H¡ONG OAN S¡ O¡NG VA G¡A¡ TOAN

TRKN MAY TÍNH
H
Ö
Ô
ÙN
G
D
A
ÃN
S
Ö
Û
D
U
ÏN
G
V
A
Ø
G
I
A
ÛI
T
O
A
ÙN
T
R
E
ÂN
M
A
ÙY
T
Í
N
H
1
NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN THEÁ THAÏCHO¡NG CHO CAC LOP 10 – 11 – 12
|Tai ban /an tbu nbat)

NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC
2385-2008/CXB/6-800/GD Maõ soá : PTK03n8-LKH
3

MUC LUC
Trang
Môû ñaàu 5
Caøi ñaët ban ñaàu 6
Giöõ an toaøn cho maùy 7
Mode tính toaùn vaø caøi ñaët maùy 11
Nhaäp bieåu thöùc vaø giaù trò 15
Hieån thò keát quaû ôû daïng π, 2 23
Tính toaùn cô baûn 26
Söû duïng tính lieân tieáp trong pheùp tính 30
Söû duïng boä nhôù pheùp tính vaø xem laïi 31
Söû duïng boä nhôù maùy tính 32
Söû duïng chöùc naêng CALS 35
Söû duïng chöùc naêng SOLVE 37
Caùc pheùp tính haøm 40
Chuyeån ñoåi giaù trò hieån thò 49
Toaùn veà soá phöùc 51
Thoáng keâ 54
Toaùn trong heä ñeám cô soá N 65
Giaûi phöông trình 68
Ma traän 70
Baûng soá töø moät haøm 74
Toaùn Vectô 77
Haèng soá khoa hoïc 79
Thoâng tin kó thuaät 83
Naêng löôïng 92
Phuï luïc höôùng daãn 93
4
5

MD ÐAU

Kí hIou MATH chI dInh dang foan.
Kí hIou IINÐ chI dInh dang dong o phan nhap. xuaf.
Cac phím an duoc daf frong o vuong
Kí hIou SHIIT . AIPHA chI rang phím nay duoc an fruoc phím
chuc nang.
Ví duï :

Ia chuc nang chính. an fruc fIop
mau vang. an sau
Ð mau do an sau
Phím mau fím |nhu i) an fruc fIop frong chuong frình da goI
|nhu CMPIX )
Phím mau xanh Iuc | nhu HÐX ) an fruc fIop frong chuong frình
da goI |nhu Ia ÐASÐ – N).
Cac chu frong ngoac sau phím an dung do gIaI fhích y nghIa cua
phím
Ví duï : | ) 1
1
|sIn )

:
co y nghIa Ia an do goI chuc nang |arcsIn)
KhI monu hIon Ion. muon chon chuc nang nao fhì fa an so ghI
fruoc chuc nang ay.
6
Ví duï : Trong monu SÐT!P
|goI bang phím )
An 3 do chon Ðog hoac an 2 do chon dang dong khI nhap. xuaf.
Nou an fIop phím fa duoc frang monu ko
HaI phím . Iam hIon cac frang monu cung IoaI.
Hoaf dong cua con fro duoc chI ra boI T. S. W. X.


Huong dan nay chI dung muc dích mInh hoa. doI khI co khac doI
voI fung may fron fhuc fo.
NoI dung nay co fho fhay doI ma khong can bao fruoc.
Trong baf kì fruong hop nao cong fI CASIO so khong chIu frach
nhIom voI aI vo nhung fon fhaf phaf sInh boI vIoc mua hoac su
dung san pham va faI IIou nay. Va hon fho nua. cong fI CASIO
so khong chIu frach nhIom vo baf kì khIou naI gì doI voI vIoc su
dung faI IIou nay boI mof bon khac.
Söû duïng baûn phuï luïc rôøi
KhI fhay co ghI chu Phu luc fhì phaI xom fhom o bang phu Iuc
kom huong dan nay.
Ví du khI fhay “#021>” fhì fra cuu o muc #021 cua phu Iuc.
Oeg : ChI don vI do goc Ia do.
Rud : ChI don vI do goc Ia radIan.
CA¡ ÐAT BAN ÐAU
PhaI fhuc hIon fhao fac sau do caI ban dau |mac dInh) cho may :
PhaI an nhu sau do xoa faf ca du IIou nho hIon hanh.
9 |CIR) 3 |AII) |Yos)
Xom fhom phan caI daf may ban dau vo MOÐÐ |phan sau)
Xom fhom vo so nho |phan sau)

Y
Z
U
V
7
G¡U AN TDAN CHD MAY
PhaI doc cac dIou nay fruoc khI su dung may va gIu IaI do
nghIon cuu vo sau
! Cun thun
Ðau hIou nay fhong bao co fho gay fon fhuong hoac hong may
nou khong chu y.
Pin
• Sau khI fhao pIn ra khoI may. hay caf vao noI an foan. xa fam
fay fro om do franh fro om nuof phaI.
• Nou fro om baf ngo nuof phaI pIn. hay dua ngay don bac sI.
• Khong duoc sac pIn IaI. hay Iay pIn ra khI bI you. Khong duoc
bo pIn vao cho nong hay dof pIn.
• Su dung pIn khong dung cach do ro rI va hu hong cac vaf do
gan. co fho gay hoa hoan hay fhuong fích.
• Iuon daf pIn dung cuc khI Iap vao may.
• ChI su dung dung IoaI pIn ghI frong huong dan.
Huûy maùy tính
Khong duoc huy may fính bang cach dof bo vì khI Iam fho mof
so IInh kIon co fho gay no mof cach baf ngo fao ruI ro hoa hoan
va fhuong fích.
CAN THAN KH¡ SU DUNG
• Luon un phIm ON kh¡ su dung muy.
• Thum chI kh¡ muy vun hout dong bInh thuong, huy nen
thuy p¡n It nhut 2 num mot lun.
PIn chof co fho ro rI gay hu hong va fính foan saI. Khong duoc
do pIn hof nang Iuong frong may.
8
• P¡n kem theo muy co the bj g¡um nung luong trong quu
trInh vun chuyen vu buo quun. VI the nen thuy p¡n som
hon tuo¡ tho p¡n.
• P¡n yeu co the lum cho no¡ dung bo nho bj hong houc
houn toun bj mut d¡. Huy luon g¡u so l¡eu quun trong
bung vun bun.
• Trunh su dung vu de muy trong mo¡ truong nh¡et do thu¡
quu.
NhIof do qua fhap co fho gay non cham hIon fhI hay hoan foan
khong hIon fhI va Iam gIam fuoI fho cua pIn. Tranh do may fIop
xuc fruc fIop voI anh sang maf froI. gan cua so. Io suoI hay baf
cu noI nao nhIof do cao. Ðo nong co fho gay bIon mau. bIon dang
vo may va hu hong cac mach dIon fu bon frong.
• Tranh su dung va caf may o nhung noI co do am cao va buI
bam. Can fhan khong duoc do may bI nuoc roI vao hay daf o noI
co do am cao va buI bam. Nhung dIou kIon nhu vay co fho gay
hu hong mach dIon bon frong.
• Khong duoc Iam roI may hay fac dong manh vao may.
• Khong duoc van hay bo cong may. Tranh bo may vao fuI quan
hay nhung noI chaf choI cua quan ao vì no co fho Iam van va
cong may.
• Khong duoc fhao fhu may ra.
• Khong duoc an phím bang dau buf bI hay vaf nhon.
• Ðung vaI mom. kho do Iau sach bon ngoaI may. Nou may bI do. Iau
sach bang vaI hoI am voI mof íf bof gIac frung fính. Vaf fhaf rao
fruoc khI Iau sach. Khong duoc su dung chaf pha son. bon zon hay
cac fro chaf do bay hoI do Iam sach may. Nou Iam nhu vay so maf
dI Iop In va co fho Iam hong vo may.
TRUDC KH¡ SU DUNG MAY TÍNH
Môû naép maùy
Iaf may IaI |phía Iung Ion fron : fhay ro duoc sau Io dInh oc)
dung ngon fay caI day may Ion do Iay nap ra.
9
Ðo maf phím quay Ion. daf nap phía duoI va day Ion cho saf IaI.


Môû vaø taét maùy
An do mo may
An |OII) do faf may

Chænh ñoä töông phaûn
An |SÐT!P) 6 |W CONT X)
Man hình chInh do fuong phan hIon Ion. Ðung phím W. X do
chInh do sang foI. KhI daf muc do vua y fhì an AC
| l | l W X
CONTRAST
LIGHT DARK
Cung co fho chInh do fuong phan bang W. X khI monu MOÐÐ
hIon Ion
ChI chu : KhI chInh do fuong phan ma khong fhay hIou ung fron
man hình Ia pIn da you. hay fhay pIn ngay.
Maøn hình hieån thò
Man hình ICÐ co 31 × 96 dIom do hIon cac kí hIou.
Kí hieäu hieån thò
Ví duï : CMPIX Ð
10
Kí hieäu YÙ nghóa
S Vua an phím SHIIT. Nou an fIop mof phím khac nua
fhì kí hIou nay Ian
A Vua an phím AIPHA. Nou an fIop mof phím khac
nua fhì kí hIou nay Ian
M Co so nho M duoc dung
STO Vua an SHIIT STO |chuan bI nhap gIa frI vao fon
bIon)
RCI Vua an phím RCI |chuan bI goI gIa frI da gan fruoc)
STAT Ðang o modo fhong ko STAT
CMPIX Ðang o modo so phuc
MAT Ðang o modo ma fran
VCT Ðang o modo vocfo
Ð Mac dInh don vI do goc Ia do
R Mac dInh don vI do goc Ia radIan
C Mac dInh don vI do goc Ia grad
IIX Co chon so chu so Io fhap phan
SCI Co chon so chu so hIon Ion o dang fhap phan
Mafh Ðang o dang mafh
T. S Co dong du IIou o huong dang chI
ÐIsp Con kof qua fIop fhoo
Ghi chuù :
VoI vaI baI foan phuc fap. kof qua hIon cham. frong khI cho
doI phop fính dang fhuc hIon. man hình khong hIon gì
11
MDDE TÍNH TDAN VA CA¡ ÐAT MAY
Mode tính toaùn:
Yeâu caàu Mode choïn
Tính foan chung COMP
Toan so phuc CMPIX
Thong ko va hoI quy STAT
Ho dom co so N ÐASÐ – N
CIaI phuong frình ÐQN
Ma fran MATRIX
Iap bang so fhoo bIou fhuc TAÐIÐ
Toan vocfo VÐCTOR
Cuch chon mode:
|1) An do hIon monu
1 : COMP 2 : CMPIX
3 : STAT 4 : ÐASÐ – N
5 : ÐQN 6 : MATRIX
7 : TAÐIÐ 8 : VÐCTOR
|2) An so fuong ung fruoc fon modo muon chon
Ví duï : do chon modo CMPIX. an 2
Caøi ñaët maùy :
An |SÐT!P) do hIon monu caI daf cho fính foan va hIon
fhI. Man hình gom haI frang. chuyon nhau bang T S
1 : MfhIO 2 : IInoIO
3 : Ðog 4 : Rad
5 : Cra 6 : IIx
7 : ScI 8 : Norm
12
U V
1 : ab/c 2 : d/c
3 : CMPIX 4 : STAT
5 : ÐIsp 6 : W CONT X
|Xom fhom phan chInh do fuong phan khI dung W CONT X)
Xaùc ñònh daïng nhaäp / xuaát
Daïng AÁn
Mafh |MfhIO)
IInoar |IInoIO)
– O dang Mafh. phan so. so vo fI va cac bIou fhuc duoc ghI gIong
sach gIao khoa.
– O dang IIno. phan so va cac bIou fhuc duoc ghI chung mof
dong.
Ð Mafh S
4 2
5 3
+

22
15

Dang Matb
Ð S
4 5 2 3 +
22 15
Dang Linc
Xaùc ñònh ñôn vò ño goùc
Ñôn vò choïn AÁn
Ðo |Ðog)
RadIan |Rad)
Crad |Cra)
13
Xaùc ñònh daïng soá hieån thò
Coc
o
90 goc
2
π
= = goc 100 grad
Daïng soá hieån thò AÁn
Co an dInh so chu so Io fhap phan |IIx) 0 – 9
Co an dInh so chu so hIon fhI |ScI) 0 – 9
Ðang fhuong |Norm)
1 |Norm 1) hay 2 |Norm 2)
Ví duï hieån thò keát quaû
• F¡x : Xac dInh fIop fu 0 don 9 do an dInh so chu so o phan Io
fhap phan. Kof qua hIon fhI duoc ghI fron o so cuoI
Ví du : 100 ÷ 7 = 14.280 |IIx3)
14.29 |IIx2)
• Sc¡ : Xac dInh fIop fu 0 don 9 do an dInh so chu so hIon Ion.
Kof qua hIon fhI ghI fron o so cuoI
Ví du : 1 ÷ 7 = 1.4286 ×
1
10

|ScI 5)
1.429 ×
1
10

|ScI 4)
• Norm : Co haI dang |Norm1. Norm 2) ghI so × o dang fhuong
frong gIoI han an dInh. ngoaI gIoI han fhì ghI fhanh
n
a 10 ×
Norm 1 :
2 10
10 x 10

≤ <
Norm 2 :
9 10
10 x 10

≤ <
Ví du : 1 ÷ 200 =
3
5 10

× |Norm1)
0.005 |Norm 2)
Xaùc ñònh hieån thò phaân soá vaø hoãn soá
Daïng soá hieån thò AÁn
Ðang hon so T |ab/c)
Ðang phan so T |d/c)
14
Xaùc ñònh daïng hieån thò soá phöùc
Daïng soá hieån thò AÁn
Ðang Ðo–cac |CMPIX) |a+bI)
Ðang foa do cuc |CMPIX) |r θ)
Xaùc ñònh daïng hieån thò baûng thoáng keâ
Thao fac sau Iam hIon hay maf cof fan so
Daïng hieån thò AÁn
HIon cof fan so |STAT) |ON)
An cof fan so |STAT) |OII)
Xaùc ñònh daïng hieån thò daáu caùch phaàn leû soá thaäp phaân
Daïng hieån thò AÁn
Ðau cham |Ðof) |ÐIsp) |Ðof)
Ðau phay |Comma) |ÐIsp) |Comma)
Su xac dInh nay chI co fac dung o dong kof qua. KhI nhap van
phaI dung dau cham |.) do ngan cach phan nguyon va phan Io
fhap phan.
Caøi ñaët ban ñaàu
Thuc hIon fhao fac sau do Iap caI daf ban dau
|CIR) |SÐT!P) |Yos)
Chi tieát caøi ñaët Traïng thaùi ban ñaàu
Modo COMP
Ðang xuaf/nhap MafhIO
Ðon vI goc Ðo
HIon fhI so Norm 1
HIon fhI phan so d/c
Ðang so phuc a+bI
HIon fhI fhong ko OII
Ðau cach phan Io fhap phan Ðof |.)
• Muon bo qua caI daf. an |CancoI).
15
NHAP B¡EU THUC VA G¡A TR[
Nhaäp bieåu thöùc tính theo ñònh daïng chuaån
May cho phop nhap bIou fhuc fính nhu ghI fron gIay roI an
do fhuc hIon. May fu dong fhuc hIon fhoo fhu fu uu fIon cua cac
phop cong. fru. nhan. chIa. ham so va dau ngoac.
Ví duï : 2 |5+4)–2×|–3) =
IINÐ
2 5 4
2 3
2|5 4) 2 | 3)
24
+ − × −

Nhaäp haøm coù daáu ngoaëc
KhI nhap cac ham sau fhì co dau mo ngoac fu dong dI kom.
KhI nhap bIon xong fa phaI dong ngoac
1 1 1
1 1 1 ^ ^
3
sIn| . cos| . fan| . sIn | . cos | . fan | . sInh| . cosh|.
fanh| . sInh | . cosh | . fanh | . Iog| . In| . o | . 10 | .
| . | . Abs| . PoI| . Roc| . | . d / dx| . | . P| . Q| . R| .
arg| . Conjg| . Nof| . Nog| . dof| . Trn| . Rnd| .
− − −
− − −Ví duï : sIn 30 =
IINÐ
An sIn 30

Gbi cbu : Thao fac nay co khac frong dang Mafh |xom nhap
frong dang Mafh)
Boû qua daáu nhaân
Ta co fho bo qua |khoI an) dau nhan |×) frong cac fruong hop sau
• Truoc dau mo ngoac : 2×|5+4) chI ghI 2|5+4) …
• Truoc ham co mo ngoac : 2×sIn|30) chI ghI 2sIn|30)…
Ð S
SIn|30)
0.5
16
• Truoc kí hIou mo dau |gom ca dau so am) : 2×h123 chI ghI
2h123
• Truoc fon bIon. hang hay so ngau nhIon : 2×A. 2×π … chI ghI
2A. 2π …
Ghi chuù quan troïng :
May ÐS khong danh uu fIon cho phop nhan faf non nou ghI
3÷2A fhì may hIou Ia 3÷2×A va fhuc hIon fu fraI sang phaI
|khac voI mof so ho may khac)
Ví duï : ChI 3÷2π fhì may ÐS hIou
3÷2×π =
3
2
π = 4.71238898
Daáu ñoùng ngoaëc cuoái cuøng cuûa bieåu thöùc
Mof hay nhIou dau dong ngoac cuoI cung |so an fIop fhoo) co
fho bo qua |khoI an).
Hieän bieåu thöùc daøi
May co fho hIon fhI foI da 14 kí fu. KhI nhap kí fu fhu 15 fhì
bIou fhuc bI day qua fraI va co dau W hIon Ion bon fraI |chung fo
bon fraI con co kí fu). KhI dua con fro vo fraI nou Iam khuaf kí
fu bon phaI fhì bon phaI co hIon dau X.
Soá löôïng kí töï nhaäp (Byte)
• Ta co fho nha p fo I da 99 byfo cho bIo u fhu c don. Co ba n mo I
phím Ia mo f byfo. mo I ha m go m haI phím a n nhu
1
sIn


|a n ) Ia mo f byfo. Trong da ng Mafh mo I ma u ghI su
du ng hon 1 byfo |xom fho m pha n nha p da ng Mafh).
• Thong fhuong con fro Ia vach dung hay ngang nhap nhay o
dong bIou fhuc. KhI con 10 kí fu fro xuong fhì con fro chuyon
fhanh hình vuong do bao cho bIof. Cap dau hIou bao nay cua
con fro hay kof fhuc nhap faI dIom fhích hop va an .
Chænh söûa bieåu thöùc
Nhìn vao bIou fhuc nhap. nou fhay saI fa co fho chInh sua bang
cach ghI chon hay ghI do
17
Ghi cheøn hay ñeø khi nhaäp
O cho do ghI chon. kí fu moI duoc chon bon fraI con fro. O cho
do do. kí fu moI an so fhay fho kí fu faI con fro. Mac dInh Ia cho
do chon. fa co fho doI sang cho do do nou can.
• O cho do chon con fro dung dung |1). o cho do do con fro nam
ngang | ).
• Mac dInh ban dau o IIno Ia cho do chon. fa co fho fhay doI
bang cach an |INS).
• Trong dang Mafh. fa chI co fho o cho do chon. an |INS)
cung khong sang duoc cho do do |Xom fhom phan gIa frI cua ham).
• May fu dong fhay doI sang cho do chon khI fa fhay doI dang
xuaf/nhap fu IIno sang Mafh.
Thay ñoåi kí töï vaø haøm vöøa nhaäp
Ví duï : chInh sua fu 369 × 13 fhanh 369 × 12
IINÐ
369 13
Ð
369 131 ×


Ð
369 11 ×


Ð
369 121 ×

Xoùa kí töï vaø haøm khi nhaäp
Ví duï : chInh sua fu 369 × × 12 fhanh 369 × 12
IINÐ cho do do
369 12
Ð
369 121 ××


Ð
369 112 ××

18

Ð
369 112 ×

Cho do do :
369 12
Ð
369 12_ ××


Ð
369 12 ××


Ð
369 12 ×

Chænh pheùp tính
Ví du : chInh sua fu cos|60) fhanh sIn|60)
IINÐ cho do chon
cos 60 )
Ð
cos|60)1


Ð
60)


Ð
sIn|1160)

Cho do do :
60
Ð
cos|60) _


Ð
c os|60)


Ð
sIn|60)

19
Nhaäp cheøn vaøo pheùp tính
Ðung cho do chon cho fhao fac nay. Ðung phím hay dua
con fro don noI can chon roI an kí fu muon chon.
Hieån thò choã sai
KhI an ma fhay may bao IoI. an . con fro so hIon ngay
cho co IoI. fa chInh sua ngay
Ví duï : KhI dInh an 14÷10×2 = ma IaI an saI 14÷0×2 =
Thao fac nay frong cho do chon nhu sau
IINÐ
14 0 2


An hay
Ð
14 01 2 ÷ ×

↑ cho co IoI
1
Ð
14 010 2 ÷ ×


Ð
14 10 2
2.8
÷ ×
Nou an fhì phop foan bI xoa.
Nhaäp ôû daïng Math
KhI nhap o dang Mafh. fa co fho cho nhap va hIon fhI phan so
va mof vaI ham so gIong nhu frong sach.
Ghi chuù :
• VaI bIou fhuc hay kí hIou cong fhuc Ion hon mof dong. ChIou
cao foI da co fho don haI man hình |31 dIom × 2). Vuof qua
gIoI han nay. khong nhap duoc.
Ð
Mafh ÐRROR
|ACl : CancoI
|Wl|Xl : Cofo
20
• Co fho ghop ham va dau ngoac don vao. Nou ghop ham va ngoac
don qua nhIou fhì may khong fhuc hIon duoc. gap fruong hop
nay phaI chIa phop fính fhanh cac phan nho do fính rIong.
Nhaäp haøm soá vaø kí hieäu trong daïng Math
• Cof Ðyfo cho bIof so byfo su dung frong bo nho
Haøm hoaëc kí hieäu Phím aán Byte
Phan so
ª

9
Hon so

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
ª
ª


13
a
Iog b
Iog
ª

6
^
10 x
Iog |10 )
ª

4
^
o x
In |o )
ª

4
Can bac haI
ª
4
Can bac ba

( )
3
ª ª 9
Ðình phuong. Iap phuong .
3
|x )
4
NghIch dao 5
Iuy fhua
x
ª

4
Can so
x
ª
| )
ª

9
Tích phan

ª
8
CIa frI dao ham

d
dx
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ª ª
6
Tính fong
Iog
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ª
=
ª
8
CIa frI fuyof doI hyp |Abs)
4
Ngoac don |hoac)
1

21
Caùc ví duï nhaäp ôû daïng Math
• Nhung fhao fac sau duoc dung frong dang Mafh.
• PhaI chu y don vung anh huong |do kích fhuoc) cua con fro
hIon fhI fron man hình khI nhap du IIou frong dang Mafh.
Ví duï 1 : Nhap
3
2 1 +
MATH
2 x
ª
3
31
Ð Mafh
2

1
3
Ð Mafh
2 11 +

Ví duï 2 : Nhap 1 2 3 + +
MATH
+ ª 2
Ð Mafh
1 21 +

3
Ð Mafh
1 2 31 + +


Ví duï 3 : Nhap
2
2
1 2
5
⎛ ⎞
+ × =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

MATH
1
ª

2 5
2

• KhI an va nhan kof qua frong dang Mafh. mof phan cua
bIou fhuc khI nhap vao co fho bI cho khuaf.
Nou can xom IaI bIou fhuc da nhap vao. an va sau do an
2
Ð Mafh
2
1 2
5
98
25
⎛ ⎞
+ ×
⎜ ⎟
⎝ ⎠
S
22
Theâm kí hieäu vaøo bieåu thöùc tính
Trong dang Mafh. co fho dua mof bIou fhuc da nhap |kí hIou.
bIou fhuc co dau ngoac. v. v..) vao frong mof ham
Ví duï : Ðua |2 + 3) cua bIou fhuc 1 + |2 + 3) + 4 vao frong
MATH

Ð Mafh
1 |2 3) 4 + + +

ÐI chuyon con fro don day

SHIIT |INS)

Xom hình dang con fro fhay doI o day ↑
An ª
Ð Mafh
1 |2 3) 4 + + +

|nhom |2+3) duoc dua vao dau )
• Nou con fro dang o bon fraI cua mof gIa frI dac bIof hay phan
so |co dau mo ngoac) fhì ca khoI nay duoc dua vao ham duoc
dung.
• Nou con fro o bon fraI cua mof ham fhì ham nay duoc dua vao
kí hIou chuc nang duoc dung.
Bieåu thöùc goác 1 + |(2 + 3) + 4
Haøm Phím aán Bieåu thöùc taïo môùi
Phan so
ª

1|2 3)
1 4
+
+ +

a
Iog b Iog
ª

1
1 Iog +

||2 + 3)) + 4
Can so

( )
x
ª ª

1
1 |2 3) 4 + + +

Ð Mafh
1 + |2+3)+4
23
Bieåu thöùc goác 1 + | (X + 3) + 4
Haøm Phím aán Bieåu thöùc taïo môùi
Tích phan

ª 1 |X 3)dx 4 1 + + +

Ðao ham

d
dx
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ª ª
d
1 |1|X 3)) x
dx
+ + =º
Toan


Iog
ª
º
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

º
º=º
ª
x
1 |1|X 3)) 4
=
+ + +

º
º

Cach fhom nay cung dung duoc cho cac ham sau
|10 )
ª
. |o ). . x
ª ª
ª .

( )
3
ª ª . |Abs)
H¡EN TH[ KET OUA D CAC DANG π. 2 . ...
(DAÏNG SOÁ VOÂ TÆ)
KhI nhap/xuaf frong dang MfhIO fhì fa co fho nhan duoc kof
qua o dang π va 2 |so vo fI)
• An do nhan kof qua dang so vo fI.
• An do nhan kof qua dang so fhap phan.
Gbi cbu
• KhI nhap/xuaf frong dang IInoIO phop foan Iuon cho kof qua
fhap phan du an hay
• ÐIou kIon hIon fhI dang π |gom ca so vo fI) gIong nhu vIoc
chuyon doI S ⇔ Ð |xom fhom phan chuyon S ⇔ Ð)
Ví duï : 2 8 3 2 + =
MATH
1. ª 2 8 ª
Ð Mafh S
2 8 +
3 2
24

2. 2 ª 8 ª

Ví duï 2 : sIn|60) =
3
2

MATH
60

Ví duï 3 :
1
1
sIn |0.5)
6

= π
MATH

1
|sIn )

0.5 =


• Cac phop fính dang |bao gom so vo fI) dung duoc cho
a. Phop fính so hoc voI kí hIou
2 3 1
| ). x . x . x

.
b. Ham Iuong gIac
c. Tính suaf cua so phuc
d. So phuc dang cuc |r ) ∠θ
Nhung dang sau Iuon cho kof qua dang can
Ñôn vò goùc Giaù trò nhaäp Giôùi haïn
Ðo
ÐoI so cua
o
15
6
x 9 10 < ×
Rad
ÐoI so cua
12
π

x 20 < π
Cra
ÐoI so cua
50
3

x 10000 <
Khac voI an dInh nay kof qua so hIon bang so fhap phan.
Ð Mafh S
2 8 +
4.242640687
Ð Mafh S
sIn|60

3
2

Ð Mafh S
1
sIn

|0.5

1
6
π
25
Ghi chuù
Trong fính foan so phuc |CMPIX). cac dIou kIon sau duoc ap
dung cho phan fhuc va phan ao.
Kof qua dang can chI duoc haI so hang |mof so nguyon cung
duoc fính Ia mof so hang) va gom cac dang sau :
a b. d a b. ± ± ±
a b d o
c f
± ±
MoI ho so phaI nam frong pham vI quy dInh sau :
1 ≤ a < 100. 1 < b < 1000. 1 ≤ c < 100
0 ≤ d < 100. 0 ≤ o < 1000. 1 ≤ f < 100
Ví duï :
2 3 4 8 3 × = Ðang cun thuc
35 2 3 × = 148.492424
| 105 2) =
Ðang fhap phan
150 2
8.485281374
25
=
Ðang fhap phan
2 |3 2 5) 6 4 5 × − = − Ðang cun thuc
23 |5 2 3) 35.32566285 × − =
| 115 46 3) = −
Ðang fhap phan
10 2 15 3 3 45 3 10 2 + × = + Ðang cun thuc
15 |10 2 3 3) × + = 290.02743207
| 45 3 150 2) = +
Ðang fhap phan
2 3 8 3 3 2 + + = +
Ðang can fhuc
2 3 6 5.595754113 + + =
Ðang fhap phan
Phan gach duoI chI cho da gay ra kof qua dang fhap phan.
26
Nhung Ií do da Iam cho kof qua hIon fhI o dang fhap phan
– CIa frI vuof qua pham vI cho phop.
– NhIou hon haI so hang frong kof qua.
• Kof qua fính hIon fhI o dang can fhuc duoc quy dong mau so

a b d o a b d o
c f c
′ ′ +
+ →


• c' Ia boI so chung nho nhaf cua c va f
• Kof qua duoc quy dong mau so van hIon o dang can fhuc khI
cac so a′. c′ va d′ vuof qua pham vI cua cac so a. c va d
Ví duï :

3 2 10 3 11 2
11 10 110
+
+ =
• Kof qua hIon fhI o dang fhap phan khI co kof qua frung gIan
chua hon haI so hang.
Ví duï : |1 2 3)|1 2 3) + + − − = − 4 2 6 − − = –8.898979486
• Nou co mof so hang khong bIou fhI duoc bang hay phan so
fhì kof qua so hIon dang fhap phan
Ví duï : Iog 3 + 2 =1.891334817
TÍNH TDAN CD BAN
Phan nay so frình bay fính foan voI so hoc. phan so. phan fram
va do. phuf. gIay.
Taf ca cac muc fính foan frong phan nay dou duoc
fhuc hIon o Modo COMP | )
Pheùp tính soá hoïc
Ðung cac phím . . . do fhuc hIon phop fính so hoc
27
Ví duï : 7 × 8 – 4 × 5 = 36
IINÐ
7 8 4 5
Ð
7 8 4 5
36
× − ×
S

May fu dong fính fhoo fhu fu uu fIon cac phop fính |Xom fhom
phan “Thu fu uu fIon cac phop fính”)
Soá chöõ soá leû thaäp phaân vaø soá chöõ soá hieän leân
Ta co fho an so chu so Io fhap phan hay so chu so hIon Ion o
phan kof qua
Ví duï : 1 6
IINÐ
CaI dac mac dInh |Norm 1) ÷
Ð
1 6
0.1666666667
S

An dInh 3 so Io fhap phan |IIx 3) ÷
Ð IIX
1 6
0.167
S

An dInh 3 so dang
n
a 10 |ScI 3) ×
1
Ð SCI
1 6
0.167 10

÷
×
S

|Xom fhom phan an dInh dang so hIon Ion)
Boû qua daáu ñoùng ngoaëc cuoái
Ta co fho bo qua dau dong ngoac cuoI do an ngay dau fhuc
hIon phop fính
Ví duï : |2 + 3) × |4 – 1) = 15
IINÐ
2 3 4 – 1
+ × −
Ð
|2 3) |4 1
15
S
28
Toaùn phaân soá
Ta co fho chon cach nhap/xuaf phan so fhoo haI dang sau
Daïng Phaân soá Hoãn soá
Mafh
7
3

¤
7 3
¯
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
T
1
2
3

|SHIIT
¤
¯
¯
¤
¯
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
2 X 1 T 3 )
IIno
7 3
¤
7 3
¯
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

2 1 3
¤ ¤
2 1 3
¯ ¯
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

• Tuy fhoo caI daf ban dau. may so hIon dang phan so hay hon
so
• Kof qua Iuon hIon o dang phan so foI gIan
Phuï luïc
<#001>
2 1 7
3 2 6
+ =
<#002>
1 2 11
3 1 4
4 3 12
+ = |dang hon so ab/c)

1 1
4 3
2 2
− = |dang hon so ab/c)
• Nou fong cac kí fu |so nguyon. fu. mau. dau cach) Ion hon 10
fhì kof qua hIon Ion Ia so fhap phan.
• Kof qua mof phop fính gom phan so va so fhap phan Iuon Ia
so fhap phan.

Chuyeån ñoåi nhau giöõa phaân soá vaø hoãn soá
An phím S Ð ⇔
b d
|a )
c c
⇔ do doI cach ghI phan so va
hon so.
29
Chuyeån ñoåi nhau giöõa phaân soá vaø soá thaäp phaân
÷
Ð
3 2
1.5
S
S Ð
Ð
3 2
3 2
÷
S

• Ðang cua phan so fuy fhuoc vao dang caI daf ban dau |phan so
hay hon so).
• Khong fho doI mof so fhap phan ra dang hon so nou fong cac
kí fu cua hon so Ion hon 10.
• Vo chI fIof cua phím S Ð ⇔ xIn xom fhom phan chuyon doI
S ⇔ Ð.

Toaùn phaàn traêm
Nhap gIa frI va an |%) do Iam gIa frI nay fro fhanh phan
fram.
Phu luc
<#003> 2% = 0.02
2
| )
100

<#004> 150 × 20% = 30
20
150
100
⎛ ⎞
×
⎜ ⎟
⎝ ⎠

<#005> Tính : 660 Ia may phan fram cua 880 |75%)
<#006> Tính : 2500 + 15% cua 2500 |2875)
<#007> Tính : 3500 – 25% cua 3500 |2625)
<#008> CIam 20% cua |168 + 98 + 734) fhì fhanh bao nhIou 7
|fhanh 800)
<#009> |500 + 300) Ia may phan fram cua 500 7 |160%)
<#010> 40 fro fhanh 46 va 48 Ia da fang bao nhIou phan fram
|doI voI 40) |15%. 20%)
30
Toaùn veà ñoä (giôø), phuùt, giaây
May co fho fhuc hIon cac phop foan nay va chuyon doI fhanh so
fhap phan hay nguoc IaI.
Nhaäp giaù trò
Ðung phía nhap do |gIo). phuf. gIay
Phu luc <#011> nhap
o
2 0 30 ′ ′′
• PhaI nhap day du cac phan do |gIo). phuf du gIa frI cua no Ia 0
Caùc pheùp tính
Thuc hIon cac phop foan
– Cong. fru cac gIa frI vo do. phuf. gIay.
– Nhan. chIa gIa frI vo do. phuf. gIay voI so fhap phan
– Tính fI so haI gIa frI do. phuf. gIay
Phu luc <#012>
o o
2 20 30 39 30 3 00 00 ′ ′′ ′ ′′ ′ ′′ + =
Chuyeån ñoåi nhau giöõa ñoä, phuùt, giaây vaø soá thaäp phaân
Ðung phím do chuyon doI nhau gIua gIo. phuf. gIay va so
fhap phan
Phu Iuc <#013> doI 2.255 ra dang do. phuf. gIay.
SU DUNG TÍNH L¡EN T¡EP TRDNG PHEP TÍNH
Co fho dung dau haI cham |:) do noI 2 hay nhIou bIou fhuc va
fhuc hIon fung phan fu fraI qua phaI khI an
Ví duï : Ðo fính IIon fIop haI phop fính 3 + 3 va 3 × 3
IINÐ
3 3
¯
¯
¯

|:) 3 3
Ð
3 3 : 3 31 + ×

+
Ð ÐIsp
3 3
6
S
31
“ÐIsp” bIou fhI day Ia mof kof qua frung gIan cua mof phop fính
IIon fIop
×
Ð
3 3
9
S

SU DUNG BD NHD PHEP TÍNH VA XEM LA¡
Ðo nho phop fính ghI moI bIou fhuc da nhap vao. fhuc hIon va
kof qua cua no.
ChI co fho su dung bo nho phop fính
fính frong Modo COMP |MOÐÐ 1)
Goïi noäi dung boä nhôù pheùp tính
An do Iay fung du IIou fu bo nho phop fính. Ðo nho phop fính
cho xom ca bIou fhuc phop fính va ca kof qua cua no.
Ví duï :
IINÐ 1 1
2 2
3 3
+
Ð
2 2
4
ST

+
Ð
1 1
2
T

• Iuu y rang noI dung bo nho phop fính so bI xoa khI faf may
fính. an phím ON . chuyon sang modo phop fính hoac dang
nhap/xuaf hoac fhao fac baf cu hoaf dong rosof nao.
+
Ð
3 3
4
S
32
• Ðo nho phop fính Ia co han. KhI phop fính dang fhuc hIon Iam
cho bo nho day. phop fính fhu nhaf fu dong bI xoa do Iay cho
cho phop fính moI.
Chöùc naêng hieän laïi
KhI mof kof qua fính foan dang hIon fhI. co fho an phím sau
do an hoac do bIon fap bIou fhuc da dung ma da fính
foan fruoc do. Nou dang su dung dang IINÐ. co fho hIon fhI
bIou fhuc fruoc do bang cach an phím hoac ma khong
can an fruoc.
Phu luc <#014>
SU DUNG BD NHD MAY TÍNH
Teân boä nhôù Mieâu taû
Ðo nho Ans Iuu IaI kof qua phop fính cuoI cung.
Ðo nho doc Iap Kof qua phop fính co fho cong hoac fru
voI bo nho doc Iap. HIon fhI “M” chI ra co
du IIou frong bo nho doc Iap.
Cac bIon so Sau bIon so A. Ð. C. Ð. X va Y co fho
dung do Iuu cac gIa rIong.
Phan nay su dung Modo COMP | ) do huong dan su dung
bo nho nhu fho nao.
Boä nhôù (Ans)
Mieâu taû veà boä nhôù (Ans)
• NoI dung bo nho Ans duoc cap nhaf baf cu khI nao Iam mof
phop fính su dung mof frong cac phím sau : . . .
RCI. RCI |STO). Ðo nho co fho gIu foI 15 chu so.
• NoI dung bo nho Ans khong fhay doI nou co IoI frong vIoc vua
fhuc hIon phop fính.
• NoI dung bo nho Ans van con ngay ca khI an phím . fhay
doI modo phop fính. hoac faf may.
33
Duøng boä nhôù Ans ñeå thao taùc moät soá pheùp tính
Ví duï : Iay kof qua cua 3 × 4 roI chIa cho 30
IINÐ

3 4

|TIop fuc) 30
Ð
Ans 30
0. 4
÷
S


An fu dong nhap vao Ionh Ans
• VoI fhao fac fron. can fhuc hIon phop fính fhu 2 ngay sau phop
fính fhu nhaf. Nou can goI noI dung bo nho Ans sau khI an .
an fIop .
Nhaäp noäi dung boä nhôù Ans vaøo moät bieåu thöùc
Ví duï : Ðo fhao fac phop fính sau day
123 + 456 = 579 789 – 579 = 210
IINÐ
1 2 3 4 5 6 +
Ð
123 456
579
S

7 8 9 −
Ð
789 Ans
210
S

Boä nhôù ñoäc laäp (M)
Co fho Iam phop fính cong fhom hoac fru dI kof qua frong bo
nho doc Iap. Chu “M” hIon fhI khI bo nho doc Iap co Iuu mof
gIa frI.
Ð
3 4
12
×
S
34
Mieâu taû chung veà boä nhôù ñoäc laäp
• Sau day Ia fom faf mof so fhao fac co fho su dung bo nho doc
Iap.
YÙ nghóa AÁn phím
Thom gIa frI hoac kof qua hIon fhI cua
bIou fhuc vao bo nho doc Iap

Ðof dI gIa frI hoac kof qua hIon fhI cua
bIou fhuc fu bo nho doc Iap
|M–)
CoI noI dung bo nho doc Iap gan nhaf
RCI |M)
• Cung co fho chuyon bIon so M vao mof phop fính. you cau may
fính su dung noI dung bo nho doc Iap faI vI frí do. ÐuoI day Ia
cach an phím do chuyon bIon so M.
|M)
• Chu “M” hIon phía fron bon fraI khI co mof gIa frI nao do khac
0 duoc Iuu frong bo nho doc Iap.
• NoI dung bo nho doc Iap van con ngay ca khI an phím AC fhay
doI modo fính foan. ko ca khI faf may.
Cuc vI du su dung bo nho doc lup
• Nou chu “M” hIon fhI fhì fhao fac “Xoa bo nho doc Iap” fruoc
khI fhuc hIon cac ví du nay.
Ví du : 23 + 9 = 32 23 + 9 M+
53 – 6 = 47 53 – 6 M+
– 45 × 2 = 90 45 × 2 |M–)
99 ÷ 3 = 33 99 ÷ 3 M+
|Cong) 22 RCI |M)
Xoaù boä nhôù ñoäc laäp
An 0 RCI |STO) M+. ÐIou do so xoa bo nho doc Iap va
Iam cho chu “M” Ian.
35
Caùc bieán A, B, C, X, Y
Mieâu taû chung veà bieán
• Ðan co fho cho mof gIa frI hoac mof kof qua vao bIon
Ví duï : Cho kof qua cua 3 + 5 vao bIon A
3 + 5 RCI |STO) |A)
• Su dung fhao fac sau khI ban muon kIom fra noI dung cua bIon
Ví duï : Ðo goI noI dung cua bIon A
RCI |A)
• ÐuoI day cho bIof dua bIon vao frong bIou fhuc nhu fho nao
Ví duï : Nhan noI dung cua bIon A voI noI dung cua bIon Ð
|A) × |Ð)
• NoI dung cua bIon van con ngay ca khI an phím AC fhay doI
modo phop. ko ca khI faf may.
Phu luc <#015>
Xoaù noäi dung cuûa toaøn boä nhôù
Su dung cac fhao fac sau do xoa noI dung cua bo nho Ans. bo
nho doc Iap va faf ca cac bIon.
An phím 9 |CIR) 2 |Momory) |Yos)
• Ðo huy hoaf dong xoa ma khong can Iam gì khac. an
|CancoI) fhay cho .
SU DUNG CHUC NANG CALC
Chuc nang CAIC cho phop fa nhap bIou fhuc voI bIon. sau do
nhap gIa frI bIon do fính.
Chuc nang CAIC su dung duoc frong
modo COMP |MOÐÐ 1) va modo CMPIX |MOÐÐ 2)
36
Thao taùc thöïc hieän :
Cac IoaI bIou fhuc :
• ÐIou fhuc chua bIon
Ví duï : 2X + 3Y. 5Ð + 3I. 2AX + 3ÐY + C
• Tính IIon fIop
Ví duï : X + Y : X|X+Y)
• ÐIou fhuc co dau va chua bIon
Ví duï : Y = 2X. A =
2
X X 3 + +
Ví duï veà söû duïng phím
Ví duï :
IINÐ
3 |A)
Ð
3 A ×


You cau nhap gIa frI A →
CIa frI A hIon hanh ↑
5
Ð
3 A
15
×
S

|hoac )
Ð
A7
5
S

10
Ð
3 A
30
×
S

• Thoaf an .
• Nou bIou fhuc co hon mof bIon. may you cau nhap fung bIon.
Ð
A 7
0
37
Phuï luïc
<#017> Tính
2
a ñeán
5
a bieát
n 1 n
a a 2n
+
= + (vôùi
1
a 1) =
(Keát quaû
2 3
a 3, a 7, = =
4 5
a 13, a 21) = =
* 1 gaùn 1 cho
1
a ; *2 gaùn 1 cho n
*3 giaù trò cuûa
2
a *4 gaùn giaù trò cho
2
a
*5 gaùn 2 cho n *6 giaù trò cuûa
3
a
*7 giaù trò cuûa
4
a *8 giaù trò cuûa
5
a
CHÖÙC NAÊNG SOLVE (COMP)
Chöùc naêng SOLVE duøng phöông phaùp Newton ñeå tìm nghieäm
gaàn ñuùng cuûa phöông trình
Chöùc naêng SOLVE chæ duøng ôû mode COMP ( )
Cuù phaùp :
• Phaûi theo cuù phaùp sau cho aån soá caàn tìm
Ví duï : Y = X + 5, Y (Tìm Y).
XB = C + DB (Tìm B)
Cuù phaùp cho haøm Logarit
Y = X × log(2) (Khi aån soá laø X thì khoûi ghi nhö Y = X × log(2
coù nghóa laø Y = X×
10
log 2 theo aån X)
Y = X × log(2, Y (aån laø Y ñöôïc ghi roõ)
Y = X × log(2,Y) (thì aån laïi laø X ñöôïc hieåu ngaàm)
• Ngoaøi caùc nhaán maïnh nhö treân, caùc phöông trình ñeàu theo
aån X
Ví duï : Y = X + 5, X = sin(M), X + 3 = B + C
XY + C (Vieát goïn cuûa XY + C = 0)
• Chöùc naêng SLOVE khoâng duøng ñöôïc vôùi caùc phöông trình chöùa
tích phaân, ñaïo haøm, chöùc naêng Σ (, Pol(, Rec( hay tính lieân tieáp.
• Coù thoâng baùo khi phöông trình khoâng coù bieán.
38
Thao taùc maãu cho chöùc naêng SOLVE
Ví duï : Giaûi
2
y ax b = + theo x khi y = 0, a = 1, b = – 2.
MATH
S D ⇔ (Y) (=) (A)
(X) (B)
(,) (X)
2
D Math
Y AX B, X = +

(SOLVE)
D Math
Y ?
0

yeâu caàu nhaäp giaù trò Y ↑ giaù trò Y hieän haønh ↑
0
D Math
A?
0

1
D Math
B?
0

2
D Math
Solve for X
0

giaù trò X hieän haønh ↑

2
D Math
Y AX B, X
X 1, 414213562
L R 0
= +
=
− =

Thoaùt SOLVE, aán
Ghi chuù :
• Leänh SOLVE coù theå khoâng ñaït keát quaû do giaù trò ban ñaàu (giaù
trò döï ñoaùn cuûa aån) khoâng thích hôïp. Neáu muoán ta thay ñoåi giaù
trò ban ñaàu roài giaûi laïi.
39
• Ionh SOIVÐ cung co fho khong daf kof qua du phuong frình
co nghIom.
• Ionh SOIVÐ |gIaI bang phuong phap Novfon) chI hIon 1 Ian 1
mof nghIom du phuong frình co nhIou nghIom.
• Ionh SOIVÐ |gIaI bang phuong phap Novfon) co fho gIaI duoc
cac phuong frình :
– Co ham fuan hoan
– Ham ma do fhI co doc dung |nhu
x
1
y o . y )
x
= =
– Ham khong IIon fuc |y x = . …)
Maøn hình keát quaû
2
Phuong frình
Ð Mafh
Y AX Ð. X
NghIomso
Anso X 1. 414213562
I R 0
canhfraI canhphaI
= +

→ =
− =


Nou I–R Ia 0 fhì do chính xac cao.

Maøn hình goïi tieáp tuïc
Ionh SOIVÐ fhuc hIon phop hoI fu fu gIa frI ban dau. KhI
khong fìm duoc nghIom ma man hình hIon “confInuo |=l” do hoI
co muon fIop fuc hay khong7
An nou muon fIop fuc. an muon ngung.
Phu luc
<#017> CIaI phuong frình
2
y x x 1 = − + khI y = 3.7.13 va 21.
|NghIom x = 2. 3. 4. 5 khI y = 3. 7. 13. 21 fhoo fhu fu)
`1 gan 3 cho y
`2 gan 1 cho x
40
CAC PHEP TÍNH HAM
Phan nay gIaI fhích vIoc su dung cac ham caI san cua may fính.
Cac ham caI san phu fhuoc vao modo phop fính dang dung.
Phan nay gIaI fhích vo cac ham caI san ay. Taf ca cac ví du
frong phan nay dou o modo COMP |MOÐÐ 1)
• Cac phop fính can co mof fhoI gIan do hIon fhI kof qua. KhI
dang fính do dang co fho cho Ionh ngung bang phím
Pi (π) vaø logarit töï nhieân hay logarit neâpe (cô soá e)
Co fho nhap pI |π) hoac IogarIf fu nhIon vao may fính
Sau day Ia cach an phím do co duoc cac gIa frI cua pI|π) va o
π = 3.14159265358980 | ×
x
10 |π))
o = 2.71828182845904 | ×
x
10 |o))
Ðung π va o frong moI modo. chI fru Ðaso – N
Haøm löôïng giaùc vaø löôïng giaùc ngöôïc
• Ham Iuong gIac va Iuong gIac nguoc dung frong cac modo
COMP. STAT. ÐQN. TAÐIÐ. Cac ham nay cung dung duoc
frong modo CMPIX |so phuc) nou cac ham nay bo frí hop Ií
• Ðon vI goc ma cac ham Iuong gIac va Iuong gIac nguoc mac
dInh co san fron may. Truoc khI fính can chon don vI goc
muon dung. Xom fhom “Ðon vI goc mac dInh”
Phu luc <#018> sIn 30 = 0.5.
1
sIn 0.5 30

=
Hyperbolic vaø hyperbolic ngöôïc
An phím do hIon fhI monu cua ham hypoboIIc. An phím
fuong ung do goI ham muon nhap
Phu luc <#019> sInh 1 = 1.175201194.
1
cosh 1 0

=
41
Ñoåi ñôn vò goùc (Keát quaû theo ñôn vò goùc maëc ñònh
cuûa maùy)
Sau khI da nhap gIa frI vao may. an |ÐRC ) do hIon fhI
cac don vI goc dang nhap nhu monu xuaf hIon duoI day. An phím
so IIon ho do ghI don vI goc cua gIa frI nhap vao. May fính so fu
dong chuyon sang don vI goc mac dInh fron may.

o
1 :
r
2 :

g
3 :
Ví duï : Chuyon gIa frI sau sang do :
Coc
2
π
radIan = goc
o
90 . goc 50 grad = goc
o
45
Thao fac sau voI don vI goc mac dInh cua may fính Ia do
IINÐ

x
10 × |π) 2
|ÐRC ) 2
r
| )

50 |ÐRC )
3
g
| )
Phu luc
<#020> cos |π radIan) = – 1. cos|100 grad) = 0.

1
cos | 1) 180

− =
<#021>

1
cos | 1)

− = π
Caùc haøm muõ vaø haøm logarit
• Ham mu va ham IogarIf co fho dung nhu ham Iuong gIac
• VoI ham IogarIf Iog |voI co so m dung cu phap)
Iog|m. n).
r
Ð
| 2)
90
π ÷
S
g
Ð
50
45
S
42
Nou chI nhap mof gIa frI don. may hIou Ia IogarIf fhap |ví du
Iog|100) = 2)
• In|ham IogarIf fu nhIon voI co so o.
• Cung co fho dung phím
¤
Iog ¯ khI nhap bIou fhuc voI dang
Iog|m.n) dang Mafh. XIn xom fhom chI fIof
Phu luc <#022> Iuu y phaI nhap co so |co so m) khI dung phím
¤
Iog ¯ do nhap.
Phu luc <#023> don <#025>
`1 Co so 10 |IogarIf fhap phan) so duoc dung nou khong co co so
nao duoc nhap vao.
Caùc haøm luõy thöøa vaø caùc haøm caên
• Ham Iuy fhua va ham can co fho dung o modo COMP |Tính
foan fhong fhuong). STAT |Thong ko va hoI quy). ÐQN |CIaI
phuong frình). MATRIX |Ma fran). TAÐIÐ |Iap bang) va
VÐCTOR |Toan vocfo)
• Ham bình phuong
2
|x ) . Iap phuong
3
|x ) . nghIch dao
1
|x )


dung duoc frong so phuc |CMPIX).

¤
x .
3 ¤
|. |. Ðung duoc frong Modo CMPIX khI cac ham
nay chI anh huong don rIong fung phan fhuc va ao |hay mof va
gIac so). |khong anh huong foan bo mof so phuc)
Phu Iuc <#026> don <#030>
Pheùp tính tích phaân
May fhuc hIon phop fính fích phan fhoo phuong phap
Causs – Kronrod bang cu phap |f |x). a. b. foI)


f|x) : ham bIon x |nou khong co chua x fhì Ia hang so)
a : Can duoI
b : Can fron
foI : CIoI han |khI nhap xuaf o IIno)
43
• Ta co fho bo qua phan foI. Mac dInh Ia
5
1 10

×
• |. d / dx|. PoI|. Roc|

va Σ |khong dung duoc frong f|x). a. b
hoac foI
• Phop fính fích phan chI fhuc hIon o Modo COMP
• Kof qua fích phan Ia so am khI f|x) am va a ≤ x ≤ b
Ví duï :
2
|0. 5X 2. 2. 2) − − = −

5.333333333
• Co bao IoI khI nhap co saI sof.
• PhaI chon don vI do goc Ia RadIan khI fhuc hIon phop fính
fích phan cac ham Iuong gIac.
• Can mof fhoI gIan do may fhuc hIon phop fính fích phan.
• KhI chon gIoI han foI nho fhì kof qua chính xac hon nhung IaI
maf nhIou fhoI gIan. PhaI chon foI Ia
14
1 10

× hay Ion hon
• Khong nhap duoc foI o dang Mafh.
• Co saI so Ion va co fho co fhong bao IoI cho vaI ham so doI
dau fron khoang fính fích phan.
• An do ngung fính fích phan
Hoaøn thieän pheùp tính tích phaân ñeå ñöôïc giaù trò khaù chính xaùc
• KhI ham f|x) fuan hoan hay doI dau fron |a. bl. fa chIa ra fung
doan duong. am rIong roI fính fung doan nho va cong IaI.


b
a
f |x)dx =

c
a
f |x)dx +

b
c
| f |x)dx) −


44
• KhI f|x) Ia ham dao dong faf dan. fa chIa ra nhIou doan nho.
fính rIong va cong IaI.


1
x
b
a a
f |x)dx f |x)dx = +
∫ ∫
2
1
x
x
f |x)dx ...... + +

4
b
x
f |x)dx


Phu luc
<#031> |In|x).1. o) 1 =

|foI bo qua)
<#032>
7
2
1
| .1. 5.1 10 ) 0. 8
x

× =


Ñaïo haøm:
Ta co fho fính gan dung gIa frI dao ham cua mof ham so faI
dIom da chI dInh fhoo cu phap
d/dx|f|x). a. foI)
f|x) : ham so fhoo bIon x. khong chua x fhì Ia hang so
a : dIom fính dao ham
foI : gIoI han |chI nhap. xuaf o IIno)
• Co fho bo qua gIa frI foI. gIa frI mac dInh Ia
10
1 10

×
• |. d / dx

|. PoI|. Roc| va Σ |khong dung duoc frong f|x). a. foI.
• ChI fhuc hIon duoc phop fính gIa frI dao ham faI dIom frong
modo COMP.
45
• PhaI chon don vI do goc Ia RadIan khI fhuc hIon phop fính dao
ham cac ham Iuong gIac.
• Co bao IoI hIon Ion khI phop fính gIa frI dao ham khong fhuc
hIon duoc.
• KhI chon gIoI han foI nho fhì kof qua chính xac hon nhung IaI
maf nhIou fhoI gIan. PhaI chon foI Ia
14
1 10

× hay Ion hon
• Khong nhap duoc foI o dang Mafh.
• Kof qua fhIou chính xac va co fho co bao IoI do :
– ÐIom fính dao ham Ia dIom gIan doan.
– TaI dIom cuc
– ÐIom fính fhuoc vung cuc daI hay cuc fIou
– ÐIom fính Ia dIom uon
– TaI dIom fính ham so khong co dao ham
– TaI dIom ma kof qua phop fính gan zoro
• An do ngung
Phu luc
<#033> Cho f|x) = sIn|x). fính f | )
2
π
′ |bo qua foI)
<#034> Tính
2 12
d
|3x 5x 2. 2.1 10 ) 7
dx

− + × =
Tính toång Σ
VoI Σ |. fa co fho fính fong cua bIou fhuc f|x) khI xac dInh pham
vI cua x
Σ |f|x). a. b) = f|a) + f|a + 1) +…+ f|b)
f|x) : ham so bIon x |nou khong chua x fhì Ia hang so)
a : gIa frI baf dau
b : gIa frI cuoI
• a. b phaI Ia so nguyon va
10 10
1 10 a b 1 10 − × < ≤ < ×
• Ðuoc nhay cua phop fính duoc xac dInh Ia 1
46
• |. d / dx|.

PoI|. Roc| va Σ |khong dung duoc frong f|x). a hay b)
• An do ngung
Phu luc
<#035> Tính |X 1.1. 5) 20 Σ + =
Chuyeån ñoåi giöõa toaï ñoä Ñeà caùc vuoâng goùc vaø toaï ñoä cöïcToaï ñoä Ñeà-caùc vuoâng goùc (Rec) Toaï ñoä cöïc (Pol)
• Chuyon doI gIua cac foa do duoc fhuc hIon frong modo COMP.
STAT. MATRIX va VÐCTOR
ÐoI ra foa do cuc fu foa do Ðocac vuong goc
PoI|X.Y) X : chI gIa frI x
Y : chI gIa frI y
• Kof qua fính foan θ duoc hIon fhI frong
o o
180 180 − < θ ≤
• Kof qua fính foan θ su dung don vI goc mac dInh
• Kof qua fính foan r duoc gan vao x. θ duoc gan vao y
ÐoI ra foa do Ðocac vuong goc fu foa do cuc
Roc|r. θ) r: chI gIa frI r cua foa do cuc
θ : chI gIa frI θ cua foa do cuc
• CIa frI da nhap θ Ia gIa frI goc. phu hop voI caI daf don vI goc
cua may fính.
• Kof qua phop fính x duoc gan vao bIon X. y duoc gan vao Y.
47
• Nou fhao fac chuyon doI foa do bon frong mof bIou fhuc fhay
cho mof bIou fhuc dung mof mình. phop fính khI fhuc hIon chI
su dung gIa frI dau fIon |ca gIa frI r hoac gIa frI X) fao ra boI
chuyon doI.
Ví duï : PoI| 2. 2) + 5 = 2 + 5 = 7.
Phu luc <#036> foI <#037>
Caùc haøm khaùc
Phan nay gIaI fhích vIoc su dung cac ham sau day nhu fho nao
!. Abs|. Ran#. nPr. nCr. Rnd|
Cac ham nay co fho dung cung voI mof modo nhu ham Iuong
gIac. RIong Abs |va Rnd|co fho dung frong so phuc |modo
CMPIX)
Giai thöøa (!)
Chuc nang nay chI fính duoc gIaI fhua cua 0 hoac so nguyon
duong
Phu luc <#038> |5+3)! = 40320
Pheùp tính giaù trò tuyeät ñoái (Abs)
KhI dang fhuc hIon phop fính mof so fhuc chuc nang nay cho
kof qua Ia gIa frI fuyof doI.
Phu luc <#039> Abs |2–7) = 5
Soá ngaãu nhieân (Ran#)
Chuc nang nay sInh ra mof so ngau nhIon voI 3 chu so nho hon 1.
Phu luc
<#040> SInh ra nhung so ngau nhIon 3 chu so.
Cac gIa frI fhap phan 3 chu so ngau nhIon duoc chuyon sang cac
gIa frI so nguyon 3 chu so bang cach nhan voI 1000.
Iuu y rang cac gIa frI o day chI Ia cac ví du. Cac gIa frI ma may
fính sInh ra so khac.
48
Chænh hôïp (nPr) vaø Toå hôïp (nCr)
Cac chuc nang nay gIup fhuc hIon cac phop fính chInh hop va fo
hop n va r phaI Ia so nguyon frong day so 0 ≤ r ≤ n <
10
1 10 ×
Phu luc
<#041> Tính
10 4.10 4
P C
Chöùc naêng laøm troøn (Rnd)
Chuc nang nay Iam fron gIa frI kof qua hIon fhI cua bIou fhuc
fhoo caI daf fruoc.
Soá chöõ soá hieån thò vaø caøi ñaët : Norm 1 hoaëc Norm 2
Phan hIon fhI duoc Iam fron fhanh 10 so.
Soá chöõ soá hieån thò caøi ñaët : Fix hoaëc Sci
CIa frI so duoc Iam fron don chu so da ghI.
Ví duï : 200 ÷ 7 × 14 = 400
IINÐ
200 7 14
Ð
200 7 14
400
÷ ×
S

|ÐInh 3 chu so Io fhap phan)
|IIx)
Ð IIx
200 7 14
400.000
÷ ×
S

|Phop fính duoc fhuc hIon bon frong 15 chu so)
200 7
Ð IIx
200 7
28.571
÷
S

14
Ð IIx
Ans 14
400.000
×
S

49
Phop fính do duoc Iam fron sau day
200 7
Ð IIx
200 7 14
28.571
÷ ×
S

|Iam fron gIa frI don so chu so da ghI)
|Rnd)
|kIom fra kof qua da Iam fron)
1 4
Ð IIx
Ans 14
399.994
×
S

Caùc ví duï
Phu luc
<#042>
2
0
|sIn X cos X) dX
π
+ = π

|Ðo qua foI)
<#043> Xac dInh gIa frI
5
x 0
1
o | )
X!
=CHUYEN ÐD¡ G¡A TR[ H¡EN TH[
Co fho dung fhao fac frong phan nay do chuyon doI mof gIa frI
hIon fhI fhanh so dang ky fhuaf hoac chuyon doI gIua dang
chuan va dang fhap phan
Phu luc
<#044>. <#045> Chuyon gIa frI 1.234 ra dang
3
a 10

× va
6
a 10 ×
Söû duïng chuyeån ñoåi S O −
Co fho su dung phím S ⇔ Ð do chuyon mof gIa frI dang fhap
phan |Ð)
50
Caùc daïng thöùc hoã trôï cho chuyeån ñoåi S ⇔ D
Chuyon doI S ⇔ Ð co fho duoc su dung do chuyon doI cac kof
qua phop fính fhap phan da hIon fhI fhanh mof frong nhung
dang sau
Luu y
– KhI chuyon fu dang fhap phan sang dang S. may fính so fu
quyof dInh dang S do dung. Khong fho chI dInh dang S
Phan so : CaI daf dang fhuc phan so hIon fhI hIon hanh Ia mof
phan so hay hon so.
π : ÐuoI day Ia cac dang π. Ðay fhuc su chI co frong dang fhuc
foan nπ |n Ia so nguyon)
d
c
π hoac
b
a
c
π |fuy fhuoc vao caI daf dang fhuc hIon fhI phan so)
– Chuyon doI sang dang fhuc π. phan so bI gIoI han don kof qua
va ham Iuong gIac nguoc fhuong bIou hIon bang radIan.
– Sau khI co mof kof qua fính foan frong dang . co fho
chuyon sang dang fhap phan bang cach an phím S ⇔ Ð. KhI kof
qua phop fính ban dau o dang fhap phan. no khong fho chuyon
sang dang .
Ví du vo chuyon doI S ⇔ Ð
Iuu y Ia chuyon doI S ⇔ Ð can mof fhoI gIan do fhuc hIon.
Ví duï : Phan so → So fhap phan

ª
º
5 6
Ð Mafh
5
b
5
6
S

` An phím S ⇔ Ð do fhay doI gIua 2 dang.
S ⇔ Ð 0.8333333333
S ⇔ Ð
5
6

51
Phu luc
<#046> π phan so → so fhap phan
<#047> → so fhap phan
TDAN VE SD PHUC
May fhuc hIon duoc cac phop fính so phuc sau :
` Cong. fru. nhan. chIa
` Tính modun. acgumon
` NghIch dao bình phuong. Iap phuong
` So phuc IIon hop
Taf ca phop fính frong phan nay fho hIon
frong Modo COMP | )
Phu luc
<#048> |1 + 3I)
3 1
|2I) I
2 2
÷ = −
Nhaäp soá phöùc :
– Trong modo CMPIX. phím chuyon fhanh phím nhap ky
hIou I |ao). dung I do ghI a + bI. Ví du sau Ia nhap
2 + 3I
2 3
+
CMPIX Ð Mafh
2 3I

– Co fho nhap so phuc fhoo dang cuc |r ) ∠θ
Ví du sau Ia nhap 5 30 ∠
5 | ) ∠ 30

CMPIX Ð Mafh
5 30

– Ðon vI gIac so θ phaI fhoo don vI goc caI daf ban dau
52
Daïng keát quaû hieån thò
May co fho hIon fhI kof qua fhoo dang foa do Ðo–cac hay dang
cuc. Co fho chon dang fhoo caI daf ban dau. |Xom fhom phan caI
daf dang so phuc)
Ví duï veà hieän keát quaû theo daïng a + bi
Ví duï 1: 2 | 3 I) 2 3 2I × + = + = 3.464101615 + 2I
MATH
3


` Trong dang IINÐ. phan fhuc va phan ao duoc hIon fhanh haI
dong khac nhau
Ví duï 2 : 2 45 1 I ∠ = + |Ðon vI goc Ia do)
MATH
2 | ) ∠ 4 5 ∠
+
CMPIX Ð Mafh
2 45
1 I
S


Ví duï hieän keát quaû theo daïng cöïc (r ) ∠θ
Ví duï 1: 2 | 3 I) 2 3 2I 4 30 × + = + = ∠ |Ðon vI goc Ia do)
MATH
2 3

` Trong dang IINÐ. suaf va gIac so duoc hIon hanh haI dong
khac nhau
× +
+
CMPIX Ð Mafh
2 | 3 I)
2 3 2I
S
× +

CMPIX Ð Mafh
2 | 3 I)
4 30
S
53
Ví duï 2: 1 I 2 45 + = ∠ |Ðon vI goc Ia do)
MATH
1 I +

CMPIX Ð Mafh
1 I
2 45
S

– CIac so hIon frong pham vI
o o
180 180 − < θ≤
AÁn ñònh daïng keát quaû hieån thò
Ta co fho an dInh dang kof qua hIon fhI nhu sau
– Ðo kof qua hIon fhI o dang foa do Ðo-cac. fa an
2 |CMPIX) 4 | a bI) +
– Ðo kof qua hIon fhI o dang cuc. fa an
2 |CMPIX) 3 || r )) ∠θ
Phu luc
<#049> 1 I| 2 45) + = ∠ = 1.414213562 45 ∠
Soá phöùc lieân hôïp
Thao fac sau cho fa so phuc IIon hop
2 |CMPIX) 2 |Conjg)
Phu luc
<#050> Xac dInh so IIon hop cua 2+3I
Suaát vaø giaùc soá (Abs, arg)
Thao fac sau cho fa suaf | Z) . va gIac so |arg) frong maf phang
Causs cho so phuc Z = a + bI
hyp |Abs) ; 2 |CMPIX) 1 |arg)
Phu luc
<#051> Tìm suaf va gIac so cua 2 + 2I
`1 suaf `2 gIac so
54
THDNG KE {STAT]
Taf ca phop fính frong phan nay fho hIon
frong Modo STAT | )
Choïn moät kieåu tính thoáng keâ
Trong Modo STAT. hIon fhI man hình chon kIou fính fhong ko
Caùc kieåu tính thoáng keâ
Phím Muïc menu Tính thoáng keâ
1 1–VAR ÐIon don
2 A+ÐX HoI quy fuyon fính
3
… +
2
CX
HoI quy bac haI
4 InX HoI quy IogarIf
5 o ^ X HoI quy so mu co so o
6
^
A Ð X ×
HoI quy so mu co so Ð
7
^
A X Ð ×
HoI quy Iuy fhua
8 1/X HoI quy nghIch dao

Nhaäp döõ lieäu maãu
Hieån thò maøn hình STAT
Man hình STAT xuaf hIon sau khI ban fruy nhap Modo STAT fu
mof modo khac. Su dung monu STAT do chon mof kIou fính
fhong ko fu mof man hình STAT khac.
An |STAT) |Ðafa)
55
Maøn hình STAT
Co haI dang fhuc man hình STAT. phu fhuoc vao kIou fính
fhong ko Iua chon.

8TAT D
1 X
2
J

8TAT D
1 X Y
2
J

Thong ko bIon don Thong ko 2 bIon
– Ðong fhu nhaf cua man hình STAT cho fhay gIa frI cua mau
fhu nhaf hoac gIa frI cho cap fhu nhaf cua mau.
Coät FREQ (taàn soá)
Nou mo hang muc hIon fhI fhong ko fron man hình caI daf cua
may fính. mof cof mang fon IRÐQ so hIon cung fron man hình
STAT.
Co fho su dung cof IRÐQ do chI fan so |so Ian ma cung mof
mau xuaf hIon frong nhom du IIou) cua moI gIa frI mau.
Quy taéc nhaäp döõ lieäu maãu treân maøn hình STAT
– Ðu IIou nhap duoc chon vao o noI co con fro. Su dung cac phím
con fro do dI chuyon con fro gIua cac o

8TAT D
1 X Y
2
J

Con tro
– Cac gIa frI va bIou fhuc nhap fron man hình STAT gIong nhu
nhap frong Modo COMP voI dang IIno
– An khI du IIou dang nhap xoa du IIou da nhap hIon hanh
– Sau khI nhap mof gIa frI. an . No so nhan gIa frI va hIon
fhI foI 6 chu so frong o da nhap hIon hanh.
56
VI du : Nhap gIa frI 123.45 vao o X1
|Chuyon con fro don o X1)

8TAT D
1 X Y
2
J
123.45


Gia tri nbap oao
bicn tbi o Jay
Nhap mof gIa frI Iam cho con fro chuyon xuong mof o.
Caùc chuù yù khi nhaäp
– So dong frong man hình STAT |so gIa frI du IIou co fho nhap)
phu fhuoc vao IoaI fhong ko va caI daf hIon fhI fhong ko da
chon
Hieån thò thoáng keâ

Loaïi thoáng keâ
OFF (taét)
(Khoâng coù coät FREQ)
ON (Baät)
(Coù coät FREQ)
ÐIon don 80 dong 40 dong
ÐIon doI 40 dong 26 dong
– Cac kIou nhap sau khong fhuc hIon duoc fron man hình STAT
– Cac hoaf dong M+. SHIIT. M+ |M–)
– Chuyon vao cac bIon |STO)
Caùc chuù yù veà löu tröõ döõ lieäu maãu
Ðu IIou nhap vao so bI xoa fu dong baf cu Iuc nao khI chuyon fu
Modo STAT sang modo khac chuyon caI daf hIon fhI fhong ko
|Iam cho cof IRÐQ an hay hIon) fron man hình caI daf.
57
Chænh döõ lieäu maãu
Thuy du l¡eu trong o
|1) Tron man hình STAT. chuyon con fro don o muon chInh.
|2) Nhap du IIou va bIou fhuc moI. sau do an
Chu y !
– Iuu y phaI fhay foan bo du IIou hIon co cua o bang nhap so
moI. Khong fho chInh fung phan cua cac du IIou hIon co.
Xou mot dong
|1) Tron man hình nhap STAT. chuyon con fro don dong muon
xoa
|2) An
Chen vuo mot dong
|1) Tron man hình nhap STAT. chuyon con fro don dong muon
chon vao
|2) An 1 |STAT) 3 |ÐdIf)
|3) An 1 |Ins)
Chu y
– Iuu y Ia vIoc chon so khong fhuc hIon duoc nou so Iuong dong
cho phop foI da danh cho man hình nhap STAT da dung hof.
Xoa foan bo noI dung nhap STAT
|1) An 1 |STAT) 3 |ÐdIf)
|2) An 2 |ÐoI–A)
– KhI do. foan bo du IIou mau fron man hình STAT so bI xoa
Luu y
– Iuu y rang chI co fho fhuc hIon fhao fac “Chon vao mof dong”
va “Xoa foan bo noI dung STAT” khI man hình STAT hIon fhI.

58
Maøn hình pheùp tính STAT.
Man hình phop fính STAT Ia do fhuc hIon phop fính fhong ko
voI du IIou nhap bang man hình STAT. An phím khI man
hình nhap STAT duoc hIon fhI chuyon sang man hình phop fính
STAT.
Man hình phop fính STAT cung dung dang IIno baf ko dang
nhap/xuaf hIon hanh dang caI daf fron man hình.
Söû duïng menu STAT
KhI man hình nhap STAT hoac man hình fính foan STAT hIon
fhI. an |STAT) do hIon fhI monu STAT. NoI dung cua
monu STAT phu fhuoc vao kIou hoaf dong fhong ko hIon hanh
su dung bIon don hay bIon doI
1 : Typo 2 : Ðafa 1 : Typo 2 : Ðafa
3 : ÐdIf 4 : Sum 3 : ÐdIf 4: Sum
5 : Var 6 : MInMax 5 : Var 6 : MInMax
7 : ÐIsfr 7 : Rog

Kieåu YÙ nghóa
1 : Typo HIon fhI man hình chon kIou fhong ko
2 : Ðafa HIon fhI man hình nhap STAT
3 : ÐdIf HIon fhI monu phu ÐdIf noI dung man
hình STAT
4 : Sum HIon fhI monu phu Sum cua cac Ionh fính
fong
5 : Var HIon fhI monu phu Var cua cac Ionh fính
gIa frI frung bình. do Ioch fIou chuan v.v…
6 : MInMax HIon fhI monu phu MInMax cua cac Ionh
fính gIa frI cuc daI va cuc fIou
59
Caùc muïc trong menu STAT
Menu b¡en don
Kieåu YÙ nghóa
7 ÐIsfr HIon fhI monu con cua Ionh fính cac phan phoI bình
fhuong |xom fhom monu con vo phan phoI)
Menu b¡en do¡
Kieåu YÙ nghóa
7 Rog
HIon fhI monu phu Rog cua cac Ionh cua phop fính hoI
quy phan phoI fhong fhuong
Vo chI fIof xom fhom Cac Ionh fính hoI quy fuyon fính
|A+ÐX) va Cac Ionh fính hoI quy bac haI
2
| CX ) +
Caùc leänh tính thoáng keâ bieán ñôn (1–VAR)
ÐuoI day Ia Ionh xuaf hIon fron monu phu khI chon |Sum).
|Var). |MInMax) hoac |ÐIsfr) fron monu STAT frong
kIou fính fhong ko bIon don.
Xom Phu luc <#052> vo cong fhuc fính su dung cho fung Ionh
Menu phu Sum | |STAT) |Sum)
Kieåu YÙ nghóa
1:
2
x


Tong bình phuong cua du IIou mau
2: x

Tong cua du IIou mau
Menu phu Vur | |STAT) |Var))
Kieåu YÙ nghóa
1: n Tong fan so
2 : x
Trung bình cua du IIou mau
n
3 : xσ
Ðo Ioch fIou chuan
n
σ
n 1
4 : x

σ
Ðo Ioch fIou chuan mau
n 1 −
σ
60
Menu phu M¡nMux | |STAT) |MInMax))
Kieåu YÙ nghóa
1 mInX Cuc fIou
2 maxX Cuc daI
Menu phu O¡str |SHIIT STAT 7 |ÐIsfr))
P| Q| R| f
Monu nay gIup chung fa fính cac gIa frI phan phoI fIou chuan
bình fhuong. ÐIon f duoc fính fu gIa frI frung bình x va do Ioch
fIou chuan
n
xσ nhan duoc fu du IIou o man hình nhap
Phaân phoái tieâu chuaån bình thöôøng=
σ
n
X x
X f
x

Phu luc Thong ko bIon don
<#053> Chon bIon don |1–VAR) va nhap du IIou sau :

{ }
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10 |IRÐQ mo)
<#054> Nhap du IIou cho cac so sau. su dung chon va xoa :
{1.2.3.4.5.6.7.8.9.10l |IRÐQ mo)
<#055> Nhap du IIou IRÐQ fhoo cac so sau
{1.2.1.2.2.2.3.4.2.1l |IRÐQ mo)
• Cac ví du fu <#056> don <#059> faf ca dou su dung du IIou nhu
ví du <#055>.
<#056> Tính fong bình phuong cua du IIou mau va fong cua du
IIou mau
61
<#057> Tính so mau. frung bình va do Ioch chuan
<#058> Tính cuc daI va cuc fIou
<#059> Tìm gIa frI phan phoI fIou chuan bình fhuong cho du
IIou da nhap o ví du <#055>.
CIa frI phan phoI xac suaf P|f) faI x = 3
CIa frI phan phoI xac suaf R|f) faI x = 7
Caùc leänh khi tính hoài quy tuyeán tính (Ax+B)
VoI hoI quy fuyon fính. hoI quy duoc fhuc hIon phu hop voI
phuong frình mau sau :
y = A + ÐX
Sau day Ia cac Ionh frong monu phu xuaf hIon khI chon 4 |Sum).
5 |Var). 6 |MInMax) hoac 7 |Rog) fron monu STAT frong hoI quy
fuyon fính fhuoc kIou fính fhong ko.
Xom Phuï luïc <#059> do bIof fhom vo cong fhuc phop fính su
dung cho fung Ionh.
Menu phuï Sum ( 1 (STAT) 4 (Sum))
Kieåu YÙ nghóa
1:
2
x


Tong bình phuong cua du IIou X
2: x

Tong du IIou X
3:
2
y


Tong bình phuong cua du IIou Y
4: y

Tong du IIou Y
5: xy

Tong xy
6:
3
x


Tong cac Iap phuong cua du IIou X
7:
2
x y

Tong
2
x y
8:
4
x


Tong du IIou X Iuy fhua 4
62
Menu phu Vur (SH¡FT 1 (STAT) 5 (Vur)
Kieåu YÙ nghóa
1 : n So cac mau
2 : x
Trung bình cua du IIou X
3 :
n
xσ Ðo Ioch fIou chuan
n
σ cua du IIou X
4 :
n 1
x

σ Ðo Ioch fính chaf mau
n 1 −
σ cua du IIou X
5 : y
Trung bình cua du IIou Y
6 :
n
yσ Ðo Ioch fIou chuan
n
σ cua du IIou Y
7 :
n 1
y

σ Ðo Ioch fIou chuan mau
n 1 −
σ cua du IIou Y

Menu phu M¡nMux | |STAT) 6 |MInMax))
KIou Y nghIa
1:mInX CIa frI cua cuc fIou du IIou X
2:maxX CIa frI cua cuc daI du IIou X
3:mInY CIa frI cua cuc fIou du IIou Y
4:maxY CIa frI cua cuc daI du IIou Y

Menu phu Reg | |STAT) 7 |Rog))
KIou Y nghIa
1: A Ho so A
2: Ð Ho so Ð
3: r Ho so fuong quan r
4: x

CIa frI uoc Iuong cua x
5 y

CIa frI uoc Iuong cua y
63
Phu luc HoI quy fuyon fính <#061> don <#064>
– Cac ví du <#062> don <#064> dou su dung du IIou nhap frong
ví du <#061>
`1 CIa frI uoc fính |y = – 3 → x 7)

=
`2 CIa frI uoc fính |y = 2 → y 7)

=
Caùc leänh ñöôïc duøng khi tính hoài quy baäc hai

2
| CX ) +
VoI hoI quy bac haI. duoc fhuc hIon fhoo phuong frình mau duoI
day
y = A + ÐX +
2
CX
Xom Phu luc <#065> do bIof fhom vo cach dung cac Ionh
Menu phu Reg | 1 |STAT) 7 |Rog))
Kieåu YÙ nghóa
1:A Ho so A
2:Ð Ho so Ð
3:C Ho so c
1
4 : x

CIa frI gIa frI uoc Iuong cua
1
x
5:
2
x

CIa frI gIa frI uoc Iuong cua
2
x
6: y

CIa frI gIa frI uoc Iuong cua y
– Hoaf dong cua monu phu Sum |sums). monu phu Var |so mau
frung bình. do Ioch chuan) va monu phu MInMax |gIa frI Ion
nhaf. gIa frI nho nhaf) gIong phop hoI quy fuyon fính.
Phu luc Tính hoI quy bac haI <#066> don <#068>
– Cac ví du <#066> don <#068> dou su dung du IIou nhap frong
ví du <#061>
64
Caùc phaàn khaùc
Vo chI fIof cac cong fhuc cua Ionh bao gom cac kIou hoI quy.
fham khao cac cong fhuc da ghI

Phu luc fu <#069> don <#073>
Kieåu tính thoáng keâ Phöông trình maãu Coâng thöùc tính
HoI quy IogarIf |InX) y = A + ÐInX <#069>
HoI quy mu o |o^X)
ÐX
y Ao =
<#069>
HoI quy mu ab |A`Ð^X)
X
y AÐ =
<#070>
HoI quy Iuy fhua |A`X^Ð)
n
y A X =
<#071>
HoI quy nghIch dao |1/X) Ð
y A
X
= +
<#072>

Phu luc So sanh cac duong cong hoI quy
– Ví du duoI day dung du IIou frong cac ví du <#061>; <#074> So
sanh ho so cho IogarIf. hoI quy mu o. so mu ab. Iuy fhua va
nghIch dao |IRÐQ : Taf)

Phu luc Cac kIou khac cua phop fính hoI quy <#075> don
<#079>
– Cac Ionh bao gom frong monu phu Rog co fho can fhoI gIan Iau
do fhuc hIon cac phop fính IogarIf. hoI quy mu o. mu ab. Iuy fhua
khI co nhIou mau du IIou.


65
TDAN TRDNG HE ÐEM CD SD N {BASE – N]
Modo ÐASÐ – N gIup fa fhuc hIon cac phop fính so hoc. so am.
foan IogIc frong ho dom nhI phan. baf phan. fhap phan. fhap
Iuc phan.
Cac phop foan sau duoc fhuc hIon frong modo
ÐASÐ – N |an MOÐÐ 4)
– CaI daf cho ho dom va so nhap
– Ðung cac phím sau cho ÐASÐ – N
– KhI chon ho dom fhì kí hIou fuong ung hIon Ion o bon phaI
Phím Heä ñeám Daáu hieäu hieän
ÐÐC Thap phan Ðoc
HÐX Thap Iuc phan Hox
ÐIN NhI phan ÐIn
OCT Ðaf phan Ocf
Kí hIou ho dom hIon hanh hIon fhI o dong fhu haI cua man hình
– CaI daf mac dInh ban dau khI vao ÐASЖN Ia Ðoc
Nhup g¡u trj
Trong ÐASЖN fa chI dung duoc cac chu so cua ho dom hIon
hanh
• Ðao IoI hIon Ion khI fa nhap cac chu so ngoaI ho dom hIon
hanh |nhu nhap 2 o ho ÐIN)
• Khong nhap duoc phan so hay ham mu frong ÐASЖN. Nou
fính foan ra so fhap phan. may fu dong caf bo phan Io.
Nhup g¡u trj HKX
• Cac phím A. Ð. C. Ð. Ð. I Ia phím so frong HÐX.
66
Bung phum v¡ g¡u trj
Heä ñeám Phaïm vi
ÐIN
So duong 0000000000000000 ≤ x ≤ 0111111111111111
So am 00000000000 ≤ x ≤ 1111111111111111
OCT
So duong 00000000000 ≤ x ≤ 17777777777
So am 20000000000 ≤ x ≤ 37777777777
ÐÐC – 2147483648 ≤ x ≤ 2147483647
HÐX
So duong 00000000 ≤ x ≤ 7IIIIIII
So am 80000000 ≤ x ≤ IIIIIIII
• Pham vI nay Ia day 16 bIf hop hon day 32 bIf
• Ðao IoI hIon Ion khI kof qua fính foan ngoaI pham vI nay
Xuc djnh he dem nguy kh¡ nhup
Trong ÐASЖN. may cho phop nhap so cua ho dom khac do Ion
ho dom da caI fruoc. Muon dung cach nay phaI an
|ÐASÐ) do hIon monu |haI frang) va fa an so IIon ho can
fhIof ghI fruoc cac ho dom
AÁn phím Xaùc ñònh soá trong heä
1 |d) Thap phan |Co so 10)
2 |h) Thap Iuc phan |Co so 16)
3 |b) NhI phan |Co so 2)
4 |o) Ðaf phan |Co so 8)
Thao fac sau nham nhap so 3 cua ho fhap phan fron man hình
nhI phan
ÐIN |ÐASÐ) |d) d3
so 3 frong ÐÐC ↓
67
Phu luc
<#080> Tính
2 2
1 1 + frong ÐIN
<#081> Tính
8 8
7 1 + frong OCT
<#082> Tính
16 16
1I 1 + frong HÐX
<#083> ÐoI
10
30 sang ÐIN. OCT. HÐX
<#084> Tính
10 16
5 5 + |ra kof qua) frong ÐIN

Tính soá aâm vaø toaùn logic
Muon fính vo so am va foan IogIc. an |ÐASÐ) do hIon
monu ÐASÐ va dung cac Ionh fuong ung.
Phím aán Yeâu caàu
1 |and) Nhap “and” |do fhuc hIon phop ANÐ)
2 |or) Nhap “or” |do fhuc hIon phop OR)
3 |xor) Nhap “xor” |do fhuc hIon phop XOR)
4 |xnor) Nhap “xnor” |do fhuc hIon phop XNOR)
5 |Nof) Nhap “Nof” |do fhuc hIon phop NOT)
6 |Nog) Nhap “Nog” do Iay Nog |so am. so bu 2)

• Phop Iay Nog |so am) frong ÐIN. OCT. HÐX dua vao phop bu 2
cua ÐIN. roI chuyon IaI fhoo co so da chon. So am frong ÐÐC fhì
mang dau fru |–)
Phu luc
Tu ví du <#085> do n <#090> Ia ca c pho p fính vo so a m frong
ho do m nhI pha n |ÐIN) no n khI fhu c hIo n pha I a n fruo c
ÐIN
68
G¡A¡ PHUDNG TRÎNH {EON]
Taf ca phop fính frong phan nay dou duoc
fhuc hIon o Modo ÐQN |MOÐÐ 5)
Caùc loaïi phöông trình
Monu phuong frình xuaf hIon khI an phím MOÐÐ 5 |ÐQN) va
vao Modo ÐQN
Phím
1 n n n
a X b Y c + =
Ho phuong frình
fuyon fính 2 an so
2 n n n n
a X b Y c Z d + + =
Ho phuong frình
fuyon fính 3 an so
3
2
aX bX c 0 + + = Phuong frình bac 2
4
3 2
aX bX cX d 0 + + + = Phuong frình bac 3
An phím MOÐÐ 5 |ÐQN) do vao Modo ÐQN. VIoc do so xoa foan
bo Modo ÐQN hIon hanh va hIon fhI monu phuong frình o fron

Nhaäp caùc heä soá
Su dung man hình nhap ho so do nhap cac ho so cua mof
phuong frình. Man hình nhap ho so cho fhay cac o nhap ma moI
ho so you cau boI kIou phuong frình da chon.

Heä phöông trình baäc nhaát 2 aån Phöông trình baäc 3
69
Quy tuc nhup vu ch¡nh cuc he so
• Ðu IIou nhap duoc chon vao cac o co con fro. KhI nhap du IIou
vao mof o. con fro so dIch sang o fIop fhoo vo bon phaI
• KhI ho phuong frình fuyon fính 3 an so hoac phuong frình bac
3 duoc chon. cof d so khong hIon fhI fron man hình ho so hIon
fhI Ian dau. Cof d so xuaf hIon khI dIch con fro don cho no. Iam
cho man hình doI cho.
• Cac gIa frI va bIou fhuc nhap vao man hình ho so gIong nhu
nhap frong Modo COMP voI dang IIno.
• An khI dang nhap fhì xoa du IIou da nhap hIon hanh.
• Sau khI nhap xong du IIou. an . Nhap duoc va hIon fhI don
6 chu so frong o Iua chon hIon hanh
• Ðo fhay doI noI dung cua cac o. su dung cac phím con fro do dI
chuyon con fro foI o sau do nhap du IIou moI.
Ouu g¡u trj cuc he so ve 0
Co fho xoa faf ca cac ho so vo 0 bang cach an phím fron
man hình nhap ho so.
Cuc chu y kh¡ nhup du l¡eu o mun hInh nhup he so
Vo co ban. cac chu y khI nhap du IIou o man hình nhap ho so
gIong nhu chu y nhap du IIou man hình nhap STAT. ÐIom khac
nhau duy nhaf Ia Iuu y dau fIon cua chu y nhap du IIou man
hình STAT khong ap dung voI man hình nhap ho so. Vo chI fIof.
xIn xom fhom “Cac chu y frong Iuc nhap man hình STAT”

Hieån thò nghieäm
• MoI Ian an IaI hIon ra mof nghIom fIop fhoo nou co.
An khI nghIom cuoI cung duoc hIon fhI fhì fro vo man hình
nhap ho so
70
• Trong fruong hop cac phuong frình fuyon fính. co fho dung
va do hIon fhI gIua nghIom X va Y |va Z).
• KhI co nhIou nghIom cho mof phuong frình bac 2 hay 3. co fho
dung va do hIon fhI gIua
1 2
X . X va
3
X . So Iuong nghIom
phu fhuoc vao phuong frình fhuc fo.
• An khI mof nghIom duoc hIon fhI. so fro vo man hình nhap
ho so
• Ðang hIon fhI cua nghIom phu fhuoc vao dang nhap/xuaf va
dang hIon fhI so phuc caI daf cua man hình caI daf may.
• Iuu y rang khong fho chuyon cac gIa frI don kí hIou kI fhuaf
khI ma mof nghIom phuong frình duoc hIon fhI.
Phu luc <#091> don <#095>
MA TRAN {Matrix]
Ta co fho nhap fon “Maf A”. “Maf Д. “Maf C” vao bo nho ma
fran. KhI fính foan. ma fran kof qua mang fon “MafAns”
Vao chuong frình fính ma fran. an
Thieát laäp vaø quaûn lí ma traän
• ThIof Iap va Iuu ma fran
|1) Trong Modo ma fran. an |MafrIx) |ÐIm)
Man hình hIon

MafrIx 7
1 : MafA 2 : MafÐ
3 : MafC

• Man hình nay chI hIon khI vao Modo MafrIx
71
|2) An hay do chon ma fran A. Ð. C va fa duoc man
hình chon kích fhuoc ma fran.

|3) An 1 don 6 do chon kích fhuoc fhích hop. Sau khI chon kích
fhuoc |so dong. so cof) fa co mof khung ma fran duoc chon hIon Ion

|4) Nhap cac phan fu cua ma fran
• Nhap gIong nhu khI nhap ho so cua phuong frình |xom fhom
cach nhap cac ho so)
• Nou muon fhay doI ma fran khac fhì baf dau fu buoc 1
Cheùp noäi dung moät ma traän vaøo ma traän khaùc
|1) Ðung man hình nhap do hIon ma fran muon chop hay hIon
man hình MafAns
• Ví du muon chop noI dung ma fran A vao ma fran Ð. fa an
|MafrIx) |Ðafa) |MafA)
|2) An RCI |STO) |co chu STO hIon Ion)
|3) Xac dInh fon ma fran muon chop vao
Teân ma traän Phím aán
MafrIx A |MafA)
MafrIx Ð |MafÐ)
MafrIx C Hyp |MafÐ)
• An |MafÐ) do chop noI dung vao ma fran Ð va noI dung
ma fran Ð vua chop vao hIon Ion.
72
Thöïc hieän tính toaùn
An khI co man hình chon hay nhap ma fran do vao man
hình fính foan.
Maøn hình ma traän keát quaû (MatAns)
Man hình ma fran kof qua |MafAns) chI kof qua cua phop foan
ma fran

• Khong fho chInh duoc noI dung cua MafAns
• Tro vo man hình fính foan. an
• KhI MafAns hIon Ion. fa co fho an fIop phím phop fính
|nhu +. –) va dung MafhAns nhu mof ma fran so hang
• Ðo su dung MafhAns nhu Ia mof ma fran so hang |Xom fhom
phan dung MafhAns do fhuc hIon chuoI fính foan)
Menu ma traän
Trong Modo MafrIx. monu sau hIon Ion khI an |MafrIx)
Maãu choïn Yeâu caàu
1 ÐIm Chon kích fhuoc |cof. dong) cho MafA. MafÐ. MafC
2 Ðafa Tìm noI dung cua MafA. MafÐ. MafC
3 MafA Nhap “MafA”
4 MafÐ Nhap “MafД
5 MafC Nhap “MafC”
6 MafAns Nhap “MafAns”
7 Ðof Nhap “dof |“Tính dInh fhuc
8 Trn Nhap “Trn |“Tìm ma fran chuyon vI
73
Phu luc
<#096> Nhap MafA =
2 1
1 1
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
.
MafC =
1 0 1
0 1 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎣ ⎦

<#097> Chop MafA =
2 1
1 1
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦
vao MafÐ va chInh fhanh
MafÐ =
2 1
1 2

⎡ ⎤
⎢ ⎥

⎣ ⎦

• Cac ví du sau dung ma fran da nhap o <#096> va <#097>
|MafA. MafÐ. MafC)
<#098> MafA + MafÐ |Cong haI ma fran)
<#099> MafA × MafÐ. MafÐ × MafA – MafA × MafÐ |Nhan haI
ma fran)
<#100> 3 × MafA
<#101> Tính dInh fhuc MafA
<#102> Tìm ma fran chuyon vI cua MafC
<#103> Tìm ma fran nghIch dao cua MafA
|Ðung phím do nhap “–1”. Nho rang khong dung duoc
x

o day)
<#104> Tìm suaf cua MafÐ |Abs |MafÐ)
|Ðung phím |Abs))
<#105> Tính Maf
2
A . Maf
3
A cua MafA
|Ðung phím .
3
|x ) . Nho rang khong dung duoc
x

o day).
74
BANG SD TU MDT HAM
Taf ca cac phop fính frong phan nay duoc
fhuc hIon o Modo TAÐIÐ |MOÐÐ 4)
Ñònh haøm taïo ra baûng soá
Thao fac sau day dInh ham fao ra bang so voI caI daf nhu sau
Ham :
2
1
f |x) x
2
= +
CIa frI ban dau : 1. CIa frI cuoI : 5. Ðuoc nhay : 1.
IINÐ
|1) An |TAÐIÐ)
Ð
f |X)

|2) Nhap ham
|3) Sau khI nhap ham. an .
• KhI do may so you cau nhap gIa frI ban dau

Ð
Sfarf 7
1
→ gIa frI ban dau mac dInh Ia 1
• Nou gIa frI ban dau khong phaI Ia 1. an 1 do dInh ro gIa frI
mac dInh ban dau cho ví du
|4) Sau khI da dInh ro gIa frI dau. an
• KhI do so hIon fhI man hình nhap gIa frI cuoI

Ð
Ðnd 7
5
→ gIa frI mac dInh cuoI Ia 5
• Xac dInh gIa frI cuoI
75
|5) Sau khI dInh ro gIa frI cuoI. an
• KhI do hIon fhI man hình gIa frI buoc nhay

Ð
Sfop 7
1
→ gIa frI buoc nhay mac dInh ban dau Ia 1
• ÐInh ro gIa frI buoc nhay
Vo chI fIof dInh ro gIa frI dau. cuoI va buoc nhay. xom “quy
fac gIa frI dau. cuoI va buoc nhay”
|6) Sau khI dInh ro gIa frI buoc nhay. an

Ð
X I|X)
1 1 1..5
2 2 4.5
3 3 9.5 1

• An fro vo man hình nhap ham

Caùc chöùc naêng hoã trôï
• NgoaI bIon X. cac bIon khac |A. Ð. C. Ð. Y) va bo nho doc Iap
|M) faf ca dou duoc coI Ia cac gIa frI |bIon hIon hanh chuyon vao
bIon hay Iuu frong bo nho doc Iap).
• ChI co bIon X Ia co fho duoc su dung nhu bIon cua ham
• Phop bIon doI foa do khong fho su dung Iam ham fao ra bang
so
• Iuu y rang phop fính fao ra bang so Iam cho cac noI dung cua
bIon X fhay doI

1
76
Quy taéc veà giaù trò ban ñaàu, giaù trò cuoái vaø böôùc nhaûy
• Ðang IIno Iuon duoc dung do nhap gIa frI
• Co fho dInh ro cac gIa frI hoac bIou fhuc phop fính |phaI sInh
ra kof bang so) gIa frI dau. cuoI va buoc nhay
• ÐInh ra mof gIa frI cuoI ma nho hon gIa frI ban dau so gay ra
IoI. do do bang so so khong duoc fao ra
• Cac gIa frI ban dau. cuoI va buoc nhay so sInh ra mof gIa frI
foI da Ia 30 gIa frI x cho bang so duoc fao ra. Iap ra mof bang
so su dung cac gIa frI ban dau. cuoI va buoc nhay nhIou hon 30
gIa frI x so gay ra IoI
Luu y
• Mof so ham va gIa frI ban dau. cuoI va buoc nhay can nhIou
fhoI gIan do fao ra bang so

Maøn hình baûng soá
Man hình bang so cho fhay cac gIa frI x fính foan su dung cac
gIa frI ban dau. cuoI va buoc nhay. cung nhu cac gIa frI fhu duoc
khI moI gIa frI x duoc fhay fho frong ham f|x)
• Iuu y Ia chI su dung bang so do xom cac gIa frI. NoI dung cua
bang khong fho chInh
• An phím do fro vo man hình nhap ham.

Caùc chuù yù veà maøn hình baûng soá (Mode TABLE)
Iuu y Ia vIoc fhay doI cac caI daf dang nhap / xuaf |dang Mafh
hoac dang IIno) fron man hình caI daf o Modo TAÐIÐ so xoa
ham fao Iap bang so
77
TDAN VECTD {VECTDR]
Ðung “VcfA. VcfД va “VcfC” do ghI fon cac vocfo frong bo nho.
Vocfo kof qua cua phop fính duoc ghI Ia “VcfAns”

Toan vocfo duoc fhuc hIon o Modo VÐCTO
| )
Thieát laäp vaø quaûn lyù vectô
Thieát laäp vaø löu vectô vaøo boä nhôù
|1) Trong modo Vocfo an |VÐCTOR) |ÐIm)
• HIon man hình chon vocfo
• Man hình vocfo chI hIon frong modo VÐCTOR
|2) An . hay do xac dInh fon vocfo muon chon
• HIon man hình xac dInh chIou cua vocfo
|3) An hay do xac dInh chIou cua vocfo
• An do chon vocfo 3 chIou |frong khong gIan). hay do
chon 2 chIou |maf phang)
• Sau khI an dInh chIou fhì man hình nhap fuong ung hIon ra

|4) Ðung man hình nay do nhap cac fhanh phan so |foa do)
• Cach nhap cung gIong nhu nhap ho so phuong frình |xom fhom
phan nhap ho so phuong frình)
• Nou muon fao vocfo khac. hay fro IaI buoc 1
78
Cheùp toaï ñoä cuûa vectô naøy sang vectô khaùc
Co fho chop foa do cua mof vocfo |hay cua VcfAns) sang mof
vocfo khac. Vo co ban vIoc sao chop cung gIong nhu o ma fran
|xom fhom phan sao chop ma fran)
Thöïc hieän tính toaùn
• Ðo fhuc hIon foan vocfo. an o man hình nhap
• Vocfo Ans |VcfAns) chI kof qua cua phop fính vocfo vua fhuc
hIon

• Khong fho chInh noI dung cua VcfAns
• Chuyon vo man hình fính foan vocfo. an
Menu vectô
Ðang sau Ia monu vocfo |hIon frong modo vocfo) sau khI an 5
|VÐCTOR)
Maãu choïn Yeâu caàu
1:ÐIm
CoI VcfA. VcfÐ. VcfC do an dInh chIou |maf
phang hay khong gIan) cho cac vocfo nay
2:Ðafa
CoI VcfA. VcfÐ. VcfC do hIon foa do va chInh sua
foa do
3:VcfA
Nhap “VcfA”
4:VcfÐ
Nhap “VcfД
6:VcfAns
Nhap “VcfAns”
7 Ðof
Nhap dau • |do Iay fích vo huong 2 vocfo)
79
Phu luc
<#106> Nhap VcfA = |1. 2) va VcfC = |2. –1. 2)
<#107> Chop VcfA = |1. 2) vao VcfÐ roI sua fhanh VcfÐ = |3.4)
• Cac ví du sau su dung so IIou o <#106> va <#107> |VcfA. VcfÐ.
VcfC)
<#108> VcfA+VcfÐ |Cong vocfo)
<#109>3 × VcfA |nhan so fhuc voI vocfo)
VcfÐ – 3× VcfA |phop fính co dung VcfAns)
<#110> VcfA • VcfÐ |Tích vo huong)
<#111>VcfA × VcfÐ |Tích huu huong)
<#112> Suaf cua VcfC
<#113> Tìm goc |fhoo do) hop boI A = |–1. 0. 1) va
Ð = |1. 2. 0) va vocfo don vI n
JG
vuong goc voI VcfA. VcfÐ.
`1
|A Ð)
cos
A Ð

θ = voI θ =
1
|A Ð)
cos
A Ð2`
|A Ð)
n
A Ð
JG
×
=
×

HANG SD KHDA HDC
May Iuu 40 hang so khoa hoc do dung frong fính foan fhong
fhuong. Co fho dung hang so khoa hoc frong moI phop foan fru
frong ÐASÐ – N.
Muon goI mof hang so khoa hoc. an |CONST). May hIon
monu bang so khoa hoc. Nhap 2 chu so fuong ung voI fon hang
so can goI khI do kí hIou va gIa frI cua hang so hIon Ion man
hình.
80
Ðang sau Ia cac hang so caI san |kom kí so do goI)
Haèng soá Maõ soá
KhoI Iuong profon |mp) 01
KhoI Iuong noufron |mn) 02
KhoI Iuong oIocfron |mo) 03
KhoI Iuong muon |mμ) 04
Ðan kính Ðohr
0
|a ) 05
Hang so PIank |h) 06
Manhofon haf nhan |μN) 07
Manhofon Ðohr |μÐ) 08
hbar | = ) 09
Hang so cau fruc fInh fo |α) 10
Ðan kính oIocfron |ro) 11
Ðuoc song compfon |λc) 12
TI so fu co |γp) 13
Ðuoc song compfon profon |γcp) 14
Ðuoc song compfon noufron |γcn) 15
Hang so Rydborg |R )

16
Ðon vI khoI Iuong nguyon fu |u) 17
Momon fu profon |μp) 18
Momon fu oIocfron |μo) 19
Momon fu noufron |μn) 20
Momon fu muon |μ μ) 21
81
Hang so Iaraday |I) 22
ÐIon fích co ban |o) 23
Hang so Avogaro |NA) 24
Hang so ÐoIfzmann |k) 25
Tho fích moI khí Ií fuong |Vm) 26
Hang so moI khí |R) 27
Van foc anh sang
0
|C ) 28
Hang so phong xa
1
C 29
Hang so phong xa
2
C 30
Hang so Sofofan – ÐoIfzmann |σ) 31
Hang so dIon moI chan khong
0
| ) ε 32
Hang so fu fham
0
| ) μ 33
Iuong fu fu fhong
0
| ) ∅ 34
CIa foc chuan cua frong Iuc |g) 35
Iuong fu dan dIon
0
|C ) 36
Tro khang dac frung cua chan khong
0
|z ) 37
NhIof do CoIsIus |f) 38
Hang so hap dan |C) 39
Afmopho chuan |afm) 40
• Cac gIa frI dua fhoo ISO 1992 va COÐATA 1998. Vo chI fIof
xom phu Iuc <#114>
Phu luc <#115> va <#116>
Thuc hIon cac ví du frong Modo COMP | )
82
ÐD¡ ÐDN V[
May caI san doI don vI do Iuong. Co fho doI don vI frong Modo
fru Modo ÐASЖN va Iap bang.
Ðo goI Ionh doI don vI. an |CONV). Man hình hIon monu
doI don vI. An 2 chu so fuong ung voI Ionh doI don vI fa can
Xom phu Iuc <#117> cho bIof Ionh doI don vI voI kí so
fuong ung
• Cach fính don vI doI dua fhoo “An ban chuyon do NIST 811 |1955)

Phu luc <#118> don <#120>
Thuc hIon cac ví du fron frong Modo COMP | )
83
THOÂNG TIN KÓ THUAÄT
Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính
May fính fhuc hIon cac phop fính fhu fu uu fIon sau
• Co ban cac phop fính duoc fhuc hIon fu fraI qua phaI.
• ÐIou fhuc co dau ngoac don duoc uu fIon cao nhaf.
• Phop fính fhuc hIon fhoo uu fIon sau:
1. Haøm Pol(, Rec(
|. d / dx|. | Σ


P|. Q|. R|
sIn|. cos|. fan|.
1 1 1
sIn |. cos |. fan |.
− − −

sInh|. cosh|. fanh|.
1 1 1
sInh |. cosh |. fanh |
− − −

Iog|. In|.
3
o ^ |.10^ |. |. |
arg|. Abs|. Conjg|
Nof|. Nog|
Ðof|. Trn|
Rnd|
2. Caùc haøm ñöôïc taïo bôûi giaù trò luõy thöøa, khai caên luõy thöøa:
2 3 1
x . x . x . x!.

.
o
. r. g. ^|.
x
|
Phan phoI fhuong : X f
Phan fram : %
3. Phaân soá :
b
a / c
4. Daáu: (–) (daáu aâm)
d. h. b. o |co so n)

84
5. : cm X ¡n, v.v…
Phop fính uoc Iuong fhong ko :
1 2
x. y. x . x


6. Ch¡nh hop, to hop : nPr, nCr,
∠ cua so phuc dang cuc
?. Nhun vo huong : • (Oot)
8. Phep nhun, ch¡u : ×, ÷
Phop nhan faf : Ðau nhan duoc bo qua ngay fruoc π. o. bIon.
hang so |2π. 5A. πA. 3mp. 2I.…). ham co dau ngoac don |2 |3).
AsIn|30)…)
Iuu y rang may ÐS khong danh uu fIon cho phop nhan faf.
nghIa Ia phop nhan faf hay phop nhan fhuong dou co uu fIon
bang nhau |3 5A ÷ hay 3 5 A ÷ × dou gIong nhau vo fhu fu uu
fIon)
9. Phep cong, tru : +, –
10. und
11. or, xor, xnor
Nou mof phop fính chua mof gIa frI am. can dong gIa frI a m do
frong ngoac don. Chang han. khI bình phuong –2 can phaI
nhap
2
| 2) . − Vì
2
x Ia uu fIo n 2 cao hon vI frí cu a dau am |–) o
uu fIo n 4.
Ví duï :

2
2 4 − = −
2
2
| 2) 4 − =
Phop nhan. chIa va phop nhan faf Ia cung muc do uu fIon |uu
fIon 8). Ðo do. khI ca haI you fo cung hIon dIon fhì phop fính
duoc fhuc hIon fu fraI qua phaI. Nou dua dau ngoac don vao so
Iam fhay doI phop uu fIon va kof qua fính foan so khac nhau
85
Ví duï:
1 2 I
1
1 2I I
2
÷ =
1 2 I
1
1 |2I) I
2
÷ = −
Giôùi haïn Stack (nhoùm)
May fính nay su dung cac khu vuc nho goI Ia sfack do Iuu fam
fhoI cac gIa frI day phop fính. cac Ionh va chuc nang uu fIon
fhap hon. Sfack so co 10 muc va sfack Ionh co 24 muc nhu hình
sau dayIoI Sfack ÐRROR hIon Ion khI phop fính dang fhuc hIon co mof
frong 2 sfack bI vuof qua han

Phaïm vi cuûa pheùp tính, soá chöõ soá vaø ñoä chính xaùc
Cac day phop fính. so chu so dung cho phop fính va do chính
xac phu fhuoc vao kIou phop fính dang fhuc hIon.

86
Phaïm vi cuûa pheùp tính vaø ñoä chính xaùc
Ðay phop fính
99
1 10

± × don
99
9. 999999999 10 ± × hoac 0
So chu so cho fính
foan bon frong
15 chu so
Ðo chính xac Nhìn chung. 1 ± faI chu so fhu 10 cho mof
phop fính don. Ðo chính xac mu 1 ± cua so a
frong
n
a 10 × . SaI so fính don fu nhung phop
fính IIon fIop
Phaïm vi caùc haøm nhaäp
Haøm Phaïm vi
ÐÐC
9
0 x 9 10 ≤ < ×
RAÐ 0 x 157079632.7 ≤ <
sIn x
CRA
10
0 x 1 10 ≤ ×
ÐÐC
9
0 x 9 10 ≤ < ×
RAÐ 0 x 157079632.7 ≤ <
cos x
CRA
10
0 x 1 10 ≤ ×
ÐÐC gIong nhu sIn x. fru khI x = |2n – 1) × 90
RAÐ gIong nhu sIn x. fru khI x = |2n – 1) × π/2
fan x
CRA gIong nhu sIn x. fru khI x = |2n – 1) × 100
−1
sIn x
−1
cos x
0 x 1 ≤ ≤
1
fan x


99
0 x 9.999999999 10 ≤ ≤ ×
sInh x
cosh x
0 x 230.2585092 ≤ ≤
87
1
sInh x


99
0 x 4.999999999 10 ≤ ≤ ×
1
cosh x


99
1 x 4.999999999 10 ≤ ≤ ×
fanhx
99
0 x 9.999999999 10 ≤ ≤ ×
1
fanh x


1
0 x 9.999999999 10

≤ ≤ ×
Iog/Inx
99
0 x 9.999999999 10 < ≤ ×
x
10
99
9.999999999 10 − × ≤ x ≤ 99.99999999
x
o
99
9.999999999 10 − × ≤ x ≤ 230.2585092
x
100
0 x 1 10 ≤ < ×
2
x
50
x 1 10 < ×
1/x
100
x 1 10 ; x 0 < × ≠
3
x
100
x 1 10 < ×
x! 0≤x≤69 |x Ia mof so nguyon)
nPr
0 ≤ n < 1 ×
10
10 . 0 ≤ r ≤ n |n. r Ia cac so nguyon)
1 ≤
{ }
100
n!/|n r) ! 1 10 − < ×
nCr
0 ≤ n <
10
1 10 × . 0 ≤ r ≤ n |n. r Ia cac so nguyon)
1 ≤ n!/r! <
100
1 10 × hoac 1 ≤ n!/|n – r)! <
100
1 10 ×
Roc|r.θ)
0 ≤ r ≤
99
9.999999999 10 ×
100
a . b. c 1 10 < × ′′′ o
′′′ o
HJJ

100
x 1 100 < × ÐoI so fhap phan ↔ do phuf gIay
o
0 0 0 x ′ ′′ ≤ ≤
o
9999999 59 59 ′ ′′
88
y
^|x )
100
x 0 : 1 10 > − × < yIogx < 100
x = 0 : y > 0
x < 0 : y = n.
m
2n 1 +
|m. n Ia cac so nguyon)
x
y
y > 0 : x ≠ 0.
100
1 10 − × < 1/xIogy < 100
x = 0 : y > 0
y < 0 : x = 2n + 1.
2n 1
m
+

|m ≠ 0. m. n Ia cac so nguyon)
b / c
a
Tong so so nguyon. fu so va mau so phaI Ia 10 kí fu
hoac íf hon |bao gom ca cac dau cach)
• Ðo chính xac vo co ban gIong nhu mIou fa frong “Pham vI cua
phop fính va do chính xac o fron”
• Cac chuc nang
y 3
x
^|x ). y. . x! . nPr. nCr voI nhung phop fính
bon frong IIon fIop co fho fích Iuy saI so Ion o kof qua cuoI cung
• Co fho co saI so Ion o vung can cua nhung dIom dac bIof hay
dIom uon
Baùo loãi
Co bao IoI khI mof phop fính co kof qua vuof pham vI an dInh.
Iuc nhap so IIou saI quy fac hoac co fhao fac IoI fuong fu
Khi baùo loãi hieän ra
Sau day Ia cach xu Ií chung khI gap bao IoI
• Ðung hay do hIon fhI man hình nhap bIou fhuc fruoc
khI co bao IoI. Con fro so nam faI vI frí IoI |xom fhom “HIon fhI
vI frí IoI”)
• An do xoa bIou fhuc phop fính. nhap IaI bIou fhuc dung nou
can. Trong fruong hop nay. may khong Iuu phop fính goc frong
bo nho.
89
Muth KRROR (Lo¡ phep tInh)
• Nguyen nhun
• Kof qua frung gIan hoac cuoI cung cua phop fính vuof qua
pham vI an dInh fron
• Ðu IIou nhap vuof qua pham vI an dInh cho phop hoac cac ham
• Phop fính dang fhuc hIon chua mof fhao fac baf hop Ií |nhu
chIa cho 0)
• Cuch xu lI
• KIom fra cac gIa frI nhap. gIam chu so fhu. Iam IaI
• KhI su dung bo nho doc Iap hoac bIon. phaI nho rang cac bIon
phaI nam frong pham vI cho phop cua ham
Stuck KRROR (Lo¡ ve nhom)
• Nguyen nhun
Phop fính dang fhuc hIon vuof qua kha nang da an dInh vo
nhom
• Cuch xu lI
• Ðon gIan hoa bIou fhuc do vua voI kha nang cua nhom
• ChIa phop fính fhanh haI phan hoac nhIou hon
Syntux KRROR (Lo¡ cu phup)
• Nguyen nhun
Co saI sof vo cu phap dang dung
• Cuch xu lI
Xom IaI va dIou chInh
Argument KRROR (Lo¡ Argument)
• Nguyen nhun
Co saI sof vo Argumonf
• Cuch xu lI
Xom IaI va dIou chInh
90
O¡mens¡on KRROR (Ch¡ xuy trong Mu trun vu Vecto)
• Nguyen nhun
• Nhap cac you fo cho ma fran va vocfo frong khI chua an dInh
kích fhuoc hay chIou
• Thuc hIon phop fính haI ma fran hoac vocfo ma so chIou chua
fhích hop
• Cuch xu lI
• An dInh IaI ÐIm cho vocfo hay ma fran fruoc khI nhap cac
you fo
• Chon ÐIm fhích hop cho ma fran va vocfo frong phop foan
Vur¡uble KRROR (Ch¡ xuy ru trong chuc nung SLOVK)
• Nguyen nhun
Khong co bIon x frong phuong frình
• Cuch xu lI
Nhap IaI phuong frình phaI chua x
*Cun’t Solve Krror (Ch¡ xuy ru trong chuc nung SLOVK)
• Nguyen nhun
May khong fìm duoc nghIom
• Cuch xu lI
• KIom fra IaI phuong frình
• Nhap IaI gIa frI dau va gIaI IaI
¡nsuII¡c¡ent MKM Krror (Lo¡ th¡eu bo nho)
• Nguyen nhun
Khong du bo nho do fhuc hIon
• Cuch xu lI
CIam bof pham vI bang bang cach doI gIa frI dau. gIa frI cuoI va
buoc nhay

91
T¡me Out Krror
• Nguyen nhun
Khong fhoa man dIou kIon do phop fính dao ham hay fích phan
fhuc hIon
• Cuch xu lI
Tang gIa frI foI |co fho Iam gIam do chính xac) hay kIom IaI bIou
fhuc nhap

Tröôùc khi xaùc ñònh laø maùy tính truïc traëc
Thuc hIon cac buoc sau day khI IoI xay ra Iuc fính foan hoac khI
cac kof qua fính foan khong phaI Ia dap so dung nhu mong
muon. Nou buoc fruoc khong sua duoc fhì chuyon sang buoc fIop
fhoo.
Iuu y Ia non ghI nhung du IIou quan frong khI fhuc hIon cac
buoc kIom fra cac bIou fhuc fính foan do chac rang khong con
chua IoI nao ca.
|1) Chac rang Ia su dung modo dung cho phop fính dang fhuc
hIon.
|2) Nou cac buoc fron khong daf duoc van do daf ra fhì an phím
. KhI do may fính so kIom fra xom cac chuc nang cua may
fính co fhuc hIon chính xac hay khong. Nou may fính fìm
fhay dIou baf fhuong. no so fu dong cho gIa frI ban dau cua
modo phop fính va xoa noI dung Iuu. Vo chI fIof cua vIoc caI
daf gIa frI ban dau xom fhom “Cac modo phop fính va caI daf
may fính”
|3) Cho gIa frI ban dau faf ca cac modo va caI daf nhu sau :
|CIR) |Sofup) |Yos)
92
NANG LUDNG
May fính nay duoc cung cap nang Iuong boI pIn AAA |R03|um–4)
Thay pin
Cac con so bI mo fron man hình hIon fhI cho bIof pIn you. KhI
may pIn you nou fIop fuc su dung co fho Iam may fính saI. Hay
fhay pIn cang som cang fof khI chu chua bI mo nhIou. Ngay ca
fruong hop may dang su dung bình fhuong. hay fhay pIn íf nhaf
2 nam 1 Ian.
Chuù yù !
• Iay pIn ra khoI may fính so Iam noI dung bo nho doc Iap va
cac gIa frI ghI frong cac bIon bI xoa.|1) An do faf may fính
|2) Thao dInh oc o maf sau va Iay
nap gIu pIn ra
|3) Iay pIn cu ra
|4) Iap pIn moI vao fhoo dung cuc
|+) va cuc am |–)
|5) Ðong nap va xIof IaI dInh oc
|6) An Ian Iuof cac phím sau :
|CIR) |AII) |Yos)
• Can phaI Iam fhoo cac fhao fac
fron. dung bo qua fhao fac nao ca
Chöùc naêng töï ñoäng taét
May fu dong faf sau khoang 6 phuf khong fhao fac.
An do mo IaI.
93


94

95


96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135136


Cbiu tracb nbicm xuat ban :
Chu fIch HÐQT kIom Tong CIam doc NCO TRAN AI
Pho Tong CIam doc kIom Tong bIon fap NC!YÐN Q!Y THAO
Cbiu tracb nbicm noi Jung :
Pho Tong CIam doc kIom CIam doc NXÐCÐ faI TP. Ho Chí MInh
V! ÐA HOA
Bicn tap noi Jung oa tai ban :
ÐO IÏNH
NC!YÐN H!! KHOI
Bicn tap kì tbuat :
ÐO VAN SAC – THIÐN AN
Trìnb bay bìa :
ÐO VAN SAC
8ua ban in :
Ð!C VIÐN
Cbc ban .
HOANC IONC

Ñôn vò lieân doanh in vaø phaùt haønh
Coâng ti coå phaàn XNK Bình Taây

NGUYEÃN TRÖÔØNG CHAÁNG – NGUYEÃN THEÁ THAÏCH

DUØNG CHO CAÙC LÔÙP 10 – 11 – 12

(Taùi baûn laàn thöù nhaát)

NHAØ XUAÁT BAÛN GIAÙO DUÏC
1

385-2008/CXB/6-800/GD

Maõ soá : PTK03n8-LKH

2

Tính toaùn cô baûn Söû duïng tính lieân tieáp trong pheùp tính Söû duïng boä nhôù pheùp tính vaø xem laïi Söû duïng boä nhôù maùy tính Söû duïng chöùc naêng CALS Söû duïng chöùc naêng SOLVE Caùc pheùp tính haøm Chuyeån ñoåi giaù trò hieån thò Toaùn veà soá phöùc Thoáng keâ Toaùn trong heä ñeám cô soá N Giaûi phöông trình Ma traän Baûng soá töø moät haøm Toaùn Vectô Haèng soá khoa hoïc Thoâng tin kó thuaät Naêng löôïng Phuï luïc höôùng daãn 5 6 7 11 15 23 26 30 31 32 35 37 40 49 51 54 65 68 70 74 77 79 83 92 93 2 3 .MUÏC LUÏC Trang Môû ñaàu Caøi ñaët ban ñaàu Giöõ an toaøn cho maùy Mode tính toaùn vaø caøi ñaët maùy Nhaäp bieåu thöùc vaø giaù trò Hieån thò keát quaû ôû daïng π.

4 .

Ví duï : laø chöùc naêng chính. 5 . aán tröïc tieáp maøu vaøng. muoán choïn chöùc naêng naøo thì ta aán soá ghi tröôùc chöùc naêng aáy. aán sau D maøu ñoû aán sau Phím maøu tím (nhö i) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi (nhö CMPLX ) Phím maøu xanh luïc ( nhö HEX ) aán tröïc tieáp trong chöông trình ñaõ goïi (nhö laø BASE – N). Caùc phím aán ñöôïc ñaët trong oâ vuoâng Kí hieäu SHIFT . Kí hieäu LINE chæ ñònh daïng doøng ôû phaàn nhaäp. Caùc chöõ trong ngoaëc sau phím aán duøng ñeå giaûi thích yù nghóa cuûa phím Ví duï : ( )1 (sin −1 ) : coù yù nghóa laø aán ñeå goïi chöùc naêng (arcsin) Khi menu hieän leân. ALPHA chæ raèng phím naøy ñöôïc aán tröôùc phím chöùc naêng. xuaát.MÔÛ ÑAÀU Kí hieäu MATH chæ ñònh daïng toaùn.

coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm veà baát kì khieáu naïi gì ñoái vôùi vieäc söû duïng taøi lieäu naøy bôûi moät beân khaùc. Vaø hôn theá nöõa. . . Noäi dung naøy coù theå thay ñoåi maø khoâng caàn baùo tröôùc. Hoaït ñoäng cuûa con troû ñöôïc chæ ra bôûi Höôùng daãn naøy chæ duøng muïc ñích minh hoïa. 9 (CLR) 3 (ALL) (Yes) Xem theâm phaàn caøi ñaët maùy ban ñaàu veà MODE (phaàn sau) Xem theâm veà soá nhôù (phaàn sau) 6 . CAØI ÑAËT BAN ÑAÀU Phaûi thöïc hieän thao taùc sau ñeå caøi ban ñaàu (maëc ñònh) cho maùy : Phaûi aán nhö sau ñeå xoùa taát caû döõ lieäu nhôù hieän haønh.Ví duï : Trong menu SETUP (goïi baèng phím Neáu aán tieáp phím Hai phím . xuaát. . ta ñöôïc trang menu keá laøm hieän caùc trang menu cuøng loaïi. ñoâi khi coù khaùc ñoái vôùi töøng maùy treân thöïc teá. Rad : Chæ ñôn vò ño goùc laø radian. Söû duïng baûn phuï luïc rôøi Khi thaáy coù ghi chuù Phuï luïc thì phaûi xem theâm ôû baûng phuï luïc keøm höôùng daãn naøy. Trong baát kì tröôøng hôïp naøo coâng ti CASIO seõ khoâng chòu traùch nhieäm vôùi ai veà nhöõng toån thaát phaùt sinh bôûi vieäc mua hoaëc söû duïng saûn phaåm vaø taøi lieäu naøy. Deg : Chæ ñôn vò ño goùc laø ñoä. . ) AÁn 3 ñeå choïn Deg hoaëc aán 2 ñeå choïn daïng doøng khi nhaäp. Ví duï khi thaáy “#021>” thì tra cöùu ôû muïc #021 cuûa phuï luïc.

haõy neân thay pin ít nhaát 2 naêm moät laàn. 7 . CAÅN THAÄN KHI SÖÛ DUÏNG • Luoân aán phím ON khi söû duïng maùy. haõy laáy pin ra khi bò yeáu. • Thaäm chí khi maùy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng. • Söû duïng pin khoâng ñuùng caùch deã roø ræ vaø hö hoûng caùc vaät ñeå gaàn. haõy ñöa ngay ñeán baùc só. Khoâng ñöôïc ñeå pin heát naêng löôïng trong maùy. • Khoâng ñöôïc saïc pin laïi. Khoâng ñöôïc boû pin vaøo choã noùng hay ñoát pin. xa taàm tay treû em ñeå traùnh treû em nuoát phaûi. • Chæ söû duïng ñuùng loaïi pin ghi trong höôùng daãn. Pin cheát coù theå roø ræ gaây hö hoûng vaø tính toaùn sai. • Sau khi thaùo pin ra khoûi maùy. coù theå gaây hoûa hoaïn hay thöông tích. • Neáu treû em baát ngôø nuoát phaûi pin. haõy caát vaøo nôi an toaøn.GIÖÕ AN TOAØN CHO MAÙY Phaûi ñoïc caùc ñieàu naøy tröôùc khi söû duïng maùy vaø giöõ laïi ñeå nghieân cöùu veà sau ! Pin Caån thaän Daáu hieäu naøy thoâng baùo coù theå gaây toån thöông hoaëc hoûng maùy neáu khoâng chuù yù. • Luoân ñaët pin ñuùng cöïc khi laép vaøo maùy. Huûy maùy tính Khoâng ñöôïc huûy maùy tính baèng caùch ñoát boû vì khi laøm theá moät soá linh kieän coù theå gaây noå moät caùch baát ngôø taïo ruûi ro hoûa hoaïn vaø thöông tích.

Vì theá neân thay pin sôùm hôn tuoåi thoï pin. Khoâng ñöôïc söû duïng chaát pha sôn. loø söôûi hay baát cöù nôi naøo nhieät ñoä cao. Nhöõng ñieàu kieän nhö vaäy coù theå gaây hö hoûng maïch ñieän beân trong. • Duøng vaûi meàm. Traùnh boû maùy vaøo tuùi quaàn hay nhöõng nôi chaät choäi cuûa quaàn aùo vì noù coù theå laøm vaën vaø cong maùy. Vaét thaät raùo tröôùc khi lau saïch. Neáu maùy bò dô. • Pin yeáu coù theå laøm cho noäi dung boä nhôù bò hoûng hoaëc hoaøn toaøn bò maát ñi. Nhieät ñoä quaù thaáp coù theå gaây neân chaäm hieån thò hay hoaøn toaøn khoâng hieån thò vaø laøm giaûm tuoåi thoï cuûa pin. bieán daïng voû maùy vaø hö hoûng caùc maïch ñieän töû beân trong. khoâ ñeå lau saïch beân ngoaøi maùy. • Khoâng ñöôïc vaën hay beû cong maùy. • Traùnh söû duïng vaø ñeå maùy trong moâi tröôøng nhieät ñoä thaùi quaù. Ñoä noùng coù theå gaây bieán maøu. • Khoâng ñöôïc laøm rôi maùy hay taùc ñoäng maïnh vaøo maùy. TRÖÔÙC KHI SÖÛ DUÏNG MAÙY TÍNH Môû naép maùy Laät maùy laïi (phía löng leân treân : thaáy roõ ñöôïc saùu loã ñinh oác) duøng ngoùn tay caùi ñaåy maùy leân ñeå laáy naép ra. 8 . • Khoâng ñöôïc aán phím baèng ñaàu buùt bi hay vaät nhoïn. Caån thaän khoâng ñöôïc ñeå maùy bò nöôùc rôi vaøo hay ñaët ôû nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. gaàn cöûa soå. ben zen hay caùc trôï chaát deã bay hôi ñeå laøm saïch maùy.• Pin keøm theo maùy coù theå bò giaûm naêng löôïng trong quaù trình vaän chuyeån vaø baûo quaûn. Traùnh ñeå maùy tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi aùnh saùng maët trôøi. Neáu laøm nhö vaäy seõ maát ñi lôùp in vaø coù theå laøm hoûng voû maùy. • Traùnh söû duïng vaø caát maùy ôû nhöõng nôi coù ñoä aåm cao vaø buïi baëm. lau saïch baèng vaûi hôi aåm vôùi moät ít boät giaëc trung tính. Haõy luoân giöõ soá lieäu quan troïng baèng vaên baûn. • Khoâng ñöôïc thaùo thöû maùy ra.

khi menu MODE Ghi chuù : Khi chænh ñoä töông phaûn maø khoâng thaáy hieäu öùng treân maøn hình laø pin ñaõ yeáu. Môû vaø taét maùy AÁn AÁn (OFF) ñeå môû maùy ñeå taét maùy Chænh ñoä töông phaûn AÁn (SETUP) 6( CONT ) . ñeå Maøn hình chænh ñoä töông phaûn hieän leân. Khi ñaït möùc ñoä vöøa yù thì aán AC CONTRAST LIGHT DARK [ ] [ ] Cuõng coù theå chænh ñoä töông phaûn baèng hieän leân . Maøn hình hieån thò Maøn hình LCD coù 31 × 96 ñieåm ñeå hieän caùc kí hieäu. Duøng phím chænh ñoä saùng toái.Ñeå maët phím quay leân. haõy thay pin ngay. ñaët naép phía döôùi vaø ñaåy leân cho saùt laïi. Kí hieäu hieån thò Ví duï : CMPLX D 9 .

Kí hieäu YÙ nghóa S A M STO RCL STAT CMPLX MAT VCT D R G FIX SCI Math . Neáu aán tieáp moät phím khaùc nöõa thì kí hieäu naøy laën Coù soá nhôù M ñöôïc duøng Vöøa aán SHIFT STO (chuaån bò nhaäp giaù trò vaøo teân bieán) Vöøa aán phím RCL (chuaån bò goïi giaù trò ñaõ gaùn tröôùc) Ñang ôû mode thoáng keâ STAT Ñang ôû mode soá phöùc Ñang ôû mode ma traän Ñang ôû mode vectô Maëc ñònh ñôn vò ño goùc laø ñoä Maëc ñònh ñôn vò ño goùc laø radian Maëc ñònh ñôn vò ño goùc laø grad Coù choïn soá chöõ soá leû thaäp phaân Coù choïn soá chöõ soá hieän leân ôû daïng thaäp phaân Ñang ôû daïng math Coù doøng döõ lieäu ôû höôùng ñang chæ Coøn keát quaû tieáp theo Ghi chuù : Vôùi vaøi baøi toaùn phöùc taïp. Disp Vöøa aán phím SHIFT. keát quaû hieän chaäm. trong khi chôø ñôïi pheùp tính ñang thöïc hieän. maøn hình khoâng hieän gì 10 . Neáu aán tieáp moät phím khaùc nöõa thì kí hieäu naøy laën Vöøa aán phím ALPHA.

aán 2 Caøi ñaët maùy : AÁn (SETUP) ñeå hieän menu caøi ñaët cho tính toaùn vaø hieån thò. chuyeån nhau baèng 1 : MthIO 3 : Deg 5 : Gra 7 : Sci 2 : LineIO 4 : Rad 6 : Fix 8 : Norm 11 .MODE TÍNH TOAÙN VAØ CAØI ÑAËT MAÙY Mode tính toaùn: Yeâu caàu Mode choïn Tính toaùn chung Toaùn soá phöùc Thoáng keâ vaø hoài quy Heä ñeám cô soá N Giaûi phöông trình Ma traän Laäp baûng soá theo bieåu thöùc Toaùn vectô Caùch choïn mode: (1) AÁn ñeå hieän menu 1 : COMP 3 : STAT 5 : EQN 7 : TABLE 2 : CMPLX COMP CMPLX STAT BASE – N EQN MATRIX TABLE VECTOR 4 : BASE – N 6 : MATRIX 8 : VECTOR (2) AÁn soá töông öùng tröôùc teân mode muoán choïn Ví duï : ñeå choïn mode CMPLX. Maøn hình goàm hai trang.

phaân soá. 4 2 + 5 3 D Math 22 15 Daïng Math 4 5 + 2 D 3 22 15 Daïng Line Xaùc ñònh ñôn vò ño goùc Ñôn vò choïn AÁn Ñoä Radian Grad (Deg) (Rad) (Gra) 12 . soá voâ tæ vaø caùc bieåu thöùc ñöôïc ghi gioáng saùch giaùo khoa.1 : ab/c 3 : CMPLX 5 : Disp 2 : d/c 4 : STAT 6: CONT CONT ) (Xem theâm phaàn chænh ñoä töông phaûn khi duøng Xaùc ñònh daïng nhaäp / xuaát Daïng AÁn Math Linear (MthIO) (LineIO) – ÔÛ daïng Math. – ÔÛ daïng Line. phaân soá vaø caùc bieåu thöùc ñöôïc ghi chung moät doøng.

005 (Norm 2) Xaùc ñònh hieån thò phaân soá vaø hoãn soá Daïng soá hieån thò AÁn Daïng hoãn soá Daïng phaân soá (ab/c) (d/c) 13 .429 × 10−1 (Sci 4) • Norm : Coù hai daïng (Norm1. ngoaøi giôùi haïn thì ghi thaønh a × 10n Norm 1 : Norm 2 : Ví duï : 10−2 ≤ x < 1010 10−9 ≤ x < 1010 1 ÷ 200 = 5 × 10−3 (Norm1) 0.29 (Fix2) • Sci : Xaùc ñònh tieáp töø 0 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá chöõ soá hieän leân. Keát quaû hieån thò ñöôïc ghi troøn ôû soá cuoái Ví duï : 100 ÷ 7 = 14.280 (Fix3) 14.Xaùc ñònh daïng soá hieån thò Goùc 90o = goùc π = goùc 100 grad 2 AÁn Daïng soá hieån thò Coù aán ñònh soá chöõ soá leû thaäp phaân Coù aán ñònh soá chöõ soá hieån thò Daïng thöôøng Ví duï hieån thò keát quaû (Fix) 0 – 9 (Sci) 0 – 9 (Norm) 1 (Norm 1) hay 2 (Norm 2) • Fix : Xaùc ñònh tieáp töø 0 ñeán 9 ñeå aán ñònh soá chöõ soá ôû phaàn leû thaäp phaân. Norm 2) ghi soá × ôû daïng thöôøng trong giôùi haïn aán ñònh. Keát quaû hieån thò ghi troøn ôû soá cuoái Ví duï : 1 ÷ 7 = 1.4286 × 10−1 (Sci 5) 1.

Söï xaùc ñònh naøy chæ coù taùc duïng ôû doøng keát quaû.Xaùc ñònh daïng hieån thò soá phöùc Daïng soá hieån thò AÁn Daïng Ñeà–caùc Daïng toaï ñoä cöïc Xaùc ñònh daïng hieån thò baûng thoáng keâ (CMPLX) (CMPLX) (a+bi) (r θ) Thao taùc sau laøm hieän hay maát coät taàn soá Daïng hieån thò AÁn Hieän coät taàn soá AÅn coät taàn soá (STAT) (STAT) (ON) (OFF) Xaùc ñònh daïng hieån thò daáu caùch phaàn leû soá thaäp phaân Daïng hieån thò AÁn Daáu chaám (Dot) Daáu phaåy (Comma) (Disp) (Disp) (Dot) (Comma) phaûi duøng daáu chaám (.) ñeå ngaên caùch phaàn nguyeân vaø phaàn leû thaäp phaân. aán (Cancel).) 14 . Khi nhaäp vaãn Caøi ñaët ban ñaàu Thöïc hieän thao taùc sau ñeå laäp caøi ñaët ban ñaàu (CLR) Chi tieát caøi ñaët (SETUP) (Yes) Traïng thaùi ban ñaàu Mode Daïng xuaát/nhaäp Ñôn vò goùc Hieån thò soá Hieån thò phaân soá Daïng soá phöùc Hieån thò thoáng keâ Daáu caùch phaàn leû thaäp phaân • Muoán boû qua caøi ñaët. COMP MathIO Ñoä Norm 1 d/c a+bi OFF Dot (.

e^ ( . log( . Pol( . P( . Conjg( . LINE AÁn sin 30 Sin(30) D 0. 3 ( . sinh −1 ( . ∑ ( . arg( .NHAÄP BIEÅU THÖÙC VAØ GIAÙ TRÒ Nhaäp bieåu thöùc tính theo ñònh daïng chuaån Maùy cho pheùp nhaäp bieåu thöùc tính nhö ghi treân giaáy roài aán ñeå thöïc hieän. tanh( .5 Ghi chuù : Thao taùc naøy coù khaùc trong daïng Math (xem nhaäp trong daïng Math) Boû qua daáu nhaân Ta coù theå boû qua (khoûi aán) daáu nhaân (×) trong caùc tröôøng hôïp sau • Tröôùc daáu môû ngoaëc : 2×(5+4) chæ ghi 2(5+4) … • Tröôùc haøm coù môû ngoaëc : 2×sin(30) chæ ghi 2sin(30)… 15 . Neg( . Q( . Not( . Rnd( . ln( . Trn( . nhaân. det( . cos( . sin −1 ( . Re c( . Ví duï : 2 (5+4)–2×(–3) = LINE 2 5 4 2 Nhaäp haøm coù daáu ngoaëc 3 2(5 + 4) − 2 × (−3) 24 Khi nhaäp caùc haøm sau thì coù daáu môû ngoaëc töï ñoäng ñi keøm. cosh −1 ( . chia. Abs( . cosh(. tan( . Khi nhaäp bieán xong ta phaûi ñoùng ngoaëc sin( . cos−1 ( . tanh −1 ( . haøm soá vaø daáu ngoaëc. sinh( . d / dx( . ∫ ( . tan −1 ( . tröø. Maùy töï ñoäng thöïc hieän theo thöù töï öu tieân cuûa caùc pheùp coäng. 10^ ( . Ví duï : sin 30 = ( . R( .

• Tröôùc kí hieäu môû ñaàu (goàm caû daáu soá aâm) : 2×h123 chæ ghi 2h123 • Tröôùc teân bieán. Khi nhaäp kí töï thöù 15 thì hieän leân beân traùi (chöùng toû bieåu thöùc bò ñaåy qua traùi vaø coù daáu beân traùi coøn coù kí töï). haèng hay soá ngaãu nhieân : 2×A. con troû haõy keát thuùc nhaäp taïi ñieåm thích hôïp vaø aán Chænh söûa bieåu thöùc Nhìn vaøo bieåu thöùc nhaäp. Hieän bieåu thöùc daøi tieáp theo) coù Maùy coù theå hieån thò toái ña 14 kí töï. Soá löôïng kí töï nhaäp (Byte) • Ta coù theå nhaäp toái ña 99 byte cho bieåu thöùc ñôn. Khi coøn 10 kí töï trôû xuoáng thì con troû chuyeån thaønh hình vuoâng ñeå baùo cho bieát. neáu thaáy sai ta coù theå chænh söûa baèng caùch ghi cheøn hay ghi ñeø 16 . 2×π … chæ ghi 2A. Khi ñöa con troû veà traùi neáu laøm khuaát kí töï beân phaûi thì beân phaûi coù hieän daáu . moãi haøm goàm hai phím aán nhö sin −1 ) laø moät byte. Trong daïng Math moãi maãu ghi söû (aán duïng hôn 1 byte (xem theâm phaàn nhaäp daïng Math).71238898 2 Daáu ñoùng ngoaëc cuoái cuøng cuûa bieåu thöùc 3÷2×π = Moät hay nhieàu daáu ñoùng ngoaëc cuoái cuøng (seõ aán theå boû qua (khoûi aán). 2π … Ghi chuù quan troïng : Maùy ES khoâng daønh öu tieân cho pheùp nhaân taét neân neáu ghi 3÷2A thì maùy hieåu laø 3÷2×A vaø thöïc hieän töø traùi sang phaûi (khaùc vôùi moät soá hoï maùy khaùc) Ví duï : Ghi 3÷2π thì maùy ES hieåu 3 π = 4. • Thoâng thöôøng con troû laø vaïch ñöùng hay ngang nhaáp nhaùy ôû doøng bieåu thöùc. Gaëp daáu hieäu baùo naøy cuûa . Cô baûn moãi phím laø moät byte.

• ÔÛ cheá ñoä cheøn con troû döïng ñöùng (|). ta coù theå thay ñoåi (INS). ta chæ coù theå ôû cheá ñoä cheøn. baèng caùch aán • Trong daïng Math. Thay ñoåi kí töï vaø haøm vöøa nhaäp Ví duï : chænh söûa töø 369 × 13 thaønh 369 × 12 LINE 369 13 D 369 × 13| D 369 × 1| D 369 × 12| Xoùa kí töï vaø haøm khi nhaäp Ví duï : chænh söûa töø 369 × × 12 thaønh 369 × 12 LINE cheá ñoä ñeø 369 12 D 369 × ×12| D 369 ×× |12 17 . ôû cheá ñoä ñeø con troû naèm ngang ( ). • Maùy töï ñoäng thay ñoåi sang cheá ñoä cheøn khi ta thay ñoåi daïng xuaát/nhaäp töø Line sang Math. kí töï môùi aán seõ thay theá kí töï taïi con troû.Ghi cheøn hay ñeø khi nhaäp ÔÛ cheá ñoä ghi cheøn. Maëc ñònh laø cheá ñoä cheøn. aán (INS) cuõng khoâng sang ñöôïc cheá ñoä ñeø (Xem theâm phaàn giaù trò cuûa haøm). kí töï môùi ñöôïc cheøn beân traùi con troû. • Maëc ñònh ban ñaàu ôû Line laø cheá ñoä cheøn. ta coù theå ñoåi sang cheá ñoä ñeø neáu caàn. ÔÛ cheá ñoä ñeø.

D 369 ×|12 Cheá ñoä ñeø : 369 12 D 369 ×× 12 _ D 369 ×× 12 D 369 × 12 Chænh pheùp tính Ví duï : chænh söûa töø cos(60) thaønh sin(60) LINE cheá ñoä cheøn cos 60 ) D cos(60)| D 60) D sin(|160) Cheá ñoä ñeø : 60 D cos(60) _ D c os(60) D sin(60) 18 .

Duøng phím con troû ñeán nôi caàn cheøn roài aán kí töï muoán cheøn. Nhaäp ôû daïng Math Khi nhaäp ôû daïng Math. khoâng nhaäp ñöôïc. aán choã coù loãi. Ghi chuù : • Vaøi bieåu thöùc hay kí hieäu coâng thöùc lôùn hôn moät doøng. ta coù theå cho nhaäp vaø hieån thò phaân soá vaø moät vaøi haøm soá gioáng nhö trong saùch. ta chænh söûa ngay . Vöôït quaù giôùi haïn naøy. Chieàu cao toái ña coù theå ñeán hai maøn hình (31 ñieåm × 2). con troû seõ hieän ngay Ví duï : Khi ñònh aán 14÷10×2 = maø laïi aán sai 14÷0×2 = Thao taùc naøy trong cheá ñoä cheøn nhö sau LINE 14 0 2 Math ERROR [AC] : Cancel [ ][ ] : Goto D AÁn hay D 14 ÷ 0| ×2 ↑ choã coù loãi 1 D 14 ÷ 0|0 × 2 D 14 ÷ 10 × 2 2.8 Neáu aán thì pheùp toaùn bò xoùa. hay ñöa Hieån thò choã sai Khi aán maø thaáy maùy baùo loãi. 19 .Nhaäp cheøn vaøo pheùp tính Duøng cheá ñoä cheøn cho thao taùc naøy.

Nhaäp haøm soá vaø kí hieäu trong daïng Math • Coät Byte cho bieát soá byte söû duïng trong boä nhôù Haøm hoaëc kí hieäu Phím aán Byte Phaân soá Hoãn soá log a b ª ª ⎛ ⎜ª ⎝ ⎞ ⎟ ⎠ ª 9 13 6 4 4 4 ª ª logª 10^ x e^ x log (10 ) ln (e ) ª Caên baäc hai Caên baäc ba Bình phöông.• Coù theå gheùp haøm vaø daáu ngoaëc ñôn vaøo. xª xª 4 (ª ) 9 8 ∫ ª ∫ ⎛ d ⎞ ª⎜ ⎟ª ⎝ dx ⎠ 6 ⎞ ⎠ logª ⎛ ⎜ ⎜ ⎝ ∑ ª⎟ ⎟ = 8 4 1 hyp (Abs) (hoaëc) 20 . laäp phöông Nghòch ñaûo Luõy thöøa Caên soá Tích phaân Giaù trò ñaïo haøm Tính toång Giaù trò tuyeät ñoái Ngoaëc ñôn (3 ª) (x 3 ) 9 4 5 . Neáu gheùp haøm vaø ngoaëc ñôn quaù nhieàu thì maùy khoâng thöïc hieän ñöôïc. gaëp tröôøng hôïp naøy phaûi chia pheùp tính thaønh caùc phaàn nhoû ñeå tính rieâng.

Caùc ví duï nhaäp ôû daïng Math • Nhöõng thao taùc sau ñöôïc duøng trong daïng Math. Ví duï 1 : Nhaäp 23 + 1 MATH 2 xª 3 D 23 | D 23 + 1| 2+3 D 1 + 2| D 1 + 2 + 3| 2 Math 1 Ví duï 2 : Nhaäp 1 + Math MATH + ª 2 Math Math 3 Ví duï 3 : Nhaäp ⎜ 1 + ⎛ ⎝ 2⎞ ⎟ ×2 = 5⎠ D 2 Math MATH 1 2 ª 2 5 2⎞ ⎛ ⎜1 + ⎟ × 2 5⎠ ⎝ 98 25 • Khi aán vaø nhaän keát quaû trong daïng Math. moät phaàn cuûa bieåu thöùc khi nhaäp vaøo coù theå bò che khuaát. Neáu caàn xem laïi bieåu thöùc ñaõ nhaäp vaøo. • Phaûi chuù yù ñeán vuøng aûnh höôûng (do kích thöôùc) cuûa con troû hieån thò treân maøn hình khi nhaäp döõ lieäu trong daïng Math. aán vaø sau ñoù aán 21 .

v. • Neáu con troû ôû beân traùi cuûa moät haøm thì haøm naøy ñöôïc ñöa vaøo kí hieäu chöùc naêng ñöôïc duøng. coù theå ñöa moät bieåu thöùc ñaõ nhaäp (kí hieäu. bieåu thöùc coù daáu ngoaëc.) vaøo trong moät haøm Ví duï : Ñöa (2 + 3) cuûa bieåu thöùc 1 + (2 + 3) + 4 vaøo trong MATH D 1 + (2 + 3) + 4 Math Di chuyeån con troû ñeán ñaây SHIFT (INS) 1+ D (2+3)+4 Math Xem hình daïng con troû thay ñoåi ôû ñaây ↑ AÁn ª D 1+ (2 + 3) + 4 Math (nhoùm (2+3) ñöôïc ñöa vaøo daáu ) • Neáu con troû ñang ôû beân traùi cuûa moät giaù trò ñaëc bieät hay phaân soá (coù daáu môû ngoaëc) thì caû khoái naøy ñöôïc ñöa vaøo haøm ñöôïc duøng.Theâm kí hieäu vaøo bieåu thöùc tính Trong daïng Math.. v. Bieåu thöùc goác 1 + |(2 + 3) + 4 Haøm Phím aán Bieåu thöùc taïo môùi Phaân soá log a b ª 1+ | (2 + 3) +4 logª xª 1 + log| ((2 + 3)) + 4 1+ | Caên soá (ª ) (2 + 3) + 4 22 .

ª . 2+ 8=3 2 MATH 1. xª ..Bieåu thöùc goác 1 + | (X + 3) + 4 Haøm Phím aán Bieåu thöùc taïo môùi Tích phaân Ñaïo haøm Toaùn ∫ ∫ ª ª⎜ 1 + ∫ | (X + 3)dx + 4 ⎛ d ⎞ ª⎟ ⎝ dx ⎠ 1+ 1+ d (|(X + 3)) x =º dx ∑ ⎛ º ⎞ logª º ⎜ ∑ ª ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ º=º ⎠ (eª ). ª 2 ª 8 D 2+ 8 Math 3 2 23 . ª 3ª . Khi nhaäp/xuaát trong daïng MthIO thì ta coù theå nhaän ñöôïc keát quaû ôû daïng π vaø 2 (soá voâ tæ) • AÁn • AÁn Ghi chuù • Khi nhaäp/xuaát trong daïng LineIO pheùp toaùn luoân cho keát quaû hay thaäp phaân duø aán • Ñieàu kieän hieån thò daïng π (goàm caû soá voâ tæ) gioáng nhö vieäc chuyeån ñoåi S ⇔ D (xem theâm phaàn chuyeån S ⇔ D) Ví duï : ñeå nhaän keát quaû daïng soá voâ tæ. x =º ∑ (|(X + 3)) + 4 º Caùch theâm naøy cuõng duøng ñöôïc cho caùc haøm sau (10ª ) . (DAÏNG SOÁ VOÂ TÆ) 2.. ( ) (Abs) HIEÅN THÒ KEÁT QUAÛ ÔÛ CAÙC DAÏNG π. . ñeå nhaän keát quaû daïng soá thaäp phaân.

Haøm löôïng giaùc c. a.5 • Caùc pheùp tính daïng (bao goàm soá voâ tæ) duøng ñöôïc cho ). Soá phöùc daïng cöïc (r∠θ) Nhöõng daïng sau luoân cho keát quaû daïng caên Ñôn vò goùc Giaù trò nhaäp Giôùi haïn Ñoä Rad Gra Boäi soá cuûa 15o Boäi soá cuûa Boäi soá cuûa π 12 x < 9 × 106 x < 20π x < 10000 50 3 Khaùc vôùi aán ñònh naøy keát quaû seõ hieän baèng soá thaäp phaân. ª 2 ª 8 2+ 8 Math 4. x −1 . x3 .242640687 Ví duï 2 : sin(60) = 3 2 MATH 60 1 π 6 D sin(60 Math 3 2 Ví duï 3 : sin −1 (0.5 = Math 1 π 6 sin −1 (0. 24 . Pheùp tính soá hoïc vôùi kí hieäu ( b.D 2.5) = MATH (sin −1 D ) 0. x2 . Tính suaát cuûa soá phöùc d.

1 ≤ f < 100 Ví duï : 2 3×4 = 8 3 35 2 × 3 = 148. ± d ± a b.32566285 (= 115 − 46 3) 10 2 + 15 × 3 3 = 45 3 + 10 2 15 × (10 2 + 3 3) = 290.595754113 Daïng caên thöùc Daïng thaäp phaân Daïng caên thöùc Daïng thaäp phaân Phaàn gaïch döôùi chæ choã ñaõ gaây ra keát quaû daïng thaäp phaân.Ghi chuù Trong tính toaùn soá phöùc (CMPLX). Keát quaû daïng caên chæ ñöôïc hai soá haïng (moät soá nguyeân cuõng ñöôïc tính laø moät soá haïng) vaø goàm caùc daïng sau : ±a b.485281374 25 Daïng thaäp phaân Daïng caên thöùc Daïng thaäp phaân 2 × (3 − 2 5) = 6 − 4 5 23 × (5 − 2 3) = 35. ± a b d e ± c f Moãi heä soá phaûi naèm trong phaïm vi quy ñònh sau : 1 ≤ a < 100. caùc ñieàu kieän sau ñöôïc aùp duïng cho phaàn thöïc vaø phaàn aûo. 1 ≤ c < 100 0 ≤ d < 100.492424 Daïng caên thöùc Daïng thaäp phaân (= 105 2) 150 2 = 8. 0 ≤ e < 1000. 25 .02743207 (= 45 3 + 150 2) 2+ 3+ 8 = 3+3 2 2 + 3 + 6 = 5. 1 < b < 1000.

giaây. Taát caû caùc muïc tính toaùn trong phaàn naøy ñeàu ñöôïc thöïc hieän ôû Mode COMP ( ) Pheùp tính soá hoïc Duøng caùc phím . phaàn traêm vaø ñoä. – Nhieàu hôn hai soá haïng trong keát quaû. . ñeå thöïc hieän pheùp tính soá hoïc 26 . phaân soá. .891334817 TÍNH TOAÙN CÔ BAÛN Phaàn naøy seõ trình baøy tính toaùn vôùi soá hoïc. phuùt.898979486 • Neáu coù moät soá haïng khoâng bieåu thò ñöôïc baèng thì keát quaû seõ hieän daïng thaäp phaân Ví duï : log 3 + hay phaân soá 2 = 1.Nhöõng lí do ñaõ laøm cho keát quaû hieån thò ôû daïng thaäp phaân – Giaù trò vöôït quaù phaïm vi cho pheùp. c′ vaø d′ vöôït quaù phaïm vi cuûa caùc soá a. c vaø d Ví duï : 3 2 10 3 + 11 2 + = 11 10 110 • Keát quaû hieån thò ôû daïng thaäp phaân khi coù keát quaû trung gian chöùa hôn hai soá haïng. • Keát quaû tính hieån thò ôû daïng caên thöùc ñöôïc quy ñoàng maãu soá a b d e a′ b + d′ e + → c f c′ • c' laø boäi soá chung nhoû nhaát cuûa c vaø f • Keát quaû ñöôïc quy ñoàng maãu soá vaãn hieän ôû daïng caên thöùc khi caùc soá a′. Ví duï : (1 + 2 + 3)(1 − 2 − 3) = − −4 − 2 6 = –8.

1666666667 D 1÷6 FIX 0.167 × 10−1 (Xem theâm phaàn aán ñònh daïng soá hieän leân) Boû qua daáu ñoùng ngoaëc cuoái Ta coù theå boû qua daáu ñoùng ngoaëc cuoái ñeå aán ngay daáu hieän pheùp tính Ví duï : thöïc (2 + 3) × (4 – 1) = 15 2 3 4–1 D (2 + 3) × (4 − 1 15 LINE 27 .Ví duï : 7 × 8 – 4 × 5 = 36 LINE 7 8 4 5 D 7×8− 4×5 36 Maùy töï ñoäng tính theo thöù töï öu tieân caùc pheùp tính (Xem theâm phaàn “Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính”) Soá chöõ soá leû thaäp phaân vaø soá chöõ soá hieän leân Ta coù theå aán soá chöõ soá leû thaäp phaân hay soá chöõ soá hieän leân ôû phaàn keát quaû Ví duï : 1 6 D LINE Caøi ñaëc maëc ñònh (Norm 1) 1÷6 0.167 AÁn ñònh 3 soá leû thaäp phaân (Fix 3) AÁn ñònh 3 soá daïng a × 10 (Sci 3) n D 1÷6 SCI 0.

Chuyeån ñoåi nhau giöõa phaân soá vaø hoãn soá AÁn phím hoãn soá. töû. • Keát quaû moät pheùp tính goàm phaân soá vaø soá thaäp phaân luoân laø soá thaäp phaân. maãu. daáu caùch) lôùn hôn 10 thì keát quaû hieän leân laø soá thaäp phaân.Toaùn phaân soá Ta coù theå choïn caùch nhaäp/xuaát phaân soá theo hai daïng sau Daïng Phaân soá Hoãn soá Math 7 3 ⎛ª ⎜ 7 ⎝º ⎞ 3⎟ ⎠ 2 1 3 (SHIFT ª ⎛ º⎞ ⎜ª ⎟ 2 º ⎝ º⎠ 2 1 3 1 3) Line 7 3 ⎛ ª ⎞ 3⎟ ⎜7 ⎝ º ⎠ ª ⎞ ⎛ ª 1 3⎟ ⎜2 º º ⎠ ⎝ • Tuøy theo caøi ñaët ban ñaàu. S⇔D (a b d ⇔ ) ñeå ñoåi caùch ghi phaân soá vaø c c 28 . maùy seõ hieän daïng phaân soá hay hoãn soá • Keát quaû luoân hieän ôû daïng phaân soá toái giaûn Phuï luïc <#001> <#002> 2 1 7 + = 3 2 6 3 1 2 11 +1 = 4 4 3 12 1 1 = 2 2 (daïng hoãn soá ab/c) (daïng hoãn soá ab/c) 4−3 • Neáu toång caùc kí töï (soá nguyeân.

• Veà chi tieát cuûa phím S ⇔ D xin xem theâm phaàn chuyeån ñoåi S ⇔ D. • Khoâng theå ñoåi moät soá thaäp phaân ra daïng hoãn soá neáu toång caùc kí töï cuûa hoãn soá lôùn hôn 10.Chuyeån ñoåi nhau giöõa phaân soá vaø soá thaäp phaân D 3÷2 1. Toaùn phaàn traêm Nhaäp giaù trò vaø aán traêm.5 D → S ⇔ D 3÷2 ← 3 2 • Daïng cuûa phaân soá tuøy thuoäc vaøo daïng caøi ñaët ban ñaàu (phaân soá hay hoãn soá).02 ( 2 ) 100 20 ⎞ ⎛ <#004> 150 × 20% = 30 ⎜ 150 × ⎟ 100 ⎠ ⎝ <#005> Tính : 660 laø maáy phaàn traêm cuûa 880 <#006> Tính : 2500 + 15% cuûa 2500 <#007> Tính : 3500 – 25% cuûa 3500 (75%) (2875) (2625) <#008> Giaûm 20% cuûa (168 + 98 + 734) thì thaønh bao nhieâu ? (thaønh 800) <#009> (500 + 300) laø maáy phaàn traêm cuûa 500 ? (160%) <#010> 40 trôû thaønh 46 vaø 48 laø ñaõ taêng bao nhieâu phaàn traêm (ñoái vôùi 40) (15%. Phuï luïc (%) ñeå laøm giaù trò naøy trôû thaønh phaàn <#003> 2% = 0. 20%) 29 .

giaây vaø soá Phuï luïc <#013> ñoåi 2. SÖÛ DUÏNG TÍNH LIEÂN TIEÁP TRONG PHEÙP TÍNH Coù theå duøng daáu hai chaám (:) ñeå noái 2 hay nhieàu bieåu thöùc vaø thöïc hieän töøng phaàn töø traùi qua phaûi khi aán Ví duï : Ñeå tính lieân tieáp hai pheùp tính 3 + 3 vaø 3 × 3 LINE 3 3 º º ∫º (:) 3 3 D 3 + 3 : 3 × 3| D 3+3 Disp 6 30 . phuùt. giaây vaø soá thaäp phaân Duøng phím thaäp phaân ñeå chuyeån ñoåi nhau giöõa giôø.Toaùn veà ñoä (giôø). giaây vôùi soá thaäp phaân – Tính tæ soá hai giaù trò ñoä. chia giaù trò veà ñoä. giaây Maùy coù theå thöïc hieän caùc pheùp toaùn naøy vaø chuyeån ñoåi thaønh soá thaäp phaân hay ngöôïc laïi. – Nhaân. giaây. Nhaäp giaù trò Duøng phía nhaäp ñoä (giôø). phuùt.255 ra daïng ñoä. phuùt. giaây Phuï luïc <#011> nhaäp 2o 0′30′′ • Phaûi nhaäp ñaày ñuû caùc phaàn ñoä (giôø). phuùt duø giaù trò cuûa noù laø 0 Caùc pheùp tính Thöïc hieän caùc pheùp toaùn – Coäng. phuùt. phuùt. phuùt. giaây. tröø caùc giaù trò veà ñoä. phuùt. giaây Phuï luïc <#012> 2o 20′30′′ + 39′30′′ = 3o 00′00′′ Chuyeån ñoåi nhau giöõa ñoä. phuùt.

Chæ coù theå söû duïng boä nhôù pheùp tính tính trong Mode COMP (MODE 1) Goïi noäi dung boä nhôù pheùp tính AÁn ñeå laáy töøng döõ lieäu töø boä nhôù pheùp tính. 31 . thöïc hieän vaø keát quaû cuûa noù. chuyeån sang mode pheùp tính hoaëc daïng nhaäp/xuaát hoaëc thao taùc baát cöù hoaït ñoäng reset naøo. Ví duï : LINE 1 2 3 1 2 3 3+3 D 4 D 2+2 4 D 1+1 2 • Löu yù raèng noäi dung boä nhôù pheùp tính seõ bò xoaù khi taét maùy tính.“Disp” bieåu thò ñaây laø moät keát quaû trung gian cuûa moät pheùp tính lieân tieáp D 3× 3 9 SÖÛ DUÏNG BOÄ NHÔÙ PHEÙP TÍNH VAØ XEM LAÏI Boä nhôù pheùp tính ghi moãi bieåu thöùc ñaõ nhaäp vaøo. Boä nhôù pheùp tính cho xem caû bieåu thöùc pheùp tính vaø caû keát quaû cuûa noù. aán phím ON .

B. hoaëc taét maùy. RCL (STO). . • Noäi dung boä nhôù Ans khoâng thay ñoåi neáu coù loãi trong vieäc vöøa thöïc hieän pheùp tính. . Hieån thò “M” chæ ra coù döõ lieäu trong boä nhôù ñoäc laäp. . coù theå hieån thò bieåu thöùc tröôùc ñoù baèng caùch aán phím hoaëc maø khoâng caàn aán tröôùc. • Noäi dung boä nhôù Ans vaãn coøn ngay caû khi aán phím ñoåi mode pheùp tính. Keát quaû pheùp tính coù theå coäng hoaëc tröø vôùi boä nhôù ñoäc laäp. Neáu ñang söû duïng daïng LINE. pheùp tính thöù nhaát töï ñoäng bò xoaù ñeå laáy choã cho pheùp tính môùi. Boä nhôù coù theå giöõ tôùi 15 chöõ soá. Boä nhôù (Ans) Mieâu taû veà boä nhôù (Ans) • Noäi dung boä nhôù Ans ñöôïc caäp nhaät baát cöù khi naøo laøm moät . Phuï luïc <#014> SÖÛ DUÏNG BOÄ NHÔÙ MAÙY TÍNH Teân boä nhôù Mieâu taû Boä nhôù Ans Boä nhôù ñoäc laäp Löu laïi keát quaû pheùp tính cuoái cuøng. thay 32 .• Boä nhôù pheùp tính laø coù haïn. Saùu bieán soá A. C. D. coù theå aán phím sau ñoù aán hoaëc ñeå bieân taäp bieåu thöùc ñaõ duøng maø ñaõ tính toaùn tröôùc ñoù. X vaø Y coù theå duøng ñeå löu caùc giaù rieâng. Khi pheùp tính ñang thöïc hieän laøm cho boä nhôù ñaày. Chöùc naêng hieän laïi Khi moät keát quaû tính toaùn ñang hieån thò. pheùp tính söû duïng moät trong caùc phím sau : RCL. ) ñeå höôùng daãn söû duïng Caùc bieán soá Phaàn naøy söû duïng Mode COMP ( boä nhôù nhö theá naøo.

4 AÁn ↓ töï ñoäng nhaäp vaøo leänh Ans • Vôùi thao taùc treân. 33 .Duøng boä nhôù Ans ñeå thao taùc moät soá pheùp tính Ví duï : Laáy keát quaû cuûa 3 × 4 roài chia cho 30 LINE 3 4 3× 4 D 12 D (Tieáp tuïc) 30 Ans ÷ 30 0. Neáu caàn goïi noäi dung boä nhôù Ans sau khi aán aán tieáp . caàn thöïc hieän pheùp tính thöù 2 ngay sau pheùp . Chöõ “M” hieån thò khi boä nhôù ñoäc laäp coù löu moät giaù trò. tính thöù nhaát. Nhaäp noäi dung boä nhôù Ans vaøo moät bieåu thöùc Ví duï : Ñeå thao taùc pheùp tính sau ñaây 123 + 456 = 579 LINE 789 – 579 = 210 D 123 456 123 + 456 579 D 789 789 − Ans 210 Boä nhôù ñoäc laäp (M) Coù theå laøm pheùp tính coäng theâm hoaëc tröø ñi keát quaû trong boä nhôù ñoäc laäp.

• Noäi dung boä nhôù ñoäc laäp vaãn coøn ngay caû khi aán phím AC thay ñoåi mode tính toaùn. Ví duï : 23 + 9 = 32 53 – 6 = 47 45 × 2 23 + 9 M+ 53 – 6 M+ (M–) 99 ÷ 3 M+ RCL – 45 × 2 = 90 99 ÷ 3 = 33 (Coäng) Xoaù boä nhôù ñoäc laäp 22 (M) AÁn 0 RCL (STO) M+. Ñieàu ñoù seõ xoaù boä nhôù ñoäc laäp vaø laøm cho chöõ “M” laën. Caùc ví duï söû duïng boä nhôù ñoäc laäp • Neáu chöõ “M” hieån thò thì thao taùc “Xoùa boä nhôù ñoäc laäp” tröôùc khi thöïc hieän caùc ví duï naøy. yeâu caàu maùy tính söû duïng noäi dung boä nhôù ñoäc laäp taïi vò trí ñoù. 34 . keå caû khi taét maùy.Mieâu taû chung veà boä nhôù ñoäc laäp • Sau ñaây laø toùm taét moät soá thao taùc coù theå söû duïng boä nhôù ñoäc laäp. (M) • Chöõ “M” hieän phía treân beân traùi khi coù moät giaù trò naøo ñoù khaùc 0 ñöôïc löu trong boä nhôù ñoäc laäp. Döôùi ñaây laø caùch aán phím ñeå chuyeån bieán soá M. YÙ nghóa AÁn phím Theâm giaù trò hoaëc keát quaû hieån thò cuûa bieåu thöùc vaøo boä nhôù ñoäc laäp Bôùt ñi giaù trò hoaëc keát quaû hieån thò cuûa bieåu thöùc töø boä nhôù ñoäc laäp Goïi noäi dung boä nhôù ñoäc laäp gaàn nhaát RCL (M–) (M) • Cuõng coù theå chuyeån bieán soá M vaøo moät pheùp tính.

B. boä nhôù ñoäc laäp vaø taát caû caùc bieán. Y Mieâu taû chung veà bieán • Baïn coù theå cho moät giaù trò hoaëc moät keát quaû vaøo bieán Ví duï : Cho keát quaû cuûa 3 + 5 vaøo bieán A 3+5 RCL (STO) (A) • Söû duïng thao taùc sau khi baïn muoán kieåm tra noäi dung cuûa bieán Ví duï : Ñeå goïi noäi dung cuûa bieán A RCL (A) • Döôùi ñaây cho bieát ñöa bieán vaøo trong bieåu thöùc nhö theá naøo Ví duï : Nhaân noäi dung cuûa bieán A vôùi noäi dung cuûa bieán B (A) × (B) • Noäi dung cuûa bieán vaãn coøn ngay caû khi aán phím AC thay ñoåi mode pheùp.Caùc bieán A. C. Chöùc naêng CALC söû duïng ñöôïc trong mode COMP (MODE 1) vaø mode CMPLX (MODE 2) 35 . AÁn phím 9 (CLR) 2 (Memory) (Yes) • Ñeå huyû hoaït ñoäng xoùa maø khoâng caàn laøm gì khaùc. Phuï luïc <#015> Xoaù noäi dung cuûa toaøn boä nhôù Söû duïng caùc thao taùc sau ñeå xoùa noäi dung cuûa boä nhôù Ans. sau ñoù nhaäp giaù trò bieán ñeå tính. X. aán . keå caû khi taét maùy. (Cancel) thay cho SÖÛ DUÏNG CHÖÙC NAÊNG CALC Chöùc naêng CALC cho pheùp ta nhaäp bieåu thöùc vôùi bieán.

2AX + 3BY + C • Tính lieân tieáp Ví duï : X + Y : X(X+Y) • Bieåu thöùc coù daáu vaø chöùa bieán 2 Ví duï : Y = 2X.Thao taùc thöïc hieän : Caùc loaïi bieåu thöùc : • Bieåu thöùc chöùa bieán Ví duï : 2X + 3Y. maùy yeâu caàu nhaäp töøng bieán. • Neáu bieåu thöùc coù hôn moät bieán. 36 . A = X + X + 3 Ví duï : Ví duï veà söû duïng phím LINE 3 (A) D 3× A D Yeâu caàu nhaäp giaù trò A → A ? 0 Giaù trò A hieän haønh ↑ D 5 3× A 15 D (hoaëc ) A? 5 D 10 • Thoaùt 3× A 30 aán . 5B + 3i.

Phuï luïc <#017> Tính a 2 ñeán a5 bieát a n +1 = a n + 2n (vôùi a1 = 1) (Keát quaû a 2 = 3. Pol(.Y) (thì aån laïi laø X ñöôïc hieåu ngaàm) • Ngoaøi caùc nhaán maïnh nhö treân. X + 3 = B + C XY + C (Vieát goïn cuûa XY + C = 0) • Chöùc naêng SLOVE khoâng duøng ñöôïc vôùi caùc phöông trình chöùa tích phaân. chöùc naêng Σ (. 37 . caùc phöông trình ñeàu theo aån X Ví duï : Y = X + 5. *3 giaù trò cuûa a 2 *5 gaùn 2 cho n *7 giaù trò cuûa a 4 *2 gaùn 1 cho n *4 gaùn giaù trò cho a 2 *6 giaù trò cuûa a 3 *8 giaù trò cuûa a5 CHÖÙC NAÊNG SOLVE (COMP) Chöùc naêng SOLVE duøng phöông phaùp Newton ñeå tìm nghieäm gaàn ñuùng cuûa phöông trình Chöùc naêng SOLVE chæ duøng ôû mode COMP ( Cuù phaùp : • Phaûi theo cuù phaùp sau cho aån soá caàn tìm Ví duï : ) Y = X + 5. a 3 = 7. • Coù thoâng baùo khi phöông trình khoâng coù bieán. a 4 = 13. a5 = 21) * 1 gaùn 1 cho a1 . ñaïo haøm. XB = C + DB (Tìm B) Cuù phaùp cho haøm Logarit Y = X × log(2) (Khi aån soá laø X thì khoûi ghi nhö Y = X × log(2 coù nghóa laø Y = X× log10 2 theo aån X) Y = X × log(2. Y (aån laø Y ñöôïc ghi roõ) Y = X × log(2. Rec( hay tính lieân tieáp. X = sin(M). Y (Tìm Y).

aán Ghi chuù : • Leänh SOLVE coù theå khoâng ñaït keát quaû do giaù trò ban ñaàu (giaù trò döï ñoaùn cuûa aån) khoâng thích hôïp. X D Math 0 (SOLVE) Y? yeâu caàu nhaäp giaù trò Y ↑ 0 A? giaù trò Y hieän haønh ↑ D Math 0 D Math 0 D Math 0 1 B? 2 Solve for X giaù trò X hieän haønh ↑ D Math Y = AX 2 + B. Neáu muoán ta thay ñoåi giaù trò ban ñaàu roài giaûi laïi. 414213562 L−R = 0 Thoaùt SOLVE. 38 . a = 1.) Y = AX + B. X X = 1. b = – 2. Thao taùc maãu cho chöùc naêng SOLVE MATH S ⇔ D (Y) (=) (B) (X) D (A) Math 2 (X) (.Ví duï : Giaûi y = ax2 + b theo x khi y = 0.

Maøn hình goïi tieáp tuïc Leänh SOLVE thöïc hieän pheùp hoäi tuï töø giaù trò ban ñaàu. 3. 4. 13.7.13 vaø 21. Phuï luïc <#017> Giaûi phöông trình y = x2 − x + 1 khi y = 3. y = – Haøm khoâng lieân tuïc (y = Maøn hình keát quaû Phöông trình D Y = AX 2 + B. 21 theo thöù töï) *1 gaùn 3 cho y *2 gaùn 1 cho x 39 .• Leänh SOLVE cuõng coù theå khoâng ñaït keát quaû duø phöông trình coù nghieäm. 5 khi y = 3. X AÅn soá → X = 1. …) Neáu L–R laø 0 thì ñoä chính xaùc cao. Khi khoâng tìm ñöôïc nghieäm maø maøn hình hieän “continue [=]” ñeå hoûi coù muoán tieáp tuïc hay khoâng? AÁn neáu muoán tieáp tuïc. 7. (Nghieäm x = 2. • Leänh SOLVE (giaûi baèng phöông phaùp Newton) chæ hieän 1 laàn 1 moät nghieäm duø phöông trình coù nhieàu nghieäm. aán muoán ngöng. 414213562 L−R = 0 caïnh traùi ↑ caïnh phaûi ← Nghieäm soá Math 1 ) x x . • Leänh SOLVE (giaûi baèng phöông phaùp Newton) coù theå giaûi ñöôïc caùc phöông trình : – Coù haøm tuaàn hoaøn – Haøm maø ñoà thò coù doác ñöùng (nhö y = ex .

Caùc haøm naøy cuõng duøng ñöôïc trong mode CMPLX (soá phöùc) neáu caùc haøm naøy boá trí hôïp lí • Ñôn vò goùc maø caùc haøm löôïng giaùc vaø löôïng giaùc ngöôïc maëc ñònh coù saün treân maùy. Khi ñang tính dôû dang coù theå cho leänh ngöng baèng phím Pi (π) vaø logarit töï nhieân hay logarit neâpe (cô soá e) Coù theå nhaäp pi (π) hoaëc logarit töï nhieân vaøo maùy tính Sau ñaây laø caùch aán phím ñeå coù ñöôïc caùc giaù trò cuûa pi(π) vaø e π = 3. chæ tröø Base – N Haøm löôïng giaùc vaø löôïng giaùc ngöôïc • Haøm löôïng giaùc vaø löôïng giaùc ngöôïc duøng trong caùc mode COMP. sin −1 0. Taát caû caùc ví duï trong phaàn naøy ñeàu ôû mode COMP (MODE 1) • Caùc pheùp tính caàn coù moät thôøi gian ñeå hieån thò keát quaû.175201194. STAT.CAÙC PHEÙP TÍNH HAØM Phaàn naøy giaûi thích vieäc söû duïng caùc haøm caøi saün cuûa maùy tính. cosh −1 1 = 0 40 . Xem theâm “Ñôn vò goùc maëc ñònh” Phuï luïc <#018> sin 30 = 0. AÁn phím töông öùng ñeå goïi haøm muoán nhaäp Phuï luïc <#019> sinh 1 = 1. Caùc haøm caøi saün phuï thuoäc vaøo mode pheùp tính ñang duøng.5. EQN.5 = 30 Hyperbolic vaø hyperbolic ngöôïc AÁn phím ñeå hieån thò menu cuûa haøm hypebolic. Tröôùc khi tính caàn choïn ñôn vò goùc muoán duøng.14159265358980 ( × 10x (π)) × 10x (e)) e = 2. TABLE.71828182845904 ( Duøng π vaø e trong moïi mode. Phaàn naøy giaûi thích veà caùc haøm caøi saün aáy.

Ñoåi ñôn vò goùc (Keát quaû theo ñôn vò goùc maëc ñònh cuûa maùy)
Sau khi ñaõ nhaäp giaù trò vaøo maùy, aán (DRG ) ñeå hieån thò caùc ñôn vò goùc ñang nhaäp nhö menu xuaát hieän döôùi ñaây. AÁn phím soá lieân heä ñeå ghi ñôn vò goùc cuûa giaù trò nhaäp vaøo. Maùy tính seõ töï ñoäng chuyeån sang ñôn vò goùc maëc ñònh treân maùy.
1: 3:
o g

2:

r

Ví duï : Chuyeån giaù trò sau sang ñoä :

Goùc

π radian = goùc 90o , goùc 50 grad = goùc 45o 2

Thao taùc sau vôùi ñôn vò goùc maëc ñònh cuûa maùy tính laø ñoä LINE

×10x (π)
(DRG 50

2

D (π ÷ 2)r 90 D 50g 45

) 2 (r ) (DRG 3 (g ) )

Phuï luïc <#020> cos (π radian) = – 1, cos(100 grad) = 0.
cos−1 (−1) = 180 cos−1 (−1) = π

<#021>

Caùc haøm muõ vaø haøm logarit
• Haøm muõ vaø haøm logarit coù theå duøng nhö haøm löôïng giaùc • Vôùi haøm logarit log (vôùi cô soá m duøng cuù phaùp)

log(m, n).

41

Neáu chæ nhaäp moät giaù trò ñôn, maùy hieåu laø logarit thaäp (ví duï log(100) = 2)
• ln(haøm logarit töï nhieân vôùi cô soá e. • Cuõng coù theå duøng phím logªº khi nhaäp bieåu thöùc vôùi daïng

log(m,n) daïng Math. Xin xem theâm chi tieát
Phuï luïc <#022> löu yù phaûi nhaäp cô soá (cô soá m) khi duøng phím logªº ñeå nhaäp. Phuï luïc <#023> ñeán <#025>

*1 Cô soá 10 (logarit thaäp phaân) seõ ñöôïc duøng neáu khoâng coù cô soá naøo ñöôïc nhaäp vaøo.

Caùc haøm luõy thöøa vaø caùc haøm caên
• Haøm luõy thöøa vaø haøm caên coù theå duøng ôû mode COMP (Tính toaùn thoâng thöôøng), STAT (Thoáng keâ vaø hoài quy), EQN (Giaûi phöông trình), MATRIX (Ma traän), TABLE (Laäp baûng) vaø VECTOR (Toaùn vectô) • Haøm bình phöông (x 2 ) , laäp phöông (x 3 ) , nghòch ñaûo (x −1 )

duøng ñöôïc trong soá phöùc (CMPLX).
• xª ,
(, 3 (, ª Duøng ñöôïc trong Mode CMPLX khi caùc haøm

naøy chæ aûnh höôûng ñeán rieâng töøng phaàn thöïc vaø aûo (hay moát vaø giaùc soá), (khoâng aûnh höôûng toaøn boä moät soá phöùc) Phuï luïc <#026> ñeán <#030>

Pheùp tính tích phaân
Maùy thöïc hieän pheùp tính tích phaân theo phöông phaùp Gauss – Kronrod baèng cuù phaùp

∫ (f (x), a, b, tol)

f(x) : haøm bieán x (neáu khoâng coù chöùa x thì laø haèng soá) a : Caän döôùi b : Caän treân tol : Giôùi haïn (khi nhaäp xuaát ôû Line)

42

• Ta coù theå boû qua phaàn tol. Maëc ñònh laø 1 × 10−5 •

∫ (, d / dx(, Pol(, Re c(
hoaëc tol

vaø Σ (khoâng duøng ñöôïc trong f(x), a, b

• Pheùp tính tích phaân chæ thöïc hieän ôû Mode COMP • Keát quaû tích phaân laø soá aâm khi f(x) aâm vaø a ≤ x ≤ b
Ví duï :

∫ (0, 5X

2

− 2, −2, 2) = − 5.333333333

• Coù baùo loãi khi nhaäp coù sai soùt. • Phaûi choïn ñôn vò ño goùc laø Radian khi thöïc hieän pheùp tính tích phaân caùc haøm löôïng giaùc. • Caàn moät thôøi gian ñeå maùy thöïc hieän pheùp tính tích phaân. • Khi choïn giôùi haïn tol nhoû thì keát quaû chính xaùc hôn nhöng laïi

maát nhieàu thôøi gian. Phaûi choïn tol laø 1 × 10−14 hay lôùn hôn

• Khoâng nhaäp ñöôïc tol ôû daïng Math. • Coù sai soá lôùn vaø coù theå coù thoâng baùo loãi cho vaøi haøm soá ñoåi daáu treân khoaûng tính tích phaân. • AÁn

ñeå ngöng tính tích phaân

Hoaøn thieän pheùp tính tích phaân ñeå ñöôïc giaù trò khaù chính xaùc • Khi haøm f(x) tuaàn hoaøn hay ñoåi daáu treân [a, b], ta chia ra töøng ñoaïn döông, aâm rieâng roài tính töøng ñoaïn nhoû vaø coäng laïi.

b a

∫ f (x)dx =

a

∫ f (x)dx + (− ∫ f (x)dx)
c

c

b

43

. e) = 1 ∫ ( x2 . xuaát ôû Line) • Coù theå boû qua giaù trò tol... giaù trò maëc ñònh laø 1 × 10−10 • ∫ (. tol.• Khi f(x) laø haøm dao ñoäng taét daàn. 5. 44 . tol) f(x) : haøm soá theo bieán x.1. d / dx (.1. Pol(. tính rieâng vaø coäng laïi. Rec( vaø Σ (khoâng duøng ñöôïc trong f(x). a. • Chæ thöïc hieän ñöôïc pheùp tính giaù trò ñaïo haøm taïi ñieåm trong mode COMP. a. khoâng chöùa x thì laø haèng soá a : ñieåm tính ñaïo haøm tol : giôùi haïn (chæ nhaäp.1 × 10 1 (tol boû qua) −7 ) = 0. + b x4 ∫ f (x)dx Phuï luïc <#031> <#032> ∫ (ln(x). b a ∫ f (x)dx = x1 a ∫ f (x)dx + x2 x1 ∫ f (x)dx + .. 8 Ñaïo haøm: Ta coù theå tính gaàn ñuùng giaù trò ñaïo haøm cuûa moät haøm soá taïi ñieåm ñaõ chæ ñònh theo cuù phaùp d/dx(f(x).. ta chia ra nhieàu ñoaïn nhoû.

ta coù theå tính toång cuûa bieåu thöùc f(x) khi xaùc ñònh phaïm vi cuûa x Σ (f(x). tính f ′( ) (boû qua tol) 2 d (3x2 − 5x + 2. a.• Phaûi choïn ñôn vò ño goùc laø Radian khi thöïc hieän pheùp tính ñaïo haøm caùc haøm löôïng giaùc. • Keát quaû thieáu chính xaùc vaø coù theå coù baùo loãi do : – Ñieåm tính ñaïo haøm laø ñieåm giaùn ñoaïn.1 × 10−12 ) = 7 <#034> Tính dx ñeå ngöng Tính toång Σ Vôùi Σ (. 2. b phaûi laø soá nguyeân vaø −1 × 1010 < a ≤ b < 1 × 1010 • Böôùc nhaûy cuûa pheùp tính ñöôïc xaùc ñònh laø 1 45 . b) = f(a) + f(a + 1) +…+ f(b) f(x) : haøm soá bieán x (neáu khoâng chöùa x thì laø haèng soá) a : giaù trò baét ñaàu b : giaù trò cuoái • a. Phaûi choïn tol laø 1 × 10−14 hay lôùn hôn • Khoâng nhaäp ñöôïc tol ôû daïng Math. • Coù baùo loãi hieän leân khi pheùp tính giaù trò ñaïo haøm khoâng thöïc hieän ñöôïc. • Khi choïn giôùi haïn tol nhoû thì keát quaû chính xaùc hôn nhöng laïi maát nhieàu thôøi gian. – Taïi ñieåm cöïc – Ñieåm tính thuoäc vuøng cöïc ñaïi hay cöïc tieåu – Ñieåm tính laø ñieåm uoán – Taïi ñieåm tính haøm soá khoâng coù ñaïo haøm – Taïi ñieåm maø keát quaû pheùp tính gaàn zeroâ • AÁn Phuï luïc π <#033> Cho f(x) = sin(x).

Pol(. θ) r: chæ giaù trò r cuûa toaï ñoä cöïc θ : chæ giaù trò θ cuûa toaï ñoä cöïc • Giaù trò ñaõ nhaäp θ laø giaù trò goùc.1. a hay b) • AÁn Phuï luïc ñeå ngöng <#035> Tính Σ(X + 1. 46 . phuø hôïp vôùi caøi ñaët ñôn vò goùc cuûa maùy tính. • Keát quaû pheùp tính x ñöôïc gaùn vaøo bieån X. 5) = 20 Chuyeån ñoåi giöõa toaï ñoä Ñeà caùc vuoâng goùc vaø toaï ñoä cöïc Toaï ñoä Ñeà-caùc vuoâng goùc (Rec) Toaï ñoä cöïc (Pol) • Chuyeån ñoåi giöõa caùc toaï ñoä ñöôïc thöïc hieän trong mode COMP. θ ñöôïc gaùn vaøo y Ñoåi ra toïa ñoä Ñeâcaùc vuoâng goùc töø toïa ñoä cöïc Rec(r. y ñöôïc gaùn vaøo Y.• ∫ (. STAT. d / dx(.Y) X : chæ giaù trò x Y : chæ giaù trò y • Keát quaû tính toaùn θ ñöôïc hieån thò trong −180o < θ ≤ 180o • Keát quaû tính toaùn θ söû duïng ñôn vò goùc maëc ñònh • Keát quaû tính toaùn r ñöôïc gaùn vaøo x. MATRIX vaø VECTOR Ñoåi ra toïa ñoä cöïc töø toïa ñoä Ñeâcaùc vuoâng goùc Pol(X. Rec( vaø Σ (khoâng duøng ñöôïc trong f(x).

47 . pheùp tính khi thöïc hieän chæ söû duïng giaù trò ñaàu tieân (caû giaù trò r hoaëc giaù trò X) taïo ra bôûi chuyeån ñoåi.• Neáu thao taùc chuyeån ñoåi toaï ñoä beân trong moät bieåu thöùc thay cho moät bieåu thöùc ñöùng moät mình. nCr. Phuï luïc <#036> tôùi <#037> Caùc haøm khaùc Phaàn naøy giaûi thích vieäc söû duïng caùc haøm sau ñaây nhö theá naøo !. Caùc giaù trò thaäp phaân 3 chöõ soá ngaãu nhieân ñöôïc chuyeån sang caùc giaù trò soá nguyeân 3 chöõ soá baèng caùch nhaân vôùi 1000. Caùc giaù trò maø maùy tính sinh ra seõ khaùc. Löu yù raèng caùc giaù trò ôû ñaây chæ laø caùc ví duï. Phuï luïc <#039> Abs (2–7) = 5 Soá ngaãu nhieân (Ran#) Chöùc naêng naøy sinh ra moät soá ngaãu nhieân vôùi 3 chöõ soá nhoû hôn 1. Phuï luïc <#040> Sinh ra nhöõng soá ngaãu nhieân 3 chöõ soá. Ví duï : Pol( 2. Rieâng Abs (vaø Rnd(coù theå duøng trong soá phöùc (mode CMPLX) Giai thöøa (!) Chöùc naêng naøy chæ tính ñöôïc giai thöøa cuûa 0 hoaëc soá nguyeân döông Phuï luïc <#038> (5+3)! = 40320 Pheùp tính giaù trò tuyeät ñoái (Abs) Khi ñang thöïc hieän pheùp tính moät soá thöïc chöùc naêng naøy cho keát quaû laø giaù trò tuyeät ñoái. nPr. 2) + 5 = 2 + 5 = 7. Ran#. Rnd( Caùc haøm naøy coù theå duøng cuøng vôùi moät mode nhö haøm löôïng giaùc. Abs(.

Ví duï : 200 ÷ 7 × 14 = 400 LINE D 200 7 14 200 ÷ 7 × 14 400 (Ñònh 3 chöõ soá leû thaäp phaân) D Fix (Fix) 200 ÷ 7 × 14 400.000 48 . Soá chöõ soá hieån thò caøi ñaët : Fix hoaëc Sci Giaù trò seõ ñöôïc laøm troøn ñeán chöõ soá ñaõ ghi.10C4 Chöùc naêng laøm troøn (Rnd) Chöùc naêng naøy laøm troøn giaù trò keát quaû hieån thò cuûa bieåu thöùc theo caøi ñaët tröôùc. Soá chöõ soá hieån thò vaø caøi ñaët : Norm 1 hoaëc Norm 2 Phaàn hieån thò ñöôïc laøm troøn thaønh 10 soá.Chænh hôïp (nPr) vaø Toå hôïp (nCr) Caùc chöùc naêng naøy giuùp thöïc hieän caùc pheùp tính chænh hôïp vaø toå hôïp n vaø r phaûi laø soá nguyeân trong daõy soá 0 ≤ r ≤ n < 1 × 1010 Phuï luïc <#041> Tính 10 P4.000 (Pheùp tính ñöôïc thöïc hieän beân trong 15 chöõ soá) D Fix 200 7 200 ÷ 7 28.571 D Fix 14 Ans × 14 400.

<#045> Chuyeån giaù trò 1.571 (Laøm troøn giaù trò ñeán soá chöõ soá ñaõ ghi) (Rnd) (kieåm tra keát quaû ñaõ laøm troøn) D Fix 1 4 Ans × 14 399.Pheùp tính ñoù ñöôïc laøm troøn sau ñaây D Fix 200 7 200 ÷ 7 × 14 28.994 Caùc ví duï Phuï luïc π <#042> 0 ∫ (sin X + cos X) 2 dX = π (Boû qua tol) <#043> Xaùc ñònh giaù trò e − x =0 ∑ ( X !) 5 1 CHUYEÅN ÑOÅI GIAÙ TRÒ HIEÅN THÒ Coù theå duøng thao taùc trong phaàn naøy ñeå chuyeån ñoåi moät giaù trò hieån thò thaønh soá daïng kyõ thuaät hoaëc chuyeån ñoåi giöõa daïng chuaån vaø daïng thaäp phaân Phuï luïc <#044>.234 ra daïng a × 10−3 vaø a × 106 Söû duïng chuyeån ñoåi S − D Coù theå söû duïng phím S ⇔ D ñeå chuyeån moät giaù trò daïng thaäp phaân (D) 49 .

Caùc daïng thöùc hoã trôï cho chuyeån ñoåi S ⇔ D Chuyeån ñoåi S ⇔ D coù theå ñöôïc söû duïng ñeå chuyeån ñoåi caùc keát quaû pheùp tính thaäp phaân ñaõ hieån thò thaønh moät trong nhöõng daïng sau Löu yù – Khi chuyeån töø daïng thaäp phaân sang daïng S. Ví duï veà chuyeån ñoåi S ⇔ D Löu yù laø chuyeån ñoåi S ⇔ D caàn moät thôøi gian ñeå thöïc hieän. Ñaây thöïc söï chæ coù trong daïng thöùc toaùn nπ (n laø soá nguyeân) d b π hoaëc a π (tuøy thuoäc vaøo caøi ñaët daïng thöùc hieån thò phaân soá) c c – Chuyeån ñoåi sang daïng thöùc π. S⇔D 0. phaân soá bò giôùi haïn ñeán keát quaû vaø haøm löôïng giaùc ngöôïc thöôøng bieåu hieän baèng radian. Khi keát quaû pheùp tính ban ñaàu ôû daïng thaäp phaân. Khoâng theå chæ ñònh daïng S Phaân soá : Caøi ñaët daïng thöùc phaân soá hieån thò hieän haønh laø moät phaân soá hay hoãn soá. noù khoâng theå chuyeån sang daïng . Ví duï : Phaân soá → Soá thaäp phaân D ª 5 º Math 6 5 b 5 6 * AÁn phím S ⇔ D ñeå thay ñoåi giöõa 2 daïng. coù theå chuyeån sang daïng thaäp phaân baèng caùch aán phím S ⇔ D.8333333333 S⇔D 5 6 50 . – Sau khi coù moät keát quaû tính toaùn trong daïng . π : Döôùi ñaây laø caùc daïng π. maùy tính seõ töï quyeát ñònh daïng S ñeå duøng.

duøng i ñeå ghi a + bi.Phuï luïc <#046> π phaân soá → soá thaäp phaân <#047> → soá thaäp phaân TOAÙN VEÀ SOÁ PHÖÙC Maùy thöïc hieän ñöôïc caùc pheùp tính soá phöùc sau : * Coäng. Ví duï sau laø nhaäp 2 + 3i 2 3 CMPLX D Math 2 + 3i – Coù theå nhaäp soá phöùc theo daïng cöïc (r∠θ) Ví duï sau laø nhaäp 5∠30 5 (∠) 30 CMPLX D Math 5∠30 – Ñôn vò giaùc soá θ phaûi theo ñôn vò goùc caøi ñaët ban ñaàu 51 . phím chuyeån thaønh phím nhaäp kyù hieäu i (aûo). nhaân. tröø. chia * Tính modun. laäp phöông * Soá phöùc lieân hôïp Taát caû pheùp tính trong phaàn naøy theå hieän trong Mode COMP ( Phuï luïc 3 1 − i 2 2 ) <#048> (1 + 3i) ÷(2i) = Nhaäp soá phöùc : – Trong mode CMPLX. acgumen * Nghòch ñaûo bình phöông.

464101615 + 2i MATH 3 CMPLX D Math 2 × ( 3 + i) 2 3 + 2i * Trong daïng LINE. (Xem theâm phaàn caøi ñaët daïng soá phöùc) Ví duï veà hieän keát quaû theo daïng a + bi Ví duï 1: 2 × ( 3 + i) = 2 3 + 2i = 3.Daïng keát quaû hieån thò Maùy coù theå hieån thò keát quaû theo daïng toïa ñoä Ñeà–caùc hay daïng cöïc. phaàn thöïc vaø phaàn aûo ñöôïc hieän thaønh hai doøng khaùc nhau Ví duï 2 : 2∠45 = 1 + i (Ñôn vò goùc laø ñoä) MATH CMPLX D Math 2 (∠) 4 5 2∠45 1+ i Ví duï hieän keát quaû theo daïng cöïc (r∠θ) Ví duï 1: 2 × ( 3 + i) = 2 3 + 2i = 4∠30 (Ñôn vò goùc laø ñoä) MATH CMPLX D Math 2 3 2 × ( 3 + i) 4∠30 * Trong daïng LINE. suaát vaø giaùc soá ñöôïc hieän haønh hai doøng khaùc nhau 52 . Coù theå choïn daïng theo caøi ñaët ban ñaàu.

Ví duï 2: 1 + i = 2∠45 (Ñôn vò goùc laø ñoä) CMPLX D Math MATH 1 i 1+ i 2∠45 – Giaùc soá hieän trong phaïm vi −180o < θ≤ 180o AÁn ñònh daïng keát quaû hieån thò Ta coù theå aán ñònh daïng keát quaû hieån thò nhö sau – Ñeå keát quaû hieån thò ôû daïng toaï ñoä Ñeà-caùc. Phuï luïc 2 (CMPLX) 1 (arg) <#051> Tìm suaát vaø giaùc soá cuûa 2 + 2i *1 suaát *2 giaùc soá 53 .414213562∠45 Soá phöùc lieân hôïp Thao taùc sau cho ta soá phöùc lieân hôïp 2 (CMPLX) 2 (Conjg) Phuï luïc <#050> Xaùc ñònh soá lieân hôïp cuûa 2+3i Suaát vaø giaùc soá (Abs. vaø giaùc soá (arg) trong maët phaúng Gauss cho soá phöùc Z = a + bi hyp (Abs) . arg) Thao taùc sau cho ta suaát ( Z ) . ta aán 2 (CMPLX) 4 ( a + bi) – Ñeå keát quaû hieån thò ôû daïng cöïc. ta aán 2 (CMPLX) 3 (( r∠θ)) Phuï luïc <#049> 1 + i(= 2∠45) = 1.

Söû duïng menu STAT ñeå choïn moät kieåu tính thoáng keâ töø moät maøn hình STAT khaùc. AÁn (STAT) (Data) 54 .THOÁNG KEÂ (STAT) Taát caû pheùp tính trong phaàn naøy theå hieän trong Mode STAT ( Choïn moät kieåu tính thoáng keâ ) Trong Mode STAT. hieån thò maøn hình choïn kieåu tính thoáng keâ Caùc kieåu tính thoáng keâ Phím Muïc menu Tính thoáng keâ 1 2 3 4 5 6 7 8 1–VAR A+BX … + CX 2 lnX Bieán ñôn Hoài quy tuyeán tính Hoài quy baäc hai Hoài quy logarit Hoài quy soá muõ cô soá e Hoài quy soá muõ cô soá B Hoài quy luõy thöøa Hoài quy nghòch ñaûo e^ X A × B^ X A × X ^B 1/X Nhaäp döõ lieäu maãu Hieån thò maøn hình STAT Maøn hình STAT xuaát hieän sau khi baïn truy nhaäp Mode STAT töø moät mode khaùc.

Maøn hình STAT Coù hai daïng thöùc maøn hình STAT. phuï thuoäc vaøo kieåu tính thoáng keâ löïa choïn. aán thò tôùi 6 chöõ soá trong oâ ñaõ nhaäp hieän haønh. moät coät mang teân FREQ seõ hieän cuøng treân maøn hình STAT. 55 . STAT 1 2 3 X D STAT 1 2 3 X Y D Thoáng keâ bieán ñôn Thoáng keâ 2 bieán – Doøng thöù nhaát cuûa maøn hình STAT cho thaáy giaù trò cuûa maãu thöù nhaát hoaëc giaù trò cho caëp thöù nhaát cuûa maãu. Söû duïng caùc phím con troû ñeå di chuyeån con troû giöõa caùc oâ STAT 1 2 3 X D Y Con troû – Caùc giaù trò vaø bieåu thöùc nhaäp treân maøn hình STAT gioáng nhö nhaäp trong Mode COMP vôùi daïng Line – AÁn khi döõ lieäu ñang nhaäp xoùa döõ lieäu ñaõ nhaäp hieän haønh . Quy taéc nhaäp döõ lieäu maãu treân maøn hình STAT – Döõ lieäu nhaäp ñöôïc cheøn vaøo oâ nôi coù con troû. Coät FREQ (taàn soá) Neáu môû haïng muïc hieån thò thoáng keâ treân maøn hình caøi ñaët cuûa maùy tính. Coù theå söû duïng coät FREQ ñeå chæ taàn soá (soá laàn maø cuøng moät maãu xuaát hieän trong nhoùm döõ lieäu) cuûa moãi giaù trò maãu. Noù seõ nhaän giaù trò vaø hieån – Sau khi nhaäp moät giaù trò.

Caùc chuù yù khi nhaäp – Soá doøng trong maøn hình STAT (soá giaù trò döõ lieäu coù theå nhaäp) phuï thuoäc vaøo loaïi thoáng keâ vaø caøi ñaët hieån thò thoáng keâ ñaõ choïn Hieån thò thoáng keâ Loaïi thoáng keâ OFF (taét) (Khoâng coù coät FREQ) ON (Baät) (Coù coät FREQ) Bieán ñôn Bieán ñoâi 80 doøng 40 doøng 40 doøng 26 doøng – Caùc kieåu nhaäp sau khoâng thöïc hieän ñöôïc treân maøn hình STAT – Caùc hoaït ñoäng M+.Ví duï : Nhaäp giaù trò 123.45 vaøo oâ X1 (Chuyeån con troû ñeán oâ X1) STAT 1 2 3 123. 56 . SHIFT.45 X D Y Giaù trò nhaäp vaøo hieån thò ôû ñaây Nhaäp moät giaù trò laøm cho con troû chuyeån xuoáng moät oâ. M+ (M–) – Chuyeån vaøo caùc bieán (STO) Caùc chuù yù veà löu tröõ döõ lieäu maãu Döõ lieäu nhaäp vaøo seõ bò xoùa töï ñoäng baát cöù luùc naøo khi chuyeån töø Mode STAT sang mode khaùc chuyeån caøi ñaët hieån thò thoáng keâ (laøm cho coät FREQ aån hay hieän) treân maøn hình caøi ñaët.

chuyeån con troû ñeán doøng muoán xoùa (2) AÁn Cheøn vaøo moät doøng (1) Treân maøn hình nhaäp STAT. sau ñoù aán Chuù yù ! – Löu yù phaûi thay toaøn boä döõ lieäu hieän coù cuûa oâ baèng nhaäp soá môùi. chuyeån con troû ñeán oâ muoán chænh. toaøn boä döõ lieäu maãu treân maøn hình STAT seõ bò xoùa Löu yù – Löu yù raèng chæ coù theå thöïc hieän thao taùc “Cheøn vaøo moät doøng” vaø “Xoùa toaøn boä noäi dung STAT” khi maøn hình STAT hieån thò. 57 . Khoâng theå chænh töøng phaàn cuûa caùc döõ lieäu hieän coù. Xoùa moät doøng (1) Treân maøn hình nhaäp STAT. Xoùa toaøn boä noäi dung nhaäp STAT (1) AÁn 1 (STAT) 3 (Edit) (2) AÁn 2 (Del–A) – Khi ñoù. chuyeån con troû ñeán doøng muoán cheøn vaøo (2) AÁn 1 (STAT) 3 (Edit) (3) AÁn 1 (Ins) Chuù yù – Löu yù laø vieäc cheøn seõ khoâng thöïc hieän ñöôïc neáu soá löôïng doøng cho pheùp toái ña daønh cho maøn hình nhaäp STAT ñaõ duøng heát.Chænh döõ lieäu maãu Thay döõ lieäu trong oâ (1) Treân maøn hình STAT. (2) Nhaäp döõ lieäu vaø bieåu thöùc môùi.

v… Hieån thò menu phuï MinMax cuûa caùc leänh tính giaù trò cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu 58 . aán menu STAT phuï thuoäc vaøo kieåu hoaït ñoäng thoáng keâ hieän haønh söû duïng bieán ñôn hay bieán ñoåi 1 : Type 3 : Edit 5 : Var 7 : Distr Kieåu 2 : Data 4 : Sum 6 : MinMax 1 : Type 3 : Edit 5 : Var 7 : Reg YÙ nghóa 2 : Data 4: Sum 6 : MinMax 1 : Type 2 : Data 3 : Edit 4 : Sum 5 : Var 6 : MinMax Hieån thò maøn hình choïn kieåu thoáng keâ Hieån thò maøn hình nhaäp STAT Hieån thò menu phuï Edit noäi dung maøn hình STAT Hieån thò menu phuï Sum cuûa caùc leänh tính toång Hieån thò menu phuï Var cuûa caùc leänh tính giaù trò trung bình. Maøn hình pheùp tính STAT cuõng duøng daïng Line baát keå daïng nhaäp/xuaát hieän haønh ñang caøi ñaët treân maøn hình. ñoä leäch tieâu chuaån v. AÁn phím khi maøn hình nhaäp STAT ñöôïc hieån thò chuyeån sang maøn hình pheùp tính STAT.Maøn hình pheùp tính STAT. Maøn hình pheùp tính STAT laø ñeå thöïc hieän pheùp tính thoáng keâ vôùi döõ lieäu nhaäp baèng maøn hình STAT. Noäi dung cuûa thò. Söû duïng menu STAT Khi maøn hình nhaäp STAT hoaëc maøn hình tính toaùn STAT hieån (STAT) ñeå hieån thò menu STAT.

(MinMax) hoaëc (Distr) treân menu STAT trong kieåu tính thoáng keâ bieán ñôn. Xem Phuï luïc <#052> veà coâng thöùc tính söû duïng cho töøng leänh Menu phuï Sum ( Kieåu (STAT) (Sum) YÙ nghóa 1: 2: ∑ x2 ∑x Kieåu Toång bình phöông cuûa döõ lieäu maãu Toång cuûa döõ lieäu maãu (STAT) Toång taàn soá Trung bình cuûa döõ lieäu maãu Ñoä leäch tieâu chuaån σn Ñoä leäch tieâu chuaån maãu σn −1 (Var)) YÙ nghóa Menu phuï Var ( 1: n 2:x 3 : xσn 4 : xσn − 1 59 .Caùc muïc trong menu STAT Menu bieán ñôn Kieåu YÙ nghóa 7 Distr Hieån thò menu con cuûa leänh tính caùc phaân phoái bình thöôøng (xem theâm menu con veà phaân phoái) YÙ nghóa Menu bieán ñoâi Kieåu 7 Reg Hieån thò menu phuï Reg cuûa caùc leänh cuûa pheùp tính hoài quy phaân phoái thoâng thöôøng Veà chi tieát xem theâm Caùc leänh tính hoài quy tuyeán tính (A+BX) vaø Caùc leänh tính hoài quy baäc hai (+CX 2 ) Caùc leänh tính thoáng keâ bieán ñôn (1–VAR) Döôùi ñaây laø leänh xuaát hieän treân menu phuï khi choïn (Sum). (Var).

8.7.10} {1. 5.9.3.2. 3.4.8. 9.4.2.2.3.2.2. söû duïng cheøn vaø xoùa : <#055> Nhaäp döõ lieäu FREQ theo caùc soá sau • Caùc ví duï töø <#056> ñeán <#059> taát caû ñeàu söû duïng döõ lieäu nhö ví duï <#055>. <#056> Tính toång bình phöông cuûa döõ lieäu maãu vaø toång cuûa döõ lieäu maãu 60 .7. 4.6. 2.1} (FREQ môû) (FREQ môû) (FREQ môû) <#054> Nhaäp döõ lieäu cho caùc soá sau.1. Bieán t ñöôïc tính töø giaù trò trung bình x vaø ñoä leäch tieâu chuaån xσn nhaän ñöôïc töø döõ lieäu ôû maøn hình nhaäp Phaân phoái tieâu chuaån bình thöôøng X t= X−x xσn Phuï luïc Thoáng keâ bieán ñôn <#053> Choïn bieán ñôn (1–VAR) vaø nhaäp döõ lieäu sau : {1. 6.2.5.10} {1.Menu phuï MinMax ( Kieåu (STAT) (MinMax)) YÙ nghóa 1 minX 2 maxX Cöïc tieåu Cöïc ñaïi STAT 7 (Distr)) t Menu phuï Distr (SHIFT P( Q( R( Menu naøy giuùp chuùng ta tính caùc giaù trò phaân phoái tieâu chuaån bình thöôøng.

trung bình vaø ñoä leäch chuaån <#058> Tính cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu <#059> Tìm giaù trò phaân phoái tieâu chuaån bình thöôøng cho döõ lieäu ñaõ nhaäp ôû ví duï <#055>.<#057> Tính soá maãu. Giaù trò phaân phoái xaùc suaát P(t) taïi x = 3 Giaù trò phaân phoái xaùc suaát R(t) taïi x = 7 Caùc leänh khi tính hoài quy tuyeán tính (Ax+B) Vôùi hoài quy tuyeán tính. 5 (Var). 6 (MinMax) hoaëc 7 (Reg) treân menu STAT trong hoài quy tuyeán tính thuoäc kieåu tính thoáng keâ. hoài quy ñöôïc thöïc hieän phuø hôïp vôùi phöông trình maãu sau : y = A + BX Sau ñaây laø caùc leänh trong menu phuï xuaát hieän khi choïn 4 (Sum). Xem Phuï luïc <#059> ñeå bieát theâm veà coâng thöùc pheùp tính söû duïng cho töøng leänh. Menu phuï Sum ( Kieåu 1 (STAT) 4 (Sum)) YÙ nghóa 1: 2: 3: 4: 5: ∑x ∑x 2 Toång bình phöông cuûa döõ lieäu X Toång döõ lieäu X Toång bình phöông cuûa döõ lieäu Y Toång döõ lieäu Y Toång xy Toång caùc laäp phöông cuûa döõ lieäu X ∑ y2 ∑y ∑ xy 6: ∑ x3 7: ∑ x2 y ∑ x4 Toång x2 y Toång döõ lieäu X luõy thöøa 4 8: 61 .

Menu phuï Var (SHIFT 1 (STAT) 5 (Var) Kieåu YÙ nghóa 1:n 2 :x 3 : xσn 4 : xσn − 1 5: y 6 : yσn 7 : yσn − 1 Soá caùc maãu Trung bình cuûa döõ lieäu X Ñoä leäch tieâu chuaån σn cuûa döõ lieäu X Ñoä leäch tính chaát maãu σn −1 cuûa döõ lieäu X Trung bình cuûa döõ lieäu Y Ñoä leäch tieâu chuaån σn cuûa döõ lieäu Y Ñoä leäch tieâu chuaån maãu σn −1 cuûa döõ lieäu Y (STAT) 6 (MinMax)) YÙ nghóa Giaù trò cuûa cöïc tieåu döõ lieäu X Giaù trò cuûa cöïc ñaïi döõ lieäu X Giaù trò cuûa cöïc tieåu döõ lieäu Y Giaù trò cuûa cöïc ñaïi döõ lieäu Y (STAT) 7 (Reg)) YÙ nghóa Heä soá A Heä soá B Heä soá töông quan r Giaù trò öôùc löôïng cuûa x Giaù trò öôùc löôïng cuûa y Menu phuï MinMax ( Kieåu 1:minX 2:maxX 3:minY 4:maxY Menu phuï Reg ( Kieåu 1: A 2: B 3: r 4: x 5y 62 .

ñöôïc thöïc hieän theo phöông trình maãu döôùi ñaây y = A + BX + CX 2 Xem Phuï luïc <#065> ñeå bieát theâm veà caùch duøng caùc leänh Menu phuï Reg ( Kieåu 1 (STAT) 7 (Reg)) YÙ nghóa 1:A 2:B 3:C 4 : x1 5: x2 6: y Heä soá A Heä soá B Heä soá c Giaù trò giaù trò öôùc löôïng cuûa x1 Giaù trò giaù trò öôùc löôïng cuûa x2 Giaù trò giaù trò öôùc löôïng cuûa y – Hoaït ñoäng cuûa menu phuï Sum (sums). menu phuï Var (soá maãu trung bình. ñoä leäch chuaån) vaø menu phuï MinMax (giaù trò lôùn nhaát. giaù trò nhoû nhaát) gioáng pheùp hoài quy tuyeán tính.Phuï luïc Hoài quy tuyeán tính <#061> ñeán <#064> – Caùc ví duï <#062> ñeán <#064> ñeàu söû duïng döõ lieäu nhaäp trong ví duï <#061> *1 Giaù trò öôùc tính (y = – 3 → x = ?) *2 Giaù trò öôùc tính (y = 2 → y = ?) Caùc leänh ñöôïc duøng khi tính hoài quy baäc hai (+CX 2 ) Vôùi hoài quy baäc hai. Phuï luïc Tính hoài quy baäc hai <#066> ñeán <#068> – Caùc ví duï <#066> ñeán <#068> ñeàu söû duïng döõ lieäu nhaäp trong ví duï <#061> 63 .

tham khaûo caùc coâng thöùc ñaõ ghi Phuï luïc töø <#069> ñeán <#073> Kieåu tính thoáng keâ Phöông trình maãu Coâng thöùc tính Hoài quy logarit (lnX) Hoài quy muõ e (e^X) Hoài quy muõ ab (A*B^X) Hoài quy luõy thöøa (A*X^B) Hoài quy nghòch ñaûo (1/X) y = A + BlnX y = AeBX y = ABX y = A Xn y=A+ B X <#069> <#069> <#070> <#071> <#072> Phuï luïc So saùnh caùc ñöôøng cong hoài quy – Ví duï döôùi ñaây duøng döõ lieäu trong caùc ví duï <#061>. luõy thöøa vaø nghòch ñaûo (FREQ : Taét) Phuï luïc Caùc kieåu khaùc cuûa pheùp tính hoài quy <#075> ñeán <#079> – Caùc leänh bao goàm trong menu phuï Reg coù theå caàn thôøi gian laâu ñeå thöïc hieän caùc pheùp tính logarit. 64 . luõy thöøa khi coù nhieàu maãu döõ lieäu. muõ ab. <#074> So saùnh heä soá cho logarit. soá muõ ab. hoài quy muõ e. hoài quy muõ e.Caùc phaàn khaùc Veà chi tieát caùc coâng thöùc cuûa leänh bao goàm caùc kieåu hoài quy.

maùy töï ñoäng caét boû phaàn leû. thaäp phaân.TOAÙN TRONG HEÄ ÑEÁM CÔ SOÁ N (BASE – N) Mode BASE – N giuùp ta thöïc hieän caùc pheùp tính soá hoïc. E. D. C. toaùn logic trong heä ñeám nhò phaân. F laø phím soá trong HEX. thaäp luïc phaân. baùt phaân. Caùc pheùp toaùn sau ñöôïc thöïc hieän trong mode BASE – N (aán MODE 4) – Caøi ñaët cho heä ñeám vaø soá nhaäp – Duøng caùc phím sau cho BASE – N – Khi choïn heä ñeám thì kí hieäu töông öùng hieän leân ôû beân phaûi Phím Heä ñeám Daáu hieäu hieän DEC HEX BIN OCT Thaäp phaân Thaäp luïc phaân Nhò phaân Baùt phaân Dec Hex Bin Oct Kí hieäu heä ñeám hieän haønh hieån thò ôû doøng thöù hai cuûa maøn hình – Caøi ñaët maëc ñònh ban ñaàu khi vaøo BASE–N laø Dec Nhaäp giaù trò Trong BASE–N ta chæ duøng ñöôïc caùc chöõ soá cuûa heä ñeám hieän haønh • Baùo loãi hieän leân khi ta nhaäp caùc chöõ soá ngoaøi heä ñeám hieän haønh (nhö nhaäp 2 ôû heä BIN) • Khoâng nhaäp ñöôïc phaân soá hay haøm muõ trong BASE–N. Neáu tính toaùn ra soá thaäp phaân. Nhaäp giaù trò HEX • Caùc phím A. soá aâm. B. 65 .

maùy cho pheùp nhaäp soá cuûa heä ñeám khaùc ñeø leân heä ñeám ñaõ caøi tröôùc. Muoán duøng caùch naøy phaûi aán ñeå hieän menu (hai trang) vaø ta aán soá lieân heä caàn (BASE) thieát ghi tröôùc caùc heä ñeám AÁn phím Xaùc ñònh soá trong heä 1 (d) 2 (h) 3 (b) 4 (o) Thaäp phaân (Cô soá 10) Thaäp luïc phaân (Cô soá 16) Nhò phaân (Cô soá 2) Baùt phaân (Cô soá 8) Thao taùc sau nhaèm nhaäp soá 3 cuûa heä thaäp phaân treân maøn hình nhò phaân BIN (BASE) (d) d3 soá 3 trong DEC ↓ 66 .Baûng phaïm vi giaù trò Heä ñeám Phaïm vi BIN Soá döông 0000000000000000 ≤ x ≤ 0111111111111111 Soá aâm 00000000000 ≤ x ≤ 1111111111111111 Soá döông 00000000000 ≤ x ≤ 17777777777 Soá aâm 20000000000 ≤ x ≤ 37777777777 – 2147483648 ≤ x ≤ 2147483647 Soá döông 00000000 ≤ x ≤ 7FFFFFFF Soá aâm 80000000 ≤ x ≤ FFFFFFFF OCT DEC HEX • Phaïm vi naøy laø daõy 16 bit heïp hôn daõy 32 bit • Baùo loãi hieän leân khi keát quaû tính toaùn ngoaøi phaïm vi naøy Xaùc ñònh heä ñeám ngay khi nhaäp Trong BASE–N.

Phuï luïc <#080> Tính 12 + 12 trong BIN <#081> Tính 78 + 18 trong OCT <#082> Tính 1F16 + 116 trong HEX <#083> Ñoåi 3010 sang BIN. OCT. soá buø 2) • Pheùp laáy Neg (soá aâm) trong BIN. Phím aán Yeâu caàu (BASE) ñeå hieän 1 (and) 2 (or) 3 (xor) 4 (xnor) 5 (Not) 6 (Neg) Nhaäp “and” (ñeå thöïc hieän pheùp AND) Nhaäp “or” (ñeå thöïc hieän pheùp OR) Nhaäp “xor” (ñeå thöïc hieän pheùp XOR) Nhaäp “xnor” (ñeå thöïc hieän pheùp XNOR) Nhaäp “Not” (ñeå thöïc hieän pheùp NOT) Nhaäp “Neg” ñeå laáy Neg (soá aâm. HEX <#084> Tính 510 + 516 (ra keát quaû) trong BIN Tính soá aâm vaø toaùn logic Muoán tính veà soá aâm vaø toaùn logic. aán menu BASE vaø duøng caùc leänh töông öùng. roài chuyeån laïi theo cô soá ñaõ choïn. OCT. HEX döïa vaøo pheùp buø 2 cuûa BIN. Soá aâm trong DEC thì mang daáu tröø (–) Phuï luïc Töø ví duï <#085> ñeán <#090> laø caùc pheùp tính veà soá aâm trong heä ñeám nhò phaân (BIN) neân khi thöïc hieän phaûi aán tröôùc BIN 67 .

Maøn hình nhaäp heä soá cho thaáy caùc oâ nhaäp maø moãi heä soá yeâu caàu bôûi kieåu phöông trình ñaõ choïn. Vieäc ñoù seõ xoùa toaøn boä Mode EQN hieän haønh vaø hieån thò menu phöông trình ôû treân Nhaäp caùc heä soá Söû duïng maøn hình nhaäp heä soá ñeå nhaäp caùc heä soá cuûa moät phöông trình. Heä phöông trình baäc nhaát 2 aån Phöông trình baäc 3 68 .GIAÛI PHÖÔNG TRÌNH (EQN) Taát caû pheùp tính trong phaàn naøy ñeàu ñöôïc thöïc hieän ôû Mode EQN (MODE 5) Caùc loaïi phöông trình Menu phöông trình xuaát hieän khi aán phím MODE 5 (EQN) vaø vaøo Mode EQN Phím 1 a n X + bn Y = c n a n X + bn Y + cn Z = d n aX 2 + bX + c = 0 aX 3 + bX 2 + cX + d = 0 Heä phöông trình tuyeán tính 2 aån soá Heä phöông trình tuyeán tính 3 aån soá Phöông trình baäc 2 Phöông trình baäc 3 2 3 4 AÁn phím MODE 5 (EQN) ñeå vaøo Mode EQN.

• AÁn khi ñang nhaäp thì xoùa döõ lieäu ñaõ nhaäp hieän haønh. caùc chuù yù khi nhaäp döõ lieäu ôû maøn hình nhaäp heä soá gioáng nhö chuù yù nhaäp döõ lieäu maøn hình nhaäp STAT. Caùc chuù yù khi nhaäp döõ lieäu ôû maøn hình nhaäp heä soá treân Veà cô baûn. Nhaäp ñöôïc vaø hieån thò ñeán 6 chöõ soá trong oâ löïa choïn hieän haønh • Ñeå thay ñoåi noäi dung cuûa caùc oâ. • Sau khi nhaäp xong döõ lieäu. Ñieåm khaùc nhau duy nhaát laø löu yù ñaàu tieân cuûa chuù yù nhaäp döõ lieäu maøn hình STAT khoâng aùp duïng vôùi maøn hình nhaäp heä soá. laøm cho maøn hình ñoåi choã. Khi nhaäp döõ lieäu vaøo moät oâ. söû duïng caùc phím con troû ñeå di chuyeån con troû tôùi oâ sau ñoù nhaäp döõ lieäu môùi. con troû seõ dòch sang oâ tieáp theo veà beân phaûi • Khi heä phöông trình tuyeán tính 3 aån soá hoaëc phöông trình baäc 3 ñöôïc choïn. Coät d seõ xuaát hieän khi dòch con troû ñeán choã noù. AÁn khi nghieäm cuoái cuøng ñöôïc hieån thò thì trôû veà maøn hình nhaäp heä soá 69 . xin xem theâm “Caùc chuù yù trong luùc nhaäp maøn hình STAT” Hieån thò nghieäm • Moãi laàn aán laïi hieän ra moät nghieäm tieáp theo neáu coù. coät d seõ khoâng hieån thò treân maøn hình heä soá hieån thò laàn ñaàu. Veà chi tieát.Quy taéc nhaäp vaø chænh caùc heä soá • Döõ lieäu nhaäp ñöôïc cheøn vaøo caùc oâ coù con troû. aán . Ñöa giaù trò caùc heä soá veà 0 Coù theå xoùa taát caû caùc heä soá veà 0 baèng caùch aán phím maøn hình nhaäp heä soá. • Caùc giaù trò vaø bieåu thöùc nhaäp vaøo maøn hình heä soá gioáng nhö nhaäp trong Mode COMP vôùi daïng Line.

• Trong tröôøng hôïp caùc phöông trình tuyeán tính. aán Thieát laäp vaø quaûn lí ma traän • Thieát laäp vaø löu ma traän (1) Trong Mode ma traän. X 2 vaø X 3 . Khi tính toaùn. seõ trôû veà maøn hình nhaäp • Daïng hieån thò cuûa nghieäm phuï thuoäc vaøo daïng nhaäp/xuaát vaø daïng hieån thò soá phöùc caøi ñaët cuûa maøn hình caøi ñaët maùy. “Mat C” vaøo boä nhôù ma traän. coù theå duøng ñeå hieån thò giöõa nghieäm X vaø Y (vaø Z). Phuï luïc <#091> ñeán <#095> MA TRAÄN (Matrix) Ta coù theå nhaäp teân “Mat A”. Soá löôïng nghieäm duøng phuï thuoäc vaøo phöông trình thöïc teá. ma traän keát quaû mang teân “MatAns” Vaøo chöông trình tính ma traän. coù theå vaø ñeå hieån thò giöõa X1 . vaø • Khi coù nhieàu nghieäm cho moät phöông trình baäc 2 hay 3. • AÁn heä soá khi moät nghieäm ñöôïc hieån thò. aán Maøn hình hieän Matrix ? 1 : MatA 3 : MatC (Matrix) (Dim) 2 : MatB • Maøn hình naøy chæ hieän khi vaøo Mode Matrix 70 . “Mat B”. • Löu yù raèng khoâng theå chuyeån caùc giaù trò ñeán kí hieäu kó thuaät khi maø moät nghieäm phöông trình ñöôïc hieån thò.

ta aán (Matrix) (2) AÁn (Data) (MatA) RCL (STO) (coù chöõ STO hieän leân) Teân ma traän Phím aán (3) Xaùc ñònh teân ma traän muoán cheùp vaøo Matrix A Matrix B Matrix C (MatA) (MatB) Hyp (MatB) • AÁn (MatB) ñeå cheùp noäi dung vaøo ma traän B vaø noäi dung ma traän B vöøa cheùp vaøo hieän leân. C vaø ta ñöôïc maøn hình choïn kích thöôùc ma traän.(2) AÁn hay ñeå choïn ma traän A. (3) AÁn 1 ñeán 6 ñeå choïn kích thöôùc thích hôïp. soá coät) ta coù moät khung ma traän ñöôïc choïn hieän leân (4) Nhaäp caùc phaàn töû cuûa ma traän • Nhaäp gioáng nhö khi nhaäp heä soá cuûa phöông trình (xem theâm caùch nhaäp caùc heä soá) • Neáu muoán thay ñoåi ma traän khaùc thì baét ñaàu töø böôùc 1 Cheùp noäi dung moät ma traän vaøo ma traän khaùc (1) Duøng maøn hình nhaäp ñeå hieän ma traän muoán cheùp hay hieän maøn hình MatAns • Ví duï muoán cheùp noäi dung ma traän A vaøo ma traän B. 71 . B. Sau khi choïn kích thöôùc (soá doøng.

aán • Khi MatAns hieän leân. MatC Tìm noäi dung cuûa MatA. ta coù theå aán tieáp phím pheùp tính (nhö +. MatB. –) vaø duøng MathAns nhö moät ma traän soá haïng • Ñeå söû duïng MathAns nhö laø moät ma traän soá haïng (Xem theâm phaàn duøng MathAns ñeå thöïc hieän chuoãi tính toaùn) Menu ma traän Trong Mode Matrix. Maøn hình ma traän keát quaû (MatAns) Maøn hình ma traän keát quaû (MatAns) chæ keát quaû cuûa pheùp toaùn ma traän • Khoâng theå chænh ñöôïc noäi dung cuûa MatAns • Trôû veà maøn hình tính toaùn. menu sau hieän leân khi aán Maãu choïn Yeâu caàu (Matrix) 1 Dim 2 Data 3 MatA 4 MatB 5 MatC 6 MatAns 7 Det 8 Trn Choïn kích thöôùc (coät. MatB.Thöïc hieän tính toaùn AÁn khi coù maøn hình choïn hay nhaäp ma traän ñeå vaøo maøn hình tính toaùn. MatC Nhaäp “MatA” Nhaäp “MatB” Nhaäp “MatC” Nhaäp “MatAns” Nhaäp “det (“Tính ñònh thöùc Nhaäp “Trn (“Tìm ma traän chuyeån vò 72 . doøng) cho MatA.

Phuï luïc ⎡ 2 1⎤ <#096> Nhaäp MatA = ⎢ ⎥. Nhôù raèng khoâng duøng ñöôïc 73 . (x3 ) . . Mat A 3 cuûa MatA (Duøng phím x• ôû ñaây). MatC) <#098> MatA + MatB (Coäng hai ma traän) <#099> MatA × MatB. Nhôù raèng khoâng duøng ñöôïc ôû ñaây) <#104> Tìm suaát cuûa MatB (Abs (MatB) (Duøng phím (Abs)) <#105> Tính Mat A 2 . ⎣ 1 1⎦ ⎡ 1 0 − 1⎤ MatC = ⎢ ⎥ ⎣ 0 −1 1⎦ ⎡ 2 1⎤ <#097> Cheùp MatA = ⎢ ⎥ vaøo MatB vaø chænh thaønh ⎣ 1 1⎦ ⎡ 2 −1⎤ MatB = ⎢ ⎥ ⎣ −1 2 ⎦ • Caùc ví duï sau duøng ma traän ñaõ nhaäp ôû <#096> vaø <#097> (MatA. MatB × MatA – MatA × MatB (Nhaân hai ma traän) <#100> 3 × MatA <#101> Tính ñònh thöùc MatA <#102> Tìm ma traän chuyeån vò cuûa MatC <#103> Tìm ma traän nghòch ñaûo cuûa MatA (Duøng phím x • ñeå nhaäp “–1”. MatB.

• Khi ñoù maùy seõ yeâu caàu nhaäp giaù trò ban ñaàu → giaù trò ban ñaàu maëc ñònh laø 1 • Neáu giaù trò ban ñaàu khoâng phaûi laø 1. aán 1 ñeå ñònh roõ giaù trò maëc ñònh ban ñaàu cho ví duï (4) Sau khi ñaõ ñònh roõ giaù trò ñaàu. Giaù trò cuoái : 5.BAÛNG SOÁ TÖØ MOÄT HAØM Taát caû caùc pheùp tính trong phaàn naøy ñöôïc thöïc hieän ôû Mode TABLE (MODE 4) Ñònh haøm taïo ra baûng soá Thao taùc sau ñaây ñònh haøm taïo ra baûng soá vôùi caøi ñaët nhö sau Haøm : 1 f (x) = x2 + 2 Giaù trò ban ñaàu : 1. Böôùc nhaûy : 1. aán • Khi ñoù seõ hieån thò maøn hình nhaäp giaù trò cuoái D End ? 5 → giaù trò maëc ñònh cuoái laø 5 • Xaùc ñònh giaù trò cuoái 74 . LINE (1) AÁn (2) Nhaäp haøm (3) Sau khi nhaäp haøm. aán D Start ? 1 (TABLE) D f (X) .

. cuoái vaø böôùc nhaûy” (6) Sau khi ñònh roõ giaù trò böôùc nhaûy. aán • Khi ñoù hieån thò maøn hình giaù trò böôùc nhaûy D Step ? 1 → giaù trò böôùc nhaûy maëc ñònh ban ñaàu laø 1 • Ñònh roõ giaù trò böôùc nhaûy Veà chi tieát ñònh roõ giaù trò ñaàu.(5) Sau khi ñònh roõ giaù trò cuoái. D. aán D X 1 2 3 1 2 3 F(X) 1. • Chæ coù bieán X laø coù theå ñöôïc söû duïng nhö bieán cuûa haøm • Pheùp bieán ñoåi toaï ñoä khoâng theå söû duïng laøm haøm taïo ra baûng soá • Löu yù raèng pheùp tính taïo ra baûng soá laøm cho caùc noäi dung cuûa bieán X thay ñoåi 75 . C. caùc bieán khaùc (A.5 1 • AÁn trôû veà maøn hình nhaäp haøm Caùc chöùc naêng hoã trôï • Ngoaøi bieán X.5 9.5 4. B. Y) vaø boä nhôù ñoäc laäp (M) taát caû ñeàu ñöôïc coi laø caùc giaù trò (bieán hieän haønh chuyeån vaøo bieán hay löu trong boä nhôù ñoäc laäp). xem “quy taéc giaù trò ñaàu. cuoái vaø böôùc nhaûy.

Caùc chuù yù veà maøn hình baûng soá (Mode TABLE) Löu yù laø vieäc thay ñoåi caùc caøi ñaët daïng nhaäp / xuaát (daïng Math hoaëc daïng Line) treân maøn hình caøi ñaët ôû Mode TABLE seõ xoùa haøm taïo laäp baûng soá 76 . giaù trò cuoái vaø böôùc nhaûy • Daïng Line luoân ñöôïc duøng ñeå nhaäp giaù trò • Coù theå ñònh roõ caùc giaù trò hoaëc bieåu thöùc pheùp tính (phaûi sinh ra keát baèng soá) giaù trò ñaàu. Noäi dung cuûa baûng khoâng theå chænh • AÁn phím ñeå trôû veà maøn hình nhaäp haøm. cuoái vaø böôùc nhaûy. cuoái vaø böôùc nhaûy caàn nhieàu thôøi gian ñeå taïo ra baûng soá Maøn hình baûng soá Maøn hình baûng soá cho thaáy caùc giaù trò x tính toaùn söû duïng caùc giaù trò ban ñaàu.Quy taéc veà giaù trò ban ñaàu. cuoái vaø böôùc nhaûy nhieàu hôn 30 giaù trò x seõ gaây ra loãi Löu yù • Moät soá haøm vaø giaù trò ban ñaàu. do ñoù baûng soá seõ khoâng ñöôïc taïo ra • Caùc giaù trò ban ñaàu. cuõng nhö caùc giaù trò thu ñöôïc khi moãi giaù trò x ñöôïc thay theá trong haøm f(x) • Löu yù laø chæ söû duïng baûng soá ñeå xem caùc giaù trò. Laäp ra moät baûng soá söû duïng caùc giaù trò ban ñaàu. cuoái vaø böôùc nhaûy seõ sinh ra moät giaù trò toái ña laø 30 giaù trò x cho baûng soá ñöôïc taïo ra. cuoái vaø böôùc nhaûy • Ñònh ra moät giaù trò cuoái maø nhoû hôn giaù trò ban ñaàu seõ gaây ra loãi.

VctB” vaø “VctC” ñeå ghi teân caùc vectô trong boä nhôù. hay choïn 2 chieàu (maët phaúng) • Sau khi aán ñònh chieàu thì maøn hình nhaäp töông öùng hieän ra (4) Duøng maøn hình naøy ñeå nhaäp caùc thaønh phaàn soá (toaï ñoä) • Caùch nhaäp cuõng gioáng nhö nhaäp heä soá phöông trình (xem theâm phaàn nhaäp heä soá phöông trình) • Neáu muoán taïo vectô khaùc. hay ñeå xaùc ñònh teân vectô muoán choïn • Hieän maøn hình xaùc ñònh chieàu cuûa vectô (3) AÁn hay ñeå xaùc ñònh chieàu cuûa vectô ñeå • AÁn ñeå choïn vectô 3 chieàu (trong khoâng gian). Vectô keát quaû cuûa pheùp tính ñöôïc ghi laø “VctAns” Toaùn vectô ñöôïc thöïc hieän ôû Mode VECTÔ ( ) Thieát laäp vaø quaûn lyù vectô Thieát laäp vaø löu vectô vaøo boä nhôù (1) Trong mode Vectô aán • Hieän maøn hình choïn vectô (VECTOR) (Dim) • Maøn hình vectô chæ hieän trong mode VECTOR (2) AÁn . haõy trôû laïi böôùc 1 77 .TOAÙN VECTÔ (VECTOR) Duøng “VctA.

Cheùp toaï ñoä cuûa vectô naøy sang vectô khaùc

Coù theå cheùp toaï ñoä cuûa moät vectô (hay cuûa VctAns) sang moät vectô khaùc. Veà cô baûn vieäc sao cheùp cuõng gioáng nhö ôû ma traän (xem theâm phaàn sao cheùp ma traän)

Thöïc hieän tính toaùn
• Ñeå thöïc hieän toaùn vectô, aán

ôû maøn hình nhaäp

• Vectô Ans (VctAns) chæ keát quaû cuûa pheùp tính vectô vöøa thöïc hieän

• Khoâng theå chænh noäi dung cuûa VctAns • Chuyeån veà maøn hình tính toaùn vectô, aán

Menu vectô
Baûng sau laø menu vectô (hieän trong mode vectô) sau khi aán (VECTOR)
Maãu choïn Yeâu caàu

5

1:Dim 2:Data 3:VctA 4:VctB 6:VctAns 7 Dot

Goïi VctA, VctB, VctC ñeå aán ñònh chieàu (maët phaúng hay khoâng gian) cho caùc vectô naøy Goïi VctA, VctB, VctC ñeå hieän toaï ñoä vaø chænh söûa toaï ñoä Nhaäp “VctA” Nhaäp “VctB” Nhaäp “VctAns” Nhaäp daáu • (ñeå laáy tích voâ höôùng 2 vectô)

78

Phuï luïc

<#106> Nhaäp VctA = (1, 2) vaø VctC = (2, –1, 2) <#107> Cheùp VctA = (1, 2) vaøo VctB roài söûa thaønh VctB = (3,4)
• Caùc ví duï sau söû duïng soá lieäu ôû <#106> vaø <#107> (VctA, VctB, VctC)

<#108> VctA+VctB (Coäng vectô) <#109>3 × VctA (nhaân soá thöïc vôùi vectô) VctB – 3× VctA (pheùp tính coù duøng VctAns) <#110> VctA • VctB (Tích voâ höôùng) <#111>VctA × VctB (Tích höõu höôùng) <#112> Suaát cuûa VctC <#113> Tìm goùc (theo ñoä) hôïp bôûi A = (–1, 0, 1) vaø B = (1, 2, 0) vaø vectô ñôn vò n vuoâng goùc vôùi VctA, VctB. *1 cos θ = 2* n = (A • B) (A • B) vôùi θ = cos−1 A B A B

(A × B) A×B

HAÈNG SOÁ KHOA HOÏC
Maùy löu 40 haèng soá khoa hoïc ñeå duøng trong tính toaùn thoâng thöôøng. Coù theå duøng haèng soá khoa hoïc trong moïi pheùp toaùn tröø trong BASE – N. Muoán goïi moät haèng soá khoa hoïc, aán (CONST). Maùy hieän menu baèng soá khoa hoïc. Nhaäp 2 chöõ soá töông öùng vôùi teân haèng soá caàn goïi khi ñoù kí hieäu vaø giaù trò cuûa haèng soá hieän leân maøn hình.

79

Baûng sau laø caùc haèng soá caøi saün (keøm kí soá ñeå goïi)
Haèng soá Maõ soá

Khoái löôïng proton (mp) Khoái löôïng neutron (mn) Khoái löôïng electron (me) Khoái löôïng muon (mμ) Baùn kính Bohr (a 0 ) Haèng soá Plank (h) Manheton haït nhaân (μN) Manheton Bohr (μB) hbar ( ) Haèng soá caáu truùc tinh teá (α) Baùn kính electron (re) Böôùc soùng compton (λc) Tæ soá töø cô (γp) Böôùc soùng compton proton (γcp) Böôùc soùng compton neutron (γcn) Haèng soá Rydberg (R ∞ ) Ñôn vò khoái löôïng nguyeân töû (u) Momen töø proton (μp) Momen töø electron (μe) Momen töø neutron (μn) Momen töø muon (μ μ)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

80

Haèng soá Faraday (F) Ñieän tích cô baûn (e) Haèng soá Avogaro (NA) Haèng soá Boltzmann (k) Theå tích mol khí lí töôûng (Vm) Haèng soá mol khí (R) Vaän toác aùnh saùng (C0 ) Haèng soá phoùng xaï C1 Haèng soá phoùng xaï C2 Haèng soá Setefan – Boltzmann (σ) Haèng soá ñieän moâi chaân khoâng (ε0 ) Haèng soá töø thaåm (μ0 ) Löôïng töû töø thoâng (∅0 ) Gia toác chuaån cuûa troïng löïc (g) Löôïng töû daãn ñieän (G 0 ) Trôû khaùng ñaëc tröng cuûa chaân khoâng (z0 ) Nhieät ñoä Celsius (t) Haèng soá haáp daãn (G) Atmophe chuaån (atm)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

• Caùc giaù trò döïa theo ISO 1992 vaø CODATA 1998. Veà chi tieát xem phuï luïc <#114> Phuï luïc <#115> vaø <#116>

Thöïc hieän caùc ví duï trong Mode COMP (

)

81

ÑOÅI ÑÔN VÒ
Maùy caøi saün ñoåi ñôn vò ño löôøng. Coù theå ñoåi ñôn vò trong Mode tröø Mode BASE–N vaø laäp baûng. (CONV). Maøn hình hieän menu Ñeå goïi leänh ñoåi ñôn vò, aán ñoåi ñôn vò. AÁn 2 chöõ soá töông öùng vôùi leänh ñoåi ñôn vò ta caàn Xem phuï luïc <#117> cho bieát leänh ñoåi ñôn vò vôùi kí soá töông öùng
• Caùch tính ñôn vò ñoåi döïa theo “AÁn baûn chuyeân ñeà NIST 811 (1955) Phuï luïc <#118> ñeán <#120>

Thöïc hieän caùc ví duï treân trong Mode COMP (

)

82

r. b. cosh −1 (. ln(. cos−1 (. e ^ (. Haøm Pol(. Rec( ∫ (. Q(.THOÂNG TIN KÓ THUAÄT Thöù töï öu tieân caùc pheùp tính Maùy tính thöïc hieän caùc pheùp tính thöù töï öu tieân sau • Cô baûn caùc pheùp tính ñöôïc thöïc hieän töø traùi qua phaûi. arg(. Trn( Rnd( 2. Abs(. khai caên luõy thöøa: x2 . ^(. t x ( Phaân phoái thöôøng : Phaàn traêm : % 3. o (. x −1 . x !. Σ( P(. . R( sin(. Neg( Det(. Caùc haøm ñöôïc taïo bôûi giaù trò luõy thöøa. • Bieåu thöùc coù daáu ngoaëc ñôn ñöôïc öu tieân cao nhaát. Daáu: (–) (daáu aâm) d. sinh −1 (.10 ^ (. • Pheùp tính thöïc hieän theo öu tieân sau: 1. Conjg( Not(. d / dx(. o (cô soá n) 83 . tanh −1 ( log(. sin−1 (. tanh(. Phaân soá : a b / c 4. x3 . tan −1 (. h. g. cosh(. sinh(. cos(. 3 ( . tan(.

caàn ñoùng giaù trò aâm ñoù trong ngoaëc ñôn. : cm in. Chaúng haïn. Pheùp nhaân. 5A. Nhaân voâ höôùng : • (Dot) 8. or. nCr. e. Vì x2 laø öu tieân 2 cao hôn vò trí cuûa daáu aâm (–) ôû öu tieân 4. x1 . ∠ cuûa soá phöùc daïng cöïc 7. xnor Neáu moät pheùp tính chöùa moät giaù trò aâm. 2i. and 11. v. chia vaø pheùp nhaân taét laø cuøng möùc ñoä öu tieân (öu tieân 8). – 10.5. y. Ví duï : −22 = −4 2 (−2)2 = 4 Pheùp nhaân. chia : ×. ÷ Pheùp nhaân taét : Daáu nhaân ñöôïc boû qua ngay tröôùc π. haøm coù daáu ngoaëc ñôn (2 (3). nghóa laø pheùp nhaân taét hay pheùp nhaân thöôøng ñeàu coù öu tieân baèng nhau (3 ÷ 5A hay 3 ÷ 5 × A ñeàu gioáng nhau veà thöù töï öu tieân) 9. haèng soá (2π. khi bình phöông –2 caàn phaûi nhaäp (−2)2 . khi caû hai yeáu toá cuøng hieän dieän thì pheùp tính ñöôïc thöïc hieän töø traùi qua phaûi. Asin(30)…) Löu yù raèng maùy ES khoâng daønh öu tieân cho pheùp nhaân taét. Pheùp coäng.v… Pheùp tính öôùc löôïng thoáng keâ : x. tröø : +. Neáu ñöa daáu ngoaëc ñôn vaøo seõ laøm thay ñoåi pheùp öu tieân vaø keát quaû tính toaùn seõ khaùc nhau 84 . Do ñoù. toå hôïp : nPr. Chænh hôïp. bieán. x2 6. πA. 3mp.…). xor.

85 . Stack soá coù 10 möùc vaø stack leänh coù 24 möùc nhö hình sau ñaây Loãi Stack ERROR hieän leân khi pheùp tính ñang thöïc hieän coù moät trong 2 stack bò vöôït quaù haïn Phaïm vi cuûa pheùp tính. soá chöõ soá duøng cho pheùp tính vaø ñoä chính xaùc phuï thuoäc vaøo kieåu pheùp tính ñang thöïc hieän. soá chöõ soá vaø ñoä chính xaùc Caùc daõy pheùp tính.Ví duï: 1 1 2 i 2 i 1 ÷ 2i = 1 i 2 1 ÷ (2i) = − 1 i 2 Giôùi haïn Stack (nhoùm) Maùy tính naøy söû duïng caùc khu vöïc nhôù goïi laø stack ñeå löu taïm thôøi caùc giaù trò daõy pheùp tính. caùc leänh vaø chöùc naêng öu tieân thaáp hôn.

999999999 × 1099 0 ≤ x ≤ 230. ±1 taïi chöõ soá thöù 10 cho moät pheùp tính ñôn. tröø khi x = (2n – 1) × π/2 gioáng nhö sin x. tröø khi x = (2n – 1) × 90 gioáng nhö sin x. Ñoä chính xaùc muõ ±1 cuûa soá a trong a × 10n . Sai soá tính doàn töø nhöõng pheùp tính lieân tieáp Phaïm vi caùc haøm nhaäp Haøm Phaïm vi DEG sin x RAD GRA DEG cos x RAD GRA DEG tan x RAD GRA sin −1 x 0≤ x ≤1 0 ≤ x < 9 × 109 0 ≤ x < 157079632. tröø khi x = (2n – 1) × 100 cos−1 x tan −1 x sinh x cosh x 0 ≤ x ≤ 9.2585092 86 .7 0 ≤ x 1 × 1010 gioáng nhö sin x.7 0 ≤ x 1 × 1010 0 ≤ x < 9 × 109 0 ≤ x < 157079632. 999999999 × 1099 hoaëc 0 15 chöõ soá Nhìn chung.Phaïm vi cuûa pheùp tính vaø ñoä chính xaùc Daõy pheùp tính Soá chöõ soá cho tính toaùn beân trong Ñoä chính xaùc ±1 × 10−99 ñeán ±9.

sinh−1 x cosh −1 x tanhx tanh −1 x 0 ≤ x ≤ 4. 0 ≤ r ≤ n (n.999999999 × 1099 log/lnx 10x ex x x2 −9.999999999 × 1099 ≤ x ≤ 230.999999999 × 10−1 0 < x ≤ 9.θ) o′′′ o′′′ 87 . r laø caùc soá nguyeân) 1 ≤ n!/r! < 1 × 10100 hoaëc 1 ≤ n!/(n – r)! < 1 × 10100 0 ≤ r ≤ 9.999999999 × 1099 1 ≤ x ≤ 4. x ≠ 0 x < 1 × 10100 1/x 3 x x! nPr 0≤x≤69 (x laø moät soá nguyeân) 0 ≤ n < 1 × 1010 . r laø caùc soá nguyeân) 1 ≤ {n !/(n − r) !} < 1 × 10100 0 ≤ n < 1 × 1010 .999999999 × 1099 0 ≤ x ≤ 9.99999999 −9. b. c < 1 × 10100 x < 1 × 100100 Ñoåi soá thaäp phaân ↔ ñoä phuùt giaây 0o 0′0′′ ≤ x ≤ 9999999o59′59′′ nCr Rec(r.999999999 × 1099 0 ≤ x ≤ 9.2585092 0 ≤ x < 1 × 10100 x < 1 × 1050 x < 1 × 10100 . 0 ≤ r ≤ n (n.999999999 × 1099 ≤ x ≤ 99.999999999 × 1099 a .

2n + 1 m (m ≠ 0. nCr vôùi nhöõng pheùp tính beân trong lieân tieáp coù theå tích luõy sai soá lôùn ôû keát quaû cuoái cuøng • Coù theå coù sai soá lôùn ôû vuøng caän cuûa nhöõng ñieåm ñaëc bieät hay ñieåm uoán Baùo loãi Coù baùo loãi khi moät pheùp tính coù keát quaû vöôït phaïm vi aán ñònh.x > 0 : −1 × 10100 < ylogx < 100 ^(x y ) x=0:y>0 x < 0 : y = n. töû soá vaø maãu soá phaûi laø 10 kí töï hoaëc ít hôn (bao goàm caû caùc daáu caùch) • Ñoä chính xaùc veà cô baûn gioáng nhö mieâu taû trong “Phaïm vi cuûa pheùp tính vaø ñoä chính xaùc ôû treân” • Caùc chöùc naêng ^(x y ). Trong tröôøng hôïp naøy. 3 . m. x ! . x y. n laø caùc soá nguyeân) 2n + 1 y > 0 : x ≠ 0. n laø caùc soá nguyeân) ab / c Toång soá soá nguyeân. nhaäp laïi bieåu thöùc ñuùng neáu caàn. −1 × 10100 < 1/xlogy < 100 x y x=0:y>0 y < 0 : x = 2n + 1. luùc nhaäp soá lieäu sai quy taéc hoaëc coù thao taùc loãi töông töï Khi baùo loãi hieän ra Sau ñaây laø caùch xöû lí chung khi gaëp baùo loãi • Duøng hay ñeå hieån thò maøn hình nhaäp bieåu thöùc tröôùc khi coù baùo loãi. Con troû seõ naèm taïi vò trí loãi (xem theâm “Hieån thò vò trí loãi”) • AÁn ñeå xoùa bieåu thöùc pheùp tính. nPr. 88 . maùy khoâng löu pheùp tính goác trong boä nhôù. m (m.

Math ERROR (Loãi pheùp tính) • Nguyeân nhaân • Keát quaû trung gian hoaëc cuoái cuøng cuûa pheùp tính vöôït quaù phaïm vi aán ñònh treân • Döõ lieäu nhaäp vöôït quaù phaïm vi aán ñònh cho pheùp hoaëc caùc haøm • Pheùp tính ñang thöïc hieän chöùa moät thao taùc baát hôïp lí (nhö chia cho 0) • Caùch xöû lí • Kieåm tra caùc giaù trò nhaäp. laøm laïi • Khi söû duïng boä nhôù ñoäc laäp hoaëc bieán. phaûi nhôù raèng caùc bieán phaûi naèm trong phaïm vi cho pheùp cuûa haøm Stack ERROR (Loãi veà nhoùm) • Nguyeân nhaân Pheùp tính ñang thöïc hieän vöôït quaù khaû naêng ñaõ aán ñònh veà nhoùm • Caùch xöû lí • Ñôn giaûn hoùa bieåu thöùc ñeå vöøa vôùi khaû naêng cuûa nhoùm • Chia pheùp tính thaønh hai phaàn hoaëc nhieàu hôn Syntax ERROR (Loãi cuù phaùp) • Nguyeân nhaân Coù sai soùt veà cuù phaùp ñang duøng • Caùch xöû lí Xem laïi vaø ñieàu chænh Argument ERROR (Loãi Argument) • Nguyeân nhaân Coù sai soùt veà Argument • Caùch xöû lí Xem laïi vaø ñieàu chænh 89 . giaûm chöõ soá thöû.

giaù trò cuoái vaø böôùc nhaûy 90 .Dimension ERROR (Chæ xaûy trong Ma traän vaø Vectô) • Nguyeân nhaân • Nhaäp caùc yeáu toá cho ma traän vaø vectô trong khi chöa aán ñònh kích thöôùc hay chieàu • Thöïc hieän pheùp tính hai ma traän hoaëc vectô maø soá chieàu chöa thích hôïp • Caùch xöû lí • AÁn ñònh laïi Dim cho vectô hay ma traän tröôùc khi nhaäp caùc yeáu toá • Choïn Dim thích hôïp cho ma traän vaø vectô trong pheùp toaùn Variable ERROR (Chæ xaûy ra trong chöùc naêng SLOVE) • Nguyeân nhaân Khoâng coù bieán x trong phöông trình • Caùch xöû lí Nhaäp laïi phöông trình phaûi chöùa x *Can’t Solve Error (Chæ xaûy ra trong chöùc naêng SLOVE) • Nguyeân nhaân Maùy khoâng tìm ñöôïc nghieäm • Caùch xöû lí • Kieåm tra laïi phöông trình • Nhaäp laïi giaù trò ñaàu vaø giaûi laïi Insufficient MEM Error (Loãi thieáu boä nhôù) • Nguyeân nhaân Khoâng ñuû boä nhôù ñeå thöïc hieän • Caùch xöû lí Giaûm bôùt phaïm vi baûng baèng caùch ñoåi giaù trò ñaàu.

(1) Chaéc raèng laø söû duïng mode ñuùng cho pheùp tính ñang thöïc hieän. Veà chi tieát cuûa vieäc caøi ñaët giaù trò ban ñaàu xem theâm “Caùc mode pheùp tính vaø caøi ñaët maùy tính” (3) Cho giaù trò ban ñaàu taát caû caùc mode vaø caøi ñaët nhö sau : (CLR) (Setup) (Yes) 91 . Neáu maùy tính tìm thaáy ñieàu baát thöôøng. Neáu böôùc tröôùc khoâng söûa ñöôïc thì chuyeån sang böôùc tieáp theo. Löu yù laø neân ghi nhöõng döõ lieäu quan troïng khi thöïc hieän caùc böôùc kieåm tra caùc bieåu thöùc tính toaùn ñeå chaéc raèng khoâng coøn chöùa loãi naøo caû. Khi ñoù maùy tính seõ kieåm tra xem caùc chöùc naêng cuûa maùy tính coù thöïc hieän chính xaùc hay khoâng. (2) Neáu caùc böôùc treân khoâng ñaït ñöôïc vaán ñeà ñaët ra thì aán phím . noù seõ töï ñoäng cho giaù trò ban ñaàu cuûa mode pheùp tính vaø xoùa noäi dung löu.Time Out Error • Nguyeân nhaân Khoâng thoaû maõn ñieàu kieän ñeå pheùp tính ñaïo haøm hay tích phaân thöïc hieän • Caùch xöû lí Taêng giaù trò tol (coù theå laøm giaûm ñoä chính xaùc) hay kieåm laïi bieåu thöùc nhaäp Tröôùc khi xaùc ñònh laø maùy tính truïc traëc Thöïc hieän caùc böôùc sau ñaây khi loãi xaûy ra luùc tính toaùn hoaëc khi caùc keát quaû tính toaùn khoâng phaûi laø ñaùp soá ñuùng nhö mong muoán.

Haõy thay pin caøng sôùm caøng toát khi chöõ chöa bò môø nhieàu.NAÊNG LÖÔÏNG Maùy tính naøy ñöôïc cung caáp naêng löôïng bôûi pin AAA (R03(um–4) Thay pin Caùc con soá bò môø treân maøn hình hieån thò cho bieát pin yeáu. 92 . haõy thay pin ít nhaát 2 naêm 1 laàn. ñöøng boû qua thao taùc naøo caû Chöùc naêng töï ñoäng taét Maùy töï ñoäng taét sau khoaûng 6 phuùt khoâng thao taùc. AÁn ñeå môû laïi. (1) AÁn ñeå taét maùy tính (2) Thaùo ñinh oác ôû maët sau vaø laáy naép giöõ pin ra (3) Laáy pin cuõ ra (4) Laép pin môùi vaøo theo ñuùng cöïc (+) vaø cöïc aâm (–) (5) Ñoùng naép vaø xieát laïi ñinh oác (6) AÁn laàn löôït caùc phím sau : (CLR) (ALL) (Yes) • Caàn phaûi laøm theo caùc thao taùc treân. Chuù yù ! • Laáy pin ra khoûi maùy tính seõ laøm noäi dung boä nhôù ñoäc laäp vaø caùc giaù trò ghi trong caùc bieán bò xoùa. Ngay caû tröôøng hôïp maùy ñang söû duïng bình thöôøng. Khi maùy pin yeáu neáu tieáp tuïc söû duïng coù theå laøm maùy tính sai.

93 .

94 .

95 .

96 .

97 .

98 .

99 .

100 .

101 .

102 .

103 .

104 .

105 .

106 .

107 .

108 .

109 .

110 .

111 .

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120 .

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126 .

127 .

128 .

129 .

130 .

131 .

132 .

133 .

134 .

135 .

Hoà Chí Minh VUÕ BAÙ HOAØ Bieân taäp noäi dung vaø taùi baûn : ÑOÃ LÓNH NGUYEÃN HÖÕU KHOÂI Bieân taäp kó thuaät : ÑOÃ VAÊN SAÉC – THIEÂN AÂN Trình baøy bìa : ÑOÃ VAÊN SAÉC Söûa baûn in : ÑÖÙC VIEÂN Cheá baûn : HOAØNG LONG Ñôn vò lieân doanh in vaø phaùt haønh Coâng ti coå phaàn XNK Bình Taây 136 .Chòu traùch nhieäm xuaát baûn : Chuû tòch HÑQT kieâm Toång Giaùm ñoác NGOÂ TRAÀN AÙI Phoù Toång Giaùm ñoác kieâm Toång bieân taäp NGUYEÃN QUYÙ THAO Chòu traùch nhieäm noäi dung : Phoù Toång Giaùm ñoác kieâm Giaùm ñoác NXBGD taïi TP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful