Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
16Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung GspVit5.0

Huong Dan Su Dung GspVit5.0

Ratings: (0)|Views: 2,051|Likes:
Published by thoinguyenxuan

More info:

Published by: thoinguyenxuan on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2015

pdf

text

original

 
 
Biên so
n : Hà Qu
c V
ă
nTHPT NGUY
N HU
 
 
Hướng dẫn sử dụng Geometer's Sketchpad
Trang 2
CH
ƯƠ 
NG 1. M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.1. Gi
ớ 
i thi
u......................................................................................................................................................... 41.2. B
t
Đầ
u Làm Quen V
ớ 
i GSP. ......................................................................................................................... 51.2.1. Giao di
n ng
ườ 
i dùng............................................................................................................................... 51.2.2 Các công c
c
ơ 
b
n:................................................................................................................................... 51.2.2. Kh
o Sát Các Menu.................................................................................................................................. 7Menu T
p........................................................................................................................................................ 7Menu Hi
u ch
nh............................................................................................................................................ 8Menu Hi
n th
............................................................................................................................................... 11Menu D
ng hình........................................................................................................................................... 11Menu Bi
ế
n hình............................................................................................................................................ 12Menu Phép
đ
o............................................................................................................................................... 12Menu S
........................................................................................................................................................ 13Menu
Đồ
th
.................................................................................................................................................. 13CH
ƯƠ
NG 2. CÁC
ĐỐ
I T
ƯỢ
NG HÌNH H
C C
Ơ
B
N CH
Ứ 
C N
Ă
NG VÀ QUAN H
GI
Ữ 
A CHÚNG2.1. Các
Đố
i T
ượ 
ng Hình H
c C
ơ 
B
n Và Ch
c N
ă
ng C
a Chúng.................................................................... 142.1.1.
Đ
i
m....................................................................................................................................................... 142.1.2.
Đườ 
ng tròn ............................................................................................................................................. 152.1.3.
Đ
o
n th
ng,
đườ 
ng th
ng tia............................................................................................................. 152.1.4. Vi
ế
t ch
.................................................................................................................................................. 162.2. Quan H
Gi
a Các
Đố
i T
ượ 
ng Hình H
c..................................................................................................... 162.3.
Đố
i t
ượ 
ng
độ
ng.............................................................................................................................................. 17CH
ƯƠ
NG 3. D
Ự 
NG HÌNH VÀ QU
TÍCH3.1. Các Công C
D
ng Hình C
ơ 
B
n................................................................................................................. 183.1.1. D
ng m
t
đ
i
m trên
đố
i t
ượ 
ng............................................................................................................... 183.1.2. D
ng trung
đ
i
m c
a m
t
đ
o
n th
ng.................................................................................................... 183.1.3. D
ng giao
đ
i
m c
a 2
đố
i t
ượ 
ng............................................................................................................ 183.1.4. D
ng
đ
o
n th
ng, tia,
đườ 
ng th
ng........................................................................................................ 183.1.5. D
ng
đườ 
ng th
ng
đ
i qua m
t
đ
i
m và song song v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng cho tr
ướ 
c..................................... 183.1.6. D
ng
đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
i
đườ 
ng th
ng cho tr
ướ 
c .................................................................... 183.1.7. D
ng
đườ 
ng phân giác c
a m
t góc cho tr
ướ 
c ...................................................................................... 183.1.8. D
ng
đườ 
ng tròn bi
ế
t tâm và m
t
đ
i
m thu
c
đườ 
ng tròn..................................................................... 183.1.9. D
ng
đườ 
ng tròn khi bi
ế
t bán kính tâm............................................................................................. 193.1.10. D
ng cung trên
đườ 
ng tròn .................................................................................................................. 193.1.11. D
ng cung tròn
đ
i qua 3
đ
i
m.............................................................................................................. 193.1.12. D
ng mi
n trong c
a m
t
đố
i t
ượ 
ng.................................................................................................... 193.2. Q
ũ
y Tích C
a M
t
Đ
i
m Hay
Đố
i T
ượ 
ng .................................................................................................... 193.3. Bài T
p Áp D
ng........................................................................................................................................... 21CH
ƯƠ
NG 4. PHÉP BI
N HÌNH4.1. Các Công C
Bi
ế
n Hình C
ơ 
B
n................................................................................................................... 244.1.1. Phép t
nh ti
ế
n.......................................................................................................................................... 24T
nh ti
ế
n theo vector
đ
ã ch
n tr
ướ 
c.............................................................................................................. 244.1.2. Phép quay............................................................................................................................................... 244.1.3. Phép v
t
................................................................................................................................................ 25T
s
v
t
 
đ
u
ợ 
c nh
p t
h
p tho
i................................................................................................................ 254.1.4. Phép
đố
i x
ng tr
c.................................................................................................................................. 264.2. Bài T
p Áp D
ng........................................................................................................................................... 27CH
ƯƠ
NG 5.
Đ
O
ĐẠ
C VÀ TÍNH TOÁN5.1. Các Công C
 
Đ
o
Đạ
c C
ơ 
B
n....................................................................................................................... 285.1.1. Tính chi
u dài và kho
ng cách............................................................................................................... 28Tính chi
u dài (Lenght)................................................................................................................................ 28Tính kho
ng cách (Distance)........................................................................................................................ 285.1.2. Tính chu vi.............................................................................................................................................. 28Chu vi
đ
a giác (Perimeter)............................................................................................................................ 28Chu vi
đườ 
ng tròn (Circumference)............................................................................................................. 28
C L
C
 
Hướng dẫn sử dụng Geometer's Sketchpad
Trang 3
5.1.3. Tính góc và di
n tích.............................................................................................................................. 28Tính góc(Angle) ........................................................................................................................................... 28Tính di
n tích(Area)..................................................................................................................................... 295.1.4. Tính s
 
đ
o cung và
độ
dài cung.............................................................................................................. 295.1.5. Tính bán và t
s
..................................................................................................................................... 29Bán kính(Radius).......................................................................................................................................... 29Tính t
s
gi
a 2
đ
o
n th
ng (Ratio)............................................................................................................. 295.1.6. Máy tính (Calculator)............................................................................................................................. 295.1.7. T
a
độ
..................................................................................................................................................... 30Tính hoành
độ
c
a
đ
i
m (x).......................................................................................................................... 30Tính tung
độ
c
a
đ
i
m (y)............................................................................................................................ 30Tính kho
ng cách theo t
a
độ
Coordinate Distance..................................................................................... 305.1.8. H
s
góc và ph
ươ 
ng trình ..................................................................................................................... 30Tính h
s
góc (Slope).................................................................................................................................. 30Xem ph
ươ 
ng trình c
a
đố
i t
ượ 
ng (Equation) ............................................................................................... 305.2. Bài T
p Áp D
ng........................................................................................................................................... 31CH
ƯƠ
NG 6.
ĐỒ
TH
VÀ H
T
A
ĐỘ
 6.1.
Đồ
Th
(Graphic)........................................................................................................................................... 326.1.1. Xác
đị
nh h
tr
c t
a
độ
cho h
th
ng..................................................................................................... 326.1.2.
Đ
ánh d
u h
tr
c t
a
độ
cho h
th
ng.................................................................................................... 326.1.3. Các l
ướ 
i t
a
độ
hi
n th
.......................................................................................................................... 326.1.4.
n ho
c hi
n h
t
a
độ
và xác
đị
nh
đ
i
m có t
a
độ
nguyên................................................................. 336.1.5. D
ng
đ
i
m khi bi
ế
t t
a
độ
c
a .......................................................................................................... 336.1.6. T
o ra tham s
m
ớ 
i................................................................................................................................. 336.1.7. T
o ra m
t hàm s
m
ớ 
i........................................................................................................................... 346.1.8. V
 
đồ
th
hàm s
..................................................................................................................................... 346.1.9.
Đạ
o hàm và ti
ế
p tuy
ế
n
đườ 
ng cong........................................................................................................ 35
Đạ
o hàm........................................................................................................................................................ 35Ti
ế
p tuy
ế
n
đườ 
ng cong................................................................................................................................. 356.1.10. L
p b
ng giá tr
t
ươ 
ng
ng................................................................................................................... 366.2. Các H
Tr
c T
a
Độ
...................................................................................................................................... 376.2.1. H
t
a
độ
c
c.......................................................................................................................................... 376.2.2. T
a
độ
Descartes và t
a
độ
ch
nh
t...................................................................................................... 386.3. V
 
Đồ
Th
Hàm S
Cho B
ở 
i Ph
ươ 
ng Trình Có Ch
a Tham S
................................................................... 386.3.1.
Đườ 
ng th
ng........................................................................................................................................... 386.3.2.
Đườ 
ng tròn: ............................................................................................................................................ 406.3.3.
Đườ 
ng Elip............................................................................................................................................. 406.4. Bài T
p Áp D
ng....................................................................................................................................... 41CH
ƯƠ
NG 7. CÔNG C
NG
ƯỜ
I DÙNG VÀ HÌNH H
C FRACTAL7.1. Công C
Tùy Bi
ế
n......................................................................................................................................... 427.2. Hình H
c Fractal ........................................................................................................................................... 437.2.1. Th
m Sierpinski...................................................................................................................................... 437.2.2.
Đườ 
ng Von Koch ................................................................................................................................... 447.2.3. Cây Pitago .............................................................................................................................................. 45M
t s
l
ư
u ý khi s
d
ng phép l
p trong Menu Bi
ế
n hình........................................................................... 45CH
ƯƠ
NG 8. D
Ự 
NG CÁC
ĐƯỜ
NG CONIC8.1. Parabol........................................................................................................................................................... 478.1.1. Parabol Cho B
ở 
i
Đườ 
ng Chu
n Và Tiêu
Đ
i
m...................................................................................... 478.1.2. Parabol Qua Hai
Đ
i
m Và Bi
ế
t Tiêu
Đ
i
m............................................................................................ 478.2. Elip ................................................................................................................................................................ 478.3. Hypebol ......................................................................................................................................................... 488.4. Elip Ho
c Hypebol Khi Có Tâm Sai Và Tiêu
Đ
i
m..................................................................................... 488.5. Conic Qua N
ă
m
Đ
i
m................................................................................................................................... 48 CH
ƯƠ
NG 9. L
I K
T

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
GiacatSugia liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Nhy Nguyễn liked this
Linh Vũ liked this
Sơn Minh liked this
Hoàng My liked this
Hoàng My liked this
Hoàng My liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->