃ
 ä?{Z({Zp
{ Ç[ZpKZ `gÎ{0
+â Ý»½yŠ6,
¬ZgzŠX å;gg˜ÃkC
Ù !*
ÐÙñ{ðÃC
Ù X 1{^
,Y»'
\W ! ]Z|z&Zp L L __ Ñ äâ 
Û gzZ`Zr
# ™wD Z7
-eZX å;gƒg »ÃäY~

g » ZŠ ZlZpÑgzZ m,
³wŠC
Ùq
-Z » ezzà ; Xìg Z(,Ìtì VZzg c*
gŠ s§6ZŠ Å
The Man With A __

¶ðW™[x» q
-Z Å &
+!*
§ __ ó ó&
+!*
¾L Lì

D™ ù »ÔŠ6,^1 R,
ñgëg !q
-Z &
+!*
›(q
-Z ~ ™kZ __ Golden Gun
b§Å„`WÇ!*
̯gzZ‰
Ü z~™ì t·Z óy!*
$ì x£{z¸X¸‰AŠ ñƒ
ä~X,g@*
Z,k
,
¦ÅÙñ{gzZc*
gŠÔkñƒD™„
 gŠ{" CZäVâZŠgŠ¼ óXó å
ƒ
ó lpgÎìX ‰„g®Ð]gZÑ@WÅkZX c*
!*
Š»gzZH¾¯6,
IwDZ{" CZ
-d
Æ ó ó–
YL LãØÅ™kZ Xƒ s1 ^Ñݪ¹ä ~X Š
Hw$
+~ Vœeñ»V ðE
ÌVŒQX –
Yǃ„gzŠéB003ÐVŒX ñƒD™w¾g c*
X ¶ðƒ~º´
ëXå;g™ ùÐi˜ðZƒ ¹7Âtó7c*
c*
5ób
ó ÃÏLL»¯ä ~X c*
gŠ ÌV;z óc*

!_Zi°'ЈÆVâzŠ
!åc*
Š™{È@*
z{0
+
iÃ^Æu Yä]‡5ÅIwD Z
///

178

UrduDost Library

www.urdudost.com

¬=ìQìÆzg=VZZ
~Š Zi W—Ãx Zú¿œgzZ l!*
lpÆVŒX
Æó ó}iuŠ Zi W L LpÆCðå
Ô[Š Z ðå~~œ,ƒg !*
X
D™õ6,
èâ ,¨igzZ ó ó>
Ø 
á Š !*
L LKZ Ì` Wì Ýq
Ð c*
eëgzZ y*y Ô uä ó ój ; x »x Zg L LzZgX å ZƒÝq rz
Û Z (,Ã[È.gzZ×
» ó ószwL Æ
L y!*
i ðåì *
@Y¹X åHæWgŠÃVzC
Ù âÆÙZ F,
AgzZ Yß SÔ^g WÔ,
wqlpëL
L ì q(q
-Z ó ój ; x »x Zg Lz
L ZgñƒD™yÒÃgzŠ LZX åzZg¸]

~0
+eóäÎ}gøìeì
ó 6,
ÐVŠc*
gŠì
ó ãZz
Û ÅyJŠ~VX
R}gøó

»Sq
-Z~ ,¨iÁZ ¸ZÆr
# ™zZg~wì}÷ó óXì Y™!Šnc*
g!*
zg» »V¹; gzZ
? __ ì YoV1g8
-g6,
}iuŠ Zi WkZì egŠTgzZì e L
L ñYc*
Š™†ŸZ
!ó Xó ðƒ:¸…I:QóV;gzZXì ^g
LZ {z ` WX å»IwD Zy¯X c*
Š h ÂÃ~š
/Å]â ¥~÷ä p~u" Åy¯8
kZy¯1å;g™y¯=™wï‰
Ü zgzZ åŠ
Há ä3Š ~1Å]ZC
Ù Z Ôæ ËÃ\z¤
/
PzŠX c*
ŠÄgy¯Æ™{°z»x 
á ä~X Çnƒ: :Zz¬Ð WB7x 
á {z åHa
}g !*
Æó gó Zi !*
mze L L6,Vz1ÅuY ä ~X å‰
Ü z „‰
Ü z k0*
}÷gzZ¸ W &
( ƒ eL Lñc*
VV ~(,Kg ó^1R,
ñÐ ó ó G
é5ŸF
gŠ6,×Æû„
á X å 3gͼ ¹ ~

Ô Z&
+Z Ô VÔ ~!Ôv‚vßò £V˜ X
CZ™§ÅVz1sz^gzZß™á ÃVj(
ñ=~ V¯ Kg KgKZ J
-V׋gzZg ZizZ Ô} ÀÆ y™á Ð ` **
ZÔ T

gzZ i ˜ „
á †Р×ÆûëX Zƒg ZÎ~ õÑ*Z q
-Z Ì~X
D WÃÛ
3 Zg WÁ b§ËÐ ó óÑz&
+
Í LÆ
L ßzgzZ}g DgzZ^1kƒ ; Æò N WÃVV
s§C
Ù VYì w=Z(,
~Vj(gZi!*
ðc*
gŠt Š
Hƒ{iZ0
+Z…~k
,
Š „ ~hðX ‰:
‚óû]gzp ói‚ »u Yó‰„g^úÐW}g ø^1R,
ñÔVV~(,
KgÐ
B‚}gø ƒ
 i ˜ ã!*
Š !*
g ZŠ',wâ gzZ VZðŠ ÞZÐ ~1ó}g oÆZ e,—ugzZgq
Ð Vâ kgzZ N Z²zŠ CZ—gzZ CâÑÔ a D ZØB; 6,i‚X ¸ìg^áƒáƒ
yZX ¸gZÎÌvßò £7b ( sÜ~ õÑ}g ø X ¸ìg WÃÌñh1 b Ä
179

www.urdudost.com

UrduDost Library

ÆZ e,gzZSZg Å Y¤
/Ô „3Ô Cò £ÆÒ»gzZwjZÔ vßD Y D WÃg !*
zg »gzZ íŠ~
X ‰„g YãTÐVƒ ZŠ ZgzZ\RåÔ k]LZ ÌVH±à Zz°g0*
` )gzZ<
Ø Zg ãZ*i
ì @*
Y¹ÐzzÅVß ZzÏŠ !*
W6,
yZgzZVz18
-glp1ß„yZ ó óßz»tæL LÃu Y
ÿÞzgÅ b§gzZq

-Z6,VE0*
yZ ì
ó CY7,0
+â |{Åg Zi !*
# ˆÆÂe `g΋X
Z

D™úæ6,
m{‹úŠ ÅêZgz8
-gÃVj ( {)zó óíÃ@gzZ L ‰
L i ˜} (,Xì @
-d
.-H
ÐWa[òZzwâCZVV KgVÎS~k
,
Š „¼X Zƒi Z0
+Z5™I(q
-Z çG
Z Zg øX
qC
Ù ã½ÅwEZÆ{%izggzZ‰ÅVÂgúVVF,
{Šc*
iX å**
– Z(,
©X 't˜ú
Ù ~ÏÑ Ñq
C
-ZVH±zŠ µ Z¼ÐƒkZX ‰Šñ|
# z
Û ñZ',
`#~B‚
ÅkZ~X å;gµu0*
ÐÄÑŒ¸ŠX ‰Ïui**
ÌŠp{zX ‰„g Ö
@wYÆn
.-H-dZ Zg øˆ½‚X ;g @*
çG
ƒp#Ðg Zi !*
s ze6,ã0*
kZ~k
,
Š °»X e {g:%ak
,
¦

HW:Zzà
6,V†ƒ
 o ~(,âZ Ž *Š ~ Vzg Zi !*
Æ uY ì s Z ‹Z » kZ =
V“ ð¸ X ¶Šñ„
 z ›â 
Û à Zz äƒ »: q
-Z ÅVß Zzyk0*
}÷X


ÅèÆÈ~ ! ÑÅT
Þ ƒIwD Z ÂàT
Þ ƒ Z¡ Z−~™h
+y
`#ñ¦z ZaÆ
ŠZgIJ
-[Z~~{~÷gc* 
Å7ðÌä~@*
h ;Š {z¬Ð kZX å;g\b§
aÆ3,
e¬ÎìQX Z7,|™NŠ ]gߨ~÷wDZX Š
HwÈ Ü$

ó Ã
L‰
Ü z»
XÐ,™ê

ó KZ]ZgˆÆkZX
º.
$g`g!²q
-Z
Zƒ¯ y*6,uYZg7ÜÆyŠ ÀÆzZg ` WgzZ 󶬅x 
á óåc*
Wág »wD Z
+zg etL
L Ñ äC Ì…._Æ]Š ¬ KZ r
# ™wD Z¸ ‰ gzŠ „¼ ëX å
ÆIwD Z ~ Tì óT
Þ ƒ@gzZ Lt ‚ {zgzZ óì ~W†
 7 w¾6,B; ZŠ ì
ó ezg
~{#g » { 
á 9LZ ä x â X ¸ D™ Hx ª óx â Ã
L%‚LgzZ óe Zgy»si L{z´
Vƒ ;g CÂq
-Zì w¾X VZ u¿{z ¬ŠÐZÐ Vƒóu‡ä~ ó óX
‘™Ö
[g ó ó __ ÐVƒx¥"ÂÌx **
ÆVâ YZyZ óY7ñƒD Z—ä~ __ Q
¢Š
HWX Îäƒ~h Ç{zgzZX ;g W7¢"ó
ºá ~T
Þ ƒkZ"gn~Š
X ZƒqzÑQ{zÂc*
ç¹ÐZä~ó óX Vƒ Cu { ó ó __ ƒ CÐWQYZX ð¸}÷
180

UrduDost Library

www.urdudost.com

B; vß °»ÐWÆgqÅvÐ Lgq
-ZX ¬Š s§kZ ä~X dŠt ‚{z ÂV;
DgeÐ Vƒ @*
-Šzy Ì` Wvß ðåX ì gqzyt X c*
Cä w
"D ZX ¸} 9} h
äkZ „ R˜6,hñq
-ZX
D™]Ha',ñOÅ<
Ø Zg|$
+Y7„
áJ
-[ZX

} 4,
á L LÅkcvßò £ÐZX ó ó+âxZŠ e ]gL LX ì uvg Ð ƒ 

 ÅVŒ¸ óc*
C
Ö ÓtzgzŠt!Ðz™ H„
#
 zŠ ðå}g v
áÈ c*
Šˆä~X
D 5Ðó }
ó 9
&‡q ðÃVŒ {z´Æ*·Z”!*
¹ä ~ X ¶:h
+Š ÿLE
gzZg:Z f',8
-g Ô 'gqÅ
?ì V¹T
Þ ƒy{
î²Zg v{zXì _µuÈ}Š ZP
õ
Z Ë Î (Z 7
-eZX ˆx˜~ 5 Zg ßq
-Z ðƒ Cg¦
/Ð VƒZC
Ù
á &zŠ ~h Ç
„g #Ðgzigziuñ! ²gzZ ¶™ÒpgzZVZðŠ »[·~cX
‰ W~y4Æ
g Ñ" X ¸~ ! ²eg1 í‚9VŒ X å @*
Yƒ »h
+
á ™ Yg0
+Z1å M °»3 ZgX ¶
åŸ » ó gó !*
6zZ L L6,B0*
Ås§q
-ZÆ5 ZgX¸ìgx~ DDKZñh1! ²
E
Û w¤
/ðåKZf
¦Äb§Åîi~ð¯Æ±ãZk
,
ZgzZ ! ²yZ X
V ðG3Ò›¢lpB‚Æh
@*
ƒ YZ **
31ì kZ‡( Îì ?ƒ ñWá V¹tg c*
Y7 Ð wD Z ä ~X ¸\~
™‹!
g Z0
+
á ðÃtX Åzgt ‚Æó Šó ƒ ZŠ1Z ê L Lq
-Z ä kZ ~h Ç __ Vƒ[Wg!*
-Z~Xì
q
Ð wD Z ä ~X ñƒ*‡6,öà Zz äÃq
-ZvßëX ¶¹ƒ1å4: yZg¸g
! uÃgzZ Kzg ~gzHB‚X c*
Šgeg W»r~gzHgzZ[· úÃkñz ä kZX zŠg eg W„ ?¹
ìg `~q6,yZg1Å}–aÃVY±Úe"1OP[²zŠ6,öÅt ‚}g ø
» ó“
ó Íw'L L6,

Úƒ »SX¸ìg YD™s ™B; Ì6,yZgÅVY±{z„B‚X¸
Ìg 3Z »x Y°]¸B05gzZ77!*
glƒ» ó ótgi ZìL L„B‚ÆkZ1å–)**
y ´Z
ÌVŒ ä V1²¶„gƒ]ªgzZ ¶„g µ ~&
+
ȹ(t = VY 7Ø X å Î
+G
Zg øB‚Æ Ùñ{ ä kñz ò **
$z X å 3g™ï6,º´}g7 aÆ T ÷L ¸KZ
f
X c*
Š`6,
ö**
3
x ¬ gc*
Z÷X ¸ j
+¯VâzŠrgzZ [· X Š
Hƒ sz^~ ä3™hgÃV1²~
»**
3X ˆ~h Â8
-N*
ÅrƽYgzZ Š
Hc*
|gzZg eg Wq
-ZX åuZgplp b§ÅVzgZŠu
 g I L L~V¯wL ñ6,T¶~9¡‚R,

ñzŠC
Ù !*
X ‰ JZÐVŒvßë„ D™
181

UrduDost Library

www.urdudost.com

óe
$Dó«™ÅyZakZì Ð Vj (VaãæW~(,ÅCðå`Ø X å– ó óÖ7
‹ZÖ7x ÓÆ~¢kZX ÐhZ= ]!*
tXì mºÖ7 taÆ#
Ö sgzZ ~Úg
°Z e óN W:VYX
D W7Ðã%
O{çgzZò3,
ÐVj(gzZ
n
pg/Zz~g7Ð
Xìnç»hsgÅëgŠgzZ
ódŠ Ø »' ðÃdŠ ¹ñƒ D †= ,
-àÇq
-Z ä wD Z „ ä
ˆ ~ ~h Ç
Æó ó°g 0*
` )gzZ kzu^gjZ L LsÜ],kŠ¬ X àÅ[ ä ~X ñY ` V;z
ÇÂõg @*
ÅyZg c*
¹Ð wD Z ñƒ D™È [ ä ~X ¸ } 7,}½Ðg 3Z
VŒnç» ó ókzuLtL Q
Ì6Æ}oó
”g ¡gzZpÑÌvß ì
ó uV
X Ñ äWVŒ áZz kzu O%Z}g vÐ Z
# ¹ä w D Z X Š
Hƒ qzÑùgzZ “

~¢qaÆ"R-R"VŒ Y¯O%Z yZgzŠÆ k
B Åx **
$z X å: â i »Y 1691 ã½
f
äV1²ÆÆZ wçQ ó ó¾Þg hZ Æg L L Îì ?È H ó¹ä ~ X Ñ ¶Š
V ŒX ì *
@Y¹Ìóà
ó »{k
HLÉ
L ì¼
A ÅVzHZsÜ: uY` W óc*
¯#CZÐZ
−i ˜ »V26,HÐ ´ ˜vŠgzZ *`
{z´ÆM%ZaÆó gó !*
ÍÍ L gLzZ'V
$**
Æ
Xì @*
W™−

G
(
Ÿ
3
VY ðWç~(,
=Xì óà
ó »V¤
Û L LpÆTì ó óï

/L Lx **
**
Z6,»uY
FG8

ÐgzŠ¸ìgg*к´q
-ZvßëXì @*
g åÐx **
ÏZÃu Yðåx ¬Ì` W
Hnçy
WS(,
÷¡~÷X c*
WÃeg1» ó ó8
-
Û â L L@*
Ý„B‚ óc*
WÃí‚ » ó ó{B¨L L
ë™uzg}g )q
-Z ~h ÇX
º ~ ÏZ gì ' »}°‡Ìt ¹ä wDZ X ì
ú°zŠ6,} i ZzgŠ X ñƒ 4ZŠ ~ '.kZ D ;
B ó óVƒ Š
HW~ ~ôÅV¤
Û LL
g0
+ZX H4ZŠg0
+ZQa]¸ ÎzŠ ó¬Šn6,
zZ … óà Ùˆ~g ø¬ä Vâ ZUëƒ !*
¸ìguê6,ó’
ó êL Æ
L ó óó¡â L LVH±Æ±ò £g Ñ"6,gj÷Z egzZ ¶Ýzgîæ
c*
.gj÷Z e~Ýzg!Å ~™%X ~ñöà Zz}g )gzŠaÆvÐgØä VÍßëX
ÅwD Z ?ì Š Z% HÐ ó ó8
-
Û â LtL ® óY7 „ ä
ˆ ä ~X ¶îæ Ýzg~ w; 1å Zƒ
ì @*
ƒx ÃCŠ Z%ÐT
ë8
-
Û Ã ó3,
ó g ÃL Lvßò £ å;g C{z1‰gzZ},Ã
LZ äVß Zzä™ë Z
Û HgzZ'Æ*Š ~g ‚Ð cŠ Å ó óii
+Z L LÐ Vß ‚PÔX
182

UrduDost Library

www.urdudost.com

kZa kZX ì kZC
Ù z sp » kZ Ì~ u Y X
ñVZ x ZŠZ õ™Ð àe LZ
Ì6,
kZVÑqX
‰bŠ™ÈaÆVÍßx ÃCÆóM
ó %Z à ÑL L} i ZzgŠÆ'
<Z`
Æ ó óii
+Z L L H c*
WÌwìt „B‚1ðƒ ]ª ~(,= X ì „gƒ}Šá ~(,
Šz!*
Æ x ZŠZ õ™gzZ sp kZ ðWÌç„B‚ ?
ìg x˜a O%Z sÜ

’êL
L ¶„gƒWZ Ìt…yxgŠÆVÂ!*
X ¶6,
[³ÙÃH~ó ó~ôÅV¤
Û LL
ðåò £6,i§kZ Zƒi Z0
+Z6,G
gÐg¨X
ìg 7,7VYA}÷w1ÆäÇ ó ó
?ì 47i»Zx ZŠZõ™»yZg *
c c*
Š »}ÃwD ZQä~Xì ;g #eg kg »äÇ
6,VÍß¼ ¹ä ~?,™ Hvßtg— C\W óY7Ð ~q]Š X~(,ä wD Z
Ѓ
 aÆ[!*
‡ÆkZ1ÐN 0*
$Ð n%~fñkZ „v߼РäÎ~È0*
~(,ä wD Z ! ó ó®gz ~Š s WãmuYL
L ǃ **
U Ð ã%
OKZ ¹Zg 3Zt ¬
ëñY µØ t¤
/ZgzZ , ™C
Ù !*
wï"ÂBÍvßtk
,
½~g vz¤
/L L ¹Ð Ϥ
~ __ å ;g { e 7¢
CÐ q çñ~ !ì ¿g #
Ö sÅVâzŠ Â
ñWÐM%Z à Ñ
(C
Ù h Ágq óg Zi !*
ó3g óx 
á óðX ì 3g™xŠ ~ u **
ä Vß Zz ` ) Âq
-Z ó¹Q ä
Æ yZ {z´Æ ×â {Šƒ" kZ X g c*
ì ™nç ¹ä~ X Ω 7
-eZ wD Z !¢q

§Zz„
 Š',
iq
-Z6,
™fÆ` )X Îì™uzg çwD ZXì¼¹Ãä™7à *Š k0*
w‚zŠ {zX åàgex **
»kZz™n
Û X ÇVƒ C7x **
~ug c*
Eì „
 zŠq
-Z Z÷X Š
HWŠ c*
u YL LÎì ÂZh
+™ä~X åg1 Z(,Š
H:Zz Z
# X c*
W~ eñâ zg} (,uY I
áCZ ~(,ÐíX ¶{²zŠ ðåg »/Š1/ây!*
öX å Zƒ **
Y Z÷~°g 0*
` )q
-ZÆ
_m{q
-ZaÆ×â ÅV]vgQXaZÅgÐí]¸g ZD
Ù ˆÆ7
-g ezŠX BÐ
ˆÆkZQX ‰ áÅ DÈ POŠ Z~[Z óHŠ Zi WÐ k]Êpä ~OŠ ZX c*
Š t6,
$Y ÅŠ°Á2i ˜ÑZzˆ]zŠzŠ Z÷Z
+
# c*
W‰
Ü zkZ lƒ=X „g: Ýzg~V¨Zl


A aƶŠ…ÃáZz .X à^g7*Z @*
7,@*
/~?
¤
Ø Z<
Í X å[ƒi Zz6,b
è â
! àg e {ge" Îì Â[|ƽwŠZ
# wD Z !ó Xó ¶„g Zh Zt ZèZ÷Ù
A à { ÂÑZ eB;
9 Š ÂÌúÐWÆ°g 0*
` )X ¶ÅÏZ tÎì ñƒ ïŠ à Ç! ºq¡q
-ZQ
"×â Àt ó ˜ ì ǹä ~ X
„ } hðkZ‡°g0*
` )}g ‚[Z X å
183

UrduDost Library

www.urdudost.com

!ƒug I

Vƒ ZŠ Z KZ ðÃC
Ù X Nƒg ZŠ%N ™‡g kŠ~[cÆÝzgQ Zƒ Zƒ0
+Z¬6,nZ

™| m
| (,ëZ eP ~ x u kZ X ¶^~ ÒÃÅäYá '6,}uzŠ q
-ZÐ
ðWÌZ V;ó
ëZ ePtX ¹~ÙÍuÐíäwD ZX ‰„g `¼ÆVz`LZ
gzZ ¬Šs§ÅwD Z ä~!
¥gzZXdŠN ZŠ Z1
Transvestiteƒ
 tó

äkZ™ÍtXceãYï~¤
/e ~i Z ³Z"Xì à™åf
$ËZ e6,
uYä?® ó¹
-d
~ w; Ô Zƒ »ñ÷Z e ª„B‚ÆkZ __ c*
Îðs ”†ÑZz ¶Š™g1ÃV ðE
gziq
-ZX ñƒ4ZŠaZªgzZ ®6,VznLZ6¼ Ô`Z¼ vßäZ6,Ô ðƒÝzg
X ðƒÝzgšÑ~w;X ZƒqzÑñ*ÐuñäŠ5X ðƒÉÝzgB‚ÆôÄg ZŠ
.2µCgCg H³gu !*
5_6,VÌŠîæ
G
ÆkZgzZ} çE
" äVY±gû6,áOæÅy¯ éh½G
¬Äb§ÅC
Ù i~ w; }g7 VH±t ~k
,
Š „ ~hðQgzZ Š
H` @*
™g (Z ^ÅÐW
kZX ålñ{Ðk
,
Š ~(,
IwD ZX ¶„g ZØb§ÅÌ **
6,f õLZ8‡gq
-ZC
Ù XI
ÃÏZ ä l
" ‹|gc*
¹ä kZ ñƒ Dg˜ÐZX ‰ðƒ ¨,ÃÅkZ6,0@
Š c*
Äq
-Z Å¢−{É 7{L»l
"=‰
Ü zkZ ¹ä~?VYXì ¹~²
á Å¡
IZ
ƒ Wug c*
Eg !*
kZz™{°z1ƒ ‹gz¢ 󹙢ìs§~÷ä wD Z ?Ð’X ì „g W
Ìy{C
Ù ¤o ZcÑZz~z KZg vXЃ ZCÐígzZЃ W™áB‚â−{ݪkZ ÂÐ
ug c*
EÌZ
# vßë®
ó {zX Š
Hù $J
-[ZÐíì ]ªX å;g™p°~(,ÅkZ
y¯{z´Æƒ
 yZ ó{²x» ZOQ óB7›
Û Ð VBÅ yÆg/ãZg Âq
-Z ó‰
X Hc_Ðì" äwD Z óƒ ‹ÂÄ{zíXƒ†6,
Z F,
c*
ËÜu Y?ì ¸ØÂz™
-ðZ ÅÄB‚Ænz `
J
@Ƴg\WX BŠ s§~÷\W7~gz¢ ¹ä ~
!Ѓ Yñ0
+!* 
c*
Ѓ ‹[ZX
M
hY

d
Û Æw
"D Z~X å˜Óè"Ë~\WLZq
-ZC
Ù X 1{^
,Y »k0*
k WLZ ä ~
: ì yZÄÂV;X ZƒqzÑZƒ@*
ƒ

184

www.urdudost.com

UrduDost Library

XX1Šnq ça †` åæ ^Ò lç`ZZ
Ð

ä{

Æ

M

ðË

 C

Ù {z 6, Vð+ Æ ]Zf
™ á
ì
ì

C

w


Û

6, Vzö

a ** {z

„g

Ÿ


Û

„g

ñ VZ

Å

£Z

~

Vð;

ñeg 8
-ðe uZ {z » Œ
¶ „g 8
-â ¼ Ð VzŠ%
Å

~gz$

™ | (, ÐW „
°Z e

Æ

n
¸

ä

gzZ

V¶°

Æ

~Šg^

~

VßC

3g

VzŠ%

wZ e

# 6, VŠƒ ui**Æ ‰
Z
Ü z
›I
»g

å
[
Å

3@*Å uñ

_ _

³g
Å

$Y
+
à Zz

»

Q

y

VØÑ

Vzy

Š%

Q

gzZ

KZ

ñÎ ~ l¨W Z
# Ã ]Zg

~g ‚
NW

~

[Zp

£Z

£Z

Ð

Ùñ{

„A %~ Â,zX Š
Hƒgz¢ NÐ z¤
/kZg c*
ÎìX Zƒ W,
O Z (,Ð ÄÅ¢IwD Z
Q óñYWŠZg I ¤
/Zƒ YZ Hg c*
, z __ g¹ì g¹¹ä ~X Vƒ [ ƒ@»kZ
185

www.urdudost.com

UrduDost Library

kZ[Z wŠ »VÍßëX Ç} 7,**
W Â[Z V; ó¹ñƒ !μ ä wDZX ÏVƒ•g7½
ìƒ
 ¸gó c*
¹äwDZX ‰JZÐV;zë‰ ]ZgX å[ƒ^eZÐÀÅ8
-gvZg
2µtóãYwDZ ¹ä~?c*
.G
{)z{)z÷ZeWW }
ó çE
W7INì 4X '~
ó uY
H
5kg$ Wq
V Œ Xì › ë H
-Z~ NgÃ6,ÅyZXì 7}¬Š ~ kc ä ~ ` Z'
× »
ÂÃV1²…
y Æõ
Z gzZg6ÐF,
Æk
B ÀÅêZg z 8
-gt X 7k¯1ì¼ ƒ

X Nöó óíÁ L L~T
Þ ƒLZ"gó¹ä~ __ $
Ë {ñ7wŠ»<gWËì$
Ë !

Ü zkZX ó óx%L Låx **
»q
-Z~yZX¸yZg¸g F~! ÑÅT
Þ ƒge éE
5.G'Z

ó óÖ
@c*
î LB
L ‚Æ\z¤
/LZ ðÀwD ZX Zg @*
Zв™IIó óíÁ L L ŠäVÍßëX å
KZÐ]i ÓÅ `gÎó
AŠg«} (,
g c*
¹ä~X VgB‚~ å|gzZ å;gY
ðÃL ‹ ä ÂX ~ Ï0
+
i H HJ
-[ZgzZ Vƒ [ ™VÙZÐ VzØgzZì ðv"
a kZÐ Vƒ 7VŒ ÂÌi‚}_‰ ó óC ðW‘P L LQX ƒ Hx » »}°‡
Ì=X ÇVdŠxâgzZ³gÔ uñÅyZX ÇV’Œuß ðåÀÂ~X YÂð¸}÷
1ìgl»VâzŠ j
x g c*
óÎìQX ;glñ{œq
-ZIwD ZXg c*
ÄggzŠÐ ?
Ø Z—à Zz
}÷® ó¹gzZ Ñ$
+qçñaÆ%$
+eñ»kZ ä ~X ì t
Û H~ aÎÅVâzŠ ë
Ù Š s§~÷ä kZX ©
8™7VYg !*
zg » Z‡ðà ÂñOņ
y ™0àÇgI~wì
Å ó óbZ ØL L~ uY Â: VYX ¹ñƒ !Îä ~ __ 3ƒ ? } ¹ñƒ
Xg c*
ì CgzZ8
-â ~(,ÅkZVŒì sp » ó óii
+Z L LJ
-Z
# __ ì ꊽg S» ða
¸ ìgózZñz}g ‚Æ ó ó x%L L __ Zg âðs ”†q
-Z wq ïE
L i8äIwD Z
 ä ~Ã ó óf


/~ŠIwD Z }D
Ù L LÆ™{°z »y¯‘
 ~uzŠX ‰ƒg ZË™ Z (,
Ù
E
X Z 7,
^s§Å} # LZgzZ ¹í
///

186

www.urdudost.com

UrduDost Library

xâðågzZ ~’År
# ™zZg
iz0
+Z¯Ð lg !*
ÁÁÅÌñ" i ZgŠ6,_~} # LZ~X ì ð‚ÅcŠB7
Ë'X ¶éZpÅäÎh
+'
× „: å ;g {e Y „Ãå
3Ð _: X å ;g™ÒÃÅäƒ
Åöâ 
Û ÅñeÆ™y¯Ãkzuxzgä~X åc*
WB; µñ»‹»ˆÆ8²%ÆÑ
ñz {”?q
-Zañe å ;g™„ å⪠~ ÌZX H{Š â WÊp6,™ oè¼gzZ
B‚X c*
Š}Š :ZzÐZÆ™\Š6,.
Þ gzZ ¹Ã¶ŠÄg „6,_ÏÅñe ä~X Š
HW
{g Š
H` Wì x¥Ã\Wu ó´b7 7
-eZ å ;g Y™ƒ lp{z __ ~Š †ÐZ …
$¼ „
À&
/ŸG
H` {È X Ç õG
Š
Šgz¢\W ó**
ì „g^{D‚ÅzZg}g ø !ì ØcZ6,~z KÐ W

¬Š 7J
-[ZØðû ~zKðåä~íX Ïìg ¹J
-“
 {D‚tóÎWÎ~1

ß~ xzgB!*
~Æ™ »âgzZ ñe X ñY ¬Š Âeg œZ » ~z K ä· ÏZ eÎ óå
yW óλ ~zK¬Ð äYC
Ù !*
gzZ ð¯à \ SŠ WÅñe ~Qðƒ`Â
™ƒg»X Š
H
™<«
 ZM
m ~X¸ìg^x Z¤
/
z6,
~y!*
i ðå6,q
-ZC
Ù 1h
+
á åM
m g e c*
&óH
å~Š }D
Ù L LX åx **
»ØX ÎÚ ŠÃx Z¤
/
z6,kZ™ug~X ~Š ð‹‹Z(q
-Z å ;g
‘ ™{Ð uñi YzZg ¶„g C {²zŠ à ZzDLZ izg „¬ c*
WŠ c*
= X ó ói Y s W
2!ÃZ eq
.E
ð3Š ~çH
-Z6,tØztzfÆó óóŠ 1Š Zw1òÈzZg}D
Ù L L~x Z¤
/
z6,kZX
n
pg
} ™ÉÐ i ‚ŠpzZg1å‹D™46,
uÅVzg »®gzZ®ÃVzh Zgä~X ¶„gY
# å;g O~ë!*
Z
Ü zkZÆz"

.ëÑ**
Æxzg ñZÎX å‹:B
ó ‚Æ]g 'Ì{zgzZ
Z (,ØX Š
HÖt ‚Æ ~z KgzZ HuF,
x Z¤
/
z6,Ȍ
3C
Ù !*
ä~ X ¶ðƒ Ðv W~à
X ΕNŠgzZ Câ ¥
¶ðƒ~M%ZÔ `‰öZa Å ó ów1òÈLz
L Zg,âÆó ó~6 L LÅCðå
I
ó óK~uãZg LÉ
L ZƒÙ7` @*
èE
L j8E
»yZsÜ:~Y 0591Æ™Ýq~Cg ^
,
νdZX
‚f {Š ¤gzZ c*
¯ Ì{Š Z−Š » uñ! fÃzZg ä ö;g ¯§gzZ ½! fX ðƒ Ì~Š 
áÐ
Ì]!*
™ÁÐ VÍßx ¬™wÈ>
Ø 
á Š !*
KZg—~ VEÅuñ‹ __ H «Ì
Tg1ì *
@Yc*
Š St
Û »i c*
ZzŠú~VEyZX
D™ÝqÌdzŠ ZŠgzZ
D™
187

UrduDost Library

www.urdudost.com

~’r
# ™zZg Zƒx¥?ǃ@*
ƒg !*
X(Z~w‚ìtwZÎ __
„ó óã4ñL L{z
ÆkZX
n
pg \îh
+6,w9áZz äO™ ÎxŠ n¾.
$g ¯gzZ ð}Ô ~ë!*
Ô ~ÄÔ
4µY{z´
}g !*
Æi ‚gzZ uñX
ïŠ ÌK
M F,
uñŠpX
DO[pÌâ \ gzZg éH
5G
® ZƒkC= ó óX ì C™ «»ÈjB‚Æô¸uñL
L ìt,» {CV˜ ~
g—1
ìg O~’(ÅäOÈ »k
B ó ó\ º
"Z ðåL
L
hZíÂ'!*
teÆ
6,/‡ÅyZí
ó X ì C™Ônc*
g ìN*
…Â/‡âZVYÐVƒ D™“
 x »vŠ
Ýqõtq
g»ñ¬Æ¨Zw1òÈzZg Š
Hc*
CÌt~xZ¤
/
z6,X c*
W—g…
kZ ) __
Ág ~i Z ³ZÆ ó óFg WhZ uiñs W^k XZÆ **
c*
z s W;L L{zì
Æû8
-gÃr
# ™zZg!‚B16Q ( ˆð‹ Ì‚i !*
ÅVC@*
Vz%~©:6,y´Z
E
ƒ
{ ÷ó{ C V˜ óã4 ÿL ól!*
gÝ ódRL L ( V1@*
Qg !*
-Z ) Š
q
Hc*
3Š D W6,Æ8
-g
E

zg‡Ãc*
¬g KZ™ ‹ó ó+g#ÃL LïŠ ! f6,.
$g ¯[ZVZ0
+
i ‚zi ‚ çL? óóŠ 1Š Zw1òÈ
äg»u c*
O.
$g ¯ »…X ‰ÄWVâzŠK
M F,
gzZš
M F,
År
# ™zZg !ó Ð
ó ,™gŠ
» õg @*
1X ì @*
ƒ „ Z hð(z (ZzZgC
Ù [ZX
D Y u$
+6,x **
Æ>
Ø 
á Š !*
{Z ({ZpëX
ÅV‰0*
x Zú6,~’à Zz **
c*
zgzZ àŠ {0
+
i År
# ™zZgXì U}: } ó,™ H
g 3Z ªgzZ Zƒq
-',Ÿ#„ˆÆkZX ¶„g™g ÖZ »}oLZ™ù V1@*

4hÅ» L L6 ËQX å» ó ó` )ðå…
~{ä~XÑ ä3Š0
+
a[Å' ó óðF
$Z1„
á LL

HWnaÆÞgzZ HÈ~zKä~X¸ìg #q
-ZPzŠ ó@Š
¸q
-Z1¸x Z¤
/
z6,}g ‚¹~à` WX å;gNŠg ¶Z ó †
ó 7u YL L~™ 1


.ä ~ X åÎ~ » uñz ³g ußyŠ Zg‚ `W~ ó óÀDL LX ¶ÅÈ}÷
gzZ å ;g^Ð ð:X Š
HVÀ~ Vœä{gG gzZ ¹aÆó óÀDL LÐáZz
;g^Øðû³guß ðåZƒ4ZŠ~w;~Z
# X å»]¸B051sÜk0*
»yŠ}g7

X å3gX` @*
ÑZzÂ! âq
-Z6,
uäkZX ¶„g™³g™ ZØZØB; űq
-Z6,nZX å
Ð iZ ÅkZo**
Æű{z´Æ\Zå}gzZx-»J {g *gzZOz',D à
uß »Cðåà ÑtX
ë ó ó³go**
L LÐZ `Ø X å;g® ×0*
Z¯6,T¸ÆÑ
ÆäYL »`ŒtX å;g Ǽ™ OOµe~k]Æy‚Š%q
-Z „B‚X å³g
188

www.urdudost.com

UrduDost Library

gzZ\g-óV; X ¶: bZqÌðÃa}g ø~äÇgzZuñz³gkZXì *
@Yc*
ÇyZgzŠ
]g ¸Æy ! †gzZ ¹æØ{t=Xì ³g ÷t¸ VZ0
+
+¶Z b (ÆM%Z
$
kC~Ãbzg ÅkZ1¸Zk]gzZq
-’ųg ó¶Zy!*
iX Îd

Û ¹Ð š**
g »Æ`ói Z0
+Z »ä™lpÃVƒ @*
-Š ~-ŠX åÑZzwj â }g øÇ!*
ÌqçñX åY™
X å**
Z6,
¼ƒ
 óy*ZŠ Å›gzZ¨ £»ë!*
zh óÙpÅäƒ
X å: ` Zzg »ÀaÆx ÆËc*
aÆô¸Åx Zú~ó óx (L L~äâ iäZ6,
**
Ç a **
6,µñÆÙpËc*
¸D™ 1z~³ggzZ7ÆVzgqaÆô¸vßx ¬
„
á sÜg 2 Æ T åŠñÀ~g !*
gŠ a Æ VzŠ ZPgzZ Z%Z Ô zZg X ¸ f
e™
å@*
ƒ~ðqZÆûÌ#»yZgzZ¶Ýq46,
uÅzZg¹ZX¸mºÆVñZ¤
/
z6,
kZ óŠ
HHsp~ ó ó~i ‚g2Š L LÃ>
Ø 
á Š !*
ÅC ðåZ
# Æ"Zy
yp ¯ ~ Y 2391X
äZ6,ÍX Š
HW~ Vð; Æ x Zú™ƒŠ Zi WÐ ~g Z-Š g e Å ûÅ ÀgzZ ^g Wˆ Æ
1 __ Š
H3ggzŠåÐVÅkZÃx Zú1Å46,
ugzZgŠ~(,ÅÀgzZ^g WäVƒ YZg

X YY73gµ ZÐx ZúÐZì
ó qÅx ZúÀì
ó x¥=
__ ó óuñ»¯ ñ!*
!*
L LÆ C ðåˆÆkZX åq
-',°»ˆÆó ó³g o**
LL

ñW6,nZ ~ k]Ð {Š ‚¹ ~ÒñŠ *Z!‚B88 X å¼q
-Z » ó óL ñZ F,~ÒñL L
ÆŠ *Z wGX å ;gY@*
C ¿q
-Z ~ ~m,
ôZ Q» kZgzZ¸ìg™~ ðå{zk
,
½X 
c*
CäV,ZXì ~g¦
/~äg Z’óiÅuñ/ÅyZ‰„g CVc*
LÅ}n
ãZ6,Âzzq
-ZX åŠ
HƒhÑ{çà ’ÅkZ1ì 0Zgzu¹gzZ'g¹uñ»¯ ðå
z qBgŠBV/ Zgx ÓX H7pô~ ^!  äVzŠ *ZÃuñ»¯ ðåì
**
ƒ~ ^!  b§Å^âÆuñ! fÐZ~ wì}÷X ì „g W¬}g –Æ
ÌÐZ **
ƒÂ,zXì „gW¬BgŠBÂÌuñ»¯~g ø c*
Wwì=)X åce
å;g™ÇÅ[fb§~',CðåyZgzŠÆY 0591ÐY 0391Q ( ce~^ÅFâ
*
*™ òZg uñ! f™}Šg Z Œ
Û ó ó®zZ L LÃuñ»¯ä ó óx ZgóÎL L
L k
,
izÆgzŠ kZX
UƒÃx ZúgzZ ¶ˆ~Š™~Š oÅäç J
-y0*
Ð s§Å#
Ö Ó~gzŠ kZ __ H qzÑ
LZÃVzgŠãZ6,uñCh :gzZ !Å[fX ¶ˆÅSÅÜ {)zÌÔ ðN*
Ô^Ã
189

UrduDost Library

www.urdudost.com

X ìgÑ ~x » LZ {z óñƒ7k-â Ð kZŠ *ZvŠgzZ ~Òñ1X ˆá ·~Yg
ŠűÅw1 òÈzZg ó óygðŠ ~§ ~6 'L L~Š ZPÃuñ»¯ˆ Æá²} (,Q
Xì c*
Š™wbg‡zZƒc*
Å»uiñ»¯ ðåä~Š ZP c*
CäŠ *ZX ðƒÝq46,
u
ì {Š Z−Š »uñ! fzZgVY ǃZg ¦
/F
guiñó ói YL L ‚» ~Š ZP ðƒ]ª=

9 L L&ó óZQg WðåL Lˆ Æk
,
½ÅŠ *Z6,nZ ?Š
Hƒù GÐ uñ»¯ÐZQ
-d ! ¸ ï
~Š kZÎL L™hB; ™ Wä V ðE
á g »ñ]‚~ T Š
Hc*
Ñ
ë ó ó^;
&™hB;gzZ™ qus§Å~ÒñŠ *ZäVÍßyZQX Hn²xs»x 
á ªó ó\¯
wðe òŠ WzŠX ðƒ qzÑuñB‚ÆôÍq
-ZQgzZ Hg ÖZ »]oKZ
ë ó óðZzL L

{È q
-ZX ¸ìg Îgzi6,kZ
ë ó óí**
8 L L& i ‚q
-Z b§Å ð}zŠ ó¸ìg O
¹q
-Z~ Ö
@X å ;g¢VÄ
_Z6,ó ó‚L LQ¹Ð g ‚Æú q
-ZX å ;g ù ôÄ
ÐZX¸Ñ á\ Æ]JŠŠ°!Î~T å3gi‚‚Z(,»^»ËÅ}h˜} (,
Å b§kZä~X å;gO~iZ0
+ZÆ8
-0Š*Zq
-ZÐZXì *
@Y¹ ó óðc*
-z8
8
-Í L L
„Z(,
i‚1¶: d
$ÁŠ¹uñX ¶¿gÍ~ó óxge®ZL LÅVÍßxÃ{(Æó óD L Luñ
ÀgzZ^gWLZtó7ŠzöJ
-Vzg fzVzgqsÜg ózî~×ðåX åu%gzZ‚
kz',
L LO%Zq
-Z V⊠yZ Zƒx¥X
D™wEZ »VùggzZ ~g» f ]gzp¾ Ì~
gzZuiñy7z"ŠHŠ} (,äkZXì 3g™_zaÆuñðåÊpäó V
ó Ç
ÃY }÷vߊ *Z J
-] q
-Z X ì Ì[x»u" óì H™5Ãuñ»¯ ðå
ÀxW† Z `ØX c*
WC
Ù !*
™JZ~X¸M
hÍJ
-“
 uñàZzÚÓwðetXìg D °
L KZh
Ã
eyJZ »‚LZÐ uñklgzZ îZzgkZ {g !*
zŠge**
zg e~Xì 0Ð
-dX N*
KgyY ðO à @*
Ðgzigzi Ìä ~B‚ÆV ðE
I¬~k
,
Š ~hðX c*
W:Zz6,
늪k
,
½6,
( ¡»ä™7]oÃVzŠ*Z) ó zó ™ðZzL gLzZc*
W6,
nZ¿ú<
Ø Zgq
-Z__

ÌVŒ}g øX
D™gŠ~(,
ÅVzŠ*ZLZÌvßðåb§ÅoC
Ù ã½ÆtæX
~6Æ]³ÏZX
D™Š¤
/
á ëѼ Ì[ZgzZ ¶CY Å™gVƒ 0*
]³Åz¤
/
I
1ì @*
Y c*
oó zó ¤
/èE
L j8E
L L~Cðåw‚C
Ù Xì ;g S~gZŠ äz[ZgzZ óŠ
H0åI
"g c*

ðZz L LÂ~wì}÷X Q7ÃgzZ Ë ì
ó QÃz¤
/
Æ^g WgzZ â Zge Ô uñ»¯]³
190

www.urdudost.com

UrduDost Library

7Ìy‚ W Ú Z **
ƒ ó zó ¤
/L L~ CðåX ì 1n
à ZÐ ó zó ¤
/{ ZzL L}g ø ä VÍßyZ ó óz™
]³{C" ÅkZ~ ` gzZ dZ¹g ZŠ™ »z¤
/
B‚ÆÑgzZ]g '~®LZX ì
Xì òiÑ**
ƒ<
Ø Zg|$
+»kZgzZ å™{o™| (,
Ѓ
 gzZ
Ô ó ó8
-**
L LÔ ó óyƒL LÔ ó Æ
ó à L L~yZX ì ðƒM~V”õ0*
xâðåÐ *ŠUâ i
~•‚¼X¸D Yr~Vzgq¼~yZXì ï
á ³gzâ Zg e ó óyÅ L LÔ ó óÁÑL L 
ðƒ]ª=X ‰ DƒÁCgCg¸ÌáZzN Y6,
óZg e¼X¸D Yñ3Š
t VŒ }g ø VÑqX åŠñ â Zg e Ð *zÆ N Y6,~ *Š Uâ i ~ C ðå
Æ|$
+gzZ å̬~×ðåW,
Z »#
Ö zy¶Ð]!*
-ZX 7ãZ6,¹2
q
vßt &) ó óíâ Zg L L qçñ » óZg eC
Ù ã½~ *Š Uâ i Xì Šñ W,
Z » kZ ̈
»íâ Zg~öÆV²~ó óŠ-W L LXì *
@Y1J
- ` WgzZ å*
@Y1Ð(
ë ó óWâ Zg L L
Æ™x »Q¸
ó D Y Ì− ™JZÐóZg e kZvßX ì Lg ¸J
-izg õ0*
g e)**
©
X ¶Cƒx¥Ð¬¹Z ã¹VY¸D YW:Zz
ó óÁÑL gLzZ ó óyÅ L LX c*
Š.
$!*
~V”mºzŠÃÀðåäó|ó ŠzZgYZzLz
L Zg~Y7191

»©gzZ nZ~ T å b§ÅVñZg e *ŠÆy**
- 6,gî~Š ã
Cxgà »VñZg eVâzŠ __
Ô óz
ó Zg L LÔ ó ó-Š L LÔ ó óÏ L L~ Vzg ZŠ™X å *
@Y c*
Šgzi m{6,x-» V; óå7~gz¢wEZ
Ð }g 
á Z ägHX ¸ D Y äTÐ [Õ c*
^{ª‹â LZ ó óyâ ~L LÔ ó óãZg L L
KZ~g ózîgzZ8
-gbŠ =6,
ö™Ñ^{Š°Fä¿q
-ZÐ8
-zÔ ñZj^{
VñZge »¯ªÀðåX ì Cƒ¤Sq
-Z: q
-Z~ÀÆoC
Ù X ¸ \WwV
KZ ^{c*
[Õ »g ZŠ™C
Ù X ì wV+4Å ~i ‚ìgzZ ÙÕò ( [Õ »g ZŠ™C
Ù ~ 
c*
CägHX ZƒqzÑŸ» ðúzgÅ[ÕÆVzg ZŠ™Z6,
nZXì @*
ƒae
$Š ZÐZ

Áe^I LQ
L Xì @*
ƒ»x ZgzZg„
 6,hªó óâ Zg L L^{w=Ѓ
 ~VzgZŠ™: ZŠ%
Vzg ZŠ™Æ)Zg e yŃ
 tX Š
Hc*
3Š^{»gȧó óyâ ~L Q
L Xì @*
W» ` Zg-Š ó ó
QX ì Lg ¸ ÌŸ »³ggzZ ŒußB‚Æ~g » ZŠ Z~óZg e kZX ¸ [ÕÆ
$ZŠ~^{Æ-Š‰Xì ¸Ø ~}g !*
Æg ZŠ™Ð äzgzZ8
-gZÆ^{
`ZÃ6,
zZgzZ!â$ZŠX ì [ƒ i ZgŠ/-Šì ¸ Ø ÂVƒñdgzZ ñƒ† ÃC
Ù !*
191

www.urdudost.com

UrduDost Library

vŠgzZx ZgX ì @*
ƒCå ^{»yâ ~QX ì wŠ x3,
-Šì @*
ƒx¥ ÂVƒ ñƒ
Æ}ÇgzZÆx lZkŠ ã½Ì` @*
Xì @*
ƒÎÌ` @*
-ZB‚Æ[ÕÆ*Ùg @*
q

Æ yZ X D™7]!*
1
!**
ó
D ±g ZŠ™ÆóZg e ó óyÅ L LX
Dƒ ._
gzZ yz¬~ Vzg ZŠ™gzZ ~zZgÔ Vƒ ™‡g~óZg e kZX ì @*
™ ZŠ Z ~zZgq
-Z Πc*
ãk
~g» ZŠ ZgzZ^ö Ô ã¹X hb§Å Xx Zg}g ø xâðån¾X ì w¾ ´gg Z Œ
Û ',yi Z Â
yZ {Š c*
iÐ ƒ
 ~x Z¤
/
z6,Æ` W1X Zƒp#~Ð ³ggzZ uñ: H7W,
O= ä
~ C ðå‹â HŠgzZ +4Æ*Š ~ wì}÷X å Zƒ W,
OÐ ^{ÆVñZg e
]ogzZ ~ m,
g t²Ôœ~(,X
ë ó óï
-eL Lqg »®ÆkZX ¸ A ÃÚ Š
F^8

ñ¯ gózîgzZ8
-g6,kZÆ™g»Ð ó óÙâ ÄL L‹â 9X
D™g»Ã‹â yZÐ
Xì *
@Yc*
Ñ~wEZÐZˆÆó óY7L LÅnm{q
-ZˆÆä™g»Ã[ÕC
Ù X
D Y
Ì]oðÑâ-Š vßtÐ kZX 7az » ô¸c*
ãæWsÜ‹ât aÆVzg2yZ
XÇÇg{0
+
iîÆó ^
ó { LgLzZVñZge ó óyÅ L
L ì]o¸ÅVÍßyZX
n
pg
s§ÅT
Þ ƒgzZ à .ä~„Dƒ»x Z¤
/
z6,X åŠ
H‚ë~ЂƽyŠ
ñÎ^{Zvßë~Tì xâq
-Z ÂÌÏ0
+
i ~g ø;g øÎ~½5 ZgX Z 7,^
Ü z ! vß{z}g e" X **

™7̼ÃË ì
ó ;gzg ðà ì
ó ;g|ðà ó
ìg™•
w
LZ vß {z
ëlpX …
bŠ Âä ÏZ ^{ZX ì g »e
$Z@ »xâkZ
¬Š 'X D™7̼ 6,Vzg ZŠ™yZì k\Z ó
D Y D S! pz ½Ãg ZŠ™
X
{0
+
i™VYg ZŠ™,Z __
D™
!Î~}g !*
Ægâ ZI®LZgzZ‰
Ü zgó ZŠ™ óxâÌ~ƒÅÀ~™ VT
Þƒ
X
DƒŠ¤
/{g ZzWb§~÷1{¤ÒZg ZŠ™ÆT;g
///

192

www.urdudost.com

UrduDost Library

! ðƒ]‡5ÐyZ~{ Zg 
Æ` )X åŠ
H7,~6Æ’ 
á „ {Š c*
i¼~u Ys ÜÆËKZ~
 c*
WT
Þ ƒ ä™ÁÃú1 Æ ÷ gzZ V¯Ö LZ ~ X å *
* ™ ay
Â}¹Z¸ a b
ÆÞPzŠWq
-Z™áÃy¶Ë{zgzZ
` Wy¯õ0*
ÆIwD Z Zƒx¥6,
Íg
} # óH ZŠ Zt]»)Hä~X å¿»{g!*
ZÎX @Š ~{ä~Xì;gWs§~÷a
Xì ;g ÑñVZþZg ZŠu7Ø ÎWÎñƒD Y6,
zZgzZ à ! eÅ
X ¸ y)Z',~ !ÑB‚Æy¶LZIwDZgZŠuX VpÅy¯W q
-Z Ç
x ÃCÆ/²Š Z q
-Z ñ) ~ô cu ãp6,^ÎCr
# ™wDZ ¬Š  àn~

°ó ~ße› c*
CñƒD Z™sg ¬äwD ZX ¹ì™| (,
ä~X
Wè"Ð}È

D™grä ~ X
kgæÆ~m,
ôZ ~ uY Ð Vß ‚äÔgzZ
ÆÏ`
E
XƒðƒÌ4zŠÐ wDZÐzz ÏZh
+
á X å{È ãÂ!*
gzZ ` Z'
× lpßeX c*
Cx **
CZ ñƒ
Q H ` îZ äwDZ¬X ~Š}Š]úŠ Å ó ó^gÃe ¯DÚZL LaÆÞÃVÍßyZä~
ug~™NŠ ó óâ',
L L6,w6Zq
-Z1å~eñÆä3ðåQ ` W~X à ™wJ]úŠ ~÷
Y
ÆxëL 5E8E~uzŠ „B‚ ó
D™p°~(,Å ó Ð
ó ƒ 3 L Lö',óy!*
Û R }÷X Š
Œ
H
¬ŠÃ±ÆãYR` WeÎä~X
D ‹™ Î!)a%[pÌ®Æâ ',yZgzŠ
b§Å k%Z pÑq
-Z ä ße X HÄc*
gŠ » yZ+ kZ Ð Vâ ¶LZ ~ X ñY
ÈçWzŠ î¼ ì
ó ! ¾Ø{~A çÆä3wD ZX Hg ÖZ »dÑKZ™ [Zñ0

Xì *
@Y™ÇÆ™ 
1á ÌóŠó sgzZ õZg [
+Z
Û Ô wzg8
-4Z L¼
L B‚Æó Ð
ó ƒ 3 L L ÅôZ ä ~
ƒ*‡6,öq
-Z ñVZ k†&Æã0*
wD Z å;gá **
3~Z
# X ÇñYš™5ƒ

óY7 Ðíä ße „ ä
ˆ X ‰ƒ ¦6,öáeÏÅä3~gzZßeQX å [
{Š ‚ Âvß ?vßÆVŒgzZ óÁy.6,1NŠ ¹ä~?u YÃ\WÎ÷ ór
# ™V;
[Zy
~(,
t ‚ÆVß ZzC
Ù !*
ßZ Åu YgzZòz6,»yZ1 ó\~\WLZgzZg¡ ó

7}',ãZvßtX ¹ñƒD çˆäße __ 3ƒ!VYì x¥Ã\W Â{zXì
193

UrduDost Library

www.urdudost.com

zz Åbzg "Easy Going"ÆyZŠp)f ÅkZ ó¹ä~X
BáZzC
Ù !*
A

"Oh. I love it!" X Y7 Ð kZ ä ~ ?Î ÷àt óot Ã\ WN C\ WíX ì Ð

~ __ ì yÂ{ ðå~ç ~÷ÝZgŠX
I ¹ xÎg ÅVŒ óvß óot Â=__
Ð ãZzg ~(,ðåÂ\W,zX 7Y"IgzZ>
Ø e Å\W ÂQ ó¹ñƒ 3»]!*
ä
Vƒ ;g w1 y!*
i ÅkZB‚Æ}wŠ ( kZÐVß ‚B02ÔóV; !Ð Vƒ f
e w1
ä~ __ Vƒ@*
Yx}}Ì[Z1ì C™Ì“
 ZŠ',Ð ã%
O{çÐZ {z__
 ëgzZX ïŠ 7™Jy!*
ƒ
i5b§ÅVÂ%Zx ¬\Wc*
ì Â~(,y!*
itH óY7
~(,
=Ây!*
i Îì óåñƒñÎgzi Zg76,ó Ð
ó ƒ 3 L LÐk
,
Š ~(, 
wD ZX } 7,|
Ð ?= ¹äßeXì àJðåƒ `x »~6ÆVÎ',zŠ ä~Xì @y‚ W
"Tonal t 17{Å\gzZ ½ ó°Z ¸Ë~ kZVY

óì y!*
i y‚Wtì t · Z

ä~ __
D Yw$
+pÆÂ~Ÿx¤
/
gzZx3,
Xì y!*
iÅŸªLanguage"
ónZg **
c*

lpëì ¸Ø ÂÐ „Ÿ}g øXìB‚Æy!*
iC
Ù Â]!*
t ‚X ¹
äßeX¸‰ 7,~cà{hZ™wÈ **

 ëX
k-â c*

ìgw1~×
X Ñ1ñƒD™s ™†QX Zg@*
ZnÐ ²™ ç!Zâ »ìX »zg…Ð}g 
á ZÆB;
ó óâ L L\W~ ðå¤
/ZX Vƒ êŠÃ\WwVÅŸ [ZX ågzZ¼ È Z÷7Œvß\W
œzZ¤
/ZÃÏZ1 __ ó óƒ W L LÇƒÈ »kZ ÂÐ}~i ZzWc*
ŸÁŠgzZ}Š ‚ñ¦
!gzZ |
# ™h
+'
פ
/Zà ó óÈ L LÏZQ ó ó L LÇñYƒÈ »kZ ÂÐ}Ðgzi~i ZzW
ù Âq
-ZÐ i ZzWÅ b§&Œ\W[Z __ ó óZh˜ L LÇñY0t ÂñY ¹~Ÿ
ße __ Ñ ä™ ð5¼ Åße vßë __ ó ó7Vâ Z L L __ ì @*
™ëZ
Û p&
*
@Yƒg1LLÌQ ì
ó ÅÝq½Åy!*
i ðåŠpgzZ Vƒkgæ ~ ó¹™ W~ l ä
é gó zi ¯
ó Äq
-ZX
Ÿc*
"Tones"õ0*
Æy!*
i ðåσ]ªÃ\WX Vƒ
Ô ó óÇ L LÃaðåC
٠ЂXì YYHwEZ™w$
+w$
+~i ZzW|
# ™ c*
~i ZzWœzZ™
ó
ÆyZ ó
ìg™ÂÐZ\WëXì CY ðZ Ig 1Å ó ó{WÇ L LgzZ ó óWÇ L LÔ ó ó{Ç L LÔ ó ó éR¯L L
,
k
e ße L L ¹ä wD Z !ðC ]!*
Å}'
× } (,Âä \W ó‚¹ä ~X ì y‚Wt a
194

UrduDost Library

www.urdudost.com

ñƒ!ÎäßeX ð5V; ~V;Ìä~X VÅg~‚f~ @*
ƒ CgzZBVP
ÁŠ ñƒ}¤
/¸1 ó óZ&
+Z L L
pÆó óð» L L~Ÿx ¬X Vƒ@*
‹§ZzNŠq
-ZX ¹
-Z1 óå{ i Z0
q
+Z[p »t
Û ÆVâzŠ=VÑqX ógó gL LǃȻkZ ÂñY¹~Ÿ
ªó óð»àL L¹~Lx ¬Ð ~çKZ ä~X å ;g µ ‚g g ó¶[Zy
Ë~÷x 
á
~÷1¶ðƒ ~™ª
q ~÷VY ¶„g™[p]!*
~÷ ~ç X ì ;g µg g =
LZ Ug ¯= ó óX
Z&
+Zq
-Z\W åx¥7= YZ L L¹Ðg\ } (,ä kZaÆb & Z
Xìg ¨6,
]!*
kZJ
-k
,
ŠvßëgzZ ZƒkˆZ »tgzZŸ
aÆVßZzM%ZgzZ\g- xÃCÌgZîZgzZ[ZŠ WÆ{%izgÆVŒ{z´ÆŸ

7‚q
-ZåÌwLZ c*
xs™hB; ªó ó» ~Š kZÎL L»yZ c*
CäßeXìX
lp™Ì H *
c ™ VZB; gŠ¾Ã¾
D™{i Z0
+Z vßt Ðc gzZ}ÇÔ/X @*
ƒ
» Å±Ë »± ðÃ~ 5 Zg ¤
/Z Šz!*
Æ Vǧ" x Ó~ Ï0
+
i Å {%izg X }h
+æW
Y
58E~uzŠ X
BZ',¹ vßt ƒ ;g x˜óåB; ( » űðåË îS)
Æ xëL E
w»ËZ
# yZ O%Z ( ì Ì` WgzZ )X åZƒ¯u Y{ e Z »ÙÃHÅVæ¯O%ZyZgzŠ
ÆVâ Z âyZVÑqX å*
@Y| m
{g 0*
»VÍßx ¬Â
Dg¦
/
Ðg Zi !*
óåB; »w¤
/
Jvß ðå6,á
ˆ Æ™Vƒ 0*
s§Å]gñÅ J$
+~gqX åu|: dÑ Z(,
ta
m{ Ë»Vƒ 0*
~×ÆyZVY D™7™yY (Z O%ZVÑqX
DƒnZg **
Ë gÐZ „: ó$
$
Ë }Š7qðÃÃ<
Ø ZgÆgqË]gúðÃX ‚
rg7pðÃ**
ƒs§
E
 
Y KgKgyZX 7]!*
[tðÃ**
J (,
B; aÆ õA raÆűO%ZÍXì
~ wì}÷ c*
C Ãße ä~ Z
# X
x **
+¹ x ÃCª ó ó8
$
-
Û L LÐ VUh Z
c*
Ct ä ~ „B‚X ðƒ]ª ~(,ÐZ ì
ó Zƒ 1Ð ó ó8
-
Û Z L LÆÏg à ó ó8
-
Û L LÂ ðå
Ì~ wŠÆyZgzZ¸ ë ó ó
Û L LÃVÍßÃß',CÌã*y yZgzŠÆ` Zgß', 

ìg}ŠKay

B; Vð; ÃovßtÉ 7Ð äñB; ÆË1¶]ÐÐ VR
Û
ƒ CtóNƒ'!*
[p[p ÂÅŸgzZg Zi !*
gzZ×ÆVŒ ¹Ð ße ä ~ __ ¸
1 óåNŠx Z¤
/
z6,X å Š
H~‚ƳggzZ uñÅyZ~ÀX ì ;gƒ H~[Š Z
t Â= ¹h
+'
× ä~ å;g aμРÙñ{ßeX ` 7Ø »yDgh
+]
.ÆVŒ
195

UrduDost Library

www.urdudost.com

ße __ ì gzi »xi Z yg e â à Zz ó óuiñje L Lc*
X
ìg µyge â Ð k]sÜvß
W,
Z~Ï0
+
iÅ{%izg 46,e
$ZzgVa1X
ìg™vßt"ŠÌ~[Š Z7ó¹ä
+]
h
.q
-Z ` W,zXì îŠ ð‹~[È.ÆyZ Ì[Z‚i !*
Åèâ akZì i Z0
+Z

/ZX Ç}ŠÆ™\Š6,[ÂCc*
x ÅZ 5KZ ´~g:Z,
-]uZ6,ó xó Ã ãL Lg ówz**
LZ x 
á {z X Hx¥x Z¤
/
z6,» wD Z X Š
Hƒg » Ug ¯~ __
D ZC"РkZ ƒe
Å ðÀ~X ¢
8™y¯]Zg ¹ä~X „e]i YZäkZX å; g Yá ó ó–
YL LÃ\z¤
/
™hgÃVÍßëgzZ ZƒÐíamï Zg ‚ƒeIwD ZX Vƒ ;g Y :ZzÐ V
$#
X} 7,
^s§Å ezg ó óxßÏ L ™
L á.q
-ZX ñWC
Ù !*
™JZvßëX Š
HòÃx »LZ
tæ[†L L»Y8891w‚kZÃ ó óZzc*
Zgxà ãL gL ówz**
yZ!‚B73 c*
Cäße
ì 56,( ^0*
} hagzZ d~g¸ª) ó óu**
-Î ó8
8
-Î#N*
L Lwz**
6ÆkZ ó óeg Z-Z ¨Z
J 7,wz**
ä?H Y7ä~Xì [F,
Z~VÇZÅ bzgÅx Zúì wz**
ZŠ»kZtX
H óY7äßeX ÇVzh
+y
`W Â5µñXì J 7,{û~Vzg¶ZV; ó7¹äkZ ?ì
1
D™]³¹ V; ¹ä ~ X
D™]³Å²
á zd
$ŠZ x Zú~ o}gv
,zX
Cƒù
á Á„=gfÆ}gZŠ Z c*
Ñ**
Ë ˜ÀX Dh
+y

7[Â ó]³sÜ
7™h
+y
vßx ¬ ÁÂ !Š Z1ì Šñ~ *Š ~g‚} y!*
iC
Ù ÂLgâ Å óZ
ó ß÷R,L L
[ÂÃáZz äh
+y
 
ì ͈ÆY Z`
Z Å[Â KZ d
$Š Zz²
á ~g:Z Ë: X _7,
Xì@*
ƒì‡‚Zgq
-ZÖ
@Æ~g‡gzZd
$ŠZÐkZXìIÌgt=VÑq}
ó ŠÆ™\Š
X ‰ÐÐ ¶Œ
Û ~ V-gÓZ ÁÂVzg ZD
Ù X ¶y»Š ~(,¹ ógó :Z,
-]uZ6,
LL
öàZzäÃq
-Z äkZX Y70Æg ówz**
Ðűà ZzÚƒ »Q ¬ŠOŠ QOŠ S äße
X ¸ ìg™'!*
} 9vßP Š¤
/ÆökZ1¶ƒ °»~ y»Š X H {g 
á Z s§Å
ÄgaÆ\Št ‚Æó óc*
Zzgxà ãL gLzZ ðVZ8 »q
-ZÅ ó ó^0*
} had~g ¸L Läße
.28EgzZ ^ÑH» yZ ìÝq
G
D Z—Ð Ùñ{ k•~ çEE
-Z Ô mÑgŠÐ ðåx ¬ X ~Š
}n{¤gzZV\W~~ë=VY7ØX å;g™\Š6,V1¿gt ‚ñƒ
{z ¹ ó ó\¯ ~Š kZÎL L™hB; ÐZ Z
# Ìä~B‚ÆßeX Î YZ yZ ât ÑZz
E
Zg øgzZ CZ ä ßeX *
c J (,
B; aÆ õA  rÐ Ù x¤
/~(,gzZ Zƒ Z9JZ @*
ZC
Ù Š¸Ì
196

