P. 1
Vanjskotrgovinsko_poslovanje___Bo_o_Mati___2004_

Vanjskotrgovinsko_poslovanje___Bo_o_Mati___2004_

|Views: 1,348|Likes:
Published by Adiana Haris

More info:

Published by: Adiana Haris on Mar 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

prof. dr. sc.

Bozo Mafic
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ISBN 953-6895- 15-3

Bozo Matic
Redakcijsko osoblje
Dragana Carevic Katica Kovac Ankica Curcin

Nakladnik Sinerqiic-ncklcdnistvo d.o.o.,
, Zagreb , Za nakladnika Lela Tipuric

Recenzenti
'.prof. dr. sc. Josip Senecic prof. dr. sc. Tone; Lazibat .. prof. dr. sc. Goran Marijanov;c

Graficko oblikovanje i priprema za tisak Jasna Goreta

VANJSKOTRGOVINSKO

Tisak Lektura i korektura
Alka Zdjelor-Pcunovic, prof. GIPA d.o.o., Zagreb

POSLOVANJE

ClP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveucilisna knjiznica - Zagreb UDK 339.5(075.8) MATIC, Bozo, ekonomist Vanjskotrgovinsko poslovanje I Bozo Matic. - Zagreb: Sinergija nakladnistvo, 2004. Bibliografija. ISBN 953-6895-15-3

I. Vanjska trgovina
440607096

t;

I'·

Ii!

1
I

. iCopyright © 2004. Sinergija-nakladnistvo

s;?

d.e.e., Zagreb

Sin'rgJjA·
Sinergija ncklodnistvo d.o.o. Zagreb, 2004.

...

1

pr~va ~~id~an~, Niti jedon dio ove knjige ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku iii na bilo koji naCin n) '. p.o ~anflVati ~ az, podotaka bilo koje namjene bez prethodnog pismenog dapuStenja izdavata osim ~ slucalev,ma kralk,h ncvodo u slrutnim clancima , Izrada kopiio bilo kO'leg d'I' Ia kni , [e nllge za broni rcnteno Ie. '

Hvala na razumitevanju dragoj supruzi Durd!
i naso] djeci Ani, lvani, Kaiarini, Luciji i Hrvoju

.'-

..

:

2.2. Stvaronje. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom 2.2. Carinski dug.4. Gospodarski i financijski sustavi i institucije 1.1.2. Opci sporozum 0 carinama i trgovini {GAD} 1. Siobodne zone i slobodna sklodisto 2. Svjetska trgovinska organizacija {WTO} 1. Polozo] i funkcija banaka i Hrvatska riarodna banka 2.3.1.7. Devizni poslovi 2. Stjecanje i koristen]e deviza i devizni rocuni 2. Prijam Republike Hrvatske u svietske gospodarske organizacije 2.4.6.2.2.4.2.4.5.4.1.4. Organizacijska strukturo Svjetsketrgovinske orqcnizcci]e 1.1.3.2.2. obrccun i naplata carine 2.1.2. Plotni pro met s inozemstvom 2. Hrvatski devizni sustav 2.1.5. Ciljevi.1. Institucije medunarodnoga gospodarskog i financijskog sustava 1.4. Osnivanje i uloga Svjetske banke 1. Sporozumi 0 kljucnirn postupcima i proceduroma vanjskotrgovinskih poslova 1.4.3.1. Hrvatska carinska tarifa 64 .2. Multilaterolni sporozumi WTO-a 1.SADRZAJ I. uloga i evoluci]o Meciunarodnoga monetarnog fonda 1.6. Dokumenti koji se robe pri carinjenju 2.1 . Nadzor nod deviznim poslovanjem . Bilanca plccon]o i devizne pricuve 2.1.3. Devizno trfiste i teco] stronih valuta 2. zodcce i nccelo Svjetsketrgovinske orqonizoci]e 15 15 16 18 19 21 22 24 24 26 30 31 31 35 37 38 38 40 42 45 48 50 53 58 61 63 1.1. Kljucni pojmovi i instituti carinskog sustava 2.2.5. Hrvatski carinski sustav 2.1. Carinski postupci 2.

4. 1. Vanjskotrgovinske kalkulacije 2.4. Prodaja Prodaja Prodojo Prodojo triista u vanjskoj trgovini 83 83 84 84 84 85 86 87 89 90 90 92 94 99 101 robe putem izravnih trgovackih pregovora po viden]u robe u cjelini po uzorku iii modelu robe po stondardnoj oznoci 2.2.2.3.2.2.5.2. Drozbe (aukcije) i sustav prodaje na drcfbomo 3.2. Sustav kreditnih odnosa s inozemstvom 2.3.2.2.2.2. Osnovni pojmovi i definicije iz noseqo I It 1\ 1 !~ I. Sklodisnico 3.5. Uvjeti za obavljanje vanjske trgovine 2.5.1.2. Teretni listovi 3.7. Vrste kreditnih poslova s inozemstvom 2. Ogranicenja za sklapanje kreditnih poslova s inozemstvom \ 124 125 127 127 128 129 130 132 132 134 137 137 137 142 143 146 146 147 152 156 158 161 162 164 166 167 167 169 172 175 179 180 '" 182 183 3. Ugovaranje i tehnika ploconlo akreditivom 4.3.2.1.4.3.4. Burze i burzovno prodaja 2. 1. Ostale odredbe Zakona 0 trgovini 2. Vrste i pravni karakter suvremenih burzi 2.1. Fakture (rccuni) 3.3. Medunorodne norme (standardi) 2.3.3.4.1. Pomorske teretnice 3.4.2.1.1. Carinski dokumenti 3. Meaunorodni trqovocki izrozi (INCOTERMS) 1. Zostitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima . Potvrde (certifikati) 0 robi 3.1. Instrumenti ploccn]o u vanjskoj trgovini 4.1. Cekovi 4.1.4.1 . Cijene u vanjskoj trgovini : 2. Mjenica u rnedunorodnirn ploccnjimo II. Cijene i kotacije 2.4.3. KarnetATA 4.2. Pojam elektronkke trgovine i pravna regulativa 3. Sajmovi i sajamska prodaja 2.4.4.robni inkaso 4.6.1 .2.1. Subjekti. Sajmovi u Hrvatskoj 2.3.1. Poslovne isprave u vanjskotrgovinskom poslovoniu 3. Nacini prodaje i specijalizirana 1.2. konvenci]e i norme 1.3. Vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija ( Sadriaj) 2. Dokumentarna naplata . Prijevozne isprave u vanjskoj trgovini 3. Karnet TIR 3. Elektronicka trgovina na veliko '" 103 106 107 109 UI.3. Elektronicka trgovina na malo 3.2.2.1.1. Ugovaranje prodaje robe 1.i.3.1. Specijalizirana trfista u medunarodnoj razmjeni 2. Medunorodno trgovacka pravilo • • 185 .2.3. Popusti no cijenu 2. Vrste vanjskotrgovinskih poslova 2.1.Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini 115 115 115 122 1. Cijene i kalkulacije u vanjskoj trgovini 2. Zostirne mjere pri uvozu i izvozu 2. Bankovna doznaka u platnom prometu s inozemstvom 4. Burzovni poslovi 2. 2.3.3. Hrvatski vanjskotrgovinski sustav 2.2. Meaunarodni sajmovi uzoraka 2. Medunorodne spediterske potvrde 3.1. Robne isprave u vanjskotrgovinskom poslovanju 3. 1.3.1.2. Sudionici i pravni odnosi sudionika u plocoo]u dokumentarnim akreditivima 4.1.1.1.2.2. uvjeti i nacini sklapanja kreditnih poslova s inozemstvom 2. Medunarodni trgovatki obita.1.1.1. pravila.3. Vrste rneduncrodnih dokumentarnih akreditiva 4.1.L'C) 4. Certifikati 0 zdravstvenom stanju robe 3. Meaunarodne konvencije 0 trgovini i carini 1.3. Medunorodni dokumentarni akreditiv (The Letter of Credit .3. Metode izrade vanjskotrgovinskih kalkulacija 2.6.1.t ~ VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) 67 67 69 70 71 73 75 75 77 78 1. Akreditivni dokumenti 4. Isprave 0 osiguranju robe 3. Trqovccko kreditno pismo 4.2.1.' voniskotrqovinskoq sustava 2. Elektronicka trgovina 3.2.1 . Ugovaranje cijena u vanjskoj trgovini 2.2.1.2.2.

Uprovljanje rabnim rizicima 5.4. Pripremne radnje pasla uvoza robe 5.2.1.2.1.1.2. Kupoprodajni ugovori u vanjskoj trgovini 225 226 228 230 231 236 237 238 240 246 248 250 251 253 256 256 257 259 261 262 262 264 265 269 2. Izravan izvoz preko organizacijskih obliko u zemlji proizvodoco 1.1.1. Prednosti i nedastaci plasmana kraz vlastite organizacije ( Sadriaj) 5. Samoosiguranje 5. Rizici i politika rizika u vonjsko] trgovini 5.3.3. Rizik provedbe kupopradajnog ugavora 5. Zovrsne radnje izvoznog pasla 5.6. Prijenos rizika no osiqurovojuce organizacije 5.1.3. Prapisi a nadzoru kokvoce praizvoda 4. Rizik cijene 5. Otpremnik i otprernnistvo (spediter i spedicijo) 2. i. Sadriaj kupoprodajnih ugovora 0 izvozu i uvozu robe 6. Prijenos rizika no poslovnog partnera 5. Upravljanje financijskim rizicima 6. Faze i tijek redovitih poslova izvoza i uvoza robe 5.2.1.2.2.3.1 .3. Pojam i vrste rizika 5.1.1 . Tehnika pravedbe redavitaga posla izvoza robe 5. Rizik devalvacije i revalvacije 5.5. Uprovljanje rizicima u vanjskaj trgovini 5.2.2.3.5.3.2. Ispunjenje ugovora IV.2.2. Paslavi i zodoce rnedunorodnih otpremnika 3.3.2.3.3. Rizik transfera 5.1. Driavni inspektorati za nadzor kckvoce proizvoda 4. Hrvatska gospodarska komora 3.2.3.2.2. Sklapanje ugavora 6.4. Forme (oblici) ugovora u vanjskotrgovinskoj paslovnoj proksi 6. Rizik konvertiranja 5. Agents) 1. Provo kupopradajnog ugovora 6. Kokvoco i abveza deklariranja praizvoda 5.6.1.1.2.3. Izravan izvoz 1.1.2.5. Operotivno pravedba uvoznog pasla 5.1.1.3. Osnovne zodoce Hrvatske gospodarske komore 4.2.3.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJf ) 186 186 187 188 189 189 191 191 192 193 193 194 194 195 196 196 196 197 197 198 200 202 202 203 205 206 207 1. Izvoz preko vlastite trqovocke rnrefe u inozemstvu 1.1 . Sudionici i tijek klosicnih redovitih poslova izvoza i uvoza robe 2.2.3.4.3.2. Vanjskotrgovinski posrednici u uzem smislu (eng!. Robni rizici u vanjskotrgovinskim poslovima 5.1 .1. Financijski riziti 5.2. Zokljucne radnje posla uvoza rabe Literatura 6. Vrste rizika : 5.3.3.1.2. Vrste atpremnika 2. Transportni rizici 5.2.1. Neizravan (indirektni) izvoz 1.3. kvalitete i kolicine robe 5.3.1.2.1.2. Sklapanje ugovara 0 otprernnistvu 2. Rizik izvoznoga kredita 5. Tecajlfi rizik 5.1.1.1 .1. Tijek i faze pravedbe pasla uvaza robe 5. Posrednicke organizacije u neizravnom izvozu 1.4. Rizik vrste.4.4. Uzroci i posljedice rizika 5. Prednosti i nedostaci koristenja usluga 213 213 214 214 214 21 7 posrednkkih organizacija • 224 . Trqovccko poduzeco so sjedlstern u zemlji proizvodoco 1.2. Sudionici i tijek redovitih poslova izvo%a i uvo%arobe 1.1.1.1. Izvoz kao pocetni oblik izlaska na strano ti-Zista 1. Pripremna faza redovitaga posla izvoza robe 5.1.1. Faza proved be pasla izvoza robe 5.3.

1. 4. 3.2. 5. Sustav medunarodnih ekonomskih i financijskih odnosa Hrvatski devizni sustav Hrvatski carinski sustav Hrvatski sustav vanjske trgovine Hrvatski sustav kreditnih odnosa 5 inozemstvom .

Institucije medunarodnoga financijskog sustava gospodarskog Osnove suvremenoga medunarodnoga gospodarskog i financijskog sustava poznate su pod nazivom Bretton-woodski' sustav. donijeti opca pravila za njihovu korekciju te stvarati uvjete za obnovu konvertibilnosti nacionalnih val uta clanica.IMF). vanjskotrgovinski sustav u uzern smislu rijeci te sustav kreditnih odnosa s inozemstvom. organizacije. trajan i stabilan. Kao i uvijek u povijesti. Ime je dobio po arnerickorngradu Bretton-Woodsu u kojernu suzapoceti pregovori o stvaranjusustava. . devizni.MMF (International Monetary Found . Gospodarski i financiiski sustavi i instituciie U ovom poglavlju analizirat cerno osnovne institucije medunarodnoga gospodarskog i financijskog sustava s naglaskom na ulogu i zadace Svjetske trgovinske organizacije.I. a dovrsen je do pocetka pedesetih godina proslog stoljeca. Zato su glavnu rijec u njegovu stvaranju imale Sjedinjene Drzave koje su odredile osnovna pravila novoga svjetskoga gospodarskog i financijskog sustava. Prva organizacija iz tog sustava trebala je pribaviti sredstva i osmisliti nacine i mehanizme za obnovu i odrzanje sustava stabilnih deviznih tecajeva valuta zemalja clanica. Za tu je svrhu osnovan Medunarodni monetarni fond . Sustav. zarnisljen kao globalan. konkretno: carinski. 1. trebao se temeljiti i cvrsto oslanjati na tri. Zapocet je jos za vrijeme trajanja Drugog svjetskog rata. Potom cerno analizirati hrvatski sustav gospodarskih odnosa s inozemstvom. takoder globalne. sustav je izgraden uz uzimanje u obzir spoznatih pogresaka iz proslosti i uz maksimalno postivanje interesa najrnocnijih.

odluku 0 devalvaciji dolara i 0 ukidanju konvertibilnosti dolara za zlato.':. ! Treca je organizacija trebala postupno otkloniti prohibitivna i opceprisutna H '. Druga je organizacija tre a a naJpnJe osrms Iti nacme I pri aviti je tina ugorocna sredstva za brzu poslijeratnu obnovu ratom opustosenih zemalja. • ••••• . 2 Vee sredinom 1960-ih godina arnericka je inflacija veta od europske.Mo ••• _.MBO (International Bank f'. Kad se pojavila opasnost da zlatne rezerve padnu na neprihvatljivu razinu. 2. trece iz zamisijene trijade organizacija. 2. 1. Za te je zadace ti osnovana Medunarodna banka za obnovu i razvoj . rnogucnosti dobivanja relevantnih informacije 0 privredama cianica. Monetarne vlasti stranih zemalja sve ceseetraze konverziju dolarskih rezervi u zlato zbog cega se smanjuju i arnericke zlatne rezerve. obnove i razvoja multilateralnih placan]a i postizanja konvertibilnosti val uta clanica u tekucim transakcijama. Statut Fonda je odredio izvore potrebnih financijskih sredstava. ogranicenja koja su drasticno srnanjila medunarodnu trgovinu te efikasno sprecavati njihovu obnovu. obnove i ocuvanja stabilnih tecajeva.:' . Nije stvoreno one sto se htjelo vee ono najvise oko cega se medunarodna zajednica u tom trenutku uspjela usuglasiti. fiksni tecajevi su zamijenjeni plivajucirn koji se mijenjaju prerna ponudi i potrainji. a zapocin]e i bijeg stranih deviznih rezervi iz americkih banaka. obveza Fonda da financira povremene neravnoteie u bilancama clanica.\. uslijedila nova devalvacija i prijelaz na sustav tzv. i iznaci mehanizme za trajni proces njezine liberalizacije. To se cini odobravanjem kredita u ieljenoj valuti.T""'" J'" . velicini zernl]e i raspoloiivim resursima. postupnog ukidanja ogranicen]a na tekuce transakcije. Opel sporazum 0 carinama i trgovini. Ovirne je.Zbog toga opadaju i devizne rezerve SAD-a. zabrana devalvacija i revalvacija vecih od 10% bez suglasnosti Fonda. pocin]e arnericko zaostajanje u produktivnosti i opadanje trgovacklh suficita.1. Kvota se odredivala za svaku zernlju pojedinacno. Trebala je zatim i obnoviti sustav multilateralne trgovine !. kao i potrebne ovlasti za vlastito djelovanje. U inozemstvu je svevise dolara zbog cegaonda i povjerenje u tu valutu svevise opada. fakticki. oznacen i kraj izvornog Bretton-woodskog zlatnodolarskog sustava. 0 visini kvote ovisio je i broj glasova pri upravljanju i odlucivanju i visina rnogucih zajmova. godine niti jedna val uta u svijetu nije vezana za zlato. 3. Pocetna sredstva Fonda formirana su uplatom kvota clanica. • b . i 3. obnova i jacan]e Europe i japana te brzi rast gospodarstva niza azijskih zemalja (tzv. fiksan paritet dolara za zlato (35 $ za uncu zlata) i konvertibilnost dolara za zlato u sluibenim transakcijarna. Pri tome je 25% kvote uplacivano u zlatu a ostatak u nacionalnoj valuti. EKONOMSKlFAKnprr . ~ i. ~ •. brinula bi se i . a zlato je postalo sarno skupi obojeni metal ciju cijenu odreduje trziste. IMF) osnovan je u prosincu 1945. fiksni pariteti nacionalnih valuta izraieni u zlatu iii dolarima te obveza clanica da drie teca] unutar +/. pojavljuju se i ubrzano rastu trgovacki deficiti te dolazi do brzog odljeva zlatnih rezervf u inozernstvo. mora otkupiti .}. Zapazimo da ovako definiran rnonetarni sustav moie opstati sarno dotle dok americka privreda zadovoljava implicitan uvjet po kojernu je njezina val uta iz[ednacena sa zlatom. za stvaranja uvjeta i nacina za ravnopravno i trajno ukljucivanje svih zernalja u medunarodnu trgovinu. u to se vrijeme pokazalo neostvarivim. nacionalnog dohotka i ukupnog razvoja clanica. :'. Bio je to je ~An. tadasnji predsjednik SAD-a Nixon donosi 15.f d Osnovne znacajke izvornog Bretton-woodskog zlatnodolarskog sustava bile su: 1. Gospodarski i financijski sustavi i Institucije VANJSKOTRGOVINSKO POSLObVI~' ) I.. davanja zajmova clanicama u privremenim teskocarna s bilancama placan]a zbog sprecavanja devalvacija iii ogranicenja u placanjima i trgovini.It fj. Dakle.1% oko pariteta. Stanje u arnerickom gospodarstvu nije se time bitno promijenilo pa je 1973.jl for Reconstruction and Development -IBRD). Kako bi ih mogao ostvariti. se u Kingstonu na jamajci usva]a novi statut Fonda u kojemu je i sluibeno utvrdeno: ukida se funkcija zlata kao monetarnog rnedija (zlato se dernonetizira) ukida se fiksna i uvodi trzisna cijena zlata ukida se konvertibilnost dolara za zlato u sluibenirn transakcijama ukidaju se fiksni tecajevi i zlatni paritet valuta uvode se fluktuirajuCi (plivajuci) tecajevi val uta odreduju se nacela za odredivanje plivajucih tecajeva odreduje se nova vrijednost i nova uloga specijalnih prava vucenja. Uz to. Krajnji su ciljevi bili pornoc pri obnovi i rastu rnultilateralne medunarodne trgovine. itd. . : ". Medutirn.. a nakon \1 toga financirati i promicati gospodarski razvitak svih clanlca. 4. u zadanom roku. U skladu s novim prilikama. Osnivanje Medunarodne trgovinske organizacije. Statutom je definiran kao rnedunarodna monetarna organizacija za medusobnu suradnju clanica s ciljern: 1. Stvaranje. uloga i evolucija Medunarodnoga monetarnog fonda Medunarodni monetarni fond (International Monetary Found. rjesavala bi nastale sporove. definiranja pravila za znatnije prornjene tecajeva val uta onih zemalja koje su u trajnijim neravnoteiama. plivajuCih tecajeva.ZArR. ovisno o njezinu udjelu u svjetskoj trgovini. a na osnovi pologa dornace valute koja se. • I"\""_" rlIU. 1976. V. od 1976. azijski tigrovi) srnanjuje arnericku dorninaciju u svjetskom gospodarstvu. zaposlenosti. kolovoza 1971. Tako su razvijene zemlje i stekle odlucujucu ulogu u upravljanju i politici Fonda.

bilo je potrebno sto prije iznaci mehanizam za njihovu primjenu i zastitu..2. om rnoraju rrnan vrlo dobre izglede.a onda i ukupni ciljevi zamisljenoga svjetskoga gospodarskog sustava. na Konferenciji UN-a za trgovinu i zaposljavan]e u Havani. 38. Opci sporazum Gospodarski i financijskl sustavi i institucije ad tada pa do kraja stoljeca bitno se promijenila i gospodarska i politicka karta svijeta. potpisivanjem Protokola 0 privremenoj primjeni (Protocol of Provisional Appliccation). sudjelovale su 23 zemlje.General Agreement on Tariffs and Trade. a preostalih 15 zemalja trebalo je to uciniti poslije ratifikacije Sporazuma u nacionalnim parlamentima. dakle sve clan ice MMF-a su i clan ice 'Svjetske banke.. stvorena je Europska unija i niz novih zona slobodne trgovine. nizlh carina. ° carinama i trgovini (GATI) 1.' 3 lato 5Lizemlje koje su.-" V_011!GOVINSKO 'OSLOVAN)' ) 1. str. Na kraju je. u skladu s tim. U pregovorima oko osnivanja Meaunatodne trgovinske organizacije (International Trade Organisation . fakticno.( ~~ 1. Meaunarodni monetarni fond je jos uvijek zadrzao sve svo]e kljucne funkcije zbog kojih ga mnogi i nazivaju svjetskim financijskim policajcem. a vee pocetkorn pedesetih godina teziste djelovanja prenosi s obnove na financiranje razvitka. lako su dakle krediti koje Banka odobrava r~lativn? maleni i redovito nisu dostatni za cjelovito financiranje projekata. sijecnja 1948.r . sluzbeno nazivane "ugovornim stranama".. vecina zemalja je u tekstu otkrila ponesto 5tOje ugrozavalo njihove nacionalne interese pa se u zadanom roku nije uspjelo prikupiti potreban broj ratifikacija. njegova strucnost i njegove preporuke po kojima se ravnaju i svi drugi bitni faktori svjetskih financija i svjetskoga kapitala. forrnalno-pravno. postupak ratifikacije povelje ITO-a nije bio tako uspje5an. ujednaCivanju carinskih postupaka te 0 uklanjanju nekih drugih necarinskih prepreka trgovini. Clanstvo u Bane! je uvjetovano clanstvom u MMF-u.WB).. Za to je odreden rok od 18 mjeseci. Propao je kornunisticki sustav planske ekonomije. i tako zaustavile trgovinu u razdoblju do stupanja na snagu novih. Zato je utanaceno da se postignuti dogovori objedine s poglavljem 0 trgovackoj politici iz Havanske povelje u jedan privremeni multilateralni sporazum koji je nazvan OpCi sporazum 0 carinama i trgovini .Medunarodnog monetarnog fonda i Medunarodne banke za obnovu i razvitak .).~n~je d~~oljno jamstvo privatnom kapitalu da se i on usmjeri u takve m~estlclJe I pokrije nedostajuca sredstva. a time i za stvaranje ITO-a. ~anka vrlo kvalificirano i rigorozno kontrolira sve projekte koji se natjecu za nJ~zma s~e~stva: Kako bi mogli dobiti njezinu minimalnu pornoc i odobrenje. Kako ima visok kreditni ugled. Kako prethodno usuglasene koncesije ne bi u tom roku "procurile" u javnost. Zbog toga je i iznimno vazna svaka njegova ocjena 0 stanju i perspektivama gospodarstva u pojedinim zemIjama. Konacan neuspjeh je oznacilo odbijanje ratifikacije u arnerickorn Kongresu koji je ustanovio da je " . "azijski tigrovi" su jos jacl. Pocela je djelovati 1947. Svjetska banka djeluje kao zajrnodavac. . u stanju je relativno jeftino pribavljati dodatna sredstva pa onda i odobravati vrlo povoljne kredite . Naialost. nje~ma ~cJ.-1947. bile (Ianice. Tim potpisom osam se najvecih zemalja obvezalo da ce ga poceti primjenjivati od 1. Bez Medunarodne trgovinske organizacije izgledalo je nernoguce i ostvarivanje zacrtanih ciljeva novoga svjetskog trgovinskog sustava. Bezbrojne rasprave rezultirale su dogovorima 0 rnedusobnorn smanjivanju carina. Visina njegovih zajmova clanicarna obicno nije jako velika ali se cijeni njegovautoritet. Upravo zato je i njezina uloga vrlo vazna. njezin pocetni cilj je bila pomoc clanicarna pri obnovi i prestrukturiranju na mirnodopsku proizvodnju te po moe u dugorocnirn razvojnirn projektima. svaki pa i najmanji pojedinacni interes zemalja pregovaraca vee ugraden u povelju pa je ona tako izgubila svaki smisao" (lackson 1991. Bez nje je dovedeno u pitanje i djelovanje vee osnovanih organizacija . donosi ocjene i preporuke 0 tome kakve mjere gospodarske politike treba poduzimati i. GAD je usvojen u listopadu 1947. bio samo privremeni multilateralni sporazum. Za stupanje povelje (statuta) na snagu.ta. Osnivanje i uloga Svjetske banke Druga institucija nastala kao rezultatBretton-woodske konferencije bila je Medunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development . Rje5enje je pronadeno tako 5tOje GAD koji je. Kina je na velika vrata usia u svjetsko gospodarstvo. jamac i organizator velikih razvojnih pr?jeka. usvojen i statut (Havana Charter) zarnisljene organizacije. skraceno GAD. nedostajala je jos samo njezina ratifikacija u 12 parlamenata zemalja sudionica pregovora. fakticno promoviran u trajni sporazurn te pretvoren u neku vrstu organizaci]e. odobrava im i razlicite vrste zajmova. a zbog toga je vazno i ~iti njegovim clanom. Naime. kasnije poznata kao Svjetska banka (World Bank .3. Posluje po komercijalnim nacelirna. On i dalje kontrolira i prati sve kljucne pokazatelje ekonomskog stanja svojih clanica. god. Zajmove odobrava iz kapitala prikupljenog uplatama clanica ali i iz zajmova koje sama uzima na svjetskim trzistirna kapitala.IBRD). u razdoblju 1946. Japan je postao svjetska gospodarska sila. itd. Kako joj i ime govori..ITO).

-114. Unatoc svim proturjecnostirna i kontroverzarna.kljucni ciljevi koji se postavljaju pred neku orga- I. bila izuzeta iz liberalizacije. Svjetska trgovinska organizacija (WTO) Svjetska trgovinska organizacija (World Trade Organisation . na red dolaze i najaktualniji preostali problemi. od izvornih 23. Inace. uslugama i trgovinu povezanu s pravima intelektualnog vlasnistva? dok je GAIT sadriavao sarno pravila za trgovinu robom.koji su.': t. pravna i organizacijska osnovica multilateralnoga trgovinskog sustava za novo tisucljece. postignuti su kompromisi na svim bitnim podrucjirna. sarnoobrana. r-: . 1994. nacelo "status quo"). i tako multilateralizirati i liberalizirati svjetsku trgovinu. Unaprijeden je i sustav rjesavanja sporova i." Kljucne razlike izmedu WTO-a i GAIT-a jesu: a) WTO je organizacija s jasno odredenom ciljevima. Razumije se da je to bitno djelovalo na pl>vecanje investicija i proizvodnje. Dogovoreno je da se trgovina tekstilom i odjecom vrati u sustav i pravila multilateralne trgovine. obvezujucu i sve vecu multilateralnu liberalizaciju svjetske trgovine. Glavnu su rijec imale najrazvijenije zemlje pa je prevladalo miSljenje da su i najvece teskoce upravo u trgovini industrijskim proizvodima. prohibitivne carinske stope.. bo~acku. Po tom istom sporazumu ona pocinje djelovati s pocetkorn 1995. tehnicke barijere trgovini. 6 Clanstvo u GAIT-u nije bilo. stvorili i klimu i uvjerenja kako ce taj trend biti nastavljen i u buducnosti. . Na planu syjetske trgovine to su bili problemi njezine opce bilateralizacije. proizvodima industrija iz prve faze industrijalizacije. Nerazvijene zemlje su od samog pocetka tvrdile da je trgovacki sustav GAIT-a nacinjen po mjeri bogatih te da im stoga usporava i otezava razvitak. na pocetku Urugvajske runde (1986. odjecorn i obucorn. rasirenost trgovackih blokova i klirinske razmjene. U Urugvajskom krugu pregovora koji zapocin]e 1986. pa je tako svijet konacno dobio i onu nedostajucu kariku iz trijade organizacija za upravljanje svjetskim gospodarskim i financijskim sustavorn. sam postupak primitka u WTO traje izmedu dvije i trinaest godina. sto je moida najvainije. pravila s provizornom organizacijskom strukturom. \ • . ostnnu pregovora. IZ ~erazvljenlh zernalja (tzv. Argument im je bila i cinjenica da je trgovina njihovom najvainijom izvoznom reborn.. ali je imalo za posljedicu i to da je u cijelom razdoblju djelovanja GAIT-a stopa rasta svjetske trgovine stalno bila veca od stope rasta svjetske industrijske proizvodnje. Problematika poljoprivrede. rezervirano sarno za suverene drzave. 8 Od osnivanja WTO-a 1. 1. politicki najosjetljiviji problem u svim zemljama. nizaciju proizlaze iz teznji da se razrijese uocene i spoznate teskoce iz prethodnog razdoblja. ~rugovi nazivaju i "!undama" sto je izravna aluzija na svu tezmu I. Sporovi i prigovori su na kraJu doveli i do usvajanja cetvrtog dijela GA IT-a koji je nazvan "Trgovina i razv0Y' i kojim je u multilaterni trgovacki sustav uneseno nacelo nereciprociteta u trgovinskim pregovorima izmedu razvijenih i nerazvijenih zemalja.4. svaki put sve sirih i obuhvatnijih. da nece povecavati fiskalna ogranrcenp potrosnje primarnih proizvoda. '""\ 9 0 njima vise u nastavku. svjetskog rata. Za vrijeme toga kruga pregovora usuglasena su i usvojena multilateralna pravila za trgovinu uslugama i za podruc]e zastite prava intelektualnog vlasnlstva. krugova multilateralnih trgovackih pregovora. prvenstveno trgovinu industrijskim proizvodirna.). Do kraja 1993. . god. neosporno je u prvih sedam krugova proces liberalizacije trgovine u sektoru industrijskih proizvoda dao vel ike rezultate.'( VANJ5KOTRGOVINSKO POSLOVANjE ) Gospodarski i financljski sustavl I Instituclje KakG to najcesce i biva. b) WTO regulira trgovinu reborn. to je bio i sluca] s trgovinom tekstilom. sirovinama i poljoprivrednim proizvodima.su se ra~vij~ne ze~lje obvez__aleda nece povecavati postojece prepreke uvozu. reciprocnih trgovinskih sporazuma u razdoblju nakon Velike krize i izbijanja II. ali je za to odreden rok od deset godina. Taj dio sadrii cijeli niz ustupaka nerazvijenima/ te stoga neki govore kako je tada u sustav GAIT-a uvedeno i "nacelo pozitivne diskriminacije". nacelirna. stvoren je i WTO. U tom je cilju organizirano osarn. Vecina njih su prosle postupak primitka koji je zapoceo i prije osnivanja WTO-a. u biti privremenih. str. da ce smanjivati postojece carinske i ne- 4 carinske prepreke te da ce se rnedusobno konzultirati i poduzimati zajednicke mjere u cilju promocije i ubrzanja trgovine i razvitka nerazvijenih. razrijesena je politickirn kompromisom SAD-a i EU kojim je ipak pokrenut postupak reformi zastitnih politika i politika subvencije pol]oprivrede. Inace. a jos ih je tridesetak u razlicitirn fazama pregovora za pristup. l?0sta je da potencijalna clanica bude poseban carinski teritorij 5 punom autonomijorn u ekonomskim odnosima 5 inozemstvom. opcenito. travnja 1994. kvantitativna ogranicenja i zabrane te.). antidarnpinski postupci i carine. toj organizaciji je pristupilo vise od 50 zernalja. a nije niti danas u WTO-u. Iz svih tih razloga i broj clanica. razvijena su jasna pravila za primjenu pojedinih mjera vanjskotrgovinske politike (kao sto su subvencije. a razvijena su i pravila za rjesavanje sporova izmedu clanica (Matic. u Marrakeshu u Maroku potpisali ovlasteni predstavnici 125 zemalja sudionica Urugvajskoga kruga multilateralnih pregovora. 5 !'regovar31cki 51_. strukturom i izvorima financiranja dok je GAIT bio sarno skup. Stoga GAIT4 i dobiva zadacu postupno uklanjati ta nagomilana ogranicenja . U dobroj mjeri. itd.Carine su smanjene od gotovo 40% na manje od 4%. uz postojanu.) narastao na 123. 7 Njime .je. gotovo potpuno netransparentne vanjskotrgovinske politike. god. i I Danas se sluzbeno nazi va GAIT 1947 kako bi se razlikovao od multilateralnog sporazuma koji je dio WTO-a i kOjise nazi va GAIT 1994. poprilicno su smanjena kvantitativna ogranicenja.WTO) osnovana je sporazumom koji su 15. sijecnja 1995. 80. sarna je tehnika pregovaranja preuzeta iz amencke prakse sklapanja tzv.

zcdoce i nocelo Svjetske trgovinske organizacije Klju~ni cilj Svjetske trgovinske organizacije (u daljnjem tekstu WTO) jest daljnji razvitak sustava slobodne multilateralne trgovine cime se podrzava i olaksava postizanje brzeg rasta proizvodnje robe i usluga. institucionalizirano i brzo. . GAIT nije imao tako precizne i razradens mehanizme pa je uvijek prijetila mogucnost da gubitnicka strana. U zakljuccima iz Marrakesha navodi se da su zadace WTO-a: . sto onda daje sigurnost i predvidljivost i povecava investicije.postivati i promicati norme za zastitu vlasnistva. Nacelo transparentnosti odnosno predvidivosti odreduje carinu kao osnovni instrument zastite nacionalnoga gospodarstva.ametnuli su i dva neizbjezna preduvjeta i ogranicenja za ostvarenje svih tih ciljeva.1. a osiguran je i mehanizam za provedbu donesenih odluka.4. U nerazvijenim zernljarna ogranicene stope su vece od onih koje se stvarno primjenjuju i mogu se rabiti U slucaju potrebe. Po klauzuli najpovlastenije nacije. na red je dosla liberalizacija trgovine uslugama i problematika zastite prava intelektualnog vlasnistva. 1. koji se najcesce opisuj~ pojmom gl~balizacije. posebno ako se radilo 0 mocnoj clanici.razmatrati i nadzirati trgovinske politike zemalja clanica osi?urati rnedunarodno sudiste za rjesavanjs trgovinskih sporova i razlika izmedu zemalja clanica . U trgovini robom to znaci da se. WTO jedino nije tako dosljedan u pravilima 0 trgovini uslugama gdje se. Na trgovackom planu. Ciljevi. To su: nacelo nediskriminacije u trgovini nacelo transparentnosti i predvidivosti trgovackih politika nacelo daljnje liberalizacije i sve lakseg pristupa trzistlma. uslugama i pravima intelektualnog .~o~agati i ~ruzati tehnicku pomoc zemljama u razvoju i slabije razvijerum zernljarna . a to su: postivanjs zahtjeva za odrziv razvitak i zastitu okolisa te stalna i pojacana briga za nerazvijene clan ice. povecanje stopa rasta realnog dohotka i efektivne potraznje. taksa iii administrativnih postupaka mora tretirati jednako kao i istovrsna iii slicna domaca. Gospodarski i financijski sustavi i institucije 11 I' Osnovna nacela multilateralnog trgovackog sustava koje definira i koje promice Svjetska trgovinska organizacija u osnovi su izvedena iz nacela na kojima se temeljio i GAIT 1947. clanica WTO-a je obvezatna sve ostale clanice tretirati kao onu najpovlasteniju te svim proizvodima iz zemalja clanica odobriti tretman jednak najpovoljnijem tretmanu. propisuje da sve zastitne mjere i relevantni propisi moraju biti registrirani u WTO-u i dostupni svakoj clanici i da se mogu mijenjati samo po propisanoj proceduri. nakon trgovine industrijskim proizvodima. razvijenim zemljama carinske stope su ogranicene ("plafonirane") na onoj visini ko]a se stvarno i prlrnjenju]e. Opcenito. Nacelo je bitno ojacano i intencijom da se sto vise carinskih stopa'? "plafonira". U odnosu na pravo intelektualnog vlasnistva od svake se clanice trazl da subjekte iz ostalih zemalja clanica ne smije tretirati nepovoljnije od svojih vlastitih. S~ogasu t:meljne zadace GA IT-a i precizirane i prosirene sklapanjem novih multilateralnih sporazuma (0 kojima vise u nastavku). nakon naplate propisane carine. trzisni je sustav nadvladao onaj planski. Osniva se na dvjema klauzulama: klauzuli (nacelu) najpovlasteni]e nacije i klauzuli nacionalnog postupanja koje su uklopljene u sve multilateralne sporazume iz domene WTO-a. jednostavno ne prizna presudu i odbije njezinu provedbu tvrdeCi kako odluka nije utemeljena na tekstu Sporazuma. zabranjuje necarinska ogranicenja. Za razliku od vremena kad se pokusavalo stvoriti ITO. a onda i brzi rast zivotnog standarda stanovnistva u zemljama clanicama. pune zaposlenosti. Suvremeni uvjeti i iskustva iz pr~sl~sti . Rjesavanje sporova izrnedu clanlca u WTO-u je precizno definirano. uvozna roba u pogledu troskova.suradivati s ostalim organizacijama vaznirn za globalnu ekonomsku poIitiku . zivjelo se u bogatijem svijetu i u bitno liberalnijim uvjetima s tim da trendovi liberalizacije i unifikacije.organizirati nove trgovinske pregovore nih trzista 0 spo- daljnjoj liberalizaciji nacional- Nacelo nediskriminacije u trgovini je osnovno nacelo multilateralnoga svjetskog trgovinskoga sustava. lOU covjekova okolisa. zbog speclficnosti te trgovine. i nadalje vladaju na svim podrucjirna Ijudske djelatnosti.osiguravati provedbu vee sklopljenih i svih buducih multilateralnih razuma . trazi da se nacelo nacionalnog postupanja treba posebno ugovoriti. svjetska gospodarska i politicka scena pocetkom 1990-ih godina bila je bitno drugacija.) c). Nacelo daljnje liberalizacije je osigurano obvezom pokretanja novih krugova multilateralnih pregovora za daljnju liberalizaciju trgovine.n. Nacelo nacionalnog postupanja zabranjuje diskriminaciju izmedu dornace i uvozne robe i usluga odnosno diskriminaciju izrnedu dornacih i inozemnih dohavljaca i nositelja prava intelektualnog vlasnistva. posebno trgovine poljoprivrednim proizvodima i tekstilom. Sve to ji utjecalo i na definiranje novih ciljeva i zadaca Svjetske trgovinske organizacije.

uklonile sve ! \.~bvezi konzultacija. Vecinsko odlucivan]e takoc1er je rnoguce. GATS od clanica zahtijeva i to da izrnijene svoje pro~lse IZ tog podruc]a kako bi se postupno. raspodjela kvota.1.). WTO ima gotovo 1SOzemalja clanica. do pocetka djelovanja WTO-a. Odrzava se najmanje jednom u dvije godine". Za provedbu svakog od tih sporazuma mjerodavno je posebno 'Vijece. 0 platnoj bilanci. Multilateralni sporazumi WTO-a Kljucni multilateralni sporazumi na kojima se osniva WTO su GAIT 199412.1948.) i Cancunu (2003.Opel sporazurn 0 trgovini uslugama) jest multilateralni sporazurn koji cini skup obvezujucih pravila za liberalizaciju trgovine uslugama. U njegovoj je ingerenciji i promocija ciljeva i zadaca WTO-a u javnosti i u medijima.) i Seattleu(1999. Odluka 0 mehanizmu za ispitivanje trgovinske politike clanica. . . Zasjeda po potrebi. Ona su dodatno precizirana i nizom ugovora kao sto su npr. a time i ubrzavanja ukupnog razvitka nerazvijenih zemalja. Njime se C1anicama propisuje da u trgovini uslugama primijene sva nacela koja su propisana i koja se primjenjuju i pri trgovini roborn.4. sustava prava i obveza clanica WTO-a te je stoga i osnovica svih sporazurna unutar njezina djelokruga. Novi je GAIT pravno cvrSCi i utemeljeniji jer je inkorporiran u mec1unarodni sporazum 0 WTO-u koji je prihvacen od vi ada i ratificiran u parlamentima clanica. pravila 0 rjesavanju sporova te pravda 0 opcrrn izuzecrrna 1 izuzecima zbog sigurnosnih razloga.).1. Clanak II. sarnoobrana. ali od njezina postanka 1. GATT 1994 se sastoji od: odredbi GAIT-a 1947. Ono pruia tehnicku i strucnu potporu zemljama u razvoju pri izradi strucnih analiza svjetske trgovine. izvozne subvencije.. . Ugovor 0 primjeni sanitarnih i fitopatoloskih mjera. U prvom je dijelu klauzula najpovlasteni]e nacije i popis svih usuglasenih koncesija clanica. ko]i sedanasnaziva GATI 1947. Genevi (1998. Tajnistvo osigurava i odrec1ene oblike pravne pomoci u arbitrainim procesima te savjetuje vlade zemalja koje iele postati clan ice WTO-a. ovisno 0 predmetu rasprave. 13 Ovdje je i odredba da se na tu. pravila 0 podrijetlu proizvoda.) Izvorni GATI. ajos tridesetak ih ima status prornatraca i izrazile su zelju za pristupom Organizaciji.1995. itd. Klauzula najpovlastenl]e nacije je osnovica cjelokupnog ( 11 12 Do danassu odrzane cetiri ministarske konferencije: u Singapuru (1996. granicna proce~ura. Dnevne tekuce poslove Svjetske trgovinske organizacije obavlja Opce vijece (General Council) koje djeluje i kao opunornocenik ministarskih konferencija u razdoblju izmec1udvaju zasjedanja. kolicinska ogranicenja.. zastita bilance placanja. Ugovor 0 pravilima podrijetla robe. carinska osnovica.4.. • . . nikad nije bilo koristeno. Cinioje okvir i skup osnovnih pravila multilateralnog trgovackog sustavaod 1. ministara vanjskih poslova iii resornih minlstara. a gdje je to rnoguce i odrnah. propisi 0 necarinskim mjerama (kao sto su damping.I '( ~. Ovim odredbama i pravilima u svjetsku su trgovinu robom ugrac1enanacela koja promicu liberalne i otvorene trgovinske sustave tako da clan ice mogu ostvariti sve probitke koje donosi trgovina u uvjetima neiskrivljene i postene konkurencije. Turnacenje 0 obvezatnosti carinskih koncesija. odredbi nekih pravnih instrumenata usvojenih tijekom djelovanja GA IT-a 1947. sl~boda tranzita. ne mogu 'primij~niti nik~kvi drugi name~i iii takse koje bi bile vece od onih koje su postojale pn sklapanju Sporazuma (tj.). Sustav GAIT-a cine i brojne odluke i usuglasena turnacenja pojedinih pitanja trgovinske politike kao sto su: Turnacenje 0 drzavnirn trgovackirn tvrtkama. odborima i ministarskim konferencijama. Turnacen]e odredaba GAIT-a 1994. Tajnistvo treba osiguravati tehnicku potporu razlicitirn vijecirna.. a najmanje dvornjesecno.. robu. Ministarske konferencije su ovlastene obavljati sve funkcije WTO-a i poduzimati sve mjere potrebne za ostvarenje tih funkcija.1994. 1.Organizacijska struktura Svietske trgovinske organizacije Najvazni]e tijelo WTO-a je Ministarska konferencija ko]a se sastoji od predstavnika svih clanica: najcesce predsjednika drzava.4. GATS (General Agreement on Trade in Services . Dohi (2001. Odluka 0 slucajevirna u kojima carinske up rave imaju razloga sumnjati u istinitost iii tocnost deklarirane vrijednosti i Odluka 0 trgovini i okolisu. evoluirao je u koncept "diferenciranog i povoljnijeg tretrnana". Ugovor 0 tehnickirn zaprekama trgovini.': 1. U cetvrtom su dijelu obveze razvijenih zemalja u pogledu ubrzanog rasta IZvoza. a svi sporazumi doneseni u WTO-u ratificiraju se i u parlamentima zemalja clanlca. Sastoji se od cetiri dijela." U drugom je dijelu pravilo 0 nacionalnom postupanju. pravda 0 objavIjivanju propisa iz oblasti trgovine. . tumacenja i interpretacija brojnih GAIT-ovih clanaka usvojenih u Urugvajskom krugu te Marrakeshkog protokola. 0 drzavnim tr~ovacki~ p~duzec~ma. Treci dio sadrzi odredbe 0 osnivanju carinskih unija i zona slobodne trgovrne te odgovornosti vlada za djelovanje regionalnih i lokalnih vlasti.2 . Taj dio pod nazivorn "Trgovina i razvo]" dodan je 1965. sljecnja 1995. sadrfi obveze clanica u pogledu olaksica (koncesija) prema drugim clanicama te popis robe Cije su carinske stope plafonirane. GATS i TRIPS.n ('r VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANjE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije 1. dakle trazi se da se stranog pruzatelja usluge tretira u skladu s nacelorn najpovlastenije nacije i nacelorn nacionalnog tretmana. Odluke se donose konsenzusom. god. 15. Ugovor 0 carinskoj osnovici.3. a 1978. Opcenito.

TRIPS propisuje jedinstvene mini~alne st.ated Aspects of Intellectual Property Rights . Sporazum TRIPS (Trade Rel. Sporazum 0 antidampingu odreduje sto se smatra dampingom. po jednoj od navedenih metoda. industrijski dizajn. Tu pripadaju: sporazum sporazum sporazum sporazum 0 0 0 0 0 antidampingu tehnickirn preprekama trgovini carinskoj vrijednosti pravilima 0 podrijetlu robe postupku izdavanja uvoznih dozvola . Procedura utvrdivanja radi Ii se 0 dampingu takoder je precizno definirana.p?t~ce standardizacija trgovacke terminologije nJuJeu korespondenciji i dokumentaciji .potice primjena elektronicke trgovine.zbroj troskova proizvodnje u zemlji podrijetla. presuduje se da je rijec 0 dampingu i da ga se treba sankcionirati. antidarnpinske. robni i trgovacki znakovi. Utvrdi Ii se da je razlika u cijeni veca od 2% te da je udio u uvozu veci od 3%. patenti. koji je postupak utvrdivanja da je rijec 0 darnpinsko] cijeni te koje su rnoguce antidampinske mjere. necarinskih odnosno neoprotekcionlstlckih rnjera. Odbor za antidampinsku praksu koji dobiva zadacu utvrditi postoji Ii veza izmedu steta koje trpe dornaca poduzeca s uvozom te odredene robe. Postupak zapocinje prijavom koju podnose dornaca poduzeca koja smatraju kako su ostecena uvozom robe po darnpinskoj cijeni. tzv.cijena po kojoj se ista ta roba izvozi na treca triista iii izvozna cijena izracunata kao.LOvANJE ) . morat ce odgovarati WTO-u u skladu sa Sporazumom o pravilima i proceduri za rjesavan]e sporova.u~snovne zadace Svjetske trgovinske organizacije pripada I pojednostavnjen]e I ubrzavanje realizacije vanjskotrgovinskih poslova putem donosen]a sporazuma i propisa kojima se: .Trgovinski aspekti prava na intelektualno vlasnistvo) ima za cilj osigurati medunarodnu zastitu tvorevina Ijudskog uma kao sto su pravo umnoiavanja.sporazum . Sporazumom se pogodenoj zemlji dopusta uvodenje dodatne.unificiraju isprave koje se rabe u vanjskoj trgovini stand~rdiziraju vanjskotrgovinske procedure. prosjecnog profitai norrnalnih troskova izvoza.4. Ako pak zemlja clanica tolerira takvu nelegalnu praksu svojih poduzeca. zemlje clanlca ne smiju raziicito tretirati strane i svoje driavljane u pogledu dobivanja. Ako se neka dornaca tvrtka ne pridriava tih pravila.ra~doblja u kojirna zemlja clanlca mora donijeti propise kojirna se jamci zastrta mtelektualnog vlasnistva.and~. Njihova zemlja 0 tome obavjestava tzv. potrebno je izracunati. Nakon sto se utvrdi ta veza. Svi ti sporazumi obvezuju clan ice WTO-a nil takav nacin da njihove odredbe rnora]u ugraditi u svoje nacionalno zakonodavstvo i osigurati njihovu prirnjenu. kolika je razlika izrnedu normalne i darnpinske cijene te koliki je ukupan udio uvoza takve robe u ukupnom uvozu te vrste proizvoda. koja se najcescs primje- :'rva sk. normalna cijena veea od darnpinske cijene.ektualnog vlasnistva (nacelo nediskriminacije i nacelo nacionalnog tretmana).potice harmonizacija i uskladivanje nacionalnih propisa iz domene vanjske trgovine .4. Sporazum 0 tehnickirn preprekama trgovini je donesen zato sto je uoceno da su se tehnicki standardi i procedure pribavljanja certifikata zloupotrebljavali odnosno sto se mogu zloupotrijebiti i postati mjera za nelegalno ogranicavanje uvoza. . subvencijama sanitarnim i fitosanitarnim mjerama. To su oni sporazumi kojima je cilj smanjiti rnogucnost o~ranlcavanJa uvoza koristenjern tzv. Sporazum definira darnpinsku cijenu kao izvoznu 54enu koja je niza od normaine cijene. posebno carinski poStUpCI . opsega i od~iavanja. (VANJ'KOTRGOVlNSKO PO.upina tih.spo~azuma_iesu GATT 94. Ako je tzv. Tim se sporazumom takoder traii da nacionalna zakono.sporazum 0 0 Gospodarski i financijski sustavi I institucije prepreke koje sprecavaju i ogranicava]u medusobnu razmjenu usluga izmedu zemalja clanica. prava na zastitu intel. Potom precizira da je normalna cijena(cijena proizvodnje predmetne robe u zemlji podrijetla robe iii .sporazum god rnoguce . Drug~ sk~pina sporazuma regulira kljucne postupke i procedure u tijeku vanjskotrgovinskih poslova. doci ce u sukob s nacionalnim pravnim sustavom. biljaka i iivotinja ali se: -.davstva c~a~ic~ organiziraju i provode odgovarajuci nadzor nad primjenom rnjera za zastitu mtelektualnog vlasnistva. carine u visini te razlike. Sporazumi 0 kljucnlhl postupcima i procedurama vanjskotrgovinskih poslova Vee j~ rec~!no kako n:'ed. Sankcionira se uvodenjem antidampinske odnosno kompenzatorne carine u visini utvrdene razlike na svaku buducu jedinicu uvezenog proizvoda do najvise pet godina. Osim toga. Sporazumom se ne trazi da zemlje clan ice smanje dostignutu razinu zastite kojom stite zdravlje Ijudi. GATS i TRIPS kojima je cilj unifik~vclJa vanJskotrg?~msklh proplsa u zemljama clanicama kako bi sustavi bili jos vise trans~are~tnl I k~ko bi se smanjile pravne barijere koje mogu biti velika prepreka vanjsko] trgovmi.rde vi.r.potice zemljeclanice da primjenjuju medunarodne standarde gdje je 1.

a na k(Wjuse pribrajaju svi troskovi dopreme robe do granice zemlje kupca..obvezuje drzave da njihova nacionalna tijela za standardizaciju redovito obavjestavaju WTOo svim promjenama na tom podrucju te vrlo precizno propis~je postupak izdavanja razlicitih certifikata.og izdavanja uvoznih dozvola. Sporazum 0 subvencijama nacelno zabran!uJ: subvenclon. Sporazum 0 pravilima 0 podrijetlu robe regulira uvjete i postupak za utvrdivanje podrijetla robe.C?dbor.ora kontr~"rat'. npr. u odredenim slucajevima. To je iznimno vazno zernIjama uvoznicama koje ubiru prihode od carina. v Izuzev u prethodno navedenim slucajevima. kao i izvoznim tvrtkama kojima carinska pristojba i carinski postupak mogu znatno otezavati i poskupljivati izvoz. oruz]e. kao I precizne informacije 0 postupku njezina izdav~nja..e !zv~za osim u tocno odredenim slucajevirna. istina.dje ovanjern neke druge zemlje obraca se Svjetskoj trgovinskoj org~nI~. Postupak automatskog Izdav~nJ. prouce spor I ~redloze rjesenja.zvol: na~eln? zabranjene. Sada te odluke postaju obvezujuce.e. wro imenuje posebnu sku~mu ~trucnJ~ka I ov.a uvoz~e d. On odreduje I to da ga sv~. ako je rnoguce utvrditi lzravnu korist od te financijske pornocr. Iz definicije slijedi kako: . normalna cijena koja se na nekom trzistu formira izmedu neovisnih kupaca i prodavatelja.. droge. ne moze Iz~zvatl vece pore~e:aJe u medunarodnoj trgovini ali je takve prirode da se trgovma m. jedinstvenoj carinskoj deklaraciji i drugim ispravama .nawnJe obavijestiti wro.pub~i:irati detaljne i p:ecizn~ informacije 0 tome za koju je robu potrebno pribaviti uvoznu dozvolu. I postupak koji to nije. Po njegovim odredbama sve zemlje clanice moraju . urnjetnicka djela. a izvoznicima je vrlo vazan buduci da su u proslosti tehnicki standardi cesto bili nepremostiva barijera za ulazak na pojedina trzista. Upravo zbog toga u okviru WTO-a postoji i poseban Odbor za pravila 0 podrijetlu robe koji sve ovo jasno propisuje ali.najpnje savjetuje strana~a u sporu rnedusobne razgovore radi mirnog qesavan!a spora~ ~ko s: to n: . Zabranjene subvencije su sve vrste izvoznih subvencija. Moglo bl se zaprao reci da se uvoznim dozvolama uvodi red u trgovinu tom vrstom robe.neke ro~. propisuje jedinstvenu formu. transfernih ci· jena kojima se najcesce sluze multinacionalne kompanije. Takoder je propisano da se dozvole mogu uvesti .( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski I financilski sustavi i instituciie .n~JduIJena r~k ~d d~na.aClJI~oJa. Taj je sporazum jos jedan u nizu onih kojima se ostvaruje proklamirano nacelo transparentnosti. I .potom formira poseban Odbor za rjesavanje sporova .lascuJe ~h da u nekom roku.mogu zatraziti i same pribaviti dodatne informacije i dokaze 0 trzisnim cijenama . Dopustene subvencije jesu: _ subvencije subvencije _ subvencije .~rgan te . Vazno je i prodavatelju jer je zemlja podrijetla robe vazan dio ukupnog imidia proizvoda i jedan od bitnih cimbenlka njegove konkurentnosti. Sporazum 0 carinskoj vrijednosti definira osnovicu odnosno postupak izracunavanja osnovice na koju se placa uvozna carina. uvozne su do. Kao osnovica od koje se izracunava propisana carina za uvoz neke robe odredena je tzv. a njihovu provedbu • pratt Odbor .zem~Je~Ianlce WTO-a moraju prihvatiti. Procedura jeotprilike ovakva.p. a za rjesavanje sporova pOStOJI oseban p Odbor. i odrediti novu carinsku osnovicu. Clanica koja srnatra da j~ ost~~ena. Sporazum razlikuje postupak automatsk. S. Sporazum 0 postupku izdavanja uvoznih dozvola propisuje u kojim se slucajevirna mogu koristiti uvozne dozvole kao i postupak izdavanja tih dozvola. U pitanju su subvencije: ako se radi 0 izravnoj iii neizravnoj financijskoj pornoci koju drzava iii njezini organi na teritoriju zemlje clan ice daju svojim tvrtkama ako ih proglasava iii provodi vlada iii neki d_rzavi. Na taj se nacin pokusava prekinuti s praksom deklariranja nizih cijena radi · placan]a manjih iznosa carinskih pristojbi odnosno praksom tzv.subvencije za bazicna znanstvena istrazivanja za razvoj nerazvijenih podrucja u ekoloski ciste tehnologije u poljoprivredi. sto je i jos vazni]e.U~pl!e u predvidenom roku. .ozvole rab! ~e u trgovini specificnorn robom koja.ranJ. obvezuje zemlje clanice da sve te odredbe ugrade u svoje nacionalne propise kako bi se na taj naCin osiguralo njihovo postivanje i provedba u svim zemljama clanlcama. 0 proceduri i pravilima za rjesavanje sporova. kao i to da ce sv~rimjena subvencija koje rusu do- 6? pustene biti sankcionirana. antikviteti i slicni proizvodi.carinske uprave imaju pravo posumnjati i u deklarirane cijene odnosno mogu odbiti cijene koje su navedene u fakturi. kao i subvencije za koristen]e dornacih proizvodnih faktora. Za kupca robe je to vrlo vazno jer se jasnim i nedvosmislenim pravilima odnosno njihovom unifikacijom u svim zemljama clanlcama smanjuje rnogucnost · kupnje robe laznog podrijetla odnosno kupnje reeksportirane robe. sadrzaj i postupak izdavanja odgovarajuce isprave te propisuje kako tu ispravu treba potvrditi carinska sluzba zemlje izvoza. Sustav rjesavanja sporova clanica WTO-a ureden je Sporazumo~.orazum odreduje kako se 0 namjeri i 0 razlozima m?ra .mogu promijeniti a. Ako se zemlja clanica ipak nade u velikim i nepredvldenlm teskocama zbog kojih se mora propisati i pribavljanje dozvole za u~oz. koji ne smije biti dulji od sest rnjesecr.. .

2. Hrvatski sustav ekonomskih odnosa s inozemstvom Hrvatski vanjskotrgovinski sustav je vazan segment naseg ukupnoga gospodarskog sustava. u lipnju 1996" I P':'I s. Nejasnoce i/ili pitanja su preko Tajnistva slani naso] vladi koja je davala tra~ene. vodili bilateralni pregovori sa svim clanicama koje su pokazale interes bilo za nas gospodarski sustav bilo za neke koncesije u medusobno] trgovini. prva je kupnja odnosno prodaja robe iii usluge. carinskog. a svi multilatera!nI I bilateralni pregovori. Radne skupine za prijam u clanstvo WTO-a.izmjene u zakonodavstvu su ucinjens do lipnja 1999.) I. posebno onim tranzicijskim. antidarnpinskih mjera. sijecnja 1991. Kako je to Hrvatska propustila zatraziti. Ako strana koja je proglasena krivom ne provede odluke. deviznog i vanjskotrgovinskog sustava.Odluka 0 nacinu obavljanja rnjenjackih poslova . odmah po osamostaljenju 15. U lipnju 1994. Neki od vaznijih jesu: . Protokol 0 pristupanju. ogranicavanja investicija i prava intelektualnog vlasnistva.. prijavile Tajnistvu koje je ofor milo tzv. Hrvatska je postala punopravnom clanicom u studenom 2000" trideset dana nakon sto je Sabor ratificirao uvjete pristupa u WTO. morala je proci postupak prijama koji se primjenjuje na nove clanice.zavrseni su u rujnu. 2. ltd. vanjskotrgovinskog sustava i sustava kreditnih odnosa s inozemstvom.lo Op~e vijece i sve punopravne clanice WTO-a.a:tana~ tzv. balticki model. za rjesavanje sporova. kad je Hrvatska pristala na kompromisni. izrnedu tih sjednica. Postupak je pokrenut 1993. diskriminacijskih administrativnih postupaka. Uslijedio je novi krug pitanja i odgovora a potom.Odluka 0 uvjetima uz ko]e se rnoze dati odobrenje da se potrazivanje u inozemstvu naplati u efektivnom stranom novcu . Tajnistvu je dostavljen Memorandum 0 vanjskotrgovinskom sustavu ko~i je sadrzavao i sve temeljne propise gospodarskog sustava zemlje (~akonske I podzakonske akte iz podruc]a carinskog. taj postupak bio i dulji i zahtjevniji nego sto lnace jest.e~e. Sva temeljna pitanja vezana za tu deviznu odnosno valutnu stranu vanjske trgovine regulirana su Zakonom 0 deviznom poslovanju. Ocigledna prednost clanstva u WTO-u ogleda se u cinjenici sto clanstvo ornogucuje pristup trzistu robe i usluga svih clanica po nacelirna najpovlastenije nacije i uz poznata pravila. U sirern smislu rijeci sastoji se od deviznoga. osim uskladivanja propisa iz podrucja audiovizualnl~ u. potom se ukidaju koncesije u bilo kojoj grani iz multilateralnog sporazurna iz kojeg je spor. Odbor za rjesavanju sporova ce poceti primjenjivati svoje ovlasti.. ob~vijesti.slu?a. Hrvatski devizni sustav Vanjskotrgovinske transakcije se najcesce obracunavaju i naplacu]u u razlicitirn devizama. svibnja 2003. tzv. a na kraju bi se mogle ukinuti koncesije iz bilo kojeg sporazuma WTO-a. Clanstvo implicira i djelotvornu zastitu od necarinskih mjera zastite. [os uvijek joj se ostavlja rnogucnost da na bilateralnoj osnovi razrijesi spor tako da kompenzira ostecenu stranu. U nasern je slucaju. Ako se ni to ne dogodi.1. do kraja lipnja 2000. kad smo dobili status prornatraca.odgovore. Iste godine u mjesecu rujnu Tajnistvu je predana i prijava za punopravno clanstvo.5. a to znaci da ce zemlji koja je izgubila spor poceti ukidati povlastice. zbog ratne situacije i politickog stanja u zemlji i u okruzen]u.' Gospodarskl I financijski suslavl I inslilucije '. Traz. Tu je tocno propisan redoslijed tako da se najprije ukidaju povlastice u trgovini u gospodarskoj grani predmeta spora. Nakon toga su se clan Ice zamterestrana za pregovore oko trgovackih koncesija.Odluka 0 nacinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom . Postupak primitka je zavrsen kad je Opce vijece izglasalo tzv. Vrlo je vazan i jedinstven sustav rjesavanja sporova koji ne rnoze blokirati nijedna zemlja pojedinacno. porezne propise. Na taj su nacin sve prednosti liberalizacije dostupne svim poslovnim subjektirna zemlje clan ice. propise 0 zastitl intelektualnog vlasnistva) te osnovne makroekonomske pokazatelje. Pregovori 0 toj problematici su potrajali sve Potom je uslijedilo Izvjesce Radne skupine koje je poslano Opcern vijecu. Radnu skupinu. i objavljen u Narodnim novinama broj 96/03. 0 cernu je ono. Nakon toga su uslijedil I m~ltdateralni pregovori na kojima je odgovarano na postavljena pitanja dok su se.Odluka 0 svoti deviza ko]e domace fizicke osobe mogu iznositi lz RH u putnickorn prometu s inozemstvom. Prijam Republike Hrvatske u svjetske gospodarske organizacije Republika Hrvatska je postala clanicom OUN-a i Medunarodnoga monetarnoga fonda i Svjetske banke autom\tski. one koje su u postupku prijama vidjele neki svoj interes. Clanstvo dalje znaci i djelotvorno uklanjanje svih diskriminacijskih ogranicenja usmjerenih prema odredenirn zemljama. Kao zakonitoj sljednici bivse Jugoslavije pripadalo joj je i clanstvo u GATT-u. Postojeci zakon je donesen 29. a druga je kupnja odnosno prodaja deviza kojom ce se transakcija platiti. Zato se svaka rnedunarodna trgovinska transakcija i sastoji od dvije kupnje odnosno dvije prodaje. Podzakonski akti ko]e je donijela Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija i niz provedbenih propisa preciziraju zakonske odredbe i zaokruzuju devizni sustav. kompenzacijskih carina. kao i one koje su zeljele samo sudjelovati. 1. .

cekovi i drugi novcani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji se mogu naplatiti u efektivnoj stranoj val uti.' ( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) su uredeni ovim propisima Gospodarski i financljski sustavt i Instltucije Klju.pravne osobe sa sjedistern u RH. Strana sredstva placanja su devize. U nastavku cerno najprije ukratko opisati vaznije pojmove koji su potrebni za razumijevanje deviznog sustava. Smatra se novcanirn potrazivanjern od sredisnje banke odnosno drzave koja ju je izdala."Iff . a nasa tvrtka strani. Potom cerno raspraviti neke od gore navedenih osnovnih elemenata hrvatskoga deviznog sustava. Nas novi devizni zakon Cini bitan pornak u ispunjavanju uvjeta na koje se Hrvatska obvezala potpisivanjem sporazurna 0 stabilizaciji i pridruzivanju s EU jer omogucuje slobodno kretanje kapitala. Kaze se npr. Nekonvertibilne devize (val ute) jesu valute (devize) one zemlje koje se ne mogu slobodno zamijeniti za val ute (devize) drugih zemalja. r. ne smiju se iznositi iz te zemlje i u inozemstvu rusu priznate. to znaci da su nam stranc: sprernru prodavati svoJu robu I usluge za kune te da su spremni primiti ih po teca]u koji otprilike odgovara njezinu dornacern sluzbenorn teca]u. Izraz "valuta" rabi se i u unutarnjoj trgovini. jednako tako tvrtka u vlasnistvu stranaca moze biti i hrvatski rezident. Rezidentski status je posebno vazan za odredivanje prava i obveza fizickih i pravnih osoba jednostavno zato sto su prava rezidenata razlicita od onih koja imaju nerezidenti. Vazno je naglasiti da se devize mogu prodavati i kupovati i prije dospijeca naplate. pojam "konvertibilnost valute" u praksi najcesce i oznacava njezinu konvertibilnost u tekucirn placanjima s inozemstvom. u roku koji je dogovoren. Novcanice tak~ih zemalja imaju prisilan teca]. Sus'av je i bitno liberalniji u usporedbi s pravilima iz prethodnog zakona. Potpuna liberalizacija cjelokupnoga deviznog sustava inace je i jedan od uvjeta za pristup Europskoj uniji i trebala bi se dogoditi neposredno prije samog primitka u Uniju. Cesto se rabe i izrazi potpuna konvertibilnost i konvertibilnost u tekucirn transakcijama. svaka novcanica iii kovanica koja je zakonsko sredstvo placanja u neko] zemlji. Potrazivanja prema inozemstvu nastaju prodajom robe iii usluga nerezidentima za strane valute. znaci da je stranac spreman primiti kune kao naknadu za isporucenu robe i usluge te da priznaje domaci sluzbeni teca] odnosno da mi prihvacamo naplatu izvezene robe u domaco] val uti po tecaju dornace val ute u toj zemlji.06. Tako shvacena konvertibilnost je vrlo rijetka pojava jer gotovo da nema zemlje koja dopusta potpunu konvertibilnost u kapitalnim transakcijama s inozemstvom. Vazni su za definiciju i pracen]e deviznih transakcija. Potpuna konvertibilnost oznacava mogucnost zamjene neke val ute u bilo koju drugu valutu bez obzira na vrste transakcija i bez obzira na iznose. Razlikujemo vanjsku i unutarnju konvertibilnost.' !~l ::. Prema tome. slobodna izravna ulaganja te slobodno trgovanje vrijednosnim papirima i s inozemstvom i u Hrvatskoj. To. Tako hrvatski drzavljanin rnoze biti strani rezident i obrnuto. osim njihovih podruznica u inozemstvu _ podruznice stranih trgovackih drustava i trgovaca pojedinaca upisane u registre u RH _ poduzetnici pojedinci koji samostalnim radom obavljaju djelatnost za koju su registrirani . Pri tome rezidentski status nije vezan za drzavljanstvo fizickih osoba niti za vlasnistvo nad pravnim osobama. kuna) u dornacirn bankama i po sluzbenom teca]u slobodno zamjenjuje za strane val ute koje se onda mogu iskoristiti za placanja u inozemstvo iii poloziti na devizni racun.konv~rtibilna: Najjednostavnije. To nazivamo kupnjom iii prodajom na termin. 0 unutarnjoj konvertibilnosti govorimo kad se dornaca valuta neke zemlje (npr. Rezidentima u deviznom smislu smatraju se: .sklapanje i provedbatekucih i kapitalnih poslova izmedu rezidenata i nerezidenata!" bilo u stranim sredstvima placan]a iii u kunama ." U tim slucajevima zapravo znaci rok odnosno datum placan]a.jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku a koji nemaju obiljezja posla izmedu rezidenata i nerezidenata. • . Devize su sva novcana potrazivanja od inozemstva. za sastavljanja platne bilance. iii "valuta 14. Rezident i nerezident su nezaobilazni pojmovi iz deviznog sustava. Konvertibilnim devizama (valutama) nazivamo one valute (devize) koje se mogu slobodno i bez ogranicenja zamijeniti za valute (devize) drugih zemalja.cni elementi k6ji cine devizni sustav i koji jesu: .fizicke osobe s prebivalistern u Republici Hrvatskoj 14 15 Pojmovi "rezident i "nerezident" objasnjenl su u sljedecernpotpoglavlju. devize od tog izvoza stjecerno danom izvoza robe iii usluge iako se stvarna naplata realizira poslije. strana gotovina (efektivni strani novae). kuna) prihvacen~ u inoze~stvu kao . drugim rijecirna. Efektivna strana val uta je svaka vrijedeca novcanica iii kovanica dakle . . Takoder ornogucuje trgovackim drustvima uzimanje dugorocnih kredita u europskim bankama te kupnju nekretnina za podruznice dornacih poduzeca sa sjedistern u zemljama Europske unije. kao i za bilo kakvu analizu vanjskotrgovinskih i deviznih transakcija. Zapravo. Konvertibilnost u tekucim transakcijama znaCi da je dornaca valuta slobodno zamjenjiva poradi placanja u vanjskoj trgovini robom i uslugama. U istom se znacenju rabe i izrazi strana gotovina i efektivna strana valuta" odnosno efektivni strani novae. 0 vanjskoj konvertibilnosti govorimo kad je valuta (npr. "valuta 30 dana".poslovanje izmedu rezidenata u stranim sredstvima placanja .

onaj tko u trenutku obveza cjelokupnom imovinom. vatski drzavljani Nerezidenti ke osobe su hrvatski nizacija 5 zaposleni u njima gore su sve osobe koje nisu prebivalistern i sve pravne na "privremenom" predstavnici. je sposobnost od sest mjeseci. Obrnuto.r( VANJSKOTRGOVINSKO I'OStOvA>iJ. Sukladno deviznim i na pravne osobe ci]e je sjediste u Hrvatskoj. tekuce po- placanja Kako se to u praksi gotovo nikad izravnava stavkom "greske i propusti". npr. i nerezidente. bibilance : lanca placanja se sastoji od bilance deviznih se po definiciji. u skladu po sa zakonom. Medunarodni monetarni fond.1. tekucih pisuje HNB. sposobnost roba isporucena tim komitentima. tekuci Te dvije kategorije EU. tekucih nasern deviznom su slobodni mjera placanja navedenih placan]a postojeCih slucaju primjene zastitnih koje. Bilanca iii veca od njegovih Teca] je cijena jedne jedinice iii sto jedinica neke valute (devize) izrazena u valuti (devizi). placan]a iii platna svih transakcija koje rezidenti Po shemi bilance kapitala bilanca slovan]e transakcije tih dviju i bilance 2. raspolaze koja je jednaka znaci da je imovinom. kapitala vise. likvidan je dakle onaj k'ijji u trenutku dospijeca je novcanih obobveze placanja raspolaze dospjelih dospjele banka otvara u inozemnoj voza robe njezinih placanja za svoje komitente na osnovi kojeg dornaca banci svoj racun na koji ce se uplacivati devize od izi 5 kojeg ce se inozemnim dobavljaCima banci placati otvara komitenata da iste te najmanje dobnog tolikim i potpunog novcanirn iznosom je siri pojam od pojma kad podmirenja vis ina obveze. Tako inozemstvu hrvatski drzavljanl ali niu kojoj su zaposleni.e iii upravo stranih tekucih onoliko prijenosa Kad se njima i saldo jedno- vezani bilance za trgovinu jezikorn bilance se odnose transakcijama zakonu. pokloni kOJIse salju u rnozernstvo. korespondentnim borave krace Likvidnost pravodobnog kolika podmirivanja veza. strana banka u naso] poslove obavlja za svoje komitente. i propisima 1. solventan obveza.ije ~oje . i 51. po cernu se razlikuju od kapitalnih.). prodajni i srednji tecaj.isljenja d~ je "bilanea rnedunarodnih transakeija" najbolji termin jednostavno zato sto se ~ bilancu u~r~t~vaju i one transake. fizicke trajanju - osobe koje u RH najmanje konzularna osnovi vrijedece dozvole boravka RH u inozemstvu njihovih obitelji. vrste bankovnih poslova s inozemstvom i devizne poslove smiju obavljati samo stranebankes odnosima. Svaka bilanca. Ovlastene banke su dornace banke koje je HNB ovlastio za odredene poslove s inozemstvom odnosno za odredene poslove 5 devizama. rnozerno koje se u na tekucern i prijenosi robnih repro- zapravo placanja. bilanca" je sustavan shematski popis vrijednosti ucine 5 nerezidentima u nekom razdoblju. bez obzira nase zemlje. U t:ku~u mora biti izravnana. Tecaj kune prema dolaru je njezina cijena izrazena u dolarima. u tekucern ba nisu izjednacene po pravima vu je propisao dijelio obvezama zemalja pa ih je i zato bitno MMF.n~ pra~e nikakva placan]a. pa tako i bilanca o tome ciji su drzavljani o tome tko im je vlasnik. ) borave i druga na Gospodarski i financijski sustavi i institucije --. To obvezu treba ispuniti.1. hum~~ltarna po moe IZ mozernstva. Devizni poslovi Opcenito. i nas zakonodavac poslovi svih tekucih robom biljeze Po je prvi put sve devizne poslove jasno placan]a kakpoposlovi. dobi- jest u tome sto se oni ne sklapaju radi prijenosa i uslugama. kapitalni postojecih vezane podbilanci od rada i kapitala. Razlikujemo kupovni. Poslovi. hr- rezidenata i nerezidenata a njezinim saldom. placan]a koju je propisao rezervi. medusobni (kao sto su UN. To su Saldo u dvije skupine: te 2. dugo pricuva (rezervi) i spomenutom stavkom "greske i propusti" izravnava se bilanca placanja. bilance osim u placan]a. a i strukturi i tekuca placanja (transfera) placan]a. nego su rezidenti vojni osobe zemlje su nasi radnici radu u navedene odnosno to su sve fizicsa sjedistern u inozemstvu. ManJe se rabi jednostavno zato sto su se prethodni termini vee udomacili. u zemlji dok banke s rnas velikim ov- u Hrvatskoj. bilancu placan]a se knjize sve transakcije vezane za a koje nemaju obiljez]a kapitalnih za kretanje pokazuje koliko (sto je robe. potrosila poklona). zima. u okviru placanja. MMF i sl. razdoblju pribroji Osnovno obiljezje go su shemi poslova. na tekucern racunu (tekuca bilanca). hrvatski devizni propisi imaju odredbe koje se odnose na rezidente. boraveu Korespondentnebankesu 0 obavljanju kojima su dornacebanke To znaci da je sklopljen To nisu ni ostali strani drzavljani koji u naso] zemlji u tzv. dakle na fizicke osobe koje legalno borave u Hrvatskoj dulje od 183 dana neovisno a neovisno osopravnih bilance i fizickih razlikovati. Banke s velikim ovlastenjern mogu obavljati sve lim ovlastenjern lastenjern sporazum rezidenti Strani diplo- matski i konzularni nisu rezidenti izaslanici te osoblje na to koliko medunarodnih orgaRH. Na lijevoj se strani bilance knjize transakcije koje znace stjecanje potrazivanja prema inozemstvu. Solventnost likvidnosti i oznacava pravo- svoj racun sa svrhom nekoj drugoj Zauzvrat. usluga i dohodaka je Ii zemlja je i stvorila. tekuca placania i prijenosi (transferi) ukljucuju: osnovi placan]a . te u U bilanci izmedu kapitala se biljeze sva kratkorocna i dugorocna saldom kretanja bilance kapitala deviznih 183 dana diplomatska. ukupnih novcanorn i svim drugim oblicima. ne- 5 rnozernstvom transakcija. saldo danih i primljenih reel da su to sva placan]a i prijenosi na transakcije odnosno sva va se saldo tekuce podbilance placanja racunu u okviru 16 Ima n. Razlikujemo banke 5 velikim i banke 5 malim ovlastenjern. ne dogada. koji u tekucirn manj. teca] dolara prema kuni je iznos kuna koji je potrebno platiti za jedan dolar. ana desnoj one koje oznacava]u nastanak obveza. predstavnistva i clanov.

kad je to izricito ograniceno. Devizne racune u hrvatskim bankama mogu slobodno imati domace pravne i fizicke osobe te stranci. Devizni kapitalni poslovi ~su svi kapitalni poslovi sklopljeni izmedu rezidenata i nerezidenata kao i svi prijenosi imovine motivirani prijenosom kapitala. nerezidentima nije dopusteno kupovati dornace kratkorocne vrijednosne papire" jer se time rnoze osjetno utjecati na stabilnost monetarnog sustava. Dornaca poduzeca mogu u inozemstvu drzati devize samo uz odobrenje HNB-a.prijenose vezane za radnicke doznake. . Ta ce ogranicenja ostati sve do pristupa Hrvatske Europskoj uniji.2. dobitke iz igara na srecu. Nerezidentima se dopusta slobodno trgovanje vrijednosnim papirima u Hr. clanarine i kazne. cesije. Razurnije se da u nas. slobodna su i ulaganja u kapitalne poslove all ipak uz propisanu proceduru odnosno uz pribavljeno odobrenje Hrvatske narodne banke. Kao i u gornjem slucaju. a cije je sjediste u zemljama EU.i iskljuCiv~ preko d~m~~i~ brokera. Stjecanje i koristenje deviza i devizni rccuni Po hrvatskim deviznim propisima devize se mogu stjecati prodajom robe i usluga u inozemstvo. ti poslovi odgovaraju transakcijama koje se u bilanci placanja biljeze u bilanci kapitala. Banke s velikim ovlastenjern rnoraju propisani iznos deviza drzati u inozemnim bankama kako bi odrzale svoju deviznu likvidnost. uzimanjem zajmova u inozemstvu. U tom smislu HNB propisuje i zemlje u kojima ti papiri trebaju biti izdani kao i burzu na ko]o] ce se njima trgovati. Ulaganje u vrijednosne papire je dopusteno i fizickirn osobama al. asignacije i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom.tl. dok nase tvrtke to mogu ciniti i preko stranih posrednika. Dornace i strane osobe mogu slobodno iznositi i unositi do 2000 efektivnih kuna dok je za vece svote potrebno odobrenje HNB-a. kupnjom na deviznom trzistu te poklonima i nasljedivanjem. Recimo i to da je i sustav kreditnih odnosa s inozernstvom sada obuhvacen deviznim zakonom tako da se kreditne poslove s inozemstvom tretira kao jednu skupinu kapitalnih transakcija. Osim u slucajevim~ . novi devizni zakon dopusta slobodno kretanje kapitala i slobodu izravnih ulaganja. ?~_o~renje '": vatske narodne banke i dalje je potrebno za transfer sredstava fizickih osoba 1 tvrtki s racuna u dornacim bankama na racune u inozemne banke. Vazno je spomenuti kljucno ogranicen]s iz zakona prema kojemu 17 Rijecje prvenstveno0 blagajnlckirn zapisima ':N~-~ i tre~orskimza~isima ~inistarstva financija. U skladu s tim. koncesije i doznake za uzdrzavanje clanova obitelji. Kad Je njec o trgovanju vrijednosnim papirima. vatskoj. poreze. Vee smo rekli da su najvece izmjene u deviznom sustavu ucinjene upravo u dijelu koji se odnosi na kapitalne poslove. Koristenje deviza u tekucim poslovima je slobodno u okviru zakonskih propisa 0 trgovini robom i uslugama s inozemstvom. poslove rezidenata u inozemstvu odobrava Hrvatska narodna banka. taj stupanj slobode u kapitalnim transakcijama ipak nije na toj razini kao sto je slucaj s tekucirn transakcijama. raspodjelu dobiti i smanjenja vrijednosti izravnih ulaganja . Dopusta se i kupnja nekretnina za tvrtke u vlasnistvu rezidenata.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) 5 inozemstvom te uobi- Gospodarski i financijski sustavi i instltucije ~ placania po osnovi trgovine robom i uslugama . Najvaznl]e novosti vezane za vanjskotrgovinsko poslovanje su u ukidanju prekrsajnih odredbi vezanih za rokove za unosenje deviza od izvoza robe i usluga.: . 2. Dornace flzicke osobe i tvrtke ne mogu svoje devize transferirati u i nozemstvo bez odobrenja.I_ s!ra~~~ fondov~mak?J' pre~a svom statutu u portfelju trebaju imati 50% blagajnickih illl! trezorskih zapisa. Stranu valutu i strane vrijednosne papire se rnoze unositi slobodno uz propisanu proceduru prijavljivanja. ukidanje obveze trazenja produljenja roka za naplatu izvezene robe i usluga te ukidanje odobrenja koje HNB izdaje za prijeboje. U zemlju se rnoze slobodno unijeti najvise 15 000 kuna. cajena kratkorocna medubankarska placanja placanja kamata i neto dohodaka od ulaganja u inozemstvo placanja vezana za amortizaciju zajrnova.1. mirovine. to je jednostavno zato sto postupak pridruzivanja i buduce clanstvo u EU zahtijevaju takvu liberalizaciju. Isto ogranicen]e rnoze se proplsa. Plaeanja i prijenosi na osnovi kapitalnih poslova takoder su slobodni pod uvjetom da je posao sklopljen i prijavljen u skladu sa Zakonom 0 devizn~~ poslovanju te da su podmirene sve porezne obveze iz tog posla u RH. i to pod uvjetom da oni zadovoljavaju minimalne kriterije za sigurno ulaganje. • . i u najvecern broju zemalja. a rezidentima slobodnu trgovinu vrijednosnim papirima na svjetskim burzama. U tu skupinu poslova spadaju: izravna ulaganja ulaganja u nekretnine poslovi s vrijednosnim papirima na trzistu kapitala poslovi s vrijednosnim papirima na trzistu novca poslovi s udjelima u investicijskim fondovima kreditni poslovi depozitni poslovi placanja po osnovi ugovora 0 osiguranju jednostrani (osobni iii fizicki) prijenosi imovine otudivanje prava stecenih ulaganjem otudivanje vrijednosnih papira vezanih za poslove s nekretninama te repatrijacija sredstava i prijenos likvidacijske i/ili stecajne mase.

a za rad je odgovorna sarno Saboru. jednako kao sto bi pala cijena bil~ ~oj~ druge robe: dru. znaci da ce kuna rasti. mo Drzavljani na radu u inozemstvu.a ~abi se za. Centralna banka se bavi samo onim deviznim poslovima koji su vezani za njezinu osnovnu zadacu. Tecaj stranih sredstava placanja prema ku~i o~reduJ~ nJlhov: p~nuda I potraznja na trzlstu.1.v?znl.lskaZlVan!e potrazivanja i obveza prema inozemstvu. Kupo~n.. hrvatski devizni zakon definira trziste stranih sredstava jednostavno kao "sve poslove kupnje i prodaje stranih sredstava placanja".i mjenja~nice . U ne~os~e~n~J kupoprodaji deviza izmedu ovlastenih ban aka primjenj~ju se. ak~ u. Jedn. ~ato Je~ktlvan sudionik igre na deviznom trzistu i Hrvatska narodna banka k~JaJe z~duzena za cuvan]e tecaja nacionalne val ute i ocuvan]e devizne likvidnosti zeml]e prema inozemstvu. Funkcije HNB-a jesu: a) ocuvanjs stabilnosti kune i odrzanje opce likvidnosti prema inozemstvu. . HNB I . Banke 5 malim ovlastenjsm su ovla. tada ce clJena deviza izrazena u ~u- 2. Teca] nacionalne val ute je vazna gospodarska varijabla I nema nltl. U praksi se te transakcije obavljaju: nama padati.Jav~o objaviti. i svibnja 1995.1. c) nadzor banaka i ostalih financijskih institucija. Tako utvrdeni teca] se m?ra I .tav: ~Iacanja. 5 tim: promptni posao je svaka kupoprodaja koja se obavlja naJkasOiJe.liste su ukljucene i sve kupnje i prodaje efektivnoga stranog novca koje obavljaju ovla~tene banke. odnosno za poslovanje u vezi 5 deviznim rezervama zemlje i za neka druga drzavna placanja. Banke 5 velikim ovlastenjern imaju dopusten]s za obavljanje platnog prometa 5 inozemstvom te za uzimanje i odobravanje deviznih zajmova.za. ~.koJemu J banke kupuju strana sredstva placanja. Pn tom~ se k~o terminski posao definira svaka kupoprodaja deviza u kojoj je rok za Ispu~Javanje obveze duzi od dva radna dana od sklapanja ~gov~ra. d) obavljanje odredenih poslova za drzavu i obavljanje drzavnih placanja prema inozemstvu. teca] kune. To cini njezina sluzba dokumentarno-devizne kontrole. . 2. . stedionicama institucijama. .~govor~nl tec~Jevl. Banke mogu poslove kupoprodaje deviza obavljati u svoje ime i za svoj racun ali i u tude ime i za tudi racun. . e) ocuvanje opce likvidnosti banaka.3. b) izdavanje novcanica i kovanog novca. Nasuprot tome. zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavrustvima i stranci iznose devize i vrijednosnice bez ogranicsn]a. u devizno tr. . Devizno triiste i tecaj stranih valuta Trziste stranih sredstava placanja nije jed no mjesto iii neka jedinstvena institucija unutar koje bi se dogadale sve kupoprodaje. Ona se brine za ocuvanje stabilnosti domace val ute i domacega bankovnog sustava te za ocuvan]e likvidnosti zemlje u medunarodnim placanjirna.ce pa~atl. a 1997. I Hrvatska narodna banka svakoga radnog dana a na temelju ostvaren~g prometa i tecajeva stranih val uta na trzistu stranih sreds. Objavljuje se svakoga dana I pnmJenJuJ~ na sve transakcije 5 inozemstvom i kupoprodaje deviza u zemlji. Ona se ne mljesa u dogadanja na deviznom trzistu sve dok su ponuda i potrazn]a odnosno teca] u granicama po. Kad se gran ice probiju.g. Ona dakle ne sudjeluje u placanjirna koja obavljaju nasa vanjskotrgovinska poduzeca ali zato kontrolira njihovo devizno poslovanje.~edev.4. f) kontrola i nadzor nad bankama.f Hrvatske. prodajni i srednji tecaj. ali samo uz dokaz da se radi 0 placanjima robe iii usluga. Drugim rijecirna. pod nazivom Narodna bank. devize postaju trazene I nJ'h~va clJena izrazena u kunama ce porasti. Obracun ~. je preimenovana u Hrvatsku narodnu banku.. ~. . Osim navedenih. u~v. Preciznije je regulirana zakonima iz 1992. skladu.aHNB-a ~OJIJe vn~ jedio pretposljednjega radnog dana u tjednu koji prethodi tjednu u kojemu se n obracuni obavljaju.rduJe vrijednost kune prema drugim valutama.h i izvoznih davan]a izracunava se primjenom srednjeg te~aJ. Ako izvoznici nude na prodaju vl. . stene samo za obavljanje rnjenjackih poslova u zemlji. Razlikujemo kupovni.leljnog. ne~o ih uvoznici trebaju za placanja prema inozemstvu. Hrvatska sredisn]a banka je osnovana vladinom uredbom iz prosinca 1991. U svom je radu samostalna..~ rijeclrna. za potreb~ statls!l~e.izmedu Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke . :0. g) devizna kontrola vanjskotrgovinskoga i drugim depozitnim 5:0 i deviznog poslovanja. a veci iznos sa5 potvrdom 0 kupnjiod banke iii podizanju 5 racuna.izmedu Hrvatske narodne banke i ovlastenih banaka . Srednji teca] HNB-a za strana sredstva placanj. rugi ra~n~ d dan od sklapanja ugovora.e zemlje na svijetu koja dopusta da se on form ira potpuno slobodn~. Devize se mogu kupovati i prodavati promptno I na terrnin.izmedu ovlastenih ban aka te izmedu ovlastenih ban aka i svih drugih osoba.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financljski sustavi i institucije Dqmace fizicke osobe mogu slobodno iznositi do 3000 eura. Poloiaj i funkcija banaka i Hrvatska narodna banka Razlikujemo banke 5 velikim i banke 5 malim ovlastenjern.1te~a_Je ~naJ po.. dok je prodajni tecaj onaJ po kojem one prodaju strana sredstva placan]a.~oznlci potra~uJu vise deviza nego sto izvoznici nude. Sve druge osobe to mogu ciniti samo u svoje ime i za svoj racun. U obrnutom slu~aJu. . Po hrvatskim deviznim propisima teca] strane val ute prema kU~1f~rr~lIr~ ~e slobodno na tako definiranom trzistu. Vece svote mogu se iznositi i u cekovima..

. odnosno da to ~aht'J~v~ pr-~rod~ p~.o domacim pr~vn~m osobama koje strancima pruzaju ugostiteljske I turisticke usluge (nocenje. Podsjecan:'~ kako su ne~ransfera~"ne val ute one koje je dornacirn propisima odnosno proprsrrna te zernlje zabranjeno iznositi (transferirati) iz zemlje.h osoba. ako je potrebno. dokaze .. Svi rezidenti moraju obavljati platni promet preko banaka. Hrvatska narodna banka ce dopustiti da. Naplata u netransferabilnoj valuti rnoze se provestt u odredenirn slueaJev~ma uz pribavljanje odobrenja Narodne banke.'uge. 0 uvjetima uz koje se daje odobrenje da se potrazivan]e u inozemstvu naplati u efektivnom stranom noveu (NN 107/93 i 116/93). uz posebno odobrenje HNB-a. Naplata u efektivnom stranom noveu dopus~.. 115/93. Iznimka su i fizicke as abe kojima je dopusteno iznosenje efektivnih kuna ilili strane val ute u inozemstvo radi placan]a robe koju osobno unose u zemlju u ogranlcentm kolicinama i za vlastite potrebe. Uvjet za odobravanje takve naplate je da je nastupila . Ostali sudioniei u proeesu platnog prometa s inozemstvom jesu: FINA (bivsi ZAP).nemog~enost "I Je naplata iz inozemstva bitno otezana. . Za Republiku Hrvatsku platni promet s inozemstvom maze obavljati ) Hrvatska narodna banka. Domaca strana osoba mora ta] novae predati ovlasteno] banci najkasnije u roku od pet dana. te Uputa a provedbi Odluke a obavljanju platnog prometa s inozemstvom i nacinu dostavljanja podataka a platnom prometu s inozemstvom. relevantni propisi za tu materiju su Odluka a naCinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom. Po hrvatskim propisima sredstva placanja kojima se obavlja platni promet s inozemstvom jesu: konvertibilne devize i .at' o~ee odob_renJe za naplatu robei usluga u efektivnom stranom no~eu. prehrana. opskrbi zrakoplova i brodova te p~odaji. usluge marina i aerodromske us.. ako je poduzece palo u steca] iii iz drugih razloga nije rnoguce ostvariti deviznu naplatu kako je predvideno ugovorom. Uvjeti za pribavljanje odobrenja jesu: da to do maca osoba zatrazi da dokaze da je devizna naplata nemoguca zahtijeva taj oblik placanja .koja izvo~e !adov~ u zemljama koje propisuju da se dio placanja mora obaviti u doma~o! val~t~ odnosno u slucaju kad je to sadrzano u uvjetima natjecaja. drzavm udar iii velika nepogoda.. Spomenimo da je u nekim slucajevirna rnoguca naplata. Ako su se stekli svi potrebni uvjeti. u efektl~n~~ stranom noveu i bez odobrenja Hrvatske narodne banke.. .nom robnom i putnickom prometu. Takve naplate mogu biti samo u konvertibilnim valutama. Moguce ga Je ishoditi i u slucaju nernogucnosti normalne naplate usluga pruzenih u me:_dunarod. Reeimo ito da zakon omogucuje da se platni promet s nekom zemljom obavIja i na drugi nacin aka je s tom zemljom sklopljen platni sporazum iii neki drugi ugovor s kojim se medusobna placanja drugaCije ureduju.1. . inozemne banke i dornaci kontrolni organi (HNB. . zakonorn I Odlukom 0 nacinu obavljanja platnog prometa . HNB rnoze pravnoJ OSO~Id. To su banke koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke (tzv.. t:.. Sto se.nog ~?ve~ te da se radi 0 prodaji s earinskih prodavaoniea (duty free). Devizni inspektorat i carinski organ i).ena Je ~e~IZnI~.mjes~cno. .tice nacina (instrumenata) obavljanja platnog prometa s mozemstvom nasa devizna regulativa dopusta sve instrumente medunarodnog platnog pro- • . . prijevoz). taka da je. U posebnim slucajevirna. Taj je problem ureden Odlukom a uvjetima uz koje dornace pravne osobe mogu izvrsiti prijeboj dugovanja i potrazivanja s inozernstvom. Takva seodobrenja ponajprijedaju dornacirn poduzecim~ . .da je s tim suglasna i strana osoba. naplata u netransferabilnoj valuti i naplata u efektivnom noveu.. Prijeboj (prebijanje) potraiivanja je nuzan u sluca]u kad inozemni partner iii njegova zemlja dodu u teskoce zbog kojih je nastupila nernogucnost na18 plate.. ako je izbio rat.sla: Takvo odobrenje daje Hrvatska narodna banka. Razumljivo je kako ce se u poslovnom zivotu dornaca val uta stvarno rabiti samo u onoj mjeri u kojoj to bude prihvatljivo stranim partnerirna. banke s velikim ovlastenjern) i Hrvatska banka za obnovu i razvitak.skoJ prodaji. vanjskotrgovinska poduzeca. . Iznimno se rabi i prijeboj potrazivan]a. ~vJet Je . turis~ickih .dornaca val uta.da Je domaea osoba s ovlastenorn bankom sklopila ugovor 0 preuzlmanJu efektlvnog stra. Uvjet je da dornaca osoba.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) manjak Gospodarski i financijski sustavi i instltucije interve[1ira bilo da sredstvima iz deviznih pricuva (rezervi) nadoknadi ponude bilo da za pricuve otkupljuje visak ponudenih deviza. . Radi se ponaJpr~Je o potrafivanjima do svote od 20 000 U~D. dopusten tzv. a precrzrrana Odlukom. Propisom je dopustena prodaja netransferabiln: valu~e drug~J ~omacoJ osobl. konslgnaClJ.5. odnosno da priroda posla 2. prijeboj potrazivanja. lucke usluge. Plotni promet 5 inozemstvom Pojmom "platni promet s inozemstvom" oznacavarno sveukupna medusobna placanja rezidenata dvaju razlicitih earinskih i valutno-monetarnih podrucja Uz Zakon a deviznom poslovanju. NN 18 Precizirano je da nernogucnost naplate postoji ako je u zemlji kupca uveden embargo na devizna placanja.~~ko Je to jedini rnoguci nacin naplate potrazivanja te da je rnoze konsn~ utrosl~l.usl~ga s~~anelma . Ono Je pojedinacno I vrijedi najdulje godinu dana. kompenzacija. s nase strane sudjelu]e i vise domaci.

prva podbilanca unutar bilance tekucih transakcija je podbilanca robne razmjene s inozemstvom. ostvaruje visko~e koje rnoze plasirati kroz kredite strancirna. Pojam "transakcija" oznacava sve vrste poslova s inozemstvom. Suprotno. pokloni (jednostrani transferi) Potrazu]e (+) 2. zemlja [e potrosila upravo onoliko koliko je i proizvela.1. Kako se on rnoze izravnati? Ocito tako da se ostvari dovoljno visok suficit podbilance usluga. Bilanca kapitala prikazuje financijske tijekove izmedu zemlje i inozemstva. Tako su bilance medusobno lakse usporedive pa Fond rnoze uspjesnije obavljati svoje zadace. i 3. bilo bolje rabiti termin "bilanca medunarodnih transakcija". oznacavaju se znakom minus (-). U suprotnorn. rijec je 0 suficitu.. Ako zemlja dobro uloz: inozemne kredite. One dakle goyore 0 obvezama (dugovanjima) strancima. .r r (VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Shema 1. . Duguje (-) 1. Zbog toga bi umjesto termina "bilanca placanja" i "platna bilanca". Slicno je i s izvozom/uvozom na kredit. kratkorocnl kapital 4+5 6.1. 8. Sastoji se od bilance tekucih transakcija. Kazerno da je u suficitu ako je izvoz veci od uvoza. itd. proda strancima dio svoje imovme i/lli iskoristi svoje devizne rezerve za placanja strancima. Pri tome nije vazno jesu Ii se placanja odnosno naplate stvarno i dogodile u razdoblju za koje se bilanca izraduje. Nerazvijene zemlje zele ubrzati svoj razvitak. One su stjecanje potrazivanja prema strancima i zato se oznacava]u znakom plus (+). manje iii upravo onoliko koliko je proizvela. Greske i propusti = A+B+C+10 =0 i desne strane bilance. zemlja koja vise proizvede nego sto potrosi. Roba 2. U suprotnom imamo stanje neravnoteze. U tOJskupini zernalja su razvijene zernlje koje svojim suficitima trebaju pornoci brzi razvitak slabije razvijenih. Kako vidimo iz donje sheme. Priljev kapitala se ostvaruje kroz zajmove koji se uzimaju u inozernstvu. usluga i dohodaka u tekucern razdoblju za koje se bilanca izraduje. U obrnutom slucaju. prosinca tekuce godine uci u bilancu placanja za tu godinu iako ce naplata uslijediti u sljedecoj. Bilanca ploconio i devizne pricuve Vee je receno kako je bilanca placanja shema odnosno sustavan prikaz svih ekonomskih transakcija rezidenata s nerezidentima u nekom vremenskom razdoblju. Istodobno.u stranih poduzeca) i/ili poveeanje svojih deviznih rezervi.1. izvoz robe obavljen 20.to su podbilance 1. oprema i sirovine iz uvoza. usluge 3. Tako ce npr. Ako je potrosila vise. skupinama zemalja iii sarno jednom jedinom zemljom. . one najcesce nemaju dovoljno kvalitetne robe i usluga koje bi izvezle. bilanca se uravnotezu]e stavkom "greske i propusti". lzraz "sustavan prikaz" znaci da platne bilance svih clanica Medunarodnoga monetarnog fonda (MMF) moraju biti nacinjene prema shemi (sustavu) koju je propisao Fond. uvoz. bilance kapitala i od bilance rezervi. Bilanca placanja Gospodarski i financijski sustavi I instltucile meta koji se prirnjenjuju u svijetu dok. = B) Bilanca kapitalnih transakcija Devizne rezerve Zlatne rezerve Posebna prava vucen]a Rezervna pozicija u MMF-u 6+7+8+9 C) Bilanca rezervi 10. Bitno je reel da saldo te bilance pokazuje razliku izmedu do mace potrosnje i dornace proizvodnje odnosno da pokazuje je li neka zemlja u tom razdoblju potrosila vise. kupnJ.. kroz investicije stranaca u naju zemlju. Ona je uravnotezena samo ako je vrijednost robnog izvoza jednaka vrijednosti uvoza robe.2.stvu (~p:. Zato su trn pot~ebnJ str?Jevl. povecat ce izvoz i iz povecanog priljeva deviza moci vracati dugove i povecavati zivotni standard svojih gradana. 9. Ako je bilanca na tekucern racunu u ravnotezi.. U shemi 1. davanje zajmova strancima iii kupnja zlata u inozemstvu dovode do smanjivanja odnosno gubitka kupovne rnoci zemlje. investicije u inozem. dopusta i placanje efektivnim stranim novcem. Izraduju se bilance koje ukljucuju transakcije sa svim zemljama. Zato nastaju deficiti koji sefinanciraju zaduzivanjern u razvijenirn zemljama i koji su normalna pojava za zemlje u razvoju. prodajom stranih vrijednosnih papira i po- . Kako zernlja s deficitom na tekucern racunu rzravnava svoJu bdancu? Na to pitanje je lako odgovoriti razumijemo Ii da deficit z~aci kako je. Transakcije kao sto su izvoz robe iii usluga. au deficitu ako je vrijednost uvoza robe veca od izvoza. u posebnim slucajevirna i uz posebno odobrenje HNB-a. zemlja u tom razdoblju potrosila vise nego sto je proizvela. U platnoj ce bilanci biti vise vrsta transakcija ako je poslovanje s inozemstvom razvijenije i obrnuto. Bilanca tekucih transakcija prikazuje sve transakcije vezane za kretanja robe. upast ce u duznicku krizu i dospjeti u jos tezu situaciju. 7. Ako zbroj vrijednosti lijeve i desne strane nije jednak. uzimanje zajmova u inozemstvu iii prodaja monetarnog zlata u inozemstvo imaju za ~osljedicu porast (stjecanja) kupovne rnoci. .6.~~k? da. Dugorocni kapital 5. s~ zemlja zaduzl u inozemstvu. 5 druge strane. onda je zemlja u deficitu za iznos razlike lijeve 1+2+3 = A) Bilanca tekucih transakcija 4. Kako Je ~o ~og~ce? . Bilanca placanja se najcesce izraduje za razdoblje od jedne godine ali rnoze i za krace. .

Ponuda ce biti veca od potrainje ako je devizna bilanca u suficitu i obrnuto. kolike su neravnoteie u njezinoj platnoj biland i koliko je stabilan teca] dornace valute. Smisao rezervi je. 2. Ziato je. dospjelih otplata kredita i sl. f) efektivna strana valuta. a cine ih: a) potraiivanja HNB-a i ovlastenih banaka na racunirna u inozemstvu. Na ta] nacin devizna bilanca postaje pokazatelj likvidnosti zemlje prema inozemstvu i vazan cirnbenik za odredivanje teca]a dornace valute. Zato se one moraju cuvaju u takvom obliku da su dostupne kad zaielimo. itd. Priljev deviza iz inozemstva se vidi preko ponude deviza na deviznom triistu. tradicija i cinjenica da zlato ima veliku spe~!ficnu vrijednost. Nikad ne znamo kad ce nam rezerve zatrebati. one cuvaju likvidnost zemlje u medunarodnim placanjirna. Velicina potrebnih rezervi neke zemlje ovisi 0 tome koliko ona trguje sa svijetom. tj. ~~zlog je da ga drzave nisu prestale rabiti kao rezervni rnedij. Na devizno triiste dolaze i banke uvoznika koje za kune iele kupiti devize koje su njihovim komitentima potrebne za placanjs uvezene robe i usluga. odlukom MMF-a iz 1976. uvoz robe i uslug~koji je stvarno placen u tom vremenu. U odnosu na vrljeme od pocetaka zlatno dolarskog sustava pa do 1976.~ razlika u Ci~jenici d~ to zlato vise nema fiksnu sluibenu cijenu tako da je vrijednost zlatnih rezervi neke zemlje odredena triisnom cijenom zlata i da se ta vrijednost mijenja u skladu s promjenama cijena na svjetskim triistima. Takve mjere rnoze provesti HNB iii VI ada RH 19 Po prethodnom zakonu zlatom su se smatrale zlatne poluge i nepreradeno ~Ia~o u bilo kojem obliku te zlatnici. • . zlato je time izjednaceno sa svom drugom robom kojom se slobodno trguje na svjetskim burzama na kojima se odreduje i njezina cijena.Devizni inspektorat i HNB nadziru devizno poslovanje banaka. sluibeno demonetizirano.M inista rstvo financi ja .Devizn i inspektorat nadzire prim jenu i provedbu Deviznog zakona te poslovanje rezidenata i nerezidenata kad oni svoju gospodarsku djelatnost obavljaju na teritoriju RH . Ministarstvo financija i Carinska uprava. Opcenito se smatra da devizne rezerve ne bi smjele pasti ispod vrijednosti trornjesecnog uvoza te zemlje. Kune su im potrebne zbog isplate placa radnicima. Ukratko. U skladu stirn u hrvatskom deviznom zakonu zlato se vise ne spominje'? ali je vanjska trgovina zlatom i dalje pod nadzorom Hrvatske narodne banke. upisuju iznosi kojirna se ta ravnoteia postiie. Vee smo rekli da se neravnoteia bilance tekucih transakcija kompenzira stavkama bilance kapitalnih transakcija suprotnog predznaka. u tu stavku se. obveznica stranih vlada. Devizna bilanca ima shemu koja je jednaka shemi bilance placan]a. na njihov zahtjev.i. neovisno 0 tome jesu Ii.d.Carinska uprava nadziru vrstu i kolicinu gotovine u kunama i u stranim sredstvima placanja te kolicine i vrstu vrijednosnih papira koji se u RH unose iii iznose u svim oblicima promet~: Pri tome Carinska uprava za nadzor postanskih posiljaka moie ovlastiti i Hrvatsku postu d. b) vrijednosnice u vlasnistvu HNB-a i ovlastenih banaka koje glase na stranu valutu.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije laganj~m depozita stranaca u nase banke. ako je potrainja veca od ponude.1. monetarnog zlata. Kako svaka bilanca mora na kraju biti izravnana. da ornoguce prevladavanje tog jaza te financiranje nepredvidenih izdataka koje nije moguce pokriti redovitim tekucirn prihodima. na stranu na koju je potrebno. Stavka greske i propusti nastaje zbog propusta u carinskoj statistici i statistici platne bilance. d) rezervna transa pri MMF-u. Visina i ritam prihoda i izdataka nisu uskladeni. zlatni zubotehnicki lim. Nodzor nod deviznim poslovonjem Nadzor nad deviznim poslovanjem obavljaju Hrvatska narodna banka. stvarne naplate i stvarna placanja u tekucern razdoblju. Formalno pravno. Stvarna kompetentnost nadzornih tijela je ovakva: . sarno oni zajmovi koji se stvarno "povuku". e) specijalna prava vucen]a (SPV) pri MMF-u. opreme i sl. vee smo rekli.7.m~ rnoraju. c) monetarno zlato u vlasnistvu HNB-a. Obrnuto je kad je rijec 0 odljevu.e~s~o pla~anJ. Prouzroce Ii medunarodna kretanja kapitala iii prijete da ce prouzrociti ozbiljne teskoce pri provedbi usvojene monetarne i devizne politike. klju~na j. jednako kao u poduzecu iii u obitelji. specijalnih prava vucenja i rezervne pozicije u MMF-u.Ministarstvo financija . Ziatom se nije smatrao zlatni nakit. podruinica i predstavnistva stranih banaka Ministarstvo financija . zakonito ~r. Driavne rezerve se sastoje od deviza na racunirna stranih banaka.Devizni inspektorat nadzire poslovanje ovlastenih rnjenjaca Ministarstvo financija . nabave sirovina. devizna bilanca je u deficitu. Zakonom se izricito propisuje i obvezatna medusobna suradnja i razmjena informacija izmedu tih nadzornih tijela dok se svim gospodarskim subjektima propisuje obveza da inspekcijskim tijel. dati na raspolaganje svu potrebnu dokurnentaciju I informacije potrebne za obavljanje nadzora i uvida u poslovanje. umjetnicki predmeti od zlata i lomljeno zlato . Devizne rezerve Ipricuve) osiguravaju medunarodnu likvidnost zemlje.~~ neko] zemlji. To su devize koje izvoznici (putem svojih banaka) nude na prodaju za kune. HNB rnoze propisati odrec1ene zastitne mjere. lpak. Razlika izmedu njih je u tome sto se u deviznu bilancu knjize sarno one transakcije koje stvarno dovode do priljeva i odljeva deviza u tekucern razdoblju.

cekove kOJIglase na stranu valutu iii gotovinu u kunama vecu od dopu5tenog iznosa odnosno bez odobrenja HNB-a - Prekrsajne postupke u prvom stupnju vodi Devizni inspektorat RH. o njrma mora~u biti obavijestens Vlada RH i Komisija za vrijednosne papire RH. Zastitne mjere mogu sadrzavatl: ogranicen]a rezidentima oko raspolaganja sredstvima na racunima u inozemstvu iii deviznim racunima u zemlji uvodenje bankama obveze prodaje deviza prikupljenih poslovima mjenjackim nije cariniku prijavila stranu gotovinu. a produziti se mogu samo Izn~~no I uz suglasnost Sabora. U kaznenrm odredbama deviznog zakona precizno se navode djela koja se smat~aju ~rekr~ajima (clanci 60. Postupci se vode po Zakonu 0 prekrsajirna i ne mogu se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kad su ucinjeni. 4) Novcana kazna od 15 000 do 200 000 kuna predvidena Je za pravnu III fizicku osobu koja: . opunornocenik II! odgovorna o~?ba po~ kusaju prenijeti iii iz zemlje bez prijave iznijeti gotovinu i cek~ve u vrijednosti koja je veca od iznosa utvrdenih propisima 0 sprecavanju pranJ~ novca. a unutar te skupine najvise se prostora daje prekrsajirna IZ skupins kapitalnih poslova. . cekove iii gotovinu u kunama unese iii pokusa u zemlju unijeti kuna vise od dopustenog iznosa odnosno bez odobrenja HNB-a iii .ogranicen]e davanja garancija.. Prije nego sto se zastitns mjere pocnu primjenjivati. kao i za osobu koja izda banci nalog za placanje na podlozi simuliranog ugovora iii lazne fakture. zaloga i drugih osiguran]a za racun nerezidenata.Zastit~e mjere se mogu uvesti na rok od sest mjeseci. ~) Novcana kazna od 70000 do 1 000000 kuna predvidena je za pravnu iii flzlcku osobu te kazna od 35 000 do 100 000 za odgovornu osobu koja: sklopi s nerezidentom kupoprodajni stvarna trzisna cijena robe iii usluge ugovor u kojemu nije navedena - .~ inozem~tvo plati neistinito potrazivanjs.~ometu iz zemlje iznese iii pokusa iznijeti stranu gotovinu.. dornaca iii strana pravna osoba te njihov predstavnik. . 2) ~o~ca~a k. . . do 74.ogranicenjs obavljanja placanja i naplata s inozemstvom ogranicenjs prijenosa vrijednosnih papira.r· ( VANJSKOTRGOVINSKO . jamstava.kupi. .) i ona koja se smatraju kaznenim djeli~~ (cianCi ~5. Prekrsaji ~oji su u naso] dosadasnjoj poslovnoj praksi bili najcesci a koji se navode u deviznorn zakonu su sljedeCi: .odbije deponirati visak prijavljenog iznosa. .azna od 2000 do 20 000 kuna i oduzimanje predmeta prekrsaja (moguce Je cak I u slucaju kad nisu vlasnistvo pocinitelja) predvideno je za fizicku osobu koja: u pu:nickom p. prodaji odnosno pozajmljivanju strane gotovine suprotno deviznom zakonu. te sklopi ugovor 0 uzimanju kredita u inozemstvu za tudi racun a za te poslove nema odobrenja. proda iii dade u zajam stranu gotovinu iii posreduje u kupnji.) t: se propisuju i rasponi rnogucih kazni za pocinitelje. Najvise kaz~enlh o~r~dbl ~e odn~si na prekrsa]e. I 76.doznaci sredstva u inozemstvo u svrhu kupnje nekretnina a da za to nisu ispunjeni zakonski uvjeti ako otvori racun u inozemstvu protivno propisima .. 5) Novcana kazna od 35 000 do 500 000 kuna predvidena je za banku a 2000 do 35000 za odgovornu osobu iz banke ako: suprotno deviznim propisima. 0 zalbi odlucuje Visoki prekrsajni sud RH. strane gotovine i zlata u RH i iz RH ogranicenjs obavljanja transakcija vrijednosnim medu rezidenata i nerezidenara papirima i zlatom iz- 3) Novcana kazna od 5000 do 50 000 kuna i oduzimanje predmeta prekrsaja predvidena je za prekrsa] kada dom~ca iii strana f!zi~k~ ~soba. provede nalog komitenta i ornoguci mu raspolaganje stranim sredstvima placanja u zemlji i inozemstvu odnosno kunama u inozemstvu sklopi ugovor 0 obavljanju rnjenjackih poslova s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete odnosno ako sklopi ugovor koji nerna sve propisane sastojke obavlja platni promet iii vodi devizne racune suprotno propisima HNB-a ne utvrdi identitet nerezidenata kojima otvara devizni iii kunski racun odnosno identitet rezidenta kojem otvara devizni racun..ogranicen]e obavljanja kreditnih poslova izmedu rezidenata i nerezidenata . .OSLOVANJE ) naroda iii - Gospodarski i financijski sustavi i institucije i u sillcaju kad su one potrebne zbog provedbe sankcija Ujedinjenih drugih medunarodnih organizacija kojih je Hrvatska clanica.ne postuje uvjete i nacine obavljanja mjenjackih poslova kako propisuje HNB .placan]a i naplate u poslovanju s rezidentima obavlja na nacin supr?ta~ zakonu te ako u propisanom roku ne polozi u banku stranu gotovmu I cekove ..

znanstvenog i kulturnoga itd. kao i problematiku zastite hrvatskoga gospodarstva. Hrvatski carinski sustav Carine s.sva su carinska pitanja regulirana carinskim zakonom i iz njega izvedenim propisima su rnogucnosti za ubrzavanje i pojednostavnjenje carinskih postupaka uz istodobno smanjenje rizika naplate carine i poreza na dodanu vrijednost . Carinski zakon slobodnoj trgovini 5 drugim zemljama i/ili unijama TIR karnetu (NN medunarodni ugovori 1/92) 0 privremenom uvozu -Istambulska konvencija 0 primjeni cl. Za potrebe ovog ra?a ~~nne je najbolje . p'renosenju odnosno_prelasku robe preko carinske erte. ! Osim zakona.carinski postupci su bitno liberalizirani a teiiste djelovanja carinske sluzbe se postupno prenosi na naknadnu provjeru robe nadzorom i .definirati kao posebnu vrstu poreza koji drzava naplacu]e pn prijelazu. ima i niz podzakonskih akata od kojih spominjemo Uredbu za 0 formularima za provedbu carinskog zakona (NN 147/99). 76. Rekli smo da je hrvatski carinski sustav determiniran i medunarodnim sporazumima i konvencijama kojirna je Hrvatska pristupila iii ih je potpisala. kao i uvjet za pocetak pregovora 0 ukljucenju Republike Hrvatske u Europsku uniju. sustav ad valorem. prodajorn. dornacu proizvodnju odnosno poticati opel gospodarski razvitak '" razvitak pojedinih proizvodnji .) cini i odgovorna osoba koja: . Najvazniji nacionalni zakonski propisi koji reguliraju carinski sustav RH jesu: Carinski Zakon 0 Zakon 0 Zakon 0 Zakon 0 zakon (NN 78/99) carinskoj tarif (NN 49/96) carinskoj sluzbi (NN 53/91 i 106/93) slobodnim zonama (NN 44/96) opcern upravnom postupku (NN 53/91).CVANJSKOTRGOVINSKO dovrsena. Uskla~en Je 5 propisima i pravilima nJzaclje te sa standardlma Europske unije.tuza. u kupnji prodaji iii pozajmljivanju 050 ba koja se nedopustenn bavi rnjenjackirn poslovima strane gotovine .Konvencija .avati opseg i tijekove vanjskotrgovinske ureduje sva prava i obveze osoba koje su sudionici razmjene.Incoterms Sporazum karaktera.5 razlicitih gledista i na razlicite nacine.ed:fini~aju . 5 .stvorene pregledom poslovne dokumentacije I .Konvencija . organiziranjem posla iii na neki drugi naCin ostva~uje za pravnu osobu kupnju. To je tzv.\duje u kupnji. a njegovo tako da potice i promice oblika poslovne suradnje Svjetske trgovinske orgaje definiranje bilo vaian . • Su~re~eni j: hr~atski c~rinski sustav koncipiran st? vecu Ilbera"zacljU trgo~me i razvitak svih ostalih .Sporazumi 2. Najvaznije nacela postojecega carinskog zakona su sljedeca: vanjskotrgovinske . '" strane go5 . ovlasti carinske uprave RH u vezi 5 robom u putnickorn i robnom prometu izmedu podruc]a Hrvatske i susjednih carinskih podrucia. I za prv~ za d~ugu skupinu navedenih djela propisana je kazna do pet godina zatvora '" novcana kazna od sto pedeset dnevnih dohodaka. gotovine u zajam davanjem iii uzimanjem strane .us~!~r.pravnoj osobi organizira rnjenjacks poslove bez ugovora bankom.) po novom deviznom - nedo~usteno ~avi kupnjom. Takvi su na primjer: provedbu carinskog zakona (NN 144/99) i Pravilnik .pro.pornoci uravnotezenju bilance placanja te zbog potreba drzavnog proracuna.posreduje. prodaji iii pozajmljivanju tovine.sklapa~jem ugovora.k?nito posr. U :~vre~enim ca. Nas je carinski sustav odreden cijelim nizom nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata ali i odredbama relevantnih medunarodnih sporazuma i konvencija koje je ratificirala Republika Hrvatska. 0 0 . POSLOVANJE ) ses: godina od dana kad je radnJ'aprekrsa' Ja zakonu cim osoba koja se: Gospodarski i financijski sustavi i institucije Aps~lutna zastara nastupa po proteku Kazneno djelo (cl. Postojeci je Carinski zakon u primjeni od pccetka sijecnja 2000. Zakon i podzakonski akti se primjenjuju na cjelokupnom carinskom podrucju RH. 75. C.rinski~ susta~ima carina se obracunava i naplacu]« po osn?vlcl koju odreduje carinska vrijednost robe.anns~a stopa (oostotak carine) koja se obracunava na pojedine vrste robe prop~sanaje Zakonom 0 carinskoj tarif i rnoze se procitatl u carinskoj tarifi koja je dio spomenutog zakona. prodaju iii pozajmljivanje strane gotovmo . te on a 5 uvjet i za primitak u Svjetsku trgovinsku organizaciju. kO_Jlh carrne uvode iako se najcesce primjenjuju zato sto drzava se can nama zel I: razmjene ~~stltltl.2. Vise je razlog~ zbog. VII GATI-a 2000 0 uvozu predmeta prosvjetnoga. bez ugovora bankom.lno~:mstvom.Sporazum . Kazneno djelo (CI.

dopusta I pnrnjenu vl~vozne carine. g) postupak vanjske proizvodnje i h) izvozni postupak. a koja se placa]u pri izvozu robe. Njezine su ustrojstvene jedinice Sredisnji ured i carinarnice koje mogu obavljati radnje predvidene carinskim propisima. to je roba uvezena iz drugih zemalja koja je bila pustena u slobodni promet. Carinski status. b) provozni postupak. Carinski dopusteno postupanje iii uporaba robe oznacava jedinih pet mogucih nacina uporabe carinske robe. 20 ~as. Podnosenje robe oznacava prijavljivanje carinarnici na propisan nacin da se roba nalazi u jednoj od ustrojstvenih jedinica carinarnice iii na drugomu mjestu koje je carinarnica odredila i odobrila.. primjenjuje i u epl!<ontinentalnom pojasu RH iako je on definiran posebnim zakonom iz oblasti pomorstva. vjerodostojnost i istinitost poslovnih knjiga i drugih isprava u poslovanju. Pustan]e robe je radnja kojom carinarnica odobrava raspolaganje robom u skladu s uvjetima odobrenog postupka. Carinska deklaracija je radnja iii isprava kojom se na propisan nacin u propisanom obliku zahtijeva stavljan]e robe u neki od carinskih postupaka. tzv. koji trebaju pridonositi ukupnom gospodarskom razvitku zemlje. osoba i njihove prtljage. d) postupak unutarnje proizvodnje. razumije se u carinskom smislu. :~~? F. d) unistenje robe i f) ustupanje robe u korist drzave. Provjerava se i postojanje. god. postupci s gospodarskim ucin. Carinski nadzor cine sve mjere i postupci koje poduzima Carinska uprava kako bi osigurala provedbu carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je predmet carinskog nadzora. U praksi se to dogada samo iznimno. Carinski dug je tocno utvrdena (izracunata) svota novca uvozne iii izvozne carine'" koju je odredena osoba duzna platiti za odredenu robu. Carinsko podrucje oznacava cjelokupni teritorij Republike Hrvatske na koji se primjenjuju carinski i drugi propisi. Korisnik carinskog postupka je osoba za ciji je racun podnesena carinska deklaraci]a iii osoba na koju se prenose prava i obveze navedene osobe u vezi s odobrenim carinskim postupkom. Kljucni pojmovi i instituti carinskog sustava Za razumijevanje materije carina i carinskog sustava potrebno je razumijevanje osnovnih pojmova koji su definirani u Carinskom zakonu. teritorijalno more s podmorjem. roba koja je dobivena iii proizvedena u carinskom podrucju RH bez obzira na to je Ii dobivena iii proizvedena iz robe navedene u tockarna a) i b). Carinsku provjeru cine radn]e poput pregleda i pretrage robe. kom. Dornaca roba gubi status dornace onda kad stvarno napusti podrucje RH iii u posebnim slucajevirna koji su opisani u Carinskom zakonu. prijevoznih sredstava.~~"'"~r~' l"'YZEB I D G l~ U r\. dakle. . Duinik je osoba koja. Pri tome je domaca roba ona koja je u cijelosti dobivena iii proizvedena u carinskom podrucju RH te ne sadrzi robu uvezenu iz strane zemlje. .u slu~~i~v'makad se zeli otezati iii sprijeciti izvoz pojedinih poljoprivrednih pra'z~oda ~IJIje urad drasticno smanjen zbog elementarnih iii slicnih nepogoda.dese_t~ovala: J Naravno.izakon. c) ponovni izvoz robe iz carinskog podruc]a RH. . a koja se naplacuje pri uvozu robe. jezera. T r~ c: t . Deklarant je osoba koja podnosi carinsku deklaraciju u svo]e ime iii osoba u cije se ime podnosi deklaracija. Omedeno je carinskom crtom koja je identicna granicno] crti RH. Jill . Najcesce se uvo. mora platiti carinski dug. uvedena je jedinstvena carinska deklaracija. hrvatska Vlada uvela izvoznu carinu na izvoz psenice ClJI e. . 2. u pr~ksis~ izvozne carine rijetkost jer zemlje nas~oJ: ovecan s~oJIZVOZ stogarabe razlicite mstrumentekojirna je krajn]! cilj da p I svoje izvozne proizvode ucine jeftinijim i tako poveCajuizvoz. je kraJe~ 2003. To su: a) stavljanje robe u neki od carinskih postupaka. Strana roba je ona koja se ne rnoze odrediti kao dornaca. U carinsko su podruc]e ukljucene i rijeke. Carinska uprava je organizacijska jedinica u sastavu Ministarstva financija. Carinski se zakon.( VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije umjesto velikog broja carinskih formulara. Postupci od c) do f) se nazivaju postupci s gospodarskim ucinkorn. u skladu s propisima. . Carinski postupci jesu: a) pustan]e robe u slobodan promet.a. skraceno JCD.1.d. koja se rabi u svim carinskirn postupcima. f) postupak privremenog uvozalizvoza. sukladno medunarodnim konvencijama i pravilima..C~rinsk. Uvozna carina obuhvaca carinu i druga davanja ciji je ucinak jednak ucinku carine.uradsu. b) unos robe u slobodnu zonu iii slobodno skladiste.l r t·. U tom se smislu mogu obavljati i odredeni istrazni postupci. Izvoznu carinu cine carina i druga davanja koja imaju ucinak carine. c) postupak carinskog skladisten]a. odrediti carinski status neke robe znaci odrediti je Ii rijec 0 dornaco] iii stranoj robi. podzemlje i zracni prostor.2. takva je tiskanica u uporabi i u zemljama EU uvedeni su novi carinski postupci. odnosno u skladu s carinskim propisima. e) postupak preradbe pod carinskim nadzorom.

VII GATT-a. Opcenito. Roba s nepovlastenirn podrijetlom je ona podrijetlom iz svih drugih zemalja.n~ formularu jedinstvene carinske deklaracije (JCD). unisti iii dok se ne ustupi drzavi~.tOPI~~Ja ~e dredena carinskom tarifom.troskovi osiguranja do hrvatske gran ice . ~~stupanje rnoze biti izravno i neizravno. .a carine i dr~gi uvoznrh. . cannsku deklaraciju u svojstvu opunomocenika maze podnijeti samo osoba koja ispunjava zakonske uvjete za obavljanje poslova otpremnistva. a carina se obracunava po stoparna iz carinske tarife.cannu na izvoz odredenih proizvoda. Deklaracija se po~nosi u pisa~om obliku. Na uvoz te robe se primjenjuju vazeci propisi 0 uvozu.Oopcem upravnom postupku. . potrebno je podnijeti carinsku deklaraciju.. na osno~1 pls~nog zahtJeva. uVJ:te . u koju ulazi: .:e jedin:tvena carinska st~pa u iznosu od 10%.z~ djelomicno iii potpuno oslobadanje od placa~j. . obvezna je na podnosenje te robe odredenoj carinarnici. ~a osoba. Nasa definicija carinske vrijednosti robe je uskladena s cl.lrane osobe. (PDV-a. sto je bio i jedan od uvjeta za primitak u WTO. .. .cijena koja je place~a iii koju treba platiti na uvezenu robu . Carinski postupci Da bi se roba stavila u bilo koji od naprijed navedenih carinskih postupaka. Na takvu se robu obracunava carina u visini koja je odredena tim ugovorom.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski I financijskl sustavi i Institucije Korisnik odobrenja je ona] kame je U skladu 5 odgovarajuCim carinskim propisima dano odgovarajuce odobrenje. Carinska je uprava duzna.troskovi prijevoza do hrvatske luke odnosno do granice . On se carinarnici . opunornocenik mora imati sjediste odnosno prebivaliste u RH. carinska je vrijednost robe odredena kao osnovica za obracun carine. Takvi su: . mora 0 tome priloziti vjerodostojnu ispravu. Propisi koji se primjenjuju na postupke carinske uprave jesu . elektronickom razmjenom iii usmeno. Vlada je takoder ovlastena propisati. Pri tome se ona moze podnijeti u redovitom iii pojednostavnjenom postupku.Ako se radi 0 str~no~ robi. Podrijetlo robe je vrlo vazno za odredivanje carinske vrijednosti i obracun carinskih pristojbi. . . Carinsko zastupanje (posredovanje) dopusteno je Carinskim zakonom tako da .stranku u carinskom postupku rnoze zastupati i opunomocenik. 'V 2. pnst~Jb. Carinskom nadzoru podlijeze sva roba koja je unesena u carinsko pod!'uqe Republike Hrvatske. odnosno dok se ne smjesti u slobodnu zonu iii cannsko skladiste. Vlada propisuje maksimalnu vrijednost I vrstu robe na ko]u se ta odredba primjenjuje. taiba na rjesenje carinarnice ne odgada izvrsenje odluke iz rjesenja.uobicajeno provizije i naknade zastupnicima i posrednicima . Pisana deklaracija se?odnos~.troskovi kamata na kredite iii druge financijske obveze uvoznika . . a neizravno kad opunornocenik djeluje u svoje ime a za racun druge osobe. Carinska vrijednost rabljene robe obracunava se tako da se od carinske vrijednosti nove robe oduzme postotak istrosenosti robe koja se uvozi. "_ . Zakon dopusta rnogucnost da Vlada RH Iznlmn~ uvede I~vo~nu .vrijednost nosaca podataka iii kompjutorskih programa za uporabu uvezene opreme.2. Na robu koja se unosi ill.troskovi utovara i istovara .. m zahtjev carinarnice. ~II ~~a osoba koja je preuzela odgovornost za prijevoz robe unutar cannskog tentonja. dati obvezujuce rnisljenje 0 rasporedivanju robe u carinsku tarifu te UV~ZI Rasporedivanje robe i carinska tarifa.s tim ugovorom. Carinski zakon razlikuje robu s povlasrenlm i robu s nepovlastenim podrijetlom. ako nisu ukljuceni u cijenu trzisna cijena robe i usluga lsporucenlh besplatno iii uz snizenu cijenu.. Sukladno tome.e prtrnaju u postanskirn poSiljkama primjenjuje .2.pro~ISI.troskovi prijevoza robe od hrvatske gran ice do mjerodavne carinarnice . ugradnje i odrzavanja opreme odmah nakon uvoza .aplacuje c~rina u ~kladu. Robom s povlastenirn podrijetlom smatra se reba koja potjece iz zemalja s kojima je sklopljen ugovor 0 slobodnoj trgovini." Iznimka je roba podrijetlom IZ zernal]a s kOJlma)e ~otpisan ugovor 0 slobodnoj trgovini.. ona ostaje pod carinskim nadzorom sve dok se nJ:zrn status ~~ prormjeru V' odredenom svrhom. za koju s: n. Izravno se zastupanje definira kao slucaj kad opunomocenik djeluje u ime i za racun druge osobe.troskovi montazs. . .troskovi ambalaze i pakiranja . dok se ponovno ne izveze. Uz to.u carinsko podruc]e Republike Hrvatske placa se carina ?rema S. Carinska vrijednost je ona cijena na koju se naplacuje propisana carina. . 21 0 carinskoj tarifi se vise govori u nastavku.troskovi prava industrijskog vlasnistva. Osoba koja je neku robu unijela u carinsko podruqe RH mora Jedo od~~dlsta prevesti putem i nacinom koji je odredila ulazna carinarnica. ora ocitovati 0 tome nastupa li za zastupanu osobu izravno iii neizravno te. na .zarnteres. trosarlne) za tocno odredenu robu ill za robu koja se UVOZI s tocno obvezujuce Zakonodavac navodi i troskove koji se ne ukljucuju u carinsku vrijednost ali pod uvjetom da su iskazani odvojeno od stvarno placene cijene iii one cijene koju treba platiti. Za robu koju putnici unose u zemlju te za robu kOJ~fizicke osob. rnisljen]e 0 podrijetlu robe. . i to od trenutka njezina ulaska iii unosenja ~ cannsk~ podruc]e pa sve do utvrdivanja njezina carinskog stat~sa.

U prvom se siucaju carinarnici podnosi: nepotpuna deklaracija (deklaracija koja ne sadrzi sve propisane podatke) odnosno deklaracija uz koju nisu prilozeno sve propisane isprave. hrvatska Vlada propisuje I . Pri tome je najcesca mjera nadzor~ stav~janje c~rinskih obiljezja (kao sto su plombe. rijekom. Kako postoji vise 22 Iarnstvo dakako nije potrebno u slucaju kad se roba prevozi morem. u obliku bankovne garancije. .postupak pustan]a u slobodan promet iii neki od postupaka 5 gospodarskim ucinkorn .va ~ntelektualnog vlasnistva (TRIPS). primatelj itd.pregledava isprave i robu te. . prijevozne isprave. odredisno] carinarnici koja vracanjern jednog primjerka jedinstvene carinske deklaracije obavjestava otpremnu carinarnicu 0 prispijecu robe. .). uz odredene uvjete. i neka druga osoba (npr.provoz unutar zemlje . konvencija i karnet ATA) odnosno medunarodna pravila 0 odvijanju postanskog prometa. U taj postupak se rnoze staviti samo roba koja udovoljava odredbama Carinskog zakona i odredbama drugih zakona u pogledu zastita zdravlja Ijudi. Tijekom postupka provoza ona se nalazi pod carinskim nadzorom.postupak u kojemu se neocarinjena strana roba salje pod carinskim nadzorom od carinarnice u kojoj je stupila u zemlju (otpremna carinarnica) do carinarnice u kojoj zapocin]e drugi dopusteni carinski postupak . prijevoznik. intelektualnog vlasnistva. Pojednostavnjeni postupak je novost u nasern carinskom sustavu a odvija se u dva osnovna oblika. faktura). a cije bi carinjenje bilo nerazmjerno skupo u odnosu carinu.neka trgovacka isprava (npr.postupakse definira kao prijevoz robe od jedne do druge ustrojstvene Jed~n. U praksi nase vanjske trgovine takva jamstva najcesce daju otpremnici ito. Pogodnosti skracenoga provoznog postupka jesu: brzo rjesavanje formalnosti na granicnorn prijelazu u pogledu podnosenja provozne deklaracije U . ako je sve u redu i ako je osigurana naplata propisanih pristojbi.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije U redovitom postupku podnosi se ispravno popunjena JCD uz koju Se prilazu i sve druge propisane isprave. Roba koja se nalazi u postupku provoza je iii strana iii d~maca. koja nije namijenjena stavljanju u promet iii uporabi u RH. otpremnik.provoz za uvoz . razlikujemo i vise vrsta provoza: . opisi robe ovjereru od carinamice i 51.P~ovozni.) na robu i/ili na prijevozno sredstvo . iii .to. umjetnickih iii arheoloskih vrijednosti.provoz za izvoz ." Takvo jamstvo rnoze dati.(tradicionalni) provoz . uz odobrenje carinarnice. Carinski zakon odreduje da je glavni obveznik duzan poloziti jamstvo za carinski dug koji bi mogao nastati za robu koja se u postupku provoza prevozi cestovnim motornim vozilima.knjigovodstveni zapis 0 predmetnoj robi. nakon tranzita. od carinarnice na kojoj stupa u zemlju (otpremna carinarnica) do carinarnice na ko]oj. Drugi oblik pojednostavnjenog postupka podrazumijeva da je carinarnica prethodno odobrila pregled robe u prostorijama uvoznika.sk/adu 5 ~bvezama preuzetim potpisom Sporazuma 0 trgovinskim ~spektlma pra. istupa iz zemlje (odredisna carinarnica) . u vise tarifnih na obracunatu naplata carine rasporeduje u situacija u kojima se roba tijekom prijevoza nalazi pod carinskim nadzorom. zrakom. a donosi i pozitivne financijske i druge ucinke. . U daljnjem tijeku postupka carinska sluzba prihvaca deklaraciju. itd. . Pn.). Postupak provoza zavrsava se podnosenjern robe i propisanih isprava (carinske deklaracije. U tom se slucaju roba 5 granicnog prijelaza u~ucuje izravno u skladists korisnika cirne se stedi na vremenu i na troskovirna prijevoza.po~e?an carinski postupak za robu za koju postoji osnovana sumnja da se njezrrum uvozom u Hrvatsku povredu]u neci]a prava industrijskog vlasnistva. pecati i starnbilj].Kak~ smo rekli. postupak provoza obuhvaca svako kretanje robe pod carrnskrm nadzorom izmedu dviju ustrojstvenih jedinica. Dokazivanje pravilno zavrsenoga provoznog postupka je. biljaka.ce Carrnsk:.postupak u kojemu se pod carinskim nadzorom salje strana neocarinjena roba. rnoguce i komercijalnom ispravom koju je ovjerila odredisna carinarnica te. na zahtjev deklaranta se dopusta carinjenje posiljke i pO_je?inst:'enoj carinskoj stopi. zivotinja. mjerama zastite iavnog morala i nacionalnih povijesnih. itd.uprave (otpremne i odredisne carinarnice) unutar hrvatskoga cannskog podrucja. certifikata. U tom se sluca]u cijela posiljka tarifni broj one robe za koju je carinska stopa najvisa. cjevovodima iii zeljeznicom. U slucaju da se posiljka sastoji od vise vrsta robe svrstane brojeva. iii . gotovo redovito.postupak u kojemu se pod carinskim nadzorom sal]e ocarinjena iii neocarinjena roba od otpremne do odredisne carinarnice unutar RH 5 tim da niti jedna od njih nije na granici. carinskim ispravama drugih driava.me se moraju postovati i postupci odredeni medunarodnim konvencijama koje Je Hrvatska ratificirala (sporazum TIR. potvrduje deklaraciju i pusta robu deklarantu. osim ovjerenim JCD-om. fakture. Postoji i rnogucnost dobivanja prava pojednostavnjenog provoznog postupka koji korisnicima pruza odredene pogodnosti. Postupkom pustan]a robe u slobodan promet strana (uvozna) roba stjece status dornace robe i nad njom se prekida carinski nadzor.postupak u kojemu se pod carinskim nadzorom salje do maca izvozno ocarinjena roba od otpremne carinarnice (carinarnice u kojoj je roba izvozno ocarinjena) do carinarnice istupa iz zemlje (odredisne carinarnice) .

a drugi Jeda carrnarruca rrna rnogucnosr provedbe svih potrebnih mjera nadzora nad tijekom odobrenog postupka.c_a prot~cnost robe drugih uvoznika kroz carinsku ispostavu sruzenjs ctjene otprernnicks usluge .ve. Prvi je uvjet da odredena osoba rnoze dati sva p~~rebna Jamstv.za pra~ilnu . Tu spadaju: . Postupak unutarnje proizvodnje takoder podlijeze odobrenju carinarnice. . Cari~skim ~ostup.' i.a. sustav odgode i sustav povrata carine.u.znatne ustede u cuvanju robe koristenjern vlastitog skladista.kami. T~ dakle spadaju carinski postupci cija bi primjena trebala rmati pose~no povoljan odnosno poticajan ucinak na nacionalno gospodarstvo.upotreba strane robe u proizvodnji na nacin da se ona trosi ali ne ugraduje niti postaje dio novog proizvoda. Stog~ s~o se odgada naplata carine iii se ona vraca. . Ta je poslovna kombinacija poznata kao ramplasman.~kladiStenja podrazumijeva srnjestaj robe u carinsko skladiste. Efekti koji se time postizu jesu: .~ima s gospodarskim ucinkorn nazivaju se oni carinski postupci u ok~lru kOJI~ postoji rnogucnost odgode placan]a carine iii povrata prethod~o p.oze drzati svaka osoba. PDV nl~ dr. . obnavljanja i osposobljavanja te . U slucaju da se ona ne izveze nego se.uge uvozne ~nst?Jbe sve do njezine prodaje i pustan]a u promet. i to u trenutku kad je cijena najpovoljnija . tJ'. Taj postupak ornogucuje dodatno zaposljavanje dornacih proizvodnih kapaciteta i devizne ustede . U javnom skladistu robu m.popravaka. po odobrenju carinarnice. Carinarnica rnoze odobriti da se kao izvozni proizvod iskoristi dornaca roba iste vrste.oJ'o~govora propisanim uvjetima. Sustav povrata podrazumijeva da se za robu pustenu u slobodan promet (dakle za prethodno uvezenu robu za koju su placene uvozne pristojbe) i nakon toga ugradenu u izvezeni proizvod. Postupak prerade pod carinskim nadzorom je postupak s gospodarskim ucinkorn pri kojem se naplata carine i drugih pristojbi odgada sve dok se postupak prerade ne zavrsi. .odgoda placanja uvoznih pristojbi sve do trenutka prodaje robe stvarnom kupcu i . Carinarnica odredu]e i roku kojem uvozni proizvodtrebabiti vracen u inozemstvo. sustavu se odgode radi u slucaju kad je postupku unutarnje proizvodnje podvrgnuta strana roba namijenjena ponovnom izvozu.tr~sko~a .lacene canne. Carinarnica ce to odobriti dokaze Ii se da je to gospodarski opravdano i da je rnoguce osigurati potrebnu carinsku kontrolu i nadzor. U tom se slucaju bez placan]a carine rnoze uvesti strana roba iz istoga tarifnog stava. U carinskom se skladistu rnoze obavljati i preradba strane robe. P~~tup~k carinskog .privremeni uvoz. postavljanja i sastavljanja .postupak carinskog skladistenja . Postupak unutarnje proizvodnje je carinski postupak s gospodarskim ucinkom unutar kojeg se dopustaju radnje: .~ " :-. na tu se robu naplacu]e carina uvecana za zatezne kamate.on~~ogprijevoza i troskova uskladistenja povecanje iskoristivosti prijevoznickih kapaciteta .pro~edbu odobrenog postupka s gospodarskim ucmkom.izravno umanjenje troskova vezanih za carinske formalnosti . Kako ni drzan]e robe. vraca prethodno placena carina. Taj je postupak gospodarski poticajan i time sto se carina ne naplacu]e odnosno sto se ona vraca ako je prethodno vee placena. . Prerada se obavlja pod carinskim nadzorom. Odo?re~je za pojedini od ovih carinskih postupaka rnoze se dobiti uz zadovolJe~Je dva osnovna uvjeta.br~a i efikasnija suradnja izrnedu carinskih organa i ovlastamh prima- uvoz vecih kollcina robe. C VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije .snize~je. pusta u slobodan promet. To je tzv. pa se u tom slucaju na tu robu ne placa carina niti podlijeze drugim mjerama gospodarske politike. C~n~sko skladiste rnoze biti javno iii privatno.izravno upucivanje robe 5 granicnog prijelaza u vlastite prostore rnogucnost samostalnog uklanjanja carinskih obiljez]a naknadno podnosenj~ deklaracije za zahtijevni postupak za sve posiljke u odredenorn razdobl. u cannsklm skladistirna nije vremenski ograniceno uvoznicima J'e tako omogucen: ' a -da je sjedrste trazitelja u RH . provedba tih postupaka moguca je samo uz prethodno odobrenje carinarnice.postupak unutarnje proizvodnje postupak preradbe pod carinskim nadzorom i .Na uvezenu rob~ s~jestenu u carinsko skladiste ne placa se carina. koji je pod nadzorom :annarmc: I kOJIje cannarruca odobrila za skladistenje uvezene robe iii robe za IZV~Z. a gotov se proizvod carini prema stopi iz carinske tarife koja se odnosi na preradeni proizvod. Odobrenje za postupak prerade pod carinskim nadzorom izdaje se uz uvjete: tel]a - manji broj carinskih dokumenta . vodeci pri tome racuna 0 realno potrebnom vremenu za proizvodnju i otpremu. prerade.ubrzanje prometa i t'govine robom.da se uvozna roba rnoze prepoznati u preradenorn proizvodu . dok je privatno skladiste namijenjeno skladistenju vlasnte robe. u P~?stor k.obrade.

kao i ako prestane gospodarska opravdanost za njegovo vodenje. pod uvjetom da su iskazani odvojeno . Drugi je cilj carinskog skladistenja srnjestaj robe radi reeksporta. roba. Taj je postupak zamijenio dosadasnji mstitut ~nvremenog izvoza na oplemenjivanje i popravak. pasivne poslove obrade I dora de. u tom trenutku. oslobodtn placanja carine. 2. Carinski zakon odreduje carinsko-pravni status robe i nacine postupanja s robo~ u slobodnim z~~am~ i s. u svom vlasnistvu iii u vlasnistvu druge osobe.a. U carinsko skladiste se srnjesta i roba ciji izvoz nije rnoguce obavlti u odobrenom roku.da se tim postupcima potice razvitak dornace preradivacks industn: ne steti dornacim proizvodacirna iste iii slicne robe. ulazi i izlazi. U odobrenju se odreduje identifikacijski broj carinskog skladista koji se sastoji od sifre nadzorne carinske ispostave. upravl!anje i obavljanje gospodarskih djelatnosti u slobodnim zonama I slobodnirn skladistirna je uredeno Zakonom 0 slobodnim zonama (NN 44/~6). koje se primjenjuju kad se roba . koji se nalazi pod carinskim nadzororn i u koji se roba srnjesta pod tocno odredenirn uvjetima. brava samo ~ s!. namijenjenu.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) sastav i stanje kak 0 Gospodarski i financljski susfavi i insfifuclje . zeljeznicko-carinsko skladiste. ~ postupku vanjske proizvodnje mogu . Carinska skladista su Carinskim zakonom definirana kao prostor sto ga je odobrila carinarnica. Proizvodi . Iste n:je:e pnmjenjUju se I na dornacu robu koja je namijenjena izvozu i koja se sn:jve~tau ~!obodnu zonu.trebne proizvodne postupke u zemlji ne~a ?dgo~araJuclh proizvodnih kapaciteta. Izdaje se na neodredeno vrijeme ali se rnoze ukinuti ako skladiste ne zapocne s radom u roku sest mjeseci nakon izdavanja odobrenja. a 0 je rnogucs utvrditi da je dobiveni proizvod nastao od privremeno Izveze~e rob~ te ako vanjskorn proizvodnjom nisu ugrozeni osnovni interesi hrvatskih ~rolzv?da~~. Pri pustanju robe u slobodan promet carinska se osnovica utvrduje na osnovi stvarno placene cijene iii cijene koju bi se za tu robu trebalo platiti.ucaje~lma k~d za po. Carinski zakon odreduje da slobodne zone I slobodna skladista djeluju po istim nacelirna. Odobrenje se moze dati samo ako se radi 0 domacl b ko i rrn ?SO arna. Odobrenjem se takoder odreduje nadzorna carinska ispostava.da se preradenoj robi ne rnoze vratiti izg/ed.2. roba namijenjena reeksportu ne namjerava se pustiti u slobodan promet na dornacern trzistu nego se izvozi neposredno nakon skladistenja. U osnovicu se ne uracunavaju troskovi skladistenja i odrzavanja robe u zoni. ito carinarnici mjerodavnoj za podrucje gdje mu je sjedls~~ '" pr~blva"ste odnosno onoj mjerodavnoj za mjesto odakle :e rob~ ~tpre~a '" gd]e j~ zapakira~. Odob. Krajnji rok unutar kojega se pnvr. Naime. '" I pnje rrna a da se postupcima prerade ne izigravaju robe' vo je . Strana roba srnjestena u slobodnoj zoni iii u slobodnom skladistu rnoze se: pravila podrijetlu uvozn e . Ta institucija omogucava dornacirn gospodarskim subjektima da bez carinskih i poreznih opterecenja skladiste robu. 0 I~voznom ~arJ~skom postupku u zakonu je malo odredbi.nalazi njihovo podrucje. djelomice '" u potpunosn.renje za postupak va~jske pro~zvodnje daje carinarnica na zahtjev zamtereSJrane osobe. c~r!nsku ~ek. tzv.kladistima. Dotadasn]a konsignacijska skladista nastavila su poslovati kao carinska skladista ako je posjednik skladista u roku sest mjeseci od pocetka primjene zakona predao zahtjev te dobio odobrenje za osnivanje i poslovanje carinskog skladista. . Propisuje se da Iz~oznlk 'po~no. Pod carinskim ~ad~or~~ se. ne napl~cu~e . Za s~~anurobu srnjestenu u slobodnoj zoni iii u slobodnom skladistu smatra se d~ ntje u hrvatskom carinskom podrucju. Vazno je napomenuti kako se postojece mjere trgovinske politike.l~raciju. specijalizirana skladista strane robe).carin~ niti se na nju primjenjuju mjere trgovinske politike. Tim zakonom prestala su postojati konsignacijska skladista kao i ostale vrste skladista pod carinskom nadzorom (carinska srnjestista. Iz tog razloga nema ni os nove za naplatu carine i poreza. kao i roba u postupku unutarnje proizvodnje.dobiveni . uz odobrenje carinarnice. slova za oznaku tipa skladista i rednog broja predmeta od cetiri mjesta.emeno uv~zenva. nepoznatom kupcu. I to putem I u roku koji odredi carinarnica. dakle da nije uvezena. - - Postupak vanj~k~ p~oizvodnje je prilicno restriktivan postupak koji se odo. pustiti u slobodan promet uz iste uvjete i isti postupak kao da dolazi iz inozemstva cuvati i pripremati za prodaju odnosno mogu se poboljsavati njezina trgovacka i uporabna svojstva staviti u postupak unutarnje proizvodnje staviti u postupak preradbe pod carinskim nadzorom privremeno uvesti uz odobrenje carinarnice ustupiti u korist drzave unistiti. Je a P?stupak privremenog uvoza se primjenjuje samo za sluca] uvoza robe kola se. Roba se mora izvesti u stanju u kojemu je ocarrnjena.roba mora ponovno izvesti je maksimalno 24 mjeseca. Drzan]e carinskog skladista rnoze se odobriti samo pravnoj osobi sa sjedistem u Republici Hrvatskoj.s. Srnjestaj robe u slobodnim zonama i u slobodnim skladlstlma ruje vremenski ogranicen.3. Siobodne zone i siobodna sklodistc OSnivanj:. prijevozna sredstva i ljudi koji u njih ulaze iii iz njih izlaze. za svaki konkretni slucaj rok odreduje carinarnica.u mozernstvo vraca u nepromijenjenom stanju.se.. Stoga se na nju. ~ .

Uredbe za provedbu Carinskog zakona. carinu ne placaju niti stanovnici pogranicnog pojasa kad uvoze ratarske iii stocarske proizvode 5 vlastitih imanja u susjednoj zemlji carine je osloboden uvoz vatrogasne opreme koja se ne proizvodi u zemlji .( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski 1 financijski sustavi i institucije pusta . To znaci da carinsku deklaraciju za pocetak postupka carinskog skladistenja mora podnijeti korisnik odobrenja. povratnici koji su u inozemstvu iivjeli najmanje pet godina uvoze bez carine kucanske predmete i gospodarski inventar kojim su se u inozemstvu koristili najmanje godinu dana prije uvoza bez carine se uvoze predmeti koje su nasi iii strani drzavljani stalno nastanjeni u Hrvatskoj naslijedili u inozemstvu za potrebe kulturnih institucija i objekata bez carine . i to sve dok je tarno srnjestena. Rabi se za skladisten]e robe posebnih svojstava.brava Sredisnji ured Carinske up rave. arhivske. ne primjenjuju na robu koja se srnjesta u carinsko skladiste. Privatno skladiste tipa 0 je privatno skladiste u kojemu je posjednik skladista istodobno i korisnik ali ne nuzno i vlasnik robe. odnosno u drugoj ispravi koja prati robu ako roba jos nije kupljena). 184. a odluka 0 njegovom otvaranju objavljuje se u Narodnim novinama. Iavno skladists rnoze biti tipa A. Skladiste tipa B je javno skladiste u kojemu svaki korisnik skladista ima iskljucivu odgovornost za robu srnjestenu u carinsko skladiste prema deklaraciji za postupak carinskog skladisten]a. u racunu ako je roba predmet kupoprodaje izmedu korisnika skladista i inozemnog dobavljaca. predrneti za obavljanje muzejske. trzisna kakvoca iii pripremi za trziste i daljnju prodaju. zive iivotinje. Njegovu 10. a privatno skladiste rnoze biti tipa C.4. Skladiste tipa C je privatno skladiste u kojemu je posjednik skladista istodobno njegov korisnik iako ne nuzno i vlasnik robe. DiE. patente. i to pouzdanim osobama koje su registriranes za pruzan]e usluga skladisten]a i za koje postoji vjerojatnost da ce prometom opravdati gospodarsku potrebu i troskove carinarnice u provedbi nadzora poslovanja takvog skladista. Carinski dug. Carinskog zakona i cl. Za vrijeme skladistenja roba se moze biti podvrgnuta uobicajenirn oblicima rukovanja sa svrhom da se roba ocuva. dok je privatno carinsko skladiste ograniceno za skladistenje robe posjednika skladista. pri prodaji robe na malo osobama koje imaju pravo na oslobodenje od placanja carine) 5 tim da sevisinu carineodreduje prema obracunskim elementima ko]i vrijede u vrijeme kad je roba stavljena u postupak carinskog skladistenja.2. a ukupan broj povlastica je bitno smanjen u odnosu na one iz starog zakona. lijekovi i 51. Javno carinsko skladiste rnoze rabiti svaka osoba. Propisano je da je placanla uvozne carine oslobodena: _ roba koja se uvozi temeljem sklopljenih medunarodnih ugovora iii temeljem medunarodnih obveza ko]e je RH preuzela nekomercijalna roba koju gradani nose sa sobom iii prirnaju iz inozemstva besplatno u paketima (podzakonskim aktom vrijednost je ogranicena na 300 kuna po osobi) roba koju uvoze registrirane humanitarne organizacije pod uvjetom da ta rob a sluzi zadovoljenju osnovnih Ijudskih potreba (hrana. obrccun i naplata carine Svesu carinske povlastice regulirane jednim jedinim clankorn Carinskog zakona. odjeca. na zahtjev izvoznika i prije isteka roka od tri godine. morski ulov ostvaren hrvatskim brodovima izvan hrvatskoga teritorijalnog • mora . U osnovi postoje samo dvije vrste carinskih skladista: javno i privatno. skladiste tipa F je javno skladlste u kompetenciji carinarnice. otvaraju otpremnici. uslugu i 51. vraca u zemlju _ uvozna se carina ne placa niti na ribe .njabez srnjestaja u carinsko skladiste. uz pisanu suglasnost Sredisnjeg ureda Carinske prave. mora unaprijed imati odredenu lokaciju) odnosno dopusta se postupak cannskog skl.ti materijali za obnovu spomenika kulture.adiste. drug. 111.kaclJ~o~o. U tim se skladistlma dopusta skladistenje robe u prostorima koji pripadaju korisniku odobrenja (ne. B i F.. Iz tog se skladista uvoznu robu moze pustiti u slobodan promet prije podnosenja odgovarajuce dokumentacije (npr. Oblici carinskih skladista odredeni su odredbama CI. Privatno skladiste tipa E podrazumijeva skladiste u kojemu je posjednik skladista istodobno korisnik ali ne nuzno i vlasnik robe. 2. formulare i dokumente koji prate robu. . Skladiste tipa A je javno sktadiste u kojemu je za sve obveze odgovoran posjednik skladista. poboljsa njezin izgled. odobravaju mjerodavne carinarnice. tiskanice. glazbeno-scenske i filmske djelatnosti.U slobodan promet. a koje im sluze za obavljanje osnovne djelatnosti. Carinsk~. kao sto su npr. po pravilu. priznanja i darova primljenih u okviru rnedunarodnih odnosa . modele i popratnu dokumentaciju koja se salje ovlastenirn agencijama radi priznavanja zastite iii registracije autorskih prava carina se ne placa na pi srna. U slucaju izravnog zastupanja on to Cini u ispravi na temelju koje je roba unesena u Republiku Hrvatsku (npr.se mogu u~ozi.) i pod uvjetom da carina rnoze kontrolirati uporabu tako uvezene robe carina se ne placa na robne marke. a uz uvjet da se ne proizvode u zemlji i da se 0 tome pribavi rnisljen]e Ministarstva kulture donacije ustanovama u kulturi i samostalnim umjetnicima. Taj tip skladista. knjiznicke. _ carina se ne placa ni na dornacu robu koja je izvezena u inozemstvo I koja se. Otvaranje takvog skladista. vlastita djela koja autori donose iz inozemstva _ carina se ne placa ni na unosen]e odlikovanja.

Oduzeta se roba izlaze prodaji iii se.naknadnim ponistenjern prihvacene deklaracije . h 24 Kaznenasu djela uredena Kaznenimzakonom.tlm. i to u slucaju kad se radi 0 robi (npr.polaganjem gotovine u kunama . ob~~cu. Dokumenti koji se robe pri corinjenju Jedinstvena carinska deklaracija je pisana isprava koja se rabi kao jedinstveni formular carinske deklaracije za sve vrste carinskih postupaka. ~uzn~k treba podmiriti nastali carinski dug u roku od 15 dana od dana ~nop.244.jamstvom druge pravne iii fizicke osobe. utvrdene nesposobnosti dU~nJ~a?a platl dug te u drugim slucajevima koje utvrduju opel propisi. Osiguranje se daje u vrsiru izracunate svote carinskog duga.atke. ali i za osobu koja je primila robu nad kojom je ucinjen prekrsaj pri cernu je ta osoba to znala iii je mogla znati. smatra se da Je. _C~rinski se . Carinski dug je.stavljanjem robe u po stupak privremenog uvoza 5 djelomjcnlm 0510badanjem od placanja carine .e I p~st~njem robe priopcen i carin ski dug te nisu potrebne dodatne obavIJe~tJ.u nasoj g~sp~darsk~j praksi avalirana mjenica i bankovna garancija najcesCi su mstrurnenti osiguranja za namirenje carinskog duga. ukljucujucl i prisilnu ovrhu. Carinski zakon propisuje da se roba prepusta deklarantu tek kad se utvrde sv~ cinje~ice bit~e za ~~ri~!inj:. Tako se oduzimanje robe i prijevoznih sredstava ne poduzima kao kaznena mjera nego kao preventivna iii zastitna mjera.0ba~IJes~1 duznika. carinarnica treba iskoristiti sve_zak?n_sk~ mo~uenosti za naplatu.) su jedina djela carinsko-kaznene odgovornosti ko]a su opisana u Carinskom zakonu. cirn carinarnica dobije sve potrebne po~. . . Prihodom ostvarenim prodajom najprije se podmiruju carinske i druge pristojbe. kako je vee receno.5.dug rnoze otpisati u slucaju zastare. carinarnica rnoze dopustiti da se carinska deklaracija podnese prije podnosenja robe. Naplata c~rinskog duga zapocinjr.> Za njih su predvidene novcane kazne ciji su rasponi preuzeti iz Zakona 0 prekrsajima.nezakonitim unosorn robe koja podlijeze obvezi placanja carine nezakonitim izuzimanjem robe ispod carinskog nadzora neispunjenjem neke od obveza koje su propisane za deklarirani carinski postupak te uporabom robe u slobodnoj zoni iii slobodnom skladistu na nacin i pod uvjetima koji nisu dopusteni. droga iii oruzje) kojom pocinitel] prekrsaja ne smije raspolagati. obveza placan]a odredene svote carine i svih drugih davanja koja se naplacu]u pri uvozu robe. Carinarnica rnoze na zahtjev deklaranta odobriti da se deklaracija 23 Ako bi se propisal~o~veza placan]a izvozne carine. na primjeren nac. ako nije za uporabu.odustajanjem od nap late duga 2.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski I financijskl sustavi i instituclje j'. Zastara za pokretanje prekrsajnog postupka nastaje nakon dvije godine. Pri tome ov~sn_o rjesenje cannarnice ima prednost pred svim drugim obvezama carinskog Prekrsa]i (clanci 239..cavanJa. dok je povrat (djelomican iii u cijelosti) vracanje vee naplacenog duga. Ako je iznos duga iskazan na deklaraciji. ii . . ito u uredovno vrijeme cari narn ice. ito: . a zatim troskovi postupka i troskovi cuvanja robe. Oni se mogu odobriti u slucajevirna: kad je carinski dug placen bez pravne osnove iii kad je nepropisno knjizen kad je carinska deklaracija ponistena te kad je uvezena roba vracena u inozemstvo.na i_proknjizi obracunati carinski dug te 0 tome. Carinska deklaracija sepodnosi cari narnici kojoj je podnesena i roba. Moze to uCiniti gotovinskom uplatom iii koristenjam nekog zakonltog Instrumenta placanja. Oduzimanje i prodaja robe je rijesena potpuno drugaCije nego u prethodnim propisima. ali i povrann. Kazna je predvidena za osobu koja je prekrsaj ucinila. U tom slucaju carinarnica odreduje rok u kojemu roba mora biti podnesena. izvozni carinski dug bi nastao trenku_tkunh~ac~nJ~. Carinski dug nastaje23: pustanjern robe u slobodni promet (uvozom robe) . p ~ekl~racije odnosno u trenutku kad roba stvarno napusti rvats I carinski teritori] cak I ako deklaracija nije podnesena. dok apsolutna zastara nastaje protekom cetiri godine od dana pocinjenog prekrsa]a. U odredenirn se slucajevima carinski dug moze otpustiti. Iznimno. duznika.ln. Eventualni ostatak takoder pripada drzavi. Osnovna je intencija zakonodavca da se odgovornost individualizira te da kazna bude primjerena pocinjenorn djelu i okolnostima.placan]a duga . unistava. Ako duznik na vrijeme ne podmiri carinski dug. Otpustom se smatra odustajanje od naplate cjelokupnog duga iii njegova dijela.zapljenom iii oduzimanjem robe pri nezakonitom uvozu. a nakon sto se osigura naplata carinskog duga. .2. Odredu]e se iznimno. On se otpisuje I u slucajevima: .

odnosno izvozi. podbrojevi i potpodbrojevi) koje se oznacava]u sesteroznamenkastim brojevima. Polje je dio deklaracije omeden crtom i oznacen brojern iii velikim tiskanim slovom i nazivom polja. Na samom je pocetku zakonski tekst. podjele na istoj razini (ovaj tarifni broj ima pet podbrojeva). a u jos manjem broju slucajeva na dvije razine podjele. Carinarnica rnoze zahtijevati da se pri podnosenju deklaracije priloze prijevozne isprave iii isprave u svezi 5 prethodnim carinskim postupkom. a osmi za primateljaluvoznika. Hrvatska carinska tarifa Carinska tarifa je pravni propis koji se donosi u obliku zakona.29. tree: za izvoznikalposiljatelja. do XXI. Tarifni se brojevi oznacavaju cetveroznarnenkastim arapskim brojkama s tockorn iza druge znarnenke. 5.deklaracija 0 carinskoj vrijednosti robe.sustav nazivlja i nazive robe koja se uvozi. a potpolje je upadljivo omeden dio polja. harmoniziranom sustavu. 3/8. Zakon 0 carinskoj tarifi ureduje: Opcenito. a dijele se na podbrojeve.ostali (dakle 5 kotacirna).ka velika poglavlja podijeljena na potpoglavlja koja se opetoznacavaju rimskim brojevima. pa tarifne oznake za potpotpodbrojeve imaju sedam znamenaka.6. Dornaca podjela potpodbrojeva oznacava se jos jednim brojem u oznaci i jos jednom crticom ispred naziva robe koju doticni potpotpodbroj obuhvaca. Odsjeci se dalje dijele na 96 poglavlja" (od 1 do 97) koja se oznacava]u arapskim brojkama. Kad se jedna vrsta robe podnosi u dvije iii vise posiljaka. 2. rasporedene po poglavljima i odsjecima carinske tarife sustav brojcanog oznacivanja robe (tarifni brojevi i tarifne oznake) pravila 0 razvrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve i podbrojeve te ta rifne stavke Cari nske tarife pravila i nacine na koji se obracunava carina te carinske stope i prelevmane koji se primjenjuju na uvezenu robu.i nema nikakvog sadriala te . unosi. Tako oznaka podbroja 8429. Do te razine podjela je medunarodna.. Poglavlja su potom podijeljena na tarifne brojeve. drugi za obradu podataka. rnoze se zahtijevati prilaganje popisa posiljaka iii jednakovrijedne isprave (npr. tarifni brojevi. 8) iii dva kompleta od pet primjeraka (1/6. • .11 .. a potom slijedi carinska tarifa kao sastavni dio zakona. sesti primjerak je za zemlju odredista.19 . 7. opet radi olaksanja i pracen]a razine podjele. tarifni broj 84. 2. 8429. Ovisno 0 svojim potrebama. svaka zemlja rnoze naciniti i detaljniju podjelu.gusjenicari i 8429. sedmi za obradu podataka. Isprave koje se prilaiu jedinstvenoj carinskoj deklaraciji za pustanja robe u slobodni promet jesu: .1 koji obuhvaca buldozere i angldozere znaci: poglavlje 84. liste pakiranja) u kojoj je naveden sadrza] pojedinacne posiljke. Navedeni se podbroj dalje dijeli na dva potpodbroja: npr. prima na carinsko podrucje RH. 3. medunarodna je klasifikacija robe napravljena na pet razina podjele (odsjeci i poglavlja. iznosi iii sal]e iz carinskog podrucja RH.isprave potrebne za utvrdivanje povlastenog podrijetla robe iii uporabu drugih mjera kojirna se odstupa od postojeCih propisa za deklariranu robu te . snizene.racun i ostale trgovacke isprave na osnovi kojih je prijavljena carinska vrijednost robe . 217. Ispred njegova naziva "buldozeri i angldozeri" stoji jedna crtica (-) koja oznacava da se radi 0 podbroju i olaksava pracenje razine podjele odnosno pronalazenje drugih podbrojeva. U harmoniziranom sustavu sva se roba svrstava u 21 odsjek koji seoznacavaju rimskim brojevima ad I.2. Stoga je svake godine potrebno donijeti i novi zakon 0 carinskoj tarifi u kojemu moraju biti i te nove. carinska tarifa jesustavan popis proizvoda koji se sastoji od nazivlja (nomenklature) robe s pripadajuCim sifrarna odnosno tarifnim oznakama te pripadajucirn stopama carine. U hrvatskoj carinskoj tarifi na nekim 25 Napominjemo da je poglavl]e 77 rezervno. Nazivlje iz hrvatske carinske tarife je zasnovano na tzv. 6. ako je to potrebno .sve druge isprave potrebne za provedbu propisa koji ureduju pustanje deklarirane robe u slobodni promet. Padbrojevi se oznacavaju peteroznamenkastim brojkama 5 tockorn nakon cetvrte znamenke (iza oznake tarifnog broja). Prvi primjerak deklaracije je za zemlju otpremeiizvoza. - . Dodatni listJedinstvene carinske deklaracije je sasta}ni dio formulara koji se rabi u slucaju deklariranja robe koja je razvrstana u vise tarifnih oznaka. te prvi podbroj tarifnog broja 84. 4/5 i 5/4) potrebnih za provedbu odabranoga carinskog postupka. Ispred naziva potpodbroja su dvije crtice. cetvrti za odrediSnu carinarnicu. Pri carinjenju se rnoze dogoditi da nisu potrebni svi primjerci pa se neupotrijebljena brojcana oznaka odredenog primjerka precrta.( VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucile pocoese izvan uredovnog vremena i na drugome mjestu uz odredene troskove koje onda snosi sam deklarant. Jedinstvenu carinsku deklaraciju cini komplet od osam primjeraka (1. a za potpotpotpodbrojeve osam znamenaka.da~u ne. 4. Dakle. Tako je nasa zemlja neke potpodbrojeve podijelila na jos jednu. Formular je propisala Carinska uprava. peti primjerak je potvrda primitkaljedinstveni otpremni postupak. carinske stope.29. Sukladno Protokolu 0 pristupanju Hrvatske Svjetskoj trgovinskoj organizacijit nasa je zemlja preuzela i obveze godisnjeg snizavanja carina na uvoz odredene robe.

prekrsaj. Ako ni uvoznik nije siguran u koji se tarifni stavak razvrstava doticna rob a.3. Prekrsaja nece biti. za razvrstavanje robe se rabe opca pravila za primjenu Harmoniziranog sustava koja se nalaze na pocetku carinske tarife. Za slucajeve kad ru to nlJe dovoljno. Hrvatska je carinska tarifa: uvozna. Ako oni to ne ucine sped iter ce to morati uciniti sam.). Stoga je tarifiranje posebno vazno u postupku uvoza robe ~ad se cann~ redo~ito naplacu]e. prema broju stupaca stopa cari~: (jednos~upcane. 0 tome ce biti rijeCi poslije. kombinirane).. a za pocetak govorimo 0 osnovnim pravilima i institucijama hrvatskoga vanjskotrgovinskog sustava. rezirn ~voza ltd. Koncepcijski gledano. To se najprije vidi po tome sto je trgovina i bavljenje trgovinom bitno liberalizirano. Pri tome je kljucno sto se ne rnoze birati u koji ce se tarifni stav roba svrstati nego je pravilno razvrstavanje sarno u jedan jedini tarifni stavak.2311 i naziv " preko 1500 od 2000 cm'".za uzimanje uzoraka. Po obavljenoj analizi Carinska uprava daje svoje rjesen]e 0 razvrstavanju robe u odredeni tarifni stav koji sped iter unosi u carinsku deklaraciju. Uredba 0 obavljanju trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za odredenu robu. Hrvatski vanjskotrgovinski sustav Vanjskotrgovinske transakcije se najcesce obracunavaju i placa]u u razlicitirn devizama. . itd. To je vazno naglasiti i zato sto se mnogi od njih rabe i drugdje.stava~)em u od~eaeni tarifni stavak odredu]e se stopa carine i drugih davan]a. definira neposteno trzisno natjecanje te odreduju upravne mjere i mjere za nadzor trgovine jest Zakon 0 trgovini (NN 11/96. specijalizirane). obujma cilindraveceg od 1500 do 2000 em'. jednostupcana. Carinske s~ tarife dijele na vise vrsta prema razlicitim kriterijima: prema pravcu kretan]a robe (uvozne. U nastavku cerno najprije ukratko opisati najvaznije pojmove koji su potrebni za razumijevanje osnova vanjskotrgovinskog sustava. kombinirana. poglavlja I podb:o}eve koje ?laks~vaJu ra~vrstavanje robe pod odgovarajuci tarifni bro]. U praksi tarifne brojeve najcesce daju uvoznik odnosno izvoznik u svojoj dispoziciji (nalogu) spediteru za carinjenje robe. Uz taj zakon veliku vaznost imaju i Zakon 0 zastiti trzisnog natjecan]a. prvi put. sa sigurnoscu utvr~i~ tarif. prema nacinu donosenja (ugovorne ill konvencionalne. npr. potrebno je napomenuti da se pojmovi objasnjava]u u smislu odredbi Zakona 0 trgovini. 2. 76/99. Pravilnik 0 minimalnim tehnickirn uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija. Da to nije nimalo jednostavno slijedi iz ci~jenice da se uvoze i izvoze stotine tisuca razlicitih vrsta robe koje treba svrstan u oko 7000 razlicitih stavki. 2. itd. tj. zastitne mjere pri uvozu i izvozu. ~zorke robe mogu uzeti i bez zahtjeva speditera. c~rinska tarifa sadrzi i napomene uz odsjeke.109/01). Svr. I priliko~ . I!. Uz n~vedene. . a analizom se utvrdi da nije deklariran ispravan tarifni stavak. sped iter ce zatraziti uzimanje uzoraka kako bi se obavila analiza. Pos~mnjaju carinski organi u istinitost tarifnog stavka navedenog u carm. 62/01. ako je Trgovina je djelatnost kupn]e i proda]e robe te djelatnost trgovackog posredovanja na dornacern i na inozemnom trzistu. prema vrsti robe na koju se odnosi (opca. Osnovni propis kojim se ureduju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine na dornacern i na inozemnom trzistu. koliko ih ima hrvatska carinska tarifa. pa ni u slucaju pogresnog deklariranja. kOJIImaJu tarifnu oznaku 8702.podat~e. dvostupcane.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije se mjestima pojavl[u]e jos daljnja razina podjele ko]a je oznacena jos jednom brojko~ u oznaci i !~s jednom.m motorom. svrstati je u odgovarajucl tarifni stavak IZ carinske tarife. novim. autonomne). ~~n~msk'. Ponekad spedlter ne rnoze sa sigurnoscu odrediti tarifni broj za neku robu. Takav je slucaj s osobnirn automob'ilma~. u teoriji vanjske trgovine.3. Nacinit ce se sarno novi obracun carinskih davanja u skladu s rjesenjem 0 tocnorn tarifnom stavku koje je izdala Carinska uprava. sto se na vanjsku i unutarnju trgovinu primijenjena ista nacela te po tome sto su i vanjska i unutarn]a trgovina. mjere kojima se ogranicava obavljanje vanjske trgovine.. i 75/99.cet~rtom crticom ispred teksta. izvozne. posebne iii specificne). Stoga je i bavljenje vanjskom trgovinom na bilo koji nacin nezamislivo bez izvrsnog poznavanja dornacega carinskog i deviznog sustava. nas Zakon 0 trgovini znaci bitan iskorak iz dotadasnjeg sustava vanjske trgovine i prihvacanje trgovinskog sustava kakav imaju zemlje liberalnih trzisnih gospodarstava. djelornicna) i prema broju stopa carine koji sadrzi (uniformne. Zakon 0 drzavnorn inspektoratu. . sped iter i uvoznik ce odgovarati za carinski zahtjev podnesen.~racIJI. Osnovni pojmovi i definicije iz noseqo vanjskotrgovinskog sustava Prije objasnjenja pojmova koji su kljucni za razumijevanje vanjskotrgovinskog sustava u uzern smislu rijeci. opca prema carinskim obveznicima i prema vrsti robe te specijalizirana prema broju carinskih stopa. prema nacinu odredivanja odnosno obracunavan]a carine (po vrijednosti. provozne). a potom cerno raspraviti osnovne odredbe Zakona 0 trgovini.1. a tamo mogu irnati i nesto drugacije znacenje. prema carinskim obveznicima na koje se odn~si (opce. U slucaju da mJ: po?nlJet zahtJ:v. specificne. S druge strane. i regulirane istim zakonom. Zakon 0 zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opce uporabe. autonomna.~vo~a ~ priliko~ izv~za robu je potrebno tarifirati. sva roba kojom se trguje u vanjskoj trgovini je predmet carinskog nadzora i prolazi propisani postupak carinjenja.~koJdekl.ni broj i na taj nacin izbjegao rnoguci carinski prekrsa].

~ robe iii trgovca na veliko) i distributera (trgovca na malo) a po kojemu se proizvoaac obvezuje isporucivati distributeru odredenu robu radi njezine daljnje prodaje na odredenorn podrucju. izgleda i lokacije poslovnih prostora i rnogucnosti servisiranja robe. Za takav nacin prodaje nisu potrebne nikakve prostorije. trgovcima na malo. Prodaja robe na malo obavlja se u prodavaonicama iii izvan njih. Selektivna distribucija se zasniva na ugovoru 0 selektivnoj distribuciji kojim proizvodac uvjetuje prodaju svoje robe samo onom distributeru koji zadovoljava posebne zahtjeve proizvodaca u pogledu strucnosti osoblja. franchising. zakonodavac propisuje samo minimalne uvjete kao opce uvjete za bavljenje svim oblicima trgovine. Uvief za obavljanje vanjske trgovine Vee je receno da je nas Zakon 0 trgovini u osnovi vrlo liberalan. ali i ne moraju. To je i posredovanje u kupnji i prodaji robe koja je namijenjena istoj svrsi. sukladno onom sto je receno za izvoznika. Uvoznik je trgovac te druga pravna iii fizicka osoba koja radi obavljanja poslova iz djelatnosti za koju je registrirana uvozi robu iz inozemstva. televizije te prigodne prodaje na sajmovima i lzlozbama. U skladu s tim. u skladu sa Zakonorn 0 trgovini. Izvoznik je hrvatska tvrtka iii trgovac pojedinac koji. Prodaja od vrata do vrata je poseban nacin prodaje koju smiju organizirati samo osobe koje su registrirane za takvu prodaju. Trgovina na malo je kupnja robe radi daljnje prodaje stanovnistvu za osobnu potrosnju odnosno za uporabu u kucanstvu. Izravnu prodaju za njih obavljaju neovisni komercijalni agenti. biti upoznati s njegovom pravorn ulogom u poslu. prodaja na daljinu te prodaja od vrata do vrata. jesu iskljuCiva distribucija. usluga skladistenja robe i drugih uobicajenih usluga u trgovini. propisuje se jos jedino da se vanjskotrgovinski poslovi moraju obavljati na osnovi ugovora koji se sklapa izmedurezidenta i nerezidenta.3. To je i posredovanje u kupnji i prodaji za trece osobe te kupnja i prodaja robe na inozemnom trzistu. Drugim rijecirna. U praksi se ugovori u vanjskoj trgovini redovito sklapaju u pisanorn obliku . neovisni poduzetnici. takoder siri od pojma trgovca. 16c) je poseban oblik trgovanja u kojemu tvrtka koja je razvila uspjesan oblik usluznog poslovanja (proizvodac iii specijalizirani trgovac na veliko) ustupa. neovisni trgovci i distributeri. Franchising (cl. prodaja putem automata. predstavnici. • .( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije Trgovac je pravna iIi fizicka osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine u skladu sa Zakonom 0 trgovini. 0 tome ce biti rijeci u odgovarajucirn poglavljima ove knjige. velikim industrijskim i trgovackirn korisnicima te razlicitirn ustanovama.minimalni tehnicki uvjeti kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije.minimalna strucna sprema koju moraju imati osobe koje obavljaju odredene poslove u trgovini. Prodaja na daljinu je prodaja putem jednog iii preko vise komunikacijskih sredstava koju trgovac organizira na osnovi posebnog ugovora s potrosacirna. prodaja u prostorijama kupaca. pojam izvoznika je siri od pojma trgovca jer je izvoznik i tvrtka koja izvozi robu koju sama proizvodi iako nije registrirana za obavljanje poslova vanjske trgovine. dok se distributer obvezuje tu robu prodavati u svoje ime i za svoj racun a u skladu s uvjetima koji su dogovoreni s proizvodacem. i slicne osobe koje su u praksi poznate pod imenom trgovacki putnici. obavlja poslove izvoza robe iz nase zemlje. Obavlja se u posebnim prostorijama. Posredovanje u vanjskoj trgovini je oblik trgovinske djelatnosti u kojoj trgovac iz jedne zemlje posreduje u trgovini izrnedu poslovnih partnera iz drugih dviju zemalja. Tranzitna (provozna) trgovina podrazumijeva kupnju iii prodaju robe na putu. Posebni oblici trgovanja. Minimalni uvjeti za obavljanje trgovine jesu: . skladistirna iii trznicarna.opel sanitarni i zdravstveni uvjeti kojima moraju udovoljavati poslovne prostorije. na osnovi ugovora 0 franchisingu i uz financijsku naknadu. Pri tome oni mogu. selektivna distribucija. a rnoze se obavljati i u tranzitu. oprema. Draibe su oblik organizirane prodaje robe najboljem ponuditelju na temelju jayne objave i javnog nadmetanja na unaprijed odredenornu mjestu i u unaprijed odredeno vrijeme. Posredovanjem u trgovini nas Zakon naziva pruzan]e zastupnickih i agencijskih usluga.2. uz spomenute minimalne uvjete koji vrijede za sve oblike trgovine. Trgovina na veliko se rnoze obavljati i na robnim burzama. a koji mogu utjecati na zdravlje Ijudi . prodaja na kioscima. Pojam uvoznika je. franchiseri. lskljuciva distribucija je sustav prodaje robe temeljen na ugovoru 0 iskljucivo] distribuciji koji se sklapa izrnedu dobavljaca (proizvodaca 2. Trgovina na veliko je kupnja robe radi njezine daljnje prodaje drugim trgovcima na veliko. primatelju franchise (trgovcu na malo iii tvrtki usluzne djelatnosti) pravo uporabe franchise radi prodaje odredene robe i/ili usluga. sredstva i osobe koje neposredno posluju s robom. Organizator izravne prodaje mora im izdati posebnu identifikacijsku iskaznicu s kojom se oni predstavljaju potencijalnim kupcima. usluga robnih burzi. Drazbe mogu biti stalne i povremene. oprema i sredstva pornocu kojih se obavlja trgovina . dakle prodaju bez dopreme i zadrzavan]a u skladistu prodavatelja. Oblici prodaje izvan prodavaonica su prodaja putem peste. U naso] gospodarskoj praksi je poznatiji termin aukcije. Za bavljenje vanjskom trgovinom. komisionih usluga. radi obavljanja djelatnosti za koju je registriran.

Takve se rnjere. . U takvim se slucajevirna mjerodavnoj carinarnici. Konsignacijska prodaja strane robe je dopustena I oba~IJa. medunarodnim sporazumima i hrvatskim propisima.3. i to u skladu s uvjetima iz carinskog zakona. Ugovor mora predvidjeti rok trajanja leasinga (zakupa).sjed~o prekomorsko podruc]e.~~i sadrze posebne povlastice za stanovnistvo koje ~IVI u odr. vjerske i slicne svrhe. a njime se moze predvidjeti da se po isteku Zastitne mjere se mogu primijeniti ako se u kratkom razdoblju poveca uvoz neke robe i ako taj povecani uvoz nanosi stetu iii prijeti.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarskl i flnancljskl sustavi i institucije odnosno uvoza smatra se dan kad je roba ocarinjena. Republika Hrvatska je takve ugovore . neovisno 0 zemlji podrijetJa iii uvoza.3.slov~ osredovanja u trgovini s inozemstvom. Eksplicite govori samo 0 leasing poslovirna.a~nom 'poJ~sus. 2.s~imsusje~nim zef'T!ljama. . u kojemu se kaze da se oprema moze privremeno uvoziti odnosno uvoziti i na temelju ugovora a leasingu. poslovima malogranicnog izvoza i uvoza i susjednoga prekomorskog prometa te poslovima konsignacijske prodaje robe. Zakonodavac doslovno kaze (cl.' Malogranicni izvoz i uvoz i susjedni prekornorski promet obavlja se suklad~o sklopljenim rnedudrzavnim ugovorima" i provedbenirn p." Privremeni uvoz odnosno izvoz robe je dopusten uz uvjet da se obavlja s tocno odredenom svrhom i s obvezorn vracanja robe u odredenom roku.sa. konacno uvezena odnosno privremeno izvezena roba konacno izveze..i oz~iljno~ s~et~~" (cl. mora podnijeti i dokaz a tome da se roba izvozi bez naplate odnosno uvozi bez placan]a ali i odgovarajuca izjava izvoznika odnosno uvoznika. I to posebno ako se na taj nacin: uvozi oprema i sirovine namijenjene izvoznoj proizvodnji . trajanje im 27 26 Ispraveu vanjskotrgovinskomprometu su detaljno obradeneu posebnompogJavJju.ro~isima ~onese~I. 33. . Zostitne mjere pri uvozu i izvozu 2. Izvozbeznaplate i uvozbez placanja su iznimkaod nacela da se izvezena roba treba naplatiti a uvezena platiti.~ na osnovi Zakona 0 trgovini. .:kJopiia. i to u istom iii promijenjenom stanju. u skladu s nacelom nediskrirninacije. .anosenjem ozbiljn: s~ete dornaco] proizvodnji iste iii slicne robe. sto se vidi iz datuma na jedinstvenojcarinskoj deklaraciji. Robne i druge isprave su neizbjezni pratioci vanjskotrgovinskih pas lava. Koji je to teritorij odredeno je takoder medudrzavnIm ugovorom. a radi uporabe u proizvodnji iii radi pruzanja usluga. na mogucnost lakSegprijelaza granice. U nekim specificnim okolnostima izvoznik maze izvoziti.po.) da trgovac rnoze slobodno kupovati robu u inozemstvu i tu robu uvoziti iii privre~eno uvoziti r~di ponovnog izvoza. To posebno vrijedi u sluca]u izvoza i uvoza robe odnosno pruzanja usluga u humanitarne. Takoder je propisano da roba ko]a se uvozi mora udovoljavati zdravstvenim. U privremeni izvoz odnosno uvoz spadaju i poslovi oplemenjivanja robe koja je u vlasnistvu osobe. Poslovi posredovanja (reeksportni i switch poslovi) mogu se obavljati slobodno. n. poslovima posredovanja u vanjskoj trgovini. Hrvatske norme za stavljanje robe u promet iii za uporabu na hrvatskom trzistu moraju biti zadovoljene kao uvjet kako bi se roba mogla uvoziti iii prlvrerneno uvoziti u Hrvatsku. a uvoznik uvoziti robu bez naplate odnosno placan]a protuvrijednosti. uz carinsku deklaraciju. ko]a obavlja reeksportne poslove u Republici Hrvatskoj. posebni oblici trgovine s inozemstvom su kompenzaclJskl pOSIOVl. 35. Leasing poslovi su dopusteni u cl. Danorn izvoza sklopljenog ugovora a leasingu privremeno uvezena oprerna. ~osvjetne. pnmjenjuju na svu robu koja se uvozi.. 34.3. kompenzacijskim poslovirna. Takve poslove mogu obavljati samo izvozruct I uvoznici cije je sjediste na teritoriju koji obuhvaca malogranicno i su. se na ~:~OVI pisanog ugovora sa stranom osobom. Vrste vcniskotrqovinskih poslovo Zakon 0 trgovini se ne bavi posebno svim vrstama vanjskotrgovinskih poslova. propisima njegove zernl]e. dornace iii strane.' . sportske. 38a). Povlasticese svode na oslobadan]e od placan]a carinskih pristojbi za odredenu robu . . kulturne. Kompenzacijski poslovi su dopusteni (cl. One su defmlr~ne u skladu s nace". veterinarskim i fitopatolosklm standardima propisanim u Hrvatskoj odnosno da Vlada maze zabraniti odnosno ogranicltt uvoz i provoz robe koja bi mogla dovesti u opasnost zdravlje Ijudi iii zlvotln]a odnosno koja bi mogla ugroziti okolis.4.ma WTO-a. uvozi roba koja se uopce ne proizvodi u RH iii se ne proizvodi u dovoljnim koliclnarna te ako se radi 0 izvozu ko]i se ne rnoze drugacije naplatiti. • . sto znaci da semogu primijeniti tek kad je nedvoJbenodokazana uzrocna veza izmedu povecanja uvoza i steta ko]e nastaju u nacionalnom gospodarstvu te kad je dokazano da je rijec 0 "ozbiJjnoj steti" iii 0 "~rij~tnj. Prodaja se obavlja u carinskirn skladistirna tipa D. Koje isprave prate robe pri uvozu i izvozu odredeno je ugovorom s poslovnim partnerom iz inozernstva. zdravstvene. malogranicni izvoz i uvoz i susjedni ~rekomorski promet te konsignacijska prodaja stran~ robe. . Isto tako trgovac moze robu kupljenu u inozernstvu I neposredno prodavati u inozemstvu.ob~J~ strahagranice.).. Izvoz odnosno uvoz robe i usluga obavljen je kad je roba ocarinjena odnosno kad je usluga pruzena.

. osiguranja drzavne sigurnosti. izvozne i uvozns dozvole te antidarnpinske i kompenzacijske pristojbe (carine). Dornace i strane flzicke osobe koje dolaze pnvrerneno u RH iii odlaze privremeno u inozemstvo mogu privremeno unijeti odnosno iznij~ti predmet~ koji su irn potrebni za vrijerne izbivanja. 2. prikupljene carine ce biti vracena uvoznicima od kojih su naplacene.. Obavljanje trgovine se rnoze samo privremeno ograrucrn ~ sluca]u pnro?n~~ i drugih nepogoda.u Republici Hrvatskoj nije pravna osoba tako da sve spom~n. Tako se darnpinska cijena definira kao cijena koja je niza od prodajne cijene istovrsne robe na trzlstu zemlje izvoza. zemlji izvoznici se. Kompenzacijske pristojbe se mogu propisati za odredenu robu ko]a se UV~ZI ako se u proizvodnji i/ili izvozu te robeodobra~aju ne~. .3. Za izvoz i uvoz predmeta naoruzanja I vojne opreme dozvole izdaje Ministarstvo obrane odnosno MUP. a pogodenoj je potrebno da se sprijeci damping i koja ne rnoze biti visa od iznosa marze dampinga. Dodatne zastitne carine se mogu uvesti u iznimnim okolnostima kad bi (ei. nadzora izvoza i uvoza urnjetnickih i povijesnih djela te zbog nadzora izvoza i uvoza plemenitih kovina.lucaju rat~o~ stanja viii neposredne ratne ugrozenosti te zbog potrebe osiguranja robe ko]a Je strateski v.. 48..turne iii povijesne vrijednosti srnrju iznositi samo uz dozvolu mjerodavnog rninistarstva. usporediva ce se cijena utvrditi usporedborn 5 cijenom istovrsne robe na treclrn trzistima iii ce se izracunati zbrajanjem troskova proizvodnje u zemlji podrijetla uvecanim za uobicajene troskove prodaje i za uobicajeni udio dobiti.opust~ne su. '.~bogsv~g~ pre~st~vIJanJa.) smiju se primijeniti samo zbog osiguranja proved be medunarodnih ugovara. • v. Na~on povr~t~~. zbog cega taj uvoz nanosi iii prijeti nanosenjern materijalnih steta dornaco] proizvodnji. uvesti posebnu antidarnpinsku pristojbu koja ostaje na snazi onoliko vremena koliko mora. u propisanom postupku.a potrebe svog kucanstva u kolicinarna koje nisu namijenjene prepro~ajl. gos~oda~sku . 46." ako vi ada propise koliCinsko ogranicenje uvoza. nanosenjem stete dornacoj proizvodnji iii bi mogao usporitt njezin razvoj. zastite javnog morala. te predmete ~. • • 28 29 Vlada moze uvesti i izvozne kontingente (ei. a za svu drugu robu dozvole izdaje Ministarstvo gospodarstva.pnjeti ." Predstavnistvo stranih osoba.b. po proceduri propisanoj u el. U takvim slucajevirna Vlada rnoze.5. Utvrdi li se da su neopravdano uvedene. namirnice i predmete za osobne potrebe i potrebe clanova svojih obitelji. vrijedi i za naslijedene ~red~~t:. na njezin zahtjev.) postu]e definicije dampinga i primjenu antidarnpinskih rnjera propisanih pravilima WTO-a. Zastitne mjere koje vlada moze uvesti su kontingenti. 39. Takv~ dodatne carine se ne smiju primjenjivati dulje od 200 dana. Antidampinske miere seprirnjenjuju u slucaju kad se. Unutar tog roka Ministarstvo gospodarstva je duzno preispitati sve razloge za uvodenje dodatnih carina i nakon toga ih zamijeniti drugim mjerama. . kao i. zastite covjekove okoline. rnoraju odobriti odredene trgovacke kompenzacije zbog otklanjanja stetnih posljedica nastalih uvodenjern zastitnih mjera u RH. Dornace fizicke osobe koje su na radu u inozemstvu bile neprek.~jelatnost osnivanje predstavnistva u Republici Hrvatskoj zbog rstrazivanja t~zls~a. za povijesna i urnjetnicka djela dozvole izdaje ministarstvo mjerodavno za kulturu.. 40.od sest mjeseci od povratka slobodno uvesti opremu n~mlJenJenu z~ o~avlJanJe neke djelatnosti. Ako takvih podataka nema. spomenuti se predrneti moraju vratiti odnosno iznijeti iii pak konacno ocannltl. stetu ill . To pravo imaju i stranci koji su stekli hrvatsko drzavljanstvo. Izvozne i uvozne dozvole (c]. Uvjet za osnivanje takvog predstavnistva je da proPISI ze~:Je IZ kOJ~Je strana osoba to isto dopustaju hrvatskim rezidentirna. • .d~nl medudriavnim ugovorima mogu se slobodno iznosrtt I unosin ~ sklad~ s t~~ ugovorima dok se predmeti umjetnicke. Ostale odredbe Zakona 0 trgovini Zakon 0 trgovini dopusta stranim osobama koje obavljaju.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije . tada opseg toga kontingenta ne smije biti manji od prosjecnoga godisnjeg uvoza te robe u posljednje tri godine. Takvo predst~vnis~~ mora biti upisano u reglstar predstavnistava stranih osoba koji se vodi u Ministarstvu ~~s~od~rstv~. 49. obavljanja promidibenih i informativnih poslova. 30 Uvjet uzajamnosti se ne primjenjuje na stran~ osobe koj~ im. pravo nastanjenja iii boravak na osnovi statusa izbjeglice ". To: u~ uvjete uzajamnosti.) za odredenu robu ako se radi o zastiti neobnovljivih prirodnih bogatstava RH i ako se i u zemlji istodobno ogranicava trgovina tom robom.ku .ute ~oslove obavtja po nalogu svog osnivaca. Domace i stane fizicke osobe mogu slobodno unositi I pnman odnosno iznositi i slati u inozemstvo predmete osobne prtljage. znatnih porernecaja na trzis~u.ven~'je o dnosno ako uvoz subvencionirane robe nanost rnaterijalnu. utvrdi da se neka roba uvozi u Hrvatsku po darnpinskoj" cijeni. zastite zivota i zdravlja Ijudi. Kontingenti su kolicinska ogranicenja uvoza koja se uvode zbog otklanjanja porernecaja u bilanci placanja iii otklanjanja iii sprecavanja steta nastalih iii koje mogu nastati povecanjern uvoza neke robe u kratkom razdoblju.d~o najmanje dvije godine iii najmanje 24 mjeseca u posljednje cetiri godin: Iii one osobe koje su u inozemstvu boravile sedam godina mogu u ro.) odgoda uvodenja kontingenata mogla prouzrociti tesko otklonjive stete domacoj proizvodnji.ul. Nas zakon (ei.bin vremenski ograniceno. u s. k.. osim u slucaju potrebe otklanjanja iii sprecavanja ozbiljne stete.~jusjediste odnosno trajno boraviste u zemlji clanici Svjetsketrgovinske orgaruzactje. zivotinja i biljaka. posebne zastitne pristojbe. Pre~r:netl predv.

krediti s inozemstvom klasificiraju se na komercijalne kredite. prikrivanje mana robe iii usluga radnje usmjerene na prekid poslovnih odnosa drugih trgovaca iii radnje koje sprecava]u iii otezavaju poslovne odnose drugih trgovaca .00 kuna (cl. Vrste kreditnih poslova s inozemstvom U skladu s nasirn propisima (Zakon 0 deviznom poslovanju. 2. rasnoj. carina i Hrvatska narodna banka. Novcanom kaznom od 30 000. obvezati trgovce da robu prodaju odredenim potrosacirm. 67.za obranu RH: U slucaju da nastupe navedeni razlozi za ogranicenje trgovine. Devizni zakon vise ne spornmje robne kredite kO]1su se de~m}ra.). Mjere za ogranicenja obavljanja trgovine rabe se samo iznimno i to u slucaju ako se porerneca]i ne mogu otkloniti drugaci]e te ako se potrebe ne mogu namiriti iz robnih zaliha. zabraniti trgovinu pojedinom robom.) kazniti za prekrsa] pravna osoba: . .ako izvozi i uvozi robu bez odobrenoga kontingenta iii dozvole . vlada rnoze ograniciti trgovinu pojedinom robom.00 kuna. Povrede odredbi Zakona 0 trgovini tretiraju se kao prekrsa]] za koje su propisane novcane kazne. itd.00 do 210 000. Dornaca iii strana fizicka osoba koja unese iii iznese robu suprotno odredbama Zakona iii ako s privremeno unesenim iii iznesenim predmetima postupa suprotno odredbama Zakona. kaznit ce se novcanorn kaznom od 3000. i po odredenorn redoslijedu te obvezati trgovce na cuvanje zaliha odreaene robe.otkupi potrafivan]a (factoring i forfeting) u sluca]u kad osnovni posao koji je podloga za nastalo potrazivan]e ima obiljez]a komercijalnog kredita. Sustav kreditnih odnosa s inozemstvom Osnovna pitanja 0 nacinu i uvjetima sklapanja kreditnih poslova izrnedu rezidenata i nerezidenata" uredena su Zakonom 0 deviznom poslovanju (NN 93/03) i odgovarajuCim podzakonskirn aktima. kre~'tl za kao uvoz robe i usluga koje odobrava banka inoze~nogvdobavlJaca ill nek~ ?rzavna agencija i koji se mogu upotrijebiti samo za kupn]u tocno odredene robe I li usluga ali sarnoiz te zemlje.I'. Za prekrsa]e iz cl.. cl. Takvi su postupci zabranjeni dok se naknada steta nastalih radnjama nepostenoga trzisnog natjecanja ostvaruje u sudskom postupku. . itd. trgovac-fizicka osoba kaznit ce se novcanorn kaznom od 50000.4.00 kuna (cl. i CI. Propisano je tko se i v~z k?j~ uvjete rnoze zaduzivati u inozemstvu.r ~. Najcesci oblici neposten~a trzisnog natjecanja jesu: .ako obavlja trgovinu suprotno propisanim uvjetima ako prodaje robu u neodgovarajucirn prostorijama .. uvozom iii na neki drugi nacin.prekrsi Ii rok za vracanje privremeno uvezene robe.ako se ne drzi propisanoga radnog vremena . firme. reklamiranje iii ponuda robe korlstenjom ugleda drugog trgovca iii njegove robe i/ili usluga . 66.4. Nadzor nad provedbom odredbi Zakona 0 trgovini obavljaju trzisne i druge inspekcije.koja ne postuje propisane uvozne zastitne mjere. 11. Nepostenirn trzisnirn natjecanjem se smatraju sve radnje Kojima se zbog trzisnog natjecanja krse dobri poslovni obica]i.00 do 150000.ako ne uveze iii izveze robu u roku predvidenorn odobrenjem .1.koja Cini radnju nepostenog trzisnog natjecanja . itd. 00 kuna.) kaznit ce se za prekrsa] pravna osoba: 31 32 - 2.reklamiranje iii ponuda robe na nacin da se drugog trgovca vrijeda iii ornalovazava na nacionalnoj. 67. Pravo na tuzbu zastarijeva protekom jedne godine od dana kad tuzitel] sazna za djelo i ucinitelja odnosno najkasnije tri godine od kad je djelo ucinjeno.sve odgode placanja robe i usluga odnosno placan]e unaprijed bankovno financiranje odgoda placanja i placanja unaprijed te . .koja obavlja trgovinu s inozemstvom suprotno propisanim uvjetima koja ne postu]e mjere donesene zbog otklanjanja porernecaja na trzistu . marke iii koje druge oznake drugog trgovca . financijske kredite32 te [arnstva i garancije. odre~e~ je susta~ kont~ole zaduzivan]a I obvezatno registriranje svih ugovora 0 kreditnirn poslovl~a s Inozemstvo~ k?d Hrvatske narodne banke. politickoj iii vjerskoj osnovi. (VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije vazna.neopravdan raskid ugovora s jednim trgovcem kako bi se sklopio isti iii povoljniji ugovor s drugim trgovcem .00 do 150000..00 do 15 000. RH I _?brnuto. Kao komercijalni krediti srnatra]u se: .ako izvozi iii uvozi robu bez odredene propisane isprave . Tako je propisano da ce se novcanorn kaznom od 50 000. 66. mjere za ogranicavan]e sklapanja ugovora 0 kreditnirn poslovima s inozernstvorn te se propisuju kazne za prekrsitelje. Vee je receno da se dornacorn OSO?vom (rezid:ntom) smatra pravna osoba sa sjedisternu RH i fizlcka osob~~boravisternu.protupravno pribavljanje poslovne tajne iii bespravno iskoristavanjs poslovne tajne drugog trgovca.neopravdana uporaba imena.

POSLOVANJE ) dok Gospodarski i financijski sustavi I institucije Jamstva i garancije se ne opisuju posebno. Opcenito. Kao davatelji i kao primatelji kredita pojavljuju se jayne i privatne osobe. Driava Hrvatska se u inozemstvu rnoze zaduzivati iii davati kreditno jamstvo sarno na temelju posebnog zakona koji donosi Sabor Republike Hrvatske. su ih preu:eli dok Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka mogu jamctn sarno u tocno odredenim slucajevirna. da se kreditni posao mora sklopiti prsarurn ugovorom te se IWCltO utvrdu]e da je rezident koji sklopi ugovor 0 kreditnom poslu s inozemstvom sam odgovoran za izvrsavanje obveza iz tog ugovora. itd. tad a je obvezna s tom d~ug?m osobom urediti medusobna prava i obveze posebnim ugovorom. Svi ostah rezidenf mogu kredlt~e poslove s nerezidentima ugovarati jedino u svoje ime i za svoj racun. otplate gl~vnlce I placanja__ kamat?. . v'. 34 35 33 Rijecje 0 Odluci 0 registraciji kreditnih poslovas inozemstvom(NN 132/99 i 147/99) odnosno Uputi za popunjavanje Upitnika 0 kreditnom poslu zaduzenja i formular 36 KZ 2. banke. za ispunjavanje preuzetih obveza odgovorni su reziden~i koY.Tva. izdane garancije iii danog jamstva. . sestre). " . Kako nije propisan formular knjige.ltl Je?mo ~ svoje irne I. u svoje ime a za tudi racunv~e. dok su privatni duznici privatna poduzeca.za svo] racun te u svoje ime. v.orml~anJe ! i voden]e nadzorne knjige kreditnog posla s Inoz~mstv?m OVISI vrsn kreditnog 0 posla koji je sklopljen s inozemstvom kao I namJenlkredita.. zadruge te druge pravne i fizicke osobe s poznatim privatnim vlasnicima.KO 2 (Upitnik 0 kreditnom poslu odobrenja) i K 3 (Pregledkoristenja kredita. Rezidentima je zabranjeno odobravati nerezidentima financijske kredite s rokom dospijeca kracirn od jedne godine. druge financijske institucije. Oni . vlade stranih zemalja iii razlicite agencije stranih vlada. Ovdje se radi 0 Odluci 0 uvjetima i nacinima. lznimka su jedino slucajevi odgode placanja I slucajevi placan]a unaprijed do 12 mjeseci na temelju komercijalnog posla. . Iznimno.4. U skladu stirn propisima rezidenti su obvezni sredstva financijskih kredita iz inozemstva prenijeti na racun otvoren u banci sa sjedistern u Republici Hrvatskoj iii na racun u inozemnoj banci koji je otvoren po propisanoj proceduri i uz odobrenje Hrvatske narodne banke. 2. S druge strane.'' .CVANJSKOTRGOVINSKO kao svi ostali krediti. Ta se zabrana ne odnosi na banke. drzavne financijske institucije i banke te druge pravne osobe u vecinskom vlasnistvu drzavs iii njezinih organa. ito za svaki sluca] posebno.koder. javna poduzeca. na rezidente kad odobravaju financijske kredite u sklopu izravnih vlasnickih ulaganja te na rezidente kad odobravaju financijske kredite nerezidentima s kojima su u srodstvu (bracni drug. rezidenti se mogu koristiti financijskim kreditima iz inozemstva preko ban aka u inozemstvu pod uvjetorn da je ugovorom 0 kreditu ugovoreno placanje robe i usluga izravno dobavljacu i izvrsitalju usluge iii se financijskim kreditom otplacuje (refinancira) prije uzeti kredit u inozemstvu.samostaln~ odlucu]u 0 zaduzivanju i sklapanju kreditnog posla s inozemstvom I odgovorm su za ispunjavanje obveza iz tog ugovora. srednjorocni i dugorocni (s rokom otplate duzirn od 1 godine).. se financijski krediti definiraju Opcenito. • . javni duznic] mogu biti organi drzavne uprave. Prema rocnostl krediti mogu biti kratkorocni (s rokom otplate do jedne godine). Banke mogu ugovarati kreditne poslove s nerezidentima u sVOJerrne I za svoj racun.dokum~~tar~e kontrole (NN 51/99) i Uputi 0 naclnu i postupku made izvjesca 0 stanju potrazivanja iz inozemstva(NN 53/99). Kao priva~ni kreditori pojavljuju se komercijalne banke. Spomenuti formulari su KZ 2 (Upitnik 0 kreditnorn po~~uz. roditelj. ~ra~ne osobe i poduzetnici pojedinci to mogu cm. U slucaju kada do maca pravna osoba sklopi ugovor 0 kreditnom poslu s inozemstvom u svoje ime i za racun druge osobe. .. U slucaju kad rezidenti odobravaju kredite iii izdaju garancije odnosno jamstva u korist nerezidenata. ..su duzni na propisanim forrnularirna" HNB-u redovito dos~avIJat' Izv!esca 0 svrrn kreditnim ugovorima te svim otplatama i naplatama po tim ugovonma. a Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati trornjesecna izvjesca 0 potrazivanjirna prema inozemstvu po osnovi izvoz~ robe i usluga na kredit i po osnovi izvodenja investicijskih radova na k:e~I~. kao ! dokumentaciju potrebnu za sklapanjeugo~_ora kred'~nomposlu. djeca.tu~e ime i ~a ~udi . obavljanjav~evlzne . Kreditno poslovanje s inozemstvom uredeno je Zakonom 0 deviznom poslovanju i na njemu osnovanim provedbenim propisima. braca. Upitnika 0 kreditnom posluodobrenja.racun. obvezni su pribaviti one instrumente naplate kojima se postize sigurnost kreditnog posla. Subjekti. jedinice lokalne samouprave i uprave. .2.aduze~Ja). otplate glavnice i placanja kamate).formular K? 2 ~Upu_te ~apopunjavanj~ formulara K 3 .Pregledkoristenja kredita. . Rezidenti su duzni voditi propisane evidencije 0 svakom sklopljenom kreditnom poslu s inozemstvom te 0 svim placanjirna i naplatama u tijeku provedbe tih poslova>. svi se kreditni poslovi s inozemstvom dijele na poslove u kojima se krediti odobravaju inozemstvu (aktivni poslovi) i one poslove u kojirna se krediti uzimaju u inozemstvu (pasivni poslovi). a za tudi racun. konstenJuvl 0 otplati kredita.34. medunarodne financijske institucije. .. Krediti koje hrvatski rezidenti uzimaju u inozemstvu razlikuju se prema rocnosti te prema kategoriji vjerovnika (davatelja kredita) i duznika (primatelja kredita). uvjeti i naCini sklapanja inozemstvom kreditnih poslova s Zakon propisuje da kreditni po~~o ~ in?zemstvom ~~gu sk~o~~! svi rezi~enti.r_ropisa. dobavljaci.sama formirati nadzornu knjigu koristeciseodredbarT_1a odgovarajucih. domaca pr?v~a oso~a moze . Javni kreditori su npr.

Oqronicen]o za sklapanje kreditnih poslova 5 inozemstvom Jedna ad brojnih zadaca Hrvatske narodne banke je i ocuvanje devizne likvidnosti zemlje. sklapati kreditne poslove 5 inozemstvom ali najvise do 10% proracunskog rashoda iz prethodne godine. U kaznenim odredbama zakonodavac . Je predvidio sarno prekrsajnu odgovornost i novcane kazne. prijevremeno u zemlji namiriti obveze uplatom protuvrijednosti u kunama pod uvjetom da 5 duznikom po kreditnom poslu 5 inozemstvom ugovorom regulira rnedusobna prava i obveze. a nelikvidnost u placanju prema inozemstvu neprekidno traje duze ad 15 dana. i to sarno na osnovi posebnog ovlastenja Sabora. 0 sklopljenim kreditnim poslovima i danim jamstvima Vlada mora izvjescivar. Rezident maze. HNB maze poduzeti i dopunske mjere. Iedinice lokalne samouprave i uprave i izvanproracunski fondovi mogu takoder. Sabor Republike Hrvatske svakih sest mjeseci tijekom tekuce fiskalne godine. Hrvatska narodna banka maze sklapati kreditne poslove 5 inozemstvom na naCin i u okviru svojih prava i duznostl utvrdenih Zakonom 0 HNB-uili nekim drugim posebnim zakonom. uz prethodnu suglasnost vtinistarstva financija. a odluka a svakorn pojedinom poslu mora se objaviti u Narodnim novinama.4.ograniciti iznos do kojeg osobe mogu sklapati ugovore a kreditnim poslovima 5 inozemstvom . U tom kontekstu. ne pribavi sredstva osiguranja koja su u skladu 5 visinom kredita i najvisorn svotom jamstva i garancije. rezident maze . daje garanciju iii [amstvo u korist nerezidenta. Vlada RH sklapakreditne potrazivanje iz ugovora a kreditnom poslu sklopljeno~ 5 inozemstvom zalo.ograniCiti sklapanja ugovora a kreditnim poslovima 5 inozemstvom . U suprotnoj situaciji i uz suglasnost Hrvatske narodne banke. rezidenti mogu prijevremeno otplatiti dug iz sklopljenih ugovora. U sluca]u vecih porernecaja u bilanci placan]a Republike Hrvatske. Ukupne godisn]e obveze tijela lokalne samouprave i uprave i fondova po inozemnim predmetni~ kreditima ne smiju prelaziti 20% proracunskih rashoda naCinjenih u prethodnoj godini. a u slucaju porernecaja likvidnosti zemlje.utvrditi obvezu polaganja depozita u kunama iii devizama razmjerno visini kredita. lednako tako. Zbog urednog ispunjavanja obveza po navedenim kreditima. 2. HNB maze jos i: . HNB maze ograniciti opseg i namjenu zaduzivan]a i uvesti obvezu polaganja depozita u kunama razmjerno visini financijskoga kredita koji se uzima u inozemstvu. Aka se tijekom godine ne uklone porernecaji u platnoj bilanci.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Gospodarski i financijski sustavi i institucije poslove 5 inozemstvom i daje kreditna jamstva domacim pravnim osobama u okviru svote utvrdene Zakonom a izvrsavanju drzavnog proracuna.ziti~ prodati i naplatiti prije ugovorenog roka u skladu 5 tim ugovorom a kreditu I propisima Republike Hrvatske.3. tijela lokalne samouprave i up rave i fondovi obvezni su pribaviti i odgovarajuca osiguranja i jamstva. Kreditna jamstva Vlada daje putem Ministarstva financija. Taka se propisuje: _ novcana kazna ad 35 000 do 150 000 kuna za ovlasteno drustvo koje na trzistu novca u RH provede nalog klijenta kojim se nerezidentu omogucu]e kupnja blagajnickih iii trezorskih zapisa u vlasnistvu nerezidenta _ novcana kazna ad 15 000 do 200 000 kuna za pravnu iii fizicku osobu koja u ime iii za racun druge osobe sklopi 5 nerezidentom kreditni posao suprotan zakonskim propisirna: koja sredstva financijskog kredita odobrenog inozemstvu ne prenese na racun banke sa sjedistern u RH iii na racun inozemne banke u skladu 5 odobrenjem HNB-aj koja se ne koristi financijskim kreditom iz inozemstva sukladno ugovoru a kreditu: koja HNB-u ne podnese u propisanom roku potrebna lzvjesca: koja ne vodi na propisani nacin poslovne knjige te koja Deviznom inspektoratu ne dade propisanu i zatrazenu dokumentaciju novcana kazna ad 50 000 do 1 000 000 kuna za banku i drugu pravnu osobu ko]a pri sklapanju ugovora kojim odobrava kredit. uz suglasnost HNB-a. To su privremeno ogranicen]e otplate kredita prije ugovorenoga roka i privremena obustava obavljanja poslova konverzije duga.

.

Najrasirenl]l i najpoznatiji jesu: prodaja izravnim trgovackim pregovorima prodaja po videnju robe u cijelosti prodaja na osnovi uzoraka proda]a po standardnoj oznaci . medunarodne licitacije).licitacijska prodaja. burzi i aukcija) i posebnih oblika ponuda (npr. poslovnog partnera i predmet kupoprodaje .vrsta. Potom prelazimo na analizu oblika trzista da bismo na kraju rekli nesto i 0 elektronickoj trgovini.obicaji i uzance u trgovini tom robom i uslugama . Najvazniji jesu: vanjskotrgovinski. devizni i carinski rezimi zemalja sudionica . Sve su to i razlozi zbog kojih su razvijeni i zbog kojih se primjenjuju i razliciti naCini prodaje robe i ugovaranja kvalitete i usluga u vanjskoj trgovini. Ugovaranje prodaje robe Cijeli je niz cirnbenika koji ce odlucivati 0 nacinu na koji ce neko poduzece sklopiti vanjskotrgovinski posao isporuke robe.nekomercijalni (politicki) rizici vezani za zemlju partnera postojanje specijaliziranih trzista (npr. kolicina i kakvoca (kvaliteta) robe i usluga poslovni rizici (robni i financijski) vezani za trziste. itd.uobicajeni nacin placan]a i naplata u trgovini doticnom robom iii uslugama . .II. 1. Nacini prede]e i speciializirana triista u vonlske] trgovini U ovom poglavlju najprije analiziramo nacine na koje se ugovara prodaja robe u vanjskoj trgovini.

itd. Uzorkom odnosno modelom naziva se i trodimenzionalna tvorevina. oblik.4. prodaje na nevideno. 1. . on s prodavateljem zapocinjs pregovore 0 cijeni.~vi. on kupcu uzvraca cvrstom ponudom i tako preu~ima obvezu isporuke robe ko]a mora odgovarati kvaliteti uzorka. dimenzije. Prodaja po uzorku i modelu rabi se u slucajevirna kad kupac i prodavatelj nemaju rnogucnosti neposrednog susreta i kad nije rnoguce precizno opisati kakvocu (kvalitetu) predmeta kupoprodaje. . dostupna je i kupac je rnoze razgledati te se.ili slik~! k?!~ moze posluziti kao predlozak i koju je moguce prenrjen na neki industrijski III obrtnicki proizvod kao sto je tekstil (Gorenc 1992. slanjern upita. y. jedan za neophodne analize i probe. sklapa kupoprodajni ugovor. tijelo koje . standardizirane robe. poziva potencijalne prodavatelje da mu posalju svoju ponudu za isporuku odredene robe. itd. Prodaja robe po standardnoj oznaci 1. i uvjeriti u njezinu kakvocu. uvjetima placanja i drugim elementima ugovora. 0 tome medutim vise u poglavlja 0 medunarodnim sajmovima uzoraka. Pripomenimo da je za kvalitetan odabir najpovoljnijeg ponudaca dobro prikupiti tri do pet razlicitih ponuda. odabire najkvalitetniju(e) i ponudaca poziva na izravne pregovore zbog eventu~ln~ d?datne korekcije uvjeta (povoljnije cijene. Kolicina treba biti dostatna da kupac rnoze obaviti sve potrebne analize.). Takva prodaja se naziva prodajom na temelju kontrauzorka. Sebi takoder ostavlja jedan primjerak. Nakon toga se. To Je npr.( VANJSKOTRGOV'NSKO POSLOVANJE ) Nacini prodaje i specijalizirana triiSta u vanjskoj trgovini 1. Ako prodavatelj utvrdi da njegova roba odgovara primljenom uzorku.~~ ugovo~~~ ~ontrolu kvalitete i kollcine robe) da i ona uzrne jedan uzorak kOJIce posluziti prigcdorn kvalitativnog preuzimanja robe. itd.1. cuva ga arbitar i on ce biti dokazno sredstvo bude Ii kupac smatrao da prodavatelj nije isporucio robu odgovarajuce kakvoce. str. narnjesta]. 146. Nakon sto se kupac uvjerio u kvalitetu robe. pri cernu je jedan od vaznih razloga zelja za izravnim kontaktom prodavatelja i kupaca. 1. U vanjskotrgovinskom poslovanju najcesca je inicijativa kupca kojl. Praksa je pokazala kako je dobro da kupac ovlasti neku osobu ko]a uzrva povjerenje i prodavatelja i kupca (npr. primjenom odgovarajucih postupaka.)..na tvor. pica). Prodaja po uzorku iii modelu Uzorkom nazivamo manju kolicinu predmetne robe koja je iz cjeline uzeta na uobicajen nacin i koja stoga ima sva svojstva predmeta kupoprodaje. U vanjskoj i unutarnjoj trgovini se intenzivno siri s automatizacijom proizvodnih procesa i sa sirenjern serijske proizvodnje. zivorn stokom. Najcesce se oznacava]u kraticama (npr. oblika i kvalitete a istodobno su i same davale vrlo velik broj jednakih proizvoda koji su imali sva svojstva tzv. u trgovini nekim ratarskim proizvodima. Ponekad se dogada da kupac posal]e potencijalnom prodavatelju svoj uzorak robe koju zeli kupiti.2. konzervirano voce i povrce. Recimo [os da se na taj nacin prodaje roba kao sto su neke zivezne namirnice (sokovi. Kad i ako stvarno i dode do sklapanja ugovora. Treba reel i to da je hrvatskim vanjskotrgovinskim propisima odredeno u kojJhJ se slucajevirna za uvoz odredene robe mora prikupiti vise ponuda. drvenom gradom. zbog kontrole. Po primitku tih po nuda kupac obavlja usporednu analizu.).) koje mora zadovoljavati neki proizvod kao i dopustena odstupanja (tolerancije) ad tih svojstava. jasno ako do isporuke dode.na (crte~ . primjerak namjestaja koji je izlozen na specijaliziranom Prodaja robe po standardnoj oznaci je najvaznlji dio tzv. • . kemijski sastav. a drugi za usporedbu s isporucenorn robom. kernijske. Sto je dakle standard? Najjednostavnije. imamo rnakar dvije ponude. kako bi se mogao uvjeriti u stvarna svojstva robe. ·Prodojo robe putem izravnih trgovackih pregovora To je najstariji i u ~asoj g~spodar~koj. . Zasto? Zato sto su takve proizvodnje nuzno zahtijevale sirovine i poluproizvode tocno odredenoga kemijskog sastava. a pozeljno je da iz iste zemlje. npr. Taj se uzorak naziva kontrolnim iii arbitraznim uzorkorn. Takav nacin sklapanja poslova nije suvise rasiren u medunarodnoj trgovini. sigurnosni zahtjevi. Primjenjuje se kad roba nije standardizirana i kad joj na drugi nacin nije rnoguce precizno opisati kvalitetu (npr.). o prodaji sajmu. Ponekad je to i neka dvodimenzional. kraci rok isporuke. praksi najrasireniji nacin prodaje i kupnje robe poznate kvalitete. ako se postignu zadovoljavajuci uvjeti. dulji rok placan]a itd. to je zakonski propis kojim se precizno utvrduju sva bitna svojstva (npr. kucanski aparati.~r~dstav~ja industrijski iii obrtnicki proizvod iii se na takav proizvod moze prenqeti. Sitno je reci ida se roba nalazi na tom mjestu. organizaciju . los se nazrva I neposredna trgovacka pogodba.3. odjeca. Prodaja po videnju robe u cjelini robe po videnju govori se kad se cin kupoprodaje dogada uz nazocnosr i prodavatelja i kupca iii pak njihovih ovlastenih predstavnika. Na medunarodnim sajmovima uzoraka tako se prodaje i cijeli niz razlicite industrijske robe za siroku potrosn]u (npr. Razumije se da je to rnoguce samo u sluca]u kad je roba dovoljno ujednacene kvalitete pa ju je rnoguce predociti uzorkom iii modelom. uobicajen postupak je da prodavatelj uza svoju ponudu posal]e kupcu dva medusobno odvojena i propisno zapecacena uzorka. redovito ce se istodobno obaviti kvalitativno i kvantitativno preuzimanje robe. Pri tome se potpisuje i zapisnik 0 preuzimanju robe i izraduju sve ostale potrebne isprave.

ardnoj. kovine.individualno odreaen~ .. 2. specijalizirana trzista su rnedunarodni sajmovi uzoraka. caj. nafta. npr. stand. speciializirana triista u vaniskoi trgovini HRN.tipizirani i standardizirani proizvodi nose njihove rnarke. niti je individual no odredena. kupuju i prodaju vece kolicine i siri asortiman proizvoda vise kvalitete. opisa I crt~z~. prodaja prema uzorku. Po standardnoj oznaci na rnedunarodnorn se trzistu prodaju burzovni proizvodi kao sto su neke industrijske sirovine i poluproizvodi. :rodaju po standardnoj oznaci ne treba brkati s prodajom tzv.h ~otrosaca je veca. Pojam trziste rnoze takoder oznacavati I neko. tlp'zlr~nlh ugov~ra u kojima je unaprijed upisan i cijeli niz drugih uvjeta kupoprodaje. Prodaja prema uzorku je prodaja kvalitativno ujednacene robe koja mora odgovarati uzorku. tipiziranih Prolz~oda k?ji se najcesce prodaju preko kataloga. ali i antikviteti.zelj~no vrijeme i mjesto isporuke. . Najstariji nacln prodaje robe je prodaja po videnju robe u cijelostl. SIre III uze. T~J :e na~in najcesce rabi u maloprodaji a znatno rjede u vanjskoj trgovlnl koja Je oblik veletrgovine.proizvoaaCi ne smiju rabiti bez ugovora 0 kupoprodaji ~rava ln~ustrlJskog . U uzem smislu. Sajmovi i sajamska prodaja Medunarodni sajmovi pripadaju najstarijim institucijama razmjene. Najcesce se to dogada u nerazvqerum zernljarna. kakao. itd.. nema uzorka. _. navikama potrosaca. Organizacije ko]e posreduju u kupoprodaji robe na tocno odredenorn mjestu nazivamo.oznaka za hrvatske norme . secer._Usprkos tome..ne moze precizno klasificirati pa je potencijalni kupac mora pogledati I uvjerrn se u njezinu kvalitetu. urnjetnicka djela.o ~e.1. Na taj se nacin roba prodaje na burzama. daju i posebni atesti u kojima se opisuje kvaliteta.uda. itd.. zlato. ~rodaja robe po. Specijalizirana triista u medunarodnoj razmjeni Opcenit?. . o~naci)e nalvazru]: nacin prodaje i ugovaranja kvahtete robe u svjetsko] trgovini. podrucje na kojemu se susrece ponuda i potrazn]a ina kojernu se formira jedinstvena cijena neke robe. _I. kupovna moe njihovi. pamuka. . Prodaja _ie i pr!'icno ~ojednostavnjena jer je prigodom prodaje robe po standardnoj oznaci dovoljno da se kupac u svom upitu pozove na odreaeni standard (npr. .mtrzi5'te najcesce oznacavamo mjesto na kojemu se susrecu pon. novcem:. nafte itd. tradicijom. klimom. Razvijenija gospodarstva. nije standardizirana ali ju je ipak rnoguce opisati. vrlo su cesti slucajevi krivotvorenja I neov~~st~nog kO~lstenJatudih trgovackih znakova. rnedunarodne aukcije i burze..( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Nat'n' prodale .. pamuk..~evi::a~a i vrijednosnim papirima na svjetskom trzistu. DIN) i njegovu oznaku (naziv i broj) te navede potrebnu kolicinu r~be i . Danas se tako prodaje ziva stoka. Prodaja robe prema opisanoj kval iteti je prodaja robe koja se ne rnoze vidjeti. Razvitak gospodarstva i trgovine doveo Je I do toga da su se pojedina trzista specijalizirala u trgovini tocno odredenorn robom ali je oblikovao i posebne nacine trgovanja pojedinom _~~bom. zagrebacko trziste cvijeca.) koje su postale i svojevrsnim znakom kvalitete proizvod~ iz tih zemalja.. automobila. Takve organizacije. vee bilo koja partija robe koja odgovara uvjetima uzorka. DIN za njernacki. najcesce. Londonska burza obojenih metala. ali i sajarnski nacin prodaje: aukcij~k~ nacin prodaje. prodaju prema standardno] oznaci I prodaja prema opisanoj kvaliteti. ali i organizaciju koja posreduje pri kupnji i prodaji.a~dar?ne kvalitete je dodatno ubrzana i pojednostavnjena uporabom tzv. _ _. . Prodaja prema standardnoj oznaci je nacin prodaje za masovnu I standardiziranu robu cija kvaliteta je standardom dovoljno odredena i dovoljno poznata da se roba rnoze prodavati po toj oznaci. 2. trzistlma u uzern smislu rijeci. Tako su nastala npr.. Preosta]e zapravo upisati samo cijenu i datum isporuke. To se cini precizno i detaljno u svakoj transakciji a pri isporuci se. trgovacka imena iii zastltne znakove koji su zasticeni (patentirani) i koji su vlasnistvo proizvodaca te robe. pojr~lO. GOST za rusk] UNI za talijanski itd. Iz sta.~las~lstva.st. kukuruz. Velicina trzista ovisi 0 intenzitetu ponude i potrazn]e odnosno 0 stupnju razvijenosti nekoga gospodarstva. uslugama.svjetskoj. Na tim sajmovima nudi se raznovrsna roba i predmet trgovine nije unaprijed odredena individualna partija robe.trgovini odnosno zato toga sto se standardizirani proizvodi rabe u cijelom svrjetu i stoga sto n~hova potrosnja nije bitno uvjetovana osobitostima trzista. moze lako pratiti jos od antickih vremena kad . ~bog t~?a ih drugi . rekli smo. npr. hrvatsko trziste psenice iii europsko trziste nafte. itd. iako ni razvijene nisu imune od te pojave. bez uzorka iii viden]a. To je specifican nacin ~roda!e u k~Jemu detalje 0 tipiziranom proizvodu kupac saznaje iz slika.1potraznja pri cemu se formiraju cijene ponudene robe. itd.ndardni~ oznaka sve jejasno i on moze promptno dostaviti svoju ponudu kOJ~sadrzi sve komercijalno-financijske uvjete po kojima je voljan isporuciti svoju robu. tj. celika. kava. To Je zato sto je najveci i udio takve robe u.Zat. Prodaja takve robe . Take se prodaje roba cija je kvaliteta neujednacena i. npr. Potencijalni prodavatelj sada nerna nikakvih dilerna 0 tome sto kupac zeli i kakva je kvaliteta zeljene robe. trzista psenice. cvijece. Prodaja prema uzorku spada u suvremeniji oblik trgovine i za to su organizirani posebni sajmovi uzoraka. Njihov se razvitak rnedunarodne robne ove] pojam oznacava prostor (mjesto) na kojemu se roba prodaje i kupuje.standard. psenica. imaju veci broj proizvodaca i potrosaca. po pravilu.

traze podatke 0 performansama i iznose svoje probleme koje nastoje rijesiti opremom iii robom koju namjeravaju kupiti. Medunarodne sajmove rnozemo podijeliti na opce i specijalizirane. upoznavanju s tendencijarna ponude I potrazn]e itd. suvremenim rjecnikorn receno. upoznavanje. skupine proizvoda iii uzorci proizvoda • iz odredene .. Medunarodni sajam tog tipa je npr. sajmovi u Leipzigu i Anversu) usprjevaju prilagoditi i zadriati staro znacenje.. procjenjivali njihovu kvalitetu. rnedu ostalirn. Taj je nacin trgovanja bio vrlo vazan za opskrbu pucanstv. godine. medunarodni. organiziraju i druge pratece manifestacije poslovnog karaktera. Vidimo dakle da potencijalni kupci mogu na jednomu mjestu.siro. a zatim u Veroni 1899.1. Dobri su primjeri poznati ruski (Arhangelosk. U istocnirn zemljama u kojima je op~! i gospoda. Kasnije se sajmovi otvaraju u drugim vecirn gradovima i zemljama svijeta (Segetlija-Lamza. po pravilu.~~o ~nac:nje.' ~elik~ zemljopisna otkrica.). najveCi ih je broj ipak degenerirao u godisn]« sajmove lokalnoga karaktera. marketinski orijentiranim tvrtkama. kupci i prodavatelji iz raznih zemalja. 59. Prvi suvremeni sajam uzoraka otvoren je u Leipzigu 1894. Crkvena I vladareva zastita (Pax Dei i Pax Regis) ipak su bile I potrebne I dobrodosle zbog nesigurnih putova i opasnosti od razbojnickif napada. okrugli stolovi i drugo. Postupno su se uz tjedne sajmove i sajmove vezane za vjerske blagdane p~celi od~iavati i tzv. bili vazna medunarodna triista za kozu. krzna. Po zavrsetku sajrna trgovci su svu neprodanu robu pakirali i odvozili na sljedeci ~ajam. Osim u prostornoj i vremenskoj koncentraciji ponude i potraznje. . strucni i znanstveni skupovi. U medusobnim kontaktima i poslovnim razgovonma kupci postavljaju nove zahtjeve. znace~je sajmov~ ogleda se i u povecan]u djelotvornosti poslovanja.iz.st~anom r?bom kao i za manufakturnu proizvodnju u gradovimajer su se okupljali trgovcr. Sajmovi su i u srednjem vijeku takoder vezani za vjerske blagdane sto najbolje pokazuju i nazivi sajmova na stranim jezicima. proizvodacirna iii trgovcima smjernice su za istraiivanja i razvoj.v~dnje pa je bila neujednacene kvalitete i. simpoziji. godisn]] sajmovi koji nisu bili vezani uz vjerske blagdane all su s~ ipak ~orali odr~avati uz dopustenje cehova i uz postivanjs strogih ~ehovsklh.rski napredak znatno kasnio. ca] i 51. lrbit I Novgorod). indijski (Harvar) i arapski sajmovi (Meka) koji su jos u 19. najvainije ponudioce i njihove proizvode. pred kupcima koji bi ih razgledavali. upoznavanju s najnovijim dostignucirna znanost~. odnosno mjesta na kojima je dolazilo do prostorne i vremenske koncentracije ponude i potrainje robe ponudaca iz vise zemalja. . Zagrebacki ~~~...ka prisutnost robe na sajmu. sajmovanje dostiie svoj vr~u~ac tek tijekom 18. Zbog toga vise nil: bi!a neoph~dn~ fi~i. st. Feudalni vladari su takoder imali koristi od carina i sajamskih taksa koje su placali izlagaci i prodavaci. i tehnologlJe: sirenju poslovnih poznanstava i veza. godine. " Naspecijaliziranim medunarodnim sajmovima izlazu se uzorct IZ [edne gospodarske grane. Pred potencijalne kupce je bilo dovoljno IZIOZItl samo jedan primjerak nekog proizvoda masovne proizvodnje koji ima.c. Roba koja se nudila na tim sajmovima potjecala je iz obrtnicks i manufakturne pro.k~ i/ili proizvodne potrosnje. sva bitna ?biIjeij~ svih drugih proizvoda iste vrste i naziva se uzorak. Tako se tjedni sajmovi.. Na opcirn se medunarodnim sajmovima izlaze i nudi raznovrsna roba. zblizavan]e i povezivanje poslovnih partnera. pa obicno rezultiraju novim proizvodima. modelima eksponata i uzoraka na sajamskim priredbama. duhan. I 19. nepraktican I vrlo nzrcan nacrn trgovanja. odablra!1 konkr~tni proizv. Takvi . i Lyonu 1916. 2. pr~vila trgova~Ja. donijela i masovnu proizvodnju robe ujednacene kvalitete. zahtjevi i nsrijeseni problemi i potrebe kupaca. kojima je cilj informiranje. Pri tome se izloieni uzorci mogu i prodati. Moiemo reel kako su i onodobni medunarodni sajmovi bili oblik organiziranog triista. Medunarodni sajmovi uzoraka Industrijalizacija je.( VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE ) Nat'n' prodaje i specijalizirana tri'sta u vanjskoi trgovini su trgovci iskoristavali velike vjerske skupove kako bi pod zastitorn hramova prodavali svoju robu koju su donosili iz svih krajeva svijeta. kupili i otpremili. ~:tlpl~l~ana i nestandardizirana. st. uz relativno male troskove i za kratko vrijeme koliko traje sajamska priredba. postupno pretvaraju u s~vremene gradske trinice.zltl.~~iemo ~akljuciti kako je to bio koristan ali istodobno i skup. Tako i francuski "foire". koji su imali lokalno i nacionalno znacenje. engleski "Fair" i njernacki "Messe" znace misa. On~ su dornacirn i inozemnim proizvodacima omogucivah izlaganje vlastitih proizvoda vecern broju zainteresiranih kupaca i njihovu osobnu prodaju dok su kup~ima. . Sample Fairs). Uz izloiene uzorke s vremenom se nude odgovarajuci katalozi. Takvi podaci. Na sajamskim se priredbama. Parizu 1904. upoznati cjelokupnu ponudu.od tel ako bi se pogodili za cijenu. sto je bitno i za buduce poslovne kontakte i suradnju. i razlicitom. upoznavanju kupac~ I prodavaca. Stoga su ih trgovci morali dopremiti na sajam I Izlo. str. jacanje centralne vlasti. I godisnji.1. Stoga su I suvrernem sajmovi nazvani medunarodni sajmovi uzoraka (Mustermesse. prospekti i razlicita dokumentacija u kojoj su tehnicka i druga svojstva izloienih uzoraka detaljno opisana tako da potencijalni kupci imaju sasvim dovoljno podataka za donosenje poslovne odluke i za sklapanje kupoprodajnih aranimana. . sve brii gospodarski razvitak I raspad cehova mijenjaju i gospodarsku vaznost sajmova. parnuk.. sajmovi sve vise gube svoje prvob. Samo se rijetki (kao npr. kao sto su tematska savjetovanja. . omo?uCivali nabavu potrebne strane robe i upoznavanje s najnovijim stanjern I dostignucima u proizvodnji.

krajem tog razdoblja. itd. medicinske opreme. ledino je Londonska burza dobila naziv "The Royal Exchange" ali se. Belgiji i Engleskoj. a zamjenjuju ih gospodarske izlozbe. U njihovu se razvitku mogu izdvojiti tri karakteristicna razdoblja.sto bi onda upucivalo i na njezin najstariji oblik i njezinu prvobitnu funkciju triista novca. vrlo vazno obiljeije. strucnirn znanjem i poznavanjem gospodarskih prilika daju kupcima i prodavateljima neophodnu sigurnost i izvjesno jamstvo da neee biti prevareni. rabi u gotovo cijeloj Europi. Drugo razdoblje razvoja burzi traje od 17. sajmovi elektronike. osnovana istom 1919. burze definitivno dokazuju i kao najveca svjetska financijska triista. tekstila i tekstilnih proizvoda. Tako je Zagrebacka burza. 2.). Prvo razdoblje traje od 12. Medutirn postoje i burze koje u svom nazivu uopce nemaju rijec "burza" niti rijec "Exchange". Za sada se na njoj posluje samo vrijednosnim papirima. Burze su se pocele razvijati iz sastanaka trgovaca i rnjenjaca koji su svoje poslovanje obavljali na velikim sajmovima.vrecica za novae . Trece razdoblje traje od polovine proslog stoljeca do danas. Splitu i jos nekim gradovima. Drugi su rnisljen]a da rijec vuce podrijetlo od imena poznate patricijske i trgovacke obitelji Van de Beurse iz Bruggea u Nizozemskoj koja je u obiteljskom grbu imala vrecice za novae i u cijoj su se kuci sklapali veliki trgovacki poslovi. s pravom odrzavanja sajmova.gdje se odrzava)u b~rzovni s~~tanci. Takve su npr. kovine. Wall Street. Danas se u Hrvatskoj odszavaju sajmovi u Zagrebu.1. Tradicija odrzavanja sajrnova se u Zagrebu nastavlja stoljecirna odrzavanjern Kraljevskog sajma. zatim Markova sajma (prvi put organiziranog 1256. za efektivnu burzu poceo rabiti izraz "Stock Exchange". sve do 19.se ujednacu)e tehniku poslovanja. Polovinom tog stoljeca oni pocin]u gubiti na znacenju. a za robnu burzu izraz "Commodity Exchange". knjiga. narnjestaja. vina i dr. S vremenom je to postala praksa i u gotovo svim zemljama anglosaksonskoga jezicnog i kulturnog podruc]a. u Ijeto 1991. Burse. a obiljeiavaju ga sastanci mjenjaca i trgovaca na kojima su obavljana trgovacka placanja i na kojima su se razvijale spekulaci]e novcem i mjenicama. Njezina prethodnica je bila sekci]a za promet efektima koju je osnovalo trgovacko udruienje Trgovacki dom. a pojedini specijalizirani sajmovi i izloibe odriavaju se tijekom cijele godine. Osijeku. i vezuje se za stvaranje velikih nacionalnih drzava. Prvi hrvatski sajam uzoraka organiziran je vee 1910. st. pnmjerrce. Burze i burzovna prodaja Burze (Exchange. Kansas City Board of Trade. stoljeca.2. Prve dva su javnost poslovanja te mogucnost uvida i utjecaja drzavnih vlasti na poslovanje sto je sve rnoguce poradi koncentracija poslovanja na jednomu mjestu .). kad ih nalazimo u velikim talijanskim i francuskim sredozemnim lukama i drugim sredistirna gospodarske aktivnosti tadasn]e Europe. takoder u Zagrebu. koja je i najstarija hrvatska burza. 2. st. Tako danas postoje New York Commodity Exchange.. sporta i nautike itd. narnjesta]a. Margaretskog sajma (prvi put organiziranog 1372. jest postupno stvaranje zarurnanja (profesije) burzovnih posrednika koji svojom stalnom nazocnoscu na burzi. Sojmovi u Hrvotskoj Sajmovanje ima u Hrvatskoj dugu tradiciju. Na burzama tog doba se stoga razvija intenzivna trgovina dionicama i obligacijama i sve s~ ~i. Po njima je izraz "sastanak kod Beursea" postupno postao sinonim i za instituciju i za odredene tehnike trgovanja. London Metal . Termin "burza" se od 16. st. godine kad mu je ugarski kralj Bela IV. osnovana I Zagrebacka burza. U tom vremenu se razvijaju robne burze jer je. godine. Chicago Mercantile Exchange. Pri kraju tog prvog razdoblja vee su jasno vidljiva neka vazna obiljez]a burzovnog poslovanja.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Nacini prodaje i specijalizirana triista u vanjskoj trgovini su. Opci sajam uzoraka se odrzava svake jeseni i proljeca. Poznato je da gospodarski razvoj Hrvatske nije isao takvim tempom niti takvim slijedom. dobile i znacen]e svjetskih trgovackih sredista. . i 13. knjiga. Coffee Terminal Market. Bourse) su stalna i organizirana trzista na kojima se trguje standardiziranom i tipiziranom pa stoga i zamjenjivom (fungibilnom) robom. Najvece onodobne burze nalazimo u Nizozemskoj. itd. NajveCi i najstariji je Zagrebacki velesajam na kojemu se zbiva vise od 90% sajamskih aktivnosti u Hrvatskoj. kolonijalnih carstava i rnocnih dionickih drustava za eksploataciju kolonijalnih prirodnih bogatstava. Na taj su nacin burze. itd.2. Trec~. Poznati su specijalizirani sajmovi npr. kolonijalna roba. stoljeca. informatike. termin se izvodi iz talijanske rijeci "borsa" . zahvaljujuci golemom napretku industri]e i prometa. Po nekima. Ponekad se tako naziva i sam burzovni sastanak pa i posjetitelji burze. Zagreb se tako spominje kao sajamski grad vee 1242. do 16.. koze i obuce. Rijeci. Osamos~aljivanje~ i stvaranjem Republike Hrvatske ponovno je. Ziatnom bulom dodijelio status "slobodnog kraljevskoga grada". Nastanak rijeci burza se objasnjava dvojako. Exchange. Tako se. uz vee stecenu ulogu svjetskih financijskih centara. burzovno poslovanje prosireno i na cijeli niz realne robe kao sto su iitarice.poljoprivrednih proizvoda i strojeva. tekstilne sirovine. Tako se naziva i mjesto (zgrada) u kojoj se sastaju prodavatelji i kupci radi sklapanja trgovackih poslova po pravilima i uzancama doticne burze. Poceci suvremenih burzi sezu dakle u 12. i to zato sto se s velikim zemljopisnim otkricima i gospodarsko srediste Europe postupno pomaklo iz Sredozemlja na obale Atlantika. poslije njezina razdvajanja. .

Iz svega navedenog slijedi zakljucak kako nije potrebno da se dotl~na ro~a i fizicki nalazi u mjestu gdje se burza odrzava. nJezlnu manJem rasipanju.~ollclnu manju od one na koju glasi jedan ugovor. Na tu kolicinu glasi standardni ugovor (zakljucnica).(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Natlni prodaJe i specijalizirana triiSta u vanjskoi trgovini 2.. za arbitrazno vijecs itd.. Uobicajena podjela burzi s obzirom na objekt burzovne trgovine je na novcano-devizne. a uclanjenje je moguce za siri krug interesenata koji ispunjavaju propisane uvjete. U ~vicarskoj i Francuskoj susrecerno i treci. i najstarije vrste burzi: N~ nj!~a ~e trguje novcem i devizama i na taj nacin bit~o djel~je na for~lranJe njlh. Na taj nacin se ostvaruju goleme zarade kojima se onda objasnjava i cinieruca da se takva mjesta prodaju po vrlo visokim cijenama. Uvjet za uvrstenje na burzu je takoder i masovna i ujednacena proizvodnja te robe sto jamci da su sve partije proizvedene robe jednake i stoga medusobno zamjenjive (fungibilne). Vidimo dakle da sustavtrgovanja na ~obnim yburzam~ ?mogucuJe trgovinu robom koja se nalazi diljem svijeta (kod pr?'ZVO?aC~. p Na efektnim burzama se trguje razlicitirn vrstama prvoklasnl~ obvez~lca I dionica kojima je.). neke vrste mesa. ygovori .0 kup?~rod~~I" te robe glase na tocno odredenu kolicinu tako da nrje mogu..trebno . pamuk. Na.. prijelazni.. Svaka transakcija na tim burzama je pokn:ena neklm. itd.sao kupnJ~ I prodaje robe se tako svodi na trgovinu ugovorima kOJI se nazivaju burzov~l~ zakljucnicama. ograniceno na rnanji broj robe CIJUJe kval. Na robnim (produktnim) burzama se trguje samo . .:aJ nacin je rnoguca koncentracija trgovine u velikirn c~nt~'ma.1. Imaju ogranicen broj clanova (dionicara) preko k~ih se obavlja cjelokupno poslovanje na burzi.2. Burze tog tipa karakteristicne su za anglosaksonski krug zemalja. istina.~a N. koncentraciju ponude robe IZnajudaljenijih Na manjim burzama lokalnog znacenja toleriraju se i veci rasponi u kvaliteti robe. Takav nacin trgovanjaomogucu]e .tetu I drug~ svojstva moguce standardizirati i ujednaciti tako da se kupac I prodavatelj mogu brzo i jednostavno sporazumjeti pozivom na standardn~ oznaku ~ be~ pregleda. itd. Istodobno Je o~oguc:e~~ I velika koncentracija ponude i potrainje pojedine robe u svega nekoliko vaznijih I . kratkorocnirn vrijednosnim papirom tako da prijenosu n~vca u [ednorn srnjeru odgovara rijenos vrijednosnog papira u suprotnom smJeru. kupuje onoliko ugovora koliko mu je p~.vaka~~~za propisuje s kojom robom se smije trgovati.) naziva "poluburzovna" roba. Robne burze mogu biti opce I specljalizirane za odre?e~u r~bu. Iavne burze posluju po odobrenju i uz poseban nadzor drzavnih organa. tip burzi.. a odred.p~rucena" U burzovnoj se terminologiji to naziva zamjenjivost odnosno funglb"~?st robe. odbor za promptne i terminske kotacije. S.~o vri)eme i ~"~v~lo mal?m p~ostoru" Poslovanje je. Trgovinorn na burzi se formiraju i njihove cijene (tecajevi. Da bi neka realna roba (npr. kot~ClJe). a u svijetu je najpoznatija burza te vrste Wall Street iz New Yorka. Neophodan uvjet nastanka i opstanka burzi i burzovne trgovine je standardizacija i zamjenjivost predmeta burzovne trgovine. Te odredene k?"clne (partl~e robe. vee smo rekli. robne i burze usluga..:~ kupiti . Postupak njihova osnivanja i nacin poslovanja propisuje drzava. mora biti standardizirana. Clanovi su duzni obavljati funkcije za koje su izabrani. Novcano-devizne su. kupcu arnerickih drzavnih obveznica potpuno svejedno koje ce oni brojeve nositi jer mu sve one jarnce jednake kamate i druga prava. Tako je npr. 1000 barela strove nafte .ew York Mercantile Exchange) i koja je zamjenjiva bilo kojom drugom pa~IJomy'S~OVrs~~ robe. Ta] uvjet nije u istoj mjeri zadovoljen za sve objeke burzovne trgovine. voce. imaju javnopravni karakter i prevladavaju u srednjoj i zapadnoj Europi. psenica.?~lh tecajeva.. itd. do~usteno. Takva se roba (drvena grada. Po. Slicno je i s dionicama nekog poduzeca iz iste serije. Takve burze nisu profitne institucije. a financiraju se iz up lata clanova i taksa koje naplacuju svojim komitentima. pri cernu je jasno da je najvecl stupanj zamjenjivosti u trgovini novcem i vrijednosnim papirima.onom re~lnom r~bom koju je uprava burze uvrstila u kotaciju. financijski. donosi uzance te postavlja i imenuje burzovne odbore kao sto su kontrolni. zlato. U tim su zemljama burze javnopravne institucije ali je upravu nad njima drzava povjerila sindikalnoj komori samih burzovnih posrednika. . Privatne burze najcesce posluju kao dionicka drustva.. Jednako tako kupci nernaju potrebe pregledavati je prije ~u~nje. Oni su neprekidno zauzeti odredenim segmentom operativnog poslovanja na burzi. Moguca manja odstupanja od standardnih svojstava' propisana su burzovnim uzancarna svake pojedine burze. nafta. detaljnog opisivanja iii uzimanja uzoraka. aluminij.. izvrsni. u skladu s pravilima burze. lotovi) na koje glasi jedan ugovor mora] u biti . " " . Vrste i pravni karakter suvremenih burzi Po pravnom karakteru sve se' burze mogu u osnovi svrstati u dvije skupine: jayne (kontinentalne) i privatne (anglosaksonske).uJe I naJmanJu kolicinu robe kojom je dopusteno trgovati (npr. dakle. " . Burzama rukovodi upravni odbor koji propisuje poslovni red. ~yvellklm lukama: javnim skladistlma. sprecavanju kvarenja itd. cija je kvaliteta precrzno oprsana burzovnim uzancama i koja nosi odredenu standardnu oznaku. bakar. krajeva i ostvarenje velikih poslova za krat.pot~~no Jedna~e kva~tete pa ie kupcu potpuno svejedno koja ce mu parnja biti stvarno Is. a onaj tko zell ku"plt~ vise robe. pam uk iii bakar) mogla biti uvrstena u kotaciju neke burze i postati predmet burzovne trgovine. efektne. To su ~pr. ~~ektne burze se nazivaju i burze vrijednosnih papira. a ne nuzno u mjestu ~ ~oJemu J~ sjediste burze.~rgovanJe. a t~ko se ~OStl~U i goleme ustede na prijevozu i uskladistenju robe.

ona i isporucu]e kupcu (iz skladista. u trenutku kupoprodaje.a se. s rane sVIJ. Tako razlikujemo: . ovisno 0 predmetu kupoprodaje i obliku posla. ~~ovana Je 1842. na pet skupina: _ _ _ _ _ loko posao (posao na licu mjesta) promptna isporuka (Prompt Delivery) promptni utovar (Prompt Shipment) promptni posao za "robu na putu" (Afloat) i oroceni promptni posao. New Yorku i Rotterdamu.). . kakve je kvalitete odnosno koja joj standardna oznaka.). cija je utjecaj ogranicen na dornace trziste.2. uz odgovarajuce isprave.~e~~narodn. dakle s namjerom da prodavatelj isporuci . kovine kupljene na London Metal Exchange u roku od 14 dana. A ik Cd h ars e InIJ~ 5 men om. carinske zone. ovisno 0 vrsti robe. kao burze pamuka u Liverpoolu i New Yorku. a druge specijalizirane.e~a. N~~ :~rku (1850.vinu prijevoznim uslugama (nazivaju se i frahtovske burze) sr~dlsta ~u ponude I potrazn]e brodskog i zracnog prijevoza te su. sasta~ak. a drugi terminskim burzovnim poslovima.. kaucuka. Promptna isporuka podrazumijeva da kupac odmah dobije robne isprave koje [arnce stvarnu isporuku.ile'~m svijetu. Promptni posao za robu na putu je varijanta burzovnih promptnih poslova koji se sklapaju kad se predmetna roba nalazi na prijevoznom sredstvu (brodu. U pogledu nacina i roka isporuke sve promptne poslove se moze podijeliti y ••• • . Najvaznije svjetske burze za poljoprivredne proizvode su u Chicagu.~ taJ sde~~Cln ba : na veli. Jedna od najpoznatijih je The Baltic Exchange u Londonu. iii slicne isprave iz kojih se nedvojbeno moze zakljuciti 0 kakvoj se i i 0 kojoj kolicini radi. koje bitno odreduju cijene i gospodarska kretanja u skupini zemalja . Tako se npr. a vel ike burze postoje jos u Hamburgu. u Liverpool u neposredno nakon otvaranja redovite parobrod k li . odreduju precizno u kojem se roku to mora obaviti.. Anversu itd. kao i burze osiguranja robe u prijevozu. tovarru (teretni) list. Stog. I. isporuku. . je i s burzama za kooperacijske poslove koje se. Tako se uobicajeno nazivaju iako tehnike trgo~anJa I organizacija takvih trzista rijetko odgovaraju onima robnih i efektnih bur~l: Burze za trgo.ruve IraJucl ta 0 :IJ~~e te robe u :.donu. 2. Cijene (tecajevi) koji se postiiu na tim burzama se brzo prenose na sve t .osl:Ole~COITl robom koja se. Burz~m~ usluga se nazivaju specijalizirane institucije i trzista prijevoza. Rolterdamu i Liverpoolu. k . Iz isprave se treba vidjeti i kada ce ona biti spremna za .( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Natini prodale I specijallzlrana trilSta u vanjskoj trgovini svjetskih trgovackih centara pa relativno rnalen broj Ijudi rnoze u kratko vr'· .: burze. : Nacin i uvjeti pod kojima se poslovi sklapaju precrzno su odredeni statutom i uzancama svake pojedine burze.kasa.no. gdje se nalazi. vrijednosni papiri na vecini efektnih burzi isporucuju u roku 48 sati. u New Yorku. Neke su bile mjesovite.) odmah nakon zavrsetka burzovnog sastanka. IJeme o b avrti go Iem promet arnlkli una b urzovne trgovine. . kovina u Lon. Oni obuhvacaju trgovinu . Kao dokaz. Opcenito se rnoze reci da gospodarsko znacen]e suvremenih burzi varira ovisno 0 njihovoj veliclni. a psenica na burzi Baltic Exchange 21 dan nakon sklapanja posla. .. Burzovni poslovi ~a bu~~ama se .. Pravila doticne burze. silosa.promptni od terminskih poslova. Y u robu. . Prvi s~ nazlvaju promptnim. ne samo zbog razlika u cijenarna iz~edu stvarno raspolozive i neke buduce robe nego i zbog razlika u obvezama ko]e se i preuzimaju u tim poslovima. najcesee u rasponu izrnedu 10 i 14 dana od sklapanja posla.2.kim svjetskirn robnim burzama odreduju i svjets e clJene otrcne ro e I ostvaru]e ono sto se naziva "svjetskim trzlste " Pr~a prava robna burza je bila specijalizirana za trgovinu pamukom. . Loko po sao se sklapa u slucaju kad se roba stvarno nalazi u mjestu u kojemu je sjediste burze i u kojemu se odrzava burzovni. mora pribaviti i kupcu predati pomorsku teretnicu s datumom utovara koji nesmije prekoraciti dogovoreni odnosno onaj datum koji predvidaju uzance i statut burze.. etr eseti i pedesetih godina devetnaestog stoljeca osniva se ruz robnih burzi u velikim svjetskim trgovackirn sredistirna: u Chicagu (1848. locirane u svjetskim trgovackirn sredistirna robnog prometa.. tako nazrvaju iako zapravo posluju slicno kao posrednicke agencije.nacionalne burze.1 p? proteku tocno odredenog vremena od trenutka sklapanja posla. y. . i sl.s~lapaju poslovi koji predvidaju da se predmet kupoprodaje rsporuci o?mah d. ne mora stvarno i nalaziti mjestu sklapanja posla ali zato mora postojati cvrst dokaz da on~ postoji: K. .. Promptni utovar oblcno podrazumijeva uvjete ko]e smo vee naveli u promptnoj isporuci. Nacelno se rnoze reel da se isporuke u promptnim poslovima predvidaju u roku od dva dana do tri tjedna.ao dokaz pri promptnoj prodaji sluzi pomorska teretnica. 5 tim da u tom roku prodavatelj. Zbog toga su tecajevi na velikirn burzama vrlo vazm I za druga trzrsta I za druge nacine trgovanja tak b N· d kl YOm roo o~. uobicajeno. po instrukcijama kupca: mora utovariti robu na odredeni brod. Sve ovo su i razlozi zbog kojih su na svim burzama pazljivo razdvojeni y •• • • . Londonu.regionalne burze. brodskog skladista. a kupac isplati dogovoreni iznos. na kojirna se koncentrira ponuda i potraznja IZ cijeiog svijeta pa stoga postignute cijene redovito imaju znacenje svjetskih cijena za odredenu robu . oSlgura~J~ I usl~ga kooperacije. Pr~mptm poslovi (spot. ~lic.efektivni poslovi) jesu poslovi koji se sklapaju s namjerom da se stvarno I obave.

Rudimentarni oblici terminskih ugovora rabe se i na vee spomenutim europskim srednjovjekovnim sajmovima. Termini u kojima se poslovi obavljaju odreduju se burzovnim uzancama.) u svakom mjesecu. Razvili su se iz tradicionalnih terminskih kupoprodajnih ugovora koji su predvidali isporuku odredene robe (npr. sredinom rujna). Zato se takvi poslovi i nazivaju spekulativnim poslovima. obratnom terminskom operacijom (sto se svodi na naplatu iii plae'anje razlike u cijeni). srpanj. engl. Za razliku od promptnih. standardizirani i tiskani na ugovoru tako da se nikako ne mogu izmijeniti. Oni su dakle neka vrsta formulara (tiskanica) u kojima su svi ostali elementi ugovora. Trgovanje se odvija u tocno odredenorn dijelu burze (koji se naziva "jarna". Na efektnim burzarna oni obicno padaju na 15. vee' intenzivno koristen na Chicago Board of Trade osnovanoj 1848. To znaCi da se. "aktivne pozicije". U burzovnoj se praksi najcesce nazivaju "fjucersi". mjesto isporuke. Tako se zavrsava samo mali broj terminskih poslova. Ugovori su rnedusobno zamjenjivi (fungibilni) sto znaci da je svaki ugovor moguce ispuniti isporukom bilo koje partije robe na koju se ugovor odnosi. Oni zapravo zele zaraditi spekulirajuci (igrajuci) na skok iii pad cijena. "obicnirn" ugovorima to nije mogue'e bez suglasnosti obiju ugovornih strana. 15. "krajern rnjeseca" i sl. Kudikamo najveci broj poslova likvidira se samo isplatom tecajne razlike (razlike u cijeni) jer niti prodavatelj niti kupac nikad nisu ni zeljeli stvarnu isporuku robe. tek zasijane psenice) na neki budue'i termin (npr. 2. Terminskim ugovorima (Futures Contract) nazivamo posebnu vrstu burzovnih ugovora 0 kupoprodaji standardizirane robe po odredenoj cijeni. Oroceni promptni posao je posao pri kojemu je na burzovnoj zakljucnici odreden rok unutar kojeg roba treba biti isporucena.i ispunjenja obveze. svibnja) s tim da se roba dobavi i plati u nekom kasnijem terminu (npr. Poslovi se mogu sklapati za bilo koji termin koji je predviden pravilima burze ali se u praksi oni ipak koncentriraju na neke udarne termine. Takav je nacin trgovanja postao vrlo popularan i ubrzo se rasirio i po drugim americkim i europskim burzama. Na robnim burzama termini su'tJdaljeniji (npr. Terminski burzovni poslovi se rijetko sklapaju s namjerom da se i zavrse stvarnom isporukom i placanjem robe. i 30. U utvrdenorn terminu oni se mogu obaviti stvarnom isporukom i plae'anjem robe.(VANJSKOTRGOVIN~KO POSLOVANJE ) Nacini prodaje I specijalixirana trii§ta u vanjskoj trgovini vlaku) koje je na putu k odredenom mjestu. Terminski iii rocni poslovi jesu takva vrsta burzovnih poslova cija se provedba ugovara na neki odredeni. vremenom zetve). a po cijeni koja je fiksirana na dan sklapanja ugovora. odgodom (prolongiranjem) provedbe posla za neki budue'i termin iii isplatom premije dogovorene za odustajanje od posla. Sto to tocno znaci. kao sto su kolicina i kvaliteta robe. Suvremeni burzovni terminski ugovori (Futures Contract) jesu kupoprodajni ugovori u kojima se dogovara isporuka i plae'anje odredene kolicine standardizirane robe na dogovoreni buduci termin. Vrlo je vazno naglasiti i specificnosti samog postupka trgovanja terminskim ugovorima na burzi. koji su odredeni vrstom robe odnosno sezonskim karakterom ponude i potraznje na trzistu (npr.. U takvim slucajevirre. terminski se poslovi sklapaju s robom koja u trenutku sklapanja posla iii ne postoji iii makar nije u rukama prodavatelja. svibanj. Takav je nacin trgovanja.) i ovise 0 vrsti robe. itd. nakon zetve) i isplatu cijene dogovorene na dan sklapanja posla a po izvrsenoj isporuci (Forward Contracts). precizno je definirano uzancama doticne burze. 3. To je mogue'e upravo zato sto je roba kojom se na burzi trguje standardizirana pa nema nikakvih razlika izrnedu pojedinih partija robe. tzv. 2 Vise 0 tome u poglavlju 0 prijevoznim ispravama! • . Prodavatelj i kupac dogovaraju isporuku po odredenoj cijeni (tecaju) koja je formirana na ta] dan (npr. Grckoj i Rimu. dok je moderni oblik terminskih trzista i terminskih ugovora nesumnjivo americkog podrijetla. Specificnosti su sljedece: 1. Jednostavni oblici takvih ugovora su bili u uporabi vee u dalekoj proslosti. Dovoljno je dakle da kupac nekoga terminskog ugovora proda isti takav ugovor za taj termin i njegova je obveza anulirana. Kao sto znamo. "pit") po unaprijed poznatim pravilima i samo u tocno odredenom vremenu. Izvan tog mjesta i izvan toga odredenog vremena nije mogue'e sklapanje odredene transakcije. rujan. termin). u tzv. st. Predaja odgovarajucih robnih i prijevoznih isprava kupcu (npr. rjesavanje sporova i sl. stranke iz tih ugovora trebaju sporazumjeti jedino 0 cijeni i kolicini (a to znaci 0 broju ugovora) za odredeni termin provedbe ugovora. rok se odreduje izrazima "sredinom mjeseca". i 18. za razliku od drugih vrsta ugovora. Na primjer. tada nazivan "nadolazecirn" ("to arrive"). ito jednostavnim poduzimanjem obrnute operacije. Burzovne zakljucnice su standardizirane. Razvijenije forme terminskih ugovora nalazimo u Europi i Iapanu u 17. u staroj Indiji. budue'i datum (rok. (31. indosirane teretnice) ima u tom slucaju i znacenje predaje robe. as isporukom i plae'anjem na tocno utvrdeni buduci termin. Strane uvijek mogu "lzaci" iz obveza preuzetih terminskim ugovorom. u SAD-u stvarnorn isporukom robe zavrsi samo 10% ukupno sklopljenih terminskih ugovora. Kljucne razlike takvih terminskih burzovnih ugovora u odnosu na slicne vrste trgovackih ugovora 0 budue'im isporukama i placanjirna su sljedece: 1.

2. Oni. i to sklapanjem suprotne burzovne operacije. naranaca. obavlja se prebijanje i utvrdu]u salda. jednako od porasta kao i od pada. poseb nih formulara ciji je sadriaj i izgled propisan. po njihovu rnisljenju. svom brokeru moraju isplatiti dodatno pokrice za tecajni rizik. Tako se kupci u premijskom poslu moraju izjasniti hoce li se: a) odreci premije u korist prodavatelja i tako se osloboditi obveze kupnje.).(VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE ) Nacini prodaje i specijalizirana triista u vanjskoj trgovini . Obracunska blagajna burze preuzima suprotnu stranu svih sklopljenih transakcija. Ako se odluce za drugo rjesen]e. secerne trske i sl. Sto se time postize? Na taj se nacin obveza kupnje (po jednojcijeni) izravnava prodajom (po drugoj cijeni). medutim. zapravo. Vee smo rekli da se najveci dio terminskih poslova sklapa iz spekulativnih razloga. 5. kolicini. kukuruza. vremenske nepogode koje mogu ostetiti iii unistiti plantaie kaye. U stvarnosti ce. osim toga. Zato na racunu svakog clana burze u svakom trenutku mora biti odredeni minimalni iznos iz kojeg se uzima odredeni depozit svaki put kad se ulazi u neku transakciju. Taj postupak prebijanja racuna naziva se "ticket balancing". likvidacijom zakljucka iii prolongiranjem posla. Trgovanje mora biti [avno. kupac nekoga terminskog zakljucka za rujan rnoze osloboditi svoje obveze prodajom istoga takvog zakljucka za rujan. U kojoj su mjeri procjene igraca na burzi bile ispravne i u kojoj su im mjeri dogadaji u prirodi i drustvu isli na ruku. Pregovori u "jami" se svode samo na pregovore za utvrdivanje cijene ugovora koji su standardizirani po kvaliteti. I . Svi se trgovci robom mogu. To znaci da su prodavatelj i kupac iz sklopljenog posla zapravo u obvezi prema obracunsko] blagajni. zapravo. Kolika ce biti cijena neke robe u buducnosti ovisi 0 cijelom nizu cirnbenika. Pri tome je odredeni rast cijena. iii b) zadrzati premiju i postati stvarni kupci terminskog zakljucka. 6. To rnoze uciniti u bilo kom trenutku prije njegova dospijeca u rujnu. Njihov cilj nije dakle zarada nego im je cilj zastita od rnogucih gubitaka zbog promjena cijena. cvrstih terminskih zakijucaka. Tada brokeri pod nose obracunsko] blagajni burze svoje potpisane biljeske (tickets) 0 svim poslovima koji se imaju provesti. premijskih. likvidacija spekulativnih poslova se obavlja sklapanjem suprotne operacije. Tako se npr.3. krize.opce gospodarsko i politicko stanje te izgledi i kretanja u svijetu i u regiji . normalna pojava uvjetovana rastom standarda. Obracunska blagajna burze jarnci za ispunjenje svih ugovora sklopljenih po pravilima burze. Burzovnim pravilima odreduju se tzv. i ne mora biti voljan "zatvoriti svoju poziciju" na predvideni nacin. analizirati ih i ispravno procijeniti buduca kretanja cijena kako bi onda mogli donijeti i utemeljene odluke 0 kupnji iii 0 prodaji na burzi. a vrlo mali dio njih iz zel]e da se roba stvarno isporuci i plati. To je i posljednji rok do kojeg se i prodavatelj i kupac mogu osloboditi svoje obveze isporuke (ili placanja). To znaci da se svaka ponuda za kupnju i prodaju mora javno objaviti (izvikivanjem) te se nijedna transakcija ne rnoze ispuniti bez otvorenog izvikivanja. opca poslovna klima i povjerenje javnosti u nacionalno gospodarstvo. To je nuzno jer je pri likvidaciji poslova nernoguce naci prvobitnog partnera s kojirn je posao sklopljen a lOji. lgraci (spekulanti) na porast cijena su optimisti. dakle neka minimalna inflacija. Prodavatelji i kupci nastoje prikupiti sve. Obicno traju tri dana. zakljucaka. Po dospijecu posla spekulant ce nastalu razliku u cijenama (tecajnu razliku) naplatiti na obracunskoj blagajni burze. bitne informacije. na konacne cijene pojedine robe djelovati i nepredvidiva dogadanja u prirodi (npr. Na osnovi tih biljeski. broker ce sam prihvatiti premijsko rjesen]e. Spekulante ne zanima stvarna isporuka robe nego im je [edini cilj ostvariti zaradu na promjeni cijena. Dan prije pocetka likvidacije se obicno rezervira za rjesavanje uvjetnih. 3.) ali i u drustvu (strajkovi. terminu i mjestu isporuke i ostalim elementima.stanje nacionalnoga gospodarstva. Kljucni su sljedeci cimbenlci: . To znaci da se prodaja ugovora za neki termin rnoze legalno likvidirati kupnjom istoga takvog ugovora za isti termin. rreceg dana se preko obracunske blagajne stvarno isplacuju izracunata salda dok se provedba preostalih (nekompenziranih) poslova obavlja u skladu s dogovorom burzovnog posrednika i njegova nalogodavca. 4. 2.2. Ne ucine Ii to. vidjet ce se po stvarnim cijenama u tom terminu. Cijene i kotacije Cijene robe i usluga odreduje stanje ponude i potrainje na odredenorn trzistu. Osnovni cilj trgovaca koji stvarno iele pribaviti odredenu robu jest da osiguraju tu isporuku ida se zastite od rnogucih promjena cijena u razdoblju od sklapanja posla do isporuke robe. Prvog dana se pristupa likvidaciji tzv. ratovi i sl. a cijeli posao svodi na placan]e (iIi naplatu) razlike u cijenama. zele sklopiti posao tako da osiguraju isporuku potrebne robe i da se pri tome zastite od promjena cijena. Svi terminski ugovori se mogu legalno likvidirati poduzimanjem suprotne operacije. svrstati u dvije velike skupine: one koji stvarno iele kupiti odredenu robu i one kojima je cilj samo zarada na razlici cijena. tehnoloskirn napretkom i porastom potrainje zbog porasta stanovnistva. likvidacijski dani kad se terminski poslovi moraju obaviti bilo isporukom dogovorene robe. Drugi dan je predviden za rnedusobno obracunavanje burzovnih posrednika .

Tako se nazivaju i organizacije odnosno mjesta na kojima se odvija]u aukcijska nadmetanja. Osim toga. Aukcije objavljuju. Ta se izvjesca nazivaju burzovni~ kotacijama iii burzovnim tecajnicarna. na osnovi svojih informacija i procjena. potencijalni kupci. svejedno da Ii neposredno iii preko posrednika.ak~g~. 2.Izmeau danasnjlh cijena za taj termin i stvarnih cijena ko]e budu vrijedile na rstornu tom dogovorenom terminu.l. Normalno stanje trzista za vecinu robe je kad su promptne cijene nize od terminskih i kad SLiblizi termini jeftiniji od udaljenijih. Cijene (tecajevi) robe u promptnim poslovima i cijene iste takve robe u terminskim poslovima redovito se razlikuju. Oni su dakle pesimisti koji pak. Tamo gdje jedan oblik aukcije zakazuje. Prije same prodaje aukcionar treba plan irati tijek aukcije.tl svom kupcu. Aukcionar je pravna iii fizicka osoba koja priprerna.3. uvjereni kako ce cijena robe iz tih ugovora n dogovoreni buduci termin biti veca pa ce oni svoje ugovore moci prodati po to! veco] cijeni i tako naplatiti ostvarenu razliku u cijenama. Tri su kljucna elementa aukcijskog nacina trgovanja. uvjereru da ce ih. utvrditi uvjete aukcije. i to tako da vrijednost jedne funte (GBP) izrazavaju u odgovarajuco] stranoj valuti. Definira ih kao oblik organizirane prodaje robe najboljemu ponuditelju na temelju jayne objave i javnog nadmetanja na unaprijed odredenom mjestu i u unaprijed odredeno vrijeme.~ d~~~snJlmv~'Jenama. Drozbe (oukcije) i sustov prodoje no drozbcmo Drazbe iii aukcije se definiraju kao poseban oblik prodaje javnim nadmetanjem (iicitacijom) veceg broja kupaca s ciljem postizanja sto povoljnije cijene. prije dospijeca. ~ skladu s burzovnim pravima.( VANJSKOTRGOVINSKOP()SLOVANJE ) Naeini prodaje i specijalizirana triista u vanjskoj trgovini Oni -se u americko] terminologiji nazivaju "bikovima" (eng!. trgovacka drustva. objaviti aukciju i uvjete nadmetanja te izloziti robu kako bi je potencijalni kupci mogli razgledati prije aukcije.~em . Zato se posebno izracunavaju i odvojeno iskazuju kotacije promptnih i kotacije cijena terminskih poslova po pojedinim terminima. stoljeca prakticne primjene dovela su do stvaranja velikog broja vrsta i podvrsta aukcija koje se medusobno nadopunjuju. Potencijalni kupci su sve osobe koje sudjeluju u aukcijskom nadmetanju. Takvi ce danas kupovati terminske ugovore za isporuku neke robe jer su. u izvjescima se redovito iskazuju i najvise cijene.IIsp~rucl. prikupiti i razvrstati predmete prodaje.sjeci iz!:acunati p~ tocn~ utvrdenim pravilima koja donosi odbor za kotacije kOJI pOStOJIna svako] burzi. Napomenimo da se tecajevi robe iz promptnih poslova izracunavaju na osnovi cijena iz stvarno realiziranih poslova. moCi kupiti ~o n~z.im burzama. Cesto su i arbitri pri rjesavanju sporova izmedu prodavatelja i kupca robe. uvjeta standardnih ugovora i oznaka pod kojima kotira na dotic~.~ma dok s~ detaljni podaci 0 uzancama i standardnim ugovorirna mogu pronaci u posebnim publikacijama koje izdaju burze. U kotacije se ne unose cijene po kojirna su sklopljeni pojedini poslovi nego pr~. Prvi je da se obavljaju javno i na unaprijed odredenirn mjestima. Poslovi koje treba obaviti poslije prodaje mogu ukljucivati naplatu izlicitiranog iznosa. dok se terminske kotacije. Drugi je da predmet prodaje dobiva najbolji ponudac. dakle da vrijednost 1 iii 100 jedinica strane val ute izrazava u dornacoj. uvjete rada i tehniku trgovanja. najnize cijene i cijene s prethodnoga burzovnog sastanka. redovitu i nadziranu aukcijsku prodaju.tl r~zliku .oJ CIJ~~I. uvjereni su. Taj takozvani "norninalni" tecaj se takoder izracunava po pravilima odbora za kotacije. lato oni danas prodaju ugo~~r~ p. Osnovni sudionici u aukcijskom nadmetanju su prodavatelji. Krajnji kupci su osobe koje su na aukcijskom nadmetanju dale najpovoljniju ponudu i tako ostvarile pravo kupnje. J Na pad cijena spekulira]u "medvjedi" (eng!. Kako su gospodarskoj javnosti vazna i kolebanja u cijenama. dodatnu kontrolu i druge aktivnosti vezane za specificnosti pojedinog predmeta i vrste aukcije. objavljuju i u slucajevirna kad odredenog dana i nije bilo terminskih poslova. Napomenimo da se osnovni podaci 0 robi objavljuju u kotacIJ.~erminu biti niz~ neg? ~anas. ~ako ce.burz~. zamjenjuje ga drugi oblik dobro prilagoden novom okruz]u. na osnovi svojih saznanja i informacjja. • . Bulls). cuvanje i skladistenje predmeta do preuzimanja. ~a razumijevanje kotacija na robnim burzama odlucujuce je poznavanje kvalitete robe. Drazbe poznaje i nas Zakon 0 trgovini. Aukcijski posrednici dobro poznaju robu koja je predmet aukcijske prodaje te aukcijske obica]e. a za te usluge naplacu]u posrednicku proviziju.vnogsasta~k~. ne ostavljajuci nikakve praznine na trzistima. Prodavatelji su vlasnici robe koja se prodaje na aukciji. Aukcija je nezamjenjiv mehanizam trgovanja u slucajevima u kojima cijena predmeta nije fiksna niti lako odrediva tako da upravo tu i lezi tajna dugovjecnosti i vaznosti aukcijskog nadmetanja. zbog kontinuiteta i usporedivosti. organiziraju i provode posebne veletrgovacke tvrtke. a treci da se na drazbama prodaje roba koja je nestandardizirana i koja nije zamjenjiva. Za svoje komitente obavljaju niz poslova vezanih za nabavu i prodaju robe. organizira i provodi aukcijsku prodaju putem javnog nadmetanja. vjeruju da ce cijene padati te da ce na tom bu~u. Izravno rabe engleske burze. objavljuju se sluzbena izvjesca 0 crjenama (tecajevirna) postignutim na tom sastanku. aukcijski posrednici te aukcionar iii licitator. Po:lije sv. obaviti promotivne i prornidzbene aktivnosti. NajveCi broj zemalja rabi neizravan sustav kotiranja. bears). ostvariti zaradu cija ceovrsma cm. Burze se razlikuju i po nacinu kotiranja. koji imaju odgovarajuce objekte i opremu potrebnu za urednu. Na deviznim burzama razlikujemo tako izravno i neizravno kotiranje.

pamuka. drva i drvne grade. na aukcijama se rnoze prodavati gotovo sve. Roba se . Mozerno dakle reci kako se na aukcijama trguje predmetima koji nemaju fiksnu prodajnu cijenu i/ili ih je. Tako razvrstana i oznacena roba srnjesta se u aukcijsko skladiste u kojemu je potencijalni kupci mogu i trebaju razgledati prije odrzavan]a aukcije.. skulpture. Na taj se nacin prodaju razliciti financijski instrumenti cija se cijena vrlo brzo mijenja zbog velikih oscilacija u ponudi i potraznji. po pravilu. i uvjete prodaje na aukciji. Opcenito. a koju kupac odbija preuzeti i koju je zato potrebno brzo rasprodati. i to u tocno odredeno vrijeme i na odredenornu mjestu kako je to prethodno objavljeno u aukcijskoj listi. lot) drugaci]e kvalitete pa tako i nije zamjenjivo (fungibilno) za neko drugo pakiranje istovrsne robe. Svaki lot dobiva priznanicu 0 tezini (tzv. usluge (npr. povrca. ). a koje bitno utjecu na njezinu vrijednost (npr. cvijece itd. roba s greskorn i sl.). itd. potrebna je i odgovarajuca prornidzba. (Reynolds. itd. ime iii naziv aukcionara. sirova kava. iz nekog razloga. sirove koze. Prije pocetka nadmetanja za svaki pojedini lot. Ono sto je jos vaznije konstatirati. nestandardnost. 5to se medutirn tice tezlne robe. gradevinski radovi) ali i realna roba (npr. urnjetnicki predmeti). Za te posloveposrednici naplacuju naknadu (tzv. Najcesce skupine realne robe kojorn se trguje na aukcijskom trzistu jesu: Primarni proizvodi poput sirove vune. Umjetnicki i slicni predmeti kao sto su urnjetnicke slike. Oni imaju svoje stalno mjesto na aukciji pa kupci za sudjelovanje u aukcijskom poslovanju ne rnoraju placati posebni depozit aukcijskoj blagajni. antikviteti. Cjelokupni postupak prodaje robe na aukcijama rnozemo analizirati kroz tri faze: fazu pripreme aukcije.o predmetu natjecanja i osnovnim uvjetima prodaje. Cijenu je tesko odrediti zbog vel ike i brze fluktuacije u ponudi i potrazn]i iii zato sto roba ima neke posebne karakteristike koje je tesko objektivno kvantificirati.). krzna. Treba naglasiti da aukcionar. Aukcijsko nadmetanje se i ovdje namece kao najbolji nacin brze prodaje i utvrdivanja realne cijene jer se radi 0 ostecen]u ciji utjecaj na cijenu nije rnoguce sasvim precizno odrediti. opis svakoga pojedinacnog Iota. U tu skupinu zatim rnozerno ubrojiti robu koja je lako pokvarljiva. zaplijenjena roba kao sto su predmeti zaplijenjeni od strane drzavnih organa (npr. Aukcijsko nadmetanje zapocin]e voditelj aukcije objavom 0 pocetku otvaranja aukcije. Stoga je svako pakiranje realne robe (tzv. Te p~sebna obiljezja mogu biti i nestandardna kvaliteta. aukcijske liste i poslati ih na adrese svih potencijalnih kupaca. za neke vrste robe su karakteristicni odredeni gubici u tezinl pa se stoga za njih dopustaju i standardizirani popusti bilo preko cijene iii preko kolicine. roba ostecena u prijevozu. i dr. ribe. aukcionar rnoze od potencijalnih kupaca zahtijevati uplatu pologa koji mu jarnci pokrice troskova aukcije i dijela steta koje mogu nastati u slucaju da kupac ne plati robu. Robu preuzimaju aukcijski posrednici. opis cjelokupne kolicine robe koja dolazi na aukcijsku prodaju. umjesto izlaganja robe ponekad je dovoljno predoCiti sarno uzorke. vuna. razne prehrambene proizvode poput voca. odreduju minimalne cijene od kojih poCinje nadmetanje i vode prodaju aukcijske robe. Oni je klasificiraju i razvrstavaju u manje partije ujednacene kvalitete koje se nazivaju aukcijski lotovi. naznaku mjesta gdje se roba nalazi i vrijeme u kojemu se roba rnoze razgledati prije pocetka aukcijske prodaje. Havarirana roba. itd. caja. Na robnim aukcijama se mogu pojaviti i nestandardizirani lotovi robe koja se inace rnoze standardizirati (npr. weight note) i redni broj s naznakom kvalitete i kolicine. Potom pocinje nadmetanje ciji tijek i oblik ovise 0 odabranom sustavu natjecanja. ali i stvoriti sto veca konkurencija kako bi se postigla i sto realnija trzisna cijena. Iznos pologa razlikuje se prema vrsti robe i aukcije te se rnoze kretati od simbolicnih iznosa pa sve do 20-30% vrijednosti zakljucnice . jest postojanje cijelog niza predmeta (robe) koje je vrlo tesko prodavati mimo aukcija. Istodobno se tako smanjuju iii sprecavaju daljnje Mete na robi koje mogu nastati zbog nepostojanja odgovarajucih skladisnih kapaciteta i velikih troskova prodaje takve robe redovitim putem. oni odreduju uvjete preuzimanja robe na prodaju. potrebno brzo rasprodati pa se onda sustavom jayne drazbe robe zeli postici brza prodaja. Problem je naime u tome sto je za neku "robu" vrlo tesko odrediti realnu trzisnu cijenu i ponuditi je na prodaju po nacelu "uzmi iii ostavi". i realna roba i usluge i prava. riba. Uza sve uobicajene promidzbene aktivnosti potrebno je objaviti i tzv. carine iii policije) i imovina oduzeta njezinu vlasniku temeljem sudske odluke. Takve liste redovito sadrze: naziv i mjesto odrzavanja aukcije. Priprema aukcije zapocinje dopremom prodavateljeve robe na drazbu. ostecenje iii greska. datum odrzavanja aukcije. aukcijsko nadmetanje te isporuku i placan]e predmeta auktijske prodaje. ne preuzima odgovornost za kvalitetu kupljene robe niti dopusta naknadne reklamacije jer se smatra da je kupac robu vidio prije aukcije i da je bio upoznat s njezinom kvalitetom. Da bi aukcija privukla dovoljan broj potencijalnih kupaca. duhana. odnosno cvijece. lot money) koja se odredu]e pausalno iii kao postotak od prodajne cijene. t].( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Nacini prodaie i specllallzlrana trillita u vanjskoj trgovinl Proda]ni su posrednici zaposleni pri aukcijskim organizacijama. i ako to karakteristike robe omogucuju. 1996. predmeti povijesne iii kolekcionarske vrijednosti. Kljucna svojstva realne robe koja se prodaja na drazbama jesu neujednacena kvaliteta.. Da bi zastitio svoje i prodavateljeve interese. uvozni kontingenti). individual no odredenje iii pak laka pokvarljivost (npr. Iznimno. razvrstavaju je u lotove odreaene priblizne kvalitete. ribe). Nabavni posrednici su osobe preko kojih kupci mogu kupovati robu na aukcijama. aukcionar daje precizne podatke. i sl. neka prava (npr.

unosi stvaralacki nemir i na kraju donosi i prednost pred konkurentima. telecommerce). Internet je temeljna infrastruktura elektronickog poslovanja i medij koji je omoguCio stvaranje bezbrojnih virtualnih poslovnih veza. k i. e-commerce. Time se trziste. Iednako tako. saznati sto zele (nude). upoznavanje s razliCitim kulturama itd. Zakljucnica sadrfi sve bitne podatke 0 sklopljenom poslu i potvrdu]e da je ostvarena aukcijska kupoprodaja robe. e-exchanges) te u racunalnim rezervacijskim sustavima (eng!. - '~:\~: . Najcesce su to razne prijevare. business-to-business iii model B2B). telebanking). U treco] se fazi . nisu nasli svoje mjesto. trzistu savrsene konkurencije. pa je moraju usvojiti svi gospodarski subjekti koji su orijentirani na rast i razvitak. • . dati opis trazenih (nudenih) proizvoda. sto je veci broj kupaca i prodavatelja. krade i uniStavanja podataka i 51. kad postoji vrlo velik broj kupaca. dinamizira organizaciju. kao nikad do sada. pravi zamah elektronickog poslovanja zapocin]e u devedesetim godinama. roba ce se povuci s aukcije i ponuditi na sljedeco] aukciji. Poslije toga slijedi reorganizacija tvrtke prema zahtjevima nove tehnologije i novih poslovnih procesa. sto sve rnoze zavrsiti velikim financijskim gubicima l/ili narusavanjern necije privatnosti. Customer to customer iii model C2C) i elektronickog poslovanja kupaca prema kompanijama (engl. poboljsava se konkurentska pozicija tvrtke i. Pri tome.~' ". Ako je utvrdena minimalna cijena i ako takva cijena nije postignuta.~~"~~~ ' . prelazi na elektronicko poslovanje orijentirano prema kupcu (engl. elektronickorn marketingu (eng!.. e-banking. e-bourses.I '( ~j. obmane. 2000. Hektronicko poslovanje ubrzava poslovne procese. elektronickim poslovanjem nazivamo onaj organizacijski oblik poslovanja koji se u znatnoj mjeri zasniva na uporabi suvremene informaticke tehnologije i odgovarajucih informacijskih sustava. dakle sluzi se tzv. Sjedne je brz prijenos informacija. U uzern smislu rijeci. '~. dakle do horizontalne i vertikalne integracija sa svim sudionicima poslovnog procesa i virtualne interorganizacijske suradnje brojnih organizacija (Srica i Sprernic.. to i kupci imaju vecu rnogucnost izbora.CRS). a kupac ju rnoze podici tek kad obavi placan]e. ovisno 0 utvrdenim uvjetima aukcijske prodaje. teskoce prilagodbe kao i potrebu za dodatnom izobrazbom zaposlenika. definiramo ga kao suvremeni oblik organizacije poslovanja koji podrazumijeva intenzivnu primjenu informatike i internetske tehnologije. 2001. . . a veze se uz masovnije koristen]e Interneta kao svjetske inforrnaticke rnreze. fakture. businessto-customer iii model B2C). Customer to business iii model C2B) (Afuah & Tucci. 4). f':' VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Nacini prodaje i specijalizirana triista u vanjskoj trgovini [. svi daljnji troskovi i rizici prelaze na kupca. ima dvije strane medalje. U prvoj se fazi tvrtka informatizira ali se jos uvijek ne dira unutarnja organizacija i temeljni poslovni procesi. poslovni koncept u kojemu tvrtka svojim krajnjim kupcirna pristupa izravno. Kljucni razlozi za to su ekonomske naravi: jer to rade i konkurenti. aukcionar rnoze ali ne mora objaviti i ime kupca. itd. Opcenito govoreCi. S druge su strane rizici koje donosi upravo otvorenost Interneta. Meautim. aukcijsku zakljucnicu. to su veci i transakcijski troskovi i veci gubitak vremena.. Uz odredenu dozu Ijudima prirodenoga konzervatizma. na kraju. prevelik broj sudionika i usitnjenost trzista nosi i odredene teskoce i neke dodatne troskove. On je unio potrebnu dinamiku. prilagodljivost i otvorenost poslovanja tako da prodavatelji iz cijelog svijeta mogu iznijeti svoje ponude kao sto i kupci mogu plasirati svoje narudzbe te iznositi svoje zel]e i zahtjeve za kupnju odredene robe. kao i svaka druga inovacija i tehnologija. Krajnji rokovi u kojima roba mora biti placena te rokovi do kojih placena roba mora biti preuzeta. smanjuje se rnogucnost pogresaka. ostvaruju se i bolji poslovni rezultati. Proces usvajanja poslovanja putem Interneta najcesce se dogada u cetiri faze. Prema tome i Internet. str. a postizu i nizu cijenu. priblizava i svom teorijskom idealu. povezanost s cijelim svijetom. tako se ubrzava i pojeftinjuje poslovanje. :1 i u i: smatra prodanom u tn:inutku kad voditelj proglasi prihvat najbolje ponude. stvaraju se nove poslovne rnogucnosti. 3. 84). str. Ako se placena roba ne preuzme u odredenom roku. str. direktnim marketingom (one-toone marketing). S druge strane. a time i koncept elektronickog poslovanja.:. U cetvrto] fazi dolazi do potpunog prijelaza na elektronicko poslovanje s okolinorn (engl. narudzbe i ostalu poslovnu dokumentaciju u elektronickom obliku. rnoze se dogoditi da prodavatelji ne znaju za sve njih. Kako bi to saznali. kupac iii njegov agent od aukcionara dobiva poseban kupoprodajni ugovor. Naime. Razumije se da sve to nosi i dodatna ulaganja. Danas gotovo da nema podrucja poslovanja u kojernu inforrnaticka i rnrezna racunalna tehnologija. Moze se ipak reci kako su najbolji ucinci postignuti u elektronickorn trgovanju (eng!. moraju ih kontaktirati preko Web stranica. 2000. pri prevelikom broju prodavatelja dogada se da kupci ne znaju za sve prodavatelje.. 5to je vise prodavatelja. Po zavrsetku aukcijskog sastanka. to su i osnovni razlozi zbog kojih jos uvijek postoje i odredeni otpori prema tom naCinu trgovanja. ali njec je 0 tehnologiji i organizaciji buducnosti. dio su uvjeta aukcije. e-marketing). tzv.. (Panian. prijenos znanja.. Razumije se. 78-79). .. Do trenutka placanja roba je uskladistena na teret i rizik prodavatelja. kanala prodaje i lanaca vrijednosti. Computer Reservation System . Elektronicko trgovina Pocetke elektronickog poslovanja nalazimo u sezdesetirn godinama dvadesetog stoljeca kad su pojedine tvrtke pocele izmjenjivati ponude. Aukcija zavrsava onda kad je sva roba prodana iii kad je povucena. U novije vrijeme pojavili su se i koncepti elektronickog poslovanja izrnedu kupaca (eng!. Vise kupaca znaCi vecu potrazn]u. elektronickom barikarstvu (eng!. elektronickim burzama (eng!.

-./ecommerce./ecommerce. Hektronicko trgovanje prate i neke potencijalne negativnosti koje proizlaze iz povecanja rizika od zloporabe informacijske tehnologije. Sklapanje ugovora 0 kupoprodaji u RH uredeno je Zakonom 0 obvezatnim odnosima i Zakonom 0 trgovini koji su konzervativni i ne isticu posebnosti elektronickog trgovanja.hr.eon. Ti se rizici odnose na: . Zakon 0 elektronickorn potpisu. Vjerojatno najvazniji propis iz te domene je odluka Europskog parlamentai Vijeca iz 1999. rijec je 0 unutarnjoj trgovini. 27671999/EC) kojom se usva]a vlsegodisnji plan akcije EU u cilju promicanja sigurnije uporabe Interneta. Jednako kao i u klasicno]. htm).manji troskovl ispunjavanja narudzbi buduci da narucivan]s rnoze biti automatizirano . Svijest 0 tome da je elektronicko poslovanje stvarnost i realna cinjenica [os nije dovoljno sazrela.otvorenost novim trzistirna poslovnih prilika i trajno stvaranje i iskoristavan]e novih publike nego sto je . hgk. Zakonske odredbe koje reguliraju elektronicko trgovanje u Republici Hrvatskoj su zastarjele i manjkave.jeftiniji marketing koji uz to dopire do brojnije rnoguce klasicnirn putovima - rnogucnost osobnog pracenja ponasan]a kupaca od njihova prvog klika rnisern pa sve do konacne kupnje pruzan]e boljih usluga kupcima i rnogucnost kreiranja vlastitih baza podataka i obrade njihovih informacijskih sadrza]a cirne se poticu kreativnost. Elektronicko trgovina na malo Elektronicka trgovina na malo odvija se izrnedu pojedinca koji kupuje neku robu za vlastitu potrosn]u i koji raspolaze odgovarajucorn opremom i virtualnog prodavatelja odnosno elektronickoga prodajnog mjesta (eng!.i . Zakon 0 elektronickorn poslovanju. 3. Kad je pak odluka donesena.osiguranje podataka od unistenja . To ukljucu]e sve vrste kupnji i prodaja proizvoda i usluga putem Interneta.zastitu privatnosti pojedinca rnoguce zloporabe osoba iii drzav.hr. Ako su oni rezidenti iste zemlje. e-POS). 0 ta dva oblika trgovine kao i 0 elektronickirn aukcijama. . (www. Zakon 0 autorskom pravu itd. Na ovaj nacin trgovanja vezani su i Zakon 0 telekomunikacijama. Zakoni su najcesce manjkavi i nedoreceni tako da elektronicko trgovanje nudi i vece moguenosti za izigravanje zakona nego klasicno trgovanje. daje nam odredene prednosti ali nosi i odredene mane i rizike od trgovackih malverzacija i zloporaba. neovisnost i poduzetnost sudionika u trgovackirn poslovima troskova korisnicke podrske (www.1'.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Nacini prodaie i speciializirana triista u vaniskoi trgovini i~ 3.osobnih podataka. Pojam elektronicke trgovine i pravna regulativa Elektronicko trgovanje oznacu]e kupnju i proda]u dobara i usluga kao i transfer novcanih sredstava uz pomoc digitalnih komunikacija. sadrza]a fizickih iii pravnih ovlasti od strane odredenih . Primjena suvremene informacijske tehnologije u trgovanju priblizava nas idealnom trzistu. Odredena prepreka razvitku elektronicke trgovine u RH je i monopol davatelja telekomunikacijskih usluga kroz fiksnu mreiu.kontrolu podmirivanja obveza iztrgovackog posla poslovnim partnerima . samo uspostavljanje elektronickog prodajnog mjesta ostvaruje se u cetiri koraka.hr).globalna dostupnost. govori se u nastavku. telekomunikacije i slicno). . podlijeze vrlo strogim regulativama.eon. Uporabu pametnih (smart) kartica. godine (Decision No. i u elektronicko] trgovini razlikujemo trgovinu na malo i trgovinu na veliko. Zakon 0 zastiti . Prvi korak je donosenje odluke 0 uspostavljanju elektronickog prodajnog mjesta i prijelaz na elektronicki nacin trgovanja. transfer elektronickih novcanih sredstava. Iznimka je podruc]e Europske unije buduci da vecina robe kojom se trguje elektronicki.zastitu tajnosti odredenih informacijskih . ne samo u Hrvatskoj vee i u svjetskim razmjerima. U suprotnom. i to na osnovi analize ciljeva ko]e se zeli ostvariti uspostavljanjem elektronickoga prodajnog mjesta. Zakon 0 elektronickorn dokumentu. Electronic Point-of-Sale. Takvu odluku donosi odgovorna osobatli tijelo u trgovacko] tvrtki. digitalne gotovine i svih drugih nacina poslovanja putem digital nih rnreza (www. manji troskovi prodaje s tim da povecan]s broja kupaca ne zahtijeva nuino i povecanje broja zaposlenih .. Najvainije pozitivne znacajke elektronickog trgovanja jesu: brz pristup informacijama tijekom cijele gomne i cjelodnevna dostupnost prodajnih mjesta zastitu nacionalnih interesa pri obavljanju trgovackih poslova (strateski vazni proizvodi kao sto su znanje i tehnologija. naoruzan]e. Za donosen]e odluke 0 prijelazu na elektronicki nacin prodaje potrebno je naciniti ozbiljnu analizu troskova i koristi. radi se vanjskotrgovinskom poslu odnosno vanjskotrgovinskoj transakciji.smanjenje htm). a u svrhu sprecavan]a eventualnih ilegalnih i stetnih.2.

vee iz samog naziva. 2000. Naime.tva.rabl. oni se pornicu prema izrazito trzrsno orJJe~tlran. bilo da se ra?i 0 . • .rijec je va~JskoJt~gOVlnl koja se mora odvijati u skladu s propisima relevantnirn za taj oblik trgoVlne. a neke poslovne aktivnosti ko]e su bile od posebne ~az~ostl ~ tradicionalnoj trgovini. Treba reel kako je korisnik relativno slobodan pri odabiru svoje Web adrese ali ipak treba paziti na nekoliko Cimbenika. pada u drugi plan. odnosno menija. se ~vjeti v~~govan!~p~ ta~o i prodavateljevi prioriteti. grafika i animacija su nezaobilazne na prornidzbenim Web stranicama ali su nepotrebne na stranicama koje zamjenjuju poslovnu dokumentaciju (npr. mogu otic: na stranice konkurencije. Ta] model pretpostavlja osnivanje i odrzavan]e takozvanih potrosackih elektronickih klubova. Elektronicki nacin trgovanja zahtijeva i promijenjenu kvalifikacijsku strukturu prodajnog osoblja ko]e mora steel i dodatna znanja potreb~: za . .rad u no~ vim uvjetima. rnoraju biti upoznati s osnovama uporabe Interneta i alatima sto su im ~ri ~ome na rasp~laganju. Kao primjer moiemo navesti aktivnosti skladistenja i upravljanja zalihama robe koje danas gube ~a ~aznosti.om asortimanu postojece robe iii 0 proizvodima koje tek treba izraditi (Panian. odnosno dispecersko mjesto. u nekim primjerima cak i groteskne. Najbolji se ucinci postizu nudenjern mogucnosti pretrazivanja putem izbornika.(VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE ) Nacini prodaie i specijallzirana triista u vanjskoj trgovini !.) jer kupci. kontraproduktivne su. Drugi je korak prikljucak na Internet i otvaranje internetskog racuna kod odredenog davatelja internetskih usluga (providera) zbog odgovarajuceg Web mjesta odnosno Web adrese.u ~ustavu. vizualno efektno ali i bez suvisnog pretjerivanja s grafikom i animacijom koje znatno usporavaju prijenos stranica rnreznim kanalima. pon~de. . danas to vise nisu.ostor~ tako ~a postO}I ~I~ velektronlc. 71-73). Web stranice ciji se sadrza] rijetko iii cak nikad ne azurira.~osebn. Model intranetske prodavaonice podrazumijeva postojanje intraneta u CIjem se razmjerno uskom krugu ~s. dok samo trgovanje. Treci korak je kreiranje vlastitih Web stranica. Elektronicko je trgovanje zahtjevan i opsezan posao i zato je odabir oblika (modela. . dobio informaciju 0 sadrzaju.~lh trgovackih tvrtki i virtualnih prodavaonica ko]e uopce nemaju fizickog skladista niti troskova koji iz njih proizlaze.ruje prodaja. Osnovno je da djelatnici steknu uvid u novosn sto ih ~ono. Ona treba biti i originalna. ~~o ~u prodavatelj i kupci rezidenti razlicitih zernalja. Razlikuju se ovisno 0 tome na koji su segment triista orijentirane: Model partnerskih prodavaonica se rabi u slucaju kad je odredena prodavaonica sastavni dio nekoga prodajnog lanca iii na neki drugi nacin suraduje s drugim prodavaonicama pa tako nadopunjuje vlastiti prodajni asortiman elementima ponude partnerskih prodavaonica. Model trgovine u korisnickirn skupinama je zapravo sofisticirana rnarketinska strategija trgovanja koja se temelji na primjeni internetskog servisa rada u koris- nickim diskusijskim skupinama.3. zbog sporosti i kompliciranosti. elektronickirn je putem uputno nuditi prvenstveno one proizvode i usluge koje kupci mogu i zele kupovati on-line. . To mora biti trajna zadaca jer 0 njoj ovisi kvaliteta i uCinkovitost elektronickog trgovanja. forrnulare za placan]e itd. str. kreativno. ? 3 Intranetje unutarnja mreia neke tvrtke koja funkcionira na nacin sliean i kompatibiIan Internetu.. j:~ ~e trgovina ostvaruje unutar virtualnog pr. Opcenito. Model prodavaonice "po mjeri" primjenjuje se u slucajevirna kad se prodaja .~avaonlca~a . ko]a pri~uplja upite i narudzbe kupaca i prosljeduje ih ostalim su~adnickim pro. Jednostavno mora biti i informiranje 0 svojstvima ponudenih proizvoda. odnosno proda]a.s~ elektronicko trgovanje te da razumiju njegove prednosti. Do sada je razvijeno rnnostvo takvih oblika od kojih su najvainiji: tradicionalna on line prodavaonica. je razlog~ taj model pogodan za primjenu samo u slucajevirna kad su poduzeca tako velika da sama za sebe cine dovoljno veliko triiste. Model klupske trgovine takoder ne nudi nikakve tehnoloske inovacije vee je rijec 0 specificno] marketinsko] strategiji trgovanja. 3. Dakako. S razvojem elektronickog trgovanja mijenjaju. Ona najprije treba biti informativna kako bi potencijalni korisnik. Pri tome je vrlo vazno potencijalnoga kupca uvjeriti u punu sigurnost svih kupoprodajnih i financijskih transakcija. Adresa treba biti nedvosmislena i atraktivna. prividno. . vrste) elektronickoga prodajnog mjesta vrlo vazan za uspjesno poslovanje. preuzimaju racunala a da njrrna ostaje vise vremena za obavljanje zahtjevnijih trgovackih poslova. Model dispecerske prodavaonice je slican modelu partnerskih prodavaonlca. 3 v..upo. rnjesovita realno/virtualna prodavaonica te potpuno virtualna prodavaonica.lm aktivnostima. One moraju biti nacinjene profesionalno. osobi i organizaciji cija je to adresa. Uz to je u njih potrebno razviti i svijest da ~~o opera~lvn~~ poslova koje su dosad oni obavljali.mijenjena konacnoj potrosnji nego daljnjoj prodaji iii industrijskoj . lz tih. dakle ne smije se dogoditi da se odabere neka vee postojeca adresa. obavlja prema posebnim zahtjevima kupaca. Pri tome je u prvom planu razvijanje raspra~a o odreaenim temama koje ce kasnije rezultirati trgovinom. Elektronicko trgovino no veliko Elektronicka trgovina na veliko je oblik prodaje robe koja nije na. Cetvrti je korak odrzavan]e Web stranica azurnirn i aktualnim. Osnovna je razlika da u modelu dispecerskih prodavaonica postoji jedna 'glavna' prodavaonica.

Uz uvjet da je marketing prodavatelja urodio plodom. carmi itd. Pri elektronickorn trgovanju radi se 0 virtualnirn prodajnirn mjestima iii organizacijama bez ikakvih fizickih skladista. fakture (lNVOIC). Vee smo rekli kako se prodavatelji potencijalnirn kupcima predstavljaju svojom pocetnorn Web stranicom (eng]. kalkulacija prijevoza. placanje i carinjenje robe. . jeda_nje ~d bitnih faktora kvalitete trgovacke usluge. U trgovini se danas rabi sustav EDIFACT (EDI for Administration. to se obavlja tako da sudionik u vanjskotrgovinskom poslu unese u racunalo naziv dokumenta. U klasicnorn poslovanju brzina isporuke. besplatne dodatne usluge. Standardan tijek funkcioniranja svih vanjskotrgovackih poslova odvija se na sljedeci nacin: kupac zahtijeva prodavatelja ponudu prodavatelj dostavlja kupcu ponudu kupac prihvaca ponudu i vraca je prodavatelju prodavatelj sal]e kupcu fakturu. itd. snizen]e troskova i povecan]e ucinkovltosti postiiu se povezivanjem trgovackih sustava s racunalnim rezervacijskim sustavima. Za komunikaciju s prijevoznicima koristit ce se cijeli niz standardiziranih poruka kao sto su plan isporuke. can nom I oslovnim partnerom u inozemstvu te da oni imaju i prograrnski paket standar~iziranih vanjskotrgovinskih dokumenata i poruka.ne informacije sa svim ostalim sudionicima u poslu: bankom. ako su svi oni medusobno urnrezeni. npr. i n~. Izvorno je EDI razvijen za potrebe razmjene podataka unutar svjetske mreze bankarskih institucija (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications . Svaki elektronicki dokument ima standardizirani oblik i naziv tako da su bitno smanjene rnogucnosti pogresaka zbog veceg broja ponavljanja i odasiljan]a op U sustini isti slijed dogadanja imamo i u elektronicko] trgovini s tom razlikom sto su poslovne elektronicke poruke posebno standardizirane i sto se izmjenjuju posebnim sustavom. ~~ . odnosno pruzan]a usluge. odnosno e!ek~o. a povecava ucinkovitost. nagradni natjecaji i igre. besplatne aukcije. International Standards Organization.m~ke Iii online distribucije znanja i usluga. najcesc. Kako bi privukao kupce. elektronicke razmjene podataka (Electronic Data Interchange .. . U zavrsno] fazi posla naplata i placanje se takoder rnoze obaviti elektronickorn razmjenom standardiziranih poruka i dokumenata. ISO) koja dopusta njegovo koristenje u ovim podrucjirna: carinskom poslovanju financijskom poslovanju graditeljstvu industriji mirovinskom osiguranju otpremnlstvu i prijevozu robe trgovini turizmu 4 Standardi za elektronicku razmjenu podataka razvijani su neovisno i u SAD-u i u Europi a OUN ih je 1987. Na taj se nacin mogu razmjenjivati standardizirani doku~enti i poslov. i . tecajevi stranih jezika. c! ( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) . nakon cega slijedi isporuka. .zdravstvenom osiguranju. npr. Dobri primjeri su razne skole I tecajevr. npr. koder je neophodno da takva veza postoji s otpremnikorn. povla~i za sob~~ i vecu razinu zaliha._.EDI). U slucaju usluga. objedinio u sustavnazvan EDIFACT. an. npr. a natrag dobiti i elektronicku. Da bi se neki vanjskotrgovinski posao mogao obaviti elektronickirn putem trebno J'e da svi kljucni sudionici u poslu budu medusobno urnrezeni. a potom se isprava salje odreden~~ sudioniku u poslu. otpremnik osigurati robu koristenjem dva standardi:ir~na EDI~~CT dokumenta: police osiguranja (lNSDPE) i dokumenta za placan]e premlJ~ ~PR~AID).zaposljavanju Naeini prodaje i specijalizirana triista u vanjskoj trgovini Razumije se da elektronickog trgovanja na veliko nema bez prodavatelja i kupaca koji posjeduju odgovarajucu opremu i programe i koji su medusobno umrezeni. razumije se. On je ispunjava unoseCi podatke iz konkretnog posla.- •. Brzina iii promptnost isporuke robe. Uz to je usko vezano I odrzavanje optimalnih zaliha. Home Page). vidi. a neki od marketinskih nacina za privlacen]e kupaca jesu akcijske prodaje.SWIFT) i rnreze zrakoplovnih kompanija (SITA) itd. Tako ce npr. bk . robu koju prodaje. naru~!~i (ORDERS)i ugovora u forrni standardiziranih EDI poruka I dokumenata. can nom. Program ih pretvara u standardizirane simbole. otpremnica. om. poslovnirn partnerom itd. Commerce and Transport)" koji je prihvatila i Medunarodna organizacija za standarde (eng!. spediteru.~ sf~r~ trgovine softverom i pruzanjern softverskih usluga.. Tako se snizavaju troskovi poslovan]a. nudeci im dvije moguenosti za naruCivanje: katalog nudenih artikala i/ili usluga i formular s "kucicom za trazenje". Pri carinjenju elektronickim se putem rnoze p~sl~ti carinska deklaracija (CUSDEC). tzv. U osnovi svega treba biti kvaliteta ponude. Prodavatelj je samo posrednik izmedu proizvodaca i kupca kOii. i na ekranu se pojavljuje standardna tiskanica fakture. poruku ko]a Je dokaz 0 carinjenju (CUSREC). Tapo .. izvjesta] 0 prispijecu posiljke. 1 . pon~da(QUOTES). Elektronicka tehnologija se primjenjuje u fazi pripremnih radnji vanjskotrgovinskogposlazaslanje i ~rimanje~~ita(:ARTIN). rnoze se pristupiti i sklapanju kupoprodajnog posla. Tehnicki. koji je upucuje nekom drugom. itd.e. prodavatelj se mora izdvojiti od svih drugih trgovaca.SAD ga je prihvatio 1992. Ipak: informacijska tehnologija na podruc]u usluga najbolja rjesenja nudi .

Kupoprodajni ugovori u vanjskoj trgovini . pravila i konvencije 2. Instrumeriti placanja u vanjskoj trgovini 5. Poslovne isprave u vanjskotrgovinskom poslovanju 4. .1. Rizici i politika rizika u vanjskoj trgovini 6. Meaunarodni trgovacki obicaji. I I I I \ t: I. Cijene i kalkulacije u vanjskoj trgovini 3.

III. Peslevcnle poduzece u vonjsko]
trgovini
U prethodnim poglavljima obradili smo osnove medunarodnoga gospodarskog sustava, hrvatski carinski, devizni i vanjskotrgovinski sustav te nacine ugovaranja poslova i specijalizirana trzista u vanjskoj trgovini. U ovom cerno poglavlju obraditi meaunarodne trgovacke obicaje, pravila i konvencije, cijene i kalkulacije, poslovne isprave, instrumente placan]a, poslovne rizike i osiguranje od rizika kao i kupoprodajne ugovore u vanjskoj trgovini.

1. Medunorodni trqovocki obicoji, provilo, konvencije i norme
Svjedoci smo kako suvremeni svijet sve vise postaje jedno veliko, global no, trziste robe i usluga. U razmjeni na takvu trzistu sudjeluju poslovni Ijudi iz svih krajeva svijeta koji se razlikuju po tome sto potjecu iz razlicitih kultura, razlicitih [ezicnih i pravnih sustava, ispovijedaju razlicite religije itd. lako razlike poticu trgovinu i pridonose njezinu rastu, one ipak mogu stvarati i razlicite teskoce i nesporazume koji onda opet dovode i do nepotrebnih i skupih sporova. Iz tih je razloga poslovna praksa stalno tezila stvaranju odredenih pravila i kodeksa ponasan]a kako bi se poslovanje i olaksalo i ubrzalo.

1.1. Medunarodni

trqovocki izrazi (INCOTERMS)

Uredno ispunjavanje svih obveza iz vanjskotrgovinskih kupoprodajnih ugovora lakse je ako su jednoj i drugoj ugovornoj strani potpuno jasne odredbe i kad ih oba partnera jednako turnace. Kako su poslovni partneri iz razlicitih zernal]a, trgovacki obica]i i propisi koji ureduju tu materiju u njihovirn zemljama mogu

se znatno razlikovati, a to onda povecava i rnogucnost nastanka nesporazurna
i izbijanja sporova. Kako bi se izbjegla razlicita shvacanja, nejasnoce i sporovi

( VANJSKOTRGOVINSKO

POSLOVANJE

)

Poslovanje poduzeca u vanjskol trgovini

pri turnacenju nekih najvaznijih obveza iz kupoprodajnih ugovora, trgovack a je praksa stalno trazila nacina za njihovu unifikaciju. U tu su svrhu stvoren ~ed~n~rodni trgovacki izrazi za i:poruk~ robe (lncoterrns), Jedinstvena pravil~ ~obl~aJI za doku~entarne akreditive, ledinstvena pravila za inkaso dokumente I jedinstvena pravda za bankarske garancije. . Kako bi se preciz.no razgranicile obveze prodavatelja i kupca u pogledu Isporu~e robe te d~ bi se smanjila rnogucnost izbijanja sporova, Medunarodna trgovacka komora IZ Pariza (MTK) je jos 1936. objavila i trgovcima ponudila na uporabu skup trgovackih izraza (paritetnih klauzula) koji do detalja precizno razgranicu]u troskove i rizike isporuke robe na onim mjestima (u lukama n ?ranici, ko~ prijevoz~ika, itd.) na kojima se takve isporuke u praksi najc~sc: I dogovaraju. Ta pravda su nazvana Medunarodni trgovacki izrazi (lncoterms . - International C~mmercial Terms). ad prvog objavljivanja do danas pravila su, sh~dno ~r~mjenama tehnologijama proizvodnje, prijevoza, pakiranja, ~om~.nl.Clranja I drug0n:" vise puta mijenjana i dopunjavana. Posljednja revizija !e ~cmjena ~OOO. godine. Izvorno se objavljuju na francuskom i engleskom jeziku, a nacionalns trgovinske komore ih objavljuju i u sluzbenom prijevodu na jezik svoje zemlje.
~v

. Incoterms je dakle skup trgovackih izraza koji precizno odreduju mjesto Isp~r~k~ robe, p~djelu troskova izmedu prodavatelja i kupca te precizno definiraju rnjesto I trenutak prijelaza rizika vezanih za robu koja je predmet kupo~rodaje .. ~ndirektno, ti izrazi odnose se i na prijevoznike', otpremnike, luke I ~nstanlsta, pomorske agente, carinske organe, osiguravajuca drustva, poduzeca za ugovornu kontrolu kakvoce i kolicine robe u medunarodnom prometu i na sve ostale sudionike u vanjskoj trgovini. Trgovci ih redovito :tavlja~u u svoje.kup_oprodajne ugovore, a nalazimo ih na gotovo svim ispravama IZ vanjskotrgovinskih poslova, npr. na fakturama, bankovnim dokumentima carinskaj deklaraciji itd. tako da svatko tko se, na izravan iii na neizravan nacin, bavi poslovima vanjske trgovine mora poznavati osnovno znacenje tih klauzula. S pravnoga gledista, pravila Incotermsa su trgovackl obicaji, dakle ne obvezuj~ u.~aprijed nego obvezujucirn postaju tek ako i kad oba ugovorna partnera izrijekorn ugovore njihovu primjenu i unesu ih u kupoprodajni ugovor. U pr~ksi se to ~ini upisivanjem engleske kratice dogovorenog izraza (npr. FOB, ClF, itd.) uz..koju se obvezno navodi i ime mjesta u kojemu se roba isporucuje (npr. CIF Rijeka, FOB Hamburg, itd.) te naziv zbirke po kojoj se izraz treba ~umaciti (lncoterms 2000 iii skraceno Inc. 2000). Dakle, umjesto da prodavatelj I k~.p~c ~adu?acko .i nasiroko opisuju kako npr. robu treba isporuciti na brodu u rijecko] luci te koje su obveze prodavatelja a koje kupca, riskirajucl pri tame

da se zbog razlicitih jezika, obicaja i pravnih propisa dogode nesporazumi i izbiju sporovi, oni u ugovor jednostavno unose izraz " .... isporuka FOB Rijeka Inc. 2000". U reviziji iz 2000. godine ima ukupno 13 izraza (paritetnih klauzula). Svrstani su u cetiri skupine koje se oznacavaju pocetnirn slovima kratica engleskih naziva odgovarajuCih paritetnih klauzula. To su skupine E, F, C i D. U skupini E ima samo jedna klauzula ko]a se rabi u razlicltirn varijantama i koja se oznacava kraticom EXW. U skupini F ima tri klauzule: FAS, FCA i FOB. Za sve njih je karakteristicno da glavni prijevoz i osiguranje robe nisu ukljuceni u dogovorenu cijenu. Skupinu C cine cetiri klauzule: CFR,ClF, ClP i CPT. Zajednicko im je da glavni prijevoz placa prodavatelj s tim da po klauzulama CIF i CIP prodavatelj mora platiti i trosak osiguranja robe. Skupinu 0 cini pet klauzula: OAF, DES, DEQ, DDP i DDU, a zajednicko im je da prodavatelj snosi sve troskove i rizike otpreme robe do odredista, U nastavku cerno kratko prokomentirati osnovne obveze prodavatelja i kupca prema svim spomenutim izrazima. 1. EXW (Ex Works) .., named place; Franko tvornica .., naznaceno mjesto Izraz "franko tvornica" znaci da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kad robu, u dogovoreno vrijerne, stavi na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama (npr. u radionici, skladistu, mlinu, plantazi iii rudniku) u dogovorenom mjestu (gradu). Prodavatelj je duzan robu ocariniti za izvoz ali je nije duzan utovariti niti platiti trosak utovara na prijevozno sredstvo. Dakle, obveze prodavatelja po toj klauzuli su minimalne, a obveze kupca maksimalne. Ako je npr. isporuka dogovorena u tvornici u Zagrebu, u ugovor trebanapisati tt •• isporuka feo tvornica Zagreb, Inc. 2000".

2. FCA (Free Carrier) .... named place; Franko prijevoznik ... naznaceno mjesto
Izraz "franko prijevoznik" znaCi da je prodavatelj duzan isporucit] robu kopnenom prijevozniku kojeg je odredio kupac, i to na dogovorenom mjestu. Roba treba biti izvozno ocarinjena. Nakon sto je raba utovarena u dogovoreno prijevozno sredstvo (odnosno nakon sto je predana zeljeznlci na utovar), svi sljedeCi troskovi i rizici vezani za otpremu robe prelaze na kupca. Taj se termin rabi u kopnenom i u kombiniranom prijevozu. Ako je npr. isporuka dogovorena na kamionu u Torinu, u ugovor treba napisati " ..isporuka fea Torino, Inc. 2000".

3. FAS (Free Alongside Ship) ... named port of shipment; Franko uz bok broda ... naznacena luka otpreme
Izraz "franko uz bok broda" znaci da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada do dogovorenog dana i na svoj trosak i rizik robu postavi uz bok broda u dogovorenoj luci otpreme robe. ad tog trenutka kupac snosi sve troskova i rizike od gubitka iii ostecenja robe. Termin FAS trazi da prodavatelj ocarinirobu za izvoz. Taj termin rnoze se rabiti samo za pomorski iii rijecni prijevoz.

U praksi ih zato nazivaju i transportnim odnosno paritetnim klauzulama.

( VANJSKOTRGOVINSKO

POSLOVANJE

)
ugovor
treba napisati "...

Poslovanje

pciduzeca u vanjskoj

trgovini

Ako je npr. isporuka dogovorena u rijeckoj luci, u isporuka FAS Rijeka, Inc. 2000".

~
"

"

4. FOB (Free On Bord) ... named port of shipment; Franko brod ... naznacena ukrcajna luka .
"Franko brod" znaCi da je prodavatelj duzan, do dogovorenog trenutka, na svoj trosak i rizik ukrcati robu na brod u dogovorenoj luci otpreme. Prodavatelj treba snositi i trosak izvoznog carinjenja. Nakon sto prodavatelj ukrca robu na brod, sve daljnje troskove otpreme robe preuzima kupac. Rizici od gubitka iii ostecenja robe prelaze na kupca u trenutku kad roba tijekom ukrcaja prijede ogradu broda na koji se ukrcava. Taj se termin rnoze upotrebljavati samo u pomorskom iii rijecnorn transportu. Ako se radi 0 uvozu iz Njernacke, u ugovor bismo npr. unijeli izraz " ... isporuka FOB Hamburg, Inc. 2000".

svoj trosak je izvozno ocariniti, snositi sve troskove i rizike do isporuke (predaje) robe prijevozniku te snositi trosak ukrcaja i troskove prijevoza do dogovorenog mjesta odredista. Kupac snosi i sve rizike ko]i nastaju nakon sto je roba predana (prvom) prijevozniku odnosno nakon sto je.~krcana ~a ~~ijev?zno sr~dstvo ..To vrijedi i ako prijevoz do ugovorenog odredlst~ 0vb~vl!~.vlse pr.IJ:vo~nlka. TaJ se termin rnoze rabiti za sve vrste transporta, ukljucujuci I kornblnirani. Moguca formulacija u primjeru izvoza u Njernacku bila bi " ... isporuka CPT

8. CIP, (Carriage and Insurance Paid to) .., named place of destination; vozarina i osiguranje placeni do ... naznaceno mjesto odredista
lzraz "vozarina i osiguranje placeni do ..." znaci da [e prodavatelj duzan robu izvozno ocariniti, pribaviti prijevozno sredstvo i na svoj trosak i rizik dopremiti robu do prijevoznika, predati robu prijevozniku te snositi i troskove prijevoza potrebne da se roba dopremi do imenovanog odredista. To znaci da kupac snosi sve rizike i dodatne troskove koji nastaju nakon isporuke robe. Prema CIP-u prodavatelj mora platiti osiguranje robe koje pokriva rizik za izgubljenu iii ostecenu robu prilikom prijevoza. Kupac mora imati na umu da je prema ClP terminu prodavatelj duzan osigurati robu samo s minimalnim pokrlcem, Taj se termin rabi za sve vrste prijevoza, ukljucujuci i kombinirani. Za izvoz u Madarsku formulacija bi mogla biti " ... isporuka ClP Budapest, Inc. 2000".

Frankfurt, Inc. 2000".

5. CFR (Cost and Freight) ... named port of destination; Cijena i vozarina '" naznacena luka odredista ~
lzraz "cijena i vozarina" znaci da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kad robu na svoj trosak i rizik ukrca na brod koji je sam rezervirao te kad plati vozarinu i druge troskove potrebne za dopremu robe u imenovanu luku odredista. Rizici gubitka iii ostecen]a robe prelaze s prodavatelja na kupca u trenutku kad roba, tijekom ukrcaja, prijede ogradu broda u ukrcajnoj luci (kao i pri izrazu FOB). Prema CFR terminu prodavatelj je duzan obaviti i izvozno carinjenje robe. Termin se rnoze rabiti samo za pomorski i rijecni prijevoz. U primjeru izvoza robe u SAD, puni naziv tog izraza bio bi npr. " ... isporuka CFR New York, Inc. 2000".

9. OAF (Delivered at Frontier) '" named place; lsporuceno na granici ...

6. CIF (Cost, Insurance and Freight) ... named port of destination; Cijena, osiguranje i vozarina ... naznacena luka odredista
"Cijena, osiguranje i vozarina" znaci da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke kada, do dogovorenog dana, ukrca robu na brod u dogovorenoj ukrcajnoj luci. Prodavatelj mora platiti sve troskove doprerne do luke, snositi lucke troskove, rezervirati potreban brodski prostor, ocariniti robu za izvoz i snositi troskove carinjenja, snositi troskove ukrcaja robe na brod te platiti vozarinu potrebnu da se roba dopremi u imenovanu odredisnu luku. Rizik od gubitka iii ostecenja robe prenosi se s prodavatelja na kupca u trenutku kad roba prijede ogradu broda u ukrcajnoj luci. Prema CIF-u, prodavatelj mora platiti osiguranje od gubitka iii ostecen]a robe za cijelo vrijeme prijevoza. Prodavatelj je duzan osigurati robu samo s minimalnim pokricern. CIF termin moze se rabiti samo za pomorski i rijecni prijevoz. U slucaju izvoza robe u Britaniju, puni naziv tog izraza bio bi npr. " ... isporuka CIF London, Inc. 2000".

naznaceno mjesto na driavnoj granici Termin "isporuceno na granici" znaci da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuke robe kad, u dogovorenom roku, robu stavi na raspolaganje kupcu na prijevoznom sredstvu, neistovarenu i izvozno ocarinjenu na granicnorn prijelazu, na uobicajenomu mjestu sa svoje strane granice. To znaci da sve troskove i rizike snosi kupac sve do isporuke na dogovorenom mjestu na granici. Taj se termin rnoze rabiti za sve vrste transporta u sluca]u kad se roba isporucu]e na kopnenom granicnom prijelazu. U primjeru izvoza u Sioveniju formulacija Macelj, Inc. 2000". bi mogla biti " ... isporuka DAF

10. DES (Delivered Ex Ship) ... named port of destination; lsporuceno na brodu ... naznacena luka odredista ,
Izraz "isporuceno na brodu" iii "isporuceno franko brod" znaci da prodavatelj ispunjava svoju obvezu isporuku robe kad robu stavi kupcu na raspolaganje na brodu u dogovorenoj i naznacenoj odredisnoj luci. Pri tome prodavatelj snosi sve troskove i rizike vezane za dopremu robe u naznacenu odredisnu luku do dogovorenog vremena. Svi troskovi i rizici nakon toga, npr. troskovi iskrcaja, troskovi uvoznog carinjenja i drugi, idu na teret kupca. Taj se termin rabi kad se roba isporucu]e pomorskim iii rijecnirn putem odnosno u slucaju kombiniranog

7. CPT (Carriage Paid to) ... named place of destination; Vozarina placena do ... naznaceno mjesto odredista "Vozarina placena do ..." znaci da je prodavatelj duian pribaviti robu, na

prijevoza.

Ei skupina. Atka je rijec a izVazu robe u SAD.. sa svojim osiguranja da izvoznici Hrvatski F. vozarina placena unaprijed) FOB (teo utovareno na prijevozno sredstvo. Ako je rijec 0 izvozu u Njemaeku. 2000".. Inc. puni naziv tog izraza bio bi ". Stoga je pri pripremi konkretnoga vanjskotrgovinskog trzisnom okruzenju. .RAFT AD) koje se u SAD-u I tu se pojavljuju onomu istodobno 12..... do dogovorenog dana. unijeli izraz FCA (fco prijevoznik) " . Taj termin rnoze se rabiti bez obzira na vrstu prijevoza. ali znacenje nije jednako Drzavarna neocarinjena mjestu i rizike i ~eistovarena a da to cini Prodavatelj iii na obali primjerice. Prodavatelj troskove uvoznog ali kad i robe. znaci da prodavatelj s prijevoznog u njegovu ito je zbirka trgovackih obicaja te stoga ne obvezuje tih istih kratica rabe i klauzule ugovoru. Inc. na Sjedinjenim poslovima klauzule u SAD-u izraze naznacenu sve troskove najcesce skladistu-. snosi moze u luci izraz s americkirn partnerima mislilo jako u kupoprodajnom vazno U praksi unijeti dode do nesporazuma preciznu odredbu oko t~ga na kOJ~ se s partnenma na koje RAFTD. isporuka DDU Frankfurt. najcesce ravnati po nacelu isplativosti i nacelu pregovaracke snage.. naznaceno mjesto odredista "lsporuceno mjestu rizike (u dopreme i ocarinjeno" znaci da prodavatelj na isporucuje carine robu na naznacenu snosi sve i postupaka Tablica 111. na brodu unijeli. rnoguce isporucujs sredstva. 2000".. kao i troskove istovara a tek potom odluCiti koja bi klauzula bila najbolja. lsporuceno i ocarinjeno . Formalnotrgovc. u ugovor " . FAS. DDU (Delivered Duty Unpaid) . kad je god rnoguce. ) CIP (prijevoz i osiguranje placeni do . Poznate su tzv. Kako se u je ?a u se termin rabi samo za isporuku slucaju kombiniranog transporta. se inace najcesce primjenjuje Incoterms. ) OAF (isporuceno na granici) DES (isporuceno na brodu) DEQ (isporuceno na obali) DDU (isporuceno neocarinjeno) Naceino govoreCi.e koji ih nisu Incoterms... Time se smanjuje Poslovanje poduxeca u vanjskoj trgovini DES New York. Razumije se da slicno zeli i druga strana pa ce se trgovcr. DDP (isporuceno ocarinjeno) FOB (franko na brodu • . i usluge prijevoza. . Inc. naznaceno mjesto odredista "lsporuceno je uvozno neocarinjeno" u odredistu. named place of destination. Ugovarajuci uvoznici inozemnim i druge uvijek poslovnim usluge partnerom bismo npr. osiguran]e i vozarina) sredstva) skladistu iii tvornici) odredistu.. priljev. se u 0 tome koji nastaju dopremom robe do kupca.Usporedba trgovacklh INCOTERMS EXW (fco tvornica) izraza po INCOTERMSU i RAFTAD-u RAFTAD EX ("IZ" . koji nastaju robe na u svake klauz~le~ stanju I snosi troskove i rizici i rizike vodeci racuna 0 vrsti robe. isporuka devizni odljev i zaposljavaju dornaca 11.. Poslije toga troskovi prelaze na kupca.... Ta] odnosno tsporuceno robu koja trgovackih izraza.. u ugovore misli. Radi Ii se 0 izvozu u Egipat. DDP (Delivered Duty Paid) ... named place of destination. 2000".. imenovana luka odrediSta "Isporuceno isporuke na obali dopremom obalu franko obala" odredistu znaci da prodavatelj Prodavatelj odredisne ispunjava uvozno svoju obvezu sto je u interesu i uvoznika i cjelokupnoga ~rvatsko~a g~:p~?arstva . u praksi. osiguran]e i vozarina CPT (prijevoz placen do .1... (Revised American Foreign primjenjuju od 1941. drustva prema kojoj se uz nasu robu prodaju hrvatskih poduzeca. bilo bi dobro nastoje ugovoriti C bi uvoznici nabavu pak trebali iz grupe robe iz inozemstva na paritetirna iz tih dviju ce rnoci angazirati domacs dornaca osiguravajuca EX Dock (isporuceno na doku) u zemlji uvoza) 2 Zato se u praksi i rabi kolokvijalan izraz "franko skladiste kupca". neocarinjeno . naznacen tuzemni prijevoznik) FAS (teo uz bok prijevoznog FOB (fco ukrcano na brod) C&F (cijena i vozarina) CIF (cijena. Incotermsa. naznaceno rnjesto isporuke) FOB (feo utovareno na prijevozno sredstvo) FOB (fco utovareno na prijevozno sredstvo. Isporuceno na obali . izricito posla potrebno procijeniti prednosti i nedostatke robe tek kad robu stavi na raspolaganje u naznacenom robe do naznacene kupcu. bolje je rabiti termin DES iii DEQ. a pri uvozu nacelo da se pri izvozu iz SAD-a klauzule SAD primjenjuju klauzule bismo 13. Taj se termin Stoga je u poslovanju rabiti bez obzira na vrstu prijevoza ali je za isporuku odredista bolje koristiti izraz DES iii DEQ.. nastojati prijevoznike. u ugovor DDP Kairo. isporuka ugovora FAS (fco uz bok broda) FOB (feo brod) CFR (cijena i vozarina) CIF (cijena.. je isporuka odredisno] luci. iz zbirke kratice kao sto su FOB. U vanjskoj "Izmijenjene pravno..( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) i druga usluzna poduzeca. DEQ ( Delivered Ex Quay) . ukljucujuci i trosak uvozne carinjenja robe. zaposlila i D. neocarinjenu. hrvatski izvoznik bi pri sklapanju onu transportnu klauzulu i ostvario kupoprodajnih trebao ugovoriti. OF I neke druge. vozarina uracunata) FOB (teo utovareno na prijevozno sredstvo. poduzeea. transportne Na taj bi se nacin klauzule ugovoriti iz skupine klauzule dornaca privreda veci devizni Opcenito govoreci. visini rizika odnosno 0 cjelokupnom trgovini arnericke se rabe i druge zbirke vanjskotrgovinske poslovnom luke. robe rnorskim iii rijecnirn putem definicije" Trade Definitions ugovorili. named port of destination.

1994. tada su Pravila obvezujuca za sve sudionike. Ni ta pravila nemaju obvezujuci pravni karakter. placanju 3 Akreditivi i inkaso dokumenti su detaljno obradeni u poglavlju 0 instrumentima akreditivom. garancija na zahtjev (bankarska garancija) znaci svaku garanciju iii drugu obvezu placan]a. ali ako se suglase 0 placanju inkasom (dokumentarnom naplatom). Pri tome je svejedno je Ii to ucinio u kupoprodajnom iii nekom drugom ugovoru. bez obzira na to kako je imenovana i opisana. sijecn]a 1979. njihove medusobne obveze i odgovornosti u postupku placan]a.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduz:eca u vanjskoj trgovinl 1. Hrvatska zakonska pravila mogla bi se primijeniti jedino kad bi na njih uputile kolizijske norme rnedunarodnog privatnog prava. detaljno reguliraju rnedusobna prava i obveze tih osoba. odrec1uje se mjesto. To znaci da prodavatelj i kupac ne moraju uporabiti taj instrument placanja. a prema kojo] se takav garant obvezuje da ce korisniku garancije platiti odredenu svotu uz uvjet prezentacije njegova pisanog zahtjeva za isplatu i drugih dokumenata ko]l su predvideni garancijom (Giunio. u pisanom obliku. postupak predaja robnih i drugih isprava uz takav akcept iii pak postupak placanja isporucene robe nakon predaje robnih i drugih isprava i ispunjenja ostalih uvjeta nalogodavca. koju.. propisuje tijek i postupak za otvaranje i koristenje akreditiva. Poslovnom svijetu se zeljelo ponuditi konzistentan skup pravila utemeljenih na poslovnoj praksi i iskustvima iz podruc]a bankovnih garancija te na taj nacin prevladati sarenilo koje vlada u nacionalnim pravnim regulativama odnosno smanjiti iii sprijeciti rnoguce nesporazurne i ubrzati rjesen]a eventualnih sporova koji nastaju u tom segmentu financijskog poslovanja u van)skoj trgovini. To je medutim malo vjerojatno upravo zato sto jedinstvena pravila sadrze vrlo bogata i razradena ugovorna i obicajna pravila za dokumentarne akreditive. Pri tom se posebno detaljno bave ulogom i odgovornoscu banaka koje sudjeluju u provedbi inkaso poslova. primjenjuje se od 1. Medu njima je i Hrvatska koja je dokumentarni akreditiv uredila u Zakonu 0 obveznim odnosima. Meaunarodna trgovacka pravila Medunarodna trgovacka pravila su plod trgovacke prakse. Najvaznija su jedinstvena pravila i obicaji za dokumentarne akreditive. zadaca i odgovornosti svih osoba koje sudjeluju u placanju akreditivorn. upravo iz navedenih razloga. osiguravajuce drustvo iii neka druga pravna iii fizicka osoba (garant). 500" (ICC Publication No. jedinstvena pravila za inkaso' definiraju vanjskotrgovinska placanja instrumentom placanja koji se naziva dokumentarni inkaso. Unatoc tome. Prema pravilima MTK. daje banka. izrijekom i u pisanom obliku. Medutim. str. ona obvezuju ugovorne strane sarno ako je jamac (garant). Na taj je naCin nastao maksimalno fleksibilan instrument reguliranja akreditivnih odnosa jer ga je. godine te su. Prva pravila potjecu jos iz 1933. Slicno kao i za Incoterms. placan]a. kad ih banke prihvate. sve odredbe postaju obvezujuce. 480-482). izravno i neizravno. rnoguce vrlo brzo i lako mijenjati i prilagodivati stalnim promjenama na medunarodnim trzistima robe i usluga. uloga. Zato su jedinstvena pravila i prihvacena u najvecern broju zemalja. jedinstvena pravila su k'tldificirani trgovacki obicaji koje je izradila i objavila profesionalna trgovacka asocijacija i koja ih je zatim bankama i trgovcima ponudila bez ikakve obveze da po njima ugovaraju placan]a. jedinstvena pravila za inkaso i jedinstvena pravila za ugovorne (bankarske) garancije. 1978. Ide se dotle da se cak propisuju i tiskanice koje se primjenjuju unutar tog instrumenta placanja. Ni ta pravila nisu obvezujuca nego su dispozitivnog karaktera. svakih su desetak godina cinjene izmjene (revizije) kako bi se pravila sto bolje uskladila s promjenama u bankarskoj i trgovackoj praksi. Jedinstvena pravila za ugovorne (bankarske) garancije doniijela je. govorimo u poglavljima o instrumentima placanja i dokumentima u vanjskotrgovinskom poslovanju. Pravila opisuju mjesto i ulogu svih sudionika u postupku placan]a. Recimo samo da se u njima precizno definiraju sve vrste akreditiva. Jedinstvena pravila i obicaji za dokumentarne akreditive (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) najvazniji su izvor medunarodne bankarske i trgovacke prakse za dokumentarne akreditive. Ovdje sarno recimo da spomenuta Pravila pod dokumentarnim inkasom podrazurnijevaju postupak pribavljanja akcepta na mjenicu. To. koja vrijedi i danas. Drugim rijecirna. Medunarodna trgovinska komora. dao izjavu da ce isplatiti odredeni novcani iznos. a kodificira ih i objavljuje Medunarodna trgovinska komora. Ovdje ne treba detalj no op isivati sadrzaj jedi nstven i h pravi la za doku mentarne akreditive vee i zato sto 0 njima. . nije posebno vazno za vanjskotrgovinsku poslovnu praksu buduci da se te zakonske odredbe rijetko primjenjuju jer banke posluju u skladu s odredbama jedinstvenih pravila. kao i jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive. detaljno se ureduju akreditivni dokumenti i drugi uvjeti koje trebaju ispuniti korisnici akreditiva. Posljednja revizija. dozivljavala povremene revizije sukladno promjenama u poslovnom svijetu. I svrha tih pravila u osnovi je jednaka svrsi prethodno spomenutih. medutim.2. 500). godine. a objavljena je pod nazivom "Publikacija Medunarodne trgovacke komore (MTK) br. kao i nazivi koji se rabe za sudionike u Jedinstvena pravila za inkaso su prvi put objavljena 1958. a koji se objasnjava u poglavlju 0 instrumentima placan]a. Posljednja revizija je uCinjena 1993. neke su zemlje donijele i vlastite propise 0 dokumentarnim akreditivima. i to u sluca]u da se u konkretnom akreditivnom odnosu pojavi neka situacija koja nije urec1ena jedinstvenim pravilima.

i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava. Becka konvencija nema univerzalni karakter jer se ne odnosni na trgovinu uslugama niti na trgovinu pravima. Ispravapokriva sljedece tri kategorije privremenog uvoza: privremeni uvoz uzoraka. Dakle. Meaunarodne norme (standardi) Carinska konvencija 0 medunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TlR (~ngl. brodovi.) koje su postaIe i svojevrsnim znakom kvalitete proizvoda iz tih zemalja. itd. ATA karnet (fr. osnovni ciljevi zbog k~jih je ona nacinjena i usvojena znatno su siri od parcijalnih ciljeva kojima se vodrla Medunarodna trgovacka komora. Ona cak ne regulira ni trgovinu svom materijal~om rob om jer je iskljucena roba namijenjena za osobnu iii obiteljsku uporabu I potrebe kucanstva.zuj. ito u slucaju kad su je obje drzave ratificirale odnosno kada kolizijske norme medunarodnog privatnog prava upucuju na primjenu prava jedne od zemalja koje su ratificirale konvenciju. kemijski sastav. engl. umjesto pravila za pojedine dijelove prodajnog posla (npr.norme koje vrijede za jednu zemlju (nacionalne norme). KarnetTlR je isprava koja se izdaje na osnovi te konvencije i kojom seolaksava medunarodni prijevoz robe u cestovnom prometu tako da pojednostavnjuje i uskladuje administrativne formalnosti u podrucju medunarodnog prijevoza od polazne carinarnice do odredisne carinarnice. Temporary Admission) je dakle medunarodni carinski dokument koji serabi za pojednostavnjenje privremenog uvoza i koji vrijedi najdulje godinu dana. za pristojno ponasanje. U tom smislu rnozerno govoriti 0 normama za sporazumijevanje. Medunarodna konvencija 0 privremenom uvozu naziva se i Istanbulskom konvencijom 0 privremenom uvozu. smanjiti uporabu kolizijskih normi za pronalazenja nacionalnog prava po kojemu ce se sklopljeni ugovor turnaciti te izbjeci primjenu pravila medunarodnoga privatnog prava o sukobu zakona (Gorencs 1994. Becka se konvencija primjenjuje na ugovore 0 prodaji robe sklopljene izmedu stranaka koje imaju sjediste na podruc]u razlicitih drzava.amoneke najvazn ije.) koja mora zadovoljavati neki proizvod kao i dopustena odstupanja (tolerancije) od tih svojstava. jer ugovorne strane mogu Iskljucl~1 njezrnu primjenu. na zabavl. godine na konferenciji Ujedinjenih naroda u Becu. U tom je smislu Becka konvencija sekundarni pravni izvor koji ~en:a v~?ve. Najcesce se oznacavaju skracenicama (npr. sigurnosni zahtjevi. itd. HRN oznaka za hrvatski standard-norrne.norme koje vrijede za neku proizvodnu grupaciju iii sustav (granske norme) . pravila za placanja i pravila za garancije). Vise 0 karnetu TIR u poglavlju 0 dokumentima u vanjskotrgovinskom poslovanju. UNI za talijanski itd. kontejnerima i robom ~o!a se pr~vozi na temelju karneta TIR u svim vrstama prijevoza pod uvjetom da je jedan dio puta obavljen cestom. poslovnih procesa iii bilo kojih drugih objekata normizacije. To su Becka konvencija o rnedunarodnoj prodaji robe. dimenzije. 1. Medunarodne konvenciia trgovini i carini Od niza medunarodnih sporazuma i konvencija koje se odnose na materiju vanjske trgovine~ spome. Umjesto uobicajenih carinskih isprava.uci nego samo dispozitivni karakter. Jednostavnije. privremeni uvoz strucne opreme te privremeni uvoz robe namijenjene izlozbarna. 5 obzirom na sirinu podrucja za koje je neka norma obvezatna. Ekonomska komisija UN-a za Europu. zrakoplovi i elektricna energija. DIN za njernacki. na poslu. Vise o tome u poglavlju 0 poslovnim ispravama u vanjskoj trgovini. ornogucuje privremeni uvoz i tranzit odredene robe u carinsko podruc]e svake zemlje koja ju je prihvatila. usluga. Opcenito govoreci.4. roba koja se prodaje na javnim drazbarna. sajmovima. itd. Ona sadrzi propise koji reguliraju na~zor I postu~ak nad cestovnim prijevoznim sredstvirna. Pri tome su im jedina ogranicenja obvezujuci pravni propisi njihovih zemalja. Transport International per Road) jest konvencija koju je 1949. GOST za ruski. str. Carrnska konvencija 0 medunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR i Konvencija 0 karnetu ATA. Becka konvencija 0 medunarodnoj prodaji robe je usvojena 1980. U uzern smislu rijeci. odijevanje. mogu iskljuciti primjenu samo nekih njezinih odredbi. rabi se tzv. a mogu i izmijeniti neke odredbe..nut cerno s. oblik. tu se zeljelo stvoriti opca pravila za medunarodnu prodaju robe. karnet AT A. godine usvojrla. zeljelo se smanjiti nesporazume i teskoce koje nastaju pri sklapanju i tijekom provedbe ugovora 0 prodaji sklopljenih izmedu rezidenata iz razlicitih drzava. normama nazivamo odredene pravne i tehnicke isprave koje precizno opisuju i odreduju najvainije osobine odredenih proizvoda. normama odnosno standardima nazivamo razlicita pisana iii nepisana pravila kojima se ureduju pravila ponasanja i komuniciranja u svim zivotnim situacijama: u kucl. roba pod zapljenom iii ovrhom koju provode sudski organi. Mozemo reci kako je norma iii standard i odredeni zakonski propis kojim se precizno utvrduju sva bitna svojstva(npr. placan]a carine iii polaganja depozita kao sto se mora uciniti u standardnom postupku privremenog uvoza. tijekom voinje i prijevoza. Admission temporaire. razlikuju se: norme koje vrijede za neki poslovni sustav iii neku tvrtku (interne norme) .(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) 0 Poslovanje poduz:eca u vanjskoj trgovlni 1. vrijednosnice i novel. kongresima i slicnirn manifestacijama. U najsirern smislu rijeci. Iz toga slijedi da je kupoprodajni ugovor i dalje osnovni pravni dokument za uredivanje medusobnih obveza prodavatelja i kupca iz kupoprodajnih ugovora u vanjskoj trgovini jer ugovorne str~ne !maju pravo i rnogucnost medusobne obveze urediti na nacin koji njima najbolje odgovora. I .3. 21). kvaliteta.

npr. .proizvodac prilikom izbora odgovarajuce norme. u nekoj zupaniji postoji . u nepromijenjenom obliku. 2. Upravo zato su i posebno vazne norme koje se odnose na strojeve. disciplinira tvrtke i prisiljava ih na prihvacan]e sve strozih pravila ponasanja.Sustav kvalitete . Ako na strani ponude imamo samo jednog ponudaca (npr. itd. Najpoznatija rnedunarodna organizacija za normizaciju je ISO (International Organisation for Standardisation). ali na kraju se ipak do nose subjektivnom odlukom poslovodstva poduzeca i/ili dogovorom poslovnih partnera.model osiguranja kvalitete u proizvodnji i instalacijama.smjernice. Norma propisuje 20 elemenata i postavlja zahtjeve razvoju. Cijene u vanjskoj trgovini Cijena se najcesce definira kao novcani iznos koji se za neku robu iii uslugu moze dobiti na odredenorn trzistu u nekom odredenorn trenutku. 9002.Elementi upravljanja kvalitetom . Serija normi ISO 9000 ff sadrfi sljedece norme: ISO 9000 . pa tako i Hrvatska. pouzdanost. To je zato sto je najveci i udio ovakve robe u svjetskoj trgovini odnosno zbog toga sto se standardizirani proizvodi upotrebljavaju u cijelom svijetu i stoga sto njihova potrosn]a nije bitno uvjetovana osobitostima trzista. a broj potrosaca je velik govorimo 0 situaciji monopola. Kad bismo to prikazali graficki. 2. Od normi ISO 9000 i ISO 9001 razlikuje se po tome sto ne postavlja zahtjeve u razvoju i servisiranju. stetu iii ozljedu.ISO 9001 . Norma sadrzi smjernice za pripremu organizacijskih. proizvodnji. klimom. godineobjavila rnedunarodne norme serije ISO 9000 koje su. 9001.~ . navikama potrosaca. instalaciji i servisiranju. - ISO 9002 . " Normizacija proizvoda pojednostavnjuje trgovinu jer je prigodom prodaje standardizirane robe dovoljno navesti njezinu standardnu oznaku tako da onda nema nikakvih dilema 0 tome sto kupac zeli i kakva je kvaliteta zeljene robe. ina strani ponude ina strani potrazn]e razlikuju setri karakteristicne trzisne situacije: situacija monopola (monopsoma). dakle kad je na strani potrazn]e samo jedan subjekt (npr.Norme za upravljan]e i osiguranje kakvoce . carinskoj deklaraciji itd. Razumije se kako su za vanjskotrgovinsko poslovanje i rnedunarodnu razmjenu robe i usluga posebno vazne rnedunarodne norme jer one jarnce visoke standarde kvalitete i sigurnosti proizvoda a pri tome jos ornogucu]u i ukidanje tehnickih prepreka u rnedunarodnoj trgovini i podjeli rada. uporabi i servisiranju proizvoda.).1.Sustav kvalitete . u gradu postoji samo jed no poduzece koje prodaje zemni plin). tehnickih. Ona je jos 1987. cuvanja i uporabe proizvoda.ISO 9003 .model za osiguranje kakvoce u zavrsnorn nadzoru i provjeri. funkcionalnost. pri cemu sile ponude i potrazn]e na trzistu teze postici ravnotezu izrnedu cijene i kolicine koju nudi ponudac i one kolicine robe i usluga koju su kupci pri odredeno] cijeni spremni nabaviti. Teorijski. ona zaostrava rneduna. lstodobno. visinom ukupnih troskova. na racunu.ISO 9004 . aparate. U obrnuto] situaciji. . U takvim trzisnim prilikama potrosad su u najgoremu rnogucern polozaju jer nemaju izbora i po pravilu placaju previsoke cijene za. tradicijom.model osiguranja kvalitete u razvoju.Sustav kvalitete . onda bi cijenu i kolicinu odredila tocka u kojoj se sijeku krivulje ponude i potraznje za nekim proizvodom.smjernice za odabir i uporabu. Norme serije ISO (9000. cesto. 9004) jesu rnedunarodne norme kojirna je propisan minimum zahtjeva sto ih mora zadovoljiti sustav kakvoce. rukovanja. konstrukciji. Dogovorom poslovnih partnera i/ili krivotvorenjem isprava tame se rnoze upisati i cijena koja je razlicita od one stvarno dogovorene odnosno one ko]a ce biti stvarno i placena.. administrativnih i kadrovskih cirnbenika koji utjecu na kvalitetu proizvoda (Andrijanic. . 9003. uredaje i ostale proizvode ci]a bi uporaba mogla izazvati odredenu opasnost. Cijene su u odredeno] mjeri odredene objektivno. rodnu konkurenciju. 2001. oligopola (oligopsma) i savrssne konkurencije. ( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) - Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovlni Normarna za gotove proizvode i za sirovine utvrduju se sva njihova bitna svojstva i znacajke kakvoce. proizvodnji. Moze se reci kako je u poslovnoj praksi cijena onaj novcani iznos koji je zapisan u kupoprodajnom ugovoru i/ili na ponudi. preuzele sve zemlje clanice ISO. Zato je prodaja robe po standardnoj oznaci najvazniji nacin prodaje i ugovaranja kvalitete robe u svjetskoj trgovini. Norma sadrzi osnovne definicije i nacela te specificne polozaje u odnosima kupac . Posebno se precizno definiraju odredbe vezane uz sigurnost. Cijene i kalkulacije u vanjskoj trgovini Cijene robe i usluga su iznimno vazan cirnbenik i za prodavatelje i za kupce jer o njima ovisi stupanj zadovoljenja njihovih trzisnih i drugih potreba odnosno i sam njihov opstanak na trzistu. Mozerno reel kako normizacija olaksava rnedunarodnu robnu razmjenu i povecava konkurentnu sposobnost poduzeca na svjetskom trzistu. U ovoj se vrsti normi redovito propisuje i postupak ispitivan]a kakvoce. nacin pakiran]a. normizacija proizvoda odnosno proizvodnja u skladu s rnedunarodnirn normama kvalitete posta]e nuzan uvjet za uspjesan izvoz na inozemna trzista. Ona je rezultanta uzajamnog djelovanja ponude i potraznje. U suvremenim uvjetima slobodne rnedunarodne trgovine. Norma propisuje kvalitetu 12 elemenata. Norma propisuje kakvocu 18 elemenata. upitnu kvalitetu robe.

odredive odnosno klizne cijene. rnoze obvezati da ce kupljenu robu platiti po onoj cijeni koja bude vrijedila na odredenorn trzistu odredenog dana. govorimo 0 oligopolu. odgovarajucu formulu klizne' skale te naziv institucije ciji ce indeksi posluzitl za izracunavanje konacne cijene. mora ostvarivati profit. slucaj 5 trzistima mobilne telefonije u razliCitim zemljama. itd. USD SO 000 za cjelokupnu posiljku). a na strani potrazn]e jako velik broj potrosaca.00 (pedesettisuca USD} za cjelokupnu posiljku.}. U samom kupoprodajnom ugovoru cijena se upisuje u poseban clanak {klauzulu} koji sadrii ove elemente: visinu cijene za jedinicu mjere. kako bi opstalo.} i. U takvim se prilikama poslovni partneri zele zastiti od rizika promjena cijena pa. U stvarnom su zivotu stvari jos puno slozenije zbog vrlo velikog broja cirnbenika koji utjecu na cijene. kasa skonto. eventualni. Clf.1. Drugi je postulat da poduzece. Odredive (klizne) cijene se rabe pri ugovaranju dugotrajnih poslova velike vrijednosti i nestabilnih trzisnih prilika kad su i rizici promjene cijena i tecajeva znatno povecani. ne upisuje se fiksna cijena nego se unosi odgovarajuci tekst na osnovi kojeg je moguce odrediti koja ce se cijena primijeniti iii na koji ce se nacln lzracunati cijena koju treba platiti na dogovcireni datum placan]a. valutu u kojoj je cijena izrazena {npr. EUR i dr. itd. ovisno 0 poslovnoj strategiji poduzeca. Cijena je odredena kad se navede u apsolutnom iznosu u val uti ugovora i veze za jedinicu mjere po kojoj se roba prodaje {npr. itd.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini sarno jedan otkupljivac mlijeka od seljaka). po cijeni prema burzovnoj kotaciji robe na dan isporuke. sklope nekakve trzisne sporazume40 rnedusobnoj podjeli trzista. zadrzall postojece i lakse pridobili nove inozemne kupce. Usprkos razlikama izmedu dornaceg trzista i izvoznih trziSta. DAF. Klizna iii fluktuirajuca cijena se ugovara za dugorocne poslove u kojima postoji realna opasnost da izrnedu sklapanja i ispunjenja ugovora dode do znatnijeg pada iii rasta cijena materijala iii pak nadnica. ponuda i potraznja za toplom odjecom veca u hladnom nego u toplom dijelu godine} pa ce te promjene pratiti i promjene cijena. a na strani ponude velik broj ponudaca. FOB. prvenstveno mislimo da se i na dornacern i na inozemnom trzistu trebaju zadovoljiti dva kljucna postulata. a i zbog toga sto su reakcije trzista cesto nepredvidive. a sto ukupno iznosi USD SO 000. U skladu 5 tim u clanku "cijena i paritet" u kupoprodajnom ugovoru. kolicinski rabat. Popusti no cijenu Cijene koje se ugovaraju u vanjskotrgovinskim poslovima u nacelu su iii odredene iii odredive.00 po komadu robe isporucene na paritetu FOB Rijeka Incoterms 2000. U toj trzisno] situaciji potrosaci su u nesto boljem pOlozaju jer se ponudaCi nadrnecu za udio na trzistu i moraju voditi brigu 0 potrosaCima iako uvijek postoji opasnost da oni. ponuda i potraznja za toplom odjecorn u Kanadi razlikuje od ponude i potrazn]e za istom takvom robom u Meksiku} pa ce se tako razlikovati i cijene. 5 Vise 0 kliznoj skali u poglavlju Zastitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima. istrazivacke institucije i 51. formiranje se cijena robe i usluga u vanjskoj trgovini sustinski ne bi trebalo razlikovati od formiranjacijena istih proizvoda na dornacern trzistu.1. a hrojni su ponudaci. Tekst takvog clanka mogao bi npr. Ugovoronje cijeno u vonjskoj trgovini rizika opceg rasta cijena (inflacije) odnosno promjene teca]a val ute ugovora iii val uta zemalja poslovnih partnera. na racun potrosaca. {npr. bilo u dugom iii u kratkom roku. • . Pri takvu ugovaranju rnoze se pozvati i na cijenu koju odreduje neka ustanova. glasiti ovako: Cijena robe iz cl. toni. Pri tome se u ugovoru mora navesti ime burze cija ce se kotacija koristiti te hoce Ii se koristiti cijena na pocetku iii na zavrsetku burzovnog sastanka.).00 po komadu. najcesce ugovaraju tzv. Kadto kazerno. urnjesto fiksnih. 1. Ako je na strani potraznje nekoliko trzisnih subjekata. izvoznici (prodavatelji) odobravaju i razlicite popuste na cijene svojih izvoznih artikala. ovog ugovora utvrdena je fiksno i iznosi USD 50.} i ukupnu kolicinu te robe {npr. Prvi je da se kupac ne smije osjetiti prevarenim odnosno da on treba biti uvjeren kako je za svoj novae dobio i odgovarajucu vrijednost. 2. govorimo 0 situaciji monopsoma u kojoj potraznja diktira i cijenu u kolicine. Kad na strani ponude imamo vise ponudaca od kojih niti jedan nije dovoljno velik da bi sam vladao trzistem. Potrosaci najbolje prolaze na trzistu savrsene konkurencije koje se opisuje kao trziste na kojemu ima velik broj ponudaca kojima je nasuprot velik broj relativno malih potrosaca ta\o da nitko ne rnoze diktirati niti uvjete ponude niti uvjete potraznje. statisticki zavodi. U clanku "placanja" iz takvih ugovora kupac se npr. Najcesci oblici popusta u vanjskotrgovinskom poslovanju su rabat i kasa skonto. Na takvu se trzistu uz najniie cijene prodaju i najvece koliCine robe. 4 To su tajni sporazumi jer ih zakonodavstvasuvremenih driava zabranjuju. 2. paritet isporuke na koji se cijena odnosi {npr.1. Intenzitet ponude i potrainje za nekom robom razlikuje se od trzista do trzista {tako se npr. onda takvu trzisnu situaciju nazivamo oligopsonom. Odredene (fiksne iii nepromjenjive) cijene se ugovaraju u slucaju kracih rokova isporuke ilili poslovanja u stabilnim trzisnim prilikama kad nerna vecih Kako bi svoju robu ucinili konkurentnijom na inozemnom trzistu. US dolari. U takvim je slucajevirna u ugovor potrebno unijeti baznu cijenu. Takav je npr. Uocimo i to da se ponuda i potraznja za istom robom razlikuje u vremenu (tako je npr.2. npr. USD 50.

indeks nadnica i drugih davanja za radnike na dan sklapan]a ugovora - placanja isplatiti povecan iii smanjen ugovoreni nominalni . cijena iz kupoprodajnog ugovora postotni udio opcih troskova proizvodnje u baznoj cijeni postotni udio troskova materijala u baznoj cijeni postotni udio nadnica radnika u baznoj cijeni. Kad trenutak placanja dospije. 2. i to tako da se unese na trgovacku fakturu koja sluzi kao poziv na placan]e ispqrucene robe iii uCinjene usluge. Ako njihove cijene porastu (padnu) za 10%. Visina kasa skonta najcesce se navodi u klauzuli cijene iii u klauzuli placanja kupoprodajnog ugovora. dogodi da cijene materijala izrade i radne snage padnu. Razlikujemo: kolicinski rabat koji se odobrava za pojsdinacne kupnje iznad odredene kolicine iii na kumulativne kupnje tijekom nekog razdoblja (kvartala. U skladu s tim razlikuje se devizna. Valutna klauzula slufi kako bi se ugovorne strane zastitile od valutnog rizika (rizika devalvacije i revalvacije) odnosno od manjih promjena vrijednosti val ute placanja (tecajni rizik) u razdoblju izrnedu sklapanja ugovora i placanja isporucene robe. (a + b. te promjene utvrdu]e odredena specijalizirana organizacija. polugodista): rabat za izvoznu robu koji se odobrava kupcu iz inozemstva a na osnovi subvencija i premija koje izvoznik dobiva u svojoj zemlji. jedna bi ugovorna strana uvijek hila nepravedno ostecena. ovisno 0 promjeni indeksa cijena dogovorene robe i usluga. opcenito. Kasa skonto je popust koji se kupcu odobrava zato sto kupoprodajni iznos placa prije uobicajenog roka za koji su cijene kalkulirane i koji. odnosno da kupac ne plati ni vise ni manje nego upravo onu vrijednost koju je pristao platiti u trenutku sklapanja ugovora. u dugorocnlrn poslovima velikih vrijednosti u kojima ugovorne strane. robu iii zlato.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini Rabat je popust sto ga prodavatelj odobrava kupcu u obliku odredenog postotka od cijene. moraju biti konstruirane tako da podjednako stite interese i kupca i prodavatelja. Drugim rijecima. Zato ugovaraju samo baznu cijenu (ko]a odrazava strukturu i visinu najvaznijih troskova u trenutku sklapanja ugovora) i metodu kojom ce se izracunati cijena koju ce kupac stvarno isplatiti na dogovoreni dan. kamata na trzistu.. Zbog toga su povecani i rizici promjene cijena i tecajeva. Ako pak ne bude promjene cijena rada i materijala. indeksna klauzula i klauzula klizne skale. Maternaticki je oblik cesci. iznosi 90 dana. rabat za stalne kupce u inozemstvu koji se odobrava kupcima koji odredenu robu kupuju samo od njega. mimo ugovora.1. Klauzula klizne skale se pojavljuje u opisnom i u rnaternatickorn obliku. U praksi se kasa skonto nudi i naknadno. U poslovnoj su praksi najraslrenije valutna klauzula. kupac ce platiti proporcionalno manji iznos. tradicionalno. zbog velikih rizika promjena cijena materijala i nadnica radnika. U slucaju da do toga stvarno i do de. zastitne se klauzule ugovaraju s ciljem da prodavatelj na dogovoreni dan placan]a stvarno primi ni vise ni manje nego upravo onu vrijednost koja je dogovorena u trenutku sklapanja ugovora. prodavatelj ce. da bi bile pravovaljane. kupac ce platiti vise u istoj proporciji. ako bi se cijene relevantne robe mijenjale a nominalni iznos kupoprodaje ostao isti. Ta vrsta klauzula koristi se pri sklapanju dugorocnih poslova jer je u njima jako izrazen i rizik promjene cijene. Klizna skala se redovito primjenjuje pri ugovarari]u poslova izvoden]a investicijskih radova. zastitnih klauzula ko]e. a+b+c =100 indeks cijena materijala na dogovoreni dan prije same isporuke indeks cijena materijala na dan sklapanja kupoprodajnog ugovora indeks nadnica i drugih izdataka za radnike na dogovoreni dan prije same isporuke . ZaStitnim klauzulama nazivamo razne vrste ugovornih klauzula kojima je zajednicka svrha zastiti ugovorenu vrijednost sklopljenog posla od promjena koje mogu nastati od trenutka sklapanja do trenutka provedbe ugovora. M + c . a ko]a ce ovisiti 0 stvarnim promjenama cijena materijala i nadnica radnika. neku obracunsku jedinicu. porast ce (pasti) i taj indeks na 110 (pasti na 90). Indeksna klauzula je ugovorna klauzula kojom se ugovorne strane usuglasavaju da ce se u trenutku iznos novcane obveze. nisu spremne na ugovaranje fiksne cijene. To se klauzulom valute ugovora odnosno valute placan]a vezuje za neku stabilniju vrijednost: neku cvrscu konvertibilnu valutu. a ako one porastu. dugorocnih isporuka skupe industrijske opreme i postrojenja te.3. kupac ce platiti dogovorenu baznu (nominalnu) cijenu iz ugovora. nominalna. _§_) 100 Mo So P Po a b c M Mo 5 50 konacna cijena koju kupac mora platiti bazna. i klauzula klizne skale jednako stiti i interese prodavatelja i interese kupca. . Ako se npr. u skladu s ugovorom. Redovito se uzirna da u trenutku dogovaranja nominalne cijene indeks te robe i usluga bude 100. Zostitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima ad trenutka sklapanja ugovora pa do njegove provedbe cesto prode puna vremena. a u praksi se najcesce primjenjuje ova formula: P = Po . Za njezinu uspjesnu primjenu kljucno je dobro poznavanje strukture i visine najvaznijih troskova proizvodnje predmetnog proizvoda Kao sto je sluca] s indeksnom klauzulom. jedna ce ugovorna strana sigurno biti ostecena. isplatiti povecani (umanjeni) iznos i to povecan (umanjen) upravo za 10% za koliko su porasle (pale) i cijene dogovorene robe. U suprotnom. Taj se problem u trgovacko] praksi pokusava rijesiti ugovaranjem tzv. Visina kasa skonta ovisi 0 roku placan]a i 0 visini prosjecnll. robna i zlatna klauzula. U tom slucaju kupac rnoze birati: platiti ugovoreni iznos na dogovoreni dan iii platiti odmah iznos umanjen za postotak kasa skonta.

zbog postojanja speciflcruh vanjskotrgovinskih instrumenata i propisa.2. a cilj je izracunati konacnu uvoznu cijenu..1.. vrijede i za kalkulacije u vanjskoj trgovini.tipos!a po karnatnoj stop: po carinskoj tarifi .. prema tarifi luke po vrijednos. Metode izrade vonjskotrqovinskih Osnovne metode za izradu vanjskotrgovinskih retrogradna i diferencijalna. po tarif prijevoznika Progresivna metoda se rabi kad je poznata (zadana) fakturna (pocetnal cijena robe i svi zavisni troskovi. poslije realizacije ugovora kako bi se utvrdilo stvarno stanje te postignuti rezultati usporedili s planiranim (l. kako ce se izracunavaf indeksi promjene cijena rada i materijala odnosno precizno dogovoriti cije indekse ce se za to uporabiti.. 403). isplate eventualnih izvoznih stimulacija. 1994. Vanjskotrgovinske kalkulacije (2) postotakod postotak od (3) (1) Kalkulacija je rnaternatick: postupak izracunavanja cijene. Ona se dobije tako da se na nabavnu cijenu odnosno na cijenu inozemnog dobavljaca. U naso] se poslovnoj praksi ta metoda uglavnom rabi za izracunavanje cijena uvoznih proizvoda jer odrazava realne uvjete u kojima nasi uvoznici posluju na svjetskom trzistu. Kalkulacije su instrument kontrole poslovanja i instrument potreban za donosenje ispravnih poslovnih odluka. Posebnosti po kojima se vanjskotrgovinske kalkulacije razlikuju od kalkulacija cijena u drugim djelatnostima proizlaze iz posebne strukture troskova. Kako se u svim gospodarskim djelatnostima mora poslovati u skladu s opcim nacelorn rentabilnosti i ekonornicnosti. U praksi se za te svrhe najcesce ugovaraju indeksi statistickih zavoda pojedinih zemalja.. cijenu na skladistu dornaceg uvoznika. dijelova cijene iii poslovnog rezultata nekoga poslovnog pothvata. kalkulacija kalkulacija jesu: progresivna. kalkulacije su i neizbjezan pratitelj svake gospodarske aktivnosti. prema sropi premlJe 2. + tros OVIcannjenja (lOb) + troskovi pribavljanja isprava(1Oc) + troskovi otpremnika (10d) + lucki troskovi (10e) = CIJENAFASukrcajna luka (11) + troskovi ukrca]a na brod (12) = CIJENAFOB ukrcajna luka (13) + troskovi pomorskevozarine (14) + ostali troskovi do odredisne luke (15) = ClJENA CFRodredisna luka (16) + troskovi osiguranja robe (17) osiguranja = CIJENAClF odredisna luka (18) + troskovi iskrcaja (19) + provizija inoposrednika (19a) + troskovi financiranja posla (19b) = CIjENA DEQ u odredisno] luci (20) + troskovi carine (21) = CIJENADEQ ocarinjeno (22) + troskovi prijevoza do odredista(23) + ostali troskovi (24) = CIJENADDP (fco kupac) (25) NALIN IZRALUNAVANJA 2. postojanja tecajnih razlika i sl. Opca nacela koja vrijede za sve kalkulacije. = po stvarno] cijeni po tarifi prijevoznika po tar!f! prije~~znika po tartf skladistara po carinsko].1. npr.jubic. po luckoj tarif po tezini iii volumenu .. str. tarifi ovrsno 0 vrsti Isprav~ po cjeni~u o~~remmka po lucko] tarif . dodaju svi zavisni troskovi od mjestaisporuke u inozemstvu do skladista dornaceg uvoznika.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgcivinl ·Kako bi primjena klizne skale bila uspjesna te da bi se izbjegli sporovi i rasprave oko toga jesu Ii sei u kojoj mjeri promijenili pojedini troskovi. za vrijeme realizacije ugovora kako bi se obavila kontrola utroska i pozicija u odnosu prema predvic1anjima u kalkulaciji. Shema 111. a neizbjetno nose i pecat posebnosti svake od tih djelatnosti. . Kalkulacija je instrument kontrole ekonornicnosti i rentabilnosti vanjskotrgovinskog poslovanja koji se primjenjuje: prije sklapanja ugovora kako bi se ocijenila rnogucnost ostvarivanja planiranih ciljeva poslovanja. . nap late carina pri uvozu i povratu PDV-a pri izvozu. Progresivna metoda kalkulacije ELEMENTI ALKULACIJE K FAKTURNACIJENA(pocetna cijena) (1) _ rabati i bonifikacije = NETO FAKTURNACIJENA(3) _ cassasconto (4) NETO NABAVNA CIJENA (5) + troskovi prijevozne arnbalaze (6) = CIJENAfeo TVORNICA (7) + troskovi otpreme do prijevoznika (8) = CIJENA fco PRljEVOZNIK(9) + prijevoz do luke (10) + troskovi skladisten]a (lOa) skovi .. po odrec1enoj metodologiji i odrec1enom redoslijedu. ona se ponekad naziva i metodom zidanja cijena. . 5 obzirom na to da se u ovoj metodi troskovi pribrajaju na neku pocetnu cijenu. . I .. vrlo je vazno precizno dogovoriti.2.

troskovirna i tecajevirna. U nasim je gospodarskim prilikama ta metoda realno primjenjiva pri kalkuliranju izvoznih cijena i to posebno u slucaju tzv. 5 obzirom na vrijeme i svrhu izrade kalkulacije se dijele na: pretkalkulaciju. Na temelju obracunske kalkulacije rasporeduju se troskovi i prihodi na pojedine nositelje vanjskotrgovinskog posla. Ako je rijec 0 pretkalkulaciji. neizravnog (indirektnog) izvoza dakle izvoza u kojemu izvoznik. te da se pretkalkulacijom obuhvate svi troskovi koji su neizbjezni za realizaciju planiranog posla. vrsta posla. posluzit ce za donosenje poslovne odluke 0 prihvacanju iii neprihvacanju posla. Izvoznom kalkulacijom se izracunava isplativost mogucih poslova izvoza (pretkalkulacija) iii vee obavljenih izvoznih poslova (konacna kalkulacija).2. a radi Ii se 0 konacno] kalkulaciji. a ne mogu utjecati niti na visinu zavisnih troskova izvoza. nasi izvoznici u takvu trzisnom polozaju da im je prodajna cijena vee zadana utjecajem ponude i potrazn]e te stupnjem konkurencije na ciljnim trzistlma. Zato se pri izradi kalkulacije cijene izvoznog posla i polazi od odredenih (zadanih) prodajnih cijena/ na inozemnom trzistu. U trecoj se fazi od neto deviznog priljeva (cijene) oduzima stvarni dornaci troskovi (cijena). izvoz vlastite robe odnosno izvoz bez koristenja dornaceg posrednika. U prvoj se fazi od moguce prodajne cijene na inozemnom trzistu (do koje smo dosli istrazivanjern trzista) odbijaju svi devizni troskovi odnosno troskovi izvoza na inozemnoj relaciji i tako dobiva neto devizna cijena odnosno neto devizni priljev. kontrolnu kalkulaciju i konacnu (obracunsku) kalkulaciju. To je zato sto su za nase izvoznike gotovo sva trzista blizu modela tzv. U drugoj se fazi na cijenu koju zahtijeva dornaci proizvodac robe koju izvozimo. Shema te metode je kombinacija progresivne i retrogradne metode. nositelji vanjskotrgovinskih poslova i sl. TaJ Je pnstup u o_. Kontrolna kalkulacija se primjenjuje pri vecirn i slozenijirn vanjskotrgovinskim poslovima koji se mogu podijeliti na manje i neovisne troskovne i te~nic.naseproizvodne troskove i nasu cijenu. ciljevi izrade. najcesce u ulozi komisionara. U sustlni su najvaznije dvije vrste: kalkulacije izvoznih poslova. Pretkalkulacija se izraduje prije ulaska u neki vanjskotrgovinski posao. Postupak je sljedeCi. Na taj nacin dobivamo stvarnu dornacu cijenu na istom paritetu na kojemu je izrazena i neto devizna cijena. potpuno drugaclJa. po zavrsetku gradevinskih radova u nekom poslu izgradnje i opremanja tvornice u inozemstvu. troskovi izvoza do hrvatske granice (luke). najcesce. izvozi robu nekoga dornaceg proizvodaca. Diferencijalna metoda 'e primjenjuje kad su poznate (odredene. dakle progresivnom metodom. nabavna). dakle. i kalkulacije uvoznih poslova a sve druge su njihove razliCite kombinacije. negativan iii jednak nuli. oznacu]e isplativost odnosno rentabilnost izvoznog posla.. koji rnoze biti pozitivan. Cilj je i tu kontrola poslovnog rezultata kako bi se mogla donijeti odluka za poduzimanje odgovarajuCih mjera za uklanjanje uocenih odstupanja. Nasi poduzetnici cesto cine pogreske utoliko sto svoje izvoz. Kako oni ne mogu promijeniti tekucu trzisnu cijenu na inozemnom trzistu. To je. Pretkalkulacija se izraduje kako bi posluzila kao jedan od kriterija za donosenje poslovne odluke o prihvacanju nekoga vanjskotrgovinskog posla.~otshnoloske cjeline. a kalkulacijom se proracunava rnoze Ii ta ostvariva cijena pokriti sve troskove proizvodnje i sve troskove koji nastaju izvozom robe do dogovorenog mjesta isporuke. Podaci iz konacne kalkulacije se usporeduju i svelicinarna iz pretkalkulacije kako bi se ustanovila rnoguca odstupanja od planiranih troskova i pronasli uzroci te takve pogreske izbjegle u buducnosti.novi pogresanjer pretpostavl]ada ce inozemno trziste prizn~t. Ta se pocetna cijena izracunava tako da se od prodajne cijene oduzmu pripadajuCi zavisni troskovi. to smo vee raspravili. poznata) prodajna (konacna) cijena i zavisni troskovi.2. Zbog toga je vrlo vazno da su prikupljene informacije 0 troskovirna tocne. dobiveni je iznos stvarni pokazatelj isplativosti obavljenog posla. Dobiveni iznos. a radi provjere troskova i usporedbe planiranih i ugovorenih troskova realizacije. preostaje im prikupiti sve informacije 0 prosjecnirn cijenama na trzistu na kojemu zele plasirati svoju robu i visini zavisnih troskova te onda izracunati pokriva Ii rnoguca izvozna cijena dornacu proizvodnu cijenu. Treba zapaziti da ti podaci imaju planski (ocekivani) karakter. Koliko ima vanjskotrgovinskih poslova.i. Shema te metode je suprotna shemi progresivne kalkulacije. a na osnovi prikupljenih podataka 0 cijenama. sto onda znaci da su i izvozne cijene za njih odredene (zadane) dominantnom prosjecnom cijenom na konkretnom trzistu. a zeli se izracunati pocetna cijena (fakturna. tj. izravnog odnosno direktnog izvoza". 7 6 Podsjetimoseda 0 izravnom izvozu govorimo kadje izvoznik istodobno i proizvodac te robe. Pri tome rabimo iii retrogradnu iii diferencijalnu metodu kalkulacija jer su. toliko ima i vrsta kalkulacija tih poslova. npr.n~cij~ne kalkuliraj~ na bazi stvarnih troskova. U nasoj se gospodarskoj praksi tom metodom najcesce izracunava isplativost tzv. zadane) prodajna i nabavna cijena. Vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija Kalkulacije se dijele prema raznim kriterijima kao sto su vrijeme izrade. dodaju svi tuzemni troskovi. 2. Konacna kalkulacija je racunovodstveni dokument koji se izraduje nakon obavljanja posla. Svrha joj je iskazivanje konacnoga poslovnog rezultata. . dok je stvarnost. a temelji se na obracunu stvarnih troskova iii izdataka i ostvarenih rezultata u vanjskotrgovinskom poslu. a i svi zavisni troskovi. savrsene konkurencije.( VANJSKOTRGOVINSKO i>OSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini Retrogradna metoda se pnrnjenj uJe kad je zadana (odredena. Izraduje se nakon zavrsetka jedne faze takvoga slozenijeg vanjskotrgovinskog posla.

a neke su autonomna kreacija poslovne prakse. naslovljava je na kupca (duznika. odnosno dokaz 0 I . trosak osiguranja.CVANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini Dornad poduzetnik moze izvoziti svoju robu sam odnosno u svoje ime i za svoj racun iii rnoze povjeriti provedbu izvoznog posla komisionaru koji ce taj posao obaviti u svoje irne. U nastavku cerno objasniti trgovacku fakturu. Bez dobrog poznavanja tih dokumenata ne mogu se razumjeti niti dokumentarne prijevare koje su jedan od najcescih pojavnih oblika kriminaliteta u vanjskoj trgovini. Kad komisionar prihvati dani komisioni nalog sklopljen je komisioni ugovor pa je komisionar duzan prikupiti podatke 0 rnogucirn izvoznim cijenama i 0 zavisnim troskovirna koji mogu nastati tijekom provedbe izvoznog posla. Robne isprave u vanjskotrgovinskom poslovanju Osnovno obiljez]e svih robnih isprava je da sadrze odredene podatke 0 robi koja je predmet vanjskotrgovinske transakcije. razliCiti oblici potvrda (certifikata) i skladisnica. 3. bez poznavanja osnovnih dokumenata ko]i se primjenjuju u vanjskoj trgovini nernoguce je pratiti i razumjeti tijek poslova. usporeduju ponudene uvjete (cijenu. pojavljuju se pri carinjenju i prezentiraju se bankama pri nekim oblicima placan]a. Ona je dokument. 3. uvoznik ce dobivene iznose usporediti s cijenama iste iii slicne robe koja se prodaje na dornacern trzistu i na osnovi toga donijeti odluku 0 uvozu. Kako bi utvrdio isplativost buduceg posla. Neke isprave prate robu u vanjskoj trgovini. izracunati koliki neto devizni priljev komitent rnoze ocekivati te utvrditi rnoze Ii taj neto devizni priljev pokriti sve troskove i rnoze Ii komitentu donijeti odredenu dobit (Andrijanic 2001. itd. Handelsfaktura) osnovna je robna isprava koju pri isporuci robe iii nakon pruzene usluge izdaje ·prodavatelj (vjerovnik. njem. Na uvoznu cijenu robe na hrvatskoj granici iii luci potom se dodaju svi bruto troskovi od gran ice do skiadista uvoznika (trosak prijevoza i osiguranja. Te isprave najcesce prate robu tijekom prijevoza. Ako je rijec 0 pretkalkulaciji uvoznog posla. neke su neophodne u postupku carinjenja. trosak otpremnika i banke. potvrda. predfakturu. osiguranja i skladistenja. uvoznika) i poziva ga da plati isporucenu robu odnosno ucinjenu uslugu. provizija uvoznika itd. I u eventualnim zloporabama takoder ce se neizbjezno pojaviti robne isprave. Neki od njih su propisani medunarodnim konvencijama pa su i unificirani u svim zemljama potpisnicama. Ta se cijena dobiva tako da se na zadanu nabavnu cijenu u inozemstvu dodaju svi troskovi do nase gran ice (to su troskovi prijevoza. kvaliteti i tezini.1. Rechnung. Govore 0 njezinoj cijeni. ona je racunovodstveni dokument koji se rabi u skladu s racunovodstvenirn propisima. lista pakiranja. U takvom slucaju poduzetnik daje komisionaru i komisioni nalog da njegovu robu proda na inozemnom trzistu po najpovoljnijim uvjetima koje moze postici (trzisni nalog) iii mu odredi minimalnu (Iirnitiranu) cijenu i druge uvjete ispod kojih komisionar ne smije prodati njegovu robu na inozemnom trzistu (uvjetovani nalog). Fakture [rocuni] U trgovini se fakture pojavljuju u vise razlicitih oblika i upotrebljavaju za vise razllcitih namjena. troskovi kontrole kvalitete. Tako se dobije uvozna cijena robe u skladistu uvoznika. Kalkulacijom uvoznog posla izracunava se konacna cijena uvozne robe u skladistu uvoznika u naso] zemlji. na tako uvecanu cijenu. Uz to cerno reel ponesto i 0 specifikaciji robe i listi pakiranja koje se cesto rabe zajedno s fakturama. itd. prijevozne isprave. Neke su isprave obvezatne na osnovi nacionalnih propisa jednog od poslovnih partnera. a onda. rok isporuke. Bilo kako bilo. a kamoli otkriti eventualne zloporabe i slicne radnje. Zbog toga cerno u nastavku raspraviti kljucne isprave iz vanjske trgovine. Trgovacka faktura iii trgovacki racun (eng!. Poslovneisprave u vcnjskotrqovinskom poslovanju U vanjskotrgovinskom poslovanju se pojavljuje cijeli niz razlicitih isprava odnosno dokumenata. neke su pak vazne za placanje i preuzimanje robe. Iz svih tih razloga potrebno je reci osnovno 0 svim vaznijirn robnim ispravama u koje spadaju razlicite vrste faktura (racuna). carinsku fakturu. redovito po retrogradnoj metodi. U poslovnoj praksi uvoznici redovito trazeponude od nekoliko inozemnih dobavljaca. nacinu pakiranja. tj. Ako poduzetnik sam izvoz: robu (izravan izvoz) on sam izraduje i pretkalkulaciju izvoznog posla. odbiti i od moguce prodajhe cijene sve zavisne troskove. bez nekih je nernoguce robu izvesti i uvesti. i porez na dodanu vrijednost. Ako je pak rijec 0 konacno] kalkulaciji. slijedeci pri tome standardnu podjelu na robne.. konzularnu fakturu. izvoznik). Ako pak dornaci proizvodac neke robe izvozi preko komisionara. str. 3. nacin i instrument placanja i dr.1. 309). bilo da se djelomice prepravljaju iii u potpunosti krivotvore.) i potom prave usporedne (komparativne) pretkalkulacije kako bi mogli izabrati najpovoljniju poslovnu ponudu. Commercial Invoice.). Invoice.1. komisionar ce naciniti i pretkalkulaciju tog posla. specifikacija robe. kvalitetu proizvoda. a za racun komitenta. podrijetlu. Potom se na cijenu robe na granici (luci) dodaje carina po propisanoj stopi. on ce od njega zatraziti i pretkalkulaciju izvoznog posla. provizija inozemnog posrednika i svi drugi troskovi koji nastaju na inozemnoj relaciji bez obzira na to jesu Ii placeni kunama iii devizama i bez obzira na to je Ii te usluge ucinio rezident iii nerezident). proforma fakturu. isprave 0 osiguranju i carinske isprave.

U praksi se rnedutirn ona redovito pojavljuje IZ razloga koje smo naveli. pantet isporuks. obveza placanja nastaje u trenutku kad prodavatelj isporuci robu sukladn? ugovoru. Izdavatelj fakture to nece rnoci uciniti ako je u rneduvrernenu kupac preprodao robu iii ako se dokaze da je kupac znao da je fakturni iznos manji od protuvrijednosti lsporuceno robe iii obavljene usluge. ispostavit ce se i komercijalna (trgovacka) faktura. Uz komercijalnu fakturu rabe se druge (posebne) vrste faktura. za eventualno pribavljan]e financijskoga kredita te za pribavljanje uvozne dozvole. salvo errore et omissione . Medutirn.paritet isporuke nije oznacen iii je napisan pogresno . pretfaktura. fakturu je izdao prolzvodac robe a ne izvoznik odnosno korisnik akreditiva) . 37. sluf kupcu za izradu pretkalulacije. a uz njih ima i dodatne klauzule kao sto su nacin placan]a. proforma faktura. ~akture ko]e se rabe u poslovnom zivotu sadrze sve elemente koji su vazrn za jasan prikaz obavljene transakcije. a to onda znac: da nece rnoci ni isplatiti akreditiv. opseg i vrsta osiguranja protiv odredenih rizika. Zato se na formularima faktura redovito nalaze sljedeci podaci: tvrtka izdavatelja (vjerovnika) i adresa duznika (k~pca). opis robe. Bitni sastojci fakt~resu opis i cijena robe.uz mogucs pogreske i propuste) koja mu daje pravo ispravke eventual nih racunskih pogresaka u fakturi.fakturu nije izdao stvarni korisnik akreditiva (npr. Prihvacanje predracuna u roku vaznosti ima znacen]e prihvata ponude dakle i znacenje sklopljenoga kupoprodajnog ugovora. Ona dakle prethodi eventual nom poslu pa se izdaje prije isporuke robe odnosno prije obavljene usluge. klauzula 0 eventualnim popustima. Rabi se kao samostalna isprava iii kao prilog standardnoj pisanoj ponudi.izvoznika) izdana u obliku fakture. To su proforma faktura. odredeni broj kopija a prezentirane su fotokopije). biti obvezujuca za sve strane. ako je potrebna. akceptirala iii negocirala mjenicu koja glasi na iznos veci od onog koji je dopusten u akreditivu.faktura ne glasi na nalogodavca vee na neku drugu osobu (to se dogada kad akreditiv otvori posrednicko poduzece u svoje ime a u fakturi se navede ime pravog kupca) . Vazno je znati da ce. banke imaju diskrecijsko pravo pa mogu i odbiti i prihvatiti trgovacke fakture koje glase na svote vece od onih dopustenih u akreditivu.(b)). Proforma faktura. akceptiranje iii negociranje rnjenice. isplatit ce samo iznos na koji glasi akreditiv. Kako bi zadrzao pravo na ispravak eventualno pogresno zaracunatog fakturnog iznosa. Na temelju proforma fakture rnoze se obaviti privremeno carinjen]e robe dok se definitivno carinjenje obavlja iskljucivo na temelju konacne trgovacke fakture.cijena ne odgovara uvjetima iz akreditiva . rnjesto i datum izdanja. njem. U praksi se'uz ispravak najcesce stavlja otisak faksimilom (zigom) kOji sadrzl rijec "ispravak". a opis robe iz trgovacko fakt~re mora odgovarati opisu iz akreditiva. U pogledu svote u fakturi. isprava kojom se dokazuje vlasnistvo nad roborn. rok isporuke. U praksi se ugovora i izdavanje vise primjeraka trgovacke fakture pri cernu su i original i kopija najcesee potpisani.. (lat.E. Ako to ne ucini. trgovacka faktura i lista pakiranja ne moraju biti potpisane iako se u praksi to najcesce cini.atelj~ i kupca. pod uvjetom da ta banka nije platila. jedinicna i ukupna cljena. onda trgova~ka fa~tur~ '" . nacin prijevoza te rok do kojeg proforma faktura obvezuje njezina izdavatelja.faktura nije prezentirana u dogovorenom broju primjeraka iii nije dana u obliku kakav je bio traien u akreditivu (traien je npr. dokument kOJI pratt robu na putu. prema ledinstvenirn pravilima (cl. rok isporuke. takva odluka banke ovlastene za placanje. mora glasiti na nalogodavatelja (osim u slucaju prenosrvoga akreditiva) ali ne mora biti potpisana. .cijene nisu izraiene u valuti na koju je akreditiv otvoren . konzularna faktura i carinska faktura. Prema Jedinstvenim pravilima (cl.. Sadrzi sve elemente kao i standardna komercijalna (trgovacka) faktura. Ako posto]e makar i najmanje razlike. Kako. kao i svaka druga ponuda. drugoga korisnika pri pre. Proforrnarechnung) zapravo je ponuda izdavatelja (ponuditelja . isprava koja se mora priloziti u postupku carinjenja: dokument koji je i temelj za obavljanje plaeanja u inozemstvo te osnovica za sva knjizen]a obavljene transakcije. Najcesci nedostaci na trgovackirn fakturama odnosno u poslovanju s fakturarna u akreditivnom poslovanju jesu: . Svaka korekcija iii promjena nacinjena na trgovacko] fakturi mora biti vidljiva i jasno oznacana. 37). na. slicno kao i za kupoprodajne ug?vore. Vaznost predracuna ne umanjuje cinjenica da se u praksi i nakon njegova prihvacanja naknadno sklapa i kupoprodajni ugovor u kojemu se do detalja utvrdu]u uvjeti koji su.bi trebala biti i uvjet za plaeanje. predracun (engl. Kupac (duznik) ima pravo reklamacije fakture u roku koji je u njoj obicno naznacen. Strogo pravno gledajuci.&O. Faktura se definira i kao poziv na placanje isporucene robe. formalno_ pravno. vee sadrzani u proforma fakturi. banke nece prihvatiti fakturu. U tijeku pripremnih radnji vanjskotrgovinskog posla. Proforma Invoice. izdavatelj fakture (vjerovnik) cesto na fakturu unosi klauzulu S. iz trgovacke fakture se mora vidjeti da ju je izdao korisnik akreditiva (osirn u slucaju tzv. u grubo.pogresan iii nedovoljno tocan opis robe . Ako se posao sklopi na temelju predracuna. Faktura se izdaje na jeziku kupoprodajnog ugovora. smatra se da je prihvatio uvjete fakture i da je obv:zan platiti fakturni iznos u ugovorenom roku. preuzela obvezu odgodenog placanja.nosivom akreditivu).ziv ~broj isprave. potpis izdavatelja. itd. Ako u praksi banka i prihvati takvu fakturu.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovinl obavlj_enoj transakdji izmedu proda:. . po isporuci robe odnosno nakon sto se pruf usluga.

( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini P. njem. i druge podatke koji. npr.zvo~. Muster ohne Wert). koliko je te robe ukrcano u mjestu ~tpreme. a time i odredivanju visine carinske stope. Preliminary Invoice. Vorfaktural pojavljuje se u poslovima s robom koja je podlozna znatnijim gubicima u tezini u tijeku transporta. Kako se pretfaktura ispostavlja za stvarno isporucenu kolicinu robe. U takvim se slucajevirna isporuka robe obavlja na temelju prethodne fakture u koju se upisuju podaci 0 robi kakvi su stvarno vrijedili u trenutku isporuke. Osim uobicajenih sastojaka svake fakture. Specification of Goods. i sl.retfaktura prethodna faktura (engl. njihove kolicine te. Fakturom se potvrduje da je na njoj navedena cijena stvarna trzisna cijena predmetne robe. neposredno prije ukrcaja u brod. njem. npr. paletama. Pojedine zemlje su propisale koju robu nije rnoguce uvesti bez carinske fakture. Britaniju. r Carinska se faktura rabi i pri uvozu robe za koju ne treba platitl protuvrijednost. Kanadu i Australiju.. Ovjera konzularne fakture placa se konzulatu u odredenom postotku iii promilu od iznosa fakture na ukupni iznos robe. koja bitno kalira tijekom prijevoza. Konacnu fakturu. kao sto su carinska deklaraclja. ziva stoka. odnosno prisiljava se kupca (uvoznika) da plati carinu i porez na dodanu vrijednost na stvarnu trzisnu cijenu uvozne robe. Na taj se nacin sprjecava rnogucnost da prodavatelj ispostavi fakturu na manju cijenu od stvarne triisne cijene robe. prodavatelj ce ispostaviti na osnovi spomenutog certifikata koji ce mu biti dostavljen nakon sto se na odredistu ustanovi tocna kolicina preuzete robe. carinskoj se faktun pnlaze I speClflka~IJ. a koji imaju i razlicite cijene. odnosno primatelj robe koji mora robu prijaviti u dopusteni carinski postupak i ispuniti sve propis:ne o?veze. polica osiguranja. nisu uneseni na fakturu. a hrvatska ga vanjskotrgovinska poduzeca mogu nabaviti neposredno iii posredno putem Hrvatske gospodarske komore. Sluzi kao isprava za srnjestaj robe na carinsko skladiste i za carinsku kontrolu ali ne rnoze biti osnovica za placanje. njem. odredisnoj zeljeznicko] postaji. upisati izraz "besplatan uzorak" (eng!. U takvim slucajevirna nas izvoznik mora pribaviti tiskanicu carinske fakture ko]a je propisana u toj zemlji i ispuniti je na propisan nacin. i. K~d je zbog prirode robe potrebno. kao sto je npr. Jednostavnije je izraditi tzv. koja sluzi kao osnova za placan]e.). lijekovi i farmaceutski proizvodi) ne sadrzi stetne sastojke odnosno sastojke ci]a je uporaba u toj zemlji zabranjena. U praksi se umjesto carinske fakture rabi i certifikat 0 vrijednosti robe. Daje se kao prilog (aneks) fakturi i kupoprodajnom ugovoru sto se onda u osnovnoj ispravi mora i naznaciti. skladistu kupca. Consular Invoice. umjesto cijene. a posebno kad bi njezino kontroliranje zahtijevalo mnogo vremena iii specijalisticka znanja 0 konkretnoj robi. Specifikacija robe se rabi pri kvantitativnom preuzimanju i pri carinjenju robe kad pomaze tocnorn utvrdivanju vrste robe. Konzularna se faktura primjenjuje u slucajevirna kad se roba uvozi iz zemlje s kojorn se inace rijetko poslu]e pa su stoga i cijene u toj zemlji nepoznanica. Neizravno. Konzularna se faktura ispostavlja na posebnom formularu (tiskanici) koji ima svaki konzulat. u carinsku se fakturu unosi i izjava prodavatelja da predmetna roba (npr. specifikacija robe (eng!. Packung Liste) popis je robe po koletima (sanducima. posiljka se sastoji od pedesetak vrsta rezervnih dijelova za nekoliko razlicitih tipova automobila. Takve se izjave redovito daju i pri izvozu prehrambenih proizvoda u SAD. Lista pakiranja (eng!. speciflkaciju robe i onda ju prlloztti drugim dokumentima kad je potrebno. Prema tome. Zollfaktura) posebna je vrsta fakture koja se ispostavlja na tiskanici propisanoj u zemlji kupca (uvoznika) robe. njem. U takvim je slucajevirna izrazit~ neprakticno sve te pojadinacne stavke upisivati u kupoprodajni ugovor. Konsulatfaktura) isprava je koju potpisuje i potvrduje konzularni predstavnik zemlje uvoznice. U akreditivnom poslovanju banke cesto odbijaju kontrolirati specifikaciju ako je ona vrlo detaljna i raznolika. kontejnerima) u koja je upakirana i koja . [edinicne cijene I ukupnu cijenu. Packing List. v •• • prijevozne isprave. U tom ce se slucaju na nju. Svi podaci iz carinske fakture moraju potpuno odgovarati podacima iz ostalih dokumenata koji se podnose carinarnici. ona ne rnoze biti temelj za placanje vee prati robu i sluzt kao dokument kojim se dokazuje 0 kakvo] je robi rijec.prem~ carina:ni~i . njem. Iz istog se razloga pojavljuje i pri uvozu robe koja se inace rijetko uvozi. Formular carinske fakture se rnoze dobiti kod carinskog agenta iii kod speditera. Carinska faktura (engl. tarifnog broja. To je najcesce potvrda (certifikat) 0 kolicini i kvaliteti prispjele robe koje izda]e ovlastena organizacija za kontrolu kolicine i kvalitete 0 cijem su se angazrnanu prethodno sporazumjeli. ali na temelju isprave kojom se utvrdu]e stvarno prispjela i preuzeta kolicina robe. Custom Invoice. Specifikacijarobeu vanjskoj trgovini najcesce sepojavljujekad u jednoj posiljci ima velik broj razliCitih artikala koji cesto spadaju pod razlicite tarifne brojeve. doz~ol~ z~ u~oz iii. Valueless Sample . Carinsku fakturu podnosi carinski obveznik. Carinsku fakturu izdaje izvoznik. njem. fakturu I druge pratece dokumente. obe. Potpisuje ju prodavatelj (izvoznik) a sluzi kao isprava za utvrdivanje carinske iii vrijednosti uvozne robe i kao potvrda da je rob a podrijetlom iz zemlje izvoza. konzularna faktura je potvrda da je predmetna roba podrijetlom iz te zemlje.Free Sample. po potrebi. Ware Spezifikation) je isprava koja sadrzi popis svih pojedinacnlh artikala koji Cine jednu posiljku. Za to sluze konacne fakture za stvarno prodanu robu koje se principalu ispostavljaju u dogovorenim rokovima. Konzularna faktura (eng!.a(pOPIS!. kome je upucena. Carinska faktura mora sadrzavati detaljan 0PISrobe. V. Pretfaktura prati i robu koja se isporucuje i na konsignacijsku prodaju u inozemstvu.i dr. zbo~ ogranicenog prostora. tko ce ju platiti i slicno. a koji je mjerodavan za zernlju prodavatelja. Upravo zbog takve prirode robe i njezino se preuzimanje redovito ugovara na odredistu (u odredisnoj luci.

Sklodisnico Skladisnica (eng!. Na listu pakiranja se ne unose podaci 0 cijenama. Skladisnica rnoze biti jednodijelna iii dvodijelna. Eventualni ispravci trebaju biti vidljivi i potpisani na nacin kao sto se to cini u trgovacko] fakturi i ostalim dokumentima. izdaju ih trgovinske komore. lako FWR nlJe tzv. fakturi i specifikaciji robe. mogu rastaviti i svaki dio rnoze cirkulirati odvojeno. Opca shema povlastica (preferencijala) stvorena je okviru GAD-a. Potvrde (certifikati) 0 robi 3. njem. datum i potpisovlastene osobe javnog skladista.General System of Prefereces). FIATA Warehouse Recei pt . Carinski propisi nekih da se u postupku carinjenja. lpak. Izdaju se na vise razlicitih tiskanica ovisno 0 svrsi i medunarodnom sporazumu na kojemu se osnivju. To su isprave koje se u vanjskotrgovinskoj praksi cesto primjenjuju. U praksi se original i kopija liste pakiranja kao i trgovacke fakture redovito potpisuju. U listu pakiranja se upisuje tocan sadrzaj svake jedinice arnbalaze (koleta) te se precizno navode i oznake i brojevi koji se nalaze na tim koletima i po kojirna se oni rnedusobno razlikuju. Sastoji se od priznanice (receipt) i zaloznice (warrant) koje su pri izdavanju skladisnice medusobno spojene. njem. Zbroj svih pozicija iz liste pakiranja treba se poklapati s podacima 0 kolicini i tezini koji se nalaze na drugim dokumentima. hranom i picirna. osim ako drukcije nije ugovoreno u akreditivu. a govore o podrijetlu robe. Lagerchein) isprava je koju deponentu robe izdaje javno skladiste potvrdujuci da je navedenu robu primilo na cuvanje i obvezujuci se da ce ju predati deponentu odnosno osobi na koju on prenese svoje pravo raspolaganja robom.hgk. Takvim prijenosom skladisnice postize se da se uskladistena roba preprodaje jednostavno i bez troskova suvisnog transporta i manipulacije robom. Neizbjezne su u trgovini nekom reborn. . U nastavku cerno objasniti potvrde (certifikate) 0 podrijetlu robe. Dvodijelna skladisnica je cesca u praksi. najcesce rabi u slucajevirna kad uskladistena roba sluzi kao jamstvo za neku pozajmicu. osobi na koju on prenese svoja prava raspolaganja robom. ime i sjediste (prebivalists) deponenta. Ovisno 0 vrsti isprava.2. koja ne sluzi za dobivanje povlastica". Lista pakiranja se pri carinjenju i svakoga pojedinog zemalja propisuju isprava. robi. U nekim drugim poslovima se pojavljuju zato sto to traze poslovni partneri. na ispravi se nalaze podaci 0 prodavatelju i primatelju. Poslije se. uz ostale. nepreferencijalnu. To su: naziv javnog skladista.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini ii ~: cine jednu posiljku. kao sto i naziv kaze. Spediterska skladisna potvrda (eng!. itd. . U praksi se rijetko primjenjuje. osnovni sadrzaj svih oblika potvrda 0 podrijetlu robe je gotovo jednak. . U rspru ngszeugn IS) jesu dokumenti kojima izdavatelj potvrduje da je neki proizvod podrijetlom iz zemlje u kojoj je izdan i certifikat 0 podrijetlu. tekuci broj skladisne knjige. Priznanica sluz! kao dokaz 0 postojanju robe i za prijenos vlasnistva na uskladisteno] robi. ona rnoze biti upotrijebljena u mnogim skladisnirn poslovima buduci da je razlika izrnedu klasicne skladisnice i FWR-a vrlo malena. Skladisnica je vrijednosni papir koji se najcesce izdaje po naredbi deponenta i koja je onda prenosiva indosamentom. Potvrde 0 podrijetlu robe (engl. a stavlja se i u koleta tako da bi pri primitku robe moglo brzo i jednostavno utvrditi sadrza] koleta (jedinice pakiranja. Ito J. . prekrcaju i iskrcaju velikih koliCina robe jer olaksava i ubrzava manipulaciju robom i njezino razvrstavanje prema primateljima. .. kolicina i vrijednost uskladistene robe. potvrdu 0 krajnjem korisniku i potvrdu 0 izravnoj posil]ci.?S sedamdesetihgodina dvadesetoga stoljeca. Warehouse ReceiptIWarrant. a zaloznica na neku drugu. Jednodijelna (jedinstvena) skladisnica sluzi istodobno i za stjecanje vlasnistva i za koristenjs zaloga na uskladistenoj robi. Prvi je oblik potvrda 0 hrvatskom podrijetlu robe FORM A koja se temelji na Opcoj shemi povlastica? (GSP . arnbalaze). Neke od tih isprava se pojavljuju i pri koristenju odredenih instrumenata placanja. Tako se dogada da se priznanica indosamentom prenese na jednu osobu. 3.1.FIATA _ FWR) isprava je kojom spediter potvrduje da je navedenu robu primio od deponenta i smjestio je na svoje skladiste te se obvezuje da ce ju predati deponentu iii. ako je rijec 0 prenosivoj ispravi. a 8 9 Vise 0 tome na adresihttp://www. Potvrda nije prenosiva osim u slu~aju kad je n~ njoj otisnuta oznaka da jest prenosiva (Negotiable). onda je korisna i prijevoznicima pri izracunavan]u vozarine. Bitni sastojci skladisnice sadrzani su i u skladisno] knjizi javnog skladista. Uz izjavu da je navedena roba podrijetlom iz zemlje izdavatelja. Kako se na . Certificate of Origi n. npr. npr. Skladisnica je formalna isprava i mora imati i odredene bitne sastojke.hr . se prilaze trgovacko] fakturi. Tim susepreferencijalima nekebogatlJe v . a zaloznica se. cijeni i pakiran]u te podaci 0 prijevoznom sredstvu kojim se roba otprema. prema potrebi.3. zdravstvenoj ispravnosti i slicno. skladisnica (Warant). potvrde 0 zdravstvenom stanju robe. mora prilozitl i ta Lista pakiranja je korisna pri ukrcaju. njezino] kolicini i kvaliteti. naziv. Hrvatska gospodarska komora izda]e dva oblika potvrde 0 podrijetlu robe: jednu preferencijalnu na osnovi koje se ostvaruju odredene povlastice (preferencijali) i drugu. Lista pakiranja i trgovacka faktura ne moraju biti potpisane. potvrde 0 kvaliteti i kolicini.rjoj nalaze i podaci 0 tezini i zapremnini. carinska uprava i izvoznik robe.1.

SAD.~ kao rzravna posiljka. Zato im je i potrebno-. _ Paznata je da u akreditivnam paslu banke pregledavaju dakumente s farmalne strane. To. skonstltl tu p?vla~tl~u. na zahtjev prodavatelja.'? Na osnov] sporazuma a slabadnaj. 'V. a moze se dobiti u carinskim uredima. U :anjsk~:rgavinskaj praksi se umjesta patvrde a padrijetJu sve cesce rabi I tzv. esku.rnam.a aJI se ra I I U medusabnaj trgavini zernalja clanica Unije. Act of Gad. a ~jihav sadrza] je atprilike jednak sadrzaju trgavacke fakture I liste pakiranja s tim da sadrzi jos i izjavu izvaznika da je predmetna roba ~ro'~vede~a ~ zemlji izvaznici te da je pradajna cijena napisana u ~rgava~~aJfaktun tacna i v~!jana.l~tu tu. Certifikat 0 teiini robe (eng!.JVJ-erenJ-e s a podnJetlu.. je nepovoljno za kupca jer mu se time ne jarnci da ce dobiti bas anakvu robu kakvu je narucio. a maze se traziti i ovjera trgavrnske kornore iii mjeradavnag rninistarstva.na~l~ zell smanjm rnogucnost kupnje robe ad reekspartera.Qualitats lertifikat) isprava je koju izdaje arganizacija registrirana za kontrolu kvalitete (kakvoce) i kvantitete (kolicine) robe.l. potvrdujuci da je pregledala predmetnu robu i navodeci rezultate do. izvoznicka patvrda a podrijetlu. a ovjeravaju ga I carrnske vlasti zemlje izvoznice. a ne pravjeravaju materijalnu istinitast navedenih podataka.aba~lja~a . a sluzbeno utvrdeno] mjeri (tezini) izvezene odnosno atpremljene robe. Wegzertifikat) ispastavljaju rnedunarodni atpremnici (spediteri) sa svrham da izvoznik zajedna s astalim ispravama. . izdaje kupac kaa jamstva da an. njern. uvozruci IZ Unije ce pn uvozu hrvatskih praizvada I' . uvjetima akreditiva predvideno. je isprava a sluzbeno izmijenjenaj tezini robe pri njezinaj atpremi u mjestu polazista. . hochere Gewalt) isprava je koju izdaje prodavatelj iii neka organizacija (najcesce gaspadarske kornore) u kojoj se tvrdi da su u razdoblju paslije sklapanja ugovora nastupili neki dagadaji koji spadaju u slucajeve vise sile i koji su adgadili iii onemoguclli abavljanje • . To.nicama Sporazuma (Kanada. H~vat~~a. Certificat of Weight. Tvornicki atest (eng!. Potvrda 0 krajnjem korisniku (engl. pribavlja izvoznik.T~adeAssotiationl imaju vlastiti formular uvjerenja 0: podrijetlu OJIse pnmJenJ~Je zemljama cla. da je stalna bila pad carinskim nadzororn te da na njo] nrje .' rugl _o I . krajnji korisnik predmetne robe.nikak~~ dadatna obrada. U praksi je vrlo vazna isprava pri preuzimanju robe. Potvrda 0 viso] sili (eng!.' .rnedu ostalim. njern.EU (za dio robe koji nije obuhvacan drugim vr C r f . Treba naglasiti da takva spamenuta specijalizirana poduzeca uglavnam sarno pravjeravaju kakvocu i kolicinu robe ali je vrlo rijetka preuzimaju u ime kupca (uvoznika). njern. Drugim njecrrna.ietlu robe ali jednim pasebnim oblikorn koji se na ' EURl koii bi . U sljedece zemlje koje Hrvatsko] odobravaju povl ti " ". . U nasoj zemlji te potvrde izdaje ulazna carinarnica.Direct Cansingnment Certificate. kajih je analizam dosla. . na zahtjev kupca.z njihove robe obracunavaf canne po nizirn stopama od onih koje ~~pn~J~~JuJuna uv~)z iste robe iz razvijenih zernal]a. Ovisno a tame kaka je ugovoreno u akreditivu. Siavacku I. ~razvijem]e zemlje o?vezale da ce po~agati ~zvo~ slabije razvijenih zemalja tako st~ ce se n~ u~o. Certifikat se izdaje na pasebnaj tiskanici. njezinu sukladnast s odredenirn standardima i slicno.e Sjevernoamerickog sporazuma 0 slobodnoj trgovini (NAFT _ North A C~. Australiju Novi leland Japan Norvesku S" k . a kaJ?m carinske vlastl neke zeml]o patvrduju da je predmetna roba prev~~en. njern. . trebaju dokazati da je roba koju uvoze I podnJ~~lomIZ zernljs kOJoJ u povlastice odobrene. sto ih I ' .Kamor~~e patvr~e a. Patvrdu a krajnjem karisniku u nas izdaje Hrvatska gospodarska kornora. bit ce patreb~a prikuplti patvrde a izravnaj pasiljci iz svih zemaJja kroz kaje se roba provozr. pasredavanjem banke. Certificate of Quality. Potvrda (certifikat) 0 kvaliteti robe (eng!. trgavini koje je nasa zemlja sklapila sa zemljama CEFTa.roba takade~ im. Makedanijam. pri carinjenju rabe maraJu.' " . Takve patvrde izdaje izvaznik robe na svamu r_n~maran~um~. a najcesce se rabi pri prametu masavnih dobara u rnedunarodnoj trgavini. ~ Formufar popunJavalzvoznlk. Maze se shvatiti i kao neka vrsta jamstva proizvodaca da proizvod odgovara odredenirn standardima kvalitete te da je kvalitetorn i funkcionalnoscu pogadan za namjene za koje je kanstruiran. pavlastlce: Kak? bi stvarna I iskoristili te pavlastice. njem. Endverbrauch Zertifikat) isprava je koju. ZIVa .. Kanadu. Kaka krajnji kupac na taJ. njern. " . Vicars u RUSIJU.encan.aJ se ~rgavl~1t~ader karisti EUR1. Staga kupac vrlo cesto uvjetuje placanje po akreditivu i prezentacijorn pasebne isprave a tame da je roba pregledana i da adgavara uvjetima iz kupapradajnag ugovora. njezin kemijski sastav. . I ) D i oblik ' stama pre ere~clJa a. Da bi dornact uvoznici mogl. i to kad dobije izvjesce carinarnice kako je predmetna roba atpremljena iz Hrvatske. Iz~aznlcku ~atvrdu a podrijetlu maze patvrditi sam izvoznik.' Meksiko).ere~cijal~n pristup i na trziste Europske unije. ?Irekt~ Ware~sendung lertlflka~) Jest Isprav~ koju. End use Certificate. r~~u kupuju u zemljama koje nemaju takve. abavijesti uvaznika aka je to.. odnosno njegav kamitent.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini izdaje se pri izvozt. Siavenijam i drugim zemljama u medusabn. a najcesce se pajavljuje na zahtjev paslavnih partnera. padrijetlu se izdaje na asnovi hrvatskih pravda podrijetla I ne siuzi za dobivanje povlastica. Takve se isprave najcesce rabe pri pradaji robe visoke tehnalagije pa se na ovakav nacin zeli sprijeciti da ana bude reekspartirana na treca trzista. Taj dakument patpisuje izvaznik robe. se takader dokazu]e patvrdam a podr. Fr_ee . as Ice po to] osnovr: SAD. Werksatteste) patvrda je odnosno certifikat kajim proizvodac robe potvrduje kvalitetu robe. Factary Attestatian. Factary Certificate.. To. Bosnorn ~ Herceg?v. Taj pregled abavljaju neavisna poduzeca koja uzivaju medunaradni ugled i kaja su specijalizirana za takvu vrstu posla. dokazati da Je predmetna roba hrvatskag podnjetla. dorada iii prerada. odnosno da je roba u ispravnam stanju po kolicini i kvaliteti. _ 10 Zemlj.apref. P acatl ruze canne nega sto I p ~caJu kad. Potvrda 0 izravnoj posi~j~i (engl.

njem..(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj Irgovini odredenih radnji iz kupoprodajnog ugovora. uz podatke ?r~dmetnom proizvodu te podatke 0 prodavatelju i kupcu. 4. unaprijed objavljeni (poznati) uvjeti prijevoza i velik broj pojedinacnih poslljaka razlicitih posiljatelja koje se ukrcavaju i iskrcavaju u svim lukarna u kojima brod pristaje. Sanitarna potvrda je isprava bez koje odredena roba ne moie biti ocarinjena. .bliJn~m I zivotinjskirn proizvodirna. utvrduje obvezu brodara da navedeni teret preda legitimnom imatelju teretnice (Ariek.1. Sanitary Certificate. izvoz i carinjenje proizvoda biljnog podrijetla. 0 robi koja se nalazi u transportnom sredstvu. Teretnica nije ugovor 0 prijevozu iako potvrdu]e postojanje ugovora 0 pomorskom prijevozu robe i njegove uvjete. da ju je utovario na prijevozno sredstvo odnosno da ju je vee ?tpr~~lo pnmatelju iz prijevozne isprave. veterinarske i druge slicne ustanove nakon st o obave analizu zdravstvene ispravnosti odredene robe.1. Sadrii sve uobicajene podatke koje se nalaze na tiskanicama teretnice s tim da su na njezinu nalic]u tiskani i osnovni uvjeti prijevoza konkretnoga linijskog brodara.3. Fltopatoloska potvrda je uvjet za uvoz. str.2. u stanju u kojemu ju je primio.. 3.para. Prijevoz robe u medunarodnorn prometu obavlja se svim nacinirna prijevoza i raznovrsnim transportnim sredstvima. a dokazuju kako je prijevoznik primio navede. 2. Tiskaju na obicnorn papiru i bez ikakve posebne zastite pa ih je vrlo jednostavno krivotvoriti. i ostale prijevozne isprave. 1999. U pomorskom se prijevozu razlikuju dva osnovna tipa prijevoza: linijska i slobodna (carter. Tiskaju se na posebnom formularu:. prijevozne isprave su obradene u clancima 23.·~['i~: . pa i izgled teretnice poprilicno je unificiran. ta potvrda sadrzi I rzjavu kako predmeti biljnoga podrijetla nisu zaraieni nikakvim bolest~ma. " .nu r~bu. arnbalazom za iiveine namirnice.2..:~. podijeliti cerno ih na: 1.trgovlnl . 3.i.-31.vet:r!n~rska p~tvrda: Ti se dokumenti redovito pOjavljuj~ u .~\~~\ ~". Upravo iz tih razloga u linijskoj se plovidbi ne sklapa poseban ugovor 0 prijevozu nego se predaja robe brodaru i primitak teretnice za ukrcanu robu smatra pristankom posiljatelja na brodareve uvjete prijevoza. . Prijevozne isprave u vanjskoj trgovini Prijevozne isprave izdaje prijevoznik.~. 3. Tom ispravom ovlasteni veterinarski inspektor potvrduje da su navedeni proizvodi zdravstveno ispravni. Konossement) prijevozna je isprava koju na zahtjev krcatelja izdaje brodar iii njegov ovlasteni agent kao dokaz da je navedenu robu preuzeo na prijevoz u prividno dobrom stanju i kojom se obvezuje da ce je prevesti do navedene odredisne luke i tamo je. Bill of Lading.~ . . skraceno B/L. Ovisno 0 pravnoj prirodi svih tih isprava.. Sanitar Zertifikat) isprava Je kOJo~ ovl~steni sani~arni inspektor Ministarstva zdravstva potvrdujs kako je odredeni proizvod proizveden po postojecim sanitarnim normama i kako ne sadrii t:ari koje mogu na~tetiti Ijudskome zdravlju. 114). isporucene robe. Stoga je potrebno ukratko raspraviti i najvainije vrste prijevoznih dokumenata. U nasoj poslovnoj praksi te potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora.I:I. pomorske teretnice. kozmetikom.<"~~~":':. Ovisno 0 paritetu isporuke.. obicno na jednom od svjetskih jezika. Linijska pomorska teretnica (Liner Bill of Lading) je prijevozna isprava i robni vrijednosni papir kojl se izdaje pri ukrcaju robe na brodove linijske (redovite) plovidbe. Certifikati 0 zdravsivencm sianiu robe Te certifikate izdaju medicinske. Svaki prijevoznik mora sa sobom ~matl Isprav~. duhanskim preradevinamj i djecjirn igrackarna. prtjevozne ce se isprave redovito rabiti i pri dokumentarnoj naplati banke prihvacaju i isplaculu te teretnice bez dodatnih dokumenata 0 prijevozu. Roba iivotinjskog. teretne listove. Veteri~arska potvrda se rabi pri izvozu i uvozu proizvoda iivotinjskog podrijetla. njem. U skladu s tim postoje i dvije vrste teretnica. da ne potjecu s podrucja na kojima s vladale stocne bolesti niti sadrze bilo kakve tvari stetne za zdravlje Ijudi i stoke.podriJetl: I zrva stoka ne mogu se uvoziti niti izvoziti bez takve potvrde.!.no na hrvatskom i na jednom svjetskom jeziku. akreditive.1. ~nitarna potvrda (eng!. predati prvom (zakonskom) imatelju originala teretnice. svejedno jesu Ii namijenjeni Ijudskoj iii iivotinjskoj prehrani. Sadrzaj. Opce karakteristike linijske plovidbe su postojanje plovidbenog reda. Pomorske teretnice Pomorska teretnica iii konosman (eng!. Rabi se pri trgovini prehrambenim proizvodima i picirna. tramperska) plovidba. . Moie se reci da teretnica ima tri osnovne funkcije: njome se potvrc1uje postojanje ugovora 0 prijevozu i uvjeti tog ugovora. Fltop~toloska potvrda (certifikat) je isprava ko]u izdaju granlcnl fitopatoloskl Insp~kton odnosno inspektori za zastitu bilja u zemlji izvoza. .sk~ ~~tvr~avi.-. Zbog svega toga ? 3. linijska i carter teretnica.~~. .'o. posudern. Slicno veterinarskoj. U J~dinstvenim pravilima i obicajirna za dokumentarne . sluii kao dokaz da je brodar primio teret koji je u njoj naveden. Izdaje se na propisano] tiskanici.::' '>.iii biljnim stetoCinama te da ne potjecu s podrucja gdje je bilo takvih b?lest. Po uvoznim propisima gotovo svih zernal]a om rnoraju pratiti robu na putu i uvjet su za carinjenje i nesmetano raspolaganje robom. To su sanitarna potvrda fitopato. poznata ukrcajna i odredisna luka kao i sve luke koje brod dotice tijekom plovidbe. spediterske potvrde.

Uz ~rlgln~le se . 19_99. I. nlsu.znat"ne ci~e teretnicu necistorn upravo zato sto se njima izricito ne konstatiraju nedostaci.zda!e I potreban broj kopija. necista. i ona se izdaje na irne. Na prvi se pogled carter teretnica ne razlikuje od linijske. u tom sluca]u.da navodi luku ukrcaja i iskrcaja koje su utvrdene u akreditivu.) iii na ambalaii (npr. Haskirn pravilima.. ako se akreditivom zahtijeva iii dopusta charter party teretnica. Danas je postala jedan od najvainijih transportnih dokumenata (Rosenberg 1999. Te su primjedbe otisnute na drugoj strani teretnice iii su faksimilom unijete na prednju stranu. svaki legitimni imalac originala teretnice ima sva prava na robu na koju glasi teretnica. U protivnom.stanje tereta iii omota prema vanjskom izgledu . i uvjeti iz brodarskog ~govora vrijediti ~pre~a trecern imaocu teretnice. brodari cesto stavljaju na teretnice razlicite primjedbe kao !ito su: tezina nepoznata. vrece poderane. prihvatiti takvu ispravu pod uvjetom: . najcesce trio Oni su istovjetni pa zato na svakom primjerku mora biti up..kolicinu tereta prema broju kornada.). kartoni osteceni. :tr. Svi originalni primjerci cine tzv.et). ~sobit? je ~a~no znati ~oliko je originalnih primjeraka stvarno izdano. Razlike su u tome sto na carter teretnici nije tiskana tvrtka brodara. tezine i sadrza]a robe. Cista teretnica je teretnica koja ne sadrzi primjedbe kojima bi se izriCito konstatiralo kako je ostecena bilo roba bilo arnbalaza. Kljucna je dakle razlika u tome sto uvjeti prijevoza robe iz carter teretnice nisu poznati pa se moraju iscitavati iz\:harter party ugovora.odredbe 0 vozarini . lnace.v re?n~ broj i naznaka u koliko je izvornih primjeraka izdan. Kopije. U naplati akreditivom banke ne smiju primiti neciste teretnice izuzev uz izricito odobrenje nalogodavca za otvaran]e akreditiva. banke ih nece niti pregledavati niti ispitivati nego ce ih jednostavno prosljedivati bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti u pogledu njegova sadrzaja. Kad brodar dobije teret.o sv~ki original omogucuje potpuno raspolaganje robom. prenoslve. ostecena itd.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovlni Carter teretnica (Charter Party Bill of Lading) je prijevozna isprava koja se rabi pri prijevozu robe brodovirna slobodne plovidbe (trarnperima). S obzirom na karakter takvih prirnjedbi.) u potpunosti slijedi odredbe tih pravila i propisuje kako teretnica treba sadrzavati: _ tvrtku brodara koji izdaje teretnicu ime i druge podatke 0 identitetu broda tvrtku krcatelja tvrtku primatelja odnosno oznaku "po naredbi" iii Una donositelja" luku odredista . Prihvacale su ih jedino ako je to bilo izrlcito dopusteno. roba vlazna. itd. 114) '. Teretnica se redovito izdaje u nekoliko originalnih primjeraka. Brodovi iz slobodne plovidbe su iznajmljeni od brodovlasnika i plove svjetskim morima u potrazi za teretom. Tek nakon toga brodar izdaje tzv. sadrza] i kolicina nepoznati i sl. "polovna arnbalaza" iii "sadrzaj ne_po. ~ slu~aj~ da je teretnica izdana na osnovi brodarskog ugovora.vrstu tereta i oznake koje se na njemu nalaze . O~I~~nalne teretnice dobiva krcatelj koji tako rnoze raspolagati ukrcanom robom I tijekorn plovidbe. Nas Pomorski zakonik (cl.o~1se u ugovor 0 prijevozu i upisuje na svaki originalni prirnjerak teretruce. Kako bi ogranlcili svoju odgovornost za eventualne stete koje bi mogle nastati zbog netocnih navoda krcatelja u pogledu koliclne. Stoga se i kupoprodaja robe na koju glasi teretnica rnoze . Obiljeija slobodne plovidbe su upravo suprotna onima linijske plovidbe. 534.. Taj bro] Iz~an'h orlgl~ala un. razlikujemo cistu i necistu teretnicu. Ako se akreditivom zahtijeva i prezentiranje charter party ugovora. str. pri tome ce se datum ukrcaja robe na brod smatrati danom otpreme . tad ce se ~na. [edna kopija ostaje kod brodara koji redovito traii da rnu krcatelj taj primjerak potpise. odreduju da ce banke. Tek najnovijom revizijom. mokra. Jedinstvena pravila iz 1993. NeCista teretnica je svaka teretnica ko]a sadrzi neku primjedbu kojorn se izricito konstatiraju nedostaci na robi (npr. .mjesto i dan ukrcaja tereta i datum izdavanja teretnice. Primjedbe kao sto su npr. carter teretnica je priznata kao poseban transportni dokument koji se prihvaca u naplati akreditivom. a prenosi se jednako kao i linijska teretnica.da ju je potpisao zapovjednik broda (odnosno njegov agent) iii vlasnik broda (odnosno njegov agent) . rubrike na licu teretnice takoder. Teretnica je prijevozna isprava ali je i robni vrijednosni papir.is~n njego.. za odnose izmedu brodara I treceg imatelja teretnice vrijedit ce samo uvjeti iz teretnice (Arfek. (full _:. po naredbi i na donositelja. teiini iii opsegu .da se iz nje vidi kako je roba ukrcana na imenovani brod iii je otpremljena takvirn brodom.Kak. U svim ranijim revizijama Jedinstvenih pravila banke su odbijale honorirati carter teretnice. za razliku od original a teretnice. carter teretnicu kao potvrdu da je roba ukrcana. Drugirn rijecima. "puni sklop" teretnice. To onda carter teretnicu cini nesamostalnom pa stoga i nije pravi vrijednosni papir. 73). Rekli smo da teretnica nije ugovor 0 prijevozu ali je dokaz 0 postojanju takvog ugovora i dokaz pod kakvim je uvjetima ugovor sklopljen. Zato se na njih stavlja oznaka "kopi]a neprenosiva" (copy not negotiable). na nalicju nema opcih uvjeta prijevoza kao sto je slucaj s linijskom teretnicom a na njoj stoji i izricita napomena da se rabi samo uz charter party (To be used with Charter Party only). Teretnica je isprava koja je na medunarodnoj razini uredena tzv.~ozlvatl na njega pa ce. sanduci osteceni. onda s krcateljem sklapa ugovor 0 prijevozu (Charter Party) kojirn se ureduju svi oni elementi koji su u linijskom prijevozu unaprijed poznati kao i oni koji su zapisani na teretnici.. tiskanice (formulari) su gotovo jednake. .

pravo raspolaganja robom iz ovakve teretnice rnoze se prenijeti jedino ustupom iii cesijom. luka ukrca]a (Port of Loading) i luka iskrca]a (Port of Discharge). a ispod toga zig i potpis primatelja po cijoj naredbi teretnica glasi te datum i mjesto indosiranja.teretnica nije izdana u dogovorenom broju primjeraka . U sluca]u bjanko indosamenta na nalicje teretnice treba staviti samo svoj potpis. Rabi se u slucajevirna kada primatelj zeli iskljuciti svaku rnogucnost da robu iz teretnice preuzme netko drugi osim njega. Teretnica "po naredbi" ("to order" Bill of Lading. Recimo i to kako je u naso] unutarnjoj plovidbi (obalna plovidba iii kabotaza) to najcesci oblik teretnice. Prema tome za kupca je taj oblik teretnice najsigurniji. Po Jedinstvenim pravilima na teretnici moraju biti naznacene i dogovorene luke. Nakon zavrsenog ukrcaja. ispod nje ime i adresa osobe na koju se prenose prava iz teretnice (kupac robe). kao i one na kojima stoji da je vozarina placena unaprijed (Freight Prepaid). indosamenta koji rnoze biti potpuni i bjanko. otpremljena u odredisnu luku i predana donositelju originalne teretnice. Pesonal Bill of Lading) primatelj (Consignee) je imenom tocno odredena pravna iii fizicka osoba. Stoga rnozerno zakljuciti kako je te~etnica na ime najsigurniji oblik teretnice ali se u praksi vanjske trgovine ipak rijetko primjenjuje jer je u vanjskoj trgovini prijenos cesijom skup i nepraktican nacin prijenosa. jesu sljedeci: . To je najnesigurniji oblik teretnice. Potpuni indosament je kad se na poledini teretnice unese oznaka "po naredbi". Razumije se da ce se teretnica na ime rabiti u sluca]u kad primatelj robe iz teretnice ne namjerava tu robu preprodavati tijekom plovidbe. prenosenjern teretnice s prodavatelja na kupca.teretnica ne sadrzi klauzulu "vozarina placena unaprijed" iako je ugovorena prodaja na paritetu ClF iii CFR . tj. U teretnici "na ime" (rekta teretnica. Prenosi se jednostavnom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). datum izdavanja teretnice smatrat ce se i datumom ukrcaja i datumom otpreme. Neprenosiva (neodstupiva) teretnica (Straight Bill of Lading) je varijanta teretnice na ime koja je unaprijed definirana kao neprenosiva pa se stoga ne rnoze prenositi niti cesijom. "order of" B/L) glasi po naredbi primatelja.). banke ee prihvatiti prijevozne isprave koje sadrze klauzule da vozarinu treba platiti (Freight Payable at. Na koji ce se nacin taj prijenos obaviti ovisi 0 tome kako je u teretnid oznacen primatelj. Teretnica s klauzulorn "ukrcano na brod" (Shipped on Board) je isprava koja se izdaje nakon sto je zavrsen ukrcaj cijele posiljke.. Takva seteretnica rnoze jednostavno prenositi institutom tzv. Teretnica s klauzulom "primljeno na ukrcaj" (Received for Shipment) je isprava kojom brodar iii njegov agent potvrduju da je odredena roba isporucena na obali na dohvat brodskih dizalica iii da je srnjestena u luckorn skladistu te da ce biti ukrcana na jedan od njihovih brodova. Na teretnici treba takoder pisati je Ii vozarina placena unaprijed (Freight prepaid) iii je plativa na odredistu (Freight payable at destination). Teretnica "na donositelja" (Bearer Bill of Lading) ne sadrzi ime i adresu primatelja robe tako da pravo raspolaganja robom ima svaki zakonski imatelj teretnice. "Notify Address". osobito ne u poslovima manjih vrijednosti. Podrazumijeva se i da roba treba biti ukrcana pod palubu (Under Deck) sto onda znaCi da banke nece prihvatiti ni teretnicu na kojo] stoji klauzula da je roba ukrcana na palubu (klauzula On Deck). Time takva teretnica postaje zapravo teretnica na donositelja i rnoze se prenositi jednostavnom predajom iz ruke u ruku sve dok jedan imatelj ne odluci da ce ipak preuzeti robu iz teretnice. Ako se iz teretnice vidi da je roba vee otpremljena. Prema Jedinstvenim pravilima. Prema nacinu odredivanja primatelja robe teretnice mogu glasiti "na irne". Kako su oni cesto i fizlckl jako udaljeni. 23a) odreduju da banka mora prihvatiti teretnicu iz koje se vidi da je roba ukrcana na odredeni brod (Shipped on Board) iii da je vee otpremljena tim brodom. na taj nacin potvrduje da je roba doista ukrcana na brod te obecava da ce je prevesti do odredisne luke i predati donositelju originalne teretnice. Za to je dovoljno iznad potpisa upisati naziv svoje tvrtke. Ta je teretnica samo svojevrsno obecan]e da ce roba biti ukrcana i otpremljena pa je stoga puno nesigurniji oblik od teretnice "ukrcano na brod". adresu osobe u luci prispijeca koju treba obavijestiti da brod stize u luku kako bi ona poduzela potrebne radnje za preuzimanje i srnjesta] robe . (~V_A_N_J_S_K_O_TR_G_O_V_IN_S_K_O_PO_SL_O_V_A_N_J_E __ ) Poslovanie poduzeca u vaniskoi trgovini tj obavttr vrlo [ednostavno. jednostavnog nacina prijenosa najvise rabi u vanjskotrgovinskoj praksi. Kao sto vrijedi i za druge vrijednosne papire na ime. Ta teretnica je nesigurniji oblik od teretnice na ime ali se zbog . Brodar ce na odredistu predati robu prvoj osobi koja se pojavi s teretnicom. Jedinstvena pravila (cl.teretnica ne sadrzi tzv.. U praksi se kaze "ovisno 0 tome na koga teretnica glasi". onda takav nacin prijenosa zahtijeva znatan gubitak vremena i skupa putovanja.datum na teretnici je kasniji datum od onoga koji je na akreditivu oznacen kao krajnji rok otpreme .r \-. brodar unosi u teretnicu oznaku "ukrcano na brod". Ako je teretnica jedan od uvjeta za isplatu akreditiva. Razumije se da se to ne isplati. To znaci da se u rubrici "primatelj" iznad naziva i adrese primatelja upisuje klauzula "po naredbi". "po naredbi" i "na donositelja" . Banka nece prihvatiti teretnicu s klauzulom "primljeno za ukrcaj" osim ako za to nije izricito ovlastena. Institut cesi]e zahtijeva da se imalac teretnice (cedent) i kupac robe na kojeg treba prenijeti teretnicu (cesionar) nadu kod javnog biljeznika (iii na sudu) te da pred ovlastenom osobom potpisu izjavu 0 cesiji. Najcesei nedostaci koje su nase banke uocile na teretnicama koje im se prezentiraju zbog naplate akreditiva. U svim drugim slucajevirna na teretnicu se mora unijeti biljeska u kojoj je naveden datum kad je roba ukrcana pa ce se datum zabiljezbe smatrati i datumom ukrca]a i daturnorn otpreme. izuzev ako je to izricito dopusteno.

~.

,.

( VANJSKOTRGOVINSKO

POSLOVANJE

)

Poslovanje poduzeca

u vanjskoj trgovini

na teretnici nema klauzule "ukrcano na brod" iako se to trazi u akreditivnim uvjetima - teretnica je necista, tj. na teretnici su unesene primjedbe brodara 0 tome kako stanje robe i/ili arnbalaze nije ispravno - roba navedena u teretnici razlikuje se po vrsti, kvaliteti i/ili kolicini od one navedene u akreditivu (Slakoper, 1993., str. 48).
Prijevozne isprave za kombinirani prijevoz (Multimodal Transport Documents) jesu isprave koje se rabe kad se roba otprema s najmanje dva razlicita nacina prijevoza (npr. morem i zeljeznicorn), pri cemu cjelokupni prijevoz pokriva jedan prijevozni dokument koji izdaje prvi prijevoznik. Opcenin, govoreci, za kombinirani (multimodalni) prijevoz vrijede ista opca pravila koja vrijede za pomorski prijevoz. Isprave koje se primjenjuju u multi modal nom prijevozu jesu: "Bill of Lading for Combined Transport Sl!tipment", "Port-to-Port Shipment", "Non-Negotiable Sea Waybill for Combined Transport" i "Short Form Bill of Lading". Prenosivost dokumenta mora biti izricito istaknuta u zaglavlju i u tekstu multimodalne prijevozne isprave. Ako takve klauzule nema, dokument ce se smatrati neprenosivim.

Medunarodnorn konvencijom 0 prijevozu robe zeljeznicom (ClM) propisan je i oblik i sadrzaj tiskanice medunarodnoga teretnog lista, a odredeno je i to kako se mora tiskati u zelenoj boji. U poslovnoj praksi medunarodni zeljeznicki tovarni list se, po kratici spomenute konvencije, cesto naziva ClM. Sastoji se od sest dijelova. To su: - original teretnog lista koji prati posiljku do odredisnoga kolodvora gdje se, poslije iskupa, predaje primatelju koji na osnovi njega stjece pravo na preuzimanje posiljke - teretna karta koja prati posiljku i pri tome sluzi kao obracunska isprava u koju se unose svi troskovi nastali u tijeku prijevoza posiljke: zadrzava je odredisni kolodvor - izvjesce 0 prispijecu koje prati posiljku do uputnog kolodvora a sluzi kao izvjesce primatelju 0 prispijecu posiljke: izvjesce, nakon iskupa originala teretnog lista, zadrzava odredisni kolodvor . - duplikat teretnog lista koji ostaje posiljatelju prilikom predaje posiljke na prijevoz i slufi mu kao dokaz 0 sklapanju prijevoznog ugovora i 0 predaji robe na prijevoz kopija teretnog lista ko]a prati posiljku do granicnoga kolodvora otpremne drzave - prijepis kopije teretnog lista koji ostaje otpremnom kolodvoru. Na tiskanici teretnog lista jasno su oznacene rubrike koje popunjava posiljatel] i one ko]e treba popuniti zeljeznica. Posiljatel] mora rubrike popunjavati tiskanim slovima iii pisacirn strojem, ali tako da se uneseni navodi i podaci ne mogu brisati. Ispravljati se smije samo precrtavanjem i upisivanjem novog teksta ali tako da ostane vidljivo sto je prije bilo upisano. Svaku takvu izmjenu treba potvrditi potpisorn osobe koja je nacinila ispravak. Ako se radi 0 ispravcima brojki, npr. broj komada iii tezine, ispravak se treba naciniti slovirna. Prema zeljeznickirn propisima poslljatelj odgovara za tocnost navoda i izjava unesenih u teretni list. Stoga on mora posebnu pozornost obratiti na tocno i potpuno imenovanje robe odnosno vrste stvari u teretnom listu. Posiljku treba deklarirati u skladu s nazivom robe u zeljeznickoj tarifi koji cesto nije istovjetan s trgovackirn nazivom robe. Posiljatel] snosi stete koje nastaju ne samo zbog upisivanja netocnih, nepravilnih i nepotpunih podataka nego i zbogtoga sto su podaci upisani na drugom, a ne na odredenom mjestu (Zelenika, 1996., str. 191). U akreditivnom poslovanju najvazni]i je duplikattovarnog lista ovjeren zigom otpremne zeljeznicke stanice koji se predaje posiljatelju (izvozniku) kao dokaz da je roba primljena i otpremljena. Sve dok je roba na putu i dok originalni tovarni list nije predan primatelju u odredisnoj stanici, posiljatelj. koji u rukama drzi duplikat tovarnog lista, ima pravo raspolaganja robom. On rnoze zatraziti da mu se roba vrati, da se roba usput zaustavi i slicno, Kako bi se sprijecile zloporabe tako sirokih prava raspolaganja robom za vrijeme njezina prijevoza,

3.2.2. Teretni listovi
Teretni listovi su prijevozne isprave koje se pojavljuju u zeljeznickorn, cestovnom, zracnorn, rijecnorn i, u najnovije vrijeme, u pomorskom prometu. Propisane su medunarodnim konvencijama 0 pojedinim vrstama prijevoza. Unificirane su i izdaju se dvojezicno, na jeziku zemlje prijevoznika i na jednom svjetskom jeziku. Te isprave nisu ugovori 0 prijevozu robe nego su samo potvrda 0 postojanju tih ugovora koji su sklopljeni, pravno gledano, onog trenutka kad prijevoznik primi neku robu na prijevoz zajedno s teretnim listom. Teretni listovi nisu niti vrijednosni papiri nego samo legitimacijske isprave koje glase na ime jednog primatelja koji time ima ovlastenje zahtijevati izrucenje i predaju robe od prijevoznika na odredisnorn mjestu (Arzek, 1999., str. 238). U nastavku cerno ukratko objasniti zeljeznickl, cestovni, zracni, rijecni i pomorski teretni list. Medunarodni zeljeznicki tovarni list (eng!. Consingnement Note iii Railroad Bill; njem. Frachtbrief) isprava je 0 prijevozu robe u medunarodnom zeljeznickom prometu kojom zeljeznica svojim zigom potvrduje kako je primila robu na prijevoz, da ce je prevesti do naznacene odredisne zeljeznicke postaje te da ce se tamo predati navedenom primatelju. Teretni list je isprava "na ime" i ne rnoze se izdati "po naredbi" niti "na donosioca". On nije vrijednosni papir niti ugovor 0 prijevozu. On je samo isprava kojom se dokazuje postojanje ugovora 0 prijevozu robe zeljeznicom.

( VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE

)

Poslovanje

poduzeca

u vanjskoj trgovini

u akleditivnirn uvjetima treba traziti da posiljatelj, uz ostale dokumente, prilozi i duplikat zeljeznickoga tovarnog lista. U praksi akreditivnog poslovan]a najcesci nedostaci uoceni na zeljeznickorn tovarnom listu jesu: na duplikatu tovarnog lista nedostaje pecat otpremne stanice roba nije otpremljena iz one postaje koja je predvidena u akreditivu nije obavljeno dogovoreno, sluzbeno vaganje od strane zeljeznice iii ono nije potvrdeno pecatom - kolicina robe na tovarnom listu ne odgovara kolicini iz akreditiva, fakture iii iz specifikacije robe - duplikat tovarnog lista se ne rnoze usporediti s fakturom jer ne sadrf iste jedinice mjere adresa primatelja ne odgovara uvjetima iz akreditiva, itd. (Slakoper, 1993., str. 45). ,. Medunarodni teretni list u cestovnom prometu (eng!. Waybill, Consignment Note; njem. Frachtbriet) prijevozna je isprava koja se rabi pri prijevozu robe razlicitim vrstama kamiona. Slicno kao i u zeljeznickorn prometu, medunarodni teretni list u cestovnom prometu je potvrda prijevoznika da je navedenu robu primio na prijevoz i da ce je prevesti na odrediste, Teretni list u medunarodnom cestovnom prometu glasi na ime primatelja. Nije vrijednosni papir niti je ugovor o prijevozu. On je samo dokaz 0 postojanju ugovora 0 prijevozu koji je sklopljen u trenutku kad prijevoznik potpise teretni list. Medunarodni teretni list u cestovnom prometu cini dio Konvencije 0 ugovoru za medunarodni prijevoz robe cestom. Kratica francuskog naziva te konvencije je CMR pa se u poslovnoj praksi tako naziva i teretni list za cestovni prijevoz. Oblik i sadrzaj medunarodnoga teretnog lista propisuje spomenuta konvencija pa je on istovjetan u svirn zemljama potpisnicama konvencije. Tiska se dvojezicno, na jeziku prijevoznika i na jednom svjetskom jeziku. Sastoji se ad tri originala, po jedan za posiljatelja, primatelja i prijevoznika, koje potpisuju posiljatel] i prijevoznik. Uz to se izdaje i pet kopija - po jedna za dornaceg i stranog speditera, carinu, a dvije na kojima je primatelj potvrdio primitak robe, zadrzava prijevoznik. Uz racun za prijevoz prijevoznik prilaze jednu kopiju a ostale dvije sluze mu za interne potrebe. Na poledini svih teretnih listova hrvatskih medunarodnih cestovnih prijevoznika tiskani su i Opci uvjeti u hrvatskom cestovnom teretnom prometu (Opel uvjeti u HCTP) koji se upotrebljavaju pri svim ugovorima koje sklapaju nasi prijevoznici i koji tako dopunjuju medunarodni sporazum CMR, relevantne hrvatske propise 0 prijevozu cestama i tzv. Podsjetnik CMR koji je namijenjen vozacirna cestovnih teretnih vozila. Zracni tovarni list u rnedunarodnorn prijevozu (eng!. Air Waybill; njem. Luftfrahtbrief) isprava je kojom zracni prijevoznik potvrduje primitak robe zbog

prijevoza na oznaceno odrediste, To je tiskanica na engleskom jeziku propisana rnedunarodnom konvencijom 0 prijevozu robe zrakom", a sadrzl imena i adrese prijevoznika iii njegova agenta, primatelja, posiljatel]a, opis robe, broj koleta, tezinu, volumen, ukupan iznos vozarine, pecat i potpis prijevoznika i datum ispostavljanja, broj leta i datum otpreme itd. Svaki zracni prijevoznik ima i vlastitu tiskanicu zracnoga tovarnog lista. Zracni tovarni list popunjava posiljatelj, ito na nacin odreden medunarodnom konvencijom 0 zracnorn prijevozu i prema uvjetima ugovora 0 prijevozu koji su tiskani na poledini originalnih listova zrakoplovnoga tovarnog lista. Posiljatel] odgovara i za stetu koja je nanijeta prijevozniku iii bilo kojoj drugoj osobi zbog netocnosti iii nepotpunosti pisanih podataka i navoda u zrakoplovnom tovarnom listu. Ispunjen tovarni list prima i potvrduje zrakoplovni prijevoznik. Punovaznost ugovora 0 prijevozu robe u medunarodnom zracnorn prometu pocin]e kad je zracni tovarni list potpisan od posiljatelja (iii osobe u njegovo ime) i prijevoznika (iii ovlastenog zastupnika), a istjece kad se posiljka isporuci primatelju koji je naznacen u tovarnom listu (Zelenika, 1996., str. 202). Zracni tovarni list za medunarodni prijevoz nije vrijednosni papir nego je samo neprenosiva prijevozna isprava u medunarodnom robnom prometu. Sluzi kao pismeni dokaz da je sklopljen ugovor 0 prijevozu, kao potvrda primitka robe na prijevoz, kao potvrda 0 obavljenom osiguranju ako je posiljatelj zahtijevao da zracni prijevoznik nacini osiguranje, kao uputa za rukovanje, prijevoz i isporuku posiljke, racun za vozarinu i isprava u postupku carinjenja robe. Zracni tovarni list za medunarodni prijevoz se sastoji od tri originala i devet kopija: - original br. 1 (zelene boje) sluz! prijevozniku koji izdaje tovarni list kao dokaz da je ugovor sklopljen - original br. 2 (ruzicaste boje) prati posiljku i predaje se primatelju zajedno s posiljkorn - original br. 3 (plave boje) urucuje se posiljatelju kao dokaz da je posiljka primljena na prijevoz - kopija br. 4 (zute boje) prati posiljku do odredisne zrakoplovne luke; na njoj primatelj potpisuje primitak posiljke, a potom je zadrzava prijevoznik kao potvrdu 0 isporuci posiljke., - kopija br. 5 (bijele boje) prati posiljku do odredisne zrakoplove luke, a zadrzava je carina prilikom carinske kontrole

11

Rijec je 0 Varsavsko] konvenciji 0 izjednacivanju nekih pravila 0 medunarodnom zracnorn prijevozu iz 1929. godine, a ko]a [e izmijenjena i dopunjena u Haagu

1955.,

Guadalahari 1961. i Montrealu

1975.

~

n

i··

i" i

151

1~i

( VANJSKOTRGOVINSKOPOSLOVANJE

)

Poslovanje

poduzeca

u vanjskoj trgovini

kopija br. 6 (bijele boje) prati posiljku a zadrzava je, eventualni, treci prijevoznik kopija br. 7 (bijele boje) prati posiljku a zadrzava je drugi prijevoznik - kopija br. 8 (bijele boje) zadrzava je prijevoznik u otpremnoj zrakoplovnoj luci - kopija br. 9 (bijele boje) zadrzava je i cuva dvije godine zastupnik koji je izdao tovarni list - kopije br. 10, 11, i 12 (bijele boje) rabe se u slucaju da u prijevozu sudjeluje vise od tri prijevoznika. Za svaku se posiljku izdaje samo jedan zrakoplovni tovarni list. Svaki primjerak tovarnog lista mora u gornjem i u donjem desnom kutu imati svoj serijski broj koji je sastavni dio toga lista. Teretni list za medunarodni rijecni prijevoz je potvrda rijecnog brodara da je teret ukrcan na njegov broct, a posiljatelju daje ovlast disponiranja posiljkorn sve dok se ona ne preda primatelju. Sastoji se od sestdijelova: originala, duplikata i eetiri kopije. Original prati robu do odredisnog pristanista, a duplikat, siicno kao i pri zeljeznickorn teretnom listu, ostaje posiljatel]u kao dokaz 0 sklopljenom ugovoru o prijevozu i kao isprava s kojom se rnoze disponirati robom tijekom prijevoza. Kopije sluze za izvjestavan]e primatelja 0 prispijecu robe, kao prilog uz racun za troskove prijevoza i za racunovodstvene svrhe. Teretni list za medunarodni rijecni prijevoz nije vrijednosni papir a izdaje se samo na ime primatelja. Pomorski teretni list (eng!. Sea Waybill, Straight Bill) nov je oblik pomorske prijevozne isprave koji se prvi put pojavljuje u odredbama Iedinstvenih pravila iz 1993. U praksi je poznat i kao "Liner Waybill". Istovrstan je s duplikatom zeljezniekoga tovarnog lista; dakle, nije prenosiv, nije vrijednosni papir i uvijek glasi na ime odredenog primatelja. Tekstualno je isti kao pomorska teretnica pa se svi ti propisi i odredbe primjenjuju i na ovaj oblik transportnog pomorskoga dokumenta (Arzek, 1999., str.129).

3.2.3.

Medunarodne

spediterske

potvrde

Medunarodni otpremnici su nezaobilazna karika u obavljanju vanjskotrgovinskih poslova, a posebno su angazirani oko organizacije prijevoza robe. Na taj su nacin i uocili neke teskoce koje se pojavljuju u praksi medunarodnog prijevoza robe. Zeleei pornoci u prevladavanju tih teskoca, njihova medunarodna udruga je izradila i trgovackom svijetu ponudila i nove isprave koje mogu olaksati i ubrzati odvijanje vanjskotrgovinskih poslova u odredenirn segmentima. Tako je medunarodno udruzen]e speditera (FIATA) kreiralo speditersku pot'vrdu 0 primitku, speditersku prijevoznu potvrdu, speditersku teretnicu za rnjesovif prijevoz i speditersku skladisnu potvrdu. .

Spediterska potvrda 0 primitku (eng!. Forwading Agent Certficate of Receipt FCR) isprava je kojom sped iter potvrduje da je od odredene osobe u odredenomu

mjestu primio tocno navedenu i opisanu robu uz neopozivi nalog da organizira njezinu otpremu i stavi je na raspolaganje imenovanom primatelju. Primljeni nalog se rnoze opozvati jedino ako se vrati original potvrde i uz pretpostavku da je spediter jos u rnogucnosti ispuniti taj opoziv. Ta isprava se ne izdaje po naredbi pa se i ne rnoze prenositi indosamentom. FCR spediterska potvrda koristi se u slucajevirna isporuke na paritetu na kojemu prodavatelj robe nije duzan utovariti robu u prijevozno sredstvo pa stoga ne rnoze niti pribaviti transportni dokument, npr. pri prodaji na paritetu EXW. Ako je u takvoj isporuci dogovoreno i placanje dokumentarnim akreditivom, prodavatelj (korisnik akreditiva) ce naplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu uz, rnedu ostalim, predocenje i spediterske potvrde 0 primitku. U vanjskotrgovinskoj praksi spediteri cesto primaju na otpremu i brojne malene pojedinacne posiljke veceg broja komitenata. Zeleei iskoristi povoljne tarife, od njih formiraju jednu kolsku posiljku za koju onda mogu dobiti samo jedan teretni list. Prema tome i veci broj manjih pojedinacnih posiljki, kao i teznja za koristenjern povoljnijih vozarinskih tarifa za kolske posiljke, dovode do toga da sped iter ne rnoze za svaku pojedinacnu posiljku pribaviti teretni list vee komitentima izdaje speditersku potvrdu. Spediterska prijevozna potvrda (eng!. Forwarding Agents Certicifate of Transport - FCT) isprava je kojom sped iter potvrduje da je od nalogodavca primio odredenu robu zbog otpreme odredenim prijevoznim sredstvom. Uz obvezu otpreme sped iter preuzima i obvezu predaje robe primatelju uz povrat indosiranog originala FCT potvrde. FCT potvrda se izdaje tek kad je sasvim sigurno da je roba prosla cjelokupnu propisanu izvoznu proceduru i nakon sto je s odredenirn vozarom sklopljen ugovor 0 prijevozu. Ta isprava je vrijednosni papir i rnoze se izdavati po naredbi. Prodavatelju sluzi kao dokaz da je ispunio preuzete obveze iz kupoprodajnog ugovora pa se rnoze ugovoriti i u dokumentarnom akreditivu. Spediterska teretnica za mjesoviti prijevoz (FIATA Multimodal Transport Bill of Lading - FBL) isprava je kojom se sped iter obvezuje obaviti iii u svoje ime pribaviti obavljanje cjelokupnoga transportnog pothvata od mjesta prihvata do mjesta isporuke navedenog na teretnici. Primjenjuje se u slucajevirna kad je za dopremu robe kupcu u inozemstvo potrebno koristiti se uslugama vise razlicltihprijevoznika, npr. vise brodara, zeljeznice i cestovnog prijevoznika. Izdavanjem te isprave spediter na sebe preuzima odgovornost za djela i propuste svih sudionika u rnjesovitorn prijevozu eijim se uslugama koristi za ispunjenje ugovora 0 prijevozu na osnovi kojeg je izdana FBL, i to jednako kao da se radi o njegovim vlastitim djelima i propustima. FBL je prenosiva prijevozna isprava izuzev u slucaju kad je na njoj izriclto navedeno da je neprenosiva. Ona je dakle vrijednosni papir sto znaci da legitimni imatelj takve isprave raspolaze i robom na koju isprava glasi odnosno da se prijenosorn teretnice na drugu osobu prenose i sva prava na tu robu.

tvrtka se rnoze odluclti problem rijesiti samoosiguranjem. Isprave 0 osiguranju robe Roba koja je predmet kupoprodaje u vanjskoj trgovini izlozena je visokim rizicima tijekom otpreme od prodavatelja do kupca. To su polica osiguranja. ko]a je potvrdena zigom i koja je potpisana od strane kuriralservisa. 29 b) jedinstvenih pravila.. osiguranikov interes nad predmetnom robom. banke ce bez pogovora prihvatiti samo speditersku teretnicu za mjesoviti (multimodalni) prijevoz (FBL) koju je Medunarodna trgovinska komora priznala ali ce odbiti FCR i FCT spediterske potvrde koje nisu prihvacene od MTK i ko]e spediteri izdaju samo u svojstvu speditera. Polica osiguranja nije pravi vrijednosni papir" jer za naknadu steta poradi nastupa osiguranih rizika nije dosta samo priloziti policu vee se treba dokazati i tzv. Svaka tvrtka u svojoj poslovnoj politici odnosno u svakom konkretnom vanjskotrgovinskom poslu treba donijeti i odluku 0 tome kako postupiti s tim rizicima.80). Prijenos prava iz police osiguranja rnoze se i unaprijed iskljuciti tako da se to izriCito navede na samoj polici. U takvim je primjerima prakticnije i jeftinije sklopiti generalni ugovor 0 osiguranju i ishoditi generalnu 12 Samoosiguranjemse naziva cijeli niz mjera koje neko poduzece poduzima kako bi sepotencijalni rizici smanjili na minimum. premiju (cijenu) osiguranja.4. npr. polica po naredbi indosamentom dok se polica na donositelja prenosi jednostavnom predajom iz ruke u ruku. 30. Ti transportni dokumenti u~edeni su Revizijom jedinstvenih pravila iz 1983. Takav dokument predviden je u cl. npr. rok trajanja osiguranja odnosno osigurani prijevozni put. god. Kurirske i postanske potvrde (engl. kao i prava vecine zernalja. prihvatiti spediterske potvrde samo ako se iz njih vidi da spediter djeluje kao prijevoznik iii operator rnjesovitog prijevoza odnosno kao njihov agent." Prijenos rizika na osiguratel]a dogovara se ugovorima 0 osiguranju koje osiguranici sklapaju s osigurateljima. i bez ikakvih promjena su preuzeti i u najnovijoj reviziji iz 1993. Prebacivanje rizika na poslovnog partnera postlze se ugovaranjem isporuke na nacin da rizici sto prije prijedu na poslovnog partnera odnosno ugovaranjern odgovarajuce paritetne klauzule. itd. Kako bi polica osiguranja bila pravovaljana. naziv (tvrtku) osiguranika. U praksi vanjskotrgovinskog poslovanja rabi se vise vrsta dokumenata 0 osiguranju robe u prijevozu. opis osigurane robe i arnbalaze. Nacelno.ugradena) odredena prava. Pravi vrijednosni papiri su isprave u kojima su inkorporirana (sadrzana. Tu spadanpr. Polica na ime se prenosi cesijom.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini Pr. hrvatsko pravo. U skladu s tim. vinkulirane police. Za realizaciju tih prava zakonski imatelji vrijednosnog papira trebaju . propisuju da ona treba sadrzavati sljedeee podatke: naziv isprave. Izdaje se u jednom iii vise originala i odgovarajucern broju kopija. a koji dokazuje primitak robe za isporuku. pravo na robu u teretnici.pouzdanih i iskusnihusluznih organizacija.2. 3. Revizijom jedinstvenih pravila iz 1993. onda se to u akreditivu mora jasno izreci. prihvatiti ispravu koja sadrzi ime kuriralservisa. 13 se samo legitim irati i prezentirati taj papir. npr. a ne u svojstvu prijevoznika iii operatora rnjesovitog prijevoza.) banke ee nije Ii akreditivom drukci]e odredeno. pravo na isplatu novcanog iznosa u ceku. svaki tjedan izvozi po jedan kamion rezane grade na paritetu OOU. itd. Ako se akreditivom zahtijeva takav dokument. To su tzv. Ovisno 0 tome kako je oznacen korisnik. Insurance Policy: njem. Uz ove podatke na polici moraju biti tiskani i opci uvjeti osiguranja iz kojih su jasno vidljive obveze osiguratelja koji izdaje policu. polica osiguranja moze glasiti "na ime". Versicherungspolizze) pisana je isprava koju osiguratelj izdaje na zahtjev svog osiguranika i kojom se potvrdu]e sklopljeni ugovor 0 osiguranju robe u prijevozu. datum izdavanja police i potpis ugovornih strana. banke ee. u skladu s tom odredbom. rnoze rizike sto prije prebaciti na poslovnog partnera iii se rnoze odluciti rizike prenijeti na osiguravatelja. Oa bi ih banke prihvatile. 79. svotu na koju je roba osigurana. te potvrde moraju imati zig iii potpis postanskog ureda iii kurirskog poduzeca i u svemu ostalom udovoljavati uvjetima akreditiva. Polica osiguranja (engl. rizike koji su pokriveni osiguranjem. odabir najkvalitetnije ambalaze. Generalna polica se rabi kad osiguranik sukcesivno i u kracim vremenskim razmacima izvozi iii uvozi istu iii slicnu robu na istom paritetu. u konkretnom ce se vanjskotrgovinskom poslu pojaviti i odgovarajuca isprava 0 osiguranju ko]a cebiti pisani dokaz o postojanju takvog ugovora i na osnovi koje ce se rnoci naplatiti eventualne stete koje nastanu poradi nastupa onih rizika koji su pokriveni spomenutim ugovorom oosiguranju. "po naredbi" iii "na donositelja".emajedinstvenim pravilima za dokumentarne akreditive (cl. str. Prenosiv je samo original police dok na kopijama izricito stoji da su neprenosive (Copy not negotiable). Iz isprave mora biti vidljiv i datum primitka za isporuku iii mora sadrzavati izraze istog znacenja na osnovi cega ce se taj datum smatrati datumorn otpreme iii slanja posiljke (Rosenberg. U transportnom se osiguranju rabi generalna i pojedinacna polica osiguranja. uveden je novi transportni dokument koji izdaje kurir iii servis zurne dostave. certifikat osiguranja i potvrda oosiguranju. a koji mogu biti generalni i pojedinacni (ad hoc). Ovisno 0 vrsti ugovora. Ako nalogodavac i akreditivna banka dopustaju te dokumente. Courier and Post Receipts) su transportni dokumenti koje izdaju postanski uredi iii kurirsko poduzece iz mjesta otpreme robe. 1999. klauzule fco skladiste prodavatelja.kvalitetnih prijevoznih sredstava.

itd. OAF hrvatskagranica iii FCAu nekomu mjestu u Hrvatskoj. Osiguratelj ce spomenutu ispravu sa svim podacima 0 robi i prijevozu potvrditi i potpisati te na taj nacin "primiti u pokrice" (osigurati) posiljku. • 0 hrvatskom carinskom . kad se 'IZ bilo kojeg razloga ne rnoze izdati polica osiguranja. Versicherungszertifikat) ispostavlja se na temelju generalnog ugovora 0 osiguranju.2. CFR i CPT. U takvim ce slucajevirna osiguratelj. Potvrda 0 osiguranju (prijava za osiguranje u izvozu i uvozu) jest isprava koja se pojavljuje u poslovnoj praksi hrvatskih poduzeca koja imaju sklopljen generalni ugovor 0 osiguranju i kad je konstrukcija posla takva da im ne treba pojedinacna polica osiguranja. Generalnim se policama koriste i spediteri koji u okviru svoje djelatnosti organizacije otpreme i dopreme robe obavljaju i poslove osiguranja robe svojih komitenata. isprave 0 osiguranju i druge. hrvatski uvoznici redovito osiguravati robu jer se po tim klauzulama ona prevozi na njihov rizik'". Najcesci nedostaci koji se u praksi nasih banaka pojavljuju pri prezentiranju police iii certifikata 0 osiguranju jesu da polica iii certifikat 0 osiguranju nose neki kasniji datum od datuma na otpremnom dokumentu. moraju se podnijeti svi originali.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini policu nego za svak: pojedini izvozni posao pribavljati pojedinacnu policu. na paritetima ExW. deklaraciju 0 carinskoj vrijednosti robe te karnet TIR i karnet AT A. Pojedinacna polica izdaje se u slucaju povremenih (ad hoc) ugovora 0 osiguranju. 15 Podsjecamoda smo carinske postupke obradili u poglavlju sustavu. posebno za pomorski. U sirern smislu tu spadaju sve one isprave koje se rabe u carinskim postupcima. 3. prijevozne. razumije se ako akreditivom nije drugacije odredeno. kupac ce u nalogu za otvaranje akreditiva naloziti banci da isplatu akreditivnog iznosa uvjetuje i jednom od gore navedenih isprava 0 osiguranju Dokumenti 0 osiguranju su obradeni u <:1. Tada ce strani kupac takve robe redovito zahtijevati tu policu jednostavno zato sto su mu uvjeti osiguranja po toj polici dobro poznati. Iz te cerno skupine obraditi jedinstvenu carinsku deklaraciju. Jedinstvena carinska deklaracija (skraceno )CD) je osnovna carinska isprava koja se od prvog sijecnja 2000. 110% svote na mjenici za koju se trazi akceptiranje iii negociranje iii 110% bruto iznosa fakture. njem. dakle robne. U vanjskoj se trgovini vrlo cesto pojavljuje jedna posebna vrsta pojedinacne police tzv. Imaju Ii sklopljen generalni ugovor 0 osiguranju s nekom nasorn oslguravajucorn kucorn. a roba osigurana najmanje na ClF iii ClP vrijednost uvecanu za 10%. rabi kao jedinstveni formular carinske deklaracije za sve vrste carinskih postupaka. a posebna za kopneni prijevoz. FCA. drugim rijeCima jednak je odgovarajuCim formularima u drugim zemljama clanicama WTO-a. a kad strani prodavatelj kani robu osigurati kod lokalne osiguravajuce kuce. Certificate of Insurance. u ovom poglavlju ostaje raspraviti carinske isprave u uzern smislu rijec]. Kako smo ove posljednje dokumente vee obradili." Izgled i sadrzaj formulara odgovara pravilima Svjetske trgovinske organizacije. U primjerima izvoza na paritetima CIF i CIP u kojima je placan]e dogovoreno akreditivom. Carinski dokumenti Carinski dokumenti u uzern smislu rijeci jesu isprave Ciju je uporabu u carinskim postupcima propisala Hrvatska uprava carina iii se one upotrebljavaju na osnovi medunarodnih konvencija koje je Hrvatska ratificirala. oni ce konkretnu posiljku prijaviti osiguratelju tako da mu dostave popunjenu ispravu koja se zove prijava za osiguranje robe u izvozu i uvozu. Ako dakle inozemni prodavatelj ne zeli iii ne rnoze pribaviti hrvatskog osiguratelja. izdati policu osiguranja koja sadrzi sve bitne elemente ugovora 0 osiguranju i koja ce mu ornoguciti naplatu eventualnih steta. Ako se pak ClF i CIF vrijednost ne rnoze ustanoviti. engleska pomorska polica osiguranja. ovisno 0 tome koja je vrijednost veca. i nasi ce uvoznici radije primiti englesku policu nego policu osiguravajuce tvrtke iz inozemstva ci]e uvjete osiguranja ne poznaju. Valuta osiguranja mora biti val uta iz akreditiva. U poslovnoj praksi hrvatskih poduzeca to se dogada redovito pri izvozu u kojemu su nasa poduzeca preuzela obvezu osiguranja robe u prijevozu (klauzule ClF i CIP). 34. Slicno tome ce postupiti hrvatski uvoznici koji kupuju robu na paritetima ClF i ClP. Ako se iz isprave vidi da jeizdana u vise originalnih primjeraka. u slucajevirna uvoza robe. po zahtjevu osiguranika. i to prije otpreme pojedinacnih posiljkl. onda ce biti prihvatljivo i osiguranje koje pokriva 110% akreditivnog iznosa. Opca je odredba da ce banke prihvatiti samo isprave 0 osiguranju koje je izdalo i potpisalo neko osiguravajuce drustvo iii njegov agent. 14 Slicno rnoze postupiti i izvoznik koji izvozi robu na paritetima FOB hrvatskaluka.5. U jedinstvenim pravilima stoji takoder da banke nece prihvatiti ispravu 0 osiguranju s datumom koji je noviji od datuma ukrcaja na brod iii datuma otpreme odnosno datuma preuzimanja za otpremu koji je naznacen u prijevoznoj ispravi. jedinstvenih pravila i obicaja za dokumentame akreditive.-36. Tako ce npr. FOB. da dokument 0 osiguranju ne glasi na istu valutu kao u akreditivu. da iznos naveden u dokumentu 0 osiguranju ne pokriva akreditivni iznos uvecan za dogovoreni postotak. Tiskanicu nase jedinstvene carinske deklaracije propisala je Carinska uprava RH u Pravilniku 0 podnosenju isprava u carinskim postupclrna. ako akreditivom nije drugacije utvrdeno. Certifikat osiguranja (eng!. da naziv robe nije potpun iii pak ne odgovara onom iz drugih isprava.

. On je i svojevrsno jamstvo nekog osiguratelja carinskim vlastima tranzitnih zernalja kako ce sva carinska davanja zajedno sa zateznim kamatama biti placena dode Ii do nekih nepravilnosti u postupanju 5 karnetom TIR. te d) sve druge isprave potrebne za provedbu propisa koji ureduju pustan]e deklarirane robe u slobodni promet. c) isprave potrebne za utvrdivanje povlastenog podrijetla robe iii uporabu drugih mjera kojima se odstupa od propisa koji vrijede za deklariranu robu. dakle cijene robe na koju se obracunavaju propisana carinska davanja. peti primjerak je potvrda primitkaljedinstveni otpremni postupak..6. Svaki karnet TIR sadrzi takoder i pravila 0 koristenju karneta.. U tom slucaju carinarnica odredu]e rok u kojemu roba mora biti ~odnesena.3/8. rok do kada vrijedi te broj polaznih i odrediSnih carinarnica (Sostaric. pojeftlniti i ubrzati mjere carinskog nadzora robe u tranzitu. sedmi za obradu podataka. u slucaju opravdane sumnje u krijumcarenje. Prvi primjerak deklaracije je za zemlju otpreme/izvoza. tovarni listovi. 110). Carinska se deklaracija podnosi u uredovno vrijeme carinarnice kojo] je podnesena i roba. Razumije se da te mjere Karnet TIR je carinski dokument koji se primjenjuje za ubrzavanje i pojednostavnljenje carinskih formalnosti prilikom prijelaza cestovnih motornih vozila iz jedne zemlje u drugu. Tiska se paralelno na jeziku zemlje ko]a ga izdaje i na francuskom jeziku. Spomenuta konvencija je donijeta 1975. Dvije su osnovne vrste karneta: onaj koji se rabi za prijevoz izmedu dviju zemalja a ima sest listica i talona te onaj koji se rabi za tranzit kroz vise zemalja i koji ima 14 listica i talona. Zasnovan je na pet osnovnih nacela odnosno pet stupova. u Zenevi. Deklaracija 0 carinsko] vrijednosti robe je isprava koja se pojavljuje pri uvozu robe. TIR sustav je medunarodni carinski sustav tranzita robe koja se prevozi cestama. a Hrvatska ju je ratificirala 1992. Za te svrhe prijevoznik joj takoder mora podnijeti i sve potrebne isprave kao sto su npr. Kad se jedna vrsta robe podnosi u dvije iii vise posiljaka. drugi za obradu podataka. cine carinsku robu pa stoga podlijezu i mjerama carinskog nadzora u skladu 5 propisima te zernl]e. npr. sesti primjerak je za zemlju odredista. 2/7. lznirnno carinarnica rnoze dopustiti da se carinska deklaracija podnese i prije podnosenja robe. rnoze se zahtijevati prilaganje liste pakiranja iii neke druge isprave u kojoj je naveden sadrza] pojedinacne posiljke. ito nakon sto pregleda robu i vozilo te provjeri podatke koje je prijevoznik unio u karnet. 4/5 i 5/4) potrebnih za provedbu odabranoga carinskog postupka. a osmi za primateljaluvoznika. Carinarnica rnoze zahtijevati da se pri podnosenju deklaracije priloze prijevozne isprave iii isprave u svezi 5 prethodnim carinskim postupkom. Karnet TIR Sva strana prijevozna sredstva i strana roba koji su u provozu (tranzitu) carinskim teritorijem neke zemlje. - - 3. nacelo koje zahtijeva da se roba prevozi u plombiranim vozilima ciju je uporabu odobrila carina koja to odobrenje obnavlja svake dvije godine medunarodni lanac jamstava. nacelo po kojemu se carinski postupci i mjere poduzete u zemlji polaska priznaju i prihvacaju i u tranzitnim zemljama i u zemlji odredista kontrolirani pristup. Carinskom konvencijom 0 medunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR upravo se to zeljelo sprijeciti odnosno zeljelo se maksimalno pojednostavniti. Kao sto i sam naziv isprave govori. 2001. i· Komplet jedinstvene carinske deklaracije se sastoji od osam primjeraka od kojih je svaki oznacen brojem od jedan do osam iii od dva kompleta po pet primjeraka (1/6. Dodatni list jedinstvene carinske deklaracije je sastavni dio formulara arabi se u slucaju deklariranja robe koja je razvrstana u vise tarifnih oznaka. propisane carine i druge pristojbe osigurane su medunarodnim lancem jamstava karnet TIR. tranzitnih zemalja i odredisne zemlje uzajarnno priznavanje carinskih kontrola. Carinarnica rnoze na zahtjev deklaranta odobriti da se deklaracija podnese izvan uredovnog vremena i na drugome mjestu uz odredene troskove koje onda snosi sam deklarant. pristup sustavu TIR je precizno reguliran i kontroliran od strane carinskih vlasti i nacionalnog jamca i odredenog osiguratelja. carinarnica stavlja carinska oblljez]a (plombe) i potvrduje karnet TIR. Deklaraciji za pustanje robe u slobodan promet prilazu se sljedece isprave: a) racun i ostale trgovacke isprave na osnovi kojih je prijavljena carinska vrijednost robe. b) deklaracija 0 carinskoj vrijednosti robe.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini . carinske deklaracije za izvoz. To su: sigurna vozila i kontejneri. racuni. Karnet se rnoze uporabiti samo za jedan tranzit. u slucaju zloporaba. slufi pri izracunavanju carinske osnovice. . . kontrolna isprava koja je prihvacena od carinskih vlasti zemlje polaska. str. cetvrti za odredisnu carinarnicu. odnosno prilikom tranzita. Karnet TIR otvara carinarnica u zemlji polaska robe. Pri carinjenju se rnoze dogoditi da nisu potrebni svi primjerci pa se neupotrijebljena brojcana oznaka odredenog primjerka precrta. treci za izvoznika/poslljatelja. Nakon sto se uvjeri da svi podaci odgovaraju stvarnom stanju robe.2. Carinarnice tranzitnih zemalja samo ce iznimno pregledavati robu. carinskog nadzora bitno usporavaju promet ali i znatno povecaju troskovs prijevoza. ako je to potrebno.

odjeca i obuca. izlozbarna i slicnirn mjestima. umjetnici. Utvrdi Ii se da roba nije prijavljena. sportske rnorncadi i mnogi drugi. laseri. salje potvrdu primitka robe polaznoj carinarnici a ostaJi dio arhivira. popis zemalja gdje ce se karnet koristiti.7. audiovizualna oprema. laboratorijska i znanstvena oprema. Admission Temporaire. inzenjeri. prezentaciji iii uporabi na sajrnovirna. zabavljaci. sportska oprema. Maksimalan iznos koji osiguratelj Croatia d. Pri tome ulazna carinarnica evidentira unosenje robe. u tranzitnim zemljama zamjenjuje carinske dokumente koji su propisani za provedbu mjera carinskog nadzora dok u zemlji privremenog uvoza zamjenjuje carinsku ispravu za privremeni uvoz robe i druga rjesenja kojima se odobrava privremeni uvoz. glazbeni instrumenti. jahte. Rabe ga poslovni Ijudi. u njezino ime. vratiti u inozemstvo u neizmijenjenu stanju. racunala. Karnet je nastao u Medunarodnoj trgovacko] komori u Parizu a. filmovi. zaduzu]e izlaznu carinarnicu i provodi druge mjere nadzora slicne mjerama koje se prirnjenjuju s robom koja se upucuje carinskom prijavom. podaci 0 jamcima te podaci 0 robi na koju se odnosi. Roba kao sto su razlicita potrosna dobra te hrana i pice ne rnoze biti pokrivena karnetom AT A. trkaCi konji. sluzi kao pokrice za placanje svih carinskih pristojbi u sluca]u zloporabe dokumenta. Ako po isteku roka privremenog uvoza ulazna carinarnica ne primi obavijest o vracanju robe u inozemstvo. carinarnica ce obracunati carinu i ostala davanja kao da je roba pustena u slobodan promet prema propisima koji su vrijedili na dan kad je robu trebalo prijaviti mjerodavnoj carin~rnici. izlozbeni standovi. Ako ona u roku od 90 dana ne dostavi vjerodostojne podatke 0 carinjenju iii izlasku robe. usporedu]e podatke iz karneta sa stvarnim stanjern robe. narnjesta]. Ako polazna carinarnica ne primi potvrdu 0 primitku robe u roku od 14 dana. oprema za osvjetljivanje i grijanje. eng!. Najcesce to cine trgovci i drugi subjekti koji pri obavljanju svoje osnovne djelatnosti moraju u inozemstvo nositi odredene predmete. arhitekti. kazalisna scenografija. Potom carinarnica upisuje karnet u kontrolnik ulaznih karneta ATA te provodi propisane mjere nadzora nad robom sve do njezina iznosenja iz zemlje.2. Izdaje se na propisanom formularu koji se sastoji od korica i talona. Zagreb. tvrtka Transportkomerc. letjelice. kirurska i stomatoloska oprema. vrijeme do kad vrijedi.asp). Posebno provjerava jesuli uneseni podaci 0 namjeni robe te precizan opis robe pornocu kojeg se rnoze ustanoviti istovjetnost robe prilikom vracanja. itd. igracke. alatni strojevi. Na koricama su podaci kao sto su serijski broj. provjerava je li pravilno popunjen i odgovaraju Ii podaci stvarnom stanju robe. uredska opremu. Na taj nacin karnet ATA zamjenjuje redovite carinske postupke privremenog izvoza i uvoza odredene robe te. Postupak tranzita je zavrsen kad izlazna carinarnica u tranzitnoj zemlji obavijesti ulaznu kako je roba uredno iznesena iz zemlje. Karnet AT A se rnoze izdati fizickim i pravnim osobama sa sjedistern odnosno prebivalistem u zemlji izdavatelja karneta. Taloni su razlicitih boja. Potom ga upisuje u propisani kontrolnik izlaznih ATA karneta i zadrzava odgovarajuci dio izlaznog talona. nakit i predmeti od plemenitih metala i dragoga kamenja. izlagaci na sajmovima te razliciti djelatnici kao sto su filmske ekipe. 3. jamci isplatiti carinskim organima zbog nepridrzavan]e carinske konvencije 0 karnetu TIR je 50 000 USD. Karnet ATA zamjenjuje vise razliCitih carinskih isprava i ubrzava carinske postupke 5 robom koja se privremeno izvozi odnosno uvozi. Tu spadaju: antikviteti. pokrece postupak pri sluzbama za nadzor i suzbijanje kriminala i postupak za naplatu carine i ostalih davanja od nositelja. motorna vozila. upucu]e • pozurnicu svim carinarnicama kako bi . (www. salje odredisnoj carinarnici pozurnicu koju rnoze ponoviti dva puta. upotrebljavati ga za vise putovanja i vratiti robu u svo]u zemlju bez ikakvih teskoca i nepotrebnih troskova.icc. Temporary Admission) dokument je koji ornogucu]e privremeni uvoz neke robe bez placanja carine i poreza s tim da se predmetna roba mora. Sastoje se od dva dijela: gornjeg koji ostaje u karnetu i donjeg koji zadrzavaju carinarnice zemalja u kojima se koristi Izlazna carinarnica u zemlji privremenog izvoza otvara karnet. oprema za catering. 0 nerazduzenorn karnetu obavjestava jamca. potvrdu]e talon ponovnog izlaza robe i upisuje ga u kontrolnik. trgovci. strojevi. U Republici Hrvatskoj to je udruga hrvatskih autoprijevoznika. Karnet ATA Karnet ATA (franc.d. fotografi. U tranzitnoj zemlji karnet ATA zamjenjuje nacionalni carinski dokument za provoz robe.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini !: Odredisna carinarnica evidentira karnet TIR u kontrolniku ulaznih karneta i. izlagaci na sajmovima i drugi poslovni Ijudi mogu tijekom godine u kojoj karnet vrijedi. urnjetnicka djela. Tako u zemlji izvoza zamjenjuje carinsku deklaraciju za izvoz robe. u roku od sedam dana. Ulazna carinarnica u zemlji uvoza provjerava je Ii karnet potvrden i je Ii izdavatelj popunio sve predvidene rubrike. najdulje u roku od jedne godine. fotografska i filmska oprema. Prilikom vracanja robe u inozemstvo. trkaci motori. Nakon toga dostavlja dio talona ulaznoj carinarnici potvrdujuci na taj nacin da je predmetna roba vracena u inozemstvo. Karnet AT A pokriva privremeni uvoz uzoraka namijenjenih prodaji. posjetiti vise od jedne zemlje. izlazna carinarnica u zemlji privremenog uvoza pregledava robu. Ako carinarnica u roku 60 dana od primitka negativnog odgovora na pozurnicu ne uspije naplatiti pristojbe izravno od nositelja karneta.org/ata/ en/whatis. Koristenjem tog dokumenta trgovci. izdaju ga nacionalne trgovinske komore. a njihov broj ovisi 0 broju zernal]a u kojirna ce se karnet koristiti. na osnovi jamstva iii gotovinskog depozita koji je polozen kod izdavatelja karneta. poljoprivredni strojevi.

1. ito: u slucajevirna privremenog uvoza znanstvene i strucne opreme pri privremenom uvozu robe koja je namijenjena izlaganju na sajmovima. medutim. ista ona institucija koja je objavila i klauzule Incotermsa.akreditivna banka (The Issuing bank).u sluca]u privremenog uvoza arnbalaze . Medunarodni dokumentarni akreditiv (The Letter of Credit . Ta se pravila dopunjujui mijenjaju. ICC Publication No. u prosjeku.) ko]e je prvi put. kakav je bonitet inoz. otplati anuiteta. Pravila su. Za sve ostale slucajeve mora se provesti odgovarajuCi propisani carinski postupak. Sudionici i pravni odnosi sudionika u ploconju dokumentarnim akreditivima Iz definicije akreditiva vidimo da su sudionici dokumentarnim akreditivom sljedece osobe: u placan]u medunarodnim . Ubrzo su Carinska uprava RH i Hrvatska gospodarska komora sklopile ugovor i usuglasile se 0 preuzimanju svih prava i obveza iz spomenute Konvencije. Medunarodni dokumentarni akreditivi su plod i rezultat dugotrajne trgovacke i bankarske prakse. prije svega treba uzeti u obzir 0 kakvom je vanjskotrgovinskom poslu rijec: radi Ii se 0 kupoprodaji robe. - kolika je vrijednost vanjskotrgovinskog posla. formalno gledano.nalogodavac (Applicant for the Letter of Credit). otvori akreditiv u korist inozemnoga poslovnog partnera (dobavljaca . na temelju financijskog pokrica sto ga ima u toj banci iii na temelju odobrenog kredita. Ne potvrdi Ii nijedna od njih izlazak robe. Kao i Incoterms i Jedinstvena pravila su takoder kodificirani trgovacki obicaji tako da ih banke. 4. Ne prihvacaju se niti karneti izdani na osnovi nacionalnih zakona.izvoznika) .u slucaju uvoza dijelova za popravak privremeno uvezenih cestovnih komercijalnih vozila sa stranom registracijom. svakih desetak godina.1. U praksi se ipak najcesce primjenjuju medunarodni dokumentarni akreditivi. jos 1933. npr. a rjede drugi instrumenti placanja kao sto su cek. obavljanju gospodarske usluge. negocirati iii isplatiti mjenicu vucenu od korisnika). 500. bankovne doznake i inkaso dokumenata (dokumentarna naplata).emnog partnera. ne moraju uporabiti. Svaki od tih instrumenata sudionicima u placan]u daje i odredenu razinu sigurnosti te. Posljednja je revizija nacinjena 1993. Nasa je zemlja prihvatila Konvenciju 0 karnetu ATA jos u rujnu 1994. kakva su dosadasnja iskustva u poslovanju s odredenim poslovnim partnerom.1. ima i svoju cijenu. ulazna ce carinarnica uputiti izdavatelju karneta zahtjev da podnese dokaze 0 urednom razduzenju karneta ATA. negociranje iii isplatu mjenice) pod uvjetom da korisnik iii ta treca osoba banci preda ugovorene dokumente i udovolji svim ostalim uvjetima akreditiva. Za odluku 0 odabiru instrumenta placanja treba imati na umu cijeli niz okolnosti vezanih za neku transakciju. izlozbama iii drugim slicnim priredbama . posto]e Ii u nekoj zemlji odredena zakonska ogranicenja placan]e te druge posebnosti svake vanjskotrgovinske transakcije. placanju avansa iii cernu drugom.pri privrernenorn uvozu trgovackih uzoraka i reklamnog materijala .( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini utvrdila gdje [e roba presla granicu. Stoga je za sigurnu naplatu uz najnize troskove potrebno dobro poznavati specificnosti svih instrumenata platnog prometa. Jedinstvenim pravilima i obicajirna za dokumentarne akreditive (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. Za izbor je instrumenta vazno je Ii dogovoreno gotovinsko 4. u medunarodnoj robnoj razmjeni to je redovito kupac (uvoznik) koji daje nalog svojoj poslovnoj banci da. . iii da ce b) ovlastiti neku drugu banku da obavi takvo placan]e (odnosno akceptiranje. toliko i poznata i rasirena da ih uzimaju u obzir i po njima rade prakticno sve vaznije banke u svijetu. carinski postupak privremenog uvoza. U nasoj se zemlji karnet ATA ne prihvaca niti u postanskorn prometu kao ni pri uvozu iii provozu uzoraka bez pratnje.pri provozu robe kroz nasu zemlju. banka koja otvara medunarodni placanje iii placanje na kredit. Regulirani su tzv. odredeni novcani iznos (odnosno akceptirati. Ugovorom je uredeno kako se karnet AT A rnoze koristiti kao jamstvo pri naplati carinskih i drugih uvoznih pristojbi. Instrumenti plocon]o u vanjskoj trgovini Po hrvatskim deviznim propisima u platnom prometu s inozemstvom je dopusteno uporabiti sve uobicajene instrumente medunarodnoga platnog prometa. mjenica i trgovacko kreditno pismo. objavila Medunarodna trgovacka komora u Parizu. te . u skladu s tim. U suprotnom aktivirat ce jamstvo i naplatiti carinu i ostale uvozne pristojbe u visini koja se naplacuje pri redovitom uvozu predmetne robe. iii nekoj treco] osobi po njegovoj naredbi. dokumentarni akreditiv na zahtjev nalogodavca i tocno prema uputama . 4.L/C) Medunarodni dokumentarni akreditiv je instrument placanja u kojemu se neka banka na zahtjev i po nalogu svog komitenta (nalogodavca) obvezuje da ce: a) isplatiti korisniku akreditiva.

35): . neovisni i neuvjetovani. Imenovane banke (nazivaju se i posrednickirn bankarna). Razumljivo je da se ni banaka ne ticu odnosi izrnedu kupca i prodavatelja niti se one u svojim medusobnim odnosima mogu pozivati na temeljni odnos izmedu kupca i prodavatelja iii pak na odnos izrnedu kupca kao nalogodavca i akreditivne banke. 17 18 To je nacelo sadrzano u cl.potvrdujucu banl<u (The Confirming Bank). • ~: • ~ 'J'I_:' J~~~.1..odnos nalogodavca i akreditivne banke odnos izrnedu akreditivne i potvrdujuce banke (banke koja potvrduje akreditiv) . Osnovno i najvazni]e svojstvo svih navedenih pravnih odnosa je da su rnedusobno odvojeni. 2001. . Akreditivni dokumenti koji se u vanjskotrgovinskom poslovanju redovito pojavljuju kao uvjet koristenja (isplate) akreditiva jesu: robni dokumenti dokumenti 0 otpremi robe (transportni dokumenti) dokumenti oosiguranju ostali akreditivni dokumenti.odnos izmedu akreditivne iii potvrdujuce banke i drugih banaka od kojih su one zatrazile da obave neke poslove u vezi s akreditivom (imenovane banke) . To znaci da svaka osoba iz akreditiva mora ispuniti preuzete obveze neovisno 0 drugim sudionicima odnosno da Osnovni robni dokument koji se redovito pojavljuje kao uvjet naplate akreditivnog iznosa je trgovacka faktura. 4. Svaka se strana u nizu ugovornih odnosa nekoga dokumentarnog akreditiva rnoze pozivati sarno na odredbe svojega neposrednog ugovornog odnosa. Poslije se. ovisno 0 vrsti akreditiva. ovisno 0 potrebama. najcesce je to banka u zemlji nalogodavca . koja je od akreditivne banke dobila nalog da provede neku radnju u vezi 5 akreditivom odnosno to je svaka banka ovlastenaisplatiti akreditiv.2. razumije se. daje nalog za otvaranje akreditiva na osnovi kojeg banka otvara akreditiv i u obavijesti 0 otvorenom akreditivu trazi od korisnika prezentaciju upravo tih dokumenata. Navedene cinjenice su posebno vazne jer upravo one korisnicima akreditiva daju iznimno veliku sigurnost da ce isporucena roba biti placena na dogovoreni nacin. ~:.. ugovorne strane iz jednoga pravnog odnosa ne mogu uvjetovati ispunjavanja preuzetih obveza bilo kakvim pozivom na neki pravni odnos izrnedu drugih ugovornih strana. . str.odnos izrnedu akreditivne iii potvrdujuce bankeodnosno druge imenovane banke i osobe u ciju je korist akreditiv otvoren (korisnik akreditiva). preuzeti obvezu odgodenog placan]a. Akreditivna klauzula iz temeljnog ugovora pravno obvezuje kupca i prodavatelja ali njihove odnose unutar akreditiva odreduje sarno on~ sto je sadrzano u akreditivu. mogu preuzeti razlicite obveze i odgovornosti. pod uvjetom da korisnik ispuni preuzete obveze. na osnovi odredbi iz tog clanka. U tom smislu razlikujemo: . to je svaka druga banka koja po ovlastenju akreditivne banke preuzima odredene obveze prema korisniku akreditiva. podnosi u 16 Imenovana banka (The Nominated Bank) jesvaka banka.negod~ajucu banku (The Negotiating Bank)." Jednako tako dogadaji koji mogu utjecati na (neimogucnost ispunjenja preuzetih obveza u jed nom pravnom odnosu ne mogu biti razlogom za (ne)ispunjavanje obveza iz drugog. osim akreditivne. Imenovana banka rnoze biti i potvrdujuca banka.: . korisnik akreditiva ni u kom slucaju ne rnozepozivati na ugovorni odnos koji postoji izmedu banaka iii izmedu nalogodavca akreditiva i akreditivne banke". Ona se." Dokumenti se nabrajaju i precizno opisuju u clanku kupoprodajnog ugovora koji ureduje placanje isporucene robe.. U skladu s navedenim. koja je ovlastena za isplatu akreditiva na teret i po nalogu akreditivne banke . 101b Jedinstvenih pravila u kojemu se kaze da se " .isplatnu banku (The Paying Bank). Detaljan opis dokumenata koji sepojavljuju u vanjskotrgovinskim poslovima dan je u posebnom poglavlju. unutar samog mehanizma dokumentarnog akreditiva razlikujemo vise neovisnih pravnih odnosa izmedu osoba iz akreditivnog posla. obicno prodavatelj (izvoznik). To su (Vukmir. Najcesce je to banka iz zemlje korisnika akreditiva. koja je ovlastena do odredenog roka isplatiti akreditivnu svotu uz uvjetda joj korisnik predocl rnjenicu i dokumente koji su odredeni u akreditivnim uvjetima. obvezuda ce korisniku isplatiti akreditivnu svotu odmah po prezentaciji dokurnenata i ne cekajuci prijam pokrica od akreditivne banke . Tako se ni korisnici niti nalogodavci u svom odnosu prema bankama ne mogu pozivati ni na svoj pravni odnos iz kupoprodajnog ugovora. koj] predocenjern odredenih dokumenata i ispunjenjem ostalih uvjeta u akreditivu stjece pravo iskoristenja akreditiva .~ . koja preuzima cvrsn.korisnik (The Beneficiary).imenovana banka'" (The Nominated Bank).( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini dobivenim u nalogu za otvaranje akreditiva. Akreditivni dokumenti U poslovima izvoza i uvoza robe uz placan]e akreditivom pojavljuju se dokumenti kojima prodavatelj dokazuje da je ispunio sve ugovorom preuzete obveze. akceptirati iii otkupiti mjenicu.

rijecna teretnica. Opcenito. akreditivni iznos odreden izrazima "oko". a da svi drugi dokumenti (npr. odnosno na akcept iii na otkup. Tako npr. a iz drugog dokumenta se vidi da je ona iz neke druge zemlje). ovisno 0 vrsti prijevoza. . Ako posljednji dan roka pada na neradni dan.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovinl vise primjeraka. kao i 0 nekim drugim okolnostima vezanim za mogucnost slobodnog uvoza i stavljanja u promet robe iz uvoza. Mjesto placanja vazno je zbog toga sto je banka duzna isplatiti akreditiv sarno na onome mjestu koje je odredeno u akreditivu. rokovi akreditiva se produljuju na sljedeci bankovni radni dan. ispitati i honorirati ugovorene dokurnente. medunarodni zeljeznicki tovarni list. sanitarna. potvrdujuca i sve druge imenovane banke koje djeluju u njihovo ime) imaju na raspolaganju razurnan rok (koji ne smije biti dulji od po sedam "bankovnih" dana) da ih ispitaju i utvrde odgovaraju Ii ugovorenim dokumentima. Nacelo sukladnosti (el. Pri ugovaranju placanja dokumentarnim akreditivom vazno je ugovoriti odredene rokove i mjesto podnosen]a dokumenata. Ako je u nekom akreditivu rok valjanosti odreden izrazima kao "mjesec dana" iii "sest mjeseci". Ako on u akreditivu nije banka ce odredbu Jedinstvenih pravila koja odreduju da se dokumenti moraju podnijeti banci najkasnije 21 dan od datuma transportnog dokumenta. kako bi se uvjerile da su oni po vanjskom izgledu u skladu s uvjetima akreditiva. Jedinstvena pravila odreduju da svaki akreditiv mora sadrzavati odredbe 0 roku za podnosenje (predaju) dokumenata. Medutim ako u akreditivu nije odreden posljednji datum isporuke. tvornicki atesti za isporucenu robu. veterinarska i fitopatoloska potvrda. iii kad same banke nisu sigurne kako postupati. Ispitivanje dokumenata jedna je od najvaznijih i najosjetljivijih radnji za dokumentarne akreditive. u tom ih roku moraju prihvatiti iii odbiti te 0 svojoj odluci obavijestiti osobu od koje su dokumente primile. prihvatiti dokumente koji jo] se predoce pod uvjetom da njihov sadrza] nije protivan (proturjecan) bilo kojemu drugom predocenorn dokumentu. teretnica) mogu sadrzavati i opis robe koji nije identican ali nije ni protivan opisu robe sadrzanom u akreditivu. Odredivanje mjesta placan]a je u ovlasti akreditivne banke koja rnoze odrediti da mjesto za prezentaciju dokumenata i placanja bude kod bilo koje imenovane banke iz akreditiva. itd. Rok za podnosenje dokumenata banci odreduje se nakon datuma prijevozne isprave. U Jedinstvenim pravilima se ne kaze precizno sto to znaci. odredbu 0 roku do kojeg je akreditiv valjan te odredbu 0 mjestu u kojemu se dokumenti moraju podnijeti na placan]e iii otkup. Sve banke u akreditivnom poslovanju moraju dokumente pregledati s razumnom paznjorn. certifikati organizacija ovlastenih za provjeru kvalitete i kolicine robe. 20 Oba ova roka mogu biti produljena ako posljednji dan pada na neradni dan. tolerancija je 10% iznad iii ispod navedene svote (c]." Ako se dokumenti podnesu na naplatu nakon isteka valjanosti akreditiva. banka nije vise duzna obaviti isplatu cak i kad su dokumenti uredni i sukladni. neprihvatljive i gramcne slucajeve nesuglasnosti. Prema Jedinstvenim pravilima sve banke koje sudjeluju u placanju akreditivom (a to znaci akreditivna. 37/c Jedinstvenih pravila) propisuje da se opis robe u fakturi mora slagati (mora biti sukladan) s opisom robe iz akreditiva. dokument rnjesovitog (multimodalnog) prijevoza. Dokument 0 otpremi robe. 19 Ako je npr. posebne potvrde sto ih neke zemlje propisuju za uvoz robe. 39/a): Tolerancija za kolicinu robeje 5% naviseiii nanize pod uvjetom da sene prernasl svotaakreditiva. Nacelo nesuglasnosti razlikuje prihvatljive. pomorska teretnica. Trgovacka faktura mora glasiti na ime nalogodavca za otvaranje akreditiva i mora je izdati korisnik akreditiva. banka mora odbiti primiti fakturu koja po svorn vanjskom izgledu nije izdana od korisnika akreditiva iii nije naslovljena na nalogodavca. konzularne fakture. neproturjecnosti i nesuglasnosti dokumenata. "otprilike". 44. Ostali akreditivni dokumenti zahtijevaju se ovisno 0 vrsti robe koja se uvozi i zemlji njezina podrijetla. Pri tome banka sarno provjerava odgovara Ii polica vanjskim izgledom uobicajenirn te je Ii izdana i potpisana od osiguravajuceg drustva iii njegovih agenata. banke tad a nece primiti dokumente iz kojih se vidi da je isporuka obavljena nakon dana valjanosti akreditiva. Opis robe u rrgovackoj fakturi mora bit] na jeziku ugovora i u potpunosti odgovarati opisu robe u akreditivu. prilikom ispitivanja dokumenata banke moraju postovati nacela sukladnosti. smatrat ce se da rok poCinje teci od dana kad je akreditivna banka otvorila akreditiv.'? Neprihvatljive su one nesuglasnosti koje su izricito zabranjene pa u slucaju takvih nesuglasnosti banke moraju odbiti isplatu. Drugim rijecima. Tolerancije nema ako je dogovorena kolicina u komadima robe. Nacelo neproturjecnosti propisuje da je svaka banka duzna medusobno usporedivati prezentirane dokumente te eel ako to akreditiv izricito ne odredu]e drugacije. bez odredivanja dana od kada taj rok pocinje teci. rnoze biti npr. zracni tovarni list i dr. ugovor) mora biti onakav kakav je propisan akreditivom i mora ga izdati osiguravajuee drustvo iii njegov agent. Jedinstvenihpravila. U tom slucaju banka mora napisati izjavu u ko]o] potvrdu]e da su dokumenti podneseni u roku produljenom u skladu s ('I. Dokument 0 osiguranju (polica. Prihvatljive su one nesuglasnosti koje su dopustene Jedinstvenim pravilima i one koje su predvidene u akreditivu. Granicni slucajevi nesuglasnosti postoje onda kad banke zauzmu jedno stajaliste a sudovi drugo. Rok valjanosti akreditiva je rok do kojeg je banka duzna od korisnika primiti. bio slucaj kad jedan dokument kaze da je roba hrvatskog podrijetla. "cirka" iii slicnirn. U vanjsko] trgovini to su najcesce: p~tvrda 0 podrijetlu robe. ali se odreduje kako ce se smatrati da dokumenti nisu u skladu s uvjetima akreditiva ako su po vanjskom izgledu medusobno proturjecni (kao sto bi npr. Takvi se slucajevi ne mogu unaprijed predvidjeti iii definirati. Zbog toga svi akreditivi moraju odrediti mjesto na kojemu ce se prezentirati dokumenti za placanje. obicno tri do pet.

i neobnovljivi. jednako drugih duznik (trasat) banka koja je mjenicu prije roka njezina prijenosom dospijeca tako akcept poznate banke omogucuje (indosiranjem) s dokumen- i posrednicka (prodavatelj) nekih postaje on potvrdujuca nije u konfirrnirajuca provjeravati ako mu je hitno potreban se danas vrlo cesto upotrebljava cesto u zemlji u medunarodnoj placan]e dospjelih na svog vjerovnika. BuduCi da u poslu cesto sudjeluju akreditiva S obzirom poslovnirn banke. Zagreb. dokumentima. on u njegovoj banke. natrag dobiva akreditiv slican odmah Neopozivi akreditiv neopozivu akreditivni niti izmijeniti upravo obvezu iznos biti je akreditivna punu banka preuzela da ce mu u zadanom pa se danas. 6. najcesce isplate iz akreditiva. Dakle. kod su akreditivi preuzela odnosno rnogucnosti nalogodavca). Poslovanje poduz:eca u vanjskoj trgovini 4.1'. roku i ispuni druge uvjete bez pristanka zbog toga. Vrste medunorodnih dokumentarnih akreditiva Medunarodne mao Najcesce akreditivne dokumentarne banke i konsnika. lakse mu je s njom [e. iznosa. Praks~. 2001. koje akreditivna (el. akreditivi. dl~~ontlra I odmah isplati ovakav akreditiv sto rezultira razlicitirn vrstama sporova (vise 0 tome u Vukmir B. zbog svoje nesigurnosti. i odreduje Najvafnije akreditivna banka ovlascujs zajedno korisnika isplatiti da na nju vuce mjenicu dokumentima. koristenj_a mjenica je angloarnericklh korijena dok su europski akreditivi preteztto bez mjenice.) svi akreditivi banka rnoze u imati (obicno 30. akreditivi mjenice s placanjern iii dokumenata akreditivi akceptom uz odgodeno mjenice S obzirom na odnos akreditivne placan]e (by deferred sljedece vrste akreditiva: a) opozivi b) potvrdeni c) prenosivi d) "standby" e) obnovljivi i neopozivi. korisnik banka a ciji je datum dospijeca dogovoren je da je taj ne dolazi do je u tome razdoblju u kojih ako prezentira stranaka trazene dokumente odnosu kojih u buducnosti. Otkupni (negocijacijski) akreditivi Bitno je da je sam akreditiv (konfirrnirajucu) komunicirati akreditivne je [ednaka lakse mu je provjeriti najcesee.).CVANJSKOTRGOV~NSKO POSLOVANJE ) akreditiv kriterijiodnosa su na (by i drugim odmah prenosive. s crvenom iii zelenom naziva [asno da se kod tii"\akreditiva vee u dogovorenom na) nakon prezentacije.e dogad~ da !menovana iii potvrdujuca banka. i neprenosivi. banka jamci placan]e i duzna ga je obaviti zajedno s uobicajenirn korisniku. akreditiva akreditivni isprave odnosno koji se u Akreditivi plativi po videnju iznos isplacuje odmah neposredno S su oni kod kojih se korisniku nakon sto u banku donese propisane po prezentaciji pravilima dokumenata. osnovna sigurisporucene nost ostaje jer. i rnoguce pokusa]e da sprijeci isplatu. je svaki akreditiv cime suglasnosti i bez prethodne nema takvu obavijesti naznaku. 90. god. acceptance) (by negotiation). s isplatom isplate akreditiva. vrsta akreditiva pravilima Za korisnika (prodavatelja) prigovore su donekle riskantniji nalorobe u posjed robe prije nego ju je platio. akceptacijskog akceptirala.: Pravo dokumentarnih akreditiva. na zahtjev korisnika. Danas su ti akreditivi. (kupac) dolazi ne obavlja od klauzulorn.3. Uz to je ona samostalna 21 ~ prak~i s. trgovini. jer ne mogu ni opozvati placanjem takoder placanja svih po prezentaciji dokumenata vee u odredenorn im je rezon nakon prezentacije i rabe u medunarodnoj isti. banku. Pravo i porezi br. za otvaranje kupca na kakvocu svako doba Opozivi akreditivi opozvati. banci prezentira umjesto (akceptirala) vucenu na banku. i nepotvrdeni. Akreditivi jedinstvenim dokumenata godavac odgodenim placanjem prvi roku su noviji oblik iz akreditiva odmah spominju put u reviziji placanje 1983. rnoguce je da takvu obvezu raspolaganju po videnju (by sight payment). 60. korisnik. Iz samog je po prezentaciji iii vise dajer f) izravni g) akreditivi h) "back i cirkularni. Takva banka. takoder rabe mjenice" dok su mjenice zajedno neprenosiv koje se koriste uz akreditivne banke (koja je najeesee dobro poznaje bonitet Obveza i potvrdujucu banke 5 druge strane. akreditive rnozerno podijeliti po razliCitim karakteru partnerima se dijele po nacinu i roku isplate te po pravnom U takvom akreditivu." naznaku U skladu s jedinstvenim akreditiva. 120 to back" akreditivi su takva i kontraakreditivi. • . i mjenicu isplate akreditivnog Ocito u opozivi moraju Ako neki akreditiv u kojemu dobiva Akceptni akreditivi akreditiva na neki su specificni smatra se neopozivim. 4. bonitet njezin zemlji." po tome sto korisnik. gotovo nestali iz prakse i upotrebljavaju se sarno izrneu stranaka koje se dobro poznaju te za placanja izrneu ogranaka istog poduzeca . 6. Takvi se akreditivi u akreditivnom trgovini. i korisnika s otpremnim i posrednicke razlikujemo kako ce tu mjenicu dospijecu. Razlika eskontirati obveza sto mjenicu iz Potvrdeni (konfirmirani) obvezu Potvrdeni Korisniku iii akceptiranja onda jer posrednicka banka akreditiv odgovara akreditivi mjenice gdje je glavni moze novae. je neopozivu banka. potvrdujuce i odvojena obvezi akreditivne banke. izvozniku mjenice tima. cak i uz eventualne u skladu s nalogom akreditivnim kod takvih mjenicu i odreden akreditivima dokumenata. lpak. datum placanja isplacen korisnik sigurnost koju je potpisala s odgodenim Gospodarski akreditiva. na nacin i rok akreditivi i akreditivi payment). od obveze 23 22 Takvi su se akreditivi upotrebljavali u razdoblju prije Prvoga svjetskog rata kad su se trgovci bolje medusobno poznavali. jesu i to bez prethodne iii neopozivi. 5. po njezinu da ona bude prezentirana je da banka jamci preuzmu banke i one.

Revolving akreditivi se mogu obnavljati iii u vremenu iii u vrijednosti. dakle bez angaziranja vlastitih novcanih sredstava. Isplatna banka (Paying Bank) je banka koja isplacuje akreditivni iznos ali nakon sto joj ga doznaci akreditivna banka. pamukom. zapravo. ona rnoze biti iii obavjestavajuca iii isplatna banka.. kreditiraju. Uobicajeno je da se banke u takvim poslovima osiguravaju time da se one same mogu naplatiti iz originalnoga. Sluze dakle samo za jednokratno iskoristenje akreditivnog iznosa i rabe se u placanjirna jednokratnih isporuka robe. akreditiv ee od akreditivne banke biti izricito oznacen kao prenosivi (transferable). jest banka koja obavjestava korisnika 0 tome da je akreditiv otvoren i kakvi su uvjeti akreditiva. Trgovcu je to vazan instrument placanja buduci da mu omogucu]s financiranje svojih podugovaraca novcem iz akreditiva. prodajnog. Da bi se to postiglo. 4. Takav nacin placanja razvio se u trgovini sirovinama (rizorn. do detalja precizno. oni su rizicni za akreditivne banke i nalogodavce (kupce) jer isplate predujma bez dokumenata onernogucuje provjeru postupaju Ii prodavatelji u skladu s ugovorom. Pri tome se ponovni prijenos na prvog korisnika ne smatra zabranjenim transferom.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini 'Nepotvrdeni (nekonflrmirani) akreditivi su oni za koje je samo akreditivna banka preuzela neopozivu obvezu placanja iii akcepta mjenice. 38-42). Razumije se da se moraju pojaviti razlike u akreditivnom iznosu. bez obzira na to je Ii svota povucena u ranijem razdoblju. Akreditivnom klauzulom treba jasno odrediti 0 kojoj je vrsti akreditiva rijec. tada ce odredena svota stajati na raspolaganju svakog tjedna. akreditiva. potrebno je uskladiti uvjete iz oba akreditiva. Postupak otvaranja prenosivog akreditiva podrazumijeva da nalogodavac od akreditivne banke mora izrijekom zatraziti otvaranje takvog akreditiva. Ako se obnavljaju u vremenu. odrediti sve rokove vazne za placan]a i povezane s njim i na kraju precizno nabrojiti sve akreditivne dokumente bez kojih se akreditiv nece rnoci iskoristiti." Kao sto akreditivi s odgodenim placanjern pogoduju nalogodavcima (kupcirna). Dokumenti potrebni za koristenje akreditiva nacelno su upravo oni dokumenti koje je prodavatelj (korisnik akreditiva) dobio od drugih sudionika u poslu nakon sto je obavio sve radnje na koje se obvezao ugovorom 0 kupoprodaji. Drugim rijecirna. treba jasno imenovati osobe i precizno odrediti njihovu ulogu u placanju. Svi se ti elementi prilagodavaju uvjetima isporuke iz ugovora koji je sklopljen s podugovaracirna.) sa zemljama Dalekog istoka. mjeseca iii nekoga drugog vremenskog razdoblja. dakle banka "postar". Obavjestavajuca banka (Advising Bank). U tu ce svrhu banke cesto traziti da i same dodu u posjed dokumenata robe koja je kupljena kupovnim akreditivom. Ako se u poslu pojavljuje i posrednicka banka. prvi (prodajni) akreditiv sluz! band korisnika (prodavatelja) kao podloga za otvaranje novoga (kupovnog) akreditiva. Na taj se nacin korisniku ornogucuje da od nalogodavca sakrije imena svojih isporucitelja i cijene po kojima on dobavlja robu (Vukmir. Pri tome osnovni uvjeti akreditiva vrijede i za novoga korisnika. Kumulativni su takvi pri kojima se neupotrijebljeni iznos iz jednog razdoblja prenosi u drugo razdoblje i tako povecava ukupnu svotu koja je na raspolaganju. Prenosivi su akreditivi oni za koje prvi korisnik rnoze zatraziti od banke koja je ovlastena obaviti placanje (odnosno akceptirti iii otkupiti mjenicu) da sva prava iz akreditiva prenese na jednu iii vise drugih osoba. . 2001. vunom i sl. ponovno obnavljaju na isti iznos sve dok se ne iscrpi maksimalna predvidena svota. Akreditivi obnovljivi po iznosu mogu biti kumulativni iii nekumulativni. jedinicnirn cijenama. rokovima akreditiva i rokovima isporuke. Ako ona na to"pristane. 24 Naziv su dobili po tome sto se uobicajilo da se odredbe 0 mogucnosti isplate predujma upisuju u akreditiv crvenom iii zelenom tintom. Akreditivi s crvenom iii sa zelenom klauzulom (packing) su akreditivi kod kojih akreditivna iii imenovana banka u zemlji prodavatelja dobiva pravo (ali ne i duznost) da korisniku (prodavatelju robe) rnoze predujmiti odredeni iznos akreditiva bez ikakvih uvjeta. Nekumulativni su oni kod kojih se neiskoristeni iznos u nekom razdoblju ne rnoze prenijeti u drugo razdoblje pa Obicni (jednokratni) akreditivi se ne obnavljaju nakon sto se iskoriste. Taj clanak kupoprodajnog ugovora treba sadrzavati sve podatke koji su potrebni za davanje potpunog i preciznog naloga za otvaranje akreditiva na osnovi kojega ce onda akreditivna banka otvoriti akreditiv i na osnovi kojega ee se obaviti placanje.4. osim ako u samom akreditivu nije izricito predvideno drukci]e. kad se iskoriste. onda taj iznos za korisnika "propada". Akreditiv se rnoze prenijeti samo jed nom. Podakreditivi (Back to Back) sutakvi kod kojih korisnik akreditiva upotrebljava taj akreditiv kao podlogu za otvaranje jednoga novog akreditiva (kod te iste banke) koji mu sada sluz! za financiranje kupnje robe od svojih dobavljaca. Prednost takvih akreditiva je u tome sto pri otvaranju nije potrebno na racunu u banci imati cijeli iznos odjednom vee se maksimalna svota dopunjuje postupno. Takvi su akreditivi korisni kad se radi 0 stalnim i redovitim isporukama tokom nekoga duljeg razdoblja. tako akreditivi s crvenom iii zelenom klauzulom pogoduju korisnicima (prodavateljima) koje. Pri naplati akreditiva prvi korisnik prenesenog akreditiva ima pravo zamijeniti mjenice i fakture drugoga korisnika za svoje vlastite na kojima su cijene i ukupni iznosi uvecani i odgovaraju uvjetima iz originalnog akreditiva.1. Ugovaranie i tehnika plcconjo akreditivom Vee je receno da se svako placan]e akreditivom u nekomu konkretnom vanjskotrgovinskom poslu. opisuje u posebnom clanku kupoprodajnog ugovora koji se u praksi naziva i akreditivnom klauzulom. lstina. Revolving akreditivi su takvi koji se. str.

nakon sto je robu isporucio u skladu 5 odredbama UgOVOra.) isporucio robu u skladu s ugovorom. a u korist tvrtke Zagreb d. brzojav 0 otpremi).o. a banka inozemnoga kupca je Deutsche Bank iz Hamburga...2004.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini drugim rijecirna. certifikat 0 kontroli kvalitete. Rok valjanosti akreditiva je 20. 26 25 Nalog za otvaranje akreditiva je formular (tiskanica)ci]i je sadrza]precizno odreden u Jedinstvenim pravilima i obicajirna za dokumentarne akreditive a sto moraju 27 postovati sve banke koje rade po tim pravilima. obavijest 0 otvorenom akreditivuvu kojoj navodi sve uvjete iz akreditiva 0 kojima ju je obavijestila akreditivna banka. Placan]e je potvrdenim neopozivim medunarodnim akreditivom. 2000. prodavatelj ce morati robu i osigurati pa ce se za isplatu akreditiva uvjetovati i polica osiguranja.o.00 eura i da mu daje obecan]e kako ce mu taj iznos odmah isplatiti po prezentaciji dogovorenih isprava (onih pet dokumenata iz gornjeg primjera) pod uvjetom da to bude u okviru zadanih rokova.2004. to ce trebati dokazati uvjerenjem (certifikatom) 0 kontroli kvalitete robe. Ako je dogovorena isporuka CIF odredisna luka.2004. Kupac. potpisana originalna trgovacka faktura naslovljena na Kupca u tri primjerka. Time je izvoznik otklonio svoj osnovni rizik (rizik naplate) pa odmah rnoze dati nalog za pocetak isporuke robe. dogovorila s njernackom tvrtkom Hamburg GmbH izvoz 1000 kom. prodavatelj isporuku na paritetu FCA dokazivati zeljeznickirn iii kamionskim teretnim listom.. isporuku na paritetu ClF odredisna luka dokazivat ce linijskom teretnicom s klauzulom "vozarina placena unaprijed". isporuku FAS ukrcajna luka dokazivat ce teretnicom 5 klauzulorn "primljeno za ukrcaj" iii pnstanisnorn potvrdorn. U nas je sadrza] i izgled tiskanice akreditiva takoder propisala Hrvatska narodna banka. Ita je tiskanica propisanaJedinstvenimpravilima. kopija brzojava s podacima 0 koliclni i vrijednosti otpremljene robe.6.o. Akreditiv ce potvrditi Zagrebacka banka iz Zagreba. 5. od svog otpremnika dobiva sve dokumente (isprave) koji dokazuju da je roba isporucena u skladu s ugovorom (fakturu. tvrtka Hamburg GmbH. Sadrzaj i izgled nasih naloga za otvaranje akreditiva propisala je Hrvatska narodna banka Odlukom 0 obavljanju platnog prometa 5 inozemstvom.o. 3. a HNB je propisao i njezin izgled i sadrza]za uporabu u dornaclm bankama. datumu ukrcaja i imenu i zastavi breda. puni set cistih teretnica (3/3) po naredbi Kupca is klauzulama 'ukrcano na bred' i 'vozarina placena unaprijed'. obvezuje se da ce. U fazi otvaranja akreditiva njernacki kupac (u ulozi nalogodavca) daje akreditivnoj banci u svojoj zemlji (Deutsche Bank) nalog za otvaranje akreditiva" u koji upisuje sve uvjete iz gornjeg clanka. slijedi i njegovo ispunjavanje.6.2004. Po odredbama iz naloga banka otvara akreditiv 26 i prosljeduje ga potvrdujuco] banci (Zagrebacka banka u Zagrebu) koja korisniku (tvrtki Zagreb d. a naplativ je u Zagrebackoj banci u Zagrebu odmah po prezentaciji sljedeCi h doku menata: 1.2003. kod banke prodavatelja. itd. • .) salje tzv. prenosiva polica osiguranja po CIF uvjetima. Pretpostavimo npr. Rok za otvaranje akreditiva je 1. itd." Nakon potpisivanja ugovora. Uz nalog doznacu]e i dogovoreni iznos deviza. U tom bi slucaju akreditivna klauzula glasila ovako: "Roba 'X' ce biti placena potvrdenim neopozivim medunarodnim dokumentarnim akreditivom.7 .7. teretnicu.00 eura po komadu CIF Hamburg Inc. Sada te dokumente prezentira (dostavlja) potvrdujucoj banci (Zagrebackoj banci u Zagrebu). najkasnije do 1.d. Tako ce npr.00 eura (stotinu tisuca EUR) kod Deutsche Bank iz Hamburga. Ako se obvezao isporuciti robu tocno odredene kvalitete. certifikat 0 kontroli kvalitete izdan od tvrtke Euroinspekta Rijeka. a rok valjanosti akreditiva je 20..d. policu osiguranje. Shema otvaranja akreditiva [ NALOGODAVAC KORISNIK c) obavijest o otvorenom akreditivu a) nalog za otvaranje akreditiva + akreditivni iznos I AKREDITIVNA BANKA II-------~I b) akreditiv POTVRDUJUCA BANKA I Nakon sto je korisnik akreditiva (tvrtka Zagreb d.6. iz Zagreba. 4. robe "X" po cijeni od 100. Pri tome sam postupak placanja akreditivom rnozerno lako objasniti kroz dvije faze: fazu otvaranja akreditiva i fazu koristenja akreditiva. Banka izvoznika je Zagrebacka banka iz Zagreba. 2. Obavijest koju je korisnik primio znaci da mu Zagrebacka banka neopozivo stavlja na raspolaganje 100 000. rok isporuke'[e 15. otvoriti akreditiv na 100 000. da je tvrtka Zagreb d.

Interes nalogodavca (kupca) je osiguran cinjenicom da se akreditiv moze iskoristiti samo i jedino ako prodavatelj (korisnik) ispuni sve uvjete propisane u akreditivu.doznaka koju nerezident placa hrvatskoj pravnoj iii fizickoj osobi . banka prihvaca dokumente. Drugim rijecima. inozemnom dobavljacu) koja je naznacena u nalogu. Naime. kupac je osiguran od rizika isplate jer je siguran da mu je roba stvarno poslana. rnoze traziti da mu akreditiv otvori neka banka u njegovoj zemlji u koju ima povjerenja i cije poslovanje dobro pozna iii pak neka od velikih i jakih svjetskih banaka. tj.doznaka koja se isplacuje tek po ispunjenju odredenih uvjeta.doznaka koja se isplacuje bez ikakvih uvjeta.uvjetna . Prijevare su olaksane i zbog clnjenics da banke nisu obvezatne niti su osposobIjene za strucnu i detaljnu kontrolu prezentiranih dokumenata. 4. Naprotiv. u banku donese sve uvjetovane isprave i ispuni druge dogovorene uvjete. Domaca banka prihvaca taj nalog i nakon toga nalaze inozemnoj. Ako nema nikakvih primjedbi.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini Shema koristenja akreditiva . kupcu robe) koji bez njih ne rnoze preuzeti robu od brodara niti je rnoze cariniti. a sve to otvara rnogucnost krivotvorenja dokumenata i organiziranja dokumentarnih prijevara. . prazne tiskanice se lako mogu pribaviti. ako u propisanom roku prezentira banci dogovorene dokumente. darovanja. Akreditivna banka (Deutsche Bank) potom dokumente urucu]e nalogodavavcu (tvrtki Hamburg GmbH. stipendije u inozemstvu.doznaka kojom se placaju pruzene usluge . nakon predaje teretnice. u dogovorenom roku. NALOGODAVAC . Pri tome dokumentarni akreditiv takoder omogucuje kupcu i osiguranje isporuke robe upravo ugovorene kolicine i kvalitete.00 eura koliki je akreditivni iznos. npr.) i sl. I KORISNIK a) dostavlja akreditivne dokumente l d) salje dokumente na temelju kojih nalogodavatelj preuzima robu b) isplacuje akreditivni iznos I AKREDITIVNA BANKA~ J c) akreditivni dokumenti ·1 POTVRDUJUCA BANKA l sudova. tehnologije kopiranja su iznimno napredovale. Potvrdujuca banka (Zagrebacka banka) prima dokumente te ih pregledava kako bi vidjela odgovaraju Ii u potpunosti uvjetima iz akreditiva i jesu Ii prezentirani u roku. Razumije se da su rnoguce i da se u praksi dogadaju i razlicite zloporabe. nasljedstva. banci isplatu odredene novcane svote u obliku odobrenja na racunu iii isplate u gotovini korisniku te doznake. Razlikujemo sljedece vrste bankovnih doznaka: nostro (nasa) . U vanjskotrgovinskoj praksi bankovna se doznaka najcesce rabi: za placanje robe manjih vrijednosti unaprijed za placan]e pruzenih gospodarskih usluga za placan]e predujmova (avansa) za otplatu kreditnih anuiteta te za druga nerobna placan]a (npr. Bankovna doznaka u platnom prometu 5 inozemstvom Bankovna doznaka za placan]e u inozemstvo je nalog komitenta (duznika kupca) svojoj poslovnoj banci da na teret njegovih sredstava isplati odredenu svotu deviza inozemnoj osobi (vjerovniku.robna . Akreditiv je ocito instrument placanja koji na optimalan nacin miri interese i otklanja kljucne rizike i prodavatelja i kupca. po prezentaciji dokumenata. Akreditivni dokumenti se tiskaju na obicnorn papiru. Zastita interesa prodavatelja se ogleda u cinjenici da mu obavijest 0 otvorenom akreditivu jarnci iskoristenje akreditiva odnosno naplatu isporucene robe. Primljene dokumente Zagrebacka banka potom salje akreditivnoj banci (Deutsche Bank) koja po nov no provjerava dokumente i. obicno korespodentnoj. primjena dornacih pravnih propisa i usteda znatnog dijela parnickih troskova koje bi morao platiti da se spor vodi u inozemstvu . domiciliranje akreditiva u vlastitoj zemlji.doznaka koju hrvatski rezident placa inozemnom partneru loro (njihova) . - Tako mu je u slucaju spora iz akreditivnog posla osigurana nadleznost dornacih . ona mora ispuniti sve preuzete obveze ako korisnik. odobrava 100 000 eura uvecanih za uobicajene troskove. . a korisnikovu racunu odmah odobrava 100 000. Ako prodavatelj nema povjerenja u banku svog partnera.doznaka kojom se placa isporuka robe nerobna . i sl. Dakle.2. pomoci i sl.bezuvjetna . prodavatelju donosi znatne prednosti. racunu potvrdujuce banke (Zagrebacke banke) koja je obavila isplatu po akreditivu. mjenice. ako je sve u redu. to znaci da posrednicka banka koja je dala takvu obavijest 0 otvorenom akreditivu ne moze tu obavijest naknadno opozvati bez obzira na to sto se u meduvrernenu dogodilo s akreditivnom bankom. To se dokazuje podnosenjern dokumenata 0 kolicini i kvaliteti robe a koje su izdale renomirane i poznate kontrolne kuce.

ostvari naplatu na dogovoreni nacin. i sl. Upravo zato se doznake i primjenjuju u rnedusobnim placanjlm. Inkaso naplata je robna i nerobna.robni inkaso Inkaso naplata u platnom prometu s inozemstvom primjenjuje se kad izrnedu poslovnih partnera vi ada uzajamno povjerenje steceno na osnovi dugogodisnjsg poslovanja odnosno kad su uvjeti na trzistu takvi da jedna strana.). mjenica. Pri 28 Ukljucivan]e drugih banaka se obavlja na racun i na rizik nalogodavca.osoba kojoj se prezentiraju dokumenti zbog naplate. diktira takav nacin piacan]a. HNB). Inkaso naplata je instrument placan]a u kojemu prodavatelj (izvoznik) odmah po otpremi ugovorene robe izda]e i inkaso nalog koji.. Dokumentarna naplata . banka ce je izabrati sarna". Sudionici u postupku dokumentarne naplate jesu: . prema klauzuli "dokumenti uz akceptiranje" (D/A . zajedno s prilozenirn dokumentima i instrukcijama."documents against payment") . ako on to ne ucini. kojoj to odgovara. Banka remitent ce primljeni nalog potom proslijediti inkaso banci koja ce 0 tome obavijestiti korisnika naplate (kupca robe).3.(VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) - Poslovanje poduz:eca u vanjskoj trgovini l~ pla~anje . Nalog za naplatu koji izdaje prodavatelj robe (izvoznik) mora biti potpun i jasan. dokumenata osiguranja i dr. osim dostavne.nakon 5tO uvoznik izda potvrdu 0 preuzimanju dokumenata uz prilaganje bankovnog jamstva.14.nalogodavac (prodavatelj) . To nije problem kad nam inozemni partner doznakom placa avanse ali je rizicno kad nas izvoznik ugovori ta] instrument za placanja nakon isporuke robe. 4. Iz sheme vidimo da je dostava naloga za inkaso i dogovorenih otpremnih i drugih dokumenata prvi korak u postupku placanja. amortiziranih obveznica i dr. poslovnih partnera koji se dobro poznaju odnosno u poslovanju s renomiranim tvrtkama visokog boniteta. U skladu 5 instrukcijama iz obavijesti. najcesce. koja je ukljucena u postupak naplate .banka kupca odnosno svaka banka. Robni inkaso posaose redovito ugovora kao naplata komercijalnih papira (faktura.dostavna banka (banka remitent).prezentirajuca banka . Na osnovi naloga . I . korisnik ce banci doznaciti inkaso iznos iii ce akceptirati mjenicu nakon cega mu inkaso banka predaje prijevozne i druge dokumente na osnovi kojih ce rnoci preuzeti i ocariniti robu. Za razliku od akreditiva doznake su..nakon akceptiranja mjenice. To je sluca] u vanjskoj trgovini uslugama. ratova iii bilo kojih drugih uzroka neovisnih 0 njihovoj volji. ."documents against acceptance") iii . pobuna. upucu]e svojoj banci da ona.naplatna banka koja prezentira dokumente trasatu . sama iii putem svoje korespondentske veze. pisama iii dokumenata niti odgovornost za posljedice koje mogu nastatiprestankomnjihove djelatnosti poradi vise sile.koj nalogodavac daje svojoj banci ovlasteno] za poslove s mozernstvorn propisno popunjenu tiskanicu naloga za doznaku u inozernstvo ciji je minimalni sadrzaj utvrden Uputom 0 provedbi Odluke 0 nacinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (nalog br. Nerobni iii cistl inkaso je naplata vrijednosnih papira (cekova.banka remitent (banka prodavatelja) ce angazirati inkaso banku koju odredi nalogodavac iii.banka prodavatelja kojoj je povjerena naplata i koja ju provodi preko inkaso banke - Shema robnog inkasa NALOGODAVAC I KORISNIKI c) dokumenti a) inkaso nalog + dokumenti l b) inkaso nalog + dokumenti BANKA REMITENT d) inkaso iznos iii mjenica I I I I INKASO BANKA I U praksi se pojavljuje i problem djelornicnlh placanja. otplatama anuiteta zajmova. Banke ne preuzimaju odgovornost za posljedice koje mogu nastati zbog zakasnjen]a i/ili gubitka u prijenosu poruka. bezuvjetan instrument placanja: drugim rijecima. Doznake se rabe i u placanjima kad je vrlo te5ko ugovoriti neki oblik dokumentarne naplate. U nerobnom inkasu djelomicna su placanja moguca ako je to dopusteno deviznim propisima. inozemni partner ne treba ciniti nista posebno. naplatna banka (inkaso banka) . otpremnih dokumenata.bankovnom d?znakom u HNats. da bi primio isplatu.osoba koja svojoj banci (dostavna banka) povjerava posao nap late i kojoj dostavlja dokumente . Dokumenti ce kupcu (uvozniku) biti predani: nakon isplate kupoprodajnog iznosa ako je dogovorena klauzula "dokumenti uz placanje" (DIP .) iii nekih vrijednosnih papira.trasat (kupac) .

4. cek je vrijednosni papir koji u vecini zemalja ima ova obiljezja: . ocekujuci da ce kupac robe postupiti u skladu 5 ugovorom ida ce otkupiti dokumente (akceptirati mjenicu) i preuzeti robu. Unatoc slicnosti s akreditivom. uz propisane dokumente. a inkaso banka ce korisniku uruciti dokumente tek po primitku punog iznosa naplate. Moze se dogoditi da posrednicka banka ne uspije unovciti mjenicu pri njezinu podnosenju na konacan iskup.cekovna obveza je fiksna sto znaci da se duguje odnosno potrazuje samo ona svota koja je navedena u ceku . po naredbi i na donositelja.cek je pisana isprava i ne rnoze se izdati u bilo kojem drugom obliku . otkupiti od svakoga savjesnog imatelja.cekovna obveza je samostalna sto znaci da svaki cekovni obveznik potpisom ceka preuzima obvezu neovisno 0 obvezama ostalih potpisnika. Cekovi Cek je vrijednosni papir kojirn izdatnik (trasant) nalaze trasatu (najcesce banci) da svotu navedenu na ceku isplati korisniku ceka (remitentu) iii osobi na koju on prenese cek. U cekovnom prometu uobicajene su dvije vrste indosiranja kojima se ostvaruje prijenosceka na drugog vlasnika. Ako se vee njime nasa poduzeca moraju koristiti. trgovacko kreditno pismo se od njega razlikuje po sljedecern: u koristenju trgovackoga kreditnog pi sma uz dokumente se. Pri tome treba zapaziti da je akreditiv puno sigurniji instrument placanja jer u mehanizmu akreditiva korisnik (prodavatelj robe) zapocin]e s isporukom robe tek po otvaranju akreditiva odnosno nakon sto je osigurao naplatu. pojavljuju mjenice vucene na banku .cek je formalni papir i mora sadrzavati sve bitne sastojke propisane zakonom . a ne nekoga gradanskopravnog odnosa temeljem kojega su dosli u posjed ceka cekovni duznici su soJidarno odgovorni za isplatu cekovne svote 5 time da se cek mora prvo podnijeti na isplatu trasatu. Opcenito. gotovo redovito. u skladu s uvjetima kreditnog pisma. - poledini .na trgovacko kreditno pisma unosi se izjava kojom se banka izdavatelj obvezuje na iskup mjenice od "svakoga savjesnog imatelja" koji joj tu mjenicu podnese zajedno s propisanim dokumentima . odgovaraju solidarno cekovni potpisnici koji su neposredno odgovorni cekovnom vjerovniku . to znaci da potpisnici ceka odgovaraju na temelju svog potpisa na ceku. Da bi bianco indosament bio punovaljan. a novi vlasnik indosatar. bilo bi dobro pribaviti i dodatna osiguranja u obliku bankovne garancije iii rnjenicnog jamstva pouzdane banke. U robnom inkasu ce djelornicna placanja biti prihvacena jedino ako su dopustena inkaso nalogom. Trqovocko kreditno pismo Trgovacko kreditno pismo (Commercial Letter of Credit . mora biti napisan na poleaini ceka iii na 4. Time dosadasn]i vlasnik ceka postaje indosant. U tom slucaju posrednicka banka moze i to kreditno pismo i potvrditi. 4. Dakako da ce i inace biti puno manje banaka spremnih negocirati takvu mjenicu. To su potpuni i nepotpuni (bijeli iii bianco) indosament. Tada ce negocirajuca banka podnijeti regresni zahtjev korisniku kreditnog pisma.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini tome ce se korisniku dokumenti uruciti tek nakon uplate punog iznosa.kreditno pismo ovlascuje korisnika da mjenice moze podnijeti na negociranje bilo kojoj banci ali se bankama ne daje nikakav nalog za negociranje tih mjenica .5. To nece rnoci uciniti jedino ako se u mehanizmu kreditnog pisma ona pojavila kao potvrdujuca banka iii.duznikova cekovna obveza je apstraktna.cek je prezentacijski vrijednosni papir sto znaci da se isplata ne moze obaviti bez prezentacije i da duznik mora isplatiti cek koji mu se predoci i onome tko mu ga predoci . kao i placanja akreditivom. Razumije se da se to ne mora uvijek i dogoditi pa na prodavatelju ostaju rizici neplacanja iii neakceptiranja. U inkaso naplati to nije tako jer prodavatelj otpremne i druge dokumente sal]e zajedno s robom.CLC) je instrument dokumentarnih placanja kojim banka izdavatelj ovlascu]e imenovanoga korisnika da na nju moze vuci mjenice do iznosa navedenog u pismu te se obvezuje da ce te mjenice. ako je na mjenici. s tim da se cekovi na ime rijetko rabe u vanjskoj trgovini. bila klauzula "bez regresa". Nepotpuni iii bianco indosament ne sadrzi ni prijenosnu izjavu ni ime indosatara vee samo naziv (tvrtku) i potpis indosanta. oblici dokumentarne naplate. I to je jedan od razloga zasto se inkaso u nas rjede ugovara.kreditno pismo se naslovljava i salje korisniku bilo izravno postern. umanjen za dogovorenu naknadu potom ce bez odlaganja staviti na raspolaganje banci od koje je primljen nalo~ za naplatu. rnoze se red'da je taj instrument placanja puno nesigurniji i rizicniji od akreditiva. Instrument se najcesce rabi u praksi angloarnerickih banaka. najcesce iz zemlje korisnika. Potpunim indosamentom dosadasnji vlasnik ceka (remitent) na poledini ceka potpisuje prijenosnu izjavu u kojoj navodi i ime novog vlasnika na kojega prenosi cek. Inkaso naplate su. ako ga on ne isplati. Naplaceni iznos. Mogu glasiti na ime. Opcenito. posredovanjem nalogodavca (kupca) iii posredovanjem neke banke.

Glase na okrugle svote otisnute na prednjoj strani u odgovarajuco] val uti: US dolarima. i to na temelju realnog pokrica (depozita) iii fiktivnog pokrica. Osobni cekovi su cekovi koje razne tvrtke. Banka trasat euroceka jarnci naplatu svakog isplacenog euroceka ako se isplatno mjesto pridrzavalo opcih i posebnih pravila 0 isplati koja su prihvacena u okviru eurocek sustava. za razliku od negocijacijskog. Certified. Potpis izdavaoca euroceka koji se upisuje na cek u nazocnosti blagajnika iii ovlastenog mjenjaca mora biti istovjetan s onim na cekovno] karti. dokumentarni cekovi. akceptira mjenicu koja glasi na akreditivni iznos i koju je korisnik akreditiva vukao na banku. Da bi se ti cekovi mogli bez teskoca isplatiti. Putni (travellers) cekovi su instrument placanja koji se rabi u medunarodnom putnickorn prometu. Svota maksimalnog limita vidljiva je na poledini cekovne karte. All Right iii Good. Akceptiranu mjenicu izvoznik moiedriati sve do roka dospijeca i tada ju naplatiti iii ju rnoze eskontirati prije roka njezina dospijeca . tj. Trasirana (tuda) mjenica je pismeni nalog jedne osobe (trasanta) drugoj osobi (trasatu) da isplati trecoj osobi (remitentu) iii po njegovoj naredbi odredenu svotu novca. ito u gornjem i donjern lijevom kutu. Certificiranjem osobnog ceka banka trasat potvrdu]e da trasant raspolaze potrebnim pokricern te ujedno da je ona rezervirala odgovarajucu svotu sve do proteka roka propisanog za predocenje ceka na isplatu. prema uvjetima oznacenirna na samoj mjenici. Zakon 0 ceku odredoje da indosament mora biti bezuvjetan: ako je ogranicen nekom klauzulom. eurima itd. Na taj nacin privatni inozemni cek postaje certificirani cek. Banka preuzima dokumente i isplacuje cek. eurocekovi i drugi. Bankovnim cekom u medunarodnom platnom prometu podrazumijeva secek koji jedna banka vuce (trasira) na drugu banku tako da se prva banka pojavljuje kao trasant (izdavatelj). depozita odnosno kredita kojim mogu raspolagati. Kad se cek realizira. pred radnikom banke odnosno ovlastenim rnjenjacern gdje se cek naplacuje. Kako je sigurnost takvih cekova relativno malena. Dokumentarni cek pojavljuje se u izvozu robe i usluga. Nakon toga izdatnik ceka (trasar~t)dobiva dokumente na temelju kojih preuzima robu od prijevoznika. ustanove iii fizicke osobe u inozemstvu trasiraju na neku banku u svojoj zemlji. predocivsi tom prigodom cek zajedno s cekovnom (garantnom) kartom banci odnosno ustanovi u kojoj ga realiziraju. Mjenica u medunarodnim ploccnjirno Mjenica je vrijednosni papir koji je izdan u zakonski propisanom obliku i kojim se izdavatelj obvezuje da ce osobi navedenoj na mjenici iii osobi na koju ona prenese mjenicu isplatiti na mjenici navedeni iznos na dan koji je takoder naveden na mjenici. na cekovnoj tiskanici su oznacena mjesta za potpis korisnika. Korisnici takve cekove mogu naplatiti po tecajno] vrijednosti i u valuti one zemlje u kojoj se nalaze. smatra se da ona nije ni napisana. Izdaju ih poznate svjetske banke i vel ike turisticke agencije. Prema tornu. sada u donjem lijevom kutu. kontinentalne (europske) putne cekove izdaje banka na banku zbog cega su trasant i trasat za ove cekove razlicite pravne osobe. Potrebno je oznaciti i mjesto i datum izdanja jer 0 tome ovise rokovi njegove realizacije. Eurocekovi i eurocek garantne kartice vrlo su prihvatljivi za komitente jer se racuni komitenata ne terete unaprijed kao kod putnih cekova. U tom se smislu razlikuju trasirana i vlastita mjenica. Akcept iii certifikacija se potpisuje i potvrduje starnbiljem ovlastene banke trasata na prednjoj strani ceka uz upis datuma prihvata iii potvrde. Za akceptni akreditiv korisnik akreditiva (izvoznik) je siguran da ce u trenutku podnosenja akreditivnih dokumenata dobiti akcept na mjenici sto je vuce na neku banku iz svoje zemlje. teretnica. po prezentaciji dogovorenih dokumenata. korisnik ponovno potpisuje cek.6. Za razliku od angloarnerickih. Usporedbom tih potpisa utvrduje se legitimnost donositelja ceka. a osim toga eurocekovi nemaju unaprijed tiskan iznos za isplatu iii koristenje. Vlastita (sola) mjenica je ona za koju se sam izdavatelj mjenice (trasant) obvezuje isplatiti odredenu novcanu svotu navedenoj osobi (remitentu) iii nekomu drugom po njegovoj naredbi. banka se certificiranjem obvezuje kao iskljucivi cekovni duznik isplatiti svotu ceka njegovu korisniku u okviru toga roka. Imatelj ceka (remitent) podnosi banci cek uz predocivanp. putni cekovi. iz skladista i sl. U medunarodnom platnom prometu mjenica se pojavljuje u akceptnom i negocijacijskom akreditivu te kao instrument osiguranja placan]a u kreditnim poslovima. tovarni list i drugi). a druga kao trasat. nase banke ih najcesce preuzimaju samo na naplatu (inkaso). Zbog sprjecavanja zloupotreba. banka trasat ce na zahtjev izdatnika (trasanta) ceka prihvatiti (akceptirati) odnosno potvrditi (certificirati) cek upisujuci na njemu jednu od ovih klauzula: Accepted. Bonitet tih cekova ovisi 0 bonitetu banke koja ga je vukla i koja je cek trasirala. 4. Eurocek se moze trasirati i unovciti u okviru uvjeta navedenih na poledini cekovne karte te ga je potrebno prezentirati na naplatu u roku do kojeg vrijedi ta karta. Eurocek je unificirani bankovni cek kojim se u bankama iii rnjenjacnicarna moze podizati gotovina odnosno platiti roba i usluge u trgovinama i hotelima. osobni (nebankovni) cekovi. Akceptni akreditiv je. U prometu placanja S inozemstvom pojavljuju se sljedece vrste cekova: bankovni cekovi. • . Iz njegova se naziva vidi da se uz ovaj cek pojavljuju i odredeni dokumenti (faktura. Izdani i isplaceni eurocek treba prezentirati banci trasatu u roku od 20 dana od dana njegova izdanja. engleskim funtarna. vrsta akreditiva u kojemu banka ne isplacu]e korisnika akreditiva nego. Prigodom kupnje korisnik potpisuje cek u gornjem lijevom kutu u nazocnosti djelatnika banke. navedenih dokumenata.CVANJSKOTRGOVINSKO aionza POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini e' " (produietka).

163). obecavajuci mu bezuvjetno isplatu odredene svote. iznimno je vazno odrediti pravila na osnovi kojih bi se jednoznacno i nedvosmisleno odredilo mjesto i trenutak prijelaza rizika s jednog na drugoga poslovnog partnera odnosno mjesto i vrijeme prijelaza posljedica propasti iii ostecenja robe koja je predmet ugovora 0 prodaji. rizik je hoce Ii mu uopce biti isporucena dogovorena roba odnosno hoce li isporucena roba biti upravo onakve kvalitete i u onoj kolicini kakvu je i dogovorio. Prema tome.Tornic.). dok u kreditnim poslovima. neznanju iii . Kako bi se izbjegli rnogucl nesporazumi i sporovi. str. Upravo zbog rnoguceg umanjenja vrijednosti odnosno zbog rnogucih Meta na robi. Pri tome za spomenutu konvenciju nije kljucno vlasnistvo nad robom pa odreduje da rizik s prodavatelja prelazi na kupca u trenutku kad mu se roba. U trgovini 5 angloarnerlckim zemljama cesto se upotrebljava tzv. Nacionalni propisi ureduju tu materiju na razlicite nacine. neizvjesnost.) kojima je zajednicko da mogu umanjiti vrijednost robe. 5. ako je izvjesno da ce se stvari odvijati na odredeni nacin odnosno da ce se nesto dogoditi. Dosljedno tome. drugim rijecirna. lrnajuci na umu sve navedeno. Pojam i vrste rizika Vanjskotrgovinski posao. nedostatke u organizaeiji tvrtke.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini .1. djelovanje Ijudskog faktora postaje kljucno i za preveneiju i za nastup rizika buduci da covjek moze zakazati u procesu pripreme i/ili u procesu donosenja poslovnih odluka. dakle neovisno 0 prijelazu vlasnistva (Mlikotln-Tornlc. Za smanjenje neizvjesnosti potrebno je pak prikupiti sve relevantne informacije koje mogu utjecati na neki poslovni pothvat. korisnik kredita putem promissory note daje isto takvo obecanje banei od koje je dobio kredit. Dio zemalja slijedi tradiciju rimskog prava u kojemu se prijelaz rizika vezuje za prijelaz vlasnistva.smanjiti neizvjesnost glede svih dogadanja koja bi mogla utjecati na rezultate nekoga poslovnog pothvata te . 160) rizik se shvaca kao n iz mogucih fizickih promjena na predrnetu ugovora (kao sto su unisten]e. U praksi se donositelji odluka precesto i previse oslanjaju jedino na svoje iskustvo. promissory note odnosno ~romessa. IIi. preda odnosno u trenutku kad mu je roba stavljena na raspolaganje a da je pri tome nije cak ni preuzeo. ostecen]e. takve se opasnosti nazivaju poslos/nirn rizieima. primjerice. str. Uzroci i posljedice rizika Glavni uzroci nastanka rizika su neizvjesnost i/ili djelovanje Ijudskoga faktora. prirodne katastrofe i 51. Zapazimo! Nema rizika bez postojanja neizvjesnosti. mjerljiva.povecati strucnost. Dogada se da se zanemaruju vee pribavljene informa- dje iii da se pogresno interpretiraju. itd. Za kupea kljucni i najvec. mi cerno rizik definirati kao rnogucnost nastupa razlicitih nepredvidenih dogadaja izazvanih subjektivnim iii objektivnim okolnostima. Treci ga definiraju kao opasnost od donosenja pogresne odluke odnosno kao opasnost donosenje odluke koja ne bi bila optimalna u odnosu na odabrane ciljeve. a ne treba posebno isticati kako su posebno izrazeni upravo u poslovanju s inozemstvom. Ti riziei postoje u svakom poslu kupoprodaje. Ponekad ne pokusava]u pribaviti niti one najdostupnije informacije. u skladu s ugovorom.e pos~~na vrst~ vla_s~ite mj~niee ~ojom se izdavatelj (trasant) bezuvjetno obvezuje platiti korisniku III po nJegovoJ naredbi iii donosioeu svotu na koju glasi taj vrijednosni papir. motiviranost i odgovornost donositelja poslovnih odluka na svim razinama odlucivanja. namjerne pogreske i propuste. ekonomske i drustveno-politlcke nestabilnosti. onda se ne rnoze govoriti 0 riziku. nestanak. intuiciju iii cak na srecu. razlicite aktivnosti drzavnih vlasti (npr. nedovoljnu stimulaciju i motivaeiju zaposlenika. Tako ga neki autori definiraju kao opasnost od gubitka ulozenih sredstava i/ili poslovnog ugleda. 5 pravnoga gledista (Mlikotin. dok neke druge zemlje ureduju taj prijelaz na nacin Becke konvencije. zabrane iii ogranicenja uvoza. 5. Pri prodaji na kredit kupac robe izdaje promissory note u korist dobavljaca. devizna ogranicen]a i sl. analizirati ih i potom donijeti optimalnu poslovnu odluku. krada i sl. To se ureduje Beckom konveneijom 0 kupoprodaji ali i naeionalnim propisima. od potpisivanja kupoprodajnog ugovora pa sve do isporuke robe. a zbog kojih onda mogu nastati odredene stete. za smanjenje rnogucnosti nastupa rizika od presudne je vaznosti: . Svejedno je Ii rijec 0 namjeri. Drugi u prvi plan stavljaju neizvjesnost pa onda kazu kako je rizik zapravo odredena. 5. Pri tome se subjektivne okolnosti odnose na nestrucnost i nepripremljenostosoblja. TOj. prati eijeli niz razlicitih rizika. U literaturi ne postoji jedinstvena definicija rizika. Rizici i politika rizika u vanjskoj trgovini Svaku gospodarsku aktivnost prati i odredena neizvjesnost. To su.2. Za prodavatelja je pak najvazniji rizik naplate isporucene robe odnosno rizik naplate u dogovorenom iznosu i u skladu s ugovorenom klauzulomo placan]u. lose meduljudske odnose i sl. opasnost od neuspjeha a time i rnogucnost nastupa odredene stete. Najopceniti]e receno. trgovci se najcesce sluze praviJima Incotermsa koja potpuno i precizno ureduju sva pitanja prijelaza rizika i podjele troskova izmedu ugovornih strana. Objektivne se pak okolnosti odnose na stanje u okruzenju na koje poduzece ne rnoze uqecati.

odbijanje preuzimanja. Vrlo cesto se susrece podjela na prenosive i neprenosive.~dn. negativnih ucinaka provedbom odgovarajuce politike rizika. stroja.rizik proved be kupoprodajnog ugovora . rizik izvoznoga kredita. U literaturi se susrece i velik broj razlicitih klasifikacija ali se najcesce svrstavaju u sljedece tri skupine: . Tu ubrajamo sljedece rizike: osobni rizik (kojemu je izlozen pojedinac). transportni rizici. Stoga su oni i osigurljivi. da nije doslo do tih nepredvidenih dogadaja.3. Oni su tesko predvidivi i tesko mjerljivi jer ovise 0 postupcima i volji pojedinca pa nisu ni osigurljivi. U tu skupinu spadaju npr. rjzi~:. U neprenosive rizike subjektivne rizike odnosno rizike Ijudskog faktora. razlikuje se stvarna steta.osno posljedica nastupa nepredvidivog dogadaja najcesce je nastanak odredene Mete na predmetu Pod pojmom Mete smatra se unistenje. i.nog ugovora Rizik provedbe kupoprodajnog ugovora pojavljuje se kao posljedica rnogucnosti da [edna ugovorna strana iz nekoga vanjskotrgovinskog posla uopce ne ispuni preuzetu ugovornu obvezu. . Vrste rizika Postoje brojni rizici i cijeli niz razlicitih kriterija za njihovu podjelu. 5. ne mogu ni osigurati. svi transportni rizici. mjesta i vrijeme kad se najcesce dogadaju. energije. Stoga ih nije rnoguce ni prenijeti na osiguravatelja iii neku drugu organizaciju pa poduzecu preostaje da se samo pobrine za njihovu prevenciju odnosno za smanjivanje 5. RazliCiti autori. poravnavajuca steta i eventualna steta.3. itd. popravaka strojeva. Kao posljedica nastupa robnih rizika dolazi i do krsenja odredbi ugovora ko]e se odnose na vrstu. Eventualna steta iii izmakla dobit je steta koja nastaje poradi cinjenice sto se izabrana poslovna odluka pokazala pogresnom upravo zbog nastupa odredenih nepredvidenih dogadaja. primjerice.1. svi oni rizici od kojih se mozerno osigurati. rabe i razlicite podjele.. najvazni]a je ipak podjela rizika na robne i financijske rizike.1. po pravilu. kolicinu i kvalitetu te na vrijeme isporuke predmeta kupoprodaje. Medutim.· . kasnjen]e isporuke robe. osigurljive i neosigurljive. I . ovisno 0 ciljevima i svrsi konkretnog rada.1. Robni rizici u vanjskotrgovinskim poslovima Robni rizici se odnose na robni dio vanjskotrgovinskog posla te obuhvacaju sve nepredvidive dogadaje koji mogu rezultirati stetarna na robi odnosno na predmetu kupoprodaje. S gledista profita. Ta se razlika naziva izgubljena iii izmakla dobit. i 51. Tako se otvara i mogucnost da se njihov negativni ucinak smanji iii izbjegne njihovim prenosenjem na poslovnog partnera iii na osiguravajuce organizacije koje se profesionalno bave upravo preuzimanjem rizika uz naplatu premije osiguranja.." donositelja odluka rezultat Poslje~ica nepovoljnog kupoprodaje. Pri tome steta moze imati realan odnosno materijalan karakter (npr. Objektivni su oni rizici na koje pojedinac ne moze utjecati niti ih svojorn voljom otkloniti. . nastupa. imovinski rizik (kojemu je izlozena imovina) i rizik od odgovornosti za stete na imovini.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) ce. visinu prosjecnih steta. koji je osnovni cilj poslovanja poduzeca. Drugim rijecirna. odnosno pretezito neprenosivi rizici jesu oni kojima nije moguce odrediti vjerojatnost nastupa pa time ni visinu moguce stete. poradi cega ce drugoj strani biti nanesena neka steta. zgrade. nesumnjivo. meduljudski odnosi. rizik cijene. Neosigurljivi rizici su uglavnom razliCiti nepredvidivi i katastrofalni rizici na koje pojedinac nije mogao utjecati pa se. odrediti ucestalost nastupa.npr. kao i za svrhu ovog rada. Stvarna steta se definira kao gubitak irnovine iii gubitak sredstava odnosno kao poslovni gubitak koji se ogleda putem cinjenice da ulozena sredstva (vrijednosti) nisu donijela nikalve nove vrijednosti. kvalitete i kolicine robe te transportni rizici. Osigurljivi rizici su. U tuskupinu rizika spadaju i rizici kao sto su ostecenje i/ili unistenje robe u prijevozu. 5. odbijanje isporuke robe. Robnih rizika ima bezbroj vrsta. te je rizike lako izmjeriti. djelomicno. Subjektivni bi rizici bili oni koji nastaju kao posljedica subjektivne volje covjeka. ratni rizik. U vanjskotrgovinskoj praksi. zdravlju iii zivotu trece osobe. kao sto im i ime govori.3. dodatni troskovi za osvajanje novog trzista i 51. Neprenosivi. Poravnavajuca steta je steta cija se visina izvodi iz cinjenice da bi vrijednost koja se dobije iz ulozenih sredstava bila veca da nisu nastupili odredeni nepredvideni dogadaji koji su doveli i do dodatnih troskova . unistenje iii ostecenje nekog alata. Njima cerno se i detaljnije pozabaviti. Neki od prenosivih rizika jesu: valutni rizik. ostecenje iii smanjenje vrijednosti nekog predmeta. Rizik provedbe kupoproda. subjektivne i objektivne te ciste i spekulativnerizike. politicki rizik i. biti i pogresna poslovna Poslovanje podu:z:eca u vanjskoj trgovlni neiskustvu odluka. Prenosivi rizici su skupina rizika za koje je moguce utvrditi vjerojatnost nastupa i visinu moguCih steta. Prema tome. posiljke) iii to moze biti narusavan]e odnosno unistenje nekih idealnih vrijednosti kao sto su.rizik vrste. izabrana poslovna strategija bi donijela bolje rezultate. Tipican primjer subjektivnih rizika su spekulativni rizici. troskova materijala. taj se rizik pojavljuje kao rizik ispunjenja obveza od strane prodavatelja i kao rizik ispunjenja obveza • od strane kupca.

rnoze je vratiti prodavatelju 0 njegovu trosku. Cesto se pogresno poistovjecuju s kreditnim i financijskim rizicima iako je cinjenica kako je rizik naplate potrazivan]a stvarno i najveci od tih rizika. Osnovni transportni rizici su usko vezani za vrstu prijevoza i opasnosti koje iz toga mogu nastati. prodavatelj treba osigurati sve uvjete potrebne da roba stigne na odrediste na vrijeme i sa svim svojstvima koja su utvrdena u kupoprodajnom ugovoru. Najcesce istodobno pogada]u i prijevozno sredstvo i robu iako to ne mora uvijek biti tako. zbog znatnijih promjena cijena predmetne robe iii zbog vlastitog stecaja. Objektivni cimbenici unutar drustva kao sto su strajkovi i civilni nemiri takoder onernogucuju ispunjenje ugovora i takoder su izvan utjecaja kupca. sezonska roba). Usprkos tome. najopcenitije govoreel. za smanjenje rizlka isporuke robe potrebno je detaljno ispitivanje boniteta poslovnog partnera. Vee je receno kako se rizici u potpunosti ne mogu otkloniti ali se zato. Rizik vrste. Pri tome su subjektivni uzroci tog rizika u najveeoj rnjeri odredeni poslovnom solldnoscu partnera te njegovom zeljorn i motiviranoscu za ispunjenjem preuzetih ugovornih obveza. Opcenito govoreCi. za vri[erne uskladistenja iii prigodom drugih manipulacija na relaciji od mjesta otpreme do mjesta isporuke odnosno do mjesta preuzimanja robe od strane kupca. Objektivni cirnbenici nastupa tog rizika mogu se naci u osobi poslovnog partnera ali i u dogadanjirna u njegovoj uzo] i siro] okolini.2. opseg i veliCina tog rizika odredena je subjektivnim i objektivnim okolnostima. uskladistiti je na trosak prodavatelja. u praksi se dogada cia kvaliteta. Subjektivni razlozi zbog kojih kupac ne ispunjava preuzete ugovorne obveze najcesce su u njegovoj gospodarskoj sposobnosti. Transportni rizici Transportni odnosno prijevozni rizici su rizici vezani za opasnosti kojima su tijekom prijevoza izlozenl Ijudi. Najveca opasnost prodavatelju prijeti upravo kad kupac padne u stecaj buduci da u drugim slucajevima rnoze makar dobiti natrag isporucenu robu pa pokusati naci drugoga kupca. Rizici u transportu najcesce se dijele na osnovne i dopunske te ratne i politicke rizike. . Objektivni vanjski faktori su opasnost od nastupa dogadaja koji mogu onemoguciti kupca u ispunjenju njegovih obveza iz razloga kojl su izvan njegove volje. Ako isporucena roba ne odgovara dogovorenoj kupac. kao i roba za kojom je potraznja ogranicena na neko vremensko razdoblje (npr. poslovni partner nece rnoci isporuciti robu zbog unistenja tvornice u pozaru ali ni ako njegova zemlja uvede zabranu izvoza konkretne robe. Ute rizike ubrajamo: prometne nezgode (sudar. iskliznuce iii prevrnuce prijevoznog sredstva i sl. lako lomljivu) i kemijskih svojstava (npr. Rizik ispunjenja obveze prodavatelja proizlazi iz rnogucnosti da prodavatelj uopce ne provede svoju osnovnu obvezu iz ugovora. prodavatelj rnoze. Razlozi zbog kojih kupci ne ispunjavaju preuzete obveze. kao i neisporuku robe. Najtezi su slucajevi kad prodavatelj ne isporuci robu koja mu je placena unaprijed. provalne krade. Velike stete nastaju i kad prodavatelji ne obave dogovorenu isporuku robe koja ima sezonski karakter jednostavno zato sto za ugovaranje i obavljanje nove isporuke cesto uopce nema vremena. 5. Stete koje mogu nastati nastupom tog rizika mogu biti vrlo velike. a to su obveza preuzimanja robe i obveza placanja isporucene robe. posebno u onim slucajevirna kad je pronalazenje novog partnera i ugovaranje nove isporuke vezano za velike financijske izdatke. kvalitete i kolicine robe rnozerno definirati kao mogucnost da se kupcu isporuci roba koja ne odgovara u potpunosti dogovorenoj. traziti smanjenje cijene. lako pokvarljivu). jesu razlicite subjektivne i objektivne okolnosti u kojirna se oni mogu naci. losi]o] kvaliteti iii pak 0 manjoj kolicini isporucene robe. Rizik vrste. smanjivanjem neizvjesnosti. Tako npr. Uz to kupac rnoze traziti i naknadu stete za izmaklu dobit.3. Ovisno 0 vrsti i vrijednosti predmetnog posla. Tako kupac rnoze odbiti ispuniti ugovor zbog vlastite nelikvidnosti. To su najcesce odredene mjere s podrucja ekonomske politike zemlje kupca. Pri tome Sarnozapaljenje iii eksplozija robe poradi njezinih prirodnih mana ne spadaju u osnovne transportne rizike. pozare i eksplozije u prijevoznom sredstvu.1. putem suda iii arbitraze. mogu umanjiti. svejedno radi Ii se 0 drugoj vrsti. Ta] rizik posebno pogada robu odredenih fizickih (npr. oni ornogucujunastanak djelornicne iii potpune stete na robi tijekom njezina transporta od mjesta polazista do mjesta odredista. Odbije Ii inozemni kupac preuzeti robu iii dokumente odnosno ako odustane od ugovora.).3. Pri tome je svejedno je Ii roba bila neodgovarajuce kvalitete vee pri predaji prijevozniku iii je do pogorsan]a njezine kvalitete doslo tijekom transporta. 5. prijevozna sredstva kao i roba koja se tim sredstvima prevozi. Njemu je izlozena i roba koja je podlozna manjem iii vecern gubitku tezine tijekom transporta (npr. Rizik ispunjenja obveza kupca jest rizik da kupac. dakle da uopce ne isporuCi dogovorenu robu odnosno ne obavi dogovorenu uslugu. itd.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoi trgovini . razbojstva. elementarne nepogode. ne ispuni svoje osnovne ugovorne obveze. kolicina pa cak i vrsta isporucene robe nije onakva kakva je bila dogovorena. kvalitete i koliCine robe Sukladno sklopljenom ugovoru. ispravno ugovaranje posla vezivanjem isporuke i placan]a robe odnosno pribavljanjem odgovarajucih jamstava. za gubitak ugleda i kupaca na svom trzistu. ziva. moze odbiti preuzeti robu.3. trazitl ispunjenje obveza od strane kupca ilili naknadu stete za pretrpljene gubitke i propalu dobit.stoka). Drugim rijecima. iz subjektivnih ilili objektivnih razloga.1.

i politick! rizici koji nastaju poradi razlicitih dogadan]a u drustvu.2. Kao komercijalni rizici imenuju se oni koji su subjektivno uvjetovani odnosno koji proizlaze iz volje duznika i/ili iz njegove nelikvidnosti. Uzroci pada cijena su suprotni onima koji dovode do porasta s tim da u tom slucaju stetne posljedice snosi druga ugovorna strana. U poslovnoj se praksi rizik promjene cijena najcesce odnosi na rizik povecanja cijene predmeta kupoprodaje. politicki rizici nastaju zbog neprijateljstava i ratnih djelovanja izrnedu pojedinih zemalja iii zbog izvanrednih dogadaja odnosno stanja unutar neke zemlje. rasipan]e. npr.. ulupljivanje i ogrebotine.3. 10m.2. Pretpostavimo npr. U suprotnom. znojenje. Stoga ga osiguravaju samo specijalizirane osiguravajuce institucije koje su. zakasnjenja u isporuci i sl. Rjedi su slucajevi da stvari krenu obrnutim slijedom i da cijene robe na triistu pocnu padati. u promjeni drugih propisa cija primjena djeluje na cijene.I ~.1.ene Rizik cijene je opasnost naknadne promjene trzisne cijene predmeta kupoprodaje koji je. Jednako tako. Takve rizike nazivamo i mani. Opcenito govoreci. pop lave.3.Dopunski transportni rizici su vezani za specificna svojstva robe koja se prevozi. U transportne rizike se ubrajaju i stete koje mogu nastati zbog nepravilnog ukrcaja. Promjena trzisnih okolnosti u zemlji prodavatelja je najcesci uzrok promjene cijene u vanjskoj trgovini. strajkova. kao i teinjom da se oskudna raspoloiiva sred- . Financijski rizic' . strajkovi. hrda. primjerice do porasta cijene sirovina i energije. ( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini L . Uzroci nastanka rizika cijene mogu takoder biti u promjeni zakonskih propisa 0 porezima. prema konkretnom ugovoru. ratovi i sl. kasnjenje pri preuzimanju robe.tecajni rizik i rizik devalvacije i revalvacije. cinjenicom da investitori cesto nemaju dosta vlastitih sredstava za financiranje velikih vanjskotrgovinskih poslova. prodan po fiksnoj cijeni. Tu spadaju i rizici koji su posljedica iznenadnih mjera drzavnih organa kao sto su zabrana uvoza. NajcesCi objektivni uzroci pojave financijskih rizika su mjere gospodarske politike koje poduzimaju drzavne vlasti. u ugovorenoj vrijednosti i u ugovorenom roku. npr. Pri tome se razlikuju katastroficni. S druge strane. potresi i sl. razlozi koji dovode do promjene trzisnih cijena predmeta kupoprodaje su promjene u ponudi. 10m. i opasnost od djelovanja ratnog oruzja. kako je prodavatelj ugovorio fiksnu cijenu ko]u je izracunao po osnovi trzisnih uvjeta u trenutku sklapanja ugovora. prevrata i sl. zapljene iii zadrzavan]a prijevoznog sredstva ilili robe. iskrcaja i prekrcaja tereta. curenje. Tu spadaju krada. curenje. snizenje trzisnih cijena nanijet ce stetu kupcu koji je predmetnu robu prethodno ugovorio po fiksnoj cijeni koja je na koncu bila niza od trzisne cijene u vrijeme isporuke i placanja. pulativnim rizicima.rizik konvertiranja . stete zbog dodira iii udara u drugi predmet i sl. Od trenutka sklapanja ugovora rnoze doci do promjene tih uvjeta na trzistu. Ratni . 5. U ratne rizike ubrajarno opasnosti od zarobljivanja. Naknadne izmjene dogovorenih cijena nastaju i zbog zahtjeva kupca il iii prodavatelja nakon sto je ugovor sklopljen. opasnosti od ratnih operacija. koji su posljedica prirodnih pojava i koji izazivaju velika razaranja i Ijudske zrtve. Rizik ci. I ti rizici mogu biti izazvani subjektivnim osobinama i okolnostima kupca ilili mogu biti posljedica odredenih objektivnih uzroka.2. gradanskih nemira. nasilja. npr. Financijski rizici nastaju kao posljedica nepredvidenih dogadaja koji mogu otezati ilili onernoguciti placan]e ilili naplatu u nekom vanjskotrgovinskom poslu na ugovoreni nacin.rizik transfera 5. stete od slane i slatke morske vode i sl. Ovakvim se naknadnim zahtjevima kupca nastoji udovoljiti ako su u okvirima uobicajenoga poslovnog rizika koji je vee uracunat u cijenu. kvarenje. vlaga. Prakticni]a je i svrsishodnija analiza financijskih rizika prema mjestu odnosno objektu na koji djeluju. To rezultira povecanjern proizvodnih i drugih troskova. Tako razlikujemo: . Rizik izvoznoga kredita Prodaja robe i usluga na kredit uvjetovana je konkurentskim razlozima. otezavanje transfera iii moratorij placanja prema inozemstvu i sl. potraznji i drugim trzisnim okolnostima te naknadne izmjene u klauzuli cijene u sklopljenim ugovorima. a time onda i porastom triisne cijene predmetne robe odnosno do ostvarenja rizika cijene. tj. pokisnuce. pod drzavnorn kontrolom. nacionalizacija. U praksi vanjske trgovine financijski se rizici cesto opisuju kao komercijalni i nekomercijalni rizici. najcesce. nemiri. 5.2. Pri tome ce povecanje trzisne cijene nanijeti stetu prodavatelju koji je prethodno sklopio ugovor 0 prodaji po fiksnoj cijeni koja je u vrijeme placanja ispala nih od trzisne. U pollticke rizike rnozerno ubrojiti opasnosti od nereda.rizik izvoznoga kredita . prihvacanje zahtjeva za naknadnom revizijom cijene rnoze dovesti do neplanlranogagubltka. Pri tome razlozi zahtjeva za promjenom cijene mogu biti vee opisane promjene na triistu ali i odstupanja od odredbi kupoprodajnog ugovora kao sto je npr.3. Politick! rizik nanosi velike stete i tesko je predvidiv. nekomercijalni rizici se definiraju kao rizici ciji su uzroci u prirodi i/ili drustvu.rizik cijene . kao i posljedice kretanja na dornacern i medunarodnirn deviznim i financijskim trzistima.

Tecajni rizik ovisi i 0 vremenu od isporuke do placan]a. Najcesci subjektivni uzroci nastanka kreditnog rizika su pojava insolventnosti. revolucije i sl. Rizik transfera uvjetovan je objektivnim okolnostima pa je na njega vrlo tesko djelovati iii ga potpuno otkloniti. Rizik izvoznoga kredita predstavlja opasnost da inozemni kupac prestane otplacivati isporucenu robu odnosno isporucenu uslugu.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini i: u " stva 'upotrijebe na najracionalniji nacin. politickih i socijalnih kretanja u njegovoj zemlji. poplave. Stoga su razvijene zemlje. valuti zemlje kupca ill u valuti neke trece zemlje. revolucije i sl.5. Najveci tecajni rizik je za val ute s potpuno varijabilnim tecajevirna koji se odredu]e djelovanjem ponude i potrazn]e na trzistu. I taj je rizik po svojim posljedicama koban i rnoze vrlo lako financijski unistiti izvoznika. razvile poseban sustav rangiranja u kojemu su zemlje u razvoju svrstane na Ijestvici od A (nema rizikatransfera). Rizik nije posljedica stanja. porast izvoza robe i usluga je u interesu izvoznika ali i njegove zemlje. Druga skupina razloga zbog kojih rnoze biti otezana iii nnemogucena naplata potrazivanja po nekom kreditu je objektivnog karaktera. izrazavaju u valuti zemlje prodavatelja. slobodno fluktuiraju.2. mogu ga uzrokovati i politicke i socijalne prilike u njoj. koje s njima suraduju. Za valute s kontroliranim tecajern odredena je donja i gornja granica fluktuacije pa je i tecajni rizik ogranicen. Kreditori su najcesce prodavatelji iii banke. izbijanje eksterne duznicke krize. Po obavljenoj isporuci u to] se val uti roba fakturira pa onda u toj val uti kupac treba i platiti fakturirani iznos. U vanjskoj trgovini se cijene. Rizik konvertiranja Rizik konvertiranja jest opasnost da kupac neke robe iii usluge nece rnoci ispuniti dogovorenu obvezu placan]a u konvertibilnim devizama ali ne zbog vlastite nelikvidnosti nego zato sto su vlasti njegove zemlje zabranile konverziju domace valute u devize u kojima je dogovoreno placanje. tecaja val ute zemlje kupca iii tecaja val ute zemlje prodavatelja. Jednostavnije receno.4. strajkovi. Rizik transfera varira od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj za takve svrhe postoji institucija ko]a se zove Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR). Ocito je kako se taj rizik pojavljuje prvenstveno pri izvozu u zemlje nekonvertibilnih valuta. Posljedice nastupa rizika izvoznoga kredita mogu biti vrlo neugodne i mogu dovesti do steca]a kred~tora. U pozadini takvih dogadanja su najcesce prirodne i drustvene katastrofe kao sto su potresi. . ovisno 0 propisima ::malja s. Dakle. a cija je vrijednost u meduvremenu porasla. S druge strane uvoznika pogada ako mora platiti vise dornace valute za isti nominalni iznos strane val ute u kojoj je placan]e dogovoreno. moze i izravno sudjelovati u osiguranju naplate izvoznih poslova. Nastup ovog rizika moze biti posljedica okolnosti u osobi duznlka ali i posljedica gospodarskih. najcesce dovodi samo do kasnjenja iii odgode placanja prema inozemstvu koje traje do trenutka kad devizne vlasti u toj zemlji ponovno ne dopuste konverziju (pretvaranje) nacionalne valute u druge valute.2. Dakako da je on veci ako je dulji rok od isporuke do 5. tecajni rizik postoji onda kad postoji i opasnost za poduzece da za prodaju strane val ute primi manje dornace val ute i obrnuto. zelia kupca nego je rezultat razliCitih mjera njegove drzave koje za posljedicu ImaJu upravo nernogucnost obavljanja prijenosa (transfera) ugovorenoga deviznog iznosa u zemlju prodavatelja sukladno kupoprodajnom ugovoru.3. bilo tecaja valute placanja. Rizik fransfera Rizik transfera je nsmogucnost proved be naloga za placan]e u inozemstvo u skladu s preuzetim ugovornim obvezama. djelova- placan]a i obrnuto. uz to sto ureduje uvjete kreditiranja. neizbjezno nose i odredene stete. kupac ima na svom racunu potreban iznos u nacionalnoj valuti i voljan je platiti ali to ne rnoze naciniti poradi zabrane vlasti svoje zemlje. rizik da se te otplate ne realiziraju po ugovorenoj dinamici i po ugovorenim uvjetima.3. koje uzrokuju ta] rizik. razumije se kako ne bi bilo ni tecajnog rizika. Poznato je kako tecajevi valuta vise nisu fiksni nego. za kupnju strane valute plati vise dornace valute od onih iznosa koji su vrijedili u trenutku sklapanja ugovora. ratovi. Takve promjene tecaja. Ponekad se kao kreditor pojavljuje i drzava koja. a najveCi je u zemljama u razvoju.2. 5. 5. izbijanje nereda kao sto su ratni sukobi. Osim gospodarskih teskoca pojedine zemlje. rizik konvertiranja nije subjektivnog nego iskljucivo objektivnoga karaktera. vise-rnanje. Dakle. dakle ne rnoze se osigurati kod komercijalnih osiguravajucih drustava. S druge strane.3. Po karakteru je neprenosiv. Zato se takvi rizici osiguravaju kod vee spomenutih specijaliziranih financijskih institucija u drzavnorn vlasnistvu. Tecaini rizik ledna od najvaznijih odredbi kupoprodajnog ugovora je odredba 0 cijeni predmeta kupoproda]e. Izvoznik ce pretrpjeti stetu kad za izvezenu robu dobije isti nominalni iznos ugovorene valute koja je u meduvremenu izgubila na svojoj vrijednosti. To znaci da postoji i vjerojatnost znatnije promjene teca]a u razdoblju od sklapanja ugovora do trenutka isplate kupoprodajnog iznosa. Uglavnom je uvjetovan drasticnirn opadanjem priljeva i/ili drasticnirn porastom odljeva u konvertibilnim devizama. preko B (posto]e povremene i rnjestirnicne teskoce pri transferu) i C (vece rnogucnosti kasnjenja iii blokade transferal do 0 (stalna opasnost od rizika transferal. Stoga drzave osnivaju i posebne institucije za osiguranje i refinanciranje izvoznih kredita. nia iii.3. Tu spadaju nepovoljna dogadanja u gospodarstvu i politici. Visina tecajnog rizika ovisit ce 0 tome jesu Ii ugovorne strane izabrale valutu s potpuno slobodnim iii s kontroliranirn tecajern. tj. steca]a iii nesolidno ispunjavanje ugovornih obveza.udionica. Ako bi valute imale fiksan teca].

Prevencije rnogucih steta su rnoguce i unosenjern posebnih klauzula u kupoprodajni ugovor. izik _. k d kk aje s uplJa za mozernne upce 0 onkurentske robe pojeftinjuju zato sto nJ"lho I' . pracenja boniteta poslovnih 5. posebnih. koje provodi neko poduzece sastoje se od stalnog pracenja ponude I potraznjs na trzistu. Osnovna razlika izmedu klauzule vise sile i klauzule hardship je u tome sto hardship predvida mogucnost izmjene iii prilagodbe ugovora novim okolnostima koje mijenjaju pocetnu ugovornu ravnotezu. Dakle. 5. .2. sma~JlvanJa nelzvJesnosti oko nastupa buducih unutarnjih I vanJskl~ dogadanJa.Je va~~ost .4. a tu se rnoze svrstati i ugovaranje pose~n'h klauzula kao sto su klauzula hardship i klauzula vise sile. Prijenos rizika na osiqurovojuce organizacije Prijenos rizika na osiguravajuce organizacije rnoguc je ako se radi 0 tzv. a Rizik devalvacije je rizik smanjenja tecaja valute te zernlje a rizik I .( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini 5.moguee prenosenje rizika na poslovnog partnera.6.e samo~~iguran!a od poslovnih rizika treba provoditi sustavno i ko~tl~u~rano. . a njihova provedba nelzbJezn~ ~ad... vaznl~ za kon. mozebitna obustava iii se cak moze raskinuti.upotnJ_eb'tl hedging i forfetiranje kao suvremene oblike prijenosa rizika na trece osobe. Njihova . inforrniranja. SvakldasnJe_mJ. na granici zemlje kupca (DAF granicni prijelaz) iii pak u skladistu kupca (DDU uz oznaku odredista)..4. Rizik devalvaciie i revalvociie Rizik devalvacije i revalvacije je rizik iznenadne i znatnije pro ' ' . be i Je UJU na I prornjene crjena ro e I usluga u vanjskoj trgovinl. 5.3.4. Drugirn rijecirna. MJ.neke rizike pokusati prebaciti na poslovnog partnera neke :. Dvije najcesce su klauzula hardshipa i klauzula vise sile. nI~ ~a n~ku osrguravajucu mstituci]u.3. Tako izvozna roba post ~a uke ~z . azumlJe se da te promjens teca]a izravno d' I ' . U te mjere spada i ~odatna 'zob~azba I. oni moraju imati i tocno odredene karakteristike kao sto su: I .1.4. Za prevenci] izik kao i '" h u nZI a ao I za smanJivanje rnoguci steta zbog nastupa odredenih rizika podu _ trebaj bi ti I zeca u up?r~ I I. . rnarketinskih i tehnoloskih inovacija. mJene tecaJ' ne k e va Iute poradi odluke deviznih vlasti neke zemlje. politickog i socijalnog stanja u jama partnera te pracenje i svih drugih trzisnih i netrzisnih okolnosti koje u utjecati na ostvarenje zacrtanih poslovnih ciljeva. Podsjetimo se. upravo onoliko koliko ima i klauzula lncoterrnsa. Gospodarskim subjektima na raspolagan]u Je vise razlicitih rnogucnosti pa oni mogu: V' ' poduzimati ~jer: samoosiguranja.izi~~ osigurati kod osiguravajucth organizacija te . nakon ukrcaja u brod (FOB ukrcajna luka). iied ve zem Je sruzavaju era. Mjere samoosiguranja primjenjuje se za prevenciju svih vrsta rizika: opcih. neprenosivih i h. tako da na jednu od ugovornih strana rnoze pasti nepredvideni ekonomski teret. da bi neka osiguravajuca organizacija pristala osigurati odredene rizike.2. Samoosiguranje Samo~sig~ranjem se nazi~~ju sve r~dn}e i postupci koji se u nekom poduzecu ~odu~ln~aJu u svrhu.erama samoosiguranja pripada i stvaranje posebnoga fonda ~a pokrivanjs ne~'h od nastalih steta. 5. ~Jer. ugovaranje hardship klauzule ima za rezultat sklapanje elasticnih i prilagodljivih ugovora ko]i se naknadno mogu uskladiti s izmijenjenim okolnostirna. zbog prirode n~l~a ~IJe. poduzimati sve mjere potrebne za smanJ~n}e nelzvJ.snosti u pogledu nastupa buducih opasnih dogadaja . Za te je svrhe u ugovoru najbolje rabiti odgovarajucu klauzulu Incotermsa buduci da svaka od njih precizno i jednoznacno regulira i vrijeme i mjesto prijelaza rizika s prodavatelja na kupca. . Klauzula vise sile takoder se odnosi se na nastup buducih nepredvidivih okolnosti poradi kojih rnoze nastati trajna iii privremena nernogucnost ispunjenja ugovora. v' R " s reva vaclJe Je rrzt povecanja tecaja. Prijenos rizika na poslovnog partnera Prijenos rizika na poslovnog partnera obavlja se prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. .~osebno izrazena.v ' vnje nosti dornace valute. ~t~mulativno nagradivanje zaposlenika kao I sv: druge rnjere ~oJe s~varaJupozrtrvno ozracje te osobnu i timsku tezn]u za uspjehorn poduze:a.sigura~ja.vsve r~:~? ozive rnogucnostl. Unosenjern te klauzule u kupoprodajni ugovor ugovorne se strane obvezuju izmijeniti ugovor i prilagoditi ga toj novonastaloj situaciji..kretnu organizaci]u. tj. To rnoze biti vee u tvornici odnosno skladistu prodavatelja (klauzula feo tvornica prodavatelja).eresamoo. - Hardship odredbe u ugovorima odnose se na rnogucnost nastupa nepredvidivih okolnosti koje mogu bitno promijeniti ugovornu ravnotezu kakva je postojala u trenutku sklapanja ugovora. Za izvoznika je najnepovoljniji sluca] revalvacije nacionalne It istodobnu devalvaciju valute zemljekupca. prodavatelj rnoze ugovoriti prijenos rizika na kupca u trinaest razlicitih mjesta isporuke. prenosivim rizicirna. Uprovljanje rizicima u vanjskoj trgovini Iz onoga sto je receno ~ prethodnom poglavlju sasvim J'ejasno kako se ' ik v '" I' ih ' nZI e moze samo urnanjm a I I se nikad ne moze posve ukloniti. dok klauzula vise sile predvida odgodu ispunjenja iii cak raskid ugovora zbog nastupa nekih dogadaja izvan kontrole ugovornih strana koji se smatraju dogadajima vise sile.

po naredbi i na donositelja) i neprenosiva. Uz to se razlikuje osiguranje robe (kargo osiguranje). 212l.dogovoriti placan]e nakon preuzimanja robe odnosno vezati ga za ispitivanje kvalitete. osiguranje u cestovnom transportu i osiguranje u zracnorn transportu.. najmanje u dva primjerka. Kako bi se taj rizik smanjio na najmanju rnogucu mjeru. Osiguranje robe osiguravatelji dijele na dornaci kargo i na rnedunarodni kargo. kolicine i vrste isporucene robe u odredistu . pribaviti sve potrebne certifikate . odnosno mora biti nesto sto se moze ali i ne mora dogoditi gubitak ne smije biti katastrofalan odnosno ne smije biti izvjesno kako ee se gubitak dogoditi istodobno na velikom broju osiguranih predmeta. razliciti su i nacini na koji ih se nastoji smanjiti i ukloniti. ovisno 0 vrsti transporta. kvalitete i kolicine robe vazno je i prodavatelju i kupcu. 5.ugovoriti usluge poznate organizacije za kontrolu kolicine i kvalitete robe i. Rizik isporuke rnoze se smanjiti temeljitim ispitivanjem boniteta poslovnog partnera. da je prate carinski dokumenti. prije otpreme robe. Prodavatelj se od rizika preuzimanja i naplate robe moze osigurati: prikupljanjem informacija 0 bonitetu i kreditnoj sposobnosti kupca. da se prevozi po rnedunarodnoj prijevoznoj ispravi odnosno da faktura glasi na stranu valutu. osiguranje prijevoznog sredstva (kasko osiguranje) i osiguranje imovinske odgovornosti prijevoznika. ugovaranjem placan]a po primitku robe. Policom osiguranja potvrdu]e se sklopljeni ugovor 0 osiguranju. ugovaranjem placan]a unaprijed iii ugovaranjem placan]a neopozivim dokumentarnim akreditivom. Uz primjenu gore navedenih mjera samoosiguranja kupac se od rizika vrste. Medunarodni kargo podrazumijeva da posiljka prelazi drzavnu granicu. Tako treba: . Ona sadrzl sve bitne elemente ugovora 0 osiguranju.precizno utanaCiti rokove isporuke te nacin i postupak preuzimanja robe .pratiti politicka i socijalna gibanja koja bi mogla djelovati na nastup spomenutih rizika.5. osiguranje u zeljeznickom transportu. ugovaranjem preuzimanja robe u svojoj zemlji.. rizik ispunjenja kupoprodajnog ugovora. 1999. Osigurani rizici pokriveni u rnedunarodnorn kargu su osnovni i dopunski transportni rizici. izvozu iii 0 tranzitu robe. stite ugovaranjem osiguranja kod osiguravajucih drustava. osiguranje u unutarnjoj plovidbi. koliCine i kvalitete robe mora osigurati i vodenjern kvalitetne politike nabave odnosno osiguranjem pouzdanih izvora nabave. ugovaranjem preuzimanja po klauzulama "nakon videnja". Pri osiguranju medunarodnoga karga osiguratelj redovito izdaje i policu osiguranja. Ako tijekom prijevoza na robi nastane neka steta.( VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE ) Poslovanje poduzeca u vanjskoj trgovini . "kvaliteta se utvrdu]e po primitku" i 51. pribavljanjem bankovne garancije. Upravljanje rizikom ispunjenja kupoprodajnog ugovora u najveco] mjeri ovisi 0 osobinarna poslovnih partnera te 0 stanju i izgledima gospodarstva u zemlji partnera. vrsta prijevoznog sredstva i nacin prijevoza. druga u pojedinacnirn slucajevirna osiguranja dok se engleska pomorska polica rabi se za osiguranje rnedunarodnoga pomorskoga karga. Upravljanje robnim rizicima Vee smo spomenuli kako u robne rizike ubrajamo rizik vrste. Prva se rabi u sluca]u kad su osiguranik i osiguratelj u stalnom poslovnom odnosu. Pri ocjeni velicine rizika uzima se u obzir vrsta robe. prosireno pokrice protiv svih rizika i rizici rata i strajka. Osiguratelj od svoje strane daje odredene uvjete i odreduje premiju osiguranja odnosno novcani iznos koji je ugovaratelj osiguranja duzan platiti osiguratelju na ime njegove obveze da ce osiguraniku. transportne rizike i politicke rizike. ponajprije je potrebno primijeniti cijeli niz mjera samoosiguranja. Sklapanje ugovora 0 osiguranju obicno zapocin]e tako da osiguranik dostavi osiguratelju tzv. Zbog razlike u prirodi tih rizika. ugovaranjem penala za neisporuku. a rnoze biti prenosiva (na ime. kvalitete i kolicins robe.precizno ugovoriti sve pojedinosti bitne za odredenje vrste. str.ugovoriti odgovarajuce prijevozno sredstvo i ispravno skladistenje robe . na temelju ugovora 0 osiguranju. gdje je nastao i zasto je nastao gubitak mora biti nepredvidiv iii slucajan. osiguranik je duzan odmah izvijestiti osiguratelja i poduzeti sve mjere da se sprijeci daljnje ostecenje robe. prijavu osiguranja u kojoj navodi sve podatke potrebne za sklapan]e ugovora.mora postojati mogucnost da se rnaternaticki izracuna moguct gubitak poradi nastupa osiguranog rizika mora postojati mogucnost da se odredi kad je gubitak nastao. ugovaranjem visokih avansa. itd. U transportnom osiguranju najcesce se rabe tri vrste polica: generalna. . kontinuiranim pracenjern stanja zaliha te pravodobnom nabavom optimalne kolicine potrebne robe. ugovaranjem bankovne garancije za dobru provedbu posla.temeljito prouCiti ponudu i potrazn]u na relevantnim trzistima. transportna relacija. "po utvrdivanju kvalitete". pojedinacna i engleska pomorska polica. Tako postoji pomorsko osiguranje. Nakontoga se podnosi odsteml zahqev koji sadrf podatke 0 pokrivenim rizicima . Upravljanje rizikom vrste. nacin pakiranja i neke druge okolnosti ko]e mogu utjecati na veliCinu rizika. Razvijene su i posebne grane transportnog osiguranja. po pravilu. Transportni rizici su prenosivi rizici pa se poduzeca od njih. kakvocs i kolicine robe . Svejedno je radi Ii se 0 uvozu. posebno ponudu i potrazn]u konkretne robe . naknaditi stetu odnosno isplatiti osigurninu ako do stete dode zbog realizacije rizika koji su navedeni u ugovoru 0 osiguranju (Arzek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->