P. 1
Struktur dan Fungsi Pertunjukan Kesenian Barongan Dalam Upacara Ritual Pada Bulan Sura Di Dusun Gluntungan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Struktur dan Fungsi Pertunjukan Kesenian Barongan Dalam Upacara Ritual Pada Bulan Sura Di Dusun Gluntungan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Ratings:

1.5

(1)
|Views: 7,035|Likes:
Published by adee13
Struktur dan Fungsi Pertunjukan Kesenian Barongan Dalam Upacara Ritual Pada Bulan Sura Di Dusun Gluntungan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan
Struktur dan Fungsi Pertunjukan Kesenian Barongan Dalam Upacara Ritual Pada Bulan Sura Di Dusun Gluntungan Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: adee13 on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

 
 
VYS^KY^S
 
IBA
 
D^AJV@
 
_NSY^AG^KBA
 
KNVNA@BA CBSEAJBA IBLBH ^_BFBSB S@Y^BL
 
_BIB
 
C^LBA
 
V^SB
 
I@
 
I^V^A JL^AY^AJBA
 
INVB CBAGBSVBS@ KNFBHBYBA KSBINABAKBC^_BYNA JSECEJBA
 
VKS@_V@
 
I`bg~kba iblbh sbajkb pnanlnvb`ba vy~i` _sejsbh Vbsgbab -V2)^ay~k hnafbpb` jnlbs Vbsgbab _nai`i`kbaElnmAbhb 7 S@AB TNS@ S^V@BA@A@H 7 39>9????39_sejsbh Vy~i` 7 _nai`i`kba vna` Ybs`G~s~vba 7 Vnaisbybv`k
DBK^LYBV CBMBVB IBA VNA@^A@TNSV@YBV ANJNS@ VNHBSBAJ3??4
 
 
MBLBHBA _NAJNVBMBA
Ynlbm i`pnsybajj~ajgbzbckba i`mbibpba v`ibaj _ba`y`b ^g`ba Vks`pv`Dbk~lybv Cbmbvb iba Vna` ^a`tnsv`ybv Anjns` Vnhbsbaj, pbib 7Mbs` 7 VnlbvbYbajjbl 7 29 Dncs~bs` 3??4_ba`y`b ^g`baKny~b Vnksnybs`vIsv! Ys`baye, H!B Isv! Bj~v Fbmeae, H! M~hA@_! 2623=232= A@_! 263?>==?>_nhc`hc`aj @ _naj~g` @Isv! Mbsyeae, H! _i Isv! C`aybaj Mbajjese _~ysb, H! M~hA@_! 262043>=0 A@_! 2624>=366_nhc`hc`aj @@ _naj~g` @@Isb! Naibaj Sby`m N! Z, H! _i Isb! Naibaj Sby`m N! Z, H! _iA@_! 262:49?93 A@_! 262:49?93_naj~g` @@@Isv! Mbsyeae, H! _iA@_! 262043>=``
 
_NSAPBYBBA
Inajba `a` vbb7Abhb 7 S`ab Tns` S~v`ba`A@H 7 39>9????39_sei`% G~s~vba 7 _VIYH% Vna` Ybs`Dbk~lybv Cbmbvb iba Vna` ^a`tnsv`ybv Anjns` Vnhbsbaj hnabybkbavnv~ajj~mab cbmzb vks`pv` baj cnsg~i~l “Vys~ky~s iba D~ajv` _nsy~ag~kbaKnvna`ba Cbseajba Iblbh ^pbfbsb S`y~bl _bib C~lba
V~sb
I` I~v~aJl~ay~ajba Invb Cbagbsvbs` Knfbhbyba Ksbinaba Kbc~pbyna Jsecejba‘!Pbaj vbb y~l`v iblbh sbajkb hnhna~m` vblbm vby~ vbsby ~ay~k hnhpnselnm jnlbs vbsgbab `a` cnabs(cnabs hns~pbkba kbsb vbb vnai`s`, bajvbb mbv`lkba vnynlbm hnhna~m` pnanl`y`ba, c`hc`ajba, i`vk~v` iba pnhbpbsba% ~g`ba! Vnh~b k~y`pba, cb`k baj lbajv~aj hb~p~a baj y`ibk lbajv~aj cb`k baji`pnselnm ibs` v~hcns knp~vybkbba, zbmbab nlnkysea`k, zbzbafbsb lbajv~aj,hb~p~a v~hcns lb`aab, ynlbm i`vnsyb` knynsbajba hnajnab` `inay`ybv v~hcnsabinajba fbsb vncbjb`hbab baj lbw`h iblbh pna~l`vba kbsb `lh`bm! Inajbainh`k`ba, zblb~p~a y`h _naj~g` iba pnhc`hc`aj pna~l`vba vks`pv` `a`hnhc~c~mkba ybaib ybajba vncbjb` ybaib knbcvbmbaab, vnl~s~m `v` kbsb `lh`bm`a` ynybp hnagbi` ybajj~aj gbzbc vbb vnai`s`! G`kb knh~i`ba i` ynh~kba kny`ibk cnsnvba, vbb cnsvni`b hnans`hb bk`cbyab!Inh`k`ba, mbsbp pnsabybba `a` ibpby i`j~abkba vnpnsl~ab!Vnhbsbaj, Dncs~bs` 3??4Pbaj hnhc~by pnsabybbaS`ab Tns` S~v`ba`
 
```

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
Pancarannie Bekti Pertiwi Putri liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Mas Wido liked this
Elha Avila Wijaya liked this
nico liked this
Hasrul Abd Muthallib liked this
nico liked this
Hary Clássic liked this
Shahida Shahidi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->