200 Bazele rajioHammtHlui geometric

33. Dreptele AB, BC, CD, DA sint tangente in E, F, G, H Un11'~ cere O. Dreptele AC si BD se taie in I. (E, I, G) si (H. I, F) sint triplet ~ de puncte coliniare (Newton).

(Se aplica teorema lui Brianehon Iiniilor frinte inchise ."IE BCGDA si A BFCDb_1 pentru a deduce IE (EG) si apoi IE (HF). q.e.d.)

I.Constatarea ldentltatil XY + YZ = XZ. Desi aparent cea m .. a. simpla si naturala metoda de demonstrare a coliniaritatii punctelo:

X, Y, Z poate fi doar rareori aplicata in probleme concrete.

. 34. Se numeste izometrie a planului 1t 0 transform are bijectid.

T: 1t __ 1t, unde din T(M) = M.', T(N) = N' rezulta lvI'N' == JIN Imaginile A', B', C' ale punetelor coliniare A, B. C printr-o izometrie T

stnt coliniare. /

35. Fie ABCD un patrulater convex si un punct E de acea part-e a lui (AB) de care nu este CincH LABE - LADC.Punctele E, B, C sint coliniare daca si numai daca are loc AB· CD + AD . Be =

= AC' BD. .

(Este 0 varianta de demonstra re a. primei teoreme a. lui Ptolemeu, Din a serna na rea

E4. AC 'C 1- .<

enuritata urrneaza _-_ = -- ce conduce 1110 eoncluzla 6.EAC.-I:\B .. ."D. 0 iruartta te,r

AB AD

levine la EB --'-- BC = EC ee devine:

PROBLEME DE SINTEZA

1. Fie triunghiul ABC. Daca JIE I BC I atunci AJI <

< max (AC, AB).

,A 2. Sa s~ ar~te ca in orice triunghi lungimea bisectoarei dintr-un virf este ~mal mica sau egala~ decit .lungimea. medi~nei din acelasi virf. 3. Sa se demonstreze ca lungirriea unei mediane a unui triunshi este mai mica decit semisuma lungimilor laturilor alaturate cu ea. b

4. Sa se demonstreze ca suma lungimilor medianelor unui triunzhi este mai mica decit perimetrul triunghiului si mai mare decit semiperi-

metrul triunghiului. .

5. Pe latura I BC I a unui triunghi ABC se ia un punct oarecare D.

Sa se demonstrcze dl. AD estc mai mica dedtsemiperimetrul triunzhiului A BC si mai mare decit scmiperimetrul triunshiului din care se :cade

Be. U

6. Daca ME Int (LABC), sa se demonstreze ca suma 2vIA + + .M B. + MC este cuprinsa Intre semiperimetrul si perimetrul triunighlU1Ul ABC .

. 7 .. Sa se arate ca suma (lungimilor) inaltimilor unui triunehi este

mal mica decit perimetrul triunghiului. b

. 8.?a se arate .ca. su~a distantelor unui punet din interiorul unui -;tnunghl la cele trei latun cste mai mica decit sum a distantelor acelui

punct la virfurile triunghiului. '

9. Sa se arate ca suma distantelor de la centrul cercului inseris intr-un triunghi la virfuri este mai mare dedt triplul razei cercului inscris.

. 10 .. Sc dau segmentele AB si AlBl care nu au nici UIl punct comun,

rar 01 ~l O2 respectiv mijloacele lor.

Sa se arate ca : 20102 ~ AAI + BEl

11. In triunghiul oarecare ABC, bisectoarele BE si CF taie mediana AD [n punctele J.l!I si N.

- ~~ --- --- ---- ~~ --- --- ---- -- -- -~ ---

~- -- -- -~--- --- ------ ~~-----

I [

202

Bazele rapionamentului geometric

Sa se arate ca

AM + AN 2

-- >.

MD ND

12. Se da un triunghi ABC dreptunghic in A. Fie D piciorul ina1- timii din A. Sa se ara te ca

AD > AB + AC - BC.

13. Dad a, b, c sint laturile unui triunghi, iar A, B, C sint unghiurile aceluiasi triunghi, atunci

iC aA + bB + cC iC

-.0:: <_.

3'" a+b+c 2

14. Fie P un punet din interiorul triunghiului ascutitunghic dife-

fit de 0, eentrul eereului eireumseris triunghiului. .

Sa se demonstreze di dintre segmentele AP, BP, CP e~l putin unul are 0 lungime mai mare ea R si eel put in unul are 0 lungime mal mica decit R (R raza eereului circumscris triunghiului ABC).

15. Fie triunghiul ABC ~i 0 E Int (ABC). Se noteaza :

AO n I BC I = {A'} BO n I AC I = {B'}, CO n lAB! = {C'}.

'I

II II!

'II !I

'II I

I

Sa se arate ca :

OA' + OB' + OC' < max (AB, AC, BC).

16. Fie JfElnt (ABC) ~i A',B',C' simetrieele lui M fata de BC, AC, AB.

a) Sa se arate d /;,C'AB', /;,B'CA', /;,A'BC' sint isoseele;

b) S~l se determine poz itia lui M pentru ea:

AC' == C'B == BA' == A'C == CB' == BA'

c) Sa. se ara te ca :

. lvIA' + MB' + ]l.IC' < 2(AB + BC + AC). (Concurs de matematidi,etapa locala 1962)

17. Se considera un triunghi ABC eu lungimile laturilor BC, CA ~i AB notate cu a, b, c. Unu,i pun~t ME Int (ABC) i se asoei<,l~a numerele reale x, y si z reprezentmd dlstantel~ la laturile BC, CA~l 4B ale triunghiului si d, e.f reprezentind lungimile segmentelor ]l.IA, MB, MC. Se cere sa se demonstreze

a) ax + by + cz = 25, unde 5 este aria triunghiului ABC.

'I I

ill

"

Probleme de sinteza

203

bc bc

b) d2 = -(cy+bz) --- (cxy + b xz + ayz).

25 452

c) 4a2x2 = (a + e + f)(a + e - f) (a - e + f)(- a + e + f).

d) Inegalitatea lui Erdos-Morden:

d + e + f ~ 2(x + y + z)

e) ad :::; by + cz si alte doua inegalitati analoage.

f) ad :::; bz + cy ~i alte doua inegalitati analoage.

g) Inegalitatea lui Oppenheim

def :::; (x + y)(x + z)(y + z).

18. Se da. triunghiul ABC ascutitunghic si fie M un punct mobil De latura I BC I. Se noteaza eu N si P simetricele lui M fata de latura

:'1B, respeetiv AC.' ,

1. Sa se arate ca perimetrul pentagonului AN BCP este 2(k1\;1 +BC) f?i . s~ se indice pozitia punetului M pentru care aeest perimetru este

rnmim.

2) Sa se arate ca dad punetele N, A, P sint coliniare, atunci triunghiul ABC este dreptunghic in A si reciproc, dad triunghiul ABC este dreptunghie in A, atunci punctele N, A si P sint coliniare.

3) Sa se arate ca dad patrulaterul NBC Peste paralelogram, atunci punctul M este mijlocul laturii I BC I si triunghiul ABC este dreptunghic in A si reciproc, dad M este mijlocul lui I BC I si triunghiuI ABC este dreptunghic in A, atunci patrulaterul NBCP este paralelogram. (Concurs de matematica, etapa locala 1968)

19. Pe ipotenuza I BC I a unui triunghi ABC se ia un punet oarecare M. Se noteaza eu P si Q proiectiile lui M respectiv pe catetele A B ;;;i AC .

1. Sa se demonstreze ca suma distantelor punetelor P si Q la ipotenuza este egala cu lnaltimea din A a triunghiului dat.

2. Se noteaza respeetiv eu T si 5 simetricele lui M fata de punctele p si Q. Sa se demonstreze ca. punetele T, A ~i 5 sint in linie dreapta, segmentele BT si C5 sint paralele si au suma constanta.

3. Care este pozitia lui M pe ipotenuza, pentru care perimetrul patrulaterului BC5T este eel mai mic. (Concurs de matematica, etapa Iocala 1966)

204 Basete ra/ionamentuiui geometric

20. Fie triunghiul ABC. Unui punct AI din interiorul triunghiuluj ABC i se asociaza numarul real

unde

{A'} = AM n l!C, {B.'} = BiW. n AC, {C:} = CM.n 1B.

Sa se arate ca functia f admite un mmnn atunci cind M coincide cu centrul de greutate.

21. Se dau doua punete A si B si 0 dreapta d astfel lncit :

1) Expresia MA + MB pentru M variabil pe d sa admita un minim dnd M = C.

2) Expresia I MA - MB I pentru M variabil pe d sa admits un maxim cind ]1,1 = C.

3) Unghiul A~ pentru AI variabil pe d sa admita un maxim cind M= C.

4) Expresia MA2 + MB2 pentru M variabil pe d sa admita un minim cind 111 = C.

22. Fiind dat un triunghi ascutitunghic ABC sa se gaseasca pu~ctele M, N si P pe laturile sale astfel incit triunghi~l MN ~ sa admita perimetrul minim posibil fata de toate triunghiunle inscrise in ABC

(Fermat). . . ' .

23. Se considera un triunghi ABC echilateral,

Sa se determine dreapta d care trece prin punetul A, pentru. c~~e suma distantelor de la B si C Ia d este maxima. (Examen de def'initiyare in invatamint - 1~8d). . . . ',,' .. .

24. Fie ABC un triunghi ascutitunghic. Fiecarui punct 111 mter~m

triunghiului ABC i se asociaza proiectiile sale Ma, M,), Aie pe la~un~c BC, CA si AB. Notam cu /(111) aria triunghiului Ma MoMe (numit triunghi podar al lui M in raport cu ABC). ','

Sa se arate ca funetia f astfel definita admite un maxim dnd AI coincide cu centrul 0 ai eercului cireumscris triunghiului ABC ~i sa, se calculeze acest maxim.

25. Fie M un punct in pia nul triunghiului 4BC. Sa s: ?em~nstre~/~ ca expresia E(NI) = MA2 + MB2 + ~C2 a?ml!e .ur: minim pnd 111\ coincide cu centrul de greutate G al triunghiului ~l sa se exprimeEu-) in functie de lungimile a, b, C ale laturilor triunghiului ABC.

26.' Intr-un patrulater ABCD presupune;m cunoscute v lungi~ili:: laturilor AB = a, BC = b, CD = c, D 4 = d ~l suma a doua unghiurs ~~

opuse, de exemplu ABC + ADC = IX.

Probleme de sintezri 205

1) Sa se exprime aria 5 a patrulaterului. . .

2) Sa se arate ca atunci cind IX' variaza, aria 5 admite un maxim :,?] anume dnd IX = 180°.

27. Sa se demonstreze ca centrul de greutate G al unui triunghi ABC este punctul interior triunghiului ce are produsul distantelor

tta laturi maxim. (Toschi-Fagnano). .

28. Se considera un punct mobil llnn interiorul sau pe laturile xriunghiului ABC. Sa se determine pozitia punctului M pentru care suma distantelor sale la laturile triunghiului este maxima, respectiv minima (1. Tomescu).

29. Fiind date doua puncte A si B in interiorul unui cere, sa se ,gaseasca un punct M pe cere astfel incit unghiul AMC sa aiM. cea mai

snare valoare posibila (Charles W. Trigg). . .

30. Se da. triunghiul ABC si se ia un punet oarecare M, in interior nl sau in exteriorul triunghiului. Notam cu AI, B1, C 1 mijloacele latus ilor I BC L 1 CA I, 1 AB I. iar cu A2, B2, C2 simetricele punctului M ~ata de punetele AI, B], C1 respeetiv. Sa se demonstreze ca :

/ 1) Dreptele AA2, BB2, C~2 se intllnesc intr-un punet. N ..

2) Dreapta MN treee prin centrul de greutate G al triunghiului ABC

3) GlvI = 2 GN.

61. Se da triunghiul ABC si se due perpendicularele in B, C p~ daturile AB, AC. Aceste perpendiculare se intersecteaza in punctul A] J fie B1, C 1 punetele obtinute prin constructii analoage.

1) Sa se dernonstreze di. dreptele AA1, BBl> CCI sint concurente.

2) Sa se demonstreze di perpendieularele duse din puncteie AI, B1, C1 respectiv pe BC, CA, AB sint concurente.

32. Se da triunghiul ABC si se noteaza prin AI, B1, C1 mijloacele Eaturilor I Be I. I CA I, I AB I. iar prin A2, B2, Cz picioarele inaltim ilor

corespunzatoare acelorasi laturi. . . 1

1) Sa se demonstreze ca. perpendicularele duse ~lll puncteJ.:; AI, B1, C1 pe laturile B2C2, C2A2, A2B2 respectrv smt concurente.

2) Dad se noteaza ell A3, B3, C3 simetrieele punctelor A2, B2 C 2 fat a de A1> B1, C 1 respectiv : Sa se demonstreze ca p~rpendicularele ridicate in punctele A3, B3, Ca pe laturile respective ale triunghiului dat sint coneurente.

G3. Se considera un triunghi ABC ~i se due din dona puncte earecare M, N perpendiculare pe laturile BC, AC, AB respectiv : notam en <Ai> A2), (Bl' B2), (Ct, C2) picioarele aces tor perpendiculare.

Sa se demonstreze ca niediatoarele segmentelor I A1A2 I, I BIB3 ( C1C2 I sint concurente,

206

Bazele raJionamentului geometric

34. Sa. se demonstreze ca. paralele duse prin mijloacele AI, B1> Cl ale laturilor I BC I, I CA I, I AB I ale triunghiului ABC la bisectoarele interioare ale unghiurilor A, B, C sint concurente.

35. Se da un paralelogram ABCD cu centrul 0 si cu unghiul A ascutit. Prin 0 se duce 0 dreapta d care taie prelungirile laturilor CB ~i AD in N ~i R (NB < NC) si taie pe AB si CD in M si P.

1) Sa se arate ca patrulaterul ARCN este paralelogram.

2) Cumtrebuie dusa dreapta d pentru a avea PR == PM - ==MN?

3) Sa se arate ca. in acest ultim caz AP, CM, BR, ND tree respectiv prin mijloacele lui I CR L I AN I, I CD I, I AB I· (Concurs de matematica, etapa regionala 1961).

Pe 0 dreapta d se iau punctele A, A' si segmentele congruente

AB( a A catre A') si A'B' (de la A' catre A).

Se construiesc apoi, de 0 parte si de alta a dreptei d, dreptunghiurile congruente ABCD si A'B'C'D'. Se cere:

1) Sa se demonstreze ca dreptele CC' si DD' se intilnesc pe dreapta d.

2) Fie E intersectia dreptei DD' cu latura BC a dreptunghiului ABCD.

Sa se determine pozitia dreptunghiului A' B'C'D' astfel incit punctul E sa fie centrul de greutate al triunghiului DBB'.

3) Sa se arate ca. in general dreptele DD' si CA' nu pot fi paraIele. Pentru ce pozitie particulara a dreptunghiului A' B'C'D' acest lucru este totusi posibil? (Concurs de matematica,

II'f':) etapa regionala 1959).

~ Se da dreptunghiul ABCD. Pe AB si BC ca laturi, se construiesc fn exteriorul dreptunghiului, triunghiurile echilaterale ABE si BCF. Sa se ara te ca :

1) EF == EC == AF == DF == DE.

2) I FB, IEB sint respectiv bisectoarele unghiurilor AFE ~h CEF.

13) Fie M intersectia dreptelor AE si CF. Sa se arate ca MB

este perpendiculara pe EF. '.

4) Vnghiul EMF are 30°.

(Concurs de matematica, etapa locala 1970).

Se da un patrat ABCD ~i un punet mobil J1 pe diagonal a

! B Proiectiile lui M pe AB si AD se noteaza cu E respectiv F_

Sa se arate ca :

1) M'F + ME = constant.

Probleme de sinteza

207

2) Segmentele CF ~i DE slut congrueute ~i perpendiculare

btre ele.

3) Sa segaseasca locul geometric al punctului N E CF n DE.

4) Segmentele CM si EF sint congruente si perpendiculare.

5) Dreptele C111, BF si DE sint concurente, (Facultatea de maternatica, Bucuresti, 1976).

39. Pe laturile triunghiului ascutitunghic ABC se construiesc 'in exterior triunghiuri ascutitunghice asemenea intre ele: AlBC, ABIC si ABCl.

1) Sa se demonstreze ca cercurile circumscrise triunghiurilor AClB, BAle. CAIB se intersecteaza intr-un punct.

2) Sa se demonstreze ca. dreptele AAv BBl, CCl se intersecteaza in acelasi punct. (Concurs de matematica, V.R.S.S.).

40. Fie st. N, P proiectiile virfurilor triunghiului ABC pe 0 dreapta oarecare d. Perpendicularele duse din M, N, P pe laturile BC, AC, AB sint concurente (lntr-un punct numit ortopoZ).

41. a) Intr-un patrulater ee1e trei "bimediane" (segmente ce unesc mijloace de laturi opuse sau de diagonale) sint concurente intr-un punct care le injumatateste.

b) Intr-un patrulater inscriptibil, perpendicularele duse din mijIocul fiecarei laturi pe latura opusa sint eoneurente in 11;1 (punctul lui 111 athot ), Sa se arate ca AI este simetricul centrului cercului circumscris iata de punctul de concurenta a bimedianelor.

42. Fie ;J(I, r) cercul inscris triunghiului ABC. Punctele de contact ale eerculuid cu laturile IBCI, ICAI, lAB I se noteaza respectiv en D, E, F. Pe raze Ie lID, lIE, I IF, spre exteriorul cercului, se e011- s truiesc segmentele DD'::::: EEl::::: FE'. Sa se arate ca dseptele AD', BE', CF' sint concurente (in pUllctul K al lui Kariya).

(;i) Pe laturile triunghiului ABC construim In exterior triunghiuri echilaterale ABCl, ACBl, BCAI. Sa se demonstreze:

1) Cercurile eircumscrise triunghiurilor echilaterale se talc intr-un punct T (punct izogon sau punctul lui Torricelli ).

2) Laturile lui ABC se vad din T sub unghiuri congrnente.

.3) Centrele triunghiurilor echilaterale sint virfurile unui triunghi echila t eral.

4) Dreptele AAl, BBl> CCI sint concurente in T.

5) Au loc congruentele AAl::::: BBl::::: CCI.

.>:'.\;.'-.,1'"

'!";:.)(j.

Bazele rajiollamentului geometric

44. Fie AB si BC dOU?L laturi consecutive ale unui poligon regula(' en noua laturi inscris in eereul 0, .M mijlocul lui AB si N mijlocul razes

. /'--...

}1<::rpendleulare pe BC. S{t se arate d OMN = 30°. (C.W. Trigg).

45. a) Fie ABCD un patrula ter. Notam

AB n CD= {E}, AD n BC = {F}.

Sa se arate ca cercurile circumscrise triunghiurilor BCE, CDF,

ADE, ABF au un punct comun 1.1.1 (punctul lui Miquel).

b) Daca ABCD este inscriptibil, punctele E, F, AI sint coliniare.

c) Este adevarata reciproca la b)?

46. Se da triunghiul ABC asa fel incit 13 + C < 1. Pe latura I BC se considera puncte1e D si E astfel Incit

, I

I

I, ,I) :1

»<: »<: »<; /"..

DAB == ACB, EAC == ABC.

Sa se arate ca :

1) Triunghiul ADE este isoscel

2) AB2 = BC . BD

3) AC2 = BC . CE 4j AD2 = BD . EC

47. In triunghiul ABC, .. 4 == 2B.

. 1) Sa se caleuleze masurile unghiurilor A, B, C dnd triunghiul ABC este isoscel sau dreptunghic.

2) Fie lAD bisectoarea unghiului A, eu DEI BC I. Sa se arate »<:

ca biseetoarea unghiului ADC este paralela cu AB.,

3) Sa se arate ca AC2 = BC . DC.

48. Fie triunghiul ABC si MEl BC I.

""" """ ,

Bisectoare1e unghiurilor AMB, CM B intersecteaza laturile I AB I'

respectiv I BC i in punctele P, Q. Sa se arate ca PQ este paralela C1.1 .t:1lC dad ~i numai clad M este mijlocul lui I AC I·

49. Fie triunghiul ABC ~i 0 dreapta d c: Ext (ABC).

Sa se arate ci suma distantelor de la virfurile triunghiului la dreapta iI. este egala cu suma distaritelor mijloacelor laturilor triunghiului la aceeasi dreapta d.

50. Se da un triunghi ABC si fie D, E, F mijloacele laturilor I Be I •• I CA I ~i I AB I·

Prin F se duce paralela la mediana BE, care Intilne~te pe DE in G.

Sa se arate ca laturile triunghiului FCG sint congruente eu rnedianele

Probleme de sil1teza

209

triunghiului dat. Sa se deduca de aici ci medianele unui triunghi pot 1i luate ca laturi ale unui alt triunghi.

51. Se considera un triunghi oarecare ABC. Fie G cen trul sau de greutate si punctele Iv! E I AB I, N E I AC I, PEl BC I.

1) Conditia necesara ~i suficienta ca GEl MN 1 este ca

JIB +_l!C = L

JIA SA

2) Dad

JIA. 1'13 NC .

--- = -- = --- =. R.

JIB PC .iVA

atunci triunghiurile ABC ~i MNF au acelasi centru cle greu· tate (Pappus).

52. Fiind date doua triunghiuri ABC, AIBICl, sa se arate ca dad oricare doua din urmatoarele conditii sint indeplinite, atunci este indeplinita si a treia conditie:

1) TriunghiuriIe sint dreptunghice in A respectiv Al•

2) Triunghiurile sint asemenea.

3) BC . BlCl = AC . AlCl + AB . AIBI .

153. In triunghiul ABC, AD este mediana ell DEI BC I iar IDE este bisectoare a unghiului ADC eu FE I ACI. Se noteaza

{F} = BEnAD.

Sa se clemonstreze ca ICF este bisectoarea unghiului ACB dad. ;1 nurnai daca

AC == 2 AD

54. Se da triunghiul ABC ~i .inaltimea AD, cu DEI Be I. Se ian "poi segmentele BE == DC si CF == BD perpendiculare respeetiv pe AB ~i AC.

1) Sa se arate d AE == AF.

r-:-; 2) Fie B~ si C1 proiectiile lui B si C respectiv pc AE ~i AF. :,a se arate ea

ABI (AB)2

--= -- .

AC1 AC

.210

Bazele raiionamentului geometric

55. Se considera semidreptele lOA, lOB, 10C inclt lOA - 10B-- 10C un numar real nenul K ~i punctele A' E lOA, B' E lOB, C' E IOC Incft

OA . OA' = OB . OB' = OC . OC '. = K2.

1. Demonstrati ca

B'C'=

K2 ·BC K2CA

----, C'A' = ---,-

OB 'OC 0.1 ·OC

A'B'=

2. Constatati ca are loc una di~tre egalitatile

-<: »<. ~

OAB + OCB = A'B'C' sau

~~ .r>;

OAB+ OCB = 3600 - A'B'C'.

-<. ~

3. Demonstrati d dad are loc OAB + OCB = 180°, atunci

are loc OA . BC + OC . AB = OB . AC si reciproc.

-<: »<.

4. Constatati d daca OAB + OC BE {90°, 270°}, atunci are loc OA2. BC2 + OC2 . AB2 = OB2 . AC2 si reciproc. (Facultatea de matematica Iasi, 1977).

56. Fie ABC un triunghi dreptunghic, iar AD inaltimea dusa din A pe ipotenuza BC (D E I BC I). Punctele E :;;1 F sint proiecjiile ortogonale ale lui D pe AB respectiv AC ~i E', F' proiectiile ortogonale ale punctelor E si F pe BC.

1) Sa se arate ca E'D == F'D.

2) Sa se demonstreze relatia AD3 = BC ' DE . DB.

3) Ce conditie trebuie sa indeplineasca triunghiul dat pentru ca sa avem:

2 E'F' == BC?

fQ Se da patrulaterul ABCD astfel incit laturile opuse AB ~i CD se ~secteaza in P sub un unghi drept. Sa se arate ca :

2. AB2 + CD2 = 4 EF2, unde E si F sint mijloacele Iaturil: r BC ~i AD.

Probleme de sinteza

211

3. G ~i H fiind mijloacele laturilor AB ~i CD exista relatia: 2(GH2 + EP) = AC2 + BD2.

(lnst. Politehnic, Bucuresti - 1958).

58. Fie ABCD un patrulater convex de ari~.5; n<;>tam ~u? punctul de intersectie al diagonalelor iar cu 51,52 arnle triunghiurilor OAB, OeD.

Sa se arate ca AB II CD dad si numai dad

..jS = ..jSl + "/52,

£1 Fie A BC un triunghi.

i'§f se demonstreze ca oricare doua din propozitiile urmatoare sint echi valen te:

1} BBI ~i CCI mediane perpendiculare in triunghiul ABC

2) b2 + c2 = 5,,2

1 1 5

S) -+-=-

h~ h~ h~

9

4} m~ + m~ + m~ = - a2

2

60. Se da patrulaterul convex ABCD, in care AC n BD = {OJ. Sa se arate ca AB II CD dad ~i numai daca 5(AOB) = 5(BOC). 61. Fiind dat un triunghi echilateral ABC sa se demonstreze ca,

.(iaea I este un punct oarecare al planului si A, B, C:' I n~ sint eoncicl~ee, ell segmentele lA, IB, IC se poate eonstrui un triunghi (D. Pompeiu).

62. Conditia necesara si suficienta ca sa existe un_punet P in interiorul unui triunghi ABC, care sa se proieeteze pe latunle I BC I, I CA I, ~AB I, tn AI, BI, C1 este ca:

ABi + CAr + BCi = Act + BAr + CBi (Relatia lui Oppel)

63. Se da un triunghi ABC. Perpendicularele duse in B ~i c: pe Iaturile AB, respectiv CA, intersecteaza laturile AC, AB in D respectiv E.

Se cere:

1. Sa se arate ca triunghiurile ABC ~i ADE sint asem.enea.

2. Fie AI mijlocul lui DE. Sa se arate ca dreptele M B ~l MC sint tangente la cereul circumseris triu~ghiu~ui ABC.

3. Ce conditie trebuie sa indeplineasca triunghiul ABC pentru a avea DE == 2 BC? (Examen de admitere - 1973).

I'

2!1.2 Bazele rationamentului geometric

~angenta in B la eercul 0 circumscris triunghiului ABl! interseet~J.pe AC in D.

Cereul 01 circumscris triunghiului BCD intersecteaza dreapta AB

in E. Sa se arate ca:

1. Triunghiul BDE este isoscel.

2. Cercul eircumseris lui ACE este tangent dreptei DE.

3. Dreapta AO este perpendiculara pe DE.

(Concurs de matematica - etapa judeteana - 1968).

65. In doua puncte A, Al diametral opuse ale cereului @ se due tangentele AT si A11'1•

Pe diametrul paralel aces tor tangente se ia un punet B. Dreapta AB intersecteaza eercul fd. a doua 'oara in C. Tangenta in C intersecteaza pa AIT! In D. Sa se arate ca :

1) Figura OABD este paralelogram.

2) Figura OA1DB este dreptunghi.

3) Figura ODCB este trapez isoseel.

. ~ Tangenta in A la eereul @ circumscris triunghiului ABC intfl'l.1e~tura BC in D.

Se considera 0 paralela variabila MN la AD astfel incit M este pe dreapta AB iar N pc dreapta AC.

1. Sa se ealculeze segmentele DA, DB, DC in functie de laturile triunghiului ABC.

2. Sa se arate ca patrulaterul BMNC este inscriptibil.

3. Sa se arate ca locul geometric al mijlocului segmentului MN cind variaza paralela MN, este 0 dreapta ce trece prin A.

4. Sa se arate d locul geometric de la punctul precedent contine un punet E situat pe BC astfel incit:

EB DB AB2

--=--=--0

EC DC AC2

5. Sa se dovedeasca congruenta unghiurilor BAE si CA..4 L unde Al este mijlocul lui BC. (Faeultatea de matematicaIasi - 1975)

Probleme de sinteza 213

(!j)pe latura BC a unui triunghi ABC ascutitunghic, ea diametru se construieste cereul @ ( 0, B2C), ce taie pe AB si AC, in punctele D, respectiv E. Fie F intersectia lui BE eu CD.

Sa se arate ca:

1. OD este tangenta eercului circumscris triunghiului ADE.

2. AO este perpendiculara pe DE atunci si numai atunei dnd AB == AC.

68. Sa se arate d dad un triunghi ABC satisface una oarecare din urmatoarele patru conditii:

1. I B - C I = 90°, A unghi ascutit :

2. HA 2 = H B . HG, unde H este pieiorul perpendicularei din A pe BC;

3. Tangenta in A la eereul circumseris triunghiului ABC este perpendiculara pe BC;

4. Biseetoarele unghiului A fae cu dreapta BC unghiuri de 45°, atunci el satisfaee ~i celelalte trei conditii. (Faeultatea de matematica Iasi - 1973).

69. Sa se arate d simetriee1e ortoeentrului H al triunghiului ABC lata de laturi sint situate pe eercul eireumscris triunghiului. Sa se deraonstreze ca proprietatea de mai sus este caracteristica pentru ortoeentru.

70. Sa se demonstreze d intr-un triunghi ABC, punctul H de intHnire al inaltimilor, rnijlocul A, al Iaturii I BC I si punetul A2 diametral opus lui A, in cercul cireumscris, sint coliniare.

71. Se considera un triunghi ABC si se noteaza cu I, fa si 0 centreIe cereurilor: inscris, exinscris (tangent laturii BC) si circumscris triunghiului ABC.

1. Sa se arate ca exista un punct D pe segrnentul fla, astfe] incit BD = DI == DC == Dfa.

214

Bazele raiionamentului geometric

2. Notind eu R si r razele eereurilor circumscrise ~i 'inscri;;i' triunghiului A Be, sa se demonstreze

012 = R2 -,-- 2Rr. (Relatia lui Euler)

3. Considerind !?i raza ra a eereului exinscris tangent laturii Be sa se deduca 0 alta relatie a lui Euler

01~ = R2 + 2R • ra'

72. Fie ABCD un patrulater inscris in cercul C. Un punct arbitrar ce proiecteaza ortogonal pe AB, BC, CD, DA in punctele notate priu MI, M2, M3, M4•

Sa se demonstreze dare loc:

dad si numai dad M apartine lui fl.. (Pappus)

73. Cercurile construite pe laturile unui patrulater convex ea diametre, tree prin acelasi punet dad ~i numai dad patrulaterul este ortodiagonal.

. 74. Fie triunghiul ABC, AI, Bl mijloacele laturilor Be, respeetiv AC !?i G eentrul de greutate al triunghiului.

Sa se demonstreze ca patrulaterul CA1GBl este inscriptibil daca ~i numai dad

2 AB2 = AC2 + BC2. (G.M. 6/1977 - 16684)

75. Fie ABCD un dreptunghi in care AB == ..j2 BC, E un puncr oarecare pe semicercul de diametru AB, F si G punctele de intersectiale dreptelor ED, EC eu diametrul AB. Sa se arate ca

(Fermat)

76. Dad un unghi al unui patrulater inscriptibil este congruent Cll unul din unghiurile facute de diagonale, atunci doua laturi consecuti ve ale patrulaterului sint eongruente si reciproc.

Probleme de sinteza

211)

77. Un trapez este isoscel dad si numai dad diferenta patratelor diagonalelor este egaHi cu diferenta patratelor laturilor neparalele.

78. Fie A BCD un dreptunghi si M unpunet oarecare astfel incit AI E Ext (ABCD).

St noteaza cu 's, G, F, H proiect iile punetului M respectiv pe laturile Ali, DC, BC, AD.

Se cere sa se arate ca:

1) Daca 111 apartine cercului cireumscris dreptunghiului, atunci

ME· AIG = MF ·MH.

2) E este ortocentrul triunghiului HGF dad si numai'dad M apartine eercu1ui circumscris dreptunghiului ABCD.

~9. Conditia necesara si suficienta ca un triunghi ABC sa fie dreptunghic In A este ca

2(R + r) = AC + AB.

80. Se dau punctele distincte A, B si dreapta d perpendiculara pe A B. M. fiind un punct variabil pe d, sa se afle locul geometric al punctului diametral opus lui M in cercul care trece prin A, B ?i M.

81. Vhfurile A, Bale triunghiu1ui ABM sint fixe, iar M este un punct variabil.

Sa se afle locul geometric al punctului M, st iind d median a I AA' I a triunghiului ABM are 0 lungime data 1.

82. Sa se afle locul geometric al mijloacelor segmentelor care unesc un punet fix A cu un punct variabil M, situat pe un cercdat fl.(0, r).

83. Pe laturile A B, AC ale triunghiului ABC se iau punctele AI E I AB I, N.E I AC I astfel incit patrulaterul BMNC sa fie inscriptibil, Perpendiculare1e in M ~i N pe AB respeetiv AC se taie in S.

Sa se arate d cercurile A MSN, BMNC sint ortogonale daca si numai daca ! Be I este diametrul cercului circumscris patrulaterului BMNC. (G.M. 2/1978 - 17050)

84. Fie ABeD un paralelogram, biseetoarea unghiului DAB trece prin centruI cereu1ui circumscris triunghiului BCD dad si numai dad. ~

DAB = 60°.

216

Bazele rapionamentulu! geometric

85. Fie P un poligon regulat inscris in cercul (2 si fie P' poligonu. regulat eu numar dublu de laturi, inseris in acelasi cere.

Fie apoi Q, Q' poligoanele regulate, care au acelasi numar de Iaturi cu P respectiv P' ~i care sint cireumserise eereului eonsiderat.

Fie a, A ariile poligoanelor P, Q si a', A' ariile poligoanelor P', Q' ..

Sa se arate ca.

(a')2 = aA, A '(a + a') = 217.-1.

/> (Gregory)

(SOL Fie un triunghi ABC; se noteaza cu: A', B' si C' mi jloacele la tu\.ii6r triunghiului ABC; AI, BI si CI pieioarele inaltimilor sale \ A", B", CIt mijloaeele segmentelor AH, BH si CH, unde H este ortocentrul triunghiului ABC.

1. Sa se demonstreze ca punctele A', B', C', AI, BI, CI, A", B", C" sint situate pe un cere (numit eereul lui Euler sau eereul eelor noua puncte).

2. Sa se arate ca eentrul eereului lui Euler este la mijlocul segmentului OH, unde 0 este eentrul eereului circumscris triunghiului ABC.

3. Sa se arate ta raza eereului lui Euler este jumatate din raza R a eereului eireumseris triunghiului.

4. Sa se arate ca eentrul de greutate G al triunghiului se afl1 situat pe dreapta OH (numita dreapta lui Euler) si sa sa

. 1 GH

determine raportu -_.

GO

87. 1. Daca printr-un punet M luat pe un cere se due trei coards ~i daca pe fieeare coarda, ea diametru, se deserie cite un cere, aceste trei eereuri care au un punet comun in lV1, se taie in alte trei puncta in Iinie dreapta (G. Salmon)

2. Reciproc, dad trei eereuri care tree printr-un punet eomun M' se intretaie doua cite doua in trei. punete coliniare, cercul eireumseris triunghiului avind virfurile in simetricele lui M in raport eu eentrele eelor trei eereuri treee prin punetul 1\1 eomun.

88. Fie un triunghi A BC si punetele AI, A2 pe BC, BI, B2 p3 CA si CI, C 2 pe .iJB.

Dad urmatoarele trei euaterne de punete sint eonciclice (AI' Aa.

BI, B2), (AI' A2', CI, C2) si (BI' B2, CI, C2), atunei exista un cere care trece prin AI, Az, BI, B2, CI, Cz. (Davies).

Probleme de sintez-i

.217

89. Sa se arute ca perpendieularele duse din punetullui Gegonne IV al triunghiului ABC, pe eele trei bisectoare interioare, intilnesc Iaturile triunghiului in sase punete situate pe un cere, concentric eu eereul inscris, (Cereul lui J. Adams).

90. Fie A1> A2; BI, B2: CI, C2 pieioarele biseetoarelor interioare exterioare ale triunghiului A BC si fie (2A' @B' @e, eereurile de diametre I AIA21, I BIB2 I, ICIC2 I·

Sa se arate ca aeeste eereuri au doua punete eomune. (Apolonios)

91. Intr-un triunghi oareeare eereurile care tree prin ortccentru ~l pnn cite doua virfuri se numesc eereuri Carnot.

1. In orice triunghi cercurile Carnot sint congruente eu cercul circumscris triunghiului.

2. Cereurile lui Carnot sin t simetrice eereului circumscris triunghiului dat in raport eu laturile corespunzatoare,

92. Dad un cere C taie laturile triunghiului ABC astfel :

I BC In @ = {Ax. A2}, AC n @ = {BI' B2}, I AB In @= {CI, Cz}. atunci:

AlB A2B BIC B.C CIA C.A

-- ._-, -_.--_. ---.--- = L

AIC A2C BIA B2A CIB C2B

(L. Carnot).

93. Proiectiile pe laturile unui triunghi ale picioarelor lnaltimilor sint situate pe acelasi cere, numit cercul lui B. Taylor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful