L i nói

u

Marketing ngày nay ã tr thành m t cu c d a trên quy n s h u thông tin nhi u h n là quy n s h u nh ng tài nguyên khác .Các chât xám c a nhau.Dung l cho công ty ó. Các công ty c ng ph i phát tri n khai nh ng c ch tr ng ã tìm ta nh ng k thu t ph c t p i ây chúng ta có th nói Công ty c n nh ng lo i thông tin gì ?. Có nh ng ph Làm th nào ng pháp ch d o nào trong vi c thu th p nh ng thông tin c n thi t . qu n lý thông tin c a công ty m t cách hi u qu nh t các nhà l p quy t h u hi u tìm ki m thông tin m i .Vi c thu th p l u tr truy n bá thông tin r t t n th i gian và ti n b c. Các nhà nghiên c u th thu th p thông tin m i c ng nh qu n lý thông tin . a ra các quy t nh Marketing sáng su t h n có th hi n có. D n ba v n i th c nh tranh có th b t ch c nhau v trang c thi t b s n ph m và các qui trình s n xu t kinh doanh nh ng h không th sao chép thông tin và ng thông tin c a công ty có th t o ra l i th c nh tranh chi n l

nh c a công ty có th d dàng và nhanh chóng ti p c n v i nh ng : ´thông tin vàng´?. Chính vì nh ng i u ó mà em ch n tài này:´ Làm chuyên ê th c t p cho mình´ c nh ng thông tin thu th p và s dung có hi u Em mong r ng v i vi c xây d ng m t h th ng thông tin và nghiên c u Marketing trong công ty xây d ng công nghi p ph n nào t i u qu h n cho nh ng nhà qu n tr c a công ty. Em chân thành cám n s h Chuyên Ch g m 3 ch ng: ng d n t n tình c a th y Nguy n Th Trung và cán b công em có th hoàn thành t th c t p t t nghi p. ty trong vi c thu th p thông tin t phía công ty

ng I: H th ngthông tin và nghiên c u Marketing M t b ph n không th thi u trong ho t

ng kinh doanh c a công ty xây d ng công nghi p Hà N i. Ch ng II: K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và th c tr ng t ch c thu th p thông tin-

Nghiên c u khách hàng c a công ty xây d ng công nghi p-HN.

Ch ng III:T ch c h th ng thông tin và nghiên c u marketing trong công ty xây d ng công nghi p Hà - N i L i nói u«««««««««««««««««««««.. Ch ho t ng I: H th ngthông tin và nghiên c u Marketing M t b ph n không th thi u trong ng kinh doanh c a công ty xây d ng công nghi p Hà

N i««««««««««««««««. I. Khái quát v công ty xây d ng công nghi p Hà N i«««« 1. L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty xây d ng công nghi p Hà N i««««««««««««««««««««.. 2. L nh v c kinh doanh:«««««««««««««««. 3. T ch c ho t 3.1. 3.2.Nhi m 4.T ch c ng s n xu t kinh doanh c a công ty«... v qu n c a lý Công c a ty Công xây ty d ng xây công d ng nghi p công Hà nghi p N i Hà c i m tình hình:««««««««««««.

«««««««««««««««««««««««««««.. N i«««««««««««««««««««««««««««« 5. H th ng qu n lý ch t l 5.1. S ng:«««««««««««.. ng v h th ng qu n lý ch t l ng (ngu n b n cam k t qu n lý ch t l ng c a công ty«««««««« ng kinh doanh c a công ty xây ng kinh doanh c a

c a công ty ra ngày 18/3 /2000)««««««««««««««««««««««««««.. 5.2. M c tiêu ch t l d ng công nghi p Hà N i««. 1.T m quan tr ng c a h th ng thông tin Marketing trong ho t các doanh nghi p«««««................ 2. Nhu c u thông tin và nghiên c u khách hàng c a công ty xây d ng công nghi p Hà N i««««««««««««««« 2.1 . Nhu c u thông tin c a công ty xây d ng công nghi p««««««««««««««««««««««««««.. 2.2 . Nghiên c u khách hàng :«««««««««««.. Ch ng II: K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và th c tr ng t ch c thu th p thông tinNghiên c u khách hàng c a công ty xây d ng công nghi p-HN««««««««««««««. I. K t qu ho t ng kinh doanh«««««««««««««. II. H th ng thông tin và nghiên c u Maketing trông ho t

I.N ng l c tài chính c a công ty xây d ng hà n i««««.. 1.1. Tình hình tài chính c a Công ty xây d ng công nghi p Hà N i«««««««««««««. 1.2. Phân tích tài li u báo báo kinh doanh««««««. 1.3.Nh ng công trình hi n ang thi công :««««««. 1.4. C h i và thách th c c a công ty trong th i gian t i««««««««««««««««««««««««««««.. 1.4.1. C h i:«««««««««««««««««. 1.4.2. Thách th c:«««««««««««««««. 1.5. C s v t ch t c a công ty xây d ng công nghi p Hà N i««««««««««««««««««««««««««. 1.5.1. C s trong các phòng ban công ty««««« 1.5.2. C s v t ch t t i công tr 2. Quy trình ng««««««« u th u«««««««««««««««««..

3. Gi i thi u quá trình th c hi n gói th u SIMCO. ( Công trình:Tr s giao d ch và c a hàng gi i thi u s n ph m công ty thép và v t t công nghi p a ch xã m ìnhhuy n T LiêmHà N i)«««««««««««««««««««««. 3.1. Gi i thi u:««««««««««««««««««« 3.2. B ng t ng h p kinh phí: ........................................... II. Các ho t 1. Các ho t 2. Nghiên III. Ch ng thu th p thông tin và nghiên c u khách hàng c a công ty xây d ng công ng thu th p thông tin c a công ty«««««.. c u khách hàng c a công ty xây d ng công nghi p Hà N i««««««««.

nghi p««««««««««««««««««««««.. ánh giá nh ng thành công và t n t i trong công ty xây d ng công ng III: Hoàn thi n T ch c h th ng thông tin và nghiên c u marketing trong công ty nghi p««««««««««««««««««««. xây d ng công nghi p Hà - N i«««««««««««««««««««««««««««« I. T ch c h th ng thông tin«««««««««««««« 1. Khái ni m h th ng thông tin: «««««««««««.

2. Nghiên c u Marketing ««««««««««««««... 2.1. Khái ni m:««««««««««««««««.. 2.2. Quá trình nghiên c u Marketing«««««««. 2.3. c i m c a nghiên c u Marketing ««««« ng nghiên c u th tr ng:.. 2.4. Vai trò và ng d ng c a nguyên c u Marketing.. 2.5.. M c tiêu c a ho t 3. ng d ng công ngh thông tin trong Marketing «««« 3.1. Khái ni m d li u và thông tin««««««««.. 3 2. Công ngh thông tin««««««««««««« 3.2.1. Khái ni m công ngh thông tin«««««« 3.2.2. B n ch t luôn thay c n bi t«««««««««««« 3.2.3. H th ng thông tin qu n lý«««««««.. 4. Mô hình t ch c h th ng thông tin Marketing trong công ty xây d ng công nghi p Hà N i«««««««««««««« 5. Ki m soát h th ng thông tin««««««««««««.. II. Nguyên c u Marketing««««««««««««««« 1. Phát hi n v n và m c tiêu nghiên c uL p k ho ch nghiên c u««««««««««««««««««««... 2.L p k ho ch nghiên c u««««««««««««««... 3.Phân tích thông tin mà doanh nghi p thu th p và c u:«««««««««««««««««.. L i k t lu n«««««««««««««««««««««. báo cáo k t qu nghiên i c a công ngh thông tin, nh ng i u ng i qu n lý