aq bOhTp;r;xrhor;x;S]m

(
sOi∑£mkqn;?y;y" 1
aqwkd; muin≈eœ' i]k;lD' pr;xrm(
pp[CzopeTy mw]ye " p[…,pTy két;Ô≤l" 1
.gvn( prm' pu<y' guÁ' ved;©muˇmm(
i]SkN/' Jy*itW' hor; g…,t' s'ihteit c 2
Ete„vip i]Wu ≈eœ; horeit ≈Uyte mune
TvˇSt;' ≈otu…mCz;…m képy; vd me p[.o 3
kq' sOi∑·ry' j;t; jgtí ly" kqm(
%Sq;n;' .USqt;n;' c sMbN/' vd ivStr;t( 4
s;/u pO∑' Tvy; ivp[ lok;nugh[ k;·r,;
aq;h' prm' b[˜ tCz·ˇ_' .;rtI' pun" 5
sUy| nTv; g[hpit' jgduTp·ˇk;r,m(
v+y;…m vednyn' yq; b[˜mu%;CΩtm( 6
x;Nt;y gu®.ˇ_;y svRd; sTyv;idne
a;‚Stk;y p[d;tVy' tt" ≈eyo Áv;PSyit 7
n dey' pr≤x„y;y n;‚Stk;y x#;y v;
dˇe p[itidn' du"%' j;yte n;] s'xy" 8
EkoåVyˇ_;Tmko iv„,urn;id" p[.ru Iêr"
x(ı
u sTvo jgTSv;mI ingu,R ≤S]gu,;iNvt" 9
s's;rk;rk" ≈Im;…•…mˇ;Tm; p[t;pv;n(
1

[PŒrŒshara]

JyoitW

Ek;'xne jgTsv| sOjTyvit lIly; 10
i]p;d' tSy devTy ÁmOt' tÊvd≤xRn"
ivd≤Nt tTp[m;,' c sp[/;n' tqwkp;t( 11
Vyˇ_;Vyˇ_;Tmko iv„,uv;Rsdu ve Stu gIyte
ydVyˇ_;Tmko iv„,u" x·ˇ_√ysmiNvt" 12
Vyˇ_;Tmk≤S]….yuˇR _" kQyteånNtx·ˇ_m;n(
sÊvp[/;n; ≈Ix·ˇ_.Ux
R ·ˇ_í rjogu,; 13
x·ˇ_StOtIy; y; p[;ˇ_; nIl;:y; ?v;NtÂip,I
v;sudve ítuqoRå.UCz^IxKTy; p[·e rto yd; 14
s'kWR,í p[¥ªu oåin®ı îit mUitR/k
O ™
tm"xKTy;åiNvt; iv„,udvRe " s'kWR,;…./" 15
p[¥ªu o rjs; xKTy;åin®ı" sÊvy; yut"
mh;n( s'kWR,;∆;t" p[¥ªu ;¥dh'kié t" 16
ain®ı;t( Svy' j;to b[˜;h'k;kmUitR/k
O ™
svRWu svRx·ˇ_í SvxKTy;å…/ky; yut" 17
ah'k;r≤S]/; .UTv; svRmte divStr;t(
s;æÊvko r;jsíwv t;msíedh'kié t" 18
dev; vwk;·rk;∆;t;Stwjs;id≤N{y;…, c
t;ms;∞wv .Ut;in %;dIin SvSvx·ˇ_…." 19
≈IxKTy; sihto iv„,u" sd; p;it jgT]ym(
.UxKTy; sOjte b[˜; nIlxKTy; ≤xvoå·ˇ ih 20
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sveWR u cwv jIveWu prm;Tm; ivr;jte
sv| ih tidd' b[˜n( iSqt' ih prm;Tmin 21
sveWR u cwv jIveWu iSqt'Áx
' √y' Kv…ct(
jIv;'xo Á…/kSt√t( prm;Tm;'xk" ikl 22
sUy;Rdyo g[h;" sveR b[˜k;mi√W;dy"
Ete c;Nye c bhv" prm;Tm;'xk;…/k;" 23
xˇ_yí tqwtWe m…/k;'x;" …≈y;dy"
SvSvx·ˇ_Wu c;Ny;su Dey; jIv;'xk;…/k;" 24
aq;vt;rkqn;?y;y" 2
r;mké„,;dyo ye ye Ávt;r; rm;pte"
teåip jIv;'xs'yˇu _;" ik˘v; b[iU h muinêr 1
r;m" ké„,í .o ivp[ nO…s'h" sUkrStq;
Ete pU,;Rvt;r;í ÁNye jIv;'xk;iNvt;" 2
avt;r;<ynek;in ÁjSy prm;Tmn"
jIv;n;' kmRfldo g[hÂpI jn;dRn" 3
dwTy;n;' bln;x;y dev;n;' blvOıye
/mRsS' q;pn;q;Ry g[h;∆;t;" x(.u ;" £m;t( 4
r;moåvt;r" sUySR y cN{Sy ydun;yk"
nO…s'ho .U…mpu]Sy buı" somsutSy c 5
v;mno ivbu/Je ySy .;gRvo .;gRvSy c
kÀmoR .;Skrpu]Sy swi' hkÉySy sUkr" 6
3

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kÉtomIRn;vt;rí ye c;Nye teåip %e$j;"
pr;Tm;'xoå…/ko yeWu te sveR %ecr;…./;" 7
jIv;'xoÁ…/ko yeWu jIv;Ste vw p[k°itRt;"
sUy;Rid>yo g[h>e yí prm;Tm;'xin"sOt;" 8
r;mké„,;dy" svR Ávt;r; .v≤Nt vw
t]wv te ivlIyNte pun" k;yoRˇr sd; 9
jIv;'xin"sOt;SteW;' te>yo j;t; nr;dy"
teåip t]wv lIyNte teåVyˇ_É smy≤Nt ih 10
îd' te k…qt' ivp[ sv| y‚Smn( .veidit
.Ut;Nyip .iv„y≤Nt tˇ∆;n≤Nt ti√d" 11
ivn; t∆‰*itW' n;Nyo D;tu' xKnoit kihR…ct(
tSm;dvXym?yey' b[;˜,eí ivxeWt" 12
yo nr" x;S]mD;Tv; Jy*itW' %lu inNdit
r*rv' nrk˘ .uKTv; c;N/Tv' c;NyjNmin 13
aq g[hgu,SvÂp;?y;y" 3
k…qt' .vt; p[Me ,; g[h;vtr,' mune
teW;' gu,SvÂp;¥' képy; kQyt;' pun" 1
Í,u ivp[ p[v+y;…m .g[h;,;' p·riSqitm(
a;k;xe y;in dOXyNte Jyoit…bRMb;Tynekx" 2
teWu n=]s'D;in g[hs'D;in k;in…ct(
t;in n=]n;m;in iSqrSq;n;in y;in vw 3
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

gCzNto .;in gO≤Nt stt' ye tu te g[h"
.c£Sy ng;XVy'x; a…êNy;idsm;◊y;" 4
td(√;dxiv.;g;Stu tuLy; meW;ids'Dk;"
p[…sı; r;xy" s≤Nt g[h;STvk;≥ids'Dk;" 5
r;xIn;mudyo l¶' t√x;dev j‚Nmn;m(
g[hyogivyog;>y;' fl' …cNTy' x(.u ;x(.u m( 6
s'D; n=]vONd;n;' Dey;" s;m;Nyx;S]t"
EtCz;S];nus;re, r;≤xkÉ$fl' b[vu e 7
y‚Smn( k;le yt" %e$; y;≤Nt dOGg…,twkt;m(
tt Ev Sf⁄$;" k;y;‹" id‘;l* c Sf⁄$* ivd 8
SvSvdexo∫vw" s;?y' l¶' r;Xyudyw" Sf⁄$m(
aq;d* væCm %e$;n;' j;itÂpgu,;nhm( 9
aq %e$; rivíN{o m©lí bu/Stq;
gu®" x(£
u " xnI r;Û" kÉtíu tw e yq;£mm( 10
t];kúxin.Up]u ;" =I,eNdur;¸kÉtv"
£Àr;" xeWg[h; s*My;" £Àr" £Àryuto bu/" 11
sv;RTm; c idv;n;qo mn" k⁄mdu b;N/v"
sÊv' k⁄jo bu/"w p[oˇ_o bu/o v;,Ip[d;yk" 12
devJe yo D;nsu%do .Ogvu IRypR d[ ;yk"
AiW…." p[;ˇ_nw" p[oˇ_Xz;y;sUníu du"%d" 13
rivcN{* tu r;j;n* net; Deyo /r;Tmj"
5

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

bu/o r;jk⁄m;rí s…cv* gu®.;gRv* 14
p[„e yko rivpu]í sen; Sv.;Rnpu Cu zk*
Ev' £me, vw ivp[ sUy;RdIn( p[iv…cNtyet( 15
rˇ_Xy;mo idv;/Ixo g*rg;]o inx;kr"
n;Tyu∞;©" k⁄jo rˇ_o dUv;RXy;mo bu/Stq; 16
g*rg;]o gu®DeyR " x(£
u " Xy;vStqwv c
ké„,deho rve" pu]o D;yte i√jsˇm 17
vˆ‰Mbu≤x≤%j; iv„,uiv@*j" x…ck; i√j
sUy;RdIn;' %g;n;' c dev; Dey;" £me, c 18
KlIv* √* s*Mys*rI c yuvtINdu.gO U i√j
nr;" xeW;í ivDey; .;nu.*Rmo gu®Stq; 19
a…¶.U…mn.Stoyv;yv" £mto i√j
.*m;dIn;' g[h;,;' c tÊv;nIit yq;£mm( 20
gu®x(£
u * ivp[v,*R k⁄j;k*R =i]y* i√j
x≤xsoMy* vwXyv,*R xin" xU{o i√joˇm( 21
jIvsUyNRe {v" sÊv' bu/x(£
u * rjStq;
sUypR ]u /r;pu]* tm"p[kié tk* i√j 22
m/uip©ldOKsUyíR turß" x(…u ci√≥j
ipˇp[kié tko /Im;n( pum;nLpkco i√j 23
b¸v;tkf" p[;DíN{o vOˇtnui√≥j
x(.u dOÑ/uv;Kyí cçlo mdn;tur" 24
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

£Àro rˇ_É=,o .*míplod;rmUitRk"
ipˇp[kié tk" £o/I kéxm?ytnui√≥j 25
vpu"≈eœ" ÆXl∑v;Kc Áith;Sy®…cbu/R "
ipˇv;n( kfv;n( ivp[ m;®tp[kié tStq; 26
bOhÌ;]o gu®íwv ip©lo mUıjR =e ,e
kfp[kié tko /Im;n( svRx;S]ivx;rd" 27
su%I k;Ntvpu ≈eœ" sulocno .Ogo" sut"
k;Vykt;R kf;…/Kyoåinl;Tm; v£mU/jR " 28
kéxdI`Rtnu" x*·r" ip©dO∑‰inl;Tmk"
SqUldNtoåls" p'g"u %rromkco i√j 29
/Um;[ k;ro nIltnuvnR Sqoåip .y'kr"
v;tp[kié tko /Im;n( Sv.;RnSu tTsm" ≤x%I 30
aiSq rˇ_Stq; m∆; Tvg( vs; vIyRmve c
ò;yurWe ;m/Ix;í £m;t( sUy;Rdyo i√j 31
dev;lyjl' viˆ£°@;dIn;' tqwv c
koxxYyoTkr;,;Ntu n;q;" sUy;Rdy" £m;t( 32
ayn=,v;rtumR ;sp=sm; i√j
sUy;RdIn;' £m;JDey; inivRxk
' ˘ i√joˇm 33
k$ü=;ritˇ_…m≈m/ur;MlkW;yk;"
£me, sveR ivDey;" sUy;RdIn;' rs; îit 34
bu/Je y* b≤ln* pUvRe riv.*m* c d≤=,e
7

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

p…íme sUypR ]u í …stcN{* tqoˇre 35
inx;y;' b≤lníN{k⁄js*r; .v≤Nt ih
svRd; Do blI Deyo idne xeW; i√joˇm 36
ké„,e c b≤ln" £Àr;" s*My; vIyRytu ;" …ste
s*My;yne s*My%e$o blI y;My;yneåpr" 37
vWRm;s;hhor;,;' ptyo b≤lnStq;
xm'bgu x
u cu( r' ;¥; vO≤ıto vIyRvˇr;" 38
sUyoR jnyit SqUl;n( du.gR ;n( sUypR ]u k"
=Iropet;'Stq; cN{" k$ük;¥;n( /r;sut" 39
pu„pvO=' .Ogo" pu]o gu®D* sfl;fl*
nIrs;n( sUypR ]u í Ev' Dey;" %g; i√j 40
r;¸í;<@;lj;ití kÉtju ;RTyNtrStq;
≤x≤%Sv.;Rnmu Nd;n;' vLmIk" Sq;nmuCyte 41
…c]kNq; f,IN{Sy kÉtoæXz{yuto i√j
sIs' rhonIRlm…," kÉtoDeyR o i√joˇm 42
guro" pIt;Mbr' ivp[ .Ogo" =*m' tqwv c
rˇ_=*m' .;SkrSy îNdo" =*m' …st' i√j 43
bu/Sy ké„,=*m' tu rˇ_vS]' k⁄jSy c
vS]' …c]' xneivRp[ p$($vS]' tqwv c 44
.OgoA≥tvu sR Ntí k⁄j.;Nvoí g[I„mk"
cN{Sy vW;R ivDey; xr∞wv tq; ivd" 45
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

hemNtoåip guroDeyR " xneStu ≤x≤xro i√j
a∑* m;s;í Sv.;Rno" kÉtom;Rs]y' i√j 46
r;◊;rp'gcu N{í ivDey; /;tu%ce r;"
mUlg[h* sUyx
R £
u( * apr; jIvs'Dk;" 47
g[hWe u mNdo vOıoå‚St a;yuv≤RO ıp[d;yk"
nws…gRkÉ b¸sm;n( dd;it i√jsˇm 48
meWo vOWo mOg" kNy; kkoR mInStq; tul;
sUy;RdIn;' £m;dete k…qt; ¨∞r;Xy" 49
.;g; dx ]yoå∑;ꉂStQyoå=; .…mt; n%;"
¨∞;t( s¢m.' nIc' twrve ;'x"w p[k°itRtm( 50
rve" …s'he n%;'x;í i]ko,mpre Sv.m(
¨∞…mNdovOWR e }y'x;≤S]ko,mpreå' xk;" 51
meWåe k;|x;Stu .*mSy i]ko,mpre Sv.m(
¨∞' bu/Sy kNy;y;muˇ_' pçdx;'xk;" 52
tt" pç;'xk;" p[oˇ_' i]ko,mpre Sv.m(
c;pe dx;'x; jIvSy i]ko,mpre Sv.m( 53
tule x(£
u Sy itQy'x;≤S]ko,mpre Sv.m(
xne" k⁄M.e n%;'x;í i]ko,mpre Sv.m( 54
i]ko,;t( Sv;Tsu%Sv;åNTy/I/m;Ry"u Svtu©p;"
su˙do ·rpvê;Nye sm;ío.yl=,;" 55
dxbN?v;yshjSv;NTySq;Ste prSprm(
9

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

tTk;le …m]t;' y;≤Nt ·rpvoåNy] s'iSqt;" 56
tTk;le c insgeR c …m]' ced…/…m]km(
…m]' …m]smTve tu x]u" x]usmTvkÉ 57
smo …m]·rpuTve tu x]uTve Tv…/x]ut;
Ev' ivivCy dwvDo j;tkSy fl' vdet( 58
Svo∞e x(.u ' fl' pU,| i]ko,e p;dv…jRtm(
Sv=eåR /| …m]gehe tu p;dm;]' p[k°itRtm( 59
p;d;/| sm.e p[oˇ_' xUNy' nIc;Stx]u.e
t√∂u∑fl' b[yU ;d( VyTyyen ivc=," 60
}y'x;!‰ivê.;gwí ctu."Rw sihto r…v"
/Umo n;m mh;doW" svRkmRivn;xk" 61
/Umo m<@lt" x(ı
u o VytIp;toå] doWd"
sW@(.oå] VytIp;t" p·rveWoåitdoWkét( 62
p·rveWí‰utí£;idN{c;pStu doWd"
iv}y'x;Tyi∑.;g;!‰í;p" kÉt%
u goåx(.u " 63
Ekr;≤xyut" kÉt"u sUytR Lu y" p[j;yte
ap[k;xg[h;íwte p;p; doWp[d;" SmOt;" 64
sUyNRe dul¶ge„veWu v'x;yuD;Rnn;xnm(
îit /Um;iddoW;,;' iSqit" pµ;snoidt; 65
rivv;r;idxNyNt' gu≤lk;id inÂPyte
idvs;n∑/; .KTv; v;rex;d( g,eyt( £m;t( 66
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

a∑mo'åxo inrIx" Sy;CzNy'xo gu≤lk"SmOt"
r;i]mPy∑/; kéTv; v;rex;t( pçm;idt" 67
g,yed∑m" %<@o in„yit" p·rk°itRt"
XNy'xo gu≤lk" p[oˇ_o rVy'x" k;ls'Dk" 68
.*m;'xo mOTyur;id∑o guvx
| o ym`<$k"
soMy;'xoå/Rph[ rk" SvSvdexo∫v" Sf⁄$" 69
gu≤lkÉ∑vx;Ll¶' Sf⁄$' yt( SvSvdexjm(
gu≤lk˘ p[oCyte tSm;∆;tkSy fl' vdet( 70
.;'xp;dsmw" p[;,wír;¥kúi]ko,.;t(
¨dy;id∑k;l;Nt' y∫' p[;,pd' ih tt( 71
Sve∑k;l' plIkéTy itQy;¢' .;idk˘ c yt(
cr;gi√.s'SqeåkÉú .n* yuõ™ nvme sute 72
Sf⁄$' p[;,pd;:y' tLl¶' Dey' i√joˇm
l¶;d( i√ko,e tuyRe c r;Jye p[;,pd' td; 73
x(.u ' jNm ivj;nIy;ˇqwvk
w ;dxeåip c
aNySq;ne iSqt' cet( Sy;t( td; jNm;x(.u ' vdet( 74
aq r;≤xSvÂp;?y;y" 4
ahor;]Sy pUv;RNTylop;d( hor;åv≤x„yte
tSy ivD;nm;]e, j;tkmRfl' vdet( 1
ydVyˇ_;Tmko iv„,u" k;lÂpo jn;dRn"
tSy;©;in inbo/ Tv' £m;NmeW;idr;xy" 2
11

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

meWo vOWí …mqun" kkú…s'hk⁄m;·rk;"
tul;≤låí /nun£
R É k⁄M.o mInStt" prm( 3
xIW;Rnne tq; b;Ù ˙T£o@ki$bSty"
guÁo®yugle j;nuyGu me vw jÏkÉ tq; 4
cr,* √* tq; meW;t( Dey;" xIW;Rdy" £m;t(
criSqri√Sv.;v;" £Àr;£Àr* nr≤S]y* 5
ipˇ;inli]/;TvwKyXle‚„mk;í i£y;dy"
rˇ_v,oR bOhÌ;]ítu„p;{;i]iv£mI 6
pUvvR ;sI nOpD;it" xwlc;rI rjogu,I
pOœodyI p;vk° c meWr;≤x" k⁄j;…/p" 7
êet" x(£
u ;…/po dI`Rítu„p;CzvRrIblI
y;Mye$( g[;Myo v…,G.U…mrj" pOœodyo vOW" 8
xIWoRdyI nO…mqun' sgd' c svI,km(
p[TyGv;yui√≥p;{;i]blI g[;mv[joåinlI 9
smg;]o h·r√,oR …mqun;:yo bu/;…/p"
p;$lo vnc;rI c b[;˜,o in≤x vIyRv;n( 10
b¸p;dcr" Sq*Lytnu" sÊvgu,I jlI
pOœodyI kkúr;≤xmOgR ;'k;å…/pit" SmOt" 11
…s'h" sUy;R…/p" sÊvI ctu„p;t( =i]yo vnI
xIWoRdyI bOhÌ;]"p;<@ë" pUv@Re ± ¥uvIyRv;n( 12
p;vRtIy;q kNy;:y; r;≤xidRnbl;iNvt;
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

xIWoRdy; c m?y;'g; i√p;¥;Mycr; c s; 13
s; sSydhn; vwXy; …c]v,;R p[.≤ÔnI
k⁄m;rI tms; yuˇ_; b;l.;v; bu/;…/p; 14
xIWoRdyI ¥uvIy;R!‰Stul" ké„,o rjogu,I
pɒmo .Ucro `;tI xU{o m?ytnuióp;t( 15
x(£
u ;å…/poåq SvLp;'go b¸p;d(b;[ ˜,o …blI
s*MySqo idnvIy;R!‰" ipx'go jl.Uv" 16
romSv;!‰oåittI+,;g[o vO…íkí k⁄j;…/p"
pOœodyI Tvq /nug®Ru Sv;mI c s;æÊvk" 17
ip'glo in≤xvIy;R!‰" p;vk" =i]yo i√p;d(
a;d;vNte ctu„p;d" smg;]o /nu/rR " 18
pUvSR qo vsu/;c;rI tejSvI b[˜,; két"
mNd;…/pStmI .*mI y;Mye$( c in≤x vIyRv;n( 19
pOœodyI bOhÌ;]" kburR o vn.Ucr"
a;d* ctu„pdoNte tu ivpdo jlgo mt" 20
k⁄M." k⁄M.I nro b.[vu ,oR m?ytnui√≥p;t(
¥uvIyoR jlm?ySqo v;txIWoRdyI tm" 21
xU{" p…ímdexSy Sv;mI dwv;k·r" SmOt"
mIn* puCz;Sys'l¶* mInr;≤xidRv;blI 22
jlI sÊvgu,;!‰í SvSqo jlcro i√j"
apdo m?ydehI c s*MySqo Áu.yodyI 23
13

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sur;c;y;R…/píeit r;xIn;' gidt; gu,;"
i]'x∫;g;Tmk;n;' c SqUlsU+mfl;y c 24
aq;t" sMp[v+y;…m Í,u„v muinpug' v
jNml¶' c s'xo?y inWek˘ p·rxo/yet( 25
tdh' s'pv[ +y;…m mw]ye Tv' iv/;ry
jNml¶;t( p·rD;n' inWek˘ svRjNtu yt( 26
y‚Smn( .;ve iSqto mNdStSy m;NdeydR Ntrm(
l¶.;Gy;Ntr' yoJy' y∞ r;Xy;id j;yte 27
m;s;id t‚Nmt' Dey' jNmt" p[;k™ inWekjm(
y¥dOXydle©x
π StdeNdo.uˇR _.;gyuk™ 28
tTk;le s;/yeLl¶' xo/yet( pUvvR ˇnum(
tSm;Cz⁄.;x(.u ' v;Cy' g.RSqSy ivxeWt" 29
x(.u ;x(.u ' vdet( ip]ojIRvn' mr,' tq;
Ev' inWekl¶en sMyg( Dey' SvkLpn;t( 30
aq ivxeWl¶;?y;y" 5
aq;h' sMp[v+y;…m tv;g[e i√jsˇm
.;vhor;`$Is'Dl¶;nIit pOqk™ pOqk™ 1
sUyoRdy' sm;r>y `i$k;n;' tu p'ckm(
p[y;it jNmpyRNt' .;vl¶' tdev ih 2
î∑' `$‰;idk˘ .KTv; p'c…..;Ridj' flm(
yoJym*d…ykÉ sUyRe .;vl¶' Sf⁄$' c tt( 3
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tq; s;/Ri√`i$k;…mt;dkoRdy;d( i√j
p[y;it l¶' t•;m hor;l¶' p[c=te 4
î∑`$‰;idk˘ i√fl' pç;¢' .;idk˘ c yt(
yoJym*d…ykÉ .;n* hor;l¶' Sf⁄$' ih tt( 5
kqy;…m `$Il¶' Ínu Tv' i√jsˇm
sUyoRdyt( sm;r>y jNmk;l;v…/ £m;t( 6
Ekìk`i$k;m;n;t( l¶' y¥;it .;idkm(
tdev `i$k;l¶' k…qt' n;rd;id…." 7
r;xyStu `$ItuLy;" pl;/Rp…[ mt;'xk;"
yoJym*d…ykÉ .;n* `$Il¶' Sf⁄$' ih tt( 8
£m;deW;' c l¶;n;' .;vkoœ' pOqk™ ≤l%et(
ye g[h; y] .e t] te Sq;Py; r;≤xl¶vt( 9
v,Rd;:ydx;' .;n;' kqy;Myq teåg[t"
ySy ivD;nm;]e, vded;yu.vR ' flm( 10
aojl¶p[stU ;n;' meW;deg,R yet( £m;t(
sml¶p[stU ;n;m( mIn;derpsVyt" 11
meWmIn;idto jNml¶;Nt' g,yet( su/I"
tqwv hor;l¶;Nt' g,…yTv; tt" prm( 12
aojTven smTven sj;tIye ¨.e yid
tihR s':ye yojyIt vwj;Tye tu ivyojyet( 13
meWmIn;idt" pí;¥o r;≤x" s tu v,Rd"
15

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

EtTp[yojn' v+ye ÍO,u Tv' i√jpug' v"
hor;l¶.yoneyR ; sbl;√,Rd; dx; 14
yTs':ye v,Rdo l¶;t( tˇTs':y;£me, tu
£myuT£m.edne dx; Sy;dojyuGmyo 15
p;pdOi∑" p;pyogo v,RdSy i]ko,kÉ
yid Sy;t( tihR t{;≤xpyRNt' tSy jIvn' 16
®{xUle yqwv;yumrR ,;id inÂPyte
tqwv v,RdSyip i]ko,e p;ps'gme 17
v,Rd;dip .o ivp[ l¶v≤∞Ntyet( flm(
v,Rd;t( s¢m;d( .;v;t( kl];yuivR…cNtyet( 18
Ek;dx;dg[jSy tOtIy;ˇu yvIys"
sutSy p'cme iv¥;Nm;tuítuq.R ;vt( 19
iptuí nvm;d( .;v;d;yurve ' iv…cNtyet(
xUlr;≤xdx;y;' vw p[vl;y;m·r∑km( 20
Ev' tNv;id.;v;n;' ktRVy; v,Rd; dx;
pUvvR ∞ fl' Dey' deihn;' c x(.u ;x(.u m( 21
g[h;,;' v,Rd; nwv r;xIn;' v,Rd; dx;
kéTv;kú/; r;≤xdx;' £m;dNtdRx;' vdet( 22
EvmNtdRx;id' c kéTv; ten fl' vdet(
£mVyuT£m.edne ≤l%edNtdRx;mip 23
SvSvdexo∫v' l¶' jNml¶…mhoCyte
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.;vhor;idl¶;n;' svR]vw smi£y; 24
aq Wo@xvg;R?y;y" 6
≈ut; g[hgu,;STvˇStq; r;≤xgu, mune
≈ot…mCz;…m .;v;n;' .ed;'St;n( képy; vd 1
vg;Rn( Wo@x y;n;h b[˜; lokipt;mh"
t;nh' sMp[v+y;…m mw]ye ≈Uyt;…mit 2
=e]' hor; c {e„k;,Stuy;|x" s¢m;'xk"
nv;'xo dxm;'xí sUy;Rmx
( " Wo@x;'xk" 3
…v'x;'xo vedv;◊÷xo .;'x‚S]'x;'xkStt"
%ved;'xoå=ved;'x" Wœ‰'xí tt" prm( 4
tT=e]' tSy %e$Sy r;xeyoR ySy n;yk"
sUyNRe √oivRWme r;x* sme ti√prItkm( 5
iptríN{horex; dev;" sUySR y k°itRt;"
r;xerı| .veıor; t;ítu…v|xit" SmOt;
meW;id t;s;' hor;,;' p·rvO·ˇ√y' .vet( 6
r;≤xi].;g;{e„k;,;Ste c Wæ$(]x
' dI·rt;"
p·rvO·ˇ]y' teW;' meW;de" £mxo .vet( 7
Svp'cnvm;n;' c r;xIn;' £mxí te
n;rd;åg‚Stduv;Rs; {e„k;,ex;ír;idWu 8
Sv=;RidkÉN{ptyStuy;|xx
e ;" i£y;idWu
snkí snNdí k⁄m;rí sn;tn" 9
17

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

s¢;'xp;STvojgOhe g,nIy; injext"
yuGmr;x* tu ivDey;" s¢m=;Ridn;yk;t( 10
=;r=Ir* c d?y;Jy* tqe=ru ssM.v"
m¥x(ı
u jl;voje sme x(ı
u jl;idk;" 11
nv;'xx
e ;íre tSm;ÆTSqre t•vm;idt"
¨.ye tTp'cm;de·rit …cNTy' ivc=,w"
dev; nOr;=s;íwv cr;idWu gOhWe u c 12
dxm;'x;" Svtí*je yuGm t•vm;t( SmOt;"
dx pUv;RididKp;l; îN{;å…¶ymr;=s;" 13
v®,o m;®tíwv k⁄bre x
e ;npµj;"
anNtí £m;doje sme v; VyuT£me, tu 14
√;dx;'xSy g,n; tˇT=e];i√inidRxte (
teW;m`Ix;" £mxo g,ex;å…êym;hy;" 15
aj…s'h;å…êto Dey; Wo@x;'x;ír;idWu
ajiv„,U hr" sUyoR Áoje yuGme p[tIpkm( 16
aq …v'xit.;g;n;m…/p; b[˜,oidt;"
i£y;∞re iSqre c;p;n( mOgNe {;d( i√Sv.;vkÉ 17
k;lI g*rI jy; l+mIivjy; ivml; stI
t;r; Jv;l;mu%I êet; l≤lt; bgl;mu%I 18
p[Tyi©r; xcI r*{I .v;nI vrd; jy;
i]pur; sum%
u I ceit ivWme p·r…cNtyet( 19
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

smr;x* dy; me/; …z•xIW;R ipx;…cnI
/Um;vtI c m;t©« b;l; .{å®,;nl; 20
ip©l; z⁄Cz⁄k; `or; v;r;hI vw„,vI …st;
.uvnexI .wrvI c m©l; Ápr;…jt; 21
…sı;'xk;n;m…/p;" …s'h;doj.ge g[he
kk;R¥Gu m.ge %e$e SkNd" px(/uR roånl" 22
ivêkm;R .go …m]o myoåNtkvOW?vj;"
goivNdo mdno .Im" …s'h;d* ivWme £m;t(
kk;≥d* sm.e .Im;i√lomen iv…cNtyet( 23
.;'x;…/p;" £m;∂ßymviˆipt;mh;"
cN{ex;iditjIv;ihiptro .gs'…Dt;" 24
ayRm;kúTv∑≠$m®Cz£;…¶…m]v;sv;"
inA≥TyudkivêeåjgoivNdo vsvoåMbup" 25
ttoåjp;dihbufiR y" pUW; cwv p[k°itRt;"
n=]ex;Stu .;'xx
e ; meW;idcr.£m;t( 26
i]'x;'xx
e ;í ivWme k⁄j;k°RJyD.;gRv;"
p'cp'c;∑s¢;=.;g;n;' VyTyy;t( sme 27
viˆ" smIrx£* c /ndo jldStq;
ivWmeWu £m;JDey;" smr;x* ivpyRy;t( 28
cTv;·r'xi√.;g;n;m…/p; ivWme i£y;t(
sm.e tulto Dey;" SvSv;…/psmiNvt;" 29
19

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

iv„,uíN{o mrI…cí Tv∑; /;t; ≤xvo r…v"
ymo y=í gN/vR" k;lo v®, Ev c 30
tq;=ved.;g;n;m…/p;ír.e i£y;t(
iSqre …s'h;d( i√.ec;p;t( iv/Ixiv„,víre 31
Èx;CyutsurJyeœ; iv„,ukx
É ;" iSqre i√.e
dev;" p'cdx;vOÊy; ivDey; i√jsˇm 32
r;xIn( ivh;y %e$Sy i√flm'x;¥mkú˙t(
xeW' swk˘ t{;xe.pR ;" W∑‰'x;p;" SmOt;" 33
`orí r;=xo dev" k⁄bre o y=ik•r*
.[∑" k⁄lflo grlo viˆm;Ry; purIWk" 34
ap;MpitmR®Tv;'í k;l" sp;RmtO Ne duk;"
mOd"u komlherMbb[˜iv„,umheêr;" 35
dev;{*R k≤ln;xí ≤=tIxkml;kr*
gu≤lko mOTyuk;lí d;v;…¶`oRrs'Dk" 36
ymí k<$ksu/;åmOt* pU,iR nx;kr"
ivWdG/k⁄l;Ntí mu:yo v'x=yStq; 37
¨Tp;tk;ls*My;:y;" koml" xItl;…./"
kr;ld'∑c^ N{;Sy* p[vI," k;lp;vk" 38
d<@.O…•mRl" s*My" £ÀroåitxItloåmOt"
pyo…/.[m,;:y* c cN{re%; TvyuGmp;" 39
sme .e VyTyy;JDey;" W∑‰'xx
e ;" p[k°itRt;"
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

W∑‰;'xSv;…mnSTvoje tdIx;dVyTpy" sme 40
x(.u W∑y'xs'yˇu _; g[h;" x(.u flp[d;"
£ÀrW∑‰'xs'yˇu _; n;xy≤Nt %c;·r," 41
vgR.de ;nh' v+ye mw]ye Tv' iv/;ry
W@±vg;‹" s¢vg;Rí idGvg;R nOpvgRk;" 42
.v≤Nt vgRsy' oge W@vgeR ik˘xk
u( ;dy"
√;>y;' ik˘xk
u( n;m; c i]….VyRÔnmuCyte 43
ctu….Rí;mr;:y' c z]' pç….rev c
W≤@±." k⁄<@lyog" Sy;Nmuk$⁄ ;:y' c s¢…." 44
s¢vgeåR q idGvgeR p;·rj;t;ids'Dk;"
p;·rj;t' .ved√( ;>y;muˇm' i]….®Cyte 45
ctu….RgoRpru ;:y' Sy;Czrw" …s'h;sn' tq;
p;r;vt' .vet( W≤@±.devR lok˘ c s¢…." 46
vsu….b[˜R lok;:y' nv…." x£v;hnm(
id‚G." ≈I/;myog" Sy;dq Wo@xvgRkÉ 47
.edk˘ c .ved√( ;>y;' i]…." Sy;t( k⁄mmu ;:ykm(
ctu….Rn;Rgpu„p' Sy;t( p'c…." kNduk;◊ym( 48
kÉrl;:y' .vet( W≤@±." s¢…." kLpvO=km(
a∑….íNdnv' nv…." pU,cR N{km( 49
id‚G.®∞w"≈v; n;m ®{w/NR vNt·r.Rvte (
sUyk
R ;Nt' .ved( sUyiRw vRê"w Sy;i√&m;:ykm( 50
21

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

x£…s'h;sn' x£ìgoRlok˘ it…q…..Rvte (
.Up"w ßIvLl.;:y' Sy;√g;R .ed®w d;˙t;" 51
Svo∞mUli]ko,Sv.vn;…/pte" x(.u ;"
Sv;Â!;t( kÉN{n;q;n;' vg;R g[;Á;" su/Imt; 52
aSt'gt; g[h…jt; nIcg; dubl
R ;í ye
xyn;idgt;Ste>y ¨Tp•; yogn;xk;" 53
aq vgRivvek;?y;y" 7
aq Wo@xvgeWR u ivvek˘ c vd;Myhm(
l¶e dehSy ivD;n' hor;y;' sMpd;idkm( 1
{e„k;,e .[;tOj' s*:y' tuy;|xe .;Gy…cNtnm(
pu]p*];idk;n;' vw …cNtn' s¢m;'xkÉ 2
nvm;'xe kl];,;' dxm;'xe mhTflm(
√;dx;'xe tq; ip]o…íNtn' Wo@x;'xkÉ 3
su%;åsu%Sy ivD;n' v;hn;n;' tqwv c
¨p;sn;y; ivD;n' s;?y' …v'xit.;gkÉ 4
iv¥;y; vedb;◊÷xe .;'xe cwv bl;åblm(
i]'x;'xkÉ ·r∑fl' %ved;'xe x(.u ;åx(.u m( 5
a=ved;'xkÉ cwv W∑‰'xåe ≤%lmI=yet(
y] k⁄];ip sMp[;¢" £ÀrW∑‰'xk;…/p" 6
t] n;xo n sNde ho gg;RdIn;' vco yq;
y] k⁄];ip sMp[;¢" kl;'x;…/pit" x(.u " 7
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

t] vO≤ıí pui∑í gg;Ridn;' vco yq;
îit Wo@xvg;R,;' .ed;Ste p[itp;idt;" 8
¨dy;idWu .;veWu %e$Sy .vneWu v;
vgR…v'xopk˘ vI+y Dey' teW;' x(.u ;åx(.u m( 9
aq;t" sMp[v+y;…m vgR…v'xopk˘ blm(
ySy ivD;nm;]e, ivp;k˘ dOi∑gocrm( 10
gOh…v'xopk˘ vI+y' sUy;RdIn;' %c;·r,;m(
SvgOho∞e bl' pU,| xUNy' tTs¢miSqte 11
g[hiSqitvx;JDey' i√r;Xy…/pitStq;
m?yeånup;tto Dey' aojyuGm=R.de t" 12
sUyhR or;fl' d¥ujIRv;kúvsu/;Tmj;"
cN{;Sf⁄…jdkúp]u ;íN{hor;flp[d;" 13
fl√y' bu/o d¥;t( sme c;N{' tdNykÉ
rve" fl' Svhor;d* flhIn' ivr;mkÉ 14
m?yeånup;t;t( svR] {e„k;,eåip iv…cNtyet(
gOhvt( tuy.R ;geip nv;'x;d;vip Svym( 15
sUy"R k⁄jfl' /ˇe .;gRvSy inx;pit"
i]'x;'xkÉ iv…cNTywvm];ip gOhvt( SmOtm( 16
l¶hor;dOk;,;'k.;gsUyk
R ; îit
i]'x;'xkí W@±vg;R a] …v'xopk;" £m;t( 17
rmne];…B/p'c;…ê.Umy" s¢vgRkÉ
23

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

ss¢m;'xkÉ t] ivêk;" p'c locnm( 18
]y" s;ı| √y' s;ıRvde ; √* r;i]n;yk"
SqUl' fl' c s'Sq;Py tTsU+m' c ttStt" 19
dxvg;| idg'x;!‰;" kl;'x;" Wi∑.;gk;"
]y' =e]Sy ivDey;" p'cW∑‰'xkSy c 20
s;ıwk
R .;g;" xeW;,;' ivêk;" p·rk°itRt;
aq v+ye ivxeW,e bl' …v'xopk;◊ym( 21
£m;t( Wo@xvg;R,;' =e];dIn;' pOqk™ pOqk™
hor;i]'x;'xdO‘;,e k⁄cN{x≤xn" £m;t( 22
kl;'xSy √y' Dey' ]y' nNd;'xkSy c
=e]e s;ı| c i]ty' ved;" W∑‰'xkSy ih 23
aıRm/| tu xeW;,;' Áºtt( SvIymud;˙tm(
pU,| …v'xopk˘ …v'xo /Oit" Sy;d…/…m]kÉ 24
…m]e p'cdx p[oˇ_' sme dx p[k°itRtm(
x]* s¢;…/x]* c p'c…v'xopk˘ .vet( 25
vgRivê;" Svivêfl;" pun…v|xit.;…jt;"
ivê;flopyoGy' tTpçon' fldo n ih 26
tdU?v| SvLpfld' dxo?v| m?ym' SmOtm(
itYyU/| pU,f
R ld' bo?y' sv| %c;·r,;m( 27
aq;åNydip v+yeåh' mw]ye Tv' iv/;ry
%e$;" pU,f
R l' d¥u" sUy;Rt( s¢mkÉ iSqt;" 28
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

fl;.;v' ivj;nIy;t( sme sUynR .íre
m?yeånup;t;t( svR] Áudy;St…v'xopk;" 29
vgR…v'xopk˘ Dey' flmSy i√jWR.
y∞ y] fl' buıv± ; tTfl' p·rk°itRtm( 30
vgR…v'xopk˘ c;d;vudy;Stmt" prm(
pU,| pU,ieR tpU,S| y;t( svRdvw ' iv…cNtyet( 31
hIn' hIneithIn' Sy;t( SvLpeLp;TyLpk˘ SmOtm(
m?y' m?yeitm?y' Sy;¥;vˇSy dx;iSqit" 32
aq;åNydip v+y;…m mw]ye Í,u suvt[ (
l¶tuy;RStivyt;' kÉN{s'D; ivxeWt" 33
i√p'crN/[l;.;n;' Dey' p,fr;…./m(
i]Wœ.;Gy·r„f;n;m;poÆKlm…mit i√j 34
l¶;t( p'cm.;GySy ko,s'D; iv/Iyte
Wœ;∑Vyy.;b;n;' du"s'D;≤S]ks'Dk;" 35
cturß' tuyrR N/[' kqyiNt i√joˇm
SvSq;dupcy=;R…, i]W@;y;Mbr;…, ih 36
tnu/nR ' c shjo bN/up]u ;ryStq;
yuvtIrN/[/m;R:ykm;Rl;.Vyy;" £m;t( 37
s'=pe ,e tw duidtmNyd( buı‰nus;rt"
ik≤çi√xeW' v+y;…m yq; .˜mu%;CΩtm( 38
nvmeåip iptuD;Rn' sUy;R∞ nvmeåqv;
25

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

y≤Tk≤ç∂xme l;.e tTsUy;R∂xme .ve 39
tuyRe tn* /ne l;.e .;Gye y≤∞Ntn' c tt(
cN{;ˇuyRe tn* l;.e .Gye t≤∞Ntyed( /[vu m( 40
l¶;d( du…íKy.vne yTk⁄j;i√£meå≤%lm(
ivc;y| Wœ.;vSy bu/;t( Wœº ivlokyet( 41
pu]Sy c guro" pu]e j;y;y;" s¢me .Ogo"
a∑mSy VyySy;ip mNd;NmOTy* Vyye tq; 42
y∫;v;¥Tfl' …cNTy' tdIx;ˇTfl' ivdu"
Dey' tSy fl' t≤ı t] …cNTy' x(.u ;åx(.u m( 43
aq r;≤xdOi∑kqn;?y;y" 8
aq meW;idr;xIn;' cr;dIn;' pOqk™ pOqk™
dOi∑.ed' p[v+y;…m ≈O,u Tv' i√jsˇm 1
r;xyoå….mu%' ivp[ tq; pXy≤Nt p;êR.e
yq; cr" iSqr;nev' iSqr" pXyit vw cr;n( 2
i√Sv.;vo ivn;åTm;n;' i√Sv.;v;n( p[pXyit
smIpSq' p·rTyJy %e$;St] gt;Stq; 3
creWu s'iSqt;" %e$;" pXy≤Nt iSqrs©t;n(
iSqreWu s'iSqt; Ev' pXy≤Nt crs'iSqt;n( 4
¨.ySq;Stu sUy;R¥; pXyNyu.ys'iSqt;n(
ink$Sq' ivn; %e$;" pXyNtITyym;gm" 5
dOi∑c£mh' v+ye yy;vd( b[˜,oidtm(
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tSy ivNy;sm;]e, dOi∑.ed" p[k;Xyte 6
p[;…c meWvOW* le:y* kkú…s'h* tqoˇre
tul;ålI p…íme ivp[ mOgk⁄M.* c d≤=,e 7
Èxko,e tu …mqun' v;yVye kNyk;' tq;
nwAT≥ y;| c;pm;≤l:y viˆko,e ZW' ≤l%et( 8
Ev' ctu.jRu ;k;r' vOˇ;k;rmq;ip v;
dOi∑c£˘ p[ivNySywv' tto dOi∑' ivc;ryet( 9
aq;·r∑;?y;y" 9
a;d* jNm;©to ivp[ ·r∑;å·r∑' ivc;ryet(
ttStNv;id.;v;n;' j;tkSy fl' vdet( 1
ctu…v|xitvW;R…, y;vd( gCz≤Nt jNmt"
jNm;·r∑' tu t;vt( Sy;d;yud;Ry' n …cNtyet( 2
Wœ;∑·r„fgíN{" £Àr"w %e$íw vI≤=t"
j;tSy mOTyud" s¥STv∑Ww"R x(.u ≤e =t" 3
x≤xvNmOTyud;" s*My;íe√£;" £ÀrvI≤=t;"
≤xxoj;RtSy m;sen l¶e s*Myivv…jRte 4
ySy jNmin /ISq;" Syu" sUy;Rk°RNdukj⁄ ;./;"
tSy Tv;x(u jin]I c .[;t; c in/n' v[jte ( 5
p;pe≤=to yuto .*mo l¶go n x(.u ≤e =t"
mOTyudSTv∑mSqoåip s*re,;kÉ,ú v; yut" 6
cN{sUygR h[ e r;¸íN{sUyyR tu o yid
27

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

s*·r.*me≤=t' l¶' p=mek˘ s jIvit 7
kmRSq;ne iSqt" s*·r" x]uSq;ne kl;in…/"
≤=itj" s¢mSq;ne sh m;]; ivp¥te 8
l¶e .;Skrpu]í in/ne cN{m; yid
tOtIySqo yd; jIv" s y;it ymm≤Ndrm( 9
hor;y;' nvme sUy"R s¢mSq" xnwír"
Ek;dxe gu®" su£o m;smek˘ s jIvit 10
Vyye sveR g[h; ne∑;" sUyx
Re £
u( NÉ dur;hv"
ivxeW;•;xkt;Rro dO∑‰; v; .©k;·r," 11
p;p;iNvt" xxI /meR ¥Unl¶gto yid
x(.u rw ve≤=tyutStd; mOTyupd[ " ≤xxo" 12
sN?y;y;' cN{hor;y;' g<@;Nte in/n;y vw
p[Tyek˘ cN{p;pwí kÉN{gw" Sy;i√n;xnm( 13
rveStu m<@l;ı;RSt;t( s;y' s'?y; i]n;…@k;
tqwv;ıoRdy;t( pUv| p[;t" s'?y; i]n;…@k; 14
c£pUv;Rpr;ıeWR u £Àrs*MyeWu k°$.e
l¶ge in/n' y;it n;å] k;y;R ivc;r,; 15
Vyyx]ugtw" £Àrmw TRO yu{Vygtwrip
p;pm?ygte l¶e sTymev mOit' vdet( 16
l¶s¢mg* p;p* cN{oåip £Àrs'ytu "
yd; n;ve≤=t" s*Myw" xI`[;NmOTyu.vR ˇe d; 17
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

=I,e x≤xin l¶Sqe p;pw" kÉN{;∑s'iSqtw"
yo j;to mOTyum;“oit s ivp[x
e n s'xy" 18
p;pyomR?ygíN{o l¶;∑;≤Ntms¢m"
a…cr;NmOTyum;“oit yo j;t" s ≤xx(Su td; 19
p;p√ym?ygte cN{e l¶sm;…≈te
s¢;∑men p;pen m;]; sh mOt" ≤xxë" 20
xnwír;kú.*meWu ·r„f/m;R∑meWu c
x.wrvI+ym;,eWu yo j;to in/n'gt" 21
y∂^„e k;,e c y;…m]e ySy Sy;∂;®,o g[h"
=I,cN{o ivl¶Sq" s¥o hrit jIivtm( 22
a;poÆKlmiSqt;" sveR g[h; blivv…jRt;"
W<m;s' v i√m;s' v tSy;yu" smud;˙tm( 23
i]…." p;pg[h"w sUt* cN{m; yid dOXyte
m;tOn;xo .veˇSy x(.u Î≥∑e x(.u ' vdet( 24
/ne r;¸bu/R " x(£
u " s*·r" sUyoR yd; iSqt"
tSy m;tu.vR Ne mOTyumtRO e ipt·r j;yte 25
p;p;Ts¢mrN/[Sqe cN{e p;psmiNvte
b≤l…." p;pkìÎ∑≥ e j;to .vit m;tOh; 26
¨∞Sqo v;åq nIcSq" s¢mSqo yd;r…v"
p;nhIno .veä;l aj;=Ire, jIvit 27
cN{;∞tuqgR " p;po ·rpu=]e e yd; .vet(
29

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

td; m;tOv/' k⁄y;Rt( kÉN{e yid x(.u o n cet( 28
√;dxe ·rpu.;ve c yd; p;pg[ho .vet(
td; m;tu.yR ' iv¥;∞tuqRe dxme iptu" 29
l¶e £Àro Vyye £Àro /ne s*MyStqwv c
s¢me .vne £Àr" p·rv;r=y'kr" 30
l¶Sqe c gur* s*r* /ne r;h* tOtIyge
îit ceÔNmk;le Sy;Nm;t; tSy n jIvit 31
=I,cN{;≤T]ko,Sqw" p;pw" s*Myivv…jRt"w
m;t; p·rTyjeä;l' W<m;s;∞ n s'xy" 32
Ek;'xkSq* mNd;r* y] k⁄]iSqt* yd;
x≤xkÉN{gt* t* v; i√m;tO>y;' n jIvit 33
l¶e sNdo mde .*m" WœSq;ne c cN{m;"
îit ce∆Nmk;le Sy;t( ipt; tSy n jIvit 34
l¶e jIvo /ne mNdriv.*mbu/;Stq;
ivv;hsmye tSy b;lSy …m[yte ipt; 35
sUy"R p;pen s'yˇu _o Áqv; p;pm?yg"
sUy;Rt( s¢mg" p;pStd; iptOv/o .vet( 36
s¢me .vne sUy"R kmRSqo .UmnNdn"
r;¸VyRye c yuSywv ipt; k∑en jIvit 37
dxmSqo yd; .*m" x]u=]e sm;≤≈t"
…m[yte tSy j;tSy ipt; xI`[' n s'xy" 38
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

·rpuSq;ne yd; cN{o l¶Sq;ne xnwír"
k⁄jí s¢me Sq;ne ipt; tSy n jIvit 39
.*m;'xkiSqte .;n* xinn; c inrI≤=te
p[;GjNmno invO·ˇ" Sy;NmOTyuv;Råip ≤xxo" iptu" 40
ctuqRe dxme p;p* √;dxe c yd; iSqt*
iptr' m;tr' hTv; dex;∂ºx;Ntr' v[jte ( 41
r;¸jIv* ·rpu=]e e l¶e v;åq ctuqk
R É
]yo…v'xitme vWeR pu]St;t' n pXyit 42
.;nu" ipt; c jNtUn;' cN{o m;t; tqwv c
p;pdOi∑yuto .;nu" p;pm?ygtoåip v; 43
ip]·r∑' ivj;nIy;æCzxoj;RtSy in…ítm(
.;no" Wœ;∑m=RSqw" p;pw" s*Myivv…jRt"w
su%.;vgtwv;Råip ip]·r∑' ivinidRxte ( 44
Ev' cN{;t( iSqtw" p;pwm;Rtu k∑' ivc;ryet(
bl;åblivveknÉ k∑' v; mOTyum;idxet( 45
aq;å·r∑.'g;?y;y" 10
îTy·r∑' my; p[oˇ_' t∫©í;ip kQyte
yt( sm;loKy' j;t;n;' ·r∑;å·r∑' vdeä/ë " 1
Ekoåip D;yRx£
u( ;,;' l¶;t( kÉN{gto yid
a·r∑' in≤%l' h≤Nt it…mr' .;Skro yq; 2
Ek Ev blI jIvo l¶Sqo ·r∑s'cym(
h≤Nt p;p=y' .KTy; p[,;m îv xU≤ln" 3
31

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Ek Ev ivl¶ex" kÉN{s'Sqo bl;iNvt"
a·r∑' in≤%l' h≤Nt ipn;k° i]pur' yq; 4
x(Ku lp=e =p;jNm l¶e s*MyinrI≤=te
ivprIt' ké„,p=e tq;·r∑ivn;xn' 5
VyySq;ne yd; sUySR tul;l¶e tu j;yte
jIvet( s xtvW;R…, dI`;Rybu ;Rlko .vet( 6
gu®.*m* yd; yuˇ_* gu®Î∑oåqv; k⁄j"
hTv;å·r∑mxeW' c jnNy;" x(.u £∫vet( 7
ctuqdR xme p;p" s*Mym?ye yd; .vet(
iptu" s*:ykro yog" x(.u "w kÉN{i]ko,gw" 8
s*My;Ntrgtw" p;pw" x(.u "w kÉN{i]ko,gw"
s¥o n;xyteå·r∑' t∫;voTqfl' n tt( 9
aq .;vivvek;?y;y" 11
a·r∑' tTp[.©÷ c ≈ut' Tvˇo my; mune
kSm;d( .;v;t( fl' ik˘ ik˘ ivc;yR…mit me vd 1
deh' Âp' c D;n' c v,| cwv bl;blm(
su%' du"%' Sv.;vç l¶.;v;…•rI=yet( 2
/n/;Ny' k⁄$Mü b;'í mOTyuj;lm…m]km(
/;turà;idk˘ sv| /nSq;n;…•rI=yet( 3
iv£m' .OTy.[;];id copdexp[y;,km(
ip]ovwR mr,' ivDo du…íKy;∞ inrI=yet( 4
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

v;hn;Nyq bN/Uí' m;tOs*:y;idk;Nyip
in…/ =e]' gOh' c;ip ctuq;Rt( p·r…cNtyet( 5
yN]mN]* tq; iv¥;' buıíe vw p[bN/km(
pu]r;Jy;p.[;x
' ;dIn( pXyet( pu];ly;d( bu/" 6
m;tul;Ntkx'k;n;' x]Uí' vw v[,;idk;n(
spàIm;tr' c;ip Wœ.;v;…•rI=yet( 7
j;y;m?vp[y;,' c v;…,Jy' n∑vI=,m(
mr,' c SvdehSy j;y;.;v;…•rI=yet( 8
a;yu r,' ·rpu' c;ip dug| mOt/n' tq;
gTynuk;idk˘ sv| pXye{N/[;i√c=," 9
.;Gy' Xy;l' c /m| c .[;tOpà‰;idk;'Stq;
tIqRy;];idk˘ sv| /mRSq;n;…•rI=yet( 10
r;Jy' c;k;x'v·O ˇ' c m;n' cwv iptuStq;
p[v;sSy A,Sy;ip VyomSq;n;…•rI=,m( 11
n;n;vStu.vSy;ip pu]j;y;idkSy c
a;y' vO≤ı' pxUn;' c .vSq;n;…•rI=,m( 12
Vyy' c vw·rvOˇ;Nt·r"fmNTy;idk˘ tq;
Vyy;∞wW ih D;tVy…mit svR] /Imt; 13
yo yo x(.u yw tRu o dO∑o .;vo v; pitdO∑yuk™
yuv; p[vı
O o r;JySq" k⁄m;ro v;åip yTpit" 14
tdI=,vx;t( tˇ∫;vs*:y' vded( bu/"
33

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

y¥d( .;vpitnR∑≤S]kÉx;¥wí s'ytu " 15
.;v' n vI=te sMyk™ su¢o vOıomOtoåqv;
pI…@to v;åSy .;vSy fl' n∑' vded( /[vu m( 16
aq tnu.;vfl;?y;y" 12
sp;po dehpoå∑;·rVyygo dehs*:y˙t(
kÉN{e ko,e iSqtoå©πx" sd; dehsu%' idxet( 1
l¶poåSt©to nIce x]u.e rogkéd( .vet(
x(.u ;" kÉN{i]ko,Sq; svRroghr;" SmOt;" 2
l¶e cN{eåqv £Àrg[hÎw ∑≥ åe qv; yute
x(.u dOi∑ivhIne c jNtodehR su%' n ih 3
l¶e s*Mye suÂp" Sy;t( £ÀrÂ
e pivv…jRt"
s*My%e$yw tRu e dO∑e l¶e dehsu%;iNvt" 4
l¶exo D; gu®v;Råip x(£
u o v; kÉN{ko,g"
dI`;Ry/u nR v;n( j;to bu≤ım;n( r;jvLl." 5
l¶exe crr;≤xSqe x(.u g[hinrI≤=te
k°itR≈Im;n( mh;.ogI dehs*:ysmiNvt" 6
bu/o jIvoåqv; x(£
u o l¶e cN{smiNvt"
l¶;t( kÉN{gto v;åip r;jl=,s'ytu " 7
ss*re sk⁄je v;ip l¶e meWe vOWe hr*
r;Xy'xsdOx* g;]e s j;to n;lvei∑t" 8
ctu„pdgto .;nu" pre vIyRsmiNvt;"
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

i√Sv.;vgt; j;t* yml;ivit inidRxte ( 9
rv*NdU Ek.;vSq;vek;'xksmiNvt*
i]m;]; c …q….m;Rs"w ip]; .[;]; c poiWt" 10
Evmev fl' v;Cy' cN{;dip sd; bu/"w
aq j;tnrSy;©π v[,…cˆ;idk˘ b[vu e 11
≤xro ne]e tq k,*R n;…skÉ c kpolk*
hnUm%
uR ' c l¶;¥; tn;v;¥dOk;,kÉ 12
m?y{e„k;,ge l¶e k<#o'ås* c .uj* tq;
p;êeR c ˙dye £o@º n;….íeit yq;£mm( 13
v‚St≤lR©gude mu„k;vUÂ j;nU c j'`kÉ
p;díeTyuidtwv;Rmm©÷ Dey' tOtIykÉ 14
y‚Sm•©π iSqt" p;po v[,' t] sm;idxet(
inyt' sbu/"w £Àr"w s*Mywl+R m vded( bu/" 15
aq /n.;vfl;?y;y" 13
/n.;vfl' væCm Í,u Tv' i√jsˇm
/nexo /n.;vSq" kÉN{ko,gtoåip v; 1
/nvO≤ıkro Dey≤S]kSqo /nh;inkét(
/ndí /ne s*My" p;po /nivn;xkét( 2
/n;…/po gu®yRSy /n.;vgto .vet(
.*men sihto v;åip /nv;n( s nro .vet( 3
/nexe l;..;vSqe l;.exe v; /n' gte
35

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t;vu.* kÉN{ko,Sq* /nv;n( s nro .vet( 4
/nexe kÉN{r;≤xSqe l;.exe t≤T]ko,ge
gu®x(£
u yute dO∑e /nl;.mudIryet( 5
/nexo ·rpu.;vSqo l;.exStÌto yid
/n;y* p;pyuˇ_* v; dO∑* in/Rn Ev s" 6
/nl;.;…/p;vSt* p;pg[hsmiNvt*
jNmp[.iO td;·r{y' ….=;•' l.te nr" 7
Wœºå∑me Vyye v;åip /nl;.;…/p* yid
l;.e k⁄jo/ne r;Ù r;jd<@;d( /n=y" 8
l;.e jIve /ne x(£
u É /nexe x(.u s'ytu e
Vyye c x(.u s'yˇu _É /mRk;yeR /nVyy" 9
Sv.o∞Sqe /n;/Ixe j;tko jnpoWk"
propk;rI :y;tí ivDeyo i√jsˇm 10
iSqte p;r;vt;'x;d* /nexe x(.u s'ytu e
tÌ»he svRsMp·ˇivRn;y;sen j;yte 11
ne]x
e e bls'yˇu _É xo.n;=o .ve•r"
Wœ;∑mVyySqe c ne]vwkLyv;n( .vet( 12
/nexe p;ps'yˇu _É /ne p;psmiNvte
ipx(nu oåsTyv;dI c v;tVy;…/smiNvt" 13
aq shj.;vfl;?y;y" 14
aq iv£m.;vSy fl' v+y;…m .o i√j
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

shje s*MyyuGd»∑e .[;tOm;n( iv£mI nr" 1
s .*mo .[;tO.;vexo .[;tO.;v' p[pXyit
.[;tO=]e gto v;åip .[;tO.;v' ivinidRxte ( 2
p;pyogen t* p;p=e]yogen v; pun"
¨Tp;$‰ shj;n( s¥o inhNtr* n s'xy" 3
S]Ig[ho .[;tO.;vex" S]Ig[ho .[;tO.;vg"
.…gnI Sy;t( tq; .[;t; pug' hO e pug' h[ o yid 4
…m≈e …m≈fl' v;Cy' bl;blivin,Ry;t(
mOt* k⁄jtOtIyex* shodrivn;xk* 5
kÉN{i]ko,ge v;åip Svo∞…m]SvvgRge
k;rkÉ shjexe y; .[;tOs*:y' ivinidRxte ( 6
.[;tO.e bu/s'yˇu _É tdIxe cN{s'ytu e
k;rkÉ mNds'yˇu _É .…gNyek;g[to .vet( 7
pí;t( shodroåPyekStOtIyStu mOto .vet(
k;rkÉ r;¸s'yˇu _É shjexe tu nIcge 8
pí;t( shodr;.;v' pUv| tu tT]y' vdet(
.[;tOSq;n;…/pe kÉN{e k;rkÉ t≤T]ko,ge 9
jIven sihte co∞e Dey; √;dx sodr;"
t] Jyeœi√y' t√∆;tk;∞ tOtIykm( 10
s¢m' nvm' cwv √;dx' c mOt' vdet(
xeW;" shodr;" W@± vw .veydu IR`jR Ivn;" 11
37

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Vyyexne yuto .*mo gu®,; sihtoåip v;
.[;tO.;ve iSqte cN{e s¢s':y;Stu sodr;" 12
.[;tOSq;ne x≤xyute kÉvl' pu§he≤=te
shj; .[;tro Dey;" x(£
u yuˇ_É≤=teåNyq; 13
ag[e j;t' rivhR≤Nt pOœº j;t' xnwír"
ag[j' pOœj' h≤Nt shjSqo /r;sut" 14
EteW;' ivp[ yog;n;' bl;blivin,Ry;t(
.[;tO,;' .…gnIn;' v; j;tkSy fl' vdet( 15
aq su%.;vfl;?y;y" 15
¨ˇ_' tOtIy.;vSy fl' s'=pe to my;
su%.;vfl' c;åq kqy;…m i√joˇm 1
su%x
e e su%.;vSqe l¶exe tÌteåip v;
x(.u dO∑e c j;tSy pU,| gOhsu%' vdet( 2
Svgehe Sv;'xkÉ Svo∞e su%Sq;n;…/po yid
.U…my;ngOh;dIn;' su%' v;¥.v' tq; 3
km;R…/pen s'yˇu _É kÉN{e ko,e gOh;…/pe
iv…c]s*/p[;k;rwmiR <@t' tÌ»h' vdet( 4
bN/uSq;neêre s*Mye x(.u g[hyut≤e =te
x≤xje l¶s'yˇu _É bN/upJU yo .ve•r" 5
m;tu"Sq;ne x(.u yute tdIxe Svo∞r;≤xge
k;rkÉ bls'yˇu _É m;tudIR`;Ryru ;idxet( 6
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

su%x
e e kÉN{.;vSqe tq kÉN{iSqto .Og"u
x≤xje Svo∞r;≤xSqe m;tu" pU,| su%' vdet( 7
su%e rivyute mNde cN{e .;Gygte sit
l;.Sq;ngto .*mo gomih„y;idl;.két( 8
crgehsm;yuˇ_É su%e t{;≤xn;ykÉ
Wœº Vyye iSqte .*me nr" p[;“oit mUkt;m( 9
l¶Sq;n;…/pe s*Mye su%x
e e nIcr;≤xge
k;rkÉ Vyy.;vSqe su%x
e e l;.s©te 10
√;dxe vTsre p[;¢e v;hnSy su%' vdet(
v;hne sUysR y' ˇu _É Svo∞e t∫;vn;ykÉ 11
x(£
u ,É s'ytu e vWeR √;i]'xe v;hn' .vet(
kmex
R ne yute bN/un;qe tu©;'xs'ytu e 12
i√cTv;·r'xkÉ vWeR nro v;hn.;g( .vet(
l;.exe su%r;≤xSqe su%x
e e l;.s'ytu e 13
√;dxe vTsre p[;¢e j;to v;hn.;g( .vet(
x(.u ' x(.u Tve .;vSy p;pTve flmNyq; 14
aq pçm.;vfl;?y;y" 16
aq pçm.;vSy kqy;…m fl' i√j
l¶pe sut.;vSqe sutpe c sute iSqte 1
kÉN{i]ko,s'Sqe v; pU,| pu]su%' vdet(
Wœ;∑mVyySqe tu sut;/Ixe Tvpu]t; 2
39

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sutx
e Se t'gte v;åip p;p;£;Nte c inbRle
td; n j;yte pu]o j;to v; …m[yte /[vu m( 3
WœSq;ne sut;/Ixe l¶exe k⁄js'ytu e
…m[yte p[qm;pTy' k;kbN?y; c geihnI 4
sut;/Ixo ih nIcSqo VyyWœ;∑miSqt"
k;kbN?y; .ve•;rI sute kÉtbu /u * yid 5
sutx
e o nIcgo y] sutSq;n' n pXyit
t] s*·rbu/* Sy;t;' k;kbN?y;Tvm;“uy;t( 6
.;Gyexo mUitRvtIR cet( sutx
e o nIcgo yid
sute kÉtbu /u * Sy;t;' sut' k∑;d( ivinidRxte ( 7
Wœ;∑mVyySqo v; nIco v; x]ur;≤xg"
sutx
e í sute tSy k∑;t( pu]' ivinidRxte ( 8
pu].;ve bu/=e]e mNd=e]åe qv; pun"
mNde m;≤Ndyutw dO∑e td; dˇ;dy" sut;" 9
rivcN{* ydwkSq;vek;'xksmiNvt*
i]m;tO….rs* y;√; i√ip];åip c poiWt" 10
pçme W@±gh[ yw ˇRu _É tdIxe Vyyr;≤xge
l¶exNe dU bl;!y* cet( td; dˇsuto∫v" 11
sute DjIvx(£
u íì sblwrvloikte
.v≤Nt bhv" pu];" sutx
e e ih bl;iNvte 12
sutx
e e cN{s'yˇu _É t∂^„e k;,gteåip v;
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

td; ih kNykoTp·ˇ" p[vded( dwv…cNtk" 13
sutx
e e crr;≤xSqe r;¸,; sihte iv/*
pu]Sq;n" gte mNde prj;t' vdeæCzx(mu ( 14
l¶;d∑mge cN{e cN{;d∑mge gur*
p;pg[hyw tRu e dO∑e prj;to n s'xy" 15
pu]Sq;n;…/pe Svo∞e l¶;√; i√i]ko,ge
gu®,; s'ytu e dO∑e pu].;Gymupiw t s" 16
i]ctu"p;ps'yˇu _É sute s*My;ivv…jRte
sutx
e e nIcr;≤xSqe nIcs'Sq* .veæCzxë" 17
pu]Sq;n' gte jIve tdIxe .Ogsu y' tu e
√;i]'xe c ]y‚S]'xe vTsre pu]s'.v" 18
sutx
e e kÉN{.;vSqe k;rkÉ, smiNvte
W@±i]'xe i]'xdBde c pu]oTp·ˇ' ivinidRxte ( 19
l¶;d( .;Gygte jIve jIv;d( .;Gygte .Og*
l¶exe .Ogyu ˇu _É v; cTv;·r'xe sut' vdet( 20
pu]Sq;n' gte r;h* tdIxe p;ps'ytu e
nIcr;≤xgto jIvo √;i]'xe pu]mOTyud" 21
jIv;t( pçmge p;pe l¶;t( pçmgeåip c
W@±i]'xe c ]y‚S]'xe cTv;·r'xe sut=y" 22
l¶e m;≤Ndtm;yuˇ_É l¶exe nIcr;≤xge
W@±pç;xˇmeåBde c pu]xoksm;k⁄l" 23
41

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

ctuqRe p;ps'yˇu _É Wœ.;ve tqwv ih
sutx
e e prmo∞Sqe l¶exne smiNvte 24
k;rkÉ x(.u s'yˇu _É dxs':y;Stu sUnv"
prmo∞gte jIve /nexe r;¸s'ytu e 25
.;Gyexe .;Gys'yˇu _É s':y;t; nv sUnv"
pu].;Gygte jIve sutx
e e bls'ytu e 26
/nexe kmR.;vSqe vsus:' y;Stu sUnv"
pçm;t( pçme mNde sutSqe c tdIêre 27
sUnv" s¢s':yí i√g.eR yml* vdet(
ivˇexe pçmSq;ne stSqe c sut;…/pe 28
j;yNte W$( sut;StSy teW;' c i]p[j;mOit"
mNd;t( pçmge jIve jIv;t( pçmge xn* 29
sut.e p;ps'yˇu _É pu]mek˘ ivinidRxte (
pçme p;pyuˇ_É v; jIv;t( pçmge xn* 30
pà‰Ntre pu]l;.' kl]]y.;g( .vet(
pçme p;ps'yˇu _É jIv;t( pçmge xn* 31
l¶exe /n.;vSqe sutx
e o .*ms'ytu "
j;t' j;t' ≤xxëh' ≤Nt dI`;Ryíu Svy' .vet( 32
aq Wœ.;vfl;?y;y" 17
aq ivp[ fl' v+ye Wœ.;vsmu∫vm(
dehe rogv[,;¥' tt( ≈Uyt;mekcets; 1
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Wœ;…/p" Svgehe v; dehe v;åPy∑me iSqt"
td; v[,o .ve∂hº e Wœr;≤xsm;≈te 2
Ev' ip];id.;vex;StˇTk;rks'ytu ;"
v[,;…/pyut;í;ip Wœ;∑myut; yid 3
teW;mip v[,' v;Cym;idTye n ≤xrov[,m(
îNdun; c mu%e k<#π .*men Den n;….Wu 4
gu®,; n;…sk;y;' c .Og,u ; nyne pde
xinn; r;¸,; k⁄=* kÉtnu ; c tq; .vet( 5
l¶;…/p" k⁄j=e]e bu/.e yid s'iSqt"
y] k⁄] iSqto Den vI≤=to mu%®Kp[d" 6
l¶;…/p* k⁄jbu/* cN{e, yid s'ytu *
r;¸,; xinn; s;ı| k⁄œ' t] ivinidRxte ( 7
l¶;…/p' ivn; l¶e iSqtíeˇms; xxI
êetk⁄œ' td; ké„,k⁄œ' c xinn; sh 8
k⁄jne rˇ_k⁄œ' Sy;ˇˇdev' ivc;ryet(
l¶e Wœ;∑m;/ox* riv,; yid s'ytu * 9
Jvrg<@" k⁄je g[‚Nq" xS]v[,mq;ip v;
bu/ne ipˇ' gu®,; rog;.;v' ivinidRxte ( 10
S]I…." x(£
u ,É x≤xn; v;yun; s'ytu o yid
g<@í;<@;lto n;.* tm"kÉtyu tu e .ym( 11
cN{e, g<@" s≤llw" kfXle„m;idn; .vet(
43

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Ev' ip];id.;n;' tˇTk;rkyogt" 12
g<@÷ teW;' vdedve muÁm] mnIiW…."
rogSq;ngte p;pe tdIxe p;ps'ytu e 13
r;¸,; s'ytu e mNde svRd; rogs'ytu "
rogSq;ngte .*me tdIxe r'/s[ y' tu e 14
W@±vWeR √;dxe vWeR JvrrogI .ve•r"
WœSq;ngte jIve tÌ»he cN{s'ytu e 15
√;…v'xk
w on…v'xåe Bde k⁄œrog' ivinidRxte (
rogSq;n' gto r;Û" kÉN{e m;≤NdsmiNvte 16
l¶exe n;xr;≤xSqe WÆ@±vx
' e =yrogt;
Vyyexe rogr;≤xSqe tdIxe Vyyr;≤xge 17
i]'x√Wwk
R onvWeR guLmrog' ivinidRxte (
·rpuSqengte cN{e x≤xn; s'ytu e sit 18
pçpç;xdBdeWu rˇ_k⁄œ' ivinidRxte (
l¶exe l¶r;≤xSqe mNde x]usmiNvte 19
EkonWi∑vWeR tu v;trog;idRto .vet(
r'/x
e[ e ·rpur;≤xSqe Vyyexe l¶s'iSqte 20
cN{e Wœºxs( y' ˇu _É vsuvWeR mOg;∫ym(
Wœ;∑mgto r¸StSm;d∑gte xn* 21
j;tSy jNmto ivp[ p[qme c i√tIykÉ
vTsreå…¶.y' tSy i]vWeR p≤=doW.;k™ 22
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Wœ;∑mgte sUyRe t√‰ye cN{s'ytu e
p'cme nvmeåBde tu jl.Iit' ivinidRxte ( 23
a∑me mNds'yˇu _É tSm;√; √;dxe k⁄j"
i]'x;Bde dxmeåBde tu Sfo$k;id ivinidRxte ( 24
r'/x
e[ e r;¸s'yˇu _É td'xe r'/k
[ o,ge
√;…v'xåe ∑;dxe vWeR g[‚Nqmeh;idpI@nm( 25
l;.exe ·rpu.;vSqe rogexe l;.r;≤xge
Eki]'xTsme vWeR x]uml
U ;ınVyy" 26
sutx
e e ·rpu.;vSqe Wœºxe gu®s'ytu e
Vyyexe l¶.;vSqe tSy pu]o ·rpu.vR te ( 27
l¶exe Wœr;≤xSqe tdIxe Wœr;≤xge
dxmwkon…v'xåe Bde x(nu k;∫Iit®Cyte 28
aq j;y;.;vfl;?y;y" 18
j;y;.;vfl' v+ye ßO,u Tv' i√jsˇm
j;y;…/pe Sv.e Svo∞e S]Isu%' pU,mR ;idxet( 1
kl]po ivn; Sv=| VyyWœ;∑miSqt"
ro…g,I' k⁄®te n;rI' tq; tu©;idk˘ ivn; 2
s¢me tu iSqte x(£
u åÉ tIvk;mI .ve•r"
y]k⁄]iSqte p;pyute S]Imr,' .vet( 3
j;y;/Ix" x(.u yw ˇRu _o dO∑o v; bls'ytu "
td; j;to /nI m;nI su%s*.;Gys'ytu " 4
45

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

nIce x]ughO åe Ste v; inbRle c kl]pe
tSy;ip ro…g,I .;y;R b¸.;yoR nro .vet( 5
mNd.e x(£
u gehe v; j;y;/Ixe x(.u ≤e =te
Svo∞ge tu ivxeW,e b¸.;yoR nro .vet( 6
vN?y;s©o mde .;n* cN{e r;≤xsm≤S]y"
k⁄je rjSvl;s©o vN?y;s©í k°itRt" 7
bu/e veXy; c hIn; c v…,k™ S]I v; p[k°itRt;
gur* b[;˜,.;y;R Sy;Ì….R,Is© Ev c 8
hIn; c pu≤„p,I v;Cy; mNdr;¸f,Iêrw"
k⁄jåe q suStnI mNde Vy;…/d*bRLys'ytu ; 9
ki#no?vRkc⁄ ;yeR c x(£
u É SqUloˇmStnI
p;pe √;dxk;mSqe =I,cN{Stu pçme 10
j;tí .;y;RvXy" Sy;idit j;itivro/két(
j;…m]e mNd.*me c tdIxe mNd.U…mje 11
veXy; v; j;·r,I v;åip tSy .;y;R n s'xy"
.*m;'xkgte x(£
u É .*m=e]gteåqv; 12
.*myuˇ_É c dO∑e v; .gcuMbn.;g( .vet(
mNd;'xkgte x(£
u É mNd=e]gteåip c 13
mNdyuˇ_É c dO∑e c ≤xXncuMbntTpr"
d;rexe Svo∞r;≤xSqe mde x(.u smiNvte 14
l¶exo bls'yˇu _" kl]Sq;ns'ytu "
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

t∫;y;R sÌu,opet; pu]p*]p[v…/RnI 15
kl]e tTpt* v;ip p;pg[hsmiNvte
.;y;Rh;in' vdet( tSy inbRle c ivxeWt" 16
Wœ;∑mVyySq;ne mNdexo dubl
R o yid
nIcr;≤xgto v;ip d;rn;x' ivinidRxte ( 17
kl]Sq;nge cN{e tdIxe Vyyr;≤xge
k;rko blhIní d;rs*:y' n iv¥te 18
s¢mexe SvnIcSqe p;p=eR p;ps'ytu e
s¢me KlIbr;Xy'xe i√.;yoR j;tko .vet( 19
kl]Sq;nge .*me x(£
u É j;t…m]ge xn*
l¶exe rN/[r;≤xSqe kl]]yv;n( .vet( 20
i√Sv.;vgte x(£
u É Svo∞e t{;≤xn;ykÉ
d;rexe bls'yˇu _É b¸d;rsmiNvt" 21
d;rexe x(.u r;≤xSqe Svo∞Sv=Rgto .Og"u
pçme nvmeåBde tu ivv;h" p[;yxo .vet( 22
d;rSt;n' gte sUyRe tdIxe .Ogsu y' tu e
s¢mwk;dxe vWeR ivv;h" p[;yxo .vet( 23
k⁄$Mü bSq;nge x(£
u É d;rexe l;.r;≤xge
dxme Wo@x;åBde c ivv;h" p[;yxo .vet( 24
l¶kÉN{gte x(£
u É l¶exe mNdr;≤xge
vTsrwk;dxe p[;¢e ivv;h' l.te nr" 25
47

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶;t( kÉN{gte x(£
u É tSm;t( k;mgte xn*
√;dxwkon…v'xe c ivv;h" p[;yxo .vet( 26
cN{;∆;…m]ge x(£
u É x(£
u ;∆;…m]ge xn*
vTsreå∑;dxe p[;¢e ivv;h' l.te nr" 27
/nexe l;.r;≤xSqe l¶exe kmRr;≤xge
aBde pçdxe p[;¢e ivv;h' l.te nr" 28
/nexe l;.r;≤xSqe l;.exe /nr;≤xge
aBde ]yodxe p[;¢e ivv;h' l.te nr" 29
rN/[;∆;…m]ge x(£
u É tdIxe .*ms'ytu e
√;…v'xe s¢…v'xåe Bde ivv;h' l.te nr" 30
d;r;'xkgte l¶n;qe d;reêre Vyye
]yo…v'xe c WÆ@±vx
' e ivv;h' l.te nr" 31
rN/[x
e e d;rr;≤xSqe l¶;'xe .Ogsu y' tu e
pç…v'xe ]y‚S]'xe ivv;h' l.te nr" 32
.;Gy;∫;Gygte x(£
u É td(√ye r;¸s'ytu e
Eki]'x;T]y‚S]'xe d;rl;.' ivinidRxte ( 33
.;Gy;∆;…m]ge x(£
u É td(¥nU e d;rn;ykÉ
i]'xe v; s¢…v'x;Bde ivv;h' l.te nr" 34
d;rexe nIcr;≤xSqe x(£
u É rN/[;·rs'ytu e
a∑;dxe ]y‚S]'xe vTsre d;rn;xnm( 35
mdexe n;xr;≤xSqe Vyyexe mdr;≤xge
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tSy cwkon…v'x;Bde d;rn;x' ivinidRxte ( 36
k⁄$Mü bSq;ngo r;Û" kl]e .*ms'ytu e
p;…,g[he c i]idne spRd∑e v/UmiO t" 37
rN/[Sq;ngte x(£
u É tdIxe s*·rr;≤xge
√;dxwkon…v'x;Bde d;rn;x' ivinidRxte ( 38
l¶exe nIcr;≤xSqe /nexe in/n' gte
]yodxe tu sMp[;¢e kl]Sy mOit.Rvte ( 39
x(£
u ;∆;…m]ge cN{e cN{;∆;…m]ge bu/e
rN/[x
e e sut.;vSqe p[qm' dxm;‚Bdkm( 40
√;…v'xe c i√tIy' c ]y‚S]'xe tOtIykm(
ivv;h' l.te mTyoR n;å] k;y;R ivc;r,; 41
Wœº c .vne .*m" s¢me r;¸s'iSqit"
a∑me c yd; s*·rStSy .;y;R n jIvit 42
aq a;yu.;Rvfl;?y;y" 19
a;yu.;Rvfl' c;åq kqy;…m i√joˇm
a;yu"Sq;n;…/p" kÉN{e dI`Rm;yu" p[yCzit 1
a;yuSq;n;…/p" p;pw" sh t]wv s'iSqt"
kroTyLp;yuW' j;t' l¶exoåPy] s'iSqt" 2
Ev' ih xinn; …cNt; k;y;R tkìiú vRc=,w"
km;R…/pen c tq; …cNtn' k;yRm;yuW" 3
Wœº Vyyeåip Wœºxo Vyy;/Ixo ·rp* Vyye
49

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶eå∑me iSqto v;åip dI`Rm;yu" p[yCzit 4
SvSq;ne Sv;'xkÉ v;åip …m]exe …m]m≤Ndre
dI`;RyWu ' kroTyev l¶exoå∑mp" pun" 5
l¶;∑mpkmex
R mNd;" kÉN{i]ko,yo"
l;.e v; s'iSqt;St√d( idxeydu IR`mR ;yuWm( 6
Ev' b¸iv/; iv√•;yuyoRg;" p[k°itRt;"
EWu yo blv;'StSy;ånus;r;d;yur;idxet( 7
a∑m;…/pt* kÉN{e l¶exe blvijRte
…v'x√W;R<ys* jIved( √;i]'xTprm;yuWm( 8
rN/[x
e e nIcr;≤xSqe rN/[e p;pg[hyw tRu e
l¶exe dubl
R e jNturLp;yu.vR it /[vu m( 9
rN/[x
e e p;ps'yˇu _É rN/[e p;pg[hyw tRu e
Vyye £Àrg[h;£;Nte j;tm;]' mOit.Rvte ( 10
kÉN{i]ko,g;" p;p;" x(.u ;" Wœ;∑g; yid
l¶e nIcSqrN/[x
e o j;t" s¥o mOto .vet( 11
pçme p;ps'yˇu _É rN/[x
e e p;ps'ytu e
rN/[e p;pg[hyw ˇRu _É SvLpm;yu" p[j;yte 12
rN/[x
e e rN/[r;≤xSqe cN{e p;psmiNvte
x(.u dOi∑ivhIne c m;s;Nte c mOit.Rvte ( 13
l¶exe Svo∞r;≤xSqe cN{e l;.smiNvte
rN/[Sq;ngte jIve dI`Rm;yunR s'xy" 14
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

l¶exoåitblI dO∑" kÉN{s'Sqw" x(.u g[h"w
/nw" svRg,u "w s;/| dI`Rm;yu" p[yCzit 15
aq .;Gy.;vfl;?y;y" 20
aq .;Gy.;v' ivp[ fl' v+ye tv;åg[t"
sblo .;Gype .;Gye j;to .;Gyyuto .vet( 1
.;GySq;ngte jIve ydIxe kÉN{s'aiSqte
l¶exe bls'yˇu _É b¸.;Gyyuto .vet( 2
.;Gyexe bls'yˇu _É .;Gye .Ogsu miNvte
l¶;t( kÉN{gte jIve ipt; .;GysmiNvt" 3
.;GySq;n;d( i√tIye v; su%e .*msmiNvte
.;Gyexe nIcr;≤xSqe ipt; in/Rn Ev ih 4
.;Gyexe prmo∞Sqe .;Gy;'xe jIvs'ytu e
l¶;∞tu∑ye x(£
u É t≤Tpt; dI`RjIvn" 5
.;Gyexe kÉN{.;vSye gu®,; c inrI≤=te
t≤Tpt; v;hnwyˇRu _o r;j; v; tTsmo .vet( 6
.;Gyexe kmR.;vSqe kmex
R e .;Gyr;≤xge
x(.u dO∑e /n;!‰í k°itRm;'St≤Tpt; .vet( 7
prmo∞;'xge sUyRe .;Gyexe l;.s'iSqte
/imRœo nOpv;TsLy" iptO.ˇ_o .ve•r" 8
l¶;≤T]ko,ge sUyRe .;Gyexe s¢miSqte
gu®,; sihte dO∑e iptO.·ˇ_smiNvt" 9
51

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

.;Gyexe /n.;vSqe /nexe .;Gyr;≤xge
√;i]'x;Tprto .;Gy' v;hn' k°itRsM.v" 10
l¶exe .;Gyr;≤xSqe Wœºxne smiNvte
aNyoNyvwr' b[vu te jnk" k⁄‚Tsto .vet( 11
km;R…/pen sihto iv£mexoåip inbRl"
.;Gypo nIcmUd"Sqo yogo ….=;xnp[d" 12
Wœ;∑mVyye .;nU rN/[x
e e .;Gys'ytu e
Vyyexe l¶r;≤xSqe Wœºxe pçme iSqte 13
j;tSy jnn;TpUv| jnkSy mOit.Rvte (
rN/[Sq;ngte sUyRe rN/[x
e e .;Gy.;vge 14
j;tSy p[qm;Bde tu iptumrR ,m;idxet(
Vyyexe .;Gyr;≤xSqe nIc;'xe .;Gyn;ykÉ 15
tOtIye Wo@xe vWeR jnkSy mOit.Rvte (
l¶exe n;xr;≤xSqe rN/[x
e e .;nusy' tu e 16
i√tIye √;dxe vWeR iptumrR ,m;idxet(
.;Gy;{N/[gte r;h* .;Gy;∫;Gygte rv* 17
Wo@xeå∑;dxe vWeR jnkSy mOit.Rvte (
r;¸,; sihte sUyRe cN{;∫;Gygte xn* 18
s¢mwkon…v'x;Bde t;tSy mr,' /[vu m(
.;Gyexe Vyyr;≤xSqe Vyyexe .;Gyr;≤xge 19
vd;æB/…mtvW;R∞ iptumrR ,m;idxet(
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

rVy'xe c iSqte cN{e l¶exe rN/[sy' tu e 20
pçi]'xk
w cTv;·r'x√WeR mr,' iptu"
iptOSq;n;…/pe sUyRe mNd.*msmiNvte 21
pç;x√Tsre p[;¢e jnkSy mOit.Rvte (
.;Gy;t( s¢mge sUyRe .[;tOs¢mgStm" 22
WœºåBde pç…v'x;Bde iptumrR ,m;idxet(
rN/[j;…m]ge mNde mNd;∆;…m]ge rv* 23
i]'xk
w …v'xe WÆ@±vx
' e jnkSy mOit.Rvte (
.;Gyexe nIcr;≤xSqe tdIxe .;Gyr;≤xge 24
WÆ@±vx
' åe Bde ]y‚S]'xe iptumrR ,m;idxet(
Ev' j;tSy dwvDo fl' D;Tv; ivinidRxte ( 25
prmo∞;'xge x(£
u É .;Gyexne smiNvte
.[;tOSq;ne xinyute b¸.;Gy;…/po .vet( 26
gu®,; s'ytu e .;Gye tdIxe kÉN{r;≤xge
…v'x√W;Rt( pr' cwv b¸.;Gy' ivinidRxte ( 27
prmo∞;'xge s*Mye .;Gyexe .;Gyr;≤xge
Wæ$(]x
' ;∞ pr' cwv b¸.;Gy' ivinidRxte ( 28
l¶exe .;Gyr;≤xSqe .;Gyexe l¶s'ytu e
gu®,; s'ytu e ¥Une /nv;hnl;.két( 29
.;Gy;∫;Gyvto r;¸StdIxe in/n' gte
.;Gyexe nIcr;≤xSqe .;GyhIno .ve•r" 30
53

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

.;GySq;ngte mNde x≤xn; c smiNvte
l¶exe nIcr;≤xSqe ….=;xI c nro .vet( 31
Ev' .;Gyfl' ivp[ s'=pe ;t( k…qt' my;
l¶ex.;Gy.;vexiSqTy;åNydip inidRxte ( 32
aq kmR.;vfl;?y;y" 21
kmR.;vfl' c;åq kqy;…m tv;g[t"
Í,u mw]ye tÊven b[˜gg;Rid.;iWtm( 1
sble kmR.;vexe Svo∞e Sv;'xe Svr;≤xge
j;tSt;tsu%ne ;!‰o yxSvI x(.u kmRkté ( 2
km;R…/po bloníet( kmRvk
w Lym;idxet(
swih" kÉN{i]ko,Sqo Jyoit∑om;idy;gkét( 3
kmex
R e x(.u s'yˇu _É x(.u Sq;ngte tq;
r;j√;re c v;…,Jye sd; l;.oåNyq;Nyq; 4
dxme p;ps'yˇu _É l;.e p;psmiNvte
du„kéit' l.te mTyR" Svjn;n;' ivdUWk" 5
kmex
R e n;xr;≤xSqe r;¸,; s'ytu e tq;
jn√πWI mh;mU%oR du„kéit' l.te nr" 6
kmex
R e ¥Unr;≤xSqe mNd.*msmiNvte
¥Unx
e e p;ps'ytu e ≤xXnodrpr;y," 7
tu©r;≤x' sm;…≈Ty kmex
R e gu®s'ytu e
.;Gyexe kmRr;≤xSqe m;nwêyRpt[ ;pv;n( 8
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

l;.exe kmRr;≤xSqe kmex
R e l¶s'ytu e
t;vu.* kÉN{g* v;ip su%jIvn.;g( .vet( 9
kmex
R e bls'yˇu _É mIne gu®smiNvte
vS];.r,s*:y;id l.te n;] s'xy" 10
l;.Sq;ngte sUyRe r;¸.*msmiNvte
rivpu],e s'yˇu _É kmRCzπˇ; .ve•r" 11
mIne jIve .Ogyu tu e l¶exe bls'ytu e
Svo∞r;≤xgte cN{e sMyGD;n;qRv;n( .vet( 12
kmRx
e e l;.r;≤xSqe l;.exe l¶s'iSqte
kmRr;≤xiSqte x(£
u É ràv;n( s nro .vet( 13
kÉN{i]ko,ge kmRn;qe Svo∞sm;…≈te
gu®,; sihte dO∑e s kmRsihto .vet( 14
kmex
R e l¶.;vSqe l¶exne smiNvte
kÉN{i]ko,ge cN{e sTkmRinrto .vet( 15
kmRSq;ngte mNde nIc%ecrs'ytu e
km;|xe p;ps'yˇu _É kmRhIno .ve•r" 16
kmex
R e n;xr;≤xSqe rN/[x
e e kmRsi' Sqte
p;pg[h,e s'yˇu _É du„kmR inrto .vet( 17
kmex
R e nIcr;≤xSqe kmRSqe p;p%ecre
kmR.;TkmRge p;pe kmRvk
w Lym;idxet( 18
kmRSq;ngte cN{e tdIxe t≤T]ko,ge
55

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶exe kÉN{.;vSqe sTk°itRsihto .vet( 19
l;.exe kmR.;vSqe kmex
R e bls'yˇu _É
devNe {gu®,; dO∑e sTk°itRsihto .vet( 20
kmRSq;n;…/pe .;Gye l¶exe kmRsy' tu e
l¶;t( pçmge cN{e :y;tn;m; nro .vet( 21
îit kmRfl' p[oˇ_' s'=pe ,e i√joˇm
l¶kmex
R sMbN/;dUÁmNydip Svym( 22
aq l;..;vfl;?y;y" 22
l;..;vflç;q kqy;…m i√joˇm
≈Uyt;' j;tko lokÉ yCz⁄.Tve sd; su%I 1
l;.;…/po yd; l;.e itœet( kÉN{i]ko,yo"
b¸l;.' td; k⁄y;Rd∞u e sUy;|xgoåip v; 2
l;.exe /nr;≤xSqe /nexe kÉN{s'iSqte
gu®,; sihte .;ve gu®l;.' ivinidRxte ( 3
l;.exe iv£me .;ve x(.u g[hsmiNvte
Wæ$(]x
' e vTsre p[;¢e shß√yin„k.;k™ 4
kÉN{i]ko,ge l;.n;qe x(.u smiNvte
cTv;·r'xe tu sMp[;¢e shß;/Rsiu n„k.;k™ 5
l;.Sq;ne gu®yute /ne cN{smiNvte
.;GySq;ngte x(£
u É W$(shß;…/po .vet( 6
l;.;∞ l;.ge jIve bu/cN{smiNvte
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

/n/;Ny;…/p" ≈Im;N]à;¥;.r,wytRu " 7
l;.exe l¶.;vSqe l¶exe l;.s'ytu e
]y‚S]'xe tu sMp[;¢e shßin„k.;g( .vet( 8
/nexe l;.r;≤xSqe l;.exe /nr;≤xge
ivv;h;Tprtíwv b¸.;Gy' sm;idxet( 9
.[;tOpe l;.r;≤xSqe l;.exe .[;tOsi' Sqte
.[;tO.;v;ınp[;i¢idVy;.r,s'ytu " 10
l;.exe nIc.eåSte v; i]kÉ p;psmiNvte
kéte .U·rp[yàeåip nwv l;." kd;cn 11
aq Vyy.;vfl;?y;y" 23
aq;h Vyy.;vSy kqy;…m fl' i√j
Vyyexe x(.u s'yˇu _É Sv.e Svo∞gteåip v; 1
Vyye c x(.u s'yˇu _É x(.u k;yeR VyyStd;
cN{o Vyy;…/po /mRl;.mN]eWu s'iSqt" 2
Svo∞e Sv=eR inj;'xe v; l;./m;RTmj;'xkÉ
idVy;g;r;idpy|ko idVygN/wk.ogv;n( 3
pr;?yRrm,o idVyvS]m;Ly;id.UW,"
pr;?yRivˇs'ytu o ivDo idn;in nyit p[."u 4
Ev'Svx]unIc;'xåe ∑m;'xe v;å∑me ·rp*
s'iSqt" k⁄®te j;t' k;Nt;su%ivv…jRtm( 5
Vyy;…/Kyp·rKl;Nt' idVy.oginr;kétm(
57

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

s ih kÉN{i]ko,Sq" Sv≤S]y;ål'kté " Svym( 6
yq; l¶;t( fl' cwtd;Tmn" p·rk°itRtm(
Ev' .[;];id.;veWu tˇTsv| ivc;ryet( 7
dOXyc£;/Rg;" %e$;" p[Ty=fld;yk;"
adOXy;/Rgt;" %e$;" pro=e fld;" SmOt;" 8
VyySq;ngto" r;¸.*Rm;ikúrivs'ytu "
tdIxeåPykúsy' ˇu _É nrkÉ ptn' .vet( 9
VyySq;ngte s*Mye tdIxe Svo∞r;≤xge
x(.u yuˇ_É su.Îw ∑≥ e mo=" Sy;•;] s'xy" 10
Vyyexe p;ps'yˇu _É Vyye p;psmiNvte
p;pg[h,e s'd∑O e dex;∂ºx;Ntr' gt" 11
Vyyexe x(.u r;≤xSqe Vyy=eR x(.u s'ytu e
x(.u g[h,e s'd∑O e Svdex;t( sçro .vet( 12
Vyye mNd;ids'yˇu _É .U…mjen smiNvte
su.dO∑ne R sMp[;i¢" p;pmUl;ın;jRnm( 13
l¶exe Vyyr;≤xSqe Vyyexe l¶s'ytu e
.Ogpu ]u ,e s'yˇu _É /mRml
U ;ınVyy" 14
aq .;vexfl;?y;y" 24
l¶exe l¶ge dehsu%.;g( .ujiv£mI
mnSvI cçlíwv i√.;yoR prgoåip v; 1
l¶exe /nge b;lo l;.v;n( pi<@t" su%I
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

suxIlo /mRivNm;nI b¸d;rgu,yw tRu " 2
l¶exe shje j;t" …s'htuLypr;£mI
svRsMp¥uto m;nI i√.;yoR mitm;n( su%I 3
l¶exe su%ge b;l" iptOm;tOs%
u ;iNvt"
b¸.[;tOytu " k;mI gu,ÂpsmiNvt" 4
l¶exe sutge jNto" suts*:y' c m?ymm(
p[qm;pTyn;x" Sy;Nm;nI £o/I nOpip[y" 5
l¶exe Wœge j;to dehs*:yivv…jRt"
p;p;!‰e x]ut" pI@; s*MydOi∑ivv…jRte 6
l¶exe s¢me p;pe .;y;R tSy n jIvit
x(.u åe $no d·r{o v; ivrˇ_o v; nOpoåip v; 7
l¶exåe ∑mge j;t" …sıiv¥;ivx;rd"
rogI c*ro mh;£o/I ¥UtI c prd;rg" 8
l¶exe .;Gyge j;to .;Gyv;ÔnvLl."
iv„,u.ˇ_" p$üv;RGmI d;rpu]/nwytRu " 9
l¶exe dxme j;t" iptOs*:ysmiNvt"
nOpm;Nyo jne :y;t" Sv;…jRtSvo n s'xy" 10
l¶exe l;.ge j;t" sd; l;.smiNvt"
suxIl" :y;tk°itRí b¸d;rgu,yw tRu " 11
l¶exe Vyy.;vSqe dehs*:yivv…jRt"
VyqRVyyI mh;£o/I x(.u dOGyogv…jRte 12
59

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

/nexe l¶ge j;t" pu]v;n( /ns'ytu "
k⁄$Mü bk<$k" k;mI inœër" prk;yRkté ( 13
/nexe /nge j;to /nv;n( gvRsy' tu "
i√.;yoR b¸.;yoR v; suthIn" p[j;yte 14
/nexe shje j;to iv£mI mitm;n( gu,I
k;mI lo.I x(.u ;!‰e c p;p;!‰e devinNdk" 15
/nexe su%.;vSqe svRsMptsmiNvt"
gu®,; s'ytu e Svo∞e r;jtuLyo nro .vet( 16
/nexe sut.;vSqe j;to /nsmiNvt"
/nop;jRnxIl;í j;yNte tTsut; aip 17
/nexe ·rpu.;vSqe sx(.u e x]uto /nm(
sp;pe x]uto h;inj|`;vwkLyv;n( .vet( 18
/nexe s¢me j;t" prd;rrto ….Wk™
p;pe≤=tyute tSy .;y;R c Vy….c;·r,I 19
/nexåe ∑mge j;to .U·r.U…m/nwytRu "
pàIsu%' .vet( SvLp' Jyeœ.[;tOs%
u ' n ih 20
/nexe /mR.;vSqe /nv;nu¥mI p$ü"
b;Lye rogI su%I pí;t( tIqR/mRvt[ ;idkét( 21
/nexe kmRge j;t" k;mI m;nI c pi<@t"
b¸d;yR/nwyˇRu _" ikç pu]su%oæJZt" 22
/nexe l;..;vSqe svRl;.smiNvt"
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sdo¥ogyuto m;nI k°itRm;n( j;yte nr" 23
/nexe Vyy.;vSqe s;hsI /nv…jRt"
pr.;GyrtStSy Jyeœ;pTysu%' nih 24
l¶ge shj;/Ixe Sv.uj;…jRtivˇv;n(
sev;D" s;hsI j;to iv¥;hInoåip bu≤ım;n( 25
i√tIye shj;/Ixe SqUlo iv£mv…jRt"
SvLp;rM.I su%I n Sy;t( prS]I/nk;muk" 26
shje shj;/Ixe shodrsu%;iNvt"
/npu]yuto ˙∑o .un·ˇ_ su%m∫⁄tm( 27
su%Sqe shj;/Ixe su%I c /ns'ytu "
mitm;n( j;yte b;lo du∑.;y;Rpití s" 28
sutSqe shj;/Ixe pu]v;n( gu,s'ytu "
.;y;R tSy .vet( £Àr; £Àrg[hyut≤e =te 29
Wœ.;ve tOtIyexe .[;tOx]umhR ;/nI
m;tulíw sm' vwr' m;tul;nIip[yo nr" 30
s¢me shj;/Ixe r;jsev;pro nr"
b;Lye du"%I su%I c;Nte j;yte n;å] s'xy" 31
a∑me shj;/Ixe j;tí*ro nro .vet(
d;svOÊyopjIvI c r;j√;re mOit.Rvte ( 32
nvme shj;/Ixe iptu" su%ivv…jRt"
S]I…..;RGyodyStSy pu];idsu%s'ytu " 33
61

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

dxme shj;/Ixe j;t" svRs%
u ;iNvt"
Sv.uj;…jRivˇí du∑S]I.r,e rt" 34
l;.ge shj;/Ixe Vy;p;re l;.v;n( sd;
iv¥;hInoåip me/;vI s;hsI prsevk" 35
VyySqe shj;/Ixe k⁄k;yeR Vyyké∆n"
ipt; tSy .vet( £Àr" S]I…..;RGyodyStq; 36
su%x
e e l¶ge j;to iv¥;gu,iv.UiWt"
.Uimv;hns'yˇu _o m;tu" su%smiNvt" 37
su%x
e e /nge j;to .ogI svR/n;iNvt"
k⁄$Mü bsihto m;nI s;hsI k⁄hk;iNvt" 38
su%x
e e shje j;to iv£mI .OTys'ytu "
¨d;roå®g( gu,I d;t; Sv.uj;…jRtivˇv;n( 39
su%x
e e su%.;vSqe mN]I svR/n;iNvt"
ctur" xIlv;n( m;nI D;nv;n( S]Iip[y" su%I 40
su%x
e e pu].;vSqe su%I svRjnip[y"
iv„,u.ˇ_o gu,I m;nI Sv.uj;…jRtivˇv;n( 41
su%x
e e ·rpu.;vSqe m;tu" su%ivv…jRt"
£o/I coroå….c;rI c SveCz;c;rí dumnR ;" 42
su%x
e e s¢me j;to b¸iv¥;smiNvt"
ip];…jRt/nTy;gI s.;y;' mUkvd( .vet( 43
su%x
e e rN/[.;vSqe gOh;idsu%v…jRt"
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

ip]o" su%' .vedLp' j;t" KlIbsmo .vet( 44
su%x
e e .;Gy.;vSqe j;t" svRjnip[y"
dev.ˇ_o gu,I m;nI .vet( svRs%
u ;iNvt" 45
su%x
e e kmR.;vSqe r;jm;Nyo nro .vet(
rs;ynI mh;˙∑o su%.ogI …jte≤N{y" 46
su%x
e e l;.ge j;to gu¢rog.y;iNvt"
¨d;ro gu,v;n( d;t; propkr,e rt" 47
su%x
e e Vyy.;vSqe gOh;idsu%v…jRt"
j;to duVyRsnI mU!" sd;ålSysmiNvt" 48
sutx
e e l¶ge j;to iv¥;n( pu]su%;iNvt"
kdyoR v£…cˇí pr{Vy;ph;rk" 49
sutx
e e /nge j;to b¸pu]o /n;iNvt"
k⁄$Mü bpoWko m;nI S]Iip[y" suyx; .uiv 50
sutx
e e shje .;ve j;yte sodrip[y"
ipx(nu í kdyRí Svk;yRinrt" sd; 51
sutx
e e su%.;vSqe su%I m;tOs%
u ;iNvt"
l+mIyuˇ_" sub≤u ıí r;Doåm;Tyoåqv; gu®" 52
sutx
e e sut.;vSte x(.u ;!‰e pu]v;n( nr"
p;p;!‰eåpTyhInoås* gu,v;n( …m]vTsl" 53
sutx
e e ·rpu.;vSqe pu]" x]usmo .vet(
mOt;pTyoåqv; j;to dˇ£°tsutoåqv; 54
63

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sutx
e e s¢me m;nI svR/mRsmiNvt"
pu];idsu%yuˇ_í propkr,e rt" 55
sutx
e e rN/[.;vSqe SvLppu]su%;iNvt"
k;sê;ssm;yuˇ_" £o/I c su%v…jRt" 56
sutx
e e .;Gyge pu]o .po v; tTsmo .vet(
Svy' v; g[Nqkt;R c iv:y;t" k⁄ldIpk" 57
sutx
e e r;Jy.;vSqe r;jyogo ih j;yte
aneksu%.ogI c :y;tk°itRnrR o .vet( 58
sutx
e e l;.ge j;to iv¥;v;n( jnvLl."
g[Nqkt;R mh;d=o b¸pu]/n;iNvt" 59
sutx
e e Vyy.;vSqe j;t" pu]su%oæJDt"
dˇpu]yuto v;ås* £°tpu];iNvtoåqv; 60
Wœºxe l¶ge j;to rogv;n( k°itRsy' tu "
a;Tmx]u/nR I m;nI s;hsI gu,v;n( nr" 61
Wœºxe /n.;vSqe s;hsI k⁄liv≈ut"
prdexI su%I vˇ_; SvkmRinrt" sd; 62
Wœºxe shj" j;t" £o/I iv£mv…jRt"
.[;t; x]usmStSy .OTyíoˇrd;yk" 63
Wœºxe su%.;vSqe m;tu" su%ivv…jRt"
mnSvI ipx(nu ; √πWI cl…cˇoåitivˇv;n( 64
Wϼxe sutgo ySy cl' tSy /n;idkm(
64

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

x]ut; pu]…m]wí su%I Sv;qIR dy;iNvt" 65
Wœºxe ·rpu.;vSqe vwr' S]D;itm<@l;t(
aNyw" sh .ven( mw]I su%' m?y' /n;idjm( 66
Wœºxe d;r.;vSqe j;to d;rsu%oæJZt"
k°itRm;n( gu,v;n( m;nI s;hsI /ns'ytu " 67
Wœºxåe ∑mge j;to rogI x]umnR IiW,;m(
pr{Vy;….l;WI c prd;rrtoåx(…u c" 68
Wœºxe .;Gyge j;t" k;œp;W;,iv£yI
Vyvh;re Kv…cı;in" Kv…c√é≤ıí j;yte 69
Wœºxe dxme .;ve m;nv" k⁄liv≈ut"
a.ˇ_í iptuvˇR _; ivdexe c su%I .vet( 70
Wœºxe l;.ge j;t" x]uto /nm;“uy;t(
gu,v;n( s;hsI m;nI ikNtu pu]su%oæJZt" 71
Wœºxe Vyy.;vSqe Vysne Vyykét( sd;
iv√d(√Wπ I .ve∆;to jIvih's;su tTpr" 72
d;rexe l¶ge j;t" prd;reWu lMp$"
du∑o ivc=,oå/Iro jno v;t®j;iNvt" 73
d;rexe /nge j;to b¸S]I…." smiNvt"
d;ryog;ın;i¢í dI`Rs]U I c m;nv" 74
d;rexe shje j;to mOt;pTyo ih m;nv"
kd;…c∆;yte pu]I yà;t( pu]oåip jIvit 75
65

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

d;rexe su%.;vSqe j;y; n;Sy vxe sd;
Svy' sTyip[yo /Im;n( /m;RTm; dNtrogyuk™ 76
d;rexe pçme j;to m;in svRg,u ;iNvt"
svRd; hWRyˇu _í tq; svR/n;…/p" 77
d;rexe ·rpu.;vSqe .;y;R tSy ®j;iNvt;
≤S]y; sh;åq v; vwr' Svy' £o/I su%oæJZt" 78
d;rexe s¢me .;ve j;to d;rsu%;iNvt"
/Iro ivc=,o /Im;n( kÉvl' v;trogv;n( 79
d;rexe mOTyu.;vSqe j;to d;rsu%oæJDt"
.;y;Råip rogyuˇ_;åSy du"xIl;åip n c;nug; 80
d;rexe /mR.;vSqe n;n;S]I…." sm;gm"
j;y;˙tmn; j;to b◊;rM.kro nr" 81
d;rexe kmR.;vSqe n;Sy j;y; vx;nug;
Svy' /mRrto j;to /npu];ids'ytu " 82
d;rexe l;..;vSqe d;rwrqRsm;gm"
pu];idsu%mLp' c jn" kNy;p[jo .vet( 83
d;rexe Vyyge j;to d·r{" kép,oåip v;
.;y;Rip VyyxIl;åSy vS];jIvI nro .vet( 84
a∑mexe tn* j;tStnus*:yivv…jRt"
dev;n;' b[;˜,;n;' c inNdko v[,s'ytu " 85
a∑mexe /ne b;¸blhIn" p[j;yte
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

/n' tSy .vet( SvLp' n∑ ivˇ' n l>yte 86
rN/[x
e e shje .;ve .[;tOs*:y' n j;yte
s;lSyo .OTyhIní j;yte blv…jRt" 87
rN/[x
e e su%.;vSqe m;tOhIno .veæCzxë"
gOh.U…msu%hw IRno …m]{ohI n s'xy" 88
rN/[x
e e sut.;vSqe j@bu≤ı" p[j;yte
SvLpp[Do .ve∆to dI`;Ryíu /n;iNvt" 89
rN/[x
e e ·rpu.;vSqe x]ujte ; .ve∆n"
rogyuˇ_xrIrí b;Lye spRjl;d( .ym( 90
rN/[x
e e d;r.;vSqe tSy .;y;R√y' .vet(
Vy;p;re c .veı;inSt‚Smn( p;pyute /[vu m( 91
rN/[x
e e mOTyu.;vSqe j;t; dI`;RyWu ; yut"
inbRle m?ym;yu" Sy;∞*ro inN¥oåNyinNdk" 92
a∑mexe tp"Sq;ne /mR{ohI c n;‚Stk"
du∑.;y;Rpitíwv pr{Vy;ph;rk" 93
rN/[x
e e kmR.;vSte iptOs*:yivv…jRt"
ipx(nu " kmRhIní yid nwv x(.u ≤e =te 94
rN/[x
e e l;..;vSqe sp;pe /nv…jRt"
b;Lye du"%I su%I pí;t( dI`;Ryíu x(.u ;iNvte 95
rN/[x
e e Vyy.;vSqe k⁄k;yeR Vyykét( sd;
aLp;yuí .ve∆;t" sp;pe c ivxeWt" 96
67

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

.;Gyexe l¶ge j;to .;Gyv;n( .Upv≤Ndt"
suxIlí suÂpí iv¥;v;n( jnpU…jt" 97
.;Gyexe /n.;vSqe pi<@to jnvLl."
j;yte /nv;n( k;mI S]Ipu];idsu%;iNvt" 98
.;Gyexe .[;tO.;vSqe j;to .[;tOs%
u ;iNvt"
/nv;n( gu,v;'í;ip ÂpxIlsmiNvt" 99
.;Gyexe tuy.R ;vSqe gOhy;nsu%;iNvt"
svRsMp·ˇyuˇ_í m;tO.ˇ_o .ve•r" 100
.;Gyexe sut.;vSqe sut.;GysmiNvt"
gu®.·ˇ_rto /Iro /m;RTm; pi<@to nr" 101
.;Gyexe ·rpu.;vSqe SvLp.;Gyo .ve•r"
m;tul;idsu%hw IRn" x]u…." pI…@t" sd; 102
.;Gyexe d;r.;vSqe d;ryog;t( su%ody"
gu,v;n( k°itRm;'í;ip j;yte i√jsˇm" 103
.;Gyexe mOTyu.;vSqe .;GyhIno nro .vet(
Jyeœ.[;tOs%
u ' nwv tSy j;tSy j;yte 104
.;Gyexe .;Gy.;vSqe b¸.;GysmiNvt"
gu,s*NdyRsMp•o shje>y" su%' b¸ 105
.;Gyexe kmR.;vSqe j;to r;j;åq tTsm"
mN]I sen;pitv;Råip gu,v;n( jnpu…jt" 106
.;Gyexe l;..;vSqe /nl;.o idne idne
68

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.ˇ_o gu®jn;n;' c gu,v;n( pu<yv;nip 107
.;Gyexo Vyy.;vSqo .;Gyh;inkro nO,;m(
x(.u k;yeR Vyyo inTy' in/Rnoåit…qs©m;t( 108
kmex
R e l¶ge j;to iv√;n( :y;to /nI kvI"
b;Lye rogI su%I pí;d( /nvO≤ıidRne idne 109
r;Jyexe /n.;vSqe /nv;n( gu,s'ytu "
r;jm;Nyo vd;Nyí ip];idsu%s'ytu " 110
kmex
R e shje j;to .[;tO.TO ysu%;iNvt"
iv£mI gu,sMp•" v;GmI sTyrto nr" 111
kmex
R e su%.;vSqe su%I m;tOihte rt"
y;n.U…mgOh;/Ixo gu,v;n( /nv;nip 112
kmex
R e sut.;vSqe svRiv¥;smiNvt"
svRd; ˙WRsy' ˇu _o /nv;n( pu]v;nip 113
kmex
R e ·rpu.;vSqe iptOs*:yivv…jRt"
cturoåip /nwhIRn" x]u…." p·rpI…@t" 114
r;Jyexe d;r.;vSqe j;to d;rsu%;iNvt"
mnSvI gu,v;n( v;GmI sTy/mRrt" sd; 115
kmex
R e rN/[.;vSqe kmRhIno .ve•r"
dI`;Ryru Pys* j;t" prinNd;pr;y," 116
r;Jyexe .;Gy.e j;to r;j; r;jk⁄lo∫v"
tTsmoåNyk⁄loTp•o /npu];ids'ytu " 117
69

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kmex
R e r;Jy.;vSqe svRkmRp$ü" su%I
iv£mI sTyvˇ_; c gu®.·ˇ_rto nr" 118
r;Jyexe l;..;vSqe j;to /nsut;iNvt"
hWRv;n( gu,v;'í;ip sTyvˇ_; sd; su%I 119
r;Jyexe Vyy.;vSqe tSy r;jgOhe Vyy"
x]utoåip .y' inTy' cturí;ip …c≤Ntt" 120
l;.exe l¶ge j;t" s;æÊvko /nv;n( su%I
smdOi∑" kivv;RGmI sd; l;.smiNvt" 121
l;.exe /n.;vSqe j;t" svR/n;iNvt"
svR…s≤ıyuto d;t; /;…mRkí su%I sd; 122
l;.exe shje j;t" k⁄xl" svRkmRsu
/nI .[;tOs%
u opet" xUlrog.y' Kv…ct( 123
l;.exe su%.;vSqe l;.o m;tOkl
⁄ ;d( .vet(
tIqRy;];kro j;to gOh.U…msu%;iNvt" 124
l;.exe sut.;vSqe .v≤Nt su≤%n" sut;"
iv¥vNtoåip sCz«l;" Svy' /mRrt" su%I 125
l;.exe rog.;vSqe j;to rogsmiNvt"
£Àrbu≤ı" p[v;sI c x]u…. p·rpI…@t" 126
l;.exe d;r.;vSqe l;.o d;rk⁄l;t( sd;
¨d;rí gu,I k;mI jno .;y;Rvx;nug" 127
l;.exe rN/[.;vSqe h;in" k;yeWR u j;yte
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tSy;yuí .ve∂I`| p[qm' mr,' ≤S]y" 128
l.exe .;Gy.;vSqe .;Gyv;n( j;yte nr"
ctur" sTyv;dI c r;jpuJyo /n;…/p" 129
l;.exe kmR.;vSqe .UpvN¥o gu,;iNvt"
inj/mRrto /Im;n( sTyv;dI …jte≤N{y" 130
l;.exe l;..;vSqe l;." sveWR u kmRsu
p;i<@Ty' c su%' tSy vıRte c idne idne 131
l;.exe Vyy.;vSqe sTk;yeWR u Vyy" sd;
k;muko b¸pàIko MleCzs'sgRk;rk" 132
Vyyexe l¶ge j;to VyyxIlo jno .vet(
dubl
R " kfrogI c /niv¥;ivv…jRt" 133
Vyyexe /n.;vSqe x(.u k;yeR Vyy" sd;
/;…mRk" ip[yv;dI c gu,s*:ysmiNvt" 134
Vyyexe shje j;to .[;tOs*:yivv…jRt"
.vedNyjn√πWI SvxrIrSy poWk" 135
Vyyexe su%.;vSqe m;tu" su%ivv…jRt"
.U…my;ngOh;dIn;' h;inStSy idneidne 136
Vyyexe sut.;vSqe sutiv¥;ivv…jRt"
pu];qeR c VyyStSy tIq;R$npro nr" 137
Vyyexe ·rpu.;vSqe j;t" Svjnvwrkét(
£o/I p;pI c du"%I c prj;y;rto nr" 138
71

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Vyyexe d;r.;vSqe Vyyo d;rkét" sd;
tSy .;y;Rs%
u ' nwv bliv¥;ivv…jRt" 139
Vyyexe mOTyu.;vSqe j;to l;.;iNvt" sd;
ip[yv;õ™ m?ym;yuí sMpU,gR ,u s'ytu " 140
Vyyexe .;Gy.;vSqe gu®√πWI .ve•r"
…m]wrip .ve√rw ' Sv;qRs;/ntTpr" 141
Vyyexe r;Jy.;vSqe Vyyo r;jk⁄l;∫vet(
iptOtoåip su%' tSy SvLpmev ih j;yte 142
Vyyexe l;..;vSqe l;.e h;in" p[j;yte
pre, r≤=t' {Vy' kd;…cLl.te nr" 143
Vyyexe Vyy.;vSqe Vyy;…/Ky' ih j;yte
n xrIrsu%' tSy £o/I √πWpro nO,;m( 144
îit te k…qt' ivp[ .;vex;n;' c yt( flm(
bl;blivveknÉ sveWR ' tTsm;idxet( 145
i√r;xIxSy %e$Sy ividTvo.yq; flm(
ivro/e tuLyflyoóyon;Rx" p[j;yte 146
iv….•yoStu flyo√≥yo" p[;i¢.Rvde /( vu[ m(
g[he pU,bR le pu,mR /Rm/Rble flm( 147
p;d' hInble %e$e Dey…mTq' bu/·w rit
¨ˇ_' .;viSqt;n;' te .;vex;n;' pl' my; 148
72

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aq;åp[k;xg[hfl;?y;y" 25
rVy;ids¢%e$;n;' p[oˇ_' .;vfl' my;
ap[k;xg[h;,;' c fl;in kqy;Myhm( 1
xUro ivmlne];'x" suStB/o in`O,R " %l"
mUitRSqe /Ums'De c g;d"roWo nr" sd; 2
rogI /nI tu hIn;©o r;Jy;p˙tm;ns"
/Ume i√tIye s'p;[ ¢e mNdp[Do npus' k" 3
mitm;n( x*yRsMp• î∑…ct" ip[yv' d"
/Ume shj.;vSqe jn;!‰o /nv;n( .vet( 4
kl];©p·rTyˇ_o inTy' mn…s du"≤%t"
/Ume ctuqRe sMp[;¢e svRx;S];qR…cNtk" 5
SvLp;pTyo /nwhIRno /Ume pçms'iSqte
gu®t svR.=' c su˙NmN]ivv…jRt" 6
blv;Hz]uv/ko /Ume c ·rpu.;vge
b¸tejoyut" :y;t" sd; rogivv…jRt" 7
in/Rn" stt' k;mI prd;reWu koivd"
/Ume s¢mge j;to inStej;" svRd; .vet( 8
iv£me, p·rTyˇ_" soTs;ho sTys©r"
aip[yo inϑr" Sv;qIR /Ume mOTyugte sit 9
suts*.;GysMp•o /nI m;nI dy;iNvt"
/mRSq;ne iSqte /Ume /mRv;n( bN/uvTsl" 10
73

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

suts*.;Gys'yˇu _" sNtoWI mitm;n( su%I
kmRSqe m;nvo inTy' /Ume sTypdiSqt" 11
/n/;Nyihr<y;!‰o Âpv;'í kl;iNvt"
/Ume l;.gte cwv ivnIto gItkoivd" 12
pitt" p;pkm;R c /Ume √;dxs©te
prd;reWu s'sˇ_o VysnI in`O,R " x#" 13
l¶e p;te c sMp[;¢e j;tko du"%IpI…@t"
£Àro `;tkro mU%oR √πWI bN/ujnSy c 14
…j˜oåitipˇv;n( .ogI /nSqe p;ts'DkÉ
in`O,R í;åkétDí du∑;Tm; p;pkéˇq; 15
iSqrp[Do r,I d;t; /n;!‰o r;jvLl."
sMp[;¢e shje p;te sen;/Ixo .ve•r" 16
bN/Vy;…/sm;yuˇ_" suts*.;Gyv…jRt"
ctuqgR o yd; p;tStd; Sy;Nmnují s" 17
d·r{o Âps'yˇu _" p;te pçmge sit
kfipˇ;inlwyˇRu _o inœëro inrp]p" 18
x]uhNt; sup∑u í sv;RS];,;' c c;lk"
kl;su inpu," x;Nt" p;te x]ugte sit 19
/nd;rsutSw Tyˇ_" S]I…jto du"%s'ytu "
p;te kl]ge k;mI inlR∆" prs*˙d" 20
ivkl;=o ivÂpí du.gR o i√jinNdk"
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

mOTyuSq;ne iSqte p;te rˇ_pI@;p·rPlut" 21
b¸Vy;p;rko inTy' b¸…m]o b¸≈ut"
/mR.e p;t%e$e c S]Iip[yí ip[yv' d" 22
s≈Iko /mRkzé ;Nto /mRk;yeWR u koivd"
kmRSqe p;ts'De ih mh;p[;Do ivc=," 23
p[.tU /nv;n( m;nI sTyv;dI dO!v[t"
aê!‰o gIts'sˇ_" p;te l;.gte sit 24
kopI c b¸km;R!yo Vy'go /mRSy dUWk"
VyySq;ne gte p;te iv√πWI injbN/uWu 25
iv√;n( sTyrt" x;Nto /nv;n( pu]v;Hz⁄…c"
p·r/* tnuge d;t; j;yte gu®vTsl" 26
Èêro Âpv;n( .ogI su%I /mRpr;y,"
/nSqe p·r/* j;t" p[..u vR it m;nv" 27
S]IvLl." suÂp;'go devSvjns'gt"
tOtIye p·r/* .OTyo gu®.·ˇ_smiNvt" 28
p·r/* su%.;vSqe iv‚Smt' Tv·rm'glm(
a£Àr' Tvq sMpU,| k⁄®te gItkoivdm( 29
l+mIv;n( xIlv;n( k;Nt" ip[yv;n( /mRvTsl"
pçme p·r/* j;t" S]I,;' .vit vLl." 30
Vyˇ_oåqRp]u v;n( .ogI svRsÊvihte rt"
p·r/* ·rpu.;vSqe x]uh; j;yte nr" 31
75

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

SvLp;pTy" su%hw IRno mNdp[D" suinϑr"
p·r/* ¥Un.;vSqe S]I,;' Vy;…/í j;yte 32
a?y;Tm…cNtk" x;Nto dO!k;yo dO!v[t"
/mRv;'í ssÊví p·r/* rN/[si' Sqte 33
pu];iNvt" su%I k;Nto /n;!yo l*Lyv…jRt"
p·r/* /mRge m;nI SvLpsNtu∑m;ns" 34
kl;….DStq; .ogI dO!k;yo ÁmTsr"
p·r/* dxme p[;¢e svRx;S];qRp;rg" 35
S]I.ogI gu,v;'ívw mitm;n( Svjnip[y"
l;.ge p·r/* j;to mNd;…¶Âpp¥te 36
VyySqe p·r/* j;to Vyykét( m;nv" sd;
du"%.;g( du∑bu≤ıí gu®inNd;pr;y," 37
/n/;Nyihr<y;!‰" kétD" sMmt" st;m(
svRdoWp·rTyˇ_í;pe tnugte nr" 38
ip[yv' d" p[gL.;!‰o ivnIto iv¥y;åiNvt"
/nSqe c;p%e$e c Âpv;n( /mRtTpr" 39
kép,oåitkl;….Dí*yRkmRrt" sd;
shje /nuiW p[;¢e hIn;©o gts*˙d" 40
su%I go/n/;Ny;¥w r;jsNm;npU…jt"
k;mRk
u É su%s'Sqe tu nIrogo tnu j;yte 41
®…cm;n( dI`RdxIR c dev.ˇ_" ip[yv' d"
76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

c;pe pçmge j;to ivvOı" svRkmRsu 42
x]uhNt;åit/tRí su%I p[Iit®…c" x(…u c"
WœSq;ngte c;pe svRkmRsmO≤ı.;k™ 43
Èêro gu,sMpU,"R x;S]…bı;….Rk" ip[y"
c;pe s¢m.;vSqe .vtIit n s'xy" 44
prkmRrt" £Àr" prd;rpr;y,"
a∑mSq;ngte c;pe j;yte ivkl;'gk" 45
tpSvI v[tcy;Rsu inrto iv¥y;å…/k"
/mRSqe j;yte c;pe m;nvo lokiv≈ut" 46
b¸pu]/nwêyoR gomih„y;idm;n( .vet(
kmR.e c;ps'yˇu _É j;yte lokiv≈ut" 47
l;.ge cp%e$e c l;.yuˇ_o .ve•r"
inrogo dO!kop;…¶mRN]S]Iprm;S]ivt( 48
%loåitm;nI dub≤Ru ıinRl∆R o Vyys'iSqte
c;pe prS]Is'yˇu _o j;yte in/Rn" sd; 49
k⁄xl" svRiv¥;su su%I v;Æõ™npu," ip[y"
tn* ≤x≤%in sÔ;t" svRk;m;iNvto .vet( 50
vˇ_; ip[yv' d" k;Nto /nSq;ngte ?vje
k;Vykét( pi<@to m;nI ivnIto v;hn;iNvt" 51
kdyR" £Àrkt;R c kéx;©o /nv…jRt"
shjSqe tu ≤x≤%in tIv[rogI p[j;yte 52
77

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Âpv;n( gu,sMp•" s;æÊvkoåip ßuitip[y"
su%s'Sqe tu ≤x≤%in sd; .vit s*:y.;k™ 53
su%I .ogI kl;iv∞ pçmSq;nge ?vje
yu·ˇ_Do mitm;n( v;GmI gu®.·ˇ_smiNvt" 54
m;tOp==ykr" x]uh; b¸v;N/v"
·rpuSq;ne ?vje p[;¢e xUr" k;Nto ivc=," 55
¥Ut£°@;„v….rt" k;mI .ogsmiNvt"
?vje tu s¢mSq;ne veXy;su kéts*˙d" 56
nIckmRrt" p;po inlR∆o inNdk" sd;
mOTyuSq;ne ?vje p[;¢e gtS}yprp=k" 57
≤l©/;rI p[s•;Tm; svR.tU ihte rt"
/mR.e ≤x≤%in p[;¢e /mRk;yeWR u koivd" 58
su%s*.;GysMp•" k;…mnIn;' c vLl."
d;t; i√jw" sm;yuˇ_" kmRSqe ≤x≤%in i√j 59
inTyl;." su/mIR c l;.e ≤x≤%in pU…jt"
/n;!‰" su.g" xUr" suyDí;it koivd" 60
p;pkmRrt" xUr" ≈ı;hInoå`O,o nr"
prd;rrto r*{" ≤x≤%in Vyyge sit 61
rog;ˇR" stt' k;mI p;p;Tm;…/gt" x#"
tnuSqe gu≤lkÉ j;t" %l.;voåitdu"≤%t" 62
ivkéto du"≤%t" =u{o VysnI c gt]p"
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

/nSqe gu≤lkÉ j;to in"Svo .vit m;nv" 63
c;vR©o g[;mp" pu<ys'yˇu _" s∆nip[y"
shje gu≤lkÉ j;to m;nvo r;jpU…jt" 64
rogI su%p·rTyˇ_" sd; .vit p;pkét(
gu≤lkÉ su%.;vSqe v;tipˇ;…/ko .vet( 65
ivStuitivR/noåLp;yu√WRπ I =u{o npus' k"
gu≤lkÉ sut.;vSqe S]I…jto n;‚Stko .vet( 66
vItx]u" sup∑u ;©o ·rpuSq;ne ym;Tmje
sudI¢" sMmt" S]I,;' soTs;h" sud!O o iht" 67
S]I…jt" p;pké∆;r" kéx;©o gts*˙d"
jIivt" S]I/nenvw gu≤lkÉ s¢miSqte 68
=u/;lud"Ru ≤%t £ÀrStI+,roWoåitin`O,R "
rN/[ge gu≤lkÉ in"Svo j;yte gu,v…jRt" 69
b¸Klex" kéxtnud∑Ru km;Ritin`O,R "
gu≤lkÉ /mRge mNd" ipx(nu o bihr;kéit" 70
pu];iNvt" su%I .oˇ_; dev;¶‰cRnvTsl"
dxme gu≤lkÉ j;to yog/m;R…≈t" su%I 71
suS]I.ogI p[j;?y=o bN/Un;' c ihte rt"
l;.Sqe gu≤lkÉ j;to nIc;© s;vR.*mk" 72
nIckm;R…≈t" p;po hIn;©o du.gR oåls"
Vyyge gu≤lkÉ j;to nIceWu k⁄®te ritm( 73
79

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶e p[;,pde =,o ro…g .vit m;nv"
mUkoNmˇo j@;©Stu hIn;©o du"≤%t" kéx" 74
b¸/;Nyo b¸/no b¸.OTyo b¸p[j"
/nSq;niSqte p[;,e su.go jyte nr" 75
ih'ßo gvRsm;yuˇ_o inœëroåitm≤lMluc"
tOtIyge p[;,pde gu®.·ˇ_ivv…jRt" 76
su%Sqe tu su%I k;Nt" su˙{m;su vLl."
gur* pr;y," xIt" p[;,e vw sTytTpr" 77
su%.;k™ sui£yopetSTvpc;rdy;iNvt"
pçmSqe p[;,pde svRk;msmiNvt" 78
bN/ux]uvxStI+,o mNd;…¶inRdyR " %l"
Wœº p[;,pde rogI ivˇpoåLp;yurve c 79
È„y;Rlu stt' k;mI tIv[r*{vpunrR "
s¢mSqe p[;,pde dur;r;?y" k⁄b≤u ım;n( 80
rogsNt;ipt;©í p[;,p;deå∑me sit
pI…@t" p;…qRvdw "Ru %wmTRO ybN/ustu o∫vw" 81
pu]v;n( /nsMp•" su.g" ip[ydxRn"
p[;,e /mRiSqte .OTy" sd;ådu∑o ivc=," 82
vIyRv;n( mitm;n( d=o nOpk;yeWR u koivd"
dxme vw p[;,pde dev;cRnpr;y," 83
iv:y;to gu,v;n( p[;Do .ogI/ nsmiNvt"
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

l;.Sq;niSqte p[;,e g*r;©o m;tOvTsl" 84
=u{o du∑Stu hIn;©o iv√πxI i√jbN/uWu
Vyye p[;,e ne]rogI k;,o v; j;yte nr" 85
îTyp[k;x%e$;n;' fl;Nyuˇ_;in .Usru
tq; y;in p[k;x;n;' sUy;RdIn;' %c;·r,;m( 86
t;in iSqitvx;ˇeW;' Sf⁄$dOi∑vx;t( tq;
bl;åblivveknÉ vˇ_Vy;in xrI·r,;m( 87
aq g[hSf⁄$dOi∑kqn;?yy;" 26
.gvn( kit/; dOi∑bRl' kitiv/' tq;
îit me s'xyo j;tSt' .v;n( zπˇmu hRit 1
Ek; r;≤xvx;d( dOi∑" pUvmR ˇu _; c y; i√j
aNy; %e$Sv.;voTq; Sf⁄$; t;' kqy;Myhm( 2
i]dxe c i]ko,e c cturße c s¢me
p;dvOıy; p[pXy≤Nt p[yCz≤Nt fl' tq; 3
pU,| c s¢m' sveR xinjIvk⁄j;" pun"
ivxeWtí i]dxi]ko,ctur∑m;n( 4
îit s;m;Nyt" pUvrRw ;c;yw"R p[itp;idt;
Sf⁄$;Ntrvx;¥; c dOi∑" s;åitSf⁄$; yq; 5
dOXy;d( ivxo?y {∑;r' W@^;≤x>yoå…/k;Ntrm(
idg>y" s'xo?y t∫;g; i√.ˇ_; dOk™ Sf⁄$; .vet( 6
pç;…/kÉ ivn; r;≤x' .;g;i√fl;í dOk™ Sf⁄$;
81

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

ved;…/kÉ Tyjed( .Ut;d( .;g; dOi∑" i].;…/kÉ 7
ivxo?y;,Rvto √;>y;' lB/' i]'x¥ut' c dOk™
√‰…/kÉ tu ivn; r;≤x' .;g;‚St…qyut;Stq; 8
Âp;…/kÉ ivn; r;≤x' .;g; √y;¢;í dOg( .vet(
Ev' r;Xy;idkÉ xeWe xn* {∑·r .o i√j 9
Ek.e nv.e .;g; .uˇ_; .oGy; i√s'g,u ;"
i√.eå' x;/oRint;" Wi∑r∑.e %;…¶yug( lv;" 10
i]s¢.e tu .*mSy Wi∑r] lvoint;
s;/;|x;‚St…qs'yˇu _; i√.e Âp' sd;å©.e 11
i]s¢.e tu jIvSy .;g;/| xrvedyuk™
i√gu,Sw tu lvwíon;" %rs;ítur∑.e 12
Ev' rVy;id%e$;n;' Sf⁄$; dOi∑" p[j;yte
t√x;dev .;v;n;' j;tkSy fl' vdet( 13
aq Sp∑bl;?y;y" 27
aq Sp∑bl' v+ye Sq;nk;l;idsM.vm(
nIcon;' %cr' .;/;R…/k c£;d( ivxo/yet( 1
.;gIkéTy i]…..Rˇ_' lB/mu∞bl' .vet(
Svi]ko,Svgeh;…/…m]…m]sm;·rWu 2
a…/x]ughO e c;ip iSqt;n;' £mxo blm(
.Ut;B/y" %;…¶n%;‚StQyo dx yug;" kr;" 3
Ev' hor;dOk;,;i{.;g;'k√;dx;'xjm(
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

i]'x;'xj' tdwKyç s¢vgRsmu∫vm( 4
x(£
u NÉ dU sm.;'xåe Nye ivWmeå…õ±`…[ mt' blm(
kÉN{;idWuiSqt;" %e$;" pU,;Rå/;Rå…Ï[…mt' £m;t( 5
a;¥m?y;vs;neWu {e„k;,eWu iSqt;" £m;t(
pun' pus' kyoW;:y; d¥ur…õ±`…[ mt' blm( 6
sUy;Rt( k⁄j;t( su%' jIv;JD;∞;åSt' l¶m;i£út"
dxm' c .OgoíN{;d( ihTv; W@±.;…/kÉ sit 7
c£;d( ivxo?y t∫;g;≤S]…..Rˇ_;í idGblm(
î∑;/i$ inxIq;ˇ•t' i]'x∞‰ut' ntm( 8
cN{.*mxnIn;' c nt' i√fl' kl;idkm(
Wi∑x(ı
u ' tdNyeW;' sd; Âp' bu/Sy ih 9
aq p=bl' v+ye sUyRe cN{;d( ivxo?y c
W@±.;…/kÉ ivxo?y;k;≥d( .;gIkéÊy i]…..Rjte ( 10
p=j' bl…mNduDx(£
u JÉ y;n;' tu Wi∑t"
ivxo?y tBdl' Dey' p;p;n;' p=s'.vm( 11
idn}y'xWe u s*My;kúxnIn;' inæ$(].;gkÉ
cN{x(£
u k⁄j;n;' c bl' pU,| sd; guro" 12
vWm;sidnex;n;' itQy‚S]'xCzr;,Rv;"
horexSy bl' Wi∑®ˇ_' nws…gRk˘ pur; 13
tNm;n;' s¢˙TWi∑rek;¥ekoˇrwhtR ;
xm'bgu x
u cu( r' ;id%e$;n;' £mto i√j 14
83

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pç;B/y" sur;" sUy;‹" %<@k;'x;" £m;dmI
s;yng[hdor;≤xtuLy%<@yuití s 15
.;g;idkht;de„y;t( i]'xLlB/yut; lv;"
SvmO,' tulmeW;d* xnIN√oí i]r;≤xWu 16
tq;r;kÉJú yx(£
u ;,;' VySt' DSy sd; /nm(
t∫;g;í i]…..Rˇ_; Deym;ynj' blm( 17
y{ver;yn' vIy| ce∑;:y' t;vdev ih
iv/o" p=bl' y;vt( t;v∞e∑;bl' SmOtm( 18
p;pdOKp;dhIn' tCz⁄.dOKp;dyuk™ tq;
blwKy' DeJydOGyuˇ_mev' %e$bl' .vet( 19
aq t;rg[h;,;' tu yuı‰toí √yo…mRq"
bl;Ntr' ivjet"u Sv' in…jRtSy ble TvO,m( 20
c£;nuv£; ivkl; mNd; mNdtr; sm;
cr; c;åitcr; ceit g[h;,;m∑/; git" 21
Wi∑vR£gte vIyRmnuv£gtedl
R m(
p;do ivkl.uˇ_É" Sy;t( tq; m?ygtedl
R m( 22
p;do mNdgteStSy dl' mNdtrSy ih
cr.uˇ_ÉStu p;don;' dl' Sy;ditc;·r," 23
m?ymSf⁄$yog;/RhIn' SvSvclo∞km(
W@±.;…/k˘ Cyut' c£;∞e∑;kÉN{' SmOt' k⁄j;t( 24
.;gIkét' i]…..Rˇ_' lB/' ce∑;bl' ‚Tvit
84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Sq;nid‘;ldOKce∑;insgoRTq' c WÆ@±v/m( 25
Ev' g[hbl' p[oˇ_mq .;vbl' ≈O,u
kNy;yuGmtul;k⁄M.c;p;¥;/;Rí s¢mm( 26
goåj…s'hmOg;¥;/Rc;p;NTy;/;Rt( su%' Tyjet(
kkúv…O íkto l¶' mOg;NTy;/;RJZW;í %m( 27
xo?ym©;…/k˘ c£;∞‰ut' .;gIkét' i]˙t(
s∂»i∑p;dyuKp;pdOi∑p;divv…jRtm( 28
DeJydOi∑yut' t∞ SvSvSv;…mbl;iNvtm(
îit .;vbl' Sp∑' s;m;Ny' c puroidtm( 29
bu/Je yyuˇ_.;vSy blmeknÉ s'ytu m(
mNd;rrivyuˇ_Sy blmeknÉ v…jRtm( 30
idne xIWoRdyo .;v" sN?y;y;mu.yody"
in≤x pOœody;:yí d¥;t( p;d…mt' blm( 31
a'k;¶yoå©r;m;í %;¶y; kr…sN/v"
nv;¶y" sur;‚S]'xd( dxs'g…u ,t;" £m;t( 32
rVy;dIn;' blwKyíet( td; sub≤lno mt;"
a…/k˘ pU,mR ve Sy;d( bl' ceä≤lno i√j 33
gu®s*MyrvI,;' tu .UtW$(kNÉ dvo i√j
p'c;¶y" %.Ut;in kr.U…msu/;kr;" 34
%;¶yí £m;TSq;nidKce∑;smy;åyne
…steN√oS}y…¶cN{;í %eWv" %;¶y" xtm( 35
85

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

cTv;·r'xt( kl; .*mmNdyo" W<,v £m;t(
i]'xt( %ved;" s¢;©; n%;íeTyuidt; i√j 36
Ev' kéTv; blwKy'c tt…íNTym( fl' i√j
.;vSq;ng[h"w p[oˇ_yoge ye yoghetv" 37
teW;' m?ye blI kt;R s Ev;åSy flp[d"
yoge„v;¢eWu b¸Wu nIitrev' p[k°itRt; 38
g…,teWu p[vI,o y" xBdx;S]e két≈m"
Ny;yivd( bu≤ım;n( dexid‘;lDo …jte≤N{y" 39
Ëh;pohp$ühoRr;SkN/≈v,sMmt"
mw]ye sTyt;' y;it tSy v;Ky' n s'xy" 40
aqe∑k∑;?y;y" 28
aq ce∑min∑' c g[h;n;' kqy;Myhm(
y√x;∞ p[yCz≤Nt x(.u ;åx(.u dx;flm( 1
SvnIcono g[h xo?y" W@±.;…/Kye .m<@l;t(
swko r;≤x.Rvde ∞u r‚Xmi√≥fl;'xs'ytu " 2
ce∑;kÉN{;∞ t{‚Xm' s;/yed∞u r‚Xmvt(
ce∑;kÉN{' k⁄j;dIn;' pUvmR ˇu _' my; i√j 3
s;yn;kú≤S].oåkúSy VykÉNú duí iv/oStq;
ce∑;kÉN{' rs;Lp' t∞£;Czo?y' rs;…/kÉ 4
ce∑o∞r‚Xmyog;/| x(.u r‚Xm" p[k°TyRte
a∑>yí ivx(ı
u oås;bx(.u ;:yí kQyte 5
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

¨∞ce∑;kr;n( Vyek;n( id‚G.hRTv; tu yojyet(
td/R…m∑s'D' Sy;t( k∑' tTWi∑tí‰utm( 6
Svo∞e mUli]ko,e c Sv.eå…/su˙dI∑.e
sm.e x]u.e c;…/x]u.e nIc.e £m;t( 7
Wi∑·r„vB/y‚S]'xd;kéit‚Stqyo gj;"
cTv;ro √* c xUNy' c x(.u metTfl' gOhe 8
Wi∑t" pitt' cwtCzπW' Sy;dx(.u ' gOhe
td/RmNyvgeWR u Dey' ivp[ x(.u ;åx(.u m( 9
pçæSv∑fl' c;¥;t( sm' Wœº tt" prm(
ax(.u ' i]Wu ivDey…mit x;S]eWu in…ítm( 10
idGbl' idKfl' tSy tq; idnfl' .vet(
tyo" fl' x(.u ' p[oˇ_mx(.u ' Wi∑tí‰utm( 11
x(.u åe …/kÉ x(.u ' Deymx(.u ' Tvx(.u åe …/kÉ
dx;fl' n.ogSy tq; .;vfl' i√j 12
blw" W≤@±." sme…/Tv; blwKyen .jet( pOqk™
tˇälfl;in Syurx(.u ;in x(.u ;in c 13
x(.u p;pfl;>y;' c hNy;d( dOi∑' bl' tq;
dO∑I te x(.u p;p;:ye ble Sy;t;' td;◊ye 14
.;v;n;' c fle p[oˇ_É ptIn;' c fle ¨.e
r;x* x(.u n.ogíed( .;vs;/ns'.vm( 15
fl' tSy x(.u e yuÔ‰;dx(.u e vjRyte ( tq;
87

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

p;píedNyq; cwv' ble dO∑‰;' tqwv c 16
yuÔ‰;du∞;idge %e$e fl' nIc;idge Tyjet(
Ev' x(.u ;åx(.u ' D;Tv; j;tkSy fl' vdet( 17
a∑vgRfl' cwv' Sq;ne c kr,eåNyq;
r;≤x√ygte .;ve t{;Xy…/pte" i£y; 18
Sq;n;…/kÉn .;ven .;vl;." p[k°itRt"
tTsm;ne c t∫;ve td;nI' Sq;nd;n( g[h;n( 19
s'yoJy Sq;ns':y;y; dlmetTsm' flm(
Ev' s%e$.;v;n;' fl' Dey' x(.u ;åx(.u m( 20
aq pd;?y;y" 29
kqy;Myq .;v;n;' %e$;n;' c pd' i√j
ti√xeWfl' D;tu' yqoˇ_' p[;õ™ mhiWR…." 1
l¶;d( y;vitqe r;x* itœºLl¶eêr" £m;t(
ttSt;vitqe r;x* l¶Sy pdmuCyte 2
sveWR ;m;p .;v;n;' Deymev' pd' i√j
tnu.;vpd' t] bu/; mu:ypd' ivdu" 3
SvSq;n' s¢m' nwv' pd' .ivtumhRit
t‚Smn( pdTve ivDey' m?y' tuy| £m;t( pdm( 4
yq; tuyiR Sqte n;qe tuymR ve pd' .vet(
s¢me c iSqte n;qe ivDey' dxm' pdm( 5
ySm;d( y;vitqe r;x* %e$;t( t∫vn' i√j
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

ttSt;vitq' r;≤x' %e$;Â!' p[c=te 6
i√n;qi√.yorev' ivDey' sbl;v…/
ivg,Yy pd' ivp[ ttStSy fl' vdet( 7
aq;åh' pdm;…≈Ty fl' ik≤çd( b[vu e i√j
pd;dek;dxe Sq;ne g[hyw ˇRu _oåqve≤=te 8
/nv;n( j;yte b;lStq; su%smiNvt"
x(.u yog;t( sum;ge,R /n;i¢" p;ptoåNtq; 9
…m≈w…mR≈' fl' Dey' Svo∞…m];idgehgw"
b¸/; j;yte l;.o b¸/; c su%;gm" 10
pd;Ll;.gOh' ySy pXy≤Nt skl; g[h;"
r;j; v; r;jtuLyo v; s j;to n;] s'xy" 11
pd;Ll;.gOh' pXyed( Vyy' k…í• pXyit
aiv›en sd; l;.o j;yte i√jsˇm 12
g[hdOGyogb;¸Lye pd;dek;dxe i√j
s;gRle c;ip t];ip b◊gRlsm;gme 13
x(.u g[h;gRle ivp[ t];Pyu∞g[h;gRle
x(.u ne Sv;…mn; dO∑e l¶.;Gy;idgen v; 14
j;tSy .;Gyp[;bLy' inidRxde ˇu roˇrm(
¨ˇ_yogeWu cet( %e$e √;dx' nwv pXyit 15
pdSq;n;d( Vyye ivp[ x(.u p;pyut≤e =te
Vyyb;¸Ly…mTyev' ivxeWop;jRn;t( sd; 16
89

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

x(.u g[he sum;ge,R k⁄m;g;Rt( p;p%ecre
…m≈e …m≈fl' v;Cymev' l;.oåip l;.ge 17
pd;Â!;d( Vyye x(£
u .;nuSv.;Rn…u .yutR e
r;jmUl;d( Vyyo v;CyíN{dO∑‰; ivxeWt" 18
pd;Â!;d( Vyye s*Mye x(.u %e$yut≤e =te
D;itm?ye Vyyo inTy' p;pdOk™ klh;d( Vyy" 19
pd;d( Vyye sur;c;yeR vI≤=te c;Ny%ecrw"
krmUl;d( Vyyo v;Cy" SvSywv i√jsˇm 20
a;Â!;d( √;dxe s*re /r;pu],e s'ytu e
aNyg[h≤e =te ivp[ .[;tOvg;Rd( /nVyy" 21
a;Â!;d( √;dxe Sq;ne ye yog;" k…qt; yq;
l;..;ve c te yog; l;.yogkr;Stq; 22
a;Â!;t( s¢me r;¸rqv; s'iSqt" ≤x%I
k⁄≤=Vyq;yuto b;l" ≤x≤%n; pI…@toåq v; 23
a;Â!;t( s¢me kÉt"u p;p%e$yut≤e =t"
s;hsI êetkÉxI c vOı≤l©« .ve•r" 24
pd;ˇu s¢me Sq;ne gu®x(£
u inx;kr;"
]yo √ymqwkoåip l+mIv;n( j;yte jn" 25
Svtu©π s¢me %e$" x(.u o v;åPyx(.u " pd;t(
≈Im;n( soåip .ve•nu ' sTk°itRsihto i√j 26
ye yog;" s¢me Sq;ne pd;í k…qt; my;
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

…cNTy;Stqwv te yog; i√tIyeåip sd; i√j 27
¨∞Sqo r*ih,eyo v; jIvo v; x(£
u Ev v;
Evo blI /ngt" …≈y' idxit deihn" 28
ye yog;í pde l¶e yq;vd( gidt; my;
te yog;" k;rk;'xåe ip ivDey; b;'/v…jRt;" 29
a;Â!;d( ivˇ.e s*Mye svRdx
e ;…/po .vet(
svRDo yid v; s Sy;t( kivv;RdI c .;gRve 30
a;Â!;t( kÉN{ko,eWu iSqte d;rpde i√j
l¶j;y;pde v;ip sblg[hs'ytu e 31
ßIm;'í j;yte nUn' dexe iv:y;itm;n( .vet(
Wœº∑me VyySq;ne j;to d;rpdeå/n" 32
pde tTs¢me v;ip kÉN{e vOı* i]ko,kÉ
suvIyR" s'iSqt" %et" .;y;R.tOsR %
u p[d" 33
pd;∂;rpde cwv' kÉN{e ko,e c s'iSqte
√yomw]R I .ve•nU ' i]kÉ vwr' n s'xy" 34
Ev' l¶pd;d( ivp[ tny;idpde iSqte
…m];…m]e ivj;nIy;Ll;.;l;.* ivc=," 35
l¶d;rpde ivp[ …mq" kÉN{gte yid
i]l;.yo≤S]ko,e v; tq; r;j; /r;…/p" 36
Ev' l¶pd;dev /n;idpdto i√j
Sq;n√y' sm;loKy j;tkSy fl' vdet( 37
91

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

aqoppd;?y;y" 30
aqoppdm;…≈Ty kqy;…m fl' i√j
yuCz⁄.Tve .ve•,O ;' pu]d;r;idj' su%m( 1
tnu.;vpd' ivp[ p[/;n' pdmuCyte
tnornucr;¥t( Sy;dup;Â!' tduCyte 2
tdevoppd' n;m tq; g*,pd' SmOtm(
x(.u %e$gOhe t‚Smn( x(.u g[hyut≤e =te 3
pu]d;rsu%' pU,| j;yte i√jsˇm
p;pg[hyute t] p;p.e p;pvI≤=te 4
p[v;[ jko .ve∆to d;rhInoåq v; nr"
x(.u dOGyogto nwv yogoåy' d;rn;xk" 5
rivnwvR ;] p;p" Sy;t( Svo∞…m]Sv.iSqt"
nIcx]ughO Sqíeˇd;ås* p;p Ev ih 6
x(.u g[h;,;' dOi∑íedpu ;Â!;d( i√tIykÉ
x(.u =eR x(.u yuˇ_É c pUvoRˇ_' ih fl' SmOtm( 7
¨p;Â!;d( i√tIy' c nIc;'xe nIc%e$yuk™
£Àrg[hsm;yuˇ_' j;tko d;rh; .vet( 8
Svo∞;'xe Svo∞s'Sqe v; tu©dOi∑vx;t( tq;
.v≤Nt bhvo d;r; Âpl=,s'ytu ;" 9
¨p;Â!e i√tIye v; …mqune s'iSqte sit
t] j;tnro ivp[ b¸d;ryuto .vet( 10
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

¨p;Â!e i√tIyeåip SvSv;…mg[hs'ytu e
Sv=Rge tTpt* v;ip y] k⁄];ip .Usru 11
ySy jNmin yogoåy' s nro i√jsˇm
¨ˇr;yuiW ind;Rro .vTyev n s'xy" 12
Svr;x* s'iSqteåPyev' inTy;:ye d;rk;rkì
¨ˇr;yuiW ind;Rro .vTyev n s'xy" 13
¨p;Â!pit" Svo∞e iSqrS]Ik;rkoåq v;
sukl
⁄ ;d( d;rl;." Sy;•IcSqe tu ivpyRy;t( 14
¨p;Â!e i√tIye v; x(.u sMb/to i√j
j;tSy suNdrI .;y;R .Vy; Âpgu,;iNvt; 15
¨p;Â!;d( i√tIye c xinr;Ù iSqt* yid
¨pv;d;t( ≤S]ySTy;go n;xo v; j;yte i√j 16
¨p;Â!e i√tIye v; ≤x≤%x(£
u * yd; iSqt*
rˇ_p[drrog;t;R j;yte tSy .;…mnI 17
bu/kÉtU iSqt* t] td;åiSqß;vs'ytu ;
t]Sq;" xinr;◊k;≥Std;åiSqJvrs'ytu ; 18
SqUl;©« bu/r;Ù>y;' t]Sq;>y;' i√joˇm
bu/=e]e k⁄j;k°R ce•;…sk;rogs'ytu ; 19
k⁄j=e]åe Pyevmev fl' Dey' i√joˇm
bOhSpitxnI t] k,Rn]e ®j;iNvt; 20
t];Nygehg* ivp[ buı.*m* iSqt* yd;
93

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

yd; Sv.;Rndu ve Je y* .;y;R dNt®j;iNvt; 21
xinr;Ù xin=e]e p©ëv;Rt®j;iNvt;
x(.u dOGyogto neit fl' Dey' ivp…ít; 22
l¶;t( pd;dup;Â!;d( yo r;≤x" s¢mo i√j
tSm;t( tTSv;…mn" %e$;t( td'x;∞ i√joˇm 23
Evmev fl' Dey…mTy;¸n;Rrd;dy"
¨ˇ_É>yo nvme ivp[ xincN{bu/; yid 24
apu]t; tq;åkÉJú yr;¸….bR¸pu]t;
cN{e,k
w sutSt] …m≈w" pu]o ivlMbt" 25
rvIJyr;¸yogen pu]o vIyRpt[ ;pv;n(
p[c<@ivjyI ivp[ ·rpuing[hk;rk" 26
¨ˇ_Sq;ne k⁄j;ikú>y;' pu]hIn" p[j;yte
dˇ pu]yuto v;ip shoTqsutv;n( .vet( 27
t]Sqe ivWme r;x* b¸pu]yuto nr"
SvLp;pTy" sme r;x* j;yte i√jsˇm 1 28
…s'he coppde ivp[ inx;n;qyut≤e =te
aLpp[joåq kNy;y;' j;t" kNy;p[jo .vet( 29
sut.;vnv;'x;∞ iSqrsNtitk;rk;t(
Ev' i]x;'xk⁄<@Ly;mip yog' iv…cNtyet( 30
xinr;Ù i]l;.Sq* pd;d( .[;tuivRn;xk*
JyeœSywk;dxe t] kinœSy tOtIykÉ 31
94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

dwtJe ye t] g.RSy n;xo VyvihtSy c
l¶e v;ip pde rN/[e dwTy;c;yRytu ≤e =te 32
tqwv fl…mTy;¸inRivRxk
' ˘ munIír;"
tOtIyl;.yoivRp[ cN{eJybu/m©l;" 33
bhvo .[;trStSy blvNt" p[t;ipn"
xNy;rs'ytu e dO∑e tOtIywk;dxe i√j 34
kinœJyeœyon;Rxo idvDeyo i√jsˇm
xinreko yd; ivp[ l;.go v; tOtIyg" 35
td; Svm;]xeW" Sy;dNye nXy≤Nt sodr;"
tOtIye l;.ge kÉt* b¸l' .…gnIsu%m( 36
a;Â!;t( Wœ.;vSqe p;p;:ye x(.u v…jRte
x(.u sMbN/rihte c*ro .vit j;tk" 37
s¢me √;dxe Sq;ne swihkÉyyut≤e =te
D;nv;'í .ved( b;lo b¸.;Gyyuto i√j 38
a;Â!e s'iSqte s*Mye svRdx
e ;…/po .vet(
svRDSt] devJe ye kivv;RdI c .;gRve 39
¨p;Â!;t( pd;d( v;ip /nSqe x(.u %ecre
svR{Vy;…/po /Im;Ô;yte i√jsˇm 40
¨p;Â!;ın;/Ixe i√ity.vniSqte
p;p%ecrs'yˇu _É c*ro .vit in…ítm( 41
tTs¢mgOh;/Ix;d( r;h* /ngte i√j
95

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

d'∑;^ v;n( j;yte b;l" StB/v;k™ kÉt%
u ce re 42
xnwíre k⁄Âp" Sy;Ts¢mex;d( i√tIyge
…m≈g[hsm;yuˇ_É fl' …m≈' sm;idxet( 43
aq;ågRl;?y;y" 31
.gv;n( y;ågRl; p[oˇ_; x(.u d; .vt;å/un;
t;mh' ßotu…mCz;…m sl=,fl' mune 1
mw]ye s;gRl; n;m yy; .;vfl' dO!m(
iSqr' %e$fl' c Sy;t( s;å/un; kQyte my; 2
ctuqRe c /ne l;.e g[he Dey; tdgRl;
tä;/k;" £m;t( %e$; Vyom·r„ftOtIyg;" 3
inbRl; NyUns':y; v; b;/k; nwv sMmt;"
tOtIye Vy;…/k;" p;p; y] mw]ye b;/k;" 4
t];ip c;gRl; Dey; ivprIt; i√joˇm
tq;ip %e$.;v;n;' flmgR≤lt' ivdu" 5
pçm' c;gRl;Sq;n' nvm' ti√ro/két(
tmog[h.v; s; c VyTyy;j( D;yte i√j 6
Ekg[h; kinœ; s; i√g[h; m?ym; SmOt;
agRl; √‰…/koTp•; muin…." k…qtoˇm; 7
r;≤xto g[htí;ip ivDey; i√iv/;ågRl;
inb;R/k; sufld; ivfl; c sb;/k; 8
y] r;x* iSqt" %e$StSy p;k;Ntr' yd;
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

t‚Smn( k;le fl' Dey' inivRxk
' ˘ i√joˇm 9
agRl;' p[itbN/ç kqm;'…`[ctuqyR o"
i√}yÏ[yoí …mqo ivp[ …cNtyeidit me mtm( 10
pde l¶e mde v;ip inr;.;s;gRl; yd;
td; j;toåitiv:y;to b¸.;Gyyuto .vet( 11
ySy p;p" x(.u o v;ip g[h‚Stœºt( x(.u ;gRle
ten {∑^≤e =t' l¶' p[;bLy;yopkLPyte 12
s;gRle c /ne ivp[ /n/;NysmiNvt"
tOtIye sodr;dIn;' su%muˇ_' mnIiW…." 13
ctuqRe s;gRle gehpx(bu N/ukl
⁄ yw tRu "
pçme pu]p*];ids'ytu o bu≤ım;•r" 14
Wœº ·rpu.y' k;me /nd;rsu%' b¸
a∑me j;yte k∑' /meR .;Gyodyo .vet( 15
dxme r;jsMm;n' l;.e l;.smiNvt"
s;gRle c Vyye ivp[ Vyy;…/Ky' p[j;yte 16
x(.u g[h;gRl;y;' tu s*:y' b¸iv/' .vet(
m?y' p;p;gRl;y;' c …m≈;y;mip coˇmm( 17
l¶pçm.;GyeWu s;gRlWe u i√joˇm
j;tí j;yte r;j; .;Gyv;n( n;] s'xy" 18
aq k;rk;?y;y" 32
aq;åh' sMp[v+y;…m g[h;n;Tm;idk;rk;n(
97

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

s¢rVy;idxNyNt;n( r;◊Nt;n( v;å∑s':yk;n( 1
a'x"w sm*¶h* √* ce{;◊Nt;n( …cNtyet( td;
s¢wv k;rk;nev' kÉ…cd∑* p[c=te 2
aTm; sUy;Rid%e$;n;' m?ye Á'x;…/ko g[h"
a'xs;Mye kl;…/Ky;t( tTs;Mye ivkl;…/k" 3
bu/w r;≤xkl;…/Ky;d( g[;◊o nwv;Tmk;rk"
a'x;…/k" k;rk" Sy;dLp.;goåNTyk;rk" 4
m?y;'xo m?y%e$" Sy;dup%e$" s Ev ih
ivlomgmn;{;hor'x;" xo?y;" %viˆt" 5
a'x£m;d/oå/"Sq;ír;:y;" k;rk; îit
a;Tm;:yk;rkSteWu p[/;n' kQyte i√j 6
s Ev j;tk;/Ixo ivDeyo i√jsˇm
yq; .Um* p[…sıoå‚St nr;,;' ≤=itp;lk" 7
svRv;t;R…/k;rI c bN/kéNmo=£t( tq; 8
yq; r;j;Dy; ivp[ pu];m;Ty;dyo jn;"
smq;R lokk;yeWR u tqwv;Nyeip k;rk;" 9
a;Tm;nukl
À mev;] .v≤Nt fld;yk"
p[itkÀle yq; .Upe sveåR m;Ty;dyo i√j 10
k;yR kt|u mnu„y;n;' n smq;R .v≤Nt ih
tq;Tmk;rkÉ £Àre n;åNye Svx(.u d;yk" 11
anukl
À e nOpe y√t( sveåR m;Ty;dyo i√j
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

n;x(.u ' k⁄vtR e t√n;Nye Sv;x(.u d;yk;" 12
a;Tm;k;rk.;ge>yo NyUn;'xoåm;Tyk;rk"
tSm;•‰Un;'xko .[;t; t•‰Unom;tOsD' k" 13
t•‰Un;'x" ipt;tSm;dLp;'x" pu]k;rk"
pu];•‰Un;'xko DitD;RtNe yUnR ;'xko ih y" 14
s d;rk;rko Deyo inivRxk
' i√joˇm
cr;:yk;rl; Ete b[;˜,; k…qt;" pur; 15
m;tOk;rkmev;åNye vd≤Nt sutk;rkm(
√* g[h* .;gtuLy* ce∆;yet;' ySy jNmin 16
tdg[k;rkSywv' lopo Deyo i√joˇm
iSqrk;rkvx;ˇSy fl' Dey' x(.u ;åx(.u m( 17
a/un; sMp[v+y;…m iSqr;:y;n( krkg[h;n(
s iptOk;rko Deyo yo blI rivx(£
u yo" 18
cN{;ryobRlI %e$o m;tOk;rk ¨Cyte
.*mto .…gnI Xy;l" knIy;n( jnnITyip 19
bu/;Nm;tOsj;tIy; m;tul;¥;í b;N/v;"
guro" ipt;mh" x(£
u ;t( pit" pu]" xnwír;t( 20
ivp[;Ntev;…sn" pàI iptr* êx(ru * tq;
m;t;mh;dy…íNTy; Ete c iSqrk;rk; 21
aq;åh' k;rk;n( v+ye %e$.;vvx;‚d(√j
rivt" pu<y.e t;tíN{;Nm;t; ctuqk
R É 22
99

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

k⁄j;t( tOtIyto .[;t; bu/;t( Wœº c m;tul"
devJe y;t( pçm;t( pu]o d;r;" x(£
u ;∞ s¢me 23
mNd;d∑mto mOTyu" ip];dIn;' iv…cNtyet(
îit svR ivc;ywvR bu/Stˇt( fl' vdet( 24
aq;åh' sMp[v+y;…m p[s©;¥ogk;rk;n(
%e$;n( jNmin j;tSy …m≈" iSqitvx;d( i√j 25
Sv=eR Svo∞e c …m]=eR …mq" kÉN{gt; g[h;"
te sveR k;rk;SteWu kmRgStu ivxeWt" 26
yq; l¶e su%e k;me Svo=oR∞Sq; g[h; i√j
.v≤Nt k;rk;:y;Ste ivxeW,e c %e iSqt;" 27
Sv…m]o∞=Rgo hetru NyoåNy' yid kÉN{g"
su˙t( tÌu,sMp•" soåip k;rk ¨Cyte 28
nIc;Nvyeåip yo j;t" iv¥m;ne c k;rkÉ
soåip r;jsmo ivp[ /nv;n( su%s'ytu " 29
r;jv'xsmuTp•o r;j; .vit iníy;t(
Ev' k⁄l;nus;re, k;rkÉ>y" fl' vdet( 30
aq;åh' sMp[v+y;…m ivxeW' .;vk;rk;n(
jnSy jNml¶' yt( ivN¥;d;Tmk;rkm( 31
/n.;v' ivj;nIy;d( d;rk;rkmev ih
Ek;dxeåg[j;tSy tOtIye tu knIys" 32
sute sut' ivj;nIy;t( pàI' s¢m.;vt"
100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sut.ve g[ho y" Sy;t( soåip k;rk ¨Cyte 33
sUyoR gu®" k⁄j" somo gu®.*R." …st" xin"
gu®íN{suto jIvo mNdí .vk;rk;" 34
punStNv;dyo .;v" Sq;Py;SteW;' x(.u ;åx(.u m(
l;.StOtIyo rN/[í x]usD' /nVyy;" 35
Ete .;v;" sm;:y;t;" £Àr;:y; i√jsˇm
EW;' yogen yo .;vStSy h;in" p[j;yte 36
.;v; .{;í kÉN{;rVy;" ko,;:y* i√jsˇm
EW;' s'yogm;]e, ◊x(.u oåip x(.u o .vet( 37
aq k;rk;'xfl;?y;y" 33
aq;åh' sMp[v+y;…m k;rk;'xfl' i√j
meW;idr;≤xge Sv;'xe yq;vd( b[˜.;iWtm( 1
gOhe mUWkm;j;Rr; meW;'xe ◊;Tmk;rkÉ
sd; .yp[d; ivp[ p;pyuˇ_É ivxeWt" 2
vOW;'xkgte Sv‚Smn( su%d;í ctu„pd;"
…mqun;'xgte t‚Smn( k<@±v;idVy;…/sM.v" 3
kk;|xe c jl;∫Iit" …s'h;'xe êpd;∫ym(
k<@Ü" Sq*Lyç kNy;'xe tq; viˆk,;∫ym( 4
tul;'xe c v…,g( j;to vß;idin…mRt* p$ü"
aLy'xe spRto .Iit" pI@; m;tu" pyo/re 5
/nurx
' e £m;du∞;t( ptn' v;hn;dip
101

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

mkr;'xe jlo∫Àtjw NR tu…." %ecrStq; 6
x'%muˇ_;p[v;l;¥wl;R.o .vit in…ít"
k⁄M.;'xe c t@;g;idk;rko j;yte jn" 7
mIn;'xe k;rkÉ j;to mu·ˇ_.;g( i√jsˇm
n;åx(.u ' x(.u s'd∑O e n x(.u ' p;pvI≤=te 8
k;rk;'xe x(.u e ivp[ l¶;'xe c x(.u g[he
x(.u s'vI≤=te j;to r;j; .vit in…ít" 9
Sv;'x;Cz⁄.g[h;" kÉN{e ko,e v; p;pv…jRt;"
/niv¥;yuto j;to …m≈w…mR≈fl' vded( 10
¨pg[he c ivp[Ne { Svo∞Sv=|s.u =Rge
p;pdOgi[ hte c;åNTye kìvLy'tSy inidRxte ( 11
cN{;år.Ogvu gRSq k;rkÉ p;rd;·rk"
ivpyRSqeåNyq; Dey' fl' sv| ivc=,w" 12
k;rk;'xe rv* j;to r;jk;yRpro i√j
pU,NeR {* .ogv;n( iv√;n( x(£
u dO∑e ivxeWt" 13
Sv;'xe blyute .*me j;t" kNt;yu`I .vet(
viˆjIvI nro v;åip rsv;dI c j;yte 14
bu/e blyute Sv;'xe kl;≤xLpivc=,"
v;…,Jyk⁄xlí;ip bu≤ıiv¥;smiNvt" 15
sukm;R D;ninϒ vedivt( Sv;'xge gur*
x(£
u É xte≤N{y" k;mI r;jk°yo .ve•r" 16
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

xn* Sv;'xgte j;t" Svk⁄lo…ctkmRkté (
r;h* c*rí /;nu„ko j;to v; lohyN]két( 17
ivWvw¥oåqv; ivp[ j;yte n;å] s'xy"
Vyvh;rI gj;dIn;' kÉt* c*rí j;yte 18
rivr;Ù yd; Sv;'xe sp;Rd( .Iit" p[j;yte
x(.u dO∑* .y' nwv p;pdO∑* mOit.vet( 19
x(.u W@±vgRsy' ˇu _* ivWvw¥o .vet( td;
.*me≤=te k;rk;'xe .;nuSv.;Rnsu y' tu e 20
aNyg[h; n pXy≤Nt SvveXmprd;hk"
t‚Smn( bu/≤e = te c;ip viˆdo nwv j;yte 21
p;p=eR gu®,; dO∑e smIpgOhd;hk"
x(£
u dO∑e tu ivp[Ne { gOhd;ho n j;yte 22
gu≤lkÉn yute Sv;'xe pU,cR N{e, vI≤=te
c*rw˙t≥ /no j;t" Svy' c*roåqv; .vet( 23
gOh;dO∑e sgu≤lkÉ ivpdo v; ivWwhtR "
bu/dO∑e bOhä«jo j;yte n;å] s'xy" 24
skÉt* k;rk;'xe c p;pdO∑e i√joˇm
j;tSy k,Rrogo v; k,RCzπd" p[j;yte 25
.Ogpu ]u ≤e =te t‚Smn( dI≤=to j;yte jn"
bu/;ikúd∑O e invIRyoR j;yte m;nvo /[vu m( 26
bu/x(£
u ≤É =te t‚Smn( d;sIpu]" p[j;yte
103

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pun.Rv;suto v;åip j;yte n;å] s'xy" 27
tpSvI xinn; dO∑e j;t" p[„e yoåqv; .vet(
xinm;]e≤=te t‚Smn( j;t" s'Ny;…sveWv;n( 28
rivxu£≤É =te t‚Smn( r;jp[„e yo jno .vet(
îits'=pe t" p[oˇ_' k;rk;'xfl' i√j 29
Sv;'x;ıne c x(£
u ;rvgeR Sy;t( p;rd;·rk"
tyoÎ≥Gyogto Dey…mdm;mr,' flm( 30
kÉt* tTp[itbN/" Sy;t( gur* tu ßw, Ev s"
r;h* c;åqRinvO·ˇ" Sy;t( k;rk;'x;d( i√tIyge 31
Sv;'x;t( tOtIyge p;pe j;t" xUr" p[t;pv;n(
t‚Smn( x(.u g[he j;t" k;tro n;] s'xy" 32
Sv;'x;∞tuq.R ;ve tu cN{x(£
u yut≤e =te
t] v; Svo∞ge %e$e j;t" p[;s;dv;n( .vet( 33
xinr;¸yute tiSmn( j;tSy c ≤xl;gOhm(
Eei∑k˘ k⁄jkÉt>u y;' gu®,; d;rv' gOhm( 34
t;,R tu riv,; p[oˇ_' j;tSy .vn' i√j
cN{e Tvn;vOte dexe pàIyog" p[j;yte 35
pçme k⁄jr;¸>y;' =yrogSy s'.v"
r;i]n;qen dO∑;>y;' iníyen p[j;yte 36
k⁄jdO∑* tu j;tSy ip$k;idgdo .vet(
kÉtdu ∑O * tu g[h,I jlrogoåqv; i√j 37
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sr;¸gu≤lkÉ t] .y' =udivWo∫vm(
bu/e prmh'sí lgu@« v; p[j;yte 38
rv* %e@g± /ro j;t" k⁄je k⁄Nt;yu/I .vet(
xn* /nu/rR o Deyo r;h* c lohyN]v;n( 39
kÉt* c `i$k;yN]I m;nvo j;yte i√j
.;gRve tu kivv;RGmI k;VyDo j;yte jn" 40
Sv;'xe tTpçme v;åip cN{eJy;>y;' c g[Nqkét(
x(£
u ,É ik≤çdUnoås* ttoåPyLpo bu/ne c 41
gu®,; kÉvlenvw svRivd( g[Nqkét( tq;
vedved;Ntiv∞;ip n v;GmI x;Bdkoåip sn( 42
nwy;…yk" k⁄jne ;s* Den mIm;'skStq;
s.;j@Stu xinn; gItDo riv,; SmOt" 43
cN{e, s;':yyogD" s;ihTyDí g;yk"
kÉtnu ; g…,tDoås* r;h,;åip tqwv c 44
sMp[d;ySy …s≤ı" Sy;t( gu®sMbN/to i√j
Sv;'x;d( i√tIyt" kÉ…ct( flmev' vd≤Nt ih 45
Sv;'x;t( Wœgte p;pe kWRko j;yte jn"
x(.u g[håe lsíeit tOtIyeåip fl' SmOtm( 46
¥Une cN{gu® ySy .;y;R tSy;itsuNdrI
t] k;mvtI x(£
u É bu/e cwv kl;vtI 47
rv* c Svk⁄le gu¢; xn* c;ip vyoå…/k;
105

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

tpæSvnI ®j;!‰ v; r;h* c iv/v; SmOt; 48
x(.u Sv;…myute rN/[e Sv;'x;d( dI`;Ry®u Cyte
p;pe≤=tyutåe Lp;yum?R y;yu…mR≈dOGyute 49
k;rk;'x;∞ nvme x(.u g[hyut≤e =t
sTyv;dI gur* .ˇ_" Sv/mRinrto nr" 50
Sv;'x;∞ nvme .;ve p;pg[hyut≤e =te
Sv/mRinrto b;Lye …mQy;v;dI c v;/RkÉ 51
nvme k;rk;'x;∞ xinr;¸yut≤e =te
gu®{ohI .ved( b;l" x;S]eWu ivmu%o nr" 52
k;rk;'x;∞ nvme gu®.;nuytu ≤e =te
td;åip gu®{ohI Sy;t( gu®v;Ky' n mNyte 53
k;rk;'x;∞ nvme x(£
u .*myut≤e =te
W@±vg;Ridkyoge tu mr,' p;rd;·rkm( 54
k;rk;'x;∞ nvme DeNduyˇu _É≤=te i√j
prS]I s©m;d( b;lo bN/ko .vit /[vu m( 55
nvme kÉvlenvw e gu®,; c yut≤e =te
S]Ilolupo .ve∆;to ivWyI cwv j;yte 56
k;rk;'x;∞ dxme x(.u %e$yut≤e =te
iSqrivˇo .ved( b;lo gM.Iro blbu≤ım;n( 57
dxme k;rk;'x;∞ p;p%e$yut≤e =te
Vy;p;re j;yte h;in" iptOs*:yen v…jRt" 58
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

dxme k;rk;'x;∞ bu/x(£
u yut≤e =te
Vy;p;re b¸l;.í mhTkmRkro nr" 59
k;rk;'x;∞ dxme rivcN{yut≤e =te
gu®dO∑yute ivp[ j;tko r;Jy.;g( .vet( 60
Sv;'x;dek;dxe Sq;ne x(.u %e$yut≤e =te
.[;tOs*:yyuto b;l" svRk;yeWR u l;.két( 61
Ek;dxe sp;pe tu k⁄m;g;RLl;.ké•r"
iv:y;to iv£mI cwv j;yte n;å] s'xy" 62
k;rk;'x;d( VyySq;ne sd(gh[ e s√‰yo .vet(
as√‰yoåx(.u e Dyo g[h;.;ve c sTflm( 63
k;rk;'x;d( VyySq;ne Sv.o∞Sqe x(.u g[he
sÌitj;Ryte tSy x(.u lokmv;“uy;t( 64
k;rk;'x;d( Vyye kÉt* x(.u %e$yut≤e =te
td; tu j;yte mu·ˇ_" s;yuJypdm;“uy;t( 65
meWe /nuiW v; kÉt* k;rk;'x;t( Vyye iSqte
x(.u %e$ne sNd»∑e s;yujpdm;“uy;t( 66
Vyye c kÉvle kÉt* p;pyuˇ_É≤=teip v;
n td; j;yte mu·ˇ_" x(.u lok˘ n pXyit 67
riv,; s'ytu e kÉt* k;rk;'x;d( VyyiSqte
≤xv.·ˇ_.RvSe yˇ inivRxk
' ˘ i√joˇm 68
cN{e, s'ytu e kÉt* k;rk;'x;d( VyyiSqte
107

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

g*y;| .·ˇ_.Rvˇe Sy x;·ˇ_ko j;yte nr" 69
x(£
u ,É s'ytu e kÉt* k;rk;'x;d( VyyiSqte
l+My;' sÔ;yte .·ˇ_j;Rtko s* smO≤ım;n( 70
k⁄jne s'ytu e kÉt* SkNd.ˇ_* .ve•r"
vw„,vo bu/s*·r>y;' gu®,; ≤xv.·ˇ_m;n( 71
r;¸,; t;msI' dug;| sevte =u{devt;m(
.·ˇ_" SkNdeåq her.(.e ≤x≤%n; kÉvlen v; 72
k;rk;'x;d( Vyye s*·r" p;pr;x* yd; .vet(
td;åip =u{devSy .·ˇ_StSy n s'xy" 73
p;p=eåR ip xn* xu£É td;åip =u{sevk"
am;Tyk;rk;t( WϼPyevmev fl' vdet( 74
k;rk;'x;t( i]ko,Sqe p;p%et√ye i√j
m;nvo mN]tN]Do j;yte n;å] s'xy" 75
p;pen vI≤=te t] j;to ing[;hko .vet(
x(.u iw nRrI≤=te t‚Smn( nroånug;[ hko .vet( 76
x(£
u dO∑e iv/* Sv;'xe rsv;dI .ve•r"
bu/dO∑e c s√w¥" svRroghro .vet( 77
x(£
u dO∑e su%e cN{e p;<@ë…ê]I .ve•r"
.*mdO∑e mh;rogI rˇ_ipˇ;idRto .vet( 78
kÉtdu ∑O e su%e c'{e nIlk⁄œI p[j;yte
ctuqRe pçmev;åih iSqt* r;¸k⁄j* yid 79
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

=yrogo .vet( tSy cN{dO∑* tu in…ít"
Sv;'x;t( su%e sute v;åip kÉvl" s'iSqt" k⁄j" 80
ip$k;id.Rvte ( tSy td; rogo n s'xy"
g[h,I jlrogo v; t] kÉt* iSqte sit 81
:v.;Rngu ≤u lk* t] ivWvw¥o ivW;idRt"
Sv;'xk;t( pçme .;ve kÉvle s'iSqte xn* 82
/nuivR¥;ivd; j;t; .vNTy] n s'xy"
kÉt* c kÉvle t] `i$k;yN]k;rk" 83
bu/e prmh'so v; d<@« .vit m;nv"
lohyN]I tq; r;h* rv* %e@g± /ro .vet( 84
kÉvle c k⁄je t] j;t" k⁄Nt;S]/;rk"
Sv;'xe v; pçme Sv;'x;∞N{eJy* s'iSqt* td; 85
g[Nqkt;R .ve∆;t" svRiv¥;ivx;rd"
t] dwTygur* ik≤çdUng[Nqkro .vet( 86
bu/e t] ttoåPyUng[Nqkˇ;R p[j;yte
t] x(£
u É kivv;RGmI k;VyDí p[j;yte 87
svRivÌ[;‚Nqko jIve n v;GmI c s.;idWu
xBdDí ivxeW,e vedved;Ntivt( tq; 88
s.;j@o .ved( b;l ¨ˇ_Sq;ngte xn*
mIm;'sko .ve•nU muˇ_Sq;ngte bu/e 89
Sv;'xe v; pçme .*me j;to nwy;…yko .vet(
109

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

cN{e c s;':yyogD" s;ihTyDí g;yk" 90
rv* ved;Ntiv∞wv gItDí p[j;yte
kÉt* c g…,tD" Sy;∆‰oit"x;S]ivx;rd" 91
sMp[d;ySy s'…s≤ıgu®R sMbN/to .vet(
i√tIye c tOtIye c Sv;'x;dev' ivc;ryet( 92
.;ve sU+mfl' D;Tv; j;tkSy fl' vdet(
kÉt* Sv;'x;‚d(√tIye v; tOtIye StB/v;g( .vet( 93
p;pdO∑e ivxeW,e m;nvo vˇ_⁄m=m"
Sv;'x;Ll¶;t( pd;√;åip i√tIy;∑m.;vyo" 94
kÉm&m" p;ps;Mye cN{dO∑* ivxeWt"
a];å?y;ye c ye yog;" sfl;" k…qt; my; 95
yogktOdR x;y;Nte Dey;" sveR flp[d;"
Ev' dx;p[d;{;xwi√≥tIy;∑myoi√≥j 96
g[hs;Mye c ivDeyo yog" kÉm&moåx(.u "
dx;p[;rM.smye sl¶;n( s;/yed( g[h;n( 97
DeySt];ip yogoåy' p;ps;MyeåqRrN/[yo"
Ev' tNv;id.;v;n;' sUy;RdIn;' n.sd;m( 98
tˇÆTSqTynus;re, fl' v;Cy' ivp…ít;
îit s'=pe t" p[oˇ_' k;rk;'xfl' my; 99
aq yogk;rk;?y;y" 34
k;rk;'xvx;dev' fl' p[oˇ_' my; i√j
110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aq .;v;…/pTyen g[hyogfl' Í,u 1
kÉN{;…/pty" s*My; n idx≤Nt x(.u ' flm(
£Àr; nwv;åx(.u ' k⁄y"Ru x(.u d;í i]ko,p;" 2
l¶' kÉN{i]ko,Tv;d( ivxeW,e x(.u p[dm(
pçm' nvm' cwv ivxeW/nmuCyte 3
s¢m' dxm' cwv ivxeWsu%muCyte
i]W@;y;…/p;" sveR g[h;" p;pfl;" SmOt;" 4
Vyyi√tIyrN/[x
e ;" s;hcy;Rt( flp[d;"
Sq;n;Ntr;nuro/;ˇe p[bl;íoˇroˇrm( 5
t] .;GyVyyexTv;{N/[x
e o n x(.u p[d"
i]md;y;…/pTveåqo ko,pTve tu sTfl" 6
¨ˇ_É„veWu blI yogo inbRlSy p[b;/k"
n rN/[x
e TvdoWoå] sUy;RcN{mso.Rvte ( 7
gu®x(£
u * x(.u * p[oˇ_* cN{o m?ym ¨Cyte
¨d;sIno bu/" :y;t" p;p; rVy;ikú.…U mj;" 8
pU,NeR duDJe yx(£
u ;í p[bl; ¨ˇroˇrm(
=I,eN√k;≥ikú.pU ]u ;" p[bl;í yqoˇrm( 9
kÉN{;…/pTydoWoy" x(.u ;n;' k…qto ih s"
cN{Dgu®x(£
u ;,;' p[bl;íoˇroˇrm( 10
kÉN{ko,ptI Sy;t;' prSprgOhopg*
Ek.e √* iSqt* v;ip Áºk.eåNytr" iSqt" 11
111

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pU,dR ∑O ‰e≤=t* v;ip …mqo yogk;r* td;
yogeå‚Smn( j;yte .Upo iv:y;to v; jno .vet( 12
ko,exTve ydwkSy kÉN{exTv' c j;yte
kÉN{e ko,e iSqto v;ås* ivxeW;¥ogk;rk" 13
kÉN{exTven p;p;n;' y; p[oˇ_; x(.u k;·rt;
s; i]ko,;…/pTyeåip n kÉN{exTvm;]t" 14
kÉN{ko,;…/p;vev p;pSq;n;…/p* yd;
tyo" sMbN/m;]e, n yog' l.te nr" 15
y∫;vexyut* v;ip y¥∫;vsm;gt*
tˇTfl;in p[bl* p[idxet;' tmop[h* 16
yid kÉN{e i]ko,e v; invset;' tmog[h*
n;qen;Nytre,;!‰* dO∑* v; yogk;rk* 17
k‚SmLl¶e p[j;tSy kÉ g[h; yogk;rk;"
kÉ c;åx(.u p[d;" %e$;" képy; vd me mune 18
yq; pO∑' Tvy; ivp[ tqod;hr,' b[vu e
rN/[x
e Tveåip .Up]u o .veCzÀ.sh;yv;n( 19
mNds*My…st;" p;p;" x(.u * gu®idv;kr*
n x(.u ' yogm;]e, p[.veCzinjIvyo" 20
p;rtN}ye, jIvSy p;pkm;Rip in…ítm(
x(£
u " s;=;…•hNt; Sy;Nm;rkTven l≤=t" 21
mNd;dyoåip hNt;ro .vey"u p;ipno g[h;"
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

meWl¶o∫vSywv' fl' Dey' i√joˇm 22
jIvx(£
u NÉ dv" p;p;" x(.u * xinidv;kr*
r;jyogkr" s*·rbu/R STvLpx(.u p[d" 23
jIv;dyo k⁄jí;ip s≤Nt m;rkl=,;"
vOWl¶o∫vSywv' fl;NyUÁ;in sU·r…." 24
.*mjIv;®,;" p;p;" Ek Ev k…v" su."
xnwír,e jIvSy yogo meW.vo yq; 25
xxI mu%inhNt;ås* s;hcy;R∞ p;kd"
√N√l¶o∫vSywv' fl;NyUÁ;in p'…@tw" 26
.;gRvNe dustu * p;p* .Ustu Je yeNdv" x(.u ;"
pU,yR ogkr" s;=;Nm'glo m'glp[d" 27
inhNt;åkústu oåkúStu s;hcy;Rt( flp[d"
kkúl¶o∫vSywv' fl' p[oˇ_' mnIiW…." 28
s*Myx(£
u ;kúj;" p;p;" k⁄jJe y;k;‹" x(.u ;vh;"
p[.ve¥ogm;]e, n x(.u ' gu®x(£
u yo" 29
m;rkStu xiníN{" s;hcy;Rt( flp[d"
…s'hl¶e p[j;tSy fl' Dey' ivp…ít; 30
k⁄jjIveNdv" p;p;" bu/x(£
u * x(.u ;vh*
.;gRvNe dustu ;vev .vet;' yogk;rk* 31
m;rkoåip k…v" sUy"R s;hcyRflp[d"
kNy;l¶o∫vSywv' fl;NyUÁ;in sU·r…." 32
113

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

jIv;kú.sU tu ;" p;p;" xnwírbu/* x(.u *
.vet;' r;jyogSy k;rk* cN{tTsut* 33
k⁄jo inh≤Nt jIv;¥;" p;p; m;rkl=,;"
x(£
u " sm" fl;Nyev' ivDey;in tulo∫ve 34
…stDxny" p;p;" x(.u * gu®inx;kr*
sUy;RcN{ms;vev .vet;' yogk;rk* 35
k⁄j" sm" …st;¥;í p;p; m;rkl=,;"
Ev' fl' c ivDey' vO…íkodyjNmn" 36
Ek Ev k…v" p;p" x(.u * .*midv;kr*
yogo .;Skrs*My;>y;' inhNt; .;Skr;Tmj" 37
gu®" smfl" :y;t" x(£
u o m;rkl=,"
/nul¶R o∫vSywv' fl' Dey' ivp…ít; 38
k⁄jjIveNdv" p;p;" x(.u * .;gRvcN{j*
mNd" Svy' n hNt; Sy;d( h≤Nt p;p;" k⁄j;dy" 39
sUy"R smfl" p[oˇ_" kivrek" suyogkét(
mOgl¶o∫vSywv' fl;NyUÁ;in sU·r…." 40
jIvcN{k⁄j;" p;p;" x(£
u sUy;RTmj* x(.u *
r;jyogkro Dej" kivrev bOhSpit" 41
sUyoR .*mí hNt;ro bu/o m?yfl" SmOt"
k⁄M.l¶od( .vSywv' fl;NyUÁ;in sU·r…." 42
mNdx(£
u ;'xmu( Ts*My;" p;p; .*miv/U x(.u *
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

mhIsutgu yogk;rk* c mhIsut" 43
m;rkoåip n hNt;ås* mNdD* m;rk* SmOt*
mInl¶od( .vSywv' fl;in p·r…cNtyet( 44
Ev' .;v;…/pTyen jNml¶vx;idh
x(.u Tvmx(.u Tv c g[h;,;' p[itp;idtm( 45
aNy;nip punyoRg;n( n;.s;dIn( iv…cNTy vw
deihn; c fl' v;Cy' p[v+y;…m c t;nhm( 46
aq n;.syog;?y;y" 35
a/un; n;.s; yog;" kQyNte i√jsˇm
√;i]'x;t( tTp[.de ;Stu xtfl;∑;dxo‚Nmt;" 1
a;≈y;:y;S]yo yog; dls'D' √y' tt"
a;kéitivRxit" s':y;" s¢ yog;" p[k°itRt;" 2
r∆uí muslíwv nlíeTy;≈y;S]y"
m;l;:y" spRsD' í dlyog* p[k°itRt* 3
gd;:y" xk$;:yí Í©;$kivh'gs*
hlvj[yv;íwv kml' v;ipyUpk* 4
xrx·ˇ_d<@n*k;kÀ$Cz]/nUi' W c
a/RcN{Stu c£˘ c smu{íeit …v'xit" 5
s':y;:y;bLlk°d;mp;xkÉd;rxUlk;"
yugo golí s¢wte yuˇ_; dNt…mt; i√j 6
svwíR re iSqtw r∆u" iSqrSqwmsuR l" SmOt"
115

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

nl;:yo i√Sv.;vSqwr;≈y;:y; îme SmOt;" 7
kÉN{]ygtw" s*Myw" p;pwv;R dls'Dk*
£m;Nm;l;.ujg' ;:y* x(.u ;x(.u flp[d* 8
a;s•kÉN{√ygw" svwyR oRgo gd;◊y"
xk$' l¶j;y;Sqw" %;Mbugiw vRhg" SmOt" 9
yog" ßO©;$k˘ n;m l¶;Tmjtp"iSqtw"
aNySq;n;t( i]ko,Sqw" svwyR oRgo hl;….`" 10
l¶j;y;iSqtw" s*Myw" p;p;:yw" %;åMbusi' Sqtw"
yogo vj[;…./" p[oˇ_" vIprItiSqtwyvR " 11
svRkNÉ {gtw" svw…R mR≈"w kmls'Dk"
kÉN{;dNy]gw" svwyR oRgo v;pIsm;◊y" 12
yUpo l¶;∞tu.SR qw" xrStuy;R∞tu.gR "w
x·ˇ_mRd;∞tu.SR qwd<R @o m?y;∞tu.gR "w 13
l¶;t( s¢mgwn* k; kÀ$Stuy;R∞ s¢mw"
z];:y" s¢m;dev' c;p' m?y;d( .s¢gw" 14
l¶;dek;NtrSqwí W@±.gwí£muCyte
/n;dek;NtrSqwStu smu{" W@gOh;…≈tw 15
Ekr;≤xiSqtwgoRlo yug;:yo i√.s'iSqtw"
xUlStu i].gw" p[oˇ_" kÉd;rStu ctu.gR "w 16
pçr;≤xSqtw" p;x; d;m;:y" W@±ghO ;…≈tw"
vIn; s¢.gw" svwiR vRh;y;Ny;nudI·rt;n( 17
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

a$nip[y;" suÂp;" prdexSv;SQy.;…gno mnuj;"
£Àr;" %lSv.;v; r∆up.[ v;" sd; k…qt;" 18
m;nD;n/n;¥wyˇRu _; .Upip[y;" :y;t;"
b¸pu];" iSqr…cˇ; muslsmuTq; .v≤Nt nr;" 19
NyUn;it·rˇ_deh; /nsçy.;…gnoåitinpu,;í
bN/uiht;í suÂp; nlyoge sMp[syU Nte 20
inTy' su%p[/;n; v;hnvS];•.ogsMp•;
k;Nt; sub¸S]Ik; m;l;y;' sMp[stU ;" Syu" 21
vuWm;" £Àr; in"Sv; inTy' du"%;idRt;" sudIn;í
pr.=p;ninrt;" spRp.[ v; .v≤Nt nr;" 22
stto¥uˇ_;qRvx; yJv;n" x;S]geyk⁄xl;í
/nknkràsMpTs'yˇu _; m;nv; gd;y;' tu 23
rog;t;R" k⁄n%; mU%;R" xk$;nujIivno in"Sv;
…m]SvjnivhIn;" xk$e j;t; .v≤Nt nr;" 24
.[m,®cyoivké∑; dUt;" surt;nujIvno /O∑;"
klhip[y;í inTy' ivhge yoge sd; j;t;" 25
ip[yklh;" smrsh;" su≤%no nOpte" ip[y;" x(.u kl];"
a;!‰; yuvit√π„y;" Í©;$ksM.v; mnuj;" 26
b◊;≤xno d·r{;" kéWIvl; du"≤%t;í so√πg;
bN/us˙u id." Tyˇ_;" p[„e y;" hls'DkÉ sd; pu®W;" 27
a;¥Ntvy"su≤%n" xUr;" su.g; inrIh;í"
117

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.;GyivhIn; vj[e j;t;" %l; iv®ı;í 28
v[tinymm©lpr; vyso m?ye su%;qRp]u yut;
d;t;r" iSqr…cˇ; yvyog.v;" sd; pu®W;" 29
iv.vgu,;!‰;" pu®W;" iSqr;yuWo ivpulk°tRy x(ı
u ;"
x(.u xtk;" pOQvIx;" kml.v;" m;nv; inTym( 30
in…/kr,e inpu,…/y" iSqr;qRs%
u s'ytu ; sutyut;í
nynsu%sMp[˙∑; v;pIyogen r;j;n" 31
a;TmividJy;inrt" ≤S]y; yut" sÊvsMp•"
v[tinymrtmmuXyo yUpe j;to iv≤x∑í 32
îWuk;r; bN/np;" mOgy;/nseivt;í m's;d;
ih'ß;" k⁄≤xLpk;r;" xryoge m;nv;" p[syU Nte 33
/nrihtivfldu"≤%tnIc;ls;…ír;yuW" pu®W;"
s'g;[ mbu≤ıinpu,;" xKTy;' j;t;" iSqr;" x(.u g;" 34
htpu]d;rin"Sv;" svR] c in/|,O ;" Svjnb;Á;"
du"≤%tnIcp[„e y; d<@p[.v; .v≤Nt nr;" 35
s≤llopjIiviv.v;" b◊;x;" :y;tk°tRyo du∑;"
kép,; m≤ln; luB/; n*sÔ;t;" %l;" pu®W;" 36
anOtkqnbN/np; in‚„kçn;" x#;" £Àr;"
kÀ$smuTq; inTy' .v≤Nt …g·rdugvR ;…sno mnuj;" 37
Svjn;≈yo dy;v;•;n;nOpvLl." p[k∑é mit"
p[qmeåNTye vy…s nr;" su%v;n( dI`;Ryru ;tp]I Sy;t( 38
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

a;nOitkgu¢p;l;íor;" iktv;í k;nne inrt;"
k;mRk
u yoge j;t; .;GyivhIn;" x(.u ; vyom?ye 39
sen;pty" sveR k;NtxrIr; nOpip[y; b≤ln"
m…,knk.UW,yut; .v≤Nt yogeå/RcN{;:ye 40
p[,t;ååxeWnr;…/pikrI$ràp[.;Sf⁄·rtp;d"
.vit nreN{o mnují£É yo j;yte yoge 41
b¸rà/nsmOı; .ogyut; /njnip[y;" ssut;
¨d…/smuTq;" pu®W;" iSqriv.v;" s;/uxIl;í 42
ip[ygItnOTyv;¥; inpu,;" su≤%ní /nvNt"
net;ro b¸.OTy; vI,;y;' k°itRt;" pu®W;" 43
d;…ª sujnopk;rI ny/nyuˇ_o mheêr" :y;t"
b¸sutràsmOıo /Iro j;yet iv√;'í 44
p;xe bN/n.;j" k;yeR d=;" p[pçk;r;í
b¸.;iW,o ivxIl; b¸.OTy;" sMp[t;n;í 45
subÙn;mupyoJy;" kéWIvl;" sTyv;idn" su≤%n"
kÉd;re sM.Ut;ílSv.;v; /nwyˇRu _;" 46
tI+,;ls/nhIn; ih'ß;" subih„két; mh;xUr;"
s'g;[ me lB/yx; xUle yoge .v≤Nt nr;" 47
p;%<@v;idno v; /nriht; v; bih„két; lokÉ
sutm;tO/mRriht; yugyoge ye nr; j;t;" 48
bls'yˇu _; iv/n; v¥;ivD;nv…jRt; m≤ln;
119

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

inTy' du"≤%tdIn; gole yoge .v≤Nt nr;" 49
sv;RSvip dxSvete .vey"u fld;…yn"
p[;…,n;…mit ivDey;" p[vd≤Nt tv;g[j;" 50
iviv/yog;?y;y" 36
l¶e x(.u yute yog" x(.u " p;pyutåe x(.u "
VyySvgw" x(.u "w p;pw" £m;¥og* x(.u ;åx(.u * 1
x(.u yogo∫vo v;GmI ÂpxIlgu,viNvt"
p;pyogo∫v" k;mI p;pkm;R pr;qRyk
u ™ 2
kÉN{e devgur* l¶;∞N{;√; x(.u dOGyute
nIc;St;·rgOhhw IRne yogoåy' gjkÉsrI 3
gjkÉsirsÔ;tStejSvI /nv;n( .vet(
me/;vI gu,sMp•o r;jip[ykro nr" 4
dxmeå©;ˇq; cN{;t( kÉvlwí x(.u yw tRu e
s yogoåmlk°Ty;R:y" k°itRr;cN{t;rk° 5
r;jpUJyo mh;.ogI d;t; bN/ujnip[y"
propk;rI /m;RTm; gu,!‰oåmlk°itRj" 6
s¢me c;å∑me x(ı
u e x(.u g[hyutåe qv;
kÉN{eWu x(.u yuˇ_ÉWu yog" pvRts'Dk" 7
.;Gyv;n( pvRtoTp•" v;GmI d;t; c x;S]ivt(
h;Syip[yo yxSvI c tejSvI purn;yk" 8
su%x
e Je y* …mq" kÉN{gt* b≤lin l¶pe
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

k;hlo v; Sv.o∞Sqe su%x
e e kmRp;iNvte 9
aojSvI s;hsI /UtíR tur©bl;iNvt"
y≤Tk≤çd( g[;mn;qí k;hle j;yte nr" 10
l¶exe tu©ge kÉN{e gu®dO∑e tu c;mr"
x(.u √ye ivl¶e v; nvme dxme mde 11
r;j; v; r;jpuJyo v; …crjIvI c pi<@t"
v;GmI svRkl;ivd( v; c;mre j;yte jn" 12
sble l¶pe pu]Wœp* kÉN{g* …mq"
x'%o v; l¶kmex
R * cre b≤lin .;Gype 13
/nS]Ipu]s'yˇu _o dy;lu" pu<yv;n( su/I"
pu<ykm;R …crÔIvI x'%yogo∫vo nr" 14
sble .;Gype .erI %gw" Sv;NTyody;Stgw"
sble .;Gype v;ås* kÉN{e x(£
u JÉ yl¶pw" 15
/nS]Ipu]s'yˇu _o .Up" k°itRg,u ;iNvt"
a;c;rv;n( su%I .ogI .erIyoge jno .vet( 16
sble l¶pe %e$;" kÉN{e ko,e Sv.o∞g;"
mOd©yogo j;toå] .Upo v; tTsm" su%I 17
k;mexe kmRge tu©π kmex
R e .;Gyp;iNvte
yog" ≈In;qs'Doå] j;t" x(£
u smo nOp" 18
kmex
R e sutge kÉN{e bu/åe kÉú sble Sv.e
cN{;t( ko,e gur* De v; k⁄je l;.e c x;rd" 19
121

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

/nS]Ipu]s'yˇu _" su%I iv√;n( nOpip[y"
tpSvI /mRsy' ˇu _" x;rde j;yte jn" 20
/mRl¶gte s*Mye pçme sds¥ute
p;pe c cturßSqe yogoåy' mTSys'Dk" 21
k;lD" k®,;mUitRg,Ru /IblÂpv;n(
yxoiv¥;tpSvI c mTSyyoge ih j;yte 22
pu];·rmdg;" s*My;" Sv.o∞su˙d'xg;"
i]l;.odyg;" p;p;" kÀmyR og" Sv.o∞g;" 23
kÀmyR oge jno .Upo /Iro /mRg,u ;iNvt"
k°itRm;nupk;rI c su%I m;nvn;yk" 24
.;Gyexe /n.;v;Sqe /nexe .;Gy.;vge
l¶exe kÉN{ko,Sqe %@±gyog" s kQyte 25
%@±gyoge smuTp•o /n.;Gysu%;iNvt"
x;S]Do bu≤ıvIy;R!‰" kétD" k⁄xlo nr" 26
kÉN{e mUli]ko,Ste .;Gyexe v; Sv.o∞ge
l¶;…/pe bl;!‰e c l+mIyog" p[k°TyRte 27
suÂpo gu,v;n( .Upo b¸pu]/n;iNvt"
yxSvI /mRsMp•o l+mIyoge jno .vet( 28
l¶e iSqre .Og* kÉN{e cN{ko,e x.;iNvte
m;nSq;ngte s*re yogoåy' k⁄smu ;…./" 29
.Upo v; .UptuLyo v; d;t; .ogI su%I jn"
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

k⁄lmu:yo gu,I iv√;n( j;yte k⁄smu ;◊ye 30
i√tIye pçme jIve bu/x(£
u yut≤e =te
=]e tyov;R sMp[¢e yog" s c kl;in…/" 31
kl;in…/smuTp•o gu,v;n( .Upv≤Ndt"
roghIn" su%I j;to /niv¥;smiNvt" 32
l¶extÌt=ex
R tÌt=ex
R td'xp;"
kÉN{e ko,e Svtu©π v; yog" kLp&mo mt" 33
svwêR yRytu o .Upo /m;RTm; bls'ytu "
yuıip[yo dy;luí p;·rj;te nro .vet( 34
Sv;NTy;∑Sqwi√≥tIyex;d( h·ryog" x(.u g[h"w
k;mex;d( bN/u/m;R∑iSqtw" s*MywhrR ;…./" 35
l¶ex;d( bN/ukm;RyiSqtwb˜R[ ;◊y" SmOt"
EWu j;t" su%I iv√;n( /npu];ids'ytu " 36
l¶;Nmd;∑gw" s*Myw" p;pdOGyogv…jRt"w
yogo l¶;…/yogoå‚Smn( mh;Tm; x;S]ivt( su%I 37
l¶pe p;·rj;tSqe su%I vgoRˇme Á®k™
gopure /n/;Ny;!‰; .Up" …s'h;sne iSqte 38
iv√;n( p;r;vte ≈Im;n( devlokÉ sv;hn"
Eer;vtiSqte j;to iv:y;to .Upv≤Ndt" 39
aq cN{yog;?y;y" 37
shßr‚XmtíN{e k<$k;idgte £m;t(
123

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

/n/Inwp,u ;dIin NyUnm?yoˇm;in ih 1
Sv;'xe v; Sv;…/…m];'xe iSqtí idvse xxI
gu®,; dOXyte t] j;to /nsu%;iNvt" 2
Sv;'xe v; Sv;…/…m];'xe iSqtí xx.O…•≤x
x(£
u ,É dOXyte t] j;to /nsu%;iNvt" 3
Eti√pyRySqe c x(£
u JÉ y;nvloikte
j;yteåLp/no b;lo yogeå‚Sm…•/Rnoåqv; 4
cN{;{N/[;·rk;mSqw s*Myw" Sy;…/yogk"
t] r;j; c mN]I c sen;/Ixí bl£m;t( 5
cN{;d( vO≤ıgtw" svw"R x(.u jw ;Rto mh;/nI
√;>y;' m?y/no j;t EkÉn;åLp/no .vet( 6
cN{;t( Sv;NTyo.ySqe ih g[he sUy| …bn; £m;t(
sunf;%(toånf;:yí yogo dur/r;◊y" 7
r;j; v; r;jtuLyo v; /I/n:y;itm;Ôn"
Sv.uj;…jRtivˇí sunf;yogsM.v" 8
.UpoågdxrIrí xIlv;n( :y;tk°itRm;n(
suÂpí;ånf;j;to su%"w svw"R smiNvt" 9
¨Tp•su%.ug( d;t; /nv;hns'ytu "
s∫»Tyo j;yte nUn' jno dur/r;.v" 10
cN{;d;¥/n;åNTySqo ivn; .;nu' n ceÌh[ "
k…ít( Sy;√; ivn; cN{' l¶;t( kÉN{gtoåq v; 11
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

yog" kÉm&mo n;m t] j;toåitgihRt"
bu≤ıiv¥;ivhIní d·r{;p·ˇs'ytu " 12
aNyyogfl' h≤Nt cN{yogo ivxeWt"
Svfl' p[dd;tIit bu/o yà;d( iv…cNtyet( 13
aq rivyog;?y;y" 38
sUy;Rt( SvNTyo.ySqwí ivn; cN{' k⁄j;id…."
ve≤xvo≤xsm;:y* c tqo.ycr" £m;t( 1
smdOk™ sTyv;õ™ mTyoR dI`Rk;yoålsStq;
su%.;gLpivˇoåip ve≤xyogsmu∫v" 2
vox* c inpu,o d;t; yxoiv¥;bl;v≤Nt"
tqo.ycre j;to .Upo v; tTsm" su%I 3
x(.u g[h.ve yoge flmev' iv…cNtyet(
p;pg[hsmuTp•e yoge tu flmNyq; 4
aq r;jyog;?y;y" 39
aq;åt" sMp[v+y;…m r;yyog;n( i√joˇm
yeW;' ivD;nm;]e, r;jpUJyo jno .vet( 1
ye yog;" xM.un; p[oˇ_;" pur; xwlsut;g[t"
teW;' s;rmh' v+ye tv;g[e i√jnNdn 2
…cNtyet( k;rk;'xe v; jnul¶R åe q v; i√j
r;jyogkr* √* √* Sf⁄$* %e$* p[yàt" 3
a;Tmk;rkpu];>y;' yogmek˘ p[kLpyet(
tnupçmn;q;>y;' tqwv i√jsˇm 4
125

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶pu]x
e yor;Tmpu]k;rkyoóyo"
sMbN/;t( pU,mR /| v; p;d' vIy;Rnsu ;rt" 5
l¶exe pçme .;ve pçmexe c l¶e
pu];Tmk;rk* ivp[ l¶e c pçme iSqt 6
Svo∞e Sv'xe Sv.e v;åip x(.u g[hinrI≤=to
mh;r;j;:yyogoå] j;t" :y;t" su%;iNvt" 7
.;Gyex" k;rko l¶e pçme s¢meåip v;
r;jyogp[d;t;r* x(.u %e$yut≤e =t* 8
l¶ex;t( k;rk;∞;ip /ne tuyRe c pçme
x(.u %e$yute .;ve j;to r;j; .ved( /[vu m( 9
tOtIye Wœ.e t;>y;' p;pg[hyut≤e =te
j;to r;j; .vedve ' …m≈e …m≈fl' vdet( 10
Sv;'xe v; pçme x(£
u É jIveNduytu vI≤=te
l¶e l¶pde v;åip r;jvgoR .ve•r" 11
jNm;©π k;lhor;©π k;l©π yen kÉn…ct(
Ekg[h,e sNd»∑e i]tye r;j.;g( jn" 12
l¶W@±vgRkÉ cwvmek%e$yut≤e =te
r;jyogo .vTyev inivRxk
' i√joˇm 13
pU,dR ∑O e pUnyR ogm/Rd∑O åe /Rmve c
p;ddO∑e p;dyog…mit Dey' £m;t( flm( 14
l¶]ye Sv.o∞Sqe %e$e r;j; .ved( /[vu m(
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

y√; l¶e dOk;,eå' xe Svo∞%e$yute i√j 15
pde x(.u sc'{e c /ne devgur* tq;
Svo∞Sq%e$sNd»∑e r;jyogo n s'xy" 16
x(.u e l¶e x(.u e TvqeR tOtIye p;p%ecre
ctuqRe c x(.u e p[;¢e r;j; v; tTsmoåip v; 17
Svo∞Sqo h·r,;'ko v; jIvo v; x(£
u Ev v;
bu/o v; /n.;vSq" …≈y' idxit deihn" 18
Wœºå∑me tOtIye v; SvSvnIcgt; g[h;"
l¶' pXyet( Sv.o∞Sqo l¶po r;Jyyogd" 19
Wœ;å∑mVyy;/Ix; nIcSq; ·rpu.åe Stg;"
Svo∞Sv.gl¶exo l¶' pXy'í r;Jyd" 20
Svo∞Sv.Sqr;Jyexo l¶' pXy'í r;Jyd"
x(.u ;" kÉN{iSqt; v;åip r;Jyd" n;å] s'xy" 21
x(.u r;x* x(.u ;'xe c k;rko /nv;n( .vet(
td'xkÉN{eWu x(.u e nUn' r;j; p[j;yte 22
l¶;Â!' d;rpd' …mq" kÉN{ iSqt' yid
i]l;.e v; i]ko,e v; td; r;j; n s'xy" 23
.;vhor;`$Is'Dl¶;in c p[pXyit
Svo∞g[ho r;jyogo l¶√ymq;ip v; 24
r;xe{„Re k;,to'åx;∞ r;xerx
' ;dq;ip v;
y√; r;≤xdOk;,;>y;' l¶{∑; tu yogd" 25
127

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pde Svo∞%g;£;Nte cN{;£;Nte ivxeWt"
£;Nte c gu®x(£
u ;>y;' kÉn;Pyu∞g[h,e v; 26
du∑;gRlg[h;.;ve r;jyogo n s'xy"
x(.u ;Â!e t] cN{e /ne devgur* tq; 27
du"Sq;nexoåip nIcSqo yid l¶' p[pXyit
td;åip r;jyog" Sy;idit Dey' i√joˇm 28
ctuqdR xm;q;RypitdO∑e ivl¶.e
pd;Ll;.e tu x(£
u ,É dO∑åe Py;Â!.e x(.u e 29
r;j; v; tTsmo v;ip j;tko j;yte /[vu m(
Wœ;∑mgte nIce l¶' pXyit v; tq; 30
tOtIyl;.ge nIce l¶' pXyit v; tq;
l¶;'xkÉN{eWu x(.u e ing[h;nugh[ =m" 31
aq;åh' sMp[v+y;…m r;jyog;idk˘ prm(
g[h;,;' Sq;n.edne dOi∑yogvx;t( flm( 32
tp"Sq;n;…/po mN]I mN];/Ixo ivxeWt"
¨.;vNyoNys'd∑O * j;tíeidh r;Jy.;k™ 33
y] k⁄];ip s'yˇu _* t* v;ip sms¢m*
r;jv'x.vo b;lo r;j; .vit in…ítm( 34
v;hnexStq; m;ne m;nexo v;hne iSqt"
buiı/m;R…/p;>y;' tu dO∑íeidh r;Jy.;k™ 35
sutkmRs˙u Ll¶n;q; /mRps'ytu ;"
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

ySy jNmin .Upoås* k°Ty;R :y;to idgNtre 36
su%km;Ridp* v;ip m≤N]n;qen s'ytu *
/mRn;qen v; yuˇ_* j;tíeidh r;Jy.;k™ 37
sutx
e e /mRn;qen yute l¶eêre, v;
l¶e su%åe qv; m;ne iSqte j;to nOpo .vet( 38
/mRSq;ne iSqte jIve SvgOhe .Ogsu y' tu e
p'cm;…/pyuˇ_É v; j;tíeidh r;j.;k™ 39
idn;/;R∞ inx;/;R∞ pr' s;/Ri√n;…@k;
x(.u ; vel; tduTp•o r;j; Sy;ˇTsmoåip v; 40
cN{" k…v' kivíN{mNyoåNy' i].viSqt"
…mq" pXyit v; Kv;ip r;jyog ¨d;˙t" 41
cN{e vgoRˇm;'xSqe sble ctur;id…."
g[hÎw ∑≥ e c yo j;t" s r;j; .vit /[vu m( 42
¨ˇm;'xgte l¶e cN{;Nywítur;id…."
g[hÎw ∑≥ åe ip yo j;t" soåip .U…mpit.Rvte ( 43
}yLpw®∞iSqtw" %e$e r;j; r;jk⁄lo∫v"
aNyv'x.vSt] r;jtuLyo /nwytRu " 44
ctu….R" pç….v;Råip %e$"w Svo∞i]ko,gw"
hInv'x.ví;ip r;j; .vit in…ít" 45
W≤@±.®∞gtw" %e$íw £vitRTvm;“uy;t(
Ev' b¸iv/; r;jyog; Dey; i√joˇm 46
129

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Eko gu®.OgR vu ;Rip bu/o v; Svo∞s'iSqt"
x(.u g[hyute kÉN{e r;j; v; tTsmo .vet( 47
kÉN{eiSqtw" x(.u "w svw"R p;pwí i]W@;ygw"
hInv'xoåip yo j;t" s r;j; .vit /[vu m( 48
aq r;jsMbN/yog;?y;y" 40
r;Jyn;qe jnul¶R ;dm;Tyexyut≤e =te
am;Tyk;rkÉ,;ip p[/;nTv' nOp;lye 1
l;.exvI≤=te l;.e p;pdOGyogv…jRte
r;Jy.;ve td; ivp[ p[/;nTv' nOp;lye 2
am;Tyk;rkÉ,;ip k;rkÉN{e, s'ytu e
tIv[b≤u ıyuto b;lo r;jmN]I .ved( /[vu m( 3
am;Tyk;rkÉ ivp[ sble x(.u s'ytu e
Sv=e]Se vo∞ge v;ip r;jmN]I .ved( /[vu m( 4
am;Tyk;rkÉ l¶e pçme nvmeåip v;
r;jmN]I .ved( b;lo iv:y;to n;å]s'xy" 5
a;Tmk;rkt" kÉN{e ko,e v;åm;Tyk;rkÉ
td; r;jkép;yuˇ_o j;to r;j;…≈t" su%I 6
k;rk;∞ tq;Â!;t( l¶;∞ i√jsˇm
tOtIye Wœ.e p;pw" sen;/Ix" p[j;yte 7
k;rkÉ kÉN{e ko,eWu Svtu©π v; Sv.e iSqte
.;Gypen yute dO∑e r;jmN]I .ved( /[vu m( 8
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

k;rkÉ jNmr;xIxe l¶ge x(.u s'ytu e
m≤N]Tve mu:yyogoåy' v;/RknÉ ;å] s'xy" 9
k;rkÉ x(.u s'yˇu _É pçme s¢meåip v;
dxme nvme v;åip /n' r;j;≈y;d( .vet( 10
.;Gy.;vpde l¶e k;rkÉ nvmeåip v;
r;jsMbN/yogoåy' inivRxk
' ˘ i√joˇm 11
l;.exe l;..;vSqe p;pdOi∑ivv…jRte
k;rkÉ x(.u s'yˇu _É l;.StSy nOp;ly;t( 12
l¶exe r;Jy.;vSqe r;Jyexe l¶s'iSqte
p[blo r;jsMbN/yogoåy' p·rk°itRt" 13
k;rk;t( tuy.| ;vSq* …steNdU i√jsˇm
ySy jNmin j;toåy' r;j…cˆen s'ytu " 14
l¶exe k;rkÉ v;åip pçmexne s'ytu e
kÉN{e ko,e iSqte t‚Smn( r;j…m]' .ve•r" 15
aq ivxeW/nyog;å?y;y" 41
aq;åt" s'pv[ +y;…m /nyog' ivxeWt"
y‚Smn( yoge smuTp•o in…íto /nv;n( .vet( 1
pçme .Ogju =e]e t‚Smn( x(£
u ,É s'ytu e
l;.e .*men s'yˇu _É b¸{VySy n;yk" 2
p'cme tu bu/=e]e t‚Smn( bu/yuto sit
cN{e .*me gur* l;.e b¸{VySy n;yk" 3
131

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pçme c riv=e]e t‚Smn( rivyute sit
l;.e xnINdujIv;!‰e b¸{VySy n;yk" 4
p'cme tu xin=e]e t‚Smn( xinyute sit
l;.e rvINdusy' ˇu _É b¸{VySy n;yk" 5
p'cme tu gu®=e]e t‚Smn( gu®yute sit
l;.e cN{sute j;to b¸{VySy n;yk" 6
p'cme tu k⁄j=e]e t‚Smn( k⁄jyute sit
l;.Sqe .Ogpu ]u e tu b¸{VySy n;yk" 7
p'cme tu x≤x=e]e t‚Smn( x≤xyute sit
xn* l;.iSqte j;to b¸{VySy n;yk" 8
.;nu=]e gte l¶e t‚Smn( .;nuytu e pun"
.*men gu®,; yuˇ_É dO∑e j;to yuto /nw" 9
cN{=e]gte l¶e t‚Smn( cN{yute sit
bu/ne gu®,; yuˇ_É dO∑e j;to /nI .vet( 10
.*m=e]e gte l¶e t‚Smn( .*men s'ytu e
s*Myx(£
u ;kújyw ˇRu _É dO∑e ≈Im;•ro .vet( 11
bu/=e]gte l¶e t‚Smn( bu/yute sit
xinjIvyute dO∑e j;to /nyuto .vet( 12
gu®=e]gte l¶e t‚Smn( gu®yute sit
bu/.*myute dO∑e j;yte /nv;•r" 13
.Og=u ]e gte l¶e t‚Smn( .Ogyu tu e sit
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

xins*Myyute dO∑e yo j;t" s /nI .vet( 14
xin=e]gte l¶e t‚Smn( xinyute sit
.*men gu®,; yuˇ_É dO∑e j;to /nwytRu " 15
/nd* /mR/In;q* ye v; t;>y;' yut; g[h;"
teåip SvSvdx;k;le /nd; n;å] s'xy" 16
g[h;,;muˇ_yogeWu £Àrs*Myiv.;gt"
bl;blivveknÉ flmUÁ' ivc=,w" 17
kÉN{ex" p;·rj;tSqStd; d;t; .ve•r"
¨ˇme Áuˇmo d;t; gopure pu®WTvyuk™ 18
…s'h;sne .veNm;Ny" xUr" p;r;vt;'xkÉ
s.;?y=o devlokÉ b[˜lokÉ muinmRt
Eer;vt;'xkÉ tO∑o idGyogo nwv j;yte 19
p;·rj;te sut;/Ixe iv¥; cwv k⁄lo…ct;
¨ˇme coˇm; Dey; gopure .uvn;'ikt; 20
…s'h;sne tq; v;Cy; s;…cVyen smiNvt;
p;r;vte c ivDey; b[˜iv¥; i√joˇm 21
sutx
e e devlokSqe kmRyogí j;yte
¨p;sn; b[˜lokÉ .·ˇ_STvr;vt;'xkÉ 22
/mex
R e p;·rj;tSqe tIqRkÊé v] jNmin
pUvjR NmNyip DeyStIqRk∞é oˇm;'xkÉ 23
g*pure m%kt;R c pre cwv;å] jNmin
133

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

…s'h;sne .ve√«r" sTyv;dI …jte≤N{y" 24
svR/m;Rn( p·rTyJy b[˜k
w pdm;…≈t"
p;r;vte c prmo h'ívw ;] jNmin 25
lgu@« v; i]d<@« Sy;∂ºvlokÉ n s'xy"
b[˜lokÉ x£td' y;it kéTv;åême/km( 26
Eer;vte tu /m;RTm; Svy' /moR .iv„yit
≈Ir;m" k⁄≤Ntpu];¥o yq; j;to i√joˇm 27
iv„,uSq;n' c kÉN{' Sy;Ll+mISq;n' i]ko,km(
tdIxyoí sMbN/;{;jyog" puroidt" 28
p;·rj;te iSqt* t* ce•pO o lok;nur=k"
¨ˇme coˇmo .Upo gjv;…jrq;idm;n( 29
gopure nOpx;dUl
R " pU…jt;'…/[npRO .w vR te (
…s'h;sne c£vtIR svR.…U mp[p;lk" 30
a‚Smn( yoge h·ríN{o mnuívw oˇmStq;
b≤lvwêR ;nro j;tStq;Nye c£vitRn" 31
vtRm;nyuge j;tStq; r;j; yu…/iœr"
.ivt; x;≤lv;h;¥Stqwv i√jsˇm 32
p;r;vt;'xkÉåPyev' j;t; mNv;dyStq;
iv„,o" sveåR vt;r;í j;yNte devlokkÉ 33
b[˜lokÉ tu b[˜;¥; j;yNte ivêp;lk;"
Eer;vt;'xkÉ j;t" pUvR Sv;y'.vu o mnu" 34
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aq d;·r{Yyog;?y;y" 42
bhvo /nd; yog; ≈ut;STvˇo my; mune
d·r{jNmd;n( yog;n( képy; kqy p[.o 1
l¶exe c VyySq;ne Vyyexe l¶m;gte
m;rkÉxyute dO∑e in/Rno j;yte nr" 2
l¶exe Wœ.;vSqe Wœºxe l¶m;gte
m;rkÉxne yuGd»∑e /nhIn" p[j;yte 3
l¶eNdU kÉtsu y' ˇu _* l¶pe in/n' gte
m;rkÉxyute dO∑e j;to vw in/Rno .vet( 4
Wœ;∑mVyygte l¶pe p;ps'ytu e
/nexe ·rpu.e nIce r;jv'Xyoåip in/Rn" 5
i]kÉxne sm;yuˇ_É p;pdO∑e ivl¶pe
xinyuˇ_Éå/v; s*MywrdO∑e in/Rno nr" 6
mN]exo /mRn;qí £m;t( WœVyyiSqt*
dO∑* ceNm;rkÉxne in/Rno j;yte nr" 7
p;pg[he l¶gte r;Jy/m;R…/p* ivn;
m;rkÉxyute dO∑e j;t" Sy…•/Rno .vet( 8
i]kÉx; y] .;vSq; t∫;vex;≤S]kiSqt;"
p;pdO∑yut; b;lo du"%;£;Ntí in/Rn" 9
cN{;£;Ntnv;'xx
e o m;rkÉxyuto yid
m;rkSq;ngo v;åip j;toå] in/Rno nr" 10
135

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶exl¶.;gex* ·r„frN/[;·rg* yid
m;rkÉxyut* dO∑* j;toås* in/Rno nr" 11
x(.u Sq;ngt;" p;p;" p;pSq;ngt;" x(.u ;"
in/Rno j;yte b;lo .ojnen p[pI…@t" 12
ko,exdOi∑hIn; ye i]kÉx"w s'ytu ; g[h;"
te sveR Svdx;k;le /nh;inkr;" SmOt;" 13
k;rk;d( v; ivl¶;d( v; rN/[·e r„fÉ i√joˇm
k;rk;©pyodO∑‰; /nhIn" p[j;yte 14
k;rkÉxo Vyy' SvSm;t( l¶exo l¶to Vyym(
vI=te cet( td; b;lo VyyxIlo .ved/( vu[ m( 15
aq d;·r{‰yog;'St( kqy;…m s.©k;n(
/ns'Sq* tu .*m;k°R k…qt* /nn;xk* 16
bu/≤e =t* mh;ivˇ' k⁄®to n;] s'xy"
in"Svt;' k⁄®te t] rivinRTy' yme≤=t" 17
mh;/nyut' :y;t' xNydO∑" kroTys*
xiní;ip rveÎ∑≥ ‰; flmev' p[yCzit 18
aq;yud;Ry;?y;y" 43
/n;/n;:yyog* c k…qt* .vt; mune
nr;,;m;yuWo D;n' kqySv mh;mte 1
s;/u pO∑' Tvy; ivp[ jn;n;' c ihteCzy;
kqy;My;yuWo D;n' duDyRe ' yt( surrw ip 2
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

a;yuD;Rniv.ed;Stu b¸….bR¸/oidt;"
teW;' s;r;'xm;d;y p[vd;…m tv;åg[t" 3
Svo∞nIc;ids'iSqTy; g[h; a;yu"p[d;yk;"
SvSvvIyRvxwnvRw ' n=];i, c r;xy" 4
ip<@;yu" p[qm' t] g[hiSqitvx;dhm(
kqy;…m i√j≈eœ ≈,u„vek;g[m;ns" 5
£m;t( sUy;Rid%e$We u SvSvo∞Sq;nge‚„vh
nNdeNdvStc(v…mt;‚Stqyoåk;‹" xreNdv" 6
p[kTé yo …v'xití;Bd; a;yu"ip<@;" p[k°itRt;"
nIcge„vetd/Rç Dey' m?yeånup;tt" 7
Sv∞x(ı
u * g[h" xo?y" W@±.;dUno .m<@±l;t(
Svip<@gu…,to .ˇ_o .;idm;nen vTsr;" 8
aStgStu hreTSv;/R ivn; x(£
u xnwír*
v£c;r' ivn; }y'x' xDur;x* hred( g[h" 9
sv;R/iR ]ctu"pçWœ.;g' £m;d( g[h"
Vyy;√;m' iSqt" p;po hret( s*Myí t∂lm( 10
Ek.e tu b¸„veko hreTSv;'x' blI g[h"
n;å] =I,Sy cN{Sy p;pTv' muin…." SmOtm( 11
l¶;'x≤li¢k; hTv; p[Tyek˘ ivhg;yuW;
.;Jy; m<@l≤l¢;….lRB/' vW;Rid xo/yet( 12
Sv;yuWo l¶ge sUyRe m©le c xnwíre
137

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

td/| x(.u s'd∑O e p;tyed( i√jsˇm 13
l¶r;≤xsm;í;Bd; .;g;¥wrnup;tt"
m;s;idk; îtICz≤Nt l¶;yu" kÉåip koivd;" 14
l¶;d;yo'åxtuLy" Sy;dNtre c;ånup;tt"
tTpt* bls'yˇu _É r;≤xtuLy' c .;…`pe 15
aq ivp[ insg;Ry"u %e$;n;' kqy;Myhm(
cN{;rD…steJy;kúxnIn;' £mxoBdk; 16
Ek√y'kn%; /OTy" kéit" p'c;xdev ih
jNmk;l;t( £m;j( Dey; dx;íwt; insgRj;" 17
aq;'x;yu sl¶;n;' %e$;n;' kqy;Myhm(
nv;'xr;≤xtuLy;in %e$o vW;R…, yCzit 18
.;id' %g' %gw" sUyhRw TR v; t∫g,;idkm(
kéTv;å£úxie Wt' DeymBd;¥'x;yuW" Sf⁄$m( 19
ip<@;yu·rv t];ip h;in' k⁄y;Rd( ivc=,"
a];åpro ivxeWoåip kìm…( cd( ivDw®d;˙t" 20
s;…/t;yu" %ge Svo∞e Sv=eR v; i]gu,' SmOtm(
i√gu,' Svnv;'xSqe Sv{e„k;,e tqoˇme 21
¨.y] gte %e$e k;y| i]gu,mev ih
h;in√yeå/Rh;in" Sy;idTy;yu" p[Sf⁄$' nO,;m( 22
Ev' s's;?y c;NyeW;' hNy;t( SvSvpr;yuW;
nO,;' pr;yuW; .KTv; teW;m;yu" Sf⁄$' .vet( 23
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aq;yu" prm' v+ye n;n;j;itsmu∫vm(
anNts':y' dev;n;mOWI,;' c i√joˇm 24
gO/o[ lUkxuk?v;'=sp;R,;' c shßkm(
Xyenv;nr.Llukm<@Ük;n;' xt]ym( 25
p'cxduˇrxt' r;=s;n;' p[k°itRtm(
ng,;' k⁄Ôr;,;' c …v'xoˇrxt' tq; 26
√;i]'xd( `o$k;n;ç p'c…v'xt( %ro∑^yo"
vOW;,;' mihW;,;' c ctu…v|xitvTsrm( 27
…v'xTy;yumyR rU ;,;' z;g;dIn;' c Wo@x
h's;n;' p'cnv c ipk;n;' √;dx;Bdk;" 28
x(nu ;' p;r;vt;n;' c k⁄‘$⁄ ;n;' sm;∑km(
buädë ;¥<@j;n;' c pr;yu" s¢vTsr;" 29
ydetd/un; p[oˇ_' i]/;yui√jsˇm
teWu ikç kd; g[;Á…mit te kqy;Myhm( 30
ivl¶pe blopete x(.u dO∑X'e xsM.v.(
rv* ip'@o∫v' g[;Á' cN{e nws…gRk˘ tq; 31
bls;Mye √yoyoRgdlm;yu" p[k°itRtm(
]y;,;' i]yutSe }y'xsm' Dey' i√joˇm 32
aq;åNydip v+y;…m Í,u Tv' i√jsˇm
kì…íLl¶;∑mex;>y;' mNdeNdu>y;' tqwv c 33
l¶hor;ivl¶;>y;' Sf⁄$m;yu" p[k°itRtm(
139

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

a;d* l¶;∑mex;>y;' yogmek˘ iv…cNtyet( 34
i√tIy' mNdcN{;>y;' yog' pXyed( i√joˇm
l¶hor;ivl¶;>y;' tOtIy' p·r…cNtyet( 35
crr;x* iSqt* √* cet( td; dI`Rmdu ;˙tm(
Ek" iSqreåpro √N√π dI`Rm;yuStq;ip ih 36
Ekíre iSqreåNyíet( td;m?ymud;˙tm(
√* v; √N√π iSqt* ivp[ m?ym;yuStq;ip c 37
Ekíreåpro √N√π √* v; iSqrgt* td;
j;tkSy td;åLp;yuDyRe mev' i√joˇm 38
yog]ye, yog;>y;' …sı' yd( g[;Ámev tt(
yog]yivs'v;de l¶hor;ivl¶t" 39
l¶e v; s¢me cN{e g[;Á' mNdeNdutStd;
Ó;so vO≤ıí k+y;y; iv…cNTy; svRd; bu/"w 40
dI`eR yog]ye,vw ' n%cN{sm;Bdk;"
yog√yen vSv;x; yogwknÉ rs;'kk;" 41
m?ye yog]ye,vw ' %;∑tuLy;Bdk;" SmOt;"
√‰g; yog√yen;å]yogwknÉ ;æB/Wæ<mt;" 42
aLpe yog]ye,;å]√;i]'x‚NmtvTsr;"
yog√yen Wæ$(]x
' t( yogwknÉ c %;B/y" 43
Ev' dI`Rsm;LpeWu %;B/yo rsvˆy"
%<@; dNt…mt;Ste>y" Sf⁄$m;yu" p[s;/yet( 44
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

pU,R r;Xy;idge c;Nte h;inmR?yeånup;tt"
yogk;rk%e$;'xyogStTs':yy; ˙t" 45
lB/;'x;Stu yq;p[;¢%<@fl;‚S]'xtoı»t;"
lB/vW;Rid….hIRn' p[;¢;yu" p[Sf⁄$' .vet( 46
yoghet* xn* k+y;Ó;soåNywv≤RO ı®Cyte
n Sv=Rt©u ge no v; p;pm;]yut≤e =te 47
l¶s¢mge jIve x(.u m;]yut≤e =te
k…qtSy;yuWo ivp[ k+y;vO≤ı" p[j;yte 48
an;yuíde ( .vedLpmLp;Nm?y' p[j;yte
m?ym;∆;yte dI`| dI`;Ryíu ˇe toå…/km( 49
yoghet* gurvev' k+y;vOıíe l=,m(
EtSm;d( vwprITyen k+y;Ó;s" xn* .vet( 50
a;yuWo b¸/; .ed;" k…qt; .vt;å/un;
kit/; s; kd;ån;yur…mt;yu" kd; .vet( 51
b;l;·r∑' yog;·r∑mLp' m?yç dI`Rkm(
idVy' cwv;å…mt' cwv' s¢/;yu" p[k°itRtm( 52
b;l;·r∑e sm; a∑* yog;·r∑e c …v'xit"
√;i]'xd( vTsr; aLpe ctu„Wi∑Stu m?yme 53
…v'x;…/kxt' dI`eR idVye vWRshßkm(
tdU?vRm…mt' pu<ywr…mtwr;Pyte jnw" 54
cN{eJy* c k⁄lIr;'ge D…st* kÉN{s'iSqt*
141

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

aNye }y;y;·rg;" %e$; a…mt;yuStd; .vet( 55
s*My;" kÉN{i]ko,Sq;" p;p;S}y;y;·rg;Stq;
x(.u r;x* iSqte rN/[e idVym;yuStd; .vet( 56
gopur;'xe gur* kÉN{e x(£
u É p;r;vt;'xkÉ
i]ko,e kkú$e l¶e yug;Nt;yuStd; i√j 57
devlok;'xkÉ mNde k⁄je p;r;vt;'xkÉ
gur* …s'h;sn;'xåe ©π j;to muinsmo .vet( 58
suyogwv?R yRte Á;yu" k⁄yogwhIRyte tq;
ato yog;nh' v+ye pU,mR ?y;Lpk;rk;n( 59
kÉN{e x(.u g[hyw ˇRu _É l¶exe c x(.u ;iNvte
sNd»∑e gu®,; v;åip pU,mR ;yuySu td; .vet( 60
kÉN{iSqte ivl¶exe gu®x(£
u smiNvte
t;>y;' inrI≤=te v;åip pU,mR ;yuivRinidRxte ( 61
¨∞iSqtw≤S]…." %e$l
w ¶R rN/[xs'ytu "w
a∑me p;phIne c pU,mR ;yuivRinidRxte ( 62
a∑mSqw≤S]…. %e$"w Svo∞…m]SvvgRg"w
l¶exe bls'yˇu _É dI`Rm;yuStd; .vet( 63
Sv.o∞Sqen kÉn;ip n.ogen smiNvt"
a∑mex" xinv;Rip dI`Rm;yuivRinidRxte ( 64
i]W@;ygtw" p;pw" x(.u "w kÉN{i]ko,gw"
l¶exe bls'yˇu _É dI`Rm;yuivRinidRxte ( 65
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

W$(s¢rN/[.veWu x(.u %e$yutWe u c
i].veWu c p;peWu pU,mR ;yuivRinidRxte ( 66
x]uVyygt;" p;p; l¶exo yid kÉN{g"
riv…m]' c rN/[x
e " pU,mR ;yuStq;ip ih 67
a;yu" Sq;niSqt;" p;p;" kmex
R " Svo∞go yd;
tq;ip dI`Rm;yu Sy;d( ivDey' i√jsˇm 68
i√Sv.;vgOhe l¶e l¶exe kÉN{s'iSqte
Svo∞r;≤xi]ko,e v; dI`Rm;yuivRinidRxte ( 69
i√Sv.;vgOhe l¶e l¶ex;d( bls'ytu ;t(
√* p;p* yid kÉN{Sq* dI`Rm;yuStd; .vet( 70
l¶;∑mexyomR?ye y" %e$" p[blo .vet(
t‚Smn( kÉN{gte dI`R m?y' p,friSqte 71
a;poÆKlme iSqte SvLpm;yu.vR it in…ítm(
l¶exe c rve…mR]e dI`|m;yu" sme smm( 72
x]* SvLp' vdeidTqm∑mex;dip SmOtm(
…m]m?y;å·r.;vSqe t‚Sm•ev' fl' vdet( 73
shj;/Ix.Up]u * √* rN/[x
e xnwír*
aSt* v; p;pdOGyuˇ_* SvLpm;yu" p[yCzt" 74
Wœºå∑me Vyye v;åip l¶exe p;ps'ytu e
Sv p;yurnpTyo v; x(.u dOGyogv…jRte 75
ctu∑‰gte p;pe x(.u dOi∑ivv…jRte
143

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

blhIne ivGlnexe SvLpm;yuivRinidRxte ( 76
Vyy;q*R p;ps'yˇu _* x(.u dOGyogv…jRt*
SvLpm;yuStd; Dey' inivRxk
' ˘ i√joˇm 77
l¶rN/[x
e yorev' du"SqyobRlhInyo"
SvLpm;yub/Ru Dw yRe ' …m≈yog;∞ m?ymm( 78
aq m;rk.ed;?y;y" 44
b¸/;ååyu.vR ; yog;" k…qt; .vt;å/un;
nO,;' m;rk.ed;í kQyNt;' képy; mune 1
tOtIym∑mSq;nm;yu"Sq;n' √y' i√j
m;rk˘ t√‰ySq;n' i√tIy' s¢m' tq; 2
t];ip s¢mSq;n;d( i√tIy' blvˇrm(
tyorIx* t] gt;" p;ipnSten s'ytu ;" 3
ye %e$;" p;ipnSte c sveR m;rks'Dk;"
teW;' dx;ivp;kÉWu sM.ve in/n' nO,;m( 4
aLpm?ympU,;Ry"u p[m;,…mh yogjm(
ivD;y p[qm' pus' ;' m;rk˘ p·r…cNtyet( 5
al;.e punretWe ;' sMbN/en Vyye≤xtu"
Kv…cCz⁄.;n;' c dx;Sv∑mexdx;su c 6
kÉvl;n;' c p;p;n;' dx;su in/n' Kv…ct(
aLpnIy' bu/nw ,RO ;' m;rk;,;mdxRne 7
sTyip Sven sMbN/e n h≤Nt x(.u .u·ˇ_Wu
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

h≤Nt sTyPysMbN/e m;rk" p;p.u·ˇ_Wu 8
m;rkg[hsMbN/;…•hNt; p;pkéCzin"
ait£Myetr;n( sv;Rn( .vTy] n s'xy" 9
aq;åNydip v+y;…m i√j m;rkl=,m(
i]iv/;í;yuWo yog;" SvLp;yum?R ymoˇm;" 10
√;…v'x;t( pUvmR Lp;yum?R ym;yuStt" prm(
ctu„W∑‰;" purSt;t( tu tto dI`Rmdu ;˙tm( 11
¨ˇm;yu" xt;dU?v| D;tVy' i√jsˇm
jnw…v|xitvW;RNTym;yuD;Rt'u n xKyte 12
jphom…cikTs;¥wb;Rlr=;' ih k;ryet(
…m[yNte iptOdoWwí kÉ…cNm;tOgh[ rw ip 13
kÉ…ct( Sv;·r∑yog;∞ i]iv/; b;lmOTyv"
tt" pr' nO,;m;yug,R yed( i√jsˇm 14
aq;åNydip v+y;…m nO,;' m;rkl=,m(
aLp;yuyoRgj;tSy ivp.e c mOit.Rvte ( 15
m?y;yuyoRgjSywv' p[Tyr* c mOit.Rvte (
dI`;Ryyu oRgj;tSy v/.e tu mOit.Rvte ( 16
√;…v'x}y'xpíwv tq; vwn;≤xk;…/p"
ivpˇ;r;p[TyrIx; v/.exS' tqwv c 17
a;¥;Ntp* c ivDey* cN{;£;NtgOh;d( i√j
m;rk* p;p%e$* t* x(.u * ce{ogd* SmOt* 18
145

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Wœ;…/pdx;y;' c nO,;' in/nsM.v"
Wœ;∑·r„fn;q;n;mph;re mOit.Rvte ( 19
m;rk; bhv" %e$; yid vIyRsmiNvt;"
tˇ∂x;Ntre ivp[ rogk∑;ids'.v" 20
¨ˇ_; ye m;rk;SteWu p[blo mu:ym;rk"
tdvSq;nus;re, mOit' v; k∑m;idxet( 21
r¸íedqv; kÉtl
u ¶R e k;meå∑me Vyye
m;rkÉx;Nmde v;åip m;rkÉxne s'ytu " 22
m;rk" s c ivDey" Svdx;NtdRx;Svip
mkre vO…íkÉ jNm r;¸StSy mOitp[d" 23
Wœ;å∑·r„fgo r;¸St∂ye k∑do .vet(
x(.u g[hyuto dO∑o n td; k∑kéNmt" 24
l¶;t( tOtIy.;ve tu b≤ln; riv,; yute
r;jhetíu mr,' tSy Dey' i√joˇm 25
i]tIye ceNdun; yuˇ_É dO∑e v; y+m,; mOit"
k⁄jne v[,xS];…¶d;h;¥wmrR ,' .vet( 26
tOtIye xinr;¸>y;' yuˇ_É dO∑åe ip v; i√j
ivW;itRto mOitv;RCy; jl;√; viˆpI@n;t( 27
gt;Rd∞u ;t( p[ptn;d( bN/n;d( v; mOit.Rvte (
tOtIye cN{m;≤Nd>y;' yuˇ_É v; vI≤=te i√j 28
ké…mk⁄œ;idn; tSy mr,' .vit /[vu m(
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tOtIye bu/s'yˇu _É vI≤=te v;ip ten c 29
Jvre, mr,' tSy ivDey' i√jsˇm
tOtIye gu®,; yuˇ_É dO∑e xof;idn; mOit" 30
tOtIye .Ogyu Gu d»∑e mehroge, tNmOit"
b¸%e$yute t‚Smn( b¸rog.v; mOit" 31
tOtIye c x(.u yw ˇRu _É x(.u dexe mOit.Rvte (
p;pwí k°k$e dexe …m≈w…mR≈Sqle mOit" 32
tOtIye gu®x(£
u ;>y;' yuˇ_É D;nn vw mOit"
aD;nen;åNy%e$íw mOitDeyR ; i√joˇm 33
crr;x* tOtIySqe prdexe mOit.Rvte (
iSqrr;x* Svgehe c i√Sv.;ve p…q i√j 34
l¶;d∑m.;v;∞ in…mˇ' k…qt' bu/"w
sUyåRe ∑meå…¶to mOTyuíN{e mOTyujl
R ne c 35
x;S];d( .*me Jvr;j( De c gur* rog;t( =u/; .Og*
ipp;sy; xn* mOTyuivRDye o i√jsˇm 36
a∑me x(.u dOGyuˇ_É /mRpe c x(.u yw tRu e
tIqeR mOitStd; Dey; p;p;:ywrNyq; mOit" 37
a¶‰Mbu…m≈.}y'xDw yRe o mOTyughRO ;…≈tw"
p·r,;m" xvSy;å] .Sms'KledxoWkì" 38
Vy;lvgRdk
O ;,wStu iv@Mbo .vit /[vu m(
xvSy êÍg;l;¥wg/RO k
[ ;k;idp≤=…." 39
147

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kkú$e m?ymoåNTyí vO…ík;¥i√tIyk*
mIneå≤Ntm≤S].;gí Vy;lvg;‹" p[k°itRt;" 40
rivíN{bl;£;Nt}y'xn;qe gur* jn"
devlok;t( sm;y;to ivDeyo i√jsˇm 41
x(£
u NÉ √o" iptOlok;ˇu mTy;R∞ riv.*myo"
bu/;ååKyoRnrR k;dev' jNmk;l;d( vdet( su…/" 42
gu®íN{…st* sUy.R *m* D;k°R yq;£mm(
devNe du.MU y/olok;n( nyNTySt;·rrN/[g;" 43
aq t] g[h;.;ve rN/[;·r}y'xn;qyo"
yo blI s inj' lok˘ nyTyNte i√joˇm 44
tSy Svo∞;id s'iSqTy; vrm?y;å/m;" £m;t(
tˇLlokÉåip sÔ;t; ivDey; i√jsˇm 45
aNy;n( m;rk.ed;'í r;≤xg[hkét;n( i√j
dx;?y;yp[sg' We u kq…y„y;…m suvt[ 46
aq g[h;vSq;?y;y" 45
avSq;vxt" p[oˇ_' g[h;,;' yt( fl' mune
k; s;åvSq; muin≈eœ kit/; ceit kQyt;m( 1
avSq; iviv/;" s≤Nt g[h;,;' idvjsˇm
s;r.Ut;í y;St;su b;l;¥;St; vd;Myhm( 2
£m;d( b;l" k⁄m;roåq yuv; vOıStq; mOt"
W@÷xrw sme %e$" sme Deyo ivpyRy;t( 3
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

fl' p;d…mt' b;le fl;/| c k⁄m;rkÉ
yUin pU,| fl' Dey' vOıe ik≤çt( mOte c %m( 4
Sv.o∞yo" smsu˙∫yo" x]u.nIcyo"
j;g[TSv“suW¢u ‰;:y; avSq; n;mdOKfl;" 5
j;gre c fl' pU,| Sv“e m?yfl' tq;
suW¢u * tu fl' xUNy' ivDey' i√jsˇm 6
dI¢" SvSq" p[miu dt" x;Nto dInoåq du"≤%t"
ivklí %l" koåpITyvSq; nv/;åpr;" 7
Svo∞Sq" %ecro dI¢" Sv=eR SvSqoå…/…m].e
muidto …m].e x;Nt" sm.e dIn ¨Cyte 8
x]u.e du"≤%t" p[oˇ_o ivkl" p;ps'ytu "
%l" %lgOhe Dey" kopI Sy;dkúsy' tu " 9
y;dOxo jNmk;le y" %e$o y∫;vgo .vet(
t;dOx' tSy .;vSy flmuÁ' i√joˇm 10
l≤∆to givRtíwv =u…/tStOiWtStq;
muidt" =o….tíwv g[h.;v;" p[k°itRt;" 11
pu]gehgt" %e$o r;¸kÉtyu tu oåqv;
rivmNdk⁄jyw ˇRu _o l≤∆to g[h ¨Cyte 12
tu©Sq;ngto v;åip i]ko,eåip .veTpun"
givRt" soåip gidto inivRxk
' ˘ i√joˇm 13
x]ughe I x]uyˇu _o ·rpud∑O o .ve¥id
149

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

=u…/t" s c ivDey" xinyuˇ_o yq; tq; 14
jlr;x* iSqt" %e$" x]u,; c;åvloikt"
x(.u g[h; n pXy≤Nt tOiWt" s ¨d;˙t" 15
…m]gehI …m]yuˇ_o …m]e, c ivloikt"
gu®,; sihto yí muidt" s p[k°itRt" 16
riv,; sihto yí p;p; pXy≤Nt svRq;
=o….t' t' ivj;nIy;Cz]u,; yid vI≤=t" 17
yeWu yeWu c .;veWu g[h;‚Stœ≤Nt svRq;
=u…/t" =o….to v;ip t∫;vfln;xn" 18
Ev' £me, boıVy' svR.;veWu pi<@tw"
bl;åblivc;re, vˇ_Vy" flin,Ry" 19
aNyoNy' c mud; yuˇ_' fl' …m≈' vdeTpun"
blhIne td; h;in" sble c mh;flm( 20
kmRSq;ne iSqto ySy l≤∆tStOiWtStq;
=u…/t" =o….to v;ip s nro du"%.;jnm( 21
sutSq;ne .ve¥Sy l≤∆to g[h Ev c
sutn;xo .veˇSy Ek‚Stœit svRd; 22
=o….tStOiWtíwv s¢me ySy v; .vet(
…m[yte tSy n;rI c sTym;¸i√≥joˇm 23
nv;ly;r;msu%' nOpTv' kl;p$üTv' ivd/;it pus' ;m(
sd;qRl;.' Vyvh;rvO≤ı' fl' ivxeW;idh givRtSy 24
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.vit muidtyoge v;sx;l;ivx;l;
ivmlvsn.UW;.U…myoW;su s*:ym(
Svjnjnivl;so .U…mp;g;rv;so
·rpuinvhivn;xo bu≤ıiv¥;ivk;x" 25
idxit l≤∆t.;vvx;{it' ivgtr;mmit' ivmit=ym(
sutgd;gmn' gmn' vOq; k≤lkq;….®…c' n ®…c' x(.u e 26
s'=o….tSy;ip fl' ivxeW;∂ir{j;t' k⁄mit' c k∑m(
kroit ivˇ=ym'…/[b;/;' /n;i¢b;/;mvnIxkop;t( 27
=u…/t%gvx;√w xokmoh;idp;t"
p·rjnp·rt;p;d;…/.ITy; kéxTvm(
k≤lrip ·rpulokìrqRb;/; nr;,;
m≤%lblinro/o bu≤ıro/o ivW;d;t( 28
tOiWt%g.ve Sv;d'gn;s'gm?ye
.vit gdivk;ro dO∑k;y;R…/k;r"
injjnp·rv;d;dqRh;in" kéxTv'
%lkétp·rt;po m;nh;in" sdwv 29
xyn' copvex' c ne]p;…,p[k;xnm(
gmn;gmn' c;åq s.;y;' vsit' tq; 30
a;gm' .ojn' cwv nOTy' ≤lPs;' c k*tukm(
in{;' g[h;,;' ce∑;' c kqy;…m tv;…g[t" 31
y‚Sm•O=e .veT%e$Sten t' p·rpUryet(
punr'xne sMpUyR Svn=]' inyojyet( 32
y;td<@÷ tq; l¶mek°kéTy sd; bu/"
151

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

riv….Stu hred( .;g' xeW' k;yeR inyojyet( 33
n;=i]kdx;rITy; pun" pUr,m;cret(
n;m;¥Svrs':y;!‰' htRVy' riv….Stt" 34
rv* pç tq; dey;íN{e d¥;d(√y' tq;
k⁄je √y' c s'yˇu _' bu/e ]Ii] inyojyet( 35
gur* b;,;" p[dye ;í ]y' d¥;∞ .;gRve
xn* ]ymqo dey' r;h* d¥;∞tu∑ym( 36
i]…..Rˇ_' c xeW;'k"ì s; pun≤S]…b/; SmOt;
di∑íe∑; ivce∑; c tTfl' tqy;Myhm( 37
dO∑* m?yfl' Dey' ce∑;y;' ivpul' flm(
ivce∑;y;' fl' SvLpmev' dOi∑fl' ivdu" 38
x(.u ;åx(.u ' g[h;,;' c smI+y;åq bl;åblm(
tu©Sq;ne ivxeW,e bl' Dey' tq; bu/"w 39
mNd;…¶rogo b¸/; nr;,;' SqUlTvmn(õ™ `[re ipipˇkop"
v[,' gude xUlmur"p[dx
e e ydo„,.;nu" xyn' p[y;t" 40
d·r{t;.;rivh;r;x;lI ivv;div¥;….rto nr" Sy;t(
k#or…cˇ" %lu n∑ivˇ" sUyoR yd; cedpu vexnSq" 41
nr" sd;nNd/ro ivvek° propk;rI blivˇyuˇ_"
mh;su%I r;jkép;….m;nI idv;…/n;qo yid ne]p;n* 42
¨d;r…cˇ" p·rpU,iR vˇ" s.;su vˇ_; b¸pu„ykt;R
mh;blI suNdrrÂpx;lI p[k;xne jNmin pidmnIxe 43
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

p[v;sx;lI ikl du"%m;lI sd;lsI /I/nv…jRtí
.y;tur" koppro ivxeW;i∂v;…/n;qe gmne mnu„y" 44
prd;rrto jnt;rihto b¸/;gmne gmn;….®…c"
%lt;k⁄xlo m≤lno idvs;…/pt* mnuj" k⁄mit" kép," 45
s.;gte ihte nr" propk;rtTpr"
sd;qRràpU·rto idv;kre gu,;kr"
vsuN/r;nv;'br;ly;iNvto mh;blI
iv…c]…m]vTsl" kép;kl;/r" pr" 46
=o….to ·rpug,w" sd; nríçl" %lmit" kéxStq;
/mRkmRrihto mdoıtí;gme idnpt* td; td; 47
sd;©s‚N/vedn;pr;©n;/n=yo
bl=y" pde pde yd; yd; ih .ojne
asTyt; ≤xroVyq; tq; vOq;•.ojn'
rv;vsTkq;rit" k⁄m;gRg;…mnI mit 48
ivDlokì" sd; mi<@t" pi<@t" k;Vyiv¥;nv¥p[l;p;iNvt"
r;jpUJyo /r;m<@le svRd; nOTy≤lPs;gte p…µnIn;ykÉ 49
svRd;nNd/t;R jno D;nv;n( yDkt;R /r;/IxsµiSqt"
pµbN/;vr;te.yR ' Sv;nn" k;Vyiv¥;p[l;pI mud; k*tukÉ 50
in{;.r;rˇ_in.e .vet;' in{;gte locnpµyuGme
rv* ivdexe vsitjRnSy kl]h;in" k;it/;qRn;x" 51
j;nu"k;le =p;n;qe xyn' cedpu ;gte
m;nI xItp[/;ní k;mI ivˇivn;xk" 52
153

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

rog;idRto mNdmitivRxWe ;i√ˇen hIno mnuj" k#or"
ak;yRk;rI privˇh;rI =p;kre cedpu vexnSqe 53
ne]p;,* =p;n;qe mh;rogI nro .vet(
anLpjLpko /Ut"R k⁄kmRinrt" sd; 54
yd; r;k;n;qe gtvit ivk;x' c jnne
ivk;x" s's;re ivmlgu,r;xervinp;t(
nv;x;m;l; Sy;Tk·rturgl+My; p·rvOt;
iv.UW; yoW;…." su%mnuidn' tIqRgmnm( 55
…stetre p;prto inx;kre ivxeWt" £Àrkro nro .vet(
sd;≤=rogw" p·rpI@‰m;no vl=p=e gmne .y;tur" 56
iv/;v;gmge m;nI p;drogI nro .vet(
gu¢p;prto dIno mittoWivv…jRt" 57
skljnvd;Nyo r;jr;jeN{m;Nyo
ritpitsm;k;≤Nt" x;≤NtkéTk;…mnIn;m(
spid sd…s y;te c;®…bMbe xx'kÉ
.vit prmrIitp[IitivDo gu,D" 58
iv/;v;gmkÉ mTyo' v;c;lo /mRp·U rt"
ké„,p=e i√.;yR" Sy;{ogI du∑tro h#« 59
.ojne jnuiW pU,cR N{m; m;ny;njnt;su%' nO,;m(
a;tnoit vint;sut;su%' svRmve n …stetre x(.u m( 60
nOTy≤lPs;gte cN{e sble blv;•r"
gItDo ih rsDí ké„,e p;pkro .vet( 61
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

k*tuk.vn' gtvit cN{e .vit nOpTv' v; /npTvm(
k;mkl;su sd; k⁄xlTv' v;rv/Uritrm,p$üTvm( 62
in{;gte jNmin m;nv;n;' kl;/re jIvyute mhÊvm(
hIneå©n;s≤çtivˇn;x" ≤xv;lye r*it iv…c]mu∞"w 63
xyne vsu/;pu]e v[,yuˇ_o jno .vet(
b¸n; k<@ën; yuˇ_o d&,; c ivxeWt" 64
blI sd; p;prto nr" Sy;dsTyv;dI intr;' p[gL."
/nen pU,oR inj/mRhIno /r;sutíedpu vexnSq" 65
yd; .U…msuto l¶e ne]p;…,mup;gt"
d·r{t; td; pus' ;mNy.e ngrext; 66
p[k;xo gu,Sy;ip v;s" p[k;xe /r;/Ix.tR"u sd; m;nvO≤ı"
sute .Ustu e pu]k;Nt;ivyogo .ve{;¸,; d;®,o v; inp;t" 67
gmne gmn' k⁄®teånuidn' v[,j;l.y' vint;klh"
b¸d&kk<@ë.y' b¸/; vsu/;tnyo vsuh;inkr" 68
a;gmne gu,x;lI m…,m;lIv; kr;lkrv;lI
gjhNt; ·rpuhNt; p·rjnsNt;ph;rko .*me 69
tu©π yuıkl;kl;pk⁄xlo /mR?vjo ivˇp"
ko,e .U…msute s.;mupgte iv¥;ivhIn" pum;n(
aNteåpTykl]…m]riht" p[oˇ_ÉtrSq;nge
åvXy' r;js.;bu/o b¸/nI m;nI c d;nI jn" 70
a;gme .vit .U…mje jno /mRkmRrihto gd;tur"
k,Rml
U gu®xUlrogv;nev k;trmit" k⁄s©mI 71
155

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.ojne …m∑.ojI c jnne sble k⁄je
nIckmRkro inTy' mnujo m;nv…jRt" 72
nOTy≤lPs;gte .Ustu e j‚Nmn;…m≤Ndr;r;≤xr;y;it .UmIpte"
SvnRràp[v;lw" sd; mi<@t; v;sx;l; nr;,;' .veTsvRd; 73
k*tuk° .vit k*tukÉ k⁄je …m]pu]p·rpU·rto jn"
¨∞ge nOpitgehmi<@t" pU…jto gu,vrwg,Ru ;krw" 74
in{;vSq;' gte .*me £o/I /I/nv…jRt"
/UtoR /mRp·r.[∑o mnu„yo gdpI…@t" 75
=u/;turo .vedg' e %Ôo guÔ;in.e=,"
aNy.e lMp$o /UtoR mnuj" xyne bu/e 76
xx;'kpu]e jnur©gehe ydopvexe gu,r;≤xpU,"R
p;pe≤=te p;pyute d·r{o ihte x(.u e ivˇsu%I mnu„y" 77
iv¥;ivvekrihto ihttoWhIno mnI
jno.vit cN{sutåe ≤= p;,*
pu];lye sutkl]su%ne hIn" kNy;
p[j; nOpitgehbu/o vr;qR" 78
d;t; dy;lu" %lu pu<ykt;R ivk;xne cN{sute mnu„y"
anekiv¥;,Rvp;r©t; ivvekpU,"R %lvgRhNt; 79
gmn;gmne .vto gmne b¸/; vsu/;…/pte.vR ne
.vn' c iv…c]ml' rmy; ivid nuí jnu"smye intr;m( 80
spid ivid jn;n;mu∞ge jNmk;le
sd…s /nsmO≤ı" svRd; pu<yvO≤ı"
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

/npitsmt; v; .Upt; m'i]t; v;
h·rhrpd.·ˇ_" s;æÊvk° mu·ˇ_læB/" 81
a;gme jnuiW j‚Nmn;' yd; cN{je .vit hInsevy;
aqR…s≤ırip pu]yuGmt; b;≤lk; .vit m;nd;…yk; 82
.ojne cN{je jNmk;le yd; j‚Nmn;nqRh;in" sd; v;dt"
r;j.ITy; kéxTv'clTv' mter©s©o n j;y; n j;y;su%m( 83
nOTy≤lPs;gte cN{je m;nvo m;ny;np[v;lv[j"w s'ytu "
…m]pu]p[t;pw" s.;pi<@t" p;p.e v;rv;m;rto lMp$" 84
k*tukÉ cN{je jNmk;le nO,;m'g.e gItiv¥;ånv¥; .vet(
s¢me nw/ne v;rv?v; rit" pu<y.e pu<yyuˇ_; mit" sÌit" 85
in{;…≈te cN{sute n in{;su%' sd; Vy;…/sm;…/yog"
shoTqvwkLymnLpt;po injen v;do /nm;nn;x" 86
vcs;m…/pe tu jnu"smye xyne blv;nip hInrv"
aitg*rtnu" %ludI`Rhnu" sutr;m·r.Iityuto mnuj" 87
¨pvex' gtvit yid jIve v;c;lo b¸gvRprIt"
=o,Ipit·rpujnpirt¢" pdj'`;Sykrv[,yuˇ_" 88
ne]p;…,' gte devr;j;…cRte rogyuˇ_o ivyuˇ_o vr;qR…≈y;
gItnOTyip[y" k;muk" svRd; g*rv,oR ivv,oR∫vp[Iityuk™ 89
gu,;n;m;nNd' ivmlsu%kNd' ivtnute
sd; tej"puÔ' v[jpitink⁄Ô' p[itgmm(
p[k;x' ced∞u e &tmupgto v;svgu®
157

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

gu®R Tv' lok;n;' /npitsmTv' tnu.tO ;m( 90
s;hsI .vit m;nv" sd; …m]vgRs%
u pU·rto mud;
pi<@to iviv/ivˇmi<@to deviv¥id gur* gm' gte 91
a;gmne jnt; vrj;y; ySy jnu"smye h·rm;y;
muçit n;l…mh;lymı; devgur* p·rt" p·rbı; 92
surgu®smvˇ_; x(.u m[ ˇu _;fl;!‰"
sd…s spid pU,oR ivˇm;…,Kym;nw"
gjturgrq;!‰o devt;/IxpUJyo
jnuiW iviv/iv¥;givRto m;nv" Sy;t( 93
n;n;v;hnm;ny;np$lIs*:y' gur;v;gme
.OTy;pTykl]…m]jsu%' iv¥;ånv¥; .vet(
=o,Ip;lsm;nt;nvrt' c;åtIv ˙¥; mit"
k;Vy;nNdrit" sd; ihtgit" svR] m;no•it" 94
.ojne .vit devt;gur* ySy tSy stt' su.ojnm(
nwv muçit rm;ly' td; v;…jv;r,rqwí mi<@tm( 95
nOTy≤lPs;gte r;jm;nI /nI devt;/IxvN¥" sd; /mRivt(
tN]ivDo bu/mw iR <@t" p'…@t" xBdiv¥;niv¥o ih s¥o jn" 96
k⁄thU lI sk*tukÉ m;h;/nI jn" sd;
inj;Nvye c .;Skr" kép;kl;/r" su%I
in≤lMpr;jpU…jte sutne .Unyen v;
yuto mh;blI /r;…/peN{sµpi<@t" 97
gur* in{;gte ySy mU%tR ; svRkmR…,
d·r{t;p·r£Nt' .vn' pu<yv…jRtm( 98
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

[PŒrŒshara]

jno blIy;nipdNtrogI .Og* mh;roWsmiNvt" Sy;t(
/nen hIn" xyn' p[y;te v;r;'gn;s'gmlMp$í 99
yid .vedx
u n; ¨pvexne nvm…,v[jk;çn.UW,w"
su%mjßm·r=y a;dr;dvinp;dip m;nsmu•it" 100
ne]p;…,'gte l¶gehe kv* s¢me m;n.e ySy tSy /[vu m(
ne]p;te inp;to /n;n;ml' c;Ny.e v;sx;l; ivx;l; .vet( 101
Sv;lye tug' .e …m].e .;gRve tug' m;t'glIl;kl;pI jn"
.UpteStuLy Ev p[k;x' gte k;Vyiv¥;kl;kìtk
u ° gItivt( 102
gmne jnne x(£
u É tSy m;t; n jIvit
a;…/yogo ivyogí jn;n;m·r.Iitt" 103
a;gmn' .Ogpu ]u e gtvit ivˇeêro mnuj"
sˇeq.R m[ x;lI inTyoTs;hI kr;'…`[rogI c 104
an;y;sen;l' spid mhs; y;it shs;
p[gL.Tv'r;D" sd…s gu,ivD" ikl kv*
s.;y;m;y;te ·rpuinvhhNt; /npte"
smTv' v; d;t; blturggNt; nrvr" 105
a;gme .;gRve m;gmo j‚Nmn;mqRr;xerr;tertIv =it"
pu]p;to inp;to jn;n;mipVy;…/.Iit" ip[y;.ogh;in.Rvte ( 106
=u/;turo Vy;…/inpI…@t" Sy;dnek/;r;it.yi∂Rtí
kv* yd; .ojnge yuvTy; mh;/nI pi<@tmi<@tí 107
k;Vyiv¥;nv¥; c ˙¥; mit" svRd; nOTy≤lPs;gte .;gRve
x'%vI,;mOdg' ;idg;n?vinv[;tnwp<u ymetSy ivˇo•it" 108
159

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k*tuk.vn' gtvit x(£
u É x£ÉxTv' sd…s mhÊvm(
˙¥; iv¥; .ivit c pus' " pdm; invsit sdm;rt" 109
prsev;rto inTy' in{;mupgte kv*
prinNd;pro vIro v;c;lo .[mte mhIm( 110
=u≤Tpp;s;p·r£;Nto iv≈;Nt" xyne xn*
vy…s p[qme rogI tto .;Gyvt;' vr" 111
.;no" sute cedpu vexnSqe kr;lk;r;itjn;nut¢;"
ap;yx;lI %lu d&m;lI nro….m;nI nOpd<@yuˇ_" 112
nynp;…,gte rivnNdne prmy; rmy; rmy;yut"
nOpitto ihtto mihtoWkéä¸kl;k≤lto ivmlo·ˇ_két( 113
n;n;gu,p[;m/n;…/x;lI sd; nro bu≤ıivnodm;lI
p[k;xne .;nustu e su.;nu" kép;nurˇ_o hrp;d.ˇ_" 114
mh;/nI nNdnn≤Ndt" Sy;dp;yk;rI ·rpu.…U mh;rI
gme xn* pi<@tr;j;.;v' /r;pter;y;tne p[y;it 115
a;gmne gdR.pdyuˇ_" pu]kl]su%ne ivmuˇ_"
.;nustu e .[mte .uiv inTy' dInmn; ivjn;≈y.;vm( 116
rà;vlIk;çnm*·ˇ_k;n;' v[;ten inTy' v[jit p[modm(
s.;gte .;nustu e int;Nt' nyen pU,oR mnujo mh*j;" 117
a;gme gdsm;gmo nO,;mBjbN/utnye yd; td;
mNdmev gmn' /r;ptey;Rcn;ivriht; mit" sd; 118
s'gte jnuiW .;nunNdne .ojn' .vit .ojn' rsw"
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

s'ytu ' nynmNdt; tt; moht;pp·rt;ipt; mit" 119
nOTy≤lPs;gte mNde /m;RTm; ivˇpU·rt"
r;jpUJyo nro /Iro mh;vIro r,;©,e 120
.vit k*tuk.;vmup;gte rivsute vsu/;vsup·U rt"
aitsu%I sum%
u Isu%pU·rt" kivty;mly; kly;nr" 121
in{;gte v;srn;qpu]e /nI sd; c;®gu,®w pet"
pr;£mI c<@ivp=hNt; suv;rk;Nt;ritrIitivD" 122
yd;gmo jNmin ySy r;h* Klex;…/kTv' xyn' p[y;te
vOWåe q yuGmeåip c kNyk;y;mje sm;jo /n/;Nyr;xe" 123
¨pvexn…mh gtvit r;h* d&gden jn" p·rt¢"
r;jsm;jyuto b¸m;nI ivˇsu%ne sd; riht" Sy;t( 124
ne]p;,;vg* ne]e .vto rogpI…@te
du∑Vy;l;·rc*r;,;' .y' tSy /n=y" 125
p[k;xne x(.u ;sne iSqit" kéit" x(.u ; nO,;'
/no•itgu,R o•it" sd; ivd;mg;ivh
/r;…/p;…/k;·rt; yxolt; tt; .ve
•vInnIrd;kéitivRdx
e to mho•it" 126
gmne c yd; r;h* b¸sNt;nv;•r"
pi<@to /nv;n( d;t; r;jpUJyo nro .vet( 127
r;h;v;gmne £o/I sd; /I/nv…jRt"
k⁄i$l" kép," k;mI nro .vit svRq; 128
161

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s.;gto yd; r;Û" pi<@t" kép,o nr"
n;n;gu,p·r£;Nto ivˇ s*:ysmiNvt" 129
cedg;v;gm' ySy y;te td; Vy;k⁄lTv' sd;r;it.ITy; .ym(
mhäN/uv;do jn;n;' inp;to .vei√ˇh;in" x#Tv' kéxTvm( 130
.ojne .ojnen;l' ivklo mnujo .vet(
mNdbu≤ı" i£y;.I®" S]Ipu]su%v…jRt" 131
nOTy≤lPs;gte r;h* mh;Vy;…/ivvıRnm(
ne]rogI ·rpo.IRit/Rn/mR=yo nO,;m( 132
k*tukÉ c yd; r;h* Sq;nhIno nro .vet(
prd;rrto inTy' privˇ;ph;rk" 133
in{;vSq;' gte r;h* gu,g[;myuto nr"
k;Nt;sNt;nv;n( /Iro givRto b¸ivˇv;n( 134
meWe vOWåe q v; yuGme kNy;y;' xyn' gte
kÉt* /nsmO≤ı" Sy;dNy.e rogv/Rnm( 135
¨pvex' gt* kÉt* d&rogivvıRnm(
a·rv;tnOpVy;lcwrx'k; smNtt" 136
ne]p;…,' gte kÉt* ne]rog" p[j;yte
du∑sp;Rid.Iití ·rpur;jk⁄l;dip 137
kÉt* p[k;xne s'De /nv;n( /;…mRk" sd;
inTy' p[v;sI coTs;hI s;æÊvko r;jsevk" 138
gmeCz;y;' .veTkÉtbu ¸R pu]o mh;/n"
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

pi<@to gu,v;n( d;t; j;yte c nroˇm" 139
a;gmne c yd; kÉtnu ;Rn;rogo /n=y"
dNt`;tI mh;rogI ipx(nu " prinNdk" 140
s.;vSq;' gte kÉt* v;c;lo b¸givRt"
kép,o lMp$íwv /UtiR v¥;ivx;rd" 141
yd;gme .veTkÉt"u kÉt"u Sy;Tp;pkmR,;m(
bN/uv;drto du∑o ·rpuroginpI…@t" 142
.ojne tu jno inTy' =u/y; p·rpI…@t"
d·r{o rogs't¢" kÉt* .[mit meidnIm( 143
nOTy≤lPs;©te kÉt* Vy;…/n; ivklo .vet(
buädë ;=o dur;`WoR /UtoRånqRkro nr" 144
k*tuk° k*tukÉ kÉt* n$v;m;ritip[y"
Sq;n.[∑o dur;c;rI d·r{o .[mte mhIm( 145
in{;vSq;' gte kÉt* /n/;Nysu%' mht(
n;n;gu,ivnoden k;lo gCzit j‚Nmn;m( 146
xyne i√j .;veWu y] itœ≤Nt sd(gh[ ;"
inTy' tSy x(.u D;n' inivRxk
' ˘ vdet( bu/" 147
.ojne yeWu .;veWu p;p;‚Stœ≤Nt svRq;
td; svRivn;xeåip n;å] k;y;R ivc;r,; 148
in{;y;' c yd; p;po j;y;Sq;ne x(.u ' vdet(
yid p;pg[hÎw ∑≥ o n x(.u ' c kd;cn 149
163

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sutSq;ne iSqt" p;po in{;y;' xyneåip v;
td; x(.u ' .veˇSy n;å] k;y;R ivc;r,; 150
mOTyuSq;niSqt" p;po in{;y;' xyneåip v;
td; tSy;åpmOTyu" Sy;{;jt" prtStq; 151
x(.u g[hyw dR ; yuˇ_" x(.u vw ;R yid vI≤=t"
td; tu mr,' tSy g©;d* c ivxeWt" 152
kmRSq;ne yd; p;p" xyne .ojneåip v;
td; kmRivp;k" Sy;•;n;du"%p[d;yk" 153
dxmSqo inx;n;q" k*tukÉ c p[k;xne
tdwv r;jyog" Sy;…•ivRxk˘ i√joˇm 154
bl;åblivc;re, D;tVyç x(.u ;åx(.u m(
Ev' £me, boıVy' sv;R.;veWu bu≤ımn( 155
aq dx;?y;y 46
svRDoå…s mhWeR Tv' képy; dInvTsl
dx;" kitiv/;" s≤Nt tNme kqy tÊvt" 1
s;/u pO∑' Svy; ivp[ lok;nugh[ k;·r,;
kqy;…m tv;g[åe h' dx;.ed;nnekx" 2
dx;b¸iv/;St;su mu:y; …v'xoˇrI mt;
kì…íd∑oˇrI kì…ít( k…qt; Wo@xoˇrI 3
√;dx;BdoˇrI ivp[ dx; pçoˇrI tq;
dx; xtsm; t√t( ctur;xIitvTsr; 4
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

i√s¢itsm; Wi∑sm; W$±i]'xvTsr;
n=];/;·rk;íet;" k…qt;" pUvsR ·U r…." 5
aq k;ldx; c£dx; p[oˇ_; munIêrw"
k;lc£dx; c;åNy; m;Ny;svRdx;su y; 6
dx;åq crpy;Ry; iSqr;:y; c dx; i√j
kÉN{;¥ c dx; Dey; k;rk;idg[ho∫v; 7
b[˜g[h;…≈t=;R¥; dx; p[oˇ_; tu kÉn…ct(
m;<@Ük° c dx; n;m tq; SqUldx; SmOt; 8
yog;/Rjdx; ivp[ dOGdx; c tt" prm(
i]ko,;:y; dx; n;m tq; r;≤xdx; SmOt; 9
pçSvrdx; ivp[ ivDey; yo…gnIdx;
dx; pw<@« tq;'xI c nws…gRkdx; tq; 10
a∑vgRdx; sN?y;dx; p;cks'…Dk;
aNy;St;r;dx;¥;í n sv;‹" svRsMmt;" 11
ké·ˇk;t" sm;r>y i]r;vOTy dx;…/p;"
a;c'kr⁄ ;guxbukx
É pu( vU ;R ivhg;" £m;t( 12
viˆ.;∆Nm.' y;vd( y; s':y; nvti∑t;
xeW;∂x;…/po DeyStm;r>y dx;' nyet( 13
…v'xoˇrxt' pU,mR ;yu" pUvmR du ;˙tm(
kl* …v'xoˇrI tSm;d( dx; mu:y; i√joˇm 14
dx;sm;" £m;deW;' W@± dx;åê; gjeNdv"
165

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

nOp;l; nvcN{;í ngcN{; ng; n%;" 15
dx;m;n' .y;tfl' ..ogen ˙t' flm(
dx;y; .uˇ_vW;R¥ .oGy' m;n;d( ivxo…/tm( 16
l¶ex;t( kÉN{ko,Sqe r;h* l¶' ivn; iSqte
a∑oˇrI dx; ivp[ ivDey; r*{.;idt" 17
ctu„k˘ i]ty' tSm;t( ctu„k˘ i]ty' pun"
Ev' SvjNm.' y;vd( ivg,Yy yq;£mm( 18
sUyíR N{" k⁄j" s*My" xinjIRvStmo .Og"u
Ete dx;…/p; ivp[ Dey;" kÉt'u ivn; g[h;" 19
rs;" pçeNdvo n;g;" s¢cN{;í %eNdv"
goåBj;" sUy;‹" k⁄n]e ;í rVy;dIn;' dx;sm;" 20
dx;Bd;'…`[í p;p;n;' x(.u ;n;' }y'x Ev ih
Ekìk.e dx;m;n' ivDey' i√jsˇm 21
ttSt¥;t.og;>y;' .uˇ_' .oGy' c s;/yet(
…v'xoˇrIvdev;] ttStTflm;idxet( 22
ké„,p=e idv; jNm x(Ku lp=e tq; in≤x
td; Á∑oˇrI …cNTy; fl;qRç ivxeWt" 23
cN{hor;gte ké„,e sUyhR or;gte …ste
l¶e nO,;' flD¢‰w iv…cNTy; Wo@xoˇrI 24
pu„y.;∆Nm.' y;vd( y; s':y; gjti∑t;
riv.*Rmo gu®mRNd" kÉtíu N{o bu/o .Og"u 25
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

îit £m;d( dx;/Ix;" Dey; r;¸' ivn; g[h;"
®{;¥ekoˇr;" s':y; /OTyNt' vTsr;" £m;t( 26
x(£
u ;'xkÉ p[j;tSy iv…cNTy; √;dxoˇrI
jNm.;t( p*„,.' y;vt( s':y; ih vsuti∑t; 27
sUyoR gu®" ≤x%I Doågu" k⁄jo mNdo inx;kr"
ivn; x(£
u ˘ dx;/Ix; i√cy;t( s¢t" sm;" 28
ak;|x kkúl¶e pçoˇrI mt;
…m]=;R∆Nm.' y;vt( s':y; s¢iv.;…jt; 29
Ek;idxeWe ivDey;" £m;Ts¢dx;…/p;"
rivDoRåkústu o .*m" x(£
u íN{o vOhSpit" 30
Ekoˇr;∞ ivDey; √;dx;¥;" £m;Tsm;"
/OTyNt;" s¢%e$;n;' r;¸kÉtU ivn; i√j 31
vgoRˇmgte l¶e dx; …cNTy; xt;‚Bdk;
p*„,(.;∆NmpyRNt' g,yet( s¢…..Rjte ( 32
xeW;˚π rivto Dey; dx; xtsm;◊y;
rivíN{o .OgDu íR jIvo .*m" xinStq; 33
£m;dete dx;/Ix; b;,; b;,; idxo dx
n%; n%;" %r;m;í sm;Dey; i√joˇm 34
kmex
R e kmRge Dey; ctur;xIitk; dx;
pvn;∆Nm.' y;vd( y; s':y; s¢.;…jt; 35
xeWe rvINdu.*mD; gu®x(£
u xnwír;"
167

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

dx;/Ix;" £m;deW;' Dey; √;dxvTsr;" 36
mUl;∆Nm=RpyRNt' g,yed∑…..Rjte (
xeW;∂x;/Ip; Dey; a∑* rVy;dy" £m;t( 37
nv vW;R…, sveWR ;' ivkÉtnU ;' n."sd;m(
l¶exe s¢me ySy l¶e v; s¢m;…/pe 38
…cNtnIy; dx; tSy i√s¢itsm;◊y;
…v'xoˇrIvd];åip .uˇ_' .oGy' c s;/yet( 39
yd;koR l¶r;≤xSq…íNTy; Wi∑sm; td;
d;ß;t( ]y' ctu„k˘ c ]y' ceit pun" pun" 40
guvk
R .ú sU tu ;n;' c dx; dx dx;Bdk;"
tt" x≤xDx(£
u ;kúp]u ;gUn;' rs;Bdk;" 41
≈v,;∆Nm.' y;vt( s':y; vsuiv.;…jt;
xeWe cN{rvIJy;rbu/;ikú.gO ru ;hv" 42
£m;∂x;…/p;SteW;mek;¥ekoˇr;" sm;
l¶e idneåkúhor;y;' cN{hor;gte in≤x 43
sUySR y;å/;RSty" pUv| prSt;dUdy;dip
pç pç `$I sN?y; dxn;@« p[k°itRt; 44
sN?y;√yç …v'xTy; n;…@k;…." p[k°itRtm(
idnSy …v'xit`R$‰" pU,sR D' ; ¨d;˙t;" 45
inx;y;" muG/s'D;í `i$k; …v'xití y;"
sUyoRdye c y; sN?y; %<@;:y; dxn;…@k; 46
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aStk;le c y; sN?y; su/;:y; dxn;…@k;
pU,mR Gu /`$Im;ne i√gu,e it…q…..Rjte ( 47
tq; %<@su/;`$‰* ctufleR it…q…..Rjte (
lB/' vW;Ridk˘ m;n' sUy;RdIn;' %c;·r,;m( 48
Ek;ids':yy; infl' dx;m;n' pOqk™ £m;t(
r;¸kÉtyu tu ;n;' c nv;n;' k;ls'Dkm( 49
r;]* l¶;…≈t;{;xeidRne l¶eêr;…≈t;t(
sN?y;y;' ivˇ.;vSq;•ey; c£dx; bu/"w 50
dx; vW;R…, r;xIn;mekk
ì Sy dx;…mit"
£m;∞£iSqt;n;ç ivD;tVy; i√joˇm 51
aq;åh' x˚r' nTv; k;lc£dx;' b[vu e
p;vRTyw k…qt; pUv| s;dr' y; ipn;ikn; 52
tSy;" s;r' smuıT» y tv;g[e i√jnNdn
x(.u ;åx(.u ' mnu„y;,;' yq; j;n≤Nt pi<@t;" 53
√;dx;r' ≤l%e∞£˘ ityRg~U vRsm;nkm(
gOh; √;dx j;yNte sVyeåsVye i√/; i√j 54
i√tIy;idWu koœºWu r;xIn( meW;idk;n( ≤l%et(
Ev' √;dxr;Xy;:y' k;lc£mudI·rtm( 55
a…êNy;id]y' sVym;geR c£É VyviSqtm(
roih<y;id]y' cwvmpsVye VyviSqtm( 56
EvmO=iv.;g' ih kéTv; c£˘ smuıret(
169

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

a…êNyidithSt=eml
U p[oœpd;…./;" 57
viˆv;t;idivê=Rrve Ty" sVyt;rk;"
Et∂xo@up;d;n;m…êNy;d* c vI=yet( 58
dehjIv* kq' vI+y* n=];,;' pdeWu c
ivxd' tTp[k;r' c mw]ye kqy;myhm( 59
dehjIv* meWc;p* d;ß;¥cr,Sy c
meW;¥;í;ppyRNt' r;≤xp;í dx;…/p;" 60
mOgyuGme dehjIv* i√tIycr,e SmOt*
£m;t( …mqunpyRNt' r;≤xp;í dx;…/p;" 61
d;ß;iddxt;r;,;' tOtIycr,e i√j
g*dehR o …mqun' jIvo √‰ek;kÉx
ú dx;˚p;" 62
Kv≤=r;m=Rn;q;í dx;…/pty" £m;t(
a…êNy;iddx*@Ün;' ctuqcR r,e tq; 63
kkúmIn* dehjIv* kk;≥idnvr;≤xp;"
dx;/Ix;í ivDey; nvwte i√jsˇm 64
ymeJy…c];toy=;RåhIbufiR y;" sVyt;rk;"
EtTpço@ëp;d;n;' .r<y;d* iv…cNtyet( 65
y;Myp[qmp;dSy dehjIv;v≤lZúW"
n;g;gtupR yo/IWur;m;=IN√kú.êe r;" 66
y;Myi√tIyp;dSy dehjIv* `$;©ne
®{idõ™nNdcN{;≤=r;m;B/I„v©.eêr;" 67
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

y;MytOtIyp;dSy dehjIv* tul;©ne
s¢;∑;˚idgIx;kúgj;i{rs.eêr;" 68
kkoR deho /nujIRvo y;MytuypR de i√j
vedb;,;…¶ne]Ne dusyU x
Re ;x;˚.eêr;" 69
sVymev' ivj;nIy;dsVy' kqy;Myhm(
√;dx;r;' ≤l%e∞k˘ pUvvR d( i√jsˇm 70
i√tIy;idWu koœºWu vO…ík;d( VyStm;≤l%et(
roih,I c m`; √«x" k,Ríie t ctu∑ym( 71
¨ˇ_' c;åsVyn;=]' pUv;Rc;ywiR √≥joˇm
Et√πdo@ëp;d;n;' roihnIv…•rI=yet( 72
roih<y;idpde dehjIv* kikú/nu/rR *
nvidg[{u sUyNRe dun]e ;¶o„væB/.eêr;" 73
/;tOi√tIcr,e dehjIv* tul≤S]y*
a˚;gvsusyU x
Re idg˚vsujk
U p;" 74
tOtIycr,e b[;˜ dehjIv* `$;©ne
W@±b;,æB/gu,=INdunNdidg[{u .eêr;" 75
roih<yNtpde dehjIv;v≤ljW* SmOt*
sUyNRe dui√gu,„e væB/tkúxl
w ;∑.eêr;" 76
c;N{r*{.g;yRM,…m]eN{vsuv;®,m(
Etˇ;r;∑k˘ ivDwivRDye ' c;N{vt( £m;t( 77
kkoR deho ZWo jIvo mOg;¥cr,e i√j
171

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

VySt;NmIn;idkk;≥Ntr;≤xp;í dx;…/p;" 78
g*dehR o …mqun' jIvo i√tIycr,e mOge
i]√‰ek;˚idxIx;kúcN{;≤=.vn;…/p;" 79
dehjIv* n£yuGme tOtIycr,e mOge
i]b;,;æB/rs;g;∑sUyx
Re dx.eêr;" 80
meWo deho /nujIRvo ctuqcR r,e mOge
VySt;∞;p;idmeW;Ntr;≤xp;í dx;…/p;" 81
apsVyg,e Tvev' dehjIvdx;idkm(
p;vRTyw xM.un; p[oˇ_…md;vI'k…qt' my; 82
kÉW;' c kit vW;R…, dxex;n;' mh;mune
dx;y; .uˇ_.oGy;¥' td;rM. p[c+v me 83
.Utk
w …v'x…gryo nvid=o@x;B/y"
sUy;RdIn;' dx;Bd;" SyU r;xIn;' Sv;…mno vx;t( 84
nrSy jNmk;le v; p[Xnk;le yd'xk"
td;idnvr;xIn;mBd;StSy;yu®Cyte 85
sMpU,;Ry.u vR de ;d;v/Rmx
' Sy m?ykÉ
a'x;Nte prm' k∑…mTy;¸rpre bu/;" 86
D;Tvwv' Sf⁄$…sı;Nt' r;Xy'x' g,yed( bu/"
anup;ten v+y;…m tdup;ymt" prm( 87
gtt;r;≤S]…..Rˇ_;" xeW' cwv ctug,Ru m(
vtRm;npden;!‰' r;xIn;m'xko .vet( 88
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

meWe xt' vOWåe =;∑* …mqune i]gj;" sm;"
kkú$åe ©gj;" p[oˇ_;St;vNtSt≤T]ko,yo" 89
jno y];'xkÉ j;to gtn;@«pl;id…."
td;'xSy ht;" Sv;Bd;" pç.U…miv.;…jt;" 90
Ev' mh;dx;rM.o .vedx
' ;¥q; £m;t(
g,ye•vpyRNt' tˇd;yu" p[k°itRtm( 91
pdSy .uˇ_`$‰;¥w" Sv;Bdm;n' ht' tt"
..og;'…`[˙t' .uˇ_' .oGy' m;n;d( ivxo…/tm( 92
cN{;˚;'xkl; .uˇ_;" Sv;Bdm;nht; ˙t;"
i√xTy; .uˇ_vW;R¥' Dey' .oGy' tto bu/"w 93
sVy;:ye p[qm;'xo y" s deh îit kQyte
aNTy;'xo jIvs'D" Sy;d( ivlommpsVykÉ 94
deh;id' g,yet( sVye jIv;idmpsVykÉ
Ev' ivD;y dwvDSttStTflm;idxet( 95
k;lc£git" p[oˇ_; i]/; pUvmR hiWR…."
m<@Ük;:y; gitíwk; mkú$Is'Dk;åpr; 96
…s'h;vlokn;:y; c tOtIy; p·rk°itRt;
¨TPluTy gmn' ivD; m<@Ük;:y' p[c=te 97
pOœto gmn' n;m mkú$Is'Dk˘ tq;
v;,;∞ nvpyRNt' git" …s'h;vloknm( 98
kNy;kkú$yo" …s'hyuGmyomR<@Ük° git"
173

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kikúksÉ ·r,orev' kQyte mkú$I' git" 99
mInvO…íkyoí;pmeWyo" swi' hk° git"
îit s≤çNTy ivDey' k;lc£dx;flm( 100
m<@Ükgitk;le ih sVye bN/ujne .ym(
ip]ov;R ivWxS];…¶Jvrcor;idj' .ym( 101
kÉsrIyuGmm<@ÜkÉ m;tumrR ,m;idxet(
SvmOit' r;j….it' v; s…•p;t.y' vdet( 102
mkú$Igmne sVye /n/;Nypx(=u y"
iptumrR ,m;lSy' tTsm;n;' c v mOit" 103
sVye …s'h;vlokÉ tu px(.u Iit.Rv•e ,O ;m(
su˙Tòeh;idn;xí sm;njnpI@nm( 104
ptn' v;ip kÀp;d* ivWxS];…¶j' .ym(
v;hn;t( ptn' v;ip Jvr;itR" Sq;nn;xnm( 105
m<@Ükgmne v;me S]Isut;idp[pI@nm(
Jvr' c ê;pd;d( .Iit' vded( ivD" pdCyuitm( 106
mkú$Igmne v;åip jl.Iit' pdCyuitm(
iptun;Rx' nOp£o/' dug;Rr<y;$n' vdet( 107
…s'h;vlokne v;me pd.[x
' " iptumiRO t"
tTsm;nmOitv;Råip flmev' iv…cNtyet( 108
mIn;t( tu vO…íkÉ y;te Jvro .vit in…ít"
kNy;t" kkú$e y;te .[;tObN/uivn;xnm( 109
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

…s'h;ˇu …mqune y;te ≤S]y; Vy;…/.Rvde ( /[vu m(
kkú$;∞ hr* y;te v/o .vit deihn;m( 110
iptObN/umiO t' iv¥;∞;p;NmeWe gte pun"
.y' p;p%gwyˇRu _É x(.u %e$yute x(.u m( 111
x(.u ' v;åPyx(.u ' v;ip k;lc£dx;flm(
r;≤xidG.;gto v;ip pUv;Ridid¶.ír;t( 112
ti∂g;v.;ge vˇ_Vy' t∂x;smye nO,;m(
yqopdexm;ge,R sveWR ;' i√jsˇm 113
kNy;t" kkú$e y;te pUv.R ;ge mhTflm(
¨ˇr' dexm;…≈Ty x(.u ; y;]; .iv„yit 114
…s'h;ˇu …mqune y;te pUv.R ;g' ivvjRyte (
k;y;RNteåip c nwATy;' su%' y;]; .iv„yit 115
kkú$;t( …s'h.e y;te k;yRh;iní d≤=,e
d≤=,;' idxm;…≈Ty p[Tyg;gmn' .vet( 116
mIn;ˇu vO…íkÉ y;te ¨dg( gCzit s˚$m(
c;p;∞ mkre y;te s˚$' j;yte /[vu m( 117
c;p;NmeWe tu y;];y;' Vy;…/bRN/o mOit.Rvte (
vO…íkÉ tu su%' sMpt( S]Ip[;i¢í i√joˇm 118
…s'h;∞ kkú$e y;te p…ím;' vjRyie ∂xm(
x(.u yoge x(.u ' b[yU ;dx(.u e Tvx(.u ' flm( 119
xUrí*rí meW;'xe l+mIv;'í vOW;'xkÉ
175

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

…mqun;'xe .veJD;nI kk;|xe nOpit.Rvte ( 120
…s'h;'xe r;jm;Nyí kNy;'xe pi<@to .vet(
tul;'xe r;jmN]I Sy;d( vO…ík;'xe c in/Rn" 121
c;p;'xe D;nsMp•o mrk;'xe c p;pkét(
k⁄M.;'xe c v…,‘m;R mIn;'xe /n/;Nyv;n( 122
deho jIvoåqv; yuˇ_o riv.*m;ikúr;¸…."
Ekìkyoge mOTyu" Sy;d( b¸yoge tu k; kq; 123
£Àryw ˇRu _É tn* rog' jIve yuˇ_É mhd( .ym(
a;/I rogo .ved( √;>y;mpmOTyuiS]…..Rvte ( 124
ctu….RmiRO tm;p•o dehe jIveåx(.u yw tRu e
yugp∂ºhjIv* c £Àrg[hyut* td; 125
r;jcor;id.Iití mOití;ip n s'xy"
viˆv;/; rv* Dey; =I,eNd* c jl;d( .ym( 126
k⁄je xS]két; pI@; v;yuv;/; bu/e .vet(
guLmv;/; xn* Dey; r;h* kÉt* ivW;d( .ym( 127
dehjIvgOhe y;to bu/o jIvoåqv; .Og"u
su%sMpTkr;" sveR rogxokivn;xn;" 128
…m≈g[híw s'yˇu _É …m≈' flmv;“uy;t(
p;p=e]dx;k;le dehjIv* tu du"≤%t*
x(.u =e]dx;k;le x(.u ' .vit in…ítm( 129
x(.u yuˇ_;x(.u =e]dx; …m≈fl; SmOt;
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

£Àryuˇ_x(.u =e]dx; …m≈fl; tq; 130
jn;n;' jNmk;le tu yo r;≤xStnu.;vg"
tSy c£dx;k;le deh;roGy' su%' mht( 131
x(.u e pU,sR %
u ' p;pe dehe rog;idsM.v"
Svo∞;idgt%e$;!‰e r;Jym;n/n;¢y" 132
/n.;ve c yo r;≤xStSy c£dx; yd;
td; su.ojn' pu]S]Isu%' c /n;¢y" 133
iv¥;i¢v;RKp$üTv' c sugoœ‰; k;ly;pnm(
x(.u =eR flmev' Sy;t( p;p.e flmNyq; 134
tOtIy.;vr;xeStu k;lc£dx; yd;
td; .[;tOs%
u ' x*y| /wy| c;ip mhTsu%m( 135
Sv,;R.r,vS];i¢" sMm;n' r;js'sid
x(.u =eR flmev' Sy;t( p;p=eR flmNyq; 136
su%.;vgt=RSy k;lc£dx; yd;
td; bN/us%
u ' .U…mgOhr;Jysu%;¢y" 137
a;roGymqRl;.í vS]v;hnj' su%m(
x(.u =eR xo.n' Dey' p;p.e flmNyq; 138
sut.;vgt=RSy k;lc£dx; yd;
sutS]Ir;Jys*:y;i¢r;roGy' …m]s'gm" 139
iv¥;bu≤ıyxol;.o /wy| c iv£mody"
x(.u r;x* x(.u ' pU,| p;p=eR flmNyq; 140
177

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

·rpu.;vgt=RSy k;lc£dx; yd;
td; cor;id.Up;…¶ivWxS].y' mht( 141
p[mhe guLmp<@±v;idrog;,;mip s'.v"
p;p=eR flmevS' y;t( x(.u =eR …m≈m;idxet( 142
j;y;.;vgt=RSy k;lc£dx; yd;
td; p;…,g[h" pàIpu]l;.;idk˘ su%m( 143
kéiWgo/nvS];i¢nOpR pUj; mh¥x"
x(.u r;x* fl' pU,| p;pr;x* c t∂lm( 144
mOTyu.;viSqt=RSy k;lc£dx; td;
Sq;nn;x' mhd( du"%' bN/un;x' /n=ym( 145
d;·r{‰m•iv√opm·r.Iit' c inidRxte (
p;pr;x* fl' pU,| x(.u r;x* c t∂lm( 146
/mR.;vgt=RSy k;lc£dx; yd;
td; pu]kl];qRkié Wgehsu%' vdet( 147
sTkmR/mRs…' s≤ı' mh∆np·rg[hm(
x(.u r;x* x(.u ' pU,| p;pr;x* c t∂lm( 148
kmR.;vgt=RSy k;lc£dx; yd;
r;Jy;i¢.UpR sMm;n' pu]d;r;idj' su%m( 149
sTkmRflmwêy| sÌoœ‰; k;ly;pnm(
x(.u r;x* fl' pU,| p;pr;x* c …m…≈tm( 150
l;..;viSqt=RSy k;lc£dx; yd;
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

pu]S]IbN/us*:y;i¢.UpR p[IitmRhTsu%m( 151
/nvS];i¢r;roGy' st;' s©í j;yte
x(.u r;x* fl' pU,| p;pr;x* c %i<@tm( 152
Vyy.;vgt=RSy k;lc£dx; td;
¨¥og.©m;lSy' dehpI@;' pdCyuitm( 153
d;·r¥' kmRvf
w Ly' tq; VyqRVyy' vdet(
p;pr;x* fl' Tvev' x(.u r;x* c t∂lm( 154
l¶;idVyypyRNt' .;n;' crdx;' b[vu e
tSm;t( tdIxpyRNt' s':y;m] dx;' ivdu" 155
meW;idi]i].wDyRe ' pdmojpde £m;t(
dx;Bd;nyne k;y;R g,n; VyuT£m;t( sme 156
vO…ík;…/ptI √* c kÉt.u *m* SmOt* i√j
xinr;¸ c k⁄M.Sy Sv;…mn* p·rk°itRto 157
i√n;q=e]yor] i£yte in,Ryoå/un;
√;vev;…/ptI ivp[ yuˇ_* Sv=eR iSqt* yid 158
vWR √;dxk˘ t] n cedk
e ;id …cNtyet(
Ek" Sv=e]goåNyStu pr] yid s'iSqt" 159
td;åNy] iSqt' n;q' p·rgOÁ dx;' nyet(
√;vPyNy=Rg* t* cet( tmomR?ye c yo blI 160
tt Ev dx; g[;Á; £m;d( voT£mto i√j"
blSy;å] ivc;re Sy;dg[h;t( sg[ho blI 161
179

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

√;vev sg[h* t* cet( blI t];…/kg[h"
g[hyogsm;nTve Dey' r;≤xbl;d( blm( 162
Dey;íriSqr√N√;" £mto blx;≤ln"
r;≤xsÊvsm;nTve b¸vWoR blI .ved( 163
Ek" Svo∞gtí;åNy" pr] yid s'iSqt"
gOIy;du∞%e$Sq' r;≤xmNy' ivh;y vw 164
¨∞%e$Sy s∫;ve vWRmk
e ˘ c in≤=pet(
tqwv nIc%e$Sy vWRmk
e ˘ ivxo/yet( 165
Ev' sv| sm;loCy j;tkSy fl' vdet( 166
£m;duT£mto v;åip /mR.;vpd£m;t(
l¶r;≤x' sm;r>y ivDírdx;' nyet( 167
aq;åh' s'pv[ +y;…m iSqrs'D;' dx;' i√j
cre s¢ iSqre c;å∑* √N√π nv sm;" SmOt;" 168
iSqrTv;∞ dx;Bd;n;' iSqr;:yeit ing¥te
b[˜%e$;…≈t=;RiddRxye ' p·rvtRte 169
yoås* b[˜g[h" p[oˇ_" kq' s D;yte mune
îit Sp∑tr' b[iU h kép;å‚St yid te m…y 170
Wœ;∑Vyyn;qeWu yo blI ivWm=Rg"
pOœiSqto .ved( b[˜;' b≤lno l¶j;yyo" 171
k;rk;d∑mexo v; b[˜;åPy∑.;vg"
xn* p;te c b[˜Êve b[˜; tTWœ%ecr" 172
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

bhvo l=,;£;Nt; DeySte„v…/k;'xk"
a'xs;Mye bl;…/Ky;d( ivDeyo b[˜%ecr" 173
yog;/eR c dx;m;n' √yoyoRg;/Rs‚Mmtm(
l¶s¢mp[;<y;iddRxye ' c p[vtRte 174
l¶s¢myomR?ye yo r;≤xbRlv;n( .vet(
tt" kÉN{;ids'Sq;n;' r;xIn;ç bl£m;t( 175
k;rk;dip r;xIn;' %e$;n;' cwvmev ih
dx;Bd;írvJDey;" %e$;n;' c Sv.;v…/ 176
i√r;Xy…/p=e$Sy g,yed.u y;v…/
¨.yor…/k; s':y; k;rkSy dx; sm;" 177
a;Tmk;rkm;r>y k;rk;:ydx; £m;t(
l¶;t( k;rkpyRNt' s':y;m] dx;' ivdu" 178
m<@Ük;prpy;Ry; i]kÀ$;:ydx; i√j
l¶s¢myomR?ye yo r;≤xbRlv;n( .vet( 179
tt" £me,*jr;x* sme ney; tqoT£m;t(
i]kÀ$;n;' c ivDey;" iSqrv∞ dx; sm;" 180
iny;R,Sy ivc;r;q| kì…ízÀldx; SmOt;
l¶s¢mto mOTyu.yoyoR blv;n( .vet( 181
td;idivRWme ivp[ £m;duT£mt" sme
dx;Bd;" iSqrvˇ] b≤lm;rk.e mOit" 182
jNml¶i]ko,eWu yo r;≤xbRlv;n( .vet(
181

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

tm;r>y nyed( /Im;n( crpy;Ryvd( dx;m( 183
£m;duT£mto g[;Á' i]ko,' ivWme sme
i]ko,;:ydx; p[oˇ_; sm; n;q;vs;nk;" 184
l¶;d( /mRSy t∂»∑r;xIn;' c dx;Stt"
dxmSy c t∂»∑r;xIn;' c nyet( pun" 185
Ek;dxSy t∂»∑r;xIn;' iSqrvt( sm;"
p[vˇO ; dOg( vx;¥Sm;d( dOGdxey' tt" SmOt; 186
cre VyuT£mto g[;Á; dOGyoGy;" iSqr.e £m;t(
ivWme £mto √N√π r;xyo VyuT£m;t( sme 187
A=e l¶;idr;xIn;' dx; r;≤xdx; SmOt;
.y;t' riv….inRfl' ..ogiv˙t' flm( 188
r;Xy;¥' l¶r;Xy;d* yoJy' √;dxxeiWtm(
td;r>y £m;doje dx; DeyoT£m;t( sme 189
dx;Bd; .uˇ_.;gfl; i]'xt; iv˙t;" flm(
.uˇ_' vW;Ridk˘ Dey' .oGy' m;n;d( ivxo…/tm( 190
ak;r;dIn( Svr;n( pç p[qm' ivNyset( £m;t(
k;idh;Nt;'ÆLl%ed( v,;Rn( Svr;/o õñ,oæJZt;n( 191
ityRk™ p'·ˇ_£me,vw pçpçiv.;gt"
n p[oˇ_; õñ,; v,;R n;m;d* s≤Nt te nih 192
ced( .v≤Nt td; Dey; gj@;Ste yq;£m;t(
y] Svre Svn;m;¥v,R" Sy;t( tTSvr;dy" 193
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

£m;t( p'c dx;/Ix;" √;dx√;dx;Bdk;"
Svr;,;' c £m;JDey;" dx;SvNtdRx;dy" 194
pUvmR ve my; p[oˇ_; v,Rd;:y; dx; i√j
îd;nI' xM.un; p[oˇ_; kQyte yo…gnI dx; 195
m©l; ip©l; /Ny; .[;mrI .i{k; tq;
¨Lk; …sı; s'k$; c yo…gNyoå∑* p[k°itRt;" 196
m©l;toå.v∞N{" ip©l;to idv;kr"
/Ny;to devpUJyoå.Ud( .[;mrItoå.vt( k⁄j" 197
.i{k;to bu/o j;tStqoLk;t" xnwír"
…sı;to .;gRiv j;t" s'k$;tStmoå.vd( 198
jNm=R c i]….yuˇR _' vsu…..;Rgm;hret(
Ek;idxeWe ivDey; yo…gNyo" m©l;idk;" 199
Ek;¥ekoˇr; Dey;" £m;d;s;' dx;sm;"
n=]y;t.og;>y;' .uˇ_' .oGy' c s;/yet( 200
yeW;' yd;yu" s'po[ ˇ_' pw<@m;'x' insgRjm(
t=t( teW;' dx; Dey; pw<@« c;'xI insgRj; 201
blI l¶;kúcN{;,;' yStSy p[qm; dx;
tTkÉN{;idgt;n;' c Dey; blvx;ˇt" 202
a∑vgRblenWw ;' fl;in p·r…cNtyet(
a∑vgRdx;íwt;" k…qt;" pUvsR ·U r…." 203
pr;yu√;Rdxo .;gStSy sN?y; p[k°itRt;
183

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t‚Nmt; l¶.;dIn;' £m;t( sN?y;dx; SmOt; 204
sN?y; rsgu,; k;y;R cN{viˆ˙t; flm(
s'Sq;Py' p[qme koϼ td/| i]Wu ivNyset( 205
i].;g' vsukoϼWu ivNySy tTfl' vdet(
Ev' √;dx.;veWu p;ck;in p[kLpyet( 206
…v'xoˇrIdxev;å] kì…ít( t;r;dx; SmOt;
a;c'kr⁄ ;guxbukêÉ ;idSq;neWu t;rk;" 207
jNmsMp‚TvpT=emp[Ty·r" s;/ko v/"
mw]' prmmw]' c kÉN{Sqb≤lno g[h;t( 208
Dey; t;r;dx; ivp[ n;mtuLyflp[d;
ySy kÉN{e iSqt" %e$o dxey' tSy k°itRt; 209
îit te k…qt; ivp[ dx .ed; anek/;
EtdNtdRx;.ed;n( kq…y„y;…m c;g[t" 210
aq dx;fl;¥;y" 47
≈ut;í b¸/; .ed; dx;n;' c my; mune
fl' c k°dOx' t;s;' képy; me tduCyt;m( 1
s;/;r,' iv≤x∑ç dx;n;' i√iv/' flm(
g[h;,;' c Sv.;ven Sq;niSqitvxen c 2
g[hvIy;Rnsu ;re, fl' Dey' dx;su c
a;¥{e„k;,ge %e$e dx;rM.e fl' vdet( 3
dx;m?ye fl' v;Cy' m?y{e„k;,ge %ge
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aNte fl' tOtIySqe VySt' %e$e c v£ge 4
dx;rM.e dx;dIxe l¶ge x(.u dOGyute
Svo∞e Sv.e Svmw]e v; x(.u ' tSy dx;flm( 5
Wœ;å∑mVyySqe c nIc;St·rpu.iSqte
ax(.u ' tTfl' c;åq b[vu e svRdx;flm( 6
mUli]ko,e Sv=e]e Svo∞e v; prmo∞ge
kÉN{i]ko,l;.Sqe .;Gykm;R…/pwytRu e 7
sUyRe blsm;yuˇ_É injvgRblwytRu e
t‚SmNd;ye mht( s*:y' /nl;.;idk˘ x(.u m( 8
aTyNt' r;jsNm;nmê;'doLy;idk˘ x(.u m(
sut;…/psm;yuˇ_É pu]l;.' c ivNdit 9
/nexSy c sMbN/e gj;NtwêyRm;idxet(
v;hn;…/psMbN/e v;hn]yl;.két( 10
nOp;ltui∑ivRˇ;!‰" sen;/Ix" su%I nr"
vS]v;hnl;.í dx;y;' b≤lno rve" 11
nIce W@∑kÉ ·r"fÉ dubl
R e p;ps'ytu e
r;¸kÉtsu m;yuˇ_É du"Sq;n;…/ps'ytu e 12
t‚SmNd;ye mh;pI@; /n/;Nyivn;xkét
r;jkop" p[v;sí r;jd<@o /n=y" 13
JvrpI@; yxoh;inbRN/u…m]ivro/két
iptO=y.y' cwv gOhe Tvx(.u mev c 14
185

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

iptOvgeR mnSt;p' jN√πW' c ivNdit
x(.u dOi∑yute sUyRe m?ye t‚Smn( Kv…cTsu%m(
p;pg[h( ,e sNd»∑e vdeTp;pfl' bu/" 15
Ev' sUyf
R l' ivp[ s'=pe ;duidt' my;
…v'xoˇrImten;q b[vu e cN{dx;flm( 16
Svo∞e Sv=e]ge cwv kÉN{e l;.i]ko,ge
x(.u g[h,e s'yˇu _É pU,eR cN{eblwytRu e 17
kmR.;Gy;…/pwyˇRu _É v;hnexblwytRu e
a;¥NtwêyRs*.;Gy/n/;Ny;idl;.két 18
gOhe tu x(.u k;y;R…, v;hn' r;jdxRnm(
yàk;y;Rq…R s≤ı" Sy;d( gOhe l+mIk$;=két( 19
…m]p[.vu x;∫;Gy' r;Jyl;.' mhTsu%m(
aê;NdoLy;idl;.' c êetvS];idk˘ l.et( 20
pu]l;.;idsNtoW' gOhgo/ns'kl
⁄ m(
/nSq;ngte cN{e tu©π Sv=e]geåip v; 21
anek/nl;.' c .;GyvO≤ımRhTsu%m(
in=epr;jsNm;n' iv¥;l;.' c ivNdit 22
nIce v; =I,cN{e v; /nh;in.Riv„yit
du…íKye bls'yˇu _É Kv…cTs*:y' Kv…cınm( 23
dubl
R e p;ps'yˇu _É dehj;@‰' mno®jm(
.OTypI@; ivˇh;inm;RtvO gRjn;√/" 24
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Wœ;∑mVyye cN{e dubl
R e p;ps'ytu e
r;j√πWo mnodu"%' /n/;Ny;idn;xnm( 25
m;tOKleW' mnSt;p' dehj;@‰' mno®jm(
du"Sqe cN{e blwyˇRu _É Kv…cLl;.' Kv…cTsu%m(
dehj;@‰' Kv…c∞wv x;NTy; t] x(.u ' idxet( 26
Sv.o∞;idgtSywv' nIcx]u.gSy c
b[vI…m .U…mputSR y x(.u ;åx(.u dx;flm( 27
prmo∞gte .*me Svo∞e mUli]ko,ge
Sv=eR kÉN{i]ko,e v; l;.e v; /ngeåip v; 28
sMpU,bR ls'yˇu _É x(.u dO∑e x(.u ;'xkÉ
r;Jyl;.' .U…ml;.' /n/;Ny;idl;.két( 29
a;…/Ky' r;jsMm;n' v;hn;Mbr.UW,m(
ivdexe Sq;nl;.' c sodr;,;' su%' l.et( 30
kÉN{e gte sd; .*me du…íKye bls'ytu e
pr;£m;i√ˇl;.o yuıe x]ujyo .vet( 31
kl]pu]iv.v' r;jsMm;nmev c
dx;d* su%m;“oit dx;Nte k∑m;idxet( 32
nIc;iddu∑.;vSqe .*me blivv…jRte
p;pyuˇ_É p;pdO∑e s; dx; ne∑d;…yk; 33
Ev' r;hoí kÉtoí kqy;…m gOh;idkm(
tyodRx;flD¢‰w tv;åg[e i√jnNdn 34
187

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

r;hoStu vOW.' kÉtovO…R ík˘ tu©s'Dkm(
mUli]ko,k˘ Dey' yuGm' c;p' £me, c 35
k⁄M.;lI c gOh* p[oˇ_* kNy;mIn* c kÉn…ct(
t∂;ye b¸s*:y' c /n/;Ny;idsMpd;m( 36
…m]p[.vu x;id∑' v;hn' pu]sM.v"
nvIngOhinm;R,' /mR…cNt; mhoTsv" 37
ivdexr;jsNm;n' vS];l˚;r.UW,m(
x(.u yuˇ_É x(.u Îw ∑≥ e yogk;rks'ytu e 38
kÉN{i]ko,l;.e v; du…íKye x(.u r;≤xge
mh;r;jp[s;den svRsMpTsu%;vhm( 39
yvnp[.su Nm;n' gOhe kLy;,sM.vm(
rN/[e v; Vyyge r;h* t∂;ye k∑m;idxet( 40
p;pg[h,e sMbN/e m;rkg[hs'ytu e
nIcr;≤xgte v;ip Sq;n.[x
' o mnoVyq; 41
ivn;xo d;rpu];,;' k⁄‚Tst;•' c .ojnm(
dx;d* dehpI@; c /n/;Nyp·rCyuit" 42
dx;m?ye tu s*:y' Sy;t( Svdexe /nl;.két(
dx;Nte k∑m;“oit Sq;n.[x
' o mnoVyq; 43
y" sveWR u n;.ogeWu bu/rw itx(.u " SmOt"
tSy devNe {pUJySy kqy;…m dx;flm( 44
Svo∞e Sv=e]ge jIve kÉN{ l;.i]ko,ge
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

mUli]ko,l;.e v; tug' ;'xe Sv;'xgeåip v; 45
r;Jyl;.' mh;p*®W' r;jsNm;nk°tRnm(
gjv;…jsm;yuˇ_' devb[;˜,pUjnm( 46
d;rpu];ids*:y' c v;hn;'brl;.jm(
yD;idkmR…s≤ı" Sy;√πd;Nt≈v,;idkm( 47
mh;r;jp[s;den;å.I∑…s≤ı" su%;vh;
a;Ndo≤lk;idl;.í kLy;,' c mhTsu%m( 48
pu]d;r;idl;.í a•d;n' mh≤Tp[ym(
nIc;Stp;ps'yˇu _É jIvw ·r„f;∑s'ytu e 49
Sq;n.[x
' ' mnSt;p' pu]pI@;mh∫ym(
pê;id/nh;iní tIqRy;];idk˘ l.et( 50
a;d* k∑fl' cwv ctu„p;∆Ivl;.két(
m?y;Nte su%m;“oit r;jsMm;nvw.vm( 51
aq sveWR u %e$We u yoåithIn" p[k°itRt"
tSy .;Skrpu]Sy kqy;…m dx;flm( 52
Svo∞e Sv=e]ge mNde …m]=e]åe q v; yid
mUli]ko,e .;Gye v; tug' ;'xe Sv;'xgeåip v; 53
du…íKye l;.ge cwv r;jsMm;nvw.vm(
sTk°itR/nR l;.í iv¥;v;divnodkét( 54
mh;r;jp[s;den gjv;hn.UW,m(
r;jyog' p[kv⁄ IRt sen;/Ix;NmhTsu%m( 55
189

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l+mIk$;=…cˆ;in r;Jyl;.' kroit c
gOhe kLy;,sMp·ˇd;Rrpu];idl;.két( 56
Wœ;W∑mVyye mNde nIce v;åSt©teåip v;
ivWxS];idpI@; c Sq;n.[x
' ' mh∫ym( 57
iptOm;tOivyog' c d;rpu];idpI@nm(
r;jvwxMyk;y;R…, Áin∑' bN/n' tq; 58
x(.u yuˇ_É≤=te mNde yogk;rks'ytu e
kÉN{i]ko,l;.e v; mInge k;mRk
u É xn* 59
r;Jyl;.' mhoTs;h' gj;ê;Mbrs'kl
⁄ m( 60
aq svRn.ogeWu y" k⁄m;r" p[k°itRt"
tSy t;rexpu]Sy kqy;…m dx;flm( 61
Svo∞e Sv=e]s'yˇu _É kÉN{l;.i]ko,ge
…m]=e]sm;yuˇ_É s*Mye d;ye mhTsu%m( 62
/n/;Ny;idl;.' c sTk°itR/nsMpd;m(
D;n;…/Ky' nOpp[Iit' sTkmRg,u vıRnm( 63
pu]d;r;ids*:y' c deh;roGy' mhTsu%m(
=Ire, .ojn' s*:y' Vy;p;r;Ll.te /nm( 64
x(.u dOi∑yute s*Mye .;Gye km;R…/pe dx;
a;…/pTye blvtI sMpU,f
R ld;iyk; 65
p;pg[hyute dO∑e r;j√πW' mno®jm(
bN/ujnivro/' c ivdexgmn' l.et( 66
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

mrp[„e y' c klh' mU]kéCz^;NmhN.ym(
Wœ;∑mVyye s*Mye l;..og;qRn;xnm( 67
v;tpI@;' /n' cwv' p;<@ërog' ivinidRxte (
nOpc*r;…¶.Iit' c kéiWgo.U…mn;xnm( 68
dx;d* /n/;Ny' c iv¥;l;.' mhTsu%m(
pu]kLy;,sMp·ˇ" sNm;geR /nl;.két( 69
m?ye nreN{sNm;nmNte du"%' .iv„yit 70
yStmog[hyomR?ye kbN/" kQyte bu/"w
tSy kÉto·rd;nI' te kqey;…m dx;flm( 71
kÉN{e l;.e i]ko,e v; x(.u r;x* x(.u ≤e =te
Svo∞e v; x(.u vgeR v; r;jp[Iit' mnonugm( 72
dexg[;m;…/pTy' c v;hn' pu]sM.vm(
dex;Ntrp[y;,' c inidRxte ( tt( su%;vhm( 73
pu]d;rsu%' cwv ctu„p;∆Ivl;.két(
du…íKye Wœl;.e v; kÉtdu ;Rye su%' idxet( 74
r;Jy' kroit …m];'x' gjv;…jsmiNvtm(
dx;d* r;jyog;í dx;m?ye mh∫ym( 75
aNte dUr;$n' cwv dehiv≈m,' tq;
/ne rN/[e Vyye kÉt* p;pdOi∑yut≤e =te 76
ing@÷ bN/un;x' c Sq;n.[x
' ' mno®jm(
xU{s©;idl;.' c k⁄®te rogs'kl
⁄ m( 77
191

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

aq .UtWe u y" x(£
u ; mdÂpe, itœit
tSy dwTyguroivRp[ kqy;…m dx;flm( 78
prmo∞gte x(£
u É Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
nOp;å….WeksMp[;i¢v;Rhn;åMbr.UW,m( 79
gj;êpx(l
u ;.' c inTy' …mœ;•.ojnm(
a%<@m<@l;/Ixr;jsNm;nvw.vm( 80
mOd©v;¥`oW' c gOhe l+mIk$;=két(
i]ko,Sqe inje t‚Smn( r;Jy;qRghO hsMpd" 81
ivv;hoTsvk;y;R…, pu]kLy;,vw.vm(
sen;…/pTy' k⁄®te î∑bN/usm;gmm( 82
n∑r;Jy;ınp[;i¢' gOhe go/ns§hm(
Wœ;∑mVyye x(£
u É nIce v; Vyyr;≤xge 83
a;TmbN/ujn√πW' d;rvg;RidpI@nm(
Vyvs;y;Tfl' n∑' gomih„y;idh;inkét( 84
d;rpu];idpI@; v; a;TmbN/uivyogkét(
.;Gykm;R…/pTyen l¶v;hnr;≤xge 85
t∂x;y;' mhTs*:y' dexg[;m;…/p;lt;
dev;lyt@;g;idpu<ykmRsu s'gh[ " 86
a•d;ne mhTs*:y' inTy' …mœ;•.ojnm(
¨Ts;h" k°itRsMpˇI S]Ipu]/nsMpd" 87
Sv.uˇ_* flmev' Sy;äl;NyNy;in .u·ˇ_Wu
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

i√tIy¥Unn;qe tu dehpI@; .iv„yit 88
t∂oWp·rh;r;q| ®{' v; }yMbk˘ jpet(
Xvet;' g;' mihWI' d¥;d;roGy' c tto .vet( 89
aq ivxeWn=]dx;fl;?y;y" 48
Sq;niSqitvxenvw ' fl' p[oˇ_' pur;tnw"
…mqo .;vexsMbN/;Tfl;in kqy;Myhm( 1
l¶exSy gx;k;le sTk°itdehR j' su%m(
/nexSy dx;y;' tu Klexo v; mOTyuto .ym( 2
shjexdx;k;le Dey' p;pfl' nO,;m(
su%;/Ixdx;y;' tu gOh.U…msu%' .vet( 3
pçmexSy p;kÉ c iv¥;i¢" pu]j' su%m(
rogexSy dx;k;le dehpI@; ·rpo.Rym( 4
s¢mexSy p;kÉ tu S]IpI@; mOTyuto .ym(
a∑mexdx;k;le mOTyu.Iit/Rn=it" 5
/mex
R Sy dx;y;' c .U·rLl;.o yx"su%m(
dxmexdx;k;le sMm;n' nOps'sid 6
l;.exSy dx;k;le l;.e b;/; ®jo.ym(
VyyexSy dx; nO,;' b¸k∑p[d; i√j 7
dx;rM.e x(.u Sq;ne iSqtSy;ip x(.u ' flm(
ax(.u Sq;ngSywv' x(.u Sy;ip n xo.nm( 8
pçmexne yuˇ_Sy kmex
R Sy dx; x(.u ;
193

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

nvmexne yuˇ_Sy kmex
R Sy;itx.n; 9
pçmexne yuˇ_Sy g[hSy;ip dx; x(.u ;
tq; /mRpyuˇ_Sy dx; prmxo.n; 10
su%x
e sihtSy;ip /mex
R Sy dx; x(.u ;
pçmSq;ngSy;ip m;nexSy dx;x(.u ; 11
Ev' i]ko,n;q;n;' kÉN{Sq;n;' dx;" x(.u ;"
tq; ko,iSqt;n;' c kÉN{ex;n;' dx;" x(.u ;" 12
kÉN{ex" ko,.;vSq" ko,ex" kÉN{go yid
tyodRx;' x(.u ;' p[;¸JyoRit"x;S]ivdo jn;" 13
Wœ;∑mVyy;/Ix; aip ko,exs'ytu ;
teW;' dx;åip x(.u d; k…qt; k;lkoivdw" 14
ko,exo yid kÉm{( Sq" kÉN{exo yid ko,g"
t;>y;' yuˇ_Sy %e$Sy dOi∑yuˇ_Sy cwtyo" 15
dx;' x(.u p[d;' p[;¸ivR√;'so dwv…cNtk;"
l¶exo /mR.;vSqo /mex
R o l¶go yid 16
EtyoStu dx;k;le su%/mRsmu∫v"
kmex
R o l¶r;≤xSqo l¶ex" kmR.;vg" 17
tyodRx;ivp;kÉ tu r;Jyl;.o .ved/( vu[ m(
i]W@;ygt;n;' c i]W@;y;…/pwyjRu m( 18
x(.u ;n;mip %e$;n;' dx; p;pflp[d;
m;rkSq;ng;n;' c m;rkÉxyuj;mip 19
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

rN/[Sq;ngt;n;' c dx;åin∑flp[d;
Ev' .;vexsMbN/;dUrnIy' dx;flm( 20
aq k;lc£dx;fl;?y;y" 49
kqy;Myq ivp[Ne { k;lc£dx;flm(
t];d* r;≤xn;q;n;' sUy;RdIn;' fl' b[vu e 1
rˇ_ipˇ;idto Vy;…/' nO,;mkúfl' vdet(
/nk°itRpj[ ;vO≤ıvS];.r,d" xxI 2
Jvrm;x(u idxet( pwÊy' g[‚NqSfo$' k⁄jStq;
p[j;n;' c /n;n;' c sd; vO≤ı' bu/o idxet( 3
/n' k°it| p[j;vO≤ı' n;n;.og' bOhSpit"
iv¥;vO≤ıivRv;hí gOh' /;Ny' .Ogo" flm( 4
t;p;…/Ky' mh∂u"%' bN/un;x" xne" flm(
Evmk;≥idyogen vde{;≤xdx;flm( 5
meWe tu rˇ_pI@; c vOW.e /;NyvıRnm(
…mqune D;nsMp•í;N{e /npit.Rvte ( 6
sUy=R e x]ub;/; c kNy; S]I,;' c n;xn'
t;≤lkÉ r;jm≤N]Tv' vO…íkÉ mr,' .vet( 7
aqRl;.o .ve∞;pe meWSy nv.;gkÉ
mkre p;pkm;R…, k⁄M.e v;…,Jymev c 8
mIne sv;Rq…R s≤ıí vO…íkÉ„v…¶to .ym(
t*≤lkÉ r;jpUJyí kNy;y;' x]uv/Rnm( 9
195

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

x≤x.e d;rsMb;/; …s'he c Tv≤=rogkét(
…mqune vO·ˇb;/; Sy;√éW.Sy nv;'xkÉ 10
vOW.e TvqRl;.;í meWe tu Jvrrogkét(
mIne tu m;tulp[Iit" k⁄M.e x]upv[ ıRnm( 11
mOge c*rSy sMb;/; /nuiW xS]v/Rnm(
meWe tu xS]s'`;to vOW.e klho .vet( 12
…mqune su%m;“oit …mqunSy nv;'xkÉ
kkú$e s˚$p[;i¢" …s'he r;jp[kopkét( 13
kNy;y;' .[;tOpjU ; v t*≤lkÉ ip[yké•r"
vO…íkÉ iptOb;/; Sy;t( c;pe D;n/nody" 14
mkre jl.Iit" Sy;t( k⁄M.e /;Nyivv/Rnm(
mIne c su%sMp·ˇ" kkú$Sy nv;'xkÉ 15
vO…íkÉ klh" pI@; t*≤lkÉ Á…/k˘ flm(
kNy;y;mitl;.í xx;'kÉ mOgb;…/k; 16
…s'he c pu]l;.í …mqune x]uvıRnm(
vOW"e ctu„pd;Ll;.o meW;'xe px(tu o .ym(
mIne tu dI`Ry;]; Sy;t( …s'hSy nv.;gkÉ 17
k⁄M.e tu /nl;.í mkre {Vyl;.két(
/nuiW .[;tOss' goR meWe m;tOivvıRnm( 18
vOW.e pu]vO≤ı" Sy;‚Nmqune x]uvıRnm(
x≤x.e tu ≤S]y;' p[Iit" …s'he Vy;…/ivvıRnm( 19
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

kNy;y;' pu]vO≤ı" Sy;TkNy;y; nvm;'xkÉ
tul;y;mqRl;.í vO…íkÉ .[;tOvıRnm( 20
c;pe c t;ts*:y' c mOge m;tOivro…/t;
k⁄M.e pu];qRl;.í mIne x]uivro…/t; 21
al* j;y;ivro/í tule c jlb;/t;
kNy;y;' /nvO≤ı" Sy;t( tul;y; nv.;gkÉ 22
kkú$e ÁqRn;xí …s'he r;jivro…/t;
…mqune .U…ml;.í vOW.e c;åqRl;.két( 23
meWe sp;Rid.Iit" Sy;NmIne cwv jl;d( .ym(
k⁄M.e Vy;p;rto l;.o mkreåip ®jo .ym( 24
c;pe tu /nl;." Sy;d( vO…íkSy nv;'xkÉ
meWe tu /nl;." Sy;d( vOWe .U…mivvıRnm( 25
…mqune svR…s≤ı" Sy;Tkkú$e svR…s≤ıkét(
…s'he tu pUvvR ≤O ı" Sy;TkNy;y;' klho .vet( 26
t*≤lkÉ c;qRl;." Sy;d( vO…íkÉ rogm;“uy;t(
c;pe tu sutvO≤ı" Sy;∞;pSy nvm;'xkÉ 27
mkre pu]l;." Sy;Tk⁄M.e /;NyivvıRnm(
mIne kLy;,m;“oit vO…íkÉ ivWb;…/t; 28
t*≤lkÉ TvqRl;.í kNy;y;' x]uvıRnm(
x≤x.e ≤ßym;“oit …s'he tu mOgb;…/t; 29
…mqune vO=b;/; c mOgSy nv.;gkÉ
197

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

vOW.e TvqRl;.í meW.e Tv≤=rogkét( 30
mIne tu dI`Ry;]; Sy;Tk⁄M.e /nivvıRnm(
mkre svR…s≤ı" Sy;∞;pe x]uivvıRnm( 31
meWe s*:yivn;xí vOW.e mr,' .vet(
yuGme kLy;,m;“oit k⁄M.Sy nvm;'xkÉ 32
kkú$e /nvOi∂" Sy;t( …s'he tu r;jpUjnm(
kNy;y;mqRl;.Stu tul;y;' l;.m;“uy;t( 33
vO…íkÉ Jvrm;“oit c;pe x]uivvıRnm(
mOge j;y;ivro/í k⁄M.e jlivro/t; 34
mIne tu svRs*.;Gy' mInSy nv.;gkÉ
dx;a'x£me,vw ' D;Tv; svRfl' vdet( 35
£Àrg[hdx;k;le x;≤Nt' k⁄y;Ri√c=,"
yt( p[oˇ_' r;jyog;d* s'D;?y;ye c yt( flm( 36
tTsv| c]k;le ih subı
u ‰; yojyed( bu/"
îit s'=pe t" p[oˇ_' k;lc£dx;flm( 37
aq cr;iddx;fl;?y;y" 50
criSqr;ids'D; y; dx;" p[oˇ_;" pur; i√j
x(.u ;åx(.u fl' t;s;' kqy;…m tv;åg[t" 1
l¶;id√;dx;Nt;n;' .;v;n;' flk°tRne
tˇ{;xIxvIye,R yq;yoGy' p[yojyet( 2
blyuˇ_É c r;xIxe pU,| tSy td; flm(
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

fl' m?yble m?y' blhIne ivpyRy" 3
yo yo dx;p[do r;≤xStSy rN/[i]ko,kÉ
p;p%e$yute ivp[ t∂x; du"%d;…yk; 4
tOtIyWœge p;pe Jy;id" p·rk°itRt"
x(.u %e$yute t] j;yte c pr;jy" 5
l;.Sqe c x(.u e p;pe l;.o .vit in…ít"
yd; dx;p[do r;≤x" x(.u %e$yuto i√j 6
x(.u =e]e ih t{;xe" x(.u ' Dey' dx;flm(
p;pyuˇ_É x(.u =e]e pUv| x(.u msTpre 7
p;p=eR x(.u s'yˇu _É pUv| s*:y' ttoåx(.u m(
p;p=e]e p;pyuˇ_É s; dx; svRd%
u d; 8
x(.u =e]dx; r;x* yuˇ_É p;px(.u iw √≥j 9
pUv| k∑' su%' pí;…•ivRx˚÷ p[j;yte
x(.u =e]e x(.u ' v;Cy' p;p=eR Tvx(.u ' flm( 10
i√tIye pçme s*Mye r;jp[IitjRyo /[vu m(
p;pe t] gte Deymx(.u ' t∂x;flm( 11
ctuqRe tu x(.u ' s*:ym;roGy' Tv∑me x(.u e
/mRv≤O ıgu®R jn;Ts*:y' c nvme x(.u e 12
ivprIte ivpy;Rso …m≈e …m≈' p[k°itRtm(
p;kÉ .oge c p;p;!‰e dehpI@; mnoVyq; 13
s¢me p;k.og;>y;' p;pe d;r;itRrI·rt;
199

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

ctuqRe Sq;nh;in" Sy;Tpçme pu]pI@nm( 14
dxme k°itRh;in" Sy;•vme iptOpI@nm(
p;k;&{gte p;pe pI@; sv;RPyb;…/k; 15
¨ˇ_Sq;ngte s*Mye tt" s*:y' ivinidRxte (
kÉN{Sq;ngte s*Mye l;." x]ujyp[d" 16
jNmk;lg[hiSqTy; sgocrg[hrw ip
ivc;·rtw" p[vˇ_Vy' tˇ{;≤xdx;flm( 17
yí r;≤x" x(.u ;k;Nto ySy pí;Cz⁄.g[h;"
t∂x; x(.u d; p[oˇ_; ivprIte ivpyRy" 18
i]ko,rN/[·r„fSqw" x(.u p;pw" x(.u ;åx(.u m(
t∂x;y;' c vˇ_Vy' fl' dwvivd; sd; 19
meWkkútl
u ;n£r;xIn;' c yq;£mm(
b;/; St;n;in sMp[oˇ_; k⁄M.go…s'hvO…ík;" 20
p;kÉx;£;Ntr;x* v; b;/;Sq;ne x(.u te re
iSqte sit mh;xoko bN/nVysn;my;" 21
¨∞Sv=Rgh[ e t‚SmHz⁄.' s*:y' /n;gm"
tCzÀNy' ceds*:y' Sy;ˇ∂x; n flp[d; 22
b;/kVyyW@rN/[e r;¸yuˇ_É mh∫ym(
p[Sq;ne bN/np[;¢I r;jpI@; ·rpo.ym( 23
rVy;rr;¸xnyo .u·ˇ_r;x* iSqt; yid
t{;≤x.uˇ_* ptn' r;jkop;n( mh∫ym( 24
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.u·ˇ_r;≤xi]ko,e tu nIc%e$" iSqto yid
t{;x* v; yute nIce p;pe mOTyu.y' vdet( 25
.u·ˇ_r;x* Svtu©Sqe i]ko,e v;ip %ecre
yd; .u·ˇ_dx; p[;¢; td; s*:y' l.e•r" 26
ngrg[;mn;qTv' pu]l;.' /n;gmm(
kLy;,' .U·r.;Gy' c senpTy' mho•tm( 27
p;kÉêro jIvdO∑" x(.u r;≤xiSqto yid
t∂x;y;' /np[;i¢mR©l' pu]sM.vm( 28
…st;…st.yuGm;í sUySR y ·rpur;xy"
k*ipRt*≤l`$;íeN{o.*RmSy ·rpur;xy" 29
`$mInnOyl
u t( *≤lkNy; DSy tt" prm(
kkúmIn;≤lk⁄M.;í r;xyo ·rpv" SmOt;" 30
vOWt*≤lnOy‘
u Ny;r;xyo ·rpvo guro"
…s'h;≤lkkúc;p;í x(k
u Sy ·rpur;xy" 31
meW…s'h/nu"k*ipRkkú$; xinx]v"
Ev' g[;hNtrdx;' …cNtyeTkoivdo i√j 32
ye r;jyogd; ye c x(.u m?ymt; g[h;"
ySm;√; i√i]tuySR q;" g[h;" x(.u flp[d;" 33
t∂x;y;' x(.u ' b[yU ;{;jyog;idsM.vm(
x(.u √y;Ntrgt" p;poåip x(.u d" SmOt" 34
gt; x(.u dx;m?y' dx; s*MySy xo.n;
201

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

x(.u ; ySy i]ko,SqSt∂x;ip x(.u p[d; 35
a;rM.;Nto …m]x(.u r;XyoyRid fl' x(.u m(
p[itr;Xywvmv(d;¥' iv.Jy tTfl' vdet( 36
a;rM.;ˇ≤T]ko,e tu s*Mye tu x(.u .;vhet(
x(.u r;x* x(.u ;rM.e dx; Sy;ditxo.n; 37
x(.u ;idr;x* p;píe∂x;rM.e x(.u ; SmOt;
x(.u ;rM.e kq; kÉit p[;rM.Sy fl' vdet( 38
a;rM.e p;pr;x* v; ydIxo dubl
R o i√j
nIc;d* t∂x;¥Nte vde∫;GyivpyRym( 39
y] iSqto nIc%e$≤S]ko,e v;åq nIcg"
tq; r;xIêre nIce sMbN/o nIc%e$kì" 40
.;GySy ivprItTv' kroTyev i√joˇm
/n/;Ny;idh;iní dehe rog.y' tq; 41
r;ho" kÉtoí k⁄M.;id vO…ík;id ctu∑ym(
Sv.' t] sm;rM.St∂x;y;' x(.u ' .vet( 42
y∂x;y;' x(.u ' b[yU ;Ts ceNm;rks'iSqt"
y‚Smn( r;x*dx;Nt"Sy;ˇ‚Smn( dO∑e yutåe ip v; 43
x(£
u ,É iv/un; v; Sy;{;jkop;ın=y"
dx;Ntíed·r=e]e r;¸dO∑yutåe ip v; 44
îd' fl' xne" p;kÉ n iv…cNTy' i√joˇm
dx;p[de n£r;x* n iv…cNTy…md' flm( 45
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

r;hodRx;Nte svRSvn;xo mr,bN/ne
dx;…•v;Rsn' v; Sy;Tk∑' v; mhdXnute 46
t≤T]ko,gte p;pe iníy;∂u"%m;idxet(
Ev' x(.u ;x(.u ' sv| iníyen vded( bu/" 47
r;◊;¥;…≈tr;≤xStu .ve¥id dx;p[d"
t] k;leåip pUvoRˇ_' …cNtnIy' p[yàt" 48
dx;rM.o dx;Nto v; m;rkÉ ce• xo.nm(
t‚Sm•ev c r;¸íei•ro/o {Vyn;xn" 49
y] Kv;ip c .e r;h* dx;rM.e ivn;xnm(
gOh.[x
' " smui∂∑o /ne r;¸/Rn;itRkté ( 50
cN{x(£
u * √;dx ce{;jkopo .ved/( vu[ m(
.*mkÉtU t] yid v/oå¶emhR tI Vyq; 51
ceN{x(£
u * /ne ivp[ yid r;Jy' p[yCzt"
dx;rM.e dx;Nte c i√tIySq…md' flm( 52
EvmgRl.;v;n;' fl' ivDw" p[d≤xRtm(
ySy p;p" x(.u o v;åip g[h‚StœºCz⁄.;gRle 53
ten {∑^≤e =t' l¶' p;bLy;yopkLPyte
yid pXyeÌh[ St• ivprIt;gRliSqt" 54
t∫;vSy dx;y;Stu ivprItfl' .vet(
s∂»∑åe ip x(.u ' b[yU ;…•ivRxk
' ˘ i√joˇm 55
y‚SmN.;ve x(.u Sv;…msMbN/Stu©%ecr"
203

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Sy;ˇ∫;vdx;y;' tu aTywêyRm%i<@tm( 56
y∫;vex" Sv;qRr;≤xm…/itœit pXyit
Sy;t∫;vdx;k;le /nl;.o mhˇr" 57
ySm;√‰ygto yStu t∂x;y;' /n=y"
ySm;≤T]ko,g;" p;p;St];Tmx(.u n;xnm( 58
pu]h;in" iptu" pI@; mnSt;po mh;n( .vet(
ySm;≤T]ko,(g; ·r"frN/[x
e ;k;≥rsUyjR ;" 59
pu]pI@; {Vyh;inSt] kÉTvihs©me
ivdex.[m,' Klexo .y' cwv pde pde 60
ySm;TWœ;∑me £ÀrnIc%e$;dy" iSqt;"
rogx]unpO ;le>yo muÛ" pI@; sud"u sh; 61
ySm;∞tuq"R £Àr" Sy;∫ÀghO =e]n;xnm(
px(hu ;inSt] .*me gOhd;h" p[m;dkét( 62
xn* ˙dyxUl' Sy;TsUyRe r;jp[kopnm(
svRSvhr,' r;h* ivWc*r;idj' .ym( 63
ySm;d( dxm.e r;Û" pu<ytIq;R$n' .vet(
ySm;Tkm;Ry.;Gy=Rgt" xo.n%ecr;" 64
iv¥;qR/mRsTkmR:y;itp*®W…sıy"
yt" pçmk;m;·rgt;" Svo∞x(.u g[h;" 65
pu]d;r;ids'p;[ i¢nOpR pUj; mh(ˇr;
ySm;Npu];ykm;RMbunvl¶;…/p;" iSqt;" 66
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tˇ∫;v;qR…s≤ı" Sy;Cz^yπ o yog;nus;rt"
y‚Smn( gu®v;R x(£
u ov; x(.u x
e o v;ip s'iSqt" 67
kLy;,' svRsp' ·ˇdRve b[;˜,tpRnm(
y∞tuqRe tu©%e$;" x(.u Sv;mI g[hí v; 68
v;hng[;ml;.í px(vu ≤O ıí .UysI
t] cN{e c l;." Sy;ä¸/;Nyrs;iNvt" 69
pU,eR iv/* in…/p[;i¢lR.√e ; m…,sÔym(
t] xu£É .Od©;idv;¥g;npurSkét" 70
a;Ndo≤lk;i¢jIRve tu knk;'do≤lk; /[vu m(
l¶kmex
R .;Gyextu©Sqx(.u yogt" 71
svoRTkWRmhwêyRs;m[;Jy;idmhTflm(
Ev' tˇ∫;vd;yfl' yTSy;i√…cNtyet( 72
Ekìko@ëdx; SvIywg,Ru rw ∑;dx;Tm….
….•' flivp;k˘ tu k⁄y;R√w …c]s'ytu m( 73
prmo∞e tu©m;]e tdv;Rˇ_dupyRip
mUli]ko,.e Sv=eR Sv;…/…m]g[hSy .e 74
tTk;lsu˙do gehe ¨d;sInSy .e tq;
x]o.eåR …/·rpo.eR c nIc;Nt;dU?vRdx
e .e 75
tSm;dv;Rõ™ nIcm;] nIc;Nte prm;'xkÉ
nIc;·rvgeR s%le SvvgeR kÉN{ko,.e 76
VyviSqtSy %e$Sy smre pI…@tSy c
205

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

g;!mU!Sy c dx;p…cit" Svgu,"w flm( 77
prmo∞gto yStu yoåitvIyRsmiNvt"
sMpU,;R:y; dx; tSy r;Jy.oGyx(.u p[d; 78
l+mIk$;=…cˆ;n;' …cr;v;sgOhp[d;
tu©m;]gtSy;ip tq; vIy;R…/kSy c 79
pU,;R:y; b¸lwêyRd;…yNy;ip ®jp[d;
aitnIcgtSy;ip dubl
R Sy g[hSy tu 80
·rˇ_; Tvin∑fld; Vy;?ynqRmiO tp[d;
aTyu∞åe PyitnIcSqe m?ygSy;vroih,I 81
…m]o∞.;vp[;¢Sy m?y;:y; ÁqRd; dx;
nIc;'t;du∞.;g;Nt' .W$(kÉ m?ygSy c 82
dx; c;roih,I nIc·rpu.;'xgtSy c
a/m;:y; .yKlexVy;…/du"%ivv…/RnI 83
n;m;nuÂpfld;" p;kk;le dx; îm;"
.;Gyexgu®sMbN/o yogdO‘NÉ {.;id…." 84
preW;mip d;yeWu .Gyop£mmu•yet(
j;tko yStu fldo .;Gyyogp[doåq y" 85
sflo vi£m;dU?vRmNy;nip c %ecr;n(
dubl
R ;nsmq;|í fld;neWu y;gt" 86
t;rtMy;TsusMbN/; dx; Áºt;" flp[d;"
SvkÉN{;idjuW;' teW;' pU,;Rı;|…`[VyvSqy; 87
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

xIWoRdy.g;" SvSvdx;d* Svflp[d;"
¨.yodyr;≤xSqdx; m?yflp[d; 88
pOœody=Rg;" %e$;" Svdx;Nte flp[d;"
insgRtí tTk;le su˙d;' hr,e x(.u m( 89
sMp;dyeˇd; k∑' ti√pyRyg;…mn;m(
dxex;£;'t.;v=;Rd;r>y √;dx=Rkm( 90
.KTv; √;dxr;xIn;' dx;.u·ˇ_ p[kLpyet(
Ekìkr;xey;R t] su˙TSv=e]g;…mnI 91
tSy;' r;Jy;idsMp·ˇpUvk
R ˘ x(.u mIryet(
du"Sq;n·rpughe SqnIc£Àryut; c y; 92
tSy;mnqRklh' rogmOTyu.y;idkm(
…bNdu.yU STvxUNyTvvx;t( SvIy;∑vgRkÉ 93
vO≤ı' h;in' c t{;≤x.;vSy SvgOh;T£m;t(
.;vyojny; iv¥;TsutS}y;idx(.u ;åx(.u m( 94
/;Tv;idr;≤x.ed;∞ /;Tv;idg[hyogt"
x(.u p;pnx;.ed;Cz⁄.p;pyutrw ip 95
î∑;in∑Sq;n.ed;t( fl.ed;t( smu•yet(
Ev' svRgh[ ;,;' c Sv;' Sv;mNtdRx;mip 96
Svr;≤xto r;≤x.u·ˇ_' p[kLPy flmIryet(
aNtrNtdRx;' SvIy;' iv.Jywv' pun" pun" 97
207

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

aq;åNtdRx;?y;y" 51
dx;Bd;" SvSvm;nfl;" sv;Ryyu oRg.;…jt;"
pOqgNtdRx; Ev' p[TyNtrdx;idk;" 1
a;d;vNtdRx; p;kpteStT£mtoåpr;"
Ev' p[TyNtr;d* c £mo Deyo ivc=,w" 2
.u·ˇ_nRv;n;' tuLy; Sy;d( iv.;Jy; nv/; dx;
a;d* dx;pte.·Ru ˇ_StTkÉN{;idyuj;' tt" 3
iv¥;t( £me, .uKTy'x;nev' sU+mdx;idkm(
bl£m;t( fl' ivDwvˇR _Vy' pUvrR Iitt" 4
kéTv;åkú/; r;≤xdx;' r;xe.·Ru ˇ_' £m;d( vdet(
p[TyNtdRx;¥ev' kéTv; tˇTfl' vdet( 5
a;¥s¢myomR?ye yo r;≤xbRlv;'Stt"
aoje dx;≈ye g<y;" £m;duT£mt" sme 6
a];åpro ivxeWoå‚St b[vI…m tmh' i√j
creånuæJZtm;gR" Sy;t( WœWœ;idk;" iSqre 7
¨.ye k<$k;j( Dey; l¶pçm.;Gyt"
criSqri√Sv.;ve„vojeW"u p[;k™ £mo mt" 8
te„vev i]Wu yuGmeWu g[;Á' VyuT£mtoå≤%lm(
EvmuÆLl≤%to r;≤x p;kr;≤x®dIyutR e 9
s Ev .ogr;≤x" Sy;t( py;Rye p[qme SmOt"
a;¥;d( y;vitq" p;k" py;Rye y] dOXyte 10
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tSm;t( t;vitqo .og" py;Rye t] gOÁt;m(
tidd' crpy;RyiSqrpy;Ryyoóyo" 11
i]ko,;:ydx;y;' c p;k.ogp[kLpnm(
p;kÉ .oge c p;p;!‰e deppI@; nmoVyq; 12
ip<@i]kdx;y;' tu b[ivMyNtdRx;iv…/m(
pU,R dx;pitdR¥;t( td/| ten s'ytu " 13
i]ko,gStOtIy;'x' tuy;|xíturßg"
Smrg" s¢m' .;g' b¸„veko blI g[h" 14
Ev' sl¶k;" %e$;" p;cy≤Nt …mq" iSqt;"
smCzπdIkét;" p[;¢; a'x;Xzπdivv…jRt;" 15
dx;Bd;" pOqg'xfl; a'xyogiv.;…jt;"
aNtdRx; .vNTyev' tTp[TyNtdRx;idk;" 16
aq …v'xoˇrImten sUydR x;NtdRx;fl;?y;y" 52
Svo∞e Sv.e iSqt" sUyoR l;.e kÉN{e i]ko,kÉ
Svdx;y;' Sv.uˇ_* c /n/;Ny;idl;.két( 1
nIc;¥x(.u r;≤xSqo ivprIt' fl' idxet(
i√tIy¥Unn;qeåkÉú TvpmOTyu.y' vdet( 2
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret(
sUypR I[ itkrI' x;≤Nt' k⁄y;Rd;roGylB/ye 3
sUySR y;åNtgRte cN{e l¶;TkÉN{i]ko,ge
ivv;h' x(.u k;y| c /n/;NysmO≤ıkét( 4
209

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

gOh=e];….vO≤ı' c px(vu ;hnsMpd;m(
tu©π v; Sv=Rge v;åip d;rs*:y' /n;gmm( 5
pu]l;.su%' cwv s*:y' r;jsm;gmm(
mh;r;jp[s;den î∑…s≤ısu%v;hm( 6
=I,e v; p;ps'yˇu _É d;rpu];idpo@nm(
vwWMy' jns'v;d' .OTyvgRivn;xnm( 7
ivro/' r;jklh' /n/;Nypx(=u ym(
Wœ;∑mVyye cN{e jl.Iit' mno®jm( 8
bN/n' rogpI@;' c Sq;nivCyuitk;rkm(
du"Sq;n' c;ip …cˇen d;y;djnivg[hm( 9
inidRxte ( k⁄‚Tst;•' c c*r;idnOppI@nm(
mU]kéCz;idrogí dehpI@; tq; .vet( 10
d;yex;Ll;..;Gye c kÉN{e v; x(.u s'ytu e
.og.;Gy;idsNtoWd;rpu];idvıRnm( 11
r;Jyp[;i¢' mhTs*:y' Sq;np[;i¢' c x;êt;Rm(
ivvh;' yDdI=;' c sum;Ly;mbr.UW,m( 12
v;hn' pu]p*];id l.te su%vıRnm(
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; blv…jRte 13
ak;le .ojn' cwv dex;∂ºx' g…m„yit
i√tIy¥Unn;qe c ÁpmOTyu.iR v„yit
êet;' g;' mihWI' d¥;Cz;≤Nt k⁄y;RTsu%;¢ye 14
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sUySR y;NtgRte .*me Svo∞e Sv=e]l;.ge
l¶;TkÉN{i]ko,e v; x(.u k;y| sm;idxet( 15
.Ul;.' kéiWl;.' c /n/;Nyivv/Rnm(
gOh=e];id l;.' c rˇ_vS];idl;.két( 16
l¶;…/pen s'yˇu _É s*:y' r;jip[y' vdet(
.;Gyl;.;…/pwyˇRu _É l;.íwv .iv„yit 17
b¸sen;…/pTy' c x]un;x' mnodO!m(
a;TmbN/us%
u ' cwv .[;tOvıRnk˘ tq; 18
d;yex;√‰yrN/[Sqe p;pwyˇRu _É c vI≤=te
a;…/pTyblwhIRne £Àrbu≤ı' mno®jm( 19
k;r;gOhe p[vx
e ' c kqyed( bN/un;xnm(
.[;tOvgivro/' c kmRn;xmq;ip v; 20
nIce v; dubl
R e .*me r;jmUl;ın=y"
i√tIy¥Unn;qe tu dehe j;@‰' mno®jm( 21
sub˜[ jpd;n' c vOWoTsg| tqwv c
x;≤Nt' k⁄vIRt iv…¥vd;yur;roGy…s≤ıd;m( 22
sUySR y;NtgRte r;h* l¶;TkÉN{i]ko,ge
a;d* i√m;spyRNt' /nn;xo mh∫ym( 23
c*r;idv[,.Iití d;rpu];idpI@nm(
tTpr' su%m;“oit x(.u yuˇ_É x(.u ;'xkÉ 24
deh;roGy' mnStu∑I r;jp[Iitkr' su%m(
211

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶;dupcye r;h* yogk;rks'ytu e 25
d;yex;Cz⁄.r;≤xSqe r;jsNm;nm;idxet(
.;GyvO≤ı' yxol;.' d;rpu];idpI@nm( 26
pu]oTsv;idsNtoW' gOhe kLy;,xo.nm(
d;yex;dq ·r„fSqe rN/[e v; blv…jRte 27
bN/n' Sq;nn;xí k;r;gOhinvexnm(
c*r;idv[,.Iití d;rpu];idvıRnm( 28
ctu„p;∆Ivn;xí gOh=e];idn;xn'
guLm=y;idrogí Áits;r;idpI@nm( 29
i√s¢Sqe tq; r;h* tTSq;n;…/ps'ytu e
apmOTyu.y' cwv spR.Iití sM.vet( 30
dug;Rjp' c k⁄vIRt( z;gd;n' sm;cret(
ké„,;' g;' mihWI' d¥;Cz;≤Ntm;“oTys'xym( 31
sUySR y;NtgRte jIve l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e …m]Sy vgRSqe ivv;h' r;jdxRnm( 32
/n/;Ny;idl;. c pu]l;.' mhTsu%'
mh;r;jp[s;den î∑k;y;Rql
R ;.két( 33
b[;˜,(ip[ysNm;n' ip[yvS];idl;.két(
.;Gykm;R…/pvx;{;Jyl;.' vded( i√j 34
nrv;hnyogí Sq;n;…/Ky' mhTsu%m(
d;yex;Cz⁄.r;≤xSqe .;GyvO≤ı" su%;vh; 35
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

dIn/mRi£y;yuˇ_o devt;r;/nip[y"
gu®.·ˇ_mRn"…s≤ı" pu<yukm;Rids'gh[ " 36
r;xex;i{purN/[Sqe nIce v; p;ps'ytu e
d;rpu];idpI@; c dehpI@; mh∫ym( 37
r;jkop' p[k®⁄ teå.I∑vStuivn;Xnm(
p;pmUl;∂^Vyn;x' deh.[∑' mno®jm( 38
Sv,Rd;n' p[kv⁄ IRt Sve∑j;Py' c k;ryet(
gv;' kiplv,;Rn;' d;nen;roGym;idxet( 39
sUySR y;NtgRte mNde l¶;TkÉN{i]ko,ge
x]un;xo mhTs*:y' SvLp/;Ny;qRl;.két( 40
ivv;h;idsuk;yRç gOhe tSy x(.u ;vhm(
Svo∞e Sv=e]ge mNde su˙Ì[hsmiNvte 41
gOhe kLy;,sMp·ˇivRv;h;idWu s≤T£y;
r;jsNm;nk°itRí n;n;vS]/n;gm" 42
d;yex;dq rN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e
v;txUlmh;Vy;…/Jvr;tIs;rpI@nm( 43
bN/n' k;yRh;iní ivˇn;xo mh∫ym(
akSm;Tklhíwv d;y;djnivg[h" 44
.uKTy;d* …m]h;in"Sy;Nm?ye ik≤çTsu%;vhm(
aNte Klexkr' cwv nIce teW;' tqwv c 45
iptOm;tOivyogí gmn;gmm' tq;
213

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

i√tIy¥Unn;qe tu apmOTyu.y' .vet( 46
ké„,;' g;' mihWI' d¥;NmOTyuÔyjp' cret(
z;gd;n' p[kv⁄ IRt svRsMpTp[d;ykm( 47
sUy;RSy;NtgRte s*Mye Svo∞e v; Sv=Rgåe ip v;
kÉN{i]ko,l;.Sqe bu/e vgRblwytRu e 48
r;Jyl;.o mhoTs;ho d;rpu];ids*:ykét(
mh;r;jp[s;den v;hn;Mbr.UW,' 49
pu<ytIqRfl;v;i¢gOhR e go/ns'kl
⁄ m(
.;Gyl;.;…/pwyˇRu _É l;.vO≤ıkro .vet( 50
.;Gyp'cmkmRSqe sNm;no .vit /[vu m(
sukmR/mRb≤u ıí gu®devi√j;cRnm( 51
/n/;Ny;ids'yˇu _o ivv;h" pu]sM.v"
d;yex;Cz⁄.r;≤xSqe s*Myyuˇ_É mhTsu%m( 52
vwv;ihk˘ yDkmR d;n/mRjp;idkm(
Svn;m;i˚tp¥;in n;m√ymq;åip v; 53
.ojn;Mbr.UW;i¢rmrexo .ve•r"
d;yex;i{purN/[Sqe ·r„fge nIcgeåip v; 54
dehpI@; mnSt;po d;rpu];idpI@nm(
.uKTy;d* du"%m;“oit m?ye ik≤çTsu%;vhm( 55
aNte tu r;j.Iití gmn;gmn' tq;
i√tIye ¥Unn;qe tu dehj;@‰' Jvr;idkm( 56
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

iv„,un;mshß' c Á•d;n' c k;ryet(
rjtp[itm;d;n' k⁄y;Rd;roGy…sıye 57
sUySR y;NtgRte kÉt* dehpI@; mnoVyq;
aqRVyy' r;jkop' Svjn;de®p{vm( 58
l¶;…/pen s'yˇu _É a;d* s*:y' /n;gmm(
m?ye tTKlexm;“oit mOtv;t;Rgm' vdet( 59
aq;∑mVyye cwv' d;yex;Tp;ps'ytu e
kpoldNtrogí mU]kéCz^Sy sM.v" 60
Sq;nivCyuitrqRSy …m]h;in" iptumiRO t"
ivdexgmn' cwv x]upI@; mh∫ym( 61
l¶;dupcye kÉt* yogk;rks'ytu e
x(.u ;'xe x(.u vgeR c x(.u kmRflody" 62
pu]d;r;ids*:y' c sNtoW' ip[yvıRnm(
iv…c]vS]l;.í yxovO≤ı" su%;vh; 63
i√tIy;¥Unn;qe v; ÁpmOTyu.y' vdet(
dug;Rjp' c k⁄vIRt z;gd;n' su%;¢ye 64
sUySR y;NtgRte x(£
u É i]ko,e kÉN{geåip v;
Svo∞e …m]SvvgRSqeå.I∑S]I.oGysMpd" 65
g[;m;Ntrp[y;,' c .;˜,p[.du xRnm(
r;Jyl;.o mhoTs;hXz]c;mrvw.vm( 66
gOhe kLy;,sMp·ˇinRTy' …mœ;•.ojnm(
215

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

iv&m;idràl;.o muˇ_;vS];id l;.két( 67
ctu„p;∆Ivl;." Sy;ä¸/;Ny/n;idkm(
¨Ts;h" k°itRsMp·ˇnRrv;hnsMpd" 68
Wœ;∑mVyye x(£
u É d;yex;älv…jRte
r;jkopo mn"Klex" pu]S]I/nn;xnm( 69
.uKTy;d* m?ym' m?ye l;." x(.u kro .vet(
aNte yxon;xn' c Sq;n.[x
' mq;ip v; 70
bN/u√Wπ ' vded( v;ip Svk⁄l;∫ogn;xnm(
.;gRve ¥Unn;qe tu dehe j;@‰' ®jo.ym( 71
rN/[·r„fsm;yuˇ_É ÁpmOTyu.iR v„yit
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret( 72
êet;' g;' mihWI' d¥;&{j;Py' c k;ryet(
tt" x;≤Nt.v;“oit x˚rSy p[s;dt" 73
aq cN{;NtdRx;fl;?y;y" 53
Svo∞e Sv=e]ge cN{e i]ko,e l;.geåip v;
.;Gykm;R…/pwyˇRu _É gj;ê;Mbrs'kl
⁄ m( 1
devt;gu®.·ˇ_í pu<yXlok;idk°tRnm(
r;Jyl;.o mhTs*:y' yxovO≤ı" su%;vh; 2
pU,eR cN{e bl' pU,| sen;pTy' mhTsu%m(
p;pyuˇ_Éåqv; cN{e nIce v; ·r„fWœge 3
tTk;le /nn;x" Sy;TSq;nCyuitrq;ip v;
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

dehlSy' mnSt;po r;jm≤N]ivro/két( 4
m;tOKlexo mnodu"%' ing@÷ bN/un;xnm(
i√tIy¥Unn;qe tu rN/[·r„fÉxs'ytu e 5
dehj;@‰' mh;.©mpmOTyo.Ry' vdet(
êet;' g;' mihWI' d¥;t( Svdx;NtgRte iv/* 6
cN{Sy;NtgRte .*me l¶;TkÉN{i]ko,ge
s*.;Gy' r;jsNm;n' vS];.r,.UW,m( 7
yà;t( k;y;Rq…R s≤ıStu .iv„yit n s'xy"
gOh=e];….vO≤ıí Vyvh;re jyo .vet( 8
k;yRl;.o mhTs*:y' Svo∞e Sv=e]ge flm(
tq;∑mVyye .*me p;pyuˇ_Éåq v; yid 9
d;yex;dx(.u Sq;ne deh;itR" prvI≤=te
gOh=e];idh;iní Vyvh;re tq; =it" 10
mOTyuvgeWR u klho .Up;lSy ivro/nm(
a;TmbN/uivyogí inTy' inœër.;W,m( 11
i√tIye ¥Unn;qe tu rN/[e rN/[;…/po yd;
t∂oWp·rh;r;q| b[;˜,Sy;åcRn' cret( 12
cN{Sy;NtgRte r;h* l¶;TkÉN{i]ko,ge
a;d* SvLfl' Dey' x]upI@; mh∫ym( 13
c*r;ihr;j.Iití ctu„p;≤∆vpI@nm(
bN/un;xo …m]h;inm;Rnh;inmRnoVyq; 14
217

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

x(.u yuˇ_É x(.u Îw ∑≥ e l¶;dupcyeåip v;
yogk;rksMbN/e svRk;y;Rq…R s≤ıkét( 15
nwAT≥ ye p…íme .;ge Kv…cTp[.su m;gm"
v;hn;Mbrl;.í Sve∑k;y;Rq…R s≤ıkét( 16
d;yex;dq rN/[Sqe Vyye v; blv…jRte
Sq;n.[x
' o mnodu%' pu]Klexo mh∫ym( 17
d;rpI@; Kv…cJDey; Kv…cTSv;©π ®jo.ym(
vO…ík;idivW;∫Iití*r;ihnOppI@nm( 18
d;yex;TkÉN{ko,e v; du…íKye l;.geåip v;
pu<ytIqRfl;v;i¢devR t;dxRn' mht( 19
propk;r`m;Ridpu<ykm;Rids'ph[ "
i√tIy¥Unr;≤xSqe dehb;/; .iv„yit 20
t∂oWp·rh;r;q| ®{j;Py' sm;cret(
z;gd;n' p[kv⁄ IRt deh;roGy' p[j;yte 21
cN{Sy;NtgRte jIve l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svgehe l;.ge Svo∞e r;Jyl;.o mhoTsv" 22
vS];ål˚;r.UW;¢I r;jp[Iit/Rn;gm"
î∑devp[s;den g.;R/;n;idk˘ flm( 23
tq; xo.nk;y;R…, gOhe l+mI" k$;=két(
r;j;≈y' /n' .U…mgjv;…jsmiNvtm( 24
mh;r;jp[s;den Sve∑…s≤ı" su%;vh;
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Wœ;∑mVyye jIve nIce v;St©te yid 25
p;pyuˇ_Éåx(.u ' kmR gu®pu];idn;xnm(
Sq;n.[x
' o mnodu"%mkSm;Tklho /[vu m( 26
gOh=e];idn;xí v;hn;Mbrn;xnm(
d;yex;TkÉN{ko,e v; du…íKye l;.geåip v; 27
.ojn;Mbrpxv;idl;.' s*:y' kroit c
.[;];idsu%sMp·ˇ' /wy| vIyRpr;£mm( 28
yDv[tivv;h;idr;Jy≈I/nsMpd"
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; blv…jRte 29
kroit k⁄‚Tsn;•' c ivdexgmn' tq;
.uKTy;d* xo.n' p[oˇ_mNte Klexkr' .vet( 30
i√tIy¥Unn;qe c ÁpmOTyu.iR v„yit
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvs;hßk˘ jpet(
Sv,Rd;n…mit p[oˇ_' svRk∑inv;rkm( 31
cN{Sy;NtgRte mNde l¶;TkÉN{i]ko,ge
Sv=e]e Sv;'xge cwv mNde tu©;'xs'ytu e 32
x(.u dO∑yute v;åip l;.e v; bls'ytu e
pu]…m];qRsMp·ˇ" xU{p[.su m;gm;t( 33
Vyys;y;Tfl;…/Ky' gOhe =e];idvO≤ıdm(
pu]l;.í kLy;,' r;j;nugh[ vw.vm( 34
Wœ;∑mVyye mNde nIce v; /ngeåip v;
219

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t∫⁄KTy;d* pu<ytIqeR ò;n' cwv tu dxRnm( 35
anekjn];sí xS]pI@; .iv„yit
d;yex;TkÉN{r;≤xSqe i]ko,e blgeåip v; 36
Kv…cTs*:y' /n;i¢í d;rpu]ivro/két(
i√tIy¥UnrN/[Sqe dehb;/; .iv„yit 37
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret(
ké„,;' g;' mihWI' d¥;∂;nen;roGym;idxet( 38
cN{Sy;NtgRte s*Mye kÉN{l;.i]ko,ge
Sv=eR inj;'xkÉ s*Mye tu©π v; bls'ytu e 39
/n;gmo r;jm;nip[yvS];idl;.két(
iv¥;ivnodsÌoœI D;nvO≤ı" su%;vh; 40
sNt;np[;i¢" sNtoWo v;…,Jy;ınl;.két(
v;hnCz]s'yˇu _n;n;l˚;rl;.két( 41
d;yex;TkÉN{ko,e v; l;.e v; /ngeåip v;
ivv;ho yDdI=; c d;n/mRx.u( ;idkm( 42
r;jp[Iitkríwv iv√∆nsm;gm"
muˇ_;m…,p[v;l;in v;hn;Mbr.UW,m( 43
a;roGyp[Iits*:y' c somp;n;idk˘ su%m(
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; nIcgeåip v; 44
t∫⁄ˇ_* dehb;/; c kéiWRgo.U…mn;xnm(
k;r;gOhp[vx
e ;í d;rpu];idpI@nm( 45
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

i√tIy¥Unn;qe tu JvrpI@; mh∫ym(
z;gd;n' p[kv⁄ IRt iv„,us;hßk˘ jpet( 46
cN{Sy;NtgRte kÉt* kÉN{l;.i]ko,ge
du…íKye bls'yˇu _É /nl;.' mhTsu%m( 47
pu]d;r;ids*:y' c iv…/kmR kroit c
.uKTy;d* /nh;in" Sy;Nm?yge su%m;“uy;t( 48
d;yex;TkÉN{l;.e v; i]ko,e bls'ytu e
Kv…cTfl' dx;d* tu d¥;t( s*:y' /n;gmm( 49
gomih„y;idl;.' c .uKTyNte c;qRn;xnm(
p;pyuˇ_Éåqv; dO∑e d;yex;{N/[·r"fge 50
x]ut" k;yRh;in" Sy;dkSm;Tklho /[vu m(
i√tIy¥Unr;≤xSqe Án;roGy' mh∫ym( 51
mOTyuÔyjp' k⁄y;Rt( svRsMpTp[d;ykm(
tt" x;≤Ntmv;“oit x˚rSy p[s;dt" 52
cN{Sy;NtgRte x(£
u É kÉN{l;.i]ko,ge
Svo∞e Sv=e]ge v;ip r;Jyl;.' kroit c 53
mh;r;jp[s;den v;hn;Mbr.UW,m(
ctu„p;≤∆vl;." Sy;∂;rpu];idv/Rnm( 54
nUtn;g;rinm;R,' inTy' …mœ;•.ojn'
sugN/pu„pm;Ly;idrMyS}y;roGysMpdm( 55
dx;…/pen s'yˇu _É dehs*:y' mhTsu%m(
221

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sTk°itRs%
u sMp·ˇgOh=e];idvO≤ıkét( 56
nIce v;åSt©te x(£
u É p;pg[hyut≤e =te
.Un;x" pu]…m];idn;xn' piàn;xnm( 57
ctu„p;≤∆vh;in" Sy;{;j√;re ivro/két(
/nSq;ngte x(£
u É Sv∞e Sv=e]s'ytu e 58
in…/l;.' mhTs*:y' .U l;.' pu]sM.vm(
.;Gyl;.;idpwyˇRu _É .;GyvO≤ı" kroTys* 59
mh;r;jp[s;den Sve∑…s≤ı" su%;vh;
devb[;˜,.·ˇ_í muˇ_;iv&ml;.két( 60
d;yex;Ll;.ge x(£
u É i]ko,e kÉN{geåip v;
gOh=e];….vO≤ıí ivˇl;.o mhTsu%m( 61
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e
ivdexv;sdu"%;itRmTO yuc*r;idpI@nm( 62
i√tIy¥Unn;qe tu apmOTyu.y' .vet(
t∂oWivinvOÊyq| ®{j;Py' c k;ryet( 63
êet;' g;' rjt' d¥;Cz≤Ntm;“oTys'xy"
x˚rSy p[s;den n;å] k;y;R ivc;r,; 64
cN{Sy;NtgRte .;n* Svo∞e Sv=e]s'ytu e
kÉN{e i]ko,e l;.e v; /ne v; sodr;lye 65
n∑r;Jy/np[;i¢gOhR e kLy;,xo.nm(
…m]r;jp[s;den g[;m.UMy;idl;.két( 66
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

g.;R/;nflp[;i¢gOhR e l+mI" k$;=két(
.uKTyNte deh a;lSy' JvrpI@; .iv„yit 67
d;yex;dip rN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e
nOpc*r;ih.Iití Jvrrog;idsM.v" 68
ivdexgmne c;itR l.te n s'xy"
i√tIy¥Unn;qe tu JvrpI@; .iv„yit 69
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvpUj;' c k;ryet(
tt" x;≤Ntmv;“oit x;˚rSy p[s;dt" 70
aq k⁄jdx;NtdRx;fl;?y;y" 54
k⁄je Sv;NtgRte ivp[ l¶;TkÉN{i]ko,ge
l;.e v; x(.u s'yˇu _É duW…( cKye /ns'ytu e 1
l¶;…/pen s'yˇu _É r;j;ånugh[ vw.vm(
l+mIk$o=…cˆ;in n∑r;Jy;qRl;.két( 2
pu]oTsv;idsNtoWo gOhe go=Irs˚lm(
Svo∞e v; Sv=Rge .*me Sv;'xe v; bls'ytu e 3
gOh=e];….vO≤ıí gomih„y;idl;.két(
mh;r;jp[s;den Sve∑…s≤ı" su%;vh; 4
aq;å∑mVyye .*me p;pdOGyogs'ytu e
mU]kéCz^;idrogí k∑;…/Ky' v[,;∫ym( 5
c*r;ihr;jpI@; c /n/;Nyp®=y"
i√tIye ¥Unn;qe tu dehj;@‰' mnoVyq; 6
223

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t∂oWp·rh;r;q| ®{j;Py' c k;ryet(
an@±v;h' p[d√;∞ k⁄jdoWinvOˇye 7
ten tu∑o .ved( .*m" x˚rSy p[s;dt"
a;roGy' k⁄®te tSy svRsMp·ˇd;ykm( 8
k⁄jSy;NtgRte r;h* Svo∞e mUli]ko,ge
x(.u yw ˇRu _É x(.u Îw ∑≥ e kÉN{l;.i]ko,ge 9
tTk;le r;jsMm;n' gOh.UMy;idl;.két(
kl]pu]l;." Sy;√‰vs;y;Tfl;…/km( 10
g©;ò;nfl;v;i¢' ivdexgmn' tq;
tq;å∑mVyye r;h* p;pyuˇ_Éåq vI≤=te 11
c*r;ihv[,.Iití ctu„p;∆Ivn;xnm(
v;tipˇ®jo.Iit" k;r;gOhinvexnm( 12
/nSq;ngte r;h* /nn;x' mh∫ym(
s¢mSq;nge v;åip ÁpmOTyu.y' mht( 13
n;gpUj;' p[kv⁄ IRt devb[;˜,.ojn'
mOTyuÔyjp' k⁄y;Rd;yur;roGylB/ye 14
k⁄jSy;NtgRte jIve i]ko,e kÉN{geåip v;
l;.e v; /ns'yˇu _É tu©;'xe Sv;'xgeip v; 15
sTk°tIR r;jsMm;n' /n/;NySy vO≤ıkét(
gOhe kLy;,sMp·ˇd;Rrpu];idl;.két( 16
d;yex;TkÉN{r;≤xSqe i]ko,e l;.geåip v;
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.;Gykm;R…/pwyˇRu _É v;hn;…/ps'ytu e 17
l¶;…/psm;yuˇ_É x(.u ;'xe x(.u vgRge
gOh=e];….vO≤ıí gOhe kLy;,sMpd" 18
deh;roGy' mhTk°itRghO e gok⁄ls'gh[ "
ctu„p;∆Ivl;." Sy;√‰vs;y;Tfl;…/km( 19
klpu]s*:y' c r;jsMm;nvw.vm(
Wœ;∑mVyye jIve nIce v;St'gte sit 20
p;pg[h,e s'yˇu _É dO∑e v; dubl
R e sit
c*r;ihnOp.Iití ipˇrog;idsM.vm( 21
p[te b;/; .OTyn;x" sodr;,;' ivn;xnm(
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyuJvr;idkm(
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvs;hßk˘ jpet( 22
k⁄jSy;NtgRte mNde Sv=eR kÉN{i]ko,ge
mUli]ko,kÉN{e v; tu©;'xe Sv;'xge sit 23
l¶;…/pitn; v;ip x(.u dOi∑yutåe …ste
r;Jys*:y' yxovO≤ı" Svg[;me /;NyvO≤ıkét( 24
pu]p*]sm;yuˇ_o gOhe go/ns'gh[ "
Svv;re r;jsMm;n' Svm;se pu]vO≤ıkét( 25
nIc;id=e]ge mNde tq;å∑Vyyr;≤xge
MleCzvgRp.[ .u y' /n/Ny;idn;xnm( 26
ing@º bN/n' Vy;…/rNte =e]n;xkét(
225

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

i√tIy¥Unn;qe tu p;pyuˇ_É mh∫ym( 27
/nn;xí sç;re r;j√πWo mnoVyq;
c*r;…¶nOppI@; c shodrivn;xnm( 28
bN/u√Wπ " p[m;¥wí jIvh;iní j;yte
akSm;∞ mOt.e IRit" pu]d;r;idpI@nm( 29
k;r;gOh;id.Iití r;jd<@o mh∫ym(
d;yex;TkÉN{r;≤xSqe l;.Sqe v; i]ko,ge 30
ivdexy;n' l.te du„k°itRivRiv/; tq;
p;pkmRrto inTy' b¸jIv;idih'sk" 31
iv£y" =e]h;iní Sq;n.[x
' o mnoVyq;
r,e pr;jyíwv mU]kéCz^;Nmh∫ym( 32
d;yex;dq rN/[e v; Vyye v; p;ps'ytu e
t∫⁄ˇ_* mr,' Dey' nOpc*r;idpI@nm( 33
v;tpI@; c xUl;idD;itx]u.y' .vet( 34
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret(
tt" su%mv;“oit x˚rSy p[s;dt" 35
k⁄jSy;NtgRte s*Mye l¶;TkÉN{i]ko,ge
sTkq;í;åjp;d;n' /mRb≤u ımRh¥x" 36
nIitm;gRps[ ©í inTy' …m∑;•.ojnm(
v;hn;Mbrpê;idr;RjkmR su%;in c 37
kéiWkmRfle …s≤ıv;Rr,;Mbr.UW,m(
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

nIce v;St©te v;ip Wœ;∑Vyygeåip v; 38
˙{og' m;nh;iní ing@÷ bN/un;xnm(
d;rpu];qRn;x" Sy;∞tu„p;∆Ivn;xnm( 39
dx;…/pen s'yˇu _É x]uv≤O ımRh∫ym(
ivdexgmn' cwv n;n;rog;Stqwv c 40
r;j√;re ivro/í klh" Svjnwrip
{;yex;TkÉN{i]ko,e v; Svo∞e yuˇ_;qRl;.két( 41
anek/nn;qTv' r;jsMmnmev c
.Up;lyog' k⁄®te /n;Mbriv.UW,m( 42
.Uirv;¥mOdg' ;id sen;pTy' mhTsu%m(
iv¥;ivnodivml; vS]v;hn.UW,m( 43
d;rpu];idiv.v' gOhe l+mI" k$;=két(
d;yex;TWœ·r"fSqe rN/[e v; p;ps'ytu e 44
t∂;ye m;nh;in" Sy;T£Àrbu≤ıStu £Àrv;k™
c*r;…¶nOppI@; c m;geR dSyu.y;idkm( 45
akSm;Tklhíwv bu/muˇ_* n s'xy"
i√tIy¥Unn;qe tu mh;Vy;…/.Ry˚r" 46
aêd;n' p[kv⁄ IRt iv„,on;Rmshßkm(
svRsMpTp[d' ivp[ sv;R·r∑p[x;Ntye 47
k⁄jSy;NtgRte kÉt* i]ko,e kÉN{geåip v;
du…íKye l;.ge v;åip x(.u yuˇ_É x(.u ≤e =te 48
227

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

r;j;nugh[ x;≤Ntí b¸s*:y' /n;gm"
ik≤çTfl' dx;d* tu .Ul;." pu]l;.két( 49
r;js'l;.k;y;R…, ctu„p;∆Ivl;.két(
yogk;rks'Sq;ne blvIyRsmiNvte 50
pu]l;.o yxovO≤ıgOhR e l+mI" k$;=két(
.OTyvgR/np[;i¢" sen;pTy' mhTsu%m( 51
.Up;l…m]' k⁄®te y;g;Mbr;id.UW,m(
d;yex;TWœ·r"fSqe rN/[e v; p;ps'ytu e 52
klho dNtrogí c*rVy;`[;idpI@nm(
Jvr;its;rk⁄œ;idd;rpu];idpI@nm( 53
i√tIys¢mSq;ne dehe Vy;…/.Riv„yit
apm;nmnSt;p* /n/;Ny;idp[Cyuitm( 54
k⁄jSy;NtgRte x(£
u É kÉN{l;.i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;åipx(.u Sq;n;…/peåqv; 55
r;Jyl;.o mhTs*:y' gj;ê;Mbr.UW,m(
l¶;…/pen sMbN/e pu]d;r;idv/Rnm( 56
a;yuWo vO≤ırwêy| .;GyvO≤ısu%' .vet(
d;yex;TkÉN{ko,Sqe l;.e v; /ngeåip v; 57
tTk;le …≈ym;“oit pu]l;.' mhTsu%m(
Svp[.oí mhTs*:y' /nvS];idl;.két( 58
mh;r;jp[s;den g[;m.UMy;idl;.dm(
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.uKTyNte flm;“oit gItnOTy;idl;.két( 59
pu<ytIqRò;nl;.' km;R…/psmiNvte
pu<y/mRdy;kÀpt@;g' k;r…y„yit 60
d;yex;{N/[·r„fSqe Wœº v; p;ps'ytu e
kroit du"%b;¸Ly' dehpI@;' /n=ym( 61
r;jc*r;id.Iitç gOhe klhmev c
d;rpu];idpI@;' c gomih„y;idn;xkét( 62
i√tIy¥Unn;qe tu dehb;/; .iv„yit
êet;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyvOıye 63
k⁄jSy;NtgRte sUyRe Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
mUli]ko,l;.e v; .;Gykmex
R s'ytu e 64
t∫⁄ˇ_* v;hn' k°it| pu]l;.' c ivNdit
/n/;NysmO≤ı" Sy;d( gOhe kLy;,sMpd" 65
=em;roGy' mhıwy| r;jpUJy' mhTsu%m(
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' ivdexe r;jdxRnm( 66
d;yex;TWœ·r„fÉ v; Vyye v; p;ps'ytu e
dehpI@; mnSt;p" k;yRh;inmRh∫ym( 67
≤xrorogo Jvr;idí aits;rmq;ip v;
i√tIy¥Unn;qe tu spRJvrivW;∫ym( 68
sutpI@;.y' cwv x;≤Nt k⁄y;R¥q;iv…/
deh;roGy' p[k®⁄ te /n/;Nycy' tq; 69
229

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

k⁄jSy;NtgRte cN{e Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
.;yRv;hnkmex
R l¶;…/psmiNvte 70
kroit ivpul' r;Jy' gN/m;Ly;Mbr;idkm(
t@;g' gopur;dIn;' pu<y/m;Rids'gh[ m( 71
ivv;hoTsvkm;R…, d;rpu];ids*:ykét(
iptOm;tOs%
u ;v;i¢' gOhe l+mI" k$;=két( 72
mh;rjp[s;den Sve∑…s≤ısu%;idkm(
pU,eR cN{e pU,f
R l' =I,e SvLpfl'( .vet( 73
nIc;·rSqå∑me Wœº d;yex;i{purN/[kÉ
mr,' d;rpu];,;' k∑' .U…mivn;xnm( 74
px(/u ;Ny=yíwv c*r;idr,.Iitkét(
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit 75
dehj;@‰' mnodu"%' dug;R l+mIjp' cret(
êet;' g;' mihWI' d¥;dnen;roGym;idxet( 76
aq r◊NtdRx;fl;?y;y" 55
k⁄lIre vO…íkÉ r;h* kNyTy;' c;pgeåip v;
t∫⁄ˇ_o r;jsMm;n' vS]v;hn.UW,m( 1
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' ctu„p;∆Ivl;.két(
p[y;,' p…íme .;ge v;hn;Mbrl;.két( 2
l¶;dupcye r;h* x(.u g[hyut≤e =te
…m];'xe tu©.;g;'xe yogk;rks'ytu e 3
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

r;Jyl;.' mhoTs;h' r;jp[Iit' x(.u ;dhm(
kroit su%sMp·ˇ' d;rpu];idvıRnm( 4
l¶;∑me Vyye r;h* p;pyuˇ_Éåq vI≤=te
c*r;idv[,pI@; c svR]vw ' .ve‚d(√j 5
r;j√;rjn√πW î∑bN/uivn;xnm(
d;rpu];idpI@; c .vTyev n s'xy" 6
i√tIy¥Unn;qe v; s¢mSq;nm;…≈te
sd; rogo mh;k∑' x;≤Nt' k⁄y;R¥q;iv…/
a;roGy' sMpdíwv .iv„y≤Nt td; i√j 7
r;horNtgRte jIve l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e Sv=e]ge v;ip tu©Sv=;|xgeåip v; 8
Sq;nl;.' mno/wy| x]un;x' mhTsu%m(
r;jp[Iitkr' s*:y' jnoåtIv smXnute 9
idneidne vO≤ırip …stp=e xxI yq;
v;hn;id/n' .U·r gOhe go/ns'kl
⁄ m( 10
nwAT≥ ye p…íme .;ge p[y;,' r;jdxRnm(
yuˇ_k;y;Rq…R s≤ı" Sy;TSvdexe punre„yit 11
¨pk;ro b[;˜,;n;' tIqRy;];idkmR,;m(
v;hng[;ml;.í devb[;˜,pUjnm( 12
pu]oTsv;idsNtoWo inTy' …mœ;•.ojnm(
nIce v;åSt©te v;ip Wœ;∑Vyyr;≤xge 13
231

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

x]u=]e e p;pyuˇ_É /nh;in.Riv„yit
kmRivflo .veˇSy m;nh;iní j;yte 14
kl]pu]pI@; c ˙{ogo r;jk;yRkté (
d;yex;TkÉN{ko,e v; l;.e v; /mgeåip v; 15
du…íKye blsMpU,eR gOh=e];idvO≤ıkét(
.ojn;Mbrpê;idd;n/mRjp;idkm( 16
.uKTyNte r;jkop;∞ i√m;s' dehpI@nm(
Jyeœ.[;tuivRn;xí m;tOip];idpI@nm( 17
d;yex;TWœrN/[e v; ·r"fÉ v; p;ps'ytu e
t∫⁄ˇ_* /nh;in" Sy;∂ºhpI@; .iv„yit 18
i√tIy¥Unn;qe v; ÁpmOTyu.iR v„yit
Sv,RSy p[itm;d;n' ≤xvpUj' c k;ryet( 19
ßIxM.oí p[s;den g[hStu∑o i√joˇm
deh;roGy' p[k®⁄ te x;≤Nt' k⁄y;Ri√c=," 20
r;horNtgRte mNde l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e mUli]ko,e v; du…íKye l;.r;≤xge 21
t∫⁄ˇ_* nOpte" sev; r;jp[IitkrI x(.u ;
ivv;hoTsvk;y;R…, kéTv; pu<y;in .U·rx" 22
a;r;mkr,e yuˇ_o t@;g' k;r…y„yit
xU{p[.vu x;id∑l;.o go/ns'gh[ " 23
p[y;,' p…íme .;ge p[.mu l
U ;ın=y"
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

deh;lSy' fl;LpTv' Svdexe punre„yit 24
nIc;·r=e]ge mNde rN/[e v; Vyygeåip v;
nIc;·rr;j.Iití d;rpu];idpI@nm( 25
a;TmbN/umnSt;p' d;y;djnivg[hm(
Vyvh;re c klhmkSm;∫ÀW,' l.et( 26
d;yex;TWœ·r„fÉ v; rN/[e v; p;ps'ytu e
˙{ogo m;nh;iní ivv;d" x]upI@nm( 27
aNydex;idsç;ro guLmvd(Vy;…/.;G.vet(
k⁄.ojn' ko{v;id j;itdu"%;∫y' .vet( 28
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit
ké„,;' g;' mihWI' d¥;∂;nem;roGym;idxet( 29
r;horNtgRte s*Mye .;Gye v; Sv=Rgåe ip v;
tu©π v; kÉN{r;≤xSqe pu]e v; blgeåip v; 30
r;jyog' p[k®⁄ te gOhe kLy;,vıRnm(
Vy;p;re, /np[;i¢iv¥;v;hnmuˇmm( 31
ivv;hoTsvk;y;R…, ctu„p;∆Ivl;.két(
s*Mym;se mhTs*:y' Svv;re r;jdxRnm( 32
sugN/pu„pxYy;id S]Is*:y' c;itxo.nm(
mh;r;jp[s;den /nl;.o mh¥x" 33
d;yex;TkÉN{l;.e v; du…íKye .;GykmRge
deh;roGy' ˙duTs;h î∑…s≤ı" su%;vh; 34
233

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pu<yXlok;idk°itRí pur;,≈v,;idkm(
ivv;ho yDdI=; c d;n/mRdy;idkm( 35
Wœ;∑mVyye s*Mye mNden;ip yut≤e =te
d;yex;TWœ·r"fÉ v; rN/[e v; p;ps'ytu e 36
devb[;˜,inNd; c .og.;Gyivv…jRt"
sTyhIní dub≤Ru ıí*r;ihnOppI@nm( 37
akSm;Tklhíwv gu®pu];idn;xnm(
aqRVyyo r;jkopo d;rpu];idpI@nm( 38
i√tIy¥Unn;qe v; ÁpmOTyu.y' vdet(
t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet( 39
r;horNtgRte kÉt* .[m,' r;jto .ym(
v;tJvr;idrogí ctu„p;∆Ivh;inkét( 40
a∑m;…/s'yˇu _É dehj;@‰' mnoVyq;
x(.u yuˇ_É x(.u Îw ∑≥ e dehs*:y' /n;gm"
r;jsMm;n.UW;i¢gOhR e x(.u kro .vet( 41
l¶;…/pen sMbN/e î∑…s≤ı" su%;vh;
l¶;…/psm;yuˇ_É l;.o v; .vit /[vu m( 42
ctu„p;∆Ivl;." Sy;TkÉN{e v;q i]ko,ge
rN/[Sq;ngte kÉt* Vyye v; blv…jRte 43
t∫⁄ˇ_* b¸rog" Sy;∞or;ihv[,pI@nm(
iptOm;tOivyogí .;tO√Wπ o mno®j; 44
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

i√tIy¥Unn;qe tu dehb;/; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| z;gd;n' c k;ryet( 45
r;horNtgRte x(£
u É l¶;TkÉN{gi]ko,ge
l;.e v; bls'yˇu _É yogp[;bLym;idxet( 46
ivp[ml
U ;ınp[;i¢goRmih„y;idl;.két(
pu]oTsv;idsNtoWo gOhe kLy;,sM.v" 47
sMm;n' r;jsMmn' r;Jyl;.o mhTsu%m(
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip tu©;'xe Sv;'xgeåip v; 48
nUtn' gOhinm;R,' inTy' …mœ;•.ojnm(
kl]pu]iv.v' …m]s'g" su.ojnm( 49
a•d;n' ip[y' inTy' d;n/m;Rids'gh[ "
mh;r;jp[s;den v;hn;Mbr.UW,m( 50
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' ivv;ho m*≤ÔbN/nm(
Wœ;∑mVyye x(£
u É nIce x]ughO e iSqte 51
mNd;rf…,s'yˇu _É t∫⁄ˇ_* rogm;idxet(
akSm;Tklh' cwv iptOp]u ivyogkét( 52
SvbN/ujnh;iní svR] jnpI@nm(
d;y;dklhíwv Svp[.o" SvSy mOTyukté ( 53
kl]pu]pI@; c xUlrog;idsM.v"
d;yex;TkÉN{r;≤xSqe i]ko,e v; smiNvte 54
l;.e v; kmRr;≤xSqe =e]p;lmhTsu%m(
235

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sugN/vS]xYy;id g;nv;¥su%' .vet( 55
z]c;mr.UW;i¢" ip[yvStusmiNvt;
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e 56
ivp[;ihnOpc*r;idmU]kéCz^;Nmh∫ym(
p[mhe ;{*…/ro rog" k⁄‚Tst;•' ≤xroVyq; 57
k;r;gOhp[vx
e í r;jd<@;ın=y"
i√tIy¥Unn;qe v; d;rpu];idn;xnm( 58
a;TmpI@; .y' cwv ÁpmOTyu.y' .vet(
dug;Rl+mIjp' k⁄y;Rt( tt"su%mv;“uy;t( 59
r;horNtgRte sUyRe Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
i]ko,e l;.ge v;åip tu©;'xe Sv;'xgeåip v; 60
x(.u g[h,e sNd»∑e r;jp[Iitkr' x(.u m(
/n/;NysmO≤ıí ÁLpm;n su%v;hm( 61
aLpg[;m;…/pTy' c SvLpl;.o .iv„yit
.;Gyl¶exs'yˇu _É kmex
R ne inrI≤=te 62
r;j;≈yo mh;k°itRivRdx
e gmn' tq;
dex;…/pTyyogí gj;ê;Mbr.UW,m( 63
mnoå.I∑p[d;n' c pu]kLy;,sM.vm(
dyex;i{"frN/[Sqe Wœº v; nIcgeåip v; 64
Jvr;its;rrogí klho r;jivg[h"
p[y;,' x]uv≤O ıí in[pc*r;…¶pI@nm( 65
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

d;yex;TkÉN{ko,e v; d…íKye l;.geåip v;
ivdexe r;jsMm;n' kLy;,' c x(.u ;vhm( 66
i√tIy¥Unn;qe tu mh;rogo .iv„yit
sUypR ,[ ;m' x;≤Nt' c k⁄y;Rd;roGysM.v;m( 67
r;horNtgRte cN{e Sv=e]e Svo∞geåip v;
kÉN{i]ko,l;.e v; …m]=eR x(.u s'ytu e 68
r;jTv' r;jpUJyTv' /n;q| /nl;.két(
a;roGy' .UW,'( cwv …m]S]Ipu]sMpd" 69
pU,eR cN{e fl' pU,| r;jp[ITy; x(.u ;vhm(
aêv;hnl;." Sy;Ì»h=e];idvO≤ıkét( 70
d;yex;Tsu%.;GySqe kÉN{e v; l;.geåip v;
l+mIk$;=…cˆ;in gOhe kLy;,sM.v" 71
svRk;yR…s≤ı" Sy;ın/;Nysu%;vh;
sTk°itRl;.sMm;n' deVy;r;/nm;cret( 72
d;yex;TWœrN/[Sqe Vyye v; blv…jRte
ipx;c=u{Vy;`[;¥wghRO =e];qRn;xnm( 73
m;geR c*r.y' cwv v[,;…/Ky mhodym(
i√tIy¥Unn;qe tu apmOTyuStd; .vet( 74
êet;' g;' mihWI' d¥;d( ivp[;y;roGy…sıye
tt" s*:ymv;“oit cN{g[hp[s;dt" 75
r;horNtgRte .*me l¶;Ll;.i]ko,ge
237

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kÉN{e v; x(.u s'yˇu _É Svo∞e Sv=e]geåip v; 76
n∑r;Jy/np[;i¢gOhR =e];….vO≤ıkét(
î∑devp[s;den sNt;nsu%.;G.vet( 77
≤=p[.oJy;NmhTs*:y' .UW,;ê;Mbr;idkét(
d;yex;TkÉN{ko,e v; du…íKye l;.geåip v; 78
rˇ_vS];idl;." Sy;Tp[y;,' r;jdxRnm(
pu]vgeWR u kLy;,' Svp[.oí mhTsu%m( 79
sen;pTy' mhoTs;ho .[;tOvgR/n;gm"
d;yex;{N/[·r"fÉ v; Wœº p;psmiNvte 80
pu]d;r;idh;iní sodr;,;' c pI@nm(
Sq;n.[x
' o bN/uvgRd;rpu]ivro/nm( 81
c*r;ihv[,.Iití SvdehSy c pI@nm(
a;d* Klexkr' cwv m?y;Nte s*:ym;“uy;t( 82
i√tIy¥Unn;qe tu deh;lSy' mh∫ym(
an@±v;h' c g;' d¥;d;roGysu%lB/ye 83
aq jIv;NtdRx;fl;?y;y" 56
Svo∞e Sv=e]ge jIve l¶;TkÉN{i]ko,ge
anekr;j;/Ixo v; sMp•o r;jpU…jt" 1
momih„y;idl;.í vS]v;hn.UW,m(
nUtnSq;ninm;R,' hMyRp;[ k;rs'ytu m( 2
gj;NtwêyRsMp·ˇ.;RGykmRflody"
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

b[;˜,p[.su Mm;n' sm;n' p[.du xRnm( 3
Svp[.o" Svfl;…/Ky d;rpu];idl;.két(
nIc;'xe nIcr;≤xSqe Wœ;∑mVyyr;≤xge 4
nIcs©o mh;du"%' d;y;djnivg[h"
klho n ivc;roSy Svp[.„u vpmOTyukté ( 5
pu]d;rivyogí /n/;Ny;qRh;inkét(
s¢m;…/pdoWe, devv;/; .iv„yit 6
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvs;hßk˘ jpet(
®{j;Py' c god;n' k⁄y;Rt( Sv;å.I∑lB/ye 7
jIvSy;NtgRte mNde Svo∞e Sv=e]…m].e
l¶;TkÉN{i]ko,Sqe l;.e v; bls'ytu e 8
r;Jyl;.o mhTs*:y' vS];.r,s'ytu m(
/n/;Ny;idl;.í S]Il;.o b¸s*:ykét( 9
v;hn;Mbrpê;id.Ul;." Sq;nl;.két(
pu]…m];ids*:y' c nrv;hnyogkét( 10
nIlvS];idl;.í nIl;ê' l.te c s"
p…ím;' idxm;…≈Ty p[y;,' r;jdxRnm( 11
aneky;nl;.' c inidRxNe mNd.u·ˇ_Wu
l¶;TWœ;∑me mNde Vyye nIceåStgeåPyr* 12
/n/;Ny;idn;xí JvrpI@; mno®j"
S]Ipu];idWu pI@; v;v[,;Ty;Ridkmu∫vet( 13
239

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

gOhe Tvx(.u k;y;R…, .OTyvg;RidpI@nm(
gomih„y;idh;iní bN/u√Wπ I .iv„yit 14
d;yex;TkÉN{ko,Sqe l;.e v; /ngeåip v;
.Ul;.í;qRl;.í pu]l;.su%' .vet( 15
gomih„y;idl;.í xU{mUl;ın' tq;
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e 16
/n/;Ny;idn;xí bN/u…m]ivro/két(
¨¥og.©o deh;itR" Svjn;n;' mh∫ym( 17
i√s¢m;…/pe mNde ÁpmOTyu.iR v„yit
t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet( 18
ké„,;' g;' mihWI' d¥;dnen;roGym;idxet(
mNdg[hp[s;den sTy' sTy' i√joˇm 19
jIvSy;NtgRte s*Mye kÉN{l;.i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip dx;…/psmiNvte 20
aqRl;.o dehs*:y' r;Jyl;.o mhTsu%m(
mh;r;jp[s;den Sve∑…s≤ı" su%;vh; 21
v;hn;Mbrpê;idgo/nwSs'kl
⁄ ' gOhm(
mhIsutne s'd∑O e x]uv≤O ı" su%=y" 22
Vyvs;y;Tfl' ne∑' Jvr;tIs;rpI@nm(
d;yex;∫;Gyko,e v; kÉN{e v; tu©r;≤xge 23
Svdexe /nl;.í iptOm;tOs%
u ;vh;
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

gjv;…jsm;yuˇ_o r;j…m]p[s;dt" 24
d;yex;TWœrN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e
x(.u dOi∑ivhIne c /N/;Nyp·rCyuit" 25
ivdexgmn' cwv m;geR c*r.y' tq;
v[,d;h;≤=rogí n;n;dexp·r.[m" 26
l¶;TWœ;∑m.;ve v; Vyye v; p;ps'ytu e
aKsm;Tklhíwv gOhe …mœër.;v,m( 27
ctu„p;∆Ivh;iní Vyvh;re tqwv c
apmOTyu.y' cwv x]U,;' klho .vet( 28
x(.u dO∑e x(.u yw ˇRu _É d;rs*:y' /n;gm"
a;d* x(.u ' dehs*:y' v;hn;Mbrl;.két( 29
aNte tu /nh;iníeTSv;Tms*:y' n j;yte
i√tIy¥Unn;qe v; ÁpmOTyu.iR v„yit 30
t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet(
a;yuv≤RO ıkr' cwv svRs*.;Gyd;ykm( 31
jIvSy;NtgRte kÉt* x(.u g[hsmiNvte
aLps*:y/n;Vy;i¢" k⁄‚Tst;•Sy .ojnm( 32
pr;•' cwv ≈;ı;•' p;pmUl;ın;in c
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e 33
r;jkopo /nCzπdo bN/n' rogpI@nm(
blh;in" iptO√Wπ o .[;tO√Wπ o mno®j" 34
241

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

d;yex;Tsut.;GySqe v;hne kmRgåe ip v;
nrv;hnyogí gj;ê;Mbrsïlm( 35
mh;r;jp[s;den Sve∑k;y;Rql
R ;.két(
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' gomih„y;idl;.két( 36
yvnp[.mu l
U ;√; /nvS];idl;.két(
i√tIy¥Unn;qe tu dehv;/; .iv„yit 37
z;gd;n' p[kv⁄ IRt mOTyuÔyjp' cret(
svRdoWopxmnI' x;≤Nt' k⁄y;Ri√/;nt" 38
jIvSy;NtgRte x(£
u É .;GykÉN{exs'ytu e
l;.e v; sutr;≤xSqe Sv=e]e x(.u s'ytu e 39
nrv;hnyogí gj;ê;Mbrs'ytu "
mh;r;jp[s;den l;.;…/Ky' mhTsu%m(
nIl;Mbr;,;' rˇ_;n;' l;.íwv .iv„yit 40
pUvSR y;' id≤x ivp[Ne { p[y;,' /nl;.dm(
kLy;,' c mh;p[Iit" iptOm;tOs%
u ;vh; 41
devt;gu®.·ˇ_í a•d;n' mhˇq;
t@;ggopur;dIin idxet( pu<y;in .U·rx" 42
Wœ;∑mVyye nIce d;yex;√; tqwv c
klho bN/uvWw My' d;rpu];idpI@nm( 43
mNd;rr;¸s'yˇu _É klho r;jto .ym(
S]ImUl;Tklhíwv êsur;TklhStq; 44
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sodre, ivv;d" Sy;ın/;Nyp·rCyuit"
d;yex;TkÉN{r;≤xSqe /ne v; .;Gygeåip v; 45
/n/;Ny;idl;.í ≈Il;.o r;jdxRnm( 46
v;hn' pu]l;.í px(vu ≤O ımRhTsu%m(
gIt;v;¥p[s©;idivR√∆nsm;gm" 47
idVy;•.ojn' s*:y' SvbN/ujnpoWkm(
i√s¢m;…/pe x(£
u É t∂x;y;' /n=it" 48
apmOTyu.y' tSy S]ImUl;d*W/;idt"
tSy rogSy x;NTyq| x;≤NtkmR sm;cret( 49
êet;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyvOıye
x(£
u g[hp[s;den tt" su%mv;“uy;t( 50
jIvSy;NtgRte sUyRe Svo∞e Sv=e]geåip v;
kÉN{e v;åqi]ko,e c du…íKye l;.geåip v; 51
/ne v; bls'ytu e d;yex;√; tqwv c
tTk;le /nl;." Sy;{;jsMm;nvw.vm( 52
v;hn;Mbrpê;id.UW,' pu]sM.v"
…m]p[.vu x;id∑' svRk;yeR x(.u ;vhm( 53
l¶;d∑mVyye sUyRe d;yex;√; tqwv c
≤xrorog;idpI@; c JvrpI@; tqwv c 54
sTkmRsu td; hIn" p;pkmRcyStq;
svR] jniv√πWo Á;TmbN/uivyogkét( 55
243

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

akSm;Tklhíwv jIvSy;NtgRte rv*
i√tIy¥Unn;qe tu dehpI@; .iv„yit 56
t∂oWp·rh;r;qRm;idTy˙dy' jpet(
svRpI@opxmn' ≈IsUySR y p[s;dt" 57
jIvSy;NtgRte cN{e kÉN{e l;.i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rr;≤xSqe pU,eR cwv blwytRu e 58
d;yex;Cz⁄.r;≤xSqe r;jsMm;nvw.vm(
d;rpu];ids*:y' c =Ir;,' .ojn' tq; 59
sTkmR c tq; k°itR" pu]p*];idvO≤ıd;
mh;r;j;p[s;den svRs*:y' /n;gm" 60
anekjns*:y' c d;n/m;Rids'gh[ "
Wœ;∑mVyye cN{e iSqte v; p;ps'ytu e 61
d;yex;TWœrN/[e v; Vyye v; blv…jRte
m;n;qRbN/uh;iní ivdexp·rivCyuit" 62
nOpc*r;idpI@; c d;y;djnivg[h"
m;tul;idivyogí m;tOpI@; tqwv c 63
i√tIyWœyorIxe dehpI@; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| dug;Rp;#÷ c k;ryet( 64
jIvSy;NtgRte .*me l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip tu©;'xe Sv;'xgeåip v; 65
iv¥;ivv;hk;y;R…, g[;m.UMy;idl;.két(
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

jns;mQyRm;“oit svRk;y;Rq…R s≤ıdm( 66
d;yex;TkÉN{ko,Sqe l;.e v; /ngeåip v;
x(.u yuˇ_É x(.u Îw ∑≥ e /n/;Ny;idsMpd" 67
…mœ;•d;niv.v' r;jp[Iitkr' x(.u m(
S]Is*:y' c sut;v;i¢" pu<ytIqRfl' tq; 68
d;yex;{N/[.;ve v; Vyye v; nIcgeåip v;
p;pyut≤e =te v;ip /;Ny;qRghO n;xnm( 69
n;n;rog.y' du"%' ne]rog;idsM.v"
pUv;RıRe k∑m…/kmpr;ıRe mhTsu%m( 70
i√tIy¥Unn;qe tu dehj;@‰' mno®j"
vOW.Sy p[d;n' tu svRsMpTp[d;ykm( 71
jIvSy;NtgRte r;h* Svo∞e v; kÉN{geåip v;
mUli]ko,e .;Gye c kÉN{;…/psmiNvte 72
x(.u yut≤e =te v;ip yogp[Iit' sm;idxet(
.uKTy;d* pçm;s;'í /n/;Ny;idk˘ l.et( 73
dexg[;m;…/k;r' c yvnp[.du xRnm(
gOhe kLy;,sMp·ˇbR¸sen;…/pTykm( 74
dUry;];idgmn' pu<y/m;Rids'gh[ "
setò
u ;nfl;v;i¢·r∑…s≤ı" su%;vh; 75
d;yeW;{N/[.;ve v; Vyye v; p;ps'ytu e
c*r;ihv[,.Iití r;jvwWMymev c 76
245

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

gOhe kmRkl;pen Vy;k⁄lo .vit /[vu m(
sodre, ivro/" Sy;∂;y;djnivg[h" 77
gOhe Tvx(.u k;y;R…, du"Sv“;id.y' /[vu m(
akSm;Tklhíwv =U{xUNy;idrogkét( 78
i√s¢miSqte r;h* dehv;/;' ivinidRxte (
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret( 79
z;gd;n' p[kv⁄ IRt svRs*:ymv;“uy;t(
devpUj;p[s;den r;¸tu∑‰; i√joˇm 80
aq xNyNtdRx;fl;?y;y" 57
mUli]ko,e Sv=eR v; tul;y;mu∞geåip v;
kÉN{i]ko,l;.e v; r;jyog;ids'ytu e 1
r;Jyl;.o mhTs*:y' d;rpu];idv/Rnm(
v;hn]ys'yˇu _' gj;ê;Mbrsïlm( 2
mh;r;jp[s;den sen;pTy;idl;.két(
ctu„p;∆Ivl;." Sy;Ì[;m.UMy;idl;.két( 3
tq;å∑me Vyye mNde nIce v; p;ps'ytu e
t∫⁄KTy;d* r;j.IitivRWxS];idpI@nm( 4
rˇ_S];vo guLmrogo Áits;r;idpI@nm(
m?ye c*r;id .Iití dexTy;go mno®j" 5
aNte x(.u krI cwv xnerNtdRx; i√j
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit 6
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

t∂oWp·rh;r;q| m[$( ‰uÔyjp' cret(
tt" x;≤Ntmv;“oit x˚rSy p[s;dt" 7
mNdSy;NtgRte s*Mye i]ko,e kÉN{geåip v;
sMm;n' c yx" k°it| iv¥;l;.' /n;gmm( 8
Svdexe su%m;“oit v;hn;idflwytRu m(
yD;idkmR…s≤ıí r;jyog;idsM.vm( 9
dehs*:y' ˙duTs;h' gOhe kLy;,sM.vm(
setò
u ;nfl;v;i¢StIqRy;];idkmR,; 10
v;…,Jy;ınl;.í pur;,≈v,;idkm(
a•d;nfl' cwv inTy' …mœ;•.ojnm( 11
Wœ;∑mVyye s*Mye nIce v;St'gte sit
rVy;rf…,s'yˇu _É d;yex;√; tqwv c 12
nOp;….Wekmq;Ri¢dex
R g[;m;…/pTyt;
flmIdOxm;d* tu m?y;Nte rogpI@nm( 13
n∑;in svRk;y;R…, Vy;k⁄lTv' mh∫ym(
i√tIys¢m;…/xe dehb;/; .iv„yit 14
t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet(
a•d;n' p[kv⁄ IRt svRsMpTp[d;ykm( 15
mNdSy;NtgRte kÉt* x(.u dOi∑yut≤e =te
Svo∞e v; x(.u r;≤xSqe yogk;rks'ytu e 16
kÉN{ko,gte v;ip Sq;n.[x
' o mh∫ym(
247

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

d·r{bN/n' .Iit" pu]d;r;idn;xnm( 17
Svp[.oí mh;k∑' ivdexgmn' tq;
l¶;…/pen s'yˇu _É a;d* s*:y' /n;gm" 18
g©;idsvRtI.eWR u ò;n' dwvtdxRnm(
d;yex;TkÉN{ko,e v; tOtIy.vr;≤xge 19
smqoR /mRb≤u ıí s*:y' nOpsm;gm"
tq;å∑me Vyye kÉt* d;yex;√; tqwv c 20
apmOTyu.y' cwv k⁄‚Tst;•Sy .ojnm(
xItJvr;its;rí v[,c*r;idpI@nm( 21
d;rpu]ivyogí s's;re .vit /[vu m(
i√ity¥Unr;≤xSqe deh pI@; .iv„yit 22
z;gd;n' p[kv⁄ IRt ÁpmOTyuinv;r,m(
kÉtgu h[ p[s;den su%x;≤Ntmv;“uy;t( 23
mNdSy;NtgRte x(£
u É Svo∞e Sv=e]geåip v;
kÉN{e v; x(.u s'yˇu _É i]ko,e l;.geåip v; 24
d;rpu]/np[;i¢dehR ;roGy' mhoTsv"
gOhe kLy;,(sMp·ˇ r;Jyl;.' mhTsu%m( 25
mh;r;jp[s;den hI∑…s≤ı" su%;vh;
sMm;n' p[.su Mm;n' ip[yvS];idl;.két( 26
i√p;Ntr;√S]l;." êet;êo mihWI tq;
gu®c;rvx;∫;Gy' s*:y' c /nsMpd" 27
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

xinc;r;Nmnu„yoås* yogm;“oTys'xym(
x]unIc;Stge x(£
u É Wœ;∑mVyyr;≤xge 28
d;rn;xo mn"Klex" Sq;nn;xo mno®j"
d;r;n;' SvjnKlex" sNt;po jnivg[h" 29
d;yex;∫;Gyge cwv kÉN{e v; l;.s'ytu e
r;jp[Iitkr' cwv mnoå.I∑p[d;ykm( 30
d;n/mRdy;yuˇ_' tIqRy;];idk˘ flm(
x;S];qRk;Vyrcn;' ved;Nt≈v,;idkm( 31
d;rpu];ids*:y' c l.te n;å] s'xy"
d;yex;√‰yge x(£
u É Wœº v; Á∑meåip v; 32
ne]pI@; Jvr.y' Svk⁄l;c;rv…jRt"
kpole dNtxUl;id ˙id guÁº c pI@nm( 33
jl.IitmRnSt;po vO=;TptnsM.v"
r;j√;re jn√πW" sodre, ivro/nm( 34
i√tIys¢m;/Ixe a;TmKlexo .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| dug;Rdve Ijp' cret( 35
êet;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyvO≤ıd;m(
jgdMb;p[s;den tt" su%mv;“uy;t( 36
mNdSy;NtgRte sUyRe Svo∞e Sv=e]geåip v;
.;Gy;…/pen s'yˇu _É kÉN{l;.i]ko,ge 37
x(.u dOi∑yute v;ip Svp[.oí mhTsu%m(
249

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

gOhe kLy;,sMp·ˇ" pu];idsu%vıRnm( 38
v;hn;Mbrpê;idgo=IrwSs'kl
⁄ ' gOhm(
l¶;∑mVyye sUyRe d;yex;√; tqwv c 39
˙{ogo m;nh;iní Sq;n.[x
' o mno®j;
î∑bN/uivyogí ¨¥ogSy ivn;xnm( 40
t;pJvr;idpI@; c Vy;k⁄lTv' .y' tq;
a;TmsMb‚N/mr,…m∑vStuivyogkét( 41
i√tIy¥Unn;qe tu dehb;/; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| sUypR jU ;' c k;ryet( 42
mNdSy;NtgRte cN{e jIvdOi∑smiNvte
Svo∞e Sv=e]kÉN{Sqe i]ko,e l;.geåip v; 43
pU,eR x(.u g[hyw ˇRu _É r;jp[Iitsm;gm"
mh;r;jp[s;den v;hn;Mbr.UW,m( 44
s*.;Gy' su%vO≤ı' c .OTy;n;' p·rp;lnm(
iptOm;tOkl
⁄ e s*:y' px(vu ≤O ı" su%;vh; 45
=I,e v; p;ps'yˇu _É p;pdO∑e v; nIcge
£Àr;'xkgte v;ip £Àr=e]gteåip v; 46
j;tkSy mhTk∑' r;jkopo /n=y"
iptOm;tOivyogí pu]Ipu];idrogkét( 47
Vyvs;y;Tfl' ne∑' n;n;m;geR /nVyy"
ak;le .ojn' cwv m*W/Sy c .=,m( 48
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

flmeti√j;nIy;d;d* s*:y' /n;gm"
d;yex;TkÉN{r;≤xSqe i]ko,e l;.geåip v; 49
v;hn;Mbrpê;id.[;tOv≤O ı" su%;vh;
iptOm;tOs%
u ;v;i¢" S]Is*:y' c /n;gm" 50
…m]p[.vu x;id∑' svRs*:y' x(.u ;vhm(
d;yex;d(√;dxe .;ve rN/[e v; blv…jRte 51
xyn' rogm;lSy' Sq;n.[∑' su%;phm(
x]uv≤O ıivro/' c bN/u√Wπ mv;“uy;t( 52
i√tIy¥Unn;qe tu deh;lSy .iv„yit
t∂oWxmn;q| c itlhom;idk˘ cret( 53
gu@÷ `Ot' c d›;ˇ_' t<@ël' c yq;iv…/
êet;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyvOıye 54
mNdSy;NtgRte .*me kÉN{l;.i]ko,ge
tu©π Sv=e]ge v;ip dx;…/psmiNvte 55
l¶;…/pen s'yˇu _É a;d* s*:y' /n;gm"
r;jp[Iitkr' s*:y' v;hn;Mbr.UW,m( 56
sen;pTy' nOpp[Iit" kéiWgo/;NysMpd"
nUtnSq;ninm;R,' .[;tOvge∑R s*:ykét( 57
nIce c;St©te .*me l¶;d∑VyyiSqte
p;pdOi∑yute v;ip /nh;in.Riv„yit 58
c*r;ihv[,xS];idg[‚Nqrog;idpI@nm(
251

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

.[;tOip];idpI@; c d;y;djnivg[h" 59
ctu„p;∆Ivh;iní k⁄‚Tst;•Sy .ojnm(
ivdexgmn' cwv n;n;m;geR /nVyy" 60
a∑m¥Unn;qe tu i√tIySqeåq v; yid
apmOTyu.y' cwv n;n;k∑' pr;.v" 61
t∂oWp·rh;r;q| x;≤Nthom' c k;ryet(
vOWd;n' p[kv⁄ IRt sv;R·r∑inv;r,m( 62
mNdSy;NtgRte r;h* klhí mnoVyq;
dehpI@; mnSt;p" pu]√πWo ®jo.ym( 63
aqRVyyo r;j.y' Svjn;idivro…/t;
ivdexgmn' cwv gOh=e];idn;xnm( 64
l¶;…/pen s'yˇu _É yogk;rks'ytu e
Svo∞e Sv=e]ge kÉN{e d;yex;Ll;.r;≤xge 65
a;d* s*:y' /n;v;i¢' gOh=e];idsMpdm(
devb[;˜,.·ˇ_' c tIqRy;];idk˘ l.et( 66
ctu„p;∆Ivl;." Sy;Ì»he kLy;<vıRnm(
m?ye tu r;j.Iití pu]…m]ivro/nm( 67
meWe kNy;gte v;ip k⁄lIre vOW.e tq;
mInkod<@…s'hWe u gj;NtwêyRm;idxet( 68
r;jsMm;n.UW;i¢' mOdl
u ;Mbrs*:ykét(
i√s¢m;…/pwyˇRu _É dehb;/; .iv„yit 69
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

mOTyuÔy' p[kv⁄ IRt z;gd;n' c k;ryet(
vOWd;n' p[kv⁄ IRt svRsMpTsu%;vhm( 70
mNdSy;NtgRte jIve kÉN{e l;.i]ko,ge
l¶;…/pen s'yˇu _É Svo∞e Sv=e]geåip v; 71
svRk;y;Rq…R s≤ı" Sy;Czo.n' .vit /[vu m(
mh;r;jp[s;den /nv;hn.UW,m( 72
sNm;n' p[.su Mm;n' ip[yvS];qRl;.két(
devt;gu®.·ˇ_í iv√∆nsm;gm" 73
d;rpu];idl;.í pu]kLy;,vw.vm(
Wœ;∑mVyye jIve nIce v; p;ps'ytu e 74
injsMb‚N/mr,' /n/;Nyivn;xnm(
r;jSq;ne jn√πW" kyRh;in.Riv„yit 75
ivdexgmn' cwv k⁄œrog;idsM.v"
d;yex;TkÉN{ko,e v; /ne v; l;.geåip v; 76
iv.v' d;rs*.;Gy' r;j≈I/nsMpd"
.ojn;Mbrs*:y' c d;n/m;Ridk˘ .vet( 77
b[˜p[itœ;…s≤ıí £tukmRfl' tq;
a•d;n' mh;k°itRvdRe ;Nt≈v,;idkm( 78
d;yex;TWœrN/[e v; Vyye v; blv…jRte
bN/u√Wπ o mnodu"%' klh" pdivCyuit" 79
k⁄.ojn' kmRh;nI r;jd<@;ınVyy
253

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

k;r;gOhp[vx
e í pu]d;r;idpI@nm( 80
i√tIy¥Unn;qe tu dehv;/; mno®j"
a;TmsMbiN/mr,' .iv„yit n s'xy" 81
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvs;hßk˘ jpet(
Sv,Rd;n' p[kv⁄ IRt Á;roGy' .vit /[vu m( 82
aq bu/;NtdRx;fl;?y;y" 58
muˇ_;iv&ml;.í D;nkmRs%
u ;idkm(
iv¥;mhÊv' k°itRí nUtnp[.du xRnm( 1
iv.v' d;rpu];id iptOm;tOs%
u ;vhm(
Svo∞;idSqeåq nIceåSte Wœ;∑mVyyr;≤xge 2
p;pyuˇ_Éåqv; dO∑e /n/;Nypx(=u y"
a;TmbN/uivro/í xUlrog;idsM.v" 3
r;jk;yRkl;pen Vy;k⁄lo .vit /[vu m(
i√tIy¥Unn;qe tu d;rKlexo .iv„yit 4
a;TmsMb‚N/mr,' v;txUl;idsM.v"
t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet( 5
bu/Sy;NtgRte kÉt* l¶;TkÉN{i]ko,ge
x(.u yuˇ_É x(.u Îw ∑≥ e l¶;…/psmiNvte 6
yogk;rksMbN/e d;yex;TkÉN{l;.ge
dehs*:y' /n;LpTv' bN/uòhe mq;idxet( 7
ctu„p;∆Ivl;." Sy;Ts'c;re, /n;gm"
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

iv¥;k°itRpsR[ ©í sm;np[.du xRnm( 8
.ojn;Mbrs*:y' c Á;d* m?ye su%;vhm(
d;yex;¥id rN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e 9
v;hn;Tptn' cwv pu]Klex;idsM.v"
c*r;idr;j.Iití p;pkmRrt" sd; 10
vO…ík;idivW;∫IitnIRc"w klhs'.v"
xokrog;iddu"%' c nIcs©;idk˘ .vet( 11
i√tIy¥Unn;qe tu dehj;@‰' .iv„yit
t∂oWp·rh;r;y z;gd;n' tu k;ryet( 12
s*MySy;NtgRte x(£
u É kÉN{e l;.e i]ko,ge
sTkq;pu<y/m;Rids'gh[ " pu<ykmRkté ( 13
…m]p[.vu x;id∑' =e]l;." su%' .vet(
dx;…/p;TkÉN{gte i]ko,e l;.geåip v; 14
tTk;le …≈ym;“oit r;j≈I/nsMpd"
v;pIkÀpt@;g;idd;n/m;Rids'gh[ " 15
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' /n/;NysmO≤ıkét(
d;yex;TWœrN/[Sqe Vyye v; blv…jRte 16
˙{ogo m;nh;iní Jvr;tIs;rpI@nm(
a;TmbN/uivyogí s's;re .vit /[vu m( 17
a;Tmk∑' mnSt;pd;yk˘ i√jsˇm
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit 18
255

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t∂oWp·rh;r;q| dug;Rdve Ijp' cret(
jgdMb;p[s;den tt" x;≤Ntmv;“uy;t( 19
s*MySy;NtgRte sUyRe Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
i]ko,e /nl;.e tu tu©;'xe Sv;'xgeåip v; 20
r;jp[s;dsu.;Gy' …m]p[.vu x;Tsu%m(
.UMy;Tmjen s'd∑O e a;d* .Ul;.m;idxet( 21
l¶;…/pen s'd∑O e b¸s*:y' /n;gmm(
g[;m.UMy;idl;.' c .ojn;Mbrs*:ykét( 22
l¶;∑mVyye v;ip xNy;rf…,s'ytu e
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; blv…jRte 23
c*r;i¶xS]pI@; c ipˇ;…/Ky' .iv„yit
≤xro®ÑnsSt;p î∑bN/uivyogkét( 24
i√tIys¢m;/Ixe ÁpmOTyu.iR vXyit
t∂oWp·rh;r;q| x;≤Nt' k⁄y;R¥q;iv…/ 25
s*MySy;NtgRte cN{e l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip gu®dOi∑smiNvte 26
yogSq;n;…/pTyen yogp[;bLym;idxet(
S]Il;.' pu]l;.' c vS]v;hn.UW,m( 27
nUtn;lyl;.' c inTy' …mœ;•.ojnm(
gItv;¥p[sg' ' c x;S]iv¥;p·r≈mm( 28
d≤=,;' idxm;…≈Ty p[y;,' c .iv„yit
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

√«p;Ntr;idvS];,;' l;.íwv .iv„yit 29
muˇ_;iv&mrà;in /*tvS];idk˘ l.et(
nIc;·r=e]s'yˇu _É dehb;/; .iv„yit 30
d;yex;TkÉN{ko,Sqe du…íKye l;.geåip v;
t∫⁄KTy;d* pu<ytIqRSq;ndwvtdxRnm( 31
mno/wy| ˙duTs;ho ivdex/nl;.két(
d;yex;TWœrN/[e v; Vyye v; p;ps'ytu e 32
cor;…¶nOp.Iití S]Ism;gmto .vet(
du„kéit/Rnh;iní kéiWgoê;idn;xkét( 33
i√tIy¥Unn;qe tu dehb;/; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| dug;Rdve Ijp' cret( 34
vS]d;n' p[kv⁄ IRt a;yuv≤RO ısu%;vhm(
jgdMb;p[s;den tt" su%mv;“uy;t( 35
s*MySy;NtgRte .*me l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip l¶;…/psmiNvte 36
r;j;nugh[ x;≤Nt' c gOhe kLy;,sM.vm(
l+mIk$;=…cˆ;in n∑r;Jy;qRm;“uy;t( 37
pu]oTsv;idsNtoW' gOhe go/ns'kl
⁄ m(
gOh=e];idl;.' c gjv;…jsmiNvtm( 38
r;jp[Iitkr' cwv S]Is*:y' c;itxo.nm(
nIc=e]sm;yuˇ_É Á∑me v; Vyyeåip v; 39
257

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

p;pdOi∑yute v;ip dehpI@; mnoVyq;
¨¥og.©o dx;d* Svg[;me /;Nyn;xnm( 40
g[…' qxS]v[,;dIn;' .y' t;pJvr;idkm(
d;yex;TkÉN{ge .*me i]ko,e l;.geåip v; 41
x(.u dO∑e /np[;i¢dehR s*:y' .ve•,O ;m(
pu]l;.o yxovO≤ı.[;tR vO goR mh;ip[y" 42
d;yex;dq rN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e
t∫⁄KTy;d* mh;Klexo .[;tOvgeR mh∫ym( 43
nOp;…¶c*r.Iití pu]…m]ivro/nm(
Sq;n.[x
' o .ved;d* m?ye s*:y' /n;gm" 44
aNte tu r;j.Iit" Sy;TSq;n.[x
' oÁq;ipv;
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.y' .vet( 45
god;n' c p[kv⁄ IRt mOTyuÔyjp' cret(
x˚rSy p[s;den tt" su%mv;“uy;t( 46
bu/Sy;NtgRte r;h* kÉN{l;.i]ko,ge
k⁄lIre k⁄M.ge v;ip kNy;y;' vOW.eip v; 47
r;jsMm;nk°tIR c /n' c p[.iv„yit
pu<ytIqRSq;nl;.o devt;dxRn' tq; 48
îW(t;pUtRe c mhto m;ní;Mbrl;.két(
.uKTy;d* dehpI@; c TvNte s*:y' ivinidRxte ( 49
l¶;∑Vyyr;≤xSqe t∫⁄ˇ_* /nn;xnm(
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.uKTy;d* dehn;xí v;tJvrmjI,Rkté ( 50
l¶;dupcye r;h* x(.u g[hsmiNvte
r;js'l;psNtoWo nUtnp[.du xRnm( 51
d;yex;d(√;dxe v;ip Á∑me p;ps'ytu e
inœër' r;jk;y;R…, Sq;n.[x
' o mh∫ym( 52
bN/n' rogpI@; c injbN/umnoVyq;
˙{ogo m;nh;iní /nh;in.Riv„yit 53
i√tIys¢mSqe v; ÁpmOTyu.iR v„yit
t∂oWp·rh;r;q| dug;Rl+mIjp' cret( 54
êet;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyd;…ynIm(
jgdMb;p[s;den tt" su%mv;“uy;t( 55
bu/Sy;NtgRte jIve l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip l;.e v; /nr;≤xge 56
dehs*:y' /n;v;¢I r;jp[IitStqwv c
ivv;hoTsvk;y;R…, inTy' …mœ;•.ojnm( 57
gomih„y;idl;.í pur;,≈v,;idkm(
devt;gu®.·ˇ_í d;n/mRm%;idkm( 58
yDkmRpv[ ≤O ıí ≤xvpUj;fl' tq;
nIce v;St'gte v;ip Wœ;∑Vyygeåip v; 59
xNy;rdO∑s'yˇu _É klho r;jivg[h"
c*r;iddehpI@; c iptOm;tOivn;Xnm( 60
259

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

m;nh;in r;jd<@o /nh;in.Riv„yit
ivW;ihJvrpI@; c kéiW.U…mivn;xnm( 61
dyex;TkÉN{ko,e v; l;.e v; bls'ytu e
bN/up]u ˙duTs;ho x(.u ' c /ns'ytu m( 62
px(vu ≤O ıyRxovO≤ır•d;n;idk˘ flm(
d;yex;TWœrN/[e v; Vyye v; blv…jRte 63
a©t;pí vwkLy' dehb;/; .iv„yit
kl]bN/uvWw My' r;jkopo /n=y" 64
akSm;Tklh;∫Iit" p[m;do i√jto .ym(
i√tIys¢mSqe v; dehb;/; .iv„yit 65
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvs;hßk˘ jpet(
go.U·hr<yd;nen sv;R·r∑' Vypohit 66
s*MySy;NtgRte mNde Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
i]ko,l;.ge v;ip gOhe kLy;,vıRnm( 67
r;Jyl;.' mhoTs;h' gOh' go/ns'kl
⁄ m( 68
x(.u Sq;nflv;i¢' tIqRv;s' tq;idxet(
a∑me v; Vyye mNde d;yex;√; tqwv c 69
ar;itdu"%b;¸Ly' d;rpu];idpI@nm(
bu≤ı.[x
' o bN/un;x" kmRn;xo mno®j" 70
ivdexgmn' cwv du"Sv“;idp[dxRnm(
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit 71
260

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret(
ké„,;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyvOıye 72
aq kÉTvNtdRx;fl;?y;y" 59
kÉN{e i]ko,l;.e v; kÉt* l¶exs'ytu e
.;GykmRssu MbN/e v;hnexsmiNvte 1
t∫⁄ˇ_* /n/;Ny;id ctu„p;∆Ivl;.két(
pu]d;r;ids*:y' c r;jp[Iitmno®j" 2
g[;m.UMy;idl;.í gOh' go/ns'kl
⁄ m(
nIc;St%e$s'yˇu _É Á∑me Vyygeåip v; 3
˙{ogo m;nh;iní /n/;Nypx(=u y"
d;rpu];idpI@; c mní;'cLymev c 4
i√tIy¥Unn;qen sMbN/e t] s'iSqte
an;roGy' mhTk∑m;TmbN/uivyogkét( 5
dug;Rdve Ijp' k⁄y;RNmOTyuÔyjp' cret(
Ev' Sv;NtgRte kÉt* tt" su%mv;“uy;t( 6
kÉtorNtgRte x(£
u É Svo∞e SvKxe]s'ytu e
kÉN{i]ko,l;.e v; r;Jyn;qen s'ytu e 7
r;jp[Iit' c s*.;Gy' idxoTSv;Mbrs'kl
⁄ m(
tTk;le …≈ym;“oit .;Gykmex
R s'ytu e 8
n∑r;Jy/np[;i¢' su%v;hnmuˇmm(
setò
u ;n;idk˘ cwv devt;dxRn' mht( 9
261

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

mh;r;jp[s;den g[;m.UMy;idl;.két(
d;yex;TkÉN{ko,e v; du…íKye l;.geåip v; 10
deh;roGy' x(.u ' cwv gOhe kLy;,xo.nm(
.ojn;Mbr.UW;i¢rqdol;idl;.két( 11
d;yex;i{purN/[Sqe Vyye v; p;ps'ytu e
akSm;Tklh' cwv px(/u ;Ny;idpI@nm( 12
nIcSqe %e$s'yˇu _É l¶;TWœ;∑r;≤xge
SvbN/ujnvwWMy' ≤xro≤=v[,pI@nm( 13
˙{og' m;nh;in' c /n/;Nypx(=u ym(
kl]pu]pI@;y;" sç;r' c sm;idxet( 14
i√tIy¥Unn;qe tu dehj;@‰' mno®jm(
t∂oWp·rh;r;q| dug;Rdve Ijp' cret(
êet;' g;' mihWI' d¥;d;yuroGyvOıye 15
kÉtorNtgRte sUyRe Svo∞e Sv=e]geåip v;
kÉN{i]ko,l;.e v; x(.u yuˇ_inrI≤=te 16
/n/;Ny;idl;.í r;j;nugh[ vw.vm(
anekx(.u k;y;R…, ce∑…s≤ı" su%;vh; 17
a∑mVyyr;≤xSqe p;pg[hsmiNvte
t∫⁄ˇ_* r;j.Iití iptOm;tOivyogkét( 18
ivdexgmn' cwv c*r;ihivWpI@nm(
r;j…m]ivro/í r;jd<@;ın=y" 19
262

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

xokrog.y' cwv ¨„,;…/Ky' Jvro .vet(
d;yex;TkÉN{ko,e v; l;.e v; /ns'iSqte 20
dehs*:y' c;qRl;.o pu]l;.o mnodO!m(
svRk;y;Rq…R s≤ı" Sy;TSvLpg[;m;…/pTyyuk™ 21
d;yex;{N/[·r"fÉ v; iSqte v; p;ps'ytu e
a•ivflo mno.Iit/Rn/;Nypx(=u y" 22
a;d* m?ye mh;Klex;nNte s*:y' ivinidRxte (
i√tIys¢m;/Ixe ÁpmOTyu.iR v„yit 23
tSy x;≤Nt' p[kv⁄ IRt Sv,| /en'u p[d;pyet(
.;SkrSy p[s;den tt" su%mv;“uy;t( 24
kÉtorNtgRte cN{e Svo∞e Sv=e]geåip v;
kÉN{i]ko,l;.e v; /ne x(.u smiNvte 25
r;jp[IitmRhoTs;h" kLy;,' c mhTsu%m(
mh;r;jp[s;den gOh.UMy;idl;.két( 26
.ojn;Mbrpê;idVyvs;yeå…/k˘ flm(
aêv;hnl;.í vS];.r,.UW,m( 27
dev;lyt@;g;idpu<y/m;Rids§hm(
pu]d;r;ids*:y' c pU,cR N{" p[yCzit 28
=I,e v; nIcge cN{e Wœ;∑Vyyr;≤xge
a;Tms*:y' mnSt;p' k;yRivfl' mh∫ym( 29
iptOm;tOivyog' c dehj;@‰' mnoVyq;m(
263

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Vyvs;y;Tfl' k∑' px(nu ;x' .y' vdet( 30
d;yex;TkÉN{ko,e v; l;.e v; bls'ytu e
kéiWgo.U…ml;.' c î∑bN/usm;gmm( 31
tSm;TSvk;yR…s≤ı' c gOhe go=Irmev c
.uKTy;d* x(.u m;roGy' m?ye r;jip[y' x(.u m( 32
aNte tu r;j.Iit' c ivdexgmn' tq;
dUry;];idsç;r' sMb‚N/jnpUjnm( 33
d;yex;TWœ·r"fÉ v; rN/[e v; blv…jRte
/n/;Ny;idh;iní mnoVy;Tk⁄lmev c 34
SvbN/ujnvwr' c .[;tOpI@; tqwv c
in/n;…/pdoWe, i√s¢pits'ytu e 35
apmOTyu.y' tSy x;≤Nt' k⁄y;R¥q;iv…/
cN{p[IitkrI' cwv Á;yur;roGy…sıye 36
kÉtorNtgRte .*me l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e Sv=e]ge v;åip x(.u g[hyut≤e =te 37
a;d* x(.u fl' cwv g[;m.UMy;idl;.két(
/n/;Ny;idl;.í ctu„p;∆Ivl;.két( 38
gOh;r;m=e]l;.o r;j;nugh[ vw.vm(
.;Gye kmex
R sMbN/e .Ul;." s*:ymev c 39
d;yex;TkÉN{ko,e v; du…íKye l;.geåip v;
r;jp[Iityxol;." pu]…m];ids*:ykét( 40
264

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tq;å∑mVyye .*me d;yex;ıngeåip v;
&t' kroit mr,' ivdexe c;pd' .[mm( 41
p[mhe mU]kéCz^;idc*r;idnOppI@nm(
klh;id Vyq;yuˇ_' ik≤çTsu%ivvıRnm( 42
i√tIy¥Unn;qe tu t;pJvrivW;∫ym(
d;rpI@; mn"KlexmpmOTyu.y' .vet( 43
an@±v;h' p[d¥;ˇu svRsMpTsu%;vhm(
tt" x;≤Ntmv;“oit .*mg[hp[s;dt" 44
kÉtorNtgRte r;h* Svo∞e …m]Svr;≤xge
kÉN{i]ko,e l;.e v; du…íKye /ns'DkÉ 45
tTk;le /nl;." Sy;Tsç;ro .vit /[vu m(
MleCzp[.vu x;Ts*:y' /N/;Nyfl;idkm( 46
ctu„p;∆Ivl;." Sy;Ì[;m.UMy;idl;.két(
.uKTy;d* Klexm;“oit m?y;Nte s*:ym;“uy;t( 47
rN/[e v; Vyyge r;h* p;ps'd∑O s'ytu e
b¸mU]' kéx' deh' xItJvrivW;∫ym( 48
c;tu…qRkJvr' cwv =u{op{vpI@nm(
akSm;Tklh' cwv p[mhe ' xUlm;idxet( 49
i√tIys¢mSqe v; td; Klex' mh∫ym(
t∂oWp·rh;r;q| dug;Rdve Ijp' cret( 50
kÉtorNtgRte jIve kÉN{e l;.e i]ko,ge
265

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Svo∞e Sv=e]ge v;ip l¶;…/psmiNvte 51
kmR.;Gy;…/pwyˇRu _É /n/;Ny;qRsp' dm(
r;jp[Iit' tdoTs;hmê;'doLy;idk˘ idxet( 52
gOhe kLy;,sMp·t' pu]l;.' mhoTsvm(
pu<ytIq| mhoTs;h' sTkmR c su%;vhm( 53
î∑devp[s;den ivjy' k;yRl;.két(
r;js'Ll;pk;y;R…, nUtnp[.du xRnm( 54
Wœ;∑mVyye jIve d;yex;•Icgeåip v;
c*r;ihv[,.Iit' c /n/;Ny;idn;xnm( 55
pu]d;r;ivyog' c TvtIvKlexsM.vm(
a;d* xu.fl' cwv aNte Klexkr' vdet( 56
d;yex;TkÉN{ko,e v; du…íKye l;.geåip v;
x(.u yuˇ_É nOpp[IitivR…c];Mbr.UW,m( 57
dUrdexp[y;,' c SvbN/ujnpoW,m(
.ojn;Mbrpê;id .uKTy;d* dehpI@nm( 58
aNte tu Sq;nclnmkSm;Tklho .vet(
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit 59
t∂oWp·rh;r;q| ≤xvs;hßk˘ jpet(
mh;mOTyuÔy' j;Py' svoRp{vn;xnm( 60
kÉtorNtgRte mNde Svdx;y;' tu pI@nm(
bN/o" Klexo mnSt;pítu„p;∆Ivl;.két( 61
266

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

r;jk;yRkl;pen /nn;xo mh∫ym(
Sq;n;∞‰uit" p[v;sí m;geR c*r.y' .vet( 62
a;lSy' mnso h;iní;∑me Vyyr;≤xge
mIni]ko,ge mNde tul;y;' Sv=Rgåe ip v; 63
kÉN{i]ko,l;.e v; du…íKye v; x(.u ;'xkÉ
x(.u dO∑yute cwv svRk;y;RqsR ;/nm( 64
Svp[.oí mhTs*:y' .[m,' c su%;vhm(
Svg[;me su%sMp·ˇ" SvvgeR r;jdxRnm( 65
d;yex;TWœ·r"fÉ v; a∑me p;ps'ytu e
deht;po mnSt;p" k;yeR ivflo mh∫ym( 66
a;lSy' m;nh;iní iptOm;]oivRn;xnm(
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.y' .vet( 67
t∂oWpirh;r;q| itlhom' c k;ryet(
ké„,;' g;' mihWI' d¥;d;yur;roGyvOıye 68
kÉtorNtgRte s*Mye kÉN{l;.i]ko,ge
Svo∞e Sv=e]s'yˇu _É r;Jyl;.o mhTsu%m( 69
sTkq;≈v,' d;n' /mR…s≤ı" su%;vh;
.Ul;." pu]l;.í x(.u goœI/n;gm" 70
ayà;ımRlæB/í ivv;hí .iv„yit
gOhe x(.u kr' kmR vS];.r,.UW,m( 71
.;Gykm;R…/pwyˇRu _É .;GyvO≤ı" su%;vh;
267

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

iv√ÌoœIkq;….í k;l=epo .iv„yit 72
Wœ;∑mVyye s*Mye mNd;r;ihyut≤e =te
ivro/o r;jvgwíR prgehinv;snm( 73
v;hn;Mbrpê;id/n/;Ny;idn;xkét(
.uKTy;d* xo.n' p[oˇ_' m?ye s*:y' /n;gm" 74
aNte Klexkr' cwv d;rpu];idpI@nm(
d;yex;TkÉN{ge s*Mye i]ko,e l;.geåip v; 75
deh;roGy' mh;'Ll;." pu]kLy;,vw.vm(
.ojn;Mbrpê;idVyvs;yeå…/k˘ flm( 76
d;yex;TWœrN/[e v; Vyye v; blv…jRte
t∫⁄KTy;d* mh;Klexo d;rpu];idpI@nm( 77
r;j.Iitkríwv m?ye tIqRkro .vet(
i√tIy¥Unn;qe tu ÁpmOTyu.iR v„yit 78
t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet(
tt" su%mv;“oit ≈Ihreí p[s;dt" 79
aq x(£
u ;NtdRx;fl;?y;y" 60
aq Sv;NtgRte x(£
u É l¶;TkÉN{i]ko,ge
l;.e v; bls'yˇu _É t∫⁄ˇ_* c x(.u ' flm( 1
ivp[ml
U ;ınp[;i¢goRmih„y;idl;.két(
pu]oTsv;idsNtoWo gOhe kLy;,sM.v" 2
sNm;n' r;jsMm;n' r;Jyl;.o mhTsu%m(
268

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Svo∞e v; Sv=Rge v;ip tu©;'xe v;'xgeåip v; 3
nUtn;lyinm;R,' inTy' …mœ;•.ojnm(
kl]pu]iv.v' …m]s'yˇu _.ojnm( 4
a•d;n' ip[y' inTy' d;n/m;Rids§h"
mh;r;jp[s;den v;hn;Mbr.UW,m( 5
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' ctu„p;∆Ivl;.két(
p[y;,' p…íme .;ge v;hn;Mbrl;.két( 6
l¶;¥upcye x(£
u É x(.u g[hyut≤e =te
…m];'xe tu©l;.exyogk;rks'ytu e 7
r;Jyl;.o mhoTs;ho r;jp[Iit" x(.u ;vh;
gOhe kLy;,sMp·ˇd;Rrpu];idvıRnm( 8
Wœ;∑mVyye x(£
u É p;pyuˇ_Éåq vI≤=te
c*r;idv[,.Iití svR] jnpI@nm( 9
r;j√;re jn√πW î∑bN/uivn;xnm(
d;rpu];idpI@; c svR] jnpI@nm( 10
i√tIy¥Unn;qe tu iSqte ceNmr,' .vet(
t] dug;Rjp' k⁄y;Rınud;n' c k;ryet( 11
x(£
u Sy;NtgRte sUyRe sNt;po r;j…." k≤l"
d;y;d;t( klhíwv x(.u =e];Ty r;≤xge 12
Svo∞e Sv=e]ge sUyRe …m]=eR kÉN{ko,ge
d;yex;TkÉN{ko,e v; l;.e v; /ngeåip v; 13
269

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t∫⁄ˇ_* /nl;." Sy;{;JyS]I/nsMpd"
Svp[.oí mhTs*:y…m∑bN/o" sm;gm" 14
iptOm;]o" su%p[;i¢' .[;tOl;.' su%;vhm(
sTk°it| su%s*.;Gy' pu]l;.' c ivNdit 15
tq;∑me Vyye sUyRe ·rpur;≤xiSqteåip v;
nIce v; p;pvgRSqe deht;po mno®j" 16
Svjnop·rs'Klexo inTy' inœër.;W,m(
iptOpI@; bN/uh;nI r;j√;re ivro/két( 17
v[,pI@;ihb;/; c SvgOhe c .y' tq;
n;n;rog.y' cwv gOh=e];idn;xnm( 18
s¢m;…/pt* sUyRe g[hb;/; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| sUypR I[ it' c k;ryet( 19
x(£
u Sy;NtgRte cN{e kÉN{l;.i]ko,ge
Svo∞e Sv=e]ge cwv .;Gyn;qens'ytu e 20
x(.u yuˇ_É pU,cR N{e r;Jyn;qen s'ytu e
t∫⁄ˇ_* v;hn;dIn;' l;.' gehe mhTsu%m( 21
mh;r;jp[s;den gj;NtwêyRm;idxet(
mh;ndIò;npu<y' devb[;˜,pUjnm( 22
gItv;¥p[s©;idiv√∆niv.UW,m(
gomih„y;idvO≤ıí Vyvs;yeå…/k˘ flm( 23
.ojn;Mbrs*:y' c bN/usy' ˇu _.ojnm(
270

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

nIce v;St©te v;ip Wœ;∑mVyyr;≤xge 24
d;yex;TWœge v;ip rN/[e v; Vyyr;≤xge
tTk;le /nn;x" Sy;Tsçret mh∫ym( 25
deh;y;so mnSt;po r;j√;re ivro/két(
ivdexgmn' cwv tIqRy;];idk˘ flm( 26
d;rpu];id pI@; c injbN/uivyogkét(
d;yex;TkÉN{l;.Sqe i]ko,e shjeåip v; 27
r;jp[IitkrI cwv dexg[;m;…/pTyt;
/wy| yx" su%' k°itRv;Rhn;Mbr.UW,m( 28
kÀp;r;mt@;gidinm;R,' /ns§h"
.uˇ_y;d* dehs*:y' Sy;dNte KlexStq; .vet( 29
x(£
u Sy;NtgRte .*me l¶;TkÉN{i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge .*me l;.e v; bls'ytu e 30
l¶;…/pen s'yˇu _É kmR.;Gyexs'ytu e
t∫⁄ˇ_* r;jyog;idsMpd' xo.n;' vdet( 31
vS];.r,.UMy;de·r∑…s≤ı" su%;vh;
tq;å∑me Vyye v;åip d;yex;√; tqwv c 32
xItJvr;idpI@; c iptOm;tO.y;vh;
Jvr;¥…/krog;í Sq;n.[x
' o mno®j; 33
SvbN/ujnh;iní klho r;jivg[h"
r;j√;rjn√πWo /n/;NyVyyoå…/k" 34
271

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Vyvs;y;Tfl' ne∑' g[;m.UMy;idh;inkét(
i√tIy¥Unn;qe tu dehv;/; .iv„yit 35
x(£
u Sy;NtgRte r;h* kÉN{l;.i]ko,ge
Svo∞e v; x(.u s'd∑O e yogk;rks'ytu e 36
t∫⁄ˇ_* b¸s*:y' c /n/;Ny;idl;.két(
î∑bN/usm;k°,| .vn' c sm;idxet( 37
y;tu" k;y;Rq…R s≤ı" Sy;t( px(=u ]e ;idsM.v"
l¶;¥upcye r;h* t∫⁄·ˇ_" su%d; .vet( 38
x]un;xo mhoTs;ho r;jp[IitkrI x(.u ;
.uKTy;d* xrm;s;'í aNte JvrmjI,Rkté ( 39
k;yRivflmv;“oit sçre c mnoVyq;
pr' su%' c s*.;Gy' mh;r;j îv;åXnute 40
nwAtR I' idxm;…≈Ty p[y;,' p[.du xRnm(
y;tu" k;y;Rq…R s≤ı" Sy;TSvdexe punre„yit 41
¨pk;ro b[;˜,;n;' tIqRy;];fl' .vet(
d;yex;{N/[.;vSqe Vyye v; p;ps'ytu e 42
ax(.u ' l.te kmR iptOm;tOjn;v…/
svR] jniv√πW' n;n;Âp' i√joˇm 43
i√tIye s¢me v;ip deh;lSy ivinidRxte (
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret( 44
x(£
u Sy;NtgRte jIve Svo∞e Sv=e]kÉN{ge
272

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

d;yex;Cz⁄.r;≤xSqe .;Gye v; pu]r;≤xge 45
n∑r;Jy;ınp[;i¢…m∑;q;RMbrsMpdm(
…m]p[.oí sNm;n' /n/;Ny' l.e•r" 46
r;jsMm;nk°it| c aê;Ndol;idl;.két(
iv√Tp[.su m;k°,| x;S];p·r≈mm( 47
pu]oTsv;idsNtoW…m∑bN/usm;gmm(
iptOm;tOs%
u p[;i¢' pu];ids*:ym;idxet( 48
d;yex;TWœr;≤xSqe Vyye v; p;ps'ytu e
r;jc*r;idpI@; c deh;pI@; .iv„yit 49
a;Tm®GbN/uk∑' Sy;Tklhen mnoVyq;
Sq;nCyuit' p[v;s' c n;n;rog' sm;“uy;t( 50
i√tIys¢m;/Ixe dehb;/; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| mh;mOTyuÔy' cret( 51
x(£
u Sy;NtgRte mNde Svo∞e tu prmo∞ge
Sv=RkNÉ {i]ko,Sqe tu©;'xe Sv;'xgeåip v; 52
t∫⁄ˇ_* b¸s*:y' Sy;id∑bN/usm;gm"
r;j√;re c sMm;n' pui]k;jNmsM.v" 53
pu<ytIqRfl;v;i¢d;Rn/m;Ridpu<ykét(
Svp[.oí pd;v;i¢" nIcSqe Klex.;Gy.vet( 54
deh;lSymv;“oit tq;y;d…/kVyym(
tq;∑me Vyye mNde d;yex;√; tqwv c 55
273

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

.uKTy;d* iviv/; pI@; iptOm;tOjn;v…/
d;rpu];idpI@; c prdex;idiv.[m" 56
Vyvs;y;Tfl' n∑' gomih„y;idh;inkét(
i√tIys¢m;/Ixe dehb;/; .iv„yit 57
t∂oWp·rh;r;q| itlhom' c k;ryet(
mOTyuÔyjp' k⁄y;R∞<@«p;#m;qip v; 58
Svy' v; b[;˜,√;r; yq;x·ˇ_ yq;iv…/
tt" x;≤Ntmv;“oit ≤xv;xM.ups[ ;dt" 59
x(£
u Sy;NtgRte s*Mye kÉN{e l;.i]ko,ge
Svo∞e v; Sv=Rge v;ip r;jp[Iitkr' x(.u m( 60
s*.;Gy' pu]l;.í sNm;ge,R /n;gm"
pur;,/mR≈v,' Í©;·rjns'gm" 61
î∑bN/ujn;k°,| xo….t' tSy m≤Ndrm(
Svp[.oí mhTs*:y' inTy' …mœ;•.ojnm( 62
d;yex;TWœrN/[e v; Vyye v; blv…jRte
p;pdO∑e p;pyuˇ_É ctu„p;∆Ivh;inkét( 63
aNy;lyinv;sí mnovwkLysM.v"
Vy;p;reWu c sveWR u h;inrev n s'xy" 64
.uKTy;d* xo.n' p[oˇ_' m?ye m?yfl' idxet(
aNte Klexkr' cwv xItv;tJvr;idkm( 65
s¢m;/IxdoWe, dehpI@; .iv„yit
274

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

t∂oWp·rh;r;q| iv„,us;hßk˘ jpet( 66
x(£
u Sy;NtgRte kÉt* Svo∞e v; Sv=Rgåe ip v;
yogk;rksMbN/e Sq;nvIyRsmiNvte 67
.uKTy;d* x(.u m;…/Ky;…•Ty' …mœ;•.ojnm(
Vyvs;y;Tfl;…/Ky' gomih„y;idvO≤ıkét( 68
/n/;NysmO≤ıí s'g;[ me ivjyo .vet(
.uKTyNte ih su%' cwv .uKTy;d* m?ym' flm( 69
m?ye m?ye mhTk∑' pí;d;roGym;idxet(
d;yex;{N/[.;vSqe Vyye v; p;ps'ytu e 70
c*r;ihv[,pI@; c bu≤ın;xo mh∫ym(
≤xro®j' mnSt;pmkmRklh' vdet( 71
p[mhe .vrog' c n;n;m;geR /nVyy"
.;y;Rp]u ivro/í gmn' k;yRn;xnm( 72
i√tIy¥Unn;qe tu dehb;/; .iv„yit
t∂oWp·rh;r;q| mOTyuÔyjp' cret( 73
z;gd;n' p[kv⁄ IRt svRsMpTp[d;ykm(
x(£
u p[IitkrI' x;≤Nt' tt" su%mv;“uy;t( 74
aq p[TyNtdRx;fl;?y;y" 61
pOqk™ SvSvdx;m;nwhNR y;dNtdRx;…mitm(
.jeTsvRdx;yogw" fl' p[TyNtr' £m;t( 1
ivv;do ivˇh;iní d;r;itR" ≤xr…s Vyq;
275

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

rVyNtre bu/Dw yRe ' tSy p[TyNtre flm( 2
¨√πg" klhíwv ivˇh;inmRnoVyq;
rVyNtre ivj;nIy;t( cN{p[TyNtre flm( 3
r;j.Iit" xS].IitbRN/n' b¸s'k$m(
x]uviˆkét; pI@; k⁄jp[TyNtre flm( 4
Xle„mVy;…/" xS].Iit/Rnh;inmRh∫ym(
r;j.©Stq; ];so r;¸p[TyNtre flm( 5
x]un;xo jyo vO≤ıvRS]hem;id.UW,m(
aêy;n;idl;.í gu®p[TyNtre flm( 6
/nh;in" pxo" pI@; mho√πgo mh;®j"
ax(.u ' svRm;“oit xinp[TyNtre jn" 7
iv¥;l;.o bN/us© .oJyp[;i¢/Rn;gm"
/mRl;.o nOp;TpUj; …b/p[TyNtre .vet( 8
p[;,.IitmRh;h;nI r;j.Iití ivg[h"
x]u,;ç mh;v;do kÉto" p[TyNtre .vet( 9
idn;in smÂp;…, l;.oåPyLpo .veidh
SvLp; c su%sMp·ˇ" x(£
u p[TyNtre .vet( 10
.UmoJy/nsMp[;¢I r;jpUj;mhTsu%m(
l;.íN{;Ntre Dey' cN{p[Ty;Ntre flm( 11
mitvO≤ımRh;pUJy" su%' bN/ujnw" sh
/n;gm" x]u.y' k⁄jp[TyNtre .vet( 12
276

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.veTkLy;,sMpˇI r;jivˇsm;gm"
ax(.u rw LpmOTyuí r;¸p[TyNtre i√j 13
vS]l;.o mh;tejo b[˜D;n' c sÌuro"
r;Jy;l'kr,;v;i¢gu®R p[TyNtre flm( 14
duidRne l.te pI@;' v;tipˇ;i√xeWt"
/n/;Nyyxoh;in" xinp[TyNtre .vet( 15
pu]jNmhyp[;i¢ivR¥;l;.o mho•it"
x(Ku lvS];•l;.í bu/p[TyNtre .vet( 16
b[;˜,en sm' yuımpmOTyu" su%=y"
svR] j;yte Klex" kÉto" p[TyNtre .vet( 17
/nl;.o mhTs*:y' kNy;jNm su.ojnm(
p[Iití svRlokÉ>yo .Ogpu T[ yNtre iv/o" 18
a•;gmo vS]l;." x]uh;in" su%;gm"
svR] ivjyp[;i¢" sUypR T[ yNtre iv/o" 19
x]u.Iit' k≤l' `or' rˇ_ß;v' mOt.e yR m(
k⁄jSy;NtdRx;y;' c k⁄jp[TyNtre vdet( 20
bN/n' r;j.©í /nh;in" k⁄.ojnm(
klh" x]u….inRTy' r;¸p[TyNtre .vet( 21
mitn;xStq; du"%' sNt;p" klho .vet(
ivfl' …c≤Ntt' sv| guro" p[TyNtre .vet( 22
Sv;…mn;xStq; pI@; /nh;inNmRh;.ym(
277

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

vwkLy' klhS];so xne" p[TyNtre .vet( 23
svRq; bu≤ın;xí /nh;inJvRrStn*
vS];•su˙d;' n;xo bu/p[TyNtre .vet( 24
a;lSy' c ≤xr"pI@; p;progoåpmOTyukté (
r;j.Iit" xS]`;to kÉto" p[TyNtre .vet( 25
c;<@;l;Ts˚$S];so r;jx;S].y' .vet(
aits;r;åq vmn' .Ogo" p[TyNtre .vet( 26
.U…ml;.oåqRsMp·ˇ" sNtoWo …m]s©it"
svR] su%m;“oit rve" p[TyNtre jn" 27
y;My;' id≤x .veLl;." …stvS]iv.UW,m(
s'…s≤ı" svRk;y;R,;' iv/o" p[TyNtre .vet( 28
bN/n' b¸/; rogo b¸`;t" su˙∫ym(
r;◊NtdRx;y;' c Dey' r;◊Ntre flm( 29
svR] l.te m;n' gj;ê' c /n;gmm(
r;horNtdRx;y;' c guro" p[TyNtre jn" 30
bN/n' j;yte `or' su%h;inmRh∫ym(
p[Tyh' v;tpI@; c xne" p[TyNtre .vet( 31
svR] b¸/; l;." S]Is©;∞ ivxeWt"
prdex.v; …s≤ıbu/R p[TyNtre .vet( 32
bu≤ın;xo .y' ivflo /nh;inmRh∫ym(
svR] klho√πg* kÉto" p[TyNtre flm( 33
278

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

yo…gnI>yo .y' .Uy;dêh;in" k⁄.ojnm(
S]In;x" k⁄lj' xok˘ x(£
u p[TyNtre .vet( 34
Jvrrogo mh;.Iit" pu]p*];idpI@nm(
aLpmOTyu" p[m;dí rve" p[TyNtre .vet( 35
¨√πgklho …cNt; m;nh;inmRh∫ym(
iptuivRklt; dehe iv¥o" rve" p[TyNtre .vet( 36
.gNdrkét; pI@; rˇ_ipˇp[pI@nm(
aqRh;inmRho√πg" k⁄jp[TyNtre flm( 37
heml;.o /;NyvO≤ı kLy;,' suflody"
gurorNtdRx;y;' c .ved( guvNR tre flm( 38
go.U…mhyl;." Sy;TsvR] su%s;/nm(
s'gh[ o Á•p;n;de" xne" p[TyNtre .vet( 39
iv¥;l;.o vS]l;.o D;nl;." sm*·ˇ_k"
su˙d;' s©m" òeho bu/p[TyNtre .vet( 40
jl.IitStq; c*y| bN/n' klho .vet(
apmOTyu.yR ' `or' kÉto" p[TyNtre i√j 41
n;n;iv¥;qRsMp[;i¢hemR vS]iv.UW,m(
l.te =emsNtoW' .Ogo" p[TyNtre jn" 42
nOp;Ll;.Stq; …m];≤TptOto m;tOtoåip v;
svR] l.te pUj;' rve" p[TyNtre jn" 43
svRd"u %ivmo=í muˇ_;l;.o hySy c
279

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

…sı‰≤Nt svRk;y;R…, iv/o p[TyNtre i√j 44
xS].IitgRde pI@; viˆm;N¥mjI,Rt;
pI@; x]ukté ; .U·r.*Rmp[TyNtre .vet( 45
c;<@;len ivro/" Sy;∫y' te>yo /n=it"
k∑' jIv;Ntre Dey' r;ho" p[TyNtre /[vu m( 46
dehpI@; kle.IRit.RymNTyjlokt"
du"%' xNyNtre n;n; xne" p[TyNtre .vet( 47
bu≤ın;x" kle.IRitr•p;n;idh;inkét(
/Nh;in.Ry' x]o" xne" p[TyNtre bu/e 48
bN/" x]ogOhR e j;to v,Rh;inbR¸=u/;
…cˇe …cNt; .y' ];s" kÉto p[TyNtre .vet( 49
…c≤Ntt' f≤lt' vStu kLy;,' Svjne sd;
mnu„ykéitto l;." .Ogo" p[TyNtre i√j 50
r;jtejoå…/k;·rTv' SvgOhe j;yte k≤l"
Jvr;idVy;…/pI@; c rve" p[TyNtre .vet( 51
Sf°tbu≤ımRh;rM.o mNdtej; b¸Vyy"
b¸S]I…." sm' .ogo iv/o" p[TyNtre xn* 52
tejoh;in pu]`;to viˆ.ItI ·rpo.Rym(
v;tipˇkét; pI@; k⁄jp[TyNtre .vet( 53
/nn;xo vS]h;in.U…R mn;xo .y' .vet(
ivdexgmn' mOTyu" r;ho p[TyNtre xn* 54
280

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

gOhWe u SvIkét' …z{' ÁsmqoR inrI=,e
aq v; k≤lmu√gπ ' guro" p[TyNtre vdet( 55
bu≤ıivR¥;qRl;.o v; vS]l;.o mhTsu%m(
bu/Sy;NtdRx;y;ç bu/p[TyNtre .vet( 56
ki#n;•Sy sMp[;i¢®dre rogsM.v"
k;ml' rˇ_ipˇ' c kÉto" p[TyNtre .vet( 57
¨ˇrSy;' .veLl;.o h;in" Sy;ˇu ctu„pd;t(
a…/k;ro nOp;g;re .Ogo" p[T( yntre .vet( 58
tejoh;in.Rv{e ogStnupI@; yd; kd;
j;yte …cˇvwkLy' rve" p[TyNtre bu/e 59
S]Il;.í;qRsMp·ˇ" kNy;l;.o mhınm(
l.te svRt" s*:y' iv/o" p[T( yNtre jn" 60
/mR/I/nsMp[;i¢í*r;¶‰;idp[pI@nm(
rˇ_vS]' xS]`;t' .*mp[TyNtre .vet( 61
klho j;yte S]I….rkSm;∫ysM.v"
r;jxS];két; .Iit" r;ho" p[TyNtre i√j 62
r;Jy' r;Jy;…/k;ro v; pUj; r;jsmu∫v;
iv¥;bu≤ısmO≤ıí guro" p[TyNtre .vet( 63
v;tipˇmh;pI@; deh`;tsmu∫v;
/nn;xmv;“oit xne" p[TyNtre jn" 64
a;pTsmu∫voåkSm;∂ºxNtrsm;gm"
281

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kÉTvNtreåqRh;iní kÉto" p[TyNtre .vet( 65
MleCz.IrqRn;xo v; ne]rog" ≤xroVyq;
h;inítu„pd;n;' c .Ogo" p[TyNtre .vet( 66
…m]w" sh ivro/í SvLpmOTyu" pr;jy"
mit.[x
' o ivv;dí rve" p[T( yNtre .vet( 67
a•n;xo y;xoh;indehR pI@; mit.[m"
a;mv;t;idvO≤ıíiv/o" p[TyNtre .vet( 68
xS]`;ten p;ten pI…@to viˆpI@y;
nIc;∫ItI ·rpo" x˚; k⁄jp[TyNtre .vet( 69
k;…mnI>yo .y' .Uy;ˇq; vw·rsmu∫v"
=u{;dip .ve∫ItI r;ho" p[TyNtre .vet( 70
/nh;inmRhoTp;to xS]…m]ivn;xnm(
svR] l.te Klex' guro" p[TyNtre flm( 71
gomih„y;idmr,' dehpI@; su˙√/"
SvLp;Lpl;.kr,' xne" p[TyNtre flm( 72
bu≤ın;xo mho√πgo iv¥;h;inmRh;.ym(
k;yR…s≤ınR j;yte DSy p[TyNtre flm( 73
êet;êvS]muˇ_;¥' idVyS]Ij©j' su%m(
l.te x(£
u Ntre p[;¢e x(£
u p[TyNtre jn" 74
v;tJvr" ≤xr"pI@; r;D" pI@; ·rporip
j;yte SvLpl;.oåip rve" p[TyNtre flm( 75
282

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

kNy;jNm nOp;Ll;.o vS];.r,s'ytu "
r;Jy;…/k;rs'p;[ i¢" cN{p[TyNtre .vet( 76
rˇ_ipˇ;idrogí klhSt;@n' .vet(
mh;n(Klexo .ved] k⁄jp[TyNtre i√j 77
klho j;yte S]I….rkSm;∫ysM.v"
r;jt" x]ut" pI@; r;ho" p[TyNtre .vet( 78
mh∂^Vy' mh{;Jy' vS]muˇ_;id.UW,m(
gj;ê;idpdp[;i¢" guro" p[TyNtre .vet( 79
%ro∑^z;gsMp[;i¢loRhm;Witl;idkm(
l.te SvLppI@;id xne" p[TyNtre jn" 80
/nD;nmhLl;.o r;jr;Jy;i/k;·rt;
in=ep;ınl;.oåip DSy p[TyNtre .vet( 81
apmOTyu.y' Dey' dex;∂ºx;Ntr;gm"
l;.oåip j;yte m?ye kÉto" p[TyNtre i√j 82
aq sU+m;NtdRx;?y;y" 62
gu<y; SvSvdx;vWw"R p[TyNtrdx;…mit"
%;£ú.ì ˇ_; pOqGlæB/" sU+m;Ntrdx; .vet( 1
inj.U…mp·rTy;go p[;,n;x.y' .vet(
Sq;nn;xo mh;h;in" injsU+mgte rv* 2
devb[;˜,.·ˇ_í inTykmRrtStq;
supI[ it" svR…m]íwv rve" sU+mgte iv/* 3
283

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

£ÀrkmRrit‚StGmx]u…." p·rpI@nm(
rˇ_ß;v;idrog;í rve" sU+mgte k⁄je 4
c*r;…¶ivW.Iití r,e .©" pr;jy"
d;n/m;RidhIní rve" sU+mgte Ág* 5
nOpsTk;rr;j;hR" sevkì" p·rpU…jt"
r;jc=ugtR " x;Nt" sUysR +U mgte gur* 6
c*yRs;hskm;Rq| devb[;˜,pI@nm(
Sq;nCyuit' mnodu%' rve" sU+mgte xn* 7
idVy;Mbr;idlæB/í idVyS]Ip·r.o…gt;
a…c≤Ntt;qR…s≤ıí rve" sU+mgte bu/e 8
gu®t;qRivn;xí .OTyd;r.vStq;
Kv…cTsevksMbN/o rve" sU+mgte ?vje 9
pu]…m]kl];ids;:ysMp• Ev c
n;n;iv/; c sMpˇI rve" sU+mgte .Og* 10
.UW,' .U…ml;.í sMm;n' nOppUjnm(
t;msÊv' gu®Tv' c injsU+mgte iv/* 11
du"%' x]uivro/í k⁄≤=rog" iptumiRO t"
v;tipˇkfo{ek" iv/o" sU+mgte k⁄je 12
£o/n' …m]bN/Un;' dexTy;go /n=y"
ivdex;…•g@p[;i¢ivR/o" sU+mgtePyg* 13
z]c;mrs'yˇu _' vw.v' pu]sMpd"
284

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

svR] su%m;“oit iv/o" sU+mgte gur* 14
r;jop{v.Iit" Sy;√‰vh;re /n=y"
c*rv| ivp[.Iití iv/o" sU+mgte xn* 15
r;jm;n' vStul;.o ivdex;√;hn;idkm(
pu]p*]smO≤ıí iv/o" sU+mgte bu/e 16
a;Tmno vO·ˇhnn' sSyÍ©vOW;id…."
a…¶sUy;Rid.Iit" Sy;i√/o" sU+mgte ?vje 17
ivv;ho .U…ml;.í vS];.r,vw.vm(
r;Jyl;.í k°itRí iv/o" sU+mgte .Og* 18
Klex;TKlex" k;yRn;x" px(/u ;Ny/n=y"
g;]vwWMy.U…mí iv/o" sU+mgte rv* 19
.U…mh;inmRn"%edo ÁpSm;rI c bN/uyk
u ™
pur=o.mnSt;po injsU+mgte k⁄je 20
a©doWo jn;∫Iit" p[md;v'xn;xnm(
viˆspR.y' `or' .*me sU+mgteåPyh* 21
devpUj;rití;] mN];>yuTq;ntTpr"
lokÉ pUj; p[modí .*me sU+mgte gur* 22
bN/n;NmuCyte bıo /n/;Nyp·rCzd"
.OTy;qRb¸l" ≈Im;n( .*me sU+mgte xn* 23
v;hn' z]s'yˇu _' r;Jy.ogpr' su%m(
k;sê;s;idk; pI@; .*me sU+mgte bu/e 24
285

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

prp[ie rtbu≤ıí svR];åip c gihRt;
ax(…u c" svRk;leWu .*me sU+mgte ?vje 25
î∑S]I.ogsMp·ˇ·r∑.ojns'gh[ "
î∑;qRSy;ip l;.í .*me sU+mgte .Og* 26
r;j√πWo i√j;TKlex" k;y;R….p[;yv'ck"
lokÉåip inN¥t;meit .*me sU+mgte rv* 27
x(ı
u Tv' /nsMp[;i¢devR b[;˜,vTsl"
Vy;…/n; p·r.Uyte ( .*me sU+mgte iv/* 28
lokop{vbu≤ıí svRk;yeR mitiv.[m"
xUNyt; …cˇdoW" Sy;t( SvIye sU+mgteåPyg* 29
dI`RrogI d·r{í sveWR ;' ip[ydxRn"
d;n/mRrt" xSto r;ho" sU+mgte gur* 30
k⁄m;g;RTk⁄‚TstoqRí du∑í prsevk"
asTs©mitmU!R o r;ho" sU+mgte xn* 31
S]IsM.ogmitv;RGmI loksM.;vn;vOt"
a•…mCz÷StnuGl;nI r;ho" sU+mgte bu/e 32
m;/uy| m;nh;iní bN/n' c;p[m;krm(
p;®„y' jIvh;iní r;ho" sU+mgte ?vje 33
bN/n;NmuCyte bı" Sq;nm;n;qRsçy"
k;r,;d( {Vyl;.í r;ho" sU+mgte .Og* 34
Vyˇ_;xoR guLmrogí £o/h;inStqwv c
286

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

v;hn;idsu%' sv| r;ho" sU+mgte rv* 35
m…,rà/n;v;i¢ivR¥op;snxIlv;n(
dev;cRnpro .KTy; r;ho" sU+mgte iv/* 36
in…jRto jniv{;vo jne £o/í bN/nm(
c*yRxIlritinRTy' r;ho" sU+mgte k⁄je 37
xokn;xo /n;…/Kym…¶ho]' ≤xv;cRnm(
v;hn' z]s'yˇu _' SvIye sU+mgte gur* 38
v[t.©o mnSt;po ivdexe vsun;xnm(
ivro/o bN/uvgwíR guro" sU+mgte xn* 39
iv¥;bu≤ıivvO≤ıí ssMm;n' /n;gm"
gOhe svRiv/' s*:y' guro" sU+mgte bu/e 40
D;n' iv.vp;i<@Tye x;S]≈ot; ≤xv;cRnm(
a…¶ho]' guro.R·ˇ_gurR o" sU+mgte ?vje 41
rog;Nmu·ˇ_" su%' .ogo /n/;Nysm;gm"
pu]d;r;ids*:y' c guro" sU+mgte .Og* 42
v;tipˇp[kopí Xle„mo{ekStu d;®,"
rsVy;i/két' xUl' guro" sU+mgte rv* 43
z]c;mrs'yˇu _' vw.v' pu]sMpd"
ne]k⁄≤=gt; pI@; guro" sU+mgte iv/* 44
S]Ijn;∞ ivWoTp·ˇbRN/n' c ®jo.ym(
dex;Ntrgmo .[;≤NtgurR o" sU+mgte k⁄je 45
287

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Vy;…/…." p·r.Ut"Sy;∞*rwrp˙t' /nm(
spRv…O ík.Iití guro" sU+mgteåPyg* 46
/nh;inmRh;Vy;…/" v;tpI@; k⁄l=y"
….•;h;rI mh;du"%I injsU+mgte xn* 47
v;…,JyvOˇl
e ;R.í iv¥;iv.vmev c
S]Il;.í mhIp[;i¢" xne" sU+mgte bu/e 48
c*rop{vk⁄œ;idvO·ˇ=yivguMfnm(
sv;R©pI@n' Vy;…/" xne" sU+mgte ?vje 49
EeêyRm;yu/;>y;s" pu]l;.oå….Wecnm(
a;roGy' /nk;m* c xne" sU+mgte .Og* 50
r;jtejoivk;rTv' SvgOhe j;yte k≤l"
ik≤çTpI@; SvdehoTq; xne" sU+mgte rv* 51
Sf°tbu≤ımRh;rM.o mNdtej; b¸Vyy"
S]Ipu]íw sm' s*:y' xne" sU+mgte iv/* 52
tejoh;inmRho√πgo viˆm;N¥' .[m" k≤l"
v;tipˇkét; pI@; xne" sU+mgte k⁄je 53
iptOm;tOivn;xí mnodu"%' gu®Vyym(
svR] ivflTv' c xne" sU+mgteåPyh* 54
sNmu{;.ogsMm;n' /n/;NyivvıRnm(
z]c;mrsMp[;i¢" xne" sU+mgte gur* 55
s*.;Gy' r;jsMm;n' /n/;Ny;idsMpd"
288

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sveWR ;' ip[ydxIR c injsU+mgte bu/e 56
b;lg[ho…¶.ISt;p" S]Igdo∫vdoW.;k™
k⁄m;gIR k⁄‚Tst;xI c b*/e sU+mgte ?vje 57
v;hn' /nsMp·ˇjRlj;•;qRsM.v"
x(.u k°itRmhR ;.ogo b*/e sU+mgte .Og* 58
t;@n' nOpvwWMy' bu≤ıS%lnrog.;k™
h;injRn;pv;d' c b*/e sU+mgte rv* 59
su.g" iSqrbu≤ıí r;jsNm;nsMpd"
su˙d;' gu®s'c;ro b*/e sU+mgte iv/* 60
a…¶d;ho ivWoTp·ˇjR@Tv' c d·r{t;
iv.[mí mho√πgo b*/e sU+mgte k⁄je 61
a…¶spRnpO ;∫Iit" k⁄Cz^;id·rpr;.v"
.Ut;vex.[m;d(.≤[ Ntb*R/e sU+mgtePyh* 62
gOhopkr,' .Vy' d;n' .og;idvw.vm(
r;jp[s;dsMp·ˇb*R/e sU+mgte gur* 63
v;…,JyvO·ˇl;.í iv¥;iv.vmev c
S]Il;.í mh;Vy;i¢b*R/e sU+mgte xn* 64
pu]d;r;idj' du"%' g;]vwWMymev c
d;·r{‰;d( ….=uv·O ˇí nwje sU+mgte ?vje 65
rogn;xoåqRl;.í gu®ivp[;nuvTsl"
s©m" Svjnw" s;ıRktÉ o" sU+mgte .Og* 66
289

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

yuı' .U…mivn;xí ivp[v;s" Svdext"
su˙i√p;itr;itRí kÉto" sU+mgte rv* 67
d;sId;ssmO≤ıí yuıe læB/jRyStq;
l≤lt; k°itR®Tp•; kÉto" sU+mgte iv/* 68
a;sne .ymê;deí*rdu∑;idpI@nm(
guLmpI@; ≤xrorog" kÉto" sU+mgte k⁄je 69
ivn;x" S]IguÂ,;' c du∑S]Is©m;Ll`u"
vmn' ®…/r' ipˇ' kÉto" sU+mgteåPyg* 70
·rpoivRro/" sMp·ˇ" shs; r;jvw.vm(
px(=u ]e ivn;x;itR" kÉto" sU+mgte gur* 71
mOW; pI@; .veT=u{mu%oTp·ˇí lÏnm(
S]Iivro/" sTyh;in" kÉto" sU+mgte xn* 72
n;n;iv/jn;i¢í ivp[yogoå·rpI@nm(
aqRsMpTsmO≤ıí kÉto" sU+mgte bu/e 73
x]uh;inmRhTs*:y' x˚r;lyin…mRit"
t@;gkÀpinm;R,' injsU+mgte .Og* 74
¨rSt;po .[míwv gt;gtivcei∑tm(
Kv…cLl;." Kv…cı;in.OgR o" sU+mgte rv* 75
a;roGy' /nsMp;·ˇ" k;yRl;.o gt;gtw"
bu≤ıiv¥;ivvO≤ı" Sy;d( .Ogo" sU+mgte iv/* 76
j@Tv' ·rpuvWw My' dex.[x
' o mh∫ym(
290

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Vy;…/du"%smOTp·ˇ.OgR o" sU+mgte k⁄je 77
r;Jy;…¶spRj; .IitbRN/un;xo gu®Vyq;
Sq;nCyuitmRh;.Iit.OgR o" sU+mgteåPyh* 78
svR] k;yRl;.í =e];qRiv.vo•it"
v…,GvOˇme hR ;læB/.OgR o" sU+mgte gur* 79
x]upI@; mh∂u"%' ctu„p;divn;xnm(
Svgo]gu®h;in" Sy;d( .Ogo" sU+mgte xn* 80
b;'/v;idWu sMp·ˇVyRvh;ro /no•it"
pu]d;r;idt" s*:y' .Ogo" sU+mgte bu/e 81
a…¶rogo mh;pI@; mu%ne]≤xroVyq;
s≤çt;q;RTmn" pI@; .Ogo" sU+mgte ?vje 82
aq p[;,dx;fl;?y;y" 63
pOqk™ %gdx;vWwhR NR y;t( sU+mdx;…mitm(
%sUyiRw vR.jeÆLlB/DeyR ; p[;,dx;…mit" 1
p*'íLy' ivWj; b;/; c*r;…¶nOpj' .ym(
k∑' sU+mdx;k;le rv* p[;,dx;' gte 2
su%' .ojnsMp·ˇ" s'Sk;ro nOpvw.vm(
¨d;r;idkép;….í rve" p[;,gte iv/* 3
.Upop{vmNy;qeR {Vyn;xo mh∫ym(
mhTypcyp[;¢I rve" p[;,gte k⁄je 4
a•o∫v; mh;pI@; ivWoTp·ˇivRxWe t"
291

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

aq;R…¶r;j…." Klexo rve" p[;,gteåPyh* 5
n;n;iv¥;qRsMp·ˇ" k;yRl;.o gt;gtw"
nOpivp[;≈me sU+me rve" p[;,gte gur* 6
bN/n' p[;,n;xí …cˇo√πgStqwv c
b¸b;/; mh;h;nI rve" p[;,gte xn* 7
r;j;•.og" stt' r;jl;Hz;ntTpdm(
a;Tm; sNtpRyde ve ' rve" p[;,gte bu/e 8
aNyoåNy' klhíwv vsuh;in" pr;jy"
gu®S]IbN/uivgwíR sUypR ;[ ,gte ?vje 9
r;jpUj; /n;…/Ky' S]Ipu];id.v' su%m(
a•p;n;id.og;id sUypR ;[ ,gte .Og* 10
S]Ipu];idsu%' {Vy' l.te nUtn;Mbrm(
yog…s≤ı' sm;…/ç injp[;,gte iv/* 11
=y' k⁄œ' bN/un;x' rˇ_ß;v;Nmh∫ym(
.Ut;vex;id j;yet iv/o" p[;,gte k⁄je 12
spR.IitivxeW,e .Utop{v;n( sd;
dOi∑=o.o mit.[x
' o iv/o" p[;,gteåPyg* 13
/mRv≤O ı" =m;p[;i¢devR b[;˜,pUjnm(
s*.;Gy' ip[ydOi∑í cN{p[;,gte gur* 14
shs; dehptn' x]Up{vvedn;
aN/Tv' c /np[;i¢íN{p[;,gte xn* 15
292

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

c;mrCz]sMp[;¢I r;Jyl;.o nOp;ˇt"
smTv' svR.tU We u cN{p[;,gte bu/e 16
xS];…¶·rpuj; pI@; ivW;…¶" k⁄≤=rogt;
pu]d;rivyogí cN{p[;,gte ?vje 17
pu]…m]kl];i¢ivdex;∞ /n;gm"
su%sMp·ˇrqRí cN{p[;,gte .Og* 18
£Àrt; kopvO≤ıí p[;,h;inmRnoVyq;
dexTy;go mh;.IitíN{p[;,gte rv* 19
klho ·rpu….bRN/" rˇ_ipˇ;idrog.I"
injsU+mdx;m?ye k⁄j p[;,gte flm( 20
ivCyut" sutd;rwí bN/Up{vpI…@t"
p[;,Ty;go ivWe,vw .*mp[;,gteåPyh* 21
dev;cRnpr" ßIm;NmNt;nuœ;ntTpr"
pu]p*]su%;v;i¢.*Rmp[;,gte gur* 22
a…¶b;/; .veNmOTyurqRn;x" pdCyuit"
bN/u….bN/ut;v;i¢.*Rmp[;,gte xn* 23
idVy;MbrsmuTp·ˇidRVy;.r,.UiWt"
idVy;©n;y;" sMp[;i¢.*Rmp[;,gte bu/e 24
ptnoTp;tpI@; c ne]=o.o mh∫ym(
.uj©;d( {Vyh;iní .*mp[;,gte ?vje 25
/n/;Ny;idsMp·ˇloRkpUj; su%;gm;
293

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

n;n;.ogw.vR ∫
e ogI .*mp[;,gte .Og* 26
JvroNm;d" =yoåqRSy r;jivòehsM.v"
dI`RrogI d·r{" Sy;∫*mp[;,gte rv* 27
.ojn;idsu%p[;i¢vRS];.r,j' su%m(
xIto„,Vy;…/pI@; c .*mp[;,gte iv/* 28
a•;xne ivrˇ_í ivW.IitStqwv c
s;hs;ınn;xí r;h* p[;,gte .vet( 29
a©s*:y' ivin.IRitv;Rhn;deí s©t;
nIcw" klhsMp[;¢I r;ho" p[;,gte gur* 30
gOhd;h" xrIre ®õ™ nIcwrp˙t /nm(
tq; bN/nsMp[;¢I r;ho" p[;,gte xn* 31
guÂpdexiv.vo gu®sTk;rvıRnm(
gu,v;Hz«lv;'í;ip r;ho" p[;,gte bu/e 32
S]Ipu];idivro/í gOh;…•„£m,;dip
s;hs;Tk;yh;iní r;ho" p[;,gte ?vje 33
z]v;hnsMp·ˇ" sv;Rqf
R lsçy"
≤xv;cRngOh;rM.o r;ho" p[;,gte .Og* 34
ax;Ridrog.Iití r;Jyop{vsM.v"
ctu„p;d;idh;iní r;ho" p[;,gte rv* 35
s*mnSy' c säë≤ı" sTk;ro gu®dxRnm(
p;p;∫IitmRn"s*:y' r;ho" p[;,gte iv/* 36
294

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

c;<@;l;…¶vx;∫Iit" SvpdCyuitr;pd"
m≤ln" ê;idvO·ˇí r;ho" p[;,gte k⁄je 37
hW;Rgmo /n;…/Kym…¶ho]' ≤xv;cRnm(
v;hn' z]s'yˇu _' inj p[;,gte gur* 38
v[th;inivRW;dí ivdexe /nn;xnm(
ivro/o bN/uvgwíR guro" p[;,gte xn* 39
iv¥;bu≤ıivvO≤ıí lokÉ pUj; /n;gm"
S]Ipu];idsu%p[;i¢gurR o" p[;,gte bu/e 40
D;n' iv.vp;i<@Ty' x;S]D;n' ≤xv;cRnm(
a…¶ho]' guro.R·ˇ_gurR o" p[;,gte ?vje 41
rog;Nmu·ˇ_" su%' .ogo /n/;Nysm;gm"
pu]d;r;idj' s*:y' guro" p[;,gte .Og* 42
v;tipˇp[kop' c Xle„mo{ek˘ tu d;®,m(
rsVy;…/két' xUl' guro" p[;,gte rv* 43
z]c;mrs'yˇu _' vw.v' pu]sMpd"
ne]k⁄≤=gt; pI@; guro" p[;,gte iv/* 44
S]Ijn;∞ ivWoTp·ˇbRN/n' c;iting[h"
dex;Ntrgmo .[;≤NtgurR o" p[;,gte k⁄je 45
Vy;…/…." p·r.Ut" Sy;∞*rwrp˙t' /nm(
spRv…O ík.Iití guro" p[;,gteåPyh* 46
Jvre, Jv≤lt; k;≤Nt" k⁄œrogodr;id®k™
295

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

jl;…¶kétmOTyu" Sy;…•jp[;,gte xn* 47
/n' /;Ny' c m;©Ly' Vyvh;r;….pUjnm(
devb[;˜,.·ˇ_í xne" p[;,gte bu/e 48
mOTyuvde ndu"%' c .Utop{vsM.v"
prd;r;…..UtTv' xne" p[;,gte ?vje 49
pu];qRiv.vw" s*:y' ≤=itp;l;idt" su%m(
a…¶ho]' ivv;hí xne" p[;,gte .Og* 50
a≤=pI@; ≤xroVy;…/" spRx]u.y' .vet(
aqRh;inmRh;Klex" xne" p[;,gte rv* 51
a;roGy' pu]l;.í x;≤Ntp*i∑kv/Rnm(
devb[;˜,.·ˇ_í xne" p[;,gte iv/* 52
guLmrog" x]u.IitmOgR y; p[;nn;xnm(
sp;R…¶ivWto .Iit" xne" p[;,gte k⁄je 53
dexTy;go nOp;∫IitmoRhn' ivW.=,m(
v;tipˇkét; pI@; xne" p[;,gteåPyh* 54
sen;pTy' .U…ml;." s'gm" Svjnw" sh
g*rv' nOpsMm;n' xne" p[;,gte gur* 55
a;roGy' su%sMp·ˇ/Rmk
R m;Rids;/nm(
smTv' svR.tu We u injp[;,gte bu/e 56
viˆtSkrto .Iit" prm;…/ivRWo∫v"
deh;Ntkr,' du"%' bu/p[;,gte ?vje 57
296

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

p[.Tu v' /nsMp·ˇ" k°itR/mR "R ≤xv;cRnm(
pu]d;r;idk˘ s*:y' bu/p[;,gte .Og* 58
aNtd;Rho JvroNm;d* b;N/v;n;' rit ≤S]y;"
p[;Pyte SteysMp·ˇbu/R p[;,gte rv* 59
S]Il;.í;qRsMp·ˇ" kNy;l;.o /n;gm"
l.te svRt" s*:y' bu/p[;,gte iv/* 60
pitt" k⁄≤=rogI c dNtne];idj; Vyq;
ax;|…s p[;,sNdeho bu/p[;,gte k⁄je 61
vS];.r,sMp·ˇivRyogo ivp[v·w rt;
s…•p;to∫v' du%' bu/p[;,gteåPyh* 62
gu®Tv' /nsMp·ˇivR¥; sÌu,s'gh[ "
Vyvs;yen sLl;.o bu/p[;,gte gur* 63
c*ye,R in/np[;i¢ivR/nTv' d·r{t;
y;ckTv' ivxeW,e bu/p[;,gte xn* 64
aêp;ten `;tí x]ut" klh;gm"
inivRc;rv/oTp·ˇinRjp[;,gte ?vje 65
=e]l;.o vw·rn;xo hyl;.o mn"su%m(
px(=u ]e /n;i¢í kÉto" p[;,gte .Og* 66
Stey;…¶·rpu.Iití /nh;inmRnoVyq;
p[;,;Ntkr,' k∑' kÉto" p[;,gte rv* 67
devi√jguro" pUj; dI`Ry;]; /n' su%m(
297

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

k,Re v; locne rog" kÉto" p[;,gte iv/* 68
ipˇrogo ns;vO≤ıivR.m[ " s…•p;tj"
SvbN/ujniv√πW" kÉto" p[;,gte k⁄je 69
ivro/" S]Isut;¥wí gOh;…•„£m,' .vet(
Svs;hs;Tk;yRh;in" kÉto" p[;,gteåPyh* 70
xS]v[,mw hR ;rogo ˙TpI@;idsmu∫v"
sutd;rivyogí kÉto" p[;,gte gur* 71
mitiv.[mtI+,Tv' £ÀrkmRrit" sd;
Vyvsn;äN/n' du"%' kÉto" p[;,gte xn* 72
k⁄smu ' xyn' .UW; lepn' .ojn;idkm(
s*:y' sv;R©.oGy' c kÉto" p[;,gte bu/e 73
D;nmIêr.·ˇ_í sNtoWí /n;gm"
pu]p*]smO≤ıí injp[;,gte .Og* 74
lokp[k;xk°itRí suts*:yivv…jRt"
¨„,;idrogj' du%' x(£
u p[;,gte rv* 75
dev;cRne kmRritmRN]toW,tTpr"
/ns*.;GysMp·ˇ" x(£
u p[;,gte iv/* 76
Jvro msU·rk;Sfo$k<@Ü…cip$k;idk;"
devb[;˜,pUj; c x(£
u p[;,gte k⁄je 77
inTy' x]ukté ; pI@; ne]k⁄≤=®j;dy"
ivro/" su˙d;' pI@; x(£
u p[;,gteåPyh* 78
298

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

a;yur;roGymwêy| pu]S]I/nvw.vm(
z]v;hns'p;[ i¢" x(£
u p[;,gte gur* 79
r;jop{vj; .Iit" su%h;inmRh;®j"
nIcw" sh ivv;dí .Ogo" p[;,gte xn* 80
sNtoWo r;jsMm;n' n;n;idG.U…msMpd"
inTymuTs;hvO≤ı" Sy;Cz⁄£p[;,gte bu/e 81
jIivt;Tmyxoh;in/Rn/;Nyp·r=y"
Ty;g.og/n;in Syu" x(£
u p[;,gte ?vje 82
EvmO=dx;n;' ih s;Ntr;g;' my; i√j
fl;in k…qt;Ny] s'=pe ;dev teåg[t" 83
aq k;lc£;NtdRx;fl;?y;y" 64
jg≤ıt;y p[oˇ_;in pur; y;in pur;·r,;
t;in c£;NtdRx;fl;in kqy;Myhm( 1
meW;'xe Sv;Ntre .*me Jvrí v[,sM.v"
bu/x(£
u NÉ dujIveWu su%' x]u.y' rv* 2
vOW;'xe Sv;Ntre s*re klho rogsM.v"
iv¥;l;.Stn* s*:y' gur* t] gte flm( 3
dexTy;go mOitv;Rip xS]`;to Jvroåqv;
vOW.Sv;'xkÉ ivp[ k⁄je t] gte flm( 4
vS];.r,l;.í S]Isuyogo mht( su%m(
x(£
u NÉ dustu cN{eWu vOW.Sv;'xkÉ flm( 5
299

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

nOp;d( .y' iptOmiO t" Svvd;¥w.yR ' rv*
…mqune Sv;'xkÉ x(£
u É /nvS]sm;gm" 6
iptOm;tOmtO .e IRitJvRrí v[,sM.v"
dUrdexp[y;,' c …mqune Sv;'xkÉ k⁄je 7
bu≤ıiv¥;ivvO≤ıí mh;iv.vsM.v"
lokÉ m;ní p[Iití …mqune Sv;'xkÉ gur* 8
ivdexgmn' Vy;…/mRr,' /nn;xnm(
bN/un;xoåqv; ivp[ …mqune Sv;'xkÉ xn* 9
iv¥;vS];idl;.í d;rpu];idj' su%m(
svR] m;nm;“oit …mqune Sv;'xkÉ bu/e 10
kkú Sv;'xgte cN{e pu]d;rsu%' mht(
Eeêy| l.te lokÉ m;n' p[Iit' tqwv c 11
x]u>yí px(>u yí .y' r;jk⁄l;t( tq;
a;…/Vy;…/.y' cwv kkÉú Sv;'xgte rv* 12
pu]d;rsu˙Ts*:y' /nvO≤ıStqwv c
lokÉ m;n' yxíwv kk;|xe bu/x(£
u yo" 13
ivWxS]mOt.e IRit' Jvrrog;idsM.v;m(
pI@;' cwv sm;“oit kkÉú Sv;'xgte k⁄je 14
iv.vSy;itl;.í xrIreåip su%' tq;
nOp;t( sMm;nl;.í kkÉú Sv;'xgte gur* 15
v;tVy;…/.y' `or' spRv…O íkto .ym(
300

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

n;n;k∑mv;“oit kkÉú Sv;'xgte xn* 16
…s'h;'xe Sv;'xge .*me mu%rog.y' idxet(
ipˇJvrkét;' v;/;' xS]=tmq;ip v; 17
/nvS];idl;.í S]Ipu];idsu%' tq;
bu/.;gRvyoivRp[ …s'h;'xe Sv;NtrSqyo" 18
¨∞;t( ptn.Iití SvLp{Vysm;gm"
ivdexgmn' cwv …s'he Sv;NtgRte iv/* 19
.y' x]ujne>yí Jvr;idVy;≤ısM.v"
D;nh;inmOtR .e IRit" …s'he Sv;NtgRte rv* 20
/n/;Ny;idl;.' c p[s;d' i√j.Upyo"
iv¥;vO≤ımv;“oit …s'he Sv;NtgRte gur* 21
kNy;y;' Sv;'xge s*re k∑' p[;“oit m;nv"
{y;,' c Jvr' cwv =u∫v' vwKlv' tq; 22
nOpp[s;dmwêy| su˙äN/usm;gmm(
iv¥;vO≤ımv;“oit kNy;y;' Sv;'xkÉ gur* 23
ipˇJvr.v; pI@; ivdexe gmn' tq;
xS]`;toå…¶.Iití kNy;y;' Sv;Ntre k⁄je 24
.OTypu];qRl;.í n;n;su%sm;gm"
bu/.;gRvcN{eWu kNy;Sv;'xgteWu c 25
p[y;,' rog.Iití klho bN/u…." sh
xS]`;t.y' cwv kNy;'xe Sv;'xge rv* 26
301

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

tule Sv;NtgRte x(£
u É säë≤ıí su%ody"
S]Ipu]/nvS];idl;.o .vit in…ít" 27
iptOk∑' su˙√wr' ≤xrorogo Jvrody"
ivWxS];…¶.Iití tule Sv;NtgRte k⁄je 28
{Vyrà;idl;.í /mRk;y| nOp;dr"
svR] su%sMp[;i¢Stule Sv;'xgte gur* 29
p[y;,' c mh;Vy;…/" =e];de" =itrev c
x]uv;/; c k;yeWR u tule Sv;'xgte xn* c 30
pu]jNm /np[;i¢" S]Isu%' c mn"ip[ym(
.;Gyodyí ivDeyStule Sv;NtgRte bu/e 31
xx;˚bu/x(£
u WÉ u vO…íkÉ Sv;'xgeWu c
n;n;/;Ny/np[;i¢Vy;R…/ivn;xo mht( su%m( 32
x]u=o..y' Vy;…/mqRn;x' iptu.yR m(
ê;pd;d( .ym;“oit vO…íkÉ Sv;'xge rv* 33
v;tipˇ.y' cwv msUrIv[,m;idxet(
a…¶xS];id.Iití vO…íkÉ Sv;'xge k⁄je 34
/n' /;Nyç rà' c devb[;˜,pUjnm(
r;jp[s;dm;“oit vO…íkÉ Sv;'xge gur* 35
/nbN/uivn;xí j;yte m;nsI Vyq;
x]uv;/; mh;Vy;…/vO…R íkÉ Sv;'xge xn* 36
aitd;h' Jvr' zidR mu%rog' ivxeWt"
302

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

n;n;Klexmv;“oit c;p;'xe Sv;'xge k⁄je 37
…≈y' iv¥;' c s*.;Gy' x]un;x' nOp;t( su%m(
.;gRvNe ducN{;,;' c;pe SvSv;'xkÉ idxet( 38
.;y;Rivˇivn;x' c klh' c nOp;d( .ym(
dUry;];mv;“oit c;p;'xe Sv;'xge rv* 39
d;n/mRtpol;.' r;jpUjnm;“uy;t(
.;y;Riv.vl;.' c c;pe Sv;'xgte gur* 40
i√jdevnOpo∫Àt' kop' bN/uivn;xnm(
dexTy;gmv;“oit mkrSv;'xge xn* 41
dev;cRn' tpo?y;n' sMm;n' .Upte" k⁄le
.;gRvDeNdujIv;n;' mOg;'xåe NtdRx;flm( 42
≤xrorog' Jvr' cwv krp;d=t' idxet(
rˇ_ipˇ;its;r;'í mOgSv;'xgte k⁄je 43
ivn;x' iptObN/Un;' Jvrrog;idk˘ idxet(
nOpx]u.y' cwv mOg;'xSv;'xge xn* 44
n;n;iv¥;qRl;.í pu]S]I…m]j' su%m(
xrIr;roGymwêy| k⁄M.e Sv;'xgte .Og* 45
Jvr;…¶corj; pI@; x]u,;' c mhd( .ym(
mnoVyq;mv;“oit `$;'xSv;Ntre k⁄je 46
nw®Jy' c su%' cwv sMm;n' .Upte" i√j;t(
mn"p[s;dm;“oit k⁄M.;'xSv;'xge gur* 47
303

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

/;tu]yp[kop' c klh' dexiv.[mm(
=yVy;…/mv;“oit k⁄.˘ ;'xSv;'xge xn* 48
pu]…m]/nS]I,;' l;.' cwv mn"ip[ym(
s*.;GyvO≤ım;“oit k⁄M.;'xSv;'xge bu/e 49
iv¥;vO≤ımv;“oit S]Isu%' Vy;…/n;xnm(
su˙Ts©÷ mn"p[Iit' mIn;'xSv;'xge iv/* 50
bN/u…." klh' cwv c*r.Iit' mnoVyq;m(
Sq;n.[x
' mv;“oit mIn;'xSv;'xge rv* 51
r,e ivjym;“oit px(.u …U msut;gmm(
/nvO≤ıí mIn;'xe Sv;'xyobu/R x(£
u yo" 52
ipˇrog' ivv;dç Svjnwrip m;nv"
x]u,;' .ym;“oit mIn;'xSv;'xge k⁄je 53
/nvS]kl];,;' l;.o .Upsm;dr"
p[itœ; b¸/; lokÉ mIn;'xSv;'xge gur* 54
/nn;xo mnSt;po veXy;dIn;' c s©m;t(
dexTy;go .ve√;ip mIn;'xSv;'xge xn* 55
Ev' p[;Dwí ivDey' k;lc£dx;flm(
aNtdRx;fl' cwv v;m=eåR Pyevmev c 56
îd' fl' my; p[oˇ_' /m;Rå/mRkté ' pur;
tTsv| p;…,….inRTy' p[;Pyte n;å] s'xy" 57
su˙doåNtdRx; .Vy; p;pSy;ip i√joˇm
304

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

x(.u Sy;ip ·rpoíwvmx(.u ; c p[k°itRt; 58
aq k;lc£nv;'xdx;fl;?y;y" 65
meWe tu rˇ_j; pI@; vOW.e /;NyvıRnm(
…mqune D;nvO≤ıí kkÉú /npit.Rvte ( 1
…s'h.e x]ub;/; Sy;t( kNy;y;' S]Ijn;t( su%m(
tul.e r;jm≤N]Tv' vO…íkÉ mOTyuto .ym( 2
aqRl;.o .ve∞;pe meWSy nv.;gkÉ
flmev' ivj;nIy;∂x;k;le i√joˇm 3
mkre p;pkm;R…, k⁄M.e v;…,Jyto /nm(
mIne sv;Rq…R s≤ıí vO…íkÉ viˆto .ym( 4
tul.e r;jpUj; c kNy;y;' x]uto .ym(
kkÉú pàIjne k∑' …s'h.e ne]pI@nm( 5
…mqune ivWto .IitvOWR Sy nvm;'xkÉ
vOW.e /nl;." Sq;NmeWe tu Jvrs'.v" 6
mIne c m;tulp[Iit" k⁄M.e x]upv[ /Rnm(
mkre corto .Iití;pe iv¥;ivv/Rnm( 7
meWe tu xS]s'`;to vOWe tu klho .vet(
…mqune su%m;“oit …mqun;'xe fl' ‚Tvdm( 8
kkú$e su%m;“oit …s'he .Up;lto .ym(
kNy;y;' bN/ut" s*:y' tul.e k°itRm;“uy;t( 9
vO…íkÉ c iptu" k∑' c;pe D;n/n;gm"
305

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

mkre Tvyxo lokÉ k⁄M.e v;…,Jyt" =it" 10
mIne su%mv;“oit kk;|xe flmIdOxm(
vO…íkÉ klh" pI@; tul.e su%sMpd" 11
kNy;y;' /n/;Ny;in kkÉú px(gu ,;d( .ym(
…s'he su%' c du"%' c …mqune x]uv/Rnm( 12
vOWe c su%sMp·ˇ" meWe k∑mv;“uy;t(
mIne tu dI`Ry;]; Sy;t( …s'h;'xe flmIdOxm( 13
k⁄M..e /nl;." Sy;Nmkreåip /n;gm"
c;pe .[;tOjn;t( s*:y' meWe m;tOs%
u ' vdet( 14
vOW.e pu]s*:y' c …mqune x]uto .ym(
kkÉú d;rjnw" p[Iit" …s'he Vy;…/ivv/Rnm( 15
kNy;y;' c sutoTp·ˇ" kNy;'xe flmIdOxm(
tul.e /nsMp·ˇvO…R íkÉ .[;tOt" su%m( 16
iptOvgRs%
u ' c;pe m;tOk∑' mOge vdet(
k⁄M.e v;…,Jyto l;.' mIne c su%sMpdm( 17
vO…íkÉ c iS]y;" pI@; tule c jlto .ym(
kNy;y;' su%sMp·ˇStul;'xe flmIdOxm( 18
kkú.e /nh;in" Sy;t( …s'he .Up;lto .ym(
…mqune .U…ml;.í vOx.e /nsMpd" 19
meWe tu rˇ_j; pI@; mIne c su%m;idxet(
k⁄M.e v;…,Jyto l;.o mkre c /n≤=t" 20
306

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

c;pe c su%sMp·ˇvO…R ík;'xe fl' ‚Tvdm(
meWe c /nl;." Sy;t( vOWe .U…mivvıRnm( 21
…mqune svR…s≤ı" Sy;t( kkú.e su%sMpd"
…s'he svRs%
u oTp·ˇ" kNy;y;' klh;gm" 22
tule v;i,Jyto l;.o vO…íkÉ rogj' .ym(
c;pe pu]su%' v;Cy' /nurx
' e fl' ‚Tvdm( 23
mkre pu]l;." Sy;t( k⁄M.e /nivv/Rnm(
mIne kLy;,m;“oit vO…íkÉ px(tu o .ym( 24
tul.e TvqRl;." Sy;t( kNy;y;' x]uto .ym(
kkú$e …≈ym;“oit …s'he x]u jn;d( .ym( 25
…mqune ivWto .IitmOgR ;'xe flmIdOxm(
vOx.e /nsMp·ˇmeWR e ne]®jo .ym( 26
mIn.e dI`Ry;]; Sy;t( k⁄M.e /nivv/Rnm(
mkre svR…s≤ı" Sy;∞;pe D;nivv/Rnm( 27
meWe s*:yivn;x" Sy;t( vOW.e mr,' .vet(
…mqune su%sMp·ˇ" k⁄M.;'xe flmIdOxm( 28
kkú$e /nvO≤ı" Sy;t( …s'he r;j;≈y' vdet(
kNy;y;' /n/;Ny;in tule v;…,Jyto /nm( 29
vO…íkÉ Jvrj; pI@; c;pe D;nsu%ody"
mkre S]Iivro/" Sy;t( k⁄M.e c jlto .ym( 30
mIne tu svRs*.;Gy' mIn;'xe flmIdOxm(
307

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

dx;¥'x£me,vw D;Tv; svRfl' vdet( 31
£Àrg[hdx;k;le x;≤Nt' k⁄y;Rd( iv/;nt"
tt" x(.u mv;“oit t∂x;y;' n s'xy" 32
aq;∑kvg;R?y;y" 66
.gvn( .vt;:y;t' g[h.;v;idj' flm(
b¸n;mOiWvy;R,;m;c;y;R,;' c sMmtm( 1
s'kr;t( tTfl;n;' c g[h;,;' gits˚r;t(
îTqmevie t no sveR D;Tv; vˇ_⁄ml' nr;" 2
kl* p;prt;n;' c mNd; bu≤ıyutR o nO,;m(
atoåLpbu≤ıgMy' yt( x;S]metd( vdSv me 3
tˇTk;lg[hiSqTy; m;nv;n;' p·rSf⁄$m(
su%du"%p·rD;nm;yuWo in,Ry' tq; 4
s;/u pO∑' Tvy; b[˜n( kqy;…m tv;g[t"
loky;];p·rD;nm;yuWo in,Ry' tq; 5
s'krSy;ivro/ç x;S]Sy;ip p[yojnm(
jn;n;mupk;r;q| s;v/;nmn;" Í,u 6
l¶;idVyypyRNt' .;v; s'D;nuÂpt"
fld;" x(.u s'd∑O ; yuˇ_; v; xo.n; mt;" 7
te tU∞;id.gw" %e$nw R c;St;·r.nIcgw"
p;pw뷳 yut; .;v;" kLy;,etrd;yk;" 8
twr"t;·r.nIcSqwnR c …m]Sv.o∞gw"
308

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Ev' sm;Nyt" p[oˇ_' hor;x;S]DsU·r…." 9
mywyt( skl' p[oˇ_' pUv;Rc;y;Rnvu itRn;
a;yuí loky;];' c x;S]Sy;Syte p[yojnm( 10
iníet'u t• sKnoit v…sœo v; bOhSpit"
ik˘ punmRnju ;St] ivxeW;ˇu kl* yuge 11
s;m;Ny;'xo ivxeW;'xo Jyoit"x;S]' i√/oidtm(
p[oˇ_" s;m;Ny.;gStu iníy;'xStu kQyte 12
yq; l¶;∞ cN{;∞ g[h;,;' .;vj' flm(
tq;åNye>yoåip %e$>e yo iv…cNTy' dwviv√rw" 13
ato rVy;id%e$;n;' sl¶;n;' pOqk™ pOqk™
a∑;n;' svR.;voTq' yqoˇ_mx(.u ' x(.u m( 14
D;Tv;d* kr,' Sq;n' …bNdur%
e opl≤=tm(
£m;d∑kvgRSy v;Cy' Sp∑fl' yq; 15
tnuSv;yu≤S]·r„fÉWu pç k;me su%åe ,Rv;"
ar* .;Gye ]y" pu]e W$( kr* %e .ve c .U" 16
l¶eNdujIvx(£
u D;Stn* Sve mr,eåip c
riv.*m;ikú cN{;y;R Vyye DeNdu…st;yk;" 17
su%e horeNdux£
u( ;í /meåR k;≥ikúkj⁄ ; ar*
hor;D;yeNR dv" k;me .ve dwTyeN{pU…jt" 18
shjeåk;≥ikúx£
u( ;yR.*m;" %e gu®.;gRv*
sutåe k;≥k°RNdul¶;rx(£
u ;" Syu" kr,' rve" 19
309

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

.;GySvyoí W@± veXmmOithor;su pç c
m;ndu…íKyyorek" sute ved; a·r≤S]yo" 20
]yo Vyye∑;v;ye c xUNy' xItkrSy tu
hor;k;≥r;ikú.gO vo©D;kÉNú √;ikú.;gRv;" 21
jIvok;≥k°RNdul¶;r; horeNdug®u .;Skr;"
…stD;y;‹" k⁄jtnumNd;Ste …stxItgU 22
hor;k;≥r;ikúiv∆Iv;" xin" %' skl;" £m;t(
VyyveXmsutS]IWu W@± s¢ /n/mRyo" 23
hor;mOTYvo" xr; ved; iv£me %e ]y" =te
√* .ve xUNymev' Sy;t( kr,' .U…mjSy tu 24
k⁄jSy;kÉNú duiv∆Iv…st; l¶xnI c tu
…st;rgu®mNd;" Syu/mR oRˇ_ÉWu k⁄j' ivn; 25
cN{;rgu®x(£
u ;ikúl¶;in k⁄j.;SkrI
DeN√kú…stl¶;y;R EWu x(£
u ˘ ivn; tt" 26
ivn; xin' s¢ /meR …steNduD; ivyˇt"
ak;≥ikúDNe dul¶;r;" kr,' p[oCyte £m;t( 27
tnuSvgOhkm;R·r/me„R v…¶mOtR * kr*
.[;tO≤S]yo rs; l;.e xUNy' pu]e Vyye xr;" 28
bu/;SykÉNú dugru vo gu®sUybR /u ;" £m;t(
l¶;k;≥r;ikúcN{;y;R D;k;≥y;R ih bu/Sy tu 29
jIv;reN√;ikúl¶;in x(£
u m•/r;sut;"
310

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

DeNdul¶;kúx£
u( ;y;R D;k*R jIveNdul¶k;" 30
ak;≥yx
R £
u( " xUNy' c horeN√;r;ikú.;gRv;"
Âp' /n;yyo" %e √* Vyye s¢ =teå,Rv;" 31
mOitiv£myo pç guro" xeWWe u vˆy"
l¶e x(£
u NÉ dumNd;" Sve a;ye mNdí iv£me 32
l¶;reNduD.Ogv" sutk
e ;≥yk
R j⁄ ; gOhe
x(£
u mNdeNdvo ¥Une bu/x(£
u xnwír;" 33
jIv;r;kÉNú dv" x]* sveR mNd' ivn; Vyye
kmR,INduxnI /meR mNd;rgurvo mOg* 34
l¶;ikú…stcN{D;" kr,' c guro·rdm(
sut;yuivR£me„v≤= tnuSvVyy%e‚„vWu" 35
a∑* ≤S]y;mr* W@± .U/mR Re …m]eå≤= %' .ve
l¶e Sveåk;≥riv∆IvmNd;" sveR c k;m.e 36
ak;≥y*R iv£mSq;ne sutåe k;≥r* x(.u e r…v"
su%åe kbu/jIv;" Syu.*RmD* mOit.e √j 37
x(£
u ;kÉNú √;ikúl¶;y;‹" x]* xUNy' .ve Vyye
hor;ikúb/u x(£
u ;y;RStNv;rDe≤N√n;í %e 38
SvS]I/meWR u s¢;©÷ mOithor;gOhWe u c
a;D;.[;tOVyye ved; Âp' x]* sute xr;" 39
a;ye xUNy' xnerve ' kr,' p[oCyte bu/"w
gOhe tn* c l¶;k*R Sv≤S]yoí r…v' ivn; 40
311

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

ihTv; /meR bu/' m;ne l¶;rrivcN{j;n(
tto .[;t·r jIv;kúb/u x(£
u ;" =te r…v" 41
Vyye l¶eNdumNd;k;‹" …st;kúNduDl¶k;"
sute mOt* bu/;k*R c ihTv;ye %' xneivRd" 42
¨ˇ_;åNye Sq;nd;t;r îit Sq;n' ivdub/Ru ;"
aq Sq;ng[h;n( v+ye su%bo/;y su·r,;m( 43
Sv;yuStnuWu mNd;rsUy;R jIvbu/* sute
iv£me DeNdul¶;in l¶;k;≥ikúkj⁄ ; gOhe 44
te c DeNdU %.e c;ye sveR x(£
u ˘ ivn; Vyye
l¶x(£
u bu/;" x]* te c jIvsu/;kr* 45
¥Unåe k;≥r;ikúx£
u( ;í /mek
R ;≥r;ikúivÌu®"
DeNdujIv;" k⁄j;y*R D;kÉNú √;r;ikútnUxn;" 46
jIvx(£
u bu/; .*mbu/x(£
u xnwír;"
rvIN√;r;ikúl¶;in rvIN√;yRD.;gRv;" 47
akúDjIv;" x(£
u NÉ dU te c t* l¶.Ustu *
sveR xUNy' £m;Tp[oˇ_' Sq;n' xItkrSy c 48
l¶mNdk⁄j; .*mo hor;DeNduidn;…/p;"
mNd;r* DrvI DeNdujIv;kútnu.;gRv;" 49
mNd;r* t* …st í;ikú" k⁄j;k;≥y;Rikúl¶k;"
sveR gu®…st* Sq;n' .*mSywv' ivdub/Ru ;" 50
l¶mNd;rx(£
u D; l¶;reNdu…st;kúj;"
312

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

x(£
u D* l¶cN{;ikú…st;r; D;kú.;gRv;" 51
jIvD;kÉNú dul¶;in .U…mpu]xnwír*
t* c l¶eNdu x£;y;R mNd;r;kúD.;gRv;" 52
l¶mNd;riv∞N{;" sveR jIvD.;Skr;"
gurolR¶e su%e jIv l¶;r;kúb/u ; /ne 53
cN{x(£
u * c du…íKye mNd;y;Rk;‹" xinVyRye
sute x(£
u NÉ dul¶DmNd;íN{' ivn; Tvr* 54
l¶;r;y;RåkÉNú dvoåSte mOt* jIv;kú.sU tu ;"
/meR x(£
u ;kúl¶eNdub/u ; mNd' ivn;y.e 55
m;ne gu®bu/;r;kúx£
u( hor;Stq; ivdu"
l¶x(£
u NÉ dv Ste te D;Ky;R r;Ste Dv…jRt;" 56
sut.e l¶x≤xjxx;˚;y;Rikú.;gRv;"
D;r* xUNy' …st;åkÉNú dug®u l¶xnwír;" 57
sveR r…v' ivn; x(£
u gu®mNd;í m;n.e
sveR k⁄jNe durvy" £m;d(.gO su tu Sy c 58
xne rivtnU sUyoR l¶eNdukj⁄ sUyjR ;"
l¶;k*R jIvmNd;r;" sveR sUy| ivn; =te 59
akoRåkúD* bu/oåk;≥rtnuD;" skl;Stt"
k⁄jDgu®x(£
u ;í £m;t( Sq;n…md' ivdu" 60
tn* tuyRe c viˆ" Sy;d( du…íKye √* /ne xr;"
bu≤ımOTy'k·r"fÉWu W$( %ex=tr;≤xWu 61
313

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Âp'≤S]y;' gu®˘ TyKTv; l¶Sy kr,' ‚Tvdm(
hor;sUyNRe dvo l¶e l¶;re≤N√nsUyjR ;" 62
gu®D* l¶cN{;r; lsUcm' b' su *ry"
=te x(£
u Stq; cwk" k;me sveR gu®˘ ivn; 63
mOg* .Ogbu /u * TyKTv; /meR gu®…st* ivn;
kmR<y;ye tq; x(£
u oVyye sUyNRe duv…jRt;" 64
l¶Syed' tu s'po[ ˇ_' kr,' i√jpu©v
aq Sq;n' p[v+y;…m l¶Sy i√jpu©v 65
a;ikúDx(£
u guv;Rr;" s*MydevJe y.;gRv;"
ihTv; s*Mygu xeW;" sUDJe y.Ogsu yU jR ;" 66
tq; jIv.OgU buı* sveR x(£
u ˘ ivn; =te
jIv EkStq; ¥Une mOt* s*My.OgU tq; 67
/meR gu®…st;vev %e .ve x(£
u mNtr;
sUycR N{* tq; ·r„fÉ Sq;n' l¶Sy k°itRtm( 68
kr,' …bNduvt( le:y' Sq;n' re%;SvÂpkm(
kr,' Tvx(.u d' p[oˇ_' Sq;n' x(.u flp[dm( 69
dx;re%; ≤l%ed?U v;R‚StyRg( re%;ítudx
R
ngexkoœs'yˇu _' c£mev' p[j;yte 70
ityRg∑su koœºWu ivl¶siht;n( %g;n(
a;¥eW?U v;R/re„vev' .;vs':y; ≤l%ed( bu/" 71
yqoˇ_' ivNyset( t] kr,' Sq;nmev v;
314

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tt" x(.u ;åx(.u ' D;Tv; j;tkSy fl' vdet( 72
aq i]ko,xo/n;?y;y" 67
Ev' sl¶%e$;n;' iv/;y;∑kvgRkm(
i]ko,xo/n' k⁄y;Rd;d* svRWe u r;≤xWu 1
i]ko,' kQyte ivp[ meW…s'h/nU„' yq
vOWkNy;mOg;Sy;í yuGmt*≤l`$;Stq; 2
kkúv…O íkmIn;í i]ko,;" Syu" prSprm(
a/oå/" svRr;xIn;m∑vgRfl' Nyset( 3
i]ko,eWu c y•‰Un' tˇuLy' i]Wu xo/yet(
Ek‚Smn( .vne xUNy' tt( i]ko,' n xo/yet( 4
smTve svRghe We u sv| s'xo/yed( bu/"
pí;t( ivp…ít; k;yRmk
e ;…/pitxo/nm( 5
aqwk;…/pTyxo/n;?y;y" 68
pUv| i]ko,' s'xo?y r;xIn;' Sq;pyet( flm(
pOqk™ pOqk™ tt" k⁄y;Rdk
e ;…/pitxo/nm( 1
=e]√ye fl;in SyuStd; s'xo/yed( yq;
=I,en sh c;Ny‚Smn( xo/yed( g[hv…jRte 2
¨.yog[hR s'yoge n s'xo?y" kd;cn(
g[hyuˇ_É flwhIRne g[h;.;ve fl;…/kÉ 3
Ënen smmNy‚Smn( xo/yed( g[hv…jRte
fl;…/kÉ g[hyw ˇRu _É c;Ny‚Smn( svRmTu sOjte ( 4
315

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

¨.y] g[h.;ve smTve skl' Tyjet(
sg[h;g[hyoStuLye sv| s'xo?ymg[he 5
k⁄lIr…s'hyo r;Xyo" pOqk™ =e]' pOqk™ flm(
s'xo?ywk;…/pTy' ih tt" ip<@÷ p[s;/yet( 6
aq ip<@s;/n;?y;y" 69
Ev' xo?y;vxeW;˚÷ r;≤xm;nen vıRyte (
g[hyuˇ_É c t{;x* g[hm;nen vıRyte ( 1
sveWR ;' c punyoRg" ip<@;:y" kQyte i√j
go…s'h* dx….gu<R y* vsu….yuGR mvO…ík* 2
s¢….StulmeW* c mOgkNye c pç…."
xeW;" Svs':yy; gu<y; g[hm;nmqoCyte 3
jIv;rx(£
u s*My;n;' dx;∑ngs;yk;"
pç xeWg[h;,;' c m;n' p[oˇ_…md' £m;t( 4
aq;å∑kvgRfl;?y;y" 70
a;TmSv.;vx·ˇ_í iptO…cNt; rve" flm(
mnobu≤ıp[s;dí m;tO…cNt; mOg;˚t" 1
.[;tOsÊv' gu,' .U…m' .*menvw iv…cNtyet(
v;…,JykmR vO·ˇí su˙d' c bu/ne tu 2
gu®,; dehpui∑ç iv¥; pu];qRsMpd"
.OgoivRv;hkm;R…, .ogSq;n c v;hnm( 3
veXy;S]Ijns'yog' x(£
u ,É c inrI=yet(
a;yuí jIvnop;y' du"%xok .y;in c 4
316

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

svR=y' c mr,' mNdenvw inrI=yet(
tˇ∫;vfl;˚πn gu,yed( yogip<@km( 5
s¢…v'xo/Ot' xeWtuLy=eR y;it .;nuj"
yd; td; tSy tSy .;vSy;itR ivinidRxte ( 6
ak;≥…≈t=;R•vmo r;≤x" iptO gOh' SmOtm(
t{;≤xfls':y;….vR/yR de ( yogip<@km( 7
iv.jet( s¢…v'xTy; xeW=eR y;it .;nuj"
yd; td; iptOKlexo .vtIit n s'xy" 8
t≤T]ko,gte v;ip ipt; iptOsmoåip v;
mr,' tSy j;nIy;t( pI@;' v; mhtI' vdet( 9
gu,yed( yogip<@÷ v; t{;≤xfls':yy;
akoRıt» ;vxeW=eR yd; gCzit .;nuj" 10
t≤T]ko,=Rk˘ v;ip iptOk∑' td; vdet(
·r∑p[ddx;y;' tu mr,' k∑mNyd; 11
ak;≥ˇu tuygR e r;h* mNde v; .U…mnNdne
gu®x(£
u =É ,mOte iptOh; j;yte nr" 12
l¶;t( cN{;d( gu®Sq;ne y;te sUysR tu åe qv;
p;pw뷳 e yute v;ip iptOn;x' vded( bu/" 13
l¶;t( su%êe r;·r∑dx;k;le iptO=y"
anukl
À dx;k;le neit …cNTy' ivc=,w" 14
iptOjNm;∑me j;tStdIxe l¶geåip v;
317

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kroit iptOk;y;R…, s Ev;] n s'xy" 15
su%n;qdx;y;Ntu su%p[;¢eí s'.v"
su%x
e e l¶l;.Sqe cN{Sq;n;d( ivxeWt"
iptOghe sm;yuˇ_É j;t" iptOvx;nug" 16
iptOjNmtOtIy=eR j;t" iptO/n;…≈t"
iptOkmRghO e j;t" iptOtLu ygu,;iNvt" 17
tdIxe l¶s'Sqeåip iptO≈œe o .ve•r"
Ev' pUvoRˇ_s;m;Nyfl' c;];ip …cNtyet( 18
sUy;R∑vgeR yn(zNÀ y' tNm;se vStreåip c
ivv;hv[tcU@;id x(.u kmR p·rTyjet( 19
y] re%;…/k; t] m;se s'vTsreåip c
ain∑eåip rv* jIve x(.u kmR sm;cret( 20
Ev' cN{;∑vgeR c y] xUNy' .ved( b¸
t] t] gte cN{e x(.u ' kmR p·rTyjet( 21
cN{;∞tuqoR m;tOp;[ s;dg[;m…cNtnm(
cN{;t( su%fl;iTp<@÷ vıRyde ( .wí sM.jet( 22
xeWmO=' xn* y;te m;tOh;in' ivinidRxte (
t≤T]ko,gte c;ip xn* m;tO®j' vdet( 23
.*m;∑vgeR s'…cNTy' .[;tOiv£m/wyk
R m(
k⁄j;…≈t;t( tOtIy=| bu/.w ;[ tR gO hO ' SmOtm( 24
i]ko,xo/n' kéTv; y] Sy;d…/k˘ flm(
318

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.Uml
e ;R.oå] .;y;Ry; .[;tO,;' su%muˇmm( 25
.*mo blivhIníd( dI`;Ry.u ;Rtk
O o .vet(
fl;in y] =IyNte t] .*me gte =it" 26
tOtIy=Rflen;q ip<@÷ sMb?yR pUvvR t(
xeWmO=' xn* y;te .[;tOk∑' ivinidRxte ( 27
bu/;ˇuyRe k⁄$Mü b' c m;tul' …m]mev c
bu/e fl;…/kÉ r;x* gte teW;' su%' idxet( 28
bu/;∑vg| s'xo?y xeWmO=' gte xn*
k∑' k⁄$Mü b…m];,;' m;tul;n;' c inidRxte ( 29
jIv;t( pçmto D;n' /m| pu]' c …cNtyet(
t‚Smn( fl;…/kÉ r;x* sNt;nSy su%' idxet( 30
bOhSpte" sutSq;ne fl' yTs':yk˘ .vet(
x]unIcg[h' TyKTv; t;vtI sNtit/[vRu ; 31
sut.exnv;'xíw tuLy; v; sNtit.Rvte (
sut.;vflenvw ' ip<@÷ s'g<u y pUvvR t( 32
pu]k∑' ivj;nIy;t( xeWmO=' gte xn*
Ev' /m| c iv¥;' c kLpyet( k;l…cˇm" 33
xu£Sy;k∑vg| c in≤=Py;k;xc;·rWu
y] y] fl;in Syu.yRU ;'…s ikl t] tu 34
ivˇ' kl]' .U…m' c tˇ∂ºx;d( ivinidRxte (
x(£
u ;∆;…m]to d;rlæB/…íNTy; ivc=,w" 35
319

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

j;…m]t≤T]ko,Sqr;≤xidGdexsM.v;
su%de "u %e ≤S]y;…íNTye ip<@÷ sMv?yR pUvvR t( 36
xnwír;…≈tSq;n;d∑m' mOTyu.' SmOtm(
tdev c;yuW" Sq;n' tSm;d;yuivR…cNtyet( 37
l¶;Tp[.iO t mNd;Nt' fl;Nyek] k;ryet(
t¥ogfltuLy;Bde Vy;…/' vwr' sm;idxet( 38
Ev' mNd;idl¶;Nt' fl;Nyek] yojyet(
tˇuLyvWeR j;tSy tSy Vy;…/.y' vdet( 39
√yoyoRgsme vWeR k∑' mOTyusm' idxet(
dx;·r∑sm;yogo mOTyurve n s'xy" 40
ip<@÷ s'Sq;Py gu,yet( xner∑mgw" flw"
s¢…v'xit˙CzπWtuLymO=' gte xn* 41
t≤T]ko,=Rge v;ip j;tkSy mOit' vdet(
akú˙CzπWr;x* v; t≤T]ko,eåip td( vdet( 42
xnwír;∑vgeWR u y] n;‚St fl' gOhe
t] nwv x(.u ' tSy yd; y;it xnwír" 43
y] r;x* x(.u ;…/Ky' t] y;te xnwíre
j;tkSy /[vu ' Dey' t‚Smn( k;le x(.u ' flm( 44
aq;å∑vg;Rydu ;Ry;?y;y" 71
aq;];yu" p[v+yeåhm∑vgRsmu∫vm(
idn√y' ivre%;y;' re%;y;' s;/Rv;srm( 1
320

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

idnmek˘ i√re%;y;' i]re%;y;' idn;/Rkm(
vedtuLy;su re%;su s;/Rs¢idn' SmOtm( 2
i√vW| pçre%;su W@^%
e ;su ctu"sm;
W@±vW| s¢re%;su vsvoå∑;su vTsr;" 3
Ev' yd;gt;yu" Sy;t( svR%$e smu∫vm(
td/| Sf⁄$m;yu" Sy;d∑vgR.v' nO,;m( 4
aq smud;y;∑kvg;R?y;y" 72
√;dx;r' ≤l%e∞k˘ jNml¶;id.wytRu m(
sv;R∑kfl;Ny] s'yoJy p[it.' Nyset( 1
smud;y;…./;noåym∑vgR" p[kQyte
at" fl;in j;t;n;' ivDey;in i√joˇm 2
i]'x;…/kfl; ye SyU r;xySte x(.u p[d;"
pç…v'x;idi]'x;Ntfl; m?yfl; SmOt;" 3
at" =I,fl; ye te r;xy" k∑du"%d;
x(.u e ≈eœfl;n( r;xIn( yojyeNmitm;•r" 4
k∑r;xIn( suk;yeWR u vjRyde ( i√jsˇm
≈eœr;≤xgt" %e$" x(.u oåNy];åx(.u p[d" 5
tNv;idVyypyRNt' dOÇ; .;vfl;in vw
a…/kÉ xo.n' Dey' hIne h;in' ivinidRxte ( 6
m?ye m?yfl' b[yU ;d( tˇ∫;vsmu∫vm(
m?y;t( fl;…/kÉ l;.o l;.;t( =I,gtoVyy" 7
321

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

l¶' fl;…/k˘ ySy .ogv;nqRv;n( ih s"
ivprIten d;·r{‰' .vTyev n s'xy" 8
dx;vidh .;v;n;' kéTv; %'@]y' bu/"
pXyet( p;psm;Â!' %'@º k∑kr' vdet( 9
s*MywyˇRu _' x(.u ' b[yU ;‚Nm≈w…mR≈fl' yq;
£m;d( b;Ly;¥vSq;su %'@]yfl' vdet( 10
re%;…." s¢….yuˇR _É m;semTO yu.y' nO,;m(
suv,| …v'xitpl' d¥;t( √* itlpvRt* 11
re%;….r∑….yuˇR _É m;se mOTyubxo nr"
asTflivn;x;y d¥;t( kpUrR j;' tul;m( 12
re%;….mRv….yuˇ_É m;se spR.y' vdet(
aêwítu….R" s'yˇu _' rq' d¥;Cz⁄.;¢ye 13
re%;….dRx….yuˇR _É m;se xS].y' tq;
d¥;Cz⁄.fl;v;¢‰w kvc' vj[sy' tu m( 14
a….x;p.y' y] re%; ®{sm; i√j
idKplSv,R`i$t;' p[d¥;t( p[itm;' iv/o" 15
yuˇ_É √;dxre%;….jRle mOTyu.y' vdet(
sxSy.U…m' ivp[;y dTv; x(.u fl' .vet( 16
ivêp[…mtre%;….Vy;R`;[ NmOTyu.y' tq;
iv„,oihRr<yg.RSy d;n' k⁄y;R∞.u ;¢ye 17
x]p[…mtre%;….yuˇR _É m;se mOt.e yR m(
322

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

vr;hp[itm;' d¥;t( knkÉn ivin…mRt;m( 18
it…qití nOp;d( .IitdR¥;t( t] gj' i√j
·r∑' Wo@x….dR¥;t( mUit| kLptroStq; 19
s¢eNdu….Vy;R…/.y' d¥;t( /en'u gu@÷ tq;
klhoå∑eNdu….dR¥;d( ràgo.U·hr<ykm( 20
a˚πNdu…." p[v;s" Sy;Cz;≤Nt' k⁄y;Rd( iv/;nt"
…v'xTy; bu≤ın;x" Sy;d( g,ex' t] pUjyet( 21
rogpI@¯k…v'xTy; d¥;d( /;NySy pvRtm(
ym;…ê….bRN/upI@; d¥;d;dxRk˘ i√j 22
]yo…v'xits'yˇu _É m;se Klexmv;“uy;t(
s*v,I| p[itm;' d¥;{ve" s¢plwb/Ru " 23
ved;…ê….bRN/uhIno d¥;d( godxk˘ nOp"
svRrogivn;x;q| jphom;idk˘ cret( 24
/Ih;in" pç…v'xTy; pUJy; v;gIêrI td;
WÆ@±vx
' Ty;åqRh;in" Sy;t( Sv,| d¥;i√c=," 25
tq; c s¢…v'xTy; ≈Isuˇ_' t] s'jpet(
a∑…v'xits'yˇu _É m;se h;iní svRq; 26
sUyhR omí iv…/n; kˇRVy" x(.u k;'≤=…."
Ekoni]'xt; c;ip …cNt;Vy;k⁄≤lto .vet( 27
`OtvS]suv,;Rin t] d¥;t( ivc=,"
i]'xt; pU,/R ;Ny;i¢·rit j;tkin,Ry" 28
323

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

i]'x;…/k;mI re%;…./Rnpu]su%;¢y"
cTv;·r'x;…/k;….í pu<y≈I®pcIyte 29
a∑vge,R ye x(ı
u ;Ste x(ı
u ;" svRkmRsu
atoå∑vgRsx
' ≤u( ırNve„y; svRkmRsu 30
t;vÌocrmNve„y' y;v• p[;Pyteå∑km(
a∑vgeR tu sMp[;¢e gocr' ivfl' .vet( 31
aq r‚Xmfl;?y;y" 73
aq rXmIn( p[v+y;…m g[h;,;' i√jsˇm
idõ™nve‚„vWus¢;∑xr;" Svo∞e kro rve" 1
nIc %' c;Ntre p[oˇ_; rXmyí;nup;ˇ"
nIcon' tu g[h' .;/;R…/k˘ c£;i√xo/yet( 2
SvIyr‚Xmht' W≤@±..Rjte ( SyU rXmy" Svk;"
aprwr] s'Sk;rivxeW" k…qto yq; 3
Svo∞.e te i]gu…,t;" Svi]ko,e i√s'g,u ;"
Svme i]fl; i√s'.ˇ_; a…/…m]gOhe tq; 4
vedfl; r;ms'.ˇ_; …m]me W@±g,u ;Stt"
pç.ˇ_;Stq; x]ughO e ced( d≤lt;" kr;" 5
a…/x]ughO e i√fl;" pç.ˇ_;" sme sm;"
xinx(£
u * ivn; t;r;g[h; aSte gt; yid 6
ivrXmyo .vNTyev' Dey;" Sp∑kr; i√j
r‚Xmyogvx;dev' fl' v;Cy' ivc=,w" 7
324

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Ek;id pçpyRNt' r‚Xms':y; .ve¥id
d·r{; du"%s't¢; aip j;t;" k⁄loˇme 8
prto dxk˘ y;vt( in/Rn; .;rv;hk;"
S]Ipu]gOhhIn;í j;yNte mnuj; .uiv 9
ak;dxSvLppu];" SvLpivˇ;í m;nv;"
√;dxSvLpivˇ;í /Ut;R mU%;Rí inbRl;" 10
c*yRkmRrt; inTy' cet( ]yodx rXmy"
ctudx
R su /m;RTm; k⁄$Mü b;n;' c poWk;" 11
k⁄lo…cti£y;sˇ_o /niv¥;smiNvt"
r‚Xm…." pçdx…." svRiv¥;gu,;iNvt" 12
Svv'xmu:yo /nv;inTy;h .gv;n( iv…/"
prtí k⁄lx
e ;n; b¸.OTy; k⁄$‚ü Mbn" 13
k°itRmNto jnw" pU,;R" sveR c su≤%n" £m;t(
pç;x∆np;líedk
e …v'xitrXmy" 14
d;nxIl" kép;yuˇ_o √;…v'xitsur‚XmWu
su%yuk™ s*MyxIlíet( ]yo…v'xitrXmy" 15
a;i]'xt( prt" ≈Im;n( svRsÊvsmiNvt"
r;jip[yí tejSvI jnwí b¸….vOtR " 16
at Ë?v| tu s;mNtíTv;·r'xt( kr;v…/
jn;n;' xtm;rBy shß;v…/poWk" 17
at Ë?vRNtu .Up;l" p'c;xt( ikr,;v…/
325

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

tt Ë?vRkrwivRp[ c£vtIR nOpo .vet( 18
Ev' p[siU tk;loTqn.ogkrsM.vm(
k⁄l£m;nus;re, j;tkSy fl' vdet( 19
=i]yí£vtIR Sy;d( vwXyo r;j; p[j;yte
xU{í s/no ivp[o yDkmRi£y;rt" 20
¨∞;….mu%%e$Sy kr;" pu∑flp[d;"
nIc;….mu%%e$Sy tto NyUnflp[d;" 21
sveWR ;mev %e$;n;mev' r‚Xmvx;‚d(√j
x(.u ' v;åPyx(.u ' c;ip fl' .vit deihn;m( 22
r‚XmD;n' ivn; sMyk™ n fl' D;tumhRit
tSm;{XmIn( p[s;?ywv fl' v;Cy' ivc=,w" 23
aq sudxRnc£fl;?y;y" 74
aqoCyte my; ivp[ rhSy' D;nmuˇmm(
jgt;mupk;r;y yt( p[oˇ_' b[˜,; Svym( 1
c£˘ sudxRn' n;m y√x;t( p[Sf⁄$' flm(
nO,;' tNv;id.;v;n;' D;tu' xKnoit dwvivt( 2
jNmto mOTyupyRNt' vWRm;sidno∫vm(
x(.u ' v;åPyx(.u ' sv| tCzé,„u vwkm;ns" 3
EkkÉN{o∫v' rMy' ≤l%ed( vOˇ]y' i√j
√;dx;r' c tt( k⁄y;Rd( .vedve ' sudxRnm( 4
t];¥vOˇe l¶;¥; .;v; le:y;" s%ecr;"
326

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

tdU?vRvˇO e cN{;∞ .;v;" %e$smiNvt;" 5
tdU?vRvˇO e sUy;R∞ £m;t( .;v; g[h;iNvt;"
Evmekk
ì .;veå] .ve∫;n;' ]y' ]ym( 6
a] tu p[qmo .;vo l¶eNduriv….yutR "
t' p[kLPy tnu' Tvg[e Dey; .;v; /n;dy" 7
t] t] g[hiSqTy; Dey' tˇTfl' bu/"w
tnu.;ve x(.u " sUyoR DeyoåNy];x(.u p[d" 8
p;poåip Svo∞r;≤xSqo n .vTyx(.u p[d"
Ev' x(.u ;åx(.u ' dOÇ; tˇ∫;vfl' vdet( 9
yo .;v" Sv;…ms*My;>y;' yuˇ_o dO∑oåyme/te
p;pw뷳 o yuto yo v; tSy h;in" p[j;yte 10
Dey' sg[h.;vSy g[hyogsm' flm(
ag[hSy tu .;vSy g[hdOi∑sm' flm( 11
x(.u rw ve x(.u ' p;pwx.uR( ' …m≈%ecrw"
x(.u ;…/kÉ x(.u ' Deymx(.u ' Tvx(.u ;…/kÉ 12
Ev' .;veWu %e$;n;' yog' dOi∑' ivloKy c
t;rtMyen v;Cy;in fl;in i√jsˇm 13
y] nwv g[h" k…í• dOi∑ kSy…cd( .vet(
td; t∫;vj' Dey' tTSv;…mvxt" flm( 14
x(.u oåip x(.u vgeWR u Á…/kÉ„vx(.u p[d"
p;poåip x(.u vgeWR u Á…/kÉWu x(.u p[d" 15
327

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

Sv.o∞Sy x(.u Sy;] vg;R Dey;" x(.u v;h;"
x]o" £ÀrSy nIcSy W@±vg;R ax(.u p[d;" 16
Ev' sveWR u %e$We u .ve„vip i√joˇm
x(.u ;x(.u Tv' s≤çNTy ttStTflm;idxet( 17
yd; sudxRn;dev fl' …sı‰it deihn;m(
td; ik˘ muin…." svwl
R ¶R ;dev fl' SmOtm( 18
îit m s'xyo j;tSt' zπˇmu hRit
pOqG.g* yd;åkÉNú dU l¶;dNy] s'iSqt* 19
td; sudxRn;∞£;t( fl' v;Cy' ivc=,w"
Ek.e √* ]yo v; cet( td; l¶;t( fl' vdet( 20
aq ivp[ p[v+yeåh' p[itvW;Ridj' flm(
aSm;t( sudxRn;dev dx;Ntrdx;vx;t( 21
tNv;¥wvWR mR ;Ss;/Ri√k/ß;n( p[vtRyte (
.;vex;id√;dx;n;' dx; vWeWR u kLpyet( 22
td;¥NtdRx;St√Nm;s;d* tälw" flm(
t' t' .;v' p[kLPy;˚÷ tˇˇNv;idj' i√j 23
tt( tLl¶;t( kÉN{ko,;∑me s*My;" x(.u p[d;"
y] .;ve swi' hkÉyo .vet( t∫;vh;inkét( 24
p;p; v; y] bhvStˇ∫;vivn;xnm(
iv·r„f;·rx(.u "w p;pw≤S]W@;yiSqtw" x(.u m( 25
Ev' p[TyBdm;s;d* .;v;n;' fl…cNtnm(
328

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

√;dx;n;' dx;vOÊy; dx;í;yuiW …cNtyet( 26
Ev' sudxRn;∞£;d( vWRm;s;idj' flm(
D;Tv; tq;∑vgoRTqmu.;>y;' flin,Ry" 27
¨.y] smTve ih sMpU,| tt( fl' vdet(
ivWmTve yd;…/Ky' tTfl' c bl£m;t( 28
aq p'cmh;pu®Wl=,;?y;y" 75
aq v+y;Myh' pçmh;pu®Wl=,m(
Sv.o∞gtkÉN{Sqwb≤R l….í k⁄j;id…." 1
£mxo ®cko .{o h'so m;lVy Ev c
xxíwte bu/"w svwmR hR ;Nt" pu®W;" SmOt;" 2
dI`;Rnno mhoTs;ho SvCzk;≤NtmRh;bl"
c;®.[nU IRlkÉxí su®…cí r,ip[y" 3
rˇ_Xy;moå·rhNt; c mN]iv∞orn;yk"
£Àro.t;R mnu„y;,;' =;m;å…Ï[i√≥jpUjk" 4
vI,;vj[/nu"p;xvOWc£;i˚t" kre
mN];….c;rk⁄xlI dw?yeR cwv xt;'gl
u " 5
mu%dw~yRsm' m?y' tSy ivDw" p[k°itRtm(
tuLyStul;shße, ®cko i√jpu©v 6
.un·ˇ_ ivN?ysÁ;i{p[dx
e ' s¢it' sm;"
xS]e, viˆn; v;ip s p[y;it sur;lym( 7
x;dUl
R p[it." pInv=; gjgit" pum;n(
329

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pIn;j;nu.ju " p[;Díturßí yogivt( 8
s;æÊvk" xo.n;'`í[ xo.nXm≈usy' tu "
k;mI xƒgd;c£xrk⁄Ôr…cˆkì" 9
?vjl;©l…cˆwí …ciˆt;'…`[kr;Mbuj"
sun;sXx;S]ivd( /Ir" ké„,;k⁄≤çtkÉx.Ot( 10
SvtN]" svRk;yeWR u Svjnp[I,n=m"
Eeêy| .uJyte c;Sy inTy' …m]jnw" prw" 11
tuly; tu≤lto .;rp[…mt" S]Isut;iNvt"
s=emo .Upit" p;it m?ydex' xt' sm;" 12
h'so h'sSvro g*r" sum%
u o•tn;…sk"
Xle„mlo m/uip©;=o rˇ_v,Rn%" su/I" 13
pIng<@Sqlo vOˇ≤xr;" sucr,o nOp"
mTSy;åïx/nu"x'%kÔ%$(v;©…cˆkì" 14
…cˆt;'…`[kr" S]IWu k;m;toR nwit tu∑t;m(
W<,(vTy'gl
u o dw~yeR jl£°@;rt" su%I 15
g©;ymunyomR?ydex' p;it xt' sm;"
vn;Nte in/n' y;it .uKTv; svRs%
u ' .uiv 16
sm*œ" kéxm?yí cN{k;≤Nt®…c" pum;n(
sugN/o n;itrˇ_;©o n ÓSvo n;itdI`Rk" 17
smSvCzrdo h‚Stn;d a;j;nub;¸/Ok™
mu%' ivê;'gl
u ' dw~yeR ivSt;re c dx;©ëlm( 18
330

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

m;lVyo m;lv;:y' c dex' p;it s…sN/ukm(
su%' s¢itvW;RNt' .uKTv; y;it sur;lym( 19
tnui√jmu%" xUro n;itÓSv" kéxodr"
m?ye =;m" suj`' í mitm;n( prrN/[ivt( 20
xˇ_o vn;i{dugWRe u sen;nIdRNtur" xx"
c'clo /;tuv;dI c S]Ixˇ_oåNy/;n;iNvt" 21
m;l;vI,;mOd©;åS]re%;i˚tkr;'…`[k"
.Upoåy' vsu/; p;it jIvn( %;i{sm;" su%I 22
aq p'cmh;.Utfl;?y;y" 76
aq pçmh;.UtCz;y;D;n' vd;…m te
D;yte yen %e$;n;' vtRm;ndx; bu/"w 1
≤x≤%.U%;Mbuv;t;n;m…/p; m©l;dy"
tˇälvx;JDey' tˇ∫Àt.v' flm( 2
sble m©le viˆSv.;vo j;yte nr"
bu/e mhISv.;v" Sy;d;k;xp[kié tgurR * 3
x(£
u É jlSv.;ví m;®tp[kié t" xn*
…m≈w…mR≈Sv.;ví ivDeyo i√jsˇm 4
sUyRe viˆSv.;ví jlp[kié tko iv/*
Svdx;y;' g[h;Xz;y;' Vy'jy≤Nt Sv.Utj;m( 5
=u/;tRípl" xUr" kéx" p[;Doåit.=,"
tI=(no g*rtnum;RnI viˆp[kié tko nr" 6
331

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

kpUrR oTplgN/;!‰o .ogI iSqrsu%I blI
=m;v;n( …s'hn;dí mhIp[kié tko nr" 7
xBd;qRivt( sunIitDo p[gL.o D;ns'ytu "
ivvOt;SyoåitdI`Rí Vyomp[kié tsM.v" 8
k;≤Ntm;n( .;rv;hI c ip[yv;k™ pO…qvIpit"
b¸…m]; mOdiu vR√;n( jlp[kié tsM.v" 9
v;yutÊv;…/ko d;t; £o/I g*roå$nip[y"
.Upití dur;/WR" kéx;©o j;yte jn" 10
Sv,RdIi¢" x(.u ; dOi∑" svRk;y;Rq…R s≤ıt;
ivjyo /nl;.í viˆ.;y;' p[j;yte 11
î∑gN/" xrIre Sy;t( su≤òG/n%dNtt;
/m;RqsR %
u l;.í .U…mCz;y; yd; .vet( 12
Sv∞; ggnj; z;y; v;Kp$üTvp[d; .vet(
suxBd≈v,o∫Àt' su%' t] p[j;yte 13
mOdtu ; SvSqt; dehe jlCz;y; yd; .vet(
td;.I∑rsSv;dsu%' .vit deihn" 14
m;≤lNy' mU!t; dwTy' rog;í pvno∫v;"
td; c xoksNt;p* v;yuCz;y; yd; .vet( 15
Ev' fl' bu/Dw yRe ' sbleWu k⁄j;idWu
inbRlWe u tq; teWu vˇ_Vy' VyTyy;d( i√j 16
nIcx]u.gwí;ip ivprIt' fl' vdet(
332

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

fl;i¢rblw" %e$"w Sv“…cNt;su j;yte 17
t∂u∑flx;NTyqRmip c;D;tjNmn;m(
flpKTy; dx; Dey; vtRm;n; n."sd;m( 18
aq sÊv;idgu,fl;?y;y" 77
aqo gu,vxen;h' kqy;…m fl' i√j
sÊvg[hodye j;to .veTsÊv;…/k" su/I" 1
rj"%e$odye ivDo rjogu,smiNvt"
tm"%e$odye mU%oR .ve∆;tStmoå…/k" 2
gu,s;Myyuto j;to gu,s;My%godye
Ev' ctuivR/; ivp[ j;yNte jNtvo .uiv 3
¨ˇmo m?ymo nIc ¨d;sIn îit £m;t(
teW;' gu,;nh' v+ye n;rd;·dp[.;iWt;n( 4
xmo dmStp" x*c' =;≤Ntr;jRvmev c
alo." sTyv;idTv' jne sÊv;…/kÉ gu,;" 5
x*y| tejo /Oitd;R+y' yuıe c;åPypl;ynm(
s;/Un;' r=,' ceit gu,; Dey; rjoå…/kÉ 6
lo.í;sTyv;idTv' j;@‰m;lSymev c
sev;kmRp$üTv'c gu,; Ete tmoå…/kÉ 7
kéiWkmR…, v;…,Jye p$üTv' px(pu ;lne
sTy;sTyp[.;iWTv' gu,s;Mye gu,; îme 8
gtwí l=,wl+R y ¨ˇmo m?ymoå/m"
333

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

¨d;sIní ivp[Ne d t' tTkmR…, yojyet( 9
√;>y;mekoå…/ko yí tSy;…/Ky' ing¥te
aNyq; gu,s;My' c ivDey' i√jsˇm 10
seVysevkyorev' kNyk;vryorip
gu,"w sdOxyorev p[Iit.Rvit iníl; 11
¨d;sInoå/mSywvmud;sInSy m?ym"
m?ymSyoˇmo ivp[ p[.vTy;≈yo mude 12
atoåvr; vr;t( kNy; seVyt" sevkoåvr"
gu,Sw tt" su%oTp·ˇrNyq; h;inrev ih 13
vIy| =e]' p[stU íe smy" s©itStq;
¨ˇm;idgu,e hetbu l
R v;nuˇroˇrm( 14
at" p[siU tk;lSy sdOxo j;tkÉ gu,"
j;yte t' prI+ywv fl' v;Cy' ivc=,w" 15
k;l" sOjit .Ut;in p;Tyqo s'hrTyip
îêr" svRlok;n;mVyyo .gv;n( iv.u 16
tCz·ˇ_" p[kié t" p[oˇ_; muin….≤S]gu,;‚Tmk;
tq; iv.ˇ_oåVyˇ_oåip Vyˇ_o .vit deihn;m( 17
ctu/;Råvyv;StSy Svgu,íw ctuivR/"
j;yNte Áuˇmo m?ye ¨d;sInoå/m" £m;t( 18
¨ˇme tUˇmo jNtum?R yeå©π c m?ym"
¨d;sIne Ád;sIno j;yte c;å/meå/m" 19
334

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

¨ˇm;©÷ ixrStSy m?ym;©mur"Sqlm(
j'`;√ymud;sInm/m' pdmuCyte 20
Ev' gu,vx;dev k;l.ed" p[j;yte
j;it.edStu t∫ºd;∆;yteå] cr;cre 21
Ev' .gvt; sO∑' iv.un; Svgu,"w smm(
ctuivR/ne k;len jgdet∞tuivR/m( 22
aq n∑j;tk;?y;y" 78
jNmk;lvx;dev' fl' p[oˇ_' Tvy; mune
y∆NmsmyoåD;to Dey' tSy fl' kqm( 1
x(.u ' v;åPyx(.u ' v;ip mnujSy pur;kétm(
a‚St k…ídup;yíet( t' .v;n( vˇ_⁄mhRit 2
s;/u pO∑' Tvy; ivp[ lok;nugh[ m;ns;
kqy;…m tv òeh;t( flmD;tjNmn;m( 3
vW;RyntumR ;s;/Rit…qn=].;idWu
ydD;t' c tNm;n' D;yte p[Xnl¶t" 4
p[Xn;©√;dx;'x=RiSqte jNm vdet( gur*
ayn' l¶pUv;R/Re s*My' y;My' pr;/RkÉ 5
Atul¶R dOk;,=RSv;…m…." ix≤xr;dy"
xinx(£
u k⁄jNe duDjIvwgI[ „R mStu .;nun; 6
ayntuiR vro/e tu p·rvTy;‹" prSprm(
bu/cN{ sur;c;y;‹" k⁄jx(£
u xnwírw" 7
335

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

m;so dOk;,pUv;R/pRe vRU oRåNyStu pr;/RkÉ
anup;t;t( it…qDeyR ; .;Skr;'xsm; i√j 8
t√x;id∑k;lo yo jNmk;lsmo ih s"
t] g[h;'í .;v;'í D;Tv; tSy fl' vdet( 9
gu®√;Rdxi.vRW"Rw punSt{;≤xgo .vet(
tt( k‚Smn( pyRye tSy Dey" s'vTsro mune 10
s'vStrSy sNdehe p[XnktuiR √≥joˇm
vyoånum;ntSt] √;dx √;dx ≤=pet( 11
t];ip s'xye j;te gu®lR¶i]ko,g"
kLPyo vyoånum;nen vTsr" pUvvR t( tt" 12
D;Tv; m;s' ssUy;|x' k;lD;n' kq' .vet(
.gv…•it me b[iU h lok;nugh[ cets; 13
s£;Nte·r∑sUy;|xtuLyeåiˆ i√jsˇm
rivr*d…yk" s;?yStSye∑;kúSy c;Ntrm( 14
klIkéTy SvW‚<nfl' Sf⁄$;kúgit.;…jtm(
lB/'`$‰;idm;n' yt( t;v;n( sUyoRdy;t( prm( 15
pUv| jNme∑k;lo ih £m;j( Deyo ivp…ít;
s;…/t*d…yk;dk;≥id∑eåkÉåú inkhInkÉ 16
aq p[vJ[ y;yog;?y;y" 79
aq ivp[ p[v+y;…m yog' p[vJ[ yk;…./m(
p[vj[ ≤Nt jn; yen sMp[d;y;Ntr' gOh;t( 1
336

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

ctur;id….rekSqw" p[vJ[ y; b≤l…." sm;"
rVy;id….StpSvI c kp;lI rˇ_vS].Ot( 2
Ekd<@« yití£/ro ing[‚R Nqk" £m;t(
Dey; vIy;R…/kSywv sbleWu b¸„vip 3
sUy,Re ;åSt' gt;Ste cedip vIyRsmiNvt;"
adI≤=t;Std; Dey; jn;StÌt.ˇ_y" 4
aSt'gt; inbRl;íet( sblí rivyRd;
td; riv.v; Dey; p[vJ[ y; i√jsˇm 5
jNm.exoåNy%e$íw de dO∑" xinmI=te
tyobRlvx;ˇ] p[vJ[ y;m;“uy;•r" 6
inbRlo jNm.exíet( kÉvlen;ikú,≤e =t"
td; xin.vmev p[vJ[ y;' a;“uy;∆n" 7
xindO‘;,s'Sqe c xin.*mnv;'xkÉ
xindO∑e iv/* Dey; p[vJ[ y; xinsM.v; 8
k⁄j;idWu jyI x(£
u " s*Mygo y;Mygoåip v;
jyI s*Mygtí;Ny" prSpryut* .vet( 9
p[vJ[ y;k;rk" %e$o y¥Nyen pr;…jt"
td; lB/;' p·rv[Jy;' p·rTyjit t;' pun" 10
bhvo jNmk;le cet( p[vJ[ y;k;rk; g[h;"
bltuLy;Std; t] p[vJ[ y; ktm; .vet( 11
bhvo b≤lníet( Syu" p[vJ[ y;k;rk; g[h;"
337

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

td; p[;“oit sveWR ;' teW;' p[vJ[ yk;' /[vu m( 12
tˇÌ[hdx;k;le p[vJ[ y;' y;it t∫v;m(
TyKTv; gOhItpUv;| t;mNy;' p[;“oit m;nv" 13
dO∑‚e „v≤N√Jyl¶eWu xinn; nvme gu®"
r;jyogeå] j;toås* tIqRk•é ;] s'xy" 14
/mRSq;ngte mNde g[hdOi∑ivv…jRte
r;jyogeå] yo j;t" s r;j; dI≤=to .vet( 15
aq S]Ij;tk;?y;y" 80
b¸/; .vt; p[oˇ_' y∆;tkfl' mune
t•;rI,;' kq' Dey…mit me kqy;å/un; 1
s;/u pO∑' Tvy; ivp[ tdip p[vd;Myhm(
S]I,;' pu…' ." sm' Dey' flmuˇ_' ivp…ít; 2
ivxeWSt] yo dO∑" s'=pe ;t( kqy;…m tt(
l¶e dehfl' tSy;" pçme p[svStq; 3
s¢me pits*.;Gy' vw/Vy' in/ne i√j
S]I,;msM.v' y¥t( tTfl' tTpt* vdet( 4
l¶eNdU sm.e ySy;" s; n;rI p[kié tiSqt;
kNyo…ctgu,opet; suxIl; x(.u l=,; 5
x(.u ≤e =t* suÂp; c sd; dehsu%;iNvt;
ivWme pu®W;k;r; du"xIl; p;pvI≤=t* 6
p;p;!‰* c gu,hw IRn; …m≈e …m≈fl' vdet(
338

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

l¶eN√oyoR blI tSy fl' t] ivxeWt" 7
l¶eN√oyoR blI ivp[ i]'x;'xSw td…/iœtw"
g[hr;≤xvx;d( v;Cy' fl' S]I,;' ivxeWt" 8
kNywv;rgOhe du∑; .*mi]'x;'xkÉ .vet(
k⁄c·r]; tq; x*£É sm;y; bo/ne SmOt; 9
jwve s;?vI xn* d;sI D=eR k*je zl;iNvt;
x*£É p[k°,Rk;m; s; b*/eå' xe c gu,;iNvt; 10
KlIb;Ky|xe stI jwve k*jw du∑; …st=RkÉ
x*£É :y;tgu,; b*/e kl;su inpu,; .vet( 11
jwve gu,vtI m;Nde pun.UíR N{.e tt"
SvtN]; k⁄j;i]'x;'xe x*£É c k⁄lp;'sn; 12
b*/e ≤xLpkl;å….D; jwve b¸gu,; xn*
pitflI c;kú.e k*je v;c;l; .;gRve stI 13
b*/e puí' ie ∑t; jwve r;DI m;Nde k⁄lCyut;
k*je b¸gu,;yR=Re x*£É c;PystI mt; 14
b*/e ivD;ns'ytu ; jwvåe nekgu,;iNvt;
m;Nde c;Lprit" p[oˇ_; d;sI k*je tq;ikú.e 15
supD[ ; c .veCz*£É b*/e du"Sq; tq; %l;
jwve pitv[t; p[oˇ_; m;Nde nIcjn;nug; 16
mNde xUNye x(.u ;dO∑e pit" k;pu®Wo .vet(
cr.e c p[v;sI Sy;t( KlIvSt] DmNdyo" 17
339

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sUyåRe St.e pitTyˇ_; b;Lye c iv/v; k⁄je
xn;vx(.u sNd»∑e y;it kNywv vOıt;m( 18
iv/v;Stgtw" p;pw" s*MywStu s/v; stI
…m≈%e$"w pUn.U"R s; Dey; …m≈fl;iNvt; 19
…mqo'åxSq* …st;r* cedNy;sˇ_; td;å©n;
s¢me c iSqte cN{e td; .turR nuDy; 20
x(£
u .e xin.e v;ip seNdux£
u( É c l¶ge
m;]; sh td; n;rI vN/k° .vit /[vu m( 21
k⁄j=eR v; td'xåe Ste S]Ilol" £o/n" pit"
b*/=;|xe tq; iv√;n( kl;su inpu," su/I" 22
jwve svRg,u opet" pitrSte …jte≤N{y"
x*£É s*.;Gys'yˇu _" k;Nt" S]IjnvLl." 23
s*r=eR v;q s*r;'xe vOıo mU%íR s¢me
atIv;mOdru k;|xe tdO=ve ;åitkmRkté ( 24
aSte kkÉú td'xe v; k;Nt" k;mI mOd"u pit"
…m≈e …m≈fl' v;Cy' .;'xyoí bl£m;t( 25
sUyåRe ∑mgte j;t; du"%d;·r{‰s'ytu ;
=t;©« %edyuˇ_; c .veımRpr;Ñü%I 26
cN{eå∑mgte n;rI k⁄.g; k⁄Stno k⁄dgO (
vS];.r,hIn; c ro…g,I c;itgihRt; 27
k⁄jåe ∑mgte b;l; kéx;©« rogs'ytu ;
340

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

iv/v; k;≤NthIn; c xoksNt;pdu"≤%t; 28
bu/∑e mgte j;t; /mRhIn; .y;tur;
a….m;n/nwhIRn; ingu,R ; klhip[y; 29
gur;v∑mge b;l; ivxIl; SvLpsNtit"
pOqvu ;dkr; pTy; Tyˇ_; b◊xn; .vet( 30
x(£
u åÉ ∑mgte j;t; p[mˇ; /nv…jRt;
indRy; /mRhIn; c m≤ln; kp$;iNvt; 31
xn;v∑mge j;t; du"Sv.;v; m≤lMluc;
p[vc' npr; n;rI .vet( pitsu%oæJDt; 32
r;h;v∑m.;vSqe k⁄Âp; pitv…jRt;
k#or˙dy; rogwyˇRu _; c Vy….c;·r,I 33
x≤xx(£
u * yd; l¶e mNdr;>y;' yut* td;
bN?y; .vit s; n;rI sut.e p;pdOGyute 34
k⁄j;'xSe tgte s*·rdO∑e n;rI s®G.g;
x(.u ;'xe s¢me Dey; su.g; pitvLl.; 35
bu/.e l¶ge sUt* cN{x(£
u yute i√j
Dey; iptOghO e n;rI s; svRs%
u s'ytu ; 36
l¶e cN{Dx(£
u WÉ u b¸s*:ygu,;iNvt;
jIve t];itsMp•; pu]ivˇsu%;iNvt; 37
l¶;d∑mg* Sy;t;' cN{;k*R Sv=Rg* td;
bN?y;åq k;kbN?y; cedve ' cN{bu/* yd; 38
341

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

xinm©l.e l¶e cN{.;gRvs'ytu e
p;pdO∑e c s; n;rI bN?y; .vit iníy;t( 39
sr;h* s¢me sUyRe pçme p;ps'ytu e
x(£
u JÉ yr;hvo mOTy* mOt;pTy; c s; .vet( 40
x(£
u JÉ y;v∑me s;r* s¢me v; k⁄jo .vet(
xinn; dOGyuto n;rI glÌ.;R p[k°itRt; 41
p;pktR·rkÉ l¶e cN{e j;t; c kNyk;
smSt' iptOvx
' ' c pitv'x' ihh≤Nt s; 42
ssp;R…¶jlex=eR .;numNd;rv;sre
.{;itq* jnuySR y;" s; ivW;:y; k⁄m;·rk; 43
sp;pí x(.u o l¶e √* p;p* x]u.iSqt*
ySy; jnuiW s; kNy; ivW;:y; p·rk°itRt; 44
ivWyoge smuTp•; mOtvTs; c du.gR ;
vS];.r,hIn; c xoksNt¢m;ns; 45
s¢mex" x(.u o v;ip s¢me l¶toåqv;
cN{to v; ivW' yog' ivinh≤Nt n s'xy" 46
l¶e Vyye su%e v;ip s¢me c;å∑me k⁄je
x(.u dOGyoghIne c pit' h≤Nt n s'xy" 47
y‚Smn( yoge smuTp•; pit' h≤Nt k⁄m;·rk;
t‚Smn( yoge smuTp•o pàI' h≤Nt nroåip c 48
S]IhN]; p·r,It; cet( pithN]I k⁄m;·rk;
342

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

td; vw/VyyogSy .©o .vit iníy;t( 49
…mqo'åxSq* …mqodO∑* …st;k°R v; …st=RkÉ
`$;'xe l¶ge n;rI p[dI¢' mdn;nlm( 50
s'x;≤Nt' nyit S]I…." su%I….mRdn;tur;
pr;…." pu®W;k;riSqt;….i√≥jsˇm 51
k⁄jDgu®x(£
u íì b≤l…." sm.e tn*
k⁄xl;ånekx;S]eWu s; n;rI b[˜v;idnI 52
£Àre s¢mge k…ít( %ecro nvme yid
s; p[vJ[ y;' td;“oit p;p%ecrs'.v;m( 53
ivl¶;d∑me s*Mye p;pdOGyogv…jRte
mOTyu" p[;gev ivDeyStSy mOTyunR s'xy" 54
a∑me x(.u p;p* cet( Sy;t;' tuLybl* yd;
sh .];R td; mOTyu' p[;PTv; Svy;Rit iníy;t( 55
aq a'gl=,fl;?y;y" 81
b¸/; .vt; p[oˇ_' jNmk;l;t( x(.u ;x(.u m(
≈otu…mCz;…m n;ro,;m©…cˆw" fl mune 1
Í,u ivp[ p[v+y;…m n;rI,;m©l=,m(
fl' yq;h p;vRTyw .gv;n( x˚rStq; 2
≤òG/' p;dtl' S]I,;' mOdl
u ' m;'sl' smm(
rˇ_mSvedmu„,' c b¸.ogp[d;ykm( 3
ivv,| p®W' Â=' %i<@t' ivWm' tq;
343

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sUp;Rk;rç x(„u k˘ c du"%d*.;RGyd;ykm( 4
xƒSv‚Stkc£;åBj?vjmIn;tp]vt(
ySy;" p;dtle …cˆ' s; Dey; ≤=itp;©n; 5
.vet( smSt.og;y tq; dI`oR?vRr≤e %k;
re%;" sp;R%k
u ;k;.; du"%d;·r{‰sU…ck;" 6
rˇ_;" smu•t;" ≤òG/; vOˇ;" p;dn%;" x(.u ;"
Sf⁄i$t;" ké„,v,;Rí Dey; ax(.u sUck;" 7
¨•to m;'sloå©ëœo vtul
R oåtul.ogd"
v£o ÓSví …cip$o du"%d;·r{‰sUck" 8
mOdvoå©ëly" xSt; `n; vOˇ;í m;'sl;"
dI`;R©l
ë I…." k⁄l$; kéx;…./Rnv…jRt; 9
.veıS^ v;….rLp;yuivRWm;….í k⁄ØnI
…cp$;…..Rv∂e ;sI ivrl;i.í in/Rn; 10
ySy; …mq" sm;Â!;" p;d;©ëLyo .v≤Nt ih
bÙnip ptIn( hTv; prp[„e y; c s; .vet( 11
ySy; p…q clNTy;í rjo .Um"e smuCzlet(
s; p;'sl
u I b◊º•;rI k⁄l]yiv`;itnI 12
ySy;" kiniœk; .U…m' gCzNTy; n p·rSpOxte (
s; ih pUvpR it' hTv; i√tIy' k⁄®te pitm( 13
m?ym;ån;…mk; c;ip ySy; .U…m' n s'SpOxte (
pithIn; c s; n;rI ivDey; i√jsˇm 14
344

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

p[d≤e xnI .ve¥Sy; a'gœu ;√‰itreik,I
kNywv dUiWt; s; Sy;t( k⁄l$; c tdg[t" 15
¨•t' p;dpOœ' cet( td; r;DI .ved/( vu[ m(
aSvedm≤xr;!‰ç m;'sl' msO,' mOdu 16
aNyq; /nhIn; c ≤xr;l' ceˇd;å?vg;
rom;!‰' ced( .ve∂;sI inm;Rs' yid du.gR ; 17
su.g; smp;‚„,R" S]I pOqpu ;‚„,Rí du.gR ;
k⁄l$o•tp;‚„,Rí dI`Rp;‚„,Rí du"≤%t; 18
arome c sme ≤òG/e ySy; j'` suvtul
R e
iv…sre c surMye s; r;jpàI .ved/( vu[ m( 19
vtul
R ' m;'sl' ≤òG/' j;nuyGu m' x(.u p[dm(
inm;Rs' Svwrc;·r<y; in/Rn;y;í ivXlqm( 20
`n* k·rkr;k;r* vtul
R * mOdl
u * x(.u *
ySy; ËÂ ≤xr;hIn* s; r;DI .vit /[vu m( 21
…cip$* romx* ySy; iv/v; du.gR ; c s;
ctu….RivRxityutrw g' l
u íw sm; ki$"
smu•tintMb;!‰; p[xSt; Sy;t( mOgIdOx;m( 22
ivnt; …cp$; dI`;R inm;|s; s'k$; ki$"
ÓSv; romw" sm;yuˇ_; du"%vw/VysU…ck; 23
nitMb" x(.u d" S]I,;mu•to m;'sl" pOq"u
su%s*.;Gyd" p[oˇ_o Deyo du"%p[doåNyq; 24
345

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

S]I,;' gU!m…,Stu©o rˇ_;.o mOdru omk"
.g" km#pOœ;." x(.u oåêTqgl;kéit" 25
k⁄r©%urÂpo yíuÆLlkodrs'in."
romxo dOXyn;sí ivvOˇ;Syoåx(.u p[d" 26
v;mo•tStu kNy;j" pu]jo d≤=,o•t"
xƒ;vtoR .go ySy;" s; ivg.;Rå©n; mt; 27
mO√« v‚St" p[xSt; Sy;d( ivpul;Lpsmu•t;
rom;!‰; c ≤xr;l; c re%;˚; n x(.u p[d; 28
gM.Ir; d≤=,;vt;R n;…." svRs%
u p[d;
Vyˇ_g[‚Nq" smuˇ;n; v;m;vt;R n xo.n; 29
pOqk
u ≤⁄ =" x(.u ; n;rI sUte s; c bÙn( sut;n(
.Upit' jnyet( pu]' m<@Ük;.en k⁄≤=,; 30
¨•ten vlI.;j; s;vtenR c k⁄≤=,;
vN?y; s'Ny;…snI d;sI j;yte £mxoåbl; 31
sme sm;'xe mOdl
u e p;êeR S]I,;' x(.u p[de
¨•te roms'yˇu _É ≤xr;le c;åx(.u p[de 32
inloR.' ˙dy' S]I,;' sm' svRs%
u p[dm(
ivStI,| c slom' c ivDeymx(.u p[dm( 33
sm* pIn* `n* vOˇ* dO!* xSt* pyo/r*
SqUl;g[* ivrl* x(„u k* S]I,;' nwv x(.u p[d* 34
d≤=,o•tv=oj; n;rI pu]vtI mt;
346

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

v;mo•tStnI kNy;p[j; p[oˇ_; pur;tnw" 35
n;rI,;' cUck
u É xSte Xy;mv,Re suvtul
R e
aNt.R¶e c dI`eR c kéxe c;ip n xo.ne 36
S]I,;' SkN/* sm* pu∑* gU!sN/I x(.u p[d*
rom;!‰;vu•t* v£* inm;Rs;vx(.u * SmOt* 37
sus+U mrome n;rI,;' pu∑e ≤òG/e x(.u p[de
k=e ≤xr;le gM.Ire n x(.u e Svedmedru e 38
gU!;SqI komlg[NqI iv≤xr* c …bromk*
srl* suvtul
R * cwv .uj* xSt* mOgIdOx;m( 39
inm;|s* SqUlrom;,* ÓSv* cwv ≤xr;tt*
v£* .uj* c n;rI,;' Klex;y p·rk°itRt* 40
srojmukl
⁄ ;k;ro kr;'gœu * mOgIdOx;m(
svRs*:yp[d* p[oˇ_* kéx* v£* c du"%d* 41
S]I,;' krtl' rˇ_' m?yo•tmrN/[km(
mOdl
u ' c;Lpre%;!‰' Dey' svRs%
u p[dm( 42
iv/v; b¸re%,e re%;hInen in/Rn;
….=uk; c ≤xro!‰en n;rI krtlen ih 43
p;…,pOœ' x(.u ' S]I,;' pu∑' mOdiu vromkm(
≤xr;l' romx' inª;' du%d;·r{‰sUckm( 44
ySy;" krtle re%; Vyˇ_; rˇ_; c vtul
R ;
≤òG/; pU,;R c gM.Ir; s; svRs%
u .;…gnI 45
347

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

mTSyen su.g; Dey; Sv‚StkÉn /n;iNvt;
r;jpàI srojen jnnI pO…qvIpte" 46
s;vR.*mip[y; p;,* n¥;vteR p[d≤=,e
xƒ;tp]km#¯.pRU Sy jnnI .vet( 47
re%; tul;kéit" p;,* ySy;" s; ih b…,Gv/U"
gjv;…jvOW;.; v; kre v;me mOgIdOx" 48
re%; p[s;dvj[;.; sUte tIqRkr' sutm(
kéWIvlSy pàI Sy;Czk$en yugne v; 49
c;mr;ïxc;pwí r;jpàI pitv[t;
i]xUl;å…sgd;x·ˇ_duNdu>y;kéitre%y; 50
a©ëœmUl;…•gRTy; re%; y;it kiniœk;m(
s; n;·r pithN]I Sy;d( dUrtSt;' p·rTyjet( 51
k;km<@ÜkjMbUkvOkvO…ík.o…gn"
r;s.o∑^iv@;l;.; re%; du"%p[d;" ≤S]y;" 52
mOdl
u ;í supv;R,o dI`;R vOˇ;" £m;t( kéx;"
aromk;" x(.u ;" S]I,;m©ëLy" p·rk°itRt;" 53
aitÓSv;" kéx; v£; ivrl; roms'ytu ;"
b¸pvRytu ; v;åip pvRhIn;í du"%d;" 54
rˇ_v,;R n%;Stu©; s≤x%;í x(.u p[d;"
inª; ivv,;R pIt; v; pu≤„pt; du"%d;yk;" 55
aNtinRm¶v'x;iSq pOœ' Sy;Nm;'sl' x(.u m(
348

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

s≤xr' romyuˇ_' v; v£˘ c;åx(.u d;ykm( 56
S]I,;' k,(q≤S]re%;˚STvVyˇ_;iSqí vtul
R "
m;'slo mOdl
u íw vw p[xStfld;yk" 57
SqUlg[Iv" c iv/v; v£g[Iv c ik˚rI
bN?y; c …cip$g[Iv; l`ugI[ v; c in"sut; 58
≈eœ; kék;i$k; AJvI sm;'s; c smu•t;
x(„u k; ≤xr;l; rom;!‰; ivx;l; k⁄i$l;åsu.; 59
a®,' mOdl
u ' pu∑' p[xSt' …cbuk˘ ≤S]y;"
a;yt' romx' SqUl' i√/;.ˇ_mxo.nm( 60
kpol;vu•t* S]I,;' pIn* vOˇ* x(.u p[d*
romx* pu®W* inª* inm;|s* c;åx(.u p[d* 61
S]I,;' mu%' sm' pOœ' vtul
R ' c sug‚N/mt(
su≤òG/' c mnoh;·r su%s*.;GysUckm( 62
vtul
R " p;$l" ≤òG/;re%;.UiWtm?y.U"
mnohroå/ro ySy;" s; .ved( r;jvLl.; 63
inm;|s" Sf⁄i$to lMbo Â=o v; Xy;mv,Rk"
SqUloå/rí n;rI,;' vw/VyKlexsUck" 64
rˇ_oTplin." ≤òG/ ¨ˇroœo mOgIdOx;m(
ik≤çNm?y*•toårom; su%s*.;Gydo .vet( 65
≤òG/;duG/in.;" S]I,;' √;i]'x∂xn;" x(.u ;"
a/St;dup·rœ;∞ sm;" Stoksmu•t;" 66
349

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

a/St;d…/k;" pIt;" Xy;m; dI`;R i√p¤y"
ivk$; ivrl;í;ip dxn; n x(.u ;" SmOt;" 67
xo,; mO√« x(.u ; …j◊; S]I,;mtul.ogd;
du"%d; m?ys˚«,;R puro.;geåitivStr; 68
…sty; mr,' toye Xy;my; klhip[y;
m;'sly; /nwhIRn; lMby;å.+y.≤=,I 69
p[m;dsiht; n;rI …j◊y; c ivx;ly;
su≤òG/' p;$l' S]I,;' koml' t;luxo.nm( 70
êete t;luin vw/Vy' pIte p[v…[ jt; .vet(
ké„,e sNtithIn; Sy;{U=e .U·rk⁄$‚ü MbnI 71
al≤=trd' S]I,;' ik≤çTf⁄Llkpolkm(
‚Smt' x(.u p[d' DeymNyq; Tvx(.u p[dm( 72
smvOˇpu$; n;s; l`uæCz{; x(.u p[d;
SqUl;g[; m?yinª; v; n p[xSt; mOgIdOx;m( 73
rˇ_;g[;k⁄≤çt;g[; v; n;s; vw/Vyk;·r,I
d;sI s; …cip$; ySy; ÓSv; dI`;R k≤lip[y; 74
x(.u e ivlocne S]I,;' rˇ_;Nte ké„,t;rkÉ
go=Irv,Re ivxde su≤òG/e ké„,pæ+m,I 75
¨•t;=I n dI`;Ryvu ˇRO ;=I k⁄l$; .vet(
rm,I m/uip©;=I su%s*.;Gy.;…gnI 76
puí' lI v;mk;,;=I vN?y; d≤=,k;…,k;
350

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

p;r;vt;=I du"xIl; gj;=I nwv xo.n; 77
mOd…u ." p+m…." ké„,w`nR "w sU+mw" su.;Gyyuk™
ivrlw" kiplw" SqUl.w ;R…mnI du%.;…gnI 78
vtul
R * k;mRk
u ;k;r* ≤òG/e ké„,e as'hte
su.vu[ * mOdru om;,* su.vu[ ;' su%k°itRd* 79
k,*R dI`*R x(.u ;vt*R suts*.;Gyd;yk*
x„k⁄lIriht* inN¥* ≤xr;l* k⁄i$l* kéx* 80
≤xr;ivrihto .;l" inloRm;å/Rx≤xp[."
ainªS}y©ëlS]o,;' suts*.;Gys*:yd" 81
Sp∑Sv‚Stk…cˆí .;lo r;Jyp[d" ≤S]y;"
p[lMbo romxíwv p[;x
' íu( du"%d" SmOt" 82
¨•to gjk⁄M.;.o vOˇo mU/;R x(.u " ≤S]y;"
SqUlo dI`oRåqv; v£o du"%d*.;RGysUck" 83
k⁄Ntl;" koml;" ké„,;" sU+m; dI`Rí xo.n;
ip©l;" pu®W; Â=; ivrl; l`voåx(.u ;" 84
ip©l; g*rv,;Ry; Xy;m;y;" Xy;ml;" x(.u ;"
n;rIl=,tíwv' nr;,;mip …cNtyet( 85
aq itl;idl;'znfl;?y;y" 82
aq;åh' dehj;t;n;' l;'zn;n;' fl' b[vu e
a;vt;Rn;' itl;n;' c mxk;n;' ivxeWt" 1
351

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

a©n;n;' c v;m;'ge d≤=,;©π nO,;' x(.u m(
rˇ_;.' itlk;.' v; loª;' c£mq;ip v; 2
itl;idl;'zn' S]I,;' ˙id s*.;GysUckm(
ySy; d≤=,v=oje rˇ_É itlkl;'zne 3
s; sNtittit' sUte su%s*.;Gys'ytu ;m(
rˇ_;.' itlk˘ ySy;" ≤S]y; v;me Stne .vet( 4
Ek Ev sutStSy; .vtIt ivdo ivdu"
pu]Ipu]yut; Dey; itlkÉ d≤=,e Stne 5
.[vu omR?ye ll;$e v; l;'zn' r;jsUckm(
kpole mxko rˇ_o inTy' …mœ;•d;yk" 6
.gSy d≤=,e .;ge l;'zn' yid yoiWt"
s; ih pOQvIpte" pàI sUte v; .Upit' sutm( 7
n;s;g[e l;Hzne rˇ_' r;jpà‰;" p[j;yte
ké„,v,| tu ySy;" s; puí' ≤l iv/v;åq v; 8
n;.er/o nO,;' S]I,;' l;Hzn' c x(.u p[dm(
k,Re g<@º kre v;åip k<#π v;åPyq l;Hznm( 9
p[;Gg.eR pu]d' Dey' su%s*.;Gyd' tq;
itl;id l;Hzn' ivp[ guLfgexe c du"%dm( 10
i]xUl;kéit …cˆ c ll;$e yid j;yte
n;rI r;jip[y; Dey; .Upití nro .vt( 11
loª;' p[d≤=,;vtoR ˙id n;.* kre ≈ut*
352

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

d=pOœº x(.u o vSt* v;m;vtoRåx(.u p[d" 12
k$‰;' guÁåº qv;vtoR S]I,;' d*.;RGysUck"
¨dre h≤Nt .t;Rr' m?ypOœº c puí' lI 13
k<#π ll;$e sImNte m?y.;ge c mU/iR n
a;vtoR n x(.u " S]I,;' pus;' v;åip i√joˇm 14
sul=,; suc·rt; aip mNd;yuW' pitm(
dI`;RyWu ' p[kv⁄ ≤R Nt p[md;í mud;Spdm( 15
aq pUvjR Nmx;p¥otn;?y;y" 83
mhWeR .vt; p[oˇ_' fl' S]I,;' nO,;' pOqk™
a/un; ≈otu…mCz;…m Tvˇo vedivd;'vr 1
apu]Sy gitn;R‚St x;S]eWu ≈Uyte mune
apu]" kÉn p;pen .vtIit vd p[.o 2
jNml¶;∞ tJD;n' kq' dwvivd;' .vet(
apu]Sy sutp[;¢e®p;y' képyoCyt;m( 3
s;/u pO∑' Tvy; ivp[ kQyte ih tq; my;
yqomy; ih pO∑ne ≤xven k…qt' pur; 4
kÉn yogen p;pen D;yteåpTyn;xnm(
teW;' c r=,op;y' képy; n;q me vd 5
s;/u pO∑' Tvy; deiv kqy;…m tv;å/un;
sNt;nh;inyog;'í t{=op;ys'ytu ;n( 6
gu®l¶ex d;rexpu]Sq;n;…/peWu c
353

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

sveWR u blhIneWu vˇ_Vy; TvnpTyt; 7
rVy;rr;¸xny" sbl;" pu].;vg;"
td;ånpTyt; cet( Syurbl;" pu]k;rk;" 8
pu]Sq;ngte r;h* k⁄jne c inrI≤=te
k⁄j=e]gte v;åip spRx;p;t( sut=y" 9
pu]x
e e r;¸s'yˇu _É pu]Sqe .;nunNdne
cN{e, s'ytu e dO∑e spRx;p;t( sut=y" 10
k;rkÉ r;¸s'yˇu _É pu]x
e e blv…jRte
l¶exe k⁄js'yˇu _É spRx;p;t( sut=y" 11
k;rkÉ .*ms'yˇu _É l¶e c r;¸s'ytu e
pu]Sq;n;…/pe du"Sqe spRx;p;t( sut=y" 12
.*m;'xe .*ms'yˇu _É pu]x
e e somnNdne
r;¸m;≤Ndyute l¶e spRx;p;t( sut=y" 13
pu].;ve k⁄j=e]e pu]x
e e r;¸s'ytu e
s*MydO∑e yute v;åip spRx;p;t( sut=y" 14
pu]Sq; .;numNd;r;" Sv.;nu" x≤xjoåi©r;"
inbRl* pu]l¶ex* spRx;p;t( sut=y" 15
l¶exe r;¸s'yˇu _É pu]x
e e .oms'ytu e
k;rkÉ r;¸yuˇ_É v; spRx;p;t( sut=y" 16
g[hyogvxenvw ' nO,;' D;Tv;npTyt;
t∂oWp·rh;r;q| n;gpUj;' sm;r.et( 17
354

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

SvgOÁoˇ_iv/;nen p[itœ;' k;ryet( su/I"
n;gmUitR suv,Rne kéTv; pUj;' sm;cret( 18
go.Uitlihr<y;id d¥;d( ivˇ;nus;rt"
Ev' kéte tu n;geN{p[s;d;t( v/Rte k⁄lm( 19
pu]Sq;n' gte .;n* nIce mNd;'xkiSqte
p;êRyo" £ÀrsMbN/e iptOx;p;t( sut=y" 20
pu]Sq;n;…/pe .;n* i]ko,e p;ps'ytu e
£Àr;Ntre p;pdO∑e iptOx;p;t( sut=y" 21
.;nur;≤xiSqte jIve pu]x
e e .;nusy' tu e
pu]e l¶e c p;p;!‰e iptOx;p;t( sut=y" 22
l¶exe dubl
R e pu]e pu]x
e e .;nusy' tu e
pu]e l¶e p;pyute iptOx;p;t( sut=y" 23
iptOSq;n;…/pe pu]e pu]x
e e v;ip kmRge
pu]e l¶e c p;p;!‰e iptOx;p;t( sut=y" 24
iptOSq;n;…/pe .*m" pu]x
e ne smiNvt"
l¶e pu]e iptOSq;ne p;pe sNtitn;xnm( 25
iptOSq;n;…/pe du"Sqe k;rkÉ p;pr;≤xge
sp;p* pu]l¶ex* iptOx;p;t( sut=y" 26
l¶pçm.;vSq; .;nu.*mxnwír;"
rN/[e ·r„fÉ r;¸jIv* iptOx;p;t( sut=y" 27
l¶;d∑mge .;n* pu]Sqe .;nunNdne
355

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

pu]x
e e r;¸s'yˇu _É l¶e p;pe sut=y" 28
Vyyexe l¶.;vSqe rN/[x
e e pu]r;≤xge
iptOSq;n;…/pe rN/[e iptOx;p;t( sut=y" 29
rogexe pu].;vSqe iptOSq;n;…/pe ·rp*
k;rkÉ r;¸s'yˇu _É iptOx;p;t( sut=y" 30
t∂oWp·rh;r;q| gy;≈;ı' c k;ryet(
b[;˜,;n( .ojyed] ayut' v; shßkm( 31
aqv; kNyk;d;n' god;n' c sm;cret(
Ev' kéte iptu" x;p;NmuCyte n;å] s'xy" 32
v/Rte c k⁄l' tSy pu]p*]id…." sd;
g[hyogvx;dev' fl' b[yU ;t( ivc=," 33
pu]Sq;n;…/pe cN{e nIce v; p;pm?yge
ihbukÉ pçme p;pe m;tOx;p;t( sut=y" 34
l;.e mNdsm;yuˇ_É m;tOSq;ne x(.u te re
nIce pçmge cN{e m;tOx;p;t( sut=y" 35
pu]Sq;n;…/pe du"Sqe l¶exe nIcr;≤xge
cN{e c p;ps'yˇu _É m;tOx;p;t( sut=y" 36
pu]x
e åe ∑;·r·r„fÉSqe cN{e p;p;'xs'gte
l¶e pu]e c p;p;!‰e m;tOx;p;t( sut=y" 37
pu]Sq;n;…/pe cN{e mNdr;◊;rs'ytu e
.;Gye v; pu].;ve v; m;tOx;p;t( sut=y" 38
356

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

m;tOSq;n;…/pe .*me xinr;¸smiNvte
cN{.;nuytu e pu]e l¶e v; sNtit=y" 39
l¶;Tmjex* x]uSq* rN/[e m;]…/p" iSqt"
iptOn;x;…/p* l¶e m;tOx;p;t( sut=y" 40
Wœ;∑mex* l¶Sq* Vyye m;]…/p" sute
cN{jIv* p;pyuˇ_* m;tOx;p;t( sut=y" 41
p;pm?ygte l¶e =I,e cN{e c s¢m
m;tOp]u e r;¸mNd* m;tOx;p;t( sut=y" 42
n;xSq;n;…/pe pu]e pu]x
e e n;xr;≤xge
cN{m;tOpt* du"Sqe m;tOx;p;t( sut=y" 43
cN{=e]e yd; l¶e k⁄jr;¸smiNvte
cN{mNd* pu]s'Sq* m;tOx;p;t( sut=y" 44
l¶e pu]e mOt* ·r„fÉ k⁄jo r;Ù r…v" xin"
m;tOl¶;…/p* du"Sq* m;tOx;p;t( sut=y" 45
n;xSq;n' gte jIve k⁄jr;¸smiNvte
pu]Sq;ne mNdcN{* m;tOx;p;t( sut=y" 46
Ev' yog' bu/dw ÇO ; ivDey; TvnpTyt;
tt" sNt;nr=;q| kˇRVy; x;≤Nt®ˇm; 47
setò
u ;n' p[ktRVy' g;y]Il=s':yk;
r*Pym;]' py" pITv; g[hd;n' p[yàt" 48
b[;˜,;n( .ojyeˇ√dêTqSy p[d≤=,m(
357

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

ktRVy' .·ˇ_yuˇ_Én c;∑oˇrshßkm( 49
Ev' kéte mh;deiv x;p;Nmo=o .iv„yit
sup]u ' l.te pí;t( k⁄lvO≤ıí j;yte 50
aqo yog;n( p[v+y;…m .[;tOx;psmu∫v;n(
yJD;Tv;åpTyr=;q| yà' k⁄y;Rd( ivc=," 51
.[;tOSq;n;…/pe pu]e k⁄jr;¸smiNvte
pu]l¶eêr* rN/[e .[;tOx;p;t( sut=y" 52
l¶e sute k⁄je mNde .[;tOpe .;Gyr;≤xge
k;rkÉ n;x.;vSqe .[;tOx;p;t( sut=y" 53
.[;tOSq;ne gu®nIRce mNd" pçmgte yid
n;xSq;ne tu cN{;r* .[;tOx;p;t( sut=y" 54
tnuSq;n;…/pe ·r„fÉ .*m" pçmgo yid
rN/[e sp;ppu]x
e e .[;tOx;p;t( sut=y" 55
p;pm?ygte l¶e p;pm?ye sutåe ip c
l¶expu]p* du"Sq* .[;tOx;p;t( sut=y" 56
kmex
R e .[;tO.;vSqe p;pyuˇ_É tq; x(.u e
pu]ge k⁄js'yˇu _É .[;tOx;p;t( sut=y" 57
pu]Sq;ne bu/=e]e x…nr;¸smiNvte
·r„fÉ ivd;r* ivDeyo .[;tOx;p;t( sut=y" 58
l¶exe .[;tO.;vSqe .[;tOSq;n;…/pe sute
l¶.[;tOstu e p;pe .[;tOx;p;t( sut=y" 59
358

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

.[;]Ixe mOTyu.;vSqe pu]Sqe k;rkÉ tq;
r;¸mNdeytu e dO∑e .[;tOx;p;t( sut=y" 60
n;xSq;n;…/pe pu]e .[;tOn;qen s'ytu e
rN/[e a;r;ikúsy' ˇu _É .[;tOx;p;t( sut=y" 61
.[;tOx;pivmo=;q| v'xSy ≈v,' hre"
c;N{;y,' cret( pí;t( k;veYy;R iv„,us…•/* 62
aêTqSq;pn' k⁄y;Rd( dx/eníU d;pyet(
pàIhSten pu]Ce z⁄.…RU m' d¥;t( fl;iNvt;m( 63
Ev' y" k⁄®te .KTy; /mRpà‰; smiNvt"
/[vu ' tSy .vet( pu]" k⁄lvO≤ıí j;yte 64
pu]Sq;ne bu/e jIve k⁄jr;¸smiNvte
l¶e mNde sut;.;vo Deyo m;tulx;pt" 65
l¶ep]u êe r* pu]e bu/.*m;ikúsy' tu *
Dey' m;tulx;pTv;∆nSy sNtit=y" 66
lu¢e pu];…/pe l¶e s¢me .;nunNdne
l¶exe bu/s'yˇu _É tSy;ip sNtit=y" 67
D;itSq;n;…/pe l¶e Vyyexne smiNvte
x≤xs*Myk⁄je pu]e ivDey" sNtit=y" 68
t∂oWp·rh;r;q| iv„,uSq;prm;cret(
v;pIkÀpt@;g;id%nn' setbu N/nm( 69
pu]vO≤ı.Rvˇe Sy s'p√é≤ı" p[j;yte
359

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

îit yogvx;dev' x;≤Nt' k⁄y;Rd( ivc=," 70
blgVvRne yo mTyoR b[;˜,;nvmNyte
t∂oW;d( b[˜x;p;∞ tSy Sy;t( sNtit=y" 71
gu®=e]e yd; r;Û" pu]e jIv;r.;nuj;"
/mRSq;n;…/pe n;xe b[˜x;p;t( sut=y" 72
/mex
R e pu].;vSqe pu]x
e e n;xr;≤xge
jIv;rr;¸….yuˇR _É b[˜x;p;t( sut=y" 73
/mR.;v;…/pe nIce Vyyexe pu].;vge
r;¸yuˇ_É≤=te v;ip b[˜x;p;t( sut=y" 74
jIve nIcgte r;h* l¶e v; pu]r;≤xge
pu]Sq;n;…/pe du"Sqe b[˜x;p;t( sut=y" 75
pu].;v;…/pe jIve rN/[e p;psmiNvte
pu]x
e e s;kúcN{e v; b[˜x;p;t( sut=y" 76
mNd;'xe mNds'yˇu _É jIve .*msmiNvte
pu]x
e e Vyyr;≤xSqe b[˜x;p;t( sut=y" 77
l¶e gu®yute mNde .;Gye r;¸smiNvte
Vyye v; gu®s'yˇu _É b[˜x;p;t( sut=y" 78
tSy doWSy x;NTyq| k⁄y;R∞;N{;y,' nr"
b[˜kéCz^}y' kéTv; /nu' d¥;t( sd≤=,;m( 79
pçrà;in dey;in suv,Rsiht;in c
b[;˜,;n( .ojyet( pí;¥q;x·ˇ_ i√joˇm 80
360

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

Ev' kéte tu sTpu]' l.te n;å] s'xy"
muˇ_x;po ivx(ı
u ;Tm; s nr" su%me/te 81
d;rexe pu].;vSqe d;rexSy;'xpe xn*
pu]x
e e n;xr;≤xSqe pàIx;p;t( sut=y" 82
n;xs'Sqe kl]exe pu]x
e e n;xr;≤xge
k;rkÉ p;ps'yˇu _É pàIx;p;t( sut=y" 83
pu]Sq;ngte x(£
u É k;mpe rN/[m;…≈te
k;rkÉ p;ps'yˇu _É pàIx;p;t( sut=y" 84
k⁄$Mü be p;ps'yˇu _É k;mpe n;xr;≤xge
pu]e p;pg[hyw ˇRu _É pàIx;p;t( sut=y" 85
.;GySq;ngte x(£
u É d;rexe n;xr;≤xge
l¶e sute c p;p!‰e pàIx;p;t( sut=y" 86
.;GySq;n;…/pe x(£
u É pu]x
e e x]ur;≤xge
gu®l¶exd;rex; du"Sq;íet( sNtit=y" 87
pu]Sq;ne .Og=u ]e e r;¸cN{smiNvte
Vyye l¶e /ne p;pe pàIx;p;t( sut=y" 88
s¢me mNdx(£
u * c rN/[x
e e pu].e rv*
l¶e r;¸sm;yuˇ_É pàIx;p;t( sut=y" 89
/ne k⁄je Vyye jIve pu]Sqe .Ognu Ndne
xinr;¸yute dO∑e pàIx;p;t( sut=y" 90
n;xSq* ivˇd;rex* pu]e l¶e k⁄je xn*
361

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

k;rkÉ p;ps'yˇu _É pàIx;p;t( sut=y" 91
l¶pçm.;GySq; r;¸mNdk⁄j;" £m;t(
rN/[Sq* pu]d;rex* pàIx;p;t( sut=y" 92
x;pmuKTyw c kNy;y;' sTy;' t∂;nm;cret(
kNy;.;ve c ≈Iiv„,omUiR tR l+mIsmiNvt;m( 93
d¥;t( Sv,RmyI' ivp[ dx/ensu miNvt;m(
xYy;' c .UW,' vS]' dMpit>y;' i√jNmn;m( 94
/[vu ' tSy .vet( pu]o .;GyvO≤ıí j;yte
kmRlope iptO,;' c p[te Tv' tSy j;yte 95
tSy p[te Sy x;p;∞ pu];.;v" p[j;yte
atoå] t;dOx;n( yog;t( jNml¶;t( p[vCMyhm( 96
pu]Sq;n* mNdsUy*R =I,cN{í s¢me
l¶e Vyye r;¸jIv* p[te x;p;t( sut=y" 97
pu]Sq;n;…/pe mNde n;xSqe l¶ge k⁄je
k;rkÉ n;x.;ve c p[te x;p;t( sut=y" 98
l¶e p;pe Vyye .;n* sute c;r;ikúsomj;"
pu]x
e e rN/[.;vSqe p[te x;p;t( sut=y" 99
l¶e Sv.;Rnnu ; yuˇ_É pu]Sqe .;nunNdne
gur* c n;xr;≤xSqe p[te x;p;t( sut=y" 100
l¶e r;h* sx(£
u JÉ ye cN{e mNdyute tq;
l¶exe mOTyur;≤xSqe p[te x;p;t( sut=y" 101
362

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

pu]Sq;n;…/pe nIce k;rkÉ nIcr;≤xge
nIcSqg[hdO∑e c p[te x;p;t( sut=y" 102
l¶e mNde sute r;h* rN/[e .;nusmiNvte
Vyye .*men s'yˇu _É p[te x;p;t( sut=y" 103
k;mSq;n;…/pe du"Sqe pu]e cN{smiNvte
mNdm;≤Ndyute l¶e p[te x;p;t( sut=y" 104
v/Sq;n;…/pe pu]e xinx(£
u smiNvte
k;rkÉ n;xr;≤xSqe p[te x;p;t( sut=y" 105
aSy doWSy x;NTyq| gy;≈;ı' sm;cret(
k⁄y;R&{;….Wekç b[˜mUitR p[d;pyet( 106
/en'u rjtp;]' c tq; nIlm…,' i√j
b[;˜,;n( .ojyet( pí;t( te>yí d≤=,;' idxet( 107
Ev' kéte mnu„ySy x;pmo=; p[j;yte
pu]oTp·ˇ.Rvˇe Sy k⁄lvO≤ıí j;yte 108
tq; Dx(£
u je doWe pu];i¢" xM.upjU n;t(
jIvcN{kéte ivp[ mN]yN]*W/;idt" 109
r;¸je kNyk;d;n;t( sUyjR e h·rk°tRn;t(
god;n;t( kÉtju e doWe ®{j;p;t( k⁄j;ikúje 110
svRdoWivn;x;y x(.u sNt;nlB/ye
h·rv'xkq; .KTy; ≈otVy; iv…/n; i√j 111
aq g[hx;NTy?y;y" 84
363

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

g[h;,;' doWx;NTyq| teW;' pUj;iv…/' vd
m;nv;n;' iht;q;Ry s'=pe ;t( képy; mune 1
g[h; sUy;Rdy" pUv| my; p[oˇ_; i√joˇm
jgTy;' svRjNtUn;' td/In' su%;åsu%m( 2
tSm;t( sux;≤Ntk;mo v; ≈Ik;mo v; sucte s;
vO∑;y;yu" pui∑k;mo v; teW;' yD' sm;cret( 3
t;.[;∞ Sfi$k;{ˇ_cNdn;t( Sv,Rk;du.*
rjt;dys" sIs;t( k;'Sy;t( k;y;‹" £;md( g[h;" 4
pUvoRˇ_ì" SvSvv,wvR ;R p$e le:y; i√joˇmw"
SvSvoˇ_id‚Gv.;geWu gN¥;¥wm<R @neWu v; 5
pµ;sn" pµhSt" pµp]sm¥uit"
s¢;êrqs'Sqí i√.ují idv;kr" 6
êet" êet;Mbro devo dx;ê" êet.UW,"
gd;hSto i√b;¸í iv/;tVyo iv/ui√≥j 7
rˇ_m;Ly;Mbr/ro x·ˇ_xUlgd;/r"
vrdStu ctub;R¸mR©lo meWv;hn" 8
pItm;Ly;Mbr/r" k…,Rk;rsm¥uit"
%@±gcmRgd;p;…," …s'hSqo vrdo bu/" 9
gu®x(£
u * £m;t( pItêetv,*R ctu.jRu *
di<@n* vrd* k;y*R s;=sU]km<@lU 10
îN{nIl¥uit" xUlI vrdo gO/v[ ;hn"
364

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

v;,v;,;sn/ro ivDeyoåkústu o i√j 11
kr;lvdn" %@±gcmRxl
U I vrp[d"
…s'hSqo nIlv,Rí r;¸rev' p[kLPyte 12
/Um;[ i√b;hv" sveR gidno ivkét;nn;"
gO/;[ sn; inTy' kÉtv" SyuvrR p[d; 13
sveR ikrIi$n" k;y;R g[h; lokihtp[d;"
Sv;'gl
u ne oæCz^t; ivDw" xtm∑oˇr' sd; 14
yq;v,| p[dye ;in pu„p;…, vsn;in c
gN/o dIpo b≤líwv /Upo deyí guGgul"u 15
ySy g[hSy y∂^Vym•' ySy c yt( ip[ym(
t∞ tSyw p[d;tVy' .·ˇ_yuˇ_Én cets; 16
a;ké„,en îm' dev; a…¶mU/R ;R idv" kk⁄t(
¨äë?ySveit mN];'í jpedq bOhSpte 17
a•;t( p·r≈utíeit x•o devIr.I∑ye
ky; n…í] îTyev' kÉtu ké<v…•m;'Stq; 18
s¢ ®{; idxo nNd; nvcN{; nOp;Stq;
i]p=; a∑cN{;í s¢cN{;Stqwv c 19
îm;" s':y;" shßfl; jps':y;" p[k°itRt;"
£m;dk;≥id%e$;n;' p[ITyq| i√jpu©v 20
akú" pl;x" %idrSTvp;m;gRStu ipPpl"
¨duMbr" xmI duv;R k⁄x;í s…m/" £m;t( 21
365

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

hotVy; m/usipR>y;' d›; =Ire, v; yut;"
EkìkSy Tv∑ xtm∑;…v'xitrev v; 22
gu@*dn' p;ys' c hiv„y' =IrW;i∑km(
d?yodn' hivíU,| m;'s' …c];•mev c 23
d¥;d( g[h£m;dev' ivp[>e yo .ojn' i√j
x·ˇ_to v; yq;l;.' dey' sTk;rpUvk
R m( 24
/en"u xƒStq;ån@±v;n( hem v;so hy" £m;t(
ké„,; g*r;ys' z;g Et; rVy;idd≤=,;" 25
ySy yí yd; du"Sq" s t' yàen pUjyet(
EW;' /;]; vro dˇ" pU…jt;" pUj…y„yq 26
m;nv;n;' g[h;/In; ¨Hz^;y;" ptn;in c
.;v;å.;v* c jgt;' tSm;t( pUJytm; g[h;" 27
aqåx(.u jNmkqn;?y;y" 85
aq;åNyt( s'pv[ +y;…m sul¶e sugh[ „e vip
ydNyk;r,en;ip .ve∆Nm;åx(.u p[dm( 1
dxeR ké„,;ctudXR y;' iv∑‰;' sodr.e tq;
iptO.e sUysR £
' ;Nt* p;teåkÉNú dugh[ e tq; 2
VytIp;t;idduyoRge g<@;Nte i]iv/eåip v;
ym`<$eåv.e dG/yoge ]ItrjNm c 3
p[svSy ivk;reåip Dey' jNm;åx(.u p[dm(
x;NTy; .vit kLy;,' tdup;y' c vCMyhm( 4
366

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

aq dxRjNmx;NTy?y;y" 86
mw]ye dxRj;t;n;' m;t;ip]odR·r{t;
t∂oWp·rh;r;y x;≤Nt' k⁄y;Rd( ivc=," 1
klxSq;pn' kéTv; p[qm' iv…/pUvk
R m(
¨duMbrv$;êTqcUt;n;' pLlv;'Stq; 2
sinMb;n;' c mUl;in TvcSt] ivin≤=pet(
p'crà;in in≤=Py vS]yuGmen ce∑yet( 3
sveR smu{ îit c;poihœ;id}yOcne c
a;mN}y klxe t∞ Sq;pyed( viˆko,kÉ 4
dxRSy devyoí;åq cN{.;Skryo" £m;t(
p[itm;' Sv,Rj;' inTy' r;jtI' t;m[j;' tq; 5
a;Py;ySveit mN]e, sivt; pí;ˇmev c
¨pc;rw" sm;r;?y tto hom' sm;cret( 6
s…m/í c®˘ iv√;n( £me, ju¸y;d( v[tI
.KTy; sivtOmN]e, somo /eníu mN]t" 7
a∑oˇrxt' v;ip a∑;…v'xitrev v;
a….Wek˘ tq; k⁄y;Rt( dMpTyoí sup]u yo" 8
ihr<y' rjt' cwv ké„,/eníu d≤=,;
b[;˜,;n( .ojyet( xKTy; tt" =emmv;“uy;t( 9
aq ké„,ctudx
R IjNm x;NTy?y;y" 87
ké„,p=ctudXR y;" W@±.;geWu fl' £m;t(
jNm cet( p[qme .;ge td; Dey' x(.u ' i√j 1
367

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

i√tIye iptr' h≤Nt m;tr' c tOtIykÉ
ctuqRe m;tul' cwv pçme v'xn;xnm( 2
Wϼ tu /nn;x" Sy;d;Tmno n;x Ev v;
t∂oWp·rh;r;q| x;≤Nt' k⁄y;RTp[yàt" 3
≤xvSy p[itm;' k⁄y;Rt( s*v,I| kWRs‚Mmt;m(
td/;R/…R mt;' v;åip yq;ivˇ' mnohr;m( 4
b;lcN{ikrI$;ç êetm;Ly;Mbr;iNvt;m(
i]ne];' c vOW;sIn;' vr;.ykr;mq 5
]yMbk˘ ceit mN]e, pUj;' k⁄y;Rdt≤N{t"
a;v;Á v;®,wmNR ]wr;c;yoR mN]tÊvivt( 6
îm' me v®,e Tyev' tÊv; y;mI TyOc; pun"
Êv•o a¶e îTyny; sTv' no îTyOc;ip c 7
a;¶ey' k⁄M.m;r>y pUjyed( .·ˇ_t" £m;t(
a; no.{eit sUˇ_' c .{; a¶eí sUˇ_km( 8
jPTv; pu®WsUˇ_' c kN{u{ie t tq; jpet(
x˚rSy;å….Wek˘ c g[hpUj;' c k;ryet( 9
s…md;Jyc¢ívw itlm;W;'í sWRp;n(
aêTqPl=p;l;s%;idr;" s…m/" x(.u ;" 10
a∑oˇrxt' vˆ* ju¸y;d( iv…/pUvk
R m(
a∑;…v'xits':y; v; hom' k⁄y;Rt( pOqk™ pOqk™ 11
mN]e, }yMbkÉn;q itl;n( Vy;˙it….Stq;
368

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

g[hhom' c iv…/vt( k⁄y;Rd( =em' tto .vet( 12
a….Wek˘ c j;tSy t≤Tp]oí;ip mN]ivt(
k⁄y;Rt( tto yq;x·ˇ_ b[;˜,;n( .ojyet( su/I" 13
aq .{;vmduyoRgx;NTy?y;y" 88
aq;åh' s'pv[ +y;…m .{;y;mvme tq;
VytIp;t;idduyoRge ym`<$;idkÉ c yt( 1
jNm;x(.u fl' p[oˇ_' tSy x;≤Ntiv…/' i√j
p[;¢e p[siU tduyoRge x;≤Nt' k⁄y;Rd( ivc=," 2
dwvDwd≤R xRte v;åip sul¶e suidne gOhI
pUjn' devt;n;' c g[h;,;' yjn' tq; 3
x˚rSy;å….Wek˘ c `OtdIp' ≤xv;lye
a;yuv≤RO ıkr' k⁄y;RdêTqSy p[d≤=,m( 4
hvn' iv„,umN]e, xtm∑oˇr' su/I"
b[;˜,;n( .ojyet( xKTy; tt" kLy;,m;“uy;t( 5
aqwk n=] j;tx;NTy?y;y" 89
aq y¥ekn=]e .[;]ov;R iptOp]u yo"
p[siU tí tyomOTR yurqvwkSy iníy" 1
t] x;≤Nt' p[v+y;…m gg;Ridmuin.;iWtm(
suidne x(.u n=]e cN{t;r;bl;iNvte 2
·rˇ_;ivi∑ivvJyRe c smy x;≤Ntm;cret(
xnerIx;nidG.;ge n=]p[itm;' x(.u ;m( 3
369

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

t•=]oˇ_mN]e, pUjyet( klxop·r
rˇ_vS]e, s'z;¥ vS]yuGmen ve∑yet( 4
SvSvx;%oˇ_m;ge,R k⁄y;Rd…¶mu%' tq;
punStenvw mN]e, ¸ned∑oˇr' xtm( 5
p[Tyek˘ s…md•;Jyw" p[;y…íˇ;Ntmev ih
a….Wek˘ tt" k⁄y;Rd;c;yRí √yorip 6
A‚TvG>yo d≤=,;' d¥;d;c;y;Ry ivxeWt"
b[;˜,;n( .ojyed( .KTy; ivˇx;#‰ivv…jRt" 7
aq s'£;≤NtjNmx;NTy?y;y" 90
`or;?v;'=ImhodyoR mNd; mNd;iknI tq;
…m≈; c r;=sI sUysR £
' ;≤Nt" sUyvR ;sr;t( 1
s'£;Nt* c nro j;to .ved( d;·r{‰ du"%.;k™
x;NTy; su%mv;“oit tt" x;≤Ntiv…/ b[vu e 2
nvg[hm%' k⁄y;Rt( tSy doWopx;Ntye
gOhSy pUviR dG.;ge gomyenop≤lPy c 3
Svl'kté p[dx
e e tu b[Iihr;≤x' p[kLpyet(
pç{o,…mt' /;NywStd/| t<@ëlSw tq; 4
td/| c itlw" k⁄y;R{;≤x' c i√jsˇm
pOqk™ i]tyr;x* tu ≤l%ed∑dl' bu/" 5
pu<y;h' v;c…yTv; tu a;c;y| vO,yu ;t( pur;
/mRD' mN]tÊvD' x;≤NtkmR…, koivdm( 6
370

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

r;≤xWu Sq;pyet( k⁄M.;nv[,;n( sumnohr;n(
tIqoRdkÉn sMpUyR smOd*W/pLlvm( 7
p'cgVy' ≤=peˇ] vS]yuGmen ve∑yet(
k⁄M.op·r Nyset( p;]' sU+mvS]e, vei∑tm( 8
p[itm;' Sq;pyet( t] s;…/p[Ty…/dwvt;m(
a…/dwv' .vet( sUyíR N{" p[Ty…/dwvtm( 9
cN{;idTy;kétI p;êeR m?ye s'£;≤NtmcRyte (
p[itm;' pUjne pUv| vS]yuGm' invedyet( 10
tto Vy;˙itpUv,Re tˇNmN]e, pUjyet(
]wyMbkÉ, mN]e, p[/;np[it.;' pUjyet( 11
¨TsUyR îit mN]e, sUypR jU ;' sm;cret(
a;Py;ySveit mN]e, cN{pUj;' sm;cret( 12
¨pc;rw" Wo@x….yR√; pçopc;rkì"
mOTyuj' yen mN]e, p[/;np[itm;' SpOxn( 13
a∑oˇrshß' c;åPy∑oˇrxt' jpet(
aq;å∑;…v'xit' v;ip jpeNmN]' Svx·ˇ_t" 14
k⁄M.e>y" p…íme dexe Sqi<@leå…¶' p[kLpyet(
SvgOÁoˇ_iv/;nen k;ryet( s'Skét;nlm( 15
]yMbkÉn mN]e, s…md;JycÂn( ¸net(
a∑oˇrshß' v; a∑oˇrxt' yq; 16
a∑…v'xitmev;ip k⁄y;Rd( hom' Svx·ˇ_t"
371

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

mOTyuj' yen mN]e, itlhomí k;ryet( 17
tt" æSv∑két' ¸Tv;….Wek˘ c k;ryet(
b[˜,;n( .ojyet( pí;dev' x;≤Ntmv;“uy;t( 18
aq g[h,j;tx;NTy?y;y" 91
sUyNRe dugh[ ,e k;le yeW;' jNm .ved( i√j
Vy;…/" k∑' c d;·r{‰' teW;' mOTyu.y' .vet( 1
at" x;≤Nt' p[v+y;…m jn;n;' ihtk;Õy;
sUySR yeNdoí g[h,' y‚SmnO=e p[j;yte 2
t•=]pte Âp' suv,Rne p[kLpyet(
sUygR h[ e sUyÂ
R p' suv,Rne Svx·ˇ_t" 3
cN{g[he cN{Âp' rjten tqwv c
r;¸Âp' p[kv⁄ IRt sIskÉn ivc=," 4
x(cu * dexe sm' Sq;n' gomyen p[lpe yet(
t] c Sq;pyed( vS]' nUtn' sumnohrm( 5
]y;,;mev Âp;,;' Sq;pn' t] k;ryet(
sUygR h[ e p[d;tVy' sUypR I[ itkr' c yt( 6
rˇ_;=t' rˇ_gN/' rˇ_m;Ly;Mbr;idkm(
cN{g[he p[d;tVy' cN{p[Iitkr' c yt( 7
êetgN/' êetpu„p' êetm;Ly;Mbr;idkm(
r;hve c p[d;tVy' ké„,pu„p;Mbr;idkm( 8
d¥;•=]n;q;y êetgN/;idk˘ tq;
372

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

sUy| sMpUjyeıIm;n;ké„,eit c mN]t" 9
tq; cN{' îme dev; îit mN]e, .·ˇ_t"
dUv;R…. pUjye{;¸' ky; n îit mN]t" 10
sUyNRe √orkúp;l;x…m≤∫ju¸R y;t( £m;t(
tq; c r;ho" p[ITyq| dUv;R….i√≥jsˇm 11
b[˜vO=s…m≤∫í .ex;y ju¸y;t( pun"
a….Wek˘ tt" k⁄y;Rt( j;tSy klxodkì" 12
a;c;y| pUjye∫KTy; sux;Nto iv…jte≤N{y"
b[;˜,;n( .ojiyTv; tu yq;x·ˇ_ ivsjRyte ( 13
Ev' g[h,j;tSy x;≤Nt' kéTv; iv/;nt"
svRivfl' ivin…jRTy s*.;Gy' l.te nr" 14
aq g<@;Ntj;tx;NTy?y;y" 92
it…qn=]l¶;n;' g<@;Nt' i]iv/' SmOtm(
jNmy;];ivv;h;d* .veˇ…•/np[dm( 1
pU,;RnNd;:yyo‚StQyo" sN/* n;@«ctu∑ym(
a/ Ë?v| c mw]ye it…qg<@;NtmuCyte 2
revtId;ßyo" s;pRm`yo" x;£mUlyo"
sN/* n=]g<@;Ntmev' n;@«ctu∑ym( 3
mIn;jyo" kikúhyoRl¶R yor≤lc;pyo"
sN/* c l¶g<@;Ntm/Ë?vR `$I…mtm( 4
EWu c;.uˇ_mUl;:y' mh;ivflpd' SmOtm(
373

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

îN{r;=syo" sN/* pç;∑`i$k;" £m;t( 5
aq g<@;Ntj;tSy ≤xxo" x;≤Ntiv…/' b[vu e
g<@;Ntk;lj;tSy sUtk;NTyidne ipt; 6
x;≤Nt'x.u( åe iˆ v; k⁄y;Rt( pXyet( t;v• t' ≤xx(mu (
vOW.' it…qg<@;Nte n=]e /numve c 7
k;çn' l¶g<@;Nte d¥;ˇ∂oWp[x;Ntye
a;¥.;ge p[j;tSy iptuí;Py….Wecnm( 8
i√tIye tu ≤xxom;Rtru ….Wek˘ c k;ryet(
suv,Rne td/e,R yq;ivˇ' i√joˇm
it…q.eW;idÂp' c kéTv; vS]smiNvtm( 9
¨pc;rwyqR ;x·ˇ_ klhop·r pUjyet(
pUj;Nte s…md•JywhoRm' k⁄y;R¥q;iv…/ 10
b[;˜,;n( .ojyet( pí;dev' doW;Tp[mCu yte
a;yur;roGymwêy| sMp[;“oit idne idne 11
aq a.uˇ_mUlx;NTy?y;y" 93
Jyeœ;mUlmyoyRSm;d…/p;ivN{r;=s*
mh;vwr;t( tyo" s‚N/mRh;doWp[d" SmOt" 1
a.uˇ_mUlj' pu]' pu]I' v;åip p·rTyjet(
aqv;åBd;∑k˘ t;tStNmu%' n ivlokyet( 2
t∂oWp·rh;r;qRmq x;≤Ntiv…/' b[vu e
t];d* doWb;¸Ly;n( mUlx;≤NtinRg¥te 3
374

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

jNmto √;dx;he v; tdO=e v; x(.u e idne
j;tSy v;å∑me vWeR x;≤Nt' k⁄y;Rd( iv/;nt" 4
susme c x(.u e Sq;ne gomyenopleipte
m<@p' SvgOh;t( p[;Cy;mudICy;' v; p[kLpyet( 5
ctu√;Rrsm;yuˇ_' tor,;¥wrl˚étm(
k⁄<@÷ g[h;idyD;q| täihí p[kLpyet( 6
suv,Rne td/enR td/;R/nRe v; pun"
n=]devt;Âp' k⁄y;Rd( ivˇ;nus;rt" 7
Xy;mv,| mhog[' c i√≤xrSk˘ vOk;nnm(
%@±gcmR/r' t√d( ?yey' k⁄,pv;hnm( 8
suv,RSy c mULy' v; Sq;p…yTv; p[pjU yet(
suv,| svRdvw Ty' yt" x;S]eWu in…ítm( 9
a;c;y| vryet( pí;t( Sv‚Stv;cnpUvk
R m(
klxSq;pn' k⁄y;Rt( SvgOÁoˇ_iv/;nt" 10
pçgVy;idk˘ =ePy' klxe tIqRv;·r c
xt*W?y;idk˘ t] xtæCz{`$e ≤=pet( 11
v'xp;]' c s'Sq;Py t] vw p…ím;mu%m(
acRy…e •A≥it' dev' x(Ku lvS];=t;id…." 12
îN{' td…/dev' c jl' p[Ty…/dwvtm(
SvSvx;%oˇ_mN]e, p[/;n;dINp[pjU yet( 13
dev;…/devp[ITyq| hom' k⁄y;R¥q;iv…/
375

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

a∑oˇr' shß' v; xt' v; inyte≤N{y" 14
mOTyupx
[ mn;q| c mN]' ]yMbk˘ jpet(
p[;qRy∞e tto devm….Wek;qRm;dr;t( 15
.{;snopiv∑Sy sS]Ipu]Sy mN]ivt(
a;c;yoR yjm;nSy k⁄y;Rt( p[ITy;….Wecnm( 16
vS];Nt·rtk⁄M.;>y;' ò;pyeˇdnNtrm(
x(Ku l;Mbr/rSt√t( êetgN/;nulpe n" 17
/en'u pyæSvnI' d¥;d;c;y;Ry c x·ˇ_t"
A‚TvG>yo d≤=,;' d¥;d( b[;˜,;'í;ip .ojyet( 18
yTp;p' y∞ me d*"SQy' svRg;]e„vviSqtm(
tTsv| .=y;Jy Tv' l+mI' pui∑' c v/Ry 19
anenvw tu mN]e, sMyg;Jy' ivlokyet(
mUlm<@o∫vSywv' spRp;p' p[,Xyit 20
aq Jyeœ;id g<@x;NTy?y;y" 94
Jyeœ;g<@;Ntj;tStu iptu" SvSy c n;xk"
tSy x;≤Ntiv…/' v+ye svRivflopx;Ntye 1
mUlx;≤Ntsm' svRm;];ip m<@p;idkm(
îN{oå] devt; t√d…/devoånlStq; 2
ivDey' c tq; ivp[ r=" p[Ty…/dwvtm(
yq;x·ˇ_ suv,Rne k⁄y;RidN{SvÂpkm( 3
vj[;ïx/r' idVy' gjr;jop·riSqtm(
376

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

x;≤lt<@ëls'yˇu _k⁄M.Syop·r pUjyet( 4
SvSvgOÁoˇ_mN]e, gN/pu„p;=t;id…."
a….Wek˘ c hom' c k⁄y;Rd( b[;˜,.ojnm( 5
îN{sUˇ_' jped( .KTy; mN]' mOTyuÔy' tq;
p[;qRyie dN{dev' c tt" x;≤Ntmv;“uy;t( 6
aq v; xKTy.;ve tu k⁄y;Rd( god;nmev ih
yt" smSt.Ud;n;d( god;nmit·rCyte 7
mUlNe {;ihm`;g<@j;te d¥;d( gv;' ]ym(
goyuGm' p*„,d;ßoTqe g<@;Nte c i√jNmne 8
aNyg<@º c duyoRge g;mek;' ih p[d;pyet(
gor.;ve c ivp[;y d¥;t( tNmULymev ih 9
Jyeœ;n=]j; kNy; ivinh≤Nt /v;g[jm(
ivx;%;NTypdoTp•; kNy; devr`;itnI 10
tSy;" p[d;nk;leåto god;nmip k;ryet(
a;XleW;NTyi]p;doTq* mUl;¥i]pdo∫v* 11
kNy;sut* ht" ê≈U' êx(ru ç yq;£mm(
tyoivRv;hk;leåt" x;≤Nt' k⁄y;Rd( ivc=," 12
tˇdoWivn;x;y yq;ivˇ;nus;rt"
/v;g[j¥.;ve tu n doW;y p[j;yte 13
aq ]ItrjNmx;NTy?y;y" 95
aq;åNyt( s'pv[ +y;…m jNmdoWp[d' i√j
sut]ye sut;jNm tT]ye sutjNm cet( 1
377

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

td;å·r∑.y' Dey' iptOm;tOkl
⁄ √ye
t] x;≤Ntiv…/' k⁄y;Rd( ivˇx;#‰ivv…jRt" 2
sUtk;Nteåq v; x(ı
u e smye c x(.u e idne
a;c;yRm‚O Tvjo vOTv; g[hyDpurSsrm( 3
b[˜iv„,u mhexNe {p[itm;" Sv,Rj;" x(.u ;"
pUjyed( /;Nyr;≤xSqklxop·r .·ˇ_t" 4
cTv;·r ®{sUˇ_;in x;≤NtsUˇ_;in svRx"
ivp[ Eko jped( homk;le c su…cs'yt" 5
a;c;yoR ju¸y;ˇ] s…md;Jyitl;'í®m(
a∑oˇr' shß' v; xt' v;å∑* c …v'xitm( 6
b[˜;idsvRdve >e y" SvSvgOÁoˇ_mN]t"
tt" æSv∑két' ¸Tv; b≤l' pU,;R¸it' pun" 7
a….Wek˘ c j;tSy sk⁄$Mü bSy k;ryet(
A‚TvG>yo d≤=,;' d¥;d( b[;˜,;'í;ip .ojyet( 8
k;'Sy;JyvI=,' kéTv; dIn;n;q;'í tpRyte (
Ev' x;NTy; c mw]ye sv;R·r∑' ivlIyte 9
aq p[svivk;rx;NTy?y;y" 96
aq;åh' sMp[v+y;…m ivk;r' p[svo∫vm(
yen;å·r∑' smStSy g[;mSy c k⁄lSy c 1
aTyLpe v;å…/kÉ k;le p[svo yid j;yte
hIn;©ov;å…/k;©o v; iv≤xr; i√≤xr;Stq; 2
378

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

n;y;R pê;kéitv;Rip px(„u vip nr;kéit"
p[svSy ivk;roåy' ivn;x;yopj;yte 3
ySy ≤S]y;" px(nu ;' v; ivk;r;" p[svo∫v"
ain∑' .vne tSy k⁄låe ip c mhd( .vet( 4
t∂oWp·rh;r;q| x;≤Nt" k;y;R p[yàt"
S]I v; g*v'@v; v;ip p·rTy;Jy; iht;…qRn; 5
n;y;‹" pçdxe vWeR jNmt" Wo@xoåip v;
g.oR v; p[svo v;åip n x(.u ;y p[j;yte 6
…s'hr;≤xiSqteåkú g*n£Sqe mihWI tq;
p[stU ; Sv;…mn' h≤Nt Svy' c;ip ivnXyit 7
b[;˜,;y p[d¥;t( t;' x;≤Nt' v;ip sm;cret(
b[˜iv„,umhex;n;' g[h;,;' cwv pUjnm( 8
sv| hom;idk˘ kmR k⁄y;RT]Itrx;≤Ntvt(
tto gOho su%I .UTv; svRp;pw" p[mCu yte 9
Ev' Tv·r∑e sMp[;¢e nr" x;≤Nt' kroit y"
sv;Rn( k;m;nv;“oit …crjIvI su%I c s" 10
aqops'h;r;?y;y" 97
yCz;S]' b[˜,; p[oˇ_' n;rd;y mh;Tmne
tdev x*nk;id>yo n;rd" p[;h s;drm( 1
tto my; yq; D;t' tu>ymuˇ_' tq; i√j
n;sUyk;y d;tVy' prinNd;rt;y v; 2
379

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

j@;y duivRnIt;y n;D;t;y kd;cn
deymetTsu·rl;y .ˇ_;y sTyv;idne 3
me/;ivne ivnIt;y sMyg( D;tk⁄l;y c
pu<yd' Jy*itW' x;S]mGr‰' ved;©muˇmm( 4
j;n;it k;lm;n' yo g[h=;R,;' c s'iSqitm(
hor;x;S]…md' sMyk™ s ivj;n;it n;åpr" 5
hor;x;S];qRtÊvD" sTyv;g( iv…jte≤N{y"
x(.u ;åx(.u ' fl' v·ˇ_ sTy' t√cn' .vet( 6
ye sux;S]' p#NtId' ye v; Í<v≤Nt .·ˇ_t"
teW;'m;yubl
R ' ivˇ' vO≤ımeit yx" sd; 7
îTq' pr;xre,oˇ_' hor;x;S]' cmTkétm(
nv' nvjnp[ITyw iviv/;?y;ys'ytu m( 8
≈eœ' jg≤ıt;yed' mw]ye ;y i√jNmne
tt" p[c·rt' pOQVy;m;dOt' s;dr' jnw" 9
g[Nqeå‚Smn( pOqg?y;ywivRWy; ivinve≤xt;"
sOi∑£moåvt;r;í gu,;" %e$Sy .Sy c 10
ivxeWl¶' vg;Rí ti√vekí r;≤xdOk™
a·r∑' ti√.©í ivveko .;vjStq; 11
.;v;n;' c fl;?y;yo .;vexoTqfl' tq;
ap[k;xfl' Sp∑%e$dOi∑p[s;/nm( 12
tt" Sp∑bl;?y;y" î∑k∑p[s;/nm(
380

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

bOhTp;r;xr hor; x;S]m(

pd' coppd' t√dgRl; Tvq k;rk;" 13
k;rk;'xfl' yogk;rk;?y;y Ev c
n;.s; iviv/; yog;íN{yogoåkúyogk" 14
r;jyogStt" p[oˇ_o r;jsMbN/yogk"
ivxeW/nyog;í yog; d;·r{‰k;rk;" 15
a;yum;Rrk.ed;í g[h;vSq;" fl;iNvt;"
n;n;iv/dx;?y;y;StTfl;?y;y" s'ytu ;" 16
aNt"p[TyNtrp[;,sU+ms'D;í t≤∫d;"
sUy;R¥∑kvgRí i]ko,p·rxo/nm( 17
Ek;…/pTys'x≤u( ıStt" ip<@p[s;/nm(
tt;í;∑kvg;R,;' p[Sf⁄$;in fl;in c 18
ttoåPy∑kvg;Ry"u s;/n' c tt" prm(
smud;y;∑vgoRTqfl;?y;y" p·rSf⁄$" 19
g[hr‚Xmfl;?y;y" sudxRnfl' tq;
mh;pu®W…cˆ;in mh;.Utfl;in c 20
gu,]yfl;?y;ySttoåPyD;tjNmn;m(
jNml¶;idivD;n' p[vJ[ y;l=,;in c 21
S]I,;' c flvwix∑‰m©l+mfl;in c
pUvpR ;poTqx;poTqyog; vwp}u yk;rk;" 22
sTpu]p[;¢‰up;y;í shwv p[itp;idt;"
jNmNyin∑l¶=RitQy;idp[itp;dnm( 23
381

[PŒrŒshara]

[PŒrŒshara]

JyoitW

tˇCz;≤Ntiv…/íwv s'=pe ,e p[d≤xRt"
p[svSy ivk;r;í k…qt;" x;≤Nts'ytu ;" 24
Ev' j;tkvyeåR ] iniv∑; ivWy;" xtm(
ivD;y ivbu/;STvet;n( p[;“uvNtu yx" …≈ym( 25

382

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful