Trung 1906@yahoo.com

a *"~Q)5~~ ~ ~ .. : ~ 24 Q)*Jltl
24f4,eJe~~

~e"",~
(T~P I)

&401n01 ",au

.. -~. ~.~~ -

Trong qua trlnh hQCtie'ng Nhat, tnrdc tien chang ta hoc thuec b() Hiragana va Katakana. Sau d6 chung ta phai hoc Kanji. Ne'u khong sir dung Kanji tren thir ttr, van ban, hop d6ng, h6 so, ur lieu thl gay ra su nh~m l~n, khong ro rang va kh6 hi6u khi chung ta doc. N6i each khac, Kanji khong th~ thieu tren gia'y but va khong th6 khong hoc khi cluing ta da: birdc chan vao ngon ngu tie'ng NMt. Kanji la loai chit kh6 hoc va kh6 nhd d6i vdi nhimg ngiroi dang hoc tieng Nhat. Tuy nhien, n6 se khong kh6 ne'u chung ta ndrn dll'<;1c nhirng qui tilc hlnh thanh Kanji. Vi v~y chung toi bien soan cu6n sach nay nharn giup cac ban khong ngai ngung va de dang hoc thuoc diroc Kanji va each doc ciia n6. Kanji dll'<;1cem nlnr la loai x chtr nrcng hlnh. Vi the' muon de dang trong viec hoc Kanji cac ban c~n ndrn virng nhirng qui tiie cua n6. Thi du nhu: Nhtrng hlnh tron trong Kanji d~u trd thanh hlnh vuong (chir "Khffu (J:l) " III hlnh urong cua "Cai mieng "). Vi v~y khi chung ta dn hi6u ro nhimg qui tife nay thl se khong eon tha'y Kanji kh6 hoc, Ngoai ra chung toi bien soan bang li~t kc each doc am On va am Kun cua Kanji dll'<;1e sti' dung nhieu trong ky thi ki6m tra nang luc tie'ng NMt til' ea'p 1 de'n

cam

ea'p 4. Day chi la each gidi thich ella ngll'CfiNhat v6 chu Han, c6 th6 khac vdi each giai thich ella ngll'CfiTrung Hoa. Tuy nhien, chang toi mong ding eu6n sach nay giup cac ban thich thu trong vi~e hoc Kanji va khong con

cam tha'y Kanji

se

kh6 nuai

TP. H6 Chi Minh, Mua ha nam 2002

TRAN

vrsr THANH

Vii noi d)lu MQc IQc P"'iin I: GifJit"iiu v~ Kanji • HQc Kanji la hoc nhifng chu ttf«1nghinh • Lich sit ciia Kanji (chu Han) • Kanji dtfqc diu tao nhu the' nao? • Sri tao thanh tit ghep trong kanji Ph/1n II: 24 qui tdc tao thanh Kanji • Qui tAc 1: Kanji di~n y nghia • Qui tAc 2: kanji gi6ng YChinh thi thi cimg mQt y nghia • Quf Hie 3: Nhiing buc ye chuy€n thanh Kanji • Qui tAc 4: Hinh tron tro thanh hinh vuong · Qui t~c 5: Net dQC va net ngang • Qui t~c 6: Ba Y~t giong nhau rnang y nghia s6 nhfeu • Qui tlic 7: Vie't tU tr ai sang phai • Qui tlic 8: Tinh tit ding co thi trd thanh hinh anh • Qui tiic 9: DQng ttl cung co th€ trlf thanh hlnh anh • Qui t~c 10: Di~n dQng ttl bili nhirng ky hit:u

ta

ta

• Qui tAc 11: NgU<fiTrung Qu6c da phat minh ra Kanji • Qui tAc 12: Phia tren hiin th] noi xa Phlln III: Tim hii'u them mQt sfIKanji

Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang Trang

9 11 13 22 24 31 33 43 53 63 73 83 93 103 113 123 133 143 153 11 12 22 32 42 52 62

T~p II:
Ph'an I: 24 qui Hic tao thanh Kanji (qui tAc 13.24) • Qui tAc 13 : Ben trai huang dong

la

• Qui tAc 14 : Nhiing ky hi~u trlt thanh Kanji • Qui i:Ac15 : Ky hit:u do la bQ ph(\n nay • Qui tiic 16 : Co r~t nhieu hlnh dang tay • Qui tAc 17 : Slf k~t hQ'p giiia cac bde tranh • Qui tAc 18 : Slf k~t hQ'p cac y~u t6 d~c sAc

- Qui t~c 19 - Qui ~c 20 - Qui t~c 21 - Qui t~c 22 - Qui t~c 23 - Qui t~c 24

S" ke't hop trd thanh dQng tll' Hlnh dang don vi dU'(1cthay d6i C6 ra"t nhieu ky hieu C6 ra"t nhieu g6'c tll' C6 hai

Trang 72 Trang 82 Trang 92 Trang 102 Trang 112 Trang 122 Trang 133 Trang 134 Trang 136 Trang 139 Trang 140 Trang 141 Trang 143 Trang 144

y nghia

Chii' Kanji ra"t thu vi

Ph~n II: M6'i quan h~ giua am Han Vi~t va am On cua Kanji trong tieng NMt - Mo'i quan h~ gitra am Han Vi~t va am On trong Kanji

uk 1 : Nhii'ng Kanji c6 am Han Vi~t mang v~n I. Y - Qui uk 2 : Nhii'ng Kanji c6 am Han Vit';t mang v~n B
- Qui - Qui t~e 3 : Nhii'ng Kanji c6 am Han Vit';t mang v~n - Qui t~e 4 : Nhi1ng Kanji

0

co am Han Vidt mang v~n A. OA

- Qui t~e 5 : Nhi1ng Kanji co am Han Vi~t mang vfin AO - Qui t5c 6 : Nhi1ng Kanji co am Han Vi9t mang van Au

- Qui t~e 7 : Nhi1ng Kanji co am Han Vi91 mang vfin AM. AN. OA Trang 145 - Qui t~c 8 : Nhfi'ng Kanji co am Han Vi9t mang van AI. - Qui tiic 9: Nhi1ng Kanji co am Han Vit';t mang van rEu

01

Trang 147 Trang 149

- Qui t~c 10: Nhirng Kanji co am Han Viet mang vitn IBN. IBM. UYEN Trang 150 - Qui t~e 11: Nhi1ng Kanji co am nan Viet mang van ON _ Qui t~e 12: Nhi1ng Kanji c6 am Han Viet mang vitn VU Trang 152 Trang 153

_ Qui t~e 13: Nhii'ng Kanji c6 am Han Viet mang phu am dfru vfrn B Trang 154 - Qui t~c 14: Nhii'ng Kanji c6 am Han Viet mang phu am d~u van PH - Qui tde 15: Nhii'ng Kanji c6 am Han Vit';t mang phu am d~u vdn C - Qui tde 16: Nhii'ng Kanji c6 am Han Vi~t mang phu am ddu vdn K - Qui t~c 17: Nhtrng Kanji c6 am Han Vi¢t mang phu am dftu vdn KH - Qui t~c 18: Nhii'ng Kanji c6 am Han Vi~l Trang 156 Trang 157

Trang 159

TIUI161

mang phu am d£u v!n Gl _ Qui tic 19: NhO'ngKanji co am Han Viet mang phu am diiu viin QU _ Qui tic 20: NhO'ngKanji co am Han Vi«$t mang phu am diiu v£n H _ Qui tic 21: NhO'ng Kanji co am Han Vi«$t mang phu am dh viin NG _ Qui tic 22: NhO'ng Kanji co am Han Viet mang phu am diiu viln M - Qui tic 23: NhO'ng Kanji co am Han Viet mang phu am dau viln N - Qui tic 24: Nhii'ng Kanji co am Han Viet mang phu am dau van NH - Qui tic 25: Nhii'ng Kanji co am Han Viet mang phu am dau van T - Qui tifc 26: Nhii'ng Kanji co am Han Viet mang phu am dfiu van TH - Qui tifc 27: Nhii'ng Kanji co am Han Vi«$t mang phu am dftu viin CH - Qui lac 28: Nhii'ng Kanji c6 am Han Vi«$l mang phu am diiu vin S - QUI life 29: Nhii'ng Kanji co am Han Vi«$t mang phu am diiu van X - Qui life 30: Nhii'ng Kanji co am Han Vi¢t mang phu am dfru vfrn TR - Qui lifc 31: Nhii'ng Kanji co am Han Vi¢t mang phu am d~u v~n f) - Qui tc1c32: Nhii'ng Kanji co am Han Vi~t mang phu am d~u v~n L - Qui tc1c33: Nhii'ng Kanji co am Han Vi¢t t~n cling bhng v~n T - Qui lAc 34: Nhii'ng Kanji co am Han Vi~t ~n cling bdng v~n C,CH

Trang 164 Trang 167 Trang 168 Trang 169 Trang 170 Trang 171 Trang 175 Trang 179 Trang 180 Trang181 Trang 182 Trang 184 Trang 186 Trang 1S8 Trang

,ISS

.----..a-*-(J)-*B-J[ • Gidl thieu v~ Kanji GIOITHIEUVE • ... ~ KANJI .

ban than chu ng thl kho ng mang rna t n ghi a na 0 nhung chu ng se mang mo t nghIa nhat dinh k hi duo c do c la water. Vi du nhu chu 7. Kanji thl bi€u die n y nghIa.K bi€u tuo ng cho nude. mang cu ng y nghia khi duo c do c la one. hoa c nguo i do c hi€u duo c "nude Iii gl ?" Nguo c la i vdi nhung di e u tre n. MQt each ro rang am cling bi€u hi~ n. hoa c first 11 . Vi du nhu nhttng ki ttr tie'ng Anh sa u day :w_a_t_e_r. da i die n cho nghia nhirng cOng c6 nhung ttl' c6 cu ng am nhurig la i da i die n cho nhie u nghIa (go i la tu d6ng am). so' 1. tnrcrig hop na o no cling mang nghia la nude.HQC KANJI LA HQC NHUNG CHU TUQNG HINH MQi ttl' cil a m6i ngo n ngl1 d~u c6 hai tha nh ph5n ngo n ngu ho c cau tha nh : d6 la am (each do c) va nghla (ca ch hi€u). Nguo c la i cil ng c6 nhung nr mang cu ng mo t nghIa nhung la i dirc c die n ta bd i nhie u am kha c nhau (go i 1<:1 nr d6 ng nghia) H5 u he't nhurig m~ u kf ttf trong h~ tho' ng anphabe Iii nhurig ki nr bi€u dien am. n6 go i len cho riguo i nghe. Vi du nhu. Co Ie 71< na na gicrig nhu H20 (duo c do c iii H_2_O) hoa c nude. Khi do c water. Co Ie ca i gan gicng nhau nhat cil a kanji d6i vdi tie' ng Anh c6 qui ta c Ia nhtlng con so'.

~ thi do d6 Kanji con dlt<1c gQi . ba n c6 thi phat triin dltqc "su biet dQe trong im lang " . LI ve ~ ALI nghia ctl a am d6 thl Kanji la i dltqc. su suy nghl. trong nhflng trlt()ag hop d4c bie t. Chi mang tro~g July Ist hO:c:':~htly t1l' xira mil khd ng co im: nghi d4c thu . ban kh6ng bie't each na o de' doc. nht1ng gl kanji ie U " on hlnh hoa c cht1 biiu nrc ng cha nr NJi nhtr diEm khac nhau eel ban n~{t 1A: the- -Nht1ng kl tl{ na 0 rna khi ke't nO'i litS n tiep vdi nhau thl do c nhtr the' na o.nghia la ba n c6 th€ do c hie'u dltqc bai hQi thoa i tham chi trong trltdng hop tnrdc d6. k~ mQ t nguC1 ba' t d~ u ho c mQt ngo n ngt1.>M1l' Gidi thi~u v~ Kanji t rnta ben cil a s611. ta o am the' na o "Trong khi nht1ng ki ttl anphabe dltqc ~un~ de bl€U . dlt<1C co bd n cau i ta o bdi cac ki tI! anphabe thl nguo i d6 phd i ho c nha~g die u sau: A -Sa u d6 phd i do c nht1ng a m lie n tu c c.kdtlng ue re u t J ~ nghia. nh~ n b. de' pha t ba't ct1 ttl nat> trong doan hQi thoa] (y.iI!!F<1. qua d6 cho ta nha n thirc ve am.. am .~ ~ o tht1c h' a m. qua a m..~gb. neu ho c Kanji. gc i Ie n cho ta.t d€ c6 the hi€u duqc y nghla rna n6 muo'n bi€u hie n Trong khi d6..1~ c bi~. Nhu va y..

do d6 dU'qc go i la "xuat phat tti' ht$ thdng chtr viet sc khai"). kho ng bi nut cil a rnai ru a hoac xuong dQ ng v~ t. tie n tri (dung met que cil i nung. mo tei su v~ t hoa c su vit$c. xuong mai ru a va xuong do ng va t diro c dung va o vie c pha n doa n.1t d~ u vdl nhtrng chu viet thea 16i nrong hlnh. Kanji c6 ngudn g6c xua't hie n va o khcd ng 1300-1100 na m trudc co ng nguyen vdi nhtrng chu tuc ng hinh diro c kha c. vi n6 ditSn tei quan nie m. slf kit$n trong thuc te cuo c sang. d€ ve. Nhirng ht$ thong chtr viet d6 ro rang la con qua so khai nguyen thil y. Kho ng c6 da ng nha't dinh na o ve kich thudc va dirong net gid cil a chtr. Trong su6t chidu da i ha nh trinh lich st1' cil a 13 .• LfCH Gid i thi~ u v~ Kanji sir CVA KANJI (CHU HAN) H~u he't mo i ht$ thdng chtr viet cil a nha n loa i de u duo c b. ta c tre n mai ru a hoac xirong dQng v~t thu duo c do c song Hoang Ha (Yellow River) trong suo't tri~ u da i Duong (Yin) (tri~ u da i duo c xac nh~ n la tri~ u da i c6 nhat ell a Trung Quo' e) Va o thai die'm d6. nha n thirc cil a ngtro i xua. dn m tha nh me t 10 tre n xuong hoa c mai ru a va sau d6 "do c" nhirng vet nut duo c ta o ra ) va ngiro i ta khd c la i nhung dieu "tie n doa n duo c" len nhung pha n trang. (ve nhttng slf vie c hien nhie n dang ditSn ra xung quanh.

. hif viet nro ng hlnh cu a nguo i I ~p cl1.. So sa nh Vul C . Su pha t trien cil a "chi? vuo ng" nga y nay .in duo c vuo t thd ng.h d6i nhi~ u ma t." m 1n h . htr vi ~ . Trude .p Chi? viet tre n mai ru a dff dung du'Cing net rtt den gid n de mo ta met ca i d.in trd ne n vuo ng va"n hen.<tttrenmairuatrongtneu '). ?' •~ ~ • Gi<1ithi~u v~ Kanji un M4e du dang chu vuo ng ma't d~n sir thong 1297) . ?~. htiv~ thuat ve.iu trau. Kanji cu ng aa: pha t trie' n h~ tho' ng chtt tri~ n (lo'i chit trie n) va da ng cht1 thong dung.1C don gra n h6a. ttl' vdi slf xuat hien va pha t triin cil a kl thuat· in (n vaa cuo'i trieu da i Tang (618-907) va trieu dai Song (960~ Nhitng 14 dU'CJng net sdc ca nh cil a chit da s" .h~u nhu dtro c pha t trie'n va o trie u da i Sui (589-618) sau cdng nguye n.Kanji duoc phat trie'n trong trie u da i Sin (221-206) trudc co ng nguyen va otic. . nhid u phirong difa KanjI aa t ay uo r.1c pha t trie'n cu ng mot tho i di~m vdi nhidu eath dung khdng blnh thuo ng nhu dira ra vi'e't nhanh hun do'i vdi chIT vuong va con la i de'n nga y nay. su hat trie n aa ng ke ve m~ t thie t ke ..in d. y nghia.~ d . A· C n -4 '. toaa bd chi? d.'? ·.D (Y· . do d6. su mo ta 1y nga y ca ng dtic.. . . Trong qua trlnh cil a st! chuyen tiep tir hf thdng chi? tre n mai ru a cho den h~ tho'ng chll vuong. nhllng a~<'1ng net cong d.1l*Q)fiJ1l:' .in d. ~ua nhie u mlm. _ ·eu ta c1u true c 11 vie t va. don gian nhir md t da ng chtr nghe thua t.1 uong m)c6 thi c h u VII. mre u w.

Gid i thic$U v~ Kanji duqc "go t gifl a" . nha n thuc. tri~ u dlnh cho r~ng cein thie't phd i I~p ne n tinh cha't d6ng dang cil a each stl' dang Kanji bang each cho n mQt Kanji cho mdi nghia nhu la ki tu "sd a dung". Mo t pha n sl! tien tri€n nay cil a Kanji cu ng dff baa gd m vie c sang ta o nhurig Kanji kha c nhau de' di€n ta cu ng mo t quan nie rn.la m tro n hon khi chu dU'<. sau d6 thie] ke nhttng chtt con 19i kha c nhau (go i la bien thi). chung nga y nay la chu vuo ng va chu VI Kanji khong phd i la mo t pha t minh c6 tinh h~ tho'ng bd i mot ca nha n don le . Tnr di nhurig Kanji kho ng dung de'n .su gia tang nay l a ba rig chir n g co sue thuye't phu c de' ttl' d6 md ro ng ca ch su durig Kanji cho mo i nguo i tre n the' gidi. ne n vie c n6 kho ng c6 mo t da ng nha't dinh cling la di~u nr nhie n rna tho i. Trang bQ rna y chinh quye n tho i kl Tang.trong khi h~ tho'ng chtl mai ru a dung vd i so' luo rig x a'p xi 3000 Kanji (chi c6 khod ng lTIQt rn] a trong s6' do da dU'ClCgid i rna ). bdi sir thu nha p nhie u nr qua trlnh tung trd i. Nhurig nguo c la i . Net d~c thu rie ng cil a no v5 nco n. Hciu he't nhung chit dung banthao. th4 rn chi sa u khi chu vuo ng da pha t trie' n . Nhung bie' n thi nel y v~ n co n t6 n ta i trong ca ch du ng .1C vie't b4ng ray trong da ng "chu thd o" va chtr "ban thd o". so' nay da va dang pha t trie'n den 50000 vd i sir pha t trie'n cil a chit vuo rig. hen nua 19i xua't hie n I11Qt ca ch nr nhie n.

Nh~t va Trung Qudc da don girl n cu ng nht1ng ki nr nhirng theo nhtlng phuong phap khac nhau . xem nhir hi mot pha n tre n con duo ng cd ga'ng don gid n h6a ngo n ngt1 vay. con chit dung gdc thl dircc bd o qud n cho mu c dich dd' dung trinh tro ng .da ta o ne n mo t su pha n re .Tuy the' . thong qua mo t sd cht1 trong ht$ tho ng gia n thi nr mo t each trinh tro ng. tholl mdu Tuy nhie n sau Chien tranh the' gid i thu II.1cxe"m la "S\( danlt" khdng mtdng tay".Ke't qua la. Bdi vi Kanji la nhtlng chtr nrong hlnh me ta y nghia ne n chung du'qc phat triin d~ dang. nhu v~y h~ thong chtl don Ke't qua la nht1ng cht1 girl n thi na Y du'qc dung khi vie't m6i nga y.Oi" i thi~Uve Kanji dung.che nh l~ ch da ng chu y vdi sir sd htlu chung nhtlng chtl du'qc Iiru ha nh . m~c du di~u d6 du'<. Bdi VI c6 mdt sd ldn ngudi dang sit dung cung nht1ng ki tu.Nhat .Ha n . co ng c6 mQ t qua trlnh nrong ttf nhu v~y d Trung Quo'c diro c thuc hie n .Thai va nhidu noi khac tre n the' gidi .811vi~c thirc te' . chinh phil Nha t quye't dinh tie'p nha n. dung nhitng du'ong net cu thi c6 thi ve du'qc di ta nhtrng slf v~t .nghi thuc hay kiiu gid n h6a (gidn thi nr) duoc ra dCJi. con nhirng ngircl khac ttt nh!~n se viet nga'n la i nht1ng phdn khac. hi thie"u thdm mf . ngdn ngll cling baog~m mo 16 .tam thudng h6atu nr.dircc dung d Trung Qudc .

fS1t Gidi thie u v~ Kanji IllQ t so' Iuo ng ldn nhitng kha i nie rn truu urcng: D6 y ngt10 i sa ng ta 0 Kanji bi e p bUQc phd i ta 0 ra nhttng chtr nro ng hlnh rna n6 c6 the goi len nhtrng kha i nie m tnru nro n g muo'n duo c di~n td . kho ng co khd n a ng lie n ket vdi bat cu su mie u td . c6 ngud n go' c y nghla kha c nhau mo t each tro n ve n nhung la i ra't d~ tha'y la ell ng me t kha i ni e m duo c mie u Tie u bie u nhir chti"toi". mo td . Tuy the v5 n c6 nhitng kha i nie m nhat dinh d6i vd i tinh chat thie't thuc na y cil a Kanji. V§ n t6 n ta i ca i gl do cil a nhl1ng kha i nie rn rna kho ng sdn sang. cha (tnro ng): da i. md pho ng. hlnh dung ClJ the. s~.it ngudn til' su mie u td . nhung nghTa goc cil a chit nay la "mo t 109 i cua tay" va nhurig su' lie n quan vdi "to i" r6 ra ng la cu ng gio'ng nhu va y.bi. the' na o.e'? d6i nay trong Kanji kho ng phd i la cho toa n bQ 101 vIet nc . Vi du nhu chu fJG nga y nay. Ngoa i ra.1!It-r-VJlf. sir st1' dung duo c ta 0 r a nr nhung chir kha c nhau. sl! hinh dung til' mo t o ng lao vdi ma i t6c da i. ma c du chtr duo c dung de' rnie u tel la =Bt. Vi du nhu. Kanji nay da da nh ma't * ta. Nhu trong nhl1ng truo ng ho p. duo c b. ca i nghia ngudn g6c va mang nghia "tha ng ca'p" (step_meaning) md t ca ch rie ng bie t. kho ng bao giCJ diro c dung de" chi ca i "cua tay" rna chi mang nghia "to i" Su mo pho ng nay cil a chl1 nrong hlnh de" ~bie"u thi" am cil a n6 thl nrcng tu d6i vd i sl{ pha t trie n ht$ th6ng anphabe cil a phuong Tay.

~ € dii c tnrng.... thikho ng the dIe ~ ta c6' rnd t Them nua.. .. mlI .. nie m tdng qua t ho a.7 . khat Dophattflc.u v~ Kanji ~§. Kanji t re U ngun:g ta nhtrng st!.. '> phu'dng ca eh eud'I rna ne "u khd eng l'am . ~.~a. n6 da: cha rn tran vdi rnQt tlnr ngon ngl1 truy~n kMu pha: triin ma nh. ' • . ~q t c. Kanji du'c. .. Ke't qua la .... hie' . . rn6i nghia diroc bi€u thi b~ng nhrrng che kha c nhau./ 'kha i nie m t4 p trung.. Sau d6 ha u ~tSt ta toa n bQ gidng diroc dung cho Vi du nhtr dii de c4 p d tre n.~ .~M~ I . hu'la mQ ella n 6 n hu'ng '<'chi n na'd6 niem 0 . . 31*. 'ItI ..• duoc bl~eu t~J va co n nl1a . . ' Vi du .. rie ng.. chu nghia "da i" rna gdrn cac chu nhl1!i\. Mi.. t Gi(ji thic.~1 So the chuyeu. nhtrng cha nay Ia i dtroc dung d€ dien khI (Trong tie'ng Nhat hie n da i chit ~ "khI") * . he nhl1ng khal :x • du'de dIe u gr ea. Vidq:*(dal) 56 til' rna nghia Cllrt.q th . •..lCmd rQng. nhirng Ioa i khi kha c nhau bdi ca c cha ..nmytc A ""*5 nam •• d")1±*(giamd6e) Iach . thua t nga die n ta n h ung co ban di dit!n ta. rndi cha c6 mo r nghla * hi h<$ th6ng Khi Kanji du nh4 p den Nh4 t Va 0 khod ng the' ki tht? 5." J.. M4c du nhonh cMng ch5p nh¢n kanji van h~ thong cbit vitt Nh~t Ban hicb5ygillll n~ltng C~pngdn ngll nay Ia i 10 ra bat d~ngtTong. lk . cung ..

u tie n ghla tie~lg Trung Qu~c . Nha t c6 2 bang am tiet (higarana va katakana) (c6 da ng can ban g6c xuat pha t tu ht$ chit thd o cil a kanji nhung Ia i mang each pha t am thea mong muon cil a nguo i Nh4 t) Chung duo c dung d~ pha n bie t.v~ tieng Nha t Ban' Ia van pha m (ngCt pha p). k~6ng e6 slf khae bie t trong hlnh thai (Vi du giua "anh ~y" (chil til') va "anh ay" (tuc til'. tie p VI ngif .. 01(11thi~ u v~ Kanji V(n de khac bie r hi ~ . danh dQng t~. the' hi mo t bang ki hi~ u am tiet kana off diro c fa ooL Va 0 khoa ng the kl thu 9. Kanji thuong dl1q~ dung cho danh nr. {r (tan ngu) b~'ng sl1' dung kf tlJ' chi ngo i thu ba 1B1. Bdi vi Kanji hi ht$ th6ng chu viet nrcng In nen A va ke't thu c phia sau. g6c dQng nr. tie p da u ngtr. vi du nhu: vie c i?~ (chil ngu) va 1B1. {r). Trong khi h€ng Trung Quc'c la mo t ngo n ngl1 eo lap. charn dut kha c nhau rna hoa n toa n kho ng tdn ta i trong tie'ng Trung Quo c. "7'":"':'"---:-------7'". va nhCtng SIf ke't thuc. Di~u d6 that kho ng d€ dang gt khi bi€n di€n y nghia vd i nhung Kanji dff c6 san. Trong tie' ng Nh4 t hi~ n da i. d e kha c bit$ t thir hai la . (hay tan ng(1)). 19 .. trong ca chh pha t an hl am.11 * 0) fB *' • ~. l< Y. thi tie ng Nha t do i hoi edn e6 nhung bien to' (tiep d~u ngCt. . " ng ie m trong d§.. vdi tha nh phdn ~ phia sau chu ~ hi kana (iJ~. tr?ng khi kana duo c du ng de tie u bie u tie' p vi ngu.

' .... mot each hoa n toan d~et~p vi titng Nh4t du'<.1C thuc hi~ n...i Ia each doc on (am on) va dQC theo tieng Nh4t tt( nhien la cach do c kun (am kun) ~. H. Hen mla do s1l eha'p nha n each pha t am Trung Qudc tuy co va i di€m khac bi~'t va k60 thea cd nhttng tiC'ng dia phirong Trung Qu6c kha c nhau. sl( vi~e ~ dung di rrln . mdi cha thuong c6 va i each doc thea am Trung Qu6c cung nhir va i ca ch do c theo am Nh4t. ~y CuD l?\!IffJ.AIt no co the. vie c Nha t ho a each phat dm Trung Qu6e cung du'<. Ben sl[ pha m bie t hoa n toan c6 co set nay.. Trong mot va i tnrnng ho p. ha a 't Amla' "naga . 'hl' "deli" nhirng dU'Cf.fhi cho 2 ttl' khac nhau hoa c nhieu hen mla (til' g6c va ttr pha t sinh cila n6) trong tiC'ng Trung Qudc nguyen ban.h bay nhang sl( volt.c van mang y ng ia a " . t~i chung glfta u8ng u .' Nhat va Trung Quoe.. each doc giong nhau nhu tie'ng Trung QUo'c gQ.1c t r~n ~(t nhie n nhung gl 'tU'~AI ~ til' titng Tru?g QUOC'a:ung se co each go i kha c trom'g d6ng gifta hal ngdn ng neng 'J{ _. . mo t ki tu bieu.'I. A • Nha t Vi du nhu: * CachdQccua chi1 ~ . nen vi~c co 2 hoac nhie u hen ca ch pha t am kha c nhau ctlng Ia dirong nhie n. Them va o d6."thay VI nhir trong tuSng ngtroi Nh~ t P Trung Qu6e Ia "diag".~.

hay S du'qc do c dqc I~p trong tha nh phd n chu kyoo. Vie c da t ten. C6 nhung til' t6n ta i trong ng6n ngu nay nhung la i kh6ng c§n thiet trong nhung ngo n ngu con la i.Quoc va Nhat. nr "nga y ho m nay".Rhdng co chir na o trong hai chit 4. kh6ng c6 til' nrong dircng trong chil Kanji va gia i pha p In ke't n6i ca c chtl ~ (ba y gio ) va chit S (nga y) di ta 0 ra til' Nh~ t Ia kyoo4.S (nga y ho m nay). thl Kanji "bi mc}t" na 0 d6 (do nguo i Nha t d~ t r a ) c6 th€' du ng va nghia cil a n6 co the md ro ng r a hoa c mot ttl ghe p md i c6 thi duo c ra 0 ra bdi vi~ c du ng ke't n6i ca c chu Kanji vdi nhau. Khi c6 mo t til' ngtl na o hoa c kha i nie m na o trong tie'ng Nha t rna kh6ng th€' biiu thi bilng' ba't cit mq t chu Kanji don na 0.~~ Gl<11 thllt u v~ Kanji tim on: ge . Vi du nhu chtt 21 .~.Nhu va y. vI cha me vl y nghla cjl a cil a Kanji nay. gai .---------~-~-~-~--~j·~~.ui (each dQC nay nga y nay ra't it dung) V~n d~ thu ba la su ba't'd6ng giita hai ng6n ngu Trung . Ia mot v(n dtS d~c c6 the ch'on cho ten con ho mdt Kanji Kanji rna khong giuI~i cach phat am ho do c ten theo cach lien nrdng rieng.7. Tudng ttf cho ca ch du ng cjl a nhtrng Ie sa sa danh til' rie ng.7. Vi du nhu. bie t.

Nhii t va thl1ang khong co am on... vi~c bie u t ! . ' . Chung duo c go i la cha tlep. y n ghia ctl a Kanji dUQ c bi€ u thi qua rhu4 t ve nhtlrig die u die n fa trong cuo c sO'ng. Gid i thi~ u ve Kanji ng . k:"-t no"'i "thich hop na 0 duqe tim .1ng". .. ta tha nh 3 ta y da ng: n ghla thong ca i d5u trau Kanji tnrc ." Y'.N~ang ." a 1 me m tnru nrong n u· "bi€u ttt<. Vi du nhu: i6. con c6 ca c Kanji md ta . mo ' . doe la haj " " .' (11 (chtr "T").. ne n v€ nguye n (:1' c co ba n. _. . mang ~ I KANJI DU<)C CAU T~O NHUTHENAO? '" . hi khd ng c6 KanjI thich hqp cho 1 CUOl cllng. .." hJf' "tren" (chu J:) "dir . ang nay. tliang h<1P"I. D?ng thu nha't: rno true tie'p q~a hlnh anh cil a chtt. E>ayro th5 " md t KanJ1 hoa n toa n m ~' . Nhir chu 4. Tuy nhie n rrong va i truo ng hc p. Kanji thuo c loa i na y la nhtrng . Cung thuoe d ~. p Y nghla ell a nhung kh ' . a ? ..J~Q)Ii3"" I . ? /I (am kun dQc ~ " [a i c6 the duo c dung cho ten nra Ia "mila xua~ .O nhu the" na o?" co ea V~ co bd n Kanji co the chia fa tntctie' ~. di dude tao fa. 'i'me (d5U rie n) bd i mo t sl[ lien s rn on do c hi shun) l' haru. V) Kanji la nhirng chit nro ng hlnh.t x lioinamva. ' kh" g co su e ' d6vakhl on .:!. "Kanji ducc u U).. 1lfJ.. ng 1" "mila xuan a .J h' tu ngu a . "1' mUadautlencuanam". ra ng la Kanji cu a . D5 c6 su no Iu c d€ tha nh 14 p mq t h~ thdng quy uf c. k N h"t hoac nhung kha i nie m nao . thl ca n phd i sir khe o leo au ng k€.

~~n~. Nhin VaG nhung dang kha c cil a chu. Vi du nhu chit gC (nghia la mo ta. Ngiro c Ia i. su ke't ho p gitla chu i5 (n6i) va chu % (ludi) ta o ra chu ~5(no i). chtr If: . kha i nie m phuc tap hon. r6 rang la se co nhtlng ye'u to' tru ng 14p vdi nhau.thu hai: bao gdm Kanji duoc tao ra bAng c a ch ket no 1 nhung Kanji don gid n la i vd i nha u de dien til nhtrng stf vat. Nhung Kanji thuo c da ng ba ducc go i la Kanji ke't hop "arn jighta" . viet. ve ) duo c ta o fa nr hai yeu tdIa § va C. (righia la to i) ket ho p tha nh gC duo c pha t am thea tie'ng Trung Quoc la : ki. Vdi qua nhie u Kanji va qua it nhung yeu t6 cau tha nh. ba n tha n no la chrr tucng hlnh nhirng n6 trd ne n "hq P nghia" khi chtl bi€' u thi "khu rung" nhd co nco n 3 chil thl ~ md til mo t "khu nrng r~rn". § (nghia la no i).cang gidng nhu v4 y. co th€' no i dng met sO' 1l1Qng. ** Da ng thti ba: Bao g6rn nhung Kanji duo c ta o ra bd i mo t ye'u to' eho "am". Chung duqc do c la nhtlng Kanji "hop nghia". s6111Qng Kanji duo c ta o tha nh b~ng each ke't hQP so vd i Kanji don thl hen h~n.M~ Kanji dff duo c ta o ra bdi met sO' Iuo ng nhd cac yeu t6 c Ie 23 . Vi du nhir. Chung chie'm de'n 80% t6'ng s61l1Qng Kanji. ta d€ dang nha n ra ra ng. va ye u to' con la i thl cho "nghla".

nhirng khi ke't hop la i thanh ttl' ghe p thl rnQt da ng tir me i dU<. ca thudc rna tho i. Ton tro ng trie t d~ cau true v! am cil a tie'ng Trung QU6e hie n da i. dud c ta 0 tan "Nhang KanjI . thl tre n 19 thuyet diro c gidi ha n c6 khoa ng chung 1400 am tie't khac nhau. m . bd~ than chung c6 clute nang nhurnQt tir.. Luc d~u thi nhtlng tir ghep nay rtt l~n x~n. du: il* va III~ va" de' n do pht1e ta p cil a eht1 Ve co bd n: Kanji khong chu. ~i<1 :t i thi~ u v~ Kanji ca'u thanh. va ke't qua 1<1 tie'ng Trung QuO'e phd i sd httu met so Iucng Idn tu d6ng am. e6 thE tao . k' h co vd i Kanji don Ie. thanh 50000 KanJI. su T~O THANH TV GHEP KANJI Nhu da n6i nr tnrdc tie'ng Trung Quo'c In mdt ngo n ngu don am tie't. Qua nhie u til' dOng am se nga n trd chuc nang cil a ngc n ngt1.· c . nh(t khi vie't Kanji la: vs dieu quan trQnh~ h ttY nhie u ye'u to' el1ng . Nhu va y. Ngiro i Trung QU6c da phd i gid i quye't nay sdrn b~ng each pha t triin so' luqng ta ghe p ._-:"'--iijJ~~~Q)DifBiB'jit I f. Th4t ~~y. . . *.E>i€u nay dUdc thuc hie n b~ng each ke't nO'i nO'i nhieu ytu t6Iqi vdi nhau. 1400 t<it nhie n In qua it di nr eho b(t ctf ngo n nga na o. . Y '" n b~ ng v€ kich rna chi quan tam dtn dQ dong da ng.J sinh ra. Vi phd i duqc vitt cun~ mot IC ? vdikho~n g 250 ye'u t6.

hai chu duo c dung di€n ta n6. The m f5t nhie u ur ghe p off diro c pha t sinh fa ta i Nha t Ban. Da c bie t la khi tie'p xu c vdi ne n Van h6a phircng ta y. dl1q c ta 0 til' omoi cil a chtr . Vi du: Omo'ide (nhd ). Trd i qua nhi~u the' ki. r5t nhie u ttr ghe p off ol1qc ta o ra de" di€ n ta nhl1ng kha i ni~ m xa I. c6 thl c6 hoa c de kho ng c6 kana. hinh vi c6 chu c na ng gt. Tha m chi. f5t nhi e u nhl1ng ye'u t6 ta o ne n nr ghe p off ma't h5 n y righi a fie ng cil a n6 rna chi con rnang nghra trong su' ket n6i rna tho i. rna thea d6.~ (nghi) va -r: (de cil a chl1 t±I Q deru) (di ra ngoa i) va dlt<. n gtro i ta o6ng long dinh da ng: "nhl1ng s11 ke't n6i kha c nhau mang nghia gl?" Khi rna nhl1ng til ghe p nay du nha p oe'n Nha t Ban. kho ng quen thuo c. That va y.1c viet tha nh . Don vi n go n ngu e6 nghla nho nha't la hlnh vi. v '\ t±1 25 .Gid i thi~ u v~ Kanji nhung til ghe p gidng nhau la i c6 thl mang nhl1ng nghia khae nhau o6i vdi nhl1ng nguo i kha c nhau. khi mo t tu cil a Nha t diroc ta o ra til' hai hlnh vi. m6 i nr due c ta 0 ne n til' md t hay nhi~ u hlnh vi. cho de'n t~n nga y nay nhttng tu ghe p rndi va n tie p tu c pha t sinh va md t sc Iuo ng ldn nr ghe p cil a Nhq tell ng duo c cha' p nh~ n trong tie' ng Trung QU6 c.}.!. khi nhtrng tu trong tie'ng Trung Quo c g6c off trd tha nh nhung hlnh vi cho tie'ng Nh~t.

.. <]. dliq g. G6 nhi$u hen cac KanJI.} 1. Bao g6m. hay d nh~n C6 mq t ki nr dlj c bie t ma nh.~ 1' . Ic dinh .o nen tu g hl1 da dliqe l~p la i nhi~u * Sir sao chep:eungmQtc. ("'r~. each ra. st{ I. k dliqc du ng de a p .}p I. Vong 10 ngay dU'qc gQi la jun (iU). nghia cil a clur con Iai ltl' * Chil ngtl + Vi ngtl: Vi du: YH~.~g C'e oild to' ghe p Kanji.) * * K€t n6i ca c ehtl kha c nhau: K€t n6i be n trong (ke't n6i nQ i ttl' ghe p b6 sung hoa c ha n che' ell ng ke'l n6i n6.! I... .1 to'. Tinh ttl' + danh ttl' Tn~ng ttl' +dQng y ta Ill) mo t Kanji trong .:r: AA .'6 to' dlide biEu di~n bdi B(tkdngu6. ttl' + rue ttl': Cung nhtr 1<1mQt ca u v~ y * E>Qng S (J) tf:lhay S i)t * / . M~ Ttl' co da ng nhu md tell u nho .:11- 1. A~ I nghIala canhcay) v QI glet nguai) (t'" .. .~A _ (ke gie't nguai) TUctLl' +dQngtU'. hep da dliqe xa . J:~. . -' E· ~ dd di~n tli s6 lliqng nhie u.

.Tha t v~ y. * A hoa fflii ~:9":. trong d6 mo t chu kl c6 60 ngay.. Ngudi Trung Qu6c xua kia dung lich thea h~ d€m co 56 16. SI! k€t noi 3 Kanji hoa c nhie u han 11I1a cling d~u thea nhung quy ta' e tre n da y. m s"J.. * Ti€p Danh ttl' / dQng ttl' . *AvaB: * Nhurig 5t:$..f3:t d~u ngl1 + danh ttl' / dong ttl' #~. M6i nga y cil a mo t chu kl dUQCda i die n bdi mot trong 60 s'1 k€t n6i kha c nhau giua "rnuo i can" va "muci hai chi" nrong irng ("can" T. ~)E.la mo t cau do" b~ng hlnh ve cho bdi chu ~ nghia la than cay va chi ~ (cho bdi chtl t. c B: ~y..il*(})*S1t • Gidi thieu v~ Kanji £1£.-. m-=t1f-~ kha i nie m: i nit$ m tnru nro ng: 11 1& ~ * Nhung truo ng ho p con 14i: bao gd m nhirng nr ghe p co nr tie ng Trung Quae e<s die n. hoa e xua't pha t tu truy€ n thong va n ho a nhung nude kha e nhu hi nhung nr co da ng ca u do' b5 ng hinh de viet nhung ttl' c6 ngud n goe tv nude n goa i. nhitng quy t~c k€t n6i nay that kho ng qua cung nha c de c6 the qud n ly duo c y nghla cil a nhirng tv maio * Kha *. + tiep vi ngtr: **. ir.f5. -1.t . ~~.

5 ye'u to Am va . HOA. am thanh. h h: . Tre n b~u tro i cling c6 hai 0 1" the' Iuc d6i nghich nha u la "rna t tro i" va "rna t tra ng" . . . . bay gr ~ trung ta m cil a h~ nhi nguye n. Duong ttt nhie n . tho i di€m hie n ta i. THUY. Thuy . ha nh tinh.. Khdng gian la i diro c chia tha nh hal tha i B~c _ Nam. Trong thie n vi(n cil a ng vu. M6i mot nguyen to' d6u c6 tieu sd' ve ma u s~c. THO. ban chd't nhan van rieng bi~t va nhi~u thl1lien quan de'n n6.1~ tinh va dtton~t lnhi nguyen cling nhau trong h~ nhi nguyen. "mtto1. tinh tnt i ttnh cha t ld hai ban cha't . Iuan chuydn xuye n sudt trong vu tru . dO'i 14 P nhir trong tho i gian la qua khir va Wong lai.. ngl10i ta quan nie m dng v~n_v. ttoi Trung Qudc xua kia. hi" 1 (hay co n go i Ia h~ can chi).------. .-. con ngtre i thl c6 nam va nu. ra to' 2 hrc hrong va .. can " va "mttoi hal c . Va con c6 5 yeu to' (hay nguyen to') la ta c nha n cila st{ nrong tac nay. d gilla la d day..~H~Gi!H iI~C1. . A • =: nhu A Cung nhu the'. £)6 la KIM. co quan co the. tho i gian. Moe. rae dQng 28 . Dong _ T. phuong die n. mu i vi.)M1t thi~U v~ Kanji- . mu a . . khdng gian va thdi gian. trung t.1m..Tre n _Dttdi. phdn d6 hl phd n a nh sir pha n chia va tru tha n at .1Y.tru dttd c ta 0 at trong .d EMy Id ngudn gdc ca. . Bdi v~y chi ne n va n v~t d6u duo c cau ta o t'~ sri ctla am va dircng . 5 nguyen to' nay la 5 v~t da: ctu tha nh.

rna t tro i d€ d~ t cho 7 riga y trong tu~ n va 5 nguye n to' cho vie c d~ t te n ca c ha nh tinh. Vi du .• Gidi thie u v~ Kanji Cling nhu nhl1ng nga y trong tud n cil a ngudi Anh duo c bit ngudn tu th~n thoa i Bic Au va ca c ha nh tinh duo c d~ t te n nrong ung vd i ca c vi th~ n La Ma: cd da i nguo i Nha t thl dung 5 nguyen to' nay cu ng vdi mat tra ng. Trong tie'ng Nha t chu ng cling duo c tham kha o nhu la 5L va ffi va til cap 5Lffi (eto) rna ht? 12 duo c ve ne n tieng Nha t than thuo c cil a n6. nhie m V4 cil a con ch6 (tuft) la vi th~ n bel 0 v~ eho nhl1ng ai sinh va o na m 1982. .B..MQt ngud i rna so'ng du'qc muci kan (hay 90 na m) t6 chitc l~ kl nie . da c bie t leI bQ bon d~u tie n duo c dung nhu thu nr A. "Muo i hai chi" dircc dung d€ d~t ten cho md i na m. Truong hC!Png o a i l~ dang chu y la . va mdi con v~t trd tha nh v4t t6 cho nhung ai sinh r a va 0 na m d6. • iI . nhu la mo t ca p am ducng trong pha m vi cil a mo t nguyen to'. t l~n thu 61 cil a ong ta go i la )I'M. Nga y nay. trong tieng Anh. khi-=fx. M6i mo t nguyen to' tuong ung vdi 2 trong 10 can. diro c go i te n la -=f3( (eto j cho to a n bc su no'i tiep tren..C. c a ch sli' du ng T X duo ng nhu da: bi que n LIng.D . na m d6 la na m Tuft (na m con ch6). m sinh nha .

J*O) 2 40). 24 qui tlf c cu a Kanji 24 QUI TAC TAO THA._-----:=:::-:--t::'\ .IIJ • . NH KANJI • (QUI TAC 1-12) .

l~O)1t!Ul~ji7t • * L.Kanji di~ n ta y nghia .~? Hay ho c nhung don vi coba n cil a Ka~ji 33 .

."D" h1 mQt trong nhieu cha cai cil a bang ky tlfla tinh.Ima kho ng cd n pha: am). I .~ XU~t hi~n trong cac. di~u d6 c6 y nghia r~ng ojy Iii ph.] Kanji no -r 0 -T 0 0 .eh~ "Child".. ctlng nhu "L".ng ve sl~h da~h cho phu na.4. Ne'u ta nhl~ . 'child' 0 mireba.] . an oboemashoo. k . Kanji kh6ng bi€'u th] am thanh mil bi€u th] ~ nghla:.!<anji d~. Nhu vh ta ali hi€u olfqc y nghia cil a chtr T (rna kh6ng dn bi6't ca ch pha I am). c6 hlnh cha *: (ntl). -rdlf<. Phia tre n cil a cha gi6ng nhir ca i. (1 gitla chtl nhu hai ca nh lay dang ro ng ca.1c gQi Ia rnQt don vi j nghta cila KanJI: Hay thtl' nhin cha ¥. xac) jcunghla ctlaC6 n~~ v~ y ba n md i co tM ho c t6t Kanji.KanJl i w a.ac.. '.d .1cy nghla cil a n6 . g Romaji de kaita "child" wa. mo.iroiro no tan go no na a rn a.romaji ..['.ft vait. Nhu v~y chi dn nhln va o hlnh chtl *:.. Chung ta th(y r~n~ cha T a6. arawas himasu. Vi du: tr€ n cir a pho ng v~ sinh.Benjo no lCl onna no benjo desu. rimasu Sorerawa.kanJI no irm no old. -r ni [-r]ga arimasu.anJl. Iguchi rn 1 wakarimasu.P -A. Kanji wa hatsuon 0 . cha bao g6m')' '7 T.kat~c~l onna no hit 0 no karachi ga areba..Ue ga atarna desu. Nhln va o hlnh cua KanJI. ff ft ~] 0 rnrte u asa .. 0 '70 -r]desu.v~n kh6ng h~6u ~ nghia .II'} 24 qui [If c cda Kanji " " VIla • h 1m asen. "Ch" ctlng nhu "I". . N6i each . [2. ~ eo. Trong khi 06. v~ y chala tinh bie u th] am thanh Hay thtl' n?in cac Kanji filly xem: ¥. arawas .sors esu. Shita ga kara d a d esu. . T' i no katachi to imi 0 wa. ta c6 the chia cha na y ra tha nh CH_I_L_D. Chtr gi6'ng nhir Iii hlnh cil a mo t chu be dang dl1ng dang ro ng hai lay. chq la tinh thl bi€u thi am tha!lh. . ta hieu Olfc.o. cha "child".Kom.Kanji .:ij-.sono rmr wa. Net dQC cil a chtr nhir tam than con nglf()i v~y... [.. 0 •• • desu [¥] 0 mite kudasai.s~no II~lI k ru koto ga dekirnasu. hitotsu hitotsu ga. ha~ c6 glfng nhd y nghia va hi~h dqng cil a mdi don v] (nhu cha T a K_. ma c du ta hieu each pha t am.hatsuon 0 arawashlm~su. -I wakarimasu keredomo.hatsuon ga Rornaji wa. wa [kodorno] no karachi desu kara. nhd Ii u va chlnh ¥ 34 . T Ia tre em.imi wa wakarima .rmr.> • . kudasai. Hay Ihu nhln chtl xern.:1*<1) 24 o. . M6i ph~n nay la mQt don v] pha r am cii a cha la tinh.*. n [.kh. [P.:z-] no karachi 0 mite .[-r]wa. Na o.[-r] wa [kodomo] esu. hirogete ima a wakarimasu. ch_I_ld m wa i d u "ch" mo "i" mo "ld" es. Katachi 0 mireba.d§ u. -r -r Khi ta vi6't b~ ng chtl Ia tinh. Kanji Iii nhtlng chtl nro ng hlnh. KanJI. kd i Iroiro no kanji no nab . . sesu . ta c6 the hleU duo c y nghia chtl d6 phd n a nh. no hatsuon no tan I hatsuon 0 arawashimasu. nhlfng c6 th6 ta.

sono booshi 0 kabutte.[ '7 [wa booshi desu.l ?"] wa kazari desu. di de'n tru'<'Jng..tt.:rIa tre em.lla huy hi~u.[~ ]no imi wa.Booshi no kazari wa. 1-~ ~ U:.- each nho ~ ". i" i~ I) -zo.Kodorno wa. "'1v~J: hQc 11"6 1 2.Kodomo ga. . [TJ 0 ~ r}) ~ -f' ?: h' . Y nghia eua ~ In "hQC" .gakkoO e ikirnasu.l~] no karachi 0 mite kudasai. £>6 la hmh rnQt chu be dang dQi rnQt chiec no n . 35 . t· . ~ J r}). Chu be dang dQi chie'c no n . Tren ehite n6n c6 huy hi~ u . lo each \' viet \\ s.:frtt ~ I): 0 0 r -f' 0 0 . i" r 'if.q. In bit~ u wtng cd a ngo i tnt<'Jng rna chu be dang hoc . . J.booshi 0 kaburimasu. i" 0 0 -f'1~ ~ it' r~ tl. Y nghTa J: h h t:. f! ? 1. J U: TWq.-z.~. r ~ 1~-t 6 ~ tt ""~t~ 1-r J -z .:r ''J 1 r.J r}) 1t3 ~ ~ -c < t: :: I" \ 1~q.~: I) 1i" r}) ~~q. Hay thit nhln hlnh d~ng eua ehll ~ .. -r 0 ~~ C7) L6 L -z. '7 la n6n.. lo each (!tQc ~ J .W~ I): ~ r ''J J t:J: .24 qui t1l'eeuaKanji h ~ ~ \ lo '- \ h t:.~ I)' ..t a*' d) wa kodomo desu. '..~(" i" r r.Sono booshi ni kazari ga arimasu. 0 1~ qU: .lbenkyoo suruldesu . J U: -f'1.~~ -c.gakkoo no shirushi desu. ~ ..

24 qui tit e eu II Kanji Y "\h nghTa ~<.l xern .haregi no onna no hito 0 kangaete kudasaLTotemo kirei deshoo. Hoa anh dao thi tM nft 1:\ de p . f t * 0 0 * * 0 0 *1:\ cay. ban hay utdng t\1~ng ro. ~~ mang hlnh tu~ng mQt ngu()i phu nil dQi tren d4u m6t chi€c virong mien. :t q) q) A ~ ~ i_ "C < t: ~ \" t: '"( t ~h v ''"(·· L J: 70 r *. ngu~i phu nil ma tren d!iu dqi mqt chie'c vuong mi~n trong cling rtt dep .Sakura wa. hoa anh da o each jS tr i_ caiciiy h~ t: nhd *. --C" 1" \.sakura no hana wa. at ft.\ "C" " 1 *(7)A.totemo kirei desu.totemo kirei desu. 1:\ phu nil .Sakana no hana ga saita toki. ~~ ~ ~ 1t tt t: q) A "Co' 1" {:J( C1) 1t.l1 wa kazari desu. crt nhu hi mQt nguiH ph"Qnil xinh dep vh .. Khi hoa anh dao no .\ t:. t'"( t ~(t.[:k J wa [anna] desu.ti.['. t:i. t '"( ~ (t. I.~ -r ~ s: .Onna no hi toga atama ni kazari 0 tsukereba. z ~.h"Mit:# ~ ~1ttt(t. iSAJtJ: ngu'i'li dan ba [*]wa [kiJ desu. phai ye'u .J r 'J J tl r ~ J --C" 0 r J ti r b Iv lj: J ~:i.kazari 0 tsuketa onna no hito desu.tl7* \.p 1) --Co' 1" 0 {:J( q) 1t. '/ 1:\ vudng mien .\'\"C'°1"o *:t( t:i. D6 chAng phii II blnh dnh r(t dep sao? * .

: 11 ~ 1 -t. .[Aka]wa[renga]no iro desu. E>~ cho da't trd ne n cl1ng hen . Dudi thl c6 lO'a :K. Phia tre n ngon lii'a thl c6 ho n dU't .' J U: r. ~ @J ~ --C C? J:. h{ J q) ~"C" -t h Iv bq. Hon cta't d~n d~n chuyen sang mau do .±.Renga wa.±.. .Renga no iro 0 mite kudasaLAre ga [aka] desu.-e . giO'ng nhu hlnh ngQn lO'a.n Q: ---:J r .±. . each doc 2.[.J:.i> 1J'. . l: _±.] to onaji desu.Sono shita wa [hi] de.Y nghia "\h J: h Ir t:.L J r t. h'" each nhd :~1~ ~ U: ~~~~~a 0 £. ..Hi no ue n' tsuchi ga arimasu.Tsuchi 0 k~tamete.._ t:.1 t".. b: ~ ry 1 t".J: -$ < I: 1j_' ~ ..hi no ue ni okimasu.. hay nhin mau ld'a cua vien gach ..J: r (} J --C" I )( J ~ ~ C "'("t".Tsuchi wa akaku narimasu. ""("1'1= f) it".±... . t" 0 ~ q) "F 0 t )( Icb1J'J "('-t.. G~ch thi dUQc lam b~ng da't . )( q) J:. Ma u do Ia mau cua vien g~ch .ngu<'Ji ta dllt len tren ngon Id'a . '±'Hi da't .tsuchi de tsukurimasu.:K. J --C. L.i> IJ' \" 1 .. E>6 chinh la ~(mau do) .h Iv I): cry ~ ~ ~ -c < t:~ "\ ~ th .] wa (tsuchi] desu.t :b If .h /. [. r~ 1.

J:. )( C1) .). hfa co "4y 04p.Kokoro wa. l: . Kh6ng con nghi ng<'Jgl nl1a • BlJn co hi6u du'<.Hi no ue ni [uta 0 okimasu.[j(] to onaji desu.#i t.)( ~ 11l. ~ 111. r . i".Sono Ue wa [hi] de. J -c" .Nabe no ue ni oku [Uta desu. r V' J j lj I~ ~ C1) 1f. h( h /.Icdung de d~y ndi ..: r -= ". T". ~ 1:. ~ 1:.t '7 ..Kokoro no ue ni hi 0 okimasu.s. Chl1/~ bi~u th] hlnh d~ng cila tflH tim. J: tj r . t: -c t ~ ( Ij. (J) J:.Kore ga [koiJ desu.'6 -c.Ic cam giac ty .en ndng a.' 'J i i". tim c. 7:> J I~ -C" -t 0 -c (J) J: -C". 1d T..Sono kimochi ga wakaru deshoo. Tren ngon Ida th) I~i co mQt cai nip. T. I: 111.'. -c (J) ~.totemo atsuku narimasu.. -c" . tim tr • . +: t: 1:J:. J T T. -= it 1. Ue wa [[uta) desu..[kokoro] desu. ... thu'<'Jngdu'<.. Ben tren III Ida chtQc vie't III j( ... < . Ij. lj r I~ 9'.r )( J t: f61 I: -C" 9'.J:. I:. L . ". the .). bong.' '" C1) I~ l":·:jwa shinzoo no katachi de. t:. t:.ra D6 chinh III tinh yeu. -c" -t.

§ h' G A.. .Sore ga wa. rJ) Jf . Nht1ng gl trai lim nghl pha t ra til ca i tai.cU'a ravao cil a ngo n tiro 39 .\ 0 .Kotoba dete.l -=- 0 .. Tra i tim thu hai thl da i. f) i -9 0 "C" -9 0 0 h' G tl:: ". 2 tim truye n tin hi~ u cho ca i mie ng. ~ r h: -k \.f.) ~ . {.futa tsu no mimi to futatsu no me kara hairimasu.. . -=. "Co' -9 h' G. chung ta tiep nha n nhtlng til ngt1 d6 qua 2 tai va 2 ma't..itsutsu no kuchi desu. Hida r i no [~ J no shita wa [D (kuchi)] desu.) t: -=.!/) 0 !/) :t a*' l. do chinh mot tra i tim dang dung.kuchi kara no kuchi no imi wa.(.Migi O (kokoro)j desu demasu. Sau d6 chung ta tra l<'Ji ~~i. Trn i Ia ngo n ngu. Nhu vijy hlnh tu'Qng cht1 iB mang Y nghia hi: Nht1ng til ngt1 dUQc di ra tir mieng.. Ben phd i cht1 i!c6 5 cui cU'a (2 mdt. "C" -9. ben cai mie ng nay la mi~ng .Ue wa.'.\ L1' J "'(" -9 10 -» Ii. "Co' 9" IJ " 0 h" G ili i -9 i h h: ~(/) 0 1'-' 0 "C"-9o _ttl.Ii.Kokoro ga kuchi kara [kotobaJ desu.. tay tra i cil a cht1 ~~ la mot ca i mie ng (D).t: ~ each nhd 3i 0 (. . Cht1 D dtrdi cung ben phd i 13.deguchi. ~ 'i 'i. A f) O!/) r. ~ r: r 1'-' J ( :. \ -:> -:> lim na rn D. mie ng <~ Do <"Is ca i ed'ng 11.: o.ir i guch i no mon desu.:. '.1:) iJ: i. 1 rnieng).J !/)TLi rOJ « t?) Sf_.).tauaj kara..Migiwa.'. Phla tre n d dudi cu ng .futatsume ga nagai desu.) !/) 0 0) ~ 0. :.

'n"hJ ° Iu kotO) de. j:: tUJ 'i:--to ..:: If J -C" T I: . Se n no ko tob.f..'" "rna su..l{.'0 D -C' t l. 0 iu koto dc.:: t U ~ t (oJ "t J Ij (.[kuchi kotobal w'. g 0 £ <') Ij' .. I..l{.sen /If] ° w.(. t I:.Hanashi Wa ' taku san llo k'Otoba de t uk SO'eg.(kotoba (kOtob'Jdeso. (:: (" T 0 U. h'o"hl oi 0.. 0 ieba ./' c: it ~t 9 (7) . af) .. 12 < ~ Iv <') .r:~: ? t To . \ "'"? "'"? hang nghin .sco 00kotOb.. . a•••• D .u.[' ~ 1l Z 7 :." II . 0 1. (O"C.t.a." 7 :: t J -C T ..~ C." . D. r :::t n~id{~ III Wa.·. T'0.::::.u.::<') ( U.1.MigJ de iu desu.... " .'&f...if: hl..J (j..: t 1.t. Wa..t .Ii..0 . <') r 1. no kuchl deslJ konodeW'..• 24 qui t<1 c ctl a Kanji (j ~: L n6i ..· --.Koko [D 1 .

AI) : 11 --c" . -t --C"1± Iv l 1 1'.Soko ni wa.-t tt Q) J: 7 l' 1. J Li 0 0 r~ *~ ~:..J ~ ~ V) ~ All 24 qui til c c·ta K·anJl . r-: IJ ).. I): ib -? -c . r -t J z L --C" 1'. Nh(l'ng ngu'<'Yi ay lao dQng blng ban n tay cu a ho .Ki ga atte. 1:1cay.[-t] to onaji desu.V.:!' . nhd * M I J --Co.h I):tt --Co.i!lt -r.A..Mura no ycosu ga. 1.hHo ga hataraite imasu. --C-.*.Sore ga mura desu.: *- 0 [. r.... ~ ~ A.ki ga arimasu.. Mo i ngu'<'Yidang sinh s6'ng d d6. . la tay (thu'<'Yng du'<1c viet la -t) .I..C .[-t] wa [tel de.[Mura] ni wa. u each o \d..t{ J (: tl .. tl.Sono hitotachi wa.L J: 1.~ {Jh "\ --C .hito ga sunde imasu. D6 lu lung. l' r -t J tl r --C J --C".. co nhi~u cay.:. Trong ngdi lang.yoku wakaru deshoo.\ i 1'.Jq wa [ki] desu.. ~I .. t: i. thon- *- + .te de shigoto 0 shimasu.\ i -t. 0 -r I.tt: da y hi mQt noi co tr6ng nhi~u cay va mo i ngu'<'Yi ang cung d nhau lao dQng.: ib ~ i l' t. J: < tJ h" .t .

uoku koto ga dekimasen.Tera no naka dewa. [_±. vie c di chuye n ra ngoal in vUfccdm d?an. thl thU'()ngngdl trlfm tlnh.Te .I''['] wa [tel de.IlsumO suwatte ite. Th~y tu d chua. -t 1<1ta~. 4" c6 y nghla In chua. each d no ue ni tsuchi 0 okeba.ti c cu a Kanji J: h IJ>.lll Mt. tu chua thi miii miii chua. M b~~tay.sono te 0 ugokasu koto ga dekimasen.itsumo suwatte imasu. suy nghi. T~~y e e .• 24qUl . thU'(1~g <1U'Q~viet In (-t).Tera no oboosan wa.±. D{(t <14t phia tr~ n ba n lay. Trong chua. khdng the na o di chuyen.] wa [tsuchi] desu.[ -t] to onaji desu.Sore ga tera desu .kangaete imasu.

.. hay ke't hQP 2 nghla la i vdi nhau ... 24 qui tit' c cd a Kanji IE1C ff~ r~ IE] l:~P*~T Kanji gi6ng v~ hlnh thl thl cung melt Y nghia • Na 0.. - """T V.ImRIJ .·_ • - .

1tduele cfu tao til' "sl. mang y nghia Ia "di".[-:t] no imi wa [ugokanai] desu.Sutemu ga kihon no imi 0 arawashimasu.[1"] ya [1 ] wa sain (fuzuibubun) desu. y! u t6' phu the m thl chitng minh. -:t c6 nghia h1 tinh rnich..[ .Futsuu no kotoba Wa hayaidesu. Ti€p theo ban c6 the doan duC!c y nghia cii a chl1 1t kho ng ? ~ hi mQt nua cila chl11t. - 24 qui tif c eu a Kanji Kanji thi bie'u dien y nghia. Chtl c6 cu ng ngudn g6'c hay pha m tru y nghla thl dUQc bie'u thi bdi hinh the' chtl gidng nhau.Futatsu no imi 0 awasemashoo. Ngo n ngtl thong thircng thi dUQc n6i nft nhanh. Trong ti€ng Nha t.kanji no[ft] no imi wa..[ .[1" ]no imi wa [kotobab desu. ]to[~ jde.] 1 ]wa UT] no hanbun de.}' ra di"..onaji katachid~ arawashimasu. Trong nhl1ng VI du tre n t. tt c6 nghia la the.[ugokanai mono] to [kotoba] desu..[Shi] no hatsuon wa nagaku narirnasu kara.[-:t] no bubun wa suternu (kihonbubun) desu.[matsu] desu. ne n n6 mang y nghia hi "eM deli". 1" va ~ la y!u t6' phu them. Ca ch dQC trong tho thiro ng thl da i. V~Y thi ba n c6 the' doa n dUQc chtl tt ma ng y nghla gi kh6ng ? Ta tha'y.[tt] wa. ] no imi wa [ugokanai] desu.. Sore wa.. tt la mo t ba i hat Trung Hoa co".Kanji dewa. [-It] no irni ga wakarimasu ka. ~ c6 nghla Ia 11g6n nr.101 rndt gdc til'.kotoba wa totemo osoi desu(kotoba wa ugokanai desu). tt dUQc cau ta o til' "su tinh mich va "ngo n tir". do d6 dqc rft cham. xli e dtnh gidih~n hay pha m tru y nghla cii a til'. hay Iuye n t~p k!t help 2 kanji AA .[tt ] no nihongo wa [shi] desu.Kanji wa imi 0 arawashimasu. Na o..[shijo arawashirnasu. ).[iku koto] desu.Onaji karachi wa onaji imi desu.chuugoku no furlli [uta] desu. Nhir v~y khi k~'t hop 2 chtl kanji 1" va -:t ta dUQc mo t kanji mdi tt mang y nghla Ia thd (nhl1ng tir ngl1 dUQc do c met each cham rai . Nhu' v4y.mang y nghia Ia "tinh lijng".Sain ga shurui ya bunya 0 arawashimasu.}' tinh lijng"va "SI. G6'c til' thi di~ n ta nghia co bd n.Onaji shurui no imi wa. t..Kanji no [ttl no imi ga wakarimasll ka. [ugokanai koto] to [iku koto] desu kara. Korera no baai ni.

u xanh.} .." t:." t:.. d~p"). ~c6 nghia 10 "ma u xanh "(ho4 c "t. .[umarerul desu. .} tra ng. d6 rlit lA d<fp." ~ 1.) to onaji desu.[i.[-t 1 wa [tsuki kara umareta mono] desu.) . c ach dQC wa [tsuki] desu.[.Chuugoku dewa. dl1qc viet I..h.. (j Trung Qu6c msu r( t d. .} "sinh".[. p dltq c x~ c nM n 1. Nhu' v4 Y ~ c6 n~hia lA "mQt cui gl du'Qc sinh ra ttl' m~t tr4ng".1.Sore wa. i R nghia I. 1.totemo [kireil desu.1..tsuchi kara kusa ga deru katachi de.Sutemu no [-tl wa.24 qui tit c cd a Kanji 1..[totemo kirei na mono] [Il] wa lao] desu. .] wa.[totemo kirei] desu.t] wa. du'q c si~h ra. nghla I. Y nghia J: h.1. oa ch vitft .t di~n ui hlnh :lnb co mo c len khdi milt da"t (thu'eJng m..

B6chinhIah" .H (rOi th) trong rfft la de p.~ [sf] r*rct.Sore wa [totemo kire i] desu.(c6 nghia Ia m<Itt(J'" .Taiyoo ga tOlemo ki . (mQ t nga y de p troi).:r ~JL "( ( t: ~ I..c (don vi) la chtJ i. . In W rtt dep)- en bc1utn'1i tM' .Sore wa talYoo desu [Ii J [ . no co f/ .~r 1. totemo kire] na mono) to k dare desu Kyou w h d . u asai.ft"'(t fUnJ r Elf J E1 J -C" ~~ll.!oratil'''mQtvatra'td~p''va d6.:.h1' 1.Sore wa [h J .. wa 0 fEl] h ay n in chl1 sf xem. tie t to t. HE) co nghia Ia mijt tr(Jj Nh g . M. \ .11 esu. i n t:t t -c n "\ mile kudasai. wa. Khl Xem.r*J ~ JL "( ( r: ~ I."11 l1<.h Ii -t.rna u xarih Ii i1- t. t t~ -C" -t .fct. s. \ . . esu. .A -T r t "(t ~ It ~ \ J .sora 0 mite ire.i .(··t. ltvay dod .hay nh) I ie n tltong tM' .. r Ii r -t J -C" -t ...illU F~"ct. [taiyoo] desu.\~:t(1)J trt "'("To ~ J: -) Li~. I 46 . d' a are esu.Sutemu wa [3-J d d .-tt 1 /' lj {i. *.Sain esu.

(1) t 0. "ban thdn minh".[e.Chuugoku de w a.. d Trung Qudc. ] no imi wa.. ~] "C' -t . khi khdng dinh ban than thi thu'Clng hay chi va o ch6p rml i.:. e.J -Co 1" 'C (1) i b ~ 1.Sore g a [G] desu.. Li. j:) j:)1.. ~ c6 nghla ta "bao Id'y. J ~ -c .~(~. r?2.' 0 ~ ~t /. Chtl ~ mie u ta du'C1ng net ben ngoa i cila cui mu i con nguo i.A ° 1 1".Sutemu no [~] no imi rno.t~~~ G. Hay nhin khuon mat mdt ngu'Cli til' ben phd i rna xern.J.t 0-. 1. -r -» -» Iv J_.(1) gJi ~ t. .* t.~ *. \ (1).Hito no atarna 0 migi kara mimasu.. -Co' §J §J. -:. C6 mot cui vd dang bao bo c hfy Do do . r -:. Nhu v4y chiT c6 nghia la "tl! minh".] 0 tsutsunde irnasu. -t .Jt.* t1 .j E.lilj:·~ rml i ~h~~~.~ 00 -c .A.(1) _.):r GJ -C' 1"..l 11"... 1". (1) r c. bo c Ja'y "hoa c ctlng c6 nghia 1<1"cui bao. 'i.1 -t. e..-...[tsutsumu] desu...ha na de jibun 0 arawashimasu._ (1) 1f3 -co. ta se nhan th!y du'Qc du'Clng net rna chtl di~n ta. J (1). I'> -:.~ r f2.I Ei ] no imi w a [jibun] desu. cui bo c". 47 .t 0-... e.Sono mawari ga. r c.* U: r §J §J.hito no hana no karachi desu.. t: .Itsutsumu koto] desu.J [G J wa. J I.\ YO bo c r G J tl . t: J -Co.

<7) (~J 1J.' E! *. t : t" t f #!.( -r".• 24 qui tae eua Kanjj I.. o : I: J -r. r -. ""? ""? t: baa phil $~ fe1! ~§ ..-tJ. T.:~~(.:_ /:: J /:: t t J . .. 0 . 7.ni-~rn ll-. -.7y_ t T J ':--t.'If C7) r 1:" (j T· T.tJ. J.if 1 /i') {:tJ 1:1 ' t J c· T t -f J I: %] t: T. T J -c.. . r # iii >-#!. ') t. s..:.~. t T J 1:1.\h t~ Y nghTa ~m-. .[::_ /::" t . T..f-. z t T J t {Wib.T.. -f .. -f .

[ookiku magaru] desu. No trd tha nh hlnh F trong Kanji. / ga ( no katachi ni narirnashita.> Ca ch viet . ~ < uul. / wa ookiku magarirnashita.. 1.i hl):EJ *J~rJ)ri 6J-c"-t. / U :k ~ ( 00 I): ~ 1 L t:. )t be cong 10 /' :t 2 0 ~ 7.- R -r 7 ~ 1.Suternu no [K] no imi mo." t:.{.rr l .Z] 1<\ban lay.. Cach dQ.> I A J U: r -c J -c'." t:.Sono te ga .r i 6 . A -r 1->.'·6J-c··-t.~ t .:5~ 1= rJ) r t: J .: ( rJ) 1t3 I: 'd..t t. Hlnh / du trd thlnh hlnh (. I: .r :k.Z cong" .1. / 0 tsuyoku oshimashita. R co nghla lel be congo Titng Nh4t do c lel soru. i rJ) -t I. y nghia cila gdc til' ~ ia "s\1 be ..a.[soru koto] desu. < . /1." '.: i n 1.Sore ga kanji no [r 1 ni narimashita. \ Y nghTa ~ 7.: ~ ~ 1 L t:.' I) 1 L i. r ~ J rJ).. Ban tay dang ep ma nh IDQlcui thanh deli./ ~ ~31. Be cong cui thanh do.-t. ~ J --C" -t . \. tJ~ wa [tel desu. .Sore ga Nihongo no [soru] desu. J rJ) t:. (1) r &. [.j R] no irni wa.t l.t tl . s.

2( ~"l 1. ~ J ~ r "? ty J -C.[tsuchi] desu. Ky hi~u .'-t...Saka 0 kudatte. A j.Saka 0 nobotte.:: ~ ..J1:.Sain no [. L8ncol'l'd5e 'Va.Saka dewa. -? -c . 1i"}'& ~ 'F -? -c ...:I:.<:ltt die ' tbI d!te6 hlnh dang U::) .[tsuchi] no katachi ga ( ~ ) desu.:: 7:> .oka no ue no takai tokoro e ikirnasu. 05e tir ~ e6 nghfa hl 16i 18n. ~ J -c.J1:. r 2( 6 .(tiIl6n~chlJcS euad6L E>i xu5ng con d5c va di d8'n ichIJ thlp dth! iCl6i:..'fhfi~~....J U:.H -it ~ ~1-t.Sore ga [saka] desu. r "? ty J 01fj ( ~ (-c" i" . J (i. 0 J:.[Soru koto] to [tsuchi] desu.-tt -1 /'0 r _±...' -t. (j) 1iJ "\ z .. c6 nghia la (tit. 0 'F 0 1~"\ ~ . "eong l~n"vi "dit" hqp tha nh thlgQi Ia "con d5c".] wa..: r :: 1. r "? ty J -C'.:I:....oka no shita no hikui tokoro e ikimasu...[soru koto] desu.tR ~ J:.t: Sutemu no[~] wa. i".' J -C" i" .. r 2( 6 ..(j) r!X.tR -C" 'i.

Chuugoku demo. '" 1 -t.I. nghTa each J:.. (: J "'Co' 1". G6'c til' ?1 c6 nghia la " rrieu t4p"· Ia ca i mie ng . C) r g J C):t oAz ti.~ t:.r. A j.katana 0 meite. r (/) 9 J li. r J: If ch "'? (/) 6 . 0 51 .~ ~ I. va mie ng d€ trie u t4p mc i 7] la thanh guom.r:k Ji 1. n l' c6 nghia la "su keu go i cda Thien Hoang".f~"'?Ih7. mie ng h6 hie u le nh. r 7J J ti r o- t: Ij: J *- desu. t4p ho p 1:" -t.Sutemu no [?1l no imi wa.kuchi de goorei 0 iimasu. r 0 J Li r < t? J "'Co' -t . tf 00 "'Co' t .[Mesu] wa.0 r 7J J (: r 0 J 1:" A ~ 11. Trong tie'ng NM t la n 1'.Guntai dewa. 7J ~ {t \. Dung kiern.~ ft 1:" Ii.""1.. h.. Trong qua n dQi ngU'(Ji chi huy thuo ng rut kiern.J>.[yobi atsumeru koto] desu.[katana] to [kuchi] de hito 0 atsumemashita.... each viet Y ".(/) 1 l t:.~: . ""( 1:" ~ ~ ~ 1.Sore ga Nihongo no [mesu] desu.. ~ n h: EJ i~ ~ r (/) -t J 1:" -9.l P ] wa [kuchi] desu. \ .[tennoo ga yobu koto] desu. [7] ] wa [katana] ngiro]. (: J "'Co' 1".

"C tL (J) .Sain no [::t] wa.r -c J -c" 1"..t ~ 1J\ t:. t: J t: r -c J I): EJ *-~ (J) r i t.. r -t J t: ~ t: -C" 1". t: J -C" -t .l < J ""t:' A j- i 1".-t -c" ~ ~ -tt Sutemu nor ~ J wa.t "*' ll.Ip ~ Ir t: Cach viet Y 'v' ~ nghTa . "\ J -C" 1"..{Yobi atsumeru kotol to [tel ga Nihongo no [maneku] desu. Tie-ng NMtlt in < . r 1 (f' ~ -? Jb J.-+t -1 /' (J) r. r 1 ~ ~ -» i> J. .[te] desu. G6c til' ~ nghia ill "trieu t4p".' ~ I): rt~J (J).1J.(jlc ra le nh -t . [-tJ to onaji desu.Te de shirasemasu.t o-*: -c" 1".c6 nghia III "v§y tay ra hie u". . ""*.Sore ga [manekuJ no imi desu.Sono irni wa. ::till tay (bQ thu -t) "trieu t~p" vA "tay· (bieu th] "sl! vdy tay ra hieu. .[yobi atsumeru koto] desu. Cae~hd."C s: (J) r?1 J u. t? t. bao hieu "hoa c (hiry la i day).r .[kochira e konasai] desu..t J Ii ..

.J * (1) 2 4 (1). hay suy nghl ve ca c diro ng net cu a ca c bite ve nguyen ban . RIJ 3 24 qui t<f c ell a Kanji Nhffng buc ve chuye'n tha nh Kanji • Na o.

CD no yorni kata wa. chu ng ta bie't <.) 0 mite.] no yomi kata wa [choo] desu. I>6 Ia each doc thlt nhit. 54 .hinh da ng cil a chtr. hay do c theo ~m Han.CD no yomi kata wa...161:'1an ehim.Nihongo no [tori] 0 kanji no[.. Sau khi nhln chll ~ ta doc n6 b~ng tie'ng Nha t.Chuugokugo no imi 0 nihongo ni yaku shimashita. Cach do c tre n Ia each do c !hit hai.Ca ch do c Ia ~ ? .Kanji no [. HQ xem chll Han cti a tie'ng Trung Qudc. Kanji no yomi kata ni wa.Sore ga. Chll .~ ] no yomi kata wa [tori] desu. 1v_J: H.katachi de imi 0 arawashimasu.Chuugokugo no kanji 0 mite.Nihongo no naka de sukoshi kawarimashita.Kore ga. ~ ? trong tie'ng Nh~t dl1qc vie't b~ng chll .~Ia 7.$. Khi ta nhln btf c d nh mQt can chirn.imi ga wakarimasu.Sono kimochi de. Ba n se hiiu hlnh d nh nguyen g6e cil a no la nhu the' na o ! Ngiro i NMt nga y xua thl tlnro ng do c sa ch cua Trung Hoa.Nihongo de yomimashita.~ xem.[.Chuugoku no hon 0 benkyoo shimashita. ta c6 thi hiiu duqe y nghia cii a n6. I~ i nlla. Ma ngudn g6e co bd n eu a nhirng dUd ng ne t. Vdi tinh th~n d6 ba n hay nhln ehll . hay do c theo I6i NMt.Sono e ga kanji ni narimashita.[Tori] no e 0 mireba.. Trong tie'ng NMt. Kanji bi€u thi y nghia qua hlnh thi .~] wa [tori] no e desu.moo hitotsu arimasu.$" trong tie' ng NM t Ia ~ ? .sore wa [tori] desu.[on yomi] desu.sono kanji no Chuugokugo no hatsuon deshita. thl n6 c6 thay d6i rndt chut.Kanji no [. each 4Qc thtf nhit go i Ia 1':.Nihongo no [tori) desu. Ne'u nhln buc tranh. Ca ch do c chll .Mata.Chuugokugo no [.Moto no e ga wakarimasu. Tie' ng Trung QU6 c . Con c6 mdt each doc khac nlla cho Kanji.ff..Ca ch do c thl1 hai dl1qc go i Ia < 1v_J: H. sau d6 dich y nghla cu a tie' ng Trung Qu6c sang tie' ng NM t.~ la bite tranh c cil a mo t con ehim.A !!f (}) 2 4 (}) ~ Mil :l4 qUI ta c cu a KanjI Kanji wa.Sono [. Cach do c nay Ia theo each phat 11mcua ngl1CJiTrung Qu6c.~] wa.Katachi no kihon Wa e desu.kanji no [yomi kata] no @ desu. hlnh thi la til' nhtrng bite ve.~] de kakimashita.@ no yomi kata wa..ff.kanji no [yomi kata) no CD desu.I i'J. Nhllng buc ve da chuye n tha nh Kanji.kanji no [~] 0 mite kudasai. Mukashi no Nihon jin wa.Sore ga. E 0 mireba.[kun yomi] desu.

-t: -C 0 . -t.[tori] no ashi desu. (\ f? IJ l) r (: I) J (l) r. Chll '" d5u thl c6 mdt. Nhung chan A. Hinh g6'c thi c6 da ng nhu Hi A. r . (:ii. h~I: z f) 'F (l) I!E A. .. tj: . ~ (J) _t. a phdn Tre n nua Ia ca nh ben tra i va ben phiii ciia chim . 55 . A. .Sono ue wa thane) desu.?" u.. Jdeshita. .. (j) -t r E1 J I): cb ~ :1 -t.l t:.Migi to hidari no hane desu.. ~ J I): cb ~ :1 -t. Y nghia con chim each foCI 2 lof-a':ry 0 l.Itori] no e desu.~J (j) Jt -c" -t. A.:-.Atama ni wa [me] ga ar imasu.Sono ue wa [atama] desu. (J) (J) J:. 1j: ~ ~1I): I!E -'") r 3jf J -C" -t 3jf I: (i r \ t.. each viet ( ~(i f". lA hinh tuong cua 1 con chim.Kanji no (.Atarna no ue ni [kuchi(kuchibashi)] ga arimasu.-:- t. .Sore ga yottsu no ten ni narimashita.~.~-c'. dfi chuyen thanh 4 cha'm"". ~. Phia dudi cu ng cii a chif .~ Shita no yottsu no te wa. Tre n 2 canh III c~H dflu. 5~ ~ ti h -C" 0 ~ :1 L t:. (j) . .. JC (j) *3 tj: r A. "\ h. Tre n dinh d~u thl c6 Clii mo. -t ' th J t.L t= tj: (J) . A.~] wa..h~ ~ h~ I:.Moto no katachi wa [A.~ c6 4 cha'm'''' hi chan cua con chim.. J -'") (l) u r Ii -c-.z..

Giaa nhU'ng hlnh vU6ng06 nhU'ng con dU'CJng nho chay doc thea 4 hlnh vudng sat nhau dU'<1ct~ fa I tird6. ~:~. t!El fiJ \.[ta) no e desu. i . Oach viet :.yottsu 0 torimashita. t: < ~ Iv a: t!El fiJ "'(0' -t. ~ ~ t:f 1.h Y nghia J: hlp t: Ca ch dQc t: rudng d6ng 20 10 00 CO t:f 00 Ii.Sono aida ni.takusan arimasu. EB EEl ~ 11". Tr6n mQt canh ddng c6 r«tnhi~u nhttng hlnh vu6ng nhu vay.Shikakui [ta] ga.takusan no shikaku desu. Canh ddng dU'<1chia c khu ra thanh nhl1ng khod nh hlnh vudng M d~ lam ruQng. \ r t: J I.t!El flJ 1= g i. \" _if. ~ <h I) 1 -t r t: J Ii.hiroi heiya ga arimasu.J} < . ~ ~ rEi' I::. --:> iI) 1 L t:.[Ta) wa.iI!!J!! (J) 2 4 (J). o. \ T/ t: IJ~ ~ IJ ~ t=.'f 1.~I 1< ·····1 m FE B3 .. JlIJ t::'\24 qui tlfc cu a Kanji • I. r r: J ~ ~ --:> -c. Chuugoku ni wa.::: i.[ta) 0 tsukurimasu.: <h ~ 11 fJ fJ 1 -t. -t. * ~.Kanji no [W]wa.azemichi ga arimasu. Chlf kanji EEl A bac tranh cua 1 canh (Mng lua ." ~. 5~~ ~ r ro J Ii. r t: J It. (j Trung Qudc..Sono naka kara. "'(. <h -\f i! I.Soko 0 shikaku ni kugitte. ': t: ~ Iv <h fJ 1 -t. c6 nhl1ng each ddng menh mcng.

Phla tre n xudng phia dudi tht ddn ddn rQng ra.. /)". ~ 0 J ''('' l' .lr t:.t:..[yoko no ana] no iriguchi desu.f>h hang do ng 20 1 0 'r ':J ~IJ: A. .*~ :fi 1.shita ga hiroi desu. ~ ih 1j: J r J: . r h lj.: ct ~ :1 -t. dirdi c6 hai c6't tru. D6 noi ban birdc qua de di va o hang.Ue ni yane ga arimasu..Kanji no [~] wa. CachdQc 1I h If h ..J{ ~ A.: ch fJ 11'. 'F Q: It "\ --C" 1'.. ~ it'. Q' ~ r ch lj. Y nghia J. J ~ --c" [Ana] ni wa. co ng IJJJ-l -c ~ mainhii A.. Cachnhd J Ip . ~ ch ~.' ~..Kanji ~ bieu dien 16i vao cil a mo t ca i hang (cita hang). " ~7. J:. 0 1. '-. ~r'_t.i. 5~ ~ ~ r RJ t. C6 hai loa i hang. Q ~1Jt < -c.[ana] no [iriguchi] desu. I) t'.Koko kara [ana] no naka e hairimasu.t 1j_' J t: Lt ~ ~ t: ..t ~ .t l' I~::r ~ 0 r RJ ih 1j: Jt U:. ~ Cach Viet 1 \' 'f] "\ 7.' J ~ ~ '" A. I) (" t..[tate no ana] to [yoko no ana] ga arimasu. Hang da o til' tre n xudng hoa c ha~g nhm ngang. i ~T . r J: ... 57 . J:.: 2. Kanji ~ 1<\hlnh cua mot cU'a la rna hang.Kanji no [~] wa. (j tre n cung 1<\ca i ma i nha ... ~ ..Sono shita ni 2 hon no hashira ga arimasu. t:.~ J: 7. ~ Ii:fIt 1. Ue ga semakute.' J C7) r A..

.] 0 mite kudasai.Sore 0 tooku kara mireba. --c.[Oka] no ue ni wa.b"J G7)~"'(··t...? 2 0 ~ h' Q tr i_ b" t:..zentai no katachi wa daikei desu. -t.1.l::. 1".. vH Y nghia ~ h' ngo n d6i J: Hlp t: each dQc - '(: i r . G7) J:. each nho each viet ~ . vu ng da't cao li 1.. 1 ~. e if G7) r b h' J C.Sore wa [oka] no e desu..taira desu. ~l rt:. -t.t L '"(. b" ~ b" t:.. -*.Kanji no [. 1f3 --c -t.sono [oka] no mezirushi desu.Kono ki wa... k ~~ Q: cry b Q' J cry EJ t. l. r b b" J it < h' C. ~ h lJ. *' tc s v-.cb ~1* 1f) l.t {:. G7) r~ [Oka] wa. 'C n~ r < 1iJ I..:r.J1: i.'=..t . ~ --c.Sono ue ni. fr :ft. .ookina ki ga ippon artmasu..takai tokoro desu. \ t: . ~hl. 'C ~YL'"( ~ cry J:. :. rJl:J *' u . ~ 11".

24 qui ufe eUai~.Bnji

.~ h II I;~ t:.
7_

A

I;~ .... I; ~ t:. \

\,. \ 7-;.

f)

Cach viet

Y
:

nghia

l. h I;~ t:.
Cach do c

k

V''t:.

ngl1cH

CD.::; ;..-. z: :;,®. U' t:

each nhd

-!Y ~ 1 -9. ~.n ~ s. 1J11 h~ C:> .t. 1 L t:. jifl ~ 1* ~. M if ,::L 1 l t:. 2 *- ~ J1:_ ~ :k.
[" 1J ~ J < ..

t1 \,. ~ t \

~
"7 -

~J

~~-C"-9.

'*- ~

~

t:. - -t. ~ It L1. M"':: ~ 1 -9. t ){_ u , 1~ 7:J ,:: ct ~ 1-9. rA. J u . r V'
1l

[Hito] wa itsumo arukimasu.Sore 0 hidari gawa kara mimashita.Atama to karada o,kantan ni shimashita.2 hon no ashi 0 ookiku kakimashita.Ippon no ashi wa,mae ni demasu.Moo ippon no ashi wa.ushiro ni arimasu.Kanji no [] 0 mite kudasai.2 hon no ashi ga arimasu.l A] wa,[hito] no e desu.

Nguot thl hie na o cung di. Hay nhln m'lt nguo i dang di til ben tra i. Clii d~ u va ca i cha n ngu'(1i thl th4 t don gia n. Hai ea i ch~ n thi du'e!c ve to. MQ t ca i chan thl birdc len tnrdc, mot eh~n thi d phia sau. Hay nhin eha A xem.
D6 la hlnh d nh cd a mo t nguci.

_*

,
(1)2 4 (I) M

.'1

24qUitlccua

Kanji ~

~~ ~ ~ f -t J lj . f""( (t; 1-) J (J) ~ --r' f-J lj. IJ' t~ t ~t~ --c" 1", J:. (J) r-J tj:, ~ L t~1:" 1". 'tt~ lj i Iv Ij_'';~ t: ~ l) i f rjJ rJ .h J I): J; ? i 1". ~;h I): r ) ~) J -C" 1". 't t~ t Il1e: I):, ~ (J) ~ -r'"t (),

-r.

"t, r 0 ~:f~ 'c. A

i 1") .

L lib 1;: ~

( '/ ~ _

~!~I:

Kanji no I.fJ wa,[te (migi te)J no e desu.Shita no [_] wa,koyubi to oyayubi desu. Ue no [-1 wa,kusuriyubi to hitosashiyubi desu.Nakayubi wa mannaka ni arimasu.Nakayubi ni [yubiwaJ ga arimasu.Sore ga [I . (tsu n~ ichi bu)J desu.Nakayubi to ude ga,tate no boo desu(sukoshl maganmasu).

IAblob a nh cd a ba n tay pM i, N6, _ phi. dttd I cung lA Dgd ke!,nginhon la ng6. ~p nt va ngon trd. NgO,"s.:; A • n ngon gltra c6 Chlc!Cnhin. Ng6n ghla va ng6n tay dtl'<;1c iiu:rbi b \lU'dngmanh d gitra chtr -to

=C~l: N6',-tle'p

~b~

*

"d~"

24 qui tc{ c cu a -';'K~-:'-' ·anJl ---

.--

each
~~

~ IJ .. '- IJ .. t:.
vil§'t

y nghia
t;t

\\ h. h

J: h.lr t:.
Caeh d'QC

1
~

~

51

11
IJ .. -

Sl (t)
~

CD. r'J

doicanh

®. tl fl. tl

r

(Tori] no [hane] wa,hidari thane] 0 kakimasu.sore

to migi ni arimasu.Onaji kara migi no [hanel

wa.takusan

no chiisai

[hane(~~

tP-)]

katachi desu.Migi no kaldmasu.[Hane] ai ore ga arimasu.S ga naka no [~ ]
0

desu .Kanji no

(~~l 0 mite

kudasai.Tori

no thane

1no

e desu.

M<)tcon chim thl co hai dnh: canh ben phdi va canh ben tra i. hal canh nay c6 cung hlnh d~ng. Vf ca i dnh ben ,,'i. sa. d6 vf "nh btn phiL Tre n chie' c ca nh thl c6 r! t nhi~' 16ng. 1)6 I. " d giQa. ChQ 1I11ahinh nh

a

cil a d6 i ca nh chim.

61

-----;:;;I;-;~ 2 4 (J)

(J) ~

It'l

[Take] wa,massugu nobimasu. [Take] wa ni wa, takusan no ha ga arima$U. [Take] no ha wa, totemo hosoi desu. Kanji no [take] 0 mite kudasai. [TaiO] ga ni hon arimasu, Ue ni ni mai no ha ga arimasu. Kanji no [11'] wa ni hon no [take1 no e de, ni mai zutsu no ha mo arimasu.

cs Y [ce [hi d~~g [hj ng. C ~Y tre c6 nhi ~ u I a. La tre [hi c( t he p. Hi YnI1i' cht11t. £)6 la hlnh anh hai cfiy tre, m6i cfi y c6 hai chie'c La.

62

----=jJ=:*::::-='(J)-2-4-(J)-;m-Rl

4 ~-,..-:;--:----24 qui td e ell a Kanji

Hlnh tro n tre} tha nh hlnh vud ng

Nhirng duo ng cong trd tha nh nhitng dircng th~ ng

f
_~--=:il~~;;;:-;;(J):;-2~4~(J)1)rjmii0iii'J •

24 qui

tlf c cd a

K.anH~

esu keredomo,e no katachi ga to wa e d , SUkOa', Kanji no mo h'kaku ni narimashlta, . 'II #l , kawarimas hit a, Maru wa s 1 I 'kanji no [."V] no k atac hir o mite kUdasa' £ E no [tori] no katachl]to , u Sore wa [0] desu.Kanji no [tv] no I. no. [maru d esuala~ [tori] no atarna wa h'kaku] desu. wa [E1] desu.Sore wa [s lh'] desu.I 0] no moto wa,[kuchi] no e desu 1>. K" [0] wa [kuc 1 . ''llto anJI.no [_] desu keredomo,sore 0 hlrageba to)., U no [kuchl] wa,f,utsU wk:n'i wa [0 ] ni narimashita.[O (maru)) III narimasu,[Kuchl] no J IVa [(shikaku)] ni narimasu, 'h' k .. ..' [ ] wa arimasen.Hltotsu itotsu no anji 0 mit Kanji ni wa, maru '. e '[0] wa doko ni mo arimasen,[O] wa [0] m nanmasu.Kanji no ku d asar. ikaku o ] l ni hi k d . shikaku 0 mite kudasai.Kanji no shlkaku 0 ,ma~u m s He ..u asai, E no k yo kusen mo kanji no chokusen m narimasu.Kanji hi no ehokuseno . d kyokusen ni shite kudasai.Shikaku 0 maru m mo os lte,ehokusen 0 kyokusen ni modoshite kudasaLSore ga moto no e desu.

tro n) trd tha nh 0 (hlnh vuo ng). ' Kh~ng c6 nhllng hinh tro n trong Kanji. Hay thit nhln m6i Kanjilnl xem, d d~u cung khcng c6 du chi mo t hlnh O. Hay nhln nhitng blDh vudng ella Kanji, sau d6 chuydn chu ng tha nh nhitng hinh tron thtlxelll. ~~llng~dltClng cong cila hlnh tuong cung dU<;Ic chuyen sang du'CYngthbg· o hay c~uye'n nhung dUClng th~ng trong Kanji tha nh nhllng 6: ~~:g, ch?yen nhllng hlnh Vuong tha nh hlnh tro n. Chung ta d\t<1c ..",ng goc cila Kanji d6.

o (hlnh

M4c dil Kanji c6 ngudn gO'c til' nhl1ng hmh uro ng, nhirng nhil'ngdll~ng net cil a hlnh the' cung b] bien d6i chu t it. NhU' nhl1ng dU'(Jng tronthltrd tha nh hlnh vuong. Hay so sa nh hmh da ng con chirn trong anh vdinhilng du'<'Jng ne t cil a chii' ~. Ca i d~ u ell a con chirn 13.hmh tro n, co da ng O.C6n ph~ n d<fu cil a chii' .~ 13. E1, mQ t hlnh vuo ng. Chl1 0 mang nghla 13. ca i mie ng, ngudn gO'e cu a ehl1 0 13. hlnbanb cila ca i mle ng. Mieng ella mo t nguo i thuo ng tro ng gidng nhlt-,nhllng khi n6 no ra thl n6 gidng nhu O. Chcr chi i mie ng dUQc chuy€n thanh 0,

en

se

.nagaku narimashita. . i n Li" r.-'-("-90 tJ) ~~~q)rElJLi. Chif El e6 nghia in m:)t tr<Ji.Taiyoo ni wa.Sono ten ga mijikai sen ni natte.E no maru ga.. Trong mi}t tr<Ji e6 mQt di€ m nhd rna u den. vE jij t: IJ: f) . /j" t:.lkokuten] desu.: ti. Hlnh tron cu a hlnh anh ma r dff trd thanh hlnh vuong trong Kanji. ehcr El thl vudng. #it l: IJ: -) --C. ~ r)) #t u: r 0 J -e -9 h \ z.kanji no shikaku ni narimashita.h~ ~ h~ t:. each vi~t J:.kuroi ten ga arimasu.1~r))#tU:" 1 .h 0 . \ t. . Taiyoo no e wa.Kanji no IEl] wa taiyoo desu.*.?.Kanji no [El ] wa. . Hlnh d nh mat trcJi thl e6 hlnh iron.?\ I): .Sore wa.1: 6 q) tf . t. each m~t tro i do c 1 n \A 131. ~~ 1= r)) r El J Li :k 1% -e -t . 1\. IJ: \ ~~ ~ tJ) t:. ~ ~ . #t 1.marui desu. sau d6 duqe keo dai ra.1: L t:.1: L VQfi]--C" .:c tJ) .1: -9..?..maru no naka ni ten ga arimasu.: h: d. . IJ' ~i\. Di~ m den nn y dii trd thn nh mQt ga ch ngdn.> ~ 1 -r.Taiyoo no e wa L01 desu kara. . (hay co n go i la di~ m den). tr<~i .J --Co' --r . h. -& ( IJ: f) .shikaku desu.w.:!h \" .

po ] wa taiyoo desu. U:.ChiJ .:~ 1-t. r )7 J -C" tl.[toshi no hajimeno... ~~~ 0) r!LJ -r u . Y ngbTa chieu to'i l. tf 00 -c-- ::t.± ~ f!l t:: 1j: o 1-t . 1.1uti€n ctia!m~tnam".. ry 1-r . IhtiJng tron dii Ird thanb vuong.[7] dewa. 0 1-t. h Ir t: tP ~ &' t:.trCYi. jS If i.!3.taiyoo wa higashi no umi kara dete. IJ~ t: Cach nho m:J t triJi 'l jfl 0) ~ h~ t.1% *- Chuugoku dewa.Tir:m.i t: A.1: A. ~. !L] wa. r~C7)~JJ~ (j) 0 Jt. & 0) J. 7j(f-~ (-) h' ~ ~~ I.IJ~ ~ IJ~ t: Oach viet "\ H.suiheisen (-) kara taiyoo ga demasu.i 0) ~ r ) J t:: k 1% 1. t.nishi no yama ni hairimasu. hiEfJ O)~1r~~O)rj(. ~ --C. J.. trong thi~pC'l\uc T~tcua 'ntm tirt"i diS'ngh~ iftilbb8t sang d. Cl la mat tn'Ji.!LJ'l.asal desu. d Trung QuO"c..Maru wa shikaku ni narimasu. r 0 J tl 1% -c" -t. m4t trCYimo o len tr€n bie'n d h\tdngd6ng Vtl l'~n ilCU6'ng saunuid hlid)ng tlty.> ~ J -C" -t.yama no yoko(/) ni taiyoo ga hairimasu.Kanji no [!L 1 dewa.!3. .Oshoogatsu no nengajoo no [:7C.mlsu tii hinh !ll1h'm~t t1'CYimQC 'Ien riYtttrang cH~D:. mieti hI 11ll1hanWin~~ ttt¥U~~ul\tlfll sau ngo n nui.

o ga arimasu.t ~ 1 L t:. \ '"("1".'1.1. \ib MU1 t1L AAt . It '.O wa S jigata desu.o wa chokusen no kumi awasemasu. it.:: t. h i1 >.1.:z. gdm nhung du<1ng thing ta o ne n- .atama ga arimasu. .:: 1j_' ~ 1 L t:. Than n6 thi t tro n." t:.mushi ni wa. h-I.Shita wa 0 desu.::. 1. ~ .1 . J:.h il o. '.. ~ fIl .R ~ >.shikaku ni narirna shita . Bdi vi.':: U:. nhang dU'CJng eong d~U trd tha nh nhang du<1ng thing trong Kanji ne n clii duOi It /1 t1L #it 0) ..Ue wa atama desu.Mushi ni w a . Than thi hinh tron dil chuydn tha nh hlnh vu6ng.: I. -.1 ~ M -c 1". ~I):th ~ 11" [Mushi] wa chiisa i desu. t:.Marui karada wa.? @t'l each b if .Kanji no [~] 0 mite kudasai." \ 1. \. Cach QQc rr t:t .f. . Ia J tj: 1+ -c 1"..Hi h % .>.l.' • j' ~ U thj n hinh t:l ~du6i ~ 1:f (3: . .[O] wa karada desu. 5~ ~ 0) I~J ~ ~ --c < t: ~ vv .1 -t.Jt --c" 1".-- .>.. N6 e6 ffiQ tea i d~ u. 1. Me? con co n tru ng tht e6 kieh thudc nhd. Va n6 con e6 mo t ca i duoi mla.'/: ~Y.\'"("1"0 ~'::U:.h -tt 1l' .~ Ifj ~ I~ t: l con tru ng Q)f". It I)' ih ~ .1 jJi "C" t. ld'~ t: :1 . i: nho G t: ~ ..Kyokusen wa chokusen ni narimashita kara . ~ Ca ch Vi6t \ Y "\ hnghia l.Karada wa marui desu. Hliy nhln cha ~. a hi thtln cua con c6n trUng. LJ U:I]'::: 1. Cu6i cung In cai du6i. Tre n cu ng Ia ca i d~u. Cai duoi thl e6 hlnh cha S.

r.i .J::.t g6m mQt ca i d~u g6"i. Phdn cudi thucng dU'<. r V' ~. mQt Mu chan.-t.1 . . .. net cUa mQ.1U'<Jng cila cai c..i . r ih L ih ~ J 0 *3 -c" -t.pk ] wa.c6 nghla 1ft "dirng la i''. r.J 0 .. --c r <h l J < t: ~ v-. -c.[.l.[ashiato] no karachi desu.[hiza] to [ashiato] desu. 'F 0 *3 t. .u:.J ~ ~ I.Kanji no [.tlih~J -c.tMu chen . JlII • \ ~2.hiza no katachi desu. 68 .q-u-i~:fc-c~u-a-K-a-'nj-i t ----. r .] to onaji desu. :1. Hay nhln chif .] no imi wa.u:. 5~ 1= 0 r JtJ ~ J:.t] wa.[tomaru] desu. nhc \l! 0 V' ~. 0 *3 -co' -t. 0* [Ashi] no hiza wa.1c vitt lu . .4-.t u .u:. V' ~.toHtnh 0 d tre n cung chif lA c.marui desu. 5~ 1= 0 r JtJ t. rr i_ IJ~ t:.u:.J::.'" -co' -t. -t. each t:.l&* (J)2 4 (J).la dU'()ng . J ~ r. . t. Cai c.i .Kanji no [.t lu chan hoac (ban chan).Maru wa shikaku ni narimashita.[. o u . J -c" -t. Chif .J t..Ue no [0] wa. :1.J::.1~u g6"i thl c6 hlnh trc n.r ~ .i '(!E/ jlj l: 1j: ry :1 l t«.u:.t] 0 mite kudasai. 0 r 0 J u .Shita no katachi wa.1~u net g6"i.

'-JJ CT) tfL1~ duo ng kinh 7'~ 0) . J l.Kanji no karachi gu yoku narimashita.1.. Ca ch viet ~ y \._' I) .. CT) tR & -e -t. 5~ ~ CT) E no marl! wu. \llJlgtron ~~I. Net lhdng odng trong ehtlllJ Iii ultong kinh ell a oltong trOll. Cachli!lQ. 1 p:j J CT) t..q. vo ng tro n Q).~ 1-t . .. fhtong kinh trd ne n ng:1n hen mQl chut. 5~ ~ CT) r p:j J r. ?Ji~':f ~.: 1j: t) 1 L t:.: .\ . Cha 11co nghla Hi hlnh tro n (hay oltong tron). .. D~)ng eli a ehll u5 ultd c c:.1 -t. '0 \!::J 1fl . Cha p:j g6 m lhQ l dlta ng lfO 11. h \ nghTa J: h Ir t:.:r.16\\ }:J c' each 11 z: h' t:./ ®16.1 b J t: 1@.t CT) &it u . 0. alto ng vn kinh cu a 116. Hinh :. L t.J ~ jo' L J:..kanji no shikaku ni narimashita.')' L *ii < t..Kanji no [0 j wa [murul OCSLJ.lP11 no tutc no k a ku wa.t 1. J -C .1 . ~~ CT) 1f3 I): J: < 1j: t) 1 ':f L t:.t.. .[maru] to lchokkcij dcsu.t. r '0 J (l) 'F CT) 1. F9 nghl~ in dltOng tro n (hay hmh tro n). f~ J -Co. -t..1..maru no chokkci dcsul 0 j no shita 110 l-j 0 sukoshi lIC ni bkimaslI.c n Pl f!1 - 1.1i tic' n.. 1.- F9 " h~ ~ h~ t:. -t . @_ {i I).Chokkci ga sukoshi mijikaku narimaslI. nho . r.l nh Olt(1ng tro n 05 chuye n lhii nh vud ng trong Kanji.Kanji no [P1J wa.1 .

'" -'Wnt (1) -]f.~ ch t) 1i".. 5~~ (1) r if!. ---?> ha nh xc ~'. h ull'0ng Iron 0.. (7) t~ U:.'lnll xc lhl • dLll vua v4 n hai ca i 16 na y.j.tnhxc: ~ 'd A' h " M6' 1 b en.- -\ -\ 1:.Tate no boo wa.Sono ryoogawa no [vasac] ni wu.wa maru de su. . t: ~ i.. :1 J (1)f. Ph5 n ill J gilla la hlnh da ng ell a 1110t ca i ba nh xe. 1.\ h. tf (1) Ij: I) 1 r. tr u c .. tr u dJ . Nc'll ma t£I ehuy611 lhall xe. IJ' t:..l ill J no bubun wu. Ca c thunh thd ng dltng 1.\ .~I::' Ij: r) 1-t.. r \ .. 1".Ikuruma] no e ni narimnsu.. ~3 ~ /. Yo ng b. h (J.1L' b.Marui no [ziku] wa wu. r ro J (1) ~ ~ ~ :1 ..1.:c (1) 'f\. nghTa - Ca ch vie't Y s e!: h.1 true b. \ ~ '''-..sono ana ni hair imusu. 5~ V') ~ ~ Nab no [ill] wa. Thanh In..unu kudusai. Ca ch nho 1£1.s:S£''' ~ s - I . jfl If i. Ire~ n va ltv 1 tanh co mol ca i 16 de do.:c (1) r:: :: i.- L t:. < IJ' ~ IJ' t:.. ffJ 1." \ ~ U:. Hd' Y lhl~ nhin ch t1 if. -..Kunji [*J o mile ni kacrcba.!. . -c -t.i nh xe If a 11 dii Irl~ tha nh vuo ng van trong Kanji.. 1 1A A < 61 xe §i.. f L: (J . 6 J: CI ----I A .kanji no shikuku no 01 narunushitu. n6 trd tha nh hlnh d nh ella 11101chie'c banh 70 . J 1= (j \ 'f\.. I) 1 -t.E] 1f!1 (1) r ro J l.• ifj:.. 7.J ~ t t ( t:'· :: \.] g a arirnasu. I:: A.wa no karachi Jiku] 0 dcsu. fit. ~ (1) r C < J ' C' t . teach ClQc'" CD~ @< .

kanji no chokusen ni narimashita. each dQc l ~- "F" 1= j~ hh 16 tai (Dy @hh each if 1'. HO Y nhln cha Jf.migi no [mimi] desu.katachi ga hantai desu.Kanji wa kyokusen 0 tsukaimasen... t:. nh tfa I nguo c nha u. Y nghia J: h.(Mimi] wa.>. Ch a Jf ble u thi tal be n ph3i.Jf JJ )-.~t:. Tal be n phd I va tal be n tfa I c6 hinb . h " nhd ~ i: z. ~ each viet a-- "\ h.1.Jf-] 0 mite kudasai. Nhttng ne'p ga' p cong eu a tai ciI ng tra thanh nhllng du'(1ng thhg. 71 .Kanji no [. ··IJ..Kanji no [l+ 1 wa. Kanji thll~i kh6ng dung d.. 16 tai con ngu'(1i e6 nhieu du'(Jng cong.E no kyokusen wa.(Mimi] no naka no kyokusen no [hida ] mo chokusen Hinh d nh desu. 1.iJ ng no t congo N en nh a ng d"O ng no t cong cu 0 blnh anh nAy da ted tha nh nhang Mo ng th~ng tro ng Kanji. '.>. o r: va nh tai Hit o no [mimi] no e w a kyokusen desu.migi to hidari ni atte.

._ IJ· t:.kanji no chokusen ni narimashita. so i dfi Y IJ ~iJ . -t._1i" J. t:I . CD-t.Kanji no [iJ] no [tsuru] mo miemasen(tate no sen ga arimasen). n r~h.. Hlnh dnh mqt clii cung 1:1mqt dllCYng congo DllCYngcong cila hrnh dnh da trd tha nh dllCYngthhg trong Kanji. f~ ~. n ng Cai cung thi c6 mqt s<1iday md nh. C7) f--:>6J t~.Kanji no ['1 ] 0 mite kudasai.. J: h. t.J*(J) 2 4 (J). cay cung }.'< i5.~ I: $: i. Y nghia . Ca ch dQc !~:. Hl'iy nhln chll iJ. 721 . IJ:~ ~ 1-tttkLt·t.:Lr] ®. ~ C7) db Mt U:.Chokusen 0 kyokusen ni kaereba.E no kyokusen wa. S<1iday cua chll '1 ctlng khdng the nhln tha'y (nen kMng c6 ncH nao thdng ddng).JlIJ • 24 qui tde eua Kanji - iJ Oa ch nho IJ· ~ IJ· t:. ~.. vl qua md nh ncSn ta kMng ttte'nh\n tha'y n6.. Iv (~C7)MtIJ:~ f--:>6J ~~~C7) ri]J ~ 1%Iv) I: Ij: f) 1-t .. J )l ~ C7) tl t: ~ \.~ .miemasen.pl. .f .J l:t. I: Ij: f) 1 l t:.\ h...tr .1J· t:.[yumi] no e ni narimasu.[yumi] ni wa hosoi [tsuru] ga arimasu keredomo.~ ~ db. caieung ~'*- r~ ti.t1%Iv. )l ~ C7) f i] J ~ ~ --C < J. Neu nhllng d11C1ng th&ng cu a cM trd ncS 11\dllCY cong thl d6 In hlnh a nh mq t chide cuog. \ C7) ~ [Yumi] no e wa kyokusen desu.J:~tB\'\ J C7) ~ U: db Mt "(. I'P h. Oa ch viet \.pl..

!Jf. 2 4 ~JUIJ 5 . ha: y d~ t Kanji cho vua VaG trong mot hmh vuo ng . ~ (J) (J) NtH dQc va ne t ngang • N~l0.-----~~~----~(24 qui tlf c cu a Kanji .

Daibubun no kanji wa. Hlnh d nh thi kho ng chi c6 net ngang va net do c rna con c6 them nhl1ng net che o. Hd u he't nhllng Kanji <1tt<.E no kyokusen wa kanji no chokusen ni narimasu kara.! g mQt m4 t tra ng luB i li~ m.~0)2 40)mJllj (.iJl.tate no kaku to yoko no kaku desu.Kanji ni mo naname no kaku ga arimasu.zentai no katachi 0 seihookei no nab ni iremashita. Kanji no moto wa e desu.zentai no katachi ga naname desu. Chl1 111 mQt hlnh vuo ng va ca i mi~ ng tro n ciI ng trd tha nh chl1 o.. .!cbieu th] Il)i khd ng thelng Mng.!c 0 bd i ne t ngang va ne t doc.(hito)] ya [7 (yuu)] wa.!cta o tren mQl du<Jng cheo.---00000:-':"""""":'-_ • 24 qui t. ( ngtt<'1i)va '7. Neu chuyGn nhftng net theing cila chtl ~ tha nh net cong va dat che o <161.[A. Kanji no [J'J (tsuki)] 0 mite kudasai. Vi du nhu A. Wi Kanji. la Kanji c6 ngudn g6c tll' hlnh anh. Mikazuki no e wa.Kanji dewa naname no mikazuki 0 tate ni shimashita. N6 <1tt<.mikazuki desu.zerita i no katachi naname ni shire kudasai.Kyokusen no mikazuki 0 chokusen ni shimashita.Sooshite. Loa i Kanji nay la ngoa i I~.1hlnh " ro41 trang" nguyen. thl trang luCYii~m n4 m che o na y II:) dlt<.Kono kanji no [fl ] no chokusen 0 kyokusen ni shite.Koo iu kanji wa reigai desu. .g6c. Vl nhllng dtt<'1ngcong trong hlnh dir trd tha nh du<Jng thbg trong Kanji. Sau d6 l i thi toa n bQ dang chll c6 the d~t vua vao md t hinh vuong. Chll ~ bie u tu<. Hinh d nh thl c6 nhllng dU<Jngcongo M4 t tra ng rna dlt<. ta Hay nhin chtl ~ (tra ng).Tate no kaku to yoko no kaku desu.!c o ra bd i nhtrng net ngang va net ta doc.E ni wa naname no sen mo arimasu.\.yoko ga sukoshi rnijikai desu. Kanji c6 the" ch}tvll'a va o trong nhl1ng hlnh vuo ng c6 cung mo t kichcd.kanji wa [ ] ni nanmasu.Marui [kuchi] mo.moto no e wa kyokusen desu.ate ga sukoshi nagakute..E wa tate no sen to yoko no sen dake dewa arimasen.!cta o theing ddng.naname no kaku desu.Keredomo. C6 nhl1ng chll dUQct~o tha nh tre n met dtt<'1ngche o.Sore ga moto no [tsuki] desu.[tsuki] no karachi wa tate dewa arimasen. .Kanji nor fl ] wa. n Hinh dnh cila trang IttcYili~m thl du<.fc cd a Kanji -- Kanji wa onaji ookisa no ~eihoo~ei no na~~ ni h~ri~asu:Kanji no [It] (ta)] wa seihookei desu.

each vit§'t \.mikazuki desu.i r < t ~J t @..naname no [tsuki] desu.«7"'7 r"?~J 1. *4 lh (J) t: . h h: ~~ q: (J) r J3 J -c. C6 nhilng ph5 n map rno tre n m4 t tra ng.Kore ga kanji nor fJ ] desu. ~ J h: h ~ :1 -t. _t_h{cb~:1-t C) Hh . ~ iift (J) 1f3 . Ph5n tre n thl b] khuyet. D6 Ia ch'll fJ .: t.. [tsuki} ni wa [kurnori] ga arirnasu. Toa n bQ v4t dUQc ta o thdng ditng.MU: L i L 3G (J) 1f3 t. Ue ga akimasu. Da ng g6'c la mot rnll t tra ng ndrn che o.SoO iu [tsuki] no kyokusen 0 chokusen ni shimashita. Chu ng cOng tro tha nh nhttng duC1ngthdng. Chu fJ Iii md t ma t tra ng lu(Ji lie rn..¢ ~ t1i ~ t: L :1 L t:.. .Zentai 0 tate no katachi ni shirnashita.~ ~ I.24 qui tif c cd a Kanji I. Kanji no [fJ ] wa.-. Net cong cii a mat tra ng nay trd tha nh nh'llng duong thdng.: L 1 L r "? ~ J .. EJ fJ -C -t. :::. . k Y nghTa "?~ J:: k Ir t:. ~ t:. .Moto no katachi wa.-f. CachdQc rna t tra ng ~~q: (J) r fJ r')~J -c-t. .~ t:. i (J) r < t J U:.Sono [kurnori] rno chokusen ni shimashita.i.-t.

~~ 1.Kanji nor EJ] wa tate desu. l ~ ~ 5 r ~ J tl r J l:: .Chuugoku no furui e dewa...~. Cap mit cheo trd ne.Shikashi. )l ~ ~. L Ir L.:t *4 ~ ~.c~p mdt Ia i n~I'n che o.:! *4 n ~.. -t .tqe phat minh ra d NMt "mdt" se trd tha nh eha J)!l. ~ 00 A. ~ . 1. < .n thill8 dtfncgtr(:)n·g Kanji.' • r ~ J l. El *..~ t:.11* (/)2 4 (/) JlU .. 5l ~ 0) r I§J J l. ~ l:: i1t rf 1 -t..Chuugokujin no kao no e 0 mite kudasai. Neu Kanji dl.j: f) 1 -t. Nhung hay nhln hlnh dnh khuOn null nglieJiTruhg QuO-e. Trong hQi ho.yoko ni narabimasu. . .n t1 . ".[Me] wa naname desu.. i' 0) *4 n 0) r ~ J I):.Nihon de kanji 0 tsukureba. r ~ J t.a TrungQu61l xa. 0) Nihonjin no [me] wa. IJ" t: C i> m4t r ~ J u . tl ~ l:: . ~ [@ 0) 1.' ~ ~ •• t. l-J.Sono naname no [me] ga. 0) 81i 0) ~ ~ JL ~ < t:. L El "'? *.:t ~ ~ . I)'" ~ IJ. .] ni narirnasu..:t ..kanji dew a tate ni narimashita. Cha EJ thl thbg Mng.[me] wa [J)!l.j: f) 1 L t:.[me] wa naname deshita. .•• g). e~p mdt duqe d~tn~m che o. -t.(lQ @1::~ @i> J:l-J. C~p mdt cila nguCJiNh4t thl nlm ngang. ~ each viet "Y nghTa C a'ch.A. t:.

0)%fS~0) ~YL-c 0) rc s :.yoko no sen to naname no sen desu..%4 &0 0) Mt ~ . *1'0) rh<J O)~tj:.. <J rh < J ~"::kL 11'..n ~ J:... t:.Kanji dewa.---J- 1. ~ *1' 4 t: ~ 0) rh 5~ ~ -e tj...z 1.Ido no e 0 mite kudasai. r: ~ It. '.--. o: G ~ I.ldo no [waku] no e wa. #-1 ". . < o i -t.' each nhd . Hlnh d nh khung gieng c6 nhtrng net ngang va nhifng net che o. ::.4ft 0) ~ r -c t ~ 0) *J ~ . ~'h (-_. ~ t: ~ Ido 0 ue no bubun no [waku] de arawashimasu.:~~ ~ 0) t. It.. Hay nhln hinh d nh mot ca i gi€ng.4~~ eeli gie'ng h( khung 16ng khung 1t-? ~J:.tate no sen to yoko no sen ni narimasu.. l' . M6t ca i gieng thl dn phd i c6 mo t ca i khung d phdri tre n ca i gie'ng.Tate no sen to yoko no sen desu.\ J: hlp t:. 1~1= P.. . t . .Kore ga kanji no [1T-] desu. +. -t.---..1 ta 0 ra til' nhtrng ne t ngang vA c do c. CaChdiQc t:> If 1t-." ~ 1. *1'G1)~ ~G1)~ < O)." t:. D6 1a chif 1T-. Trong Kanji chung trd tha nh nhifng net doc va net ngang. I each vi€t h ~.~ ~ . Y nghia 1. H§ y nhln til' ca i kh ung gie' ng n6 dl1<.ldo no [waku] 0 ue kara mite kudasai.

.1!h~inl1p vll. r "\ t: J ~ ~ ~ ~ .Sono itomaki 0 tate ni shimasu.ng blnh anhcua sqi ohio NbU'ng n6u chi dU'qc qu!n quanh mQt 6'ng cUQn thl hlnb anb nay cQ t~'ve nhU'v¢y .: L.: --C"~ :11t Iv . ray cdrn fl.\t:J (J)~~ IJ . I each vidt C a em'cliQ. ~ "\ r 0 J tj: r'O J ..j:t:--ct.o trd thanh 1-:". < . chi Cach nhd 1.l'f l no marui atama mo.: 1j: "? --C. 6ng cUQn nay dU'qc tao thbg "t~ngtrong K~nji. ~IBI. t: 1.chiisai [0] wa [A] ni narlmasu.t hI}" t:. t: 1...\ fl.J'.. )~ 1= tj: f J --C" -r . :1 -t.I)" ~ I}" t:.> I.\t:J t.Hosoi [ito] no e 0 kaku koto ga dekimasen.kanji wa [] desu SqichlthU'tlng r!t dlli va md nh. ~ Q) ~ ~ 1. \ f 0 J tj: r J_.Ookii [0] wa [0] ni natte." < :.sono e 0 kaku koto ga dekimasu. Trcng chll 1. . J' ~ I. c t~~t~:' ~. \ jJi t.lllQ" 0 l~n.. i. Ta khOng th~ ve d~ dll. r J Q):1 7.I:' ~~·'I 1f 1' ~r{ :I· t ' . J . :k.:r I [lto]wa totemo hosoi desu.~"\--C.: --C"~ :1 -t.[lto] o itomaki ni makeba.Onb.: ~: f) :1 -t ..caid4p troQcua4~a tre cOng trd tba nh mQ t '7..·-t.. .OI!d.: ~ tt (1. ~ (J) ~ ~ ~ ~ ~ .\ t: scj i chi cud n chi #----.

[W] ni narimasu..J' I. 'F (/) VSl ':) !k.: ch ~ 1-t. .Soo iu bubun wa [0] ni narirnasu. "C 7 \. (/) . ~ /.shita no yottsu no ten wa obire desu."\ -t 4":: tj -c ch 0 i -9.atama to obire ga arimasu.L (1) . < ~ Iv r . r \l1 J . ~jf ~ lj ~jf -C". la ca i dttu va ban charn nhd 0 dud i chtt la va y auoi. ~ (1) 1f3 .t~u>:h.[.--~ duo i ca tha n hinh r ~ o: ~.n [Sakana] ni wa.:: L i L t:." Cach ""'" dQC ~ 1.' 'd: -~ d . ~ ~ \:9 %J "\ 1f3 .] no ue no [7] wa atama de. r z. nghTa t:.t.Zentai 0 tate no karachi ni shimashita... J: h/. ~ f :\ /.\ 7 ~ ~ tj Ix l .~ . h tf A_ each " '" ca CD-f ®~ .~. n6 trd tha nh w.:: ~ ~ 1-t..Kore 0 shikakui kataehi ni sureba. J 1*~ ~ . J I.fl.n -c" -t .l hI.4 {i.. r.:: ~1 -t. Ph~n co the eli nhu'la O." t:.:. MQt eon ca e6 d~u va va y duoi. Ca ch viet ~ \" 0 mmm 11\\ Y s.~. C6 rfit nhie u thit 0 ben trong." t:. Cai 7 0 phd n tre n ehl1 .{t:. nhd .Karada no bubun wa marui desu.:: r:7 J tj. . lj ~ V' . (1) ~ 0 . . Ph~n nay du'Qe chuyen tha nh da ng hlnh vuo ng.*. Toa n bQ v4 t off au'Qe ehuye n sang thd ng altng. oj :1 JS /.Naka ni wa [mil ga takusan arimasu. Ph§n co the ea th) tro n. . J 1* r7) 71' U i .:: -t h li.." ._ /. .

Ir ~ Ir t:.
Cach

vitH

'v' H. Y nghia

Cc1,ch"aA~ ~!if

J:: ~,ti" t:

,: thit
jS i... Ir Cach nhd

<

®-

CD=-?

lr

t:.
1~

jl:J.l: < Q) lJ't: mi€ng thjt

t:. 1 ~J ""(. -t. ~ tJ) r Ip t:. 1 ~J t.:J:, . ~ h ~ ~ l: -t h t1, 5.~ tJ) r ~ J l: ~ ~ 1 < J l: t.:J: r -t (; J I): ~ ~ 1 -t. 5. ~ tJ) r ~ J ~ < t: ~ v v , r A. A. J u , r l: < J tJ) ~ -h ~ tJ)
t; J

r l:

<J

tJ) ~

~

R_.""( <

t: ~ "'.

~;fL

t.:J:

* ~""(,. ",r-r . 1.;",
Ip

+ . r l:

~..l

""(,.-t .

rr

[Niku] no e 0 mite kudasai.Sore wa ookii [katamari] desu.Sono [katamari] wa,marui desu.Sore 0 tate ni sureba.kanji no [~] ni narimasu. {Niku} ni wa [suzi] ga arimasu.Kanji no [rJ;J] 0 mite kudasai.[AA] wa,[niku] no naka no [suzi] desu.

t-Iay nbinanh~ua "thit".D6 l~ mi€ng thit to. Mi€ng thit tbi e6 hlnbtron. N(1.1~qe t~6th4ng(htnJ;, notrd th~nh eb(f .~. Thit 'fhi l~i c6gttn. fhb Ak 1'~g4n trong nU€ngthit.
l

24 qui t.t' e eu a Kanji

h~ ~ h~ t:.
Oa ch vi€t

Y

",h
nghia

J: h h~ t:.
Cach do c

-) 1 ngtfa

r7
rE""J
0

-t hI): 5~ V') J:.. V') r ..::.. 1:" -t J L t: ;J;_ V') 7 I):, .uji z -t "'(" r t: , '> 1-90 ~(7)"F,:,*V')~~t:ttl):ih t:,4*- (7)It I): ih 0 ;1 -t.
~ 0 ~ 0

,<2, 1:" -90

;1 J

t:

'1 *

ti4*-V')

r7

J1:_1): ih f) 1 -t 0 ~ h I):~~ ~ ;1 J ,: ti r t: I): h.J I): ih f)

-c

V')

;t 1~ ~ iPt ,: L ;t

-c

I): s; J

I):

~

;t-9.~(7)r

ib

[Urna] ni wa 4 hon no ashi ga arimasu.Sore ga kanji no yottsu no ten desu.[Uma] ni wa [tategami] ga arimasu.Sore ga kanji no ue no [..::..) desu.Zentai 0 tate ni shimashita.Hidari no hoo ga,atama to kubi de,[tategami] ga arimasu.Sono shita ni.karada no bubun to 0 ga arimasu.Sono shita ni,4 hon no ashi ga arimasu. MQt con ngua thl c6 ban chan. "Ban chan" nay ia ban chii'm trong Kanji. Ngua la i c6 mot ca i b<'1m.Ca i b<'1m chinh ia phdn"::" 0 phia tre n ella ehll . Toa n bQ chll dlt<1Cta o theo chi~u th~ng dl1ng. Ben tra i cMf ia ddu va cd, cai born ben phd i. Phia dudi ia phdn than cdt ngang va du6i. Dud] c\)ng i:\ 4 ca i chan.

'" l-J. Y nghia
?CO

?

}.;r i_ ,
each
~.
?
ca

I;~ t:

nhd

con voi i

~?~
Ii
vo

es
.. r

voi

a. ~
d~u

t: .1 b

>j:./
i

~

c.
cha

duo i

~t~
!J S m:--

-E--"».
n

~L

I

Ii ,k ~ < ""'C :1 6 '" -c" 1" ,YJ! ,: L:.t El ~(~ fJ :1 1".?C .n I): ~~~ Q) ~ fIj \" ~ ~ -c" 1", 1 J ,:: t1\ -& v ",1): th fJ 1 -t ..LQ) 1J 1;: -It- ""'C., 1". 1J I:: ,.:1, ;k. \" Jt I): th ry :1 1". 'F Q) it. Q) ~ ~ h: Jt -c" 1" .;t; Q)

r ?co 7

J

Q)

jJi

r

r?c'

r?c'

~ ~ I):

~i\,It "(' ".~ if. ~~ ,: L :1 L , 1

t:.

[Zoo] no atama wa,ookikute marui desu.Atama ni wa me ga arimasu.Sorc ga kanji no shikakui bubun desu.[ZooJ ni wa,nagai hana ga arimasu.Ue no [? J ga hana desu.[ZooJ ni wa,futoi ashi ga arimasu.Shita no hidari no bubun ga ashi desu.Migi no bubun ga mijikai 0 desu.Zentai 0 tate ni shimashita. Ca i dcfu con voi thl to vll tro n. C6 mQt con meft tre n dcfu. D6 chinh III pbb hlnh 'f eua Kanji. Con voi la i co cai voi da i. Phcfn ? tren cung euathif III cai voi Iy. Con voi co nhtrng cai chan chac khde, Phin phla d1t"i, bell trai chtf III nhtrngca! chan d6. Phcfn ben phd i III cai du6i ngln. TeiabO dU'<;fe thea ehi~u thing dd'ng. tao

i~

T

CI)

Z4

(J)

nlJlIJ

U

:-:24:-~' ella Kanji qUI rae

~§------

B a co nghia

la nhi~ u

Bi€'u thi. mot vat nhieu l~n ..

24 qui tet' cd a Kanji c

bon dake de ne mo 3 bon dake desu. .. Kanji no moto wa e desu keredomo,kanJI wa e 0 k~ntaniii shimashita.Sono toki ni,takusan no m~no ga areba,mtttsu ni shimashita.Takusan no eda 03 bon ni shimashita. Takusan no ne mo3bon ni shimashita.Kanji no[*] no eda wa 3 bon de,ne mo 3 bon desu.lKilnoe no takusan no eda ga,3 bon ni narimashita.Takusan no ne mO,3bonQi. narimashita.Kore mo kanji no hoosoku no hitotsu desu. Kanji no karachi no naka ni onaji mono ga mittsu areba,sore Wa [takusan aru koto] desu.Mittsu wa ooi koto desu.Sono rei wa,[*, 1 dake dewa arimasen.Hokani mo iroiro no rei ga arimasu.Shirabemashoo.

..' imashita.Kanji wa,kantan na e desu.Kanji nOl*<. ,IJ,'~ Ega kanJl 01 n~r k ntan na kaku no kumiawase desu. ki)lo \ '~ it k dasai Kanji wa, a K']' '. mi e u.. . ..l-] k ku wa sukunai desu.[ 1 no e 0 mueba,taku Kanji no [~ no a K .. [..l-] IlOIlO 1; . k eda ga anmasu. Tau, san no ne mo arimasu. anji no '1" 0 mireba edagal ~
,. 1

11

Til' hlnh dnh da chuyi n thll nh chtr. C6 thi n6 i Kanji III nhung hlnh anh

don gia n. H:i'y nhln chU cay). Kanji Iii slf t4 p hop nhtrng net ddngian. ChU chi c6 vlli net. Neu ta nhln va o mdt ca i cay, thl th(y n6 c6dl nhi~u ca nh. N6 cung c6 r(t nhidu r~. Nhung n6u ta nhln vao chU *"cbi c6 3 ca nh va 3 r~ ma thdi. M4c dil Kanji c6 ngudn g6c tit hlnh nh, nhtrng Kanji da don gianb6a hlnh Iinh r(t .nhi~~. Khi di~u d6 dien ra, n6 u c6 th4 t nhidu v4 t gi6ng nbau thl chi c4 n bil u dIe n 3 v4 t d~ i di<$ ma tho i. R( t nhi~ u ca nh c§ y chuyiD n tha nh chi con 3 canh. R(t nhi~u re chi con 3 reo Ch\l dlfqc tao tbllnbla 3 canh va 3 reo

*'

*'(

a

*-

D6,la mQtngUY~n tefc n\la cda Kanji. N~u trong m.<H Kanji c6 3 v4t gi6ng nhau thi di~u d6 mang v4t ~~;6 r(tnhl~u. "3" da i di~n cho " r(t nhi~u" nhi~u

Vi!

f nghtail c6 tit

::ngH~hai
C.

't

ay nhln xem ...

la mQt vi du duy nM't v~ di~u nay. Con

~4 qUi til c. !=uaiKIPji

h~ ~ h~ t:. each viet

\,. h. \

Y nghTa

J:. ;,. .ch" t:.
Ca~hClgc

h If 1:.. h~ t:.
each nhd
~I~ __

~nh:inh h~

i... t:·

cay

r€

~~ 1= (7) I *-J (7) .L (7) ~ 71'" ti r i... t: J ~" -r.r 0) ~ $t U: r h J -e i". r ~ J ,: u , t:. < ~ Iv 0) r i... t: J' z ,
t: ( ~ Iv

( t:· ~

.; t:

-e

I h J h: ih ~ i 0) r J ~ ~ -c I. -. r 1:.. t: J t r h J t 3 $. ~..-r .;. "? ';1 y v \ -r.3C0) ~O) *J h: h h~; ~.. L J: 1.
0)

-r.5l ~

*-

Kanji no [;f.] no ue no bubun wa [eda] desu.Shita no bubun wa [ne] desu.[Ki] ni wa,takusan no [eda] to,takusan no [ne] ga arimasu.Kanji no [;fq 0 mite kudasai. [Eda l rno [ne] mo 3 bon desu.Mittsu wa ooi koto desu.Moto no e no karachi ga wakaru deshoo.

Ph5n tre n cua chll ia nhllng ca nh cay. Phdn dudi la nheng rf cay. MQt cay thl c6 rlt nhieu ca nh va r~. Hay nhin chll ;f.. Chi c6 3 canh va 3 r€. "3" da i die n cho "nit nhi€u". Kh6ng con nghi ng() gl nlla, ta c6 th~ bi€t hlnh dnh nguyen g6c cua chllia nhu th€ na o.

*

1.d tren "3"Q6 nghia hl "rttnhi~u".-.J: . < tJ(f) ~~ Ci'iy diiu t~m ~*. ~ cay Iv iPJ ~ 1l' j~ C7)1fJ"C'·1'.[Kuwa] no ha no katachi wa. cry r I. \.[kuwaj no ha 0 tabemasu..> ~ *.:. ~ "C l'.1'.~cry it I. Cachnhd . r J ti :.j X J wa migi te no karachi desu.Sore ga [*) no ue ni arimasu. Hiy nhln chif 1. \ .A. J .G' t 1.. Con t~m la mQtIoAidu dal.ki no ue ni takusan arimasu. . < ~ r: ~ \".H.Kinu no ito 0 tsukurimasu. N6Iam ra chi td.. cry 1fJ '.hito no te no katachi desu. J ..Kanji no [I. r h~ r < h J cry it ~ 1t -c 11'. r < h J cry t -t cry 1fJ --c" l'.-) 0 mite kudasai. La d4u thi c6 hlnh gi6'ng nhir ban tay ngU'()LC6 r(t nhidu Ief dau d tren cay. 1'.cry J:_ .:: t:.Mittsu wa ooi koto desu.J:. )( la hlnh dang ban tay phlii. ~ cry r*J r~ J ~~~ < cry_t_.~ttl."--?ti~"\ [Kaiko] wa nagai mushi desu. h~t:. Con t~m 4n ht dtlu.J~ v .::Ji. .. In - tJ (f) tj \ ~.~ A ~~. tI i. *. Chung ohm. Y nghia <b ca y diu t:.:.:. v .Sono ha ga.[Kaiko] wa.1 -k \" ~ --c" 1'}FI cry ~ ~ --? < ~ 1...1.

t:.Kanji no [J:.. 5~ ~ CT) r 0 J --C" 1" 5~ ~ Q) r J'oJ ...takusan no [shinamono} desu.Mittsu wa ooi koto desu. C6 nft nhi~u v~t phim nhlf v4y.: L1. t:.Kore ga. ~ -r.t._ t ~ J I): ih ~ 1.'. .:: ft I):.5~~ ~ r £ J 'l.-t .t ~ '" .C6 "3" trong chiJ ~. hang h6a".00 f6J t ~ J I): cb ~ 1 1".] wa. h. < ~ Iv ~ r L 1.::.:" 0 ~ r -0 J I): h ~ 11".mittsu no p:::7) ga arimasu. C6 nhl1ng v4t phim e6 eung mQt hinh dang. ~ t Q) J t:.D6 la eMf a . -jf} ~ o r L t:J. < ~ Iv Q) r l ~ t Q) J -c -r. "3" c6 nghla Ia nrtt nhi~u". t. M6i v4 t phim hi mQt kh6i vu6ng.Kanji no [J:.--? t:.kanji no [OJ desu.] ni wa. Iv 1J: 1!9 fiJ --c" -t . Chll ~ bi€u th] "nft nhi~u v4t phim.':::. Onaji katachi no [shinamono] ga arimasu.Takusan no [shinamono] ga arimasu.minna shikaku desu.Sorera no [shinamono] wa. 1". i ft G ~ r L..

.'v \ . ~ ""(..Chuugoku dewa.i. 1t 0) lL l: ·1 t.~ 1) 1-t.*Q)~OOI: 00""(..al~.J.Mittsu wa ooi kotP desu.3 mai no take no fuda ga arirnasu. "t··t.3 t:t 0) t1 0) lL I): cb ? 1 t . .take no fuda ni sumi de kakimashita...~~ I): ~ .. ib ? 1 -tt Iv ""(' L- t:.n thanh _ .. .t{i.a Trung Qu6'c th()i d6 chQ dU'<.Nhang thanb tre a\t<. ':) ~.iM n 'iRt.Sore 0 [himo] de tsunagirnashita. Y nghia quyen A dtl y thirng w"C·t J..Mukashi no Chuugoku ni wa.. Genzai dewa kami ni insatsu shite.""(. v ml1Qd~tI}.~~yphl.i .i~~l:~rAji'] L. ::~ 1 L t: 5~ Q) .I: . Xua kia d TrungQv6'ttbl klU~n~MQgi(y. .*~ -» l.. Co 3 thanh tre. "3" d~i diQn cho "r(t nhidu". 1" . ~ r -flIt J ~ JL""( < t:: ~ "'.#t Q) r-J t. Hi.7c n ~ r (} t J ""(. Ngay nay.kami ga arimasen deshita. Net ngang ...lAsf'.i r (} t J ""(' ~ 1 L.1 ~ v .11) mite kudasai.hon 0 tsukurimasu.c 61 v4i nhau bd ng .Jc itt l~.Yoko no [-] wa [himo] desu. < -r .Kanji no (1. gi(y al1<1C dung dE in vA lam sach. chI.

~I....' It\ J 1: 1J.Maki wa mittsu desu keredomo.E no [0] wa kanji no] a) ni narimasu.J: 1 (1) 1 1" j~ t:Li. . tKaiJ ni wa.\ 1.[ni mai gail to [makigai) ga arimasu. VO 1. each nho ~ i~IJ:\\ -".J: ..:" \ J --C" -t .\ . r 1.:tb q) r0J t. -t tt (L ~.Shita no [/'1 wa.~ ~ u z. ~ctr~nvo rna tho i.".'--'-' ~ E1. -» --c'. ~ vr) r.. z -"("-t.. 11" t:.: ~ \llxoin6c ~'.::..'? t...l: J.....ftI. 0 1 1" 5~ ~ (1) r ~ J (1) jG (1) ~ t. trc~ n rn6 i rna nh VO co r! t nhi~ u MCJng xo' n 6c.:"\J r ~ J U:.-k ( "'( is "\ -c -t.:It\J ~ rt. 0 til' hlnh anh dff trd thanh 0 trong Kanji.. t . /' d dudichirla chancuaco nso .• ..Imakigai] desu.~ I. Hlnh dnh nguyen g6e eua eMJ • t~l da i Va hoi tro n. +.. Con so c6 hai rna nh VO. r t.mittsu wa ooi koto desu.Kanji no [~ 1 no moto no e wa.0. ' .[kai] no ashi desu. ~ 1. 3. ~ Lchan r-b'\'\J I) ~~ r 0 J 1 (1) ~ \. "3" d~i di~n cho "rtt nhi~u" nen chI cd 3 d..J tl. h' t=..'\.J: Jt --c. each d~c vo so b 'f 1:. "F vr) r i\.Kanji no I ~ 1 wa.nagakute marui desu...

_11" t:..: t: ~ \".3 *(7)fli3l.Mittsu wa ooi koto desu. Yoko no [-] wa.. each nhd ~caylt1a "'n V't da~thung *...Kore ga kanji no [..J t.t.: ~ "C.Ine wa.hi ni hoshimasu._~ 1" jl ~ C7) ro "r' % ~ i ** * r *. t! .Kanji no [iR] 0 mite kudasai. EJ l: f" L 1 -t..tq desu. .hi ni hoshimas..Takusan no ine 0 Iutoi himo de musunde.W ~ ~ 1: ( i U: ~ \.t:.t fli3 (7) r t:: h J +L i "C" -t Alil t.'~ (7) -? "( • r .Ta no ine 0 kitte. n i: If b61ua ~- r-J t.3 bon no ine ga arimasu.t. < ~ Iv C7) fffi ~ ~ \" (} t t ~tIv "C".ta de minorimasu. h h: 5l ~ C7) r J ---c" -t . 3D J t.t.#t *- [Korne] wa ine no [tane] desu..·t. ~ \" t» t "C. . ..\. ". -t . Q) fli3 ~ ~7J 8 . f) 1-t.futol himc desu.

~Rn nhl~I11 du lich ~~ 1= if) f jj J U:. 1.. Cha 7j 13. J I)qt:s 1 t A: if) ~ t: .. Q1'.: r tl t:.] 0 mite kudasaLMigi kara hidari e susumimasu. h. J -C" -}j ~ ~ .Sentoo ni [hata] ga ikimasu.=r. 0 Trung Qu6 c.1 wa. @Hf..: ~ -» if) f A. It hi A Cb 11:1 mot 1'< :. \ .[hata] no e desu.Kanji no [¥fI.5~ 'if if) f ~ J ~ ~ "C < t:: ~ '. b: t: each nhd ~~.[hata] de hookoo 0 shimeshimashita.Kanji no {¥fI. 1 1" .Sono ato ni mittsu no [.... tao c(J co thi chi ra du'<1c phltclnghu'dn Hh' h''?~ DitirPhdiSangtrUl.EfI1* ~ ~t -t ' "'(.{.::: t: -c" -t j~ 'if (7) r~ jtl .' G j. \ ._ ~ l1!.Dhdlutrendu'(Jng d' g.. "J t j: ~ \.7t:.tf 00 "'(" U:. r tl t:. t:.-.. y (1 v· . a y n 10 e .n ebo r.dantairyokoo desu.. U A II II ~ ev. u» Kanji no (7[] wa.ChUugoku dewa. t n ieu.h(hito») ga arimasu. Ph' h' 6 3 gu':'j "3" dai dit.Mittsu wa ooi koto desu. hinh a nh eu a mQ t ta c3.t~ if i. z ) J I): ~ ~ 1 -t .l 1 t. f tl t:: J if) ~ "'("-t . . ~ji . la sa uti e n co nghia 1:1 mQt nho m du khach.

£ . ~ r A. i C6 "1'«t nhi~u"..:~ 1 'J 1 l t: "? . "\ . J wa..(hito)} ga arimasu.a~_T~-:-~ q.T .Mittsu wa ooi koto desu.:~'"( .~ t:.il~ fR '"(. 'J . ~.futsuu no yane desu. < ~ Iv ~ "? r o ~J lj ~"\. Cha ? Id mQt m~(j nM blnh thU'() g.t...cs chVi.: ~ 'J 1-t.~.. t.l t.mittsu no [A.' 'F I:.::. Co n chit Jo. In mQ t rna i nhd rl/~ ra.1.*" I lc$.1.rippana yane desu.Nhi~u ngU'()i (lung tl} t41> dU'<1i llQt rna.1° ~ ! Kanji no [? 1 wa. C6 "3" C6 agllYa'..Kanji no [Ju.. . (v "'? fez(/) ~) J .f lj_' £ fez ~ 'F .~~~ (/) rJ ti.i nhll tl1orO.: I. n tr4ng lc$...Rippana yane no shita ni..Rippana yane no shita ni.takusan no [hito] ga a tsumarimashita..~ !l I. t.t:. tf tj: £ fez "C" -t.. C6 3 ngU'()i (A) d dU'<1rna i nbA nfc rO nn y.. 'J "? . D6 ld cha At.l -If v \ da m ddng ~~~ ~ r? J '. T I.: .:~!t:'Ci:t~Y::'~n~g:h-.

-~---24qult..~*9 ~ • Vi€t ttl' tr~ii sang pha l .. l'"":S~*9 Viet til' tre n xu6ng dirdi .. 15 .J * 0) 240) mllJ "/ :..r.-:-"'"':'.tccua Kanji I. f:J\ i.t fJ\ i.-.

Mng du'Cjc vie't til' phUSang~ net~dQ~.IC tnrdc (ne' u chiY gd m hai ph~ n.sore wa [hitotsu] desu. Kanji wa migi te de kakimasu. . .Kanji no [li.. e~.til' phlh sa~g tra i.~ vi!t Kanji Mng tay Ph'~ t~Y. .• .C1 Tcung tulc dUq c vie'ttl.Migi kara hidari e kakimasen.O Trung Qu6c xua kia mol ng\t()l~ \I phai~C1. Nhifng ne t tn>nt xatdl . lta k 'masu KanJ'i no kaku wa.oII phai. l!ltl~\tdQCdu'Cj~ vi~QC. N6 kM~ du' c ~~e'~l t th~ .. Nhtlng du'dng ~et trong nhiYng ~rtc tranh thl duo c viS mQt each til do. Ba n c6 bie't nguyen nh!nlt1 u ni kakimasu.Tate no kaku wa.trell xU6ng dU"i.I{a~Ji c.it:.du'<.Mukashi noChuugoku dewa."<\ xu'a.~ppon no boo ga areba. n6 c6 nghia U\ "mot". Kanji ni wa. kara ue e mo a k 1 '.Phh.Ippon no boo 0 motte kite kudasai. ne'u 4 u c6 mQt gh.ue kara shita e kakimashita.ta Vle't b~ng tay phd i tht nhiYng ntftn!JI~ .'\~---tl1 • 24 qui c cil a Kanji ---.Sono kakikata 0 kangaete kudasai.yoko no kaku 0 hidari kara migi e kakimasu. ben trlii va vie't be. C6 th~ ve.Mukashi no Chuugoku demo.Migi te de kakeba.Sono riyuu ga wakarimasu ka.Sore 0 yoko ni okeba [hitotsu] desu.. til' tren xudng dudi.Kanji no kaku mo.ue kara shita e kakimasu.'hren xu6 ng d:~ ~ xu6 ng du''' i. ChiY-lel At A Ne' g4y len.' . di~u d6 c6 nghia ill N~4t xem "mdt" nel dei'du' ngang.Hidari no bubun 0 saki m ka kimasu.Ue no bubunmo saki ni kakimasu.1 (J) 2 4 .kanjio ue kara shita e narabemashita. Hay dcd. Con du'~ng ntt tro~g Kanji th~ dU'<.J1YU . (J) • "11 /.' .1c vie't til' ben traisa~ sao kh6ng ? Cj til' phd i sang tra i.Ic vi!t'tir t til' .(hitotsu)] wa. Ph~nben V tnil Chtl.tu'<.ippon no boo desu. -ue kara shita e kakimasu.tate no kaku mo arimasu. Ph~n ben tre n chiYbao gid cfl ng duo c vie't tnrdc (neu chit g6m hai phan.. c6 the viS til' dudi len tre n.n p~al). .[-] no kaku 0 hidari kara migi ni kakimasu. E no sen wa.nao? Net .bao gld ctlng dU'<.K!l'tlj~'C6ngcIS nh~~an:lhal. Kanji no [.evi6t til' tnt· at. Kanji du'<. Chung k. Hay nhmchiY s: Co ba ncHnga".Ic lC!ttil' tra i sang phd i. bentrenvcl ben dudt).htdarl kara migr e kakimasu t. (itsutsu)] 0 mite kudasaLMittsu no yoko no kaku to.1c ie't Mn v .Migi kara hidari e mo kakimasu Sh' :~a~~:6 n'6 "met".Migi kara hidari e kakirnasen.minna ga migi te de kanji 0 kakimashita.futatsu no tate nokaku ga arimasu..

hidari kara mlgi e kakimasu... '"" ~ .~ --C" -t . .: Ji:> .: t:. i s.ue no kaku kara kakimasu. Chll z: c6 hai net ga ch ngang.: . Net ngang phia dudl du<."...(hitotsu)] wa. h" each nho • (g.- -t .....1. (~L t: -o ) J -.Kanji no[3. Chll .J:_ * * 1 rJ) l'.. t. -o ) J I:J:.E. Ne t ngang trong Kanji dUe}cviet tif tra i sang phiL Khi cc ba ne t ngang thl ne t ngang phia tr~ n dUe} viet dlf u ticSn.c6 mQt net ga ch ngang. • \ h" t:... Cach (lQC h~"? (D-it /' ®h~--? ba }j I r i..1.1C viet cu6i cung.~ --C" -t 5$t~ q) ~ ~ i-$ ~ 1-t.IXI:tfrJ)&it~-'-~ 1t". .::..Saigo ni shita no kaku 0 kakimasu.ippon no yokoboo desu._) que (1_.Kanji no yokokaku wa .. h' h\G$~.. Cha ..J ((_} ~ -o ) J t:J:. t:J:. .~~~ rJ) l'..lt1!tl:rq)~ q) ~ Kanji no [..n t:J:'.:::... . G r...-- _____.s! cO. Ke . Ca ch vi~t 24 qui tlf e ctia Kanji h" "- . h" t:.. (mittsu)] wa.1 -..2 hon no yokoboo desu.&it 1. y "\ . t". ~~q: rJ) r 0) (:J:.. 6 c ba net g~ch ngang. ..Kanji no["::' (futatsu)] wa.3* 3 * 2 rJ) l'-~ --C" t" j~ ~ q) rJ) l'.Tsugi ni naka no kaku 0 kakimasu.J bon no yokoboo desu. nghTa l...3 bon no yokokaku ga areba.1 r _::. c tie p 111 t ne ngang d gil1a. --.

h~ G s:« .~ i T..r h~'.z h~t:.l. eaCh dQc .ttft ~J:h~ Gr". (3).: hI.. (. Hajg4~ nAlnd~Cl 11\-.3 pon no boo ga yoko de.(itsutsu)j wa. J ll.. e~ . '...: ~ t: J -C" -t j~ ~ (1) #t ~ a.3*Q)t 1.Kanji no yokokaku 0 hidari kara migi e kakimasu. \"-.:. .5 hon no boo desu. ngang trong Kanji dU<.. .kore gar == (mittsuj] desu.: ~ ""(. ~ :1-tt Iv.JcvicS'tt&dU'di Mn tren).J Y \" h.".\ "? "? mlm ®" \ "'? "? CD:::f lr .l. J -Co. ~ -» .J: ~ 1)\ t:.kore gal'::' (futatsulJ desu.... bit (kMn du -'6 .2 hon no boo ga tate de.t.1c vi!t tt}' tnU S~Dg ~ (f gd ~C"l t t& pMl sang tnO).: r 3.2* (1)~ Il#'t -t ""("..- II -} que 3:j 3i Ii.Kanji no tatekaku 0 ue kara shita e kakimasu.: r. ~~1=(7) Cha 1i.\"':)"':) 5 . J:"".dU''1e tao tMnh mlm g4y.s: bl G .. rlL Kanji no fli.Migi kara hidarie kakimasen.J-.~ :1 -tt Ivj~ ~ (7) fl. nghTa . Net dQe trong Kanji du~ vieUIl' xu ng U'dl (kMng d\t<.. Ba gay n~m ngung d6 III 3.Shita bra ue e kakimasen.t"?"':) . r t (1. (. 5*(1)~-Co·-t. hI.~ ·(2) N .• 24 qui t1 e ell a Kanji Ji_ 1:> each nhd li.~ :t T.

n ~~t . Nhllng ngo C h'i'a trong da rn hl'a thl cha y tir du'd i Ie n tre n. nhllng net trong chll j( cung du'<.[hi] no [honoo] desu keredorno.5~ ~ 0 ~ i.i. ~ < t: ~ v-. N6 cang di~n ta nhllng ngo n Ida nhu'ng chung ~h6ng du'<. -t. 1. Do (16. r"'" ~ [Hi] no [honoo] wa. 1 t.~ ~ 1-t . ~ . ~ 1 -\t Iv . r. Trong hlnh a nh dam h'i'a nhllng ngo n Ida du'<.i .G " .[j(] no kaku mo ue kara shita e kakimasu.1C vi6t tif tren xu6ng du'di. J:. H§y nhln chll j(.shita kara ue e kakimasen..J:.1cve tir du'di len tre n. . Dlt()ng net ngang trong Kanji dlt<.h~~h~~~~~~~\~~-----r-!-~--h each vi~t Y nghia each dQc ~ _t. -t t t .1c ~i6t tif ~u'di len tren.1C viet tir tren xudng du'd1.[honoo] no sen 0 shita kara ue e kakirnasu.: ~ I. '1 0 ~J r V' J r '1 t.~ ~ ..~ t.Kanji no [*.F I.~ ~ 0 AAt ?: 'f J:_ "J:_I.. h' ~ i -t. 0 ~J "F I.[Hi] no e dewa. 1 0 7 J "'(. " I.Kanji no kaku 0 ue kara shitae kakirnasu.shita kara ue e agarimasu..1 0 mite kudasaLSore wa.n t.1( J q) ~ t J:.5~~ 0 r 1)' J r 1)' J 0 r 0 ~ ~" t. r V' J o r.' ~ 'F "t" ~ 1.i.

Ue no (hikaril no sen o.~ i-..1:.shihoo e demasu.1 -t . ~ " ~L -Ii--- ~.1. ~ r (} /. 0 ue ·K. Hay nhln cha .- 24 qui til c cu a Kanji b II ..J... .1 -t..sorera kara shitae kakimasu.)\ii.':-1:-> *~ E no ChikariJ wa.-. ~ r (} 1..)\~ J CT). /. .t.. ~ CT) r V' Ip 'J J ll. Ire n duq ~ vE I~ d"d i Ie n Ire n.\ i..shita bra ue e kakimasu.' t. ~ .I. .migi kara hidari e kakimasu.Hidari kara migi e kakimasu.~ i. t.. .. n ddrl 98 .J:.1 -t j~ ~ 1.ii..'? :1 T It n 1:.7 ~ tI:: .i.( t:.>k C-< b' t' ~ hung chung tit tren XU6ng dUdi "Y. rq ng co mo i h"d ng.Kaniine r:ll::.)\ ~ . Vll.' ~ T.\ r?GJ ~ JL l' < t: ~ try r 1J I)' ~ J I)'.1 -t. ~.-. 1..\ each nhd ::t. Ve tit phdl sang tnh.ay ra nung.)\~.. t ad Y 1d hlnh • nh nhang tia ni ng dang Id.T /. v Va til' tn{j sang phdi.. ~ .~ n id .p. Nha ng tia nt ng M n In! i Ibldli1l.1 -t. 1): 1(> ~ sang ch6i tia sang ~I!.Hidari no [hikarl] no sen o.1:. .-.l 0 mite kudasaiNanatsu no lhikari] ga arimasu keredoma.. ~ .\ ? J Q').. Nhang Ii' nl ng phI./. I).

Chll ~ dU'qc vitt b<ft dIu vdi d6i chan d phla tre n. MQt ngttCYidi bQ qua vung nude (y. C6 mQt vung nude da n4m tre n m~t d(t va o mu a ddng. ~ 0) r~ J ti.1]<. Q: cb I) 1 -to tr ~ t. 99 .(bang) bi€u th] cho yang nude da (:/ biiu th] cho nude). ~ 1 -to rp J vr):hI!. NgttCYidi qua yang bang. Phln tren cila cha c6 hlnh dang nhu Ia d6i chan ngttCYi.koori desu ([:/ ] wa rnizu desu).1]<. (1) J:.1]<. J t..) to onaji de.J:.).Sore kara..shita no koori 0 kakimasu.:l r /' J z [6J t.Shita wa [:'.~.Kanji no [~] 0 mite kudasai.Kanji no [~) wa.t h 0" t:. Ue no bubun wa. "'(" -t ( r:". ~II no t: L1. Phd n dudi cila chll urong tV nhttlA :.:l h ~ "'(~ . ~ A Q: ~ ~ 1 -t. [Fuyu] no jimen ni wa. 0) ~ ~ -t) il. Sau d61A dtn yang nude d' d phla dU'di dU'qc vitt. ~ n o. r .L (1) It h' 0 • ~ 1 -t. 'F t.I)" ~ I)" t:. Hay nhln chll~.r0) 7]<.5~ ~ vr) r ~ J ~ ~ "{ < t: ~ v -.:l 1]<.ue no ashi kara kakimasu. ~ . koori ga arimasu.hito no ashi no karachi desu.. ~ ~~1-t.A. vr) J:.5. "C". 0) It (1) *} -e -t . Oa ch Vi6t \"'h Y nghia mu a ddng Cach dqc .Koori no ue 0 hi to ga arukimasu..Hito wa koori no ue 0 arukimasu.

I] m4 '.kl no ue ni kite yasumimasu. each nh~ ft.~ t:.-t. ~ i -t j~ -C" tj ..... con Chlm d phfa tren cha dtt<. [ ."F q) J cry Mt 1.r r :t ~ C!) * r~ '* r~ *-"( Kanji no (tori) ni wa futatsu arimasu." ~ .nagai 0 no hOri} desu. [.:::' tL 1. t'.1i 'v \ It r1) r t: ~ J lj ~ J (1) 1:. h i -t.Kanji dewa. 'hj cho "chim".. vi 1t. I...24 qui td c cd a Kanji \t' Y nghia l. r. CHai Kanji bi~." J wa. it 14 m4.1: #'. .Kore ga kanji no [#.~ (1) r I::: 'J J "T .' ~ I).Mijikai 0 no [tori] wa. r t: 'J J 1. cd i dudi d4 i. D6 chlnh Ii chI' Trons hlnb ve.J desu.~ J t: r j "(' .fc\Ie trttdc. dd U .~ -c" tj..ue no {tori] kara kakimasu.k . J t::. . ~. M4' coo d.E de wa.shlra no {tiJ no sell leara kakimasu. .J to [ft 1 desu.ltv J Ii.mijikai 0 no Itori] desu. t 'J~ con chim is &1 i.. COn chim vc i m4' c~ i dud i ngi n.: ~~ ~ r1) J -C'..dlOgtn b. Nh ling troB8 tee.{ 1t 1 wa.::. 'to f t t.t.It "l t ~ -c. ~ i 'i.. yra ingh! ngai drub ctl a m4' ca i cS y. l:1 . --:J eft:> ~ 1 t'... c~ i cd Y ph!.1:. dlta i dU'Qc vs '"Id c tie n. Ii m4' con chim . r J Ii.

vi~t Y "\ ~ nghTa ~ . vita v~n b If . .}.Kanji dewa. Ph~n tren cda chtlla hlnh dang eua elii n~p.kanji no [1}] no shita no bubun desu.[futa] no katachi desu.Kore ga. Va d6 cOng lil phd n dudi cd a cht1 1}-.f Iv J ~ r < I) 11'.each IJ" ~ I)" t:.yoku aimasu. r t. dii trd tha nh a trong Kanji. 0 bie u tnrng cho ca i mi~ ng chai.ue no [futa] kara kakimasu.1.. /' ffJ· IIIU\ r rnie ng chai A. J u .E dewa.kanji no [01 ni narimasu._I. rlt Mp vdi nhau.f 1 1'. ~~ r ~ J ~ 'F (1) --C" ~ h ~ ~ 11'.: 1J: <~J r < ~ J z .r r ~)~ t: J h \ ~ .tl) ~ fl) r 0 J . Iv J ~ ~J~ ~~~ ~ r ~i~t:. r ~~~t: J ~ *3 1:"1'. ~ 1 1'. c lOt . [Bin] no [kuchi] to.1. r t.. ca i mi~ng chai <l1l<1e trllde.shita no [kuchi] no katachi kara kakimasu.Ue no bubun wa. a» . Nhllng trong Kanji thl ve ciS i n~ p chai 011<1ve trird e.': ~ r tl) *3 h' u:. Cui mie ng cu a ca i chai va ca i n~p 04Y cai chai thl rlt khdp. [bin] no [futa] wa. each nhd .[Binl no [kuchi] no [0] wa. .. (1) ~ ti. Trong hlnh ve.. r 0 J ti.~ n I):.~ t:. CD :try ®~ ? hop.~~ '("ti. ~ V') r V' Iv J It \ tl) ~ ~ 1:"1' .. t: nip J: ( J.

{tsuchi] no naka de hikarimasu. Phin tr~n naa III me)( Ph4n cila eha ~ (tia sang) (trong <fit c oMog 1 •• ~ og Jd P 14 nh). ': ti me)t elf nd P d4 Y I~ j d phfa tr<? nc....i r"'? t? J _{..{~ (hikari)] no ue no bubun me arimasu. Troog m4 t atlthl co vAng It p I~nh. ~ it'. ca i nt p d tn~neil fig dlft1 n v~ trttdc ti~n..- "'C" ~ .ue no [futa] kara kakimasu..k ~7J 1j: t r~ Jt (Kin] wa.i .Kanji no {*"] 0 mile kudasai. C1) ~ $f) J t (t) 11' t.~~: ( r 1} J ) ~ V') J:_ V') ~ ~ t th 'J 1"..i r. Do 46.i ..1 ("'"? t?) 'J) J "'C-- V') L 1: T j~ -t I)..taisetsu na mono desu kara. r:3C ~ cry '.. a . r ~ Iv J cry J -t j~ -c. S.±.[Kin] wa. ) J:.J:_ cry r . ti6n <D-t::.l... nghTa Kanji ----. V') ~ J: ~ 1)\ t: eaCh dQc ®Q'h ~ 40 Q'h yang.'-c < t::':: v \. «suchi)] desu.Kanji dewa.1 fJ . Hi! y nhio cha t-.• 24 qui t4c clla Y "\ .Shita wa {.J:_ l:: r .ue ni [futa([1}] no ue no bubun)J 0 shimasu. +. ."f l. Trong Kanji.±.~t:: J Ir ~ . fk r ~ Iv J '. Phi 0 dud i cb Ii ~ (dit).. VAng IA mQt lo~ i qu4 ng q uan tro ng..

--- i. T Q) 24 (J) ~ HIJ U 24 qui td' c cd a Kanji Tinh to' co ng c6 tbE trd tha nh hlnh at nh • Y nghia ell a tinh tll' du'q e di~ n ta bd i hlnh a nh cd a n6 ..

VI n6 e6 hlnh da ng nen p ba n e6 the' ve dl1<.Kanji no [:k] no shita wa ashi no karachi desu kara. mQt ngu~i dang dtfng?alCanh tay va d~i cMn dang dang rQng. 0 11 a arawashimasu.sore ga e m .Hay nhi.Chuugoku dewa.Ryoote to ryooashi no karachi 0 kangaete kudasai. Trong tru()ng hop cda ehl1 :k. ba n c6 the' hieu dUeje kich thudc. Chl1p:gk'Mng dangrQng. Ban c6 the hlnh dung dl1<.Ookii.~*(1) 2 4 (1)~IUl'J • ." e d esu. Nhu trong tnt!) ng h<. Keiyoos~i 1!l0.totemo [ookii] koto 0 arawashimasu. ho dif n ti kich thud c d6 bIi ng ca ch dang rQng hai canh tay.: "to". V4 y co n trong tnt() ng hcp vdi nhllng h tinh til thi ba n se 101 m gi ? Tinh til cung c6 the' di~n ta b~ng hlnh anh.iu rlng v4 t mudn dUejc di~n ti kich thirdc e6 klch thirdc rft "tod.Meishi no baai ni kata h' Katac 1 ga are a. b~ll ~t.. baai wa.ryoote 0 ~lfogete.ryooashi mo ookiku hirogete imasu.Hirogete wa imasen ne.Lx ] no baai wa. Net ."] 0 mite kudasai. Kanj'i'not~)o mite' kud'a·slii.__~ 24 q~i t.[ookii) koto ga wakaru deshoo.ryoote to ryooashi o ookiku hirogete tatte imasu.Kore 0 mireba.Tato~ba rOokH) "0 kil k tacbi 0 kakeba wakanmasu. Nhln VaG hlnh inh nay.ookisa 0 te.ie eua Kanji ~ hi b eo kaku koto ga dekimasu. ki . MQt ngu~i dang dtfng.Ryoote o hidari to migi ni'ookiku hirogeie.f eu a mQt danh til.d phia tre n la eanh ta~ .-) de. :k c6 nghia 1a "to"..d .Kanji no [k] no imi wa. Vi du.' CI . .sono>katachi 0 mireba.n chll :k.r.katachi de arawa.sono ookisa ga wakanmasu.ryoote o hidari to migi ni ookiku hirogete imasu.chl1. narimasu Keiyooshl no baa I wa. Khi ba n nhln th(y di~ud6. Hay htt nhln ehl1 ·J'(nhO). Hay nghiv~ hlnh dang eua hai canh ta1vlrd61 c n~em. . Kanji no [.su koto ga de Imasu. KhimQt v4 t na 0 d6 rft to. trai va phil dang dang rQng.\i--~:-. Ue no [. di~u d6 co nghia la v4 t nao d6 reft ldn .VA tltt nlhe n.fClnh a nh eu a n6.fe u na y bhg vil$c ve ne n hinh da ng eu a tinh til "to".so~o Qokisa 0 arawashi~a§U.tashika ni [ookii] desu. dl1ng khang? Neu mQt ca i gi d6 mol c6 hlnh da ng thl ba n e6 the've dUeje hlnh dnh eu a chu ng.doo deshoo ka ga are b a.[Hi to] ga ta ue"imasu. Phdn dud i cda ehl1 :k la hlnh dang cuad61 chan cu~g dang dang rQng. 0 di~ Trung Qu6c ngl1~i ta dang hai canh ra de' bie'u di~n kich thirdc.

: . r. Rlty nhln eMr it1. Tr~n t4 ng hal.Kanji no [iti lomite kudasaLShita no 1 ) wa iriguchi desu.[1l1 no imi wa.: ~ \. 2 ~ t: £l . COng co tdng thl. ~ -? t.. .Mukashi no Chuugoku de [takai tatemonol wa.\ "\ h- . \ cao Cachnhd ® t:."\Jt~J tl.C"-t. 2 FiT t tb ~ 1 -r.[takai1 desu. Q' r • If=i] r t: b- 1f3 ~ J~ cry nlJhlJ'~ 1-t."F V') r 0 J t.£ {fZ t tb ~ 1 -r. each CD:1? dQC I. "\ J U:.-g~ ~ A ~ 0 cry -c" L t: j~ ~ Q) r $] J ~ JL -c < t. b~ n eo tbi hiiu d\tqc y nghTa khi nhln hlnh anb m4t t()a nba cao d Trung Qu6c xua kia. t:1 d phla d\tdi ehll IA Idi vAo. Vdi tfnh til' "cao".{fV')'f'OO-C" rt:IJ. m~t t()a nbA cao 11\Idi v40 cua m~tl~u dAi.t h-1J" t:. r $] J Q) ~ ~ tl .kyuuden no 0 iriguchi no mon deshita .rippana yane mo arimasu. Keiyooshi no [t a k a i l wa. Chll ifJ co nghIa 11\cao.Q'I.l !¥ 0) 2 4 0) 'JifI. r t:: IJ' "\ Jt ~ J Q) ~ ~ .lIIJ 24 qui tife cila Kanji Y nghia t:. eo m~ t mlf i nbA rile r{J.f t.[takai tatemono] no e 0 mireba wakarimasu.\.:1 A ~ 0 -c" -t . r t: IJ' \"J ...2 kai ni wa.fhu.2 kaf mo arimasu..-------~-~------~ • .l. trlf ng l~.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful