P. 1
Kulturologija-skripta

Kulturologija-skripta

|Views: 12,509|Likes:
Published by sladjana11

More info:

Published by: sladjana11 on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Pojam kulture i civilizacije. Istorija pojmova
 • 2. Evolucionistička teorija
 • 3. Funkcionalistička teorija
 • 4. Antiintelektualizam Franca Boasa. (metafizičke teorije o kulturi)
 • 5. Teorija kulturnih ciklusa. (metafizičke teorije o kulturi)
 • 6. Psihoanalitička teorija kulture. (metafizičke teorije o kulturi)
 • 7. Pojam simbola. Simbol, alegorija, znak
 • 8. Frejzerovo shvatanje magije, religije i nauke. Kritika
 • 9. Magija i religija u teoriji Bronislava Malinovskog
 • 10. Dirkemovo shvatanje magije, religije i obreda
 • 11. Teorija primitivnog mentaliteta Lisjen Levi-Brila
 • 12. Pismo ranih civilizacija. Odlike kultura Istoka i Zapada
 • 13. Sumer i Vavilon – istorija, religija, umetnost
 • 14. Egipatska kultura - religija i umetnost
 • 15. Kineska kultura
 • 16. Taoizam
 • 17. Konfučijanstvo
 • 18. Indija - bramaizam/hinduizam, budizam, kaste
 • 19. Umetnost Indije
 • 20. Istorija i religija stare Grčke. Kultovi
 • 21. Umetnost Grčke - arhitektura, likovna umetnost, književnost
 • 22. B. Vilson – opšte odlike budizma, hrišćanstva i islama
 • 23. Hrišćanstvo – odlike, istorija
 • 24. Istočna i zapadna hrišćanska crkva. Raskoli u katoličanstvu
 • 25. Umetnost u hrišćanskoj kulturi srednjeg veka
 • 26. Vizantijska civilizacija. Teološki spor dve crkve
 • 27. Umetnost u pravoslavnoj kulturi
 • 28. Islamska kultura – istorija, umetnost
 • 29. Pojam mita
 • 30. Funkcije mita
 • 31. Naturalistička i animistička teorija mita
 • 32. Metode tumačenja mita
 • 33. Psihoanaliza i mit. Tumačenje mita o Edipu (Frojd). Kritika
 • 34. Demitologizacija i remitologizacija
 • 35. Mit u savremenoj književnosti
 • 36. Nacistički mit i film. Mit, masovna kultura, kič
 • 37. Teorijski pristupi umetnosti
 • 38. Struktura umetničkog dela – E. Panofski
 • 39. Vrednost i vrednovanje umetničkog dela. Struktura estetskog akta
 • 40. Sudovi ukusa i kritičko prosuđivanje dela
 • 41. Teorije umetničke recepcije. Kantova tipologija ukusa
 • 42. Estetika lepog i estetika ružnog. Voringer. Uživanje i uosećavanje
 • 43. Pretpostavke modernog ukusa
 • 44. Konformistički ukus. Abraham Mol
 • 45. Avangardistički ukus. Renato Pođoli
 • 46. Tradicionalistički ukus. Adorno
 • 47. Kompenzatorska funkcija trivijalne književnosti
 • 48. Doseljavanje na Balkan i stvaranje države
 • 49. Prijem hrišćanstva, Sveta gora i kult Svetog Save
 • 50. Isihazam, monaštvo i jeresi u pravoslavlju
 • 51. Jezik u srednjem veku u Srbiji
 • 52. Književnost u srednjem veku u Srbiji. Crkvena i epska književnost
 • 53. Arhitektura u srednjem veku – stilovi
 • 54. Manastiri i crkve srpskih vladara
 • 55. Likovna umetnost i minijatura
 • 56. Smisao žrtvenog obreda. Žrtvenici i hramovi
 • 57. Principi animologije
 • 58. Religija i kult kamena
 • 59. Kult drveta, biljaka i vatre
 • 60. Kult vatre, vode i izvora
 • 61. Zmija kao demonsko biće
 • 62. Zmija i zmaj
 • 63. Vuk i pas kao demonska bića
 • 64. Konj, petao – demonska bića
 • 65. Vampir, veštica, mora
 • 66. Raskršća i groblja
 • 67. Antropološki ciklus. Rođenje, krštenje, strižba
 • 68. Antropološki ciklus. Svadbeni običaji
 • 69. Antropološki ciklus. Smrt i pogrebni običaji
 • 70. Prokletije i lapot
 • 71. Agrarni ciklus. Magijski obredi za dobijanje kiše
 • 72. Agrarni ciklus. Slave i zavetine, kolač „baba“
 • 73. Jezik i teorije o jeziku
 • 74. Lingvistika i kompjuterska lingvistika
 • 75. Psiholingvistika
 • 76. Sociolingvistika
 • 77. Sapir – Vorfova hipoteza
 • 78. Teorija kulturne lingvistike
 • 79. Kodovi i njihove vrste
 • 80. Denotacija i konotacija
 • 81. Metafora i metonimija
 • 82. Persova teorija znaka – ikona, indeks i simbol
 • 83. Ferdinand de Sosir – proizvoljna priroda jezičkog znaka
 • 84. Ferdinand de Sosir - jezik i govor, organizovanje znakova
 • 85. Mukaržovski i praški jezički krug
 • 86. Jurij Lotman – jezik umetnosti
 • 87. Neverbalna komunikacija
 • 88. Kodovi dodira, prostora; orijentacija i izgled
 • 89. Telesni jezik (kinetičan ili mimičan kod)
 • 90. Gestovi
 • 91. Novi i stari mediji

KULTUROLOGIJA (skripta) 1. Pojam kulture i civilizacije. Istorija pojmova Termin kultura ima latinski koren.

Osnov može da se vidi u izrazu cultus (u smislu gajenja, obrade polja), colere (negovanje, gajenje, obrađivanje) ili cultura (u smislu obrade polja). Vremenom termin kultura evoluira i dobija metaforički smisao "obrada duha". U Engleskoj u 16. veku pojam kultura označava religijski kult, a u 17. veku izraz se odnosi na razvoj duha, na prefinjene manire. U 18. veku pojavljuje se termin civilizacija. Civilizacija postaje viši stupanj razvoja čoveka kao društvenog bića i sledi posle faze divljaštva. Termin civilizacija je razvio filozofiju odnosno ideologiju koja će preciznije odrediti status divljih naroda. Dolazi do stvaranja niza teorija o tome kakva je razlika između divljih i civilizovanih naroda. Pitanje je da li je to razlika samo u stepenu, samo istorijska razlika, ili razlika u kvalitetu. Rasističke teorije verovale su da se "divlji" narodi ne mogu dostići stupanj "civilizovanih". Počev od 19. veka termin kultura počinje sve više da se dovodi u vezu sa osobenim duhovnim svojstvima naroda (religija, umetnost, filozofija). Na osnovu nemačkog poimanja termina, kooperacija među narodima moguća je samo na tzv. civilizacijskoj ravni. Svaki narod ima svoje osobene sisteme kultura, one se tradicijski prenose i čuvaju. Elias smatra da "civilizacija" dopušta da se nacionalne razlike naroda do izvesnog stepena mogu eliminisati, dok nemački pojam Kultur potencira nacionalne razlike. 2. Evolucionistička teorija Evolucionizam je teorija koja se prvobitno odnosila na biološku nauku. Prema ovoj teoriji složeni organizam se razvijao od jednostavnih ka složenijim oblicima. Pristalice evolucionistička teorije (Tajlor, Morgan, Spenser i Bastijan) smatraju da su razlike među različitim kulturama u osnovi samo kvantitativne razlike, tačnije samo u stepenu razvitka. Pojedinačne kultura treba shvatiti kao razvojne stupnjeve jedinstvenog i univerzalnog razvojnog procesa. Tajlor smatra da se civilizacija razvija na podlozi razuma i naučnog saznanja, i da civilzacija stoji u mestu kada njom upravljaju stari običaji koje nameću pradedovi. Napredak traži nesputani razum. Do "kulturne evolucije" dolazi zato što na kraju "razum" preovlada nad tradicionalnim shvatanjima. On smatra da se na području kulture svako mora koristiti racionalističkim načelima i da će tradicija na kraju popustiti pred razumom. Što je neka kultura na višem stupnju, to je tradicija slabija. Tu se vidi Tajlerov otpor preme mitu i mitologiji. Mitologija je po njemu niži stupanj razvoja dok je naučno saznanje viši stupanj razvoja. Lesli Vajt je unapredio evolucionističko shvatanje kulture. Smatra da društvena grupa stvara kulturu i da je samim tim značajnija od pojedinca. Pojedinac nije u stanju da

menja kulturu niti da je nadzire i usmerava. "Ne određuju ljudska bića kulturu po želji i zamisli: upravo kultura određuje ponašanje ljudi."

3. Funkcionalistička teorija Antropolog Branislav Malinovski smatra da su ljudska bića jedna životinjska vrsta što znači da čovek mora prvo biološki da opstane tj. preživi kao i svaki drugi organizam u prirodi, a zatim čovek stvara sekundarnu sredinu - kulturu. Kultura se mora stalno reprodukovati, održavati i usmeravati. Svaka kultura stvara svoj kulturni standard. U temelju kulture nalaze se ljudske potrebe. Drugi važan pojam je pojam funkcije. Funkcija se objašnjava kao zadovoljenje neke potrebe aktivnošću u kojoj ljudska bića sarađuju, upotrebljavaju rukotvorine i troše dobro. Pozorišna institucija, kao institucija kulture, obavlja funkciju zadovoljenja jedne važne kulturne potrebe. Sve što radimo ima funkciju da zadovolji jednu potrebu. Treći važan pojam je tradicija. Kulturna tradicija se mora prenositi sa pokoljenja na pokoljenje uz pomoć mehanizma "vaspitne prirode". Četvrti elemenat kulture je njena organizacija unutar institucije. Tako bi institucija "umetnosti", na primer, bila zbir shvatanja ljudi jedne zajednice o tome šta je umetnost. Malinovski određuje kulturu kao "jedan integral sastavljen od delimično samostalnih, delimično koordiniranih institucija". Kultura se mora shvatiti kao sredstvo za postizanje cilja. Malinovski pokazuje da ljudi kao kulturna bića žive u skladu sa normama, običajima, tradicijama i pravilima. 4. Antiintelektualizam Franca Boasa. (metafizičke teorije o kulturi) Franc Boas je američki antropolog koji smatra da svaki narod ima vlastitu kulturu. Smatrao je da je kultura presudni faktor koji utiče na sveukupnu strukturu društva. Veruje da je politička promena u nekom narodu potekla iz kulture. Boas uvažava i tradiciju i osećanja kao bitne faktore kulture. Ukazivao je da se i danas u najrazvijenijim društvima uobičajeno mišljenje vodi pre svega osećanjima i tradicijom, a ne razumom. Rut Benedikt smatra da je osećanje pojedinca odlučujuće u razjašnjenju suštine kulturnog sistema, dok je razum sporedan činilac. Ona uvodi pojam "kulturnog obrasca" koji predodređuje položaj svakog novog člana u nekoj zajednici. Kulturni obrasci deluju na pojedince prinudom. Ističe da ipak ima mesta za "individualni elascitet" gde pojedinac dobro prilagođen obrascima svoje sredine, može da se pojavi i kao njen dalji kreator. Emil Dirkem ističe princip "kolektivne svesti". Smatra da je pojedinac nemoćan da stvori kulturnu instituciju. Za njega je kultura kolektivno osećanje i verovanje koje je suprotstavljeno razumu i umu. Po njemu je osnov kulture u "kolektivnoj volji", u "kolektivnom osećanju". Alfred Luis Kreber smatra da se kultura mora objašnjavati sopstvenim načelima. Prihvata pojam kulturnog obrasca koji svakoj kulturi daje celovitost i sprečava je da postane bezoblična, da bude skup nepovezanih elemenata. On uvodi i "krivulju rasta" po kojoj svaki stilski obrazac teži svom vrhuncu kome sledi opadaje. Kreber se odupirao tezi 2

da su veliki izumi i otkrića tvorevine pojedinačnih genija, već je smatrao da su bili stvoreni uslovi da se nešto pojavi i da je ta pojava bila neizbežna.

5. Teorija kulturnih ciklusa. (metafizičke teorije o kulturi) Teoriju kulturnih ciklusa izneo je Špengler. Ta teorija negira dotadašnju teoriju o stalnom progresu u kulturi već zastupa ideju o cikličnosti. Kada se jedan kulturni ciklus ostvari, dosegne svoj maksimum, počinje da nazaduje i odumire. Nikolaj Danilevski je smatrao da postoje opšti zakoni kulturnog razvitka. 1. Narod koji ima poseban jezik predstavlja samobitni kulturno-istorijski tip; 2. Neophodno je da ti narodi imaju političku nezavisnost; 3. Svaki tip svoje osnove izgrađuje za sebe, pri većem ili manjem uticaju tuđih civilizacija; 4. Civilizacija karakteristična svakom tipu doseže svoj maksimum samo onda kada raznovrsni etnički elementi koji ga čine imaju svoju nezavisnost; 5. Tok razvitka tipova najsličniji je dugogodišnjim jednoplodnim biljkama kod kojih je period rasta neodređeno dug, ali period cvetanja i donošenja plodova veoma kratak i jedanput zauvek iscrpljuje njihovu životnu snagu. Danilevski smatra da slovenski tip civilizacije tek treba da doživi svoj procvat. On tu uključuje Ruse, Čehe, Srbe i Bugare. Ukoliko se to ne desi taj tip će se raspasti dajući materijal za postizanje tuđih ciljeva. Utemeljivač ciklusne teorije 20. veka je Osvald Špengler. On smatra da kultura odumire kada kolektivna duša naroda dosegne svoj maksimum u jeziku, verskom učenju, umetnosti, državnosti, nauci. Došavši do kraja kultura odumire postavši civilizacijom. Kod njega se pojavljuje i dualizam kulturnih snaga: uloga ženskog i muškog činioca u stvaranju kulture. Tu se žena vezuje za porodicu, a muškarac za društvenu zajednicu. Žena predsavlja simbol pasivnog, centripetalnog sistema, dok je muškarac izraz istorijskog dinamizma i državne volje naroda. On brine o višim interesima naroda, a žena o uskom porodičnom krugu. 6. Psihoanalitička teorija kulture. (metafizičke teorije o kulturi) To je teorija prema kojoj je kultura manifestacija subliminarnih seksualnih energija čoveka. Tu teoriju je prvi izložio Sigmund Frojd. On ističe da je osnov za stvaranje kulture grupni subjekt. Lična sloboda nije produkt kulture. Frojd kulturu gleda negativno - ona sputava erotsku energiju čoveka i lišava ga njegovih sloboda. Istorija kulture je istorija lišavanja čoveka njegovih potencijala, sloboda i kapaciteta uživanja. Začeci kulture pojavljuju se u trenutku prvog pokušaja da se urede društveni odnosi. Na početku jednog grupnog plemenskog života uspostavljeni društveni sistemi po strogim pravilima kojih su se morali pridržavati ostali članovi zajednice. Međutim, ljudima koji nisu mogli da bezgranično zadovoljavaju svoje nagone libida ostalo je da se bave kulturom, umetnošću, plesom, crtanjem, a sve u funkciji trošenja viška seksualne energija.

3

Smatra da žene zastupaju interese porodice i seksualnog života, da su neprijateljski raspoložene prema kulturi i da kultura zahteva sve veće nivoe sublimacije za koje žene nisu dorasle. Na drugoj strani muškarac poseduje znatnu količinu psihičke energije. Sve što utroši u kulturne svrhe, on najvećim delom oduzima od žene i seksualnog života. 7. Pojam simbola. Simbol, alegorija, znak Bitna odlika čoveka je njegova mogućnost da stvara simbole. Najreprezentativnije simboličke forme su: umetnost i mit, vera i filozofija, jezik, moralne vrednosti. Reč simbol dolazi od grčke reči σύμβολο što znači znak, simbol. Simbol je sa jedne strane fizička, materijalna stvar, a sa druge strane ona je nematerijalna - to je ljudska zamisao, naša projekcija, da u čulnim predmetima vidimo još i nešto drugo. Jezik je jedan od prvih oblika ljudske simboličke aktivnosti. Prema Marksu, jezik je star koliko i svest, on nastaje iz potrebe opštenja sa drugim ljudima. Jezik je instrument izražavanja ali i formiranja i oblikovanja čovekovih misli i osećanja. Znak i simbol pretpostavljaju materijalni predmet koji se može čuti, videti, opipati. (Čuje se na primer pisak lokomotive. Istog trenutka kada čujemo pisak, obelodanjuje se prisustvo same lokomotive). Da bi neki materijalni znak, predmet, zvučni signal, postao simbol on mora da se nalazi u jednom posebnom odnosu prema čoveku. Čovek mora biti u stanju da prilikom opažanja takvog materijalnog predmeta zamisli ili doživi jedan drugi, dublji smisao. Simbol je spoj "konačnog" i "beskonačnog", "slike" i "ideje". Razlikujemo simbol u užem smislu (beskonačno koje se izražava u konačnom) i alegoriju (formu u kojoj konačno teži da se u beskonačnom poništi i ukine). U razumevanju simbola nije potrebna nikakva konvencija (u vatri svi vide neku dinamiku, polet, revoluciju), dok je ona neophodna kod alegorije (žena koja u jednoj ruci drži kantar, a u drugoj isukani mač predstavlja pravdu). 8. Frejzerovo shvatanje magije, religije i nauke. Kritika Magija, po Frejzeru, nastaje iz naivnog misaonog procesa čoveka koji je još nemoćan da shvati one dublje, unutrašnje veze i odnose među pojavama sveta. Magijska slika sveta građena je na osnovu "opažajnog mišljenja", koje odlikuje primitivna svest, i "pojmovnog mišljenja" visoko razvijenog, civilizovanog čoveka. Prema Frejzeru, misaoni procesi na kojima se zasniva magija svode se na dva principa. Prvi princip je "zakon sličnosti" gde slično proizvodi slično, ili gde posledica liči na svoj uzrok. (Lovac pre polaska u lov najpre gađa strelom crtež životinje koju ide da lovi). Drugi princip je "zakon dodira ili prenosa" gde stvari koje su jedanput bile jedna s drugom u dodiru produžuju da delaju jedna na drugu. (Primer je "uziđivanje senke". Sa crvenim koncem se izmeri senka nekog čoveka, a zatim se taj konac ugradi u temelje nekog objekta koji se gradi. "Izmereni čovek" će ubrzo umreti, a zgrada će se trajno održati). Pod religijom, Frejzer podrazumeva umilostivljavanje ili pridobijanje sila viših od čoveka, za koje se veruje da vladaju sudbinama čoveka. Kao i magija, religija sadrži dva 4

elementa: teorijski - vera u višu silu i praktični - mogućnost da se delanjem, molitvama, obredima i žrtvama te sile umilostive i zadovolje. U nauci se veruje u neumitni tok prirodnih događanja i nema načina da se prirodne sile umilostive. Edvard Pričard u kritici Frejzerovog gledišta smatra: da postoji afektivna idejna sličnost između nauke i magije; da razvoj misli prolazi kroz stadijume magije, religije i nauke; da je pogrešna Frejzerova analiza magijske simbolike. Za Pričarda je neprihvatljiva pojmovna i istorijska diferencijacija magije i religije. Smatra da je magija obavezno prethodni stupanj, a da religija dolazi kasnije. Ističe da magija kao sistem verovanja i postupaka, nije jedinstvena i istovetna za sve narode i kulture sveta. Magija nije neki puki sistem veza među predstavama, već je sistem ritualnih postupaka. 9. Magija i religija u teoriji Bronislava Malinovskog Bronislav Malinovski smatra da ne postoji kvalitativna razlika između svesti primitivnog i civilizovanog čoveka. Smatra da ne postoji ni jedan narod bez religije i magije, ma kako primitivan bio. Ne postoji ni jedna vrsta primitivnih ljudi kojoj nedostaje naučni stav ili nauka. Magija, nauka i religija idu zajedno. Prvobitnim religijama, dakle magiji i animizmu, Malinovski pripisuje karakter "kolektivne svesti". Zajednica doprinosi formiranju prvobitnih opštih predstava, uključujući tu i totemizam. Malinovski pravi razliku između magije i religije. Magijski obred se izvodi kao sredstvo koje vodi jednom cilju, on ima određenu praktičnu svrhu poznatu svima koji ga vrše. Magijska radnja ima cilj koji je praktičnog karaktera, pa je samim tim okrenuta budućnosti. Religijska radnja nama nikakav drugi cilj osim da očuva i integriše ljude zajednice. Ona je okrenuta sopstvenoj tradiciji, kulturi i prošlosti. 10. Dirkemovo shvatanje magije, religije i obreda Dirkem polazi od pretpostavke da ne postoji ljudska zajednica bez religije, ali religija nije nešto čime započinje život neke zajednice. U spoljašnje manifestacije religije spadaju pojam natprirodnog i pojam božanstva. Religija bi bila neka vrsta spekulacije o svemu što izmiče nauci i, uopšte, distinktivnom mišljenju. Ona nadilazi ideju o bogovima ili duhovima. Dirkem smatra da pojam verovanja pretpostavlja dva aspekta: teorijski i praktični (obred). Religija je delo kolektiva. Ona se određuje kao čvrsto povezan sistem verovanja i običaja. Sve religije Dirkem deli na dve osnovne vrste: naturizam - koji se obraća stvarima prirode kao što su reke, nebo, zvezde itd; i animizam - čiji su predmet duhovna bića, duhovi, duše, demoni, božanstva. Kult označava obožavanje ili obogotvorenje stvari, predmeta ili bića iz prirode (kult prirode) i obožavanje duša ili duhova predaka (kult predaka). Dirkem je napravio razliku između obreda i kulta. Kult se javlja kao sistem raznih obreda, svečanosti ili ceremonija čija je zajednička odlika da se periodično obnavljaju u pravilnim vremenskim 5

Najstariji primerci kineskog pisma nalaze se na kostima i oklopima kornjača. ali da misli neneučno i nekritično. već je suštinska. koje se upotrebljavalo za natpise i zapise na spomenicima i hijeratsko pismo. Svaka reč je potpuno zasebna celina i ne menja se u sintaksičkoj upotrebi: ista reč može služiti i kao imenica. a sa druge strane ona poseduje teorijsko-saznajnu. razvoj nauke.n. i kao glagol. formiranje gradova. 12. Ti su ljudi razumna bića. sahranjivanja. vizantijska (kao poseban oblik hrišćanske) i naučno-tehnička ili zapadno-evropska civilizacija. Bril priznaje da i civilizovan čovek posmatra predmete saglasno svojoj kulturi. egipatska. Kod starih Egipćana postojale su dve vrste pisma: hijeroglifsko. kada dostigne izvestan stepen intenziteta. grčka. Između subjekta i viđenog predmeta isprečava se mistična predstava kojom predmet odmah biva interpretiran. To što primitivac izbegava logičke operacije koje odlikuju civilizovanog čoveka. Sumeri su prvi narod koji je razvio pravi sistem pisanja.e. a ne objektivan sled činjenica. intelektualnu dimenziju. a primitivna misao je orijentisana na natprirodno. i 1200. Plemena indoevropske rase. nadnacionalni jezik. važne odlike civilizacije su: pismo. Pismo ranih civilizacija.razmacima (kult predaka). ali je stvar u tome što se naša predstava podudara i sa objektivnim osobinama predmeta. važne događaje (obred venčanja. hrišćansaka. Osim jezika. sagledan. Odlike kultura Istoka i Zapada Civilizacija predstavlja "veliki kulturni organizam" sastavljen od više nacionalnih kultura. veka p. Sumersko pismo bilo je klinasto. ne znači da je on manje logičan od civilizovanog čoveka.e. ali "razmišljaju u kategorijama različitim od naših". Svaki tip društva ima svoj mentalitet. Dirkem ističe da kolektivni život. Poznato je oko 2500 piktograma iz dinastije Šang. svoje običaje i ustanove. indijska i kinaska. budi religijsko mišljenje. Na evropskom tlu to su: civilizacija Lepenskog vira. rimska. krštenja). U ljudskom društvu postoje dva osnovna mentaliteta: primitivni i civilizovani. Treba pomenuti i hetitsko hijeroglifsko pismo koje se sastojalo od 220 znakova. Takav tip mišljenja Bril naziva predlogičan što znači da je primitivan čovek racionalan. Primitivac u pojavama vidi ono što mu je tradicija i kultura nametnula. 6 . koja je sudbinski delovala na dalji razvoj civilizacija. Obred je vezan za pokretne. 11. i kao pridev prema tome kakav položaj zauzima u rečenici. Na afro-azijskom tlu mogu se uočiti četiri najznačajnije i najstarije civilizacije: sumerska.n. Najraniji primerci potiči iz 14. dogodila se jedno od najvećih masovnih seoba naroda. Teorija primitivnog mentaliteta Lisjen Levi-Brila Prema Brilu mentalitet pojedinca proističe iz "kolektivnih društvenih predstava". Između 1500. Razlika među njima nije u stepenu. na tlu južne Mesopotamije. običaja i kulta. godine p. koje često odlikuje zajednički. kojim su se pisali verski i svetovni natpisi na papirusu. pa je utoliko naše saznanje "objektivno". Civilizovani narodi za osnov kulture i života uzimaju logiku. Religija je sa jedna strane jedinstvo sistema obreda.

Vrhovni bog je Anu. i 4.prozvana "konjički narodi". Prvu dinastiju uspostavljaju kraljevi Ura oko 2600 p. Ovaj oblik hrama naziva se zigurat. Građevine su bile u obliku stepenastog tornja. Nakon vladavine Hamurabija sledi asirsko carstvo. Nubijci i Semiti. Akadi.e.e.e. Najpoznatije sumersko pisano delo je Ep o Gilgamešu. kralj Sunca. 14.n. Od svih tih različitih etnosa stvoren je jedan narod. akadska. koje čini 12 ploča ispisane klinastim pismom. Govori o delima tog sumerskog vladara.n.n. Egipćani su verovali da je suštinski element ljudskog postojanja bilo Sunce. Tako je usledio niz kratkotrajnih civilizacijana ovom tlu: sumerska. Ostaci starih Egipćana su današnji Kopti. Prema Veberu pojavila se u se u velikim talasima na celom prostoru od Kine do Grčke. prelaze Kavkaz i kreću prema istoku i zapadu. Sumer i Vavilon – istorija. 332. U Egiptu se srećemo sa jedinstvenom centralizovanom državom na čitavom prostoru reke Nila kojom je vladao jedan kralj.. milenijumu p. o procesu individualizacije. dok je na dnu društvene lestvice stajao narod i robovi. u brojne demone i duhove. Verovali su u mnogobrojna božanstva.e.n. na ušću Tigra i Eufrata.n. U najstarijoj fazi Egipat je prošao kroz totemizam. Na čelu Egipta bio je faraon. o tome kako je taj narod vodio borbu sa svojim bogovima i demonima. vavilonska i asirska. sahranjivali su mrtve na grobljima. domorodačke osnove kulture. gospodar neba. Sumerska civilizacija potpuno je formirana oko 3 milenijuma p. Sumerani su verovali u zagreban život. bik. a Zemlja trave i žita. Iza njega je bila kasta sveštenika i dvorskih činovnika. Najstarija egipatska božanstva bila su u obliku životinja: soko. U neolitu se javlja kult mrtvih (htonizam). Na severu su bili semitski narodi. religija. nalik čuvenoj Vavilonskoj kuli koju je podigao Nabukodonosor oko 600. godine p. Enlil je bog vetra. na tlu južne Mesopotamije.e. da je ono jedini izvor života. a potom su počeli da ih sahranjuju iza kuće. Ova vera dobija krajnji izraz u sfingi (telo životinje i glava čoveka).religija i umetnost Egipatska civilizacija se formira u dolini reke Nil u 5 milenijumu pre n. Vrhunac je dostigla kada je kralj postao Hamurabi koji je pokorio Sumer postavši kraljem Sumera i Akada. Stanovništvo Egipta su činili Libijci. umetnost Sumerska civilizacija pojavila se u 5. Ovaj hram je bio i svetovnog i duhovnog karaktera. Egipatska kultura . Sumeri su prvi narod koji je razvio pravi sistem pisanja. Razdoblja egipatske epohe dele se na dinastije.e. p. Iz simbioza. nove pridošle i stare. Egipat je skončao kao helenska provincija. g. 13. krava. koji su prihvatili sumersku kulturu i pismo. 7 . Vremenom su se Akadi osnažili i u Vavilonu su formirali svoju dinastiju. U periodu robovlasništva dolazi do sinteze totemizma i ideje o bogočoveku. nastaje "nov period sveta". Ono zatim prelazi u ruke Nabukodonosora što je dovelo do novog uzleta Vavilona kao grada. Svi ostali bogovi neba se pokoravaju vlasti Anua. Sumersko pismo bilo je klinasto. koja se prema vrhu sužava. kada dostiže i svoj vrhunac.

Glava i noge su u profilu. Oblast kulta obuhvatala je tri obreda: kult Neba. vezanog za tlo. gde se završava u jednoj tački. Kineska istorija je borba sa rekom i poplavama. Epoha dinastija Tang smatra se smatrana je epohom cvetanja likovne umetnosti i poezije kao i keramike. Pisano je na okolopima kornjača. jedinicu. Kineska kultura Prvi spomenici materijalne kulture Kine datiraju iz 8 milenijuma p. Iz potrebe da aktivnost čitavog stanovništva bude koordinirana. Mrtvima su prinosili žrtve.n. U severnim delovima Kine pronađeno je polirano kamenje. Počeci dvorske drame datiraju iz perioda dinastije Han. Drugo je bilo hijeratsko kojima se pisali svetovne i verske spise pisane na papirusu. Pokrećući životni princip su Jang i Jin. Na reljefima i slikama telo se uvek prikazuje na jedan način. prezirali su naučno. Kaligrafija (krasnopis) je činila osnovu školskog sistema i likovne umetnosti. javila se centralizovana vlast. svetlo i lakoću. Čou. muškost. Jang i Jin predstavljaju odnos muškog i ženskog principa. zemljoradnji. Reljefi i slike su uvek u nekom nizu koji nas vodi ka cilju. U periodu dinastije Tang razvija se narodna drama.Umetnost Egipta bila je podređena postizanju određenih ciljeva. ženskost. Drevna Kina isto kao i antička Grčka može se nazvati zemlja filozofije. Smisao je bio prodreti do najvišeg. Han. Taoisti su osuđivali civilizaciju. ratu.e. Kinu odlikuju dva drevna kulta: kult predaka (Konfučije) i kult prirodnih sila i pojava (Taoizam). majku. matrijarhatski obojena. Taoizam Dve osnovne filozofske škole bile su taoistička i konfučijanska. U kini su se razvile dve filozofije: taoizam i konfučijanstvo iz kojih se vremenom razvijaju istoimene religije. Možemo reći da je ona bila monumentalna i uzvišena. oca. nebo. Stari Egipćani su poznavali dva pisma. tamu i otežavanje. Istoriju Kine posmatramo kroz vladajuće dinastije: Hsia. ka vrhu piramide. Zemlje i Čoveka. U vajarstvu su zastupljene teme životinjskog porekla. Mitologija Kine je htonično. Duhovi predaka mogli su da pribave ili uskrate uspeh u lovu. a torzo u amfasu. a njen najstariji brat rukovodio je grupom. Jang označava savršenstvo. Kinesko pismo je bilo ideografsko. zemlju. 15. Od htoničnog. Šang. Jin predstavlja nesavršenstvo. oličenog u bogu Sunca. 16. Kult predaka je bio rasprostranjen u čitavom kineskom društvu. Prvi tragovi ovog pisma potiču iz 14.n. Kineska umetnost je autohtona i snažno je uticala na susedne kulture. itd. Razlikuju prirodno od onog što 8 . To je najbolje predstavljeno u piramidama. Taoizam predstavlja idealizaciju jednostavnosti i jednostranosti "primitivnog" društva. veka p. Iz tog perioda poznato je oko 2500 piktograma.e. za vreme vladavine dinastije Šang. Jedno hijeroglifsko koje su koristili za natpise i zapise na spomenicima. Sva egipatska umetnost vezana je za htonično i personifikovano božanstvo. dvojnost. Čin (kineski zid). Kult Neba je najstariji kult u Kini. Kuća u drevnoj Kini pripadala je ženi. školsko znanje.

nečujan.n. doprinosi razvoju čovekovog karaktera. Rođen je 604. dosežemo samo na putu oslobođenja od čula i strasti. kaste Civilizacija stvorena u dolini reke Inda u 3 milenijumu p. žudnja za čulnim 9 . Ono se bavi problemima države i društva. Razvio je verovanje u apsolutno blaženstvo . obrazovanja. Konfučijanstvo Dve osnovne filozofske škole bile su taoistička i konfučijanska. Indija . Višnu . ali je ona niže vrednosti.je čovekovo. a tek kasnije razvio se kao filozofski princip. Smatra da preko poezije. pod najezdom Arijskih plemena. prazno. ona potiče s Neba.e.onaj koji održava svet i Šiva . U knjizi opisuje Tao kao nešto bez imena.n.e.onaj koji razara svet. hinduizam se temelji na tri vrhovna božanstva: Brama . Nestali su sredinom drugog milenijuma p. U bramaizmu čovek treba da dostigne moralno načelo. a ostala njegova kazivanja sakupili su njegovi učenici i objavili pod nazivom "Konfunčijansko štivo". Ovo načelo vodi u budizmu ka nirvani kao savršenog oblika oslobađanja pojedinca.nirvanu. Ta spoljašnja lepota izražava se u terminima mej i šan. na kastinski sistem i na vrhovni autoritet Veda. Tao je nevidljiv. Tao. Do velike harmonije dolazimo oslobađajuči se spoljašnjeg sveta. Muzika izražava harmoniju svemira. Unutrašnju lepotu. Osnovao je školu Ju. Poezija i muzika po njemu mogu imati veliku društvenu snagu koja se može upotrebiti u rukovođenju i upravljanju državom. đainizam i hinduizam. Za razliku od filozofije taoizma koja je okrenuta nadzemaljskom. univerzalna patnja. Isticao je i saznajnu funkciju umetnosti.e. Kultura i umetnost kod njega vode disciplinovanju čoveka. godine p.e. 18. Insistirao je na socijalnoj funkciji umetnosti (kao Platon). Budizam nastaje kao reakcija na obrede žrtvovanja koji su vršeni u bramaizmu.bramaizam/hinduizam.stvoritelj. možemo dostići odricanjem od čulnog. Tajnu života. Konfučije je rođen sredinom 6. Konfučijanstvo je izvršilo najveći uticaj na kinesku kulturu. Lao-Ce ne negira spoljašnju lepotu. Smisao i cilj života u bramaizmu je spajanje sa brahmom . a da bi to uspeo mora se osloboditi telesnog. konfučijanstvo je okrenuto ovozemaljskom. Osnivač i propovedač je Buda. budizam. Bramaizam je bio prvobitno vezan za žrtvene obrede. da je uzrok te patnje je želja. Filozofija taoizma izložena je u "Knjizi o putu" koju je napisao Lao-Ce. Konfučijanstvo ne odbacuje ljudska osećanja. liturgije (morala) i muzike se dostiže savršenstvo. U 6. U temeljima budizma postoje četiri istine: da u životu postoji tzv.n. veštačko. amorfno. Reformisani bramaizam. Napisao je jednu knjigu "Anali proleća i jeseni". Tao. Prema bramaizmu duša posle brojnih života ima nadu da će se osloboditi svih patnji i sjediniti sa Apsolutnim. veku p.n. Bio je savremenik Zaratustre i Bude.e. Buda i Mahavira uspostavili su dve nove vere budizam i đainizam. a ipak je izvor Neba i Zemlje. odbacivanjem strasti. i označava lepotu spoljašnjih stvari koja se doseže čulima. neopipljiv.Apsolutnim duhom. 17. i 5.n. veka p. ali zahteva njihovu kontrolu. Ovo učenje će poslužiti za oblikovanje triju najznačajnijih indijskih religija budizam.

U pogledu književnosti posebno mesto pripada epskom delu Mahabharata. Indijsko društvo je bilo uređeno po principu kasti. U budizmu postoji pet zapovesti: ne ubij. Grupa ima svoje običaje i odeljene su od drugih. već zaobilazno. Reljefi budističkog hrama su građeni tako da figura odozdo ka gore gubi realističku osnovu. vaišije (trgovci. To se pre svega odnosi na tri vrhovna božanstva neohinduizma: Bramu. Kad su Grci pali kasnije u ropstvo. šudve (ratari. Umetnost budizma. radni deo stavovništva). i 3. Razlika bramaizma i budizma u umetnosti se pojavljuje kao razlika dveju estetičkih teorija: simboličkog i alegorijskog prikazivanja božanstva.n. Motivi prikazivanja bili su čovekova svetovna okolina. Prema legendi bik je rastrgao Androgeja. kšatrije (plemići). Drugi značajan ep je Ramajana. Teološki gledano to simbolizuje put idealizacije. Minoj je tražio svake devete godine da mu Grci šalju 10 . da je potrebno osloboditi se te želje i da je to moguće uz pomoć osmokrakog puta. Kasta je zatvorena grupa čijim se članom postaje rođenjem. Umetnost Indije Umetnost bramaizma.zadovoljstvom.n. Bramani su naručivali najveći broj skulptura. Višnu i Šivu. Bog se nije smeo prikazivati u ljudskom obliku sa individualnim karakteristikama.e. Za lamaizam je važan pojam reinkarnacije duše.e. sina Minoja. ne kradi. celokupni biljni i životinjski svet. Kad Dalaj Lama umre on ulazi u dušu određenog deteta koje se kasnije traži. Članovi grupe se uzajamno pomažu. 19. u kojoj su prikazani doživljaji princa Rame. Kaste su bile podeljene na: bramani (sveštenici). apstraktno Biće. Najviše biće se ne može direktno i neposredno prikazati u čulnoj formi. Naziva se kritska ili minojska civilizacija što se vezuje za mit o Minotauru. Reč je o biku kralja Minoja sa Krita. Prema novim istraživanjima može se uočiti i treća grana budizma tantrizam i njgova novija varijanta lamaizam. zanatlije). Svetovna arhitektura i vajarstvo stvarani su za običan svet. Duhovni vođa lamaizma je Dalaj Lama. ne vrši preljubu. ne pij alkohol. a znatno manje pod uticajem budizma. nastalo između 6. Razvila se sredinom trećeg milenijuma p. alegorijski. kao i na kulturu naroda Indokine. Postoje dva pravca u budizmu: hinajana i mahajana. veka p. Vrhunac vere je identifikacija sa Đainom. put ka Nirvani. 20. ne laži. Kultovi Grčka civilizacija pojavila se na tlu Krita. Indijsko vajarstvo i slikarstvo uticalo je i na umetnost Kine i Japana. Đainizam je vera koju je utemeljio Budin savremenik Mahavira. angažovali su umetnike za izradu slika na zidovima hramova. pavije (najniši sloj). Istorija i religija stare Grčke. Najveći broj umetničkih dela u Indiji nastao je pod uticajem bramaizma. Bramani su nastojali da u umetnosti hrama prikažu svoje apstraktne zamisli o kosmosu i životu. već kao idealizovano.

e.n. Orfički kult je utemeljio pevač Orfej. a to je ujedno i epoha dorskog stila.p. 338.p.e. Ovaj kult implicira razmišljanje o ljudskoj duši kao staništu božanskog. godine p.n. Oko 1400. Tek od dolaska Dorana Grci počinju da se nazivaju Helenima. godine p. U likovnoj umetnosti razlikujemo četiri razdoblja: 1) geometrijski stil (900. aristokratije. Od 8. dioniski i orfički kult.e. Svuda niču gradovi-države koji se nazivaju polisi.e. čiji su motivi bogovi i ljudi.e. Atina gubi ovaj rat. g.e. Grčku konačno porobljava Rim. g. Odlikuje ga korintski stil. do 750. 11 . vek p.n. zbog čega je dobila naziv kritsko-mikenska civilizacija. Dioniski je intuitivan.hrišćanstvo. 3) klasični stil (5. Od 1200.e.. do 5.n. zasnovan na matrijarhatu i htoničnom verovanju u snagu prirode i volje. g. književnost Istoriju umetnosti stare Grčke možemo podeliti na pretragičnu epohu. Dioniski i orfički kult bili su kultovi nižih slojeva. dok je apolonski kult bio kult viših socijalnih slojeva. Poliklet. Apolonski kult je racionalan. idealistički sa verovanjem u ideju i besmrtnost duše. g. svaki grad ima svog boga zaštitnika.e. Počinje da se koristi prvo hijeroglifsko pismo.n. zanatstvo i trgovina. Od 413. ali i tri vrlo snažna kulta u grčkoj: apolonski.bronzano doba.n. Konjički narodi koji upadaju na ovaj prostor oko 1200.n. do 404.e. 21. g.sedam mladića koje bi bik rastrzao. Aleksandar Makedonski osvaja Grčku. Bila je to epoha Velike Grčke. do 400. peloponeske ratove. a drugi se iselio na ostrva Jonskog mora i na zapadni obalni pojas Male Azije. Ovaj stil bi se mogao odrediti i kao jonski. O njemu znamo samo na osnovu Homerove Ilijade i Odiseje. patrijarhalan. veka p.n. pokriva period od 20. Srednji period grčke civilizacije . od 1200.) glavni motiv je ljudska figura izgrađena prema već ustaljenom Polikletovom kanonu. Niče je primetio da da će se iz ovih triju grčkih kultova razviti: iz orfičkog .arhitektura.n. veka.n. o sudbini čoveka nakon smrti. Grčki polisi grupisani oko Atine i Sparte vode međusobne. iracionalan. Umetnost Grčke . g. veka traje novi talas kolonizacije. Krit je stvorio autentičnu civilizaciju koja će se kasnije proširiti i na grčko kopno. veka počinje treći i poslednji veliki period antičke grčke civilizacije. mračni ili Homerov period grčke civilizacije. i 14. a svoj vrhunac dostiže između 16.p. šireći granice Grčke do Indije. Miron i Apeles. g. Heleni koloniziraju celo Sredozemlje. i 4. U Grčkoj počinje snažan razvoj trgovine. bili su Dorani. i na tragično doba od 500. Grci su prošli kroz dva mitološka perioda: od htonizma i starih ženskih božanstava do solarnih bogova na čelu sa Zevsom. veka p. a iz dioniskog . 146. Najznačajniji stvaraoci koji su obeležili ovaj "zlatni vek" grčke klasične umetnosti su bili Fidija. Razvijaju se gradovi i tehnologija.likovne umetnosti.n.). do 500. Dolaskom Dorana jedan deo drevnog stanovništva je pokoren.e. Od 8. Razlog za kolonizaciju bila je potraga za novim obradivim površinama. 2) arhajski stil (700. 4) Helenistički stil vlada posle Aleksandra Makedonskog.p.drama i tragedija. civilizaciju razaraju Mikenjani. a zatim i linearno. iz apolonskog .). Jača institucija olimpijskih bogova. geometrijski oblici slikarstva na vazama. Od 8.-700.e.-500. likovna umetnost. Ova civilizacija se razvija paralelno sa mikenskom. do 16.p.n.p.e. traje tzv.p.

Milanskim Ediktom 313. kao Jedan i jedinstven. dve filozofije: Sokrata i sofista. Antigona. političar i strateg. Budizam. Bog se pojavljuje u duhovnom obliku. Sofokle je bio pisac.Otkrovenje Jovana Bogoslova. vek je sudar dva kulta: apolonskog i dioniskog. koji je uobličavan u vremenu od 30. Jevreji i hrišćani. islam i hrišćanstvo su religije otkrovenja u kojima je individualna egzistencija potčinjena Jednom Bogu. do 120. Dok je u hrišćanstvu bitna "intelektualna preokupacija". dok su budizam prihvatala već visoko civilizovana društva. Orestija. godine nove ere. ali i htoničnog i ljudski-stradalačkog. Hrišćanski monoteizam je nastojo da sebe prikaže kao univerzalnu religiju. istorija Hrišćanstvo se pojavilo na prostoru Rimskog carstva na prelazu stare u novu eru. Nasuprot njima razlikujemo i prirodne religije gde se Božanstvo pojavljuje u formama prirode: u zvezdama i kamenu. • Treća odlika je hrišćanski zahtev da religijske dogme budu logički neprotivrečno izložene. Sedmorica protiv Tebe. Filozofija hrišćanstva je izložena u Novom zavetu. Njegovi komadi su Medeja i Hipolit. B. • Šesta odlika odnosi se na subjektivni stav čoveka prema veri. • Sedma odlika religija Istoka i Zapada ima u vidu odnos prema političkoj sferi. Brajan Vilson je uočio niz karakteristika po kojima se mogu jasno diferencirati razlike među tim religijama. godine je priznato za zvaničnu crkvenu religiju. Euripid je bio usamljenik. dveju mitologija: novih olimpijskih i starih htoničnih božanstava. svoje drame sastavljao je daleko od gradskog života. Kod Eshila se ukrštaju momenti božanskog i nadzemaljskog. anatemišu druga božanstva. na primer. dotle u većini religijskih tradicija na Istoku je po sredi odnos emocije i intelekta. U tom vremenu napisana su četiri jevanđelja. u formi životinje ili kao antropomorfno biće. a u budizmu je potpuna razdvojenost religije od države. • Prva karakteristika je da za razliku od orijentalnih religija hrišćanstvo i islam vide sebe kao jedinu pravu religiju. 23. • Četvrta odlike je da je hrišćanstvo donelo Zapadnoj Evropi civilizaciju. hrišćanstva i islama Razvoj srednjovekovnih civilizacija obeležen je usponom triju velikih religija: hrišćanske. pa se budistička religija uklapala u starije verske i filozofske obrasce. Čitav 5. državi i vlasti. • Druga karakteristika orijentalnih kultura je njihova tolerantnost prema različitim religijskim idejama i raznim filozofskim školama. islamske i budističke. 21 poslanica i Apokalipsa . Posle drugog 12 . Njegovi najznačajniji komadi su Car Edip. Hrišćanstvo – odlike.Troje najvećih grčkih tragičara bili su Eshil. • Peta odlika je da su u istočnim kulturama prihvatljivi mnogi i različiti izvori mudrosti. a možda i duže. U hrišćanstvu vlada paralelizam crkve i države. Najznačajnija Eshilova dela su Okovani Prometej. U njima je naglašen sukob novog humanizma i drevnog htoničnog mita. Vilson – opšte odlike budizma. U islamu su potpuno spojene religijske i političke ustanove. 22. Sofokle i Euripid. Ajant i dr. dela apostolska.

ne pokazujući se ljudima. v. 13 . Marku i Jovanu. Suština hrišćanstva treba da se sagleda kao susret orijentalne kulture preko ideje i mita o Hristu spasitelju. Pravoslavna i katolička crkva priznaju kult svetca. Novi zavet je sastavljen posle Kumranskih rukopisa i nakon Hristove smrti. kao i sedam svetih tajni. bez čulnih svojstava. U 16. pre ustanovljenja Novog zaveta na stotine jevanđelja. a ostala tri su iz 2. Prema konačnoj redakciji ostala su četiri jevanđelja: po Luki. Osnovni filozofsko-moralni stav je predavanje individualne egzistencije Beskonačnom. apostole. Od tog doba se već uočavaju sporovi istočne crkve. godinu. a njihov broj 12 je mitskog porekla.e.. i zapadne filozofske misli ponikle na evropskom. kao posledica zahteva za reformame u katoličkoj crkvi. zapadna varijanta hrišćanstava sve više neguje nove izvore zapadne teorijske misli. Istočna i zapadna hrišćanska crkva. a posle nekoliko vekova i katolička. imaterijalno biće. 25. i zapadne crkve. Hrišćanski bog je bez atributa. Na čelu reformi bili su Luter i Kalvin. vizantijske. Najstarije jevanđelje potiče iz 70. čak direktno suprotstavljen jevrejstvu. ali ne i za odluke crkve. Crkva je nastojala da Bog .pravoverni tip interpretacije hrišćanstva. a pravoslavna patrijarha. Isusov rad rimska vlast je zabranjivala. relikvija i ikona. Imao je učenike.n. da slike daju moć nad onim što prikazuju. stekne suverenu vlast nad smrtnicima. Umetnost u hrišćanskoj kulturi srednjeg veka Ernest Kris smatra da se umetnost u hrišćanskoj civilizaciji zasniva na verovanju u magijsku moć slika. Isus je istorijska ličnost. Smisao hrišćanstva je bio u ispovedanju vere o skorom nailasku kraljevstva ili carstva božijeg na zemlji. Zbog toga reformacija je zabranila stvaranje ikona i slika o bogu i drugim religijskim bićima. Protestanti se vezuju isključivo za Sveto pismo. veku dolazi do novih potresa u katoličkoj crkvi. pratioce. rimske.e. Današnji protestantizam ima dve svoje grane: anglikanstvo i luteranstvo. Pravoslavna crkva odbacuje pojam čistilišta i u tome je saglasna sa luteranskom i kalvinističkom crkvom. Ne postoje nikakvi sabori na kojima bi se tumačio biblijski tekst.svetskog rata u pećinama na obali Mrtvog Mora otkriveni su Kumranski rukopisi u kojima je izložena svojevrsna filozofija novog verskog pokreta koji je bio samostalan. Za reformaciju je izvor otkrovenja sama Biblija. Raskoli u katoličanstvu Hrišćanstvo se od trenutka kada je priznato za državnu religiju na čitavoj teritoriji Rimskog carstva počinje institucionalizovati. Katolička. Prve hrišćanske opštine imale su. Mateju. Međutim. kada se pojavljuje protestantizam. Katolička crkva ima na čelu papu. poništavanje telesnog u ime Duhovnog. 24. grčkom tlu. Formalno otcepljenje vezuje se za 1054. Kao jeretičku veru. Vizantija se zalaže za pravoslavni . prikazivanje tema iz Starog i Novog zaveta prvo je prihvatila pravoslavna crkva. a njegove istine kanonizovati. pri čemu se oslanja na grčka učenja i učenja svetih otaca. Sve crkve usvajaju dogmu o Svetom trojstvu. godine n.

a do konačnog raskola došlo je 1054. Ernst Kris ukazao je na zabranu ikona u hrišćanstvu prvih vekova. a time i neophodno strahopoštovanje. počev od kanonskih pitanja. crkveno slikarstvo je zabeležilo najveći uspon upravo u pravoslavnom svetu. U slikarstvu je posebno značajno slikarstvo renesanse. Često se ime "vizantijska civilizacija" povezuje sa pravoslavljem. Glavni sporovi istočne i zapadne crkve počeli su nakon propasti Rimskog carstva (476) oko primata katoličke crkve sa papom na čelu.Arhitektura katoličke i protestantske crkve razvijena je kroz dva stilska obrasca: romanski. U srednjem veku. približiti mu se. 27. na severu Evrope. Umetnost u pravoslavnoj kulturi Za pravoslavnu religiju je karakterističan kult ikona. Kerularije je odmah potom. veka.e. Kult ikona je nevidljiv deo dogmi pravoslavne crkve i vizantijski misionari su ga uveli u sve zemlje koje su priveli hrišćanstvu. godine. Sa Božanstvenom komedijom Dantea Algijerija prestaje uspon strogo religiozne hrišćanske kulture. Vizantijska civilizacija. a po svom sadržaju verskog je karaktera. baroka. i "službena". odnosno carigradskog patrijarha. kada je praktično došlo do odvajanja istočnog i zapadnog hrišćanstva. a odnosila su se na tumačenje dogmi i problema Svete Trojice. Od tog događaja dve dogmatike se uobličavaju kod katolika na koncilima. na jugu i gotski. koje se već od prvih vekova nove ere postepeno počelo diferencirati. a kod pravoslavaca na saborima. propisane su 14 . Teološki spor dve crkve Ime "vizantijska civilizacija" potiče od imena grada Vizantiona. Do prvog raskola došlo je za vreme patrijarha Fotija 867. na čijem je mestu car Konstantin u 4. veku podigao grad Konstantinopolis. današnji Istanbul. koji je sagrađen na Bosforu 667. godine. 26.. Postepeno su se uvećavali razlozi za sukob. a zatim. Crkvena književnost je bila u službi vere. o Nibelunzima. umetanje Filikove (tumečenje porekla Sverog Duha) u veronauku itd. Na oblikovanje pravoslavlja uticala je u zantnoj meri grčka filozofija. U pravoslavnoj crkvi se radilo o nečem drugom: potrebno je uznošenje ka Bogu. iz bojazni da bi magijskom identifikacijom sa Bogom vernici izgubili distancu prema Bogu. "verska" književnost pisana na latinskom jeziku. Vremenom je ona dopustila upotrebu "ikona" i čak teološki opravdala njenu svrhu. Carigradski patrijarh Mihajlo Kerularije u strahu od saveza pape Lava IX i vizantijskog cara Konstantina IX zatvorio je latinske crkve i samostane u Carigradu. osudio celibat. Smatra se da najstarije ikone potiču od egipatskih pogrebnih portreta iz helenističkog i rimskog doba. od 9. U narodnoj književnosti ističu se epovi o Rolanu. U književnosti se zapažaju dve umetničke vrste: "narodna književnost" pisana na narodu razumljivom jeziku. Stvorena je osobena ikonografija. godine p. na saboru bacio anatemu na papske legate i Rimsku crkvu.n. Boga treba voleti. do 14. kasnije Carigrad. dok je katolička teologija pretrpela znatan uticaj rimskog eklekticizma i stoicizma. Papski legati su bacili anatemu na patrijarha Kerularija i na istočnu crkvu u celini.

Islam polazi od stava da je ovu religiju Bog saopštio Muhamedu preko anđela Gavrila. Arapi su svoje bogomolje spolja ukrašavali ornamentom. cilj hodočašća. Stanovništvo Jastriba prihvatilo je Muhamedovo učenje. biljnim stilizacijama i pejzažom. Postepeno ovi drevni kultovi će ustupiti mesto lokalnim božanstvima koja predstavljaju korak bliže ka monoteizmu. nastala na osnovu otkrovenja koje je u 7. Umetnost koja je nastala u inspiraciji islama je dekorativna umetnost. Jastrib postaje centar nove vere i vernika pod imenom Medina. godine. Još za vreme cara Justinijana u Carigradu su otvorena velika gradilišta. naročito u Kapadokiji i u slovenskim zemljama na Balkanu i Rusiji. U muzici islama je je vremenom došlo do sinteza brojnih uticaja. Islamsku umetnost odlikuje odsutnost skulpture i figurativne umetnosti uopšte. Preko Carigrada vizantijska umetnost se širila izvan granica carstva. Sa Muhamedom počinje epoha islamske kulture i civilizacije. da nema drugog boga do Alaha. 28. Islam je primio elemente Judaizma. 29.norme.ispovedanje vere. Razvijala se i narodna muzika. Zlatno doba vizantijske umetnosti je ono koje je došlo posle 1204. a manje instrumentalna. Jedna od najraširenijih i autentičnih formi muslimanske umetnosti je kaligrafsko arapsko pismo. U 18. preislamskih kulturnih elemenata i tradicije hrišćanstva. veka. i finansijski prilog državi i zajednici. hodočašće – hadž. Najstarije plemensko božanstvo Hubal bilo je predmet posebnog obožavanja. Pojam mita Ni jedan fenomen moderne kulture ne može se razumeti. Svaki musliman dužan je da poštuje pet stubova vere: šehada . Sveti zakon islama je šerijat koji sledi iz Kurana i suna. molitva pet puta dnevno. Muhamed je imao negativan stav prema idolima. pa mit gubi na važnosti. pa su ga vremenom počeli nazivati Alahom (svemoguć). a najznačajniji njen element je minaret. U narodnoj umetnosti nalazimo brojne primere ornamentlne umetnosti sa geometrijskim crtežima. Zidno fresko-slikarstvo se posebno razvilo od 9. Danas postoje dve tendencije: za i protiv mita. stil i tehnika slikanja. trijumfa razuma 15 . epohi prosvetiteljstava. Preseljenje Muhameda i pristalica iz Meke u Medinu naziva se hidžra. Vokalna muzika je postala najomiljeniji tip muzike. obožavanje drveta i svetog kamena. Islamska kultura – istorija. umetnost Islam je monoteistička religija. Temelji islama nalaze se u Kuranu i Muhamedovim sunama. godine Muhamed se nagodio sa emisarima iz grada Jastriba. Pre pojave islama postojao je "kult prirode". U arhitekturi osnovni objekat je džamija. pre svega sagrađena je Sveta Sofija i druge njegove zadužbine. veku propovedao Muhamed u Arabiji. Oko 622. dolazi do dominacije razma. Konstitutivan element muzike je arapski jezik i arapska poezija. do 13. Još su Platon i Ksenofan kritikovali mit i govorili da nastupa doba trezvenosti. a od te se godine računa muslimanski kalendar. a da se u njemu ne sagleda značajno prisustvo mita. post – ramazan. veku.

30. Mit objašnjava postojeći društveni i kosmički poredak shvaćen na način svojstven datoj kulturi. a da se u njemu ne sagleda značajno prisustvo mita. saznajna i estetska. 16 . Mit pokreće čoveka na aktivnost ali i na duševnost. Delotvorna funkcija. Omogućava apstraktno predstavljanje. religija i filozofija imaju svoje iskonsko poreklo. Smatra da je razlika između sna i mita u tome što je san izraz ličnog kompleksa. Katartička funkcija. Prelazak od sveta mita na svet refleksnog mišljenja bio je presudan za razvoj evropske civilizacije. Funkcije mita su: 1. apatiju. pesimizam. pesimizam. 3. Da je neprihvatljiva dilema: mit ili razum i mitologija ili nauka. Funkcije mita Ni jedan fenomen moderne kulture ne može se razumeti. istina i lepota. sa apsolutizovanjem razuma sam čovekov život je postao siromašniji jer je čovek izgubio sve ono što mu je davalo nadu. sumnju. istina i lepota. apatiju. na oblast nesvesnog. sve mitske predstave su zaodenute u estetske forme. duhovnog i materijalnog. duhovno i materijalno. briše razliku između realnog i nerealnog. dobro. Mit objedinjuje suprotnosti: umno i čulno. Ima i onih koji smatraju da se istinski mit ne suprostavlja razumu. San je više okrenut sadašnjosti. veka dovršeno je ukidanje mitskog i imaginarnog. i 20. Funkcija mitologije u primitivnoj zajednici je da obavi harmonizaciju i da dovede do većeg stepena reda u zajednici i time predupredi stanje haosa. Mit objašnjava postojeći društveni i kosmički poredak shvaćen na način svojstven datoj kulturi.i racionalne svesti. sumnju. Mit je najstarija dominantna forma ljudske zajednice. svetovnog i sakralnog. 5. Karl Abraham ukazuje na odnos sna i mita. Sa Hegelom u teoriji i filozofiji. Mit je katarza za oslobađanje strahova i drugih osećanja. Mit je pokretač moralnih i civilizacijskih aktivnosti. Transcedentalna ili utopijska funkcija. Prelazak od sveta mita na svet refleksnog mišljenja bio je presudan za razvoj evropske civilizacije. Funkcija mitologije u primitivnoj zajednici je da obavi harmonizaciju i da dovede do većeg stepena reda u zajednici i time predupredi stanje haosa. Međutim. biti inspiracija revolucionarnim promenama. Sinkretička funkcija. dobro. U mitu su prisutne tri najvažnije ljudske funkcije: religijska. a mit rezultat prvobitnih kompleksa čiji je stvaralac ljudska vrsta u celini. 4. U mitu su prisutne tri najvažnije ljudske funkcije: religijska. ali i u socijalnoj praksi 19. Komparativna mitologija pokazuje da mit zauzima istaknuto mesto u svakoj civilizaciji i da u mitu umetnost. Estetska i simbolička funkcija. 6. Mit može provocirati progres. Regulativna funkcija. ishrane i seksualnog života. razum i volju. Mit oslobađa čoveka od svakodnevnice. saznajna i estetska. Umetnost u svakoj zajednici konstantno ide sa mitom i u svakoj velikoj kulturi se susrećemo sa nastojanjem umetnika koji u mitu tragaju za svojom inspiracijom. Mit je regulator egzistencije i ponašanja. a mit prošlosti. 2.

mitovi nastaju iz subjektivnih izvora. izbegavati metod "bukvalnog". sposobnost da se momentalno uspostavi celina. U grčkoj filozofiji bila je na snazi ideja da se mitovi moraju "alegorijski" tumačiti. Mitovi su refleks čovekove fantazije na objektivna prirodna događanja.7. Kao religijski kult mit spaja životne zajednice ljudi i bogova bez obzira da li je u pitanju politeizam ili monoteizam. iz sećanja ili iz sećanja u snovima. Alegorijska teorija. Vunt kritikuje naturalističku teoriju i kaže sa suviše insistira na činjenicama. veka iz koje su se razvile. to je čulno iskazana misao. Kultna funkcija. Mit se javlja kao element u integraciji društva. Saznajna funkcija. Vunt je smatrao da obe teorije nose slabosti osnovnih teorijsko-filozofskih misli 19. Mitovi se prema naturalističkoj teoriji dele na: solarne. Objašnjava nejasne stvari i forme. U okviru naturalističke teorije mita razvijen je i poseban filološki metod analize poznatiji kao "jezičko-etimološko objašnjenje" mitova. "doslednog" tumačenja 17 . lunarne. Metode tumačenja mita 1. Mit kao elemenat strukture može naći mesta u najrazličitijim formama kulture. Čovek je objašnjavao pojave iz prirode. Svaki jezički znak. Naturalistička i animistička teorija mita Marks Miler je utemeljio naturalističku teoriju mita. uključujuči tu i umetnost. mit se morao dugo održati u kolektivnoj svesti. Mitovi su predstave verovanja u duhove umrlih predaka. u demone. već upravo obrnuto. 10. 2. oblaka itd. na grmljavinu. a objekt je prouzrokovao posledicu u subjektu. čak i kada za njegovo postojanje nije bilo nikakvih racionalnih osnova. Socijalno-politička funkcija. Mit je "otelotvorenje ideje". tj. 8. Prema njoj mit se mora dovesti u vezu sa prvobitnim čovekovim objašnjenjima prirodnih zbivanja. Mitovi su usko povezani sa magijom i obredom. kretanje nebeskih tela. da je intelektualistička. Simboličku teoriju. 31. kiše. Smatra da zbog toga što su mitske predstave stvorene u trenutku snažnog afektivnog pražnjenja. a upravo u toj višeznačnosti treba tražiti izvor i poreklo svih mitova. Prema Mileru prvi mitovi su nastali tako što bi neposredni sadržaj spoljašnjeg sveta trenutno i snažno zaokupio sve mentalne snage primitivnog čoveka. objektivne događaje. Mit je jedno od simboličkih formi kulture sa svojim običajima koji oblikuju čovekove čulne i emotivne doživljaje. Inkorporativna funkcija. Mit je predstupanj logičkog razmišljanja. 32. Utemeljivač ove teorije je Fridrih Krajver. bio je višeznačan. Mit je povezan sa religijom i verovanjem u natprirodne moći. Vunt je nastojao da prevlada naturalističku i animističku koncepciju mita i istovremeno negira racionalističko i psihološko objašnjenje. Prema animističkoj teoriji mitovi nisu reakcija čovekove fantazije na prirodne. na početku čovekove istorije. sklad sadržaja i forme. podupire kolektivno mišljenje. a animustička insistira na subjektivnom. astralne i meteorološke. 9. uticaj sunca.

Dobila je ime po filozofu Euhemeresu sa Sicilije. Suština ove teorije je suprotstavljanje alegorijskoj i euhemerističkoj teoriji mita. u svom podsvesnom osećanju nose "Edipov kompleks" i "kompleks oceubistva". Što se tiče Edipa kao i samog sadržaja mita. Mitski oblici su autonomne tvorevine duha. Šeling smatra da se smisao mita nalazi u samom mitu. 3. a da se ne sklizne u neuruozu. U porodičnom krugu "sin" je po porodičnom pravu. 33. stav prema roditeljima. smatra da je Frojd apsolutizovao realnu stranu "porodičnog romana" previđajuči njegov dublji smisao. inferiorniji u odnosu na svoga oca. Tako se Zevs prikazuje kao civilizator čovečanstva koji je ljude iz varvarstva uveo u moralni život. Euhemeristička teorija. a ne samo prirodnih principa. Psihoanaliza se do skoro bavila snom i neurozom. On u svom delu "Sveti zapis" tumači nastanak bogova tako što tvrdi sa su bogovi koje ljudi obožavaju i idealizuju. Psihoanaliza i mit. Hofšteterova kritika. Tumačenje mita o Edipu (Frojd). da mit treba tumačiti iz njega samog. dok je kod Junga i psihoanalitičara uopšte ovaj sadržaj "libidarne" odnosno "erotske" prirode. 18 . veštački preneo na svet odraslih. dok psihoneurotičar to oseća u naglašenom vidu. U srednjem veku teoretičari su pokušavali da na alternativan način protumače i stare filozofije. Tautegorijska teorija. nekada bili ljudi koji zbog nekih svojih zasluga narod vremenom uznosi. dok Jung polazi od kolektivnog nesvesnog). Razlika je što većina dece tu "mržnju" oseća nesvesno. Ono predstavlja način da se izgladi konflikt sa nesvesnim. zaljubljenost u jednom i mržnja prema drugom roditelju karakteristika je i psihoneurotičara i normalnih. Kritika Psihoanaliza polazi od stava da se osnovni razlog umetničkog stvaranja i doživljavanja dela nalazi u nesvesnom. Kod Hegela saznajni sadržaj je izraz logosa. Po njemu je politeizam astralna religija gde su ljudi bogove shvatali kao zvezde. Utemeljivač ove teorije je Šeling. Frojd smatra da deca.sadržaja. 4. svesti i samosvesti. Umetničko delo je forma u kojoj se nesvesno pojavljuje. Kranfeld. bez obzira na vrednosti. Po Frojdu roditelji igraju glavnu ulogu u infantilnom duševnom životu svih kasnije psihoneurotičara i normalnih. Frojd je mitove tumačio preko snova. Kranfeld smatra da je Frojd razumevanje i značenje mita sveo na "porodični skandal". Frojd je doživljaj iz vlastitog detinjstva. Došlo se do važnog zaključka da se umetnost nalazi na sredini puta između sna i neuroze. Mnogi teoretičari uveravali su da gotovo sva bitna pitanja estetskog ostaju nerazrešena ukoliko se ostane kod dimenzije svesnog. Kranfeldova kritika. Jungov učenik. Ova teorija spada u istorijskoracionalističke interpretacije mita. Borba bogova u Ilijadi je sukob elemenata u prirodi. a u bogovima je alegorija i moralnih. To znači da se rešenje mora tražiti u nesvesnom delu duše. Psihoanaliza deli strukutru umetnosti na: formu ili estetsko i sadržaj ili vanestetski sloj dela. Po njemu je problem "vođe" odnos između "sposobnog" i "nesposobnog". On polazi od socio-psihološkog stanovišta. U knjizi "Tumačenje snova" opisuje Edipov kompleks. (Frojd polazi od ličnog nesvesnog. kao i odrasli.

već simbol pobune protiv vlasti oca u patrijarhalnoj porodici. Romansijeri skloni mitologizovanju pretrpeli su snažan uticaj Frojda. Mit nam ne govori da se Edip Zaljubio u Jokastu. Važnu ulogu u tome ima simbolizam. Mitologizam je karkteristična pojava u književnosti 20. najkarakterističnija je kod Ničea. Ova dva pisca su klasični primeri mitološkog romana 20. Pelagrino vidi u Edipu pregenitalnog traumatizovanog neurotičara. manjom potrebom za mitom. U "Čarobnom bregu" Man glavnog junaka smešta u sanatorijum . izvan istorijskog vremena. Smatra da je sfinga simbol "smrti majke". Leh Mruz smatra da je stvaranje mita izvesna forma bekstva i oslobođenja od straha i da i danas postoje šanse za stvaranja mita. zatvorenici). Osobenost je monoteizma. 35. ali paralelno sa ovim procesom demitologizacije tekao je i sve primetniji suprotan proces remitologizacije. jer se sfinga isto kao i Joksata odrekla majčinstva da bi ostala večito mlada. Istraživanje o tome koliko je mit prisutan u književnosti izvršeno je u delima Tomasa Mana i Džejmsa Džojsa. Razlika između starih i novih mitova je što današnji mitovi se brzo demitizuju i što im je vreme trajanja znatno kraće. Ne poznaje ni oca pa samim tim nema kompleks oceubistva. On smatra da ovaj mit predstavlja pokušaj da se razreši sama trauma iz Edipovog života. Spacijalizacija u savremenoj književnosti znači ukidanje istorijskog vremena i njegovo pretvaranje u kosmičko ili večno vreme. U drugoj polovini 19. 34.Fromova kritika. Pelegrinova kritika. On je ne poznaje. Ističe da u pozadini umetnosti mora ležati neko verovanje mitološkog tipa. Jedna od karakteristika romana 20. poeziji i romanu. veka je prenošenje radnje u unutrašnji svet. Taj otpor racionalizmu. Mruz ističe da nove mitove odlikuje veća individualizacija. Mit se ispoljio u drami. Sa druge strane u "Ulisu" Džojs se bavi problemom vezanosti-nevezanosti za porodicu i 19 . Modernu književnost koja se oslanja na mit odlikuje prevladavanje socijalnoistorijskih i prostorno-vremenskih granica. a time i otpor racionalizmu. odnosno. Adlera i Junga.mesto koje simbolizuje blizinu smrti. a najvidljivije potrebe imaju ugrožene zajednice (npr. Mit o Edipu ne predstavlja incestuoznu ljubav između majke i sina. Junak je u potpunoj izolaciji od svakodnevnog života. čija je funkcija da beskonačno pokaže u konačnom. Najmanje potrebe za mitskim imaju srednji slojevi. Karakteristika je politeističkih religija. Čitav smisao on vidi u tome što je Edip ogrubo odgurnut od roditelja još kao odojče. Psihološki gledano postoje delovi društva sa većom. Svoju kritiku izneo je u delu "Zaboravljeni jezik". iako je delom povezana sa nebom. veka dolazi do talasa remitologizacije. Demitologizacija i remitologizacija U doba racionalizma i prosvetiteljstva učinjen je odlučan udarac mitskom i religijskom mišljenju. Mit u savremenoj književnosti Mit i književnost imaju blisku vezu. Andre Žid smatra da je umetnost ljudska stvar. veka. veka. Suprotno tome alegorizam omogućava da se ono konačno ukine u beskonačnom. uporedo sa afirmacijom filozofije života. U oba romana unutrašnja radnja potiskuje spoljašnju.

pojavljivanje umetnika u formi boga-oca. mitski elementi postali su sredstvo propagande nacističke ideologije. Ona treba da odgovori na pitanje kako je jedno umetničko delo stvoreno. Njegova snaga dovodi do značajnih ostvarenja u umetnosti i drugim formama društvenog života. dimenzija njegove stvaralačke umetničke ličnosti: individualne psihologije. čak filozofskog romana i oslanja se na poznavanje „stare kulture. gde nalazimo ključnu tačku fašističke ideologije o ženi – izjednačavanje: čovek = dete. Film Frica Langa „Metropolis“ iz 1926. masovna kultura. 20 . Psihologija umetnosti ispituje stvaralački proces autora kao individualnopsihološkog subjekta i način kako se delo doživljava od strane pojedinca. dovodi do toga da se određenoj osobi počinju prepisivati takvi kvaliteti koji je uzdižu na nivo mitskog heroja. Danas se mit uključuje u delotvorno konstituisanje novih vrednosti. kulturno-istorijsku i univerzalnu stranu ličnosti autora. U Italiji je jedan od najpoznatijih filmova koji su podržavali fašizam bio „Bela lađa“ iz 1941. Nacistički mit i film. žena = majka = učiteljica. Iz toga se uočavaju tri osnovna pristupa umetnosti. veka. Mit. U najžešće antisemitske filmove ubrajaja se „Jevrejska opasnost“. postoje situacije gde preovladava mitološki karakter koji teži da dâ mitsku i ritualnu vrednost činjenicama. kulturne i nacionalne karakteristike. opšteljudske strane njegove ličnosti. godine reditelja Roselinija. Reč je o obnovi mita o germanskoj. Danas se mit uključuje u delotvorno konstituisanje novih vrednosti. kao najmasovnija umetnost 20. tri osnovne teorijske discipline: Psihologija. pri čemu on nužno preobražava "estetsku dimenziju" u kič. Mit može ne samo da se efikasno koristi u filmu npr. osobama. već i da propagira sam kič. 36. kroz slojeve koji se odnose na: psihološku. arijevskoj rasi kao višoj. Poetika mitologizovanja kod Mana i kod Džojsa je jedan od vidova intelektualnog. Pitanje estetske vrednosti dela je izvan kruga interesovanja psihologije umetnosti. Teorijski pristupi umetnosti U delu jednog umetnika nalazi se više slojeva. Ovde je reč o pseudo mitu za koji je karakteristično da kratko traju (Bitlsi). istorije religije i savremenih naučnih teorija“. kako se u duši pojedinca začinje delo i kako ga konzument prima. Sociologija i Filozofija umetnosti. radi fašističke propagande. koji je imao za cilj da skrene pažnju na opasnost od Jevreja koji navodno doprinose degeneraciji Nemačke. Mehanizam kojim je običan čovek svakodnevno bombardovan mas-medijima. Jednom umetničkom delu pristupamo tako što ćemo izolovati pojedine njegove slojeve i posmatrati ih kao simbole ili kao manifestacije pojedinih aspekata same ličnosti autora. reklamama. o nemačkoj kulturi kao takođe višoj od ostalih. Džojsova "Ulisa" aludira na Homerovu "Odiseju". elementima kojima se takva vrednost inače ne može pripisati. kič U film. godine smatra se pretečom fašističkog filma. štampom. S druge strane. 37.

dimenzija njegove stvaralačke umetničke ličnosti. sekundarnu ili konvencionalnu i sloj suštinskog značenja. 21 . kamena. nacija. strukture društva. Subjekt stvaranje se može posmatrati apstraktno ili izdvojeno u umetničkoj tvorevini uz pomoć uslovno pretpostavljenih triju odgovarajućih objektivacija umetnika. religije. Struktura estetskog akta Umetničko delo je tvorevina duha čiji se smisao i vrednost određuju tek u odnosu prema čoveku. U svemu ostalom njihovi metodi se razlikuju.kao vrednost koja je konstantna i važi univerzalno. ljudska vrsta). Panofski U delu jednog umetnika nalazi se više slojeva. Pod primarnom sadržinom Panofski podrazumeva. kolektivno-istorijskog (klasa. Prirodna sadržina se deli na: faktičku . određene linije i boje. simbol. 39. kulturno-istorijsku i univerzalnu stranu ličnosti autora. u skulpturi. Vrednost i vrednovanje umetničkog dela. sloj. i objektivistički . oblikovane komade bronze.u duhu relativizma. sadržaja jedne škole. nacije. Ervin Panofski te slojeve naziva "sadržinama" i razlikuje tri takve sadržine: primarnu ili prirodnu sadržinu. Jednom umetničkom delu pristupamo tako što ćemo izolovati pojedine njegove slojeve i posmatrati ih kao simbole ili kao manifestacije pojedinih aspekata same ličnosti autora.Sociologija i Istorija umetnosti ispituju umetnost u socijalno-istorijskom kontekstu. Filozofija umetnosti i Estetika bave se odgovorom na pitanje: Šta je to što "umetničku formu" razlikuje od drugih kulturnih oblika: od filozofije. na jednoj slici. Kao sekundarnu ili konvencionalnu sadržinu podrazumeva dalji postupak koji se može odrediti kao objašnjavalački. jedne epohe. drveta koji predstavljaju prirodne predmete. Sociologija umetnosti razmatra pretpostavke i mogućnosti opštih odnosa: stilskih orijentacija. Ne postoji jedna trajna vrednost o nekom umetničkom delu. običaja itd. Prema jednom stanovištu estetske vrednosti variraju. ili izraz "nečeg drugog": kao izraz nacije i epohe. i opštedruštvenih tokova. Estetska vrednost nekog dela se interpretira na dva načina: subjektivistički . i to u formama: individualnog subjekta.koja se vidi i ekspresivnu koja se oseća. zatim. Estetika traga za univerzalnim smislom umetnosti. istorije. za onom suštinom po kojoj se fenomen umetnosti razlikuje od svih drugih. narod. Struktura umetničkog dela – E. relativne su. Istorija umetnosti bavi se konkretnim činjenicama istorijskog razvoja umetnosti. Ovu relativističku teoriju vrednosti razvili su sofisti Gorgija i Protagora ("čovek je merilo svih stvari"). Pod suštinskim značenjem Panofski podrazumeva da se umetničko delo interpretira kao znak. 38. kroz slojeve koji se odnose na: psihološku. epoha) i civilizacijskog subjekta (rod. pronalazeći "tipične" odnose i veze. kao izraz i simbol ličnosti koja stvara. nema sigurnih kriterija. Motivi kao primarna sadržina sada se shvataju kao nosioci sekundarnog ili konvencionalnog značenja i mogu se nazvati "predstavama" a kombinacije predstava čine "priče i alegorije".

tada se naš sud preobražava u kritički sud. Recepcija ili prijem dela odigrava se u aktu doživljavanja umetničkog dela i u aktu suđenja . ali samo sa "ukusom" takva se vrednost kao estetska još ne može dostići. stvaraoca dela. 22 . Ukoliko sudimo bez ovih ličnih predubeđenja. Ovu teoriju su. Sud kritike teži da postane sud sa apsolutnim važenjem. Sud ukusa je po tipu individualan. "subjekta". među prvima. Tek kada umetnost prosuđujemo istovremeno i uz pomoć čula i razuma.kao intelektualnog zauzimanja stava prema tom delu. sudove kritike i stavove estetike i metaestetike. dok je ukus sposobnost da se delo adekvatno primi. veku. i konstitutivni elemenat "estetskog stvaranja" i "estetske recepcije". 40. Bez "ukusa" nema mogućnosti da neki pojedinac doživi "estetsku vrednost". koji nemaju nikakve veze sa istinskim sudovima. a zatim Sokrat i Platon. ona važi za sve ljude. Venturi je rekao da ako sudimo na osnovu čulnih odjeka koje je predmet izazvao.recipijenta. Ova vrednost je stalna i nepromenljiva. Kant smatra da kad umetnička dela prosuđujemo isključivo čulima. estetska vrednost uopšte nije moguća. Danas je preovladalo mišljenje da tri temeljne vrednosti: lepota.zadovoljava se stav ličnosti. Pojam ukusa nastao je iz potrebe da se odredi lična dimenzija koja sledi iz čovekovog suočenja sa predmetnim svetom.posledica toga suđenja je izricanje atributa lepote.Druga teorija vrednosti polazi od stava prema kome: "lepo". što se za sud ukusa ne može reći. već im vrednost pripisuje subjekt u neposrednom suočenju sa umetničkim delom. a ne religiji". istina i dobrota nisu svojstvo samih predmeta. Sudovi ukusa i kritičko prosuđivanje dela Ukus je u istoriji estetike određivan kao sposobnost prosuđivanja lepote i umetnosti. bio on sud ukusa ili kritički sud? Kako znamo da je delo estetski uspelo? U kakvom su odnosu doživljavanje i refleksija? Analizirajući Leonardovu "Tajnu večeru" možemo reći da: a) Formom suda ukusa: "Tajna večera mi se veoma dopada" . Ukus je teorijski zasnovan tek u 17. Ukus je i sastavni deo strukture umetničkog dela. razvili pitagorejci. b) Formom suda kritike: "Tajna večera je delo izvanredne lepote" . preme kojoj je u kompoziciji. Benedeto Kroče smtra da je genije sposobnost da se delo stvori. dok je sud kritike univerzalan. to jeste da bude sud o estetskoj vrednosti dela.zadovoljava se kriterijum estetike. Možemo razlikovati tri posredna nivoa odnosa subjekta prema objektu: sudove ukusa. Onaj koji izriče "sud ukusa" svestan je njegove relativnosti važenja. U savremenoj estetici preovladalo je mišljenje da bez aktivne uloge "ličnosti". Estetika postavlja pitanja: Kako je uopšte moguće doneti sud o delu. Ukus uslovljava estetski doživljaj. bez njega se ne može pristupiti delu. Braumgarten je ukus odredio kao sposobnost čulnog prosuđivanja. to su sudovi čula. onda bi to bio sud ukusa. posredstvom imaginacije . rasporedu likova i koloritu uspostavljen princip harmonije. c)Formom suda estetike: "Tajna večera je delo koje pripada umetnosti. odnosno primaoca dela . Estetika započinje ispitivanje estetskog fenomena na onom mestu na kome se završava kritički sud. "dobro" i "istina" postoje objektivno.

bilo istorijskim okolnostima. ali ako bi pritom zanemario eksplicitnog onda bi pisac stvarao za specifičan sloj ljudi. dok su objašnjenje i ocenjivanje operacije koje se oslanjaju na nešto što je izvan dela. seksu itd. budući da su čitaoci. Upućivati za Difrena znači otkrivati publici smisao dela. Gajger je uočio da estetsko posmatranje isključuje svaku zainteresovanost u pogledu uživanja. 23 .Pojam kritika potiče od grčke reči κρίνω što znači suditi. Delo je iznad svog tvorca. da objasne i da ocene delo. pri čemu misli na uživanje u hrani. Što se funkcije kritičara tiče ona se istorijski menjala. Kantova tipologija ukusa Pored ukusa. sa teorijom znanja i saznanja. Delo je za kritičara uslovljeno bilo određenim psihološkim procesima. Pisac ne samo što ne nestaje u svom delu. prilagodljivim svetu i logici kapitala. Smatra da pisac mora da vodi računa o ulozi implicitnog čitaoca. Jaus estetsko iskustvo smatra pravim tek ako je ostavilo za sobom svekoliko uživanje i izdiglo se na stupanj estetske refleksije. kao savetnici. ogolila ga i učinila sve kulturne tvorevine funkcionalnim. Smatra da nije svako u stanju da se oslobodi svoje zainteresovanosti u korist čistog posmatranja. Teorije umetničke recepcije. Kad se kritičari obraćaju publici njihov je zadatak trojak: da upućuju. 41. gledaoci ili slušaoci u osnovi nekompetentni. Postepeno će se kritika od verbalne ocene klasičnih dela poistovećivati sa problemom razumevanja i suđenja. Erih From smatra da je uživanje zadovoljenje želje koja ne zahteva aktivnost. Istina dela je u samom smislu dela. Objašnjavati znači posmatrati delo kao proizvod u svetu kulture. refleksija . Difren smatra da je osnovna funkcija kritičara da upućuje i opisuje samo delo. uživanje je važna kategorija recepcije. Kritičar ne treba da se bavi biografijom umetnika. Jaus pravi razliku između dva tipa čitalaca: implicitni čitalac (onaj koji čita sva velika dela istorije) i eksplicitni čitalac (onaj koji je vezan za svoje vreme). Kant je formulisao stav o "bezinteresnom dopadanju" po kome se estetsko iskustvo od prostog čulnog razlikuje udaljavanjem posmatračevog ja od predmeta ili estetičkom distancom. stila i kritike. jer je predmet ukinut u velikom delu moderne. U vreme tek osnovane Francuske akademije kritičari su se gotovo profesorski obraćali piscima kao sudije. odnosno κριτής što znači sudija.bez uživanja u predmetu. već nam delo kaže šta je on sâm. pisac. Danas u masovnoj kulturi je dominantno upravo golo uživanje . Sam pisac ne može pomoći kritičaru. Danas je preovladalo stanovište da su i kritika umetnosti i suđenje o ukusima u osnovi socio-istorijski uslovljeni.bez posredstva duha dok je avangardnoj ili elitnoj umetnosti na delu suprotan. nepredmetne ili nefigurativne umetnosti. piću. ekstremni slučaj. Oceniti delo znači pripisati mu određenu vrednost. a kritičar je stručnjak koji tu vrednost otkriva. On upozorava da je uživanje u suprotnosti sa radom kao i da se izdvaja od saznavanja i delanja. današnja kultura je izbacila iz uživanja duhovnost. Prema Markuzeu.

težnje za despotskom vlađću. Realistički tip izaziva uživanje. harmoniju čulnog i duhovnog. U estetici Imanuela Kanta je data osnova za teorijsko promišljanje tipologije estetskih ukusa. ljubav. ukus uživanja. Za Kanta relativni su bili oni tipovi stilova i ukusa koji odgovaraju pojmovima "prijatnog".Sud ukusa je fenomen iz reda "suda vrednosti" ali isto tako "ukus" je jedan od opštih uslova mogućnosti za konstituisanje estetskog predmeta u procesu estetske komunikacije. iracionalnog isplivaju potisnute libidiozne želje. umnog činioca na štetu čulnog. Tu postoje i dva osnovna osećanja: zadovoljstva tipičnog za tradicionalnu i nezadovoljstva . život. Otuda. Voringer. ćup simbolizuje matericu. Simbolizuje klasični ukus. Ako uzmemo na primer Grezovu sliku "Rasprsli vrč": vrelo predstavlja usta devičanske vode odnosno slimbol materinstva. nisu uspeli da zadrže razliku između "prijatnog" i "lepog" na kojoj je Kant insistirao. On razlikuje dva stava: uživljavanje .koje se vezuje za kategoriju "lepog" i apstrakciju . i 2. čine ga čulni oseti koje ima i bezumna životinja. izražava povratak i obnovu kosmičke i biološke energije. Da bi objasnili estetiku lepog i estetiku ružnog moramo razlikovati dva osnovna stila: tradicionalni (do 19. po njemu "ništa drugo ne razdvaja lepo od prijatnog sem prosta razlika u stepenu i obimu". mere. Prijatno je nepravi ukus. Pretpostavke modernog ukusa 24 . Uživanje i uosećavanje Estetičari psihologističke orijentacije predviđauju razliku između "estetskog doživljaja" i "empirijskog doživljaja". uživanje čulnog reda. fabule. Lepo simbolizuje sklad. srce. Psihoanaliza polazi od stava da je umetnost neka vrsta terapije i za umetnika i za konzumenta. Uzvišeno dobija neki "viši smisao" do kojeg dovodi umetnost "uzvišenog tipa" u delima romantičke umetnosti tj. U tim delima naglašena je prisutnost idejnog.) i moderni. da stvori veštačku kamuflažu. Kroz sve epohe u istoriji umetnosti prisustvo harmonije. idealnog i realnog. izvor fizičkog i duhovnog života. Umetnost mora da obavi dva zadatka: 1. sklada. strah. 42. ruža simbolizuje savršenstvo. Danas imamo realistički i apstraktni tip umetnosti.tipičnog za modernu umetnost. Tradicionalni stil se temelji na ideji lepote. zadovoljstvo i radost. "lepog" i "uzvišenog". Voringer je uočio da ružne forme nisu i neestetske. 43. lav je simbol snage sile. a u umetnosti realistički stil. v. avangarde. Kod njega važi pravilo "De gustibus non est disputandum". da pruži površno zadovoljstvo. izazivanjem emocije zadovoljstva. a apstraktni tip nezadovoljstvo. a moderni na ideji ružnoće.koja se vezuje za kategoriju "ružnog". izazivajući nesvesno. figuracije duboko je bilo prožeto pozitivnim osećanjem. ukus dopadanja. Ona je sredstvo kojom se konflikt sa nesvesnim rešava na takav način da ličnost umetnika i uživaoca obezbedi da ne sklizne u neurozu. Žan Mari Gijo je tvrdio da je izazivanje osećanja zadovoljstva dovoljan razlog za izrastanje "estetskog predmeta" i "estetskog zadovoljstva". da omogući da iz našeg nesvesnog. za brutalnim nametanjem. To je hedonični ukus. Tim pojmovima Kant se bavi u svojoj knjizi "Kritika moći suđenja". subjektivni ukus. Estetika lepog i estetika ružnog.

u kojoj dominiraju: umnost. Stvorio ga je "mali čovek". Ideologija kiča je usredsređena na osećanje. Postoji i treći tip ukusa "tradicionalistički" ili "akademski". u knjizi Fenomenologija kiča polazi od stava da je kič vezan za uživanje. U umetnosti joj odgovara konformistička umetnost koja pruža maksimum zadovoljstva uz minimum utrošene snage. Čovek "masovnog društva" odbacuje avangardnu umetnost. konzervativni na prošlost a avangardistički na budućnost. Kič koji se danas proizvodi stvaraju psiholozi masa. realizam i avangardizam. Prema Abrahamu Molu kič je neodvojivo vezan za umetnost. Mentalna struktura savremenog čoveka je takva da posmatra stvari iz kič ugla. 44. što pokušava da nadoknadi u slobodno vreme kroz uživanje i zadovoljstvo. nastoji da komunicira sa delima u kojima nema mesta pukom čulnom zadovoljstvu. Došlo je do poništenja razlike između umetnosti i svakodnevnog života. Čovek masovne kulture lišen je zadovoljstva na emocionalnom planu. Masovni mediji doveli su do poraza maštovitosti i kreativne aktivnosti čoveka. već kritičkoj misli. konzervativni (tradicionalistički) i avangardistički i njima odgovarajuća tri stila: stil industrijske kulture. koja mu nudi osećanje negativnog zadovoljstva. 25 . Savremena tehnička civilizacija. što je "preteško" i "zamara" ne dolazi u obzir. Hegel je upozorio da umetnost danas ne zadovoljava najviču potrebu duha vremena. Sve što ide iz Razuma. tako da u svakoj umetnosti ima bar trunke kiča. On razlikuje "estetsko uživanje" od "prostog ili banalnog uživanja" koje se vezuje za doživljaj kiča. ali i istinskoj lepoti. Konformistički ukus. red. izmiče kontroli pojedinca. avangardistički nastrojena. Postoje bar tri dominantna tipa "modernog ukusa": konformistički. Konformistički ukus i njemu pripadan socijalni sloj. a ne na razum. Danas su na delu dva osnovna tipa ljudi: čovek masovne kulture i čovek intelektualne elite. Kič je jedan od sadržaja kulture masovnog društva. Abraham Mol Kulturna industrija omogućila je pojavu kiča. Intelektualna elita. Kič se suprotstavlja uzvišenom i avangardi. upravlja pogled na sadašnjost. Kič čini svakodnevni život prijatnim pomoću niza rituala koji ga ulepšavaju. Ludvig Gic. Suština "kičerskog" je želja da umetnik udovolji kupcu. Snažna osećanja koja prate kič u suprotnosti su sa određenom hladnoćom osećanja u modernim umetničkim delima. organizacija. To su tvorevine "masovne ili industrijske kulture" i u tome redu kič-tvorevine kao surogati umetnosti. Ta svest teži da se prepozna u tvorevinama koje simbolički nose trag savremenosti. celina nad delovima. čime se izražava negativan stav prema savremenoj tehničkoj civilizaciji. Socijalni slojevi koji su nosioci ovog stila su izvan banalnog uživanja i intelektualne krajnosti karakterističnih za konformistički i avangardni ukus.Moderna tehnologijska svest nema potrebe za istinskom umetnošću. Ideja lepote je zamenjena idejom zadovoljstva.

To su ideološki i pragmatički momenti avangardne umetnosti. Smatra da je jedan od prvih vidova avangardnog pokreta "aktivizam i aktivistički momenat". Duhovno opredeljenje inteligencije je "tradicionalističko". u radikalnoj je suprotnosti sa transcedentalnom lepotom umetničkog dela. "razara sve što mu je putu". filozofske ideje. Mišljenje i um se u modernom svetu ne javljaju u funkciji kritike postojećeg sveta. Adorno kritikuje potrošačko društvo. 45. Renato Pođoli Kod avangardističkog ukusa osnov traganja nije u lepom. On avangardu razmatra kao pre kao sociološku nego kao estetsku činjenicu. neautentično postojanje. Samo razumevanje revolucije ukusa je dovoljno za članstvo u intelektualnoj eliti.istorijske prirode. U biti avangardnog stila pojavljuju se obeležja: aktivizma. da avangardizam "ruši barijere". Renato Pođoli je napisao studiju o avangardnoj umetnosti. antagonizma i nihilizma. Ističe da se moderna industrijska kultura temelji na pretpostavci da je zabava izbavljenje i spas. nego u ružnom. Tradicionalistički ukus. dok je intelektualna elita okrenuta avangardi. ideološke. ona umetnost smatra izrazom moralne. u prvom redu. Pravi razliku između inteligencije i intelektualne elite. Intelektualna elita je ona grupa ljudi koja smatra da je avangarda jedini mogući umetnički program. Mišljenje da se čovekovo postojanje otkriva tek u neraspoloženju ne vlada samo u filozofiji već i u literaturi. 46. Avangardistički ukus. dosada i gađenje dolaze na mesto harmoničnog raspoloženja. masovni ukus i tvorevine masovne kulturne industrije. Inteligencija je privržena imitativnom elementu u strukturi umetnosti jer teži da odbaci svaku kreaciju u kojoj dominira čisto estetski princip. To je kultura koja afirmiše prosečnost. Konstanta doživljaja avangardnog ukusa je osećanje nezadovoljstva. a njihov zadatak je da formulišu važeći kritički sud i da sa razumevanjem prihvate datu revoluciju ukusa. Lansira se mit zabave kao ideal 26 . a snob je onaj koji podržava revoluciju bez obzira da li je u stanju da formuliše i kritički sud. kiča. Adorno Ideološka i filozofska osnova tradicionalizma je u indiferentnom i neaktivnom stavu prema savremenosti. Ističe da je inteligencija bliža tradicionalističkom ukusu. Ističe da je odlika ove umetnosti aktivizam koji se stvara da bi podsticao protiv nekoga ili nečega i osporavanje svega postojećeg kroz razaranje svega što mu je na putu. Renato Pođoli smatra da je tradicionalistički ukus u državama kontinentalne Evrope konzervativan. Ludvig Gic je rekao da za modernu umetnost kao karakteristično ostaje činjenica da negativna raspoloženja kao što su strah. Ukus i stil klasične umetnosti pripadaju prošlom vremenu. Razlika klasičnog i modernog nije estetske već kulturno . zatim da se pokret stvara "protiv nekoga ili nečega". Inteligencija je konzervativna.Lepota u kiču sa svojom težnjom da usreći čula. već ga brane i nastoje ga opravdati. Pojam "avangardnog ukusa" neodvojiv je od pojma "avangardne umetnosti".

Potom se Srbi povlače na sever prema svom današnjem stanovištu. koja je suprotna imitaciji i ponavljanju na kojoj se zasniva masovna kultura. u pisanim dokumentima.građanske kulture. godine Kajzer je promenio mišljenje i rekao da književnost uopšte. Pojam Srbi. 27 .n. Poreklo imena Sloven i Srbin je nerazjašnjeno. Peter Birger smatra de je iluzija da u razvijenom građanskom društvu postoji slobodna konkurencija shvaranja umetnosti. kao otvorenu sliku sveta koja se najavljuje u pojmu utopijskog. veka tri postojeće srpske države: Raška. 47. emocionalne tenzije traže književnost koja rasterećuje. s druge strane.). 1958. Kompenzatorska funkcija trivijalne književnosti Leo Levental smatra da je poplava masovne književnosti. u franačkim analima. izvršila prepad na akademske discipline. dok se c) samo ograničena društvena grupa bavi avangardnom. On kaže da društvo dopušta kritiku u onoj meri u kojoj je zagarantovana njena relativna neefikasnost. vizantijski car Iraklije dozvolio je Južnim Slovenima da se nasele oko Soluna. istražujući upotrebu i funkciju kulture u okviru društva. bestselera. veku. uzdizanjem i saznavanjem sebe i vremena u kojem živi. njegovu strukturu. Smatra da život. a da. ali sada najvišeg filozofskog tipa. visokom književnošću. Kajzer smatra da "masovna književnost" treba da zadovolji osnovnu čovekovu potrebu za: zabavom. društvene slojeve. koja stoji u kritičkom odnosu prema društvu. stripova itd. Duklja i Zahumlje postaju vazali Vizantije. proizilazi da a) skoro polovina stanovništva ne čita "klasičnu". U srednjovekovnom latinskom. v.e. reč Sloven se izvodi iz reči sclavus što znači rob. odlikuje racionalni tip ponašanja u procesu proizvodnje. s jedne strane. Akademska nauka o književnosti je donedavno branila monopol nad područjem tzv. 48. a b) najveći deo druge polovine čita čistu "potrošačku literaturu". "visoke" književnosti. Doseljavanje na Balkan i stvaranje države Južni Sloven stižu na Balkan u 6. Od početka 11. ne samo "konzumentska" može biti zabavna i može uzdizati i razviti problematiku svoga doba. Prema Konstantinu VII Porfirogenitu (10. Pojam "autonomne umetnosti" nastao je kao posledica funkcije umetnosti u građanskom društvu kad je trebalo suprotstaviti se vladajućoj ideji korisnog. Značajna je analiza Jirgena Šarfšverta koju je dao povodom stanovišta Volfanga Kajzera. Adorno zasniva ukus na ideji kreacije. Adorno je utemeljio filozofiju ili ontologiju nemira. Ističe da je književnost u građanskom svetu jasno odvojena od ostalih kulturnih delatnosti. Alfons Zilberman utemeljio je "sociologiju književne popularne kulture". tj. "lepu književnost". Iz toga proizlazi da će umetnost i dalje vršiti funkciju saznavanja. Po Srbima ova oblast se nazina Servija. Ona se bavi kulturnim razvijem demokratskog i postindustrijskog društva. Prema analizama koje je Kajzer imao u vidu. klase i grupe. popularnih časopisa. Po dolasku na balkan srpskim narodom upravljali su kneževi. javlja se 822.

skoro 40 godina. značajni srpski velikaši bili su Vuk Branković. koji donose nov način i tehnologiju vađenja i prerade rude. Srpska država oduhvatala je čitavu Makedoniju. uz pomoć vlastele. Albaniju i Epir. U spoljnoj politici okrenuo se Bugarskoj. U državi je počelo da vlada bezakonje. Protiv Srbije su se ujedinili Bugari i Vizantija. Srpska vlastela. Pokušavao je konstantno da se oslobodi vizantijskog uticaja. Proširio je granice države osvojivši Duklju i Zetu. izdejstvovao je srpskom poglavaru titulu patrijarha. godine. Nakon Milutina na vlast dolazi Stefan III Dečanski. godine. godine u Skoplju kruniše se za Cara "Srba i Grka". Srbiju su počeli da komadaju provincijalni gospodari. godine Srbija je ostvarila veliku pobedu protiv Bugarske. a na zapadu. Na čelo države došao je Stefanov najmlađi sin Vladislav. Milutin je najduže vladao u srednjovekovnoj srpskoj istoriji. svog oca sa vlasti i krunisan je za kralja 1331. nezadovoljna time. a sina Uroša proglasio je za kralja Srbije. Pored njega. 28 . godine Turci su porazili srpsku vojsku u bici na reci Marici. a glad i bolest su uzimali maha. Srpska vlastela zbacila je i njega sa vlasti i dovela na presto trećeg sina Stefana Prvovenčanog Uroša I. Uspeo je da prenese mošti svetog Save iz Bugarske u Srbiju i pohrani ih u. septembra 1371. Dolazi u grad Ras po kome je srpska država nosila ime Raška. Tako je došlo do novog poleta srpske srednjovekovne privrede i trgovine. Njegov sin Dragutin. Poginuli su i kralj Vukašin i despot Uglješa. Nakon Stefana Prvovenčanog na vlast dolazi kratko njegov najstariji sin Radoslav koji u spoljnoj politici čini zaokret prema istoku. Sasi. bio i dalje snažan uticaj Vizantije. Lazar Hrebeljanović se veštom politikom nametnuo ostalim vladarima kao naslednik Nemanjića. Njegovu vladavinu obeležio je veliki broj zadužbina i crkava. Srbi su zatim osvojili Niš sa okolinom. On je srpski narod doveo do vrhunca političke i osvajačke moći. godine za prvog srpskog kralja uz pomoć papskog legata. manastir Mileševo. Nakon njegove smrti nasleđuje ga Uroš Nejaki koji vlada uz pomoć Vukašina Mrnjavčevića i despota Uglješe Mrnjavčevića. uticaj katoličke crkve.Stefan Nemanja. i 26. 25. Sa istoka je. rodonačelnik je dinastije Nemanjića. Počinje da vlada 1166. Makedoniju i zadobili prevlast na Balkanu. Ojačao je i proširio granice srpske države. Srpski arhijereji mogli su samostalno da biraju svog arhiepiskopa. zbacio ga je sa prestola i postao novi srpski kralj 1276. 1346. Krunisao ga je Sava Nemanjić. koji je vladao na Kosovu i Đurać Balšić u Zeti. godine izdejstvuje autokefalnost srpske pravoslavne crkve. Veliki župan. Stefan Prvovenčani vlada u doba poljuljanog autoriteta Vizantije. Vukašin je potisnuo sa prestola Uroša i postao srpski kralj. godine. Pomirio je srpsku i carigradsku crkvu. zemlja je opustela. svoju zadužbinu. Posle pada sa konja povukao se sa prestola u korist mlađeg brata Milutina. zbacila ga je sa vlasti. Time je Sava osnovao snažne duhovne temelje srpskom pravoslavlju. On se priklonio zapadu i krunisan je 1217. Rastko Nemanjić uspeo je da 1219. a potom se zamonašio u Hilandaru pod imenom Simeon. Stefan Dušan zbacio je. U bici kod Velbužda 1330. Dobrovoljno se povukao sa prestola u korist srednjeg sina Stefana. Za vreme vladavine Uroša I u Srbiju dolaze nemački rudari. međutim.

Postavio je za patrijarha. ali i u ostalim pravoslavnim zemljama. Uspeo je da uspostavi prijateljske odnose sa Ugarskom. na čelu sa svetim Savom. Hatišerifom iz 1830. veka. Prvi veliki manastir. Patrijaršija je dobila pravo da objedini versko-crkveni rad na celokupnom prostoru na kojem žive Srbi.Juna 1389. osmanski vladari su više od jednog veka uvažavali Savin kult. Time je Sava osnovao snažne duhovne temelje srpskom pravoslavlju. Nastojali su da žive i rade u skladu sa osnovnim načelima hrišćanstva. Prva značajna ličnost na čelu Srbije nakon pada Kosova bio je despot Stefan Lazarević. a od 9. Na Atosu su živela tračko-ilirsko-grčka plemena. Srpska pravoslavna crkva. Prvi monasi na Atosu su zabeleženi u 12 veku. godine odlukom Vizantojskog cara Hilandar je dodeljen Svetom Savi i Svetom Simeonu. na Atosu podignut je krajem 10 veka. godine obnovio je Pećku patrijaršiju. je paganske praznike zamenila hrišćanskim. godine. 29 . godine.n. veka. Međutim. Rastko Nemanjić uspeo je da 1219. koju je Srbija izgubila. godine pristale da zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Nakon ustanka 1804. Srpski arhijereji mogli su samostalno da biraju svog arhiepiskopa. dok je većina prostog naroda još dugo držala u svesti drevnu pagansku veru. Makarija Sokolovića. 49. 1557. godine izdejstvuje autokefalnost srpske pravoslavne crkve. godine. Hrvatskom i Slovenijom formiraju Kraljevinu SHS. v. Sveta gora i kult Svetog Save Veliki uticaj Vizantije doveo je do brze hristijanizacije Srba u drugoj polovini 9. za potrebe crkvene organizacije. Vizantijom i Mletačkom Republikom. Nakon pada Srbije pod tursku vlast 1459. manastiru Manasija. pre svih u Bugarskoj i Rusiji. Sklanjajući se od Arapa na Atos se sklanjaju i kaluđeri. čime je omogućila običnom narodu da postepeno počne prihvatati pravoslavno hrišćanstvo kao svoju veru. mešajući se sa prehrišćanskim srpskim legendama. nakon ustanka u Banatu 1594. Kraljevina Srbija i Kneževina Crna Gora su nakon 1918. u poslovicama i pesmama Savin lik se pojavljuje u brojnim oblicima. 1198. U srpskoj epskoj poeziji. godine pod Karađorđem Petrovićem i diplomatijom kneza Miloša Obrenovića. Značajnu ulogu u srpskoj istoriji srednjeg veka odigrao je Mehmed-paša Sokolović. svog brata. Državnu teritoriju Srbije.e. Moć Srbije počela je da opada. Sveti Sava je posvećen početkom 13. godine odigrala se bitka na Kosovu. Od tog doba njegov kult se proširio u Srbiji. godine izdiže se nova srpska dršava. a konačni pad predstavlja tursko zauzimanje Smedereva 1459. Priznavao je tursku vlast. protopopijate i parohije. Prijem hrišćanstva. podelio je na episkopije. Vatoped. drveni kovčeg sa telom svetog Save prenet je iz Mileševa u Beograd gde je spaljen na Vračaru. u narodnim pričama i legendama.p. Atos je bio uglavnom pust i nenaseljen. Hrišćanstvo je primio prvo viši socijalni sloj srpskog naroda. Ostaće poznat i po svojoj zadužbini. Prvi slovenski kaluđeri dolaze u drugoj polovini 10 veka.

1818. Staroslovenski jezik je postao književni jezik. Jezik Ćirila i Metodija. Isihizam se javlja sa početkom monaštva. Ishija znači molitveno "tihovanje" u sjedinjenju sa Bogom. Isihazam. 51. ruskoslovenski i narodni jezik. i 18. bogumili su uspešno delovali pod imenom "patareni". a u Srbiji u 12. 30 . Propoveda da je vidljivi svet deo Satane. ali je korene uhvatilo u Bugarskoj pre nego što su Bugari prihvatili hrišćanstvo. u srpskim zemljama pod Austrijom i Ugarskom. među njima i Sava Mrkalj koji je pre Vuka izvršio reformu ćirilice izbacivši nepotrebne znakove. otvara ga dejstvu božanskih energija koje čoveka uzdižu na viši stupanj duhovne egzistencije. Jezik u srednjem veku u Srbiji Slovenski preci Srba. Ovaj verski pokret zasnovan je na ideji o večnom sukobu dobra i zla. veka do sredine 15. Za vreme vladavine Osmanlije novi centri srpske pismenosti i obrazovanja nastajali su na severu. kojim su prevodili značajne bogoslužbene knjige sa grčkog na slovenski. Bogumilstvo je naročito bilo rasprostranjeno u Bosni. monaštvo i jeresi u pravoslavlju Monaštvo u Srbiji je bilo veoma razvijeno i predstavljalo je kamen temeljac pravoslavlja. kao pravoslavna jeres.50. Prva srpska štamparija osnovana je na Cetinju 1493. poznat kao "resavski pravopis". Bogumilstvo. danas nazivamo staroslovenski."bosanska crkva". godine objavio je prvu gramatiku. govorili su jezikom koji se danas naziva praslovenskim. Pismenost kod Slovena počela je da se razvija tek u vremenu okončanih seoba na Balkan. Vuk Karadžić izvršio je jezičku reformu kod Srba. Vremenom su mladi književnici sve češće koristili narodni jezik. Iz Jermenije se proširilo prema zapadnim oblastima Carstva. Kliment je uprostio glagoljicu i stvorio novo pismo . Reč je o stanovištu preme kome čovek može da uspostavi neposredan odnos sa Bogom a da mu za to nije potrebna zvanična crkvena vlast. Oni su u Bosni uspeli da osnuju i zvaničnu crkvu . a da je Bog stvorio nebeski svet kome čovek teži. veku koristila su se tri jezika: srpskoslovenski. veku. U tom vremenu se zapaža postojanje dva paralelna toka: srpska redakcija crkvenoslovenskog ili srpskoslovenski jezik i narodni jezik. godine. godine objavio je Srpski riječnik i novu verziju gramatike. začelo se na Istoku. U Resavskoj školi stvoren je novi ćirilični pravopis srpskog jezika. Ćirilo je stvorio prvu slovensku azbuku . u doba seobe na jug. To je otpor širokih narodnih slojeva učenoj hrišćanskoj i vizantijskoj religiji. Crkvenim jezikom su se koristili crkva i viši socijalni staleži. Crkvenoslovenski jezik se u srednjem veku pisao dvema azbukama: glagoljicom i ćirilicom. dok je narodni jezik bio u upotrebi kod prostog naroda. 1814. veka. Ono predstavlja monaški podvig koji preobražava čovekovo biće. U 17. godine. Dovodi se u vezu sa istočnim asketizmom. zapad i istok.ćirilicu. 1847. na ćirilici je Miroslavljevo jevanđelje iz 1185. veku.glagoljicu koja je imala 40 slova. odnosno štokavski govor u pismenoj upotrebi. Od kraja 12. godine je godina "Vukove pobede" kada je narodni jezik prihvaćen kao književni jezik. Ona je ubrzo prihvaćena u Rusiji u 11. Prvi značajni pisani tekst na staroslovenskom.

Prostrana i osvetljena unutrašnjost crkvi bila je pogodna za monumentalno fresko slikarstvo.52. U 13. Pisci prvih žitija su sveti Sava i Stefan Prvovenčani. veka. povelja. Stefan Prvovenčani napisao je Žitije svetog Simeona. Sveti Sava napisao je kratko žitije Simeona Nemanje Hilandarski tipik. U najranijem periodu izgrađene su dve značajne crkve Sveti Nikola u Toplici i katedrala u vizantijskom Kotoru. U prvoj grupi se primećuju okrugle crkve ili rotonde.od Milutina skoro do kraja 14. Mileševa. Zapažaju se dve vrste žitija: a) iz Studenice i Žiče i b) Hilandara. Žiča. Arilje iz 13. Ova književnost izrasta na kosovskom kultu u čijem je središtu knez Lazar. Morača. arhitektura i književnost. kao i građevine sa osnovama u obliku izduženog slobodnog krsta. Tom tipu raških građevina pripada čitav niz važnih crkava: Studenica. Studenica. a nastao je za vreme vladavine kralja Milutina. Bila je to literatura viših socijalnih slojeva. Književnost u srednjem veku u Srbiji. veka kada je stara slovenska književnost posrbljena postajući tako osnovom srpske srednjovekovne književnosti.) do kralja Milutina (kraj 13. Reč je o trobrodnim ili 31 . U srednjovekovnoj crkvenoj arhitekturi razlikujemo tri osnovna arhitektonska stila: a) raški . šestolisti i trolisti. Njima se veliča kult Kneza Lazara i Miloša Obilića. Jedno od prvih samostalnih ostvarenja srpske književnosti jeste Letopis popa Dukljanina iz 12.v. žitija. zatim. 53. slikarstvo. osmolisti.). veka. Presudno razdoblje za postanak srpske književnosti je vreme od 10. Najznačajniji jezički spomenik svakako je Miroslavljevo jevanđelje. Epske i lirske pesme pevale svakom prilikom. i formiraju se glavni književni centri rane nemanjićke Srbije: Hilandar. Sopoćani. tj. u drugoj se nalaze jednobrodni i trobrodni hramovi. Muzike gotovo da i nije bilo. veka i traje do poraza Srpske despotovine (1389-1459). Crkvena i epska književnost U srednjem veku. Osnovna odlika ovog stila je ta što su građevine nosile obeležje tradicije vizantijske umetnosti.od Nemanje (kraj 12. Srpsko-vizantijski stil ili stil srpskog klasicizma nazvan je još i stilom renesanse doba Paleologa. veka. U narodu se razvija narodni ep i književni narodni izraz uopšte. Žiča. uz gusle. Najveći polet srpska književnost dostiže za vreme kralja Milutina. pisano oko 1185. kao ni pozorišta i skulpture. zatim Studenički tipik. U obradi fasada zapaža se snažan uticaj zapadnog romanskog stila. pisama i zapisi. duhovna i crkvena poezija. godine za humskog kneza Miroslava. ugledajući se na gradnju crkava u Carigradu i Solunu. Mileševa. Gradac. U usmenom predanju. U srednjovekovnoj književnosti vladali su strogi zakoni određenih rodova: pohvala. je opevano stradanje neroda. Peć. u Srbiji tri umetnosti su bile naročito razvijene: živopis. dok su autori drugih Domentijan i Teodosije. Raški stil. Posle poraza na Marici i Kosovu srpska književnost razvija se sa osloncem na vizantijsko-pravoslavnu tradiciju. Najviši dometi su bili postignuti u žitijskoj književnosti. koji počinje od kraja 14. i c) moravski stil. b) srpskovizantijski ili klasični stil .-11.v. veku se zaokružuju glavni književni žanrovi toga doba: žitija i službe. Arhitektura u srednjem veku – stilovi Prema stilskim odlikama sve se crkvene građevine mogu podeliti na dve osnovne skupine: 1) na crkve sa centralnom osnovom i 2) na crkve sa podužnom osnovom. Srpskog seljaka se žitijina književnost nije ni doticala.

55. Počev od zidnog slikarstva u Bogorodičinoj crkvi u Studenici teče razvitak monumentalnog stilskog izraza 13. Osnova je u obliku upisanog krsta. Ravanica. Car Dušan podigao je mauzolej crkvu Sveti Arhanđel kod Prizrena. U Sopoćanima je naslikan jedan od ikonografski najsloženijih zahvata zidnog slikarstva. ali sa osnovnom nacionalnom sadržinom. Svoju stilsku inspiraciju slikarstvo je pronalazilo u vizantijskoj pravoslavnoj duhovnosti. U osnovi crkava pojavljuje se oblik trolista. U 8. Jovan Damaskin je pozivao slikare da naslikaju sve osnovne događaje iz Hristovog zemaljskog života. Stefan Prvovenčani i Sava počeli su izgradnju crkve Svetog Spasa u Žiči. sa jednom ili pet kupola. veka. Likovna umetnost i minijatura Slikarstvo se veoma živo razvijalo na prostoru Vizantije i pravoslavnog hrišćanstva. crkva Svetog Đorđa itd. Uroš I je zahtevao da se čitava unutrašnjost prekrije freskama sa zlatnim listićima na pozadini i da se na njoj islika mreža kvadratića. veka. Moravski stil. i u 15. Ovom stilu pripadaju: Lazarica u Kruševcu. Milutinovu zadužbinu čine Crkva kralja Milutina na Hilandaru. Arhitektura je postala kitnjasta. a manji je broj sa jednom. crkva Svetog Stefana. Veće građevine poseduju pet kupola. veku vladaju dva osnovna žanra crkvenog slikarstva: živopis i ikonopis. Knez Lazar Hrebeljanović Ravanicu. Za ovaj period srpskog graditeljstva značajno je to da se središte srpske umetnosti seli na sever. Stefan Dečanski podigao je Visoke Dečane. Manastiri i crkve srpskih vladara Stefan Nemanja podigao je manastir Sveti Nikola kod Kuršumljije. veku. Do savršenstva su dovedeni plastičnost i monumentalnost scena i figura.petobrodnim crkvama sa razuđenim svodovima. Uroš I je podigao Sopoćane i crkvu Svete trojice. 32 . crkvu Svete Bogorodice na ušću reke Kosanice. Kasnije je kao zadužbine sagradio Đurđeve Stupove. U istočnom hrišćanstvu Boga nije moguće naslikati. pred kraj 14. čime bi se ostvario utisak mozaika. osnovno pitanje je bilo da li se na ikonama može prikazati božanstvo. Kalenić i Manasija. To je crkvena arhitektura koja je nastala za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. U dugim raspravama koje su se vodile sve do 8. 54. crkva Bogorodice Ljeviške. Najvažnije crkve u ovom stilu su Gračanica i Nagoričino. ali je moguće slikati Isusa Hrista kao Bogo-Čoveka. Likovnu poetiku artikulisali su Domentijan i Jovan Damaskin. Kraljeva crkva u Studenici. Protivnici upotrebe ikona nazivali su se ikonoborcima. Lazaricu i dr. Vladislav je podigao svoju zadužbinu Mileševo. U Uvodu Života svetog Simeona Domentijan kaže da umetnost samo prenosi božiji dar. Despot Stefan Lazarević i njegovi naslednici podigli su niz crkava i manastira. Pobedila je struja koja je dopuštala mogućnost upotrebe ikona. Studenicu i Hilandar. Ljubostinja. Gračanica.

Prvi oblik te religioznosti bio je manizam (poštovanje predaka). u demone. Smisao žrtvenog obreda. kod Istočnih i Južnih Slovena. groblje. Vajarstvo nikad nije zaživelo. istočni zid kuće. Nekad su prinošene ljudske žtrve. kada se počinju graditi crkve sa fasadama od skupocenog kamena. kao i drugi Južni Sloveni. izvori. Na planu kolektivne psihologije. raskršća. 33 . a onda je došlo do zamene klanjem životinja. Žrtve se prinose na određenom mestu za vreme kultnih praznika ili u posebnim prilikama. ali je usred propasti srpske države sve ubrzo zamrlo. a mesto za žrtvovanje trebišta. 56. Tek se u 14. hramovi. Žrtve koje se prinose bogovima nazivaju se trebi. u razne dobre i zle duhove. Žrtvovanje. Bogu Perunu. U hrišćanskom folkloru Perun je zamenjen svetim Ilijom. Forme žrtvenika u okviru zajednice su crkve. mogao očekivati razvoj vajarstva. Mesta kulta u okviru porodice su: prag. Animizam je verovanje po kome je celokupna stvarnost prožeta ili nastanjena duhovima ili dušama. Prema vizantijskom istoričaru Prokopu. u plemenu to je žrec. može se proučavati kroz četiri osnovna odseka: 1. obred žrtvovanja ima karakter katarse. Najpre je bilo zabranjivano od strane crkve. obročišta (mesta u prirodi. kao i većina drugih religija. medvede i jarce. Veruje se da je animizam osnova celokupne religioznosti srpskog naroda. Drevna srpska religija.Od najznačajnijih dela minijature u srednjem veku izdvajaju se Miroslavljevo jevanđelje i Vukanovo jevanđelje. da se mora dati. Principi animologije Srbi. pročišćenja od suvišne energije. i danas još poseduju duboko verovanje u duše. kraj drveća i kamenog krsta). dati ono što bogovi žele. bio je posvećen hrast. utvare i sablasti. bikove. veku. a u patrijarhalnoj porodici pater familias. Reč "treb" označavala bi: da nešto treba. kad je reč o opštedržavnom interesu. Obredom žrtvovanja uspostavlja se prisna veza unutar članova zajednice. vode. žrtvovali su mu petlove. Osnovni smisao fenomena žrtvovanja je da se jedna zajednica ovim ritualom suprotstavi sili destrukcije i nereda. ognjište. žrtvovati. Cilj je održavanje veze sa dobronamernim silama kako bi one one uzvratile dobročiniteljstvom ljudima. 57. Opšta animologija . ali i same te zajednice sa božanstvom kome se prinosi zajednička žrtva. Žrtvenici i hramovi Čin žrtvovanja podrazumeva voljno davanje ili odricanja pojedinca ili društvene grupe od neke visoko vrednovane stvari ili bića u korist neke svete sile ili bića višeg statusa. od potrebe za nasiljem. najpre vrši vladar. U Miroslavljevom jevanđelju ukras odlikuje zapadni uticaj i raskid sa staroslovenskom tradicijom. Žrtvu je stalno pratila molitva.čiji su manifestni oblici: kultovi prirode i kultovi predaka. U religijskom ritualu dominiraju molitve i prinošenje žrtvi u krugu porodice ili zajednice. odnosno.

Osim kamena stanca. kao čovekovog duplikata. prag. kao najmlađi stupnjevi religijske individuacije. stan umrloj duši. zoomorfizam i demonizam. Srpski narod. Kod paganskih slovena važno je bilo sveto drvo povezano sa kultom duša umrlih. jevrejstvo. Porodilja koja nema mleka. 59.2. zatim. kamen se zadene za granu nerodne šljive. Priroda i ljudski svet posmatraju se kao inkarnacije demona koji nastanjuju šume i vode. Duše mrtvih se brzo kreću i sveznajuće su. 3. kao i probušeni kamen. U ritualnom loženju badnjaka sam badnjak predstavlja zamenu boga sunca. budizam. kada se prilikom obredne muže ovaca kroz takav kamen "protera" prvi mlaz mleka. neobrađeni kamen različite veličine. tavan. Svako važnije bilje imalo je svog boga. Onaj ko sanja svoje umrle. Posebno mesto imao je kult hrastovog drveta. raskršće. pre izlaska sunca.bogovi donjeg sveta i solarna božanstva . Kult drveta i biljaka je brzo pravoslavna hrišćanska crkva prihvatila. hrpa gomila kamenova. koja sadrži niz mitskih likova/božanstava. 4. kraj ognjišta.kamen stanac. O Đurđevdanu. Demonologija . islam. heroja nadljudske snage. pri čemu se ta druga forma čoveka naziva duša ili sen. Pojedini primerci hrasta kod Srba vršili su ulogu prvobitnih hramova. kamen i vasionu. Otkrivena religija . Kult vatre je karakterističan element indoevropskih religija. Isto tako. U težnji da se duša umrlog učini nepokretnom dovoljno je da se "veže" za kamen.viši i mlađi nivo religioznosti. dovoljno je da dođe do kamena stanca i da na njemu zapali sveću. 58. Koristi se prirodni. krov itd. Za kamen stanac se vezuje veliki broj rituala. biljaka i vatre Prema narodnom verovanju svaka biljka je dobila svoju dušu od duša umrlih ljudi. Mitologija . odžak. i probušeni kamen. Značajnu ulogu imaju kult masline. u formama svoje vere. Kamen služi u mnogim obredima i magijskim radnjama. groblje. Kult drveta. a hteo bi da se oslobodi ovih noćnih mora. Staništa duša su: uglovi kuće. Probušeni kamen se koristi u dva obreda. u novijim oblicima čuva starije slojeve religioznosti. Religija i kult kamena U srpskoj narodnoj religiji postoji veći broj primera vezivanja duše za kamen. bosiljka i kult badnjaka.kao višeg i u istorijskom smislu mlađeg sloja religioznosti. ali i životinjski svet.bogovi gornjeg sveta. u stvari. Kod Srba postoji verovanje u nezavisne duše.hrišćanstvo. Kamen stanac je. u strogo ljudskom obliku. Manifestne forme ove vrste religioznosti bile bi totemizam. usamljeni kamen većeg oblika . u cilju zaštite od ujeda zmija. Manifestne forme ove religioznosti su htonizam . 34 . značajnu magijsku funkciju imaju kamen u funkciji nadgrobnog spomenika. sa verovanjem da će i sve slične šljive roditi. dolazi na kamen stanac gde izvodi prigodni magijski ritual. Postoji i običaj magijskog bacanja kamena sa desne noge u dalj. o Božiću.

na mestima trajnog prebivališta ljudske duše. dakle. umivaju se. Zmaj je ognjeno biće. Istovremeno čovek istu zmiju obožava i prinosi joj žrtve. Zmija se zamišlja i kao inkarnacija umrlih predaka. odiže se od zemlje i htonskog. ima širu socijalnu. Zmija se pojavljuje i kao životinjski predstavnik žitnog demona i utiče na rod useva. Zmija i zmaj Zmija odgovara htoničnom (zemaljskom. Zmaj se pojavljuje kao spoj nekoliko životinja najčešće gmizavaca i ptice. na mestima trajnog prebivališta ljudske duše. Na istoj mitološko-strukturalnoj liniji sa zmijom nalazi se lunarna simbolika. U srpskoj mitologiji čovek se plaši zmije i čini sve da predupredi njeno negativno dejstvo. poklapa se sa nastankom državne organizacije jednog naroda. kad se pojede. a koren verovanja je iz osobene dioniske tradicije. Kult zmaja vezuje se za razvijeni stupanj društva. a s tim u vezi ideja plodnosti. 61. Vračare u bajanjima obično traže vodu sa levog ili desnog vodeničnog točka kako bi oterale zlu nameru dušmana. Motiv borbe sa zmajem se ne pojavljuje nigde gde već nije formirana država. odnosno ognjištem. vode i izvora U svakom kraju u Srbiji postoji neka proglašena zdrava voda oko koje se ljudi okupljaju. Zmaj leti. dakle.Badnjak je božanstvo koje se spaljuje da bi opet oživelo. Srpski narod veruje da zmija živi u temelju. Tako da možemo utvrditi da pojava zmaja kod nas datira iz vremena kosovskog i postkosovskog ciklusa. grada i oluje. U srpskom folkloru zmaj uvek ide sa ognjem. 60. ispod kućnog praga. Veruje se da svaka kuća ima svoju zmiju i ona se naziva čuvarkuća. Badnjak se dovodi i u vezu sa kultom pokojnika. podzemnom) praslovenskom supstratu.starijem i praslovenskom mitološkom supstratu. Veruje se da svaka kuća ima svoju zmiju i ona se naziva čuvarkuća. Voda koja izvire iz vrela kao i kiša predstavlja božansku krv. Samim tim ona je i simbol plodnosti. Srpski narod veruje da zmija živi u temelju kuće. kraj ognjišta. Velika je moć protočne vode upošte. boravi u poljima ili na planinama. 35 . Zmija kao demonsko biće U zmiji je inkarnirana duša predaka. piju je i kupaju se. leži u htonskom supstratu. ispod kućnog praga. Ona brani čoveka od svakog nevidljivog zla. Protočna voda se koristila da se opere odeća umrlog što je simbolizovalo odlazak mrtvog iz sveta živih. s obzirom da se na Badnje veče okupljaju domaći pokojnici. a posebno one koja se zahvata kraj vodenice. Čovek se plaši zmije i čini sve da predupredi njeno negativno dejstvo.. U tom smislu je raširen motiv da od pojedene zmije postaje razumljiv jezik ptica. Čudotvorna moć koju daje zmija. Zmija u srpskoj mitologiji odgovara htoničnom . a zmaj odgovara antropomorfnom mitološkom sistemu. Kult vatre. zaštitnu funkciju: on brani naselja i polja od nepogoda. kraj ognjišta. 62.

Dobroćudan kao domaća kokoš i petao. Sa hrišćanstvom ovaj beli vuk je doveden u vezu sa Svetim Đorđem. Konji se prvo jašu poljima radi plodnosti a onda se daje konju kolač todorčić. hromi vuk. Crni konj pomaže pri pronalaženju blaga i otkrivanju vampira. Dobar deo običaja oko Badnjeg dana povezan je sa žitnim demonom sagledanim u obliku ptice. staništu kulta predaka. Vuk i pas kao demonska bića Kult psa je posebno razvijen kod stočara. dok mlada žena kad umre postaje vila. 65. Vukodlak je demon prekriven vučijom dlakom. Često se smatra da je mora veštica koja se pokajala. koji se nisu ispovedili. pa ne jede više ljude. U konje se pretvaraju grešne duše. a u lošem liku u obliku divlje životinje koja nanosi štetu. petao – demonska bića Kod Srba konj se pojavljuje u vezi sa demonima donjeg sveta. 36 . Klanje petla obavljala bi najstarija žena u domaćinstvu i to na kućnom pragu. kokoš ili petao. vuka itd. Mitsko oblikovanje vuka vezuje se za istočnoslovensko božanstvo gospodara šume. Veruje se da se ona hrani ljudskim srcima i džigericom. Vučiji oblik vampira je tipično srpski i kod nas se češće naziva vukodlakom. čobaninom. sakati. veštica. već ih samo muči. Na dan Svetog Mrate kolje se crno pile. mačke. veštice. mori ljude na spavanju i zaustavlja im disanje. Opšte je shvatanje da je mora demon koji noću pritiska. samoubice. kako bi se usevi zaštitili od gaženja od strane Todorovih konja. Kod nas je poznato ritualno klanje petla koje se vezuje za dva praznika: Sveti Ilija i Mratindan. Vuk u dobrom liku je domaći pas. 64. mora Vampir pripada krugu demona vezanih za kult predaka. životinja i ptica koji je zamišljen kao beli vuk. Ako bi takav petao ostao živ posle Ilindana. Najstariji petao se prinosi kao žrtva svetom Iliji. Vampiri su oni koji umiru neprirodnom smrću.63. Pas je i pratilac lovačkih božanstava (Dijana). Vuk ima dve forme: dobro i zlo. koji su iznenada umrli itd. On ima dva lika. ustalo iz groba i luta okolo. davi ljude i pije im krv. Jesenji praznici su smatrani „vučijim“ i posebno se slavio poslednji dan. kada kreće i poslednji. Vampir. u obliku kopita. veruje se da će umreti domaćin iz te kuće. U staroj srpskoj religiji pas se identifikuje sa čovekom. Kod Srba postoji verovanje da je veštica svaka stara žena kad umre. Mora je slična ili čak srodna veštici. Veštica poprima oblik leptira. i zloćudna u obliku gavrana i vrane. Veštica je ženski korelat vampira. To je mrtvo telo koje je oživelo. mora i vukodlak. psa. mori. Sva sakata mitska bića predstavljaju mesec u opadanju. Taj običaj je u vezi sa htonskom prirodom srpskog vrhovnog božanstva. Konj. U istočnoj Srbiji je dobro očuvan kult svetog Todora. crne ptice.

odnosno godini. porodilja i novorođenčadi. kao i kontakt sa "nečistim mestima" i bićima: grobljem. zaštitnica je braka i plodnosti. kao žrtvu boginji raskršća. Raskršća i groblja Raskršće je kod Srba i drugih naroda važno kultno i obredno mesto. dalje. odnosno tu se sahranjuju tuđinci i zločinci. neobičnih smrti. koji se u antropologiji nazivaju ritualima prelaza iz jednog egzistencijalnog stanja Bića u drugo. i kumstvo u nevolji. kojih se trudnica morala pridržavati. "nečistu" vodu posle kupanja prosipaju na raskršću. Kada bolesno dete okupaju u kući. mrtvacem. venčanje i smrt predstavljaju četiri osnovne faze u antropološkom ciklusu. koji se u antropologiji nazivaju ritualima prelaza iz jednog egzistencijalnog stanja Bića u drugo. za koje se vezuju brojni običaji magijskog i mitološkog karaktera. čitav niz zabrana. krštenje. U grčkoj mitologiji boginja raskršća je Hekata. Antropološki ciklus. krštenje. Njeni spomenici se nalaze na grobljima i raskršćima gde joj se prinose žrtve. venčano. Rođenje. tzv. krštenje. zaštitnik porodičnog kulta. Na čelu obreda je kum. Kumstvo je ustanova starija od hrišćanstva. Kod Srba postoje četiri kumstva: kršteno. na primer. zabrana. Sve ti rituali proizvod su iskustva. proizilazi i niz tabua. Kod mnogih naroda raskršća se smatraju kao opasna. nevesta prilaže novac na raskršću. u neparnom danu. nečista mesta. Zbog verovanja da su trudnica i njen plod u utrobi na magijski način povezani. Strižba se obavlja ujutru. Raskršća imaju isti status kao groblja. u suprotnom dete bilo rođeno sa manom. Drevni je običaj kod Srba strižba ili šišanje deteta. posebno da onemoguće uspešnu "prvu bračnu noć". Za raskršća se vezuju i sudbine tzv. 67.66. I u nevestinoj i u 37 . očekujući za uzvrat potomstvo i uspeh u braku. strižba Rođenje. Postoji. Antropološki ciklus. šišano. Njoj se u principu brani svako kretanje van kuće. za koje se vezuju brojni običaji magijskog i mitološkog karaktera. 68. Tu se skupljaju duhovi i zli demoni. Svadbeni običaji Rođenje. Kod svadbenih običaja. To je kultno mesto na kome obitava htonska boginja. kondenzovane istorije života i potrebe da se opstane. jer bi. Njoj je zabranjeno šutiranje domaćih životinja. Na svadbi su prisutni zli demoni koji bi da spreče srećan završetak socijalne veze dveju porodica. On pramenove kose stavlja u belu maramu koju majka stavlja na neko visoko mesto. posebno u toku noći. Magijske radnje se obavljaju noćima i na grobljima i na raskršću. kao i rituala koji se obavljaju nakon rođenja deteta. Ona se isključivo obavlja u kući deteta. venčanje i smrt predstavljaju četiri osnovne faze u antropološkom ciklusu.

Prokletija je običaj proklinjanja nepoznatog krivca za učinjeno rđavo delo. pre ulaska u kuću ritualno pere ruke. Pokojnika iz kuće iznose najbliži i to tako da noge idu napred. da je aktivan na nevidljiv način. Veruje se da se pokojnik može služiti hranom. Ljudi umrli na neprirodan način sahrajivani su van groblja. Ovi obredi imaju religijsku i socijalnu snagu. Umrli na glavi mora obavezno imati kapu. krštenje. Prokletije i lapot Osim sudskih i državnih organa. Kod odra izloženog mrtvaca stavljaju se darovi u jelu. Ona čini sve da se ne zameri duhovima kuće novog doma u koji ulazi. U dvorištu svojih roditelja. za koje se vezuju brojni običaji magijskog i mitološkog karaktera. užasnuta fenomenom smrti. jer se demoni nalaze ispod praga. ne okrećući se. ustali. U narodu postoji i običaj zvani "nakonče". Pošto je umirući izdahnuo otvaraju se vrata i prozori. Objavljivanje smrti u kući najavljuje se naricanjem. uglavnom batinom. Pred skupljenim svetom familija bi premlatila starca ili babu. po dolasku. Koga su god vodili na lapot on bi išao bez ikakvog straha. Običaj se održao uglavnom u istočnim delovima Srbije. koje ona diže tri puta u vis kako bi najpre dobila muško dete. Njima se grupa. konačno ovu duša veže. Smisao ritualnih postupaka vezanih za smrt jeste pripremanje duše umrloga za što uspešniji i bezbolniji prelaz u onaj svet. suprotstavlja dezintegrativnim silama kako bi sačuvala potrebnu životnu energiju. došavši u mladoženjinu kuću. baca čašu preko ramena unazada sa ciljem da je razbije. 38 . 70. Da se pokojnik ne bi povampirio zaseca mu se prst na nozi. Njegov cilj je da se posle godinu dana lutanja duše umrloga. Nakon što osoba izdahne pali se sveća. na mišici. Antropološki ciklus. ispod kolena. a žena maramu. Žar predstavlja zaštitu od zlih demona. Njegova odeća i samrtne stvari bacaju se ili se trećeg dana po smrti peru u reci i na nekoj livadi. Mlada u mladoženjinoj kući preskače prag. Po povratku sa groblja svaki učesnik pratnje. Smisao paljenja sveće je u tome da se preminuli ne povampiri. Sahranjuje se sutradan. prinosi muško dete. odnosno što će "na onom svetu ići po mraku". Smrt i pogrebni običaji Rođenje. ređe kamenjem ili sekirom. Lapot je običaj starih Slovena napuštanja i ubijanja staraca i iznemoglih. pošto mlada popije vino. Prazan sanduk i prazan grob ne smeju prenoćiti. Na isteku godine dana umrlome se podiže kameni spomenik. koji se u antropologiji nazivaju ritualima prelaza iz jednog egzistencijalnog stanja Bića u drugo. kada se nevesti. odluke i presude donosili su i "selo" ili "narod".mladoženjinoj kući stavlja se žar na kapiju kroz koju prolaze svatovi i posebno mlada i mladoženja. Narod i dan-danas veruje u dostižnost kletve. 69. venčanje i smrt predstavljaju četiri osnovne faze u antropološkom ciklusu.

73. u ravni glasova. a druga. Jezik je linearan i sekvencijalan. i takođe bile polivane vodom. Dodole bi dobijale darove u hrani. taj hleb stoji stalno na stolu i seče se treći dan slave. Agrarni ciklus. Primarna struktura se nalazi u sintaksičkoj ravni (reči). od drugog putem varijacije zvuka ili reda. Igrale su. Mitološku paralelu ovom običaju nalazimo i u japanskoj religijskoj i običajnoj praksi ostavljanja staraca i starica u planini. pomešani su sa kultom predaka. Magijski obredi za dobijanje kiše Oranje i sejanje se kod svih naroda smatra činom oplodnje zemlje. On je sistem razlika i kontrasta. događaj. Svako ko govori svoj maternji jezik u stanju je da sastavi i razume bezbroj novih rečenica. sa verovanjem da će preći u bolji život. Dodole su bile devojčice od 6 do 14 godina koje su okićene cvećem prizivale kišu. jer nema nasumičnog korišćenja zvukova i slučajnih izmena. Zasnovan na nizu pravila i ograničen je. a loši petak i subota. pevale i prskale ukućane idući od kuće do kuće. Veče uoči slave se mesi kolač večernjača. Taj simbolički sistem je jezik i odlikuje ga dvojstvo strukture. a za samu slavu slavski kolač i „baba“. izraz zahvalnosti. pa u istočnoj Srbiji i Makedoniji. To je simbol vatre. Priozvoljan je jer nema objektivne veze između prirode stvari i jezičke jedinice koja se 39 . zajedno sa cvećem i hranom. Druga važna osobina ljudskog jezika je njegova stvaralačka sposobnost. Zavetine. Baba je simbol patrijarhalnosti. Za prestanak kiše ukopavala se živa mačka ili magarac. jer razlikuje jedan pojam. kolač „baba“ Krsna slava je praznik obožavanja svojih predaka. Jezik i teorije o jeziku Ljudska komunikacija podrazumeva postojanje pojedinaca koji imaju zajednički simbolički sistem. Agrarni ciklus. jagnje. Slave i zavetine. Drugo mišljenje je da je slava dan posvećen živima. jer poseduje određen broj zvukova. Zavetine su zavet sela svecu da će ga praznovati kao seosku slavu ako ga izbavi od nevolja. Bira se hrastovo ili orahovo drvo gde se prinosi zajednička seoska žrtva. bacao u reku. Zvuci koji ga čine stvoreni su preko govornih organa i oni se mogu linearno i sekvencijalno predstaviti na simboličan način. ili se živa mačka baca u zažarenu peć. Krsna slava se slavi tri dana. ostaci starog slovenskog poštovanja drveća. Jedna od devojčice je imala poseban status i njoj se vezivao krst za nogu sa neznanog groba. Sve je povezano sa vodenim demonima. ognja. čijom se krvlju orosi kamen i drvo. poštovanja. Dobri dani za setvu su ponedeljak i četvrtak. 72. Baba je manji hleb koji gost po čestitanju slave poljubi. a zatim se krst. objekt. 71. Ova praksa raširena je u dinarskim predelima. ognjišta – kulta predaka te kuće i zato se ne seče dok traje slava. fonološka.nadajući se boljem životu na onom svetu. Jezik je i sistemski.

proučava kako ljudi odnose između zvuka i značenja mogu da izvode u kodnom ponašanju. prvenstveno rečenice. dok jezik kao živa reč ne može da se proučava bez uvida u širu govornu zajednicu. Odvajanjem jezika od žive reči. sposobnost. kako odnose između zvuka i značenja koriste pojedini jezički predstavnici u nekoj osobenoj komunikacionoj situaciji. sintaksa i semantika). dovela je do značajnih promena u lingvistici. fonološku i semantičku. Govorni predstavnik ima prećutno ili unutrašnje znanje svojih pravila jezika. 40 . on je odvojio društveno od individualnog. Podelio je pravila na tri komponente: sintaksičku. Jezik se posmatrao kao koherentna. poseduje svaki pojedinac. Čomski smatra da postoje univerzalna načela koje poznaje svaki govornik i koja su mu urođena. tj. On je i konvencionalan. Sve brojne postavke i tumečenja jezika mogu se svrstati u tri glavne teorije o jeziku: • Lingvistička teorija je teorija o čovekovom sistemu simbolizacije u komunikaciji. nezavisno od spoljašnje sredine. jezik je sistem međusobno povezanih znakova. Moderna lingvistika nastoji da pronađe neke opštije gramatičke teorije kojom bi se mogli opisivati svi ljudski jezici. oslanja se na unutrašnju saglasnost korisnika da se pridržavaju pravila značenja i upotrebe.na to odnosi. U tome se sastoji "sosirovski paradoks" jer jezik kao sistem. proučava odnose između zvuka i značenja. tako da vrednost jednog znaka zavisi od prisustva drugih znakova. Napravio je razliku između jezika kao sistema i jezika kao žive reči. mada pripada društvenom delu jezika. Čomski u svom delu „Sintaksičke strukture“ smatra da lingvistika postaje generativna gramatika koja se bavi procesima nastajanja jezika. Lingvistika i kompjuterska lingvistika Lingvistika proučava osnos između zvukova i značenja. Po Sosiru. Jezik je jedinstven za ljudsku vrstu i mada se razlikuje od etnosa do etnosa svi su oni složeni u određena gramatička pravila i jednako dobro služe u komunikaciji. Sociolingvistička teorija objašnjava kako je simbolično ponašanje sistem povezan sa društvenim varijablama korisnika i konteksta. Pojava antropološke lingvistike. Taj korpus znanja mu omogućava jezičku kompetenciju. Osnovna pretpostavka generativne gramatike je u tome da je suština lingvističkog sistema znanje koje čovek mora da ima da bi razumeo i stvorio rečenice u svom jeziku. po mišljenjima nekih autora. • 74. U savremenoj lingvistici sistem se opisuje preko pravila (morfologija. Ova pravila koja čine teoriju jezika jesu gramatika. autonomna celina. Prihvaćeno je antropološko shvatanje da se svet može objektivno gledati jedino kroz oči onih koje proučavamo. odnosno govora. Čovek ima um koji mu omogućava da postupa po slobodnoj volji. Lingvisti vide jezik kao teorijski problem odnosa između zvukova i značenja. • Psiholingvistička teorija je teorija o čovekovoj osnovnoj sposobnosti da se ponaša simbolično.

Tu spada pre svega mašinsko prevođenje sa prirodnih jezika. ali ne i o prirodi značenja. Način govora često nije produkt individualnih sposobnosti već postoje obrasci. tj. Naučnici su sve više tražili kognitivni pristup teorijama jezičkog ponašanja. pronalaženje matemetički preciznog načina na koji bi se opisao i formulisao jezik. Skiner je definisao osnovne tipove stimulativnih uslova koji vode ka ponašanju u jeziku i odredio uslove gde je jezik sam stimulans za neko ponašanje. Oblast koja se zove veštačka inteligencija najviše je zainteresovana za jezik. tj. Skiner. 76. Jezik se više posmatra kao nešto što su ljudi razvili svojom aktivnošću. Sociolingvistika se bavi problemima društvenog raslojavanja jezika. Psiholingvisti su proučavali kako se jezička kompetencije (znanje. ali veza između simbola i stvari je arbitarna i društveno kontrolisana. Ono što je za Čomskog jezička kompetencija ljudi. Restriktivni kôd se često nalazi u situacijama društvene 41 . Blek i Mur smatraju da je govor kako stimulans za ponašanje tako i odgovor koji ponašanje upućuje samom stimulansu. Hil naziva jezik "prvom i najizrazitijom ljudskom simboličnom aktivnošću". oni imaju značenje. 75. govori o verbalnom ponašanju. Psiholingvistika Psiholingvistika proučava ponašanje pri upotrebi jezičkog sistema. istraživanje tekstova i sve ono što se podrazumeva pod terminom hyper text. Ova oblast istražuje mogućnosti i probleme koji se javljaju kada postoji ogroman broj tekstova na kompjuteru koji se mogu prikazati na različite načine. a ne same rečenice. Sociolingvistika Prema sociolingvistici ni komunikacija ni jezik nisu nezavisni od ličnog i društvenog konteksta. proučava korelacije koje postoje između jezičkih i društvenih struktura. Entiteti jezika su simboli. Bernštajn razlikuje dva koda – restriktivan (sintaksa minimalno složena) i razvijen jezički kôd (složenija sintaksa).Kompjuterska lingvistika bavi se opisom i objašnjenjem formalnih jezika i ona pokriva širok krug aktivnosti koje su u vezi sa računarom. nego kao pasivan proizvod jezičkog učenja. opis onih tipova procesa mentalnog ponašanja koji su uključeni u stvaranje i razumevanje jezičkih iskaza. sposobnost) razvija kod dece. Tako će slušaoci proizvesti za sebe značenjske obrasce koje mi želimo da one imaju. međutim. Cilj je konstituisati inteligentne sisteme koji mogu da komuniciraju. bihevoristika nije mogla da objasni. Smatraju da kao govornici najbolje što možemo da uradimo je da koristimo čujne i vizuelne simbole koji u našim slušaocima mogu da dodirnu izvesne elemente njihovog prošlog iskustva. Viver i Nes smatraju da je govor psihofizički proces putem kojeg jedna osoba pokušava da utiče na drugu. Kognitivni pristup smatra da dete uči pravila i strategije za razvoj ili tumačenje rečenica. Ovaj pristup je kritikovao Čomski. Kognitivni psiholingvistički pristup pretpostavlja da ljudi imaju unutrašnju sposobnost da razvijaju jezik.

Vorf smatra da pojmovi vremena i materije zavise od prirode jezika kroz koji se razvijaju. Smatra da jezički sistem (njegova gramatika) oblikuje ideje. Suprotno tome. Kod nas je. Jezik je sredstvo za socijalizaciju. društveni odnosi ne mogu da postoje bez njega. a kultura oblikuje stvarnost. ali se naučno ne može shvatiti sve dok se znanje koje imamo o njemu ne pretoči u jezik. materija bezoblična masa kojoj je potrebna forma da bi realno postojala. Jezik doprinosi kulturi. Etnografija komunikacije za kontekst uzima celu zajednicu. One su dobrim delom poticale iz nemogućnosti pozitivističkog preispitivanja njegovih hipoteza. dok razvijeni kôd odgovara raspravama. a posebno gramatike. objašnjenjima i instrukcijama. istražujući u celini njene komunikativne navike. održavanja društvenih odnosa. Tvrdio je da je kulturno i društveno znanje nekog društva bitna odlika uspešne komunikacije.razmene. Etnografija govora podrazumeva da neko može da ima znanje gramatike ali ne mora da ima i znanje o govornim obrascima koji postoje u određenoj zajednici. 77. bez obzira na društvene grupe. Razradio je pojam pravila varijacije koja pretpostavljaju da je govor podložan stalnoj promeni. On ima veliku ulogu u prenošenju tradicije. dok Hopi žive isključivo u svom psihološkom vremenu koje je vezano za udaljenost i kretanje. Del Hajmz u svom delo „Osnovi sociolingvistike“ govori o etnografiji komunikacije koja proizilazi iz antropološke lingvistike. a ne lingvistika i jezik ti koji određuju pojmovni okvir putem koga se procenjuje mesto jezika u kulturi i društvu. Vreme i prostor se kod njih izražavaju kroz događaje. Kod Hopi Indijanaca nema bezobličnog: postojanje može ili ne mora imati oblik. Labov se suprotstavio generativnim gramatičarima i njihovom isključivom usmerenju na individuu. 42 . Gledišta Sapira i Vorfa se dosta razlikuju. ali uvek ima intenzitet i trajanje. Smatra da su etnografija i komunikacija. Ideje Vorfa su naročito bile pod udarom kritike. Mislili su da jezik nije samo mentalni način izražavanja stvarnosti već i sredstvo koje uobličava način na koji govornik vidi stvarnost. Čovek Zapadne civilizacije živi u koordinatama prostora i vremena. smatrajući da prvi utiče na drugi. Hajmz smatra da dete razvija obrazce za korišćenje jezika i time ustanovljava svoju sociolingvističku kompetenciju. Sapir je formiranje jezika posmatrao unutar društva i tvrdio da tek onda kad se formira jezik može da deluje na oblikovanje pogleda na svet. Vorf smatra da spoljni svet postoji. bez čega interpersonalna komunikacija ne bi bila moguća. na primer. Sapir – Vorfova hipoteza Njena glavna pretpostavka je da naš način mišljenja zavisi od jezika kojim govorimo. Jezik je uzrok a ne posledica. U svojim istraživanjima oni su povezali gramatički sistem jezika američkih Indijanaca sa njihovim pogledom na svet.

matematički znaci. hemijski simboli. U najširem smislu kodovi mogu biti veštački (Morzeovi znaci) i prirodni (jezik). Simbolički su. Boasovu jezičku relativnost nastavili su njegovi učenici Sapir i Vorf. bezlični i statični. Kodovi i njihove vrste Kodovi su znakovni sistemi različitih vrsta (jezik. • Estetski kodovi su različiti. Etnosemantika proučava načine na koje različite kulture organizuju i kategorizuju oblasti znanja. U svakom društvu postoje kodovi ponašanja i značenjski kodovi. 43 . promenljivi i teško mogu da se odrede. dodiri. srodnici. pismo. note. mape. a ne već u oformljenim kategorijama indoevropskih jezika. mada se najviše oslanja na kognitivnu lingvistiku.) i analoške (slike. životinje. načini na koje će uređivati svoj život i svakodnevnicu.). zatim saobraćajni znaci. Kad je reč o kulturnim kodovima oni se mogu podeliti na digitalne (jezik. Čine ih ponašanje ljudi.). Teorija kulturne lingvistike Kulturna lingvistika zasnovana je na starim tradicijama kao i savremenim teorijama u antropološkoj lingvistici. • Konvencije su nepisana pravila. On smatra da različiti jezici klasifikuju iskustva različito i da takve klasifikacije nisu nužno svesne. Kulturna lingvistika treba da konotira široki interes za jezik i kulturu. To su pre svega kodovi nauke kao što su brojevi. arbitarne i estetske.78. matematika. zajednička iskustva članova neke zajednice ili kulture. i razna druga pravila). već i sposobnost da se jezik koristi pragmatično u određenom društvenom i kulturnom kontekstu. pokreti tela. Kodovi čine sisteme u koje su organizovani znakovi. Masovna i narodna umetnost koristi konvencionalne estetske kodove. itd. Konvencionalni estetski kodovi omogućavaju uklapanje članova društva u njihovu kulturu. Kognitivna lingvistika se može vezati za tri tradicionalna pristupa. On smatra da je govor sistem kulturnog ponašanja. itd. a njima upravljaju pravila koja prihvataju svi članovi zajednice koji ih koriste. etnosemantiku. itd. vojne uniforme. Kodovi ponašanja regulišu načine ponašanja zajednice i pojedinih članova (zakoni. oslanjajući se pri tom na etnografske i lingvističke metode. Kulturna lingvistika je sinteza kognitivne lingvistike i boasovske lingvistike. • Kod arbitarnih kodova radi se o dogovorenom odnosu između oznake i označenog. etnosemantike i etnografije govora. Najznačajniji naučnik koji se bavio etnografijom govora bio je Hajmz. da lingvistička kompetencija govornika ne uključuje samo sposobnost da se proizvede sintaksa. i etnografiju govora. Boasova lingvistika predstavlja pre svega opis gramatike jezika u njihovim vlastitim terminima. Kognitivna lingvistika pretpostavlja da jezik izražava mentalne predstave ili koherentne ideje. slikarstvo. subjektivni svet. Obuhvataju unutrašnji. od oblačenja do građanja kuća. notni znakovi. mirisi. bonton. Na osnovu dogovora kodovi se dele na konvencionalne. Vezani su za kulturni kontekst. a značenjski kodovi se odnose na sisteme znakova koji imaju više jedinica koji se mogu kombinovati (paradigmatska dimenzija koda) po pravilima koja su stvar dogovora (sintagmatska dimenzija koda). bitna za antropološku lingvistiku: Boasovu lingvistiku. itd. brigu za poznavanje folklora naroda čiji se jezik istražuje. 79. kao što su biljke.

dok se konotacija vezuje za moguća asocijativna značenja. 80. Predmet postaje simboličan kada kroz konvenciju i upotrebu dobije značenje koje mu omogućuje da postane nešto drugo. Nejasnost pojma konotacije dovela je do brojnih kritika i čak odbacivanja konotacije kao činjenice značajne za književnost. on opisuje odnos između označitelja i označenog. usled činjenice da ih je prihvatila masovna publika. Bart razlikuje i treći red značenja koje naziva simboličnim. U tradicionalnoj upotrebi. U užem smislu ona predstavlja samo jednu od tropa kao što su metonimija. Pod konotacijom Bart ne misli samo drugi smisao. ali tu postoje različita stanovišta koja su posledica različitog stava prema književnom tekstu i njegovom tumačenju. Denotacija se odnosi na očigledan. standardnog ili suštinskog značenja. U Vebsterovom rečniku metafora je govorna figura u kojoj se reč ili fraza koja označava jednu vrstu objekta ili radnje koristi umesto neke druge da bi ukazala sličnost ili analogiju između njih. U širem smislu. metafora se koristi u dva različita smisla. Metafora i metonimija Aristotel smatra da je metafora prenošenje izraza sa jednog predmeta na drugi i to ili sa roda na vrstu ili sa vrste na rod ili sa vrste na vrstu ili na osnovu analogije.Konvencionalizacija je kulturni proces koji se javlja kada kodovi koji su do skora bili sasvim nekonvencionalni. 81. Denotacija i konotacija U sholastici pojmovi konotacije i denotacije su se upotrebljavali da bi se razlikovali apstraktni od konkretnih termina. bukvalan smisao znaka. kuće. Književna kritika polazi od pretpostavke da je književnost pre svega konotativne prirode za razliku od denotativnog jezika i govora. sinegdoha i sl. Konotacija je za Barta idealno oruđe za analizu književnog teksta pošto denotacija dozvoljava da se otkrije samo prost. nasuprot konotaciji koja implicira više od jednog značenja. ulice. Eko smatra da denotacija ukazuje na značenje. U tradicionalnoj semantici konotativno značenje je sekundarno zančenje koje znak može imati pored primarnog. Bart razlikuje dva reda značenja: denotativno i konotativno. Denotativni red značenja je deskriptivan. širem i užem. bukvalan odnos. već da uključuje sve osim jednog odnosa denotacije koji ostaje tajna. dok je smisao konotacije određen značenjem. hiperbola. Termin denotacija se koristi u mnogim teorijama da se odredi prvo glavno ili jedino značenje. metafora pokriva različite govorne figure. Još jedan problem je i nemogućnost jesnog razlikovanja između konotacije i denotacije. Denotaciju identifikuje sa primarnim značenjem reči ili rečenice. U nekim novijim studijima postoji tendencija da se nauka o metafori podeli na komparativne teorije koje metaforu shvataju kao sličnost ili poređenje između dva 44 . Fisk smatra da metaforom pokušavamo da nepoznato odredimo poznatim. postaju popularni i svakodnevni. denotira taj deo grada. Fotografija nekog dela grada.

predmeta. Ferdinand de Sosir – proizvoljna priroda jezičkog znaka 45 . Simbol je znak koji bi izgubio svoj karakter kad ne bi bilo tumača. Američka zastava sa zvezdama i belim linijama predstavlja 50 država koje se nalaze u Uniji (zvezde) i 13 kolonija koje su u početku formirale Uniju (linije). zvuk violine) zamenjujemo odliku neke stvari sa samom tom stvari. Svaka reč u knjizi je simboličan znak. indeks. indeksnost . Indeks je jedini znak koji je u vezi sa stvarnošću i blizak sa svojim objektom. Ikonični znak samo predstavlja objekt. 83. a ikona je građa deduktivnog mišljenja. već beleži njegovu prisutnost. Metonimija asocira značenje unutar istog plana stvarnosti. računamo. gde ikonično predstavlja aktuelno. tj. Mokre ulice su ponekad indeksni znaci kiše. Persova teorija znaka – ikona. indeks uključuje u sebe ikonu. jer je ona na njih uticala. Ali onda mokre ulice čine ikonu. Indeksi za cilj imaju da opštu misao dovedu do pojedinačnog iskustva. a simbol mogućnost (hipotetično). ikoničko značenje zastave može biti razumljivo samo onom ko poznaje američku istoriju. Ikona deluje faktičkom sličnošću između oznake i označenog. Želeo je da stvori sistem logičkih pojmova zasnovan na znacima koji bi mu omogućili da u potpunosti objasni proces mišljenja. Kada kažemo: čuo je violinu (tj. "gubljenje" vremena itd. Pers je predložio da ova tri aspekta znaka imaju svoje korespondente u logici. "potrošnja" vremena. njegovo tumačenje ne uzrokuje sličnost. na primer. pa tako kažemo "ušteda" vremena. Njene osobine sliče osobinama objekta i to pobuđuje analogne senzacije u svesti koja zapaža tu sličnost. Simbolički znaci su oni aspekti znakova koji zavise od drugih znakova da bi mogli da se prepoznaju i tumače. Metafore povezane sa ikoničnim znacima se teže mogu odgonetnuti i nalazimo ih uglavnom u reklamama. Indeksi se moraju jasno razlikovati od ikona iz dva razloga: mnogi znaci imaju i ikoničnu i indeksnu prirodu. Primer korišćenja metafore u svakodnevnoj komunikaciji odnosi se na upotrebu novca kao metafore vremena. pošto je kiša i sama mokra. To je znak koji se odnosi na objekt koji označava time što je taj objekt zaista uticao na njega (mokre ulice i kiša). Njena osnovna definicija je da deo stoji za celinu. da. već umesto toga traži princip asocijacija. Jakobson smatra da je ona glavni način romana dok je metafora glavni način poezije. i teorije semantičkog tipa koje drže da se do metafore dolazi putem verbalne opozicije ili interakcije semantičkih sadržaja. Metafora nije vezana za princip bliskosti na istom planu značenja kao metonimija. ikona se već sadrži u indeksu. koristimo metonimiju u kojoj se mesto javlja kao političko središte. ako se uzme da počiva na pravilima gramatike i diskursa koji je osoben za neki jezik.nužnost (ono što je logički nužno). i simbol. Ikona liči na objekat. Kada kažemo Bela kuća je najavila ili beli dvor je potvrdio. ali nema dinamičku vezu sa objektom koji predstavlja. Simbol nam omogućava da stvaramo apstrakcije. Može se razumeti jedino u odnosnu na prethodno uspostavljeno pravilo koja određuje šta će predstavljati (crveno svetlo za zabranu). mokre su od kiše. indeks i simbol Pers deli znak na tri osnovne kategorije: ikona. tj. U tom pogledu. 82.

Materijalni element (zvuk) po sebi ne pripada jeziku. Jezički znak je dvostrani psihološki entitet koji se sastoji od pojma (označeno) i zvučne slike (označitelj) koji ukazuju na opozicije koje ih odvajaju kako jedan od drugog tako i od celine čiji su deo. a govor uključuje nameru prilikom izbora asocijativnih zvučnih slika sa pojmovima u jeziku). pošto su upravo razlike te koje nose značenje. od znaka. motivacija i ograničenje i svi su oni povezani među sobom. Vrednost je element značenja.jezik i govor. njegova mentalistička zavisnost. to je više njegov označitelj ograničen označenim. predstavlja aktivan proces. Proizvoljna priroda znaka ukazuje da nema nužne veze između označitelja i označenog. Vrednost označitelja može se odrediti jedino u odnosu ili u razlici sa drugim fenomenima jezika (ako je reč o lingvističkoj vrednosti). Semiologija vidi komunikaciju kao stvaranje značenja u poruci. Jedna reč može biti zamenjena nekom drugom ili upoređena s nekom drugom. a govor je nameran (jezik pojedinac prima pasivno. Značenje nije statično. Dijahronija se bavi razvojem znakovnog sistema u istorijskoj perspektivi. Jezik je socijalan u smislu njegovog saznavanja. označitelj (znaci na hartiji. On pravi razliku između vrednosti i značenja. on je samo materijal koji jezik koristi. Njegova teorija znaka ima nekoliko osnovnih pretpostavki. Model dvostruke strukture znaka sastoji se od tri termina: znak. a govor je izbor iz onoga što se naučilo). Njena vrednost nije utvrđena sve dok ne možemo da je razmenimo sa nekim drugim pojmom da nešto znači.Ferndinand de Sosir bavio se načinom na koji se znaci (reči) povezuju sa drugim znacima. Elementi govora su individualno određeni. Visoko motivisan znak je vrlo ikoničan: fotografija je više motivisana od saobraćajnog znaka. strukturalan pojam značenja i arbitarnost jezičkog znaka. već da se radi o osobenoj komunikaciji koja čini arbitarni entitet. Sosir je jezički sistem nazvao jezik. nasuprot koga se nalazi govor. Sosir smatra da je značenje vrednost pojma unutar celog semiološkog sistema. Motivacija i ograničenje opisuju u kojoj meri označeno određuje označitelja. Ferdinand de Sosir . Jezik je neneamran. ikonično. zvuci u vazduhu) i označeno (mentalni pojam na koji se ta slika odnosi). dok je označeni pojmovni deo. Ikona je znak gde je oblik označitelja određen na neki način preko označenog. Govor je heterogen (ne 46 . 84. U reči su važne zvučne razlike koje nam omogućavaju da ih odvajamo od drugih reči. ali značenje se od nje razlikuje i istovremeno od nje zavisi. Sinhronijska analiza bavi se sistemom znakova u nekom datom trenutku bez obzira na njegovu istoriju. Što je znak motivisaniji. Ono je promenljivo. Ograničenje se odnosi na uticaj koji označeno vrši na označitelja. Govor je pojedinačna upotreba društvenog sistema znakova u govornim radnjama ili tekstovima. To su: dvostruka struktura znaka. Sosir označitelja smatra materijalnim delom vrednosti. organizovanje znakova U okviru analize fenomena znaka kao sistema iznosi se važnost dve dihotomije: jezik naspram žive reči (govora) i sinhronija naspram dijahronije. tj. a jezik pasivan (jezik je zbir onoga što se naučilo. Govor je aktivan. Glavni pojmovi koji se koriste u odnosu između označitelja i označenog su proizvoljno (arbitarno). pa zato nisu društveni.

a jezik homogen (zvučne slike i pojmovi su nepromenljivo povezani). Važna odlika sintagme su pravila kako se prave kombinacije U jeziku to su gramatika. Mukaržovski smatra da se delo posmatra kao povezano sa sistemom onog jezika u kome je nastalo. nacionalnosti. a rečenice sintagma. kao i razvoja umetničkih sistema. odnosa između različitih umetnosti. 85. Tako narodna nošnja funkcioniše kao znak društvene i ekonomske diferencijacije. iz kojeg se pravi izbor da bi se formulisala poruka. Gledište o postojanju drugih znakovnih sistema osim jezika koji čine složeni sistem sistema semiotičkih kodova svih vrsta. i nijedno ni drugo nije a priori iznad jednog ili drugog. rečnik je paradigma. Jezik umetnosti ima svoja pravila. Zato Lotman umetnost naziva drugostepenim modelativnim sistemom (prvostepeni je prirodni jezik). i odredio umetničko delo kao semiotički iskaz. kulture i društva. Jurij Lotman – jezik umetnosti Lotman smatra da je umetnost jedno od sredstava komunikacije i da se može odrediti kao jedna vrsta jezika. složenih odnosa između umetnosti. profesije. Umetnički jezik je 47 . 86. Znaci su organizovani u kodove na dva načina: putem asocijacije ili paradigme i putem sintagme. moraju imati distinktivne odlike znaka. nošnja od običnog upotrebnog predmeta postaje znak koji funkcioniše na isti način kao verbalni znaci i u njemu se nalazi mnoštvo značenja. Stav da znakovni sistemi nisu emanentni i da su na jedan složen način međusobno povezani. a koji je u bliskoj vezi sa vrednosnim sistemima kulture nekog perioda. Tumačenje i proučavanje umetničkog književnog dela pretpostavlja ispitivanje koda prirodnog jezika i koda književnog jezika. Sintagma je kombinacija izabranih znakova. I umetnost i kultura. Potvrdio je stanovište Praške škole o međuzavisnosti sistema što nikako ne ugrožava autonomiju umetnosti i njenu estetsku funkciju. U jeziku. Ono što je ključno u povezivanju književnog dela sa vanliterarnim sistemima jeste jezik. njegovog stvaraoca i recipijenta. u muzici melodija. poput azbuke. tj.postoji obrazac između društvenog konteksta i rečenog). 3. Naučnici su počeli da se bave pitanjima koja su se ticala značenja umetnosti. strukturu i po tome je sličan drugim "jezicima". Mukaržovski je predstavio jednu sveobuhvatnu semiotičku estetiku. Gledište o funkciji i polifunkcionalnoj prirodi ljudske aktivnosti. Paradigma je niz znakova. Praški jezički krug video je sve kulturne pojave povezano i međuzavisno u jednom aktivnom i složenom međuodnosu. Mukaržovski i praški jezički krug Osnove moderne teorije o znakovima postavili su dvadesetih godina XX veka članovi Praškog jezičkog kruga. itd. mada ima nešto osobeno po čemu se od njih razlikuje. Preko funkcije. bračnog stanja i sl. Dokazivali su tri glavne pretpostavke: 1. U paradigmi sve jedinice moraju imati nešto zajedničko što ih čini članom paradigme i moraju se jasno razlikovati od drugih u paradigmi. po njihovom viđenju imaju svoj autonoman razvoj. odnosa između umetničkog dela. sintaksa. 2. rečnik.

87. Za Latinoamerikance međutim. Bergun i Gerero su opisali brojne različite kodove ili načine izražavanja koji se pri tom koriste. poimanjem prostora. raspoređivanjem vremena i brojnim drugim načinima koji se nazivaju kulturnim ponašanjem. Lotman u umetničkom delu izdvaja poruku i jezik kao dva osnovna aspekta umetničkog dela. da ono živi u sprezi sa čitaocem predajući mu upravo onu vrstu poruke koju on hoće da primi. što znači da je to takva vrsta komunikacije u kojoj je nužno prisutan sam komunikator. Druga se odnosi na uspostavljanje međusobnog odnosa. stavovima. dok je poruka promenljiva i može da zastari. jednostavan stisak ruke je nesto vrlo bezlično. mišljenjima koje saznaje slušalac. neverbalna komunikacija spada u takozvane prezentativne kodove koji su u bliskoj vezi sa svojim komunikatorima (koderima) i koji su indeksne prirode. orijentacija i izgled Argajl. originalan po sadržaju. Arapi. poimanjem vremcna. dok bi Azijati. 48 . jer time gubi svoj smisao. Istraživači su pronašli da postoje kulture kontaktnog i nekontaktnog tipa.složeniji od prirodnog. U tom ponašanju neverbalna poruka se javlja kao moćan deo komunikativnog procesa. dodirom. Lotman kaže da se umetničko delo ponaša kao živi organizam. Ono što je informacija jeste novina i originalnost umetničkog dela. Južnoamerikanci i Južnoevropljani spadaju u prvu grupu. Jezik književnost je poseban jezik i on se nadograđuje na prirodni jezik kao drugostepeni sistem. Prezentativni kodovi su razni gestovi. i zato se umetničko delo ne može prepričavati. Jezik je nepromenljiva i trajna strana umetničkog dela. Pa i to se često izbegava. vcć i na brojne neverbalnc načine: gestovima. Telesni dodir ili haptički način. Za razliku od reprezentativnih kodova. dok je poruka informacija koju donosi sam tekst. prostora. jer prenosi složene informacije. Neverbalna komunikacija Kultura se uči počev od jezika pa preko svih neverbalnih načina izražavanja ljudskih emocija i stavova do specifičnih oblika kulture kao što su religija. Svako umetničko delo je jedinstven znak. kvalitet glasa. Jezik je nešto što postoji i pre samog dela i mora do izvesne mere biti zajednički i za stvaraoca i za recipijenta. Kod većine zapadnih naroda muškarci se ustežu od bilo kakvog drugog dodira osim stiska ruke. 1. 88. Oni se najčešće koriste u komunikaciji licem-u-lice. (na primer. Jedna je da prenosi indeksnu informaciju i o govorniku i o njegovoj situaciji. Ljudi različitih kultura suštinski mislc na različite načine i to izražavaju ne samo jezikom. nauka i umetnost. Fisk utvrđuje da neverbalna komunikacija ostvaruje dve osnovne funkcije. Telesni dodir je kulturno kodiran i u pogledu količine i kvaliteta. Indijanci i Severni Evropljani (Amerikanci) pripadali drugoj. Kodovi dodira. grimase. Sve što ljudi rade je naučeno. neki tekst) koji su sastavljeni od ikoničnih simbola i znakova.

4. Emocionalno stanje se može otkriti kroz pokrete lica. ustanova u kojoj se radi. i one se odreduju kao kine. Teritorijalna se dalje deli na tri kategorije: primarnu. odnosi se na fiziologiju telesnog pokreta. Mikroprostor je neposredna čovekova okolina. uključivanje. Glasovne osobenosti predstavljaju veoma značajan kod u komunikaciji. skaču i viču. Kad se radi o kultumoj dimenziji. odnosno čovekova šira okolina. Hibridan dodir kombinuje pozitivan efekat i ritualni dodir. jedna je teritorijalna. Pod njim on podrazumeva kako čovek nesvesno strukturiše svoj mikroprostor. Hol razlikuje infrakulturno i prekulturno proksemično ponašanja. stambeni ili radni prostor ličnosti. Kod mnogih naroda jačina glasa i brojne gestikulacije znače iskrenost i dobronamernost. zadati i slučajni. Ritualni dodir se odnosi na stisak ruke. proksemički ili prostorni kod. galame. Tu se izdvajaju najmanje jedinice neverbalnog ponašanja koje imaju različitu vrednost u različitom kontekstu. 49 . ritualni. kao što su škola. Primama teritorija je lično okruženje. Spoljni izgled koji se na izvestan način može kontrolisati (odeća. Pozitivan efekat se odnosi na onu vrstu dodira koja želi da izazove podršku. hibridni. druga je lična. Hola je skovao izraz proksemija. Džounsa i Jarbroa o značenju dodira analizira se sedam primarnih oblika dodira kod odraslih ljudi: pozitivan efekat. ljubavni ili seksualni interes. Makroprostor se proširuje na veće teritorije od naselja do gradova i dalje. prirodne boje) nose poruku o nama. klimanje glavom) određuje se kao kinema. Mezoprostor je sledeći korak. kao što je to na primer situacija kod zubara ili lekara gde on dotiče. igrački. Bliskost. kratak zagrljaj pri pozdravu ili opraštanju. Amerikanci bi to smatrali agresivnošću i nepristojnošću. Javna teritorija se odnosi na javna mesta uopšte. Izgled. Orijentacija. Igrački se vezuje za potrebu da se olakša situacija kroz neku vrstu igre. ali svaka osoba ima svoj vlastiti kinetički model. prekineza. Kontrolisani dodiri teže da usmere ponašanje kao što je dodir po ramenu. kao što je golicanje ili lažno rvanje. Pol. društveni status. Sekundamu predstavljaju razna javna mesta. kontrolisani. 3. na primer. i sl. i to je područje njegove privatnosti. Mikrokineza: klasa kina koje imaju isto društveno značenje (na primer. 89. boja kose i šminka kod žena) i unutrašnji koji se odnosi na naše fizičke osobenosti (visina. sekundamu i javnu. Prekulturna proksemija se odnosi na čovekovo čulno percipiranje prostora. kultura. Fizički izgled često prenosi vrlo važne poruke drugom. kao što je to na primer ljubljenje i grljenje pri susretu. 2. baš kao i Italijani ili Grci. Kako se okrećemo prema nekome takođe je neka vrsta poruke o našem odnosu. Čovek ima dve osnovne prostome potrebe. Arapi. težina. razumevanje. 2. Glas u verbalnoj komunikaciji je prenosilac emocionalnih poruka. ponašanja u javnosti. Telesni jezik (kinetičan ili mimičan kod) Berdvistel je svoju analizu telesnog jezika podelio u nekoliko područja: 1. Zadati i slučajni dodiri su više kontakti nego stvar komunikacije. Infrakulturno ponašanje možemo zvati i teritorijalno ponašanje. kad žele da iskažu svoju iskrenost i dobru volju. mada time i ne komunicira sa pacijentom. Ljudi su skloni da stvaraju stereotipne predstave o drugima na osnovu njhovog oblačenja.U studiji Džounsa. utiču na komunikaciono ponašanje. Odnosi na način kako ljudi uobličuju i koriste prostomu komunikaciju.

Ekman i Frizen klasifikovali su gestove na pet kategorija: 1. od namigivanja. na primer. 90. kontakt preko oka. Pokazatelji osećanja su neverbalni izrazi emocija i afekata. nogu ili glave. nogu. očiju. Gestovi se najčešće odnose na pokrete ruku. Pokreti oka. Pokreti mišića lica mogu se menjati. 4. Telesni gestovi mogu biti primarni ili namerni i slučajni. govori mnogo o međusobnom odnosu ljudi. održi. kao što prst na ustima označava tišinu ili mahanje rukom pozdrav. ideografi. 2. strukturiše i završi međuodnos. ili rečenice. iznenađenja ili besa. i služe da se ilustruje ono što se govori. gde ima za cilj poticanje ili održavanje razgovora. posredstvom ruku. do pućenja usana ili mrštenja čela. Gestovi Gestovi predstavljaju vrstu telesne komunikacije. gestovi koji naglašavaju pojedine reči. spacijalni koji opisuju prostor i deiktički ukazuju na predmete. glave. I upravo ova vrsta ponašanje može dosta toga da nagovesti o nekom pojedinicu i njegovoj društvenoj okolni. kao što su palice tj. kao što je češljanje. komunicira takođe neka značenja: prijateljstvo. Izraz lica se odnosi na različite grimase lica kojima se prenose brojne poruke. 3. Ekspresivna funkcija vidljiva je u reakcijama koje se preko očiju mogu izraziti kada se radi o emocijama zadovoljstva. U telesni jezik spadaju: 1. Znamenja se mogu direktno razumeti. ležimo. Gestovni amblemi su ograničeni na posebne kulture. Izbegavanje nečijeg pogleda ili slobodno gledanje u oči. 2. osmeh ili mrštenje čela. Položaj. Gest je način uspostavljanja komunikacije i da bi neki pokret bio i gest on mora da prenosi neku poruku ili informaciju. Adaptatori ili telesni manipulatori pomažu ličnosti da zadovolji ili ukaže na nake vlastite probleme ili dešavanja. igranje brojanicama i sl. 5. stojimo. Primarne funkcije pogleda su: fatička. piktografi pokazuju predmete. fizički znak onome ko posmatra. Najčešće su vezani za govor i dopunjuju verbalnu komunikaciju. 4. gestovi koji nagoveštavaju pravac misli. pojačavati. zavise od konvencije i zbog toga ih posmatramo kao kodove. ekspresivna i konativna. Oni se najčešće odnose na izraz lica koji nam ukazuje šta neko oseća.tela. pa i celog tela. 3. Regulatori su gestovi povezani sa govorom i oni regulišu govornu interakciju između govornika i slušaoca. kinetografi koji slikaju radnje. ritmički koji opisuju ritam ili tempo nekog događaja. udaranjem olovke o sto. Dezmond Moris je definisao gestove kao radnje kojima se daje neki uočljivi. kroz gestove. zavisno od pravila koja postoje u pojedinim kulturama. Ekman razlikuje više tipova ilustratora. Način na koji sedimo. Amblemi ili znamenja su konvencionalni. Ilustratori su gestovi povezani sa govorom. inferiornost ili nadmoć. Konativna funkcija dobija na važnosti kada je reč o onome kome je pogled upućen. namerni znaci koji su autonomni u odnosu na jezik. Primarne ili namerne gestove Moris je podelio na šest kategorija: 50 . Fatička se ogleda pre svega tokom razgovora. Pomažu da se pokrene. neprijateljstvo.

Kod vakumske mimikrije. ili nevericu time što povučemo prstom donji kapak. Mimički gestovi su takva vrsta pokreta kojima se nešto ili neko podražava.1. Izražajni gestovi. Ako je čovek gladan ili žedan. 3. Svake dve godine u proseku dolaze nove čip generacije. teatralnu. 6. Najvažniji sistemi tog tipa su jezik gluvonemih i mornarski semaforski jezik. Rezultat je dalja fragmentacija društva. Novi i stari mediji Osnovna razlika između starih i novih medija je u tome da novi mediji nisu masovni u klasičnom smislu. Društvena mimikrija se odnosi na masku koju stavljamo na lice u društvu da bismo prikrili prava osećanja. klimanje. Ključ za ovu promenu je pojava poluprovodnog čipa. Šifrovani gestovi predstavljaju formalne znake koji su povezani uzajamno i čine sistem koji predstavlja određeni kôd ili jezik. Kod parcijalne mimikrije radi se o podražavanju nečega što podražavalac ne može da bude. Takvi su na primer. Novi resursi informacija utiču na društvo. Specifični su za određenu kulturu i moramo ih naučiti da bismo ih mogli razumeti. gestovi koje čine članovi nekog televizijskog studija kada jedni drugima prenose upustva za rad. sleganje ramenima. 4. veće nepoverenje u vladu i druge institucije. Tehnički gestovi su takvi gestovi kojim se služe stručnjaci u pojedinim zanimanjima ili ljudi koji pripadaju određenim profesionalnim sredinama. rukom će pokazivati šta želi da jede ili pije. bledilo. crvenilo. Moris razlikuje četiri vrste mimičkih gestova: društvenu. Oni izdvajaju samo jednu crtu onoga što opisuju u cilju veće efikasnosti i brzine. Tradicionalne granice između medija nestaju otkako im je zajednički kompjuterski modem. Simbolički gestovi se tiču apstraktnih pojmova. jer faktor koji odvaja ekonomske klase u razvijenom zapadnom društvu sve je više pristup informacijama i kontrola. Teatralna mimikrija se odnosi na svet glumaca koji simuliraju da bi nas zabavili. Zajednička veza izmedu starih i novih medija je mogućnost da ponude obilje informacija i zabave širokoj publici veoma povoljno i po pristojnim cenama. Šematski gestovi se odnose na podražavanja koja skraćuju ili sažimaju. 51 . naročito ruku. radnja se vrši u odsustvu predmeta na koji se odnosi. Većina elektronskih istraživanja u poslednjim decenijama zasnovana je na poboljšanju u oblasti tehnologije čipa. parcijalnu i vakumsku mimikriju. durenje. Sadašnje promene modernog vremena zasnovane su na kompjuterizovanoj tehnologiji masovnih medija. 2. ali i pokreti koji se stvaraju pomoću ostalih delova tela. na primer. To su osmeh. Tu spadaju sve vrste facijalnih znakova. gunđanje itd. kad glupost pokazujemo tako što okrećemo kažiprst na slepočnici. 5. rukama let krila i sl. kao kad šakom podražavamo pištolj. 91. mahanje. čime počinje da se povećava jaz između onih bogatih informacijama i onih siromašnih. Novi elektronski sistemi ne potiču iz jednog izvora i obično vrše posebne usluge za relativno male grupe publike. Masovni mediji su značili centralno proizvedene standardizovane informacije i proizvode zabave koji su se distribuirali širokoj publici kroz posebne kanale.

Najčešće to su dva suprotna mišljenja ili stava na jedno te isto pitanje za koje postoje jednake logičke šanse.kulturni proces koji se odvija između dveju kultura koje se nalaze u trajnom kontaktu. Apologeti .Multimedijalni kompjuteri su visokotehnološki hibrid koji daje fotografije i filmove na istom ekranu sa tekstom i zvukom. u umetničkim delima svih kultura i epoha. oblika kulture. 52 . Aporija . U budućnosti će oni verovatno izgledati više kao televizori sa daleko većim mogućnostima od današnjih. u vizijama sveta. u fantaziji.ono što je u suprotnosti sa vremenom. praforma. uvid u unutrašnje psihičko stanje. To je nova vrsta spoja ljudskog i kompjuterskog koja nudi svet fantazije u kome će igre i druge zabave biti dostupne u domaćinstvu. Apercepcija . Jasno je da se nalazimo usred masovnih komunikacija kojima će vladati sve više multimedijalni servisi i u oblasti informacija i u sferi zabave.U logici i teoriji saznanja: jasno shvatanje predmeta.prauzrok. praslika. percepcija je ono što je doživljeno a da pri tome ne mora biti jasno shvaćeno. u religijskim predstavama. nesavremenost. Ambivalencija . opažanje jedinstva u refleksiji.učenje po kome je osnova stvari za čoveka nesaznatljiva.psihička težnja da se istovremeno izraze dva suprotna osećanja. u mitu. Još jedna nova tehnologija u medijima postaće u budućnosti deo multimedijalnog obrasca: virtuelna stvarnost.koji je logički nužan. Apodiktički dokaz . model. Današnji svet živi u sredini u kojoj informacioni uređaji zasnovani na kompjuteru menjaju načine na koji se stvaraju i pohranjuju informaeije. naučnog stava. misaono saznanje. sa zahtevima vremena. tehnološkom produžetku konvencionalnih kompjutera. Anahronizam . bezuslovno istinit i kome ne može protivrečiti nijedan drugi stav.nemogućnost rešenja nekoga problema. za Junga to su praiskonske slike koje je formirala kolektivna svest i koje se nalaze u snovima. REČNIK POJMOVA Agnosticizam . Do sad se multimedijalna tehnologija uglavnom zasnivala na visokom. Arhetip .branioci nekog učenja. Akulturacija .

nedostatak. strukturom i zakonima saznanja. Supr. Fenomeni se ne posmatraju kao izolovani skupovi elemenata. Dogmatizam .opažajno-prostorna forma čulnog predmeta. Erinije . nastajanje nižeg. Demijurg . su se svetile ljudima i proganjale su sve one koji su se ogrešili o porodični princip.nešto što se može shvatiti samo pomoću intelekta. iz višeg.stanje nečega što je na raspolaganju. „racionalizam". Gnoseologija . savršenog. su najvatreniji branitelji stava o potrebi unutrašnjeg.je ukrašena glava na vrhu stuba. Demitologija . Geštalt teorija . obredno jedenje hleba (Hristovo telo) i pijenje vina (Hristova krv) kao vid sjedinjenja sa Hristom i u Hristu. Emanacija . Geštalt . uprljavši ruke krvlju. slabljenje. Dogmatizam je doktrina prema kojoj je ljudski duh snosoban da shvati bivstvo u njegovoj apsolutnoj realnosti. stav bez dokaza. Zapaža se i kod psihičkih i istorijsko-kulturnih tvorevina. artizam označava dominaciju čisto formalnih sredstava u umetnosti: „igra boja" u slikarstvu ili „igra reči" u signalisgičkoj poeziji.imati u sebi. deo filozofije koji se bavi suštinom. Eshatologija . izražavajući unutrašnju koherentnost. strasti. odnosno struktura nad njihovim elementima. katkada se preobražavaju u dobroćudne likove . pojavljuju se i u obličju zmije i pasa. Empirizam . j.proizlaženje iz Jednog. U hrišćanskoj dogmatici: učenje o kraju sveta. E. uskrsnuću mrtvih. Katarsis .Artizam . za pitagorejce smrt 53 .nepromenljiv. savršenog Bića. koji svet stvara ni iz čega.je tvorac sveta koji stvara svet iz prvobitnog haosa ili iz pramaterije. a manje genijalnosti i talenta.pravac u teoriji saznanja koji svako saznanje izvodi iz čulnog iskustva (empirije). „prečišćavanje duše" od navale čulnosti.teorija saznanja.nauka o krajnjim istinama čoveka i sveta.u Eumenide. nesavršenog.u grčkoj mitologiji demoni podzemnog sveta. Jansenizam . Sinonim: „kritika saznanja".pravac u modernoj psihologiji. Disponibilitet . Involucija . teorija prema kojoj u našoj percepciji stvari. oskudpost. Involvirati . U grčkoj arhitekturi tri osnovna stila: dorski.opadanje. sadržavati u svom pojmu. odnosno. o božjem carstvu na zemlji. Invarijabilan . Erinije su službenice moćne htonične boginje Hekate. Kritika mitske svesti. elementi strukture ne postoje pre celine čiji su deo.„čišćenje". najvažniji deo hrišćanskog bogusluženja.oslobaćanje izvesnih religijskih pogleda i pojmova njihovog mitskog sadržaja. duhovnog sagledavanja boga bez bilo kakvog posrednika.teološki pokret utemeljen na Avgustinovom učenju a usmeren protiv jezuita. jonski i korintski upravo se po kapitelu najjasnije razlikuju. o materinsko načelo.nedovoljnost.„dogma". Razlikuje se od hrišćanskog „boga". što pripada nečulnom svetu. Evharistija . pojava i događaja premoć dobija „totalitet" ili „forma". Kapitel . intelektualnim opažanjem.tajna pričešća. Insuficijencija . Inteligibilan . već kao skupovi koji konstituišu autonomna jedinstva. kritičko-racionalna analiza mitova koja nastoji da dokaže da su „mitovi" rezultat čovekove nemogućnosti da racionalno shvati pojave u prirodi i društvu. raspoloživost.način umetničkog izražavanja koji je više rezultat veštine i tehnike.

Panlogizam . „reprezentativne umetnosti".istočnjački hram ili deo hrama.(„ono što je posle.znači osloboćenje. podzemna grobnica. ima za predmet odnos izmeću znaka i njegovog značenja. sloboda. Misticizam . nauke o znacima. Pagoda . sa onim neizbežnim. Predmeti metafizike su sledeći: bivstvo. božanskog u duši i u svetu. tromosti. unapred datim zakonima. prozelitizam je pokret.gledanje. razvoj se odvija po strogim.u psihologiji arhaični.verovanje u mogućnost neposrednog saznanja tajanstvenih i zagonetnih natprirodnih bića. tradicionalnom slikarstvu. istina.usredsrećen na akciju. Obeležje gotovo svake religije. Konceptualizam . Ciklusna teorija o razvoju kulture je organicistička.učenje o sveprisutnosti uma. o osnovnim pojmovima saznanja u njegovom poslednjem za nas shvatljivom smislu. Upor.neposredno-čulno pokazuje samom „formom". prema kome logos. Nekropola . duhovno opažanje natčulnog. priroda. sociologije umetnosti. Racionalizacija . bivanje.oni koji prelaze u drugu veru. Prozeliti . Semantika ne ispituje znakove kao takve. a čiji je agens. duša. praksu.one u kojima se umetničko u umetnosti . nefigurativne umetnosti. najčešće „libido". gledište koje uvažava aktivnu ulogu pojmovnog mišljenja zapostavljajući iskustvo i činjenice. pak. ili za vreme bolesti. Semantika . sa simboličkom funkcijom. bog. „empirizmu" i „nominalizmu".Semantika je deo opšte semiotike. kod kojih se jasno prikazuje „sadržaj": u književnosti. odnosno „subverzivna politička poruka". Organicizam . Prezentativne umetnosti . sila. Pažnja se.biti u braku sa više muževa.grad mrtvih. materija. filmu. posmatranje. semantika apstrahuje od toga da su ovi znakovi proizvodi odrećenih grupa ljudi. psihologije i političke sociologije. kao ostvarenje uma. Metafizika . katarsis duše od tela.pomirenje sa sudbinom. takve su umetnosti: arhitektura. često u obliku višespratne kule sa bogato ukrašenim izvijenim krovovima iznad svakog sprata. fizičke iscrpljeposti. odnosio. i predstavlja nauku ili teoriju o značenju reči. „bezopasnim" slojevima manifestiog plana dela. kritike da se pažnja čitalaca i javnosti svesno odvrati od pravih poruka dela. iza fizičkog") to je nauka o prvim principima i uzrocima. kao fizičke tvorevine. Za Aristotela cilj je tragadije da „izazivanjem osećanja straha i sažaljenja vrši pročišćenje (katarsis) takvih osećanja". Rezignacija . praksa preobraćanja pristalica jedne vere u drugu. muzika. 54 . može se javiti u okviru saznanja i osećanja neke nadmoćnosti koju subjekt ne može savladati. ideju treba posmatrati kao apsolutnu stvarnost sveta. individua itd. preživeli ostaci u našoj individualnoj ili kolektivnoj svesti. već ih uzima kao da su stvoreni u cilju označavanja. bez vidljivog "sadržaja". sredstvo mističnog saznanja (u budizmu. reči i označenog. u odrećenju svoga zadatka. Supr. u hrišćanskoj mistici).pojam psihologije. Poliandrija . Pragmatičan . čiji se dublji smisao nalazi u latentnom sloju tvorevine.tumačenje društvenih i kulturnih pojava po analogiji sa biološkim organizmom.stanovište po kome se neka situacija ili iskustvo prevodi u pojmove. lepota. Označava nameru umetnika ili. „semiotika". groblje. Rezidue . život. stoga zadržava na tzv. bez skretanja od već ustaljene šeme: mladosti-zrelosti-kraja organizma. Supr. svetski duh. Kontemplacija .

zavisnost od tuđih. drugih. t.oznaka za sve što nadilazi iskustvo. već našim načinom saznanja predmeta.).kod Kanta transcendentalno dobija metodološko značenje. „autonomiji". označava pojavu da u nekim umetnostima. o vrstama znakova. odnosno balet. odnosno.teorija tumačenja. nijs ničim višim uslovljeno.. delo se ne može „otčitati". u estetici . Proizvođači kiča bespoštedno koriste efekte sinestetičkog delovanja predmeta. filmska. najzad.Semiotika .) do cara Augusta (63.korisnost. nego što omogućava samo saznanje iskustva".znači „saradnju. Sinestezija . deluju u recepciji „jednog bića umetnosti" više naših čula istovremeno. 3) pragmatika ispituje odnos znaka prema „govorniku". pre n. koje treba da bude apriori mogućno. 55 . semantiku i sintaktiku. Supr. rečima. Hermeneutika . u estetici s. Heteronomija . Utilitarizam . umetnički ples. najzad.e. objašnjavanja. kakva je npr. pozicije „istine" (saznanje) i „dobra". Supr. Helenizam . je svako ono saznanje „koje se ne bavi predmetima. što prekoračuje područje ljudske svesti.opšta teorija o znacima. ali što. jezika. što je s one strane mogućnog iskustva. „imanentno".gledište po kome umetnost ima primarno za cilj da zadovolji neke društveno-političke potrebe. god.„zatvorenost". Hermetizam . a ne vlastitih zakona. U estetici: „hermetičan tekst" ukazuje na nepristupačnost delu.. Transcendentno . pak. opera. na pragmatiku. ire n. „razumeti" bez poznavanja određene samo tom delu ili samo toj stilistici odgovarajuće poetike.period grčke kulturs posle smrti Aleksandra Makedonskog (323. doduše. dolazi pre iskustva. U estetici prosuđivanje umetničkog dela sa njemu stranog vrednosiog stanovišta. 1) Sintaktika se bavi odnosom znaka prema ukupnom „sistemu znakova". sadejstvo više čula". Semiotika se deli na tri discipline. Utilitarna estetika je primer teorije umetnosti koja ns uvažava princip umetničke autonomije.Transcendentalno ne znači nešto što nadilazi svako iskustvo (to bi bilo transcendentno) nego ono što.e. koji ga upotrebljava. 2) semantika ispituje odnos znaka prema „predmetu" koji on označava. Transcendentalno .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->