UrduDost Library

www.urdudost.com

]!*
4PÐ „
 zŠ}g ø ÂVƒ: sz^\W¤
/Z Y7 gzZ c*
Z™sg ¬~ y!*
i ðå
kZX Zƒlp¹™ïÐ VÍßë ó óxà ãL LX
N WÐ Z”1
>Zg ã*ytX B™
Ð ße ä~X
D™'!*
Ð \WÆ™ »ÐZ ÎìX ‰¿g ÁÂbÐWÆ
\Š __ − ~¢ RŒ
Û ËB‚}g øaÆ4kŠ¼Ð}Èì
ó ƒÂVŒ¹
{z Zƒ {i Z0
+Z= X ¸ yZ â9 áZz äh
+y

ÁÂ Å kZ X Š
Hƒ Z9 ó óxà ãL LÆ™
vßë~¢Æd

Û XŠ
HWC
Ù !*
B‚}g ø{z™È¼6,
Úƒ »Xì w={Š c*
i~Vâ Z
~ŠŠ !*
ug IÅx ÅZà ó óxà ãL Lä~X c*
Šg eg W» °»äße „ ä
ˆ }gøX ñƒ4ZŠ
x » ÌgzZ ðà c*
ì>Zg ìN*
…{z Y7 Ð kZ ä ßeX H ZŠ Zt]™Ì ˆä kZX
7>ZgìN*
…~¨Z óǃx¥¹Z L L¹ñƒD™{g 
á Zs§~÷äó óxà ãL LXì @*

0Lg â ¤
/ZQì @*
™x » ( I**
c*
IKZ ) ðÃ: ðÃB‚Æ™¬ðÃC
Ù X
',
Z',
Æ
~ __
ïŠg; È „~"ŠkZ
ÄXì @*
™sÜ~™‰
Ü zZg7ÂñY
kZX c*
CZVYÃ~g »“
 »ä\W óY7ä~ __ Vƒ@*
™Ì~g »“
 »B‚Æ™
qg s§ÅV
i KZ¤
/Z vß ðågzZì o ¦gi q
-Z C ðå ó ¹ñƒ D Z—ä
¬ …X ì $
Ë ƒ4ª
q ÙçÅo Â,™~g »“
 »ZgzZ®
) Zgi ªN Yƒ
¿ñO Åì~XÐ'äƒ[x»Š lŠpä{g »ÀX ì **
ƒ[x»~®
) Zgi
Å',
g ~ X ì JZ(,x » Z÷ VÑqX Vƒ Š
H:Zz6,}iŠpa kZ Vƒ ‚
rg ¢6,
vßÐ! x» ~÷X Vƒ@*
™aLZ[Z óå@*
™aÆVzuzŠ¬X Vƒ@*
™~g »“
»
V*¹~÷X Vƒ êŠgzi6,]!*
kZ ÌÐ ¯LZ~QX Ð Vƒ {¤~ ekZ Ì
W,
OÐgzZ ÏŠ ‚Å ó óxà ãL L~X
CƒV*¹Å4z]
.ÆyZgzZV*.6,ÅVÍß
XÑ h
e V)Å °»"ze ~ Vß ì LZ LZaÆVwP vßëgzZ ðW °»X Zƒ
x ÅZt1X ì [ ïx ÅZà ó óxà ãL LÌaÆó óvß6,V½gŠ L L[ à Zz «Ð kZ `Ø
Mq
-ZgzZ
ÂV*.6,~(,ä kZaÆ ä™Ýq¹ZX A 7Ð ã‚WÐZ
4Š',
ivßë Zƒ{ i Z0
+Z= X å;gYAŠ Ì~{ ó óxà ãL LñƒÃ
W°»Xì Hð^
6 kZ ,hgÃ\Wë¬Ð kZ ¹ä ~X ¸ ñÑ2VŒÃ}g e" kZ
嬊 ä~XŠ qq
-Z~/Åw‚!Î ¹äó óxà ãL LX ƒ YD C¼~}g!*
Æwz**
197

www.urdudost.com

UrduDost Library

r~}g !*
ÆXŠ q kZ ~X ì @*
Y%™¤
/ñƒ D VZú1 » V½gŠ ¶; J h1 q
-ZX
» b§gzZq
-ZB‚ÆVzgâ YvŠgzZ ¶; ~/Åw‚B92ä~QX c*
0*
É71åLe
{g !*
zŠ ¹Z™½É~ yZ™gâ Ð ~ŠgŠ" Ã{)z lÍy
Ô c*
Ô yC
m
Ù Ô ¶; vßX ¬Š Õ
6,]!*
kZ= X ÃY ñ=~ RØgzZ xzg ÓZg eÆVz÷Z {z
D™ «Ï0
+
i
aƶŠ yYë ?ì ÷i§t»ä™ «Ï0
+
i {g!*
zŠ™á Ï0
+
i¶ðƒ]ª~(,
$CB‚Æyë ?
D™VYgŠÅVzŠ%{Š c*
d
iÐ Vz0
+
i ë ?
VY f
e yY
X ì qçñ » wz**
}÷¸ ' ?
VY}',
B‚ÆiZ ë ?
D™I VY
\WX
D Z™¼ƒ
 Ð y¨
KZ]ÑqgzZ wjâ ~ wì}÷ ¹Ð ó óxà ãL Lä~
gzZ]à:d
$Š ZÐ ¹ ~gzŠ zÆ` WVY
ÆVâzŠx ÅZgzZŠ !*
ug I
óРϤ¹ \WZ
#
D™sÜð**
Z ÂKZ~ Vzk
,
’{¤)aÆð¾y‚ W
™ƒlpäó óxà ãL Lñƒ0ZX
ìgƒ[x»~uLZ ñƒD XÃ#
Ö wů
Xì ðƒðZ ‚
Û Z,jgŠ¾gzZ ðƒÙpX…™ïÐ \W M
h™7¢vß\W¹
gzZ]gzp H{zì c*
3Š cg »×ðåä\W7{ i Z0
+Z ÌÃ\W 󹺺ä~
ä ~X ì 5¼ ¹Ð}uzŠ q
-Z ä ë~]‡5 Ï¿kZX ì g7½Ð Ï0
+
i
{zX ˆƒ]‡5` WÐd
$Š Zg ZŠyZZgzZiZq
-ZÐzzÅkZ H ZŠ Zt]¹Ì»ße
X ~wj â áZzL ÑÆu YÌ
-r
._Æ}°z ä {²zŠ wŠ( àZzÚƒ »Íg ¬
ó Ð8
-!*
Å r%ótŠ ™ ÷LE
g » ~¢~¢ä~X å **
ƒ: ZzgaÆ®=Ð V
$#ÅW âX c*
Š ›Æ™y¯=
q ZŠß Z ªó óyÇÑL LÃ{²zŠ y!*
ögzZ H',
Z',[ˆ »T
Þ ƒ™ WngzZ H ŠÃyâ ‚ LZ™ƒ
ä ~X c*
Š ñƒ ë ó óÄ[à L LÐ ?
Ø Z—àZz y™«Å ðä kZ [Z »T ¹
Šß Wg ðuY {0
+â Ý»½]Zg __ Zƒ: Zzg {óZ:™á .gzZ à ñe”
q
-ZÐ ¢
-ZÎgX ägŠ e Å}ºgzZ¸ yª 5 ZgX å Zƒ 7gZË b§~g7 ÌZÐ Vƒó
q
å;gµx9Z(,‰
Ü zkZÔyZçLX=\I»wÑÏg ¯gzZw†‚ c*
Î c*
ÎX å3g ;yj» b§
%Nó[x» Z (,
X å Zƒ "
$U*
æWg »gzZ ¯ æF
^t Z÷œZª ~g‚¹ gzZ s ÜÆyZ X
yZ X å Š
HW{n Zƒ @*
Z—g !*
Š',» ó óxà ãL (
L ÅkZ ¶C~H ÅuY~ ‚f }÷
198

www.urdudost.com

UrduDost Library

ÃVÂägzZ V1Š}÷ä ]‡5 ðâ Zg egzZ µá)Åf

/~ŠIwD Z™| (,Ð ƒ

X åc*
Š ¯g ÇŠ c*
à óà
ó Æ{k
HL Lä ~ Â óXqzÑ *
*™'!*
Ð Zƒ™;6,LZ Z
# ä }g p
X
s Z e ¯Z',ÐZvß ó@*
ƒ7Z',c*
g Ç{ k
H
àðÃ~wì}÷X ¬ŠÐ VzæZŠß Z
\e Å×â ÀZgf'X åΕYZ=[ZuYÉ~zg ¼x ÓX ñYH »VÍß[Z
ñƒ ë ó ó\¯ ~Š kZÎL L __ ! »8
-g lpçLX=\IkZ I H Â@*
ƒ:gØ» .ve vegzZ
k† »kgÆ} V
n óñƒ s eÂZc§g ! † LZ ä kƒ *Z ã|à â ‚q
-Z
!H ¬Šy‘ðåmºÅkZ'~X c*
ŠÄgt ‚}÷
///

199

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful