CHACHA-LA HEADHEAD-CHACHA-LA

作曲:
作曲:
編曲:
編曲:

µ¶ÅÅŠŵ¶ ŵ¶ Ŷµ µÅ¶ µÅµ¶ÅŠŵ¶ ŵ¶ ŵ¶ ŵ¶ ŵ¼¶ÅÅ
µ µ
µ¶ÅµÂ¶µ
µ¶µ¶µ µ¶µ
µ¶ÅµÂ¶µ
µ¶µ¶µ
µ¶µ¶µ µ¶µ¶µ µ¶µ¶µ
¿¶¿¶¿ ¬ ¿¶Å¿¶¿¶ ¿¶Å¿¶¿¶ ¿·Å¿·¿·
1
−−−− ¤ ÅÅ ÅÅ Åŵ ¶Åµ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ µÅÅ ¶Åµ µÅÅ µÅÅ ÅÅ

¼¼

¼¶——
¿¶——
¿¶——
¿· —
¤—
‰˜—


——
——
——
——
——
——
——

——
——
——
°——
——
——
±—
——
——
±——
——

±—
——

°—
——

± ——
——
——
——
——
—˜
±——
˜—
˜—
˜—
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜ ¶µ
−−−− ¤¤ ¯
¶µ
¶µ
¶µ ˜ ¶µµ
¶µ
¶µµ
¶µ ˜
¬µµ¶——
¶µ—
¶µµ —
¶µ— ˜˜
µ ——
¶¿Å——
¿¹
¿¶¿Å—
˜—
ˆ

——
——
——

——
——
——
——


±——
˜
˜
˜
¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ
¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ
¿¿Å¶ ¿¿Å¶
¬µ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ

µ¶Åµ¶µÂ
µ¶Åµ¶µÂ
¿·Å¿·¿·
−−−−
¿¶¿¶¿¶ ¬ ¿¶Å¿¶¿¶¿ ¿¶Å¿¶¿¶¿
µ¶µ¶µ¶ µ¶µ¶
µ¶µ¶¼µ¶
µ¶µ¶µ¶ µ¶µ¶µ¶ µ¶µ¶µ¶

µ
¼

µ
¼
¿· —
¶——
¶ ——
¿¶¿¶¿Å—
“““ —
˜
˜
˜
‰˜—


——
——
——°


±

±


±
°
±


——
——
—˜
¬—

¹
¿
·
¿
Å
Å
¿
¿
Ŷ
Ŷ ŷ
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
−−−−
¶µ
¶µ
¶µµ
¶µ ˜
µ¶ ˜ ¶µµ
µ¶
¬µµ¶ µ¶
¶µµ
¶µ ˜ µ¶µ
¬µ¶µ
¶µ
¶µµ
¶µ ˜
˜—
˜—
˜—
˜—
ˆ

——
——
——
——
——
——
——

——
——
——


——

µ—
µ ——
µ —
µ —
¶Åµ —
¶Åµ—
¶Åµ—
¶Åµ—
¶Åµ——
¶Åµ——
¶Åµ—
¶Åµ—
Ŷµ ——
ŵ¶ ——
ŵ¶ —
ŵ¶——
µ —˜
µ—
µ—
µ ——
µ—
µ——
¬µ—
¬µ—
µ ——
µ ——
µÅ¶ µ ŵ¶ µ ŵ¶ µ ŵ¶ µ
5

¬ ¬¬ ĸĸÄĸ
Ä
9
−−−−
¶¿ ¶¿ ¬ ¬ ¿¶¿¿¶¿¶ ¬ ¬ ¸¸¸
¿¶¿¶¿Å—
¿¶¿¶ ——
¶¶¿¿¹
‰˜—


——
——
——
¿·¿·Å¿Å· ——
——
——

±—

——
——
——

˜—

——
——
——

——
——
——
——
˜—
——
——
——
——

——
——
——

˜—
°—
——


¿¶¿Å¶ —
±—


—˜
¬—
¶ ——
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜
˜
−−−−
¶µµ
¶µ
¶µµ
¶µ
¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿
¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿
µ


µ
µ

µ

¿
¿
¬¿

¬¿

µ
¿
¿
˜—
ˆ

——
——
——˜—
——

——
——
˜—
——

——


——

˜—

—˜
µ—
µ—
¶Åµ—
¶Åµ—
¶Åµ——
¶Åµ—
ÅÅ¿¶——
ÅÅ¿¶¿ ——
ÅÅ¿¶ ——
ÅÅ¿¶¿—
µ ——
µ—
¿ÅÅ¿¶ ——
¿ÅÅ¿¶—
µ—
µ —
¬µ—
¶Åµ ——
¶Åµ—
¶Åµ—
¶Åµ ——
µ ——
µ ——
¿ÅŶ ——
¿ÅŶ—
¬¿—
¬¿—
µ¶Åµ¶ µ¶Åµ¶ µ¶Åµ¶ µÅ¶ÅµÅµ¶ ¿Å¶Å¿Å¿¶ ¿¿ ¿¿ ¿¿
−−−− ¿¶ ¶

·
¿
¿
¿
¿
¿
¿¿¶¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿¶¿¶ ¿·¿·
¿¶¿¶—
¿¶¿¶—
¿¶—
¿¶¶——
¿¶¶¿——
¿¶¶——
¿·¿·¿· —
¿¶—
¬—
¬—
¿¶ —
¿¶¶¿—
¶¿ —
¿¶¶ —
¿·· ——
‰˜—


——
——
——


˜—

——
——
——

——
——
——
——
˜—
——
——
——
——
˜—
——
——

——
——
—˜
¬—
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
−−−−
¶µµ
¶µ
¶µµ
¶µ ˜
¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿ ˜
¬µ¶µ—
¶µ—
¶µµ ——
¶µ—
¬µ—
¶—
¶—
¶µ —
µ¶——
¿—
¬¿
¶——
µ
µ
¿
˜—
ˆ

——
——
——

˜
˜˜


——
—˜
ÅŶ¿ —
ÅŶ¿¿——
¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ
¿ÅŶ¿ —
¬µÅ¶µ µ ŵ¶ µ ŵ¶ µ ŵ¶ µ
¬µÅµ¶ µ ŵ¶ µ µÅ¶ µ ŵ¶ µ
¬¿¿ÅŶ
13

µÅµ¶ÅÅÅ µÅµ¶ÅÅ µÅ¶Å µ¶Å µ¶
ŠŠŠŠŵ ¶Åµµ ¶µ ¶µ
17
−−−− ¿¶ “
¬ ¿¿¹
¶¿¶
¬ ¿¶¶¿¶¿ ¿¿¶¶¿¶ ¬ ¿¶¿¶¿ ¶¿ ¿¶¿¶ ¶¿ ¿¶¿ ¶¿ ·µ
¬

¹
¬

¿
¿


¶¿—
¬

¿

¿

¿
¬
¶¿——
¿¶——
“—
¿¶——
‰˜—


——
——
——

¿¶ —
——
——
¿¶ ——
¿¶—
——
±—
¿¶——

˜—
¿¶ ——
¿¶ ——
¿¶——

¿¶——
——
——
——
˜—
——
——
——
——

——
——
——

˜—
°—
——

——

¶¿— ˜
¬—
¬—
˜
˜
˜
˜
˜
Š˜
˜
˜
˜
−−−− ¿ ¬¿¶ ¿ ¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿
¶µ
¶µ
¶µµ
¶µ ˜
¿
¿
µ
¿
¿
¿


¿


¿
¿
¿
¿
¿
¿
˜—
ˆ

——
——
——
——
——
——
——

˜—

¬¿—
¶ ——
——
¶—
¶¿——
——
¶ ——
˜—

——


——
——

˜—
¿——
¿Å —
µ—
µ —˜
ſŶ ——
ÅŶ¿—
ÅŶ¿——
ÅÅ¿¶——
ÅÅ¿¶¿—
ÅÅ¿¶ —
ÅÅ¿¶¿——
¶Åµ—
¶Åµ——
¶Åµ——
¿ÅŶ ——
µ—
µ ——
µ¶Å—
¬¿—
¿ÅÅÅ¿¶ ¿ÅÅŶ ¿ÅÅÅ¿¶
¬¿ÅÅ¿¶

-1-

CHACHA-LA HEADHEAD-CHACHA-LA µ¶Å¶ µ¶Å¶ µ¶Å¶ µÅ¶µÅµÅ¶ ¿Å¶¿Å¿Å¶ ¿¿ ¿ ¿ µ −−−− ¿¶ ¶ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿¿¶¶ ¿¿¶¿¶ ¿¿¶¿¶ ¿¿¶¿¶ ¿¿¶¿¶ ¿¶¿¶— ¿¶¿¶— ¿·¿·· — ¿¶— ¿¶¶—— ¿¶¶¿—— ¿¶¶¿—— ¬— ¿¶— ¬— ¿¶ — ¶¿ — ‰˜— ‡ — —— —— —— — — — — — — — —— —— —— — —— —— —— —— —— —— —— — — — — ¿¿·· —— —— —— — —— —— —˜ ¶¶¿¿— ˜— ° —— ˜— ¿¿¶¶ — ˜— ¬— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ −−−− ¶µµ ¶µ ¶µµ ¶µ ˜ ¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿ ˜ ¬µ¶µ— ¶µ— ¶µµ —— ¶µ— ¬µ— ¶— ¶µ — ¶µ — ¿— µ¶—— ¬¿ ¶—— µ µ ¿ ˜— ˆ — —— —— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —˜ ˜ ˜ ˜ ÅŶ¿ — ÅŶ¿¿—— ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¿ÅŶ — ¬µ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¬µ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ¬¿¿ÅŶ 21 ¶µµ ¶Åµµ ¶Åµ −−−− ¿¶ µ ¶ ¬ ¶ ¿ ¬ ¶ ¶ ¶ ¬ ¶ “ ¶¿ ¿¿¶¿¶ µ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ · ¿ ¿·¿··— ¿¿¶¶—— ¶¿— ¿¶— ¬— ¬— ¿¶¿— ¿¶Å¿— ¿¶¶ —— ¿¶¶—— ¿¶¶— ¿¶¶ — ¿¶¶—— ¿¶¶ — ¿¶¿¶— ·“·“¿¿— ˜— ˜— °— ˜— ‰˜— ‡ — —— —— —— —— —— —— — — — —— — —— —— —— —— —— —— — —— — —— — —— —— —— — ±—— —— —˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ −−−− ¿ ¬¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿ ˜ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ˜— ˜— ˜— ˜— ˆ — —— —— —— —— —— —— — —— — — — —— — —— —— —— —— —— — — —— — —— — —— — —— —˜ ÅÅ¿¶—— ÅÅ¿¶¿— ÅŶ¿ —— ÅÅ¿¶¿—— ÅÅ¿¶— ÅÅ¿¶¿ — ÅÅ¿¶ —— ÅŶ¿— ÅÅ¿¶—— ÅÅ¿¶¿ —— ÅÅ¿¶— ÅŶ¿¿— ÅŶ¿—— ÅŶ¿¿—— ¿ÅÅ¿¶—— ¬¿— ¿ÅŶ 25 µÅ¶µÅÅ µ¶µÅµ ¶Å¿ ¿ µµ¶ −−−− ¿¶ µ ¿ ¶ ¶ ¿ · “ ¶ ¿ ¶¿ — ¿¶—— ¿¶¿—— ¶¿— ˜ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ · ¿ ¶— ¶¿—— ‰˜— ‡ — —— —— —— —— —— —— —— — —— —— — ˜— —— —— —— — —— —— —— ˜— —— —— —— — —— —— —— — ˜—— —— —— — — ¿·¿Å· ““— ¿¶¿Å¶ — ¿¶¿Å¶— ¿·¿Å·—— ¶¿ —— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ −−−− ¶µ ¶µ ¶µµ ¶µ ¶µ ¶µµ ¶µ µ¶ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶ ¬µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ ¶ µ µ µ µ µ µ µ ˜— ˆ — —— —— —— — — — — — — ˜— — — — — —— ˜— — — — — ˜— — µ— µ— µ —— µ — ¶Åµ— ¶Åµ—— ¶Åµ — ¶Åµ—— ¶Åµ— ¶Åµ— µ— µ —— µ —˜ µ— µ— µ —— µ —— µ— ¶Åµ— ¶Åµ— ¶Åµ— ¶Åµ—— ¬µ— ¶Åµ —— ¶Åµ—— ¶Åµ — ¶Åµ—— µ¶Å—— µ¶Å — µ —— µ— µ —— µ —— 29 µÅ¶ÅµÅ¶ µ¶Åµµ ¿¶Å¿¿ −−−− µ¶ ¶ µ ¶¿— ¸¸— ¿¶¿¶—— ¿ ¶ ¶ ¿ ¶¿— ¿¶— ¿¶¿— ¿¶¿¶— ¿¶¿¶¿¶ — ¿¶ — ¶ ¿ ¶¿ — ¿¶—— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— ¶¿—— —— — —— —— —— — ˜— — —— — —— — — — —— ˜— — — ¶¿¶¿— —— — — — ˜— —— —— — —— —— —— —˜ ¶¿ — ¸ —— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ −−−− ¬µ¶µ —— ¶µ —— ¶µµ — ¶µ—— ¿— ¿— ¿— ¿— ¿¶— ¬¿— ¶— ¶¿—— ¶¿— ¶¿ — ¶¿ — ¶¿ — ¶¿— ¶¿— ¿—— ¿— ¿— ¿— ¿— ¿—— ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ˜— ˆ — —— —— —— — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — ˜ — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — ˜ ÅÅ¿¶¿ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ÅŶ¿ ÅÅ¿¶¿ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ¬µÅ¶µ µ ŵ¶ µ ŵ¶ µ ŵ¶ µ ¿ÅÅ¿¶ ¬¿Å¿Å¶ ¿ÅŶ 33 µ¶µ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ −−−− −− ¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¹ ¿¶¿¶¶ ¿¶¶¿¶ “““ ¶¿¶ ¿¹ ¿¶¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¶ µ µ¶—— ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶¿— ¶¿ —— ¿¶— ‰˜— ‡ — —— —— —— ±— — — — — — —— —— ˜ —— — — ¿¶“— —— —— — ¿¶—— ¿¶—— —— ° —— — — ˜— ¿¶ —— ±—— ¿¶—— ¿¶ — ¿¶—— —— °—— — — ˜— °—— —— —— — —— —— —˜ ¶¿— ¿Å¿¶— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ −−−− −− µ ¶ ¶ µ µ ¶ ¹ ¶ · ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿Å— ¿Å—— ˜— ˆ — —— —— —— ±— — — —— — — —— —— —— ˜ —— — — —— ¶¿ — — ¶—— —— —— — — ˜— ¶¿—— ¶— —— — — ˜— — ¶¿—— —— ¶— ˜ ¿ÅÅ — ¿ÅÅ— ¿¶¿Å¿Å¶— ¿¶¿Å¿Å¶— ¿·¿Å¿Å·— ÅÅÅ¿ —— ÅÅÅ¿¿—— Å¿—— Å—— µ — ¶Åµ—— ¶Åµ—— µ —— ¿ÅÅÅ¿¶ ¿ÅŶ ¿ÅŶ ÅÅÅ¿¶¿ ¿Å¶ ¿Å¶ ¿¶ ¶ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ 37 -2- .

CHACHA-LA HEADHEAD-CHACHA-LA µ¶µµ¶ µ¶µµ¶ ¶µ µ¶µ µ¶µ ¬ ¿À −− ¶¿µ· µ¶µ¶ ¶µ ¶µ ¶¿ ¶¿ ¶¿µ· ¶¿ ·¿ ¿¿·¿Á“““ ¶¿¶ ¶¿ ¿¶ ¿À ¿¶¿¶ µ ¼¶— ¶—— µ ·— µ· — µ·— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— — — —— —— —— — —— —— —— — —— — — —— —— —— — — — —— —— —— — —— —— —— — —— —— —˜ ˜— ±— ˜— ˜— °—— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ −− ¿¶ ˜ ¿ ¶¿ ¿ ¿¶ ¿ ¶¿ ¿ ¶¿ ˜ ¿— ¬¿ ¶— ¿— ¿—— ¿— ¿— ®¿— ¶— ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿Å— ¿ ¿ ¿ ¿Å— ¿ ¶ ¶ ¶¿— ¶¿ — ¿ ¿Å— ¿ ˜— ˆ — —— —— —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— —— —— — — —— —˜ ˜ ˜ ¿ ¶ ¶ ˜— ¿ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ÅÅÅ¿¶ ÅÅÅ¿¶¿ ÅÅŶ¿ — ÅÅŶ¿¿—— ÅÅ¿¶¿ Å Å Å ¿ÅŶ —— ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ¿ÅÅŶ ®¿Å¶¿ ¿ÅÅŶ ¿ÅŶ ¿ÅÅ¿¶ ¬¿¿Å¶ 41 −− ¿¶¿¶¿ µ¶µ¶µ¶ µ¶µ¶µ¶ µ¶¶ ¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ “““ ¿¹ ¶¿¶¶ ¿¹ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¶¿¶À ““ ¿ ¶ ¹ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ °— ˜— ˜— ˜— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— —— — —— — —— —— — ¶— — ¶—— —— ° —— —— ±—— ¶—— ¶— —— — °— —— — °— —— —— —— — —— —— —— —˜ ¿¶¶Å—— ¿¶¶Å— ¿¶ “— ¿¶—— ¿¶—— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ ¶µ Š˜ ˜ −− ¶µ ¿ ¿ ¿ µ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˜— ˜— ˜— ¶¿— ¶— ¶¿—— ¶—— ¶¿—— ¶— ˜ ˜— ˆ — —— —— —— —— —— —— —— — —— — — — — — — —— —— —— — —— — — — — — ¿ÅÅ — ÅÅÅ¿¶— ÅÅŶ¿—— ÅÅÅ¿¶— ÅÅÅ¿¶¿ — ÅÅÅ¿¶—— ÅÅÅ¿¶¿ —— ÅÅÅ¿—— ÅÅÅ¿—— ÅÅÅ¿¶— ÅÅÅ¿¶¿ — ŵ¶— ŵ¶— ÅÅÅ¿—— ÅÅÅ¿—— µ— µ— ¿ÅÅÅ¿¶ ¿Å¶ ¿¶ ¿¶ ¶¿ ¿¶ 45 −− ¶¿µ· ¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¹ µ¶µ¶ ¶µ ¶µ ¶¿ ¶¿ ¶¿µ· ¶¿ ¶¿ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¶µ ¶µ ¿¶¿¶¶ “““ ¶µ— ® ¬¬— ¿¿¶— µ·— µ· — ¿¶— ¿¶— ¿¶— ¿¶— ¿¿¶ — ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— — — —— —— —— — ˜— —— —— —— — —— —— —— ˜— —— — —— —— — —— — ˜— ¿¶— — — — — — — — —— °—— —˜ ±— “ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ −− ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ®¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ®¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¶ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿Å— ˜— ˆ — —— —— —— —— — —— — — — —— —— — ˜— —— — —— —— — —— —— ˜— —— —— — —— —— — —— — ˜— —— ¶¿ — — ¶— — — —— —˜ ¿ÅÅ— ÅÅŶ¿¿ — ÅÅŶ¿¿—— ÅÅŶ¿¿— ÅÅÅ¿¶¿— ÅŶ¿—— ÅÅ¿¶ — ÅÅ¿¶¿ — ÅÅ¿¶— ÅÅ¿¶¿— ÅŶ¿— ÅÅ¿¶— ÅÅ¿¶¿— ®¿ÅŶ¿ ®¿ÅŶ¿ ¿Å¿¶Å ¿¶Å 49 −− ¿¶¿¶ µ¶µ¶µ¶ µ¶µ¶µ¶ µ¶¶ µ¶¶ ¶µ ¶µ ¶¿µ· µ¶µ¶¼µ¶ ¶¿ ¶¿ ¶¿µ· ¶¿ ·¿ ¿¶¿¶¶¹ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¶ ¿ µ ¿ ¿ ¿ ¿ · µ · µ ‰˜— ‡ — —— —— —— —— ± —— ¶— ¶— — —— °—— —— — ˜— °— —— —— —— — —— —— —— —— ˜— —— —— —— —— — —— —— —— — ˜—— —— —— —— — —— —— —˜ ±—— ¿¶— ¿¶ —— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ¶µ ˜ ˜ ˜ −− ¶µ — ¿ ¿ ¿ µ ¿ ¿ ¿ ®¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ˜— ˆ — —— —— —— — — — ¿ ¶ — — — — ¿ ¶ — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — ¿ ¶ — — — — ¿ ¶ — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ ÅÅÅ¿ ÅÅŠŵ¶ µ ŵ¶ µ ÅÅÅ¿ ÅÅÅ¿ ÅÅÅ¿¶ ÅÅÅ¿¶¿ ÅŶ¿ ÅÅ¿¶¿ ÅÅŶ¿ ÅÅŶ¿¿ ¿ÅÅ¿¶ ¿ÅÅÅ¿¶ ®¿¿ÅŶ ¿ÅÅŶ ¿¶ ¿¶ ¿¶ ¿¶ 53 µ¶µ¶ ¶µ µ¶µ µ¶µ ¬ À −− ¶¿ ¶¿ ¿À ¿¿·Á ““ “““ ¶¿¶¶ ¿¶¿¶¶ ¿¹ ““ µ µ¶— ¿¶¿¶¿ — ¿¶¿¶ —— ¿¶¿¶À— ¿¿¶¶¿¶¿— ¿· — ¿¿¶— ¿¿¶ — ° —— ¶¿¶ÅÅ—— ¿¹ ¿¶¿¶ÅÅ—— °— ‰˜— ‡ — —— —— —— —— —— —— — — —— —— — ˜— —— —— —— — —— —— —— ˜— — —— —— — — —— — ˜— — — — — — — — —— °—— —˜ ¶“ ¶ ¿ ¶ ¿ ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ˜ ˜ −− ¿ ¬¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿Å— ¿—— ¿Å—— ¿Å — ˜— ˆ — —— —— —— — ¶¿— — ¶—— — — —— —— — ˜— —— — — —— — —— —— —— ˜— —— — —— — —— —— — ˜— —— ¶¿ — — ¶— — — —— —˜ ¿ÅÅ— ÅÅÅ¿— Å— Å— ÅŶ¿—— ÅÅ¿¶Å¿—— ÅÅ¿¶Å — ÅŶſ¿ — ÅŶſ¿—— ¿ÅŶŠÅÅ¿¶Å ÅÅ¿¶Å¿ ¿ÅŶ ¿Å¶Å ¿ÅÅ¿¶Å ¿Å¶Å ¿Å¶ ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ¬¿Å¶¿ 57 -3- .

CHACHA-LA HEADHEAD-CHACHA-LA µ¶µµ¶ µ¶µµ¶ µ¶µ¶ µ¶µ¶ ¶µ ¶µ −− ¶¿µ· ¿¶¿¶¿¶ ¶¿ ¶¿ ¶¿µ· ¶¿ ¶¿ ¶µ ¶µ ¿¶¿¶¶¹ ¿¶¿¶¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¶ ¶— ¶µ—— µµ· — µ·— ‰˜— ‡ — —— —— —— —— — —— —— — °— —— —— —— — —— — —— —— —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— — —— —˜ ¿¶— ± —— ¿¶ —— ¿¶ — ¿¶— °—— ˜— ˜— ˜— ±—— ˜ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ ˜ ¶µ ˜ ˜ −− ¶µ — ¿¶ — ¿— ¿—— ¿— ¿¶— µ — ®¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿Å—— ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶¿—— ¶¿—— ¿ ¶ ¿ ¿Å—— ¿Å— ¿ ˜— ˆ — —— —— —— —— — — — — — — — — — — — ¿ ¶ — — — — ¶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ˜ ¶¿ —— ¿ ¶ ˜ ˜ ˜ ¿ ¿ÅÅ— ÅÅÅ¿ ÅÅ¿¶¿ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ÅÅ¿¶ ¶Åµ µ ¶Åµ µ ÅÅÅ¿¶ ¿ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶ ÅÅ¿¶¿ ÅÅ¿¶¿ ¿ÅÅÅ¿¶ ®¿¿ÅŶ ¿ÅÅŶ Å¿¶ ¿¶ 61 −− ¬ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¿¶¿¶¿¶ ¬ ¸¸¸ ® ® ¬ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¬— ¸ —— ˜— ˜— ˜— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— —— — —— —— —— — —— —— — —— —— —— —— —— —— —— — —— —— —— — —— —— —— — —— —— —— —˜ ¬ ¸Ä—— Ä— ˜ ˜ ˜ ¸Ä ˜ ĸĸ ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ ˜ −− ¿ ¿ ¬ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¿ ¿ ®¿ ¶ ¶ ¿ ¶ ¶ ® ¶ ¶ ¶ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ˜— ˜— ˜— ˜— ˆ — —— —— —— — —— —— —— — —— —— — — —— — —— — —— —— —— —— —— — —— — —— — —— — —— —˜ ÅŶ¿—— ¿Å¿Å¶— ¿Å¿Å¶—— ¿Å¿Å¶ —— ¿Å¿Å¶—— ¿Å¿Å¶— ¿Å¿Å¶ — ¿Å¿Å¿Å¶— ¿Å¿Å¿Å¶— ¿Å¿Å¿Å¶—— ¿Å¿Å¿Å¶—— ¿ÅÅ¿¶—— ¬ ¿Å¿Å¶—— ¿ÅŶ ®¿ÅŶ¿ ® ¿Å¿Å¶ 65 µ¶ µ¶ µ¶ ¸¸ ¿·¿¿· ““ ¿¶¿¿¶ ¿¶Å¿¿¶ µÅÅ µ¶Åµ µ¶µ ¶µ ¶µ ¶Åµ Åŵ ¶Åµ ¶µµ ¶µ ¶µµ ¶Åµµ Åŵ ¶Åµµ ¶µµ ¶µ −− ¶¿ ¶¿¿ ¶¿¿ ¬ ¶¿ — ¶¿¿— “ —— ¿¶— ¸—— ¶¿ — ¶¿— ¿·— ¿¶— ‰˜— ‡ — —— —— —— — —— —— —— — —— —— —— — —— —— — —— — — —— °—— —— —— —— — —— —— —— — —— —— —— — —› ˜— ˜— ˜—— ¶¿¿ — ¶¿— › ˜ ˜ ˜ ˜ Š˜ › ˜ ˜ ˜ −− ¯ ¯ ¶ µ ¶ µ ¬ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ ¿ ¶ µ ® ¶ ¶ ¶ ¶ ¿ ¿ ¿ ¿ µ ¿ ¿ ¿ µ µ ˜— ˆ — —— —— —— — —— —— —— —— —— — —— — —— — — — —— —— —— —— —— — —— —— —— — —— —— —— — — °— —— — —› ˜— ˜— ˜—— ¿¿Å¿Å¶ —— ¿¿Å¿Å¶ — ¿¿Å¿Å¶—— ¿¿ÅŶ— µµ¶Å— ¿¿ÅŶ —— µµÅŶ— µµ¶Å— ¬ ¿¿ÅŶ— ® ¿¿Å¿Å¶ 69 -4- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful