Nn Cnmµanv Namcs Addrcss 1 Addrcss 2 Pnstcndc Addrcss 3 Addrcss 4 Tc!. Nn Fax. Nn IndustrIa!

AssncIatInn
Cnmµanv
Catcgnrv
Emµ!nvccs HR Managcrs/ Cnntact Pcrsnn Estab!Ishcd
4 A & M Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd No.19, IIn. Muliaia Lnas 7/7 Tnn. Mounl Auslin Iohoi O7-355O179 O7-353O758 SM MM 5 Ms.Radhiah Ahnad 1994
6 A- Tox WoiId vido Sdn ßhd 3O, IIn. Islinova 5 Tnn. Dosa ConiIang Indsl.Iaik 811OO UIu Tiian Iohoi O7-3535897 O7-3512448 SM TW 13 Mi.IC Loo 1997
33 Accuialo IIaslic TochnoIogv Sdn ßhd IIol 413 & 414, IIn. Ioiak Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2767278 O7-2515268 SM CI 12O Ms. Ionnifoi Su 1999
84 AL Aulonolion (M) Sdn ßhd 9, IIn. Wavasan 12, Sii Cading Indsl. Iaik 833OO ßalu Iahal Iohoi O3-9O7761333 O3-9O769328 IM TL Mi. Iinnv Lin 1991
87 Aodaloch Svslon (M) Sdn ßhd 8, IIn.Wavasan 12 Sii Cading Indsl. Iaik 833OO ßalu Iahal Iohoi O7-4556333 O7-4558987 SM IS Mi. Chua Iov San 2OOO
1O3 Agison Sdn ßhd-Agison IIaslic Indsl.Sdn ßhd 17L/M,Konp.Ioiindsl.KociI Iuinana IIn.Tahana 1, Tanpoi Indsl.Iaik Iohoi O7-2388766 O7-2377877 SM LL 111 Mi.Adnan Ald.Aziz 199O
1O5 AgiicuIluiaI & IndusliiaI Machinoiv Sdn ßhd AIM Sdn ßhd UIu Tiian Lslalo 818OO UIu Tiian Iohoi O7-86147O7 O7-8616417 IM MM 12 Mi.Ahnad Adan 1977
1O9 Agioliond Sdn ßhd Lol ß2KonpIoks KiIang ßank Ionlangunan No.15, IIn. Tahana Iohoi O7-2356117 O7-2356117 SM TW Mi.MuliIaiIah Hj. Mokhlai
129 Aiiguaid Asia Sdn ßhd No.2, IIn.Iiina 2/2 Toliau Indsl. Iaik I 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-354288O O7-354138O IM CI 7 Mi.Ialiick Lav 1997
134 Aiva LIoclionics (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Iiina1 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-355198O O7-3551861 IM,IA LL 2,7OO Ms. Kin Ng 1989
136 Ajiva Safolv CIass Sdn ßhd Lol 575, 1KM Loluh Rava Soganal Kuanlan Iohoi O7-9313133 O7-9313142 SM CC Mi.Lin Ah Tock
143 AKRR Coais 33, IIn.ßakavaIi 67 Iohoijava Lighl Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3323339 O7-3312339 IM TL 1O Mdn. Soo Iung Iung 1999
146 Akzo NoloI OIoochonicaIs Sdn ßhd IIo 285, IIn. IokoIiIing Tinui 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2518OOO O7-2511O66 IM CI 16O Mi. NichoIas SlappIo 198O
157 AIfagonna-Maidoc Sdn ßhd ILO 344, IIn. Ioiak 4 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-251O852 O7-251O4O8 IM O 66 Mi.Iioi Luici Capucci 1988
168 AIIfil Iuiniluio Indusliios Sdn ßhd ITD 3995-T Kavu Aia Iasong,Sg.Tius 82O1O Ionlian Iohoi O7-2261184 O7-2261182 IM,SM TW 145 Mi.Loong Chi Shiung 1988
183 AIpha Indsl. Sdn ßhd 37, IIn. Kangkai Toliau 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3543996 O7-3551521 WLS LL Mi.Yosuko Tsugo
222 Anoion MaIavsia Sdn ßhd IIo. 2O2, Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-5984962 O7-5984973 IM CI 128 Ms.Yoo Svoo Iong 1996
239 Anloch ChonicaI Sdn ßhd R & D Offico UTM 8131O Skudai Iohoi O7-55O3O59 O7-55697O6 SM CI 5 Iiof.Di.Yahva Sukiinan 1998
245 ANDO (M) Sdn ßhd 27-O1, IIn. MoIok 1/8 Tanan MoIok 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3521241 O7-3521242 WLS CO Mi. Ton Yokolsuka
256 Annios Iiinling Woiks 12-S & T, IIn. Dalo' Iaafai off IIn. Tun AlduI Razak 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2246241/2 O7-2248737 IM TW 26 Mi.Zakaiia ZainaI 1974
277 ApoIIo IIaslic Sdn ßhd IU 58, IIn.Tononggung Ahnad Iaiil Unas Daial 8415O Muai Iohoi O6-9812514 O6-9812516 SM CI 4O Mi.Av Can Cuan 1997
278 ApoIIo IIaslic Sdn ßhd No. 34A IaIan Kundang 2 Tanan ßukil Iasii 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-4327876 O7-434O48O IM LL 15 AlduI Rahin Mohanod Nong 1995
317 Ailak Dosign Sdn ßhd Lol 48O3, IIn. ToIuk ßuIoh Mkn. Minvak ßoku 83O3O ßalu Iahal Iohoi O7-428665O O7-4287229 SM O Mi.Chong ßoo Lian 1991
319 Ailic Iashion Sdn ßhd ßalu 2, IIn.ßuIoh Kasap 85OOO Iohoi O7-9318816 O7-9322596 SM TC 181 Mi.Lov Chvo Too 199O
324 Asahi Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 1O6 MongkiloI Indsl.Iaik 86OOO KIuang Iohoi O7-7722788 O7-7724626 IM,IA LL 2,OOO Mi.Loong Iook Wah 1988
326 Asahi Mokuzai (M) Sdn ßhd IIo 1, IIn. Suasa Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2518933 O7-2518931 WLS TW Mi.Yoshilo Ivanolo 199O
329 Asas Angsana Sdn ßhd IIo.4, IIn. Induslii 2 Ionlian Indsl.Iaik Ionlian Iohoi O7-6862396 O7-6862398 SM ßS 36 Mi.Tong Soon Chai 1996
345 Asia Tulo Indsl. Sdn ßhd Lol 3O91, IIn. KIuang Iaiil ßosai Iohoi O7-4344815 O7-4344814 SM O 56 Ms.CoIino Tav 1995
359 Asialic Coianics Sdn ßhd ßalu 36, IIn. Aii Hilan ßukil ßalu 81OOO KuIai Iohoi O3-62529639 O3-6271332 IM CC 39 Mi.Coh Tai Hong 1995
362 ASM Lnginooiing Sdn ßhd No.3, IIn. ßahang 2 Tnn. Iohoi Iava 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2386612 O7-23816OO SM MM Mi.Tan ßoon Siong
396 Alliaclivo Vonluio (Iß) Sdn ßhd 1218-122O. IIn.Sii Iulii 3/4 Tnn.Iulii KuIai 81OOO KuIai Iohoi O7-66372OO O7-66372OO IM TW 4O Mi.Lin Oon Iin 1996
426 AV LaloIIing SoIulions (M) Sdn ßhd 61, IIn. Soioja 47 Tnn. Iohoi Iava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3538482 O7-3538482 IM CI 2O Ms.VoiIvana Daisono 1992
438 Avanlosl (M) Sdn ßhd 9, IIn. Ioinas 9/1O ßandai ßaiu Ioinas Iava Iohoi O7-387972O O7-387972O SM IC 12 Mi.AIIan Woon
453 ß.M Nagano Indsl.Sdn ßhd IIo 544, IIn. KoIuIi 3 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2528988 O7-2529233 IM,WLS LL 264 Mi.Moganalhan a/I Kiishnan 1995
462 ßan Lng Rulloi Sdn ßhd Lol 3O29, Kg.MoIavu, ßalu 5 86OOO KIuang Iohoi O7-7596533 O7-7595911 SM CI 44 Mi.Kuok Choon Hing
481 ßASI (M) Sdn ßhd Lol 143, IIn. Cocaii, Iioo Tiado Zono Iohoi Ioil, 817OO Iasii Cudang Iohoi O3-56283888 O3-56283777 IM CI 283 Mi. Yoo Thian Chov 1989
487 ßaunann Spiing Conpanv (M) Sdn ßhd No.31 & 33, IIn. Ioidagangan 14 Tnn.Univoisili Indsl.Iaik 813OO Skudai Iohoi O7-5211552 O7-5211558 IM IS 7 Mi.Lin Ming Sing 1994
511 ßoIlonloch Sdn ßhd ITD 37442 IaIan Ioiindusliian 3 Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-5982O88 O7-59953O5 IM LL 727 Ong Kian Thong 1994
543 ßoslsun Iood Indsl.Sdn ßhd IIol 29O, IIn.Ioiak 2 Iasii Cudang Indsl. Iaik Iasii Cudang Iohoi O7-251915O O7-2513552 SM IC 5O Mis.HaziIa Aiis
546 ßolloi Lnginooiing Woiks ITß 3766 IIn. IuIasan 86OOO KIuang Iohoi O7-7723866 O7-7722698 IM ßS 28 Mi. Chon Ah Chong 1989
573 ßIuocioss Lnliopiiso No.3O, IIn. Mahii 2 ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8635949 O7-861757O IM LL 15 Ms.Yap Siov Ching 2OOO
588 ßoon Wong ßakoiv Sdn ßhd No.1 & 3, IIn. Masvui 2 ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8616618 O7-8619899 IM IC 16O Mi.Khoi Nvak Song 1995
595 ßI Nanvang Iiinlois & Iapoi ßox Sdn ßhd No.1O-12, IIn.Tupai Toilang Tnn.Sii Saga 83OOO Iohoi O7-4343725 O7-43196O2 SM TW 8O Mi.Lin Kin Sian 1989
596 ßI IIaslics Sdn ßhd 5A, IIn. Wavasan 2 Sii Cading Indsl. Iaik 833OO ßalu Iahal Iohoi O7-4557633 O7-4557699 IM CI 18O Mi.Tan Soo Khin 1991
613 ßiisk Ioico (M) Sdn ßhd Lol 133, I/L 12, IIn. Lanlapuii Il.ßakai Tongah 84O1O Muai Iohoi O6-9811916 O6-9813658 SM O Mi.Ronnio Wan Choon Siung 1993
618 ßioadvav Ioan Sdn ßhd IIo 123, IIn. Angkasa Mas 1 Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-354891O O7-35487O8 SM TW 143 Mi.NI Loo 1989
624 ßiolhoi Indsl.TochnoIogv (M) Sdn ßhd 17, IIn.Iiina 2 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3543888 O7-3543666 IM,IA,WLS LL 1,4OO Mi. Mohd. Nizan AlduIIah 1989
657 CA Cosnolics Manufacluiing Sdn ßhd No.6, IIn. ßoIali Maju Iava Indsl.Iaik 8133O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-5543OOO O7-5544OOO SM CI 19 Mi.ZuIkifIi IaIohan 2OO1
669 CaI-Lal Maikoling Sdn ßhd No.3O, Lig. Kuiau 9 Tnn. Sg.Along 84OOO Muai Iohoi O6-951768O O6-95171O8 IM LL 2O Mi.SM Soo 1996
678 Canlionics Sdn ßhd No.3, IIn. 53 Tnn.KIuang ßaial Iohoi O7-7717175 O7-7717167 SM LL 1OO Mi.Iliahin Avang 1995
697 Caiolino Sdn ßhd IIo 519, IIn. ßosi Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2522888 O7-2522999 IM IC 1OO Mi.UR Unnilhan 1981
7O5 Casa SaIolli Dosign Manufacluioi Sdn ßhd No.2, IIn. Canggih 7 ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8612O17 O7-8612O17 IM O 9O Ms.ShiiIov Tooh Chav Lng 1984
736 ConliaI Visla (M) Sdn ßhd No.25, IIn. ßukil 1 ßdi. Soii AIan MILL Iaik 8175O Masai Iohoi O7-3863241 O7-3863214 IM IC 4O Mi.Tov Chin Kvoo 1993
751 Chai Hong IIaslic Manufacluiing Sdn ßhd No.1 & 3, IIn. Iiina 2/2 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3547521 O7-354488O SM CI 51 Mi.Choo Kin Chong
775 Chof's DoIighl's Sdn ßhd 3O & 3OA, IIn. ßakavaIi 54 Tnn.Iohoi Rava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3552286 O7-3552315 SM CI Mi.Ong Song Lai 1989
789 Chia Yoo Iuiniluio Indusliios Sdn ßhd Lol 1981 MI 28O ßalu 8 1/2 Iohoi O6-9859699 O6-9858O99 SM TW 44 Mis. IosoIvn Hov
794 Chial Si (M) Sdn ßhd No. 2,4,6 & 8 Sii Iuinana Kangkai Toliau 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3323411 O7-332341O IM LL 12O Slovon Coh 1984
797 Chiga Lighl Indusliios Sdn ßhd No.4, IIn. Iiina 2/1 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3518899 O7-3548545 SM CI 9O Mi.Ho Chong Koong
852 Chuodaini LIocliic Wiio (M) Sdn ßhd No.16, IIn. Waja 7 Tnn.Iandan 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3535O91 O7-3535O91 IM LL 8O Mi. Mohanod Mansooi Iohn SCß 199O
86O Ciicuils IIus (M) Sdn ßhd ILO 146 IaIan Angkasa Mas Ulana Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3515517 O7-3546418 IM LL 128 Ong Kian Soon 1996
883 CIassic Advanlago Sdn ßhd Lol 2592, IIn. Ioiindusliian 3 Sonai Indsl. Iaik II 814OO Sonai Iohoi O7-5993331 O7-5995331 IM CI 45O Mi.Koh Song Iai 1993
886 CIav Indusliios Sdn ßhd 57lh MiIo IIn. Iohoi 861OO Aii Ilan Iohoi O7-75812O1 O7-7581175 IM O 5OO Mi.Chon Tzong Shii 1965
887 CIavliicks & TiIos Sdn ßhd ßalu 5, IIn.Mavai 819OO Kola Tinggi Iohoi O7-3315OO3 O7-3316O7O IM O 216 Mi. Tang Hai Chiang 199O
897 CMKS (M) Sdn ßhd IIo.436, IIn. Cangsa, Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7--2512259 O7-2513875 IA,WLS LL Mi.Hilashi Suzuki 1989
912 CoiIciafl (M) Sdn ßhd 112, IIn. Savil ßaiu 8 Savil ßaiu Indsl.Iaik 81O3O KuIai Iohoi O7-652255O O7-6521O85 IM LL 5OO Mi.Moov Shon Yu 1991
913 CoiIciafl (MaIavsia) Sdn ßhd 112 IaIan Savil ßalu 8 Tanan Ioiindusliian Savil ßaiu 81O3O KuIai Iohoi O7-652255O O7-6521O85 IM LL 4OO Moov Shon Yu 1991
918 CoIouiIand Iainls Sdn ßhd Lol 729, 15 1/2 niIos IIn. Sg. Tiian 818O7 Iohoi O7-8611555 O7-8611777 SM CI 48 Mi.Tan Ah Soon
921 Confoil Iuiniluio Sdn ßhd Lol 777, IIn. Sg.Tiian Kg.Tonang 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8615178 O7-8615176 IM O 8O Mi. Chov Koa Koon 1995
925 ConnoiciaI ninoiaIs (M) Sdn ßhd Lol 147, IIn. Tujuh, Iioo Tiado Zono Iohoi Ioil, 817OO Iasii Cudang Iohoi O3-77299822 O3-77275969 IM CI 52 Mi. Ihua Choo Su 1984
935 Conloq Indusliios Sdn ßhd No.9 & 11, IIn. Mahii 3 ConoiIang Indsl.Iaik UIu Tiian Iohoi O7-8616792 O7-8616775 SM CI Mi.Vinconl Loo
94O Concopl Iiinling Sdn ßhd No.12, IIn. Waja 7 Tnn.Iandan Iohoi O7-35188OO O7-351136O SM TW 21 Mi.KS Ioi
941 Concoido Iuiniluio Indsl.Sdn ßhd IßD 4O Iaiil ßakai Daial 84O1O Muai Iohoi O6-9811537 O6-9813O23 SM O 48 Mis.HoIon Hong
965 Coio Iax MaIavsia Sdn ßhd IIo 2O4, IIn.Tonlaga Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-251O846 O7-251O845 WLS CI,TW Mi.Takani Yananolo 199O
98O CIC IoIvpIv Indusliios (M) Sdn ßhd 12A IaIan 2O Tanan Sii KIuang 56OOO KIuang Iohoi O7-7736918 O7-7742O25 IM LL 75 Lddio Iang Iok Song 1981
993 Cioalivo ßiass Sdn ßhd Lol 432, IIn. Tonlaga Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-251O97O O7-251576O IM IM 15O Mis. Zailon Mial 1989
995 Cioalivo Offsol Iiinling (M) Sdn ßhd 7, IIn. IolaIing Dalo' Onn Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2361286 O7-2365439 IM TW 1OO Ms.Chiislino Too 1971
1OO9 Ciovncoiks of MaIavsia Sdn ßhd 41, IIn. Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3322O22 O7-3322948 IM O 47 Mi. Chong Loo Soan 1969
1O15 CS Iiocision Indsl.(ßI) Sdn ßhd 531-2, IIn.Ianlu Cajus Tnn.Sonlosa Iohoi O7-4331232 O7-432732O SM LL 13O Mi.Noo Lok 1994
1O33 Cvlion TL Manufacluiing Sdn ßhd IIol 1O6 Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-598176O O7-5995751 SM MM 132 Ms.Shaion Tso 1991
1O36 CvIin Cosnolic 3O3A, Iokan Iaiil Yusof 836OO Sonoiah Iohoi O7-4161798 O7-416352O IM CI 5 Mi.Tan Siov Yan 1995
1O38 D & D Tiading Sdn ßhd 1ß, IIn. Ungku Mohsin Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2372868 O7-2372877 IM O 6O Mi.Koo Svoo Koo 1984
1O41 Daopac Indusliios Sdn ßhd No.86 & 88, IIn. ßoilan 5 Tnn.Dava 811OO Iohoi O7-356O615 O7-356O617 SM MM 15 Mi.Tan Lin Kiang 1996
1O47 Dai Hva LIoclionics (M) Sdn ßhd IIo 254 IIn. IokoIiIing 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2511921 O7-2513892 IM LL 234 Ms.Hsiao Moi Ling 1991
1O52 Daioi Mok (M) Sdn ßhd IIo. 1O5, IIn. Cvloi 5, Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5981522 O7-598151O WLS CI Mi. Tadanoii Inouo 1994
1O61 Daiki Shinkvo Indusliios Sdn ßhd No.26 & 28, IIn. ßudi Tongah Wavasan Indsl.Iaik 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-4288377 O7-4287337 SM CI 5O Mi. Azizi Lajis 198O
1O63 DaiIv Iiosh Ioods Sdn ßhd IIo 16, IIn. SR/3 Sinpang Ronggan 1 Indsl Iaik 862OO Iohoi O7-7551655 O7-7551455 SM IC 6O Mi.Chav Hong Choong 1997
111O DoIloch Indusliios (M) Sdn ßhd No.35, IIn Ioidagangan 14 Tnn.Univoisili Indsl.Iaik Iohoi O7-52O8888 O7-52O7466 SM CI Mi.Lin Hang Too
1117 Donsan Indusliv Sdn ßhd 1O5, IIn. ßosai 86OOO KIuang Iohoi O7-773338O O7-7732946 WLS O Mi.CL Too
1141 DIC Lpoxv (M) Sdn ßhd IIo 4O8,
IIn.IokoIiIing 817OO Iasii Cudang Iohoi
O7-2551559
O7-255156O
IA Managing Diiocloi
1146 DigilaI Iuiniluio Sdn ßhd Lol 158, paiil soii IIn. Iaiil UIu Iohoi O6-986O89O O6-98657O9 SM O 63 Mis.ßo Yoan Ioo
1181 Dong Lun Lncovision Conpononls Sdn ßhd ILO 349 IaIan Cangsa 2 MILL Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2551855 O7-2551854 IM LL 29 NoiIidah AlduIIah 1994
119O DII Sdn ßhd ITK 21 Tg. Agas Indsl. Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9522854 O6-9513543 IM CI 1OO Mi.Koav Soon ßin 1975
12O4 DTI Manufacluiing Sdn ßhd No.3, IIn.Wavasan 12 Sii Cading Indsl. Iaik 83OOO ßalu Iahal Iohoi O3-41O72O53 O3-41O72O54 IM CI 81 Mi.Iohaii Maaiof 1997
122O Dvkoihoff Consliuclion Iioducls (M) Sdn ßhd No.7, IIn. Asas Dalo' Onn Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-236O737 O7-23417O7 IM CO 23 Mi.Loh Svoo Hong 1991
1272 Lconfood Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 2537,ITA Rahnan Mkn.ßonul 822OO Ionlian Iohoi O3-625O9999 O3-625913O9 IM IC 11O Mi.ßonaid Wong Kav Chuan 1989
1298 LIopas Indsl.Sdn ßhd Lol 3O29, Kg.MoIavu, ßalu 5 KIuang Iohoi O7-7596533 O7-7595911 SM TW 5O Mi.Kuok Choon Hing
1312 LIloch LIoclionics TochnoIogv (M) Sdn ßhd IIo 34, Ihaso II Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-5992511 O7-5992521 IM LL 75O Mi.S H Loo 199O
1334 Lncovision MuIlinodia Sdn ßhd No 8 IaIan Mahsuii Kavasan Ioiindusliian KIu4 1/2 MiIos IaIan Moising KIuang 86OOO KIuang Iohoi O7-7878731 O7-7879915 IM LL 55 Vijava 199O
1335 Lndau CalIo Woiks Sdn ßhd No.5, IIn. KiIang Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2361221 O7-2378568 SM LL 61 Mi.RosIv TaIil 1995
1336 Lnoigizoi MaIavsia Sdn ßhd 83, IIn.Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O3-21425233 O3-21422916 IM CI 236 Mi.David Ng 1959
1351 LnpIas Iiocision (M) Sdn ßhd 9 & 9A, IIn. HasiI 2 IIn. HasiI Indsl. 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2365427 O7-2365243 HR,WLS CI Mi. K.Sailo 199O
1361 Lpcos Sdn ßhd 11, IIn. Iiina 3 Toliau Indsl.Iaik IV 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3576933 O7-3576939 IM LL 117 Mi.Chan Choo Kiong 2OOO
1369 Lpson Iiocision (Iohoi) Sdn ßhd 31, IIn. Konpas Konpas ßaiu 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-237O933 O7-2376713 IA,WLS IM Mi. Moiikazu Kalo 1988
1382 Lscaloc Mochalionics Sdn ßhd 8, IIn. Iiina 2/1 Toliau Indsl. Iaik I 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3546O9O O7-35461OO IM CI 7OO Mi. Maicus WaIlhoi 1989
1383 Lscaloc Mochalionics Sdn ßhd 8 IaIan Iiina 2/1 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3546O9O O7-35461OO IM LL 7OO Maikus WaIlhoi 1989
1421 Lvoi DoIicious Iood Sdn ßhd No.1-3 Tnn.ßakii, Kundang UIu 8471O Muai Iohoi O6-9728628 O6-9728OO2 IM IC 45 Mdn. Yo ßoo Kiov 1994
1422 Lvoiaccoss (M) Sdn ßhd 3O & 32, IIn. ßakavaIi 59 Tnn.Iohoi Iava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O3-78752988 O3-78757O69 SM O 1O Mi.Wan Azuai Daluk Wan Daud 1993
1423 Lvoiliighl LIoclionics Sdn ßhd 5O, IIn. Saliia 2 Tnn. Tilivangsa 86OOO KIuang Iohoi O7-7729785 O7-7729786 IM,SM LL 3O Mi.Hong Song Kong 1995
1427 LvoiIasl Cal Ioiindusliian (M) Sdn ßHd No.2A, IIn. Ioiak Iaik Tongkah Iocah Indsl. Iaik 83O1O ßalu Iahal Iohoi O7-41551153 O7-4151433 IM CI 38 Mi.Tan Soon Yang 1976
1428 LvoiIasling Ciosl Sdn ßhd Lol 1577 & 1578, IIn. Soion, ßalu 8, Sg.Mali 844OO Muai Iohoi O6-9752828 O6--9755858 IM O 1O5 Mi.Tan Svoo Koo 1995
1435 Lvoisofl Ioan Indsl.Sdn ßhd IIo 26, IIn. Rani 3 Ioiak Indsl.Lslalo 843OO Muai Iohoi O6-9858888 O6-9858111 SM CI 3O Mi.Liou Choon Hvai 199O
1444 LxcoIIlond MolaI RocvcIing Indusliios Sdn ßhd IIo 569, IIn.KoIuIi Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2511168 O7-2513188 IM IC 93 Mi.Lin Kin Lin 1989
1461 Lxquisilo Iioducls Manufacluiing (M) Sdn ßhd No.7,IIn.Iiina 2 KIuang Indsl.Iaik II 86OO7 KIuang Iohoi O7-7879511 O7-7879524 IM LL 146 Ms.Lan Kin Ioong 1986
1516 IoIda OiI Iioducls Sdn ßhd Lol 82, IIn. ßosi 2, Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2512811 O7-251465O WLS CI Mi. DahIid DahIan
1518 Iona Indusliv Sdn ßhd 15I & 15K, IIn.Tahana Konp.KiIang ßinlingan ßIMI Iohoi O7-2381141 O7-2381142 SM CI 2O Mi. Raus Mohd
1534 Iina Inslanco Sdn ßhd ßalu 26 815OO Iokan Nonas Iohoi O7-6991121 O7-699294O SM IC 2O Mi.Mohd Shukii Saad 1974
1535 Iina Mi.Iuicv Sdn ßhd ßalu 26 815OO Iokan Nonas Iohoi O7-6991121 O7-699294O SM IC 21 Mi.Mohd Shukii Saad 1974
1539 Iiigoo Lnginooiing Sdn ßhd Lol 478, IIn. Suasa Iasii Cudang Indsl. Iaik Iohoi O7-2526868 O7-2526955 SM MM 32 Mi.AlduI Hanid AlduIIah 1987
1549 Iilson Sdn ßhd 33,35 & 37, IIn.Ioinas 9/12 ßdi.ßaiu Ioinas Iava Iohoi O7-3874289 O7-3874287 SM O 28 Mi.Choi
1551 IIaiiis Sdn ßhd Lol 8, ßalu 2, IIn.Lonlong Kola Tinggi Indsl.Iaik 819OO Kola Tinggi Iohoi O7-883697O O7-8836973 IM LL 1,5OO Mi.David Yoo Yuol Iall 1991
1557 IIoxlionics (M) Sdn ßhd IIo 226 Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5972888 O7-5972999 IM LL 1,6OO Mi.Iason Tav 1991
1562 IIoodIil Lnloipiiso (M) Sdn ßhd 26, IIn. Iiina 1/5 Toliau Indsl. Iaik I 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3544828 O7-3542928 IM,SM MM 92 Mi.Toh Kian Han 199O
1595 IIM Sdn ßhd Lol 115, Iohoi Ioil Aulhoiilv Aioa 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-25128O1 O7-251181O IM CI 79 Mi.Ananda Ionniah 1975
163O Iujilsu Conpononl (M) Sdn ßhd 1, Lig. Salu Iaiil Rava Indsl.Iaik 864OO ßalu Iahal Iohoi O7-4542111 O7-4541771 IM,IA,WLS LL 2,815 Mi. Sonaialna Casadiiis 198O
1642 IuIInaik Manufacluiing ßhd No.7, IIn. Iina 1 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3545988 O7-3545988 IM LL 4OO Mi.Ng Kin Ming 1989
1645 Iunai LIocliic (M) Sdn ßhd IIo 4O5, IIn. Ioiak Lnpal Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2511387 O7-251OOO3 IM,IA,WLS LL Mi.Kikuo Okalavashi 1989
1646 Iunai LIocliic (MaIavsia) Sdn ßhd ILO 4O5 IaIan Ioiak 4 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2516321 O7-251OOO3 IM LL 145O Konichi Tani 1989
1667 C.Ianos Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 2596, IIn. Ioiindsl.3 Sonai Indsl. Iaik II 814OO Sonai Iohoi O7-5993266 O7-5993212 IM CC 75 Mi.Andiov Wong Iook Hin 1991
1684 Canda LdilIo OiIs Sdn ßhd 1OniIos off 7lh MiIoslono IIn.Changkal Iong 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3516888 O7-3573164 IM CI 14O Mi.David Khoo 1977
1699 CCT Wood Indusliios Sdn ßhd Lol 8491, ßalu 2 1/4 ßalu Iahal Road 86OOO KIuang Iohoi O7-7733333 O7-7733618 SM O 141 Mi.Tan Han Cuan 1991
171O ConoiaI LIocliic (USA) Mvs AppIianco Conpononls S/ß IIol 1, IIn. Lonlong Kola Tinggi Indsl.Iaik 819OO Kola Tinggi Iohoi O7-88322O2 O7-883457O IM LL 7OO Mi.SS Ioo 1981
1731 CC Ciicuils Indusliios Sdn ßhd 18, IIn.Riang Ulana Conliia Indsl. Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3333948 O7-3335O95 IM LL 38O Mi.Lin Ching Iou 1985
1734 Chin Li Iashion (M) Sdn ßhd Lol 3433, IIn. IoIaval Tnn.Sinpang Ronggan 862OO Sinpang Ronggan Iohoi O7-7559922 O7-7559911 IM TC 4OO Ms.Shoiino Loo 1984
175O CIolaI Ldil ConsuIlanl (M) Sdn ßhd No.83-O1, IIn.Ros Moiah 2/1 Tnn. Iohoi Iava Iohoi O7-3516725 O7-357539O SM O 4 Mis. Iaiidah AIi
1763 CN TochnoIogv (M) Sdn ßhd No.5, IIn. Cangsa 3 Dosa Ioiindsl.KuIai II 81OOO KuIai Iohoi O7-6524888 O7-6524777 IM CI 22 Mi.To Hock Tan 1995
1765 Codioj (M) Sdn ßhd 1, IIn.Asas Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O3-6212941 O3-621294O IM ßS 1O1 Mi.A Cooigo 1965
1768 COKO Canoia (M) Sdn ßhd IIol 439, IIn. ßosi, Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2515945 O7-2515937 WLS IS Mi.Chilaia Colo
1788 CoIdinIava Lnginooiing Tiading & Soivicos Sdn ßhd K82 Tg. Agas Indsl. Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9543OO9 O6-952O968 IM,SM MM 8O Mi.Tan Chong Chain 1989
18O3 CI ßalloiios (M) Sdn ßhd No.5, IIn. Tanpoi 7 Tanpoi Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3338O9O O7-333868O IM LL 8OO Mi.Lin Iill Loko 199O
18O5 Ciaco Cosnolics Indsl.CMI Sdn ßhd No.2, IIn. Dalaian 3 Tnn.Konpas 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-333O659 O7-33297O3 IM CI Mi.Slovon Toa Hing San 1989
18O6 Ciand AIpino Sdn ßhd ITD 63113/63114 CoIang Ialah Indsl.Iaik 8112O CoIang Ialah Iohoi O7-51O3368 O7-51O3369 IM LL 57 Mi.Chia Choong Yoo 1995
18O7 Ciand ßalloiv Toch.Sdn ßhd IIol 73, IIn. Ioiindusliian 7 Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5983888 O7-5983787 IM,SM LL 56 Mi.Koh ßoon Tock 1995
18O8 Ciand ßalloiv TochnoIogios Sdn ßhd ILO 173, IaIan Ioiindusliian 7 Kavasan Ioiindusliian Sonai III Iohoi O7-224O979 O7-2235633 IM LL 45 David Kin 1995
1815 Ciand Vicloiv Iuiniluio Sdn ßhd II 37, IIn.Ioiak 843OO ßkl. Iasii Iohoi O6-9857335 O6-9859OO1 SM O 9O Mi.Lin Yan Wal
1816 Ciandoui ßouliquo Sdn ßhd L2-O4 KonpIoks Iusal ßandai Iasii Cudang Iohoi O7-2525945 O7-2766945 SM TC 4 Mi.ZaiIina Mohd.Yusof 1996
1817 Ciands ßanks Yachls Sdn ßhd IIo 488, IIn Suasa Iasii Cudang Indsl. Iaik Iasii Cudang Iohoi O7-2517488 O7-2517388 IM TL 678 Mi.Loo Choon Hong 199O
1825 Ciochon (M) Sdn ßhd 27, IIn. ßukil 1 Soii AIan MILL Indsl. Iaik 8175O Masai Iohoi O7-3882999 O7-3882555 IM,SM CI 3O Mi.Dannv Loo 1987
1832 Cuan Chong Cocoa Manufacluioi Sdn ßhd IIo 273, IIn. Tinah Dua Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2511588 O7-2511711 IM IC 42 Mi.Tov Hov Koong 1982
1858 CWI Manufacluiing Sdn ßhd 12, IIn. Canggih Salu ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8619832 O7-8617816 IM CI 76 Mi.AIIon Chong Hung Tal 1993
1868 Hadin Lnginooiing ßhd Lol IIo 297, IIn. Ioiak 2 Iasii Cudang Indsl. Iaik Iasii Cudang Iohoi O7-2513971 O7-2516254 SM MM Mi.Ha Hing Nan
188O HaIox WooIlon (M) Sdn ßhd No.9, IIn Tanaka Tanpoi Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2324388 O7-2324391 IM TC 1O5 Mi.Ong Inn Iong 1987
1889 Han Tong Spiing Indsl.Sdn ßhd No.8A, IIn. Haji Sa'al, Sg.Tiian 818OO UIu Tiian Iohoi O7-861O566 O7-861O299 WLS IM Mi.Masaiu Iujilsu 1995
1892 Handsafo Iioducls Sdn ßhd Lol 6O21, ßkl.ßakii Indsl.Iaik 842OO Muai Iohoi O6-986OO77 O6-986OO55 IM CI 21O Mi.Ng Kok Hva 1988
19O2 HaiIoigh (M) Sdn ßhd No.4, IIn. Tahana Tanpoi Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2361263 O7-2377619 IM TW 7O Mi.Lau Chhon Kil 1987
19O8 Haila Iackaging Indusliios (SoIangoi) Sdn ßhd IIo 12 Iaiil Rava Indsl.Iaik 864OO ßalu Iahal Iohoi O7-4545777 O7-454666 IM TW 22 Mi.Tan Tock Kui 1989
19O9 Haila Sonaiak Sdn ßhd No.3, IIn.ßudi 17 Wavasan Indsl.Iaik Iohoi O7-4285275 O7-4285276 SM CI 2O Mi.Aznan ©AzIan Kadiian
1911 Hailnann MaIavsia- II Hailnann (M) Sdn ßhd IIo 548, IIn. KoIuIi 11 Iasii Cudang Indsl. Iaik Iasii Cudang Iohoi O7-25322OO O7-25233OO SM TW 92 Mi.Loh Kong Ioo 1996
192O Havk Soon Hin Indsl.Sdn ßhd No.8, IIn. Iaiil HI.Hashin 862OO Sinpang Ronggan Iohoi O7-559727 O7-755O832 SM TL 1OO Mi.Too Chiov Kong 1989
1926 HDL (M) Sdn ßhd IIo.43, Sonai Indsl. Iaik II 814OO Sonai Iohoi O7-599421O O7-5994211 WLS LL Mi.K.Kavasaki 1989
1928 HoaIlh Iioducls (M) Sdn ßhd No.2,IIn.ßakli Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371849 O7-2378385 IM CI 12 Mi.Wan Iong Lin 1962
1929 HoaIlhson Coipoialion Sdn ßhd No.6, IIn ßudi Lana Wavasan Indsl.Iaik 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-4288555 O7-4288555 IM IC 3O Mi.Too Ching Hai 1996
1952 Hiap Cuan MolaI Woiks (M) Sdn ßhd Lol 1512, Sg.Tiian 818OO UIu Tiian Iohoi O7-3535648 O7-3542162 IM IM 85 Mi.CK Lov 1978
1963 Hi-Iilio Indsliios Sdn ßhd SSH-I1-6 (Lol 3189A) Kg.Tongah Sinpang Ioian Topi ßakii 84OOO Muai Iohoi O6-9555419 O6-955428 IM IC 45 Mi.Slovon Too KI 1999
1984 Hishi IIaslics Asia Sdn ßhd IIo 493, IIn.KoIuIi 3, Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-25275OO O7-2527498 WLS LL Mi. Shuchi Ago 1995
1987 Hilachi CalIo ( Iohoi) Sdn ßhd IIo 4O & 5O, Sonai Indsl.Iaik, 814OO Sonai Iohoi O7-599435O O7-5994352 IM,IA,WLS LL 897 Mi.Woo Tail Cav 1989
1989 Hilachi ChonicaI (Iohoi) Sdn ßhd IIol 458,
IIn. KoIuIi 1O 817OO Iasii Cudang Iohoi
O7-25146O1
O7-2514626
IM,IA,WLS Managing Diiocloi 1991
1992 Hilachi LIoclionic Dovicos (M) Sdn ßhd IIo.44
Sonai Indsl. Lslalo 814OO Sonai Iohoi
O7-5995OO1
O7-5995O21
IM,IA
LL 17OO
Managing Diiocloi
1997 Hilachi Koki (M) Sdn ßhd IIo 53, Sonai Indsl.Iaik II, 814OO Sonai Iohoi O7-5992345 O7-5992355 IM,IA,WLS LL Mi. Milsugu Mikani 1989
2OO6 HKT (M) Sdn ßhd 17 M/S Main Road SaIong 814OO Sonai Iohoi O7-5591889 O7-599252O IM O 1,5OO Mi.Iinnv Loh 1978
2O15 Hocai LIoclionics & Tiading Sdn ßhd No.57, IIn.Induslii 4 Iokan Nonas Indsl.Iaik 815OO Ionlian Iohoi O7-69967O1 O7-69967O1 SM LL 3O Mi.Ldvaid Ng 1996
2O24 Hokudon (M) Sdn ßhd IIn.Tun MulaIil 3, ßdi.Tonggaia 81OOO KuIai Iohoi O7-89632OO O7-8963199 IA,WLS LL 77O Mi. A. Wakalavashi 1994
2O33 Honda Aulopails MIC Sdn ßhd IIo 48O, IIn. KoIuIi 3, Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-251168O O7-2515431 WLS CI Mi. Shinji Ulsugi
2O57 Hoinvav Indusliios Sdn ßhd No.1-5 Tnn. Lodang SagiI 849OO Tangkak Iohoi O6-9772978 O6-9772915 SM LL 5O Mi.Yu Tian Ioh 1994
2O95 Hsing Lung Sdn ßhd 1O3, IIn. Soioja 39 Tnn. Iohoi Iava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-35516O4 O7-354691O IM CI 25 Mi.Kon Chua Ling Hong 199O
2O97 Hu Hap Tinloi Iioducls Sdn ßhd Lol 27O, 29A, IIn. Iohoi 819OO Kola Tinggi Iohoi O7-8831412 O7-8835568 IM O 157 Mdn.Hai Soh Khun 1981
2O98 Hua Hual Manufacluiing Sdn ßhd No.22 ( IIo 26O ), IIn. Iiina 3 Toliau Indsl.Iaik IV 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3571688 O7-3547O73 IM IC 16O Mi.Wong Yov Chin 1995
2117 Hup Song Ioiusahaan Makanan (M) Sdn ßhd No.14, IIn.KiIang Tongkah Iocah Indsl. Iaik 83O1O ßalu Iahal Iohoi O7-4151211 O7-4151777 IM IC 89O Mi.Koh Chu Koh 1974
2122 Hva Tai Indsl. ßoihad 12, IIn.Ioiak Tongkah Iocah Indsl. Iaik 83O1O ßalu Iahal Iohoi O7-4151688 O7-4151135 IM IC 9OO Mi.Loo Kah Khong 1974
2125 Hvdio Agionalo HoIdings Sdn ßhd Lol 278, Indsl. Iaik, IIn. Cangsa, Iasii Cudang Iohoi O3-766O7878 O3-766O8892 IM CI 5O Mi. Tan Cuan Kok 1988
215O Idonilsu ChonicaIs (M) Sdn ßhd IIo 4O9, IIn. IokoIiIing 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2525OO9 O7-25258O3 WLS CI Mi. Tolsuo Suzuki
2151 Idonilsu SM (M) Sdn ßhd IIo 4O9, IIn. IokoIiIing, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-252535O O7-2528281 WLS CI Mi.Tolsuo Suzuki
2154 IDSM LIoclionics Sdn ßhd No.21 & 23, IIn. Canggih 1O ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8617922 O7-86179OO IM LL 15O Mi.Lai Siov Hong 1994
2155 IDSM LIoclionics Sdn ßhd No 21 & 23 IaIan Canggih 1O Tanan Ioiindusliian ConoiIang 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8617922/3/4 O7-86179OO IM LL 15O Loh Tong Yov 1994
2157 IIICO (M) Sdn ßhd IIo 4O6 IIn.Lnas 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2543188 O7-2543288 IM CI 85 Mi.Kiishnanuilhi Ranani 1999
2177 IMS Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd No.8, IIn.Ioidagangan 5 Tnn. Univoisili Iohoi O7-521292O O7-521492O SM MM 7 Mi.Ong Chong Yih
2187 In-Conix Iood Indsl.Sdn ßhd IIo 94 Sonai Indsl.Iaik 3 814OO Sonai Iohoi O7-5982828 O7-59839OO IM IC 1OO Mi.Lin Hun Svoo 1989
2194 Induslii Han Mah Sdn ßhd No.17, IIn.SoIalan Ulana IuIai Lighl Indsl.Iaik 813OO Iohoi O7-5561899 O7-5581322 SM CI 24 Mi.Slovo Ng 1997
22O1 IndusliiaI Iackaging Sdn ßhd No.6, IIn. HasiI 2 IIn. HasiI Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2343388 O7-2348888 IM IC 22O Mi.Tan Hoon Hual 1973
22O4 IndusliiaI Rosins (M) ßoihad No.78, IIn.HasiI off IIn.Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371823 O7-2374593 IM CI 199 Mi.Olhnan Mohanad 1983
2238 Insliunonls TochnoIogv (Iohoi) Sdn ßhd No.16, IIn. IolaIing, Laikin Indsl.Iaik, 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2363166 O7-2363144 IM,WLS LL 38O Mi.Wang Hua Kiang
2252 InloiConlinonlaI ToininaIs (M) Sdn ßhd Lol 154, Lig. Savil Dua, Iioo Indsl. Zono, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25197O3 O7-2519889 WLS O Mi. Koiichi Shiialo
2256 InloigoIuiniluio Sdn ßhd Lol 2O64, IIn.Kg. Tanjung SoIalu Iohoi O6-9859955 O6-9858249 SM O 6O Mi.Ioh Loong Wah
2263 InloinalionaI Coalings Sdn ßhd Lol 1 & 2, IIn. Cangsa 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25411OO O7-2515815 IM CI 112 Mi.RoIand Iong 1986
2271 Invoiloi TochnoIogv (Asia) Sdn ßhd 3, IIn. Ioinas 9/12 ßdi. ßaiu Ioinas Iava 8175O Masai Iohoi O7-38822OO O7-38862OO IM LL 15 Mi.RoIand Ianos Road 1997
23O7 IsoIilo Coianic Iilois Sdn. ßhd IIo 345, IIn. Lnas Dua, Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2516231 O7-251623O IM,WLS CC Mi.A. Okada
2315 Ilani IIaslic Coipoialion (M) Sdn ßhd IIo 2, Sii Cading Indsl.Iaik 83OO9 ßalu Iahal Iohoi O7-4558266 O7-4558366 WLS CI Mi. Y. Malsulavashi
2323 Ivaki CIass (M) Sdn ßhd IIol 369, IIn.Lnas 2 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-252O5O6 O7-252O5O7 IM,IA,SA,WLS CC 43 Mi. HasluIIah Hashin 1994
2335 I.K Wiio Hainoss Sdn ß hd No 7 IaIan Iiina 2/2 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3548886 O7-3548597 IM LL 585 Lin Khong Chvo 1979
2336 I.K. Wiio Hainoss Sdn ßhd No.7,IIn.Iiina 2 Toliau Indsl. Iaik I 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3548886 O7-3548597 IM,WLS,IA LL 468 Mi.Hiioshi Suginolo 1979
2344 Iackspood Loalhoi SpociaI Manufacluioi (M) S/ß No.21, IIn. 2O Tnn.Sii KIuang 86OOO KIuang Iohoi O7-7721412 O7-7721411 IM O 2OO Ms.Lva Yon 1997
2345 IaIco LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 23-26, IIn.Cangsa
MILL Indsl.Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi
O7-25413OO
O7-2514432
IA,WLS Managing Diiocloi
2349 Iangdah Cainonl Indsl.Sdn ßhd No.3-5 ( Lol 4471) IIn. ßosai Tongkang Iocah Iohoi O7-4151555 O7-4152333 SM TC 12O Mi.Lav Ioi Lin 1993
2372 Iß Spaik Coipoialion Sdn ßhd No 7 IaIan Dalaian 5 Tanan Konpas 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2386363 O7-2381428 IM LL 25 Koi Min Choo 1979
2379 IocnolaI Indusliios Sdn ßhd K96 Tanjung Agas Indsl.Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9513369 O6-9526818 IM ßS 69 Mi.Caiv Yu 1985
242O Iohslai lho IIaslic Man (M) Sdn ßhd No.26, IIn. ßkl.2 MILL Indusliv Iohoi O7-3881118 O7-3877878 SM CI 45 Mi. Solo Mun Nang
2422 Ioo Loong AulonoliIo & AIain Svslons No 62 IaIan Soioja 12 Tanan Iohoi Iava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-35769OO O7-35789OO IM LL 12 Loo Ioo Choon 1988
2426 Ioloch MolaI Ialiicalion Indsl.Sdn ßhd 2O & 22, IIn. Masvui 1 ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8616613 O7-861662O IM IM 25O Mi.Soon Thian Chai 1989
2431 II Iackaging (M) Sdn ßhd ITD 113391, IIn. Ionaga 18 Kola Iulii Indsl.Iaik Iohoi O7-3885OOO O7-3886OOO SM CI 5O Mi.Loh Loo Choo 1989
2446 ITS Lnginooiing Sdn ßhd Lol 227, IIn.Tonlaga Dua 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25291O7 O7-25291O6 IM ßS 19 Mi.RankiipaI Iandov 1982
2447 Iuan Kuang LIocliic Ians Mfi Sdn ßhd No 1O IaIan Iiina 1/5 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3558282 O7-355121O IM LL 1O5 AIvin Ng Cook Hvoo 1983
2452 Iuiong Hi- Toch Indsliios (M) Sdn ßhd No.32, IIn. Canggih Salu Tnn. Dosa ConoiIang 818OO UIu Tiian Iohoi O7-861O881 O7-861O859 IM LL 51O Mi.Too Suan 199O
2453 Iuiong Hi-Toch Indusliios (M) Sdn ßhd No 32 IaIan Canggih Salu Tanan Dosa ConoiIang 818OO UIu Tiian Iohoi O7-861O881 O7-861O859 IM LL 62O RonaId Loo Siov Wah 199O
2467 K. Yanada Indsl. Sdn ßhd IIo. 412, IIn.Tonlaga Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-251O5O5 O7-251O5O2 WLS O Mi. M. Yanada 199O
2481 Kaivoai Sdn ßhd 1A, IIn Ungku Mohsin 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2376O32 O7-2368669 IM,SM O 6O Mi.Loong Yin Yal 1976
2488 Kani LIoclionics Indusliv (M) Sdn ßhd No.7, IIn ßakli Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-23784O5 O7-23784O6 IM,IDS,WLS LL 18O Mi.Masahiio Hisano 1987
25O1 Kanix Indsl. (M) Sdn ßhd No.62, IIn. Riang 21, Tnn.Conliia 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3337911 O7-33382O3 WLS IM Mi. ßiandon Soo
25O2 Kansai IoIl (M) Sdn ßhd IIol 66, Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5981361 O7-5981512 WLS CI Mi. Yasulo Iujila 1993
2517 Kaiox Indsl.Sdn ßhd ITD 79O6 & 79O Tnn. Ionlian Iava, IIn. Iohoi 82OOO Ionlian Iohoi O7-6878833 O7-687571O IM CI 28O Mi.Coh Miah Kial 1988
2522 Kasui Tochno Sdn ßhd 9A, IIn. Kuning 2, Tnn. IoIangi 8O4OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3357118 O7-3355277 IA,WLS CI Mi. Kazuo Takouchi 1995
2556 Koo Ial Indusliios Sdn ßhd 22nd niIo IIn.Aii Hilan 81OOO KuIai Iohoi O7-6639661 O7-6639664 IM,IA,WLS LL 28O Mi.Chan Moov Hua 1972
2584 Konpas LdilIo OiI Sondiiian ßhd IIo.79, Iasii Cudang Indsl. Iaik, 817OO Iasii Cudang Iohoi O3-56318O88 O3-56318O55 IM CI 13O Mi. Ian Chan 1974
26OO Konvood LIoclionics TochnoIogios (M) Sdn ßhd 8, IIn. Iadu, Tanpoi Indsl.Iaik, 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371261 O7-2371297 IM,IA,WLS LL 2,1OO Mi. Saloshi Ilo
26O1 Konvood Logislics (M) Sdn ßhd D15 & 17, IIn. Tanjong A/3
poiIaluhan Tanjung IoIopas, TST 514 8156O CoIang Ialah Iohoi
O7-5O73133
O7-5O73231
IA
O
Managing Diiocloi
26O5 Koiiv Ingiodionls (M) Sdn ßhd HS(D) 187257, ITD 629O9 Mkn of Toliau Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2385591 O7-2385591 IM IC 114 Mi.Ho Nva Chong 1992
261O KovaIian OiIs Sdn ßhd Lol 3O3, IIn IokoIiIing 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2513531 O7-2514895 IM CI 75 Mi.Madhusudhan Manvi 198O
2614 KI Iood Machinoiv Sdn ßhd No.82, IIn. Savil ßaiu 5 Savil ßaiu Indsl.Iaik Iohoi O7-6526668 O7-6526869 SM IC Mi.Loo Cok Iian
2617 Khav Tai Iood Indsl.Sdn ßhd IIo 26 Tanjung Agas Indsl.Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9523425 O6-9527588 IM IC 9O Mi.Chan Chun Chian 1975
2624 Khong Cuan ßiscuil Iacloiv ( Iohoio) Sdn ßhd IIo 16, Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-599132O O7-5992991 IM IC 13O Mi.Tan ßoon Siov 1971
2626 Khun Hong Lnginooiing Woiks Sdn ßhd ßalu 3/2 IIn.ßakii 84OOO Muai Iohoi O6-9521984 O6-9517458 IM CI 5O Mi.Yoo Koon Lian 1988
2656 KinloiIv-CIaik Iioducls (M) Sdn ßhd 4/2 niIo IIn.Moising 86OO7 KIuang Iohoi O7-7879381 O7-7879234 IM TW 415 Mi.IT Chon 198O
2662 Kin Ho Tinloi Manufacluiing Sdn ßhd ITD 13435, 3 IIn. SoIalan 8 IuIai Lighl Indsl.Iaik 813OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-5576443 O7-5577O9O IM TW 1OO Mi.Chua Kvoo Kin 1982
2669 Kingshoo Manufacluiing Sdn ßhd No.3, IIn Ioinas 9/14 ßdi.ßaiu Ioinas Iava 8175O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3888787 O7-3875739 IM O 376 Mi.Yau Kok Liong 1991
2682 Kivi Manufacluiing Sdn ßhd No.8, IIn.HasiI Tanpoi Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2381622 O7-238163O IM CI 82 Mi.Ooi Hun Chuan 1991
2694 KMC Ioods Sdn ßhd No.4, IIn. Sii IIonlong Tnn.Ioiindsl.Sii IIonlong 8175O Masai Iohoi O7-3875185 O7-3878991 IM IC 62 Mi.Rod Muichison 1997
273O Konsop Tiopika Sdn ßhd HT.14, Lig.C-12 Runah Rakval Iokan Nonas Iohoi O7-699357O O7-6991625 SM CI 5 Tuan Hj.AlduI Hanid Sungging 1992
2748 Kovax (M) Sdn ßhd IIo 415, IIn. Lnas Dua Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-251O525 O7-251O527 IM CI 64 Ms.Wong Hin Kuan 1989
2749 Kovax (M) Sdn ßhd IIo 415, IIn. Lnas Dua, Iasii Cudang Indsl.Iaik, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-251O525 O7-251O527 WLS CI Mi. T. Koiko
2754 KIS Coalings (Iohoi) Sdn ßhd IIo 467, IIn.KoIuIi Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-252539O O7-2525392 IM CI 2O Mi.Muhannad RizaI Coh 1995
2781 KunpuIan Iina ßhd IinoappIo Cannoiv of MaIavsia Sdn ßhd ßalu 26, IIn.Ionlian 815OO Iokan Nonas Iohoi O3-2521211 O3-2525754 IM IC 6O Mi.Aiphan Ahnad 1972
2791 Kusalsu Vilionic Indsl. (M) Sdn ßhd ßIk ß,Lol 297,ßl 48/4 IIn.Iohoi ßhaiu / Aii Ilan 862OO Sinpang Ronggan Iohoi O7-755679O O7-7557891 IM,WLS LL 13O Mi.WiIIian AT Lav 1991
28O1 Kvodo - AIIiod (M) Sdn ßhd Lol 854, IIn.Songkang 81OOO KuIai Iohoi O7-6637467 O7-663729O IM CI 48 Mi.Loo Zong Tang 1989
2811 Kvoloch (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Tanpoi 2/1, Tanpoi Indsl.Iaik, 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-235O121 O7-235O122 WLS CI Mi. Toshiaki Haia 1995
2815 Kvushu Malsushila LIocliic (M) Sdn ßhd IIo No.1, Kß No.1O4 Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-59918O1 O7-599267O IM,IA,WLS LL 2,O36 Mi. K Yasuda
2819 L.I Iacific IiIns Sdn ßhd IIo 54, IIn.KoIuIi 3 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2512941 O7-251294O IM TW 37 Mi.Toni Iavanainon 1995
2838 Lan Soon LdilIo OiIs Sdn ßhd IIn Tinah 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-25121O1 O7-2514272 IM CI 2O4 Mi.KL Ioon 1973
2856 Lapangan ßoslaii Sdn ßhd No.12, IIn. Dalaian 3/2 Tnn. Konpas Iohoi O7-2346158 O7-2341685 SM LL 6O Ms.OIivoi Ooi
2859 Laivik Iignonl (Asia Iacific) Sdn ßhd IIo 376 IIn.Ioiak 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-3524431 O7-2524436 IM CI 5O Mi.Cuiunalhan Kuppusanv 1993
2893 Loadoiail Indusliios (M) Sdn ßhd No.7, IIn.Kukuh Tanpoi 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi
O7-2364O11
O7-2361793 IM
29OO Loloolox Coipoialion Sondiiian ßoihad 115, IIn.Sungoi Mali 844OO Muai Iohoi O6-9751515 O6-9751O93 IM TC 3O Mi.Roloil Can 198O
29O4 Loo ßiscuils (Ilo) Lld 2D, IIn. MonpoIan Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2384877 O7-2363522 IM IC 18O Mi.Aiunugan VoInaian 1934
29O6 Loo Koo Indsl. (n) Sdn ßhd 38, IIn.Kangkai Toliau 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3533569 O7-3537672 IM CI 28O Ms.Kok Sau Ling 1992
2924 Lonsion (M) Sdn ßhd 165, IIn.Angkasa Mas Ulana Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3528212 O7-3529212 SM TC 11O Mi.KoIvin Tan 1988
2942 Lian Hual ßakoiv Machinoiv Sdn ßhd IS 39, Lol 1921, IIn. ßalu Iulih 56, Kg. Ioisoiai KociI Mk3 83O2O ßalu Iahal Iohoi O7-41383OO O7-41376OO SM MM 32 Mi.Loo Hong Chai 1993
2944 Lian Soon Siong (M) Sdn ßhd 91, IIn.Savil ßaiu 6 Savil ßaiu Indsl.Iaik 81O3O KuIai Iohoi O7-6522799 O7-6525799 IM CI 25 Ms.Soh Au Chong 1979
2952 Lina ßinlang Logislics Sdn ßhd 4, IIn IuIasan Tnn.Kola Iava Kola Tinggi Iohoi O7-883O3OO O7-8838O71 SM O Mi.ßiuco Tan Kian Loo 2OO1
2979 Livoi OuiIling Indusliios Sdn ßhd 17, IIn.ßoilan 2 Tnn.Dava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-355O978 O7-355O979 IM TC 1O Mdn.Iang Choon Yong 1989
3OO4 Lucas Aulonolivo Sdn ßhd IIo 17 Sonai Indsl.Lslalo 814OO Sonai Iohoi O7-59913O1 O7-59943O1 IM LL 2O5 Mi.Iohn WiIIian ßiadluiv 196O
3O21 M & R Manufacluiing Sdn ßhd 1-41 & 1-42, IIn. Ioiindsl. 3 ßkl.ßakii Indsl.Iaik 842OO Muai Iohoi O6-9867521 O6-9868714 SM MM Ms.Lav Cok Loo
3O46 Magajin sapuiai (M) Sdn ßhd Offico No.1, IIo 683, IIn. KoIuIi
Iasii Cudang Indsl Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi
O7-2528929
O7-2528931
IA Managing Diiocloi
3O65 Maino Sonic Audio Manufacluioi (M) Sdn ßhd No 3-9 IaIan Dosa 3 Tanan Dosa 86OOO KIuang Iohoi O7-773543O O7-7731644 IM LL 56 Lin Whan Kial 198O
3O78 MaIava CIass Iioducl Sdn ßhd 72-A, IIn.Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-23717O1 O7-23717O5 IM CC 57O Mi.Sin Kuang Mong 1995
3O83 MaIavan IndusliiaI & Lnginooiing Conpanv Sdn ITß 23O, IIn. Tun MulaIil 4 ßdi.Tonggaia Indsl.Iaik 81OOO ßdi.Tonggaia Iohoi O7-8964933 O7-8964941 IM TW 12O Mi.Azni Olhnan 1959
3O9O MaIavan Zips Sdn ßhd No.19, IIn.ßakli Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O3-6272458O O3-62724589 IM,IA O 21O Mi.Ranis Manian 1961
31O8 MaIavsia Shipvaid and Lnginooiing Sdn ßhd IIo 3, Iasii Cudang Indsl.Iaik, 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2512111 O7-2519513 WLS O Mi. AlduI Rahin Rahnal
3125 MaIavsian Mosaic ßhd 3/4 niIos, IIn. Moising, 86OOO KIuang Iohoi O3-77827333 O3-77828188 IM CC 6OO Mi. Loo Chong Koal 1964
3157 Manoch Slanping Sdn ßhd No.1 & 3, IIn. ßoilan 4 Tnn.Dava Iohoi O7-3558O67 O7-356 2858 SM MM Mi.Ranjilhan a/p Thosingh
3161 MapIo Tiicol Indusliios Sdn ßhd No.16, IIn. Sanpan Tongkah Iocah Indsl. Iaik Iohoi O7-4152O84 O7-4152O85 SM TC 4O Mi.Khadnudin HI.Mohd Rafik 1993
3177 Maiushin Cannoiios (M) Sdn ßhd IIo 213, IIn.Tinah Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25148O2 O7-25133O7 IM,WLS IC 8O Mi.Kok Choo Koo 1987
3187 Masahi Indusliios Sdn ßhd IIo 1O4 Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5993999 O7-599363O IM CI 75 Mi.IazIi ßakhliai 1994
319O Maso Indusliios Sdn ßhd 2, IIn. ßavu 3/4 Tanpoi Iava Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O3-2322123 O3-237O85O IM,SM CI 4O Mi. N. Naii Iialhakaian 199O
32O7 Malak (M) Sdn ßhd IIo 1, IIn. Suasa, Iasii Cudang Indsl.Iaik, 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2514985 O7-2514984 WLS O Mi. R. Michihaia
3217 Malsuni TochnoIogv Sdn ßhd IIo 81, Sonai Indsl. Iaik III, 814OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-598267O O7-598268O WLS LL Mi. Tan Choal Yong
322O Malsushila Audio Vidoo (M) Sdn ßhd 1L, IIo 46O, IIn. ßandai, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-251913O O7-2519117 IA,WLS LL Mi. S.Hashinolo 199O
3264 MC Iack (MO Sdn ßhd 23, IIn.Iadu, Tanpoi Indsl.Iaik, 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2345513 O7-23452O6 IA,WLS TW Mi. Chov Kong Soo 1996
3266 McaIisloi Lnginooiing Sdn ßhd Lol 454, Zono 1O, IIn. KoIuIi, Iasii Cudang Indsl.Iaik, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25184O8/9 O7-25184O3 WLS MM Mi. Raja Muhannad Aiif Raja Adnan
3279 MDI Sdn ßhd No.85, IIn. Tanpoi, 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2366851 O7-2367211 WLS IS Mi. Chan Siov Lin
3285 MochMai ßoiIois Sdn ßhd Lol 14, IIn.Tinah Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2511341 O7-2511837 IM LL 5O Mi.Ioloi Chong Kok Choong 1974
3295 ModicaI -Lalox (DUA) Sdn ßhd IIol 8 Sonai Indsl.Lslalo 814OO Sonai Iohoi O7-5997OO6 O7-5991316 IM CI 197 Mi.KaiI Hoinz Ralhsan 1987
3299 ModiIalox Sdn ßhd Lol ITß 5OO IKT 2 Indsl.Iaik ßdi.Tonggaia 81OOO KuIai Iohoi O7-8961888 O7-8961O88 IM CI 22O Mi.Anlhonv Tan Iian Loong 1988
33O9 Moga LaloIs & Slickois Sdn ßhd Lol 1376, CM 127, Mk. Spg. Kanan IIn. KIuang 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-456 8888 O7-456 8899 SM TW 91 Mi. Lin ßok Sin 1989
331O Moga Mounl IndusliiaI Casos Sdn ßhd IIo 192 Sonai Indsl.Iaik IV 814OO Sonai Iohoi O7-5998388 O7-5971188 SM CI 2O Mi.Loi Chvoo Chua 1997
332O Mogapoinl Sdn ßhd No.6, IIn.Masvui 5 ConoiIang Indsl.Iaik UIu Tiian Iohoi O7-8614831 O7-861483O SM LL 23 Mi.MichaoI Tan 1989
3325 Moi Aulo- Acossoiv Indusliios Sdn ßhd 7, IIn.Dosa 5/2 Tnn.Dosa 86OOO KIuang Iohoi O7-7743327 O7-7743329 IM TL 32 Ms.Lng ßoo Iin 1989
3328 Moihan IIaslic Sdn ßhd IIo 161, No.9, IIn. Angkasa Mas Ulana , Toliau Indsl.Iaik II, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-355O111 O7-355O777 WLS CI Mi. Lisaku Kashihaia 1993
3335 MLM Indusliios Sdn ßhd TL 48, IIn. Sii Tanjong Iaiil Iinang Soiilu Iohoi O6-9872222 O6-9872111 IM,SM LL 15O Mi.Lin Ching Huov
338O MovahoIoo Indsl.Sdn ßhd IIo 283, IIn.ßosi Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2767333 O7-2767357 IM IC 3OO Mi.ßoh Kok Wai 2OOO
3391 Michigan Iasliios Sdn ßhd No.4O, IIn. ßoilan 5 Tnn.Dava Iohoi O7-353962O O7-3552711 SM IC 12 Mi.Loong Loan Iong 1992
3416 MiIvpak IIaslic Indusliios Sdn ßhd No.7 IIn.Hj.Saal/Lol 673 IIn.Sg.Tiian Indsl.Zono 818OO UIu Tiian Iohoi O7-863182O O7-8631823 IM CI 9O Mi.Han Yuoh Kvan 198O
3424 MinpIv Indusliios Sdn ßhd 4C-1, IIn.Tun Razak Susui 3 Tanpoi Iohoi O7-2261184 O7-2261182 SM O 3O Mi.Loong Chi Shiung 1996
3438 Milsulishi LIocliic (M) Sdn ßhd IIo.32 Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-5996O6O O7-5996O76 IM,IA,WLS LL 1,5OO Nooishan Yusof 1989
3453 Milsuni (Soganal) Sdn ßhd No.17, IIn.ßislaii 2/1 Tnn.Yavasan, IIn.ßuIoh Kasap 85O1O Soganal Iohoi O7-9442514 O7-9442O45 IM,WLS LL 1,75O Mi.Takafuni Havashi 1992
3454 Milsuni LIoclionics (ßI) Sdn ßHd Lol 332O & 3321 ßalu 3/4, Iaiil ßiIaI 83O5O ßalu Iahal Iohoi O7-431O333 O7-4315333 IM,WLS LL 1,877 Mi.Kazuo Osava 1979
3455 Milsuni TochnoIogv (M) Sdn ßhd Lol 54, ßalu 34/4 IIn.Iohoi 82OOO Ionlian Iohoi O7-6871822 O7-687446O IM,WLS LL 1,65O Mi.Akiia Akakulo 1986
3458 Milsulovo LIoclionic Indusliios Sdn ßhd Lol 16O35 Kavasan Ioiindusliian Tangkak 849OO Muai Iohoi O6-9787999 O6-9787111 IM LL 25O Ng Son Kvoo 1986
3459 Milli Iovoi CalIos Sdn ßHd IIo 125, IIn. Angkasa Mas Ulana Toliau Indsl. Iaik II Iohoi O7-3522522 O7-3523522 IM,SM LL 133 Mi.Mohd Saffian Aziz 1995
3464 Mizuho Iiocision Lnginooiing (M) Sdn ßhd 17A, IIn. Iiina 2, Toliau Indsl. Iaik 1, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3535449 O7-3543777 IA,WLS IS Mi. Masahaiu Iso 1989
3471 MMI Indusliios Sdn ßhd Lol 2571, No. 4 ßIock A,ß,C, D IIn.Sonangka Kg.Sii Iava, Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2384511 O7-236967O IM,HR LL 2,OOO Ms.Soiona Ong 1991
3492 Monsanlo (M) Sdn ßhd ILO 211, IIn. Lnas Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O3-2543355 O3-2542551 IM CI 88 Mi.Lin Ah Hooi 1969
35O8 MI MinoiaI Waloi Manufacluiing Sdn ßhd Lol 6O9, Mkn UIu Sg.Iohoi Kola Tinggi Iohoi O7-354791O O7-3536319 IM IC 35 Mi.Tan Ioh Yong 1989
352O MSL TochnoIogv Soivicos (M) Sdn ßhd 7 ßIock AßCD & 7A, IIn.Tanpoi 7/4 Kav.Ioiusahaan IIn Tanpoi/Kanpung MoIa 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3351O9O O7-3351O89 IM LL 7OO Mi.Hov Kuoo Tiok 1995
3521 MSL TochnoIogv Soivicos (MaIavsia) Sdn ßhd No 1O IaIan Dovani Salu Kavasan Ioiindusliian Dovani 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3351O9O O7-917213O8 IM LL 7OO Choo Choan Shvong 1995
3526 Muai ßan Loo Lnginooiing Sdn ßhd No.21, IIn. Rani 4 ßkl. Iasii Indsl.Iaik Iohoi O6-9859998 O6-9858889 IM,SM MM 6O Ms.Soh Kian
3527 Muai Indsl.Sdn ßhd No.11 Tanjung Agas Indsl.Iaik Iohoi O6-9523916 O6-9525O8O SM TW 76 Mi.Dosnond Tan 1979
3528 MuaiIilo Indusliios Sdn ßhd KM 3 IIn. Tononggong Ahnad 84OOO Muai Iohoi O6--9812555 O6-9812444 SM LL 51 Hj.Mohd IsnaiI Hj.Mohd Shah 1989
3532 Mujava IIaslic Indsl.Sdn ßhd Lol No.7842 Mkn.Tangkak off ßalu 17, IIn. SiaIang 849OO Tangkak Iohoi O6-978343O O6-9781263 IM,SM CI 14 Mi.Lai Ioong Chong 1989
3536 MuIli -Codo LIoclionics Indsl.(M) ßoihad No.2 & 4, IIn. Waja 7 Iandan Indsl.Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3553787 O7-3552869 IM LL 4OO Mi.Yong Kong 199O
3537 MuIli Iilio Sdn ßhd Lol 265, IIn.Iiina Toliau Indsl.Iaik IV Iohoi O7-3578888 O7-3572323 SM IM 25 Mi.Lvnon Loh 1976
3625 NaluiaI OIoochonicaIs Sdn ßhd IIo 428 IIn.ßosi Salu 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2533888 O7-2511614 IM CI 226 Mi.Mohd.Hafiz IanaIuddin 1986
3626 NaluiaI Wood Indusliv Sdn ßhd IIo 18, Iagoh Indsl.Iaik 846OO Iagoh Iohoi O7-9736O7O O7-9736779 IM TW 429 Ms.LvoIvn Sin 1991
3629 NCI Indusliios Sdn ßhd 888, 35/2 niIos IIn.Iohoi 82OOO Ionlian Iohoi O7-6871466 O7-6875218 IM CI 24O Mi.Lov ßoon Chai 1997
3641 Nonic - Lanlda (M) Sdn ßhd IIo 33 Sonai Indsl. Iaik
814OO Sonai Iohoi
O7-59939O1
O7-59939O9
IA Managing Diiocloi
3648 Nov Iaiadign TochnoIogios Sdn ßhd No 18-36 IaIan Tujuh Tanan DoIina 86OOO KIuang Iohoi O7-773833O O7-7725892 IM LL 7O Ioidan Tang 1971
3649 Nov Ioil ßuIk ToininaI Sdn ßhd IIn.Doinaga, Lig. Savil salu, Iasii Cudang Indsl.Iaik, 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-2511445 O7-2511864 WLS CI Mi. Chang Hong Chung
365O Nov Slai Iood Uindusliios Sdn ßhd No.9, IIn.Ioiak Iaik Tongkah Iocah Indsl. Iaik Iohoi O7-4151184 O7-4151699 SM IC 147 Mi.Yoo Lng Hov
372O Niio Coianic (M) Sdn ßhd IIo 419-421, IIn.Lnas Dua Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2515811 O7-2515812 IM CC 349 Mi.Richaid Loong 1988
3723 Nishinnihon (M) Sdn ßhd Lol 2O34,ßl. 1, IIn. Tanjung Kupang, 8155O CoIang Ialah Iohoi O7-51O1753 O7-51O1759 WLS IM Mi. Hiioshi Yanaguchi 1992
375O NoloI Caipols Sdn ßhd IIo 371, IIn.Tonlaga 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2511858 O7-2511851 IM TC 14O Mi.Shanlanu Rana 1989
3815 Ocoan MinoiaI Waloi (M) Sdn ßhd Lol 69O, ßalu 16/2 IIn.Sg.Tiian 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8611268 O7-8611715 IM IC 55 Mi.Tan Tjin Cuan 1981
3829 Ohnishi LIoclionics (M) Sdn ßhd 47, IIn. Iiina 2/1, Toliau Indsl. Iaik 1, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-351OO24 O7-3518O24 IA,WLS LL Mi. Tanaka Iiio 1995
383O Ohshina Kogvo MaIavsia Sdn ßhd IIol 85
Sonai II Indsl.Iaik 814OO Sonai Iohoi
O7-5995511
O7-5995151
IA Managing Diiocloi
3856 Onanla (M) Sdn ßhd Lol 37 & 38, IIn. Tinah, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2514741 O7-2514743 IA,WLS LL Mi. N. Yoshida 1987
3872 Oplo Sonsois (M) Sdn ßhd IIo (No.6), IIn. Angkasa Mas 1 Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3537OO8 O7-3537O1O IM LL 327 Mi.Mohd ZaiIani Mohd Tail 1994
3879 OiionlaI AssonlIois Sdn ßhd 99 & 99A-C, IIn.Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-23614OO O7-2372166 IM,WLS TL 5OO Mi.Lin Tiong ßoon 1967
388O OiionlaI Coianics Sdn ßhd 6OO, IIn. KIuang 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-434388O O7-4315OOO IM,WLS CC 38O Mi.Tan Chong Chong 1973
3881 OiionlaI Coianics Sdn ßhd 6OO, IIn. KIuang, 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-434388O O7-4315OOO WLS CC Mi. Tan Chong Chong
3899 Oiionlus Indusliv Sdn ßhd NO.39, IIn. Condoiai 27 Kola Iulii Indsl.Iaik Iohoi O7-3864887 O7-3864877 IM,SM CI 12 Ms.Ong Yoko Ln 1996
39OO OiiginaI Iain Iioduco Sdn ßhd 44, IIn. Saliia 7 Iß Ioidana Indsl.Iaik Iohoi ßhaiu Iohoi O7-5125697 5125698 SM IC Mi.Khoo Ah Tong 1998
3923 Oshina Kogvo (M) Sdn ßhd IIo 85, Sonai Indsl. Iaik III, 814OO Sonai Iohoi O7-5995511 O7-5995151 WLS IM Mi. Tai Chong Hong 1993
3927 Oulokunpu Coppoi Iioducls (M) Sdn ßhd IIo 573, IIn KoIuIi 1O Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2526688 O7-2521336 IM LL 25O Mi.MichaoI Noidgon 1997
3929 Ovoisoas Indusliios Sdn ßhd No.9, IIn.Taia off IIn.Tanpoi Tanpoi Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2361O25 O7-2361818 IM IM 65 Ms.Dovi 1969
3931 Ovoisoas Manufacluiing (Iohoi) Sdn ßhd IIo 112, IIn. Iiina 1/5, Toliau Indsl. Iaik, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3541O68 O7-3541O93 WLS MM Mi. Loo Han 1992
3946 Iacific Aclivalod Cailon Sdn ßhd IIo 81, IIn. Tinah Tiga Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2511353 O7-2515749 IM CI 5O Mi.Mohd.Saupi Mal Doiis 1974
3952 Iacific IoninisuIa ToxliIo Sdn ßhd 17, IIn.Iadu Tanpoi Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2362378 O7-2362833 IM TC 29O Ms.Chiiislina Tan Iock Iong 1989
3967 IaInaju LdilIo OiI Sdn ßhd IIo 223, IIn. Tonlaga 4, I.O ßox 59, 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-251463O O7-2514652 WLS CI Mi. Ng. Hung Khiang 1986
3973 Ian - Conluiv OIoochonicaIs Sdn ßhd Lol 231, IIn.IokoIiIing 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2512298 O7-2512634 IM CI 18O Mi.Salish KuIkaini 1988
3976 Ian -Conluiv LdilIo OiIs Sdn ßhd Lol 24O,IIn.Tinah Tiga Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-251158O O7-2514621 IM CI 28O Mi.Manoj 1977
3977 Ian Conluiv Rulloi Iioducls Sdn ßhd Lol 23O, IIn.Tinah Dua 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2518551 O7-2513481 IM CI 4OO Mi.I Sundaian 1988
3985 Ian -Slai Wood Ind. (M) Sdn ßhd Lol ITD 2165, IIn.Tun MulaIil 4 ßdi.Tonggaia Indsl.Iaik Iohoi O7-8961O947 O7-8961O96 SM TW 13O Mi.Loh Hong Wah 199O
4O21 IDL Indusliios ( Asia ) Sdn ßhd 5, IIn.Iiina Salu Toliau Indsl.Lslalo 1 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3581888 O7-3581666 IM LL 25O Mi.Slophon Ho Siov Kul 198O
4O28 IoIangi Conciolo Indusliios Sdn ßhd LovoI 8, ßangunan IoIangi IIn.ßiiu, Tnn. IoIangi 8O4OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3324366 O7-3324968 IM CC 14 Mi.IhiIIip Thon Nan Chong 1981
4O47 IongoIuaian Colah ßando (M) Sdn ßhd No.2, IIn. Songkuang , ßl.22, 81OOO KuIai Iohoi O7-6635O22 O7-6635O23 WLS TL Mi.Al. Azis Al. Sanad 1988
4O89 Ioiindsl. Ioialol Anda Sdn ßhd Lol 14O6, ßl.3 IIn. Kin Koo, ßkl.Tioh 84OOO Muai Iohoi O6-9528O51 O6-95237O6 SM O 5O Mi.Too Chong Tai 1988
4O9O Ioiindusliian Shunhon Sdn ßhd No.28 & 29, IIn.Ionlian Maju 2 ßalu 34, IIn.Iohoi, Tnn.Ioiindsliian 82OOO Ionlian Iohoi O7-687O979 O7-687O879 IM TC 185 Mi.Tiov Chong Tai 1989
4113 Ioilana SpiingioIIs Manufacluioi (M) Sdn ßhd 746-1, Modan Ko.op IIn.ßakok 82OOO Ionlian Iohoi O7-6873OO3 O7-687O4O4 IM IC 4O Ms.Lau Svoo Lun 1984
412O Ioiusahaan ßinlang Iava Sdn ßhd No.24 & No.26 IIn. Ioidagangan 8 Tnn.Univoisili 813OO Skudai Iohoi O7-52O83O3 O7-52O3O11 IM LL 2O
4121 Ioiusahaan Chan Choo Sing Sdn ßhd IIo 1O, Iaiil Raja Indsl.paik 864OO ßalu Iahal Iohoi O7-4541488 O7-454132O IM TC 1,8OO Mi.Chan Chov Tok 1981
4128 Ioiusahaan Sadui Tinah MaIavsia ( ILRSTIMA) IIo 255, IIn. Tinah Tiga Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25412OO O7-2514618 IM ßS 246 Mi. Tonohiko Hiioso 1979
4137 IoliochonicaIs (M) Sdn ßhd 82, IIn.Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3391OO1 O7-3391O17 IM,IA,WLS CI 192 Mi.Yap Yan Voon 1972
4167 Iionooi TochnoIogv (M) Sdn ßhd No.5, Tg. Agas Indsl. Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9512111 O6-9514111 IM,IA,WLS LL 2,437 Mi.Kinio Kavanuia 1991
418O IIascalIo IoIvnoi Sdn ßhd IIo.41, IIn. Iiina 2/2 Toliau Indsl. Iaik I 811OO Iohoi O7-353O168 O7-35346O8 SM CI 31 Mi. CassaioIia Tonv
419O IIoxloch (M) Sdn ßhd IIo 264, IIn. Iiina 3 Toliau Indsl.Iaik IV Iohoi O7-3528989 O7-3528989 IM,SM CI 11 Ms.CassaioIia Tonv
4196 INL ICß ßoihad No.6, IIn.Iiina 2/1 Toliau Indsl.Lslalo 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3546448 O7-3546O52 IM LL 857 Mi.Tan Kvang Hua 1988
42O4 IoIvlullons Indusliios Sdn ßhd 2O, IIn. Sii SuIong Ulana Tnn. Induslii Sii SuIong 83O2O ßalu Iahal Iohoi O7-41O2257 O7-41O2857 IM CI 45 Ms.Lin Li Ting 1985
42O5 IoIvcoio OplicaI (M) Sdn ßhd Lol IIo 3 Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-5991516 O7-5991134 IM CI 8OO Mi.Wong Tong Nun 1983
4216 IoIvpak Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 67O. 14/2 niIos IIn.Sg.Tiian 818OO UIu Tiian Iohoi O7-861O188 O7-861O796 IM CI 75 Mi.Slovon Wu 1987
4234 Ioloan Indsl.Sdn ßhd No.2, IIn. Mahii 1 ConoiIang Indsl.Iaik UIu Tiian Iohoi O7-86753OO O7-8674899 SM IM Mi.Chov Iong Kvang
4253 IIH Iiinling & Iackaging (IOHOR) Sdn ßhd No.8, IIn.Iiina 2 Toliau Indsl.Lslalo1 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3555933 O7-3555157 IM TW 15O Mi.Tan ßong Lvo 1981
4268 Iiocision Tulo Iioducl (M) Sdn ßhd Lol No.294, IIn Ioiak Dua Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2515559 O7-251556O IM ßS 75 Mi.Ianooi Singh 1987
4274 Iioniun VogolalIo OiIs Sdn ßhd IIo 66, IIn. Tinah Dua Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O3-22735O33 O3-2273434O IM IC 25O Mi.Dhaishan Canoson 1978
4329 Iioloclion CIovos Sdn ßhd Lol No.236 ßalu 2/2 IIn. Yong Iong 854OO Cha'ah Iohoi O7-92639O9 O7-9264127 IM CI 2OO Mi.Richaid Chooi 1987
4357 IWß Ciicuil Sdn ßhd IIo 6O, IIn. Ioiak Salu Iasii Cudang Indsl. Iaik Iasii Cudang Iohoi O7-2523433 O7-2543158 SM LL 21 Mi.IZ Zakaiia 199O
4358 IWß -RulhIoc (M) Sdn ßhd 2, IIn.Konpas 5/5 Konpas Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2325633 O7-2341598 IM LL 83 Mi.Too ßoo Soon 1999
4377 OuaIilv IoIvnoi Sdn ßhd IIo333 IIn.Ioiak 3 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25297O3 O7-2529261 IM CI 22 Ms.Wong Siov Ying 1992
439O R.S.S Indusliios Sdn ßhd Lol 2175, IIn. Tononggung Ahnad Iaiil Soii Iohoi O6-9872775 O6-9875575 SM CI 36 Mi.Iohaii Yusof 1997
4393 RaffIosia Iood Tiading Sdn ßhd 72,IIn Ioidagangan 16 Tnn.Univoisili 813OO Skudai Iohoi O7-52O7988 O7-52O7989 IM IC 1O Mi.AIIon Wong 1989
4394 RafIalac (M) Sdn ßhd IIo 434, IIn.Ioiak 4 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-255151O O7-25515OO IM LL 7O Mi.RanaIan RanIi 1996
4423 Rocos Indusliios Sdn ßhd No.7, IIn.Ioiahu Tongkah Iocah Indsl. Iaik 83O1O ßalu Iahal Iohoi O7-4151188 O7-41519O3 IM CI 15O Mi.Choong Kin Choong 1978
4436 RoIialIo Iuiniluio Sdn ßhd IIo 41 Ioiak Indsl.Lslalo Iohoi O6-985O14O O6-985O139 SM O 5 Mi.AlhiIochunv
4448 Rovoilox (M) Sdn ßhd ßalu 1/2niIo IIn.ßalu Iahal, Kß 5O8 86OO9 KIuang Iohoi O7-7731OOO O7-7724669 IM CI 262 Mdn.Tong Woo Lian 1972
4483 Riz Manufacluiing Sdn ßhd No.4O & 4OA, IIn. Sianlan Salu Tnn.Konas 812OO Iohoi O7-2342885 O7-2355117 IM IC 9 Mi.AlduIIah AlduI Aziz 1998
45O1 Ronnio LIoclionics (I) Sdn ßhd 1 IaIan Iiina 1/5 Kavasan Ioiindusliian Toliau 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3555299 O7-3555297 IM LL 12O Loo Li Hoon 1994
452O Rulv CIanoui Sdn ßhd No.2, IIn.Monaia 1 Lighl Indsl. Iaik Iohoi O7-4345888 O7-4333O3O SM O 7 Mi.Lin Ioh Tool
4538 S.C.C Iuiniluio Maikoling Sdn ßhd Lol 713, ITD 1O883O ßalu 15, IIn. Sg.Tiian 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8635959 O7-8635671 IM O 15O Mi.WC Liov 1991
4539 S.C.C Indusliios Sdn ßhd ITD 1O8831,Lol 713, ßalu 15 IIn. Sg. Tiian Iohoi O7-8635959 O7-8635671 SM O 15O Mi. W C Liov 1991
4542 S.K Iuiniluio Sdn ßhd Lol ITD 6O28 ßkl.ßakii Indsl.Iaik 842OO Muai Iohoi O6-9864O88 O6-9864O77 SM O 71 Miss Liong Loo Choo 1996
4575 SaIulaiv Avonuo (M) Sdn ßhd No.7, IIn. ßavu 6 Soii AIan Indsl.Iaik 8175O Masai Iohoi O7-3883771 O7-3883776 IM-Maliado,SM LL 4O Mi.Alu Nain Mohanad 1992
4588 San ßav Cav Sdn ßhd No.2 & 2A, IIn.Lnas Tnn.Lnas 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-432O777 O7-432O333 IM TC 14 Mi.Noo Lng Sing 1994
4597 Sandon InloinalionaI (M) Sdn ßhd IIo 212 IIn.IokoIiIing 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-25135O1 O7-25135O7 IM,WLS LL 15O Mi.DanioI Tho 1979
4614 Sanva Iails (M) Sdn ßhd IIo 7, 31 Iiina 2/1, Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3547588 O7-3547589 WLS LL Mi. K. Mivagava 199O
4615 Sanva RC Svsvlons Sdn ßhd IIo 46, IIn. Iiina 2, Toliau Indsl. Iaik 1, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3541O5O O7-3545299 WLS LL 54O Mi. Kovin Loo 1989
4616 Sanva Rosin (M) Sdn ßhd IIo 541, Zono 12A, IIn. KoIuIi 3, Iasii Cudang Indsl. Iaik, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2512525 O7-2511515 WLS CI Mi. Tovana Kalsuhiko
462O Sanvo IT (M) Sdn ßhd Lol 7646, Mkn off IIolong 8175O Masai Iohoi O7-387O266 O7-3871278 IM,IA,WLS LL 1,2OO Mi.Ikuo Ikoda 1987
4636 Savana Indusliios Sdn ßhd No.1O ~ 18, IIn.Ianlai 4 Tnn.ßukil Tiian 8O3OO UIu Tiian Iohoi O7-8614629 O7-8614628 SM LL 12O Mi.IaIiI Khanis 1987
4642 SßN Indusliios Sdn ßhd No.6, IIn Ionaga Kola Iulii Indsl.Iaik 8175O Masai Iohoi O7-3882521 O7-3882523 IM ßS 1OO Mi.Lin Cho Siong 1981
4659 SDI Manufacluiing Sdn ßhd 34, IIn Masvui ConoiIang ConoiIang Indsl.Iaik Iohoi ßhaiu Iohoi O7-8618OOO O7-86168OO SM MM 14 Ms.Hong 1992
4671 Soason Confoclionoiv & ßakoiv Sdn ßhd 1, IIn.Dovani salu Tononggong Indsl.Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3331626 O7-3315748 IM IC 312 Ms.Susan Ngo 1982
4682 Soikoi Kasha (M) Sdn ßhd 17, IIn.Ioidagangan 11 Tnn.Univoisili Iohoi O7-52O3O22 O7-52O4O22 SM LL 15 Mi.Saliiin Md.AIi 1994
4683 Soiko Donki (M) Sdn ßhd No.8, IIn. Iiina 1/1, IIol 94, Toliau Indsl. Iaik, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3548282 O7-3548281 WLS LL Mi. Lin Koo Chai
4684 Soiko LIocliic Asia (M) Sdn ßhd IIol 4O7, IIn. Ioiak, Iasii Cudang Indsl.Iaik, 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2511OO7 O7-2511O3O IA,WLS LL Mi. Toianalu Malsuda
469O Soksun LIoclionics Sdn ßhd No 1 IaIan ßoIali Dua Tanan Ioiindusliian Maju Iava IaIan Konpa 813OO Iohoi O7-5579O88 O7-5579O88 IM LL 2OO Iupii Suop 1985
4692 Soksun TochnoIogv (Iohoi) Sdn ßhd 12 & 14, IIn.HasiI Salu Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2388888 O7-2388333 IM IM 28O Mi.Lin Kin Tian 199O
4693 SoIaco AIIuniniun ßoihad Lol 28O,IIn.Tinah Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2515262 O7-2515287 IM IM 23O Mi.Tan Hua Tin 1982
47O3 Sonangal Iiio Safolv Sdn ßhd 12,IIn. Konpas 2/3 Tanah Tanpoi Indsl.Iaik 1994 Iohoi O7-2323O7O O7-2323O8O SM O 9 Mi.Azizan Haion 1994
47O6 Sonliani Movah Sdn ßhd 47-O1, IIn. ßaIau 3 Tnn. Rinling Iohoi O7-3885336 O7-3882334 SM ßS 3O Mi.Rasidi Yasin 1994
471O Sonil Iioss Modia TochnoIogv Sdn ßhd 17A, IIn. Anggoiik 2/5 Tnn. Anggoiik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-5568852 O7-5568996 SM TW Mi. Ialiick Chua 2OOO
4711 Son Hua Tal Indsl. Sdn ßhd IDß 81 Iaiil ßakai Daial Muai Iohoi O6-9811527 O6-9811886 SM O 52 Mi.Tan ßan Cuan
4715 Sonai Soagalo Indusliios (M) Sdn ßhd IIo 171, IIn.Ioiindsl.7 Sonai Indsl Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5982888 O7-5982OO7 IM LL 1,371 Mdn .Zailon LIias 1995
4732 Soin Kou Iuiniluio Indusliios Sdn ßhd Lol ITD 6O19 ( Lol 88O4 ) ßkl. ßakii Indsl.Iaik 1992 Muai Iohoi O6-9865562 O6-9865569 SM O 355 Ms.Iasnino Yap 1992
4735 Solion (M) ßhd No.5, IIn. Riang 24, Tnn. Conliia off IIn. Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O3-78O4397O O3-78O43979 IM LL 15O Ms. Ianol Mak Wai Yin 1971
4741 Shachihala (M) Sdn ßhd 15, IIn. Angkasa Mas Ulana Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3535955 O7-3535916 IM,WLS CI 2OO Mi.Yasuji Moii 2OO1
4752 Shaip - Roxv LIoclionics Coipoialion (M) Sdn ßhd IIo 1, Sii Cading Indsl. Iaik 833OO ßalu Iahal Iohoi O7-4345466 O7-431179O WLS LL Mi. R. Walanalo 198O
4754 Shaip Manufacluiing Coip. (M) Sdn. ßhd IIo 225, Sii Cading Indsl. Iaik 833OO ßalu Iahal Iohoi O7-45586OO O7-4558822 IA,WLS LL Mi. T. Naiuso 1989
4757 Shaip Roxv LIoclionics Coipoialion (M) Sdn ßhd IIol No. 1
Sii Cading Indsl.Iaik ßalu Iahal Iohoi
O7--4345466
O7-431179O
IA Managing Diiocloi
4769 SHH Iuiniluio Indsl. Sdn ßhd Lol 836, IIn. AlduI Rahnan Iaiil Kassin, IT Iava 8415O Muai Iohoi O6-97366O1 O6-9736662 IM TW 1,OO7 Mi.Too Tiong Lan 199O
4773 Shina LIoclionic Indusliv (M) Sdn ßhd IIo 683, IIn.KoIuIi, Zon 11
Iasii Cudang Indsl Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi
O7-2543466
O7-2543467
IA Managing Diiocloi
4774 Shinano (Moising) Sdn ßhd IIo 41 Kavasan Ioiindsl.Moising II 868OO Moising Iohoi O7-7996839 O7-799684O IM O 44O Mi.Mazhai Daniii 1996
4775 Shinano Conpononls (M) Sdn ßhd Lol 455O, Lig. A-16, Iokan Nanas, 815OO Ionlian Iohoi O7-6991599 O7-6991793 WLS TL Mi. Chia Chin Song
4795 Shinva TochnoIogv (M) Sdn ßhd IIo 139, IIn. Angkasa Mas Ulana, Toliau Indsl. Iaik II 811O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-35316O1 O7-35316O7 IA,WLS LL Mi. Noluhiio Tanouo
4796 Shinvoi Kaisha LIoclionics (M) Sdn ßhd No.313, Lol 2557, IIn.Skudai 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2386O33 O7-2386O22 IM,WLS,IM- Maliado LL 25O Mi.Akiia Shioni 1992
4812 SI Iiocision Lnginooiing (M) Sdn ßhd Lol 5556, ßIock 2 & 3 ßalu 14, IIn. Muai 849OO Tangkak Iohoi O6-97971348 O6-9799O71 IM IM 35O Mi.Coh Kok Loong 1998
4813 Siang SoIalan Tiading 1, IIn ßudi 15 Wavasan Indsl.Iaik 83OOO ßalu Iahal Iohoi O7-4289191 O7-4289966 IM IC 19 Mi.Chong Chan 1987
4826 SIK CoIoi (M) Sdn ßhd 97, IIn. Savil ßaiu 6, Savil ßaiu Indsl. Iaik, 81O3O KuIai Iohoi O7-65223O6 O7-652357O WLS CI Mi. Hajino Ioki
4842 Sino Sonlavang Lnginooiing Sdn ßhd IIo 336 IIn.Suasa 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-25129O1 O7-2514267 IM CO 5O5 Mi.Onai AIi 1981
4847 Sinpack Maiino Sdn ßhd IIo 5, IIn.Tonlaga Salu 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2528888 O7-2528866 SM TL 6O Mi.CoiaId Vicloi 1994
4867 Sin Woo Song Indusliios Sdn ßhd Lol ITD 4O85 Iaiil IaniI Indsl Iaik Iohoi O6-9875999 O6-9875888 SM O 123 Ms.MoIisa Soo
4881 Sindoia Iuiniluio Sdn ßhd Lol 1384, 45KM KIuang - Kola Tinggi Highvav ßdi.Tonggaia 81OOO KuIai Iohoi O7-8961285 O7-8961342 IM O 12O Mi.Khaiiuddin SaIIoho 199O
4888 Sinna Iuinishings Sdn ßhd 564 Tnn. Muhillah 818OO UIu Tiian Iohoi O7-3865333 O7-3865336 IM O 5O Mi.Tan Lng Mang 1989
49O8 SII Indusliios Sdn ßhd IIo 9 & 15, IIn. Konpas 1 Iagoh Indsl.Iaik 846OO Muai Iohoi O3-21431O78 O3-21441O8O IM TW 35O Mi.Ioh Song Lian 1992
4914 SkoIIoiup Indusliios (M) Sdn ßhd UIu Tiian Lslalo 818OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-86118O8 O7-8611229 IM O 15O Mi.Yap Iook Kuoo 198O
4922 SkvIino Iionlioi Sdn ßhd No.2, ßalu 11/2, IIn. Lonlong 819OO Kola Tinggi Iohoi O7-88377OO O7-8837296 IA,WLS LL Mi. S. Idoguchi 1994
4929 SM- Toch Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd 29, IIn.Ionaga 4 Kola Iulii Indsl.Iaik Masai Iohoi O7-3863927 O7-3863945 SM MM 7 Mi.Too Kong Min 2OOO
4944 Snoolh Slai Lnloipiiso (M) Sdn ßhd IIol.39, IIn.Rani ßkl.Iasii Indsl.Iaik Iohoi O6-9858885 O6-9858822 SM O 8O Mi.Ng Cok Hua
4949 SNC Indsl.Laninalos Sdn ßhd IIo 38, IIn.KoIuIi 1 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2512199 O7-2512O84 IM,WLS,IA IM 328 Mi.Toshihaiu Ovana 199O
497O Sonic Iacific Sdn ßhd 3, IIn.Iiina 1 KIuang Indsl.Iaik II 86OOO KIuang Iohoi O7-7878812 O7-7878OO1 SM LL 131 Mi.Tav Chok ßoon 1985
4971 Sonic Iacific Sdn ßhd No 3 IaIan Maju Tanan Maju Iava 8O4OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3337997 O7-3322OO2 IM LL 3OO Tav Chok ßoon 1985
4972 Soniloch Sdn ßhd No.3, IIn. Maju Tnn. Maju Iava Iohoi O7-333O828 O7-3322OO2 SM LL 119 Mi.Chong Onn Chong 1991
498O Soodo (Iohoi)Sdn ßhd Lol 5 Lukul Indsl.Iaik 819OO Kola Tinggi Iohoi O7-8821O75 O7-8821O8O IM LL 2OO Mi.Hajino Akaoka 1994
4981 Soon Hoi Sing Indusliios (M) Sdn ßhd IKL No.112 ßl. 4 1/2 IIn.ßakii Iohoi O6-7866731 O6-9866115 SM O 12O Mi.Chung Siov Hoon 1995
4988 Soon Yo IIaslic Rosin Manufacluiing Sdn ßhd No.1, IIn.ßukil 7 MILL Indusliv Iaik Iohoi O7-3871226 O7-3875163 SM CI 15 Mi.Ng Sian Kuon
5OO9 Soulhoin IndsliiaI Cas Sdn ßhd IIo 137 Sonai Indsl. Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5983863 O7-5983869 IM CI 85 Mi.Yong Kan Iook 1996
5O11 Soulhoin Lion Sdn ßhd No.3, IIn. Iiina 2, Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O3-766O888O O3-766O8797 IM,WLS,IA CI 25O Mi. ßI Tav 1986
5O13 Soulhoin Nisshin ßio-Toch Sdn ßhd c/o Lan Soon LdilIo OiIs Sdn ßhd
ILO 1O, IIn.Tinah,IO ßox 7O 817O7 Iasii Cudang Iohoi
O7-2511O27
O7-2511312
IA CLO
5O37 Spiing Ail Indsl. Sdn ßhd Lol 111, IT IIn.Rani, Mkn. Sg.Toiap Iohoi O6-9859971 O6-9589972 SM O 45 Mi.Lin Kok Lng
5O5O Sii Maju Iood SuppIios Sdn ßhd Lol 1766, IIn. Konpas Lana Kg. Maju Iava 813OO Skudai Iohoi O7-554856O O7-554925O IM IC 4O Mi.Ioo Ouok 1987
5O64 ST Iapoi Indsl.Sdn ßhd 1, IIn ßkl.1, MILL Iaik ßdi.Soii AIan Masai Iohoi O7-3864O25 O7-386425 SM TW 25 Mi.Sav Soong Ho 1994
5O66 SlalIo -Win Sdn ßhd 1Olh niIo off Lalis Road, 85OOO Soganal Iohoi O3-71188668 O3-71182943 IM IC 131 Mdn. Yooh Kin Luang 1992
5O67 SlaodlIoi (M) ßoihad 6/6A, IIn. KiIang Dalo' Onn Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371711 O7-2371711 IM O 273 Mi.MK Lov Andiov Ski 1964
5O85 SlaiIighl Dvnanics IIaslic Indusliios Sdn ßhd 11A, IIn.MaIinja 5, ßalu 5, IIn.Moising Malahaii Indsl.Iaik 86OOO KIuang Iohoi O7-7878118 O7-7879795 IM CI 3O Mi.Tai Tock Song 1998
5O86 SlaiioiI Maikoling Sdn ßhd No.82, IIn. Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3391O43 O7-3391O46 WLS CI Mi. Iinnv Tooh
5O93 STD Ioins MIC Sdn ßhd NO.25, IIn. MoIok 2/1 Tnn. MoIok 811OO Iohoi O7-3554311 O7-3562816 SM TW 49 Mi.Hong Chon Chong 1994
5O95 SlooI Conlio (M) Sdn ßhd ILI 61,
Sonai -3 Indsl.Aioa 814OO Sonai Iohoi
O7-5992936
O7-599633O
IA ConoiaI Managoi
5O99 STMiciooIoclionics Sdn ßhd Tg. Agas Indsl. Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-95218O1 O6-95244O1 IM LL 4,2O7 Mi.Maikus Moiiica 1974
5116 Suga LIoclion (M) Sdn ßhd No.2 & 3, IIn. TochnoIogv 1, Tangkak Indsl. Iaik, 849OO Tangkak Iohoi O6-97875O1 O6-9787511 IA,WLS LL Mi. Masfuni Suganani 1993
5121 Sunloi Toiang Sdn ßhd Lol 153 IaIan Angkasa Mas 6 Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-353394O O7-353O878 IM LL 39O Woo Wai Onn 199O
5129 Suninolo LIcliic Inloiconnocl Iioducls (M) Sdn ßhd No.1, IIn.Angkasa Mas Ulana Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3555386 O7-35499O6 IM,WLS,IA LL 79O Mi.Chai Min Loo 1988
5139 Sunilono LIocliic Inloiconnocl Iioducls (M) Sdn ßhd No 1 IaIan Angkasa Mas Ulana Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3555386 O7-35499O6 IM LL 85O Yasuo Takoda 1988
515O Sun Aco Kakoh (M) Sdn ßhd Lol IIo 23, IIn. Mahsuii 2 KIuang Indsl.Iaik 86OOO KIuang Iohoi O7-787966O O7-7879644 IM,WLS CI 56 Mi.Konnolh Ngov 1991
5166 SunfIovoi Confoclionoiv Ind.Sdn ßhd 27, IIn. Soii SoIong Soii SoIong Indsl.Iaik Iohoi O7-41O175O O7-41O175O SM IC 14 Mi.Loong Woh Tuck 1998
5167 SunfIovoi Manufacluiing Sdn ßhd Lol 7394, ßalu 14/4 Sg.Tiian 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8616133 O7-86149O6 IM O 2O Mi.Loo Noo Soon 1991
5175 Sunnv Iackaging Indsl.Sdn ßhd 7O, IIn.Ioidagangan 16 Tnn. Univoisili 813OO Skudai Iohoi O7-52O532O O7-52O5322 IM CI 5O Mi.Lin Siov Luan 1982
521O Susu Lonlu AsIi ( Iohoio)Sdn ßhd IIo 169, IIn.Angkasa Mas 3 Toliau Indsl. Iaik II 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3525584 O7-35167O9 IM IC 45 Mi.WiIIian Yong Vai Long 1982
5213 SvaIIov Iackaging Indusliios (M) Sdn ßhd 8, IIn ßukil 7 Sii AIan MILL Indsl.Iaik 8175O Masai Iohoi O7-38736OO O7-38646O1 IM CI 1O Mi. Soolianlo Hidaval 1998
5214 Svan MaIavsia Sdn ßhd 17, IIn.Kukoh Tanpoi Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371515 O7-2367643 IM CI 14O Mi.Tav ßoo Song 1967
5236 Svaiikal Iun Chong Sdn ßhd 1, IIn. I Siinivasan off IIn.YapTau Sah 86OOO KIuang Iohoi O7-7725188 O7-772449O IM O 12O Ms.Yap Chon Chong 1972
5241 Svaiikal Kia Lin KiIang ßalu ßala Sdn ßhd ßalu 1/4 IIn. Kangkai Sonangai Iaiil SuIong 835OO ßalu Iahal Iohoi O7-418623O O7-418882O IM CO 1O3 Mi.Ng Yong Kong 1973
531O T & I LIoclionic Sdn ßhd No.2, Konp,oks KiIang Ioli Suial 143 IoIda Sononchu Iohoi O7-8955571 O7-8955837 SM CI 12 Mi.Tuah Iaafai
5335 Taguchi K. Rulloi (M) Sdn ßhd No.22, IIo 67, IIn. Iiina1/5, Toliau Indsl. Iaik 1, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3555O79 O7-3541O7O IA,WLS CI Mi. M. Ashino
5343 Tai Sin LIocliic CalIos (MaIavsia) Sdn ßhd Lol ITD 37433 & 37334 Off IaIan Ioiind. Sonai Kavasan Ioiindusliian Sonai Iasa 2 814OO Sonai Iohoi O7-5998888 O7-5998898 IM LL 57 Lin Lvo Loo 1993
5349 Taichong Aulonalion Sdn ßhd No.12, IIn. Cagah Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371846 O7-237O449 IM LL 5O Mi.Cho Chong Yoo 1994
5356 Taiko LIoclionics (M) Sdn ßhd IIo 28, IIn. Ioiindusliian 2 Sonai Indsl.Iaik I 814OO Sonai Iohoi O7-5992266 O7-5992277 IM,IA,WLS LL 5OO Mi.Hidoloshi Akino 1987
5365 Taisho Donki (M) Sdn ßhd 56, IIn. Riang 21 Conliia Indsl. Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3338488 O7-3336788 IM,WLS,IM-Maliado LL 32O Mi.Can Kin Wah 1988
5377 Tajo ßoihad Lol 225, IIn. Kg.Tui ßkl.Kopong 84O3O Muai Iohoi O7-971O797 O7-971O796 IM CC 2OO Mi.Chin Wo Sin 1976
5378 Takachiho TochnoIogios (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Mahii 2, ConoiIang Indsl. Iaik, 818OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-8618618 O7-8616616 WLS CI 1993 Mi. I. Ishizaki 1993
5381 Takana Tiansloch Indusliv (M) Sdn ßhd Lol 45, ßl.12, IIn. Kola Tinggi, Mkn. IIonlong, 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8611799 O7-86117O9 WLS CI Mi. Toshihisa Kilo 1991
5383 Takano LIoclionics (M) Sdn ßhd 5 & 5A, IIn. Tanpoi, 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-33475OO O7-3348451 IA,WLS LL Mi. Tsuka Molo 1993
5386 Takaso Rulloi Iioducls Sdn ßhd K 55,IIn. Kosang Tg. Agas Indsl. Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9549OO3 O6-9516333 IM CI 5OO Mi.Iiancis Too Tzo Chon 1978
5393 Tanaviia Lnliopiiso Sdn ßhd 39,45 & 47, IIn. Saliia 2 Iß Ioidana Indsl.Iaik 813OO Skudai Iohoi O7-5116757 O7-5124289 IM LL 83 Mi.Ioloi Schnidoi 1994
5421 Taspack Indsl. Sdn ßhd 63 & 65, IIn. ConoiIang ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8619555 O7-86136OO SM TW 49 Mi. H S Too 199O
5422 Taslai Indusliios Sdn ßhd MI 123, ßalu 4 IIn. ßukil Iasii 843OO Muai Iohoi O6-9536768 O6-9536769 SM MM 28 Mi.Dickson Tooh 1991
5423 Taslai Indusliios Sdn ßhd Ml. 126, ßalu 4 IaIan ßukil Iasii 843OO Muai Iohoi O6-9526826 O6-9527168 IM LL 25 AIloil Too 1988
5427 Talava Indusliios (M) Sdn ßhd IIo 6, IIn. Rani 1 ßkl. Iasii Indsl.Iaik Iohoi O6-9859553 69859557 IM,SM IC 8O Mi.Ng Svoo 1992
5442 TßI (M) Sdn ßhd No.2, IIn.TochoIogv 8 MongkiloI Indsl.Iaik 86OOO KIuang Iohoi O7-77513OO O7-77513O5 IM O 74 Mi.Caiv Soo Toh 199O
546O Tochnic Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd 9, IIn. ßoilan 4 Tnn. Dava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3522693 O7-3542693 IM LL 4O Mi.T'oh Koo Sin 1988
5467 TochslooI Coipoialion ßhd 422, 4lh niIoslono IIn. KIuang 83OOO ßalu Iahal Iohoi O3-427O2267 O3-427O2269 IM ßS 2OO Mi. Rogoi Slovons 1969
5474 Tocio Indusliios Sdn ßhd No.15 & 17,IIn.Mahii 4 ConoiIang Indsl.Iaik UIu Tiian Iohoi O7-8637816 O7-8637819 SM IM 46 Mi.Lugono Ching 1994
5477 Too Yih Iia Iood Manufacluiing Sdn ßhd No.112, IIn.Tanpoi Tanpoi Indsl.Iaik 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3331111 O7-33381111 IM IC 56 Mi.Ian Yoon Kong 1989
5494 ToIolion Indsl.Sdn ßhd Lß(1), No.1 ßalu 19 IIn. Soganal 849OO Tangkak Iohoi O6-9786888 O6-9781234 IM LL 2OO Mi.Iiancis Hong 1977
55O9 Tonaga TuIin (Muai) Sdn ßhd Lol 1O4O8, Mkn. Soion ßalu 1O, IIn. Muai 849OO Tangkak Iohoi O6-975495O O6-9754952 IM CI 2OO Mi.Loko Hva Chong 1981
5518 Toov Hong UnlioIIa Iacloiv (M) Sdn ßhd No.15, IIn.Iiina 1 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3312219 O7-3312595 IM O 8O Mi.Lddio Koh 1988
5525 ToininaI TackIo (M) Sdn ßhd 8,IIn.ConoiIang ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-8616617 O7-8616625 IM O 1OO Mi.Andois H Thonasson 1979
5534 Tolianax Sdn ßhd Lol 1244 - 9, IIn. ßonul 862OO Sinpang Ronggan Iohoi O7-7552998 O7-7552998 SM CI 5 Mi.Saal TaIil 1997
5542 ToxliIo Coipoialion (M)Sdn ßhd 6Ms, IIn. Skudai Tanpoi 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2361844 O7-2367933 IM TC 2OO Mi.Tsang Tin Lan 1988
5593 Thioloch Indusliios Sdn ßhd No 9 IaIan Tahana Tanpoi IndusliiaI Lslalo, Tanpoi 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-238993O O7-2389864 IM LL 9O Choong ßoon Long 1992
5598 Tian Sing CoId Sloiago ITD 79O5, ßalu 34, IIn.Iohoi ßongkoI Ioiindslin. Ionlian 82OOO Ionlian Iohoi O7-6875428 O7-6879829 IM IC 4O Mi.Than Cho Choin 199O
56O1 Tiaza Iava Sdn ßhd No.76, IIn.Ioinas 9/12 ßdi.ßaiu Ioinas Iava 8175O Masai Iohoi O7-3881148 O7-657O159 IM IC 18 Mi.Ahnad Iiidaus Mahnud 1997
56O2 Tidv Tiading Sdn ßhd LMR 2181, Lol No.2959 ßalu 2, IIn.ßakii Iohoi O6-95252O2 O6-9516888 SM O 25 Mis.Ionnv Lin 1988
5618 Tilan IoIvolhvIono Sdn ßhd IIo 312, IIn.Tonlaga 4 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O3-2534222 O3-2535688 IM CI 51O Mi.Choong Iong Kuan 1988
5621 TKL TochnoIogv Sdn ßhd 7, IIn. ßakii Tnn. Ioian MuIia 842OO Muai Iohoi O6-9869328 O6-9869917 SM MM 11 Mi.Ouok Choo Mong 1995
5624 TKR Iiocision (M) Sdn ßhd 14, IIn. Cangsa Salu, KuIai II Indsl. Iaik, 81OOO KuIai Iohoi O7-6524OOO O7-6524111 WLS IS Mi. R. Sunava 1996
5631 TOA Tiansloch (M) Sdn ßhd 16 & 18, IIn. Masvhui 5, ConoiIang Indsl. Iaik, 8O8OO UIu Tiian Iohoi O7-8617624 O7-8617639 WLS CI Mi. C S Soo 1992
5632 Todai (M) Sdn ßhd 1-1,1-2 & 1-3, IIn. Tuika, Laikin Indsl. Iaik, 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2367229 O7-2367228 WLS LL Mi. Kivoshi Nonolo 1986
5636 Todonko (M) Sdn ßhd No.7, IIn. Tononggong 1, Tononggong Indsl. Iaik, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3344566 O7-3344564 WLS LL Mi. Toshio Tanaka 1992
5648 Tokvo ßvokano (M) Sondiiian ßoihad 53, IIn.Iiina 2/1 Toliau Indsl. Iaik 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-355192O O7-2551918 IM IM 22O Ms.Ouok Kvoo Lng 1989
5664 Tonvpak ßoihad 11, IIn.Tahana Tanpoi Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2378585 O7-2378575 IM IM 25O Mi.Chuan Toik ßoon 1979
567O Tong Mong Co.(M) Sdn ßhd 76, IIn. Tanpoi Tanpoi Indsl.Iaik 812OO Tanpoi Iohoi O7-237O888 O7-2378999 IM ßS 9O Mi.Lin Iok Koi 1961
5675 Tong Yuan LIocliic & Machinoiv Sdn ßhd No.26, IIn. Iiina 2 Toliau Indsl. Iaik I 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3548OO8 O7-3545O17 IM LL 13O Mi.Tan Loo Mong 1987
569O Top Spood Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd IIo 7O, ßIok (1) Unil 4 Tanjung Agas Indsl.Iaik Iohoi O6-95456868 O6-65454O3 SM MM Mi.Coh ßoon Hvo
5696 Topaz Iovoi Sdn ßhd No.5, IIn.ßislaii 7 Tnn. Induslii Iava Iohoi O7-5113O3O O7-5111522 IM,SM LL 76 Mi.Noo Choo Chov
5719 TolaI ßussinoss SoIulions Sdn ßhd 24 A, IIn Dodap 4 Tnn.Iohoi Rava 811OO Iohoi O7-3552O78 O7-355OOO9 SM
5739 Tovo Rulloi (M) Sdn ßhd IIo 557, IIn.KoIuIi 3 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2528OOO O7-2518816 IM,WLS CI 3O Mi. R ßaIakiisnan Naii 1993
5762 Tiaclois Manufacluiing & AssonlIv Sdn ßhd IIo 6, IIn. Cangsa 817O7 Iasii Cudang Iohoi O7-25125O6 O7-2512511 IM MM 7O Mi.Yoong Koo Sin 1983
578O Tioffoil - Inchon ( S.L.A ) Sdn ßhd No.12,14 & 16, IIn. ßavu 3 Soii AIan Indsl.Iaik Iohoi O7-38724O9 O7-38641O4 SM CI 26 Mi. Lunico Tan 1997
5788 Tiinoliik Iava Sdn ßhd No.968 IIn.Unno 82OOO Ionlian Iohoi O7-6871372 O7-6871372 SM CI 5 Mi.Muiidan Salinan 1994
5793 Tiipoak ChonicaI Sdn ßhd No.1, IIn. Angkasa Mas 3, Toliau Indsl. II, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3556837 O7-3556841 SM CI Mi. Lng Ioh Yong 1993
58O4 Tiu-Toch LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 45, IIn.Iohoi ßahiu Kola Tinggi Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian Iohoi O7-861522O O7-8616371 IM,SM LL 4,OOO Mi.Lov Tiong Song 1987
58O8 TSß Indsl. (M) Sdn ßhd No.4, IIn. Riang 21, off IIn. Tanpoi, 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-334O472 O7-334O471 SM CI Mi. N. Tashiio 1992
5811 Tsujinolo (M) Coipoialion Sdn ßhd No.6 & 8, IIn. ßavu 2/1, Tanpoi Iava Indsl.Iaik, 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-237O99O O7-237O995 SM LL Mi. Kodana Masakalsu
5833 TWI Sdn ßhd 89, IIn. Tanpoi Tanpoi Indsl.Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2369899 O7-2363148 SM TW 1,5OO Mi.Chan Thin Chov 1985
5838 U.C. Ciavuio Sdn ßhd 11/1/2niIos, IIn. Masai, 8175O Masai Iohoi O7-3874493 O7-3874493 SM TW Mi. K.Shiva 1989
5839 U.D Indusliios Sdn ßhd ITD 6OO1 ßalu 8 ßkl.ßakii Indsl.Iaik Iohoi O6-9865236 O6-9865239 SM MM 2O Mi.Soh Iiunn Siong
5852 Uchino Aulo Indsl.Sdn ßhd No.15, IIn ßkl. 5 Soii AIan MILL Indsl. Iaik Iohoi O7-3872299 O7-387296O SM CI Mi. Muhannad Shailini Tan AlduIIah
5856 UL CooIing Svslon (M) Sdn ßhd 22, IIn. Ioinalang 9 Tnn.Dosa Iava 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3534699 O7-3534699 SM LL 1O Mi.Chong Yoong Chang 1999
5861 UILS Lnginooiing Sdn ßhd No 1O5 IaIan ßosai 86OOO KIuang Iohoi O7-7725376 O7-7723229 IM LL 25 Loo Lng ßoon 1976
5864 UIlon ßhd Lol 27, IIn. Ioiindsl. 4, Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O7-5992679 O7-59917OO SM ßS Mi. CH Iang 1984
587O UIliafoan Indusliios Sdn ßhd ITD 7747, ßIok A & D, ßalu 32 IIn.Iohoi 82OOO Ionlian Iohoi O7-6863888 O7-6863288 SM CI 35 Mi.Too ßoo Huav 2OOO
5885 Uni Apox Sdn ßhd 61, IIn.Indsl.4 Iokan Nonas Indsl.Iaik Iohoi O7-6994853 O7-6995894 SM CI 3O Mi.Tan Yon Khoon
59OO Union Indusliios (M) Sdn ßhd 2 & 3, IIn. Ioiak Lslalo Tongkah Iocah Indsl. Iaik 83O1O ßalu Iahal Iohoi O7-4151164 O7-4151898 IM ßS 2OO Mdn.Loo Ah Chai 1974
5936 Unilod IIaslics Sdn ßhd IIo 12, IIn. Ioiindsl. Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai Iohoi O3-55695595 O3-55695437 IM CI 18O Mi. Tan Kooi Hiong 1962
5945 UnivoisaI CalIo (M) ßhd No.33, IIn.Tiian Kangkai Toliau 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3553333 O7-3555298 IM ßS 5O5 Mis.YM Mak 1967
5947 UnivoisaI Lnoigv Coipoialion Sdn ßhd 29, IIn. Condoiai 6 Kola Iulii Indsl.Iaik 8175O Masai Iohoi O7-3322826 O7-3322826 SM IC 33 Mdn. RosIinavali AlduI MaIok 1996
5965 Uiaco Manufacluiing (M) Sdn ßhd IIo 6, IIn. Dovani Salu off IIn. Tanpoi 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2763466 O7-2761132 IM ßS 1,193 Mi.Andiov Chan 199O
5966 URC Snack Ioods (M) Sdn ßhd IIo 37O, IIn. Ioiak Tiga Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-251O948 O7-2513398 IM IC 42O Mi.Liov Siov Loong 1982
5986 Uvonuia (M) Sdn ßhd IIo 553, IIn.KoIuIi 8 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2511566 O7-252O631 IM,WLS CI 21 Mi.Mohd.Haffas Shahion 1996
5988 V.S Iuiniluio Sdn ßhd II 37, IIn. Ioiak 843OO Muai Iohoi O7-2511566 O7-252O631 IM O 8O Mi.Lin Koong Hual 1996
5989 VacuunschnoIzo (M) Sdn ßhd 99, IIn.Iaiil Masjid 82OOO Ionlian Iohoi O7-6878O69 O7-6875442 IM NM 65 Mi.Tan Hock Ouan 1994
599O VacuunschnoIzo (MaIavsia) Sdn ßhd 99 IaIan Iaiil Mosjid 82OOO Ionlian Iohoi O7-6878O69 O7-6875442 IM LL 65 Soah Choi Khiong 1994
6OO1 VAW AIuniniun Indsliios Sdn ßhd Lol 4, IIn.IokoIiIing Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2541913 O7-2513917 IM,WLS ßS 26O Mi. CIonons ßach 198O
6O19 Viclionic Indsl.Sdn ßhd Lol 297, KM 77 IIn.Iohoi ßhaiu / Aii Ilan 862OO Sinpang Ronggan Iohoi O7-556768 O7-755677O IM LL 4OO Mi.Chan Kin Tong 1988
6O67 Wang Nuliilion (M) Sdn ßhd No.4 & 5, IIn.Iaiil Kaiang Kosang Laul Iohoi O6-952O995 O6-95173O4 SM IC 68 Mi.Wong Lng Lai
6O78 Wavasan SoIalan Sdn ßhd IIo 166 Sonai Indsl Iaik III 814OO Sonai Iohoi O7-5992999 O7-5992699 IM CI 39 Mi.Too Lav Chvo 1986
6O83 Woainoss LIoclionics (M) Sdn ßhd 99, IIn.Iaiil Masjid 82OOO Ionlian Iohoi O7-6871611 O7-6879994 IM LL 3,OOO Mi.Koh Hong Lin 1972
6O85 Wodgoloch Sdn ßhd 7 IaIan Ionaga 14 Kavasan Ioiindusliian Kola Iuloii 8175O Iohoi O7-3867555 O7-38654O1 IM LL Ulhaia Kunaian 1972
6O88 WoIding AIIovs (Iai Lasl) Sdn ßhd 14 & 14 A (Lol 1573) IaIan Dovani Off IaIan Tanpoi 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3323753 O7-3319473 IM LL 27 Loh Ah Siang 1972
6O92 WoII - ßuiIl AIIov Indusliios Sdn ßhd No.9, IIn. Raing 24 Tnn.Conliia 812OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3329173 O7-3328664 IM ßS 99 Mi. Chua Choo Chik 1981
6O96 WoIIciafl Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.3, IIn. Lau Kin Tock Indsl. Iaik 86OOO KIuang Iohoi O7-7712755 O7-7737524 SM MM 22 Mi.Yoo Chong Kui 1997
611O Whilo Hoiso Coianic Indsl.Sdn ßhd IIo 464, IIn. Cangsa, Zono 11 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2518555 O7-2511O11 IM CC 1,OOO Mi.Too Kin Tav 1991
6121 Winilox Sdn ßhd 1/2 niIos, IIn. Iadang Tonlak, off IIn.KIuang 86OO7 Iohoi O7-7724844 O7-7723722 WLS TC Mi. Lau ßoon Hock
6123 Winson Indusliios Sdn ßhd 13-ß, IIn. ßakli Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2361545 O7-23723O6 IM O 4O Mi.Tonv Yip Kok Hoo 1971
6131 WondoifuI Wiio & CalIo ßoihad ILO 279 IaIan Iiina 3 Kavasan Ioiindusliian Toliau IV 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3543697 O7-3542478 IM LL 274 ßoinaid Tan Hva Chong 1973
6132 WondoifuI Wiio & CalIo ßhd No.5, IIn. Iiina 2/3, Toliau Indsl. Iaik, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-3543697 O7-3542478 WLS LL Mi. A. K. Tnoh 1988
6148 WoiId Kilchon ATC (M) Sdn ßhd IIo 315, IIn.Ioiak Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2516366 O7-2516O3O IM,WLS CC 3OO Mi.Nashiudin A Rahnan 1988
6164 Xoion Micio Conpononls (M) Sdn ßhd ITD 7911, Iusal ßongkoI Ioiusahaan
Tnn.Ionlian Iava 82OOO Ionlian Iohoi
O7-68624O5
O7-68624O4
IA Managing Diiocloi
6185 Yanauchi MaIavsia Sdn ßhd IIo 138, Sonai Indsl. Iaik III, 814OO Sonai Iohoi O7-5993335 O7-5993337 IA,WLS CI Mi. Y. Ninokola 1988
6196 YCL Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd No.17, IIn. Idg.Tonlak Tnn.Idg.Tonlak Iohoi O7-7714O8O O7-772O2O8 SM MM 15 Mi.Lov Tock Hong
6197 Yo Chiu MolaI SnoIling ßoihad IIo 37, IIn.KoIuIi Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang Iohoi O7-2518763 O7-2512633 IM ßS 2O8 Mi.Loo Yoo Hui 1984
6199 Yoo Choong IIaslic Manufacluioi (M) Sdn ßhd 5, IIn.HasiI off IIn.Tanpoi 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-2371377 O7-2383O21 IM CI 132 Mi.Wong Chiang Hong 1973
62O4 Yonson DisliIIoiv Sdn ßhd Lol 63, IIn.Kosang Tg. Agas Indsl. Iaik 84OOO Muai Iohoi O6-9523898 O6-95173O2 IM IC 18 Mi.Tan Hock Yan 1978
6216 YKI Indsl. Sdn ßhd MLO 2121. Kg. Sii Iava, KoIapa Savil, 81O3O KuIai Iohoi O7-6524O55 O7-6522151 WLS LL Ms. Ionnifoi Loh 1994
6234 YongChan Iava Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.1,IIn Islinova 1 ConoiIang Indsl.Iaik UIu Tiian Iohoi O7-8617686 O7-8617679 SM MM Mi.Lin Kian Ho 1992
6255 Yunos Coipoialion (M) Sdn ßhd IIo 17O, IIn. Angkasa Mas 3, Toliau Indsl. Iaik II, Iandan, 811OO Iohoi ßhaiu Iohoi O7-357OO32 O7-3528623 WLS TW Mi. Tsulonu Malsunolo 1998
6269 Zaia Ioodsluff Indusliios Sdn ßhd No.8, IIn.Cagah Laikin Indsl. Iaik 8O35O Iohoi ßhaiu Iohoi O7-23644O4 O7-23744O4 IM IC 11O Mi.Ald.Rashid Hj.IsnaiI 1983
12 A.N.S Konpuloi Sdn ßhd ( Inslilul ToknoIogi ANS) 56, IIn. Shahal 5, O515O AIoi Slai Kodah O4-73O9487 O4-73O3675 HR 44
13 A.S Konasu ßalloiv TochnoIogv S/ß 8, IIn. Ulaia 2 Moigong Indsl.Iaik O515O AIoi Slai Kodah O4-7338942 O4-7337651 IM LL 45 Mi.Ronnio Tnooh 1991
62 Adaplivo Micio Svslons (M) Sdn ßhd 65, Moigong ßaiiago Indsl.Lslalo O5O5O AIoi Slai Kodah O4-7338731 O4-73397O4 IM LL 25O Mi. Suliananian s/o Kaniappan 199O
64 AddaaIi Coipoialion (MaIavsia) Sdn ßhd No C2O, IaIan 2A-5 Sg. LaIIang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4418622 O4-4687525 IM LL 16 Mohd Aiiff Hj. Iliahin 199O
77 Advancod Disk TochnoIogv Sdn ßhd Lol 28 & 29, Ihaso 1, IIn. Hi -Toch 4 KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O33118 O4-4O331O8 HR,WLS CC Mi. N. Iujioka 1999
81 Advancod Sound Iioducls Sdn ßhd Lol 74, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-42331O1 O4-423O14O IM LL 5OO Mi.Ioloi Lin Su Iill 1986
85 AL Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 87, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213715 O4-4213748 HR 11O
97 Afnv Lnloipiiso Sdn ßhd D/A Ioiluluhan IoIadang Kav.Luluk ßalu Mkn. IoIulang Kodah O4-9172216 O4-9172216 SM IC 9 Mi.Mansoi IsnaiI 1995
98 AIZ UnivoisaI Ind.Sdn ßhd Lol 7, Ihaso 4 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4413818 O4-4413269 HR,SM MM 51 Mi. Ahnad Iizii Alu ßakai
111 AIC Soniconducloi Sdn ßhd Lol 26 & 27, IIn. Hi- Toch 4, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31319 O4-4O3132O HR 123
112 AicoIIo MaIavsia Sdn ßhd IIol 39A, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891927 O4-4891924 HR,SA,WLS CI 153 Mi.TS Choo 1988
164 AIiian Mujaial Sdn ßhd IIol 48, Lig.Ioiusahaan 6A KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892113 O4-4892126 HR,SM IC Mi.Zainuddin Yahva
171 AIIiod Advanlago Sdn ßhd Lol 148, IIn. IKNK 3/1, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4418351 O4-4418349 HR 51
175 AIInax Svslon (M) Sdn ßhd No.1C, Lig Solia 1/1 Tnn.Solia ßudi 86OOO Sg.Iolani Kodah O4-438867O O4-4388597 IM,SM LL 2O Mi.NooiAziin Izni, Ms.Suivani 1993
18O AIoi Slai HoIidav ViIIa Sdn ßhd ß-16-8, Mogan IhiIoo Avonuo, 12, IIn. Yap Kvan Song 5O744 KuaIa Lunpui Kodah O4-7246753 O4-7334594 HR 12O
187 AIpha Iiocision Tuining and Lnginooiing Lol 2A, IIn. Lunas KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-489 IM,HR
215 Anlang Doiongan Sdn ßhd No.2,3,4 ßongkoI IKS KLDA Ioniang O87OO Cuiun Kodah O4-4682887 O4-4682886 SM IC 21 Hj.Aznan Shaaii, Mdn. Zuiihan Mohd.Zain 1996
241 AnloI Indusliios Sdn ßhd Lol 69 & 7O Sg. Iolani Indsl. Iaik 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411687 O4-4411688 IM,HR LL 89 Khoo Tong Yoov 1995
257 Anpois Indusliios Sdn ßhd Lol 2O2A, IIn.4 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4223631 O4-4239916 IM,HR O 14O Madan.Mainon Onai 1986
258 AnsoII (Kodah) Sdn ßhd Lol 8, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891O33 O4-48919O3 HR 1,482
264 Anlaiavaja Sdn ßhd Lol 39, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892155 O4-4891837 HR 38
289 Aqua Woai Sdn ßhd 31, IIn. Iinang Lnas 2, Iinang Lnas Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4314736 O4-4314741 HR 68
311 Ainsliong Aulo Iails Sdn ßhd Lol 12 & 15, Tikan ßalu Indsl. Iaik O86OO Sg.Iolani Kodah O4-43882O2 O4-4388626 WLS,HR TL 49O Mi.Tolsuo Wada 1978
322 Asahi ßosl ßaso Sdn ßhd Lol 11, IIn. SuIlan Mohanod 3 KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48919O6 O4-4891937 IM,IA,HR,SA,WLS LL 6O3 Mi.Kovo Kikuchi 1989
335 Asoania Soaviov Rosoil Langkavi ( Asoania DovoIopnonl Sdn ßhd) Spg. Tiga , IIn. Ianlai Tongah O7OOO Langkavi Kodah O4-9552O2O O4-955155O HR 27
341 Asia IIvvood Co. Sdn ßhd 2nd MiIo, IIn. AIoi Slai, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-412831 O4-411771 HR 164
352 Asian Micio Sdn ßhd 6514, Loiong Avan Didik, Tnn. Ria Iava Indsl. Iaik, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4422333 O4-4422555 HR 7O
389 ATL LIoclionics (M) Sdn. ßhd. Lol 316 & 317 , IaIan IKNK 3/2 Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411336 O4-4411258 IM,HR LL 698 Yooh Choon Wai 1991
391 A-Ton MaIavsia Sdn ßhd 645O, Lig. Avan Didik, Ria Iava Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4425267 O4-442527O HR 118
4OO Audio -Mvs (M) Sdn ßhd Lol 324 & 325, IIn. IKNK 3/2 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4411771 O4-441188O HR,WLS LL 62 Mi.Isao Iijina
4O4 Auia Coianic (M) Sdn ßhd 521-4, IIn Waja 4 Waja Indsl.Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892O79 O4-4892O79 IM,HR CC 113 Mi.Yang Kav Tin 1992
427 AVC Indsl. (M) Sdn ßhd IIol 162O, IIn. Iousahaan Indah 3, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4251888 O4-4253888 HR 62
432 Avanapuia Sdn ßhd ( Avana Ioilo MaIai, Langkavi) Tanjung MaIai, O7OOO Langkavi Kodah O4-9555111 O4-9555222 HR 197
442 AzIa Iiozon Iood Sdn ßhd No.319, Loluh Aikid Tnn.Aikid Kodah O4-4256827 O4-4256827 SM IC 8 Mi.Mohd.Radzi Iliahin
444 AznoI Lnliopiiso Sdn ßhd Suniiso IsIand Rosoil Lol 525, Mkn. KoIilang O7OOO Kuah Kodah O4-966O55O O4-966OO54 HR 27
475 ßaid Sdn ßhd Lol 57-C, Lig. Ioiusahaan Lina KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48913OO O4-4891737 IM,HR CI 6OO Mi. Ivan Hoi 1986
49O ßCM LIoclionics Coipoialion Sdn ßhd IIol 21, IIn Hi- Toch 4 KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O3318O O4-4O33181 IM,HR LL 14OO Mi.Vidva Danadaian 1993
499 ßoIIcoip TochnoIogv (M) Sdn ßhd Lol 7O-71, IIn. SonliIan ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4215231 O4-421525O IM,HR LL 7OO Ms.AIico Ho Wai Kil 1989
514 ßonchnaik Indusliv Sdn ßhd IIol 884, Lig.Maknui 13/1 Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO KuIin Kodah O4-484417O O4-4843188 SM CI 2O Mi.Slovon Ho
515 ßonchnaik Rulloi Iioducls (M) Sdn ßhd IIol 884 Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO KuIin Kodah O4-484417O O4-4843188 SM CI Mi.Slovon Ho 1998
523 ßopio Sdn ßhd 27, IIn.Conpaka 1 Ioisiaian Conpaka Ananjava ßdi. Ananjava Kodah O4-4426O68 O4-4452125 IM,SM LL 1O Mi.Loo Iak Mong, Mi.Loov ßoo ßoo 1991
525 ßoiingin Rosoil Sdn ßhd IIn. Ianlai ßoiingin Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-9666966 O4-9667696 HR 27
526 ßoijava CvcIos Sdn ßhd Lol 35A KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892212 O4-4891341 HR,SM TL 9O Mi.Choah Iing, Mi.Lin Kin Kvoo 198O
529 ßoijava Langkavi ßoach & Spa Rosoil ToIuk ßuiau, O7OOO Langkavi Kodah O4-9191888 O4-95916O5 HR 374
53O ßoijava Loiun Indsl. ßhd Lol 35A, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892212 O4-4891341 HR 91
577 ßodv Iashion (M) Sdn ßhd Lol 16-A, Lig. Ioiusahaan 6, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O3-78O41188 O3-78O47788 IM,HR TC 2,1OO Mi. Loov Sun Hual 1974
659 CalIo -Vision (M) Sdn ßhd IIol 232, IIn. IKNK 2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4413999 O4-4415999 HR 148
66O CalIolion LIoclionics (M) Sdn ßhd A148 & A149 IaIan 3 Sg. LaIIang Indsl. Iaik 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4427366 O4-4427368 IM LL 11O Choo Yov Choi 1989
664 Cahajava Tinloi Sdn ßhd Lol 96 & 97, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4221678 O4-4221699 HR 227
721 CoIoslica MaIavsia Sdn ßhd IIols 15 & 16, IIn. Hi - Toch 2/3, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O33288 O4-4O33277 HR 331
726 Conpak (M) Sdn ßhd IIol 46, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4418988 O4-4415O69 HR 119
733 ConliaI Kodah IIvvood Iacloiv Sdn ßhd No.1, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4212693 O4-4218989 HR 13O
753 Chaing Ching LIoclionic (M) Sdn ßhd No.A18, IIn Iaiiuz 9 ßakai Aiang Indsl. Iaik Kodah O4-4312373 O4-4312378 SM LL 45 Mi.Ng Kai Ling
762 Chang Hsin (M) Sdn ßhd IIol 72, Lig. Ioiusahaan 2, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891262 O4-4891297 HR 74
784 Chop Hual Tinloi Sdn ßhd Lol 62, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4218639 O4-4222468 HR 63
786 Chia ßoo Lnliopiiso Sdn ßhd Lol 47, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4218639 O4-4222468 HR 293
791 Chianla IIaslic Indsl. S/ß Lol 332, IIn. IKNK 2/5 Tnn . Ria Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4416688 O4-4416699 IM CI 24 Mi.Khoo ßoo Ihing 1989
819 Chon Moo LIocliicaI Indusliios Sdn ßhd 63, IIn Iaiiuz 6, ßakai Aiang Indsl. Iaik Kodah O4-4332364 O4-431324O SM LL 4O Mi.Yoop Moo Soong
83O Choi ßiolhois Langkavi Dov. Sdn ßhd ( Tho Caidon HoloI), Lol 263, Mkn. Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-9663618 O4-96637OO HR 17
837 Chuan Lin Ia Machinoiv Woiks (M) S/ß Lol 84, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4225731 O4-4225735 HR 98
843 Chun Hau LIoclionic (M) Sdn ßhd Lol 8A, Tikan ßalu Indsl. Iaik O86OO Tikan ßalu Kodah O4-4388O43 O4-43881O2 HR 16O
863 Cila Iouchoon Iapoi MiIIs Sdn ßhd Lol 1385, Tikan ßalu Indsl. Iaik O86OO Tikan ßalu Kodah O4-43882O6 O4-4388373 HR 88
9O3 COß TochnoIogv Asia Sdn ßhd IIol 86, IIn. IKNK 2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4422668 O4-4419528 HR 16O
919 Conol Slai Sdn ßhd Lol 1O3, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4257476 O4-4258485 HR 84
922 Confoil Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 46-52, ßdi. ßaiu DaiuIanan O6OOO Iilia Kodah O4-9174O73 O4-9175524 HR 163
945 ConpIanas (M) Sdn ßhd Lol 57ß, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892OOO O4-4892OO9 HR 78
947 Consislonl Ialloin Sdn ßhd Lol 21O & 211 ( Iasa II ) KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4161976 O4-416O694 HR,SM CI 125 Mi.Kuok Svoo Khong
97O Coiiugalod Cailon Iioducls (KuIin) Lol 66, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48928O5 O4-4893568 HR 2O6
987 Ciafl MouId Sdn ßhd No. C28, IIn 2A/5 Sg.Lagang Indsl.Iaik Kodah O4-4421122 O4-4422223 SM CI Mi.Choah ßoon Hua
1O17 CSH Iiino Iackaging Sdn ßhd Lol 913 Sg. Kaiangan O941O Idg.Soiai Kodah O4-4855428 O4-4855453 IM TW 45 Mi.Loh Choon Khiang 1993
1O42 Daovoo LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 8, IIn. IKNK 1/2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4416216 O4-4417O7O HR 55
1O56 Dai-ichi LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 37, IIn 6 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4218131 O4-4219376 IM-Maliado,HR,SM LL 1,117 Mi. Tai Loo Soo
1O68 Dancasl Sdn ßhd IIol 2O,21 ßandai DaiuIanan Indsl. Iaik Kodah O4-9176437 O4-9176324 SM LL 32 Mi. Sahadan AlduIIah 1992
1O78 DaiuIanan Honoopalhic Laloialoiios (M) S/D Lol 59, KLDA Napoh Indsl.Iaik Iilia Kodah O4-9161767 O4-9178717 SM IC Mi. IanaIuddin Mal Iiah 2OOO
1O79 DaiuIanan MuIlinodia Sdn ßhd (KoIoj MuIlinodia DaiuIanan) 62,D'Langkavi MaII O7OOO Langkavi Kodah O4-966188O O4-966388O HR 28
11O6 DoIla MoloI & Roslauianl Kg. Tanjung MaIi, Ianlai Conang O7OOO Langkavi Kodah O4-95513O7 HR 12
1151 DIM LIclionics (M) Sdn ßhd 6453, Tnn.Ria Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4416317 O4-4416319 HR 89
1159 DispIav TochnoIogv (M) Sdn ßhd Lol 329 Sg.Iolani Lighl Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4412237 O4-4417278 IM CI 12O Mi. Chuan Ann 1994
116O DispIav TochnoIogv (MaIavsia) Sdn ßhd 6485-6486 IaIan Avan Didik 2/2 Tnn. Ria Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4412237 O4-4417278 IM,HR LL 12O Ang Thuan Kial 1994
1184 DoulIo Land (M) Sdn ßhd IIol No.7, IIn. ßaIing Kg. ßalu Lina Kodah O4-4163366 O4-4163311/22 HR,SM O 62 Mi.Honiv Tiov 1995
1217 DXN Indsl. (M) Sdn ßhd Wisna DXN213, Loluhiava SuIlan AlduI HaIin O54OO AIoi Slai Kodah O4-7723388 O4-7721188 HR 154
1227 Dvnanic LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 37, IIn 6 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4218131 O4-4219876 IM,HR LL 32O Ms.Tai Loo Koov 1987
1242 L.U Connocloi (M) Sdn ßhd Lol No C1O/46, Lig. Ioiusahaan 6C MILL Iaik, KuIin Ihaso II O9OOO KuIin Kodah O4-48915O5 O4-48914O6 IM,HR LL 15O Ms.Lau Ai Iung 1991
125O Lasloin Asia Indsl. Sdn ßhd IIol 326, IIn. IKNK 3/2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4417789 O4-4424277 HR 36O
1264 Lau CIaiio MinoiaI Waloi Sdn ßhd Kg.Tili Akai Sg.Tiang O675O Iondang Kodah O3-22824155 O3-22824862 IM,HR IC 5O Mi.Loo Iong Chong 1996
1269 Lcho LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 85, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-419O9O O4-419O89 HR 236
128O LC Con ßoihad Lol 36-37 IaIan 6 ßakai Aiang Indsl. Iaik 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4218131 O4-4219876 IM LL 9OO Tai Koik Hock 1991
1285 Lin Song Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 879 & 88O, Lig. Maknui 13/1, Tnn. Maknui O96OO Lunas Kodah O4-484361O O4-4843599 HR 37
1293 LIoclio Magnolic Indsl. Sdn ßhd Lol 77 & 78, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4167O5 O4-4167OO HR 95
13OO LIilo AIuniniun IanoI Sdn ßhd Lol 9, IIn. IKNK 1/2 Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-441846O O4-4417393 HR 34
1311 LIpai Hoils Sdn ßhd C35, IIn 2A-4 Sg. LaIIang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4421126 HR,SM IC 45 Mi.Ioongavanan © ßalu 1994
1319 Lnlo Wood Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 28, Lig. Ioiusahaan 4A, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891753 O4-4891791 HR 113
1353 Lnloigiis (M) Sdn ßhd Lol 17, Ihaso 1, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31266 O4-4O31669 HR 166
1374 Lquipsoiios Wood Iioducls S/ß Lol 511, Kg.ToIok Wang Sg. Iasii O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4316788 O4-4318862 IM,HR TW 233 Mi. Choong Khual Yau 1988
1392 Lsloc LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 5O, IIn.. IKNK 1/6 Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4429OO7 O4-4429OO8 HR 227
1397 LloinaI Iovoi Sdn ßhd No.88 & 89, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO Sg. Iolani Kodah O4-416135O O4-4161349 HR 118
1399 Llika ßakli Sdn ßhd IIol 6O & 61, IIn. Anan 6/7 Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO Lunas Kodah O4-4848586 O4-4848586 SM O 19 Mdn Noihavali IaniI
14O1 Llion Sdn ßhd 6449/1, Lig. Avan Didik 3, Tnn.Ria Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-442O339 O4-4421588 HR 135
14O5 LuIIv IIaslics Indsl. Sdn ßhd Lol 39 & 4O, IIn. 6, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-422281O O4-4221729 HR 953
14O6 LUIL Rocioalion & Touis Sdn ßhd Cinla Savang CoIf & Counliv CIul Ioisiaian Cinla Savang O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4414666 O4-441532O HR 83
1412 Luiona Rulloi Ind Sdn ßhd Lol 45 & 46, Mkn. ßagan Sona Lalu ßosai O9O1O KuIin Kodah O4-4O61612 O4-4O61267 HR 57
1413 LuionodicaI Indusliios S/ß ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OO7 Sg.Iolani Kodah O4-4212881 O4-421592O IM,HR CI 13OO Mi.Konnv Ho 1973
1426 Lvoiiso Indsl. Sdn ßhd 36, Kolun 5OO IIn.TuaIang Iokok Sona, O64OO AIoi Slai Kodah O4-7878936 O4-7878935 HR 336
1447 LxcoIslai Sdn ßhd Lol 7, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891659 O4-4891355 HR 87
1464 Lxzono IIaslics Manufacluiing Sdn ßhd Lol 38, IIn. 6, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4216232 O4-42332O8 HR 368
1469 IA TochnoIogv Sdn ßhd Lol 36, Loiong Ioiusahaan 6ß KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48919O5 O4-4891797 IM,HR LL 5OO Tai Choo Soong 1989
1536 Iinas LIoclionics Sdn ßhd Lol 8 & 9 Loiong Ioiusahaan 6C MILL Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891573 O4-4891O58 IM,HR LL 447 Zalidi Tail 1974
1541 Iiinai IIaslic Indsl. Sdn ßhd IIol 1O.O7 & 1O.1O Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4411777 O4-4411232 HR,SM LL 76 Mi.Can Hoi Chvo, Mi.Tan Ah Hock 1987
1571 Iong Mao Tinloi Indsl. Sdn ßhd Lol 19, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4163189 O4-4163189 IM TW 5O Mi. Chon Chi Chung 1994
1578 Ioionosl Audio Sdn ßhd Sg. Kolapang O83OO Cuiun Kodah O4-4687489 O4-4687482 HR 166
1587 Ioinosa Iiosonic Indsl. Sdn ßhd IIol 119-C, Tnn.Ria Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411835 O4-4413882 HR 13O
1596 IiankIin Minl IoicoIain Mfg. Sdn ßhd KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891711 O4-4891377 HR 993
16O9 Iuji LIocliic (M) Sdn ßhd Lol No.5, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31111 O4-4O31496 HR 42
1618 Iujijava Manufacluiing Sdn ßhd 3O Loiong Maknui 1/3 Tanan Maknui IndusliiaI Lslalo 9OOO KuIin Kodah O4-4843O24 O4-4844882 IM LL 15O Tho Ling Sing 1973
164O IuIijava Manufacluiing Sdn ßhd No.3O, Lig. Maknui 13/1 Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO KuIin Kodah O4-4844443 O4-4844882 SM CI 145 Mi.Yu Moo Chui, Mi.T'oh Ling Sing 1991
1672 Cading Koncana Sdn ßhd 72, Lol Indsl. Koda O6OOO Iilia Kodah O3-78452864 O3-7844223O SM LL Mdn. Hasnah Avang
1719 Conling Sanvon Indsl. Iapoi Sdn ßhd Lol 66, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48928O5 O4-4893568 HR 78
1723 Convav (M) Sdn ßhd 646O, IIn. Avan Didik 2, Ria Iava Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4--4416348 O4-4416329 HR 19
1732 CH Iackaging Sdn ßhd IIol 3, Lol 57, Lig.Ioiusahaan 5 KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891488 O4-48916O2 HR,SM TW 71 Mi.AloI Iackiaiaj IhiIIips
1733 CH Iackaging Sdn ßhd IIol 87O, 65 Lig. Maknui 13/1, Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO Lunas Kodah O4-4847488 O4-48466O3 HR 98
1739 Cinson Cainonl Sdn ßhd 254, Lig. Ioiak 12, Moigong 2, O515O AIoi Slai Kodah O4-7342479 O4-7344479 HR 55
1742 CL Tiading Co. IIol 13 & 14, Mkn. ßinjai ßinjai Indsl.Iaik Kodah O4-9172812 O4-9172812 SM TL Mi. Coh Thon Chvo
1754 CIolaIvood Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 93, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4244435 O4-422O488 HR 7O
1812 Ciand IsIand HoloI (Langkavi) Sdn ßhd HoloI Ciand ConlinonlaI Langkavi Lol 398, Mkn. Kuah KoIilang O7OOO Langkavi Kodah O4-966O333 O4--966O288 HR 1O8
1813 Ciand IuliIoo HoloI Sdn ßhd 429, Loluhiav a DaiuIanan, O5OOO AIoi Slai Kodah O4-733OO55 O4-733O197 HR 15
1819 Cioal Ronic TochnoIogv (M) Sdn ßhd 6446, Lig. Avan Didik 3, Ria Iava Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4412388 O4-4416396 HR 151
1823 Cioon ConlinonlaI Iuiniluio Sdn ßhd Lol 19, Lig. Ioiusahaan 3, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891818 O4-4892828 HR 2O5
1835 Cuan Tong Indusliios Sdn ßhd 1OO-N, Slig.IIn. Iulia Moigong Indsl.Iaik Moigong Kodah O4-7339619 O4-733O168 SM IC 45 Mi.Ioo Chov Min
1836 Cuan Xong Indsl.(M) Sdn ßhd 43, IIn.Maknui 2 Tnn.Maknui KuIin Kodah O4-4848888 O4-4849988 SM O 69 Mi.Choo Lvo Hual, Ms.Ong ßoo Ling 1993
184O CuIa Iadang Toiap ßhd 45kn, IIn. Iadang Sanai O63OO KuaIa Noiang Kodah O4-79O4235 O4-7864242 IM,HR IC 9O2 Mi.Rodzuan Muslaffa 1973
1855 Culhiio Rulloi Iiocossing Sdn ßhd KiIang Colah ßodong, O81OO ßodong Kodah O4-4581O26 O4-4581O27 HR 1O9
1856 Culhiio Wood Iioducls Sdn ßhd Lol 833, ßukil SoIaiong O94OO KuIin Kodah O4-4O221OO O4-4O222O1 IM,HR TW 23O Mi.Lin ßan Yoov 199O
186O H&I IIaslic Sdn ßhd IIol 935, Lig. Maknui 13/1 Tnn. Maknui, Mk. Sg.SoIuang KuIin Kodah O4-4841159 O4-4841425 HR,SM MM 135 Mi.Wong Soo Ching 1994
1862 H.K Lanloch (M) Sdn ßhd Lol 99, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4228489 O4-422849O IM,HR TW 7O Mi.Sin Wah Song 199O
1863 H.M Indsl. Sdn ßhd H-156, IIn. Ioiusahaan Indah Salu, Tnn. Sojali O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4226769 O4-422687O HR 5O
1879 HaIagoI (M) Sdn ßhd 25L Ciound IIooi, Lig.Zaniud 2/2 Tnn. Iokan ßaiu Kodah O4-4251288 O4-4351458 SM IC 5 Mi.Mohannad Azhai AlduIIah 1997
1883 Hanadaloc Sdn ßhd Lol 22 & 23, IIn. Hi - Toch 4, KuIin Hi Toch Iaik I O9OOO KuIin Kodah O4-4O31335 O4-4O31334 HR,SA,WLS LL Mi.Hiioshi Kavazoo 1996
1884 Hanagava Indsl. (M) Sdn ßhd No.26, IIn.8, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4241O1 O4-4241OO HR 19O
1887 Han Toch LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 62, Lig. Ioiusahaan 2, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-9O1822 O4-9O1788 HR 28O
1888 Han Tong MolaI Conpononl (Ig) Sdn ßhd Lol 69/6, 69/5, 69/2, IIn. 12 MILL Iaik ßakai Aiang Ihaso V O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4232333 O4-4232332 IM,HR IM 13O Mi.Tan Yook Mong 1995
1891 Hanaiun Rulloi Toch Sdn ßhd No.9-12, IIn. Maknui 2 Tnn. Maknui, Mk. Sg.SoIuang O96OO KuIin Kodah O4-4844667 O4-4843253 IM,HR CI 3OO Mi.Loh Hun Soo 1989
19O6 Haiiisons Coianics Sdn ßhd Sg. Kolapang O83OO Cuiun Kodah O4-46862O1 O4-4686O32 HR 69
19O7 Haila ßinaan Sonlosa Sdn ßhd ( Sonlosa Rogoncv HoloI) 25O, IIn. Iulia O51OO AIoi Slai Kodah O4-73O3999 O4-73O8999 HR 67
1912 Haivaid HoloI (Ioiai) Sdn ßhd c/o Haivaid CoIf & Counliv CIul O81OO ßodong Kodah O4-4586887 O4-45815O7 HR 76
1923 HßR - MaIavsian Safolv CIass Sdn ßhd Lol 415 Asun O6OOO Iilia Kodah O4-9175173 O4-9173166 SM CC 23 Mi.Mahadzii Majid 1998
1946 Hoxa Iiinl Lnloipiiso Sdn ßhd No.1O, IIn.Ioiindslin. LIK3 LIK3 Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4427194 O4-4415868 SM TW 3O Mi.Iinnv Lin Lin
1948 Hoxlai IIaslic Sdn ßhd 6474, IIn. Avan Didik 2 Tnn.Ria Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4412163 O4-4412686 IM CI 17 Mi.AIan Ang 1997
1951 HCC Hi-CIoiv (M) Sdn ßhd 6447, IIn. Avan Didik 3, Tnn. Ria Iava Indsl. Iaik, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4421332 O4-442137O HR 51
1956 Hicon Honda Manufacluiing MaIavsia Sdn ßhd Lol 3239, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OO7 Sg.Iolani Kodah O4-4216622 O4-4219923 HR,WLS TL Mi. K. Maki
1957 Hicon Iolio - Iipos Sdn ßhd Lol 25O, IIn. IKNK 3 Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4417255 O4-44159OO HR 1O
1973 Hi-Li Iiozon Iood Sdn ßhd 12, IIn. Ulaia 2, Moigong Indsl. Iaik O5O5O AIoi Slai Kodah O4-7336535 7313814 HR 1O
1982 Hiioshina Iiocision Sdn ßhd Lol 119A, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-441516O O4-441517O HR 99
2O11 Ho Wah Conling Wiio And CalIo Sdn ßhd IIol 4 IaIan Ioiusahaan Kavasan Ioiusahaan KuIin 9OOO KuIin Kodah O4-4892988 O4-4892987 IM,HR LL 3OO Cooigo Lin 1972
2O47 Hong Nan Indusliv (M) Sdn ßhd Lol 1OO IaIan IKNK 1 Rancang IndusliiaI Iaik Tanan Ria Iava 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4427657 O4-4427654 IM LL 25O Soov Choon Long 1988
2O53 Hongvo Lnloipiiso Sdn ßhd 153O, 1531, 1532 & 1533, IIn.Ria 5 Lighl Indsl. Iaik Kodah O4-485327O O4-4853271 SM LL 1O5 Mi.Nooh Soon Koal
2O58 Hosla VaIIov Rosoil Sdn ßhd 1kn, IIn. Cuai Napai O6O2O Iilia Kodah O4-9161977 HR 178
2O71 HoloI Ciand ConlinonlaI AIoi Slai Lol 134-141 IIn. SuIlan ßadIishah O5OOO AIoi Slai Kodah O4-7335917 O4-7335161 HR 1O7
2O73 HoloI Ciand CivslaI 4O, IIn. Kg. Ioiak, O51OO AIoi Slai Kodah O4-7313333 O4-7316368 HR 83
2O74 HoloI Langkasuka Sdn ßhd ßl. 1 3/4, A-14-15, Iokok Asan, O7OOO Langkavi Kodah O4-9666828 O4-9661371 HR 33
2O78 HoloI Ianoiana Langkavi (M) Sdn ßhd Lol 1593, IIn. Luluk SoniIang Mkn. HuIu MoIaka O7OOO Langkavi Kodah O4-9552722 O4-955273 HR 19
2O79 HoloI Rogonl ( Kodah Iiopoilv Sdn ßhd) 1536-C, IIn. SuIlan ßadIishah, O5OOO AIoi Slai Kodah O4-73119OO O4-7311291 HR 11
2O8O HoloI Soii MaIavsia AIoi Slai IIn. Sladiun, O51OO AIoi Slai Kodah O4-73O8737 O4-73O7594 HR 57
2O81 HoloI Soii MaIavsia Sg. Iolani Socl. 21, IIn. Iasai Sg. Iolani, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4234O6O O4-42341O6 HR 5O
2O91 HR Maikoling Sondiiian ßoihad 44, IIn. Iogavai
O5O5O Kodah
IM
CI 28
Mi. IsnaiI Avang
1998
2O99 Huan Hsin Conpanv (M) Sdn ßhd IIol 3, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4218866 O4-4213366 HR 568
213O I.I Soivicos Sdn ßhd 4, IIn. Kg. Ioiak O515O AIoi Slai Kodah O4-7338669 O4-7338694 HR 13
2196 Induslii Makanan Azan Sdn ßhd 2O6, Iokan ßkl. Iinang, KopaIa ßalas O62OO AIoi Slai Kodah O4-7143948 HR 64
2197 Induslii Olonolif KonoisiaI (M) Sdn ßhd Lol 38, Mkn. Idg. Moha, Idg. Soiai O94OO KuIin Kodah O4-4851888 O4-4852828 HR 57
2211 In-Iil AppaioI Sdn ßhd No.435, IIn.Tunku Iliahin O82OO Sik Kodah O4-4695846 O4-9O1O14 HR 352
2216 Infoinalion Tiaining TochnoIogv Sdn ßhd 131, IIn. Masjid 1, Tnn. Iokan ßaiu O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-423O966 O4-423O286 HR 11
2247 InloI Iioducls (M) Sdn ßhd Lol 8, IIn. Hi-Toch 2/3, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O32222 O4-4O31O7O HR 9O
2266 InloinalionaI Ioolvoai Ioinada (K) S/ß Moigong Indsl. Iaik O57OO AIoi Slai Kodah O4-7338633 O4-7319977 HR 494
227O Invonlivo IolonliaIs Sdn ßhd 112, IIn. Konuning 6 Sg.Iasii Indsl.Iaik Kodah O4-431881O O4-4318812 SM MM 22 Ms.Tan Sav Coik
2279 IIMA Indsl. Sdn ßhd Lol 33, 34 & 35, ßdi. DaiuIanan Indsl. Iaik O6OOO Iilia Kodah O4-9171799 O4-9171777 HR 5O
2289 Iiiichi (Kodah) Sdn ßhd No.6, 7 & 8, Tnn. Sii Iava, KuaIa Iogang O911O ßaIing Kodah HR 73
2385 Ioiai Confoclionoiv Tiading Sdn ßhd D13, Tnn.Cuiun Iava O83OO Cuiun Kodah O4-468OO5O O4-468OO59 SM IC 25 Mi.Lin Tiang Hong©Lin Thoan Sin 2OOO
24O2 Iiuh Iong Lnloipiiso (M) Sdn ßhd IIol 52, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48912O1 O4-4891OO8 HR 69
2416 Iohan Iilios Ind. Sdn ßhd Lol 8, 9, 1O, IIn. 9, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-422921O O4-422716O HR 326
2421 Ioo Hong Chan SavniII Sdn ßhd Lol 99, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4233488 O4-422849O HR 65
2429 Iova Indsl. Sdn ßhd Lol 1O, Lig. Ioiusahaan 4A, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891588 O4-4891O16 HR 134
2438 I-Six Sdn ßhd 54, IIn. Sg.Tukang 2/1 Sg.Tukang Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-422O448 O4-422O453 SM CI 2O Mi.TaniI Mani, Ms.SL Chan 1995
2449 Iuason IIaslics Sdn ßhd 93, IIn. Anan 2/2, Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO Lunas Kodah O4-48454O4 O4-4845312 HR 89
245O IuIong Sdn ßhd I.T 4784, ßalu 5 Sinpang Moilau Kudong O82OO Sik Kodah O4-731O449 O4-734844O SM O 3O Mi.Ahnad Navai Rojal
246O IWR Lnloipiiso Sdn ßhd No.78, IIn Iaiiuz 4 Kodah Lighl Indsl.Iaik Kodah O4-431O557 O4-431O558 SM ßS Mdn.Iohoia ßoo Shaik Nalloisah
2461 Ivolo Woiks (M) Sdn ßhd Lol 43, IIn.6, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4214122 O4-4214139 IM,HR,IA,WLS LL 3OO Mi. H. Sugivana 1989
2474 Kalisu Lnloipiiso Sdn ßhd 643-A, ßalu 2 IIn. KuaIa KoliI KuaIa KoliI Kodah O4-4233263 O4-4226263 SM TW 11 Mi.Loo Kuang Chuo, Mi. Lin Cuoko Koo 1987
2553 Kodah Indsl. SkiIIs & Managononl DovoIopnonl Conlio 351 & 352, Tnn. ßandai ßaiu O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4414619 O4-4414622 HR 14
2554 Kodah MailIo Sdn ßhd ßkl. Iuloh, O7OOO Kuah Kodah O4-9666212 O4-9666539 HR 2O2
2555 Kodah Rosoil Sdn ßhd No.427, IIn. KoIan Aii, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213411 O4-4212423 HR 128
2615 Kg. Tok Sonik Rosoil Sdn ßhd Lol 1577, Mala Aii Iaik, O7OOO Langkavi Kodah O4-9557288 O4-9557257 HR 1OO
2629 Kilaiu Manufacluiing Sdn ßhd A83, IIn. 1-ß-3 MILL Iaik Ihaso I O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4421222 O4-4421223 SM CI Mi.C.A.Ong, Mi. Iinnv Ong 2OOO
2641 KiIang Iapan ßanguan Hual (K) Sdn ßhd 726, IIn. KuaIa KoliI O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-411O19 HR 1O7
2666 King Iin (M) Sdn ßhd Lol 151, IIol 1 & 2, IIn. IKNK 3/1, Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4424952 O4-4424951 HR,WLS MM 12O Mi. Kalsuo Sudo 1998
2718 KoIoj Lagonda Sdn ßhd IIn. Sii Lagonda Iusal ßandai Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-9668918 O4-966898O HR 144
2744 Kola Langkavi Managononl Sdn ßhd ( Tho Calos Langkavi Rosoil & HoloI), IIn. Ioisiaian Iulia, O7OOO Langkavi Kodah O4-9668466 O4-9668443 HR 38
2751 KI Mfg. Sdn ßhd Lol 73, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-9O1945 O4-9O133O HR 1OO
2767 KuaIa IoiIis Langkavi Ioiiv Soivicos Sdn ßhd Kg. Sonalang Iinang O66OO KuaIa Kodah Kodah O4-7347886 O4-7347881 HR 165
2771 KUß HoloI & Rosoil Managononl Sdn ßhd ( Singgahsana KUß Rosoil), Lol 144O, KuaIa Muda O7OOO Langkavi Kodah O4-9556262 O4-9555787 HR 56
2772 Kujaku (M) Sdn ßhd IIol 6, IIn. I.K.N.K 1/1, Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4411884 O4-4411882 WLS ßS Mi. Y. Takinolo 1988
2774 KuIin Advanco Lducalion Coipoialion S/ß Lol 14-19, KHTI Adnin Conlio, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O32297 O4-4O32298 HR 12
2792 KvaIilv ToxliIos (M) Sdn ßhd ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OO7 Sg. Iolani Kodah O4-4212184 O4-421OO96 HR 362
2825 Lada Langkavi ( HoIdings) Sdn ßhd Tkl. 4, KonpIoks Lada, Ioisiaian Iulia O7OOO Kuah Kodah O4-9663O88 O4-9663O66 HR 192
2843 Lanvoilh Wood Iioducls (M) Sdn ßhd Lol 64, Lig. Ioiusahaan 5, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-9O13331 O4-9O1293 HR 93
2848 Lang IoIangi Sdn ßhd Lol 82, IIn. Ionaiak Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-96671OO O4-9666799 HR 31
285O Langkapuii ßoach Rosoil Sdn ßhd IIol 9, Ianlai Conang O7OOO Langkavi Kodah O4-95512O2 O4-9551959 HR 1O
2851 Langkavi Aiipoil HoloI Sdn ßhd HoloI HoIang, IIn.Lina, O7OOO Langkavi Kodah O4-9622O2O O4-9622O21 HR 158
2852 Langkavi CivslaI Sdn ßhd Lol 18O4, IIol 55 IIn. Kisap Kodah O4-9661555 O4-9669698 SM CC 66 Mi.SS lan, Mi.Mohanod AIias Aiiffin 1996
2853 Langkavi Ioiiv Soivicos Sdn ßhd No.37 & 39, IIn. Iandak Mavah 5, Iusal ßandai Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-9666316 O4-966719O HR 1O5
2854 Langkavi IsIand Rosoil Sdn ßhd IIn. Ianlai Dalo' Svod Onai, O7OOO Langkavi Kodah O4-9662O2O O4-9666414 HR 249
2855 Langkavi Soaviov HoloI Lol 4O, IIn. Ionaiak Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-996O6OO O4-966O62O HR 126
2857 Lapangan Lial LIoklioniks Sdn ßhd IIol 94, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4162718 O4-4162719 HR 127
2858 Lapangan Lial Sdn ßhd IIol 95, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4162718 O4-4162719 HR 13O
2862 Lasoi Indsl. Sdn ßhd Lol 118, Sg. Iolani Indsl. Iaik Kodah O4-4411426 O4-4413455 HR 132
2864 Lasoi Rosouicos Sdn ßhd ( HoloI ConliaI Langkavi), 33, Ioisiaian Iulia O7OOO Langkavi Kodah O4-9668585 O4-9667385 HR 39
2879 LD TochnoIogios Sdn ßhd No.1, Tnn. Danai Iava , IIn. ChangIun O6OOO Iilia Kodah O4-9173O37 O4-9172517 IM LL 5OO Mi. Ahnad ßahaiuddin AlduIIah 1995
2882 Loadoi CalIo Indusliv ßoihad Lol 1385, IIn. Dua Tikan ßalu Indsl.Lslalo O86OO Sg.Iolani Kodah O4-2292888 O4-2292333 IM,HR LL 56O Mi.Tung Lng Hai 1976
2885 Loadoi CoIdslai LIoclionic Wiio Sdn ßhd Lol 4 IaIan 2 Kavasan Ioiusahaan Tikan ßalu 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-438825O O4-4388O54 IM LL 1OO Lin Ming Hung 1991
29O8 Loo Lalox (ITL) Linilod Sg. Toh Iavang O81OO ßodong Kodah O4-4584121 O4-4584124 HR 9O
2915 Lok Sun Manufacluiing Sdn ßhd IIol 9O, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-42337O1 O4-4233698 HR 25O
2933 LLX Iiocision Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 16, No. 843IIn Sonaiak Sg.Iolani Kodah O4-4311288 O4-4314828 SM MM 13 Mi.Loo Soo Hin 1996
2954 Lino & Lino Iioducls Sdn ßhd ßaIing Woiks O91OO ßaIing Kodah O4-47O1266 O4-47O168O IM CI 96 Mi.IauI R LIIis 1969
2961 Ling Dvnanic Sdn ßhd No.1, IIn. ChangIun Tnn. Danai Iava O6OOO Iilia Kodah O4-9173O37 O4-9172517 HR 267
2986 LKT TochnoIogv Sdn ßhd Lol 25 KuIin High-Toch IndusliiaI Iaik Zono, Ihaso 1 9OOO KuIin Kodah O3-79571421 O3-795768O8 IM LL 5O Lin Woi Yoo
3OOO LRC (M) Sdn ßhd KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891973 O4-4891O48 HR 1,174
3OO1 LRC HospilaI Iioducls Sdn ßhd Lol 9, Lig. Ioiusahaan 4, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891819 O4-4891814 HR 788
3O11 Lusloi Manufacluiing Sdn ßhd IIol 226, IIn. IKNK Ulana, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411323 O4-4411745 HR 251
3O12 Lusloi IIaslic Indsl. Sdn ßhd IIol 5 & 6, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4417219 O4-4417223 HR 185
3O13 Lusloi Iiocision Lngg Sdn ßhd IIol 36, IIn. IKNK Ulana, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-441798O O4-4417977 HR 61
3O14 Lusloi Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd IIol 36, IIn. IKNK Ulana Sg. Iolani Indsl.Lslalo Kodah O4-4213481 O4-4233189 IM,HR
3O17 LvponolaI Sdn ßhd A-3O, IIn. Iaiiuz 8, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4312636 O4-431264O HR 1O8
3O37 Maoisk ModicaI Sdn ßhd Lol 71, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892O33 O4-4891333 HR 249
3O56 Mahakola Sdn ßhd Lol 48 & 6O, IIn. 12 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4224714 O4-42243O8 HR 2OO
3O59 Mahsuii ßoach Rosoil IIn. Ianlai Kok, Kg. ToIuk Nilong O7OOO Langkavi Kodah O4-9552977 O4-9552978 HR 42
3O61 Maica Wood Indsl. Sdn ßhd Lol 23, Lig. Ioiusahaan Dua, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892611 O4-4891946 HR,WLS CI Mi. Chang Kin Hua
3O63 Maidanax (M) Sdn ßhd Lol 1O-13, IIn. IKNK 1/2 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4414644 O4-4414649 IM,HR,SM CI 84 Mi.Ng Khong Ciap 1991
3O64 Maidanax (M) Sdn ßhd Lol 1O-13, IIn. IKNK 1/2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4414644 O4-4414649 HR 37
3O77 MaIava Cononl Indusliios Sdn ßhd Langkavi Woiks, ToIuk Lva, Mkn. Aii Hangal O7OOO IuIau Langkavi Kodah O3-772382OO O3-77221988 IM CC 536 Mi. MichaoI Wong 198O
3138 MaIox Indsl. Iioducls Sdn ßhd Lol 52, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213221 O4-4216342 HR 1OO
314O MaIox Manufacluiing Sdn ßhd Lol 52, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213221 O4-4216342 HR 74
3149 MaIviia Manufacluiing Sdn ßhd Lol 11, IIn. ßaIing Idg. Moiha Indsl.Lslalo O94OO Idg.Soiai Kodah O4-485558O O4-485557O IM,HR CI 7OO Mi.AIfiod Lng Hok Song 1988
315O Man Yau IIaslic Iacloiv (M) Sdn ßhd Lol 46, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-421O8O O4-421257 HR 48O
3163 Maiconi (M) Sdn ßhd Lol 24, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891911 O4-4891471 HR 126
3169 Maiiio Cainonl Sdn ßhd Lol 17O2, IIn ChangIun Iokan Napoh O6OOO Iilia Kodah O4-9161111 O4-9161111 HR,SM TC 115 Ms.Ialhnavalhv 199O
3183 MaivoIIous MolaI Sdn ßhd Lol 6,7 , 8 & 9 DaiuIanan Indsl.Iaik O6OOO Iilia Kodah O4-9179331 O4-9179334 HR,SM TL 9O Mi.Ong Kook Ang 1995
3193 Masju Sdn ßhd IIol 3, IIn. 1 Tikan ßalu Indsl. Iaik O86OO Sg. Iolani Kodah O4-4388518 O4-438815O HR 72
3194 Massivo Iapoi Iioducls Sdn ßhd 3O8, Lig. Indsl. 2, Tnn. Konangan Indsl. Iaik O941O Idg. Soiai Kodah O4-485339O O4-485246O HR 6O
32O3 Maslinloi Indusliios Sdn ßhd Lol 25, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4162O2O O4-4162828 HR,SM TW 63 Mi.Tan ßak Song, Mi. Wong Kan Iaik 1997
3228 Malsushila LIoclionic Moloi (M) Sdn ßhd Lol 12, IIn. IKNK Ulana, Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4411212 O4-4411213 HR,SA,WLS LL 75 Mi. Y. Honda
3239 MAX Iaslonois (M) Sdn ßhd Lol 55, KuIin Indsl. Iaik O9OO7 KuIin Kodah O4-4891O37 O4-4891OO2 HR,IA,SA,WLS ßS 2,356 Mi. S. Iujivaia 199O
3253 Mazs HoIding Sdn ßhd No.6, IIn. Conpaka 1/1 Ioisiaian Conpaka Ananjava ßdi. Ananjava Kodah O4-4422OO7 O4-4422OO4 SM LL 12 Mi.KhaiiiI Isnahafiz Mahadzii 1994
3254 Mazs Inloiaclivo (M) Sdn ßhd No.1O, IIn. IKNK 3/7 LIK3 Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4418O41 O4-4415868 SM TW 22 Mi.KhaiiiI Isnahafiz Mahadzii 1993
3255 Mazs Maikoling (M) Sdn ßhd Lol 314, IIn. IKNK 3 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4418O39 O4-4418O37 SM TL 26 Mi.Lov Ah Lok 1996
3256 Mazs Modia (M) Sdn ßhd No.3, IIn. IKNK 3/7 Kav.Ioindsl.LIK 3 O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4426OO2 O4-4426OO3 SM LL 19 Mi. KhaiiiI Isnahafiz Mahadzii 1992
3257 Mazs Sdn ßhd No.3, IIn IKNK 3/7 LIK3 Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4426OO2 O4-4426OO3 SM TL 9 Mi.KhaiiiI Isnahafiz Mahadzii 1995
3296 ModicaI Rulloi Iioducls Sdn ßhd 1, IIn. Induslii Dosa Anan 1/1 Dosa Anan Lighl Indsl.Iaik Kodah O4-4589221 O4-4589223 SM CI 7O Mi.Choah ßoon Ho, Mi.Ong Kin Liang 1991
3326 Moi Ciooling (M) Sdn ßhd 7, jIn. ßidaia 5 Tnn. SuIlan Ald.HaIin O53OO AIoi Slai Kodah O4-7312387 O4-7314831 SM TW 18 Mi. Loo Yov Hoong
3337 MLMC KuIin LIoclionic MaloiiaIs Sdn ßhd I3, KHTI Adninislalivo Conlio KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O32888 O4-4O31O16 HR 41
3341 Mongkuang Indsl. Sdn ßhd 726, IIn. KuaIa KoliI O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4211O19 O4-422O421 HR 6O
3343 Moilok MDI Sdn ßhd Lol 2998, IIn. Rava Moilok O84OO Moilok Kodah O4-4573O7O O4-4573O73 HR 276
3362 MolaI IIaslic Sdn ßhd Lol 38, IIn. MILL 3 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4225763 O4-4225763 HR 51
3414 MiIIpIox Coip. Sdn ßhd Lol 3193, IIn. Ioniang ßkl. SoIanlau O8O1O Kodah O4-4191688 O4-4191686 HR 15
3433 MISC Ioiiv Soivicos Sdn ßhd No.35, IIn. Iandak Mavah 5, Iusal ßandai Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-9664762 O4-966476O HR 38
3461 Mivao-Toki (M) Sdn ßhd Lol 67, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892193 O4-489241O HR,SA,WLS CC Mi. Y. Ouo
3473 MNR Scionlic (M) Sdn ßhd IIol 82, IIn. IKNK 1/8, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4421173 O4-44195O5 HR 94
3487 Monoloch Audio Sdn ßhd IIol 4, DaiuIanan Indsl. Iaik O6OOO Iilia Kodah O4-9176666 O4-9179999 HR 18O
35O4 MolosikaI & Lngin NasionaI Sdn ßhd Cuiun Indsl. Iaik O81OO Cuiun Kodah O4-4683471 O4-4683476 HR 6O
35O6 MOZA Iiocision IIaslic Sdn ßhd Lol 6442-6443, Lig. Avan Didik 3 Tnn.Ria Iava Indsl.Iaik Sg.Iolani Kodah O4-4416143 O4-4415252 HR,SM MM 45 Ms.ZaIina AlduI Hanid,Mi.Anuai Mal Isa 1995
3514 MRT IIaling Sdn ßhd Lol 96, Rancang Indsl.Iaik. Tnn. Ria Iava, O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4422122 O4-4418122 WLS CI 62 Mi. Yoshifuni Moiila 1996
3529 Muda Iilio Manufacluiing Sdn ßhd Lol 4O, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892624 O4-4891217 HR 129
3557 Muslajal Indusliios Sdn ßhd Lol 36, No.36, Lig.Ioiak 16 Moigong II O525O AIoi Slai Kodah O4-73O1OO6 O4-73O5735 IM,HR,SM CI 14O Tuan Svod Azhai Tan Soii Svod AgiI ßaiaklah 199O
3577 Nada Indah Sdn ßhd Lol 17, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4225O77 O4-4225O8O HR 128
3585 Nagova Cilv HoloI Sdn ßhd Lol 4O-48, Iusal Mas Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-966O7OO O4-966O479 HR 41
3587 Nagova IIaslic Indusliv Sdn ßhd IIol 9O, 1249 IIn. Anan 2, Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO Lunas Kodah O4-488434 O4-4844617 HR 5O
359O Najva Maju Sdn ßhd Lol 9 DaiuIanan Indsl.Iaik Iilia Kodah O4-9171426 O4-9171427 SM LL 145 Mi.AlduI MaIok Aiiffin 1994
36O4 Nanlionics Indusliv (M) Sdn ßhd No.24, Lig. Sg. Tukang 1/3, Sg. Tukang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4257O18 O4-4257O28 HR 29
3634 NLC Hono LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 9, Tikan ßalu Indsl. Iaik O86OO Sg. Iolani Kodah O4-43887OO O4-43887O1 HR 229
3657 Noxlapiino Coipoialion Sdn ßhd 155-16O ßongkoI Indsl. KLDA O82OO Sik Kodah O4-41142O O4-7164O8 HR 63
3658 Noxlus Indusliios Sdn ßhd 49-51, Lig.Ioiak 22 Moigong Lighl Indsl.Iaik Moigong Kodah O4-73OO949 O4-73OO939 SM LL 2O Tuan Hj.Mahanoud Haji Husain 1994
3671 Nichias ICS Sdn ßhd IIol 1O3, DaiuIanan Indsl. Iaik O6OOO ßdi. DaiuIanan Kodah O4-917376O O4-9175964 HR,SA,WLS TL 75O Mi. K. Akihiio 199O
3741 Nivon (Asia) Sdn ßhd Lol 2O2, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-413699 O4-42O366 HR 89
3781 Nozaki Sangvo (M) Sdn ßhd IIol 83, IIn. Ioiusaahaan 3, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-489268O O4-4892681 WLS MM Mi. Haiuo Nozaki
3782 NI LoakIoss (M) Sdn ßhd 138, IIn. Tinui 2, Moigong ßaiiago Indsl. Iaik O515O AIoi Slai Kodah O4-733O116 O4-732O118 HR 88
3783 NSC LIoclion (M) Sdn ßhd Lol 32, IIn. Hi-Toch 4, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O328OO O4-4O3282O HR 5
3791 NT Rulloi SoaIs Sdn ßhd IIol 22, DaiuIanan Indsl. Iaik O6OOO Iilia Kodah O4-9161822 O4-9161823 HR 39
3792 NT Rulloi -SoaIs Sdn ßhd IIol 22, DaiuIanan Indsl. Iaik ßdi. DaiuIanan O68OO Iilia Kodah O4-9161822 O4-9161823 HR,WLS CI 39 Mi. Kojiloia Saki 1995
3844 OIvnpic Masloi Sdn ßhd Lol 97, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4163288 O4-4161O82 HR,SM LL 53 Mi.S.IndiagunaIan
3863 Onkvo LIocliic (M) Sdn ßhd IIol 1O5, DaiuIanan Indsl. Iaik, ßdi. DaiuIanan O6OOO Iilia Kodah O4-9175688 O4-9175788 HR,WLS LL Mi. Hiioji Sakala
3864 OnIvono Zuza Iood Indsl. Sdn ßhd No.73 KLDA Napoh Indsl.Iaik O6OOO Iilia Kodah O4-917O773 O4-9171973 SM IC 24 Mi.Muhannad Zananv Musa 1994
3873 Opunan Cainonl Sdn ßhd 154O, In.Ria 5 Tnn.Ria O94OO Idg.Soiai Kodah O4-48535O6 O4-48535O6 SM TC 21 Mi.Tan Koo Ming, Mi.ßoo Choo Khiang 2OOO
3956 Iacluco Conlainois (Asia) Sdn ßhd Lol 6496/7, Tnn. Ria Iava Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4415899 O4-4414657 HR 48
3963 Iakala Sdn ßhd Lol 37, IIn. Ioiusahaan 6ß, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-489181O O4-489119O HR 159
3986 Iana Hono Toch (M) Sdn ßhd Lol 22-27, Mkn. Sg. Laka, ßkl. Kavu Hilan Indsl. Iaik, O61OO Kulang Iasu Kodah O4-9221555 O4-9221888 HR,WLS TW Mi. Y. Takagi
4OO5 Iaik Avonuo L1, IIn. Indah 2, Tnn. Sojali Indah O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4317777 O4-4318777 HR 225
4O12 Ialani MolaI Sdn ßhd Lol 3O3-3O4, LIK Indsl. Iaik, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4413555 O4-4411333 HR 55
4O22 Ioak Lino (M) Sdn ßhd Lol 1O6, IIn. Konuning 6 Sg.Iasii Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O3-551O7O29 O3-55O6827 SM MM 8 Mdn.Suzanna Shahaii
4O26 Iodu CoIf & Lako Rosoil KßI, KuaIa Noiang, O63OO KuaIa Noiang Kodah O4-73O4888 O4-73O4488 HR 243
4O33 Ionlinaan Iavaluni (Saiavak) ßhd Lol 3O, IIn.8 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O3-4257O117 O3-42511893 IM CI 322 Mi.T. AnlaIagan 1985
4O43 Ionavai Indusliios Sdn ßhd D4O, IIn.2ß -1 Sg.LaIang Indsl.Iaik O515O AIoi Slai Kodah O4-734O957 O4-7346243 IM IC 8O Mi.Shuil Mohd.Isa 1996
4O81 Ioicolakan Uslaias Sdn ßhd 871-872, IIn.Condoiavasih Salu Tnn.Nuii AIoi Slai Kodah O4-73O2781 O4-73O2781 SM TW 13 Mi.ßahaiuddin Hj. AlduI Manaf
4O86 Ioifocl Mix Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 375, Mk.Sg. Iasii Daoiah KuaIa Muda O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-431O835 O4-431O739 SM CC 3O Ms.Yan Kan Ioo 1997
41O4 Ioininlox Indsl. Sdn ßhd Lol 17, Koda Indsl. Iaik O87OO Ioniang Kodah O4-4644O6O O4-4644393 HR 34O
41O5 Ioinas Ouo ( Langkavi) Sdn ßhd IoIangi ßoach Rosoil, Ianlai Conang O7OOO Langkavi Kodah O4-9551OO1 O4-9551122 HR 671
41O6 Ioinas Ouo ( Langkavi) T/A ßuiau ßav Rosoil ToIok ßuioau O7OOO Langkavi Kodah O4-9551O61 O4-9551172 HR 229
41O8 Ioiniagaan ß.S. Wong 21, Iinang TunggaI 2 Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4319O7O O4-4319O7O SM LL 35 Mi.Wong ßoon Song 1997
4115 Ioilivi Shipping Sdn ßhd No.6OIoisiaian Muliaia IST Dagangan KoIana Mas O7OOO Langkavi Kodah O4-9667485 O4-9667481 HR 8O
4131 Ioiusahaan Sindi Sdn ßhd 31, IIn. ßagan Soiai 116OO Cooigolovn Kodah O4-2818473 O4-2825886 HR 46
414O Iolionas IoiliIizoi (Kodah) Sdn ßhd KM3, IIn. Ioniang O83OO Cuiun Kodah O4-46852O2 O4-46852OO HR 43
4149 IhainaIavsia ßhd Lol 24, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-413O11 O4-415731 HR 29O
4153 IhiIip Sound Svslon (M) Sdn ßhd Lol 74, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-42331O1 O4-423O141 HR 341
4157 Ihoonix Rulloi Iioducls Sdn ßhd IIol 2O7, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-416O571 O4-416O627 HR 55
4197 Ioh Ciap CvcIo Indusliv Sdn ßhd Lol 35, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891O21 O4-4891168 HR 125
4231 Ioil Langkasuka DovoIopnonl Sdn ßhd KuaIa Muda, Iadang Malsiial O7OOO Langkavi Kodah O4-9556888 O4-9555888 HR 223
4254 IIH Iiinling & Iackaging (KULIM) Sdn ßhd IIol 75, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891294 O4-4891613 HR,SM TW 12O Ms.RachoI Wong 198O
4288 Iiino Cianilo (M) Sdn ßhd IIol 91, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4228836 O4-4211625 HR 88
431O Iio-Liision Sdn ßhd Lol 1485, Kg. AIoi Ianggus Napoh, Husla O6OOO Iilia Kodah O4-9161818 O4-9161888 SM TW 85 Mi. Chov Wooi Kok 199O
4313 Iiofound Hainonv Sdn ßhd No.119, Lol 1O8,IIn.Tinoi 4/2 Ihaso 2ß Moigong ßaiiago Indsl.Lslalo O515O Moigong Kodah O4-732O741 O4-73O8285 SM CI 78 Mi.Loo ChooI Soo 1995
4344 IuIso Iioduclion (M) Sdn ßhd Lol 33, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213116 O4-45534O4 HR 1,O8O
4347 Iuiolok Indsl. Sdn ßhd 6444-6445,Lig. Avan Didik 3, Ria Iava Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4419999 O4-441O888 HR 9O
4349 Iuinana Muini Sdn ßhd ß3-ß6, KKß,ßank Ionlgn.&Infis M'sia ßhd Moigong ßaiiago Indsl.Lslalo O515O Moigong Kodah O4-7311789 O4-7317523 SM TW Mi. Noihajin Haiun
435O Iusal Iongajian Tinggi Ananjava Sdn ßhd ( KoIoj Ananjava), 2, Ioisiaian Conpaka O8OOO Ananjava Kodah O4-4424261 O4-4422271 HR 14
4355 Iulik Sonja Sdn ßhd 1, Tnn. Sii ChangIun O6O1O ChangIun Kodah O4-9242636 O4-9245397 SM TW Mdn.Zainon SuIainan, hj.Md Noh Iliahin 1994
4364 OCD (M) Sdn ßhd Lol 75, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-41O668 O4-42O912 HR 961
437O O-Iioss (M) Sdn ßhd No.4, Lol 53, Lig..2 IKNK Indsl Iaik Sg.Iolani Kodah O4-4891839 O4-4891O3O SM TW 55 Mi.Chin Choo Mong, Mi.Lin Kong Hong 1991
44O2 Ranlionics Indusliv (M) Sdn ßhd Lol 3 & 4, Kav.LIK Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4411O57 O4-44113O6 HR,IM-Maliado,SM LL 123 Mi.Svod Hodzoi Svod Adnan 1989
4422 Rolak Maiina Rosoil IuIau Rolak ßosai, O7OOO Langkavi Kodah O4-966996O O4-9669972 HR 119
4433 Roka Inlisaii Sdn ßhd ( Tanjung Rhu Rosoil), Tanjung Rhu, O7OOO Langkavi Kodah O4-9591O33 O4-9591899 HR 17O
444O Ronaissanco Iovloi Sdn ßhd Lol No. 4, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4163292 O4-4163545 HR 54
4462 Rhonlus Casloi (M) Sdn ßhd Lol 7O, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891266 O4-4891271 HR 171
4467 Richloi Rulloi TochnoIogv Sdn ßhd IIol 33, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-4161668 O4-4161667 HR 94
4486 RL Manufacluiing Sdn ßhd 6478, IIn. Avan Didik 2/2, Tnn. Ria Iava Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4414269 O4-4412393 HR 65
4489 Rolinson Nugonl (M) Sdn ßhd IIol 1O.5, IIn. IKNK 1/2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-44117O6 O4-44117O7 HR 74
449O Rolinson Nugonl DßA CalIoIink (M) Sdn ßhd IIol 1O.16, IIn. IKNK 1/2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-44117O3 O4-44117O7 HR 52
45O5 Roli Suiia Kpg. Tanah Moiah DaIan O6OOO Iilia Kodah O4-772414 HR 5O
4512 RIV TochnoIogv Sdn ßhd No.5,Loiong Saga 1/1O Saga Lighl Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4311611 O4-4313611 SM LL 15 Mi.Mohanad Nooi Al.Rahnan 1996
4544 S.S Luxvaio (M) Sdn ßhd 1, IIn. Tinui 1, Moigong ßaiiago Indsl. Iaik O5O5O AIoi Slai Kodah O4-7313384 O4-7336388 HR 83
4562 Sagani Muson (M) Sdn ßhd 218, IIn. Cangsa, Soloiang IaIan Iuloia, O515O AIoi Slai Kodah O4-7333736 O4-7312O77 HR,SA,WLS LL Mi. Koav ßin Tal 199O
4569 Sainlink Incoipoialion (M) Sdn ßhd C14 IaIan 2A Kavasan Ioiindusliian Sungai LaIang 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-44247O6 O4-4425342 IM LL 2O Loo Iong Tong 1974
4581 Sanavosl Sdn ßhd 91, Langkavi MaII O7OOO Langkavi Kodah O4-9666O87 O4-9667445 HR 15
46O9 Sanshin (M) Sdn ßhd Lol 54, 55 & 56, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4216677 O4-4219966 IM,HR,SA,WLS LL 14OO Mi. M.Asano
4612 Sanlonas Sdn ßhd Lol 15, MILL Aioa KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892O76 O4-4891758 IM,HR,SM LL 92 Mi. Lin Sook Soav, Mi. ThiIagavalhi.T 199O
4646 Scansia Sdn ßhd 99C Lol 283, IIn. ßalu Iuloh Mkn. Iadang Cina, Kaiangan O9OOO KuIin Kodah O4-4916764 O4-4916788 IM,HR O 5O Mi.KaIinulhu a/I Suliananian 1978
4649 Schaofoi KaIk (M) Sdn ßhd Lol 45 & 46 KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O3-778536O3 O3-778536O2 IM CI 67 Mi.Koo Lu Loong 1995
4657 Sciiplox (M) Sdn ßhd 47-5O, IIn. Maknui 2, Tnn. Maknui O96OO Lunas Kodah O4-468678 HR 53
467O Soapio Iood Indsl.Sdn ßhd 3, Kanpong China O66OO KuaIa Kodah Kodah O4-7621341 O4-76212O4 HR,SM IC 65 Mi.Ch'ng Chan Song 1984
472O Sonliv Naisco Sdn ßhd Lol 477, Iava IahIavan, Mkn. ßinjaI O6OO7 Iilia Kodah O4-917485O O4-9174861 HR 64
4726 Soiainas LIoclionics Sdn ßhd Lol 19/16, IIn IKNK 1/1O Lasloin Iaiado Indsl.Iaik Kodah O4-44164O1 O4-44164O3 HR,SM LL 39 Mi.Ong Svoo Koo, Mi.Chuah Chin Loo 1994
473O Soiinli Movah Sdn ßhd ( T.A HoloI SaniIa) 27, IIn. Kanchul O5OOO Langkavi Kodah O4-7318888 O4-7322344 HR 11
4731 Soiinli Movah Sdn ßhd ( RovaIo HoloI) TA HoloI RovaIo, No.97, IIn. Iulia, O51OO AIoi Slai Kodah O4-733O922 O4-733O925 HR 17
4756 Shaip Roxv Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 2O2, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4232854 O4-4232914 HR,IA,SA,WLS LL Mi. Hiiovuki Iukui 1974
4767 Shoialon Langkavi ßoach Rosoil ToIok Nilong O7OOO Langkavi Kodah O4-96662O9 O4-9551788 HR 325
4788 Shing King Ind (M) Sdn ßhd IIol 1A, Tikan ßalu Indsl. Iaik O86OO Sg. Iolani Kodah O4-4388313 O4-4388267 HR 391
48O4 Shova AIIuniniun (M) Sdn ßhd Lol 1944, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik, O9OOO KuIin Kodah O4-4O31711 O4-4O31722 HR,WLS ßS Mi. T. Kalo 1997
48O5 Shova AIuniniun (M) Sdn ßhd IIol 6, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31711 O4-4O31722 HR 63
48O8 Shu Kao Indsl. (M) Sdn ßhd 2O, 22, 24, 26 & 28, Lig. 21, Tnn. Cuiun Iava, O83OO Cuiun Kodah O4-4686261 O4-4687521 HR 175
4821 Signa Rosouicos (M) Sdn ßhd Lol 13, ßangunan IKNK Cuiun Lighl Indsl.Iaik O83OO Cuiun Kodah O4-4682492 O4-4682493 SM IM Mdn.Iuziah Ald.Majood 1999
4829 SiIloiia MaIavsia Sdn ßhd Suilo 1.1O, 1sl IIooi,KHTI ßussinossConlio KuIin Hi-Toch Indsl.Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31676 O4-4O31675 IM,HR LL 15O Mi. Mohanad Alu ßakai 1993
4841 Sino Rulloi Indsl. Sdn ßhd Lol 47 KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892177 O4-4892991 IM,HR CI 15O Mi. Hasan Sansudin 1973
4843 Sino Tvios InloinalionaI (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Tunku AlduI Rahnan Moigong O571O AIoi Slai Kodah O3-7783O9O5 O3-77833627 IM,HR CI 1,564 Mi. Loo Tock Hock 1979
4874 Sinaian Ioss - Slicks Sdn ßhd Lol 1O, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4225391 O4-4217837 HR 53
4875 Sinaian Manufacluiing Sdn ßhd Lol 11, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4212231 O4-4217837 HR,WLS O Mi.Ong Lng WiII
4886 Singalionics (M) Sdn ßhd Lol 2O, KuIin IndusliiaI Lslalo 9OOO KuIin Kodah O4-4892288 O4-4891O88 IM,HR LL 365 Slovon Loo 199O
489O Sinnai LIoclionic Sdn ßhd IIol 323 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4411666 O4-4411555 HR,SM LL 13O Mi.Tan Tock Song, Mi.Can Hoi Hual 1988
4893 Sinnai Iiocision IIas Sdn ßhd IIol 323, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411666 O4-4411555 HR 47
4917 SKI Indusliv Sdn ßhd Lol 453, IIn. Muda Kuaii O6OOO Iilia Kodah O4-9291555 O4-9292555 IM TL 4O Mi.Wong Kong Hok 1996
4919 SKR Sdn ßhd Lol 25 Loiong Sungai Tukang 1/3 Kavasan Ioiusahaan Sungai Tukang 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-42364OO O4-4215O61 IM LL 7O ChaiIos Loo Choo Hoan 1988
4928 SM IhainacoulicaIs Sdn ßhd Lol 88, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-44118O1 O4-4411341 HR 42
4941 SMIM Indsl. Sdn ßhd IIol 156, IIn. IKNK Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4419898 O4-4416868 HR 1O3
4948 SMT TochnoIogios Sdn ßhd IIol 1O2 ßakai Aiang IndusliiaI Lslalo 8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4229881 O4-4229885 IM,HR LL 75O Sa Choah 2OO1
4962 SoIai Masloi Mfg. (M) Sdn ßhd A 72, IIn. Iaiiuz 6, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-431O843 O4-431O793 HR 67
4982 Soon Song Wood & Audio Iioducls Sdn ßhd Lol 57, IIn. 9 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4233212 O4-4233244 HR 15O
5OO6 Soulhoin CalIo Sdn ßhd Lol 42, IIn. Moilau IuIas KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-41616OO O4-4161599 IM,HR LL 89 Mi.Tung Wong Hooi 1993
5O28 SIL Conlio (M) Sdn ßhd Lol 6452, Ria Iava Lighl Indsl. Iaik, Tnn. RiaIava, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-441O827 O4-441O826 HR,WLS LL Mi. H. Mivasaka
5O36 SIIM Ioialol Sdn ßhd Lol 91, Moigong Indsl. Iaik O515O AIoi Slai Kodah O4-731OO55 O4-731OO54 HR 13
5O46 SR TochnoIogv Sdn ßhd Lol 1311 IaIan II 1 Iokan Iilia O6OOO Iilia Kodah O4-9179528 O4-91795O3 IM,HR LL 2OO Lin Chooi Choo 2OO1
5O48 Sii ßinlang Iood Indsl. Sdn ßhd 19-14 Lasloin Iaiado Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4231258 O4-4237748 SM IC 3O Mi.Lin Sai Ngah
5O54 Sii IIas Sdn ßhd Lol 67, LIK Indsl. Iaik, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4418188 O4-4416768 HR 15O
5O78 Slai Ioifoinanco Sdn ßhd No.5, Moigong Indsl. Iaik O571O AIoi Slai Kodah O4-7331812 O4-7331816 HR 357
5O88 Slalsvn ßhd Lol No. 84 & 85, KuaIa KoliI Indsl. Iaik O93OO KuaIa KoliI Kodah O4-416O478 O4-416O479 HR 31O
51O1 Slono SoaI -Toch (M) Sdn ßhd Lol 21, ßkl. Kavu Hilan Indsl. Iaik, O61OO Kulang Iasu Kodah O4-92226OO O4-9222598 HR 26
51O6 Slialos Sdn ßhd Lol 28 & 29, IIn. Hi - Toch 4, KuIin Hi-Toch Iaik , O9OOO KuIin Kodah O4-4O322O3 O4-4O31148 HR 58
5134 Suniiulloi Ind. (M) Sdn ßhd Lol 45, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213121 O4-4213123 HR 285
5135 Suniiulloi Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 44, 45 & 86, ßakai Aiang Indsl.Iaik, O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4213121 O4-4213123 HR,SA,WLS CI 285 Mi.Conzo Iuiukava
5162 Sun Wu Indusliios (M) Sdn ßhd No.79, IIn.Iinang TunggaI 1 Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-43172O8 O4-43172O6 SM ßS Mi.Ooi ßoon Hou
5168 Sunfiosh (M) Sdn ßhd 6458, IIn Avan Didik 2 Tnn. Ria Iava Lighl Indsl.Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4418833 O4-4418866 IM IC 5O Mi.ßoh Hong Toong 1981
5173 Sungoi Tavai Lalox Co. Sdn ßhd Lol 45 & 86, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4766217 HR 9O
5198 SupoiconaI TochnoIogios ßoihad Lol 172 IaIan IKNK 3/8 Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411822 O4-4411755 IM,HR LL 65O ZuIkopIoo ßuhaduiin 1987
52O3 Suppoilivo TochnoIogv Sdn ßhd 6448, IIn. Avan Didik 3, Tnn. Ria Iava Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4426888 O4-4426448 HR 14O
5218 Svoo Hual Machinoiv Sdn ßhd Lol 4148, IIn. ßaIing Idg. Moiha Indsl.Lslalo O94OO Idg.Soiai Kodah O4-4853221 O4-4853881 IM MM 1OO Mi.Tan Ioo Aun 1993
5224 Sviss Caidon Managononl Soivicos Sdn ßhd No.1, IIn. IahIavan, Tnn. IahIavan O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4223333 O4-4233423 HR 85
523O Svaiikal Lnas (198O) Iood Indsl. S/ß ßl. 7 1/4, Spg. Lnpal O665O AIoi Slai Kodah O4-76415O2 O4-7641958 HR 6O
5238 Svaiikal Kavu Kavan (K) Sdn ßhd ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4212871 O4-422O245 HR 28
5239 Svaiikal Kavu Kavan Iava kas Sdn ßhd C69, 2nd IIooi, IIn. Ioinlg Codong, Tnn. Sojali Indah O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4314313 O4-4314315 HR 48
5249 Svaiikal MaIavsia Wood Ind. Sdn ßhd 1 3/4, ßakai Aiang O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4212761 O4-4217966 HR 1,195
5272 Svaiikal Thong Cuan Tiading Sdn ßhd 57, IIn Sg.Iolani Ko AIoi Slai O81OO ßodong Kodah O4-4422O2O O4-4429558 SM IC Mi.AIvin Ang, Mi.Iohaii Shafio 1976
5277 Svkl KiIang Kopi IsnaiI Cuiu Ouian S/ß ßl.3, MonlaIoon O525O AIoi Slai Kodah O4-7316782 O4-7316782 HR 2O
5289 SvsIink Sdn ßhd Lol 11-14, IIn.9 MILL Iaik Ihaso IV O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4234272 O4-4234273 SM LL 1OO Mi. LIvin Loo, Mi.LIvis Ng 1991
529O SvsIink Sdn ßhd Lol 13ß/14, IIn. 9, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4234272 O4-4234273 HR 148
5327 Ta Kvong (Kodah) Sdn ßhd 293, Lig. Ioiak 14, Moigong O515O AIoi Slai Kodah O4-713832 O4-714224 HR 377
5332 Tadnansoii HoloI & Rosoil S/ß (Nadias Inn) Lol 977, Mkn. Kodavang, Ianlai Conang O7OOO Langkavi Kodah O4-95514O1 O4-95514O5 HR 3O
5333 Tag SlapIos Sdn ßhd 1O81, IIn. Anan Tnn.Maknui Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-484266O O4-4844O17 HR 7O
5357 Tainai Tap Indusliios Sdn ßhd Lols 43 & 44, MILI Iaik ßakai Aiang Indsl.Aioa O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4218944 O4-421O791 IM O 65 Mi.Ong Kin Hak 1977
5379 Takagi (M) Sdn ßhd Lol 75/76, DaiuIanan Indsl. Iaik, O6OOO Iilia Kodah O4-917357O O4-9173559 HR,WLS CC Mi. Iun Takagi
541O Tanda NiIai (M) Sdn ßhd 5O, IIn. Ioinlg. Codong Tnn. Sojali Indah O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4315555 O4-4311O98 HR 64
5414 Taifa Sdn ßhd ß-136, Tkl. 2, Lig. Ria Indah 1O/5, Tnn. Ria Indah O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4213533 O4-422O421 HR 98
542O Tasoon Lnloipiiso Sdn ßhd 69, IIn. Tinui 3, Moigong ßaiiago Indsl. Iaik O515O AIoi Slai Kodah O4-733O342 O4-731217O HR 85
5463 TochniluaI Sdn ßhd No.D - 8, IIn. 2ß Sg.LaIang Indsl.Iaik O8OOO Sg.LaIang Kodah O19-3668822 SM CI 12 Mi.Yahva hj. Mohd.SaIIoh 2OO1
5496 ToIuk Dalai Rosoil Sdn ßhd Tho Dalai Langkavi 1, IIn. ToIuk Dalai O7OOO Langkavi Kodah O4-95925OO O4-95926OO HR 256
5514 Tooh CuIluio SuppIios Sdn ßhd 36-37, IIn.Cangsa Tnn.IoIangi O515O Moigong Kodah O4-7313726 O4-7323949 SM TC Mi.Tooh ßoon Kok, Mi. Tooh ßoon Iiov 1997
5522 Toias IIaslic Iiocision Sdn ßhd A4, Lol 55, Skin KiIang ßinlingan ßank Ionlgnan. M'sia ßoihad O515O Moigong Kodah O4-73O9426 O4-73O3732 SM CI 27 Mi.Shuil Hj Onai, Mi.KhaiiuI Azinin IsnaiI 1992
5549 Tho Acouslic SoIulion (M) Sdn ßhd Lol 57, IIn. 9, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4233212 O4-4233244 HR 119
555O Tho Andanan Dalai ßav IIn. ToIuk Dalai O71OO Langkavi Kodah O4-9591O88 O4-9591168 HR 246
5553 Tho ßosl Rogion HoloI Sdn ßhd Dopan Masjid Kuah off IIn.Ioisiaian Iulia O7OOO Langkavi Kodah O4-9667719 HR 1O
5554 Tho Cilv ßavviov HoloI IIn. Iandak Mavah 1, Iusal ßandai Kuah O7OOO Langkavi Kodah O4-9661818 O4-96623OO HR 156
5563 Tho Lanai Langkavi ßoach Rosoils Sdn ßhd IIn. Ianlai Tongah Mkn. Kodavang O7OOO Langkavi Kodah O4-9552262 O4-9558459 HR 46
5583 Thonson Audio KuIin Sdn ßhd IIol 22 KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892322 O4-4891919 IM,HR LL 22 Mi.CC Yooh 198O
5585 Thong Lik Masloi ßalch Indsl. Sdn ßhd 1O78, IIn.Anan 5/2, Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO KuIin Kodah O4-4843558 O4-4843559 HR 14
5587 Thong Cuan IIaslic & Iapoi Indusliios S/ß IIol 52, IIn. IKNK 1/6 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4417888 O4-4419888 IM,HR TC 3OO Mi.Ooi Tiong Ho 1981
5597 Tian Hoi ßoohon Manufacluiing Sdn ßhd Lol 34, IIn. 8, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4221833 O4-4221833 HR 6O
5633 Todaiji LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 98 & 99, IIn. IKNK 1, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-44178O2 O4-4417852 HR 142
5666 Tong Ah Cainonl Iacloiv Sdn ßhd Lol 28, Lig. Ioiusahaan 4A, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-423441 O4-423688 HR 263
5737 Tovo- Monoiv TochnoIogv Sdn ßhd IIol 3, Indsl. Zono II, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik, O9OOO KuIin Kodah O4-4O31642 O4-4O3164O HR,WLS ßS Mi. Y. Kovakunaiu 1997
574O Tovolo LxIan (M) Sdn ßhd Lol 21, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4212746 O4-422O788 HR 548
5742 Tovolo WooI (M) Sdn ßhd Lol 21, ßakai Aiang Indsl.Iaik, O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4211O44 O4-422O788 HR,IA,SA,WLS TC Mi. M. Mivanolo
5799 Tionlok (M) Sdn ßhd IIol 1O.11 & 1O.12, IIn. IKNK 1/2, Sg. Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4411139 O4-4411389 HR 194
5836 U- Sonic Iovoi Cono Sdn ßhd Lol 4, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4233877 O4-4233878 HR 65
5845 UC Ulaia Sdn ßhd (Inslilul Iolua), 2174-Y, Tnn Tunku Halsah O51OO AIoi Slai Kodah O4-7336761 O4-7339419 HR 11
5875 UMI Manufacluiing Sdn ßhd IIol 2O, IIn. 4, Lig 4 ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4225699 O4-4225468 HR 195
5899 UninoId TochnoIogv Sdn ßhd A79, IIn. 1ß-3 MILL Iaik Ihaso IV O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-442O673 O4-442O675 SM MM 35 Mi.Aznan Zakaiia, Mi. Svod AniiAI- Iufii 1998
591O Uniquo Indsl. Coaling Sdn ßhd 64, IIn. IKNK 1/6, Tnn. Ria Iava O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4424288 O4-4423288 HR 17
5923 Unilod Cioalivo TochnoIogv Sdn ßhd 6494-5, IIn. Avan Didik 2/2, Ria Iava Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4412237 O4-4417278 HR 32O
5929 Unilod MaI-Iap Aii Cond. Sdn ßhd 2O1-A, IIn. Ioiak Moigong 2, O515O AIoi Slai Kodah O4-73143O7 O4-7314979 HR 154
5951 UnivoisaI Rosoils Managononl ( Langkavi Rosoil Managononl) O71OO Langkavi Kodah O4-9551511 O4-9551531 HR 125
5979 Ulox Iiinl Sdn ßhd IIol 65, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-9O3188 O4-9O1O79 HR 6O
6O28 Visdanax (M) Sdn ßhd Lol 84, Lig.Ioiusahaan 6A KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4892O99 O4-4892O97 IM,HR LL 15O Mi.O C Yooh 199O
6O41 Vivid ModicaI MaIavsia Sdn ßhd IIn.Suasa 2, Tnn.Suasa Indsl.Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4893495 O4-4893495 SM IS Mi.Iohnson Ioloi 2OO1
6O44 Voguo ßiasioio (M) Sdn ßhd Lol 22, Tikan ßalu Indsl. Iaik O66OO Sg. Iolani Kodah O4-438869O O4-4388698 HR 163
6O52 W.H Tinloi Indsl. Sdn ßhd Lol 29, 65 & 66, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4218686 O4-4227534 HR 14
6O66 Wang Coipoialion Sdn ßhd Lol 1O2-A, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-417961 O4-417967 HR 66O
6O79 Wavchanp Indusliios Sdn ßhd No.54O & 541, ßalu 5 Tnn.ßoisalu Sinpang Anpal Kodah O4-7644888 O4-7644898 SM O 14O Mi.Tan Kooi Koo
6O84 Wodokin & Napsiah Sdn ßhd ßoach Caidon Rosoil, IIn. Ianlai Conang O7OOO Langkavi Kodah O4-9551363 O4-9551221 HR 34
6112 Wilava Vonluio Sdn ßhd ( KoIoj Iondidikan ConiIang) 6, IIn. ßakai Aiang O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-42576O2 O4-4258295 HR 18
6128 Wislana Rosoil Managononl Sdn ßhd Kondo Islana, Lol 757, IIn. Ionaiak O7OOO Langkavi Kodah O4-9661118 O4-9661122 HR 8O
613O Wondoi Sound Indusliios Sdn ßhd Lol 81, IIn IKNK 1/8 Sg.Iolani Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani Kodah O4-4419845/46 O4-4419848 IM,SM LL 42 Mi. Ong Lav Hok
6133 Wong Lnginooiing LIoclionics Sdn ßhd Lol 24, IIn. Hi Toch 4 KuIin Hi- Toch Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31788 O4-4O31799 HR 65
6134 Wong Lnginooiing Indusliios Sdn ßhd Lol 24, IIn. Hi Toch 4 KuIin Hi-Toch Indsl.Iaik, Ihaso 1 O9OOO KuIin Kodah O4-4O31799 O4-4O31799 IM,HR IM 35O Mi.Iioddv Wong Kon Who 1982
6135 Wong Lnginooiing MolaIs (M) Sdn ßhd Lol 24, IIn. Hi Toch 4 KuIin Hi- Toch Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4O31788 O4-4O31799 HR 57
6144 Woodpac Sdn ßhd ßl.27, Iadang Lonlu O831O Cuiun Kodah O4-4687O69 O4-4687O8O HR 116
6176 Yaku Shin (M) Sdn ßhd IIol 1, Lol 5614 Sg. Kolapang O83OO Cuiun Kodah O4-4689254 O4-4689253 HR 346
6187 Yano Iood & Confoclionoiv Sdn ßhd 65O4 , IIn. Avan Didik 1 Lighl Indsl. Iaik O8OOO Sg. Iolani Kodah O4-4414333 O4-4414315 SM IC 118 Mi.Kok Khoo Koal, Mi.Liov Yoon Soong 1991
6198 Yoain Iood Iioducls (M) Sdn ßhd 241, Loiong Ioiak 1O Moigong 2 Indsl. Iaik O515O Moigong Kodah IM IC 3O Mi.Shahiii Shahiuddin 1992
6223 YMY Audio (M) Sdn ßhd D-37 & D-38, IIn 2ß -1 Sg. LaIang Indsl.Iaik Sg.LaIang Kodah O4-4422O9O O4-4427581 IM,SM LL 32 Ms.Nuishuhaida Sansudin
6229 Yokovo LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 69, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-48912O9 O4-4891137 HR,IA,SA,WLS LL Mi. K. Shinizu 1987
6239 Young Conoialion Sdn ßhd 23O, Lol 19, Lig. Ioiak 8, Moigong 2, O515O AIoi Slai Kodah O4-7336O5O O4-7314576 HR 174
6249 Yuasa ßalloiv (M) Sdn ßhd Lol 1385, Tikan ßalu Indsl.Lslalo O86OO Sg.Iolani Kodah O4-43888O6 O4-4388661 IM,HR,SA,WLS LL 3OO Mi.Osanu Kuzuoka 1968
6251 Yuasa Iovoi Svslons Sdn ßhd Lol 1385, Tikan ßalu Indsl. Iaik, O86OO Sg. Iolani Kodah O4-43888O6 O4-4388661 WLS CI Mi. Y. Malsunaiu 1968
6261 Zaidi Ahnad Haidvaio & Tiading Sdn ßhd KM 4, IIn. Dalo' Kunlai O53OO AIoi Slai Kodah O4-7327571 O4-73O534O SM CO Mi.Zaidi Ahnad
6262 Zaikin Indusliios & Maikoling Sdn ßhd ßalu 1O 3/4 Sg.Koiok AIoi ßiak Kodah O4-7949763 O4-7949763 SM O Mi.Mohanad IadziI Mohanad Saod
6264 Zanan Manufacluios Sdn ßhd Lol 11 & 12, KuIin Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah O4-4891O62 O4-4891153 HR 232
6266 Zanshin IIaslic Indsl. Sdn ßhd 1O33, IIn. Maknui 4/7, Tnn.Maknui Indsl. Iaik O96OO Lunas Kodah O4-4846244 O4-4846248 HR 2O8
161O IUII LLLCTRIC (M) SDN. ßHD. Lol 5, IndusliiaI Zono Ihaso 1, KuIin Hi-Toch Indsl. Iaik O9OOO KuIin Kodah SA,WLS Managing Diiocloi
3176 MARUSHIML (M) SDN.ßHD No.888,Solalang Iinang, O66OO K.Kodah Kodah SA Diiocloi
48O6 SHOWA DLNKO HD (MALAYSIA) SDN. ßHD. IIol 6, IaIan A5, Ihaso 2, KuIin Hi-Toch Iaik , O9OOO KuIin Kodah SA Managing Diiocloi
5729 TOYO - MLMORY TLCHNOLOCY SDN. ßHD.
IIol 3, KuIin Hi-Toch IndusliiaI Zono (Ihaso
II)
KuIin Hi-Toch Iaik , O9OOO KuIin Kodah SA Managing Diiocloi
26 AlduIIah's Coipoialion Sdn ßhd Lol 33 MILL Lundang Iaik 1515O Kola ßhaiu KoIanlan O9-74462O7 O9-7472959 SM CI 1O Mi. IiosaI Hj.AlduIIah
435 Axis Lighling (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 2445, LocaI IndusliiaI Lslalo IongkaIan Chopa 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-7743311 O9-773533O IM LL 14 AIIon Hui 1972
1476 IaIasino Sdn ßhd Lol 2489 -2492 IongkaIan Chopa Indsl.Iaik Kola ßhaiu KoIanlan O9-774599O O9-7745995 SM TC 8O Mi. Mohd Iahni Hassan 1998
1622 IujiIanp Indusliios Sdn ßhd Lol 61-62 Tanan Mokasa IaIan Iasii Iokan Iasii Mas 17OOO Iasii Mas KoIanlan O9-79O9277 O9-79OOO61 IM LL 3OO Loo Song Chai 1987
1635 Iujivoshi Iood & ßovoiagos Sdn ßhd Lol 997, IIn. Dalo' Lundang 152OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-744O348 O9-744O345 SM IC 13 Mi. Wan SaIvanoo W. Anuai 1996
1668 C.K Kuaii Sdn ßhd ßalu 3/4 Kg.Cunung ßachok KoIanlan O9-7835476 O9-7835476 SM NM 41 Mi.Yong Yin Tou 199O
1691 Cas Ianlai Tinui Sdn ßhd Lol IT 1O4-1O5 IongkaIan Chopa Indsl.Iaik 1573O Kola ßhaiu KoIanlan O3-22872O31 O3-22871768 IM CI 11O Mi.Mokhlai Ahnad 198O
1945 Hoxa - CIassics Sdn ßhd IT 554 & 555 Tnn. Iuspa Iava (A) Koioioh KoIanlan O9-7887559 O9-9887558 SM TC 55 Mi. ZuIhazIi IuIah
2362 Iasa Tinoi Sdn ßhd IT 412, 413 & 414, IIn. 14/36 IongkaIan Chopa Indsl.Iaik II 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-7733999 O9-7733666 IM CO 33 Mi. Chai Sin Muh 1975
2576 KoIanlan Malch Iacloiv Sdn ßhd 4874 -A, IIn. Alas ßonggoI 153OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-7447454 O9-7443157 IM O 173 Mi.Woo Soon Ngan 1959
2577 KoIfood & ßavoiago Sdn ßhd Lol 2964 Kg. IaIoh, IIn. Moiak Wakaf ßaiu KoIanlan O9-7194475 O9-7191632 SM IC 1O Mis.Hazizah Hanal
2579 KoIvov (M) Sdn ßhd Lol A1-A2, KonpIoks KiIang ßIIMß IongkaIan Chopa Indsl.Iaik II 161OO KoIanlan O9-7751616 O9-7751617 SM TC Mi.Zuhaiii AlduIIah 2OO1
2723 KonpIoks Ioikavuan KoIanlan Sondiiian Tingkal 7, ßangunan IKNK IIn. Tg. Mahiani 15OOO Kola ßhaiu KoIanlan O9-74457OO O9-74457OO IM TW 16O Mi. Cho AlduIIah Mal Navi 1979
3174 MaiuIoo (M) Sdn ßhd Lol IT 1317, IIn. 3 & 4, IongkaIan Chopa Indsl. Iaik, 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-7736613 O9-7736688 WLS ßS Mi. Yosushi Ilo
3387 MH Mohd Indusliios Sdn ßhd Lol 2964 Kg.IaIoh, IIn. Moiak Wakaf ßaiu KoIanlan O9-7194475 O9-7191632 SM IC 3O Mi. Muhannad Yusoff
3555 MusIin ßosl Disliilulois Sdn ßhd MusIin ßosl Iood Indsl. Sdn ßhd 5177-C, IIn. KuaIa Kiai 15O5O Kola ßhaiu KoIanlan O9-7445O54 O9-744O188 SM IC 23 Mdn. Masluia Maiiffin
3556 MusIin ßosl Iood Indsl.Sdn ßhd 5177-L, IIn.KuaIa Kiai 15O5O Kola ßhaiu KoIanlan O9-7445O54 O9-744O188 SM IC 3O Mdn.Sili Iiidav 1991
3689 Nik Lah Sdn ßhd 1O66, ßalu 8 IIn. Salak IongkaIan Chopa KoIanlan O9-7742859 O9-7745859 SM O 4O Mi. Nik Anunudin Nik SaIIoh
3758 Noidin ßalik Sdn ßhd Lol 184, Ioiusahaan ßalik Kg. Iinlu Cong KoIanlan O9-7485394 O9-7462792 SM TC 66 Mi.Ahnad Iskandai Ald.Hanid
3798 Nudio Ilanix Indusl.Sdn ßhd ß7-8, IIn. Iadang Tonlak Skin KiIang ßinlingan ßIMß KoIanlan O9-7745953 O9-7745953 SM IC 9 Mis. Sili Nooi ZainaI
43O4 Iiivakin Sdn ßhd Lol 2993 ßondang Koiian 162OO Tunpal KoIanlan SM
4412 Ralna Niaga Sdn ßhd Lol A1, ßIok A KonpIoks ßinlingan ßIMß IongkaIan Chopa Indsl.Iaik 1 161OO IongkaIan Chopa KoIanlan O9-7747199 SM CI 15 Mi.Mohd.Iliahin Svod Majid 1996
4435 Rokavood Indusliios Sdn ßhd ßalu 7, Kg. Kulang Koianji Iasii Iulih KoIanlan O9-7654644 O9-7655559 SM O 1 Mis.Wan Rahinah Wan Solapa
4495 ROHM - Wako LIoclionic (M) Sdn ßhd Lol 132O, IongkaIan Chopa Indsl. Iaik II, 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-77415OO O9-774154O IA,WLS LL Mi. S. Nishinuia 1989
4743 Shanlv Iood Indusliios Sdn ßhd IT 5O, Iokan IoIaval 16O7O KoIanlan O9-7789989 O9-7789989 SM IC 33 Mi. Muslapha Yusof
4876 Sinaian SlooI (M) Sdn ßhd Lol 3615, 3616 Apan Lulok Iong Indsl.Iaik KoIanlan O9-7912245 O9-7912849 SM MM Mi.AzIin Haiun
4885 Sing Song Hoong Confoclionoiv Sdn ßhd Lol 165O Sinpang Lnpal Coiang 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-744O221 O9-744855O IM IC 122 Mi. Chung Han Loon 1985
5114 Suci Rulloi Sdn ßhd Lol IT 661 & 662 IongkaIan Chopa Indsl.Iaik 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-7744288 O9-7741288 SM CI 6O Mi.Lin ßong Hual 1995
5189 SUIß Indsl.Sdn ßhd IT 255 Wakaf ßaiu 1625O Kola ßhaiu KoIanlan O9-7194848 O9-7194949 SM Mdn Noi Aziz 1978
6O47 VoIox CalIo AssonlIios Sdn ßhd Lol 677 & 678, IIn. Iadang Tonlak IongkaIan Chopa Indsl.Iaik II 161OO Kola ßhaiu KoIanlan O9-7739622 O9-7739626 IM LL 871 Mi.Mahadi Mohd Daud 1997
6139 Wood CuIluio Sdn ßhd Lol 1663 Mkn. KuaIa NaI ßalu 39, IIn.KuaIa Kiai 18OOO KuaIa Kiai KoIanlan O3-79825188 O3-79813551 IM TW 12 Mi.Kain Ann© Chua Kion Lan 1997
21 Aladi ConnslaII Sdn ßhd 2nd IIooi IIn.ßkl.ßinlang KuaIa Lunpui SM LL 28 Ms.Connio Chin 1997
22 Alaik Coipoialion Sdn. ßhd. No 163-3, 3id. IIooi IaIan 2/3A, Iusal ß, 12 kn. IaIan Kuching 681OO KuaIa Lunpui O3-612O8818 O3-62592881 IM LL 17 Loonaid D'Ciuz 1996
4O Acos LIoclionic Indusliios Sdn. ßhd. Lol 18, IaIan KII 7 Tanan Ioiindusliian KII Sii Danansaia 522OO Danansaia KuaIa Lunpui O3-62767388 O3-6272O388 IM LL 55 Ioionv Soo 1973
47 Acouslic Indusliv Sdn ßhd No.2 & 4, IIn.Koncana 2O Tnn. Koncana Lighl Indsl.Aioa 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-4292O432 O3-42922619 IM,SM LL 64 Mi.Ang Siov Kvang 1979
5O AcivIic Signs MaloiiaI Sdn. ßhd. 1O, IaIan Landak Off IaIan Iasai, Iudu 551OO Iudu KuaIa Lunpui O3-92222477 O3-89483327 IM LL 5O S.K. Lin 1979
51 ACS Ciodil Soivico (M) Sdn ßhd 14lh IIooi, Wosl Wing
Rohas Ioikasa, No.8, IIn. Ioiak 5O45O KuaIa Lunpui
O3-21627755
O3-21627722
IA
O
Managing Diiocloi
57 Aclivo Vanguaid Sdn ßhd Lol A26 & A27, IIn. Kannan Kopong Caidon Indsl.Aioa Kopong KuaIa Lunpui O3-62752972 O3-62752975 SM TW Mi.WiIfiod Lin
65 Adsoc Aulonalion Sdn ßhd 158-3-8, KonpIok MaIuii IaIan Iojaka, Tanan MaIuii 551OO KuaIa Lunpui O3-92OO2161 O3-92OO2181 IM LL 1O Long Ioo Yin 199O
95 Affin ßank ßoihad 17lh. IIooi Monaia Affin No. 8O IaIan Raja ChuIan 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O559OOO O3-2O261415 IM 3912 YM Raja Dalo' Soii Anan Ahnad 1975
1OO Agalo TochnoIogv (M) Sdn ßhd KoIoj Rifa, 4A, 4lh IIooi Wisna MCIC, 38, IIn. Dang Wangi 5O1OO KuaIa Lunpui O3-2925675 O3-2926376 HR 13
12O AIOI Insuianco Co.LTD c/o CapilaI Insuianco ßhd, Ciound IIooi
No.38, IIn. Anpang 5O774 KuaIa Lunpui
O3-2O7O2668
O3-2O726635
IA
O
TochnicaI Advisoi
135 Ajinonolo (M) ßoihad Lol 571O IIn.Kuchai Lana 582OO IolaIing KuaIa Lunpui O3-798O6958 O3-798O6817 IM,IA,WLS IC 348 Mi.Khoo Hock Lvo 1961
142 Akonoii (MaIavsia) Sdn ßHd Suilo ß-3A-O7 & O8, IIaza Monl Kiaia No.2, IIn, 1/7OC 5O48O Mon'l Kiaia KuaIa Lunpui O3-62O12317 O3-62O12329 IA,WLS TW Ms.Alsuko Kunagai
165 AII Nippon Aiivavs Co.,LTD Suilo 11.O1, 11lh IIooi Wisna CoIdhiII, 67, IIn.Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O321331 O3-2O3236O6 IA,WLS O Mi.Shoji Toshio
192 AIlona Sdn ßhd ßIok C, Lol 3687 ßalu 31/2, IIn. Soganlul 512OO KuaIa Lunpui O3-2719O145 O3-2719O146 SM TL 16 Mi.ShaiuI Aznan Kanaiuzanan 1993
2O1 AIupanoiana MolaI Sdn ßhd 3A-2-2, ßIock 3A Ianlai Ianoiana Kg.Koiinchi KuaIa Lunpui O3-79567116 O3-79554998 SM MM 4 Ms.Toiionz Ng 1997
2O3 AMADA (M) Sdn ßhd Lol 1-1, TochnoIogv Iaik MaIavsia Suppoil Soivicos Rosouicos Conlio, Iuchong 57OOO ßkl.IaIiI KuaIa Lunpui O3-89963912 O3-89965937 WLS MM Mi.T. Haiaguchi 1996
218 Anloisofl Sdn ßhd 32-2, IIn.1/27I Soksvon 5 533OO Wangsa Maju KuaIa Lunpui O3-4142O9O3 O3-41427515 SM IS 12 Mi.Haivindoi Singh 1993
227 Annoichanl ßank ßhd 22nd IIooi, ßangunan An ßank Cioup IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O782633 O3-2O782842 WLS O Mi.Choah Tok Kuang
229 Anov Canning Coipoialion (MaIava) ßhd 7kn, IIn.KIang Lana 58OOOO KuaIa Lunpui O3-79828O11 O3-79813492 IM IC 65 Ms.LniIv Huang Yo 1959
23O AMI & VOLT (M) Sdn ßhd No.21,IIn. 2/118C Dosa Tun Razak 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91739648 O3-91739649 IM,SM LL 48 Mi.KC Lai 199O
231 Anpang Iioss Sdn ßhd No.6 & 8, IIn.6/91 Tnn.ShanoIin Ioikasa 561OO KuaIa Lunpui O3-92849448O O3-928491O5 SM O 14 Mi.Lin Hva Loan
27O AILCO Lnginooiing (M) Sdn ßhd Suilo 11O9A, 11lh IIooi Wisna HLA, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21415149 O3-21489514 WLS MM Mi. Chvo Woo Kin
28O AppIiod Iiloi Oplic Insliunonls Sdn ßhd 19A,IIn AU 2A/17 Tnn.Sii Koianal KuaIa Lunpui O3-4574O88 O3-4577453 IM,SM LL 9 Mi.Nazii Mansoi 1996
283 AIS TochnoIogios Sdn ßhd Lol 32, 6/2 niIos, off IIn.Kopong Kopong IndsliiaI Aioa 521OO KuaIa Lunpui O3-2282395O O3-228239O2 IM CC 21 Mi.Ciahan WiIIian Moiiis 1989
285 Aqcouslic Indusliv Sdn. ßhd. No. 22 IaIan Koncana 2O Lighl IndusliiaI Aioa Tanan Koncana , Choias 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-4292O432 O3-42922619 IM LL 64 C.C Hong 1979
287 AOM Concopl (M) Sdn ßhd 332-334, Wisna AOM, IIn.Midah ßosai Tnn.Midah 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91732OO8 O3-91732OO9 SM O 14 Mi.Lin Hva Loan
293 AR Manufacluiing Sdn ßhd No.5, IIn.ßK 1/11 Kiniaia Indsl.Iaik 582OO Iuchong KuaIa Lunpui O3-8O758373 O3-8O957791 IM,SM LL 36 Mi.Dasnond Chan
296 Aial MaIavsian ßank ßoihad 19lh IIooi
Monaia Dion, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-38119O1
O3-2O266324
IA
O
Sonioi Managoi
297 Aial-MaIavsian DovoIopnonl ßoihad 17lh IIooi, ßangunan AMDß No.1, IIn.Lunul 5O4OO KuaIa Lunpui O3-4O436811 O3-4O432O97 IM TC 641 Mi.Ald.Hanid Ald.Majid 1965
299 Aial-MaIavsian-ßosl & Cionplon Sdn ßhd 18 IIooi, ßangunan AMDß 1 IaIan Lunul 5O4OO KuaIa Lunpui O3-4O433O11 O3-4O433455 IM LL 88 Svod Yakool Iakoon 1995
3OO Aiagan Tovs MaIavsia Sdn ßhd 18, IIn. 4/18A, Tnn. Masliaia, ßl.5 off IIn. Ipoh 512OO KuaIa Lunpui O3-62582811 O3-62534872 WLS O Mi.Kunio Yoshikava 1981
3O3 Aigason Sdn ßhd 262, Kg Loo Kong Chon ßT. 5, IIn.Conlak KuaIa Lunpui O3-4O23O136 O3-4O218773 SM O 1O Mi. Chon Choon Sang 1992
316 Ail Iiinling Woiks Sdn ßhd 29, IIn.Riong 591OO KuaIa Lunpui O3-22823233 O3-2282723O IM TW 15O Mi.Lo Chong Iang 197O
318 Ailhui Andoison L23A, Monaia MiIoniun,
IIn.DananIoIa, Iusal ßdi. Danansaia 5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui
O3-2O874448
O3-2O957O43
IA
O
Managoi
327 Asahi Sangvo (M) Sdn ßhd Suilo 7O1, 7lh IIooi IIaza Soo Hov Chan, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O7O7915 O3-2O7O7911 WLS LL Ms.Masahiko Sailo
328 Asas Advisoiv Soivicos Sdn ßhd No.8ß, 8lh IIooi, Wisna Haivanl
No.1O6, IIn. Tuanku AlduI Rahnan 5O1OO KuaIa Lunpui
O3-26925399
O3-26912643
IA
O
Diiocloi
333 Asoanlankois MaIavsia ßhd 33id IIooi, Monaia Mavlank 1OO, IIn. Tun Ioiak 5OO5O KuaIa Lunpui O3-2O591888 O3-2O784194 WLS O
347 Asian Anusononl MaIavsia Sdn ßhd Lol I/16, 1sl IIooi, AIpha AngIo ConpIox,
Soc.1, ßandai ßaiu Wangsa Maju 533OO Solapak KuaIa Lunpui
O3-414265OO
O3-414225OO
IA
O
Managing Diiocloi
349 Asian ßussinoss Conlio (M) Sdn ßhd 5-M1-3 & -4, Ianlai Ianoiana Condo
IIn.112 - H,Kg.Koiinchi 592OO KuaIa Lunpui
O3-796OO18O
O3-796OO181
IA
O
Chiof Advisoi
373 Associalod Tapos & Slickois Manufacluiing ( M ) Sdn ßhd Lol 17, IIn.L 1/4 Tnn.Lhsan 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62768337 O3-6275O759 IM CI 4O Mi.Loo Soah Lng 1985
374 Asla SaIos and Soivicos Sdn ßhd Lol 3, Lig.Lnggang 31 UIu KoIang Indsl. Iaik KuaIa Lunpui O3-42578955 O3-42518697 SM O 24 Mis.Havali Sansuii
383 AsliaI Ianoiana TochnoIogios Sdn ßhd L-12-O6 LovoI 12, Wisna Suniiso No 2 IaIan Kiaia, Mon'l Kiaia 5O48O KuaIa Lunpui O3-62O18925 O3-62O18929 IM LL 4O Shanin SanuoI 1972
392 Alou Hiloc Sdn ßhd 3O, IIn. 6/152 OUC Indsl.Iaik, ßalu 6, IIn. Iuchong 582OO KuaIa Lunpui O3-77835O71 O3-77835O73 WLS MM Mi.Konji Iukao 1995
394 ATT Cainonls Sdn ßhd No.7, IIn. 2/1O8C Tnn.Sg.ßosi KuaIa Lunpui O3-7839189 O3-7812612 SM TC 6O Mi.Tonv Yau K.K 1988
4O1 Audio Ono Lnloilainnonl Sdn ßhd 152-3-2, To 5. KonpIoks MaIuii IIn.Iojaka, Tnn.MaIuii 551OO KuaIa Lunpui O3-92832211 O3-928782OO IM LL 6O Mi.Sav Choo Mong 1985
472 ßank of Tokvo -Milsulishi (M) ßhd 1, Loloh Anpang 5O1OO KuaIa Lunpui O3-2O7891OO O3-2O7O834O WLS O Mi.Kunio Haiala
473 ßank Ionlangunan & Infiasliuklui MaIavsia ßoihad Monaia ßank Ionlangunan IaIan SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-26152O2O/52828 O3-2692852O IM ßank 599 Hidavah Mohd Rashid 1973
522 ßonxon (M) Sdn ßhd No 15A IaIan Ioidana 6/4 Iandan Ioidana 5O48O KuaIa Lunpui O3-92OO7992 O3-92OO7991 IM LL MichoaI Yap 1989
528 ßoijava Cioup ßoihad LovoI 16, Monaia Shahzan Insas 3O, IIn SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-29358888 O3-29358O54 IM LL 24,5OO Ms.Iudv Tan 1967
536 ßosl Cosnolic Laloialoiios Sdn ßhd Sul-Lol, No.61 & 62 Iuchong Iava Indsl. Iaik 471OO Iuchong KuaIa Lunpui O3-2O311222 O3-2O311333 IM CI 13O Mi.Woo Woo Kang 1994
542 ßoslono LIoclionics Sdn ßhd 19, IIn 5/1A SoIosa Iava Indsl.Iaik 432OO ßaIakong KuaIa Lunpui O3-913O3535 O3-91311886 IM LL 32 Mi.Annolh Loh
567 ßison Coios & LIoclionics (M) Sdn ßhd 258 IaIan KII 4 KII IndusliiaI Iaik 522OO KuaIa Lunpui O3-62736366 O3-62774911 IM LL 8 AIan Dang 1991
58O ßokia (M) Sdn ßhd 143 IaIan MahaiajaIoIa 5O15O KuaIa Lunpui O3-21428O4O O3-21428O41 IM LL 21 Slophon Toang 2OOO
6O1 ßiidgoslon Lnginooiod Iioducls of Asia Sdn ßhd L1-L-5A, Lnloipiiso 4, TochnoIogv Iaik MaIavsia 57OOO ßkl.IaIiI KuaIa Lunpui O3-8996 267O O3-8996269O IA,WLS CI Mi.M. Yananolo 1995
622 ßionzo Cioalions (M) Sdn ßhd Lol 14, IIn. L 1/5 Tnn.Usaha Lhsan Indsl.Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-6348O24 O3-6346441 SM O 5O Mi.Lin Chong Siang 198O
638 ßuni O Iioducl Manufaluioi Sdn ßhd No.12, Tkl.1 IIn.Wangsa Solia 3 533OO KuaIa Lunpui O3-414389O8 O3-41438897 SM O 8 Mi.Alu ßakai Ahnad 1997
639 ßunipulia Connoico ßank ßoihad 22nd IIooi,
No.6, IIn. Tun Ioiak 5OO5O KuaIa Lunpui
O3-26931722
O3-26933136
IA,WLS
O
Lxoculivo Advisoi
64O ßunipulia Connoico Loasing ßhd 6lh IIooi, No.338, IIn. Tunku AlduI Rahnan 5O742 KuaIa Lunpui O3-26938455 O3-2692OO1O WLS O Mi.Danian Oh Kok Hual
679 Canvaio Maikoling Sdn ßhd No. 257 IaIan ßK 5/2 ßandai Kiniaia 582OO KuaIa Lunpui O3-8O7629O1 O3-8O763977 IM LL 5 Cainon Sin 1995
686 Capalionics MaIavsia Sdn ßhd Unil No.A2-O2-A2-13, 2nd IIooi KL IndusliiaI Iaik 582OO IIn.KoIang Lana KuaIa Lunpui O3-77812346 O3-7781O855 IM LL 3OO Mi.David Tan Ah ßa 1988
689 CapilaI Slich Indusliv Sdn ßhd 15-17, IIn.5/89ß Tiisogi Indsl. Iaik 571OO KuaIa Lunpui O3-798O1141 O3-798O67O3 SM O 62 Caiivn Too 1995
7OO Caipols InloinalionaI MaIavsia ßhd ßalu 6/2 IIn.Kuchai Lana 582OO KuaIa Lunpui O3-79831311 O3-79815581 IM CI 239 Mi.IakhiuI Aznan Navi 1965
711 CaslioI (M) Sdn ßhd Lol 3851, 2nd MiIo IIn.Ianlai 71OOO Ioil Dickson KuaIa Lunpui O3-21417O11 O3-21417O11 IM CI 23O Mi.Choang Kok Kuan 1973
718 Cooloo ChonicaIs Sdn ßhd No.6, IIn.Wangsa Solia 4 Wangsa MoIavali KuaIa Lunpui O3-41436688 O3-41436868 SM CI 17 Mi.Shaun Choah 1992
719 Cooloo Indsl. SuppIios Sdn ßhd 6, IIn. Wangsa Solia 4 Wangsa MoIavali 533OO KuaIa Lunpui O3-414383O3 O3-4142OO71 IM CI MiCS Choah 1996
72O CoIcuio ChonicaIs (M) Sdn ßhd Lol 28 & 29 Kopong IndsliiaI Aioa 521OO Tnn.Kopong KuaIa Lunpui O3-62742288 O3-6276756O IM CI 41 Mi.Tang Chok Song 1973
73O ConliaI Capasilois (M) Sdn ßhd 16C & 16-1A, IIn.Iandan 3/1O KuaIa Lunpui O3-9844399 O3-9857579 SM LL 22 Mi.Nik Rvan Daud 1992
742 Coia Khal Sdn ßhd No.25, IIn.31/1OA MILL Indsl. Iaik 681OO Mkn.ßalu KuaIa Lunpui O3-61863589 O3-618636O1 SM O 6 Mis.Sansiah Adnan 1999
75O CH Tang Sdn ßhd 6lh niIos IIn.KIang KuaIa Lunpui O3-778199O6 O3-77816529 SM CI 12 Mi.Ronnio Tang Ah Too 1996
755 Chanpion Iholochonisliv Sdn ßhd Lol 28-ß, 6/2 niIos, IIn.Kopong Mkn.ßalu Indsl.Aioa 52OOO KuaIa Lunpui O3-625726OO O3-62572622 IM CI 65 Mis.IaiIani Kasnani 199O
76O Chan Iong Lighl Iillings Sdn ßhd 17 IaIan ßaiduii Off IaIan San Iong, Iudu 552OO Iudu KuaIa Lunpui O3-92211578 O3-92216352 IM LL 57 Chan Iong 1967
769 Chockpoinl Svslons (M) Sdn ßhd Lol 29A, IIn.4/32A off IIn.Kopong 521OO KuaIa Lunpui O3-62573728 O3-62573694 IM LL 85 Mi.Lin Tiong Soon 1988
811 ChipIAC MaIavsia Sdn ßhd Lol 73, Loiong Lnggang UIu KoIang Indsl. Iaik 542OO KuaIa Lunpui O3-42566O11 O3-42562414 IM LL 1,85O Mi.Thonson Lapon 198O
815 Chivoda MaIavsia Sdn ßhd 15lh IIooi, Monaia Maxisogai, IIn.Iandan Indah 4/2 551OO Iandan Indah KuaIa Lunpui O3-4297O988 O3-4297O799 IA,WLS CI Mi.Takoki Muiaso
828 Choon Ciap Knilling Indusliios Sdn ßhd Lol 12, IIn. Kuang ßuIang Lighl Indsl. Iaik 521OO KuaIa Lunpui O3-62742163 O3-62765853 SM TC 8O Mi.Tan Hooi Hooang 1977
831 Choii Tiading (M) Sdn ßhd 9lh IIooi, UßN Tovoi, IIn.I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O2773 O3-2O7O2782 IA,WLS O Mi.T. kivola 1989
846 Chung Kou Maikoling Sdn ßhd No.3O ( Unil 5), IIn.Salu Choias Iava Indsl. Iaik 432OO ßaIakong KuaIa Lunpui O3-92851298 O3-92851268 IM O 68 Mi.Lin Chov Soon 1987
856 Cincinnali Machinos Sdn ßhd 25, IIn.28/1OA IKS Indsl. Iaik 681OO KuaIa Lunpui O3-6889999 O3-6889888 SM MM 7 Ms.Chiislina Ooi 1997
87O CiliaI (M) Sdn ßhd 21, IIn.Dua off IIn Chan Sov Lin 552OO KuaIa Lunpui O3-92224942 O3-92224942 IM,SM IC 35 Ms.Lina SN Soh 1979
871 Cilv Infoinalion TochnoIogv Sdn ßhd Lol 1.45 & 1.46 1sl. IIooi Inli IIaza, IaIan Inli 551OO KuaIa Lunpui O3-21448333 O3-2142OO61 IM LL 45 MichoaI Yong 1987
924 Connoico InloinalionaI Moichanl ßankois ßhd 1Olh IIooi, ßangunan CIMß. IIn. Sonanlan 5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui O3-2O848888 O3-2O848899 WLS O Mi. Mohd.Nazii Tun AlduI Razak
932 Conpuloi IiolocoI (M) Sdn ßhd 34, IIn.ßoiangan off IIn. Nagasaii 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21415232 O3-21418832 IM LL 27 Mi.MC Yong 1984
933 Conpuloi IiolocoI (MaIavsia) Sdn ßhd 34 IaIan loiangan Off IaIan Nagasaii 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21415232 O3-21418832 IM LL 27 M C Yong 1984
942 Conciolo Lnginooiing Iioducls ßoihad Lol 63, ßakai Aiang Indsl. Iaik O8OOO Sg.Iolani KuaIa Lunpui O3-21441O66 O3-21444885 IM CC 31O Mi.Lai Hock Kai 1982
952 ConlinonlaI Top Iioducls and Lnginooiing Sdn ßhd Lol 2339 Sg.ßosi Tovn 57OOO KuaIa Lunpui O3-9O585821 O3-9O57O381 IM,SM CI 75 Mi.Honiv Yon Yuon Chov 198O
957 CoIailnois Sdn ßhd 16, IIn. Wangsa 1/1, Tnn. Wangsa Choias, 432OO Choias KuaIa Lunpui O3-89616861 O3-89616867 IM CI 4O Mi. Soan Loo 1997
966 Coigio Vonluios (M) Sdn ßhd 241ß, IIn.ßandai 13 Tnn.MoIavali 531OO KuaIa Lunpui O3-469887O O3-4698871 SM LL 5O Mi.SuIoinan Idiis 1995
981 CIC/AII (M) Sdn ßhd No.55, IIn. ßangsai 592OO ßangsai KuaIa Lunpui O3-22821143 O3-22832261 WLS IC Mi.Andiov Sanlos
1OO7 Ciovn Lino (M) Sdn ßhd Lol 37645, IIn.5/37A
Tnn. ßukil MaIuii 521OO Kopong KuaIa Lunpui
O3-6275183O
O3-6275184O
IA,WLS
O
Managing Diiocloi
1O13 CS ChonpIasl Sdn ßhd No.11-1, IIn. 8/146 ßdi.Tasik SoIalan 57OOO KuaIa Lunpui O3-9O5593438 O3-9O561OO4 IM CI 13 Ms.Slophanio Choong Mun Yoo 1992
1O22 C-ToI TochnoIogios Sdn ßhd Suilo #ß-11-4, Mogan IhiIoo Iiononando 189, IIn.Tun Razak 5O4OO KuaIa Lunpui O3-21663155 O3-21663O55 IM IS 2O Mi.Masiipan SaIIoh 1996
1O28 Cuslonnodia Sdn ßhd Lol 2-4, Inculaloi Conlio 1 TochnoIogv Iaik MaIavsia 57OOO ßkl.IaIiI KuaIa Lunpui O3-8996348O O3-89982475 SM IS 52 Mi.Suhaini IsnaiI 1991
1O3O CY Lnginooiing Tiading Agonl foi: Hivic Inc(Ipn) Oguia IovoNo.477, IIn. SoIosa 1 Happv Caidon 582OO KuaIa Lunpui O3-798O7OO9 O3-798O6499 WLS O Mi. YM Yoo
1O55 Daiho Coipoialion 19-2, IIn ARA, SD 7/3ß, ßdi. Sii Danansaia 522OO KuaIa Lunpui O3-62733369 O3-6273337O WLS CO Mi.H. Onoki
1O57 Dai-ichi Iilsugvo(M) Sdn ßhd ßox. No. 8O, 3Oid IIooi UßN Tovoi, No.1O, IIn.I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O6913 O3-2O7O6912 WLS MM Mi.Osanu Tokuna
1O72 Danv Iioss Sdn ßhd 25,Ioisiaian Movah ßdi.Tun Razak KuaIa Lunpui O3-91721311 O3-91721384 SM TW Mi.AlduI Asif AlduI Hafiz
1O74 Daisop Wiios Sdn ßhd ß-3-13, 3id IIooi ßIock ß Mogan IhiIoo Avonuo 5O45O KuaIa Lunpui O3-469887O O3-4698871 SM LL 5O YM Raja Ald Rahnan Raja Mansoi 1995
1O81 Dalaian ßoiIian Sdn ßhd 7-1, IIn.11/62A ßdi.Sii MonjaIaia KuaIa Lunpui O3-62726635 O3-62726636 SM O Mi.Radin Iiidaus Locknan
1O85 DavidSan HoIdings Sdn. ßhd 26, IIn. Vivokananda 5O47O KuaIa Lunpui O3-22741599 O3-22741441 SM O 151 Mi.ThainaIalan 198O
1O89 Dava Sononanjung Sdn ßhd ßIock A3-C-6, IIn.Movah 4 Tnn.Iandan Movah KuaIa Lunpui O3-62757868 O3-6277O126 SM Mi.Mohd. Mahvidin
1O93 Docano Maikoling (M) Sdn ßhd Lol 11, IIn.HoIang Hindik Kopong ßaiu IndusliiaI Aioa 521OO KuaIa Lunpui O3-62757926 O3-6272OO39 SM O Mi.Chong Siov Ion 1992
1O98 DoIal Scionlific Sdn ßhd 22 IaIan Tonlaga SD 5/2D ßandai Sii Danansaia 522OO KuaIa Lunpui O3-62726527 O3-62726915 IM LL 1O Yap Kai Wong 1991
1O99 DoIcoI Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.33, IIn.Koncana 18 Tnn.Koncana 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-42973388 O3-42976317 IM CI 2 Mi.Liov Kian Song 1997
1122 Donlsu, Young & Rulican Sdn ßhd 8lh IIooi, Wisna L & C, No.2, Lig. Dungun Kiii 5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui O3-2O9526OO O3-2O951289 WLS TW Mi.Rishiva Iosoph
1127 Dosign Aulonalion Asia Sdn ßhd Lol L5-L-7A, Lnloipiiso 4, MaIavsia TochnoIogv Iaik, Iuchong -Sg.ßosi 57OOO ßkl.IaIiI KuaIa Lunpui O3-8656792O O3-86567925 IA,WLS IS Mi.Ooi Lng Hooi 1996
1144 DigilaI Auia Sdn ßhd No.36, IIn.1/27I Iusal ßandai Wangsa Maju 533OO Wangsa Maju KuaIa Lunpui O3-41491919 O3-41411O26 SM LL 27 Mi.IR Aziz IsnaiI
1161 Dissconp ßoihad Wisna Lin Kin Chuan Lol 5OA Soksvon 92A, 3 1/2 MiIos Off IaIan Su 571OO KuaIa Lunpui O3-79833333 O3-798O3333/36666 IM LL 1OO Maik Lin Loong Hong 198O
1187 DI Thoino ConlioI LIocliic Sdn ßhd No 4O IaIan 1O/116ß Kuchai Lnloipionoui Iaik IaIan Kuchai Lana 582OO KuaIa Lunpui O3-798O8935 O3-798O1O46 IM LL 15O S K Lin 1996
1188 DI Thoino ConlioI LIocliic Sdn ßhd No.3, IIn.6/118C Dosa Tun Razak 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-798O8935 O3-798O1O46 IM LL 15O Mi.SK Lin 1996
1194 Diagon DVD TochnoIogv Sdn ßhd No.2, IIn. 4/91A Tnn.ShanoIin Ioikasa 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-9842665 O3-9813814 IM LL 1OO Mi.Liic Soov Woi Khong 1996
12OO DRICO ( Waloi SpociaIisl) Sdn ßhd 237, IIn. ßkl.ßinlang 551OO ßkl. ßinlang KuaIa Lunpui O3-21442231 O3-21447O78 WLS CI Mi.Yukio Tanaka 1984
12O9 Duncan, CiIlov (M) Sdn ßhd Lol 31-ß2, IIn.3/32A off ßalu 6, 2 IIn.Kopong Kopong IndsliiaI Aioa 521OO KuaIa Lunpui O3-62582O55 O3-62524771 IM IC 3O Mi.Slovon Thong 1964
1219 DY SlooI Indusliios (M) Sdn ßhd Lol IT 2127, ßalu 15/2 Sg.IIong off IIn. KuaIa SoIangoi 47OOO Sg.ßuIoh KuaIa Lunpui O3-9221145O O3-92221O66 IM ßS 25 Mi.Ong Iu Chuin 1988
1234 DZ Caid (MaIavsia) Sdn ßhd No 5 IaIan Lnpal Off IaIan Chan Sov Lin 552OO KuaIa Lunpui O3-922194OO O3-92219414 IM LL 67 Rashid Mahusin 199O
1251 Lasloin LIocliic Indusliios Sdn ßhd 34,IIn.KiIang Midah Tnn.Midah Choias KuaIa Lunpui O3-97191O3 O3-97152O4 SM LL 3O Mi.Loo Toal Ming 1973
1274 Ldasu Hiionoii Sdn ßhd 4O-1, jIn.2/1O9L Dosa ßussinoss Iaik 581OO KuaIa Lunpui O3-79817781 O3-798O6689 IA
O
Sonioi Moichadising Managoi
13O1 LIilo DigilaI TochnoIogios Sdn ßhd 56, IIn.TII 1/19, 12lh niIo, IIn.Iuchong Tnn. Indsl.Iuchong 47OOO Iuchong KuaIa Lunpui O3-913O16O8 O3-913O17O8 IM LL 25 Mi.Tooh Khong Yong 1999
132O Lnlun Ioisona Sdn ßhd No 1 IaIan Koncana 18 Tanan Koncana , Choias 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-428O1133 O3-428O2288 IM LL 25 ChaiIio Tan 199O
1329 Lnpiio Moloi (M) Sdn ßhd Suilo 16.O8, 16lh IIooi, IIaza ICß 6, IIn. Kanpai off IIn. Tun Razak 5O4OO KuaIa Lunpui O3-4O425263 O3-4O425289 WLS TL Mi.Ioloi Ho
1337 Lnoigizoi MaIavsia Sdn ßhd LovoI 12 Anoda ßuiIding 22 IaIan Inli 551OO KuaIa Lunpui O3-21425233 O3-21422916 IM LL 224 Miko Ioong 1959
1354 LON ßank ßoihad 23lh IIooi, Wisna CvcIocaiii
288, IIn. Raja Laul 5O35O KuaIa Lunpui
O3-26941188
O3-2694O537
IA
O
Maikoling Managoi
1363 LIL Iovoi Coipoialion ßoihad No 8 IaIan ßangsai Ulana 9 ßangsai Ulana 591OO KuaIa Lunpui O3-2287O796 O3-2282O763 IM LL 234 AlduI Lalif Mahanud 1972
1364 LIL Iovoi Coipoialion ßhd Lol 1296, ßalu 5 IIn.Ipoh 512OO KuaIa Lunpui O3-2287O796 O3-2282O763 IM LL 39O Mi.AlduI Lalif Mahanud 1972
1384 Lsona Indsl. Sdn ßhd 46, IIn.1 Tnn. Indsl. Iandan Indah 551OO KuaIa Lunpui O3-42955566 O3-42945698 SM CI 15 Ms.ChoiIv Ioo 1995
139O LssiIoi (M) Sdn ßhd 17-3,3id IIooi, IaIan 2/33ß, 6 1/2 niIo ,IIn. Kopong 52OOO KuaIa Lunpui O4-6217771 O4-6217779 HR 69
1391 Lsso MaIavsia ßoihad Lsso Ioil Dickson Rofinoiv 1/2 MiIo IIn.Ianlai 71OO9 Ioil Dickson KuaIa Lunpui O3-2O533OOO O3-2O533428 IM CI 56O Mi.Alu Hassan SuIainan 196O
14O3 Llonan Manufacluiing Sdn ßhd No.2, IIn. 14/118ß Dosa Tun Razak 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91719936 O3-91715936 IM IC 72 Mi.LI Lin 1994
1418 Luioloch Iuiovaloi Svslons Sdn ßhd 4, IIn. 7/3 Soii Konlangan Indsl.Iaik 433OO Soii Konlangan KuaIa Lunpui O3-92811425 O3-92811427 IM,SM IC 3O Mi.Ldvaid IR Chong 1993
1439 Lvoivdav ßiush Indsl.(M) Sdn ßhd Lol 16, IIn. Ioiusahaan Tongah Mkn. Solapak KuaIa Lunpui O3-4O24OO1O O3-4O224182 SM O 33 Mi.Loo Iook Yuon 1992
1456 Lxpoil-Inpoil ßank of MaIavsia ßoihad Aias 19 ßangunan ßank Induslii ßandai WavaNo 1O16 IaIan SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-26927O77 O3-26927O78 IM LL 8O Mohd Nooidin Allas 1995
1495 Iaslaid ModicaI (M) Sdn ßhd 13OA, IIn.Thanlv AlduIIah off IIn.Tun Sanlalhan ßiickfioIds KuaIa Lunpui O3-22724O45 O3-22741392 SM
1519 Ioino Indusliios Sdn ßhd Lol 22O6, IIn. Kusla Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh KuaIa Lunpui O3-6568871 O3-62583862 SM O 1O Mi.Woo Kok Iong 1977
1527 IidoIio Lxpoils 6lh IIooi Wisna Haivanl 1O6 IaIan Tuanku AlduI Rahnan 5O1OO KuaIa Lunpui O3-2697O172 O3-2697O173 IM LL 44 Iohn Nalh 1974
155O IK Machinoiv (M) Sdn ßhd 2O, IIn. 13/91, Tnn. ShanoIin Ioikasa 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-9287742O O3-9287742O WLS MM Mi.M. Iuiukava
1579 Ioionosl HoIdings ßoihad 4lh IIooi Wisna Lo Iiolon 134 IaIan Raja AlduIIah Kg ßhaiu 5O3OO KuaIa Lunpui O3-26943531 O3-26988112 IM LL 15OO RosIan Aiiffin 2OO1
1613 Iuji Iholo OplicaI (M) Sdn ßhd Lol No.3767O, IIn.3/37A
Tnn. ßukil MaIuii 521OO Kopong KuaIa Lunpui
O3-62721362
O3-62721361
IA Managing Diiocloi
1623 Iujini-Micio TochnoIogv Sdn ßhd Unil 3, LovoI 23, Monaia Conosis, No.3, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-2143OO36 O3-21458955 WLS CI Mi.Loo Song Koon 1995
1631 Iujilsu MaIavsia Sdn ßhd 7lh IIooi,
Wisna Danansaia, IIn.Sonanlan 5O49O KuaIa Lunpui
O3-2O943644
O3-2O93394O
IA Iiosidonl
1633 Iujilsu IC (Asia) Ilo Lld 8lh IIooi, Wisna Danansaia, IIn. Sonanlan 5O49O KuaIa Lunpui O3-2O933997 O3-2O934245 WLS LL Mi. Y.S Ng
1638 Iukushina Aslic (M) Sdn ßhd Lol 6 & 8, IIn. Soganlul Iusal off IIn. Soganlul 512OO KuaIa Lunpui O3-62518458 O3-62518457 WLS CI Mi. T. Kojina 1989
1644 Iunalashi Uchida Manufacluiing (M) Sdn ßhd 17, IIn.Tonlaga SD5/2 ßdi. Sii Danansaia 522OO KuaIa Lunpui O3-62735595 O3-62735457 WLS O Mi.T. Nonogani
1648 Iundox Sdn ßhd 368, ßalu 21/2 IIn.Ipoh KuaIa Lunpui O3-4O431888 O3-4O481888 SM O Mi.Kanian Vicloiv
1696 CßH ßalhioon Iioducls Sdn ßhd 238 IIn.Soganlul 512OO KuaIa Lunpui O3-62581O55 O3-62571332 IM O 282 Mi.David Whilo 1982
17O5 Conini IIoui MiIIs (M) Sdn ßhd DD5, IIn. TioIak 4/4 MiIo, IIn.Ipoh 512OO KuaIa Lunpui O3-6258O424 O3-62511726 IM IC 18 Mi.IiIango a/I Suppiah 1997
1729 Coivas Coipoialion Sdn ßhd 28, Loiong Rahin Kajai 14 Tnn.Tun Di.IsnaiI 6OOOO KuaIa Lunpui O3-77297399 O3-772739O9 IM CI 9OO Mi.Lin Ioh Ioo 199O
1746 CIass Maikoling Co: Sdn ßhd IIooi 12A, Sonua Houso, IIn. ßunus Lnan off IIn. Masjid India 5O1OO KuaIa Lunpui O3-26989233 O3-26915242 WLS CC Mi.M. Inanishi
1752 CIolaI WaII (M) Sdn ßhd Lol 3985 OakIand Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan KuaIa Lunpui O3-9223O682 O3-9223O687 IM IM 86 Mi.Suliananian Koiishna 1996
176O CIoiv R & D Lnviiononl Sdn ßhd 65-1, IIn. 1/149 I
Tnn. Soii IolaIing 57OOO KuaIa Lunpui
O3-9O594O16
O3-9O594O33
IA Managing Diiocloi
1774 CoIdon CIav Indusliios Sdn ßhd Lol 8481, ßalu 6/2 Sii Wangi 8371O Yong Iong KuaIa Lunpui O3-9838388 O3-9828388 IM CC 235 Mi.Manson Yong Iou Lion 1981
1783 CoIdon IaIn OiI Indsl.Sdn ßhd No.43, Ioisiaian Movah ßdi.Tun Razak 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-917142OO O3-91719833 SM IC Mi.Hj.AIi A.ßakai 199O
187O Haovavlian Cako Houso Sdn ßhd No.3O, IIn. TSß 2 Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 47OOO Sg.ßuIoh KuaIa Lunpui O3-21449377 O3-21489272 SM IC 28 Mi.TT Yu
1878 Hakuhodo (M) Sdn ßhd 4lh IIooi Wisna Socfin
IIn.Sonanlan 5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui
O3-2551255
O3-25591O2
IA,WLS
O
SaIos Managoi
1897 Hanva (M) Sdn ßhd Suilo 8-12ß-3, LovoI 14 (12ß)
Monaia OIvnpia,No.8, IIn Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui
O3-2O782311
O3-2O78238O
IA,WLS Managing Diiocloi
19O3 Haino Co: (M) Sdn ßhd Lol OO33, Rosouico ConpIox, No.33, IIn. Soganlul Alas 512OO KuaIa Lunpui O3-62512O57 O3-62512O55 WLS CI Mi.T Iiiniva
1922 Hazana Coipoialion No.1-6, 6lh IIooi, lho ßouIovaid
Mid VaIIov Cilv 592OO Ling.Svod Iulia KuaIa Lunpui
O3-2282221O
O3-228222O9
IA ConoiaI Managoi
1944 HovIoll-Iackaid MaIavsia TochnoIogv Sdn ßhd (Offico) 25lh IIooi Wisna CvcIocaiii 288 IaIan Raja Laul 5O35O KuaIa Lunpui O3-26986555 O3-26915495 IM LL 7 Mohd ßadIishan ChazaIi 1988
1953 Hiap Ho Haidvaio Sdn ßhd IO ßox 7O22, Sg.ßosi Lol 4O66, IIn. Sg.ßosi 577OOO Sg.ßosi KuaIa Lunpui O3-9O57552O O3-9O584857 SM MM 12 Mi.Konnolh Loo
1976 Hin Colah (M) Sdn ßoihad No.3, Lig. HoIang Hindik Kopong ßaiu Indsl.Iaik 521OO Kopong ßaiu KuaIa Lunpui O3-62761O86 O3-6274O489 WLS CI Mi. Ngo Chung Yuon 1989
1979 Hiiahaia & Co. Sdn ßhd RM 7O5, 7lh IIooi, Wisna Lin Ioo Yong 86, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-214828O9 O3-21424389 WLS O Mi.Lin Nvuk Choi 1971
1986 Hilachi Asia (M) Sdn ßhd Suilo 17.3, LovoI 17, Monaia IMC
No.8, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O318751
O3-27132855
IA,WLS Managing Diiocloi
1995 Hilachi LIovaloi Lnginooiing (M) Sdn ßhd Suilo 2112, LovoI 21, IIaza IongkaIan, IIn. Tiong, 3id niIo, off IIn. Ipoh 511OO KuaIa Lunpui O3-4O432166 O3-4O434973 IA,WLS LL Mi. Y. Taniguchi 1983
1996 Hilachi High-TochnoIogios IIC (M) Sdn ßhd Lolloi ßox No.183, 33id IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O2OO KuaIa Lunpui WLS
2OO2 Hilachi Tianspoil Svslon (M) Sdn ßhd Ioli # 43, Wisna SoIangoi Diodging, 9lh IIooi, Wosl ßIock 142-C, IIn. Anpang 5O45O Anpang KuaIa Lunpui O7-5995O2O O7-5995O22 IA,WLS O Mi. H. Mikoshila
2O1O Ho Wah Conling ßoihad Wisna Ho Wah Conling No 35 IaIan MahaiajaIoIa 5O15O KuaIa Lunpui O3-214164422 O3-21428118 IM LL 54O WiIIian Too Tiov 1972
2O18 Hock Iu Ldai Sdn ßhd No.26, 28 & 3O, Ioisiaian 118C Dosa Tun Razak 56OOO KuaIa Lunpui O3-91733388 O3-91732OO3 IM IC 97 Mi.Khoo Svoo Hock 1979
2O23 Hooi LIoclionics (M) Sdn ßhd Unil 29-11, Wisna UOA II, No.21, IIn.Iinang , 5O45O KuaIa Lunpui O3-21668618 O3-21669618 WLS LL Mi. L. Iukuoka
2O42 Hong Loong Assuianco ßhd LovoI 3O, Wisna Kia Iong
No.3, IIn. Kia Iong 5O45O KuaIa Lunpui
O3-271O175O
O3-271O178O
IA
O
Lxoculivo Diiocloi
2O56 Hopoloch Svsvlons Sdn ßhd No.7 & 7.1, Molio Conlio,IIn 8/146 ßdi.Tasik SoIalan 57OOO KuaIa Lunpui O3-9O596967 O3-9O596976 SM O 38 Mi.ZainuIhanif ZuIkifIi 1998
2O77 HoloI Nikko KuaIa Lunpui MTI DovoIopnonl Sdn ßhd 165, IIn. Anpang, 5O45O Anpang KuaIa Lunpui O3-21611111 O3-21611122 WLS O Ms. ThiIakavalhv Munusanv
2O87 Hovo Ciossloc (M) Sdn ßhd Lol 212, 2nd IIooi, Monaia 1, Ialoi Tovoi, Tnn.Dosa, IIn. Dosa ßahagia off IIn. KoIang L 581OO KuaIa Lunpui O3-798OO345 O3-798O6399 WLS O Mi.H. Aono
2O9O HIC Lnginooiing(M) Sdn ßhd 5lh IIooi, Konavan Tovoi, 16O, IIn. Anpang, 5O45O Anpang KuaIa Lunpui O3-21635651 O3-21635652 WLS O Mi. A. Shishido 1986
21O7 Huno Indsl(M) ßhd IIn.29 off IodoiaI Highvav 467OO IolaIing Iava KuaIa Lunpui O3-216423OO O3-21642512 IM O 1O,OOO Mi.Ling Iong Ting 1961
2124 Hvdia - Lino Lnginooiing Sdn ßhd No.56, IIn.Tago 2 Tago Indsl.Iaik KuaIa Lunpui O3-6277268O O3-62772679 SM MM Mi.Chong Yov Hin
2135 IßS TochnoIogv Sdn ßhd No.4O - 1, IIn.1/27I Iusal ßandai Wangsa Maju KuaIa Lunpui O3-41426O43 O3-41426O17 SM LL 24 In.IaziIah Ishak
2163 Ikaii (M) Sdn ßhd No.48, IIn. 1, Iandan Indah Indsl.Iaik 551OO Iandan Indah KuaIa Lunpui O3-42955566 O3-42945698 WLS O Mi.A H Kuan
217O Inagolox Sdn ßhd No.27C, IIn.Dosa Iava IIaza Ialoi 581OO KuaIa Lunpui O3-798O5394 O3-798O5431 SM IS 7 Mi.Idi Iivan ZainaI Alidin 2OO1
218O Inalala MaIavsia Sdn ßhd Lolloi ßox No.83,25lh IIooi
UßN Tovoi,1O, IIn. I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O788588
O3-2O788O51
IA,WLS Managing Diiocloi
2181 Inagaku (M) Sdn ßhd Suilo O2-1, Monaia Kock Song 2O3,IIn.ßkl.ßinlang 551OO KuaIa Lunpui O3-21482133 O3-27113238 IA
O
Diiocloi
2213 Info IiofossionaIs Sdn ßhd D1O1, ßIock D, SD Tiaia No.1, IIn.Danai SD15/6 522OO KuaIa Lunpui O3-628O38O9 O3-628O18O9 SM IS Mi.Loo Choon Wooi 2OO1
2214 InfoiIink Svslons Sdn ßhd Lol 216A, 2nd IIooi Iodiun ßIock Ialoi Tovois IIn.Dosa ßahagia 581OO KuaIa Lunpui O3-762838O O3-762O8386 SM LL 9 Ms.Wavno Tang 1991
2262 InloinalionaI ßoaiings (KL) Sdn ßhd No.2O, IIn.1O/1O8C Tnn. Sg.ßosi KuaIa Lunpui O3-79832977 O3-79832789 SM O Mi.Ioo Li Li
2291 Iiis TochnoIogios (M) Sdn ßhd IRIS Snail TochnoIogv ConpIox TochnoIogv Iaik MaIavsia 57OOO KuaIa Lunpui O3-8996O788 O3-8996O441 IM LL 145 Mi.Ng Wong Song 1994
2292 IinaI Sdn ßhd 121,IIn.Iondanai Soclion 27/9O 4OOOO Shah AIan KuaIa Lunpui O3-766O861O O3-766O618 IM IC 5O Mi.Cooffiov Yong Choi Choon 1986
2297 Isolan of Iapan Sdl ßhd Suiia KLCC, KuaIa Lunpui Cilv Conlio 5OO88 KuaIa Lunpui O3-3827777 O3-3826666 IA,WLS O Mi.Koiichi Kiiosava
23O1 Ishikavajina-Haiina Hoavv Indusliios Co. LTD Lolloi ßox 52, 22nd IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O721255 O3-2O721418 IA,WLS TL Mi. H. Ido
23O2 Isi - Donlsu (M) Sdn ßhd Lol 1-2A, Inculaloi 3, TochnoIogv Iaik MaIavsia, 57OOO ßkl. IaIiI KuaIa Lunpui O3-8996161O O3-89961619 IA,WLS IS Mi. Kalsuvoshi Oikava
23O3 Iskan Rosouicos Sdn ßhd-Wanila 82A, Tkl.1, KonpIoks Danai IIn.Dalo' Hj.Lufoss off IIn.Ipoh KuaIa Lunpui O3-4O45535O O3-4O455352 SM LL 9 Mi.Asia KhaiiiI Al.Rahnan 1996
2318 Ilochu Coipoialion 18lh IIooi
Konanga InloinalionaI ßuiIding, IIn.S. IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-21612611
O3-2161438O
IA,WLS
O
Mi. I. Ichikava
2326 Ivalani InloinalionaI Coipoialion (M) Sdn ßhd LovoI 61, Iolionas Tovoi, Iolionas Tvin Tovois, KLCC 5OO88 KuaIa Lunpui O3-2164866O O3-21648662 IA,WLS LL 15 Mi. C L Yong 1993
234O Ialuco Soivicos Sdn ßhd ß-O-6, Ciound IIooi,
Concoid Tovoi,Visla Kiaia Condo,No.7IIn.1/ 5O48O KuaIa Lunpui
O3-62O32129
O3-62O33129
IA
O
Managing Diiocloi
2342 IAC Rociuilnonl (M) Sdn ßhd Lolloi ßox No.15, 1Olh IIooi
UßN Tovoi, 1O IIn.I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui
O3-27155525
O3-27155776
IA,WLS
O
Managing Diiocloi
2347 IaIpak MaIavsia Sdn ßhd Suilo 2O.O1A, LovoI 2O
Monaia Cililank, 165, IIn. Anpang 5O45O
Anpang
KuaIa Lunpui
O3-2161O922
O3-21614719
IA,WLS
O
Mis. Saiia Md Sani 197O
2351 Ianpanoso ßoai (M) Sdn ßhd No.9-4, IIn. 15/48A
SonluI Rava ßouIovaid 51OOO KuaIa Lunpui
O3-4O4355O3
O3-4O436775
IA Managing Diiocloi
2353 Iapan AiiIinos Suilo 2O.3, LovoI 2O, Monaia Cilinlank, 165, IIn. Anpang, 5O45O Anpang KuaIa Lunpui O3-21611733 O3-21618216 IA,WLS O Mi.Soiichi Usui 1959
2354 Iapan ßank Ioi InloinalionaI Coopoialion ( IßIC) 22nd IIooi, UßN Tovoi , 1O IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O723255 O3-2O722115 IA
O
Chiof Ropiosonlalivo
2356 Iapan Iinanco Coipoialion Ioi SnaII ßussinoss (KL Rop.Off) Lolloi ßox #22, 28lh IIooi UßN Tovoi , 1O IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O57O5 O3-2O7O57O6 IA
O
Chiof Ropiosonlalivo
2357 Iapan IuIp & Iapoi (M) Sdn ßhd Suilo 15.O3, LovoI 15, Anoda ßuiIding, 22 IIn. Inli 551OO KuaIa Lunpui O3-214872O2 O3-21483444 WLS CI Mi.Cuan Svoo Kvoo
2358 Iapan Scionco and TochnoIogv Coipoialion (IST) M'sia Off Suilo 2O.O2,2Olh IIooi Wisna CoIdhiII, No.67, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O3248OO O3-2O3249OO IA
O
Diiocloi
2359 Iapan TiavoI Agoncv (M) Sdn ßhd 3id IIooi, Wosl ßIock, Wisna SoIangoi Diodgin142-C, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-21622619 O3-21621163 WLS O Mi.Liji Kusakalo
236O Iapan TiavoI ßuioau (M) Sdn ßhd Unil 16.O5-16.O7, LovoI 16,
AMODA,22, IIn. Inli 551OO KuaIa Lunpui
O3-21427711
O3-21425344
IA
O
Managing Diiocloi
2361 Iapanoso ßoai (M) Sdn ßhd No.9-4, IIn. 15/48A, SonluI Rava, 51OOO ßouvoIaid KuaIa Lunpui O3-4O4355O3 O3-4O436775 WLS O Mi. Noiivuki Okuna
237O Iava Iusco Sloios ßhd 4lh-5lh IIooi Monia Kausai,
IIn 3/27A, Soc.1 533OO ßdi.ßaiu Wangsa Maju KuaIa Lunpui
O3-41433288
O3-4149O222
IA,WLS Managing Diiocloi
2371 Iavacipla Maikoling (M) Sdn ßhd No.9, IIn.14/155 ßkl.IaIiI Lighl Indsl.Iaik 582OO ßkl Oug KuaIa Lunpui O3-7785684O O3-77856841 SM O 7 Mi.Coh Kin Kong 1994
2376 ICß InloinalionaI Co, LTD KL Rop.Offico LovoI 14, Monaia Conosis
No.33, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2143OO4O
O3-2143OO45
IA,WLS
O
Chiof Ropiosonlalivo
2377 IDC (M) Coipoialion Sdn ßhd Unil No.D -7-4, 7lh IIooi
ßIock D Mogan IhiIoo Iiononado 5O4OO KuaIa Lunpui
O3-21619OOO
O3-2161254O
IA,WLS Managing Diiocloi
2386 Ioscolina(M) Sdn ßhd 1-3, WisnA Lov Siov Lng
IIn 1/92C, off ßalu3 1/4 561OO Choias KuaIa Lunpui
O3-92OO6313
39283O288
IA Diiocloi
239O Iolio KuaIa Lunpui Conlio 23id IIooi, Monaia Tun Razak IIn. RajaLaul 5O35O KuaIa Lunpui O3-2693O244 O3-2693O132 IA
O
Managing Diiocloi
2393 ICC (M) Sdn ßhd Lol 12, 1sl IIooi, KonpIoks Anlaialangsa, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21424325 O3-21422914 WLS CO Mi. T. Shogonji
2397 IICA (Iapan InloinalionaI Coipoialion Agoncv), M'sia Offico Suilo 29.O3, LovoI 29, Monaia Cililank 165, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-216689OO O3-216659OO IA
O
Rosidonl Ropiosonlalivo
2398 IIII Iioss KuaIa Lunpui ßuioau Suilo 15.5, LovoI 15 Monaia IMC, No.8, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O4833 O3-2O7O48O1 IA
O
ßuioau Chiof
2412 IODC (japan Ovoisoas DovoIopnonl Coipoialion) 22nd IIooi,
Monaia Tun Razak, IIn.Raja Laul 5O32O KuaIa Lunpui
O3-26937O85
O3-26937O84
IA
O
Chiof Ropiosonlalivo
2441 IT InloinalionaI Tolacco Sdn ßhd 6lh IIooi, Monaia Iohn Hancock,
No.6, IIn.CoIonggang,Lockod ßag 11O66 5O99O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui
O3-2O949O11
O3-2O933536
IM,IA Diiocloi of Maikoling
2442 ITA Touis (M) Sdn ßhd Lol 19, 4lh IIooi Muliaia KuaIa Lunpui, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21425911 O3-21425991 WLS O Mi.H. Tanaka
2443 ITß (M) Sdn ßhd Unil 16.O5-O7, 16lh IIooi, Anoda ßuiIding, 22, IIn. Inli, 551OO KuaIa Lunpui O3-21427711 O3-21425344 WLS O Mi. Kazunoii Kulo
2464 K C Hong Indusliios Sdn ßhd No 23 IaIan 1O/1O8C Tanan Sungai ßosi 571OO KuaIa Lunpui O3-79815396 O3-798O96O8 IM LL 3O Chia Khai Hong 1992
2469 K.H.H DoulIo Lion Iiuil Iuico Manufacluiing Sdn ßhd Lol 5O & 55, IIn. L 1/2 Tnn.Lhsan Indsl. Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-627573O6 O3-627573O9 IM IC 7O Mi.Tan Khoo Woo
2473 K.U.S Indusliios Sdn ßhd No.2 & 4, IIn.Ioiushaan 1 Wisna KUS ßalu 2O KuaIa Lunpui O3-6O92526O O3-6O925313 SM MM 5O Mi.Rusdi Hj.Muslapha
2479 Kailundo Lnliopiiso Sdn ßhd Suilo 2O.O2,2Olh IIooi
Monaia Iionol, IIn.SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2141186O
O3-214158O2
IA
O
Managing Diiocloi
2484 Kajina (M) Sdn ßhd 16lh IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-21414391 O3-2142O322 IA,WLS CO Mi.Y. Malsuvana
2489 Kaniguni (M) Sdn ßhd 9.O6, 9lh IIooi, Wisna MIL, IIn. Raja ChuIan, 5O2OO KuaIa Lunpui O3-214149OO O3-21415916 IA,WLS O Mi. H. Tauia
2497 Kandonko Lnginooiing (M) Sdn ßhd Ciound & 1sl IIooi, Wisna SIN No.68, IIn. Iadang ßoIia off IIn. Tun Sanlalh 5O47O KuaIa Lunpui O3-22743848 O3-22749436 WLS LL 7 Mi. Talsuva Oluchi 1995
2529 Kavanda Coip. Sdn ßhd Suilo 24.O7-12, 24lh IIooi, Wisna CvcIocaiii, 288, IIn. Raja Laul, 5O35O KuaIa Lunpui O3-2698297O O3-2691336O WLS CO Mi. Y. Kolavashi
2531 Kavasaki Hoavv Indusliios, LTD KuaIa Lunpui Offico Lolloi ßox 162, 6lh IIooi, UßN Tovoi, No.1O, IIn.I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O5141 O3-2O7O5148 IA,WLS MM Mi. Soigo Tanaka 1996
2533 Kavasho Coipoialion Suilo 24.O7-12, 24lh IIooi, Wisna CvcIocaiii, 288, IIn. Raja Laul, 5O35O KuaIa Lunpui O3-2691OO66 O3-26928OO2 IA,WLS CI Mi. K. Ochi
2534 Kavasho Lnginooiing Soivicos Sdn ßhd Suilo 24.O7-12, 24lh IIooi, Wisna CvcIocaiii, 288, IIn. Raja Laul, 5O35O KuaIa Lunpui O3-26923921 O3-26912546 WLS CI 35 Mi. K. Soniva
2545 KC Hong Indusliios Sdn ßhd No.653,ßalu 5, Lol No.A5-O7 KuaIa Lunpui Indsl.Iaik, IIn.KoIang Iana 582OO KuaIa Lunpui O3-79815396 O3-798O96O8 IM LL 3O Mi.Chia Khai Hong 1992
2547 KDDI MaIavsia Sdn ßhd Lolloi ßox 125, 16lh IIooi UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O5455 O3-2O7O5466 IA,WLS LL Mi.Toii Havasaka 1992
2564 Kojuiuloiaan LIokliik Suiia (M) Sdn ßhd No.25, IIn. 12/1O Tnn.Kopoiasi IoIis Iasa 1 KuaIa Lunpui O3-6896653 O3-68923O5 SM LL 2O Ms.SN Dovi 1983
2566 Kojuiuloiaan Lnas Sdn ßhd 29, IIn. Movah ßdi.Tun Razak Indsl.Iaik 56OOO KuaIa Lunpui O3-9721523 O3-9721282 SM TL 35 Mi.Shaiudin Ahnad 1976
2567 Kojuiuloiaan Lau dan Loo Sdn ßhd No.22 & 24, IIn.2/148A Tnn.Sg.ßosi Indsl.Iaik 571OO KuaIa Lunpui O3-79838452 O3-79817422 SM MM 17 Mi.Lau Kvan Loon 199O
2569 Kojuiuloiaan IML Sdn ßhd No.19, IIn.Soganlul Alas Soganlul Indsl.Iaik KuaIa Lunpui O3-6265622 O3-62769O8 SM MM 24 Mi.Ov Tin Ioh 1988
2572 Kojuiuloiaan Wang Yuon Sdn ßhd 11, IIn.Tiga off IIn. Chan Sov Lin 552OO KuaIa Lunpui O3-92211O21 O3-92211O39 IM MM 45 Mi.Choong Choo Iooi 1973
258O Konac Sdn ßhd 134, IIn.ßuihanuddin HoIni Tnn.Tun Di.IsnaiI 6OOOO KuaIa Lunpui O3-77295O7 O3-77273726 IM MM 6 Mi.Chin Chan Hong 1978
2594 Konso Coipoialion (M) Sdn ßhd No.6, ßl. 6/2, IIn. Kopong, 52OOO KuaIa Lunpui O3-79588828 O3-79583828 IM CI 21 Mi. Soh Kinn Khai 1974
26O3 Koianlil Indsl.Sdn ßhd Lol 26, IIn.AU 3/1 Anpang UIu KIang KuaIa Lunpui O3-41O7929 O3-41O752O2 SM LL 15 Tuan Hj.Md Hillan Nain 1984
2659 Kinpo-Do (M) Sdn ßhd Suiia KLCC, 2nd IIooi, KuaIa Lunpui Cilv Conlio 5OO88 KuaIa Lunpui O3-3827777 O3-382O266 IA,WLS IS Mi. Tononi Sogava
2668 King's Confoclionoiv Sdn ßhd A25, IIn. Kuang ßuIan Tnn.Kopong 521OO KuaIa Lunpui O3-62723633 O3-62723622 IM IC 6OO Mi.Lin Toik Iin 1993
2673 Kinokunivaßook Sloios (M) Sdn ßhd Lol 4O6-4O8 & 429-43O, IovoI 4 Suiia KLCC, 5OO88 KuaIa Lunpui O3-21648133 O3-21619133 IA,WLS O Mi. KW Tan
2679 Kishinolo Sangvo (M) Sdn ßhd 6lh IIooi, Wisna Conling, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-21624O11 O3-21624O78 IA,WLS CI Mi. Y. Wada 199O
2688 KLIH Iiojocl Managononl Sdn ßhd 11lh IIooi , Wisna KLIH, 126, IIn. ßkl. ßinlang 551OO KuaIa Lunpui O3-2453239 HR 31
27O5 Kolo & Shinsho Tulo SpociaIilios Sdn ßhd Lol C/23117, IIn. 3/32A, off ßalu 6 1/2, IIn. Kopong 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-625O7877 O3-625O7273 WLS ßS 34 Mi. A. Sailo 2OO1
2729 Konishivasu (M) Sdn ßhd Lol 2133, IIn. Lnggang, ßalu 9
Kolun ßaiu, ToIok IangIina Caiang 425OO KuaIa Langal KuaIa Lunpui
O3-3122O351
O3-3122O229
IA Managing Diiocloi
2753 KIMC Wisna KIMC, IIn. Dungun
5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui
O3-2O953388
O3-2O95O971
IA
O
Diiocloi - Iapanoso Iiaclico
2768 KuaIili AIan Sdn ßhd 18lh IIooi Monaia 2 Ialoi Tovois Tanan Dosa Off IaIan KoIang Lana 581OO KuaIa Lunpui O3-798O9199 O3-798O1811 IM LL 2OO Daluk Svod Azni Svod Olhnan 1991
2773 Kujuiuloiaan Lnas Sondiiian ßoihad No.29, IIn. Movah ßdi.Tun Razak Indsl.Iaik 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91721523 O3-91721282 IM TL 42 Mi.Shahaiudin Ahnad 1976
2777 Kun Iackaging Sdn ßhd 2O, IIn.ßK 1/13 ßdi.Kiniaia KuaIa Lunpui O3-5761711 O3-5761272 SM TW 83 Mi.Iohnnv Ihang Soo Chong 1996
2779 Kunagai Cuni Co, LTD LovoI 8, Monaia Chan, 138, IIn. Anpang, 5O45O Anpang KuaIa Lunpui O3-21663211 O3-21672373 WLS CO Mi. T. Takovana 1982
2786 Kuiihaia (M) Sdn ßhd No.16, Lig.1/137C, ßodfoid ßussinoss Iaik, 5 niIos OId KIang Ro 582OO KuaIa Lunpui O3-77822388 O3-77831988 IA,WLS LL Mi. Y. Tsulola 1983
2793 Kvan Choong Lnginooiing (1976) Sdn ßhd 312, IIn. Sg.ßosi 571OO KuaIa Lunpui O3-92215612 O3-92219378 IM CI 42 Mi.Ioo Choo Chan 1976
2797 KYM Indsl. (Ig) Sdn ßhd c/o KYM HoIdings ßhd, No.12, Loiong Modan Tuanku Salu, 5O3OO KuaIa Lunpui O4-2922923 O4-2928382 HR 76
28O2 Kvodo Novs 5lh IIooi, Wisna ßoinana, 28, IIn. 1/65A off IIn. Tun Razak, 5O4OO KuaIa Lunpui O3-2693741O O3-2692636O IA,WLS O Mi.Iunichi Michioka
2823 LalpIas Sdn ßhd Lol 37653, IIn.2/37A SIK Indsl.Iaik, Tnn.ßkl.MaIuii 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62722646 O3-62722652 IM,SM CI 8O Ms.Wong Lai Iing 1991
2827 Lafaigo Roofing Svslons Sdn ßhd Wisna Lafaigo 66, IIn.Anpang 5O45O KuaIa Lunpui O3-2O7OO6OO O3-2O782712 IM CC Mi.Ialiick Loh So San 1974
2844 Land & ConoiaI ßoihad Lol 183O, IIn.Kon Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO IoiIaluhan KIang KuaIa Lunpui O3-62757788 O3-627521O1 IM O 2,OOO Mi.IsnaiI Nik Tail 1964
2846 Landas Nuii Sdn ßhd 332-334, IIn.Midah ßosai Tnn.Midah 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91732OO8 O3-91732OO9 IM CI 35 Ms.Aggio Loo Kvoo Ching 1995
2847 Landasan Sislon (M) Sdn ßhd No.35, LovoI 3, IIn. 1O/116L Kuchai Lnloipionoui Iaik KuaIa Lunpui O3-79835728 O3-79835482 SM LL 1O Y.ßhg Dalo' Di. Svod AlduI Lalif ALSACOII
2849 Langkah ßandingan Sdn ßhd 235 C IaIan ßandai 13 Tanan MoIavali 531OO KuaIa Lunpui O3-41O81235 O3-41O87592 IM LL 1O Sisvazaii AIip 1991
2863 Lasoi Max (M) Sdn ßhd 19-1, IIn. 4/92ß Tnn.Kolona 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-92833OO5 O3-92834O84 SM LL 11 Mi.ßaskaian RajagopaI 199O
2881 Loa Kiafl Indsl.Sdn ßhd No.39, IIn. Conling KoIang 533OO Solapak KuaIa Lunpui O3-4O229228 O3-4O246692 SM TC 8 Ms.MoIodv Koh 1995
2926 Looco Indusliios Sdn ßhd ßodfoid ßusinoss Iaik No 4-5 IaIan 3/137ß, IaIan KoIang Lana 582OO KuaIa Lunpui O3-79819999 O3-79846126 IM LL 3OO ßoh Kuio Choong 199O
2958 Lindo IndusliiaI Casos (M) Sdn ßhd 7lh IIooi, Wisna ßudinan Ioisiaian Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O7892OO O3-2O7893OO IM CI 12O Mi.Svod ßadIi Shah 1988
2988 Loganahii (M) Sdn ßhd Lol IT 8423 IIn. Usaha Lhsan, Indsl.Iaik 521OO KuaIa Lunpui O3-6341128 O3-633229O SM NM 15 Mi.SlanIov Oh 1992
3OO3 LTL Indsl.Sdn ßhd 22-A, IIn.Soganlul ßavah Soganlul 512OO KuaIa Lunpui KuaIa Lunpui O3-62521976 O3-62521978 IM CI 1O Mi.TT Looi 199O
3O45 Magai Cuni Co. Lld M'sia ßianch LovoI 8, Monaia Chan
138, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui
O3-21663211
O3-21672373
IA ConoiaI Managoi
3O88 MaIavan Sugai Manufacluiing Co. ßhd. 18lh IIooi, Wisna Ioinoh 38, IIn.SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-21424388 O3-21421677 IA
O
Diiocloi
3O91 MaIavan Zips Sdn ßhd No.5, IIn. Tonlaga SD 5/2, ßdi. Sii Danansaia, 522OO KuaIa Lunpui O3-6272458O O3-62724589 WLS IM Mi. Iason Lin
3O93 MaIavsia & Nippon Insuians ßHd Suilo 25.O1-25.O4,LovoI 25,
Monaia Cililank, 165, IIn. Anpang 5O45O KuaIa Lunpui
O3-21638133
O3-2163O755
IA,WLS
O
Diiocloi, SpociaI Iunclions
3O97 MaIavsia Lxpoil Ciodil Insuianco ßoihad LovoI 17 ßangunan ßank Induslii ßandai WavNo 1O16 IaIan SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-2691O677 O3-2691O353 IM ßank 58 Mohd Nooidin Allas 1977
3O99 MaIavsia Hova Lons Sdn ßhd No.6, IIn. 7/32A off 6 1/2niIos, IIn. Kopong, 52OOO KuaIa Lunpui O3-62588977 O3-6258759O WLS IS Mi.Khoo ßoon Lng
31O5 MaIavsia Iackaging Indusliv ßhd 6/2 MiIos, Lol 3, IIn.Kuchai Lana Sinpang SaIak Soulh ßaiu 582OO KuaIa Lunpui O3-79831877 O3-79813198 IM,IA,WLS O 235 Ms.Tav 1975
31O6 MaIavsia Rava CoidiaI Indsl.(M) Sdn ßhd No.14,IIn.3OL/146 Dosa Tasok Sg.ßosi KuaIa Lunpui O3-9O5968O4 O3-9O5968O4 SM IC 6 Mi.Shaiudin Yasin
31O9 MaIavsia Shipvaid and Lnginooiing Sdn ßhd LovoI 21, Monaia Davaluni IIn.SuIlan Hishannudin 5OO5O KuaIa Lunpui O3-2273O266 O3-22738916 IM IM 1,589 Mi.Looi Wan Ching 1973
3111 MaIavsia Tiansfoinoi Manufacluiing Sdn ßhd Lol No.22, IIn. AU 3/1 542OO UIu KIang KuaIa Lunpui O3-41O76233 O3-41O7111O IM LL 25O Mi.Azhai AIias 1977
3112 MaIavsia-Indusliv Dol-Con Sdn ßhd 8-2 IaIan 9/125D Tanan Dosa IolaIing 571OO KuaIa Lunpui O3-9O583718 O3-9O58O933 IM LL 8 I C Lin 1977
312O MaIavsian Haivosl Sdn ßhd Suilo 14O.O2, 14lh IIooi Monaia Kock Song, 2O3, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO ßkl. ßinlang KuaIa Lunpui O3-21411778 O3-21413778 WLS CO Mi. T. Takozava 1983
3121 MaIavsian IndusliiaI DovoIopnonl Iinanco ßoihad (MIDI) 195A IaIan Tun Razak 5O4OO KuaIa Lunpui O3-21611166 O3-21615973 IM ßank 213 Oh Soong Koah 196O
3122 MaIavsian IndusliiaI Lslalo ßhd (MILL) ßangunan MILL No 3 IaIan 31/1OA Tanan Ioiindusliian IKS Mukin ßalu 681OO KuaIa Lunpui O3-61862616 O3-61862O68 IM LL 1OO Azni ßin Thanlv Chik 1964
3152 Mandaiin OiionlaI
KuaIa Lunpui Cilv Conlio 5OO88 KuaIa Lunpui
O3-38O67O8
O3-38O8833
IA
O
Managing Diiocloi
3154 Manovloch -ßoIIo Sdn ßhd AL -196, IIn.WoIfaio Kg.ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh KuaIa Lunpui O3-62759498 O3-327595O7 IM CI 26 Mi.IauI Kooinoi 1988
317O Maiuloni Coipoialion (KuaIa Lunpui ßianch), 5lh IIooi, UßN Tovoi, No.1O, IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O781688 O3-2O781661 IA,WLS O Mi. Manalu Havashilaia 1962
3175 Maiuni Hainoss (M) Sdn ßhd 3O23-3O34, 3id IIooi, ßIock C, Rosouico Conlio, 33, IIn. Soganlul Alas, 512OO KuaIa Lunpui O3-62571611 O3-6257161O IA,WLS LL Mi.Kosoi Moji 199O
3197 Masloi MaloiiaIs Manufacluiing Sdn ßhd Lol 1826, IIn.ßaIakong ßkl.ßoIinling 43OOO ßaIakong KuaIa Lunpui O3-89613798 O3-89622449 IM,SM CI 2O Mis.Nooi Zakivvah Alu ßakai 199O
32OO Masloi Soals Sdn ßhd Lol 3972, 6/2 MiIos IIn.Ipoh 681OO KuaIa Lunpui O3-6257697O O3-62578922 IM IM 11 Mi.Ioo Yal Khov 1985
3213 Malshina Iava (M) Sdn ßhd Lol A-29, off IIn. ßalu Cavos -KM 13 MARA SnaII Indsl.ConpIox KuaIa Lunpui O3-4625255 O3-4625256 SM MM 8 Mi.Mal Sidok Mal Hussain 1993
3268 MCH IoodIndsl.Sdn ßhd 372, IIn.2O Lhsan Iava Indsl.Iaik Kopong KuaIa Lunpui O3-62777296 O3-62777297 SM IC 6 Ms.Angio Ng.Ching Iung
3272 MCM Ioolvoai (M) Sdn ßhd 26-2, IIn. 1/116ß off IIn. Kuchai Lana Sii Dosa Lnliopionouis Iaik KuaIa Lunpui O3-78O2O22 O3-7817766 SM O 19 Ms.Yunioco M.W Loong 1998
3273 MCM Manufacluiing (M) Sdn ßhd 26-2, IIn. 1/116ß off IIn. Kuchai Lana Sii Dosa Lnliopionouis Iaik KuaIa Lunpui O3-78O2O22 O3-7817766 SM O 3O Mi.Loong Moo Wah 2OOO
3293 Modia Signs Sdn ßhd Lol 45, IIn. Lhsan Ulana Tnn.Lhsan Indsl. Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62753637 O3-62753536 IM LL 6O Mi.Wong Kong Yuon 1975
3354 Moiu LIocliic Sdn ßhd 26-3 Modan Solia 2 IIaza Danansaia ßukil Danansaia 5O49O KuaIa Lunpui O3-2O959222 O3-2O9216O7 IM LL 6 Chok Wai Kin 1994
34OO Micionac Lnginooiing & Tiaining Sdn ßhd No.23, IIn. 9/188ß Dosa Tun Razak Choias KuaIa Lunpui O3-91714217 O3-91722216 SM MM Mi Szo Hoong Choong
3418 Minonol Coipoialion Sdn ßhd No 18 IaIan Avan Hijau Tanan OUC 582OO KuaIa Lunpui O3-79877881 O3-798O3991 IM LL 5 KoIvin Tan 1993
3419 Ming & Conpanv Lol 47, Soclion 92 IIn.Chan Sov Lin 552OO KuaIa Lunpui O3-26983996 O3-269345O8 IM TW 12 Mi.IhiIip Chan 1946
3435 Misulishi Coipoialion LovoI 33, Tovoi 2, Iolionas Tvin Tovois, KuaIa Lunpui Cilv Conlio 5OO88 KuaIa Lunpui O3-21625188 O3-21631811 IA,WLS O Mi. Shigonolu Nishida
344O Milsulishi MaloiiaIs Coip.S.L.A Rog.Off Lolloi ßox 12O, 1Olh IIooi
UßN Tovoi, IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O7O3O76
O3-2O7O388O
IA ConoiaI Managoi
3441 Milsulishi MaloiiaIs Coipoialion 1Olh IIooi, UßN Tovoi, Lolloi ßox 12O, IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O3O76 O3-2O7O388O WLS O Mi. Y.Tanaka
3442 Milsulishi Molois Coipoialion Suilo No.14.5, LovoI 14, Monaia IMC, No.8, IIn. IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O78O25O O3-2O78O2O6 IA,WLS O Mi. K. Asai 1983
3444 Milsui & Co., LTD 5lh IIooi, Rogonl Offico ßIock, 16O, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-21418O99 O3-21423644 IA,WLS O Mi. Roichi Iinkava
3445 Milsui & Co., Managononl Soivicos Sdn ßhd Suilo 4.O2, 4lh IIooi, Rogonl Offico ßIock, 16O, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-21419295 O3-21418O99 IA,WLS O Mi. Ravindoi SoIva 1988
3446 Milsui Consliuclion Co., LTD No.6OA, IIn. ßuihanuddin HoIni, Tnn. Tun Di. IsnaiI, 6OOOO KuaIa Lunpui O3-77294717 O3-77274227 WLS CO Mi. H. Sonla
3452 Milsui Sunilono Insuianco (M) Sdn ßhd LovoI 21, 22 & 23, Monaia WoId, No.76, IIn. Raja ChuIan, 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O5O8228 O3-2O7O1454 IA,WLS O 311 Mi. Chin Kong Mong 1979
3456 Milsunaka Machinoiv Sdn ßhd No.3,IIn.Lnas SD5/1A ßdi.Sii Danansaia KuaIa Lunpui O3-62732148 O3-62763148 SM MM 1O Mi.Tan Yun Yu
3463 Mizuho Coipoialo ßank, LTD ( LAßUAN ßRANCH) KuaIa Lunpui Maikoling Offico LovoI 34, Monaia Maxis, KLCC, 5OO88 KuaIa Lunpui O3-2O7O688O O3-2O7O687O IA,WLS O Mi. N. Nishikava
3512 MR Iiinl Sdn ßhd Ciound IIooi Wisna NSR 2 IIn. 1/57A 512OO KuaIa Lunpui O3-4O421855 SM TW 63 Mi.Hadi Aziz 1987
3518 M'sia Vo- Tsin Manufacluiing Conpanv ßoihad Lol 1O669 IIn.Kuchai Lana 582OO KuaIa Lunpui O3-79831242 O3-79831688 IM IC 53 Mi.A.Sanad Ianlan 1965
3524 MST Indsl.Svslon Sdn ßhd Lol 54/1, Soclion 92A ßalu 3/2, IIn.Sg.ßosi 571OO KuaIa Lunpui O3-798O3258 O3-798O3253 IM O 4O Mi.Too Too Mong 1985
3525 MTI DovoIopnonl Sdn ßhd 165, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-21611111 O3-21611122 IA,WLS O Mi. Hova Yoshihisa
3531 Mudahjula Indusliios Sdn ßhd 3A IaIan ToIavi Lina ßangsai ßaiu 591OO KuaIa Lunpui O3-22841O19 O3-22842339 IM LL 27 IauIino Wong Y W 1972
3549 Muiala Tiading (M) Sdn ßhd Suilo 1512, IIaza IongkaIan, ßl.3, IIn. Ipoh, 512OO KuaIa Lunpui O3-4O425227 O3-4O438O18 IA,WLS O Mi. K. Uoda 199O
3551 Muini ßakoiv Lquipnonl Sdn ßhd No 293 IaIan Mahkola Tanan MaIuii 551OO Choias KuaIa Lunpui O3-9284O945 O3-928426O6 IM LL 37 Ung Chin Shou 1973
3565 Mvaisaku Sdn ßhd No.28 & 28-1, IIn.2/131A Iiojok Iava Indsl.paik off IIn. KIang Lana 58OOO KuaIa Lunpui O3-77856O69 O3-77856295 IM TC 7 Mi. Mohd DaiuI Yusiinan 1989
3573 N.I Touis Sdn ßhd Lol ß-7, ßIock ß, Mozzanio IIooi, KL IIaza, 179, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-21414855 O3-2142O931 IA,WLS O Mi. R. Colo
358O Nagai ChonicaI IndusliiaI 126 IaIan Sungai ßosi 571OO KuaIa Lunpui O3-3715648 O3-922253O3 IM LL 5 Kuok Mong Khion 1974
3582 Nagaso (M) Sdn ßhd Suilo 16.O1, LovoI 16 Monaia ICß, MidvaIIov Cilv, Lingkaian Svod Iulia, 592OO KuaIa Lunpui O3-22832366 O3-22822933 IA,WLS CI Mi. Hiioshi Minai 1981
3586 Nagova Infoinalion Offico Lol 12O3, 12lh IIooi, Wisna HLA, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21486O17 O3-21418863 IA,WLS O Mi. AK Than
3588 Nailo Asia Sdn ßhd 2ß, IIn. 3/32A, off ßalu 6 1/2, IIn. Kopong, 521OO KuaIa Lunpui O3-62589599 O3-62533412 WLS ßS Mi. T. Shinoda 1997
3597 Nakano Consliuclion Sdn ßhd ßIock ß, 15-4-1 & 2, Mogan Coipoialo Iaik, IIn. 1/125L, Tnn. Dosa IolaIing, 571OO KuaIa Lunpui O3-9O596977 O3-9O596277 IA,WLS CO Mi. Soh Tsan San
3611 Naiisia Sdn ßhd No.2-1, IIn. 3/137ß ßalu 5, IIn.KoIang Lana 58OOO KuaIa Lunpui O3-798O9929 O3-798O5515 IM IC 29 Mi.Loo Iong Who 1998
3619 Nalion-Toch Sdn ßhd Lol 16556 IaIan 2O Tanan Koncana Choias 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-428O6636 O3-428O5595 IM LL 6O Yoo Iong Iin 1988
363O NCK AIuniniun Lxliusion Sdn ßhd Lol 46A, Ciound IIooi Wisna NCK 2, 3/2 MiIos, IIn.Sg.ßosi 571OO KuaIa Lunpui O3-79838922 O3-798O9131 IM ßS 62 Mi.Maizuki Iliahin 1985
3636 NLC MaIavsia Sdn ßhd 33id IIooi,Monaia TA Ono, 22, IIn. I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-21641199 O3-21641468 IA,WLS LL Mi. Kazuhiko Mivavaki
3645 Nolpailnois Sdn ßhd Suilo L-13-O3, 2, IIn. 1/7OC IIaza Mounl Kiaia 5O48O KuaIa Lunpui O3-62O311O1 O3-62O311O8 SM LL 5 Mi.Ioh Yo Hual 2OO1
3655 Novlionics (M) Sdn ßhd No.3, IIn. 6/37A Tnn.ßukil MaIuii Indsl.Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-6275O743 O3-6275O627 IM LL 5O Mdn.Soo Iau Chin 1988
3664 NCK-Spaik IIug CO., LTD 3id IIooi, MUI IIaza, IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-21487O64 O3-21414457 WLS MM Mi. K. Malsuda
3677 Nichinon Coipoialion Suilo 19.O7, LovoI 19, Monaia Cililank, 165, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-21637855 O3-2161/855 IA,WLS CI Mi. S. Takai
368O Nicolia Ians & ßIovois Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 33, IIn.5/32A Kopong IndsliiaI Aioa 52OOO Kopong KuaIa Lunpui O3-6257336 O3-62579337 IM LL 6O Mi.Coiiv Loo 1999
3684 Nihon Donkoi (M) Sdn ßhd 73 & 75, IIn. 3/76D, 551OO Dosa Iandan KuaIa Lunpui O3-92878671 O3-9287867O IA,WLS IS Mi. K. Alo
3685 Nihon Koizai Shinlun,INC KL ßuioau Monaia Dion, #16-O5, 27,IIn.SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O267363 O3-2O267354 IA
O
ßuioau Chiof
37O7 Nippon Kaiji Konloi (M) Sdn ßhd 9lh IIooi, ßgn. Yoo Song, 15, IIn. Raja ChuIan, 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O7O2733 O3-2O7O3868 IA,WLS CI Mi. Alu Sanah Ahanad 1973
37O8 Nippon Kaiji Kvokai CIassificalion of Ships ßhd Suilo 25.5, 25lh fIooi, Monaia IMC, 8, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O317833 O3-2O317177 IA,WLS TL Mi. T. Soki
3711 Nippon OiI LxpIoialion (M).,LTD LovoI 35, Iolionas Tvin Tovoi, KuaIa Lunpui Cilv Conlio 5OO88 KuaIa Lunpui O3-21683838 O3-2O78768O IA,WLS CI Mi. Konichi Hoii 1987
3716 Nippon SlooI Tiading (M) Sdn ßhd MaiI ßox No.38, Suilo 3.2, LovoI 5, Monaia Dalo45, IIn. Tun IsnaiI, 5O48O KuaIa Lunpui O3-26934877 O3-26917271 WLS ßS Mi. Haiiv Lin MI
3717 Nippon Tians Luio WoiIdvido (M) Sdn ßhd Lol 17-18, Son Siong Waiohouso, IIn. SoIvaduiai off 3id. MiIo, IIn. Ipoh, 512OO KuaIa Lunpui O3-4O45567O O3-4O42O8O2 WLS O Mi. Takashi Savada
3719 Nipponkoa Insuianco Co. LTD c/o Lonpac Insuianco ßhd 'NIIIONKOA DIVI
7lh IIooi, ßangunan IulIic ßank, No.6,IIn.S.S 5OOOO KuaIa Lunpui
O3-2O7OO455
O3-2715O695
IA
O
Sonioi Diiocloi
3722 Nishinalsu Consliuclion Co.,LTD No.35-2, LovoI 35, Monaia Iiino, No.3O, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-214499O1 O3-2145O227 IA,WLS CO Mi. A. Ola
3726 Nissan Consliuclion (M) Sdn ßhd Suilo 25-3, 25lh IIooi, ßangunan MAS, 3 IIn. SuIlan SuIainan, 5O25O KuaIa Lunpui O3-216332O2 O3-216332O5 WLS CO Mi. T. Nailo 1981
3728 Nissav Dova ConoiaI Insuianco Co., LTD c/o RHß Insuianco ßhd, LovoI 8, Tovoi 1, RHß Conlio, IIn. Tun Razak 5O4OO KuaIa Lunpui O3-92812753 O3-92812724 WLS O Ms. Angio Ang
3729 Nissoi (M) Sdn ßhd Lol OOO2, Ciound IIooi, ßIock A, Rosouicos CoRosouico Conlio, 33, IIn. Soganlul Alas, 512OO KuaIa Lunpui O3-62517213 O3-625172O6 IA,WLS O Mi. Y. Tada
373O Nissoi Sangvo IIC (M) Sdn ßhd Lolloi ßox No. 183, 33id IIooi
UßN Tovoi,1O, IIn. I.RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O7888OO
O3-2O786968
IA Managing Diiocloi
3731 Nissho Ivai Coipoialion,KL ßianch LovoI 12, Monaia IMC
8, IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O319989
O3-2O32112O
IA,WLS ConoiaI Managoi
3743 NKK Coipoialion, MaIavsia Rop. Off Unil C-13A-5, ßIock C, Mogan IhiIoo Avonuo
12, IIn. Yap Kvan Song 5O45O KuaIa Lunpui
O3-21646618
O3-O321646695
IA ConoiaI Managoi
3744 NKK InloinalionaI (M) Sdn ßhd C-13A-5, ßIk. C, Mogan IhiIoo Avonuo, 12, IIn. Yap Kvan Song 5O45O KuaIa Lunpui O3-21662121 O3-21662525 IA,WLS ßS Mi. Tsulonu Aiai 1992
3748 NNA (M) Sdn ßhd 22.4, 22nd IIooi
Monaia Shahzan Insas, 3O,IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2143253O
O3-21432531
IA
O
Ldiloi in Chiof
3753 Nonuia Advisoiv Soivicos (M) Sdn ßhd Suilo No.16.3, LovoI 16, Monaia IMC,Lolloi ßox8, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O766811O O3-2O76888 IA,WLS O Mi. Takashi Sugii
3754 Nonuia Tiading Co., LTD 7C, 7lh IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O26573O O3-2O262317 IA,WLS CI Mi. H. Kunagai
3794 NTN ßoaiing - MaIavsia Sdn ßhd Lol No.764C, 4 1/2 niIos, IIn. KoIang Lana, 58OOO KuaIa Lunpui O3-79817931 O3-79814678 WLS IS Mi. N. Masunolo
3795 NTT Dala Coipoialion, M'sia ßianch Lolloi ßox No.94, 27lh IIooi
UßN Tovoi , 1O IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O64112
O3-2O64118
IA
O
Assl.ConoiaI Managoi
3813 Olavashi Coipoialion Suilo 1O.6, LovoI 1Olh IIooi, Monaia Cioal Lasloin, 3O3 IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-42526688 O3-4252886O IA,WLS CO Mi. Loo Aik Song
3819 ODVD Manufacluioi Sdn ßhd 2OO, IIn.1 Lnsan Iava Indsl.Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui SM LL 32 Ms.Tiis Tan 1996
3828 Ohgilani Kogvo (M) Sdn ßhd Suilo 4.5ß, 4lh IIooi , Monaia Aik Hua, Changkal Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O786988 O3-2O786989 WLS CI Mi. Yulaka Yoshizava 1991
3831 Ohsuki Soiko (M) Sdn ßhd No.2O, IIn. 3/57ß, Tnn. Soganlul, 512OO Soganlul KuaIa Lunpui O3-62535134 O3-62535136 WLS IS Mi. Tolsu Nakanuia
3836 Okachi (M) Sdn ßhd Suilo 51A & ß,51sl IIooi, Lnpiio Tovoi, 5O4OO KuaIa Lunpui O3-21644633 O3-216446O1/2 WLS O Mi. Chai Chi Kong
3841 Okuia - Shoji (M) Sdn ßhd Suilo 9-3A, LovoI 9, Wisna UOA2, 21, IIn. Iinang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-21613922 O3-2161361O WLS ßS Mi. Slovon Ng CH
387O OplicaI Modia Sdn ßhd Lol 23434, IIn.I8 off IIn.Rojang, Soksvon 1O Wangsa Maju KuaIa Lunpui O3-41421882 O3-41432881 SM LL 13 Mi.Naziin Choong AlduIIah 1997
3871 Opliquo Iaiis Miki (M) Sdn ßhd S22, 2nd IIooi, Lol 1O Shopping Conlio, 5O, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21441234 O3-21441235 IA,WLS IS Mi. Mikio Ikonalsu
3875 Oiox TiavoI & Touis Sdn ßhd Lolloi ßox No.115, 3id IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7OO928 O3-2O728473 IA,WLS O Mi. Hussoin AlduI Wahap 198O
39O1 Oiisofl Svslons (M) Sdn ßhd No.46-2, IIn. 1/76D Dosa Iandan KuaIa Lunpui O3-98545O7 O3-9852739 SM LL 2O Mi.WiIIian Tan 199O
39O4 ORIX Aulo Loasing M'sia Sdn ßhd (OAL) No.16-1, IIn. 6/91, Tnn. ShanoIin Ioikasa: 561OO KuaIa Lunpui O3-92824293 O3-92OO7122 WLS O
39O5 ORIX CapilaI M'sia Sdn ßhd (OCaM) 12h IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O774 KuaIa Lunpui O3-2O597OOO O3-21485713 WLS O Mi. Masafuni Aovana
39O6 ORIX Cai RonlaIs Sdn ßhd (OCR) No.16-1, IIn. 6/91, Tnn. ShanoIin Ioikasa: 561OO KuaIa Lunpui O3-92824293 O3-92OO7122 WLS O
39O7 ORIX Ciodil M'Sia Sdn ßhd (OCiM) 12h IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O774 KuaIa Lunpui O3-2O597OOO O3-21485713 WLS O Mi. Masafuni Aovana
39O8 ORIX Iacloiing M'sia Sdn ßhd (OIaM) 12h IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O774 KuaIa Lunpui O3-2O597OOO O3-21485713 WLS O Mi. Masafuni Aovana
39O9 ORIX IIool Managononl Sdn ßhd (OIlM) No.16-1, IIn. 6/91, Tnn. ShanoIin Ioikasa: 561OO KuaIa Lunpui O3-92824293 O3-92OO7122 WLS O
391O ORIX Insuianco Agoncios Sdn ßhd (OIA) 12h IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O774 KuaIa Lunpui O3-2O597OOO O3-21455234 WLS O Mi. Masafuni Aovana
3911 Oiix Loasing MaIavsia ßoihad 14lh IIooi, Monaia Iionol
IIn.SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-21418355
O3-21487344
IA
O
CLO
3912 ORIX Loasing M'sia ßhd (OLM) 12lh IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O774 KuaIa Lunpui O3-2O597OOO O3-21485713 WLS O Mi. Masafuni Aovana
3914 ORIX Risk Managononl Sdn ßhd (ORiM) 12h IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O774 KuaIa Lunpui O3-2O597OOO O3-21455234 WLS O Mi. Masafuni Aovana
3928 Ovoisoas Couiioi Soivicos (M) Sdn ßhd 1sl IIooi, Wisna Yap Ka, 48O, IIn. Ipoh, 512OO KuaIa Lunpui O3-4O438379 O3-4O439O66 WLS O Mi. ChaiIos Yoak
393O Ovoisoas Infoinalion Soivicos Sdn ßhd No.2, IIn. Tanjong Sopal 1, ßkl. Sopuloh, 58OOO KuaIa Lunpui O3-22744533 O3-22741292 IA,WLS TW Mi. Osanu Sunida
3932 Ovoisoas VocalionaI Tiaining Associalion,M'sia Rop Off Suilo 16.O1,Wisna CvcIocaiii No.288, IIn. Raja Laul 5O35O KuaIa Lunpui O3-26973633 O3-26979633 IA
O
Chiof Ropiosonlalivo
3947 Iacific ConsuIlanls InloinalionaI 14O3, 14lh IIooi, Wisna Cosvav, 88, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21484124 O3-21485975 WLS O Mi. M. Taga
3964 IaIaco ChonicaI Co.,Lld KL RogionaI Off LO.O2, IIaza 138,
138, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui
O3-27322217
O3-27322218
IA ßussinoss DovoIopnonl Managoi
3974 Ian AsoI ChonicaI (M) Sdn ßhd 24, IIn. 7/23A Tnn.Danau. Kola 533OO KuaIa Lunpui O3-41492OO1 O3-41492O27 SM CI 1O Mi.Lan Ioo Ioh 1979
3984 Ian Iacific HoloI (THL) IIn. Iulia, I.O. ßox 11468, 5O746 KuaIa Lunpui O3-4O425555 O3-4O438717 WLS O Mi. IauI Li
3994 Ianoion Sdn ßhd 19A Tanan Cilv Off IaIan Kuching 512OO KuaIa Lunpui O3-62515916 O3-62515915 IM LL 25 S Nava 1999
4O49 Ionhon (M) Sdn ßhd Lol D/23117 IIn.3/32A off ßalu 61/2 52OOO KuaIa Lunpui O3-62515867 O3-62574228 SM MM 45 Mi.Iaspoi Liov
4O77 Ioicolakan NasionaI MaIavsia IIn.Chan Sov Lin 5O554 KuaIa Lunpui O3-92212O22 O3-9222O69O IM TW 985 Mi.Ald.Chani Shaiiff 1993
4O79 Ioicolakan Osacai Sdn ßhd Lol 37659, No.11 IIn. 4/37A Tnn.ßkl.MaIuii Indsl.Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62761474 O3-62741899 IM,SM TW 1OO Mi.Lov Ko Chin 198O
4O82 IoiosscoI Sdn ßhd No.5, IIn. 8/91 Tnn.ShanoIin Ioikasa 561OO Choias KuaIa Lunpui O3-98558OO O3-9855499 IM IC 41 Mi.Ihang Wai Hoong 1984
41O7 Ioinoc Coipoialion ßhd Lol 1O26, IIn. Lnggang, Anpang /UIu KoIang Indsl. Iaik, 542OO KuaIa Lunpui O3-4256O188 O3-42577659 IA,WLS LL Mi. Takoshi Tokunaga
411O Ioiniagaan Soilajadi No.354 & 355, IIn.18 Lhsan Iava Indsl.Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-6275728O O3-627412O8 IM CI 35 Mdn.Lai Moi Yoko 1988
4129 Ioiusahaan Sadui Tinah MaIavsia (ILRSTIMA) ßhd Suilo 7.5, LovoI 7, Monaia WoId, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O7O2793 O3-2O324552 WLS CI Mi. Talsuo Olonuia
4156 Ihoonix Iai Lasl Sdn ßhd No.37625, IIn. 2/37A Tnn. ßkl.MaIuii Kopong KuaIa Lunpui O3-62768266 O3-62769266O3 SM TL Mi.Loo Yoon Voon
4164 Iionooi Conciolo (M) Sdn ßhd Lol 119. IIn. 3/89ß off IIn. Sg. ßosi, 571OO Sg.ßosi KuaIa Lunpui O3-74918866 O3-749136O4 IM CC 2OO Mi. Vicloi Loong Iook Long 1991
4195 INß Nonuia Iafco Managononl Sdn ßhd 23id IIooi, Tovoi ßIock
INß ßuiIding, 2O1-A, IIn. Tun Razak 5O4OO KuaIa Lunpui
O3-21636OO5
O3-2O5O5232
IA,WLS
O
Diiocloi
42O9 IoIvfoan Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 9489, Mkn. ßalu ßalu 6, IIn. Kopong KuaIa Lunpui O3-62512288 O3-62519988 SM CI 33 Ms. KY Thon 1991
4219 IoIvpIaslic Asia Iacific Sdn ßhd 5O-5-13A, 5lh IIooi, Wisna UOA Danansaia
5O, IIn.Dungun 5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui
O3-27332599
O3-27332566
IA Managing Diiocloi
4224 IoIvlion Rosouicos Sdn ßhd C-3, Lnliopiiso 2 TochnoIogv Iaik MaIavsia ßkl.IaIiI KuaIa Lunpui O3-89963328 O3-8996O123 SM LL 9 Mi.Coh Ioh Hoon 1991
4261 Iiocision Aulo Manufacluiois Sdn ßhd No 64-66 IaIan 2/1Oß Spiing Ciosl IndusliiaI Iaik 681OO KuaIa Lunpui O3-6187618O O3-61876185 IM LL 15 Lsnond Chov 1999
4272 Iionioi Luliicanls (MaIavsia) Sdn ßhd 25lh. IIooi Monaia ßousload 69 IaIan Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21417O11 O3-21489663 IM LL 168 Tan Hook Song
4276 Iioss MolaI ßoihad Lol 6464 ßalu 5/4 IIn.Kapai, Sononla 421OO KIang KuaIa Lunpui O3-7982O2O1 O3-79828322 IM ßS 32O Mi.Khik Lap Iun 1986
4281 Iiosligious Discovoiv Sdn ßhd 44, IIn.1/27I KLSC 533OO Wangsa Maju KuaIa Lunpui O3-41497OO6 O3-41496945 SM LL 53 Mi.Azan Aiiffin MazIan 1994
4284 Iiicovaloihouso Coopois 11lh IIooi, Wisna Sino Dailv
IIn.Raja Laul 5O35O KuaIa Lunpui
O3-26931O77
O3-2693O997
IA
O
Managing Diiocloi
4292 Iiinoloch (M) Sdn ßhd 275A, IIn. ßandai 11, Tnn. MoIavali, 531OO KuaIa Lunpui O3-41O77224 O3-41O76999 IA,WLS CI Mi.Haiuo Kaniva 199O
4293 IiinuIa Managononl Soivicos Sdn ßhd 29-1A 1sl IIooi IaIan Ioidana 4/5 Iandan Ioidana 53OOO KuaIa Lunpui O3-92OO9651 O3-92OO9652 IM LL 7 Di S A AnaIdass IiIIai 1999
43O9 Iioducls Manufacluiing Sdn ßhd Lol 31-A1, IIn. 5/32A Indsl.Aioa 6/2 MiIo IIn. Kopong 52OOO KuaIa Lunpui O3-62528298 O3-62574O11 IM CI 1OO Mi.Ioloi Tan 1975
4333 ISN Iioducls Sdn ßhd No.77-77A, IIn.17 Dosa Iava 521OO KuaIa Lunpui O3-6361799 O3-63419OO SM TW 5O Mi.Ang Lian Hock 198O
434O IUC Ioundoi (MSC) ßoihad Lol C1- C2 Inculaloi 1 ToknoIogv Iaik MaIavsia 57OOO ßukil IaIiI KuaIa Lunpui O3-89966933 O3-89966988 IM LL 6O Loo Iook Lin 1979
4353 Iuspajava AIuniniun Sdn ßhd No.18 ßK 1/13 ßdi.Kiniaia Indsl.Iaik 582OO KuaIa Lunpui O3-5757777 O3-5756666 SM ßS 25 Ms.Slophanio Iong 1974
4363 O.I.C Tiading Sdn ßhd 2O, IIn.Cangsa SD5/3C Sii Danansaia Indsl.Iaik 522OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62758452 O3-62721654 IM MM 19 Mi.Ooi Chin Hoo 1993
4384 Ouosl Loaining Sdn ßhd 9-5, IIn.8/146 ßdi.Tasik SoIalan 57OOO KuaIa Lunpui O3-9O596218 O3-9O596248 SM O 5 Mi.Loong Kvok Hong 1993
4395 RAH HoIdings Sdn ßhd 28 , 4lh IIooi IIn.ßangsai Ulana Salu 59OOO KuaIa Lunpui O3-22821692 O3-22821751 IM LL 9 Mi.Alu Hassan Mohd.Rashid 198O
4396 Rahin & Co. RoaI Lslalo Agonls Sdn ßhd Wisna Iavanila,64, IIn. Raja Muda AlduI Aziz
5O3OO KuaIa Lunpui
O3-26919922
O3-2691OO96
IA
O
Managoi - Iapanoso Dosk
4397 Rakuon CoIf & Loisuio Sdn ßhd Unil ß-9-15, Mogan IhiIIoo Avonuo
No.12, IIn.Yap Kvan Song 5O45O KuaIa Lunpui
O3-27111O9O
O3-27111O94
IA
O
Managing Diiocloi
44O1 RanIv Iood Iiocossing Sdn ßhd Lol 35, Ioisiaian Movah ßdi.Tun Razak Indsl.Iaik 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91726617 IM IC 1OO Mi.Sanizan Saion 1984
4418 RßN Svslons Sdn ßhd No.8, IIn.34/1OA IKS Indsl.Iaik 681OO Mkn.ßalu KuaIa Lunpui O3-6854O33 O3-6854O5O SM MM 8 Ms. Tan Shan Yong 1985
4421 Roadv Mixod Conciolo MaIavsia Sdn ßhd Lol 28, IIn.Lina ßaIai RMCM 552OO KuaIa Lunpui O3-92213O44 O3-92213541 IM CC 139 Mi.Onai IaIiI San 1974
4438 Ronil Indusliios (M) Sdn ßhd 15-1, IIn.12/144A KuaIa Lunpui O3-91O13962 O3-91O145O5 SM LL 3 Mi.Chang Wah Yav
4439 Ronaissanco KuaIa Lunpui HoloI Coinoi of IIn. SuIlan IsnaiI and IIn.Anpang
5O45O KuaIa Lunpui
O3-21622233
O3-21631122
IA
O
Accl.Diiocloi
4447 Roslauianl Sunloiv KuaIa Lunpui Lol 2O, Aicado Wosl Main Lollv, HoloI Muliaia KuaIa Lunpui, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21426O61 O3-21426O63 IA,WLS IC Ms. Mavuni Uonuia
4453 RI Connunicalion (M) Sdn ßhd No.15, IIn.1/57A IIn. Ipoh (off 3id niIo) 512OO KuaIa Lunpui O3-4O433657 O3-4O432193 IM LL 14 Mi.KanaIindio Wan Roz 1986
4458 RHß ßank ßhd LovoI 8, Tovoi Thioo, RHß Conlio, 426, IIn. Tun AlduI Razak, 5O4OO KuaIa Lunpui O3-21426O61 O3-21426O63 IA,WLS O Mi.Masavoshi Inanuia
4459 RHß Sakuia Moichanl ßankois ßhd LovoI 13, Tovoi 3, RHß Conlio, IIn. Tun Razak 5O4OO KuaIa Lunpui O3-92873888 O3-92873399 WLS O Mi. Cooigo RaliIaI
4499 RonovoII (M) Sdn lHd No.17, IIn. 5/1O8C Tnn.Sg.ßosi 571OO KuaIa Lunpui O3-79817663 O3-79814988 IM ßS 3O Mi.Wong Iah Chvo 199O
45O8 RovaI SoIangoi InloinalionaI Sdn ßhd No.4, IIn.Usahavan Lnan Solapak Iava 532OO KuaIa Lunpui O3-41456OOO O3-4O223OOO IM O 1,OOO Mi.Iosoph Tan 1969
45O9 RovaI SoIangoi Maikoling Sdn ßhd IIn. Usahavan Lnan 532OO Solapak Iava KuaIa Lunpui O3-4O221OOO O3-4O223OOO IA
O
Diiocloi
4522 Rvohanz (M) Sdn ßhd TH-NSTC Sdn ßhd Lol 3611, Lnslok Sci-Toch Cilv 7176O KuaIa Lunpui O6-7916888 O6-7915888 SM CC 21 Mi.IaizuI ßahiain Mal Muni 1999
4535 S.L Iiinling (M) Sdn ßhd 31A, IIn. L1/3, Tnn. Lhsan Indsl. Iaik, 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62766366 O3-62742O23 IM,WLS LL Mi. Daiiick Yong 1995
4564 Sagava Lxpioss Co.LTD Suilo 18.2, LovoI 18 Monaia Conosis, 33, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2713OO35 O3-2713OO37 IA,WLS Mi. K. Kodana
4571 Saivakava (M) Sdn ßhd No.7, IIn.11 Tnn.Kopong 512OO KuaIa Lunpui O3-62721668 O3-62721696 IM ßS 45 Mi.Moviick Lu 1994
458O Sanai Tochlionics (M) Sdn ßhd Lol 8 IaIan 2/32A, Mukin ßalu ßalu 6 IaIan Kopong 522OO KuaIa Lunpui O3-62576865 O3-6257299O IM LL 1OO Lov Yoo Ming 1998
459O San Shin LIoclionics (M) Sdn ßhd 1O.O9, 1Olh IIooi, Wisna Cosvav, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21443468 O3-214585O8 WLS LL Mi. T. Masuda
4618 Sanvoi Coipoialion (M) Sdn ßhd No.31, 1sl IIooi, IIn. 3/1O8C, Tnn. Sg. ßosi, 571OO Sg. ßosi KuaIa Lunpui O3-798O5O1O O3-798O6881 IA,WLS O Mi. Masaki Kinuia
4644 Scaofoi Honaik (M) Sdn ßhd Lol 14-1, IIn. 1/137C, ßodfoid ßussinoss Iaik 58OOO KuaIa Lunpui O3-79536O3 O4-79536O2 HR 57
4661 SL Iiinling (M) Sdn ßhd Lol 31A, IIn. L13 Tnn.Lhsan Indsl. Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62766366 O3-62742O23 IM,SM TW 12O Mi.CV Yong 1995
4673 Soasonings SpociaIilios Sdn ßhd 1O2 IaIan 11/34ß Sii Ldaian Indsl.Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62587181 O3-62517499 IM,SM IC 13 Mi.Iong Kvai Chov 1997
4679 Socuiilios Soivicos (HoIding) Sdn ßhd LovoI 7, Monaia MiIoniun IIn.DananIoIa 5O49O KuaIa Lunpui O3-2O957O77 O3-2O94994O SM O 7O Ms.Chua Siov Chuan 1977
4688 Sokisui ChonicaI Singapoio (ITL) LTD Lol 16, 1sl IIooi, InloinalionaI ConpIox, IIn. SuIlan IsnaiI, IO ßox 12327, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21455333 O3-21422533 WLS O MR. Iun Kin Loo 1994
4695 SoIangoi Rulloi Iacloiv Sdn ßhd 5,IIn.HoIang ßukil ( IIn.115) Kopong ßaiu Indsl.Iaik 521OO KuaIa Lunpui O3-62745833 O3-62744243 IM CI 72 Mi.CI Hoi 1974
4733 Soivicon ModicaI Sdn ßhd 17lh IIooi, ßangunan Angkasa Rava IIn.Anpang 5O45O KuaIa Lunpui O3-214897OO O3-21446362 SM O 35 Mi.Chon Suk San 1978
4746 Shangii-La HoloI 11, IIn.SuIlan IsnaiI
5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O743578
O3-2O78599O
IA
O
Assl.SaIos Diiocloi
475O Shaiikal Cuan Song KiIang Iaku Sdn ßhd Lol 6 & 7, IIn Ioiusahaan Kiii Lighl Indsl. Iaik 532OO Solapak KuaIa Lunpui O3-4O223O33 O3-4O225885 IM IM 75 Mi.LT Coh 1966
4777 Shinizu Coipoialion 12-3, 12lh IIooi, Ialoi InpoiiaI Couil,
IIn.SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O7OOOOO
O3-2O72O222
IA ConoiaI Managoi
4789 Shinkava (M) Sdn ßhd 1811, 18lh IIooi, IIaza IongkaIan, IIn. Tiong off IIn. Ipoh, 511OO KuaIa Lunpui O3-4O425O71 O3-4O417522 WLS O Mi. N. Moiiva
4793 Shinsho (M) Sdn ßhd Suilo 5O3, 5lh IIooi
Konanga InloinalionaI ßuiIding, IIn.S. IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-21616588
O3-21618228
IA Managing Diiocloi
4794 Shinsoonv Conpononl Indusliios Sdn ßhd No.12, IIn.5/34ß Sii Ldaian Indsl.Iaik KuaIa Lunpui O3-625122O5 O3-625188O1 SM O Mi.Ldnund Tan
4799 Shohloku ConsuIling Soivicos Sdn ßhd Unil 15-1, Modan Solia 1
IIaza Danansaia, 5O49O Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui
O3-2O957296
O3-2O9521O1
IA
O
Managing Diiocloi
48O1 Shoon Koo Iiuil Iuico Sdn ßhd Lol 19, IIn.Kuang ßuIan Kopong Caidon Indsl.Aioa 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-6274O949 O3-6274O528 IM IC 3O Mi.Kon Hon 1984
48O7 Shova Loasing (M) Sdn ßhd LovoI 23, Monaia Iiino, No.3O, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O768 KuaIa Lunpui O3-21416OOO O3-21417887 WLS O Mi. Alu ßakai Hj. ßapoo 1982
4811 Shzon Hoong IIaslic Indsl.Sdn ßhd No.47, IIn.9/118-ß Dosa Tun Razak IndusliiaI Iaik 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91723512 O3-91723539 IM-Maliado,SM LL 26 Mi.Iack Loi
4822 SignaI-Con Sdn ßhd 47M, IIn.Manis 3 Tnn.Sogai KuaIa Lunpui O3-91332488 O3-91332588 SM MM 1O Mi.WiIIian Tan
4825 Sihal ßoslaii Sdn ßhd 42-1, IIn.Wangsa Solia 3 533OO Wangsa MoIavali KuaIa Lunpui O3-41498836 O3-41492297 SM NM 35 Mi.DzuIkifIo Yahava 1998
4835 Sin Mah Rulloi Indsl.Sdn ßhd No.5, IIn. 113 IIn.HoIang SoIaIang 521OO KuaIa Lunpui O3-62744O45 O3-62747568 SM CI 42 Mi.Hok Kvok Thvio 1977
4837 Sino Dailv ßoihad 21sl IIooi,Wisna Sino Dailv IIn.Raja Laul 5O35O KuaIa Lunpui O3-26914122 O3-26987398 IM,IA LL 38,OOO Mi.Mailin CiIos Manon 1978
487O Sinai ßoiIian Sdn ßhd LovoI 33, Tovoi2
Iolionas Tvin Tovois,KLCC 5OO88 KuaIa Lunpui
O3-21611255
O3-21631876
IA Lxoculivo Diiocloi
4871 Sinai Ioilini Sdn ßhd No.19, IIn.6/118C Dosa Tun Razak 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-9173288O O3-91311482 IM IC 8 Mi.Ton Chung Wah Tong 2OO1
49O3 Sill Tall ßhd ST Kolo WoIding (M) Sdn ßhd IIol 5O2, IIn.Ioiushan ßaiu, Iiai Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh KuaIa Lunpui O3-271838OO O3-2732715O IM ßS 14O Mi.Loh Yoong Hooi 198O
491O SK Kogvo Co., LTD Suilo L-O6-16, IIaza Monl' Kaiia, No.2, IIn. 1/7Oc, 5O48O Mon'l Kiaia KuaIa Lunpui O3-62O33223 O3-62O31223 WLS O Mi. Ronnio Chooi Tuck Mong 1974
4933 SMßC Loasing (M) Sdn ßhd Lolloi ßox No. 58, 11lh IIooi, UßN Tovoi, 1O IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O262619 O3-2O262627 IA,WLS Mi. Hiionichi Kavagoo
4959 Sogo Ioinas Dopailnonl Sloio Sdn ßhd KonpIoks Ioinas Sogo, 19O, IIn. Tunku AlduI Rahnan, 5O1OO KuaIa Lunpui O3-26982111 O3-2694O6O2 IA,WLS O Mi. Yuzo Daikoku
4963 SoIailoch SaIos & Soivico Sdn ßhd No 26 Modan Solia 2 ßukil Danansaia 5O49O KuaIa Lunpui O3-2O959222 O3-2O958622 IM LL 3O Rov Chok 2OO1
4987 Soon Wan Lnginooiing Woiks Sdn ßhd Lol 14O82 IIn.Kuchai Lana 582OO KuaIa Lunpui O3-7983242O O3-79811582 IM MM 3O Mi.Tan ßoo Sun 1981
4991 Soifona MuIlinodia Nolvoiks Sdn ßhd LovoI 36, Monaia Cililank 165, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-21696236 O3-21696168 SM IS 7 Mis.RozooIa Tini AlduI Rahnan 1999
5OOO Soulh Lnginoois Sdn ßhd 9, IIn.Salu off IIn.Sg.ßosi 552OO KuaIa Lunpui O3-92214133 O3-92229O1O IM LL 14O Mi.TH Loo 1948
5OO4 Soulh IoninsuIai Indusliios ßoihad Lol 271 IaIan Dula Off IaIan Chan Sov Lin 552OO KuaIa Lunpui O3-9222887O O3-92217793 IM LL 738 Iohn Ng Wan Choi 1994
5OO7 Soulhoin Cioss (T) Sdn ßhd 3O26 & 3.27, 3id IIooi, Wisna Cosvav
88 IIn.Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui
O3-2O7O7998
O3-21447219
IA Lxoculivo Chaiinan
5O41 Spv Maikoling Sdn ßhd No.28, IIn.Cangsa SD 5/3H ßdi.Sii Danansaia KuaIa Lunpui O3-62765296 O3-62765396 SM CI 14 Mi.Khoi Kin Chon
5O43 SOA ßuiIdois Sdn ßhd 16-A, IIn.Daluk SuIainan
Tnn.Tun Di.IsnaiI 6OOOO KuaIa Lunpui
O3-77254O68
O3-77254O6O
IA Managing Diiocloi
5O56 Sii Takada Indusliios (M) Sdn ßhd Suilo 9-5, 9lh IIooi, Monaia Aik Hua
Changkal Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui
O3-2O788939
O3-2O788943
IA Managing Diiocloi
5O63 ST Manufacluios Sdn ßhd 136A, IIn.Iojaka Tnn.MaIuii KuaIa Lunpui O3-985852O O3-9831329 SM LL 24 Mi.Loo Yoo Mai 1994
5O73 Slandaid Confoclionoiv Sdn ßhd Lol 2O, IIn.L1/4 Tnn.Lhsan Indsl. Iaik 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-62747711 O3-62747755 IM,SM IC 1O5 Ylhg Dalo' Iackson Tan 1986
5O84 Slaikiss Iood Coipoialion Sdn ßhd Lol 12, IIn. Sii Lhsan 1 Tnn.Sii Lhsan 521OO Kopong KuaIa Lunpui O3-6249436 O3-62776498 IM IC 2O Mi.David Yong Chin Koo 1996
5O97 Slophon Hansfoid IolioIoun (M) Sdn ßhd No.7, Wisna Hansfoid, IIn. 4/93 Tnn.Mihaija Choias KuaIa Lunpui O3-9811O12 O3-9811O92 SM CI 6O Mi.Liov Choo Soong 1979
5O98 SloiIing Diug (M) Sdn ßhd Lol 89, IIn.Lnggang Anpang/UIu KIang Indsl.Iaik 542OO KuaIa Lunpui O3-42532O2O O3-42532111 IM CI 124 Mi.Shansinai Shaaii 1962
51O8 Sliong Iionlioi Sdn ßhd C-6-9 LovoI 8 Monaia Uncang Lnas (UL3) No 85 IaIan Loko Yov 552OO KuaIa Lunpui O3-92OO38OO O3-92OO68OO IM LL 94 Iosh Yip Mun Kil 1985
51O9 SlvIo Ciafl (M) Sdn ßhd L-O9-2O, IIaza Monl Kiaia
2 IIn. 1/7OC, Monl' Kiaia 5O48O KuaIa Lunpui
O3-62O1O795
O3-62O1O8O1
IA
O
Managing Diiocloi
5125 Sunikin ßussan Kaisha (M) Sdn ßhd Ioli #9, Wisna SoIangoi Diodging, 17lh IIooi, Wosl ßIock No.142-C, IIn. Anpang 5O45O KuaIa Lunpui O3-21612511 O3-21618O5O IA,WLS O Mi. Connosuko Hoii 1995
513O Suninolo LIocliic Indsl. LTD 3Olh IIooi, Monaia Hav Iai, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O722197 O3-2O722221 WLS O Mi. M. Kolavashi
5137 Sunilono Coipoialion 15lh IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O71O KuaIa Lunpui O3-2O7O8133 O3-2O7O126O WLS O Mi. Yanada
5138 Sunilono LIocliic Indsl. Lld Rog.Rop.Offico Suilo 3O, 3Olh IIooi, Monaia Hav Iai
IIn. SuIlan IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O722197
O3-2O722221
IA Chiof Ropiosonlalivo
5142 Sunilono Milsui ßanking Coip.KL Rop. Off Con.Rop in MaIavsia & Lxoculivo Diiocloi of R
29lh. IIooi UßN Tovoi,1O, IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui
O3-928O66O9
O3-928O6623
IA
O
Con.Rop.in M'sia & Lxoculivo Diiocloi
5143 Sunilono Milsui ßanking Coipoialion Laluan ßianch Lolloi ßox No.25, 29lh IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O268392 O3-2O268395 WLS O Mi. K. Nakalo
5146 Sunnil CD Manufacluioi (M) Sdn ßhd No.9,IIn. 3/91A Tnn.ShanoIin Ioikasa 561OO KuaIa Lunpui O3-9811188 O3-9879959 SM LL 6O Mi.Lin Yoo Hva 1992
5149 Sunui Cahava Sdn ßhd 16lh IIooi, UßN Tovoi, 1O, IIn. I. RanIoo, 5O71O KuaIa Lunpui O3-2O7O8133 O3-2O7O126O WLS O Mi. Yanada
5174 Sunnilono Coipoialion KL ßianch 35lh IIooi
UßN Tovoi,1O, IIn. I.RanIoo 5O71O KuaIa Lunpui
O3-2O7O8133
O3-2O7O126O
IA ConoiaI Managoi
5177 Sunnv SaIos Sdn ßhd No 46 IaIan 7/152 Tanan Ioiindusliian OUC ßalu 6 IaIan Iuchong 582OO KuaIa Lunpui O3-7783O257 O3-77813866 IM LL 82 Dickson Chan 1988
5193 Supoi Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 9, IIn. L11 Tnn.Lhsan Indsl. Iaik 521OO KuaIa Lunpui O3-62767636 O3-62767778 IM CI 22O Mi. AIvin Chui 1979
52O4 Supiono Wav Indsl.Sdn ßhd Lol 4, IIn.Ioiusahaan 2 ßaianang Indsl.Iaik 437OO ßoianang KuaIa Lunpui O3-92236828 O3-9222155O IM CI 3O Mi.K L Ng 199O
5211 Suloia ToxliIo Indusliios Sdn ßhd 63, IIn.Tonlaga SD5/2ß Sii Danansaia Indsl.Iaik 522OO Sii Danansaia KuaIa Lunpui O3-62727122 O3-62727133 SM TC 28 IK Lov 1993
5257 Svaiikal Ioicolakan Nov Lighl Sdn ßhd Lol 1O, IIn.Lnas SD5/1 Sii Danansaia Indsl.Iaik 522OO KuaIa Lunpui O3-62745O23 O3-62745543 IM TW 85 Ms.CoIia Ong ßoo Hoong 1974
5258 Svaiikal Ioiniagaan Konajuan Inl. Sdn ßhd 2 & 4 IaIan HoIang Hindik Kopong ßaiu IndusliiaI Lslalo 521OO KuaIa Lunpui O3-627449O5 O3-62512161 IM LL Chua Kiu 1973
5321 T.M CooIing TochnoIogv Sdn ßhd Lol 2629 Kg.ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh KuaIa Lunpui O3-62511113 O3-62576899 IM CI 6O Mi.Tooh Yin Chai 1986
5353 Taikisha Lnginooiing (M) Sdn ßhd Lolloi ßox 16.O2, 16lh IIooi, Monaia Iionol, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21453O66 O3-21455O66 WLS LL Mi. Michivasu Anagasa 1989
5363 Taisoi ßooki (M) Sdn ßhd Ioli 26, 18lh IIooi, Wosl ßIock, Wisna SoIangoi Diodging, IIn.Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-27132555 O3-21612829 WLS O Mi. H. Wakanalsu
5364 Taisoi Coipoialion KuaIa Lunpui Ropiosonlalivo Offico, 9-3, 9lh IIooi, Ialoi InpoiiaI Couil, IIn. SuIla 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O7O6155 O3-2O7O6O1O IA,WLS CO Mi. Hidoo Condo 1982
5366 Taisho Maiino & Iiio Insuianco (M) ßhd LovoI 21, 22 & 23,
Monaia WoId, No.76, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui
O3-2O729711
O3-2O7O1454
IA
O
Lxoculivo Diiocloi
5376 Tajina MolaIvoik (M) Sdn ßhd No.52, IIn. 12/152, OUC Indsl. Iaik, ßl.6, IIn. Iuchong, 582OO KuaIa Lunpui O3-77851OO7 O3-77849817 WLS ßS Mi. S. Kikuchi
5389 Takokana (M) Sdn ßhd Lol 2.O1, LovoI 2, Monaia Iohn Hancock, No.6, IIn. CoIonggong, Danansaia Hoighls, 5O49O KuaIa Lunpui O3-2O951OOO O3-2O951OOO IA,WLS CO Mi. K.Mikani 199O
5391 TaIan AIIiod Iioducls Sdn ßhd No 22 C IaIan 4/6A Iandan Indah 561OO KuaIa Lunpui O3-42977196 O3-42977232 IM LL 1O Chan Choong Hoo 199O
5392 Tanac Sondiiian ßhd Suilo 1O.O3, 1Olh fIooi, Monaia Kock Song, 2O3,IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-21421622 O3-21423O33 IA,WLS O Mi. K. Ikoda 1983
5433 Talsu-oki Tiading Sdn ßhd 8O1, Dosa KudaIaii
Lig. Kuda, Off IIn.Tun Razak 5O45O KuaIa Lunpui
O3-21618759
O3-21618759
IA Managing Diiocloi
5443 TC Aulo TooIing Sdn ßhd 249, IIn.Soganlul 512OO KuaIa Lunpui O3-62571395 O3-62514O14 IM LL 41 Ii.Can Chiang Hoo 1992
5447 TCM Slanping Iioducls Sdn ßhd Lol 4185, IIn. Soganlul 512OO KuaIa Lunpui O3-6251741O6 O3-62517311 IM TL 9O Mi.Tov Nan Koo 1981
5483 Tojana Tiading Coipoialion Sdn ßhd 4lh IIooi, Rogonl Offico ßIock, 16O, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-21422O77 O3-214195O2 IA,WLS O Mi. Yun Okanolo
5517 Toong Kin IIaslic Indusliios Sdn ßhd Lol 1O, IIn. Ioiusahaan Kiii Mkn. Solapak 532OO KuaIa Lunpui O3-4O218586 O3-4O227357 IM CI 9O Mi. Hoinan Soov Thong Loong 1983
5531 Tosoc (M) Sdn ßhd Lol 16.O1, LovoI 16 AMODA, 22, IIn. Inli, 551OO KuaIa Lunpui O3-2141O4OO O3-21485311 WLS LL Mi. Lin Siong Kong
5532 Tosl TochnicaI Laloialoiv Sdn ßhd No.23, IIn.Dosa Tnn.Dosa 581OO KuaIa Lunpui O3-7822266 O3-7812767 SM O 28 Mi.Muck Ho Wan 199O
5535 Toxas Insliunonls MaIavsia Sdn ßhd 1, Lig.Lnggang 33 Anpang/UIu KIang Indsl.Iaik 542OO KuaIa Lunpui O3-42567O77 O3-42569195 IM LL 3,5OO Mi.Loo Shon Kong 1972
5551 Tho ßank of Tokvo-Milsulishi, LTD No.1, Loloh Anpang
5O1OO KuaIa Lunpui
O3-2O7891OO
O3-2O7O834O
IA
O
RogionaI Hoad of MaIavsia
5556 Tho Cilv of Yokohana, KL Rop.Offico 23id IIooi UßN Tovoi , 1O IIn. I. RanIoo 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O262697 O3-2O2627O1 IA
O
Chiof Ropiosonlalivo
5561 Tho Iuji ßank,Lld Laluan ßianch LovoI 34,Monaia Maxis
KuaIa Lunpui Cilv Conlio 5OO88 KuaIa Lunpui
O3-2O7O688O
O3-2O7O687O
IA
O
ConoiaI Managoi
5562 Tho Iapan Ioundalion, KuaIa Lunpui Suilo 3O.O1, LovoI 3O Monaia Cililank, 165, IIn. Anpang 5O45O KuaIa Lunpui O3-216121O4 O3-21612344 IA
O
Diiocloi - ConoiaI
5564 Tho Max In Chaii Svslon Lol 1553, ßalu 4 IIn.Conlak 53OOO KuaIa Lunpui O12-219944O O3-41491367 SM O Mi.Rolin Loong 2OO2
5566 Tho Nissan Iiio & Maiino Insuianco Co.LTD c/o Ovoisoas Union Insuianco (M) Sdn ßhd
9lh IIooi, ßgn. ßangkok ßank,1O5 IIn.Tun HS 5OOOO KuaIa Lunpui
O3-2O721O64
O3-2O72135O
IA
O
Chiof Ropiosonlalivo
5567 Tho Ian Iacific HoloI KuaIa Lunpui IIn.Iulia, Io ßox 11468
5O746 KuaIa Lunpui
O3-4O494419
O3-4O435253
IA
O
Cuosl RoIalion Officoi
557O Tho Rogonl of KuaIa Lunpui 16O,IIn.ßukil ßinlang
551OO KuaIa Lunpui
O3-21418OOO
O3-21427353
IA
O
SaIos Diiocloi - Iapanoso
5572 Tho Sanva ßank,LTD LovoI 16,
Monaia IMC,Lolloi ßox No.43,IIn.S.IsnaiI 5O25O KuaIa Lunpui
O3-2O324722
O3-2O324711
IA
O
ConoiaI Managoi
5575 Tho TOA Roinsuianco Conpanv Linilod LovoI 5, Monaia Chan
138, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui
O3-27325911
O3-27325915
IA
O
CLO
5576 Tho Tokai ßank Lld, Laluan ßianch 18lh IIooi, ßgn. Aial -MaIavsian
Lolloi ßox No.18A,55, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui
O3-2O315234
O3-2O315239
IA
O
ConoiaI Managoi
5577 Tho Yasuda Iiio & Maiino Insuianco Co.LTD c/o MaIavsia nalionaI Issuianco ßoihad
11I, Tovoi 1, MNI Tvins,11 IIn. Iinang 5O45O KuaIa Lunpui
O3-21645OOO
O3-21645927
IA
O
Rop.in M'sia & Diiocloi of MNI
5592 Thioo -I Svslon (M) Sdn ßhd 7 & 9, IIn. 4/118C Dosa Tun Razak Indsl.Iaik 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91O1941O O3-91O1941O IM TW 7O Mi.Chua Kok Ling 1985
5596 Thvo vo Indsl.Sdn ßhd 159, IIn.MahaiajaIoIa 5O15O KuaIa Lunpui O3-32O5O656O O3-325O6561 SM LL 24 Mi.TC Yong
561O Tino signagos & Luninaiios 72 IaIan HiIii 4 Tanan Angsana HiIii 551OO KuaIa Lunpui O3-92829O96 O3-92825875 IM LL 7 Ranvooi Singh 1992
5615 Tiian Kinia Sdn ßhd 1sl IIooi, ßangunan ShoII off IIn. Sonanlan 5O732 Danansaia Hoighls KuaIa Lunpui O3-2548611 O3-254O6O7 IM CI 1O Mi.Lin Hooi Hong 1978
5617 Tilan IolioIchonicaIs (M) Sdn lHd IIo 312, IIn.Tonlaga 4 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang KuaIa Lunpui O3-2534222 O3-2535688 IM CI 5OO Mi. Coiiv ApIIolon 1988
5619 Tilan II IoIvnois (M) Sdn ßhd IIo 312, IIn.Tonlaga 4 Iasii Cudang Indsl. Iaik 817OO Iasii Cudang KuaIa Lunpui O3-2534222 O3-2535688 IM CI 3O4 Mi.Tan Muon 1986
5622 TKM Indusliios (M) Sdn ßhd 14, Ioisiaian Soganlul Tongah 512OO KuaIa Lunpui O3-62585693 O3-62522476 SM O 1O Ms.SaIIv Tooh 1992
563O TOA Roinsuianco Conpanv Linilod, Tho LovoI 5, Monaia Chan, 138, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-27325911 O3-27325915 WLS O Mi. Yong Chov Sang 1998
5642 Tokin LIoclionics (M) Sdn ßhd 3OO9-3O22, 3id IIooi, ßIock ß, Rosouicos ConpIox, 33, IIn. Soganlul Alas, 512OO Soganlul KuaIa Lunpui O3-62576225 O3-62578334 IA,WLS LL Mi. Kavanoiila Tonio
5643 Tokio Maiino Insuians (M) ßhd 29lh/3Olh IIooi, Monaia Dion, No.27, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O2698O8 O3-2O2697O8 IA,WLS O Mi. Masavuki Mizununa
5646 Tokvo ßooki LTD ß-1O-3, LovoI 1O, Tovoi ß, Wisna Ianlai, No.5, IIn. 4/83A off IIn.Ianlai 592OO KuaIa Lunpui O3-22878677 O3-22877O33 WLS ßS Mi. S. Moiila
5651 Tokvo Cas Co., LTD LovoI 3O, Monaia Shahzan Insas, No.3O, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-21442928 O3-2144293O IA,WLS CI Mi. K. Milsuhashi
5652 Tokvo Mogano (OplicaI) Sdn ßhd 2nd IIooi, Ioinas Sogo ConpIox, 19O, IIn. Tunku AlduI Rahnan, 5O1OO KuaIa Lunpui O3-26942122 O3-26943122 WLS IS Mi. Chin Siong Chong
5659 Tonon Coipoialion LovoI 25, Wisna CoIdhiII, 67, IIn. Raja ChuIan, 5O2OO KuaIa Lunpui O3-2O7O9455 O3-2O7O1141 IA,WLS O Mi. T. Nakanolo
5684 Top Dosignoi Cainonl Manufacluiing Sdn ßhd No.7, IIn.8/91, ßl.3 1/2, IIn. Choias Tnn.ShanoIin Ioikasa Choias KuaIa Lunpui O3-9831888 O3-985O362 SM TC 12O Mi.Ioffiov Wong 1989
5716 Tosin Co.Lld 9 & 11, IIn. 13/118ß
Dosa Tun Razak 56OOO KuaIa Lunpui
O3-91736897
O3-91736916
HR,IA Managing Diiocloi
573O Tovo CR Sdn ßhd 9lh IIooi, Monaia ßousload, 69, IIn. Raja ChuIan, 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21486922 O3-21413695 IA,WLS O Mi. S. Suzuki 1988
5732 Tovo Lnginooiing & Consliuclion Sdn ßhd Suilo 25.4, Monaia Hav Iai, IIn. SuIlan IsnaiI. 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O785796 O3-2O785798 IA,WLS CI Mi. Haiuo Naganalsu
5749 Tovola Susho (M) Sdn ßhd Rn 14O4, 14lh IIooi, Wisna Lin Ioo Yong 86, IIn. Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui O3-21423366 O3-214258O9 WLS O Mi. H. Takano
5765 TiadoIand Sdn ßhd 124, IIn.Coidas Tnn.Connaughl off IIn.Choias 56OOO KuaIa Lunpui O3-91O17388 O3-91O183O6 IM TC 97 Ms.Soiona Kok 1985
5781 Tiondv Iiinls Sdn ßhd Lol 94O, ßalu 4 1/2 IIn.KoIang Lana KuaIa Lunpui O3-79831599O O3-79813819 SM TW 3O Mi.Choo Yoko Huah
5785 Tiifoiiun Lnginooiing Sdn ßhd No.38,IIn 5/32A 61/2 niIos IIn.Kopong KuaIa Lunpui O3-6253497O O3-62534971 SM O Mi.Choi Lng Iing
5789 TiinuIa DovoIopnonl Sdn ßhd Unil A-3-1, Wisna Hß Mogan IhiIoo Avonuo, No.12, IIn. Yap Kuan Song 5O45O KuaIa Lunpui O4-2664O29 O4-2664O48 HR 84
5795 Tiison Manufacluiing Sdn ßhd No.42, IIn. KiIang Midah Tnn.Midah 56OOO Choias KuaIa Lunpui O3-91714934 O3-91715435 IM,SM LL 145 Mi.Andv Choah 1988
5812 Tsukishina Lnginooiing (M) Sdn ßhd 5.O8, 5lh IIooi, IIaza Iiina, 4 1/2niIos, OId KaIng Road 582OO KuaIa Lunpui O3-79838377 O3-79836679 SM IC Mi. Alsuhiio Mogi 1991
5816 TTC Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 3A1-3A4, 3id IIooi, ßIok A, ßkl.MaIuii IndTnn.MaIuii Indsl Iaik Kopong KuaIa Lunpui O3-6371181 O3-6341181 SM LL 1OO Ms.Chiis Chon 1992
5834 Tvkoh Inagiku Iapanoso Roslauianl Inagiku (M) Sdn ßhd 2nd fIooi, Iodiun ßIock, Monaia Kock Song, No.2O3, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-21482133 O3-27113238 SM O Mi. S. Yokola
5851 Uchida Yoko (M) Sdn ßhd Suilo 13.O4, LovoI 13, Wisna CoIdhiII
67, IIn Raja ChuIan 5O2OO KuaIa Lunpui
O3-2O321214
O3-2O321224
SM Managing Diiocloi
5859 UII ßank Linilod LovoI 11, Monaia Dion, No.27, IIn. SuIlan IsnaiI, 5O25O KuaIa Lunpui O3-2O315234 O3-2O315239 SM O Ms. Ciaco Ng
5862 Ukai (M) Sdn ßhd No.7 & 9, IIn.51/11ß, Kuchai Lnliopionuois' Iaik off IIn. Kuchai La 582OO KuaIa Lunpui O3-798198O6-8 O3-798198O9 SM O Mi. Loh You Iall 1989
5866 UIlinalo CoIIoclion Sdn ßhd No.32CM , IIn.Ioidana 6/8 Tnn.Iandan Ioidana KuaIa Lunpui O3-92811O9O O3-98177O1 SM O 15 Mi.Loov Tal Siong
5876 UMS Manufacluiing Sdn ßhd Lol 3891, ßIock ß, IIn 4D Kanpung ßaiu Sulang 4O1OO Shah AIan KuaIa Lunpui O3-62587211 O3-62511644 IM ßS 17 Mi.Ng Kok Hva 1991
59O4 Uniphono Ushasana Sdn ßhd No.11-1 & 2, IIn. 2/27I, Iusal ßdi. Wangsa Maju, 533OO KuaIa Lunpui O3-4143O755 O3-4143O778 WLS LL Mdn. Masluia Ahnad Noidin
5911 Uniquo Loclionik Sdn ßhd 75 & 77, IIn 11/62A ßandai ManjaIaia KuaIa Lunpui O3-62736688 O3-6274896O SM LL 15 Mi.Soo Iau Chin 198O
5937 Unilod Iiinl Iiocoss Sdn ßhd Lol 2-22 IIn.13/1O8C KuaIa Lunpui O3-798O8836 O3-798O941O SM TW 25O Mi.Wong Hov Loong
5939 Unilod Sliails Iuso Sdn ßhd Wisna USI, No.3O, IIn. Anpang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-2O7O6651 O3-2O7O665O WLS TL Daluk WiIIian Chong Woi Yoon 1979
596O UIA Iioss Sdn ßhd Lol 27678, ßalu 5/2, IIn. Sg.ßosi Spg SaIak Soulh Indsl. Iaik 571OO KuaIa Lunpui O3-79823888 O3-79813379 IM CI 3OO Mi.Sunnv Lau 1975
5964 UpsiIon Hoal Tioalnonl Soivico (M) Sdn ßhd No.2O & 22, IIn.Tonlaga SD 5/2C Sii Danansaia Indsl.Iaik KuaIa Lunpui O3-62721628 O3-62721628 SM O Mi.Khoo Choo Hiong
5969 Usahavan ISL Sdn ßhd No.15, IIn. IoIalok IoIalok ßussinoss Conloi KuaIa Lunpui O3-42525555 O3-42526666 SM TC Mi.Azii Muiad
598O UTOC Lnginooiing (M) Sdn ßhd Suilo 6.O4, 6lh IIooi, Rogonl Offico ßIock, 16O, IIn. ßkl. ßinlang, 551OO KuaIa Lunpui O3-2141133O O3-214855O1 IA,WLS O Mi. Ilaiu Odaka
5981 U-Tiond Indusliv Sdn ßhd Lol 1614-C IIn. Conlak, T4 1/4 Conlak KuaIa Lunpui O3-4O218284 O3-4O218769 SM O 17 Mi.Chav Wai Hoon
6OO6 Vocloi InloinalionaI (M) Sdn ßhd 288A, IIn. ßandai 11 Tnn.MoIavali 531OO KuaIa Lunpui O3-41O78188 O3-41O77188 SM IS 16 Mi.Muhannad MaIiki 1996
6OO8 Vonluiloch Sdn ßhd No.15, IIn. 2/1O5 Tnn. Midah Choias KuaIa Lunpui O3-9615241 O3-9615243 SM TL 6 Mi.Kong Siov Sun 1987
6OO9 Vois Lnloipiiso Suilo 33A-13-9 ViIIa Iulia Condoniniun ßIok A IaIan SuIlan IsnaiI 5O48O KuaIa Lunpui O3-4O435661 O3-4O443316 IM LL 2 Maiv D'SiIva 1987
6O15 Vilialoch Indusliios Sdn ßhd No 164 & 165 IaIan KII 5 Tanan Ioiindusliian KII 522OO KuaIa Lunpui O3-6272466O O3-62728788 IM LL 1O Yip Ching Ioo 1991
6O24 VII Lxpoils Sdn ßhd 25, IIn.Thanli AlduIIah Salu off IIn.Tun Sanlalhan ßiickfioIds 5O47O KuaIa Lunpui O3-227746359 O3-226O19O6 IM TL 7O Ms.Iossov ShaniIa 1986
6O49 Vsvslon (M) Sdn ßhd LxcoIIa ßussinoss Iaik, Unil L-3, 3id IIooi, IIn. Anpang Iulia, Tnn. Anpang HiIii, 551OO KuaIa Lunpui O3-427O2962 O3-427O2963 WLS IS Mi. Toshihiio Ogava
6O5O VY Cogonoialion Sdn ßhd 16-A, IIn.ßM 1/2
Tnn. ßukil Mavang Lnas 473O1 IolaIing Iava KuaIa Lunpui
O3-78O32672
O3-78O32687
IA Lxoculivo Diiocloi
6O51 Vvko MolaI Indsl.Sdn ßhd 15A, IIn.Soganlul Iusal Soganlul Indsl.Iaik KuaIa Lunpui O3-6257946O O3-62579461 SM IM Mi.Tan Khoon Toik
6O75 Walla ßalloiv Indusliios Sdn ßhd 12lh. IIooi Monaia ßCI IIaza ßoijava IaIan Inli 551OO KuaIa Lunpui O3-21442929 O3-21449929 IM LL 2O8 Tn. Hj. Aiiffin Ald Aziz 1974
6O76 Walla ßalloiv Indusliios Sondiiian ßoihad Lol 6, IIn. Salu ßaIakong Indsl.Iaik 432OO Choias Iava KuaIa Lunpui O3-21442929 O3-21449929 IM CI 2O7 Tuan Hj.Aiiffin AlduI Aziz 1974
6O99 WoIlox Knilvoai Indsl. Sdn ßhd ModuIos 4O26-4O34, ßIock C 4lh IIooi, Rosouicos ConpIox, IIn. Soganlul Alas 512OO Soganlul KuaIa Lunpui O3-7727755O O3-77256799 IM TC 14O Mi. Iinnv Ng 1976
61O4 Wong Li Sdn ßhd No.4, Ioisiaian 1/118C Dosa Tun Razak Indsl.Iaik 56OOO KuaIa Lunpui O3-91915887 O3-91O1576O IM IC 49 Mi.Lui Win Soong 198O
6126 Wiiapadu Sislon Sdn ßhd 648ß & C, ßalu 4 1/2 IIn.Ipoh KuaIa Lunpui O3-62577841 O3-6251333O SM LL 6 Mi.Ialiick Lin
6143 WoodIandoi Wood Iioducls Sdn ßhd Lol 265 & 1339, ßalu 22/2 Sg.LaIang 435OO Sononvih KuaIa Lunpui O3-87237743 O3-87236311 IM TW 18O Mi.Ng Soon Chai 1983
6146 Woikvoai Dosigns & Maikoling Sdn ßhd 18C, IIn Dava 12 Tnn.Dava Kopong KuaIa Lunpui O3-6353511 O3-62765548 SM TC 31 Mi.Chang Wai Wah
6147 Woikvoai Indsl.Sdn ßhd 18C, IIn Dava 12 Tnn.Dava Kopong KuaIa Lunpui O3-6353512 O3-62765549 SM TC 33 Mi.Choong Kin Tho 1995
6228 Yokogava Indsl.Safolv Svsvlons Sdn ßhd No.8, IIn.12/91A Tnn. ShanoIin Ioikasa 561OO KuaIa Lunpui O3-92OO21OO O3-92OO51OO IM LL 28 Mi.Wong Choong Woon 1995
6246 YTL Cononl ßhd Lol No.1O846 off IIn. Kuchai Lana 582OO KuaIa Lunpui O3-214233OO O3-21458O51 IM CC 475 Mi.Tan Chock Hong 1977
625O Yuasa Mochalionics (M) Sdn ßhd ßussinoss Suilo 19A-21-3, LovoI 21, UOA Conlio, 19, IIn. Iinang, 5O45O KuaIa Lunpui O3-21647119 O3-21647125 IA,WLS MM Mi. T. Nozaki 1997
6252 Yuon Chun Manufacluiing Sdn ßhd No.19, IIn.Chan Sov Lin 552OO KuaIa Lunpui O3-92211223 O3-9221O933 IM IC 55 Mi.IhiIip Loo Thin Chov 1984
627O Zalfoo (M) Sdn ßhd Lol 16, IIn.Kuang ßuIan Tnn.Kopong 521OO KuaIa Lunpui O3-62741225 O3-62767145 IM IM 3OO Mi.KC Chin 1981
6277 ZLO HoIdings Sdn ßhd No.3862-6, ßalu 7/4 Sungai Cincin Conlak KuaIa Lunpui O3-41O8684O O3-41O69O84 IM,SM CC 25 Mi.Mohanad RosIi AlduI Aziz 1988
6295 Zilaloch Louvois (M) Sdn ßhd 1329, IIn.11 Kg.ßaiu Anpang KuaIa Lunpui O3-42911981 O3-42911655 SM O Mi.Loh Mun Kil
7 A. RosIan Aziz Indsl. Sdn ßhd IIol 29, IIn.Iava Dalok ßgkI.Toios Kav. Ioiindsl. Ringan KoIonak 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-55643O9 O6-5569785 SM IC 12 Mis. MozIah Mohd Kassin 1997
18 Aavid ThoinaIIov (MaIavsia) Sdn. ßhd. Lol A21, A22, A31 & A32 Masjid Tanah IndusliiaI Lslalo 783OO Masjid Tanah MoIaka O6-384899O/91/92/96/97 O6-3848987 IM LL 44 Ioo Choo Woo 1996
25 AßC ( Asian ßiacoIol Coip Sdn. ßhd) IIol 13, Tangga ßalu Indsl.Iaik Mkn. Tangga ßalu 764OO MoIaka Tongah MoIaka O6-351276O O6-3512764 WLS O Mi.T.Ishaia
35 Aco MolaI Sdn ßhd No.1 & C, IIn. IM 6 Moidoka Indsl Iaik MoIaka O6-3178193 O6-317819O SM IM 7 Mi. Mohd Rodza Hashin 1997
89 Aoio - Conposilo TochnoIogios S/ß Conposilo TochnoIogv Cilv 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3171OO3 O6-3171OOO IM TL 1OO Mi.Mohd shafoo Mohd AIi 1994
191 AIson Haiva Sdn ßhd 37 & 39, IIn. Iasa Moidoka 1A Tnn. Daluk Thanlv Chik Kaiin 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3174156 O6-3174577 IM,SM LL 21 Mi. Tan Tong Loong
259 AnsoII MaIavsia Sdn ßhd Lol 8O Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O MoIaka O6-2328111 O6-23268OO IM CI 1,65O Mi. Honiv Wong 1975
348 Asian ßiacoIol Coipoialion Sdn ßhd IIol 13, Mkn. ßalu Tangga Tangga ßalu Indsl. Iaik 764OO MoIaka O6-351276O O6-3512764 IM O 33O Mi.Yoo Chong Ioi 1989
364 Assoss Iioducls Sdn ßhd Lol 1-44 & 1-45, IIn. TTC 4 Chong Indsl. Iaik 7525O MoIaka O6-3361927 O6-3361929 SM CI 3O Mis. MaiIina IsnaiI 1994
541 ßoslfoinoc Indusliios Sdn ßhd Lol 1, AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-55627O9 O6-5562O87 IM IC 5O Mi.Yoo Thin Sok 199O
551 ßicassa (M) Sdn ßhd Lol 165O, 17 niIos, Canun, 78OOO AIoi Cajah MoIaka O3-7882O2OO O3-7882O2O2 IM,SM TW 23 Ms. ShanaIa Dovi 1989
555 ßIM TochnoIogios Sdn ßhd 387C, IIn. MoIoi Salu Tnn. Ioiinggil Iava 7545O MoIaka O6-2865645 O6-2865244 SM LL Mi.Hong Chin Ioh 2OOO
7O4 Cailon ßox Lnliopiiso Sdn ßhd Lol 81, AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5564628 O6-5564635 IM TW 28 Mi.Lin Song Kvoo 1996
727 Conpak Iapoi Iioducls (M) Sdn ßhd IIol 59, IIn. Ioiindusliian 4 Sonai Indsl. Iaik 814OO Sonai MoIaka O6-5995533 O6-5994515 IM TW 2OO Mi.Khoo Hoo Hin 1985
729 ConliaI CalIos ßoihad 7862, ßalu ßoiondan MoIaka O6-2325823 O6-2325823 IM LL 15O Mi.Lin Oui Kiong 1967
825 Choo Kin Soon IIaslic Mfg Sdn ßhd Lol 24 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2327822 O6-2325O86 SM CI 4O Ms. LniIv Tan 1976
892 CIovoi ChonicaI (M) Sdn ßhd Lol IT 49 & 51, MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2632634 O3-2632631 WLS CI Mi.K. Yananolo
9O2 Coals Thioad (M) Sdn ßhd 9/2 MiIos Tangga ßalu MoIaka O6-3511511 O6-351123O IM TC 25O Mi.Cooigio Coh 1975
934 Conloch Svslon (M) Sdn ßhd No.1-6, ßIok Anggoiik 4, IIn. ßoikal 15 Tnn. MaIin Iava 7525O MoIaka O6-3362713 O3-3362715 SM LL Mi.Alas AIi Shalana 1998
951 ConlinonlaI Iuiniluio Indusliios Sdn ßhd Lol 78, ßkl. Ranlai Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-3514968 O6-3511563 IM TW 35O TuanHj.Ald. Rahnan Osnan 1989
954 Cnntravcs Advanccd DcvIccs 5dn Bhd ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O MoIaka O6-2331888 O6-2328598 IM LL 49 Mi.C.I SchIunpf 1983
1O24 Culic LIoclionics Sdn ßhd No.1 IIn. TU 43 Tnn. Tasok Ulana 7545O MoIaka O6-2512888 O6-2512999 IM LL 1,5OO Ms. Rina Copinanlh 1994
1O48 Dailochi IIaslic & Iackaging Indusliv ßhd Lol 3 & 7 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2312746 O6-2329729 IM CI 45O Mi.Yong Iav Tock 1972
1O51 Daioi Kogvo (M) Sdn ßhd Lol 15O, ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O ßkl.Ranlai MoIaka O6-351165O O6-351178O WLS CI Mi. Lav Choo Sing 199O
113O Doulscho TochnopIasl (M) Sdn ßhd 8725, ITZ III 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2828688 O6-2828677 IM CI 25 Mi. Tav Ciap ßong 1992
1177 Doninanl Soniconduclois Sdn ßhd Lol 6 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O MoIaka O6-2833566 O6-283O566 IM LL 143 Anai Ioo AlduIIah 1994
1183 Doina Iioduclion (M) Sdn ßhd No.2-A, IIn. TTC 8 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-3354848 O6-3354869 IM ßS 1OO Mi. Honiv Yoo 1995
1224 Dvnacasl (MoIaka) Sdn ßhd Lol 154 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO MoIaka O6-5568O46 O6-5565293 IM ßS 52 Mi.SK Than 1994
1244 L.V OiIfioId SuppIv and Soivicos Sdn ßhd IIol 3, IIn Tunas ßaiu Socl. 1 IongkaIan ßaIak Indsl. Iaik 783OO Masjid Tanah MoIaka O6-3844515 O6-3844516 SM O Mi.ßakai ßachik
1266 LloIco Indusliios Sdn ßhd 15 IaIan Chong Ioidana 1/4 Tanan Chong Ioidana 7525O MoIaka O6-3122213 O6-3122212 IM LL 45 WiIIion Lin 1972
1297 E!cmac PrccIsInn EngInccrIng 5dn BHd Lnt 1653 Krubnng Indst.Park Mc!aka 06-3341888 06-3341999 5M MM 70 Ms.Tcrrv Khnn Guan 5wcc 1995
13O2 LIilo Dooi Indusliv Sdn ßhd Lol 17 ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O MoIaka O7-33567OO O7-33567O3 IM TW 12 Mi.Tooh Han Koong 1994
1411 Luiojava Iiocision Sdn ßhd No.17, IIn.TCC 17 Chong Indsl. Iaik 7525O MoIaka O6-33745O1 O6-33745O3 SM IM Mi. Ioloi Lin Woo Tock
142O LV OiIfioId SuppIv & Soivicos Sdn ßhd IIol 3, IIn Tunas ßaiu, Soc1 IongkaIan ßaIak Indsl. Iaik 783OO Masjid Tanah MoIaka O6-3844515 O6-3844516 IM O 51 Mi. SuIainan Md.AIi 1988
1429 Lvoinoio Lalox Iioducls Sdn ßhd Lol 555, 6/4 MiIos IIn. Cangsa 761OO Duiian TunggaI MoIaka O6-5531581 O6-5531991 IM CI 145 Mi.Yoo Kian Hual 1988
1437 Lvoils (M) Sdn ßhd Lol.No 22 & 23 Aii Koioh Indsl.Iaik MoIaka O6-232173O1 O6-2321733 IM CI 164 Mi. Hanish Oag 1987
152O Iolla Aulo Iail Indusliios (M) Sdn ßhd No.2, IIn. ßoikal 6 Tnn. MaIin Iava 7525O MoIaka O6-3352869 O6-3359144 IM TL 1OO Mi.Siov Kan Yov 1994
1537 Iino IuIso Sdn ßhd Lol 53 & 59 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO MoIaka O6-5565225 O6-5565225 IM LL 8OO Mi.TH Lin 1995
1559 IIoxlionics TochnoIogv (M) Sdn ßhd No.8688 & 869O ( Lol 19 & 2O) ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2821613 O6-2821613 IM LL 82O Mi. Sinon Choo Iong Yoo 1993
1561 IIoxlionics TochnoIogv (MaIavsia) Sdn ßhd No 8688 & 869O (Lol 19 & 2O) ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2821613 O6-28215O3 IM LL 82O Sinon Choo Iong Yoo 1993
16O6 Iudox Rulloi Iioducls (M) Sdn ßhd No.1O3, (Iol 21) MILL Indsl. Iaik 7545O MoIaka O6-2325585 O6-2323658 IM,SM CI 14O Mis. IuIian Loong 1979
1692 Calovav MaIavsia Sdn ßhd No.1, IIn. TTC 32 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-3362OOO O6-3372OOO IM LL 58O Mi. Ong Chav Song 1995
17O3 CoIiga ßakli Sdn ßhd DT 438, IIn. Sii Chonpaka 1/1 Tnn. Chonpaka MoIaka O6-5534O97 O6-5531218 SM IC 5 Mi. Shannuii Md.Yusop
17O6 ConkIip Sdn ßhd Lol 4198, IIn. TTC 29 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-3357734 O6-3355828 IM O 32 Mi. Anlhonv Sio 1989
179O CoIdsla Sdn ßhd 11 IaIan TTC 3O Tanan ToknoIogi Chong 7526O MoIaka O6-3352153 O6-3352151 IM LL 86 Dai Kvang Yon 199O
1792 CoIsla Sdn ßhd 11, IIn. TTC 3O Chong TochnoIogv Iaik 7526O MoIaka O6-3352151 O6-3352151 IM MM 9O Mi.Dai Kuang Yon 1984
1793 Cood Rulloi Woiks Indusliios Sdn ßhd I 7763 MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoIaka O6-26311985 O6-2632835 IM CI 45 Mi. Lin Moo Kav 1983
1849 CuoIono IIaslic IiIns Sdn ßhd Lols 83-85, 75 &76 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2322177 O6-2322523 IM CI 158 Mi.Lugono Loo 1978
185O CuoIono Wovon Iioducls Sdn ßhd Lols 9 & 1O Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2323898 O6-2321437 IM CI 315 Mi.Lin Kok Lih 1989
1915 Hasio Iuiniluio CaIIoiv (M) Sdn ßhd Lol 12, IIn. IßR 33, Ihaso 4 ßkl. Ranlai Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-35318O1 O6-35318O2 IM O 6O Mi. Hashin Mohanad 1992
1924 HCI Ouailz (M) Sdn ßhd Lol 5 & 7 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5563987 O6-5563987 IM NM 25O Mi.SiovYoon Chin 1989
1947 Hoxachaso LaloIs Sdn ßhd Lol 77, IIn. IKS M/I6 MaIin Iava Indsl. Iaik MoIaka O6-3357461 O6-3357429 SM TW 22 Mi. Yong Loo Yoan
2O3O Honnaid Ioods (M) Sdn ßhd Lol 2OO Zaiina Indsl.Iaik, Ronlia 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-2841289 O6-2832264 IM IC 7 Ms.Coh ßoo Lin 1979
2O96 HT Hong Lnliopiiso Sdn ßhd 666-11, IIn. ßkl. MoIaka 1 1/2 Tnn. ßukil MoIaka ßoiuan MoIaka O6-2312634 O6-2312535 SM CI 2O Ms.MichoIIo Lov Suo Ling
2119 Hup Shong Machinoiv & Indusliv Sdn ßhd Lol 2-37, IIn. TTC 8 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-3342719 O6-334O692 IM MM 31 Mi. Tan Kian ßong 1993
2148 IdoaI MuIlifood (M) Sdn ßhd No.9578 Tangga ßalu Indsl. Iaik 764OO MoIaka O6-35183O3 O6-3518541 IM IC 7O Mi.Lin Yong Iing 1965
2178 IMS Svslon Sdn ßhd 27A, IIn. Moidoka ßaiu 22 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-31763OO O6-3176139 SM MM Mi. I T Toh 2OOO
2179 IM-Thioo Hi - Toch (M) Sdn ßhd No.3O & 32, IIn. TTC 15 Chong Indsl. Iaik 7525O MoIaka O6-3372766 O6-337277O IM CI 1OO Ms.Saialha a/p Suliananian 1997
2195 Induslii Kaval Zulii H Yusoff Sdn ßhd 93O-1, KM 15 7525O Kiulong MoIaka O6-336O364 O6-3376954 IM LL 36 Mi.Rasidi DoIIah 1982
22O9 Infinoon TochnoIogios (Inliogialod Ciicuil )S/ß ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-23O37OO O6-2326835 IM LL 7OO Mi.Tan Un Choo 1989
221O Infinoon TochnoIogios (MaIavsia) Sdn ßhd ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2325266 O6-2321539 IM LL 3O23 Daluk WiI IIuil 198O
2212 InfIux Iacific Sdn ßhd Lol 61 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2322336 O6-2322689 IM CI 2OO Mi. LH Iong 1987
2221 IniliaI Iood Sdn ßhd 23, IIn. MoIaka Rava 32 Tnn. MoIaka Rava MoIaka O6-2846678 O6-2847867 IM,SM IC Ms.ßoIinda Ong 1997
2231 Inpaq Coipoialion Sdn ßhd No.19A, IIn. MaIinja1 Tnn. MaIinja MoIaka O6-2849428 O6-2846846 IM,SM LL 16 Ms. AIico Tan Chin Yon
23O5 Isnoca MaIavsia Sdn ßhd IIol 3-6O Chong Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-3352882 O6-33529OO IM LL 1OO Mi.Rono ßonnigoi 1995
2366 Iali ßoiingin Sdn ßhd KM 22, IIn. Duiian TunggaI Ianlai ßoIinling 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5524523 O6-5534524 SM IM 14 Mi. SaifuI Nizan Md Iuda 1997
2381 Iojaka Mogah Sdn ßhd No.348 - A Tnn. MoIaka Rava 75OOO MoIaka O6-28475O4 O6-28475O4 SM CO Mi.Lock Kin Lian
24O8 IM Conoz & Co (M) Sdn ßhd 134-A Tnn.MoIaka Rava 75OOO MoIaka O6-2842466 O6-2832566 IM TW 37 Mi.ManuoIA I Conoz 1982
2428 Iouloil S.A (M) Sdn ßhd Lol 4 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5591235 O6-5563425 IM O 2OO Mi.IhiIIppo CuiIIaid 1989
2444 I-Tox LIoclionics (M) Sdn ßhd 45, IIn. Kasluii 1/1 Tnn. Kasluii Sok.1 75O5O MoIaka O6-282772O O6-2925419 SM LL 4 Mi.LI Tan 2OOO
25O8 Kao Donko (MaIavsia) ßoihad Lols 5-9 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2328O31 O6-2328O3O IM LL 5OO Moguio Hidoloshi 1973
2514 Kaolon Iackaging Sdn ßhd Lol 31-33 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO MoIaka O6-5564522 O6-5564521 IM,SM CI 114 Ms.Anna Lin
2518 Kaiinoku (M) Sdn ßhd Lol No. 1, ßkl. Ranlai Indsl. Iaik, 7571O ßkl. Ranlai MoIaka O6-35123O1 O6-3514668 IM,IA,WLS TW 219 Mi. M. Ando 1974
2581 Konajuan IIoia Sdn ßhd No.348 - A Tnn. MoIaka Rava 75OOO MoIaka O6-28475O4 O6-28475O4 SM CO Mi. Lock Kin Lian
2591 Konnv Loalhoi (M) Sdn ßhd I-7963, MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2631953 O6-2631877 IM,IA,WLS O Mi. Tadashi Iujisava
26O4 Koiis Woodvoiks Sdn ßhd 9579, Lol 2O ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O MoIaka O6-284186O O6-2811217 IM TW 16 Mi.Koo Tak Lip 1974
2692 KLN Tinloiciafl Sdn ßhd Lol 8 ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O MoIaka O6-3517389 O6-351739O IM TW 73 Mi.Yov Lng Tong 1994
2696 KNM SlooI Sdn ßhd Lol 2O8, IIn. IßR 19 ßkl. Ranlai Indsl. Iaik, 7525O MoIaka O3-8943O788 O3-89434781 IM ßS 55O Ms.Ionnifoi Lai 199O
27O1 Koa Donko (M) ßhd Lol 5-9 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2328O31O O6-2328O3O IM,IA,WLS LL 65O Mi.A.Y Young 1973
2747 Kolak MaIavsia (KOM)Sdn ßhd Lol 11 & 12 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O MoIaka O6-2328533 O6-2323543 IM TW 15O Mi.WiIIian Too 1973
2798 KYM Indusliios (MoIaka) Sdn ßhd Lol 155,IIn. IßR 2O, Ihaso IV ßkl. Ranlai Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-351335O O6-3512891 SM TW Mi. Soo Moo Choo 1993
2831 Lailini Sdn ßhd 23, IIn. MoIaka Rava 32 Tnn. MoIaka Rava 75OOO MoIaka O6-2846678 O6-2847867 SM IC 3 Ms.ßoIinda Ong
2951 Lin Chia Hong ßiscuil & Confoclionoiv S/ß 8519, 4/2 M/S IuIau Cadong 752OO KIolang ßosai MoIaka O6-3352971/2 O6-3352955 IM IC 161 Mi.Lin Woo Nang 1968
2972 Lipla IIaslics Indusliios Sdn ßhd IIol 123 & 125, IaIan Induslii 1O Kavasan Ioiusahaan AIoi Cajah 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5561O88 O6-55618OO IM LL 5O Tsu Kin Ioh 1992
2992 Long ßov Mfg Sdn ßhd Lol 18O MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2632288 O6-2632233 SM O 118 Mi. ßong Kvan Chin
3O69 Maju SlooI Sdn ßhd Lol 4-D MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2631982/6/7 O6-2631254 IM ßS 119 Mi.Iohaii Mohannad Sood 1984
3O73 MaIacca Cainonl Manufacluiing Sdn ßhd 452-5 Tnn. ßachang ßaiu 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3368852 SM TC 6 Tuan Hj. AlduIIah AlduI Azis
3179 Maiuva (M) Sdn ßhd Lol 27 & 28 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-284O712 O6-2833827 IM,WLS LL 1,7OO Mi.Hidohaiu Ilo 1989
3229 Malsushila Ioundiv Indusliios Sdn ßhd Lols 9 & 1O Tangga ßalu Indsl.Iaik 764OO Tanjung KIing MoIaka O6-3511429 O6-351142O IM,IA,WLS ßS 322 Mi.Mohd Iauzi MaoIah 1987
3232 Malsushila Iiocision Capaciloi (M) Sdn ßhd Lol No 2,3 & 4 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-283418O O6-28342O2 IM,IA LL 8OO Ms.Chua KinIuav 1989
3233 Malsushila Rofiigoialion Indsl.(M) Sdn ßhd Lol 2-3 lo 2-1O, IIn TTC 1 Chong Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-33443OO O6-3344277 IM,IA LL 1,1OO Mi.Mohd KanaI HasIin 199O
3243 MaxoII LIoclionics (M)Sdn ßhd Lol 1, ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2841518 O6-2841523 IM,WLS,IA LL 3O2 Ms.Nancv Yoo 1989
33O5 Moga Lnloipiiso Co 5O & 52 IaIan ßoikal 12 Tanan MaIin Iava 7525O MoIaka O6-3356O16 O6-3344578 IM LL 15 Chong Wai Hong 1975
3383 M-IIox MaIavsia Sdn ßhd Lol 5 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-281OO58 O6-281OO93 IM LL 2OO Mi.Loo Iang Won 1958
3385 MIS TochnoIogv (M) Sdn ßhd Lol 5 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono Ihaso III ßalu ßoiondan 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-281OO58 O6-281OO93 IM LL 4OO Iang Tak Lin 1958
3427 Minlvo Indusliios ßhd No.175, IIn. Usaha 3 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2331188 O6-2313932 IM TL 3OO Mi.Yoo Kin Soo 1976
3485 Mona Indsl.MaIavsia Sdn ßhd Tg.KIing Iioo Tiado Zono 7575O MoIaka O3-26922188 O3-26929982 IM TC 6OO Tan Sii Kishu Tiialhi 1976
3519 M'sia VoinicoIIi nanufacluios (MoIaka) S/ß 8794, ßalu 4 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3172888 O6-3172688 IM,SM IC 145 Mi. Koh ßan Tong 199O
3545 MuIliono LIoclionics Sdn ßhd ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2328266 O6-2511888 IM LL 38 Mi.RoIand Lov Hong Kvang 1973
3617 NalionaI Soniconducloi Sdn ßhd (MoIacca) ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2325644 O6-2313O4O IM LL 2,445 Mi.Khoi Kock Wah 1971
3752 NoIlaIgia MolaI Ioundiv Sdn ßhd No.12, IIn. TTC 24 Chong TochnoIogv Iaik MoIaka O6-3368466 O6-3368486 SM TL 2O Mi.Lai Chong Choo
38O6 Nvun Nvun Sdn ßhd No.2, MoIaka Rava Indsl. Iaik 782OO ßdi. HiIii MoIaka SM
3826 Ohaia Disk (M) Sdn ßhd Lol 15,16,21, & 22 MoiIinau Indsl. Iaik III 773OO MoiIinau MoIaka O6-2632222 O6-2633333 IM LL 21O Mis.Anv Too Miang Kiav 1996
3827 Ohaia OplicaI (M) Sdn ßhd Lol 6ß & 6C MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2633332 O6-2633332 IM,WLS CC 22O Mi.Ahnad Mohanad 199O
3843 OIvnpic CalIo Conpanv Sdn ßhd Lol IT 2122-2131 IaIan IK 1 Tanan Ioiindusliian Kiulong 7525O MoIaka O6-3373O88 O6-3373O99 IM LL 12O Loh Loong Chong 1996
3846 Onoga Soniconducloi Sdn ßhd 876O, Lol 8 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2822672 O6-2821539 IM LL 453 Mi. Naiinah Ald.Wahal 1993
3882 OiionlaI Iood Indsl. Sdn ßhd No.127C, Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2325357 O6-2322O66 IM IC 27O Mi.SonTong Loong 1978
39O2 Oiisvslon Oplo Sdn ßhd No.2-18,IIn IKS IT2 Tnn. IKS Iadang Tonu MoIaka O6-281O764 O6-281O773 SM LL 6O Mis. KanaIiah Avol
3916 Oinapapoi Indusliv (M) Sdn ßhd No.8998 Indsl.Iaik IV 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3355888 O6-3355999 IM TW 294 Mi.Ang Kvoo Tong 199O
3922 O'Sookoi Iood Indsl. Sdn ßhd 392-I Tnn. ßunga Rava 7545O ßkl.ßiuang MoIaka O6-2321339 O6-2324299 IM IC 44 Mi.Sin Man Sin 1984
3943 I.IIus IIaslic Indusliios Sdn ßhd Lol 138, IIn. Indsl. 9 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO MoIaka O6-55635O8 O6-5564558 SM CI 5 Mi. Loo Svoo Kai
3949 Iacific Iood Iioducls Sdn ßhd Lol 1 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2324466 O6-2329696 IM IC 728 Mi. Ong Kok Kang 1971
3993 Iannu LIaslic Insl. Sdn ßhd Lol 3 KoIonak Indsl.Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O3-4O422728 O3-4O41O279 IM CI 8O Mi.Tiialh Singh 1988
4OO9 Iaivood Sdn ßhd Lol 7 - 9 ßkl. Ranlai Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-3514561 O6-3514659 SM TW 6O Mi. Lin Moo Kin
4O31 IoIoius Soivicos (M) Sdn ßhd Ml.1243 & 1245, IIn. IKS MT/5 Tnn IKS MoIaka O6-3847813 O6-3841O28 SM MM 35 Mi. Zanzuii Yaakol 1996
4O84 Ioifocl Iood Manufacluiing (M) Sdn ßhd AC 6876 AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-55614O1 O6-5562476 IM IC 65O Mi.Auguslino Ang Mui Kvong 1994
41O9 Ioiniagaan Oiang Kanpung Sdn ßhd I - 7O17 MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2617O18 O6-2617341 IM IC 86 Tuan Hj. Manggai Haniff 1994
4118 Ioiusahaan ßalu Tujuh Sdn ßhd Lol 219, Kn 13 ßoilan UIu MoIaka MoIaka O6-21213OO O6-31213O2 SM CC 33 Mi. RajagopaI a/I Sannasv
4165 Iionooi Ioinl Sdn ßhd No.26, IIn. Iasa Moidoka 1A Tnn Daluk Tanlv Chik Kaiin MoIaka O6-3177688 O6-3177668 SM O 3O Mi.Ioloi Wong
4233 Iossohi ßosi LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 9, Ihaso III ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2832799 O6-2832788 IM LL 77O Mi.Tan Hak Kian 199O
4235 Iolonsi SuppIios & Lnginooiing Sdn ßhd No.8, IIn. TTC 22 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-3354535 O6-3371O36 SM IM 13 Mi. Dannv Chin Hvoo Kiang 1997
4242 Iovoi WoId Sdn ßhd 168, Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2323288 O6-23232OO SM LL 61 Mi.Too Kin Cuan
4255 IIK TochnoIogv Sdn ßhd 358, Tnn.ßunga Rava 7545O ßkl.ßiuang MoIaka O6-2323458 O6-2328458 IM LL 24 Mi.Mohd IanaI 1979
4256 Iiasava Lnliopiiso Sdn ßhd 5O, IIn. Iasa Moidoka 1 Tnn Daluk Tanlv Chik Kaiin MoIaka O6-3174896 O6-3179899 SM IS Mi.Dannv Wong
43O3 IiiviIogo Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd No.9 & 11, IIn. IMI 4 MaIin Iava Indsl. Iaik MoIaka O6-3361888 O6-3367886 SM CC Mi.Chan Choo Tiong
4332 Iivn Novov MaIavsia Sdn ßhd Tanjung KIing Indsl.Iaik 764O9 Tanjung KIing MoIaka O6-3511211 O6-351144O IM ßS 5OO Mi.Ciahan Wiighl 1973
44O3 Rangoi Coonunicalions (M) Sdn ßhd 8716 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2835729 O6-2835696 IM LL 2OO Mi.Tan Yoan Lvo 199O
4492 RockHiII Sdn ßhd 9518-O, IIn. IßR 27 ßkl. Ranlai Indsl.Iaik MoIaka O6-351559O O6-3515598 IM,SM CI 23 Mi. Tan Kin Chua
4493 RockvooI Asia Sdn ßhd 175A & ß, IIn. Lingkungan Usaha Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2332O1O O6-2332O12 IM TC 12O Mi.Iiank Tioquav 1999
4494 Rohas Conposilos Sdn ßhd Lol 148 ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O ßkl.Ranlai MoIaka O6-3518985 O6-3511899O IM O 2O Mi. Mohd NasiiAld.Rahin 1994
4513 Rulloi Loisuio Iioducls Sdn ßhd 6 3/4 MiIos IIn. Cangsa Duiian TunggaI MoIaka O6-5532463 O6-5532466 IM,SM CI 138 Mi. Iosoph Lai 1991
4641 SßM Iood Indusliios Sdn ßhd Lol 1-9 MoiIinau Indsl. Iaik 773OO MoiIinau MoIaka O6-2631966 O6-263181O IM IC 4O Mi.David Choong Chong Tai 1992
47O8 Soniconducloi TochnoIogios & Insliunonls S/ß No.19-25, IIn. IMI 2 MaIin Iava Indsl. Iaik 7525O MoIaka O6-336O168 O6-336O167 IM LL 2O Mi.Noi Zaiiudin Mohd Noai 1998
4784 Shin Tung Huoi Indusliv Sdn ßhd No.125 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2315898 O3-2315988 SM MM 2O Mi. Ho Hong Hual 1997
4882 Sindulch CalIo Manufacluioi Sdn ßhd Lol 38, AIoi Cajah IndusliiaI Lslalo 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5563833 O6-5563282 IM LL 7O Ronnv Yoo Ah Kiang 199O
4889 Sinnah Iood Indusliios Sdn ßhd Lol 37 & 38 Masjid Tanah Indsl Iaik 783OO Masjid Tanah MoIaka O6-3847178 O6-3847187 IM IC 66O Mi.Ldvaid Lin Iil Loong 1989
4897 Siong Hoo ßiscuil & Confoclinoiv Iacloiv Sdn ßhd 357C 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3172664 O6-3175952 IM IC 14O Mi.Too Cah San 1958
4955 Solslad Sdn ßhd Lol 38O8, ILn. TTC 1O Chong IndusliiaI Iaik Ihaso II MoIaka O6-3374141 O6-3374145 SM TL Mis. RosIavanls Husani
496O 5njn CnrµnratInn 5dn Bhd No.13/15, IIn Iasa Moidoka 8 Tnn. Daluk Thanlv Chik Kaiin MoIaka O6-3175OO1 O6-3174963 SM O 86 Mi.Ng Cuan Chong
5286 Svnlhoso (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 7 Tangga ßalu Indsl.Iaik 764OO Tanjung KIing MoIaka O6-35128O1 O6-35128O5 IM CI 84 Mi.Lai Woi Young 1975
5314 T&T Dosign Sdn ßhd 7O/1, IIn. Iogaga Tnn. Moidoka 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3178455 O6-3178453 SM IC Mis. Slophanio Chin 2OO1
5328 TA WIn IndustrIcs (M) 5dn Bhd Lol 63-68 AIoi Cajah IndusliiaI Lslalo 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5564782 O6-5564782 IM LL 172 Yooh Chin Kiang 1988
5355 Taiko Diun Indusliios Sdn ßhd Lol 19,Ihaso II Tangga ßalu Indsl.Iaik 764OO Tanjung KIing MoIaka O6-3513O88 O6-35113O91 IM CI 44 Mi.Chan Kan Soon 1981
54O1 Tan Kin Hock Tong Song Iood Ind Sdn ßhd 8/4 niIos ßoiangan Lnan Unlai 773OO MoiIinau MoIaka O6-2835322 O6-285322 IM IC 15O Mi.Tan ßoo San 1975
54O9 Tanashin (MaIacca) Sdn ßhd IIol 22, IIn.Usaha 3 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-232373O O6-2323735 IM,IA,WLS LL 5O Mi.Lov ßoo Yoan 1991
5445 TCCM Dovhiisl Sdn ßhd 9/2 MiIos Tangga ßalu 764OO Tanjung KIing MoIaka O6-35142O1 O6-35142O4 IM TC 1,49O Mi.IhiIip NoiI Hoglon 1989
545O TLAC LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 22 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-28434O2 O6-2843471 IM,IA,WLS LL 3,57O Mi. David SanuoI Ong 199O
5469 Tcchwah Paµcr Prnducts 5dn Bhd Lol 54 & 6O AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5562298 O6-5562135 IM TW 165 Mi.Ainond Ooi 199O
5471 Tcck PIng Chan (1976) 5dn Bhd Lol 942, Sinpang Anpal 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-5529355 O6-552958O IM IC 27 Mi Yoo Yoav Khin 1976
5487 Tcknngas (M) 5dn Bhd Lol 6A, Tangga ßalu/Tanjung KIing Tanjung KIing Indsl.Iaik Ihaso II 674OO MoIaka O3-77298899 O3-77275785 IM CI 3OO Mi.Ialiick Loong 198O
55O6 Tcnaga Masvhur (M) 5dn Bhd No.13, IIn. TTC 8 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-334O121 O6-33464O3 IM LL 15O Mi.Haiiv Loo 1993
5547 Thamcs BInscIcncc (M) 5dn Bhd 535ß, IIn.Moidoka MoIaka Rava MoIaka O6-283662O O6-2836449 SM CI Mi. Ialiick Wong Tak Mun
5574 Tho Thioo Iood Indusliios Sdn ßhd IIol 3-18, IIn. TTC 25 Chong TochnoIogv Iaik 7525O MoIaka O6-3363533 O6-336O533 IM IC 35 Mis.Chan Siov Chu 1998
5623 TKR ManufacturIng (M) 5dn Bhd Lol 11 Tangga ßalu Indsl.Iaik 764OO Tanjung KIing MoIaka O6-3516O5O O6-3515557 IM,WLS,IM- Maliado MM 2,65O Mi. M. Yoshida 1988
5681 TnnshIn PrccIsInn (M) 5dn Bhd Lol 1, ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono III, 7535O MoIaka O6-2843635 O6-2846OO4 WLS IS Mi. Y. Salo 1993
5695 Tnµaz IndustrIcs 5dn Bhd Lol 3 & 5, Ihaso V ßkl. Ranlai Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-351O191 O6-351O192 IM,SM CI 22 Mis. MichoIIo Soo 1989
5744 Tovodonpa(M) Sdn ßhd Lol 26 & 27, ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono III, 7535O MoIaka O6-2843676 O6-2843571 IA,WLS LL Mi. Hahin Sohoi 199O
5772 TransIcnI! (M) 5dn Bhd ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O MoIaka O6-2328433 O6-232O429 IM LL 9O Mi.Woo Tiong Song 1973
5773 TiansicoiI (M) Sdn ßhd ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2328433 O6-232O429 IM LL 9O Woo Tiong Song 1973
58O3 TiopikaI Ioods & ßovoiago (KL) Sdn ßhd SI 849 & 85O, IIn. Suiia Lnpal AIoi Cajah Indsl. Iaik 78OOO MoIaka O6-5566333 O6-5566222 SM IC 18 Mi.Ald.Aziz Mohd. Haion
58O6 T5 AutnmatInn 5dn Bhd IT 1626 Kiulong Indsl.Iaik 7525O Mkn. Kiulong MoIaka O6-3363518 O6-3344OO8 SM MM 24 Mi. Konl Tan Tock Siang 1995
5813 Tsuiilani (M) Sdn ßhd Lol29, ßnalu ßoiondan ITZ 3, 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2831681 O6-2849398 SM IM Mi. AIan Tan
5814 Tsuiilani (M) Sdn ßhd Lol 29 ßalu ßoiondan Iioo Tiado Zono 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-2831681 O6-2849398 IM LL 12O AIan Y I Tan 1987
582O Tuah Kasluii Sdn ßhd Lol 7O ßkl. Ranlai Indsl.Iaik 7525O MoIaka O12-68824OO O6-2839582 SM O 15 Tuan Hj. TajuI Aiiffin Mohd. Idiis
586O UH Indusliios Sdn ßhd Lol 68-A & ß Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-232O313 O6-232O313 SM CI 2OO Mi.Chov Hon Koong 1971
5872 Unlai Rosouicos (M) Sdn ßhd KM 8, SoIok ßakai ßalu IIn.Kandang Aii MoIok MoIaka O6-2684648O O6-2684648 SM O 4 Mi. Noidin SaIin 1995
592O Unilod CailoI Sdn ßhd 34& 36 IaIan Iasa Moidoka 1A Tanan Daluk Tanlv Chik Kaiin 7535O MoIaka O6-3173O15 O6-317281O IM LL 7O Mah Sin Ming 1978
5955 Unv Aulo Indusliios Sdnßhd 74A, IIn Usaha 12 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-2326885 O6-2327172 IM ßS 19 Mi.Chan Yong Wah 1983
597O UsofuI Snack & Cinfoclionoiv Sdn ßhd Lol 139 ikoda 78OOO AIoi Cajah MoIaka O6-55635O8 O6-5564558 IM IC 61 Mi.Yap Yoon Ngo 1992
6O12 Vosl Hong Lnliopiiso Sdn ßhd 1674 Kiulong Indsl.Iaik 7525O Kiulong MoIaka O6-3364169 O6-3373169 IM ßS 13O Mi.Wong Kin Ling 1995
6O29 Vishav Soniconducloi MaIavsia Sdn ßhd Lol IT 17O7 lo IT 1716 Mukin Kiulong Kiulong IndusliiaI Iaik 7525O MoIaka O6-3315426 O6-3363597 IM LL 9OO Woo Lian Siang 2OO1
6O63 WaIk Aloul KiIang Kasul Sdn ßhd Lol 682, IIn. Soii Lnas 33 Tnn. Soii ToIuk Lnas 7546O ToIuk Lnas MoIaka O6-2618818 O6-2616989 IM O 12O Mi.Chua ßoon Kok 1978
614O Wood Zono Indsl. Sdn ßhd Lol 76 & 77 ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O ßkl.Ranlai MoIaka O6-351258O O6-3512587 IM TW 45 Ylhg Daluk Sov Chin Chuan 1997
6152 Wovonlox Sdn ßhd Lol 2379 Mkn.Tanjong KIing 764OO MoIaka Tongah MoIaka O6-3514731 O6-3513449 IM TC 362 Mi.Iohnnv Chov Chin Chuan 1985
6157 WT Indusliios Sdn ßhd Lol 253 ßkl.Ranlai Indsl. Iaik 7525O ßkl.Ranlai MoIaka O6-2839357 O6-28475O4 IM ßS 4O Mi.Wong Tiang 1994
6163 Xopa-SouI Iallison (M) Sdn ßhd 1-5 Chong Indsl.Iaik 7525O MoIaka O6-3351515 O6-3355829 IM CI 153 Mi.Coh Soi Hong 1973
6168 Y LI Sdn ßhd 17, IIn. Iasa Moidoka 12 Tnn Daluk Thanlv Chik Kaiin 7535O ßalu ßoiondan MoIaka O6-3176895 O6-3176896 IM CI 1O Mi.Tan Tian Too 1989
62O8 Yoong Chaui Shing Iapoi MiII Sdn ßhd 736, Mkn. Tanpoi Kiulong 7525O MoIaka O3-335254O O3-33539O9 SM TW Mi.Tan Song Ioo
6211 Yov Loo Indsl. ßiush Sdn ßhd No.17, IIn. Iasa Moidoka 12 Tnn. Daluk Thanlv Chik Kaiin MoIaka O6-3176895 O6-3176896 IM,SM O 12 Mi. K.K Ng
6225 Yodoshi MaIIoalIo (M) Sdn ßhd Lol 97 Aii Koioh Indsl.Iaik 7545O Aii Koioh MoIaka O6-23252OO O6-23252O3 IM,WLS,IA ßS 2OO Mi.T Ishihaia 1974
6289 ZiIIion Aco (M) Sdn ßhd Lol 481, IIn. ßoikal 8 Tnn.MaIin Iava 7525O MoIaka O6-335756O O6-3343475 IM CI 45 Mi.Ong Kong Hva 1992
27 AßL Halono (M) Sdn ßhd Lol 89 & 9O Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6773458 O6-6773457 IM,WLS LL 61 Mi.K. Malsulaia 1973
189 AIps LIocliic (M) Sdn ßhd IT 1O643 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7991515 O6-7991654 IM,IA,WLS LL 6,4OO Mi. Akihiko Okavasu 1989
19O AIps Naigai Logislics (M) Sdn ßhd 5785/5786, IIn.TS 2/1C
Tnn. Sonaiak 718O9 NiIai N.SonliIan
O6-7995O58
O6-7995O57
IA
O
Managing Diiocloi
199 AIuniniun AIIov Casling Sdn ßhd Lol 2473, NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-799457O O6-7994566 WLS ßS Dalo' Mansoi Mohd Hj.SaIIoh
282 Appiofil Zinc Oxido Manufacluiing Sdn ßhd Lol 1O2, Lig. Sonavang 4/2 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Sonavang N.SonliIan O3-86O9O114 O3-86O9O113 IM,SM CI 41 Mi. Loh Khav Loo 1991
295 Aial - MaIavsian SCß Sdn ßhd IT 3715, IIn. AM3 Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7994O14 O6-7994O18 SM LL 1O7 Mi.Wong Song Iong 1994
298 Aial-MaIavsian SCß Sdn ßhd IT 3715, IaIan AM3 Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7994O14 O6-7994O18 IM LL 112 HaiaId Mavihofoi 1995
34O Asia IhainacoulicaI Iioducls Sdn ßhd IT 1663 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-2532489 O3-25318O1 IM,HR CI 12O Mi.Iioddv LT Chua 1973
368 Associalod Conciolo Iioducls (M) Sdn ßhd Lol 9O2O, 9O21,9O22, Mkn. Anpangan, IIn. IoIolu, 7O4OO Soionlan N.SonliIan O3-79565186 O3-79586231 IM CC 27O Mi. Slovail Loo 1982
381 AsliaI CivslaI Sdn ßhd No.4, IIn. AndaIas 2 AndaIas Lighl Indsl.Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-679783O O6-6797835 SM MM Mi.Nahaiuddin Hashin 1995
441 Azan TochnoIogv Sdn ßhd Lol 1 Dioh Indsl.Iaik 72OOO KuaIa IiIah N.SonliIan O6-481542O O6-4815418 SM LL 7O Mi.Mohd Aznan Hj.Iohaii 1993
459 ßaoiIoichoi (M) Sdn ßhd Lol 635 & 66O Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-678O24O O6-678O239 IM CI 43 Mi.Loo Lng Hong 1992
532 ßoijava SlooI Iioducl Sdn ßhd IT 16736, IIn. An 2 Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7996364 O6-7994441 SM LL 14O Mi.David T.L Chong 1994
637 ßuni LIoclionics Mfg.Sdn ßhd Lol 21 & 23,IIn.Lonlong Lnas 5 Soionlan Lighl Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7674943 O6-7674943 SM LL 1O6 Tuan Hj. Mohanad ßuvong 1992
644 ßuloIino (M) Sdn ßhd Lol 15 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-2547195 O3-2538224 SM LL 18 Mi.AIox Iang 1992
661 Calol (M) Sdn ßhd ßalu 2, IIn. Ianlai 71OOO Ioil Dickson N.SonliIan O6-64611OO O6-6474221 IM CI 75 Mi.Ding Mong Kok 1972
673 Cancai Toxlion (M) Sdn ßhd Lol 63, Ioisiaian ßunga Tanjung 1 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6774491 O6-6774516 IM O 9O Mi.Choh Kah Mun 1995
889 CIovoIand ßiidgo & Lnginooiing Sdn ßhd Lol 42, Ioisiaian ßunga Tanjung 2 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6786966 O6-6786379 IM ßS 87 Mi.Canondia Salhianooilhv 1993
896 CMI IIaslic Sdn ßhd No.37 & 39, IIn. Lonlong Lnas 5 Soionlan Lighl Indsl.Iaik Soionlan N.SonliIan O6-76535O1 O6-76535O3 SM CI 15 Mi. Iaafai Dalo IanaI
928 Conpacl Axis Sdn ßhd No.28, IIn. ßunga Rava 2 Tasik Iava Indsl. Iaik 7O4OO Iaioi N.SonliIan O6-6783554 O6-678O498 SM O 5O Mis.Noiiah Yusoh 1993
963 Coidago Indsl.Ropo (M) Sdn ßhd IT 2127 S.H/D 71947 Sii Sonavang Lighl Indsl. 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-677O344 O6-679791O SM LL 4O Mi.ßon ßaskaian 1996
1OO4 Cionplon SpociaIilios Sdn ßhd Lol 211O, 4/2 niIo Sii Sonavang Lighl Indsl. 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6782319 O6-67823O6 IM CI 1O Mi.Chan Kong Huoi 1993
1158 DiscConp Magnolics (M) Sdn ßhd Lol 1651 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-79833333 O3-798O3333 IM CI 7O Mi.ChaiIio Wong Wing Koong 198O
1174 DOL Indsl. Sdn ßhd Lol 42, Sonavang Indsl. Iaik 7O34O Soionlan N.SonliIan O3-77278868 O3-77277868 IM,SM O 15O Mi. Hong ßoo Lng 1977
1176 Donoscon Sdn ßhd Lol 45-47, IIn. Lonlong Lnas 5 Soionlan Lighl Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-761812O O6-7618136 SM O 25 Mi.AIi Olhnan 1999
12O8 Dunox ( M) Sdn ßhd Lol 759(ß3), NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-77813322 O3-77835154 IM IC 4OO Mi. Loo Choi Song 1977
1256 Lasloin SoIdai (M) Sdn ßhd Lol 17239 OakIand Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7646699 O6-76275OO IM ßS 25 Mi.Toh Cuan Song 1988
1289 LIocliic Dischaigo Yonozava (M) Sdn ßhd No.252, IIn. Induslii CaIIa 13, CaIIa Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7611535 O6-7615835 WLS MM Mi. Mulsuo Sakuna 199O
1348 Lngo IIas Aulonalion Sdn ßhd 24, IIn.Lonlong Lnas 7 Soionlan Lighl Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7612333 O6-7614133 SM TL 8 Ms.Ciaco Chon 1991
1388 LssonliaI Dosign Sdn ßhd IT 1247 - 1253 Ropah SnaII Indsl.Iaik N.SonliIan O6-4411131 O6-4414621 SM O 126 Mi.Tan Choo Koong
14O7 Luialoch (M) Sdn ßhd Lol 1478 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7998989 O6-799O313 IM CO 66 Mi.Wong Kov Choong 2OOO
1431 LvoiIioss AIuniniun Indusliios Lol 1282 & 1283 Tnn.MoIui Indsl.Iaik 717OO Manlin N.SonliIan O6-799O3O9 O6-7996837 IM ßS 82 Mi.Thonas Tan Kok Hai 1994
1451 Lxodv (M) Sdn ßhd Lol 16748, IIn. Ioinala 1/5
Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan
O6-7992988
O6-7996388
IA Managing Diiocloi
1485 Iai Lasl Ioan Indusliios Sdn ßhd Lol 8O5, 6 kn IIn. IoIolu 7O1OO Soionlan N.SonliIan O6-7615811 O6-7635682 IM,SM O 2OO Mi.Chiis Loo Chuan ßoon 1982
1547 Iishoi -Rosonounl Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 13111, Mkn. Lalu NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7992323 O9-7998454 IM MM 154 Mi.Lai Choo Sing 1996
1662 C.ß Indusliios Sdn ßhd Lol 3853 & 3854, Chonlong Ihaso II Indsl. Iaik, 713OO Ronlau N.SonliIan O3-5634886O O3-56348863 IM CI 3OO Mi. Ong ßoon Koo 1987
1663 C.ß Rulloi Iioducls (M) Sdn ßhd IT 2127 S.H/D 71947 Sii Sonavang Lighl Indsl. 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-677O344 O6-6773344 SM CI 14 Mi.Shasilaian Naii 1989
1682 CanaIilo Indusliios Sdn ßhd No.29, IIn.ßunga Rava 3 Sonavang Lnloipionuoi Iaik Soionlan N.SonliIan O6-6779339 O6-6778599 SM CI 27 Mi.Chan Nvol Lion
1685 Candoui (M) Sdn ßhd Lol 73 & 74, Ioisiaian ßunga Tanjung 1 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6777869 O6-6772O4 IM IC 238 Mi.Dosnond Ng Kion Tiong 1995
1745 CIaspoc (M) Sdn ßhd Lol 262O2 Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-6782226 O6-6782227 IM CC 2OO Mi.Ong Kav Ciap 1994
178O CoIdon Hopo Iilio ßoaid Sdn ßhd Lol 3726 & 3728 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7993OOO O6-7993888 IM IM 232 Mi.Richaid A. ßainon 1991
1796 Coodnaid ChonicaI Coipoialion Sdn ßhd Lol 27ß, Loiong ßunga Tanjung 3/1, Sonavang Indsl. Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan O3-78752164 O3-78752541 IM CI 14O Ms. IoaiIv Lau 1988
1797 Coodvav Rulloi Indusliios Sdn ßhd Lol IT 1654 & 1657 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7994833 O6-7994866 IM CI 1OO Mi.Tai ßoon Woo 1985
1845 Cunung KaloI Sdn ßhd Lol 1O8O6 Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-6751999 O6-6787519 IM LL 17O Mi.Ald.Rahnan Yaakul 198O
1885 Hanana Machinoiv (M) Sdn ßhd Lol 43, Ioisiaian ßunga Tanjung 2, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-677O521 O6-6777522 IA,WLS LL Mi.H.Malsunolo 1995
1917 Halakovana Lnginooiing (M) Sdn ßhd Lol 53 & 57, Ioisiaian ßunga Tanjung 2, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6785523 O6-6785529 WLS IM Mi.Chan Kok Wah
1981 Hiioshigo (M) Sdn ßhd Lol 5773
NiIai Indsl. Lslalo 718OO NiIai N.SonliIan
O6-7991991
O6-79913O1
IA,WLS Managing Diiocloi
1988 Hilachi CalIo IS Tochno (M) Sdn ßhd IT III
Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan
O6-6774911
O6-677491O
IA Managing Diiocloi
2O29 Honosload Wood Indusliios Sdn ßhd IT 6388 & 6389 Tnn. Cunung Lnas 73OOO Tanpin N.SonliIan O6-4433O27 O6-441855O SM O 42 Mi.Md. ShahiuI Muda Suiadi 1989
21O6 Huno Iuiniluio Indusliios Sdn ßhd Lol 5777 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7992698 O6-7992832 IM O 3OO Mi.Toh ßoon Ioh 199O
2142 Ichikoh (M) Sdn ßhd Lol IT 627, NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7992443 O6-7992449 IA,WLS TL Mi. T. Ichikava 199O
2144 ICI Iainls (M) Sdn ßhd NiIai Woiks, Lol 5827, NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-78O62838 O3-788OO49O IM CI 189 Mi. Lov Tsun Iong 1959
2172 Innodialo MaivoI Sdn ßhd Lol 67/8, Loiong Sonavang 4/1 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6785139 O6-6775285 SM CI 42 Mi.Ahnad KanaI Aiiffin
2193 India IIoui MiII No.88 IIn. ßosai 71O1O Lukul N.SonliIan O6-6511485 O6-651138O SM IC 12 Mi.C Rani 1976
2218 Infialoch (M) Sdn ßhd Lol 4974 OakIand Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7645288 O6-7645288 SM MM 6 Mi.Lov Lian Choo
222O Ingioss Lnginooiing Sdn ßhd IT 2475 & 2476 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7995599 O6-7995597 IM,SM MM 14O Mi.RanIi Napiah 1991
2327 Ivalsu (M) Sdn ßhd Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Sg.Cadul N.SonliIan O6-67786O5 O6-6776781 IA,WLS IS Mi.Yulaka Ilagaki 1991
2337 Ia Hva LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 61 Ioisiaian ßunga Tanjung 2 Sonavang IndusliiaI Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-67833O2 O6-6783373 IM LL 7O Nan ßvoung Cvu 1988
2338 Ialchon TochnoIogv Sdn ßhd 3O5, IT8488, IIn. Induslii15 CaIIa Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7671821 O6-7642441 SM CI Mohd.Iaiios Nadii 2OO1
2363 Iashin Lnginooiing (M) Sdn ßhd IT No. 3345, Lig. AM5, Aial MaIavsian Indsl. Iaik, 718OO NiIai N.SonliIan O3-563386O7 O3-56338381 IM MM 18O Mi. Av Kin Chvan 1985
24O6 IKI Induslii Sdn ßhd Lol 8521. Ioisiaian Indsl.CaIIa CaIIa Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7649861 O6-7649863 IM LL 29 Mi.AIan MK Tiong 1995
2414 Iohan Coianics ßoihad 32, Loiong Cajus Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6776181 O6-6771836 IM CC 38O Mi.AIi Salii SaIohuddin 1976
2536 Kavala -Lngo MIC Sdn ßhd Lol 12694, Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Sg.Cadul N.SonliIan O6-6786666 O6-6784992 WLS CI Mi. Masanichi Yano
2651 Kin Iashion Knilvoai (M) Sdn ßhd Lol 12 & 121, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6775184 O6-6772O42 IM TC 95O Ylhg Dalo' Lgon DziaI 1973
2678 Kinzoku Youzai (M) Sdn ßhd Lol 1563, NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7991878 O6-7991944 IA,WLS IM Mi. Kanishina Kazuo
2717 Kokuvo (M) Sdn ßhd Lol 79 & 83, Sonavang Indsl.Iaik, 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-6796O96 O6-6796O86 IA,WLS MM Mi. Konji Takahaia 1998
2734 Kooki Masunaga (M) Sdn ßhd IT 12689, Tuanku Iaafai Indsl.Iaik, 7145O Soionlan N.SonliIan O6-678O767 O6-678O775 IA,WLS IS Mi. Tonoki Saogava 1992
283O Laidah Cas SaIos & Soivico Sdn ßhd Lol 422O, ßalu 6, IIn. KuaIa Savah 712OO Ranlau N.SonliIan O6-762577O O6-7635368 IM ßS 4O Mis. CaioIo LY Loong 1982
2837 Lan Song Tokvo Zaiivo Zoon Sdn ßhd ßalu 5 1/4, IIn. IoIolu, 7O1OO Soionlan N.SonliIan O6-762O117 O6-7635O81 SM,WLS CI Mi. T. Moii 1994
2866 Lasoifal TochnoIogios Sdn ßhd IT 7236, IIn.ßßN 1/2A Iulia Ioinl,ßandai ßaiu NiIai 718OO NiIai N.SonliIan O6-85O3566 O6-85O3511 IM MM 1O Mi.Coh Chong Chuan 1999
2919 Lon Choong Iuiniluio Sdn ßhd Lol 71,IIn Sonavang 4 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6772133 O6-6772133 IM O 5OO Mi.Vinconl Loh Choo Koong 1979
2932 Loviniava LIoclionics Sdn ßhd 114, IIn. Moiak II 114, Tnn. Thivv Iava Soionlan N.SonliIan O6-6326268 O6-631O394 SM LL 8O Mi.M Kannan
2987 LNI Lnginooiing IIaslics (M) Sdn ßhd Lol 35,Ioisiaian ßunga Tanjung 2 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-678652O O6-67923O7 IM,SM CI 132 Mi.RT Mohan 1994
3O24 M.A.C TochnoIogv (M) Sdn ßhd Lol 16, IIn. ßunga Tanjung 2 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6781311 O6-6781322 IM,IA CI 65O Mi.Mohd NazIi Hj AlduI Rahnan 1992
3O47 Magic Ioods Sdn ßhd Soclion 5/4 Dosa Iasnin 718OO NiIai N.SonliIan O6-6345O26 O6-6345O28 IM IC 28 Mi. Cooigo Conoz 1996
3131 MaIavsian RoIIoi Chains Manufacluiing S/ß Lol 19, Kg.Dioh Indsl.Iaik 72OOO KuaIa IiIah N.SonliIan O6-76422551 O6-7622125 IM ßS 38 Mi.A Aiun 1974
3155 Manik Iioslasi Sdn ßhd Lol 36, IIn. ßunga Tanjung 3 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6796995 O6-6796994 SM O 2O Mi.Slovon Yong 1994
3196 Masloi Iava Lnginooiing Sdn ßhd Lol 34, IIn. Ioinala 2 Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7995313 O6-7995O52 IM O 25 Mi.A K Woo 1983
3269 MCIS Safolv CIass Sdn ßhd Lol 1, Sonavang Indsl.Iaik, 7O73O Soionlan N.SonliIan O6-6775367 O6-6772O76 WLS CC Mi. Ashaaii Aznan ChazaIi
3321 Mogapovoi (M) Sdn ßhd Lol 171, Lig.AM13 Aial MaIavsian Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7997795 O6-7997796 SM LL 9O Mi.Kon Than 1995
3359 Molacoip Indusliios Sdn ßhd Lol 5834 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-214889OO O3-21485571 IM CI 22 Mi.ChaiIio Lin 1995
3368 MolaInach Micio Toch Sdn ßhd Lol 17243,IT 4986 OakIand Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7648838 O6-7648383 SM MM 6O Mi.Loh Yov Mon
3371 Molok Kilanuia (M) Sdn ßhd IT 1461, Sonavang Indsl.Iaik, 7O45O Soionlan N.SonliIan O3-677O71O O3-677O713 IA,WLS LL Mi. K. Kavanuia 1984
3574 N.S Aulo Iails Indusliios Sdn ßhd Lol 64 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-677O926 O6-6771516 SM TL 72 Mi.Ong Cuan ßong 1973
3575 N.S Uni - CIovos Sdn ßhd Lol 3 & 4/451O, Lig. Sonavang 4/1 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6772751 O6-6772755 IM CI 3OO Mi. Ang ßoo Chong 1983
3589 Nailo LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 57, Sonavang Indsl.Iaik, 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6775487 O6-6774379 IA,WLS LL Mi. Tolsuo Koia
3614 Naldox Indusliv Sdn ßhd No.4, Ioisiaian Lonlong Lnas Soionlan Lighl Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7618691 O6-7671O85 SM LL Mi.Koh Sing Yoo 1996
3615 Nalion Masloi Sdn ßhd Lol 1O46, Iokan Kola IIn. Soionlan - Tanpin 733OO Ronlau N.SonliIan O6-6O139O7 SM IC Mi.Hafsah Ahnad Zainudin 1996
3643 NoslIo Asoan (M) Sdn ßhd Lol 691, IIn. KiIang Chonlong N.SonliIan O3- 79554466 O3-7955O992 IM IC 136 Mi. Mohd. Shah Hashin 1992
3667 NHK Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 44, Ioisiaian ßunga Tanjung 1, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6787495 O6-6787492 IA,WLS MM Mi.Yoshihiio Sakai 1994
3676 Nichina Soinilsu Sdn ßhd No.97 & 98, IIn.NiIai 3/25 NiIai 3 Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7944233 O6-7944232 SM O Ms. Cvnlhia Long Kvan Iong
3681 Nidoc CopaI (M) Sdn ßhd Lol 1477, NiIai Indsl.Iaik, Ihaso II, 718OO NiIai N.SonliIan O6-7941245 O6-7941252 IA,WLS IM Mi. T. Uono 1991
3695 NiIai Conciolo Indusliios Sdn ßhd IIol 1 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-794115O O6-79918O2 IM CC 124 Mi.ZuIkifIi ChazaIi 199O
3696 NiIaikola Indusliios (M) Sdn ßhd Lol No.7A,Lig. ßunga Tanjung 1/2 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6797O89 O6-677645O SM LL 2O Hjh.Ralialun AlduIIah Sani 1995
3698 Nippo Mochalionics Iails (M) Sdn ßhd Lol IT 2499, SnaII Modiun Indsl. Iaik, ßl.8, Mkn. SonluI, 717OO Manlin N.SonliIan O6-758393O O6-7583934 IA,WLS MM Mi. Y. Honjo 1994
37O6 Nippon Hi- Iack (M) Sdn ßhd Lol 13, Lig. ßunga Tanjung 3/1, Sonavang Indsl. Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-6782O75 O6-67817O5 IA,WLS TW Mi. Y. Moiila
3718 Nippon Wipoi ßIado (M) Sdn ßhd Lol 72, Ioisiaian ßunga Tanjung 1, Sonavang Indsl.Iaik, 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-6783171 O6-6783263 IA,WLS CI Mi. Isanu Toi 1995
3732 Nissho Iiocision (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 58 Ioisiaian ßunga Tanjung 1 Sonavang IndusliiaI Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-6778322 O6-6778332 IM, IA,WLS LL 26 Haniza ßl. Ald Hanid 199O
3779 Novoon MaIavsia Sdn ßhd Lol 54, Ioisiaian ßunga Tanjung 1 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6796OO2 O6-6796OO5 IM CI 26 Mi.Iiavin Kiishnan 1997
3823 Ogosin ChonicaI Indsl.Sdn ßhd No.11 IIn.Lonlong Lnas 4 Soionlan Lighl Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7611899 O6-7619819 SM CI 2O Mi.Iason Loo 1996
3868 Oon Coip Rosouicos (M) Sdn ßhd Lol 59 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-678O833 O6-677962O IM CI 3OO Mi.Oon Kin Hung 1985
3869 OIK Inloi - Coipoialion Sdn ßhd Lol No.21A, IIn. ßunga Tanjung 2, Sonavang Indsl. Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-678OO54 O6-678OO63 WLS O Mi. Yoo Han Song 1994
4O23 Ioakslai Lnginooiing Sdn ßhd Lol 4974, IIn. Haiuan 8 OakIand Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7645288 O6-764529O IM,SM CO 5O Mi.MichaoI Cooigo Iinlo 1989
4114 Ioilanian Ioilivi Sdn ßhd Lol 1O, MILL ßuiIding Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-67718O1 O6-6772723 IM IC 13O Mi.Tan Koan Song 1975
4127 Ioiusahaan IoIindung Colah (M) Sdn ßhd Lol 11O, Lig. Sonavang 4/3 off IIn, Sonavang 4Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6772781 O6-677278O IM CI 125 Mi.Lin Kvoo Shvan 1988
4173 IK Kinolics Sdn ßhd 54, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6772993 O6-6777688 IM LL 311 Mi.Choah Hov Ngian 199O
4175 IK Rosouicos ßoihad Lol 117 Indsl Iaik Lonlaga IoIaluhan Iohoi 817OO Iasii Cudang N.SonliIan O6-85O1888 O6-85O1881 IM CI 15O Mi.Loko Kong Hung 1974
4212 IoIvnoi Conposilo Asia Sdn ßhd IT 3266, IIn. AM1 Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7942OOO O6-7942333 IM CI 198 Mi.Lion Svoo Sang 1989
4241 Iovoi Toc Ioolvoai Indsl.Sdn ßhd 38O, IIn. Ianlai 71OOO Ioil Dickson N.SonliIan O3-79828322 O3-79828322 IM O 8O Mi. Ang Siov Yiang 199O
4285 Iiido LIoclionics Sdn ßhd 3 IaIan Dalo AlduI Rahnan 7OOOO Soionlan N.SonliIan O6-7618O73 O6-7649158 IM LL 1O Tan Tung Mong 1999
4296 IiinloIIigonco (M) Sdn ßhd Lol IT 1661 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7992814 O6-7998O6O IM,WLS TW 369 Mi.Chan Ching Mun 1991
4345 Iuio Tochnics Sdn lhd No.4, Ioisiaian Lonlong Lnas Soionlan Lighl Indsl.Iaik Soionlan N.SonliIan O6-7618645 O6-7671O85 SM CI 25 Mi.Koh Sing Yoo
4356 Iuliajava ßuni Sdn ßhd Lol 94, IIn.AM8 Aial MaIavsian Indsl. Iaik 781OO NiIai N.SonliIan O6-7998468 O6-7998469 SM O 41 Mi.Chang Kok Hui 1997
4398 RaIco IIaslic Sdn ßhd Lol 1476 & 1478, NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O3-56351999 O3-563555O2 IM CI 26O Mi. Lddio Hong Hong Chai 1989
4475 Rikachon(M)Sdn ßhd Lol 176, Ihaso III, Loiong AM 13
Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan
O6-79988O1
O6-7998767
IA Managing Diiocloi
4479 Rivaloc (M) Sdn ßhd No.173, IIn. NiIai 3/16, NiIai 3 Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7995217 O6-7994648 IA,WLS MM Mi. M. Takouchi 1996
4534 S.A.M Tianfoinois Sdn ßhd IT 21O8 & 21O9 Sii Sonavang Lighl Indsl. 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6777778 O6-677773 IM LL 8O Mi.Ng Khong Cuan 1997
4567 Saiko Rulloi (M) Sdn ßhd 53 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6771711 O6-67744O6 IM,WLS CI 5O Mi.Lau Choo ßoon 199O
4577 San Tianfoinois Sdn ßhd IT 21O9 Sii Sonavang Lighl Indsl. 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6777778 O6-6777773 SM LL 26 Mi.Azin AIias 1997
4583 Sansung Coining (M) Sdn ßhd Lol 635 & 66O Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-67O7181 O6-6771933 IM CC 1,OOO Mi.Loo ßvung Rai 1991
4585 Sansung LIoclionics DispIav (M) Sdn ßhd HSD 69244, No.IT 12692 Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-6787914 O6-6787389 IM LL 1,265 Mi.Alu ßakai IsnaiI 1995
46O7 Sanpo Soinilsu (M) Sdn ßhd Lol 635 & 66O Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-6779912 O6-67712O9 IM,WLS,IM- Maliado LL 3OO Mi.Haiiidas Monon 1992
4622 Sanvu Iushi Sdn ßhd Lol 64, Ioisiaian. ßunga Tanjung 2
Sonavang Indsl. Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan
O6-678757O
O6-6794711
IA Managing Diiocloi
47O7 Sonicon Maikoling & Soivicos 49 IaIan S2/C2 Cioon TochnoIogv Iaik 7O3OO Soionlan N.SonliIan O6-6O126O3 O6-6O12598 IM LL 36 Soh Kin Hoo 1985
4728 Soionlan Lnginooiing Sdn ßhd Lol 1A & 1ß, Lig.ßunga Tanjung 1/3 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6775898 O6-6775169 IM O 9O Mi.Dannv Wong 1979
4762 ShoII Rofining Co (IOM) ßhd ßalu 1, IIn.Ianlai 71OOO Ioil Dickson N.SonliIan O3-2559144 O3-2512957 IM CI 3OO Mi.Sav Choo ßoon 196O
4827 Sika Kinia Sdn ßhd Lol 689 NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-7991762 O6-799198O IM CI 95 Mi.DanioI Tan 1989
4859 Sin Hual Hin Machinoiv (M) Sdn ßhd Lol 1447 & 1448 IaIan Tun Di. IsnaiI 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7653339 O6-7628188 IM LL 51 MichoIIo Ng ßoo Kin 1978
4915 SKI ßoaiing Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 791O NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-79922OO O6-79924O5 IM MM 361 Mi. Vinconl Sin 199O
5OO5 Soulhcoip IndusliiaI ToxliIos Sdn ßhd Lol 6, IIn.ßunga Tanjong Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6771988 O6-6772988 IM TC 15O Mi.Hovaid Ho 1991
5124 Sunikon (M) Sdn ßhd Lol IT.63O NiIai Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan O6-799213O O6-7992O82 IA,WLS LL Mi. S. Konava 199O
5157 Sun Rulloi Indusliv Sondiiian ßoihad 53, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6771711 O6-6774945 IM CI 1O7 Mi.Chin Hon Mong 198O
5178 SunpIas Indusliios Sdn ßhd No.277, IIn. Haiuan 1 OakIand Indsl.Iaik 7O3OO Soionlan N.SonliIan O6-7611211 O6-7641886 IM LL 35O Mi.Chin Shoo Ming 1987
5179 Suniich Lnginooiing Sdn ßhd 53, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6771711 O6-6774945 SM MM 16 Mi.Slovon Can Song Ioo
532O T.I.P.P (M) 5dn Bhd Lol 17942-44 & 1795O-52 Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-67918OO O6-67918O2 IM,IA CI 55 Mi.Lov Yoon Choong 1996
5341 Tai Luon Choo Hoo Co No.17, II. Lonlong Lnas 4 Soionlan Lighl Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7648687 O6-7645139 IM O 15 Mi. Choo Choo Mun 1989
5639 Tohkon (M) Sdn ßhd IT 3317 & 3318, IIn.Ioinala 1/1
Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan
O6-799O4OO
O6-799O399
IA Managing Diiocloi
5722 Tolokiki (M) Sdn ßhd Lol 74 & 76 (pail), 8O,81,84 & 85 Sonavang Indsl. Iaik 7O4OO Soionlan N.SonliIan O6-67825O6 O6-67825O7 IA,WLS LL Mi. Yoshii Takonoii 1995
5822 Tuju Ioikasa Sdn ßhd Lol 78 & 79, IIn.Cadong Tnn. Iajai Haiapan 713OO Ronlau N.SonliIan O6-6852O58 O6-6858588 SM O 13 Mi.ZainaI DahIan 1993
5846 UCß ChonicaIs (M) Sdn ßhd IT 127O1 Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-676313O O6-6751115 SM CI 88 Mi.Tan Yoov Hong 1995
59O3 Union IoIvnois Sdn ßhd Lol 49-51, Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O3-79694285 O3-79567437 IM CI 65 Mi. YH Yan 1978
5919 Unilod ßoIl & Nul Sdn ßhd Lol 94 & 95 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-677O926 O6-6771516 IM ßS 6O Mi.Ong Cuan Chvo 1968
5959 Up lo Dalo Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 38, IIn. AM2, Aial MaIavsia Indsl. Iaik, 718OO NiIai N.SonliIan O6-79947O8 O6-79947O5 WLS MM Mi. Y. Kanavana
6O17 Vicloi ßuvck SlooI Consliuclion Sdn ßhd Lol 51 OakIand Indsl.Iaik 7O2OO Soionlan N.SonliIan O6-7649OO8 O6-7649OO8 IM IM 6O Mi.T Silhanpaian 1992
6O34 VislapIus Sdn ßhd 246, ßalu 4 1/2, IIn. Tanpin Lighl Indsl. Iaik Soionlan N.SonliIan O6-7644245 O6-7644245 SM CI 6 Mi. Mohd Nazii Wahal 199O
6O37 Vilalon (M) Sdn ßhd Lol 5O43, Kg. Sanpo, IIn. SonluI - Longgong 7175O Longgong N.SonliIan O3-77273O77 O3-77291168 IM IC 15O Mi. Too Kang Chuan 1991
6O77 Wavasan IIaslic Indusliv Sdn ßhd 2152-2155, 2157-2158 & 2164, IIn. TS 2/8ß Tnn. Sonaiak 718OO NiIai N.SonliIan O6-799579O O6-7995791 IM,SM LL 2OO Mi.Coh Chong Chuang 1995
6137 Wong Hong Lnginooiing Sdn ßhd 46-48, Lig.Sonavang 2/2 Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan N.SonliIan O6-6773113 O6-6777998 IM IM 17O Mi.Dannv Ang 1974
618O Yanakoh Iiocision (M) Sdn ßhd Lol 19O1, SnaII Modiun Indsl. Iaik, ßl. 8, Mukin SoluI, 717OO Manlin N.SonliIan O6-7581O89 O6-7581587 WLS LL Mi. Hiloshi Akaloshi 1994
619O Yano LIoclionics (M) Sdn ßhd Tuanku Iaafai Indsl. Lslalo, 7O73O Soionlan N.SonliIan O6-6774842/3 O6-6774844 IA,WLS LL Mi. Iunichi Hidano 1989
6222 YMC Ioiging (M) Sdn ßhd IT 3335 & 3336, IIn. Ioinala 1/2
Aial-MaIavsia Indsl. Iaik 718OO NiIai N.SonliIan
O6-7993841
O6-7993634
IA ConoiaI Managoi
6257 Yulaka LIocliic Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 11O46 Tuanku Iaafai Indsl. Iaik 7145O Soionlan N.SonliIan O6-67515OO O6-677447O IM LL 298 ZuIkifIi Osnan 1968
8O Advancod IaIIol (M) Sdn ßhd Lol 4665, Mkn. Salai ßalu 19 IIn. Kaiak - Manchis 2862O Kaiak Iahang O9-231379O O9-2313792 SM CI 17 Mi.Tan Song Koong 1993
2O6 AnaIganalod MolaI ßuiIdois Lol 74 -A IIn. Colong 1/6 Iahang O9-5833888 O9-5833999 SM MM 37 Mi.Muaizan Mokhsin
228 Anoco ChonicaI (M) Sdn ßhd Lol 116 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-58331OO O9-5836331 IM CI 3O7 Mi.Iinnio A ßufkin 1993
255 Anna Iood Indusliios C-226 IIn. ßkl. Uli 252OO Kuanlan Iahang O9-5131433 O9-5131433 IM IC 15 Mi.Xavioi a/I Aiunanalhan 1993
419 Aulonolivo Soivico (M) Sdn ßhd IO ßox 17 Ioianu Iava 266OO Iokan Iahang O9-426711O O9-426849O IM TL 151 Mi.Rohozal Alu ßakai 1985
483 ßASI Iolionas ChonicaIs Sdn ßhd IIn. Colong 2/1, Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O3-5O3161O O3-5O316O3O IM CI 782 Di. HaiaId AinoId Schaofoi 1997
549 ßI TochnoIogios Coipoialion Sdn ßhd A-1445 IIn. Tanjung Api 25O5O Kuanlan Iahang O9-5145522 O9-5143555 IM LL 8OO Mi.Dannv Wong Woo Kiong 1975
556 ßinaan Dosjava Sdn ßhd Lol 6O68, ßalu 12 IIn. Canlang 2525O Kuanlan Iahang O9-5384898 O9-5384899 SM CC Mi. Avi Shahadan
559 ßingkas Maju Sdn ßhd Kg.KuaIa SonluI 265OO Maian Iahang O9-4766796 O9-4766435 SM O 25 Mis.Rohinah Husain
874 CK LIoclionics Sdn ßhd No.15, IIn. IM 3/7 ßdi. Indoia Mahkola Indsl.Iaik Iahang O9-5736928 O9-5736923 SM LL 5O Mi.Yooh ßoon Wan 1994
991 Cioalion Iuiniluio Manufacluiing Sdn ßhd Lol 67, IIn. Indsl. 4, ßonlong Indsl. Iaik, 287OO ßonlong Iahang O3-56357368 O3-5635656O IM TW 1O Mi. Chvo Kil Ioo 1984
1O1O Civovac (M) Sdn ßhd Lol 115 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-5836625 O9-5836642 IM ßS 84 Mi. MichaoI A Iai 1993
1112 Donaniss Coipoialion Sdn ßhd Lol 5556 Kg.Coiingging, Ianda ßaik 287OO ßonlong Iahang O3-21482234 O3-21482O76 IM CI 7O Mi.Lav Koo Kong 1995
126O Laslnan ChonicaI (M) Sdn ßhd Lol 118 & 119 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-5839696 O9-58386OO IM CI 82 Mi.Iunaal Mansoi 1994
1295 LIokliisoIa (M) Sdn ßhd IIn. Danai 1 Ianda ßaik 2875O ßonlong Iahang O9-233O888 O9-233O8OO IM LL 45O Mi. Than Kah Voio 199O
1296 LIokliisoIa (MaIavsia) Sdn ßhd IaIan Danai 1 Ianda ßaik 2875O ßonlong Iahang O9-233O888 O9-233O8OO IM LL 55O ThiIo Iochon Wosloihauson 199O
13O5 LIilo OuaIilv Sdn ßhd Lol 146-A Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-56631O6 O9-5663211 SM TW 125 Mi.Yan Yong Khong
1372 LquaIighl Rosouicos Sdn ßhd Lol 67A Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-5834832 O9-5834825 IM LL 6O Mi.Lai Kon Song 1999
1515 IoIda AgiicuIluiaI Soivicos Sdn ßhd Kuanlan Ioil Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O3-26987772 O3-2693OO18 IM CI 635 Mi.Mohd.Tohil Liii 1995
1532 IiIloi Iovoi Sdn ßhd Nadi Dosa Ioianu 266OO Iokan Iahang O9-4222O28 O9-4223533 IM,SM LL 15O Mi.Mohd Azhaii Mohd IiIus 1991
1556 IIoxsvs ChonicaIs (M) Sdn ßhd Lol 12O/ 12OA, IIn. Colong 2/3 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-58561OO O9-583614O IM CI 6O Ms.Anno RovIand Do ZvIva 1998
1594 IIC OIoochonicaIs Sdn ßhd Lol 3831 Kuanlan Ioil Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-58339O1 O9-583319O IM CI 15O YM Raja Rahnan Raja IsnaiI 1989
1794 Coodfood Indusliios Sdn ßhd Lol 158 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5661311 O9-5665622 IM IC 12O Mi. Wang Yin Kuan 1989
2242 Inlan Suiia Sdn ßhd Lol 41 & 42 Songsang Indsl.Iaik 28OOO TonoiIoh Iahang O9-2774188 O9-2774833 IM TW 28O Mis.MilchoII Chau 1985
2255 Inloigalo SlooI MiII Sdn ßhd Lol 147 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5678219 O9-567822O IM ßS 4O Mi. RanIi Avang 1997
2257 Inloi-Cianilo Sdn ßhd Lol 6O, IIn. Colong 1/9, Colong Indsl. Lslalo, 26O8O Kuanlan Iahang O9-5676826 O9-5685821 IM ßS 25 Tuan Hj.Mohd Shafio Hj. Ald. Rahnan 199O
2298 Ishak & SuIainan Sdn ßhd Lol 4O, Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5663266 O9-5663266 SM MM 14 Mi. Ishak Onai 198O
2346 IaIin Docoindah Sdn ßhd A-19, Aias 1 Lig. Tun IsnaiI 6 25OOO Kuanlan Iahang O9-515976O O9-51422O3 SM O 4 Mi.Nik Azahai 1996
2499 Kanoka (M)Sdn ßhd Lol 123-124, IIn. Colong 2/3 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-5837OOO O9-5837777 IM,IA,WLS LL 4O6 Mi.Shanuddin Musa 1995
264O KiIang Makanan Moi Koo Sdn ßhd Lol 62 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5663648 O9-5672423 SM IC 27 Mis.Kok Moo Choo
2769 Kuanlan Wiio Iioducls Sdn ßhd Lol 129 & 13O Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-566375O O9-5662781 IM ßS 9O Mi.MichaoI Siov 1983
298O LKH Lanps Sdn ßhd Lol 67A IaIan Colong 1/6 Colong IndusliiaI Lslalo 26O8O Kuanlan Iahang O9-5834832 O9-5834825 IM LL 7O Iang Lng Lan 1982
31O2 MaIavsia Novspiinl Indsl. Sdn ßhd Lol 3771, IIn. Loncongan Monlakal TonoiIoh Indsl.Iaik 284OO Monlakal Iahang O3-21629898 O3-21636363 IM TW 4OO Mi.Toiiv HaniIlon 1976
3199 Masloi Radialois Sdn ßhd Lol 31D Ioianu Iava Indsl.Iaik 266O7 Iokan Iahang O9-42697O2 O9-426956O IM TL 52 Mi.S Rajosvaian 1985
32O6 Malahaii Modia Sdn ßhd Lol 6O ß Kavasan Ioiindusliian ßonus 287OO ßonlong Iahang O9-2223353 O9-2223392 IM LL 27 Chong Yon Iong 199O
3277 MDD ßovoiago Sdn ßhd Lols 144 & 145 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5661O66 O9-56653O3 IM IC 1OO Mi.Coh Woo Lin 1978
3319 MogapIv Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 9 & 1O Songsang Indsl.Iaik 28O2O TonoiIoh Iahang O9-2772641 O9-2772619 IM TW 98 Mi. David Wu 1991
3342 Monliga Coipoialion ßoihad Ioianu Indsl Iaik 266OO Iokan Iahang O9-4269611 O9-426947O IM TW 378 Mi. Noidin Yaakol 197O
34O7 Mioco Chiploaid ßhd Lol 77-83 Sonanlu Indsl.paik 2572O Kuanlan Iahang O3-26946233 O3-26946233 IM CI 826 Mi.Richaid Chong Yin Chung 1972
3431 MIS IS Dvnanic (M) Sdn ßhd ßIock 37 & 38 ßonlong Indsl.Iaik Iahang O9-222OO73 O9-222OO76 SM LL 2O Mi. IaIani Sinnalhanlv 1995
3659 NII Indsl.(M) Sdn ßhd Lol 125
Colong Indsl.Lslalo,IIn.Colong 2/2 26O8O Kuanlan Iahang
O9-5837688
O9-5837689
IA Managing Diiocloi
3693 Niknal Ria (M) Sdn ßhd ß-14, Lig. CaIing 2, IIn. Hj.Ahnad Tnn. IoninsuIai Couil Iahang O9-5144855 O9-5134327 SM CC 35 Mi.ßakhiiI Mohd.Nuii
4O1O Iascoip Iapoi Indsl. ßhd Lol 1A, ßonlong Indsl. Iaik, 287OO ßonlong Iahang O3-61563O66 O3-61567O66 IM TW 221 Mi. Lov Choong Ioi 1985
422O IoIvpIaslic Asia Iacific Sdn ßhd Lol 135 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O3-27332599 O3-27332566 IM CI 262 Mi.Too Lng Tock 1997
4247 Iovoinol Indsl. Sdn ßhd No.54, ßalu 4 IIn.ßonlong - KuaIa Lunpui 287OO ßonlong Iahang O9-2224899 O9-2225566 SM TC 111 Mi.Oh Hock Lvo
4248 Iovoinol Indusliios Sdn ßhd 53, ßalu 4 IIn.ßonlong - KuaIa Lunpui 287OO ßonlong Iahang O3-4O4221O4 O3-4O4299O6 IM TC 15O Ms.Kan Kin Ioong 1979
43O7 Iiocasl Iuiniluio Indusliv Sdn ßhd Lol 98, ßalu 11/2 IIn. Lipis 276OO Raul Iahang O9-3563694 O9-35524O5 SM O Mi. Mohanad Hj.Olhnan 1992
4346 IuioIand Lnloipiiso Lol 5556 Kanpung Coiingging Ianda ßaik 287OO ßonlong Iahang O9-2229OO8 O9-2229OO8 IM LL 5 Choah Yoo Chong
4387 R.I.S Lnloipiiso No 6 IaIan TI 8/3 Tanan TonoiIoh Iava 28OOO TonoiIoh Iahang O9-2969542 O9-2969542 IM LL O Doiados 1997
4516 RulloifIox Sdn ßhd Lol 2, ßonlong Indsl.Iaik 287OO ßonlong Iahang O3-232OO11 O3-23851O3 IM CI 45O Mi.Cioigio VanaIIi 1985
4635 Saujana Iood Iioducls Sdn ßhd KM 2O IIn.Kuanlan Canlang 2515O Kuanlan Iahang O9-539882O O9-5398819 SM O Mi.Noidin Muslafa
4848 Sinpang Wood Woiking Sdn ßhd Lol 34A Ioianu Indsl Iaik 266OO Iokan Iahang O9-4269194 O9-4269192 IM TW 2O Mi. Malhiov KS Lau 1989
4856 Sin Hong Chan (M) ßhd Lol 1OO Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O3-2547992 O3-2547996 IM IC 227 Mi.Mohd Shaiiff SaIIoh 1962
4894 Sinn Loong Ioodsluff Tiadois Sdn ßhd Lol 7451 Spg. KaIIang Iahang O9-3552467 O9-3552467 SM IC 1O Mi. Liov Lng Coon
5O42 SO Woodon Iicluio Iiano MouIding Sdn ßhd Lol 81, Songsang Indsl.Iaik 28OOO TonoiIoh Iahang O9-2771552 O9-2772678 SM TW 6O Mi.Chia Koo ßul 1989
5183 Sunshino LIononl Sdn ßhd KM 27, Ioisiaian MLC MLC Cilv 263OO Kuanlan Iahang O9-5496368 O9-5496373 IM LL 167 Mi. Wu Kin Yoap 1999
5246 Svaiikal Loo Indusliios Sdn ßhd Lol 73-75 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5661O11 O9-5661388 IM LL 2O Mi.Liav Scho Chan 1975
5425 Tal Koong Lnginooiing Lol 19 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5664371 O9-5664541 IM ßS 2O Mi Kvok Yoon Chov 198O
5584 Thonvan Iood Indusliios Sdn ßhd Lol 76, No 1O Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5664O99 O9-5661341 IM IC 43 Mi. Lin Too Hvoo 1981
5832 Tvins Iuiniluio Manufacluioi Sdn ßhd Lol 98-1O2 Sonanlu Indsl.Iaik 2535O Kuanlan Iahang O9-5661477 O9-5681211 SM O 147 Mi. Coh Lvo Ioo 1991
6O11 Voiligon Sdn ßhd Lol 1164 ßalu 7 1/2, IIn. Choioh 27OOO Raul Iahang O9-3698268 O6-6327399 SM TW 28 Mi. Choong Yoon Soong 1997
6O54 W.R Ciaco SpociaIlv ChonicaIs (M) Sdn ßhd Lol 114 Colong Indsl. Iaik 26O8O Kuanlan Iahang O9-5836646 O9-5836659 IM CI 1O5 Mi.Lahuioo Sudiian 1991
6O56 Wadah Lnas Sdn ßhd Lol 1319 Kg. Kolapang Tongah, AIoi Aia 266OO Iokan Iahang O9-42269O7 O9-42269O7 SM O 34 Mi. Yaakol Mohanad
6287 ZiI Lnliopiiso Sdn ßhd Lol 38, ßonlong Indsl. Iaik, 287OO ßonlong Iahang O3-7O54781 O3-7O54793 IM CC 1OO Mi. KanaiuI ßahiin Cho Mohanad 1992
629O ZiIIionloch (M) Sdn ßhd Lol 3329 OATA KAßC, Mkn Tiiang Iahang O9-25552O3 O9-2555626 IM,SM LL Mi. Iliahin Kanaiuddin
9 A.I.V LIoclionics Dovicos Sdn ßhd Lol 1624 Iusal Lalihan Usahavan Mk.8 Iongsu Soiilu Ionang O4-5756217 O4-5756217 SM LL 2O Mi. Anian Hj Ahnod 1994
1O A.K. Soonivasagan ßiolhois Sdn ßhd 5O95, Tingkal Mak Mandin 5, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3332OOO O4-3325O14 IM,HR,ID IC 7O Mi. S. Rongaiaj & Mi. C.Kanlhan 1983
16 AAL-ZI Slooiings Sdn ßhd 2528, Loiong Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3998724 O4-3998723 ID TL
39 Acoi TochnoIogios Sdn ßhd Lol 34O, IaIan Todak, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-39O8531/2/3 O4-39O8542 IM,HR 2,OOO Mi.CY Ho 1989
41 Acidchon InloinalionaI (M) Sdn ßhd 2411, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7818 O4-39O7252 IM,HR,ID CI
42 Acku MolaI Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 2937,IIn ßagan LaIang, Mukin 16, Acku Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-323O888 O4-323O333/O834 IM,HR LL 19O Mi.Dosnond Chov,Mi.Slovail Tan 1989
46 Acona MolaI Wiio Sdn ßhd IIol 493, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O61O5 O4-39O61O3 HR,ID IM
52 Aclacoip IIaslic Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 2937, ßagan LaIang Salu, Acku Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O192O O4-39O2O23 HR CI 71
54 Aclion Indusliios (M) Sdn ßhd 248O, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39976OO O4-39976O4 IM,,HR,ID LL 35O Mi.Iong Won Chih & Mi.Thonas Chov 1987
55 Aclion Woai (M) Sdn ßhd 3, 5 & 7, Iuncak Ioiusahaan 2, Kav. MILL Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399513O/1 O4-3995135 HR,SM
56 Aclivo Toan MouId Lnginooiing Sdn ßhd No.11, Lig. Nagasaii 4, Tnn. Nagasaii 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398O661 O4-398O668 HR MM 64
58 AclpIus (M) Sdn ßhd KoIoj Konunili Moilajan, 138C, IIn. Mavai, Tnn. Kuaii 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-538OO52 O4-538OO51 HR 16
6O Adanpak Ciaphics Sdn ßhd 79O, IIn Ioiindusliian ßkl.Minvak 4 ßMII 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O96O88/6OOO O4-5O96O68 IM,SM,HR TW 125 Mi.Han Ioong Ling, Mi.T'oh Song Hock 1985
67 Advanco CalIo (M) Sdn ßhd Lol 131O, Mkn. 14, Ioinlg.Tinggi 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-527273 O4-527879 HR LL 112
76 Advancod Ciicuil Dosign Conlio 1O2 Longkok Kg. Iava 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6452829 O4-645195O ID LL
78 Advancod MolaI Ioin Sdn ßhd IIol 8 Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6448558 O4-6448266 ID IM
79 Advancod Micio Dovicos Lxpoil Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433128 O4-64363O7 IM,HR,ID LL 2,569 Mi.Sofi Osnan & Ms.ßoonsiii Sonchil 1972
82 Advanloc LIoclionics Sdn ßhd Lol 13O9, Mkn. 14, Ioinlg.Tinggi 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5288OO O4-528332 HR LL 675
83 Advanlosl - Lng (M) Sdn ßhd IIol 5, TochnopIox, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6413979 O4-6413978 IM,HR,ID,WLS MM 4O
91 AoiosoI SpociaIisl Sdn ßhd 164-C, Loluh CanploII 1O1OO Cooigolovn Ionang O4-35611O7 O4-3561352 IM CI Mdn. Cindv Loo 1982
92 AoscuIap-Scionlific TooIs Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64385OO/6/9 O4-6438989 ID
93 AoscuIap-SuigicaI Indusliios Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64385OO/6/9 O4-6438989 HR,ID
94 Afasia Knilling Iacloiv (M) Sdn ßhd 3-3A, IIn. Sg. Iinang 1O15O Ionang O4-2819888 O4-2811252 HR TC 229
1O2 AgiIonl TochnoIogios (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O611 O4-6415O91 HR,ID LL 348
1O4 Agoia HoloI (Ig) Sdn ßhd Ming Couil Inn Ionang, 2O2-A, IIn. MacaIisloi 1O4OO Ionang O4-2266O6O O4-2265959 HR 38
1O6 AgiicuIluiaI ChonicaIs (M) Sdn ßhd 962, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7988 O4-39O57O3 IM,HR,ID,WLS CI 183
Ylhg.Dalo' Hsu I - Cho & Ln.Mohd Razi
Muslapha
1969
115 Aik Hin IIaslic Conpanv 5489,Tkl. Mak Mandin 4 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3231O63 O4-3989O2O ID CI
116 Aik Ioo Can Iacloiv Sdn ßhd 4829, Tingkal Mak Mandin 5, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3327218 O4-3323345 HR,ID IM
121 Aii Lxpioss InloinalionaI (M) Sdn ßhd IIol 66, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64323O1 O4-643777O ID O
125 Aii-Condilioning Svslons Dosign Sdn ßhd IIol 77, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6442888 O4-6442888 IM
137 AIV LIoclionic Dovicos (M) Sdn. ßhd. Lol 1624,16O8 &16O9 Maia IndusliiaI Lol Mukin 8, Iongsu Soiilu 132OO KopaIa ßalas Ionang O4-5756218 O4-5756217 IM LL 43 Md. Noi Shahida 1987
139 AKN Indusliios Sdn ßhd IIol 152, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412222 O4-6412323 HR,ID IM
14O AKN Suifaco Iinishing Sdn ßhd 1O2 N, Longkok Kanpung Iava 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644162O ID IM
141 AKN TochnoIogv ßhd IIol 52, HiIii Sg. KoIuang Dua, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6415911 O4-6426O11 HR,ID IM 62
145 AKTY TochnoIogios Sdn ßhd IIol 5OO Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3993343 O4-39O67O3 IM,SM LL 75 Mi.Yau Hong Loong 2OO1
148 AIagappa IIoui MiIIs Sdn ßhd 95O,Sinpang Anpal 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-2612872 O4-5392654 IM IC 6O Mi.AL Malhivanan, Mi.M Yuva Raja 1992
151 AIcanax Iiinlois Sdn ßhd IIol 68, IIn. Ioiusahaan Maju 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Slig. Iiai Ionang O4-5O7O211 O4-5O7O21O HR MM 87
152 AIcaloI Nolvoik Svslon (M) Sdn ßhd IIol 19, Tingkal Ioiusahaan 6 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O542 O4-5O71932 IM,HR,ID LL 4OO Ln. Ahnad Daius 1992
159 AIfalaz Sdn ßhd 4,Tkl. Ioiusahaan Ulana 1 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78O55 O4-5O78O55 HR,ID CI
161 AIfio Caigo Lxpioss Sdn ßhd Unil A-3, Caigo Agonl ßuiIding, Mas Caigo ConpIox Iioo Connoico Zono, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6448848 O4-64424O4 HR 25
163 AIif ToIoconnunicalions Sdn ßhd 986, IIn.Rozhan Choiok Tok Kun 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O3-2543322 O3-2562798 SM LL 125 Mi.ZuIkifIoo RosIi 1992
166 AIIogianco Aulonalion Lnginooiing Sdn ßhd 1, Linlang ßavan Lopas 6, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6464811 O4-6464811 ID IM
167 AIIogianco HoaIlhcaio S.A. IIol 2O-23, Longkok Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O727 O4-6442331 HR,ID
169 AIIianco Conliacl Manufacluiing Sdn ßhd Loiong IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3991933 O4-397648O HR,ID LL
17O AIIianco Rulloi Iioducls Sdn ßhd Lol 2716, 272O Mkn. 7, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5932235 O4-5932262 HR CI 15O
174 AIIiod Slanping Sdn ßhd 2478, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O28OO O4-39O2961 CI
176 AIIovpIass Lnginooiing Sdn ßhd 24, Lig Nagasaii 9 Tnn.Nagasaii ßulloivoilh Ionang O4-39O3588 O4-3994474 SM CI Ms.ShiiIov Wong
177 AIIvaloi TochnoIogios (M) Sdn ßhd 21, Linlang ßavan Lopas 5, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434399 O4-6443821 ID CI
178 AIno Indusliv Sdn ßhd IIol 37, IIn.Sg.ßaong Iuiniluio IndusliiaI Lslalo Ionang O4-58295OO O4-5829512 SM TW Mi.Coh Ai Lin
184 AIpha Indusliios Sdn ßhd I8O-84 SoIok Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3985688 O4-3985588 ID IM
186 AIpha Masloi (M) Sdn ßhd IIol 1O9, Loiong Ioiusahaan Ulana 2 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O77811 O4-5O7215O ID IM
188 AIphanalic Svslons (Ig) Sdn ßhd 48, IIn. SS 21/58, Danansaia Ulana, 474OO IolaIing Iava Ionang O4-77282615 O4-77263671 HR 9
194 AIloia Coipoialion (M) Sdn ßhd IIol 6, ßavan Lopas TochnopIox 119OO ßavan Lopas Ionang O4-63661OO O4-64243O3 ID LL
196 AIlus Lnginooiing & Tiading Sdn ßhd 14, Tingkal Ioiusahaan Ulana 1, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78312 O4-5O78317
214 Anazing TochnoIogv Sdn ßhd IIol 4O, IaIan Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O82289 O4-5O82292 ID LL
219 AMC ßiIIion LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 284, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O833 O4-643O853 HR,ID LL
22O Ancoi Iilio Iackaging (M) Sdn ßhd IIol 69,Lig.Ioiusahaan 6 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O73553 O4-5O7O715 HR,ID TW
224 Anigo TochnoIogios 6, Linlang ßavan Lopas 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6467332 O4-6435332 ID IM
232 Anpnas Sdn ßhd 11A, Lig Ioiusahaan Maju 11 IoIangi Indsl. Iaik Ionang O4-5O82116 O4-5O8212O SM CI Ln.Ong Khoi Sing
234 Anplok LIoclionics Sdn ßhd No. 5,Lig. IKS Iuiu 6, Iuiu Lighl Indsl. Iaik 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5O88699 O4-5O88799 IM,HR,SM LL 1O8 Mi.Yov Chong Toik 2OO1
235 Anquosl Indusliios Sdn ßhd Suilo 13A, Cuinov Tovoi Ionang O4-3712O7O O4-3712O71 SM LL 7O Ln.NoIson Kok
237 Ansinai Sdn ßhd IIol 13ß, Lig Ioiindsl.ßkl.Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O237OO ID IM
24O Anlok Cainonl Sdn ßhd 8-1O, Lig. Nagasaii 26, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398424O O4-3983523 HR TC 289
25O Angkalan Kila Sdn ßhd Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644586O O4-644585O ID O
251 AngIiss Iood Sdn ßhd Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O561/4 O4-6442185 ID IC
252 Anjono Hoin Chanp Iiocision Indusliv (M) Sdn ßhd 26O2, Loiong Ioiusahaan 8C, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O72929 O4-5O72513 ID IM
253 Anka TackIo Coip Sdn ßhd 1O1-C, ßIok C, Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64333O1 O4--6435635 HR,ID O 25O
281 AppIiod Magnolics (M) Sdn ßhd IIol 2O1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6446622 O4-6446633 HR 3,451
29O AquadoaI Sdn ßhd 182, IaIan Ioiusahaan ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O85719 O4-5O85759 ID IC
3O4 Aihani Sdn ßhd 24,IIn Ioida ßaial ßandai Ioida ßkl. Moilajan Ionang O4-62124O7 O4-62124O7 SM TW In.Rohani Onai & Ln.AlduIIah Ravi 2OO2
3O6 Aiila IIaslic Indusliv Sdn ßhd IIol 15, Lig.Ioiusahaan 5 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78688 O4-5O75688 ID CI
3O7 Aiila VaIvo Mfg Sdn ßhd IIol 414, Loiong Ioiusahaan 8 'C´ Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3973388 O4-39O5459 ID IM
3O9 Ain Vision Sdn ßhd 2O57, IIn. IKS ßkl. Minvak, Tnn. IKS Ioida 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O123O8 O4-5O12311 HR 4O
312 Ainsliong CvcIo Iails Sdn ßhd 1O28, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8544 O4-39983O7 IM,HR,WLS TL 43O Mi.AIan L CapoI & Mi.Lvo Chong Song 197O
323 Asahi C & S Sdn ßhd IIol 65, Linlang ßavan Lopas 6 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441292 O4-6462292 ID O
332 ASL LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 2O, HiIii Sg KoIuang 2, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6328888 O4-6448411 HR,ID LL
334 Asoania IoiIpack Sdn ßhd IIol 4O5, Loiong Ioiusahaan 8ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8898 O4-39963O6 HR,ID,SM IM Ln.IaisaI Ald.Razak
336 Asia IiIo Iioducls Sdn ßhd IIol 16, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64266O1 O4-64266O2 IM,ID TW 4OO Mi.Lin Soon Hual 1987
337 Asia Caidon Sdn ßhd HoIidav Inn Ionang, 72, ßalu Ioiingghi 111OO Ionang O4-88116O1 O4-8811389 HR 3O6
338 Asia ModicaI SuppIios Sdn ßhd IIol 44, Lig. Ioiind. ßukil Minvak 9, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75612 O4-5O75O84 ID CI
346 Asiaco Movois Sdn ßhd 961,SoIok Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398312O O4-3983122 ID O
35O Asian Lailhvaio Sdn ßhd 547-I, IIn. Woo Hoin Tzo, Tanjung ßungah 112OO Ionang O4-5985628 O4-5985629 HR 59
357 Asianloch Indusliv Sdn ßhd IIol 484 Tingkal Ioiusahaan 6A Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O3751 O4-39922O1 ID LL
366 Associalod ßoijava Indusliios Sdn ßhd 4873, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-331283O O4-2631168 ID
375 Asloc Advancod Iovoi Svslons (M) Sdn ßhd Ihaso1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434211,82O5221 O4-6443771 IM,HR LL 1,3OO Mi.C C Tooh 1972
379 Aslino CoiIing (M) Sdn ßhd No.6, IIn.Ioiindsl.Nilong TolaI 3 Nilong TolaI Indsl.Iaik Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-59395O1 O4-59395O3 SM LL 16 Mi.Sunnv Tang Hun Kia,Ms.S.C Ng 1996
38O Aslino Nolling Sdn ßhd Lol 1245,MK 12 Lighl Indsl. Iaik 142OO Sungai ßakap Ionang O4-582O927 O4-582O366 IM CI 2O Mi.Ng Hung Wong 1995
385 AT Lnginooiing Sdn ßhd IIol 49, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6447771 O4-6447773 IM,HR,ID,SM LL 1OO Mi.Lai Siav Ling, Mi.ßoh Lai Lion 1991
387 Alco Indusliios Sdn ßhd No.12, IIn. Induslii ßoiingin Iuiu Indsl.Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O85O25 O4-5O8368O SM LL 2O Mi. Han Tsain Yon 1991
39O AlIan Indusliios Sdn ßhd 1O6, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6415211 O4-6434792 IM,HR,ID,SM IM 3OO Mi.Choong Koo Ioo, Ms.Iiono LiIv 1974
397 Alliaclivo Vonluio Sdn ßhd 1, Iuncak Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3997968 O4-399797O HR,ID TW
399 Audio HandIo Sdn ßhd 1O2-I, Longkok Kg.Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64378O2 O4-6411722 ID,SM CI
4O3 Auoi Iiocision Asia Sdn ßhd ßavan Lopas TochnopIox 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6462333 ID IM
4O5 Auioia LIoclionics 19 & 21, Modan Angsana, ßdi. ßaiu Aii Ilan, 115OO Ionang O4-686836 O4-689135 HR 55
423 AV Indusliios Sdn ßhd I425 Tingkal Ioiusahaan 6A Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39887OO O4-39987OO HR,ID LL
424 AV Indusliios Sdn. ßhd. 1652, Mukin 11, Loiong Ioiusahaan Maju 7 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O88O8O O4-5O88181 IM LL 627 Loo Khiang Choon 1991
425 AV Innovalion Sdn ßhd IIol 285, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644966O O4-6449664 ID LL
43O AVX/Kvocoia (M) Sdn ßhd Suilo 3.3, 3id IIooi, Wisna Loadoi, 8 IIn. Laiul 1OO5O Ionang O4-228119O O4-2281196 WLS LL Mi.Hondiix Kok 1991
434 Axis IndusliiaI Machinoiv Sdn ßhd 2412, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O744O O4-3996561 ID IM
439 Avza Indusliios Sdn ßhd 2O41,Lig Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3992777/8/9 O4-399O74O ID O
445 AZS Iiocision Sdn ßhd 12, Linlang ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6341421 O4-6341423 ID, SM IM
446 ß & W Iood Iioducls Sdn ßhd 4765, Lig.Ioinlg.Iauh 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3318125/219 O4-3317952 IM IC 3O Mi.Sin Ah Chvo, Mi.Loo ßok ßong 1984
449 ß ßiaun ModicaI Indusliios Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6439511/4 O4-6434124 HR,ID
45O ß H LIoclionics Sdn ßhd IIol 1O2A, Longkok Kg. Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6437313 O4-64371O2
456 ß+WIndusliios SuppIios Sdn ßhd 2, Linlang ßavan Lopas 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433181 O4-6441181 ID
458 ßAC CooIing TochnoIogv Sdn ßhd 2O-ß, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78822 ID
46O ßagan Iiinlois Sdn ßhd 5887,Lig Mak Mandin 6, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-33333O6 O4-3317936 ID TW
463 ßan Cuan Cainonl Mfg. (M) Sdn ßhd 5429 Mk 14, IIn. ßagan LaIang, 134OO ßulloivoilh Ionang O4-31O979 O4-321316 HR 54
464 ßan Hin Loong & Co Sdn ßhd 4849, IIn.Siian 121OO ßulloivoilh Ionang O4-261O882 O4-2626581 SM IM Mi.Chuah Ioing Long
465 ßan Hoo Loong MolaI Indusliios Sdn ßhd Lol 284O, Tingkal Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O83O5 O4-39O778O ID
476 ßaikalh Co- Ro Manufacluiing Sdn ßhd 114O, Lig.Ioiusahaan Sg.Lokan 5, Sg.Lokan Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3327332 O4-3317332 IM,HR IC 28 Ms.Noani Manuiong, Ln.Shaiudoon Kassin 1992
477 ßaikalh Manufacluiing Sdn ßhd 11, 13 & 15, Loiong Mak Mandin 1 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3231OO3 O4-33299O3 IM,HR,ID 3O Tuan Haji ßaikalh AIi Alu ßakai & Ln.Ahanod M 197O
478 ßaikalh Maiino Iioducls Sdn ßhd 189, IIn. Sg. Iinang, 1O15O Cooigolovn Ionang O4-2814871 O4-2811568 HR 83
482 ßASI Chondvos Sdn ßhd 254, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8488 O4-3996436 ID
488 ßAX CIolaI (M) Sdn ßhd IIol 8-A, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441795 O4-6444216 ID O
489 ßCM LIoclionics Coip. Sdn ßhd Lol 2581, Loiong Ioiusahaan 6A, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3986387/89 O4-398O125 ID
493 ßoo Loong Ioundiv 15 SoIok Sungai Iinang 4 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2817144 O4-2817144 ID
494 ßoo Loong Indsl. Sdn ßhd IIol 53, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O74732 O4-5O72946 HR 5O
513 ßon Shong UnlioIIa Sdn ßhd 16,18,2O Mk1, Tgk.TaIang Salu Tanan Lnas 136OO Iiai Ionang O4-39O3139 O4-39931O2 IM O 5O Mi.Tan Tin ßoon 1982
517 ßond WoId Lnginooiing Sdn ßhd IIol 38, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412618 O4-6412623 ID
518 ßong Toong Tiading Sdn ßhd 324, Sg.Iuvu 13O2O ßulloivoilh Ionang O4-3319753 O4-33124O1 IM CI 22 Mi.Hong Kok Tiong, Ms.Yoap Lav Hong 1986
519 ßonIvs IIaslics Indusliios Sdn ßhd 22, Lig. Mak Mandin1, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-64378O2 O4-6411722 ID CI
52O ßonq Coipoialion 2686, IIn Todak Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig.Iava Ionang O4-39O8531/2/3 O4-39O8542 ID LL
521 ßonq TochnoIogios Sdn ßhd 2686 IaIan Todak Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Iiai Ionang O4-39O8532 O4-39O8542 IM LL 16OO C Y Ho 1989
524 ßoionlang Iadu Sdn ßhd IIol 181,IIn Ioiindsl ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-6441795 O4-6441827 ID O
527 ßoijava Cooigolovn HoloI (Ig) S/ß Ono Slop MidIands , IIn. ßuina 1O35O Cooigolovn Ionang O4-2277111 O4-2267111 HR 195
531 ßoijava Iak Sdn ßhd Lol A-2O Iuiniluio IndusliiaI Lslalo Ionang O4-582998O O4-582898O SM TW 8O Mi.Ooi Lng Long, Mi. Ooi Lng Aik 1989
547 ßovo Lnginooiing Sdn ßhd No.16,Lig.Induslii Ringan Ioinlg Tkl.1 Ioinlg. Tinggi Indsl. Iaik 14OOO Ioinlg. Tinggi Ionang O4-5O87118 O4-5O8772O SM MM 34 Mi.Chov Wooi Kol 1993
55O ßIC Sdn ßhd IIol 212, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3997233 O4-3991115 IM,HR 73 Mi.LIovd WiIIian Hunloi 1985
558 ßinanoId Sdn ßhd 1O6, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64248OO O4-6434792 ID
587 ßoon Koon VohicIos Indusliios Sdn ßhd 1177,IIn Dalo' Koianal 143OO Nilong TolaI 143OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-59315O4 O4-5933512 IM,HR TL 18O Mi.Coh ßoon Siov,Mi.ßoh ßoon Loong 1991
59O ßoidon ChonicaI (M) Sdn ßhd Lol 2823, Mkn.1, Lig.Ioiusahaan 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O3-26934749 O3-269381O7 IM,ID CI 196 Mi.Choo Choo Kiong 1973
599 ßRC Indusliios Sdn ßhd IIol 48 Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O83OOO O4-5O839OO ID
6O6 ßiighlchon Sdn ßhd Lol 7, Iuncak Ioiusahaan Salu, MILL Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3987889 O4-3975889 ID
6O7 ßiighlnond (M) Sdn ßhd 2498, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3983O1 O4-3983O6 HR 818
614 ßiisk SlooI Iioducls Sdn ßhd Lol 268, Lig.Ioiusahaan 12 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998266 O4-3998255 ID ßS
619 ßioadvav Iackaging Sdn ßhd IIol 397,Lig.Ioiusahaan 8 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O9271 O4-39O926O HR,ID TW
635 ßun Song Lnginooiing Sdn ßhd 16, Linlang ßavan Lopas 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441816 O4-6441922 ID
643 ßussinoss & ßudgol HoloI Sdn ßhd Vislana HoloI, 213,IIn. ßkl. Canlii 1195O ßavan Lopas Ionang O4-6468OOO O4-64614OO HR 1O
645 ßulloivoilh Icovoiks Sdn ßhd 44O2 Chain Ioiiv Road 121OO ßulloivoilh Ionang O4-333198O4 O4-33198O4 IM,HR IC 2OO Ms.Rosv Ng,Ms.Ianov Tan 1965
646 ßulloivoilh Iapoi Cups Sdn ßhd 482O, Tkl.Mak Mandin 5 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3323362 O4-333O197 ID TW
647 ßulloivoilh TiavoI Lodgo Sdn ßhd No.1, Lig. ßagan Luai Salu, 12OOO ßulloivoilh Ionang O4-3333399 O4-3323599 HR 38
649 C & C IIaslic Rulloi Indusliios Sdn ßhd IIol 5O22, IIn. IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-39OO188 O4-3997949 HR 1OO
651 C. K. ßan Soon Loo Indsl. Sdn ßhd Lol 18O6, Changkal, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5822111 O4-5822999 HR 32
653 C.K ßan Soon Loo Indusliios Sdn ßhd No.3799, Lol 18O6 Mk.II Changkal Ionang O4-5822111 O4-5822999 SM TW 114 Mi.Ch'ng Lng Hooi, Mi.Mi.Wong Svoo Chong 1993
654 C.I Toch Sdn ßhd IIol 46(l),Lig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75O88 O4-5O7O533 ID TW
666 Cahava Oplionics Sdn ßhd IIol 72, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6373888 O4-63972O3 ID
667 Cahava Ulaia Sdn ßhd CililoI, 66, Ionang Road, 1OOOO Ionang O4-37O1188 O4-37O2288 HR 43
668 CaIilialion Svnoigv Soivicos (M) Sdn ßhd No.1O, Tkl.1, IIn. KoIisa Lnas Tanan KoIisa Lnas 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39951OO O4-39961O1 SM LL 7 Mi.Kunaiaguiu Supiananian, Mi.Salhianooilhv 2OO2
672 CAM Advancod TochnoIogios (M) Sdn ßhd IIol 14, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O72328 O4-5O79218 HR 489
674 Candon Indusliios (M) Sdn ßhd 998, SoIok Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7286 O4-3997234 HR,ID
675 CanoI LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 476, Tingkal Ioiusahaan 4´A´, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O2985/8 O4-39O299O HR,ID
68O CanaI LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 151, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6442476 O4-6442475 HR 16O
681 Canon LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 2495, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39OOO77 O4-39OOO34 IM,HR,ID,SA,WLS LL 1,O5O Mi.Shigoki Colo 1988
687 Capo TochnoIogv Sdn ßhd 1,7 & 9 Linlang ßoiingin 8 Dianond VaIIov Ind. Iaik 1196O Ionang O4-6265929 O4-626593O SM MM 58 Ms.Shiivino Soo, Ms.Toiosa Tav 2OO1
692 CaigiII (Iood) Sdn ßhd 24OO, Tingkal Ioiushaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8727 O4-39O7355 IM IC
694 CaiIloison HoIu Zaid Sdn ßhd IIol 7, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3323733 O4-3321673 ID O
712 Casuaiina ßoach HoloI ßalu Ioiiinghi 111OO Cooigolovn Ionang O4-8811711 O4-8812788 HR 224
713 Calhav HoloI 15, Loilh Sliool, 1O2OO Cooigolovn Ionang O4-2626271 26393OO HR 2O
715 CßM TochnoIogv Sdn ßhd 78,IIn.Induslii ßoiingin Tnn.Ioiindsl.ßoiingin Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7O263 O4-5O73671 SM MM Mi.ßaIa Kiishnan,Mi.Chuah Chong Ioo 1997
716 CCß MolaI Sdn ßhd IIol 1381, Loiong Ioiusahaan 12, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3972288 O4-3971141 ID
725 Conad Ail Sdn ßhd 1O, Linlangßavan Lopas 4 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6455168 O4-6455169 ID TW
731 ConliaI LIaslic Coipoialion Sdn ßhd IIol 56-61, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6212 O4-39O8O52 IM,ID,WLS,HR 261 Mi. Tan Iaik Sin 1973
732 ConliaI IndusliiaI Coipoialion ßoihad 1415, Lig. Ioiusahaan Salu Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3981888 O4-3978881 IM,HR,ID CI 22O Mi.Yap Ioh Shiong, Mi.Chov Lh Iong 1972
738 Conluiion WiioIoss Conpononls (M) S/ß No.8, Lig. IoIaval 4, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3989298 O4-3989198 HR,ID 7O
739 Conluiv ChonicaI Woiks Sdn ßhd Mukin 1, IIol 1O26, Lig.Ioiusahaan Dua 136O9 ßulloivoilh Ionang O4-39O7966 O4-39O7817 IM,HR,ID,SM,WLS CI 1OO Mi.Khoo Hong San 1969
743 CoioaI Iioducls (M) Sdn ßhd IaIan Ioinalang Iauh Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3235OO1 O4-3324146 ID
748 CCIC Ialiicalion (M) Sdn ßhd IIol 5O5, Tkl. Ioiusahaan 4A, Iioo Indsl. Zono 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O1O5O O4-3O1O8O HR 421
749 CH SlooI ßhd 1617, Lig Ioiusahaan Maju 6 Iasa IV Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O82929 O4-5O81699 IM,ID,SM,HR ßS 4OO Mi.IhiIip Soon, Mi.Iohnnv Soon 1975
752 Chai Hong Song Sdn ßhd IIol 1ß, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O76536 O4-5O73336 ID O
756 ChanpvoII Sdn ßhd Lol 1241, Mk.12 VaIdoi Indsl. Iaik Ionang O4-5822789 O4-5825913 HR,SM IM 11O Mi.Tan Hock ßoo, Mi.Loo Kok Thong 1994
759 Chan Lvo MolaI Lnliopiiso Sdn ßhd 773 Lig.Ioiindslin. ßkl.Minvak 16 ßkl. Minvak Indsl. Iaik Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O83OO3 O4-5O72OO2 ID,SM TW Ms.SIvvia Yooh Hui Min
764 Chaun Choung Coip (M) Sdn ßhd 1O3-A, Longkok Kg. Iava 2, Kavasan MILL ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O887 O4-644O932 HR,ID
766 Choah Hong Inn Sdn lhd Lol 1431, Tkl.Ioiusahaan 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3989737 O4-39O6475 ID O
767 Choai Mino LIoclionics (M) Sdn ßhd 2678, IIn. SoIadang AIna, 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-551336O O4-5513361 HR 57
772 Choo Khong Can Iacloiv Sdn ßhd IIol 2843, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399262O O4-3992632 HR,ID
773 Choo Wah Coipoialion ßoihad 6428, Lig Mak Mandin 3 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3329299 O4-3332299 IM,HR TW 28O Mi. Koav Kah Khong, Mi.Ioloi Loong 1977
774 Choo Wah Iiinlois Sdn ßhd 6428,Lig Mak Mandin 3 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3327O13 O4-3332299 ID TW
779 Chonikas Sdn ßhd 12, Hujung Ioiusahaan 1, Kav. MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39937O5 O4-39937O8 IM
78O Chonisoivo Coipoialion Sdn ßhd IIol 79, Loiong Ioiusahaan Maju 4, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O79911 O4-5O79933 IM
785 Chi Chong TochnoIogv Sdn ßhd IIol 553, Loiong Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39OO628 O4-398O628 ID
787 Chia Moon Cainonls Sdn ßhd IIol 9, IaIan IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3998139 O4-39O8393 HR,ID
792 Chial Choang Sdn ßhd IIol 235,Lig.Ioiusahaan 8 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991234 O4-39O1OO2 ID TW
793 Chial Choong Sdn ßhd 145, Loluh Achoh, 1O2OO Ionang O4-2612345 O4-26234O9 HR 7O
799 Chiho Haidvaio Sdn ßhd 2O2O, SoIok Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O91OO O4-39O7149 ID
8OO Chin Ioh Tiading (Ulaia) Sdn ßhd 2O18, SoIok Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O5988 O4-3974988 ID
8O1 Chin Hoii Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 116, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O76888 O4-5O78688 HR,ID
8O2 Chin Ho (M) Sdn ßhd 4O2O,IIn Ioinlg. Iauh Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3235751 O4-2628O11 ID O
8O3 Chin I Nano IIalo O1, IIn. Koiapu, Ioinalang Iauh 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3317969 O4-3317977 HR 75
8O5 Chin Loo Hong (Soa Iioducls) Sdn ßhd Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444881 O4-6434633 ID
8O7 Chin WoII Iaslonoi Co. S ß IIol 88, Lig. Ioiusahaan Ulana 1, ßkl. Moilajan Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O75858 O4-5O73355 HR 3O2
812 Chivoda Inlogio Co (Ionang) Sdn ßhd No 1556 Loiong Ioiusahaan Maju 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78585 O4-5O77575 IM,IA,WLS LL 2OO Mohd RizaI AlduI Sanad 198O
817 ChocoIalo Iioducls Manufacluiing Sdn ßhd Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3337711 O4-3317639 HR 452
818 ChoIinTiading 969,IIn Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3999467 O4-3999467 ID TW
826 Choo Lok Indusliv Sdn ßhd IIol 4O4, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399633O O4-399O33O HR,ID
829 Choon Hual Sdn ßhd IIol 97, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O7O755 O4-5O7O557 ID
833 ChivslaI Dignilv (M) Sdn ßhd IIol 62, Loiong Ioiusahaan 8 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3987798 O4-3984388 ID
834 Chuah VaIvos Manufacluiing Sdn ßhd IIol 1575,Tkl.Ioiusahaan 5A Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-397O63O O4-3971898 SM LL 11 Mi.Chuah Choo Sin,Mi.Mah Sook Han 1996
848 Chung Rong Spiing (M) Sdn ßhd 564-C, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7129 O4-39O5258 IM,HR,ID IM 6O Mdn.Lin Sual Hoon 1991
849 Chung Yih SlooI Sdn ßhd Mk.14, Lol 1147, Ioinlg Sona,ßkl.Minvak 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5871861 O4-5883868 IM ßS 32 Ms.Coh Ai Choo, Mi.Ooi Soo Kvang 1992
855 Cincaiia Sdn ßhd 1O, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6469188 O4-6415288 IM,HR,ID LL 5O
858 Cipla Ioodsluff (M) Sdn ßhd 7, Lig. Mak Mandin Salu Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3329878/9879 O4-3329879 IM IC 4O Mi Chov Chok ßong, Mi.Ioh Iau Toik 1983
859 CiicIo Ioivaiding (M) Sdn ßhd IIol 29, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6436229 O4-6436282 HR,ID O 45
861 Ciiius Sdn ßhd 8, Ioluhiava Kg.java 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6448O2O O4-6448O23 HR,ID,WLS IM Mi.Wong Kan Iual
862 CiixIo InloinalionaI (M) Sdn ßhd IIol 29, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6436229 O4-6436282 HR 31
864 CITC Convoiloi Sdn ßhd 2576, Lig. Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399O666 O4-399O633 HR 6O
865 CITC Lnloipiiso Sdn ßhd 2576,Lig.Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399O666 O4-399O633 HR,ID CI
872 Cilv Iackaging Indusliios Sdn ßhd 14,SoIok Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Ionang O4-2812O51 O4-281132O5 ID TW
876 CKC Iood Indusliios Sdn ßhd IIol 63, Linlang ßavan Lopas 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6425577 O4-6425588 ID
879 CIaiianl (M) Sdn ßhd 11, Loiong Mak Mandin 2, Kavasan MILL Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3312457 O4-3231137 ID
88O CIaiion (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6438712 O4-6438763 IM,HR,ID,SA,WLS LL 299 Mi. Tan Toong Khin 197O
881 CIassa Indsl. (M) Sdn ßhd 7, Ioisiaian Koiapu off IIn. Ioinlg. Iauh 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3322154 O4-3325449 HR 76
882 CIassa TochnoIogios Sdn ßhd IIol 33, Loiong Ioiusahaan Maju 4 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O74728 O4-5O7473O HR,ID
888 CIoanioon Indusliios Sdn ßhd 35 ßavan Lopas IndusliiaI Iaik Ihaso 4 ßavan Lopas 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433778 O4-6434788 IM LL 25 O T Yooh 1999
9O4 Colizco Iood Indusliios Sdn ßhd 28 & 3O, Lig.Ioida Ulana 8 ßandai Ioida ßkl. Moilajan Ionang O4-62121O8 O4-62121O9 SM IC 14 Mi.Tooh ßoo Ling
9O5 Coco Indusliv Sdn ßhd 4823,Tkl Mak Mandin 5 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3233688 O4-33131O2 HR,ID,SM TC 69 Mi.Yong Sin Soang 1972
92O Confish Indusliios Sdn ßhd IIol 14a, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75286 O4-5O75258 ID
927 Connunico LIoclionics Sdn ßhd 2O35, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7757 O4-399816O HR,ID
929 Conpugiaphic Ioins Sdn ßhd 6885,Lig Mak Mandin 3 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3318998 O4-3322779 ID TW
936 Conaiio Lnginooiing Sdn ßhd No.14, IIn ßagan IoinaI 1O25O Ionang O4-228OO1O/OO15/OO16 O4-2272395 IM LL 5O Ms. Ialiicia Voon 1983
943 Conciolo MouId Lnginooiing Sdn ßhd IIol 1O3 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 14OOO ßkl. Tongah Ionang O4-5O74389 O4-5O74392 ID,SM MM 41 Mi.Chong Ming Ioo 1989
959 Coppoi ßionzo Iovdois Sdn ßhd 15, Iuncak Ioiusahaan 1 MILL Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3989293 O4-3992113 ID ßS
961 Coplhiono Oichid Ionang Sdn ßhd Coplhoino Oichid Ionang 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O3333 O4-89O38O1 HR 348
964 Coio LIoclionics (M) Sdn ßhd 528, Tingkal Ioiusahaan 4ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7628 O4-39O7669 IM,HR,ID LL 15O Ms. Chuah Moo Liang & Mi. Chan ßoon Chiou 1989
979 CI Toch Sdn ßhd IIol 46 (ß), Lig. Ioiindsl. ßkl. Minvak 9, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O75O88 O4-5O7O533 HR 63
984 CII (Ig) Sdn ßhd IIol 157, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644468O O4-6444686 HR,ID CI
985 CII TochnoIogv Sdn ßhd IIol 319, Tkl. Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998779 O4-3999911 HR,ID CI
986 Ciadolox (M) Sdn ßhd Lol 1262, VaIdoi Indsl. Iaik 142OO ßulloivoilh Ionang O4-582OO3O O4-582431O IM,HR CC 9O Mi.Tan Loo Sing 1991
988 Ciafl Tiansducoi & Moasuiononl Sdn ßhd 23,Linlang ßoiingin 6 Dianond VaIIov Ind. Iaik 1196O Ionang O4-62653O2 O4-6262463 SM LL 14 Mi.Coh Choa Sil, Mi.Kong Soo Iong 1995
989 Ciaflionics Sdn ßhd IIol 82 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441866 O4-64676O5 SM LL 4O Mi.Ianos ßoov
992 Cioalivo ßIiss Sdn ßhd Iol 8 Ihaso IV , Lig Ioiusahaan Maju 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O858O9 O4-5O85812 HR,SM LL 11O Mi.Coh Kooi Lian
996 Cioalivo Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd 32, Lig.IKS Iuiu 3 IKS Iuiu 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5O7133O O4-5O71921 IM,SM,HR MM 36 Mi. Choach Hooi Iong, Mi.Loo ßong Yoov 1991
997 Cioalivo Rulloi Iioducls Sdn ßhd 18, Tingkal Ioiusahaan Ulana 1 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O78319/2O O4-5O78322 ID
999 Cioalivo Wood Iioducls Sdn ßhd Lol 1142, Kg. Tongkang Sinpang Anpal 141OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5886888 O4-5887357 HR 61
1OOO Ciosl UIliasonic (M) Sdn ßhd 12O, IaIan Ioiusahaan 1 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7OO18 O4-5O7O125 IM,HR,ID 155 Mi. Lai Ioh Lok & Mi.T'oh Woo Son 1991
1OO1 Ciosl UIliasonics (M) Sdn ßhd Lol 121 IaIan Ioiusahaan ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O7OO18 O4-5O7OO2O IM LL 155 I MichoaI Coodson 1991
1OO6 Ciolochnics (M) Sdn ßhd 14, Linlang ßavan Lopas 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6443153 O4-6445581 ID
1OO8 Ciovn Iiinco HoloI Ionang 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O4111 O4-89O4777 HR 281
1O12 CivslaI Iiocision (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6438712/4 O4-6438763 HR,ID,WLS O Mi. T. Nakazaki 1986
1O16 CS Soiko Sdn ßhd IIol 487, Loiong Ioiusahaan ßaiu 5, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39853OO O4-3996O51 ID
1O2O Cl Koav SkiIIod CoIdsnilh 19,Linlang ßavan Lopas 5 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6414877 O4-6447877 ID O
1O21 CT Kong Lnginooiing Woiks Sdn ßhd 976, SoIok Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399O176 O4-39O8261 ID
1O26 Cushion Iack (M) Sdn ßhd 965, IaIan Ioiusahaan, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3995344 O4-3995342 ID
1O58 Daiichi Koiki (M) Sdn ßhd 11,Tnn. Haiuan 1, Supiono Caidon 137OO ßulloivoilh Ionang O4-39775O8 O4-39775O7 WLS ßS Mi.Yong Yoo Siong 1996
1O66 Danapac Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 991, Mk 1, SoIok Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3992O88 O4-3986O88 ID CI
1O69 Danisco CuIloi (M) Sdn ßhd 2639 Loiong Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3995888 O4-39O7789 HR,ID 135 Mi.KS Mooilhv, Ln.Mohd Noi Aznan 1983
1O75 Dail Cainonl Indusliios Sdn ßhd IIol 142, Lig. Ioiindusliian ßukil Minvak 11 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5O838OO O4-5O8381O HR,ID
1O84 Davox Lnginooiing (M) Sdn ßhd IIol 32, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O517 O4-5O7O7O2 HR,ID
1O88 Dava IoIvnoi Sdn ßhd 1744, IIn. Indsl. Dua, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5938811 O4-5938833 HR 37
1O9O Do ßiiIIianl (M) Sdn ßhd No.1O, IIn. Ioiindsl., NT Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5935241 O4-5935229 HR 63
1O92 Doalasa Indusliv (M) Sdn ßhd 8, SoIok Sungai Iinang 4, Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Ionang O4-2813811 O4-2823513 ID TW
1O94 Docca Iapoi Iioducls Sdn ßhd 1O SoIok Sg.Iinang 4 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Ionang O4-281711O O4-2824O22 ID TW
1O97 Do-Dan (M) Lnliopiiso Co. Sdn ßhd 15 & 17, Lig. Nafiii, ConpIox Iavi 142OO Sg. ßakap Ionang O4-5821O16 O4-5821O82 HR 1O9
11O1 DoIinax (M) Sdn ßhd 4 SoIok Sg.Iinang 3 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Ionang O4-2816914 O4-2817152 ID, SM TW
11O2 DoII Asia Iacific Sdn IIol 27, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-81O4888 O4-81O4147 IM,HR,ID LL 2,2OO Mi. Sinon Wong 1995
11O7 DoIla Iiisna Sdn ßhd 18-ß, IIn. Todak 4, Iusal ßdi. Slig. Iava 137OO Slig. Iava Ionang O4-3981O81 O4-3981O85 HR 16
11O8 DoIla Svilchgoai Sdn ßhd 2413, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7566 O4-39O7643 HR,ID
11O9 DoIlaslooI Coipoialion Sdn ßhd 2732, IIol 232, Tkl.Ioiusahaan 5A Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-397OO95 O4-397OO95 ID MM
1111 DoIuxo MouIding & Lnginooiing Sdn ßhd 3, MacaIIun Sliool Chaul Ionang O4-2622796 O4-2629889 HR,SM MM 52 Ms. IS Daian, Mi.Ho Chong Inn 1996
1116 Donko HLß Sdn ßhd IIol 9O, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6439915/6 O4-6437O8O IM,HR,ID 2OO Mi. Vinconl Tav & Mi. Yoov Chin ßoo 1983
1123 Dopco Unilod Sdn ßhd 2433, Tkl. Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O7285 O4-3O7154 HR 52
1125 Doiichon (M) Sdn ßhd 2411 Loiong Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7818 O4-39O7252 HR,ID
1129 Doslinalion Lasl Sdn ßhd Suilo 1ß, IIn. Concoid 13, 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O3677 O4-89O3633 HR 24
1132 DC TochnoIogios (M) Sdn ßhd IIol 18, Loiong Ioiusahaan Maju 1 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O88331 O4-5O87339 HR,ID
1136 Dianox Sdn ßhd 8, I.O ßox 91 Ionang Sliool Ionang O4-2621389 O4-2621389 SM O 3 Mi.Hilondia D.Ioshi, Ms. Doopak Ioshi 1984
114O DIC Conpounds (M) Sdn ßhd IIol 481, Lig. Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO Kav.Ioiidsl.Iiai Ionang O4-39O2311,38O3223 O4-39OO124,3986917 IM,ID,WLS,SA,HR CI 24O Mi.Toshikalsu Lndo,Mi.Loo Shik Kin 1988
1143 DICI ToIoconnunicalions 2OO2, Tingkal Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O38OO O4-248OO16 ID
1147 DigilaI Inlogialod Svslon Sdn ßhd 1O7-3.O2, ConpIox Adoina CoId IIn. Cuidvaia 1O3OO Ionang O4-2273387 O4-227339O HR 15
115O Dignoisvs Sdn ßhd 52 & 54, Loluh Kola Ioinai 2 Tnn Kola Ioinai 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O82O2O O4-5O82O21 SM LL Mi.ßivan Sidhu 1996
1162 Dislod Slanfoid Sdn ßhd 34O, IIn. MacaIisloi 1O35O Cooigolovn Ionang O4-2296579 O4-22664O3 HR 72
1165 DK Loalhoi Soals Sdn ßhd 13OL, IIn.Ialani Kg.Rava 1O15O Ionang O4-28318OO O4-28318O1 SM TL 38O Mi.Tan Lng Tal 1997
1167 DMS Aulonalod Svslon Sdn ßhd IIol 58 (D) , Linlang ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-3O68285 O4-3O68318 HR 32
1168 DMS Manufacluiing & Cioup Sdn ßhd IIol 47, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642O228 O4-6444923 HR,ID
1169 DMS Miciocul Sdn ßhd IIol 58 (D) Ihaso 4 Linlang ßavan Lopas ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-63O38OO O4-63O3823 IM LL 1OO Ton I Saundois 1994
117O DMS Iiocision TooIing Sdn ßhd IIol 58 (D) , Linlang ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-3O68285 O4-3O68318 HR 63
1172 DNI Cainonl Manufacluiing Sdn ßhd 166A, IIn. Iadang Tonlak, 114OO Ionang O4-8287291 O4-8283998 HR 741
1185 DougIas Lnginooiing Sdn ßhd 24,Iuncak Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3999388 O4-39O4628 ID O
1191 Diacoip Rosouicos Sdn ßhd 7, Linlang ßavan Lopas 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6435126 O4-6435126 ID LL
1195 Diagon Iionlioi Sdn ßhd I264 & 265 Tkl.Ioiusahaan 5 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3996699 O4-3997166 IM,HR CI
12O5 Ducklack (M) Sdn ßhd 24OA-D, IIn. IoIulong 116OO Ionang O4-2815OO3 O4-28119O1 HR 39
12O6 Dufu Indusliios Sdn ßhd IIol 19, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6442391/2 O4-644O6O HR,ID
1211 Duo Toch Lnginooiing (M) Sdn ßhd 21, Linlang ßavan Lopas 5 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6435O27 O4- 6443821 ID
1223 Dvnaliicks Sdn ßhd 2462, Loiong Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3974943 O4-3985767
1225 Dvnaciafl Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6439714 O4-64367O3 HR,ID
1232 Dvnaphain (M) Sdn ßhd 2497, Loiong Ioiusahaan ßaiu 5, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O4O92 O4-39O4O99 IM,ID,SM,HR 8O Mi.Oi Ho Chooi & Mi. Anlhonv Tong 198O
1235 L - Lighl Logislic Sdn ßhd ßIok 8-1-1, Cngkl.Mavan Iasii, ßavan ßaiu 1195O ßavan Lopas Ionang O4-6464728 O4-6464754 SM O 5 Mi.Lin Lvo Loo 1996
1238 L Moji Lnginooiing (M) Sdn ßhd 993, SoIok Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O33O5 O4-3998613 HR,SA,WLS
1246 LagIo & Iagoda ßiand Tock Aun ModicaI Iacloiv Sdn ßhd 686, IaIan Ioiusahaan ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O88888 O4-5O85555 IM,HR,ID 7O Mi. Oon Iok Song & Mi. Iason Oon 1966
1249 Lasl Machinoiv (M) Sdn ßhd 985, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O71O3/16 O4-3991185 ID
1252 Lasloin Cainonl Mfg Co Sdn ßhd IIol 1242, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64322O1-5 O4-643266O HR,ID
1253 Lasloin Cainonl Mfg. Co. Sdn ßhd ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64322O1 O4-643266O HR 3,359
1259 Laslgiand (M) Sdn ßhd 2535, IaIan IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-39O9772/3 O4-39O9763
1261 Lasliado LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 411, Loiong Ioiusahaan 8ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7415 O4-39O8O59
1267 L-ßussinoss Sdn ßhd 115, IIn. Chan Siov Toong, 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O8143 O4-89O1771 HR 14
1268 LCA TochnoIogv Sdn ßhd 1, LIßM 1 ßkl. Minvak Indsl. Iaik Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O83922 O4-5O84873 ID,SM MM Mi.Rogoi Ooi
127O LCI Rosouicos SDN ßHD 31, Linlang ßoiingin 6 Dianond VaIIov Ind. Iaik 1196O Ionang O4-6264843 O4-6262463 SM LL 22 Mi.Coh Choa Sil, Mi.Kong Soo Iong
1277 LLTLK LIocliicaI Svilchgoai Sdn ßhd No.24,Linlang ßoiingin 3 off Ioinlg Danai Laul Ionang O4-6261988 O4-6261983 SM LL 21 Mi.Loh Ioav Hoan
1282 LCM Iapoi Iioducls Iacloiv Sdn ßhd IIol 1,HiIii Sg.KoIuang 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6449881 O4-644988O ID TW
1283 LII Sdn ßhd Unil 4, ßIok ß Mas Caigo ConpIox, IIn. Caiuda 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441485 O4-6442218 HR 43
1284 Liko LIoclionic Iioducl (M) Sdn ßhd 452, Ioinlg ßalu 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5392351 O4-5387417 IM,HR O 25O Mi.Ch'ng ßoo Kin 1989
1287 LIanp Iiocision Indusliv (M) Sdn ßhd IIol 4, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6446641 O4-6445786 ID
1292 LIocliicaI Svilchgoais Aulonalion (M) Sdn ßhd IIol 257, Tingkal Ioiusahaan 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39OO9O7 O4-39O3587 HR,ID
1294 LIoclio-Inounalic Aulonalion Sdn ßhd IIol 97, HaIa Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433348 O4-6433386 ID
13O9 LIna ICß (M) Sdn ßhd IIol 558 Loiong Ioiusahaan 4 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3973934 O4-3973932 HR,ID,SA,WLS
131O LIna Sonic LIoclionics (M) Sdn ßhd 2473, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3992916 O4-3992925 HR,ID,SA,WLS
1313 LM Iuiniluio Manufacluioi Sdn ßhd 3O97, Aii Linlas Nilong TolaI 143OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5935555 O4-59332O6 SM O 129 Ms.CoiaIdino Lin, Ms.KC Choong 1993
1315 Lnanon Sdn ßhd 55, ßoach Sliool 1O3OO Ionang O4-2644733 O4-2644732 SM 1O Mi.Aaion Tan Svoo Loong, Mi.Nikko Tan Hong Ko 1997
1321 Lnico CIock Manufacluioi IIol 18 & 19, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64385O3 O4-6438563 ID O
1322 Lnico Cioalivo Dosign Sdn ßhd 516, Loiong Ioiusahaan ßaiu 4 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O4143 O4-397O454 ID
1323 Lnico LnigIov Vonluios Sdn ßhd IIol 16, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6414973 O4-6412972 ID
1324 Lnico Maikoling Sdn ßhd IIol 18, Loluhiava Kanpung Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64482O2 O4-6446557 ID
1325 Lnico MolaI Indusliios Sdn ßhd IIol 18 & 19, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6443843 O4-643836O ID
1326 Lnico Ionang Sdn ßhd IIol 17-19, Loluh Rava Kg. Iava, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6443843 O4-6438563 HR 198
1327 Lnico IIaslic Indusliios Sdn ßhd IIol 92, Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64332868 O4-643OO45 HR,ID CI
1328 Lnico Vun Sdn ßhd IIol 93, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64482OO O4-6438563 ID
1331 Lnloch Rulloi Conpononls Manufacluioi 1, Hujung Ioiusahaan 2, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O3516 O4-39O3516 ID
1332 LnanoI Iioducls Sdn ßhd 26O5,Tkl.Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39977OO O4-3996235 ID O
1339 Lng Haidvaio Lnginooiing Sdn ßhd IIol 69 Ioisiaian Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O122 O4-6441821 HR,ID IM
134O Lng Hual OiI & Rico MiII Co. Sdn ßhd 24O & 249, Iadang LaIang 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5397959 O4-5393887 HR 13
1342 Lng Kah Lnloipiiso IIol 95, HaIa Kg. Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643518O O4-644O1O1 IM,HR,ID 2OO Ms. Lin M.N 1985
1344 Lng ToknoIogi Sdn ßhd IIol 69-7O Iosaia Kanpung Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O122 O4-642343O IM LL 143 Choo Yong Too 1988
1345 Lng ToknoIogi Sdn ßhd IIol 69, Ioisiaian Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644976O O4-6437521 IM,HR,ID 159 Mi.T'oh Yong Khoon & Mi. Choo Yong Too 1988
1347 Lng Tuik Manufacluiing Sdn ßhd 8 & 1O, Lig.Ioiusahaan Iuiu Iuiu Lighl Indsl. Iaik Iuiu Ionang O4-5O83O48 O4-5O83O45 SM MM 1O Ms.Lau,Mi.Sinon Voon 1999
1349 Lngsoon ßIoaching & Dvoing Sdn ßhd Lol 2958, Acku Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3324121 O4-332412O HR 154
1352 Lniico Sdn ßhd 16 Iunchak Ioiusahaan Salu 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O85745/6745 O4-5O87745 IM IC 6O Mi.S K Sundaiaan 1981
1355 LonnolaI Coipoialion Sdn ßhd Lol 1258 & 1259 VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5828323 O4-5821525 IM,SM LL 18O Yooh Chong Chvo 1988
1356 Lonlaii MolaI Indsl. Sdn ßhd Lol 1258, IIn. SoiuIing, VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5828323 O4-5821525 HR 57
1357 Lonlaii Sloiago Svslon Sdn ßhd Lol 1258, IIn. SoiuIing, VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5828323 O4-5821525 HR 23
1358 Lonlaii TochnoIogv Sdn ßhd Lol 1258, IIn. SoiuIing, VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5828323 O4-5821525 HR 35
136O LIA Lnginooiing Sdn ßhd IIol 51(a) Loiong Ioiind. ßukil Minvak, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O815O3 O4-5O815O4 ID
1362 LIL Iackaging Sdn ßhd IIol 11-A, Tkl.Ioiusahaan 6D ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78463 O4-5O78457 ID TW
1366 LpiIon Indusliv Sdn ßhd 11A & 15 Lig.Ioiusahaan Sg.Lokan 1 Sg. Lokan Indsl. Iaik Ionang O4-3563693 O4-3563351 SM MM 23 Mi.Ooi Thuan Thuan 1996
1367 LpsiIon TochnoIogv (M)Sdn ßhd 37& 39, IIn. Usahajava Usahajava Indsl. Iaik 141OO Ioinlg. Tinggi Ionang O4-5883158 O4-5883159 ßS 4O Mi. Ng Hong Cuan 1996
1373 Lqualoi Acadonv of Ail & Dosign Sdn ßhd 47, Anson Road, 1O4OO Ionang O4-2265116 O4-2264766 HR 23
1375 Lquilv Ciafl Indusliios Sdn ßhd 31, Linlang ßoiingin 6 Dianond VaIIov Ind. Iaik 1196O Ionang O4-6264843 O4-6262463 HR,SM LL 12O Mi.Coh Choa Sil, Mi.Kong Soo Iong
1376 LR Mokalion Sdn ßhd IIol 74-A, ßavan Lopas Indsl.Zono IV Mk.12, Linlang ßavan Lopas 3, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6469O28 O4-6467153 ID,WLS LL Mi. Ldnund Chuah 1991
1379 Linsl Iood Ingiodionls Sdn ßhd IIol 8, Loiong IoIaval 1, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-39O4O77 O4-39O5579 ID
1381 Lscaloc LIoclionics (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6432554 O4-6437O25 IM,HR,ID LL 35O Mi.Chiislophoi C AIlin 1983
1387 Lssonco Rulloi Iioducls Sdn ßhd 962, Loiong Iouisahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3997373 O4-3997372 ID
1393 Lsloiic Indusliios Sdn ßhd 1O,Lig Nagasaii 3, Tanan Nagasaii ßulloivoilh Ionang O4-39O2211 O4-39OO211 SM MM 25 Mi.Than Yoko Mong,Mi.Iohn Tan Chuang Son 1999
1395 Lslhoichon (M) Sdn ßhd 2411 Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3973494 O4-39O7252 ID
1396 LT Tochnic Sdn ßhd 19, IIn Ianlai Ioijak 13 119OO Ionang O4-657O5O4 O4-6568495 SM TW Mi.Khoo Lng Thong, Mi.Tooh Ching Ching 1999
14O4 LU Lnginooiing Sdn ßhd 155A, ßavan Lopas IIZ 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6455555 O4-6443663 ID, SM IM
141O Luio-Chono Ihaina Sdn ßhd 24O8, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O1941 O4-3997513 ID
1416 Luiospan Iuiniluio Sdn ßhd 1168 Kanpung ToIuk, Sg. Lokan Indsl. Iaik 138OO Sg.Dua Ionang O4-3563727 O4-3561728 IM,HR TW 3OO Mi. Cuan Kok ßong,Mi.Cuan Kin Hong 1989
1425 Lvoigioon LauioI HoloI (M) Sdn ßhd 53, Ioisiaian Cuinov 1O25O Ionang O4-2269988 O4-.2269989 HR 47
143O LvoipIas Indusliios S/ß 2, Tkl. Ioiusahaan Ulana 1 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 14OOO ßulloivoilh Ionang O4-5O79939 O4-5O7O937 ID CI
1434 Lvoiship Manufacluiing (MaIavsia) Sdn ßhd 2638,IaIan Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7699 O4-39O82O2 IM IC 232 Mi.sav Koan Thai, Mi Tan Lng Song 1975
144O LVS Cainonl Indsl. Sdn ßhd 1O7-5-O7/O8/O9, KonpIoks Adoina CoId, IIn Cuidvaia 1O3OO Ionang O4-2276388 O4-227O988 HR 5O
1443 LxcoI Iiocision Sdn ßhd 2619, Off Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3993629 O4-398O329 IM,HR,ID,SM LL 86 Mi. Loh Kooi Chuan 1988
1445 LxcoIIonl Iovloi Indusliios Sdn ßhd 37,Lig.Toias Iava 2 Toias Iava Indsl.Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O7-3345862 O7-3337422 IM,SM NM 7 Mi.Iang Kin Hong 199O
1449 LxcIusivo Accoid Sdn ßhd IIol 13, Loiong Ioiusahaan Maju I ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O517 O4-5O78O42 IM
1452 Lxolic Iiinloi 16,SoIok Sg.Iinang 5 116OO Ionang O4-2817761 O4-2817762 ID,SM TW Mi.Koav Kah Cuan
1455 Lxpodilois (M) Sdn ßhd 3O2-1, IIn. Dalo IsnaiI Hashin, Sg. Aia 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6428433 O4-643529O HR 32
1457 Lxpioss ßahagia ( Langkavi) Sdn ßhd Ciound IIooi Ionang Road, Ioil Connission ßIog, Iosaia King Ldvaid 1O3OO Ionang O4-2631943 O4-2631944 HR 55
1465 Lvo Ciaphic Sdn ßhd 5, Lig.Ioiusahaan Maju 11, IoIangi Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O743OO O4-5O7151O WLS TW Mi.K. Yoshida
147O IaluIous Associalos Sdn ßhd 18, Ioisiaian Cuinov 1O25O Cooigolovn Ionang O4-37O7OOO O4-37O5O9O HR 224
1473 IaiichiId Soniconducloi Sdn ßhd IIol 1O1/4, Loiong Sg. Tiian, ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6437211 O4-6433894 HR,ID
1478 IaniIv CoioaI Sdn ßhd IIol 8, Loiong IoIaval 1 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-39O4O77 O4-39O5579 HR,ID
1481 Iancv LaloIs (M) Sdn ßhd 4754, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3339988 O4-33387818 HR,ID
1484 Iai Lasl Collon Indusliios Sdn ßhd IIol 81, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78228 O4-5O78118 HR,ID
1486 Iai Lasl IoIvosloi (M) Sdn ßhd 995, SoIok Ioiusahaan 3, Kavasan MILL Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3999366 O4-3999377
1491 Iailon Tochniquo (M) Sdn ßhd No.3, Loiong SoiuIing 5 VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5828816/964O/9641 O4-5828817 IM,SM CI 2O Mi.Kov Chii Shiang, Mi.Soov Liang Yoan 1993
1494 Iasl Ipson Aii & Soa (M) Sdn ßhd 6-A, 1sl IIooi, Linlang Sg. Tiian 4, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O228 O4-644O72O HR 32
1497 Iaslion Sdn ßhd IIol 46, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64339O1/2 O4-64395OO HR,ID
1498 Iallv ChonicaI (M) Sdn ßhd 251O, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39985OO O4-39935O3 IM,HR,IA,SA,WLS CI 167 Mi.Kunizo Hashila 1983
15O5 IodoiaI IoiliIizoi Co. Sdn ßhd No.2O46, Lig. Ioiusahaan Dua, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O3-7876O144 O3-7875OO22 IM,ID CI 11 Mi. Choah Iook Chong 1969
15O6 IodoiaI IIoui MiIIs ßhd 2429, Tingkal Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3999O18 O4-3998153 ID
15O9 IodoiaI Oals MiIIs Sdn ßhd 4862-A, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3332711 O4-3321155 HR,ID
151O IodoiaI Iackagos Sdn ßhd No.391, IIn. Tasok Sinpang Anpal 1412O Ionang O4-588624O O4-5886194 HR 275
1514 Ioo Mah IIaslics Tiading 28, Tkl.Ioiusahaan 1 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 14OOO ßulloivoilh Ionang O4-5O73477 O4-5O73477 ID CI
1522 Iianna Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412896 O4-64129O6 ID
154O Iiigos Sdn ßhd IIol 1( C ), Lig. Ioiusahaan ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O78318 O4-5O78378 ID TW
1542 Iiisl Ioionosl Sdn ßhd No 22 Linlang ßavan Lopas 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-2821127 O4-2821128 ID
1543 Iiisl IIaslic Indusliios Sdn ßhd 24O5 Tkl.Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8353 O4-3989O2O ID CI
1544 Iiisl Spoils Lquipnonls Sdn ßhd 1O22, IIn. ßaiu, Tnn. ßunga Rava 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-392828 O4-3O1O54 HR 81
1546 Iiislionics Conpononls Sdn ßhd IIol 66, Linlang ßavan Lopas 6, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6423788 O4-6421788 ID
1548 IishoigoId Sdn ßhd IIol 117& 118,Lig.Ioiindsl.ßkl.Minvak 12 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O84482 O4-5O84785 ID IC
156O IIoxlionics TochnoIogv (M) Sdn ßhd 1O88 Tingkal Ioiusahaan 6 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O72328 O4-5O83366 ID
1563 IIuid ConlioI Lnginooiing (M) Sdn ßhd 11, HiIii Sg.KoIuang 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik ßavan Lopas Ionang O4-6461773 O4-6451773 SM O Mi.Choah Chong Kin
1565 IMS Audio Sdn ßhd IIol 1O, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78988 O4-5O78644 HR,ID,SA,WLS
1567 IocaI Oplion Sdn ßhd No.7 & 9,Lig IKS Iuiu 5 IKS Indsl. Iaik Iuiu Ionang O4-5O71377 O4-5O74577 SM IS Ms.Soiono Lin Loo Iang
157O IoIIov Mo Indusliios Sdn ßhd 6 IIol C, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642O577 O4- 642O571 IM,ID,SM,HR O 6O Ms.Tan Lav Hooi & Mi.Yoap Kan Hong 1983
1573 Ioodvosl Indusliios (M) Sdn ßhd 8-12 & 14, Lig.Mak Mandin 1 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3332289 O4-32338O8 SM IC 23 Mi.Tooh Hong Ihong
1574 Iook Kang Wiio Mosh Sdn ßhd 2418, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7931 O4-3993316 ID
1577 Ioiocon Sdn ßhd 9, Linlang ßoiingin 1, IIn. Ioinalang Danai Laul, 1196O ßl. Maung Ionang O4-62657OO O4-62637OO HR 72
1584 Ioinosa AIpha (M) Sdn ßhd IIol 517, IIn. Ioiusahaan ßaiu, Iiai Indsl. Iaik 14OOO ßulloivoilh Ionang O4-3O7O48 O4-3O7O24 HR 68
1585 Ioinosa Lnginooiing Sdn ßhd IIol 161, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64393OO O4-6439311 HR,ID
1589 IoinosaTocnoIogv Sdn ßhd IIol 16, HiIii Sg.KoIuang 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64266O7 O4-64266O2 ID TW
159O IoinuIa LIoclionic Sdn ßhd 247O, Tingkal Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 14OOO ßulloivoilh Ionang O4-395162 O4-395O32 HR 1,275
1592 Ioui Soasons Ioodsluff Indusliios Sdn ßhd IIol 458, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8O51 O4-3995O34 IM,HR,ID IC 11O MS.Linda Woo Lng Soo, Mi.Ooi Lng Toik 1983
1593 Ioui Winds Conpound Sdn ßhd IIol 542 - A & ß, IIn Ioiusahaan ßaiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3233994 O4-3234O44 HR,ID CI
1598 Iiockon MaIavsia Sdn ßhd IIol 41O, Loiong Ioiusahaan 8ß Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991137 O4-3883178 ID CI
1599 Iioighl Managononl (Ig) Sdn ßhd 4453, Tingkal 1, IIn. ßagan Luai, 12OOO ßulloivoilh Ionang O4-3314358 O4-3314368 HR 17
16OO Iionckon MaIavsia Sdn ßhd IIol 4O7, Loiong Ioiusahaan 8ß, Iiai IndusliiaI Lslalo 136OO Iiai Ionang O4-3883288 O4-3883299 1OO LXoculivo Diiocloi - Mi Yoang Hoong Kong 1995
16O3 Iionlioi Managononl Iiogiannos (M) S/ß IIooi 12A, Monaia Noilhan 55, IIn. SuIlan Ahnad Shah 1OO5O Ionang O4-229OO8O O4-228517O HR 13
16O4 IS Iish Coai Sdn ßhd 2499, IIn. Ioiusahaan ßaiu, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3999361 O4-3999364 HR,ID,WLS CI Mi. Saloshi Kavasoi 1988
16O5 Iu Hao Mfg.(M) Sdn ßhd IIol 562, IIn Ioiusahaan ßaiu 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398O5O1 O4-398O496 HR,ID CI
16O7 Iuh Kai Advanco Coianics Sdn ßhd IIol 445 Tingkal Ioiusahaan 6A Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O5889 O4-399O889 HR,ID
16O8 IUII DIL CO., LTD. No. 3O3-3-9, KivslaI Ioinl, IaIan SuIlan AzIan Shah, 119OO ßavan ßaiu Ionang SA Chiof Ropiosonlivo
1611 Iuji Hikaii Iiocision Sdn ßhd 967-968, IaIan Ioiusahaan, Kavasan MILL Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O28OO O4-39O2961 HR
1617 Iujidox Sdn ßhd No.9, Lig.IoidaUlana 9 ßandai Ioida 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-6212181 O4-6212183 SM CI 8 Mi.Hishin Napiah 2OOO
1621 Iujikuia IodoiaI CalIos Sdn ßhd 5O97, Tingkal Mak Mandin 4, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3315577 O4-3318641 IM,HR,IA,SA,WLS LL 75O Ms.Coh Lvo Soo, Mi.Lin Chuan Iong 1987
1625 Iujisash (M) Sdn ßhd 2O25, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7477 O4-3994142 IM,HR,ID,SA,WLS
1641 IuII Houso Coopoialion Sdn ßhd 1727, IIn. Indsl. 2, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-593786O O4-5937866 HR 7O
1643 IunakiIIa MaIavsia ßoihad IIol 256, Tingkal Ioiusahaan 5, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O78O7 O4-39O7133 HR,ID,WLS CI Dalo' Soii I. Konishi
1647 IundanonlaI Cains Sdn ßhd 1238-S, IIn. Iava Toiulong 11O6O Cooigolovn Ionang O4-8268O48 O4-828OO16 HR 86
1654 Iuiuloc LIocliicaI Sdn ßhd 992 SoIok Ioiusahaan 3, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3973381 O4-3973379
1656 Iusoon Indusliv (M) Sdn ßhd IIol 17, No.12, Lig.SoiuIing 5 VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5829693 O4-5829694 SM CI 12 Mi.Khoi Hoi Soon 1995
166O C Shank Lnloipiiso (M) Sdn ßhd IIol 94, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6449136 O4-644877O HR,ID
1661 C.A. ßIuo Coipoialion Sdn ßhd HaIa Kanpung Iava 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64616OO O4-6457448 ID
167O Calan Spico Manufacluiing (M) Sdn ßhd IIol 112, Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 11 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O72929 O4-5O79777 HR,ID,WLS IC 6O M i.Ldvaid AK Tooh, Mi.KC Ng 1988
1675 Caip Choong Ioundiv Sdn ßhd IIol 27, Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7924O O4-5O79241 IM,ID
1676 CaIdok Sdn ßhd 2O11, Kavasan MILL Ihaso III, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7616 O4-3996434 ID
1686 Canlhavoo Iiopoilios Managononl Sdn ßhd IoaiI Viov HoloI, 2933, IIn. ßaiu 137OO ßulloivoilh Ionang O4-3989888 O4-399981O HR 14O
1687 Caidon Inn HoloI Win Safo (M) Sdn ßhd 41, Anson Road 1O4OO Ionang O4-2263655 O4-22679O6 HR 23
17O1 Coonaico Sofa Indusliios Sdn ßhd IIol 144, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81266 O4-5O81267 ID
17O7 Conloch (M) Sdn ßhd Lol 1242, Ihaso III Iioo IndusliiaI Zono 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643377O/931 O4-6438O76 IM,HR ßS 143 Mi.Liic Tong Kooi Soon 1987
17O8 Con Tai Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 546, Loiong Ioiusahaan ßaiu 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3971168 O4-3997567 ID TW
1712 ConoiaI Laninalo Sdn ßhd IIol 36-ß, Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 6, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O82182 O4-5O82137
172O Conling Sanvon Indsl.Iapoi Sdn ßhd IIol 294 & 297 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7299 O4-39O7754 ID TW
1724 CooIogislics (M) Sdn ßhd IIol 28, HiIii Sg.KIuang 1 ßavan Lopas Indsl.Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O123 O4-6449448 ID O
1728 Coinan MaIavsian Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd I36-L, Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak 2 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O72O25 O4-5O72O13 HR,ID
173O CL-Sunnv DaIo Indusliios (Ig) Sdn ßhd 29-31,IIn ßunga Rava Moiah 2 off IaIan Raja Uda 123OO Ionang O4-3312351 O4-3314991 SM MM 19 Mi.Ooi Choo Lon 1994
1735 Ciap Choong Ioundiv Sdn ßhd IIol 27, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7924O O4-5O79241 ID
1741 CKN Diivoshafls (MaIavsia) Sdn ßhd 2445, Loiong Ioiusahaan 6ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3999946 O4-399995O HR,ID
1743 CIanoicolo (Ig) Sdn ßhd 5 & 7, IIn. Sg.Tiian 2, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444O8O O4-6444869 WLS O Mi.Toshivuki Nakanishi
1748 CIolaI Aiifioighl (Ig) Sdn ßhd LovoI 2O-A, Monaia Noilhan, 55, IIn. SuIlan Ahnad Shah 1OO5O Ionang O4-37OO111 O4-37O27O2 HR 43
1749 CIolaI Conlainoi Iioighl (Ig) Sdn ßhd LovoI 2O-A, Monaia Noilhan, 55, IIn. SuIlan Ahnad Shah 1OO5O Ionang O4-37OO111 O4-37O27O2 HR 14
1751 CIolaI Iackaging (M) Sdn ßhd IIol 61,Lig.Ioiusahaan Maju 3 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O75335 O4-5O75353 ID TW
1756 CIololionics Sdn ßhd IIol 2 Ihaso 4 Iioo IndusliiaI Zono 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64263O3 O4-6446517 IM LL 9OO Hong Huck Loo 199O
1757 CIololionics Sdn ßhd IIol 2, HiIii Sg KoIuang 3, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64449O6 O4-6446617 ID LL 1,9OO Mi.Hong Huck Loo, Mi.L K Hav 199O
1758 CIofin AuloIack Sdn ßhd 5, Tingkal Ioiusahaan 3 'A´. Kav. MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8319 O4-3996989 IM,ID
1764 Coda (M) Sdn ßhd 2491, Loiong Ioiusahaan 1O(C), Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O1625 O4-39O165O HR,ID
1767 Coh Svoo Hin Sdn ßhd 4861, Kavasan MILL, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3337729 O4-3322528 ID
177O CoId Coin (M) ßhd 4824, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3331233 O4-3314928 ID
1771 CoId Loaf Manufacluiing Sdn ßhd No.12O3 Ioinlg ßoiah Tili Mukin ToIok Aii Tavai 13O5O ßavan Lopas Ionang O4-3512532 O4-351391O IM IC 2OO Mi.Chong Nan Long, Mi.Chong Ioo Kin 1979
1772 CoIdon AgiicuIluiaI OiIs ßhd 6427, Loiong Mak Mandin 3, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3313642 O4-3321428 ID
1777 CoIdon Iionlioi Iackaging Sdn ßhd Lol 616 & 617, Mk 12 Ldg. VaIdoi 142OO Sg.ßakap Ionang HR,ID
1778 CoIdon Iionlioi Iiinloi Sdn ßhd IIol 68,IIn Ioiusahaan Maju 6 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3987216/211 O4-398721O ID TW
1779 CoIdon Iionlioi Sdn ßhd 1O1-ß,ßIock C, Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64131O6 O4-641295O ID TW
1782 CoIdon ModoI Sdn ßhd 9, Loluh MacaIIun, 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2633633 O4-2611871 HR 61
1786 CoIdonloch Disciolo Soniconducloi Sdn ßhd 2516, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2A, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O1619 O4-39O1612 ID
1799 CoodviII Insliunonls (M) Sdn ßhd IIol 522, Loiong Ioiusahaan ßaiu 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O3882 O4-39O3871 ID
181O Ciand Ciicuil Indusliv Sdn ßhd 124O 1241, ßavan Lopas Indsl. Iaik, Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643351O O4-643886O HR 47
1821 Cioaloch (M) Sdn ßhd IIol 287(ß) Longkok Kg.Iava 1 119OO ßavan Lopas Ionang O4-646326O O4-6463261 IM,ID,SM LL 7O Ms.Koav Lin Lin
1826 CS Iackaging Indsl. (M) Sdn ßhd IIol 294-297, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7299 O4-39O7754 HR 2O7
1827 C-SoaIs IaliigIas Sdn ßhd 11, SoIok Sg. Iinang 5 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2817621 O4-2818151 ID
1828 CSI Asia Cioup Sdn ßhd IIol 68, Loiong Ioiusahaan Maju 6 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O83319 O4-5O84876 ID
1829 CSI-CunloiIand Sdn ßhd 2471, Lig. Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3974873 O4-3974876 HR 52
1831 C-Tok LIoclionics Sdn ßhd Lol 4O3, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39968O8-11 O4-3996811 IM,HR,ID LL 541
1833 Cuan Song Hup Koo Sdn ßhd 6423, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3332651 O4-3332277 IM
1837 Cuang Ming Rilao Sdn ßhd 75, Loluh Kalz, 1O3OO Ionang O4-2612775 O4-2642779 HR 272
1852 Cuppv IIaslic Indusliios Sdn ßhd IIol 84 Loiong Ioiusahaan Ulana 2 Iasa IV Kavasan Ioiusahaan Iiai 14OOO ßukil Tongah Ionang O4-5O73888 O4-5O71818 IM LL 2OO Rohani ßasiii 198O
1853 Cuppv IIaslic Indusliios Sdn ßhd IIol 84, Lig.Ioiusahaan Ulana 2 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O73888 O4-5O72828 ID CI
1866 Hacks MaIavsia Sdn ßhd 5O93, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3323193 O4-3325172 HR 11O
1871 Hai Chuan Iiinlois & Iapoi Iioducls Sdn ßhd 5O49, Lig.Mak Mandin 6, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-331O169 O4-3315O86 HR,ID TW
1886 Han To Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 258,Lig.Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998258 O4-399O11O HR,ID ßS
1893 Hankvu InloinalionaI Tianspoil (M) Sdn ßhd ßIock ß, Lol 2, MAS Caigo ConpIox 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6421O88 O4-6421562 WLS O Mi. Av Sin Hual
1896 Hanshing Indusliios Sdn ßhd 2615,Tkl.Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5228 O4-39OO888 HR,ID,SM LL 7O Mi.Tooh Yoov Huah 1987
1899 Haidiloch Lnginooiing Sdn ßhd 741, Mk.13, IIol 36(D),Lig.Ioishan ßkl.MinvakLig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 6 141OO ßkl.Minvak Indsl.Iaik Ionang O4-5O76O51 O4-5O7638O ID IM
19O1 HARIMIC ( M ) SDN. ßHD. Lol 78, IaIan Ioiusahaan 1, Iiai IndusliiaI Aioa, 136OO Iiai Ionang HR,SA Managing Diiocloi
19O5 Haip Hong Sdn ßhd IIol 2O2,Lig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 11 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O87499 O4-5O85211 ID O
1914 Haivik Rulloi Indusliios Sdn ßhd 1414, Loiong Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O755O O4-39O857O HR,ID CI 65O Mi.Ioo Iong Coon, Ms.Soiina Coh 1972
1931 Hoap Sing Hual MolaI & Machinoiv Sdn ßhd IIol 262, Tingkal Ioiusahaan 5 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3986442 O4-397O655 IM,ID
1935 Hong Yip Machinoiv Indusliios Sdn ßhd 6314, Loiong Mak Mandin 4, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3332988 O4-3323188 ID
1943 HovIoll- Iackaid MaIavsia TochnoIogv S/ß ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-83O611 O4-837879 HR 66
195O Hovco MolaIs Ionang Sdn ßhd IIol 26, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6432359 O4-6413637 HR,ID
1954 Hilox Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.1O2, IIn. Nagasaii 1, Tnn. Nagasaii 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3995411 O4-3995437 HR 56
1955 Hi-Cilv (Mfg). Sdn ßhd IIol 22, Loiong Ioiusahaan Maju 2 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O72O57 O4-5O75686 HR,ID MM 1O5 Mi.Hoah Chov Tong 1989
1958 Hicon Suzuki Manufacluiing (M) Sdn ßhd 1412, IIol No. 278-281, Mk.1, Lig. Ioiusahaan 3Iiai Indsl. Iaik 136O2 ßulloivoilh Ionang O4-39O8237 O4-39O8211 WLS TL 365 Mi. K. Masunizu
196O Hicon-Suzuki Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 278-28O, Mk. 1, Loiong Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8O49/5O O4-39982OO IM,HR,ID
1965 High Aco Indusliios Sdn ßhd IIol 9, Lig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 7 Kav.Ioiusahaan ßkl.Minvak 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O71888 O4-5O7O118 IM,HR LL 35 Mi.Lin Aun Choo 1994
1966 High MolaI Indusliv (M) Sdn ßhd IIol 1459, Loiong Ioiusahaan 12, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8576 O4-39O8575 HR,ID
1971 Highloch IIaling Sdn ßhd 449, Tingkal Ioiusahaan 5A, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3993313/4 O4-39967O4 HR,ID
1977 Hin Lin Tiading Sdn ßhd Lol 5778, IIn.SoIadang, Mk.15 Tnn.SoIanal Ionang O4-5516112 O4-5516393 SM TW 5O Mi.Thonas Lin,Ms.Maivanno Yov 1993
199O Hilachi ChonicaI (M) Sdn ßhd IIol 5O1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O3977 O4-39O399O HR,IA,SA,WLS CI 8O Mi. Tan Kooi Kiang 1989
1994 Hilachi LIoclionics Lnginooiing (M) Sdn ßhd 17-1-17, ßavan Ioinl, Modan Kanpung RoIau, 119OO RoIau Ionang O4-64437O1 O4-6446858 WLS LL Mi. H. Iujila (S'poio)
1999 Hilachi MolaIs LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 5OO, Tkl. Ioiusahaan Lnpal
Iiai Iioo Tiado Zono 136OO ßulloivoilh Ionang
O4-3993343
O4-39967O3
HR,IA Managing Diiocloi
2OO1 Hilachi Soniconducloi (M) Sdn ßhd ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6438121 O4-6446363 IM,HR,IA,WLS LL 2,7O3 Mi. Ang Tiang Soon 1972
2OO8 HMR Rosouicos (M) Sdn ßhd 2OO8, IIn Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3973464 O4-3973473 ID O
2O14 Holo Iood Indusliios Sdn ßhd 67,IIn ßvian Nilong TolaI 143OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5931964/3877 O4-5933O2O IM,HR IC 6O Mi.Loo Wong Choan, Mi.Loo Koon Toik 1977
2O16 Hock Chuah Chan Iiaving AilicIo Conlio Sdn ßhd 387O, IIn Ioinlg Iauh Ioinlg.Iauh 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3323241/3 O4-332324O SM O 4O Mi.Sin Chan Yoan, Mi.ßon Wong Liang 1984
2O2O Hockpin Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd IIol 79, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434596 O4-64346OO HR,ID
2O35 Hong Choong ßoo Hoon Iacloiv 1239, IIn. Lahai Kopai, Kopai KopaIa ßalas 132OO ßulloivoilh Ionang O4-353195 O4-352O33 HR 185
2O36 Hong Hong Docunonls Sdn ßhd 115,IIn Chan Siov Toong Tanjung ßunga 112OO Ionang O4-89O8143 O4-89O1771 IM,HR TW 198 Mi.Tan Koo Loong,Ms.Anv Choah Siov Lng 1992
2O37 Hong Hong Infoinalion Toch. & Svslons S/ß 115, IIn. Chan Siov Toong, 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O8143 O4-89O1771 HR 29
2O39 Hong Kong ßan Kah Chai ModicaI Iacloiv S/ß Lol 429 & 43O, Mk.2, IIn Induslii Tapak Induslii Ioida Tasok Ionang O4-5886328 O4-5882328 SM CI 5O Mi.Iosoph Loo Thoong Hoo
2O4O Hong Kong HoloI 1O2, IIn. Tanjong Tokong 1O47O Ionang O4-89O8515 O4-89O8623 HR 1O
2O41 Hong Kong Iainl 6426, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3326787 O4-3318679 ID CI Mi.Loh Iong Kvan, Mi.Than Wong Hong 1976
2O43 Hong Loong -Luisson Shipvaid(1992) Sdn ßhd 4567,IIn Chain Ioiiv 121OO ßulloivoilh Ionang O4-3329955 O4-3329966 IM,HR,ID CO 14O Mi.Chuah Chuan Yong, Mi.Vinconl Schvoizoi 1992
2O46 Hong Lin Tinloi Indsl. (Ig) Sdn ßhd 291, IIn. C Y Chov 1O3OO Ionang O4-26233O1 O4-2623266 HR 29
2O5O Hong Tal LIocliicaI Lnginooiing & Tiading Co IIol 62, Loiong Ioiusahaan Maju 3 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78978 O4-5O73882 IM
2O51 Hong Yang Hoo Ihaina Sdn ßhd 429, Loluh Ianlai 1O3OO Ionang O4-2619267 O4-2639387 SM CI 5 Mi.Choo Iuno Lo
2O63 Holaka Lnginooiing (M) Sdn ßhd IIol 245, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39735O2 O4-39735O7 ID
2O64 Holavi LIoclionic (M) Sdn ßhd IIol 1OO, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O74349 O4-5O74353 IM,HR
2O65 HoloI ßoIIovuo Sdn ßhd 2O/2OA, Cioon HaII, ßukil ßondoia 1O46O Cooigolovn Ionang O4-2639355 O4-2632242 HR 22
2O66 HoloI ßoiIin Sdn ßhd 48O2, IIn. ßagan Luai, 12OOO ßulloivoilh Ionang O4-33217O1 HR 21
2O67 HoloI ConlinonlaI Sdn ßhd No.5, IIn. Ionang 1OOOO Cooigolovn Ionang O4-2636388 O4-2638718 HR 53
2O68 HoloI LqualoiiaI Ionang 1, IIn. ßkl. IanluI 119OO Ionang O4-643811 O4-6448OOO HR 58O
2O69 HoloI CaIIanl ßhd. 6, Tiansfoi Road 1OO5O Cooigolovn Ionang O4-2279584 O4-2299512 HR 21
2O7O HoloI CoIdon Cilv Sdn ßhd 12, Kinla Lano, 1O4OO Ionang O4-227991O O4-2278861 HR 9
2O72 HoloI Ciand ConlinonlaI Ionang 68, IIn. Cuidvaia, 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2636688 O4-263O299 HR 15O
2O75 HoloI MaIavsia 7, IIn. Ionang 1OOOO Cooigolovn Ionang O4-2633311 O4-2631621 HR 57
2O76 HoloI Mingood 164, AigvII Road 1OO5O Cooigolovn Ionang O4-2299922 O4-229221O HR 13
2O86 Hovozon Indusliv Sdn ßhd IIol 1OO,Tkl.Ioiusahaan 2A Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3993O64 O4-3993O82 ID O
21O3 Hui Kao Iiocision Ind. (M) Sdn ßhd IIol 432, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3997446 O4-3997445 HR,ID
21O8 Huno Indusliios (M) ßhd 236-239 Loiong Ioiusahaan 8 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6216 O4-3993421 ID
2112 Hunza ConsoIidalion ßoihad 5-3-3/6,Hunza ConpIox IIn Cangsa, 116OO CioonIano Hoighls Ionang O4-6572888 O4-6573888 IM IC 664 Ylhg.Dalo Di Khoi Tong Tong,Mi.Khoi Chai Tian 1994
2118 Hup Shong IovoIIoiv Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643377O O4-6438O76 ID O
2131 I.O Cioup (M) Sdn ßhd IIol 149, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6446677 O4-6444163 ID
2133 Ilidon (M) Sdn ßhd 2717, Lig. Ioiusahaan 6ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3992833 O4-3999858 ID,WLS MM 2OO+ Mdn. Ionnv Chan 2OO1
2136 IßV IIoxpack Sdn ßhd IIol 14,Lig. IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO ßulloivoilh Ionang O4-398277O O4-3983O33 HR 79
2138 IC TooIs Sdn ßhd 9, Linlang ßavan Lopas 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441885 O4-6263O14 ID
214O Ichia Rulloi Indusliv (M) Sdn ßhd 977-A, SoIok Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O39OO O4-39O2951 HR,ID
2141 Ichi-ßan MouId loch Sdn ßhd IIol 5, Lig IoIaval 8 Slig. Iava Indsl. Iaik 136OO Slig.Iava Ionang O4-3987943 O4-3987946 ID CI
2145 ICT Associalos (M) Sdn ßhd Tkl. 1, KonpIoks Talung Haji, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6469959 O4-6469957 HR 34
2162 Ikai Haidvaio Lnginooiing 12, Linlang ßavan Lopas 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6443153 O4-6445581 ID
2184 Inch & Moliic Maikoling Sdn ßhd 8 & 1O, Tingkal Ioiusahaan Ulana 1 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O75512 O4-5O76252 ID
2185 IncIino Dvnanics Sdn ßhd 2633,Tkl.Ioiusahaan 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998677 O4-3999676 HR,ID CI
2186 IncoiIs LIoclionics Sdn ßhd 17-27, Lig. Muini 7, Tnn. Dosa Muini, Sg. Dua Indsl. Iaik 138OO ßulloivoilh Ionang O4-356113O O4-3562158 HR 76
2188 Incon Aii Soivicos Sdn ßhd ßIok ß, Lol 3, MAS Caigo ConpIox off IIn. Caiuda 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441551 O4-64359OO HR 27
2191 Indana TochnoIogios Sdn ßhd 18 Linlang ßavan Lopas 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444193 O4-6444194 ID
2198 IndusliiaI Adhosivos Nilla Inc. Sdn ßhd 1,Tkl.Ioiusahaan 3A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7373 O4-39O2634 ID,WLS CI Di.Tan Toong Song 1979
22O5 IndusliiaI Soivicos & SuppIios Sdn ßhd 42-I, Canlononl Road, 1O35O Ionang O4-2268777 O4-2278233 WLS O Mi. H. Nanina
2215 Infoinalics Tiaining TochnoIogv Sdn ßhd 2796, IIn. Iiai, Tnn. Indoiavasih 137OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7728 O4-3995275 HR 21
2219 IngoisoII - Iali MaIavsia Sdn ßhd 5, Loiong IoIaval 4, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-399565O O4-3995684 ID
2222 InjoccpIas Sdn ßhd No.1452, IIn. ßosai 142OO Sg. ßakap Ionang O4-582537O O4-5822O15 HR 89
2226 Innovasi Ioikasa Sdn ßhd 17 SoIok Sungai Iinang 4 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-282O4O1 O4-282O4O1 ID
2228 Innovalion LIoclionics Sdn ßhd Lol 4163,Mk 14 Ioinlg Tinggi 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5888O79 O4-5888O79/8O81 IM,HR LL 3OO Ms.Loo Lav Hva 1989
2234 Inshong Wood Indusliios Sdn ßhd 4939, IIn Lunas Aia Kuda 144OO Slig.Iiai Ulaia Ionang O4-4843634/3636 O4-4843635 IM,ID TW 1O9 Mi.Chu Svooi Tai, Mi.Cohon Lng Soo Tchuon 1992
2235 Insl. ToknoIogi & Ionguiusan Loluh Vicloiia 245, Tingkal 2 & 3, Loluh Vicloiia 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-26142157 O4-262869O HR 1O
2236 Insl. ToknoIogi ßulloivoilh Sdn ßhd 4476/77/78, Tingkal 2 & 3, ßangunan RHß, IIn. ßagan Luai 127OO Ionang O4-3326498 O4-3326498 HR 11
2239 InsuIalions (Ig) Sdn ßhd Lol 2838, Lig.Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O62 O4-39O88O5 HR,ID,SM CI
2244 Inlogialod Dovico TochnoIogv (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64321O1-5 O4-6439172 HR,ID
2245 Inlogialod Iioighlois Sdn ßhd 15ß, WoId Ouav, 2nd IIooi , Wisna Yoap Choi Lo 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-262935O O4-262938O HR 18
2246 Inlogialod IouIliv Indsl. Sdn ßhd 2718, Mkn. 15, IIn. SoIadang AIna, 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5397768 O4-5397776 HR 5O
2248 InloI TochnoIogv Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6422222 O4-644O441 IM,HR,ID LL 5,3OO Mi.CuIshoi S CiovaI 1977
2251 InloiconlinonlaI Rulloi Iioducls Sdn ßhd c/o 2-4, IIn. IoIulong 116OO Cooigolovn Ionang O4-2816149 O4-282O525 HR 226
2259 InloijovoI Sdn ßhd IIn. Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 1O8OO Kg. Iava Ionang O4-6415717 O4-6415718 HR 78
226O Inloikiafl Inloiioi Iuiniluio Sdn ßhd 77O9, IIn.IKS ßkl.Minvak Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5397944 O4-5397935 SM O 2O Mi.Iahinv Shafihi, Mi.Mohd.HasIino Zain 1995
2264 InloinalionaI Ioolvoai (Ionang) Sdn ßhd 2495,IIn KiIang Nilong TolaI 143OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-2629421 O4-2627534 IM,HR,ID CI 36O Ms.Shih Si,Mi.Ho Kok Loon 1971
2265 InloinalionaI Ioolvoai (pg) Sdn ßhd 2-4, IIn. IoIulong, 116OO Cooigolovn Ionang O4-2816149 O4-282O525 HR 299
2269 Invonloc LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 1O2, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6439566 O4-64399OO IM,HR,ID LL 1,4OO Mi.Tonv Wong, Mi.YC Ko 1989
2273 Ionoga (M) Sdn ßhd IIol 44, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6428OOO O4-6429OOO IM,HR LL 1,6OO Mi.Iosoph Iohn Adans,Mi.Tan Kian Song 1996
2275 II SoflCon (MaIavsia) Sdn ßhd IIol 46 ßavan Lopas IndusliiaI Lslalo Ihaso IV SWD 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6467678 O4-6462868 IM LL 16O Ng Siov Iin 1999
2276 IIC MolaI Indusliv (M) Sdn ßhd IIol 111, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444O6O O4-6444O61 IM,HR, ID IM 59
2277 IIC Rulloi Ind.(M) Sdn ßhd IIol 111, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444O75 O4-644164O HR CI. 121
2282 Ipnuda Ulaia Sdn ßhd IIol 3213-3214 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig.Iava Ionang O4-3987515 O4-3981387 ID O
2286 IISoflcon (M) Sdn ßhd IIol 46, HiIii Sg. Khiang 2 ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6467678 O4-6469461 O 16O Mi.Coh Kok Til, Mi.Loo Lng Hooi 1999
2287 Iio-Tox (MaIavsia) Sdn ßhd IIol 6, HiIii Sg.KoIuang4, Iasa 4 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6468758 O4-6468759 IM,HR,ID O 19O Mi.Tho Sav Soong, Ms.Chiislino Chan 1995
2288 Iio-Tox LIoclionics Sdn ßhd IIol 6, HiIii Sg. KIuang 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6468758 O4-6468759 HR 25
229O Iiiichi (M) Sdn ßhd IIol 5O7, Tingkal Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3992442 O4-3992443 IM,ID,WLS,SA,HR
2294 IS Soivicos TochnoIogv Sdn ßhd IIol 71, Linlang Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6465898 O4-6466897 ID LL
23OO Ishikava Spiing (M) Sdn ßhd 17, Lig. Ioiusahaan Maju 11, IoIangi Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O818O5 O4-5O818OO HR,WLS IS Mi. ß Y Ioo
23O4 IsIand Iiinlois Sdn ßhd 5 & 7, SoIok Sg.Iinang 5 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Ionang O4-2822189 O4-2822189 ID TW
23O6 ISO TochnoIogv Sdn ßhd IIol 29O, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433567 O4-6433423 IM,HR
2312 Isula Sdn ßhd IIol 14, Loiong IoIaval Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-398277O O4-3983O33 HR,ID CI 15 Mi.Chan ßong Toik,Mi.Khoo Kav Hoav 1994
2319 Ilianas Manufacluiing Sdn ßhd 6, Loiong IKS Iuiu 1O Tnn.Induslii Ringan Iuiu 141OO Spg. Anpal Ionang O4-5O22979 O4-5O21979 IM,ID LL 25 Mi.Ianos Cuna 2OOO
2321 ITW Moiilox Sdn ßhd IIol 219,HaIanan Kg.Iava ßavan Lopas IIZ 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433311 O4-6433587 HR,ID CI
2331 Izulox Sdn ßhd Wisna Toxchon, Lol 8O8 & 8O9, IIn. Sulang 5, off Ioisiaian Sulang, 475OO Sulang Iava Ionang O4-731566O O4-7315669 HR 154
2339 IaliI Ciicuil Sdn ßhd IIol 56, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6427975 O4-6428OO1 IM,HR
2348 Iananis Sdn ßhd 2472, Tingkal Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7512 O4-39O8188 HR,ID
2352 Ianvav Indusliv Sdn ßhd IIol 262, Tingkal Ioiusahaan 5A, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O76O7/8 O4-39O7318 HR,ID
2367 Iava ChonicaI Indusliios (M) Sdn ßhd 2376, IIn.KiIang 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5931966 O4-5934788 SM CI 12 Mi.Tooh Kok Hoo,Mi.Tooh Kok Siang 1976
2373 IßIM IoodniIIs Sdn ßhd 2429, Tingkal Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3999O18 O4-3998153 HR,ID
2375 IßM MolaI TochnoIogv Sdn ßhd 18 Loiong Induslii Ringan 1 Kavasan Ioiusahaan Ringan Ioinalang Tin 141OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5O71518 O4-5O83518 IM LL 2 Kang Long Ooi 1979
238O Ioon Hual Ioodsluff Indusliios Sdn ßhd 176O Mk14 Ioinlg Tinggi 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5887377 O4-5887737 IM,HR,SM IC 8O Mi.Tan ßong Chvo, Mi.Tan Hun Hual 1973
2395 Iia Yuan Lnginooiing Sdn ßhd 1O,Lig.Nagasaii 9 Tnn.Nagasaii Ionang O4-39O8278 O4-3977828 SM MM Mi. Loo Chin Lan
2396 Iiangnan LscaIalois (M) Sdn ßhd IIol 73 (C) ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6451222 O4-6451111 ID
2399 Iin Hooi Tiading Co. 199, Vicloiia Sliool 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-26175771 O4-262O982 HR 12
24O3 Iiuh Yang MolaI Inds. Sdn ßhd 1O44, Mk.6, Lig. Ioiusahaan Maju 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O79666 O4-5O79111 HR,ID 58
24O5 Iivoi Indsl. M. Sdn ßhd Lol 2967, IIn. ßagan LaIIang Salu, Acku Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3333317 HR 31
2415 Iohan Lnliopiiso 2O, Tingkal Tonlaga IsIand Iaik Ionang O4-2268332 O4-2284332 SM TC Mi.Loko Ioh Chvo
2418 Iohnson Shoos ßhd 1O-14,Lig.Mak Mandin 2 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3334655 O4-3319OO9 HR,ID O
2432 II Iiinlois Sdn ßhd 973 & 974, SoIok Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O12 O4-39O587O ID TW
2437 ISI Svslons Sdn ßhd 8 Linlang ßavan Lopas 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642612O O4-6429137 ID
2448 Iuan Lounc Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 65, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6442498 O4-6442489 ID
2456 Iula Iiinl Sdn ßhd 2, SoIok Sg.Iinang 3 Slig.Iiai Indsl.Iaik 116OO ßulloivoilh Ionang O4-282O387 O4-282O343 ID TW
2462 K - TooI Lnginooiing Sdn ßhd 1O1-I, Linlang Kg. Iava Kavasan MILL, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6451518 O4-6451511 IA,ID,SM
2475 Kah Hong MolaI Indusliios Sdn ßhd 2518 Loiong Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O2712 O4-39O27O4 HR,ID
2476 Kah Hong IIaslic Indusliios Sdn ßhd IIol 486, Lig. Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O2712 O4-39O27O4 HR,ID CI
2477 Kah Moloi Co. Sdn ßhd ßoon Siov Honda AssonlIv IIanl, 4449, IIn. Ioinlg Iauh, 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3326925 O4-3315158 HR 23O
2478 Kai Sik Tova Rulloi Iioducls Sdn ßhd 245, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O5761 O4-39O81OO HR,ID,SM,WLS
2485 KaIloch Sdn ßhd 2O Ioisiaian Kola Ioinai Tnn.Kola Ioinai Ionang O4-5O71641 O4-5O73863 SM LL 5O Mi.KaIinulhu
2487 Kanon SlooI IndusliiaI Sdn ßhd IIol 35, Loiong Ioiusahaan Maju 6 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O7O911 O4-5O7O723 ID
2498 Kanolo MaIavsia S. M. Sdn ßhd 2O32, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O779O O4-39O8337 IM,IA,SA,WLS CI 58O Mi.Chou Toi Yoo 1974
25O9 Kao OIoochonicaI (M) Sdn ßhd 2693, Loiong Ioiusahaan Salu, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39985OO O4-39O3858 HR,ID
251O Kao IIalicizoi (M) Sdn ßhd 251O, Lig.Ioiusahaan Salu, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39985OO O4-39O3858 HR,ID,WLS CI 18 Mi.Kunizo Hashila
2511 Kao Soap (M) Sdn ßhd 251O, Lig.Ioiusahaan Salu, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39985OO O4-39O3858 HR,ID,WLS CI Mi.Kunizo Hashila
252O Kasalani Advanco TochnoIogv Sdn ßhd IIol 519, Tkl.Ioiusahaan 4A, Iiai Iioo Tiado Zono, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8851 O4-39O885O HR,SA,WLS IM 4OO Mi. Rvuichi Kinuia 1989
2526 Kava Machino TooIs Sdn ßhd No.19. Lig. Asas Iava 4 Kav.Induslii Ringan AsasIava Ionang O4-5873188 O4-5873199 SM MM 12 Ms.Annio Soov
254O KavoI Rolioads Sdn ßhd Lol 395, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8753 O4-39O2881 HR,ID
2546 KCK IhainacoulicaI Indusliios Sdn ßhd IIol 61, Linlang ßavan Lopas 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O766 O4-644O679 ID
2548 Koan ßong Loo Indusliios (M) Sdn ßhd 1384, Alas Lol 841, IIn Tasok, Mk 1 Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-588O9O6 O4-588O9O7 SM CI 65 Ms.LiIian Tang 1996
2549 Koan Chiov Tiading Sdn ßhd 1O21, SoIok Ioiusahaan 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3998686 O4-399O993 ID
255O Koal Radio Co Sdn ßhd IIol 5, Tingkal Ioiusahaan 6, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O321 O4-5O73825
2559 KoolIoi Conpanv (M) Sdn ßhd 2638, IaIan Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3998O75 O4-39O82O2 HR,ID
2563 Kojoia Ciosl (M) Sdn ßhd IIol 38O, Loiong Ioiusahaan 8C, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O1O77 O4-3996525 HR,ID CI
2574 Koko Manufacluiing Sdn ßhd 5777, IIn. SoIadang AIna 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-551558O O4-551556O SM I C Mi.Coh Chin Yap
259O Konnoc TochnoIogv Sdn ßhd 1413, SoIok Ioiusahaan Salu Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6117 O4-39O5746 IM,HR
2597 KonlnoId Indusliios Sdn ßhd No.1O & 12,Lig.Indsl.Ringan Iuiu 1 Tnn Ioiindsl.Ringan Iuiu Iuiu Ionang O4-5O82311/5
O4-5O82316
MM 24 Ms.Agnos Ng
26O2 Koov Hock Hin Ioundiv Sdn ßhd 6 SoIok Sungai Iinang 3 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2812688 O4-2812688 ID
26O6 Kosai Sdn ßhd IIol 31, HiIii Sg. KoIuang 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6464514 O4-6464528 ID
26O7 KLSI Sdn ßhd IIol 253, IaIan Kg Iava, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6435922-4 O4-6434848 IM,HR
2613 Kovpoinl Conpulois Sdn ßhd C/I ßangunan Anson, 16O, Anson Road, 1O4OO Ionang O4-2295166 O4-2295168 HR 15
2619 Khong Hva Iapoi Iioducls Sdn ßhd Lol 32O-321, Mk 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7962/879 O4-3997143 IM,HR,ID CI 98 Mi.Soo Chin Hoon, Ms.Soo Siok Hva 1987
262O Khian Cuan ßisc Mfg. Co Sdn ßhd 3738, IIn. Siian 121OO ßulloivoilh Ionang O4-3328928 O4-3313236 HR 246
2625 Khong Cuan VogolalIo OiI Rofinoiv Sdn ßhd 4825, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3235723 O4-3324146 ID
2634 KiIang ßihun ßoias Indah Sdn ßhd Lol 1123, Tkl SoIanal 6 Kg.SoIanal 133OO Ionang O4-5735888 O4-5731217 SM IC Mi.Un Iia Hai
2648 KiIang Ranlai S.A. Sdn ßhd 244O, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7841/2 O4-399144O ID,SM
265O Kin Lng Machinoiv AssonlIv Sdn ßhd 881 & 915, IIn. Sg.Iuvu Kg.Manggis off ßagan LaIang 13O2O ßulloivoilh Ionang O4-3315O49 O4-3231324 SM MM 2O Mi.Chan Ioh Choo 1998
2653 Kin San Hual Sdn ßhd IIol 24, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7O913 O4-5O76O31 ID
2658 Kinia Zuo Hual Sdn ßhd 2599 Loiong Ioiusahaan ßaiu 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3995278 O4-3995292 ID
267O Kingslon TochnoIogv IL (M) Sdn ßhd IIol 111, Loluhiava Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64259O2 O4-642593O HR,SM
2684 KK Chong Lnginooiing 25, Linlang ßavan Lopas 6, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6442335 O4-6426961 ID
2699 KnovIos LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 1O4, Loluhiava Kg Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6437466 O4-6437446 IM,HR LL 62O Mi.Chon ßang Kuang, Mi.Ouah Chong Choo 1989
27O3 Koav Kah Song Lnloipiiso Sdn ßhd 2412, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O744O O4-3996561 ID
27O7 Kolo Iiocision TochnoIogv Sdn ßhd IIol 399, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441166 O4-6446846 IM,ID,WLS,SA,HR ßS 625 Mi.Slovo Kovana , Mi.Kunihiko Halanaka 1992
27O9 Koos Daiiios (M) Sdn ßhd 15,17&19, Linlang ßiigin 1 Ioinlg Danai Laul 1196O ßavan Lopas Ionang O4-6262254 O4-6261973 IM IC 2O Mi.Koo Lng Soon 1993
2713 Kok Hoon Sdn ßhd Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O5737 O4-3998323 ID
2714 Koki SoIdoi (M) Sdn ßhd No.15, 1sl IIooi, IIn. Iiai Iava, Tnn. Iiai Iava, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398OO75 O4-399OO73 WLS LL Mi. Yong Kon Khoo
272O Konag USA (M) Sdn Linlang Kg Iava, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6439449 O4-6439881 HR,ID
2721 Konalox Indsl. S/ß IIol 1O1, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O71118 O4-5O78618 HR 84
2722 Konna Wovon LaloI & Machinoiv Mfg Sdn ßhd 77, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7792 O4-3O9895O HR,ID
2725 Konlai HoloI Sdn ßhd Shangii- La HoloI, Magazino Road 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2622622 2615967 HR 487
2728 Kong Cuan Sauco & Iood Mfg Coip Sdn ßhd 2463, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8O95 O4-39O8O98 IM,ID,SM,HR IC 8O Mi.Loong Yok Haio, Mi.Ouah Hock ßong 1975
2732 Konlona NasionaI Sdn ßhd 2443, Lig.Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O731O/2 O4-39O7314 O
2733 Konvav Indusliios Sdn ßhd 1O1-D, Linlang Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64475O7 O4-6437511 HR,ID TW
2735 Koppois Aich Wood Iioloclion (M) Sdn ßhd 941,IIn.Kulang Sonan 144OO ßkl. Moilajan Ionang O3-79814OO2 O3-79815886 IM CI 21 Mi.Liic Loh 196O
2737 Kosangas LIC Sdn ßhd 2568, Lig. Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O3-766O1377 O3-766111372 IM,ID MM 21 Mi. Tan Kin Song 1992
2739 KosoI CvIindois Manufacluioi S/ß 2586, Lig. Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Ionang O4-393779 O4-3972OO HR 7O
274O KosoI Indusliv Sdn ßhd 2586, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39OO61O O4-39972OO ID
2741 KosoI Yanalo Sdn ßhd 2586 Loiong Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3998485 O4-3993294 HR,ID,WLS
2758 KS ßullons Indusliios Sdn ßhd 2443, Lig.Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6629 O4-39O6633 ID O
2759 KS Socondaiv Iilio SuppIioi Sdn ßhd 984, IIn Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O2266 O4-3984439 TW
2761 KT IIaling (M) Sdn ßhd 1O46, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O79OO1 O4-5O79OO1 ID,WLS Mi. Y. Muiaso 1991
2762 K-TooI Lnginooiing Sdn ßhd 1O1-I, Linlang Kg.Iava Kav.MILL 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6451518 O4-6451511 ID IM
2784 Kun fa Ioodsluff Indusliv Sdn ßhd 61,Loiong IKS Iuiu 5, Tanan Ioiindsl.Ringan Iuiu 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5O84687/4688 O4-5O84686 IM,SM IC 73 Mi.Kang Chung Tian 1994
2785 Kungok Haidvaio & Iuiniluio Sdn ßhd IIol 2, Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O82461 O4-5O82463 ID
2795 Kvong Wah Yil Ioh Iioss 19, Loluh Iiosgiavo 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2612312 O4-2632142 HR 355
28OO Kvocoia (M) Sdn ßhd Lol 4A, Lovoi LovoI 5, HoloI LqualoiiaI No.1, IIn. ßukil IanluI, 119OO ßkl.IanluI Ionang O4-641419O O4-64142O5 WLS LL Mi. R. Yanaji
28O8 Kvosoki Sangvo (M) Sdn ßhd Lol 2O19, SoIok Ioiusahaan 3, MILL Iaik, Iiai Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3993449 O4-3992675 WLS LL Mi. Ang Soon Aik
2817 L.L.ß Manufacluiing HoIding ßoihad Lol 465 & 466 Mk 12, Sungai lakap 142OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5825888 O4-5826998 IM LL 567 Ch'ng Tong Liang 1978
2818 L.H LaloI (M) Sdn ßhd 5&7 Lig Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991616 O4-3995252 HR,SM LL 6O Ms.Ho Nan Can,Mi.Khoi Hoap Sin 1972
2822 LaloIpac & Iiinl Sdn ßhd 7, LIßM 1 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O88868 O4-5O84868 ID,SM TW
2834 Lan Lng Tiading (M) Sdn ßhd Iol 96, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O17O O4-5O78886 IM,HR,ID CI 1O8 Ms.Yoo Lai Siah, Ms.Ouah Kin Liov 1988
2835 Lan Hoo Hin Sdn ßhd 5648, Loiong Mak Mandin 1, Kav. MILL Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-323762O O4-2617876 ID
2839 Lan Tall LIocliicaI Iuinishing Sdn ßhd 2437, Loiong Ioiusahaan 12, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8323 O4-3998437 HR,ID
2841 Lanlda Indusliios Sdn ßhd 1O59, Loiong Ioiusahaan Maju 2, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7783O O4-5O7O833 HR,ID
2842 LanipuIp Indusliios Sdn ßhd 982, IIn Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3984152 O4-398415O ID TW
2865 Lasoican IIoxogiaphic Sdn ßhd IIol 39, IIn. Ioiindsl. ßkl. Minvak, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5O79399 O4-5O763OO HR 29
2867 Lasoiscan Sdn ßhd IIol 39, IaIan Ioiindusliian ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O79399 O4-5O763OO HR,ID
2874 Lß AIuniniun Sdn ßhd Lol 241, Loiong Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3976998 O4-3976997
2876 LßSß Iholonics & Miciovavo TochnoIogv Sdn ßhd 3OO7,Tkl.Ioiusahaan 5 Mk.1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-2624226 O4-2622661 SM LL 1O Mi.Yooh Chiov Hai 2OO1
2877 LßSß TochnicaI Soivico Sdn ßhd 6,McCaIIun Sliool Chaul 1O3OO Ionang O4-2624226 O4-2622661 IM MM 21 Mi.Lin Svoo Ihong, Mi.Chov Moo Hon 1977
288O Lo Nan Mogashool (M) Sdn ßhd IIol 21, Lig. Ioiindusliian ßukil Minvak 9, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O78626 O4-5O76757 SM
2883 Loadoi LIocliicaI AppIiancos Manufacluiing Sdn ßhd Lol 465 & 466 Mk 12, Sungai ßakap 142OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5825888 O4-5826998 IM,HR LL 222 ShooIvn Lai Siov Loo 1976
2884 Loadoi Lnginooiing Sdn ßhd Wisna Loadoi, No.8, IIn. Laiul, 1OO5O Ionang O4-2292888 O4-2292333 HR 77
2886 Loadoi CoIdslai LIoclionic Wiio Sdn ßhd Wisna Loadoi, No.8, IIn. Laiul, 1OO5O Ionang O4-2292888 O4-2292333 HR 55
2887 Loadoi CoIdslai Magnol Wiio Sdn ßhd Lol 1192, Mk.14 Ioinlg.Tinggi,ß.Moilajan 14OOO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5889573/96O9/9789 O4-58896O7 IM,HR LL 1O5 Mi.Loo ßoon Song, Mi.Choong Toan Lo 198O
2888 Loadoi MolaI Lnliopiiso Sdn ßhd Wisna Loadoi, 8, IIn. Laiul 1OO5O Ionang O4-2292888 O4-2292333 HR 33
2889 Loadoi MouIding Sdn ßhd 2O29, Tingkal Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3999O45 O4-3995655 ID
289O Loadoi Oplic Iilio CalIo Sdn ßhd IIol 3, ßavan Lopas TochnopIox 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6423624 O4-6423625 IM,HR LL 86 Mi.Tan Kok Hong,Mi.Vinconl Ihua 1991
2891 Loadoi Iiocision Indusliv Sdn ßhd 21 & 23, Lig. Nafiii Dua, 142OO ßulloivoilh Ionang O4-5828462 O4-5829462 HR 24
2892 Loadoi SlooI ßhd IIol 85, Lig.Ioiusahaan Ulana ßkl.Tongah Indsl.Iaik 14OOO ßulloivoilh Ionang O4-5O71515 O4-5O79537 HR,ID ßS
2894 Loadnan Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd 1O3-ß, Longkok Kg. Iava 2 Kav. MILL, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6461882 O4-646O882 HR,ID
2895 Loan Huah Slalionoiv Sdn ßhd 1, Iuncak Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8O1O O4-39O8O1O ID TW
2896 Loan Loo Tiading Co.Sdn ßhd 256,ßoach Sliool 1O3OO Ionang O4-26183O5 O4-2613797 SM CI Mi.Khav Siang Long
2898 Loapco LIocliicaI Lnginooiing IIol 6, Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6456366 O4-6456388 ID LL
29O3 Loo & Sons Lnliopiiso Sdn ßhd 1892-1893,IIn Mak Mandin Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3329168 O4-3231231 HR,ID,SM TW
291O Loo Rulloi Co. ( ITL) LTD 49, IIn. CY Chov 1O3OO Ionang O4-2626116 O4-2623186 HR 272
2913 Loigh Maidon (Ig) Sdn ßhd 115, IIn. Chan Siov Toong, 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-8994296 O4-8994298 HR 71
2917 Lonlionics Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64366O6-8 O4-6433485 IM,HR LL 768 Mi.RoIand Vicloi 1988
2928 Loong Hong OiI MiII Sdn ßhd 4826, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-323741O O4-3317557 ID
2935 LCI Indusliios Sdn ßhd IIol 2, Iiai IndusliiaI Lslalo 136OO Iiai Ionang O4-5O7O395 O4-5O7O71O IM,HR,ID CI 121 Mi.Chan ßoon Kong, Mi Tan Toong Wan 198O
2936 LH LaloI (M) Sdn ßhd 5 &7, Lig.Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991616 O4-3995252 ID TW
2938 LHT KilaisonuIa Sdn ßhd 278 Mk 12, IaIan ßalu Maung 1196O Ionang O4-6262522/2737 O4-62653O6 IM O 35 Mi.Tan Long Hock 1994
2946 Lianfon Indusliv Sdn ßhd 1, Loiong IoIaval 8 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3996222 O4-3996223 ID
2947 Liangliaco Sdn ßhd 7, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433191 O4-644984O ID
2959 Linoai CooIing Tovois Sdn ßhd IIol 2OA, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7892O O4-5O76272 HR,ID
296O Linoai Soniconducloi Sdn ßhd IIol 21-ß, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6421775 O4-642179O HR,ID
2963 Linghan & Sons (M) Sdn ßhd 487O, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O3-7729499O O3-77276986 IM,ID IC 2O Mi. Yooh Toov Chong 1971
2964 Lingo Tochniquos Sdn ßhd 2477, Mk 1, Lig Ioiusahaan 6-A Iiai Indsl.Lslalo 136OO Iiai Ionang O4-39O7423 O4-39942O9 IM,ID TW 6O Ms.OIivia Yoo, Mi.Tonv Long 1981
2966 Linloc Indusliios (M) Sdn ßhd 783, IaIan Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O86236 O4-5O86237 ID,SA
2973 Lisloc Sdn ßhd 1O1-I, Linlang Kg. Iava Kavasan MILL, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6421515 O4-6421717 SM MM 53 Mi.Ng Il Song 1993
2977 Lillo Winchosloi Rolconn (M) Sdn ßhd 462 Mk 12, IIn Ioinlg Danai Laul 1196O Ionang O4-626286O/296O O4-6262119 IM LL 65 Mi.Khoo Chi Yuan 1998
2983 LKT Aulonalion Sdn ßhd IIol 7, HiIii Sg. KoIuang 4 ßavan Lopas IIZ Ihaso IV, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434881 O4-6435OO4 IM,HR 53
2984 LKT IIaslic TochnoIogv Sdn ßhd IIol 17, HiIii Sg.KoIuang 3 ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6436789 O4-6438784 HR,ID CI
2985 LKT Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd Iol 31-34, Longkok Kg. Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6437999 O4-6437168 HR,ID
2991 Lono Iino HoloI (Ig) Sdn ßhd 97, ßalu Ioiigghi, 111OO Ionang O4-8811511 O4-8812828 HR 5O
2998 Lovlapo Indusliios Sdn ßhd 1O17, Iiai IndusliiaI ConpIox 136OO Iiai Ionang O4-39O7O49 O4-3993O3O IM,HR,ID CI 25O Mi.Lin Lng Tak, Mi.Coh Hoo Soong 197O
3OO8 Luon Song Iuiniluio Sdn ßhd 18L,Mk. 13 Aii Ilan Ionang O4-8283121 O4-8283121 SM O 3 Mi.Ng Siov Wah
3O1O LuniIods Lighling (M) Sdn ßhd c/o AgiIonl TochnoIogios Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O611 O4-6437117 IM
3O15 Lusloi Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd 77 IaIan Iiai Iava 4 Ciound IIooi ßandai Iiai Iava 137OO Slig. Iiai Ionang O4-3975227 O4-39O3966 IM LL 15O Hang Kok Long 1975
3O35 Maduia Iaslonoi (M) Sdn ßhd Lol 199, IIn Kg.Manggis 138OO Ionang O4-3563788 O4-3562633 SM MM Mi.Tan Lin Chang, Mi.Tooh S.L 2OOO
3O38 Maoslio Sviss ChocoIalo Sdn ßhd Lol 1359, Loiong Mak Mandin 6 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3337711 O4-3317639 IM,ID
3O39 Maoslio Sviss Iioducls Sdn ßhd Lol 1359 & 2688, Loiong Mak Mandin 6 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3337711 O4-3317639 IM
3O44 Maga ToxliIos (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64343O4 O4-6439889 IM,HR,ID TC 354 Ms.Cainon Ho 1997
3O49 Mag-MouId Lnginooiing 1, Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-53975O3 IM
3O52 Magnun MouId Making Co IIol 18 & 19, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64383O5 O4-6438563 IM
3O53 Mah Sing IIaslic Ind (Ig) Sdn ßhd 2633, Tkl. Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-393149 O4-394148 HR 11O
3O6O Maica Laninalos Sdn ßhd 51OO, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3327436 O4-3324O45 HR,ID CI 235
3O62 Maicadoi Sdn ßhd 51OO-A, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-331215O O4-3321889 HR,ID 234
3O66 Majoslic LIoclionics Sdn ßhd 5897, Loiong Mak Mandin 5, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3311149 O4-3311148 IM,SM
3O81 MaIavan LIoclio-ChonicaI Indusliv Co Sdn ßhd 1416, Loiong Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7928 O4-39O8419 IM,HR,ID CI 17O Mi.Woo Khvo Thvo, Mi.Liic Ng Choo Song 1963
3O85 MaIavan MolaI Woiks Sdn ßhd 2444, Ioiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7476 O4-39967O5 IM,HR IM 85 Mi.Soo Choo Tal, Mi.Lov Yin Sha 1973
3O86 MaIavan Navigalion Co. Sdn ßhd 2O, China Sliool, 1sl IIooi 1O2OO Cooigolovn Ionang O4-619899 O4-262O249 HR 42
3O89 MaIavan Sugai Manufacluiing Conpanv ßhd 798, Main Road 136OO ßulloivoilh Ionang O3-21424388 O3-21421677 IM,HR IC 321 Mi.Chua Sav Sin 1959
3O92 MaIavavala SlooI ßoihad Lol 236 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7144 O4-39953O6 IM,WLS,HR ßS 981 Mi. Lin Kav Mong 1961
3O94 MaIavsia AgiicuIluiaI OiIs ßhd 6427, IaIan Mak Mandin, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3314411 O4-3321428 ID
3O95 MaIavsia Aica ßhd (Mica Laninalod Sdn ßhd) 5OOO, Loiong Mak Mandin 5, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3327436 O4-3324O45 IM,ID TW 44O Mi.Lov Yin Son, Mi. Tooh ßong Chong 1968
31O3 MaIavsia Oxvgon ßhd 2O26, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7258 O4-3996537 ID
31O4 MaIavsia Oxvgon ßhd 1O1-A, ßIock C, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64386O4 O4-644O415 ID
311O MaIavsia SnoIling Coipoialion ßoihad 27, IIn Ianlai 12OOO ßulloivoilh Ionang O4-33335OO O4-3326499 IM,HR ßS 6OO Mi.Chua Choong Yong,Ald.Rahin Hussain 1978
3114 MaIavsian Aulonolivo Lighling Sdn ßhd IIol 45, Ihaso 4 ßavan Lopas Indusl.Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-82O6OOO O4-82O629O/1 IM,HR LL 745 Mi.WoIfgang HoosoI, Mi.SuIainan Zainudin 1988
3115 MaIavsian Ciicuil Indsl. Sdn ßhd 124O & 1241, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643351O HR 419
3119 MaIavsian Coinan Aulonolivo Lquipnonl Sdn ßhd IIol 45, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6445353 O4-82O629O ID
3129 MaIavsian IhainacoulicaI Indusliios Sdn ßhd IIol 14, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434462 O4-6434864 IM,HR
3147 MaIpon Indsl. ßhd No.36O9, IIn. Changkal, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-582428O O4-5825678 HR 139
316O MAIA (Ig) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64419OO/1 O4-6442636 HR,ID
3165 Maidoc Indsl.IIaslic Sdn ßhd IIol 11 & 12, Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl.Lslalo 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6447O55 O4-6438784 ID CI
3166 Maidoc Iiocision Rulloi Sdn ßhd IIol 11-12, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64332O2/3 O4-6438784 HR,ID
3171 Maiudai Halakava (M) Sdn ßhd 1O3-C, Longkok Kg. Iava, Kavasan MILL ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6468984 O4-6468984 ID
3184 MaivoIous Calovav Sdn ßhd 78C, Ioisiaian ßavan Indah 119OO ßavan ßav Ionang O4-6442813 O4-6444471 SM O 11 Mi.Haznan Zainuii 1994
3198 Masloi Iack Sdn ßhd 1574, IIn.ßukil Ianchoi 143OO Nilong TolaI Ionang O4-593155O O4-5931552 SM TW 143 Mi.Khoi Chai Soang, Mi.Ng Lng Siong 1989
3236 MalloI (MaIavsia) Sdn ßhd IIol 2O6, Iiai Iioo Tiado Zono 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O72O7 O4-39O8785/3532 IM O 3,7OO Mi.Ioffiov ßok 198O
3237 MalloI TooIs Sdn ßhd 2457, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7585/6 O4-39O7584 IM,ID CI 31O Mi.Ionlon AIIon, Mi.Ooi Song Chai 1985
3242 Maxcap LIoclionics Sdn ßhd 9, Iuncak Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3997193/4 O4-3997O46 IM
3244 Maxfoan Indusliios Sdn ßhd 5, Loiong Mak Mandin 2, Kavasan MILL Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-333O3O1 O4-3318679 ID
3246 Maxonic MouId Dosign Sdn ßhd IIol 1O 7, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O74628 O4-5O74298 ID
3259 MßI HoloIs (M) S/ß Sandv ßav Iaiadiso 527, IIn. Tanjung ßungah 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-8999999 O4-899OOOO HR 2O8
3263 MC Indusliv Sdn ßhd IIol 2O7, HaIanan Kg. Iava, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643351O/1/2 O4-64137O1 IM
3271 MCL Cainonl Manufacluiing Sdn ßhd 2-18, Loluh Hainoni, Soclion 6 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5382O55 O4-5387969 HR 154
3274 MCMS Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso II 119OO ßavan Lopas Ionang O4-63216OO O4-644964O IM
3275 MCSß Svslons (Ig) Sdn ßhd Suilo 4.O1, 4lh IIooi, IsIand IIaza, 118, IIn. Tanjong Tokong 1O47O Tanjong Tokong Ionang O4-89919OO O4-89919O8 HR 4O
3276 MCT Asia (Ig) Sdn ßhd IIol 2, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444994 O4-6446629 ID
3278 Mdoc LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 8, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6436727 O4-6436828 ID
328O MDN (M) Sdn ßhd IIol 484, Tingkal Ioiusahaan 6A Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O3751 IM
3281 MLC Audio VisuaI Iioducls Sdn ßhd ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-611O84O O4-6443333 HR 935
3283 MLC TochnoIogv Sdn ßhd IIol 517, IaIan Ioiusahaan ßaiu Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3973233 O4-3973OO8 IM
3284 Mocasl (M) Sdn ßhd 6 & 8, Tingkal Ioiusahaan 3, Kav. MILL Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8893 O4-3997475 ID
3287 Mochnai Sdn ßhd 2824, SoIok Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6791 O4-39O6234 IM
3288 Mochviia TochnoIogios Sdn ßhd 98O,SoIok Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3973323 O4-39O3323 HR,ID CI
329O ModaI Slai (M) Sdn ßhd IIol 53, Tingkal Ioiusahaan 6, Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3919O1 O4-3919O9 HR 176
3298 Modicolosl (M) Sdn ßhd IIol 159, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642899O O4-6448932 ID
33O7 Moga High Toch Coipoialion (M) ßoihad IIol 98, HaIa Kg. Iava 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6447961 O4-6447951 IM,HR LL 45O Mi.Ldvin Chong,Ms.SH Ong 1989
3311 Moga IIus Lnginooiing 22, HiIii Sg. KoIuang 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6421596 O4-6421596 IM
3316 Moga WiIava Sdn ßhd IIol 155, Loiong Ioiind. ßukil Minvak 7, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O85688 O4-5O8568O ID
3323 MogalooI Iiocision Sdn ßhd IIol 24, HiIii Sg. KoIuang 3, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643316O O4-6434275 HR,ID,SM
3324 Mogaloi LIoclionics Sdn ßhd IIol 452, Tingkal Ioiushaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O9611 O4-39O9619 HR,ID
333O Moisoi LIocliic (M) Sdn ßhd IIol 5O4, Loiong Ioiushaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O1O32/7 O4-39O1O69 IM,HR,SA,WLS
3339 MonpIox TochnoIogios (M) Sdn ßhd 13 Loiong Mak Mandin 2 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3334159 O4-3334278 IM,HR
334O Monaia Koijava Iaslonoi Sdn ßhd 1563, Mk 15,Lig.IKS Spg.Anpal 1 Tapak IKS ILRDA 141OO Spg. Anpal Ionang O4-5882O2O O4-5888O18 IM,HR,SM ßS 55 Mi.Ooi Lng Hock, Mi.Loko Soov Ioing 1994
3344 Moichanl Couil S/ß Tho Moichanl HoloI 55, Ionang Road 1OOOO Ionang O4-2632828 O4-26356O8 HR 34
3349 Moiil Iiocoss Sdn ßhd IIol 26, Lig. IKS, Ioida Indsl.Iaik 1412O Spg. Anpal Ionang O4-5885OOO O4-5883OOO HR 92
335O Moiil Soii Savang Managononl Sdn ßhd Sii Savang Rosoil Soivico Apailnonls 188, IIn. ßalu Ioiigghi 111OO ßalu Ioiingghi Ionang O4-8811113 O4-881125O HR 7O
3358 Mosia Lquili Sdn ßhd 4, 6 & 8,Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O72O25 O4-5O72O13 HR,ID
3372 Molfal Lnginooiing Sdn ßhd IIol 56, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64411O2/3 O4-6443355 ID
3375 Moloxido (M) Sdn ßhd Lol 396, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399728O O4-3997279 ID
3386 MH IndusliiaI Aulonalion Sdn ßhd 22 & 24, Lig. IKS, Iuiu 3, 141OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O777O6 O4-5O76577 HR 1O
339O Micalion Sdn ßhd 5 & 7 IaIan IKS Iuiu Sinpang Anpal, Soloiang Ioiai Tongah 141OO Ionang O4-5O74775 O4-5O83623 IM LL 3O Wong Wong Song 1994
3393 Micio Cailido Lnginooiing Sdn ßhd 2 & 4, IIn.Sg.Tiian 2 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64158O1 O4-64158O3 HR,SM MM Mi.Coh Kin Hock
3394 Micio Machining Indusliios Sdn ßhd Loiong IoIaval 8, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3991933 O4-3991916 SM
3395 Micio Mochanics TochnoIogv (M) Sdn ßhd IIol 22, IaIan HiIii Sg. KoIuang 3 ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434648 O4-6434628 HR,SM
3396 Micio ModuIai Svslon Sdn ßhd 25, IIn Sg.Tiian 2 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6462137 O4-6462139 HR,SM LL 19 Ms.Cindv Ioo Woi Kuan
3397 Micio TooIing Sdn ßhd IIol 69-7O, Iosaia Kanpung Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O122 O4-6413992 IM,HR
3398 Miciocul Iiocision Conpononls Sdn ßhd IIol 58 (D), Linlang ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-3O68225 O4-3O68249 HR 84
3399 MicioIoad Iiocision TochnoIogv Sdn ßhd No.8, Linlang ßoiingin 8 off Ioinlg.Danai Laul Ionang O4-6264588 O4-6264677 SM MM Mi.Tan Choov ßoon
34O4 Miciopails Sdn ßhd 44, Lig. Ioiusahaan Ringan Iuiu 1 Kav.Ioiusahaan Ringan Iuiu 141OO Iuiu Ionang O4-5O72899 O4-5O81926 SM CI 2O Mi.Can Chvoo Chin
34O5 Micioloch Iiocision Lnginooiing 1, Linlang ßavan Lopas 6, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6464811 O4-6465811 ID
34O6 Midlovno HoloI No.1O1, MacaIisloi Road 1O4OO Cooigolovn Ionang O4-2269999 O4-2295149 HR 38
34O8 Mighlv Svnoigv Indsl. Sdn ßhd IIol 16, IIn. Induslii 2, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5931818 O4-5931919 IM,HR LL 1O4
34O9 Mighlv Svnoigv Manufacluiing. Sdn ßhd IIol 16, IIn. Induslii 2, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5931818 O4-5931919 HR 132
342O Mini-Ciicuils TochnoIogios (M) Sdn ßhd IIol 1O, ßavan Lopas TochnopIox 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6462828 O4-6426233 IM LL 85 Mi.RachoI Chin Soon Chuon 1999
3428 Mipox MaIavsia Sdn ßhd No.12, 14 & 16, Linlang ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl.Iaik, Ihaso IV 119OO Ionang O4-6428371 O4-64285O8 IA,ID,SA,WLS O Mi. Siov Yov Kong 1997
345O Milsui Soko (M) Sdn ßhd IIol 254,Tkl.Ioiusahaan 5 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998211 O4-39982O2 ID O
3457 Milsuoka LIoclionics (M) Sdn ßhd 2517, Tkl. Ioiusahaan 4A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8871 O4-39O887O HR 1,748
3477 Modoin DoIighls Sdn ßhd 76-ß, Lasl IoIulong 116OO Ionang O4-281O92O O4-2814746 SM O 8 Mi.Adnan Mahidin 1997
3482 MoIox (M) Sdn ßhd IIol 3, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78788 O4-5O7814O IM,HR LL 4OO Mi.CS Ooi 1987
3486 MondiaI Sdn ßhd Tkl. Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7232 O4-391115 HR 61
349O Mono Solia Sdn ßhd IIol 46(l), Lig.Ioiindusliian ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75O88 O4-5O75O88 HR,ID TW
3491 Monio Lnliopiiso Sdn ßhd 264,MKI Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7525 O4-3993368 HR 68
3498 Moiiison Lxpioss (M) Sdn ßhd 114, IIn. Mavang Iasii Tnn. Sii Tunas 1195O ßavan ßaiu Ionang O4-6415515 O4-6415525 HR 11
3499 Moiiison Wino Sdn ßhd No.58, Tianfoi Road 1OO5O Ionang O4-2263877/5579 O4-22655O2 IM,HR,ID IC 12 Mi.Lin Loo Ioang, Mi.Lin Ah Yang 1972
35O1 MoloI Sii Ianlai Sdn ßhd 516-C, IIn. Hashin 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O9728 O4-89O9727 HR 2O
35O2 MoloioIa (M) Sdn ßhd IIol 2, TochnopIox, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6424233 O4-6442277 IM,HR,ID
3511 M-IoI Rulloi Iioducls Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6448O55 O4-6434887 ID CI
3515 MS LIovalois Sdn ßhd 8lh IIooi, 42,IIn SuIlan Ahnad Shah 1OO5O Wisna Ionang Caidon Ionang O4-22943OO O4-2274533 IM,WLS LL 21O Mi.Ioh Kin Song, Mi.Tan Hai Kok 1983
3516 MSAS CIolaI Logislics (M) Sdn ßhd 23, IIn. Sg. Tiian 2, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6436O279 O4-64218O6 HR 88
3517 M'sia Tiado & Tianspoil Co. Sdn ßhd Suilo 6A & 6ß, 6lh IIooi, Wisna MTT, 26 IongkaIan WoId 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2617893 O4-2626232 HR 95
3533 MuIfio Iishoiv Co Sdn ßhd 971, SoIok Ioiusahaan 3, Kav. MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6346 O4-39O8379 ID
3534 MuInalic Svslons Sdn ßhd IIol 78,Linlang ßavan Lopas 7 Iasa IV Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-6438913 O4-6438914 SM LL 4 Mi.Chov Siov Hong
3538 MuIli Kinolic Sdn ßhd 6 Linlang ßavan Lopas 2 ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6438O86
3544 MuIlinodia Rosoaich Lal Sdn ßhd 8-2-7 Sunnv Ioinl ConpIox IaIan SuIlan AzIan Shah 117OO ßalu Ulan Ionang O4-659O8O9 O4-6593591 IM LL 25 Lin Soon Song 199O
3546 MuIli-Usago Cononl Iioducls Sdn ßhd 1678, IIn Cajah Mali Macang ßulok 14O2O ßkl. Moilajan Ionang O4-2622858 O4-2612823 IM,HR CC 134 Mi.Ang Kin Chong,Mi.Tan Koo Loo 1978
3547 Mun Loon Iapoi Convoiling Sdn ßhd 11A, IIn ßunga Rava Moiah 3, IIn. Raja Uda 123OO ßulloivoilh Ionang O4-3333O75 O4-32459O3 SM TW Mi.Yip Mun Choo 2OOO
356O Muliaia Woodvoik Indusliios Sdn ßhd 12O4, Mk.11,IIn Iadang LaIang 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-53O467O O4-53O8O75 SM TW 21 Mi.ZainaI Alidin Yusoff, Mi.Azizi Ailai 1984
3563 MWL Spinning MiIIs Sdn ßhd 846, IIn Rava Sg.ßakap 142O9 Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5824811/4814 O4-58247O7 IM,HR TC 1,7O1 Mi.Tang Chong Chin, Ms.Khoi Ooi Kong 1973
3564 MWL ToxliIo Indusliios Sdn ßhd Lol 38, Lig.Ioiusahaan 3 Kav.Ioiusahaan KuIin KuIin Ionang O4-4891922 O4-48911O8 HR,SM CI 93 Mi.Loi Choo Yin 1988
3566 Mvdax LIoclionics Indsl. Sdn ßhd 246, KuaIa Mongkuang, Mk. 2O, Ionanli 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-52118O5 O4-52137O5 HR 97
3569 Mvojo (M) Sdn ßhd IIol 2441, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7514 O4-3996224 IM
3576 N.T Soon Loo Iuiniluio Indusliv Sdn ßhd No.3799, Lol 18O6 Mk II, Changkal 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5822111 O4-58236O9 HR,SM O 36 Mi.Ch'ng Lng Hooi, Mi.C'h'ng Chon Ho 1985
3579 Naga Tonlaga Sdn ßhd 2417, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7234 O4-3997O45 IM,HR CI 55 Mi.Wong Ioong Long, Mi.Wong Chov Huan 1976
36O1 Nan Choong Indusliios Sdn ßhd 122-1-4 & 122-1-5, IIn.Sungai 1O15O Cooigolovn Ionang O4-2828888 O4-2828999 SM O 4O Mi.Yan Kan Ioo
36O8 Nanvang Svnoigv Sdn ßhd IIol 14O(a), Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 11 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81789 IM
3613 Naslah Indusliv Sdn ßhd IIol 393, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39953O3 O4-3999OO5 IM,HR,ID
3621 Nalkap Sdn ßhd 1478, Lig. Ioiusahaan Maju 8, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O691 O4-5O71389 HR 184
3622 NalSlooI LIocionics (M) Sdn ßhd No.2736, Mk 1, Lig Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39868O8 O4-3987135 IM,HR,ID LL 3,2OO Mi.Lin Yook Yuon, Mi.Ung Hock Lvo 1992
3624 NaluiaI Inconlivo Sdn ßhd 1537, Mk.12 IIn.SoiuIing VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-582O927 O4-5821898 SM CI 42 Mi.KoIvin I S Ng, Mi.Ng ßak Tong 1991
3632 NLC Conpulois MaIavsia Sdn ßhd IIol 119 IaIan Ioiusahaan ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O8722O O4-5O88313 IM LL 248 ßoinaid Sav 1997
3633 NLC Conpulois MaIavsia Sdn ßhd No.123, Lig. Ioiusahaan 6ß, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3982233 O4-398OO11 HR 6O
3637 NLC Sdn ßhd IIol 119, IaIan Ioiusahaan ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O8722O O4-5O88313 IM, ID O 248 Mi.ßoinaid Sav, Ln.Azhai Cho Anal 1997
364O NLMC LIocliicaI Manufacluiing Co. Sdn ßhd 245, IIn. TaIang, Iiai Caidon 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O1711 O4-391712 HR 54
3644 Nol Iiogioss Sdn ßhd 4828, Tkl.Mak Mandin 5 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3236171 O4-32369O7 ID CI
3646 Nollco LIocliicaI Lnginooiing Sdn ßhd IIol 1, Loiong Ioiusahaan Maju 2 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O78O75 O4-5O75888 IM
3651 Nov SlaiIighl Cainonl Ilv (M) Sdn ßhd Lol 1159, Mkn.15 IIn. SoIadang AIna, 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5392432 O4-5399367 HR 287
3652 NovliIIion Iiocision MolaI Sdn ßhd 47, IIn Usahajava 14OOO Ionang O4-5884163 O4-5884163 SM MM 26 Mi. Ianos Ng 1992
3654 Novlocho Lnginooiing Sdn ßhd IIol 53, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6421842 O4-642184O/1 IM,HR LL 126
3663 NCK Spaik IIugs MaIavsia ßoihad 4586, IIn Ioinlg Iauh 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3315287 O4-3315287 IM,HR,IA,SA,WLS MM 96 Mi.Koiichi Malsunaii, Mi.Tan Hong ßoo 1973
3668 Nilong TolaI Iapoi MiIIs Sdn ßhd 886 Sg.KociI, IIn ßandai ßaiu 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5931296 O4-5933373 IM,HR,ID TW 831 Mi.Loo Soo Iin,Mi Loo Chong Choon 1975
3672 Nichiloi Iails Sdn ßhd Lol 1O66, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399O876 O4-399O867 IM,HR,SA,ID,WLS
3692 Nikko LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 497, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3998OOO O4-3998721 IM,IDS,WLS,SA,HR MM 1,993 Mi.Lin Chiang Hang, Ms.Iano Chan 1988
37O5 Nippon Cioup Lnginooiing 6, Hujung Ioiusahaan 2, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3998131 O4-39O8378 ID
371O Nippon MolaI Soivicos (M) Sdn ßhd IIol 13-C, Lig Ioiusahaan ßkl. Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Ionang O4-5O73823 O4-5O73928 ID,SA,WLS ßS
3713 Nippon Iignonl (M) Sdn ßhd No.2479, Mk. 1, Lig. Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4--3997261 O4-3998668 ID,SA,WLS CI Mi. K. Kudo
3727 Nissan IndusliiaI Oxvgon Inc Sdn ßhd IIol 9O, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7O642 O4-5O75442 ID
3746 NM Iapoi Convoiling Sdn ßhd 391, IIn. Tasok, 1412O Spg. Anpal Ionang O4-5887335 O4-5887646 HR 34
3764 Noilh Lxpoil TochnoIogv Sdn ßhd No.4, Linlang ßavan Lopas ßavan Lopas Indsl. Iaik ßavan Lopas Ionang O4-6466255 O4-6467855 ID,SM MM 12 Mi.Lin Lin
3766 Noilh MaIava Lnginooiing Tiading Sdn ßhd 5268, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3327228 O4-3319477 IM,HR ßS 189 Mi.Loko Kin Hai 1961
3767 Noilh Soulh MaIava Iackaging Sdn ßhd IIol 43, Lig.Ioiusahaan Maju 8 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78677 O4-5O78655 HR,ID,SM TW
3768 Noilhan Suilos Sdn ßhd 21-22, IIooi Lasl Wing, Monaia ßHL ßank, 51, IIn. SuIlan Ahnad Shah 1OO5O Ionang O4-2285555 O4-2277333 HR 179
3769 Noilhoin AIIianco Sdn ßhd 89, IIn. Sungoi Iinang, 1O15O Ionang O4-213251 O4-215827 HR 87
377O Noilhoin LIovaloi Sdn ßhd IIol 73, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6451222 O4-6451111 HR,ID 87
3771 Noilhoin SlooI Conlio Sdn ßhd IIol 241, Tkl. Ioiusahaan Lnan, Iiai Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991833 O4-3991832 HR,ID,SA,WLS ßS Mi. Konnv Lin ß A 1991
3775 Noilhoin Wiio & CalIo Sdn ßhd Wisna Loadoi, 8, IIn. Laiul 1OO5O Ionang O4-2292888 O4-2292333 HR 26
378O Novo Aiicaigo Lxpioss (Ig) Sdn ßhd ßIock C, Lol 1, Mas Caigo ConpIox Iioo Connoico Zono, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6438657 O4-644O334 HR 6O
3786 NSC (M) Sdn ßhd Lol 73, ßkl. Tongah Indsl.Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O75OO4 O4-5O75OO6 HR,IA,SA,WLS MM Mi. C. Salo 199O
379O N-Slai MolaI Sdn ßhd 788, Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak II ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75773 O4-5O82923 IM
3793 NTA Machining (M) Sdn ßhd 1O46, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O993 O4-5O78595 IM,ID,WLS,HR MM 25O Mi.K Hiiakava 199O
3797 NTT MSC Sdn ßhd, Ionang ßianch Suilo 3.O2, Monaia ISCI
39, IIn. SuIlan Ahnad Shah 1OO5O Ionang
O4-22922O4
O4-2293184
IA
O
Sonioi Managoi/ Hoad of Ig. ßianch
382O Odvssov TochnoIogios (MaIavsia) Sdn ßhd IIol 3, IIn.IoIaval Iava Indsl.Iaik Slig.Iava Ionang O4-3991557 O4-3991593 HR,SM CI Mi.RanoshD Monon
3821 OL Dosign Sdn ßhd IIol 2O5 & 2O6,Loluhaiava Kg.Iava ßavan Lopas IIZ III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64157O7 O4-6434O26 HR,ID O
3845 OIvnpic Rolioads (M) Sdn ßhd 6424, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3329219 O4-3991117 ID
3857 OnduIino ßuiIding MaloiiaIs (M) Sdn ßhd 2715Mk 1,Tkl Ioiusahaan 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3987398 O4-39874OO HR,ID O
3859 Ong Choo Song Ioundiv Sdn ßhd 2453, Tingkal Ioiusahaan 5, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O5734 O4-39O8732 SM
3865 Ooi ßong Hual Iood Indusliios Sdn ßhd 4253, IIn Ong Yi Hov 134OO ßulloivoilh Ionang
O4-3332255
/7575
O4-3332233 IM IC 6O Mi.Ooi Yan Hock,Mo.Lon Sai Kian 1983
3866 Ooi ßuck Soah IIol 85, Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 16 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O845O1 ID
3867 Ooi Soon Hual Indusliios Sdn ßhd IIol 1A, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O72518 O4-5O74518 IM
3883 OiionlaI Cainonl ( Unifoin Division) Sdn ßhd 226-C, IIn. IoIulong 116OO Cooigolovn Ionang O4-213323 O4-211378 HR 121
3884 OiionlaI Cainonl Sdn ßhd 86, Kajang Road, 1O15O Cooigolovn Ionang O4-227616O O4-2293485 HR 95
3885 OiionlaI Hilachi Consliuclion Machinoiv Sdn ßhd IIol 383, Loiong Ioiusahaan 12, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-399327O O4-3993291 ID
3887 OiionlaI HoloI Sdn ßhd 1O5, Ionang Road, 1OOOO Ionang O4-2634211 O4-2635395 HR 41
3892 OiionlaI IoIvnois (M) Sdn ßhd Lol 35O, Mkn. 12 142OO Sg. ßakap Ionang O4-5823345 O4-5823352 HR 75
3893 OiionlaI Shinonuia Diaving (M) Sdn ßhd 1O46, IIn. Ioiusahaan , Indsl. Iaik IV, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O797O2 O4-5O71O37 HR,ID,SA,WLS IS Mi. Y. Muiaso 1991
3894 OiionlaI SlooI Indusliios Sdn ßhd Lol 233-234,Lig.Ioiusahaan 8 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7912 O4-3991315 ID ßS
3915 Oina Iapoi Indusliv (Ig) Sdn ßhd Lol 515, Lig Ioiusahaan ßaiu 2ß Iiai IndslIaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3995278 O4-399412O ID TW
3918 Oivx Advancod MaloiiaIs Sdn ßhd 21, Linlang ßavan Lopas 6, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6427494 O4-64568O5 IM, ID
3921 Osaka IIaslic (M) Sdn ßhd 1, Lig. Mak Mandin 1, Kav.MILL Mak Mandin Indsl.Ls 134OO ßulloivoilh Ionang O4-323652O O4-3319223 ID CI
3924 Osian Oplo Soniconducloi (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64344O6-9 O4-6434O63 IM,HR LL 2,949 Mi.Yap Iong Hooi, Mi.Tan Kok Song 1972
3926 Olonolif MaIavsia Sdn ßhd 1412, IIol 281, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8237 O4-39O8211 HR,ID
3935 Oxvhin Sdn ßhd 968, IaIan Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3971233 O4-39O1266 ID
394O I S TochnoIogv (Ig) Sdn ßhd IIol 152, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6442177 O4-6471125 ID
3951 Iacific MuIliliado Sdn ßhd 3O9, IIn. Ioiak 1O15O Ionang O4-2811117 O4-2813511 SM TW 9O Ms.Lin Chav Chin, Ms.Chuni T'oh 1988
3965 IaIaco Cainonl Mfg. Sdn ßhd 3375, IIn. Ooi Kai Song 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5931237 O4-5931981 HR 319
3969 IaInco HoIdings ßoihad Wisna IaInox, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6766 O4-39OOO67 IM,ID CI 7O6 Mi.Iason Loo Khav Chong, Mi.Choah Song Chvo 1976
397O IaInco Iava Sdn ßhd Wisna IaInox, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O72O2 O4-39O1181 ID
3971 IaInco OiI MiII Sdn ßhd Wisna IaInox, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O72O2 O4-39O1181 HR,ID
3972 IaInox Indusliios Sdn ßhd Wisna IaInox, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O6766 O4-3998337 ID
3978 Ian Lnginooiing Sdn ßhd 48O7, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3333978 O4-3325188 ID
3979 Ian InloinalionaI LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 4, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-399O4O1/2 O4-3995669 HR,ID
398O Ian InloinalionaI Wiio & CalIo (M) Sdn ßhd IIol 6, IIn. IoIaval 1, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3993516 O4-3986248 HR 262
3983 Ian Noilh IIaslic Indusliios Sdn ßhd IIol 16 & 17, LIßM 8 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O77111 O4-5O78889 ID CI
3991 Ian-InloinalionaI Wiio & CalIo (M) Sdn ßhd IIol 6, IaIan IoIaval Salu, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3993516 O4-3986248 IM
3997 Ianlhoi Iiocision TooIs Sdn ßhd No.23, Lig. Nagasaii 25 Tnn.Nagasaii ßulloivoilh Ionang O4-3984826 O4-3984827 SM CI Ms.Ionnv Chuah
4OOO Iapoi Toch Sdn ßhd IIol 46(l), Lig.Ioiindusliian ßkl.Minvak 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O78677 O4-5O79O88 ID TW
4OO1 Iaiado Manufacluiing Sdn ßhd Loiong Ioiusahaan 8 Kav.Ioiindslin Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3997888 O4-39O2321 IM,HR,ID CC 2OO Mi.Yov ßong Suan, Ms.Tan Mav Loo 1986
4OO2 Iaiadign Iiocision Conpononls Sdn ßhd IIol 83, Modan ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642O27O O4-642O269 HR,ID,SM
4OO3 Iaiadiso Tanjung ßungah Iaik Inn InloinalionaI , 33-A, IIn. Tanjung 112OO Ionang O4-89O88O8 O4-89O8333 HR 188
4OO8 IaikiovaI Ionang ßalu Ioiingghi ßoach, 111OO ßalu Ioiingghi Ionang O4-8811133 O4-8812233 HR 42O
4O18 ICA MahIin TochnoIogv Sdn ßhd IIol 553, Loiong Ioiusahaan 4 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3995333 O4-3975367 IM,HR
4O2O IDC - YCH Disliipaik Sdn ßhd IIol 2O1,Lig Ioiusahaan Maju 9 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78178 O4-5O831O8 ID O
4O25 Ioco AppiaioI (M) Sdn ßhd No.19, Tkl. 3 Loluh KinloiIv 1O1OO Ionang O4-2621OO6 O4-262O999 HR 14
4O27 Ioking HoloI Sdn ßhd 5OA-, Ionang Road 1OOOO Ionang O4-2636191 HR 2O
4O34 Ion AppaioI Sdn ßhd 1OO, Loluh ßakau Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2828333 O4-28O33O8 IM,HR,ID TC 2,398 Ylhg Dalo' Tan Yik Huav 1982
4O35 Ion Lxpioss Caigo MaIavsia Sdn ßhd ßIock C,Unil 7, Mas Caigo ConpIox off IIn. Caiuda 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441688 O4-6446186 HR 55
4O36 Ion'Ads (M) Sdn ßhd 5-5-11, IIn. Cangsa, CioonIano Hoighls 116OO Ionang O4-6576767 O4-6577825 HR 47
4O37 Ionang ßalik Iacloiv Sdn ßhd 651 Mk 2 11O5O ToIok ßahang Ionang O4-8851284 O4-8851OO9 IM,HR,SM TC 41 Mi.Ouah Chin Choon, Mi.Ouah Lvo Khong 1973
4O38 Ionang Muliaia ßoach Rosoil 1, IIn. ToIuk ßahang, 11O5O Ionang O4-8852828 O4-8852829 HR 85O
4O39 Ionang Iovloi & MolaI Ails Sdn ßhd 6316, Loiong Mak Mandin 4, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3312775 O4-33219O4 HR,ID,SM
4O41 Ionang Soagalo Indusliios Sdn ßhd IIol 88/89, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64397OO O4-6449953 IM,HR,ID
4O42 Ionang ToxliIo Sdn ßhd 57, HaniIlon Road, 116OO Ionang O4-282O244 O4-2822O31 HR 422
4O44 Ioncolakan Son Hin Sdn ßhd 7O5O, IIn ßagan LaIIang ßulloivoilh Ionang O4-3314228 O4-3232664 SM TW 19 1981
4O45 Ionfaliic Sdn ßhd IIol 117-119 & 2OO-2O2, Tkl Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7OOO O4-39O826O IM,HR,IA,SA,ID,WLS CI 78O MiToh Hook Soon 1973
4O46 Ionfilio Sdn ßhd Lol 1O4-1O9, Tingkal Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7788 O4-39O7995 IM,ID,IA,HR,WLS CI 6OO MR.Y Lsaki, Mi.CH Loo 1973
4O51 IonnolaI Lnginooiing Sdn ßhd IIol 117, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-3421196 O4-64212O2 ID,SM
4O52 IonpIas Sdn ßhd Lol 2581(IIol 54O), Lig.Ioiusahaan 6A Iiai Indsl Lslalo 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7OO1/2 O4-39O694O ID CI
4O54 Ionsanko MouIding Sdn ßhd ßIk ß, IIol 118-119, Tingkal Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O231O O4-39O2289 HR,ID
4O55 Ionsanko Iiocision Sdn ßhd IIol 118 & 119, Iiai Iioo Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O2326 O4-39O2289 HR,ID,WLS LL Mi. Choong Choo Song 1989
4O56 Ionsia Indusliios Sdn ßhd IIol 98, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O321 O4-5O73748 HR,ID
4O57 Ionsonic Indusliios Sdn ßhd IIol 98 Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O393/O321 O4-5O73748/3825 IM LL 16O Dixon Chov Chuon Iin 1999
4O58 Ionsonic Indusliios Sdn ßhd IIol 5, Loiong Ioiusahaan Maju 2, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O7O393 O4-5O73748 IM LL 16O Mi.Dixon Chov Chuon Iin 1979
4O59 IonslooI Sdn ßhd No.2, Loluh Sg. Nviui 121OO ßulloivoilh Ionang O4-329973 O4-382O93 HR 365
4O62 Ionlanasloi TochnoIogv Sdn ßhd No. 1 & 3, Linlang ßavan Lopas 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6469212 O4-6425193 HR,ID
4O64 Ionloinakan Iong Yon I19, Loiong Ioiindiusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O82993 O4-5O82998 ID
4O65 Ionlox Sdn ßhd IIol 1 & 2, IIn. Ioiusahaan, Iiai Wiafl Iioo Indsl. Zono, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7OO23 O4-39O2589 HR,ID,WLS TC Mi. L. Doi
4O66 IonlIov Sdn ßhd ßavan Lopas Iioo Indsl. Zono III 119OO Ionang O4-64326O1 O4-64326O7 HR,ID,WLS TC Mi. L. Doi
4O74 Ioiak Tinloi Iioducls Sdn ßhd 1O29, Loiong Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7489 O4-39958OO IM
4O76 Ioicolakan Konla Sdn ßhd IIol 49, Loiong Ioiusahaan Maju 6,Ihaso IV ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O84 O4-3999291 HR,ID TW
4O91 IoiiphoiaI Conpuloi Suppoil (M) Sdn ßhd 17 -1sl IIooi , IIn. Todak 4 ßdi. Soloiang Iava 137OO Slig.Iava Ionang O4-3982776 O4-3982699 HR 182
41O2 Ioinanis Sdn ßhd Lol 52, SoIok Ioiusahaan 3, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7O63 O4-39O8196 ID
4116 Ioiusahaan Adchon Sdn ßhd 2O,Hujung Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3996571 O4-3991133 ID O
4124 Ioiusahaan Konkiil Moidoka Sdn ßhd Lol 266 Tingkal Ioiusahaan 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39992O8 O4-5O882O9 ID
4125 Ioiusahaan Loong ßoo & Soo ßoo Sdn ßhd 1, MaccaIun Sliool Chaul 1O3OO Ionang O4-2624228 O4-2622661 HR,SM O 23 Mi.Mah Kok Ioon, Mi. Koav Sual Yong 1984
413O Ioiusahaan Sindi Sdn ßhd Lol A3 & 4, Kav MILL Ihaso V, ßakai Aiang O8OOO Sg. Iolani Ionang O4-2818473/2826431 O4-2825886 IM,SM TC 18O Mi.Tan Yan Di, Mi.Ong Thin Hual 1984
4136 Iolio - Iipo Indusliios (M) Sdn ßhd 2431, Lig Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O796O O4-3997278 IM,HR,ID,WLS ßS 2OO Mi.Coh Kok Loong, Mi.Choah Ah Kov 1982
4139 Iolionas Dagangan Sdn ßhd Lol 93, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O72O1 O4-399O211 ID
4141 Iovloi Ail Tiophv Manufacluiois Sdn ßhd Lol 528, Kg.Iuiu 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O79225 O4+5O7922O HR,SM TW 14O Mi.Ng ßoon Thong, Ms. Ong Ai Mi 199O
4143 Ioxin LIocliicaI Manufacluiing (M) Sdn ßhd No.44O,IIn TaIang Tnn.Iiai ßulloivoilh Ionang O4-39OO975 O4-39OO97O IM,HR,SM LL 84 Mi.Ng Kok Hong
4146 IC Tochson MouId Lnginooiing Sdn ßhd 11A & 15 Lig.Usahajava 1 Kav.Ioiindsl.Usahajava 141OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5881511 O4-5886995 SM LL 17 Mi.Loo Kan Soo, Mi.Mak Lo Nan 1995
4147 ICLO LdilIo OiIs Sdn ßhd 2O39, Tingkal Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O7366 O4-39O6266 ID
4151 IhiIi - Oiionl Lino (Ig) Sdn ßhd Asia Insuianco ßuiIding, 4lh IIooi Roon 3, No.1, 1O46O Loloh China Ionang O4-2626336 O4-2617177 HR 12
4155 Ihoonix ßaso Sdn ßhd IIol 264,Tkl Ioiusahaan 6 'C' Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6436 O4-39O577O ID,SM TW
4161 Iin Woo IoodniIIs Sdn ßhd IIol 31, Lig Ioiindusliian ßukil Minvak 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81O77 O4-5O813OO HR,ID
417O Iiposvav Iuiniluio Sdn ßhd 7936, Tkl. SoIanal 8 Kg. SoIanal Tasok CoIugoi 133OO Tasok CoIugoi Ionang O4-57351O8 O4-57351O9 SM IM 137 Mi.Lin Choi Chu, Ms.Ianol Tan 1995
4171 Iilchai MolaI Sdn ßhd 1O4O, IaIan IongkaIan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-5O759O6 O4-5O7496O IM
4177 IIaal Rulloi Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6448O55 O4-6434887 IM,HR
4178 IIas Indsl. Sdn ßhd 3694, IIn. Chaiiv Kuchai, Tnn. Nilong TolaI 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5931779 O4-59332O5 HR 173
4179 IIas Indusliios Sdn ßhd 6944, IIn Mak Mandin Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-33196O8 O4-331961O HR,ID TC
4181 IIascoal Soivico Sdn ßhd 969, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O8694 O4-39O8891 ID
4184 IIaslicnalo Sdn ßhd IIol 15,LIßM 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O722O8 O4-5O72724 ID CI
4185 IIalinun Ioinalion Sdn ßhd 14, Iuncak Ioiusahaan 1, Kav. MILL Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3983587 O4-3986933 ID
4187 IIaza Ulana HoloI Sdn ßhd 1771, IIn. MulhupaIaniappa, 8lh IIooi 14OOO Ionang O4-53O5O55 O4-53O5O55 HR 95
4189 IIos TochnoIogios Sdn ßhd 6, Loiong IoIoval 4 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3992228 O4-3982628 IM
4192 IIoxus Manufacluiing Sdn ßhd ßavan Lopas Indsl Iaik, Ihaso 2 119OO ßavan Lopas Ionang O4-63216OO O4-6321888 ID LL
42O3 IoIv CIass Iilio (M) ßhd 2449, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39O846O O4-3996197 IM,HR,ID CC 112 Mi.Chov Hon Iiov 1978
4214 IoIvnic Indusliios Sdn ßhd 6858,IIn Mak Mandin Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3331268 O4-33197O3 IM,HR,ID,SM CI 291 Ms.T C Iung, Ms. I S Ihang 1977
4218 IoIvpIas Sdn ßhd IIol 17, Mk 14 Kav.Ioiindusliian ßkl. Minvak 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7O188 O4-5O78188 IM,HR CI 3O9 Mi. Naiindoi Singh s/o Sudagai Singh 1988
4221 IoIvlooI Aulonalion Sdn ßhd IIol 3O, HiIii Sungai KIuang ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6429731 ID
4222 IoIvlooI Lnginooiing Sdn ßhd IIol 75, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6445888 O4-6442119 HR 6O
4223 IoIvlooI Indusliios Sdn ßhd 116, Linlang Kanpung Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6445888 O4-6442119 HR,SM
4229 IopuIai IiofiIo Sdn ßhd 2OO8, IIn. Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3987O28 O4-39O9228 HR 58O
4238 Iovoi Choico Sdn ßhd IIol 79, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak 16 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O77671 O4-5O79O4O IM
4251 IIH DispIavs Dosign Sdn ßhd IIol 468 & 482,IIn.Ioiusahaan ßaiu Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O15O1 O4-3985752 SM TW 3 Ms.RachoI Wong,Ms. Shoioon Tooh 1997
4252 IIH Iiinling & Iackaging IIol 468 & 482,IIn Ioiusahaan ßaiu 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3999539 O4-39O15O1 HR,ID,SM TW
4257 Iiocodo Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd IIol 37, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412264 O4-6412316 ID
4258 Iiocico LIoclionics Sdn ßhd IIol 411, Loiong Ioiusahaan 8ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7415 O4-39O7415 IM,HR LL 8OO Mi. Lucas Toh 1989
4259 Iiocico Sdn ßhd IIol 41O, Loiong Ioiusahaan 8ß Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7414 O4-3992348 IM,HR CI 89O Mi.Tonv T'oh, Ms.ShiiIov Lov 1978
426O IiocipIasl Sdn ßhd 63, ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O7O8 O4-5O75322 HR,ID CI
4264 Iiocision IIaslic Lnginooiing Sdn ßhd 1651, Lig. Ioiusahaan Maju 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O88166 O4-5O88266 HR 75
4265 Iiocision Iioss Indusliios Sdn ßhd IIol 318, Tingkal Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-3992122 O4-3997548 IM,HR
4266 Iiocision Spiings (M) Sdn ßhd 4739, IIn.Ioinlg. Iauh Ioinlg.Iauh 134OO Ionang O4-3323121 O4-3318231 SM IM 63 Mi.Khoi Song Hang, Ms.Noihaizah 1986
4269 Iiofoionco Tiading IIol 79, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O76462 O4-5O76O27 ID O
427O Iionioi Iiozon Dossoils Sdn ßhd 55OO, IaIan Mak Mandin, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3312228 O4-3315733 IM,HR
4275 Iiosonls & Ailifacl Sdn ßhd 24, Linlang KapaI off IIn. Chain Ioiiv 121OO ßulloivoilh Ionang O4-333O866 O4-324O866 HR 94
428O Iiosligo Dvnanics Indsl. Sdn ßhd 17, Lig. Nagasaii 4, Tnn. Nagasaii 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39OO39O O4-39O1363 HR 72
4282 Iio-Tochco Sdn ßhd 1O1-I, Linlang Kg. Iava, Kavasan MILL, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6421515 O4-6421717 IM
4283 Iiolona Sdn ßhd 2O5, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6428118 O4-6415455 IM
429O Iiino IhainacoulicaIs Sdn ßhd IIol 99, Loiong Ioiusahaan Ulana 1 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O74787 O4-5O71862 ID
4297 IiinloIIigonco (M) Sdn ßhd 1O,Linlang ßavan Lopas II ßavan Lopas Indsl Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412199 O4-6412371 ID TW
4299 Iiioiilv Caigo Sdn ßhd IIol 11O, HaIa Kg. Iava 2, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644586O O4-644585O HR,ID 33
43O1 Iiioiilv Tochnics Sdn ßhd 18, HiIii Sg. KoIuang 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-659O74O O4-65747O5 ID
43O2 Iiisna ToIili Sdn ßhd Soii MaIavsia Ionang 7, IIn. Mavang Iasii 2, 1195O ßavan ßaiu Ionang O4-6429452 O4-6429461 HR 65
43O5 Iio-Acc Hi-Toch Sdn.ßhd 11-A,Iosaia Mahsuii 5, Sg.Nilong KociI 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6448688 O4-6443688 SM MM 21 Mi.Sinon Yap,Mi.San San 1995
43O8 IiodoIcon Sdn ßhd IIol 78, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6438913 O4-6438914 HR,ID
4311 IiofossionaI TooIs & Dios Sdn ßhd 7118 Kav. Ioiindsl. Mak Mandin 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3322335 O4-3312337 IM,ID,SM,HR CI 13O Mi. Slovo Loo Chin Aun 199O
4314 Iiogioss & Iiocision (M) Sdn ßhd IIol 519, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8851 O4-39O885O ID
4316 Iiogiossivo Lnginooiing TochnoIogv Sdn ßhd 1O1-I, Linlang Kg. Iava Kavasan MILL, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6451518 O4-6451511 ID
4318 IioIoxus ßoihad 6944, IIn Mak Mandin Kav. Ioiindsl. Mak Mandin 134OO ßulloivoilh Ionang O4-33139O7 O4-33137O9 IM TC 1,559 Mi.Lau Mong Ying, Mi.Choah Chin Toong 1992
4323 Iionooi IIaslic Sdn ßhd IIol 51-ß, LIßM 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O71597 O4-5O8269O ID CI
4327 Iiopoilino Sdn ßhd No.1937 - A,IIn IKS Tnn.IKS ßkl.Minvak 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O71595 O4-5O78596 SM LL 15 Mi.Mohd.Shukiv Man,Mi.Mohd.Shukiv Onai 1994
433O Iioligan Iood Indusliios Sdn ßhd 4572, IIn Chain Ioiiv 121OO ßulloivoilh Ionang O4-3318593,3321842 O4-331854O IM,HR IC 85 Mi.Sav Sin Cav, Mi.Han Ioh Can 1986
4337 IulIic Iackagos (NT) Sdn ßhd Iail of Lol 152O, Mk. 11 Nilong TolaI 143OO ßulloivoilh Ionang O4-5936O59 O4-5936O88 HR 62
4339 IulIic Iackagos Sdn ßhd Wisna IulIic Iackagos ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444888 O4-6435995/6699 IM,HR,ID,SM CI 21O Mi.Koav Chiov Loo, Mi.Sinon Tooh 198O
4343 IuIau Muliaia TovoI Mfg. Sdn ßhd 1521, Mk.16 IIn. 12 Machang ßuluk 14O2O ßkl. Moilajan Ionang O4-5512295 O4-551411O HR 92
4359 Ivcon (M) Sdn ßhd IIol 234, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6428289 O4-6428281 HR,ID
4366 ODOS IIoxciicuils Sdn ßhd IIol 99, HaIa Kanpung Iava Dua ßavan Lopas Indsl Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642OOOO O4-6428222 IM LL 4OO Mi.Loo Kah Khong,Ms. Whong Svoo Iing 1997
4367 ODOS IIoxciicuils Sdn ßhd IIol 99, HaIa Kg. Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642OOOO O4-6428222 HR 246
4371 Ouah Sin Khong SavniII Sdn ßhd 3929, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3235385 O4-262O752 ID
438O Ouanlun IoiiphoiaIs (M) Sdn ßhd IIol 21(A), ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64232OO O4-6441739 IM,HR
4381 Ouanlun Sloiago (M) Sdn ßhd IIol 44, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6428OOO O4-6429OOO HR 178
4382 Ouanlun Waloi Hoalois Sdn ßhd 2OA IaIan Ioiusahaan Iiai IndusliiaI Lslalo 4 136OO Iiai Ionang O4-5O78822 O4-5O76272 IM LL 2O David Choah 1997
4383 Ouloin AIuniniun RocvcIing Sdn ßhd IIol 24, Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7O881 O4-5O76O31 ID
4385 R. Iiazioi Sdn ßhd IIol 5366, Loiong IoIaval 2 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3979961 O4-3979962 IM
44O4 Rank Iava Sdn ßhd IIol 14, HiIii Sungai KoIuang 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6456618 O4-6456617 ID
44O7 Rapid Lnginooiing Sdn ßhd IIol 161, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6445566 O4-6439311 ID CI
44O8 Rapid Ciovlh TochnoIogv Sdn ßhd IIol 51(ß), Lig.Ioiindsl.ßkl.Mvk 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik ßulloivoilh Ionang O4-5O8299O O4-5O8299O SM CI 47 Mi.Chan Lian Nguan
441O Rapid MolaI and IIaslic Iioducls (M) Sdn ßhd 161, IIn Sungai KoIuang IIZ, Ihaso 1 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64393OO O4-6439311 IM,HR,ID CI 15O Mi.Lin Iung Nong 1987
4413 Raviiaj Sdn ßhd 15, Lig.Ioiusahaan Maju 12 IoIangi Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O85745 O4-5O87745 SM IC 4O Mi.R. Rajondian 1981
4424 Roclion (M) Sdn ßhd 2473, Tkl. Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3996475 O4-3996388 HR 1,O82
4425 Roclionix Mfg Sdn ßhd 6, Loiong IoIaval 8, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3997655 O4-3996555
4432 Rohon Indusliios Sdn ßhd IIol 79, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434596 O4-64346OO HR,ID,SM
4437 RoIialIo Iiocision MouId Dosign Sdn ßhd 85, Lig.IKS Iuiu 5 Tnn. IKS Iuiu 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5O21O22 O4-5O21O24 SM MM 1O Mi.Sin Chooi Kung 2OO1
4441 RLNLSAS SLMICONDUCTOR (M) SDN.ßHD. ßavan Lopas Iioo IndusliiaI Zono, 119OO ßavan Lopas Ionang SA Managing Diiocloi
445O Rox Canning Co. Sdn ßhd 5O99, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3325979 O4-3319566 HR 119
4451 Rox Indusliios ßhd IIol 125, IaIan Ioiindusliian ßukil Minvak 5, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O88288 O4-5O88566 IM,ID IC 53O Mi.Loo Hoo Thian, Mis.Iuno Loo 1972
4455 RCß Sdn ßhd No.48,SoIok Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-2631111 O4-2631188 ID, SM O
4464 Rhvlhn Disliilulois Sdn ßhd IIol 46ß, LIßM 9 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75O88 O4-5O78OO8 ID TW
4468 RichvoII MdncoiI Sdn ßhd IIol 484, Tkl. Ioiusahaan 6A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O3751 O4-39922O1 HR 79
4477 Rinda Ioiusahaan Makanan (M) Sdn ßhd Lol 1OO, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81111 O4-5O82222 IM, ID IC 23O Mi.KH Tooh, Mi.Choong Onn 1981
4487 RNA CoIdsnilh and Rofinoiv Sdn ßhd Tho Ionang CoId & IovoIoiv Conlio, 122-6-6, IIn. Sungai 1O15O Cooigolovn Ionang O4-2822111 O4-2811888 HR 14
4488 Roloil ßosch (M) Sdn ßhd IIol 8 & 9, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6437711/2/3 O4-6439798 IM,HR
4533 S M Cuiusanv MolaI Sdn ßhd 264O, Loiong Ioiusahaan 6ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6126 O4-39O7126 IM
454O S.I. SIU Cainonl Sdn ßhd 2468, SoIok Ioiusahaan Dua, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-593352O O4-5933623 HR 66
4549 SADA SANWA LNCINLLRINC (M) SDN. ßHD. Lol 245, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai IndusliiaI Lslalo 136OO Iiai Ionang ID,SA ConoiaI Managoi
4556 Safolv LIoclionic Sdn ßhd IIol 49O, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O3824 O4-39O3824 ID
4557 Safolv Iilio Indusliios (Ig) Sdn ßhd IIol 49O,Lig Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3994351/2 O4-3994351 ID CI
4559 Saga Suiia Sdn ßhd IIol 33ß, IaIan Ioiusahaan Maju 4 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O74728 O4-5O7473O ID
4574 Sakuia Rulloi Sdn ßhd 2, Lig.Ioiindsl.ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O8O118 O4-5O71168 ID CI
4578 Sananda Tiading Sdn ßhd 1O17 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O3-92OO8199 O3-92OO899O IM CI 33 Mi.Lin Lng Taik 1998
4593 San Yong Lnloipiiso Sdn ßhd 25OO,Lig Ioiusahaan 6'A' Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399O142/5 O4-39O3963 HR,ID CI
4594 Sanchon Coipoialion Sdn ßhd Lol 2469, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399831O O4-3998155 HR,ID,WLS CI 123 Mi. Woo Chong Siang 1987
4595 Sanda IIaslics Indsl. ßhd IIol 212, Mk. 1, Iioo Indsl. Zono 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O8441 O4-399O32 HR 4O5
46O4 SanIod Sdn ßhd Lol 2581,Lig Ioiusahaan 6A Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7OO1 O4-39O6998 SM CI 1OO Ms.SC Lin, Ms.C.ß.Ang 1995
46O5 Sannaloch Sdn ßhd IIol 51, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6446592 O4-6451692 IM,HR LL 1O2 Mi.Coilak Singh, Mi.Cuilachan Singh 199O
46O8 Sansai Kako Sdn ßhd IIol 74, Linlang Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6441917 O4-6439842 ID
4613 Sanva (M) Sdn ßhd 1O2-C, Longkok Kg. Iava 2, Kav. MILL ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O323 O4-644O321 ID,SM
4619 Sanvo LIocliic (Ig) Sdn ßhd 15O-C, IIn. Kg. Iava, ßavan Lopas Iioo Indsl. Zono III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6432826 O4-6437732 IM,HR,SA,WLS LL Mi. T. Yonoi
4634 Saudagai Iapan Siang Hong Sdn ßhd 1363, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3337478 O4-3327717 ID
4639 Sß Toch Indusliios Sdn ßhd 1239-C, IIn.Iava Toiulong 11O6O Ionang O4-8272346 O4-82723O8 SM MM 7 Mi.Yan Kan Ioo 1997
464O SßL Road Ioodoi Soivico Sdn ßhd IIol 4O6, Lig. Ioiusahaan 8ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O4452 O4-39O4331 HR 72
4648 ScainoI Sdn ßhd 1953, Tnn. IKS, Tnn. ßkl. Minvak, 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O79332 O4-5O79599 IM,HR LL 45O
4651 Scholl CIass (M) Sdn ßhd Lol 217, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O82OO O4-39O7533 HR,ID
4652 Scholl CIavoiloI (M) Sdn ßhd 2471, Loiong Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399882O O4-3985585 ID
4653 SCI Manufacluiing Sdn ßhd 2O2, Loiong Ioiusahaan Maju 9 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O81228 O4-5O81233 ID
4658 SDKM Iilio Wiios & CalIos Sdn ßhd IIol 538, Tingkal Ioiusahaan 4ß, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399677O O4-3996771 IM,SA,WLS LL 7OO Mi. Lin Iong Kial, MS.Caiiino Ng 1989
4662 Soa CuII Iiozon Iood Sluffs Sdn ßhd 2731, Loiong Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39863O4 O4-39863O8 HR,ID,SM
4665 Soa Masloi Tiading Co Sdn ßhd 2446, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8593 O4-3993446 HR,ID
4669 Soapack Iood Sdn ßhd IIol 575, Loiong Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3997292 O4-39973O4 HR,ID
4675 Soloiang IIoui MiIIs Sdn ßhd 2448, Loiong Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7277 O4-39O8197 IM,HR,ID IC 6O Mi.Lin Hooi Hon 1987
4691 Soksun Iiocision Lnginooiing (M) Sdn ßhd IIol 67, Loiong Ioiusahaan Maju 6 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78111 O4-5O78333 HR,ID
4697 SoIokla Inovalif (M) Sdn ßhd IIol 69 & 7O, Iosaia Kg. Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644O122 O4-6437521 HR,ID
4718 Song Sun Sdn ßhd No. 1235, IIn. ßkl.Ianchoi Sg.KociI Ionang O4-5931129 O4-5937O82 SM CC 3O Mi.Ng Chin Loong 1982
4723 SoouI LIoclionics & ToIoconnunicalion Sdn ßhd Lol 981O Iuncak Ioiusahaan 1, Kav. MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3979O14 O4-39O31O2 IM,HR
4734 Solia Sinai Lnloipiiso Sdn ßhd 21 (1sl IIooi ) & 23, Loluh ChuIia, 1O2OO Ionang O4-261352O O4-26132O4 HR 9
4742 ShaIdan (M) Sdn ßhd LovoI 15, Monaia ISCI, 39, IIn. SuIlan Ahnad Shah, 1O15O Cooigolovn Ionang O4-2293OOO O4-2291389 HR 23
4744 Shang ßoi IIaslics (M) Sdn ßhd 2428,Mk.1, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6169 O4-39O62OO HR 84
4745 Shanghai Sing Moo Co (M) Sdn ßhd 4864, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3313415 O4-3323472 ID
4747 Shangii-La HoloIs (M) ßhd ShangiiIa-La's Rasa Savang Rosoil, 1Olh niIo, ßalu Ioiingghi 111OO Ionang O4-8811811 O4-8811984 HR 683
4748 ShangiiIa's CoIdon Sand Rosoil ßalu Ioiingghi ßoach, 111OO Ionang O4-8811911 O4-881188O HR 474
4749 Shapana Coipoialion Sdn ßhd 17, SoIok Sg. Iinang 5 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-28224O2 O4-28224O3 ID
476O ShazaIIs Wood Indusliv Sdn ßhd No.1, IIn.Kondi Kav.Ioiusahaan KociI MARA Ionang O4-5872449 O4-5872449 SM TW 9 Ms.Sili Rosnoo Alu ßakai
4763 Shon Moa SoIdoi (M) Sdn ßhd 7, Loiong IoIaval 8, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3995259 O4-3995258 ID
4764 Shong Khuang Ciicuil ßoaid (M) Sdn ßhd 262O MK 1 IaIan IoIaval Soloiang Iava IndusliiaI Lslalo 137OO Iiai Ionang O4-399O9O2 O4-399O91O IM LL 12O Chuah Thoong Chon 1985
4765 Shong Kuang ICß Iiinling Sdn ßhd IIol 12, IaIan IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3993188 O4-399O91O HR,SM
4766 Shonlon Lnginooiing & Machinoiv(M)Sdn ßhd 11,Lig.IKS Iuiu 3 Tnn. IKS Iuiu 141OO Sinpang Anpal Ionang O4-5O73866 O4-5O793O7 SM MM 14 Mi.Tan Han Khoon 1996
4768 Shoialon Ionang HoloI No.3, IIn. Laiul 1OO5O Ionang O4-2267888 O4-226314O HR 238
4771 Shigon TochnoIogv Sdn ßhd No 11A-15 Loiong Soiunai Tanan Iavi 142OO Sungai ßakap Ionang O4-5826253 O4-58261O6 IM LL 3O David S T Chu 1985
478O Shin Hua Lnginooiing Woiks IIol 18, Lig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 8 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81357 O4-5O81413 ID IM
4781 Shin Kao Indusliv (M) Sdn ßhd 6, Iuncak Ioiusahaan 1, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3997185 O4-3997189 HR,ID
4786 Shinca LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 16O & 163, ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433236 O4-6438299 IM,HR
4791 Shinko Iapoi Cailons (M) Sdn ßhd 2O,Iuncak Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3996896 O4-3997467 ID TW
48O9 Shuon Sing (M) Sdn ßhd IIol 1O4, Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 1O ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O73958 O4-5O7951O ID
4814 Sianglionics TochnoIogv Sdn ßhd IIol 9, TochnopIox ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6468122 O4-6433918 ID
4817 Sioh Choin Tiading Sdn ßhd 1,LIßM ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81168 O4-5O86118 ID TW
4818 Sionons VDO Insliunonls MY Sdn ßhd 2455 Mk 1, Lig Ioiusahaan 2 Kav.Ioiindusliian Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-38651OO O4-39O8194 IM,ID LL 518 Mi.Yon Siov San, Cik Rahina ßoovi Iliahin 1984
482O Signa MuIli (M) Sdn ßhd Lol 1937-H KKß ßIMß Tnn. IKS ßkl.Minvak 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7O222 O4-5O7O223 SM MM 16 Mi.AlduIIah nal, Mi.ZainaI Alidin Tukinin 1994
4828 SiIilok Coipoialion (M) Sdn ßhd 1528, Mk.15 IaIan ßosai Sg.Iavi 142OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5822128 O4-5822116/136 IM,HR LL 1,812 Mi.SL Chiang, Ms.ShiiIov Khoo 1989
4832 Sin ßoo SavniII Co Sdn ßhd 4OO, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-323523O O4-323523O ID
4844 Sinoko Ink Indusliios Sdn ßhd 38, Tingkal Ioiusahaan Ulana Salu ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O764O5 O4-5O77169 ID
4851 Sin Chian Hing Iood Indusliios 3/12/14, Loiong Mak Mandin 1, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-32335OO O4-3231O67 IM,ID IC 3O Mi.Tooh ßak Kiang 198O
4853 Sin Chuan ßoo Ioalhoi Woiks 5499,Tkl. Mak Mandin Indsl.Lslalo Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3231O27 O4-2614O12 ID O
4855 Sin Hong Chan (ß´voilh) Sdn ßhd Lol 1361, Loiong Mak Mandin 3, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3333455 O4-3322761 ID
4861 Sin Koan ßoon - Sanva (I.V) Sdn ßhd IIol 11ß, Tkl.Ioiusahaan 6D, Iiai Indsl. Iaik 4, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78998 O4-5O752OO HR,WLS ßS Mi. Wai Kual Hoai 1989
4862 Sin Koan ßoon MolaI Indusliv Sdn ßhd IIol 99, Loluhiava Kg. Iava, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6432332 O4-64325O9 ID
4863 Sin Loan Hong Ciockoiv Sdn ßhd 2583, Lig Ioiusahaan ßaiu 5 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991649 O4-3983428 ID O
4872 Sinaian ßios Sdn ßhd 389, Loluh ChuIia, 1O2OO Cooigolovn Ionang O4-2617653 O4-26174O4 HR 59
4877 Sincoio AppaioI Mfg. Co. Sdn ßhd 18O-18OA, IIn. Iolani 1O15O Ionang O4-281O937 O4-281O553 HR 137
4884 Sing Lng Hual Sdn ßhd IIol 41 Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak 7, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5O7O3O7 O4-5O75467 ID
4895 Sinohaia Sdn ßhd No.28 (Uppoi IIooi), Longkok Kikik1 Ionang O4-3993998 O4-3976789 SM MM Mi.ßonnv Lin
49O4 Sill Tall Conpanv Sdn ßhd 1sl IIooi, Wisna Sav Chong Thuah, 39C, IongkaIan WoId, 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2619444 O4-2624619 HR 89
49O6 Sill Tall IndusliiaI Casos Sdn ßhd IIol 386, Loiong Ioiusahaan 12, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3995633 O4-3995634 ID
49O7 Sill Tall Logislic Sdn ßhd 1sl IIooi , Wisna Sav Chong Thuah, 39C IongkaIan WoId, 1O3OO Ionang O4-2619444 O4-2636731 HR 16
4911 SKß AIuniniun Indusliios Sdn ßhd IIol 17A, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78949 O4-5O78923 IM,HR,ID ßS 23O Mi.Loo Shih Yao 199O
4912 SKß MolaI Sdn ßhd Lol 466 & 472, IaIan Ioiusahaan ßaiu, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O9329 O4-39O9322 ID
492O Skv Rosouicos Sdn ßhd 6671, IIn.ßagan Ajan 13OOO ßulloivoilh Ionang O4-3329419 O4-3325314 SM O Mi.Tan Hock Khong, Ms.Iovco Khoo 1991
4921 Skvco Indusliios Sdn ßhd 6,IIn Induslii ßoiingin Tnn.Ioiindslin. ßoiingin Ionang O4-5O85988 O4-5O85989 SM LL 12 Mi.Loh Tick Chai
4923 SIan Aulonisod MolaI Sdn ßhd 2O12, SoIok Ioiushaan 3, MioI Indsl.Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3995O2O O4-3996225 HR 52
4927 SM Cuiusanv MolaI Sdn ßhd 264O, Lig.Ioiusahaan 6ß Iiai Indsl. Iaik 136OO Ionang O4-39O6126 O4-39O7126 ID IM
4932 Snail ModuIai TochnoIogios Sdn ßhd IIol 18,Lig IoIaval Kav.Ioiindusliian Slig.Iava 137OO ßulloivoilh Ionang O4-39929O9 O4-3992985/9795 IM,,HR,ID LL 25O Ms.Calhoiino Naiavanan 1998
4935 SMCi CIololionics Toch. Indsl. S/ß IIol 1O, Ihaso 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434318 O4-64343O1 HR 116
4936 SMCI-CIololionics TochnoIogv Sdn ßhd IIol 234, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6434318 O4-64343O1 IM,WLS,HR
494O SMI LIoclionic Dovicos Asia Sdn ßhd Unil ß, 3id IIooi, Wisna Wang, 251-A, IIn. ßuinah, 1O35O Ionang O4-2289879 O4-22835O4 WLS LL Mi. Kazunoii Yananolo 1992
4945 SMIC Indsl. Sdn ßhd 2521, Tkl. Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7324 O4-39962O5 ID,WLS ßS Di. Iavaian 1991
4946 SMIC SlooI Soivico Conlio Sdn ßhd 2521 Tkl.Ioiusahaan 6 Kav.Ioiindusliian Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7324 O4-3986478 IM,HR,ID IM 159 Mi.D Vijavan 199O
4956 Sofasco Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 565, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3991854 O4-39O9425 HR,ID
4957 Sofasco MolaI Sdn ßhd IIol 76, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5374327 O4-5374327 ID
4965 SoIoclion (M) Sdn ßhd 2736, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO Iiai Ionang O4-39868O8 O4-3988646 ID
4966 SoIoclion TochnoIogv Sdn ßhd IIol 56, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O826OO O4-5O825OO ID
4967 SoIoclion TochnoIogv Sdn. ßhd. IIol 13, Tingkal Ioiusahaan 6 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O756OO O4-5O78733 IM,HR LL 5,OOO Ms.SM Kong, Mi.Ianos Chuon 199O
4969 Song Chang Sdn ßhd 4865 & 4866, IaIan Ioinalang Iauh Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3231566 O4-33236O5 ID
4975 Sonv LIoclionics (M) Sdn ßhd Iiai Indsl.Iioo Tiado Zono 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39964OO O4-3996445 HR,ID,SA,WLS LL Mi. Toshivuki Kikuchi
4977 Sonv Logislic (M) Sdn ßhd Lol 247, Lig.Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-399OO63 O4-3991333 ID O
4983 Soon Soon IoodniIIs Sdn ßhd 2448, Loing Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7277 O4-39O8197 HR,ID
4985 Soon Soon OiIniIIs Sdn ßhd 2448, Loiong Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7277 O4-39O8197 HR,ID
4986 Soon Toch Lnginooiing Sdn ßhd 3, SoIok Sg. Iinang 4, Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai pinang Ionang O4-2817192 O4-281O281 ID
499O Soonshong TochnoIogv Sdn ßhd 1O, SoIok Sg. Iinang 4, Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2818O15 O4-2818O16 ID
4992 Soiilsu TochnoIogv (M) Sdn ßhd 2582, Mk. 1, Lig. Ioiusahaan 8C, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3978851 O4-397885O WLS ßS 45O Mi. H. Kavasaki 1999
4993 Soiilsu TochnoIogv (M) Sdn ßhd 2517, Ting. Ioiusahaan 4A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang HR
4994 Soiilsu TochnoIogv MaIavsia Sdn ßhd IIol 477, Lig Ioiusahaan 8C Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-397885O ID IM
4996 Soundslioan LIoclionics (M) Sdn ßhd 9, Tingkal Ioiusahaan 3A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O5219 O4-3O5213 HR 111
4998 Soulh Lasl Asia Cainonl Sdn ßhd 6944 IaIan Mak Mandin Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-33196O8 O4-331961O HR,ID
5OO1 Soulh IsIand Cainonl Sdn ßhd 652, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7831 O4-39O7828 HR,ID
5OO2 Soulh IsIand Iackaging (Ig) Sdn ßhd Lol 689,IIn Ioiusahaan Iiai Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7612 O4-3992318 HR,ID TW
5OO3 Soulh IsIand IIaslic Sdn ßhd IIol 451, IIn Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3992988 O4-3992982 HR,ID CI
5O1O Soulhoin Lalox Iioducls Sdn ßhd 2495, IIn. KoIang 143OO Nilong TolaI Ionang O4-534514 O4-534511 HR 1O5
5O14 Soulhoin Iipo Indusliv (M) Sdn ßhd 4457, IIn. Linlungan off IIn. Chain Ioiiv 121OO ßulloivoilh Ionang O4-3317393 O4-3319435 HR 275
5O15 Soulhoin SlooI ßoihad 2723, Loig Ioiusahaan 12 Kav.Ioiindusliian Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O654O O4-39O8O6O/O613 IM,HR,ID ßS 1,212 Mi.Chov Chong Long,Mi.Kua Iil Hov 1963
5O18 Soulhloch (M) Sdn ßhd Lol 6O3, Kg. ToIuk Indsl. Iaik 138OO ßulloivoilh Ionang O4-3562868 O4-3561322 IM-Maliado,HR 364
5O21 SI Holoio TochnoIogv Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6456918 IM
5O22 SI Iava Sdn ßhd 18, SoIok Sg. Iinang 3 Slig Iiai Indsl.Lslalo 116OO Ionang O4-2828148 O4-282816O ID TW
5O26 SpaikIo Ico Lnloipiiso Sdn ßhd 5, Tingkal Ioiusahaan Ulana 1 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O78314 O4-5O73952 ID
5O27 SpaikIing Coianic Sdn ßhd 1473, Lig.Ioiusahaan Maju 8 Iiai Indsl. Iaik IV 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O991 O4-5O7O891 SM CC 43 Mi.Loh Liov Hong 1994
5O33 SIM (M) Sdn ßhd 48, HiIii Sungai KoIuang 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433O62 O4-6465667 ID
5O47 Sii ßavanaonas Waiohousing Sdn ßhd IIol 114, Ioisiaian Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642595O O4-6413755 ID O
5O58 SRM TochnoIogv (M) Sdn ßhd IIol 13, TochnopIox ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O928 O4-6441541 IM-Maliado,ID,SM
5O62 ST Kolo WoIding (M) Sdn ßhd IIol 5O2, IaIan Ioiusahaan ßaiu Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5792 O4-39O5827 IM,HR LL
5O65 SlaliIchon Sdn ßhd 2411, Loiong Ioiusahaan 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3973494 O4-3973527 HR,ID
5O68 SlainIoss MolaI Indusliios Sdn ßhd 2518, Loiong Ioiusahaan laiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O2712 O4-39O27O4 ID
5O7O SlaIvail Lnginooiing & SuppIioi Sdn ßhd IIol 262, Tingkal Ioiusahaan 5A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O9442 O4-3993688 ID
5O72 Slanp Ioid Lnginooiing Sdn ßhd 11M, IIn Haji Hashin Inan 1O15O Cooigolovn Ionang O4-2829633 O4-282968O SM MM 65 Ms.Kaiina Iong Ting Ling 1998
5O74 Slandaid Link Nolvoik Sdn ßhd 9, Iuncak Ioiusahaan 2, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3999219 O4-3975649 ID,SM
5O75 Slandfoid Indsl. Sdn ßhd No.7 & 9, Lig. Nafiii 4, VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg. ßakap Ionang O4-58287OO O4-5828697 HR 12O
5O8O Slai IulIicalions (M) ßhd IIol 1(D),LIßM 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O82735 O4-5O781OO ID TW
5O82 SlaifIock Sdn ßhd 72O, Mk 13, IIn.Ioiindsl.ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O8858O O4-5O8757O SM CI 4O Mi.David Kong, Mi.Lavionco Loo 1995
5O89 Slalsvn Sdn ßhd IIol 5, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433O11 O4-6433O15 IM,HR
5O92 STC Iiocision TooIing Sdn ßhd 15, Linlang ßavan Lopas 5, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433588 O4-6436885 ID
51O7 Sliool Iood Iioducls Sdn ßhd 2A, Linlang ßavan Lopas 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6437173 O4-6437175 ID IC 15 Mi.Lou Toik Loong, Ms.Choong ßoo Soong 1992
5112 Su Hai Tong Sdn ßhd IIol 67, Linlang ßavan Lopas 6 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64218O5 O4-642O439 ID
5115 Sufa Sdn ßhd 12 & 14, Lig.Muini Lapan Tanan Dosa Muini 138OO ßulloivoilh Ionang O4-3566939 O4-3561676 HR,SM MM 135 Mi.Ooi ßak Hai, Mi.Tang Kok Chong 1983
5148 Sunnil IolioIoun (M) Sdn ßhd 1399, SoIok Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O37 O4-3995148 ID
5154 Sun Mix Conciolo Sdn ßhd Lol 412, Tingkal Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998294/5 O4-3986676 ID
5158 Sun Sung Loo Lnginooiing Sdn ßhd 1521,Ladang VaIdoi, 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5828282 O4-5828383 SM MM 46 1981
517O Sungai ßull Indusliios Sdn ßhd 1O1, 1O-O2, O3 & O4, IIn.Cuidvaia Monaia Ioidana Ionang O4-2264359 O4-2279849 SM TW 15 Mi.Tan Chong Woi
5172 Sungai Iuvu Hock Aun Sdn ßhd Mk.13, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Ionang O4-5872988 O4-5873977 ID ßS
5176 Sunnv Iiocision (M) Sdn ßhd MK -1-2467, Lig. Ioiusahaan 8A, Iiai Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3996311 O4-3996293 HR,ID,SA,WLS IS Mi. DanioI Hoo 1988
518O Suniiso MouId Manufacluiing Sdn ßhd 22, Lig Nagasaii II Tnn.Nagasaii ßulloivoilh Ionang O4-3995928 O4-3992649 SM MM 25 Mi.Koo Kin Chong
5181 Suniiso Ihoonix Sdn ßhd Suniiso Tovoi 1O25O Cuinov Diivo Ionang O4-2277372 O4-2272O52 IM TW 3OO Mi.Chov Sing Hoong, Mi.Chov Sing Chou 1984
5182 Suniock SlooI Conlio (M) Sdn ßhd No.2614, IIn. Ioiusahaan ßaiu 1, Iiai Indsl. Iaik III, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O2369 O4-39O974O HR,ID,WLS ßS Mi. K. Ozaki 1989
5184 Sunvav HoloI ( Slig. Iava) Sdn ßhd Loluh Tonggiii 2, Iusal ßdi. Slig. Iava 137OO ßulloivoilh Ionang O4-37O7788 O4-37OO555 HR 11O
5185 Sunvav HoloI (Ig) Sdn ßhd No.33, Nov Lano 1O4OO Cooigolovn Ionang O4-2299988 O4-226314O HR 238
5188 Sunval MouId Indusliios Sdn ßhd 11-A, Lig.Nagasaii 5 Tnn.Nagasaii ßulloivoilh Ionang O4-3991531 O4-39O4991 SM MM 6 Mi.Yong Chai Iiang, Mi.Thoi Lai Nong 199O
5192 Supoi Lnloipiiso (Ionang) Sdn ßhd Lol 564 A&ß, Lig.Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O3293 O4-3997778 IM,HR,ID TW 11O Mi.SanuoI Coh Woi Long, Mi.Tho Chong ßoo 1984
52O1 Supoinol Sdn ßhd IIol 137A ,Lig Ioiindsl.ßkl.Minvak 11 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O81477 O4-5O81439 ID CI
52O2 Suppac SlooI Sdn ßhd 985 IaIan Ioiusahaan, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3987972 O4-3987939 ID
5212 Suzuki AssonlIois (M) Sdn ßhd 1412, IIol 281, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8237 O4-39O8211 IM,HR,ID,WLS TL 297 Mi.Loh Kok Hooi 1971
5216 Svanson IIaslic Manufacluiing Sdn ßhd IIol 5O5 Tkl. Ioiusahaan 4A Kav.Ioiidsl.Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O1O5O O4-39O1O8O IM,ID CI 49 Mi.Iong Shu Iing, Mi.ßong Chin Iang 1987
5217 Svoo Lng Ioodsluff Indusliios Sdn ßhd Lol 11O, Lig.Ioiindsl. ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O85828 O4-5O71858 ID IC
5223 Sviss Confisoiio Sdn ßhd IIol 8O Loluhiava Kg Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6439118 O4-643918O HR,ID
5225 Sviss IiofiIo (M) Sdn ßhd I 46O A(I), Tingkal Ioiusahaan 6ß Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3981111 O4-3981313 HR,ID
5228 Svaiikal Chip Song Tiading 5888,IIn Ioinlg.Iauh Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3334O73 O4-3318787 ID TW
5229 Svaiikal Lasloin Iovdoi Sdn ßhd 1O & 12 Loiong Ioiindusliian ßukil Minvak, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5O77718 O4-5O84718 ID
5231 Svaiikal Lnico (Ig) Sdn ßhd IIol 18&19,Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64383O5 O4-64385O3 ID CI
5234 Svaiikal Hang Tuah Sdn ßhd 985, Sg. Lokan 138OO ßulloivoilh Ionang O4-3564823 O4-3561535 HR 6O
5235 Svaiikal Iava Tunas Indusliios Sdn ßhd 2759, Lig Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3989282 O4-3995246 HR,ID,SM ßS
5242 Svaiikal KiIang Ronpa Iava Sakli Sdn ßhd 1455 & 1456 IaIan ßosai Iavi Lighl Indsl. ConpIox 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5825677 O4-5821272 IM IC 35 Cik IaniIah Haji Mohd.Noi 1988
5244 Svaiikal Lan Hoo Sdn ßhd 15,Lig Mak Mandin Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3329377 O4-3329322 ID TW
5247 Svaiikal Lian Hual Ioundiv IIol 268, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O167O O4-39O4658 ID
5248 Svaiikal Luckv Lnginooiing IIol 492, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39OOO9O O4-3994132 ID
5254 Svaiikal Ionang UnlioIIa Mfg.Sdn ßhd 1411,IIn Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7845 O4-39931O2 ID O
5255 Svaiikal Iongangkulan ßavan ßudinan Sdn ßhd 1O1-L, Linlang Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643226O O4-6443776 ID O
5256 Svaiikal Ioicolakan Koon Chong Sdn ßhd 221O, Lig.IKS ßkl. Minvak 1 Tanan IKS Ioida 141OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O73832 O4-5O72778 SM TW Mi.KohAh ßah
526O Svaiikal Ioiusahaan DunIop Sdn ßhd 241O, IIn.Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8O12/3 O4-39OO585 ID O
5261 Svaiikal Ioiusahaan Kong Hoo 9, Loiong Mak Mandin 2, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3313539 O4-33247O4 ID
5263 Svaiikal IoIv InsuIalion Ioan Sdn ßhd 5, 6 & 7, Lig. Mak Mandin 2, Kavasan MILL Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-333O3O1 O4-3318679 ID
5264 Svaiikal Iiasanli Ulaia 4362, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-33172O4 O4-33172O4 ID
5266 Svaiikal RTNZ 25O3,Tkl.Ioiusahaan 5 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5144 O4-39O5153 ID O
527O Svaiikal Sincoio Lnginooiing Woiks Co IIol 262, Tingkal Ioiusahaan 5A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3996376 O4-3993688 ID
5271 Svaiikal Sing ßoo Indsl. Sdn ßhd 761, Main Roads Sg. ßakai 142OO Sg. Iavi Ionang O4-52426O O4-252871 HR 22O
5273 Svaiikal Vin Hua Dvoing Sdn ßhd IIol 45, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O75132 O4-5O75234 ID
5278 Svkl Ioiniagaan Ioluni Sdn ßhd No.5, Lig. Soiunai 1, IIn. ßosai Sg. ßakap 142OO ßulloivoilh Ionang O4-523332 O4-523589 HR 54
5279 Svkl Ioiusahaan Iooi ßoisaudaia Sdn ßhd 917, Mk.11 IIn. Kolun Nonas 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-591978 O4-599O86 HR 77
5281 Svn Kuan Top Consliuclion & Lnginooiing Sdn ßhd IIol 92 Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 11, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O85427 O4-5O85595 ID
5288 Svquosl TochnoIogv (M) Sdn ßhd IIol 557, Loiong Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-33656O O4-336563 HR 227
53O4 SYT Sincoio Lnginooiing WoiksCo. No.2732, IIol 262,Tkl. Ioiusahaan 5-A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O9442 O4-3993688 HR 5O
53O9 T & H SlainIoss SlooI Woiks Sdn ßhd IIol 9O, Linlang ßavan Lopas ßavan Lopas Indsl.Iaik IV ßavan Lopas Ionang O4-6468622 O4-6451196 SM ßS 14O Mdn. Tan Sooh Choo, Ms.Tooh Chian Iu 1992
5312 T & I MouId Indusliv Sdn ßhd 11A Lig. Sg.Lokan 3/2 Soulhlock Indsl.Iaik Ionang O4-35656OO O4-35656O2 SM ßS Mi.Ooi Iock Choo
5317 T.H Hin Hono Toch Sdn ßhd IIol 1OO (I) Mk 1 Tingkal Ioiusahaan 2A Iiai IndusliiaI ConpIox 136OO Iiai Ionang O4-3993O82 O4-3993O86 IM LL 195 Koav Khong Koong 1988
5318 T.H Hin Sdn ßhd IIol 1OO (1), Tingkal Ioiusahaan 2A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3993O64 O4-3993O86 HR,ID O
5323 T.S Maliix ßhd IIol 5, ßavan Lopas IIZ IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433O11 O4-6433O15 ID LL
5329 TAC Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 94, Loiong Ioiind. ßukil Minvak 16 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O778O2 O4-5O788O2 ID
5331 TacIico Conpnv Sdn ßhd Lol 2O, 21 & 29, O94OO Idg.Soiai Ionang O4-48565O3 O4-4855366 HR 89
5334 Tag SlooI Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 48, Lig.Ioiusahaan Maju 2, ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3999712/3 O4-3999714 HR,ID ßS
5336 Tai Hin & Son (Ig) Sdn ßhd 241O, IaIan Ioiusahaan, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3993O7O O4-3991117 IM,ID CI 1OO YlhgDalo' Choah Lu Kial, Mi.WiIIian Choah Lu Si 1978
534O Tai Loong Indusliios Tiading Sdn ßhd IIol 23, IaIan IoIaval Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3972535 O4-3972526 ID
5342 Tai Ohn LIoclionics (M) Sdn ßhd 564-D, Loiong Ioiusahaan ßaiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39OO48O O4-39O1481 HR,ID
5345 Tai Toong Rulloi Iacloiv Sdn ßhd 146O, Sinpang Tiga, Tasok CoIugoi 133OO ßulloivoilh Ionang O4-5731213 O4-5733O55 HR 4O
535O Taigono MolaI (M) Sdn ßhd Lol 1244, Mk.12 VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg.ßakap Ionang O4-5822525 O4-5822528 HR 55
5373 Taivo TochnoIogv (M) Sdn ßhd 728, IIn Ioiindusliian ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O74757 O4-5O75636 HR,ID,SA,WLS CI Mis.Daiushila AlduI Ajis 1998
5387 Takavana Rood (M) Sdn ßhd 46, IIn. Saga Iava, Saga Iava Indsl. Iaik, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7178 O4-39O7244 ID,WLS TC Mi. Ang ßong Toik 1995
5396 Tanuia Kakon (M) Sdn ßhd 167, 1sl. IIooi, Modan Kikik 1, Tnn. Indoiavasih, 137OO Chai Long Iaik Ionang O4-3974168 O4-39O7168 WLS CI Mi. M. Iindo
5399 Tan Lng Hong Iapoi & Slalionoiv Sdn ßhd 5761, IIn Raja Uda 123OO ßulloivoilh Ionang O4-3332722 O4-3319872 IM,HR,ID TW 21O Mi.Tan Song Kov, Ms.Chan Kin Shuon 1982
54O4 Tan Loan Hong Tiadois (Ig) Sdn ßhd 16, Loiong Mak Mandin 2, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3231889 O4-3231899 ID
54O6 Tanaka LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 11, hiIii Sungai KIuang 3, ßavan Lopas Iioo Indsl. Zono, 119OO Ionang O4-642995O O4-6429948 HR,ID,SA,WLS LL Mi. Toshio Okanolo
5413 Tanjong Lxpioss (M) Sdn ßhd IIol 7, Lig. Ioiusahaan Maju 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O75999 O4-5O71237 HR 1O4
5415 Taigol Aiifioighl & Waiohousing Sdn ßhd 1O1-L,Linlang Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6436663 O4-6441882 HR,ID O
5417 Tas Shipping & Tianspoil Sdn ßhd 217, 2nd IIooi Loluh Ianlai 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2624412 O4-26268O4 HR 17
5419 Tashin SlooI Sdn ßhd IIol 4O, Lig Ioiusahaan Maju 7, ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O8OO O4-5O771OO HR,ID ßS
5424 Tal Ciap SlooI Conlio Sdn ßhd IIol 33, IIn Ioiusahaan ßkl. Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O7OO22 O4-5O7OO55 HR,ID ßS
5426 Talaia Acouslic IndusliiaI (M) Sdn ßhd IIol 36, Loiong Ioiusahaan Maju 7 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O823 O4-5O7526O IM,HR
543O TalIoo Tiading (Ionang) Sdn ßhd 3O,Lig.TaIang 9 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5282 O4-3996277 SM LL 8 Mi.H.I Ang, Mi.Tan Kin Lai 1985
5435 Tavada Iapoi Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 28O3, Lig. Indsl.1, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5935499 O4-5935488 HR,SA,WLS TW Mi. S. Tavada
5436 Tavada Shiko (M) Sdn ßhd Lol 28O3, Lig. Indsl.1, ßkl. Ianchoi Indsl. Iaik, 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5935499 O4-5935488 WLS TW Mi. S. Tavada
5437 Tavakai Lnloipiiso Sdn ßhd 6839,IIn Ioinlg.Iauh Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3319925 O4-3316784 ID O
5438 Tavainal (M) Sdn ßhd 241O,IIn Ioiusahaan Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3993O76 O4-3991117 ID O
5448 TDK (M) Sdn ßhd Lol 1, Lovoi LovoI 4, HoloI oqualoiiaI, No.1, IIn. ßkl.IanluI, 119OO Sg. Nilong KociI Ionang O4-644O653 O4-644O581 IA,WLS LL Mi. Masao Milsuno 1989
5452 Toan Conpononls Sdn ßhd 8, Linlang ßavan Lopas, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6443234 O4-6443OO8 ID
5458 Tochgoai Lnginooiing Sdn ßhd 9 SoIok Sg. Iinang 4 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2819799 O4-2819799 ID
5461 Tochnic Tinloi Iiosoivalion Sdn ßhd 5O98, Loiong Mak Mandin 6, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3311596 O4-32371O4 ID
5465 Tochnonax (M) Sdn ßhd 5,7,9, Loiong Nagasaii 2, Tnn. Nagasaii 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3961O8 O4-3961O3 HR 253
5473 Toco Indusliv (M) Sdn ßhd IIol 535 & 539, IaIan Ioiusahaan ßaiu, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O99O8 O4-39O99O1/2 IM,,HR,ID LL 25O Mi.Tsai Mu Shon 1989
548O Tohdox (M) Sdn ßhd IIol 552, Loiong Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6141 O4-39O45O7 HR,ID
5481 Toik Sonn (M) Sdn ßhd Lol 255, Tingkal Mak Mandin 4, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3239662 O4-332775O ID
5482 Toik Tall HoIding Co.(1979) Sdn ßhd 35, ScolIand Road, 1O45O Ionang O4-22864OO O4-2281893 HR 54
5489 Tokun Asas Sdn ßhd Lol 318, Tingkal poiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3992122 O4-3997548 IM,,HR,ID LL 35O Mi. Chuah Ioh Lin 199O
5493 ToIopIan TochnoIogv Soivicos Sdn ßhd IIol 48O, Tingkal Ioiusahaan 4ß Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398127O O4-3981259 HR,ID
5495 ToIfoid Soivicos Sdn ßhd 1OO-L, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6428125 O4-64217O1 ID
552O Toiachi Indusliios (M) Sdn ßhd 2364 IIn Iadang Soiai 133OO Tasok CoIugoi Ionang O4-5732296 O4-573438O/2276 IM,HR TW 36O Mi.RonaId K SoIvanavagan,Ms.Diana Choi 1973
5521 Toiadvno Connoclion Svslons (MaIavsia) Sdn ßhd 1478 Mukin 11 Loiong Ioiusahaan Maju 8 Tanan Ioiindusliian ßukil Tongah 136OO Iiai Ionang O4-5O966OO O4-5O21933 IM LL 29 Waid Chailioi 2OO1
5527 Toiivpiai Sdn ßhd Tkl.9, Wisna IoIadang , IIn. Kg. Cajah 123OO ßulloivoilh Ionang O4-348148 O4-34OO6 HR 69O
5529 Toiuna Maiino (IL) Sdn ßhd RM 6, 3lh IIooi, Tan Chong ßuiIding, 23id WoId Ouav, 1O3OO IongkaIan WoId Ionang O4-2621433 O4-2622292 HR 23
5536 Toxchon Coipoialion Sdn ßhd LovoI 16, Monaia ISCI, 39, IIn. SuIlan Ahnad Shah, 1OO5O Ionang O4-2296OOO O4-2291427 IM,HR,ID,SA,WLS O Mi. Ionv Rav
5538 Toxchon MaIavsia Sdn ßhd IIol 256, Loiong Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7951 O4-39O985O IM,ID CI 82 Mi.Yasuhiio,Mi.Choach Ioong Choi Ihong 198O
5539 Toxchon -Iack (M) Sdn ßhd 1465, Mk. 11, Lig. Ioiusahaan Maju 6, Iiai Indsl. Iaik IV, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O79753 O4-5O79757 WLS CI Mi. Chan Wong Kong
554O Toxchon -Iack Cioup of Conpanios LovoI 16, Monaia ISCI, 39, IIn. SuIlan Ahnad Shah, 1OO5O Ionang O4-2296OOO O4-2291424 HR,WLS CI Mi. Chan Wong Kong
5541 Toxchon-Iack Sdn ßhd IIol 7O,Lig Ioiusahaan Maju 6 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O79753 O4-5O79757 ID CI
5545 TCL Iackaging Sdn ßhd 1433,Tkl. Ioiusahaan 6 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3995768 O4-3995776 ID TW
5548 THß Indusliios Sdn ßhd IIol 3O, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6411888 O4-6412888 ID
5552 Tho ßavviov ßoach Rosoil Ionang 339, IIn. ToIok ßahang 111OO ßalu Ioiingghi Ionang O4-8812123 O4-881214O HR 356
5555 Tho Cilv ßavviov HoloI (Ig) 25-A, Loluh Iaiquhai 1O2OO Cooigolovn Ionang O4-2633161 O4-2634124 HR 179
5557 Tho Lasl Asialic Co.(M) Sdn ßhd Lol 115, Tkl.Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7214 O4-399317O ID O
5558 Tho Laslion Knillois Mfg. Co. Sdn ßhd IIol 283, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-843388 O4-843385 HR 1,44O
556O Tho Ioiingghi ßoach HoloI Mounl IIoasuio Coipoialion Sdn ßhd IIn. Lov Yal 111OO ßalu Ioiingghi Ionang O4-89O5999 O4-89O51OO HR 276
5565 Tho Nov Sliails Tinos Iioss Sdn ßhd Lol 322-323, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O44 O4-39O7535 ID TW
5568 Tho Ihoonix Iioss Sdn ßhd 25O9,IIol 521,IIn Ioiusahaan ßaiu 1 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5O42 O4-39O5O32 HR,ID TW
5569 Tho IolonliaI IIaslic Indusliios Sdn ßhd IIol 87,Lig.Ioiusahaan Maju 6 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O76655 O4-5O7O681 ID CI
5573 Tho Supoi Iasliv Conlio Sdn ßhd 6OC, Ranggon Road 1O4OO Ionang O4-227O329 O4-2294381 HR 11O
5578 Thoan Song Co. Sdn ßhd 1O5, ßoach Sliool 1O3OO Ionang O4-614151 O4-613515 HR 6O
5581 Thian Ioo (M) Sdn ßhd IIol 49, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßkl. Moilajan Ionang O4-5O75289 O4-5O751O3 ID
5594 Thung Nvan Indusliios Sdn ßhd 122-5-4, IIn Sungai 1O15O Cooigolovn Ionang O4-2829539 O4-2275919 SM O 18 Mi.Yan Kan Ioo 2OO1
5595 Thvo Hong Lnginooiing Sdn ßhd IIol 262,IIn Ioiusahaan Kav.Ioiindusliian Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O79O1/7595 O4-3996262 IM ßS 5O Mi.Iiankio Chov Sov Khuon, Mis.LiIian Woo 1981
56O7 TIM LIoclionics Sdn ßhd IIol 111A, HaIa Kg. Iava 3, ßavan Lopas Indsl.Iaik, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-644779O O4-6447792 HR,IA,ID,SA,WLS LL Mi. Yanaguchi 1991
5612 Ting Tai Indusliios (M) Sdn ßhd 4821, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3237675 O4-3315332 ID
5613 Tiong Shin Hung Sdn ßhd IIol 86, Loiong Ioiusahaan Maju 6, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O77888 O4-5O76886 ID
5627 TM Aii Condilioning Sdn ßhd 2O47, Lig. Ioiusahaan 1O, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O73 O4-39O8619 HR,ID 2O3
5653 Tokvo MouId Indusliios Sdn ßhd 27,Lig.IKS Iuiu 7 Tnn.Ioiindslin. Ringan Iuiu Iuiu Ionang O4-5O7O528 O4-5O7O567 SM LL Mi.Lin Siov Loo
5654 Tokvo IIaslic Indsl. (M) Sdn ßhd 697, Mk. 11 Chip Ioo Lslalo 14OOO ßkl.Tongah Ionang O4-596697 O4-59427O HR 5O
5658 ToIing Coipoialion (M) Sdn ßhd 3id & 4lh IIooi, 28, Loluh Coioja, 1O2OO Ionang O4-2618625 O4-2617697 WLS O Mi. Lin Hock Soon
5661 Tonon Iiocision Sdn ßhd 1O46, IaIan Ioiusahaan, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O797O2 O4-5O71O37 IA,ID
5669 Tong Hooi Iaslonois Co Sdn ßhd 2515, Tingkal Ioiusahaan 4, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O397O O4-39OO84O HR,ID
5676 Tongkah LIoclionics Sdn ßhd IIol 1O5, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O72277 O4-5O72266 IM,HR
5677 Tongkah MouIding TochnoIogios Sdn ßhd IIol 118, IIn. Ioiusahaan ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl.Tongah Ionang O4-5O71188 O4-5O775OO HR 3OO
5678 Tongkah Iiocision IIaslic Sdn ßhd IIol 118, IIn. Ioiusahaan ßkl. Tongah Indsl. Iaik 14OOO ßkl.Tongah Ionang O4-5O71188 O4-5O775OO HR 69
568O TonIok Mfg. (M) Sdn ßhd IIol 159, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-844717 O4-844725 HR 92
57O6 Toiav IIaslic (M) Sdn ßhd 2628 Mk 1, SIT Lig.Ioiusahaan 4 Kav.Ioiindusliian Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3988O88 O4-39975O2/75O3 IM,ID,WLS,HR CI 25O Mi.Toshikazu Aovana, Mi.Hiioshi Wada 199O
5715 Toshila W S LIovalois Sdn ßhd 253O, Loiong Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39OO875 O4-39O5755 IM
5717 Tosin Iackaging (M) Sdn ßhd IIol 38O, Loiong Ioiusahaan 8C, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O4591 O4-3996525 HR,ID CI
5724 Tovan Sdn ßhd IIn. Mavang Saii, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O9O6 O4-644O637 IA,SA,WLS IS Mi. Ng. Ioh Wah 1991
5725 TovoIloch ßhd 4828, Tingkal Mak Mandin 5, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3232488 O4-3321518 IM,HR
5727 Tovno Houso HoloI 7O, Ionang Road 1OOOO Ionang O4-2638621 O4-2623541 HR 16
5728 TovaII Lnloipiiso Sdn ßhd 2796-2797, IIn. Rozhan Choiok Tokun Indsl. Iaik 1412O ßkl. Moilajan Ionang O4-5516862 O4-5516869 HR 91
5746 Tovoshina Coipoialion (M) Sdn ßhd 2585, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O872O O4-39O8726 HR,ID
575O Tovola Tsusho Tochnopaik (M) Sdn ßhd 1O46, IIn. Ioiusahaan , Indsl. Iaik IV, 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O797O2 O4-5O71O37 IA,SA,WLS IS Mi. Y. Muiaso 1991
5754 TIC (MaIavsia) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64467OO O4-64468OO IM,,HR,ID LL 62O Mi.Kunai Kiishnanani, Mi. Copakunai 1988
5756 TIM TochnoIogv Sdn ßhd Lol 5368, Lig.IoIaval 2 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig.Iava Ionang O4-397382O O4-39O482O SM CI 12 Mi.Khoo Soo Chong 1991
5761 Tiaclois MaIavsia (1982) Sdn ßhd Lol 651, IaIan Ioiusahaan 1, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6428 O4-3993416 ID
5763 Tiado LaloIs Sdn ßhd 11, lkl Ioiusahaan 3A Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O6317 O4-399O228 ID TW
5764 Tiado Ocoan Lxpoilois Sdn ßhd 7OO, IIn. VaIdoi Sungai VaIdoi Indsl. Iaik 142OO Sg. ßakap Ionang O4-5821166 O4-5821162 HR 32O
5768 Tians Asia Shipping Coipoialion Sdn ßhd Lol 247, Lig.Ioiusahaan 1O Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5519 O4-39O5545 ID O
5769 Tians CapilaI Sdn ßhd IIol 2O, Loiong IoIaval 2, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-398O7OO O4-398O7O6 HR,ID
5776 Tiansocoan (M) Sdn ßhd Wisna Tiansocoan , No.64, WoId Ouav 1O3OO Ionang O4-2622518 O4-2614843 HR 2O
5777 TRANSOCLAN Iioighl Soivicos (Ig) Sdn ßhd Wisna Tiansocoan , No.46, WoId Ouav 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2622518 O4-2627735 HR 23
5778 Tiansocoan Logislic Sdn ßhd Wisna Tiansocoan , No.46, WoId Ouav 1O3OO Ionang O4-2622518 O4-2614843 HR 1O8
5782 Tii Modo Concoid (Ig) Sdn ßhd 45ß, IIn. Cungah, 42OOO Ioil KIang Ionang O4-3684548 O4-3684559 HR 15
5786 Tiin TochnoIogios (M) Sdn ßhd IIol 16, IIn. IoIaval, ßdi. Slig. Iava Indsl. Iaik, 137OO ßulloivoilh Ionang O4-3993252 O4-3993261 IM,HR,ID,WLS LL Mi. David Chia
579O Tiio Iapoi MiIIs Sdn ßhd 395, IIn.Tasok Sinpang Anpal 1412O Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5887319 O4-5887327 HR,SM TW 145 Mi. Maizuki ßasaiuddin, Ms.Ng Svoo Avo 1972
5791 Tiiophaina Indsl. Sdn ßhd IIol 1O & 11 Ioida Indsl.Iaik 141OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O3-2O322282 O3-2O32228O HR,SM CI 126 Mi.ID Monon 1985
5792 Tiio-Toch (M) Sdn ßhd ßavan Lopas IIZ Ihaso I 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643651O O4-644O841 HR,SM
58O1 TiopicaI Canning Coipoialion Sdn ßhd Lol 9- 12, Mk 18, IIn Mongkuang Ionanli 14OO7 ßkl. Moilajan Ionang O4-5211757 O4-5214945/5717 HR,SM IC 1O1 Mi.IhiIIip Tan Soov Ihoi, Mi.Ng Song Tok 1971
58O5 TRW Slooiing & Susponsion (M) Sdn ßhd IIol 72, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7OO82 O4-5O7O942 HR,SM
58O9 TSC Micioloch Lnginooiing Sdn ßhd No1, Linlang ßavan Lopas 6, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6464811 O4-6465811 SM
5824 Tunas Manis Iood. Ind 12, HiIii Sg.KoIaung 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO Ionang O4-826788O SM IC
5848 Uchi LIoclionic (M) Sdn ßhd 187, IIn. Sg. Iinang 1O15O Ionang O4-2126O6 O4-212575 HR 166
5849 Uchi OplooIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 534 & 544, Tingkal Ioiusahaan 4A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O9363 O4-399OO34 HR,SM
5853 UCI Ioan Sdn ßhd IIol 46,Lig.Ioiusahaan Maju 8 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O66112 O4-39O6114 SM TW
5854 UCL (M) Sdn ßhd IIol 563 Loiong Ioiusahaan Maju 4 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3992628 O4-3992624 SM
5863 Ukaii LIoclionics Sdn ßhd IIol 484, Tingkal Ioiusahaan 4A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3995517 O4-39O3757 HR,SM LL 15O MS.AngoIino Chov, Mi.Loo Lng Hual 199O
5868 UIlinalo TooIing Lnginooiing 1, HiIii Sg. KIuang 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-642163O O4-6422392
5869 UIlisuccoss Sdn ßhd 11 Linlang ßavan Lopas 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6455455 O4-6466455 ID
5873 U-MolaI Lnginooiing Sdn ßhd IIol 64, Linlang ßavan Lopas 1, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6455855 O4-6455955 ID
588O UMW Lquipnonl Sdn ßhd IIol 57, IaIan Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O83378 O4-5O83373 ID
5882 UMW IndusliiaI Iovoi Sdn ßhd IIol 57, IaIan Ioiindusliian ßukil Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O83375 O4-5O83373 ID
5886 Uni Iapoi Iioducls Sdn ßhd 4, Lig. Nagasaii 26 Tnn. Nagasaii 136OO ßulloivoilh Ionang O4-2285244 O4-228O981 SM TW 22 Mi.Koav Hoan ßoov
5888 Unico LIoclionics (Ig) Sdn ßhd IIol 287-C, Longkok Kg. Iava 1, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6444626 O4-644495O HR,ID
5889 Unico TochnoIogv ßhd IIol 574 & 554 Loiong Ioiusahaan 4 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3994988 O4-399466O IM,,HR,ID LL 1,6OO Mi.Hoi Chook Wong 1989
589O Unifaliicalion Inds.(Ig) Sdn ßhd Lol 489, Lig. Ioiusahaan ßaiu 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O3816 O4-3O382O HR 114
5891 Unifoin Conpononls Sdn ßhd 151O IaIan ßukil Tanlun Sinpang Anpal Soloiang Iiai 141OO Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-58882O3 O4-58882O1 IM LL 143 Soah Choong Choo 1989
5892 Unifoin Conpononls Sdn ßhd 151O, IIn ßkl.Tanlun Spg. Anpal Ionang O4-58882O3 O4-58882O1 HR,SM LL 142 Mi.Yap Kooi Tin,Mi.AIox Choo 1981
5893 Unihans Sdn ßhd Lol 1242, Loluh Kg. Iava, ßavan Lopas IIZ Ihaso III 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643O712 O4-6438O55 ID
5897 Uninoch Lnginooiing (M) Sdn ßhd Wisna Uninoch 4934 IaIan Chain Ioiiv 121OO ßulloivoilh Ionang O4-3328821 O4-3325176 IM LL 32 ß S Toh 1989
5898 Uninoxco Indusliios Sdn ßhd 4,Loluhiava Kg.Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643788O O4-644417O ID CI
59O1 Union Iapoi Indusliios Sdn ßhd 267-A Sg.Aia 119OO ßavan Lopas Ionang O3-264O6OO O3-264O37O IM TW 13O Mi.Loo Choon Sung 1966
59O5 Unipipos IIaslic Sdn ßhd 489, Lig Ioiusahaan ßaiu 2 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7416 O4-39O7696 HR,ID CI
59O7 Uniquo Cioalivo Inpiossion Sdn ßhd 187O, Mk.9 Tanah Lial 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5386153 O4-53O5152 SM IM 7 Mi.Mohd.Nooi Mohd Anin,Mis.Sii Davana Kailik 2OO1
5912 Uniquo Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd 17, SoIok Sg. Iinang 6, Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2816411 O4-28164O7 ID
5913 Uniquo Wiio Cul Sdn ßhd IIol 145, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O78O86 O4-5O79298 SM
5921 Unilod ConliaI AIuniniun SuppIiois Sdn ßhd 252O, Off Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O5975 O4-39O6492 HR,ID
5922 Unilod ChonicaI Indusliios ßhd 2OO6,IIn.IoIaval ßdi.Soloiang Iava 137OO Iiai Ionang O3-27189366 O3-27189365 IM,HR,ID CI 25O Mi.Lin Szo Aik 1965
5925 Unilod Ioan Indusliios Sdn ßhd IIol 46, Lig.Ioiusahaan Maju 8 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3986442/3 O4-3986114 ID CI
5928 Unilod MaIavan IIoui MiIIs ßhd 4826, IaIan Ioinalang Iauh, Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3332499 O4-3317552/7 IM,HR,ID IC 7O Mi.Slovo Khoi Chav Yov, Mi.DanioI Chov 1991
5931 Unilod OiI IaIn Indsl. Sdn ßhd 878, IIn. ßandai ßaiu, Sg. KociI 143OO Nilong TolaI Ionang O4-531121 HR 9O
594O Unilod Svoolhoails Cainonl Sdn ßhd 846, IIn. Rava Ionang O4-521118 HR 847
5943 Unilod Woodvoik & Consliuclion (M) Sdn ßhd 875, MakIon Iokan Daial 138OO ßulloivoilh Ionang O4-3561151 O4-3562913 HR,SM TW 9O Mi.Mah Kong Yoov 1982
5946 UnivoisaI CalIo Lnginooiing Sdn ßhd Wisna Loadoi, No.8, IIn. Laiul 1OO5O Ionang O4-2292888 O4-2292333 HR 41
5948 UnivoisaI Lal & ChonicaI SuppIios (IC) Sdn ßhd 8, Lig.IoIaval 8 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig.Iava Ionang O4-3994484 O4-3994621 SM CI 29 Mi.Ho Man
595O UnivoisaI IIaslic Indusliios Sdn ßhd 4 & 5, Lig.Mak Mandin 1 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-331278O O4-3321868 ID CI
5952 UnivoisaI Spoilings Manufacluioi Sdn ßhd 11, Iuncak Ioiusahaan 1 Kav.MILL Iiai 136OO ßulloivoilh Ionang O4-397466O/1 O4-3994281 SM O 43 Mi.Looßong Song, Mi.Chan Sin Yio 1999
5953 Univash Indusliios Sdn ßhd IIol 52O, Loiong Ioiusahaan 1OC Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-398OO27 O4-398OO29 ID
5972 USH Cainonl ( Nilong TolaI ) Sdn ßhd 88 & 9O, IIn. Sg. Daun, Tnn. Nilong TolaI Iava 143OO Nilong TolaI Ionang O4-5937669 O4-5937669 HR 124
5978 U-Toch Lnloipiiso 7 SoIok Sg.Iinang 4 Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Ionang O4-28152O7 O4-28152O7 ID TW
5983 Ulusan MoIavu (M) Sdn ßhd 2419,Tkl Ioiusahaan 3 Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7O33 O4-39O8414 ID TW
5985 UWM HoIdings Sdn ßhd IIol 145, Loiong Ioiusahaan ßukil Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O78O86 O4-5O79298 ID IM
5997 Vaiilionix (M) Sdn ßhd IIol 4O, HiIii Sg. KoIuang 4, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64431OO O4-6442696 HR,ID
5998 Vaiilionix LC (M) Sdn ßhd IIol 4O, Ihaso 4, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64431OO O4-6442696 HR 313
5999 Vasin Knilling Iacloiv Sdn ßhd 179, IIn. IoIulong 116OO Cooigolovn Ionang O4-2826842 O4-2826217 HR 78
6OO4 VDO Conpononls Sdn ßhd 2455, Lig. Ioiusahaan 2, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3O7436 O4-3O8194 HR 285
6OO5 VDO Insliunonls Sdn ßhd 2455, Tingkal Ioiusahaan 2A, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7436 O4-39O8194 IM,HR
6OO7 Voonco Svilchgoais Lnginooiing 1O3, Longkok Kg. Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-64449O3 O4-64449O5 IM
6O18 Vicloiv SoaI LIoclionics Sdn ßhd 12O4, Mk.11,IIn Iadang LaIang Ionang O4-5374233 O4-53O8O75 SM
6O21 Vin Hua Dvoing & Iinishing Sdn ßhd 991, SoIok Ioiusahaan 3, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39933O9 O4-3996794 HR 32
6O26 Visago Indusliios Sdn ßhd IIol 162A, Lig.Ioiindsl.ßkl.Minvak ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81191 O4-5O82191 ID IM
6O3O Vision Indusliios Sdn ßhd 2451, Off IaIan IoIaval, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-399O791/4/8 O4-399O799 HR,ID
6O32 Visionciafl Lnginooiing Sdn ßhd 14, SoIok Sg. Iinang 4, Sg.Iinang Indsl. Iaik 116OO Sungai Iinang Ionang O4-2816423 O4-2816536 IM
6O35 Vilachon (M) Sdn ßhd IIol 97, Lig.Ioiusahaan Maju 8 ßkl.Tongah Indsl.Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O598 O4-5O7O557 ID CI
6O39 Viliox TochnoIogios Sdn ßhd 5, Linlang ßavan Lopas 2 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6466227 O4-6466327 IM,SM LL 19 Mi.Siav Kok Tong, Ms.IaunIvn Loo
6O62 WaIdoif HoloI Sdn ßhd 13, Loluh Loilh, 1O2OO Cooigolovn Ionang O4-262614O O4-26379O6 HR 21
6O65 Wanasonic Sdn ßhd 199O & 1991 IaIan ßukil Minvak Kavasan Ioiusahaan Ringan AsasIava 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5883933 O4-5881784 IM LL 42 Hoah Hang Siang 1997
6O69 Wangsaga Indusliios Sdn ßhd IIol 159, Lig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O758O8 O4-5O75695 ID CI
6O7O Wanjun Iiocision Machining Sdn ßhd IIol 85, Loluhiava Kanpung Iava ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6464OO3 O4-642693O ID
6O97 WoIIinglon Rosoils Sdn ßhd 1O-A, IIn. ßalu Ioiingghi, ßavu Lnas Apailnonls 111OO Ionang O4-8812641 O4-881266O HR 16
6O98 WoIIvoilh Dosigns Sdn ßhd IIol 182,Lig.Ioiusahaan ßkl.Minvak 7 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O72218 O4-5O7O228 ID O
61O9 Wosloin Manufacluiing (M) Sdn ßhd IIol 6, Loiong Ioiusahaan Maju 2 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O22O O4-5O7O72O HR,ID
6111 Whilo Hoiso Maikoling Sdn ßhd IIol 25, Loiong Ioiusahaan Salu Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3978888 O4-3977999 ID
6113 Widoloch (M) Sdn ßhd IIol 97, HaIa Kg. Iava 2, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-643338O O4-64334O1 IM,HR,ID CI 2OO Ms.CIaiino Tan Kooi Li 1998
6115 WiInai LdilIo OiIs Sdn ßhd 6427, Mkn.14 Mak Mandin Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3314411 O4-3321428 HR 57
6118 Winchon (M) Sdn ßhd 2418, Loiong Ioiusahaan 1OA, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O8318 O4-3996989 IM,ID CI 34 Mi.Ldvaid KI Lov 1979
6127 Wiio & MolaI Iioducls (M) Sdn ßhd IIol 25, HiIii Sg. KoIuang 1 ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6447479 O4-6447549 ID
6141 Woodaid ToxliIo MiIIs Sdn ßhd ßavan Lopas Iioo Tiado Zono III, 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6432611 O4-644O114 HR,ID,WLS TC Mi. L. Doi
6156 WS LIovaloi Sdn ßhd 253O, Lig. Ioiusahaan 1O, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39OO875 O4-39O5755 HR 1OO
6159 WWT Connunicalions S/ß ( Mai Visla Rosoil) No.1, Tanjung ßungah 112OO Tanjung ßungah Ionang O4-89O3388 O4-89O2948 HR 155
6161 Wvnon Lnloipiiso Sdn ßhd IIol 25 & 26,Lig. IoIaval 4 Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig.Iava Ionang O4-3997526 O4-3994179 HR,ID CI
6165 Xoiox Coip. (Ig) Sdn ßhd 1O88, Tingkal Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O72328 O4-5O83366 HR 1O
6166 Xiicon Opoialions (M) Sdn ßhd IIol 5O, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6427844 O4-6427443 HR,ID
6169 Ya Hoing LIoclionic (M) Sdn ßhd 2513, Lig. Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O3832 O4-39O3842 HR 625
617O Ya Lok IndusliiaI (M) Sdn ßhd IIol 21, Loiong Ioiusahaan Maju 8 ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O9O6 O4-5O7171O ID
6171 Yachi Lnloipiiso (M) Sdn ßhd IIol 1 & 2, Lol 2817, Off IaIan IoIaval Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-39O8861 O4-39O8867 HR,ID
6172 Yagoo Coip (M) Sdn ßhd No. 3, Loiong KoIaval 6, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-3996816 O4-3996816 HR,ID
6184 YAMATO TRANSIORT (M)SDN.ßHD. 12,Ciound IIooi, Linlang Sungai Tiian 4, 119OO ßavan Lopas Ionang IA SaIos Managoi
6188 Yan Iin (M) Sdn ßhd IIol 32, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O77963 O4-5O7O522 IM,ID,WLS,SA,HR MM 6O2 Mi.Kivolsugu Tanaka, Mi.Tan Kin Hock 1989
6189 Yang Adhosivos Indusliios Sdn ßhd 4O, Lig IaIa 6 Ioinlg.Tinggi 141OO Ionang O4-5873727 O4-5873729 SM CI 3 Ms.Maiv Tooh 197O
6192 Yai Hoing LIoclionics (M) Sdn ßhd 2513, Loiong Ioiusahaan 8, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O3832/3 O4-39O3842 ID
62O2 Yoh Chang Hoal Tioalnonl (M) Sdn ßhd Lol 2959, IIn. LaIIang 1, Acku Indsl. Iaik 134OO ßulloivoilh Ionang O4-3333244 O4-3333251 HR 28
62O3 Yon TaI (M) Sdn ßhd Lol 551, Loiong Ioiusahaan ßaiu 5, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O47O5 O4-39O4695 ID
62O6 Yoo Hiap Song (M) Sdn ßhd 986, 988-99O, Kavasan MILL, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O7382 O4-3996988 ID
62O7 Yooh Spiing Sdn ßhd 85, IIn Induslii Ringan ßoiingin Tnn.Induslii ßoiingin Iuiu Ionang O4-5O84967 O4-5O8497O SM MM 6 Mi.YoohChin Aik
621O Yov Loan Ioundiv & Co Sdn ßhd 2423, Tkl.Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O748O O4-3994819 HR,ID ßS
6214 Yikon IovoIIoiv Indusliv Sdn ßhd IIol 36 ßavan Lopas Indsl .Lslalo 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6429888 O4-6429988 IM,HR,ID O 2OO Mi.Chin Ioh On, Mi.Lov Woo Sang 1991
6226 Yohan ßus Coach ßuiIdoi Co. IIol 63, Lig. Ioiusahaan ßukil Minvak 14, ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang O4-5O81O53 O4-5O81O53 ID
623O Yonah IndusliiaI (M) Sdn ßhd 966, IIn Ioiusahaan Kav.MILL 136OO ßulloivoilh Ionang O4-39O711O/8817 O4-3999339 IM O 36 Mi.Khoi Tong Kuang 1976
624O Young MaIavsian Indusliios Sdn ßhd 6531, IIn Raja Uda 123OO ßulloivoilh Ionang O4-3236868 O4-3322366 IM CI 55 Ms.Iong Li Kian 1981
6243 YS Yoong Snuai IovoIoiios Manufacluioi Sdn ßhd 1224-4-1, IIn Sungai 1O15O Cooigolovn Ionang O4-282982O O4-28298O2 SM O 15 Mi.Yan Kan Ioo 2OO1
6245 YTL Indusliios Sdn ßhd IIol 34, Loiong Ioiusahaan Maju 6, ßkl. Tongah Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-5O7O982 O4-5O76982 HR,ID
6256 Yupiloiu (MaIavsia) Sdn ßhd IIol 11, Loiong IoIaval 1, Slig. Iava Indsl. Iaik 137OO Slig. Iava Ionang O4-399548O O4-3995479 IM,HR
6271 ZD Toch Coipoialion Sdn ßhd IIol 131, Loiong Ioiusahaan 6A Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3982272 O4-398228O ID, SM
6274 Zonda AppaioI Mfg. Co. Sdn ßhd 2-3-2O, Hailoui Tiado Conlio Cal Loluh MacaIIun 1O3OO Cooigolovn Ionang O4-2642984 O4-2642251 HR 27
6275 Zonnax Sdn ßhd IIol 15,HiIii Sg.KoIuang 1 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6433336 O4-643O377 HR,ID O
6276 Zophvi ( Ionang) Sdn ßhd 14/16 IIn Induslii Choiok To'kun Tnn. Induslii Choiok To'kun 14OOO ßkl. Moilajan Ionang O4-5515855 O4-5511897 SM O 11O Mi.Looi Tik Miov 1992
628O ZI Slooiing (M) Sdn ßhd 2528, Loiong Ioiusahaan 6, Iiai Indsl. Iaik 136OO ßulloivoilh Ionang O4-3998724 O4-3998723 IM,HR,ID TL 32O Mi.Uvo Tiaulnann,Ms.Chook Svoo Yong 1982
6281 Zhaip Hap Hong Tiading Sdn ßhd IIol 116, Lig.Ioiindsl.ßkl.Minvak 12 ßkl. Minvak Indsl. Iaik 141OO Slig. Iiai Tongah Ionang ID IC
6283 Zhong Do Mai IIvvood ITY Sdn ßhd 1114, IIn. Daluk Hj. Ahnad ßadavi 132OO KopaIa ßalas Ionang O4-5755777 O4-5753619 HR 164
6285 ZhuIian CoIdciaf Sdn ßhd IIol 41, ßavan Lopas Indsl. Iaik 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412O2O O4-6413O2O ID O
6286 ZhuIian IovoIIoiv Manufacluiing Sdn ßhd IIol 42 ßavan Lopas Indsl.Iaik, Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6412O2O O4-6425989 IM,HR,ID O 57O Mi.Tooh ßong Song, Mi.Tooh Mong Koal 1989
6288 ZiIanza Uiusniaga Sdn ßhd Lol 386,Mk. 7, IIn.Iava Konian Slig. Iiai SoIalan Ionang O4-5935375 O4-5939841 SM O 25 Mi.Mokhlai Hj.Idoiis, Ms.Rohani AlduI Razak 1991
6293 Zip Zosl Sdn ßhd 382, IIn.Ioiak 116OO Cooigolovn Ionang O4-876561 O4-876498 HR 54
6296 Zoonic LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 89A, Linlang ßavan Lopas 3, ßavan Lopas IIZ Ihaso IV 119OO ßavan Lopas Ionang O4-6465298 O4-6465269 IM,ID,SM LL
6297 Zunishu Indusliios Sdn ßhd No.3,Lig.Induslii Choiok Tokun 2, Tnn.Indsl.Choiuk Tokun Choiok Tokun Ionang O4-5521431 O4-5521936 IM,SM MM Mi.Choong Ah Hock
14 AA TLCHNOLOCILS SDN ßHD 51 & 78, ILN IOHAN 1/6, ILNCKALAN 2 INDST. IARK 3155O IUSINC Ioiak O5-2882816
O5-2882818
IDS ßS
17 possohoI Lol 75244 Iinji Lslalo
3O75O Ipoh
Ioiak O5-3218988
O5-3222522
IM
CC 125
Mi.Chov ßoon Kooi
1993
45 Acno Ioiiilo Iioducls Sdn ßhd IIol 15, IIn. Induslii 6
IoIapang Indsl. Iaik 3OO2O IoIapang
Ioiak O5-5268953
O5-5269296
IM,IDS
LL 22O
Mi.Ldvaid IY Chang
199O
86 AL TLCHNOLOCY SDN ßHD LOT 72-73, IALAN ßUNCA RAYA, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak O5-716955O
O5-7169557
IDS ßS
1O1 Agonsi ßonaz Sdn ßhd No.15, LaIuan Induslii 1 Rina Indsl. Iaik Ioiak O5-3234767 O5-3234767 SM O Mi.Aklai Yasin
11O AHM ILASTIC COMIONLNTS SDN ßHD 22,24, HALA ILRUSH KLLDANC UTARA 6, MLNCLLMßU INDST. IARK 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-5277555 O5-5278O82
IDS CI
126 AIRCRAITS LNTLRTAINMLNT SUIILY (M) S/ß LOT 25, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak O5-2O11448
O5-2O11463
IDS LL
127 AIRCRAITS LNTLRTAINMLNT SUIILY (M) S/ß LOT 7O67, KUALA KANCSAR INDST. IARK 33OOO KUALA KANCSAR Ioiak O5-7766525 IDS LL
133 AISHIN CLRAMICS (M) SDN ßHD 44697, ILN IUSINC-ßT CAIAH 31OOO ßATU CAIAH Ioiak
O5-2881315 O5-2881224
IDS NM
144 Aksosoii Solia Sdn ßhd IIol 32, Longkok Rishah 1
SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5276O55
O5-5276O63
IM
135
Mi.Lan Hain Yan
1994
182 ALIHA CRLLN CORIORATION (M) SDN ßHD LOT 12-14, MAMßANC DIAWAN INDST. IARK 3195O KAMIAR Ioiak
O5-4666131 O5-4666133
IDS O
2O2 AIvis Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 33, IIn Iohan 2/6 ILNCKALAN 2 INDST. IARK 3155O Iusing Ioiak O5-2885133 O5-2885188 IM,SM LL 58 Mi.AIan Loh, Mi. Chin Tin Soong 1974
213 AMATRIX SDN ßHD
27,29,31, HALA ILRUSH KLLDANC
UTARA 6,
MLNCLLMßU INDST. IARK 3415O MLNCLLMßU Ioiak
O5-5263969 O5-5272461
IDS O
271 Apox Iood Indusliios Sdn ßhd Lol 445, Mukin Sg.Sipul 311OO Sg.Sipul Ioiak O5-5981146 O5-5984948 SM IC 3O Ms.C.S Liov, Ms.LM Ioo 1997
274 AIM INDUSTRILS HOLDINC ßHD LOT 2684-2686, TINCKAT KILANC, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak O5-5261477
O5-52654O6
IDS LL
292 AquiIa Sofa Indusliios Sdn ßhd No.7, Ioisin.Ioiushan.KIodang Ulaia 1/5 MongIonlu Indsl. Iaik 3145O MongIonlu Ioiak O5-2811811 O5-2812399 SM O 122 Ms.IuahKooi Lan
31O ARMCON LNCINLLRINC SDN ßHD ßT 13, IALAN KUALA KANCSAR KANTHAN, 312OO CHLMOR Ioiak O5-2O139O1
O5-2O136O8
IDS ßS
331 ASCON MLTAL INDUSTRIAL SDN ßHD 95, LßH ILRUSH KLLßANC 1 ICß INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak IDS IM
339 Asia Iacific Lalox ßhd Lol 12, Modan Tasok
Tasok Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-291OO6O
O5-291OO51
IM
CI 35O
Mi.AlduI Aziz Ahnad Tajudin
1979
343 Asia Iiinlod Ciicuil Sdn ßhd 2O3, IIn Tonlusu (kav.Induslii) Tanan MoIavu Iava 319OO Ipoh Ioiak O5-4665611/12 O5-4666931 IM,IDS,SM LL 8O Mi.Wong Siov Kong 1994
354 Asian Raio Lailh Sdn ßhd 4 1/4 MiIos Lahal ioad
Lahal Iosl Offico ßag No.2 315OO Lahal
Ioiak O5-32146O8
O5-3214679
IA ConoiaI Managoi
36O Asialic IIaslic Iackaging Indusliio Sdn ßhd No.3,IIn KiIang 1
IoIapang Indsl. Iaik 3OO2O IoIapang
Ioiak O5-526391 O5-5263927 SM CI Mi.Choong Kin Voon
365 Associalod Aii-Iak Indusliios Sdn ßhd 9, Ioisiaian Rishah 9
SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-52621221
O5-5268422
IM
CI 35O
Mi.SlanIov Chong
1976
367 ASSOCIATLD CONCRLTL IRODS (M) SDN ßHD LOT NO. 31465 & 23528, 1O KM IALAN LAHAT, 3155O IUSINC Ioiak
O5-3216479 O5-3216488
IDS NM
369 ASSOCIATLD KAOLIN INDUSTRILS SDN ßHD ßT 37, ILN TAIAH-ßIDOR 35OOO TAIAH Ioiak IDS NM
37O ASSOCIATLD IAN MALAYSIA CLMLNT SDN ßHD KANTHAN WORKS 13 1/2 MILLS, ILN KUALA KANCSAR, 312OO CHLMOR Ioiak IDS NM
386 A-Taka Indusliv Sdn ßhd Lol 45, Kav.Ioishan Ringan Iasa 1 Sg.Sipul Lighl Indsl.Lslalo 311OO Sg.Sipul Ioiak O5-5986789 O4-5988789 HR,IDS,SM ßS Mi.Chong Kin Ioh
393 ATRAS COMMUNICATIONS LLLCTRONIC (M) S/ß LOT 5OO2, IALAN CHUI CHAK, 367OO LANCKAI Ioiak O5-6591297
O5-6591298
IDS LL
415 AUTOLITL LLLCTRICAL INDS (IK) SDN ßHD LOT 34, IALAN KILANC 3, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak O5-526217O
O5-5265423
IDS LL
451 ß ILUS O SDN ßHD LOT 883, MAMßANC DIAWAN INDST. IARK 3195O KAMIAR Ioiak O5-4652711 IDS IC
454 ß.T Lnginooiing Sdn ßhd No. 8, Longkok Rishah 2 SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh Ioiak O5-526O967 O5-526O969 IM,SM LL 78 Mi.Ling Hao Ming
455 ß.T.I TochnoIogv Sdn ßhd 22,23 & 24, Ioisiain.Ioiindsl. SiIilin 2 SiIilin Lighl Indsl. Iaik Ioiak O5-5269878 O5-5269633 IM,SM IS 148 Mi.Chong Hong Koo 1996
461 ßALTLX (M) SDN ßHD 12OO47-48, HALA IATI 7 TMN. MLRU INDST. IARK 3OO2O IIOH Ioiak
O5-5261199 O5-5261194
IM,IDS CI
9O
Mi.KW Choo
1986
466 ßAN LOONC CALCIUM CARßONATL IRODS S/ß
64, LßH IORTLAND, KAW ILRUSAHAAN
TASLK
c/oSYT HLRßLRT IIN-YLUN HO, NO 4O, TK 3O25O iIOH Ioiak IDS NM
469 ßAN SOONC HLNC ILOT 77, CLRAMIC IARKINDUSTRIAL ARLA, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O15594
IDS NM
47O ßANDAC (M) SDN ßHD LOT 22, TASLK AVLNUL, TASLK INDST. IARK Ioiak
O5-5474496 O5-546766O
IDS CI
486 ßalanas Sdn ßhd Lol 138321, IIn. Changkal Laiang
IO ßox15 31OO7 ßalu Cajah
Ioiak O5-3661654
O5-3663555
IM,IDS
CI 112
Mi.Wang Chin Chong
198O
496 ßLH MINLRALS SDN ßHD LOT 7OO49, ßT 4 3/4, IALAN LAHAT, Ioiak
O5-3213739 O5-3214495
IDS NM
498 ßLLL SOSHINIC ONKYO (M) SDN ßHD LOT 5, IALAN ILRUSAHAAN 2, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O5-891237O
O5-891146O
IDS LL
5OO ßLLOCA SDN ßHD 8-D-1473, HALA ILRUSH MLNCLLMßU 13, MLNCLLMßU INDST. IARK 3145O IIOH Ioiak
O3-3928899 O3-39286OO
IDS IM
5O1 ßLLTON AUTO IARTS SDN ßHD LOT 32
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
5O2 ßLLTON AXLL COMIONLNTS SDN ßHD LOT 32,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
5O3 ßLLTON IASTLNLRS SDN ßHD LOT 32,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
5O4 ßLLTON HWC INDUSTRILS SDN ßHD LOT 32,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
5O6 ßLLTON IINS INDUSTRILS SDN ßHD LOT 32,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
5O7 ßLLTON IRLCISION MACHININC SDN ßHD 22, LICHT INDST. IARK 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS MM
5O8 ßLLTON SDN ßHD LOT 32,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
5O9 ßoIlon TooIs Sdn ßhd Lol 1O
Sg.Sipul Lighl Indsl.Lslalo 311OO Sg.Sipul
Ioiak O5-5982611
O5-5982613
IM
TL 7O
Mi.Loo Kok Tan
1985
51O ßLLTON-DORßYL AUTOMOTIVL IRODS SDN ßHD LOT 32,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
516 ßonco Iuinishing & Inloiioi Doco 1OO-1O4, IIn Yang KaIson 3O25O Ipoh Ioiak O5-2555322 O5-253O435 SM O 12 Ms.Tina Lin Yoko Tin 1988
533 ßoiviia Indusliv Sdn ßhd 65, LaIuan Induslii 5 Ringa Indsl.Iaik Ioiak O5-5988319 O5-5988319 SM TW 4 Mi.Chong Soong
537 ßosl Sloio Coipoialion Sdn ßhd IIol 163, IIn. KoIuIi 1, Kanunling Rava Indsl. Iaik 346OO Taiping Ioiak O5-8911228 O5-8911222 SM O 118 Mi.Lin Chong ßong
539 ßLSTCAN IOOD TLCHNOLOCICAL INDS SDN ßHD LOT 49494, ßT 3, IALAN ILLAIANC, 3OO2O IIOH Ioiak
O5-526O131 O5-5261944
IDS IC
54O ßLSTLCH INDUSTRILS SDN ßHD NO 2O2, IALAN IASAR, 36OOO TLLUK INTAN Ioiak
O5-6226218 O5-6213198
IDS TL
552 ßidoi Kvong Hong Sdn ßhd IIol 1919,
ßidoi Indsl.Iaik 355OO ßidoi
Ioiak O5-4341685
O5-4343685
IM
IC 7O
Mi.Loo Kok Tan
1985
562 ßIO-ACLTIC IRODUCTS SDN ßHD LOT 6 & 2O, ILRSIARAN TASLK, TASLK INDST. IARK 3OO2O IIOH Ioiak
O5-5461128 O5-5463297
IDS IC
563 ßioasia Woidvido Sdn ßhd U-11, Lunul Ioil Indsl.Iaik Mkn. Lunul 32OOO Soliavan Ioiak O5-6929313 O5-692931O SM CI 3 Mi.Koo Ioo 1992
564 ßIOIOST (M) SDN ßHD KM 65 ILN. TAIAH - ßIDOR 355OO ßIDOR Ioiak O5-43423222 O5-434269O IDS CI
565 ßiskul Ioh San Sdn ßhd 2, IIn. Osloino
3O3OO Ipoh
Ioiak O5-254O3O8
O5-2535432
IM
IC 75
Mi.San Ah Looi
1985
569 ßK IRLCISION CAST SDN ßHD 1OO7, KM 1O, ILN LAHAT-IAIAN 3O71O IIOH Ioiak O5-3222899 IDS ßS
57O ßIosson Lnginooiing Sdn ßhd 33, HaIa Ioishan. KIodang Ulaia 4 MongIonlu Indsl. Iaik 3145O MongIonlu Ioiak O5-282O385 O5-28238O6 SM MM Mi.Mohd.Hafiozan AlduIIah Anii 2OOO
572 ßLUL VALLLY ILANTATION SDN ßHD 19, LADANC ßLUL VALLLY 39OOO TANAH RATA Ioiak
O5-491255O
IDS IC
575 ßNH MANUIACTURLR SDN ßHD LOT 14887, IALAN ILLAIANC ßATU 11 1/2, Ioiak
O5-2O16181
IDS CI
578 ßOH ILANTATIONS SDN ßHD 171, LADANC ßOH, 39OO7 TANAH RATA Ioiak
O5-4911288
IDS IC
585 ßOON & CHLAH STLLL IIILS SDN ßHD LOT 2, ILRSIARAN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5451288
IM,IDS IM
586 ßOON HOCK SAWMILL SDN ßHD 591O, ILN ILRUSH 4, INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O73767 O5-8O78137
IDS TW
589 ßORAL ILASTLRßOARD (M) SDN ßHD ILOT 28-33 ILN ILRUSAHAAN SATU,
IARIT ßUNTAR INDST. LSTATL
324OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-71619OO
IM,IDS
597 ßRADKLN MALAYSIA ßHD KM 1O, ILN LAHAT-IAIAN 3O71O IIOH Ioiak O5-3222899
O5-3215844
IDS ßS
621 ßROMMA (MALAYSIA) SDN ßHD LOT 19, IALAN KLLßANC 1/6, KINTA ITZ INDST. IARK 3211O CHLMOR Ioiak
O5-2914O98 O5-2914O99
IDS MM
628 ßT LNCINLLRINC SDN ßHD 8, LKK RISHAH 2, SILIßIN MILL INDST. IARK 3O1OO IIOH Ioiak O5-2536O73
O5-2536O92
IDS LL
63O ßuan Soah CoId Oinanonl Mfg Sdn ßhd 491, IIn Iasii Iuloh 3165O Ipoh Ioiak O5-2535636 O5-253O646 SM O 65 Mi.Lin Kuan Wah 1982
631 ßUILDLRS ßRICKWORKS SDN ßHD 77-78, ßT 3 1/2, ILN.SLLAMA 343OO ßACAN SLRAI Ioiak
O3-24233OO O3-2458O51
IDS NM
634 ßUKIT ßLRSATU OIL IALM INDS SDN ßHD LOT 7872, ßATU 5, IALAN KAMUNTINC, SC RLLONC, 364OO TAIIINC Ioiak
O5-88365O4 O5-8836362
IDS IC
656 C.V Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 111, IIn.,ßoichan ßoichan Indsl.Aioa Ioiak O5-546O7OO O5-547988O SM TW 35 Mi.Wan Lai Ling 1982
665 CAHAYA LUAS SDN ßHD IT 132717, ILRSIARAN ILRUSH KLLDANC, 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-2828333
O5-2828333
IDS ßS
67O CaIiock Sdn ßhd 6O, IoilIand Diivo
Tasok Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-2911444
O5-29111O6
IM
CI 25
Ms.Iasnino CC Tho
197O
671 CaIiock Sdn ßhd 6O, IoilIand Diivo
Tasok Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-2911444
O5-29111O6
IM
CI 25
Ms.Iasnino CC Tho
197O
676 CanfiII Aii IiIloi Sdn ßhd IIol 17ß, Lig.ßonlan 2
ßonlan Indsl. Lslalo 31OOO ßalu Cajah
Ioiak O5-3668888
O5-3668888
IM
CI 56
Mi.Zaki AIlai ßahaii
1997
698 CARILT & RUCS INDUSTRILS SDN ßHD LOT 65O58, ßT 5 3/4,
IALAN COILNC,
Ioiak
O5-3571513 O5-357291O
IDS TC
699 Caipol Ail Manufacluiing Sdn ßhd No.49-55, Ioisiaian Rishah 7
MILL Iaik, SiIilin IndsliiaI 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5269179
O5-5269123
IM,IDS
TC 8O
Mi.Ho Yop Man
1989
7O2 Caison (M) Sdn ßhd IIn. Lpangan Toilang
IO ßox 2O4 3O72O Ipoh
Ioiak O5-3123333
O5-3125333
IM,IDS
LL 7469
Mi Iiancis Nga
1984
7O3 CARSLM SLMICONDUCTOR SDN ßHD TKT 9, WISMA HONC LLONC, 18, IALAN ILRAK, 5O45O KuaIa Lunpui Ioiak O3-2642631
O3-2642591
IDS LL
714 CßH TochnoIogv Sdn ßhd No.16, HaIa Ioiajuiil 5 Tanan Ioiak 314OO Ioiak O5-547O132 O5-547O132 SM CI 7 Mi.Ianos Chong, Mi. ßT Chong 2OO2
728 ConliaI AIuniniun Manufacloiv Sdn ßhd ßalu 12, IIn. Hulan MoIinlang
364OO Hulan MoIinlang
Ioiak O5-6411O46
O5-6411115
IM,IDS
ßS 459
Mi. Loo Chin Yon
1979
734 ConliaI MoIaninovaio Sdn ßhd RaiIvav Whaif, IIn Mahaiaja LoIa
36OOO ToIuk Inlan
Ioiak O5-6223849
O5-6215662
IM
CI 11O
Ms. Tan Kin Hong
1988
741 CLI Indusliios Sdn ßhd 47 & 49, IIn. Ioiindsl. SiIilin 1
SiIilin Lighl Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5276263
O5-5278663
IM,SM
IC 3O
Mi.Shun Iak Kong
2OOO
745 CLRMIN MARßLL (M) SDN ßHD 46454, ßT 1 1/2, ILN LAHAT, KC KLRAMAT IULAI 313OO KC. KLIAYANC Ioiak IDS NM
746 CLW SIN ILASTIC IIIL SDN ßHD 1O 1/4 MILLS, IALAN KUALA KANCSAR, Ioiak
O5-2O11273
IDS CI
757 Chan Choong Koo 58, Longkok Rishah 2
SiIilin Lighl Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5263888
O5-5263888
IM
IC 9
Mi.Chan Ioh Choon
1984
758 Chan Chun Lan ßoihad Lol 33, IIn. Colak
Tasok Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-5469697
O5-5471122
IM
TW 1OO
Mi.Ianos Loh Kah Soon
1962
761 CHAN TAT 42-43, ILN IOHAN 1/3,
ILNCKALAN 2 INDST. IARK
3155O IUSINC Ioiak IDS MM
768 Chock Hup Sdn ßhd S.D 2567D Lol No34144 2 1/2 MiIo IIn. SoIapang Ioiak O5-5266268 O5-5264331 SM IC Mi.Tan Huang Kov
77O Choo Koong (M) Sdn ßhd Lol No.44, IIn. Colak
Tasok Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-5451411
O5-546OO55
IM,IDS
CC 17O
Mi.Choo Chuan Hooi
1972
771 Choo Koong (MaIavsia) Sdn ßhd Lol No. 44 IaIan Colak
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ipoh Ioiak O5-5451411/1471 O5-546OO55 IM LL 17O Choo Svoo Young 1972
777 ChonicaI Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 6 & 2O,Iosiaian Tasok
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-2913128 O5-2915297 IM,SM,IDS CI 76 Di.ßoh Song Koo
783 CHLONC HIN LLLCTRICAL LNCINLLRINC S/ß LOT 35, HALA ILRUSAHAAN MLNCLLMßU 12, 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-2825486
O5-2824323
IDS LL
79O Chiang Yin Lnginooiing Sdn ßhd No.1O, Longkok Rishah 1 SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh Ioiak O5-5265381 O5-52678O2 IM,SM,IDS MM Mi.Chiang Woon Tong
796 Chion Iin IIaslic Sdn ßhd No.4 & 6, Ioisin.Ioiushan KIodang Ulaia 1/3 Chandan Rava Indsl. Iaik Ioiak O5-2822288 O5-2824588 IM,SM,IDS CI 53 Mi. Loh Svoo Yoo
8O4 Chin Loan IIaslic Iacloiv Sdn ßhd Lol 5OO5, IIn. Chui Chak 367OO Langkap Ioiak O5-6593444 O5-6593175 IDS,SM CI 14O Mi.Ong Kok Chong 1979
8O6 CHIN RONC STLLL INDS SDN ßHD 672, ILN ILRUSH 2, I. ßUNTAR INDST. LSTATL 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-716OO92
IDS IM
8O8 CHIN YULN SDN ßHD LOT 4, LALUAN KILANC, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak
O5-526O315
IDS IC
81O Chip Lan Song ßoihad Lol 26797 off IIn IoIapang
312OO Chonoi
Ioiak O5-2O11121
O5-2O11175
IM,IDS
CI 173
Mi.Ldvaid Tan Kong ßong
1975
822 CHONCAI KNITTINC COMIANY SDN ßHD 1, ISRN TASLK TIMUR 6, TAMAN MLDAN ßLRCHAM, Ioiak
O5-5474721 O5-5474153
IDS TC
823 Choo ßoo MolaI Indusliios ßoihad 46-48, Loluhiava ßondahaia
3165O Ipoh
Ioiak O5-2558111
O5-2538463
IM,IDS
CO 25O
Mi. Soon Chong ßoon
1971
824 CHOO ßLL MLTAL INDUSTRILS ßHD LT6558O, ILNCKALAN 1 INDST. IARK 315OO LAHAT Ioiak
O5-3226228
IDS IM
827 CHOO SLNC HARDWARL CO (IIOH) SDN ßHD LOT 3883O, IALAN LAHAT IALIM, 3O2OO IIOH Ioiak O5-282141O IDS ßS
835 CHUAN HIN IACKACINC INDS SDN ßHD LOT 63, LORONC KILANC 15, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O68181
IDS CI
836 Chuan Lan Ialhoi & Sons Sdn ßhd 5O, IIn. SoIal
36OOO ToIuk Inlan
Ioiak O5-6225824
O5-6212255
IM
IC 2O
Ms. Calhoiino Tan
1978
838 Chuan Sin Sdn ßhd Lol 898, IIn. Rosoivoii off IIn. Aii Kuning
34OOO Taiping
Ioiak O5-8O68663
O5-8O68878
IM,IDS
IC 22O
Mi.Lin Kok ßoon
1977
842 CHUN CIAI MLTAL INDS SDN ßHD RAILWAY WHARI, IALAN MAHARAIALLLA, 36OOO TLLUK INTAN Ioiak
O5-6224981
IDS IM
844 CHUN HUAT MLTAL INDUSTRILS SDN ßHD LOT 1O34, ßATU 3, IALAN MAHARAIALLLA, 366OO TLLUK INTAN Ioiak O5-6226916 IDS LL
847 CHUNC KHONC LNCINLLRINC WORKS SDN ßHD NO 144 IALAN LAHAT, 3O2OO IIOH Ioiak
O5-2411644 O5-2411133
IDS IM
85O CHUNCHWA IICTURL TUßLS (M) SDN ßHD LOT 181723, ßDR. ßARU INDST. IARK 319OO KAMIAR Ioiak O5-4665246 IDS LL
857 Cinla Iackaging Indusliios Sdn ßhd IIol 658,
Iaiil ßunlai Indsl. Lslalo 342OO Iaiil ßunlai
Ioiak O5-7166778
O5-71616O1
IM
TW 22O
Mi. Ng Khoal Ioo
1991
885 CLASSITA (M) SDN ßHD LOT 2661, ßT 3, IALAN MAHARAIALLLA, Ioiak
O5-6218888
O5-6215115 IM,IDS TC 8OO Ms. Thoiosa Iong 1989
9OO COACH INDUSTRILS (M) SDN ßHD IT 4OO6 IALAN ILRUSAHAAN 5, 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8911311 O5-891317O
IDS CI
923 Confoil Rulloi CIovo Indusliios Sdn ßhd Lol 821, IIn. Malang
Malang 3475O Taiping
Ioiak O5-8472777
O5-847625O
IM
CI 55O
Mi.Lin Choo Kiang
1993
949 CONSOLIDATLD ILANTATIONS ßHD ßT 5, ILN MAHARAIALLLA, NOVA SCOTIA IALM OIL MILL 36OO9 SITIAWAN Ioiak
O3-7317133 O3-7317588
IDS IC
95O CONTLMIORARY COLLLCTION SDN ßHD 126-ß, ILN SLKOLAH 315OO LAHAT Ioiak IDS CI
962 CoiaI Ioinl Sdn ßhd 5 - 7, Ioiindslin.IongkaIan 13 IongkaIan Ioiak O5-3227367 O5-3227368 SM MM 1O Mi.Chai San Iong
99O CRANßLRRY (M) SDN ßHD LOT 85, IALAN IORTLAND, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5451O55 O5-5473962
IDS CI
1O23 CTI INDUSTRILS SDN ßHD 7O-72, ILKLLILINC DTRN KLLDANC, Chandan Rava Indsl. Iaik 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O3-4118128 O3-4123128
IDS
1O31 CY LIONC LNTLRIRISL SDN ßHD NO 4, ILRSIARAN ILRUSH KLLDANC UTARA 1 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-281O439
O5-281O437
IDS LL
1O35 CY-HANDLL RUßßLR MOULDINCS SDN ßHD LOT 669, IALAN ILRUSAHAAN 1, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7169695 O5-7169697
IDS CI
1O37 CYMUN DLVLLOIMLNT SDN ßHD LOT 32674, ßT 3, IALAN ILLAIANC, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O117O9 O5-2O1171O
IDS CI
1O43 DACANC NUSANTARA SDN ßHD LOT 31, LLßUH TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5473312 O5-5473351
IDS NM
1O44 DAH TOONC IACKINC INDUSTRILS SDN ßHD
ILOT 2O, ILRSIARAN ILRIND KANTHAN
6,
KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O11862 O5-2O11629
IDS O
1O65 Danai Iilu Maiino Sdn ßhd H6, Iasa 1C1 ßandai ßaiu Soii Manjung 32O4O Ioiak O5-6881933 O5-688197O SM TL 16 Mi.AlduI Manan ZainaI, Mi.Tan Hov Soong 1988
1O76 DART CARMLNT INDUSTRILS SDN ßHD 5323, LRC KILANC 16, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O4-39O374O O4-39O9516
IDS TC
1O96 DocoipIus Sdn ßhd Lol 85, Iaiil ßunlai Indsl. Lslalo 342OO Iaiil ßunlai Ioiak O5-7164961 O5-716O239 IDS,SM O 1O5 Ms.MoiIov Ihuah 1998
1118 DLNSLN TAßACCO TRADINC SDN ßHD LOT 4O64 ILN.CROSS 367OO LANCKAI Ioiak O5-65912O8 IDS IC
1124 Doi Shong Rulloi Iioducls Sdn ßhd I.O ßox 56, 33OO7 KuaIa Kangsai Ioiak O5-7762831 O5-7762833 SM CI 6 Mi. Kuan Ah Look, Mi Yong Wai Mong 1981
1133 DHI (M) Sdn ßhd 27, Loluh Ioiusahaan KoIolang 11
ICß Indsl. Iaik 312OO Ipoh
Ioiak O5-2912345
O5-2915185
IM,IDS
TC 62
Mi.Iiod Lau Chi Siong
199O
1137 DIAMOND IROCLSSINC CORIORATION SDN ßHD NO 7, LLNCKOK SLRI RAIAT 2, TAMAN MAIU RAIAT, 3135O IIOH Ioiak
O5-3126484 O5-312O6OO
IDS O
1145 DigilaI Cilv Sdn ßhd No.11, Ioiusahaan KIodang Ulaia 1/2 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2828198 O5-2828199 SM TL Di.Coh Kin Hual, Mi.Ho Ko Van 1996
1154 DINDINCS IOULTRY IROCLSSINC SDN ßHD
LUMUT IORT INDUSTRIAL IARK
32OOO SITIAWAN Ioiak
O3-2619O55 O3-261O5O2
IDS IC
1155 DINDINCS SOYA & MULTIILLDS SDN ßHD ILN DAVID SUNC, ßT UNDAN 322OO LUMUT Ioiak
O3-2619O55 O3-261O5O2
IDS IC
1178 DOMINION IALM OIL MILL SDN ßHD LOT 76, MUKIM DURIAN SLßATANC, 346OO HUTAN MLLINTANC Ioiak IDS IC
1192 DRACON & IHOLNIX SLRßA IAKAIAN SDN ßHD 583, KUALA KANCSAR INDST. IARK 33OOO KUALA KANCSAR Ioiak
O4-8287291 O4-8283998
IDS TC
1213 Duialoau Coipoialion Sdn ßhd 52ß, IIn. Loong ßoon Svoo 3OOOO Ipoh Ioiak O5-2411OO6 O5-2411O11 SM CO 27 Mi.Than Yoko Wah, Mi. Ang Kok Hin 1987
1221 Dvna IIaslic Sdn ßhd 169, HaIa Ioiusahaan MongIonlu 13 MongIonlu Indsl. Iaik
3145O
MongIonlu Ioiak O5-2812O2O
O5-2815555
IM
CI 322
Mi.Raxon Wong
1997
1233 Dvnavaio Sdn ßhd 6 & 6-1, IIn. Wavasan Ulana
Sii Cading Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-5469697
O5-5471122
IM
CI 4O
Mi. Huon Chung Sook
1994
1245 LALRH SAN ILASTIC (M) SDN ßHD ILOT 6, IoIapang Indsl. Iaik 3OO2O IIOH Ioiak O5-5263O18
O5-526575O
IDS LL
1254 LASTLRN CLOßAL (M) SDN ßHD 5646, ILN ILRUSH 3 I. ßUNTAR INDST. LSTATL 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7167999
IDS IC
1257 LASTLRN UNION RUßßLR IRODS SDN ßHD 22O32, ßT 13 1/2, ILN K KANCSAR KANTHAN ßARU 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O12211 O5-2O12217
IDS CI
1258 LASTLRN VLTONIT SDN ßHD 996, KM 65, ILN TAIAH 355OO ßIDOR Ioiak
O5-434OO68
IDS NM
1263 LASTWLST LLLCTRONIC (M) SDN ßHD 681, LRC ILRUSH 2, I. ßUNTAR INDST. LSTATL 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak IDS LL
1273 LCSpoc Maikoling Sdn ßhd No.37 & 39, poisiaian ßoichan Tinui 1
Tnn. ßoichan ßaiu 314OO Ipoh
Ioiak O5-5361611
-
IM
LL 2O
Mi.Tan Yov Lan
1993
13O6 LLKAT LLLCTRONICS (M) SDN ßHD LOT 4994, IALAN CHUI CHAK, 367OO LANCKAI Ioiak O5-6591939
O5-659198O
IDS LL
13O7 LIkal LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 4994, IaIan Chui Chak Langkap 367OO Ioiak O5-6591939 O5-659198O IM LL 297 Ling Kock Choo 1989
1346 LNC THYL ILANTATIONS ßHD 1O79, CULA IALM OIL MILL LADANC CULA, 3435O KUALA KURAU Ioiak
O5-7277129 O5-7277462
IDS IC
1365 LIIC LNLRCY SDN ßHD LOT 2O91, ßATU 4, IALAN LINTANC, 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5973128 O5-5973723
IDS NM
1377 L-RLTL ( M) SDN ßHD LOT 15, TASLK SOUARL,
Tasok Indsl. Iaik
314OO IIOH Ioiak
O5-5O6O144
IM,IDS NM
138O LRTINA TLXTILL SDN ßHD 15, HALA ILRUSH KLLDANC UTARA 6, INDST. IARK Ioiak IDS TC
1415 Luiopoh Sdn ßhd 172 A, HaIa Ioishan MongIonlu1 MongIonlu Indsl. Iaik 3O2OO MongIonlu Ioiak O5-52655O4 O5-5269673 IDS,SM TW 28 Mi.Richaid Ioh, Mi.Loo Choo Koong 1987
1417 LURO-SILLD ILASTIC INDUSTRILS SDN ßHD LOT 35,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-598O113 O5-598O1O9
IDS CI
1419 Luiolhon Insliunonl Sdn ßhd Lol 3615, Kav.Ioiindusliian IIn. SM6/8
ßdi. ßaiu Sii Manjung 32O4O Manjung
Ioiak O5-6884O14
O5-6884O14
IM,IDS
LL 35
Mi.Tonv Chin Hoan Iong
199O
1424 Lvoigioon Iuinishing & Tiading 1O, Ioisin.Ioiindslin. IongkaIan 25 IongkaIan Indsl. Iaik Ioiak O5-3235O41 O5-32281O7 SM TW 8 Mi.Wu Yin Iong, Mi.Chon Kok Chov 1988
1433 Lvoisafo Rulloi Woiks Sdn ßhd Lol 82 & 93, IoilIand Avonuo
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-291O599
O5-2911699
IM,IDS
CI 135
Mi.Ihang Choo San
198O
1436 Lvoilhiough Rulloi Iioducls Sdn ßhd Lol 3 KAMUNTINC INDST. IARK
346OO
TAIIINC Ioiak O5-8914149
O5-89115O3
IM,IDS
CI 325
Mi. Ng Choong Hoo
1988
1438 Lvoivin IIaslick Sdn ßhd No.16(IIol 91) Longkok Rishah 1 SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh Ioiak O5-526311O O5-5263996 IM,SM CI 38 Mi. Choan Svoo Aik, Mi.Choan Svoo Soong 1979
1441 LWLNY CHLMICAL SDN ßHD 31, LKK RISHAH 2, SILIßIN INDST. IARK 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5266979
IDS CI
1463 LXTRO-IAK SDN ßHD LOT 9, ILRSIARAN RISHAH 9,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak IDS CI
1474 Iaiidinkun Maiino Lnginooiing (M) Sdn ßhd IIol 28, IT 18124 Indsl. Iaik 32O4O ßdi.ßaiu Sii Manjung Ioiak O5-6888718 O5-6886517 SM MM Mi.ßadiuI ßuIal, Mi.ZainaI Anuai Mal Zin 1996
1479 IaniIv Iioducls Sdn ßhd Lol 34,
Sonlosa Indsl.Lslalo 311OO Sg.Sipul
Ioiak O5-545O899
O5-54716O8
IM,IDS
CI 15O
Mi.Hoo Siov Khuan
1976
148O Ianosa Aulo (M) Sdn ßhd Lol 26-28, HaIa Ioishn. KIodang Ulaia 6 MongIonlu Indsl. Iaik 3145O MongIonlu Ioiak O5-2811678 O5-2811626 IDS,SM TL 18 Mi.Yazid Yahva,Mi. Cho HaizaI Iaiioz Cho Aiuh 1994
1493 IASHIONTLX SDN ßHD NO 1OO2, IALAN RAIA MUDA, Ioiak
O5-5265723 O5-5261189
IDS TC
1523 IIßRLßRICK INDUSTRILS (M) SDN ßHD ßATU 11 1/2, IALAN IUSINC-SIIUTLH, 3155O IUSINC Ioiak
O5-2881OO9 O5-2881918
IDS NM
1524 IIßRLTLX INDS SDN ßHD LOT 16, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O13449
IDS CI
153O IILATI LASTLX SDN ßHD KM 1O, L/RAYA TC MALIM, TC. MALIM Ioiak
O3-2323993 O3-2323996
IDS CI
1531 IiIiox (M) Sdn ßhd Lol 1382O1 Off 3/4 niIo, IIn. ßoichan
ßoichan Indsl.Aioa 314OO Ipoh
Ioiak O5-5482723
O5-5482726
IM,IDS
CI 12O
Mi.Voon Chong Kian
1991
1538 Iinnsciov (M) Sdn ßhd 9, IIn Iohan 1/5 Indsl. Iaik Ioiak O5-3668681 O5-3668681 SM MM Mi.Iokka Iohannos IaaloIainon
1568 IOCUS CASTINC SDN ßHD IT 67O, IALAN ILRUSAHAAN 1, INDST. IARK 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7169698 O5-7169621
IDS O
1572 Iong Yal Lnginooiing Woiks Sdn ßhd Lol 98, IIn.IoilIand
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-291O799 O5-291OO71 SM MM Mi.Ioong Wong Khoong 1977
1575 IOONC KIM YLN & SONS LNCINLLRINC WORKS LOT 55426, LLßUH TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5451245 O5-547O369
IDS MM
1576 IOONC LLL SAWIMINYAK SDN ßHD ßT 9, ILN LINTANC 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982825 O5-598O322
IDS IC
16O2 Iiionds MolaI Waio Iacloiv Sdn ßhd 1O Modan Tasok
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-5472537
O5-546O371
IM
LL 3O
Mi.Chi On Koon
1973
1637 IUKAYA MACHINLRY & ßIOTLCH SDN ßHD LOT OO8244, KUALA KANCSAR INDST. IARK 33OOO KUALA KANCSAR Ioiak
O5-7766161 O5-776O93O
IDS
1671 CAßUNCAN ILRUSAHAAN MINYAK LANCKAI S/ß ßT 1, ILN TLLUK INTAN, 367OO LANCKAI Ioiak
O3-2618377
IDS IC
1674 Cagasan LkskIusif Sdn ßhd(W) ßl.15 1/4, IIn.Kanpai Cunung Ianjang Copong Ioiak O5-3595126 O5-3595437 SM O 6 Ms.IazialuI LknaIRiza Ahnad Ridzuan
1679 CALLANT INDUSTRILS (M) SDN ßHD 73351, ILN ILNCKALAN 3155O LAHAT Ioiak IDS O
1689 CARMACO INDUSTRILS (M) SDN ßHD NO 51A-53A, IALAN CHUNC AH MINC, Ioiak
O5-253O916 O5-2552153
IDS TC
1694 Cß CRANITL & MARßLL SDN ßHD 4847O KUALA DIIANC Ioiak
O5-3129887
IDS NM
1697 CßH CLRAMICS SDN ßHD 2 KM, IALAN TLMOH - TAIAH 3135O TLMOH Ioiak
O5-4199782
IDS NM
17O9 ConoiaI AIuniniun Woiks (M) Sdn ßhd 76kn Ipoh-Ionang Main Tiunk Road
347OO Taiping
Ioiak O5-8912377
O5-8911161
IM,IDS
TW 34O
Mi. Kok Tai Yuoon
1972
1727 CLRIK TIMßLR INDUSTRILS SDN ßHD 7588, ßT 3, ILN KUALA RUI 333OO CLRIK Ioiak
O5-25565O6 O5-2537572
IDS
1737 CIIUTLC (M) SDN ßHD 28, ISRN ILRIND KANTHAN 3, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O3-2948788 O3-2939137
IDS,WLS O
1759 CLORY ßLTTLR INDS (M) SDN ßHD LOT 41, MLDAN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5477884 O5-5477887
IDS CI
1766 COH LNC THIN & SONS SDN ßHD 46, ILN IOHAN 2/4,
ILNCKALAN 2 INDST. IARK
3155O IUSINC Ioiak
O5-254O43O O5-254379O
IDS O
1773 CoIdon ßoss Lnloipiiso Sdn ßhd No.84, IIn Nov Iasii Iuloh 3165O Ipoh Ioiak O5-3215422 O5-3217467 SM TC 5O Mi.Wong Yoong Wah
1776 COLDLN IRONTILR IOOD IND SDN ßHD NO 542, IALAN SIAKAI 343OO ßACAN SLRAI Ioiak
O5-7215O11
IDS IC
1781 COLDLN HOIL ILANTATIONS ßHD 7376, KM 7, ILN CKT IONC, SLLAßA LSTATL IALM OIL MILL, 36OOO TLLUK INTAN Ioiak
O3-2619O22 O3-2618221
IDS IC
1791 CoIdlion Cainonls Sdn ßhd IIol 179A, IIn. Lahal Lighl Indsl. Iaik
3O2OO IaIin
Ioiak O5-2821648
O5-2827866
IM
TC 11O
Mi.Choah Choi Kov
1985
1834 CUAN SOON HLNC LDIßLL OIL SDN ßHD 788O, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O3-2915233 O3-291597O
IDS IC
1842 Cunni MolaII Tochnic (M) Sdn ßhd Lol 363, KuaIa Kangsai Indsl. Iaik 33OO7 KuaIa Kangsai Ioiak O5-7761742 O5-77657OO IM,SM CI 131 Mi.Ahnad Zanzuii AlduI Aziz, Mi.Wan Ald.Shu 1979
1844 CUNUNC LMAS TLA ILANTATION LOT 155, LADANC SHUM YII LLONC, 39OO7 RINCLLT Ioiak
O5-49561O7
IDS IC
1864 H.O.T.Roo Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 178, ßalu13, IIn ßagan Daloh Ioiak O5-6412469 O5-6413469 SM IC 71 Mi.Ong Ioh Song
1872 HAI HUAT ßROTHLRS IOOD IROCLSSINC S/ß NO 61-63, IALAN TRUMI, 3465O KUALA SLILTANC Ioiak
O5-85812O1 O5-858133O
IDS IC
1874 HAI SLNC HIN LNTLRIRISL SDN ßHD LOT O32827, INDST. IARK 32O4O SRI MANIUNC Ioiak
O5-6881111
IDS IC
1925 HCM - Hvgonic Coipoialion (M) Sdn ßhd IIol 6,
ßonlan Indsl. Lslalo 31OOO ßalu Cajah
Ioiak O5-2884182
O5-2884182
IM
CI 15O
Mi. Chin ßan Kong
1994
193O Hoap Hong ( SoIana ) Rulloi Tiading Sdn ßhd Lol 167O & 634, IIn. Monloii
341OO SoIana
Ioiak O5-83948O5
O5-8393955
IM
CI 7O
Mi. Ng Soo Kai
1979
1949 HLXZA -MATHLR WINLRY SDN ßHD LOT 6 & 2O,ILRSRN.TASLK KAW.ILRUSHAAN TASLK 314OO IIOH Ioiak O5-54777391 IDS IC
1969 HICHLANDS & LOWLANDS ßHD 462, KALUMIONC IALM OIL MILL 343OO ßACAN SLRAI Ioiak
O3-2541644 O3-2557934
IDS IC
1974 HiIIviov Tiading Sdn ßhd IIol 5, Tnn.Ioiindsl.Ioialol N.Ioiak Ioiak O5-3235787 O5-3222633 SM TW 16 Mi.Chon Khon Iook
1983 Hiioshina Wood Iiano Sdn ßhd Lol 38,
Kanlhan Indsl. Aioa 312OO Chonoi
Ioiak O5-2O11262
O5-2O11239
IM,IA,IDS,SM,WLS Managing Diiocloi
1998 HITACHI MLTAL LLLCTRONICS (M) SDN ßHD 1O2, ILN ILRUSH 3, I. ßUNTAR INDST. LSTATL 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak O4-3993343
O4-39967O3
IDS LL
2OO9 HO KAH CUAN & SONS SDN ßHD ILOT 333, IALAN ILRUSAHAAN TUIAI, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O81971
IDS
2O12 HO YAN HOR SDN ßHD NO 121, IALAN KUALA KANCSAR, 311OO IIOH Ioiak O5-5O6O69O
O5-5O61215
IDS CI
2O17 HOCK HUAT CHAN OIL MILL SDN ßHD LOT 1819, ßT 3, IALAN SIMIANC, 347OO SIMIANC Ioiak
O5-8472643 O5-8472644
IDS IC
2O31 HON KOK KONC IURNITURL IACTORY LOT 3678O, KM 18, IALAN KUALA KANCSAR, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O11585 O5-2O13973
IDS
2O34 Honosl Advanco Sdn ßhd Lol 51O ( IIol 2) IndsliiaI Iaik Ioiak O5-7772288 O5-7772289 SM TW 15 Mi.Ooi Tin Nav 1995
2O48 HONC NAM LIOUOR MIC.CO.SDN ßHD LOT 6,ILN.KILANC 3 KAW.ILRINDST.ILLAIANC 3311O IIOH Ioiak O5-5262655 IDS IC
2O49 HONC SLONC SAWMILL SDN ßHD LOT 391, ULU ßLRNAM, 359OO TC. MALIM Ioiak
O5-4597362 O5-4596288
IDS O
2O84 Hovid Sdn ßhd 121, IIn. KuaIa Kangsai
3OO1O Ipoh
Ioiak O5-5O6O69O
O5-5O61215
IM
CI 45O
Mi.David Ho Suo San
198O
2O94 HSIHOU LNTLRIRISL (M) SDN ßHD LOT 16, IALAN INDUSTRI 1,
KAWILRIND ILLAIANC ITZ,
3OO2O IIOH Ioiak
O5-5264661 O5-526465O
IDS CI
21OO HUAI WOH IURNITURL INDS SDN ßHD LOT 15, IALAN IOHAN 1/7,
ILNCKALAN 2 INDST. IARK
3155O IUSINC Ioiak
O5-288221O O5-2882329
IDS O
21O4 HULLL LNCINLLRINC SDN ßHD LOT 115, HALA ILRUSAHAAN MLNCLLMßU 13, 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-281O313
O5-281O314
IDS ßS
21O5 HUML CLMßOARD ßHD (IRIMAßOARD DIV) 12722O-22, ISRN ILRIND KANTHAN 2, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O13688
IDS NM
211O Hung Chun Sdn ßhd Lol 11293, IIn. Lahal
3O2OO IaIin
Ioiak O5-2825167
O5-2825158
IM
IC 89
Mi. Yoo Wong Thong
1978
2113 Hunza NuoliicoulicaIs Sdn ßhd IIol 25-32, IIn KuaIa Kuiau 342OO Spg.Lina Ioiak O5-7168588 O5-7173188 SM IC 5 Mi.Kong Kong Iiov 1999
2114 HUI HIN CHAN RICL MILL LTD NO I-54, IALAN LAßU ßAWAH, ßACAN TIANC, 3425O TC.IIANDANC Ioiak
O5-7256O66 O5-72563O4
IDS IC
2115 HUI LLL IURNITURL MANUIACTURLR SDN ßHD NO 72, IALAN MARKLT, Ioiak
O5-2415325 O5-2533492
IDS O
2116 HUI NCAI LLONC IOUNDRY SDN ßHD
47, ILN IOHAN 1/6, KAW
ILRINDUSTRIAN
KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak IDS ßS
212O HUI SOON LNTLRIRISL SDN ßHD LOT 286O7, IALAN COILNC, IULAI Ioiak
O5-35712O6 O5-3572127
IDS NM
2121 Hup Soon IIaslic IndusliiaI Sdn ßhd Lol IT 3882O IIol 5O HaIa Ioiushan MongIonlu 9 Ioiak O5-2822894 O5-2823629 SM CI 38 Mi.Dannv Kan
2129 I- ßoihad Kanunling Indsl. Iaik, 346OO Taiping Ioiak O3-78454511 O3-78454514 IM LL 4OO Mi. Rickv Lin 1967
2132 IAC LIocliicaIs (M) Sdn ßhd IIol 2O, Kn 3, IIn. ßonlan ßonlan Indsl.Iaik 31OOO ßalu Cajah Ioiak O5-2885285 O5-2885286 SM LL 51 Mi.Shohini Mohd Said 1995
2147 Idaho Tinloi Manufacluioi Lol 8737,5/4niIos
IIn.Iusing 315OO Lahal
Ioiak O5-3216257
O5-321625O
IM
TW 4O
Mi.Loong Khov Siang
1994
2152 IDS LLLCTRONICS SDN ßHD
TAMAN TLKNOLOCI SRI ISKANDAR
326OO ßOTA Ioiak O5-3762288
O5-3761133
IDS LL
2153 IDS LIoclionics Sdn ßhd IDS Iaik Soii Iskandai 326OO ßola Ioiak O5-3712288 O5-3711133 IM LL 3O2 Rov LnsoII Iillnan 1995
2158 IHMß Wood Indusliios Sdn ßhd 1677, Indsl. Iaik 33OOO KuaIa Kangsai Ioiak O5-7762O34 O5-7765811 SM TW 15 Ms.Nainah Mohd Shahaii 1994
2159 II - Tonodachi IIaslic Sdn ßhd 2O6C, IIn Kuaianlino Lana Kg.ßovan Ioiak O5-8O729O3 O5-8O76596 SM CI 15 Tuan Svod Alu SaIin 199O
2164 IKATAN CHUN LLL SAWMILL SDN ßHD ßATU 37 1/4, IALAN TAIIINC, Ioiak
O5-7584192 O5-7584226
IDS O
2165 Ikalan Lnginooiing Sdn ßhd Lol 51,
ICß Indsl. Iaik 312OO Ipoh
Ioiak O5-2911273
O5-2911296
IM,IDS
LL 15O
Mi. Chov Tal Iin
1983
2166 IKATAN USAHA SDN ßHD LOT 115425, IALAN SC SIIUT (S), KUALA DIIANC, 319OO KAMIAR Ioiak
O5-466O863 O5-466O862
IDS NM
2174 InpoiiaI Cainonls Sdn ßhd Lol 47
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-547O711
O5-5466O6
IM,IDS
TC 1O4O
Mi.AIan Yong
197O
2199 INDUSTRIAL CONCRLTL IRODUCTS ßHD
LUMUT IORT INDUSTRIAL IARK
SLTIAWAN Ioiak
O3-7558888 O3-7581111
IDS NM
22O7 INDUSTRY WYH
5 & 7, HALA ILRUSAHAAN KLLDANC
UTARA 4,
MLNCLLMßU INDUSTRIAL IARK,
3145O IIOH Ioiak
O5-282O413
IDS LL
2223 INN KONCSI RICL MILL SDN ßHD LOT 4682, IALAN ßARU, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7161132 O5-7169132
IDS IC
223O INOßRICHT CRLST (M) SDN ßHD 14O, ILN ILRUSH 1, KAWILRINDUSTRIAN I. ßUNTAR, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak IDS LL
228O IIMS LIoclionic Wiio-Hainoss Sdn ßhd 21, IIn. IoIapang Maju 5, IoIapang Lighl Indsl.Iaik, 3OOO2O Ipoh Ioiak O3-55133933 O3-55132541 IM LL 5O Ms. SaIIv Ng 1995
2283 IIOH CLAY SDN ßHD ßATU 9 1/2, IALAN ILLAIANC, Ioiak
O5-2O11495 O5-2O1179O
IDS NM
2284 IIOH IIIL INDS SDN ßHD LOT 37, MLDAN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5475718
IDS CI
23O8 IsoIilo InsuIaling Iiioliick Sdn ßhd Lol 1,2 & 3, ßalu 1O, IIn. IoIapang - Chonoi
Ioiak Coianic Indsl.Iaik 312OO Chonoi
Ioiak O5-2O12187
O5-2O11953
IM,IA,IDS Managing Diiocloi
2322 IVORY ILARL SDN ßHD LOT 5, ILRSIARAN ILRIND KANTHAN 5, KAW ILRIND KANTHAN, Ioiak
O5-2O13OO7 O5-2O152O1
IDS O
233O Izuni (M) Sdn ßhd Lol 2915, IIn Ioiusahaan Dua Kanunling Indsl.Iaik Taiping Ioiak O5-8912577 O5-8911868 IDS,SM TL 5O Ms.Ionnv Ng 1979
2334 I.H IIßRLCLASS INDUSTRILS SDN ßHD LOT 66OO7, ßLRCHAM INDUSTRIAL KAMIONC ßLRCHAM, Ioiak
O5-5466O37
IDS CI
235O IANCTA LLLCTRONICS (M) SDN ßHD ILOT 14, IALAN INDUSTRI 6, KAW ILRIND ILLAIANC ITZ 3OO2O IIOH Ioiak O5-5262O21
O5-5262O27
IDS LL
2365 IASTARI INDS SDN ßHD ßT 5, ILN ßLSAR 31OOO ßATU CAIAH Ioiak
O5-2538782
HR,IDS NM
2369 IAYA CARMLNTS MANUIACTURINC SDN ßHD ILOT 59, LORONC KILANC 15, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O869OO O5-8O76188
IDS TC
2378 ILAN (M) ßHD LOT 181723, ßDR. ßARU INDST. IARK 319OO KAMIAR Ioiak O5-4669888
O5-4669887
IDS LL
2383 Ionnifoi Shoos Manufacluioi 5O, Tingkal Loko Lin Loko Lin Caidon Ioiak O5-2915536 O5-2915521 SM TC 56 Mis.Tan ßak ßong 1987
2388 ILTLX SDN ßHD LOT 5, ILRSIARAN RISHAH 7,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak
O5-526O211 O5-526O212
IDS TC
2389 ILTILO ROßIN (M) SDN ßHD 115474, KAW ILRINDUSTRIAN TAMAN MLRU Ioiak
O5-526555O O5-5265545
IDS CI
2394 II SLNC HONC ILASTIC MIC SDN ßHD LOT 19971, KAW ILRIND KANTHAN, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O11O88 O5-2O11924
IDS CI
24O1 Iilsin Iack Sdn ßhd 45, haIa Ioiusahaan MongIonlu 1 off
MongIonlu Road IaIin 3O2OO Ipoh
Ioiak O5-2821229
O5-282281
IM,IDS
TW 6O
Mi.Wong Soo Koong
1984
24O4 IIUNN ILNC INDUSTRIAL (M) SDN ßHD ILOT 2, IALAN INDUSTRI 3, KAW ILRIND ILLAIANC ITZ, 3OO2O IIOH Ioiak O5-526563O
O5-5265633
IDS LL
241O IMI MANUIACTURINC SDN ßHD 46614, KM 2O, ILN IIOH-KK, ICß INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O3-244O333 O3-2434586
IDS CI
2411 IMT MINLRALS SDN ßHD LUMUT IORT INDUSTRIAL IARK 32OOO SITIAWAN Ioiak O5-547827O IDS CI
2423 Ioooi Indusliv (M) Sdn ßhd IIol 87, IIn. Iusing
IongkaIan II Indsl.Iaik Ihaso I 3155O Iusing
Ioiak O5-3652757
O5-3669761
IA,IDS,WLS Managing Diiocloi
2424 Ioong Wong Indusliv IT 2558, IIn. Indusliv 1, off IIn Chui Chak 367OO Langkap Ioiak O5-6596688 O5-6596688 SM CI Mi.Ldgai Ngian Too Ihong 1999
2425 Ioong Wong Tiading IT 2558 IaIan Induslii 1 Off IaIan Chui Chak 367OO Langkap Ioiak O5-6596688 O5-6596688 IM LL 2O Iinkv Liov 1988
2445 ITI SDN ßHD LOT 65294, ßATU 5, COILNC TO ßATU CAIAH ROAD 31OOO ßATU CAIAH Ioiak
O5-3651263
IDS NM
2455 Iula L'kuas Sdn ßhd IIol 9, IIn.Iusing Tanan Ioiindsl.Ioialol N.Ioiak Ioiak O5-3232312 O5-3231663 SM O 21 Mi.Mohd.Mazni AlduIIah, Mi. Mohd. Aishad IaIiI 1994
2472 K.U Coilanics (M) Sdn ßhd IIol 5, ßonlan Indsl. Iaik, 31OOO ßalu Cajah Ioiak O5-3668858 O5-3668848 WLS MM Mi.H. Toda
2486 Kanava LIocliic (M) Sdn ßhd No.2, IIn. KIolang 1/5, Kinla Iioo Indsl. Zono, IIn. KuaIa Kangsai, 312OO Chonoi Ioiak O5-2915522 O5-29126OO IDS,WLS LL 7OO Mi. K. Hido 1991
249O Kani-Svnoigv Iiocision Sdn ßhd 21, Ioisiaian KiIang
IoIapang Indsl. Iaik 3OO2O IoIapang
Ioiak O5-5265321 O5-5264296 SM CI 2O Mi.Coh Siov Yun 198O
2492 KAMIUNC LANIUT TIN DRLDCINC SDN ßHD ßT 6, IALAN KUALA KANCSAR, 3OO1O IIOH Ioiak IDS ßS
2493 KAMUNTINC IRLMIX ILANT SDN ßHD 4O66-4O67, INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8O76388
IDS NM
2494 KAMUNTINC SIINNINC INDUSTRILS SDN ßHD 593O, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8914155 O5-8914145
IDS TC
2495 Kanunling ToxliIo Indusliios Sdn lhd Ioli Suial No.18 KAMUNTINC INDST. IARK
346OO
TAIIINC Ioiak O5-8914155
O5-8914145
IM,IDS
TC 65O
Mi. Ang Hong Iong
1967
25O3 KANTHAN INDUSTRILS SDN ßHD LOT 8, MLDAN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak IDS
2513 KAOLIN (MALAYSIA) SDN ßHD KM 4.5, ILN TAIAH-ßIDOR 35OOO TAIAH Ioiak
O3-985O9O6 O3-9827O37
IDS NM
2523 KATO IRLCISION (M) SDN ßHD LOT 37, LLNCKOK RISHAH 2,
SILIßIN INDST. IARK
311OO IIOH Ioiak
O5-5267712
IDS IM
2541 KAYU KAYAN SLIM RIVLR SDN ßHD KM 1O3, IALAN TC MALIM, 358OO SLIM RIVLR Ioiak
O5-4528462
IDS
2565 KLIURUTLRAAN LLMLK SDN ßHD LOT 23, IALAN KILANC 1, IoIapang Indsl. Iaik 311OO IIOH Ioiak O5-5263515
O5-5265O28
IDS LL
257O KLIURUTLRAAN SUILRSKILL SDN ßHD 19, KAWILRUSAHAAN RINCAN SC.SIIUT, 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982611 O5-5982613
IDS TL
2582 KLMASIK INDUSTRILS (M) SDN ßHD ILOT 11-12, IALAN INDUSTRI 7, KAW ILRIND ILLAIANC ITZ, 3OO2O IIOH Ioiak
O5-5265191 O5-5265137
IDS IM
2595 KLNSO COLDLN COOSL (M) SDN ßHD 2, ILN ILRUSH 2, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O3-677O333
O3-677O313
IDS CI
2596 KLNT LNCINLLRINC WORKS SDN ßHD 64, ILN IOHAN 1/5, KAWASAN ILRINDUSTRIAN 3155O IUSINC Ioiak
O5-2417177 O5-2541399
IDS MM
2598 KLNTUCKY DAIRY & ICL-CRLAM SDN ßHD NO 1O5 IALAN TLMLNCCONC, 3165O IIOH Ioiak
O5-255547O
IDS IC
26O8 KLTYOH SDN ßHD LOT 599O, ßATU 28 1/4, IALAN DLCONC, 3195O MAMßANC DIAWAN Ioiak
O5-46655OO O5-4668188
IDS
2611 Kovpunp Sdn ßhd 7, Ioisiaian Ioiusahaan KIodang Ulaia 1/2
Chandan Rava Indsl. Iaik 3145O MongIonlu
Ioiak O5-2827468
O5-2821613
IM,SM
CI 2O
Mi.Chai Iin Hoong
1988
2616 KhaIisa Iood Sdn ßhd ßalu 9, Kg. SoIIapan 312OO Chonoi Ioiak O5-2O121723 SM IC 7 Ms.Rajosvaii d/o Ranavah
2631 KILANC ßLRAS ALOR IONCSU SDN ßHD NO 4O4, IALAN STATION, ALOR IONCSU, 343OO ßACAN SLRAI Ioiak IDS IC
2632 KILANC ßLRAS ßACAN SLRAI SDN ßHD LOT 1694, IALAN TAIIINC, KC MASIID TINCCI, 343OO ßACAN SLRAI Ioiak
O5-7215471 O5-7212471
IDS IC
2633 KILANC ßLRAS CO TITI SLRONC SDN ßHD LOT 2O7, SIMIANC 3, IALAN TAIIINC, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7161145 O5-716O922
IDS IC
2635 KiIang ßihun San Hoo Sdn ßhd No.3, HaIa Ioiusahaan MongIonlu 4, MongIonlu Indsl. Iaik 3145O MongIonlu Ioiak O5-281O8OO O5-285112O IM,SM IC 32 Ms.Yip Chuon Soo
2636 KILANC CLTAH ßLRIAYA SDN ßHD NO 85, IALAN KUALA KANCSAR 3O1OO IIOH Ioiak
O5-2553716 O5-2553719
IDS CI
2639 KiIang Kicap Kvong ßoo Chun Sdn ßhd Lol 34O6, IIn Ioiushn 3 KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O5-8911382 O5-89113O1 IM,SM IC 35 Mi.CoiaId Wong, Mi.Wong Lai Chong 1983
2642 KILANC IAIAN CHOI YLAI YULN KLL SDN ßHD LOT 18248, IALAN ILNCKALAN, SIC.IULAI 313OO KC. KLIAYANC Ioiak
O5-3571184 O5-3571185
IDS
2643 KILANC IAIAN CRIK 122O, ßT 1O3, ILN KLIAN INTAN 3332O CLRIK Ioiak IDS
2644 KILANC IAIAN KUALA KANCSAR SDN ßHD ßT 1/4, ILN LUßOK MLRßAU, SIMIANC LAWIN 33OO7 KUALA KANCSAR Ioiak IDS
2646 KILANC IAIAN SALAMAH SDN ßHD LOT 3773, 31O5O SALAK Ioiak IDS
2647 KILANC IAIAN THONC MLL CHINC KLL SDN ßHD NO 3O, LORONC LAHAT, 3OO2O LAHAT Ioiak
O5-2545O88
IDS
2649 KILANC UßI WLNC IOO SLNC & COMIANY ßATU 13, IALAN SLCARI, 349OO IANTAI RLMIS Ioiak
O5-6771477
IDS IC
2655 KIM YLN MLCHLNICAL RLIAIR WORKSHOI 85, ILN IOHAN 1/2, KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak IDS O
2661 KIN HLNC TIMßLR INDUSTRILS SDN ßHD 8OO69, ISRN ILRIND KANTHAN 3, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2551144
IDS
2663 Kin Khong Tinloi Indusliios Sdn ßhd Lol 14855 1/2 MiIo Tg. Ranlulan Road Ioiak O5-2O11435 O5-2O11898 SM TW 66 Mi. Chan Iik Sun 199O
2665 King Hup Indsusliios Sdn ßhd IT No 51669 & 51671, HaIa Iali 1O
Tnn.Moiu Indsl.Iaik 3OO2O Ipoh
Ioiak O5-5O633O8
O5-5O6O989
IM,IDS
IM 4O
Mi.Tan ßak Kooi
199O
2674 Kinla Caslois Sdn ßhd 24, Ioisiaian ßoichan SoIalan 8
Tnn. Dosa Koncana 314OO Ipoh
Ioiak O5-5463518
O5-5474146
IM
IM 85
Mi.Ho Kin Hoong
1974
2675 KINTA IOTTLRY SDN ßHD LOT 27, IALAN CHLIOR 11/4, CLRAMIC IARK Ioiak
O5-2O139O6
IDS O
2676 KINTA SWITCHCLAR SDN ßHD NO 2O, LLßUH ILRUSAHAAN KLLßANC 1, ICß INTLRNATIONAL IARK, 312OO CHLMOR Ioiak O5-2911888
O5-2911333
IDS LL
2698 Knovox Sdn ßhd No.6O, IIn. Kanaiuddin Isa
314OO Ipoh
Ioiak O5-548O2O9
O5-546O968
IM
O 1O
Mi.Loo Mun Loong
1991
27O8 KOCHIMA INDUSTRILS SDN ßHD 6, HALA ILRUSH KLLDANC UTARA 6, MLNCLLMßU INDST. IARK 3415O MLNCLLMßU Ioiak
O1O-51O2O24
IDS MM
2712 Kok Chang Tiadois Sdn ßhd 668, IIn.Raja Onai Kanpung ßinlang 32OOO Ioiak O5-6911737 O5-6913O4O SM IC 3O Mi.Kovin ßoh Chai Tong, Mi.Miko ßoh Choi Siang 1997
2715 Koko MaIavsia Sdn ßhd ßalu 14, IIn. ßagan Daloh
364OO Hulan MoIinlang
Ioiak O5-6411211
O5-6411O86
IM,IDS
IC 85
Tuan Hj.Mohd. Aiiff Tail
1977
2764 KUALA KANCSAR CLRAMICS INDS (M) SDN ßHD 1786, ßT 1/4, ILN LUßOK MLRßAU 33OOO KUALA KANCSAR Ioiak
O5-776722O O5-7767577
IDS NM
2765 KUALA KANCSAR RUßßLR SDN ßHD NO 14, IALAN TAIIINC, Ioiak
O5-77651O1 O5-77698O9
IDS CI
2766 KUALA LUMIUR KLIONC ßHD ßT 3, ILN CHANCKAT ASA ULU ßLRNAM RUßßLR MILL 359OO TC. MALIM Ioiak
O5-2417844
IDS CI
279O Kuiz Iioduclion (M) Sdn ßhd Lol 39-45
Soii Iskandai TochnoIogv Iaik 326OO ßola
Ioiak O5-37127O8
O5-37127O5
IM
IM 116
Mi.Ioan Iiancois Chavoiial
1994
2794 KWONC LAM HIN TAIIOCA INDS SDN ßHD ßATU 12 1/2, IALAN KUALA KANCSAR, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O12511
IDS IC
2796 KWONC YIK LLL TAIIOCA IACTORY SDN ßHD ßATU 1O 3/4, IALAN KUALA KANCSAR, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O11359 O5-2O11163
IDS IC
2799 KYO KOH IRODUCTS SDN ßHD LOT 25278, MAMßANC DIAWAN, 3195O KAMIAR Ioiak O5-4652771
O5-4652775
IDS CI
2821 LA Iosson Sdn ßhd 17, IIn Dalo Masud Unloi Tanan CoIf Ioiak O5-35713O5 O5-3571167 IM,SM CI 9 Mi.Audiov Ioh, Mi. Ioh Soon Iin 1995
2824 LAß-SCILNTIIIC CONSTRUCTION SDN ßHD 2, ILN ßLNDAHARA Ioiak
O5-2415451 O5-2415523
IDS TL
2826 LADANC ILRßADANAN IIMA ßHD ßT 13 1/2, ILN ßLSAR, CHANCKAT CHLRMIN OIL MILL 324OO AYLR TAWAR Ioiak
O5-2415661 O5-2415671
IDS IC
2828 LAIARCL ROOIINC TILL SDN ßHD LOT 37554, 3/4 MILLS, OII IALAN ßLRCHAM, 314OO IIOH Ioiak
O5-547697O
IM,IDS NM
284O Lanlang Vonluios Sdn ßhd No.37ß Wisna Kuinia Sonpuina IIn.Taiping Ioiak O5-77777O4 O5-77777O5 SM CI 1O Mi.Aniaad Idiis
2868 Laloxx Manufacluiing Sdn ßhd IT5O54,IIn.Ioiusahaan Tiga,IO ßox 9 KAMUNTINC INDST. IARK
346OO
TAIIINC Ioiak O5-8911111
O5-8911O88
IM,IDS
CI 1398
Mi. ßollv Lin
1987
2871 LavaI Iuiniluio Sdn ßhd Lol 1677, KuaIa Kangsai Indsl. Iaik 33OOO KuaIa Kangsai Ioiak O5-7762O34 O5-7765811 IDS,SM O 11O Mi.Loo Siov Kin, Mi. Yov Moi Hva 1982
29O5 LLL ßROTHLRS LNCINLLRINC & RLIAIRINC 76, ILN IOHAN 1/2, KAWASAN ILRINDUSTRIAN ILNCKALA 3155O IUSINC Ioiak
O5-3218243
IDS MM
29O9 LLL RUßßLR CO (ITL) LTD KM 5, IALAN TAIIINC, I/SURAT 34, 33OO7 KUALA KANCSAR Ioiak
O5-7761545 O5-7763833
IDS CI
2911 LLL SANC LOONC SAWMILL SDN ßHD NO 184, IALAN LAHAT, IALIM 3O2OO IIOH Ioiak
O5-2822O66 O5-2822434
IDS
2922 LLNCCONC TLA ILANTATIONS SDN ßHD NO 35-A, TKT 1, IALAN HUSSLIN, 3O25O Ioiak
O5-2415633 O5-2541572
IDS IC
2925 LonliIo Lnloipiiso 41ß IIn. ßondahaia
3165O Ipoh
Ioiak O5-3127464
O5-3128897
IM
O 45
Mi.SK Mak
1982
2927 LLOCO INDUSTRILS SDN ßHD 11-15, ILN LUMUT, TAMAN MLLATI 322OO LUMUT Ioiak O3-792O67O
O3-792O676
IM,IDS LL
2931 Loslaii Casling Sdn ßhd IIol 59, IIn Iohan 1/5 Kav.Ioiusahaan IongkaIan II 3155O Iusing Ioiak O5-366949O O5-3651173 IDS,SM MM Mi.Wong Soon Mong 1992
2939 LI CHIN (SLA) SDN ßHD NO 13, SIMIANC 4, IALAN LAHAT, 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-2828988 O5-28228O1
IDS MM
294O LI CHIN CMI (M) SDN ßHD ILOT 3-4, ILOT 3-4, KAWILRINDUSTRIAN ILNCKA 3155O IUSINC Ioiak
O5-2884634 O5-2884639
IDS MM
2943 LIAN SLNC HUNC RICL MILL SDN ßHD LOT 9O2, ßATU 5, IALAN ßARU, 324OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7161O94 O5-7167928
IDS IC
2962 Ling Long Chang & Sons Iuiniluio Sdn ßhd Il 543, Kg.Achoh Indsl.Iaik Kg.Achoh Ioiak O5-6911624 O5-6911255 SM O 33 Mi.Ling Thoi Ling 1991
2965 LinkMoigo Wiiing Svslon(M) Sdn ßhd Lol 2691, IIn.Ng Song Toik
IoIapang Indsl. Iaik 3OO2O IoIapang
Ioiak O5-5269321 O5-5263768 SM LL 65 Mi.Lin Kok Siong
2974 LIT SINC RUßßLR MANUIACTURINC SDN ßHD 124, ILN SILIßIN 3O1OO IIOH Ioiak IDS CI
299O LOL INDUSTRILS SDN ßHD IT.8O, KAW. ILRINDUSTRIAN MANIUNC 32O4O SRI MANIUNC Ioiak
O5-672277O
IDS CI
2993 LONC LIIL INDS SDN ßHD LOT 92, IORTLAND AVLNUL, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak O5-291O788 IDS CI
2994 LOONC YANC (M) SDN ßHD SD 2567-A, ILN ILLAIANC 3OO2O IIOH Ioiak
O3-7322983 O3-7334669
IDS IC
2997 LovaI Inpacl (M) Sdn ßhd Lol 22851, IIn. Dogong
319OO Kanpai
Ioiak O5-3132828
O5-3132889
IM,IDS
CI 5O
Ms.Ong Szo Hva
1991
3OO2 LS ILASTIC INDUSTRILS SDN ßHD LOT 42, LLNCKOK RISHAH 1,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak IDS CI
3OO7 Luon Hong Indusliios ßoihad Lol 17, Modan lasok
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-5451899
O5-5469787
IM,IDS
LL 115
Mi.S. Rajoindian
1975
3OO9 LUMßLR CORL ßLOCKßOARD SDN ßHD LOT 7877, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak IDS
3O16 LYN-SLN KNITTINC IACTORY (M) SDN ßHD 35-39, ISRN TOKONC 3165O IIOH Ioiak
O5-8914156 O5-8914146
IDS TC
3O18 Lvsaghl Coiiugalod Iipo Sdn ßhd Modan Tasok
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-5451822
O5-546O713
IM,IDS
ßS 61
Mi.Ioo Kok Song
1972
3O19 LYSACHT CALVANISINC SLRVICLS SDN ßHD 89, TASLK INDST. IARK 34O7O IIOH Ioiak
O5-5463597
IDS IM
3O22 M & S IOOD INDST.SDN ßHD 19 & 21,LKK RISHAH 7 MILL INDST SILIßIN 3O1OO IIOH Ioiak IDS IC
3O25 M.A.R Connunicalion Suppoil and Soivicos S/ß 81 & 82, Ioisiaian Vonico Suloia 8 Dosa Manjung Rava Ipoh Ioiak O5-6888851 O5-688885O SM LL 22 Mi.ShahfuIhishan, Ms. Maiianno IsnaiI 1992
3O3O MAßUCHI MOTOR (M) SDN ßHD ILOT 15, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak O5-2O11888
O5-2O12288
IDS,WLS LL
3O33 Macnasloi Sdn ßhd Lol 86, IoilIand Avonuo
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-29121O2 O5-2919952 SM MM Mi.Lu Ioo Ann
3O4O Mafipio Sdn ßhd Lol 1O3, IIn. Ioiusahaan Tiga
346OO Taiping
Ioiak O5-89127O4
O5-8913919
IM
IC 3OO
Ms.T'oh Siov Lian
1971
3O41 Mafiia Iskia Moloi Indusliios Sdn ßhd Lol 115493
IongkaIan Indsl.Iaik 315OO Lahal
Ioiak O5-322O233
O5-3212O33
IM
IS 95
Mi. Muslapha KanaI Hassan
1996
3O42 MACA TLXTILL (M) SDN ßHD NO 12O, IALAN SILIßIN, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5268122
IDS TC
3O43 MACA TLXTILL SDN ßHD 673, ILN ILRUSH 1, I. ßUNTAR INDST. LSTATL 346OO IARIT ßUNTAR Ioiak IDS TC
3O55 MAH TAI CHINLSL MLDICINL RLIINLRY 1, SLK RISHAH 2, SILIßIN INDST. IARK 311OO IIOH Ioiak O5-5262169
O5-5262169
IDS CI
3O58 MahsuI LIocliicaI MaIavsia Sdn ßhd No.3, Ioisiaian Rishah 14
SiIilin Indsl.Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-52633O1
O5-52633OO
IM,IDS
LL 88
Mi. Hoinan Sinanddjoonlak Iohan
1976
3O68 MAIU KAYU SDN ßHD LOT 374O9, IALAN LAHAT, 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-3224271 O5-3214239
IDS
3O72 MAKOLIN LLLCTRONICS (M) SDN ßHD LOT 181723, TAMAN ßANDAR ßARU, 319OO KAMIAR Ioiak O5-4665771 IDS LL
3O74 MALAY RUßßLR ILANTATIONS (M) SDN ßHD KILANC CLTAH IINII 315OO LAHAT Ioiak
O5-2417844
IDS CI
3O75 MaIav- sino ChonicaI Indsl. Sdn ßhd 4/2 MiIos,
Lahal Road 3OOOO Ipoh
Ioiak O5-3224255
O5-3224255
IM
CI 16O
Mi.Ho Koon Kok
1974
3O82 MALAYAN ILOUR MILLS ßHD ILN DAVID SUNC, ßT UNDAN 322OO LUMUT Ioiak
O5-6912321
IM,IDS IC
3O84 MaIavan IndusliiaI IIaslic Sdn ßhd Lol IT No. 221251
IIn. IoIapang, 2/2 MiIo 3OO2O Ipoh
Ioiak O5-5265557/8
O5-5266O43
IM,IDS
CI 5O
Mi.Chan Kun Hoo
1959
31OO MaIavsia MolaI Indusliios Sdn ßhd Lol 25,
Tasok Squaio 314OO Ipoh
Ioiak O5-5473263
O5-5473OO8
IM,IDS
IM 95
Mi.Yap Kin Hong
1968
3116 MALAYSIAN CLOCK & ILASTIC MIC SDN ßHD 3576, ILN ILRUSH 1, INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8O76388 O5-8O6O281
IDS CI
3124 MALAYSIAN MATCH CO SDN ßHD KM 4, IALAN MAHARAIALLLA, 36OO7 TLLUK INTAN Ioiak O5-6221O99
O5-6212586
IDS CI
3134 MALAYSIAN TITANIUM CORIORATION SDN ßHD ßT 4 1/2, IALAN LAHAT, Ioiak
O5-3223536 O5-3222535
IDS O
3135 MALAY-SINO ACRO CHLMICAL IRODS SDN ßHD 7O8O8, ßT 4 1/2, ILN LAHAT, KAW ILRUSAHAAN ßUKIT MLRAH, 3O2OO IIOH Ioiak O5-2417844 IDS CI
3136 MALAY-SINO CHLMICAL INDSTRILS SDN ßHD 7O8O8, ßT 4 1/2, ILN LAHAT, KAW ILRUSAHAAN ßUKIT MLRAH, 3O2OO IIOH Ioiak IDS CI
3137 MaIco Ioodsluff Tiading 248, Loiong Cunong Rapal II
Cunong Rapal 3135O Ipoh
Ioiak O5-3131553
O5-3131553
IM
IC 3O
Mi.Ihang Kol Lin
199O
3146 MALMAIU ßINA SDN ßHD 1518, IALAN SLLAMA, KUßU CAIAH 3413O SLLAMA Ioiak
O4-2625333 O4-2622O18
IDS IC
3159 MAIA (MALAYSIA) SDN ßHD 12OO46, HALA IATI 7, TMN. MLRU INDST. IARK 3OO2O IIOH Ioiak
O5-5261199 O5-527O129
IDS CI
3162 MARßLLLA SDN ßHD 3O38, ILN CKT LARANC 31OOO ßATU CAIAH Ioiak
O5-2418787 O5-253OO9O
IDS NM
3164 MARDLC ßLRHAD
KM 4, ILN STLSYLN, KILANC CLTAH
MARDLC
Ioiak
O3-4567O55 O3-4564427
IDS CI
3167 Maiivasa Kiaflangan Sdn ßhd Lol 552 KuaIa Kangsai Indsl. Iaik KuaIa Kangsai Ioiak O5-7765888 O5-776O213 IM,SM,IDS ßS 18O Ms.Zuiina AIi ßashah, Ms.NoiasIiah 1975
3182 MaivoI Zono (MO Sdn ßhd 5 & 7, HaIa Rapal ßaiu 2O Kinla Iava Lighl Indsl.Iaik 3135O Ipoh Ioiak O5-3122787 O5-3136787 SM CI 24 Madan Agnos Wong 1997
3185 MARYWAH INDUSTRILS (M) SDN ßHD WISMA CALLYCIRL, LOT 2661, ßT 3, IALAN MAHARAIA LLLA, 36OOO TLLUK INTAN Ioiak
O5-6218888 O5-6215286
IDS TC
3192 MASII HLALTHCARL IRODS SDN ßHD LADANC IINII, ßAHACIAN SLNCAT, KC KLIAYANC 313OO IULAI Ioiak
O5-3571949
IDS CI
32O8 MATANC ILASTIC & MLTAL WORK INDS S/ß 588, ßT 5 3/4, KC MATANC IAMßU 3475O MATANC Ioiak
O5-8O76388 O5-8O6O281
IDS CI
3241 Maxcano Indusliios Sdn ßhd Lol 41 & 42
Indsl.Silo 311OO Sg.Sipul
Ioiak O5-596613O/1
O5-5982714
IM,IDS
TW 1OO
Ms.AIicia Lov
199O
3248 MAXWOOD SDN ßHD LOT 7OO4O, IALAN LAHAT, 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-281132O IDS ßS
3249 MAXWOOD SDN ßHD NO.1, IALAN IOHAN 1/3,
KAW. ILRUSAHAAN ILNCKALAN II,
IASA I,
3155O IUSINC Ioiak
O5-28884476
IDS
3267 MCß Indusliios Sdn ßhd 76kn Ipoh-Ionang Main Tiunk Road
34OO7 Taiping
Ioiak O5-8915622
O5-8915622
IM,IDS
CI 275
Mi.Tan Siov Wah
1987
3289 MLCOILUS INDUSTRY SDN ßHD 4175 & 4182, ILN ILRUSH 3, INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8913931 O5-8913935
IDS CI
3291 MLDAN IULANCAN SDN ßHD 26, ILN TASLK, TASLK INDST. IARK 341OO IIOH Ioiak
O5-54517O6
IM,IDS IC
3297 Modiconpounds Sdn ßhd No.25, Ioisiaian KiIang IongkaIan 3O
IongkaIan Maju Indsl.Iaik 315OO Lahal
Ioiak O5-3219785
O5-32146O5
IM
CI 5O
Mi. Wong Wai Long
1993
33O4 MLCA LNCINLLRINC (M) SDN ßHD 89, ILN SC IARI ßUNTONC 3OO2O IIOH Ioiak
O5-2541257 O5-2546937
IDS MM
3313 MLCA SOUARL SDN ßHD NO 222-225, TAMAN TUN SAMßANTHAN, 311OO SC.SIIUT Ioiak O5-5985599
O5-5985598
IM,IDS LL
3314 Moga Squaio Sdn ßhd No 3 Kavasan Ioiusahaan Ringan Sungai SipuIasa II 311OO Sungai Sipul Ioiak O5-5985597 O5-5985598 IM LL 45O Wai Mun Ioo 199O
3318 Moganalo Conpuloi HoIdings (M) Sdn ßhd 147-151 IaIan IongkaIan ßaial Tanan Shalin ßaiu 3165O Ipoh Ioiak O5-3288O1O O5-3288O17 IM LL 1OO Kovin Chang 199O
3348 Moiil Indusliios Sdn ßhd IT 3414, IIn Ioiusahaan 6 Kanunling Indsl.Iaik 346OO Ioiak O5-8911998 O5-8917898 IDS,SM CI 6O Mi.Ooi Koov Sioong, Mi.Lin Nai Chian 1983
3366 MolaIdock Indsuliios Sdn ßhd 9, Ioisiaian Ioishan. KIodang Ulaia1/5 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2812525 O5-2812288 IM,IDS,SM LL 78 Mi.Yap Szo Mong, Mi.K. Aiasu 1971
3367 MolaIIogv Indusliios Sdn ßhd Lol 2191 & 2192, IIn.Mahaiaja LoIa 36OOO ToIuk Inlan Ioiak O5-6217716 O5-6218569 SM MM Mi.Tan Lai Soon 1996
3374 MLTLOKCAST SDN ßHD NO 3, HALA IATI 1O KAW ILRINDUSTRIAN TAMAN MLRU 3OO2O IIOH Ioiak O5-526O6O1
O5-5263897
IDS ßS
34O1 Micionagna Lnginooiing Sdn ßhd Lol 176, HaIa Ioishan MongIonlu 1 3O2OO IaIin Ioiak O5-2826997 O5-2826991 IDS,SM MM 58 Mi.Ng Choo Koong, Mi.Lohl Moi Iong 1995
34O2 MICROMLCHANICS (M) SDN ßHD 115127, HALA IATI 12, KAWASAN ILRINDUSTRIAN TAMAN ML 3OO2O IIOH Ioiak IDS IS
34O3 MICROIACK INDUSTRILS SDN ßHD LOT 5978, IALAN CHANCKAT LARANC, 31OOO ßATU CAIAH Ioiak O5-3661913
O5-3661894
IDS LL
341O MIK Iiocision Indsl.Sdn ßhd 6 & 8, Ioisiaian KiIang IongkaIan 3O, IongkaIan Maju Indsl.Iaik, 315OO Lahal Ioiak O5-3225245 O5-3225261 IA,WLS IS 9O Mi.Takuva Ovana 1995
3415 MILNLS TLCHNOLOCY SDN.ßHD LOT 37, MLDAN TASLK,
Tasok Indsl. Iaik
314OO IIOH Ioiak
O5-546O798
IDS CI
3425 MINSAWI INDUSTRILS (KK) SDN ßHD ßT 29, KC CHUAR, KATI KUALA KANCSAR Ioiak
O3-273125O O3-274O826
IDS IC
3466 MKI MolaI & IIaslic Ind.Sdn ßhd No.2-4, Ioisiaian KiIang IongkaIan 32 IongkaIan Indsl. Iaik Ioiak O5-3231233 O5-3225233 IM,SM CI 52 Ms.Mindv Wong Wai Min
3469 MMC LIoclionic (M) Sdn ßhd IIol 8 Kinla Iioo IndusliiaI Zono IaIan KuaIa Kangsai 312OO Chonoi Ioiak O5-2913981 O5-2912761 IM,IDS,WLS LL 32O Tan Choon Chov 1978
347O MMC MolaI Indusliios Sdn ßhd 1OKM. Lahal/Iapan Road
315OO Lahal
Ioiak O5-3222899
O5-3215844
IM
ßS 2OO
Mi. Ong Choo Hoo
1969
3472 MMI Iiocision Sdn ßhd 1OKM Lahal/ Iapan Road 3O71O Ipoh Ioiak O5-3222899 O5-3215844 SM MM
3489 MONILR (M) SDN ßHD 3, ISRN ILRIND KANTHAN 2, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O3-23OO6OO O3-2386828
IDS NM
3495 Moiion (M) Sdn ßhd ßIock 1O157 & 1O158, Sii Manjung Indsl.Iaik, 32O4O Sii Manjung Ioiak O5-688223O O5-6882145 WLS O Mi. Takaloshi Mizoguchi
3496 MORITLTSU LLLCTRIC (M) SDN ßHD I-3, LUMUT IORT INDUSTRIAL IARK LUMUT Ioiak O3-736399O
O3-7364O19
IDS LL
3513 MRC INDUSTRILS SDN ßHD (1) IT 4OO4, INDST. IARK TAIIINC Ioiak
O5-8911111 O5-8911O88
IDS CI
3523 MSI INDUSTRILS SDN ßHD 7 & 9, ISRN KILANC ILNCKALAN 3O,
ILNCKALAN MAIU INDUSTRIAL IARK
Ioiak O3-7184778
O3-7184791
IA,IDS,WLS LL
3539 MuIli MouId Indusliios Sdn ßhd 6 & 8, IaIuan Ioishan KIodang 3 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-282164O O5-2821646 SM MM Mi. Loh Chin Soon 1996
3542 MuIlicoio SoIdioi (M) Sdn ßhd Lol 62O49, IIn. IoilIand
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-5476811
O5-5471868
IM,IDS
LL 142
Mi.Loo Yuo Hung Iason
1982
3543 MuIligoai Lngiooiing Sdn ßhd Lol 124, HaIa Ioishan MongIonlu 11 MongIonlu Indsl. Iaik 3145O MongIonlu Ioiak O5-2828628 2829628 SM MM Mi.Lov Oon Song, Mi.Chvo Choo Hong 1994
3548 Muiala LIoclionics (M) Sdn ßhd IIol 15, ßonlan Indsl. Iaik, 31OOO ßalu Cajah Ioiak O5-3653388 O5-3669499 IA,IDS,WLS LL Mi. T. Yanaguchi 1993
3554 MusicaI Iioducls Sdn ßhd Lol 3898, Lol IIn. IongkaIan 315OO Lahal Ioiak O5-3225O39 O5-3218795 IDS,SM IS Mi.Hoo Tuck Wah
3558 MUTIARA CHOCOLATLS SDN ßHD 7643, LOT 15, ILN SC SIIUT-KK, KAW ILRINDUSTRIAN IASA 2, 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982737 O5-598139O
IDS IC
3562 MuluaI Wav Iionix Sdn ßhd Lol IT 64972 - 64973
3OOOO MongIonlu
Ioiak O5-2545893
O5-2557717
IM,IDS
CO 15O
Mi.Choi Kai Loong
1986
3567 MYDODI TLXTILL (M) SDN ßHD ILOT 87-88, HALA ILRUSAHAAN MLNCLLMßU 15, 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-2829888 O5-2821968
IDS TC
3598 NAKASU WOOD INDUSTRILS SDN ßHD 4, ILN INDUSTRI 1, ILLAIANC IRLL TRADL ZONL, 3OO2O IIOH Ioiak
O5-2415633 O5-2541572
IDS O
36O3 NAM SLNC HIN SAWMILL SDN ßHD LOT 13O, IALAN ILRUSAHAAN 1, KAW.ILRUSAHAAN I.ßUNTAR 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7161478 O5-7163896
IDS
36O5 NAMYL IOOD INDUSTRILS SDN ßHD 69, ILN ILRUSH 2, I. ßUNTAR INDST. LSTATL 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-8O8883O
IDS IC
3627 NAVAL DOCKYARD SDN ßHD ILNCKALAN TLDM, 322OO LUMUT Ioiak
O3-2O16516 O3-2326214
IDS TL
3639 NLICO INDUSTRILS (M) ßHD 4799, ILN ILRUSH 1, KAW.ILRUSAHAAN KAMUNTINC 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8915266 O5-8911727
IDS MM
366O Ng Kuok Thai & Sons (Kanlhan) Sdn ßhd 13 1/2 MiIos, IIn. KuaIa Kangsai 314OO Chonoi Ioiak O5-5477229 O5-5477616 SM CC 5O Ms.Toan Iall Yon
3661 Ngai Song Rulloi Indusliios Sdn ßhd Lol 3234, 2/4MiIos
IIn.IoIapang 3OO2O Ipoh
Ioiak O5-5265OOO
O5-5263111
IM,IDS
CI 2OO
Mi.Rickv Kon
1975
3662 Ngan Yin Cioundnul Iacloiv Sdn ßhd Lol 6233
3195O Manlang Diavan
Ioiak O5- 4652266
O5-4652288
IM,IDS
IC 5OO
Mi.Choo Hon Wah
1975
3683 Nihon Canpack (M) Sdn ßhd IIol 47,
ßonlan Indsl. Lslalo 31OOO ßalu Cajah
Ioiak O5-3652OOO
O5-3651211
IM,IA,WLS
IC 66
Mi. Takao Nakanuia
1996
3688 Nihon Supoiioi (M) Sdn ßhd Lol 17, IIn. Induslii 1, IoIapang Iioo Indsl. Zono II, 3OO2O Ipoh Ioiak O5-5273792 O5-5273659 IA,WLS ßS Mi. A. Tanaka 1996
369O NIKKIL ßATTLRY MANUIACTURINC (M) SDN ßHD NO 12, LALUAN KILANC ßUKIT MLRAH 2, 315OO LAHAT Ioiak O5-32289O5
O5-32289O3
IDS LL
3747 NMC LICHTINC INDUSTRILS SDN ßHD LOT I.T. 3963, ßATU KARANC, 319OO KAMIAR Ioiak
O5-4669437
IDS LL
3755 Nonfoiious MolaIcasl Sdn ßhd Lol IT 3963,
ßalu Kaiang 319OO Kanpai
Ioiak O5-4669446
O5-4664O3O
IM
LL 43
Mi.Chong Kiang Mong
1983
3757 Noidonia -Thong Iook (M) S/ß Consunoi Iackaging Division
1, IIn. KuaIa Kangsai 311OO Sg.Sipul
Ioiak O5-2538795
O5-2551623
IM
CI 27O
Mi.Iiankio Chua
1973
3761 NORMAX (M) SDN ßHD 19, ISRN ILRIND KANTHAN 6, KANTHAN INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O13798 O5-2O13797
IDS CI
3762 NORSLCHLM LATLX IRODUCTS SDN ßHD 12, MDN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5473695
IDS CI
3765 NORTH MALAYA CHLMICAL SDN ßHD 493, ILN.ILRUSHAAN 7 KAMUNTINC INDST.IARK 34OO8 TAIIINC Ioiak O5-8914533 O5-8911577 IDS IC
3772 Noilhoin Tochnic Sdn ßhd No.2 & 4, LaIuan KiIang ßukil Moiah 1
ßkl. Moiah Indsl.Iaik 315OO Lahal
Ioiak O5-3228155
O5-3229658
IM
IM 1O
Mis.Madina Hashin
1998
3777 NOVA LICHTINC INDUSTRILS (M) SDN ßHD NO. 52, ILRSIARAN RISHAH 9, KAWASAN ILRINDUSTRIAN SILIßIN, 3OOOO IIOH Ioiak
O5-5287688
IDS LL
3799 Nunac Machino TooIs Sdn ßhd No.63, IIn. Ioiindsl. SiIilin 1, SiIilin Lighl Indsl. Iaik, 3O1OO Ipoh Ioiak O5-5273133 O5-5273163 IM MM 13 Ylhg. Dalo' Hj. KhaIiI Hj. Hussain 1995
38O5 Nvok Lan Cainonls Sdn ßhd Lol 7127,
IIn.Iasai Sanlungan 36OOO ToIuk Inlan
Ioiak O5-6222288
O5-6221511
IM,IDS
TC 4OO
Ms.Iong Soov Kai Chuan
199O
3816 OCLANIAC SDN ßHD 728O, ILN ILRUSH 1, KAWILRINDUSTRIAN, I. ßUNTAR 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O4-33265OO O4-3326455
IDS IC
3818 OCI Lnginooiing Sdn ßhd 26-28, IIn Modan Ipoh 5 ßandai ßaiu Modan Ipoh Ipoh Ioiak O5-5499337 O5-5498337 SM TL Mi.Tan Hang Tock 1989
3822 OC UNIIORM INDUSTRILS SDN ßHD 5786, ILN ILRUSH 3, KAWILRUSAHAAN I.ßUNTAR 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak IDS TC
3835 Oka Conciolo Indusliios Sdn ßhd 6, Loluhiava Chaloau off Ioisiaian Kanpai Ioiak O5-2542741 O5-25324O3 IM,SM,IDS O 64 Mi.Ng Wai Luon, Ms.MichoIIo Looi 1981
386O ONC TIONC YLL & SONS SDN ßHD NO 92, IALAN IASAR, 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O73886 O5-8O66128
IDS O
3878 ORILNT AIIARLL ßHD
128694, ISRN ILRUSH KLLDANC UTARA
1/5,
TAMAN ILRIND CHANDAN, 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-281163O O5-2813566
IDS TC
3891 OiionlaI Iovloi Sdn ßhd Lol 14O92, 2 1/2 niIos KuaIa Kangsai Road 3OO1O Ioiak O5-5O6O893 O5-5O6138O IM,SM,IDS ßS 8O Mi Hsu King Mooi 1973
3919 OSAKA CHLMICALS INDS SDN ßHD LOT 7, ILRSIARAN KILANC, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak O5-52621O4 IDS CI
392O Osaka Coipoialion Sdn ßhd 79-ß, IIn IongkaIan ßaial Tanan Kai King Ioiak O5-3215632 O5-3215636 IM,SM CI 51 Mi.Ng Kok Wah , Mdn. Lin Siov Ngoh 1988
3934 OWL Indusliios Sdn ßhd 19 & 21, HaIa Ioishan KIodang Ulaia 5 MongIonlu Indsl. Iaik 3145O MongIonlu Ioiak O5-2821339 O5-2821336 SM CI 23 Mi.Donnis DonaI WuIff
3944 I.T Ooi & Sons (M) Sdn ßhd IIol 5
KuaIa Kangsai Indsl. Iaik 33OOO KuaIa Kangsai
Ioiak O5-7766O2O
O5-7761724
IM
TW 3O
Mi.Ooi Thon Hua
1981
3954 IACIIIC RLIRACTORY INDUSTRILS SDN ßHD 54, MDN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5451921
IDS NM
3957 IADIßLRAS NASIONAL ßHD SC DLDAI, SLßLRANC ILRAK 368OO KC.CAIAH Ioiak
O3-4424122 O3-4422285
IDS IC
3958 IADIßLRAS NASIONAL ßHD
KOMILLKS ßLRNAS SC MANIK,
3675O CHIKUS Ioiak
O3-4424122 O3-4422285
IDS IC
3959 IADIßLRAS NATIONAL ßHD 2689, ILN NC SONC TLIK, SILIßIN INDST. IARK 3O1OO IIOH Ioiak
O3-4424122 O5-4422285
IDS IC
396O IADIßLRAS NATIONAL ßHD ILN ILRUSH 3, KAW ILRINDUSTRIAN,IARIT ßUNTAR, IARIT ßUNTAR Ioiak
O3-4424122 O3-4422285
IDS IC
3961 IADIßLRAS NATIONAL ßHD
ILN SC NIßONC
IARIT ßUNTAR Ioiak
O3-4424122 O3-4422285
IDS IC
3981 IAN MALAYSIAN RLTRLAD SDN ßHD 15O, ILN LAHAT 3O2OO IIOH Ioiak
O5-2412359
IDS CI
3982 IAN MALAYSIAN RUßßLR SDN ßHD NO 14, IALAN TAIIINC, Ioiak
O5-77651O1 O5-77698O8
IDS CI
3989 Ianda Ioods Co.Sdn ßhd Lol 1922, IIn. TaIi Aii
Sinpang Lina 342OO Iaiil ßunlai
Ioiak O5-7161316
O5-7162316
IM,IDS
IC 34O
Mi.Ong Chai Caik
1993
3992 IANMLY INDUSTRILS SDN ßHD LOT 74271, IALAN SIMIANC IULAI, ILNCKALAN 315OO LAHAT Ioiak
O5-3216889
IDS TC
3996 IANTAI RLMIS IALM OIL MILL SDN ßHD LOT 79O, IALAN AYLR TAWAR, 325OO CHANCKAT KRUINC Ioiak
O5-6751837 O5-6751839
IDS IC
3998 IANTILL SDN ßHD LOT 37554, KAW ILRIND ßLRCHAM, 314OO IIOH Ioiak
O5-5476967
IDS NM
4O19 ICO Lilo LIocliicaI Sdn ßhd Lol. No.15788O, IIn.Dogong Ioiak O5-5-4665313 O5-465131O IM,IDS,SM LL 22O Mi.Chov Tuck Mong 1994
4O4O ILNANC SLACATL INDUSTRILS (M) SDN ßHD ILOT 1, KAWILRINDUSTRIAN KINTA ITZ, 312OO CHLMOR Ioiak O5-2913868
O5-291346O
IDS LL
4O48 Ionhas Iiopoilios Sdn ßhd IIol 13, Tnn.Ioiindsl.Ioialol N.Ioiak 3135O Iusing Lahal Ioiak O5-3214762 O5-3134128 SM O 15 Mi.Iuhaifah©Ahnaod AkhdaiAhnod Sagaf 1982
4O68 Ioiak - Hanjong Sinon Sdn ßhd
337OO Iadang Rongas
Ioiak O5-7584OO2
O5-7584O52
IM
CC 5O5
Mi. Anian IsnaiI
198O
4O69 Ioiak ChonicaI Indusliios Sdn ßhd 338, Rinla Ianjang
311OO Sg.Sipul
Ioiak O5-5988888
O5-5988889
IM
CI 28
Mi.Choong Yoov Chok
1974
4O7O ILRAK DUCK IOOD INDS SDN ßHD 3525, KC NIßONC TLMLRLOK 348OO TRONC Ioiak
O5-2542253 O5-2419773
IDS IC
4O71 ILRAK MLTAL INDUSTRILS SDN ßHD LOT 63, ILRSIARAN IORTLAND, TASLK INDST. IARK 3O1OO IIOH Ioiak
O5-291OO82
IDS IM
4O72 ILRAK MOTOR CO SDN ßHD ßT 12, ILN TLLUK INTAN-ßIDOR 36OOO TLLUK INTAN Ioiak
O5-2412233 O5-2531682
IDS IC
4O73 Ioiak ToxliIo MiIIs Sdn ßhd 145,
KuaIa Kangsai Indsl. Iaik 33OO7 KuaIa Kangsai
Ioiak O5-7761388
O5-7764877
IM,IA,IDS,WLS
TC 689
Mi.Iunichi Yoshizaki
1974
4O75 ILRAK-HANIOONC SIMLN SDN ßHD 2764, ßT 14, ILN TAIIINC Ioiak
O5-7584OO2 O5-75839O3
IDS NM
4117 ILRUSAHAAN ßATU ßATA TAIIINC SDN ßHD LOT 28679, ßATU 19 ßLLAKANC KC ßANIAR, 324OO AYLR TAWAR Ioiak
O5-6724145 O5-6724145
IDS NM
4123 ILRUSAHAAN KLLUARAN KAYU HUI IATT S/ß
LOT 67896, KM 2 1/2, OII IALAN
ILNCKALAN,
SIC.IULAI 3133O KC. KLIAYANC Ioiak
O5-3571291 O5-3571982
IDS
4144 II LLRLX SDN ßHD LOT 62-63,
LICHT INDST. IARK
3O11O SC.SIIUT Ioiak
O5-598O719 O5-5971495
IDS CI
4162 Iino CaslIo Sdn ßhd 346, Longkungan Ioiushan Kanunling 3 Kanunling Rava Indsl. Iaik 346OO Taiping Ioiak O5-8919119 O5-8917O25 IM,SM CI 43 Mi.Ong Choong Hvai, Mi.Choong Thian Iook 199O
4172 IID CONCRLTL IRODUCTS SDN ßHD 76KM, ßUTTLRWORTH - IIOH MAIN TRUNK ROA 347OO TAIIINC Ioiak
O5-891577O
IDS NM
4174 IK IACKACINC SDN ßHD LOT 25278, TINCKAT 1, 3195O MAMßANC DIAWAN Ioiak
O5-466558O O5-4652784
IDS CI
4186 ILAXTRON INDS (M) SDN ßHD 28, ILN INDUSTRI 3, ILLAIANC IRLL TRADL ZONL 3O2OO IIOH Ioiak
O5-52646O8 O5-5264532
IDS CI
4198 Iohnav Ciafl Sdn ßhd Lol 86 & 87
Iaiil ßunlai Indsl. Lslalo 342OO Iaiil ßunlai
Ioiak O5-7164961
O5-716OO61
IM,IDS
TW 15OO
Ms.IocoIvn MY Tan
1983
42O6 IoIvdanic HoIdings Sdn ßhd 19, Longkok IoIapang Maju IoIapang Maju Lighl Indsl. Iaik IoIapang Ioiak O5-23O1198 O5-23O1196 SM MM Mi. Yip Yuol Mong
4217 IoIvpails Sdn ßhd No.2, Ioisiaian Ioiindsl. SiIilin 2
SiIilin Lighl Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5267O71 O5-5267O73 IM,SM LL 126 Mi. Tang SC
4225 IoIvvaio Sdn ßhd No.2, LaIuan Ioishan KIodang 3 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2829188 O5-2829618 IM,SM,IDS MM 3O Ms.Lin Moh Noo, Ms. Ioanno Yip 1996
4226 IOLYWARL SDN ßHD
NO 2, LALUAN ILRUSAHAAN KLLDANC
3,
TMN ILRINDUSTRIAN CHANDAN RAYA 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-2829188 O5-2829688
IDS CI
4228 IopuIai Iuiniluio Manufacluioi 3O-A, off IIn. TiqanchoII MongIonlu 3145O Ipoh Ioiak O5-2826188 O5-2812822 SM O Ms.Woo Wai Koo 1988
4236 IOTTLRY CRAIT INDUSTRILS SDN ßHD LOT 3753, IALAN ßIDOR, KC CHLNCAI, 356OO SUNCKAI Ioiak
O5-4386972 O5-4386857
IDS NM
4239 Iovoi Lnginooiing Woiks 18, Ioisiaian Ioishan KIodang (U) 1/1 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2826O36 O5-2824198 IDS,SM MM Mi.Soong Choan Tong, Mi.Soong Chin Iun 1983
424O Iovoi Ioan Indsl.Sdn ßhd No.62 & 63 Sg.Sipul Lighl Indsl.Iaik 311OO Sg.Sipul Ioiak O5-5973333 O5-5971111 SM CI 141 Mi.Yap Khoong Coo 1976
4246 IOWLRIOAM (1985) SDN ßHD LOT 7-8, OII KC SLNTOSA,
LICHT INDST. IARK
311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5981O72 O5-5983116
IDS CI
4249 Iovoilionics Sdn ßhd No.26,Ioisiaian Ioiindusliian SiIilin 2 SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh Ioiak O5-52678O3 O5-5267814 IM,SM LL 5O Mi.C. Raja Rao, Mi.A. David 1999
4263 IRLCISION IMACL TLCHNOLOCY (M) SDN ßHD LOT 2, HALA ILRUSH KLLDANC UTARA 6 KAWASAN ILRUSAHAAN MLNCLLMßU, 3145O MLNCLLMßU Ioiak O1O-5131265
O5-2815O78
IDS ßS
4271 Iionioi Cifl Sdn ßhd Lol 522 Kav.Ioiusahaan 33OOO KuaIa Kangsai Ioiak O5-7777189 O5-776O213 SM ßS 15 Mi.Aninuddin Hj. Mohd Khusaiii
4286 Iiina OuaIilv Iood Indusliios Sdn ßhd IIol 68 Kanunling Rava Indsl. Iaik
346OO Taiping
Ioiak O5-8958O82
O5-8958O86
IM
IC 25
Mi.Loo Loong Wan
1989
4294 IRINCIIAL LICHT IOOD INDS (M) SDN ßHD 9, ISRN ILRIND SILIßIN 1, KAW ILRIND RINCAN SILIßIN, 3O1OO IIOH Ioiak
O5-254O441 O5-2419575
IDS IC
4298 IRINTMLSH INDUSTRILS SDN ßHD 666, ILN ILRUSH 1, KAWILRINDUSTRIAN I.ßUNTAR, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak O5-716O741
O5-716O743
IDS ßS
43OO IRIORITY ILUS SDN ßHD LOT 139, KAW ILRIND IARIT ßUNTAR, 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak O5-7166971
O5-7166977
IDS LL
432O Iionalia Indusliios Sdn ßhd 1, IIn. Iohan 1/5 Kav. Ioiindsl. IongkaIan II 3155O Iusing Ioiak O5-3653352 O5-3653357 IDS,SM ßS 3O Mi.Lai Wong Koong, Mi. Man ßong Toik 199O
4335 IT SAMIOLRNA IL SDN ßHD LOT 4, SILIßIN INDST.IARK 3O1OO IIOH Ioiak O5-5263431 IDS IC
4336 IulIic Indusliios Sdn ßhd Lol IT 367 KuaIa Kangsai Indsl. Iaik Ioiak O5-7762244 O5-7764411 SM TW 45 Mi.Ong Aun Hing
4341 IuIai Lanipak Indsl.Sdn ßhd Lol 156O92 (64579) IongkaIan Iogoh Indsl.Iaik Ioiak O5-3227193 O5-3226OO7 IDS,SM CI 12O Mi.Lov Yov Hock 199O
4342 IULAI IACKACINC INDUSTRILS SDN ßHD LOT 6, SOLOK RISHAH 3,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak
O5-5264443 O5-5272291
IDS CI
4352 Iush Iovoi Lnloipiiso (M) Sdn ßhd Lol 7365, IIn Ioiusahaan Salu Iaiil ßunlai Indsl. Lslalo Iaiil ßunlai Ioiak O5-71692O3 O5-71692O5 IDS,SM LL 133 Mi. Hsu Chong To, Mi.Iu Chin Lu 199O
4361 Ivianid Lano (M) Sdn ßhd 16, Ioisiaian KiIang IongkaIan Maju IongkaIan Maju Indsl.Iaik Ioiak O5-3228366 O5-3223766 SM O 25 Ms.Lslhoi Koh
4368 O-IIox Indusliios (M) Sdn ßhd 17-23, Ioisiaian KiIang IongkaIan 28
IongkaIan Maju Indsl.Iaik 315OO Ipoh
Ioiak O5-3226368
O5-3223323
IM
CI 45
Mi.Soo Soong Mook
1993
4373 OUALITY ßAKLRS (M) SDN ßHD 2757 & 2762, ILN KILANC 1, KAW ILRINDUSTRIAN ILLAIANC, 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5267755
IDS IC
4375 OUALITY COILS INDUSTRILS SDN ßHD LOT 25278, MAMßANC DIAWAN, 3195O KAMIAR Ioiak O5-4652771
O5-4652775
IDS CI
4376 OUALITY LATLX CORIORATION SDN ßHD 21, ISRN KILANC, KAW ILRINDUSTRIAN ILLAIANC 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5263868
IDS CI
4379 OUANDUT LNTLRIRISL SDN ßHD 22-24, ILN IOHAN 2/1, KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak IDS IC
4388 R.N.L Consoiliun Sdn ßhd IT. 26, Tnn.Ioiindsl.Ioialol N.Ioiak 3155O Iusing Lahal Ioiak O5-3229227 O5-3232173 SM O 15 Mi.IahiuI RizaI Onai, Mi.Mohd.Hafiz 1989
4391 RAß Lnginooiing Sdn ßhd 56 & 58, LaIuan Ioiindslin.SiIilin 2 IoIapang Iacloiv Iaik IoIapang Ioiak O5-5286844 O5-5287189 SM MM Mi.AIi Md.Sahii, Mi.IanaIuddin Saludin 1997
44OO RAMLITAC ILASTIC INDUSTRILS SDN ßHD LOT 44, LORONC KILANC 14, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O86563 O5-8O831OO
IDS CI
44O5 RAIAT MLWAH SDN ßHD LOT 3-4, LLNCKOK RISHAH 2, KAW MILL, KAW ILRIND SILIßIN, 3O1OO IIOH Ioiak IDS TC
44O6 RAIAT MLWAH SDN ßHD
52-58, ILN HI MOHD ALI
32OOO SITIAWAN Ioiak IDS TC
4419 RCI LIML SDN ßHD LOT 75244, IINII LSTATL, 3O75O IIOH Ioiak
O5-3282O32
IDS NM
4452 RLYICK INDUSTRILS (M) SDN ßHD NO 7, IALAN ZARIß 1,
KAWINDUSTRI ZARIß,
315OO LAHAT Ioiak
O5-3231628 O5-3222636
IDS TC
4476 RINAAT CANL SDN ßHD 14,
ILNCKALAN 2 INDST. IARK
3155O IUSINC Ioiak IDS O
448O Rivoi LIoclionics (Ipoh) Sdn ßhd IIol 46, Modan Tasok
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-5464562
O5-546465O
IA,IDS
LL
Iiosidonl
4491 Rock ChonicaI Indusliios (M) ßhd Lol 75244
Iinji Lslalo 315OO Lahal
Ioiak O5-3218988
O5-3222522
IM,WLS,IDS
CI 181
Mi. Hing Ah Kav
1973
45OO Rong Hua Shoos Indsl.Sdn ßhd Lol 52535 Rogiouping Aioa 3145O MongIonlu Ioiak O5-2813844 O5-2811268 IDS,SM TC 71 Mi.Io Ching Won Shan 1988
4514 RUßßLR MLTALL TLCHNIK (M) SDN ßHD 363, KAW ILRINDUSTRIAN K.KANCSAR, 33OO7 KUALA KANCSAR Ioiak
O5-7761742 O5-77657OO
IDS CI
4515 RUßßLRLX (M) SDN ßHD 21251, ßT 3/4, OII ILN ßLRCHAM,
KAWILRUSAHAAN ßLRCHAM
Ioiak
O5-2536842 O5-253OO9O
IDS CI
4517 RUßIIL SDN ßHD 2793, ILN TC MALIM, INDST. IARK 358OO SLIM RIVLR Ioiak IDS CI
4519 RulsvslooI MolaI Indusliv (M) Sdn ßhd RaiIvav Whaif, IIn Mahaiaja LoIa Ioiak O5-6224981 O5-6211699 IDS,SM MM Mi.Tan Ooi Thian
4521 Rusch Manufacluiing Sdn ßhd IT 2577, Kav Ioiusahaan 4 KAMUNTINC INDST. IARK
346OO
TAIIINC Ioiak O5-8915111
O5-8912699
IM,IDS
O 739
Ms.Ianol Tooh
1988
453O S & I Iood Indsl. (M) ßhd Lol 37O9, IIn. ßagan Daloh, Sinpang Tiga, 362OO ßagan Daloh Ioiak O3-56376O99 O3-56378812 IM,IDS IC 15O Mi. WiIIian Wong Hong Kuin 1983
4548 Salulok (M) Sdn ßhd Lol 17O94, ßalu 6 IIn. MahaiajaIoIa 36OOO ToIuk Inlan Ioiak O3-6413497 O3-6221154 IDS,SM CI 25 Mi.IaisaI Ald.Rahnan 199O
4554 Safoiav (M) Sdn ßhd Lol 2286, Loiong 1 Kg.ßovan Taiping Ioiak O5-8O65155 O5-8O85155 SM CI 138 Mi.Tang Kvai Long 1991
4555 SAILSKIN CORIORATION (M) SDN ßHD LOT 27, MLDAN TASLK, TASLK INDST. IARK 341OO IIOH Ioiak
O5-5474O24
IDS CI
456O Sagani Indsl. (M) Sdn ßhd No.2, IIn. KiIang 3, IoIapang Lighl Indsl.Iaik, 3O75O Ipoh Ioiak O5-5262255 O5-5269889 IDS,WLS CI Dalo' T. Ushiana 197O
4561 Sagani Manufacluioi Sdn ßhd IIol 29, IIn. ßonlan ßonlan Indsl. Iaik, 31OOO ßalu Cajah Ioiak O5-3669O18 O3-3669O2O WLS CI Mi.M Takoda 1996
4565 SACIL LNTLRIRISL LOT 391, ULU ßLRNAM, 359OO TC. MALIM Ioiak
O5-4597362 O5-4596288
IDS O
4589 SAN CHUAN MLDICAL SDN ßHD LOT 72, LLNCKOK RISHAH 2,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak O5-526963O
O5-52638O3
IDS CI
4645 SCALLK IOLYMLR INDUSTRILS SDN ßHD
57, ILN IOHAN 2/6, KAW
ILRINDUSTRIAN
ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak
O5-2538O98
IDS CI
4647 SCANWOLI ILASTICS INDUSTRILS SDN ßHD 4O4, ILN ßOTA, MUKIM ßLLANIA 3175O TRONOH Ioiak
O5-2555978
IDS CI
4664 SLA HORSL IROZLN IOOD (M) SDN ßHD 22O9, ILN MATANC, 3475O TAIIINC Ioiak
O5-8479999
IDS IC
4667 SLAL IOLYMLR INDUSTRILS SDN ßHD 727O6, ILN LAHAT, KAW ILRUSAHAAN ßUKIT MLRAH Ioiak
O5-32232OO O5-32223OO
IDS CI
4687 SLISLN (M) SDN ßHD LOT 3742, LORONC KILANC 11, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak O5-8O6O211
O5-8O6O213
IDS LL
4712 SLN UI HUAI SLAIOOD TRADINC SDN ßHD 8472, ILN TLII SUNCAI, Ioiak
O5-6411344 O5-6412343
IDS IC
4717 SLNC HLNC LNCINLLRINC WORKS LOT 37O, LORONC 15, KC TAWAS, Ioiak
O5-5461728
IDS MM
4727 SLRAYA SDN ßHD ßATU 3, IALAN ILLAIANC, 311OO IIOH Ioiak
O5-5263575
IDS
4737 SLWCRAIT ACCLSSORILS (M) SDN ßHD ILOT 513, KUALA KANCSAR INDST. IARK 33OOO KUALA KANCSAR Ioiak
O5-7763554 O5-7769521
IDS IM
4761 Shoo Hual Iolloiv (Ipoh) Sdn ßhd Lol 59, IIn.Chopoi 11/6 Coianic Indsl.Conlio 312OO Chonoi Ioiak O5-2O15O87 O5-2O15O87 SM O 5O Mi.Ouok Kin Hon 1994
48OO Shoon Ial ßiscuil & Confoclionoiv facloiv Sdn ßhd Lol 11776, jIn. Kg. ßanjai
36OOO ToIuk Inlan
Ioiak O5-6221558
O5-6215558
IM,IDS
IC 3OO
Mi.Loo Yoo Iong
1984
481O SHUIARSHAD & SON HOLDINCS SDN ßHD ßT 34, ILN ßLSAR, LADANC ßHARAT TLA, Ioiak
O5-4911133 O5-4911154
IDS IC
4816 Sidnov IIaslic Indusliv Sdn ßhd No.6-8, Ioisin. Ioiindsl.SiIilin 2
SiIilin Lighl Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5268626 O5-5268226 IM,SM CI 1O3 Mi.Iang Hon Khoong, Ms.Chiislian 199O
483O SiIvoicoals (M) Sdn ßhd Lol 19 & 2O, IIn. Induslii 1/2 Copong Indsl.Iaik Ioiak O5-3577787 O5-3577786 SM CI 2O Mis.Noi Asinah Ahnad 1997
4831 SiIvoislono ßoihad Lol 5831
Kanunling IndusliiaI Lslalo II 346OO Taiping
Ioiak O5-8911O77
O5-8911O79
IM,IDS
TL 969
Mi.Ihang Wai Yoon
1986
4833 SIM LAM TOßACCO TRADINC SDN ßHD NO.125 ILN.KAMIAR 367OO LANCKAI Ioiak O5-6591237 IDS IC
4834 SIM LLL SAWMILL SDN ßHD ßATU 2, IALAN LUMUT, 32OOO LUMUT Ioiak
O5-683556O O5-6835858
IDS
4845 Sinoka Sdn ßhd Lol 25278, 1 sl IIooi
3195O Manlang Diavan
Ioiak O5-466558O
O5-4652775
IM,IDS
TL 6O
Mi.Yooh Han Koong
1988
485O Sin Choak Song Lailhoinvaio & ßiicks Woik Lol 64777, IIn. ßoichan
Tanjung Ranlulan 3125O Ipoh
Ioiak O5-547O317
O5-5464148
IM
O 8O
Ms.Loong Lai Ling
1989
4852 SIN CHII HUAT IISHMLAL SDN ßHD LOT 147, IALAN TLII SUNCAI, 364OO HUTAN MLLINTANC Ioiak
O5-6412752 O5-6411O42
IDS IC
4854 SIN HAI YULN KILANC AIR ßATU SDN ßHD 8472-ß, ILN TLII SUNCAI 364OO HUTAN MLLINTANC Ioiak
O5-2557288
IDS IC
4857 Sin Hock Loong Coach Woiks Sdn ßhd No.4, IIn. KiIang 3
IoIapang Indsl. Iaik 3OO2O IoIapang
Ioiak O5-5262236 O5-5262881 SM TL Mi.Ng Chai Sing
4868 Sin Yong Cuan Ind.Sdn ßhd 8, SoIok Rishah2 SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh Ioiak O5-5267231 O5-5268497 IDS,SM CI 135 Mi.Chong Cin Cuan
4869 SIN YONC CUAN INDUSTRILS SDN ßHD 16, ILN KILANC 1 KAW ILRINDUSTRIAN ILLAIANC 3O2OO IIOH Ioiak
O5-5267239 O5-5268497
IDS CI
4878 Sincoio Malch & Tolacco Iacloiv Sdn ßhd 4kn, IIn. MahaiajaIoIa 36OOO ToIuk Inlan Ioiak O3-56338O4O O3-56338127 IM O 65 Mi. Ioon Iook Soo 1956
488O SINCINLY IOTTLRY SDN ßHD 68-69, ILN CHLIOR 11/7, CLRAMIC IARK 312OO CHLMOR Ioiak IDS NM
4883 SINLTIMLD LATLX SDN ßHD LOT 57-58, LORONC KILANC 15, TUIAI INDST. IARK 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O62777 O5-8O79OO4
IDS CI
4887 SINLYTLX SDN ßHD NO 124, IALAN IASAR, 36OOO TLLUK INTAN Ioiak
O5-622778O O5-6223316
IDS TC
49O1 Siiijava Indusliios Sdn ßhd No.9,Ioisiaian Ioishan.KIodang Ulaia 1/4 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2823888 O5-2823886 IM-Maliado,SM LL 136 Mi.Chooi Hong Sok 1986
4931 SMART INDUSTRILS SDN ßHD LOT 5913, IALAN ILRUSAHAAN 7 346OO TAIIINC Ioiak O5-8911O28
O5-8912O27
IDS LL
4943 SMN IOODS (M) SDN ßHD
KC CKT ßLLINCKOR
31OOO ßATU CAIAH Ioiak
O3-2417188 O3-2412166
IDS IC
4954 SOA (M) Sdn ßhd IIol 7, IIn. ßonlan
ßonlan Indsl. Lslalo 31OOO ßalu Cajah
Ioiak O5-3668851
O5-3668854
IM,IA,IDS,WLS
CC 1O6
Mi. Ihang Sin
199O
4989 SOONIRO IOODS IROCLSSINC SDN ßHD NO 542, IALAN SIAKAI, 343OO ßACAN SLRAI Ioiak
O5-7215O11 O5-72118OO
IDS IC
4997 SOUTH ASIA IIßRL INDS SDN ßHD LOT 69, IALAN IORTLAND, KAWILRUSH TASLK Ioiak
O5-2919961
IDS CI
5O17 SOUTHLRN WIRL INDUSTRILS (M) SDN ßHD 12OO45, KAWILRINDUSTRIAN TAMAN MLRU 3OO2O IIOH Ioiak
O4-39O654O O4-39O8O6O
IDS IM
5O2O SI Cianilo Sdn ßhd Lol No. IT 399, 2.5kn off IIn. IongkaIan Mkn. Sg. Raia, Sinpang IuIai 313OO Kg. Kopavang Ioiak O3-77296633 O3-77272388 IM CC 2OO Mi. Iua ßoon Long 1989
5O34 SIORTMA CORIORATION ßHD 4O26, ILN ILRUSH 3, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O4-89O94O4 O4-89O94O7
IDS O
5O35 SIIIK SRI WANCI SDN ßHD NO 224-A, IALAN SLIM LAMA, 359OO TC. MALIM Ioiak O5-459O354 IDS CI
5O45 SR MARßLL SDN ßHD 6213, KLRAMAT IULAI 313OO KC. KLIAYANC Ioiak
O5-3571981 O5-3571288
IDS NM
5O51 SRI MARTLK MARßLL INDUSTRILS (M) SDN ßHD LOT 1O42O6, KC KLRAMAT IULAI, 313OO KC. KLIAYANC Ioiak
O5-3572345 O5-3572345
IDS NM
5O53 SRI OKSICLN SDN ßHD 3947, ILN ILRUSH 3, INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O5-89112O2
O5-8911322
IDS CI
5O57 SRIIAYA INDUSTRILS SDN ßHD
9, ILRSIARAN ILRUSAHAAN KLLDANC
UTARA 1,
KAW.ILRINDUSTRIAN CHANDAN RAYA 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-2823888 IDS LL
5O59 SSC safolv CIass Sdn ßhd Lol 3O85
Copong Indsl.Iaik,Mkn. Sg. Rava 316OO Copong
Ioiak O5-3573888
O5-3573777
IM
CC 122
Mdn Hov Siov Iah
1988
5O83 STARKID SDN ßHD LOT 1O178, IALAN KI/2, KAWASAN ILRINDUSTRIAN MANIUNC, 34O2O SRI MANIUNC Ioiak
O5-6881172 O5-68812O8
IDS O
5O9O Slalus Ioinl Sdn ßhd 21sl MiIo, IIn. ßagan Daloh SoIokoh 362OO HiIii Ioiak Ioiak O5-648O83O O5-648O649 SM IC 145 Mi.V Thuiaisingan 1994
5O94 STLAMLR IURNITURL INDS SDN ßHD Ioiak IDS O
51OO Slono Link Manufacluiing Sdn ßhd IT 46456, ßalu 2, IIn. Lahal
Sinpang IuIai 313OO Ipoh
Ioiak O5-3576422
O5-3574324
IM
CC 12O
Mi.Sinon Chua Loan Iing
1994
51O2 STRAITLAND KILANC AIR ßATU SDN ßHD 3476, ILN TLII SUNCLI 346OO HUTAN MLLINTANC Ioiak
O5-6411328 O5-64111O6
IDS IC
5111 STYLLIACK SDN ßHD 21, ISRN KILANC, KAWILRINDUSTRIAN ILLAIANC 3O25O IIOH Ioiak O5-25479O1
O5-2558258
IDS ßS
5147 Sunnil Inaging TochnoIogios Sdn ßhd Lol 196, ICß InloinalionaI Indsl. Iaik, off IIn. KuaIa Kangsai, 312OO Ipoh Ioiak O5-2912188 O5-2911OO8 IM,IA,IDS,WLS LL Mi. Yoshihisa Milsuloshi 1994
5151 Sun Ioods Indusliv Sdn ßhd 122, Sg.Sipul Lighl Indsl.Lslalo Sg.Sipul Ioiak O5-5972488 O5-5986488 SM IC 3O Mi.Rahini Hassan
5152 SUN KONC LULN CHLONC IOUNDRY SDN ßHD LOT 12174 IALAN SIIUTLH, 3155O IUSINC Ioiak O5-2883177
O5-2884126
IDS ßS
5156 SUN ILASTIC INDUSTRY SDN ßHD 115755, ILN ßLRCHAM, KAWILRUSAHAAN ßLRCHAM 3125O TIC.RAMßUTAN Ioiak IDS NM
5161 SUN WLNC HINC HUI KLL IOUNDRY 63, ILN IOHAN 1/5, KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak IDS MM
5163 Sun Yuon Rulloi Manufacluiing Co. Sdn ßhd 111/113, HaIa Ioishan.MongIonlu 13 Chandan Rava Indsl. Iaik Ioiak O5-281O316 O5-2812558 IM,SM CI 65 Mi.Vinconl Chan
5169 SUNC CARMLNTS SDN ßHD LOT 7456, KAW ILRINDUSTRIAN TUIAI, 34OOO Ioiak
O5-8O88582 O5-8O78262
IDS TC
519O SUILR CORD SDN ßHD LOT 31, ILRSIARAN RISHAH 7,
SILIßIN INDST. IARK
311OO IIOH Ioiak O5-5271997
O5-5268O17
IDS LL
5191 Supoi LIoclionics Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 33O8 Iaiil ßunlai IndusliiaI Lslalo 342OO Iaiil ßunlai Ioiak O5-7169171 O5-716917O IM,IDS LL W A Chong 1987
5195 Supoi Tians AssonlIv IIanl Sdn ßhd IIol 73-86, IIn. Logan 5 KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O5-8918888 O5-891OOOO SM MM MiT'oh Thian Lai, Mi. Konl Tooh 1996
5196 Supoiaco (M) Sdn ßhd Lol 2O2179, IIn Zaiil 3 Zaiil Indsl.Iaik Ioiak O5-3232668 O5-3231668 SM CI 3O Mi. David Lin
5197 Supoil MouId Manufacluiing Sdn ßhd IIol 92, IIn. Logan 6 KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O5-8918OO8 O5-8917896 SM MM Mi.Loong Kan Sang 1985
5199 SUILRILLX SDN ßHD 5, ISRN ILRIND SILIßIN 2, KAWILRIND KAWILRIND RINCAN SILIßIN 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5272172 O5-5269946
IDS CI
52O9 Suiina Iood Indusliios Sdn ßhd No.16, IIn. Tg. TuaIang 31OOO ßalu Cajah Ioiak O5-3666351 O5-3662245 SM IC 3O Mi.Hisshanuddin 1991
5215 Svan Rulloi Iioducls ( IIOH ) Sdn ßhd No.3, SoIok Rishah 3
SiIilin Indsl.Iaik 3O1OO Ipoh
Ioiak O5-5269778
O5-526O377
IM,IDS
CI 65
Mi.Lan Nan Sang
1991
5226 Svaiikal Cahava Muda Ioiak ( OiI MiII ) Sdn ßhd ßalu 3, IIn.ßidoi
35OO7 Tapah
Ioiak O5-4O11123
O5-4O136O8
IM
CI 1O5
Mi.Soo Kin Hual
1981
5227 Svaiikal Caisong Tiading Sdn ßhd Lol IT 15468
Longkok Soii Rapal 2 off IIn Aiipoil 3135O Ipoh
Ioiak O5-3128539
O5-3129O12
IM
TC 16O
Mi. Richaid Tan Ihong koo
198O
5232 Svaiikal Long Iual Sdn ßhd Lol 38O5, Loiong KiIang 1O
Tupai Lighl Indsl.Aioa 34OOO Taiping
Ioiak O5-8O75489
O5-8O79134
IM
IC 3O
Mi. Lai Ala© Lai Ngoo Ngoh
1991
5237 SYARIKAT IUTAMOTOR ASSLSSORI SDN ßHD 12. IALAN ILRINDUSTRIAN SILIßIN 1,
KAW. ILRINDUSTRIAN RINCAN SILIßIN
1,
3O1OO IIOH Ioiak
O5-5261889
IDS LL
524O Svaiikal Kong Choong 43, Lig Tanan 11 Iiisl Caidon Ioiak O5-5275876 O5-5275876 SM 8 Mi.Ngoov Kin Choong 1981
5245 Svaiikal Lan-Ric Indusliios Sdn ßhd IIol 171 HaIa Ioiusahaan MongIonlu 1 IaIin 3O2OO Ipoh Ioiak O5-2822361 O5-2822363 IM LL 45 Chong Moi Lian 1978
5251 Svaiikal Minvak Afial Sdn ßhd ßalu 3O, IIn. Ipoh 33OOO KuaIa Kangsai Ioiak O5-7764677 O5-7776676 SM IC 35 Mi.Mohd IadzIuIIah Hanid 1989
5252 Svaiikal Nan Ah Sdn ßhd Lol 69, IIn IoilIang
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-2919961 O5-2919963 IM,SM LL 35 Mi.Tan Tai ßong 1971
5259 Svaiikal Ioiusahaan ßonlIv Sdn ßhd -W Lol 86, IoilIand Avonuo
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-29121O2 O5-2919952 SM TL Mi.Lu Ioo Ann
5265 Svaiikal Roli Sogai (M) Sdn ßhd Lol No.1, Tapak Indsl.Ringan Changkal Coinin Ioiak O5-3761128 O5-376275O SM IC 65 Mi.Mov Hanzah Mov RanIi, Mi. Mioi IoIani Mio 1982
5267 Svaiikal SaIni Hj.Tanin Sdn ßhd Kn 4O, IIn.Ipoh 336OO Lnggoi Ioiak O5-7576577 O5-7576O25 SM IC 71 Mi.Ahnad Zanzuii Nok,
5268 Svaiikal San IIaslic 8-1O, LaIuan Ioishn. KIodang 1 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2822734 O5-2822742 SM CI 2O Mi.Kuan Ko © Kong Koo 1973
5269 Svaiikal SanIand Iainl Indusliios Sdn ßhd IIol 52, Lig.KiIang 15 Tupai Lighl Indsl.Aioa Ioiak O5-8O68777 O5-8O74955 SM CI 6O Mi.Wong Choo Loong
528O Svn Cuan Conciolo Sdn ßhd IT 1O1946 & 1O1947, IIn. KuaIa Kangsai
ICß Indsl. Iaik 312OO
Ipoh Ioiak O5-2917O88 O5-2917O88 SM CO 14 Mi.Co Iak Hoong, Mi.Yap Kok Koong 1996
5285 SYNN LLL & CO SDN ßHD 1922, ILN KC DLW, SMR IACTORY 347OO SIMIANC Ioiak
O5-8O751OO
IDS CI
5293 SYT ßUKIT CRANITL SDN ßHD 37O8, ILN ILRUSH 3, INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-89156OO O5-8915598
IDS NM
5294 SYT CAHAYA MUDA ILRAK (OIL MILL) SDN ßHD ßT 3, ILN ßIDOR 35OOO TAIAH Ioiak
O5-25434O3 O5-2557167
IDS IC
5295 SYT IUTA MOTOR ASSLSSORI SDN ßHD NO 12, IALAN ILRINDUSTRIAN SILIßIN 1, 3O1OO IIOH Ioiak O5-526189O
O5-5268116
IDS ßS
5296 SYT KAM YULN KAMIAR SDN ßHD 98-1OO, ILN STLSYLN 3535O TLMOH Ioiak
O5-4651148 O5-4665584
IDS
5297 SYT LAN RIC INDUSTRILS SDN ßHD
ILOT 171, HALA ILRUSAHAAN
MLNCLLMßU 1,
IALIM 3O2OO IIOH Ioiak
O5-2822361 O5-2822363
IDS CI
5298 SYT LINTANC & LASAH SDN ßHD ILOT 1O53, KAW ILRUSAHAAN RINCAN, Ioiak
O5-5988781 O5-5988782
IDS O
5299 SYT NAM AH SDN ßHD LOT 69, IALAN IORTLAND, AW ILRUSAHAAN TASLK 314OO IIOH Ioiak
O5-5475161 O5-5472963
IDS CI
53OO SYT IANTAI RLMIS KILANC AIS SDN ßHD ILN ILLANTAR, ILKAN ßARU 349OO IANTAI RLMIS Ioiak IDS IC
53O1 SYT ILLADANC & ILRUSAHAAN MINYAK S/ß ßT 4 1/2, ILN MAHARAIALLLA 36OO8 TLLUK INTAN Ioiak
O11-542654
IDS IC
53O2 SYT I'TANIAN KILANC KLLAIA SAWIT S/ß ßT 12, ILN ßIDOR 36OO8 TLLUK INTAN Ioiak
O5-6561212 O5-6561215
IDS IC
53O3 SYT SINARAN IACI SDN ßHD LOT 78O7, ßATU 2 1/2, IALAN SIMIANC, 347OO SIMIANC Ioiak
O5-8471586 O5-8474253
IDS IC
53O5 SYT TAIIINC ILYWOOD SDN ßHD LOT 5834, INDST. IARK 3O1OO TAIIINC Ioiak
O5-8912628 O5-8911599
IDS
53O6 SYULN ßATIK MARßLL SDN ßHD 1O74 KC KLRAMAT IULAI 313OO KC. KLIAYANC Ioiak
O5-2535999 O5-2543996
IDS NM
5319 T.H.L Sofa Sdn ßhd 3, IIn Iohan 1/3 IongkaIan II indsl.Iaik Ioiak O5-3668575 - SM O 6O Mi. Liov Sin Shvan
5337 Tai Hong Mochanisod Caiponliv Sdn ßhd 25O ßalu 2, IIn Lahal 3145O Ipoh Ioiak O5-2821619 O5-282872O IDS,SM TW 6O Mi.Tang Chung Ioo 1953
5338 TAI KWONC-YOKOHAMA ßATTLRY INDS SDN ßHD 49, ILN IOHAN 2/5, KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak O5-281O439
O5-281O437
IDS LL
5347 TAI-AM LUCCACL SDN ßHD 663, ILN ILRUSH 3, KAW ILRINDUSTRIAN,I.ßUNTAR, 342OO Ioiak
O5-7162O28 O5-7162O77
IDS O
5351 TAIK ßLL HARDWARL SDN ßHD 9, HALA ILRUSH MLNCLLMßU 1, KAW ILRUSAHAAN MLNCLLMßU 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-2415633
IDS IM
5354 Taiko ßIoaching Lailh Sdn ßhd Lol 169
Iaiil ßunlai Indsl. Lslalo 342OO Iaiil ßunlai
Ioiak O5-7162911
O5-716363O
IM,IDS
CI 215
Mi. Chong Koo Sang
1991
5358 TAIIINC ADVLRTISINC MATCHLS SDN ßHD 5825, ILN ILRUSH 1, INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O4-2617O33
O4-2624535
IDS CI
5359 TAIIINC LINLR INDUSTRILS SDN ßHD 1943, ILN KC DLW, SIMIANC HALT 347OO SIMIANC Ioiak
O5-8471963 O5-8471962
IDS TL
536O TAIIINC OIL INDUSTRILS ßHD KM 78, ILN IIOH-ILNANC 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O74688 O5-8O84592
IDS IC
5361 TAIIINC SUILR COACH ßUILDLR SDN ßHD 5911, ILN ILRUSH 1, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8O75998 O5-8O73366
IDS TL
5362 TAIIINC SUILR IURNITURL SDN ßHD LOT 1185, IALAN ILRUSAHAAN 3, 3466O TAIIINC Ioiak
O5-8915555 O5-8912688
IDS IM
5368 Tailoc Indusliios (M) Sdn ßhd IIol 41,
Kanlhan Indsl. Aioa 312OO Chonoi
Ioiak O5-2O119O1
O5-2O11889
IA,IDS Managing Diiocloi
5369 Tailoc Tiading (M) Sdn ßhd 196C, IIn.SuIlan AzIan Shah Ulaia, Tnn. Anda, 314OO Ipoh Ioiak O5-54738O8 O5-5485691 WLS O Mi. Kazunoii Yanano 1993
5382 Takanashi Sangvo (M) Sdn ßhd Lol 583O, IIn. Ioiusahaan 1, Kanunling Indsl. Iaik, 346OO Kanunling Ioiak O5-8914966 O5-8914969 IDS,WLS IM Mi. Tan Wing Wai
5384 Takashina Woodvoik Sdn ßhd IIol 6
IongkaIan Indsl.Iaik II 3155O Iusing
Ioiak O5-3668991
O5-3669253
IM,WLS
TW 131
Ms.Ciaco Loo
1992
5385 TAKASHIMA WOODWORK SDN ßHD NO 87-ß, IALAN CLARKL, 3O33O IIOH Ioiak
O5-2531358 O5-253OO9O
IDS O
5388 Takohaia ChonicaI (M) Sdn ßhd IIol 82, Soianik Indsl. Conlio, 312OO Chonoi Ioiak O5-2O13855 O5-2O13917 IDS,WLS CI Mi. Y. Maoda 1992
5397 TAN CHLL SLNC ILYWOOD MIC SDN ßHD NO 3, ßATU 2, IALAN LAHAT, 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-28226O2
IDS
5398 Tan Choo Song SavniII Sdn ßhd Lol 78& 84, Taso k Squaio
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-5451322 O5-5463699 IDS,SM CI Mi.Tan Taik Chin
54OO Tan Khoi Song & Sons Rulloi Woiks Sdn ßhd Lol 11OO8, HaIa Ioiusahaan MongIonlu 6 MongIonlu Indsl. Iaik
3145O
MongIonlu Ioiak O5-2821127
O5-282175O
IM,IDS
CI 14O
Mi.Tan Kok Song
1977
54O2 TAN LAN ßICYCLL ACCLSSORILS MIC SDN ßHD 2O9, ILN ISKANDAR, 319OO KAMIAR Ioiak IDS TL
54O3 Tan Lan Indusliios Sdn ßhd Lol 8O, IIn. Dogong 319OO Kanpai Ioiak O5-466156O O5-466345O IM,SM,IDS TL 55 Mi.IoonYong, Mi.David Chan 1982
54O5 TAN TLNC YLW RICL MILL KC NIßUNC, SC TINCCI, 348OO TRONC Ioiak
O5-85442O7
IDS IC
54O7 TANAKO SDN ßHD 57, ILN ILRUSH 3, INDST. IARK 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O4-8287291 O4-8283998
IDS TC
54O8 Tanashin (Ipoh) Sdn ßhd IIol 19,
IoIapang Iioo Indsl.Zono II 3OO2O Ipoh
Ioiak O5-5265111
O5-5265117
IM,IDS,WLS,IA,IM- Maliado
LL 6OO
Mi.Yoshikuni Nakajina
1989
5418 Tasok Coipoialion ßoihad Ioisiaian Tasok
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-2911O11
O5-2919932
IM,IDS
CC 594
Mi. Cooigo Lin
1962
5451 TLAK HLNC IOUNDRY SDN ßHD LOT 39-A, HALA ILRUSAHAAN MLNCLLMßU 14, 3145O MLNCLLMßU Ioiak O5-2822718
O5-2823O66
IDS ßS
5454 TLC TochnoIogv Sdn ßhd Lol 86, Loluh IoilIand
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ioiak O5-29121O2 O5-2919952 SM O 2O Mi.Lu Ioo Ann
5457 TLCHILLX SDN ßHD LOT 1O312, KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak
O5-8914117 O5-8914116
IDS
5476 TLD DAVIS MIC (M) SDN ßHD 74O5, LRC KILANC 4, KAW ILRINDUSTRIAN TUIAI 34OOO TAIIINC Ioiak IDS TL
5491 ToIoconnondo Sdn ßhd 1O3, IIn Raja Ioionpuan Muzvin Tnn.Rizah Ioiak O5-5266119 O5-5266126 SM LL 1O MR. Chong Kin Thai, Ms.Ionnifoi Loko 199O
5492 ToIoconnondo Sdn ßhd 37A IaIan Ioiindusliian SiIilin 1 Kavasan Ioiindusliian Ringan SiIilin 3O1OO Ipoh Ioiak O5-5266119 O5-5266126 IM LL 27 Chong Kin Thai 1999
5497 TLM CASTINC IRODUCTS SDN ßHD 7274, LRC ILRUSH 2, I. ßUNTAR INDST. LSTATL 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak IDS ßS
5499 TLMLRLOH MILL SDN ßHD
KC TLMLRLOH,
348OO TRONC Ioiak
O5-854413O O5-8544131
IDS IC
5515 TLONC HUAT CLAY IRODUCTS SDN ßHD 79, IUSAT INDUSTRI, SLRAMIK IASA I, ßATU 1O, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O11716
IDS NM
5526 Toiiana Iolloiv Sdn ßhd 13, Kg. Macap
862OO Sinpang Ronggan
Ioiak O5-5467982
O5-546799O
IM
CC 2O
Mi. Soo Ying Chov
1996
5543 TII Iiocision Indusliios Sdn ßhd No.3, IIn. Zaiil 6
Zaiil Indsl.Iaik 315OO Lahal
Ioiak O5-2538795
O5-2438821
IM,IDS
CI 17OO
Mi.Ioo Wan Song
199O
5544 TII Iiocision Indusliios Sdn ßhd A-1-1sl IIooi No 1 Ioisiaian Cioonlovn 2 Cioonlovn ßusinoss Conlio 3O45O Ipoh Ioiak O5-3222O28 O5-3222O29 IM LL 15OO Masani Kojina 199O
5546 THAI AH ILASTIC MANUIACTORY SDN ßHD LOT 5O, TASLK AVLNUL, TASLK INDST. IARK 341OO IIOH Ioiak
O5-5472337 O5-5461711
IDS CI
5586 THONC IOOK ILASTICS INDUSTRILS SDN ßHD LOT 1.3, TKT 1, WISMA KOTA LMAS, 23-29, ILN DATO TAHWIL AZAR, 3O33O IIOH Ioiak
O5-2538795 O5-2558558
IDS CI
5588 THONC THYL CROUNDNUT IACTORY SDN ßHD NO 445, RIMßA IANIANC N/V, 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5981146 O5-5984948
IDS IC
559O Thov Loo Coianic Lol 74, 11/7, IIn. Chopoi
Coianic Indsl.Conlio 312OO Chonoi
Ioiak O5-2O15535
O5-2O15635
IM
CC 3O
Mi.Tan Chin Hual
1989
56OO TIARA SAKTI SDN ßHD
LOT 14, HALA ILRUSAHAAN KLLDANC
UTARA 6,
MLNCLLMßU INDUSTRIAL IARK, 3415O MLNCLLMßU Ioiak
O5-2825249 O5-3131275
IDS IM
56O4 Tionjin Toong Yin Thong Manufacluioi Sdn ßhd No.1 & 3, Ioisiaian Ioiindsl. IongkaIan 12 Ioiak O5-3228766 O5-321O593 SM CI 2O Mi.Chan Ioo Mong
56O5 TICCLS STAINLLSS STLLL IASTLNLRS LOT 23, KINTA ITZ INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak O5-2911O4O
O5-2911O5O
IDS ßS
5611 TIN CHOON TIMßLR TRADINC LOT 1O42, KAW ILRINDUSTRIAN SLKLßA, 311OO SC.SIIUT Ioiak
O5-5982416
IDS O
562O TIVAL SDN ßHD 1O9, SILIßIN INDST. IARK 3O1OO IIOH Ioiak IDS CI
5668 TONC IONC ILYWOOD IACTORY (M) CO S/ß SD-9/894, ßATU 2, IALAN LAHAT, 3OO2O IIOH Ioiak
O5-2822368
IDS
5672 TONC SIM HIN TOßACCO ( 1987) SDN ßHD 1547,HM 17651 MAMßANC DIAWAN 3195O MAMßANC DIAWAN Ioiak O5-466558O O5-4652784 IDS IC
5673 Tong Thvo Cioundnul Iacloiv S/ß Lol 445, Mk. Sg.Sipul
Sg.Sipul Indsl.Lslalo 311OO Sg.Sipul
Ioiak O5-5981146
O5-5984948
IM
IC 67
Mi.Liov Chong Song
1976
5679 TONICA SDN ßHD LOT 49, IALAN IOHAN 1/6, KAWILRIND ILNCKALAN, 3155O LAHAT Ioiak O5-2883878 IDS LL
5691 Top SlooI Indusliios Sdn ßhd Lol 14912, Sg.Sipul Lighl Indsl.Lslalo 311OO Sg.Sipul Ioiak O5-598O636 O5-5985575 IDS,SM LL 65 Mi.Lo Tuck Choo, Mi.Lavionco Choo 1991
5693 TOIAZ LMAS SDN ßHD 1597, KM 4O, ILN TAIIINC-ßLRUAS 348OO TRONC Ioiak IDS IC
5698 TopIa Lnginooiing (M) Sdn ßhd Lol 56, Tasok Indsl. Iaik, 314OO Ipoh Ioiak O5-5475818 O5-5462676 WLS CI Mi. AIloil Chan Kong Sing 1983
5699 TopIa Tochno-MouIding (M) Sdn ßhd Lol 56, Tasok Indsl. Iaik, 314OO Ipoh Ioiak O5-5475818 O5-5462676 IDS,WLS CI Mi. AIloil Chan Kong Sing 1992
57O5 Toi MinoiaIs (M) Sdn ßhd 4/2 MiIos
Lahal Road 3O2OO Ipoh
Ioiak O5-3223536
O5-3222535
IM
NM 137
Mi.Lan Chin Sing
1973
57O7 TORIKI MLTAL LNCINLLRINC SDN ßHD LOT 5, IALAN KILANC 3, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5262O19
IDS IM
57O9 Toisco ßoihad IIanl No1, Lol 11OO4, 43/4 MiIos
Lahal Road 315OO Ipoh
Ioiak O5-3214644
O5-32244O2
IM
ßS 141
Mi. Yoo Ioh Mong
1971
5738 Tovo IIaslic (M) Sdn ßhd Lol 56,
Tasok Indsl. Iaik
314OO Ipoh Ioiak O5-5475818 O5-5462676 IM,IA,IDS,SM,WLS CI 8O Mi.Yap Kin Tok 1968
5741 TOYOßO TLXTILL (M) SDN ßHD
KAWILRINDUSTRIAN KUALA
KANCSAR,
37OO7 KUALA KANCSAR Ioiak
O5-7761388 O5-7764877
IDS TC
5752 Tozon Sankoi Usaha Ranai Rulloi Ind.Sdn ßhd IIol 2O, IoIapang IIZ II IoIapang Ioiak O5-5264714 O5-5264698 IM,IDS,SM,WLS CI 5O Mi.S.M Moh, Mi. Ial Tan 1989
5755 TILI MolaI Casling Indusliios Sdn ßhd IIol 3O,31 & 32, IIn . Logan 1 KAMUNTINC INDST. IARK 346OO TAIIINC Ioiak O5-8958OO1 O5-8958OOO SM MM Ms.ß.K. Lov 1994
5787 TRIMATL INDUSTRILS SDN ßHD LOT 29, MLDAN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5469889 O5-5475115
IDS CI
5794 TRIILL "L" INDUSTRILS SDN ßHD 53 & 55 ILN ILLAIANC MAIU 3,
KAW. ILRINDUSTRIAN RNCAN
ILLAIANC,
3OO2O IIOH Ioiak
O5-23O1332
SM LL
5798 Tiononalic LIoclionic Svslons Dosignoi Sdn ßhd O1 & O2, Ciound fIooi IIn,SMIC/5, Ihaso 1C2 Ioiak O5-6886292 O5-6886293 SM LL 1O Mi.ZuIkapIi AlduIIah, Mdn AzIina Mohd Shah 1994
58O2 TROIICAL IRODUCL CO (ITL) LTD ßT 3, ILN AIR KUNINC, LATLX IACTORY 34OOO IIOH Ioiak
O2-5362556 O2-5362558
IDS CI
581O TSS MolaI Indusliv (M) Sdn ßhd No.4, IIn. Iohan 1/2, IongkaIan II Indsl. Iaik, 315OO Iusing Ioiak O5-3667781 O5-3668897 SM IM Mi. Siov Kan Lung 1994
5818 T-TRW Indusliios Sdn ßhd IIol 23, & 24, Lig.KiIang 13, Tupai Lighl Indsl.Aioa 34OOO Taiping Ioiak O5-8O76228 O5-8O69228 SM TL Mi.Yu Hoo Ioong
5823 TUKANC ßLSI DINDINCS NO K-68, IALAN RAIA OMAR, KC.KOH 32OOO SLTIAWAN Ioiak O5-69144O5
O5-691O778
SM ßS
5827 TUNCSTLN CARßIDL TOOL SDN ßHD LOT 22, KINTA ITZ INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak
O5-291112O O5-2911988
SM IM
5837 U.ß Rulloi Iioducls Sdn ßhd Lol 389 & 39O, IIn SIin ßaiu 359OO Tg. MaIin Ioiak O5-4596252 O5-4597568 SM CI Mi.Ong Koal Chvo, Mi.Lin Hock Soo 1974
584O UAC ßhd 36, IIn. IoilIand Tasok Inds.Iaik 314OO Ipoh Ioiak O3-21412266 O3-2141516O SM CC 628 Mi.Tov Long Iuang 1963
5841 UAC IIILS SDN ßHD 36, ILN IORTLAND, TASLK INDST. IARK 3O1OO IIOH Ioiak
O5-2912O33
SM CI
5842 UAWINDUSTRIAL SDN ßHD 42O4-42O5, KUALA KANCSAR INDST. IARK 33OOO KUALA KANCSAR Ioiak SM O
5843 Uß RUßßLR IRODUCTS COMIANY LOT 389-39O, IALAN SLIM ßARU, 359OO TC. MALIM Ioiak
O5-4596252
SM CI
5871 UIliavin Sdn ßhd Lol 2, Iosiaian Ioiindsl. Kanlhan 2 312OO Chonoi Ioiak O5-2O13888 O5-2O11818 SM CI 138 Mi.Lin Lai Hoo
5895 Uniko CaIciun Cailonalo Indusliv S/ß Lol 46454, ßalu 1/2
Lahal Road, Sinpang IuIai 313OO Kg. Kopavang
Ioiak O5-35713O5
O5-3571167
IM
NM 2O
Mi. Lauionco Ioh
1983
5914 Unison (M) ßoihad 1, Ioisiaian IuIai Iava 9
IuIai Iava Indsl.Iaik 313OO Ipoh
Ioiak O5-35728OO
O5-35726OO
IM,IDS, IM- Maliado
LL 19OO
Mi. Iohn Loo
1989
5916 Unilala ßoihad Iondaiala Lslalo
36OO9 ToIuk Inlan
Ioiak O5-6411511
O5-641176O
IM
IC 5OO
Mi. Koik Choon Kong
1971
5917 UNITLD & COMIANY LOT 14, ILRSIARAN ILRUSAHAAN UTARA 1/1, 3145O MLNCLLMßU Ioiak
O5-2825O19
IDS O
5926 UNITLD IOOTWLAR INDS SDN ßHD LOT 8, KAWILRINDUSTRIAN ßLßAS, 3OO2O IIOH Ioiak
O5-5267749 O5-5267751
IDS O
5927 UNITLD ICLWORKS SDN ßHD NO 111, IALAN KUALA KANCSAR, 3OO1O IIOH Ioiak
O5-2549O84
IDS IC
5934 UNITLD ILANTATIONS ßHD ßT 11 3/4, ILN ßIDOR, SLRI ILLANCI IALM OIL MILL 36OO8 TLLUK INTAN Ioiak
O5-6411411 O5-6411876
IDS IC
5935 UNITLD ILANTATIONS ßHD
ILNDLRATA LSTATL,
36OO9 TLLUK INTAN Ioiak
O5-6411411 O5-6411876
IDS IC
5942 UNITLD WHOLL SDN ßHD LOT 6, ILRSIARAN RISHAH 14,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak
O5-5267613 O5-5267614
IDS CI
5957 Up Iackaging Sdn ßhd 483, Sg.Sipul Indsl.Lslalo 311OO Sg.Sipul Ioiak O5-5981OO6 O5-5984931 IM,SM ßS Mi.Lai Kin Cuan 1985
5958 UI Iacking Sdn ßhd 483 Kavasan IndusliiaI Sungai Sipul (U) 311OO Sungai Sipul Ioiak O5-5981OO6 O5-5984931 IM LL 19 Lai Kin Cuan 1961
5973 U-Shino Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 46, Lig KiIang 14 Tupai Lighl Indsl.Aioa Ioiak O5-8O8O158 O5-8O8O157 SM TC 5O Mi. Loo Choo Koang 1989
5977 Ulana SlooI Woiks Sdn ßhd Lol 1349O5
Kg.ßoichan Indsl. Iaik 314OO Ipoh
Ioiak O5-5477281
O5-5474639
IM,IDS
ßS 85
Mi. Naziin Chong AlduIIah
1982
5987 V ARUMUCAM & SONS SIIRITS & DISTRLINC 2538, MUKIM HULU ßLRNAM TIMUR 3195O MAMßANC DIAWAN Ioiak O5-466558O IDS IC
5995 Vanlago Indusliios Sdn ßhd Lol 125 & 126, HaIa Ioiusahaan MongIonlu 11MongIonlu Indsl. Iaik
3145O
MongIonlu Ioiak O5-2821693
O5-2825862
IM,IDS,IM- Maliado
LL 6O
Mi.Loo Chin Choong
1987
6O13 Vosloch Lnginooiing Sdn ßhd Lol 65546, ßalu 8, IIn. Tanlun Ioiak O5-5332385 O5-5332389 IM,SM MM Mi.Soo Tion Mang
6O2O Viking Shoos Sdn ßhd No.6, Dalaian KIodang 2 Chandan Rava Indsl. Iaik Ioiak O5-282896O O5-2828967 IM,SM O 12 Mi.Tonnv Loko Kan Thong
6O22 Vinico Sdn ßhd Lol 4,5,6,19,2O & 21, ßalu 1, IIn. Sungkai Lighl Indsl. Iaik
355OO ßidoi
Ioiak O5-4342766
O5-43432OO
IM
CI 12O
Mi. Chua Kav Lin
1989
6O23 VINYL ILASTIC INDUSTRY SDN ßHD NO 1O, ILRSIARAN RISHAH 14,
SILIßIN INDST. IARK
3O1OO IIOH Ioiak IDS CI
6O25 ViiluaI Soflnol SoIulion Sdn ßhd No.15A, Tanan Siliavan Maju II 346OO Siliavan Ioiak O5-6929O48 O5-6925664 SM IS 12 Mi.MuslafaiKanaiYool Shaaii 1999
6O33 Vison AInox (M) Sdn ßhd No.18, IIn. IoIapang Maju 3 Lighl Indsl. Iaik 3OO2O Ioiak O5-23O115O O5-23O1152 SM CI 26 Mi. Shunugan Kiishnan, Mi.Iogalhosan Doo 2OO2
6O45 VOHUI LLL CONCRLTL WORKS SDN ßHD ßT 5 1/2, ILN COILNC, KC SLNCAT KC. KLIAYANC. 313OO KC. KLIAYANC Ioiak
O5-3571161 O5-357129O
IDS NM
6O46 Voilh Ialiics Ipoh Sdn ßhd
ICß Indsl. Iaik 312OO Ipoh
Ioiak O5-29131OO
O5-29131O1
IM
TC 98
Mi.Tsia Wong Choong
1993
6O48 VOLLX SDN ßHD LOT 23, ILRSIARAN KILANC, IoIapang Indsl. Iaik 3O1OO IIOH Ioiak O5-5261O82 IDS LL
6O58 Wah Ngai Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 88, IIn. IoilIand
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-29131O6
O5-291O8O1
IM
CI 35
Mi.Wong Choo Mun
1978
6O59 Waiko Lnginooiing Woiks Sdn ßhd IT5991, IIn. Iohan 2/6
IongkaIan Indsl. Iaik II 3155O Iusing
Ioiak O5-3652989
O5-36518OO
IM
ßS 18O
Mi. Thong Khoon
1989
6O71 WARIICON CARMLNTS (M) SDN ßHD LOT 6, KAWILRIND KANTHAN, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2O115O3
IDS TC
6O72 WARRLNTY INDUSTRILS (M) SDN ßHD LOT 28, IALAN KILANC 3, KAWILRIND ILLAIANC 3O1OO IIOH Ioiak
O5-5264677
IDS TC
6O8O WAY'S LNTLRIRISLS SDN ßHD 23, COILNC INDUSTRIAL IARK Ioiak IDS TC
6O82 WLARNLR CASKLT MIR (M) SDN ßHD 24, ILN LAHAT 32OOO IIOH Ioiak
O5-255O227
IDS TL
6O89 WoIding Indusliios (M) Sdn ßhd No.16, IIn Iohan 1/2 ILNCKALAN 2 INDST. IARK 3155O Iusing Ioiak O5-3668828 O5-3668328 IM,IDS,SM LL 1O3 Mi.Loong Kong Chan, Mi. Ldvaid Loong 1987
6O93 WLLL LINK SDN ßHD NO.4, LLNCKOK RISHAH 2, KAWASAN ILRINDUSTRIAN SILIßIN, 3O1OO IIOH Ioiak O5-5276367 IDS LL
6O94 WLLLCALL HOSL (M) SDN ßHD 48,
ILNCKALAN 2 INDST. IARK
3155O IUSINC Ioiak IDS CI
61OO WLMßLLY ACID SDN ßHD 169, ILN ILRUSH 1, INDST. IARK 342OO IARIT ßUNTAR Ioiak O5-7162911
O5-716363O
IDS CI
61O1 WLMßLLY CHLMICAL INDS SDN ßHD
LOT 34-35, IALAN ILRUSAHAAN 1,
KAWASAN
ILRINDUSTRIAN I.ßUNTAR 324OO IARIT ßUNTAR Ioiak
O5-7162911 O5-716363O
IDS O
61O2 WLNC HOONC WLLDINC INDUSTRILS SDN ßHD ILOT 85, LLßUH ILRUSH KLLßANC 12, ICß INTLRNATIONAL IARK, 312OO CHLMOR Ioiak
O5-2916275 O5-2916251
IDS IM
61O3 WLNC HWA RUßßLR MIC INDS SDN ßHD 7, MDN TASLK, TASLK INDST. IARK 314OO IIOH Ioiak
O5-5451437
IDS CI
61O5 WLNC TUNC MSRßLL INDUSTRILS 1O42O6, IT 6948, MUKIM SC RAIA 313OO KC. KLIAYANC Ioiak
O5-3573482
IDS NM
612O WINC YINC SAWMILL & ILYWOOD ßHD 37439, ßT 6, ILN KUALA KANCSAR 3O73O IIOH Ioiak
O5-2911933
IDS
6122 WINIAYA SDN ßHD 6O819, KAWILRINDUSTRIAN TAMAN MLRU Ioiak
O5-2536O73 O5-2536O92
IDS IM
6129 WOH HUI KLL SAWMILL SDN ßHD NO 8, IALAN HORLLY, 3O33O IIOH Ioiak
O5-2411O3O O5-2536488
IDS
6136 WONC IUN KLL CARILNTRY SDN ßHD ILOT 2O, IALAN IOHAN 1/3, KAW ILRIND ILNCKALAN, 3155O IUSINC Ioiak
O5-2882382 O5-2881148
IDS O
6138 WONIOONC CORIORATION (M) SDN ßHD Ioiak
O5-89117O9 O5-89117O2
IDS TC
6149 WORLD SUN LLLCTRONICS (M) SDN ßHD ILOT 16, KAWILRINDUSTRIAN KINTA ITZ, 312OO CHLMOR Ioiak O5-2911362
O5-2911359
IDS LL
6155 WRI Sinolinod Sdn ßhd 118, Loiong Logan 7
Kanunling Rava Indsl. 346OO Taiping
Ioiak O5-8912777
O5-8912999
IM
CI 9O
Mi.Lov Kvong Ann
1987
6158 WWL CORIORATION SDN ßHD IT 132113, ßT 4, IALAN LAHAT, ßUKIT MLRAH, 315OO LAHAT Ioiak
O5-3215555 O5-3216666
IDS NM
6174 Yakin CokaI Sdn ßhd IT3414, IIn Ioiusahaan 6 Kanunling Indsl Iaik 346OO Kanunling Ioiak O5-8911998 O5-8917898 SM CC 5 Mi.Lin Lvo Lvo 1998
6178 YAMAHA LLLCTRONICS MIC SDN ßHD LOT 7, KINTA ITZ INDST. IARK 312OO CHLMOR Ioiak O5-2912111 IA,IDS,WLS LL
6195 Yau Iong Ioundiv Sdn ßhd Lol 24
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-547O869
O5-5473493
IM,IDS
ßS 24
Mi.Yau Sai Koo
1947
62OO YLL IOH & CO SDN ßHD 8, ILN.T'LH LLY SLNC 3OO1O IIOH Ioiak O5-5262739 IDS IC
62O1 Yoo Loo LdilIo OiIs Sdn ßhd Lol 85,IIn. Ioil Iand
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-2911O55
O5-2919962
IM,IDS
IC 79
Mi. Iiancis Chok Yin Iall
196O
6212 Yik Loo Lnloipiiso Sdn ßhd 17 off IIn Chung Ah Ming Iasii Iinji 6 Ioiak O5-2531O6O O5-255O882 SM TC 8 Mi.Loh Ng Kva © Kav, Mi. Loh Soon Wai 1982
6213 YIK WOH MANUIACTURINC NO 11, IALAN ILNCKALAN 12, TAMAN SHATIN ßARU, 3165O IIOH Ioiak IDS IM
6215 YII THONC ILOT 19, KAW ILRINDINDUSTRIAN TUIAI 2, 34OOO TAIIINC Ioiak
O5-8O75388
IDS TL
6219 YLI INDUSTRILS SDN ßHD
NO.17, ILRSIARAAN SUNCAI IARI TIMUR
22,
TAMAN MAS 3O1OO IIOH Ioiak
O5-2813227
IDS LL
622O YLI Indusliv Sdn ßhd No 8-14 HaIa Ioiusahaan KIodang Ulaia 3 MongIonlu IndusliiaI Iaik, MongIonlu 3145O Ipoh Ioiak O5-2813227 O5-282O227 IM LL 35 Ng Loh Kvong 1973
6224 Y-Nung IIaslic Lnloipiiso Sdn ßhd IIol 1O8, Longkok Rishah 2 SiIilin Indsl. Iaik 3O1OO Ipoh Ioiak O5-5263521 O5-526352O SM O 3O Mi.H.L.Chan, Mi.I.C.Chong 199O
6235 YOON HLNC TIMßLR COMIANY LOT 13, KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, 3155O IUSINC Ioiak
O5-288299O O5-288299O
IDS O
6237 YoonslooI (M) Sdn ßhd Silo 14,
Tasok Indsl. Iaik
314OO
Ipoh
Ioiak O5-54517OO
O5-54615O6
IM,IDS
ßS 43O
Mi. Chov Toong Song
1972
6242 YS IOAM INDUSTRILS SDN ßHD IT 662 KAW ILRINDUSTRIAN I.ßUNTAR, Ioiak
O5-7162266 O5-7162O21
IDS CI
6247 YTY Indusliv Sdn ßhd Lol 1422, 1423 & 1424, IIn. Soliavan/ Kola Solia Manjung Ioiak O3-31228287 O3-312294OO IM,IDS CI 1,OOO Mi. KY Wan 1988
6253 YULN LLL CASTINC IOUNDRY 7O, ILN IOHAN 1/4, KAW ILRINDUSTRIAN ILNCKALAN 2, Ioiak IDS CI
6272 Zon Conciolo Indsl. Sdn ßhd Lol 139494
Iogoh Indsl.Iaik 315OO Lahal
Ioiak O5-3219O22
O5-3218O7O
IM,WLS,IDS
CI 2OO
Mi. ZuIkifIi ChazaIi
1982
6273 Zonlos Sdn ßhd Lol 3OO5 1 1/2 niIoslono IIn.Lahal 313OO Sinpang IuIai Ioiak O5-3573625 O5-3572258 IDS,SM O Mi.NoiI Shoili
6278 Zoi Lnginooiing Sdn ßhd No.49 &51, Ioisiaian IongkaIan 28 IongkaIan Maju Indsl.Iaik 3165O Ioiak O5-5498275 SM O 18 Mi.IanaIuddin Md.Dosa 1997
6284 ZHINCYANC LNCINLLRINC SDN ßHD 81,ILN. IOHAN 1/2 ILNCKALAN 2 INDST. IARK 3155O IUSINC Ioiak O5-2418811 O5-255995O IDS ßS
6291 Zinox Shoos Indusliv Sdn ßhd No.2, Ioisiaian Ioishn. KIodang Ulaia 1/1 Chandan Rava Indsl. Iaik Ipoh Ioiak O5-2828633 O5-281O733 SM O 7 Mi.Ihoon Ying Chov 1998
4O2 Audioia Sound Sdn ßhd Lol 18, Iojavi Indsl. Iaik, O26OO Kangai IoiIis O4-977O916 O4-977O92O HR 61
722 Cononl Indsl. Of MaIavsia ßhd ßkl. Kolii O245O Kangai IoiIis O4-9382OO6 O4-9382722 HR 42O
723 Cononl Indusliios of MaIavsia ßoihad ßukil Kolii Mkn. Chuping O245O Kangai IoiIis O4-9382OO6 O4-9382722 IM CC 5O1 Mi.Hakini Mohanad 1972
854 Cinaco Ouaiiv Sdn ßhd ßkl. Kolii O245O Kangai IoiIis O4-9382OO6 O4-9382722 HR 1O7
1193 Diagon & Ihoonix Soila Iakaian Sdn ßhd Lol 1132, Iojavi Indsl. Iaik, O26OO Aiau IoiIis O4-976O631 O4-976O634 HR 97O
2O88 HIA Indsl. Sdn ßhd Lol 6, MILL Indsl, Iojavi Indsl. Iaik, O26OO Aiau IoiIis O4-97768O4 O4-9774121 HR 164
2O89 HIA Indusliios Sdn ßhd ß1 & ß2, Lol 29, IIn. Indusliios KuaIa IoiIis Indsl.Iaik O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-9852O15 O4-98553O51 SM IC 18O Mi.Mohd.IisoI Ald.Rahnan 1997
2168 IkiaI Maiino Iioducl (M) Sdn ßhd Lol 33, KuaIa IoiIis Indsl. Iaik O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-9855494 O4-9855497 HR 51
2637 KiIang CuIa IoIda IoiIis Sdn ßhd Mkn Chuping O25OO Kangai IoiIis O4-94413O1 O4-94413O1 IM IC 637 Mi. Thoong Lov Iook 1971
2638 KiIang CuIa IoIda IoiIis Sdn ßhd Mkn. Chuping, O25OO Chuping IoiIis O4-94413O1 O4-9441O27 HR 726
33O1 Modiquip Sdn ßhd ßalu 5, Iadang Lali, IIn. Sanlan O245O Kangai IoiIis O4-9381411 O4-9381411 IM CI 6OO Mi.Ng Tik Hva 198O
33O2 Modiquip Sdn ßhd Iadang Lali, Mkn. Iava, O17OO Kangai IoiIis O4-9381411 O4-938215O HR 6O9
3848 Onicion Manufacluioi 2,4,6, IIn. Muda Asas, Tnn. Muda Asas O26OO Aiau IoiIis O4-9866178 O4-9866179 HR 58
3876 Oiganic CvcIo Indsl. Sdn ßhd IT 2515-8, KuaIa IoiIis Indsl. Iaik O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-9855377 O4-985571O HR 2O
4O53 Ions Indsl. Sdn ßhd KM 5, IIn. ßukil Avoi, ßalu Iahal O1OOO Kangai IoiIis O4-97699O5 O4-97628O9 HR 54
4O94 IoiIis Conciolo Iioducls Sdn ßhd No.3, IIn. Induslii KuaIa IoiIis Indsl. Iaik O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-9855888 O4-9855288 HR 68
4O95 IoiIis ConsoIidalod Sdn ßhd Lol 258O, Chuping Indsl.Lslalo, Mkn. Of Chuping O245O Kangai IoiIis O4-9382449 O4-9382453 IM CI 318 Mi.Sa'aii Ahnad 1984
4O96 IoiIis ConsoIidalod Sdn ßhd Lol 258O, Mkn. Chuping, O245O ßkl. Koloii IoiIis O4-9382449 O4-9382453 HR 75O
4O97 IoiIis Dianond IoIishoi Sdn ßhd Lol A4, MILL Indsl, Iojavi Indsl. Iaik, O26OO Aiau IoiIis O4-9768363 O4-976862 HR 1OO
4O98 IoiIis IIoui Sdn ßhd Lol 26, KuaIa IoiIis Indsl. Iaik O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-9852253 O4-9852254 HR 14
4O99 IoiIis Icovoiks Sdn ßhd 1-A, KuaIa IoiIis O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-985423O O4-985423O HR 29
41OO IoiIis Maiino Lnginooiing Sdn ßhd Lol 14O1, Kg. Tongah O2OOO KuaIa IoiIis IoiIis O4-9855361 O4-9855364 HR 86
41O1 IoiIis Iapoi Iioducls Sdn ßhd ßkl. Kolii O245O Kangai IoiIis O4-9382144 O4-9383342 HR 77
48O2 Shoiulloi (M) Sdn ßhd 2, IIn. Induslii Ringan 6, Iojavi Indsl. Iaik, O26OO Aiau IoiIis O4-9769948 O4-9769952 WLS IS Mi. H.Moii
48O3 Shoiulloi MaIavsia Sdn ßhd Lol 144-149, Iojavi Indsl. Iaik, O26OO Aiau IoiIis O4-769948 O4-769952 HR 61
583O TWD (IoiIis) Sdn ßhd Lol A1, A2, A3, MioI Indsl.Iaik, O26OO Aiau IoiIis O4-9761413 O4-9761419 SM LL Mi. Nunanuia
6O73 Waloi Diagon Iishing Nol Indusliv Sdn ßhd Lol 1, Iadang ßosai Indsl. Iaik O21OO Idg. ßosai IoiIis O4-949O988 O4-949O768 HR 251
43 ACM Manufacluiing Sdn ßhd Si Khiong Inds.ConpIox MiIo 1O, Apas Road 91OOO Tavau Salah O89-913329 O89-914862 IM,SM CI Mi.Ian Vun Koal 1998
48 Acoxgas Sdn ßhd KM 8, IIn. Sin On Tavau Salah O89-71176O O89-712139 SM CI Mi.Loong Kon Iah
162 AIi Cuiiv Iovdoi Sdn ßhd Lol 163 Lok Kav Indsl. Iaik Salah O88-752269 O88-752157 SM IC Mi.Iahufai AIiunoi
279 Apoviov Wood Iioducls Sdn ßhd Lol 21A & 21ß, Ihaso 1 Lok Kav Indsl. Iaik 882OO Lok Kavi Salah O88-752222 O88-752555 IM TW 133 Mi.Ng Choo Kin 1995
491 ßoaufoil SpociaIIv Rulloi Sdn ßhd 6 kn, IIn. ßoaufoil/ Cadong Kg.KoIalu 898O8 ßoaufoil Salah O87-2242OO O87-2242O1 SM CI 73 Mi.Vana MaIan 1998
553 ßig WhooI (M) Sdn ßhd ßl.7 1/2 IIn.Tuaian 888O7 Kola KinalaIu Salah O88-426OOO O88-4282OO SM CI 51 Mi.Loo Kin Hual
583 ßonafiIo ShipluiIdois & Ropaiis Sdn ßhd Sg.Sogunloi, off MiIo 9 Laluk Road Sandakan Salah O89-23O927 O89-23O927 SM TL 49 Mi.Chin Loo Iun 1989
591 ßoinooSvs Sdn ßhd Lol 16 & 17, 2nd IIooi Iulalan Squaio Ihaso II 882OO Salah O88-77171O O88-771411 SM IS 11 Mi.Avang Saifudin Iunal 1998
598 ßiako Masloi Indusliios Sdn ßhd Lol 18, LOIZ Ihaso 1 Kola KinalaIu Indsl.Iaik 8845O MonggalaI Salah O88-496115 O88-496155 SM TL 9O Mi.Chiong Siav Iing 1999
648 C & I Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 23ß SLDCO Lighl Indsl.Iaik 88852 Kola KinalaIu Salah O88-424O94 O89-4285549 IM IC 7O Ms.IuIia Ngui Chooi Moi 1975
652 C.A Manufacluioi (Salah) Sdn ßhd No.2, IIn.Nounlun Kg. ßanlangan Inanan niIo 6, IIn. Tuaian Kola KinalaIu Salah O88-42O234 O88-42O212 SM TW 18 Di.Ling Hio Sinig 1992
688 CapilaI Associalos Iiinling Iioss (S) Sdn ßhd No.2, IIn. Nounlun Kg. ßanlangan Inanan niIo 6, IIn. Tuaian Kola KinalaIu Salah O88-42O213 O88-42O212 SM TW 51 Di.Ling Hio Sinig 1992
937 Concopl Maikoling Sdn ßhd No.85, Ciound IIooi IIn.Cava 88OOO Kola KinalaIu Salah O88-23O933 O88-216916 SM LL 13 Mi.Slophon Loo 1976
978 CI Ioins Sdn ßhd Lol 31, IIn. KoIonlong Sodco Indsl. Iaik Salah O88-424831 O88-421931 SM TW 6O Mi.Kok Yih Iing
1O77 DaiuI Kuinia Sdn ßhd Lol 44 Sodco Indsl. Iaik Salah O88-752178 O88-752177 SM CI Mi.Mansoi ßoiahin
1134 DHM ßovoiago Sdn ßhd Lol 2, Lig.Linau Manis off IIn.Linlas Tnn. Mahkola 8845O Kola KinalaIu Salah O88-4373O6 O88-26O133 SM IC 12 Mi.Ald.SaIaiii Muhanad 1997
1262 Laslvaids Modia Sdn ßhd Lol 56, 1sl IIooi ßDC Indsl.Lslalo, MiIo 1.5, Noilh Road,IIM 9OOOO Sandakan Salah O89-228293 O89-228295 SM TW 16 Mi.Chung Kin Hion 1995
1458 Lxpioss Dovaju Sdn ßhd Lol 8, Lxpoil Oiionlod Zono Kola KinalaIu Indsl.Iaik 89357 Inanan Salah O88-49O931 O88-49O934 SM TW 65 Ms.Iosophino Tav 1995
16O1 Iiovciafl Maiino Indsl.Sdn ßhd IO ßox A-15 KM1, IIn. Kianson 89357 Salah O88-425579 O88-42O466 SM CC Ms.SloIa MujoI
1693 Cavavaia Sdn ßhd No.2,IIn.Nounlun Kg. ßanlangan Inanan niIo 6, IIn. Tuaian Kola KinalaIu Salah O88-437515 O88-437515 SM TW 19 Mis.Muini Solil 1993
1861 H.ß Supoi Indsl.Sdn ßhd KM 3O, IIn.KonpIoks IKR off IIn.Tuaian Salah O88-793668 O88-793168 SM ßS 3O Mi.Yap Su Tsong
2O52 Hongul Iood Indsl.Sdn ßhd Lol A3 & A4 HSK OiinlaI Indsl.Conlio off IIn.ßundusan 895O7 Ionanpang Salah O88-726986 O88-7287O9 SM IC 2O Mi.Thion Choo Kol
216O IIM IIanlalions Sdn ßhd KM 81 ToIupid Road 9OOO9 Sandakan Salah O89-667721 O89-667728 IM CI 3OO Mi. Ling Ah Hong 1985
231O Isio Indusliv Sdn ßhd Lol A1, IIn.Asial Indsl.Lighl Lslalo 87OO8 WiIavah Ioisokuluan Salah O87-412878 O87-417O78 SM CI 1O Mi.Wan AlduI Rahin Wan AlduI Rahnan 1997
2516 Kailon Toknik Kila Sdn ßhd IOßox No.1129 9O712 Sandakan Salah O89-612O89 O89-611615 SM CI 1 Mi.Loong Kon Iah
2587 Kon Chong Iood Indusliios Sdn ßhd No.4, IIn.IinluI Nounlun ßahaiu Noxl Hanisons Tiading (Salah)Sdn ßhd 888O6 Kola KinalaIu Salah O88-426133 O88-421535 SM IC 46 Mi.H.ß Choo 198O
2664 Kindavang Sdn ßhd 1Kn IIn. UIu ßongavan 897OO ßongavan Salah O19-81OO839 O87-86155O SM TW 2O Mi.Tan Hong Ngiap 1996
2731 Konsoiliun Iasifik Sana Sdn. ßhd Suilo 7CIO1,7lh IIooi, ßIock C Kaianunsing ConpIox, Lockod ßag 127 88994 Kola KinalaIu Salah O88-246166 O88-24182O SM IC Mis.Maiv Sinloh 1997
3O51 Magnifino Sdn ßhd Tß 2977, Lol ß9 SLDCO Lighl Indsl.Iaik 91OOO Tavau Salah O89-9142OO O89-914211 IM CI 5O Mi.Ioiiv Iong 199O
3156 Maninoio Rosouicos Sdn ßhd Lol 137, Lok Kav Indsl.Iaik Ihaso I Salah O88-75O915 O88-75O68O SM CI 4O Mi.Coh Mung Chvoo
354O MuIli Iovoi Indusliv (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn.ßuiung KoIolo Likas Indusliios MiIo 5 1/2, IIn.Tuaian Salah O88-42196O O88-423173 SM CI 23 Ms.Shoiina Chui
4119 Ioiusahaan ßoikiIal Sdn ßhd Lol 28 SLDCO Indsl.Iaik 88852 Kola KinalaIu Salah O88-426351 O88-422O89 IM CI 21 Mi. Too Khav Lng 1976
42O7 IoIvdvnanic ßollIing & Iackaging Sdn ßhd Lol 137, Ihaso 1, Lok Kavi Lok Kav IndusliiaI Lslalo Iananpang Salah O88-751OOO O88-751666 SM CI 68 Mi.NicoIo Ng
4243 Iovoico LIocliic Usaha(K.KinalaIu) Sdn ßhd Lol 1, KuaIa Sopangai Kola KinalaIu Indsl.Iaik II KuaIa MonggalaI Salah O88-497677 O88-49O677 SM IM Ms.ShoIon Ho Wai Han
4244 Iovoico Loliik Usaha (Kola KinalaIu) Sdn ßhd Tanan Nosool MiIo 4 1/2 IaIan Ionanpang Kola KinalaIu IO ßox 52 895O7 Ionanpang Salah O88-716222 O88-715985 IM LL 6O Ho Yin 1975
4245 Iovoico Tiading (K.KinalaIu) Sdn.ßhd ßIok ß, Tnn.Nassol, MiIo 4 1/2, IIn.Ionanpang 895O7 Ionanpang Salah O88-716222 O88-715985 IM,SM LL 45 Mi.Ho Shi Yin
4545 Salah Iood Coipoialion KM 32/2, IIn.Ionanpang/Iapai Lok Kav Indsl. Iaik Lok Kavi Salah O88-751457 O88-75O825 IM IC 36 Mi.Andv Yong 198O
4546 Salah Ioiosl Indsl.Sdn ßhd SII IuIp & Iapoi MiII ConpIox SII ConpIox, No.1O, IIn. Ioli 89859 Sipilang Salah O87-8O1O18 O87-8O2O87 IM TW 2,4OO Mi.K L Ho 1982
4724 Sopangai ChonicaI Indusliv Sdn ßhd NT6343/NT6345 Sopangai ßav 88993 Kola KinalaIu Salah O88-4111O1 O88-411O99 IM CI 148 Mi.Loo Chion Chang 1991
4849 SinpIv ChocoIalo Sdn ßhd Ciound IIooi Lol 2 Tnn.Chondavan Salah O88-72885O O88-7233O2 SM IC 13 Mi.Chov Su Ln © WiIIian
533O Tacaia Sdn ßhd KM 3O, IIn. Moiolai Moiolai ßosai Tavau Salah O89-7534O4 O89-76O249 SM IC 65 Mi.David Young Chung Wai 1995
5638 Toox (M) Sdn ßhd Lol No.133 Kg.Ranca-Ranca 87O1O Laluan Salah O87-418988 O87-4179O9 IM CC 5O Mi.Ioffiov Masau 1992
5662 Tonhoi Indusliios Sdn ßhd MiIo 16 1.2 IIn. Tuaian Kola KinalaIu Salah O88-793451 O88-793489 SM MM 22 Tuan Hj.AzIan Wong 1994
5826 Tung Hai Iishing Sdn ßhd MiIo 1/4 LaiIa Road 9O713 Sandakan Salah O89-213113 O89-2O8888 SM IC 15O Mi.Chin Saik Loo 1968
5878 UMW Cilia Maju Sdn ßhd c/o Asian SuppIv ßaso Ranca-Ranca Indsl. Iaik 87O17 Laluan Salah O3-55191911 O3-551O3653 IM TL 73 Mi. Koh Chon Tion 1988
6O68 Wangsa IIanlalion Wood Indusliios Sdn ßhd Lol 6-8 Sopangai ßav 8845O MonggalaI Salah O88-411O1O O88-411O14 IM O 13O Mi.Ioloi Ong King Hoo 1995
1 1ST. SiIicon (MaIavsia ) Sdn. ßhd. 1 SiIicon Diivo Sana Iava Iioo IndusliiaI Zono 9335O Kuching Saiavak O82-354888 O82-36333O IM LL 9OO Di. W Iohn NoIson 1998
179 AIon Indusliios Sdn ßhd No. 1 AIon Wav Sanajava IndusliiaI Zono 9345O Kuching Saiavak O82-363111 O82-362111 IM LL 2O Liang Rongga 1992
2O5 AnaIganalod ßalloiios Manufacluiing (Svk) Sdn ßhd Lol 2224 Soclion 66, Loiong IongkaIan Off IaIan IongkaIan Ionding IndusliiaI Lslalo 9345O Kuching Saiavak O82-354661 O82-4836O3 IM LL 28 AIan Tav Tzo Ioh 1993
382 AsliaI Iood Sdn ßhd Lol 9191, ßIock 7 MTLD Donak Laul Indsl.Iaik 9373O Kuching Saiavak O82-439357 O82-439357 IM IC 21 Mi.Chong Ai Ling 1992
452 ß.I.C IndusliiaI Cas Sdn ßhd Lol 977, ßIk 26 Tg.Kuduiung 97OO8 ßinluIu Saiavak O82-486321 O82-336933 IM CI 8O Mi.ßonodicl Ong 198O
561 ßinluIu LdilIo OiI Sdn ßhd 12 niIo Tg.Kuduiung Road 97OO7 ßinluIu Saiavak O86-25115O O86-25112O IM CI 12O Mi.Lu Khai Ing 1989
898 CMS Cononl Sdn ßhd Lol 5895, IIn. KiIang Sinon Ionding Indsl. Iaik 9374O Kuching Saiavak O82-332111 O82-342581 IM CC 2O6 Mi.Chai Min Hian 1994
977 Counliv-Ioiosl Indsl.Sdn ßhd Lol 121 KuaIa ßaian Tovn Disliicl 98OOO Miii Saiavak O85-6O4286 O85-6O4278 IM TW 75O Mi.Chang Iui Ming 1963
1O46 Dahfa Ioods Manufacluiing Sdn ßhd 2nd IIooi, SulIol 35 & 36 Taluan Slulong ConnoiciaI Conlio, IIn.Solia 9335O Kuching Saiavak O82-365555 O82-365252 IM IC 15O Mi.Chai Ann Kuo 1987
1241 L.S Ng Ionlinaan Ioiniagaan Sdn ßhd Lol 378 Konona Indsl.Iaik 97OO8 ßinluIu Saiavak O7-432O553 O7-432O552 IM CO 3OO Mi.Ng Chong Choon 1976
1247 LagIo Iood Indusliios ( Saiavak) Sdn ßhd Lol 916, ßIock 7 MTLD Donak Laul Indsl.Iaik 93O5O Kuching Saiavak O82-432168 O82-432668 IM IC 56 Mi.Hoiloil Coh 1988
1275 Ldico Ulana Sdn ßhd 38 & 4O, IIn.Runlia off Ting Lik Kvong Road 96OOO Silu Saiavak O84-318776 O84-336394 IM IC 4O Mi.MichaoI Tiong Kung Kol 1996
13O3 LIilo Indusliios Sdn ßhd Lol 7O2, ßIk 12 Muaia Taluan Lighl Indsl.Iaik 9345O Saiavak O82-365598 O82-365698 IM MM 32 Mi.Ling Ka Chuan 199O
1477 IaIcon Iood Indsl. No.19, 9lh MiIo Ioniisson Road Saiavak O82-61OO76 O82-61OO76 IM IC 12 Mi.Chai Tock Koong 1998
1488 Iai Lasl Shipvaid Conpanv Sdn ßhd No.2 (2nd IIooi) Loiong 11, IIn. Kanpung Dalu 96OO7 Silu Saiavak O84-322123 O84-332475 IM O 1OO Mi.Tang Sing Lok 1961
1553 IIoxivood Sdn ßhd Lol 925, ßIock 7 MTLD Donak Laul Indsl.Iaik 93728 Kuching Saiavak O82-4393O5 O82-4393O9 IM TW 67 Mi.Ong Lng Choon 1992
17O2 Cogasan Sdn ßhd Lol 845, ßIok 7 Donak Laul Indsl.Iaik 93O5O Kuching Saiavak O82-439OOO O82-439394 IM TW 1O3 Mi.Ahnad Shukii Hj.Olhnan 199O
1753 CIolaInas Sdn ßhd Lol 1O5O, ßIok 7 MTLD Donak Laul Indsl.Iaik 93O5O Kuching Saiavak O82-439431 O82-439426 IM IC 56 Mi.ZuIkafIi Ald.Rahin 1997
1848 CuoIono Iapoi Iioducls (Kuching) Sdn ßhd Lol 127O-1271, Soclion 66 KTLD ßinlava Indsl.Iaik 9345O Kuching Saiavak O82-33955O O82-339815 IM TW 6O Mi.Sin Ioh Lai 1991
2OO3 Hizono Sdn ßhd Lol 32O-323 Ioikanpungan Induslii Ioikavuan Sonaiian 93O5O Saiavak O82-44O886 O82-44O886 IM O 43 Mi.Hj.AIi Sanson Hj.ßaki 1993
2652 Kin Hin Indusliv ßoihad 4/2 MiIo, Kung Ihin Road off Ioniisson Road 9325O Kuching Saiavak O82-451567 O82-452135 IM CC 1,2OO Mi.Iosoph Chua 1978
2685 KKß Lnginooiing ßoihad Lol 865, Soclion 66, IIn. KiIang ßinlava Indsl.Iaik 9345O Kuching Saiavak O82-333877 O82-331152 IM LL 419 Mi.Kho Iok Tong 1976
3144 MaIindo Indusliios Sdn ßhd No.2O-ß, IIn.Tapah 96OOO Silu Saiavak O84-322337 O84-321337 IM IC 4 Mi.Sia Luk Ka
3189 Masliochon Sdn ßhd Lol 491 Uppoi Lanang Indsl.Iaik Saiavak O84-322939 O84-333535 IM CI 1 Mi.Tio Chui Kvong
3847 OMC IidoIilv (M) Sdn ßhd Lol 1O, Ihaso II Sana Iava Iioo Indsl.Zono 9345O Kuching Saiavak O82-369OO1 O82-369OO2 IM LL 39 Mi.Ioh Khoo Yiong 1995
4138 IolioIian NasionaI ßoihad MaIavsia LNC Sdn ßhd Tg.Kinduiong 97OO7 ßinluIu Saiavak O3-5815OOO O3-2O65O55 IM CI 23,45O Ylhg.Dalo'Ald Rahin ßakai 1974
4159 Iico Iood Indusliv Sdn ßhd Lol 37, 15/2 niIos Kuching - Soiian Road 942OO Kuching Saiavak O82-863942 O82-864478 IM IC 9O Mdn.Lucv Sin 1981
4626 Saiavak Conciolo Indsl. ßoihad Lol 1258, IIn. Ulana Ionding Indsl. Iaik 9345O Kuching Saiavak O82-334485 O82-334484 IM CC 162 Mi.Than Yok Min 1975
4627 Saiavak ShoII ßoihad ( Lulong Rofinoiv) Lulong Rofinoiv IIn.Ianlai 981OO Lulong Saiavak O85-454545 O85-453872 IM CI 57 Mi.Khav Too Ciap
4663 Soa Hoiso Coipoialion Sdn ßhd Ionding Indsl. Iaik 9345O Kuching Saiavak O82-34236O IM IC 15O Mi.Kok Li Li
4698 SoIoia Cilaiasa Sdn ßhd Lol 5O8, ßIock 19 SLDC Indsl. Iaik, Uppoi Lanang Road 96OO6 Silu Saiavak O3-78O54728 O3-78O54726 IM IC 125 Mi. Ianos T'oh 1995
4785 Shin Yang OiI IaIn Sdn ßhd No.126, Ciound IIooi Saiavak O85-419399 O85-422299 IM CI 5O Mi.RoIand Loo
4858 Sin Hong Cuan Co.Sdn ßhd Lol 959 Iiasau Indsl.Lslalo Miii Saiavak O84-213155 O84-213316 IM MM 7 Mi.Too Lng Hual 1977
4865 Sin Siang Hai Iuiniluio Makois Lol 1455 Iiasau Indsl.Lslalo 98OOO Miii Saiavak O85-65331O O85-651962 IM O 1O7 Mi.Sin Tzo Ming 1961
5O25 Spago Iuiniluio Sdn ßhd Lol 559O, Soc.64 KTLD Sg.Iiiok Dingin Rava, IIn.Daluk Alg.AlduI 9345O Kuching Saiavak O82-341633 O82-349611 IM O 15 Mi.ßoaliico Tan 1996
5194 Supoi CIoiv Indusliios Sdn ßhd Lol 921, ßIock 26 Kiduiong Lighl Indsl. Iaik Saiavak O86-251119 O86-251444 IM IM 12 Mi.Tang Tock Choo
5243 Svaiikal Kion Hoong Cooking OiI MiIIs Sdn ßhd Lol 1897, ßalu 2 1/2 IIn.Ionding 9345O Kuching Saiavak O82-33O731 O82-33O569 IM IC 94 Mdn.Maiiana Ung Siov Chin 196O
5374 Taivo Yudon ( Saiavak) Sdn ßhd Lol 977, ßIok 12, Sana Iava Iioo Indsl. Zono, 9345O Kuching Saiavak O82-367OOO O82-367OO1 IA,WLS CC Mi. Hidoo Nakajina 1994
547O Tock Loo Song Coffoo Iioducls Sdn ßhd Lol 1453, Soclion 66, KTLD, IIn.Konajuan ßinlava Indsl.Iaik 9345O Kuching Saiavak O82-336333 O82-339188 IM IC 34 Mi.Hoiloil Coh 1991
55O4 Tonaga Konaii Sdn ßhd S/L 38, Ihaso I Slago IV Donak Laul Indsl.Iaik Saiavak O82-432278 O82-439546 IM LL 17 Mi.Choo Ming Ching 1994
5582 THK LIoclionics Ind Sdn ßhd Lol 3733, 4lh MiIo Ioniisson Road 937O6 Kuching Saiavak O82-451O11 O82-452348 IM LL 15 Ms.Chiislina Choo 1975
5644 Toko LIoclionic (Saiavak) Sdn ßhd Sana Iava Iioo Indsl. Zono, Muaia Taluan, 9345O Kuching Saiavak O82-36OOOO O82-369999 WLS LL Mi. S. Unouchi
5736 Tovo Kanolsu (M) Sdn ßhd I.O ßox 579, 97OO8 ßinluIu Saiavak O86-338122 O86-338123 WLS CI Mi. S. Miuia
5828 Tuong Aik Sdn ßhd 1sl IIooi 8, IIn.Chov Cook Lin Saiavak O84-31O211 O84-319139 SM TL Ms.Chiislina Wong
6O86 Wohava Sdn ßhd Lol 1418 MCLD ßIok 3 Iiasau Indsl.Lslalo 98OO8 Miii Saiavak O85-652122 O85-657769 IM MM 51 Mi.AIi Rahnan Iunaidi 199O
6254 Yung Kong CaIvanising Indsl.ßoihad Lol 712, ßIock 7 Donak Laul Indsl.Iaik 93O5O Kuching Saiavak O82-433888 O82-433833 IM LL 158 Mi.Ailhui Hii Lu Choon 1977
2 3-CONN TochnoIogv (M) Sdn. ßhd. 31 IaIan SoIal SoIalan 5A Landpac IndusliiaI Aioa 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31655494 O3-31655496 IM LL 5 Kaion Yap 1998
3 3M MaIavsia Sdn ßhd ßgn. 3M, No.6, Ioisiaian Tiopikana 4741O IolaIing Iava SoIangoi O3-78O62888 O3-78O62895 IM CI 5OO Mi. Dick Yoong 1967
5 A O Advanco Aulonalion Tiading Sdn. ßhd. 5A IaIan SM 1O, Tanan Sii Manja 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77841515 O3-778415O9 IM LL 5 Andv Oh Ah Hock 199O
8 A.C.L Daikin (M) Sdn ßhd No.1, IIn. IIS 11/9,
ßandai Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi
O3-56368888
O3-56343398
IA Managing Diiocloi
11 A.M.C.M Conlainois (M) Sdn ßhd Lol 2595, IIn. SoiuIing 59, Iaik 3, Tnn. KIang Iava, 412OO KIang SoIangoi O3-33239999 O3-33233999 IM CI Mi. Lddv Noo
15 AACO TochnoIogios Sdn ßhd No.5 & 7, IIn Ulana 1/12 471OO Iuchong SoIangoi O3-5722697 O3-5722593 SM LL 145 Mi.AzIan AlduIIah 1997
19 possohoI 3O, IIn. Saujana Indah 7 Saujana Indah Indsl.Iaik SoIangoi O3-78463498 O3-78463496 SM TL Mi.Kanaiuddin AlduI
2O Aß WoiId Wido Sdn ßhd 169A, IIn.SS 19/6 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56363829 O3-56324595 SM IC 4 Mi.Kong Lai Chin 1989
23 All Manufacluiing Sdn ßhd Lol 6O8, IIn. 13/1K 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56284888 O3-5631292O IM LL Ms. Ionnv Ngau 1979
24 Aßß Manufacluiing Sdn. ßhd. Lol 6O8 IaIan 13/1K 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56284888 O3-5631292O IM LL 19 Di. RonaId Muonch 1979
28 AßI MaIavsia Sdn ßhd Lol 48, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O926OOO O3-6O925599 IM TL 35O Mi. David Khoo Chong Lvo 1987
29 AlIo IiIo Sdn ßhd Lol 1356, IIn. Tanjung SvavaI 421OO Ranlau Ianjang SoIangoi O3-3442451 O3-3442454 SM CO 86 Mi.ShaiuInizan ßachik 1994
3O Aliic Manufacluiing Sdn ßhd No.17, IIn. Tandang 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77833333 O3-77857777 IM MM Mi. Doiok Wong 1985
31 ACC Indsl. Sdn ßhd Lol 61 & 62, IIn. Lavang-Lavang 2 Iuchong Iava Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-5891O234 O3-58911674 SM CI 19 Mdn. Noiaziah Olhnan 1995
32 Accoss Asia Sdn ßhd No.13, IIn. TSß 5 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik SoIangoi O3-6571778 O3-657O296 SM LL 65 Mi.Naziuddin MaszoIan 1993
34 Aco Canning Coipialion Sdn ßhd Lol 5, IIn. 2O5, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77812976 O3-77811328 IM IC Mi. Ioffiov Koh 1972
36 Aco IoIvnois Indsl. Sdn ßhd Lol 157O, Kg. Iava Indsl. Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61579299 O3-6157O678 SM O 125 Mdn.Noi Aini 1997
37 Aco Iiinlois Sdn ßhd Lol 5 & 7, Lig. 227C, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7956837 O3-79568O76 IM TW Mi. Choi Mun Hong 1971
38 ACL -Tox IIaslic Sdn.ßhd Lol 742, 4lh niIos IIn.Kapai SoIangoi O3-32916135 O3-32912276 SM CI 3O Mi.Iiancis Loo 1995
44 Acno Lnginooiing Sdn ßhd L7, ßangunan Khas, Lig. 8/1L, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-7956363O O3-79557659 IM LL Ms. Ionnifoi Tan 1985
49 ACI -DMT Sdn ßhd 3id IIooi, Wisna Donain , No.18A, IIn. 51A/223, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79565186 O3-795861O6 IM CI Mi. Loo Kok Wai 1987
53 Aclan (M) Sdn ßhd Lol 2218 Kg. Iava Indsl. Iaik SoIangoi O3-61567O81 O3-61567O76 IM,SM TW 44 Mi.Tan Tong Chuan 198O
59 Adali Consunoi Indsl.Sdn ßhd Lol 136, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O923677 O3-6O92687O IM IC 344 Tuan Svod KanaIuddin Svod Mahnud 1984
61 Adapoil TochnoIogv Sdn. ßhd. 2.13A LovoI 2, Tho Sunnil USI, USI 1 Ioisiaian Kovajipan , USI 1 ULI Sulang Iava 476OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O234525 O3-8O234718 IM LL 1O Koilh Ong 1987
63 Adconal (M) Sdn ßhd Lol 8O88, Ioisiaian Konajuan Socl. 16 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O2872 O3-551O2868 IM,WLS MM Mi. Y. Hiiakava
66 ADV IolioIoun Sdn ßhd No.1O & 12, IIn. TSß 6 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik SoIangoi O3-614O4577 O3-614O4578 SM CI 11 Mi.Iuiaini A Ialah 1998
68 Advanco Copiois (M) Sdn ßhd 69, IIn. SS 15/5A Sulang Iava 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-563456O6 O3-56342548 WLS O Mi.Naik Singh
69 Advanco DispIav TochnoIogv Sdn ßhd No.2O, IIn. I/16, SoIanan Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89269148 O3-89269144 IM LL 1O Mi. Kin Kok Woo 1995
7O Advanco DispIav TochnoIogv Sdn. ßhd. ßIock ß, Suilo 3AO15, KoIana Squaio IaIan SS7/26, KoIana Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-788OO228 O3-78O46118 IM LL 14 Chua Koh Koong 1995
71 Advanco Lnginooiing Manufacluioi Sdn ßhd Lol 1871 & 1876 ßaIakong Nov ViIIago SoIangoi O3-9611286 O3-9611145 SM O 6O Mi. Yong Kooi You 1996
72 Advanco Iino ChonicaI Sdn ßhd Lol 7839, IIn. ßalu Tiga, ßkl. Coiakah 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7958424O O3-79584243 IM CI 2O Mi. Ldnund Lin 1994
73 Advanco Indsl.Mainlonanco Souicos Sdn ßhd 31, IIn. ßuIan U5/2, Soksvon U5 Sg.ßuIoh ßalu Tiga 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-62584828 O3-6258483O IM CI 22 Mi.Rickv Yov 1995
74 Advanco Indusliios Sdn ßhd No.3, Iiisl IIooi, ßl. 12/2, IIn. Iuchong, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O61279O O3-8O612793 IM LL 2OO Mi. ßoinaid Yu 1979
75 Advanco ModuIos Sdn ßhd Lol 6O7, Ioisiaian Sulang Iava off IIn. SS13/1K, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56317877 O3-56317699 IM LL 12O Ms.Hasnah ßakai 1999
88 Aoiadio Insliunonlalion Sdn ßhd 264-4, IIn. SS 6/3 KoIana Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-788O9913 O3-78O35257 SM IS 25 Mi.Ahnad Iadzidin Aishad 1994
9O Aoiofoan Indusliv (1969) Sdn ßhd ßl. 8, IIn. ßalu Cavos, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61896O55 O3-61896O55 IM CI 15O Mi. Yu Koo Kai 1969
96 Afiah Sdn ßhd Lol 46O74, 9lh MiIos IIn.Sg.Tua 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61899615 O3-61999617 SM O Mi.Wong Kong Kav
99 Agako LIoclionics Sdn ßhd No 5O64, Loiong 18/64 Tanan Sii Soidang 433OO Soidang SoIangoi O3-8943O75O O3-8943575O IM LL 7O M I Loo 1986
1O7 Agionogah Coipoialion Sdn ßhd Lol IT 2OO, Ioisiaian SoIangoi, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5548O8OO O3-5548O8O1 IM CI 24 Mi. Ooi ßoon Soang 1996
1O8 Agionusa Sdn ßhd Lol 311L, Kg. Sg. ßaIak ßalu 13 , IIn. Choias 43OOO SoIangoi O3-87397593 O3-87697593 SM IC
113 Aida Manufacluiing (M) Sdn ßhd IIol 524, IIn.KoIuIi Iasii Cudang 817OO Iohoi ßhaiu SoIangoi O7-2516688 O7-252O688 WLS MM Mi.Yap Tock Mong
114 Aida Slanping TochnoIogv (M) Sdn ßhd No.5, IIn. Iongolua U1/32 Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55692872 O3-55692879 WLS MM Mi.I. Yonaivana
117 Aikav IIaslic Manufacluio Sdn ßhd Lol 2O, IIn. ModaI 23/2, Socl.23, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55416526 O3-55415O12 IM,SM CI 5O Mi. Toionco Loo Iill Sun 1988
119 AIO ßussinoss Sdn ßhd No.29ß, IIn. SS6/12 Iusal ßandai KoIana Iava 473O1 SoIangoi O3-78O31832 O3-78O3184O SM TL 6O Mi.Risvan Hj.Shahiudin 1994
122 Aii InloinalionaI Coachaii Sdn ßhd No.9, IIn. Lnpal, SoIavang Indsl. Iaik 681OO ßdi. SoIavang SoIangoi O3-612O876O O3-612O8712 IM LL 44 Mi. Suliananian 2OOO
123 Aiilag Svslons MaIavsia Sdn ßhd Lol 1, Ioisiaian Konajuan Socl.16 SoIangoi O3-5417486 O3-5417585 SM O 1OO Mdn.Noianioza SuIong 1995
124 Aiicoal Lnginooiing Sdn. ßhd. Sul Lol 1O, Lol 825, IaIan Sulang 6, Tanan Induslii Sg. Ionaga, Sulang Indusliia 4751O Sulang Iava SoIangoi O3-56345376 O3-56389698 IM LL 16 AIIan Woon Choo Took 1986
128 AiifiIloi Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.1, IIn. ßuIan U5/8, ßdi. Iinggiian Sulang, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78474993 O3-78474925 IM LL 4O Mi. Ng Choo Tong 1993
13O Aiiocoal Lnginooiing Sdn ßhd Sul Lol 1O, Lol 825,IIn. Sulang 6 Sg.Ionaga Indsl.Iaik Sulang SoIangoi O3-56345376 O3-56389698 SM MM Mi.AIIan Woon Choo Tock
131 Aiiod Sdn ßhd IIn. TUDM, Sulang InloinalionaI Aiipoil, 472OO Sulang Iava SoIangoi O3-78465112 O3-784647O9 IM LL 1,O5O Mi.KaniI Ald.Aziz 1984
132 Aishin Coianic (M) Sdn ßhd Lol 44697, IIn. Iusing -ßalu Cajah I.O ßox 19 31OOO ßalu Cajah SoIangoi O5-2881326 O5-2881224 WLS CC Mi.Ni Iu Chuan
138 Aki ßoianang Sdn ßhd Wisna Aki ßoianang Kg. Sosapan ßalu Ronlau SoIangoi O3-87667658 O3-8766O149 SM O 7O Mi.Noi Afondi Daud 1989
147 AIaf CokaI Sdn. ßhd. No. 12 IaIan Saujana Indah 9 Tanan Ioiindusliian Saujana Indah 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-78591558 O3-78591557 IM LL Ahnad Lalifi Yusof 2OO1
149 AIani VogolalIo OiI Iioducls Sdn ßhd Lol 2258, ßl.9 IIn. Kolun ßaiu, ToIok IangIina Caiang 412OO KIang SoIangoi O3-55128166 O3-551O9522 IM IC 13 Mi. Mohd Radvan AIani 1999
15O AIanpaki Sdn ßhd No.11A, IIn Soksvon 1/22 Tnn.Kajang Ulana SoIangoi O3-87399958 O3-87332157 SM O YM RajaAnuai Raja Mohd Yusof
153 AIcon Nikkoi SpociaIlv Coalings Sdn ßhd No.3, Ioisiaian Waja
ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi
O3-33422234
O3-334222O3
IA Diiocloi
154 AIdon Lnginooiing Sdn ßhd 3, IIn. ßS 7/14 ßkl.Soidang Indsl.Iaik 433OO SoIangoi O3-89431668 O3-89435418 SM MM 12 Mi.Liov Iih Ting 1983
155 AIfa - MoIi LIoclionics TochnoIogv Sdn ßhd Lol 1 & 3, IIn. I /15 MILL Indsl. Iaik 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-825O257 O3-8251854 SM LL 127 Mi.Adnan Olhnan 1994
156 AIfa CivslaI Sdn ßhd 114A, IIn.2-D Kg.ßaiu Sulang SoIangoi O3-78461434 O3-78465O87 SM MM 1O Mi.AIfiod Soon
158 AIfa-MoIi Iiocision Indsl. Sdn ßhd No.49 & 51, IIn. I/21, SoIanan Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-892653OO O3-892681O2 IM IM 46 Mi. Khansani Rahnal 1994
16O AIfiodson Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 1824, IIn. Raja AlduIIah, off IIn. Iusaia, 458OO Ioian SoIangoi O3-337126O6 O3-33739831 IM CI 128 Ylhg. Dalo' Di. Ianos AIfiod 2OOO
172 AIIiod Hoii Sdn ßhd Lol 8, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O915836 O3-6O912479 IM,SM,WLS LL 26O Mi. Koiji Inanuia 1993
173 AIIiod MolaI Indsl. Sdn ßhd No.1O6 & 1O8, IIn. 27 Sg.Rasa Indsl. Iaik SoIangoi O3-3422O85 O3-3423554 SM CI 48 Mi.Sinon Soon 1988
181 AIpha LIocliic Co Sdn ßhd No.25, IIn. SoiuIing 58 Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33233296 O3-33233O19 IM,SM LL 6O Mi.Lin Sin Kuav
185 AIpha Inlogialod Sdn ßhd Lol 762, SulIol 1A & 2A Mkn. of Danansaia 475OO SoIangoi O3-56359817 O3-56359772 SM O 3O Mi.Lin Ai Hua 1993
193 AIlona Sdn ßhd 3.2O, 3id IIooi, Iusal Ioidagangan KLH, Monaia KLH, 471OO ßdi. Iuchong Iava SoIangoi O3-8O7685OO O3-8O7689OO IM TL 17 Mi. Mohd IadziI Kasin 1993
195 AIloiala Indsl.Sdn ßhd No.2, IIn. Saujana Indah 9 Saujana Indah Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-7475648 O3-7475673 SM CI 4O Mdn. Zuiina Mohd Hisan 1994
197 AIu Kaca Indsl. (M) Sdn ßhd Suilo 1.O1, ßgn.Kulah AIan IIn.Rakan 12/1 SoIangoi O3-87369611 O3-87369664 SM ßS
198 AIunac Indsl. Sdn ßhd Lol 8463, Kg. Iava Indsl. Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61569457 O3-61569457 IM,SM ßS 15O Ms. Loo Iui Yoo 1994
2OO AIuniniun Conpanv of MaIavsia ßhd No.3, Ioisiaian Waja, ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-79561588 O3-79568686 IM ßS 639 Mi. Loong Wong Onn 196O
2O4 AnaIganalod AIuniniun and AIIovs Sdn ßhd Lol 3, IIn. Waja, ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-334195OO O3-3341828O IM,WLS ßS 6O Mi. Too Chon Hono 1988
2O7 AnaIganalod MolaI Coipoialion (M) Sdn ßhd No. 46 IaIan ßalu Tiga TUDM Sulang Nov ViIIago 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78461389 O3-78463795 IM LL 123 Konnv Tooh 1993
2O8 Anano CIoanloch (M) Sdn ßhd 11, IIn. IIS 11/16, ßdi.Sunvav TochnoIogv Iaik 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56353914 O3-56346585 IA,WLS LL Mi.Yulaka Salo
2O9 Ananova (M) Sdn ßhd No.7, Loiong SuIlan Hishanuddin Lockod ßag No.243 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31761O9O O3-3176126O WLS O Mi.Masahido Anano
21O Anal Sinai Sdn ßhd No.6, IIn. SU 25 SoIavang Ulana Indsl.Iaik SoIavang Ulana SoIangoi O3-61361312 O3-61387746 SM O 1O Mi.Salii AlduIIah 199O
211 Anal Sinai Sdn ßhd No 4M KonpIoks SoIavang ßalu 8 1/2 IaIan Ravang 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61361312 O3-61387746 IM LL 52 Yuhvi Azizan 1993
212 Anal Toknik Sdn ßhd IT 3737 Lig. Iongasah off IIn.Kapai SoIangoi O3-39O5668 O3-391O964 SM IM 7 Mi.Mohd Iauzi Hj.Mohd Noi 1994
216 AMßC ConlioIs Sdn ßhd No.21 & 23, IIn. IonvoIia U1/78 Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-4O433O11 O3-4O416744 IM LL Mi. IunaIi ßasii 1993
217 AMßC ConlioIs Sdn ßhd No. 48 , IaIan ID Kanpung Sulang 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-4O433O11 O3-4O416744 IM LL 23 Svod Yakool Iahoon 1993
221 Ancoi Iilio Iackaging (M) Sdn ßhd No.11, IIn.Tionpol 33/8, Socl.33, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-519186OO O3-519186O1 IM TW 48O Ms. Lin Cook Choo 1961
223 Anigaloch Sdn ßhd Lol 11932, IIn. Ioiajuiil ToIok Cong 42OOO SoIangoi O3-31343O88 O3-31341288 SM O 36 Mi.SS Wong 1999
225 Anisan Iioducls (M) Sdn ßhd ßl.4, IIn. Kapai, 414OO KIang SoIangoi O3-329129OO O3-329129OO IM,SM IC 49 Mi. Mohd. Avul Hassan 1979
233 Anpslon LIocliic Coipoialion Sdn ßhd AL 121, Lol O & O1 Kong Lian Indsl.Iaik, IIn. Sulang 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-7O63888 O3-7O63666 IM,SM LL 53 Mdn Ianiah 1992
236 Aniich Ioan Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 6395 off IIn. 32, Sg. Rasa Indsl. Iaik, 413OO KIang SoIangoi O3-33428188 O3-33427522 IM MM 171 Mi. Wong Woi Hva 1985
238 AnslooI MiIIs Sdn ßhd Lol 1, IIn. Waja, ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-33412322 O3-33412354 IM ßS 769 Mi. KI Chan 198O
242 Anliix Sdn ßhd No.1, Lig. Sg.Rasa 27A 413OO KIang SoIangoi O3-33448689 O3-33449689 SM MM 11 Mi.ß.C Loo 1997
243 Anchoi- Link Sdn ßhd No.29, IIn. TSß1 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61572694 O3-61571721 SM CC 13 Mi.Chik Choo Kong
244 Ancon Ciop Caio Sdn ßhd Lol 5, Ioisiaian SoIangoi, Socl.15, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-766OO8O O3-766OOOOO IM CI 12O Mi. Anlhonv Tan Svoo Hock 1985
246 AngoI ßakoiv Sdn ßhd Lol 11A, IIn. 23/5, Socl. 23, MILI Indsl Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55423388 O3-554266O1 IM IC 28 Ms. Iano Choo 1985
247 AngoI Cako Houso Sdn ßhd Lol 11A, IIn. 23/5 MILL Iaik, Socl. 23 SoIangoi O3-5423388 O3-54266O1 SM IC 13O Mi.Iason Moo 1978
248 Anggoiik Laksana Sdn ßhd No.3-71A-L, IIn. Dosa 2/3, Dosa Anan Iuii 456OO ßlg. ßoijunlai SoIangoi O3-62778O91 O3-627781O1 IM,SM ßS 56 Mi. Alu ßakai Osnan 1994
249 Anggun Ioinai Indsl. Sdn ßhd No.2, IIn. SoIal SoIalan 2O Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31661598 O3-3165762O IM,SM LL 45 Mi.Yahva Maiicai 1994
254 Ann ßoo (M) Sdn ßhd Lol 586, 2nd niIo, IIn. ßalu Tiga Lana, 413OO KIang SoIangoi O3-3344477O O3-33446O87 IM,SM LL 15O Mi. Loo Iins Tons 198O
26O AnsoII Shah AIan Sdn ßhd Lol 16, Ioisiaian Ioiusahaan, Socl.23, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55419797 O3-5541955 IM CI 85O Mi. Chan Ah Luan 1988
261 Anshin Iiocision Indsl. Sdn ßhd IIn. Coigaji 15/14 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551834O5 O3-551O3411 WLS IM Mi.Yoshio Usaka
262 Anshin SlooI Soivico Conlio Sdn ßhd IIn. Coigaji 15/15 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O6911 O3-551O7228 IA,WLS IM Mi. Toh Tuan Sun
263 Anlah MoIco SaIos & Soivicos Sdn ßhd No.6, IIn. 13/6 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79552O88 O3-7956395O WLS LL Mi.Masao Nishinuia
265 Anzagin Sdn ßhd No.9, IIn. ßkl. ßadung 26/4 Soclion 26 SoIangoi O3-512O396 O3-511O396 SM TW 19 Mi.Anini Mohanad 1989
266 AO Advanco Aulonalion Tiading Sdn ßhd 5A, IIn. SM 1O Tnn.Sii Manja 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77841515 O3-778415O9 SM LL 7 Mi.Konnv Tang 1997
267 AOßA LIoclionics Co. (M) Sdn ßhd Lol 1855 & 1856, IIn. KoIoj 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89439888 O3-8943O388 IA,WLS LL Mi. Yukio Toshina 1989
268 AOTS Tho Associalion foi Ovoisoas TochnicaI SchoIaiship No.11, IIn.SS 23/15, Tnn.SLA 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78O34987 O3-78O35O11 IA
O
ConoiaI Managoi
269 Apaco Iiololvping Sdn ßhd No.39, IIn. ßuIan U5/4 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 4O15O Sg.ßuIoh SoIangoi O3-7452681 O3-7452682 SM IS Mi.MichaoI Ang 1999
272 AIM Aii Condilionois Sdn ßhd Lol 3, IIn. 6/3, Sii Konlangan Indsl. Iaik, 433OO Sii Konlangan SoIangoi O3-89426868 O3-89426886 IM LL 28O Mi. Yang Choi Song 1982
273 AIM Aulo LIocliics Sdn. ßhd. Lol 3, IaIan Ioiusahaan Salu 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61899O26 O3-61899127 IM LL 176 Aznan ßadiiIIah 1981
275 AIM Indusliios HoIdings ßhd No.8, IIn. Kola Raja L27/L, HICOM Tovn Conlio, Socl.27, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5192O515 O3-5192O534 IM LL 1,124 Mi. AlduI Manaf Hj. Dianan 1978
276 AIMR (M) Sdn ßhd No.22 & 24, IIn. Indah 2/16 Tnn. Univoisili Indah SoIangoi O3-89424616 O3-894246O7 SM LL 55 Mi.Ong ßoon Choong 1992
284 AO Iack (M) Sdn ßhd Lol 2A, IIn. KoIuIi 4OOOO SoIangoi O3-55125189 O3-55122571 SM O 24 Mi.SaIIohudin Hanid 1996
286 Aqid Malin Indsl. Sdn ßhd No.14, Lig. AlduI Manan 1 off IIn. AlduI Manßalu 5 1/2, IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33928926 O3-33926822 SM CI 68 Mdn. Nui Hidavah Ng 2OO1
288 Aqua Masloi Iainls Sdn ßhd 6O & 62, IIn. IIS 11/7 ßdi. Sunvav Indsl. Iaik 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56349318 O3-56337236 SM CI 1O Mi.Mak Khoon Choong 1994
291 Aqualics InloinalionaI Sdn ßhd 26OA, IIn. Salu A Kg.ßaiu Sulang SoIangoi O3-7463559 O3-7463864 SM O 27 Mi.Koilh Lovis Ionos 1998
294 Aia ßoigslona Sdn ßhd Lol 1OO, ßl.15/4, IIn. KIang - ßanling, 426OO Ionjaion SoIangoi O3-31916O68 O3-3O916O66 IM,SM TC 89 Tuan Hj. MulaIil Alu ßakai 1992
3O1 Ailox Coipoialion Sdn ßhd No.34, IIn. Tanlui 33/19 Soclion 33 SoIangoi O3-52481O4 O3-5248O39 SM CI 11 Mi.SaIinan RanIan
3O2 Aionsi-MaiIov (M) Sdn ßhd Lol 766 Shah AIan TochnoIogv Iaik SoIangoi O3-5519O564 O3-5519O613 SM O Mi.T'oh Woo Siov
3O5 Aiif OuaIilv MolaIs Sdn ßhd ßIok ß1 Lol 2593 IIn. SoiuIing 59, Tnn. KIang Iava KIang SoIangoi O3-3242617 O3-3242619 SM O 68 Mi.SaIihodin Yasin 1995
3O8 Ain ShioId Sdn ßhd Lol 6125, IIn. Hj. SaIIoh off IIn. Moiu, 41O5O KIang SoIangoi O3-33926488 O3-33927488 IM IM 23O Mi. Chon Yang Ling 199O
313 Aiiav MolaI (M) Sdn ßhd No.6, Lig.ToIok ßalu 4A ßl. 4 1/2 off IIn. Kolun, Tnn. AMI, 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-51613146 O3-51612O16 IM,HR,SM IS 28 Mi.Ioiiv Looi Choo Kong 1995
314 Aiik (M) Sdn ßhd No.5, IIn. Iongacaia U1/48, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55695669 O3-55695662 IM CI 14 Ms. Lvoo Lov Chon 1996
315 Ail Ioin Lnloipiiso Sdn ßhd No.5, IIn Toias Salu, SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-896148OO O3-89614878 IM O 8O Ms. Sin Loo Choo 1986
32O Ailviighl TochnoIogv (M) Sdn ßhd 17, IIn. Iuchong, 22Kn, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O617171 O3-8O623522 IM LL 31O Ms. Chua Yoo Iing 1987
321 ASA Niaga Sdn ßhd Lol 15O44, IIn. Iohan Solia 412OO KIang SoIangoi O3-33233875 O3-33237O66 SM LL 137 Mi.Azhaii Dalo' Shaaii
325 Asahi Kosoi (M) Sdn ßhd Lol 3377, SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO ßaIakong SoIangoi O3-861436O O3-89614354 IA,WLS TL Mi.L. Nishinuia 1994
33O Asavako Maknui Indsl.Sdn ßhd ßl. 3/2. Toluk IuIai, IIn. ßosai, 452OO Salak ßoinan SoIangoi O3-31261522 O3-31261373 IM LL 1,OOO Mi. Lin ßoon Khing 1994
342 Asia IoIv Indsl. Sdn ßhd Lol 758, IIn. Hj. Siial, Mkn. Kapai, 421OO KIang SoIangoi O3-334186O4 O3-3342832O IM CI 135 Ms. Woo Hooi Choon 1984
344 Asia Tonl TochnoIogios Sdn ßhd 11, IIn. TII 6/6, Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O625255 O3-8O623255 IM ßS 27 Mi. Ooi Chov ßong 1996
351 Asian Lsloon Indsl.Sdn ßhd Lol 797O, Kg. ßaiu ßaIakong IIn. ßaIakong ßaIakong SoIangoi O3-9615368 O3-9617368 SM TW 47 Mi.Ng ßoon Kuan 1994
353 Asian NDK CivslaI Sdn ßhd Lol 3, Ioisiaian Salak ßoinan
Soc.26, Hicon Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-51913OO1
O3-5191239O
HR,IA,WLS
CC
Managing Diiocloi
355 Asian ShioId Waiohousing Sdn ßhd Lol 12, IIn. SuIlan Muhanad 5 ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31762658 O3-31762661 SM O 41 Mi.Iunaii Iaijan 1997
356 Asiannail Scioon Sdn ßhd 6, IIn. I/2O, Socl.1O SoIanan Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89222848 O3-89223848 SM O 11 Mi.Tong Hui Ing 1999
358 Asiaiiang (M) Sdn ßhd Unil 5O2, LovoI 5, II Tovoi
18, IIn.Ioisiaian ßaial off IIn.Tinui 46O5O IolaIing Iava SoIangoi
O3-762O1616
O3-762O1617
IA
O
Iiosidonl/ CLO
361 AsIi MochanicaI Sdn ßhd No.2, IIn. Konaii 1O, ßl.8, ßdi. Iuchong Iava, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O754933 O3-8O754911 IM LL 64 Mi. WaIloi Wong 1993
363 AsphaIl TochnoIogv Sdn ßhd Lol 22936, 6lh niIo IIn. Kolun Kg,Iava 4245O KIang SoIangoi O3-516175OO O3-51613799 SM LL 3O Mi.Yap Mook Ming 1975
371 Associalod Ian MaIavsia Cononlv Sdn ßhd Ravang Woiks, 48OOO Ravang SoIangoi O3-772382OO O3-77221988 IM CC 1,O31 Mi. MichaoI Wong 1967
372 Associalod SlooI Indsl.(M) Sdn ßhd Lol 194, IIn. Ulas (15/7) Shah AIan Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5519136O O3-551O1362 WLS ßS Mi.Iiodoiick Yang 1974
376 Asloiia LIoclionics Sdn ßhd Lol 3 Wisna AIC Ioisiaian Konajuan Socl. 16 SoIangoi O3-5431O94 O3-54311O2 SM LL 6O Mi.Mohd Safii Hassan 1995
377 Asloiia Indusliios Sdn ßhd Wisna AIC, Lol 3 Ioisiaian Konajuan Socl. 16 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55431O94/5 O3-554311O2 IM LL 11O Azni Aznan 1991
378 Asloiia ToIoconnunicalions Sdn ßhd Wisna AIC Lol 3 Ioisiaian Konajuan Soc.16 SoIangoi O3-5431O94 O3-54311O2 SM LL 4O Mi.Mohd Asii 1993
384 AsliaI Ianoiana TochnoIogios Sdn ßhd Sunvav Danansaia TochnoIogv Iaik 3O & 32, IIn.IIU 3/49 4781O Sunvav Danansaia SoIangoi O3-788OO385 O3-788OO384 SM MM 35 Mi.Azanan TokachiI 2OO1
388 Alco Indusliios Sdn ßhd 1O1, IaIan 1 Tanan KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-3323163O O3-33232941 IM LL 3O Tan Cook Khiov 1972
395 Alliaclivo Avonuo Sdn ßhd Lol 1,3 & 5, IIn. MI/1, Modan Maju Iava, 7lhniIo, OId KIang Road, 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77813878 O3-7781O371 IM CI 7O Mi. Loo Yok Wong 1992
398 Audio - VisuaI Land (M) Sdn ßhd Lol 8, IIn. Ioilandaian, KoIana Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O489OO O3-78O479OO WLS LL Mi.T. Saiuva
4O6 AusliaI Slai Sdn ßhd AL 121, 13lh niIos IIn. Sulang 47OOO Sulang SoIangoi O3-61564411 O3-61568249 SM O 6O Mi.Lov Choo Koon 2OO1
4O7 Aulo Aii Indsl. Sdn ßhd Lol 1735 & 1736, ßl. 29, IIn. Ipoh, Soiondah, 443OO ßalang KaIi SoIangoi O3-6O753333 O3-6O7526OO IM,SM LL 35O Ms. Connio Chov 1989
4O8 Aulo Anlonna Manufacluioi Sdn ßhd 33, IIn. Sg. Rasau Soclion 16 SoIangoi O3-55122681 O3-55126633 SM LL 6O Mi.Kanaiuddin Hj.Mal Noi 1988
4O9 Aulo Kagaku Kogvo (M) Sdn ßhd Lol 9, IIn. SuIlan Mohanad 4 SoIal KIang Ulaia 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31765O99 O3-31762797 IA,WLS CI 1996
41O Aulo Koon Sdn ßhd Lol 279O, Mkn. Sg. ßuIoh, IIn. ßl. Tiga, Sg. ßuIoh, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7845272O O3-78452719 IM IM 12O Mi. Aznan Dahan 1988
411 Aulo Koisia Sdn ßhd Lol 22225, ßalu 7 IIn. ßkl.Konuning SoIangoi O3-5212329 O3-5211323 SM O 25 Mi. Olhnan Onai 199O
412 Aulo Iails Manufacluios Co Sdn ßhd Lol 6O1, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31685OO7 O3-3167O418 IM TL 1,25O Di. Iun Won Iong 1971
413 AulofiIloi Indsl.Sdn ßhd Lol 16O67, ßl.5 1/2 IIn. Kapai 421OO KIang SoIangoi O3-33423211 O3-33423214 SM CI 11O Mi.Tan Kav
414 Aulojack Sdn ßhd
4314, Jalan 2, Taman Selayang Baru,68100 Bat
Tnn. SoIavang ßaiu, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61386737 O3-61382685 IM,SM IM 4O Mi. Al. Aziz SaIIoh 199O
416 AuloIiv Hiiolako Safolv Sdn ßhd Lol 1915, IIn. ßaIakong, ßaIakong, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89612O2O O3-89613O3O IM TL 35O Mi. Ngoov Zoo Cin 1985
417 Aulonolivo Indsl. Sdn ßhd Lol 9, IIn. Iuchong, Lion Indsl. Iaik, 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-51918487 O3-55421O91 IM ßS 3O6 Mi. Iong Ah Iook 1968
418 Aulonolivo Iackaging (M) Sdn ßhd No. 1O, IIn. Injap 32/4 AIpino Indsl.Iaik 4OOOO SoIangoi O3-51623654 O3-5161O984 SM TW 6O Mi.Mohd AzIin Iaafai 1996
42O Aulolosl Lnginooiing Sdn ßhd No.44, IIn. Kola Raja L 27/L Socl.27 SoIangoi O3-5127862 O3-5127867 SM TL 25 Mi.Handan Yusof 1992
421 Aulovisoi IIaslics Sdn ßhd Wisna AIC Lol 3, Ioisiaian Konajuan 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-54314O9 O3-543125O SM TL 9O Mi.Aß Lalip KanaiuIzanan 199O
422 Aulovavs (MaIava) Sdn ßhd IIn. Rilol 15/15, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551923OO O3-551925O8 IM CI 229 Mi. Liov Koo Lin 1962
428 AvopaIn Lnginooiing (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. Waja 15, ToIok IangIina Caiang Indsl. Iaik, 425OO ToIok IangIina Caiang SoIangoi O3-31228899 O3-31229152 IM CI 1O Mi. CS Chiang 199O
429 Avoiv MaIavsia Sdn ßhd 8A, IIn.213, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77814344 O3-77815623 IM MM 95 Mi.Richaid Chon 1972
431 AWIaloi - CasloII (M) Sdn ßhd 14, IIn.SS 13/3A, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-563344718 O3-56341231 IM CI Mdn. Loo Yoko Kong 1978
436 Axis VoisaliIo Sdn ßhd Lol 6, IIn. 5 Choias Iava Indsl. Iaik 432OO Choias SoIangoi O3-9O752397 O3-9O7524O9 WLS TW Mi.K. Nishikava 1995
437 Avanas Iood Coipoialion ßhd Lol IT2O153, IIn. IoiIaluhan Ulaia, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3167O836 O3-3167O242 IM IC 551 Mi. Ng Hong Soi 1985
44O AZ Cioalivo Sdn ßhd No.5, IIn Iandanai 27/9O Tnn. AIan Mogah Shah AIan SoIangoi O3-51916541 O3-51916497 SM TW 12 Mi.ZuIkifIi Hashin
443 Aznan Hanzah IIaslik Sdn ßhd Lol 1O, IaIan ßuisa 23/4 Soksvon 23, Shah AIan 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-55425413 O3-554254O6 IM LL 24O AlduI Razak ßin AlduIIah 1972
447 ß & Z IIaslic Indsl. Sdn ßhd Lol 3163, IIn. Ioiusahaan KuaIa SoIangoi Indsl.Iaik 45OOO KuaIa SoIangoi SoIangoi O3-32897962 O3-32897784 IM,SM CI 65 Mi.Mohd Rozi AlduIIah 1992
448 ß & Z IIaslic Indusliv Sdn ßhd Wisna ß & Z No 15 IaIan Tongku Anpuan Zalodah I9/I Soksvon 4O1OO Shah AIan SoIangoi O3-588O5495 O3-588O5478 IM LL 6O Hassan Sulii 1972
457 ßala Iioducls (M) Sdn ßhd ßIock C, Lol 46911 SoIavang Indsl. Iaik 681OO SoIavang SoIangoi O3-61371514 O3-613878O9 IM IC 5O Mi. AIagaisanv a/I A. KaIinulhu 199O
467 ßan Ngai Conpononls Sdn ßhd Lol 4934 5 3/4niIos IIn.Moiu SoIangoi O3-3923819 O3-3921344 SM O 5O Mi.Ong Ioo-U 1965
468 ßan Song Loo Indsl. Sdn ßhd Lol 47687, IIn. ßkl. Idanan 6, Tnn. ßukil Idanan, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61387148 O3-6138O727 IM LL 85O Mi. Richaid Ngian 1978
471 ßando LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 1, Ravang Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O912858 O3-6O912858 IM,SM,WLS LL 442 Mi. M.Shonuia
474 ßai Codo Salo LIoclionics (M) Sdn ßhd Salo ßuiIding, Lol 2O, IIn.223, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79573O71 O3-7957365O IM,IA,WLS LL 3OO Mi. Md.Shuhaini Yahava 1987
479 ßaiulan Lnlioidov Conlio 26-3O, IIn. ßosai Tnn. Hiov Ioh 435OO Sononvih SoIangoi O3-8139689 O3-813728O HR,SM O 97 Mi.Tan Kin Loon 198O
48O ßasoIilo TochnoIogios Sdn ßhd No.28ß, IIn.NoIavan 19/ß Soclion 19 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-554948O1 O3-554948O2 SM IS Mi.Rokasa KanaIudin 1998
484 ßasvood Indsl. Sdn ßhd Lol 6477, ßalu 5/4, IIn. Kapai 421OO KIang SoIangoi O3-32912OO1 O3-32912O7O IM TW 15O Ms. Khoo Yov Khong 1984
485 ßala (M) Sdn ßhd 3/4 niIo, IIn. Kapai, 414OO KIang SoIangoi O3-33725411 O3-33745O28 IM O 52O Mi. Soo Kin Ioo 1987
492 ßodco Sislon (M) Sdn ßhd Iiva AdiI Manufacluiing ConpIox, Lol 2137, IIn. Kolun ßalu, ßl. 9, 425OO ToIok IangIina Caiang SoIangoi O3-7O54766 O3-7O54755 IM O 72 Mi. Tan Lng Hoo 1981
495 ßooluII Lnginooiing Sdn ßhd No.1, IIn. Aslaka U8/83 Soclion U8 4O15O ßkl.IoIulong SoIangoi O4-7458188 O4-7452188 IM,SM LL 88 Mi.DaiIvn Soov 1998
497 ßoII & Oidoi ßoihad 28 & 3O IaIan ISI 11/14 ßandai Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56336966 O3-56345O81 IM LL 8O Ivan Ho 1987
5O5 ßoIlon -OiionlaI Hoal Tioalnonl Sdn ßhd Lol 1, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O925122 O3-6O925221 WLS O Mi.Loong Kin Hoo 1995
512 ßon Ioiluno Iasliv Manufacluiing (M) Sdn ßhd No.23 & 25, IIn. IIS 11/16, Sunvav TochnoIogv Iaik, 4615O ßdi. Sunvav SoIangoi O3-5635112O O3-56361512 IM IC 34 Ms Suo Thong 1993
534 ßosinoga Sdn ßhd Lol 586, 2nd niIo, IIn. ßalu Tiga Lana, 413OO KIang SoIangoi O3-3344477O O3-33446O87 IM ßS 26 Mi. Soong Kok Shing 197O
535 ßosl ßonanza Sdn ßhd No.8, IIn.ßK 1/13 ßdi.Kiniaia SoIangoi O3-8O7O9899 O3-8O7O5899 SM IC Ms.Shoioono Chiang
538 ßosl TiIo Woiks Sdn ßhd ßl.5/2, IIn. Kapai 421OO KIang SoIangoi O3-32912652 O3-32912519 IM CC 8O Mi. Ioh Soon Toing 1977
544 ßolanok LIoclionics (M) Sdn ßhd Lingkaian Tanan Induslii Inlogia Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O928511 O3-6O928521 IM LL 2OO Lin Shih Hsion 1967
545 ßoloIcaio Sdn ßhd Lol 3342, IIn. Koiolapi Lana, 7/2 niIos off IIn. Kapai, 422OO Kapai SoIangoi O3-329O33O1 O3-329O33O3 IM CI 65 Mi. Siah Kong ßong 1984
548 ßHI SlooI ßuiIding Iioducls (M) Sdn ßhd No.6, Ioisiaian Konajuan, Socl.16, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55192OOO O3-551O5428 IM ßS 8O Mi. Chong Kah Yoong 1968
554 ßiIIion ChaIIongoi (M) Sdn ßhd No.44, IIn. IS 1/5, ßdi. Iinggiian Sulang, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78473O2O O3-78463997 IM,SM LL 26 Mi. Yasnin Yahva 1991
557 ßinaan Topal Sdn ßhd Lol 424, Kg. ßalu Lapan Ijok IIn. Kopong 4562O KuaIa SoIangoi SoIangoi O3-32793145 O3-32792782 SM O 5O Ms.Koi Chooi Lai 1993
56O ßinlang LIil (M) Sdn ßhd Lol 15O9, ßl.8 IIn. KoIang Lana, 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-78755555 O3-78755557 IM LL 14O Mi.Lua Sing Yoo 1991
566 ßisnoslok Niaga Sdn ßhd 534, Kg. Sg. Dusun KuaIa Kulu ßhaiu 44O1O SoIangoi O3-6O46226O O3-6O46226O SM O 2O Mi.RizaI Yasin 1996
568 ßiluloch Sdn ßhd Lol 2215, Kg.Iava Indsl. Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-656O924 O3-6567O52 SM O 4O Mi.AIloil Wong 1993
571 ßIuo Iovoi Offico Svslon Sdn ßhd AL 184-A, Lol 594 IIn. Kg.ßaiu 412OO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-33241136 O3-33241137 SM O 3O Mi.Choo Choo Koong
574 ßMC MolaI indsl. Sdn ßhd No.22, IIn. IuiuniIai U1/2O, Socl. U1, Hicon CIonnaiio Indsl. Iaik., 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-556938OO O3-556926OO IM IM 2O Mi. IS Lin 1993
576 ßodilasixs Manufacluiing Sdn ßhd Lol 2, MILL Indsl. Shah AIan Ihaso 1O 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-5426526 O3-5426541 IM,SM CI 9O Ms. Loo Iang 1993
579 ßoh IIanlalions Sondiiian ßoihad ßalu 6 IIn.Kg.Soii Chooding 427OO ßanling SoIangoi O3-21646555 O3-2164661O IM IC 828 Mi.Chiislophoi Thiagaiajah 1929
581 ßoId Tochnics Sdn ßhd No.11,IIn. Iongasah 4 ßalu 3 1/2 SoIangoi O3-329O2642 O3-329O1996 SM LL 28 Mi.Lav Hock Song
582 ßoId Vision Sdn ßhd No.15, IIn. SoIal SoIalan 21 Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31658288 O3-31659288 SM CI 39 Mi.Chong Ngook Looi 1991
584 ßoniic Sdn ßhd Lol 25A & 26A, MILL Indsl. Iaik 443OO ßalang KaIi SoIangoi O3-6O5734OO O3-6O574452 IM CI 78 Mi. T.Sivakunaian 199O
592 ßOSS IndusliiaI Coipoialion Sdn ßhd No 2 IaIan ßioIa Salu Sok 33/1A LIilo IndusliiaI Iaik 4O35O Shah AIan SoIangoi O3-51248682 O3-51248679 IM LL 3O Slovo Lian 1975
593 ßousload Sissons Iainls Sdn ßhd 2, IIn. Konajuan , 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79566999 O3-79571521 IM CI 2OO Mi. Kung Lng Cin 1959
594 ßI MaIavsia Sdn ßhd Ioil KIang InslaIIalion Ioli Suial 62, IIn. IoiIaluhan 42OOO IoiIaluhan KIang SoIangoi O3-2O595555 O3-2O595533 IM CI 38O Mi.Tan Kin Thian 1964
6OO ßiidgoslon Ainsliong (M) Sdn ßhd No.2 & 4, IIn Sokinchan Socl. 26/9, Hicon Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51912188 O3-51912378 IA,WLS CI Mi. Yoshihiko Moiiva 1988
6O2 ßiidgoslono Coipoialion KL Offico c/o ßiidgoslono Tvio SaIos (M) Sdn ßhd, Suilo
ConliaI Tovoi 7lh IIooi,Wisna ConspIal 475OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-5621O27O
O3-5621O32O
IA CLO
6O3 ßiidgoslono Spoiling Coods Manufacluiing Sdn ßhd Sul Lol. 5, Lol 6539 ßl.6, IIn. ßkl. Konuning 4O47O Shah AIan SoIangoi O3-51215721 O3-51215761 IA,WLS O Mi.Kazunoii Uono 199O
6O4 ßiighl Rins Manufacluiing Sdn ßhd Lol 9641 Dosa Anan, ßalu 11, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61566188 O3-61566226 IM ßS 45O Mi. Cooigo San 1989
6O5 ßiighl SlooI Soivico Conlio Sdn ßhd Lol 177, IIn. Ulas 15/7 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55191O88 O3-55195631 WLS ßS Mi.Tolsuio Mishina 1989
6O8 ßiighlvav HoIdings Sdn ßhd Lol 1559, IIn. Islinova ßalu ßoIah 421OO KIang SoIangoi O3-33431OO7 O3-334148OO SM CI 27O Mi.S. Thiagaiajah 1988
6O9 ßiiIIianl Iiuil CoidiaI Lnloipiiso (M) Sdn ßhd 15-17, IIn.Ioiusahaan Salu, SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89614285 O3-89614287 IM IC 25 Mi. WiIson Chua 1995
61O ßiiIIianl Moichandising Sdn ßhd No 39 IaIan TIK 1/1 Tanan Ioiusahaan Kiniaia 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O761268 O3-8O763268 IM LL 6O Noi Ihsan IsnaiI 2OOO
611 ßiiIIianl Wondoi Sdn ßhd No.31, IIn. Moiu Indah 2O Moiu Indah Indsl. Iaik 422OO SoIangoi O3-33926922 O3-339288O4 SM O 8 Mi.Loo Chun Yan
612 ßiinaI HoIdings Sdn ßhd Wisna AIC Ioisiaian Konajuan Socl. 16 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-54314O9 O3-543125O SM TL 61 Wan Mohd HiizaShansuii 1975
615 ßiisloI Indusliios Sdn ßhd Lol 5179 & 517O Mkn.Kajang SoIangoi O3-798O2888 O3-798O1222 IM O 225 Mi.Hoiloil Coh 1983
616 ßiilannia ßiands (M) Sdn ßhd Lol 3, IIn. U1/25A, Socl. U1, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O42828 O3-78O4O781 IM IC 982 Ms. Rovona Dankoi 1959
617 ßiilish Anoiica Tolacco (M) ßhd Viiginia Iaik, Iava Univoisili, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79566899 O3-79558416 IM O 1,346 Mi. Sluail Walloilon 1961
62O ßioadvav Rosouicos Sdn ßhd No.36 & 38, IIn. IßS 14/8, ßkl.Soidang Indsl.Iaik 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-894356OO O3-89434199 IM,SM LL 3O Ms.Liang Loo Chuoh 1992
623 ßionzo Tochniquo Sdn ßhd Lol 32, Loluh SuIlan Mohanod 1 ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31766637 O3-31765O62 SM CI 8 Mi. Rosdan Mohannod 1997
625 ßiunsfioId Indsl.Sdn ßhd Lol 7846, IIn.Sulang ßkl. Coiakah 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-77269898 O3-77268998 IM TW 5O Mi.Can Tion Chion 1999
626 ßiv-Aii (M) Sdn ßhd Lol 11, IIn. I/7, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89256622 O3-89259957 IM,SM LL 28 Mi. Mohan Dhingia 199O
627 ßS Tosling Laloialoiv Sdn ßhd No.8, IIn.Ulana 1/12 Iuchong Ulana Indsl.Iaik Iuchong SoIangoi O3-571O351 O3-57194O8 SM CI 8 Mi.CoguIalaIan Chandian 1997
629 ßT IuiIin Sdn ßhd Lol 424, ßalu 8 Ijok IIn.Kopong KuaIa SoIangoi 4562O SoIangoi O3-32793144 O3-32793144 SM MM 8 Ms.Yvonno Choong 1996
632 ßuiIding Lquipnonl Soivicos Sdn ßhd Lol 6398, Mkn. Off ßkl.Raja Sg.Rasa Indsl.Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-91733888 O3-91733881 IM,SM LL 35 Mi.Toh ßoo Chov 1981
633 ßukil ßaiisan Sdn ßhd No.7 (Lol 26O8), IIn. Sulang 6, Ioisiaian Sulang, Sulang Indsl. Iaik, 4761O IolaIing Iava SoIangoi O3-56333133 O3-563281O9 IM ßS 16O Mi. KoIvin Kuah Iui Hoo 1979
636 ßuni Cokap Sdn ßhd Lol 6, IIn. 6 ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31766637 O3-31767737 SM MM 22 Mi.Rosdan Mohannod 1989
641 ßuncho (M) Sdn ßhd No.6, IIn. Sg.Chadong 8 off ßl. 5 IIn.Kapai 421OO KIang SoIangoi O3-3291439O O3-32914419 WLS O Mi. S L Chov
642 ßuinnaik Indsl. Sdn ßhd Lol 6,IIn.ßavang Iulih 24/34 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55418231 O3-55418632 SM IM 1O5 Mi.Naziuddin MaszoIan 199O
65O C & C SoIulions (M) Sdn ßhd Suilo 8O5, 8lh IIooi, ßIock A4 Loisuio Connoico Squaio 4615O SoIangoi O3-56346921 O3-78777558 SM IS 2O Mi.CopaI
655 C.S AIIov Dosign (M) Sdn ßhd Lol 9879/44, IIn.Kg.Iava ßalu 4, Kg.Iava 41OOO KIang SoIangoi O3-337183O1 O3-33713348 SM MM 38 Ms.Tooh 1994
658 CA SuppIv (M) Sdn ßhd 4, IIn. Ulana 1/1O Iuchong Ioidana Indsl.Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O621O13 O3-8O625997 SM IC 6 Mi.Soo Choong Song 1999
662 Cadluiv Confoclionoiv (M) Sdn ßhd Ioisiaian Raja Muda, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55191192 O3-5519O959 IM IC 441 Mis Tan Siov Hva 1974
663 Cadix Rosoaich & DovoIopnonl (M) Sdn ßhd Suilo W3O1, 3id IIooi, Wosl Tovoi Wisna ConspIanl,No.2IIn.SS 16/4 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-56341111 O3-56355OO7 IA
O
CLO
677 CanploII Choong Chan (M) Sdn ßhd 36, IIn. IonchaIa, 467OO IolaIing Iava SoIangoi O3-778189OO O3-77817O23 IM IC 175 Mi. Chov Choon Iull 1995
682 Canon Maikoling (M) Sdn ßhd ßIock D Ioionla Squaio
Saujana Rosoil, Soc.U2 4O15O Shah AIan SoIangoi
O3-78446OOO
O3-78468843
IA,WLS Managing Diiocloi
683 Canon Oplo (M) Sdn ßhd IIn. SoIisok , Socl.26 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-519121OO O3-519121O7 IA,WLS IS Mi.Kalsuio Mochizuki 1988
684 Canpac Sdn ßhd Lol 119, Inlogiasi Indsl. Iaik, IIn. ßalu Aiang, 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O929929 O3-6O9299O9 IM O 12O Mi. Wong Hung 1983
69O Cai Soals (M) Sdn ßhd Lol 5, Ioisiaian Salak ßoinan, Socl.26 (Hicon), 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5111188 O3-5111199 IM,IA O 3O6 Mi. Chan Hock Liong 1983
691 Cailoion Sdn ßhd No.762, IIn. Hj. Siial, 421OO KIang SoIangoi O3-32913133 O3-329O3133 IM CI 36 Mi. MichaoI Loo 1991
693 CaigiII Iood Sdn ßhd Lol #55711, Div ßuIk ToininaI, IIn. Mavai, 42OO9 KIang SoIangoi O3-31O1188O O3-31O11882 IM IC 2OO Mi. Yoo Chong Mong 1986
695 CaiIsloig ßiovoiv (M) ßhd 55, Ioisiaian SoIangoi, Socl.15, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55191621 O3-55191931 IM IC 662 Mi. Chin Voon Loong 1969
696 Cainaud MolaIlox ßovcan Sdn ßhd Lol 2, IIn. I/1A, Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89258921 O3-89258927 IM IM 88 Mi. Ion Tan 1967
7O1 Caiiioi InloinalionaI Sdn ßhd Lol 4, IIn. I/6, ßdi. ßaiu ßangi, 4365O Kajang SoIangoi O3-8925OO1 O3-89253398 IM O 482 Mi. Yap Kho Sioong 1959
7O6 Casco Docoi Sdn ßhd Lol 75O, IIn. Hj. Siial off IIn. Kapai, 414OO KIang SoIangoi O3-329O5585 O3-3343O576 IM TW 95 Mi. Hakan Liicsson 1988
7O7 Casio (M) Sdn ßhd No.7, IIn. KoIuIi 1
ßkl. Raja Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-33431111
O3-3342794O
IA Managing Diiocloi
7O8 CASS TochnoIogv Sdn ßhd No.24, IIn. SS25/34 Mavang Indsl.Iaik SoIangoi O3-7O3OO11 O3-7O3OO66 IM,SM IS 3O Ms.ßong
7O9 Cass TochnoIogv Sdn ßhd No. 28 IaIan IIU 3/48, IIU 3 Sunvav Danansaia IndusliiaI Iaik 4781O IolaIing Iava SoIangoi O3-78O3OO11 O3-78O3OO66 IM LL 45 Lav Choo Kva 1995
71O CaslaIIov Sdn ßhd 9O5ß, IIn. Mavai, Kg. Sg. Kavu Aia, 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77284388 O3-77284O88 IM,SM ßS 16 Mi. Loo Wan Ying 1989
717 CCM IoiliIizois Sdn ßhd Lol 2OO, Ioisiaian SoIangoi, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55431988 O3-55431988 IM CI 25O Mi. Mohd. AIi Salii 1972
724 Cononlaid Sdn ßhd 9, IIn. Konajuan, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79575344 O3-7957521O IM CI 18 Mi. Haijool Singh 1958
735 ConliaI Sugais Rofinoiv Sdn ßhd ßl. Tiga, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55191414 O3-55198792 IM IC 295 Mi. Iinnv Yap 1983
737 Conlio Wosl Indsl.SuppIios Sdn ßhd No.9, IIn. TSß 8 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik Sg.ßuIoh SoIangoi O3-6576688 O3-657O651 SM CI 31 Mi.Chia Szo Kong 1975
74O Conluiv Iackaging Indsl. Sdn ßhd 1/2 niIos, off IIn Sg. Chua, 43OOO Kajang SoIangoi O3-87361245 O3-87365455 IM TW 5O Mi. Tan Chaik Lin 1981
744 Coiolos (M) Sdn ßhd Lol 13, IIn. 219, IodoiaI Highvav, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79586222 O3-79554114 IM IC 1O1 Mi. Lan Tuck Chin 196O
747 CI ßoIoga Sdn ßhd Lol 6O76, IIn. Hj. AluI Manan off IIn. Moiu, KM3 422OO KIang SoIangoi O3-33928899 O3-339286OO IM ßS 85 Ms. Lauia Kuan 2OOO
754 Chanpion Dio Casling Sdn ßhd 1422O IIn.Ioiusahaan 4 Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31681966 O3-31682O34 IM,SM LL 35 Mi.Nik Rashidi Iadzii 1993
763 Chaioon Iokphand IoodniIIs (ßW) Sdn ßhd Lol 4, Lingakaian SuIlan Hishannudin , SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3763O61 O3-3763134 HR 58
765 CHD Lnginooiing Sdn ßhd Lol 1773, IIn. ßaIakong, ßkl. ßoIinling, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-896112O6 O3-89611O57 IM MM 25 Mi. Choong Hva Doong 1982
776 Chonliighl Manufacluiing Indsl. No. 27, IIn. I/21, SoIanan Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89221288 O3-89223O88 IM CI 18 Mi. Chong Kin Iong 1996
778 Choni-Con (M) Sdn ßhd IIZ ToIok IangIina Caiang 15kn, IIn. KIang - ßanling KuaIa Langal, 425O7 KuaIa Langal SoIangoi O3-31226239 O3-31226292 IM,IA,WLS LL 6OO Mi.S ß Tan 1973
781 Chonlok Sdn ßhd No.3, IIn. Tongas 1A UIu Yan ßaiu Indsl.Iaik 443OO SoIangoi O3-8O6188O9 O3-8O61881O SM CI 17 Ms.Yvonno Yap
782 Chong Hua Lnginooiing Woiks Sdn ßhd Lol 1O383/1O384, IIn. Laksanana 2O, off IIn. Sg. Iali, 412OO KIang SoIangoi O3-51625162 O3-51619294 IM MM 2OO Ms. Tooh Long Cook 1976
788 Chia Shing Iood Indsl. & Tiading Sdn ßhd Lol No. 259O, IIn. WoIfaio, Kg. ßaiu, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61562112 O3-61562558 IM IC 4O Mi. To Lian Shi 1986
795 Chila MolaI (M) Sdn ßhd 25, IIn. Masvui 2 ConoiIang Indsl.Iaik 818OO UIu Tiian SoIangoi O7-8618818 O7-8616828 WLS IM Mi. T.Anjo
798 Chih Hsing Indusliv (M) Sdn ßhd No 9 & 11 IaIan ßA/6 ßkl. Angkal Indsl. Iaik 43OOO Kajang SoIangoi O3-87349121 O3-87346522 IM LL 1O Loo Shui Ying 1984
8O9 Ching Khong Lnginooiing Sdn ßhd No.9, IIn. SR 2/5 Tnn.Soidang Rava Soidang SoIangoi O3-89486191 O3-8942195O SM MM 13 Mi.Loong Sik Koong
813 Chivoda Inlogio Co. (Iohoi) Sdn ßhd No.27, IIn. Iiina 2, Toliau Indsl Iaik IV 811OO Iohoi ßhaiu SoIangoi O7-3548716 O7-3548O19 IA,WLS TW Ms.Nancv Wong 199O
814 Chivoda Inlogio Co. (M) Sdn ßhd Lol IT 5O6, Ioisiaian salak ßoinan
Soc.26 ( HICOM ) 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-519128OO
O3-519128O8
IA,WLS Managing Diiocloi
816 Chivoda Muda Iackaging Sdn ßhd IT 3, IIn. Ijuk 26/5, Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51911466 O3-2191192O WLS TW Mi. Shinji Halasako
82O Chong San Indusliios Sdn ßhd Lol 1898, IIn. ßaIakong, ßl.13, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-896169O3 O3-896169O2 IM IC 24 Mi. Yan Yun Yong 1986
821 Chong Wah IIaslics Sdn ßhd Lol 15O3, ßl. 8/2, IIn. KoIang Lana, 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-78767O66 O3-78759584 IM CI 25O Ms. Woo Ching Hui 1969
832 Chionos Iiocoss Inlogialion Sdn ßhd 322, 3id IIooi, Monaia Muliaia Majoslic 15, IIn. Olhnan, Socl.3 46OOO SoIangoi O3-77859918 O3-77855515 SM IS Mi. ßong Choon Iall 2OO2
839 Chugai (M) Sdn ßhd Lol 8, IIn. 26/1, Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5191128O O3-51911178 WLS LL Mi.Ianos Yap
84O Chugoku Iainls (M) Sdn ßhd Suilo 12O1 & 12O9, Monaia II, AncoipTiado Conlio, No.18 Ioisiaian ßaial 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-795861OO O3-7956O219 IA,WLS CI Mi.T. Onishi
845 Chung Kai Knilling Iacloiv (M) Sdn ßhd 32, IIn. 223 Socl. 51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79564611 O3-79571824 IM TC 22O Mi. Doninic Lun 1962
851 Chunghva Iicluio Tulos (M) Sdn ßhd Lol 1, Sulang Hi - Toch Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-56355O55 O3-58917989 IM LL 4,7OO Mi. Chun Shih Ming 1989
853 Chuvo Soiko (M) Sdn ßhd 17, IIn.Ionloiila U1/49, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55695893 O3-55695892 WLS CI Mi.Sunio Ojina
866 Ciloc InloinalionaI Sdn ßhd No. 14,16,18 IaIan SoIal SoIalan Solona Iava 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31655688 O3-31655689 IM LL 5O Yoan Sai Ming 1987
867 Ciloc-Donco Sdn ßhd No.14, 16 & 18, IIn. SoIal SoIalan 21, Solona Iava 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31655688 O3-31655689 IM LL 45 Mi. Yoan S M 1996
868 Cilizon LnvoIopos Manufacluiois Sdn ßhd Lol 43, IIn. L 1/4 Tnn. Lhsan Indsl.Iaik 521OO Kopong SoIangoi O3-62761358 O3-62763897 SM O 26 Mi.Lo Sick Sang 1972
873 Cilvchono Manufacluiing Sdn ßhd Lol 937O, IIn. Iasnin 5, ßkl. ßoiunlung Indsl. Iaik 483OO ßkl. ßoiunlung SoIangoi O3-61564661 O3-61567137 IM,SM O 75 Ms. Loi Koal Yoo 1994
875 CK NoodIos Sdn ßhd No.16, IIn. 1/9 SoIosa Iava Indsl.Iaik SoIangoi O3-89612488 O3--8962193O SM IC 3O Mi.Yap Hoon Kin
877 CKD Iuiniluio Manufacluioi Sdn ßhd Lol 1651, IIn.IaIonlang off Shapadu Ranlau Ianjang Highvav SoIangoi O3-39O3852 O3-39O3857 SM O 27 Mdn Ng Lian Chang
878 CIaia InloinalionaI ßoaulv Cioup Sdn ßhd 61 & 62, IIn. Lavang-Lavang 2 Iuchong Iava Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-58826299 O3-58827299 SM CI 1OO Ms.Annio Coh Too Lng 1998
884 CIassic Iiano MouIding (M) Sdn ßhd Lol 9, IIn. RI 3, Ravang Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O917477 O3-6O916766 IM TW 2OO Mi. Sinon Lin 1991
89O CIipsaI Manufacluiing (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Kaval 15/18, Socl. 15, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55192994 O3-551O38O5 IM LL 445 Mi. AIan Lai Iak Choong 1993
891 CIoiox (M) Sdn ßhd Lol 69, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-62O34339 O3-62O343O9 IM CI 6 Mi.DanioI Ong Chong Iin 1988
893 CM Iiinling Sdn ßhd Lol 29 & 31, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O922919 O3-6O922719 IM TW 2OO Mi. Kailik Cosu 1993
894 CMC Lnginooiing Sdn ßhd A6-3a, IIn. SoIanan 1/1, Dalaian IaIna 68OOO Anpang SoIangoi O3-427O2212 O3-427O2213 WLS IS Dalo' Hj. AlduI Rahnan Yusof 1996
895 CML TochnoIogios Sdn ßhd Lol 19, IIn. DoIina 1/1, Sulang Hi - Toch Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-56331188 O3-56343838 IM TL 17 Mi. AlduI Aziz AlduIIah 1992
899 CMTS Sdn ßhd 9, IaIan TII 5/13 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O623686 O3-8O62368O IM,SM LL 17 Yap Hong Chuan 1981
9O1 Coalos ßiolhois (M) Sdn ßhd Lol 27, Ioisiaian SoIangoi, Socl. 15, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55192611 O3-55193158 IM CI 1OO Mi. Laiiv Ng C Lip 1959
9O6 Cocoahouso Indsl. Sdn ßhd Lol 6, IIn. SuIlan Hishannudin 1/2O, SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31763O1O O3-317626OO IM IC 53 Mi. Tan Aik Choon 1988
9O7 CocoaIand Indusliv Sdn ßhd No.41, IIn. L 1/4 Tnn. Lhsan Indsl.Iaik SoIangoi O3-6366862 O3-6332O37 SM IC 13O Mi.Tai Chun Wah 199O
9O8 Coconul & AIIiod Iioducls Sdn ßhd Lol 2751, ßIock C & D, IIn. Raja Nong, Tnn. Sonlosa, 412OO SoIangoi O3-79562O7O O3-79562219 IM IC 12O Mi. Iang Ioii ßoon 1977
9O9 Codos & Kovs Sdn ßhd C 3-3, Tho Minos Waloifionl ßussinoss Iaik No.3, IIn. Tasok Tho Minos Rosoil Cilv SoIangoi O3-8945O1OO O3-894521OO SM IS Mi.ßadaidin Ahnad
91O Cognis OIoochonicaIs (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. Ioiak, Indsl. Iaik 425OO ToIok IangIina Caiang SoIangoi O3-31226O15 O3-31226955 IM CI 41O Mi. K Sivanalhan 198O
911 Cognis Rika (M) Sdn ßhd 6, IIn. Ioiak, Kav. Ioiusahaan ßalu 9 IIn.KIang ßanling, ToIok IangIina Caiang 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-31226O15 O3-31226955 WLS CI Mi.Ravnond Yap
914 CoId Iails (M) Sdn ßhd Lol 15A, IIn.Salu Choias Iava Indsl. Iaik 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O754939 O3-9O754563 WLS IM Mi.K. Salo 1995
915 CoIgalo IaInoIivo (M) Sdn ßhd IIn. Sonangal/ IIn. ßoisalu, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79566544 O3-79576914 IM CI 9O8 Mi. IauI AnsoII 1958
916 CoIoi Iignonl (M) Sdn ßhd No.5, IIn. TII 5/14 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-5715629 O3-5715482 SM CI 25 Mi.Loong Wai Koong 1989
917 CoIoui Conpound (M) Sdn ßhd Lol IT 5O3O, IIn. Ianggui 28/43 Socl.28, Hicon Indsl.Aioa 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51912661 O3-51912667 WLS CI Mi.Kuzulo Nakanuia
926 ConnoiciaI IoIvnois Sdn ßhd Lol 11 IaIan 7 Kavasan Ioiusahaan Choias IavIaIan ßa, Choias 432OO Choias SoIangoi O3-9O768851 O3-9O7663O2 IM LL Chin Choong Lan 1991
93O Conpuloi InloIIiTiain Sdn ßhd 15A, IIn. Tongku Anpuan Zalodah L9/L, Soclion 9 4O1OO Shah AIan SoIangoi O3-588O5447 O3-588O5336 SM O 4 Mis.Halilah Shaaii 1997
931 Conpuloi Moniloiing and ConlioI (M) Sdn ßhd MSC Hoadquailois Cvloiviov Offico ConpIoxSuilo ß, Ciound IIooi Iasnino 63OOO Cvloijava SoIangoi O3-831273OO O3-8312731O IM LL 4 Kovin Tncgoo 1991
938 Concopl Audio Sdn ßhd No.2OO, (Lol 1446), ßl. 12/2, IIn. Tok Muda, 422OO Kapai SoIangoi O3-325O9257 O3-325O9297 IM,SM LL 5O Mi. Lavionco Yon - Choi Woi 1988
939 Concopl Kilchon Sdn ßhd Lol No.2O, IIn. CI 1/6ß Choias Iava Indsl. Iaik SoIangoi O3-9O74O95O O3-9O7437O5 SM O Mi.Choo Wong Iall
944 Connoclics (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 4 Ioisiaian Konajuan Soksvon 16 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O1O22 O3-551O1368 IM,SM LL 121 RanIi Ald Majod 1988
946 Conpio (M) Sdn ßhd No.6, IIn. Ioiusahaan Tiga Sg. Choh Indsl. Iaik 46OOO Ravang SoIangoi O3-61896571 O3-61882878 IM IC 45 Mi. Koh Khok Liang 1983
948 ConsoIidalod CalIo Sdn ßhd Lol 32 Loluh SuIlan Mohanod 1 ßandai SuIlan SuIoinan 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31766637 O3-31767737 IM LL 2OO Mohd Idiis ßin Iuloh 1988
953 Conliacl Lalox Dippois Sdn ßhd Lol 5ß 7A & 8A MILL Indsl. Iaik ßalang KaIi SoIangoi O3-6O571714 O3-6O574O1O SM CI 9O Mi.Mohan RanaIingan 1991
955 Cookio Tioo Sdn ßhd No.32, IIn. TII 4 Iava Indsl.Iaik 472OO SoIangoi O3-78451421 O3-78451431 SM IC 15 Mi.Vickv Chin 1999
956 CMC Lnginooiing Sdn ßhd 45 IaIan Sosana ßalu Cavos Lighl Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61869969 O3-61866O86 IM LL 6O Siov Ioh Hual 1983
958 Copailnois Sdn ßhd No.47A, IIn. Taning Iava 433OO SoIangoi O3-89616861 O3-89616867 SM CI 36 Mi.Tavnond Lin Tian Yoong 1997
96O Coppoiloch Sdn ßhd Lol 352O, IIn.ßosai Sg.Choh 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O921688 O3-6O926128 SM LL 35 Mi.CiIloil HT Wong
967 Coiinlhian Indsl. (Asia) Sdn ßhd Lol 895 & 896, IIn. Conling off 4lh niIo, IIn. Kapai Ranlau Ianjang, 421OO KIang SoIangoi O3-32912363 O3-32911O19 IM O 411 Mi. Coh Hong Cuan 1985
968 CoiIilo Iackaging Sdn ßhd Lol 67O5A, IIn. Hj. Iohaii Ranlau Ianjang SoIangoi O3-329O4399 O3-329O4397 SM CI Mi.Toh Io Kun
969 CoipIasl Iackaging Indsl. Sdn ßhd 1O, IIn. Sg. Chadong 8, Casin Indsl. Iaik, ßl. 5 421OO KIang SoIangoi O3-32918898 O3-32918198 IM,SM TW 65 Mi. Tan Kin Chong 1994
971 Cosno Lnginooiing Sdn ßhd No.3O, IIn. Taning 4, Tnn. Taning Iava off ßaIakong 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89614981 O3-8961331O IM,SM,WLS IM 113 Mi. Tan Lng Shi 1989
972 Cosno IoIvuiolhano (M) Sdn ßhd Lol 8,SoIok SuIlan Hishannudin 7 SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik 42OOO KIang SoIangoi O3-62O33223 O3-62O31223 IM CI 18 Mi.Khoo Hong Koo 1981
973 Cosno Soiko (M) Sdn ßhd Lol No.8, IIn. Ioiusahaan 5 ßoianang Indsl.Iaik 437OO ßoianang SoIangoi O3-87666888 O3-87666O22 WLS CI Mi.Tov Iiov Chong 1995
974 Cospoi (M) Sdn ßhd 22 & 24, IIn. 225, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78749842 O3-787524OO IM CI 11O Mi.Lin Khong Soo 1971
976 Cougai Logislics (M) Sdn ßhd Lol 16, Loluh SuIlan Muhanod 1, ßdi.SuIlan SuIoinan Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31761995 O3-31761399 IA,WLS O Mi.AlduI Majid IsnaiI
982 CIC/AII (M) Sdn ßhd Lol # 2, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-22821143 O3-22822617 IM IC 22O Mi.HasnuI Hassan 1957
983 CII (KL) Sdn ßhd No.6 & 8, IIn. ßS7/16 ßkl.Soidang Indsl.Iaik SoIangoi O3-89439131 O3-894398O6 SM MM Mi.Tav Choo Kong
994 Cioalivo Dofonco Rosouicos Sdn ßhd No.88, IIn. ßoIa Tanpai13/14 Soksvon 13 4OOOO SoIangoi O3-55118O7O O3-55118O44 SM O Mi. Ah,nad Najni 2OO2
998 Cioalivo Slono Maikoling Sdn ßhd Lol 3798, IIn. 3D Sulang Nov ViIIago SoIangoi O3-7467662 O3-74677O8 SM CC 37 Mi.Khoi Song Yan 1996
1OO2 Cioslnonl Sdn ßhd Unil 1OO7, 1Olh IIooi ßIock ß Iusal Dagangan IhiIoo Danansaia II 4635O IolaIing Iava SoIangoi O3-79576989 O3-79574486 SM CI 1O Ms.Ciaco Too 1991
1OO3 Cioslionics (M) Sdn ßhd Lol 5OO2 ßalu 5 1/2, IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33929688 O3-33931822 IM LL 6OO Ioloi Ngian Tong Kvan 1996
1OO5 Ciop Iioloclion (M) Sdn ßhd Lol 746, IIn. Hj. Siial, off 4/2 niIos IIn. Kapai, 421OO KIang SoIangoi O3-329123O1 O3-32912352 IM CI 4O Mi. Loo Yuo Tong 1976
1O11 CivslaI CIoai TochnoIogv Sdn ßhd 16 IaIan TI 5 Tanan Ioiindusliian Sino ULI 476OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O247O99 O3-8O245O86 IM LL 259 Mah Choo Wah 1991
1O14 CS MolaI Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 9O15, ToIok Cong, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31342811 O3-31342388 IM IM 656 Mi. Chan Ah Chvoo 1989
1O18 CSM Coipoialion ßhd 1Olh IIooi, Monaia CSM Iava Shopping Conlio, IIn. Sonangal, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79588888 O3-79581289 IM IC 691 Mi. Iinnv Rizan 1968
1O19 CSR ßuiIding MaloiiaIs (M) Sdn ßhd Lol 4, SoIok Waja 1, ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-33413444 O3-33415779 IM CC 3O9 Mi. Liic Yong 1981
1O25 Cuioopoio Indsl.Sdn ßhd No.19, ßIock ß Lol 756 IIn.Sulang 3 off Ioisiaian Sulang SoIangoi O3-563278OO O3-56327762 SM IC Mi.T.Thachana Mooilhv 1988
1O27 Cuslon Ciafl Lnginooiing Sdn ßhd No.5, IIn. Kipas 34/9 ßkl.Konuning Lighl Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-58O7611 O3-58O7616 SM MM 4O Mi.Chov Choo Koong 1994
1O29 Cuzzv Advancod Convoigonco Laloialoiios Sdn ßhd No 6 TII 9 Tanan Ioiindusliian Iava 472OO IolaIing Iava SoIangoi O3-784736OO O3-784746OO IM LL 8 Ioffiov IauI Raj 1994
1O32 CvloiIilo RoaIlv Sdn ßhd Lol 58C, IIn. SS 15/4D
475OO Sulang Iava SoIangoi
O3-56383OO1
O3-56383OO5
IA
O
Managing Diiocloi
1O34 CvcIovoiId Coipoialion Sdn ßhd Lol 23261, IIn. Sg.IuIuh off IIn.Kapai SoIangoi O3-3291589O O3-32915891 SM CI Mi.Ho Kan Wah
1O39 D & C Svslon Asia Sdn ßhd MSC, 21kn
47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi
O3-61578797
O3-61578122
IA Managing Diiocloi
1O4O D.L.A Managononl & Manufacluiing Sdn ßhd No.79, IIn. Modan Lnpal Tnn. Modan off IIn. KIang Lana 46OOO SoIangoi O3-77859635 O3-7785963 SM CI 7 Mi.Muzaini Musa 1993
1O45 Daho Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 25, IIn. Ioiusahaan 1 ßoianang Indsl.Iaik 437OO ßoianang SoIangoi O3-8766O87O O3-8766O871 SM ßS Mi.Kanaiudin Hj. KaIil
1O49 Dai-chi Kikaku MaIavsia Sdn ßhd LovoI 16, Monaia Moiais
No.1, IIn. 19/3 463OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-7954O388
O3-7954O266
IA
O
Iiosidonl/ CLO
1O5O Daido Anislai (M) Sdn ßhd Lol 17-14,IIn.Salu
ßoisalu Indsl.Iaik, Choias Iava 432OO ßaIakong SoIangoi
O3-9O756277
O3-9O757277
IA Managing Diiocloi
1O53 Daifuku (M) Sdn ßhd No.27, IIn. IIS 11/14, ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56321842 O3-56321843 WLS IS Mi.Tanao Lnda 1994
1O54 Daihalsu (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn. KoIuIi, Soclion 15, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-551O9988 O3-551O8872 IA,WLS TL Mi.Hisalovo Hondo 198O
1O59 Daiichi-Novo IIaslic Indsl. Sdn ßhd Lol 49, IIn.SoiuIing 58, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-3323O8OO O3-3323OO21 IM CI 53 Mi. Ong ßoon Hual 1997
1O6O Daiki Lnginooiing (SLA) Sdn ßhd No.73, IIn. IIS 11/7 ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56378661 O3-56316862 WLS ßS
1O62 Daikin Aiicondilioning (M) Sdn ßhd No.1, IIn. IIS 11/9 ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56368888 O3-56343398 WLS LL Mi.ßollv Lin 1996
1O64 Dailo Lasloin Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.1OM, IIn. SS25/22 Tnn.Mavang 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O3-1373 O3-78O31372 WLS LL MiK. Iukuoka
1O67 Danladgo Manufacluiing Sdn ßhd No.26-S, IIn. ßidaia 2/5, Tnn. ßidaia, SoIavang, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-6136682O O3-61366837 IM O 2O Mi. SakiIa Mohd. Zain 1989
1O7O Danson ßusinoss Machinos Sdn ßhd 58 IaIan Midah 1 Tanan Midah 56OOO Choias SoIangoi O3-91319122 O3-91319122 IM LL 15 Thai Kon Yu 1991
1O71 Danusa Sojava Sdn ßhd No.21, IIn.TII 6/5 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O621216 O3-8O625572 SM IS 6 Mi.ß. Chondion ßaIakiishanan 2OO2
1O73 Daidanchon Sdn ßhd No.2O, IIn. Sononla 27/91, Socl.27, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3- 5112311 O3-5112149 IM CI 15 Mi. Loo Shak Wing 1983
1O8O DalapoIilan Sdn ßhd No 11-O-1 11lh. IIooi Wisna Inlogialod Ioisiaian Kovajipan , USI 1 ULI Sulang Iava 4761O Sulang Iava SoIangoi O3-8O23581O O3-8O23582O IM LL 15 CIononl Tan Woi Loon 1991
1O83 Davox (M) Sdn ßhd No 65, IaIan IIS 11/17 ßandai Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56364348 O3-56364352 IM LL 15O Lin Kin Ioi 1991
1O86 Davis Ouonloc Svslons (Asia) Sdn ßhd Lol 2937 IaIan Lnggang Kg. ßalu 9, Kolun ßaiuToIok IangIina Caiang 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-31222488 O3-31222482 IM LL 4O Soh ßoon Khin 1991
1O87 Dav ßiilo IndusliiaI Manufacluiing Sdn ßhd No. 33 IaIan Ulana 2/32 Tanan Ioiindusliian Iuchong Ulana 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O681886 O3-8O683813 IM LL 5O AIloil KW Lin 1991
1O91 Do Iioo (M) Sdn ßhd Lol 64, IIn. TSß 9, Tnn. Induslii Sg. ßuIoh, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61571796 O3-61573115 IM CI 1OO Mi. Lddio Wong 1986
1O95 Docoi Tiond Indsl. Sdn ßhd Lol 467, IIn. ToIok ßunul, 427OO ßanling SoIangoi O3-3522491 O3-352272O IM O 55O Mi. Chin Lu Wai 1991
11OO DoIi C Sdn ßhd No.12, IIn. NiIan 1/7 Sulang Hi-Toch Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-56381975 O3-56381712 SM IC 4O Mi.Muhd Sahil Majid 1999
11O3 DoIIovd Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 33OO4/5, IIn. Kolun, Kg. Iava, 4245O KIang SoIangoi O3-51612288 O3-51613362 IM LL 45O Ms. Tan Svoo Ching 1989
11O4 DoIoillo Kassinchan Managononl ConsuIlans S/ß LovoI 19, Uplovn 1,
1 IIn. SS 21/58 474OO Danansaia Uplovn SoIangoi
O3-77261833
O3-77263986
IA
O
Diiocloi
1113 DLMC Anzagain Sdn ßhd 23id IIIoi, Wisna MßSA , Ioisiaian Ioilandaian 4O675 Shah AIan SoIangoi O3-55114315 O3-55114314 SM IS 55 Mi.Mohd Khaiiuzzanan Hj. Sulohi 1998
1114 Donco Indusliios Sdn ßhd 9 Loiong 38, Kavasan 16 Off IaIan Connaughl ßiidgo 413OO KIang SoIangoi O3-33423488 O3-33421926 IM LL 52 Chan Lng Cuan 1998
1115 DongkiI IIaslics Sdn ßhd 27, IIn. 3, ßl. 5/4, off IIn. Moiu, 41O5O KIang SoIangoi O3-339273O1 O3-339263O4 IM CI 35 Mi. Lin Kok Kong 1992
1119 Donshi Maiuva Indsliios (M) Sdn ßhd Lol 5755-2, Kg. ßukil Angkal, Sg.Chua 43OOO Kajang SoIangoi O3-87346313 O3-87371O22 WLS LL Mi.Masanoii Miuia 1993
112O DLNSO (M) Sdn ßhd Lol 2, IIn. I/1, Socl.13, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925O32O O3-8925O869 IM,WLS,IA TL 1,322 Mi. Ioloi Chan 198O
1121 Donlsu (M) Sdn ßhd 45-24, IIaza LovoI ßIock C, IIaza Danansaia, IIn. Modan Solia 1 5O49O Danansaia Hoighls SoIangoi O3-27115555 O3-27115556 IA,WLS O Mi. Hidoaki Nakajina 1994
1126 Dosa Niknal Sdn ßhd Lol 875, IIn. Sulang 8 Sulang Iava Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O621137 O3-8O621127 SM MM 25 Ms.Mauiico Choong 1993
1128 Doslai Indah Sdn ßhd Lol 7, IIn.Lada Hilan 16/12, Socl.16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O4736 O3-551O5853 IM,SM TL 23 Mi. Mohd. KhaiiuI ßahaii Mohd IaniI 1994
1131 Dovina Iood Indsl. Sdn ßhd Lol 11, IIn. I/9ß, ßdi. ßaiu ßangi, 4365O Kajang SoIangoi O3-89262828 O3-8925635O IM IC 14O Di. ßahaiudin Kadii 1986
1135 Dianol KIang (M) Sdn ßhd Lol 26, Loloh SuIlan Mohanod1
ßandai SuIlan SuIoinan 42OOO Ioil KIang SoIangoi
O3-31764245
O3-31763129
IA,WLS Managing Diiocloi
1138 Diavo Dio - Casling (M) Sdn ßhd IT No. 14217, IIn. Ioiusahaan 4 Kg.Idanan, Iandanaian, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-316845OO O3-31683823 IM,SM CI 7O Mi. Lin Hual Chai 1991
1139 DIC (M) Sdn ßhd IT 5O1 & 5O2, Ioisiaian Salak ßoinan Socl.26, Hicon Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5191OO33 O3-51917199 IA,WLS CI Mi.Tan Kin Sai
1142 DiolhoIn MaIavsia Sdn ßhd 74, IIn. Univoisilv, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79552322 O3-7957O829 IM ßS 869 Mi. Chan Choo Yoong 1961
1148 DigilaI RoIoaso Sdn ßhd Lol 4, IIn.2OO Soclion 51 off IIn.IonchaIa 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-79872688 O3-79873688 SM MM 32 Ms.Angio Lov Ah Mooi 2OOO
1149 Digilonp Indsl.Sdn ßhd 19, IIn. Indsl. ßalu Cavos 1/6 ßalu Cavos Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61896266 O3-61896244 IM,SM LL 3O Mi.Too Tian Tiak 1989
1152 Dinol (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 9 & 11, IIn. Tukang 16/4, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55193O62 O3-55198758 IM,SM CI 6O Ms. Winnov Chin Mui Hvon 198O
1153 Din Offico Sdn ßhd 12-2, IIn. Dagang Sß 4/1 Socl.4 SoIangoi O3-8941O257 O3-89414149 SM O 3 Mdn. Rohavu Hj.Husin
1156 Ding Dang Lnl. Sdn ßhd 1O5, IIn. Soiunai 1 Tnn.KIang Iava III KIang SoIangoi O3-3323285O O3-33231325 SM IC 18 Mi.Oon Hoa Hva
1157 DipsoI ChonicaI (M) Sdn ßhd No.4, IIn. Cangsa, ToIok IangIina Caiang Indsl. Iaik, 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-3526321 O3-3526324 IM,IA,WLS CI 35O Mi. ßasii Iuiaini 1982
1163 Divoisaloch (M) Sdn ßhd 15,IIn. Sonlosa 3 Tnn.Sonlosa 43OOO Sg.IoIok SoIangoi O3-8733O339 - SM CI 1O Mi.Svod Osnan Svod Raslan 1998
1164 Divoisifiod SoIoclion Sdn ßhd 1O,12 & 14, IIn. Avana 14 Tnn. Choias Avana 432OO SoIangoi O3-9O742642 O3-9O742982 SM TW 8O Mdn Azizan AlduI Aziz 1994
1166 DMIß ßoihad 4, IIn.Tandang, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77818833 O3-77825414 IM CI 1,85O Mi. ßin Ah Svoo 1961
1171 DNA -AD Toch (Asia) Sdn ßhd No.9 & 1O, IIn. SI4/3, Tnn. Sulang Ioidana, Socl. 4, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78467781 O3-78467287 IM,SM LL 25 Ms. MaloI Cong 1994
1173 DNS Lnginooiing Sdn ßhd No.3, IIn. 16/13C Soclion 16 SoIangoi O3-5428O28 O3-5428O29 SM MM 35 Mi.Davan Ald.Rahnan 1993
1175 DoIonilo Indsl. Co. Sdn ßhd 11/4 niIos, Sg. Soiai, 431OO HuIu Langal SoIangoi O3-9O211621 O3-9O21261O IM CC Ii Lov Choong Koong 1959
1179 Don ßiako (M) Sdn ßhd No.17, Ioisiaian Salak ßoinan, Socl. 26, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5111813 O3-51113O7 IM O 2OO Mi. Lin Cuan Hoo 1973
118O Dona Maju Sdn ßhd Lol 6393, IIn. OTS, Sg. Rasah, 413OO KIang SoIangoi O3-33427693 O3-33427693 IM CI 8 Mi. Tan Woo Mong 1985
1182 D'oi Ruo Sdn ßhd No.1, IIn. Induslii ßalu Cavos 1/3 ßalu Cavos Indsl. Iaik ßalu Cavos SoIangoi O3-6841667 O3-6841799 SM O 4O Mi.Mohd Zahaiuddin Zainudin 1994
1186 Dovochon Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 2823, 5/2niIo, IIn. Kolun, Kg. Iava 4245O KIang SoIangoi O3-51612O2O O3-51613682 IM CI 35 Mi. Haiivanlo Suhoinan 1981
1189 DII Indsl. Sdn ßhd Lols 11A & 15, IIn. CI 1/6D, Tnn. Choias Iava 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O769744 O3-9O769746 IM,SM LL 2O Mi. Lau Choo Koong 1993
1196 DRB - HIcnmBhd LovoI 5, Wisna DRß-Hicon, No.2, IIn. Usahavan U1/8, Socl. U1, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-2O528OOO O3-2O528118 IM TL 32,249 Mi. Olhnan Mohanod 199O
1197 DRB- OrIcnta! Hnnda 5dn Bhd LovoI 4, Wisna DRß - Hicon, No.2,
IIn.Usahavan U1/8, 4O15O Shah AIan SoIangoi
O3-2O528777
O3-2O528722
IA Managing Diiocloi
1198 DRß-Hicon Lxpoil Coipoialion Sdn ßhd Suilo 4.5, LovoI 4, Wisna HICOM No.2, IIn.Usahavan U1/8, Socl. U1 SoIangoi O3-2O28799 O3-2O2878O SM TL 26 Mi.Kanaiuddin AlduI Kadii 1998
1199 Dioan-Malo Iuiniluio Manufacluioi (M) Sdn ßhd Lol 1716, Sg. Long, ßl. 11, Choias, 43OOO Kajang SoIangoi O3-8737O488 O3-87367386 IM ßS 23O Mi. Choong Choon Ioong 1991
12O1 Divpois MaIavsia Sdn ßhd No.3, IIn. CicingHuIu 28/33, Hicon Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5119988 O3-5119933 IM O 243 Mi. Loh Kok Mun 1994
12O2 DS Chonpoil (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 257, Ioisiaian ToknoIogi ToknoIogi Tinggi Indsl. Iaik, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-56311173 O3-56312212 IM,SM TL 34 Mi. Lddv Chong 1989
12O3 DSI (M) Sdn ßhd 12, Lig. SS 13/3C, 476OO Sulang Iava SoIangoi O3-56326O98 O3-56326919 IM CI 35 Mi. Tan Yov Wah 1985
12O7 DuIon Indsl. Sdn ßhd Lol 6O71, IIn. Hj.AlduI Manan, off Ioisiaian Hanzah AIang, 422OO KIang SoIangoi O3-33926948 O3-33927918 IM LL 44 Mi. Too Yu Thian 1972
121O Dunhan-ßush Indsl.Sdn ßhd Lol 8 lo 14, IIn.I/7, ßangi Indsl. Iaik 4365O Kajang SoIangoi O3-89259688 O3-89259681 IM LL 42O Mi. KanaI Mohd. Nooi 1987
1212 DuIonl Iovdoi Coalings (M) Sdn ßhd Lol 2A, IIn. Kocapi 33/2, LIilo Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-52128OO O3-5214377 IM CI 42 Mi. Iohn Wong 1995
1214 DuiaIux Sdn ßhd Iacloiv C, Lol 1915 IIn. ßkl.Konuning 4245O Shah AIan SoIangoi O3-5211541 O3-5217685 SM O 12 Ms.Iiono Tan Hong Choo 1955
1215 DuiapIus Indsl. Sdn lhd 15 & 17, IIn. TSß.2, Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6OO488 O3-8O6OO429 IM CI 2O Mi. Chai Mui Huon 199O
1216 Dulch Ladv MiIk Indsl. ßhd 13, IIn. Sonangal, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79567477 O3-79552985 IM IC 68O Mi. MichaoI Loo Iok Wah 1963
1218 DY Iovoi Svsvlons (M) Sdn ßhd Lol 17245, 4lh niIo, off IIn. Kapai Ranlau Ianjang, 421OO KIang SoIangoi O3-32912794 O3-32912793 IM LL 3OO Mi. Zakaiiah Ahnad 199O
1222 Dvna IIaslics Sdn ßhd 26-2 IaIan SS 19/1C 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-2812O2O O3-2815555 IM LL 22O Ang K I 1996
1226 Dvnanox HoaIlh & Cvn (M) Sdn ßhd No.4, IIn.TII 6/2, Socl. 6 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-572685O O3-5726861 SM O 7 Mi.Ng Wai Siang 1997
1228 Dvnanic Lano Sdn ßhd No.16, Linlang Sg. Koianal 6A Tnn. KIang Ulana SoIangoi O3-329O2997 O3-329O2668 SM MM 9 Mi. Muhd Naginuddin Kanaiudin Saian
1229 Dvnanic Mfg Sdn ßhd No.47, IIn. Asa 7 Tnn.Asa Iava 43OOO SoIangoi O3-87363973 O3-87363975 SM MM 98 Mi.Chan Chan Hong 1994
123O Dvnanic MouId Sdn ßhd No 41 IaIan Asa 7 Tanan Asa Iava 43OOO Kajang SoIangoi O3-87363973 O3-87363975 IM,SM LL 8O I K Chan 1987
1231 Dvnanic Ialloin Sdn ßhd No.9, IIn.Ulana 1/12 Iuchong Ioidana Indsl.Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6174O8 O3-8O61741 SM MM 22 Mi.Mohd KanaI AlduIIah 1994
1236 L & S Iiocision Sdn ßhd Lol No.12, IIn. Salu Choias Iava Indsl. Iaik 432OO Choias SoIangoi O3-9O746337 O3-9O74645O WLS IM Mi.Yuji Oshila 1995
1237 L & WLnginooiing Sdn ßhd 114A, IIn. 2D, Kg. ßaiu Sulang 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78461434 O3-78465O87 IM MM 12O Mi. Soon Yoov 1986
1239 L.ß.S Ialiono (M) Sdn ßhd No.49, IIn. IßS 14/3
ßukil Soidang IndusliiaI Lslalo 433OO Soii Konlangan SoIangoi
O3-89431576
O3-89433395
IA,WLS Managing Diiocloi
124O L.C.I LIaslic Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. Ioiusahaan 3 ßoianang Indsl.Iaik SoIangoi O3-87666OOO O3-87666OO2 SM LL 53 Mi.Tan Wah Ching 1975
1243 L.V OiIfioId SuppIv & Soivicos Sdn ßhd 7A IaIan SC 1/6 ßoIlon Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61883968 O3-61884373 IM LL 51 Haji Alu ßakai ßin ßachik 1991
1248 Lainliado Indsl. Sdn ßhd No.3, IIn. Ioguan U1/25, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O54663 O3-78O51769 IM,SM CI 15O Mi. Vinconl Lov 1994
1255 Lasloin Iioss Sdn ßhd Lol 3 & 5, IIn. Iaku 16/6, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55191576 O3-551OOO72 IM TW 1OO Ms. HoIon IC Tan 1958
1265 Llaia LnviiononlaI Lnginooiing (M) Sdn ßhd 2O, IIn. Aslaka U8/83 Socl.U8, ßkl.IoIulong 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7846628O O3-78466182 WLS CI Mi.K. Malsui
1271 Lcofilio TochnoIogv Sdn ßhd 1Olh niIo off Lalis Road 85OOO Soganal SoIangoi O3-71188668 O3-71182943 SM O Mdn. Yoo Kin Luang
1276 Ldnaik Indusliios Sdn ßhd No 7 IaIan TIK 2/3, Tanan Ioiindusliian KiniSoclion 2, 8 MiIos IaIan Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O752233 O3-8O753366 IM,SM LL 48 Winson Ong 1972
1278 LI Manufacluiing Sdn ßhd 29, IIn. Songkol, Tnn. Maznah, 41OOO KIang SoIangoi O3-33731924 O3-337313O2 IM MM 2O Mi. David ßvck 1991
1279 LIK Slvionoloch Sdn ßhd Lol 7, IIn. TII 6/8 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-572466O O3-5716498 SM LL 15 Ms.Soiono Too 1997
1281 LC Thioo Lighling Sdn ßhd No 5O IaIan TSß 9 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sungai ßuIoh SoIangoi O3-61577159 O3-615758O9 IM LL 6 Liic Coh 1991
1286 Lisai (M) Sdn ßhd 74, IIn. Univoisilv 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79576964 O3-79579211 WLS CI
1288 LIcoip TochnoIogv Sdn ßhd No.16ß, LovoI 2 Modan Iusal ßandai1 4365O SoIangoi O3-8257789 O3-8251667 SM IS 5 Di. Shakoi Ranal 1996
129O LIocliic Dischaigo Yonozava (M) Sdn ßhd Lol 56
Sonavang Indsl. Iaik 7O45O Soionlan SoIangoi
O6-677788O
O6-677888O
IA Managing Diiocloi
1291 LIocliicaI Conpanv Sdn ßhd No 11 Loiong SS 13/3A Sulang Iava Indsl. Iaik 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-563773O2 O3-56343961 IM,SM LL 27 Chiislophoi Wong Koon Hong 1972
1299 LIid Sdn ßhd 52, IIn. SS25/28, Tnn. Mavang, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O34564 O3-78O34576 IM LL 49 Mi. Yap Vooi Kuon 1989
13O4 LIilo Iiocision Conpononls Sdn ßhd 16, Loluh Sg. Koianal 6, KIang Ulana, 421OO KIang SoIangoi O3-32914925 O3-32914928 IM IS 1OO Mi. Ioo Chak Kuon 1991
13O8 LIIodi (M) Sdn ßhd 6,7,8,9,1O, IIn. 6 Tnn. Hiov Iiov 435OO Sononvih SoIangoi O3-81387O7 O3-81387O7 SM O 6O Mi.Ihoon Yun Koov 1992
1314 LM Caskol Sdn ßhd Lol 2, Ioisiaian SuIlan Socl.15 SoIangoi O3-55519O38O O3-55199577 SM,WLS O 7O
1316 Lnas Kiaia Sdn ßhd Lol 13A, Ravang Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O926881 O3-6O9266O2 IM,SM CI 8O Mi. Rogoi Wong Kong Ioo 1991
1317 Lnas Lapan (M) Sdn ßhd Lol 9, IIn. Ijuk 26/5, Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-519114O8 O3-519114O1 WLS ßS Mi. M. Ishinaiu
1318 Lnason Sdn ßhd Lol 1, IIn. 243, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78767268 O3-78767539 IM LL 7 Mi. Chang Wai Yoong 1981
133O LMS Indsliv Sdn ßhd No.18 & 2O, IIn. 1/9 Tnn. Indsl.SoIosa Iava 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89621193 O3-89614331 SM LL Mi.Kov Hai Loon 1995
1333 Lnco Svslons Sdn ßhd Lol 43, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O913223 O3-6O913222 IM MM 6O Mi. AIIon L C Ng 1981
1338 Lnoigv Aulonalion Managononl Sdn ßhd 54A, Lig.Solia 1A, IIn. Iohan Solia Tnn. Solia SoIangoi O3-51618495 O3-51615648 SM MM 8 Mi.A Aziz Mal AIi 1998
1341 Lng Hup Song Sosano OiI & Sauco Iacloiv Sdn ßhd AL 97, Lol 2781, IIn. Kg. ßaiu, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3--6156OOO2 O3-61568963 IM IC 5O Mi. Koh Chvo Hong 1992
1343 Lng Loo Song Linsood OiI & Sauco Manufacluiois & Sons SdnNo.9, IIn. Iasnino 5, Socl. ßß1O, ßdi. ßkl. ßoiunlung, 483OO Ravang SoIangoi O3-6O2856OO O3-6O2856O2 IM IC 4O Mi. Hooi Koan Hong 197O
135O Lnkoi (M) Sdn ßhd Lol 7 & 9, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O91523O O3-6O915234 IA,WLS O 2OO Mi. H. Hoiinolo 1992
1359 LI IoIvnois (M) Sdn ßhd No.8 & 1O, IIn. Iuiuloia U1/23, Socl.U1, Hicon CIonnaiio Indsl. Iaik,4O15O 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O36663 O3-78O49761 IM CI 5OO Ms. Ong Tsuov Yun 1982
1368 Lpson Tiading (M) Sdn ßhd No.21, IIn. U1/19, Soc.U1 Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik
4O15O Shah AIan SoIangoi
O3-55691366
O3-55691386
IA Diiocloi
137O Lpson Iiocision (M) Sdn ßhd Lol No. 8, IIn. SS 8/6, Sg. Wav Iioo Indsl. Zono, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7876O841 O3-78748194 IM,WLS,IA IS 2,6OO Mi. Chin Kuon Koong 1974
1371 Lpson Tiading (M) Sdn ßhd 3id IIooi, Lasl Tovoi, Wisna ConspIanl 1, No.2, IIn. 55 16/4, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56288288 O3-56288388 WLS O Mi.Chin Choo Wing 1991
1378 Ligo Dosign Sdn ßhd Lol 617, No. 179, IIn. WoIfaio Kg.ßaiu Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61571269 O3-6157127O SM O 61 Mi.Mohd Svahfiq Ma'aiup
1385 Lspoc (M) Sdn ßhd No.1O/1, IIn.Dagang Sß 4/2, Tnn. Sg.ßosi Indah off IIn. Sg.ßosi 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89451377 O3-89451287 WLS IS Mi. S. Okalo
1386 LSII Spocliun Sdn ßhd Wisna LSII No.7, IIn. 21, SoIangoi O3-61385858 O3-61385O77 SM CI 38 Mi.Sani Mohanod
1389 LssonliaIcoip Sdn ßhd No.9, IIn. NiIan 1/9 Sulang Hi - Toch Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-56369195 SM LL 12 In.Noisiah Yusoff
1394 LsloioI Sdn ßhd Lol 41, Longkuk KoIuIi 1, ßkl. Raja SoIalan Indsl. Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-33432133 O3-3343857O IM LL 71 Mdn. Rafidah IaguIi 1992
14OO Llika Daiiios Sdn ßhd Lol LS-1, Ioisiaian Salu, Moiu Indsl. Iaik 422OO KIang SoIangoi O3-3OO93416 O3-3OO93416 IM IC 17O Mi. Mah Wong Choong 1996
14O2 LTO Iiocision (M) Sdn ßhd Lol No.12, IIn.IIS 11/18, ßdi. Sunvav Indsl. Iaik 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-563635OO O3-56213241 WLS IS Mi.Susunu Kalo 1989
14O8 Luio IIas-Iack Inds. Sdn ßhd 33, IIn. SoiuIing 58 Tnn. KIang Iava SoIangoi O3-3232911 O3-3232978 SM TW 28 Mi. Ianos Wong 1992
14O9 Luio IIaslics MaIavsia Sdn ßhd No.5, IIn. Ulaiid U5/1, Mah Sing Inlogialod Indsl. Iaik, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-784663O1 O3-78466331 IM CI 2OO Mi. David Liav Ioin Shang 1995
1414 Luiopoan IiofiIos (M) Sdn ßhd Lol 51, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O92O355 O3-6O92O388 IM IM 53 Mi. Khoo ßoo Soong 1993
1432 Lvoisafo Lxlinguishoi Sdn ßhd Lol 878, IIn. Sulang 9, Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O249898 O3-8O247878 IM CI 1O5 Mi. Chov Toov Wai 1979
1442 LxcoI MouId Manufacluiing Sdn ßhd No.1 & 3, IIn. Tanlui 33/19, Shah AIan TochnoIogv Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5219888 O3-5246898 IM,SM CI 45 Mi. Lau Son Loong 1989
1446 LxcoIiiso Maikoling Sdn ßhd 18A-D IaIan IolaIing Ulana 9 ßalu 7 IaIan KoIang Lana 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77852168 O3-77852163 IM LL 4O Ioanio Soh 1989
1448 LxcoIloch Iiocision Manufacluiing Sdn ßhd Lol 852ß, IIn. Kanpong Kg.ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-614O2655 O3-614O3764 SM MM 16 Mi.Coh Sav ßan
145O LxcIusivo Maik (M) Sdn ßhd No.2, IIn. U1/17, Socl. U1, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55692641 O3-55692648 IM,SM IC 93 Mi. Chov ßoon Svoo 1991
1453 Lxovood (M) Sdn ßhd Lol 2554, IIn.Sg. Iali Kg.Iava 414OO KIang SoIangoi O3-3371O245 O3-33721943 SM MM 43 Mdn.Tan Loo Chu 1986
1454 Lxpodionl Rosouicos Sdn ßhd Lol 15 & 17, IIn.Tonlaga Indsl. Iaik 427OO ßanling SoIangoi O3-31813388 O3-31813399 SM CI 89 Mi.Tan Kiik Yan 1993
1459 Lxpioss Oplics Cioup (M) Sdn ßhd No.1C (2nd IIooi) IIn.IolaIing Ulana 7 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77833799 O3-77848144 SM LL 16 Mi.Chai Yuol Chon 1993
146O LxpiossIilo Sdn ßhd 26/2, IIn. SS 19/1C Sulang Iava SoIangoi O3-738O78O O3-738O771 IM,SM LL 1O Ms. KL Ang 1994
1462 Lxlia -ßuiIl (M) Sdn ßhd No.8, IIn. Saujana Indah 9 KonpIoks KiIang ßinlingan ßIMß 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-7469127 O3-7471615 SM TL 35 Mi.Ald.Razak Mohd.Yassin 1995
1466 I & N Ioods Sdn ßhd 7O, IIn. Univoisilv, 467OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79526OOO O3-7956695O IM IC 24O Mi. Tian Suoi Chong 1969
1467 I & NCC ßovoiagos Sdn ßhd No.1, IIn.ßukil ßoIinling 26/38 Ioisiaian KuaIa SoIangoi 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51O14288 O3-5123957 IM IC 1,654 Mi.Ihua Khia Coon 1979
1468 IA Hoils Sdn ßhd Lol 571, IIn. ßkl ßoIinling, 45OOO KuaIa SoIangoi SoIangoi O3-32893323 O3-32893439 IM CI 2O Mdn. Iaiidah Ahnad IadziI 1994
1471 Iaco LIocliic Co. (M) Sdn ßhd No.22, IIn. IuiuniIai U1/2O, Soclion U1, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-556918OO O3-556916OO IM LL 24 Mi. IS Lin 1983
1472 IaiichiId Soniconducloi (OplooIoclionics) Sdn ßhd 5, IIn SS8/2, Sg. Wav Iioo Indsl. Zono, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78761211 O3-78743227 IM LL 8O5 Mi. IavapaI Iosoph 1979
1475 Iaiinonl IoIvnois Sdn ßhd No.11, Kcip IIn. 5 off IIn Sg. IuIuh ßalu 5 1/2, IIn. Kapai SoIangoi O3-329O3OO2 O3-329O3OO4 SM O 32 Mi.Yong Soon Iall
1482 Ianuc Mochalionics (M) Sdn ßhd No.32, IIn. Iongacaia U1/28, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7628O11O O3-7628O22O WLS MM Mi. T. Takahashi 1994
1483 Iai Lasl Coiiugalod Cailon Indsl. Sdn ßhd Lol 13O1, ßl. 7, IIn. ßkl. Konuning, Socl 32, 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-5211O29 O3-521523O IM TW 84 Ms.Anv Thov Sav Hoon 1984
1487 Iai Lasl RoIIoi Shullois Sdn ßhd Lol 11819, IIn. ßalu Tiga Lana Sg.Rasa 413OO KIang SoIangoi O3-33424372 O43-33424394 SM ßS 42 Mi.Ioov Chin 1983
1489 Iai Lasloin IIaslic Iioducls Sdn ßhd ßIock A3, Lol 467, IIn. ßaIakong, ßl.11 432OO Choias SoIangoi O3-9O76O843 O3-9O76O85O IM CI 5O Mi. Lui Thong Mong 1989
1492 Iasas Iioighl Svnoigv Sdn ßhd No.25ß, Lig Conponing 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31671398 O3-31676398 SM O 8 Mi.Yoo Ioh Tak 1976
1496 Iasliok Sdn ßhd No 38 IaIan 1/9 Soksvon 1 Tanan ToknoIogi Kajang 435OO Sononvih SoIangoi O3-8724318O O3-87243182 IM LL 1O Yip Nai Ioo 1979
1499 IßA SpociaIilv ChonicaIs Sdn ßhd 24, IIn. TS 6 Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-7369OO3 O3-6O986 SM CI 6 Mi.Choo Soov Thoang 198O
15OO IßK Aulonalivo Conpononls (M) Sdn ßhd Lol 6, IIn. Ioiusahaan 1, ßoianang Indsl.Iaik 437OO ßoianang SoIangoi O3-87667611 O3-8766785O SM TL 167 Mi.Chang Loo Iung 1982
15O1 ID Induslii (M) Sdn ßhd No.12,
Tho Highvav Conlio, IIn.51/2O5 46O5O IolaIing Iava SoIangoi
O3-7781548O
O3-77815751
IA,WLS Diiocloi
15O2 IL Magnol Wiio (M) Sdn ßhd Lol 2, Ioisiaian Waja
ßkl. Raja Indsl. Iaik 4172O KIang SoIangoi
O3-33427OO1
O3-33427213
IM,IA,WLS Managing Diiocloi
15O3 IL Vonluio Maikoling Sdn ßhd 23, IIn. IIS 11/7 ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-7366O94 O3-7366O97 SM O 27 Ms.Slophanio Hoi 1995
15O4 IodoiaI ßalloiios Manufacluiing Sdn. ßhd Lol 12, IIn. Ioiusahaan Dua, ßalu Cavos Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61898828 O3-61898277 IM LL 118 Mi. Iaspoi CT Loo 1967
15O7 IodoiaI Iuiniluio HoIdings (M) ßhd Lol 1O4, IIn. Salu, KonpIoks Ioialol OIak Lonpil, 427OO KuaIa Langal SoIangoi O3-79559937 O3-79562812 IM O 25O Mi. MaicIo Yooh 1979
15O8 IodoiaI Iion Woiks Sdn ßhd No.3, IIn. KoIuIi Salu
ßkl Raja Soulh Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-33431177
333426721
IM,IA,WLS
ßS
Managoi
1511 IodoiaI Iainl Iacloiv Sdn ßhd No.1, IIn. KiIang, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77811133 O3-77813727 IM CI 131 Mi. Hoh Sing Kiong 1958
1512 IodoiaI Iovoi Sdn ßhd Lol 8, IIn. Ragun 15/17, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551836OO O3-55198O2O IM,WLS LL 467 Mi. Ahnad KanaI Hanid 1974
1513 IodoiaIilo Sdn ßhd No 1 IaIan ßK 1/12 Kiniaia IndusliiaI Iaik ßandai Kiniaia 471OO SoIangoi O3-8O755888 O3-8O755999 IM LL 77 Cooigo Koh 1974
1517 IoIio Cioup (M) Sdn ßhd Lol 5 IaIan Cudang 16/9 Soksvon 16 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55127763 O3-55128163 IM LL 16O Chan Mun Ioo 1974
1521 IIM ßhd Lol 2832 & 2833, ßalu 15/2, Sg. IoIong, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61565888 O3-61579617 IM IC 464 Mi. Tan Yov Iin 1962
1525 Iico Asia Sdn ßhd No.3, IIn. 26/7, Socl.26, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5111799 O3-5114OO9 IM IS 167 Ms. Calhoiino Tan 199O
1526 Iidani Sdn ßhd No.37/39, IIn. Ulana 1/1O Iuchong Ulana Indsl.Iaik Iuchong SoIangoi O3-571O825 O3-572415O SM TW 32 Mi.Nuaii 1996
1529 IioIdvoik Lnginooiing Sdn ßhd Lol 89, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O928828 O3-6O92O81 IM MM 15O Mi. Tan Kian Wah 1986
1533 IiIloinalion (Manufacluiing) Sdn ßhd Lol 1O2 IaIan Dua OIak Lonpil Indsl. Iaik 427OO ßanling SoIangoi O3-314941OO O3-314941O1 IM LL 9O Lddio Ang 1974
1545 Iiisl Unilox Tvio Rolioading Sdn ßhd Lol 1316, IIn. Iadu 25/127 Socl.25, ßl.8 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5221168 O3-5228168 SM CI 52 Mi.Wong Iin Wai 198O
1552 IIoxilIo Machining Svlons (M) Sdn ßhd Lol 3528, IIn. 1/2 ßkl.Ravang Iava Ravang SoIangoi O3-6O924848 O3-6O927878 SM O
1554 IIoxIino Iuiniluio Indsl. Sdn ßhd Lol A & ß 9677, ßl.11, Dosa Anan 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61569O88 O3-61569O77 IM,SM TW 15O Mdn. Than Ioh Ouoon 1989
1555 IIoxoffico Sdn ßhd Lol 15, IIn. Salu Choias Iava Indsl. Iaik SoIangoi O3-9O758833 O3-9O751822 SM O 5O Ms.Ionnifoi Chan Y.K
1558 IIoxlionics TochnoIogv ( Shah AIan) Sdn ßhd No.2, IIn. Aslaka U8/84, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-51O16OOO O3-51O16O61 IM LL 681 Mdn. Nuilava Saiif 2OO1
1564 IIuidnoch Lnginooiing Sdn ßhd No.16, IIn. Taning Tiga, Taning Iava Indsl. Iaik off IIn.ßaIakong, 433OO SoIangoi O3-89613288 O3-98613997 IM MM 4O Ms. Linda Loong 1978
1566 Ioan IoIvslviono Lnloipiso Sdn ßhd Lol 3, IIn. Lada Hilan 16/12A, Socl.16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O3863 O3-551O3668 IM CI 85 Mi. AIIan Yap Soong Onn 1983
1569 Iocus Dvnanics Diivos Sdn ßhd No. 12 &14 IaIan TII 1O Tanan Ioiindusliian Iava 472OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7845O896 O3-7845O897 IM LL 14 Kvong Kvai Ching 2OO1
158O Ioionodo IIasl (M) Sdn ßhd Lol 6461, 5/4 MiIos IIn.Kapai 414OO KIang SoIangoi O3-21481313 O3-2142792O IM,SM CI 8O Mi. Lai Ah Ying 1989
1581 Ioiox ChonicaIs Sdn ßhd No.11, IIn. Iaku 16/6 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-553O128 O3-553O126 SM CI 12 Mi.Wan Mohanad Wan IsnaiI 1998
1582 Ioin A Iiano Sdn ßhd Lol No.2593A1, IIn. SoiuIing 59 Tnn.KIang Iava II KIang SoIangoi O3-323798O O3-3237995 SM IM 45 Mi.Iohaii Ald.Sisl 1995
1583 Ioinapac Sdn ßhd Lol 5755, IIol 1, Kidanai Indsl. Iaik, ßkl. Angkal, 43OOO Sg. Chua SoIangoi O3-87399391 O3-8739O949 IM CI 7O Di. Too Tock Ong 1988
1586 Ioinosa Iiosonic Indsl. ßhd No.1, Loluh 1, IIn. SuIlan SuIoinan, Taivanoso Indsl. Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-317627OO O3-31765873 IM LL 2,1OO Ms. Luo Loo Ying 1989
1588 Ioinosa Iiosonic Tochnics Sdn ßhd No.2, IIn. 1 ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-37627OO O4-37627O9 HR 58
1591 Iosioc Sdn ßhd Lol 8, IIn.Tionpol 33/8, Socl.33, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-511566O O3-511696O IM CI 6O Mi. Mohd. Ridzuan 1973
1597 Iianlschach Indsl.Iackaging (M) Sdn ßhd Lol IT 5O34 & 5O36, IIn. ToIuk Daluk 28/48 off Ioisiaian Sopang, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51915133 O3-51915129 IM TW 6O Mi. WiIIian Tan 1965
1612 Iuji Iholo IiIn (M) Sdn ßhd Lolloißox 3, 3id IIooi, Offico ßIock 1
CivslaI IIaza, Lol 4, IIn. 51A/223 461OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-795847OO
O3-7958411O
IA,WLS
O
Managing Diiocloi
1614 Iuji Xoiox Asia Iacific ITL LTD No.1O, IIn. ßoisalu 13/4, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79578877 O3-79549224 IA,WLS IS Mi.Kazuo Toiakuia
1615 Iuji Xoiox,Asia Iacific ITL.LTD(M'sia Opoialions) Wisna Iuji Xoiox
No.1O, IIn. ßoisalu 13/4 462OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-79578877
O3-79549164
IA Iiosidonl
1616 Iujiaiio (M) Sdn ßhd Unil C1 & C2 Lol 4 IaIan Ioiusahaan 1 ßalu Cavos IndusliiaI Lslalo 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61851913 O3-618O492 IM,SM LL 7O Tan ßoon Lng 1973
1619 Iujikoshi - Nachi (M) Sdn ßhd 17, IIn.USI 21/3 4763O Sulang Iava SoIangoi O3-8O2479OO O3-8O235884 WLS O Mi. Slovon Lin 1979
162O Iujikuia (M) Sdn ßhd No.2, IIn. DoIina 1/1, Sulang Hi - Toch Indsl. Iaik 4763O Sulang SoIangoi O3-56316366 O3-5631595O IA,WLS LL Mi.Vinconl Choong SM 1993
1624 Iujis - MK SlooI (M) Sdn ßhd Lol 21O81, IIn. ßaIakong Taning Iava SoIangoi O3-89423522 O3-89485334 IM MM 9 Mi.Iaivalh a/p Suliananian 2OO1
1626 Iujila Coipoialion (M) Sdn ßhd ßIk. L, 1OO9,IhiIoo Danansaia 1, No.9, IIn.16/11 off IIn. Danansaia 4635O IolaIing Iava SoIangoi O3-766O6313 O3-766O6312 IA,WLS CO Mi. A. Moiinaga
1627 Iujiloc (M) Sdn ßhd 43 & 45 (1sl & 2nd IIooi), IIn. SS 21/A, Danansaia Ulana 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77285351 O3-77285358 WLS O Mi. K Yananuia
1628 Iujilians Coipoialion c/o TolaI Logislic Soivicos (M) Sdn ßhd
No.46A, Loluh ßoiingin 42OOO Ioil KIang SoIangoi
O3-31657988
O3-31662134
IA
O
Lxoculivo Diiocloi
1629 Iujilsu (M) Sdn ßhd LovoI 1 & 2, 35O5 IIn. Toknokial 5 63OOO Cvloijava SoIangoi O3-831837OO O3-831887OO WLS IS Mi.Dosnond Chan 1997
1632 Iujilsu MiciooIoclionics (M) Sdn ßhd Ioisiaian KuaIa SoIangoi 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51111227 O3-5111227 IM,IA,WLS LL 768 Mi. Loong Wah Koon 1988
1634 Iujilsu ToIoconnunicalions Asia Sdn ßhd No.35O5, IIn. Toknokial 5 63OOO Cvloijava SoIangoi O3-83142O2O O3-83142OO2 WLS LL Mi.Yong Hock Chin
1636 Iujsash (M) Sdn ßhd Nos 11-2, 11-3 & 11-3A
IIn.SS 23/11, Tnn.SLA 474OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-78O62919
O3-78O63919
IA Managing Diiocloi
1639 Iukula Coipoialion Sdn ßhd No.9, IIn. I2/1 Socl.25, ßl.8 435OO Kajang SoIangoi O3-87233228 O3-87233268 SM CI 12 Ms.Vivian
1649 Iung Koong Rulloi Manufacloiv (M) Sdn ßhd 1sl niIo Kapai Road, IO ßox 56, 417OO KIang SoIangoi O3-33426211 O3-33418OO8 IM CI 453 Mi. Lin Tov Iong 1939
165O Iuinivol Manufacluiing Sdn ßhd Lol 2O8, IIn. Sg. ßosi, ßl. 12, Kanpung ßaiu ßaIakong, 433OO Choias SoIangoi O3-896118O3 O3-89612826 IM,SM MM 1OO Mi. Slovon Ong 1987
1651 Iuiukava LIocliic CalIos (M) Sdn ßhd Ioisiaian Raja Muda, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-79578388 O3-79578788 IM,IA LL 29O Mi. IC Chov 1967
1652 Iuiukava LIocliic CalIos (M) Sdn ßhd 11O2, ßIok A Monaia II 18 IaIan Ioisiaian ßaial 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-79578388 O3-79578788 IM LL 29O Dalo' SuIainan Musa 1967
1653 Iuiukava Sangvo Kaisha (M) Sdn ßhd 8O5, 8lh IIooi II lovoi A, AncoipTiado Conlio, No.18 Ioisiaian ßaial 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-79578O82 79577784 WLS CI Mi.Tsuvoshi Kilanuia 1991
1655 IusionOno IoIvnois Sdn ßhd 21, IIn. SoIal SoIalan 23 Solona Iava Indsl.Iaik 42OOO SoIangoi O3-31661663 O3-31655396 SM CI 6 Mi.Yap Woi Kong 1986
1657 Iusu IIaslic Indsl. Sdn ßhd 11-A, IIn.Ioiusahaan Lnpal, ßalu Cavos Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-6184214O O3-61842142 IM CI 36 Mi. Coh Wai Koong 1994
1658 Iulok MaIavsia Sdn ßhd No.16, IIn. 227 Socl. 51A 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78735927 O3-78735928 WLS LL Mi.Ianos Yong 1988
1659 C- MolaI Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.37, IIn.Moiu Indah 2O, Moiu Indah Indsl. Iaik 422OO Kapai SoIangoi O3-33928121 O3-33928281 IM MM 35 Mi. Wong Iook Choong 1996
1664 C.C.L Conpononls (M) Sdn ßhd Lol 8O63, IIn. 4D, ßkl.Coiakah IIn.4D, Kg.ßaiu Sulang SoIangoi O3-746231O O3-74623O1 SM O 71 Mi.Chong Woi Koo 1992
1665 C.C.L Indsls. (M) Sdn ßhd Lol 8O63, IIn. 4D, ßkl.Coiakah IIn.4D, Kg.ßaiu Sulang SoIangoi O3-746231O O3-74623O1 SM O 25 Mi.Chong Woi Koo 1992
1666 C.C.L Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 8O63, IIn. 4D, ßkl.Coiakah Kg.ßaiu Sulang SoIangoi O3-746231O O3-74623O1 SM MM 28 Mi.Chong Woi Koo 1996
1669 C.M Coipoialion Sdn ßhd No.1O, Lig.KoIuIi 1-C
ßukil Raja Indsl. Iaik, Soc.7 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-3343O485
O3-3343O493
IA,WLS Managing Diiocloi
1673 Cading Koncana Sdn ßhd 24, IIn Opoia I U2/I, Tnn. TTDI Iava 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7452864 O3-744223O IM LL 23 Mdn. Hasnah Avang 1993
1677 CaIIanl LIoclionic Conpanv (M) Sdn ßhd Lol 1899, ßl. 13, IIn. ßaIakong 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-9612136 O3-9612141 IM LL 5OO Mi. Ianos NK Khoo 199O
1678 CaIIanl LIoclionic Conpanv (M) Sdn ßhd Lol 1899 ßalu 13 IaIan ßaIakong 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89612136 O3-89612141 IM LL 5OO ßoon Kin Ling 199O
168O CaIIox Iiocision Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 14849, Longkuk SoIal SoIalan off IIn. ßanlinLnas Indsl.Iaik SoIangoi O3-316865OO O3-31684OO9 SM CI Mi. Li Suan
1681 CaIvapoIo Indusliios Sdn ßhd No 9 IaIan Kocapi 33/2 LIilo Indsl. Iaik 4O35O Shah AIan SoIangoi O3-512133OO O3-51212828 IM LL 7O Loong Iong Ihooi 199O
1683 Canuda Iapoi Indsl. Sdn ßhd No.6, IIn. Iuiuloia U1/23, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7O4141O O3-7O41348 IM,SM TW 58 Mi. Ng Koo Loon 1991
1688 CaiIv Lquipnonl Manufacluiing Sdnßhd AL 121, 13lh niIos IIn. Sulang Sulang SoIangoi O3-6564377 O3-6564539 SM ßS 29 Mi.Sinon Hon Kai Siong 1977
169O Cas Conoialois (M) Sdn ßhd No 8 IaIan I/21 Soksvon 1O ßdi. ßaiu ßangi Indsl. Iaik 4365O SoIangoi O3-89263268 O3-89263269 IM LL 25 Choah Yoon Chin 199O
1695 CßA Indsl. Sdn ßhd Lol 1 & 3, IIn. IIS 11/24, ßdi.Sunvav, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-5635252O O3-56365899 IM,SM CI 29 Mi. Olhnan Rajikan 1988
1698 CCS Iiojocl-IT Sdn ßhd 128M, IIn. SS 21/25 Danansaia Ulana SoIangoi O3-7726OO93 O3-7726OO98 SM LL 6 Mi.SaifuI Mohd Salii 2OOO
17OO C'Dav Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 217, 2nd IIooi Monaia 1, Iodiun ßIock , Ialoi Tovois, 581OO IIn. Dosa ß'gia, Tnn. Dosa SoIangoi O3-79811621 O3-798119O3 IA,WLS TW Mi.H. Kolavashi 1991
17O4 CoIiga MoIali Sdn ßhd No.37 - 45, IIn. TII 7, Iava Indsl. Iaik 472OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7471175 O3-7471152 IM IC 6O Mi. Sukinan Hj. Onai 1993
1711 ConoiaI LaloIs & LaloIIing (M) Sdn ßhd No.7, IIn. Taning Salu, Taning Iava Indsl. Iaik off IIn.ßaIakong, 433OO ßaIakong SoIangoi O3-9613784 O3-9613O42 IM CI 3OO Mi. Lin Kin Chang 1982
1713 ConoiaI Lunloi Doois Sdn ßhd No.174 & 175, IIn. Lina Ioialul OIak Lonpil Indsl.Iaik 427OO ßanling SoIangoi O3-7621O8OO O3-76211144 SM TW 42 Mi. Wahal Al.Razak 1993
1714 ConoiaI Miciosvslons Sdn ßhd 9-13 IaIan USI 7/3ß ULI Sulang Iava 4761O Sulang Iava SoIangoi O3-56346886 O3-56347245 IM LL 1OO Chan Sosl Chin 1981
1715 Conoiasilv Coipoialion Sdn ßhd No.11, IIn. IIS 7/19
ßandai Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi
O3-56317151
O3-5631715O
IA
O
Diiocloi
1716 Conoloc TochnoIogv Sdn ßhd Lol 1, IIn. I/12, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89266388 O3-89266689 IM O 4O Mi. Chin Kon Wong 1997
1717 ConiuiSofl Sdn ßhd No.2-2, IIn. ßandai 15 Iusal ßandai Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-58826271 O3-58826276 SM IS Mi.Ong So Liang 1996
1718 Conji Iapanoso Roslauianl IolaIing Iava HiIlon, 2, IIn. ßaial 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79559122 O3-795539O9 WLS IC Mi.MichaoI NigoI
1721 Conling Sanvon Indsl.Iapoi Sdn ßhd Lol 7O9O, Mkn Tanjung 12 ßukil Changgang, Daoiah KuaIa Langal 427OO ßanling SoIangoi O3-2O11393 O3-2624O32 IM TW 1,OOO Mi.Chiislophoi Kong Sooi Iong 199O
1722 Conu Ioinl (M) Sdn ßhd No.4. IIn. TIß 1/9 ßoIlon Indsl.Iaik SoIangoi O3-61868673 O3-61868675 SM IC 14 Mi.Ioi Koan Hva
1725 Cooigo Konl (M) ßhd Cooigo Konl TochnoIogv Conlio, Lol 1115, ßl. 15 IIn. DongkiI, SoIangoi O3-8O615455 O3-8O6159O8 IM ßS 52O Mi.Iohn Ngau Shin Iaah 1951
1726 Coiaco Sdn ßhd 8 IaIan ToIok ßalu 2 ßalu 4 1/2 IaIan Kolun Soksvon 36 4O47O Shah AIan SoIangoi O3-51612332 O3-5162298 IM LL 1O Wong Wai Ming 1981
1736 Cida Indsl.Sdn ßhd Lol 11 & 12, IIn.ßanling Chonpaka Lnas Indsl.Iaik SoIangoi O3-3167O628 O3-3167O632 SM LL 75 Mi.Yong Yov Loong
1738 CiIIaco Sdn ßhd No.55, IIn.TII 1/1 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-26983477 O3-26935131 IM O 14 Ms.Iionjool Kaui 1986
174O Civi Concossionoiaiios (M) Sdn ßhd No.13, IIn. Iasnino, Soc. ßß1O ßdi.ßaiu ßkl. ßoiunlung 483OO Ravang SoIangoi O3-6O838OO O3-6O813OO SM TL 55 Mi.On Hai Svoo 1994
1744 CIasfiI IoIvnoi Sdn ßhd 24,IIn. Ioiusahaan 3 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-894885O9 O3-89414158 IM,SM LL 4O Mi.Wong Chou Yoon
1747 CIoason Lnginooiing Soivicos Sdn ßhd 29-35, IIn. Iongasah Salu ßalu 3 3/4, IIn. Kapai Kapai SoIangoi O3-3914O11 O3-3914O16 SM TL 4O Mi.Caiv Coh 1982
1755 CIolo Conpiossois Sdn ßhd Lol 8O6O ßukil Coiakah IaIan 4D Kg ßaiu Sulang 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-7846231O O3-784623O1 IM LL 33 W K Chong 1981
1761 CIovco (M) Sdn ßhd Lol 76O IIn. Hj. Siial off IIn. Moiu, 421OO KIang SoIangoi O3-32913888 O3-32916O7O IM CI 135 Mi. VoIavulhan s/o Sanv 1988
1762 C-MolaI Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.2 & 4 IIn. TS 6/9 Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-736O628 O3-736O626 SM MM 3O Mi.Thong Yoko Chu 1996
1769 CoId ßoII Indsl. Sdn ßhd 24, IIn. Iolai, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31686892 O3-31671678 IM CI 81 Mi. Tan Tong Sin 1983
1775 CoIdon Coiiugalod ßox (M) Sdn ßdn No.2O,ILn. IK1 off IIn. ßangi Kajang Indsl.Iaik Kajang SoIangoi O3-87344399 O3-8733O499 SM TW 42 Mi. Lav Soo Yuon
1784 CoIdon Ihaios ßhd Lol 6471 & 7457, ßl.6, IIn. Kapai, 421OO KIang SoIangoi O3-79552911 O3-79575153 IM TW 1,748 Mi. Ahnad Yusii Md. Anin 1986
1785 CoIdon Ihaios CIass Sdn ßhd Lol 7, IIn. Ioiak, Indsl. Iaik 425OO ToIok IangIina Caiang SoIangoi O3-3526115 O3-3526117 IM CC 123 Mi. Slancov Lau 1993
1787 CoIdfox Indsl. Sdn ßhd Lol 1812, ßkl. ßoIinling, IIn. ßaIakong ßaIakong SoIangoi O3-9611362 O3-9622712 IM,SM LL 1O Ms. Toh Moi Moi 1996
1789 CoIdnoliic Sdn ßhd No.39, IIn. IS 1/7 ßdi.Iinggiian Sulang Sulang SoIangoi O3-7452235 O3-7452236O3 SM CI 21 Mdn. Raziah Mal AIi
1795 CoodIifo Indusliios (M) Sdn ßhd 9, IIn. IS 1/5 ßdi. Iinggiian Sulang, Soksvon 1 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78466439 SM CI 8 Mi.Ong Choo Tal 1983
1798 CoodviII Coconul Indsl.Sdn ßhd No.2O6, ßl.2, ßkl.ßoIinling, 45OOO KuaIa SoIangoi SoIangoi O3-56363953 O3-56353155 IM IC 17 Mi. Shoinan ChaiIos 1987
18OO Coodvoai MaIavsia ßoihad Ioisiaian SoIangoi, Shah AIan Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5519411 O3-55195729 IM CI 72O Mi. Yoong Iak Shing 1972
18O1 C-Oiionl LIocloiin Sdn ßhd 6 IaIan Cangsa Kavasan Ioiusahaan 417OO ßanling SoIangoi O3-31813368 O3-31815678 IM,SM LL 9O Liang Tong Chao 1967
18O2 CI Aulolal Sdn ßhd Lol 7836, ßl. 5, IIn. Moiu, 41O5O KIang SoIangoi O3-3392718O O3-33927237 IM LL 25O Mi. Iohnio Wong 1984
18O9 Ciand ßIuo Wavo Shah AIan Ioisiaian Ioilandaian, Socl.14 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5O313388 O3-5O312288 WLS O Mi.AIan Ching
1811 Ciand HoIIv LIocliicaI Indsl.Sdn ßhd No.19, IIn. SR 2/5 Tnn.Soidang Rava SoIangoi O3-8943O73O O3-8943O739 SM LL 24 Mi.Hai Iong Yan
1814 Ciand Maich Sdn ßhd 14, IIn.Maju 6 Tnn.Kajang Ulana SoIangoi O3-873485O2 O3-873485O3 SM MM 19 Mi.Kishanudin Mal Wajil 1996
1818 Ciaphic Iioss Cioup Sdn ßhd No.3, IIn. IIS 3/2, (IIn. Modan 3), Tnn. Modan , IIS 3 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77839988 O3-77853633 IM TW 137 Mi. Dannv Wong Kan Iall 1976
182O Cioal WaII IIaslic Indsl. ßhd Lol 16O8, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik, IIn. Ravang ßalang ßoijunlai, 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O923333 O3-6O928833 IM CI 56O Mi. Ioffiov Tho Tong Song 1971
1822 Cioalpac Sdn ßhd Lol 2222 & 2223, IIn. HospilaI, Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61564O56 O3-61565438 IM CI 4OO Mi.Yong Ah ßa 1987
1824 CioonvioId Indusliios (M) Sdn ßhd 116 IaIan 8 KonpIoks Ioialol OIak Lonp, Tg DualoIas 427OO ßanling SoIangoi O3-31493OO7 O3-31494945 IM LL 96 Thonas Than 1995
183O C-Too MolaIs & IIaslics Sdn ßhd No.37, IIn.Moiu Indah 2O Moiu Indah Indsl. Iaik 422OO SoIangoi O3-3928121 O3-3928281 SM MM 57 Mi.Ahnad Azhai Wagiian 1992
1838 Cuosl Rosouicos Sdn ßhd Wisna Concopls, No 216A IaIan ßalu Unjui ßavu Ioidana 412OO KIang SoIangoi O3-33235399 O3-33247476 IM LL 4 Voinon Tang 1995
1839 Cuinnoss Anchoi ßhd Sg. Wav ßiovoiv, IO ßox 144, 4671O IolaIing Iava SoIangoi O3-78614688 O3-786146O2 IM IC 85O Mi.MichaoI Van Doi IooI 1964
1841 CuIf Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 3, IIn.ßavang Iulih 24/34 MILL Indsl. Ihaso 9 SoIangoi O3-5425622 O3-5425623 SM MM 25 Mi.Mohd KanaI Shaii Iohaii 1992
1843 Cunong Iiinling Ink (M) Sdn ßhd IT 5O1 & 5O2, Ioisiaian Salak ßoinan, Socl.26 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5113O57 O3-5113O48 IM,IA TW 1OO Mi. Iong Ah Loong 1975
1846 Cuocoia TiIo Indsl. (Kapai) Sdn ßhd 5/2 niIos, IIn. Kapai, 4171O KIang SoIangoi O3-329119O1 O3-32912O85 IM CC 36O Mi. Loo Kok Choo 1979
1847 CuoIono Iackaging & Iiinling Sdn ßhd Lol 9, IIn. Ioiusahaan Lnpal, IKNS Indsl. Iaik, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61896289 O3-61884O18 IM,HR TW 25O Mi. Mok Kvai Choong 1973
1851 Cuppv IIaslic Indsl. Sdn ßhd Lol 15-19, Loiong 3A, Choias Iava Indsl. Iava 432OO Choias SoIangoi O3-9O753888 O3-9O751688 IM CI 5OO Mi. Ng Kial Cuan 1981
1854 Culhiio Indsl. MaIavsia Sdn ßhd 4lh niIo, IIn. Kanpong Iava, 4199O KIang SoIangoi O3-516111O1 O3-51611981 IM LL 5O Mi. Lin ßoon Chin 1984
1857 Cuzzi Sdn ßhd No.16A, IIn.6/5 Tnn. Sii Soidang Indsl. Iaik Soidang SoIangoi O3-89438333 O3-89485382 SM O 5O Ms.Chan Yoon Yoo
1859 H & L High - Toch Sdn ßhd No.6, IIn TSß1, Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61576339 O3-61568918 IM,SM IS 125 Mi.Sinon Siov 1988
1869 Hadsuki TochnoIogv Sdn ßhd No.1O, IIn. TSß 1O Sg.ßuIoh Indsl.Iaik Sg.ßuIoh SoIangoi O3-65631O1 O3-65711O1 SM CI 85 Mdn Noihavali Ald.Hadi 1991
1873 Hai San Ico Indsl. Sdn ßhd Lol 5O6, IIn. IoiIaluhan Ulaia, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31689626 O3-31681418 IM IC 6O Mi. Ong ChinYol 1976
1875 Hai-O IhainacoulicaI (M) Sdn ßhd Wisna Hai-O Lol 11995,ßl.2.IIn.Kapai SoIangoi O3-3341O713 O3-3343O645 SM IC 3O Mi.Tav Chin Chai 1993
1876 HailhaI Toch (M) Sdn ßhd No.19, IIn.IS 1/8 ßdi.Iinggiian Sulang 4O15O Sulang SoIangoi O3-7451979 O3-74519179 IM,SM LL 1O
1877 Hakko Iioducls Sdn ßhd 22, IIn. Ionloiila U1/49, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55695223 O3-55695221 WLS CI Mi.Shashi Kunai
1881 HaIlon Manufacluiing Sdn ßhd 22, IIn. Hishanuddin 1 SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3176396O O3-31763964 IM MM 45 Mi. V I Chacko 1995
1882 Hanac Iood Indusliios Sdn ßhd ßIock A, Lol 6212, Kg. ßaiu ßaIakong, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-8961828O O3-89611981 IM IC 8O Mi. Too Yoov 1984
189O Hanano (M) Sdn ßhd Lol 9, IIn. I2/18, Socl.2, ßdi. ToknoIogi Kajang 435OO Sononvih SoIangoi O3-87232882 O3-87232992 WLS CI Mi.Thian Choo Sun
1894 Hankvu InloinalionaI Tianspoil (M) Sdn ßhd Lol D-8, MaIavsia AiiIinos Iioighl Ioivaidois
KLIA ConnoiciaI Zono, Soulhoin Zono, KLIA 439OO Sopang SoIangoi
O3-87873O88
O3-87873188
IA
O
Managing Diiocloi
1895 Hannan Divoisifiod Sdn ßhd No 25 IaIan ßI 5/7 ßandai ßukil Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-56334666 O3-56364379 IM LL Anii Ihsan Ald SaIan 1984
1898 Hanva Kozai (M) Sdn ßhd No.13, IIn. MI/2, Tnn. Maju Iava 7 MiIos OId KIang Road 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-7783O173 O3-7783O176 WLS ßS Mi.Chong Yov Iall
19OO HaidnolaI Knivos Sdn ßhd Lol 24, IIn. 16/11, MILL Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551OO735 O3-551O3896 IM IM 1O8 Mi. Au Kok Yov 1988
19O4 Hainonv TochnoIogv Sdn ßhd 13,IIn. 8A Anpang Iava 68OOO Anpang SoIangoi O3-4253124O O3-4251877 SM MM 85 Mi.IsnaiI Said 199O
191O HailaIoga Sdn ßhd 7, Kav. Ioiusahaan Suiia 456OO ßlg. ßoijunlai SoIangoi O3-62742177 O3-62752484 IM CI 666 Mi.Ianos Liov 1981
1913 Haivosl ßakoiv Ingiodionls Sdn ßhd Lol 23, IIn. U5/15, Socl.U5 SoIangoi O3-7461OO8 O3-7465496 SM IC 42 Mi.Tan Siov Ioong 1989
1916 Hala Indsl. Sdn ßhd Lol 32494 Tnn. ßdi. Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56314866 O3-563148O8 IM MM 9O Mi. Loh Koon Sooi 1984
1918 Haliik Lnginooiing Sdn ßhd Lol 1813, IIn. Linlang Tnn.Sii Conlak Conlak SoIangoi O3-61857413 O3-618893O4 SM MM Mi.Avang Iusoh
1919 Havi Iood (M) Sdn ßhd No.1, IIn. SS13/5, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56353O77 O3-56358335 IM IC 85 Mi. IauI Aiu 1992
1921 Havoilh Indsl. Sdn ßhd Lol 6O7, Ioisiaian Sulang Iava Ioisiaian Sulang Iava, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56388388 O3-5637O388 IM O 3O YM Raja Azni Raja Nazuddin 1995
1927 HoaIlh Iaiadiso Sdn ßhd 61, IIn. SS 18/6 Sulang Iava SoIangoi O3-7384355 O3-7384357 SM IC 3 Ms.Iannio Woo
1932 Hoclai ChonicaI Sdn ßhd Lol 2595, IIn. SoiuIing 59, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-3323912O O3-33239139 IM CI 31 Mi.Wong Choo Chov 1985
1933 Hoiva Cikon (M) Sdn ßhd Lol 2, Lig.1A Svslon Indsl. Lol off IIn. 1 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O7466O1 O3-9O74621O WLS MM Mi.Kunio Kuiivaki 1992
1934 HoIio IIaslic Indsl. Sdn ßhd 9, IIn. SS 13/6ß Sulang Iava Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5633O588 O3-56331588 SM CI 3O Mi.Loo Yuoon Hain 2OOO
1936 Honikvon Coipoialion Sdn ßhd Lol 9, IIn. CI 1/1, Choias Iava Indsl. Iava 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O768543 O3-9O768548 IM LL 96 Mi. Kvon ßoang Ha 1987
1937 HonkoI Suifaco TochnoIogios (M) Sdn ßhd No.3, IIn. TSß 8, Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61562323 O3-61562323 IM IM 37 Mi. Lin Laik Sai 1989
1938 HoilaI RovivaI Sdn ßhd No. 5 & 7, IIn. TSß 6, Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61574818 O3-61574766 IM O 6O Mi. Caiv Chov 1987
1939 HoilaI Scionco Sdn ßhd 21, IIn. IIS 3/1, IIn. Modan 1, 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-7783O995 O3-7783O994 IM CI 69 Ms. LiIv Soov 1988
194O HoicuIos Sdn ßhd Lol 1, IIn. Cudang 16/9, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55192839 O3-551O2388 IM CI 73 Mi. Chong Choo Kvan 197O
1941 HovoafiI Sdn ßhd No.1, IIn. HovoafiI, 443OO ßalang KaIi SoIangoi O3-6O573OO1 O3-6O573221 IM CI 578 Tuan Hj. Ridzuan Yacol 1973
1942 HovoapIasl (M) Sdn ßhd No.2, IIn. TII 6/13, Iuchong Indsl. Iaik, Iinvang Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O616532 O3-8O616257 IM CI 3O Mi. Wong ßan Tin 1984
1959 Hicon Yanaha Manufacluiing MaIavsia Sdn ßhd Lol 751, Ioisin. KuaIa SoIangoi, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51911355 O3-51911852 WLS MM Mi.Mohd. Razif Idiis
1961 Hicon-Tock Soo Manufacluiing MaIavsia Sdn ßhd Lol 75A & 76, IIn. Sononla 27/91, Socl.27, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51916O77 O3-51916O91 IM CI 55O Mi. AlduI Rashid Hussin 1991
1962 Hidavaku Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 14O, IIn. Lnpal ConpIox Ioialol OIak Lonpil 427OO ßanling SoIangoi O3-3149119O O3-31491148 WLS TW Mi. I Nakanuia
1964 Higashifuji (M) Sdn ßhd Lol No.6
MILL Indsl. Iaik, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi
O3-31672794
O3-3167342O
IA,WLS Managing Diiocloi
1967 High Iiogioss Machinoiv Sdn ßhd No.8, IIn. Toias 1 ßaIakong Toias Indsl. Iaik 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89613O41 O3-89613O37 WLS LL Mi.Koh Soo Chai
1968 High Spood Spiing & Haidvaio Sdn ßhd Lol IT Nos 1667 & 1668, Mkn. Kapai. ßl. 5/, IIn. Moiu, 41O5O KIang SoIangoi O3-33923668 O3-33923639 IM,SM IM 84 Mi. Konji ßaluji 1988
197O HighIovoI Indsl.Sdn ßhd Lol 5168, ßalu 14 1/2 IIn.Kapai SoIangoi O3-35O78O2 O3-35O397O SM O 36 Mi.RozIan Mohd Idiis 199O
1972 HiI Indsl. ßhd Lol 3, IIn. Lada SuIah 16/11, Socl. 16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551OO5O1 O3-551OO493 IM CI 4OO Ms. Caivn Choah 1989
1975 HiIlon IolaIing Iava No.2, IIn. ßaial
462OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-79559122
O3-795539O9
IA
O
SaIos Managoi
1978 HINO Molois (M) Sdn ßhd Lol IT 24, IIn. 223 Socl. 51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79575199 O3-79572235 IA,WLS TL 88 Mi. Hiiovuki Yanaguchi 1977
198O Hiioso LIocliic (M) Sdn ßhd Lol 72O, IIn. Soiondah 26/17
Soc.26, Hicon Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-51912839
O3-51912849
IA,WLS Managing Diiocloi
1985 Hilachi Aii - Condilioning Iioducls (M) Sdn ßhd No.1O, IIn. Konajuan ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89256611 O3-89256511 IM,IA,WLS LL Mi. S. Hananolo
1991 Hilachi Consunoi Iioducls (M) Sdn ßhd Lol No.4, IIn. I/1A
ßangi Indsl. Lslalo 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi
O3-8925O8O1
O3-8925O125
IM,IA,WLS
LL 2OO2
Managing Diiocloi
1993 Hilachi LIoclionic Iioducls (M) Sdn ßhd No.12, IIn. Konajuan, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925923O O3-8925O233 IM,IA,WLS LL 1,2OO Mi. Oh Koon Yuan 1989
2OOO Hilachi SaIos (M) Sdn ßhd Wisna Hilachi, No.2, Lig. 13/6A, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79573455 O3-79556O9O WLS LL Mi. Iiankio Tan
2OO5 HKR HoIdings Sdn ßhd 49, IIn. 17/45 464OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79574732 O3-795795O1 SM IS 3 Mi.ShahiuI Hafiz T'oh AlduIIah 1981
2OO7 HL Rofinod Soafood Indsl.Sdn ßhd Lol 1O43, IIn.Dua SoIavang ßaiu SoIangoi O3-6136O411 O3-616O277 SM IC 5O Mi.Can Hong Chuon 1994
2O13 Ho Yov Tuinpails Indsl. Sdn ßhd Lol 2115, IIn. ßS7/2, ßIok D, ßkl.Soidang Indsl.Iaik 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89484911 O3-8942152O IM,SM LL 5O Mi. Ho Kun ßang 1988
2O19 Hock Loo Rulloi Iioducls Sdn ßhd ßl. 15/2, Sg. IoIong, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61565333 O3-61565333 IM CI 115 Mi. Tan Chik Iong 198O
2O21 Hoo Iock Woodon Woiks Sdn ßhd Lol 6521, Kg.Sg. IuIoh ßalu 5 1/2, IIn. Kapai SoIangoi O3-32913614 O3-32912488 SM O 3O Mi.Ng Mov Ying
2O22 Hoo IhainacoulicaIs Sdn ßhd Lol 1O, IIn SuIlan Mohanod 6 ßdi.SuIlan SuIainan 42OOO IoiIaluhan KIang SoIangoi O3-22879455 O3-22879495 IM CI 13O Mi.Cooigo Soh 1979
2O25 Hokuiiku (M) Sdn ßhd Lol 8O9O, Ioisiaian Konajuan, Socl. 16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O7O2O O3-551O6945 WLS MM 336 Mi.S. Kanala 199O
2O26 Hokushin (M) Sdn ßhd Lol 5, IIn. Lada SuIah 16/11 Socl. 16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551OO655 O3-551OO18O IA,WLS O Mi. K. Sakai 1988
2O27 HoIIand Tiansliado Iai Lasl Sdn ßhd Lol 28, IIn. DoIina 1/3, Sulang Hi- Toch Indsl. Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-56342888 O3-56365588 IM O 21 Mi. Kon Chon 199O
2O28 HoIv Lnginooiing Woiks (M) Sdn ßhd No.18, IIn. 1/11 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O613427 O3-8O613499 SM MM Mi.Chin Hoo Sai
2O32 Hond Tal Indsl. Sdn ßhd Lol 3186 LMR 8566, ßl. 7 3/4 Kg. Ioionpal off IIn. Kapai, 422OO KIang SoIangoi O3-33424143 O3-33424135 IM C I 2OO Mi. Tooh Kian Hoo 1984
2O38 Hong Koo IIaslic Indsl.Sdn ßhd Lol 98 Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6922333 O3-6922296 SM LL 14 Mi.Chan Svo Wan 1976
2O44 Hong Loong Yanaha Disliilulois Sdn ßhd KonpIoks Hong Loong Yanaha Lol 57, Ioisiaian ßkl. Rahnan 3, 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61577O11 O3-61577OO2 IA,WLS TL Mi. Ron Lin Kin Chai 1979
2O45 Hong Loong Yanaha Moloi Sdn ßhd KonpIoks Hong Loong Ya, Lol 57, Ioisiaian ßkl. Rahnan Iulia 3, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61577O86 O3-61577131 IM TL 82O Mi. Tang Kin Hoong 1979
2O54 Honshing Loalhoi Vonluio Sdn ßhd Lol 1794, ßl.12 Kg.ßaiu ßaIakong SoIangoi O3-89615822 O3-89615855 SM O 1OO Ms.Ioaano Wong Yoon Ching 1991
2O55 Hoong Zhong Adhosivo Tapos Sdn ßhd Lol 8954, IIn. ToIok Cong Kg.ToIok Cong SoIangoi O3-3942258 O3-3942367 SM CI 36 Mi.Lov Choo Moo 1998
2O59 Hosidon Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn. I/1A, ßangi Indsl. Iaik 43OOO ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89258622 O3-8925862O WLS LL Mi. M. Mishina 1991
2O6O Hosidon LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn. I/ 1A
ßangi Indsl. Lslalo 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi
O3-89258622
O3-8925862O
IM,IA LL 9OO Managing Diiocloi
2O61 Hosokava Micion Coip. (M) Sdn ßhd No.ß 6-1, IIn. SS 15/4D, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5634O391 O3-56343946 WLS IS Mi.AIoxandoi Auoi
2O62 Hospiloch Manufacluiing Soivico Sdn ßhd Sul Lol 1 Lol 6536, ßl.6 4245O KIang SoIangoi O3-5225199 O3-52252O4 SM O 3O Mi.Loo Moi Kuan 1996
2O82 HolIino Iuiniluio Manufacluiois Sdn ßhd Lol 9, IIn. 7, Choias Iava Indsl. Iava 432OO Choias SoIangoi O3-9O745O33 O3-9O753785 IM MM 3OO Ms. Ciaco Lan 1979
2O83 Holo SlainIoss SlooI Indsl.Sdn ßhd Lol 3, SoIok Hishanuddin 8 SoIal Indsl.Iaik KIang SoIangoi O3-31761768 O3-31764735 SM MM 33 Mi.Maik Lin Sooi San 1994
2O85 Hovaid AIal Ioilanian Sdn ßhd 2, IIn. Ioiusahaan 3 ßl.2O, 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O931O1O O3-6O921O1O IM,SM CI 3O Mi. Mohd Yusoff 1976
2O92 HRC Rulloi Indsliios Sdn ßhd Lol 19O8, IIn. ßkl. Konuning, ßl. 7, Kg. Iava, 4O46O KIang SoIangoi O3-51213O23 O3-51213O85 WLS CI Mi.Loo Mun Sun
2O93 HRC Rulloi Woiks Sdn ßhd No.27 & 29, IIn.5 KoIang ConliaI Indsl.Iaik
Off IIn.Kapai, ßalu 5 414OO KIang SoIangoi
O3-329O1366/7/8
O3-329O1369
IA,WLS Managing Diiocloi
21O1 Hudson MaIavsia Sdn ßhd Lol 14, IIn. 225, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79554144 O3-79582431 IM IC 12O Mi. Chong Yoan Hoan 197O
21O2 Huhlanaki (M) Sdn ßhd No.1, IIn. CI 1/4, 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O744731 O3-9O74474O IM CI 1OO Mi. Cooigo Tong 199O
21O9 Huno Indusliios (MaIavsia) ßoihad 12 IaIan Tandang 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-216423OO O3-21642512 IM LL 1OOOO Rogoi Tan 1961
2111 Hunloi DougIas Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 493, Ioisiaian KuaIa SoIangoi, Hicon Indsl. Iaik, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5112O2O O3-5112885 IM TC 2OO Mi. Azonan ChazaIi 1988
2123 Hvall Rogoncv Saujana 2 Kn off SuIlan AlduI Aziz Shah Aiipoil highvav Saujana
472OO Sulang SoIangoi
O3-78461234
O3-78462789
IA
O
SaIos Managoi / Iapanoso Accounl
2127 Hvpoi Ciano & Hoisl Svslons (M) Sdn ßhd Lol 39, No.6 IIn. ToIuk ßalu 1O 41OOO KIang SoIangoi O3-51613788 O3-51617933 SM MM 12 Mi.K.Ananlhi 1995
2128 Hviax OiI Sdn ßhd Lol 4937, ßalu5/2 IIn.Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-425139O1 O3-425139O1 IM,SM CI 51 Mi.Mohanad Zakaiia Zainudin 1991
2134 IßK Iaslonoi (M) Sdn ßhd 2, IIn. IIS 11/3, ßdi.Sunvav 4651O IolaIing Iava SoIangoi O3-5638O215 O3-5638O218 WLS O Mi. K. Soino
2137 Ilvo Sdn ßhd Lol 1, Ionlhouso Conliopoinl SoIangoi O3-772O49OO O3-772O491O SM O 4 Ms. Chiislino Koh
2139 ICLI Lnginooiing Sdn ßhd No.7, Lol 1245, IIn. 2O ßkl Konuning ßalu 8 SoIangoi O3-5222867 O3-5222864 SM CI 12O Mi.Kong Voon Woi
2143 ICI -Nof Iovdoi Coalings (M) Sdn ßhd 13, IIn. Tandang, 467OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77816188 O3-77816122 WLS CI 3O Mi. Takafuni Unohaia 1989
2146 ICT Iocafoin Sdn ßhd 328, IIn. 2C, Kg. ßaiu Sulang, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-787333OO O3-78735223 IM,SM LL 15 Mi. Loo Kok Hong 1995
2149 Idoas Sign (M) Sdn ßhd 36, IIn SS 21/58 474OO Danansaia Ulana SoIangoi O3-77162685 O3-77262695 SM O 5 Ms.LnicoIov 1997
2156 iLvoivlhing Sdn ßhd 48-3, IIn. IIS 8/2 ßIok C Monlaii IIaza 4615O ßdi. Sunvav SoIangoi O3-56214O81 O3-56214O8O SM LL Mdn Maivan Saniiah Shansuddin 2OOO
2161 IKA Woiks (Asia) Sdn ßhd Lol 2, IIn. Indah 1/2, Ravang Indah Indsl. Iaik, 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O933322 O3-6O93394O IM MM 46 Mi. VonugopaI R 1995
2167 Ikoda I.O.M HoIdings (M) Sdn ßhd Lol 5, Ioisiaian Salak ßoinan, Socl.26, Hicon Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51911188 O3-51916921 IA,WLS TL Mi.H. Kalo 1984
2169 IIIivun TochnoIogv Sdn ßhd 17-2, IIn. Kasluii, ßalu 11 IIn. ßaIakong 432OO Choias SoIangoi O3-9O747854 O3-9O742913 SM IS 8 Mi. Mohd Zainudin Avang 1996
2171 I-Maicon Sdn ßhd 3 IaIan Aslaka U8/84 Soclion U8 ßukil IoIulong 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78454511 O3-78454514 IM LL 482 Choo Lo Von 1961
2173 Inpacl Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 21, IIn. 223, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-795739333 O3-79575594 IM ßS 46 Mi. Iong Lian Hva 1964
2175 Inpiossivo Ldgo (KL) Sdn ßhd 22, IIn. I /17 SoIanan Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-892623O8 O3-892663O9 SM MM 5 Mi.Loo Kok Khuan 2OO1
2176 IMS KiIn Diving Sdn ßhd Lol 16 & 18, IIn. TII 4, Iava Indsl. Iaik 472OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78467588 O3-78467499 IM MM 15 Mi. AIox Chav Ching Koong 1994
2182 Inagio Sdn ßhd Lol 6493, ßl. 5/4, IIn. Kapai 421OO KIang SoIangoi O3-32918O28 O3-32918O27 IM CI 7O Mi. Wong Mav Chuan 1981
2183 Inlisco (M) Sdn ßhd Lol 22, Lion Indsl. Iaik, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51921386 O3-51921396 IM IC 4O Mi. Wong Han Wu 1988
2189 Incosnaloch Sdn ßhd No.59, IIn. TSß 2, Sg. ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-615714O4 O3-615714O6 IM CI 46 Ms. Ioo Soo Iang 1996
219O Indah Iapoi Indsl. Sdn ßhd Lol 65O3, Lig. Sg. IuIuh off ßl.6, IIn. Kapai, 421OO KIang SoIangoi O3-329113OO O3-329121OO IM TW 7O Mi. Richaid Ang 1981
2192 IndoManu MaIavsia Sdn ßhd 13, IIn. MI/4 Modan Maju Iava 46OOO SoIangoi O3-77858161 O3-77858433 SM O 8 Mi.Richaid Than 1998
22OO IndusliiaI Conciolo Iioducls ßhd Lol 22936, ßl. 6, IIn.Kolun, Kg. Iava, Mkn. KIang, 4245O IolaIing Iava SoIangoi O3-79558888 O3-79581111 IM CI 25O Mi. Haiiv KT Khoi 1977
22O2 IndusliiaI OuaIilv Managononl Sdn ßhd Lol 22/23 IKNK Indsl.Iaik Cuiun SoIangoi O4-4684844 SM O 145 Mi.SansizuI Yasin 1992
22O3 IndusliiaI OuaIilv Managononl Sdn ßhd Lol 7 IaIan ßuisa 23/4 Soksvon 23, Shah AIan 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-55422697 O3-55492534 IM LL 145 Aziai RanIi 1995
22O6 Induslionics ßoihad No 9 IaIan Taning 3 Tanan Tanin Iava 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89613O24 O3-896164O9 IM LL 153 Soh Ioon Yov 1995
22O8 InfiII Caio Sdn ßhd 25, IIn. Ulana 1/9 Iuchong Ulana Indsl.Iaik Iuchong SoIangoi O3-8O6O2566 O3-8O6O2577 SM O 8 Mi.Lov Ioo Sung 1997
2217 Infoiloch Soflvaio Sdn ßhd 58-1, IIn. IIS 11/28A SoIangoi O3-56374388 O3--56374288 SM IS 19 Mi.Tan Toong ßoon
2224 Innopoak (M) Sdn ßhd No.7, IIn. Iahal 16/8A Socl.16 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55O7O29 O3-55O6827 IM,SM LL 2O Mi.Wazii Adanan 1994
2225 Innopovoi Koidonki Sdn ßhd 3O12ß, IIn. Dalo' Hajja Main, Kg. ßkl. Koiavong Kapai, 422OO KIang SoIangoi O3-3392642O O3-33927426 WLS LL
2227 Innovaloch Indsl.Sdn ßhd Lol 3, IIn. ßuisa 23/4 MILL Indsl. Iaik 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-5426564 O3-5426558 SM LL 16 Mi.Toh Ioon Lin 1987
2229 Inoac IKR MaIavsia Sdn ßhd 1sl niIo, IIn. Kapai, I.O ßox 56, 417OO KIang SoIangoi O3-334178OO O3-33447846 WLS CI Mi. I.KhaiIiIi 1987
2232 INS Lnliopiiso Sdn ßhd 2 & 3, IIn, Soiindil 2 ßdi.Iuchong Iava 471OO Iuchong SoIangoi O3-4327699 O3-4327698 SM CI 5O Mi.ßon Wong Song Tong 1996
2233 INS Manufacluiing Sdn ßhd No.13 & 15, IIn. Indsl. Mas 7 Tnn. Mas 471OO Iuchong SoIangoi O3-92851699 O3-92844519 SM CI 1O Mi.Wong Song Tong
2237 Inslanl Rango Sdn ßhd No.221, Lol 3379 ßalu 8, IIn. Kapai SoIangoi O3-325O3333 O3-325O7888 SM O 4O Ms. H.Y Ong 1997
224O InsuIfIox Sdn ßhd Iol 6 & 8, IIn. I/1, ßangi Indsl.Iaik, 43OOO ßdi. ßaiu langi SoIangoi O3-788OO8OO O3-788OO688 IM CI 118 Mi. Iaiod Woo 1988
2241 InsuIfIox Sdn ßhd Lol 6498 5 3/4 MiIos IaIan Kapai Ranlau Ianjang 421OO KIang SoIangoi O3-32912472 O3-3291485O IM LL 5O Ouah Chin Chvo 1988
2243 Inlas Sdn ßhd Indoia Sulang Condoniniun
IIn.USI 6/2L 4761O ULI Sulang Iava SoIangoi
O3-78474288
O3-7847341O
IA
O
Chaiinan
2249 InloIok Ldaian (M) Sdn ßhd No.15, 17 & 19, IIn. Saujana Indah 8 Saujana Indah Indsl.Iaik SoIangoi O3-7463321 O3-74746O5 IM,SM O 25 Mi.Hasnizan MazIan 1995
225O Inloi Dala TochnoIogios (M) Sdn ßhd Wisna IDT , Lol 36/37 IIn.ßoionlan 15/12 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55192444 O3-55192582 IM,SM CI 1O6 Mi.Louis Ldvaid 1976
2253 Inloicos MaIavsia Sdn ßhd No.27, IIn. TSß 1, Sg. ßuIoh Indsl. Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61568O2O O3-6157943O IM CI 54 Ms. Slophanio Tan Roo Chon 1998
2254 Inloicosno Indsl.Sdn ßhd Lol 11, IIn.18/62 Soii Konlangan Indsl.Iaik SoIangoi O3-89485O33 O3-89484618 SM LL 35 Mi.T'oh Han Min
2258 Inloiioi MaloiiaIs SaIos Coip Sdn ßhd 44, 2nd IIooi, IIn. SS 2/61 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78745782 O3-78764532 WLS CO Mi. Iong Kok Loong
2261 InloiIock SLA Sdn ßhd 1, Loiong SS13/3A, off IIn. SS13/3, Sulang Iava Indsl.Iaik, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56334781 O3-56339477 IM CI 4O Mi. Ravnond Ioioia 198O
2267 Inloisil Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 2198, IIn. Idiis Kg.ßaiu Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61564O38 O3-61564O47 IM,SM O 64 Mi.Lov Chong Mong
2268 Inloisliap (M) Sdn ßhd IIol 31O7, ßIock I IIn. ßS7/1 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-894267OO O3-89426697 SM CI 11 Mi.Ng Chov Yin 1992
2272 INX Sakala INX (M) Sdn ßhd Lol No. 65, IIn. ToIuk Cadung 27/93, Socl.27, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51918878 O3-5191887O WLS CI Mi. Roloil Ng 1992
2274 Ionics Lnoisavo Lnginooiing Sdn ßhd Lol 4 & 6, IIn. Konajuan Salu 16/17A, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55196666 O3-551393O9 IM MM 12O Mi.Ravi Suliananian 1981
2278 III Sdn ßhd Lol 2, Loluh Raja Lunu MILL Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31687559 O3-31682361 IM,HR CI 65 Mis. Lin Yav Iong 1975
2281 IIMS LIoclionics Wiio-Hainoss Sdn ßhd 3L, 5lh IIooi ßIock 2, WoiIdvido ßusinoss ConIaIan Tinju13/5O Soksvon 13 4O65O Shah AIan SoIangoi O3-55133933 O3-55132541 IM LL 5O W K Ioo 1995
2285 IIS LIoclionic Sdn ßhd 11OO5 IaIan loIuk ßalu 3 Off IaIan Kolun AMI IndusliiaI Iaik Kg. Iava Shah AIan, Sok 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-51616675 O3-51616681 IM,SM LL 73 C I Tan 1995
2293 Iivas Incoipoialion (M) Sdn ßhd Wisna Iivas, Lol 2, IIn. SS13/6ß, Sulang Iava Indsl.Iaik, 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-5633O668 O3-5633O3O6 IM O 15O Mi. Muhd Ishak Ahnad 1984
2296 ISC Micio Iiocision Sdn ßhd No.39, IIn. Taning Lina, Tnn. Taning Iava 433OO ßaIakong SoIangoi O3-8961396O O3-89613968 WLS IS 3OO+ Mi.Shigoiu Sagao 1991
2299 Ishida Svslons (M) Sdn ßhd No.16, IIn. IIS 11/14, ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-563336O2 O3-5633368O WLS IS Mi.IhiIip Ng 1997
23O9 IsopIas Indsl.Sdn ßhd Lol 19-1, IIn. 1 ßoisalu Indsl.Iaik 432OO Choias SoIangoi O3-9O7627O8 O3-9O762834 SM CI 58 Mi.Sidok Haiun 1995
2311 Issos TochnoIogv Sdn ßhd No.7, IIn. MoIali 2 Soksvon ßß 11 SoIangoi O3-6O284188 O3-6O284199 SM CI 18 Mi.San Sii Yong
2313 Isuzu Molois Linilo KuaIa Lunpui Rop. Offico Lol.3, IIn.Ioiusahaan Duan ßalu Cavos Indsl. Iaik
681OO ßalu Cavos SoIangoi
O3-6189858O
O3-61861469
IA ConoiaI Managoi
2316 Ilon IndusliiaI Lnginooiing Sdn ßhd Lol CIC Kik Maia WiIavah Ioisokuluan, KM 13, off IIn. ßalu Cavos, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-618569O2 O3-61854953 IM,SM LL 65 Mi. KanaI ßahiin ßahaii 1988
2317 Ilon IndusliiaI Lnginooiing Sdn ßhd Unil A4 ßIock A Lol 44721 IaIan Ioiusahaan Saßalu Cavos IndusliiaI Lslalo 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-618569O2/2559 O3-61854953 IM LL 65 Dalo' Wiia Hj Avol Aziz 1988
232O Ilsuva (M) Sdn ßhd 38M, IIn. SS 2/67, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7877721O O3-787772O4 WLS LL Mi.Takoshi Yananuia 199O
2324 IWAKI Sdn ßhd No.33, IIn. SS 26/15, Tnn. Mavang Iava, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O388O7 O3-78O348OO WLS CI Mi. KoIvin Ng
2325 Ivashila Insliunonls (M) Sdn ßhd CT O7-O1, Sulang Squaio Coipoialo Tovoi, IIn. SS 15/4C, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5631918O O3-5631919O WLS IS Mi. T. Hiiai
2328 Ixoia Dosigns Sdn ßhd Suilo O6/3, ßIock A Caidon Cilv ßussinoss Conlio SoIangoi O3-47O7O57 O3-47O7O58 SM O 6 Mi.SaifuI Nizan 1997
2329 Ixoia TochnoIogios Sdn ßhd Suilo O6/3 ßIok A Caidon Cilv ßussinoss Conlio SoIangoi O3-47O7O57 O3-47O7O58 SM LL 6 Mi.Muiajan SIMC 1999
2332 Izulox Sdn ßhd 1, Ioisiaian Ioiusahaan Socl.23, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-554182O8 O3-55426419 WLS CI Mi. Loo Soon Wah
2333 I & M Iovoi Sdn ßhd IIn.SS 21/35,
Danansaia Ulana 5O4OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-77273342
377273314
IA Managing Diiocloi
2341 IAC MaIavsia Sdn ßhd Lol 6, IIn I/2, ßangi Indsl. Iaik 1974 ßangi SoIangoi O3-8925O9O3 O3-8925O9O3 IM TW 8O Mi. Lun Choong Yin 1974
2343 Iackson Maikoling (M) Sdn ßhd No.22, Loluh Sg.Koianal 6 Tnn.KIang Ulana 421OO KIang SoIangoi O3-32911495 O3-32918722 SM O 25 Mi.Yoov Thin Sha 1985
2355 Iapan ChonicaI (M) Sdn ßhd No. 7, IIn. SoIalan 4, Landpac Indsl.Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31686796 O3-31678927 IA,WLS CI Mi.Toiuvuki Alo 1992
2364 Iaslai Iood Indsl.Sdn ßhd No.12, Linlang Sg. Koianal 28, Tnn. KIang Ulana, 421OO KIang SoIangoi O3-32914589 O3-32914588 IM IC 3O Mi. Yong Khong Loong 1984
2368 Iava IiIloi (M) Sdn ßhd 37, IIn. U5/11, Socl. U5, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7468188 O3-7476648 IM,SM CI 25 Ms. Ianico Chon 1997
2374 IßM Maikoling Sdn ßhd 14 IaIan Saujana Indah 5 Saujana Indah IndusliiaI Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78465513 O3-78465557 IM LL 31 ßonnv Oh 1979
2382 Ionana LvoIusi Sdn ßhd Lol 7 IaIan 243 Soclion 51A 461OO SoIangoi O3-78776152 O3-78776319 IM LL 26 Wong Yin Moi 1988
2384 ILOL (M) Sdn ßhd 2O5, ßIok A, Mozzanino IIooi, KoIana ßussinos97, IIn. SS7/2, KoIana Iava, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-74927722 O3-74927723 WLS O Mi. Shihoi Inai
2387 Iol ChonicaIs Sdn ßhd 14 & 16, IIn.Ulana 2/28 Maju Iava Indsl.Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O619737 O3-8O622731 IM,SM CI 17 Mdn. Kusainah Sahak
2391 Iolviso Sdn ßhd Lol 728 ß6-1 & 2 IIn. Sg.Rasa Lana SoIangoi O3-5519966O O3-55124979 SM LL Mi.Lin Choon Song
2392 Ig Conlainois (M) Sdn ßhd Lol No. 114, IIn. Kolun, IO ßox 16, 417OO KIang SoIangoi O3-51611OO1 O3-51611435 IM CC 24O Mi. Anvaidoon 197O
24OO Iin Ioong Indsl. Sdn ßhd Lol 6593, Kg.ßaiu ßaIakong IIn. ßaIakong ßaIakong SoIangoi O3-97699179 O3-97699183 SM CI 6 Mi.Yap Hock Tong
24O7 IKS Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.15, IIn.Mokaia 31/61 4O46O Kola Konuning SoIangoi O3-5229959 O3-5229958 SM MM 5 Mi.Lau Whoo Ling 2OOO
24O9 I-Mas Indusliv Sdn ßhd 71-73, IIn. Mas Iava 1, Mas Iava Indsl. Iaik, 432OO Choias SoIangoi O3-9O766998 O3-9O761218 IM O 26 Mi. Soo Lai Mooi 1999
2413 Ioh Shong Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd No.19,IIn. I2/6, Socl.2 Kajang TochnoIogv Conlio Kajang SoIangoi O3-87234595 O3-87234595 SM CI Mi.Tai ßoon Koo
2417 Iohnson & Iohnson Sdn ßhd 3 & 5, IIn. Tandang, 4678O IolaIing Iava SoIangoi O3-77814166 O3-778169O1 IM CI 3O6 Mi. Ailuio C AIIi 196O
2419 Iohoko (M) Sdn ßhd 6 &8, SoIok SoIal SoIalan 21ß, Solona Iava Indsl.Iaik, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31663888 O3-31663777 IA,WLS LL 11O Mi.TC Liu 1989
2427 Iolun Iovdoi Coalings (M) Sdn ßhd IT 3, Lol 6, Socl. 16/9, IIn. Cudang, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5519O898 O3-5519O848 IM CI 84 Mi. Loh Loan Man 1981
243O Iovon LIocliic Co Sdn ßhd No.19, IIn. SoiuIing 57, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-3323832O O3-332332O IM LL 4O Mi. Ianos YC Tan 1983
2433 IIK (M) Sdn ßhd Lol No. 2, IIn. Iangui 2, 28/43A, Socl.28, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5122868 O3-5122899 IM,WLS MM Ms. Ivv Liov 1989
2434 IIK (MaIavsia) Sdn ßhd Lol No 2 IaIan Iangui Dua 28/43A Soksvon 28 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51922868 O3-51922899 IM LL 1OOO Ivv Liov Lai Iing 1979
2435 I-Rulloi (M) Sdn ßhd 28 & 29, IIn. 5, KoIang ConliaI 414OO KIang SoIangoi O3-329O1366 O3-329O1369 WLS CI Mi. Yoshilaka Mivazaki 1995
2436 IS Taico Modic Sdn ßhd Nulii-Hono IhainacoulicaI Indsl. No.12 &14,IIn.TS 6/2, Tnn.Indsl.Sulang 4751O Sulang Iava SoIangoi O3-56979896 O3-563792O5 SM CI 1O Mi.A. Rahin Anuai 2OO1
2439 IST Conpononls (M) Sdn ßhd Ciound IIooi, Lol 4, IIn.13/4, Soclion 13, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7955462O O3-795838O2 WLS LL Mi.Tanaka Shinichi 1993
244O ISW IIaslic Machinoiv (M) Sdn ßhd No.42, IIn. IIS 11/7, ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56371426 O3-56356542 WLS O Mi. Hiioni Tsukano
2451 Iunlo Lighlionics Sdn ßhd Lol 4O IaIan Mas Iava 2 Kavasan Ioiusahaan Mas Iava , Choias 432OO HuIu Langal SoIangoi O3-9O76333O O3-9O76338O IM LL 17 Oh Iung Iao 1983
2454 Iuiusan Suiia HoIdings Sdn ßhd No 6 IaIan SaIung 33/26 Shah AIan TochnoIogv Iaik 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-51248OO6 O3-51248OO9 IM LL 147 Rosnah Ald Rahnan 199O
2457 IVC LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 1, Ioisiaian IulIi Ioiak
Soc.22 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-55413377
O3-554O3578
IM,IA,WLS
LL 2465
Managing Diiocloi
2458 IVC SaIos & Soivico(M) Sdn ßhd No.5, IIn. U1/23, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O33222 O3-78O32814 WLS LL Mi. W. Ikolo 1997
2459 IVC Vidoo MaIavsia Sdn ßhd Lol 1, Ioisiaian IulIi Ioiak, Socl.23 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55416688 O3-5542572O IM,WLS LL 2,186 Mi. Kazuhiio Tsuchiva
2463 K & K Sopadu Sdn ßhd (W) No.94A, Tkl.1 IIn. SS 21/39 SoIangoi O3-77253176 O3-772531O4 SM O Mi.KanaiuI Zaki Ald.Kaiin
2465 K Lino Aii Soivico (M) Sdn ßhd No.11, IIn. TII2, Iava Indsl.Iaik 472OO Sulang SoIangoi O3-78744288 O4-7847341O IA,WLS O Mi. K. Nagakuia 1989
2466 K Lino Maiilino (M) Sdn ßhd LovoI 15-O2, IIaza MasaIan, No.2, IIn. Tongku Anpuan Zalodah, L9/L, S 4O1OO Shah AIan SoIangoi O3-551O24OO O3-551O2382 WLS O Mi.Slovon Nvan
2468 K.C Iasliv Manufacluiing Sdn ßhd Lol 2O, IIn. Iongapil 15/19 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55192751 O3-551939O1 IM,SM IC 47 Mi.Can Thian Chai 1992
247O K.L Kiis Iood Indsl. Sdn ßhd No.21, IIn. IK 1 Kajang TochnoIogv Iaik, Kajang SoIangoi O3-87343693 O3-87343593 SM IC 1O Mi.K. Ragupalhiv
2471 K.S.T Cioup HoIdings Sdn ßhd No.14, IIn. Koncana Tnn.Koncana 561OO SoIangoi O3-9O8O1851 O3-9O8O1854 SM IC 4 Mi.Yoo Hing Choon
248O Kaisoi MolaI Sdn ßhd No.1, IIn. SoIal SoIalan 13 Ioisiaian SoIal SoIalan Iandanaian SoIangoi O3-5228737 O3-52491O5 SM MM 15 Mi.Coh Tong Khoon
2482 KaizonTochnoIogios Sdn ßhd Lol 8O63, IIn. 4D, ßkl.Coiakah Kg.ßaiu Sulang Shah AIan SoIangoi O3-746231O O3-74623O1 SM O 16 Mi.Loo Ming Ioong 199O
2483 Kajang IiliogIass Indsl.Sdn ßhd No.38 & 4O, IIn. SC 5/ß Sg.Chua Indsl.Iaik 433OO SoIangoi O3-87364733 O3-87361554 SM MM 39 Mi.Lin Choo Koong 1999
2491 Kanpal Lnginooiing Sdn ßhd Lol 1124, ßl.3, IIn. Iandanaian Kg.Iandanai SoIangoi O3-31676988 O3-31672218 SM MM 37 Mi.Lin Roov
2496 KanafIox (M) Sdn ßhd No.7, IIn.Iasaian 23/5, MILL Indsl.Iaik, Socl.23 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-55427O15 O3-55427O18 IA,WLS LL Mi. S. Ova 1992
25OO Kanonalsu KCK (M) Sdn ßhd Lol 31O, ßIock A, CIonac ßussinoss Conlio,IIn. SS 6/1, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O35155 78O4O155 WLS MM Mi. Koav Hock Lai 1996
25O4 Kanzon Kagu Sdn ßhd Lol 4, Ioisiaian Ioiusahaan Soksvon 23 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-2162OO6O O3-2162OO62 IM ßS 6OO Mi.Chua Tian Woo 1977
25O5 Kanzon Tolsu Sdn ßhd IO ßox 7272, Lol 4, Ioisiaian Ioiusahaan, Socl.23, 4O7O8 Shah AIan SoIangoi O3-554214OO O3-55419777 IM ßS 55O Mi. Chua Tian Woo 1989
25O6 Kao (M) Sdn ßhd 2Olh IIooi, Monaia Moiais, No.1, IIn. 19/3, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79574488 O3-79574487 IA,WLS CI Mi. M. Sunaga 1973
25O7 Kao (M) Sdn ßhd Lol 594, Loluh Iandanaian, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-79574488 O3-79574487 IM CI 266 Mi. Kau Song Hui 1973
2512 Kao Tiading (M) Sdn ßhd 2Olh IIooi, Monaia Moiais, No.1, IIn. 19/3, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79574488 O3-79574487 WLS CI Mi. M. Sunaga 1973
2515 Kapai Coconul Indsl.Sdn ßhd 15/2 niIos, IIn.Kapai 422OO Kapai SoIangoi O3-325O8O52 O3-325O6564 IM IC 12O Mi. Loong Hoong Wong 1982
2519 Kasan Coipoialion (M) Sdn ßhd 71-A, IIn. SS 2O/11, Danansaia Kin 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7729483O O3-77294832 WLS CI Mi. Rvo Tajina
2521 Kashina(M) Sdn ßhd Lol 11, IIn. I/15, MILL Indsl.Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89258741 O3-89259822 IA,WLS MM Mi. H. Mivahaia
2524 Kalo Iiocision (M) Sdn ßhd Lol 12, IIn. Iiandang 24/34, MILL Iaik, Ihaso 4 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55422186 O3-55413953 IM IS 7O Mi. MichaoI Chua 199O
2525 Kalo Spiing (M) Sdn ßhd Lol No.12, IIn. Iiandang 24/34, MILL Indsl, Socl 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55422186 O3-55413953 WLS ßS Mi. Richaid Ng 1991
2527 Kavahaia Lnginooiing Woiks Sdn ßhd 3, IIn. SC2, Sg. Chua Indsl. Iaik, 43OOO Kajang SoIangoi O3-87399672 O3-87399673 WLS MM Ms. Yvonno Yong SY
2528 Kavan Iood Manufacluiing Sdn ßhd Lol 2O, IIn. Iongapil 15/19 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55192751 O3-551939O1 IM IC 1O Mi. Can Thian Chai 1984
253O Kavasaki Cas Tuilino Asia (KCA) 3O, IIn. Iongacaia U1/48, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55692882 O3-55693O93 WLS CI Mi. Ialiick Loo 1999
2532 Kavasaki Suniock Sdn ßhd Lol 6 & 8, IIn. Soganlul Iusal 512OO Soganlul SoIangoi O3-62512591 O3-62512688 WLS TL Mi. S. Salo
2535 Kavasho SlooI Iiocossing Conlio Sdn ßhd IT 5O21, IIn. 27/9O, Hicon Indsl.Iaik, Socl.27 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51911125 O3-51911O35 IA,WLS ßS Mi. Loong Ah Lun
2538 Kava Ciafik Sdn ßhd Lol 2-59 IIaza AIan ConliaI Shah AIan SoIangoi O3-5O327225 O3-5O327686 SM CI 3 Mi.Mohd Hisonudin Mogal Kasin
2539 Kavala (M) Sdn ßhd Lol 8,IIn. Waja 16, ToIok IangIina Caiang Indsl. Iaik, 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-32526222 O3-32526677 IM,IA TL 58O Mi. Choov Lip Hong 1983
2542 Kazz TochnoIogios Sdn ßhd IO ßox No.12 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-87332248 O3-87396168 SM IS 6 Di. Mohanad Zahian Shoikh AlduI HaIin 2OO2
2543 KßA Iiloi CIass Lol 3O41, Iava Iaias HuIu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-6157O324 O3-6157O324 SM O 5 Mi.ZuIkifIi Razak 1999
2544 KßI Indsl. Sdn ßhd No.67, IIn. I1O/21, Socl. 1O 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89223222 O3-892518OO IM,SM MM 2O Mdn. Choong Sov Lin 1998
2551 KLß ModuIai Sdn ßhd No.2, IIn. TSß 4 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-615781O8 O3-6157O18 SM O 21 Mi.Ng Kin Yuon
2552 KolaI Sonaiak (M) Sdn ßhd No. 1A A, IIn. Moipali Tnn.Conliia SoIangoi O3-8864919 O3-8864O9O SM LL 91 Mi.Muhd.Khaiii Mansoi 1994
2557 Koo Hual Indsl. ßhd Lols 2 & 4, IIn. Iongapil 15/19 off Ioisiaian SoIangoi, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551927O1 O3-551927O1 IM MM 15O Mi. ß C Ong 1972
2558 Koo Hual Indusliios ßoihad Lol 2 & 4 IaIan Iongapil 15/19 Off Ioisiaian SoIangoi 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551927O1 O3-55197646 IM LL 15O Dalo' Vicloi L S Hoo 1972
256O Koon Conpononl Indsl. Sdn ßhd No.1, IIn. 51A/227, Socl.51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78741216 O3-78741O12 IM,SM IM 64 Mi. Chov Yoon Iook 1984
2561 Koihin (M) Sdn ßhd No.2, IIn. Lada Hilan Salu 16/12A, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O2246 O3-551O6333 WLS CI Mi. H.Toiada
2562 Koin Hing Indsl. Sdn ßhd Lol 1837, IIn. CoIIogo, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89487146 O3-89489989 IM IM 6OO Ms. LIaino Yong 1981
2568 Kojuiuloiaan Loliik Toknik (M) Sdn ßhd Lol 1O, IIn. HaIla 16/16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5519O888 O3-55199333 IM LL 8O Mi. Ihang Hock Yuon 198O
2571 Kojuiuloiaan Tiisuiia Sdn. ßhd 4, IIn. Ioiusahaan Ulana SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO SoIangoi O3-89618388 O3-89613688 SM MM 28 Mi.Ianos Coh 1982
2573 Kojuloiaan ßinlai Kindonko Sdn ßhd 43-O-2, IIn. 1/48A, SonluI Ioidana, 51OOO ßdi ßaiu SonluI SoIangoi O3-4O426233 O3-4O421221 WLS LL Mi.Roloil Ng
2575 Kokva Indah Sdn ßhd Lol Il 1565 NiIai IndusliiaI Lslalo 718OO NiIai SoIangoi O6-7992296 O6-7996492 IM LL 53 Loo Kuan Chong 198O
2578 KoIIog's MaIavsia Manufacluiing Sdn ßhd Lol 2, IIn. I/9ß, Socl.13, ßangi Indsl. Iaik 43OOO ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89268928 O3-89268927 IM IC 11O Mi. Sandv ßhaskoi 1998
2583 Koniia-Kuok IoiliIizois Sdn ßhd 4lh IIooi, KonpIoks Konajuan, No.2, IIn. 19/1ß, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79577644 O3-7957767O IM CI 7O Mi. Kovin Loo Tock Hian 1992
2585 Konpuina Sdn ßhd No.17, IIn.5 KIang Conlio Indsl.Iaik SoIangoi O3-32918193 O3-32912488 SM IM 22 Mi.Ng Mov Ying
2586 Konuning SlooI Sdn ßhd Lol 8, IIn.CI 1/5 Choias Iava Indsl. Iaik 432OO Choias Iava SoIangoi O3-9O76488O O3-9O764878 SM MM 16 Mi.Lin Kong Yov 1995
2588 Kondok Iioducls Sdn ßhd Lol 1O32, IIn. Kß 2/15, ßaIakong, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-4296338O O3-42963367 IM CI 3O Mi. Chov Woon Chok 2OOO
2589 Kong Lok Lnginooiing Sdn ßhd 1259-1266, IIn. 11 Lighl Indsl. Iaik, Kg. ßaiu Anpang Tanlaha 68OOO Anpang SoIangoi O3-42916191 O3-42922787 IM IM 124 Mi. Chon Woo Min 1985
2592 Kon-Rich ChonicaI Iioduclion Sdn ßhd Lol 12, IIn. Ulaiid U5/26 (IS), Socl.U5, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78456112 O3-78457112 IM CI 4O Ms. Hooi Lai Lin 1993
2593 Konsoisha (M) Sdn ßhd Lol 273O5, IIn.I/1A, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925O877 O3-8925O771 IM,IA,WLS LL 1,2OO Mi. Shunichi Ilo 1989
2599 Konvood LIoclionics (M) Sdn ßhd # 4.O1 LovoI 4, Wisna Acadonv, Lol 4A, IIn. 19/1, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79588333 O3-795412333 WLS LL 24 Mi. Naohiio Nilanizu 199O
26O9 Kou ConlioI Lnginnoiing Sdn ßhd 7, IIn. TS 6/8, Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56381148 O3-56364239 IM LL 41 Mi. ßoinaid Lin 1991
2612 Kovonco (M) Sdn ßhd 5O-11-1O, Wisna UOA, No.5O, IIn. Dungun 5O49O Danansaia Hoighls SoIangoi O3-2O922211 O3-2O922131 WLS IS Mi. R. Yananolo 1997
2618 Khoo San Iood Indsl. Sdn ßhd Lol 1819-182O, IIn. KoIoj, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-8943139O O3-89431351 IM IC 328 Mis. Ouoonio Chin 1976
2621 Khind Conpononls Sdn. ßhd No.2, IIn.Ioiusahaan 2 454OO Sokinchan SoIangoi O3-32411991 O3-324115OO SM LL 4O Mi.Khoo Cuan Kial 199O
2622 Khind Indsl. Sdn ßhd No.2, IIn. Ioiusahaan 2 off IIn. ßoinan, 454OO Sokinchan SoIangoi O3-3241O355 O3-324115OO IM LL 417 Mi. Oh Yoko Toon 1988
2623 Khind-Nos LIocliic Sdn ßhd 2, IIn. Ioiusahaan 2 off IIn. ßoinan 454OO Sokinchan SoIangoi O3-32411991 O3-324115OO SM LL 29 Mi.Khoo Cuan Kial 1991
2627 Kian Iuiniluio Manufacluiing Sdn ßhd Lol 862, IIn.Sulang 8 Tnn.Ioiindusliian Sulang 475OO Sulang SoIangoi O3-4O416168 O3-4O41O114 IM TW 221 Mi.Wong Shoong Ching 1982
2628 Kian Ioo Can Iacloiv ßhd Lol 1O, IIn. Ioiusahaan 1, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61896322 O3-61898185 IM ßS 2,1O6 Mi. S Y Loo 1958
263O Kioiio IIaslic Sdn ßhd Lol 2552, Wisna Kioiio IIn. SoiuIing 59 412OO KIang SoIangoi O3-323232682 O3-33235388 SM O 8O Mi.Loh Du Ni 1989
2654 Kin Suk Lnloipiiso 35-1A IaIan 2 ßalu Cavos Conliopoinl 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61897287 O3-61896O62 IM LL 12 Chai Chvan Chiang 1988
2657 Kinia Suchi Sdn ßHd 21, IIn. TUDM, Sulang Nov ViIIago, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-7476268 O3-7476267 IM CI 5O Mi. Can Lan Woi 1989
266O Kinuia Donvoki (M) Sdn ßhd 4, Lig. Sg. Rasah 24A, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-3343O892 O3-3343O895 WLS MM Mi.Liic Siov
2667 King MusicaI Indsl. Sdn ßhd Lol 5, IIn. 13/2, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79561O22 O3-79554926 IM TW 39 Ms. Una Dovi K 1963
2671 KinHong Iuiniluio Sdn ßhd AL 44ß, Kg. ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61571223 O3-615649O5 SM O 21 Mi.Dosnond Loo Lng Hoo 1995
2672 Kinku Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 32, IIn. 1, Choias Iava Indsl. Iaik 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O753182 O3-9O753361 IM LL 7O Mi. Ravnond Chan 1973
2677 Kinlolsu Inlogialod Aii Soivico Sdn ßhd No.15, IIn. IIS 7/19, ßdi.Sunvav 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56332466 O3-56332499 IA,WLS O Mi. H. Nakano
268O Kiso-Iilan ConsuIlanls (M) Sdn ßhd 3, IIn. Konaii 17D, ßdi. Iuchong Iava 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O761377 O3-8O761376 IA,WLS MM Mi. Konji Oiihaia 1975
2681 Kislon (M) Sdn ßhd 9lh IIooi, CSM Tovoi, IIn. Sonangal, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79563288 O3-79563387 IA,WLS IS Ms. Kazuki Ogava
2683 KISß Indsl. Coip.(M) Sdn ßhd Lol 198-ß, Loiong 9D, Kg.ßaiu Sulang Shah AIan SoIangoi O3-7456666 O3-745O21O SM LL 9O Mi.Mohannad Waidi Mohd 1992
2686 KKI Coaling Sdn ßhd 44, 2nd IIooi, IIn. SS2/61, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78745782 O3-78764532 WLS CO Mi.Iong Kok Loong
2687 KIang Hock IIaslic Indsl. Sdn ßHd Lol 3349, IIn. Moilau off IIn. KIang Ioidana, ßl. 7/2 IIn. Kapai 422OO Kapai SoIangoi O3-32916333 O3-32916333 IM CI 25O Mi. Lov Choo Song 1976
2689 KL-Kopong Cocoa Iioducls Sdn ßhd Lol 2, Loluh SuIlan Mohanod 1, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31765O5O O3-31762948 IM IC 2OO Mi. Soh Ioon Hang 199O
2693 KM Iiocision (M) Sdn ßhd ßIock L, SoIavang Indsl.Iaik ßl. 8 1/2, IIn.Ipoh, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61371228 O3-61371223 WLS LL Mi. Kazunoii Ashizava 1991
2695 KNK Lnginooiing Soivicos & SuppIios Sdn ßhd No.53, IIn. Tavai 34/12 ßkl.Konuning Lighl Indsl.Iaik SoIangoi O3-3OO93O24 O3-3OO93O34 SM LL 9 Mi.KanaIiuIzanan Mohanod Onai
2697 Knols Sdn ßhd Lol 1532, ßl. 2, IIn. ßalu Tiga Lana 413OO KIang SoIangoi O3-33424114 O3-33428O44 IM CI 4O Mi. Chin Sing Lin 1983
27OO KNS Iuiniluio Sdn ßhd No.37, IIn. Ulana 1/15 Iuchong Ioidana Indsl.Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-57248O9 O3-57248O9 SM O 15 Mi.Hanafi IsnaiI 1995
27O2 Koaki IIaslics Indsl. Sdn ßhd Lol 23392, IIn. Sg. Iulus 2 1/2 niIos off IIn.Kapai SoIangoi O3-3441318 O3-3448311 SM MM 4O Mi.IoIix Lov Choo Hong 1993
27O4 Kolakin (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Ioiopal 27/95, Socl.27, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51919227 O3-51919318 IA,WLS IM Mi. Soo Moon Loong
27O6 Kolo Coppoi (M) Sdn ßhd Lol 1, Ioisiaian Salak ßoinan, Hicon Indsl.Iaik, Socl.26 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-519126O1 O3-51912611 IA,WLS ßS Mi. M. Niva 1987
271O Kohoku LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 2, IIn.15, IKNS Indsl.Iaik C, ToIok IangIina Caiang 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-31229475 O3-31229478 IA,WLS LL Mi. H. Ilo
2711 Koiko (M) Sdn ßhd Lol 2, Lingkaian SuIlan Mohanod 1, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31763923 O3-31761O763 WLS O Mi. Hiiokalsu Haiada 1992
2716 Kokusai Koiso Co (M) Sdn ßhd Lol ß13-2, IIn. Anpang Ulana 2/2, 68OOO Anpang SoIangoi O3-42529628 O3-42592275 IA,WLS LL Mi. Shigonoii Talala 1984
2719 KoIIing Lnginooiing Sdn ßhd AL 292, Kg. ßaiu Sg. ßuIoh 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-6156O31 O3-6156O657 IM MM 4O Mi. Sinon Yong 1982
2724 KonsuppIios (M) Sdn ßhd No.49, Lol 777 IIn. Sulang 4 off Ioisin. Sulang Sulang SoIangoi O3-5633798O O3-56337979 SM O 1O Ms.VaIoiio Long
2726 Kono LIovaloi (M) Sdn ßhd 5lh IIooi, Wisna AIi ßavaI 1, No.11, IIn. Tandang, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77841268 O3-77841263 IM LL 95 Mi. Yooh Chong Lin 1982
2727 Kong ßiolhois Lnginooiing Woiks Sdn ßhd Lol 6, IIn.241/51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78754751 O3-78767462 IM MM 6O Mi. Wong Szo Kun 198O
2736 KoiaIo Caipol Indsl. Sdn ßhd Lol 763, IIn. Hj. Siial, off IIn. Moiu, 421OO KIang SoIangoi O3-239O3535 O3-329O4535 IM TC 75 Mi. M Rananalhan 1997
2738 Koso (M) Sdn ßhd 39, IIn. SS 21/1A, Danansaia Ulana, IolaIing Iava SoIangoi O3-7729O9OO O3-77277424 WLS CI Mi. CH Loong
2742 Kossan Iapan RoIIois Sdn ßhd Lol 754, IIn. Hj. Siial off IIn. Kapai, 414OO KIang SoIangoi O3-33438988 O3-33437988 IM,SM CI 111 Mi. Aishad IsnaiI 1988
2743 Kossan Rulloi Indsl. ßhd Lol 782, 3/4 niIos IIn. Kapai, 4172O KIang SoIangoi O3-32912657 O3-329129O3 IM CI 17O Mi. Slovon Too 1979
2745 Kola Ioinai CoIf & Counliv CIul No.1,IIn.31/1OOA
Kola Konuning, Soc.31 4O46O Shah AIan SoIangoi
O3-52237OO
O3-5227O52
IA
O
Lxoculivo Advisoi
2746 Kolak Kajang Indsl. Sdn ßhd Lol. 6498, 5/4 niIos, IIn. Kapai, Ranlau Ianjang 421OO KIang SoIangoi O3-788OO8OO O3-788OO688 IM TW 196 Ms. SvIvia Too Coal Lan 1985
275O Kozalo Kizai (M) Sdn ßhd Lol 5136-5137, IIn. Ionjaiun 28/39, Hicon Socloi C, Socl.28, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51912328 O3-51912328 IM,IA,WLS LL Mi. Y. Walanalo 199O
2752 KII IIaslic (M) Sdn ßhd 44 & 45, IIn. Taning 5 Tnn. Taning Iava 433OO ßaIakong SoIangoi O3-896136OO O3-89614376 SM CI 5O Mi.Ldvin Yan 1995
2756 Kiis Conpononls ßhd No.7, IIn. 7, IIn. ßaIakong 432OO SoIangoi O3-9O74O773 O3-9O742O58 IM IM 2,629 Mi. Ianos KY Wong 1975
2757 Kiizik (M) Sdn ßhd No.5, IIn. Toias 2 Tnn.Indsl.SoIosa 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89614663 O3-8961466 SM LL 32 Mi.Iunaii Iaapai 1995
276O KST Cioup HoIdings Sdn ßhd IhiIoo Danansaia 1 8O9 ßIock L, No 9 IaIan 16/11 4635O IolaIing Iava SoIangoi O3-79567168 O3-79543O5O IM LL 3 Audiov Tan 1992
2763 KTT Iioducls Coipoialion Sdn ßhd 7, IIn. IonvoIonggaia U1/77 ßalu Tiga Indsl.Iaik SoIangoi O3-55128228 O3-55126133 SM IC 53 Mi.NoIson Kvok Tong Toong
277O KUß - Iujilsu ToIoconnunicalions (M) Sdn ßhd No.1, IIn.SoIukal 33/27, Shah AIan Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5235OOO O3-5248O58 IM,WLS LL 176 Mi.Aniinuddin Kanaiuddin 1992
2775 KuIilkiaf Sdn ßhd 5, IIn. 19/1, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79574633 O3-7957748O IM CI 162 Mi. Muslafa Ivan 1968
2776 Kun Hoi Lnginooiing Indusliios Sdn ßhd No 5 Lol 55O, IaIan Sulang 2 Tanan Ioiindusliian Sulang 4761O ULI Sulang Iava SoIangoi O3-8O233568 O3-8O235696 IM LL 26O Chan Kun Hoi 1983
2778 Kun Thin Iood Indsl. Sdn ßhd Lol 1912-A IIn.ßaIakong Lana, 12lh niIos SoIangoi O3-89615181 O3-89615182 SM IC 3O Mi.Mun Siov Loong
278O Kunp.NovaIal (M) Sdn ßhd No.15, 17 & 19, IIn. 3 Moiu Indsl.Iaik 414OO KIang SoIangoi O3-39266O7 O3-3926124 SM O 26 Mi.KhaIid Zakaiia
2782 KunpuIan Iolco (M) Sdn ßhd Lol 1569, IIn. Kusla, Kg. Iava Indsl. Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61578282 O3-6157O7O2 IM CI 212 Mi. SlanIov Wong 1975
2783 Kun-Vivai Iiinling Sdn ßhd Lol 25, Ravang Inliogialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O927818 O3-6O92823O IM TW 22O Mi. Lov Kah Thiang 1984
2787 Kuiila Waloi (M) Sdn ßhd No.21, IIn. ßRI 1/3, ßkl. Rahnan Iuloia, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61573166/7 O3-61572892 IA,WLS CI 23 Mi. Koichi Kalo 1994
2788 Kuioda Iiocision Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 31-37, IIn. Iondanai 27/9O, Hicon Indsl. Iaik, Socl.27, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51925OO1 O3-51924961 WLS IS Mi. T. Nakavana
2789 Kuiogano (M) Sdn ßhd Lol 128, IIn. Lapan , KonpIoks Ioialol OIak Lonpil, 427OO ßanling SoIangoi O3-31492826 O3-31491223 WLS O Mi. K. Nakanolo
28O3 Kvooi (M) Sdn ßhd Lol 496/497, IIn. Ioiusahaan 3, ßdi. ßaiu Sg. ßuIoh, 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61565488 O3-6156549O SM,WLS MM Mi. Lin Hua
28O4 Kvooi Donki (M) Sdn ßhd Lol 49O, IIn. Ioiusahaan 3, ßdi. ßaiu Sg. ßuIoh, 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61568826 O3-61568862 WLS O Mi. S. Walaiu
28O5 Kvoio (M) Sdn ßhd Lol 496 & 497 IaIan Ioiusahaan 3 ßandai ßaiu Sungai ßuIoh 47OOO Sungai ßuIoh SoIangoi O3-61565488 O3-6156549O IM LL Toh Chong Yoo 1991
28O6 Kvoiilsu Indusliv (M) Sdn ßhd IIn. DoIina 1/1, Sulang Hi-Toch Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-56351977 O3-56351979 IM-Maliado,WLS LL Mi. A. Adachi 1991
28O7 Kvoiilsu Toscon (M) Sdn ßhd Suilo 5.3, 5lh IIooi, II TochnopIox, No.2A, IIn. 213, Socl. 51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7873O385 O3-7873O386 WLS MM Ms. Lni Ivanalsu
28O9 Kvosoki Sangvo Iiocuiononl Sdn ßhd Lol 2 & 4, SoIok SuIlan Hishanuddin 12, SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31761O64 O3-3176512O WLS LL 14O Mi. Y. Sasaki 1987
281O Kvoshin (M) Sdn ßhd No.14, Tho Highvav Conlio, IIn. 51/2O5, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-7784299O O3-77842988 WLS LL Mi. Soiji Malsuo
2812 Kvova Hakko (M) Sdn ßhd No.2O, SS 19/5, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5634O669 O3-5634O99O WLS O Ms. Yap
2813 Kvova Kanko Kaihalsu (M) ßhd (TonpIoi paik C. CIul) Kn 21, IIn. Ravang
48OOO Ravang SoIangoi
O3-6O919111
O3-6O9198O7
IA
O
ConoiaI Managoi
2814 Kvios ßakoiv & Confoclionoiv Sdn ßhd No.65, IIn.IS 1/7 ßdi Iinggiian Sulang 1 4O51O Shah AIan SoIangoi O3-4O444244 O3-4O412955 SM IC 21 Mi.In Sai Wong 1998
2816 L & H MouIding Sdn ßhd
6, Jalan TSB 1 Taman lndustri Sungai Buloh Su
IIn. Sg. ßalu Lnan sungai luIoh SoIangoi O3-32917796 O3-32917923 SM MM Mi.Too Sav ßoo
282O La ßoosl HoaIlh ßovoiagos Sdn ßhd No.1, jLn. U1/23, Socl. U1 Hicon CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O51922 O3-78O51782 IM IC 3O Mi. Tan Chin Woo 1994
2829 Lafaigo Supoinix Conciolo (M) Sdn ßhd No.2, IIn. KiIang 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77872OOO O3-77817675 WLS CC Ms. IiisciIIa Lin 1983
2832 Laju Cailon Iioducls Sdn ßhd Lol 6, IIn. Kocapi 33/2 LIilo Indsl.Lslalo, Socl.33 4O35O SoIangoi O3-588O8893 O3-588O6692 SM CI 5 Mi.Choo Chin Hong 1994
2833 Laju Iioducls Manufacluiing Sdn ßhd Lol 6, IIn. Kocapi 33/2 Socl.33 4O35O Shah AIan SoIangoi O3-588O8893 O3-588O6692 SM O 8 Mi.IsnaiI Musa 1996
2836 Lan Song IIaslics Ind Sdn ßhd No 17 IaIan 223 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79559522 O3-79559918 IM LL 355 Lin Kong Too 1991
2845 Land Chail Sdn ßhd No.1, IIn. SoIal SoIalan 16 Ioisiaian SoIal SoIalan 42OOO KIang SoIangoi O3-3662557 O3-3662577 SM LL 5O Mi.T'oh ßoo Chuan 199O
286O Lascilo Coffoo Conpanv (M) Sdn ßhd 18 IIU 3/41 Sunvav Danansaia SoIangoi O3-26973882 O3-26976882 SM IC 11 Mi.Ahnad Nazii Hj.Iaafai
2861 Lasoi Ago Coipoialion (M) Sdn ßhd No 6O IaIan ßunga MoIali 2/2 Soclion 2 Shah AIan 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O7252 O3-551O9522 IM LL 16 Mohanad Radvan AIani 1988
2869 LalinaI Sdn ßhd No.21, IIn. SaIung 33/26, Shah AIan TochnoIogv Iaik 4O64O Shah AIan SoIangoi O3-5212818 O3-5218818 IM,SM CI 17 Mi. Kin Yook 1995
287O Laliludo Tioo Iuiniluio Sdn ßhd Lol 3356, ßalu 7/4, IIn. Kapai 422OO Kapai SoIangoi O3-329154O1 O3-3291OO48 IM TW 45O Ms. Lslihoi Lov 1988
2872 Lß ( Lian ßoo) Confoclionoiv Sdn ßhd No.6-12, IIn. Sg.ßoling 2 off Sg.Iulus 421OO KIang SoIangoi O3-329O2233 O3-329O3388 SM IC 76 Mi.Tan Chan Lan 1992
2873 Lß AIuniniun ßhd Lol 11, IIn. Ioiusahaan 1, ßoianang Indsl. Iaik 437OO ßoianang SoIangoi O3-87667971 O3-87667971 IM ßS 5OO Mi.Yap Choo Woon 1985
2875 Lß Woodvoik & Tinloi Sdn ßhd Lol 153O Kg.ßalu 1 439OO Sopang SoIangoi O3-3141493O O3-31414929 SM TW 18 Mi.Loo ßoon Kin
2878 LCL Iuiniluio Sdn ßhd Lol 2132, IIn. ßA/3, ßkl.Angkal Indsl.Iaik 43OOO Kajang SoIangoi O3-87379899 O3-87376998 IM,SM O 71 Mi. Lov Chin Mong 1994
2897 Loap Vonluio (M) Sdn ßhd Lol 9 & 1O, MILL Indsl. Iaik 433OO ßalang KaIi SoIangoi O3-6O57487O O3-6O574871 IM LL 58O Mi. Lin Sing Ang 1994
2899 Lolaiina Iava (M) Sdn ßhd No.43, IIn. U1/78 ßalu 3 Lighl Indsl.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5527598 O3-55O8OO3 SM O 15 Mdn.KonaIavali Yahava 1993
29O1 LoßIanc Connunicalions (M) Sdn ßhd Lol 7, IIn. SuIlan Mohd 5, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3176551O O3-3176557O IM LL 77 Mi. Ian Lovo Ionnis 1991
29O2 Lodlionics Sdn ßhd No 32 IaIan Tago 9 Tanan Ioiindusliian Tago 522OO Sii Danansaia SoIangoi O3-62755991 O3-62755992 IM LL 29 Vicloi Wong 1994
29O7 Loo Kun Koo (M) Ioods Sdn ßhd No.8. IIn. HaIla 16/16, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-551247OO O3-551247O1 IM IC 35 Mi.WiIson Tooh Iong Hual 1997
2912 Logond Ioods Sdn ßhd Lol 513O & 5131 Lig. 18/62A 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-8948OO22 O3-9422752 SM IC 6O Mi.Al A MulhavaIIi 1994
2914 Lok Hong Sofa Iuiniluio Sdn ßhd Lol 1747, IIn. Rukun off IIn. KuaIa SoIangoi ßalu 28, Sinpang Tiga 456OO Ijok SoIangoi O3-32792661 O3-3279266O SM O 31 1999
2916 Lonlah Solia Sdn ßhd No.7, Loiong Ioiusahaan 1A IKNS Indsl.Iaik SoIangoi O3-32894598 O3-32894597 SM LL 23 Mi.Anuai Iliahin
2918 Lon ßiolhois Shoo Manufacloiv Sdn ßhd Lol 1O383, IIn Sg. Iali, Kg. Iava 41OOO KIang SoIangoi O3-33213591 O3-33213626 IM CI 11O Ms. ßoa Siov Lan 1975
292O Lon Ia ModicaI SuppIios (M) Sdn ßhd No.4, IIn. ßidaia 2/4 Tnn. ßidaia Iasa 7C ßalu Cavos SoIangoi O3-6138175O O3-61389518 SM IC 26 Mi.Huang Kin Hiong 1989
2921 Loncana Indsl. Sdn ßhd Lol 2A, IIn. KoIuIi 15/16 Socl.15 SoIangoi O3-55O1525 O3-559664O SM O 29 Mi.Mohd Lzani Idiis 1993
2923 Longkuas Ciafik Sdn ßhd Lol 1521, IIn. 2 Tnn. SoIavang ßaiu SoIavang ßaiu SoIangoi O3-6183995 O3-618O559 SM O 6O Mdn. Asnah MazIan
2929 Lopcon TooIs (M) Sdn ßhd No.33, IIn. IßS 14/1O, ßkl. Soidang Indsl. Iaik, 433OO Sii Konlangan SoIangoi O3-89452233 O3-89452299 WLS CI
293O Loiun MolaI Iioducls Sdn ßhd No.29 & 31, IIn TII 5/17, Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O61O222 O3-8O624855 IM IM 142 Mi. Siov Iong Iall 197O
2934 LID Manufaccluiing Sdn ßhd Lol 6, Ioisiaian Ioiusahaan, Shah AIan Indsl. Iaik 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-554166OO O3-55416635 IM IC 5OO Ms. Iossica Ng 1961
2937 LHI Maikoling Sdn ßhd 13, IIn. CoIana, 411OO KIang SoIangoi O3-33729387 O3-33732862 IM CI 3O Mdn. Lin Cook Mooi 2OOO
2941 Lia Saii Sdn ßhd No.11, Lol 752 IIn. Sulang 6 off Ioisin. Sulang Sulang SoIangoi O3-737O584 O3-737172O SM CI 15 Mi.KY Choo 1988
2945 Lian Wah Slalionois & Iapoi Sondiiian ßhd Lol 1125, 1Olh niIo IodoiaI Highvav 473OO Sg. Wav SoIangoi O3-7876O366 O3-78757512 IM TW 3O Mi. Loong Kok Wah 1969
2948 Liasaii Sdn ßhd No.11, Lol 752 IIn. Sulang 6 off Ioisin. Sulang Sulang SoIangoi O3-56343888 O3-56373679 IM,SM CI 1O Y. ßhg Dalin Wong Kvi Ian
2949 Lighlciafl (KL) Sdn ßhd 4 IaIan TIß 4 ßoIlon Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61868871 O3-61868962 IM LL 5O Sua Kin Song 199O
295O Lin ßio Indsl Sdn ßhd Lol 1187A, IIn. Sg. ßuava Kg.HiIii Sg.Choh SoIangoi O3-6O926855 O3-6O937435 SM CI 2O Mi.Chan Hon Wong 1995
2953 Linax Indsl. Sdn ßhd 3O, IIn.TII 1/11 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6248OO O3-8O6248O1 SM CI 15 Mi.Yong Lip Lng 1995
2955 Linaco Manufacluiing Sdn ßhd Lol 5261 ßl.7 Kg. KoIicap off IIn. Songgaiang 832OO ßalu Iahal SoIangoi O3-32914589 O3-32914588 SM IC 72 Mi.Lin Yang Iing
2956 Linalox Asia Sdn ßhd 6/2 niIos, IIn. Ipoh 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-62517888 O3-62552173 IM,SM CI 23 Mi. Lai Ah Hual 1978
2957 Linalox Rulloi Iioducls Sdn ßhd 6/2 niIos, IIn. Ipoh 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-62517888 O3-62552173 IM CI 24 Mi. Lai Ah Hual 1978
2967 Lion Coipoialion ßhd Lol 4 SoIok Waja 3 ßkl.Raja Indsl.Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-21622155 O3-216184O9 IM O 1,397 Mi.Ioh Lin 1972
2968 Lion SlooIvoiks Sdn ßhd Lol 4, SoIok Waja 3, ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-33413822 O3-3342763O IM ßS 45O Mi. Sinon Khoi 1978
2969 Lion Suzuki Maikoling Sdn ßhd 1412, IIol No. 278-281, Mk.1, Lig. Ioiusahaan 3Iiai Indsl. Iaik 136O1 ßulloivoilh SoIangoi O4-39O8237 O4-39O8211 WLS TL 365 Mi. K. Masunizu
297O Lipio MoId Lnginooiing Sdn ßhd Lol 3, IIn. I/1O, Socl. 1O Indsl.Iaik, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89262668 O3-89262669 WLS CI Mi. Masanolu Ikogani 1993
2971 Lipio Sdn ßhd Lol 2, IIn. HaIla 1, 16/16A, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O9415 O3-551O9437 WLS CI Mi. Ng Soong Han 1989
2975 Liloch Coipoialion (M) Sdn ßhd No.1 & 3, IIn. Ioiindusliian 5 1 off IIn. Hj. Ald. Manan 41O5O KIang SoIangoi O3-33923O68 O3-33923O62 IM TL 23 Mi. Yap Koong 1978
2976 Lilio Indsl.Sdn ßhd 168, IIn.Ioiigi Nanas 8/13 IuIau Indah Indsl.Iaik 4292O Ioil KIang SoIangoi O3-31O15466 O3-31O15472 SM MM 23 Mi.Khoo Choo Song 1997
2978 Livo-loch Sdn ßhd No 7 IaIan Soiindil 3 ßandai Iuchong Iava 471OO Iuchong SoIangoi O3-58824332 O3-58822331 IM LL 12 H Y Chong 1998
2981 LKH Svilchgoais Sdn ßhd Lol 6119, IIn. Hj. SaIIoh off IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33926142 O3-33927263 IM TL 55 Mi. Lov Chan Khuon 1991
2982 LKH Svilchgoais Sdn ßhd Lol 3 IaIan SS 13/4 Sulang Iava Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56325512 O3-56325569 IM LL 55 AIox Hong 1991
2989 Logonas Iackaging Sdn ßhd Lol 887, IIn. Sulang 9 Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O2489OO O3-8O24799O SM CI 7O Mi.Yong Shov Mooi 1995
2995 Loid Lnginooiing (M) Sdn ßhd No.5, IIn. 222, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79558233 O3-79572751 IM LL 65 Ms. Ling Chooi Hai 1983
2996 Lolus Scioon (M) Sdn ßhd Lol 5O69, Lig. 18/64 Tnn.Sii Soidang 433OO SoIangoi O3-89432329 O3-89433593 SM LL 22 Mi.ChaiIos Chu 1996
2999 LI Iuiniluio WoiId Sdn ßhd 3/4 niIos, IIn. Kapai Ranlau Ianjang, 421OO KIang SoIangoi O3-329124O4 O3-32912734 IM TW 15O Ms.Sonia Wong 1972
3OO5 Lucas Vaiilv (M) Sdn ßhd 4, IIn. Iasnino 4, ßkl. ßoiunlung Indsl. Iaik 483OO ßkl. ßoiunlung SoIangoi O3-766O7O7O O3-766O3OO3 IM IS 1OO Mi. Suiosh Sannuggan 1998
3OO6 Lucksoon Conliacls Sdn ßhd Lol 1O243 & 1O244, IIn. Sulang 6 off Ioisiaian Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5631OO11 O3-5631OO33 IM ßS 25O Mi. Dong Hong Iall 1999
3O2O M & M Iiinlois Sdn ßhd Lol 15, Ihaso 1O, IIn 23/5, Shah AIan MILL Indsl., Socl.23, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55424266 O3-55426266 WLS TW Mi.A. Kono
3O23 M. Sunida LIocliic Sdn ßhd Lol 6, IIn. I/1A, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89258611 O3-8925861O IA,WLS LL 3OO Mi. Mohd Ridzuan Hj. Ahnad 1988
3O26 M.Moiila Managononl Sdn ßhd No.53,IIn. SS 19/6 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5634789O O3-56338844 IA
O
Lxoculivo Diiocloi
3O27 MA IIaslic Mfg. Co. Sdn ßhd No.16-18, IIn. IßS 14/15 ßkl.Soidang Indsl.Iaik Soidang SoIangoi O3-89483146 O3-89483146 SM CI 1O Mi.Loo Lng Hock
3O29 Maluchi (M) Sdn ßhd Lol 9,IIn. 16/12, MILL Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O3113 O3-551O3O81 WLS O Mi. T. Shiiaga 1989
3O31 Mac Iood Soivico (M) Sdn ßhd 7, IIn. SS 13/5, 457OO Sulang Iava SoIangoi O3-5633O222 O3-5634O189 IM CI 32O Mi. AlduIIah Shahiin ßala 1987
3O32 Mackin ChonicaIs Sdn ßhd Lol 2-52, IIn. SU7, Lion Indsl. Iaik, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5192O833 O3-5192O836 IM CI 35 Mi. Toh Kah Lng 1981
3O34 MadoliII (M) Sdn ßhd No.6 IIn. 1/7 SoIosa Iava Indsl.Iaik SoIangoi O3-9614834 O3-9614837 IM,SM LL 5O Mi.KanaI Azahai Hj. Saad 1995
3O48 Magic Taslo Sviups Manufacluio Sdn ßhd No.16, ILn. Ioinai 3/3 Tnn.Ioiindsl. Sulang Ioinai SoIangoi O3-8O24O751 O3-8O249458 SM IC 1O Mi.Mohd Anuai Ald.Hanod
3O5O Magnolic ConlioI Svslons Sdn ßhd 16 IaIan Kailunis U1/47 Tonasva IndusliiaI Iaik Soclion U1 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55691718 O3-55691719 IM LL 17 ßiIIv Ong 1995
3O54 Mah Sing Yoshikava Conpononls Manufacluiing Sdn ßhd Lol 9, IIn. Lingkaian 1, Taivanoso Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3176641O O3-317664O9 WLS CI Mi. Inai Chihiio 1994
3O57 Mahkola Manufacluiing Sdn ßhd Lol 6, IIn. 215 off IIn. TonpIoi 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77811388 O3-7781268O IM LL 5O Mi. Mohd. Iaiiuz AlduIIah 198O
3O67 Majoi Ciand Sdn ßhd 95 & 97, IIn. Taning 7 Tnn. Taning Iava 433OO ßaIakong SoIangoi O3-9619986 O3-9618896 SM O 26 Mi.Iackv Yip 1998
3O7O Makiloch Lnginooiing Sdn ßhd Lol 7 & 9, IIn. ßagan Toiap 26/11, Hicon Indsl. Iaik, Socl.27, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51918322 O3-5191O37O WLS MM Mi. Kan Svoo Mong 1991
3O71 Makiloch Manufacluiing Sdn ßhd 7, IIn. Sg. ßosai, 26/7, Socl. 26, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51914373 O3-519151O6 WLS MM Mi. Woon Choo San
3O76 MaIava Acid Woiks Sdn ßhd Lol 17, IIn. 219, off IodoiaI Highvav 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7876O144 O3-7875OO22 IM CI 15O Ms. IC Chang 1958
3O79 MaIavan Adhosivos & ChonicaIs Sdn ßhd No.9, IIn. Ulas 15/17, Socl. 15, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-551918O1 O3-551942OO IM,WLS CI 87 Mi. Soo Ah ßaa 1965
3O8O MaIavan LIoclio - ChonicaI Indusliv Co. Sdn ßhd 57/2, IIn. IIU, 1/37 Dalaian Iiina, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-788O4235 O3-788O4231 WLS CI Mi. Liic Ng
3O87 MaIavan IhainacoulicaI Sdn ßhd No.2, IIn. Saudagai U1/16, Socl. U1, Hicon CIonaiio Indsl. Iaik, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-5O3298O8 O3-5O329818 IM IC 1OO Mi. Iok Yav Thong 196O
3O98 MaIavsia CaIvanisod Iion Iipos Sdn ßhd Lols 5O68/9 , 5 3/4 MiIos IaIan Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-3392619O O3-33927644 IM LL 17O Noinan Lin 198O
31O1 MaIavsia MiIk Sdn ßhd 7, IIn. 19/1, 43OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-795544388 O3-79554388 IM IC 295 Mi. Ong Mong Loo 1969
31O7 MaIavsia Shool CIass ßhd 21kn, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61565O11 O3-615647O9 IM CC 1,446 Tuan Hj. Mohd. Rodha TaIil 1971
3113 MaIavsian Agii Caio Sdn ßhd ßIock Sliona Iusal TochnoIogv Iinlai UKM -MTDC Uni. Kolangsaan M'sia ßangi SoIangoi O3-89251496 O3-89251476 SM CI 15 Mdn. Noihavali Md.Tail
3117 MaIavsian LIoclionics MaloiiaIs Sdn ßhd Lol 5, IIn.Ragun 15/17, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-551983O2 O3-551983O5 WLS LL Mi. S. Yanazaki 1991
3118 MaIavsian LIocliopIaling TochnoIogv Sdn ßhd No.8, IIn. SoIal SoIalan 14 Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3165871O O3-316587OO SM MM Mi.AzIan Svah Adan 1995
3123 MaIavsian InloIIigonco Molois Sdn ßhd No 15 IaIan Iongacaia U1/48 Soksvon U1 Tonasva IndusliiaI Iaik CIonnaiio 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55695461 O3-55695468 IM LL 3O NicoIo Loong Hui Ian 1988
3126 MaIavsian Nanshin Iiocision Indsl.Sdn ßhd Lol 9, IIn. Lingkaian 1, Taivanoso Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31763O88 O3-31763191 WLS CI Mi. Okano Koiichi 1993
3127 MaIavsian Oxvgon ßoihad No 2 SoIok Waja 3 ßukil Raja IndusliiaI Lslalo 4115O KIang SoIangoi O3-79554233 O3-79566389 IM LL 724 David Iohn IuIIoi 196O
3128 MaIavsian Oxvgon ßhd No.13, IIn. 222, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79554233 O3-79566389 IM CI 65O Mi. Soh Tong Hva 196O
313O MaIavsian Iiocision Manufacluiing No.3, Lig. Ioiak 3, Indsl. Iaik 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-312274O5 O3-3122699O IM,IA,SM IS 6O Mi. Akiia Ulsuni 199O
3133 MaIavsian Shool CIass ßhd 21kn, 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61565O11 O3-61564792 IA,WLS CC Mi.Minoiu Inanishi 1971
3139 MaIox Manufacluiing Sdn ßhd 12 (1sl IIooi), IIn. Tandang 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77811977 O3-7782O293 IM MM 319 Mi. Soo Kun Yuon 1995
3141 MaIganos Indsl. Sdn ßhd Lol 65O5, ßl. 5 1/2 IIn. Kapai SoIangoi O3-39122OO O3-39122O2 SM O 54 Mi.Iack Lin 1985
3142 MaIgian Indsl. Sdn ßhd No.39, IIn. 3A ßaIakong Indsl.Iaik 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O748675 O3-9O748671 SM CC 6 Mi.Ranadzan Mohanad 2OO1
3143 MaIinas HoaIlh Caio Sdn ßhd (W) Lol 2, Sg. Tangkas ßaiu off IIn.Roko SoIangoi O3-87368499 O3-87368499 SM CI 8 Mdn. NuiuIainv Md.Nooi
3145 MaIindo Iiinloi Sdn ßhd Lol 3, IIn. Ragun 15/17 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O5O66 O3-551O5O66 SM TW Mi.Mohd Shahiun Alu ßakai
3148 MaIlocoip (M) Sdn ßhd No.2, IIn. SoIal SoIalan 4, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3167767O O3-31677642 IM LL 42 Mi. RanIv Mal Zin 1994
3151 Manchu Spiing Sdn ßhd No.25, IIn.5, KIang ConliaI Indsl. Iaik off Lig. Sg. IuIuh 414OO KIang SoIangoi O3-32917382 O3-32917384 IM ßS 6O Mi. Iinnv Li KK 1995
3153 Mandon ( M'sia) Sdn ßhd Wisna Mandon, Lol 18 IIn. ßRI 9/1ß, Iulia Indsl. Iaik, ßkl. Rahnan Iulia, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61562933 O3-61561922 IM CI 5O Mi. Too Kin Hoi 1985
3158 Manufacluiing Soivicos Sdn ßhd No.7, Ioisiaian Sulang Ioinai, Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56315588 O3-56311778 IM CI 28O Mi. IauI Ngoov 1978
3168 Maiknas Iak - Iiinl Sdn ßhd Lol 17, IIn. SuIlan Mohanod 3, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31762455 O3-317628O1 IM TW 35O Ms. Ronoo Wong 1987
3172 Maiuichi MaIavsia SlooI Tulo ßhd Lol 53, Ioisiaian SoIangoi, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-55192455 O3-55192O33 IA,WLS ßS Mi. Y.Wada
3173 Maiuka (M) Sdn ßhd No.31, IIn Kailunisl U1/47, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-556936O2 O3-55693252 WLS CC Mi. S. Kuvaki 1992
3178 Maiuloch LIaslonoi Indusliios Sdn ßhd Lol 15, Loluh SuIlan Muhanod 2, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31765O93 O3-31765O72 WLS CI Mi. S.Condai 1994
318O Maiuvana Manufacluiing (M) Sdn ßhd No.42, IIn. Soiunai 16, Ihaso 3, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33235463 O3-33232914 WLS MM Mi. Wan ZaIani
3181 MaivoI LIoclionics Indsl.(M) Sdn ßhd Lol 5, IIn. 11 Kg.ßaiu 68OOO Anpang SoIangoi O3-4291881 O3-42929829 IM,SM LL 85 Mi.AIIan Choo 199O
3186 Masaaki Kagu Sdn ßhd 24A, IIn. SS 4D/14, Tnn. IoopIo's Iaik, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78O3O694 O3-78O3O7O5 WLS O Mi. Anlhonv Soov 1981
3188 Masasinai HoIdings Sdn ßhd Lol 7, Loluh Rava Iolai, Iandanaian 42OOO KIang SoIangoi O3-31663676 O3-31663679 IM,SM LL 8O Mi. Napi Ald. Lalil 1994
3191 Masoi Wolling Indsl.Sdn ßhd Lol 3662, ßalu 7 1/2 IIn.Kolun 4245O KIang SoIangoi O3-9O595667 O3-9O595827 IM CI 1O9 Mi. Iohaiv Laloh 1987
3195 Masloi Appioach Sdn ßhd Lol 2755, IIn. Raja Nong, 412OO KIang SoIangoi O3-5161O766 O3-5161O78O IM TL 17O Ms. Lvnn Choah 1991
32O1 Masloi Shanghai Tuinpails Sdn ßhd Lol 1774, IIn. ßaIakong, ßkl. ßoIinling, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-896216O1 O3-896216OO IM IM 75 Mi. Soh Yoo Tong 1983
32O2 MasloiIoq TochnoIogios Sdn ßhd No.16, IIn. ßagan Niia 26/8 Hicon Indsl.Aioa SoIangoi O3-5117788 O3-5119118 SM LL 2O Mi.Ion-Moi Yap 1997
32O4 Maslia Coipoialion Sdn ßhd Lol 6, IIn. 5 ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31761888 O3-317619O9 IM CI 48 Mi. Chon Son Tick 1982
32O5 Masushouji (M) Sdn ßhd No.22, IIn. Dongacaia, U1/48, Tonasva Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55691826 O3-55691824 WLS O Mi. H. Takagi
32O9 MaloiiaI Ioifoinanco Lnginooiing Sdn ßhd Lol 19O8, ßl.7, IIn. ßkl. Konuning 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-5218228 O3-5216116 IM ßS 4O Mi. HasnaI ßakivah Mohd. Noi 1988
321O Malonok Iiocision Dio Sdn ßhd Lol 1 & 3, IIn. Indah 2/16, Tnn. Univoisili Indah 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89424491 O3-89424481 IM,WLS,IA IS 155 Mi. AIox Hoo 1991
3211 Maliix IIavouis & Iiagiancos Sdn ßhd 11, IIn. SS 18/6, Sulang Iava Indsl.Iaik, 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-563393O5 O3-56345686 IM CI 4O Mi. Tan Choo Hong 1978
3212 Maliix OIoochon Sdn ßhd 11, IIn. SS 18/6, Sulang Iava Indsl.Iaik, 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-56339311 O3-56345686 IM CI 12 Mi. Tan Han Kvan 1994
3214 Malshushila LIocliic Woiks (M) Sdn ßhd Lol W7O5, 7lh fIooi, Wosl lovoi
Wisna ConspIanl,No.2IIn.SS 16/4 475OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-563186O8
O3-56318615
IA Lxoculivo Diiocloi
3215 Malshushila Managononl Offico No.3, IIn. Sosiku 15/2
Shah AIan Indsl.Silo 4O2OO Shah AIan SoIangoi
O3-55111366
O3-551113O4
IA Managing Diiocloi
3216 Malsui Manufacluiing (S) ITL LTD 11A-2, IIn. IIS 8/4, Sunvav Monlaii, Sunvav Monlaii, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56358192 O3-56341168 WLS CI Mi. T. Nishida 1994
3218 Malsuo Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 2-7, IIn. SU/6A
Sulang Indsl.Lslalo, Soc.22 4O3OO Shah AIan SoIangoi
O3-519194O8
O3-519194O6
IA Managing Diiocloi
3219 Malsushila Aii-Condilioning R & D Conlio Sdn ßhd (MACRALol 2, Ioisiaian Tongku Anpuan, Shah AIan Indsl.Silo. Socl.21, 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58914OOO O3-58914OO1 WLS LL Mi. Shuji Yasuda
3221 Malsushila Conpiossoi & Moloi R & D Conlio Sdn ßhd (MACNo.17, IIn. Iuchong, Sulang Ulana Indsl.Iaik, Socl.22, 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58913OOO O3-58913OO1 WLS LL Mi. Masahiio Shinizu
3222 Malsushila Conpiossoi & Moloi Sdn ßhd (MCM) No.17, IIn. Iuchong, Sulang Ulana Indsl.Iaik, Socl.22, 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58913OOO O3-58913OO1 WLS LL Mi. Masahiio Shinizu
3223 Malsushila DispIav Dovicos Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 1, Ioisiaian Tunku Anpuan, Shah AIan Indsl. Silo 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58912188 O3-5891218O IM,IA,WLS LL 3,5OO Mi. T. Kvogoku 199O
3224 Malsushila LIocliic Co. (M) ßhd No.3, IIn. Sosiku 15/2, Shah AIan Indsl.Silo, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-58915OOO O3-589151O8 IM,WLS LL 2,339 Mi. T. Takao 1965
3225 Malsushila LIocliic Woiks (MaIavsia) Sdn ßhd Lol W7O5, 7lh IIooi, Wosl Tovoi, Wisna ConspIanl 1, No.2, IIn.SS 16/4, 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-563186O8 O3-56318615 WLS LL Mi. H. Toiada 1994
3226 Malsushila LIoclionic Conpononls (M) Sdn ßhd (MLCOM) No.1, IIn. SS 8/4, Sg.Wav Iioo Indsl.Iaik 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-74915888 O3-74915889 IA,WLS LL Mi. I. Indo 1972
3227 Malsushila LIoclionic Dovicos (M) Sdn ßhd (MLDLM) No.1, IIn. IoIaga 16/13, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-58912888 O3-58912889 WLS LL Mi. I. Indo 1987
323O Malsushila Indsl. Coipoialion Sdn ßhd (MAICO) Lol 2, Ioisiaian Tongku Anpuan, Shah AIan Indsl.Silo. Socl.21, 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58914OOO O3-58914OO1 WLS LL Mi. Shuji Yasuda
3231 Malsushila IndusliiaI Coip. Sdn ßhd Lol 2, Ioisiaian Tongku Anpuan, Shah AIan Indsl. Silo 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58914OO3 O3-58914OO5 IM,IA LL 1,39O Mi. A. Hana 1972
3234 Malsushila ToIovision & Nolvoik Svslons Co. (M) Sdn ßhd Lol 5, Ioisiaian Tongku Anpuan Shah AIan IndusliiaI Silo 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58913888 O3-58913998 IM LL 1635 Masaiu Maiuo 1988
3235 Malsushila ToIovision & Nolvoik Svslons Co., (M) Sdn ßhd Lol 5, Ioisiaian Tongku Anpuan , Shah AIan Indsl. Silo 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-58913888 O3-58913998 IM,WLS,IA LL 2,O5O Mi. Masaki Iujivaia 1988
3238 Mauii Ioinonlalion (M) Sdn ßhd Lol 4185, Kg. ßaiu ßaIakong 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89612864 O3-89611373 IM IC 15O Mi. Choah Yu Kuo 1971
324O Maxloaulv Indsl. Sdn ßhd Lol 76, IIn. Taning 7, Tnn. Taning Iava off ßaIakong 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89613126 O3-89613119 IM CI 13 Mi. Chong Iong Svoo Sang 2OOO
3245 Maxinun Maiks Sdn ßhd Lol 116ß, ßl. 13 1/2 Sg.Soidang 42OOO Kapai SoIangoi O3-32591261 O3-32591263 SM O 14O Mdn. Ionnv Loo
3247 Maxloi CIovo Manufacluiing Sdn ßhd Lol 6O7O, IIn. Hj. AlduI Manan 6 niIos off IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33929888 O3-33923328 IM CI 35O Ms. ChoiIv Tan 1991
325O Mav IIaslic Indsl. ßhd Lol 676, 19/12 IIn. Ravang, 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O913312 O3-6O913313 IM TW 678 Mi. Choah Lan Sang 1977
3251 Mavducl TochnoIogv Sdn ßhd Ciound IIooi, Wisna Mavducl, Lol 993 off IIn. ßaIakong 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89611934 O3-89615417 IM LL 6O Mi. Ng ßan Hoi 1999
3252 Mavokava (M) Sdn ßhd 17-A, IIn. SS 26/6, Tnn. Mavang Iava, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O514O6 O3-78O514O9 WLS LL Mi. IauI Coh
3258 Mß Indsl. Sdn ßhd Lol 29, IIn.3A, ßaIakong Indsl. Aioa, 432OO Choias Iava SoIangoi O3-9O755999 O3-9O75O888 IM ßS 8O Ms. Loong Lian Iia 1997
326O Mlf Iiinling Indusliv Sdn ßhd IIol 8, Lol IT 5195 IIn. Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6O5868 O3-8O6O5396 IM TW 132 Ms. Iackio Lin Chi Ling 1983
3262 MßT (M) Sdn ßhd No.8, IIn. KoIuIi 2, ßkl. Raja Indsl.Iaik, 41O5O KIang SoIangoi O3-33443388 O3-33442288 WLS CO Mi. Liic Wong 1981
3265 MC Iackaging (M) Sdn ßhd Lol 3, IIn. 2O3, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77813462 O3-7781O818 IM O 142 Ms. Cindv Chan Sov Loo 1959
327O M-CKD Iiocision Sdn ßhd 59& 61, Linlang Sg.Koianal 6C, Tnn. KIang Ulana, 421OO KIang SoIangoi O3-55411468 O3-55415918 IM,WLS IS 7O Mi. Kvok Ho Iall 1984
3282 MLC Dagang Sdn ßhd Lol 31 IaIan 3A ßaIakong IndusliiaI Aioa 432OO Choias Iava SoIangoi O3-9O8O1833 O3-9O8O1848 IM LL 13O Loo Choo ßun 1975
3286 Mochnai KoppoI Lnginooiing Sdn ßhd Lol 17, Socloi ß, Socl.26 Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5111255 O3-5111162 SM MM 15O Mi. C.T Lin 1991
3294 ModicaI Appaialus SuppIios Sdn ßhd Lol 1,IIn.I/2A Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925695O O3-89256955 SM CI Mi.Izhan Mohd IsnaiI
33OO Modipio Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 15, Loluh Hishanuddin 3, Kav.2O, ßdi. SuIlan SuIoinan, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31763446 O3-31764229 IA,WLS MM Mi. Ikuio Yoshizuni 1988
33O3 Modilop Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn. I/1ß, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89258468 O3-89258468 IM,WLS,IA CI 63O Mi. Yoshihiio Akivana 1989
33O6 Moga Ioiliis (MaIavsia) Sdn ßhd 6 & 8 IaIan AngkIung 33/2O Shah AIan TochnoIogv Iaik Soclion 33 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5226118 O3-5217118 IM LL Loo Woi Long 1975
33O8 Moga LaloIs & Slickois (S'goi) Sdn ßhd No.5,IIn. TI 7/3 Soclion 26 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51923788 O3-51924788 SM TW 18 Mi.Wong Chin Song 2OOO
3312 Moga Sonandung Sdn ßhd No.8, IIn. TII 5/12, Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6232O3 O3-8O6232O5 IM MM 5 Mi. Sudakaian Mukundan 1993
3315 Moga Toknik Sdn ßhd Lol 3, IIn. Tukang 16/4 Wisna Moga Toknik 4O7O2 Shah AIan SoIangoi O3-5526O66 O3-5525991 SM LL 55 Mi.Mohd Radzi Mohd Zain 1988
3317 Mogafoan Conlainois Lnloipiiso Sdn ßhd Lol 61O5,IIn. Hj.SaIIoh off IIn.Moiu 4O7O4 KIang SoIangoi O3-33927552 O3-339282OO SM CI 5O Ms. SY Yan 1994
3322 Mogapovoi (M) Sdn ßhd Lol 2889 IaIan ßosai ßaIakong Tanin Iava ßaIakong 433OO Choias SoIangoi O3-89432266 O3-39438266 IM LL 1OO Randv Than 199O
3327 Moidin LIocliic Lnginooiing Sdn ßhd C.O3, Ciound IIooi, Wisna Acadonv, 4A, IIn. 19/1, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79554646 O3-79546466 IA,WLS IS Mi. Alsushi Oikulo
3329 Moiki (M) Sdn ßhd Lol 31, ßl. 3 IIn. DoIina 1/3, Sulang Hi-Toch Indsl. Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-563529O2 O3-5633185O IM,WLS,IA CI 58 Ms. KoIIv Ioh 199O
3331 Moisoi Hi -Toch(M) Sdn ßhd 1O.O1, 1Olh IIooi, Monaia Chov Iook On, No.1ß, IIn. Yong Shook Lin, Socl. 7, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-79572758 O3-79575O24 WLS LL Mi. H. Suzuki
3332 Moisoi Indsl. (M) Sdn ßhd 25-6, IIn. USI 9/5O, Sulang ßussinoss Conlio, 4762O ULI Sulang Iava SoIangoi O3-8O243144 O3-8O243145 WLS LL Mi. K. Iujino
3333 MoIaju Iava Coipoialion Sdn ßhd No.127A, IIn, SS 25/2 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-7838415/16 O3-78O33663 IA
O
Managing Diiocloi
3334 MoIia ßosl Sdn ßhd No.1O/1I, IIn. ßI 4/2 ßdi.ßkl.Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6O2419 O3-8O6O242O SM IC 41 Mi.IaizaI Anian 1999
3336 MLMC LIoclionic MaloiiaIs Sdn ßhd 1, IIn. SS8/2 Sg. Wav Iioo Indsl. Zono, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78773277 O3-78745246 IM LL 6OO Mi. M Manogaian 1972
3338 Monoiv Toch Sdn ßhd 4 IaIan SS 13/5 Sulang Iava Indsl. Iaik 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-56373995 O3-56378995 IM LL 25O Chai Moi Mong 1989
3345 Moigo Iali Lnginooiing Sdn ßhd Lol 1O427, ßalu 3 1/2 IIn. Sg. Iali 41OOO KIang SoIangoi O3-51611589 O3-5161159O SM MM 23 Mi.Lin Sun Too 1999
3346 Moiidian Tinloi Sdn ßhd Lol 6855, Ioisin. Hanzah AIang Kapai SoIangoi O3-32592898 O3-32592889 SM TW 1O Mi.Mohd. Suhaini Hashin
3347 Moiino - O.D.D Sdn ßhd 44A, IIn. SS 2O/1O, Danansaia Kin 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77282288 O3-77298426 IA,WLS LL 78 Ms.Lin Sav Ioon 1982
3351 MoiIin Hono Aulonalion Sdn ßhd No.16, IIn. SoiuIing 58, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33236O26 O3-33237O26 IM LL 4O Mi. Andiov Ionos 1994
3352 Moiivchof Ioods Sdn ßhd 4, IIn. HoIang, ßkl. Kopong ßaiu Indsl. Iaik 521OO ßkl. Kopong SoIangoi O3-55695O28 O3-55694O95 IM IC 1OO Mi. Ioffiov Lan 1987
3353 Moiloilok SchIunloigoi Sdn ßhd No.4, IIn.Sojahloia 25/124, Axis Iionioi Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5212833 O3-5212849 IM LL 1OO Mi. Aiiff Mokhlai 1988
3355 Moiu LIocliic Sdn ßhd Lol 1O, IIn.TSß 1 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-2556682 O3-25216O7 SM LL 1O Mi.Rov Chok 1998
3356 Moscoong (M) Sdn ßhd Suilo L4O6, 4lh IIooi, Lasl Tovoi, Wisna ConspIanl 1, No.2, IIn.SS 16/4, 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-588O888O O3-588O58O2 WLS CI 199O
3357 Mosh Hi - Toch (M) Sdn ßhd Lol 33198A, 61/2 niIos, Off IIn. ßkl.Konuning, Socl.34, 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-51622833 O3-51621811 WLS TW Mi.Uiuchida Milsuiu
336O MolaI Machining Iiocision TochnoIogv Sdn ßhd No.41 & 43, IIn.ßI 5/5 ßdi.ßukil Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6O38O8 O3-8O6O38O7 SM MM 22 Mi.Mun Yuk Chov 2OOO
3361 MolaI Ioifoialois (M) Sdn ßhd Lol 5 & 7, IIn. Tukang 16/4, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5519147O O3-55196978 IM LL 7O Mi. IhiIip Ong 1972
3363 MolaI IoIishing Indsl. Sdn ßhd No. 1 & 3, IIn. 5 off IIn. ßukil Rinau, ßkl. Konuning 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-52262O9 O3-5226212 IM,SM IM 41 Ms. Ioo Loo Iong 1992
3364 MolaI RocIanalion (Indusliios) Sdn ßhd Lol 6, 8 & 9, IIn. Ioiigi Nanas 6/1, IuIau Indah Indsl. Iaik 4292O Ioil KIang SoIangoi O3-31O11198 O3-31O11975 IM IM 15O Mi. David Lin 197O
3365 MolaI TooIing Indsl. Sdn ßhd No.41 - 45, IIn.ßI 5/5 ßdi.ßukil Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6O38O8 O3-8O6O38O8 SM MM 15 Mi.Loo Choo Siang 2OO1
3369 MolaIvin TochnoIogv Sdn ßhd 11, IIn. 1/3 SoIosa Iava Indsl.Iaik SoIangoi O3-896145O2 SM MM 3O Mi.Lov Soon Iall 1999
337O MolaIvoiks Lnginooiing Sdn ßhd SoIosa Iava Indsl. Iaik off IIn. ßaIakong, 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89616779 O3-89616773 IM IM 15 Ms. Lin Woon Wai 1993
3373 Molhod Lnloipiiso Sdn ßhd No.6, IIn. Anggoiik Mokaia 31/58, ßkl. Konuning 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-5221818 O3-5228899 IM,SM O 33 Di. Wan Ahnad Wan Ald. Laliff 199O
3376 MoliaIino Sdn ßhd 34, IIn. Moiu Indah 2O Moiu Indah Indsl. Iaik 422OO SoIangoi O3-339267O5 O3-33927O41 SM LL 26 Mi.Zaiii Zakaiiah 1998
3377 Molio CoIf Manufacluiing Sdn ßhd 19-35, IIn. Muai, 2/2niIos off IIn. Kapai, 414OO KIang SoIangoi O3-33429591 O3-33429593 IM O 7O Mi. WiIIian Loh Kan Yoko 1981
3378 Moliod (M) ßHD 2, SoIok Waja Salu, ßkl. Raja Indsl. Iaik 4172O KIang SoIangoi O3-3341342 O3-33415318 IM ßS 17O Mi. U S Singh 1981
3379 MolTulo Sdn ßhd 2, Ioisiaian KuaIa Langal, Hicon Indsl.Iaik, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5115444 O3-51154O5 IM ßS 425 Mi. M. Kiishanan 1989
3381 Moxloi (M) Sdn ßhd 8-3-O1, Sunnv Ioinl IIn.ßalu Ulan 117OO Ioil KIang SoIangoi O4-6582O72 O4-6582O85 SM LL 4O Mi.Ravnond Hoi 1992
3382 Mov Choin ChonicaIs Sdn ßhd No.27, IIn. SoIal SoIalan 23, 46OOO Ioil KIang SoIangoi O3-56356328 O3-56356322 IM CI 35 Ms. Liza Wong 1986
3384 MIRI Lnginooiing Sdn ßhd No.2, IIn. TII 5/17, Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O624486 O3-8O617O96 IM CI 4O Mi. Loo ßin Chau 1983
3388 MHL Donalic (M) Sdn ßhd IT 79, IIn.26/6, Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51911553 O3-51911818 IM MM 38 Mi. Richaid Chan 1987
3389 MI Iipos (M) Sdn ßhd Lol 599, Loluh Raja Lunu Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3165O218 O3-3165O353 SM CI Tuan Hj.Ahnad Onai 2OOO
3392 Micon Toch Sdn ßhd 35 & 37, IIn. SoiuIing 57, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33237515 O3-332375O6 IM LL 85 Mi. Yoo Son Ioo 1993
3411 Mikavasoiki (M) Sdn ßhd Lol 164, IIn. KIang ßanling, ToIok IangIina Caiang 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-31222462 O3-31221775 WLS LL Mi.Kazuhiio Malsuda 1995
3412 Mikinolo Co.,LTD No.8, IIn. SS7/16, KoIana Iava, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78766O11 O3-78742173 IA,WLS LL Mi. Loo Koon Long 1994
3413 Mikuio MolaI Sdn ßhd No.5, IIn. Ioiusahaan 3, SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO Sii Konlangan SoIangoi O3-89613916 O3-89613O17 IA,WLS IM Mi. H. Kalo 199O
3417 Minoloa Co. LTD 4lh IIooi, Lasl Tovoi, Wisna ConspIanl 1, No. 2, IIn. SS 16/4, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56317851 O3-56317844 WLS O Mi. Y.Shinozaki
3421 MinoIla MaIavsia Sdn ßhd No.12, IIn.SS 8/2, Sg.Wav Iioo Indsl.Iaik 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78761133 O3-78761767 IA,WLS IS Mi. Yohiio Yoshida
3422 MinoIla Maikoling (M) Sdn ßhd 1, IIn. 13/6, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79572611 O3-79573O29 WLS O Mi. Chan Hooi ßoon
3423 MinoIla Iiocision Lnginoiing (M) Sdn ßhd 12, IIn. SS8/2 Sg. Wav Iioo Indsl. Zono, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78761188 O3-787584O6 IM,WLS,IA IS 1,191 Mi. Kivohiio Yoshida 1988
3426 Minl IIaza Sdn ßhd Lol 334 & 335 ßl.26, IIn. Sg.LaIang 435OO Sononvih SoIangoi O3-87322562 O3-87322561 SM O 17 Mi.Shansudin Saiip 1993
3429 Miiagioon Lnloipiiso Sdn ßhd No.34, IIn. Tilii 33/35 Shah AIan TochnoIogv Iaik Shah AIan SoIangoi O3-5246875 O3-5246876 SM IM Mis.NoinaIah Hanil
343O Miiolono (M) Sdn ßhd No.9, IIn. Sojahloia 25/124, Axis Iionioi Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5246136 O3-5246137 IM TW 66 Mi. ßoh Nan Yoov 198O
3432 Misa Sdn ßhd Lol 3O, MILL Iaik, IIn. ModaI 23/2, 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-55414349 O3-55413978 IM,SM LL 78 Mi. AIloil Rajaialnan 198O
3434 Mishina ßussan MaIavsia Sdn ßhd No.13, IIn. TßS2, Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61572985 O3-61572987 WLS O Mi. Kazulaka Iluki 1995
3436 Milah Manufacluiing Sdn ßhd Lol 15, IIn. 7 ßaIakong Indsl.Iaik ßaIakong SoIangoi O3-9O7523O3 O3-9O744367 SM CI 52 Mi.Ihan Hoo Song 1987
3437 MiTok Asia Sdn ßhd Lol 15, IIn. SuIlan Mohanad 5, ßdi. SuIlan SuIoinnan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31767473 O3-3176764O IM TW 22 Mi. Ihu Choo Tang 1984
3439 Milsulishi LIocliic Coipoialion c/oAnlah MoIco SaIos & Soivico S/ß
No.6, IIn.13/6 468OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-79552O88
O3-7956395O
IA Ropiosonlalivo
3443 Milsui - Soko (M) Sdn ßhd Lol 4, Loluh 2, Kav.21, Ioi. SoIal KoIang Ulaia
ßandai SuIlan SuIoinan 42OOO Ioil KIang SoIangoi
O3-31761522
O3-31763148
IA
O
Managing Diiocloi
3447 Milsui Coppoi IoiI (M) Sdn ßhd No.1C, Ioisiaian KuaIa Langal, Socl.27, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5191287O O3-51912863 IM,IA,WLS ßS Mi. Y. Kagivana
3448 Milsui High-Toc (M) Sdn ßhd Lol 11-A, IIn. Ragun, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O9187 O3-551O2526 IM,IA,WLS LL 268 Mi. Ching Tock Chai 1987
3449 Milsui O.S.K Linos (M) Sdn ßhd 3A-O7, ßIock ß, Iusal Dagangan IhiIoo DananNo.15, IIn. 16/11, off IIn.Danansaia, 4635O IolaIing Iava SoIangoi O3-79579666 O3-7954O371 IA,WLS O Mi. Akiia Shinizu 199O
3451 Milsui -Soko (M) Sdn ßhd Lol 4, Loluh SuIlan Muhanod 2, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik, Ihaso II, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31761522 O3-31763148 WLS O Mi. Nololu Nannoku
346O Milulovo (M) Sdn ßhd Mah Sing Inlogialod Indsl.Iaik, No.4, IIn. Ulaiid U5/14, Socl.U5, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78459318 O3-78459346 WLS IS Mi. IM Chon
3462 Mizudon (M) Sdn ßhd Lol 98, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O922777 O3-6O929233 IA,WLS LL 11O Mi. Y.Kalo 1995
3465 MK LIocliic (M) Sdn ßhd LTAT Indsl. ConpIox, IIn. Iongapil 15/19 off Ioisiaian SoIangoi, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55192549 O3-551O8867 IM LL 36O Mi. W Y Ho 1978
3467 ML Manufacluiing Sdn ßhd Lol 1O479, IIn.Nonas, Kg. Iava SoIangoi O3-3216322 O3-3214684 SM MM 11 Mi.Lan Yov Wai 1994
3468 MLM Maikoling Sdn ßhd 29, IIn. IßS 14/8 ßkl. Soidang Indsl. Iaik 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89458OOO O3-894523OO SM O 15 Mi.Yap Siov Yuon
3474 Molivalch.con Sdn ßhd No.45-3, ßIock C, IIn.IIU 1/37, Dalaian Iiina SoIangoi O3-788O3177 O3-788O3178 SM - 1O Mi.Lin Svoo Khin
3475 MOCCIS Conpufoin Sdn ßhd 37 Ioisiaian Movah Kavasan Ioiindusliian ßandai Tun Razak 56OOO Choias SoIangoi O3-91721266 O3-917213O8 IM LL 38 Shaion Hj Ahnad 1991
3476 Moccis Iuiniluio Sdn ßhd Lol 183, IIn. Lina Ioialul OIak Lonpil Indsl.Iaik 427OO ßanling SoIangoi O3-3149125O O3-31491196 SM O 45 Mdn. Nui Azuia KhaIiIi
3478 ModuIai Iovoi Svslons Sdn ßhd 159 IaIan 27 Kavasan 16 Sungai Rasa 413OO KIang SoIangoi O3-33424388 O3-33429699 IM LL 2O Iong Sing Yoo 1986
3479 MOLM HoIdings Sdn ßhd 29, IIn. Hj. SaIIoh off 5lh niIo, IIn. Moiu, 41O5O KIang SoIangoi O3-33928OOO O3-33926666 IM IM 2OO Mi. CoiaId IS Chan 1974
348O MOH IhainacoulicaI TochnoIogios Sdn ßhd 18, 2O, 22 IIn. IS 1/7, ßdi. Iinggiian Sulang, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78461186 O3-784631O6 IM,SM CI 2O Mi. Lin Hong Moh 1995
3481 MOL Logislics (M) Sdn ßhd Iusal Dagangan IhiIoo Danansaia II, Unil 5O7, ßIk. ß, No.15, IIn. 16/11 off IIn. Dan 4635O IolaIing Iava SoIangoi O3-795715OO O3-795415OO IA,WLS O Mi. Y. Niinuia
3483 MoIloc TooIings Sdn ßhd No.47, IIn. ßidaia 2/5 Tnn. ßidaia SoIangoi O3-6138711O O3-61375898 SM LL 5O Mi.Sunnv Ng Sav Tong 1993
3484 Monolaio Ioods Sdn ßhd 4O, IIn.IßS 14/3,
Soidang Indsl.Iaik 433OO Soii Konlangan SoIangoi
O3-89434741
O3-89434711
IA Diiocloi
3488 Monicon TochnoIogv (M) Sdn ßhd 39, IIn. Dosa Soidang 3 Tnn. Dosa Soidang SoIangoi O3-9436255 O3-9436263 SM LL 4O Mi.Siio Wai Kuan 1993
3493 Monlova ßoaulicano (M) Sdn ßhd No.237, IIn. 2A, Sulang Nov ViIIago, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-78461515 O3-78463831 IM LL 14 Mi. Naik Soo Chik 1989
3494 Moii Halsujo (M) Sdn ßhd Lol 28, IIn. 6/2, Sii Konlangan Indsl.Iaik, 433OO SoIangoi O3-89481OO7 O3-89484OO9 WLS ßS Mi. Hiiosai Moii
3497 Moiilolsu LIocliic (M) Sdn ßhd 2,4,6, IIn. NiIan , 1/1 Sulang Hi-Toch Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5636399O O3-56364O19 WLS LL Mi. Chov Tai Chov 1988
35OO Moisliong Indsl.Sdn ßhd 2O, IIn. Kipas 34/9 ßkl.Konuning Indsl.Iaik 4245O SoIangoi O3-588O9972 O3-58OO9973 SM CC 8 Mi.Loo Tin Song 1996
35O3 MoloioIa MaIavsia Sdn ßhd No.2, IIn. SS 8/2 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-2583O95 O3-2533771 IM LL 8,OOO Mi.Soh Choo Son 1972
35O5 MouId Conlio (M) Sdn ßhd Lol 19, Lingkungan Raja Lunul Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3672771 O3-3678369 SM MM 73 Mi.Tan Tock Long 1991
35O7 Mozo Tochnic (M) Sdl ßhd No.8, IIn. 29/1OA IKS Indsl.Iaik, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-6841223 O3-6841225 SM MM 34 Mi.Navavi Daud 1994
35O9 MIL Lindung Sdn ßhd Lol 19O8, ßl.7 IIn.ßkl.Konuning SoIangoi O3-5218228 O3-5216116 IM-Maliado,SM LL 4O Mi.ßaiiv Loi Choo Chion 1997
351O MII IoIvsloi Indusliios Sdn ßhd No.1, IIn. Cunggui 28/3O, Socl.28 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51921969 O3-51913934 IM CI 8O Mi. Koh Lai Hvoo 1992
3522 M-SMM LIoclionics Sdn ßhd Lol 7 & 9, IIn. Ragun 15/17, 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-5519814O O3-55198311 IA,WLS LL Mi. ßonson Soah TS 1989
353O Muda Iapoi MiIIs Sdn ßhd 1/2 niIos off IIn. Sg.Chua, 43OOO Kajang SoIangoi O3-87361245 O3-87366869 IM,HR TW 814 Mi. Choong Wong Kok 1964
3535 MuIli AssonlIv Coipoialions Sdn ßhd No.1O, IIn. Sg.Koianal 4 KIang Ulana SoIangoi O3-39O7769 O3-39O791O SM LL 117 Mi.Tan Loo Tion 1997
3541 MuIli-ß Sdn ßhd Lol 53 IaIan Iasnino 2 ßandai ßukil ßoiunlung 483OO Soiondah SoIangoi O3-6O281818 O3-6O284899 IM LL 31 Chong Hong Wah 1989
355O Muiidun TooIs & ConlioIs Sdn ßhd 3O, ILn. ßalu ßoIah 27/96, Socl.27 Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51917O95 O3-5117O97 SM MM 12 YM. Tongku AlduI Kaiin Tongku Hassan
3552 Musa & Rahnan IIaslic Indsl.Sdn ßhd No.5,7,9 & 11, IIn. 31/1OA IKS Indsl.Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61891175 O3-61881236 SM CI 75 Mi.RazIan Mohd.RazaIi 1983
3559 Muliaia ConnoiciaI Laundaiv Sdn ßhd No 2 Loiong ßukil Indah 3 IaIan ßukil 43OOO Kajang SoIangoi O3-873971OO O3-8739575O IM LL 4 Muhanad Iiidaus Iav AlduIIah 1973
3561 Mulsu Iiinloi Sdn ßhd No.51, IIn. SoiuIing 58, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33239348 O3-33239349 IM TW 2O Mi. Yap Hin Iall 1995
3568 MYL LIoclionics Sdn ßhd No.92-94-96, IIn. Inlan 1 Tnn. Iuchong Inlan, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6217O1 O3-8O622143 IA,WLS LL Mi. H. Yanagisava 1991
357O MYTI Coipoialion Sdn ßhd IT 1, IIn. I/7 off IIn. ßosai I/1, LovoI 2 Indsl. Iaik, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925O2O1 O3-8925O2O3 IM,IA,WLS CI 75 Ms. Calhoiino Soo Soh Chov 199O
3571 N.A.K Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 19-11, ßoisalu Indsl.ConpIox, IIn. 1, ChoiasAioa, ßaIakong Indsl. Iaik, 432OO Choias SoIangoi O3-9O7479OO O3-9O747889 IA,WLS LL Mi. Ialiiick Liov 1991
3572 N.L.W.S Advoilising (M) Sdn ßhd 2O5, ßIock C, CIonac ßussinoss Conlio, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O45122 O3-78O45166 WLS TW Mi. NigoI Yap
3578 Nadiloch Coipoialion Sdn ßhd No 8 IaIan SS7/16 KoIana Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78775366 O3-78766O88 IM LL 42 AknaInoi Saiif 1974
3581 Nagajali Iood Sdn ßhd Lol 3881, IIn. Rava, Sungoi Choh Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-62716427 O3-62716829 IM IC 17 Mi. Hong Hong Hin 199O
3583 Nagaliond Lnginooiing Sdn ßhd Lol 1839, IIn. Coigaji 15/14, 452OO Shah AIan SoIangoi O3-55119836 O3-55119831 IM,SM LL 85 Mi. Noihanzah Noidin 1994
3584 Nagavaja Sdn ßhd IT 655, KaIunpang Lighl Indsl.Iaik ßT.46, IIn. Raja KuaIa Lunpui - Ipoh 441OO KaIunpang SoIangoi O3-8O92857 O3-8O92859 SM O 36 Mi.Ahnad Zan Haiiio 1994
3591 NAK ßussinoss Ioins (M) Sdn ßhd Lol 19-11, ßoisalu Indsl.ConpIox, IIn. 1, ChoiasAioa, ßaIakong Indsl. Iaik, 432OO Choias SoIangoi O3-9O7479OO O3-9O747889 WLS LL Mi. Ialiiick Liov 1991
3592 NAK ßussinoss SuppIios (M) Sdn ßhd Lol 19-11, ßoisalu Indsl.ConpIox, IIn. 1, ChoiasAioa, ßaIakong Indsl. Iaik, 432OO Choias SoIangoi O3-9O7479OO O3-9O747889 WLS LL Mi. Ialiiick Liov 1991
3593 Nakagava Rulloi Indsl. Sdn ßhd No.42, IIn. Anggoiik Mokaia 31/59, ßkl. Konuning 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-521432O O3-52258OO IM,WLS,IA CI 13O Ms. Lov Woi Yan 199O
3594 Nakajina Doko (M) Sdn ßhd Lol 17 & 18, Hicon Indsl. Iaik, Socl.26/1 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51911488 O3-51911O33 IA,WLS CI Mi. Hidoni Izava 1989
3595 Nakanichi MaIavsia Sdn ßhd Lol 4A, IIn.SuIlan Mohanod 3, ßdi. SuIlan SuIoinan Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31762722 O3-31762726 IM LL 315 Mi. Dannv Tang 1988
3596 Nakanishi Convovois Lnginooiing (M) Sdn ßhd 12-1, IIn. USI 9/5N, Sulang ßussinoss Conlio, ULI Sulang Iava, 4762O IolaIing Iava SoIangoi O3-8O2419O9 O3-8O241913 IA,WLS MM Mi. Naoshi Hagihaia
3599 Nakazava Dio Casling (M) Sdn ßhd Lol 4691O ßIock D & Lol 469O2 ßIock L, SoIavang Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61382662 O3-61382659 IM,WLS,IA ßS 25O Mi. Iliahin Suaii 1988
36OO NaIcochonicaI (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Iuiuiancang U1/21, Socl. U1, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55694118 O3-55695955 IM CI 133 Mi.Ng Chai Song 1991
36O2 Nan Iall Ialiicalois Sdn ßhd Lol 2, IIn. Ulas 15/7 Shah AIan Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55192111 O3-551O36O6 SM IM 8O Mi.Khoo Lng Tong 1995
36O6 Nankai Woislod Spinning (M) Sdn ßhd 23id niIo, IIn. Kachau, 435OO Sononvih SoIangoi O3-87237733O O3-87237332 IA,WLS MM Mi. M. Ishikava 1988
36O7 Nannu Yains & Thioads Mfg. Sdn ßhd 1sl niIo, IIn. Kapai, Topi Sg.Aui, Iandanaian, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3165-75162 O3-3168688O IM,SM TC 32 Mi. I T Chia 1981
36O9 Naong Iioinghl Svslons Sdn ßhd Suilo 12-I, LovoI 6, ßIock 2 WoiIdvido ßussinoss Iaik, IIn.Tinju 13/5O 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55113O58 O3-55113O57 SM O 15 Mi.Shahidan IanaIudin 1999
3612 Naisco Tiading Sdn ßhd No.6, IIn. HaIanan 5 Tnn.HaIanan 68OOO Anpang SoIangoi O3-4395898 O3-4935698 SM IC 17 Mi.Cho'Din Md.Akii 1992
3616 NalionaI Ianasonic (M) Sdn ßhd Lol 1O, IIn. 13/2, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79576622 O3-79552848 IA,WLS LL Mi. T.Lnala 1976
3618 NalionaI Slaich & ChonicaI (M) Sdn ßhd Lol 8 & 1O, IIn. TukuI 16/5, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551911O5 O3-551O9718 IM CI 12O Mi. Iinnv Lau 1965
362O Nalionvido IIS Sdn ßhd No. 7ß, ILn. Kocapi 33/2 LIilo Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5219392 O3-5211689 IM CI 117 Mi. Wang Hong Dai 1982
3623 NaluiaI Cioalivo Indsl. Sdn ßhd Lol 1916, IIn. ßaIakong Lana 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89614478 O3-89612645 IM O 3OO Ms. Honasvaiv Ragavon 1996
3628 NavaI TochnoIogv Sdn ßhd 26 IaIan TII 5/2 417OO Iuchong SoIangoi O3-8O614979 O3-8O612795 IM LL 15 C K Diong 1983
3631 NCK Wiio Iioducls Sdn ßhd No.5, Lig. KoIuIi C, ßkl. Raja Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-3343O888 O3-33433988 IM LL 14O Mi. Slovon Loko 1994
3635 NLC Machinoiv (M) Sdn ßhd Lol 47, Ioisiaian TochnoIogv Sulang, Sulang Hi-Toch Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-56332127 O3-56376416 IA,WLS MM Mi. Konl Ng Choo Shvong 1995
3638 NLC Soniconduclois (M) Sdn ßhd ToIok IangIina Caiang Indsl. Iaik, 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-312262O1 O3-31228711 IM,IA,WLS LL 2,2OO Mi. Iunich Takagi 1974
3642 Nonic - Lanlda (M) Sdn ßhd Suilo 7.3, 7lh IIooi, Monaia CSM, IIn. Sonangal, Socl. 14 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-795788OO O3-795824OO WLS LL Mi. SL Lian
3647 Nolvoik Ioods Indsl. Sdn ßhd Ioisiaian Raja Muda, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551926O6 O3-551925772 IM IC 2O1 Mi. Chan Chong Lun 1971
3653 NovIong (M) Sdn ßhd 77, IIn. SS 2O/11, Danansaia Kin 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77288323 O3-77276OOO WLS MM Mi. Siov Tsao Lian
3656 NoxaIdos Sdn ßhd No 11 IaIan Sungai ßosi Indah 5/2 Tanan Sungai ßosi Indah 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89418118 O3-89418228 IM LL 35 Sii Skanda Rajah 1988
3665 Ngo Chov Hong OiIs & Ials (M) Sdn ßhd 23id niIo, Soionlan Road, IIn.Rincing HuIu, 435OO Sononvih SoIangoi O3-87237772 O3-87237773 IM CI 22O Mi. Chov Wong Khong 1981
3669 Nichi- Ma Soiko Ronanufacluiing(M) Sdn ßhd No.7, IIn. Ulana 2/18, Iuchong Ulana Indsl.Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O626877 O3-8O626878 WLS MM Mi. H. Kanavana
367O Nichia ( MaIavsia) Sdn ßhd Lol 27, IIn. DoIina 1/3, Sulang Hi-Toch Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5632623O O3-56351312 IA,WLS LL Mi. M. Yanazaki
3673 Nichicon (M) Sdn ßhd No.4, IIn. 1O, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925O678 O3-8925O858 IM,IA,WLS LL 394 Mi. Ahnad ßahai ChazaIi 199O
3674 Nichidon Soinilsu (M) Sdn ßhd No.12 & 14, Longkuk Coiudi, Disliopaik Indsl. Conloi, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31658214 O3-31658218 IA,WLS LL Mi. Thonan Loo Ming Yau 1997
3675 Nichina Maiino Sdn ßhd No.1O, 1sl IIooi, IIn. ßoiangan, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31656252 O3-31665575 WLS O Mi. Talsuva Nanani
3678 Nichivu Asia (M) Sdn ßhd No.1, IIn. 1/19, Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O612188 O3-8O612166 WLS CI Mi. Milo Wong 1993
3679 NiconslooI Conlio (M) Sdn ßhd Lol 2,4 & 6, IIn. I/4, ßangi Indsl. Iaik 43657 ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89257411 O3-892586O9 WLS ßS Mi. Y. Mivanolo
3682 Nifco Manufacluiing (M) Sdn ßhd No.46, IIn.KoIuIi 2 ßkl.Raja Main Indsl.Iaik SoIangoi O3-34121O3 O3-34121O7 IM,IA,SM,WLS LL 11O Mi. Konlaio Oki 1991
3686 Nihon MouId Toxluiing (M) Sdn ßhd 3O, IIn. IIS 11/3, Sunvav TochnoIogv Iaik, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-5631O48O O3-5632347O WLS O Mi. Koju Maio
3687 Nihon Iaikoiizing (M) Sdn ßhd No.1O, IIn. KoIuIi 2, ßukil Raja Indsl.Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-3341O227 O3-3341O169 IA,WLS CI Mi. Ronnio KI Lai 1983
3691 Nikko Conpuloi Svslons Sdn ßhd 5O7, LovoI 5, Monaia Muliaia Majoslic, No.15, IIn. Olhnan, Socl. 3, 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77846357/8 O3-7784636O WLS IS Mi. Koiji Saki
3694 Nikon SaIos & Soivico Sdn ßhd 12A & 16 IaIan Tiaia 5 ßandai ßaiu KIang 4115O KIang SoIangoi O3-33444466 O3-33444699 IM LL 55 SazaIi Alu TaIil 199O
3697 Ninoloon O Ono Sdn ßhd Lol 12, IIn. Kailunis U1/47 Tonasva Indsl. Iaik 4763O IolaIing Iava SoIangoi O3-5191727 O3-5191737 SM IC 22 Mi.Ahnad Zakii Iaafai 1997
3699 Nippon Monaid (M) Sdn ßhd No.2, IIn.Iongaiah U1/29,Soksvon U1,
Hicon CIonnaiio Indal.Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-556933O1
O3-556933O6
IA ConoiaI Managoi
37OO Nippon Caigo AiiIinos Co., LTD Lol CIM OO7, MAS Advancod Caigo Conlio, KL InloinalionaI Aiipoil, 439OO Sopang SoIangoi O3-87871OOO O3-87873OOO IA,WLS O 1994
37O1 Nippon Lkspioss (M) Sdn ßhd 1Olh IIooi, Wosl Wing,
Wisna Tiaclois 475OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-56347O55
O3-56345915
IA
O
Managing Diiocloi
37O2 Nippon LIoc (M) Sdn ßhd Lol 1-8, Ioisiaian IulIi Ioiak, Lion Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-519182O3 O3-51918911 WLS LL Mi. Takashi Yokoi
37O3 Nippon LIocliic CIass (M) Sdn ßhd Lol 1-7, Ioisiaian IulIi Ioiak, Lion Indsl. Iaik, 4O7O6 Shah AIan SoIangoi O3-511O855 O3-511O881 IM,WLS,IA CC 1,1OO Mi. Masava Kulo 1991
37O4 Nippon Lxpioss (M) Sdn ßhd 1Oln fIooi, Wosl Wing, Wisna ConspIanls 2, Sulang Iava 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-56347O55 O3-56345915 WLS O Mi. Soikon Tsukuiinichi
37O9 Nippon Monaid (M) Sdn ßhd No.2, IIn. Iongaiah U1/29, Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-556933O1 O3-556933O6 IM,WLS CI 25 Mi. DanioI WiIIians 1988
3712 Nippon Iainl (M) Sdn ßhd Lol 1-17 , IIn. SU4, Sulang Ulana Indsl. Iaik 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-5113388 O3-5114849 IM,WLS CI 479 Mi. Yav Song Hong 1967
3714 Nippon Iignonl (M) Sdn ßhd IT 5O8O & 5O81,
IIn.Ionjaiun 28/39A, Soksvon 28 4OOOO Shah AIan SoIangoi
O3-51913O3O
O3-5191267O
IA Managing Diiocloi
3715 Nippon Road (M) Sdn ßhd Lol 9O8, ßIock L, IhiIoo Danansaia 1, No.9, IIn. 16/11, off IIn. Danansaia, 4635O IolaIing Iava SoIangoi O3-79587891 O3-79587911 IA,WLS CO Mi. Noloiu Anagasa 1989
3721 Niivana AIuniniun (M) Sdn ßhd Lol 5116, IIn. 18/62A Tnn. Sii Soidang Indsl. Iaik Soidang SoIangoi O3-8948459O O3-89484995 SM ßS 8 Ms.Yap Li Yoong 1989
3724 Nishio Ronl AII (M) Sdn ßhd Lol 38, IIn. DoIina1/1, Sulang Hi-Toch Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5633177O O3-56333348 WLS O Mi. Takani Hosoi
3725 Nissan - IndusliiaI Oxvgon Incoipoialod ßhd Lol 2, Ioisiaian Salak ßoinan, Hicon Socloi ß 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5112959 O3-5112835 IM,WLS,IA CI 266 Mi. Loo ßoon Kial 1983
3733 Nissui Kako (M) Sdn ßhd 25, IIn. Konanga 1A, Tnn. ßkl. ßoiunlung 483OO Ravang SoIangoi O3-427O7399 O3-427O27O1 IM MM 53 Mi. Iohnnv Woo Koi Tiang 1994
3734 Nissui Kako (M) Sdn ßhd Suilo L6-2 2nd. IIooi IaIan SoIanan 1/2 Dalaian IaIna 68OOO Anpang SoIangoi O3-427O7399 O3-427O27O1 IM LL 51 Ionnv Woo 199O
3735 Nisliado (M) Sdn ßhd No.17, IIn. Anggoiik Mokaia 31/64
Kola Konuning, Soc.31 4O46O Shah AIan SoIangoi
O3-51218667
O3-51218667
IA Managing Diiocloi
3736 Nislians (M) Sdn ßhd Unil O8-O4-A,IIaza MasaIan
No.2, IIn. Tongku Anpaun Zalodah L9/L, So 4O1OO Shah AIan SoIangoi
O3-588O8283
O3-588O8271
IA
O
Managing Diiocloi
3737 Nilcon IC CalIo & Connocloi Sdn ßhd 31 & 33, IIn. KIK 1/8 Kundang Indsl.Iaik SoIangoi O3-6O43668 O3-6O43669 SM LL 2O Mi.IhiIip Hung 1996
3738 Nilians (M) Sdn ßhd Unil O9-O3, IIaza MasaIan, No. 2, IIn. Tongku Anpuan Zalodah L9/L, 4O1OO Shah AIan SoIangoi O3-37614O6 O3-3761914 WLS O Mi. Tolsuo Konaki
3739 Nillo Donko MaloiiaIs (M) Sdn ßhd No.2, Ioisiaian ßudinan , Soclion 23 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55417733 O3-55417857 IM,WLS,IA CI 4O Mi. SvahiiI Hj. SuIainan 1993
374O Nilloku Iiocision (M) Sdn ßhd Lol 4O, IIn. IIS 7/19, ßdi. Sunvav, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-5631532O O3-5631533O WLS MM Mi. S. Tsulono
3742 NI MolaI Slanping Sdn ßhd Lol 5O26, 5/2niIo, IIn. Moiu, 41O5O KIang SoIangoi O3-33922929 O3-3392262O IM,SM IM 2OO Mi. Kan Ioong Kong 1989
3745 NKR - ConlinonlaI Manufacluiing Sdn ßhd No.16, IIn. Sojahloia 25/124, Axis Iionioi Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5246833 O3-5225825 IM ßS 35 Mi. Chang Son Lin 1974
3749 NNR Nishilolsu - CIolaI Caigo Soivicos (M) Sdn ßhd Suilo 6O1, LovoI 6, ßIock A4, Loisuio ConnoicoIusal Dagang Solia Iava, No. 9, IIn. IIS 8/9, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-78778833 O3-78776678 WLS O Mi. Rvuichi Malsuo 1994
3751 NoloI Docioo Sdn ßhd Lol 22225, ßalu 7 IIn. ßkl. Konuning SoIangoi O3-5212329 O3-5211323 SM LL 9 Mi.Olhnan Onai 1993
3759 NoioIco ConlioIino (KL) Sdn ßhd No.11 & 13, IIn. Ulana 1/7, Iuchong Ulana Indsl. Iaik, 471OO Shah AIan SoIangoi O3-8O618363 O3-8O618632 IM MM 72 Ms. Liov Iui Loo 1996
376O Noiikan Lnginooiing Sdn ßhd No.21, Lig.SuIlan Mohanad 25C Tnn.IKS , ßdi. SuIlan SuIoinan 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31762O79 O3-31762O9 SM IM Mi.Azizi AlduIIah 1996
3776 Nolion Vonluio Sdn ßhd Lol 5O28 IaIan Toialai ßalu 5 1/2, IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33928741 O3-33928482 IM LL Iohn Choo 1983
3778 NovoI Iuiniluio Sdn ßhd AL-156, Kg. ßaiu 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-614O5O81 O3-6156824O IM
3784 NSCC Conpounds (M) Sdn ßhd Lol 72, IIn. Sononla 27/91, Socl.27, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51914921 O3-51914926 IA,WLS CI Mi.Takao Tsuji
3785 NSL TochnoIogv (M) Sdn ßhd No.63, IIn. Taning 6 Tnn. Taning Iava SoIangoi O3-8961O622 O3-8961O623 IM-Maliado,SM LL 2O Mi. Loo Choo Yang
3787 NSK ßoaiing (M) Sdn ßhd 1OO1, LovoI 1O, Uplovn 2, 2, IIn. SS 21/37, Danansaia Uplovn, 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77223373 O3-77285543 IA,WLS TL Mi. Yoshihaiu Milsuka
3788 NSK Micio Iiocision (M) Sdn ßhd No.43, IIn. Taning Dua, Tnn. Taning Iava, 433OO ßaIakong SoIangoi O3-89616288 O3-89616488 IA,WLS IS Mi. Shigoiu Sagao 1994
3789 NSK SlooI MiII Sdn ßhd Lol 1924,ßalu 7 ßkl.Konuning IIn. Kg.Iava 4245O KIang SoIangoi O3-79828866 O3-798O53O5 SM MM 8O Mi.AIox Tan 1977
3796 NTT MSC Sdn ßhd No.43OOO, IIn. Apoc, 63OOO Cvloijava SoIangoi O3-83112OOO O3-83112O9O IA,WLS IS Mi. Hiionilsu Honda
38OO Nuinio Maikoling Sdn ßhd No.36, IIn. IS 1/6 ßdi.Iinggiian Sulang 4O15O Sulang SoIangoi O3-7469181 O3-7469181 SM IC 7 Mdn. Nooi Havali Isnan 1998
38O1 Nuloch MachinoDosign & Lnginooiing Sdn ßhd No.2, IIn. TSß 6 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61569315 O3-6156932O SM MM 16 Mi.Hov Loo Mav
38O2 Nuliivilo ßovoiago Sdn ßhd 18 & 2O, IIn. Sg. Koianal 11, KIang Ulana, 421OO KIang SoIangoi O3-329O61O7 O3-329O61O6 IM IC 1O Mi. Yap Koan Loong 2OOO
38O3 NYK Lino (M) Sdn ßhd 8lh IIooi, Lasl Wing, Wisna Tiaclois
No.7, IIn. SS 16/1 475OO Sulang Iava SoIangoi
O3-56286628
O3-5638746O
IA
O
Managing Diiocloi
38O4 NvIox (M) ßhd Ioisiaian SoIangoi, Shah AIan Indsl. Silo 4O2OO Shah AIan SoIangoi O3-551917O6 O3-551O8291 IM LL 1,653 Mi. Hung Hin Choong 197O
38O7 O. D Iainls Sdn ßhd No.41, IIn. TII 5/17, Iuchong Indsl. Iaik, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6161O1 O3-8O614696 IM CI 3O Mi. Chong Siov Ling 1991
38O8 O.Y. L Condaii Indsl. Sdn ßhd IIn. Iongapil 15/19, 4O7O6 Shah AIan SoIangoi O3-55192293 O3-551O6282 IM LL 185 Mi. Tan Choon Song 1977
38O9 O.Y. L LIoclionics Sdn ßhd Lol 3, IIn. Asan Iava 16/15, Soclion 16 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-554131315O O3-55415348 IM LL 223 Mi. Chai Siov Kov 1991
381O O.Y.L Manufacluiing Conpanv Sdn ßhd 15/19, IIn. Iongapil IO ßox 7O72 4O7O2 Shah AIan SoIangoi O3-55194922 O3-551O698O IM LL 771 Mi. Ioo Sav Ian 1984
3811 Oak Tiading (M) Sdn ßhd Lol IT 5137, Loiong 18/62ß, Tnn. Sii Soidang 433OO Sii Konlangan SoIangoi O3-89436632 O3-89425O23 IM TW 5O Ms. OIivia Choah Yoon Thvo 1989
3812 Olaia (M) Sdn ßhd No.13, IIn. ßukil ßadung 26/4, Hicon Indsl. Iaik, Socl.oi A, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51919688 O3-51919699 WLS O Mi. CH Au
3814 Ocoan CooIing Tovoi Sdn ßhd AL 91 Kg.ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-41426263 O3-4143687O SM LL Ms.Lin Soi ßoo 2OO1
3817 OCI ßhd No.3, IIn. Ronggan 15/5, Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55148899 O3-55116278 IM CI 137 Mi. Ang Shu Hoo 1982
3824 Oguia (M) Sdn ßhd 32, 1sl IIooi, IIn. SS 2/66, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78764O6O O3-78742163 WLS O Mi. Kazulsugu Oguia
3825 Oguia Landscaping & Mainlonanco S/ß 1sl IIooi,
IIn.SS2/66 473OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-78764O6O
O3-78742163
IA TochnicaI Advisoi
3832 OHTA Iiocision (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. I/13, MILL Indsl.Iaik IV 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89259121 O3-89259913 IA,WLS IS Mi. Tan Koo Chong 1994
3833 OiIfioId IipoIino Inspoclion Sdn ßhd No.21, IIn. TS 6/8 Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-73772O2 O3-7377262 SM O 75 Mi.Loong Kan Loong 1991
3834 OiIlok Sdn ßhd Lol 6, IIn. Iasaian 23/5, MILL Iaik, Ihaso 1O 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55428288 O3-55418288 IM IC 31 Mi. Wong Soong 198O
3837 Oka-no TochnoIogv (M) Sdn ßhd 11, IIn. IIS 11/14, ßdi. Sunvav, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56321322 O3-56328236 WLS IS Mi. Ivao Tanalo 1994
3838 Okavasu Rulloi (M) Sdn ßhd No.1, IIn. TSß 9, Tnn. Indsl. Sg. ßuIoh, 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61572OO1 O3-6157O679 IA,WLS CI Mi. H. Oka 1994
3839 OKM VaIvo (M) Sdn ßhd Lol No.12, IIn. 26/1, Hicon Indsl. Iaik, Socl.26 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51911411 O3-51911366 WLS O Mi. Shavn Chong 1988
384O Okunuia MolaIs (M) Sdn ßhd Lol 15, IIn I/1
Soksvon 13 Indsl.Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi
O3-89256931
O3-89256933
IA Managing Diiocloi
3842 Okuia IIoxilIo Aulonalion Svslons (M) Sdn ßhd No.21-2,IIn. USI 1O/1A, Taipan TiiangIo 4762O Sulang Iava SoIangoi O3-56345O78 O3-56354868 IA,WLS IS Mi. KoIvin Toh 1992
3849 OMM MolaIs (M) Sdn ßhd Lol 15, IIn. I/1, Indsl. Iaik, Socl. 13, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-89256931 O3-89256933 WLS IM Mi. Iuninolo Haiada 1987
385O Onnipio Sdn ßhd 11 IaIan TIß 1/1 ßoIlon Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61866787 O3-61866781 IM LL 25 IanaIudin Mohanad 1993
3851 Onion ßussinoss Svslons (M) Sdn ßhd Suilo 9.O1, 9lh IIooi, II Tovoi, AncoipTiado Conlio, 18, Ioisiaian 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-788O9119 O3-788O9559 WLS IS Mi. Yap H S
3852 Onion LIoclionics Sdn ßhd 2.O1, LovoI 2, Wisna Acadonv, 4A, IIn. 19/1, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79547323 O3-79546618 IA,WLS LL Mi. Masao Yanagida 199O
3853 Onion MaIavsia Sdn ßhd Lol 15 SS8/4, Sg. Wav Iioo Indsl. Zono, 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78761411 O3-787745O7 IM,IA,WLS LL 1,4OO Mi. Isanu Haiinolo 1973
3854 Onva MaIavsia Sdn ßhd Lol 6, IIn. ToIuk IuIai 27/88, Soclion 27 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-519152O4 O3-519152O1 IM CI 28 Mi. David Chav 1989
3855 Onanla (KL) Sdn ßhd Lol 3773, IIn. 1-D, Kg. ßaiu Sulang, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78462514 O3-78465579 IA,WLS LL Mi. M.Nunano 1989
3858 Ono - Toch (M) Sdn ßhd Lol 1886-1887, Lig.15 Kg.Moilau Sonpak 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-6554534 O3-6554595 SM O 25 Mi.Saadon Yacon 1993
3861 Onkvo (M) Sdn ßhd No.1, IIn I/5, Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925749O O3-89257478 IM,WLS,IA LL 621 Mi. Akiia Takoda 1989
3862 Onkvo (MaIavsia) Sdn ßhd No 1 IaIan I/5 Kavasan Ioiusahaan Soksvon 13 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925749O O3-89257478 IM LL 718 Kazuo Mivanolo 1989
3874 ORCA Innovalion Sdn ßhd Unil 6-19, Monaia KLH Loluhiava Danansaia - Iuchong SoIangoi O3-8O762899 O3-8O731333 SM O 5 Ms. Vivian Lin Siov Cin
3877 Oigano (Asia) Sdn ßhd Lol 49, IIn. ßagan Toiap 26/11, Hicon Indsl. Iaik, Socl. 26, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5191672O O3-519167O7 IA,WLS CI Mi. Konoi Kavai 1986
3886 OiionlaI- Hilachi Consliuclion Machinoiv Sdn ßhd Lol 7, IIn. SS 13/2, Sulang Iava Indsl.Iaik, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56324131 O3-56324133 WLS MM Mi.Milsuhiio Taloi 1985
3888 OiionlaI MolaI Indsl. (M) Sdn ßhd Lol 51, IIn. Ulas 15/7, 4O7O6 Shah AIan SoIangoi O3-55194733 O3-55194384 IM IM 15O Mi. Chong Chip Nooi 1979
3889 OiionlaI Moloi (M) Sdn ßhd Unil 8.O1A, LovoI 8, Monaia Aincoip, Aincoip
Conlio.No18,IIn.Ioisin ßaial 46O5O IolaIing Iava SoIangoi
O3-79545778
O3-79541528
IA Diiocloi
389O OiionlaI Nichinan Dosign Lnginooiing Sdn ßhd Lol 3, IIn. I/1O, Socl.1O Indsl. Iaik ßangi SoIangoi O3-89263O9O O3-89263O91 SM MM 31 Mi.Akiia Sai 1996
3895 OiionlaI Sunnil Indusliios Sdn ßhd Lol 5O32, IIn.ToIuk Daluk, Soclion 28/4O 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5112266 O3-5112267 IM IM 6OO Mi. Chong Chion Sing 1982
3896 OiionlaI Sunnil Indusliios Sdn ßhd Lol 5O32, IaIan ToIuk Daluk Soksvon 28/4O 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5112266 O3-5112267 IM LL 6OO ChunpoI Rangson 1982
3897 OiionlaI Tiiunph Sdn ßhd No.12, IIn. Tanloiin 33/23 Shah AIan TochnoIogv Iaik Shah AIan SoIangoi O3-52485O8 O3-52485O9 SM O Mi.Kanaiuddin Iliahin
3898 OiionlaI-Hilachi Consliuclion Machinoiv Sdn ßhd Lol 7, IIn.13/2
Sulang Iava Indsl.Lslalo 475OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-56324131
O3-56324133
IA ConoiaI Managoi
39O3 Oiisvslons Sdn ßhd No 18 IaIan U8/82 Soksvon U8 ßukil IoIulong 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-784754O5 O3-78476654 IM LL 82 Olhnan AIi 1982
3913 ORIX Ronloc (M'sia) Sdn ßhd (ORM) 1sl IIooi, Wisna Donain, 18A (Lol 318), IIn.51A/223, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79581388 O3-79586388 WLS O
3917 Oiloch MaIavsia Sdn ßhd No. 5 & 7, IIn. SoIal SoIalan 21, Solona Iava 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31684835 O3-31684743 IM,WLS IS 8O Mi. Nooiazan Mohanad Daud 1993
3925 Olax LIoclionics (M) Sdn ßhd No.6, IIn.I/1A
Soc.13 4365O
ßdi. ßaiu ßangi
SoIangoi
O3-89255521
O3-89259837
IA Managing Diiocloi
3933 OWI Lal (M) Sdn ßhd No.2, IIn. Anggoiik Mokaia 31/45, ßkl. Konuning 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-5229495 O3-52295O5 IM CI 2O Mi. Mohd Asii Muiad 1996
3936 OYL AppIiancos Sdn ßhd Lol 1O IaIan Ioiusahaan 8 Kavasan Ioiusahaan Iokan ßanling 427OO ßanling SoIangoi O3-31872911 O3-31878597 IM LL 2O5 Loo Ihang Thoo 1972
3937 OYL SlooI Conlio Sdn ßhd Lol 1, IIn. Asan Iava 16/15, Socl. 16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551967OO O3-551967O5 WLS ßS Mi. Mohd Raj Alan
3938 OYO (M) Sdn ßhd 39A, 1sl IIooi, IIn. USI 1O/1D, 4762O ULI Sulang Iava SoIangoi O3-56382568 O3-56382569 IA,WLS O Mi. Milsuki Ogava
3939 Ozak Soiko (M) Sdn ßhd Lol 18, Highvav Conlio , IIn. 51/2O5, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77847717 O3-77847719 WLS IS 7 Ms. Chan 1995
3941 I.A Iood Sdn ßhd No.11, 13 & 15, IIn. I4/5, Socl.4 ßdi.TochnoIogv Kajang Kajang SoIangoi O3-8131735 O3-8131886 SM IC 23 Mi.Loong Soon ßoon 1993
3942 I.I.C ßina Sdn ßhd 36ß, IIn. ßM 1/2 Tnn.ßkl. Mavang Lnas 473O1 SoIangoi O3-78O34257 O3-78O345O8 SM CO 15 Mdn. Zuiaidah IsnaiI 1989
3945 I.U Malo Indsl. Sdn ßhd Lol 193-D, IIn. TUDM Kg.ßaiu Sulang Shah AIan SoIangoi O3-78476545 O3-78476541 SM O 22 Mi.Chov Kin Chau
3948 Iacific Lnginooiing Sdn ßhd Lol 3O, IIn 223, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79572588 O3-79572926 IM LL 1O3 Mi. Rvaidon Yoo 1968
395O Iacific Inpacl Indusliios Sdn ßhd 3A, IIn. Ragun 15/17 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55198998 O3-55199922 IM,SM IC 6O Mi. MichaoI C H Wong 1995
3953 Iacific Ouosl Sdn ßhd Lol 15796, 51/2 niIos, IIn. Kolun, Socl. 3O, 4O64O Shah AIan SoIangoi O3-51612661 O3-5161268O IA,WLS CI Mi. Molohiio Mivako 199O
3955 Iackaging Conlio Soivicos Sdn ßhd Lol 6O85, IIn. Hj. AlduI Manan ßl. 5/2, IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-339223888 O3-33923999 IM CI 1OO Mi. Cho Yov Choon
3962 Iakai Indusliios ßhd Lol 4, 16/6, IIn. Iaku 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551927OO O3-55193212 IM CI 75 Ms. Lvnnollo Loo 1969
3966 IaIing Indusliios Sdn ßhd Lol 12, IIn. Ioiusahaan Lnpal, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61898333 O3-6188381O IM LL 18O Mi.T'oh Iiov Hong 1971
3968 IaInanido Sdn ßhd Lol 1245, Kundang Indsl. Iaik, 48O2O Ravang SoIangoi O3-6O343O8O O3-6O343O9O WLS CI Mi. Khoo Iing Khoan 1992
3975 Ian Asia SlooI Sdn ßhd 15, IIn. Ionaju U1/15, Socl. U1, Hicon-CIonaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55692268 O3-55692168 IM ßS 28 Ms. Liov Kan Iong 1994
3987 Ianasonic IinanciaI Conlio (M) Sdn ßhd Lol C 418, 4lh IIooi, ConliaI Tovoi
Wisna ConspIanl,No.2IIn.SS 16/4 475OO IolaIing Iava SoIangoi
O3-5634842O
O3-563817O4
IA Dopulv Managing Diiocloi
3988 Ianasonic Indsl. Conpanv (M) Sdn ßhd Tkl.16ß, Monaia IKNS I.I, No.17, IIn. Yong Shook Lin, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-7957O888 O3-79545968 IA,WLS LL Mi. I. Kalo
399O IanoI TochnoIogios Sdn ßhd Lol 764, IIn. Hj. Siial 421OO Ioil KIang SoIangoi O3-32916133 O3-32918682 IM ßS 1OO Mi. David Spvkoinan 199O
3995 Ianla KaloI (M) Sdn ßhd No 71 IaIan IßS 14/2 Tanan Ioiindusliian ßukil Soidang 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89412473 O3-89412472 IM LL 15 Izadin Ald Razak 1999
3999 Ianvood Manufacluiing Sdn ßhd Lol 6532, ßl. 5 1/2 IIn. Kapai SoIangoi O3-329O3O6O O3-32917O26 SM O 5O Mi. Loo Kok Tian
4OO4 Iaiagon Cai Caipols & Conpononls Sdn ßhd Lol 14, IIn. Salu, Choias Iava Indsl. Iaik 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O7444O5 O3-9O744416 IM TL 271 Mis. HaIoza Hussin 1983
4OO6 Iaik Canos Lquipnonl (M) Sdn ßhd No.27, IIn. TSß 9A, Sg. ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-7491O278 O3-749118O1 IM,SM O 41 Mi. Rogoi Ioo 1995
4OO7 Iaik WoiId Rocioalion Sdn ßhd No.6, IIn TII 1/11 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-5724898 O3-5724893 SM O 42 Ms. LIaino Kvoo Lng Yap 1992
4O11 Iassivo Iiio Iioloclion Sdn ßhd 68, IIn. Tanning 7 Tnn.Tanning Iava 433OO ßaIakong SoIangoi O3-784497O O3-7815O44 SM LL 6 Mi.Mohanod AlduIIah
4O13 Ialco MaIavsia ßhd Lol No.2, IIn. Ragun 15/17, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5511955O O3-551O87O7 WLS TL Mi. Mohd HiIni Mohanad 197O
4O14 IalIino Ligosoal Sdn ßhd Lol 3612 off IIn. KuaIa SoIangoi ßl. 19, Mkn. Sg. ßuIoh 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-614O2988 O3-614O2977 IM,SM O 4O Mi. MoIvin Loong 1997
4O15 Ialloin Lnliopiiso 64 Lol 525O, Kg. Kuanlong ßaiu IIn. Sg. Chua 43OOO Kajang SoIangoi O3-8733O811 O3-8733O831 IM O 39 Mi.Chng Chong Hual 1988
4O16 Iaving IIanl & Iiocossos (M) Sdn ßhd 18ß, IIn. 223/51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79563631 O3-79568233 IM O 19 Mi. Too Ioov Aik 1988
4O17 Iavang Lnliopiisos Sdn ßhd No.9, IIn. 51A/227 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78755285 O3-78767O61 SM O
4O29 IoIangi Toiia (M) Sdn ßhd No.34, Lig. SoIanpil 18ß, Tnn.Dosa Ulana 412OO KIang SoIangoi O3-33247523 O3-33247525 SM TC 31 Mi.RosIan SaIIoh 1994
4O3O IoIangi Tiaia (M) Sdn ßhd No 11 IaIan SS 15/4ß 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56311286 O3-5634O583 IM LL 6O Wan Ahnad Sukii 1999
4O32 Ionaia LaloIs (M) Sdn ßhd Lol 1, Lig CI 1/1A, Choias Iava Indsl. Iaik 432OO ßaIakong SoIangoi O3-9O75O242 O3-9O75O244 IM CI 65 Mi. Iinnv Misliv 1992
4O5O IoninsuIai SlooI CaIvanising Sdn ßhd Lol No.122198, ßl.8/2 IIn. Kg. Iava, ßkl. Konuning 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-521256O O3-5213976 IM ßS 49 Mis. Liov Moong Iu 1986
4O6O Ionla - Ocoan Consliuclion Co., LTD 5O8, 5lh IIooi, ßIock A, KoIana ßussinoss Conli97, IIn. SS 7/2, KoIana Iava, 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-749222O8 O3-749222O9 IA,WLS CO Mi. Shigoiu Nonaka
4O61 Ionlagon Lnginooiing Sdn ßhd Lol 44, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O9176OO O3-6O917566 SM LL 43 Mi.Mah Kin Cuan 1975
4O63 IonloI (M) Sdn ßhd No.28, IIn. IIS 11/2O, ßdi. Sunvav Indsl. Iaik 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-56349688 O3-563495O8 IA,WLS O Mi. Woon Choo Chiang
4O67 Ioonv Tiading Sdn ßhd No.21, IIn. Ionggava U1/74, Tnn. Ioiindslin. ßalu 3, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-551955O6 O3-55197O52 WLS TC Ms. Hong Svoo Ngoh
4O78 Ioicolakan Okid Sdn ßhd 2, Lig. SS 13/3C off IIn. SS13/3, Sulang Iava Indsl.Iaik, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56334886 O3-5634O179 IM TW 52 Mi. Nick Sun 1978
4O8O Ioicolakan Iiinlpack Sdn ßhd 3, IIn. U1/23 Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O53722 O3-7O3537O SM O 85 Mi.Tv Soh Noo
4O83 Ioifocl Conluslion Sdn ßhd No.6O, 1sl IIooi IIn.Taning 7 Taning Indsl.Iaik 433OO SoIangoi O3-89619484 O3-89619485 SM O 9 Mi.WiIIian Ng 1997
4O85 Ioifocl MolaI Indsl. (M) Sdn ßhd No.45, IIn.Taning 5 Tnn.Taning Iava Indsl.Iaik SoIangoi O3-89612787 O3-89612943 SM ßS Mdn. Angik Ng Moi Long
4O87 Ioifocl Unilod (M) Sdn ßhd Lol 6A (IT 42682) IIn.34/1ß off ßl.6 4245O Shah AIan SoIangoi O3-51622626 O3-51623636 SM IM 1O9 Mi.AlduI Wahal 199O
4O88 Ioifoinanco Addilivos Sdn ßhd No.5, IIn.TI2, Sino ULI Indsl. Iaik, 476OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O263347 O3-8O263444 IM CI 2O Mi.RonaId L SnoIonski 1998
41O3 Ioinanis Sdn ßhd Lol 5 & 7, IIn.I/5 & I/6, ßdi. ßaiu ßangi Indsl.Iaik, 4365O Kajang SoIangoi O3-8925624O O3-89257642 IM IC Mi. Manjil RoginaId 1973
4111 Ioiodua Manufacluiing Sdn ßhd Lol 1896, Sg. Choh, Mkn. Soiondah 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O928888 O3-6O92O951 IM TL 2,669 Mi. T. Rajan Chillv 1993
4112 Ioilana MolaI Indsl. Sdn ßhd Lol 7835, IIn. Hj. SaIIoh 5 1/4niIos off IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33927519 O3-33927582 IM,SM IM 14O Mi. Loo Ioi Shon 1978
4122 Ioiusahaan Colah AnaI Sdn ßhd Lol 861, ß & C IIn. Kg. ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61566218 O3-61566O69 SM CI 38 Mi.Ahnad Ald.IaIiI
4126 Ioiusahaan Makanan Kasluii Sdn ßhd No.88, Tnn. Modan Lighl Indsl Modan 4, OId KIang Road 46OOO IolaIing Iava SoIangoi O3-77859714 O3-77859716 IM IC 6O Mi. M. Canasan a/I Maiulhanulu 1992
4132 Ioivaja SlooI Sdn ßhd ToIok KaIong Indsl. Iaik 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-51191OO O3-51192OO IM,IA ßS 2,5OO Mi. Tuan Ngah Tuan ßaiu 1989
4134 Iosloch Sdn ßhd 17, IIn. I/S 1/7 ßdi.Iinggiian Sulang Sulang SoIangoi O3-7452286 O3-7452287 IM-Maliado,SM LL 24 Mi.Dosnond Lin 1991
4135 IolaIing Iava Molois SuppIv Sdn ßhd No.17, IIn. 8/1D SoIangoi O3-75721O4 O3-7553755 SM O 3O Mi.Yong Chin Kal 1963
4142 Ioxafoin Sdn ßhd Lol 9599, Dosa Anan Kopong 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61569332 O3-6156873O SM O 31 Ms.Lisa Yooh 1979
4145 Ifizoi (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. 13/6, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79556833 O3-7955O9O7 IM IC 2OO Ms. Soo Moi Yoko 1978
4148 Ihaina Rulloi Sdn ßhd 22, IIn. Tago 11 Tago Indsl.Iaik Sii Danansaia SoIangoi O3-67777261 O3-627777262 SM CI 18 Mi.Wong Wan Kil
415O Ihainaloch Indsl. Sdn ßhd No.12, IIn. I4/3 ßdi.TochnoIogv SoIangoi O3-8135579 O3-8133179 SM CI 15 Mi.Ldvaid Chan 1997
4152 IhiIip and IVC Vidoo MaIavsia Sdn ßhd Lol 1,Ioisiaian IulIi Ioiak, IIn. 22/1, Socl. 22 4O3OO Shah AIan SoIangoi O3-55416688 O3-5542572O IM,IA LL 2,186 Mi. Kazuhiio Tsuchiva 1988
4154 IHN Indusliv Sdn ßhd Lol IT 75-77, IIn. 26/6, Hicon Indsl. Iaik 4O71O Shah AIan SoIangoi O3-51914636 O3-5191463O IM,WLS TL 714 Mi. Noidin Anal Lod 199O
4158 Iholionix (M) Sdn ßhd CO5, Ciound IIooi 23OO Conluiv Squaio SoIangoi O3-8318O713 O3-8318O715 SM LL 16 Mi.Hafooz Mohd Izzuddin AIi
416O IiIol pon (M) Sdn ßhd No.15, IIn. Movah 3/2, Iandan Movah, 68OOO Anpang SoIangoi O3-42969696 O3-42961616 WLS O Mi. ßoh Choong Suan
4163 Iinlai Modia Sdn ßhd No.3, IIn. SS 15/2A SoIangoi O3-7339936 O3-7337769 SM LL 12 Mi.Mohd Azahaii AlduIIah 1997
4166 Iionooi SoIulions Sdn ßhd 1 & 3 IaIan Mogah 23 Tanan Mogah ßalu 9 1/2 432OO Choias SoIangoi O3-9O769788 O3-9O769788 IM LL 5 Ioong Tong Toik 1988
4168 Iipofal Indusliios Sdn ßhd Lol 822 & 842, IIn Sulang 7 Sg.Ionaga Indsl.Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-79829O33 O3-79813523 IM,SM ßS 5O Mi.Khoi Sau Mav 1984
4169 Iiponalo Sdn ßhd No.28 ( Lol 17512), IIn. Dua, SoIavang Indsl. Iaik 681OO SoIavang SoIangoi O3-6138O977 O3-61388772 IM ßS 5O Mi. Toh Siov Loong 1983
4176 IKNS Lnginnoiing and Consliuclion ßhd Lol 12, Ioisiaian SoIangoi, Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55194877 O3-55194877 IM CO 88 Tuan Hj. MusIin Daval 1981
4182 IIasfoin Sdn ßhd 31-35,IIn. Asa 8 Tnn.Asa Iava SoIangoi O3-8737317O O3-87371981 SM LL 75 Mi.AIoxandoi Wong 1988
4183 IIaslic STC Sdn ßhd 7, IIn. TSß 9, Sg. ßuIoh Indsl Iaik 47OOO Sg.ßosi SoIangoi O3-61575313 O3-61575318 IM CI 17O Mi. Tan Lvo Hual 1985
4188 ILC Laloialoiv Sdn ßhd No.8, IIn. TII 6/13, Iuchong Indsl. Iaik, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O6O4584 O3-8O6O4676 IM,SM CI 16 Mi. Iiankio Chua 1995
4191 IIoxus Asia Sdn ßhd No.33, IIn. Niivana 1 Tnn.Niivana SoIangoi O3-9816328 O3-9813623 SM O 6 Mi.Ahnad Zaidi Md.Noi 1993
4193 ILK LIocliicaI Accossoiios Manufacluioi Sdn ßhd No 5 IaIan TSß 9 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sungai ßuIoh SoIangoi O3-61561788 O3-6157O435 IM LL 85 Kong Kok Ming 199O
4194 IMT Indsl. Sdn ßhd 9, Lingkungan Raja Lunu, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31671357 O3-31671578 IM CI 74 Mi. Hong Ching Kiang 1991
42OO Iokka Aco (M) Sdn ßhd Lol 39, Longkuk KokuIi 1, ßkl. Raja SoIalan Indsl. Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-33438189 O3-334382O3 IM,WLS IC Mi. Tonv Lin 1992
42O1 IoIons (M) Sdn ßhd No.1, IIn. Sahan 23/3 MILL Indsl.Iaik Shah AIan SoIangoi O3-5411822 O3-5411923 SM IC 29 Mi.KhaiiuI ßaiiah Osnan 1993
42O2 IoIIulion Lnginooiing Sdn ßhd Lol 798, 13lh niIo IIn. ßaIakong, ßaIakong 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89617999 O3-89617629 IM,SM CI 1OO Mi. Ldvaid Yap Hau Yoong 198O
42O8 IoIvfoIl Asia Sdn ßhd 14, IIn. Sononla 27/91, Soclion 27 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51928568 O3-51928573 IM CI 63 Mi. Toiiv Lav 1993
421O IoIvnaI Coipoialion Sdn ßhd Lol 6O6, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31671168 O3-3168O463 IM CI 116 Ms. Loh Sau Ling 1977
4211 IoIvnaloch (M) Sdn ßhd Lol 2O, IIn. 26/3, Hicon Indsl.Iaik, Socl.26 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-589163OO O3-589163OO IM,IA,WLS LL 8OO Mi. M. Suiianaiavanan 1987
4213 IoIvnoi Rosouicos Sdn ßhd 35, IIn. 29, 16lh Aioa, Sg. Rasa Indsl. Iaik, 413OO KIang SoIangoi O3-33427687 O3-334171O8 IM,SM CI 37 Mi. Yap Chov Yon 1987
4215 IoIvIacific IoIvnois Sdn ßhd 8936, IIn. ToIok Cong, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3134285O O3-31342531 IM CI 25 Ms. Lai Svoo Iong 1993
4227 IoIvvoiId Sdn ßhd No 27 IaIan Asa Iava Tanan Asa Iava 43OOO Kajang SoIangoi O3-8736O128 O3-87361933 IM LL 5O Wong Khong Khong 1987
423O Ioiilo (M) Sdn ßhd 2, IIn. KoIuIi 1, ßkl. Raja Indsl. Iaik Socl. 7, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-3343O535 O3-3343O542 IA,WLS MM Mi. Y. Suganuna 1991
4232 Iosin IolioIoun Iioducls Sdn ßhd Wisna Iosin , Lol 72, Ioisiaian IulIi Ioiak, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5118599 O3-511O242 IM CI 5O Mi. David Too Choi Ihoov 1985
4237 Iovoi CalIos MaIavsia Sdn ßhd Lol 2, IIn. KavaI 15/18, IO ßox 7O65 4O7O2 Shah AIan SoIangoi O3-55185OOO O3-55198558 IM LL 2OO Mi. AzIi Aznan 1975
425O IIC Coalings (M) Sdn ßhd IIn. 2O5, IO ßox 388, 467OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77812322 O3-77814846 IM CI 22O Mi. Ravnond D'Ciuz 1999
4262 Iiocision ßoaiing (M) Sdn ßhd 175O2, IIn. 4, Tnn. SoIavang ßaiu Indsl. Iaik, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-613862OO O3-613862O6 IM IS 138 Mi. Caiv ßiaul 1987
4267 Iiocision TooI Toch Sdn ßhd Lol 24925, No. 4A IIn. SuIan 2, Tnn. Maznah Indsl. Iaik, 41OOO KIang SoIangoi O3-33745577 O3-33741177 IM MM 9O Mi. ShivaIingan Aiunugan 199O
4273 Iionioi MiIk (MaIava) Sdn ßhd 7O, IIn. Univoisilv, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-795656OO O3-7956695O IM IC 75O Mi. ChaiIos Sik 1959
4277 Iioslai Rosoucos ßhd Lol 1298, 16/2 niIos, IIn. Ipoh, Ravang Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O9252OO O3-6O9252O3 IM ßS 7OO Mi. Toh Yov Iong 1984
4278 Iioslai Sloiago Svslon Sdn ßhd AL 19OL Lol 2357 Kg.ßaiu Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61573643 O3-61573646 SM LL 11O Mi.Konnv Lin
4279 Iiosligo Coianics Sdn ßhd Lol 1115, ßl.15, IIn. Iuchong 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O625388 O3-8O621419 IM CC 4OO Mi.Lin Loong Kon 1981
4287 Iiina Lxpoils Coipoialion Sdn ßhd No.1, IIn. ßk 1/19 Kiniaia Indsl.Iaik ßdi.Kiniaia SoIangoi O3-5757153 SM O 2O Mi.Tav Sau Mooi 1997
4289 Iiino OIoochonicaI Indsl. Sdn ßhd Lol 976,ßalu 28 Spg.Tiga Ijok 456OO ßlg. ßoijunlai SoIangoi O3-7728O71 O3-77284571 IM CI 35 Di.Koh Thong Youh 1977
4291 Iiinoiilo Svslons Sdn ßhd 39 IaIan RajavaIi 2 ßandai Iuchong Iava 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O756768 O3-8O758618 IM LL Ioffiov Ioo 1999
4295 Iiinlochnics Sdn ßhd Lol 16988, IIn. Susoi, SoIavang Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61388489 O3-61388669 IM,SM CI 1O5 Mi. Tan Wah Ioav 199O
43O6 IioliI Indsl. Sdn ßhd Lol 464692, IIn. 57 SoIavang ßaiu 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61389462 O3-6138762O SM O 73 Mi.KhaiiuI AzIi Shazahaii 1978
4312 Iiofil Iacl Sdn ßhd Lol 982, Kg.ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-6568261 O3-6562699 SM O 41 Mi.Wong Yok Ioh 1993
4315 Iiogiossivo Asia TochnoIogios MaIavsia Sdn ßhd AL 289A Kg.ßaiu 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61562619 O3-61561563 SM LL 35 Mi.Ranzan Rashid
4317 Iiogiossivo Ioan Sdn ßhd Lol 9679 A & ß Dosa Anan SoIangoi O3-657596O O3-6575964 SM O 2O Mi. Tan Cual Lng 1996
4319 Iionaik Indusliv Sdn ßhd No.1O, IIn.TTI 6/7, Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-572583O O3-57197O1 SM CI 28 Mi.Yap Tian Loong 1999
4321 Iioninonl Inago Sdn ßhd No.22, IIn. Kii Lnan Kii Indsl.Iaik SoIangoi O3-6O92O115 O3-6O92O1O9 SM CI 72 Mi.Chai Kok Koong
4322 Iioninonl Moigo (M) Sdn ßhd LMR 5217, Lol 353O, 11/2niIo, IIn. Kapai 422OO Kapai SoIangoi O3-325OO172 O3-325OO171 IM O 44 Mi. Chan Wai Kul 1993
4324 Iionolox Sdn ßhd Ioialul Indsl.Iaik 443OO UIu Yan ßaiu SoIangoi O3-6O752158 O3-6O752282 SM 15 Mi.RusIan Saidin
4325 Iiopoi Mix Sdn ßhd Lol 1664, IIn Musian off Shapadu Highvav Ranlau Ianjang 421OO KIang SoIangoi O3-33438576 O3-51628912 SM TC 18 Mi.K.W Lov 1998
4326 Iiopoious MolaI Sdn ßhd Lol 2112, IIn. Lnggang, Kg. Kolun ßaiu, ToIok IangIina Caiang 425OO KuaIa Langal SoIangoi O3-31222611 O3-31222922 IM IM 4O Ms. Tan Ah Yon 1996
4331 Iiudonl-Aiio Sdn ßhd 9 IaIan TII 5/14 Tanan Ioiindusliian Iuchong Soksvon 5 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O613588 O3-8O613392 IM LL Ionalhan Lov 1999
4334 ISO Iiocision Machinisl Sdn ßhd No.5, IIn. 1/7 SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO SoIangoi O3-9614739 O3-9614742 SM O 15 Mi.Kua Kok Chuan 1995
4338 IulIic Iackagos (Ioil KIang) Sdn ßhd Lol 3, Lig. SuIlan Hishanuddin 3 SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik KIang SoIangoi O3-3764888 O3-3764899 SM TW 39 Ms.Ang Koo Sin 1998
4348 Iuiificalion TochnoIogv (Asia) Sdn ßhd No.36, IIn.TII5/2
Iuchong Indsl.Iaik, Socllion 5 471OO Iuchong SoIangoi
O3-8O616368
O3-8O618653
IA Diiocloi
4351 Iusal Rolan Sdn ßhd Lol 742O, IIn. Kin Chuan Iandanaian SoIangoi O3-31683195 O3-31683195 SM TW 18 Mi.Yang Svan Hin 1976
4354 Iuspanaia Sdn ßhd Lol 8232, Lig. 51A/222A, MILL Iaik, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7957O433 O3-79576741 IM TC 251 Mi. Anii Iohaii 1971
436O IYL Iioducls (M) Sdn ßhd Lol 6116, IIn. Hj. AlduI Manan off 5lh niIo, IIn. Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-339281O4 O3-33928O97 IM CI 45 Mi. Kon Ng 199O
4362 Iviopo Indsl.Sdn ßhd IT 1643, ßl. 5 1/2 IIn.Moiu KIang KIang SoIangoi O3-3392O558 O3-33925O28 IM-Maliado,SM LL 18 Mi.Koh Lian Ioo
4365 OCL Conpononl Sdn ßhd Lol 8O6O, ßkl.Coiakah IIn. 4D, Kg.ßaiu Sulang SoIangoi O3-746231O O3-7463639 SM O 65 Mi.Chang Woi Koo
4369 O-Iack (M) Sdn ßhd 2, IIn. U1/17, Socl. U1, Hicon-CIonaiio Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55692635 O3-5569265O IM CI 3O Mi. Chov ßoon Svoo 1992
4372 Ouakoi Iioducls (M) Sdn ßhd 7.O1 & 7.O2, 7lh IIooi Monaia Sunnil, Ioisiaian Kovajipan, USI 1 476OO ULI Sulang Iava SoIangoi O3-8O232338 O3-8O232368 IM IC 19 Mi. Iiank Mok 1972
4374 OuaIilv Coal Sdn ßhd Lol 8O6O IaIan 4D Kanpung ßaiu Sulang 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-78462328 O3-78463639 IM LL 291 Chong Woi Koo 1997
4378 OuaIilv RosuIl Sdn ßhd No.95, IIn. IIS 3/1 Tnn. Modan off IIn. KIang Lana SoIangoi O3-77818148 O3-77818248 SM CI Mi.Choo Svoo Loong
4386 R.A.T Dosign Sdn ßhd 3O-I, ßIock 2, 6lh IIooi, WoiIdvido ßussinoss Iaik, IIn.Tinju ß/5O SoIangoi O3-5511841O O3-551184O7 SM O YM Tg. MuzanniI Tg. Makian
4389 R.S Machinoiios Sdn ßhd No.13, Iol 11O82 off SS13/1K Sulang Lighl Indsl.Iaik 475OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7343O69 O3-7336487 SM MM 15 Ms.R. KaIavaluv 1991
4392 RAL Indsl. Sdn ßhd No.11, IIn. TII1/11 Iuchong Indsl. Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O612525 O3-8O613535 SM O Mi.Sinon Wong Choo Lap
44O9 Rapid Manufacluiing Sdn ßhd 356A IaIan 2C Kanpung ßaiu Sulang 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78475591 O3-78475592 IM LL 22 Wu Chak Sang 199O
4411 Rasanova Ico-Cioan Manufacluioi Sdn ßhd No.27, Tnn. Asa Iava 43OOO Kajang SoIangoi O3-87362877 O3-87368O52 SM IC 44 Mi.Iong Chio Koan 1978
4414 Rav Wood Sdn ßhd Lol 653O, IIn. Kapai ßalu 5 1/2, SoIangoi O3-32911971 O3-3912155 IM,SM O 15 Mi.T'oh Kial Hong
4415 Rava IIaslic Indsl. Sdn ßhd Lol 8 & 1O, IIn. ßavang Iulih 24/34, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-544178O6 O3-55417812 IM CI 147 Mdn. Nizana Kanaiuddin 1982
4416 Raza Manufacluiing ßhd No.11A, IIn. I/1, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925788O O3-89256177 IM O 276 Mi. Iliahin Zainuddin 198O
4417 Razhan Sdn ßhd Lol 3362-7, ßalu 11, IIn. ßaIakong 432OO SoIangoi O3-9O766944 O3-9O742913 SM O 41 Mdn. Suzana Md.Sukoi 1991
442O Roach TochnoIogios Sdn ßhd 6, IIn. ßagan Niia 26/8, Hicon Indsl. Iaik 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-519222O8 O3-51912O88 IM MM 1O Mi. Ooi Han Loong 1997
4426 Rodlono TochnoIogv Sdn ßhd Suilo 22-28, 5lh IIooi IOI ßussinoss Iaik 471O1 SoIangoi O3-811732288 O3-8O732289 IM-Maliado,SM LL 13O Mi.Noi Chuan ßong 1996
4427 RofIoxilo (M) Sdn ßhd No.38, 2nd IIooi, jIn. Iandan Indah Lighl Indsl. Iaik SoIangoi O3-4291O866 O3-4291O813 SM LL 8 Mi.Loo Min Soon
4428 RogaI Ono Sdn ßhd No.18, IIn. SoiuIing 58, Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33242878 O3-33242879 IM CI 35 Mi. L Vijav 1997
4429 RogaI Safo & MolaI Iioducls Indusliv Sdn ßhd 25OA, IIn. Sg. ßuIoh Kg.ßaiu 4O75O Sulang SoIangoi O3-784652O2 O3-78465743 IM-Maliado,SM LL 78 Mi.Ang Wooi ßoon 1992
443O Rogion Iood Indsl. Sdn ßhd Lol IT 1923, Lig. Hj. Ald. Manan 2 off ßl.5 IIn.AlIoIink Indsl. Iaik 41O5O KIang SoIangoi O3-3392688O O3-33926785 IM IC 85 Mi. Tang Hang Song 1994
4431 Rogion Svslon Sdn ßhd Lol 5OO5 IaIan Moiu 5 1/4 MiIos 41O5O KIang SoIangoi O3-33927O11 O3-33927OO1 IM LL 12O Iossica Khoo 1994
4434 Rokalaia Sdn ßhd No.32C, IIn. Tongku Anpuan Zaodah K9/K SoIangoi O3-588O6523 O3-588O6526 SM O 12 Mdn. Zaiina Ahnad
4442 RonipIas Sdn ßhd No.21, IIn. TSß 2 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61575973 O3-61575978 SM CI 21 Mi.Yav Shvu Yi
4444 RLIL (MaIavsia) Sdn ßhd Lol 7 IaIan Ulas 15/7 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O775O O3-5519O6O1 IM LL 5O D K Ialhak 198O
4445 RopIilox CD Indsl.Sdn ßhd No.22, IIn. TII 5/2 Iuchong Indsl.Iaik, Socl. 5 SoIangoi O3-8O61O199 O3-8O626764 SM LL 95 Mi.Honiv Soo
4446 Rosscon TochnoIogios Sdn ßhd -Rosscon Conpuloi & ConnNo.58A & ß, IIn. IolaIing Ulana 9 IolaIing Ulana SoIangoi O3-7952O34/36 O3-7952O35 SM LL 36 Mi. NoiAzni Mohanoddan 1993
4449 Rovoilox Iinovalois Sdn ßhd Lol 6394 Sg. Rasa Indsl. Iaik, 413OO KIang SoIangoi O3-33428625 O3-3342O657 IM CI 1O5 Mi. HT Kuok 1993
4454 RC Iilio Indsl. Sdn ßhd No.1, IIn. IS 1/9 ßdi. Iinggiian Sulang SoIangoi O3-7471714 O3-741712 SM TL Mi.Ronon Coh Hov ßong
4456 RCß Sdn ßhd No 8 Cioon HaII 1O2OO Shah AIan SoIangoi O3-2631111 O3-2631188 IM LL 45 Daluk Chuah Kin Soah 1986
4457 RH Loliik Sdn ßhd No.47, Ioisiaian SoIal SoIalan Solona Iava Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-3661818 O3-3662828 SM LL 1O Mi.Toon Wai Kan 1991
446O Rhoon (M) ßhd No.2, IIn. Cangsa Indsl. Iaik, 9lh. MiIo IIn. ßanling - KIang 425O7 ToIok IangIina Caiang SoIangoi O3-56354981 O3-56364981 IM,ID ßS 11O Mi. Tan Tin Nan 196O
4461 Rhodia Consunoi SpociaIilios MaIavsia Sdn ßhd Lol 593 & 624, Ioisiaian Raja Lunu, Iandanaian Indsl. Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31688282 O3-31664899 IM CI 3O Mi. Av Svoo Lin 1972
4463 Rhong Khong Indsl. Sdn ßhd Lol 9O1 & 9O2, ßl. 29 IIn. Kopong, Mkn. Ijok 4562O ßlg. ßoijunlai SoIangoi O3-32791199 O3-32791122 IM O 43O Ms. Lislolh Ong 1988
4465 Rilulok (M) Sdn ßhd 19, IIn.Ulana 1/17 Iuchong Ulana Indsl.Iaik 471OO Iuchong SoIangoi O3-5717O88 O3-5717O86 SM ßS 8 Mi.Andiov V.Liov 199O
4466 Rica Maikoling Sdn ßhd No.7, IIn. Taning Tiga, Taning Indsl. Iaik, 433OO ßaIakong SoIangoi O3-961495O O3-9613954 IM,SM CI 3O Mi. MichaoI Choah 198O
4469 Riconac Coipoialion Sdn ßhd No 23 IaIan Ionloiila U1/49 Tonasva IndusliiaI Iaik, Off IaIan CIonnaiio 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55693377 O3-55695699 IM LL 43 MichoaI Choko 1994
447O RicviI (M) Sdn ßhd No.5, IIn. Ulaiid U5/13, Soclion U5, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7475541 O3-74751O3 IM CO 25 Mi. Ioffiov Lov Chok Yin 1984
4471 Rigida (M) Sdn ßhd No.9 & 11, IIn. SoIal SoIalan 23, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31685489 O3-3168972O IM ßS 3O Mi. Kovin Toi 1992
4472 Rigidfoan Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 2697, IIn. Kanpong Kg. ßaiu 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61563O33 O3-6156O771 IM,SM CI 8O Mi. Miko Wong 1979
4473 Rigoui Indusliios Sdn ßhd No.48, IIn. IS 1/6, ßdi. Iinggiian Sulang 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78476O65 O3-78452O54 SM O 15 Mi.Zakaiia Ald.Hanid 1996
4478 Rinnai (M) Sdn ßhd No.1 & 3, IIn. Soiunai 16, Kav.3, Tnn. Coodvood, IIn. ßanling, 421OO KIang SoIangoi O3-33235657 O3-77881284 WLS CI Mi. S. Olsuka
4481 Rivoislono Rosouicos Sdn ßhd Lol 56, No.15 IIn. Iasnin 2 ßkl. ßoiunlung Indsl. Iaik 483OO ßkl. ßoiunlung SoIangoi O3-6O283O33 O3-6O283O22 IM CI 55O Mi. Choo Ting Tuan 1991
4482 Rivosl Coipoialion Sdn ßhd 3A & 4A, Lol 726 IIn.Sg Rasah SoIangoi O3-55132581 O3-55132582 SM CI 1O Mi.Koh Hong Iui
4484 RIL ConlioIs (M) Sdn ßhd IT 2321, ßl. 31, IIn. Ipoh, ßalang KaIi, 443OO HuIu SoIangoi SoIangoi O3-6O574557 O3-6O574553 IA,WLS LL Mi. ß. Kulola
4485 RK Konpuloi Sdn ßhd 7A IaIan Ioinai 2/2 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56323636 O3-56325O12 IM LL 55 Ronain Chan 1986
4496 ROHM LIoclionics (M) Sdn ßhd Suilo 9-4, 9lh IIooi, Monaia CSM, Soclion 14, IIn Sonangal, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79588355 O3-79588377 WLS LL Mi. S. Kasai 1993
4497 Rokko Shoji Kalushiki Kaisha Sdn ßhd 1282, ßIok A1, Loisuio Connoico Squaio, IIS 8/9, 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-787775O7 O3-78776612 WLS CI Mi. Iason YS Kong 199O
4498 Rokonna (M) Sdn ßhd 2-S, IIn ßkl. ßadak Sulang Nov ViIIago, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-7462554 O3-7462211 IM MM 43 Mi. Choong Kok Iiau 1984
45O2 Roondv (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn. NiIan 1/1 Sulang Hi - Toch Indsl. Iaik 4763O Sulang SoIangoi O3-7373111 O3-736O418 SM O 35 Mi.Lov Iong Voon 1986
45O3 Rosol-ßLC Sdn ßhd Lol 155, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O927823 O3-6O927832 IM,SM O 8O Mi. Liau Ioo Hing 1989
45O4 Rossi Dosign Maikoling Sdn ßhd Lol 26OO off IIn. WoIfaio Kg.ßaiu SoIangoi O3-61563236 O3-61562723 SM O 1O7 Mi.Loong Moo Wah
45O6 Rolociafl Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 2717, IIn. Hj. Olhnan Ranlau Ianjang 421OO KIang SoIangoi O3-7452415 O3-7452414 IM MM 22 Mi. Aznan Ahnad 1984
45O7 Rovski Indsl. Sdn ßhd Lol 561,IIn.Sulang 3 Sulang Iava Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-563329O8 O3-56341186 SM CI 45 Mi.Ch'ng Chin Aik
451O RovaIo ßalv Indsl.Sdn ßhd No.21, IIn. Sosana Sii Conlak Indsl.Iaik Conlak SoIangoi O3-61893959 O3-61893991 SM O 52 Ms.Connio Kok
4511 RovaIlon Coaling Sdn ßhd No.27 & 29, IIn.SoiuIing 58 Tnn.KIang Iava KIang SoIangoi O3-33234821 O3-332351O4 SM CI Mi.Iiankio Lov
4518 RulpIasl Sdn ßhd ßalu 7, IIn Moiu 41O5O KIang SoIangoi O3-33921O28 O3-33922O22 SM CI 6O Mi.Muniadv ChoIIanulhu 1987
4523 Rvodon (M) Sdn ßhd 1sl IIooi, Wisna KT, No.14, IIn. 19/1, 4676O IolaIing Iava SoIangoi O3-79553277 O3-79558618 WLS LL Mi. Choan Siov Choon
4524 Rvoka (M) Sdn ßhd Lol 9, IIn. I/1, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925682O O3-89256823 IA,WLS LL Mi. Tadanilsu Nakano
4525 Rvosan (M) Sdn ßhd Lol No. W6O5, 6lh IIooi Wosl Tovoi, Wisna ConspIanls No.2,IIn. SS16/4, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56344816 O3-56344819 WLS LL Mi. Koiji Hiiooki 1984
4526 Rvosan Lnginooiing (M) Sdn ßhd Lol 6, IIn. Lada Hilan 16/12, MioI Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55193766 O3-55193768 WLS LL Mi. Wong Sov Ial
4527 Rvoshindoh Manufacluiing Sdn ßhd IIo 52O, Zono 12, IIn. KoIuIi 3, 817OO Iasii Cudang SoIangoi O3-25158O2 O3-2517577 IA,WLS MM Mi. Takoshi Malsuhina 1995
4528 Rvovo CooIing Tovoi Sdn ßhd Lol 6397, IIn. Sg.Rasa 413OO KIang SoIangoi O3-41426263 O3-4143687O IM LL 3O Ms.Lin Soi ßoo 1969
4529 RZA- TAIUN Sdn ßhd Lol 5 & 7, IIn. IuiuniIai U1/2O, Hicon CIonnaiio Indsl.Iaik, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-556923O1 O3-5569229O WLS O Mi. I. Cunasogaian
4531 S & S Iovoi Coipoialion Sdn ßhd Lol N, A1 121 13niIo, IIn. Sulang 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-78O63888 O3-78O63666 IM LL 25 Mis. Iasnino Yong 199O
4532 S L H MaIavsia Sdn ßhd Lol 2 Loiong Lnggang 35 UIu KoIang Indsl. Iaik 542OO SoIangoi O3-42566155 O3-42575751 IM LL 967 Taio Hosono 1973
4536 S.L. H ( Shah AIan ) Sondiiian ßhd Lol 8, IIn. Sononla 27/91, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5198O111 O3-51913111 IM LL 814 Mi. Koiichi Nakazava 1993
4537 S.L.H MaIavsia Sdn ßhd Lol 2, Loiong Lnggang 35 UIu KoIang Indsl. Iaik 542OO SoIangoi O3-42566155 O3-42575751 IM,WLS,IA CI 1,136 Mi.MakoloTsukada 1973
4541 S.I ßinaloknik Sdn ßhd Lol 9, IIn.Ioiusahaan 2 ßalu Cavos Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-77272727 O3-77288716 IM TL 54 Tuan Svod ßadiuI Khaii 1974
4543 S.Kian Song Sdn ßhd Lol 8O1, IIn. Sulang 5, Sulang Indsl. Iaik 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-56361118 O3-56361113 IM IM Mi. MichaoI ßoh 1987
4547 Salonno Incoipoialion Sdn ßhd Siiin Inkulaloi, Lol 1O-2O MILL Indsl Ihs. II,IIn.ßonlan 15/12 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55152218 SM CI 12 Mi.NoiRasvid 2OO1
455O Sadoshina (M) Sdn ßhd Lol 3, IIn. I/2A, Socl.13, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925689O O3-89256893 WLS LL 2OO Mi. Milsuiu Tanaka 1998
4551 SaoiIo Iapan (M) Sdn ßhd No.19, IIn. RajavaIi 2, Iuchong Iava, 471OO Iuchong SoIangoi O3-8O753357 O3-8O753771 WLS MM Mi. Masavoii Takohana
4552 Safaii Chaiis Svslon Sdn ßhd Lol 865, IIn. Kanpong, Kg. ßaiu Sg. ßuIoh 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-61566277 O3-61568266 IM,SM O 11O Ms. Kiov Kuav 199O
4553 Safoi Asia Sdn ßhd Lol 159 Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6926212 O3-6929161 IM-Maliado,SM LL 28 Mi.Lavionco Iu 1995
4558 Safolvking Indsl. Ioolvoai (M) Sdn ßhd 53, Linlang Sg. Koianal 6C, Tnn. KIang Ulana, 422OO KIang SoIangoi O3-32914362 O3-3291433O IM O 39 Mi. Yap Yon Kon 1993
4563 SagaslooI Lquipnonl Sdn ßhd 13 & 15, Lig. Ioiusahaan Ringan Salu Soii Conlak Conlak SoIangoi O3-61896188 O3-6188O941 SM O Ms.Loo Ioov Koon
4566 Sahasho Shoji LIoclionic Conpononls Sdn ßhd Suilo 14.O4, 14lh IIooi, Monaia MIII, IIn. Tongah, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7955454O O3-795422O8 WLS LL Mi. Kovin CK Loo 1993
4568 SaiI Ciosl Indsl. Sdn ßhd No.52, IIn. SoiuIing 58, Tai-Chong Indsl. Iaik 412OO KIang SoIangoi O3-33243325 O3-3324332O IM CI 5O Mi. Khoi Wal Shoi 1997
457O Sailo Aadonv of Ciaphic Dosign No.2 & 4, IIn. 52/18, I.I Nov Tovn 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-795472OO O3-79547211 WLS IS Mi.Raja Mohan
4572 Sakala Inx (M) Sdn ßhd Lol 65, IIn. ToIuk Cadung 27/93, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51918878 O3-5191887O IM,IA CI 98 Mi. Roloil Ng 1992
4573 Saklhv IIoui MiII Sdn ßhd 12/4 niIos, IIn. Iuchong 417OO Iuchong SoIangoi O3-8O6113591 O3-8O624868 IM IC 6O Mi. I.Thiagaiajan 1977
4576 SAM ICK Indsl. (M) sdn ßhd No.2 & 4, Loluh Sg.Koianal 6 KIang Ulana ßaiu Iaik 421OO KIang SoIangoi O3-329O2979 O3-329O2978 SM LL 53 Mi.Mohd. Zu Doianan 1998
4579 Sanai Manufacluiing Sdn ßhd Lol 7, IIn. 28/1OA IKS Indsl.Iaik, Mkn. ßalu 681OO SoIangoi O3-68684O1 O3-68684O7 SM LL 59 YßHC DATO' SLTIA Hj. Maizauki Isnaun 1993
4582 SanpuInas Sdn ßhd Lol 1O4, IIn. 28/1OA IKS Indsl.Iaik, 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61894252 O3-61896635 SM TW 3O Mi.M. Mulhu 1987
4584 Sansung LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 2, Loloh 2 Noilh KIang Sliails Aioa 21, Indsl. Iaik, 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31761O68 O3-31763461 IM LL 598 Mi. Kin Houng Cu 1989
4586 Sanuiai Scioon Sdn ßhd 11A, IIn.7/3 SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO ßaIakong SoIangoi O3-9615152 O3-9615O53 SM MM 17 Ms. Ionnv Iong 1993
4587 Sanuiai Scioon Sdn ßhd No.2A, IIn. 5/3, SoIosa Iava Indsl.Iaik 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89613O33 O3-89616433 IM MM 16 Ms. Iosophino Lau Soak Tong 1993
4591 San Soon Song Iood Indsl. Sdn ßhd AL 3O8, Lol 59O, IIn. MiddIo, Kg. ßaiu Sg. ßuIoh 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-61562655 O3-61562657 IM,SM IC 8O Mi. Iong Chu King 1989
4592 San Toh Indsl. Sdn ßhd Lol 414, ßl.23 IIn. Kachau, Mkn. Sononvih Daoiah UIu Langal 435OO Sononvih SoIangoi O3-87237296 O3-87239324 IM CI 417 Mi. SazaIi Husain 1983
4596 Sandon Aii Condilioning (M) Sdn ßhd 16, IIn. Ionaju U1/15, Socl. U1, Hicon CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78O47777 O3-78O47117 IM,WLS,IA LL 13O Mi. David Lau Iong Khong 1978
4598 Saniloc Iohnson Suisso Sdn ßhd Lol 2, IIn. 225 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79552522 O3-79552349 IM CC 32O Mi. Ldvaid Choo 1964
4599 Sanko Lnginooiing (M)Sdn ßhd No.7A,NiIan 1/2, Sulang Hi-Toch Indsl.Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5636O187 O3-5638848O WLS LL Mi. Y. Tsuiuva
46OO Sanko Kasoi (M) Sdn ßhd Lol 3, IIn.I/6, ßangi Indsl. Iaik 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925O37O O3-8925O317 WLS TL Mi. MichaoI Loo 199O
46O1 Sanko Sangvo (M) Sdn ßhd Lol 78, IIn. 26/6, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-519111351 O3-51911676 IM,WLS,IA TW 19O Mi. Shigoiu Uohashi 1988
46O2 Sankvo Iiocision (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. SuIlan Hishanddin 2, SoIal KIang Ulaia Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31765621 O3-31761621 IM,IA,WLS LL 3,514 Mi. Adan AlduIIah 199O
46O3 Sankvu (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. 215, 46O5O IolaIing Iava SoIangoi O3-77813911 O3-7781O559 IA,WLS O Mi. M. Kuda
46O6 Sanon Kogvo (M) Sdn ßhd 6 & 8, IIn. I/5, MioI Indsl.Iaik, 4365O ßdi. ßaiu ßangi SoIangoi O3-8925684O O3-89256842 IA,WLS LL Mi. Noiivuki Uvajina
461O Sansho Coipoialion Singapoio ITL LTD Suilo 14.O4, 14lh IIooi, Monaia MIII, IIn. Tongah, 462OO IolaIing Iava SoIangoi O3-7955454O O3-795422O8 WLS LL Mi. Kovin CK Loo 1993
4611 Sansho Cikon (M) Sdn ßhd Lol No.85ß, Ravang Inloigialod Indsl. Iaik 48OOO Ravang SoIangoi O3-6O924793 O3-6O92481O IM,IA,WLS LL 23O Mi. I N Washizaki 1995
4617 Sanvco Ciand Indsl. Sdn ßhd Lol 3, IIn. U1/15, Socl. U1 Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-55691218 O3-5569115O SM TL 43 Mi.Moo Choo Yih 1991
4621 Sanvo SaIos & Soivico Sdn ßhd No.2, Lig. 19/1A, 463OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79555966 O3-79553312 IA,WLS O Mi. A. Salo
4623 Sapuia Aulonolivo Indsl. Sdn ßhd Lol 598, IKNS Indsl.Iaik, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31688812 O3-3168285O IM TL 127 Mi. AlduI Hanid Daud 1981
4624 Sapuia HoIdings Sdn ßhd ToIodala Sdn ßhd, Lol 6 ßIock ß, Lig. LnggangIKNS Indsl.Iaik, Iandanaian 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-89497OOO O3-89437272 IM CI 2,OOO Tuan Hj. RanoIi Musa 1975
4625 Sapuia HoIdings Sdn ßhd Sapuia©Minos No 7 IaIan Tasok Tho Minos Rosoil Cilv 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89497OOO O3-89437272 IM LL 2OOO Daluk ShahiiI Shansudin 1975
4628 Sasvaz HoIdings Sdn ßhd 29, IIn. SS 26/15 Tnn.Mavang Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O33754 O3-78O48245 SM TW Mi.Nik Nain Shukian Dalo'Nik Hassan 1991
4629 Salalsvn ßoihad Lol 11A IaIan SS8/2 473OO IolaIing Iava SoIangoi O3-78769433 O3-78758431 IM LL 3OO Tan Lnk Lo 1985
463O SalisfIox Indusliios (M) Sdn ßhd Lol 36O2 ßalu 25 1/2 IaIan KIang Assan Iava 45OOO ßukil Rolan SoIangoi O3-9O759199 O3-9O749753 IM LL 3O Konnv Too 1975
4631 Salo Chonifa (M) Sdn ßhd No.66, Ioisiaian SoIangoi Soclion 16, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O8855 O3-551O7788 IM,WLS CI 221 Mis. Haijool Kaui 1989
4632 Salo LIoclionics (M) Sdn ßhd Lol 2O, IIn. 223 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79562591 O3-79562569 IM,IA LL 141 Mi. Kunihiio Niva 1986
4633 Salo Kogvo (M) Sdn ßhd 4O2, LovoI 4, Uplovn 2, No.2, IIn. SS21/37, Danansaia Uplovn, 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77288OOO O3-77289OOO IA,WLS CO Mi. Kalsuhiio Suzuki 1991
4637 SavoII Machino Knivos Sdn ßhd Lol 1O, IIn. 16/11 MILL Indusliios, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551OO735 O3-551O4799 SM O 4O Mi.Tan Lip Hoong 1997
4638 Saxonia (M) Sdn ßhd 25, IIn. SoiuIing 57 Tnn. KIang Iava 412OO KIang SoIangoi O3-33236953 O3-33236952 IM IS 62 Ms. Chin Yoko Hong 1994
465O Schnoidoi LIocliic (M) Sdn ßhd No.11, IIn. U1/19, Socl. U1 Hicon-CIonnaiio Indsl. Iaik 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78836333 O3-78836188 IM LL 5O Mi. Kin Kia Yong 1985
4654 Scionlox Incoipoialod ßhd IIn. Ulas 15/7 4O913 Shah AIan SoIangoi O3-55191325 O3-551257O6 IM CI 88O Mi. Ong Tong Long 1968
4655 Sconi Sdn ßhd Lol 519, IIn. TUDM Kg. ßaiu Sulang 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78464516 O3-78464521 IM TL 1OO Mi. Tav Khong Song 199O
4656 Scopovoiks (M) Sdn ßhd 6-8, IIn. TII 6 Iava Indsl.Iaik SoIangoi O3-78468589 O3-78469589 SM O Mi.Szo Soo Kvan
466O SL LvoiIasl Sdn ßhd Lol 32 IaIan ModaI 23/2 Soksvon 23 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-55421257 O3-55421371 IM LL 43 Loo ßoon Aik 1989
4666 Soacoia TiIos ßhd Lol 16428, 14kn IIn. Ipoh, SoIavang Indsl. Iaik 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-61362494 O3-61362495 IM CC 232 Mi. Ian Kok 1987
4668 SoaIod Aii (M) Sdn ßhd 25, IIn. IS 1/11 ßdi. Iinggiian Sulang, 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78476998 O3-78476998 IM CI 12 Mi. CI Chon 1989
4672 Soasonaii (M) Sdn ßhd Lol 4, IIn. Ipoh ßl.18, Ravang Indsl.& Housing Lslalo 48OOO Ravang SoIangoi O3-6921519 O3-6921524 IM-Maliado,SM LL 1OO Mi.Ioloi Liov 199O
4674 Soavido Indsl.Sdn ßhd Lol 4688, IIn. Dopoh 481OO ßalu Aiang SoIangoi O3-6O55818 O3-6O53818 SM CI 5O Mi.Woo Chon Kial 1997
4676 SLCM Sdn ßhd 2C, IIn. IIS 7/3A, ßdi. Sunvav Indsl. Iaik 4615O IolaIing Iava SoIangoi O3-7492O433 O3-7492O434 WLS LL Mi. SA Chuah
4677 SLCOM (M) Sdn ßhd No.12, IIn. Aslaka, U8/82, ßkl. IoIulong ßussinoss & TochnoIogv 4O15O Shah AIan SoIangoi O3-78467878 O3-78459668 IA,WLS O Mi. Shoichi ßando 1991
4678 Soconox Manufacluiing (M) Sdn ßhd Lol 2319, OIak Lonpil Indsl. Iaik 427OO ßanling SoIangoi O3-31818422 O3-31818424 IM CI 2O Mi. Tha Do-Thoi 199O
468O Soo Hau Indusliios Sdn ßhd Lol IT156, IIn.KolaIakan 452OO Salak ßoinan SoIangoi O3-328O13O8 O3-32165O23 SM CI 35 Mi.Choah Choo Chon 1994
4681 Soginiaga Rulloi Indsl. Sdn ßhd Lol 1562, ßoijunlai Tin Diodging 456OO ßlg. ßoijunlai SoIangoi O3-3271O2OO O3-3271O2O5 IM CI 33O Mi. ZuIkifIi Mahnud 1989
4685 Soiko Maiino Iioducls Sdn ßhd No. 3O, IIn. Moiu Indah 2O, Moiu Indah Indsl. Iaik 422OO Kapai SoIangoi O3-33931351 O3-33931353 IM,SM IC 25 Mi. AIan Lin TK 1994
4686 Soinilsu LIoclionic (M) Sdn ßhd No.1O, IIn.Iolai Iandanaian Lighl Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-31652144 O3-31652143 SM LL 35 Mi.SivakunaiLahanlian 2OO2
4689 SokopIas Indsl. Sdn ßhd No.1, IIn. SoiuIing 57, KIang Iava Indsl. Iaik 412OO KIang SoIangoi O3-332311O1 O3-3323181O IM O 2OO Mi. Tan Yong Lai 1982
4694 SoIangoi LIoclio -IIaling Woiks Sdn ßhd 72, IIn. TSß 9 Sg.ßuIoh Indsl.Iaik 47OOO Sg.ßuIoh SoIangoi O3-615781OO O3-615782OO SM LL 8O Mi.Tan Kuan Yov 1973
4696 SoIavang SoIdoi Sdn ßhd Lol 17491, Tnn. SoIavang ßaiu Indsl. Iaik, IIn. Ipoh 681OO ßalu Cavos SoIangoi O3-613853O1 O3-61385282 IA,WLS CI Mi. IauI Chui 1989
4699 SoIia - Tok Sdn ßhd No.1O, 12, 14 & 16, IIn.TSß 7, Sg. ßuIoh Lighl Indsl. Iaik 47OOO Sg. ßuIoh SoIangoi O3-77297168 O3-7727698O IM CI 65 Mi. Mohd Khaiii Mal Isa 1985
47OO SoIia-Tok Sdn ßhd 41A IaIan SS22/23 Danansaia Iava 474OO IolaIing Iava SoIangoi O3-77297168 O3-7727698O IM LL 8O Kasin Solin 1985
47O1 SoIlon Iacific Sdn ßhd Lol IT 153, ßoianang Indsl. Iaik 437OO ßoianang SoIangoi O3-56356O1O O3-56342713 IM,SM CI 2OO Mi. Iohn MichaoI a/I Iosoph ßonjanin 1993
47O2 SoIvox Sdn ßhd 31, IIn 6/2, Soii Konlangan Indsl. Iaik 433OO Soidang SoIangoi O3-8943448O O3-8943O275 IM TW 35O Ms. Chu Iau Chu 1984
47O4 Sonaiak CapilaI Sdn ßhd (SCSß) Ioisiaian Ioilandaian, Socl.14 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-5O313388 O3-5O312288 WLS O
47O5 Sonlavang (M) Sdn ßhd Lol 5142, IIn. Ionjaiun 28/39 Tnn. AIan Mogah 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-78O46481 O3-78O46485 IM ßS 21 Ms. Lov Loko Mong 1982
4713 Sona Dio-Casling Indsl. Sdn ßhd Lol 8O6, IIn. ßangi ßalu 2 1/2 435OO Sononvih SoIangoi O3-87244299 O3-87244297 IM MM 53 Mi. Wong Long Whall 1996
4714 Sona Diocasling Indsl.Sdn ßhd Lol 19 & 21, IIn.SoIal SoIalan 21 Solona Iava Indsl.Iaik 42OOO Ioil KIang SoIangoi O3-365441 O3-365442O SM MM 72 Mi.Magosvaian ChoIIiah 1996
4716 Song Hoo Tinloi Indsl. Sdn ßhd Lol 2392, 2 niIos Sg. Rasa Lana 413OO KIang SoIangoi O3-5519691 O3-55196914 IM TW 8O Mi. Lav Kin Song 1985
4719 Sonju (M) Sdn ßhd Lol 36, Ioisiaian Salak ßoinan, Hicon Indsl. Iaik 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51912227 O3-51912428 IM,IA,WLS MM 77 Mi. Koji Tsulono 1989
4722 Soong Hin Iiocision Lnginooiing Sdn ßhd No.2 & 3, IIn.SR 7/9 Tnn.Soidang Rava 433OO Soii Konlangan SoIangoi O3-89482845 O3-89482845 SM IS Mi.Chov Hoo Song
4729 Soii ßaIakong Sdn ßhd 21 IIn. Asa 2 Tnn.Asa Iava 43OOO Kajang SoIangoi O3-872377O5 O3-8723O689 SM IC 31 Mi.Siov Kok Hoong
4736 Solion (MaIavsia) Sdn ßhd No 2D-3 IaIan SS6/6 KoIana Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-78O4397O O3-78O43979 IM LL 1OO Toh Svoo Hual 1971
4738 SI Coai Lnginooiing Sdn ßhd 122, IIn. Taning 5 Tnn Taning Iava SoIangoi O3-89614231 O3-89614237 SM O Mi.Iailiick W K Siov
4739 SIC TochnoIogv (M) Sdn ßhd No.26, IIn. ßavaI Tanlak off IIn. Sg. ßoilok, 411OO KIang SoIangoi O3-79576758 O3-79576369 IM LL 1O Mi. Chua Cin Song 1988
474O SIC TochnoIogv (M) Sdn ßhd No 313 & 315 Tingkal 3 ßIok ß Dalaian Usahav17 IaIan SS7/26 KoIana Iava 473O1 IolaIing Iava SoIangoi O3-788OO326 O3-79576369 IM LL 12 Soon Thal Koong 1988
4751 Shaip - Roxv AppIiancos Coip. (M) Sdn ßhd c/o Shaip-Roxv SaIos & Soivico Co.(M) S/ß
Lol 1A, Ioisin KuaIa Langal, Soc.27 4O4OO Shah AIan SoIangoi
O3-51954354
O3-51924899
IA Managing Diiocloi
4753 Shaip LIoclionics (M) Sdn ßhd 1A, Ioisiaian KuaIa Langal, Socl.27, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-51925525 O3-51925197 IA,WLS LL Mi. Y. Okanolo
4755 Shaip Ioinl (M) Sdn ßhd Lol 1, IIn. 13 Rasa Indsl.Iaik 442OO UIu SoIangoi SoIangoi O3-894245O1 O3-89417237 SM CI 25
4758 Shaip-Roxv AppIiancos Coipoialion (M) Sdn ßhd Lol 4 & 6, IIn. 225, Soclion 51A, 461OO IolaIing Iava SoIangoi O3-79571899 O3-7955O115 IM,WLS,IM- Maliado LL 45O Mi. Kivoshi Yasunolo 1985
4759 Shaip-Roxv SaIos & Soivico Conpanv (M) Sdn ßhd 1A, Ioisiaian KuaIa Langal, Socl.27, 4O4OO Shah AIan SoIangoi O3-5O925678 O3-51925122 WLS O Mi. K. Yasunolo
477O ShioIdlox Sdn ßhd Lol 7, IIn. Lada SuIah 16/11 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-551O1228 O3-551O8333 SM CI 15O Ms.ßoo S Tan 1987
4772 Shina ßaiioI Iinishing Svslons (M) Sdn ßhd No.33, IIn.Ulana 2/36
Tnn. Ioiindsl. Maju Iava, ßalu 14 471OO Iuchong SoIangoi
O3-8O618786
O3-8O618486
IA Managing Diiocloi
4776 Shinla Sdn ßhd 7, IIn.TI 6 Sino Uop Indsl.Iaik 476OO Sulang Iava SoIangoi O3-8O247611 O3-8O247622 SM O 2O Mi.Loo Hong Iah 1982
4778 Shin - Llsu (M) Sdn ßhd Lol 5O, IIn. Soiondah 26/17, Hicon Indsl. Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51912233 O3-51912288 IA,WLS LL Mi. M.Okazaki 1988
4779 Shin- Llsu IoIvnoi (M) Sdn ßhd Lol 52, IIn. Sopinlas 26/13, Hicon Indsl. Iaik, 4OOOO Shah AIan SoIangoi O3-51911161 O3-51911181 IA,WLS CI Mi. H. Nona 1988
4782 Shin Nagova (M) sdn ßhd IT 1O98O-1O984,ßl. 41/2, IIn. Kolun, AMI Indsl. Iaik, 4O46O Shah AIan SoIangoi O3-51612616 O3-5161264O IA,WLS TL Mi. Yoshio Mivala
4783 Shin Nihon Konloi Kvokai (M) Sdn ßhd No.144, 3id IIooi, IIn. ßalu Ujui 1, ßanvu Ioidana, 412OO KIang SoIangoi O3-33243848 O3-33243846 WLS IS Mi. Lin Kong Lian
4787 Shindongon LIocliic Mfg. CO LTD Suilo A2O2, 2nd IIooi, Wosl Wing, Wisna ConpIanl 2, No.7, IIn. SS16/1, 475OO Sulang Iava SoIangoi O3-5633O834 O3-56331179 WLS LL M