þ ÁÆœÁÅ§Ê þ ¬Á©ÃœÃ

by madanmohan
madan_mohan20022000@yahoo.co.in’
þ ¡Ê§ÁÅ §Âü§©Áô. €ÏžÁ§ÁÆ þÁþÁÅä §Âü €þà ¡Ã¨Å³Âà§ÁÅ. þÁÅ
¤Â§Áê ‚žÁâ§ÁÅ ¡Ã¨ì¨Å ©ÁôþÂä§ÁÅ. Ì™ÁōÁÅ ¡Ê§ÁÅ Í¡Ã ‚ύ ¡É®Ãì
Â¨ÊžÁÅ. ¥ÁÏúà ©ÁôžÍêÁÏ¨Í ©ÁôþÂä™ÁÅ. ¤Â§Áê ¡Ê§ÁÅ §ÍüÂ. €ŸÁÅþÂœÁþÁ
¤Â©Â¨Å Á¨žÃ. ÁÆœÁŧÁÅ ¡Ê§ÁÅ §ÂŸÂ§Â›Ã. ú¨ €ÏžÁϏ ©ÁôÏýÅÏžÃ.
©Á¦Á¬ÁÅ 26. ¡ÉžÁ⠍ÁÏ¡ÉþÄ¨Í ¡ÁþÃúʬÁÆà ©ÁôÏžÃ. üÄœÁÏ 20,000. Â§ÁÅ.
¥ÁÏúà ÿÍžÂ. ‚ύ §ÉϙʮÁò¨Í ²Â§Ãþ÷ ©É®Êò ûÂϬÁÅ Áƙ ©ÁôÏžÃ.
§ÍüÅ §ÂœÃë ÁÏý 11 €¦ÏžÃ. §ÂŸÁ ‚ύ ‚ÏýÍà §Â¨ÊžÁÅ.
§Âü ú¨ ÏžÍ®ÁþÁ ¡Á™ÁÅœÁÅþÂä™ÁÅ. Âþà §Âü ¤Â§Áê Á¥Á¨ öÁ¦Â
³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþà ýÃ.©Ã. úÁƬÁÆà©ÁôÏžÃ.
‚¡Áôå™ÁÅ úÃþÁä £Êë÷.
ƒ§ÍüŨÌì ¥ÁþÁ¥ÁÅ ýÃ.©Ã. ¬Ä§Ã¦Á¨Åð
úÁƬÁÅàþÂä¥ÁÅ. €ÏžÁÅ¨Í £ÂÂ £ÆœÁŨŠ§ÉÏ™Á§Ââ¨Å ¥Á Âý¨Å ©Â™ÁÅ
œÁÅþÂä§ÁÅ. ÌÏœÁÂ¨Ï œÁ§ÁÅ©ÂœÁ €ÏýÊ 50 or 100 ˆ®ÁìœÁ§ÁÅ©ÂœÁ
¬Ä§Ã¦Á¨Å𠇨 ©ÁôÏý¦. £Ï™Á£ÆœÁŨŠ©ÁôÏý¦Á Â. ¡ÁõÁÅ, ¥ÉÅ™ÁÝ,
žÉϏÁ™ÁÏ ¨ÂÏýà ¡ÁžÂ¨Å ©Â™ÁœÂ§Â. ŠÁ©Ê®Á ©Â™ÃœÊ € ¬Ä§Ã¦Á¨÷ ‡¨Â
©ÁôÏýÅϞà €þÁä ©ÁõÿÁÁÅ ¡ÁëœÃ §ÁÆ¡ÁÏ ƒ þÂýÍÁ.
¥ÄÁÅ œÉ¨Ã¬Ê©ÁôÏýÅÏžÃ. þÊþÁÅ þ Í™Á¨Ãþà žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. þÁÅ
ÁÆœÁŧÃþà Áƙ žÉϏ¨þà Í§ÃÁ. Âþà žÂþÍáɮÃì €¦ÏžÃ. €ÏžÁÅ
©Á¨ì ‚¨Â ²ÂÏý¬Ã §Â¬Ã þ Í§ÃÁ œÄ§ÁÅ֍ÁÅÏýÅþÂäþÁÅ.
 §ÍüÅ §ÂœÃë §ÂüÂ, §Íü €ÏýÊ §ÂŸÁ œÁÏ™Ãë œÁ¨Ãì ˆ¥Ã ¥Á ÂýÂìžÁÅ
ÁÅÏýÂ§Í ‚¡Áôå™ÁÅ úÁÆžÂâ¥ÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(€=€¥Áé, þÂ=þÂþÁä, ÁÆ=ÁÆœÁŧÁÅ, ‚ύÁ úÁžÁ©ÁÏ™Ã.)
€:

"Á¥Á¨Â-- Š¬Ê©÷ Á¥Á¨Â €¥Á Âé¦ ‚ύ ‚ÏýÍà §Â¨ÊžÁÅ".

þÂ:

"©Á¬ÁÅàϞèÉÏ™Ã. ˆ ¢ÉëÏ™ÁÅ ‚ÏýÃÍ ±Â§Äۍà ©É®Ãò©ÁôÏýÅÏžÃ."

€:

"¢ÉëÏ™ÁÅ €ÏýÊ £Â¦÷ ¢Éëϙ ¨ÊÁ Á§Á¨÷ ¢ÉëÏ™Â" .

þÂ:

"‹§Ã ¥Ä úžÁ¬ÁàÏ Áƨ. ¢ÉëÏ™ÁÅ €ÏýÊ ƒ §ÍüŨÍì £Â¦÷ ¢ÉëÏ™ÁÅ
€Ï™Ä."

þÂ:

"€¥ÉÂé £Â¦÷ ¢ÉëÏ™Ê
úʬÁōÁÅÏý§ÍþÉ."

€:

" ˆ¥ÁÅÏžÃ-- œÃþÁýÏ--œÂÁýÏ--žÉϏÃÏúÁōÍýÏ. €ÏœÊ."

þÂ:

"ˆ¥ÃýÊ  ¥Á Âý¨Å. þÊþÁÅ ‚ÁÑžÁ ÁÅ쪃 žÁ™Á ¡ÁôýÃÛ úÁ¬ÁÅàÏýÊþÁÅ" .

€:

"¥Ä ÁÅ ‡ÏžÁōÁϙà ÁÅ쪃 žÁ™Á. ƒ §ÍüŨÍì ‚©Ã ¥Á Â¥ÁƨÊ..
‰þ ‚ÏžÁÅ¨Ì œÁ¡Áôå ˆ¥ÁÅϞà úÉ¡ÁåÏ™Ã. žÂþÍ ©Á¦Á¬ÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ.
¡ËÂ žÉϏÃÏúÁōÌþÊ ©Á¦Á¬ÁÅ. ‚ύÁ ¡É®Ãì Â¨ÊžÁÅ. ‚¡Áôå™Ê ¡É®Ãì úʬÊà
žÂþà É§Ä§÷ ±Â™Á©ÁôœÁÅÏžÃ. €ÏžÁōÁþà "

þÂ:

"€ÏžÁōÁþÃ--úÉ¡Áôå--ÁþÁä ÁÆœÁŧÁÅ ‡©Á™ÃœÍþÍ žÉϏÃÏúÁÅ
ÁÅÏýÅϞà €þà ‡ÏœÁ öÁ¦Á úÉ¡ÁôœÁÅþÂä©Ê. €¬Á¨Å þÁÅ©Êí žÂþÃä
±Â™ÁÅ úʬÁÅàþÂä©Áô. €§ÁØÏýŏ žÂþÍà ¡É®Ãì úʬɦÁ Âê¨Ã."

--

Á¥Á¨Â

--

€ÁÑ™Á

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ˆ¥Ê¥Ã

€:

"‚¡ÁôåžÁÅ žÂþÍà ¡É®Ãì ‡ÏžÁōÁý"

þÂ:

"‚ύÉÏžÁōÁÅ-- ¥ÉŏÁřà ¡ÁÁÑ¨Ì ¡Á™ÁōÌþÞÉϏÃÏúÁō͙ÂþÍÃ"

€:

"‚¡Áôå™ÁÅ €žÃ úʬÁÅàþÁä ¡Áþà €žÊÂ-- ¥ÉŏÁřà ¡ÁÁÑ¨Í £žÁŨÅ
£Â¦÷ ¢ÉëÏ™ÁÅ ¡ÁÁÑ¨Í ¡Á™ÁōÌþà žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÅϞà ‚ÏžÁŨÍ
œÁ¡Áôå ˆ¥ÁÅϞà úÉ¡ÁåÏ™Ã."

þÂ:

"‡©Á™ÃœÍþÌ žÉϏÃÏúÁōÌþà Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬Êà ¡Á§ÁÅ©Áô ±ÍœÁÅÏžÊ"

€:

"ÿÁ ÿÁ ÿÁ ÿÁ ¥Ä§ÁÅ ‡ÏœÁ €¥Á ¦ÁÁŨϙÃ. ƒþÂýà žÁ¡Ã¨ì¨
¬ÁϏÁœÃ ¥ÄÁÅ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ.¥ÁþÁ €¥Á Âé¦ ¬ÁϏÁœÃ œÄ¬ÁōÍÏ™Ã. žÂþÃ
£Â÷ ¨Ì ‡¡ÁôåžÁÆ ŠÁ ™Áüþ÷ Â¥Á¬ÁÆœÁë ÁÏ™ÍϬÁÅ ©ÁôÏý¦.
¡ËÂ €žÃ ¡ÁëœÃ§ÍüÅ Á§Áèþç͟ÁÁ ¥Á ÂœÁë¨Å ¥ÃϏÁÅœÁÅÏžÃ. ‚ύÁ
Á™ÁÅ¡Áõ §ÂžÁÅ.§ÍÂ¨Å §Â©Áô."
þÂ: €¥ÉÂé ‡ÏœÁ œÉ¨Ã©Ã ¥Ä§Ã±Í¦Á §Ê. ¥Á§Ã ‚žÃ ±Â¡ÁÏ ÂžÂ þÂ
¥ÁÅžÁÅ⨠¡É®Âì¥Á Â.

€:

±Â¡ÁÏ ¨ÊžÁÅ ¡Áô›êÏ ¨ÊžÁÅ. ¬ÁÅŽÏ €þÁŤÁ©ÃÏúÁ™Á¥Ê ¥ÁÅŽêÏ.

þÂ:

€žÄ þÃü¥Ê €þÁōÍ. ÂþÃ

€:

þÊþÁÅ þÞÁë ±ÍœÁÅþÂäþÁÅ. ¥Ä ‚«ÁÛÏ.

þÂ:

þÊþÁÅ €¥Á Âé¦ ©ÁúÊÖ ©Á§ÁÃ ¥Ê¨ÅÌþà ©ÁôÏýÂþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(§ÂœÃë §ÉÏ™ÁÅ ÁÏý¨ÁÅ §ÂŸÁ ©ÁúÃÖÏžÃ. œÂÃþÁ ¥ÁœÁÅà¨Í ©ÁôÏžÃ. §ÂüÂ
ÁÆœÁŧÃþà £ÅüÏ úÁÅýÅÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþà £É™÷Ý §ÁÆ¥ÁōÁÅ
œÄ¬ÁōÌþéɮÂì™ÁÅ. €¨Â œÄ¬ÁōÌþà ©É®Êìý¡ÁôåžÁÅ
€¡Áë¦ÁœÁäϏ §ÂüÂ
úÊœÁŨŠÁÆœÁŧà ¡Ã§Á먥ÄÞÁ ¡Á™Âݦ. ÁÆœÁŧà ¡Ã§Áë¨Å ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ
œÄ¬ÁōÌþà ©É®Âì™ÁÅ. £É™ÁÅݥĞÁ ¡Á™ÁōͣÉýÂÛ™ÁÅ.)
þÂþÁä:ˆ¥Á Âé ‚ÏœÁ ¨¬ÁêÏ €¦ÏžÊ¥Ã.
ÁÆ: ˆ¥Ä ¨ÊžÁÅ þÂþÂä þ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™ÁÅ ©ÃþÍž÷ ¥ÁÏžÁÅ ±Â§ÃÛ ‚úÂÖ™ÁÅ.
€ÏžÁÅ©Á¨ì ¨¬ÁêÏ €¦ÏžÃ.
þÂþÁä:™Á©Â®ÁÅì œÂÁ™ÁÏ œÁ¡Áôå ÁžÂ €¥Á Âé.
ÁÆ: ƒ§ÍüŨÍì €©Ê¥Ä œÁ¡Áôå ÂžÁÅ þÂþÂä. ŠÁÑ œÂÁ™Á¥Ê ÂžÁÅ
þÂþÂä-- £Â¦÷ ¢ÉëÏ™ÁÅ œÍ žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä¥ÁÅ ÁÆžÂ.
þÂþÁä:€žÊ¥Ãý¥Á Âé. ŠÁ©Ê®Á Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬Êà.
ÁÆ:ÁÏ™ÍÏ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÂ¥ÁÅ ÁžÂ þÂþÂä. ¤Á¦ÁÏ ¨ÊžÁÅ. þÂþÂä þÁÅ
þÞÁë ©Á¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ. ¥Ä§ÁÅ ±Í¦ ¡Á™ÁōÍϙà þÂþÂä. þͬÁÏ ‚ÏœÁ
¬Ê¡Áô ¥Ê¨ÅÌþà ©ÁôþÁäÏžÁōÁÅ ú¨ Âύ÷ð þÂþÂä. (€ÏýÆ ™Â™Ã
£ÅÁÓ ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅϞà §ÂŸÁ).
ÁÆœÁŧà ¥ÄžÁ žÁÅ¡Áåýà Á¡Áå£Í¦Á ™ÁÅ. ‚ÏœÁ¨Í §ÂŸÁ
©Ê¬ÁōÌþÁä¥Ã™ÃÝ ÌÏúÉÏ ¡ËÃ ¨ÊúÃÏžÃ. §ÂŸÁ ±ÂÏýÄ ©Ê¬ÁōÁÅþÁäýÅÛ ¨ÊžÁÅ.
ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ þÁÅþÁäÂ ÁþÁ¡Á™ÃÏžÃ. ÁÆœÁŧà ¡ÁõÁÅ úÁƬà §ÂüÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃÏžÃ. ÁÆœÁŧà ±ÂÏýà £Â÷ ¨Í ©ÁôÏžÃ. €ÏýÊ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨
žÉϏÃÏúÁōÌþà €¨ÂÊ ©ÁúÃÖϞà €þÁä¥Á Âý. §Âü œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

£¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã þÁ¨Å¡Áô ÁÅÏýÅþÂä™ÁÅ. £¦Áý ‡©Á™ÃœÍþÌ žÉϏÃÏúÁÅ
ÌþÁä ÁÆœÁŧà ¡ÁõÁÅ œÁþÁÅ žÉÏÃœÊ œÁ¡Áôå ˆ¥Ãýà €þÁōÁÅþÂä™ÁÅ.
ÁÆœÁŧà ¡ÁõÁÅ úÁƬà §Âü þÍýÌì þÄ®ÁÅì ©Áõ§Â¦ ¥ÁÅÏ™ÁōÁÅ ©ÌϏÃ
ÁÆœÁŧà þÁÅþÁäýà ¡ÁõÁťĞÁ¥ÁÅžÁÅâ¡ÉýÅۍÁÅþÂä™ÁÅ.
‚ÏœÁ¨Í §ÂüÁÅ ŠÁ úèáà ¨ÍúÁþÁ ©ÁúÃÖÏžÃ. €¡ÁåýÃÊ §ÂüÂ
¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÂ þÍÃÑ ©ÁôÏžÃ. œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÂ þÏÁ™Á£ÉýÃÛ ÁÆœÁŧÃ
Á§ÁōÁÅ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §ÁÅžÂâ™ÁÅ. ÃÏžÁýà §ÍüÉ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ œÁŨÅ
Ì§ÃÃϞʥÉÅ ¡ÁõÁÅ Á§ÁŏÂÓ ©ÁôÏžÃ.  €©ÊªÁÏ¨Ì §Âü ÁÆœÁŧÃ
¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ Â§ÁÅ֍ÁÅþÂä™ÁÅ. §ÂŸÁ ¡ÁõÁÅ œÌ™Á¨Å üÏÁý üÏÁý Â
œÁ¦Á §Á¦ÏžÃ. Á£ Á£Â œÁþÁ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡Ëü¥Á  ¨Í Ã þÉýÊ۬à £¦ÁýÁÅ
©É®Ãì ±Í¦Á ™ÁÅ §ÂüÂ.
§ÂŸÁÁÅ „žÁ¦ÁÏ 6 ÁÏý¨ÁōÁÅ ¥É¨ÅÁÅ©Á ©ÁúÃÖÏžÃ.. œÌ™Á¨Å
¥ÄžÁ €ÏœÂ üÏÁý üÏÁý Â œÁÃ¨ÃÏžÃ. œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ üÏÁý Â ©ÁôÏžÁÏ
ýÉ €žÃ ŽúÃÖœÁϏ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ €¦ ©ÁôÏýÅϞà €þà žÉϏÃÏúÁÅ Í™ÁϨÌ
€þÁŤÁ©ÁÏ ©ÁôþÁä §ÂŸÁÁÅ £ÂÁ œÉ¨Å¬ÁÅ. §ÂœÃë ©ÃþÍž÷ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì
žÉϏ™ÁÅ. £Â÷ ¨ÍúÁƬÁōÁÅÏýÊ ¥ÁÆ™ÁÅ ÁÏ™ÌÏ ¨Å œÁÁÅÑ©ÁÁ
©ÁôþÂä¦. €ÏýÊ žÉϏÃþÁ ¥ÁÆ™ÁÅ ³Â§ÁÅì ©ÃþÍž÷ ÁÏ™ÌÏ ©Ê¬ÁōÌþÉ
žÉϏ™ÁÅ. ©ÃþÍž÷ Â™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ŠÁÑ úÁōÁÑ ÁÆ™Á œÁþÁ œÌ™Á¨
¥ÄžÁ ¡Á™É €©ÁÂªÁÏ ¨ÊžÁÅ. ¥Á§Ã ƒ üÏÁý §Á¬ÁÏ ‡ÁÑ™ÁþÁÅϙà ©ÁúÃÖÏžÍ
€§ÁâãÏ Â¨ÊžÁÅ.)
ÁÆ: €¥Á Âé €¥Á Âé
œÁ:

ˆ¥ÃýÊ  Â©Áô ÊÁ¨Å.

ÁÆ: þ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ƒ üÏÁý §Á¬ÁÏ ‡ÁљÞÃ?

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁ:

üÏÁý §Á¬Á¥Á Â?

ÁÆ: €žÊþÊ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨Í þÁÅϙà Â§ÃþÁ §Á¬ÁÏ
œÁ:

§ÂœÃë 2 ÁÏý¨žÂÁ žÉϏÃÏúÁōÌþà ©ÁúÃÖϞà þÁÅ©Áôí. þÁþÁÅä
€™ÁŏÁŜ©ʥÃ?

ÁÆ: €žÃ þÁÅ œÉ¨Å¬ÁÅ. ÁÏ™ÌÏ ©Ê¬ÁōÌþà žÉÏÃœÉ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ
úÁōÁÑ ÁÆ™Á Â§ÁžÁÅ. ¥Á§Ã ƒ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ‡ÁљÞÃ?
€:

úÁÆ™ÁÅ œÁ¨Ãì. ƒ ‚ÏýÍì ©ÁôÏ™Ê ¥ÁÂ™ÁÅ ¥Ä ™Â™Ä ŠÁÑ™Ê. ¦ÁþÁþÁÅ
€™ÁŏÁÅ (€ÏýÆ ©É®Ãì±Í¦ÏžÃ).

ÁÆ: ™Â™Ä ™Â™Ä
þÂ:

ˆ¥Á Âé ¡Ã¨Ãú©Â

ÁÆ: ÂžÁÅ €§ÃúÂþÁÅ. þ œÌ™Á¨ ¥ÄžÁ ƒ üÏÁý §Á¬ÁÏ ‡ÁљÞÃ.
¬ÁÆýÏ úÉ¡ÁåÏ™Ã.
þÂ:

€žÃ þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ. §ÂœÃë þÁÅ©Áôí £ÂÂ œÂÃ ‚ÏýÍà ©ÁúÂÖ©Áô.
þÊþÁÅ þÃþÁÅä £Éž÷ §ÁÆ¥ÁōÁÅ œÄ¬ÁōÁÅ©ÁúÂÖþÁÅ. þčÁÅ ±ÂÏýÄ ¨ÊžÁÅ.
¥Ã¨¥Ã¨Â ¥É§Ã¬Ê þÄ ¡ÁõÁÅ úÁƬà œÁýÅۍͨʍÁ±Í¦Á ÂþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ
þÄ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §ÁÅžÂâþÁÅ. Â§ÁÅ֍ÁÅþÂäþÁÅ.

ÁÆ: þÂþÂä þÊþÁÅ þÄ ÁÆœÁŧÃþÃ.  ©Ã«Á¦ÁÏ ÁŧÁÅàϞ þÂþÂä.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þÂ:

€©ÁôþÁ¥Áé.þÁÅ ÁŧÁÅàÏžÃ. ¥Ä €¥Áé þÄ ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôÏ™ÁÂ €úÁÖÏ
þÄ¨ÂÉ ©ÁôϙʞÃ. €ÏžÁÅÊ þÃþÁÅä úÁÆúÃþÁ¡Áô™Á¨Âì ¥Ä €¥Áé
ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÊ ÖžÃ. þÁÅ©Áôí ©Á¦Á Âê§ÁϏÁ ¡Ã§Áë¨Å ©Áõ¡ÁôÁÅÏýÆ
þÁ™ÁŬÁÅàÏýÊ þÁÅ ¥ÉÅ™ÁݨÊúñ̦ÊêžÃ. þÄ ¬Á¨Åì ¡ÁõÁÅ ¡Ã§Áë¨Å
£Ì™ÁÅÝ úÁƬÁÅàÏýÊ œÁýÅۍͨʍÁ±Ì¦Êê ©Â™ÃþÃ.

ÁÆ: ‰œÊ ¥Á ÂœÁëÏ þ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ¡ÉýÃÛ §ÁÅžÁÅâœÂ©Â. þ œÌ™Á¨
þÃϙ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ ±Í³Âà©Â. þčÁÅ €þÃä ¡ÁõÁŨŠŠÁýÊ.
£¦Áý ¡ÁõÁōÁÆ ‚ÏýÍì ©ÁôþÁä ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁōÁÆ œÊ™Â
œÉ¨Ã¦ÁžÂ.
þÂ:

ˆ¥Ã úɦÁêþÁÅ úÉ¡Áôå. €¦þ ŠÁ ¥Á Âý €™ÁŏÁÅœÂþÁÅ ˆ¥Ã
€þÁōͩÁô ÁžÂ?

ÁÆ: €™ÁÁÏ™Ã.
þÂ:

‡©Á§Í £¦Áý ©Â®ÁìœÍ žÉϏÃÏúÁōÌþÊžÂþÍÁÏýÉ ‚ÏýÍì þÊþÁÅ
„þÂäþÁÅ ÁžÂ. þÁÅ©Áôí úÉ¡ÃåþÁýÅÛúʳÂàþÁÅ ÁžÂ. ¡ÁõÁÅ þÁ¥ÁÏýÊ
þÁÅœÂþÁÅ. ¥ÉÅ™ÁÝ¡ÉýÃÛ žÉϏÁ¥ÁÏýÉ žÉϏÁÅœÂþÁÅ. ÁŧÂë®ÁÅì ‰œÊ
œÌÏžÁ§ÁÂ Â§ÁÅ֍ÁÅÏý§ÁÅ. €žÊ þÊþÁÅ ‰œÊ þÁÅ©Áôí Í§ÃþÁÏœÁ¬Ê¡Áô
žÉϏÁÅœÂþÁÅ. ‚ÏýÌìþÊ Â£ýÃÛ ÁÅýÅۏ ©ÁôÏýÅÏžÃ. ‡¡Áôå™ËþÂ
þčÁÅ ©É§ËýÄ Â©Â¨ÏýÊ ‡©Á§ÁþÂä ÁŧÂë™ÃœÍ žÉϏÃÏúÁōÍ.
ÂþáÁëœÃ§ÍüÅ ‚¨Â £¦Áý ÁŧÂë®ÁìœÍ žÉϏÃÏúÁō͍ÁÅ §ÍÁêÏ
±Â™Á©ÁôœÁÅÏžÃ.

ÁÆ: (¨ÍúÃÏúÃ) ¥Á§Ã €¥Áé ˆ¥ÁþÂä €þÁōÁÅÏýÅϞʥÉÂ?

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

€¥Áé: (‚ÏœÁ¨Í ¥Á  ©Ã™Á ¨Í¡Á¨ÁÅ ©Á¬ÁÆà) þ œÁ¨Éì ‚¡Áôå™ÁÅ ƒ €¥Áé
ÁŧÁÅàÁÅ ©ÁúÃÖÏžÂ. ˆ¥Ã ¢Á§Âí¨ÊžÁÅ. þÁÅ©Áôí þÄ ™Â™Ä ¡ÁÁѨÍ
¡Á™ÁōÌþà žÉϏÃÏúÁōÌÏýÊ þÁÅ ˆ¥Ä €¤ÁêÏœÁ§ÁϨʞÁÅ. Âþà ŠÁ
«Á§ÁœÁÅ.
þÂ:

ˆ¥Ãýà €žÃ?

€:

¥ÄÁÅ ¥Ä ÁÆœÁŧÃþà úÁƬÊà ©Á¦Á¬ÁÅ¨Í ©ÁôþÁä þÊþÁÅ ÁŧÁÅàÁÅ
©ÁúÃÖþÁýÅÛ, þ Ì™ÁōÁÅþÁÅ úÁƬÊà ©Á¦Á¬ÁÅ¨Ì ©ÁôþÁä ¥Ä§ÁÅ ÁŧÁÅàÁÅ
©Á¬ÁÅàþÂä§ÁÅ.¥Á§Ã þÊþÁÅ Áƙ ¥Ä ¥Á žçà ©Â™Ã ¡ÁÁѨÍ
¡Á™ÁōÍþÂ?
(œÁÏ™Ãë ÁÆœÁŧÁÅ ŠÁ§Ã ¥ÉÅöÁ¨Å ŠÁ§ÁÅ úÁƬÁōÁÅþÂä§ÁÅ.
¢ÁÁÅÑþÁ þÁ©ÁôíÁÅþÂä§ÁÅ.)

ÁÆ: €¥Á Âé! þÁÅ©Áôí ‚¨ÂÏýà ¢ÃýÃÛϏ÷ ˆžÍ
…ÿÃÏúÂþÁÅ. ˆÏ þÂþÂä. þčÁÅ ‚«ÁÛ¥ÊþÂ.

¡É™ÁœÂ©ÁþÃ

þÊþÁÅ

þÂ:

þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧÂ, ¡ÁúÃÖ Ì£ç§ÃúáÁå ¨ÂÏýà þÄ ¡ÁõÁÅ
žÌ§ÁōÁÅœÁÅÏýÊ, þÊþÁÅ žÊþÍËþ ¬ÃžÁã¥Ê. €ÏžÁ§ÁÏ ŠÊ £É™÷ ¥ÄžÁ
žÉϏÃÏúÁōͩÁúÁÅÖ.

€:

úÄ úÄ ±Â™ÁÅ. ‚ύ  ¬ÃáœÃÃ žÃÁü§Á¨ÊžÁÅ ¨ÉÏ™Ã. ¥Ä ¡ÁþåħÁÅ
ÂþéÁíÏ™Ã. (€Ïýƨ͡Á¨ÁÅ ©É®Ãì ±Í¦ÏžÃ.)

þ ÁÆœÁŧÁÅ ¨Êúà þ裙ÃÏžÃ.œÂþÁÅ ©Ê¬ÁōÁÅþÁä ýÄ «Á§ÁÅÛ ©Ã¡Êå¬ÃÏžÃ.
þ ÁÆœÁŧÁÅ £¨Ã¬ÃþÁ ¬Á®ÁÅì £ÏÃþÁ¡Á¨Ãì ¥Á ¥ÙáÁ®Áì ¥Á žçà ©ÁõÁÅ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁÅþÂä¦. žÂþà ¥ÁÅúÍÁ¨Å þÍÃÑ ©ÁôþÂä¦.þÊþÁÅ žÂþà ¬Á®ÁÅì ¡ÁýÅۍÌþÃ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÆ žÂþà ÁřìÁþÁÅä þÍýÌì ¡ÉýÅۍÌþà ¥ÁÅúÍÁþÁÅ účÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.
"™Â™Ä ™Â™Ä þ ¡ÁõÁÅ¨Í üèÁ ©ÁôϞà ™Â™Ä þ ¡ÁõÁÅ þÁÏ™Ã
™Â™Ä" €ÏýÆ þ ÁÆœÁŧÁÅ þ œÁ¨þÁÅ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ œÌ™Á¨
¥ÁŸÁê €žÁÅ¥ÁōÁÅÏžÃ.
þÁÅ žÂþà ¡ÁõÁÅ ¨Í þÁÅϙà ©Á¬ÁÅàþÁä ¥ÁžÁ¡Áô ©Â¬ÁþÁ Á¥ÁéÂ
©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ þ ¥ÉÅöÁþÃä þ ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ ¡ÉýÃÛ §ÁÅžÁÅâ
œÁÅþÂäþÁÅ. þ ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÂ¨Å £ÂÁ ©Ã™ÁžÄ¬Ã žÂþà Ì¨Ãì ¥ÄžÁ
ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅþÂäþÁÅ. þ ÁÆœÁŧÁÅ ŠÁÑ ³Â§Ã þÁ™ÁÅ¥ÁÅ þÂ
¥ÉÅÿÁÏ ©Ë¡ÁôÁÅ þÉýÃÛÏžÃ.
þ œÁ¨þÁÅ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþà œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ
"™Â™Ä ™Â™Ä þÁÅ ™Â™Ä þ ¡ÁõÁÅ þÁÅ ™Â™Ä ƒ Â¨¡Áô ÁŧÂë®ÁìÁÅ
€¬Á¨Å ¡ÁõÁÅ þÁ™ÁÏ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ©ÃþÍž÷ Â™ÃÃ žÉϏÁ™ÁÏ œÁ¡Áå ¡ÁõÁÅ
þÁ™ÁÏ €¬Á¨Å œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. €£Âç €£Âç ™Â™Ä ™Â™Ä ˆ¥ÃþÁÅœÁÅþÂä©Áô
™Â™Ä €£ç €£ç €¨ÂÊ €¨ÂÊ-- €¥Áé-- €¥Áé --Ì¨Ãì účÁÅ ™Â™Ä --þÂ
Ì¨Ãìþà þÄ ¡ÉžÂ¨ ¥ÁŸÁê ¡ÉýÃÛ úÁ¡Áå§ÃÏúÁÅ ™Â™Ä " €ÏýÆ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ þÁÅ
þ ¥ÉÅöÁþÍà ¡ÉýÃÛ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅžÁÅâÂ þÃÏúÁōÁÅÏžÃ.
þÊþÁÅ þ ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Í þ¨ōÁ ¡ÉýÃÛ þÁÅœÁÅÏýÉ ±Â¡ÁÏ
žÂþÍà þ þ¨ōÁ ¥ÉÅ™ÁݨÁ €þáÃÏúÃϞà €þÁōÁÅÏý €žÃ žÉϏÃÏúÁÅ
ÌþÊý¡ÁôåžÁÅ ‡žÁŧ̜ÁÅà¨Å ‚¬ÁÅàþÁäýÅÛ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¥ÁÅÏžÁōÁÆ
©ÉþÁÁÆÑ ©Áõ¡ÁôœÁÆ ©ÁôÏžÃ.
"™Â™Ä ™Â™Ä ©ÁôÏ™ÁÅ ™Â™Ä þÊþÁÅ ÃϞÍà ©Á³ÂàþÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁÅ
ÃϞÍà ©ÌϏÃÏžÃ. þ ±ÂÏý÷ üá÷ ¨ÂÃ þ ±ÂÏý÷ ÃϞÍà ü§ÃÖÏžÃ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þ ™Âë¦Á§÷ ÁÆ™Á ÃϞÍà ü§ÃÖÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ €¡ÁåýÃÊ £ÂÂ ¨ÊúÃÏžÃ.
þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã œÁþÁ þÍýÃþà ¬ÁÅþÂä¨ÂÁ œÉ§Ãúà þÍýà þÃÏ™Â
þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ÁōÁÅэÁÅÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¨Â¨Ä ±Â¡÷ ¨ÂÁ účÁÅœÁÆ
©ÁôÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ÁÅžÁÅ®Áì žÁÁÓ§Á þÁÅϙà Ì¬ÁþÁ ©ÁôþÁä úèÃì žÂÁ
þÃÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ©ÁôþÁä úÁ§ÁéÏ £ÂÁ ©ÉþÁÁÅÑ œÄ¬Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝ
Ì¬ÁþÁ ©ÁôþÁä ‡§Áëýà ÁÅÏ™ÁÅþÁÅ þÌýÍì ¡ÉýÅۍÌþà ÁÅ™ÁŬÁÆà ©ÁôÏžÃ.
"™Â™Ä ™Â™Ä ™Â™Ä €£Âç ‡ÏœÁ £ÂÁÅϞà ™Â™Ä þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ. ‚þÂä¨Åì
‡ÏžÁōÁÅ úÉ¡Áå¨ÊžÁÅ ™Â™Ä þčÁÅ ‚ÏœÁ ±Ì™ÁŏÂýà ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁôÏžÁþÃ. ‚þÁä®ÁÅì
©Ê¬ÁÅÛ úʳÂþÁÅ ™Â™Ä. ‚ύÁ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ©ÁžÁ¨þÁÅ ™Â™Ä €¥ÁéÁÅ €¬Á¨Å
‚©ÁíþÁÅ ™Â™Ä þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þÂÊ ³ÌÏœÁÏ" €ÏýÆ ˆ¥Ê¥É ¥Á ÂýÂì™ÁÅœÁÆ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £Â účÁÅœÁÆ ©ÁôÏžÃ.
Âþà þ ÁÆœÁŧÁÅ účÁ™ÁÏ¨Í œÌÏžÁ§Á ¡Á™ÁýϨɞÁÅ. þÞÂþÁϏÂ
þÉ¥ÁéžÃÂ účÁÅœÁÆ©ÁôÏžÃ. œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠþ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ©Ê¬Ã þÂ
¡Ã§Áë¨þÁÅ œÁþÁ ¥ÉÅÿÁÏ ¥ÄžÃÃ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏýÆ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ÌÏœÁÅ žÂÂ
žÍ¡ÁôÁÅÏžÃ. þÁÅ ¤Á¦ÁÏ ©Ê¬ÃÏžÃ. þ ÁÆœÁŧÁÅ úÃýÃÛ þÍýÍì þ Â™ÃžÁ
¥ÉÅ™ÁÝ ‡¨Â ¡ÁýÃÛϞ €þÃ.
"€¥Á Âé €¥Á Âé §ÂŸÂ þÉ¥ÁéžÃÂ œÁ¨Ãì. þ Â™ÃžÁ ¥ÉÅ™ÁÝ þÄ þÍýÌì
¡ÁýÛžÁÅ œÁ¨Ãì. þÉ¥ÁéžÃÂ účÁÅ" €þÂäþÁÅ. þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧÁÅ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ©ÁžÃ¨Ã ¡ËÃ ¨ÊúÃÏžÃ.
"€£ç ™Â™Ä „¥÷ééééé ‡ÏœÁ £ÂÁÅϞà ™Â™Ä þÄ £ÏÂ§ÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ.
þ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁ©Â ¡Äìü÷" €þà €™ÃÃϞà ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅžÁÅâÂ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"„¥÷ééé þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧÂ, þ £ÏÂ§ÁÅ œÁ¨Ãì þ ¡ÁõÁÅ
žÉϏÁÅ þÁþÂä €þà €™ÁÂ¨ÊÂþà þÄ ¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁÅœÂþÁÅ ÁÆœÁŧÂ"
€þÁäþÁÅ.
"žÉϏÁϙà ™Â™Ä þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¡ÁõÁÅ þÄžÊ ™Â™Ä þÄ ÁÆœÁŧÁÅ
¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨žÉϏÁÅ ™Â™Ä " €ÏýÆ þ ÁÆœÁŧÁÅ þÁþÁÅä ©ÂýʬÁōÌþÃ
ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ ¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ.
œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÁþÁÅä £É™÷ ¥ÄžÁ ©É¨ìÃ¨Â œÍ¬ÃÏžÃ. þ Â®Áì ¥ÁŸÁê ¨Í
ÁƧÁÅÖþà þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÁ ¨Ê¡ÃÏžÃ. œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¡ËþÁ
ÁƧÁÅÖþà €ýÅ ŠÁ Â¨Å ‚ýÅ ŠÁ Â¨Å ©Ê¬ÃÏžÃ. œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å ¡ËÃ
‡œÃàÏžÃ. œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¬Á§ÃÂÓ þ ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬ÁþÁ ©ÁôþÁä ÁÅÏ™ÁÅ ¥ÄžÁ
¡ÉýÃÛÏžÃ.
“™Â™Ä ™Â™Ä þ ¡ÁõÁÅ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ ¡ÉýÂÛþÁÅ ™Â™Ä -- ¥Ä§ÁÅ ¥Ä
¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÂ ¨Ê¡ÁôÍÏ™Ã.” €ÏýÆ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¡ÉžÂ¨Å £ÂÁ ©Ã™ÁžÄ¬Ã þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬ÁþÁÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ¨Í žÍ¡ÁôÁÅÏžÃ. ÿÁÅ¥÷ééééé €ÏýÆ œÁþÁ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÃϞÍà žÃÏúÃÏžÃ.
þ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁŨ͍à ¬Á§ÁÅëþÁ žÁƬÁōÁÅ ±Ì¦ÏžÃ.
þÁÅ ¬Áí§ÁÓÏ ¨Í ©ÁôþÁäýÅÛ ©ÁôÏžÃ. ‡þÂä®ÁìÁÅ þ Á¨ ¢Á¨ÃÏúÃÏžÃ. þÂ
ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ žÉϏ¨þà ‡þÁä®ÁìþÁÅÏ™Í Á¨¨ÅÁþÊ ©Â™ÃþÃ. €žÃ ƒ
þÂýÍà þɧÁ©Ê§ÃÏžÃ. þ ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ ¨Í¡Á¨ ©ÉúÁ֏ ©ÁôÏžÃ. žÂþÃ
¡ÁõÁÅ Í™Á¨Å þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ úÁÅýÃÛ ©ÁœÁÅàœÁÅþÂä¦.  ©ÁœÃà™ÃÃ þ ¥ÉÅ™ÁÝ
úÜÍñ̦Éê¨Â ©ÁôÏžÃ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ Ì¬Á žÂþà üà ³Âåý÷ ÁÅ œÁÁŨŜÁÆ
©ÁôÏžÃ. þ ÁÆœÁŧÁÅ §ÂŸÁ œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ÁÅÏ™ÁëϏ œÃ¡ÁôåœÁÆ ©ÁôÏžÃ.
œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ £ÂÁ ¡ËÃ ¨Ê¡Ã ŠÁÑ ³Â§Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ €žÁÅ¥ÁÅœÁÆ
©ÁôÏžÃ. ¥ÁÂ™ÁÅ žÉϏÃþÁýÅÛ žÉϏÁÅœÁÆ©ÁôÏžÃ. ¡ËÃ ÃϞÍà ¡ËÃ ÃϞÍÃ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

œÁþÁ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ €¨Â ™Ã¬ÁÅàÏýÊ þÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ üè £ÂÁ ¡É§ÃÃ ±Í¦ÏžÃ.
þÊþÁÅ þ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨœÍ žÂþà £ÏÂ§ÁÅ Á¨ÃªÂ¨ÂìÏýà ¬Á¨Åì ¡ÁýÅۍÌþÃ
¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. €žÃ þ £Åü¨Š¡ÁýÅۍÌþà þÁþÁÅä ¥ÁÂ™Ã¨ÂÂ
žÉϏÁÅœÁÆ ©ÁôÏžÃ.‚ÏœÁ¨Í þÁÅ §Á¬ÁÏ Â§ÊýÅÛ ©ÁôÏžÃ.
"€¥Áé €¥Áé ‚ÏÁ ú¨ŠœÁ¨Ãì. þÄ ¡ÁõÁÅ ¨Í þÁÅϙà þ ¥ÉÅ™ÁÝ
£¦ÁýÁÅ œÃ¦ê. þÊþÁÅ £¦Áý Â§ÁųÂàþÁÅ." €þÂäþÁÅ.
"¡Äì¬÷ ™Â™Ä ©ÁžÁÅâ ™Â™Ä þ ¡ÁõÁŨÌþÊ Â§ÁÖÏžÃ. þÊþÁÅ ¡Ã¨÷ð ¥ÄžÁ
©ÁôþÂäþÁÅ. Á™ÁÅ¡Áô ©Á¬ÁÅàÏžÁþà ¤Á¦ÁÏ ¨ÊžÁÅ ™Â™Ä Â§ÁÖϙà ¥Ä ¥ÉÅ™ÁÝ
§Á¬ÁÏ ¥ÉÅœÁàÏ þ ¡ÁõÁÅ¨Í Â§ÁÖÏžÃ" €ÏœÁÆ þ ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ ÁþÁ
úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þ þÁ™ÁÅ¥ÁÅ œÁþÁ ¡ÁõÁÅ ¥ÄžÁ €žÁÅ¥ÁōÁÅÏžÃ.
þÊþÁÅ ÁÆžÁ ‡¥Ã €¦œÊ €žÃ €©ÁôœÁÅϞà €þà þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ
¡Áõ§ÃàÂ þ ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ¨Í Â§ÁÅ֍ÁÅþÂäþÁÅ. þ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏœÍ
žÂþà ¡ÁõÁÅ þÃϙà ±Í¦ÏžÃ. þÊþÁÅ þ ÁÆœÁŧà ¥ÉÅÿÁÏ ¨ÌÃ úÁƳÂþÁÅ.
€žÃ þÁþÁÅä úÁƬà þÁ©ÃíÏžÃ. þ ¥ÉÅöÁþÃä žÁÁÓ§ÁÁÅ œÄ¬ÁōÌþà ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ.
" ™Â™Ã ™Â™Ã ‚ÏœÁ ¬ÁÅŽÏ ‡¡Áôå™ÁÅ €þÁŤÁ©ÃÏúÁ¨ÊžÁÅ ™Â™Ã-‡ÏžÁōÁÏýÊ ‡¡Áôå™ÁÅ þ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™ÁÅð ÁÏ™ÍÏ ©Ê¬ÁōÌþà žÉϏʩ®ÁÅì.
€ÏžÁōÁþà ¥ÉÅ™ÁÝ ¬Áå§Áî ‡¨Â ©ÁôÏýÅÏžÍ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ. ‚¡ÁôåžÁÅ þÁÅ©Áôí
ÁÏ™ÍÏ ¨ÊÁÅϙ žÉϏÁÅœÁÅÏýÉ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡É™ÃœÊ ‡¨Â
©ÁôÏýÅÏžÍ, ¥ÁÂ™Ã ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁõÁÅ¨Í ÁžÁŨŜÁÅÏýÊ ‡ÏœÁ öÁ¦Â
©ÁôÏýÅÏžÍ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ¬ÁÆ¡Á§÷ ™Â™Ã ¬ÁÆ¡Á§÷. þ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ ©ÉŸÁ©Á¨
žÁÁÓ§Á §ÍÂ¨Å ©ÁôÏý¦Áþà ÁÏ™ÍÏ ©Ê¬ÁōÁÅÏýÊ €¬Á¨Å ¬ÁÅŽÏ ˆ¥ÃýÍ
œÉ¨Ã¦Á¨ÊžÁÅ. ÁÏ™ÍÏ ©Ê¬ÁōÌþà žÉϏÃÏúÁōÁÅþÂä ©ÌÁýÊ ©Áύ¦Á
¡ÁõÁÅ¨Ì žÍ¡ÁôÌþà ÌýÅۍÁÅþÂä ©ÌÁýÊ €þà ‚¡Áôå™Ê œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þÁÅ©Áôí þ¡ÁõÁÅ þÃϙ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁÅœÁÅÏýÊ €¬Á¨Å ¥ÉÅ™ÁÝ §ÁÅúÃ
ˆ¥ÃýÍ œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ¡ËÂ žÉϏÁ™ÁÏ €¦þÁ œÁ§ÁÅ©ÂœÁ þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ §Á¬ÁÏ þÂ
¡ÁõÁÅ¨Í ©ÉúÁ֏ ¡Á™ÁÅœÁÅÏœÉ ‡ÏœÍ öÁ¦Â ©ÁôϞà ™Â™Ä. Á™ÁÅ¡Áô
þÃϙà ±Í¦þÁýÅÛ ©ÁôÏžÃ. ‚ύÁ þÊþÁÅ £¦Áý ©Ê§Ê £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷ð œÍ
žÉϏÃÏúÁōÍþÁÅ. þÁÅ©Êí þ £Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷. ¥Ë ¥ÁÅžÁÅ⨠™Â™Ä ƒ¬÷ ¥Ë ¨©Äì
£Â¦÷ ¢ÉëÏ™÷. ¡ÁëœÃ§ÍüÆ þÁÅ©Êí þ ¡ÁõÁÅ žÉϏ¨Ã" €ÏýÆ ˆžÊžÍ
¥Á ÂýÂìžÁÅœÁÆ þÁþÁÅä ©ÂýʬÁōÍþà ¥ÁÅžÁÅâ¨Â™ÃÏžÃ.
þÊþÁÅ þ ÁÆœÁŧÁÅ úÉ¡ÃåþÁ ¥Á Âý¨ÁÅ ¡Á§Á©Á¬ÃÏúà ±Í¦ÂþÁÅ. ‚ÏœÁ
©Á¦Á¬ÁÅ ©ÁúÃÖþ þÊþÁÅ ÁÆ™Á ŠÁ ýÄþÊü÷ €¥Á Âé¦þà ¬ÁÅŽ ¡ÉýÂÛþÁÅ €ÏýÊ
þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¥ÄžÁ þÁÅ ‡ÏœÍ þÁ¥ÁéÁÏ, Á§ÁíÏ Á¨ÃÃÏžÃ. þÊþÁÅ þÁ©Á
¦ÁÅ©ÁÁÅ™Ãþà €¦ ±Í¦Á ÂþÁÅ. £É™÷ žÃÃ þ ÁÆœÁŧÃþà ‡œÁÅàÁÅþÂäþÁÅ.
¡Ã§Áë¨ ÃÏžÁ ŠÁ úɦê, ¥É™Á ÃÏžÁ ŠÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã ‡œÁÅàÁÅþÂäþÁÅ. þÂ
ÁÆœÁŧÁÅ ÁÆ™Á Ã¨ Ã¨Â þÁ©ÁôíœÁÆ þ ¥É™Á úÁÅýÆÛ úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã þÂ
ÁÅϙɨÍì ¥ÉÅÿÁÏ žÂúÁōÁÅÏžÃ. ‚ÏœÁ¨Í ¥Á  ©Ã™Á ¨Í¡Á¨ÁÅ ©ÁúÃÖÏžÃ.
"£ÂÁÅÏžÁ¥Á Âé ¬ÁÏ£§ÁÏ. ‚ύÁ ¡ÁôýÉÛþ ‚ύÁ ¡É§ÉÊþ €þà ¥Ä ™Â™Ä
úÁύÁ ‡ÁÑ©Â. ˆ¥Á쪀 ¥ÄÁþÂä £ÅžÃ⠨ʞÁÅ-- ‡ÏœÁ ÁÆœÁŧà ¡ÁõÁÅ
žÉϏÁÅœÁÅÏýÉ ¥Á ÂœÁëÏ, Â™ÃžÁ ‡žÁÅâ¨ÂÁ ©ÁôþÁä ©Á¦Á¬ÁÅ ©ÁúÃÖþÁ
ÁÆœÁŧÃþà €¨Â ‡œÁÅàÌþà œÃ±Âå¨Â. ‡©Á§ÁþÁä úÁƬÊà ˆ¥ÁþÁōÁÅÏý§ÁÅ.
žÃÏúÁÏ™Ã" €ÏžÃ. þÊþÁÅ þ ÁÆœÁŧÃþà ¬ÁŜ§ÁϏÁ žÃÏúÂþÁÅ.
¥Á  ©Ã™Á þ ÁÆœÁŧà ©Ë¡Áô úÁƬà "‹¬É¦÷ þ ¬Á©ÃœÃ ¨Ïü þÁÅ©Áôí £Âœ÷ §ÁÆύÁÅ ±Í¦ ¡ÁõÁÅ œÌ™Á¨Å, €þÃä þÄý÷ Â Á™ÁōÌÑþÃ
³ÂäþÁÏ úʬà §Â©É. €¦Á Âê ¥ÉŏÁÅ™ÁÅ Â§ÁÅ œÁ¥Á§ÁÅ ÁÆžÁ ©É®ÁìÏ™Ã.
±Â¡ÁÏ ¥Ä ÁÆœÁŧÁÅ ¡ÁõÁÅ ÁÅžÁâ ¬Á§ÃÂÓ Á™ÁōÌѨʞʥÉÅ ³Â¦ÁÏ
úɦÁêÏžÃ" €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þ ÁÆœÁŧÁÅ ÁÆžÁ €¥ÁéþÁÅ ÎÁ¨ÃÏúÁōÌþà ÁýÃۏ ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÅۍÌþà "¥Á  €¥Áé £ÏÂ§ÁÏ. ¥Á  €¥Áé ¥ÁÏúà €¥Áé" €ÏýÆ ‡™Â
¡É™Â ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ¡ÉýÅۍÌÏžÃ.
"þ ¥ÉŏÁřà ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ¡ÁýÊÛ¬ÃϞà ú¨Á ‚ύÁ ¥ÁÅžÁÅâ¨Å ÁÆ™ÂþÁ
œÁ¨Ãì. ‹¬É¦÷ ¨Ïü þÁÅ©Áôí þ ÁÆœÁÅ§Ã©Ê ÂžÁÅ þ ¬Á©ÁœÃ©Ã ÁÆ™Á
€¦Á Âê©Ê þ £ÏÂ§ÁÅ œÁ¨Ãì" €ÏýÆ þ ÁÆœÁŧà þÁÅžÁÅýà ¥ÄžÁ ¥ÁÅžÁÅâ
¡ÉýÅۍÁÅÏžÃ.
"¥Áé €¥Áé þÄ §ÁÅ›Ï ‡¨Â œÄ§ÁÅ֍ÍþÊ - ¡É¨Ãì €¦ÊêžÂÁ þÁÅ þÄ
¥ÉŏÁřà ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ ‚úÂÖ©Áô. €¥Áé €¥Áé þ ¥ÁÅžÁÅ⨠¥Á¥Äé þÁÅ ŠÁ
‰¦™Ã¦Á  ©ÁúÃÖÏžÊ-- ¥ÁþÁ ‚ÏýÌì ü§ÃÊ ƒ ¬Ä§Ã¦Á¨÷ ÁŸÁÁÅ "þÂ
ÁÆœÁÅ§Ê þ ¬Á©ÃœÃ" €þà ¡Ê§ÁÅ ¡É™ÁžÂ¥Á €ÏžÃ ÌÏýɏÂ.
"ú¨Éì. ‚ÏýÍì úÊ¬É ©ÉŸÁ©Á ¡Áþà ú¨Á ‚ύ žÂþÍà ¡Ê§ÁÅ
ÁÆ™ÂþÁ -- ¬ÃÁÅÓ ¨ÊÁ ±ÍœÊ ¬Á§Ã--ˆ¥Áϙͦ÷ ªÄë ©Â§ÁÆ €¨Â ÁÆœÁŧÃ
€ÏžÂ¨ úèáà ¥Á Âý¨Å úÁƬà ¥Áŧìà ±Í©Á™Á¥Êþ žÂþÃä £Âœ÷
§ÁÆ¥ÁōÁÅ œÄ¬ÁōɮÃì ¡ÁõÁÅ ÁÅžÁ⠍Á™ÃÊžÃ ˆ¥ÁþÁä ©ÁôÏžÂ" €ÏœÁÆ þÂ
ÁÆœÁŧÃþà þ ¥ÄžÃÃ œÍ¬ÃÏžÃ. þ ÁÆœÁŧà ©ÁúÃÖ þ ¥ÄžÁ ¡Á™ÃÏžÃ.
þÊþÁÅ žÂþÃþà ÃÏžÁ ¡Á™ÁÁÅϙ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÁÅþÂäþÁÅ.
"¡ÁžÁ¥Áé ©É®Ââ¥ÁÅ. ‚ύ ‚ÁÑ™ÁÅÏýÊ ¥Ä €¥Áé þ ¥ÉÅ™ÁÝ ©Ã§ÁÁ
œÁÏœÁÅÏžÃ" €þÂäþÁÅ.
"„¥÷ééé ™Â™Ä ™Â™Ä ‚ϞÁýà ¥Á žçà þÁþÁÅä ‡œÁÅàÌþÃ
œÄ¬ÁōɮÁìÏ™Ã" €ÏžÃ Í¥ÁŏÂ. þÊþÁÅ þ ¤Â§Áê ©Ë¡Áô úÁƳÂþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

þ ¤Â§Áê þ ©Ë¡Áô úÁƬà "„¥÷é œÄ¬ÁōɮÁìϙà ¥Ä ¥ÁÅžÁÅâ¨
ÁÆœÁŧÁÅ ¥ÁÅžÁÅâ ¥ÁÅžÁÅâÂ €™ÁŏÁÅœÍÏžÃ. ‚ϞÁ žÂþà ¡Ã§Áë¨ ÃÏžÁ
úÊœÁŨŠ©Ê¬Ã ‡œÁÅàÁÅþÁä¡Áôå™ÁÅ ¨Êþà ¬ÃÁÅÓ ‚¡Áôå™ÉÏžÁōÁÅ" €ÏžÃ. þÁÅ
œÃÁÑ §ÊÃÏžÃ.
"‹¬Ã ¡ÁõÁÅ ¨Ïü ÁÆœÁŧà ¡ÁõÁÅ žÉϏÁÅœÁÅþÁä þÁÅ
¬ÃÉÓÏžÁōÊ. ˆ¥ÁþÁä ¬ÃÁÅÓ ¡Á™ÃœÊ Ì™ÁōÁÅ ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÁõÁÅ þÃÏ™Â
žÍ¡ÁôÁÅÏýÅþÁä þÁÅ©Áôí ¬ÃÁÅÓ ¡Á™Â¨Ã" €ÏýÆ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧÃþÃ
¡Ã§Áë¨ ÃÏžÁ, ¥É™Á ÃÏžÁ úÉ¦ê ©Ê¬Ã €¥Á ÂÏœÁÏ ¡ËÃ ‡œÁÅàÌþà £Âœ÷
§ÁÆÏ ÁÅ ¡Á§ÁŏɜÂàþÁÅ þÁ©Á¦ÁÅ©ÁÁŞèÂ.
£Âœ÷ §ÁÆÏ ¨ÍÃ ©É®ÁìÂþÊ £Í¨÷Û ¡ÉýÂÛþÁÅ. «Á©Á§÷ ‹¡Áþ÷ úʳÂþÁÅ.
úÁ¨ìýà þħÁÅ ¥Á  ¥ÄžÁ ¡Á™ÁÅœÁÅÏýÉ öÁ¦Â ©ÁôÏžÃ.þÊþÁÅ þ ÁÆœÁŧÃþÃ
©ÉþÁÁþÁÅϙà ©ÂýʬÁōÁÅþÂäþÁÅ. ³Í¡÷ úʜÍà œÄ¬ÁōÌþà þ ÁÆœÁŧà ¬Á¨ì
¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâœÁÅþÂäþÁÅ. ¬ÁÅþÃäœÁϏÁ ¥ÁÅúÍÁ¨ ¥ÄžÁ §Â¬ÁÅàþÂäþÁÅ.
þ ÁÆœÁŧÁÅ œÁþÁ §ÉÏ™ÁÅ úÊœÁŨŠþ ¥É™Á úÁÅýÆÛ ©Ê¬Ã œÁþÁ œÁ¨
þ £ÅüÏ ¥ÄžÁ ©Â¨ÃÖÏžÃ. €§Á ¥É™ÁÅå ÁþÁÅä¨œÍ  ¬ÁÅŽÂþÃä
³ÂížÃ¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ. ÃÏžÁ þ ¥ÉÅ™ÁÝ £ÂÁ ¨Êúà žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ
©ÁœÁÅàÁÅÏýÆ ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ §ÁÅžÁÅâ
œÁÅþÂäþÁÅ. ŠÁ úÊœÍà þ ÁÆœÁŧà ¬Á¨ì ¥ÄžÁ §Â¬ÁÆà ¥Á§ÌÁ úÉ¦ê žÂþÃ
£Ì™ÁÅÝ ¥ÄžÃÃ ü§ÂÖþÁÅ. þ ©Ê¨Å žÂþà £Ì™Íì ¡ÉýÃÛ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ
žÉϏÃþÁýÅÛ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÁÅ.
"™Â™Ä ™Â™Ä ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Áô ™Â™Ä €£ç €£ç œÁýÅÛ Í¨ÊÁ
±ÍœÁÅþÂäþÁÅ ™Â™Ä „¥÷éééé öÁ €¥Á Âé ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÃþÁ
žÂþà ÁÏýÊ ‡ÁÅÑ©Á ¬ÁÅŽÏ Â ©ÁôϞà ™Â™Ä -- þ £Â¦÷ ¢ÉëÏž÷ð ¨Í
‡©Á§ÃÃ ‚ÏœÁ ýɍÃä÷ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ ©ÉŸÁ©Á¨Å …§ÃÊ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

¡ÉýÃۍÁ¬Á Á¬Á žÉϏÁ™ÁÏ œÁ¡Áå ™ÁžÂþÃä ¬ÁÅŽ ¡ÉýÛ™ÁÏ ©Â®ÁìÃ œÉ¨Ã¦ÁžÁÅ
™Â™Ä --" €ÏýÆ Á®ÁÅì ¥ÁƬÁōÌþà ¡Á¨©Á§Ã¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ.
þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂþà ¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ þÂýêÏ úʬÁÆà ©ÁôÏžÃ. þÊþÁÅ þÂ
úɦêžÂþà ¡Ã§Áë¨ ¬ÁÏžÁÅ¨Í ¡ÉýÃÛ žÂþà ÁÅžÁâ¨Í ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛ ¨Í¡Á¨ÁÅ
žÍ±ÂþÁÅ. þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧÁÅ ŠÁÑ ³Â§Ã ©Áô¨ÃÃÑ ¡Á™ÃÏžÃ.
"Š§Ê¦÷ ¨Ïü Ì™ÁÂ ˆ¥Ã úʬÁÅàþÂä©Áô§Â" €þà €§ÃúÃÏžÃ.
"þÄ ÁÅžÁâ¨Í ©Ê¨Å¡ÉýÂÛþÉ þ úÃýÃÛ œÁ¨Ãì" €þÂäþÁÅ.
"€¥Áé €¥Áé €£Âç €£Âç ‚ÏÂ ‚ύ žÍ¡Áô ‡ÏœÁ ¬ÁŎϏÂ
©ÁôϞç þÁÅ©Áôí þ ÁÅžÁâ¨Í ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛ É¨ÅÁÅœÁÅÏýʨÏü Ì™ÁÂ
€£ç €£ç ™Á žÂþÃä ¬ÁÅŽ ¡ÉýÛ™ÁÏ ‡ÁÑ™Á þʧÁÅ֍ÁÅþÂä©Áô§Â ¨ÏüÂ
Ì™ÁÂ žÉϏÁ§Â þÄ ©Ê¨Å ¡ÉýÃÛ þ ÁÅžÁâ žÉϏÁ§Â €¥Áé €¥Áé žÉϏÁÅ
žÉϏÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨þÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ ¥ÁÅÏžÁōÁÆ ©Áõ¡ÁôœÁÆ ©ÁôÏžÃ.
"„¥÷éé ‡¨Â ©ÁôÏžÊ þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧ £ÂÁÅϞ þ ©Ê¨Å œÄ¬Ã
þ ¥ÉÅ™ÁÝ þÄ ÁÅžÁâ¨Í ¡ÉýÃÛ žÉϏÁþÂ" €þÂäþÁÅ.
"€¥ÉÂé ©ÁžÁÅâ§Â þ ¥ÁÅžÁÅ⨠§ÁύÁÅ ¥ÉŏÁ™Â þ ÁÅžÁâ úÃþÏÃ
±ÍœÁÅÏžÃ. þÁÅ ©Ê¨Å ú¨Š- žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ¬Äå™÷ Â ©Áõ¡ÁôœÁÆ ©ÁôÏžÃ.
"‹¬Ê¦÷ ¨ÏüÂ-- Š¬Ê¦÷ ¨ÏüÂ-- þ ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃÏžÊ-- þÁÅ©Áôí  ý¡÷
¡ÁýÅۍÌþà ©ÌÏÍ©É ¨ÏüÂ-- þÄ ¡ÁõÁÅ¨Í ¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÉϏÁÅœÂþÁÅ"
€þÂäþÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"„¥÷é þ ¥ÁÅžÁÅ⨠§ÁύÁÅ¥ÉŏÁ™Â-- þ ™Â™--ÄþÄ ¥ÉÅ™ÁݍÁÅ ˆ¥Ã
©Ê¬Ã ¡ÉÏúÃϞç þÄ ¦Á¥Áé. €¡Áôå™Ê ¨ÉúÃÏžÃ. žÉϏÁ§Â-- þÄ ÁÆœÁŧÁÅ
¡ÁõÁÅ ¡ÁÁ¨ žÉϏÁÅ" €ÏýÆ ý¡÷ ¡ÁýÅۍÌþà ©ÌϏÌÏžÃ.
þÊþÁÅ žÂþà ¡Ã§Áë¨Å ¡ÁÁ¨ žÄ¬Ã þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ žÂþà ¡Ã§Áë¨
¬ÁÏžÁŏÁÅϙ žÂþà ¡ÁõÁŨ͍à žÍ±ÂþÁÅ. €žÃÁÆ™Á Á¬Ã ÌžÃâ žÂþÃ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅ ©ÉþÁÁÅÑ þÉýÃÛÏžÃ. ‚¡Áôå™ÁÅ þ 8€ÏÁŨ¨ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂþÃ
¡ÁõÁŨ͍à ³ÂÏœÁÏ žÁƧÃÏžÃ.
þÊþÁÅ žÂþà ¥ÄžÁ ©ÌϏÁÅþÂäþÁÅ. þ œÌ™Á¨Å žÂþà œÌ™Á¨ÁÅ
©ÁœÁÅàÁÅÏýÅþÂä¦. þ ±ÌýÛ žÂþà ¡Ã§Á먍ÁÅ, ©Ä¡ÁôÁÅ œÁÁŨŜÁÆ ©ÁôÏžÃ.
þÊþÁÅ žÂþà úÁύÁ¨Íþ¨ōÁ ¡ÉýÃÛ žÂþÃúÁύÁ þÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. §ÉÏ™ÁÅ
úÊœÁŨœÍ ÃϞÍà ©Ê¨Â™ÁÅœÁÅþÁä žÂþà ¬Á¨Åì ¡Ã¬ÁōÁÅœÁÅþÂäþÁÅ. þÊþÁÅ þÂ
¥ÉÅ™ÁÝ ¡ÉýÃÛ žÂþáÁõÁÅ¨Í ÁŨÃì¬ÁÅàÏýÊ €žÃ œÁþÁ œÌ™Á¨ ¬ÁÏžÁÅ ÁÅÏ™Â
þ ©Áýۍ¦Á¨þÁÅ ¡ÁýÅۍÌþà ¬Á©Á§Á žÄ¬ÁÆà ©ÁôÏžÃ.
“™Â™Ä ™Â™Ä þÄ ¥ÉÅ™ÁÝ þ ¡ÁõÁÅ žÉϏÁÅœÁÅÏýÉ þÄ ©Áýۍ¦Á¨Å þÂ
¡Ã§Áë¨ ¥ÄžÁ œÁÁŨŜÁÅþÁä¦ ™Â™Ä-- €£ç €£ç ‡ÏœÁ ¥ÁÅžÁÅâ©Á¬ÁÅàþÂä¦ÉÂ
£ÅüÃØ¥ÁÅÏ™Á¨Å. ¡ÁÁÅ ™Â™-- žÉϏÁÅ- žÉϏÁÅ -Á¬ÃžÄ§Á žÉϏÁÅ-- þÄ
ÁÆœÁŧà ¡ÁõÁÅ Á¬Á Á¬Á žÉϏÁÅ" €ÏýÆ œÁþÁ ¡Ã§Áë¨Å ©ÉþÁÁÅÑ
þÉ™ÁÅœÁÆ©ÁôÏžÃ.
þÊþÁÅ ÁÆ™Á þ ¥ÉÅ™ÁÝþÁÅ £ÂÁ £¦ÁýÁÅ œÄ¬Ã žÂþà ¡ÁõÁÅ¨Í Ã
Á¬Ã žÄ§Á žÍ¡ÁôœÁÅþÂäþÁÅ.
“™Â™Ä-- žÉϏÁÅ ™Â™--Ä žÉϏÁÅ—“
“ þĦÁ¥ÁéþÞÉϏÁ žÉϏÁÅœÁÅþÂäþÊ ¨Ïü”

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

“žÉϏÁÅ žÉϏÁÅ þ €¥ÁéþÞÉϏÜÊþÉ ÁžÂ ™Â™Ä þÊþÁÅ ¡ÁôýÂÛþÁÅ
¥Á§Á¨Â þ ¡ÁõÁÅþÊ žÉϏÁÅœÁÅþÂä©Á”ô €ÏžÃ þÁ©ÁôíœÁÆ.
“þĦÁ¥Áé ¡ÁõÁÅ þÄ ¡ÁõÁÅ Á¨Ã¡Ã žÉϏ¨þéÁôÏžÊ ¨Ïü --€£ç
€£ç þ ¥ÁÅžÁÅ⨠ÁÆœÁŧÂ--Š¬É¦÷ þÁÅ Â§Ã±Ì¦Ïž”Ê €ÏýÆ žÂþÃ
þÁ™ÁÅ¥ÁÅþÁÅ ÁýÃۏ ¡ÁýÅۍÌþà þ ¥ÉÅ™ÁÝ žÂþà ¡ÁõÁÅ¨Í €žÃ¥Ã ¡ÉýÃÛ ¬Á§ÁÅë
¬Á§ÁÅëþÁ þ §Á¬ÁÏ ¡Áõ§ÃàÂ žÂþà ¡ÁõÁÅ¨Í Â§ÂÖþÁÅ.
‚ÏœÁ¨Í þ ¡É®ÂìÏ žÁ£ žÁ£ ¥Áþà £Âœ÷ §ÁÆÏ ™Í§÷ £ÂžÃÏžÃ.
"‹¬Ê¦÷ ¨Ïü £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Ì ÁÆ™Á žÁÅÂ›Ï ¡ÉýÂÛ©Â - ™Â™Ä
¥ÉÅ™ÁÝ žÌ§ÃÃϞà ÁžÂ €þà £Âœ÷ §ÁÆÏ ¨Í Áƙ žÉϏÃÏúÁōÁÅÏýÊ
‡¨ÂÊ ¨ÏüÂ-- §Ê¡ÁôÁÆ™Á ©ÁôϞà žÉϏÃÏúÁō͙ÂþÍÃ-Á™ÁōÁÅÑÏžÃ
ú¨ŠÂþà £¦ÁýÁÅ §ÁÏ™Ã--¨Ïú÷ úÁ¨Âì§Ã ±ÍœÍÏžÃ" €þà €§ÁŬÁÆà
©ÁôÏžÃ.
þÊþÁÅ þ ÁÆœÁŧÁÅ ŠÁ§Ã ¥ÉÅÿÁÏ ŠÁ§ÁÏ úÁƬÁōÁÅÏýÆ
þÁ©ÁôíÌþà ©ÂýʬÁōÁÅþÂä¥ÁÅ.  þÁÏžÁÏ €þÁŤÁ©Ã¬ÊàÂþà €§ÁãÏ ÂžÁÅ.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful