2.2. Red Caudata (vodenjaci, da devnjaci i sl.) Vodenjaci i da devnjaci zajedno ine red Caudata (repati vodozemci).

Zapravo, nazivi Ävodenjak³ i Äda devnjak³ nemaju mjestau znanstvenom imenovanju tih organizama (taksonomiji); svakodnevni nazivi, me utim, odnose se na ivotinje koje su svojim na inom ivota/ ivotnim ciklusom vi e vezani uz vodu (vodenjaci) i one koje e e nalazimo u vla nim umama, mo varnom zemlji tu ili pe inama (da devnjaci).

Slika 5. Obi ni da devnjak Salamandra salamndra (Photo by Skorpac)

Ve ina pripadnika tog reda zapo inje ivotni ciklus kao jaja ce, prolazi kroz li ina ki ili larvalni stadij u vodenom okoli u i kona no, nakon metamorfoze, , nastavlja ivot kao manje replike svojih roditelja, odraslih jedinki. U ve ini slu ajeva, nakon metamorfoze, pripadnici reda Caudata napu taju vodeno stani te i odaju se kopnenom ivotu na dvije ± tri godine nakon ega se vra aju u bare/jezerca/potoke iz kojih su potekli kao odrasle jedinke kako bi se parili i produ ili vrstu. S obzirom na njihov biolo ki ciklus, u zarobljeni tvu moramo iza i u susret njihovim potrebama u pojedinim fazama ivota, kakobismo mogli promatrati cjelovit ivotni ciklus i pariti te ivotinje. Odrasle primjerke (tj. primjerke nakon metamorfoze) najbolje je dr ati u terarijima s podlogom od treseta, vla nog li a ili umske zemlje s komadima mahovine, obilno pokrivene komadima kore drve a i plosnatim kamenjem ispod kojeg se ivotinje mogu skloniti. umske vrste bil (koje uspijevaju na jaka slabom svjetlu i visokoj vlazi) kao to su npr. razne paprati i br ljani, mo emo upotrijebiti kao dodatna mjesta za skrivanje. Te biljke e, ako er, u initi t terarije zanimljivijima i ugodnijima oku. Va no je da supstrat u terarijima odr avamo vla nim ± nikad ne smijemo dopustiti da bude saturiran vodom ili se potpuno osu i. To je najlak e osigurati tako da ispod supstrata stavimo drena ni sloj (npr. ljunak, mljevena kora, granule aktivnog ugljena i sl.) i osiguramo kvalietnu ventilaciju pravilnim t postavljanjem ventilacijskih panela. Na taj na in izbje i emo razvoj plijesni i anaerobnih bakterijskih procesa. Vodu koju supstrat gubi evaporaciom treba j dnevno nadomjestiti prskanjem odstajalom vodom ili ki nicom.

t Daphnia i Gammarus-a. U vodenoj. kao i kopnenoj fazi ivota. a esto su prisutne i sekundarne spolne karakteristike ± npr. Razlikovanje spolova. osobito je va no osiguraticirkuliranje i temeljitu aeraciju vode upotrebom vodenih pumpi i vanjskih sustava filtracije (npr. Kod mu jaka je podru je oko kloake izrazito zadebljano. aeriranja i kondicioniranja akvarijske vode. kako kod vodenih. Tijekom Ävodene³ faze ivota . Sekundarne spolne karakteristike osobito su izra ene tijekom sezone parenja. odstajala ili kondicionirana akvarijsk voda a po eljnija je od obi ne vodovodne vode. ali. Tijekom ivota u akvariju najbolje im je osigurai ivu hranu u vidu Tubifex crva.spolno zrele. Op enito govore i.recirkuliranja. relativno je jednostavno jednom kad su ivotinje odrasle. Mali vodenjak ili mrmoljak Triturus vulgaris (Photo by Skorpac) Hrana za odrasle/terestrijalne primjerke vodenjaka i da devnjaka sastoji se od razli itih bezkralje njaka. osobito onih s mekim tijelom (gliste i pu evi gola i). naravno. op enito.u li ina kom stadiju ili za vrijeme parenja ± kao i neke vrste koje provedu itav ivot u vodi. le ne i repne Äkrijeste³. Za one vrste koje u prirodi nastanjuju rijeke i potoke. svi su pripadnici tog roda mesojedni. tj. za pripadnike roda Cauda koje dr imo u akvariju mo emo ta primijeniti sve uobi ajene akvarijske tehnike filtriranja.). Ti faktori. iako im mo emo ponuditi i uobi ajenu kultiviranu hranu kao to su turci (Acheta i Gryllus) i li inke raznih kornja a (Tenebrio. tako i kopnenih formi. zahtijevaju prostrane akvarije ispunjene vodom odgovaraju e temperature i sastava. kanisterski filteri). grijanja. Zophobas i sl. Ve ina jedinki prihvatit e i razne vrste smrznute hrane za akvarijske ribe. variraju od vrste do vrste. poja ana ili druk ija koloracija.Slika 6. enke zrele za parenje i gravidne enke vidljivo su zadebljane u podru ju .

ovisno o vrsti i temperaturi. li inke nastave ivjeti i rasti u vodi i kona no dosegnu spolnu zrelost bez da su prethodno pro le proces metamorfoze (Ätransformacije³ u odrasle jedinke). koje se gotovo nikad ne pojavljuju kao terarijski subjekti. Nakon procesa udvaranja (ponekad vrlo dugotrajnog i kompliciranog) mu jak polo i na neko isto i vidljivo mjesto spermatoforu. enke nekih vrsta.nepovoljne klimatske okolnosti za napu tanje vode) ili genetske (nasljedne unutar vrste). ali u najve em broju slu ajeva jaja ca su polo ena pojedina no ili u manjim skupinam obi no pri vr ena za a. Li inke nekih vrsta odmah po izlijeganju imaju dobro razvijene udove. Razlozi za neoteniju mogu biti fiziolo ki (npr. kamenje i sl. i male/mlade primjerke Daphnia. enka po inje pol gati jaja ca. i onda ra aju ive mlade (dobar primjer za to je i obi ni da devnjak Salamandra salamandra kojeg mo emo na i u ve ini krajeva kontin entalne Hrvatske). .planinskih stani ta. sjeckane Tubifex crve i i sl. osobito ako ih gledamo odozgo. zadr avaju jaja ca u tijelu dok se ne izlegnu. Veli ina i a brojnost jaja aca uvelike ovise o vrsti. postupno im treba ponuditi ve e primjerke Daphna. Vrijeme potrebno da se mladunci izlegnu varira od jednog do tri tjedna. Jednom kada je prihvatila spermatoforu i kada je oplodnja obavljena. Artemia spec. Ako izuzmemo nekoliko evolucijski primitivnih vrsta. oplodnja jeunutarnja. s tri para vanjs ih k krga nalik crvenim perima s obje strane vrata. akvarijske biljke. Tu pojavu zovemo neotenija. Kako li inke rastu. Li inkeje najbolje hraniti sitnom ivom hranom. Kod nekih vrsta vodenjaka (osobito kod pripadnika roda Ambystoma) uobi ajeno je da. gran ice. elatinozni paketi ispunjen spermom koji enka usisa svojim kloakalnim otvorom. Li inke (larve) su duguljaste i vitke. npr. osobito one iz hladnijih.abdomena. umjesto uobi ajene metamorfoze.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful