Bài 3 – (2 Tiết) I.

ĐẠO HÀM CỦA CÁC HÀM Sè LƯỢNG GIÁC

Mục tiêu

1. Về kiến thức - Giúp học sinh nắm được công thức

Lim
x→ 0

sin x =1 x

- Giúp học sinh nhớ được các công thức tÝnh đạo hàm của các hàm số lượng giác 2. Về kỹ năng : – Giúp học sinh có kỹ năng thành thạo trong việc vận dụng công thức đã học để tìm đạo hàm của các hàm số lượng giác thường gặp 3. Về thái độ : -Tích cực, hứng thú trong trong việc tiếp nhận tri thức mới 4. Về tư duy : Phát triển trí tưởng tượng tư duy lô gíc II. Chuẩn bị của thầy và trò : - Giáo viên : giáo án, bảng phụ, đèn chiếu - Học sinh : đọc trước bài ở nhà, sách giáo khoa III. Phương pháp dạy học : - Gợi mở, vấn đáp - Hoạt động nhóm IV. Tiến trình bài học và các hoạt động học tập - Kiểm tra bài cũ - Xây dựng công thức tính đạo hàm của các hàm số lượng giác cơ bản - Kiểm tra đánh giá

TG Hoạt động của h/s T 1 *Hoạt động 1 câu hỏi -Hồi tưởng kiến thức cũ và trả lời câu hỏi *Hoạt động 2 -Học sinh thực hành, nhận xét, từ đó đi đến tri thức mới

Hoạt động của giáo viên -Nêu cách tính đạo hàm của hàm số

Nội dung ghi bảng

-Nghe hiểu nội dung y = f(x) bằng định nghĩa tại điểm x bất kỳ

-Cho học sinh dùng máy tính để tính với các giá trị của x nhỏ dần

sin x x

1.Định lý 1

lim
x→ o

sin x =1 x

Lim
x→ 0

sin x =1 x

- Lim u ( x) = 1 x→ x
0

sin u ( x )

với *Hoạt động 3 Học sinh chia nhóm và trả lời Phát phiếu học tập số 1 : chọn mệnh đề sai :
A. C.

Lim u(x) = 0
x → x0

Lim sin 2 x
x→ 0

x

=2 =3

B. D.

Lim
x→ 0 x→ 0

x =1 sin x

Lim sin x
x→ 0

3x

Lim x.cot x = 1
2.Đạo hàm của hàm số y = sin x (sin x)’ = cosx ( ∀ x ∈ R) (Sin u)’ = cos u.u’

-Lập số gia của hàm số *Hoạt động 4 - Học sinh nghe hướng dẫn, biến đổi, đi đến tri thức mới y = sin x tại điểm x tuỳ ý -Tính

Lim ∆ y
∆ x→ 0

∆x

VD1 : học sinh làm HĐ2 ở SGK và đưa bảng VD2 : tính đạo hàm của hàm số

-Học sinh thực hành VD1 và lên bảng làm VD2 T2 *Hoạt động 1 : Học sinh biến đổi y
π  = cos x = sin  − x   2 

y = sin x 2 + 1

Từ công thức tính đạo hàm của hàm số y = 3.Đạo hàm của hàm số y = cos x sinx hướng dẫn học sinh tính đạo hàm của y = cos x Định lý 3 : (cos x)’ = -sin x ∀ x ∈ R (cos u)’ = -sin u.u’

Vận dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp, từ đó đi đến tri thức mới *Hoạt động 2 : Nhận phiếu trả lời Thảo luận và trả lời Phiếu học tập số 2 Đạo hàm của hàm số y = cos3 (x2 + 2x ) là: A.y’ = 3 cos2 (x2+2x).(2x+2) B.y’= 6cos2(x2+2x).sin (x2+2x) C.y’= -3(x+1)cos(x2+2x).sin 2(x2+2x) D.y’ =6(2x+2)cos(x2+ 2x).sin 2(x2+2x)

Tính đạo hàm y =

sin x cos x

4.Đạo hàm của hàm số y = tan x (tan x)’ =
1 π ( ∀ x ≠ + kπ ) 2 2 cos x

*Hoạt động 3 : Học sinh sử dụng đạo hàm y =
u để v

(tan u)’ =

tính Đi đến tri thức mới Phiếu học tập số 3, chọn mệnh đề sai : A.( tan x )’ = *Hoạt động 4 : B.( tan x ) =

u' π ( ∀ u ≠ + kπ ) 2 2 cos u

1 2 x cos 2 x 1 + tan 2 x tan x x cos 2 x

C. ( x. tan x) ' = tan x + D. (tan 2 x) ' =
2 tan x cos 2 x

Tính đạo hàm của hàm số y= *Hoạt động 5 : Học sinh chia nhóm tính và đi đến tri thức mới Học sinh tính và trả lời *Hoạt động 6 : Học sinh chia nhóm tính và trả lời B.y’ =
2 3 + 2 cos 2 x sin 2 3x 1 tan x

5.Đạo hàm của hàm số y = cot x : (cot x)’ = (cot u)’ = u' ∀ u ≠ kπ sin 2 u 1 ∀ x ≠ kπ sin 2 x

VD : tính đạo hàm của y = cot (sin 7x)

Phiếu học tập số 4 Đạo hàm của hàm số y = tan 2x - cot 3x là: A.y’ =
2 3 − 2 cos 2 x sin 2 3 x

C.y’ = D.y’ =

2 1 + 2 cos 2 x sin 2 3x 3 3 + 2 cos 2 x sin 2 3x

*Hoạt động củng cố toàn bài : - Câu hỏi 1 : Em hãy cho biết bài học vừa rồi có những nội dung chính nào? - Câu hỏi 2 : Theo em qua bài này ta cần đạt được điều gì ? *Bài tập về nhà :Học sinh giải các bài tập từ 28 đến 32 trang 211 đến 212.