You are on page 1of 7



CAllTLLO V
lrcccUinicnIc para cascs Uc
Ucnuncia pcr Uiscrininacicn
v hcsIiuanicnIc laUcral
lrcccUinicnIc cn casc Uc 1.
Ucnuncia pcr Uiscrininacicn
cn cl anUiIc laUcral
1.1) CcncraliUaUcs
Lí reconocímíento deí lríncípío de lguuídud es eí prímer
puso dudo por íos Lstudos puru combutír íu díscrímínucíon.
que ºtodu personu es íguuí unte íu íev v no podru hucerse
díscrímínucíon uígunu contruríu u íu dígnídud humunu.¨
1uí precepto constítucíonuí es retomudo por eí Codígo
de 1rubuío en eí Cupítuío Lníco, sobre Lu lrohíbícíon de
Díscrímínucíon udícíonudo por Lev Nº 8l07 deí l8 de íuíío
deí 200l, que íncorporu íos urtícuíos deí 6l8 uí 624, sobre
íus íormus de díscrímínucíon prohíbítívus en eí umbíto
íuboruí.
ínstrumentos ínternucíonuíes, hucen reíerencíu u unu excíu-
síon u cuusu de íu dístíncíon írreíevunte, urbítruríu, íníustu v
sín ruzon que se reuíízu en períuícío de unu personu o grupo
de personus. De íguuí íormu, de íos urtícuíos 6l8 uí 624 deí
Codígo de 1rubuío, se truducen como conductus díscrímí-
nutoríus, todus uqueííus tendíentes u despedír o díscrímínur
en ruzon de edud, etníu, genero o reíígíon, entre otros.
Cuundo se trute de díscrímínucíon por genero, se señuíu
como díscrímínucíon contru íu muíer ºtodu dístíncíon,
excíusíon o restríccíon busudu en eí sexo, que tengu por
obíeto o por resuítudo menoscubur o unuíur eí reconocí-
míento, goce o eíercícío de íos derechos humunos v íus
ííbertudes íundumentuíes en íus esíerus poíítícu, economícu,
socíuí, cuíturuí v cívíí o en cuuíquíer otru esíeru índepen-
díentemente de su estudo cívíí, sobre íu buse de íu íguuídud
entre íos sexos. (Artícuío l de íu Convencíon sobre íu eíímí-
nucíon de todus íus íormus de díscrímínucíon de íu muíer,
l979.)
Ln cuso de personus con íímítucíones v de personus en
condícíon de díscupucídud, íu Convencíon lnterumerícunu
puru íu Líímínucíon de 1odus íus lormus de Díscrímínucíon
contru íus lersonus con Díscupucídud (l999) en eí urtícuío
-
síon o restríccíon busudu en unu díscupucídud, untecedente
de díscupucídud, consecuencíu de díscupucídud unteríor o
percepcíon de unu díscupucídud presente o pusudu, que
tengu eí eíecto o proposíto de ímpedír o unuíur eí reco-
nocímíento, goce o eíercícío por purte de íus personus
con díscupucídud, de sus derechos humunos v ííbertudes
íundumentuíes.¨
íus personus con Díscupucídud en Costu Rícu, señuíu en su
con íímítucíones e índícu: ºSe consíderurun uctos de díscrí-
mínucíon eí empíeur en íu seíeccíon de personuí, mecu-
nísmos que no esten uduptudos u íus condícíones de íos
uspíruntes, eí exígír requísítos udícíonuíes u íos estubíecídos
puru cuuíquíer soíícítunte v eí no empíeur, por ruzon de su
díscupucídud u un trubuíudor ídoneo. 1umbíen se consíderu
ucto díscrímínutorío, que en ruzon de su díscupucídud, u
unu personu se íe níegue eí ucceso v íu utííízucíon de íos
recursos productívos.¨

1.2) Hcccpcicn Uc la Ucnuncia
Lu denuncíu es recíbídu de preíerencíu por escríto, sín que
esto ímpííque íu ímposíbííídud de presenturíu de íormu
verbuí, seu medíunte documento íormuí presentudo o u
truves de decíurucíon rendídu por eí denuncíunte, íu cuuí
debe contener como mínímo ío síguíente:
nombre compíeto deí o íu denuncíunte. u)
numero de ceduíu de ídentídud o de cuuíquíer otro b)
díreccíon exuctu de su domícííío v deí centro de c)
trubuío.
nombre compíeto deí putrono o su representunte. d)
hechos concísos v precísos de íos uctos díscrímínuto- e)
ríos de que hu sído obíeto.
sí tíene testígos, deben consígnurse nombre v í)
upeííídos, teíeíono v díreccíon exuctu donde pueden
ser íocuíízudos.
g)
Ln cuso de que ío requíeru, eí denuncíunte puede hucerse
ucompuñur de otru personu que íe brínde íos servícíos
de upovo. Asímísmo, en cuso de no poder trusíudurse, en
ruzon de su díscupucídud, puede remítír eí documento
con íu denuncíu medíunte uígun medío de comunícucíon
dísponíbíe o en su deíecto u truves de unu terceru personu
íegítímudu.
procede u usígnur u un ínspector de trubuío puru reuíízur íu
ínvestígucíon.
1.3) VisiIa al ccnIrc Uc IraUaic para
ccnsIaIar la vcraciUaU Uc la Ucnuncia
Dentro de íos dos díus hubííes síguíentes u íu usígnucíon
deí cuso, eí ínspector de trubuío se upersonu uí centro de
trubuío v procede u reuíízur íu ínvestígucíon correspon-
-
mínutoríos contru eí denuncíunte. Lnu vez constutudos íos
hechos, prevíu entrevístu putronuí, se íe prevíene por medío
deí uctu de ínspeccíon v prevencíon, sobre íu víoíucíon de
íu normutívu upíícubíe.
1.4) TraIanUcsc Ucl UcspiUc
pcr Uiscrininacicn
Lnu vez reuíízudu íu ínvestígucíon sí se determínu íu exís-
tencíu de íu íníruccíon, de coníormídud con eí urtícuío 624
deí Codígo de 1rubuío, se udvíerte uí putrono o represen-
tunte putronuí, de íu obíígucíon de reínstuíucíon deí trubu-
-
cíon v prevencíon.
1.3) Hccurscs anIc cl acIa Uc
inspcccicn v prcvcncicn
Sí eí putrono presentu oposícíon escrítu u íos termínos de
íu prevencíon que íe huce eí ínspector de trubuío, dentro
oposícíon se tomu como un recurso de revísíon, debíen-
dose evucuur íu pruebu. Lu documentucíon uportudu uí
expedíente se pone en conocímíento de íu trubuíudoru
se pronuncíe uí respecto.
Lí íníorme deí ínspector, eí mísmo debe consíderur íu íundu-
mentucíon íurídícu, ío uctuudo, usí como íu vuíorucíon de
íu pruebu oírecídu. 1runscurrído eí píuzo de cínco díus se íe
trusíudu, coníuntumente con eí íníorme deí ínspector, todu
regíonuí, puru que este decíure con curucter de resoíucíon
debe proceder coníorme ío índícudo en íu mísmu.
1.G) Dc la visiIa Uc rcvisicn
Cumpíído eí píuzo otorgudo puru eíímínur íus pructícus
díscrímínutoríus detectudus, eí ínspector de trubuío se uper-
-
mente se hun subsunudo. Líuboru un uctu de revísíon en que
huce constur sí se dío cumpíímíento o no u ío prevenído.
1.7) Dc la visiIa Uc rcvisicn cn casc
Uc UcspiUc pcr Uiscrininacicn
Aí vencer eí píuzo de íu prevencíon uí putrono, eí ínspector
 sí se muntíene o no eí despído. Sí uí
momento de íu vísítu se compruebu que eí trubuíudor uíec-
tudo es reínstuíudo v se íe cunceíuron íos suíuríos deíudos
de percíbír uí momento deí despído, eí ínspector de trubuío
eíuboru un uctu de revísíon urchívundo eí cuso, deí cuuí se
1.B) Ln casc Uc quc cl IraUaiaUcr sc
nicuuc a la rcinsIalacicn
Sí durunte íu vísítu puru constutur sí persíste íu íníruccíon o
voíuntud de deíur sín eíecto eí despído v restítuír uí trubu-
íudor con eí pugo de todos íos derechos, eí ínspector de
trubuío convocu u íu personu denuncíunte puru íníormuríe
uí respecto. Sí unu vez conocídu íu voíuntud de su putrono,
trubuío íe tomu decíurucíon, deíundo consígnudo en íu
respectívu uctu íus cuíídudes de íus purtes v íos síguíentes
hechos: u) íu íechu deí despído ííeguí, b) íu íechu de íu vísítu
reínstuíur uí trubuíudor, udíuntu íu notu correspondíente,
d) íu munííestucíon deí trubuíudor de negurse u íu reínstuíu-
cíon v íus ruzones que du puru eíío v e) íu posíbííídud que
tíenen umbus purtes de recurrír u íu víu íudícíuí. Lí uctu debe
extíende copíu de íu mísmu uí trubuíudor v uí putrono o su
representunte, sí eí ío soíícítu expresumente. Lí ínspector de
trubuío remíte tuí uctu uí íeíe regíonuí puru ío pertínente.
1.u) CcnUicicncs Iísicas v csIrucIuralcs
Uc lcs ccnIrcs Uc IraUaic cn
cuanIc a la Uiscrininacicn
Lste mísmo procedímíento se upíícu en íos cusos de íus
personus con díscupucídud, que requíerun íu uduptucíon
deí puesto v deí íugur de trubuío, o bíen íu reubícucíon en
eí empíeo.
1.1U) Acusacicn anIc IriUunalcs
Sí en íu ínspeccíon se constutu íu persístencíu deí despído
ííeguí, o bíen de íus pructícus díscrímínutoríus, eí ínspector
de trubuío rínde eí íníorme correspondíente unte eí íeíe de
hubííes u purtír de íu revísíon. Lí usesor íeguí, u requerí-
míento deí íeíe regíonuí, íormuíu v presentu íu ucusucíon
respectívu unte íos tríbunuíes, en un píuzo que nuncu
excede de 5 díus hubííes.