,/

MINEIIJIJ IJITNEI lAIJl AlTGITST .

I
;.,

-. ,

~19--='~-~~~~ ~

rI~

MINEIUL
LUNEI LUI

-.-~~
TIPARIT

@u

apzoCazro Santulu~ Siucb al Santa uo:>Ue&3i:>niaetu~ iocefoJe eziobou illomaue

·===:1
LUNA LUI
. ARE TREl~J)Ect ~I UNA DE J)ILE

pun
La Domne striga,t.am

ARE 13 ORE ~I NOAPTEA 11 ORE.

In 4iu& dintAUI.scoterea oinstitelor lemns ale oinstitel ~i de via,111.fllo~toreJ Crucl, ~i _tires s4ntiJor ~epte mucenioI MaoaveJ, a maleel lor Solomon1 ~1 a. dasealnlu! lor Eleazar. .
, Stihirilt!. p~ 8, ~i oAn~~ Stihirl Pro6omioe ale oinstiteI Ornol 3, ~1 ale sA.nY'""0r 3.

Stihirile s&nteI Orucl, glu

L

Prosomta:

Oa pre un vitez ...

i

a pre 0 pazitore de obste, ca pre un isvor de santenie, cinstita cruce sa 0 serutam; pentru ca potoleste patimile, ~i alineza boalele, ~i mantueste pre eel neputincio~l de tote durerile, poezind

p!~aele minunilor mal mult

de cat aden cal maret, eelor ce cu credinta sa inchina ~i cinstesc chipul el, Nol 6menil eel ce umblam ca pre mare prin valurile vietet, ~i ne Invitoram de furtuna patimilor, cu credinta sa alergam la einstitul lemn ca la 0 corabie de mantuire, ~i va alina valurile ~i venturile, ~i va tnceta patimile, ~i sa alergam en bucurie la limanul mantuiret eel fara de val urI. Mal mult de cat sorele a strelucit prea cinstita cruce, reversand minunile, ca pre niste raze, tamaduirile ca ~

,i

4

~ __6__

=- __ ~

L~U=NA=-LU=I=A~n_GU~S=T~-=========== ~

pre niste tulgere, sa ne apropiem 6menileeI ce suntem tin uti tot-deuna intru intunereeul eelor eumplite, ~i sa primim darul tamaduirilor eel datator de lumina, pre Dumneden eel ee s'a pironit eu trupul pre densa marindu-l.,
Alte Sti.h1rI ale mneeaieilor, gies 1. Prosomia: Prea lilndati10r mucenlcL,

inprotiva Iuptatortulut, pentru buna credinta, ~i pentru paza legel celel parintes'I,
MAnre. elas 8. a. Inl I6n M0:1a.11nl.

turnu1lc~~eI eel tnaltat pre septe stilpl, tirania nu l-a clatit; pentru cacl eel de prea bun neam tinerl, ~i de un sange, dandust trupulla taetorl, vitejeste au suferit turbarea gonaelu1uI eea dobitocesca, ea niste pazitort asedementurllor lui Moisi. , eI prea bine credinctost ~i vitejl tinerl, impreuna eu malea lor eea cugetatore de Dumnedeu, eu adeverat inaltandu-~I mintea mal pre sus de cat eele vedute, Ii s'au taet membre1e trupulut, fiind tntaritl de prea marl nadejdl, care acum all ea~tigat, odihnindu-se in sinurile lui Avraam stremosulul lor. -- leazar eel prea santit ~i tineril eel prea tnteleptt, lmpreuna cu malca lor eea de Dumnedeu gandit6re, tntrarmandu-se tare pre sines! eu vitejia sufietuluJ, ~i tnvingendu-,l mania, cu tarie alergan

p re

Imperat unul este Dumnedeu ; de 1acarele suntem si la eare• le ne int6reem, alta lume ne astepta pre nol, mal inalta de cat acesta ee se vede si mal staratore, ~ipatria nostra este Ierusalimul eel tare ~i neperitor, ~iserbarea nostra este vietuirea eea eu angerir; D6mne pentru rugactunile lor, milueste-ne sine mantueste pre nol,
. ~i aCIUli1,
. y-"
&

c antil MacaveI, tiranulut au grait: None 0 Antiohe!

Orncel, tar a lui Ion Monahul.

.: re carea de demult Moisi mal 'nainte inchipuindu-o intru sine, pre Amalie surpand l-a biruit, ~i David psalmistul strigand, a poruneit asternutulut pictorelor tale, sa se inchine. AstaqI pecatosil ne inchinam, cinstitel Cruce! tale Christ6se Dumnedeule.cu buze nevrednice, pre tine cela ee at ingaduit a te pironi pre densa laudandu-te, strigam catra tine: D6mne impreuna cu talharul, tmperatiet tale invredniceste-ne pre nol,
LA STJHOAVNA
St1hirilA

I

Prosom1a.:

2'lltl'l 4. Cela ce de sus e~tl chlemat ...
dn>lt,it.,)~
~!'1lr.T.

i

.: .staql dumnedeesa multimea credinclosilor sa bucura,

.i~,-~--------.. --- --------···· .. ...... ·..... -".-.-

!

..
7

IN pIU A INTAIA

~ I
,

marginile. Cerful lumineza lumina neapropiata, streluceste vazduhul, ~i fata pamentulul sa lmpodobeste. Biserica lut Christos canta dumnedeestl cantan, sa cucereste cinstind dumnedeesca ~i prea min unata cruce, ceea ce de sus pre ea 0 pazeste; eu a careta putere intarindu-ne, sa ne apropiem de Stepanul strigand, ca sa inpace lumea ~i sa lumineze sufletele n6stre.
?tol6relor lui 011.

cact crucea ceresca lumineza

al tmperatulut Christos, mal pre sus de razele sorelut, lata Iumineza aretat marginile; acesta a intors din lad neamul omenesc, ladul cumplit 1 a robit, pre vrajmasul a surpat, mandriile draeilor cu totul le-a perdut; lara acum mal 'nainte lumineza invierea Mantuitortului, ~i mantueste pre cet ce striga, ca sa inpace lumea, ~i sa lumineze sufletele n6stre.
MA.rire, a Slntllor, glas 8. "A lui Cosma. Mona.hnl"

mne4eul

llUOLiU,

se veselesca faptura ,i sa saltese, cacr astaql crucea din ceria a strelucit marginile, luminand cele pamente,tl ~i aretand impreunate pre cele neimpreunate; astadt 6menil sa bucura tmpreuna cu cetele aogerilor. Caci paretele eel ce prin mijloc despartla, ridicandu-l crucea, pe t6te intru una aretat le-a impreunat; pentru ca strelucind mal pre sus de cat s6rele, tota zidirea 0 veseleste cu darul, ~i streluceste ~imantueste pre eel ce cu credinta 0 cinstesc pre ea.
Stih: .lara. Dumne4ei1.mp6ratul nostru mal 'nat jnte 48."60.,,& fA.cut m!1itnire in mijlooul pim~ntl11n'f.

a

I

' ..........

1

umnedeesca cruce, carea va sa ae arate lumel la sfer~i~, ca un cinstit sceptru
·

~.ufletele dreptilor sunt in mana Domnulul, preeum Avraam, Isaac ~iIacov ~i stremo~il cel mal 'nainte de lege, ~i mosit Macazeilor, cel ce bine sa lauda acum de nol. eel acestl cu suflet rabdatort, nepott lui A vraam fiind, au rivnit credintet lut A vraam mosulut lor, ~i pAna la m6rte s'au nevoit pentru buna eredinta, Ca in buna credinta crescend, ~i dupre lege patiruind, paganatatea uritulul Antioh au detatmat, 81 nimica • mal mult nesoeotind din cele din viata acesta de acum, pentru eea veclnica tote le-an fagaduit lUI Dumneden, sufletul, barbatia, simtirea, trupul, tineretele resplatirile celor ce I-au crescut in curatie; 0 radacma bine credinctosa, din

,i

care a a\l resarit voi Macavel!

.

- . i·

I.~ !.
~

....i~ bitorlule de 6menl, rugamune tie. .
M1Lrlr8,~1 aoum, uemenmL

scut numerul de

potriva cu numerul septemaner, Decl ve rugam pre vol Macavcl, cu malca vostra Solomoni, ,i cu inteleptul preot Eleazar, cand vetl sta inaintea luI Christos Dumneden, pentru carele v'atl ostenit, ca sa luatt de la dinsul rodurile ostenelelor vostre, face'tt tntinsa rugacmne pentru omenire. Ca face cate voeste, ,i plineste voile v6stre celor ce ve temett de dinsuI.
0
~1 &enm. a. CrnnAt 1a1'1I.
It.

o

~t-===============D===L~U=NA==L=UI_A_U_G_U_ST===========-===- __ ~_,

!

malca santa, carea at na-

~." antueste D6mne poporul t~u, ,i bine-cu vinteza mostenirea tat biruinta .

....

asupra eelor protivnicl darueste, cu crucea ta paseste pre poporul teu.
~~

,i

8.IlAlnYa.s.

~ Iasul profetulul teu Molsi Dumnedeule s'a plinit, cela ce dice: Vede·vetl viata vostra spanzurata inaintea ochilor vostri. Astad! crucea sa tnalta " \' ,i lumea din inselaclune sa liberesa, Astadl invierea lui , Christos sa tnoeste, marginile pamentulut sa bucura, in chimvale ca David cantare tie aducend ~i dicend: Lucrat-al mantuire in mijlocul pamentulut Dumnedeule, crucea IIiinvierea, prin carea neal mantuit pre nol bunule mbitorlule de omenl, a-tot-puternice, D6mne marire tie.

-- - - CI1mat 'nainte de t6elt, intrll. preotnl in altar, ~i pune cinstlta Cmce pre [srtfelnie, ~i dupl1 Apolisul Vesperinet, preotul ,1 diaeonul siL imbraolt in vestminte, qi diaconul oAde,te oinstita eruee ~i 4ice : Bine·cuvintezll. Stll· pane. Preotul : Bine-euventat este Dnmnedenl nostru... ~i 4ioem: Sante Dumnsdeule ... ~i duplL TatiLl nostru ... Troparul Crucet, M!l.rlre, ~i acum, Oondacnl ; ~i luand preotul Cmoea. on dlsoul in cap, ~i inll.ltandu·o 0 pnne pe santa. maslt in Iocul Evangeliet, larlt Evangel1a la loe mal sus, ~i ..rde taatnte-t lumini1. tOtA. n6ptea..

,i

La Ortrini.
Ii on, ma.rita, ai si1ntllor,

Dnmne4ei1 este Domnul..•Troparul Ornoel de 9i aoum, farl!. 11.1 Cmoet. DuplL inWa Stlhologie. Catismala, glas 8. Prosomia; Inviat-a.I din moI1I...

Tropl1'lul,. g1as 1~

;..-

pentrn durerile santilor . caril pentru tine au patimit, fil milostiv D6mne; ,i t6te duT rerile n6stre Ie vindeca, lu-

I

n mijlocul Edemuluflemnul a inflorit m6rtea, lara in , mijlocul pamentulul, lemnul a odraslit viata ; cact gustand din eel dintaiu, neatricactost fiind, ne-am facut stricactoel, lara ca.,tigand pre eel al doilea, ne-am desfatat cu nestricactunea, cact prin cruce Dum-I neden mantueste ncamul 0menesc.
}I'rire,

,1 scum,

&0861,1 •

--'-D-OPA

&

dona Stihologie,

Oatismala,

~::mAlN~;::-fl-i -

IDantuire, stri!lUC~e,

Prosomia :

prin lemn vrajmasul m'a golit, prin a caruta gustare, a adus inliillPtru ojJlorirea; lara lemnul criicel~ducend-em.i1or" na vietel, s'a infipt pre pament, ~i lumea intreaga s'a umplut de bucurie; pre carele veqendu-l mchinat, pop6rele prin credinta, eu un glas sa strigam lui Dumnedeu: Plina este de marire casa tao
ldi1.nre, ~i
8.IJUlll,

1n rain ore-cand

Porunea eea en tll.tnll....

marire ~i mila.

l
I !

rueea cea de viata delruit6re, fiind pusa tnainte, ~i veduta fiind, raze de dar lumin6se revarsa, sa venim ~i sa luam luminare de veselie, man tuire ~i ertare, lauda Domnulul aducend, Streina vedere! Cinstita cruce sa pune Inainte celor ce 0 ved, ~i ca un izvor izvoreste sufletestt darurl, ~ipotoleste pecatele, ~i b6lele dezlega, ~i gandurile tntareste, ale eelor ce sa inchina eI curat.

I
I r

(J,(;eei",.

Unul din Octoih. on

; ,8 4; altul al Orneel pe 6, ~i al 8an~ilor pe 4. CANONlJL elnstltel Cruol.
Gri'>r.~ IHtA aeesta:

I

A1 r,1\.rTl'a a.r.ro"tihh

Lemnul eel cinstit totl sll-l lll.udll.m. Gompunerea lut losif.

'Toegul eel ee a taet marea, tnchiputa biruinta crucel, prin earea nol cu credinta fara de ineeare inotam, prin apa vietel eea nestatatore, ~i din t6te eurgerile pecatulut seapam, ~i de dumnedeesca Iiniste ne umplem.
A N~8cM6re1:

re Faraon cela ee se purta in caruta, l-a cufundat to"egul lui Moisi, eel ce a fa"cut minunl ore-cand, in chi"pul crucet lovind, ~i despar"tind marea, ~i pre Israil fu"getorul, mergetorul eel pe"destru I-a mantuit; pre eel "cc canta cantare lui Dum"ne4eu. L rucel Domnulul celel de viata tacetore, asta41 totl sa ne inchinam eu minte curata cu gand bine eredinelos. eel este pusa inainte, darnind eelor ce yin Ia densa san-

P

Cantarea

I, gJas 8, 1~mo8:'

,i

('and te-am nascut Filule negrait, de durerl am scapat, ~i cum acum t6ta m~ umplu de durert, ca te ved spanzurand pre lemn ea un facetor de rele; pre tine eel ce al spanzurat pamentul fara tinere, grait-a eea prea santa, plan-

gend..

~

10
Alt OANON al raueenienor,

LUNA LUI AUGUST

--~============----

Compunerea Inl Andreiii Critenul. Cantarea 1, gJas 1, Irmos : OAnta.re de b1rufntlt ...

Anti6he, dulee ne sunt durerile ~i toeul pentru viata tuturor.
l:dtrira:

1)rea inteleptil tinerl eel ce atl pazit dupre lege poruneile luI Moisi, mortet lui Christos rivnind eu buna eredinta, rugati-ve pururea sa ne mantuesca pre not pre totl. \. ine a vedut i' eine a auqit? ee tel de nevointa tare a aretat pazitoril leget, fin Solomoniet, patimind eu un suflet ~i en un euget. pre altul Indemnandu-se, asa au strigat: Dupre lege sa patimim, ~i de buna voe sa murim, pentru predaniile parintestl, santiI septe tinerI al cinstitel Solomonl. usinatu-s'a tiranul, sa stam barbateste, neputinel6se s'au facut muneile; Beliar s'a biruit, tocul s'a stins, dect nicl unul sa nu mal stea afara de Iupta, fratilor, Anti6he! Lupta ne este pentru parintestile o· bicemrt, tineril au strigat in priveliste goll fiind; pentru care mal bine a muri de cat a trai am ales.
0

re Treimea sa 0 marim intru unime, fiinta eea pururea vecmica, eea nedespartita, ~i eu un seaun, ~i intocmat puternica, pre Tatal eel fara tnceput, pre Filul ~i pre Duhul sant,
~l

acum, a xasoetorel

:

1t nul

trugurul eel eopt in pantecele teu negrait odraslind, vita de viata purtatore bisericer lui Christos te-al aretat Malca lui Dumnedeu, pre t0tl
veselindu-I,

F

1\J one

rucea tnsemnand Molsi "in drept eu toeagul marea "rof?ie 0 a despartit, lut Is"rail celul ce pedestru 0 a "treeut; lara de-a curmezis a"eeea~ lovindu-o, 0 a impre"unat inprotiva carel or luI "Faraon, de-asupra scriind "nebiruita anna. Pentru aee"ea lui Christos sit-I cantam, "Dumneqeulul nostru ca s' a "prea-marit.
Ol1.ntarea 3, Irmcs:

rupurile eu unghl de fer croindu-li-se in priveliste, au strigat pazitoril legel: N oue

'I

ela ee al tntarit dintru ineeput certurile intru pri"eepere, ~i pamentnl pre ape "I-al intemelat, pre petra po"runcilor tale Christ6se me "intare~te; ell nu este sant a-

t

r

i

"fa~a de tine, "rlule de 6menl. r rucea cea datatore de tote bunatatile s~ vede inchinata, ,i tota taptura serbeza cu bucurie, luminata fiind en darul Dumnedeulut nostru celui ce de buna voe s'a inaltat pre densa, uminatl fiind cu lumina razelor crucet eel ce nadejduim tntr'ensa, de obste din intunerecul pecatelor sea pam ~i strigam: Luminarea tuturor indurate D6mne, marire tie. u cantarl te marim cruce ,i te cuprindem, cu credinta rugandu-ne, cu puterea ta scoteone din cursele vrajmasului, ~i ne tndrepteza la limanul mantuirel, pre Dolpre tott eel ce te Iaudam pre tine. iata pre cruce omorita veqendu-o, ~i nesuferind durerea pantecelut, s'a tanguit Fecl6ra cea Curata, strigand: Val mie Fitul men r ce tI-a facut tie adunarea celor fara de lege?
Petra. care nu
0

U~UI:~~b::~:::.

dupre lege a~ pati~ ~i sfaturile lui Antioh t6te in

pament le-att calcar.
rabestetirane, strigat-an nepotit lut A vraam, fa cele ce voestl, ~i te manie cat de mult, nol poruncilor tale nicl de cum nesu.puindu - ne, ranele muncilor mal vertos cu dragoste dumnedeesca Ie vom purta. imenea astadt sa nu lipsesca de acesta lupta buna, nimenea sa nu se veneze de eel fara de minte, intelept este searpele, unul pre altul s'a indemnat fiil SolomonieJ, nimenea din nol sa nu se faca mancare lui. enitl pazitoril legel impreuna sa ne ranim, venitt sa stam vitejeste, tineril au strigat, unul pre altul indemnandu-se spre lupte cu buna credinta; pre caril ~i not eu dragoste sa-I urmam, fiinta a lui Dumneden sa 0 marim credinclosil, 0 ste0

I
t
I

I

ait bll.ga.t...

credinta in trel ipostasurI.

tmperatie, 0 dumnedeire, unindu- 0 tara amestecare, ~i despartindu-o eu buna

panie,

inert, caril cu santenie atl odraslit, ~i impreuna atl crescut. TinerY, carit dupre lege v'att tnvetat de la Ele-

{ ug ne ars mal 'nainte te-al cunoscut in muntele Sinat, ~imunte dumnedeesc Da-

--,~

LUNA LUI AUGUST

niil te-a aretat, din carele s'a tilet tara taere de mana eel netaet, Christos petra vietel, unul Fitul eel ee este din tine de Dumneden N ascetore, spre inchipuirea "talnel sa primeste, ca eu 0"draslirea a ales preot, lara "biserieel eelel mal 'nainte "nerodit6re, acum a inflorit "lemnnl crucet, spre putere, ",i spre tntarire,
CONDACOL santilor, glas 2. Pro8omia. : Ol1utrlnd cele de sus ...

T olagul

CatavRsia:

statut, ~i Impreuna, eununilc eereseulul Sion de biruinta ad luat, ~i inaintea dumnedeeseulul seaun stan; pentru eel credinciost neincetat rugandu-ve, cerett sa se mantutasca eel ee ve lauda pre vol.
Oatismala santilor, glas 8.

Prosomle

Pre Intelepetunea ~i...

eel septe eu numerul, f)i sfesnicele dumnedeeste! luminl, eel en septe luminarl, Maeavel pre a inteleptt, eel ce sintetl mal 'nainte de mucenicl prea marl mucenicl, ell carit impreuna la Dumnedeul tuturor cerett, sa se mantutasca eel ce ve lauda pre vol.
100S;

Dumneden,

S til P iI

Intelepctunel

lui

buna credinta erescend tineril inteleptl, mueeniceste atl rusinat vitejeste ingrozirile tiranulut, ea niste aparatort al lege! ; ~i Parintelul urmatort fiind santilor eu matca vostra eea de Dumneden inteleptita, de buna voe atl patimit, Pentru acesta ~i cu m6rtea viata ceresca cumparand eu adeverat, in veel ve bucuratt, Maeavel eel ell suflet rabdatort : Rugati-ve lul Christos Dumneden, ertare de gresale sa darurasca, celor ee einstese en dragoste santa amintirea vostra,
MArire, ~i aenm, Oatlsmala erneel, glas 6. ~

I ntru

ell caldura Si6ne pre Dumnedeul ten, ca a intarit en adeverat incuetorile portilor tale, ~i pre fiil tel 'l-a bine-cuventat, Ca acestia, ca 0 6ste de biruinta purtat6re, ea 0 tabara eu adeverat viteza, si intelepteste intarita, improtiva mestesugirilor eelor Tell credinctosr, ell dumnedeesca tntelepctuue au

L auda

tit, eel tntr'ensa sa fae vindecart celor neputinclost in pecate, Pentru earea la tine eadem, milueste-ne pre not,

C rueea ta D6mne s'a san."

Proson.ia :

Pnterile angere~tl ...

rr u

Cantarea 4.

IrIDflR'

e~tI taria j~, tu ~iputerea "ned,.eulmen, tu "eela ee nu at

mea D6mne, mea, tu Dumbueuria mea; lasat sinurile

r--:: Ii I·

..

..

..

IN

'

pnn

INTAIA

"piirinte~tl, ~i a n6strii siirii"cie 0 al cercetat. Pentru a"cesta cu profetul A vacum "strig catra tine: Marire pu"terel tale tubitortule de oa"menl. coperementul eel tare ~i tndreptarea 6menilor, arma eea nebiruita a credintet, crueea cea de mantuire, lata sa vede pusa inainte, ~i inimile tuturor eelor ce vin cu eredinta le santeete, ~i le lumineza cu darul. cea mare a binecredin closilor fiind pusa in mij loc, cela ce e~tI mal bun de cat t6te, cinstita cruce in mijlocul pamentulut, pe carea te-al inaltat de buna voea ta, lumea santeste cu tnchinarea el, ~i goneste taberile dracestt, T egile tale D6mne ell eel nepriceput nepazindu-le, voin sa me osindesc cand vel veni din ceriu sa judeci lucrurile 6menilor. Pentru acesta strig catra tine: Cu puterea crueel tale Intorcendu-me, mantueste-me, dandu-mt lacriml de pocainta, tmpreuna cu tot pamentul sa veseleste: Profetit, mucenicit, apostolil, sufletele dreptilor cu bucurie sa veselesc acurn, vedend lem-

711 ?-ul c~l datator de viata ~ I In ml)loc, carele mantueste I
pre tott, f?i sante~te eu darul pre cel credinctosf,
A Nll.soM6re!:

p azitorea

Din p an t e c e fecIorese te-am nascut pre tine Fitule ~i veqendu-te acum pe lem~ spanzurat, nu me pricep, ~i nu pot cuprinde inaltimea tatnel, ~i adincul judecatilor tale celor multe, cea Prea-curata a strigat: Pre carea cu glasun fara tacere, ca pre 0 Malca a lui Dumnedeu 0 fericim.
Alt Canon, Irmos: Cu duhul v~4~nd mat 'nainte ..

astadt patimind cu buna eredmta, pentru poruncile ~i legile parintesti, ,i nebunia lui Antioh gonitorulul, cu cuvinte Intelepte biruindu-o. Solomoni v~qend septe ramurl ale tale lmpreuna inverdind cu rodurile legel. Din care culegend biserica cea fara pnhana, pre not mostenitorit slujbet daruiul ne hraneste in t6te dilele ca 0 matca, · patriarhl, batetl cu manile, vedend pre pazitorit leget, cu buna credinta patimind pentru slujba cea_~:: pre lege, ~i Ispitindu-se ~

V eseleste-te Eteazare, vedend pre santil tel ucenicl

B ucura-te

C ertul

S ilitatl

I

14 LUNA LUI AUGUST -=====~~~-==--~~~========~,-

-1
.'

tote bataile, ea s~ nu sa instreineze de predaniile parinte,tI. antuitl aparatorit eel tarl al legei, impreuna serbatl eu mueenicil lui Christos, ca eel ee atl patimit pentru lege mal 'nainte de acestia, ~i eu din~il tmpreuna ve laudatt dupre lege luminat de tota biseriea lut Christos.
r

,i

"mina neapusa ; ,i m'a aeo"perit intunereeul eel strein "pre mine ticalosul ; ei me "int6ree, ~i la lumina porun-"eiIor tale indrepteza caile "mele, rogu-me, trigatt nemurr, laudatt si saltatt semintit ~icantatt dum-nedeulut nostru eelul ce a dat erueea razem neclatit. Pentru a caria punere inainte aeum tott credinclosit ne bucuram, ca eel ee ne indulcim prin tr'ensa de bunatatt,
C

reimea intru IT nime sa o marim credinctosit, eu gun tara tacere, strigandcatra densa: Treime, eeea ee intru Unime e,U tnchinata, ~iin Treimea fetelor laudata, marire tie, cinste ,i inchinaclune.
'1
~i aenm, a •

pre tine Feelora, dumnedeesca mireasa cinstita, ca pre 0 Nascetore de Dumneden, ,i zid al eredinclosilor ; eli tu al ridieat firea eea caduta, ~i al inoit chipul lui Adam, tu una nascend pre Dumnedeu eel ee este de-apururea, D6mne talna "iconomiel tale, inteles-am lu"crurile tale, ~i am prea-ma"rit Dumnedeirea tao
)-\ udit-am
j.; .

1 audamu-te

6te ostile eele tnteleget6re te euprind pre tine cruce prea santa, ~i nol 6menil en buze de tina atingendu-ne de tine astadt, luam eu dragoste santenie bine-cuventare, marind pre eel ee s'a pironit pre .tine.
r

,i

atimile sufletulut meal eele vremelnice vindeca-le indurate Domne, ~i ca un prea inchinator al einstitel erucel tale me pazeste. Ca eu puterea el tota smintela sa 0 gonesc, ~i fara patima despre eele rele sa ramal. re cruce vedend pre eel ee s'a nascutu din tine mal presus de minte pentru bunatatea, ceea ce estl cu totul fara prihana, te-al turburat Ia eele din nauntru, aI dis ;

I
I •

I

I
"
f

I

}j

))entru ee m'al lepadat de la fata ta, eela ee e,U lu-

,i

I I
"pre carele s'a restignit Chris"tos Imperatul ,i Domnul, "prin care a cadut eel ce a "in,elat ell lemnul, inselat fi"ind de eel ce s'a- pironit pre "tine cu trupul, de Dumne"qeu carele da pace suflete"lor n6stre.
'jlii'.L1.tfel!.

o de trel ort tericite lemn,

Catavssia.

). .. u gandi Anti6he gonitortule at credinclosilor, ca tocul teu eel aprins ne va ingrozi. Spre acestea tae, junghie ca un prea fara de lege, fa inca ce voestr, tineril au strigat. Uupre lege sa patimim, strigau tinerit, mucenicit eel tarl al lui Christos, indemnandu-se unul pre altul, sa nu calcam poruncile lui Moisi, pentru mancarile cele spurcate. put, tmpreuna veeuit6re, cea intoemal cu scaunul, Parinte ,i Fitule ,i Duhule sante, unime santa in trel fete, pre eel din Adam, caril te lauda pre tine cu credinta, mantu"... ,

e,

Irmos :

--, urateste-me Mantuitorule, ca multe sunt farii de le"gile mele ~i me ridica din"tru aden cuI reutatilor, rogu"me. Cact catre tine am stri"gat, ~i me audt Dumnedeul "mantuireI melee \._."ucea tnfigendn-se in r pament, cadere dracilor s'a tacur, care acum vedendu-o nol pusa inainte cu prea rnarire ,i serutandu-o, din caderile pecatulut ne sculam, audandu-te pre tine Dumnedeu-imperatul si Domnul, euprindem acum cu bueurie cruce a ta, carea 0 aI dat none zid nesfaramat ,i din nevol ne mantuim,
,

r-r reime pre a fara de tnce-

este-I,
....

I

~i scum, a Nll.!!cH6r8~:
.

\. hrist6se

cela ce insuli

.Ivl arl darurl
..

dandu-ne

00-

"

18

LUNA LUI AUGUST

ue tuturor crucea Domnulul, se vede pusa inainte; sa ne apropiem 6menilor, ca luminare inimel ~i sufletulul sa

~i sa fie alaturare langii

luam,

A i\j~S(;ilt9reI:

Intare~te-ne pre Dol Preacurata ca sa ne postim despre tota reutatea, ~i ca sa ne oprim de fa pte rele ~i viclene; da-ne none putere pururea, eeea ee estl folosit6rea tuturor 6menilor.
Alt uanon, Irmos :

~i cinstita mangaere, ~a.ear ca trupurile n6stre vel sa le mistues tl ell foe, ceta eelor sapte fratt a strigat en indraznela, Anti6he, erede ca nict cum macar pre unul din nol nu vel birui.

m.

I

11

Pre profetnl Iona....

~i FiIului ~i DuhuluI celut drept, tntr' 0 dumnedeire sa ne inchinam en , credinta, strigand: Treime santa mantueste lumea tao
~i aenm,

1atalut

Ml!.rire :

ntelepctunea lui Dumneqed si-a zidit casa, ~i 0 a inal-

a N1l8~M6reT:

tat pre ea pre sapte stalpl cuventatorl, mal 'nainte insemnand pre tineril acestia ea pre niste paziton at legeI. 1 ntelepta Solomoni sapte fit a nascut, pre carit i-a erescut bine Eleazar inteleptul, ~i t-a ineununat dumnedeescul dar, ea pre eel ee tare au
patimit,

(-.. um al nascut FiIu pre eel ce nu I-a semanat tata? Cum al remas curata dupa nastere precum e~tI? Dumnedeu stie, eel ce face tote precum voeste.
Oatavasta :

eel eu ~apte impletirl catre Antioh, in mijloeul eelor rele, munceste eu osardie, j un ghie, fa inca cele ce voestt, ...
tortule, dicea lantul

Ce

te zabovestr judeca-

'nainte a patimit pa ... rintele, tmpreuna am patimit lJi not fil, urmeze tmpreuna en nol ~i malca, judecatonule,

IV1 al

ranza ftaret eelel din "apa, rona palmele intinden"du-~I in chipul crucel, man"tuit6rea patima, mal 'nainte "0 a inchipuit ararat, de unde "a treia di esind, invierea eea "mal presus de lume a in"semnat, a lut Christos Dum"neqeu, celul ce s'a restignit "ell trupul ~i.: u invierea eea c "de a treia di lumea a In"minat.
CONDAOOL oinstitel oruel, insu~I Prosomla.

Tn

ela ce te-al inaltat pre cruce de buna voe, poporu-

'f<'

:1
I

rulul tt~i1celul non numit ell numele teu, Indurarile tale darueste-I Christ6se Dumnedeule, veseleste eu putereara Iul biruinta asupra protivaicilor, avend sjutortul ten arma de pace, nebiruita biruinta,
-, daruindu-t

r ela acefost ripitla in rain, pana al treilea ceriu
1008:

dumnedeestl, care nu este liber ell limbl omenestt a le grat, ce serie catra GalatenI; ca niste rivnitort al Scripturilor atl cetit ~i atl cunoscut. Mie, a dis, sa nu-mt fie a me lauda, fara numal in cruce a Domnulut, pre carea patimind a omorit patimile. Decl acesta ~i Dol eu tarie sa 0 tinem, crucea Domnulut, lauda tuturor, ca ne este none de mantuire lemnul acesta, anna de pace, nebiruita biruita.

~1 a audit cuvinre nespuse ~i

oe,tia at!. fost pe vremea lnl Antioh fe· etorul lnl seleue, earele rebind tot neamnl evreilor, ~i siliadu-! oa sll. se Iepsde .~ de obieelnrile lor eele pil.rinte~tJ, ~1 sll. .) II mlin1i.noeol!.rnnrl de pore, nn sl!.snpnsera. tiranulnl, urmand ~1 paslnd leglle oele pll.rinte~tI, Mtrennl .Kleazar earele era. daseal Jegel ~i ttleurtor, ~i oel ~epte tinerl oe erat!. tnvll~il.llde dtnsul. Deel adlol!. Iegand pre Mtre· nul on mamle indc1ril.ta fost batut tare, primind pre nl!.rl ore-ears zemnrl Inti ~i putnrose. ~i bagasdu-I in foo, ~i faoand rugaelnne ea sll. se arate saHgele Inl, ~i martea lui mantnire tot neamulu: InI, a rep osat. Apol pre vitejU tined eate unul aducendu-f Ia tirsn, pre earele era mal mare de v6rstl!.tnainte, ~imnnemdu-I on ml!.llstril de mune! ~i cnmplite d@znodl!.tnrl, i on r6te, ~i ~ on ~epl de tIer asoutite, ~i on toe, on eare il eeroa tiranul pe fie earele dlntr'in~iI, ~i nevrend a sa lepada de obieelurile lor eele pl1rinte~tl, sehimband pre puitorlul de lege Dumnedsn, on acasta. via~a. treestore. ~i mnrind in mnnol, ~i aretand ell.gandul este domn "i stepan patimilor, at!.fost inonnnnatI on onnnnile rli.bda.rel.On car11~i malea lor Solomoni, daoa vil4n oil. s'd sever~it, netngadnlnd sll.se atingl!. mAnA. om de de densa, sl!.arunea pre sine in foonl eel aprins, ~i a~a ~'a dat snfletul la Dumnedeti.

A

,i

Intrn aoestll. 4i, amintirea lI§.ntilor nonl mneeniot ee at!.mltrtnrisit in Perga Pamfil1el, Leon· tie, Attn, Alexandrn, Ohinden, Ilnlsiteft.. Oh1r1ao, Mineft.,Catnn ~i Evolen. Stlh: Din Pamfilia non~ la sable s'at!. dat, Carll pre aoeIa,1 oatil.de muesniel at!.oll.ntat. oe,tia at!. fost in vremile imp~ratnluI Dloclittsn, ~iale ighemonnlnI Flavian,la Perga PamfilieI, fiind orestin; de 180 mo~il lor. lnsil. Minet!.era teslarit!.. Iarl!. oel·lal~I plnga.rI. Deol avend tot: un gand, ,i bnn sfat sfA-tnindn·se, sa. duserl!. 180 lupta mnoenieI, soootind t6te desarte ale Iumel. ~i sosinrl la eapistea Artemi· del, tntm 0 nopte strioo.ra. totl idolil oAtl erat!. 8.0010. Pentrn care lneru aft. fost prin,l, ~1 adueendn-se 10.tntrebare aft. fost bli.tntl rit!., ~i ar~I pre coste, ~i strnjitl en nnghil de fIer pre tmp paull. 180 os, ~i-l arsera. 180 snPtiorl on fl1· olil, ~i le sc6serll. oohil en tepn~I, ,i·1 bI1gad, in tllmnitll., porunoind tirannl sll.nu le dea. niol m§.noare niol bButnrl1, niol a1tl1ol1ntaresa.sibil. ~ De aeeea preste sonrta. vreme at!. fost dat1 la flare 080 slH mil.nanoe, care on bla.ndete veniril. IIi el, ~i nu Ie strioarll. nimio. ~i mirAndn-se totl pentrn aeesta, "i stngand : Mare este Dumnedeul erestlnilor, tndat1l. sa. pogort la pllment tnnete ~i fulgere on plol greIe, amesteoate on grindine, on care sA an4i ~i gals dumnedeeso, I unde ehlema pre sAntI, oarU an4indn-l sa. bnonrarll., ~i atunesa on pornnea ighemonnlnlli siL tIl.larll. eapetele, ~i a,a s'a plinit mnoenioia.lor.
I

A

I
=:l

1.~te

In qina dint1l.1,smlntirea sa.ntilor ,epte mneeniol Maoa.veI: Avim, Antonie, Gnria, Eleazar, EvsevoD.&,Ahim, Maroel; a Maloe! lor So· lomonl, ~i a. dasollnluI lor Eleazar. etfh: Inainte de Chrlstos, Eleazar eel tntU foenl a ribdat, ~i celor&·lal~J,nrme de nevointl1 Inainte le·at!. a~e4at. Am pre alta ~i mal 'nainte de Teola tutU nevoit6re. Pre Solomoni, earea mal 'naite de Ohristos a rll.bdat a foeulu! topire. Desfaeerea tneheiturilor foenl ~i r6ta, At!. tras septimea fUlor oll.tril.malea eeea ee era a opta Intra intUa 4i a lnl August Solomoni,

,i

I

iii &l

.1 in

100

sA

.Av@rli·

~~~""""""~!!!!!!~~~~~=_

.. ~_u. ~

~'

6101
~

LUNA Lm AUGUST M~at, ~i legat 111. gura, ~i in marea arunoat s'a 8iiv~r~it. Saoul a euprins pe Papa. oare legatftind l-a oufnndat, In a riulnl repejune, ~i pre Papa Hl.ngll. Dumne4e11 f-a a~e4at. Intra aoestll. 4i, sa.utul muoenio Eleazar, ar4~ndu-I capnl ou foo s'a s~ver~lt. Still Eleazar prin a eapnlnl ardere, A treout oover~itor rtnnle eele de suflet v~tA.mll.tore.
Intra aoestll. 4i santul muoenio Ohirio, de sabie s'a s~ver~it. pioend gelatnl, de vel jertft tll.lat nn vel ft. Ohirio pleoa.ndu-~leapul a dis, nu voi11 jertft Intrn a,;.IA

41, santnl

Papa ,.1 Iln!r In sae

n6stre cele de preste ant Ie
vindeca pentru bunatatea, ~i la trup impreuna, ~i Ia SUfl d d .,(, et, cu umne ,ccsc~ crucea sa ne sante~te pre noJ.

,

I
l

.

.

Intru aoestll. 4i, santul mneenla Teodor de sabie s'a s~ver~it. SUb: Teodor de dumne4eesoll. dragoste ftind aprins, De doritele bunll.tll.~l, prin sable a fost enprins. Intru aoestll. 4i, santnl muoenio Polievot, in gunol ingropat s'a s!lv~r~it. . lov avea gnnolnl spre pat de sezut, Iarll. Polievot l-a avut spre a ft munoit.

.

D6mne, ca ne-al dat none robilor tel dumnedeesca cruce, desfatare ne imputinata, ~i pazit6re sufietelor trupurilor n6stre .

nam, ~i glorificam puterea ta

T audam, marim, ne inchi-

,i

Intru aoestil. 41, sa.n~il muoeniol Min, Mine11, ~i oel·lal~l, Ia Viglentie, apr6pe de p6rta de Tetrapilu Halon. atilt: MiD lmpreunll. loouttor pre Mine11avftnd Looue~te aonm 800010 unde mine nioI oum s'ar ft aMn d. Ou ale lor sa-nte rugiiclunI, D6mne milnestene, ~i ne ma.ntue~te pre noI, Amin. Oa.nta.rea 7, Irmo!

in dina intrebarel osindit pentru eele rele, nieI sa me Iepezl de la tata ta rusinat ; ci te milosti veste ,i me mantueste ell cinstita erueea ta ca un prea bun. darul teu cruce, Moist indulcind cu lemnul apele cele pre a amare, Pentru ca ne-am mantuit de amaractunea eelor rele eu puterea tao Pentru acesta indulceste-ne pre not, eel ee te sarutam acum intru umilinta

c ~ nu me arett D6mne,

1nchipuit-a

e pogorirea lui Dumne~ qeu focul s'a rusinat in "Babilon ore-cand. Pentru a"cesta tineril in euptor eu "hueuros picIor, ca intru 0 "gradin~ verde sal tan d all "cantat: Bine e~tI cuventat " Dumnedeul parintilor nostri, reI mal-pre-sus de cat vremile, supt vreme trup purtand s'a aretat, ,i patimile

~

sufletulut.
A lla.80~t6ret:

«= trimtorarea

minter mele

Dumnedeu,

largeste-o Stepana eu rugaclunea ta, eeea ce at strimtat t6te mestesugirile luptatorIulul;~i prin calea eea strimta, me povetueste a merge! la desfatarea vietet, Malca lui

I
I:

IN pIUA INTAIA
Al~
QanOD, IrmOl:

C81a 68 in euptor pre ..,

legei parintesti ~i pazitorit legel cei nemi~cati , eel cu un sufiet, pre un Dumnedeu cu prea buna credinta au "mar~urisit, in trel iposta, sun unindu-l dupe buna invetatura, ~i despartindu-l cu drepta-credinta, . e te za bovesti tirane inca? Strigat-au mucenicil catra inselatorul judecator; pre un Dumnedeu noi marturisim ,si .' , patrie avem Ierusalimul eel de "sus, carele ne-a crescut pre

R ivnitorit

frumsetea angerilor Prea-curata, ca tu, pre unul Dumneq.eu cu trup l-al nascut,
Oata.vuie.

not,

porunca a tira"nulul celul pagan, pre po"p6re Ie-a turburat, sufland eu "ingrozire, ~i ell hula urita "Iul Dumneden, tnsa pre eel "trel tined nu r-a infricosat "mania eea de ttare, niel focul "eel valvaitor, ei eu dub de "rou~ aducetor ce Inprotiva "resuna, lnpreuna cu focul "fiind cantau: Prea laudate "Dumne4eul parintilor, al "nostru bine e,U cuventat,

Nebuna

,i

u vorn manoa cele necurate, dis-au, .nu vom jertfi, genunchele nu le vorn pleca la pament, pre un Dumnedeu nol pur urea marturisim, si'de densul ne ternem, de laocarele ne-am facut, ~i catra carele rnergem. .
"1.....H", .. 1lre1meJ.

i\l

~

Cantare Treirnel sa cantam, marind pre 'I'atal eel f~ra inceput, si pre Fitul, ~i pre Duhul eel drept, 0 fiinta singura, pre carea intreit sa 0 laudam, Sant, Sant, Sant, strigand,
S!
~1111l.

e septe ort cuptorul.mun- ~_ citorul Haldeilor, l-a ars "nebune~te, cinstitorilor de " Dumneden, lara vedendu-I "pre acestia cu putere mal "buna mantuiti, facetorulul "Mantuitorlulul, a strigat:Ti,)nerl bine 11 cuventatt, pre"otllaudati-I, pop6re prea in"naltati~ I intru totl vecil.

,i

a. lllaolt6ret:

II

bucuria prea laudata, bucura-te nadejdea marginilor, Bucura-te ~~~~~~enilor ~i

nucura-te zidul tuturor, ~i

" u lemnul a tras 6re cand din rtn seeurea, dumnedeescul Elisein, mal 'nainte insemnandu-te de departe pre tine cruce pre a cinstita, ca din adencul Inselaclunel prin tine, la credinta cea adeverata scotendu- ne, ne-am invrednicit a vedea qiua de a-

..

:J

IN VIDA INTAlA

taclit in sfesnicul leget luminand aretat, s'au pus in cortul lui Dumnedea,
B1ne-ouvGntlm pre Tatll.l, pre Fllul ,1 pre sa.utnl Duh Domnnl.

"Nascet6re de Dumneden, in"cepetoriile cetelor angerestl ,,~i omenestl te marim. \' indecat-at prea bunule a mea staramare, pre cruce fiind pa truns en cue 6re cand, Ia pictore ~i la malnl, imperate a t6te ,i in costa fiind impuns, cu otet ada pat ,i en nere, veselia tuturor, marirea ,i mantuirea cea veclnica, estl mal presus de cat safirul ~i de cat aurul, ,i luminosa ca s6rele dumnedeesca cruce, fiind pusa adeca ,i cu locul cuprinsa, ~i de puterile cele tntelegetore, tot-deuna incunjurata luminos ,i cu razele dumnedeestel putert, luminand plinirile lumel. Crucea este IimanuI celor tnviforatt ~i povatuitore ~i intarire celor ratacitt, marire lui Christos, puterea apostolilor a protetilor, taria patimitorilor, scaparea tuturor 6menilor; pre acesta veqendu-o in mijlocul tuturor inainte pusa, ell buna cucernicie o serutam,

Tatalul, ~i Filulut, ,i santulut Duh, dumnedeiret celet in trel fete, carea intru unimea firel in ipostasun, sa lauda de tota taptura tntru totl vecil.
,1
&OlllIl,

Lv~ arire

a NI.sc6t6re1:

Vistierie bunel vointel Tatalul, salasluire venirel Fitului, ~i cinstit Iocas santulut Dub te-al aretat Marie, aretarea Treimel intru tine inchipuind.
Oat&vas1a: 811. lA.udll.m blue sli. ollvGntll.m, ,1 s1l. ne tnehtnam Domnulnl oa.nta.nd, prea. inil.ltA.ndu-l pre dtnsnl intrn to\1 vaoU.

F rumosa

,1

tined eel "intocmal cu numerul Trei"mel, pre facetorul Dumner, den Parintele, laudatt pre ,., u ventul eel ce s'a pogarit, ~i C "focul in roue l-a prefacut, ,."i prea in~ltatl pre Duhul "eel prea sant, carele da viata "tuturor intru totl vecit,
oallte.rea 9, lrlIl08:·

B ine-cuventatt

,i

o

"" patmantatu-s'a de acesta cerlul ~imarginile pamen"tulul s'au minunat, ca Dum"neqell s'a aretat oamenilor "trupe~te, ~i pantecele tell s'a "facut mal desfatat de cat ce"rlurile. Pentru aceea pre tine

Cand vel vrea sa vii pre pament sa judecl lumea care o at zidit D6mne, ostile tale cele angerestt mergend tnainte, ,i cruce a strelucind mal mult de cat radele sorelut, eu

LUNA LUI AUGUST

puterea el milostiveste-te, ~i m~ mantueste pre mine eel ce am gresit mal mult de eat totI 6menil.
A Nlao5t6r.1

strigat: Auql Anti6he, puneme ~i pre mine langa fiil mel, macar eu totul de ar fi bucurie despre vrajmasr, _ Ovitejie femeescal 0 tnaltime a bunulul neam, care santindu-st lui Dumneden pentru lege adunarea cea cu sapte stalpt a fiilor sel, eu osardie a statut barbateste, ~i s'a dat pre sine muncilor, ca sa se alature acum cu fiil sel cel

,

,

te - am nascut din pantece, pre tine earele Tatal mal inainte de veel te-a nascut, ~i cum patimestl] OameniI te rump FiIule ~i e6sta itl impung eu sulita, ~i manile ~i picI6rele itl pironesc tara 0 men i e; eea Prea-curata a strigat, pre carea dupre vrednicie 0 marim,
Alt Oanon IrmOIl:

Fir I stricactune

omoratt,

Pre noml eel pnrtl1tor ...

ee au crescut dupre lege ~i pentru lege au murit, ucenieiI luI Eleazar ~i fiil 80lomoniel ~i ravnitoril lul Moisi, ranitl fiind all strigat: Anti6he, cact zabovesn, ce a~tept1? Cact nu tact cele ce voestl asupra nostra, ispravnicl al leget, tare defaimand nebunia lut Antioh, cu munel s'an chinuit; tmbarbatandu - se pre sine ~i unul pre altuI indemnand ~i gra bindu se ca sa apuce durert fli muncl fli sa mora pentru viatl. a 0 biruitore 6re care ~i barbata ~i viteza, Solomoni pre fiil sel junghiatt v~4endu-I nu s'a slabit la suflet, ci a

C el

septamanel celel de sapte dile, poftind sa-fli agoniseasca cu m6rtea vieata, ingrozirilor gonitorlulut vitejeste all statut in potriva, ~i au rusinat cu cinstea leg e I, mestesugurile lui cele spurcate. re acestl mal ale ~i al legel, pre eari Eleazar crescendu-I, pilda buna f-a Iasat, pre sine insuf11 aducendu-se tmpreuna cu ranele santitor, cu marire sa-r cinstim, ca pre eel ce se roga sa dea lumel pace, ~i noue curatire,
j

1 ineril cel ce tin chipul

¥ al marit

tirea santitelor v6stre chinurl, santilor tinerl al legellul Dumneden, cu rugactunile v6stre mantuiti-I de t6ta b6la fli de stricactune, daruindu-Ie prin chinuirea vostra acesta, pace fli scapare de rele.

1re

eel ce seversesc amin-

~_'

~
"Alire a. treimeJ.

m_ p_m_A_I_N_TA~IA _

~~
MlLrire, ~i acum.

'~_'3_~~

Pre TaUll lumina laud, pre Filul Jumina maresc ~i Duhulul luminel m~ inchin. Sdntel TreimI in trel fete ~i unel dumnedeirt, stepaniel celei pururea fiitoare tara de stareit, care a adus t6te din ce nu a fost.
~i Mum, a N!!.soA t6rei :
-'

este pasitoare a t6ta lumea, crucea pod6ba bisericel, crucea st~pania im- .i peratilor, crucea tntarirea ere- I dinctosilorn, crucea marirea ! angerilor ~i dracilor rana,
LA LAUDE. Stih1rile pe 6, glas 4. ProlOInia. - Ca pre un vitaz ....

Crucea

( um de al nascut Fecfora? Cum a fost din tite lapte?

Cum a fost fara tata din tine, ~i tara muma sus? CeluI ce estc unul nascnt din Tatal,

cantar! sa Iau dam cinstita cruce a serutand ~i catre den-

C u glasurl Sa striga m, cu

Nascetore te-al facut, hranind

cu tita pre hranitortul lumel. Cum? precum a stiut ~i precum bine a voit el tnsusr,
O&tav&8ie:

sa sa strigam: Cruce pre a tericita, sante~te sufletele ~i trupurile n6stre, eu puterea ta; ~l de toata vatamarea celor protivnict, p a z e ate nevatarna tl, pre cet ce se inchina tie cu buna credinta,

"rtm.
r-

de Talna e~tl Nasce"tore de Dumnedeu, care al "odraslit nelucrat pre Chris"tos, de carele lemnul crucel "eel de viata purtator, pre pa"nlent s'a sadit, Pentru acesta "acum inaltat fiind, inchinan"du-ne lut, pre tine te rna.
BXAPOSTILA.&'UA..

R al

leazar ~i al Solomoniet; eft acestia au surpat tntaratarile balaurulul iucepetorlulul reutatel, ~i pentru cinstea legel ~ s'an tacut purtatort de cu~~UD_I.

eel minunap, pre fiji lui E-

~a

laudam pre Macaveil

ntarirea bisericel, lumi- narea calugarilor, lauda preo- I',
_l
r

propiindu-ve scotett ape nedesertate, care les din darul cruceI, ca iata vedett santu I lemn pus inainte, izvorul darurilor, eel ada pat cu sangele ~i cu apa Stepanulut tuturor, ~ celut ce s'a ridicat pre densa :' de buna voe, ~i pre pameatenr t-a tnaltat,

I

tiler ~i mantuirea, tu e~tI cruce prea cinstita. Pentru acesta Inchinandu-ne tie, De lumiDam la inima ~i la suflet, astaql cu dumnedeescul dar al

~.

~

~c~e~lu~l~c_e~s_'a~p~ir_o_n_i_t_p~r_ ..

*-".rl-

;t

~

LUlIA LUI AUGUST

..

..

.~

V

,i puterea celul tnselator a surpat ,i blestemul a plerdut. cea mult patimit6re, spre lupte chlemandu-sl pre fiiI s~l, a dis; urmatl lui Avraam, ca sa ve imparta,it1 junghlerel lui Isaac; tara et 0 au primit cand 'I-a indreptat, ,i 0 au urmat cand 'I-a invetat, unul altuia veqend chinurile muncilor. Pentru ale carora rugaclunt D6m· ne milueste-ne pre nol.
Gla ...

Malca

Alt. St1hlrI, ale 1I&n~or, glu 1. lD.ql Melod1oe.

adunat improtiva Macaveilor, venitt sa vedem credinctosilor vitejie, ca tiranul tmperat eel ce stepania t6te neamurile, s'a stepanit de betrenul, ,i de septe tined ,i de 0 femee. Pentru ale carora rugaciunt Dumnedeule milueste-ne pre not, D6mne cela ce at ajutat prea blandulut David sa aupue_ pre eel de alta semintie, cel surpa pre vrajmasit nostri: arata indurate, spre nol, milele tale cele de demult. Si • sa cunoasca cu adeverat ca tu e,U Dumneden, ~i intru tine nadejduindu-ne biruim; rugandu - ee dupre obiceiu Prea-curata Malca ta, sa ne darulasca none mare mila,
DOXOLOGIA IIARK. !arl!. preotnl1l.ind imbrl!.oatintru t6te vestminte1e preove~t' intd on oiidelniVa. ll.trli. Anta. o s masA, mergsnd inaintea lui Diaconul en fAclia, ~i olide~te santa masl!. ~i oinstita oruce, ~i a.~a. luand oinstita oruce en Diseul in oap, ,1 esind din Altar prln usile despre mlazl!.nopte, merg inaintea. lni ou doue sfe~nioe ~1 ou o!delnl~a., ~i merge tnalntea usilor eelor imperll.te~tl, ~i stand a~teptl!. snr~ltul luf, SAnte Dnmnedeule, ~i sfir~lndu-se 4ioe preotul: Intelepelune dreptll.. ~i oAnt11reviIoAntll.Troparlul: MAntue~te D6mne poporul t6it... de 3 on. a~a vine preotul, pnrtand in oap oinstita ornee tnaintea sAntel u,l imp6rl!.te~tI ol!.trli.analog, ~1 snr~ind pune pre dlnsul oinst1ta ernee, ~i faoe trel metanil oinstitel cruel, oAntand en glas lin.

:-~

,i

'oUIII,

a Oruoel, allemene••

ajuta-I,

,i

cu arma cru-

~epte stilpl alesr, dintru o petra cuventatore taiatl fiind, au aretat turnul legel necla tit. Pentru caril bine voeste Mantuitoriule, a sa pasi in pace sufletele n6stre. ~i fiil Solo· moniet, in priveliste patimind catra Antioh au strigat. Nol o Anti6he, pentru legile parintestt rabdam, nu ne va desparti pre Dol nicl focul, nicl sabia, nicl ftarele, niel ranele; ci tmpreuna vom muri cu malca betrena, ,i cu parintele inv~tatorlu], vietuind ~i Impreuna bucurandu-ne in vecl nesfir,itl.

PlzitorillegeJ,

flu 5.

,i

,1

MIrtrt, glu ,.

Crueel tale ne inchinam Stepane, 8~nta Invierea ta 0 marim.

~i

~supra

rl!zboIuluIce s'a

~i stranele Boeea,I oAntl!. ou glas mare, de 3 orl. Dupa. aeeea sA.rutll.oinstita ernoe, ,I la'

III ••
ra.~1 taee 0 mstanle, ~i sli. inohinil.~ifratU oa.te do~l, dupre rindulala lor. . ~i nol oa.ntiLD1 Stlhirile glas 2.

-------------~----.~~

~~~==~==========~m~p~ro~A~nn~A=lA~==============_~t'~

ne tnchinam lemnulul celut de viata tacetor, pre earele ChriStOB imperatul mariret de buna voe manile intindendu-sl , , or ne-a tnaltat la ferieirea eea dintal, pre earil mal de 'nainte vrajmasul prin dulceta amil gindu- ne, gonitl de la Dumnedeu ne-a tacut; venit! eredinctosilor lemnulul sane inchinam, prin carele te-am in- ' vrednicit a sfarima eapetele nevedutilor vrajmast, Veni~l tote mostenirile neamurilor, erucea Domnulul eu cantart sa 0 einstim: Bucura-te cruce mantuirea eea desevereit a luI Adam celul cadut; intru tine prea tnaltatul nostru Rege sa Iauda ; ca eu puterea ta poporul i~mailtenesc a fost supus. Pre tine acum eu frica crestinit serutaodu-te, pre Dumnedeu eel ce s' a pironit pre tine il marim graind : D6mne eel ee te-al restignit pre densa, milueste-ne pre not, ea un bun ~i de 6menI Iubitor. t6t~ faptura r~stignit pe cruce gol, pre tine Facetortul ~i Ziditortul tuturor, s'a schimbat de frica ,i s'a tinguit, ~iorele s'a 0s prit lumina, ~i pamentul s'a

Venitl credinclosil

Sa

c~atit, ~i petrele s'~n despicat, ~1 catapetesma bisericel s'an rupt, mortit din mormenturt s'au seuIat, ~i puterile angere~tl s'an spatmantat, dicend: o minune! Judecatortul sa judeca, ~i patimeste voind pentru mantuirea ~i inoirea lumel.
o

I

&1801 8.

AstaeJl Stepanul fapturel, ~t Domnul marirel pe cruce s'a pironit ~i in costa s'a impuns, nere ~i otet a gustat dulceta bisericel, eu cununa de spinl s'a ineununat eel ce aeopere cerlul eu norl; eu hama de ocara s'a imbracat ~i preste obraz s'a batut e~ mana de tertna, eel ee a zidit pre om ell mana. Pre spate s'a batut eel ee imbraca eerlul eu nort ; sculpirl ~i rane a tuat, ~i ocart ~i pumnl, ~i tote le-a rabdat pentru mine eel osindit, Mantuitorlul men ~i Dumnedeu, ea sa mantuIasca Iumea de tnselaclune ea un milostiv. eel neapropiat dupre fiinta, mie apropiat s'a facut, ~i a patimit patiml eel ee m'a mantuit pre mine din patimi, eel ee da lumina or- , bilor, din buzele eelor fara- i de-lege s'a scutpat, ~i ~'a dat 1 spatele spre rane pentru eel I

.A staql

Ifllrire, Sf a811m, glall 8.

V eeJendu-te

. ~.
I

r ..__.

..

~. !
28

LUNA LUI AUGUST inoepnt... Stih: Iarll. Dnmne4eil. impiiratul nostru mal 'nainte de veao a Iuerat ma.ntnirea ... ~i al sa.ntilor: Strigat·ail. dreptiI ~i Domnnl I-a au4it pre din~U... Evangelia erueel, de la 16n: In oremea aoeea, sf at ail faout arhiereil st btitrdnii poporului «supra lui IiSU8.. ~i a 8a.n~ilor de la Ma.tel: pi8-a Domnul, tot oeta ce me ua marturtsi pre mine Inaintea omenilor.... OBDlONIOUL.

podoba te aretJ, neavend chip nicl frumsete, Val mie lumina mea, nn pot sa te ved pre tine adormit, la eele din Iauntru me ranesc, eumplita sabie prin inima mea treee. Laud patimile tale, inchinu-me milostivirel tale, indelung-rabdatortule, D6mne

tara

lui pe eruee veqendu-I eu durere a q1S: Val mie Filul men cact at facut acesta? Cel mal impodobit eu frumsetea mal mult de eat tott oamenil, far a suflare ~i

,i Malea

robitt Pre earele eea Curata

Insemnatu-s'a preste not lumina fetet tale Domne... Bucurati-ve dreptii intru Domnul...

,i

marire tie.

Milue~te-ne pre not Dumnedeule ~i Sa plinim rugaelunile n6stre .

.

La ora. intll.Ia Troparlnl erueel, Ml!.rire, al s!iD~ilor, ~i aeum, A Nitsoiit6reI, orelor. Dupl!. Sa.nte Dumnedeule, Condaoul eruoel, ei Apolisul deplin. Asemenea ~i eele-lalte ore, Oondaoele,numal schimba.ndu·le. Intrn aeestl!. 4i tntll.l a lul Augnst, la monastlrl ~i biseriel en popor sll. 8iiver~a~te sAntirea Apel eea miell. inaintea Liturgiel.

Gil. de S9 va inta.mpla lntUa 41 a luI August Dnmineea, Sa.mMtll. sera la Vespe· rina eea mlell., Stihirile invierel ~i ale NlI.seii· t6rel de Dumnp4eil. dupre obioeiil.;la Vesperina eea mare: Ferioit Mrbatnl.. Gatisma t6tll.. La D6mne strigat-am : Stihirile invierel 3, ~i A· natolioesell. 1, ~i ale erueel 3, ~i ale mnoenlellor a. MArire, a erucet. ~1 aenm, A NIl.soiit6rei glasulul. La Litie, Stlhira hramuluI ~i ale mueeniotlor eele de la Laude: MlI.rire, 8 mneentoi~or, ~i aonm, A Nll.soiit6reI.La Stih6vnll. Sti· hirile invierel. MlI.rire, a mnoenioilor, ~1 aeum; a erueel, La bine-euvsntarea pa.nilor, Troparnl: NlI.se6t6re de Dnmne4eil. FeoI6rll.... de 2 od ~i a erueel odaU, ~i eele-lalte. 1arl!. nnde nu este privegere, dupll.: Aonm liberezll.... Sa.nte Dnmnedeule ~i Tatll.l nostru ... Troparul tuvierel. MlI.rire, a sa.n~ilor, ~i aeum, a ern! el, ~i Apolisnl. La Dupll. oinare, dupll. Oade-se sll. te ferioim... ~i Sante Dumne4enIe... Oondaoul orneel, La Ortrinll., La Dumne1AiI.este Domnul, Troparul invierel de 2 orl, M~rjre, al mueenieilor, ~i aeum, a. eraoel, (Ja· nonnl inviereI en Irmosnl pe 4. ~i al NlI.soii· t6rel de Dumne4eil. pe 2, ~i al erueel pe 4, I,tl al muoenioilor pe 4. Gata.va.sla: Gruee tnsenuAnd... dupll. eantarea l, Gondaoul mnoenieiJor ~i Ioosul ~i Ga.tismaJa de Z orl. MlI.rire, ~i aeum, a emeel. Dnpa oa.ntarea 6, Oondaeul ern691 ~i Ieosnl, dupll. ea.ntarea 9, Exapostllaria. tnvierel, Ml!.rire,a muoenleilor, ~i aeum, a erneel, La Lande Stlhirile invil1rel 4, ~i ale crncel en cea de la MlI.rire 4, cu Stihurlle lor: Inll.l~a~l pre Domnnl Dumnedeul nostru. Stih: larll. Dumne4eil. tmpiiratnl nostrn ... MlI.rire, Stihira .Kvangeliel; ~i aenm. Pre a. bine-euvsntata e~tL Doxologia mars, Troparnl invlerel nnmal, ~i sll. faee inchinllelunea erueel ~i sa.n~irea apel ~1 oea-lalta servire, preenm s'a 4 s mal sus. La. Liturgie: Ferlcirile invierel;pe 4, ale crnoel, OAntarea 5, pe 4. ~i a muoenioilor Gantarea

tA T,TTTTR.tirn
Ferioirile, din Ganonnl emeel Oa.ntarea. 3, pe 4, ~ ale sa.n~ilor Ga.ntarea 6, pe 4. Dnpa E~ire, Troparul emeet ~i al muoenieilor; MlI.rire,Oondaenl mneenioilor, ~i aeum, al orueel, Sa.nte Dumnedenle... Proehimennl erueel, glas 6: Ma.n· tasste D6mne popoml W1... Stlh: GlI.tre tine voii1 strlga Dumnedeul meil.. Altnl, a muceni· . ellor: Sa.n~ilor care sunt pre pll.mentul lul mi· nunate a fll.ent Domnul t6te voile sale tntrn dln~U... SUh: Mal 'nainte ved9am pre Domnnl inaintea mea.... Apostolnl erncel catre Gorintenl: Fra/ilor, ouv~ntul eruoet... ~1 al sa.n~ilor, cltre Evrel: Fraiilor, 8dnfii toti prin oredinta ali biruit Impertitii ... Alilnia, glas 4. Adn't! 80· minte de adnnarea pre oare 0 al oa.~tigat din

,~.~'I--------------------------------------------------~' •

...
>.
>;

J~ ==-============== . ." '

IN DOUE pILE

27

••

'

~~~I~

6 pe 4. Dnpll. E~ire, Troparnl tnvierel ~i al erueel ~i al mueenleilor, Duplt aeeea Dondaeul tnvierei. Mll.rire, al mncenleilor, ~i aenm, al ernoel, Prochimen, Apostolul, Alilnia ~i Evan· gelia randuln! ~1ale erueet, ~i ale mncenicilor

nata cununa tindendu-tl, ell drepta eea de viata purtatore, ; Inaintea caruea aprope stal, ca un biruitor ~i tncepetura ! mueenici1or. !

I

~
".
<

INTRU ACEASTA LUNA
IN 2 J)E DILE . ..,
Adticere? D6mne strigat-am ... C!tn,l .. n" "" '0,."<,,,,,,,0- . Oa pre un vitaz ... U

eu invetaturt strelucind, adunarea eelor fara de lege al stins, ~i de dinsi] fiind ucis, ell ptetre improscat, pentru ertarea celor ce te ucidean te-a! rugat, urmand glasulul Mclntuitorulul, intru a Ie caruea malnl tl-al dat duhul, prea-sante Stefane.
Alta Stihirl, glas 2, ale InI Anatolie, tn8U~l
glasul. ,
I

u semne ~i eu minunl f)i

I
i
I

,l'~

It

0'10"

'-:.

II
1
j

darul duhulul luminandu-tt mintea, la chip ca un anger te-al aratat Stefane, strelucindu-tt trupul ell strelucirea cea din nauntru, ~i raza sufletulut aratand celor ce priveau Prin care al dobandit ~i privirea la lumina, cerlurile tie ell prea marire deschldenduse, incepetura mucenicilor ~i lauda.

diacont, intal ~i intre mueeniel te-al aretat, prea Sante Stefane, cit te-al facut cale santilor ~i pre multi mucenici at adus Domnulul. Pentru acesta tie cerul ti s'a deschis ~i Dumnedeu tie s'a ararat; pre acela roaga-l sa mantuesca sufletele n6stre.

T nt~l intre

tezul slujitor al lui Christos,

=: re tntaiul mueenic ~i vi-

-*~

niste trepte ~i scart la ceresca suire, zvarliturile de pletre s'au facut tie, prin care suindu-te al v~qut pre Domnul stflnd de-adrepta Ta• talul, tie dnpre nnme Inmi-

C· a

pre Stefan intaiul diacon, dupre vrednicie sa-l cinstim, ca acesta stand in mijlocul celor tara de lege, de-adrepta Tatalut pre Fnul a vedut,
T ntru santenie

te- al imbra-

-----------------------------------.•_~ .
~

cat Stetane tericite, intaiule mucenice, ~i intaiule diacone, cela ee e~tI en angeril partas, ,

-I
I

~~

.

----------_=====~~ __ ~

__ ============~=L9_=A~L=m==AU=G_U=~

..
1

~

soleste ~i te r6ga pentru not, catre Domnul MAntuitorul eel fara pecat, M-,
.Ar1re, gIll.. 6, a ltd .natolie.

7~-~

LA-STIHOAVNA SUlli1le din Octoih, sail ale sAntuluI, glas Prosomia: 0 prea-mll.ritIL minune ...

a,

1ntAI intre mucenicl te-al
aratat ~i intre diacont Stefane fericite, pod6ba patimitorilor ,ilauda credinclosilor, marire dreptilor, celor ce serbeza cinstita amintirea ta; ca cela ce stal inaintea scaunu! lUI lui Christos tmperatulut ! tuturor, cere-le, ca curatiret : de gresale ~i tmperatiet cerlurilor sa ne invrednicimpre
I

nevoitor intre mucenicl, temelia diaconilor, alesule al apostolilor, pre eel ce se ver~esc luminata serbarea ta cea purtatore de lumina, streluceste-I mucenice, cu lumina cea nematerialnica, topind pacla pecatului, darn ~i mila dand robilor t~l, 'Ii povetuindu-t la viata cea vecmica prin rugaclunile tale.
8t1ll:

Stefane, tntatule

I

In to~

pAmentul & e,it V8stlle& lor,.! 1& mar21nele lume!... -

j

nor,

Iubirel tale de 6menl ,i adencul milostivirel tale, ,i adunarile cele nenui merate ale bunatater, arata-le Prea-curata Fecl6ra spre mine ! ticalosul; opreste pasunea peI catulul, tntreaga intelepclune daruindu-mt, ~i-ml fereste din preuna cu sufletul ~i tru pul ! men nespurcat, ceea ce al nasi cut pre Mantuitorlul.

Noenul

,1 aoum,

&

NIL80It6rel:

I
I

I

C!tefane, mucenice al lul Christos, potri vit cu numirea, primind cununa darurilor pre crestetul teu, ~igrumazul tell fiind tnfasurat cu bunatatile, ca cu un lant aurit, te-al facut loca~ tntelepctunet celet mal-pre-sus de tntelepctune, PfC carea 0 al cinstit, apropiindu-o tie '\1 prietena, ~i prin carea te-al cinstit cu marire 'Ii cu dar.
8tlh. OerlurUe spun mlrire& luI Dumne4eft ,1

facere& mAnnor lut

0

ve.~te

tAria •.

Prosomill'

","Teqendu-te pre tine Christ6se restignit ceea ce te-a nascut, a strigat: Ce talna streina este carea ved Filul men: cum pe lemn vrend te-al pironit cu trupul, datatoriule .~_v_ia_ta_"_.

A

tIsia

41

al tnviat...

(" ununa cu adeverat cinstita, cuventatore ~i de mult pret, mal-pre-sus de aur ~i de petre scumpe te-al adus pre sine-tt imperatulul ~i Dumneden, prin ranele cele din petre Apostole, incununat fiind cu marire 'Ii en dar, Stefane prea cinstite~tillule

:J_

f

voitor intre mneenieI;

dulce ~i cu fapta eu numirea, pomeneste-ne pre toll pre nol. intru Domnul purtatortule de cununa Stefane, urmatorlule al St~panulul. Pentru e~ ~i tntat mueenic te-al facut lui Christos imperatulnt nostru, ~i tnselactunea [idovilor eelor farade-lege 0 at surpat; roga-te pentru not catra Domnul. pa1atul eel insufletit, porumbita cea cuventatore, Bucura-te eetatea Ztditorlulul t~d. Bucura-te seapare a ingradirea eredinctosilor, folositoarea mantuirea ,i scaparea eelor ee te lubim pre tine, bucura-te scara eeea ee duel pre totl catra cerin ; bucura-te intru tot prea cuventata Stepana,

,i

t::~l11~~---Troparli,
Cu

gI.u._

H

Bucura-te

MlI.rire, glaa 8, a lut Oiprian.

tmperatesca coroana s'a incoronat crestetul ten, din chin uri Ie cele ce al ra b· dat pentru Christos Dumneqed, mal tntat de cat mucenicit, patimitorule, Ca tu mustrand nebunia jidovilor, al v~dut pre Ma.ntuitorlul t~d deadreapta Tatalut ; pre earele rega-l pentru sufletele n6stre.
MlI.rtre, ~1 aoum, a Nl18olt6r.!:

-

'.W'

_...

-.

w

B ucura-te

~i

&8Um, &

Nlsoitorel:

Dupa Apolisul Vesperinet Preotnl imbrll.oll.ndn·se in felon, ~i Diaconul in stthsr, en 8fe~nloile aprinse ~i on oAdelni\a, duo etnstlta omee in Altar, oll.ntAnd Troparlul: MAn· tue~te Demne poporul t~i1•.., ~i Oondaoul: Cel ee t9·al inU\at pe eruee ... ~i 0 pun pre sAnta.mas'.

,i

La UrtrinA.
OANOANELB. Ambdonl din Ootoih, fArll. mncenio8, ,i al SAntulul, pe 6. Al olI.rula aorostih la Greol este a.oaah: an oa.ntll.rl void inounnna pre IntAlul mueeoenioilor. Oompunerea. lui Teofan. OAntarea I, glas 8, IrmOB:

t!4endu-te pre tine pironit pe cruce Iisuse, ,i patima de voe luand, Fecl6ra Malca ta; val mie Stepa-

V

.A urUl'le-.N8.scetOrel:

pre

,i

I

ne, a strigat, dulce fitule, cum rabdi rane tara dreptate ? Doctorule eel ee vindecl neputintele omenesn, ,i de stricactune pre totl mantuesn en

Faraon cela ee sa purta in caruta, I-a cufundat to"Iagul lui Moisi, eel ce a fa"cut minuni ore-cand, in chi"pul crucei lovind, f1idespar"tind marea, f1ipre Israil fu"getoriul, mergetortul eel pe"destru l-a mantuit ; pre eel "ce canta cantare lui Dum-

nneqei1.

i

~~m~i_IO.~S~ir~d~ia~ta~.~~~~~~~E)~tr~e~lu~e_in~d_u~-t~e_e_u_f_u~lg~e_ __

!!!f1~~~~!!!III!!'!!!!II!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!I!!!I'!!IIII!'!!!!!!'!!!'!'!!!!!!!!!'!!!!!!'II"I!!'".,..........-----------~:t-t
Duhulut cele strelucitore, prin patimirile cele mal- pre- sus de fire, ~i prin nevointa cea tare stand inaintea Stepanulul purtater de cununa, lumineaza pre eel ce te canta pre tine, prea fericite Stefane, incununarea mucenicilor.

------------===-==----=----~--------------------dumnedeescul

so

LUNA

nn

AUGUST

'-r: ...

Cuvent al Tatalut intrupat pentru not ; 0 locasule al feel oriel, f?ivasule al curatiet, si biserica a santeniel, Stepana lumel, miresa
dumnedeesca.
Cel oe al tntll.rit din Ineeput. ..

acendu-te incepetura celor alergatori catra nevointe, ~i parga a cununet celet mucenicestt marite, te-al in vrednicit a vedea pre puitorlul de patimire, intindendu-tt tie cu drepta cea purtatore de viata cununa de Dumnedeu Impletita, dumnedeescule Stefane. , '~' ingur tu fiind vistierie a bunatatet Mantuitortule, aretatu -o-ai din sinurile pamentulul vistieria cea de mult pret, bogatia cea nechieltuita, com6ra cea nerapita, avutia cea nestricata, pre Stefan intaml mucenicul teu,
Mime:

mpletindu-te cu poporele jidovilor, te-al aretat santit graitor cu santenie, si de Dumnedeu cuventator, mustrand cu tarie nedumnedeirea .. ' acestora ~1 mintea cea luptatore de Dumneden, Stefane, prea alesule mucenice. Pre tntaiul mucenic al lul Christos,f?i pre intanil Diaconilor, pre ceJa ce a are tat tnceperea alergaret luminat rnucenicilor, pre eel impreuna vorbitor cu angerit, venitl toti cu un glas de cantad dumnedeesti sa-l cinstim. ,, istieria cea ascunsa sub pament s'a aretat, ~i a umplut lumea de mirezma dumnedeesca ~i de darun bogate, intatul rnucenicilor ~i prea alesul diaconilor.
JU.rire:

I
I
,
r.

..

~ trelucindu-te aretat de strelucirea cea cu chip angeresc, intalule mucenice Stefane, si prea alesule intre Diaconi, fiind ascuns precurn te-af aretat, cu cantarl angerestl dupre vrednicie te-a! cinstit cu adeverat marite, infrumseta rea mucenicilor.
*1
aOllDl,

a. NlLBoit6ret:

_L

eel mal 'nainte fara de trup,

l'

ascut-at Prea-curatalpre

lucrarea vietel celel predicate prin tine, inviaza rnintea mea cea omorita, ca intelepteste sa laud serbarea ta cea cinstita, ~i pre urma ta a merge Stefane prea fe-

Ou

1
.' I_

1-----,---- --

rite~~~e~:e~te-me'1

F

IN DOUE PILE ~ a.oum, a lfuO(!tOrel:

,
,

Aretatu-te-ai Feci6ra usa tntelegetore a resaritulut celui ce din inaltime s'a aretat , pre pament, ca prin tine Preacurata a venit Cuventul catra not, ca sa mantuesca pre tott din necuventare,
llm~W:
r~

dea lumei pace, mantuire ~i mare mila.
J. Oruoe-N ...

t6rel:

"inceput cerIurile Intru pri"cepere, ~i pamentul pre ape "I-ai intemeiat, pre petra po"runcilor tale Christ6se me "intare~te; ca nu este sant a"fara de tine, unule Iubitorule "de oment, strelucirea Duhul ut strelucindu-te, ~i cu intelepclunea cea adeverata inaltandu-te, ai risipit negura jidovilor, ~i muceniceste pre vrajmasul in pri velistesurpandu-l, te-al aretat cununa mucenici .. lor; ci roga-te Domnului sa se miluesca sufletele n6stre.
De doni orI.

.ela ce at intarit dintru

Statut-al inaintea divanulul celut nedrept Domne, eel ce estt prea dreptul judecator al tuturor, ~i cet osinditt te-au osindit la restignire, pre sinest osindindu-se mai 'na, inte de judecata; tara acestea vedendu-le mlelusaua ceea ce teoa nascut pre tine H1ra de sementa, striga: Ce este acesta Fitule? Cela ce vel a judeca iaptura, patimestl tara de dreptate? Marire puterei tale.
Obtarea. 4, Ira•• :

ru

P1'08Oml

Cuventu1 eel impreunll. ...

I

Brire, ~1 aoum, a Nia0it6reI:

..._

cea ferbinte ~i nebiruita, nadejdea cea adeverata ~i nerusinata, zidul si acoperementul, ~i limanul celora ce alerga la tine pururea Fectora Curata, pre Fitul ten si Dumnedeu impre, , una cu angerit il roga, ca. sa 1?artinirea

~u estt taria mea D6mne, tu ~iputerea mea, tu Dum"neqeul men, tu bucuria mea; "cela ce nu ai lasat sinurile "parinte~tI, ~i a nostra sara"cie 0 at cercetat. Pentru a"cesta cu protetul A vacum, "strig catra tine: Marire pu"terei tale tubitortule de 6"meni. Hiul mirulul frum6sei mirezme ne-a izvorit noue astaql, fontana ~i garla bunatatil or celor dumnedeestt a esit, ~i parlul desfataret s'a reversat, pururea amintitul maritul, intalul mucenicilor eel plin de credinta, ~ide putere dumnedee sea ~i de dar.

I

Cat

de

sanpta fii prea ~u~~

.~ I.~ .----------------------------•
, 3t' LUNA

LUI AUGUST

minosa f?i strelucita, ~i cu adeverat plina de lumina, ~i de duhovnicesca veselie, diua intamlut mucenicilor, s'a aretat imperatesei cetatilor, pazind stepanirea bisericet celet einstite, ~i izgonind semetia barbarilor.

P

Ob.t&rea 5, nos:

cea buna 0 at luat dupre vrednicie Stefane Mustrand eu tarie, adufericite, salasluindu-te unde narea eea eu adeverat a deeste si Christos imperatul tu- , sertacrunet jidovilor eelor tara turor; cacl diaeon al lul te-al I de] ege, de dinsil eu in prosaretat, puterile semnelor si a carile petrelor astupandu-te, minunilor seversindu-le, ~ida- I la cerlurt ea un purtator de ruind bolnavilor vindeeare. biruinta inaltatu-te-at cu Du- . hul, S t e fan e, graitortule de S tilpul eel nepleeat ~ine- Dumneden, clatit ~itntarit al bisericel, s'a L at de frumos, ca 0 diintins de la pament pana la mineta lumet te-al aretat rnacerin, luminand tote margirite Stetane, risipind negura nile eu limba bunet credinte, ~i izgonind nalucirile draeilor, ~i vindecand patimile bolmarele Stefan predieatorul anavilor, ~ipornirile neputintedeverulul, ~i eu adeverat zilor celor sufietestt de Dumdul muceniel, nedeu insuflate. , ~1 a.oum, a NisoU6rel: pentru eel dintain Adam, non Adam din Pectora pentru stremosa, tu aparatorul ~i Mantuitonul tuturor, viata cea cu adeverat fara de m6rte inorotiva mortel. Pentru acesta stiind pre Nascetorea de Dumnedeu pre ceea ce te-a nascut pre tine, dupre vrednicie credinctosit pre densa 0 tericim .
A.

Mostenirea

entru ee m'al lepadat de la tata ta, eela ce e~tl lu"mina neapusa r Si m'a aeo"perit intunerecul eel strein "pre mine ticalosul ; ei me in"t6ree, ~i la lumina porunci"lor tale indrepteza caile mele, "rogu-me.

Facutu-te-al

'/ eselindu-te fericite, impreuna cu angerit, prin intelegere CD venirea ta ~i prin dar mirezmindu-ne cu mirurile bunel mirezme, cele duhovnicestl, santestt cu ad everat marginile lumel, mantuindu-ne de primejdil ~i de a-

metela,

Qi as1IlIl, a N~t6161

A vend

Prea-curata

catra

~--------------------------------------------------------~

.

~==================

IN DOUE lJIL:E

Fitul ten indraznirca eea de Maldl, rugamu-ne, nu trece eu vederea Prea-curata, purtarea de grije a nostra eea de un neam; cacl pre tine singura te avem crestinil catra Stepanul curatire eu buna milostivire.
Oa.ntare& 6, Inaos :

ea lUI Dumnedeu, Dumnedeul mantuiret melee
Irmosnl :

C

Cnr1l~e~te·m~Ma.ntnitorlnle ...

tueste- i, fericite

a unul ee te-a! tacut eu voirea urmator angerilor, al castigat chip angeresc fericite; en carit impreuna bucurandu-te ~i petrecend, pre eel ee te lauda pre tine man-

Mantuito"dille, ca muIte sint fara-de"legile mele, ~i me ridica din"tru adincul reutatilor, rogu"me. Cael catra tine am stri"gat, ~i me audt Dumnedeul "mantuireI melee
(; urateste-me

graiurilor tale eelor de Dumnedeu insufiate fe, rieite, primitule de Dumnedeu ea un glas al tunetulul, aretat le-a detunat ureehile eelor pre a nelegtuitt ~i a intunecat vederile lor. Stetane a vedea marirea eea parintesca, si raza eea de 0 fiin t{t eu densa, earea iV vestia eununile cele luminose ale patimirilor prea cinstite de Dum-

P uterea

tu te-al semenat pe pament de cerescul lucrator de pament, prea Iaudate, Intal tu pe pament pentru Christos sangele 'tt-at versat, fericite. Intat tu eu cununa de biruinta de la din sul te-at ineununat in cerlurt, al patimitorilor incepetortule, purtatortule de cununa, eel ee mal 'nainte de eat mucenicit al patim it.
100S.

I ntal

OONDAO,glas 6.

T nvrednicitu-te-at

,

MArlre:

neden graitortule,

eel unul-nascut, eel nevedut mal 'nainte de vecl, , s'a tacut in eele de apol mal pe urma iutal nascut, vedendu-se eu trup din tine MaI-

, F ilul

91

&Cllili,

Ii

I~l!.8oM6re1·

tota lumea eu bun mirosul lor, de minunata vederea lor me minunez. Ca in ghiata erneI eu mult mal mult lnfloresc, care lueru strein este in flon, preeum ~i mueenieul lul Christos inflorind intal, ~i u~a facendu-se eelor ee patimesc dupre lege, ~i inflorese in gerul muneilor, a aretat cararea eea neretacita eelor ee voese sa patimesca, ea un bun al privelistet incepetor, eel ee a strelucit ell
umplend

FIorile -

ratulut vedendu-Ie ,

34

LUNA LUI AUGUST
lor santul ~i marele Constantin, ~i Patriarh Oonstantinupolal dumne4eescul Mitrofan, femeea lui Alexandru cea en numele Inliani, fllnd indemnata de mul~l ea sll. S9 manta larll.~I, pantrn avers ~i trumseta el, pentrn Ci sll nu fte snpliratl!. sil. faoil. nna ca aessta, sll sfAtni sil. la. trupu~ barbatulul aI, ~i sll. sa duoa Ia patria al ~l la tatal s~i1 la Oonstantinopol cares flind cuprinsa dll ore-cares pronie dumne4aescll. lll.!I1l. raela barbatulul el, ~i v~rsend mnlte laoriml Imb~llti~1l.oea-Ialta as .ntnlul. .:;i In sfir~it pumd sterinl en d.ntele moste, pre nn pat, ~i patnl en totul tnearcandu-l pre un asin, asa i~l fll.un eale« et, ~i t6M, nopeta sll auQ.iail eantlrl dumne4ee~tl de augen de Ia certii, ~i doesologil, ~i looul aeela sil. umplea de bun miros, ea ~i cum s'ar fi. fost v~rsat mult mir, ~i duhnrile cele vielene plangend, strigai1 en glasurl Val none, eli. stefan treee prin mijloeul nostrn ohmutndu-ne, De aceea sosinil ra Asealoua cetatea de langli. mare, ~i afland eorable, §i ualmtnda-o on einct 4eel de galbenl de aur, sll pornira de sli. dnse~ll., dar ou neput n~ll este a serie ~i a povestt pre sourt, eate minunl !ji ssmne s'ati fttcut tntru aeea caiatorie. lara. daca "osiri!. 1a eetatea imperatescl1.. ~i msrse la ureehile Imp.eratulul un Iucru mare ea a-esta, ~i-i spnsera ~l eels despre femsea luI Alexandra, indata. 0 dnsera tnatntea unperatulul. ~i spuse eu ama.mntul ~ric na cum a nrmat din inceput pll.n!i. In sftrstt. Atuncea daril. bunul blmttor, ~i lubltorlu~ de Ortodoxie i~per~t audind aoestea. ~i umplendu-se de buourie til de veselie, porunei Arhlerenlnl sll. lasll. inainte on tot ellrosnl Ifi ou popornl, ~i sll aduea on totli. cinstea ~i evia via pre santul la palaturlle imp~rl\.te~tI· atuneea s'ati faeut alte multe minunl, ee eu' neputintll s.nt a le povastt ; insli. una vom spune care nu este vrednicli. a 0 lasa, TrAgeai1 eata..' riI carul in earele era odornl, pll.nil. ce ai1 sosit la Jooul ee sa. ohlamll. Constandiade, unde s'ait a~e41 t, 1arl tmnl dlntr'Insil, grli.l eu glas omenese: Pentru ce ne baretl ; ell atoea trebne sA. se pue santnl Aeeste gralnri daoA. Ie a au au4it ArhiPrfJul, ~i t6tl!. adunarea poporuluI, a~ dat laudA. luI Damne4ei1 on mare glas. lneli. Ifl prea or~dlnelosul imperat au4ind aoestea., forte sa. mlllunl!.. !ji indatli. zidi 0 santll. Biserioli._ intal_nlnl mueenie in looul aoela, lintru mil.rlrea ~l lauda Domnului nostru lisns Christos, fli a. sa.ntulul sM. Intru Roast§. 1).1,Aftaraam6~telor 8Antilor mnoeniol, Ma~m, Dada ,1 Ohindillan.

I

i
,

durerile, purtatonul de cununa, carele mal inUH de cat mucenicit a patimit,
Jntru a.oestll. LunA, in Ie 4ile. Aduoerea mo~t, lor santulnt inta.Iul muoenic Arhidiaeon Stefan. Si6ne, pre a mnlte lnornrl mlnunate ~i dnllinedee~tI avsnd, M6,tele lul Stefan oetll.~el In! Constantin ftl dl1ruind_ In luna aeesta in a dona 41, Matarea m6~telor Iul Stefan sll. s~ver,i. eesta. mntare sa. s~ver~e~te in dou6 4ile ale luI Augnst; larll. povestirea a~a il est~ 0<1.treesnd mnlta vreme dupa mucema ce a lnat ssntul peutru Ohristos, pentrn care fli altn mUI\1 sever~indu-se ~n~r'acelea~l nevointe, dupa turburare sa. fll.ou hlll~~e, ~i sl1. desehisera tote temnitele, ~i tote muneile sli. oontenira. fund atunoea imp~rat ~ren crestinul, ~i intalul tntre irnperatil cre!jtme,tl, santul Oonstautin. Daea sa. vestl in t6tll. Inmea liniete ~i pace, atuneea s1l. 1vi oom6ra esa seumpa, m .stele 410 ale in:ll.lulul mueenlo, Oacl Iocnind un om ore-earele in satnl aeela, nnds era ascnns margaritul in pli.::nent i(aAdiell.m?fltele tntaluln! mueenie), bAtren la -verstll., fli eu vrednloia preot, !ji eueernio ou viata, annme Lucian, ve4u videme, unde 1 sa. areta. nu odata, ei de dons fli de tret orI intalul mncenie, ar~tll.ndu-s8 pre sine Deol preo~ tnl a des~operlt videnia .lSpiscopulul loan, earele nmplendn-se dl-! bnenrie, ~i mergend Ia 10eul aee~a en ellrosul ceta.te1, fli sapand aft .ra. Raela, lntru carea erail santele m6§te. ~i indatll. [Iii. raeu mare eutremur, !ji esia mirezmli. frumosa., earea umpln pre eel ce erail aeolo ~i sll. facu glasnri de Il.ngerl dnmnedeestl de la otlrii1 ce 4ioeau I n Mli.rire intra eel de sus lut Dnl.ne: ,,4eu, ill pe pltment paee, intrn 6m..nl bnnA voire: .an4inda-se pa.n1 1a 4eoe semne de loci' Inoa. ~i ta.mli.dnirl multe fa.esndu-se eelor ee ~li.chinuh.i1 de multe felnrl de b6le, multll.mind 81\ pre dioa darul intiUulul muetlnl0 De aeeea inddta. P.atriar~ul lern~l1limnlnl ou al~l dol HpisoopI, .fll eu ehrosul ~l (lU tot poporul inohina.ndn-se santelor m6!jte eu bueurie, Ie pus era. in santnl Sion, . eu luminl ~i en ea.ntll.rl ~i Uma.erI, iji eu ilinstea. oe sli olldea. Dupll. aceea Ell. zidi IIA-ntulul 0 sAntll. Biserioa. intr'aee' a1 clltate de 6re carele Alexandru, boer de sfat. eare1e ruga.ndu-se forte Arhiereului a luat m6~tele santulul de Ie puse aeo10 ou t6tll. oinstea. ~i in ell. nu treeuse oine! anI dupll. mutares. aesea, ~i bolna.vindu·se boerul acela spre m6rte iffl tltou un siorii1 de Chiparos asemenea eu 'al santuluI, ~i p ,jndu-l IAnga. acela. rAposA. ~i til. ~1 sll. puse Intr'insul. Dopa. aeeea prellte opt anI dnDa. m6rtea luI Altlxandrll, ftind fmp6rat orefltint-

,i

TreY m6,te purt1i.t6re de vi~~' p1l.mentul afariL s06se, Pl!.rll.ndu-se 011.4iee certuluI, a.lbi-Ie tu 3Sounse. , ce~t1a erai1 pe vremilo imperatulnl Maxlmian, in Ora~ul Rodostolul in laturea eea a doua a M1siel, decl 8ta.nd de fa~a. inaintea. lui
~---,~-.

J

I

IN DOUE pILE
Tareinie Ipatulul, si nevrend sa jertfesell., a11fost batutl ; Iji adueendn-se la aeelasl Ioo, ell sil. numeste Ozovia, li 8'a11tll.Jat oapetele in trel-spredeee ale lul A prilte, fJi tntrn multI anI fiind nefJtiutI. s'a descoperlt din anger ctnstitele lor moste, August in dous dlle, care ~i aeum sll. aM in loeasul pre a santel Nllseet6rel de Dumne4ei1, la Ioenl ee sll. 4iee al luI Viglentie. Intru aoestil 4i. sll. sever~efJte ta-nosirea dumne4eefJtei biserlel a santnlnl mllrituluI apostol ~i evangelist 16n Cuventlllorlul sprope de santa btssnea eea mare. Intru acestl!. 4i, amintirea santnlul IT ucenie Foca, q' Mucmieul Foca laturea pamentnlul p1i.'

35

el, eel ce sa ruga ferbinte pentru ucigasl, cfintand: Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintilor nostri. eel prea legtuit urmator al MantuitorIuluI, dunre lege at mustrat pre eel fara de lege, ~i l-al aretat pre dinf)ii luptatort de Dumnedeu, de cariI Iovindu-te ell petre cantal: Bine e~U ell ven ta t Dumnedeul parintilor nostri fara de ispita de nunta subt ani, pre eel mal pre sus de ani, eu luarea trupulut, pre Cuventul eel mal 'nainte neintrupat, caruta cantam eu un glas strigand: Bine estl euventat Dumnedeul parintilor nostri.
Oa.ntarea. 8, Irmos: De ~epte or! euptoruJ...

Tu

M.!rtl'1! :

raseste, Si aeum in laturea

desfil.tl!.reI loeueste,

tmperat Instinian,

Jntrn

acestl!. dl, amintirea bme-eredlnolosulul in biserlca san~iI Apot!toll.

Still: Nu ~l·a faeut ~ie 0 imperate sceptrul tnpsdecare, Cfioi tu aeUID al ceresca imperll\ie sl1.11l.~lnire.

ndenpogorireas'alulrusinat in e Dumne. focul
04n tares

te-ns

Cn ale lor s1lnte rngaelunl,
~l

D6mne miluesne mantneste pre nol, Amin.

N ascut-al Fecl6ra Curata

?1 aoum, a Nl!.sol\toreI ;

7, - "lllOS

"Babilon ore-cand; pentru a"cesta tinerii in cuptor cu bu.,curos piclor, ca intru 0 gra"dina verde saltand au can"tat: Bine esn cuventat Dum"neqeul parintilor nostri.

,

portile cele ceresn le-a deschis, ~i pre puitorulluptelor, carele itl sta aretat, ~i-tl intindea cununile, ti I-a aretat tie celuI ee strigaI: Bine e~tI cuventat Dumnedeul parintiler nostri, cigatorit ea .niste flare retatorul de man I spurcate

L urgerea sangrurilor tale

¥D strelucindu- te de lumina

T,'Yi{ U pre a alesule Stefane,

TT

de Dumnedeu rapind pre aDumnedeu, cu l-an omorit pre

cea mal pre sus de fire, at etal chipul tetel tale asemenea cu al angerilor, izbuenind din destul darul eel aSCUD in sus fietul ten; pentru aceea strigal: Preott bine-cuventatt, popore prea inaltatl pre Christos intru tott vecil. urtatortule de cununa Stefane, ranele sufletulut men

f-

36

LUNA LUI AUGUST

~i ranele pecatulut sterge-le eu picaturile sanglurilor tale, cact spre a ta aparare si mintea cea milostiva ~i urmatore lUI Christos scapand strig: Preott bine- cuventatt, popore prea inaltati pre Christos intru tott vecit, darurilor eea de 0 numire eu tine marite, in prea einstit crestetul teu o a pus judecatorul eel neamagit, pre carele en buna credinta l-al predicat, Ziditor ~i Dumneden, ~i imperat al

den, caret a neincetat ere dinclosil ii cantam: Tiner! binecuventatt, preott laudatt, popore prea inaltatI pre Christos intru totl vecil.
!t'!JlUlSttl ;

811 1l1udll.m bilta

88

cuv8ntl1m ..•

C ununa

De seapte or! cuptorul, "muDcitorul Haldeilor, l-a ars
"nebune~te, cinstitorilor de Dumnedeu. lara vedendu-t , , " "pre acestia en putere mal "buna mantuitl, tacetortulul ,,~i Mantuitoriulul. a strigat: "Tmert bine il cuventatt, pre"otl laudati-l, popore prea In"naltati-l intru tott veciI.
Obtarea 9, Irmos: Sp!l.Im§.ntatu·s'a de aeesta ...

tuturor,

neincetat

strigand:

Preott bine-cuventatl, pop6re prea lnaltatl pre Christos intru tott veeil. Ziditorulul tI·al pus duhul ten. Cact ostile certurilor bucurandu-se te-a primit tmpreuna locuitor, pre tine eel ce mal 'nainte eral pre pament de asemenea en angerir, ~i aeum Impreuna fiind in cetele lor neincetat strigt: Preott bine-cuventan, pop6re prea inaltatl pre Christos intru tott vecit, apuse te-at facut Prea-curata, cacl al nascut eel or dintru intunerec ~i din umbra, lumina carea lumineza marginile ell darul cunostintet de Dumne-

In manile

Blne-cuvAntA.m pre Ta.tlU..•

Wn~~petura patimirel.muee'''nleIlor, eel a ce luminat al aretat mueenicilor cararea eea neratacita, ~i povetuitore la certurt, intatul mucenie Stefan, pre tott iI chtama duhovniceste spre dumnedeesca veselie, spre impartasirea luminel ~i spre unirea santeniel, lmputernicindu-te eu dragostea lui Christ os, si rlvnind blandetet lui, ~i giasulul graIaf: D6mne nu socoti ucigasilor pecatul, ~i-ml primeste duhul men bunule, ~i me invredniceste a me desfata intru imperatia ta eea dumnedeesca ~i negraita,

Locas

~l 806Um, a

NlI.8oAil6rel

al luminel eelel ne

...

,

I,

I-~iind frumos

eu chipul

r

iN

DOUE pIL"E

37

angeresc, ~i plin de intelepclune, si de credinta, ~i stre,. lucind eu razele luminet eelei dumnedeesn, ~i ca 0 gada de Dumnedeu cuventatore ell gura ritorisind, dumnedeeste at dobandit mostenirea eea • de Dumnedeu fericite, •

.

"Nascet6re de Dumnedeu, In"cepetoriile cetelor angere~tl "~i omenestt te marim.
EXAP08TILAitlA.

Prosomia: Uoenicit privind ...

Mlrire:

Cu cununa darurilor incununandu-te, ~i de cetele mucenicilor incunj urandu- te, si stand inaintea lui Christos puitortulut de lupte.roga-te pentru nol, eel ce curat 0 seversim pre eea eu adeverat purtatore de lumina serbarea ta mncenice, ~i din primejdit ne mantueste, partinire a tuturor crestinilor Maica luI Dumne<Jeu Pectora Prea-curata; ca o milostiva, mantueste din.primejdil ~i ispite, pre robit tel eel ce sa n eca j esc ~i sa ehinuesc de durerile cele cumplite ale gresalelor, ~i pre eel ce sunt intru durert, mantu.este-l de durerile batailor,
0 Irmosul :

ce inHii a seversit cararea muceuicilor ~i a statnt prea ales intre diaconl, Stefan eel plin de dar, iata se aduce catre tmperatesca cetate, izvorand darul minunilor,
A NlI.sc~torel:

C ela

ra

~1 aeU1n,

&

N1I.8~t6ret:

'Pre Christos, Hinga carele cetele cele de sus stan ell mult cutremur, nesuterind a vedea lumina negraitet fiin tel lul, l-al inca put in pantece, trup Iuand din cinstitele sangturile tale Fectora.
LA LAUDE.
Stihirile ne 4,. elas. 4.

I

,I

Proscmla

Dat-al semn...

I
i

I

I

l

SpaImantatu-s'a de acesta ."cerlul, ~i margenile pamen"tulul s'an minunat, ca Dum"neqeu s'a aratat oamenilor "trupet?te ~i pantecele t~u s'a "faeut mal destatat de cat ee."rurile. Pentru aceea pre tine

Anger pamentesc intaiul mueenic fa.cendu-se, Ia cerurt suindu-se s'a ridicat prea innaltat ~i pre cat este eu putinta a vedut dumnedeesca marire a Trei mel c e Ie I neapropiate, invetandu-se cele mal presus de minte, Talnele talnuit deprindendu-le pentru acesta predica puterea ta cea necuprinsa Iisuse a-tot-puternice Mantuitorlule al sufletelor nostre. De donA ort

t6rcerea

Frumos

te-at ararat cu inta Stefane, tntaiule

~

38

LUNA LUI AUGUST

mueeniee prea marite, en razele darurilor eelor dumne4ee~tl impodobindu- te, ~i a vindecarilor, Pentru acesta ~i luminezl pre tott credinctosit eu minuniJe tale, caril intru credinta lauda pre Iubitortul de 6menI si graesc: Iisuse atot-puternice Mantuitorlule al sufletelor n6stre. ta s'a ararat trestie prea cinstita, degrab scriind buna credinta, prin care eu invetaturile at luminat pre tott lntaiule mucenice, ~i neal intors pre not dintru necunostinta catre buna credintao Pentru acesta s~ver~ind serbarea ta eea de preste an, te Iaudam einstind luptele tale Stefane.
Mll.rire, glas 4, a luI I6nMonahl'l

feltul de primejdil pre robit tet ii pazeste, bine-cuventata Nascetore de Dumnedeu, ea sa te marim pre tine nadejdea sufletelor n6stre.
PrmiOmh_ _

r' in tot

~I aenm, a Nll.soi!t6reI:

Ca pre un vitez ...

L imba

spandurand, s'a spatmentat, ~i pri vind a dis: Ce tl·a resplatit tie eel ce s'au indulcit eu darurile tale cele mulre Stepane P Ci me rog sa nu me la~l pre mine singura in lume, ci grabeste de mviaza inviind impreuna pre stre-

T aea te-a vedut D6mne, Pectora ~i Malca ta pre cruce

most,

Stefan parga eea frumosa a mueenicilor, eel plin de dar de putere, earele a facut sernne ~i minunt marl iotru popor, de la eel fara de lege eu ptetre s' a ucis, dar a strelueit ca un anger ~i a vedut marirea ta a celut ee te .at restignit pentru nol, de-adrepta puteret, ~i eu darul Duhului la cenurt 8'a ridieat. Si , pentru acesta eu eetele angerestt salasluindu-se, se r6ga sa se mantuesca sufletele n6stre.

STIHOA VNA din Oetolh. MArire, a sa.ntulnt, glas 8, & InI Ciprian.

,i

mucenice apostole ~i intaiule diacone, usa mucenicilor marirea dreptilor, lauda apostolilor, tu at vedut certurile deschise, stand in pri veliste, ~i pre 'F if u 1 lui Dumnedeu stand de-a-drepta Tatalul celut nevedut, Pentru , acesta ca un anger strelucind la fata, eu bucurie al strigat pentru eel ee te-au ucis eu pIetree Nu le socoti for pecatul 'acesta, ~i acum cere eelor ce te lauda pre tine ell dragoste, curatire pecateloru ~i maremila.

I ntaiule

,i

----""

IN TRE[ :pILE
~i Roam, a .Na.scHOl'tlI

39

;

pre tine de Dumnedeu Nascetore FeeJ6• ra, ~i te marim credinctosit dupre datorie; eeea ee estt cetate neclatita, zid nebiruit, folositorea eea tare, si scaparea sufletelor n6stre.
A Oruoe-Nasoiit6rel: Prcaomis -Bncura-te camara cea eu bun...
~

~rieimu-te

INTRU ACEASTA LUNA
IN

a DIL}~
"

?rea cuvio~U p!!.r1ntil no~tri Isaehie, ~i Faust.

Dalmat

Donme strlgat-am.;
Prosom

StihirUe p8 8.

MnosDioil tel D6mns ...

o Filule!

u sulita costa ta inpunsa,
vadindu-o,

cu cumplita sabia iutristaret, ~i suspinul din suflet a-l lepada nict cum nu pot, Preacurata a dis, stand de tata la patima to, ~i j unghierea ta cea nedrepta vedend, a strigat ell lacramt: Prea bunule D6mne cela ee estl tara de reutate, unde sunt bunele vestirl? U nde este acela ee mt-a dis: bucura-tej U nde-rnt este , nasterea eea negraita? Unde este Petru eel iubit? Ci rnarire indelunget rabdaret tale celet negraite.
~i eeea-lalta serv~

me ranesc

lor fara de trupurl asemanflndu-se prin rugactune si prin infrfinare, patimile trupulut le-an imputinat, si strelucind eu nepatimirea, au luminat inimile tuturor, cu ale carora rugaclunI darueste poporulul teti mare mila.

,:~~.

,~~

Uvi osil

tel D6 nne, ce .

a O!tr,ineI dupre nndueili.

eli

AtH\1t01"~

"Tlalmat si Isaachie primind rivna inbunatatita, aretat 0 U surpar eresul lut Arie ~i al lut N estorie, ~i 0 (todoxilor ajutandu-Ie, lauda de la totl au luat: Prin rugacmnile lor Christose, darneste poporuluI teu mare mila. '\.r~tandu- ve stele !otru taria postnieiel, atl luminat sufletele calugarilor cuviost parintt, izgonind intunereeul draeilor. Pentru acesta ~i dupa sflrsit ve fericiti, rugandu-ve ea sa se mantutasca totl eel ee s~ver~ese dumnedeesca amintirea v6stra. ,
j

~1\

.ulllJ.IU11L I'

spun mutrea hI Dnmnedeti.«. Apostolul din fapte: In qllele ace/eo, Stefan fiind plin de ,credinta ~i de tutere ... Aliluia. glas 1. MA.rtu· rtst-vor eerlurile minunlle tale D6mne... Evan· .gelia de la Matel: Disa Domnu/ pilda aoesta, un om ore care era easnio...

Oa.ntarea 3, pe 4. Prochimennl glas 8, In tot pamlintul a e"it vestlrea lor.... Stih: Oerlurile

Fericirile

Ootoihnlul pe 4.

"J

ale ApostoJului

J.in tot pamentul
~~.-----~-~--,----

a esit ...

40

LUNA LUI AUGUST Ml!.rire, ~i
SOUID,

iml sint necurate, buzele viclene, ~i lucru .. rile mele pangarite, ~i ce voiu face? Cum voiu inttmpina pre J udecatorul? Stepana Fe~ elora roga pre FIIul ~i ZiditorIul ten ~i Domnul, ca sa primesca Duhul meu intru pocainta, ca un singur milostiv.
A Cruoe-N1!.se6t6ret:

C ugetele

a. Ni!.8o~t6ret :

"rele pamentul pre care nu-l "vequse. Pre pterdetorul vraj"ma~ apa la innecat, ~i cea "neumblata 0 a trecut Israil, ,,~i cantare s'a cantat : Dom"Dulu] sa-l cantam, ca eu rna"rire s'a prea-marit, inaintea luminel celei dumnedeestt, ~i pururea umpleudu-ve de raza eea in trel sort, ~i indumnedeindu-ve cu Impartasirea cea adeverata, dumnedeeeste luminatt pre eel ce en credinta serbeza prea santitli amintirea vostra, ~i canta Domnulut, fericitilor, ve numal la eele statatore, atI lepadat t6ta stricactunea cestor trecetore, ~i cu t6ta mintea de Domnul, lipindu - ve, dulcetile trupului le-an parasit parintt prea cinstitl ; pentru aceea catra raza cea ueinserata v'atl mutat.
Mlome:

S Hind luminat

eea nespurcata , veq.end pre vitelul pe lemn de voe pironit, tanguindu-se cu jale, val mie a strigat. Iubitul meu fiiu, ce 'tl·a resplatit adunarea nemultamitorilor jidovl, vrend sa me lase pre mine fara de fiIu? Fara de tine intru tot lubite.
'rropar, gras
'1.

J unicea

U Itandu-

Dumneq.eul parintilor nostri, carele fact pururea cu nol dupre blandetele tale, nu departa mila ta de la not, ci pentru rugactunile lor, in pace tndrepteza viata nostra,
MII:Ml'Q_ ~l
HftnL "

Un

cugetart prea santite

.uU

VI l)J. HI0.

nahilcr,

OANOANELE AmAndod ale Gctoihulul, ~i al sa.n~ilor pe 4. Al cArula Aorostibul Ill, Greol este aeesta: Ou chtlLrI laud stelele eele lumin6se ale Mo-

e

Oa.nta.r9& 1, glas 8, Irmoa:

el tatat pre cea netatata o a tarat, ~i a vedut s6-

tntraripandu-te, intelepte parinte Dalmate, ~i eu dumnedeestile tnvetaturt ale dumnedeesculut Isaachie tnfrumsetaadu-te, te-al suit intru Innaltimea bunatatilor, ~1 te-al facut stilp f)i intarire caluga .. rilor, pentru acesta pre tine: te fericim.

IN TREI
I

pILE

ceea ce pre Dumneden I-at nascut, de necinstea patimilor pre mine me mantueste, si-mt da mie Fecl6ra gand de umilinta, ~i streluceete in min tea mea luminarea pocaintet, ca sa te maresc pre tine Prea-curata, carea pre tott 't-at marit,
TT
I"'.A_ .... _ ....... ~

na prea-marita

tele tale ostenele, ~i tmpodobindu-te cu petrecerea tao
t'U _ _ ",'V _-.V£.L __ 1t •

T__

.......

raze lumin6se te-am cunoscut pre tine Fectora, carea al primit in launtru foeul eel nesuferit, polata dumnedeesca ~i seaun prea inalt, intru earele s'a odihnit eel mal-presus de fiinta,
I l'TIlOIID 1~

q, tesnic

tntelegetor,

~i CD

'rit tott te-am eunoscutresatea neretacita de la S ~. pre
D6mne 081a oe al fl1out...

tine Cuvi6se parinte Isaachie, carele rtaipestt intunerecul eresulut celut amar, ~i prin cuvintele tale luminezl pre cel credinctosf.

,

~ eu strelucirile cele curate ale nevointelor tale, parinte Fauste, te-al fa cut lumina luminand pre totl eel ce te vedean pre tine fericite, ~i cu eredinta Inchipulan viata tao

r; upre intelegere resarind

oamne eela ee al facut "cele de-asupra crugulul ce"rese, ~i at zidit biserica, tu "pre mine me tntareste in"tru dragostea ta, ca tu e~tI "marginea doririlor, ~i ere"dinelo~ilor tntarire unule tu"bitorlule de 6menl.
T"\.

OatiSJIl"l"

...10'1

~

t

u neincetate cantart ~i cu rugactunl, tote patimile cele trupestt adormindu-Ie cuviosilor, atl primit de la Dumnedeu darn neadormit, fli bogatie nerapita, prea tericitilor,

-

postire indelungata, ca Moisi tuturor al aretat rabdarea ta Cuvi6se Dalmate, ~ tnfrumsetandu-te cu streluci-

n rin

lumina Treimel prea aretat luminandu-ve parintilor eel in ehipul luminei, atl parasit intunereeul eel prea adine al dezmlerdarilor, ~i eu dumnedeestile fa pte, luminand inimile credinctosilor, v'atl aretat Iuminatort fericitilor, Pentru acesta einstim astad] purtatorea de lumina ~i einstita amintirea vostra, ~i eu un glas strigam: Pre a tericitilor de Dumnedeu purtatorilor, rugati- ve lui Christos Dumnedeu, ca sa darutasca ertare de gresale, celor ce ser~I

Cu

Prosom1& : Pre In~81ep61unea...

\

r

____________________

L,'_W_'A_L_U_I_AU_G_U_ST
C!nt&rea 4. Irmos:

~~

I
,
I

-

bezA eu dragoste santa amintire a vostra,
.rUme, ~1 aenm,
8

NA8~t6reI:

re Intelepctunea ~i CUventul in pantecele teu zemislindu-l tara de ardere, Malea lui Dumneden, lumel al nascut pre eela ee tine lumea, ~i in brate al avut pre eela ce cuprinde t6te, ~i cu tite al apleeat, pre datatortul firei. Pentru acesta te rog pre tine prea santa Fectoara, ~i cu credinta te maresc, ca sA me mantuestr de gresale, cand voiu vrea sa stan inaintea fetel Ziditortulut men, Stepana Pectora Curata : Al teu ajutor atuncea sa-ml daruestt, pentru ca pott cate le voestl prea Iaudata,

~ cooomiel tale, tnteles-am "Iucrurile tale, ~i am prea "marit dumnedeirea tao

A udit-am D6mne talna i-

a niste vite prea mult rodit6re ale viel celel adeverate v'att facut, izvorflnd tuturor yin de mantuire, al curater umilinte, cuvi6se Dalmate pre tine totl te-am cunoseut, bun a credinta intarindu-o ,i dezbinand pre eel trufast, re tine ea pre unul ee al strelucit mal mult de cat totl, ~i impodobit cu bunatatile cele dumnedeestt, te-a legluit dumnedeesca adunare a fi mal mare preste t6te monastirile. D Q~~;n~~~:~~a Ienevirei, somnul pecatulut m'a cuprins pre mine Prea-curata, ci cu rugactunea ta cea neadormita spre pocainta me

artinitor al adunaret,

re mteluselul ~i pasterIul ,i Mantuitorul, mtelusaua vedendul pre cruce, fara dreptate tnaltat, s'a tanguit lacramaud, ,i eu amar a strigat: Lumea se bucura priimind mantuire, iara pantecele men arde veqend restignirea ta, pe care 0 rabdi pentru tndurarile milel indelung rabdatortule D6mne, adancule al milel ~i izvorule al buuatatet, milostiveste-te ~i darueste ertare de gresale eelor ce lauda cu ere>~ntA patimile tale.

r;~

rldica.

;.nr.a.roa 0,

_a-::&o.::

llentru ee m-at lepadat de " la fata ta, cela ce e,U lu"mina neapusa? ~i m-a aeo"perit intunerecul eel strein "pre mine ticalosul ; ci me nint6rce, 'Ii la lumina porun??T

£ Jj

:;w

J

II~

[~

I

r
'I,

IN TRE! pILI

~Cilor tale tndrepteaza caile nmele, rogu-me. N emernic de la resarit catre imperatesa cetatilor teai fa cut, ~i eu s~menta cea dumnedeesca al inmultit r6dele el, desradacinand t6ta vatamarea cea rea a lui Arie prea santite parinte Isaachie, acutu-te-at santite Dalmate ucenic lui Isaachie, precum ~i Etisen lui Ilie, rumpand cu cojoeul darurile Duhulul, apa vatamaret celel rele a dracilor, ~i netedind treeerea credinctosilor.

A

1-

ratatu-te-at impreuna petrecetor cu angeril, cact calatorind pre pament al ravnit vietel lor Dalmate, suptiindu-tt prin intranare trupul indemnator fiind al postnicilor ~i indreptator eu adeverat prea iscusit. prindendu-te ea Ilie de ravna dragosteI Domnulul fericite Isaaehie, pre partinitorul minciunel ca pre Ahav ell indrasnela l-al mustrat, eel cellboAlia cu eres£ul cedI viclen a ut rie celul ara e minte ..

J"

,

legilor celor dumnedeesn, desevarsit te-al abatut de la legile pecatuluf, ,i te-al aretat stalp povatuitor adunarel eelel dumnedee~tI, de Dumnedeu purtatorule Fauste ~i chip indreptare postnieilor, ~i a credinclosilor neclatita iutarire.

1 lecandu-te

,i

povatuitorl eel or rataeitl ~i limanurl eelor ce eu credinta se mantuesc, facetorilor de minunl de Dumnedeu purtatorilor parintt, Fauste, Dalmate dumnedeescule Isaachie, slugile lui Christos ,i nebiruitt luminatori at calugarilor,

A ratatu-v'att

,i

~i aoum,

8.

Vlaeit6rel:

ei U1.1!I, a NiseitOreJ: 'T6te nemurile te maresc

pre tine adeverata Nascetore de Dumneden, care eu adeverat te-al tacut mal santa de cat angeril Pre a santa D6mna; pentru acesta strig: SanI teste-mt sufletul men eel spurII cat eu patimile.
~

Sufletul men eel bolnav eu pecate fli eu t6te fellurile de ispite ale vrajmasulur, eu eercetarea ta cea mantuitore, cerceteza-l Pre a santa Feel6ra, si-l vindeca ca 0 bun a Nascetore de Dumnedeu, nadejdea mea prea laudata,

" :.; •.. ' • 1
1

r4h c~,
I

'.Iuta.rea 6, lrJI.OB:

RngAOInneame&YOldV~rB~ ...
.'.... . ,". '. '.

"sa c:~!c~::n~t~V~u T :!~rD

_:

11
!I

!

~

LUNA LUI AUGUST

"spune scarbele mele, ca s'a "umplut sufletul men de reu"tatl, ~i viata mea s'a apro"piat de iad, ~i ca Iona me "rog: Dumnedeule, din stri"cacIune scote-me.
OONDAO,g1&l J. Pl'OMmia: Pre oea tntru ruglolunI...

Pre cel ce cu sihastrie au strelucit in lume, ~i eresurile au surpat prin credinta, cu cantart pre Isaachie sa-l Iandam, ~i impreuna cu Dalmat pe Faust, ca pre niste slugt ale lui Christos; ca acestia sa roga pentru nol tott, destulat s~ spue luminatele bunatatt ~i luptele cuviosilor parintt? Dumnedeesca ravna, indrasneala, cur a t ia vietet, dumnedeestile fapte, care leau fa cut, pre pament, ca niste angerl? Insa Impreuna cu acestia s~ cinstim cu credinta pre Treimea, ca acestia pururea se roga et luminat, cu cetele angere,Upentru nol tott,
Intru aoestA Lui, in 3 4ile, &JImt1rea prea ouvio~nor pll.rin~or no~tri, Dalmat, Faust t1
To~~~"'}.

r ine din 6menl este in-

envlosul Isaaohie de se olluglri, ~i se sui 180nMt time mare de fapte bnne; insil. aeest minunat Isaaehle l~ouia in pnstte Ittin JiDi~tedin oopllll.rie, luorand tot feUul de fapte bune; drept aeeea ~i cnvsntul lui era strMuoit en podoba vie,eI sale. Aeesta eILnd mergea impilratul Valent arlanul asnpra Seitilor la rilllbo!, a mers la dtnsnl ~i i-a 4is: Desehide impilrate biserioile ortodoxi· lor ~i vellzba.ndi Ia rl!sboI, iarlL el nu l-a asenltat, 01porntndu-se en ma.nieit 4ise; OILnd milvoiii int6roe, voiii sit te mnneese pentru ouv6ntul seesta, iaril. prea euvlosul il r~8punse, de te vel tntoarce tu, nu a grltitDumne4eii en mine. 011.01 te vei lovi la r~sbol ~i vel da. dosul ina.intea vrii.j· masflor till ~i de viii te vel topi in foo, care s'a ~i fil.out. Oltol asoun4~ndu·se tntr'o ~urlLde pae, aeolo i s'a dat foe de a ars. larll. prea euviosul aeesta vrend a Iltsa aeeste plLmente~tl, a flLcut egumen monastiret pre prea cuvtosul Dalmat, fhnd atuneea Patriarh ucnstantlnopeleI santnl AtlO. ~i straluotnd Dalmat aeesta mal 'nainte in pustnieie ~i rilmll.ind 1l1.rll. ILn· m care patru·4eeI de 4ile, ~i fhnd in nlmire alte atatea 411e, ~i aratandu-se vrednio de ouoerie ~i la Impilra~l ~i Is sfat ~i la pA.rin~11ee s'aii stra-ns in Ides, la al treilea a tOtlL lumea Sinod. n fa.ou Arhimandrit ~i pre e1 ~i pre oel dupil. densul, la monastirea lor, unnl duplt altul, a fl. in veoie, ~i ril.posa.nd in Ohristos, a fost ingropat in monastirea luI. Intru aoestll. 41. amintirea a&ntulul muo.nie Stefan papa RomeL ::::: Stefan ftind t116t a lust dumne4e8so11. -,-_ tnennunare, Mal 'nainte papa. fl.ind, iar aeum ~i muoenio prea mare. cesta a fost pe vremea lul ValerIan ~i Galin ipa~llor, in eetatea Romei, ~i dind asouns pentru g6na ee bantnea atnneea, inv~ta pre 01<1 ee mergeaii la dtnsul eredtnta in Ohristos ~i'l boteza. Dintru oanl faeu pre multI preo\l ~i diaconl ~i oetetI, din o<iril nnil dind prin~l ~i mltrturisind liber pre Ohristos, &ii luat ennuna mueeniel. Ded pentru acestea fl.ind aseuns fericitul Stefan, se vadt pre sine, ~i adueendu-l la eaptstea lut Aris, 0 olll.ti tOt!l. eu ruglLolu· nsa sa ~i orl-ee parte dintr'~nsa fe.ou de 01l.4u. Decl fugind ostaltiJ, el a mers 1&mormsntnl mnoenite1 Lneia, unde s~vilr~a jertfa eea fltrlL de sange ~i aoolo i s'a taeat eapul de olLtre 08ta~iI eel ee-l oIl.utaii.
.A.~_

,

Still: Soaunu! tl!ii pre a tnalte, trel bArba,1 l·ail tnoonjurat. Faust, rsaaehle Iti Dalmat. Intra ae8stll. Lunll. In a treta 4i, Amlnti~il trel euvio~I se sl!ver~i. Antul Dalmat a fost osta~ la a dona oetl1, In 411ele im~ratulul Teodosle eel mare, trll.lnd en bunll.·eredintil. ~i en plaeere dumne4e8soll.. Apol Ill.sAndu·~1 femeea ~i eopU pentru Dnmne4eii, t~1lull. en din sul numal pre dlul s~ii Faust ~i sA.duse oll.tre prea

Intra aoestll. 4i, amintirea prea ouviosulnl pltrintelul nostm Iti mll.rturisitornlul lon, egumenul mensstfrel Patalariel. lUll: 0, lone ferioite! dupre a ta nnmire, Te-al arll.tat vrednic, spre a dumne4eesculuI dar sltllt~luire. Intra aoestlL 4i, SA.ntio Salomia en pace s'a sAv~r~it.

fiF.!······~~ y_
"

IN TREI jlILE

.

..

~~

8tl.; Piatra trnpulul tfii1, prli.vlI.1it!l.1I.ind; Ve41 ~i aeum Salomi pre Ohristos, iar!l. nu al lul Ohristos mormsnt, Ou ale lor sA-nterug!l.olunl, D6mne miluestene, \Ii ne ma.ntue~te pre nol, Amin.
UlUiwu-.a "
l£WU ••

de m6rte, caruea cu .credinta iI cantam : Bine estl cu ventat Doamne

'/~

vect,

Dumnedeule
v, .u.ui08:

Y

in

VlIollWUVQ

TineriI evreestt, au calcar in cuptor vapaea cu in"drasne1a, ~i focul in rona l-an "sehimbat, strigand: Bine e~tl "cuventat Doamne Dumne"qeule io veel. ~.prinQendu-ve cu dumnedeescul toe al MangaitoruluI, v'att aratat carbunt, arqend materia reutater, ~i Iuminand pre credinctosi, de Dumnedeu purtatorilor in veel. Umorandu tl trupul prin postirf, l-al supus Duhulul Dalmate, ~i cu versarea lacramilor tale Cd07 sufletestr, at Inecat reutatea vrajmasulul, de Dumneden purtatortule in ve ;1.
1Ur1re:

. • marea patimiIor, att prapadit t6t~ puterea faraonului celul ganditor, ~i saotita multime a calugarilor, catre pamentul nepatimirel, att tras santilor parintt, neincetat cantand : Tinerl bine-cuventan, preott Iaudatt, popoare prea tnaltatt pre Christos in veel. ~~merit-al aretat Inaltarea eretiei1or, vi!qend mal 'nainte surparea lor. Seracilor le-al ajutat ~i povatuitor te-al tacut al orbi1or, toeg batranetelor ~i mangaere veduvelor, strigand: Tined bine-cuventatl, preott laudatt, popoare pre a inaltatl pre Christos in vee!.
BD.H1lYb.U.. pre TaW,..

I'

De sapte ort enptorfnl ...

u toegul crucel rumpend

Hand sfar~it fericit, intru tmperatia cerlulul locuitt parintilor, ~i v'att impreunat cu cetele prea Cll viosilor, cu carit dinpreuna strigatt: D6mne Dumnedeule bine e~tI cuventat, al pornirea mortet Nascetore de Dumnedeu Prea , curata, ca una ce singura aI

p

1 u al postit de trel orl
cate tret dect de dile, ~i iarit~1 atatea al dormit mal presus de fire, avend oehiul inimel tale destept, ~i luminandu- te eu lumina lui Dumnedeu intelepte, catre carele strigl Dalmate: Preott bine-cu ventatl pop6re prea inaltatI pre Christ08 in vect, ~

o prit

,1 aoua, a HWt6rel:

eut

pre ~umne4et1 eel tarli.

'~.~h._ .------------~------------------------,_~'"
'l!"f~

48

LUNA LUI AUGUST

~~~

'>:'-

~i

&OUI, II.

NII~t6reJ :

tru neintinatul pantecele t~u, cu totul te-a aretat pre tine curata ~i luminata cu razele; pentru acesta pre mine eel inti nat cu veninatele muscart ~i eu navalirile cele vatamat6re ale protivnicilor, curateste-me Pectora, ~i me Invreduiceste sa cant: Pop6re prea tnaltatt pre Christos in veci.
SII.
Irmosal:
}lnilltm Mnll III. IIDvAnt.lm ..

f' omnul carele a locuit in-

neiuserata; Hod nevestejitore ale raiulut, bine mirezmind cugetele credinctosilor v'atl ararat, parintilor, Pentru acesta cu credinta serbam amintirea vostra cea tntru tot serbatorita, ( u nepatimirea ca cu 0 cununa tnfrumsetata, imbracandn:ve inteleptilor, ~i impodobindu-ve cu ispr a vile dragostet celel dumnedeestr cu bucurie att intrat in ca~ mara lui Christos odihninduve, ~i primind resplatirile durerilor.
WIrire:

"muncitorul haldeilor, l-a ars "nebune~te, cinstitorilor de "Dumneqeu; iara vedendu-I . ' "pre acestia cu putere mal "buna mantuitf, Facetorulut "I;li MantuitoruluJ, a strigat: "Tinerl bine il cuventati pre"otl laudati-l, popoare 'prea "inaltati-l intru totl veel.
Obtuea 9, IrmOB: Infrioo,atu·s'a tot ..,.

~ e sapte orl euptorul,

umnedeeasca amintirea vostra fericite Dalmate Fauste, Isaachie, incepetorh calugarilor, a strelucit cu lumina intelegetore, luminand adunarile credinclosilor ; ~i acum prea marindu-ve v'atl mutat intru curtile cele lnte-

Iegetore, veselindu-ve.

I

cu puterea lui Dumneden, ganditorit de cele cerestt, incepetorit calugarilor, au putut birui trufia eea neputinctosa a luptatortulut, acum infrumsetandu-se catre curtile cele mtelegetore au trecut, bucuran-

ntarindu-se

,i

duse.

taclie ell trel .... luminl, izbucnind lumina cea .
..

A ratatu-v'atl
____ ~~=-

sa luminel lumineza inima mea cea orbita de reutate, ~i s~ nu me la~1 sa ad~rm acum intru m6rte, pre mine eel ce sunt pur urea intunecat cu cugetele necurate, ca cu multarnita sa te laud pr e tine N ascetore de Dumneden, prea laudata,
1rmostL~ :

nfricosatu-s'a tot audul
~~--~ .. ----. ' , .~~.i
~\i

~

~

-_ - -- III PATIlU PILE

-'~~~~

"de nespusa lui Dumnedeu eli ZiditorIul lumei a suferit -~ "pogorire, cact eel prea inalt intindere pe cruce. '" "de voe s'a pogorit pani1 ~i'lI:!II.-;;:tJV:l. ne '" v, 1,,",,,,, '.\" '.' r4ndu~11 serv "Ia trup, din pantece feclo~ Apolis. "resc facendu-se om. Pentru "aceea pre Prea-curata Nas"c~t6rea de Dumnedeu 0 ma"rim.

IN'fRlJ ACEASifA LUNA
IN 4: \llLE.
¥

Femel au41tl glas ...

I I

I,

arintl cugetatort de cele cerestt, ~i impreuna locuitorl cu angerit, Dalmate, Fauste tmpreuna cu minunatul Isaachie, aduceti-ve aminte de not catra Domnul, canna ne lipsit statl inainte santilor, pentru eel ce sever~im strelucita si intru tot luminosa amintire a vostra, santilor, arie cea cu numire de Domna, fiind stepanit ell de multe patimt stricatore de sufiet, tu degrab me mantueste, ~i me trage spre servirea ta f1i a celut nascut din tine, ca si1 te laud pre tine Prea-curata dupre datorie, Nascetore de Dumnedeu nadejdea crestinilor.
1

~~l'f:.etin'lrl oel din Efes. D6mne strigat-am, Bt1h1rile,glu 4. 'lOsomia Oa pre un viteaz ...
~\:,

.~

I

I

I

~

ericitil tinerl supuini~",y;, .: u-se luI Dumnedeu, d ~Ir'~ 'au defatmat porunca @Jl\~cea tara-de-lege, ~i legatl fiind au dezlegat legatura retaciret, ~i vrednicia cea lumeasca lepadandu-o, au luat vrednicia ceea ce 'f-a tacut pre eI mariti, ~i le- a pricinuit destatarea tmperatiet cea de sus. luptele patimiret cu tarie iscusindu - ve san til or , v'att ascuns in pestera, rugandu-ve Domnulul cu neincetate rugactunr, ca sa ve dea tarie f1i putere, ~i cu judecatile care Ie stie Iubitortul de 6menl, dumnedeeste v'a po .. run cit voue a adormi in pace. si1 pune inainte; ca precum reposand nu a simtit, asa ~i·,: acurn sculandu-se sa spairnan-l ~arli, eli ceea ce s'a se~

-=- pre

Oruce-N!gc~tOr{'!.

t
o.
.. r

J

tand Prea-curata langi1 cruce, ~i vedend pre Filul teu pe lemn tins fara sufiare, plangend ca 0 MaIca, strigal 1i1crimand si dicend : Ce este ,, acesta prea-marita minune?
C

r! alna tatnelor santilor Ii

1

48

LUNA. LUI AUGUST

s'a facut incredintare in vie, rel mortilor, ca cunoscend eel ce sa lepada de densa, sa li sa astupe gurile, en credinta prea-marind pre mucenict,
Mf.rire,

,1

&01DIl,

8. Nis~t6rel:

dupa multe vremI ca dintr'un somn s'au sculat, intru ineredintarea invierei tuturor 6, menilor; prin rugactunile lor Christ6se Dumnedeule, milue~te-ne nre not,
Mlr1r\, ~i aoum, a Na.soAt6rel:

De osindire ~i de gre~aIele cele cum plite, t?ide m6rte, prea santa dumnedeesca miresa, mantueste smerit sufletul meu, ~i prin rugactunile tale libereaza-l, si-mt darueste sa dobandesc indreptare in dina ispitirel.Pre careao au dobandit adunarile santilor, prin pocainta mal 'nainte de stirsit curatindu-me, t?iprin versa rile lacrimilor,
A <Jnoe.NisoAtOrel:

La OrtrinA.
OANOANBLB. Am&ndod ale OotoihuIuI, ~1 a sAntllor tiner! pe 4. AI 04ruIa aorost1h 1& Greoi esteaoesta:
On oslrdie cant lauda eelor ~epta tined. lara. In A ~il.IiQtI~U.rtllo lui Oliment. a OAntarea 1, gIa.s 2. Irm08:

W enitl

si pastorlul, daca te-a vedut pe lemn mlelusa ua ceea ce te-a nas, cut, sa tanguta ~i ca 0 Malca grata catra tine: Prea iubite Filule, indelung-rabdatorlule, cum te-al spanzurat pe lemnul crucet Cuvinte? Cum rnanile ~i pictorele tale s'au pironit de eel fara-de-lege P ~i sangele teu 'tl-at versat, Stepane.
Tropar, glu 'Mucenicil tel D6mne ... Sal1 8.oesta, glas aoe1&,.

Pre tine mleluselul

poporelor Sa can~ tam cantare lul Chris"stos Dumnedeu, celuI ce a "despartit marea, ~i a trecut "pre poporul, pre carele l-a "liberat din robia Egiptenilor, "ca s'a prea-marit,

cinstitit si strelucitit " , tinert eel septe en numerul, venitl sa-l cinstim cu Eredinta,

Pre

cact lumineza pre biserica lut

Christos, mal bine de cat stesnicul legeI vechl, eel cu septe

luminf.

,

C el

septe tinerl carit vie-

art sint ispravile eredin tel, in pestera ca intru 0 camara imperatesca au petrecut eel septe santi tinert, si fara stricaclune au murit; ~i

M

tuise lul Christos mal 'nainte intru omorirea trupulut, primind minunata m6rte ca un sornn, lara~i s'au seulat, tntarind dogma invierel. erihonul a cadut prin strigarea celor septe trimbite, tar
..1.

IN PATRU :pILE

49

-t
,
i ,

.

inaltarea inselaclunel, prin eredinta cea cu septe glasurt, a purtatorilor de chinurt s'a pogorit pana la lad ~i s'a risipit. indoita cununa a~i prim it santilor septe tined, inselactunea ~i lepadarea scularet tuturor risipindu-o mal 'nainte de moarte, ~i incredintandu-o prin scularea vostra,
~1 &cum, a Nl8cltOret:

nicie jertfa rugaclunel primita lui Christos santilor tinerl, ~i cu mirezma bine mirosit6re, eu tarie atl mustrat stricactunea lnselaclunel ... ' Rugul in Sinal mal 'nainte a inchipuit nasterea ta prea laudata Fectora, cacl cu credinta primind foeul dumnedeirel in pantece, nu te-al ars.
Irmosul :

Cn adeverat

MArIre:

en cuviinta none o Innoestl, ceea ce nu sti! de mire. Ca Cuventul eel impreuna veclnic tara de inceput cu Tatal ~i cu dumnedeescul Duh, s'a intrupat din tine tara schimbare, ~i tara amestecare.
Ubt&rta 8. 11'IItI:

Nasterea

"tine Doamne, cela ce prin "lemn al omorit pecatul, ,i "friea ta 0 sadeste in inimile "n6stre, celor ee te laudam "pre tine.
O&tJsmala, ProIoJRia:

1ntareste-ne pre nol intru

,lu "

cu credinta v'atI 8 aretat septe stele neretacite, si pre eel ee tnnotau in luciul tnselactunet, 'i-atl indreptat catra limanul mantuireI purtatorilor de chinurt, u tarie stand inaintea divanulul muncitorlulul santiler, ea ~i de demult Macaveil, prin ostasire atl pre menit marirea eea vremelnica, facendu-ve 08ta,1 al lui Chri-

e trelucind

Intlre~te·ne pre nol tntm tine ...

stos sa-l marim,
IUr1rt. ,.
1GDl,' I

stricaclose, ~i au primit darurile cele nestricaclose, murind au remas tara de stri .. cacr une. Pentru acesta dupa multl ani au inviat, ingropand t6ta necredinta vrajmasilor, pre carit cu laude astaql eredinctosir laudandu-t, preChri1I11e1t6n1:

rei ce au treeut cu ve.. derea ceste lumestl ca niste

Degrab ne lntimptnll..••

1-

8tOS.

DrIll:

Aretatu-v'atI dupre vred-

ubitor de pecate fiind, pre tine te rog ceea ce al na.. seut pre Dumneden eel fara de pecate, carele ridica pe-

catele lumel, cinstitaj ca!.t

r

l

50 ,__

~~_-=~.......,.;L:.:UN=A::....:.LUl.:.:.....A~(;~GU_ST_D_'''''' ~_-

--_--_--_'-=_.

T

I

credincrosilor.

miluesca sufletul men eel mult pecatos, ~i sa curatesca pecatele mele cele multe, cacl tnsutt e~tI curatire pecatosilor ~i mantuire, ~i sprijinela
, (Jne.·1i~t6rel

urind cu trupul, negrait sculaudu- ve mal 'nainte de invierea eea de obste, cu marire v'atI incoronat pruncilor. bine-cuventata, pururea pentru Dol rugandu-te, ca s~ ne ma-ituim de t6ta scarba, Preacurata Fecl6ra.
Obtarea.

,i

re eel nascut din TaUH , eel tara inceput, ceea ce mal pre urma te-a nascut trupeste, vedendu te spanzurat pre cruce 'Christ6se, a strigat: Val mie prea tubite lisuse, cum cela ce te prea- marestl ca un Dumnedeu de angerI, vrend, te restignestt acum de ornenil eel fara de lege; te laud pre tine indelung rabdatorule, ~~ randnelet tale, ~i te-am "prea- marit pre tine, uoule "iubitorlule de 6menl. re ceta cea pre a sAntita, cea cinstita cu numeral septime}, pre eel septe cinstitt tined sa-I laudam, ~- re reul credincros tmperat, carele izvodia cele desarte ale inselaclunel, pruncit Efesenilor l-au aretat nebun. a niste j unghierl cu totuI tara prihana, ~i jertfe en adeverat ale DomnuluJ, santil tinerl prin credinta s'an aretat, :
'

u trece ell vederea prea

udit-am Doamne audul

"nul, intru lumina poruoci"lor tale povetueste-ne pre "nol, ca afara de tine pre alt "Dumneqen nu stim.

atatortule de lumina, ~i facetorul vecurilor Dom-

\ 01 pruncit Efesulul murind odiniora pre pament tara de simtire cu m6rtea eea de obste, atl tnviat lara~1mal pre sus de fire} aretat incredin,and invierea mortilor, a niste patimitort dupre lege al Domnulut, santindu-ve lui Dumnedeu prin marturisirea eea adeverata a credintet, v'att mantuit tnteleptilor de sarcinl ,i de batar, ~i atl primit cununa.
r:
>

Mlrtrt:
y'

.
-

.audatilor muceniel eel , ce tare ati biruit tnselacmnea idolesca, eresurile dogmelor celor paganesn, pilzitl pui

,i

-.-+--------

!
,

IN PATRU pILI

I

rurea pre eel ee marturisesc invierea mortilor,
S1 D'-. a Niseit6rel:

Irmosul :

&11 I

retatu - te - al desever~it om fara de amesteeare, ~i Dumneden desevereit, in done tid ~iintr'un ipostas, din santa Malea nascendu-te, eel mal pre sus de fiinta,
i
j

ntru adencul gresalelor "fiind incunjurat, chIem aden"cuI milostiviret tale eel ne"nrmat; din stricaclune Dum"neqeule score-me, ee ai minunat pre pament pre s~ntii tel, mal 'nainte de infricosata ~i a doua venirea ta, prin prea marita seularea tinerilor Christ6se, descoperind invierea aeeea ee va sa fie eelor ee nu 0 eredean, le-al aretat tnbracamintele, ~i trupurile lor nestricate. ~i pre tmperatul l-at induplecat a striga: Cu adeverat este invierea mortilor, Efesenilor, vedend ore-cand minunata ~i inalta invierea tinerilor, s'a spatmentat en min tea, ~ia seris eu degrab pre a credinclosului tmperat ca sa voesca stepanirea sa, s~ vie ~i sa vada invierea lor, f?isa cunosca puterea lui Dumnedeu cea cu, noscuta lui. Decl tndata seulandu-se marele purtator de biruinta, eu degrab a seversit calea bucurandu-se, al doilea llie aretandu-se purtat in caruta; dect vedend si minunandu-se a strigat: Cu adeverat este invierea mortilor, erarhul

I

Obtarea I, lrau:
Intru ad~noul p~oatelor...

r ela

OONDACI • .:18.8 (. Prcsomia: Oela 08 te-al tn§.ltat ...

I

~ tilpil eel intocmaI cu nut merul lntelepclunel celel dumnedeestl, santil ~epte tinert sa se laude; carit ea cu niste petre eu cuvintele au sfarimat porunca cea f~r~ de Dumnedea a tiranilor. ,

I elegea proniei celel dumnedeestt fiind pazi~l, pestera
ca 0 ingropare gata atl primit, intru carea preste multt ani, mortt si nestricatl v'ati aretat, santilor, ' ,
-a r arturisitort

nestricactunel v'atl sculat, gonind eredinta cea facetore de stricaclune f?imorta, ~i rugandu-ve lut Dumnedeu pentru eel ee nadejduesc invierea, cum s'a bueura t firea eea femeesca, aeum a incetat intristarea, tara bucuria a infiorit, ca Maria a nascut bucuria pre Mantuitorul ~iDomnul.

-

i

----.-.--~

,

iii ....
LUNA LUI AUGUST ~

----------------------~-! Intru a08st! Lunll., tn "411e, a.mlnt1rea 81n~de plumb, pre care era seris§. mnnelrea sa.n\ilor.
lor ,bpte ttnerl eelor dill Ifes, Maximian, EDoustodian, lamvl1g, lfart1nian, Dionisle, loan ,1 Oonstantin. a mucenleilor, Oares. a ar~tat in lnme invlerea mor~ilor. In acestA. lunA. in a patra di, Invia~iI din mo~1 ,epte tiner! impreunll. sll. pres-mArio

itll· 01n8teso cbta eea en num~rul de ,epte .

Vlt ce,tl pa.u~l ail fost in vremile lui De_JWLohle imp~ratul, 1111 al mal marilor eetll.tel, totl erait de eredinta lnl Ohristos. ~i hu41nd Deehie psntrn din,U, a poruneit 8M adueil. tnaintea lui, mult silindu-l pre dtn,U ca sil. jertfesel!. de,er~ilor dumne4eJ. Deel v~4~ndu·1 pre dln,U nesupu,l, s'ail dus in altl!. eetate ell. sil.-IJItae' obieelurile sale, dupll. oe sll. va lnt6roe sl!. dell. asupra lor hltil.rire. !aril. aoe,tl sA.ntl tinert luA.nd anr ,i argint pentru hrana lor, ail e,it din oeta.te ,i ail intrat in pe,tera ee sll. al1l!.in muntele Ohlon unde ail petreout 41le multe rugsndu-se lul Dumne4eil. Iarii Iamvlih eel mal t~n~r intra in oe· tate ,1 le oumpil.ra lor hranil.. Iaril. odlni6rll. merg~nd el, a v~4ut pre Deohie intra.nd in eetate, ,1 tntorcendn-se in pe~terll. a spus fra\ilor sM. ~i alta ruga.ndu·se lui Dnmnedeil, a.il adormit en 6re·earea streinll. ,i minunatll. adormire. Deel Deehie imp~rdtul fil.e~ndeereare pentrn din,U, ,i ohlfmand pre pll.rlnW lor, it tntreba despre din,n, spulndu-l 011. ll. ailli. in s muntele aeela Ohlon Deehle soootind oll. slnt 81 vir, a trimis de ail pus petre in gura pe,· tertiI aoelela; aeesta a fost prin Pronia Inbltoriulul de 6menl Dumne4eil. Apol imp6ratul Deohie mnrlnd, Itl multI altl imp~ra~l dupil. dtnsnl sch1mba.ndu·se panll. Ill. imp~ratul Teodosie eel mie. Atuneea scornmdu-se un eres eum 011 nu este iDvier8, Iar Impsratnl tngrljfndu-se despre aeesta ,1 Dumne4e11bine voind a desooperl tuturor oil. este invierea mortilor, a deschis pestera, ,1 a invlat pre a!Je,U ,epte tinert dIn mor\l. (de la a oll.rora adormlre, ,i pa.n1t Ill. inviere ail fost treoit trl'I·8ute·,epte·4eol,1 do' de ani). ~1 ,e4~nd to~l tmpreuns, pll.ra.ndu-ltse oil. aserll. s'a11 euleat, Apol a trimls pre IamvUh tn eetate pentru trebuln~lI., ou aur ,Iou argint. lad. el mergend spre oetate, a vli4ut ohipul olnst1tel oruol pre zid pus, foil s1i. mira intru sine. ~1 intra.nd in oetate au4ia pre multi ou numele luI Christos jurllndu·se ,1 ga.n· dia tntru sine, 410~Jld; Ail nn este aoesta Efesui? ,i sco~bd banul oel de argint a inoeput a eumpllra pa.ne, larll. oel oe vindeaii ail vestit AutipatuluI, oll.o!era banul a oelor mal veohI tmp6ra~l, ,1 semnul lui Deohie pre banul aoela. Decl mult l1ind oeroetat, a spus de fratil sM cel din pe~terll.. 'i s'a dus Episoopul ou Anti· patul Ill. pe,terll., ,i ail al1at mal tntll.l in gnra pe,terel un seorie, de &rama. cn dod tll.bl1~e

,l

,l

Apoi intra.nd in pe,ter1i. ail aflat pre sa.n~t se4bd, a~a ail mil.rit pre Dumne4eii. Ar6ta· rea aeestora a fost in patrn 411e August. ~1 trimit~nd in,tiln\are la Constantinopol, oll.trll. imp~ratul Teodosie, on bueurle a venit lmpA· ratnl Ill. Efes, ,i intra.nd in pestera, unde erait sAn\U, s'a tnehlnat lor pa.nll. la pll.m~nt, ,1 s~ruta.nd grumazU 101', maria pre Inbtterlnl de 6menl Dumne4e11. ~1 mult tnvi~a.nd pre tmpllratnl oredin~a luI Dumneden, ,'a11 dat santele lor suflete in mAnile lul Dnmne4eit, Ootombre in dous·4eol don~ de dtle, ({lirl!. cine va voi sll. ,tie Istorla despre aoe,U ~epte tiner! mat pre larg, sil.oet8so11. via~a lor tn%Mlnetul eel mare al oetel, adioll.in vietUe sAn~llor din Luna aeests August, in patru 411e).

,1

,I

Intru &06st! 41, Aducerea m61Jtelor Prea-onvieSsel Malcel n6stre ,1 muoenf~1 Ivdooh1el. Still: Oe miros este aeesta ; trnpnl Evdoohiel, Bine miroslnd en darnrile nevolnteJ. oestll. sa.ntll. muoeni~1I.Evdoohla era Bomanl!. ore,tin1i. despre partea rllsilritulnl, ~1 11· Ind robita de Persl, 0 duseril. la tara lor. Oarea flind in~eleptll, ,i ,tiotll. ,1 invAta.tll.din dumne4eesea Seriptura, inv~\a pre totl robi', ~1ennosesndnse de dtn,U 0 lublai1 ,1 femeilo ParlJilor, ,1 a int~rs pre multe Ill. onno~tlnta dumne4eesoll.. Pentru aoeea fllnd parit1l., a fost bll.tut1i. en vine de bofl, ,1 Mgdndu·o in temul~1I. zA.oudouA lunl tnohisll., dup!!. aeees lara.,1 eero~ndu 0, mll.rtnrislnd pre Ohristos Dnmne4ei1 adeverat, fa Mtntil. eumpllt en toJage de rodill. pll.nll.'I·ail topit oarnea de plea jos, ,i oel os 0 bilted sll. rosise de sa.ngele el, ,i lar!!.,1 aruncaadu-e in temnitii if puserll. strejarI. De ace. a preste ,ese lnnl soot~ndu·o ~1 tntrebandu-o, d!lspio!l.nd trestH lung: oa.t dAnsa, dezbril.oAndn·o 0 infil.~urarll.g6l11en tresthle, ,i stra.ng~ndu·o vGrtos on stort, i s1l.intlgea11 trestiile in tote membrile, tr1i.g~ndu·leIn silll. aeel oru41 ,1 fArll. de mUl!., tot oAte una, ,1 rumpaadn-! oarnea, it da durerl iu\i ,1 grele. Dupa aoeea spanzllrandn·o, ,i infA~ura.ndu-ltot trupnl en ,trengllrl, ~i teseumdu-o en lemne n zdrobirll. osale, ~i dacll. 0 vll1urll. mal m6rtll. ,1 fArA gralil, tl ta.larl1 oapul.

,i

,1

,1

,1

,i

Intru aeestil. 41, sa.ntul muoenio Tatu1l, in m6r spanzurat s'a sh~r,it. BWl: Morl TatutJe, prin cell. In mllr spa.nznrare, Oil.si1 oulegl in Edem streine mere:

lntru a06sU 41, sa.n\ltul nouI muoenio ,1 tn· tooma.1ou apostolil Oosma, oarele a milrturisit in Albania. 1&anul 0 mie ~epte·snte·~epte·4eol nou6, prln sugrumare s'a s~v~r,it. Blne impodobitil. pod6bi1. te-al arAtat • o Oosma fericite, ~

,i

I

~

=-======m_p_A_TR_U=P~I=LE
StrAlueind lumea in urmA.en sa.nglurile, Iar mal 'nainte prin ale tale ouvinte. Ou ale lor sA-nterugA.olunI...
0I1ltarM. 7. lraII:

~·~
,1
MD.,

~hipul eel de aur in camf¥ pul Deira einstindu-se, neel trel tinerl au defatmat nporunca eea prea fara de nDumneqell, ~ifiind aruncatt "in mijlocul foculul, recorinndu-se all cantat: Bine e~tIcu"ventat Dumnedeul parinti"lor nostri, ~.T ase curate ~i alese ale lui Christos 8'a11 tat tineril, are , prin earil dogma eresulul din bi serica sa isgoneste, ~i drepta credinta streluceste, ca va fi inviere a tot sufietul ,i trupul, dupre cum s'a facut, a unil ce eu adeverat mal 'nainte de m6rte atl fost tarl intru patimirea voastra, santilor tinerl, ~i dupa murire v'att aretat vietuind lara,l, imputernicindu- v~ eu dumned, esca marire Cll buna eredinta, intru sine-ve ineredin; tand adeverinta invierel.
L
.&rll'8;

pre Dumneden Mantuitoriul tuturor Marie, te-al tacut indreptare celor necredinciosr, sprijinire celor retacitt, nadejde celor desnadejduitt, ~i ajutorlul eelora ee canta : Bine este cuventat rodul pantecelut teu.
Ob.t&ru. •. Ir... :

""T ascend

a HAsoIt6ra1:

I

adecina amartctunet a inselaclunel a eresulut necredinclosilor, eeea ce a resarit cumplit taind acum dumnedeestir tinert, plinl sint de r6dele credintel, earil fiind in viata s'an ingropat eu credinta au inviat.

R

Pre eel ee in ouptorlul ...

,i

,i

~antil septe tinerl IIipurtatorit de chinurl, tncepetorit Efesenilor, dumnedeeste s'au aretat intarire biserieel lui Christos ,i a tmperatiet, pre carit cu credinta il prea innaltam iotru totl vecil, ".., art patimitort ivindu-se tineril pre pament, aretandu-se intocmal eu numeral stelelor, tacend calatoria eea neratacita a bunel credinte, strigau: Pre tine te prea innaltam Christ6se in veel. umina ~i invierea vietel, tineril in pestera eu prea marire, de la Dumneden s'al1

,i

, Sufietelorimpreuni1 ~i tru, purilor eestor simtitore va fi inviere. Cacl pre cum nu are fire sufletul a esi in lume fara de trup, asa nicl trupurile tara sufiet, diceatt prea laudatilor ; sufietul san sa va prea-mari, sau sa va rusina,

• ~.._

!

64

LUNA

LUI AUGUST

........
,i
. .

•~

daruit, ,i inviind eel mal 'nainte mortt, ea niste vii au strigat: Mantlle,te Dumnedeule pre eel ee ell credinta te la-

pe Lazar eel de patru dile, ei pre cel mortt din vect, . a 1)1 un numer cinstit , eu adeverat s'au aretat tineril ocht bisericet, eu eredinta lui Christos mal ell innaltime strelucind de cat petra lui Zorobabel, dubovnioeste s~ laudam duhurile cele
r".

uda,

1oit6reI:

perit nimenea Curata Feciora MaIca lui Dumneden, din eel ee avean spre tine nadejdea bunel credinte, tara numat eel ee din zavistie s'an lepadat, ea sa nu se inehine vederel ebipului tea,
811.la.ud~ bine

N'a

dumnedeestl,

.'fiN~

sa.

cuv.nU ....

"pogorit in euptorul eel eu "foe la tinerit evreestl, va"paca intru recorela 0 a pre"faeut, ea pre Domnul lau"dati-l luerurile, ,i il prea in"naltatl intru totl vecil.
Oeea ee pre LuminA.torul...

F re

Dumneden earele s'a

tncununat eu cununa muceniel, ,epte tinert, I)i stilpiI in- ; telepctunet celel dumnedeestt, :
,i ridicare dogmelor ortodo- : xiel v'atl aretat, ca niste aparatort al bisericel, ,i rugatori al eelor ee ve lauda, i

l.upre lege patimind v'atl ·

,i

~~' perirea minunilor eelor dumnedeestt s'a aretat aeum invierea santilor; pentru ca eel ee de demult eu m6rtea cea firesca trupeste au murit, fara atricaclune aeum au inviat tnbracatt, ea ,i cum nu ar fi murit.

~

omora tamelor, ,i deseo-

pul ,i sufletul "ne!ntinat lui Dumnedeu, a Iubit ..imperatul ' Christos frumsetea ta Marie pre a laudata, ,i te-a aretat Malea intruparel sale, dan- ! du-ml pururea mantuire, '
\1

r a ceea ce tl-al pazit tru~

~1 &01UIl,

.N~t61'8l:

!
>

I

...

1

tngradire credintet, s'a aretat pestera santilor prunct, vestind mal 'nainte invierea tuturor ee va sa fie, inviind nu ..--- --- ~--,--_-_.''''-''''~-'-'

L~'amaracunoetintersitare

re tine ceca ee pre lu"minatorul Dumnedeu, eel ee "a resarit mal 'nainte de s6re, "earele trupeste la nol ave"nit, din copsele eele tecto"re,U negra it l-at intrupat, "bine-euventata Prea-curata "de Dumneden Nascetore te "marim. r

~ir\. .....

Til '

.~ ,
I

IN

ClNOI l>ILE

Gil

I
I

niel, inaintea divanulul muneitorulul pre Christos en indraznela I-atl predieat, Dumneden Mantuitor ~i Ziditor al tuturor, pentru ca vol eu pronie dumnedeesca, intru ani multt dupre fire murind in pestera, mal pre sus de fire lara~1 ea din somn atl inviat, astupand gurile tuturor eretieilor.

'101 ~epte tinerl ~i muee-

IN 5 llILE
;~r,je.

UNA

D6mne strigat·am ...

I

u lamvlih sa laudam pre 16n, pre Martin ~i pre Antonin, pre Maximilian ~i pre Dionisie, impreuua eu maritul Exaeustodian, eu cantarl sa-r laudam luminat, serband luminata amintirea lor, ea eu rugacmnele aeestora, ~i eu 80lirile Nascetoret de Dumneqeu, sa aflam de la Christos Mantuitorlul, dezlegare gre~alelor.
~1 oeea.-laltA.servire a. Oftrinel dupre. r~nduelii.
y ~

'osomia: Dat-al samn oelor...

ApolisaI.

enitt sa ne suim inpreuna eu lisus eel ee sa sue in muntele eel sant, ~i acolo sa audim glasul Dumnedeulul celul vin, al Tatalut eelul prea fara de ineeput, earele prin nor luminos a marturisit intru dumnedeescul Dub, adeverinta fiintet Fiiulul eea pururea veclnica, ~i la minte luminandu-ne, intru lumina sA vedem lumina, enitt mal 'nainte sa dantuim, ~i sa ne curatim pre nol tnsine, ~i eu credinta sa ne gatim spre dumnedeesca suirea, a dumnedeestet petreeerl eelel pre a inalte, ea sa ne aratam singurl v~qetorJ marirel lui, ~i sa dobandim marirea, earea s'a invrednieit

I
..

ale,1 dintre apostolt in muntele Taborulul.

-----------------------------------------------a 0 vedea Cll tatna eel mal

LUNA LUI AUGUST

~ TenitIacum sa ne schimbam cu mal buna schimbare, ,i pre not bine sa DC gatim spre diua de mane. Sa ne suim in muntele luI Dumneden eel sant, sa vedem marirea lui Christos cea neschi m bata atrelucind luminos mal mult de cat sorele; cu lumina cea tntreita luminandu-ne, sa marim intru densa plecactunea lui.

,i

~ u cinstite patimile tale, patima cea cinstita al inchipuit, rnarite patimitorule Evsignie, ,i purtator de biruinta facendu-te, locuestl in Mitropolia cea de sus, cu totl purtatoril de chin uri bucurandu - te, indumnedeindu - te cu dumnedeesca impartasire ; pentru acesta sever~im cinstita ,i santa serbarea tao

,i

-----,

-,

. m.

II.

fna1ntA AAl'hll.J'At Q'1&8 5.

Alta 8t1h1r1 alA mniilmtllnlnT 11'1&1 4. ProsoJDia: 080 pre UJl vitez ...

tI-aI pus, ,i biruinta crucel in drepta purtand, ca un seeptru mucenice prea tntelepte, tmpreuna cu Christos tmpe-

marite, ,i corona tmpartasita nestricaclunet pre capul teu

pulul t~u, te-al tmbracat in porfira durrmedeesculut dar

p osindu- te cu sangele tru-

Venitl sa ne suim in muntele Domnulul ,i in casa Dumnedeulul nostru; ,i sa vedem marirea schimbaret lut la fata, marire ca a unuia nascut din Tatal, Intru lumina sa luam lumina; ,i inaltatl tacendu-ne cu Duhul, sa laudam treimea cea intoemal in fiint~ in vecI.
VlpI: De este Vinerl seara, s8011sambA-til. seara, ~1 aoum, Dogmatloa glasulul.

LA 8TmOA VNA.. PrGIaia ; Oasa Eufratulul ...

ratt,tI, tot-deuna

veselindu-te,

r sta, nebiruit te-al cunoscut Evsignie, ca cu arma crucel tntr'armandu-te, at esit la lupta vrajmasulut luptator, ,i I-al surpat pre el, ostindu- te
prea luminat, ,i cununa biruintet aI luat de la singur tndreptatorul ,i Stepanul spre nevointe, ,i eel ce imperatelite pururea.

lor, luminandu-ne s~ ne suim, in santul munte, sa vedem dumnedeesca sehimbare la fata a Domnului.
St1h: Al. tal, aunt cel1uril. plmGntuL

r u strelucirea bunatati-

fI &1 til.

.. te

ta<JI.

cu dumnedeesca cuviinta, I-a aretat mal 'nainte de cruce ucenicilor, ca un s6re strelucind Christos, in munte as-

emnul dumnedeirel,

eel

-ib:lLJ!

T
li
!

IN CINC! jlILE I'
Stih

.

.d

57

T&\1orul ~i ErmODul tntra Dumele tl1l. se vor buou.l'&.

- irea eea din Adam, vrend Christos sa 0 sehirnbe, sa sue aeum, in muntele Tavorulul, ea sa deseopere ucenicilorn dumnedeirea sa. , vorulul, te-al sehimbat la tata intru marire Christ6se Dumnedeule, ~i at aretat ucenicilor tel marirea dumnedeirel , tale, Iumineza-ne ~i pre nol ell lumina cunostintet tal e, ne indrepteza in cararea poruneilor tale, ea un bun ,i de 6menl inbitor.

ma nainte curatin u-ne, Sa ne suim eu min tea in muntele TavoruluJ, sa vedem pre Christos.
'. a.ceea", Spll.lma.ntata·8'a. 108it....

6J
.

'~.cIa ee in muntele Ta-

,i

;,bil.rel. glas 4.

\,. 'ehimbarea la fata a lui Christ os mal 'nainte s~ 0 intimpinam, luminat serband eele mal 'nainte de serb are credinctosit, sa strigam : Sosit-a dina dumnedeestel veselit; sa sue in muntele Tavorulul Stepanul, frumsetea dumnedeiret sale sa 0 strelu-

'-

iua inainte serbarel rnaritel fi'i tnfricosatet schimbarei la fata a lui Christos, asUhJl credinclosit luminat sever,indu-o, eu un glas sa strigam: Schimba Mantuitorfule amesteearea fire I n6stre, eu dumnedeesc trupul ten luminandu- 0 pre ea, ,i-I da mostenirea eea dintal a nestricaclunel ca un milosard; ea tott sa te marim pre tine unul Dumnedeul nostru.
JU.rire,~LaoUJll, Al Inai:

far ace8ta:

CANOA-NELF.

,i

I

De 8· va tnta.mpla. inainte serbarea Duminecll., Tri·oa.ntarea 0 oantll.m 1& Dupa-ciuare.
~sl_

cesca,

iWl'ORti1t

1& Grecleste

dnnre AlfA.

La Ortrina.

Ifi . ~se'!a u~plea de Ddu~ul, :1 ",I euven t VOIU respun e im"peratesel Maleel, ,i me voiu "ar~ta luminat serb and; ,i voia "eanta minunele el bucuran"du-me. ,- treluceste de jos lumina ..,,-'
-_ -__ -=-O~ _ _ ~

11eschide- voiu gura mea,
oa.ntarSIl. 1, glal! 4, Inaoe:

Ij'J

(i
:1

:'

"

..
LUNA LUI AUGUST

-- ~l1J
A TreimeJ:

1.

i

i.

certule mal mult de cat sorele, fli.tu 0 pamentule a"sculta, graturile luI Dumnedeu celul viu, cacl Tatai va marturisi Filu pre eel ee se schimba la fata in muntele Tavorulul, m vedut, dar Dumnedeu aseuns, Christos in Tavor se sue, raza dumnedeirel eea mal presus de cat sorele descoperind prin strelucirile mariret. u buna socotela aeum inainte merge Christos sa se arate lut Moisi, fli marirea sa cea negraita sa-~l ivesca in muntele Tavor, fata catre tat~, eu yorba tara mijlocire, bucurandu-ne astaql Sa serbam.

l
!

e

tntru despartirea fetelor, unimel firel celel dumnedeesn, totl sa ne inchinam, Tatalut celut tara inceput, Filulul fli Duhulul sant,

Treimel

hana, din care a esit eu trup fara schimbare Christos Dumnedeul nostru, sa 0 Iaudam tott credincrosit ca pre 0 Malca a lul Dumneden .
.&It OANON &1 d.ntulu!. AI ol1ru1&aorostih 180Gre81 elte &088t&:

I) re Fecl6ra

A Nil.8c~t6reJ:

cea fara pri-

au dreptate signie.

este a m1l.ri pre minunatul

Bv.

Oompunerea lui IosU. Olntarea 1, glas 8, Irmo.:
S!I. oa.nt1l.m DomnuluI...

A

TRI·O.lNTARI. Olnwe& I, glU ac81~, {rmos: aa.nta.·voii1 tie Domne ...

serbar~a .Schlmbarei la fata a luI Christos MAntuitorulul nostru, seversindu-o eredinclosil sa strigam eu cantart

cesta di mal 'nainte de

prea marite cetele Angerestt tmpreuna fiind prea marite, pre cet ee maresc neincetat amintirea ta, mantu-

Cu

este-I,

la intrarea santel Schimbarel la fata a lui Christos, fli not sa ne strelueim eu dumnedeestt schimbarl acesta cuprindendu-o, prea inalt avend nol inima curatita de patiml, sa vedem schimbarea la fata o. a lul Christos, care Iumineza min tea nostra,
I

A jungend

MAngaitorulul santita min tea ta purtatortule de chinun s'a ararat; pentru acesta eu credinta te cinstim.

C asa

M unte

I

pul teu prea fericite, ~i vie~el celel adeverate te-a! invrednieit.
IU.rtre :

ell trupul, al inchipuit in tru-

o moraarea cea purtatore de viata, celut ce a patimit

I,'

celor prea f~ra de lege, intarindu-te eu Du"'(#ti

P uterea

\

I

a-'x','

-zn-

IN OlNOI pILI

hul 0 at surpat, ~i legile Domnulul prea marite mucenice le-al tinut,
~j

&CUDl, ..

NlsoAt6rel:

Ie cunoste intru sine insu,l, adica marirea parintesca cea strelucitore,
11t
(lon,.",

T..... "G·

!

Dezlegatu-s'a blestemul ~i a incetat intristarea prin nasterea ta, prea bine-cuventata Pectora, veselia credinctosilor, ceea ce e,U cu totul tara prihana,
O&ntarea 3, Irmos :

Tn e~tI lntll.rirea ...

inaintea divanuluI mucenice intelepte, marturisind pre Dumneden imperatul eel ce a luat trup, ,i a zidit din non pre 6mcnl. - ertfa fara prihana, de tot ardendu-te cu carbunt mucenicestt, te- al ad us carbunelui celut din Fectora, u apele DuhuIul fiind umplut marite, al uscat curgerile cele turbure ale multimet

Q tatut-al

~

~re

cetore de Dumneden, ceca

al tet cantaretl Nas-

"ce e~tl izvor vin ~i indestu"lat, carit s'an impreunat ceta "duhovnicesc~ intare~te-!; ,i "lntru dumnedeesca marirea "ta, cununilor mariret invred"nice,te-I. eel ce stepane~tl t6ta taptura, te-at vedut luand chip de rob, intru carele strelucirea dumnedeirel cea ne apropiata ucenicilor 0 al aratat, precum a putut tncapea sa n munte merge sa luminede ,i sa intunece cu lumina sa pre luceafarul eel ce streIuceste de sus, s6rele marirel Christos; cu ale caruia raze luminatt fiind, mal 'nainte sa serbam astadt. C a s~ plinesca gaiurile vietel vecinice inainte a starut Christos, aratand prietenilor lucrurilc, care bine a voit a
. ~~~~--

r

marll'r

dumnedeilor,

ot dorul men it mise spre tine curata Stepana, de poftele trupestl de grab me man-

tueste,

lnIolul:

vada,

tntarirea celor ce "alerga la tine D6mne, tu e,tI "lumina celor intunecatl, ~i "pre tine te lauda duhul men,
tiU.NUAUUL mUCunlCU1Ul, glM,
&

T u e,U

I.

I

pre un marturisitor al bunel credinte, I)iadeverat de Dumneden ganditor, biserica cinsteste, marind dumnedeestile chinurl astaql, ale tntelep- ~ tulut Evsignie, neincetat stri--_··_· r_· .. _... .

Ca

Prosomia : Oa nl~te p&rgi

tlreL..

~._~,~<~

g:d:

Pcntru

rUgaCIUnilCL-~U-N;_, _LUI......;;;.,fA_U_GU_S_T

-r-.a-ni-!H-'''.-'-----'-'f
§

pazeste pre robil tel mult milostive.
r. rtQ

,
o

eata credinclosilor imprenna se bucura, einstind amintirea lui Evsignie; Imperat', Patriarhl ~i Domnt, streinl,slngl, seract, ~i eel intr'o tara locuitort, la minunile mueenieulul alergatt; ca sieriul lui isvoreste dar de minunI, ~i pop6rele Ian eu eredinta, ~i lauda pre Dumnedeu luminat, strigand: Pazeste pre robit tel mult milostive.
Oatismals, gIBe 5. Pro80m.i&: Ouventul eel impreunll.....

"'ela ee sade in marire, pre scaunul dumnedeiret, pre "nor usor, a venit Iisus eel "mal presus de dumnedeire, "prin palma curata, si-a man"tuit pre eel ee striga: Marire "Christ6se puterel tale.

eta ceresca tmpreuna ell eel pamentestl se bucura, ~i ~ inainte serbesa strelucirea da- I'.' tatortulut de viata, earea f~ra '. turburare 0 a ararat, schim- · bandu-sl ehipul omenireI in Tavor, preeum bine a voit. rin venirea eea dumneqeesea ~i omenesca eu 6menil al petreeut, ~i eu multimea minunilor lumea in talna 0 al luminat, ~i eu marirea eea strelucitore a dumnede- ~ irel at strelucit in Tavor eu lumina neapropiata,
i I:;

al marturisit pre Stepanul tuturor Dumneden ~i Domnul, nepartlnindu-n trupuIuI, batandu-te f6rte ostasule aI lui Christos, ~i tmpreuna vorbitorlule eu ostile cerestt, ~i marire eelel adeverate mo~tenitorlule; pentru acesta roga-te S3 ne mantuesca pre nol.
Mll.rire, ~i aeum, a inaintea serMrel gles 4. PrOlO_: Arll.tatu-te·aI 8.stll.4t..

1naintea eelor tara de lege

S6rele mariret s'a aratat ~i s'a apropiat celor dintru intuneree, aratand in muntele Tavorulul razeIe dumnedeirei; a caruia venirea eea purtatore de lumina sa 0 einstim.

sus fiul lUI Navi a oprit s6rele 6re cand, mal 'nainte I inehipuind dina dumnedees- ~ tel patiml ; iara tu insutl MAn- .j .•. tuitorlule, mal 'nainte de eins- . tita cruce a ta, al intuneeat razele s6relul eu raza dumnedeestei fetel tale.
j

"-'

.l

Alt

uaaca, Innes:

Au4it·am Dumne...

lenetlepadand ] mucenice Evsignie, en prive- i ghere spre ehinuire, prin eredinta neindoita al tndrasnit, .,

S ormitarea

IN OINCI pILE

rlul t~u bucurandu-te, mueenice vrednieule de minune, muneile trupestt ea 0 hrana dulce tu le-al soeotit. nteleptia eea inalta a eelui ee se tarala pentru reu .. .tatea, 0 aI surpat purtatortule de chin uri, eu dumnedeestl obiclnuinte smerindu-te.

} ntru Domnul Mantuito-

frumseta neapropiata strelueind mal mult de cat sorele, s'a aretat marirea sa.
~ ~ se lumineze astadl eertul mal luminos, ca Iata sa sue in munte Christos, de unde va sa strelucesca eu lumina nemesurata, razele sorelui intunecandu-le eu marirea Dumnedeirel, ea un datator de lu.,

eel mal alesl impreuna eu sine ducendu-I; inaintea carora eu

viind la mueenieie, pre vrajmasit eel fara de trupurl I-al plerdut.
i

stas nebiruit te-al aratat tn resboe luptandu-te; ~i
r:

mina,

r retat-a Christos ueenieilor tatna in Tavor, strelueind eu tata mal mult de cat raza, ~i la imbracamintea halnelor sale alb fiind lumiminat ca zapada, eel ee sa imbraca pre cum dice Psalmistul, ell lumina ca ell 0 halna,
Alt Oanon, Irmos: ma.neoAnd strig ...

aenm, a N!1 srl~t6r·-· :

I

j

Cuventul al nascut eel tntocma puternic, ~i pre un scaun sedetor tmpreuna eu TaUH t)i eu Dahul: pre earele rega-l sa me mantuesca Pre a sao t a curata, pururea Fecl6ra.
0Anta.l'M 5, Jrmos:

l re

;~ patmantatu-s'au t?ate de ;.J. dumnedeesca marirea ta; "e~ tu FecI6r~ neispitita de "nunt~, al avut in pantece pre "DumnecJeu eel preste tote, "t)i at nascut filti pre eel f~ra "de ani; tuturor eelor ee te "laud~ pre tine pace daruin .. "du-Ie. . omnulut eu credinta sa-l urmam bucurandu-ne; ca lata sa sue la munte, pre ucenicit

J, pr6pe lipindu-telanga Ster- panul pre a intelepte, te-al departat pre tine tnsutt de viclesug, Evsignie. -.dolilor celor mortt cinste n'at adus, de Dumneden ferieite, pre Domnul Dumnedeul eel viii in certurl stiindu-I. fiind tnaltat mueenice vitezule intelepte, al mchipuit prin credinta patima celui f~r~ patima,

F- e lemn

M!1rlr~ :

LUNA LUI AUGUST
~1 a.oum, .. NUolt6r.l;

Cuventul in pantecele ten s'a intrupat Curata, de patimile eele necuventatore ale trupulul lumea mantuind,
Obt&rea. " Irmos:

einstite, nu necunoscend gandurile vrajmasulut mueeniee, in priveliste al alergat, ~i at plerdut eu ajutortul crucet 6stea lui. ~... ujitoril dracilor eunosl cendu-te pre tine ca estl slujitor Treimel, la munel ~i la temnite, ~i la morte nedrepta te-au dat mueenice Evsignie ; dar s'a biruit de a ta nebiruita improtivire, prea ferieite. zv6rele sanglurilor tale mueeniee, an useat izv6rele fara-de-leget eele turburl, si riurile nedumnedeirei eele , selatore, ~i eurgerile eele vielene, sinolan detamaduirtneimputinat credinctosilor s'au

~ugetatorilor de Dumne~4en, seversind acesta ser"bare dumnedeesca, ~i eu to"tul cinstita a Maleei lui Dum"neqeu, venit! sa plesnim eu "manile, marind pre Christos, "eel ee s'a nascut dintru den sa. ee va sa fie, gatind Christos ucenieilor, sa sue in munte, de la viata eea rivnit6re de eele de jos, la viata eea mal tnalta ridicandu-t pre dinsif,

l

amara mariret bucuriet

in-

:--p atm an ta n d Christos aretat, mintile ueenieilor, ceresca raat &0•• , a NbclIt6re1: za pe pament a strelucit, pu- . Ceea ee al uscat saduind inainte ea pre nist slugl pre eel mal marl at legei ~i rile reutatet eu resarirea Cuventulul eea dintru tine, Malai protetilor: prin carit sa marca Curata, tae din radecina turiseste a fi Dumnedeu morgandurile sufletulul men eele tiler ~i viilor. viclene, ~i sadeste odraslele f't erge Christos aeum sa bunatatilor eele frum6se, Fese arate faclie in loc Intunecat, eu razele dumnedeestel strelucirt, Catra a canna strelueire sa mergem, intru raza fetel lui, bucurandu-ne,
Alt OanO:Dr Ira~:

ctora,

IrmOlal:

rt ugactunea mea void ver"sa catra Domnul, ~i lui voin "spune scarbele mele, ca s'a "umplut sufletul men de reu"tatl, ~i viata mea s'a apropiat "de lad, ~iea Iona me rog: DumI

Rugi1olunea. mea void v~r8a... .

in inima puind eu chipurl prea
( unostinta adeverat

l

&

~ r,_-------<

IN CINO! VILE

.

s'="c=6=_==a~n=I,=a=st=u=u=t =de=fa=tlt=in=al=n=te=a=lu=I=Iu=u=a=n =la=e=er. eetare, ~i mustrsndu 1 pentru el101s'a oalcat "te-me. eredlnta eea pllrintesel1, ~i a :adus oinstea lui Dnmneden la idolI, ~i aduesndn-I aminte de buoo.D.1O, glas t. n1l.tl1tiIa marelul Oonstantin, ~i oum oll.prin ProIIomia: Ar~tatu·te·al astll.41•. dumne4eesoll.br~tare s'a adus spre eredlnta in Christos. ~i el la ee'l·laltl sll. pll.ru tntelept, ~i ~ntru dumnedeesca schim, prtn tndelnngate vreml ~i Inernrl ~i istoril ~tillt ~i slnjit. Iara Iulian blI.tft.ndu·~1 de joe barea la astacp fidtnsul, porunoi de i S'lI. u.Iat capul, ~i a~a plini rea omenesca streluceste dummucenia in Christos. nedeeste, intru veselie striIntru aoestll. 41. I anti! dol mueeniol Oatidie Iti Oantidad, uoi~J en petre s'a11 sever~it. gaud: Schimba-se lafata Chri8tlh: Munt1 inal~l de petre, dol fra~l ail. a· stos, mantuind pre tott, ~e4at, Prin earil mun~l, la tine Ouvinte s'ail. inil.ltat.

:ned,

eule,

din

stricactune

fata,

tota

ntru barea eel stricat, din de

dumnedeesca schimla fat~, chipul nostru demult prin ticalosie
ast~41 Ziditorul a scos

stricacnme pre Adam stremosul din ascundetorile Ia, dulul, ~i a in~umneqeit min-

Intrn aoestll. 41, sAnta Nona, malea sAntuinI Grlgorie Guventll.torlul de Dnmneden, en paoe s'a s~ver~lt. 8t1h: Bunul fiil. al Nonel eelel buns, dupil. ee ea a murit, Buns ouvinte spre Ingropare 1'80 hlI.rllzit. Intru acestil. 4i. santnl mneenie Solev egiptenu! inpro~cat de sl1get1 S'a s~ver~it. 1;": De Tel silabisi ind§.rll.t 0 So!ev, en Bdaverat, Vel tntelage s§.geta organul prin earele s~· ver~ire 801luat. Intrn aoestll. 41, sAntu! Favi •. eplseopul Romel de sable s'a s~ver~it. 8t1h: A lui Ohristos jerfltor, mort zane Favia) FUnd adns jertfil. nou~ lUI Ohfistos prin sable. Cu ale lor sante rugaclunl, Domne milnestene, ~i ne ma.ntue~te pre nol, Amin. Obt&na 7, DOS:

.

nedeu om. Pre , fie-carea fire impreunate purtandu-le, neschimbate ~i nedespartite, Drept aceea acurn la Tavor negrait a strelucit, ~i din tot trupul a daruitrazele dumnedeirel sale, luminand pre eel ce striga : Schim ba-se la fata Christos, mantnind pr~ tott,
Intru aoastA Lun", InS cJile,1nalnte serbrr.rea a slnteI Sohimblrel 180 fa~1I.a Domnnlul, ,1 amintirea sAntainI maoenio Evsfgnle. 8~: Pre Bvsignie pre prletenul lnl Ohristos 1-& tA.lat, Garele pa.nil.180 taere, Christos iml este prieten a striga t. Intru a elneee 4i eu adev~rat, Oapul lui Evsignie on pulbere s'a amesteoat.

tea

nostra;

~1 petrece impreuna si ,

Dum-

N
"zirea

'au slnjit tapturet cugetatorit de Dumneden, fara

"nnmal

foculut barbateste cal"candu·o,sa bucuraucantand: "Prea laudate Domnul parin"tilorl~i Dumnedeule, bine e~tI
"cnventat.

Facetorulm,

ci

tngro-

J

oesta a fost ou neamnl Antlohen, o8ta~ pe vremealul Constantin cel 4to Ohlom, tatil.l santulul ~i marelut Constantin, ~i i~l pnrtl1 slnjba pAd in 4ilele Parsvatnlnl tnlian, tHnd de 0 sntil. 4eoe ani. ~i purta.ndu·,l slujba on vitejie ~ese'1eol de

celul ce a suit la inaltirnea eea prea innalta, sufletesca alegere a ucenicilor sel, armand sa vedem vedere minunata, ~i mi-

l~,ul Christos

LUNA LUI .lUGUST!

'~~.
~;~

.

nunandu-ne, en din~il s1lstrigam: Dumnedeule bine ef)U cuventat. T irea omenesca cea intinata curatindu-o eu apa ~i cu foc, in trupul teu strelucirea acestia 0 ai aretat Mantuito· rtule, eu tata ta strelucind mal mult de cat s6rele, spre ehipul mariret ce va sa fie. a ne suim in santul munte lmpreuna cu Christos, eel ee a suit pre fiillul Zevedeu, ~i pre Petru eel mal ales, pre earil I-a ales marturit marirei sale, cel ce striga: Dumnedeule bine estl cuventat,
AU Ca.ItOI'

pilnnlul Chris!os, eilnta~d:
Dumnedeule tat. bine eflU euvenMAme:

,.. a sa mostenestl viata eea vectnica a dumnedeestet lmpera til, marirea vietel celel trecetore 0 at urit, strigand Evsignie: Dumnedeule bine e~tl cuventat,
~i
IUllID

carele Tatal l-a nascut mal 'nainte de vecl, de Dumneden Nascetore Curata, caruta cantam: Bine esttcuventat D6mne Dumnedeule in vecl, re tineril eel bine credinclo~l in cuptor, nasterea "Nascet6rel de Dumnedeu lea "mantuit, atuncea fiind inchi"puita, lara acum lucrata; pre "t6ta lumea rldica sa-tl cante "tie: Pre Domnul lucrurile "laudati-l, ~i-l prea inaltatl in"tru tott vecil, inc nu se va mira Cuvinte a-tot imperate, de mare podoaba mariret tale, carea schimbandu-te la fata 0 al aretat prietenilor tel, cu dumnedeesn strelucirt luminandu- i pre dtneit; cu caril impreuna Iumineza-ne eu lumina ta f)i pre n 01, eel ce mal 'nainte serbam cu credinta, ~i pre tine te laudam,

runc

non al nascut, pre

Uerel

TineriI evree~tl...

( u sangele teu eel versat pentru dragostea lui Christos celul ce s'a intrupat, muceniee luminandu-tl sufletul, la dinsul te-al mutat, strigand bucurandu-te: Dumn edeul e bine e~tl cuventat, rdend eu dorul MAntuitonulul, al scapat de prapastia nedumnedeiret, ~i Iarna eea cumplita a muneilor al rabdat, atr ig a n d Evsignie: Dumnedeule bine e~tI cuventat. dumnedeesculut t~u sange pre ~. marite, al statut inaintea Stc'!-

1nca picand

p ica tur ile

-!.~,-I
l

IN OINOI pILE

I cert, ~i dumnedeesca strelunaltimea cerestet petre-

mce, II lor cedarueste robilor tel, ceinainte serbeza acum
!

I c~rea. mariret tale celel veclluminata serb area schimbaret Ietet tale, intru carea lumina strelucind, luminezl pre cel ce te lauda pre tine Christ6se datatorlule de viata.

Christos cu inima curata ~i sa-l strigam 1ul: T6te lucrurile lau~atl, ~i-1 prea inaltatI pre el In vecl.
A Trebnel

.~ at~tor de lumina, ~i lumma fiind neapropiata ~i pururea vectnica, eela ce e~ti fara ineeput, carele te imbracl cu lumina ca eu 0 hatna lumina in lume al strelucit cu trupul umbland, ~ilumina in munte alluminat, aretand chipul mariret parintesn,
TRI-OANTARE Pre tmpsratul Ohristos ...

n trel fete 0 dumnedeire sa 0 marim. Pre Tatal ~ipre Fitul, ~i pre Duhul eel prea sant impreuna, t6te lucrurile laudatt, ~i-l prea inaltatI tntru totl vecil..
J.

Cum ' e~t1 MaIca remaind Fectora dumnedeesca fiica, pre Dum: neden Stepanul cerIulul ,i al pamentulut nascend; pre carele t~te lucrurile tl lauda, ,i-I prea tnalta tntru totl vecil.
Al'L GiLllOD, itD.i.i)S;

o minune tnfricosatal

J.. NlLa~t6fel:

I

Oel ee s'a1l. fllout eu darul ...

I

7iua acesta de acum a luminatel schimbarl la fata a Domnulul, lumel strelucind poru.nce~te sa strige: T6te lu~ crurile Iaudatt si-I pre a tnaltati. pre Christos intru totl vecll. enitl credinclosilor sa mergem ell gandulla santul munte, sa vedem sehimbarea la f~ta a lui Christos cea prea luminata, cll Iumineza pre totl cel ee-l maresc pre el in veci.

,u pavaza bunel credinte prea fericite, de t6te partile fiind ocolit, pre eel fara de lege I-al biruit cu darul, cantand neincetand: Bine-cuventatl t6te lucrurile Domnulul pre Domnul. and te-al necajit ttl catra Dumneden facetorlui de b.ine. aI strigat, te-a audit din cele rele te-a mantuit pre tine eel ce al strigat: Bin~ cuvsntatt t6te lucrurile Domnulul pre Domnul.

,1

,i

i

staqI sa facem intimpi~~e 8chimbare~ la_fa~ a luI

cuventatere dumnedeilor

eaducend cinste prea ne-

.~ .
ce.. ,
I

..

~.
,",Pot,}'.

LUN.! LUI AUGUST

lor fara de suflet mucenice, jertta curata lui Dumneden teoaf adus, cantand neincetat: Bine-cuventatt t6te lucrurile Domnulul pre Domnul.
JiD... llvftltla

dell ", ,Curata pururea Fecl6ra. inte simtind pre soarele eel neapus, resarind acum din pament in muntele Tavorulut, vrend sa acopere eu dumnedeesca marire razele sorelut, Si pamentul dantueste luminat eu ceresca raza ~i eu lumi~a strelucind, ~i lumina fa-

ucura-se certul, mal 'na-

a sa .dobandestt viata ~i t marirea ee va sa fie prea inI telepte, te- al omorit lumet, ~i aJ murit Evsignie, strigand: Bine-cuventatt t6te luerurile Domnulut pre Domnul.
(Ii

cendu-se.

Mum, ~ N'8~tMe!:

Milostiva Feciora eeea ce al nascut pre Dumneden eel prea milostiv, dumnedeestet milostivirt tnvredniceste pre totl eel ee canta: Bine-cuventatl tote lucrurile Domnulut pre Domnul.
lrDi081Ll:
81 lIudim biaed n.V811ta.m ...

bare la fata mal 'nainte 0 a res puns, dicend : Cine ~a va asemena tie Domnulul intru fiillul Dumnedeur Ca tu prea, marit fiind intru sfaturile santilor, mare te-al aretat eelor d'imprejurul teu, tntricosat intru marirea dumnedeesculul chip. Cuvinte al lut Dumne-. den, intelepclunea ~i puterea liIi chipul Tatalul l 0 Dumnedeule eel eunoscut de eel eredinelo~l, ~i omule eel in~tiintat tuturor! Invrednicestene s~ sever~im luminata serbarea Schimbaret la fata, ~i intru lumina faptelor bune sa strelucim,
TRI·OANT!R~A

audand Davida taschim-

lei ce s'an facut eu darul t611 biruitorl tiranulul ~i vii~paet , tineril eel ee all pazit " . "f6rte poruneile tale, all strt"gat: Blne-cuventatt tote lu"erurile Domnulul pre Dom"nul.
O&ntarea. 9,

o

nos;

I

ot neamul pamentesc s~ saltese eu Dubul fiind "luminat, ~i sa serbeze firea "mintilor eelor fara de trup, "cinstind santita serbare a "Maleel lui Dumnedeu, ~i s.a "strige: Bucura-te prea terineita, Nascetore de Dumne-

~

m

Pre tine de Dumne4eil....

i
,

~

"ever~ind eu laude acesta ' di inainte- mergetore, a prea maritel ~i prea streluciter v

----~-------~-

. .. i__
Usile

---------__
=_ __ •

~~====~====~~m~CI~NO~I~p~IL_E

.7 _ _

.....
i

~

I Schimbaret tale la fata, D6mne, pre tine te marim,

bandu-ne prin Schimbarea la ! fata a lui Christos, sa ne a! flamnolluminatllafapte bune, ~ acesta marindu-o, cele din'ainte ale maritet Schimbarel la fata a Domnulut vedendu-le, sa ne luminam gandurile n6stre, du-

r~u schimbare schimbuna

un stilp neclatit al bisericet, ca 0 tngradire prea aretara a celor bine credincrost, ea 0 dumnedeesca strelucire a ee• lor ce alerga la tine, Cit 0 stea prea Iumiuosa te-al ferieit. lor tale mir cu Ibun miros Evsignie, ~i inimile noastre celor ce te einstim pre tine, le umple ~e !Dire~mrt, ~i n~curatia patimilor ~l a pnmejdiilor ~i a necazurilor 0 goneste; prea vitezule purtatc?rtule de chinurl al luI Christos.

Izvoresc aburile sudori-

hovniceste, acesta marindu-o,

~.. re tine fiinta eea a-totputernica, in Treime ~i in Unime, pre Tatal, ~i pre Fitul, ~ipre Duhul sant, cu cantad te marim, re tine pururea Feel6ra, eea mal inalta de cat taberile cele de sus ~ide cat tota v faptura, ceea ce singura ~~tl Curata, cu cantarl te marim,
Infrico~atu·s'al1 totau4u1 ...

F

1!.
I

rogu-me eeea ee e~tl usa Iuminet, ochit i- I ! nimel mele eel intunecatt en . intunecarile pecatulut, ~i-l arata primitori de Du~ne4e, eetile raze; ca sa te cinstesc , cu glasurt anKere~tI, eeea ce e~tI eu totul far4 prihana, r a 0 podoaba a tuturor patimitorilor, ea 0 frumseta ~ mucenicilor,~E~ ..~v_si_g_n_ie_, __ n~fr_ie~o_,_a~tu~-_s~'a~t_o_t ~c_a~.---:.

I

.

I

!

i

~u taria lui Christos mueeniee al omorit aeum pre vra jmasul eel sla b , ce sa tnalta ~i sa tntartta in zadar eu adeverat, ~i la taere de sabie capul 'tl-al pleeat, ~i al san tit tot pamentul cu eurgerea s~Dgelul t~U.

purtatortnlut te~ de ehinur~, pentru rugactunile luI, luminesa, rogu-me, sufletul men eel intunecat eu tnselacmnea ,erpelul, ea sa te maresc ca pr~ Dumnedeul eel adeverat, ~l • de oment tubitor,
yl a.~wa) a. udeijtOl'tl:

risuse s6rele mariref, eel ce 81 aretat astadl amintirea
1I1r1re:

Luminesa

88

LUNA

tm

AUGUST

"de nespusa lui Dumnedeu "pogorire, cact eel prea in"nalt de voe s'a pogorit pana ,,~i la tru p, din pan teee fe"elorese facendu-se om. Pen"tru aeeea pre Prea-eurata "Nascet6rea de Dumneden, "eredinclo~il 0 marim, eu 0 pavaza Imbra, candu-te in t6ta arm a lui Christos Evsignie, al biruit taberile nedumnedeestilor tirant, ~i al luat resplatirile biruininter, vitejeste luptandu-te, mare mucenice maritePentru acesta aeum stand inaintea Treimel eu angeril prea La

nare ,in dina de aeum, pre Christos sa marim, eel ce a sehim bat firea nostra prin focul dumnedeirel, ~i ea ~i mal 'nainte eu nestricaclunea 0 a luminat. eni\I sa ne suim in santul munte, ~i prea luminata Schimbarea la fat~ a Domnulut prin credinta sa 0 vedem ~i lnchinandu-ne lui en credinta ~i dicend: Tu e~tI Dumnedeu tnsutt eel ce te-al intru}?at ~i al indumnedeit omemrea, cesta este dina eea de serb are inainte, tntru earea s'a schimbat la rata Christos, Hind impreuna en din sul ucenicit lut, ~i Molsi ~i Ilie in muntele Tavorulul, glas ca acesta graindu-se: Aeesta este eu adeverat Fiml men eel ales.

tntelepte, nu tnceta rugandu-te
Mll.r1re, ~;
,,'.,-;:,c

pentru not, eel ce te cinstim pre tine cu dragoste.
C ';,lj.(

-"el ce dorim eu totul de dumnedeesca marire, sa taem norul trupulul celul pamentesc, prea inalt suindu-ne la muntele Tavorulut; ~ieu Moisi ~i cu Ilie ~i cu eel mal marl din ucenict sa ne silim ca s~ ne faeem partast, sa ne invrednieim dumnedeestet strelucid celet neapropiate, lu'; mina prin lumina luand,
Oeea ee e~tt bnenria ...

acetor ~i plinitor legel ~i
profetilor, pre tine Christ6se te-au marturisit, vedendu-te in nor Moisi vedetorulde Dum, nedeu, ~i Ilie eel ee s'a purtat in caruta de foe, ~i eel nears pre cerin mergetor, intru schimbarea ta hi fata; cu caril irnpreuna invrednicestene ~i pre not luminaret tale

rea santet maritel Schim; bad la fata, tacend intimpi-

_________ -_-

m_ __P~_E _ '~~E_A_SE T;A J.JTHRJHE

~~
~
t.

Stepane, ca sa te laudam in vecJ.

-

Ferieirile inainte Serbll.reI, CAntarea 3 pe 6. 4postolul ~i Evangelia 4ileI, ~i eele de mane snbt incepere.

Ferieirile glasulnl pe 8, ~i ale inainte SerMrel CAntarea 3 p" 4. Dupll. E~ire, Troparul Invi.e· reI, al inainte SerMore!, al HramuluI Nll.seet6rei de Dumneden, de este, ~i al Hramulnl SAn· tulnl, sail. al SAntel. Dupll. aeeea Condaeul Invieref, Mll.rire, a1 Hramulul Sa.ntuluI, saii al SAnteI; ~i aenm, al inainte Ser bilrel. Proehlmen, Apostol, AliluIa, Evangelia ~i Chinonieul 4ileJ. $i Apostolul ~i Evangel1a 411eIde mAne. Cll.de se va tnt~mpla Serbarea Sehim· Mrel la fa~ll.a lnl Christos Dumlneea, n1mie ale Invierel nu 4icem, niol Evangelia Ortrinel nu sll. eeteste, ei t6tll. servirea Serbll.rel sera ~i la Ortrinll. ~i la Idtnrgie, neschimbatil..

I
J
I. . ~

Oil.de se va int~mpla Inainte Serbarea SehimMrel Is. fa~ll.a lnl Christos Dnmlniea, SAmbll.tll. la Vesperlna cea micll., Stlhirile InviereI ~iale Nll.scet6reI de Dumnedeli dupre obieeii1. Dupll. Catismll., la D6mne strigat-am ... Stihirile Invierel 3 lJi a lul Anatolie 1, ale inainte Serbll.reI 3 ~i ale mueenieulnl 3. IIl.ll.rire, Inaintsa SerMreI, ~i aenm, A NAseet6reI glasnlul, La Litie, Stihira Hramulul, ~i a Inainte-SerMrel, Stlh6vna aeelela~I dile. Ma.rire, ~i aeum, a. inainte Serbll.reI. La Stlh6vnll., Stihirile tnviere.!. Mll.rire, ~i aeum, a tnatnte Serbll.rel. La blne-envantarea pAnilor, Troparul: NlI.seet6re de Dumne4ei1 FeeI6rll.... de 3 orl, ~i Cetire. V: lad. de nu este Priveghiere, dupll. Aeum liberezll.... Troparul fnviereI, Mliri'e, ~i aenm, 8.1tnainte SerMreI. La Dupa-elnare, cantll.m Tt1·ea.ntarea a tnatnte Serbll.reI, dupll. Ilade,sll. en adeverat ... Oondaeul inainte SerMrel. Troparul Invierel de 2 orI, MArire, SI aenm, al tnamte Serbli.reI, ~i eele-lalte t6te ale tnvtereI pAd la Canone. larA Oandnele Invierel en Irmosul pe 4, a1 NlI.seM6reIde Dumne4eii pe 2, al tnatnte Serb11rel pe 4 ~i al SAntulul pe 4. Oatavasia: Cruce tnsemnand Molsi... Dupll.OAn· tarea 3, Oondaeul inainte SerMreI, Ieosnl ~i Gatismala Sa.ntulul, Mll.rire.~i aenm, a tnatnte Serbllrel. Dupa Ca.ntarea 6, Oondaenl Invierel ~i reosnl. La CAntarea 9, eAntll.m:Ceea ee e~tl mal oinstitll.... E:x:apostilaria InviereI, de 2 orI, Milrire, ~i aenm, a inainte ierbll.rel. La Laude Stihirlle Invlerel 4 ~i ale inainte Serbll.rel on oea de Mll.rire 4. Mll.rire, Stihira Evangeliet, ~i aeum: Prea bine-euventatll. e~tJ... Do:x:ologia mare, Troparul Invierel, Eetenia ~i ApoIisul. La Ore, Troparul InviereI, Mll.rire, al tnainte Serbil.rei, ~i Mum, a Nll.soet6rel·Orelor.Dupa Tatll.l nostru ... Oondaoul inainte Serb§.rel ~i al Invierel Ie l}ioem sohimbAndu·le.

IN 6 -QILE.

D6mne strigat-am .. Ceea ee e~tl bneuria ...

ela ce cu Molsi de demult a grait prin tnchipuirt, in muntele Sinal, dicend: Eu sunt

Dumneden, acesta lara~l

# .. ~
,
I
douit_

tUliA LUI AUGUST

.•.

'.

astll<fl in muntele Tavorulul sa schimba la fata, aretand

Stlh, AI. tal. 8nnt ~uri1 •• 1 _I tift eatep!.
m~ntul...

Ti
'~ i~

I

i
~ 'f

ehipul eel dintain eu razele luminel; pentru acesta Christ6se marim puterea tao
1;<)

nand eu voea Christ6se pre ucenicit tel deosebl; pre ~etru, pre laeov ~i pre 16n, In muntele aeesta I-a! adus, ~i de departe nerabdand dumnedeesca venirea ta, fiinta eea eu bun a cuviinta, e venirea ta Christ6se eea neajunsa, apostolit jos la pament cadend, tremurand au tost, minunandu-se de puterea dumnedeiret tale, ea eu strelucirile s6relul, luminandu-se tericitit de negraita puterea tao
Marire, ~iacum, glas 8:

trelucind ell faptele bunatatilot. luminandu-ne, strigam: In muntele eel sant, v~qend dumnedeesca schimbare la fata a D~mnuluI.
S·~ih.Tavorul ~i
J
~r'

s6reluI adica de pre pament lara~1 a apus; lara Christos intru marire, strelucind in munte, a luminat lumea. 'Moisi '~i I1ie, din Fecloara prunca, Dumneden intrupat, spre a 6menilor mantuire,

C trelucirea

'1edutu-te-au in Ta vor

.L 0 chimbatu-te-at

luminos te-a luat, schimbandu-te la fata intru intunereeullegel, intru earele Moisi ~i Ilie fiind, ~i de prea luminata marire invrednieindu- se, catra Dumneden a grait: Tu e~tl Dumnedeul nostru ~t imperat vecurilor,
• A. '

Nor

munte Christose Dumnedeule, aretand ucenicilor tel rirea ta, pre cat li sa putea; strelucesca ~i noue pecatosilor, lumina ta cea pururea fiit6re; pentru rugactunile Nascetoret de Dumnedeu, datatorlule de lumina, marire tie.

la fata in

rna-

,

OasaEufratulu!...

staq.1Christos, in muntele Tavorulut, a sehimbat firea lui Adam, eea negraita, luminandu-o ell dumnedeesca luerare. '

LA. VESr'EJ.{l.NA
MARE. Oatis.a, nu se 6ite~te; numa! de este Dumineoo., atunoea c)ioem Oatisma't6tll., iarll. de estQLn~~ tDtAinl .Antifon. La 1)6mne strigat-am., Stihirile, "pe, 8,.i ebt!Lm .' ,.~. "' __-s-' meledlee, glis 4, de oll.te 2 orl. A luI Oosma monahul.

al 'nainte de crucea
ta Domne, muntele cerlulul s'a asemanat.si norul ca un cort s' a intins, schimbandu -te tu la tata, ~i de Tatal marturisit fiind, de fata era Petru cu Iacov ~i cu Ion, ca eel ce voeau sa fie tmpreuna cu tine ~i in vremea vin4~rel tale; ca veqend minunile tale, sa . nu se tnfricoseze de patimile tale, carora ca sa De inchinam, in pace tnvredniceste-ne pre nol, pentru mare mila tao
,;<i..

n munte inalt schimbandu-se Ia fala MAntuitorluI, avend pre ucenict eel mal ale~l, cu pre a marire strelucit; aratand ca de vor str~Iuci cu inaltarea bunatatilor, se vor invrednici IIi dumneqeelltel marirl; IIi vorbind inpreuna cu Christos, Moisi IIi Ilie, a aratat ca preste eel vii ~i preste eel mortt stepaneete, ~i cum ca eel ee a grait de demult prin lege ~i prin profetl, este Dumneden, caruia IIi glasul Tatalut din nor luminos t-a marturisit, dicend: Pre acesta sa ascultatt, carele prin cruce va prada iadul, ,i va darui mortilor viata vecl-

a

nica,

(;_;;,~ij

ij,Olie!.>I.:~..

~

de cruce a ta Domne, suind pre ucenict in munte inalt, te-al schimbat la fala inaintea lor, cu razele puterel luminandu-I pre den~il. Despre 0 parte cu Iubirea de omenl, iara des pre alta cu puterea, vrend sa Ie aratl strelucirea tnvieret; caria invredniceste- De ~i pre not, in pace Dumnedeule, ca un milostiv IIi de oment lubitor.
De dou~

. '~,f al 'nainte

on.

1VI untele carele atost 6re cand intunecat ~i afumat, acum este cinstit ~i sant, pre carele au statut picl6rele tale D6mne; ca talna cea mal 'nainte de vecl acoperita, infricosata schimbarea ta la fata in oeste mal de pre urma s'a aratat, lui Petru IIi lui 16n, ,i lUI Iacov, caril neputend suferi raza fetet tale, IIi strelucirea hamelor tale, cu fata la pament an cadut; carl ,i de spalma fiind cuprinsl s'an mirat, veqend pre Moisi IIi pre Ilie vorbind tmpreuna en . tine, de cele ce eran sa se tntample tie; lli glas de la

""--;i LUNA LtJI ==~=================
'1"

*

AUGUST

.

~

..

I bit, intru earele bine am voit,

Tatal a. marturisit, dicend: A· eesta este Fitul men eel tu-

pre acesta sa ascultatt; carele darueste lumeI mare mila. al 'nainte inchipuind invierea ta Christ6se Dumnedeule, atuncea luand pre treI ucenict al tel, pre Petru ~i pre Iacov ~i pre 16n, in Tavor te-al suit. Si tu Mantui• tortule la fata schimbandu-te, muntele Tavorulut cu lumina s'a acoperit, ucenicit tel Cuvinte s'an aruncat pre sine jos pre pament, neputend auferi sa vaqa chipul eel nevedut; angeril slujiau eu frica ,i cu cutremur; certurile s'au spalmentat, pamentul s'a cutremurat, vedend pre pament pre Domnul mariret,
Luminil. linl!....

,i

coperit pre din suI norul ~ase dile, si a chem at Domnul pre Moisi din mijlocul norului in diua a saptea ; ~i era chipul marirei Domnulut ca focul ce arde pre virful muntelul, tnaintea fectorilor lui Israil. $i a intrat Moisi in mijlocul norulUI si s'a suit in munte; si a fost acolo in munte patru-decl de diie si patru-dect , " , de nopti.

. .,_~
/!t~,

is-a Domnul catre Moisi: Sue-te la '.'" _ mine in munte, ~i sa .stat acolo, - ~. si-tt voiu da tie lespedi de piatra ~i ·leg~ ~i poruncl, care le-~m scris ca sa le pUI legilor. $i sculandu-se Moisi, ~i Isus eel ce sta inaintea lUI, s'au suit in muntele lUI Dumnedeu, si batranilor , , au dis: A~tepta\l intru liniste aicea pana cand ne vorn intorce la vof ; ~i iata Aaron ~i Or cu VOl, de se va tntampla cutva judecata, sa merga la den~iL $i s'a suit Moisi in munte, ~i a acoperit norul muntele, ~i s'a pogorat marirea lUI . Dumnedeu pre muntele Sinal, l?i l-a a-

'"-~---~------~---,-----~---.....

n dilele acelea, grait-a Domnul catre Moisi fata la fata, ca si cum ar grai , , , cine-va catra prietenul seu, ~i-l trimetea la tabara ; iara Isus feciorul lUI Navi, teuarul sluga lUI nu esia din cort, f?i a dis Moisi catra Domnul; iata tu qicl mie, scote pe poporul acesta ~i tu nu mi-al aratat mie, pre cine vel sa trimit! cu mine, si tu mt-at dis: Te stiu , , , pre tine mal bine de cat pre ton, f?i mila al la mine. Decl de am aflat mila tnaintea ta, arata-te mie lnsutt de fata sa te ved, de este ca sa aflu' mila in~intea ta; ~i ca sa cunosc ca neamul acesta este poporul teu. $i i-a dis lUI Domnul: Eti tnsu-mi voiu merge Inaintea ta, ~i te vein odihni pre tine, l?i a dis Moisi catre dlnsul: De nu vel merge tu tnsutt cu nOI, sa nu me scot! pre mine de aicea. Si cum se va sti adeverat ca am afl~t mila inainte~ ta, en f?i poporul teu? Ci mergend tu eu nol me voiu mari en, ~i poporul teu, mal mult de cat tote nemurile cate sunt pre pament. ~i a dis Domnul catre Moisi: ~i acest cuvent, care al grait voiii face; ca al aflat mila inaintea mea, f?ite ~tiu pre tine mal mult de cat totl, ~i a dis Moisi: arata-mt marirea ta si a dis Domnul lUI , , Moisi: Eu voiti merge lnaintea ta cu marirea mea, ~i vel chema tntru numele meu pre Domnul lnaintea ta, ~i voiu milui pre carele voiu milui, f?inu me voiu indura de carele iml va fi mila. ~i a dis: Nu vel putea vedea fata mea; ca nu va vedea omnl fata mea, f?i sa fie viu. $i a dis Domnul: lata loc la mine, ~i vel sta pe piatra, si cand va trece marirea mea, te voiu pune in ferestra pietrel, f?i voiu acoperi eu mana mea

,

..-..--.------~-~------

-'--,

--.----~-

..'---~~-__"

IN ~EASE :PILE preste tine pana cand voiu trece. Si voiu, Iua in laturt mana mea, ~i atuncea vel vedea dosul meu, iara fata mea nu se va arata tie. ~i manecand Moisi de dimineta, s'a suit in muntele Sinal, precum l-a poruncit lUI Domnul, 9i s'a pogorat Domnul in nor, ~i a statut inaintea lUI acolo Moisi, si a chemat nu, mele Domnulut si a trecut Domnul inaintea fetet lut, si ~ chemat: Domnul Dumnedeu, indurat si milostiv, lndelung rabdater si mult milostiv, 9i adeverat. ~i grahindu-se 1\1oisi a cadut pre pament :;;i s'a tnchinat Domnulul.
De Is a trela carte
8.

73 feciorul lul Safat

vel unge pre Eliseiu prolet in locul teu.

Imp~ratilor cetlre.

Oap. 19, VerB 7• n dilele acelea, venit-a Ilie in Barsaba in pamentul Iudet, 9i s'a lasat sluga sa acolo; :;;ia mers in pus:ltie cale de 0 di, si a venit :;;ia sedut . sub un Arcevt. ~i a adormit, 9i vis a vedut acolo sub copaciu, 9i lata ore cine s'a atins de dlnsul, si a dis lUI: Scola de mananca ~i bea. '~i a' cautat Ilie, 9i lata langa capataml lUI 0 azima de orz, si un ulctor cu apa, Si s'a sculat si a mancat 9i a heut, 9i int~rcendu-se a adormit. ~i s'a intors angerul Domnulut a doua ora, 9i s'a atins de dinsul, si 'I-a dis lUI: Scola de mananca si bea, ~a multa este calea tao Si s'a sc~lat si a man cat si a beut; si a mers tntru tari~ mancarei ~celia patru-dec] de dile, si patru-deci de noptt, pana la muntele Horeb. $i a intrat acolo lntru 0 pestera, si a locuit tntru densa, Si lata cuventul Domnulut catra dinsul, si 't-a dis: Sa e91 9i sa stat in munte lnaintea D~mnulul, ~i lata va trece Domnul, 9i vent mare 9i tare, carele va risipi muntit, 9i va sfarima petrele inaintea Domnulul : Nu in vent Domnul, 9i dupa vent cutremur, si nu va fi in cutremur Domnul. $i dupa cutremur foe, 9i nu va fi in foc Domnul, 9i dupa foc glas de vent suptire, 9i acolo va fi Domnul. ~i a fost daca a audit Ilie s'a acoperit fat a sa cu cojocul seu ; si a esit si a statut langa pestera. $i a' dis D~m~ul catra din suI : Mergt, 9i te Intorce la calea ta, 9i vel merge pre calea pustiel Damascului, 9i

ee ell lumina ta at santit tota lumea, in munte innalt te-al schimbat la fa ta bunule, aretand ucenicilor tel puterea ta ; ca mantuestl lumea din calcarea poruncet, Pentru acesta strigam catra tine: Indurate Domne, mantueste sufletele n6stre. ~. eia ce in muntele Tavorulut, te-al schimbat la fat~ intru marire Christose Dumnedeule, ~i at aretat ucenicilor tel marirea Dumnedeirel tale, Iumineza-ne si pre not en lumina cunoetintet tale, ~i ne indrepteza la cararea poruncilor tale, ea un bun ~i de omenl tubitor,

C: ela

LA L1TIE. Stihirile, glas 2~

C' ela ee este lumina mal
'nainte de sore Christos, trupeste pe pament vietuind, ~i mal 'nainte de cruce tote cele ee erau ale tnfricosatel rinduelel seversindu-le eu dumnedeesca cuviinta, astadl inmuntele Tavorulul, cu tama chipul Treimet l-a aretat, Ca pre tret ucenicl mal alesl, pre Petru, pre Iaeov, ~i pre loan, tmpreuna eu sine suindu-I de

f::~:~ ti;:l~i~s~:ns~t

74

LUNA LUI AUGUST

la fata inaintea lor, aretandu-sl buna pod6ba frumsetet chipulut celul dintat, acesta nu deseversit, ~i inca Intarindu-t pre din~iJ, impreuna ~i ferindu-I, ca nn cum- va prin vederea aceea sa-,I piarda ~i viata; ci precum puteau cu 0chit trupestt suferind, ~1 pre eel mal marl din profert pre Moisi pre Ilie, 't-a adus sa marturiscsca fara improtivire Dumnedeirea lut, Si cum , , ca el este raza cea adeverata a fiintet parintesu, eel ce stepaneste preste eel vir, ~i preste eel mortt, Pentru acesta ~i nor ca un cort '1· a acoperit pre et. ~i glasul Tatalut de sus din nor a fost glasuind, marturisind q.i· cend: Acesta este pre carele . I-am nascut filra stricactune din pantece mal 'nainte de lucetar, Filul men eel Iubit, pre carele l-am trimis sa mantutasca pre eel ce sa bot eza in Tatal in Fuul in Duhul Sant, ,i marturisesc eu credinta, ca nedespartita este o stepanie a Dumnedeiret, pre acesta sa-l ascultatt, Dect tu iusutt tubitorlule de oameni Christ6se Dumnedeule, lumineza-ne ~i pre not cu lumina mariret tale celet neapropiate, ~i ne arata vrednict mostent imperatiel tale celel tara de sfirsit, ca un prea bun.

,i

Mlrire, gla.s 6.

,i

Venitl sa ne suim in muntele Domnulut, ,iin easa Dumnedeulut nostru, sa vedem marirea S chimbaret la fata, marire ea a unula nascut din Tatal, intru lumina sa Iuam lumina. Si inaltatl tacendu-ne ell Duhul, sa laudam Treimea cea intoemal in fiinta in vee!.

,i

~i aeum, asemenea.

,i

acetortul ~i plinitortul legel ~i protetilor, pre tine Christ6se te-an marturisit, vedendu-te in nor Moisi vede, torlul de Dumnedeu, ~i Ilie eel ce s'a pur tat in caruta de foe, ~i eel nears pre ceria mergetor, intru Schimbarea . ta la tata, Cu caril impreuna tnvredniceste-ne ~i pre ; nol luminaret tale Stepane, ea sa te la udam in vee}.

<~"""'9!.i

.

I~

,i

,i

glas 1, ~1ngnr glasnl.

ela ce a grait de demutl en Moisi, prin inchipuirt in muntele Sinal, dicend: Ell sunt eel ee sunt dea-pururea, astaql schimbandu-se la fata in muntele Tavorulut, Inaintea ucenicilor, s'a aretat frumsetea chipulut eea dintar, earea a ridicat intru sine fiinta 0menesca. Si unut dar ca a, eesta marturit puind Rre Moisi ,i pre Ilie, 'I-a tacut partasl

t

r

,, -v~es~e-l=ie=I,=p=r=e=e=e=l=e=e=m~al~'=n=a=::=t..;.:E=A=S=E ..;...;IL~il-RU'=l=U=n=U=l=_=n=as=c=U
, I

vestit invierea eea marita prin cruce ~i mantuitore,
Stin: .Ale tale sint eenurue ~l a.l t~iieste p~_
m~ntul, ,

au

1,.'..

torlul

lumet.
aenm,

Mal 'nainte veqend eu Duhul venirea eea trupesca la omen I, a unula nascut FlIului ten, al lui Dumnedeu parinte David, de departe a chfemat spre veselie fa ptura, ~i

predicand a strigat : Tavo-

rul ~i Ermonul tntru numele teu s~ vor bucura. Crt intru aeest munte suindu-te Mantuitortule eu ucenicit tel, ~i la fata schimbandu-te, at facut firea lUI Adam eea negrita lara~1 a streluci, mutandu-o pre densa intru marirea Dumnedeiret tale ~i strelucirea. Pentru aeeasta strigam carra tine : Facetoriule a tote, Domne marire tie.
Stih : T,p"Jrnl ~i Ermonnl tntru numele t~1i s~
vor bnenrs.

~i lui loan ~i lut Iacov, ueenicilor tel eelor mal alest Domne, estadt in muntele Tavorulut 'tI-aI aretat marirea chipulul teu eelui dumnedeesc, Ca au vedut , hatnele tale strelucind ea lumina, ~i tata ta mal mult de cat sorele, Si nerabdand a , vedea strelucirea ta eea nesuferita, au cadut la pament, . nicl cum neputend sao vada, ca au audit glas marturisind de sus: Acesta este Filul men eel tubit, carele a venit in
ul Petru

.

lume, sa mannnasca
Schimbatu-te

pre om.

Labine-envsntarea panilOL m_._ ..__.• ''''glas 7,

aX la fata in munte ... De trel ori, Oantil. la Vesperina cell. mic~.. Si eettrea serMret
,

I
i,.

I: I

,

I,

~

l"

:

ecuprinderea versarel La OrtrintL tale de lumina, prin schim-" ~ Dumne41li1 este Domnul, 'bl!.re! 1e 3 or' barea la fata ~i neapropierea , Dnpa. intAla Stihologie, OaUsm,u<l" ..glaa 4. Dumnedeiret, vedendu 0 in Prosemia: SpUma.ntatu-s'a losif ... munte apostolil cet mal alest, ... -~ehimbarea omeneasca , Christoase eel a ce e~tl fara eeea ce va sa fie intru a doua ineeput, iotru dumnedeesca ~i tnfricosata venirea ta, en rapirea minter s'a sehimbat, marire aretandu-o Mantuito,i cu nor luminos imprejur rtule, in muntele Tavorulul strelucindu-se, glasul parinte-at schimbat la fata, IHe si tese a audit, earele tntaria Moisi graind catra tine. Si talna tntruparet tale. Ca tu trel ueenicl pre caril tmpreinsutl e~tl ~i 'dupa intrupare,
:rESiC ~ ..

76

LUNA LUI AUGUST

dend Stepane marirea ta, de strelucirea ta s'au spatmantat, cela ce aI aretat, atuncea acelora lumina ta, Iumineza sufletele n6stre.
MiLrire, ~1 aenm, larll.~l aeesta.

una

'1· chtemat ; caril veat

+

Proohimsn, glas 4,

Ta vorul si Ermonul tntru numele teu , sa vor bucura.

SUh:
Ale tale sint cerlurile pamentul,
Tota suflarea ...

si al teu este

Dopil a dona.' Stlhologte, Oatlsmaia. Prosomls
al!e1a~1.

Evangalia de Is. Lues. In vremea aceea luand Iisus pre Petru , si pre loan, si pre Iacov ... , , . Dapl1 Psalm bO.
. .

i
.,.

Tavorulut te-al schimbat la tata Iisuse, ~i nor luminos tntins ca un cort, pre apostolt eu marirea ta 'r-a acoperit. Pentru acesta ~i in jos Ia pament sa ultau, nepuHind rabda sa vada strelu, cirea mariret celel neapropiate a fete! tale, Mantuitortule Christ6se

T n muntele

M1!.rire, glaa 2,

Astadl tote s'au umplut de bucurie, Christo~ s'a schimbat la fat a Inaintea ucenicilor. )UID, Iarll.~I acesta. -mi'i Dnmnedeule duprs mare mila tao
~i Stihira, glss 6.

I

cela ce e~tI fara de inceput ; carele al aretat atuneea acelor lumina ta, lumineza sufletele n6stre.
. M1l.rire, ~i aeum, larl1~1 aeesta.

Dumnedeule,

Mal 'nainte inchipuind invierea ta Christose Dumnedeule ... Caut! M1l.rirea., de Ill. Vesperina cell. mare.
OANOANE DO~E .

Irmds-Ie ale am~Ddllrora Can6nelor de eate dod orl, ~1Tropa.rele pe 12. . OANONUL eel dintlLl. AI· oll.ruia aerostlh Ill. Greci· este aeesta :
sehimbare la fa.l1l.. Compunerea lui Cosma. Cantarea 1, glas 4, It'.llos;

munte, ~i intru marirea Tatalut strelucind, irnpreuna eu Moisi, IHe all statut inaintea tao Ca legea siprotetil ea luI Dumneden slujese, a caruta ~i firesca fiinta eea fitasca parintele marturisindu-o , te-a ehIemat fim; pre care le il laudam tmpreuna ell tine ~i cu Duhul.
MArlre, ~i aeum, larA~l aeesta, ApbIintalul Antifon8.l
.
"

c: uindu-te

Dup!!. Polieleh, Oatismala, glas 4. Prosomia : (lela oe te-al tnln~at ...

Ohristos a venit in munte en neasemana.t1

eu ucenicif- in

etele Israiltenestl, cu pi~ ctore neudate trecend rna"rea rosie, ~i adincul eel u"med, pre calarasn vrajmasit Voevodr vedendu-t in,,";" " "tr~ensa cutundatt, cu bucurie "au cantat: Sa cantam Dum"neq.euhil nostru ca s'a prea"marit. (~uvintele tru vietet, ~i penimperatie dumnedeesca

~

*

':/

I

glasulul al patrulea,
..---~.-----.--".--~----.--.-,---~--

-

IN ~J1AASE :PIL'"

77

graind Christos catra ucenict, a dis: Pre Tatal sa cunostett .Intru mine, ca eel ce strelucesc cu lumina neapropiata, cu bucurie cantfind : Sa cantam Dumnedeulut nostru, ca s'a prea-marit, C,u puterea neamurilor ve vetl imbraca prietent ucenict, ~i minunatt ve Yeti face intru bogatia lor, ca ve vett umplea de marire. Ca me voin areta mal luminat de cat sorele strelucind, intra bueurie cantand vol: S1 cantam Dumnedeulut nostru, eel s'a preamarit, Christos in muntele 'I'avorulut, strelucind luminos eu dumnedeesca raza, precum s'a tagaduit ucenicilor ~l-a golit chipul; ~i urnplendu-se el de raza dumne.deesca, de lumina purtatore, eu bucurie an strigat: Sa cantam D amnedeulut nostru, crt e'a prea-marit,
~l~

oisi ea un protet veq.end in mare ~i in nor ~i in stilp de toe de demult marirea Domnul, a strigat: Mantuitorfulul ~i Dumnedeulut nostru
sa-) cantam,

cu 0 piatra ell trup indumnedeit acoperindu - se, vedeud pre eel nevedut Moisi vedetortul de Dumnedeu, a strigat: Mautuitorulut ~iDumnedeulul nostru sa-t cantam, , 'T~u in muntele leger, ~i in Tavor al tost.vedut de Moisi, in nor de demult, iar acum intru lumina dumnedeiret cea , neapropiata.

Ca

/ A staql

v"""."":',.'" ' Oruee tnsemnand
. Ca.ntarea :5,

Moisi...

;JI~ rcul eelor puternict a M"slabit, ~i eel neputinclosl "s'au tncins en putere; pen"tru acesta s' a intarit intru "Domnnl inima mea . n Adam tot tmbracandute Christ6se, fire a eea neg rita de demult schimbandu ..o 0 at luminat, ~i eu schimbarea chipulut facut,

Al o!l,rn!a aerostih

OA.NON. la GracY este aeesta :

l\{:)isi in Tavor ta~a. lul Dumne4ei1 a v1l4ut. Oompunerea lul Ion Damasehin. Oa.Jltarea 1, glas 8, Irmos :

teu

Dum n e d e n

0

aI

I'

I
i

pa trecendu-o ea pre uscat ~i din reutatea Egip. ."tuIuI scapand Israiltenutstrl."ga: MantuiterIulul ~i -Dumr,neqeulul nostru sa-t cantam,

~ .~

ela ce a povatuit pre Israil de demult in pustie, prin stilp in ehipul foculul ei prin nor, astad! in muntele Tavoru.l·ul'negrait a strelucit Christos intru lumina.
--- --_..,.f.

L

~~~7~8~~~~~~~~~LU~N~A~L~m~A~UG~U~~~--~--~---~~~-~~~~~~~~I~,t'
Alt Oanen, In\,

D6mne eela ee al tacut "cele de-asupra crugulul ce"resc, fli at zidit :bisericca, tu "pre mine me Intareste in"tru dragostea ta, ca tu efltl "marginea doririlor ~i credin"cIo~ilor tntarire, unule tubi"torule de omeni, Marirea ceea ce a umbrit mal dinainte in cort, ~i cu Moisi sluga ta a vorbit, a fost chipul schimbaret tale la tata Stepane, celeia ce a strelucit negrait in Tavor. uitu-s'a impreuna ell tine Cuvinte unule nascut prea innaltate, capitenia apostolilor in muntele Tavorulur, ~i a statut Impreuna fli Moisi ~i Ilie ea niste slugI ale luI Dumneden, unule mbitortule de 6menI. ind, om deseversit s'a fa cut eu t6ta dumnedeirea ameste. cand omenirea in fata sa; pre carele in done fiinte Moisi fli Ilie l-an vedut in muntele Ta, vorulut,

al lui Moisi tnteleptilor, impreuna fiind Iacov, Petru si I6n; iaraPetru fiind impreuna, acestea a dis tie: Bine estesa faeem aicea trel colibe, una lui Moisi, fli una lut Ilie ~i una tie Stepanulut Christos. Cela ce al aratat atuncea acelora lumina ta, luminesa sufletele n6stre.
Mlrire, '1c-,.;m, iarA~1 Rcasta. Ca.ntaraa 4, Irmo8:

t

I
i

,
,

, •

i

,ft,.

udit-am marita randuiala ta Christose Dumnedeu .. "Ie, ca te-al nascut din Fe"el6ra, ca sa mantuestt din "raHlcire pre eel ce striga tie: "Marire puteret tale D6mne.

tf

egea Insemnand eu scris6re in Sinal, Christ6se Dumnedeule, in nor ~i in foe f)i in ceta si in vifor te-al aratat purtandu-te ; marire putereI tale D6rnne. a sa adeveredt marita randuiala ta Christ6se Dumnedeule ; eft eel ce e~tI mal 'nainte de vect, tu acelast fli in nor suire puindu-tl, in Tavor negrait al strelucit, mpreuna graind a statut inaintea ta Stepane Christose, ca niste slugI, catre caril in para de foe, fli in nor fli in vent prea suptire atvorbitj: marire putereI tale D6mne. estit-a marirea crucet.

umnedeu deseversit fi-

I
I

I' ,

Gatav&sia.

Toeag spre inchipuirea tamer, .. Oat1smala, g!as 4, I':otsomia: Spii.'ma.ntatu-s'a Iosif ...

n muntele Tavorulul teal sehimbat la fata Dumnepeule, in mijlocul lui Ilie 'Ii

!

IN ~EASE :PILE

tale, viind in Ta vor Moisi eel ce te-a vedut pre tine de demult in toe ~i in rug, ~i Ilie eel ce s'a inaltat in car de foe, .'Chris t6se. in trupul teu razele dum"neqeireI au esit, profetilor ~i "apostolilor. Pentru acestacet "majale~i cantand, au strigat: ."marire puterel tale D6mne. .( el ce aI pasit nevetamat rugul eel ce se impartasise cu tocul, trupul eel dumnedeeste strelucitor, Stepane, ~(-aj ararat lut Moisi celut ee can t a: Marire puteret tale D6mne. >Ascunsu·s'a de razele dumnedeiret sorele eel simtitor, , daca tea vedut pre tine schimbat la fata, in muntele Tavorulut Iisuse al meu ; marire ,,;putercI tale D6mne. vedut tara materie • .neardend materia trupulul, pre cum lul Moisi ~i apostolilor ~i lui Ilie te-al aratat Stepane, unul din doue, in done :;firI deseversit,
Audit-am , D6mne talna randueler ... Alt Canon Irmoa:

"ziditorlut, Christ6se; "lumina ta, lndrepteaza "n6stre.
1" naintea

tntru

caile

s'au pleeat. Ca ~i lumina strelucirea cea presus umblatore
sorele a venit sub piclorele tale Christose, daca bine al voit a-tl schimba chipul eel omen esc . ata Mantuitorul Christos, strigat-a Moisi ~i Itie, catre ucenicit eel chematt in santul munte al 'I'avorulut; pre carele l-am vestit de demult ca este Dumnedeu.
T

fetel tale muntil

irea eea neschimbactosa a dumnedeiret, celet ce se p6rta intru sine tara materie, earea s'a amestecat cu omenirea, lumina aretandu-st apostolilor, negrait a strelucit,
1.

I oe s'a

re tine raza eea pururea fiitore, daca te-a vedut
strelucind intru marirea parintesca ucenicit Christ6se, au

strigat catra tine: lntru lumina ta caile n6stre le Indrep-

teza.
A.lt Canon. Y"'M'1'

ela ce al despartit de lu\~ min a intunerecul eel intal _nizvodit, intru lumina te lau_,"da pre tine luerurile, ca pre

i

de "la fata ta, eel a ce e~tI lu"mina neapusa? ~i m'a aeo"perit intnnerecul eel strein "pte mine ticalosul; ci in"t6ree ~i la lumina porunci-

Pentru ce m'allepadat

me

80

LUNA LUI AUGUST

"lor tale indrepteza cailernele "rogu-m~. eea ritoricesca nu p6te sa spue maririle tale, ca eel ce til viata f}i st~pane~tj mortea, at pus de tata in muntele Tavorulut pre Mots! ~i pre Die, carit au marturisit a ta dumnedeire. , ela ce al zidit en manl nevedute pre om, dupre chipul tea Christose, trumsetea eea dintfiiu a chipulut teu intru faptura 0 at aretat, nu ca totru in inchipuire ci intru cat iV estt dupre fiinta, Dumnedeu fiind ~i om.. }>mesteeandu-te fara arnestecare, carbunele dumnedeire! ne-al aretat noue, eel ce arde pecatele, ~i sufletele lumineza, in muntele Tavorulul, tntru care le pre Moisi ~i pre Ilie, ~i pre eel mal marl din ucenict a se minuna I-al facut.

L imba

in muntele Ta-· vorulut te-al schimbat la fata Christose, ~i tota tnselacmnea al intunecat, lumina strelucind. Pre tine Dumneden cunoscendu-te maritit apostoh, in Tavor Christose, minunandu-se genunchile ~l-au plecat, Mantuito"rlule, ca multe sunt fara de "legile mele, ~i me ridica din"tru adencul reutatilor, rogu"me; cacl catra tine am stri"gat, ~i me audt Dumnedeul mantuiret mele. Cat de mare ~i de infricosata vedenie s'a vedut astadf din cerin intelesa, ~i de pre pament neasemenata! Strelucit-a sorele drepta tel eel intelegetor in muntele Tavorulul, recut-a neputinctosa, tat Christos a strigat in dumnedeirea urnbra legei cea ~i a venit areadeverul, Mols]. Tavor veqend tao

S uindu-te

C urateste-me

Alt Canon, Irmos :

o

·U1i.ta vasle

de trel or! fericite lemn ...

m'am necajit, amstri),~gat catra Domnul, ~i m'a "auqit Dumnedeul mantuirel "mele. Lpmina maf luminosa mal mult de cat razele sorelut in Tavor strelucind Christos, ne ..a luminat pre noi.
1_______ ~_~ ~. ~ __

7r~ .•and

talpul luI Moi si, pre Christos schimbat la fata, lara norul aretat darul Duhuluf eel ee a umbrit in Tavor, mal 'nainte f-a insemnat prea luminat.

yc--

'I

~=.-.~.~~~~~~~~=_I=N=~=E=A=SE=··~:=~-~=I=a=a=c6=st=a~g=at=~=l=~r=~=b=un=~=t~=~=~=r-nt=ru='l~n~

.In ranza

Catavasie: fiarel celel

din apa.,

In munte te-al schimbat la fata, ~i pre cat au cuprins .. . Ch . ucenicil tel, marirea ta rlst6se Dumnedeule au vedut; ca daca te vor vedea restignit, sa cunosca patima cea de buna VOC, ~i lumel sa predice, ca tu esn cu adeverat y ~ raza Tatalul. iuo s. Sculati- v~ eel lenesl, nu fitl tot-deuna pre jos tavalindu-ve, ultandu-ve la pament, gaudurile sufletulut vostru innaltati- le, ~i ve rldicatl la iualtunea dumnedeestel suirl; sa alergam la Petru ~i la fiif Iul Zevedein, ~i impreuna eu din~ii sa mergem in muntele Tavorulut, ca sa vedem aeolo marirea Dumnedeulul n08, tru, ~i sa audim glasul carele el l-au audit de sus, ~i a predicat raza Tatalul,
lntrn ac&stll. 111nll. in 8 c}ite,Sonimbarea la.fa~l\
strn
p",... C'i.-l..,tC:G_ "

OONDAO,glas 7.

minerit lui A vraam ore-cand

dejdI, vrand drept aceea sa.Ie adevereze ~i chipul, ~i sli 13 arate oarea sste marirea aeeeaeu earea va all. vie, I-a suit tntr'nn munte tnalt deosebl, ~i s'a sohimbat tnaintaa lor, ~i astra· luoit fata luI 080 sorels, ~i halnele lul au fost albe 080 lumina. ~i s'an are tat lor Moisi ~i Hie unde vorbean en dinsul, ~i au luat din eeealal\1 numal pre ace~tJ trel, cael intreeea pre ceea-laltl, ins A. pre Petru, care forte Iubea pre Domnul, Iarll. pre Ion oll.olf6rte sll. Iubea de dinsul, ~i pre Iaoov oli.olputea sll. tea paharul pe care l-a bent ~i singnr Domnul. ~i au adus 180 mijloo pre Moisi ~i pre Ilie, lndreptand relele I" bannelt ee s~ flioeau 180 mnltI pentru dinsuI, de vreme ee unil it 4iceau cll. este llie, Iarll. al~U Ieremia. Pentru aeesta a adus )80 mijloe pre cel mal de frnnte, oa sll.ounosoll.dlntrn aeesta osebirea slugel ~i a Step~nulnl, ~i 080 sll. ~tie, oli. el este eels ee are t6tll. step~nirea ~i a vie~el ~i a morteL A o~rula este mli.rirea ~i pnterea in vecI. Amin. OAntarea 7, lrmos:

in Babilon, vapaea eup"torulul au calcar, eu laude "strigand: Dumnedeul parin"tilor nostri bine e~t1 cuven"tat. T. uminatt f fiiin d eu 1 . ~,--, . umma marirel celet neapropiate, in muntele Tavorulut apostolit, Christ6se au strigat:Dumnedeul parintilor nostri bine e~tl cuventat,
c-

a. Domnulnl Dnmne4euluI ~iMa.ntuitorlulnl no-

II

SUb: Tavorul mal pre sus de oat totll. partea pll.mantulnl s'a mll.rit, Pentru oll. flrea lui Dumne4eu eea strMucitll. tntru marire 0 a ve4ut. In aoestil. luna tntr'a ~6sa 4i ou adevsrat, Schimbarea 180 fa~l!. Christos ~I-a aretat.

lul glas, ~i de norul eel re- . eoritor Christ6se, ~i de raza , • •
ta indulcindu-se

e suflarea

dumnedeescuapostolil

cantat: Dumnedeul parintilor

au ."
j
r.il.i,' •..•.•

Aonta luI Dumnedeu biserioll. serb9z~ ou buourie in ~ese 4ile ale lul August amintirea dumne4ee~tel sohimbltri 180 fat!!. a Domnnlul Dumnedeulul ~i M~ntuitoriuluI nostru Iisus Christos. Ins!!. istorla este a~a: De vreme ee Ohristos multa vorb1l. en uoenicH a avut de morte ~i de patima sa, ~i de junghierea uoenioilor sel. ~i tnsil.r~util.~ileerau

nostri, bine e~tl cuventat, I. Daca te-a vedut Petru pre . tine Christose, tntru lumina neapropiata str e luc iud in ~ muntele Tavorulut, a stri-

r:
I

8!

\.'. '.'
......

LUNA LUI AUGUST

'1,

. gat: Dumnedeul ~~rintilor noai petrecu~ ~~~;l1~~himbar~~ stri bine e~tI cnventat, Bine e~ti cuventat Doamne u Christos incepetorul Dumnedeule in vect, vie tel fiind fiil lut Zevedeiu, Oatavasia: daca a aretat el lumina chiNebuna porunca ... pulut, el au strigat: Dumne~ Oantarea 8, Irmos : deul parintilor nostri bine e~tl'~'~'"'' ineril in Babilon, eu dumcuventar, nedeeasca rivna fiind a"prin~I, ingrozirea tiranulut Alt Irmos: ,,~i a vapaet barbateste 0 au 'Ttnern evreestl, au calcat "c~neat, ~i in mijloeul focu"in euptor vapaea ell indraz"lui fiind aruncatt, rouran"neala, ~i tocul in rona l-an "du-se au cantat: Bine-cuven"sehimbat strigand: Bine estl "tatI tote Iuerurile Domnu. "euventat Doamne Dumne"lui pre Domnul.

r

I

"genle in vecf.

~. cum s'au vedut de a, postoli cele nevedute, Dumnedeirea in trup in munteIe Tavorulut strelucind celor ee strigau: Bine estf cuventat Domne Dumnedeule in veer, , 8palmantatu-s'a eu frica, ~ mirandu-se de buna frumse~ ;~ tea dumnedeestet imp eratil, in muntele TBavorului, apostolii strigand : ine estl cuventat Domne Dumnedeule in veer. ,

i

~ ela ee tote Ie porta eu buna vointa Christos, eu prea curatele sale piciore s'a suit in muntele Tavorulul. lntru earele mal mult de cat raza sorelui strelucind eu fata, pre eel mal alesl din legea veehe, ~i din legea darulut 'i-a aretat cantand : Bine-cuventatl tote lucrurile Domnulul pre
Domnul,

cum eele neaudite s'au . audit. Ca tara de tata Filul ~ din Fectora, prin parintescul glas eu prea marire s'a marturisit ea un Dumnedeu f}iom, acelas ~i in vecl,

,I

tubit al eelul prea inalt, eel ce mal din 'nainte estt, eu not

eu luarea eidedinfitu de rea n'at fost, fiinta

alufilii

ntru marire neapropiata aretandu-se ne g rai t preste muntele Tavorulut, lumina eea necuprinsa f?i neapusa , raza 'I'atalut, taptura 0 a luminat, ~i a lndurnnedeit pre oamenil eel ee canta : Binecuventatt t6te luerurile Domnulut pre Domnul. (~CU santita cuviinta stand Moisi si lHe in muntele Ta, vorulut, ~i ehipul dumnede-~S=RT-· --,.,~

I I, Ii I

Oatavasia. : SIl IlJ.ud!l.mbiae 89 euventll.m...

numerul Treimef.,

Bine-cuventatt

tinerl eel intocmat

eu

I',
.

La Oantarea a 9, Geea ee estt mal ein;;titlJ., nn oanMm, ma.ear ~i Dumlnlea de ar ft, oi oantltm aoest!l. Prip61!l. a Serb!l.rel Ill. amendous Oan6nele. Mareste sufletul meu pre Domnul, eel ee s'a sehimbat la fata in muntele ,

neschimbata, Filule Cuvinte, Intelepclune ~ibratule, drepta ' . I ~1 puterea ee U1 prea innalt, pre tine te laudam eu Tatal si eu Duhul.
"( AU Canon, Irmos:

!
If

Tavorulut,

s'a "aretat, Dumnedeu din cop"sele tale a esit, Ca s'a aretat "purtator de trup pe pament, ,,~i eu 6meniI a petreeut. Pen"tru acesta pre tine de Dumne"qeu N ascetore, tot! te marim, patmantatt fiind eu aeea none versare de lumina indatast, luminandu -se ucenicil, unul catra altul au privit, ~i jos la pament cadend, tie Stepanulut tuturor -s'au inchinat. .zlas de Dumnedeu suflat din nor s'a trirnis,' intarind minunea, Ca Tatltlluminilor ast~igat eatra, apgs!21J) A.eesta este Fitul men eel Iu(bit, pre aeesta sa-l ascultatl,

Nasterea ta nestricata ,

lrmosul :

ntricosatu- s'a tot audul , , "de nespusa lUI Dumnedeu ",pogorare, cact eel prea lnalt "de voe s'a pogorat pana ~i "la trup, din pantece feclo"fes:; tacendu· se om; pentru "aceea pre Prea curata Nas"eet6rea de Dumnedeu, ere"dinclo~il 0 marim, negraita a ta a dona pogorare, ca sa te fdeI vedut Dum.nedeu eel prea inalt, stan d in
mijlocul dumnedeilor
VOf,

Ca

sa aratI luminat cea

in Ta-

apostolilor ~i lui Moisi ~i lUI Ilie, negrait aI strelucit; pentru acesta tott pre tine Christ6se te marim, enitl ascultati-me pre mine pop6re, sa ne suim in muntele eel sant, in eel mal presus de cat cerurile, sastam far~ materie in cetatea Dumnedeulut celul vin, ~i sa vedem eu min tea dumnedeirea , cea fara materie, a Tatalut ~i

I

. ventulut, inchipuirea ehipuIi lUI eelui dintat, au strigat: A, eesta este Mantuitoriul nostru.

rite ~~~;uii 'I :,., l audind in Tavor slugile cu-

-~~4eU:J.

~~~t~::~
.
'. '"

a Duhulul, in Fiful unul

cut strelucind,

nas-

tL~<b'

nem~t~: afece~~~c~~~~l ~:~

rasu- m' aI pre mine eu dragO, sta Chri_sto, asc, ~i m,-ai~

'-

_-

!DIm

,:

.•

..

..

lll~ASE

\lILE

schimbat cu dumnedeesc dorul teu; dec! arde cu foeul eel tara materie pecatele mele ~i me Invredniceste ca sa me satur de dulceata ta, ea saltand sa maresc bunule amendoue venirile tale.
Oatavasla.
Ral de

talna e~tl...
EXAPOSTILARfA

taptura,

(;uvinte cela ce estl Iumina neschimbata, a Tatalul luminet celuf nenascut, intru aratata lumina ta, astadt in Tavor, am vedut lumina pre Tatal, lumina ~i pre Duhul, carele aduee la lumina tota
De trel orl, LA LAUDE. Pro8()miaS~~:il:s : :

M al

'nainte de cinstita

:;8'::1

4~hemat...

.::tr~iti!:l b::~ve i~d~!n:, ~i!~:t~!tW s:~~~ .:~~ I

erucea ta ~i de patima, luand pre eel ce mal 'nainte I-al ales din santi! ucenicl, in mUDtele Tavorulut te-al suit Stepane, vrand sa le arlltl lor marirea ta; caril si veqendu-

ce mal 'nainte de vect estl Dumnedea Cuven- , tul ca~ele en lumina ca cu 0 halna te imbract, schimban- . du-te la fata Inaintea ucenicilor tel mal mult de cat s6. rele euvinte al stralucit; ~i Moisi ~i 1Ue au statut Inain .. tea ta, vestindu-te pre tine Damn mortilor ~i viilor, ~i marind randuiala ta cea ne\ graita, ~i mila ~i mult"a p!ecaciune; pentru c~rea ai ma!l· tuit lumea cea pierduta pnn pecat, n re tine eel ce te-al nascut din norul fecioresc, ~itrup te-al tacut ~i in muntele Tavorului la fata te-al schim bat D6mne, ~i de nor Iuminos teal inconjurat, ucenicil stand inaintea ta, glasul parintelut pre tine Filu iubit de fata te-a aratat, ea pre eel de 0 fiinta ~i de pre un scaun. Pen- . tru acesta Petru mirandu- se a dis: Bine este a fi aieea, . nestiind ee graeste; facetorule I

C ela

t:
~ . .. .

rele strelucind, eu tata In JOS cadend, de puterea ta s'an mi~at strigand: Tu e~tl Chris: t6se lumina tara de ant, ~I raza Tatalui, macar de te-al ~i aretat cu trup de bun a voe, ce e~tDl/dn~sc;~imbat.
• QU. On,

Suit-a

Christos

pre Pe-

tru, pre Iacov ~i pre 16n in munte tnalt de osebl, ,i s'a schimbat Ia tala inaintea lor, ~i a strelucit tata lul ca sorele

\ :

i.

hI lD.eIeI~I ,s'~u ~ateUtal~~ " a tM' ca umma, ~l S au ar .. a OlSI

,i

~

LUNA LUI AUGUS'I'

.,i Ilie graind en dinsnl ~inor luminos t-a umbrit pre et; ~i iata glas din nor dicend: Aeesta este Filul men eel iubit, intru carele bine am voit, pre aeesta sa ascultatl,
DOKOLO(:HA cea mare,.l.TUl'llorul sarbaral, Eoteniile ~1 Apolisul. ~i sA miruese fratU de 13 Preot on ant-deleDin sft.nt din Oandela de la ic6na serbli.rel, apot ora 1. Ia care 4icemTroparlnl serba-reI. Dupl Sa.nte Dumne4eule ... Oondaoul serb1l.rel, , asemenea ~i la eele-lalte,

ANTIFONOLAL
!Stih 1 :

DOILRA

Vi4utu·s'a oll.ra.ri1e,ale Dumue4eule, umbletele t Dumne4enlul ma11,ale imperatulul celnl din eel sAnto Mantueste-ne pre not Fitul lUI Dumnedeii eel ce te-at schimbat la fata in , , muntele Tavorulul, pre eel ce-tf cantam Aliluia.
Stih:

larA a11 Intru dreptate m~ voi11arata fetel tale. Mantue~te-ne nedeti ...~ pre no! Filul lUI DumStih:

SMura-m~·vol11 cAnd ml se va a.rl1ta ml1rlrea ta..

LA Ll'l'Ulttil.l!i
ANTI~ONUL INTA[, glas 2.
Stih 1:

Mantue~te-ne nedeu ...

pre not Filul lUI Dum8tih:

not

Tr1mtte lumina ta. ~i adeverul te11,aeestea m'a11 povl\nlt. Pentru rugactunile Nascetorot de Dumnedeu Mantuitonule mantueste-ne pre , ,
St1h:

Intrn marturisire ~i in mare pod6b1i. te·al tmbrlicat, imbrll.oa.ndu-te_ou lumina oa en 0 hatnA.

nedeu., ..

Mantueste-ne

pre not Filul lUI Dum-

Mil.rire, ~1 aoum. Unule nascut Filule Dumnedeu. ..

~i Cuventul lUI

,1 m'at\ adns pre mine Is muntele eel sant al UII. ~1 la looa~lU'ne tale.

nedeu ...

Pentru rugactunile Nascet6re'i de D\ImStih:

ANTIFONUL At TREILEA, glas/.
Stih:

InAltil.-te presta oerllU'1 Dumne4eule,~i tot pltmAntul mlrlrea ta,

preste

Pentru rugaclunile Nascetorel de Dumnedeu ...
St111 ;

011. s'a .mil.ritpAnil. la oerlurl "mila ta 111 pa.lliL la norl adeverul Mit Pentru rugactunile Nascetoret de Dumnedeu ... IIlrire:

chimbatu-te-at la fala in munte Christ6se Dumnedeule, aretand ueenieilor tel marirea ta, pre cat li se putea; strelucesca ~inoue pecatosilor lu-

Ale tale Bunt cerlurile sl al t.~t! este - n!l.m~Iitul.

I

I

.,

i:.... ---~

Pentru rugaciunile Nascetorel de Dumnedeti ... ~1 acum: Pentru rugactunile Nascetorer de Dum-

mina ta cea pururea fiit6re; pentru rugaciunile Nascetoret de Dumnedeu, datatortule de lumina marire tie.
!::Itm:

Ta.vornl s1 Ermonnttn.tru llllDiele t

Schimhatu-te-at

la fata ...

~==>===============m=='E=A=P=T=E~V=IL=E======

__~'_'i~.= ..

=======~==-

~t "_j
'7Q-l

'7'{

Stih: Mil.rturisi·vor eerlurUe minuntIe tale Demne, 'rroparul: Schimbatu-te-at la fatiL. Stih: Cil.oI.a.dev~rul t~itin adunarea sa.n~ilor: . Troparul; Schimbatu-te-at la fata ...
E~lRE. Stih : Cil.A]atine ~8te izvorulvie~el tntru lumina ta vom vedes. luminil.. Troparul'

Schimbatu-te-at

Ia fa~a...

Mil.rire, ~i aeum, OONDAO, gills 7.

Tn munte te-al sehimbat la tata, ~i pre cat au euprins ucenicit tel, marirea ta Christ6se Dumnedeule au vedut, ea daca te vor vedea restignit, sa cunosca patima eea de bun a voe, ~i lumel sa prediee, ca tu estt eu adeverat raza TataluJ.
Sante Dumnedeule... Proohimenul, glas 4 : Cat s'aii m!l.rit lnernrlle tale D6mne, tote tntru Intelepelune le-al fAont... Stih: Bine·euvintez!l.suflete al meli pre Domnul... Apostolul din Epi· stola lnl Petru: Fratilor, sirguiti·ue oa ehiemarea ~i alegerea oostr« adeoerata sa 0 facefi... AliluIa, glas 8: Ale. tale sunt eerlurile ~i al teit este p!l.mentnl...Stih: Feridt este poporul earele ~tie strigarea.. Evangelia de la Mateili: In uremea aeeea, Iuat-a lisus pre Petru, pre laeou ~i pre /On... In 100 de Cade·sil. sa. te ferioim... cant!l.m Irmosul Cantil.reI a 9: Nastera ta nestrioata s'a ar8tat ... pan!l. la sfir~itul serbltrei. \ OIIINONIOUL. Intru lumina marirel fe~e'i tale Dornne vom umbla, 9i Intru numele teu ne vom bucura in vecl. La mas!l. dezleg!l.mla peste ~i la unt-de-lemn ~ivin, ehiar MerourI sait VinerI de s'ar intempla. VKDI: A ~ti ni se cnvine, cum eil. predanle avem de la santH p!l.rin~i. De la mantuit6rea aeestil. serbare a SehimMrel la fatl1, a manea

strngurI unde se afl.~, carl! aducsndu-se in hiseriolL ~i tnainte putndu-se, dupIL rugaelnnea amvonulul, estnd preotul en e!l.delnita ~i e!l.· dfndu-l, ceteste asnpra lor rugaefunea cea pentru blne-ouventarea stmgurilor, ~i sil. tmparteso la masa fratilor, IarIL unde nu se afl.!l. trugurI, s in looul aeestora fagurI de mlere, mere ~i pere 8ILpun tnainte, care asemenea btne-euvsntandu-se, s!l. imp1i.r~esola masa, Ia aminte: Daea elne-va din fra~l va manoa strngurI mal 'nainte de serbarea aeesta, aeesta eertarea neaseultarel s!l. 0 primese!l, ~i sILnu guste strugnrl t6ta. luna luI August, ea nnnl ee porunea tlpieulnl 0 a treeut en vederea, ca de la aeesta sil. se se tnvete ~i eeealaltt a se supune Tipieulul san~ilor p!l.rintI. Aeest!l.certare s!l. r.ee ~i trattlor oaril plizeso viile. 1aril. de la serbarea aeesta, de 3 ori in s~ptil.manil. s!l. cnvine a se pune strngurl 180 masa tnalntea fratilor ea s!l. guste, adie1l. Lunl, MercurI ~i VinerI.


I

I

INTRU ACEASTA LUNA
IN 7 .QILE
'-~~' ~,.-~nsul mueenle Dometie. Domne striga.t·am.. punam Stihirlle pa 6. ale Serbll.rel 3, ~i ale sAntulul S. ~ Stihlrile Serbil.reI, glas 4. Prosomia: Cela oe de sus e~tI ehlemat., Mal 'nainte de patima., de cinstita crucea ta si '

Cela ce mal 'nainte de veci estf Dumnedeu Cuventul.. ' , Pre tine eel ce te-at nascut din norul fectoreso ... Cautll.·le la LaudeleSerMreI. Alte StihirI ale sAntuluT,-glas 8. Prosomta.: T6tll. nlldejdea puindu-sl.;

LUNA LUI AUGUST

t¥,~

.

~ep~dand tota vrajij~rea tarmecilor, t1i ne~curatiile Persilor, ~i iz1vodirile cele pre a mestesugite, al alergat la Dumneden, carele ell intelepta purtare de grije ocarmueste cele omenestl, intru al caruta nume apostoleste al tamaduit ne-

f-al mantuit, din vatamarea acelora, Dometie placutule al lul Christos; pre carele Cll indra znela roga-I pentru sufletele n6stre.
MlI.rlre, ~i aenm, a SerMreI, glas 8, 'a lul A· natelie.
1l

ff a! 'nainte lnchi puind in-

lele 6menilor, celor ce ell 0serdie sa apropie la tine placutule al lut Christos; pre carele cu indrazuela roga-l, pentru sufletele n6stre. T6taviata tao atdat Domnulut, ~i cu ferbintela al mers la calatoria pustniciel cuvi6se, aretand rugactune neturburata, priveghlere de t6ta n6ptea, neincetata cantare, ~i viata fara prihana ~i angeresea. Drept aceea te ..al imbogatit cu lucrarea minunilor, ca ~tie Domnul a prea-mari pre robil sel; pre carele cu' Indraznela rega-l pentru sufletele n6stre. crueel tnbracandu-te, ~i cu nerum pta pavaza credintet inprejurandu-te, infricosat te-al - tacut taberilor eelor protivnice ale dracilor, pre caril.l-al gonit, purtand credinta ca un bicin cu chiemarile cele dumnedeesn, ,i pre calatort

putintele animalelor, ~i bo-

vierea ta Christose Dumnedeule, atuncea luand tret ucenict al tel, pre Petru, pre Iacov ~i pre 16n, in Tavor te-al suit. Si tu MantuitoruIe , la fata schimbandu-te, muntele Tavorulul cu lumina s'a acoperit. Ucenicil tel Cuvinte s'an aruneat pre sine jos pre pament, neputend suferi s~ vada chipul eel nevedut, Angeril slujtan cu frica ~i cu cutremur, certurile s'an spatmentat, pamentul s'a cutremurat, vedend pre pament pre Domnul marirel,
EtlRE ; Luminll. linll....

Proohimen, glas 7. Dumnedeul nostru in ceriu ~i pre pamerit tote cate a voit a facut.,
Stih: Intru e~irea luI Israil din Egipt a 8asel lut Iaeov din popor barbar, flloutu-s'a Iudeea. sll.n· ~lrea luI ~i Israil stApAnirea luI.

en

t6ta intrarmarea

Dumnedeul nostru ....
Stih:

r ,i

Marea a. v64ut ~i a fugit Iordanul lI'a Intors inapoI.

Dumnedeul nostru ...
Stih :

(Je-~I este ~ie,~"mare oli, at!fugtt, ~i tn Iordane
01 ttl-al tntors tnapot

Dumnedeul nostru ...

·..
~ =========

IN ~UPTE pILl!

~-------.. ~~
;; ~

.Apo' 1ilctenl1le. De se va intempla acesta serb are S§.mblWI.,Vineri sera cantam Prochimenul eel mare: Dumnedeul nostru in eer ~i pre pament ... Ou stihurlle lul. lara Sambatll. sera, 1a serbare cantam Prochimenul: Domnnl s'a imperll.tit... Gu stihurile lul, Iar de se int§.mplll. serbarea aeesta Dnmlneea, S§.mbatll.sera canUm: Domnul s'a imperatit.. 1ara Dumineea sera c§.ntllm Proohimenul eel mare: Dumnedeul nostrn in cer ~i pre pament ... en stihurile In'. LA STmOAVNA Stihir11e, glas 2. Prosomia: Oasa Eufratulul...

Cu carit ~i not in vecl te laudam pre tine Christose Mantuitorlule, eel ce te-al schimbat la tata.
Tropar, glas 4.

I

Christos in mUDtele Tavorulut, schimband firea lui Adam, cea intuuecata, o a lndumnedeit strelucind.
Stih: Ale tale Bunt cerIurile ~i al tMt este pamen tu.

.A. staql

~lequt-al1 in Tavor, Moisi ~i IHc pre Dumneden, carele s'a intrupat din Feciora prunca, spre mantuirea omenilor,
Tavor1l1 ,i Ermonul Intra numele tM buenra,
86

I)ostnice~te mal 'n a in t e pedepsindu- te in munte, taberile vrajmasilor cele netrupestl cu tota arma crucel leal plerdut tntru tot fericite, ~i iara~I spre chinuire barbateste te-at tntrarmat, ucigend pre Copronim cu sabia eredin tel ~i pentru amendoue teal tncununat de la Dumnedeu, cuvioase mucenice Dometie, pururea marite,

La Ortrinl.
La :Qumne4.eiieste ..Domnnl.i., Troparlul serM· reI Uti vh, ""<uu.". 0... santuluI, ~i Bcum, al SerbAreI
N

vor

Semn al dumnedeiret, en cuviinta dumnedeesca, astadt , in munte a aratat Christos talnuitorilor, mal 'nainte de restignire, strelucind ca sorele,
I

Dupll. intaia Stihologie, Catismala, glas4. ProsoDlia: Aratatu·te·aI ast1l.4L

a dumnedeirel tale descoperind Christoase, celor ce impreuna se I suise ell tine in munte, maI rirel tale celet mal presus de lume partast i-al facut ; pentru acesta eu uimire au strigat: Bine este none a fi aicea.

R az~ suptire

Mll.rire, ~i acum, glas 8.

Serbarea eea prea strelucita a Stepanulut a sosit, venit! ton, ca curatindu-ne mal 'nainte, sa ne suim cu eugetulia muntele 'I'avorulut, ca sa vedem pre Christos.
MiLme, ~i aoum, iarl!.,l aoasta:

!

DU:r~:~:l'~S;;;:~~~.~~.~:ti::~~,

gIas 4.

t ~----------------~--------------------------------." ..~.--.

,?,:iua cea dupa serbare a . pre a maritet ~i tntricosatet schimbaret la fata a lui Christos, astadt aratatcredinctosit I seversindu-o cu un glas sa...

LUNA LUI AUGUST

strigam: Din non al inchipuit framantatura nostra, 0 Mantuitoriule, strelucind impreuna cu densa prin dumnedeesc trupul teu, dandu-t ca un milosti v vrednicia cea dintal ta pre tine toti te doxologim, pre unul Dumnedeul nostru.
a nestricactunet, Pentru aces-

nedeu purtand intelept gaud,
Pectora, Fiful lul Dumneden, facendu-

~~~===-,
Si scum, a Nii.seet6rel:

--------

..
I

1

I

Pre

.

~ ,

tine intru tot sant~ care at nascut pre

se ca ~i DOl pentru not, eredinclosil te predicam curata marca Iul Dumnedeu si te fe,,
Oantarea 3, Irmos: Nu este sant pre cum tn ...

MArire, ~i aeura, iarll.~I atesta: OANOANELE , ...... serbll.reI eel dintA.l. en Irmosnl pe 8, ~i 11.1 sa.ntulul pe 4:. OANONULsa.ntuluJ, Al o&mIa Acrostihul Is Grecl este aeesta : Te adue lnl Ohristos, purtatorlule de ennuna,

rlelID.

~ ntarindu-te c.u credinta cea

Oompllllerea lill Teofan. OA.nta.res I, glas 6, Irmos: Oa pre useat nmbland ..

~ adeverata, te-al aretat ca un stilp neclatit ~i nemutat, neinselandu-te, nict de cuvintele fermecatorilor, n ic I de stiinta vrajitorilor persienestr,

I

I

cenicesc, rugand pre Christos, sufla raza purtatore de lumina, pentru cer ce te canta pre tine ell credinta de Dumnedeu fericite. ,

purceq.end catre Dumneden, strelucit cu darul eel mu-

1--- ugind de veninul eel perdeter de suflet, a sluji taptu-

ret ~i a cinsti sorele,

ell

draCall-

tat pre Dumnedeu eel adeverat, ~i ziditorlul tuturor.
Mll.rlre;

gostea bunet credinte al

gat la Christos, parasind cu cuget curat, j ertfele Persilor ~i scapand de nedumnedeirea
vrajitorilor,
Klima:

laclunel,

R umpend

lanturile Insecu adeverat at aler-

1 mpartasindu-te

apelor

rilor celor dumnedeesn. ,,

darul f?i mostenitor

cut Fill! a1 lui Dumnedeu
81 scum, a Nlsofit6rei:

celor .dumnedeesn a nasteret de a doua, te-al luminat la suflet ~i ell adeverat te-al faell

destata-

Cu inteleptie socotind cum

t ~ ~-------~----~-----~-----~-------------~ -

I

ca sorele ca unul ce este zidit, nu este Dumnedeu, nicl una din eele vedute, te-at povetuit catre nevedutul Dum-

nedeesca ~l-a zidit eisf, sala~IUindl1-sc.mal presus de min-I te ~i de cuvent, intru curatul ~i einstit pantecele teu, fiind

J ntelepclunea

casa

dum-

-t::
Irmosnl

IN ~EAPTE :PILE

94-

curatit eu duhul Prea-curata, l\..Tueste sant precum tu "D6mne Dumnedeul men ca"rele at Inaltat co~nul credin"cIo~ilor tel Bunule, ~i ne-al "intarit pre no I pre piatra "marturisirel tale.
OQNDAO,glas 6.
Prosomla : Plinind randuiala eea...

mariret tale celet dumnedeestl Cuvinte alluI Dumnedeu, aI aretat pre cat s'a putut ueenicilor tel, eu caril d'impreuna sa ne luminam ~i not, eel ee te cantam pre tine, unule nesehimbate, Iisuse atot-puternice. Pentru aeeasta eu credinta strigam tie: Marire impeditiel tale Christ6se.
Ohristos este puterea mea...

cugetarile cele stricactose, ~i aducetore catre cele pamentestt, te-al aretat mare indreptator calugarilor, prea cuvi6se mucenice Dometie, neinfricosindu-te de mania , imperatulut celul ce nu vrea sa cinstesca chipul lui Christos, pentru acesta te-al l)i aever~it cantand cantare : Dumnedeu este ell mine ~i nimenea impotriva mea.
Oatism&1a, glas 3. Prosomia :. De frnmse~ea fecloriel tale ...

1 iruind

~uyentator cautand pre eel It.f din fire neeunoscut l-al cunoseut marite, ~i aflandu-l pre dinsul l-at Iubit, ~i ell bucurie te-al inehinat marirerlul, fterbintela at alergat la ceta eea intrega intelepta a calugarilor eelor santI, ~i de rivna taptei celet bune aprindendu-te, curat al vietuit in postirl ~i in rugactunt.
MIme: r>u

[)orit-ai de frumsetea lut qh~istos, ~i prin pustnicie patimile le-al omorit, si eu tarie patimind al incetat inselaciunea marite Dometie, imp.reuna vorbitoriule eu angerI1. Pentru acesta izvorestt ~i riurt de vindecart, celor ee eu credinta seversesc dumnedeesca amintirea ta, mueenice vrednicule de minune.
Mlrire. S1 aenm, a Serb!reI:

teu eel cugetator de Dumnedeu, eu inlesnire a dezlegat legaturile fire}, si cu luminarea eea datatore de rona a Duhulut sant, a stins cuptorlul patimilor parinte,
81 aCllm, a Nlsolt6rel:

Dorul

. ~.
~

n muntele Tavorului rschimbandu-te la fata, raza

Futerea mea este Dumnedeul ~i DomnuI, Nascetoare de Dumnedeu Feciora, Cuventul eel prea dumnedeesc , , carele s'a intrupat din nestrieatul pantecele teu, si ne-a dllruit none viata.·

....

.
f

LUNA LUI AUGUST OADtarea 5, Irmos:

iind incuviintat intru in. telegere angereasca, mal mult ai ales vecuirea eelor nevedute, de cat tote eele vedute, strelucindu-te eu lumina curatiet fericite. , de dumnedeeasca bunatate, linistea ~i departarea 0 ai iubit, pazind asezarea minter neturburata, parinte Dometie.
MAme:

F

Ou dumne4eesca strMucirea ta ...

1ndulcindu-te

ta a fost dumnedeesca, viata de Dumneden vedetore si purtatore de lumina; ca para sind eele frumose ale lumel, pod6ba eea dumnedeesca ., frumsetea ai si , , castigat de Dumnedeu eugetatortule,
MAma:

F' etrecerea

~at este de mare eu adeverat ~i de minunata, intru tot tntelepta cugetarea primenireI tale spre bine, ca s'a lucrat de sehimbare manei celuI prea inalt, ~i a darulut eeluI dumnedeesc. , FecIora nestricata, ~i pre cele ale maleelor le aretl Prea-curata Stepana: Cacl at impreunat nasi terea cu fectoria, ~i port! ale , amendurora osebirile.

H'iind intr'armat Cu puterea cea dumnedeesca, ~i avend darul eel de sus impreuna lucrand ell tine, te-al invrednieit pururea pomenite, a sever~i mat-pre-sus de fire semne si minunt, vrednicule de mirare. si camara a mirel ul cu euvi• inta dumnedeesca, celet malpre-sus de minte intruparel facetorlulul tuturor, ea tu singura Fectoara al fost Iocas vrednie luI Dumnedeu, ,
ll'lIlOBUl :

F acutu-te-at locas, luminei

~1 aoum,

a Na.so~t6rel:

R emas-at

,1 aoum,

&

Nll.soiltorel:

t

.

sa aducea ca ploea, ~i prin felurI de chip urI prea fericite fiind ispitit, luptandu-te cu I zavistia te-at are tat biruitor, vrednieule de minune.

I
....

OAntarea 6, Irmos: Marea vietel v~46:ndu-o ...

uferit -al ispita neprietenulUI ~ia vrajmasulut, care

area vietet vedendu-o , "ina]tandu-se de viforul ispi"telor, la limanul teu eel lin "alergand, strig catra tine: "Se6te din stricactune viata "mea mult milostive. '
OONDAOUL ~i IOOSUL SerMreY. Intru aeasta. Lunl1, in 7 4ile, amintirea PreacuvioBulul mucenio Dometie Persul impreun~ en dol ueeniel at s~l.

.

,I
I

I

~t.'h' Mal-pre-sus de t6te a sl1nevoi en tine prin pietre en adeverat, Pre ueeniciI tM pll.rinte II • muri '!.'I.ID... • v~~at.

.".._,-

·'~~·~~================IN=S=E=A=PT=E=V=I=LE=================,======~.~~i"

I

j'-

Dometie in a ~eptea 4i, Imprennj, en al sel dol ueenlel s1l.s~v~r~1.

! Jl

a fost pe vremea marelul Constantin, Pers de neam, deol oatihismdu-ae de 6re earele crestin Agar, ~i inve~andu·fie credinta lui Ohristos, i~l ll1sit en parintesoa p1iganMate ~i tot dorul rudeniilor. ~i sa dnse 180 cetatea os'I 4io Nisibe, ee sit aM tntre hotarele Romanilor ~i ale perstlor, ~i intrand in Monastire, ~i lnand santul botez, s'a tmbraoat in einul ealugarese, arlitand tot felnl de sirguint1l. ~i nevointa, Deel :lUnd oll. din bantuirea vielennlul diavol a fost zavistuit de 011.· tr1l. o1Uugitril din Monastire, pentru aeesta fugi de 800010 ~i sl!. duse 180 Monastirea santilor nm, cenicl Serghle ~i Vaoh in oetatea numlta a luI , Teodosie, ~i urma vietei ~i petreeerel Arhiman· dritulul Urvil; de earele spun oll. ~ese·4eel de ani nu a manoat flerturlt. Deol alegendu-se de dtnsul Ouviosul, ail fost hirotonisit Diaoon, ~i vrend Arhimandritnl 080sa-l sue ~i Ia oinstea Pr€o~iel, daes pricepn santul Dometie sa duse de 800010, suindu-se intr'un munte, snferia z1i.dufnl ~i ~i frigul ~i patimile, ~i ohinurile vremilor oe'l venia. Apol Intrand tntr'o pa~tera ee era fll.· outll.en mestesug, ~iremaind aeolo pu\inll. vreme, primia pre oei ee mergeaii 800010 el, ~i prin 180 mnltele mlnnnl ee fl10ea in numele lui Ohrlstos, tntoreea pre uecredinolosil elinl d n rtitll.· cirea idolilor la oredin~a lui Christos. Deel venind atnneea paravatnl mllan, cum afill. porunei s1l.-lnoig1l.on petre, Iarll. eel ee mersese on pornnea, aflandu-l on dol ueeniel 801 lnl, unde dinta Iauda de 180 a trela orlt, ingropar1l. ~i pre ferieltul aeesta ~i pre eel dol ee erau on dtnsul, en desisul zvarhtunlo» de petre. Intru acesta 4i, Prea-ouviosul Or, eu pace s'a s~v~r~it.
. Mutandn·se de pe pitmant Or al meil, ~ darul 4ioe, Este mal-pre-sus de oM Or a1 tM, 0 lege. i

1. eesta

Intrn aoest1l. 4i, Prea-euvtoanl Asterie Sigli· tieul, de sabie s'a s~v~r~it. Asterie av~nd grumazul s~ti de sable t1ilat, Cetelor nevoitorilor oa 0 stea pod6b11.s'a arstat,

I

Intra aoe8tll 4i, santul Sozont eel din Nlcomidta, in foo b1i.gandu·se, ~i sllnlitos e~il!d en pace s'a s~ver~it. St1b: Ca alt1l. salamandra s1l. afla in foo a. • rnneat, Mucenionl Sozont, oarele s'a s~v~r~it de foo nevlit1l.mat. Intra aeest!!. 4i, sa.ntul Iperehie en pace s'a s~ver~it. Stlh Iperehie de ~i in morasnt s'a aseuns, Insit, a zburat, de oat angeril mal-pre-sus. Intru aoest1l. 4i, Cuviosul Teodosie noul doetor, earele a vietuit la anul opt·snte·~ese·4eol ~i dol, en pace s'a 8ever~it. Nonl Teodosie, osebit nnmal de ani on adeverat, Dupre t6te eele-lalte eu eel veehiti s'a a. retat, Intra a. estit 4i, Oavlosul Dometie fitoetodul de minunl, earele a siMstrit in hotarele Mo· naRtirel Filotenlul, en pace s'a sevar~it. Invrednicitu-te-al a face semne prea Ierieite, Oa loca~ al darulul, tu Dometie pll.rlnte. Intru aceasta 4i, Cnvlosul parintele nostru Nioanor faolitornl de minunl, earele a streluoit in muntsle lui Calistrat, en paee s'a s~ver~it. Preste lume, ~i preste ale el in~nlolrl al oMoat, ~i in adevsr, Nleanore blrunta eea prea bnna al ridioat. Cn ale lor sante rugaelunl, Demne miluestene ~1 ne ma.ntue~te pre noI, Amin.

I

Intrn aoest1l. 4i, Prea-euviosil 4eoe mil de ~ pustniel TibeI, eu paee s'a11 sevar~it. MAl de pe p1l.ment, de trebne a 4ioe 4ioerea lui David, Cuvinte carul teii, eel en miile tmaultlt, Intrn aoestit di, Prea-euviosa Potamia fito~· t6rea de mlnunl, de sable s'a s~v~r~it. Stlt,Pentru Christos flind omor1t1l. n sabla, e Varsit rtnrl de mtnnnl, minunata Potamia.

Cllntarea 1, li1no8.

DlI.tlttor de ron1l. ...

I

t/Jrinte prea luminat darul

"'.....

d ihnitu-s'a preste tine pa-

-c.:I~:~\.

Intrn aoestit 4i, santnl san~itul mueenle Nar.. els Patriarhul IerusalimuluI, de sabte s'a s~v~r~it., Stih -Dulee .sufiand Naroise, maf-pre-sus de

I

Duhulul, ~i lucrart prea-marite a aretat tie. Carele strigal ~i en credinta cantat: Bine e~tl cuventat Dumnedeul pa• '1 . rinti or nostri,

N::olb~~u~llOB. wow EdemwuL

OI minte viteZiI .. alerg:- ...

i

.. . !
•.,_

.•
~

-=94==~~===========L=U=N=A=LU=I=A=U=Gn=S=T================~!
Blne-cuventAm pre Tat1l. ..

..

rea pustniciel 0 at sever~it, ~i la sfirsitul nevointelor mucenic te-al tacut cu adeverar, strigand lul Christos : Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri, tel ca cel nascutl prin dumnedeescul dar, s'annevoit tmpreuna cu tine ca en un parinte, ~i rabdand in pestera au patimit impreuna eu tine, cu un glas etrigand lut Christos: Bine e~tl cuventat Dumnedeul parintilor nostri.
TA

F iil

razele cele datatore de lumina, ale santului ~i dumnedeesculul Duh, prea intelepte parinte, l-at vedut intru vederea ochilor pre acesta, tnfricosat tnvetandute talnele cele dumnedeesn fericite. eea de Dumneqeu glasuitore a stremosulur' teu, mal, 'nainte te-a inchi-] puit pre tine Curata chivot sant, purtand pre Dumneden eel ce s'a tmbracat in trup, pre carele 11prea inaltam intru tott vecii.
ll'mosui: "
8A. lII.udlm bine sA. cuvAntlm ...

Frimind

V ioara

~i aenm, a. NA.8c6tire1

-~-J- ",.1tso~t6rel·

Dumnedeul parintilor nostri,
OAntarea8.

~ a~tjgandu· te pre tine liman mantuirel, ne mantuim de turburarl, ~i avend nadejdea cea intru tine, ca 0 anghira sufletelor, strigam lUI Christos: Bine est! cuventat ,
Irm08: Din vllpae cuvtosilor ...

~
~

e dragostea tacetormlul

Din vapae cuviosilor roua "al izvorit, ~i jertfa dreptu"lul cu apa 0 at ars. Ca tote "Ie fact Christ6se eu singura "voirea: Pre tine te prea tn"naltam tntru totI vecil,
Olntarea 9, Irm08:

ranit fiind parinte, at lepadat tota dragostea fapturilor, indreptandu-te aretat de Duhul lut Dumnadeu, pre carele il prea inaltam intru tott

Pre Dumne4eii a-l vedea ...

vecil,

grijile cele pamentestl, eu nadejdl cerestl ~i ell fericirea eea intru Christos te-at imbogatit parinte ,Cuvi6se, caria acum te im-

S cuturand

trelucindu-tecu luminacea nematerialnica, te-al tacut dupre vrednicie luminos cu i chipul, purtatorule de lumina, ! agonisindu-tt viata fara prihana ~i santa, parin te, ~i acum stat inaintea Stepanulut ~i Dumnedeu, rugator pentru ' turma tao

~J~rtlllfe~tlintru

totl vccil....

Luptele

tale cele pustni-

------_____. ..

_'~~~~~~~~~~!~ r
~II"
!
III ~EAPTE jllLE

96

~e!?H, imprenna eu luptele cele mucenicesn, dupre vrednicie s'au incoronat, ~i indoit al luat darul vitejiilor ce al aretat, ~i al aflat destatarea bunatatilor celor vectnice,

eea prersesca,

ragendu-te

tore foculut, din pruncie al
alergat la dumnedeesca eredinta a luI Christos, Dorne-

eea inchina-

din laturea

ratat tuturor, prea luminat invet~Hor bunet -credintf fiind infrumsetat en minunile, ~i Intarind, ~ivindecand pre totI, eel ce en credinta sa apro pie la tine, de Dumnedeu fericite,

ell dar dumnedeesc, te-at a-

Intarindu·te

en putere ~i

tie de Dumnedeu predieatorlule. Pentru acesta ca pre un sihastru ell cantart te cinstim pre tine parinte, ~i ea pre un mucenic dumnedeesc, ~i ea pre un slujitor dumnedeesc al tamelor celor infricosate, ~i rugator pentru eel ee sevdrsescctnstita amintirea tao
'nainte de restignirea ta D6mne luand pre eel pre a alesl din ucenict, te-al schimbat la tala acurn in san-

brate ~i hranind, pre cela ce sa cuvinteza eu canUirJ, de ostile cele cerestf.
1l"lB08UJ .
1

tine s'au lucrat talnele cele mal- pre- sus de om, ~i mat- pre- sus, de fire, N ascetore de Dumnedeu Fec16• ra, ca te-al facut Nascetore de Dumnedeu, purtand in

Intru

~i aoum, a Na:8c~t6r81:

JVf al

tul munte a1 TavoruluI,

In-

"fiU

"fericim.

"lor, spre carele nu cutesa "a cauta cetele angere~tI; lara "prin tine Prea-curata, s'a "aretat 6menilor cuventul in"trupat, pre carele marindu- I "eu ostile cerestl, pre tine te
EX A 'D1i'JrFn.A~rA
..

re Dumnedeu a-l vedea • este en putinta omeni-

tru carele cu cutremur, Moisi ~i Ilie en cuviinta de robl au statut de fata vorbind eu tine Stepane, cu care dinpreuna ne tnchinam tie, Tatalut si Duhulnl, ~i tie Christ6se Mantuitortule, celui ce al strelucit din Feclora spre mantuirea 6menilor.
__ J!VNA Stihh'ile, 2, Prosomia: Casa Eufratulul.. ..

,1.1

Prosomia: eu ucenietl 81l. ne suim..,

nedeirea,

,. rand Christ6se, a schimba firea lui Adam, in muntele Ta vorulul acum te sul, ea sa descopert, tatnuitorllor dum-

~I

-

~9=6======"=-·

·=======L=U=N=A

=LU=I=A=UG=U=S=T======,======__ OHINONIOUL.

'lie

Stih : Ale tale sunt oerlurile ~i &1tM. este pil.mentui.

I

mal 'nainte Christose in nor ~i in eeVi, si in vent prea suptire.taraacum intru lumina marirel tale.
snu:
Ta.vorul ~i Ermonul tntrn numele tM. se vor
buenra,

A ratatu- te-al

Intru pomenire vecmica va fL.
~~~~~~~~

De sa va tntampla Dapa serb area sohimbarel 180 fata a luI Christos Sambilta; atnneea Vinerl saara la D6mne strigat-am ... Marire a serbarel, ~i aonm i A NAscet6rei eea dintal a glasulul ce se va tntampla,

cea intreit strelucitore, a dumnedeestet marirei tale Mftntuitorlule, strelucindu-o n egrait, in muntele Tavorulut, al lnminat toata lumea.
MArire, , aeum, glas 5,

R aza

Cade-se a §ti.
De se va. tntampla Duplt serbarea Sohimbl!.rel Is. fa~i1. a lui Ohristoll, DnmineclL
vlerel

Faeetor ~i p1initor leget, ~i protetilor, pre tine Christ6se te-a marturisit, veq.endu-te in nor Moisi vedetortul de Dumnedeu ~i Ilie eel ce s'a purtat in caruta de foe, ~i eel nears pre cer mergetor, intru schimbarea ta la fala, cu care tmpreuna invredniceste-ne ~i pre Dol luminarei tale Stepane, ca sa te lau-

dam in vecl,
$1 be&a.·iaitA samre

Ortrinet, . ,1 Apolisul.
&.

dup§. rAn.dulall1

E

P

LA LITURGIE
Fericirile serbllre!, C~ntarea 1, a amandurora Canonelor, eu Irmosnl pe 6. Proehlmenul serMraI, ~i al santnlul, glas 7: Scumpa este inaintea DomnuluI... Stih: Ce vom resplati Domnnlut pentru tote.... Apostolnl oatre Efesent: Fraiilor, tntariti-ue iniru Domnul... Aliluia glas 4. Dreptul ea flnioul va tnnort.. Evangelia de 180 Ion: pie-a Domnul uoenicilor set, acestea
porunoeso ooue ...

Samb3.ta la Vesperina eea mica, Stihirile Inf;li ale NascetoreI de Dumnedeil dupre 0biceii1. La Vesperina eea mare, cantam Pericit barbatul, .. Catisma t6tll.. La Dcmne strigatam, Stihirile Invierel 3, a Iul Anatolie 1, ale serbarel 3, a aceliaf;lI 4Ue ~i ale santuluf din Minel 3. lara de se eanta servirea santnlnt pe 6, sau are ~iPolieleii, cantam Stihirile invierel 3, ~i ale serbarel trel, ~i ala santulnl 4. Marire, a santnluI. lara de nu, Marire, a serMrel, ~i aeum, A NasoetoreI, a glasulul de rand. La. Litle Stihirile serbarel a aceleia~l 4He a randulul Stihovna; Marire, Si aonm, a serbarel, scrisll. la Ortrlna, 180 Stih6vna.. Iar de are santul, 4i Mll.· rlrea santulul, ~i acum, a serbltrei. La StiMvna, Stihirile invierei, Marire a santulu! de este ~i aeum, a serbarel ; iara de nu, Marire, ~i aenm, a serbarel ; La btne-enventarea panilor, Tropar: NasclltOre de Dumneden Feo!orl!. de 2 HI, ~i a1 serbarel odata. La. Ortrina, 180 Dumne4ei1 este Domnul... Troparul inviere! de 2 ori. Ma.rire al santulul de este, ~i acnm, al serMrei; iara de nu, Marire, ~i aoum, al serbarel, Dupa Catisme, Oatismalele invierel on ale Nll.s· clltorei, ~i oetirea; ~i farici~1 oeI fa.rii. prihana ... en Troparele inviereI. Ipaeol 801 glasulul, Antifone, ~i Proohimenul glasulnl. ~i t6ta snflarea ... Evangelia. invierel ~i Stihira invierel, Oanonnl invierel en Irmosul pe 4. S1 al Nascet6· rei de Dumne4eu pe 2. ~i 801 serbaral pe 4, ~i al santulul pe 4. Catavasie, eetele israilten9~tJ. lara de este Polieleul Bau Doxologie, oautam Canonul tnvlerel on Irmosul pe 4, ~i al serbareI pe 4, ~i al santulul pe 6. Dnpa Clintarea 3, Gondacul serbl!.rei; ~i al ssntuln! de are,!ili 1003, f;li Oattsmala santnlul, Marire, ~i aeum ; a serbil.reJ, ~i cetire. Dupa eantarea 6, Gondaeul invieral ~i 1003 ~i Prolog. L1 Oanterea g, eantam: Oaea Oil e~tl mal cinstitlt... Exapostilaria tnvierel, Marire, a santulul de are, iarl1 de nu, Marire, ~1 aeum, a serbltreI. La Laude, Stihirila tnvlerel 4, ~i ale santnluI de are, Prosomtee 3, ~i Melodica care este la Marire; 41eem en pripelele el, iara. de nu are santul Laude,

J

4ieem ale invierei 4, ~i ale serMrel 4, a acelea~l 41le. StiMvna 0 rtrlnel ell pripelele serMrei. Marire; Stihira Evangei1el, ~i aonm; Prea blne-onvantata e~tl, Ooxologia mare. Duo pa, Sdnte Dumnedenle ... Troparul invierel nnmal. Eeteni! ~i Apolisul. La ora 1, Troparlul tnvleref, Marire, al serbaret, ~i aeum, Al Nas0~t6rel orelor, Dupa TataI nostru... Oondaeul serbaret, asemenea ~i la oele-I'alte ore eondaonl serbaref, ~i al invierel sebimbandu-Ie, lara. de este Polielen, Iii al sa.ntulul, La Litnrgie, Ferieirile glasnlul pe 6. ~i a serM.rel Citntarea randulul pe 4. lara. de are santul Odntare, Ferlelrlle invierel pe 4, !ii a S> rbarel pe 4, !ii a saatnlu! Oantarea a 6, pe 4. Dnpa E~ire Troparlul tnvlerel, Iii al serbarel, ape' al hramuInI, !ii al santnln! de are, apoI Oondaeul tnvlerel, Marire, al serbarel, lara. de nn are santnl Tropar !ii Oondae, Madre al tnvieret, ~i aeum, al serMreI. Proehlmenul inviereI, al glasnlut ~i al serbaret. Apostolul, ~i Evangelia 4ilel. Ohinonioul : Lll.udatI pre Domnul din cerurI... !ii al serbll.reI. lara de are santul Apostol, !it Evange:ia, atnneea 4ieem Proehimenul Invierel al glasnlul, ~i al santulul, Apostolul !ii .Kvangelia, 4ilel, ~i a santulul Chin' -nicul: Lauda~l pre DomnuL.. !ii al santulul.

ce ne al mantuit pre nol acum din robia mortel, cu care marim randueala ta cea lubit6re de 6menJ, Iisuse a-tot puternice, Mantuitortul sufletelor
nostre,

staql in chipul s6relui celul luminos, al strelucit in muntele Tavorului, prietenilor tel aretandu-le, cum ca tu estl raza mariret, carele prin milostivire, cu fiinta omenilor te-at imbracat D6mne. Pentru acesta marim randuela ta cea tubitore de omeni, lisuse a-tot puternice, Mantuitoriule al sufletelor n6stre. sa bucura angerit in cerfurl, impreuna cu ornenil, serband infricosata ~idumnedeesca strelucirea ta Chri, . stose cea din muntele Tavorulul, pre carele de fata at pus pre Moisi ~i pre llie, ~i pre Petru ~i pre lacov ~i pre 16n, tubitoriule de 6meni Mantuitortule, carit te Iaudan pre tine lisuse a-tot puternice Mantuitorlul sufletelor n6stre.
Alte Stihirl

P

Astaqi

INTRU ACEASTA LUNA
IN 8 QILE.
I

~

Sa.ntul Kmilian Mll.rturisitorlul, ziouluI.

Episcopul

(Ji-

I ,
.I

D6mne strigat-am .... Sti~irl1a pau, ale ser; . alesantulul 3. Stihirlle sarMrel, glas4. Pr08omi&Dat-al semn ....

ale Sbtulut.

glas aeela.4;

Presomia:

Cela ee de sus e~tl...

b ~ qeu
~C

III

lli
l

'

nedeirea ta Domne, cinstitilor tel apostolt ~i lul Moisi ~i lUI rue, ca unul ce e~tl Dumnelegel ~i al darulut, cela
. . .

stadt al aratat dum-

C·ela ee aretat at cinstit ,I ic6na luI Christos, cand tru, fia cea letasca s'a nebunit, ~i pop6rele a clatit, inoind eresuI eel fara de Dumneden a , lut Copronim, purtand atuncea indraznt\la ta,prea

ipe-~""'"""i

:fJ~Y~~···--'~~~~~~~LU-N-A-L~UI~A-O-GU-ST-'~~~~~-.~~.~ .... ...

r
,:
i " , ! , !
i,'·,

~~}i'·j
'i'

I

• I.
I

lepte, aretat 0 at must rat, a. dunat fiind sinodul arhiereilor. Pentru acesta te-al cunoseut prea fericite, prea vitez ostas al lui Christos; pre ca: rele rega-l, sa mantuesca ~l sa lumineze sufletele n6stre.

M9.rire, $1 aenm, a Barbll.reJ, gise L

el~ ce te-al s~l~~!uit in Ioca~urdl~e cele cerestt, cal1:deel , rea ere incios a aretat min tea t neinblandita ~i far~ de Dumt nedeu, osindind taria ta spre izgonirl, atuncea cunoscend cu adeverat, ca singura mosia nostra este ratul, de unde a-' retat am cadut, cu veselie bucurandu-te le-al suferit dumnedeescule, Pentru acesta du, pre vrednicie te-al invrednicit ca sa vedI viata cea nestricactosa, pre Christos; pre care le rega-l, sa mantuesca ~i sa lumineze sufletele n6stre. 'is\Irtand lim ba de foc pre a intelepteste, cand Leon tiranul a legiuit legea amestecata cu barbaric, poruncind ca sa nu se dea inchiuactunea cinsti. tel ic6nei lui Christos, atuncea tu legea cea dumnedeesca improtiva 0 al pus, cum ca Inchinactunea chipulut trece catra in tala inchipuire, precum a dis ore-cine,' si s' a aII. retat ca 0 detunata, fiara cea ! cu urita numire, de cuventul ten prea cinstite parinte, prea 'I' santite, de Dumnedeu graito\6·.. ..

Cela ce a grait de demult cu MOIsi prin inchipuirI in muntele Sinai, dicend: Eu sunt eel ce sunt de-apururea, ast~qi schimbandu-se la fat~ in muntele Tavorului inaintca ucenicilor, ~i-a aretat frumsetea chipului cea dintaiu, carea a ridicat intru sine fiinta , omenesca; ~i unut dar ca acestula marturit puind pre Moisi ~i pre Ilie, f-a tacut parta~j veseliet: pre eel ce mal 'nainte au vestit invierea cea marita prin cruce, ~i mantuitore,
Stihirila Serb!reI, glas 6. Proaomia. A trela 41 a1 inviat Chrlstose...

lr
j'
,.11
"

,

·f

LA STIHOAVNA.

I

Mantuitonul meu..

nchipuindu-tepentrumilostivirea Christ6se intru Adam omul eel dintaiu, al doilea Adam te-al aretat din Fectora, ~i in muutele Tavorului te- at schimbat la fata, descop erind u-tt dumnedeirea , ,
11'

:dh: Ale tale sunt eerinrlle ~1al t~i1este pll.mentn].

Gel prea aleslat darulul ~i al leget, vedend in muntele Tavorulut schimbarea la fata Christ6se, s'au ulmit; cu carit ne rnchinam tie, impreuna Tatalul teu si Duhulul. ,
Stih: Ta,orui .1 Ei'm~l1\ti tntrti)u.ftlllie Ii!88 'voil bUoura.

., ~jple.
!: ,

Streluce~te-se faptura luminat prin schimbarea ta la
,
I

[! r.- _i ,
!

n. '!-,
i

l'
~

-------

IN OPT JlILE
Cantarea 1, ~la8 1, Irmoa:
Drspta ta eea purt§.t6re ...

. fata Christose, pre carea Dumnedeu fiind 0 ai aretat in Ta, vor dumnedeestilor apostolt, si lui Molsi ~i lui Ilie negrait strelucind, mal mult de cat sorele,

u~ I
..

~

M1l.rire,

'i

acum, glas 1.

I, I I
~

~Mai 'nainte vedend eu duhul venirea eea trupesca Ia omen], a unuia nascut Fiiuf luI ten, al lui Dumnedeu par rinte David, de departea chief mat spre veselie faptura, ~i profetind a strigat: Tavorul ~ ~i Ermonul intru numele teu ~ se vor bueura; ca intru aeest f munte suindu-te Mantuitorule eu ucenicit tel, si la tata sehim, , ~ bandu- te, at facut firea lui A~ dam cea negrita Iarasl a stre, Iuci, mutandu- 0 pre densa intru marirea dumnedeiret tale ! si strelucirea, Pentru acesta ~, ~ strigam catra tine: Facetorule a tote, D6mne marire tie,
r
(

""'u incepetoriile cetelor celor mal pre sus de lome impreuna loeuind, de Dumnedeu cugetatortule fericite, privind de sus parinte, in-I'· vredniceste mantuiret pre eel ce eu bucurie seversesc dorita serbarea tao . u totul unindu-te eu Stepanul de Dumnedeu cuprinsule, ~i ell luminile cele de acolo strelucind, tota serbarea cea cinstitore de Dumnedeu 0 at luminat ell invetaturile tale, ca un aratator de cele sante aretandu-te, de Dumnedeu cugetatonule, rin fapta cea buna Ierarhe, at tacut mintea ta stepanitore patimilor, impartind ca un prea drept judecator, ~i sufletulut ~i trupulut cele cuviinctose amandurora, parinte.
Mll.r!re:

t

Tropar, glas 4.

Indreptator credinteL. ,
Cauta. la stlr~ltul eli.r~9T.
Mil.rire, ~i Ileum, a Sllrb!l.r,,1.

~"'_~'1P1·iIJ. ~~~~~

La OrtrinA.
, SerbireL Olltismalele S5rbireI.

La. Dumneden este Domnul, Troparul s9rblrel de 2 orl. Mclrire, a1 Sa.ntulul, ~i aeulD, ~ar al

.

OA.NOANELI.

I,

.'
~, 1',

~i

1':<

Pre marele Emillan tntrn oantli.rl prea ales 11 laud. Jompllnerea lnt 'feoian-,
i--------"-'---------"--'-m

1.1 Serbirel, ce1 deal~doil~a. 0\1 Irmolul pe 8 ,1,al sllD,tulb.i:pD 4. OAl\(}Ntrt:sAntultn. Al ca.ruta a.orost1h 18. Greet este Iitie8ta

ocarmuind biserica te-a! aretat tamuitor iscusit, eelor mal pre sus de minte, ~i tare aparator al adeverulul, astupand gurile ~i zdrobind falcile leilor, pururea amintite.

A retat

Si

iicnm, a 141scnOtei.

Pre eel nascut din panteeele teu Prea curata, en drep-5---- __

-------~----7Z-%5Wms"

,F.:

TRY- --

-~

..

t

~ t~ credinta it cunostem unul

intr' amandoue firile, Dumnedeu ~i om mal pre sus de fire, avend deseversit osebirile amandurora,
''[;ntaroll 3, Irmos :

ugator de Dnmnedeu cu., getator inaintea lui Christos te punem credinctosil pre tine, ca pre unul ce luminat al facut vitejia pentru dinsul, ~i al cinstit chipul lut, sile gea predicaret celet cinstite, ~i credinta cea de sus le at pazit, nieilor, at surpat pornirea celui reu credincios, ~i te-at facut zid neclatit, ~i neschimbat al bisericet, ~i dumnedeesc mijlocitor, tare mustrand pre eel fara minte, de Dumnedeu cugetatortule, vredni cule de minune. el prea viclen carele beuse din destul,' veninul eresulur, s'a mustrat de cuventul ten eel invetator ; cact eu lumina s'a gonit intunereeul, ~i prin strelucirile intelepcluneI celet dumnedeestt, s'a descurcat tnpleticirea sfatulut celut viclen, glas pre tine din suflet, ell adeverat
BUme:

R

Jnsu\I eela ee ~tit-.

te predicam MaIca a Jut Dumnedeu, carea at nascut pre Dumnedeu eel fara de trup, intrupat dintru tine, intru nol salasluiuduse, neprimind mutare san amesteeare, Preacurata.
ll'lllosul :

II'

nsutt cela ce ~tii nepu-I "tinta fiinte! omenestl, ,~i du- , "pre milostivire te-al inehi-'.

"puit intr'eusa ; tncinge-me cu

"putere de sus, ca sa strig ,.,tie: Santa este biserica cea "insufietita, a mariret tale ce"leI nepovestite, Iubitorule de
,,6men!.,
OONDAO,glas B. Proaoaia : Fecl6r1l. astll4L.

l~,etandu-te taria mucer

.~re tine eel ee te-al aretat vitez aparator TreimeJ, cantandu-te bisericaEmiliane, te mareste, pentru carea at ~l patimit. Drept aceea cinstim amintirea ta, mantuindu-ne de napadirea cea paganes;~ pre Dol robiI tel.
T)

~.

f.
~ .~
~

A cum cu luminat

91 aeum, a

N~8ollt6reL

Duh fiind luminat, eu indraznela at predicat dogmele ortodoxiet parinte, ~i pre lmperatul eel fara de lege l-al rusinat, trimitendu-te tntru departate inchisorl fara dreptate ; parinte cuviose, roaga pre Christos

ell dumnedeescul •

Catismala, glas aoela~. Pros(unia' :Pentrn m1l.rturisirea...

c;

~);,---~.-v~-

-==--=
Ml1rire, ~laonm, a Serbarel, glas 4, -',';D Sp~.!mentatu-s/a Iosif ...

IN OPT pILE

Dumnedeu, sa ne daruesca none mare mila.

'I'avorulul te-al schimbat la fa~a Dumnedeule, in mijlocul lui Ilie ~i a lut MoIsi inteleptilor, impreuna fiind Iaeov, ~i Petru, ~i I6n; lara Petru fiind impreuna, aeestea a dis tie: Bine este sa facern aicea trel colibe, una lui MoIsi, una lui Ilie ~i una tie Stepanulut Christos, eel a ce al aretat atuneea acelora 1umina ta, lumineza sufletele n6stre. rin fapta eea buna unin., du-te Emiliane, ell a-tot puternicul ~i eu eel tare in rezboe, al putut surpa sprtncena p8gdnulu\;~i acurn strigf: Marire puteret tale D6mne. retandu-te rabdator, trimitendn-te intru indelungate izgonirt, al suferit cugetatorIule de Dumnedeu Emiliane, aretandu-te mal int~iu arhiereu ell fapte bune, santit talnuitor, de Dumnedeu purtatorlule prea alesule, retatu-te-at dupre lege din pruneie santit, pustniee~te strelucind de trel orI fe-

Tn

muntele

ricite Emiliane, ~i ingradindu- te eu cu ventul darulut, santite tamuitortule dumnedeescule, lul Dumned, 11strigat: Marire puteret tale D6mne. eia ce mal lnalt sa Intelege de cat tota taptura, sevirsind pre pament talna dumncdeestet zidirel celet incepetore de viata, a celet mal pre sus de minte, a locuit in pantecele teu, eel infrumsetat co strelucirile feel oriel, Prea-curata.
Dumnedea ftind pl1oeL.

.~

C

~i aoUID,

tl.

Na.so.;tOrel

·.' P

....

Munte pre tine en darnl.,

rin dumnedeesca sa cu, nostinta cea mal 'nainte cunoscend Christos buna voirea sufletulul teu celul mare, are tat te-a impodobit cu marl

halna preotiet, ~i eu patimile cele mucenicestl, tamuitorule de cele sante, pre a cinstite.

bunatatt, infrumsetandn-te

cu

q.e11.

rimind darul Duhulut, at seos apele tnvetaturilor turmel lui Christos prea fericite, Pentru acesta tnvetandu- ne prin tine a cinsti chipul lui ~i al tuturor santilor, rusinam pre eel Iuptatort de DumneJllrire:

morindu-tt cugetarea trupulut teu cu ostenelele cele pustnicestl, prin strelucirea
~~.

C

Duhulul t1-a1 inviat mintea. Pentru acesta prin amendoue strelucind terarhe, bine at placut lui Dumnedeu.santite mucenice, vrednicule de minune,
~i .tll"'"

lucitor ell razele cele dumnedeesn, en lesnire al trecut marea vietel, ~i ocarmuindute ell vetrelile santulut Duh, te-at adapostit acum in limanurile cele cerestl. Bine voind ea un milostiv, a mantui firea omenesca eea rett stricata, prin zavistia serpelut, s'a s~i1a~luittn pantecele tell, si s'a facut trup nesehimbat, aflandu-te pre tine singura Curata, N ascetore de Dumnedeu, Feciora Prea curata,
Irmosnl :

" N'lI,Rl!lIt.lI1·~t·

~nta santilor Feclora Curat'(, pre santul santilor at nascut, pre Christos Mantuitortul.carele santeste pre tott, Pentru acesta te marturisim pre tine, imperatesa ~i Srepan a tuturor, ~i Malca Ztditortulut taptunlor,
O~ntarea 8. Inaos: Din pllnteoe pre Iona ...

~lrend Sa oprestt pasunea . I)in pantece pre lana ca ~ .. resnlut, cu oserdie te-at e "preun prune l-a lapadat tiara bagat in primejdit, ~i ell in"marel, preeum l-a primit; ~i draznela al rustnat, pre eel "in Feciora salasluindu-se Cuce tinea obiceml nedumnede"ventn], ~i trup luand, a esit ireI, Incepend intaiii a grai "pazindu-o nestricata, eel eel tu inaintea sinodulul celut de "ce nu a patimit stricaclune, Dumneden iuteleptit ce s'a "pre ceea ce l-a nascut, 0 a adunat. "pazit nevetamata, re singur Christos cu terbintela Iubind, ~i dorind a dobandi dumnedeesca strelu, cire.terarhe al DomnuIuI, placutule al Iut Dumnedeu, mucenicesca tarie al aretat, streluciod intaiu cu postirea, ~i aretat al primit indoite eu:,
nunt,
OONDAOUL ~i 10080L SerbA.reI. Intru Rosstl!. LunA, in I 1ile, amintlrea. Ouviosulul pil.rintelul nostru ;Emilian .MII.rturisitorlul, EpiBCOpul CiziouluI. v~nd. Emilian pentrn suflet multi!. griji!. aPentru trnp pllnl1 in sfir~it a fost negrijind. In August a opta 4i,.

Emilian sll. s~v~r~i.

aprope de Dumdedeu, ~i stre-

Avendu-tl

Ml!.r1re:

eugetul

teu sus

Aesta, suferind mnlte ehlnurt, ~i amaril. izgonirl, pentru santele ~i oinstitele i06ne, de la si!.lMtltoitul ~i pliga.nul Leon; ~i primind ennuna ml1rturisire!, a reposat in Domnul. Intru a.OSBtll. ammtlrea sAntulul Miron fA· 41, oi;todul de minunI. EniBOO1)ulGrituluI. . SUh: Dumnedeeseu] lniron, mirul bunll.tllel suflllnd,

~
~!I>,

......•.

~,

~-

IN OPT VILE

~
\l

lIliros eu bnna mirt3Zma, langll. Domnul sa aM stand.

dobindu-sl neamul en dumuedesoa bunll.oredinta ; ins 11. la Ineeputul vie~el lnl.Iuandu-~l femee, era plugar, ~i din r6dele ee sa fl1eeai1. ajuta pre sll.ra~J, ~i on cat da mal mult, ou atata n.af mult i sa inmalVa11 r6deIe. larl1. milostenia lUI era preste flrea 0IDenescl!.. pentru ell. spun el!. an prins la aria lnl dol-spre 4eee oment, earl! i~J nmp.lus.e saei! de gran, ~i sa rumpeati de greime, ~1 mol sl!.·l usureze sa indue a, niol sa lase dintr'inijiY, ~i in 100 sa Ie fa oil. certare ~t pedepsit, mal mnlt sit rumpea el cu din~il ea sit-1 rtdtce, ~i rldt£B.nd en mana lut sacnl fie-eitruJa, 'I-a pus pre umerit Jor. porunelndnle s1l. nu spue nimann! nlmie. Dec! fu hirotonit preot in sa.nta lnl Dumne4en Btserion, apol daoa tnceta g6na, sll. s~i in scaunnl EpisoopM, fltcendu se Arhierf'n Orltnlul, ~i a fAent multe minunl, 011.01 a izgonie pre balaurul IJ81ee striea orasnl, iji opri eurgerea riuln1 ee sll. ohlamll. Triton. Cll.olvrend sli-l tre,lt, ~i v~4endn-I oll. sll. tnrbnra en mu.l1ime de aplt, din pornnea santnln! a fost oprtt de nu-st pntea f>lce eurgerea InI inainte, pa.nll. a nn bll. tnteroe santul, ~i mergsnd aeaslt i§l trimise tolagul, en earll trimi~U turbnrand apa, faeurlt de sit int6rse rlul, de-~l fltcea ealea, Aeestea ~i altele multe flteend. ~l s~ver~indu·~l reml1~ita vietel cu enviin~11 ~i en plaeere du~ne4eese1l., ~i ssrband Iuminat serbtrlle mneemeilor, ea de 0 snU de ant fHnd, olttril. Domnul s'a mutat.

,

cesta a fost naseut in Avrachi, cetatea eea din Crit, apr6pe de Cnoson, tmpo-

SUb: Psreehea earea s§. tira pe pllment, pro. tap dnmnedeesea frielt avsndu o. Jarli. jug: oredinta, ~i rote pre ostrdte eugetandu O.

tr

Intru Reest!!. 41. sA-ntuI mneente Stlraohie, sabie s'a nX~A5~n Oa Petru
SUb'
0

de

Stlraehie de sable llind tll.!at. je:tfll. in~~legM6re, miros gAndit a dat.

ntru 8,oestll. 4i, tnoirile sAntHor apostoll §i Pavel 1a inounjurarea eea eu zid a santulnl Apostol ~i EvangalistnluJ loan Ouventator.nlul de Dumnedeii, in Iauntrul etnstitului IO'Ja~, al prea santet de Dumnedeil Nltsee· t61'eI, tntrn ale lui Marnasie, ~i Ouviosul Garsian. ~i adncerea aminte cand s'a fll.cut tutuneoarea s6relul. de la eesul al ~eselea pltnli. la al noulea, in oat s'aii ve4ut ~i stelele, La anul de la zidirea lumel ~ese mll-trel-sute-none4eol ~i nons, avend sor-Ie otnel-spre-deoe tarcalane ~i luna asemenea, Indietionnl al nonlea, pe vremea imperll.tiel bine oinstitorilor ~i de Ohristos Iubitorilor tmp~ratl Leon Inteleptul ~i AIexandru fratele sen. Intrn avestlt 4i, slintul noul mneenle Anastasie Bulgarlul, care le a mll.·turisit in Tesalonio, la anul 0 mie·~epte·sntenoue·4eol ~i patrn, suferind muncI s'a sever~it. SUh: Anast1sie trupul Ia munol s'a dat, ~i linistea eea prea fl1rlt durerl, a aflat. Intra aoestlt 41. ssntul noul muoenio Triandafil Zagoreul, earele a marturlstt in Oonstantinopol la anul 0 mie-sese- ante-opt 4ecl s'a sever~it. St1h; Triandafil, noul trandafir s'a ivit, Oarele prin enrgerea sangturilor, ro~u s'a vopsit Ou ale lor sante rugil.elunL Ollltarea Pre tine captor 7, Irmol : tntelegetor ...

lntru aoestlt 4i, amintirea Prea-onviosulul pll.rintelul nostru Teodor, egumennl de la Oronon, Stih: Ou viata, ferioite, lui Dumuedeii te al fAent dare, Avendn-tl nnmirea, obleelurllor ajutltt6re. eesta din miolt verstlt ridioand asnpra sa. oruoea DomnuluJ, sll sltlll.~lnia prin pe~terl ~i prin mnntl ~i prin vAl. Drept aeeea adnesndu-se elttrll. Domnul oa un mir soump ~1tltm!le primitlt, en pace s'a sevar~it Intru aoestll. 41, amintirea sa.ntilor muoeniol EIevterie liIi Leonid, ~i a sAntUor prnnel ee prin foo s'an s~ver~it. Amandol nevoitoril nejertllnd in~elltelunel, In~elli.toril i-an osandit eu munoa arderel. Intrn 8.eestlt 41, sAntil deoe pustniel din Egipt, en paee s'an s~ver~it. Deee odrasle ale Egiptulul eran murind, La nnmer tntoomal on ranele eele 4eee flind, Intru acestil. 41, san~il dol muceniol oel din ~ Tir, pe pll.mant tArill s'an sevar~it.

rat prea incuviintata Infrumsetare a Ierarhilor, eel imperatiud preste patiml, te-at are tat turn nesurpat, ~i zid al bisericet, marind pre Dumnedeu eel prea-marit, vrednicule de minune. prastia euvintelor tale eelor strelucitore, ~i ell sege ..

ost- al parinte eu adeve-

tu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful