;:?

38B84631

;;-; 10, r e u,

::: .

12:52:48 18-02-2011 1/11

BureaU Kort Gedlng LV I I :I: :J,)

0238884631

Nr.6288 P. 2

SOLV.

=

= 4 IN NAAM OER KONINGIN

vt:RZOEKSCHRIFT TOT HIH LEGGI!N VAN CONSERVATOIR BESLAG TOT AFGIFTE EX ART. 730 RV, Tf;VENS HOUDENDE HET VERZOEK TOT HET BEVELEN VAN GERECHT!LIJKE seWARING ex ART.

T09Rv.

UN I VANOI N IHf Wdf1fl van de rec.:tHt)iHlk to "'oIdrl,un

Aan de Edelachtbare HeerNrouwe Voorzieningenrechler van de Arrondlssementsrechtbank te Haarlem

d.d. 1 fj ~EB 2011

sector CIVIt3110cIH I own kort S){)ljlng UEGHII:FtEH

Verzoaker Is:

- (verder te noemen " I"), wonende en zaakdoende ta I

, te dezer zake domicilie klezende te (1011 TR) Amsterdam aan de Schlppersgracht 1·3 ten kantore van SOLV aevccaten, van wle mr. M.M.E. Anllc tot (proces-)advOc8at wordl gesteld en dlt verzoakschrlfl oncertekent en Indient;

Gerekwestreerde Is:

Stlchtlng Beschormlng Rlchten Entertainment Industrl, Nederland Wytns handelend, onder de Raam BREIN (verder te noemen: NBREINij), statutalr gevestlgd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Sirlusdreef 22 - 28 ta (2132 WT) Hoofddorp;

INLEIOING

1. bledt hostingdlensten aan met gebruikmaklns van versohllIende servers. De

servers zijn ondergebracht blJ hostingprovlder Worldstream in Nederland. BREIN heeft deze servers weggenomen bij Worldstream omdat zij vermoedt dat zlch daarop onrechtmatlge informatle bevlndt. BREIN heeft geen rechtvaardlglng of titel voor het

meenemen van de elgendommen van wenst daarom conaervatclr

beslag tot atglfte te leggen op de servers die aan hem In eigendom tcebehcren. In

het hlernavolgende licht zijn verzoek nader toe.

RELEVANTE f:EITEN

EARTIJEN

2,.neeft, onder de naam " een klein hostingbedrlJf In

Costa Rica, Costa Rica Is een derdewereldland. De stroom- en internelvoorzienlng zijn daar niet betrouwbaar, Bovendien Is crfmlnaJiteit een probleern, Om dele

redenen heeft er voor gekozen zlJn kOSlbare apparatuur waarmee hlJ ~IJn

hostingdienst verricht, onder Ie brengen blJ Worldstream in Nederland, Het gaat om

BII&hlgrequeal Inzake pagina 1/11

IBREIN

-

0238884631

10. r e u,

Bureau Kort Gedlng

i V I I ';I; ?'t c

12:53:10 18-02-2011 2/11

N r. 0 L ~~ r, j

SOLV •

0238884631

echt servers van hoge kwalltelt witarop circa 200 IP-adressen in gebrulk waren, enkele desktop computers en diverse andere hardware die de apparatuur met elkaar

verbindt. Oe hostingdlenaten van worden onder andere gebruikt voor

websites van derden, e-mail servers en virtual servers. Op de servers en computers

bevinden zlch nsast de content die voor derden heeft opgeslagen, de

persoonlljke en zakellj~e correspondentie, admlnlstratie en andere gegevens van

, alsmsde aile back-ups.

3. Als Prodyct!' 1 wordt de e-rnallcorrespcndentle tussen en Worldstream

overgelegd wasrin de opdracht van . en de acceptatle door Worldstream van

de 'co-location' dlenst van Worldstream is vervat, De a-mall van 24 augustus 2010

bevet ook het overzioht van de hardware van die blJ Worldstream ward

ondergebracht.

4. BREIN is een stichting die zlch ten doe I stelt om de belangen van de rechthebbenden op audio", vldeo- en interaotleve procueten te beschermen. Daartoe treedt 6RE1N ook in reome op.

!:lET WEG~EMEN VAN Of; SeRVERS

5.· Op 13 Januari 2011 bemertde dat zijn servers ontoegankelijk waren. Daarop haeft hlJ direct contact opgenomen met Worldstream. Ole antwoordde slmpelweg dat BREIN de servers ult de lucht had gehaald (,"BREIN hB~ taken your salVers down~ omdat er lIIegale content op zou staen, en dat hlj verder maar contact op rnoest

nemen met BREIN. Daarop heeft gevraagd of BREIN een officleel

document heeft achterlaten veer de beslaglegglng en op welke apparatuur precles beslag is gelegd. Daarom antwoordde Wordtream met de enkele zln ~Please oontact BRf:IN regardIng the doouments. They took over control now. ". Deze e-mailwlsBeling wordt al$ frpductle a overgelegd.

6. Diezelfde dag ontvangt een e-mail van BREIN waarult bliJkt dat BREIN niet

aileen de servers van die zioh blj Worldstream bevonden uit de lucht heeft

gehaald, maar deze zelfs heeft meegenomen (P[pductle 3),

7. BREIN stelt In de e-mail dat de servers sroto hoeveelheden iIIegale entertainment content bevatten. Volgens BREIN wordt er een z:ogenaamde ''Warez Topslle" onder

de naem MSwanH gerund vanaf de servers, waar persoonllJk achter lOU

litten. Hot zou gaan om vele dulzendon bestanden met onder andere IlIegaa' geuploade muzlek, films en games. Enlge onderbouwing of bewlJs van deze stelling wordt ill de e-mail niet gegeven of aangeboden. Wei wordt gedrelgd met zowel strafrechtelijke vervolging al8 eencivielrechtelijke actle tegen , Van de

conflscatle van de elgendomrnen van heert BREIN veel gewag gemaak1ln

Be&lagrequetllnZilke paglnll Zlll

IBREIN

10. reo. LV I I ~ : 'If

0238884631

12:53:35 18-02-2011 3/11

Nr.6288 P. 4

SOLV •

0238884631

Bureau Kort Gedlng

de media. Naar elgen zeggen heeft zij ter waarde van 95.000 Euro materlaalln beslag genomen.

8. In de veronden;teiling dal hot gaEit om een beslag, heeft de raadsvrouwe van

SREIN gevraagd om een boslagverlof te overteggen en te speolficeren welke goederen zlj heeft meegenomen. Ult de reactie VBn BREIN blljkt Elchter dat BREIN zich nlet de moeite van het halen van een tltel heert getroost doch simpelweg van World$tream heeft gee 1st de servers die eigendom zijn van af te geven, waarop World stream heen gehoorzaamd. BREIN heert de servers vervolgens meegenomen en ondergebracht op een onbekende locatie. Oe briefwisseling tcseen

de raadsvrouwe van en BREIN wordt als Productle 4 overgelegd.

GRONDSLAO VOOR BEPERKING VAN HET I;IGENDOMSRECHT ONTBReeK'T

t;IQENRICHTING

9. Vast staat dat de elgenaar 18 van de servers die BREIN heeft weggenomen.

Het elgendomsrecht is een sbsoluut recht, Oat recht kan men niet doorbreken met de slmpele 9teliing dat men een sterker reeht heeft. In andere woorden; BREIN kan de servers die een ander in eigendom toebehoren, nlet meenemen met de enkele stelling dat zlJ daartoe recht heen. BREIN h~d, haar recht Inroepende, een titel moeten ver1<rIJgen. Een tltel heeft BREIN echter nlet, waarschljnJljk zelfs nlet eens gevraagd. poor de se,:,era mae te nemen, enkel op basis van de nlet onderbouwde stelling det zlch daarop I!legale content bevlndt en londer geldige titel, maakt BREIN %Ich schuldig san elgenrlchtlng.

ART. 28 AW IS ONYOLQQf:NDE GRONDSLAG

10. In de correspondentie met . heeft BREIN nergens aangegeven op welke rechtsgrondslag zlj het confisqueren van de servers baseert. Wor1dstream, kennelijk onder druk ge1:et door BREIN, weigerde eveneene enlge opheldering te gaven. Eerst

nadat een advocaat heeft ingeschakeld, heeft BREIN aangegeven dat zlj

haar aotle stoelt op artlkel 28 van de Auteurswet (Aw). Olt artlkel geeft de auteursrecbthebbende, kort gezegd, het recht om Inbr~ukmakende zaken of de daarvoor gebrulkte materlalen of werktuigen als zjjn elgendom op te vorderen. Art. 28 Aw kan vanzelfsprekend nlot lelden tot een beperking van hot fundamentele eigendomsrecht, althans nlet zander dal een rechter daartoe toestemmlng goeft. Bljzondere opsporingsbevoegdheden heert BREIN lmmers nlet. Hat Is een stlchtlng, met geen enkele andere bevoegdheld dan elke elvlele partij.

Be&Iagrequnl InUKe paglna 3/11

I IBREIN

10. reo. LVII ~::l'

0238884631

12:53:58 18-02-2011 4111

Nr.6288 P. 5

SOLV.

0238884631

8ureau Kort Gedlng

II

11. Het feit dat over de opelslng moet worden geoordeeld door een rechter blijld verder ult het achtete lid van het artlkel, det bepaalt dat de rechler blJ beoordellng van do maatregelen aanc:lacht dient ttl besteden aan de proportlonaliteit daarvan. Deze wet1elljke waarborgen tegen een onrechtmatlge enlof dlsproportlonele uitoefening van een - in de IIteratuur ook wei genoemde - 'quasl-revindtcatle', %ouden illusolr zijn op het moment dat de rechthebbende ook zonder rechtsr de quasl·revlndicatle zou kunnen ultoefenen. Een dergelljke rulme uitleg van art. 28 Aw zou elke rechthebbende van auteursrechten een r90ht geven dat de poll tie niet eens loekomt,

12. De enkela stelling dat zlch op de server IIlegale content bevindt • zoncer dat daarvoor enlg bewijs Is overgelegd, zonder det daarover een rechter heeft geoordaeld en zonder dat de eigenaar zich heeft kunnen verweren - kan natuur)IJk geen grondslag zijn voor het ontnamen van elgendom.

IOETSING 1290B DE REQHTEB

BREIN hfJcJ bewijs m08ten overleggen

13. Als BREIN :z:ich tot de rechter had gewend, teneinde veri of te krijgen voor het leSgen van conservatoir besta" tot afgifte1 of tenelnde een ex parte bevel te verkrijge", had zij enig bewljs van haar stellingen moeten overleggen. Dat heefl ziJ nlet gedaan en tiJ weigert dat te doen. Als reden van deze weigerlng geeft BREIN aan dat het bewljs %0 omvangrijk Is dat het nlet mogelijk ZOU 2;IJn om een kopie daarvan op te sturen. In

plaats daarvan nodigt BREIN: en zijn raadsvrouwe ult om het bewijs te

komen bekl)ken op het hoofdkantoor van BREIN In Hoofddorp.

14. Het argument van de omvang van het bewiJs kan de weigering bewijs ts leveren uiteraard niet dragen. Als BREIN zlch tot de rechter had gewend, hetgeen zlJ had moeten doen, dan had zlJ toch ook bawlJs moeten overleggen. Bovendien, nlets weerhoudt BREIN ervan am dan tach op 7:IJn minst een fractie van de - door haar gestelde - enorme hoeveelheld beWijs te overleggen. Het Is overlgens zeer onwaanlchijniijk dat het bewijs daadwerkelljk %0 omvangrijk Is dat het I"Ilet opgestuurd kan worden. Met de rnoderne ops1agt&ehnieken Is het eenvoudig om ook grote hoeveelheden data slmpel aan een ander te verzenden, bljvoorbeeld door de data op een USB-stick te plaatsen en per post op te sturen. Daarnaast geeft BREIN zelf aan in haar brief van 7 fabruer! 2011 dat zlJ bewijs van Illegale content op de servers zou hebben getoond aan Worldstream, waarop Worldstream de servers aan BREIN meagaf. Onduldelijk is waarom het nlet mogelijk ZOU zlJn om dalzelfde bewljs, of zelfs

maar aan enkel document daarvan, aan te tonen of overleggen.

Beslagroqueallnzllke plIglnll 4111

laREIN

II

0238884631 Bureau Kort Gedlng

lo,reo, lV11 ~:~~

12:54:23 18-02-2011

0238884631

Nr,6288 p, 6

SOLV •

BREIN heeft toegang tot de inhoud van de servers

15. In de onderhsvlge zaak ziJn acht servers In beslag genomen die de volledlge

persoonllJke an zakelljke administratle van bevatten, alsrnsde allerlel

( onbekends) gegevens van derden die In opdracht van daze

derden op zijn aervers heeft opgeslagen.

16. Zalfs als BREIN wei toestemming van de reenter had gekregen, zou zlJ In het geval van bealag tot afglfte (lelfs Indien dat Indus'let bew8amemlng zou zlJn) nlet het recht hebben gekregen om de servers mee to nemen, laat staan deze te onderzoek, totdat de rechter sen daarop gerlchte vordering in de hoofd%aak toewlJet. De ratio hlervan Is cat de beslagene doorgaans nlet op het beslagrekest wordt gehoord, terwijl de In beslag te nemen xaken vertrouwGlljke gegevens van de beslagene kunnen bevatten. Een rechterlijke toets ten volle (dUB nlet summierllJk loals blj sen beslaglegging) doe! recht aan de belangen van de eigenaar van de zaken waarop be slag rust. In deze zaak heeft BREIN zelfs de summiere reoh!ellJke toets blJ beslaglegging overgeslagen (die haar nle! het recht zou hebben gf'geven de servers onder ztch te houden, laat staan haar het reoh! zou hebben gegeven deze servers te onderzoeken).

17. Inmlddels is duideliJk geworden dat BREIN zith van dergelijke waarborgen niet veel aantrekt. BREIN heeft de servers simpelweg'meegenomen en ondergebracht op een onbekende locatle. ZI] heeft zjch bovendlen ~I toegang verschaft tot de lnhoud van de aervers, zo geeft zlj zeit aan In hilar brief van 7 februarl2011: "BREIN gained ecces« to the servers", en voorts: ~RBOOrcJS of the gmail address your client uses are not on

the servers that were taken. " heeft verder gemerkt dat op verschillende van

zljn acoounts is getraoht In te loggen en dat daarblJ waehtwoorden veranderd zlJn, waardoor hlj gean toegang meer heeft tot onder andere zljn e~mailaccount. Het vermoeden Is dat 8REIN ook daar achter ~it.

16. Had BREIN gekozen voor een beslag, dan (I) had lij bawl]s moeten overleggen van de grondslag van haar vorderlng, (U) waren de servers In gerechtelljke bewarlng geplaatst blJ een onafhankellJke derde en (III) had BREIN geen toegang gekregen 10t de inhoud van de servers. Had BREIN de servell direct willen meenemen, dan had zlj een daartoe gerlehte vorderlng In een kort gedlng of bodemprecedure moeten Installen teneinde een t~el te kriJgen. Deze waarborgen neergelegd In hot wettelijk syeteem van rechtellJke toetslng (zoals ook bUJkt ult art. 26 lid a Aw), kunnen nlel worden omzeild op baals van de slmpele stelling dat er .Inbreuk wordt gemaakt.

BG81allreQuIIsllnzaki paglna 0111

IBREIN

5111

12:54:49 18-02-2011

0238884631 Bureau Kort Gedlng

IV,I~V, LVII ~;/O

0238884631

Nr,6288 p, 7

SOLV.

III

Gl;EN TITEL. GEEN GROND

19, BRErN heef1 nlet aileen zonder titel elgendommen van een snder meegenomen, en zlch toegang tot de~G servers verechaft (daarbiJ mogefljk de servers beschadlgend), maar zij heeft ook geen grond om ex art. 28 de servers als haar elgendom op Ie elsen.

ER 15 GEEN INBRElUI;S;

20, Allereer$t staat geenszins vast dat er uberhaupt sprake Is van een Inbreuk. Zoals hiervoor is besproken heeft BRE;IN tot nog toe geen enkel bewijs kunnen overleggen van en 19B Inbreukmakende content 01' de servers. BREIN heeft haar stelling dU8 niet eens aannemellJk gell1aakt, laat staan dat de inbreuk vast Is komen te staen.

21 , Zalfs als er toch sprake is van onrechtmatlge content op de servers, dan geldt dat

daarvoor nlet aansprakelijk i~. Ala hosting provider slaat Informatle

op voor dercen,

22. Onder art. 14 van de Ewcommerce richtlljn, zoals ge'(mplementeerd In art. 6:196c lid 4

van het Burgerlljk Wetboek, is ' als hosting provider gevrijwaard van

aansprakelijkheld voor eventuele onrechtmatlge informatle die hfj op verzoek van derde" opslaat. Hij he aft geen enkele bemcelenls met de Informatle die hi) opslaat en heeft geen kennls van eventuele onrechtmatlge inform~tle op de servers. Op het

moment dal ' In kennls wordt geeteld van het onmlskenbaar onrechtmatlge

karakter van informatie die hlJ host, zal hiJ. op basis van zlJn notice and 18kedown~ beleld prompt maatregelen nemen om deze Informatje te velWlJderen of ontoegankelijk te maken,

23, BREIN beschuldlgt . zonder een beglng van bewijs dat hU degene zou zlJn aehter de - naar BREIN ste~ -Inbreukmakende 'Swan topsite', Nlet aileen ontbreekt een begin van bewijs, BREIN onderbouwt nlet eens hoe zij tot deze besChuldjglng Is gekomen (verwezen wordt naar haar brief van 7 februar; 2011). Als hostIng provider wee! hlJ nlet welke content er op zlJn servers staat, "oeh hoart hiJ dat te weten (er bes!aat immera geen algemene toezlchtverplichting, artlkel16 e-Commerce nchtlijn),

zit dUB ook nlet achter Swan en weet evenmin 01 degene achier Swan gebrtJikt maakt van zljn hosting diens,en.

24. Ook zegt BREIN dat hel onwaarschlJnllJk is dat: een hosting provider Is, en

zij bewi)s zou hebben dat "probabIY;8 not unaware" van de inbreuk, Oat

laatste is wei heel vaag en motlveert BREIN verder nlet. Ten aanzlen van de eerste stelling voert zij wei enlge, zl} hat weinlg steekhOUdende, argumenten aan:

Be&llIljIreque.llnzak. ' p99in~ 6/11

IBREIN

6/11

I \J, I e u,

Bureau Kort Gedlng

c V I I '1, ')'J o

0238884631

12:55:14 18-02-2011 7/11

IH.OlOO r , 0

SOLV.

0238884631

II

ZOU geen IIlst met gegevens van zlJn I<lanten kunnen overleggen, geen back up zou hebben en geen web$lte zou hebben. BREIN gaat er aan voorbiJ dat zij ane servers

van heett meegenoman, Incluslef de server waarop de zakelijke administratie

zlch bevlndt, Incluslef de back up eeNer, en Inclusief de server waarop de website

van , www.altransa.net. gehoil werd. Voor de goede orde Jegt als

Productle 5 de algemlilne voorwaan:len die van toepassing op de door hem verleende hosting dlensten Over.

ONRECHTMATIG HANDELEN DOOR BREIN

25, Buiten het feit dat er geen geldige jurldlache grondslag bestest veer de actie van BREIN en dat er een titel ontbreekt, geldt dat het wegnemen van de servers volstrekt dlsproportloneells In verhollding tot het te bereiken doet.

26. Zoals hlerboven besproken, voigt ult het achtste lid van art. 28 Aw dat de maatregelen op basis van dat artlkel dienen te getuigen van evenredlgheld tussen de ernst van de lnbreuk en de gevorclerde maatregelen. DaarblJ moet ook rekenlng gehouden worden met de belangen van derden.

MM TR~QgbgN YAN BREIN QAAN VEEL TE VER

27. BRE1N heeft vergaande maatregelen genom~n: zlJ heeft zonder rechtelijke toetst eigendommen van een ander meegenomen, deze ondergebraoht op een voor onbekende Joostle, en zlch toegang lot de servers, versohaft, Op daze servers staat vertrouwellJke Informatie, waaronder content van derden.

28. Hlerboven werd reeds betoogd dat BREIN had kunnen kiezen voor het, met meer waarborgen omklede conservatolr beslag tot afglfte of een kort gedlng. Daamaast

had BREIN contact op kunnen nemen met met het verzoek om eventuete

onrechtmatige content te verwljderen of ontoegankelijk te rnsken, Als hosting provider

is daartoe onder omstandlgheden verplleht. ' wordt wei tens vaker

met notice and takedown verzoeken geoonfronteerd en werkt daar steeds aan mee. ZIJn notice and takedown beleid werkt dUll goed. Een dergelijk verzoek heeft

echter niet bereikt. Ten stotte had BREIN natuurllJk aan Worldstream kunnen vragen om de toegang tot (gedeelten van de) servel'll af till slulte".

29. In plaatlJ daarvan heeft BREIN ervoor gekozen om aile servers W9g te nemen en bovendlen zlch toegang tot de servers te verschaffen en klaarbllJkelljk van alles met de Inhoud te doen. Daarmee Is aile content ontoeganke,lIjk geworden, en dUll nlet aileen eventuele onrechtmatlge content. De servers bevatten ook persoonllJke

admlnlstratie van ! waar hlj nu geen toegEing meer toe heeft. Oak de

zl;Ikelljke Eldmlnlstratle en beck-ups stonden op de servers. Daardoor kan

niet aileen onmogelljk bewljs leveren van wle zljn klanten zijn. maar kan hi} ook niet

e.slagrtque&llnzake pagina 7/11

IBREIN

0238884631

Bureau Kort Gedlng

12:55:40 18-02-2011

II,I.,~U. lV11 '·JI

0238884631

Nr.6268 P. 9

SOLV •

beeerdelen In hoeverre er daadwerkellJk anrechtmatlge content op de servers stone, waardoor hlj de vermoedene van BREIN niet mat bewiJs kan ontkrachten.

30. Daar komt nog blJ dat I3REIN weigert aan te gaven waar de servers zlch precles bevmden, en weigert opgave t8 doen van de hardware die zij heaft meegenomen.

moet afgaan op de mededeling van Wortdstream det zljn servers zijn meegltnomen. Ondanks de weigerlng van BREIN (en Worldstream) te speclficeren welke zaken BREIN heaft meegenomen, vraagt zl} wei om bewljs dat hij eigenaar is. Dat is de omgekeerde wereld. Goederen van een ander meenemen en dan vragen naar het eigendomsbewijs. Weigeren te zeggen welke goederan zijn meegenomen, en dan vragen naar het elgendomsoowijs van die niet gespeclflceercle zeken, En dat

telWl}1 BREIN niet eena betwlst dat de servers eigendom ziJn van j. BRE'N

rlcht zlch ulteraard nlet veer nlets op . Uit de reaotle van· Worldstream

(HSREIN has taken your servers down') voigt genoegzaam dat de servers die

blJ Worldslream had ondergebracht van hem %IJn. Het bllJkt ook ult de als ProducUe 1 overgelegde correspondentle met Worldstream en de daarblj behorende 'equipment list'.

31. BREIN weigert de servers terug te geven, 1enzij . bewijst dat hiJ eigenaar Is, een verstrekkel'1de onthoudlngsverklsrlng tekent en aan BREIN details geeft over de elgenaar van Swan. Dat nelgt nasr chantage.

8ELANGEN VAN DERDEN

32. Tot slot heeft als hosting provider ultsraard overeenkomsten met verschWende klanten. Doordat hlj geen toegang mser heeft tot zijn zakelijke adminlstralle, kan hlJ geen contact opnemen met die klanten om de situatie uit te

leggen. De klanten van ' worden door het wegnemen van de servers

bovendlen bultenproportloneel getroffen. De content die zij bij op de servers

hadden staan Is nlet meer toegankellJk. De websites die gahost werden door

, zljn In lecler gev~1 al vanef 13 Januari offline.

33. De gevolgen van het wegnemen van de servers van I staan dus In geen enkele verhoudlng tot de gebrekklge grondslag die BREIN daarvoor aanvoert, te meer gezien hat feit dat BREIN zjjn doel ook langs mlnder vergaande wog had kunnen bereiken. Door daze ernstlge vorm van elgenrlch,lng handeH BREIN onrechtmatig jegens

SCHADE

Belllftllrequilst intake ppglnA 8/11

IBREIN

8/11

0238884631

10, r e u,

Bureau Kort Gedlng

12:56:03 18-02-2011 9/11

0238884631

Nr.6288 P.10

SOLV •

LV I I 'J; ')'

..

34, heeft aanzlenlljke schade geleden en leldt nog steeds schade door het

onrechtmatlge handelel'\ van BREIN. Naast de aanzienllJke waarde van de servers die BREIN op onrechtmatlge Wijze heelt geconflsqueerd, is het voor

onmogelljk om de hostlngdlensten te venichten waartoe hij contractueel verpllcht 18 ten opzichte van zlJn klanlen. Er Is ook sprake van omtetderving en boachadlging van

zljn reputatie. Enkele klanten van zijn reeds overgestapt naar een andere

aanbleder als gevolg van het ontoegankelljk zijn van de servers.

VERZOCHT1! MAATREGf:LEN (CON8ERVATOIR BESLAG TOT AFGIFTE MET GERECHTELIJKE BeWARlNG)

35. BRE1N heeft zich het bezll van de servers verschaft en pretendeert dat deze haar elgendom zijn, zonder eerst een geldlge tltel te verkrijgen. Daarmee maakt zlj fnbreuk

op het absolute elgendomsrecht van '. Galet op het vorenstaande heeft

er recht op en belang bij am de servers als zijn eigendom terug te vorderen,

Om die vordering vellig te stellen, wenst conservatolr beslag tot afglfte te

16ggen op de servers.

GEEN V~BHQOR BREIN

36. Er zlJn bijzondere omstandigheden die vereeren det het verlof, alsmede het bevel lot gerechtelijke bewarlng" terstond zal worden verleend zonder det BREIN op dlt verzeek zat worden gehoord. BREIN heert allaten zlen zlch niets gelegen te laten

riggen aan het eigendomsrecht van . Nie! aileen heeft zij de servers

meegenomen, maar zij heeft zlch oak toegang tot de servers verschaft, klaarblijkelijk

om deze fe cnderzceken. wit voorkomen dat BREIN de gelcgenheld %al

aangrljpen om kopiei3n te maken van de Inhoud van de servers (de prive~ en

bedrijfsadminlstralie van en de gegevens van derden), en/of de gegevens

zeffs za' wlssen (zrj heeft Immers al aangegeven dat de - volgena haar - onrechtmatlge content van de servers moeten worden gewist, dlt Is content van

cerden, de klanten van I) zodra zij van het beslag op de hoogte zou worden

gebracht. heeft dUB gegronde vrees veer verdulstering.

GERECHTELIJ~ BEWAARDER

37. Als gerechtelijk bewaarder stell de uitvoerend.deurwaarder voor, die bereld en in staat Is In deze am als gerechtelijk bewaarder op te tredan.

ae511lllrequIIsI Inzall, paglna 9/11

IBREIN

-

0238884631 Bureau Kort Gedlng

I O. r e e: L V I I 'j : ~ tl

12:56:26 18-02-2011 10/11

0238884631

Nr.6288 P. 11

SOLV.

II

rERMlJN IHSTELLEN EIS IN HOOFDlMK

38. verzoekt de termljn als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv voor dagvaarden te

bepafen op 4 weken, althans een termi;n door U.E.A. in goede justltle te bepalen.

Deze termijn bledt . de ruimte om eventueel een mlnnellJke ragaling te

tretten, zonder dat pertljen genoodzaakt zljn veer die tijd een gerechtalijka procedure In te stallen.

8eVOEGDHEID

46. De onrechtmat!g weggenomen servers bevlndan zich onder BREIN, die haar hoofdvestlglng heert In Hoofddorp, derhalve In het arrondissement van de rechtbank Haarlem, zodat ingevolge artlkel 700 lid 1 Rv de vool'%ieningenrechter van die rechtbank bavoagd is om kennls ta nemen van dlt verzoekschrift.

WESHALVE VERZoeKSTER ZIC'H WENDT TOT U EDELACHTSARE HEeRIVRouW6 VOORllENINGENREC HTER MET HfIT VERZoeK:

1. hem veri of te verlenen om tar verzekerlng van zlJn eigendomsrechten, conservatolr beslag tot afglfte te doen leggen op de door BREIN weggenomen servers die zljn elgendom zijn zoals gQspeclflceerd in de 'equipment list' overgelegd als Produetle 1, die zioh bevinden In een depot onder BREIN,

2. de ultvoerend deurwaarder san te wijzen als gerechtellJk bewaarder;

3. de termljn als bedoeld in artlkel 700 lid 3 Rv te bepalen op 4 waken, dan wei een termijn door U.E.A in goede Justltle te bepalan;

4. de hierblj verzochte beschikklng ultvoerbaar bij voorraad te verklaren op aile doordeweekse dagen tussen negen uur in de ochtend en Vip uur In de mlddag, met uitzonderlng van algemeen erkende feestdagen en de hlerblj verzochte beschlkking uit te geven blJ grosse te verklaren;

Amsterdam, 17 tebruari 2011

B"i'.g .... qulIsllnzlIkc paglna f 0111

IBRt:IN

-

0238884631 Bureau Kort Gedlng

11), I CV, lV11 70JV

..

12:56:44 18-02-2011 11/11

0238884631

It t I v,"vv I. t ..

SOLV •

Toegestc:lan ale v"rzocht met aanwljzing van de uitvoerend deurwaarder als gerechleliJk bewaarder;

en met bepaling dat de sls in de hoofdzaak blnnent 1- na helleggen van het eerste beslag dient te worden Ingesteld~ ( u~~e·, \); czrt) W~

Haarlem,~ februari 2011

De Voorzleningenrech~er ,t t.i~

//) ~. )

/ ._ /

(,' .~~v~ -:

'. 0/ .~v· . •

nr ....

Be51~groque~' I"uk. pa9ina 11/11

Doz~ zaak wIndt blln.ndeld door Mr. M.M.E. Antlo

SOW Advoc;l\en

PO$lbu. 76638, 1070 AM Amlterdllm

T: 020-5300160, F: 020·5at10170, E: IIntle@eolv.nl

VOOR GROSSE

ilfSY'gfJveo aan rTW'. H. H. E .. Ar'\t.ic.

de grlffi

IBREIN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful