P. 1
Alister Krouli - Astrologija

Alister Krouli - Astrologija

|Views: 1,504|Likes:
Published by ΑΙΘΗΡ
Alister Krouli - Astrologija
Alister Krouli - Astrologija

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ΑΙΘΗΡ on Mar 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

)

(

ALEISTER CROWLEY
LIBER DXXXVI

ASTROLOGY

(SA STUDIJAMA O NEPTUNU I URANU)

* )

!

" #

( ' & % $

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

ASTROLOGY SADRŽAJ UVOD ..................................................................................................................... 4 PRVI DEO - OSNOVNA NAČELA ASTROLOGIJE ........................................... 6 I Osnovna načela astrologije ................................................................................. 6 II Astrološki ključ ................................................................................................. 12 III Formalni elementi astrologije ........................................................................... 14 a) Dvanaest kuća neba........................................................................................ 15 b) Planetarni aspekti .......................................................................................... 16 IV Kako napaviti dijagram neba za astrološko tumačenje .................................... 16 V Osnovna načela pri tumačenju dijagrama ......................................................... 19 VI Osnovno značenje planeta, znakova i kuća ...................................................... 20 a) Planete ........................................................................................................... 20 b) Znakovi ......................................................................................................... 23 c) Kuće neba ..................................................................................................... 28 VII Čovek i Univerzum ......................................................................................... 30 DRUGI DEO - UČENJE O NEPTUNU ................................................................ 32 VIII Neptun ........................................................................................................... 32 IX Neptun u znacima zodijaka .............................................................................. 36 X Neptun sa aspektima prema ostalim planetama ................................................. 37 XI Uticaj Neptuna u dvanaest kuća ....................................................................... 46

)

TREĆI DEO - UČENJE O URANU ...................................................................... 64 XII Uran ................................................................................................................. 64 XIII Uran u znacima zodijaka ............................................................................... 66 XIV Uticaj Urana u dvanaest kuća ........................................................................ 89

(

DODATAK ......................................................................................................... 106 Dodatne beleške o izradi dijagrama neba ............................................................ 106 Natalna Karta Crowley-a ..................................................................................... 108 Bodeov zakon ...................................................................................................... 110 Pluton ................................................................................................................... 111

An IV 16 Sol 6° Capricorn, Luna 10° Capricorn, Dies Saturnii.
3

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

UVOD Astrolozi pone kad greše. Iz ove činjenice, koju astrolozi čak bestidno osporavaju, proizilazi, matematički tačno, da astrologija nije nauka, već varka, šarlatanstvo i obmana. Uporedimo sramnu astrološku neizvesnost sa medicinom, gde ni jedan doktor nikada nije izgubio pacijenta; sa zakonodavstvom, gde ni jedan advokat nikada ne izgubi parnicu, pa čak i sa vojnom veštinom, gde ni jedan vojnik nikada nije izgubio bitku! Istina j e d a će u devet slučajeva, od mogućih deset, astrolog, pogledavši u neznanca, moći da odredi čas u koji se ovaj rodio. To mora biti nagađanje, pošto ne vidimo na koji je način posao obavljen, i da li je moguće da bude obavljen. Očigledno uporište racionalističke filozofije jeste da, ako tačno ne znamo na koji se način stvari dešavaju, moramo poreći činjenicu i da se one uopšte dešavaju, pa iako filozofija nije u stanju da zažmuri pred stvarnošću, moramo im dozvoliti da rizikuju. Promišljanje o ovoj preuzvišenoj mudrosti predstavlja garanciju ljudskog napretka; ona nas podseća na sunce koje izlazi iza vrha moćne piramide od stenja i leda, prekrivena večitim snegovima. Istina je da u svakoj prilici najdarovitiji astrolog daje, nadahnut božanskom mudrošću, dobar, srdačan, promišljen, nepristrasan i mudar savet, jer je činjenica da svoj život pr ovodi razmišljajući o najplemenitijim prirodnim fenomenima, tako da njegova Duša ne može ništa drugo nego da daruje; tačno je i da eminentni astrolog može svojim savetom stotinama ljudi da sačuva život, čast i imanje. Ali, šta dokazuju ove činjenice? Šta bi trebalo da mislimo o čoveku koji je za svoj život nepošteno zarađivao kockajući se u Vol Stritu, krivotvoreći antikvarni nameštaj, trujući hranu, rušeći puteve ili proizvodeći ratno oružje? Zbog čega je takav čovek podlac, va ralica? B esposleni be dnik svoje dnevno "zlo" okončava za osamnaest sati, da bi narednih šest proćerdao u razvratnom snu. Šta činiti? Hvala bogu, naše, na neki način, izvitopereno doba poseduje prosečno delotvoran policijski s istem. U r edu, onda pošaljimo de tektivku a strologu; ne ka uđe očiju crvenih od plakanja; neka se trese i jecajući izgovori da je njeno dete na umoru i da su svi lekari izgubili nadu. Možda će astrolog, zbog svojih podlosti i prepredenosti, koje su mu omogućile da hiljadama ljudi ot me nova c, bi ti dovol jno l ud da izusti nekoliko reči utehe. Zatim, stvar je jednostavna; pravda m ože da bude z adovoljena. P olicija s tupa u a kciju, t e s lede k azne i z atvor. D etektivku hvale zbog mudrog smišljenog plana; plata joj se povećava, a Slobodni Ljudi paradiraju, pevajući na suncu i idući ka Gradu koji je Bog. Vreme j e s uviše prepredeno, sentimentalno, previše tolerantno da bi se oštro obračunalo sa zločinom. Danas čak i ubice imaju velikih šansi da izbegnu električnu stolicu; a astrolog je gori od ubice, jer on ne dodiruje samo gadno telo, nego i sam džep. Ne možemo izbeći smrt, ali možemo umreti bogati. Postoji, pored astrologovog zločina, još jedno bogohuljenje, koje nam je poznato kao Veliko i Moćno Biće, sa imenom suviše svetim da bi se lako izgovaralo - Dolar. I pak zastanimo, može da postoji dobar razlog za naklonost zakona naspram astrologa. Očigledno je da svaka zajednica može da uništi svoje bespomoćne članove, posebno ako su to žene, vešajući ih ili spaljujući, dok izvesne zajednice poseduju izuzetne zapise i imaju veliko iskustvo sa vabljenjem veštica: dr žava j e na pustila ove m etode z arad dr ugih, n a pr vi po gled m anje de lotvornih, t e raspravlja o nekim mudrijim zamislima, suptilnijim motivima, nekim uzvišenijim i blagorodnijim planovima za napredovanje ljudskog roda, nego što su oni koje nepromišljeni um može da spozna. Ali, stavimo se u položaj patriotski orijentisanog državnika! Sedimo, nabranog čela, u agoniji intenzivnog razmišljanja, dok nam je glava među šakama, dok nam brada dostojanstveno podrhtava od manje čovečanskih, a vi še bož anskih e mocija. D uboko r azmišljamo o Istini, o Lepom; s vremena na vreme uzdahnemo, čim pomislimo na Nemerljivo, na Apsolut, ili na Svevišnjeg. Zurimo neustrašivo i smireno u svet, dok nam polu-izgovorene reči umiru na usnama sa bož anskom t ugom "Avaj, čovečanstvo!" I dok razmišljamo, dolazimo do zaključka da novac
_______________________________________________________________________________________________

4

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

nije puki blagoslov. Napredak teži da oslabi moralnost Običnih Ljudi. Vrlina cveta u zajednicama u koj ima s e l judi j ednostavno pona šaju, a ne staje ka da raskoš r aširi s voja va mpirska k rila; t ada novac može da bude prokletstvo. Shvatamo da ga mnogi ljudi ne koriste mudro. Oni bi bili bolji bez njega. Na primer, oni koji proćerdaju svoje teško zarađene dolare na zlonamernog astrologa. Takođe nije dobro ni da ga astrolog poseduje. Želja za novcem ga je već odvela u zločin; njegovo prihvatanje postaje povreda božanskih i ljudskih zakona. Da bi se onemogućio astrolog, pribećiće se prvom, brzopletom i otmenom impulsu ogorčenosti, a novac će i dalje ostati u rukama onih koji su, bez sumnje, bolji bez njega. Dilema, zar ne! Zar političko mudrovanje nema rešenja? Iskra sija u tim očima; obrve se opuštaju sa olakšanjem, a osmeh lebdi na tim mirnim, odlučnim usnama. "Ja neću kinjiti astrologa", tako se Velika Ideja pomalja u veličanstvenom govoru: "Ja ću jednostavno predložiti Nacrt za njegovo mučenje. Onda ću ga tajno posavetovati kako sam mu ja Iskreni Prijatelj, i da mogu za samo nekoliko hiljada dolara da sprečim da Nacrt postane Zakon. Ako ne bud e m ogao da r azume pr ednosti ovo g pl ana, j er j e nj egov um , ve rovatno, ot upeo od odanosti budalastom šarlatanstvu, u šta nema sumnje, jadno biće će poverovati da ću ga ja jednom, ili dvaput, progoniti i plašiti starim i blagim zakonom. Potom će se on sigurno pokoriti, i novac neće više biti tamo gde može da naudi, u džepovima Običnih Ljudi i zlobnih astrologa, već jedino tamo gde može da koristi - u džepu mudrog i patriotski nastrojenog Državnika." Ako j e ova j pl an pone kad i pr opadao, k ao š to bi t rebalo da bude , bi lo j e t o i z r azloga š to j e Astrolog vr lo često tvrdoglavo nepopustljiv pred zdravorazumskim stvarima, kao i što su mu nepristupačni lepo ponašanje i dobar ukus. On može čak i da izjavi, pakosno kao kuče, koje je banda nestašnih dečaka priterala u škripac, da bi pre išao u zatvor: "Nije baš uputno biti slobodan u zemlji sa takvim vladarima". Tako plahovit čovek je spreman na neoprostivi greh, na izvitoperenost duš e, pr etežno s atansku. T akvi l judi s u opa sni po D ržavu; oni m ožda m ogu i da uzvrate uda rac. V erovatno j e da s u na ši s trogi pr eci bi li i pak m udriji; verovatno bi t rebalo da jurimo za dolarima Običnih Ljudi na neki drugi način, i da poslujemo sa Astrologom oživljavajući metode neizbežnog Metjua Hopkinsa. Ako nešto slično i učinimo, ipak postoji opasnost da ta prezrena bića, Obični Ljudi, nisu u stanju da se bukvalno pomire, i trebalo bi se bojati da ćemo videti propast civilizacije zajedno sa njenom najvećom slavom, našim jedinstvenim političkim sistemom, i da ćemo postati nemoćni svedoci katastrofe - Trijumfa Astrologije. Aleister Crowley

_______________________________________________________________________________________________

5

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

PRVI DEO OSNOVNA NAČELA ASTROLOGIJE I Fizičko ustrojstvo svemira predstavlja osnovu astrologije. Da bismo objasnili iz kojih načela izvodimo na še t eze o kr etanjima u s vemiru, m oramo pokuš ati da s teknemo j asnu pr edstavu o prirodi tih kretanja. Mnogi ljudi mis le da je S unčev sistem, više ili manje, sfernog oblika. To nije tačno. Grubo govoreći, on je ravan disk. Okreće se oko jedne ravni. Planete se neznatno udaljavaju od te ravni, ali samo neznatno. Već dugo postojeći problem astrologije - kako j e nastao s vemir - nije n a zadovoljavajući način rešen. Mi ne znamo ni zbog čega, ni na koji način, ali osnovna pretpostavka jeste da je u jednom trenutku postojala ogromna užarena masa koja se okretala u svemiru. U toku vremena, usled gravitacione sile, neki teži delovi su se sjedinili, dok je drugi deo mase bio snažno odbačen u svemir, nastavljajući da se okreće u svemiru, ali i oko sopstvene ose. Ovo telo se postepeno s kupljalo i smanjivalo, stalno zračeći toplotu u svemir. To prvo telo je bila pl aneta Neptun. U svakom slučaju, očigledno da je Neptun najudaljenija planeta. Studentima astrologije je dobro poznato kako je otkriven. Pri proučavanju Uranovog kretanja, otkrivene su izvesne eksplozije, koje nije bilo moguće pripisati ni jednoj od poznatih pl aneta. T ako s u a stronomi doš li do zaključka kako mora postojati neko drugo telo, do tada neotkriveno, i koje se, verovatno, nalazi iza Urana. Proračuni su određivali mogući položaj planete, za kojim se potom tragalo sa najvećom mogućom pažnjom, da bi na kraju Adams i Leverrier otkrili granična mesta njenog eventualnog položaja sa takvom tačnošću, da bi ga konačno Galle od Berlin-a ot krio 1846 godine. D alja promatranja i iz računavanja pokazuju da još uvek postoje neka kretanja Urana, koja se ne mogu pripisati Neptunu. Takođe ima i pomeranja na samom Neptunu, koja nagoveštavaju da postoji druga planeta iza Neptuna.1 Ako je to zaista tačno, udaljenost je, verovatno, ogromna. Naši razlozi da u tako nešto verujemo, zasnovani su na Bodeovom Zakonu. Bode je bio nemački astronom koji je živeo u drugoj polovini osamnaestog i prvoj polovini devetnaestog veka, a zakon koji nosi njegovo ime bi se sastojao u sledećem (pogledati tablicu na kraju knjige, prim. prev.): ako broj 4 podelimo sa 10, dobićemo udaljenost M erkura od Sunca, u a stronomskim j edinicama. A stronomska j edinica pr edstavlja osnovnu udaljenost Zemlje od Sunca.

_______________________________________________________________________________________________

Crowley-eva pretpostavka o t ome da može da postoji planeta iza Neptuna se pokazala tačnom kad je 1930. godine otkriven Pluton. Iako, čak i sada, treba biti oprezan pri tvrđenju da je Pluton najudaljenija planeta, jer je ustanovljeno da Plutonovu putanju nije moguće objasniti uz pomoć trenutnog poznavanja planetarnog sistema. Takođe se pretpostavlja da Pluton ne vodi poreklo od Sunca, već da je, u stvari, veliki meteor, ili neko drugo telo van našeg Sunčevog sistema, koje je sunčevo gravitaciono polje privuklo. Astrolozi i dalje proučavaju Plutonov uticaj, i s matraju ga srodnim sa Marsom. Praktični rad o uticaju Plutona pokazuje da on u konjukciji sa Marsom saupravlja sazveždem Škorpiona. Vidi Dodatak.* * (Ovi kom entari pripadaju S tivenu S kineru, priređivaču prvog izdanja "Astrologije" na engleskom jeziku - izdavač).
1

______________________________________________________________________________________________

6

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Sada dodajemo 3 4, zbir delimo sa 10 i dobijamo udaljenost Venere; dodamo 2 × 34, i dobićemo udaljenosti Zemlje; dodamo 22 × 3, to saberemo sa 4, i dobijamo udaljenst Marsa; dodamo 2 3, to saberemo sa 4, i dobijamo srednju vrednost udaljenosti asteroida.2

Ista proporcija s e nastavlja: množeći 3 × 24, dodajemo rezultat na 4, pot om z bir delimo s a 10 i dobijemo srednju udaljenost Jupitera. Ako još jednom pomnožimo 3 sa 2, dobićemo udaljenost Saturna, onda još jednom - dobićemo udaljenost Urana. U slučaju Neptuna, zakon je podbacio. Po tom zakonu, njegova srednja udaljenost bi trebalo da bude 38.8, međutim, ona iznosi 30. Ne postoji realno objašnjenje ovog zakona, ali se ipak nadamo da će ovo pitanje biti protumačeno daljim istraživanjem nebeske mehanike i evolucije Sunčevog sistema. Ako ništa drugo, zakon je doveo do otkrića Asteroida, za koje se pretpostavlja da su delovi planete koja je eksplodirala. Posle ovog, ni jedno zadovoljavajuće tumačenje o i zuzetku Neptuna u ok viru ovog Zakona ni je dato.3 Isti pr oces s e pona vljao ne koliko put a, i t ako s u na stali U ran, S aturn, J upiter, A steroidi, M ars, Zemlja, Venera i Merkur. I mnoga druga tela su nastala na potpuno isti način, ali im je nedostajala povezanost istog stepena, i uskoro su se, posle odvajanja od Sunca, raspala na asteroide i meteore, na nebrojive milione onih od kojih vrvi interplanetarni prostor. Čak šta više, neka od ovih tela su se ponašala kao i samo Sunce, odbacujući manja tela, koja nazivamo mesecima. Ona su bila vrlo mala u poređenju sa današnjim nebeskim telima, brzo su se hladila i prestajala da se okreću oko sopstvene ose. Na primer, Mesec se još uvek okreće oko Zemlje, ali ne i oko sopstvene ose, i uvek nam pokazuje isto lice. Najvažnije od s vega j e, da s e ova s ložena kr etanja ( mi ne mamo na meru da t u s loženost objašnjavamo u detalje, već samo da damo osnovnu ideju) odigravaju u jednoj ravni nevelike debljine i u istom osnovnom pravcu. Sada s e odr eđene planete nalaze oko Sunca na nemerljivo većoj udaljenosti nego što je najudaljenija od njih. Ljudskom umu je nemoguće da stvori bilo kakvu predstavu o veličini svemira. Zvezde u pot punosti opkoljavaju Sunce; ne postoji nijedan deo neba na kom se one ne nalaze. Da upotrebimo poređenje sa točkom: ako pogledamo uzduž, po paocima točka, uočićemo tanak pojas zvezda, grupisanih u dvanaest sazvežđa i raspoređenih na otprilike jednakim udaljenostima. Zvezdama poklanjamo više pažnje, jer one leže u istoj ravni sa Sunčevim sistemom, dok s e nj ihov uticaj dosledno i prirodno prepliće sa uticajem planeta. Odvajkada su njihovi uticaji proučavani sa najvećom pažnjom, a opisivali su ih i stari astrolozi. Sazvežđa su dobila sledeća imena: Ovan a, Bik b, Blizanci c, Rak d, Lav e, Devica f, Vaga g, Škorpija h, Strelac i, Jarac j, Vodolija k i Ribe l. Nazivi su dati simbolično, uglavnom po imenima životinja. Nije moguće uočiti bilo kakvu sličnost ovih životinja sa položajem koji zauzimaju zvezde. Imena su davana zbog astroloških značenja, što je jedan od mnogih dok aza da j e astrologija starija nauka od astronomije. Škola f ilozofskog m aterijalizma j e na stojala da poka že ka ko m i i mamo ne ko r ealno z nanje o prirodi sila koje zapažamo oko na s. Takav utisak je u pot punosti pogrešan. Sve sile su po s vojoj suštini tajanstvene. Posmatranjem, poređenjem i merenjem mi zaključujemo na koji način one deluju. Nismo u stanju da oformimo ni jedan razuman pojam o nj ihovom pravom karakteru. Da uzmemo kao primer gravitacionu silu.

Nemojte zaboraviti da svaki put delite sa 10. Pogledati Dodatak zbog detaljnijeg grafikona ovog Zakona. _______________________________________________________________________________________________
2 3

______________________________________________________________________________________________

7

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Da bi objasnio njeno delovanje, naučnik je morao da izmisli supstancu zvanu Etar.4 Trebalo je da definiše Etar u okviru matematičkih pojmova. Etar je beskonačno određen, beskrajno rastegljiv, beskrajno beznačajan i nedokučiv. Tako reći, on ne predstavlja materiju u pravom smislu reči, jer ima osobenosti beskonačnog, pa je tako pre teorijski nego realan pojam. Isto t ako, ni ko u s uštini ne zna šta je elektricitet. Postoji priča o profesoru koji je studentima deklamovao predavanje o ovoj sili i, u jednom trenutku, dramatično zavikao: "Da li neko zna šta je elektricitet?" Student na kraju sale, savladan uzavrelošću diskusije, beše napola zaspao. Prenula ga je poslednja rečenica, te on iz navike skoči sa svog mesta. Susrevši se sa hladnim profesorovim pogledom, on se zbuni i reče zamuckujući: "Ja sam znao, gospodine, ali s am z aboravio." "Ma nemojte mi reći", uzvrati učeni profesor, "postojao je samo jedan čovek na celom svetu koji je znao, i on je zaboravio." Ako razmatramo, čak i običan fenomen, kao što je širenje tela na toploti, takođe se nalazimo u području tajanstvenog. Postoji teorija po kojoj se iz nekog razloga molekuli tela kreću mnogo brže ako se približe toploti, jer je toplota zamišljena kao vrsta ispoljavanja ili propratni atribut kretanja. Međutim, ovi molekuli su prilično teorijski. Njihovo postojanje j e ot kriveno da bi s e obj asnio određeni fenomen hemijskog delovanja. Zamišljeni molekuli se sastoje od mnogo imaginarnijih atoma, koji su definisani, kako samo ime govori, kao krajnje nedeljive čestice istorodne materije. Tako j e bi lo pr e s amo j ednog veka, a od tada su proučene sve vrste fenomena, što je ujedno omogućilo da se atom više ne posmatra kao nedeljiva čestica. Od tog doba je nastala nova pretpostavka, ona o elektronima, i kada zapitate fizičara da li su i elektroni materija, on vam može odgovoriti kako je u celini najnerazumnija teorija ona po kojoj su elektroni jednostavno proceđeni u etru. Drugim rečima, nauka je postojeće stvari pretvorila u kombinacije nepostojećih. Ako zapitate savremenog hemičara, ili fizičara, da vam definišu materiju, odgovoriće vam u terminima - koji su skoro istovetni sa onima koje su upotrebljavali srednjevekovni filozofi definišući Duh. Astrolog je iskreniji od p rofesora drugih nauka. On ne nastoji da svoje neznanje prikrije detaljno istkanim ve lom me tafizičkih fraza. On se zadovoljava prihvatanjem izreke Učenjaka: "Omnia exeunt in mysterium", kojom su želeli da kažu da ako se stalno pitate kako, zašto i šta, umesto da se zadovoljite površnim i polovičnim objašnjenjem, rezultat je uvek isti. Dolazite do praznine nepojmljivog. Ako u današnje vreme postoji makar jedna osoba, toliko neuka, da ne uviđa vrednost Astrologije, i koja svoje sudove zasniva na materijalističkim osnovama, dajte joj da pročita "First P rinciples" ("Osnovna načela") Herberta Spensera. U toj knjizi, koj a m ože da s e poredi sa delom Dejvida Hjuma, jednoj od najstručnijih studija o prirodi, posmatranoj sa naučnim skepticizmom, možemo da uočimo kako se sa zadivljujućom lucidnošću dokazuje da ni jedna moguća teorija o Bogu, ili prirodi, ne zadovoljava vaš um. Kao pr aktični ljudi, mi se nećemo mnogo zamarati metafizikom. Bolje da se pomirimo sa tvrdnjom kako je sve relativno i da se ograničimo na posmatranje i merenje sila čije dejstvo opažamo. Nije argument protiv Astrologije to što istražujemo zbog čega kretanje neke planete uslovljava određene posledice. Ne znamo više od lekara zbog čega se nerv grči u dodiru sa električnom strujom. Ne želimo naše istraživanje da predstavimo do te mere filozofskim. Nas jedino zanima da se informišemo da li se nešto slično dešava. A priori teorijska razmatranja nisu napredna ni u A strologiji, ni u b ilo kojoj drugoj nauci. Razmatranja te vrste su prokletstvo svake nauke. Ona usporavaju napredak nauke više od bilo kakve ljudske gluposti. Čitalac bi trebalo da prouči dela Tomasa Henrija Hakslija sa ovog stanovišta.
______________________________________________________________________________________________

Pojam E tra s e vi še ne koristi u naučne svrhe pri tumačenju gravitacije (osim u nekim malobrojnim krugovima), ali je ovo tvrđenje, ipak, još uvek relevantno, u smislu da priroda sile nije poznata, jedino se zna vrsta njenog delovanja. _______________________________________________________________________________________________
4

8

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

U pređašnjim vremenima, ljudi bi započeli svoja zaključivanja onim za šta su pretpostavljali da predstavlja ne oborivi doka z o pos tojanju B oga. K adgod bi se ispostavilo da se činjenice suprotstavljaju c elovitosti ove , una pred s mišljene i deje o N jegovoj s uštini, pokuš avali s u da j e iznova opravdaju. Pošto nisu želeli da prihvate činjenice i uvide da njihova kula u vazduhu mora da pa dne, dos ledno s u pr ibegavali s paljivanju živih ljudi, koj i s u ž eleli da ot kriju nepoželjne činjenice. Prirodno, takva politika beše samoubilačka. Danas s e A strologija ne ba vi bi lo koj om t eorijom pr irode. Kao i s vaka zdravorazumska na uka, ona se zadovoljava pravim naučnim metodom. Pretpostavimo da smo na strelištu - vidimo oblak dima i čujemo prasak. Neposredno posle toga, na drugom delu terena, čujemo kako zvoni zvono ili vidimo zastavicu. Nema razloga da prepostavimo kako postoji bilo kakva povezanost između ova dva događaja. To mogu biti samo puke slučajnosti. Pretpostavimo, zatim, da istu stvar vidimo kako s e s totinu put a ponavlja; i li vi dimo bl jesak, čujemo pucanj po stoti put, i da potom, posle sedamdesetog i li os amdesetog puta us ledi m ahanje z astavice - situacija se u pot punosti me nja. Tada imamo prava da kažemo da, najverovatnije, postoji neka uzročno-posledična veza. Iako će nam, i nadalje, biti nerazumljivo zbog čega bi bljesak na jednom kraju terena morao da uslovi mahanje zastavice na drugom. Ne postoji ništa što bi nam potvrdilo da postoji unapred smišljen dogovor između strelca i markera. Čak i da smo potom obavešteni da se nešto slično dogodilo, i dalje bi nam nedostajao motiv za takvu priču, a da bismo ga otkrili, morali bismo da prionemo na proučavanje raznorodnih nauka, ka o š to s u ba listika, i storija, e tnologija, i ko z na koj ih j oš. N a kraju bismo se našli pred velikim metafizičkim problemom, koji smo već odbacili kao neverovatan. Za onog koji posmatra bilo bi prilično uputno da izvuče neke praktične zaključke. Ako je zapazio da je zastavicom mahnuto u hiljadu uzastopnih prilika, odmah nakon pucnja, biće savršeno opravdano da predvidi kako će se posle bljeska pojaviti zastavica. Ovakvo predviđanje, kao i bilo koje drugo, ne bi trebalo da predstavlja očiglednu činjenicu. T o bi bi la s amo vr lo ube dljiva verovatnoća, a ljudi po navici reaguju na verovatnoću ove vrste. Dok se šetam ul icom B ond, automobil može slučajno da se zanese, pođe u pogrešnom pravcu, da se razbije u komade i tako poremeti moju mirnu šetnju ulicom - ali bih ja bio velika budala ako bih iz tog razloga izbegavao ulicu. Drugim rečima, po navici predviđam da se takva nesreća neće dogoditi. A do sada su se stvari dešavale prema mojim očekivanjima. Kada a strolog pr edvidi da će osoba koja ima Mars u sedmoj kući imati nesrećan brak, ako se uopšte bude venčavala, onda se on vodi istim onim osobenostima zdravog razuma i prosuđivanja, koji se zasnivaju na naučnom posmatranju i upoređivanju bezbrojnih činjenica. On je razmislio, zabeležio i napravio spisak; među mnogim pa pirima s e na laze s totine hor oskopa, gde s e i sta pozicija u svakom primeru ponavlja, pa će, tako, osoba rođena sa ovakvim položajem zvezda biti nesrećna u braku. Na taj način, on je u potpunosti uveren da će, kada bude video još jedan sličan dijagram, predskazati nesrećan brak. Ne bi t rebalo s hvatiti da i j edan odg ovoran astrolog t eži da bude u pot punosti u pr avu. Proučavanje astrologije je izuzetno složeno. Izgleda da postoje neke nevidljive sile, koje mogu da utiču i na najočigledniji sud. Postoje primeri kada osoba prođe kroz loše aspekte ne osetivši negativne uticaje. Zbog nekog razloga određeni aspekti se nisu ispoljili. Ima na desetine teorija koje opravdavaju ovu očiglednu nepravilnost. U ovako kratkom uvodu nije moguće dati celovit uvid u nj ih, a li pos toji tako m nogo j edva p rimetnih s ila koj e bi t rebalo uz eti u obz ir da j e, uglavnom, nemoguće astrološki predskazati zbog čega bi neki dati događaj trebalo da se dogodi, čak i kada se, nakon što se dogodio, protumači i uzme u obzir.
_______________________________________________________________________________________________

9

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Postoji još jedan veoma važan stav: "Spreman je onaj koji je unapred upozoren." Ako nam se čini da je neka osoba u opasnosti od davljenja, opasnost se može sprečiti tako što će se ovaj držati podalje od vode. To je jedna od najkorisnijih namena astrologije. Da pretpostavimo kako se može dogoditi da je astrolog pogrešio i da ne postoji nikakva opasnost od ranije nagoveštena, međutim njegovom klijentu neće naškoditi da se oprezno ponaša - a svaki dobar astrolog je oličenje ovozemaljske m udrosti i z dravog r azuma. O va r azmatranja s e pos ebno p rimenjuju i odnos e na slučajeve izrazite opasnosti, kada se od astrologa očekuje da nekoga umiri zbog iscrpljenosti ili nevolja; takav prirodno dobar sud, koji konsultant može da dobije u ovakvim slučajevima, povezan je sa mentalnom uznemirenošću, pa savet astrologa može da bude samo dobrodošao. Međutim, bilo bi apsurdno omalovažavati težnju astrologa da pomogne ljudima. U najvažnijim slučajevima, kao što je povezanost spoljašnjeg izgleda sa znakom i vremenom rođenja, ili položajem Sunca u Zodijaku, pa kao što su uticaji Saturna u desetoj kući ili Marsa u Ascendentu (prvoj ku ći), i na hi ljade dr ugih - verovatnoća uzroka i veza je do te mere izražena, da svaki pametan čovek koji, mudro i bez predrasuda, prouči činjenice, može da se uveri da je Astrologija pozitivna, konstruktivna, ali ne i nepogrešiva nauka. Sukcesivno na stajanje planeta odr eđuje njihove različite prirode, kao što su i u slučaju funkcionalne destilacije prvi dimovi po svom karakteru drugačiji od onih koji nastaju u dodiru sa visokom temperaturom. Na stranicama ove knjige biće opisani i pažljivo proučeni njihovi (planetarni, prim. prev.) jedva primetni uticaji koje vrše u odnosu na Zemlju. Iz našeg svakodnevnog iskustva uviđamo razliku u dejstvu sunčevih i mesečevih zračenja, i treba samo da razvijemo ovu ideju, uključujući druge planete. Ali, postoji poteškoća a pr iori u prihvatanju postulata o tome da li a spekti pl aneta ima ju bilo kakvog u ticaja. O vu s tvar t reba pažljivo da r azmotrimo. K ao pr vo, š ta podr azumevamo pod a spektima pl aneta? A spekt j edne planete u odnosu na drugu predstavlja ugao koji nastaje u oku posmatrača dok posmatra bilo koju od njih dve. Tako, kada je pun M esec, kažemo da je Sunce u opoziciji prema Mesecu, a to znači da će, ako povučemo pravu liniju od Sunca do Zemlje, ona prolaziti kroz Mesec. Sada znamo da baš ovaj aspekt ima uticaja na zemlju, uticaj koji nastaje usled gravitacione sile. Kad su Mesec i Sunce u opoziciji, oni se tada kreću u suprotnim smerovima - u protivteži su. Zbog toga se Zemlja ne povlači mnogo iz položaja, kao u slučaju kada su u konjukciji, kada sarađuju. Uticaj se meri u odnosu na plimu i oseku. Ali, ovo nije celo učenje o aspektima. Kada Mesec izađe iz polja uticaja, ove sile deluju iz ugla koji se postepeno smanjuje, a uticaj na plimu i oseku takođe slabi na postepen i ujednačen način. Astrološki uticaji ne deluju na isti način. Uticaj nastaje u istom trenutku kada je stvorena opozicija. Čim se planeta udalji za 15 ili 20˚, uticaj više ne postoji, i vrlo je zbunjujuće, sa filozofske tačke gledišta, zbog čega se nešto slično dešava. Na primer, Mars se približava Uranovom kvadratu i desi s e s nažan zemljotres. Nedelju dana ka snije, as pekt j e ne stao, i m i očekujemo da se mogu dogoditi barem slabiji zemljotresi, ali zemljotresa nema. Neko će brzopleto reći kako to nema smisla, i postaviće argument protiv astrologije. Na sreću, imamo vrlo dobar primer iz optike. Uzmite dvogled, prinesite ga očima i pogledajte pe jzaž - ceo je zamućen. Pomerajte zavrtanj napred-nazad, zamućenost će se povećavati ili smanjivati; ali postoji poseban položaj dvogleda koji odgovara vašem sočivu u oku, u kom se slika iznenada pojavljuje, oštra i svetla. Dvogled se nalazi u f okusu, ili van njega, pa će u odnosu prema tome neznatnom odstupanju zamućenje biti manje ili veće, sve dok ne nastane savršeno oštra demarkaciona linija. Ima i drugih analogija, kao što je, na primer, ključanje vode. Na 99˚C voda još uvek ne ključa, dok na 100˚C proključa. Sa
_______________________________________________________________________________________________

10

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

stanovišta fizike, postoji veća razlika između vode od 99 i 100 ˚C, nego između vode od 99 i 1˚C. Međutim, ne znamo zbog čega je zračenje planeta u međusobnoj zavisnosti, zbog čega utiču jedni na druge samo kada se u odnosu na Zemlju nalaze pod određenim uglom. Za sada se Astrologija, uglavnom, z asniva na p osmatranju - znamo da određeni događaji zavise od položaja planeta na nebu. Zapazili smo da su ovakvi događaji do te mere učestali da smo sigurni kako postoji uzrok i njihova međusobna povezanost, a li ni j edan a strolog ne t vrdi da r azume s uštinu t e pove zanosti. Čitalac će se setiti Dejvida Hjuma, nikad opovrgnutog, koji je uzročnost smatrao ne samo za nedokazanu i nedokazivu, već i kao nepojmljivu. Postoji filozofska škola Kauzalista, koji su tvrdili kako je svaki događaj neposredna volja Božanstva. Kada s e j abuka ot kačila sa grane i pala na zemlju prvi razlog je bio da je Bog želeo da se ona otkači; a drugi - Bog je želeo da ona padne na zemlju. Oni tvrde da ne samo što nije filozofski, već predstavlja bogohuljenje, ograničiti volju Tvorca i tvrditi da jedan događaj uslovljava drugi. Ovakav stav nije moguće logički opovrgnuti, čak šta više, zdrav razum se protivi da ga prihvati. Važno je ukazati na ovakav stav da bismo pokazali kako je, sa stanovišta zdravog razuma, izjava da s u pl ima i os eka u ve zi s a M ladim M esecom ni vi še ni m anje apsurdna od t vrdnje da konjukcija Saturna i Marsa naslućuje propast carstva. Tek bi trebalo da se rodi logičar koji će uočiti logičku razliku između ova dva primera. Ako radije prihvatamo jedan od ova dva primera, to je zbog toga što je zasnovan na mnogo univerzalnijem razmišljanju, ali je i savršeno empirijski, i činjenica da smo o njemu smislili odličnu teoriju, ni na koji način ne uvećava prvobitnu verodostojnost koju zaslužuje. Čitalac će se možda setiti kada je kralj Čarls Drugi upitao članove Kraljevskog Društva, zbog čega se činija napunjena do vrha vodom u kojoj su žive zlatne ribice ne presipa, dok će se, kad one uginu, voda preliti. Savetovali su se i žestoko svađali oko problema na nadrinaučnički način, da bi, na kraju, ponovo stigli do "veselog monarha" (Merrie monarch), sa ništa manje nego devet umnih i zadovoljavajućih tumačenja. Ni jednom od njih nije palo na pamet da proveri i stinitost kraljevog i skaza. S vremena na vreme, smišljanje teorija je bilo prokletstvo nauke. Postoji tendencija ka uopštavanju, formulisanju i hipotezama, bez dovoljno dokaza, samo u cilju da bi se oporekla ili zanemarila činjenica, koja se u takvo uopštavanje ne uklapa. Dokaz Emanuela Kanta da s u takozvani z akoni pr irode, u s tvari, s amo z akoni um a, j este j edan od najvećih doprinosa ljudskoj misli. Nije tačno da su dva i dva četiri - jedino je tačno da mi moramo u to da verujemo. Za A strologiju je ve oma va žna ova kva o rijentacija. Astrologiji j e ne ophodno m nogo hum anije promišljanje. Astrolog mora da zaključuje na osnovu podataka koji su često netačni, a ponekad i namerno lažni. Ukratko, od njega se traži da zida kuću bez cigli. Na taj način on oblikuje savršenu piramidu i stine, ko ja mu je od savršene koristi. Metod, primenjen u ovoj knjizi, biće strogo naučan. Prikupljeni su, odabrani i upoređeni podaci, dok smo se pri izvođenju zaključaka čvrsto pridržavali kanona istine, naučnog metoda i logičkih pravila. Svako naše tvrđenje je zasnovano na osnovama nagomilanog vekovnog iskustva, ovenčano je tradicijom i raspravama, dok je osnovno znanje pr overavano s talno put em doka za koj i su s e da nima na gomilavali, u t oku pr ivatnog istraživanja. N e t reba s e pr aviti da j e ova kvo znanje dovr šeno. Može se de siti da s e s vakog trenutka otkriju novi podaci, koji će promeniti dosadašnje mišljenje. U našem slučaju, otkrićem Urana i Neptuna astrologija je mnogo unapređena. Ovim otkrićima su rešeni mnogi problemi, koji su zbunjivali stare astrologe. U astrologiji još uvek postoji mnoštvo nerešenih problema. Daćemo jednostavan primer: kada Jupiter na svom putu prolazi kroz četvrtu kuću, on u tom slučaju može da donese nasledstvo. Ovako nešto može da se dogodi, u najvećem broju slučajeva, četiri od pet puta u čovekovom životu, ali se peti put neće dogoditi. Zbog čega? Postavljeno je na desetine pretpostavki. Ni jedna od njih nije zadovoljavala. Naravno, možemo da zamislimo kako otkriće
_______________________________________________________________________________________________

11

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

još jedne planete može da pruži jasno i očigledno rešenje. Astrologija je u poziciji bilo koje druge nauke. Veliki deo je poznat, ali mnogo veći nije. U krajnjem slučaju, izjednačena je sa ostalim naukama, zbog predanosti i veštine onih koji su joj posvećeni, zbog njihove kritičnosti i mudrosti, kao i zbog njihove težnje da ljudima pruže praktičnu korist od svog učenja. II ASTROLOŠKI KLJUČ a) Studente j e Često zbunjivala činjenica kako male promene na nebu mogu da izazovu velike promene na zemlji. Svako ima jednak broj znakova i planeta, pa ipak jedan čovek može da postane niko - u stvari, većina ljudi je malo više od toga - dok j e dr ugi pol ubog. N i j edno proučavanje aspekata, slično ovom, ne bi moglo da objasni razlog. Oni manje-više f unkcionišu kada su daleko od tačnosti; po teoriji verovatnoće bi izgledalo kao da je najmanje trećina čovečanstva plemenitog roda. U stvari, jedva da jedan čovek, od hiljadu, ostavi makar prolazan trag u s vom ž ivotu. K ako t o? O vaj pr oblem j e oduve k z bunjivao a strologe i hr abrio nj ihove protivnike. Međutim, do sada se ni jedan astrolog time nije pošteno suočio. Ako mi to sada činimo, to je zbog toga što smo rešili problem i ljudima pružili odgonetku. b) Koja je r azlika iz među amebe i slona? Ćelije slona se umnogome ne razlikuju od ćelija amebe. Razlika je u tome što su, u prvom slučaju, ćelije raznorodne i organizovane u harmoničnu zajednicu, dok je u drugom reč samo o jednoj ćeliji. Pođimo malo više na evolutivnoj lestivici - koja je razlika između majmuna i čoveka? Odgovor je jednostavan. Nisu u pitanju veličina i težina mozga; neki ljudi sa malim moz govima be hu intelektom nadmoćniji od onih sa velikim. Ali, ako izdvojimo od lobanje mozak čoveka i mozak majmuna, odmah će postati vidljiva suštinska razlika. Vijuge u mozgu majmuna su malobrojne i jednostavne; kod čoveka su brojne i složene. Tu leži velika tajna! Ljudi su usmerili sudbinu čovečanstva, najviše evoluirali i, na taj način, postali na jsloženija vr sta. T o ni su l judi koj i i maju m ala i nteresovanja i ne znatne ul oge - oni s u kreirali s vaku s tvar u s vom bi vstvovanju, s vaki, pa i na jmanji, nj egov deo. P ovršno g ledano, kompleks će se često ispoljavati u različitim pravcima, ali to je samo još jedan od uzroka kompleksnosti. Astrologija će sve objasniti. c) Ako po gledamo ho roskope poz natih l judi koj e s mo z abeležili, videćemo da, uopšteno govoreći, planete formiraju iste ili vrlo slične aspekte, a takođe, što je vrlo bitno, aspekti se međusobno prepliću. Ponekad uočavamo dva, ili tri, kompleksa po rođenju; možda čak i četiri. Ali, oni nisu bliže međusobno povezani. Tako izgledaju horoskopi običnih ljudi. Oni kao da u suštini imaju nekoliko "puteva" koji se nisu na pravi način ukrstili. Kao rezultat toga dolazi do neuspeha na poslu; kada taj aspekt prođe, drugi stupa na scenu. Nedostatak kontinuiteta je koban po svaki uspešan rad. Ako bi takva osoba i doživela slavu, to bi bio rezultat neke nagle promene ponašanja, ili puki slučaj.
_______________________________________________________________________________________________

12

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Nekoliko pr imera i z hor oskopa poz natih l judi će potvrditi ove stavove. Da počnemo sa Šekspirom, koji je imao 9 planeta u samo jednom kompleksu ili stelijumu. 5 od nj ih su u aspektu od po 3˚, samo je jedna od njih udaljena više od 10˚ od najudaljenije planete. Za Dantea možemo reći da je imao dva kompleksa, jedan sa 5 planeta - sve unutar 6˚; drugi aspekt se sastojao od 4 planete unutar 9˚; kompleksi su jedan od drugog bili udaljeni svega 9˚. Mikelanđelo ima 6 planeta unutar 6˚, sedma je udaljena samo 4˚, dok j e osma na udaljenosti od samo 3˚. Petrarka ima 6 planeta unutar 6.5˚, dok su sledeće 3 unutar 10˚. Gospodin Ričard Barton ima 7 planeta u okviru 10˚, a preostale dve, unutar 4˚. Edison ima 6 unutar 11˚, druge u okviru od 8˚. Šeli ima 5 unutar 8˚, 3 na 2.5˚, i po jednu na samo 6˚ od konjukcije sa jednim od većih kompleksa (stelijuma). Zola ima svih 9 planeta unutar 11˚. Kopernik 8 na istoj udaljenosti. Gete ima dva različita kompleksa, jedan se sastoji od 6 planeta unutar 13˚, a ostale 3 na po 7˚. Napoleon ima 3 planete na 1.5˚, 3 unutar 5.5˚, i 3 unutar 7˚. Njutn ima 3 planete na 1.5˚, 3 unutar 5.5˚, i 3 unutar 7˚. Balzak ima 4 unutar 9˚, pet u okviru 10˚, a 2 kompleksa su raspoređena na 7˚. Vagner ima 5 planeta unutar 5˚, 3 na 6˚ i poslednju na samo 5˚ udaljenosti. Bodler ima 5 planeta unutar 10˚, i naredne 4 takođe na 10˚; jedan kompleks od drugog je udaljen za 7˚: Paster ima 6 planeta unutar 6.5˚, dve unutar 3˚, i Mesec koji je udaljen i koji je najmanje važan od velikog broja zvezda na nebu. Svinborn ima 6 planeta unutar 5˚, a ostatak u okviru 1˚15'. Ako s mo ve ć izabrali da uključimo neznatne aspekte, kao što su oni od 45˚, i oni od 135 ˚, ili kvinkuks i kvintil, mogli bismo protumačiti i teže slučajeve, ali nije poželjno poklanjati toliko pažnje dokazu ove vrste; više bismo želeli da ga zasnujemo na neprikosnovenim i očiglednim činjenicama. d) Proučavajući bilo čiji natalni horoskop, nije uputno zadovoljiti se (kao što to obično čine) razmatranjem planeta u parovima. Tačno je da će nam one pružiti pojedinosti o rođenju, ali to pitanje zahteva da odlučimo na kom ćemo ga nivou tumačiti. Zola je imao Saturn u trigonu sa Merkurom, što mu je pomoglo da postane veliki stvaralac. Ali, u slučaju da ovaj aspekt nije bio samo deo moćnog kompleksa, on bi postao dobar trgovac, advokat, ili nešto slično tome.
_______________________________________________________________________________________________

13

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Šelijeva konjukcija Marsa i Jupitera se na drugi način odrazila na aspekt u slučaju J.P. Morgana! Zašto? Zato što oni formiraju delove kompleksa potpuno različite po svojoj prirodi. Sama činjenica da je jedan rođen u znaku Lava, a drugi u znaku Vage, ne utiče na tu razliku. Moramo da naglasimo da je neophodno ne samo tražiti kompleks, već dati i njegovo tumačenje. Dva čoveka mogu da imaju identične aspekte, a opet da budu u potpunosti različiti, samo zbog toga što je u jednom slučaju Vladalac ascendenta Mars, a u drugom Venera. N ije uve k l ako pronaći glavnu skrivenu tačku oko koje se kompleks okreće. Vladalac ascendenta je obično najvažnija tačka, ali ako postoji nekoliko planeta, ili jedna, ali snažna, planete (ili planeta) ga mogu nadvladati i prisvojiti njegovo mesto na nebu. Od najveće je važnosti da glavna planeta bude tačno otkrivena, pošto je velika razlika da li ćemo kao promenljivog smatrati Saturn ili Jupiter. Ako je rođenje u Saturnu, trigon sa Jupiterom će podržati njegove sebične planove: ako je u Jupiteru, trigon sa Saturnom će ograničiti i ublažiti njegovo oduševljenje. Konjukcija Sunca i Venere, zbog koje je Šeli otelovljenje blistavosti i Lepote, jedva da bi imala uticaja da je umesto Strelca i mao Š korpiona u podz naku. V ladalac-Jupiter j e kul minirao u k onjukciji s a M arsom i Neptunom i odredio prirodnu naklonost, dok je nadmoćnost Sunca u Lavu i Veneri omogućila da se naklonost manifestuje u pravcu umetnosti. Da su ove planete bile pod uticajem Riba, naklonost bi se ispoljila na mnogo suptilniji i prikriveniji način. Za početak je bilo dovoljno rečeno o ovoj temi. Tokom našeg pisanja ćemo postavljati Peliom na Osu i Osu na Olimp, ne bi li prikazali tajnu astrološkog Kompleksa.5 III FORMALNI ELEMENTI ASTROLOGIJE Koliko nam je poznato, materija se uvek sastoji od, ni manje ni više, tri dimenzije. I to od: dužine, širine i debljine. Sve ono što ne poseduje ove kvalitete je subjektivno. Čista matematika se bavi subjektivnim pojmovima. Ona se zasniva na nizu proizvoljnih pravila. Matematika j e i zum z a uprošćavanje naših misli, putem predstavljanja objekata kao brojčanih relacija. Tačka ima svoj položaj, ali ne i delove i veličinu. Linija ima dužinu bez širine. Krug je linija u kontinuitetu, sa tačkom od koje sve povučene linije imaju jednaku dužinu.

_______________________________________________________________________________________________

Sve 3, P elion, Osa i Olimp, behu svete planine. Na vrhu Peliona se nalazilo Zevsovo svetilište, gde su se polagale žrtve u doba letnje ravnodnevnice, dok se uzdizao Sirius (Sotis). Osa, takođe u Tesaliji, prekrivena je kestenovom i bukovom šumom. Olimp je u toj meri poznat da nije potrebno tumačenje. Crowley-evo poređenje vodi poreklo od mita koji se odnosi na blizance-gigante: Ota i Efijalta ( poznatijih kao Aloadi) - Posejdonove s inove koj i s u na meravali da s e us pnu na ne bo, tako što će postaviti jednu svetu planinu na drugu. Njihov pokušaj je samo kao detalj pomenut u "Odiseji".
5

______________________________________________________________________________________________

14

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Sunčev sistem nije krug zbog jedne stvari - on j e r ealan, obj ektivan, t rodimenzionalan, dok j e krug zamišljen, subjektivan i dvodimenzionalan, ali on odg ovara na neki način krugu, po svojim opštim matematičkim osobinama. Tako je Neptunova putanja, bez sumnje, kružna, iako o njoj govorimo kao o krugu zbog konvencije. Sazvežđe, takođe, ni na koji način ne predstavlja krug, jer su zvezde, od kojih se sastoji, raspoređene na različitim udaljenostima od Sunca. Ali, i o njemu govorimo kao o krugu zbog konvencije. Matematičari su krug podelili na četiri kvadranta, zbog konvencije. Matematičari su, opet zbog konvencije, podelili krug na 360˚. Postoji i neka veza između ove podele i dužine godine, koja, u vreme kada je podela nastala, nije bila poznata. Postoje jo š ne ke pr oizvoljne pode le, koj e s u uve dene z bog konvencije. K ao pr vo - 12 znakova, raspoređenih na po 30˚, grubo odgovaraju osnovnim konstelacijama. Svaki znak je podeljen na 3 dela, koji se nazivaju dekanatima, i svaki sadrži po 10˚. Svaki znak je podeljen na 6 delova, nazvanih kvinarima, a svaki od njih sadrži po 5˚.6 Stepeni s u pode ljeni na 60 j ednakih de lova, koj i s e na zivaju m inutima, dok j e s vaki m inut podeljen ponovo na 60 delova, koji se nazivaju sekundama. Kada s e pl aneta koj u p osmatramo na lazi na onom de lu ne ba g de i odr eđeno sazvežđe, onda kažemo da je planeta u toj konstelaciji, iako je, naravno, planeta vrlo blizu, a sazvežđe veoma udaljeno. Međutim, zračenja planete i sazvežđa su paralelna, dok se usled toga njihovi uticaji kombinuju. Tako, ako kažemo da je Mars u Ovnu, mislimo da osoba koja sa Zemlje posmatra nebo, zapaža planetu Mars, koja se nalazi među zvezdama sazvežđa Ovna;7 i, ako j e ut icaj Ovna u s kladu s a boljom stranom Marsove prirode, trebalo bi Mars da nazovemo snažnim. a) Dvanaest kuća neba Ako pos matrač na zemlji vidi izlazak Sunca u trenutku proletnje ravnodnevnice, treba ovaj položaj Sunca da smatra za vrh Ascendenta i da vidljivu sunčevu putanju podeli na 12 kuća, tako da svaka od njih ima po 30˚. Prva kuća će imati 30˚ i nalaziće se neposredno ispod Sunca. Druga kuća od sledećih 30˚ itd.; 30˚ neposredno iznad Sunca, obrazuju dvanaestu kuću. U trenutku prolećne ravnodnevnice, Sunce ulazi u Ovna, i zbog ovog njegovog uspona kažemo da Ovan zauzima prvu kuću. Kada zauzme svoju poziciju, on je još uvek u O vnu, a li po što je suprotan znak Vage sada na istoku, kažemo da je Ascendent u Vagi. Budući da podela sazvežđa nije u potpunosti ujednačena, ni znaci u potpunosti ne odgovaraju kućama. Na primer, u Londonu, Vodolija se uzdiže za oko 1 čas i 8 minuta, a to znači da mu treba 1 sat i 8 minuta da bi se za 1˚ premestio u Ascendent Riba. Savremeni astrolozi ne upot rebljavaju često kvinare, ali ovi potiču iz Crowley-eve be leške, nađene među astrološkim materijalima Zlatne Zore. 7 U s tvari, ova j z akon j e i zmenjen s a pr ecesijom r avnodnevnice. M eđutim, u svim slučajevima vežbanja, ovu rečenicu možemo smatrati tačnom. _______________________________________________________________________________________________
6

______________________________________________________________________________________________

15

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Dok u slučaju premeštanja Lava u D evicu, v reme koj e j e z a t o ne ophodno i znosi 2 sata i 48 minuta. Podrobnije ćemo opisati astrološku važnost 12 kuća kada budemo objašnjavali dejstvo planeta. b) Planetarni aspekti Ako posmatrač sa Zemlje odredi položaj bilo koje dve planete na nebu, otkriće da mora da pomeri poziciju teleskopa pod određeni ugao. Kao što sam ranije objasnio, pod određenim uglovima uticaji dve planete su u suprotnosti, a ovi uglovi se nazivaju aspektima. Aspekti mogu biti sledeći: KONJUKCIJA. (Ã) Kada je u gao između planeta 0˚, kažemo da su u konjukciji. To znači da ne à moramo uopšte da podešavamo teleskop prema ravni sazvežđa. POLU-SEKSTIL. (D) Aspekt polu-sekstila iznosi 30˚. D POLU-KVADRAT. (G) Ugao iznosi 45˚. G SEKSTIL. (Â) Ugao iznosi 60˚.  KVADRAT ili KVARTIL. (À) Ugao iznosi 90˚. À TRIGON ili TROUGAO. (B) Ugao iznosi 120˚. B SESKVI-KVADRAT. (H) Ugao iznosi 135˚. H OPOZICIJA. (Á)Ugao iznosi 180˚. Á Postoje i neki neznatniji aspekti: od 72˚, od 144˚ i od 150˚. Njihova je uloga vrlo mala i, uopšteno govoreći, može da bude i zanemarena. Aspekti polu-sekstila i pol u-kvadrata8 su, t akođe, slabi, naročito oni polu-kvadrata. Isto važi i za seskvi-kvadrat. U z astareloj t radicionalnoj a strologiji, pos tojala j e konve ncija po koj oj s u t rigon, s ekstil i po lusekstil s matrani z a povol jne. Kvartil i opoz icija s u bili lo ši a spekti, a konj ukcija ne izvesna. Savremena istraživanja su, međutim, izmenila ovu vrlo nedorađenu koncepciju. U ovoj knjizi će se naći veliki broj primera za odstupanje od ovog pravila, koje je puko grubo uopštavanje. Aspekti konjukcije su od velike, ali i prilično nerazumljive važnosti. Njena osnovna uloga je da učvrsti i ojača druge aspekte. Mnogo je delotvornije ako je konjukcija blizu nule. To bi značilo da su dve pl anete pos tavljene š to bl iže j edna dr ugoj, u okvi ru ve like ravni koj a obj edinjuje sveukupne sile sunčevog sistema. IV KAKO NAPRAVITI DIJAGRAM NEBA ZA ASTROLOŠKO TUMAČENJE U f azi u koj oj s e da nas na lazi A strologija ni je ne ophodno, čak ni poželjno, težiti prevelikoj matematičkoj tačnosti, takvoj koja je neophodna astronomima. Razlozi za to su mnogobrojni. 1. Retko se zna tačno vreme rođenja. Niti je izvesno koji trenutak bi trebalo uzeti u obzir, pa čak i da pretpostavimo da se rođenje odigralo u observatoriji, zajedno sa svim astronomima ovog sveta, koji konsultuju majku na porođaju. 2. Nije čak izvesno ni koji tačno trenutak treba izabrati kao vreme stvaranja aspekta. Ponekad su efekti neznatno ubrzani, a ponekad kasne.
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

8

U praksi je polu-kvadrat (G) snažnijeg uticaja od polu-sekstila (D). G D
16

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

3. Čak i da na zadovoljavajući način rešimo sva ova pitanja, sud stručnog astrologa zavisi od ljudskog faktora i od ličnog rešenja. Najbolji astrolozi nisu oni koji najviše pažnje poklanjaju matematičkim proračunavanjima, već oni čija se prirodna sklonost u ovom pravcu uvežbava i razvija putem iskustva.9 Vrlo j e l ako pos taviti p rikladno f igure na ne bu z a a strološko proračunavanje. Svaka osoba sa osrednjim znanjem matematike može ovo da nauči za 1 sat. Uputstva koja ću sada dati omogučiće mu da to čini sa lakoćom. Prva stvar koju bi trebalo uraditi jeste da sebi obezbedite kartu Efemerida, koju možete naći u bilo kojoj knj ižari (sada na ravno pos toji i na i nternetu - prim.prev). P o pr avilu, da našnja ge neracija astrologa upotrebljava onu kartu koju je štampao "Rafael" i pretpostavljamo da bi student trebalo da je poseduje. Na levoj strani knjige naćićete datum i dan u nedelji. Izaberite dan koji vam odgovara. U s ledećoj koloni je dato sideralno vreme.10 Ne m oramo s ada da obj ašnjavamo š ta ona predstavlja. M i s amo d ajemo pr avilo. A ko s at i m inut f igure koju izračunavate odgovara poslepodnevu, dodajte taj sat i minut sideralnom vremenu za taj dan. Ako je vreme pre dvanaest sati, pronađite koliko je pre tog vremena, oduzimajući sat i minut od dvanaest sati (tako 8 sati izjutra i znosi 4 s ata pr e podne va), a r ezultat oduz mite od s ideralnog vr emena. A ko j e, u pr vom slučaju, dobijeni rezultat iznosio više od 24 časa, od njega oduzmite 24 časa. U drugom slučaju, ako je vreme pre 12 časova veće od sideralnog vremena, dodajte 24 sata na sideralno vreme.11 Zatim, okrenite kraj knjige i pogledajte Tabelu Kuća da biste našli mesto na koje želite da postavite figuru. Sada uz mite pr azan pa pir, s a kr ugom koj i j e p odeljen na dva naest de lova. N a vr hu t abele s a kućama naćićete sideralno vreme označeno na levoj strani. Idite do d na kol one s ve dok ne pronađete najbližu približnu vrednost novog sideralnog vremena, koje ste dobili sabirajući ili oduzimajući sate kako je napred objašnjeno. Sada, nasuprot kuće na vašem praznom dijagramu, koji je označen sa 10, označite stepen koji je dat u koloni do sideralnog vremena u Tabeli Kuća, i tako popunite i druge, sve do treće kuće. Od četvrte do devete kuće ni jedna figura ne postoji i nije neophodno da se ucrtavaju, jer je četvrta kuća jednaka i nalazi se nasuprot desete, peta nasuprot devete i td. P rema t ome, 16˚ u Raku nalaziće se na vrhu desete kuće, dok će 16˚ u J arcu bi ti na vrhu četvrte. Pošto ste ispunili svih dvanaest kuća na već naznačeni način, sada se možete vratiti drugom delu Efemerida. Nastavljate d a doda jete ovom di jagramu pl anete s a nj ihovim t ačnim položajima. Na primer, da pretpostavimo kako je Devica na 24˚ na vrhu jedanaeste kuće, i pronađete da je Sunce označeno sa 22 ˚ u Devici, tada ćete ga neznatno pomeriti ispred vrha. Ako je na 26˚ u D evici, m alo ga pomerite una zad. D nevno ods tupanje S unca uv ek i znosi oko 3 m inuta, pa j e s koro n epotrebno praviti izračunavanja koja se odnose na sat u horoskopu. Sasvim je dovoljno uzeti podnevni položaj, tačno prema najbližem stepenu. Kao što sam već naglasio, oblici i formalna preračunavanja u Astrologiji, slično postavljanju Tarota, jesu precizne operacije, ali se prava veština sastoji u intuitivnom tumačenju konačne figure. Oblik ove figure će ograničiti ili nagovestiti odgovor, ali neće najaviti pravo stanje stvari to u mnogome zavisi od opažanja onog koji proračunava. 10 Sideralno vr eme j e p eriod z a koj i s e Z emlja okr ene oko s voje os e; s vaka 24 časa na satu predstavljaju 24 časa, 3 minuta i 56.5 sekundi sideralnog vremena. 11 Ako se izračunavanje odnosi na osobu koja je rođena istočno ili zapadno od Griniča, ili južno od ekvatora, treba izvršiti korekcije pri izračunavanju. Takođe tr eba o bratiti pa žnju na le tnje vreme, ako je bilo na snazi u vreme rođenja. Detalje ovih korekcija možete pronaći u dodatku. _______________________________________________________________________________________________
9

______________________________________________________________________________________________

17

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Pretpostavimo da je Vaga na 16˚5'52'', u tom slučaju je možemo staviti u dijagram kao 16˚, čak iako je pravo vreme blizu ponoći. Potrebno je samo malo zdravog razuma. Sada razmatramo položaj Meseca. Mesečeva dnevna kretanja su veoma velika. Ponekad iznose više od 15˚, pa čak i malo više. Ponekad su na 12˚, čak i manja, ali se približno izračunavaju kao stepen, svaka 2 sata. U Efemeridama se nalaze podnevni i ponoćni položaj. Treba da uzmete podnevni ili ponoćni položaj u odnosu na to da li je sat horoskopa bliži jednom ili drugom. Dodajući pola stepena času, dobićete tačan Mesečev položaj, sa neprimetnom i neznatnom greškom. Pretpostavimo da je vreme koje vam treba 9 časova uveče, a da je Mesec tog dana u ponoć na 8˚37' od Bika. Sve što treba da uradite jeste da oduzmete stepen i po, a to će iznositi 7˚ u Biku. Tada pogledajte na desnu stranu Efemerida, na kojoj se nalaze položaji drugih planeta. Neptun se ne pomera za više od minut ili dva za 24 časa. Heršel (drugo ime za Uran, koje je dobio prema Vilijamu Heršelu, koji ga je otkrio, prim. prev.) retko više od 2 m inuta. Jupiter jedva više od 12 minuta. Mars jedva za više od 50, pa je tako u potpunosti nepotrebno da zapisujemo više od najbližeg stepena. Venera, međutim, pomera povremeno više od jednog stepena, i trebalo bi uzeti u obzir sat horoskopa dok odlučujete gde ćete je postaviti. Pretpostavimo da je na 19˚39' u Ovnu, označićete je tada sa 19˚, ako je vreme koje ste tražili pre podneva, ili sa 20˚, ako je vreme bilo u poslepodnevnim časovima. Merkur se pomera brže, ponekad pokrivajući i preko 2 stepena za 24 sata, i prema tome bi trebalo da budete pažljiviji u određivanju njegovog mesta. U gornjem d esnom u glu Efemerida su dati mesečevi Čvorovi; oni se kreću veoma sporo i neće vam predstavljati problem da ispravite njihov položaj u odnosu na sat u danu.12 Beskorisno je i apsurdno proračunavati položaj planeta sa tačnošću u odnosu na minute i sekunde, jer izračunavanje aspekata doz voljava va riranje od 12, pa i vi še, s tepeni. Z austavljati s e na sitnicama, a prelaziti preko važnih stvari jeste odlika "Licemera - piskarala i fariseja". Primetićemo da su neke od planeta označene kao retrogradne. To se nikada ne odnosi na Sunce ili Mesec, već je važno u slučajevima kada izrađujemo dijagram za Merkur i Veneru. Ako primetite da se brojevi u koloni pre smanjuju nego što se povećavaju, znaćete da je planeta retrogradna, i u tom slučaju, pozicija planete će biti pomerena malo unazad umesto unapred. Činjenica da je pomeranje Sazvežđa u suprotnom pravcu od kretanja planeta može uneti malo zabune. Naravno, to nije zaista u pitanju. Čak i ova, takozvana retrogradna pomeranja, nastaju zbog toga što se Zemlja kreće mnogo brže od ostalih planeta, pa izgleda kao da se one kreću unazad. T o j e j ednostavno pr ivid - kao š to na m se čini da se točak kreće unazad. Ili slučaj sa običnim i ekspresnim vozovima, kada jedan prolazi pored drugog. Međutim, suština je u sledećem: zahvaljujući brzoj Zemljinoj revoluciji, posmatrač sa bilo kog mesta vidi novo Sazvežđe koje se pojavljuje svakog sata, ili dva, dok Sunce ostaje u znaku Sazvežđa u toku celog meseca. Tako, ako pravite dijagram neba za vreme sunčevog izlaska i dijagram u podne, izgledaće kao da se sve planete kreću unazad, dok se one, u suštini, kreću unapred. Nadamo se da će ovo jednostavno tumačenje razjasniti nejasnoće, koje mladi astrolog može imati pri izradi dijagrama.

Primetićete da su u Efemeridama dati i aspekti, naročito oni mesečevi, na desnoj strani. Bilo bi mudro da ih mladi astrolog zanemari i da ih sam proračuna, pošto su dati samo tačni aspekti, a mogu postojati mnogi aspekti, astrološki primenljivi, koji nisu zabeleženi baš na taj dan za koji se dijagram izračunava. _______________________________________________________________________________________________
12

______________________________________________________________________________________________

18

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Postoji vrlo korisna i jednostavna provera njegovih izračunavanja. Ako je vreme koje mu treba za izradu dijagrama doba izlazećeg Sunca, pronaćiće Sunce na vrhu Ascendenta; ako je oko podne , Sunce će biti na vrhu desete kuće; blizu zalaska Sunca, na vrhu sedme; blizu ponoći, na vrhu četvrte; dok za vreme između navedenih, pronaći će Sunce u među-položajima. Pokušali smo da ova učenja budu što je moguće jednostavnija i praktičnija, izostavljajući nijanse i složene slučajeve, ali ako ustanovite da ih nije lako pratiti, trebalo bi da potražite obučenog astrologa da vam jednom, ili dva puta, pokaže kako se stvar radi, međutim ne pre nego što nekoliko puta sami pokušate. V OSNOVNA NAČELA PRI TUMAČENJU DIJAGRAMA Pošto ste načinili dijagram neba, prva stvar koju treba razmotriti jeste sam znak, te bi učenik morao da se vrati na onaj deo knjige u kom su opisani njegovi uticaji. Potom bi trebalo da uoči da li j e z nak, na bi lo koji način, komplikovan zbog prisustva planeta i da se ponovo vrati na odgovarajući deo knjige ako je to u pitanju. Potom neka pogleda koji je vladalac znaka, zabeleži njegov položaj u Sazvežđu, kao i kuću u kojoj se nalazi, da li se komplikuje zbog aspekata. U svakom slučaju će pronaći deo u knjizi u kom su opisani ovi primeri. Zatim mora da ponovi ovu operaciju za svaki znak po redu.13 Uradivši sav pripremni posao, on će biti u stanju da oformi svoje tumačenje. Biće mudar da uzme u obzir sve detalje, kao hrpu cigli od kojih može da izgradi kuću. Neki činioci će mu se učiniti izrazito važnim, dok će neki drugi biti manje važni. Što više bude proučavao dijagram, to će više važnih mesta dopreti u središte njegove mašte, dok će uz pomoć intuicije, a i upotrebljavajući kreaciju da bi upotpunio svoje tumačenje, dobiti zamišljenu sliku horoskopa kao celine, koja je po svome značaju iznad podataka o planetarnim položajima i značajnija od njihovog zbira. Uporedimo t o s a a utoportretom, V elaskezovim r emek de lom koj i j e, a ko g a analizirate, s kup parčića boje, uklopljenih na poseban način, ali je ovako nemoguće opisati sliku. Astrolog koji kaže da zbog određenih položaja i aspekata mora proisteći takav i takav rezultat, nije dobar već loš astrolog. Što se više bude usresređivao na puki materijal proračuna, to će gore biti njegovo tumačenje. Upornost je dobar sluga, ali beskoristan gospodar. Suviše učeni astrolog i ma ne brojeno m uka s a ho roskopom. O n na stoji da z adovolji K arlajslovu apsurdnu definiciju genija, ali pošto je uradio ceo horoskop, zaboravlja ga i seća ga se retko, ne bi li potvrdio opšti utisak koji je na njega ostavio. Pravo tumačenje podrazumeva da s mo dor asli zadatku i da smo iz horoskopa prihvatili sve ono čemu nas on može naučiti. Astrolog ga postavlja u obliku filtera svoje imaginacije. Njegova genijalnost se prepliće sa podacima i uništava genija. Ono š to pos tiže ni je s amo r azumno - njegova uzvišena inteligencija je rasvetlila i protumačila razlog. Zbog toga je marljiv i suviše radan astrolog isto onoliko beskoristan koliko i profesor iste vrste. Ne pos toji g rana l judske a ktivnosti u koj oj s u pr avila od bi lo ka kve pr ave vr ednosti. P rednost svakog velikog i kreativnog umetnika je da ruši pravila.
______________________________________________________________________________________________

13

_______________________________________________________________________________________________

Detaljnije će biti objašnjeno u slučajevima Neptuna i Urana. Podaci o uticajima 7 tradicionalnih planeta se bez poteškoća mogu pronaći u bilo kom standardnom tekstu.

19

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Da je Vagner poštovao akademski zakon harmonije, muzika bi i dalje bila žabokrečina koju su stvorili muzičari, majstori igranja, Mendelsonovog doba. Da je Vistler obraćao pažnju na Raskinove ot rcane f raze, kr aljica E lizabeta bi j oš uve k bi la na e ngleskom pr estolu. N e m ože s e tumačiti poezija brojanjem slogova na prste, a uštogljene melodije Drajdena i Longfeloa nisu nešto više, ali su manje muzičke od neujednačenih Vitmanovih izliva. Astrolog n astoji da bud e kr eativan um etnik i sto ka o i pe snik, s likar i li m uzičar, i nikada neće postići veliki uspeh u svom poslu ako bude sebi dozvolio da se veže za tradiciju, čak ni za proračunavanja iz sopstvenog iskustva. Svi smo mi ljudi, ali smo tog imena dostojni samo dok s mo i deo božanstva. Inspiracija, i ništa drugo do ona, izdvaja ljudski rod od životinja koje iščezavaju. VI OSNOVNO ZNAČENJE PLANETA, ZNAKOVA I KUĆA a) Planete U ode ljku u koj em j e pr otumačena svaka planeta, pronaćićete esej o njihovoj s uštini, a li da bi čitalac mogao prethodno da se upozna sa predmetom, ovde ćemo dati uvod. Oni koji su upoznati sa grčkom i rimskom mitologijom će moći da steknu važna saznanja o ovom predmetu, samo ako budu razmišljali o osobinama bogova čija su imena da ta pl anetama, i ne postoji bolji način za proučavanje predmeta, jer nije slučajno što su data baš ta imena, ali posle pažljivog razmatranja astroloških uticaja. U ranijim vremenima, morem se nije moglo ploviti na način na koji danas upotrebljavamo tu reč. Odisejeva putovanja sa jednog dela Mediterana na drugi su slavno opevana u najvećem spevu koji nam je antika prenela. Za ljude antičkih vremena more je predstavljalo nepoznatu i strašnu neman. Ono beše puno svih vrsta izmišljenih i užasnih bića, i bilo je nečeg posebno zastrašujućeg u vezi sa njim. Ono beše personifikacija nepoznatog, dok se velika reka Okean, koja je opasavala celu Zemlju, graničila sa mračnim obalama Hada.14 S druge strane, stanovnici na obalama Grčke i Italije (mnogi od njih su živeli na ostrvima) behu savršeno upoznati sa razigranim morem i veliki broj blagorodnih legendi je povezan sa Neptunovim imenom. Svi s u dobr o z nali ka ko i znenadna ol uja pr eobraća "nemerljiv smeh koji morem odjekuje" u vrisak ne zasite, ne milosrdne i ubitačne mahnitosti. Ove osobine su ponovljene i ugrađene u astrološku koncepciju planete Neptun. Uran, i li N ebo, be še Otac Bogova. Prema starim Grcima, bogovi su predstavljali zastrašujuću i neograničenu silu. Bogovi behu nesamerljivi. Nemoguće je bilo proreći šta će uraditi u datom trenutku. Mogli su da uzvise ili unište, ne obazirući se na suze ili molitve. Cela paganska književnost je prepuna ovakvih ideja. Bili su suviše iznad ljudi da bi ih ovi razumeli - bez strasti i nepromenljivi, a i pak s u m ogli da siđu na zemlju i učestvuju u ljudskim stvarima. "Bezgrešni Etiop" je pr užio Jupiteru gostoprimstvo i na zvao ga pr ijateljem, baš ka o i A vram iz b iblijske priče. Ali, nije bilo mudro gledati ih u lice - u s vakom t renutku s u m ogli da pos tave kl opku z a neopreznost. Zanimljivo j e na pomenuti da je u grčkoj mitologiji, reka Okean (Neptun), jedina granična sa obalama Hada (Pluton), najudaljenija planeta sunčevog sistema. _______________________________________________________________________________________________
14

______________________________________________________________________________________________

20

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Mogli su da zavedu, ili da čoveka ispune neobuzdanim i nepromišljenim težnjama, koje će ga dovesti do uni štenja. Tačno je da sva ljudska dobra potiču od bogova. Bogovi su naučili čoveka svim umetnostima i naukama, ali su se i ponašali na neočekivane i đavolske načine. Ako ove ideje budete shvatili na pravi način, mnogo ćete saznati o suštini planete Heršel ili Urana. Uranov n ajstariji s in bi o j e S aturn. N a pr vom m estu, S aturn j e bo g zemljoradnje, a li i bo g stvaranja. Saturnovo doba je predstavljalo "Zlatno doba". U to doba je napredovala vrlina - ljudi su bili marljivi, jednostavni, strogi, pa ipak srećni. Saturn, takođe predstavlja vreme, i za njega se kaže da j e pr oždrao s opstvenu de cu. Zbog t oga s e pov ezuje s a f enomenom s mrti. Z a vr eme propasti antičke civilizacije, kada se na život nije gledalo na pravi način, kada su obožavanje Atisa, Adonisa, Ozirisa i ubijanja i sakaćenja bogova postali uobičajeni, Saturna su mešali sa jevrejskim Šejtanom. Vreme, život i svi vidovi postojanja su shvatani kao đavolski, kao rezultat zla. "Onostrano" je uništilo jednostavno prihvatanje činjenica života, koje je simbolizovalo paganizam. D alja konc epcija o S aturnu kr etala se u okvi ru poj mova t ežine, z amora i g odina, zlonamernosti prema čoveku i miru na zemlji, ali onom z agrobnom. R azmišljanja o ovi m napomenama u glavnom bi t rebalo da d aju opš ti uvi d u ono š to a strolozi podr azumevaju pod uticajem planete Saturn. Već smo pomenuli da je Saturn proždrao svoju decu, ali kada se rodio Jupiter, njegova majka je prevarila Saturna tako što mu je dala crni kamen umesto deteta i na taj način mu spasila život. On je odrastao, ukl onio s vog Oca s a pr estola i pr oglasio s e kr aljem s vih b ogova. D revna i deja o Saturnu j e ve ć popuštala pred moćnijom, njegove moći su oslabile, njegovo vreme j e pr ošlo, vreme kada je svoj dom vodio uz surovu disciplinu, uvek stremeći tiraniji. Jupiter ga je zamenio poštujući i voleći čovečanstvo, kao najbolji među ljudima, kao uspešan, krupan, ljubazan, očinski raspoložen čovek. Njegova moć je, takođe, bila zastrašujuća, ali ju je pretežno ispoljavao mudro i dobronamerno. J evrejska koncepcija J ehove se m nogo ne razlikuje od R imskog mita o J upiteru, ali t aj bog ne pos eduje one os obine koj e m u pripisuje S veto P ismo. Jupiter j e povr emeno kažnjavao neke izrazite primere bogohuljenja ili neke pokušaje da se prisvoji njegova moć, ali je, pre svega, bio otac svog naroda. Njegov autoritet i dostojanstvo behu ogromni. Nije mu se moglo lako približiti, ali je retko bio srdit i, čak kada ga ljudi nisu prizivali, gledao je sa neba da li može nešto da učini za dobro svoje dece. Ova kratka skica će dati opštu predstavu o uticaju koji astrolozi pripisuju planeti Jupiter. Mars j e bi o bog koj i j e za s tare R imljane pr edstavljao boga r ata, i s igurno ni je ne ophodno da raspravljamo o s uštini rata, ove godine Gospodnje, 1915. Mars je vojnik, hrabar, odlučan, strog, nasilan, s virep, br utalan, s nalažljiv, pa t ako i ne ba š i nteligentan. O n s e br zo r azljuti - jedna pogrešna reč i udarac. On je "mehurić čak i u topovskoj cevi". To su osobine na kojima se zasniva astrološka koncepcija o uticaju planete Mars. U i zvesnoj m eri, s ada moramo da n apustimo kl asičnu mitologiju, zbog toga što Sunce ima za astrologe širi, dublji, istinitiji značaj od onog koji su Rimljani pridavali Apolonu. Jedna od tajni paganskih učenja beše da je Sunce ne samo izvor svetlosti nego i života, i ako treba da razumemo silu koj u a strolozi pr ipisuju S uncu, m oramo na stojati da r azumemo i ovu t ajanstvenu m isteriju. Sunce je jedna od najvažnijih planeta, jer predstavlja život samog čoveka. Ono je osovina točka, ostale osobine su drugorazredne. Kaže se da, kao i Apolon, Sunce omogućava brz život i još bržu smrt, a i da s u os novna dva ukrasa ž ivota, kao š to s u l jubav i um etnost u t esnoj povezanosti s a njim. U rimskoj mitologiji, Apolon nije bio najznačajniji bog. Ne može se reći da bez njega ništa ne bi postojalo, a ovo, naravno, važi za Sunce. Rasprostranjenost klasičnih verovanja, zajedno sa religijama S irije i E gipta, koj e s u pr etežno bi le s olarnog t ipa, pos tepeno su ut icale na s tvaranje ideje A polona. P ostoje i izvesna da lja poi stovećivanja Apolona sa patnjama hrišćanskog Boga među Masonima i sličnim kultovima.
_______________________________________________________________________________________________

21

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Ne bi t rebalo razumeti da želimo da umanjimo značaj ostalih planeta. Samo bismo želeli da naglasimo da, ako bi Sunce nestalo, nijedna korist od drugih planeta ne bi mogla da nadoknadi taj nedostatak. Priča u vezi sa Suncem je, međutim, u toj meri značajna i opširna da zaista nije moguće u nekoliko reči predstaviti šta astrolog podrazumeva kao snagu oca našeg sistema. Astrološki koncept Venere nas ponovo vodi do klasičnih osnova. Ona je rođena u okeanu, u ljusci ostrige, što je povezuje sa simbolikom obožavanja reproduktivnih moći prirode. Na taj način je u vezi s a N eptunom, u nj egovom n ajvedrijem s tanju, a i s a s vojim oc em - Jupiterom. Venera j e idealizovana pr edstava žene, be z os novnih os obina. O na j e l jubav, ukr as, l epota, ne žnost i oduševljenje. Ona je nadahnuće u umetnosti, i gde god prođe tu su ples i muzika. Osim toga, što je vrlo važno s naše tačke gledišta, ona je plodotvorna. Ona iskušava snagu. Promišljanje o ovim idejama će studentu omogućiti da stekne jasnu predstavu o astrološkom uticaju planete Venere. Bog Merkur ima nekoliko oblika. Kao prvo, on je nestašan, đavolast, šaljivi dečak. On je "l'enfant terrible" među bogovima. U patrijarhatu je postojao običaj da dečaci iz plemena prenose poruke, pošto su stariji morali da obavljaju poslove oko domaćinstva. Tako je prirodno što je Merkur bio kurir bog ova. K ako s e kasnije ova i deja r azvijala i um nožavala, vi dimo i oda kle j e pot ekla. Merkur j e bog na uke i z nanja, s tvaralac m uzike, a li ne i kr eativan ka o A polon. A li, de tinjasta podlost istrajava u s vojoj veštini, izražajnosti i mudrosti, pa tako Merkur postaje i gospodar svih lopova i ne valjalaca. Tahuti, i li T ot, be še, u e gipatskoj mitol ogiji, izumeo umetnost pi sanja i postao g ospodar pi sama, š to j oš j ednom M erkura dovodi u ve zu s a pr edstavom o pr enosiocu poruka. Astrolog, tako, smatra da planeta Merkur, pre svega, utiče na intelekt, putem svog sjaja, lukavstva i nedostojnosti. Jedan od omiljenih naziva za boginju Meseca među Rimljanima beše Trivia, ona koja ima tri puta, jer je imala i tri obličja. Ona je žena i kao majka i kao dete. Ovo dvojstvo upotpunjava ideju ženstvenosti, prema kojoj je Venera opisana samo kao jedan njen deo. Međutim, postoji određeni zlosrećan aspekt u životu žene koji bi trebalo razumeti, pa se moramo vratiti, još jednom, na život primitivnih ljudi. U r anim zajednicama, ž ena koj a j e r odila pos lednje dete, pr estaje da bude korisna. I bez obzira na to šta je učinila za svoju zajednicu, to će biti zaboravljeno. Ona počinje da prezire i mrzi, a to, očigledno, mora da sublimira baveći se umetnošću, koju uči od muškaraca ne bi li im dosađivala. Čak i danas, u Indiji, kao i u nekim drugim zajednicama, koje nije neophodno izdvajati, na s tare ž ene se gleda s a s trahom i gnušanjem. P retpostavlja se da s ve s voje vr eme provode čineći neku štetu. Među sujevernim narodima, ona je, očigledno, zaslužila naziv veštice. Mesec u opadanju se s matrao s imbolom s vih vrsta z la. T o j e H ekata - Kraljica S tiga. U "Magbetu" je ova ideja na dobar način osavremenjena. Treći mesečev aspekt je nagovešten Činjenicama iz prirode - njegovo brzo kr etanje ne bom i promenljiv i zgled poda rili s u m u pr omenljivost i ne stabilnost. O vo s e m ože dove sti u ve zu s a dečijom samovoljom i nedostatkom pažnje. Postoje, dakle, neka glavna mesta koja bi trebalo da razmotrimo. Kao prvo, on predstavlja ženu, na isti onaj način na koji Sunce predstavlja muškarca. Kao dr ugo, on pr edstavlja ženu u obliku Majke, nasuprot onom u obliku supruge, a takođe predstavlja i dete u njegovim najranijim godinama, pre nego što se um, koji predstavlja Merkur, u potpunosti razvio i dok malo biće ne postane mnogo više od smotuljka sa apetitom, raspoloženjima i osećanjima. Kao treće, on za ženu predstavlja mnogo od onog što i Saturn za muškarca, ali samo kada opada ili raste. Razmatranjem ovih glavnih mesta, učenik će moći uglavnom dobro da razume šta astrolog podrazumeva pod uticajem našeg satelita. Postoje još dve stvari koje bi trebalo naglasiti u horoskopu i na koje se prethodno nismo osvrnuli. Danas ih neki astrolozi zanemaruju, govoreći da je uticaj koji su im stariji astrolozi pripisali, u
_______________________________________________________________________________________________

22

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

današnje vreme objašnjen zajedno sa otkrićem Urana i Neptuna, ali vi deli s mo hor oskope u kojima je njihov uticaj izrazito naglašen, i mislimo da ovaj predmet nećemo prekomerno komplikovati, ako ukratko predstavimo njihove uloge i prirodu. Mesečevi Čvorovi su tačke preko kojih on prolazi eklipsom. U Astrologiji se oni nazivaju CaputDraconis i C auda-Draconis, zmajeva glava i rep. Uticaj zmajeve glave se prepliće na posebno iznenadan i nasilan način, zajedno sa uticajima Sunca i Jupitera, te je zato preporučljiv za otpočinjanje bilo kojih velikih poduhvata. Posebno je od pomoći pri proučavanju najuzvišenije i najpotpunije okultne nauke i pruža veliku snagu učeniku koji se njome bavi. Zmajev rep, koji se uvek nalazi suprotno od zmajeve glave, ima i potpuno suprotan uticaj. Povoljan je za dovršavanje poslova, a li podr azumeva i i zvesne gubitke, baš ka o što zmajeva glava nagoveštava i znenadne dobitke. Od neprocenjive je vrednosti za učenike koji proučavaju isceliteljske i praktične vidove okultizma. Ni glava ni rep zmaja ne oblikuju planetarne aspekte. Njihov jedini značaj je u položaju koji imaju u horoskopu.15 b) Znakovi Svemir je jedinstven, svepostojeći, sveznajući i sveprisutan. Njegova supstanca je homogena i ne može se reći da poseduje osobine Bića, Svesti i Blaženstva, jer su ovi samo njene senke, koje poima najblistaviji um kada im se približi. Vreme i prostor su ništa do iluzija, čiji su oblici prikriveni. Ova supstanca je imala mnoga imena u m nogim narodima. Indusi je zovu Parabrama, Atman i mnogim drugim imenima. Gnostičari je nazivaju Pleroma. Kabalisti su j oj da li m noga imena, kao što su Bela Glava, Lagana Tačka, Najdrevniji od Drevnih, Nepojmljivi od Nepojmljivih itd. U daljim vremenima nazivana je Bogom, ili Apsolutom, ili Duhom, a čak su je neki filozofi nazivali Materijom. Svi se, međutim, slažu sa njenim a tributima, a ovi , uglavnom, jesu negativnog k araktera. Ali s tari G rci s u je na zivali - Jedno, i to z bog nj ene s uštinske jedinstvenosti, koju mi ovde smatramo prvim tačnim određenjem. Pošto je supstanca Jedno, jedinstvena i s amosvesna, ona s e ne m ože manifestovati na bilo koji način dok je u tom stanju. Bilo bi apsurdno istraživati razloge njenog pojavljivanja u bilo kom drugačijem stanju, jer razlog nije u kva litetu koj i pr ipada t om j edinstvu. D ovoljno j e š to z namo da j e bila pode ljena n a dva jednaka i suprotna toka, koje su različite filozofske škole opisivale na različite načine: kao muško i žensko, kao aktivno i pasivno, kao vatru i vodu, ili biće i formu, ili materiju i kretanje, ili Jin i Jang, ili kao personifikacije, kao što su Šiva i Šakti, i, u stvari, kao bilo koji par božanstava prvog reda. Ovaj dualistički princip, veličanstven kakav i jeste, dostiže granice ljudskog uma, jer je um sam po sebi dualističan, naše svesno biće se sastoji od subjektivnog i objektivnog, od ja i ne-ja. Moguće je razložiti ovo dvojstvo i ponovo ga ujediniti mističnim putem, ali prirodni put teži da stvori treći entitet, koji se sastoji od osobina oba prethodna, iako dvojstvo, ujedno, postoji samo za sebe. Tako je nastala preteča trougla oca, majke i sina. U Kabalistici su to Jod, He, Vau, delovi kabalističkog Trigramatona, dok su pre-hrišćansko trojstvo Bogovi: Izida, Horus i Oziris, kao i mnogi drugi, čijih će se imena čitalac lako podsetiti. U antičkoj grčkoj filozofiji kod Parmenida, Empedokla, Heraklita, Zenona, pa čak i u filozofiji Pitagore i Stagirite, ova se tri principa mogu prepoznati pod imenima vatre, vazduha i vode. Oni su u vezi sa tri moguća oblika putem kojih se može spoznati Univerzum, a to su: Biće, Ne-Biće i Nastajanje. Postoje mnoga neslaganja među savremenim astrolozima o važnosti ovih hipotetičnih tačaka u svemiru. O vo s e vi di po t ome što im je posvećeno malo prostora u značajnim astrološkim radovima. _______________________________________________________________________________________________
15

______________________________________________________________________________________________

23

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Što pažljivije budemo proučavali Platona i Aristotela, jasnije će biti i ove ideje. Međutim, mora se shvatiti da svi ovi principi, aktivni i stvaralački, i dalje pripadaju božanskoj hijerarhiji. Jednom rečju, Jeziratskom (Yetziratic) s vetu Rabi B en Simeona. Ali, da n astavimo u terminima starogrčkih filozofa prirode; ova trijada aktivnih elemenata obrazuje pasivni element, nazvan zemlja. Celo ovo učenje se nastavlja i proširuje u sefirotskom sistemu. Ovakva podela pruža zadovoljavajuću osnovu za sve dalje klasifikacije. Bilo je neophodno da na kratko zađemo u čistu filozofiju, pošto je bez poznavanja prvobitnih načela nemoguće shvatiti, ne samo ono šta astrolozi podrazumevaju pod znakom Zodijaka, već i zbog čega ga određuju. Svih dvanaest znakova su podeljeni u četiri grupe po tri znaka u svakoj, i to ovim redom: vatra, zemlja, vazduh, voda, sa znakom Ovna na početku. Svaka grupa od po tri znaka pripada jednom od elemenata. Tako Ovan predstavlja najplahovitiji vatreni znak, najaktivnije i na jsilovitije oličenje svog elementa. Strelac je vode ni de o va tre, nj en pa sivan i pos lušan oblik, dok Lav pr edstavlja nj en va zdušni de o, ujednačen, usavršen i postojan. Po svojoj prirodi, Ovan bi se mogao uporediti sa svetlošću, Strelac sa dugom, a Lav sa Suncem. Slično je i sa vodenim elementom. Rak je njen aktivan oblik. Ovo ne bi trebalo pogrešno razumeti. Voda je po svojoj prirodi pasivna i prima u sebe, ali i poseduje neke osobine a ktivnog, ka o, na pr imer, r astvor. R ibe s u pa sivne, m irne i s klone r azmišljanju, d ok Škorpija ujedinjuje i pojačava osobine prethodna dva znaka. Raka simbolizuju oblaci, kiša, potoci i reke; Ribe bi se mogle uporediti sa bunarima i bazenima, a Škorpija sa morem. Vaga predstavlja vazduh u njegovom najaktivnijem vidu16 - zemljin vazdušni omotač. Blizanci su modifikovani um i duša čovekova. Vodolija ujedinjuje ove dve ideje. U slučaju Vodolije, vazduh je do te mere postojan i određen da dobija nešto od njegove prirode; on donosi vodu, kao oblaci. Uviđamo istu podelu u slučaju elementa zemlje. Jarac predstavlja zemlju i smatra se za stvaralački princip; porede ga sa planinama, jer su visoke, olujne i pune prepreka. Devica predstavlja zemlju u njenom pasivnom obliku. Porede je sa poljima i pašnjacima, koji su podložni drugim uticajima. U Bi ku su ove dve z amisli obj edinjene; on pr edstavlja z emljinu putanju, koj u m ožemo protumačiti kao oličenje rađanja. Nadamo se da će ovih nekoliko jednostavnih uvodnih napomena sa stanovišta filozofije prirode, pomoći početniku pri istraživanju značenja znakova Zodijaka. Sada treba da razmotrimo jedan potpuno drugačiji, ali i najvažniji element, koji suštinski zalazi u osnove astrološkog koncepta o Zodijaku. Prvo, neophodno je da početnik obrati pažnju na činjenicu da su sve stare religije predstavljale simboličko proslavljanje sila Prirode u makrokosmosu, na prvom mestu Sunca, kao i sila stvaranja. Drugim rečima, sve religiozne ideje su povezane ili sa životom na Zemlji, ili sa životom čoveka. Ovakve postavke su na izvestan način pobrkane zahvaljujući brojnim događajima tokom postepenog razvitka civilizacije; ovde posebno mislimo na uspon Rimskog Carstva. Politika se pomešala sa teologijom - prilagođavanja i kompromisi koje su činili sveštenici, neznalice i nezainteresovani za pravu tradiciju, doveli su do toga da su se ova dva načina mišljenja do te mere međusobno preplela, da ih ne bi mogla razdvojiti sva mudrost naučnika, pa ni onih najupućenijih. Da uzmemo jedan očigledan primer: vrlo je čudno što je prolećni praznik, nama poznat pod imenom Uskrs, povezan sa patnjom i smrću, kao u slučajevima Atisa, Dionisa i nekih drugih.
______________________________________________________________________________________________

U životu V aga ni je u vek t ako aktivna ka o š to s e na pominje. C rowley-eva n atalna karta (vidi Dodatak) pokazuje da mu je Sunce u Vagi, što daje snagu ovom znaku, kao i brojni drugi činioci u njegovoj karti, koji su podstakli ogromnu aktivnost u njegovom životu. Vaga je, kao Kardinalni Znak, na neki način blaža, zbog prisustva njenog vladara - Venere. _______________________________________________________________________________________________
16

24

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Rešenje se nalazi u poimanju smrti koju mogu da pojme samo najupućeniji od najupućenijih, bez želje da je na ovaj način ulepšava ili zataškava mističnu istinu. Pravo značenje nameće činjenica da se rođenje Sunca i godine dešava devet meseci posle, u vr eme zimskog solsticija, kada Sunce ulazi u Jarca. Simbolički karakter raspeća u vezi sa Suncem, koji je povezan sa njegovim prelaskom preko ekvatora, trebalo bi da se odnosi na ulazak Sunca u znak Vage, pre nego u znak Jarca, i sve nejasnoće su nastale zahvaljujući ovoj početnoj grešci.17 Ulaskom Sunca u znak Ovna označeno je njegovo uskrsnuće, ali nije u svim vremenima simbolizovalo njegovu patnju i silazak ispod ekvatora, simbolično govoreći, posle tri dana i tri noći, što će reći za šest meseci. Na s reću, posedujemo vrlo vredan dokument, knjigu Atua od Tahutija, mnogo poznatiju pod nazivom - Tarot. Stručnjaci su raspravljali o poreklu i starosti ovih izuzetnih crteža, ali naš cilj nije u tome da razmatramo tako sporno pitanje. Pomirićemo se sa činjenicom da su još u Srednjem veku crteži bili obezvređeni i iskvareni zbog neukih kopista, i da je njihovo obnavljanje od velike važnosti; međutim, ipak se zadržao veliki stepen verodostojnosti, pa ćemo pažljivim posmatranjem i proučavanjem moći da steknemo jasnu predstavu o rasporedu i značaju znakova Zodijaka. Sve u svemu, postoji 78 ova kvih karata; 16 pr ipada dvorskim kartama: kralj, kraljica, princ i pr inceza, s vaka karta s a po 4 elementa. Ima i 4 a sa, koj i pr edstavljaju bož anski kor en snage, s vaki u po 4 elementa; i ma i 36 k arata, sa br ojevima od 2 do 1 0, koj e pr edstavljaju 36 dekanata Zodijaka; ostaje još 22 karte koje se odnose na 22 slova hebrejskog alfabeta, od kojih se 3 odnos e na 3 a ktivna e lementa, 7 s e odnos e na pl anete ( treba z apamtiti da s u otkrića Urana i Neptuna novijeg datuma), i 12 je u vezi sa znacima Zodijaka. Poslednjem nizu ćemo pokloniti posebnu pažnju. Spisak je sledeći: a b c d e f g h i j k l Ovan Bik Blizanci Rak Lav Devica Vaga Škorpija Strelac Jarac Vodolija Ribe Car Hijerofant Ljubavnici Kočije Strast Pustinjak Uravnoteženje Smrt Umetnost Đavo Zvezda Mesec

Ovi nazivi nisu u svim slučajevima od velike važnosti. Bez sumnje da su dati u novije vreme zbog neke značajne karakteristike na samoj karti. Zbog toga je neophodno da damo neka objašnjenja o izgledu karata. 1. Car prikazuje kralja sa krunom, koji sedi na kamenu u koga je utisnut crveni orao i drži skiptar i sferu.18 Ruke su mu postavljene tako da obrazuju trougao sa vrhom okrenutim na gore, dok s u mu noge prekrštene. Trougao iznad krsta predstavlja alhemijski znak za sumpor, koji simbolizuje vatru u vrlo sublimiranom i svetom obliku. Lako je uočiti analogiju između ovog crteža i znaka Ovna, čiji je vladalac vatreni Mars, i u kojem Sunce trijumfuje na najvišem pol ožaju. O n j e prekretnica u godini, vreme kada se zemlja obnavlja i budi ceo život. Crowley-ev hum or, koj i j e pos edovao ve oma m ali br oj a strologa. P ored svega, i spravno zapažanje. 18 Sfera j e, z ajedno s a s kiptrom, s imbol vl asti, bo žanske vl asti na z emlji. Predstavljena j e k ao kugla sa krstom na vrhu. (prim. prev.) _______________________________________________________________________________________________
17

______________________________________________________________________________________________

25

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

2. Hijerofant je predstavljen u papskoj odori, na glavi mu je trostruka tijara, koja je u antičkim vremenima simbolizovala žutu Ozirisovu krunu, kao i stvaralački princip koji čoveka povezuje sa božanstvom. On blagosilja sa uzdignutim rukama, a uz njegove skute kleče četiri osobe, dok s u njihovih pet glava tako raspoređene da oblikuju tačke pentagrama, zvezdu mikrokosmosa, simbol Boga koji je stvorio čoveka. Ova karta predstavlja inkarnaciju. U antičkim mitologijama, posebno u Indiji, među poklonicima boga Šive; u Siriji među poklonicima boga Mitre; i u Egiptu među poklonicima boga Apisa, nailazimo na Bika kao simbol Spasitelja. Takođe su i Izida i Hator predstavljani u vidu krave; od njih potiče da Spasitelj dolazi sa inkarnacijom. Tako, Sunce u Biku predstavlja vezivanje za zemlju, preko ženskog principa i vatre Sunca u egzaltaciji. Vladalac Bika je Venera, i u ovom znaku Mesec ima svoju egzaltaciju. Bik je, takođe, pasivan zemljani znak. 3. Karta pod na zivom Ljubavnici predstavlja vr lo ne običan simbol. Ona je oličenje širenja i disperzije vatrene sile koja se vezuje za zemlju. Na crtežu se nalazi mladić između dve žene, jedne pl ave i j edne c rne. N jih dve pr edstavljaju m lad i s tar M esec. Iznad nj ihovih g lava l ebdi ranjen bo g, dete, koj i nos i l uk i t obolac pun s trela, od kojih je jednu uperio u mladićevu glavu. Karta je simbol inspiracije i sazrevanja. Savremeni crtači su ranjenog boga zamenili Kupidonom, ali on pr edstavlja Sunce, gde je svetlost atribut božanske snage, Tvorca samog. Ovde je Merkur poistovećen sa Suncem. (U stvari se ne zna na koji način su u vezi mitovi o Hermesu i Dionisu, a mi ovde ne mamo pr ostora d a doka žemo t u ve zu). U godišnjem c iklusu ova k arta pr edstavlja pupljenje izdanaka i cvetanje cveća, koji se dešavaju u maju, kada je Sunce u znaku Blizanaca. 4. Karta po i menu Kočije predstavlja kralja sa krunom na glavi koji stoji u kočijama, koje vuku jedna crna i jedna bela sfinga. Na uglovima kočija se nalaze četiri stuba povezana plavim baldahinom, koji je prekriven zvezdama. Očigledno je značenje ove karte, kao i njena povezanost sa z nakom R aka. S unce ul azi u z nak R aka u vr eme l etnje r avnodnevnice, t o j e pe riod nj egove najveće snage, najvećeg udaljavanja od severa, sredina leta. Sfinge su, naravno, dan i noć. Baldahin sa zvezdama je nebeski bezdan, a četiri stuba - četiri godišnja doba. Kralj u rukama drži pehar, koji je u vezi sa Svetim Gralom. Što se tiče povezanosti sa životom Marsa, on predstavlja rast deteta u majčinoj utrobi koji počinje tri meseca posle začeća, simbolizovan Suncem u znaku Ovna. Pošto je Rak vodeni znak, ovaj period je obnavljanje snage iz prethodnog kvartala. Njegov vladalac je Mesec, i ovde primećujemo sličnost sa simbolom majke, dok egzaltacija Jupitera u ovom znaku nagoveštava božanski uticaj putem inkarnacije. 5. Karta pod nazivom Strast predstavlja ženu koja zatvara usta lava. Ovo bi, u godišnjem ciklusu, moglo da simbolizuje zemaljske plodove koji su sada zaštićeni od proždrljivih sila, koje su ih ugrožavale tokom proleća. Karta je oličenje vatre u Blizancima, podjednako koliko i sigurnosti i trijumfa u životu čovekovom. To je doba bezbednosti i lepog vremena. Naporan rad za vreme oranja je okončan. Žetva je prikupljena. Nema više straha od gladovanja kao tokom zime. Trebalo bi upa mtiti da na ma, savremenim ljudi ma, ovakvo t umačenje iz gleda tr ivijalno, jer s mo s e uz pomoć nauke zauvek obezbedili od gladi, na koju se drugačije gledalo u doba kada su ove karte naslikane. Stanovnici modernih gradova nikada ne misle o žetvi, osim kada se kockaju "u pasulj", ali e gipatskim i ka ldejskim porodicama ona b eše g lavno zanimanje i s talan strah. Ova ka rta predstavlja hijeroglif starog aforizma, koji kaže da spas stiže ženi čija hrabrost i moralna čvrstina obezbeđuju očuvanje ljudske rase, dok u godišnjem ciklusu ona prikazuje koristi od ženskih kućnih poslova. Zapamtite da je u primitivnoj zajednici žena radila sve teške poslove u polju. 6. Kada Sunce ulazi u znak Device, žetva je već osigurana, a zemaljski plodovi prikupljeni. Zbog toga j e s imbol na ka rti po i menu Pustinjak vrlo lako razumeti. Ona predstavlja čoveka u godinama, sa kapuljačom i ogrtačem, koji nosi dugačak štap i svetiljku. Ispred njegovih nogu uvija se zmija. Ovaj čovek je Hermes, prenosilac božanskih poruka, čovek koji je ljude naučio
_______________________________________________________________________________________________

26

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

pismu i na uci. S amo u s avremenoj obradi ovaj čovek je starac, a za to možemo da zahvalimo etimološkoj zbrci. Reč pustinjak (Hermit, engl.) nema nikakve veze sa Hermesom, jer ona dolazi od grčke reči eremitos, koja označava čoveka koji živi u pustinji, a i zbog toga što su za ljude srednjeg ve ka pus tinjaci pr edstavljali s tare l jude. T ako j e, na ovoj ka rti, H ermes z amenjen s a pustinjakom. Svetiljka, štap, ogrtač i zmija jasno nagoveštavaju da je originalan crtež predstavljao kurira Bogova. On simbolizuje čovekov um, moralnu snagu i moć predskazivanja, koja mu je pomogla da prikupi u a mbare plodove setve i žetve, jer Devica predstavlja poslednji letnji znak. Sunce je već spremno za svoj put južno od ekvatora. Devica je zemaljski i merkurovski znak, kao i oličenje intelekta u praktičnom smislu. 7. Karta po imenu Uravnoteženje predstavlja ozbiljnu ženu, sa ozbiljnim i svečanim izrazom lica. U desnoj ruci drži podignut mač, a u levoj vagu. Sedi na prestolu. Pri ulasku Sunca u znak Vage dan i noć su ponovo iste dužine, i ova karta predstavlja ekvivalent Vladara, koji simbolizuje znak Ovna. O vo j e t renutak k ada s e S unce s pušta i spod E kvatora, d a bi s e t amo z adržalo 6 m eseci. Vagom vl ada V enera, a li t u i Saturn i ma s voju egzaltaciju, pa j e ovi m položajem na goveštena tuga u čovekovom životu i teškoće u životu žene. Primećujemo da je skiptar u ruci Vladara, simbol stvaranja i razaranja, zamenjen mačem koji seče. Žena izvršava volju Svemoćnog, koji je odredio da svaki uspon bude praćen padom. 8. Karta po i menu Smrt je podj ednako j ednostavna z a tumačenje kao i Uravnoteženje. K arta prikazuje kostur sa ukrštenim kosama u ruci kojom uništava polje. Na polju bi trebalo da se vide ruke i glave u sličnom položaju kao u slučaju prve karte - cara. Godina zamire kada Sunce ulazi u znak Škorpiona. Lišće opada, priroda truli. Škorpijom vlada Mars, a njena alhemijska značenja su uvek bila uništavanje i truljenje. Ovaj proces je neophodan ponovnom rađanju, i zbog toga je smrt prikazana u obl iku ukr štenih kos a, s vetog s imbola s pasenja u koj em s e na lazi s vetlost u prikrivenoj formi. I latinska reč lux (svetlost, u smislu božanske svetlosti, prim. prev.) je grafički predstavljena delovima krsta. 9. Karta koj om vl ada S trelac n azvana j e Umetnost, i pr edstavlja pos lednji poduhva t u V elikom Delu. Karta prikazuje ženu iz čijeg pupka isijava Sunce. Na glavi joj je kruna od dvanaest zvezda Zodijaka. Ispod njenih nogu se nalazi Mesec. U desnoj ruci drži pehar. Vodom iz pehara poliva lava koji sedi usred vatre. U levoj ruci drži baklju, osvetljavajući orla nad morem. Između simboličnih životinja nalazi se kazan na vatri, u koji lav i orao ispuštaju dva slapa iz usta. Slika je do te mere puna značenja, da onaj ko bi hteo do kraja da je protumači u tome nikada ne bi uspeo; suština je u tome da u čovekovom životu ova karta označava pobedu ženskog principa nad razornim silama. Umirivanjem i izjednačavanjem međusobno suprotstavljenih sila, ona je uspela da očuva ono što joj je vladar poverio - živu i stvaralačku snagu. Jupiter vlada znakom Strelca, koji, ponovo, predstavlja trijumf oca (misli se na muški princip, prim. prev.). 10. Došli smo do jedne izrazito zloćudne karte, do Đavola. Crtači su pri prikazivanju ovog simbola bili vrlo oprezni. Bilo im je neophodno da prevare oči neposvećenog. Naime, karta predstavlja figuru satira ili demona. On stoji na oltaru, a četiri ostala demona mu se klanjaju. Iz ovog je jednostavno zaključiti da se karta odnosi na Jarca, kojim vlada Saturn, dok Mars tu ima svoju egzaltaciju. Po ovom egzoteričnom tumačenju uočavamo simbol zemlje i kraj Decembra, element za koji možemo reći da je izrazito zlokoban. Setićete se da je praznik Saturna vezan za ulazak S unca u znak Jarca. S unce j e dos tiglo na jvišu j užnu de klinaciju. Karta j e kul minacija i konačnost smrti, ali dubljim promišljanjem dolazimo do podrobnijeg značenja ove karte. Vidi se da Đavo nosi pehar i baklju, kao i njegova prethodnica. Značajno je da on i njegova 4 poklonika obrazuju pentagram za koji smo, već ranije, rekli da označava simbol stvaranja čoveka od Boga, simbol Hrista. Takođe možemo da primetimo da Đavo stoji na oltaru, a ova činjenica je u vezi sa već pomenutim razmatranjem u slučaju karte Cara. _______________________________________________________________________________________________
27

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Baklja i pehar su istovetni simboli kao i skiptar i sfera, u pomalo drugačijoj formi, a pentagram, ili petougao, pojavio se na karti još jednog zemaljskog znaka, Bika, koju smo nazvali - Hijerofant. Zbog toga moramo đavola da posmatramo kao prerušenog Vladara iza vela, a simbolizam će postati jasniji kada se podsetimo koji je praznik zamenio Saturnalije, koji je bio prvobitan događaj u svetskoj istoriji, što se događa kada Sunce ulazi u znak Jarca. Otuda ova karta, na skriven način, predstavlja potpuni trijumf stvaralačke snage, čije je otelovljenje Vladar. To je rođenje Sunca. U godišnjem ciklusu, ovaj period nije samo vreme njegovog najvećeg pada, već i početak njegovog obnavljanja. To je nadmoćni optimizam, ne optimizam neukog naroda kog je Viljam Džejms nazvao "jednorođenima", već optimizam onih triput rođenih, koji na život i smrt gledaju kao na delove s vete t ajne. O vu ka rtu j e ponovo na crtao Elifas Levi, koji ju je us aglasio sa s tarijom predstavom Bafometa. Na njoj je prikazao potpuno izjednačavanje i trijumf sila, i, posebno, savršeno sjedinjavanje duha i materije. Starija verzija je, međutim, dublja i istančanija. Trebalo bi posebnu pažnju obratiti planeti Mars, koja predstavlja sunčevu energiju. U Ovnu smo videli kako deluje; u Škorpiji se, na neki način, povlačio, dok u ovom slučaju ima svoju egzaltaciju u Saturnu. To je snaga svemoćnog života u dvorcu Kralja Smrti. 11. Karta n azvana Zvezda je ve oma l epa i ot mena. Predstavlja ženu koja kleči na obali reke. U rukama su joj staklenci sa vodom; iz jednog sipa vodu u pot ok, a u drugi puni vodu i z sopstvene ruke. Iznad nje svetli Merkur, dok se sa strane nalazi ružin grm, nad kojim leprša leptir. Kao što je Strelac označavao trijumf žene, tako je ova karta potvrda tog trijumfa. U ovom delu godine odigrava se praznik očišćenja device. Znak Vodolije (Aquarius, engl.) prikazuje onog koji donosi vodu. S tari a strolozi s u kao njegovog vl adaoca proglasili pl anetu Saturn, međutim, savremeni mislioci koj i s u r azmišljali o ovoj s tvari t eže da ovu poz iciju pr epuste Uranu. Ali, i ma ne kih pretpostavki po kojima je Saturn vrlo pogodan; jedna od njih bi bila ta da je, u odnosu na godišnji ciklus, februar m esec najveće neaktivnosti. To je, takođe, i mesec u kom padaju kiše i natapaju zemlju za oranje. Postoji još jedno neobično značenje koje bi trebalo naglasiti, i odnosi se na priču o poplavi. Zemlja je kao Nojeva barka, koja nosi i čuva vredne plodove od razarajućih sila u vreme dok najviše besne. Barka je u vezi sa čovekovim životom i simbolično prikazuje ženu, dok je poplava amnionova tečnost. 12. S ada s mo do šli do poslednje i, na neki način, najneobičnije karte. Karta prikazuje Mesec u opadanju, koji obasjava pejsaž sa niskim brdima i dve kule na njihovim vrhovima. Ispod njegovih vrhova na lazi s e uz ana staza, na koj oj s e s a s vake s trane n alazi po j edan š akal, s veta ž ivotinja Anubisa, osmatrač bogova i čuvar kućnog praga. U prvom planu je bazen s vodom iz kog izviruje Balegar, simbol Kefre (Kephra), ponoćnog Sunca. Slika predstavlja trenutak pre zore, kao i sam dan i godinu. U odnosu na čovekov život, ona je priprema za period nedaća, mraka i obmana, koje oličavaju ženu pre nego što je otkrila smisao svog postojanja. Nadalje, značenje je nagovešteno činjenicom da je znak Riba, takozvana desna (ili prava) Jupiterova kuća, gde i Venera ima svoju egzaltaciju. Savremeni astrolozi su Neptun proglasili kao vladaoca ovog znaka, jer ako bismo ovaj znak tumačili u odnosu na ljudski um, on bi predstavljao prvobitnu sumnju; u nj egovoj suštini se nalazi mogućnost potpunog duhovnog sazrevanja. c) Kuće neba Prva ku ća predstavlja individualnost i temperament po rođenju, kao i fizičku kondiciju i izgled. Takođe se odnosi na sve one stvari u vezi sa samom ličnošću, bez obzira na nasledne osobine, prilike i sredinu. Druga kuća se odnosi na čovekovu imovinu i njegove mogućnosti da je uveća. Ovo ne uključuje imovinu stečenu nasledstvom ili zaveštanjem, niti ima veze sa poslovnim sposobnostima.
_______________________________________________________________________________________________

28

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Treća kuća, na prvom mestu, predstavlja čovekov mentalitet i ima veze s a s vim vr stama kontakata, preko kojih čovek sebe prikazuje drugima. Takođe označava kratka putovanja, pritom mislimo na putovanja koja se događaju neočekivano. Povezana je sa braćom i sestrama, bliskim rođacima i komšijama, gde su uključena i poznanstva i prijateljstva koja su pre intelektualnog nego emotivnog porekla. Četvrta kuća označava mesto rođenja i čovekovu kuću. Nagoveštava i njegove izglede u odnosu na nasledstvo, posebno ono od oca; predstavlja oca samog. Dalje značenje je u vezi sa kućama, zemljom i pos edima, koj i s u pove zani s a z emljom, pos ebno s a bo gatim i zvorima. Iz ovo g s e nagoveštava veza sa poznijim godinama života, mestom čovekove smrti, kao i ne stankom materije uopšte. Peta kuća predstavlja sva čovekova osećanja, njegova zadovoljstva, uključujući i kockanje, kao i ljubavne želje. Ona posebno označava seksualni život (kod Crowley-a - vita sexualis). Odnosi se i na decu. Šesta kuća pokazuje čovekovo z dravlje, os tale s tvari u ve zi s a nj egovim telom, ka o i i shranu i odevanje. Takođe, na poseban i tajnovit način, upućuje na prikriveni razvoj čovekovog ega. Predstavlja još i njegove odnose sa osobama koje bi mu mogle koristiti na bilo koji način (ne samo sluga), i upućuje na odnose sa manjim životinjama, posebno kućnim ljubimcima. Na vrlo poseban način, povezana je sa poljoprivredom, kao i sa razmišljanjem svake vrste, naročito onim koji je vezan za dobitak bez zabave. Sedma kuća predstavlja čovekovog saputnika, posebno bračne, ali i poslovne partnere, kao i one iz drugih oblasti čovekovog života, koji zahtevaju saradnju druge osobe. U vezi je sa parnicama, i označava svaku osobu s kojom je čovek u sukobu. Osma kuća upućuje na dužinu čovekovog života i na način umiranja. Ukazuje na bilo koji dobitak koji se može steći putem nasledstva ili zaveštanja. Deveta ku ća je kuća nauke i religije. Povezana je sa velikim putovanjima, pritom mislimo na putovanja od velikog značaja, koja su blisko povezana sa čovekovim životom. Upućuje na njegove sposobnosti, ali prvenstveno na težnje u duhovnom smislu. Takođe se odnosi i na njegovo religiozno opredeljenje. Deseta kuća predstavlja čovekovu profesiju i u vezi je sa njegovom karijerom. Od ove kuće zavise slava, položaj i čovekov ugled među prijateljima. Označava radnika i gospodara, ili pretpostavljenog, kao i čovekov odnos sa vladom njegove zemlje. Na kraju, ova kuća označava i majku. Jedanaesta ku ća je kuća prijatelja. Predstavlja osobe kojima je čovek privlačan, kao i suštinu odnosa sa njima. Označava i njegovu ambiciju, koju bi pažljivo trebalo razlikovati od težnji, s jedne, i želja, s druge strane. Dvanaesta ku ća je kuća umerenosti. Predstavlja bilo koji uticaj koji može biti u vezi sa ograničavanjem čovekove slobodne volje. Označava čovekove tajne neprijatelje, ili lica koja imaju veze sa intrigama u kojima je učestvovao. Upućuje na sva tajna udruženja sa kojima je čovek sarađivao. Takođe predstavlja i velike životinje, na primer konje, kao i bogatstvo koj e čoveku one mogu da donesu. Na kraju, označava i svako mesto na kom se tražila disciplina.

_______________________________________________________________________________________________

29

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Postoji g rub i l ak na čin da doznamo sudbinu svake osobe, u vezi sa čovekom čiji horoskop izračunavamo, tako što ćemo kuću, koja označava određenu osobu, premestiti u ascedent. Na primer, ženinu majku označava četvrta kuća, majčinog brata dvanaesta itd. Ali, ovo je vrlo grub, nerazrađen, nesiguran i nenaučan metod proricanja, i ne bi ga trebalo koristiti ako nam je dostupan horoskop dotične osobe. VII ČOVEK I UNIVERZUM Istovetna ogledala njihovog Tvorca Prolegomena za proučavanje Astrologije Pravilno ćemo shvatiti planete, kao i sam Univerzum, samo ako budemo imali u vidu ideju o povezanosti mikrokosmosa i makrokosmosa. Bog je stvorio Univerzum ni iz čega, pa prema tome, kako bi Panteisti rekli, On je u s vemu. Ali, to je samo delom istina. On jeste stvorio sve, ali je i ostao imun na svoje delo. Nije nam svrha da ovde raspravljamo o tako mističnim istinama kao što je ova. Suvišno je i pomenuti kako Univerzum treba posmatrati kao oličenje Boga, njegovu senku, pa čak i kao njegovo otelotvorenje ili materijalizaciju. Čovek je stvoren prema Njegovom liku. Uloga Adepta je da skine veo tajne sa pojma supstance. Uloga Astrologa je da uporedi manje i veće univerzalne istine. Na samom početku ove rasprave, pojavljuju se određene najbitnije analogije. Planete predstavljaju sedam faza u čovekovom životu. Prvo Mesec - promenljiv, pasivan, prefinjen, prilagodljiv, čist, sanjalica - kao dete. Sledeći je Merkur - mladić u pubertetu, nepromenljiv, ali brze pameti, željan znanja, samosvestan, uvek pun trikova i uobražen. Potom V enera - prepuna čari, nežna; svest ponovo postaje pasivna, da bi prikupila utiske iz okolnog sveta; željna da nađe supruga; odana umetnosti i religiji. Dolazi na red Sunce - odraslo, još uvek pokretno, ali stabilno, aktivno, sjajno i kreativno, oličenje mladog čoveka, koji se raduje u svojoj punoj snazi. Zatim Mars. Čovek postaje manje okupiran sobom, energično ulazeći u životni metež. Jupiter predstavlja njegov razvoj od ne sloge do p obede i zakona. On je vodeći u poslovima, otac porodice. Poslednji je Saturn - strog, ozbiljan, težak, breme godina se svalilo na njegova leđa, te zbog toga, predstavlja kraj. A šta je sa Neptunom? Ove planete označavaju čovekov bezvremeni deo bića, ili barem ciklusa koje obično podrazumevamo pod vremenom. Nije uvek dovoljno samo shvatiti razliku između ljudskog i astronomskog vremena. Udaljenost zvezda je toliko velika da nam se čini da uočavamo drugačiji poredak postojanja. U stvari, svet planeta je samo nešto veći od sveta bakterije. Ovde, prema tome, postoje tri nivoa stvaranja, i samo tri koja smo do sada zapazili; ova misao bi trebalo da nam omogući lakše razumevanje.

_______________________________________________________________________________________________

30

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Uran i N eptun pr edstavljaju ona j de o na šeg bića koje naslućuje postojanje nemerljivih ogledala Jednog. Ako ovo zapamtite biće vam protumačene sve njihove osobenosti. Uran j e veoma t ajnovita pl aneta. M račan i jeziv, on predstavlja Parsifalov "Vrt zlih vradžbina". On se misteriozno kreće čudesnim putanjama; nosi masku straha. Beskonačno je spor i nepredvidljiv, kao zmija. Označava pravu magijsku snagu u čoveku, sposobnu za najveće zlo, ali ipak vitalan. Njegovom biću je neophodno iskupljenje, za koje ima mogućnosti, i kad se iskupio spreman je na najveće dobro. Naravno, z a l jude m alih m ogućnosti, ovako velika sila nema značaja. Za njih znači samo uzrok ekscentričnosti ili ludosti. Ako je povoljno aspektovan, i ako ima dobar položaj, može usloviti naučničku strast, filantropiju i naklonost. Neptun u pot punosti od govara Uranu. O n s e na lazi na po četku sunčevog sistema i trpi uticaj zvezda. Predstavlja gospodara Noći, boginju među zvezdama. Zbog ovog, on je oličenje kraja, kao i Sunce; ali je i periferija, dok je Sunce centar. On je Majka, a Sunce - otac. Zbog to ga je on toliko us amljen, sanjalica, dalek i ol ičenje svetosti; razmišlja o kosmičkim tajnama i udvara se zvezdama, kao raspevani Pjero Mesecu. U slučaju manje uspešnih ličnosti uslovljava sklonost ka komediji, poigravanju, prevari i živahnosti - u kojima ima i nešto tuge. Ako ličnost zastrani, odaje se piću i drogama, kojima le či melanholiju, prazninu i žudnju za beskonačnošću. Jedino tako zadovoljava svoje žudnje. Treba naglasiti da Uran može da izazove naklonost ka alkoholu i drogama, ali, u ovom slučaju, on predstavlja razvrat, zverstvo; zajedno sa Neptunom oličava zabludelu vrlinu i ograničenu duhovnost. Ove na pomene s u pr eko s vake m ere r aštrkane i nepovezane, ali će poslužiti ako su pokazale suštinu našeg viđenja i metod rada. Bez takvog stava i shvatanja ni jedan čovek neće biti u stanju da shvati Univerzum. Planeta Sedište (domicil) Stepen Egzaltacije 19° a 3° b 13° f 27° l 28° j 15° d 20° g 11° h 21° k 3° h Izgon (kasus) Stepen Debilitacije (pad) 19° g 3° h 13° l 27° f 28° d 15° j 20° a 11° b 21° e 3° b

! " # $ % & ' ( ) *

e d c, f b, g a, h i, l j, k k l h

k j i, l a, h b, g c, f d, e e f b

_______________________________________________________________________________________________

31

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

DRUGI DEO UČENJE O NEPTUNU VIII NEPTUN19 Um Tvorca reče: "Na Troje!", i istog trenutka sve stvari behu na taj način podeljene. Ovo pr oročanstvo, koje se pripisuje Zaratustri, odnosi se na deljenje Prirode na tri aktivna elementa - vatru, vazduh i vodu. Zemlja predstavlja mešavinu ova tri elementa u različitim proporcijama. Prema ovoj podeli, i mitološkim činjenicama, carstvo vatre pripada H adu i li Plutonu, carstvo vazduha Zevsu ili Jupiteru, dok je voda kraljevstvo Posejdonovo ili Neptunovo. Neptun j e G ospodar M ora, k ao i v elike r eke Okeana, koj a opa suje c elu z emlju. N ije m udro smejati s e a psurdnim činjenicama stare geografije. Zemlja nije ravna ploča, ali Sunčev sistem jeste; na ivicama te ravne ploče nalazi se usamljena lopta - Neptun, sam početak Sunčeve tvrđave. Srećna je okolnost što ova planeta nosi ime Gospodara Mora. Poljuljani s u temelji pa late na šeg z nanja, u m udroj i i skrenoj zemlji s nova f ilozofa. H ajde da pogledamo kako su njihovi čudnovati simboli postali nagoveštaji istine, kako je koren poezije izrastao u drvo proze. Kao prvo, pogledajmo Neptun kako usamljenički kruži graničnim područjima našeg sveta. Razmislimo o samoći i tami tog mističnog i večitog putovanja - kakve nam sve misli nadolaze? Zar neće biti tajanstvene, mistične i stroge? Koju poruku nam može doneti kometa iz udaljnog svemira? P ustolovni du h us komeša na šu k rv i z amrzne j e dodi rom s a pr ostorom l edene ništavnosti, čuvajući (možda) meteore i tamne zvezde. Neptun je uvek osvetljen zvezdama. Na toj udaljenosti od Sunca, naš Otac je jedva veći od bilo koje druge zvezde. Tako Neptun Putuje kroz večnu noć, dok su toplota i pokret suviše daleko da bi ga bodrili nadom, verom i ljubavlju. Koliko m oraju bi ti pr oduhovljene, z vezdano j asne, s krivene, m isli j ednog t akvog pus tinjaka u Sunčevom sistemu? Koliko snažna, koliko usamljenička, koliko prefinjena moraju biti njegova raspoloženja.

)

_______________________________________________________________________________________________

Džon Flemstid je 1690. godine prvi otkrio Neptun, misleći da pripada redu zvezda. Le Verje i Adams, potom, odvojeno jedan od drugog, izračunavaju njegov mogući položaj, da bi tokom 40tih godina devetnaestog veka bio proglašen za planetu. Tajnovitost Neptuna ilustruje način na koji je otkriven, jer je njegovo postojanje matematički izračunato (zbog nekih protivrečnosti u Uranovoj orbiti), pre nego što je utvrđeno njegovo fizičko postojanje. Njegove osobenosti, kao što su bezobličnost i tajnovitost, na čudan način su se odrazile na planu fizike, otkrivanjem gasnog osvetljenja i širenjem interesovanja za spiritualizam u nj egovoj savremenoj obradi. Kao što Uran prisvaja položaj Saturna, kao vladaoca znaka Vodolije, tako se i Neptun obično smatra Vladaocem Riba: dvanaestom kućom vladaju Neptun i Ribe. Zanimljivo je što znak Neptuna ), verovatno aluzija na Neptunov trozubac, sličan grčkom slovu psi Ψ, koji su savremeni istraživači E. S. P.-a (Ekstra senzorne percepcije, prim. prev.) usvojili kao svoj simbol.
19

______________________________________________________________________________________________

32

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Ima ne čeg u samoći što čoveka tera na sanjarenje. Sanjarenje ne predstavlja uvek vitešku težnju da s e z avetuje ne dodirljivoj G ospi, da kr oz prozor ukr ade i skre n eobuzdanog ve selja. U bezbrižnim trenucima, on poseduje nešto trubadursko, čak podseća na Pijeroa, zbog melanholične težnje ka nedostupnom. U Neptunovoj prirodi nema utehe. On žudi za ljubavlju i prijateljstvom. Ako ih dobije, povlači se, jer ništa ne može da zadovolji žeđ za beskonačnim, pošto ne postoji dostižan cilj. Neptun je čovekov neobuzdani duh. Nebo je premalo za njegove želje. Zbog toga u njegovoj pr irodi i ma r azdragane kok eterije. O n pos taje s vestan s vog bol a, koj i i spoljava pr eko želje z a igrarijama. On z na da j e l jubav nedostižna, pa s e t ako i i gra u l jubavi. On z na da j e z a njega sreća daleko, te je traži nasilno ograničavajući svoje postojanje. Njegova prava priroda, vođena mudrošću zvezda, sa kojima zajednički upravlja razgaljenim dovikivanjem kr oz ve kove tog bezvremenog bdenja, tera ga na mistične transove, spoznavanje božanskog, na tajnovite veze sa elementima van našeg sistema. On je Ismael među planetama. Nikad ne okreće lice ka Suncu. Ali, ako nije bio dovoljno izdržljiv da podnese izgnanstvo, da dosegne snežne vrhove sveznanja, i blaženstvo mudrog kaluđera, tada će druga priroda parodirati onu istinsku. On se prepušta užitku, zamišljen i nežan, u gorkoj komediji, u upotrebi čudnih droga ili upražnjavajući perverzna zadovoljstva, kroz bezdušno i neurotično sanjarenje on teži da uteši dušu. Da, Neptun je duša! Zar ona nije slična moru? Zar nije beskonačno more odjednom mirno, pa zatim razljućeno? Zar nema more čudna obličja, prelamajući svetlost na mnoštvo nestvarno obojenih pukotina? Privid i umetnost, ka meleon i z maj, t akvo j e m ore! Zar ni je m ore u j ednom t renutku ne žno, l jupko, obljubljeno Suncem, a u drugom zastrašujuće u svom divljanju, kovitlac neutoljivih žudnji? Zar se nije Sapfo bacila u more, a Undin iskušao gorko uživanje presekavši vene. Zar nisu morska raspoloženja neispitana i nepromenljiva, zar nisu utočište za čudovišta, groznija nego što ih je ma šta a ntike z amislila? O , da! Z amislimo more O disejevo i J asonovo, more Mandevila i Svinborna. Dozvolite da ljubav i strah, misterija i nadzemaljska radost svih umetnika sveta, ostave na vama trag. Pogledajte preko mora u njihove oči, i urežite u vašu dušu čudo i razuzdanost. Potom, uvidite koliko je More prava predstava duše, koliko je Neptun jedini vladalac Okeana, gospodar duše! Da, tu je svet! Neptun je duša, zajedno sa svojom nervaturom, koja se poigrava zracima dalekih sistema, zlobno ćudljiva, bledolika, kao harfa koju svira neko izdaleka, suviše prefinjena i božanska da bi njeni zvuci doprli do smrtnika. Samo ta naklonost, t a čežnja, to drugo biće u nama, taj uticaj Neptuna u našim horoskopima, dozvoljavaju nam da uhvatimo udaljeni eho lire, svetlucav, i omamljujuću muziku Psihe našeg najdubljeg dela bića. To je bilo sve najuzvišenije o Neptunu što je pesnik napisao. Pustinjakova himna20 Najmoćnije Biće! Nadmoćno u samozadovoljstvu! Jedinstveni Duh okreće se na svojoj putanji Opipljivo, bezoblično, beskonačno prisustvo tvoje svetlosti u pomračenoj duši! Dozvoli da tvoje usne čedne Krstare kroz prazan etar koji te štiti (Kao u tvrđavi opasanoj morem Besne vetrovi na krilima vazduha.

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

20

Pustinjakova himna od A. C. Sabrana dela, II tom, str. 23.
33

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Podigni divlje talase i izrodi Nepreplovljivu penu ka moru), Dodirni i privuci me tvojim poljupcem U blaženstvo i sreću, U tvoj san i tvoj život, u tvoje postojano carstvo. Mladog boga primi u oči svoje Da u mene uđu i ispune me suze tvoje, Mir tvoje, čistota i duša tvoja, nedokučiva i mudra. Sve stvari potpune, usamljene su, Mesec na svom putu i stalno kretanje zvezda, Kao i duša sama. Gore li oni, menjaju li se? Njihovo je kretanje iz večnih vratnica. Godišnja doba i ožiljci Ne ostavljajte traga na planetama, nedokučivom domu, Na spljoštenim bezobličnim licima u kupoli, Svetlijim i tamnijim od svih stvari, Rođenim pod krilima večnosti. Nema puta: usamljene su snežne šume I pećine nenastanjene, Usamljena je ta moćna siva glava Usamljena je dok gajeve posmatra: penušavo ćilibarsko obilje, I avaj, najusamljenija, tužna planino, svetilište i kruno, Zašto visoko iznad nas Bog sedi, zauvek usamljen. Ja prezasićen, iznad mahovinastog brda Gde slap svetlost na dvoje se cepa, Ali, plovi u vihorima svetla, pene i slave, Stalno kružeći, gromom svetleći, Da namami i zarobi Veličanstvene virove svojim milovanjem, Tu gde se suština hvata zvukom svečanim Pritisak je talasa najveći. Provrti ih i baci visoko, daleko Gde vazduh ne krade žar pevljivog bučanja. Sve su povijene neme planine čule Smejanje glasno, glas u saglasju, I pustile da prođe reč, znak velikog rata Čiji zvuk upi zemlja. I bi jednom melodijom vezana Čak kao zvezda duša posta, tišine najdublje. I ovde, u središtu te smrti koja mrači, Sedeh i slušah glas božanski, koji bi Prazninu da izlomi, sluh moj da probode, A Bog ne treba da govori i budnog me nađe Zbog svojeg dobra. Sunce i Mesec osmatraše, mirni. Samo će biće dušu sagledati i Samrtno, duboko potonuti U jednoličnom raspoloženju
_______________________________________________________________________________________________

34

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Usamljenosti nadmoćne, Ni zadovoljan, ni tužan, jer zaspao nije, Ali, s mirnim očima pomiren trpi Dokolicu svemirskog krda Trpi sam, neobradovan što spozna Samog Boga. Svaka promena, svaki pokret, svaki zvuk naše su nemoći! Jer čovek ne trpi tamu koju smrt donosi. Čak i Hrist pomireni, u krotkosti dosledan, Na krstu plakaše i sablasno uzdihnu, Na šiljku smrti Pevao je, jer mu strast ne podnosi Obilan svemirski znak Pomračen, i tišinu na brdu Jezovitom, na nepobedivom krilu legija Svojega Oca umre. A ja, treba li da sam miran, da lebdim između straha i moći? Treba li da budem nem, i nezasit, i nezadovoljan? I samoću ću svojim bićem ispuniti, I jednog prijatelja imati, sebe imati, I boga jednog posmatrati, I postojati, i ono posle Kraja naslutiti. O, Samoćo! Koliko ih je ime tvoje Zamenilo za Tugu, za Smrt, za Strah! Samo tvoja deca u noći leže probuđena Kako da govoriš, a niko da ne čuje? O, Uplakana Dušo! Nikad nije pala rosa sa tvog sveta, Niti se tvoj oblik prikazao, niti se tvoja Mudrost čula, Tvoj krik nad gradom U kući bez sažaljenja Čuo se nije ni u napuštenim predvorjima I uvalama peščanim, Ni smehom glasnim oglasio se nisi Niti plačom gomile Već na najdaljem moru - neproputovanoj zemlji. Gde si ti hodio ja sada koračam Tvoj narod je moj narod A tvoje strpljenje moje Beše, i tvoj život moj je bio I tvoj Bog moj Bog beše. I užem nepostojećim me veži; jer veštica me začarala Činima nepoznatim i neviđenim, Od tišine satkanim, u začaranim kućama stvorenim Gde mrtvi ljudi na samrti ležahu, godinama umirući. Ja se ne bojim Tvojim dalekim putem da hodim Preko staza i kroz palate dana

_______________________________________________________________________________________________

35

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Pa i dalje od noći, dalje iznad neba Iza ogromnih vrata večnosti. Dalje od samog čuda. O skriveno biće stvari! Nemam stopa ni krila Samo mogu dalje i od Raja, od Zemlje i od Pakla, Sve dok svoje obličje ne pronađem I u tebi budem, kao u svom pustinjskom ogrtaču, Stvorili stvar koju sam mislio - tu nesebičnu samoću! IX NEPTUN U ZNACIMA ZODIJAKA Ograničićemo naša zapažanja u pogledu Neptunovog uticaja na određeni znak. Pošto Neptunu treba 15, pa i više godina da prođe kroz jedan znak, moraćemo da pribegavamo nekim uopštavanjima. A ko ka žemo da " Neptun u z naku O vna na goveštava r atoborni ka rakter", t o s e može prevesti i kao da "sve osobe rođene između 1861. i 1875. godine imaju ratoboran karakter", ali ako uočimo da je pr isustvo ne ke dr uge pl anete pr omenilo a spekt s a Neptunom, j asno j e da ćemo napraviti razliku između uticaja Neptuna u znaku Ovna, ili slučaja kada se nalazi u znaku Bika. Doći će mnogo više do izražaja osobenost njegova Zeitgeist-a (Duh vremena, prim. prev.) u odnosu na druge planete. Sada ćemo nastaviti da proučavamo uticaj Neptuna u različitim znacima, zamolivši, pritom, čitaoca da ima na umu ovo skraćivanje. Neptun u znaku ovna21 Ima vr lo malo sličnosti između jakog, praktičnog, vatrenog i energičnog Ovna, i hladnokrvnog Neptuna. Ova kombinacija predstavlja razdor. Njegov će aspekt u odnosu na drugu planetu, verovatno, biti osujećen, ako sve ostale stvari budu u redu. Oni aspekti koje smo opisali kao dobre, neće ostati tako dobri kada je Neptun u z naku O vna, j er j e t ada nj egova p riroda naglašenija. U s vim r atnim pr ilikama, kao i u dr ugim pos lovima koj i z ahtevaju inicijativu i energiju, uticaj će posebno biti nepovoljan. Možemo smatrati da Neptun poništava sve dobre osobine O vna i z amenjuje i h potpuno s uprotnim os obenostima, pa sivnost um esto preduzimljivosti, slabost umesto odlučnosti, osetljivost umesto snage. Kada je u pitanju mornar, nagoveštaji nisu tako vidni, pa ipak nije mudro poveriti flotu admiralu koji ima Neptuna u Ovnu. Ovakav slučaj s e pobol jšava s amo pr isustvom i zuzetno dobr ih a spekata, ka o š to s u a spekti s Marsom ili Jupiterom. Ako Neptun ima odlučujući uticaj na zdravstvenom području, verovatno je da će prouzrokovati mentalne bol esti, pr e ne go pr obleme u ve zi s a ne kim dr ugim de lom t ela. D a ovu pr imedbu ne bismo ponavljali z a s vaki z nak ponaosob, m ožemo ukratko n aglasiti da se u s vakom pos ebnom slučaju reč glava može zameniti nazivom za deo tela koji je u zavisnosti od određenog znaka.

Verovatno da Crowley nije nameravao da dublje ulazi u s ve detalje o uticaju Neptuna u svim znacima Z odijaka, po što je pr ethodno ut vrdio da s e s amo m ali br oj l judi os vrnuo na ut icaj Neptuna na s edam tradicionalnih planeta. U svakom slučaju, dovoljno je rečeno o prirodi Neptuna, da bi početnik mogao da stekne svoj uvid o uticaju Neptuna u drugim znacima. _______________________________________________________________________________________________
21

______________________________________________________________________________________________

36

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

X NEPTUN U ASPEKTIMA PREMA OSTALIM PLANETAMA U bezvrednoj i nedostatnoj vrsti astrologije, koja previše pažnje poklanja materijalnom principu, Neptun se pojavljuje kao zlokobna planeta. Neko može da ode i dalje, pa da izjavi kako je Neptun još zlosrećniji i mračniji od samog Saturna. Razlog je u tome što on predstavlja silu duhovnog elementa koj a uop šte ne mari za zemaljske stvari. Ostale planete su međusobno povezane i u proporcionalnim odnosima. Neptun se izdvaja među njima kao potpuno neprilagodljiv. U životu on predstavlja krug na četiri ćoška i dvostruku kocku u matematici. Za one koji su posvećeni duhovnom on znači apsolutno dobro, dok za druge predstavlja apsolutno zlo. On ih onespokojava. Uopšteno o aspektima Konjukcija, ug lavnom, pr edstavlja z abunu, os im a ko pr irode z druženih pl aneta ni su u harmoničnom odnosu. Tako da je konjukcija sa Neptunom zlosrećna, sem ako nije prisutan uticaj neke druge planete. Opozicija oz načava sukob i iscrpljenost; u ovom položaju obe planete gube na jačini. Kvadrat predstavlja napad, i obe planete postaju više svirepe. (Nije u svim slučajevima ovaj aspekt loš: na primer, kada je Sunce u kvadratu sa Marsom, što se tiče zdravlja, može se pojaviti sirova snaga.). Aspekt sekstila je prijateljski i ispoljava suptilnije osobenosti obe planete. Trigon se odnosi na savez dva kralja. Oni se međusobno podržavaju i štite jedan drugog. Snaga obojice je ispoljena u svom najboljem vidu. Ovaj aspekt je važniji kada su u pitanju veće i spore planete. Ove bi primedbe trebalo uzeti u obzir pri sledećim proučavanjima: zbog praktičnosti i skraćivanja aspekti s u j ednostavno podeljeni na pr ijateljske i ne prijateljske; mor aju se pr ilagoditi di jagramu (karti), čije se tumačenje traži. Egzaktan nivo, pošto se ispoljava uticaj, zavisi od kuća u kojima se planete nalaze, ili čiji su vladaoci.22 Neptun i Uran - ) & ( Ove dve pl anete su od izuzetne va žnosti u s vim s tvarima ve zanim z a duhovnos t ( na p rimer, udružile su se u času rođenja Šarla Bodlera i u toj poziciji najavile rođenje velikog umetnika. Slučajevi, kao što je ovaj, kosmički su mnogo bitniji od pada Carstva. Pošto su njihove prirode tako oprečne i moćne, oni se međusobno ne usklađuju; bilo koji aspekt da imaju, biće znak borbe u ratovima na duhovnom planu. S obzirom da se Svet kreće ka Apsolutnoj Istini i Lepoti, svaka borba ove vrste predstavlja pobedu u ljubavi. U s lučajevima manje značajnih karaktera, udruživanje ove dve planete podrazumeva duhovnu borbu, verovatno mučne i dugotrajne samoanalize, ali se skoro uvek završava pobedom viših ciljeva. Što se ponašanja tiče, može se manifestovati na čudne načine, ne samo u vidu nepromišljenosti. To može biti i usamljenik, miroljubivi čudak, fanatik, mazohistički nastrojen svetac.

Naravno, uticaj bilo koje konfiguracije se može manifestovati na fizičkom planu kao potpuno "zemaljski", ili svoje uticaje može ispoljiti na mnogo suptilniji način. _______________________________________________________________________________________________
22

______________________________________________________________________________________________

37

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

U horoskopima značajnih ličnosti, ovo udruživanje, manje-više donosi slavu čoveku, i očekujemo da će prijateljstvo Neptuna i Urana, u principu, pomiriti određene duboke nesaglasnosti. U trenutku rođenja Herberta Spensera, koji je u sebi pomirio međusobno suprotstavljene naklonosti ka religiji i nauci i ujedinio ih u svom učenju o Nespoznatljivom, Uran i Neptun su se nalazili u okviru 3˚. Na isti način su se ujedinili u slučaju Šarla Bodlera, koji je ujedinio dobro i zlo u etičku bezvremenost. Isto s e d ogodilo i s a P asterom, koji j e una predio s avremenu na uku; k ao i kod Kopernika, koj i j e pos tavio t emelje n auci, s vojim i zuzetnim i na prednim otkrićima u oblasti astronomije. Isti su slučajevi Generala Granta, koji j e ponovo uj edinio A meriku, k ao i P ola Krugera, koji j e s rušio britansku imperiju. Bili su u sekstilu u trenutku rođenja Sesila Roda, i u trigonu pri Napoleonovom rođenju. Od oni h koji s u imali, manje ili ve će, probleme možemo da izdvojimo Ser Edvarda DarningLorensa i Bekona, koji su ove planete imali u polu-sekstilu. Dr. Orvil Oven imao je skoro sekstil; "Džordž Eliot" je ove dve planete imao u okviru 4˚ u konjukciji. U slučaju Džozefa Smita bili su u polu-sekstilu! Kao što smo ranije uočili, nema velike razlike između prijateljskih i neprijateljskih aspekata ove dve planete. Konflikt je, možda, veći u slučajevima koje ćemo navesti, i može se nesmanjenom jačinom ispoljavati tokom celog ž ivota. Luter, k oji j e hr išćanstvo prodrmao iz temelja, imao je ove pl anete u va trenom z naku unut ar 10 ˚, dok j e konj ukcija M arsa i V enere us lovila a gresivnu strast. Ujedinili su se i u slučaju Džona Raskina, čija je radikalna kritika života i umetnosti predstavljala v eliki pr omašaj; ka o i pol u-sekstil u slučaju A. Č. Svinborna čije su Muze iščilile posle šest godina pisanja; isti je slučaj sa Alfredom Tenisonom, koji je težio da od poezije stvori isplatljiv posao. Tenison je, takođe, imao Mars udružen sa Uranom, što ga je načinilo ulizicom i sebičnim nitkovom. Savonarola je ove planete imao u sekstilu i nestao je u vatri koju je sam zapalio. Dante, koji je iste planete imao u kvadratu, od svoje duše je sam stvorio pakao, čistilište i raj. Ser Ričard Barton, najveći lingvista Engleske i veliki istraživač, izvanredni pesnik, najoriginalniji mislilac, imao je ove planete u konjukciji, u trećoj kući. Sve u s vemu, ne ko m ože ove pl anete da s matra ka o "Opasnu granicu" g de s e, kako kaže Brauning, nalaze sva naša interesovanja. Sto je aspekt veći i više zastrašujući, to je bolje za svet u celini, a li ne i povol jnije z a m ir i udobnos t ono g koj i g a i ma u hor oskopu. M anji r azdor uve k označava ekscentričnost, ali i manje duhovne težnje. Pogledajte šta se d esilo sa ljudima koji su rođeni četvrtog novembra 1880., ili oko tog datuma, kao i rođenim oko ili tačno trećeg decembra 1900. godine. Neptun i Saturn - ) & ' Aspekt ove dve planete je veoma moćan, pošto nedostatke jedne planete nadoknađuje druga, a i uslovljava doba r m entalitet. N jihova kom binacija ni je t oliko duhovnog ka raktera, ka o š to s e mislilo, ali baš iz ovog razloga je mnogo očiglednija i povoljnija za svakodnevni život. Prvo što možemo da uočimo jeste da su obe planete usamljeničke, a prema tome, u našem smislu te reči, tužne. Kada su neprijateljski aspektovane donose nesreću i neraspoloženje (u ovom slučaju je konjukcija zlosrećna, osim ako obe planete nisu snažno podržane povoljnijim uticajima). Čovek može da bude usamljenik, otuđen, ili da bude zaokupljen lošim slutnjama, ili, u najboljem slučaju asketa, i isključiv. Verovatno će mu nedostajati saosećanja, a može postati i cinik i mizantrop. Teško mu je prići, jer on odbija od sebe. Pošto je spor i nepraktičan, može mu se dogoditi da postane žrtva kaprica. Često, poznije godine donose potpunu melanholiju. Džordž III, "stari, ludi, prezreni Kralj na umoru" iz Šelijevog soneta, imao je ove planete u konjukciji.
_______________________________________________________________________________________________

38

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Srećom, uticaj se često upućuje na umetnost, umetnost veltšmerca (Weltschmertz ili svetski bol, pojam nastao u doba romantizma, prim. prev.). Kolridž, Šopen i Alfred de Mise imali su ovakvu konjukciju. Sva trojica su od nevelikog značaja. U Kolridžovom slučaju, pridodata je konjukcija sa Venerom, a blaži uticaj ove planete odveo ga je s jedne strane u sentimentalizam, a s druge u opijum. Oskar V ajld j e ove pl anete i mao u kva dratu, i mada s u obe bi le dobr o a spektovane: S aturn s a Uranom i Neptun s a M erkurom, ut icaj j e bi o fatalan. (Neptun j e bi o u k ući javnih neprijatelja i Saturn u desetoj kući, a oni uvek donose slavu i pad). Aspekt od 150 ˚, koji se obično smatra nevažnim, u slučaju ove dve planete postaje izrazito zlosrećan. Imali su ga i Čarls I, kao i Drajfus. U političkom životu ovaj uticaj je veoma jak, ali i opasan. Gledston je ove planete imao u konjukciji u jedanaestoj kući, i mada je uvek bio dobar domaćin svojim prijateljima, uništile su ga spletke i tajni sastanci. Roseti, naš sledeći slučaj, bio je melanholičan i veoma osetljiv. Pošto je Neptun bio u konj ukciji sa Marsom, na kraju je poludeo. Trigon sa Suncem mu je omogućio da postane veliki umetnik, bez obzira na ovu nesreću. Postoji vrlo neobičan slučaj konjukcije ovih planeta na vrhu 10. kuće, kada čovek, potpomognut Jupiterom, može da ima nešto što se naziva dvostrukom svešću. Ne samo da može da radi dve stvari u isto vreme, nego ne može da radi manje od toga! Prijateljski a spekti m ogu da budu ve oma povol jni, da om ogućavaju izuzetnu profesionalnost u poslu, pot puno vladanje tehnikom, a iznad svega da donesu veliku energiju i stvaralačku moć, izrazitu vitalnost i moć rasuđivanja. Uticaj aspekta sa trigonom se vidi u slučaju izvanrednih umova, kao što su Mikelanđelo, Paster i lord Roberts. Čak su i sekstil i polu-sekstil od ve likog značaja u pogledu sticanja slave. Žorž Sandova, skoro jedina žena pored Sapfo, koja je ove planete ima la u sekstilu; a P etrarka i A delina P eti s u imali po lu-sekstil. Svako od ovi h l judi j e pokazao umetnički temperament u najboljoj i najuspešnijoj f ormi. S vako j e poka zao t alenat z a detalje, ka o i ve like t ežnje. S vako j e od nj ih s tekao s lavu, koj a s e z asnivala na j ednostavnosti i čistom srcu. Neptun i Jupiter - ) & & Blagonaklon i pobožan uticaj Jupitera pretvara Neptun u mnogo nežniju planetu. Možemo pronaći ljubazne l jude, naklonjene m isticizmu, kao š to su Kolonel Olkot, P etrarka, i l ord Lajton koj i s u ove planete imali u sekstilu. U Petrarkinom slučaju, kvadrat Sunca i Meseca obojio je njegov rad vrstom r ealizma, jer kv adrat r azbija iluz iju, dok je pol u-sekstil s a S aturnom doda o s trogost i čistotu, koje pohvaljujemo. U Šelijevom horoskopu, Mars i Jupiter su se združili sa Neptunom u devetoj kući. Malo je reći da je Šeli stvorio "svetsku veru". Mars i Jupiter udruženi daju mnogo više snage nego bilo koja druga kombinacija. Šelija moramo da uporedimo sa J. P. Morganom, u čijem se horoskopu oni nalaze u opoziciji sa Neptunom. Jedan je pokazao sklonost ka idealima, dok se drugi borio protiv njih. Slično tome, Meterlink nije imao Mars u kombinaciji, pa se slaba, pseudomistična, obmanjujuća, amaterska svojstva Neptuna pojavljuju zajedno sa Jupiterovom odorom; r eligija koj oj j e ukr adena s uština pos taje va mpir. D a m u j e s amo M erkur pom ogao, mogao je da postane najveći pesnik i najveći prorok. Aspekt kvadrata ni je t ako i scrpljujući. Omogućava izuzetnu oštroumnost u religiji i državničkoj veštini, ili u etičkim učenjima, bilo putem umetnosti ili direktnim putem. Tako nailazimo na Zolu, kao na začetnika sociologije, zasnovanoj na grubom realizmu (svoju umetničku naklonost duguje polu-sekstilu sa Venerom). Pa ipak je njegov realizam zasnovan na duboko romantičnim idejama.

_______________________________________________________________________________________________

39

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Voz u de lu Čovek-zver (La B ete Humaine) i tišina u Trovačice (L'Assommoir) su mnogo "simboličniji" nego bilo koji detalj kod Ibzena i Vagnera. Oni žive, kreću se i postoje, dok su karakteri u priči igračke u njihovim rukama. Ista kritičnost može da se primeni na delo Pika de Mirandole, koji je imao isti aspekt, kao i Sesil Rod i B rigam Jang, koji su težili da stvore Carstvo, svaki na svoj način, jedan putem religije, drugi putem novca. Svi su imali romantične težnje, a realističan i brutalan metod. Rodov trigon sa Suncem mu je omogućio slavu, bogatstvo i uspeh. Vraćajući se na prijateljske aspekte, sećamo se Luisa Kerola, čiji je sekstil Venere (u podznaku), zajedno s a pol u-sekstilom, od njega stvorio ne samo religioznog umetnika, već i čoveka naklonjenog deci. (Nedovoljno snažni aspekti, u svakom slučaju, predstavljaju ograničenja. Skoro sa sigurnošću možemo da kažemo da ni jedan horoskop nije prvog reda, ako nema dobre aspekte, ili čvrste položaje muških planeta kao što su Sunce, Mars i Saturn. Jupiter je suviše komotan da bi sam pokretao svet; on stvari prihvata onakvim kakve jesu). Imamo samo šokantne primere u slučaju aspekta trigona. Mesec u horoskopu Alfreda Drajfusa se nalazio u kvadratu sa Marsom, dok je Saturn u sedmoj kući ometao Neptuna u podznaku, zajedno sa opoz icijom i a spektom od 150 ˚. Ali, zastrašujuće nesreće koje ovi pol ožaji m ogu done ti, na kraju su izmenjene zbog trigona sa Jupiterom i Neptunom. Možemo da damo dva izuzetna primera za aspekt trigona, i to Johana Volfganga Getea i J. M. W. Tarnera, gde uočavamo blagotvoran uticaj ove dve planete. Ako uporedimo ova dva horoskopa sa onim prethodnim, gde postoji trigon sa Saturnom, uočićemo veću humanost i manju strogost. Svaki od ovih umetnika bio je maestro, podjednako koliko i Mikelanđelo i Paster, pa čak i živopisniji, sveobuhvatniji, svestraniji. Horoskop će, u mnogome, zavisiti od para planeta koje se odrede kao korisnije za čovečanstvo. Ali, svaki će pametan čovek uočiti suštinu očigledne razlike, dok će razmatranje ovog problema biti uputno, jer ilustruje razlike između Jupitera i Saturna, kao i njihov uticaj na Neptun. Neptun i Mars - ) & % Uticaji ove dve pl anete s u po s vojim pr irodama do t e m ere r azličiti, da čak ni najjača i najpovoljnija kombinacija ne donosi previše dobrog. Neptun teži da Mars učini nepraktičnim, da ga natera da se čuva u svakom trenutku kada reši da napadne punom snagom. U slučaju Čarlsa I Engleskog, k ao i K ralja D žordža V, nalazimo a spekt t rigona. E dvard VII je ima o sekstil ovi h planeta. U svakom od ovih slučajeva, nailazimo na nedruštvenost i sklonost ka intrigama. Ovo i nije neka velika mana, sem u slučaju kada je reč o kraljevima. Šopen je imao trigon, čiji se uticaj pogoršao zbog kvadrata sa Suncem, ali bio je ojačan prisustvom Saturna i Meseca. Mogao je da postane veliki umetnik, ali ko je pretpostavljao da će imati nesrećnog vladaoca? Nemoćan, sanjalica, skoro imbecil, V .B. Jejts, imao je tr igon Marsa i N eptuna, ali mu je ova kom binacija donela s nagu u nj egovom s vetu s enki.23 Kod s entimentalno r azbrbljanog R askina na ilazimo na polu-sekstil, dok mu je elokvenciju podarilo udruživanje Marsa sa Merkurom. Teodor Ruzvelt ima sekstil sa Marsom, koji upućuje na političku veštinu; ovakav glas je uživao Edvard VII. Međutim, bivši predsednik je imao i kvadrat sa Jupiterom i Venerom, koji mu je doneo nervozan karakter i plahovitu snagu što, u suštini, predstavlja dečiji idealizam.

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

23

Ovo nije loš prikaz nekih Crowley-evih osobina.
40

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Kvadrat sa Marsom je ponekad bolji od oni h aspekata koje obično nazivamo povoljnim. Ovakav položaj poništava Neptunovu nepraktičnost, a tvrdoglavost Marsa je zamenjena maštovitošću. Ovakve aspekte nalazimo u horoskopima Džej Gulda i Viljema III; takođe ih ima i Čajkovski, kod koga je Mars u bl iskoj konjukciji sa Suncem. Vilijam Dženings Brajan ima Mars u desetoj kući i konjukciju N eptuna i S unca. U prkos dr ugim l ošim a spektima, M erkur se na lazi u kva dratu s a Jupiterom i Saturnom, i opoziciji sa Mesecom, te su mu ovi aspekti omogućili uspeh. Konjukcija s e obi čno smatra nesrećnom ako je dugotrajna, ili donosi samo kratkotrajan uspeh. Ona predstavlja fanatičnu snagu koju pronalazimo u slučaju Vilhelma II. Srećom, trigon sa Mesecom i kvadrat sa Venerom su ovoj kombinaciji podarili važnost i dostojanstvo, a agresivnu energiju pretvorili u smirenost. Ako ništa drugo, može se reći da je održao mir u Evropi u toku od 43 godine. Isti aspekt nalazimo i kod Kralja Luja Bavarskog, Vagnerovog mecene, vladara čija je nesrećna sudbina dobro poznata. Robespjer je imao istu, još mnogo strašniju kombinaciju. Nema s umnje d a ov akva konj ukcija m ože da do vede do agresivnog l udila. Ovaj aspekt j e i mao Napoleon I, a li j e M ars u bl iskom s ekstilu s a J upiterom, a Uran u t rigonu. Imao ga j e i R ičard Štraus, ali u sekstilu sa Venerom, tako da se njegova epilepsija pretvorila u umetničku sklonost i muzička snoviđenja. Šeli, kao još jedan fanatik, imao je ovu konjukciju. U njegovom slučaju je prednost, koja je došla od Jupitera, njegovu maniju načinila čovečnijom. Zbog ove konjukcije je Roseti poludeo, ali mu je trigon sa Suncem omogućio da postane veliki umetnik, kome se divimo. Izuzetan slučaj je Dima Otac, koji je ove planete imao u opoziciji; njihov uticaj je zamaskiran postojanjem konjukcije sa Venerom, Jupiterom i Saturnom. Trebalo bi naglasiti da je nepoželjan bilo koji aspekt Marsa i Neptuna, osim ako ne postoji pomoć treće planete. Mars je nabusit, brutalan, ograničen, materijalan, iskren, ljutit i jednosmeran. Neptun j e s uprotnost s vega na brojanog. U XVIII veku N eptun j e bi o planeta V eka, z vezda Versaja, inspiracija Vatou, Verlenu, Ernestu Dovsonu, što je sve suprotno Marsu. Luj XV je od rata napravio maskenbal i razonodu, dok je Revolucija čak i pozorište pretvorila u bojno polje. Značajno je na koji je način Mars stao na put Neptunu. Naime, 1914. godine je dekadentima (kubistima, futuristima, i os talima, koji s u umetnost pr etvorili u bolest i s tarost) pr edstavljala Užas, koji je proždrao kitnjastu ludoriju mošusovog ulja (u originalu oeil-de-boeuf). Aspekti ove dve pl anete donos e l až u obliku intriga. Makijavelizam je r ezultat nj ihove kombinacije. Mars i Neptun su od nemale pomoći u slučajevima kada se intrige koriste u smislu uspeha, i kada ih podržavaju volja i moć. U srednjem veku su zvezde pomogle mnogim Papama. Mars i Uran, u ovakvim slučajevima, nemaju oprečan uticaj, i deluju podjednako snažno. U novije vreme s e m etodi pom alo m enjaju, a li nj ihova s uština os taje i sta. D ruštvene i dvor ske i ntrige s u zamenjene z akonskim podva lama, pr otekcijom u političkom životu, potkupljivanjem i podmićivanjem sudija i zakonodavnih tela. Umesto bodeža i otrova nailazimo na mnogo veće zlo, ubitačniju, kukavičkiju i mnogo opasniju - štampu. Neptun i Sunce - ) & ! Naša zapažanja o suprotnostima između Neptuna i Marsa, m ogu da s e primene i na Neptun i Sunce. Sunce osvetljava sve što je mračno, osnažuje nejako. Neptun je periferija, a Sunce centar sistema. N eptun pr edstavlja duš u V elike M ajke, a S unce O ca. O ni s u, pr ema t ome, komplementarni, i mogli bismo reći, neophodni j edan dr ugom, dok j e nj ihova i nterakcija u potpunosti harmonična. Ljudi koji imaju ovaj aspekt poseduju složenu prirodu, koja im može doneti uspeh. Ličnost će zračiti blistavošću: radost će ublažiti božanska tuga, a melanholija će se pretvoriti u n eobuzdanu razdraganost. Biće potrebna samo minimalna pomoć treće planete, jer kada s u Neptun i S unce zajedno, oni s u do t e m ere j edan drugom dovol jni, da i m ni je pot reban dodatni uticaj. Drugi deo horokopa će mnogo zavisiti od ostalih planeta. Možemo reći za ovu

_______________________________________________________________________________________________

41

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

kombinaciju da može biti upoređena sa velikom, stabilnom i skladnom harfom, koja bi za Umetnika pr edstavljala "muziku s fera" ( pojam P itagorejaca, po koj em ne beska t ela s vojim kretanjem s tvaraju m uziku s fera, pr im. pr ev.). P ošto i ma m nogo pr imera o de lovanju ove kombinacije, čitalac će se morati zadovoljiti sledećim izborom. Verovatno n ajveća pevačica na svetu, Adelina Pati, imala je Neptun u konjukciji sa Suncem. Njenu karijeru je odredio uticaj Marsa u petoj kući, u trigonu sa Uranom. Od drugih konjukcija možemo na vesti pr imer S avonarole, gde j e p ridodat i M erkur, š to j e od njega s tvorilo ve likog učenjaka i mistika. Zbog konjukcije Venere i Saturna (koji su jedan od drugog udaljeni samo deset stepeni) on je postao fanatik i asketa. Erazmo, veliki učenjak s rednjeg v eka, i mao j e ovu konjukciju, zajedno sa Mesecom. Merkur i Venera su se udružili u Ascendentu (prvoj kući), Vagi, što je imalo veze sa odlučujućim faktorima u njegovom životu. Edison je, kao i Savonarola, imao Neptun sa Suncem i Merkurom. Praktičan smer u njegovoj nauci je omogućilo prisustvo Škorpije, sa njenim vladaocem dobro aspektovanim u trećoj kući. Gledston je imao ove dve iste planete u polu-sekstilu prema Neptunu, koje su se nalazile na vrhu Ascendenta, i koje su odredile njegovu ambiciju, e lokvenciju i s nagu. V ilijam Š ekspir j e i mao S unce i M esec u konj ukciji i u pol usekstilu prema Neptunu, koji je bio u desetoj kući, kući slave. Jupiter i Saturn su se, u istoj konjukciji, nalazili u desetoj kući. Petrarka j e i mao udr užene M erkur i Sunce, u k vadratu s a N eptunom, p otpomognute od s trane Jupitera i Saturna. Neptun je bio u petoj kući, kući umetnosti, ljubavi i lepote. Emil Zola je imao konjukciju S unca i M eseca u pol u-sekstilu pr ema N eptunu, koj i j e bi o u pol u-sekstilu prema Veneri. Ove planete označavaju artističko usmerenje njegove energije, dok kva drat sa Jupiterom nagoveštava ateistički stav i suprotstavljanje klerikalnoj partiji. Šopen j e i mao N eptuna s a S aturnom u kva dratu s a S uncem, dok j e N eptun bi o u na jgorem položaju po nj ega - u najnižoj tački. Ovo je njegovom delu dalo zamišljen i melanholičan karakter. Na sreću, udružena Marsova energija sa čistotom Meseca, spasli su ga. Čajkovski je, međutim, imao kvadrat Marsa i Sunca. Kraljica Elizabeta I je imala opoz iciju Sunca i Neptuna, u de setoj i četvrtoj kući, što predstavlja loše položaje, za razliku od suprotnih položaja koji su najbolji, te je ovo razlog njenog dinastičkog poraza, kao i njenog uspeha kao vođe i branioca svoje zemlje. Odnos Sunca pr ema S aturnu odredili su njenu odlučnost i moralnost, što povezujemo sa njenim imenom. Engleski kralj Džordž V imao je sekstil sa Suncem i trigon sa Marsom, ali i Jupitera zarobljenog u dvanaestoj kući, u kvadratu sa Uranom, zbog čega je mogao da izgubi presto.24 Sada s e v raćamo aspektu t rigona, i pr onalazimo ga laksiju. H aksli j e i mao ova j aspekt, koj i j e omogućio da njegov rad, ne samo kao naučnika već i kao filozofa, potraje godinama, dok su se njegovoj harmoničnoj ličnosti divili čak i najljući neprijatelji. Roseti je, takođe, imao ovaj aspekt, koji ga je učinio besmrtnim, i pored lošeg uticaja Marsa. General Grant, jedna od tri svetle tačke u američkoj politici, je isto imao ovaj trigon. I Sesil Rod ga je imao, ali je kvadrat sa Jupiterom omeo nj egovo ž ivotno de lo, i um ro j e os tavljajući svoje delo nedovršeno. Kopernik je, takođe, imao ovaj aspekt, pa uprkos kvadratu sa Venerom (u poređenju sa tako velikom igrom, ovo je nevažan zalog), on uspeva da upotpuni preokret u astronomiji. U ovom slučaju su pomogli konjukcija s a U ranom i trigon sa Saturnom. Otuda prisustvo kosmičkog prostora u njegovim dostignućima, koja su potresla svet.

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

24

U stvari, Džordž V je napustio presto, pošto je umro 1936.
42

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Mikelanđelo je ovaj trigon imao u konjukciji sa Merkurom i Venerom, kao i sekstil sa Jupiterom. Konjukcija Meseca i Urana u Škorpiji, u trigpnu sa Saturnom u petoj kući, podarili su mu nadmoćno poimanje umetnosti, stvaralačku energiju i upečatljivu interpretaciju. U zaključku možemo reći da povoljan aspekt ove dve planete sa jakim položajem, i posebno ako ga podržavaju dobri anđeli drugih planeta, predstavlja jednu od najsrećnijih mogućih okolnosti preimućstvo u životu, koje treba ceniti više od bilo kog drugog. Neptun i Venera - ) & $ Uopšteno govoreći, kombinacija Neptuna i Venere je zlosrećna, isto kao i ona sa Marsom, ali iz potpuno drugačijih razloga. Venera označava istinu, ljubav, lepotu, nežnost i gracioznost, ali ako ove kva litete om eta neki muški element, oni će se ispoljiti kao puka slabost, aljkavost, sentimentalnost. Stari alhemičari su Veneru opisivali kao "spoljašnji sjaj i unutrašnju iskvarenost", a i astrolozi se toga drže. Venera predstavlja lažno zlato, otrovan i korozivan bakar. Ovaj iskaz će biti potvrđen tokom naše analize. Venera je suviše slična Neptunu, da bi mu predstavljala dobrog supruga. Ona je "vidljiva duša Prirode", a on je njen nevidljivi deo. I, kao što smo naučili iz knjige "Hemijski brak" od Kristijana Rozenkrojca, l judima j e bi lo zabranjeno da gledaju u V eneru. T ako da i najbolji aspekti ove dve pl anete podrazumevaju pasivnu prirodu, a ostali deo horoskopa treba da bude vrlo moćan, pa i u tom slučaju "povoljne" moći, stvar se ne okončava dobro. Samo prava snaga neke stalnije planete koja se udružila u kombinaciji, može da omogući objektivan uspeh. Drugim rečima, nešto mora da dominira, da bi Venerin aspekt postao nešto više od početnika u preduzeću. Otuda u horoskopima tako slavnih ljudi, kao što su Zola, Gete, Brigam-Jang i Ruzvelt, pronalazimo pomoć Jupitera. Kod Kolridža u pomoć dolaze Merkur i Saturn. Kopernika je spasao trigon sa Suncem. Ako je Venera sama sa Neptunom, takav položaj predstavlja uspeh, ali podrazumeva i Dvoličnost i Sentimentalnost. Na primer, kraljica Viktorija je imala ove planete u trigonu, te njena vladavina predstavlja uzor za mnoge muškarce. Svedenborg ih je imao u sekstilu, pa je njegova religija bezkarakterna - kult čudaka bez muškosti. Bekhauz je imao ove planete udružene, te tu nailazimo na pijanistu, koga bismo mogli nazvati "ostvarenim". Kruger, stari podlac i obmanjivač, imao je aspekt trigona, ali ga je konjukcija Marsa i Jupitera učinila snažnim, lukavim i hrabrim. Vilhelm II, sa kvadratom, ugrozio je postojanje svoje zemlje nekoliko puta, zbog pogrešne odluke da održi mir u Evropi. Luj XVI, koji je imao sekstil, izgubio je presto i glavu, zbog odbijanja da ukloni mafiju "udarom sačmare". Tolstoj je imao konjukciju, i bio je sentimentalan do l udila. Dikens je imao kvadrat, i svoj sjajan talenat je uništio satirom (na vrhu treće kuće se nalazio Saturn, a u Jarcu kvadrat sa Marsom u kući Ovna) najgore vrste viktorijanske gadljivosti i gluposti. Teodor Ruzvelt je, uprkos brutalne realističke snage, koja je došla od Jupitera, i nasilničke energije, koju je omogućio Mars, imao kvadrat sa Venerom, te su ga nj egove s opstvene t užbalice nad s irovim i be zvrednim i dealizmom, na kraju, s koro z adavile. Ser Alfred Harmsvort, ili lord Nortklif, imao je aspekt sekstil, i bio je ulični vođa, predvodnik bulevarskog mentaliteta. Nema sumnje u to da ovi aspekti pružaju nadmoćnu snagu, ali je to samo grešna snaga hipokrizije. Ona se zasniva na iluziji. Umesto da sve mračno i senkoliko kod Neptuna bude ublaženo, ono postaje zastrašujuće, zbog lažnosti i bezvrednosti bogohulničke i vampirske Venere, koja nije Venera-Uranija, već Lilit koja vlada snovima zlih ljudi, ili se hrani usnulom decom, prva i najfatalnija od svih demona podzemnog sveta. Neptun i Merkur - ) & # Aspekti ove dve planete su veoma povoljni. Merkur daruje intelekt mističnoj planeti, dok Neptun ublažava hladno savršenstvo plenete razuma. U isto vreme, Merkur je varalica, a Neptun gospodar maskarade, i ova kombinacija često dovodi do perverzije i ćudljivosti, čije dobre strane zavise od ostalog dela horoskopa. U pozitivnom smislu, ova kombinacija označava pamet, dok u suprotnom
_______________________________________________________________________________________________

43

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

predstavlja pomodarstvo i osobenjaštvo. Ponekad dolazi i do logičnog razlaza sa zdravim razumom. U slučaju V.E. Gledstona polu-sekstil je omogućio elokvenciju i političku veštinu, te je tako on bio veliki govornik i najveći stručnjak za parlamentarna pravila svog vremena. Edison je, sa jačom formom ovog duplog aspekta, bio veliki um svog doba u smislu praktične primene nauke. Petrarka j e i mao S unce i M erkur u kva dratu s a Neptunom, pa s u u ne saglasju rečitost i strast. Dante, koji je intelekt i misticizam upregao u kočije satire i pogrde, imao je Merkur i Neptun u sekstilu. Kolridž je ima o polu-sekstil, t e s u nj egove pr igodne be sede oduševljavale nj egove savremenike. Isti slučaj je sa Luterom, čiji su intelekt i obrazovanje prodrmali svet. Treći slučaj je Raskin, čija proza ostaje trajno svedočanstvo njegovog doba. Napoleon, čiji se intelekt ne samo kao vođe, već i kao zakonodavca, retko sa čim može uporediti, takođe je imao ovaj aspekt. Aleksandar Dima je i mao M erkur u t rigonu, pa j e, i por ed z losrećnog aspekta Marsa, napisao najbrilijantnije avanturističke romane koji su ikad napisani na francuskom jeziku. Savonarola je imao ovu konj ukciju s a Merkurom i S uncem, i bio j e na jelokventniji i najobrazovaniji dokt or, koga čak i Firenca može da ugravira na svom grbu. Balzak je ove planete imao u opoziciji, ali potpomognute pol u-sekstilom M eseca; ova kvoj poz iciji m ožemo da z ahvalimo nj egov oš tar intelekt, njegovo beskonačno poznavanje čoveka, i njegovo poimanje sveta ka o kom edije ili maskarade. Kvadrat izaziva gorki cinizam - kao što je to slučaj sa Bajronom. Filip Burk Marston, slepi pe snik pr erafaelitskog s tila, i mao j e ove pl anete u opoz iciji. O n s pada u na joštroumnije i najrealističnije pesnike te veštačke škole. Imamo dva b rilijantna i s avršena pr imera p refinjenog uticaja aspekta t rigona: O skar V ajld i Bernard Šo. Njihov um je potpuno tipično obeležje ovog aspekta. Manje važan sekstil se vidi na primeru Žorža di Morjera, autora "Trilbija", čijem se prefinjenom hum oru i pr ikrivenoj s atiri i danas di vimo. H armsvort, pa metan i be skurpulozan novi nar, i mao j e Merkur u t rigonu s a Neptunom, ali i sekstil sa Venerom koji je sve okrenuo naopako (takođe je imao i Sunce u opoziciji prema Saturnu, i kvadrat sa Mesecom. Saturn je imao u desetoj kući, te je zbog toga i propao). Konjukcija ponekad daje velike teologe, kao što je Rudolf Štajner - opozicija će pre da izazove potiskivanje prave religiozne misli i da stvori naklonost ka ćudljivostima, pomodarstvo, ili intelektualnu kritičnost bez mere. Takav je slučaj Eustasa Majlsa, koji je želeo da promeni svet putem dijeta sa zdravom hranom, a čiji su govori posle večere bili puni kalambura sa imenima prisutnih osoba. Hauard Karington je otišao čak i dalje sa svojim predlogom da ceo svet počne da gladuje, te će na taj način i svetski jadi biti izlečeni. Logično - on je u pravu! Srećom, u pomoć su mu došli trigon i sekstil sa Uranom, a zrelost mu je donela određenu mudrost, ili, u najmanju ruku, zdrav razum. Dovoljno s mo r ekli. S ada t reba da razjasnimo ka ko de luju ove pl anete i ka ko m eđusobno sarađuju. Na koji način njihov uticaj može da odredi nečiju pamet, i posebno moć govora, koja je osnova uma. Ovo nije naročito povoljna kombinacija za umetnika, kome su potrebnije očinski nastrojene planete, kao i one koje omogućavaju stvaralačku snagu. Najveći broj primera koje smo naveli, očarali su nas više svojim sjajem nego dubinom. Gledston je bio suviše pametan da bi bio pravi državnik. Edison nikada ništa nije otkrio u apstraktnoj oblasti nauke. Petrarka se ne nalazi u prvim r edovima p esnika. K olridžova z vezda j e i mala s amo t ri t anka z raka. Luter ni je bi o dubokoumni t eolog. R askin j e bi o s amo ne uspeo um etnik. N apoleon nikada ni je do kor ena sasekao svoje političke težnje. Dima je bio samo narator. S avonarola j e s amo kažnjavao uz roke zla koj e j e na padao. Bajron ni kada ni je pi sao pr vorazrednu poe ziju. M arston j e s amo t užni rimoklepac. Vajld i Šo nisu stvorili ništa beskonačno. Harmsvort predstavlja obrazac za ispraznost, glupost i senzacionalizam. Dimorjer je bio banalan, a Štajner šarlatan. Balzak je, istini za volju, bio najveći romanopisac koji se nalazi među ovim primerima. Ali, aspekt Neptuna i Merkura je od drugorazrednog značaja u horoskopu u kome se nalazi Venera sa Marsom u konjukciji pol u-sekstila prema Jupiteru u desetoj kući, sa Suncem takođe u desetoj kući,
_______________________________________________________________________________________________

44

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

udaljenim s amo 7˚. Ovo nagoveštava Balzakov pogled na svet, pa čak, u nekoj meri, i njegov postupak u delu. Ali, moćniji bogovi moraju biti stvoreni za govor kojim će objasniti svoj talenat i energiju, kao i stvaralačku i besmrtnu slavu. Neptun i Mesec - ) & " Primedbe koje smo bili primorani da iznesemo u slučaju Venere i Neptuna, moraju da budu još oštrije, ako želimo na pravi način da proučimo Neptunov odnos prema Mesecu. Venera poseduje izvestan mir i lepotu, dok je Mesec hladan, mračan - on je majka iluzije. Beskonačno je mračan, bez obz ira na t o š to m u S unce da je ne što od svoje s vetlosti. T ako, s am, pr edstavlja pl anetu veštica. Čudne zveri plove kroz noć. Trovači skupljaju ubilačke trave u trenutku kada Mesec opada. Neptun predstavlja "oktavu" Meseca. Tako njih dvoje u kom binaciji donose maksimalno odstupanje od ravnoteže. A sve neujednačene sile su zle. Prema tome, nailazimo na izrazitu slabost i ž enstvenost koj a se izražava melanholičnom zlovoljom, često udružena sa lošim zdravljem i naklonošću ka pićima i drogama. Jaki karakteri, veliki ljudi, koji su imali ovaj aspekt, imali su ga kao nevažan, kao što je to slučaj sa Vagnerom, koji ih je imao u sekstilu, ali je imao i Sunce na samom vrhu Ascendenta, u t rigonu sa Marsom i sekstilu sa Jupiterom, polu-sekstilu sa Merkurom, a to je poredak koji nadmašuje Neptun i Mesec, ili im pomaže. Tako, Šekspirov polusekstil je pol u-sekstil s a S uncem. Erazmo je im ao i S unce i M esec u konj ukciji. Z ola j e i mao Sunce i M esec udr užene u s ekstilu, kao i aspekte V enere i J upitera. Šopenov sekstil je ojačan Marsom i Suncem. Filip Berk Marston je imao opoziciju prema Merkuru, ali je pored nje imo i konjukciju Marsa i Jupitera, kao dominantan faktor u s vom horoskopu. Vilhelm II je imao trigon sa Mesecom, odakle potiču njegove fizičke nevolje i njegova nejaka ljubav prema miru. Srećom, Mars se udružio sa Neptunom u desetoj kući, te je sprečeno da ta slabost pređe u kriminal. Džordž Eliot je ove dve planete imala u polu-sekstilu, odatle izrazita ženstvenost u njenoj prirodi i težnja ka pr erušavanju u m uškarca. Franc J ozef j e ov e pl anete i mao u kva dratu, i nj egova tragedija beše suviše velika da bi je oplakivali. Robert Luis Stivenson ih je imao u konjukciji. On je tipičan primer: nesiguran, anemičan, osetljiv, prefinjen, jadan, otmen čovek koji nije mogao da se izbori sa svetom; spasla ga je Venera na vrhu jedanaeste kuće, omogućavajući na taj način prijateljsku pomoć (ona je u trigonu sa Uranom) u stalnim nevoljama. Postoji i konjukcija Sunca i Marsa u osmoj kući (kulminirajućoj) koja je omogućila iznenađujuću i neočekivanu snagu u trenucima očajanja, ali koja ga je na kraju i ubila. Saturn u drugoj kući označava još i melanholičnu usamljenost, posebno na položaju unutar 2˚ opozicije prema Jupiteru. Drajfus je imao isti aspekt, konjukciju, koja ga je načinila igračkom u rukama najzlosrećnijih sila, uprkos trigonu sa Jupiterom, koji ništa drugo nije mogao da učini nego da osigura njegovu rehabilitaciju na kraju. Aspekt trigona nalazimo i u slučaju Gi de Mopasana, te ovom aspektu možemo da pr ipišemo njegovu ne rvoznu os etljivost. A li j e imao i V eneru u konj ukciji s a Jupiterom i Marsom, nadmoćnu snagu karaktera da se suprotstavi drugim slabostima. Kao pos lednji pr imer i mamo oz loglašenu Mejbel Kolins, čiji Neptun nije u konjukciji sa Mesecom, već je u trigonu sa Marsom, kvadratu sa Venerom i sekstilom prema konjukciji sa Saturnom i Uranom. Ovakva papazjanija od aspekata je suviše zbunjujuća da bi bila dob ra. Neptun u petoj kući, kući zadovoljstava i umetnosti, uništio je taj deo njenog Života. Njene su knjige bile samo mešavina ludila, bolesničkog pisanja, pretenciozne i neuke, a njena uživanja behu neukusna do krajnjih granica. Zaključujući, možemo da ka žemo ka ko kom binacija M eseca i N eptuna m ože da bud e najpovoljnija u s mislu pods ticaja i maginaciji, i zražavanju pr efinjenih i d ubokih m isli, ka o i u stvaranju poštenog karaktera, osim ako horoskop sam po sebi nije dobar. Tako teško razumljive i mračne misli, koje smo naveli, najverovatnije će doživeti brodolom usled životne oluje, osim ako

_______________________________________________________________________________________________

45

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

brod u kome plovi duša nije ojačan trostrukim mesingom i gvožđem neke druge planete, koja je u boljem položaju i koja odoleva teretu uzburkanih okolnosti. XI UTICAJ NEPTUNA U DVANAEST KUĆA NEBA25 Neptun u prvoj kući Lako je prepoznati osobe koje imaju Neptun u prvoj kući. Čak je na prvi pogled očigledno da nisu kao ostali. Dati osećaj je teško objasniti, ali je nepogrešiv. Na neki način su to neobične i jake individualnosti, ali ne i sa uobičajenom vrstom snage. Opšte karakteristike lica će više odrediti znak u prvoj kući, planeta koja vlada tim znakom, kao i aspekti te planete, ali je praktično uvek moguće odrediti da li je Neptun u blizini, ili u samom Ascendentu, jer se ovaj uticaj očituje u očima. One su uvek sive ili plave, sa prilično hladnim izrazom, ali bez obzira da li je tako nešto u pitanju ili nije, one su posebno privlačne. Efekat je često čudesan i iznenađujući. U njima može postojati nagoveštaj izvitoperenosti ili ludila. Oči su hladno prodorne, pa ponekad i prepredene i tajanstvene. Ovakav izgled je toliko karakterističan, da će student moći da upozna samo neke ljude koji ga poseduju. Ova napomena je od posebne važnosti kada nije poznat tačan sat rođenja, jer ako je Neptun u prvoj kući, neće biti sumnje, a dijagram ćete moći da napravite za tačan sat sa savršenom pouzdanošću. Karakterne i m entalne osobenosti ljudi sa Neptunom u pr voj kući su jedinstvene i iznijansirane. Kao i obično, uticaj Neptuna s e ogleda u na judaljenijoj br zini, koj a i zaziva kor enite pr omene u samoj ličnosti. Ništa koliko Neptun ne menja napomene koje smo dali o znaku i vladaocu. On ih ne menja - on predstavlja potpuno novi uticaj, na suptilnijem i moćnijem planu. Prvi način na koji se ovaj uticaj ispoljava, i koji nam privlači pažnju, jeste u tome da se u ličnosti često očituju kontradiktorne osobine, ćudljivost, perverznost, ili predstavlja neki neobičan vid rđave imitacije ili prerušavanja. Kod nekih priroda ove osobine će biti suštinske i dalekosežne; kod drugih će biti isprazne i površne. Ovo pitanje moramo da utvrdimo u odnosu prema činjenici da Neptun ima relativnu snagu, bilo suštinsku, bilo slučajnu, zajedno sa znakom i vladaocem. Mogli bismo da spomenemo nekoliko osnovnih zapažanja koja smo napravili, i koja su izuzetno karakteristična za ovaj uticaj. Kod mlađih ljudi, koji kao da se još nisu oslobodili, čak ni delimično, velikog uticaja materijalnog, težnje duhovnog koje Neptun predstavlja, verovatno će se ispoljiti u pot razi z a neobičnim uzorima. Može često doći do upotrebe onih droga, čije dejstvo poništava granice vremena i prostora, i kao da razvija ličnost, uistinu samo trenutno i na račun okoline. Iz sličnog razloga s vi ne normalni por oci m ogu da budu z apaženi u slučajevima ovakvih osoba. Obična životna zadovoljstva mu izgledaju banalna, jer još uvek nije razvio nadmoć sopstvene duše i duše Svemira, koja čoveka vraća razumu, posle potrage za skrivenim tajnama. Upućena osoba zna da je život san, ali on takođe zna da je taj san božanski. On više ne brka ravni. U početku svoje potrage, podstaknut nezadovoljstvom, prirodno je što zamišlja, da će menjanjem prirodnog poretka stvari, za koje je mislio da su loše, zaslužiti one dobre. Naravno, ovakav način mišljenja je svakome neophodan u određenom dobu. Međutim, napuštajući ovaj put, on shvata da stvari postavljene naglavačke nisu ništa bolje od onih postavljenih odozdo na gore. Treba r azumeti da s e donja uput stva odnos e s amo na j ednostavne s lučajeve - oni s e me njaju prema z naku u kom s e na lazi pl aneta, k ao i p rema a spektima koj e on a obr azuje s a os talim planetama. Pošto je, naravno, nepraktično davati posebne proračune za sve moguće kombinacije, biće neophodno zabeležiti prost, poseban i jednostavan uticaj svakog elementa od kog se sastoji konfiguracija na nebu u svakom trenutku, ostavljajući početniku da ih kombinuje za s vaki poseban slučaj, u odnosu na sopstveni sud, iskustvo i mogućnosti. A. C. _______________________________________________________________________________________________
25

______________________________________________________________________________________________

46

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

On će tada biti dovoljno osetljiv da krene najlakšim putem - postaće zadovoljan životom, ne više na nepromišljen način, što je karakteristika životinja, već zadobijanjem božanske mudrosti. Nema sumnje da je on, kao i svako drugi na svetu, samo glumac na sceni, senka u snu, ali će uvideti da bi u tom komadu trebalo da odigra svoju najbolju ulogu. U tom snu ne bi trebalo da priziva sile iz noćnih mora. Iz ovih razloga, kao i zbog našeg razumevanja božanske tolerancije koja je podarila osmeh Suncu i suze kiši, kao i zbog pravičnog i nepravičnog, mi ne smemo ovakve osobe okrivljavati (Crowley ljude koji imaju Neptun u pr voj kući naziva Neptunijancima, u bukvalnom prevodu, prim. prev.) zbog njihovih čudnih osobenosti, koje će mu, po našem s tarijem miš ljenju, razoriti duš u. U ekstremnim slučajevima je neophodno dozvoliti da čovek sebe uništi, jer u destrukciji leži iskupljenje. Naš stav je - saosećanje. Nastojaćemo da razumemo ova predivna nastojanja. Za nas bi bilo nekorisno da pokušamo da ih sprečimo. One su božanski određene, ali bi nam mudro bilo da nadziremo ovakve strasti kada izgleda da čine više zla nego dobra. Bilo bi korisno zapamtiti da je njihov izvor nemoguće obuzdati. One dolaze usled sumnji, koje se nalaze duboko u čoveku, gde bi svako grubo reagovanje na njih značilo prerano i uzaludno prosuđivanje. Naša namera je da samo naglasimo sukob, a sukobu treba potom suditi, jer je prema svetskoj mudrosti on nastao kroz borbu vojske svemudrog božanskog Proviđenja. Postoji jedna osobenost Neptuna u prvoj kući, koja neprestano dosađuje osobi koja je poseduje. Nju je opisao Edgar Alan Po, u svojoj priči "Đavolak perverzije". Um neke osobe može do savršenstva da bude izgrađen, ona može zdravo da prosuđuje i da ima nesputane želje, ali u trenutku kada treba da izvrši svoju volju, ona odustaje i prkosi. Ibzen je istu osobinu prikazao u opisu " Džin u na ma", a li j e ve rovatno na jjasniji i na jjezgrovitiji pr imer za ovu os obinu da o Sv. Pavle u "Poslanici Rimljanima", VII poglavlje, stih 15-24. Ovo ne treba mešati sa borbom tela i duhovnosti, jer se ona stalno dešava u svima nama, kao ni sa sumnjom, oklevanjem, kolebanjem, neslaganjem priroda, ili sa nemogućnošću da se donese ispravan sud. To je čista perverzija. Težnja ka stvarima, koje se nalaze izvan granica postojećeg, je uobičajena za sve ljude koji imaju Neptun u prvoj kući, a kod starijih ljudi, koji su prošli kroz sve vatre čistilišta, kod onih koji poseduju znanje i razumevanje kosmosa i koji su naučili kako da postupaju sa strastima i emocijama, ova težnja se pojavljuje u manje razornom obliku. Kod njih još uvek postoji težnja da otkriju Nematerijalno, ali način koji primenjuju je promišljen, umesto instinktivnog, dok zdrav razum vodi računa da ni zdravlje, ni razum, ni bogatstvo, ili odnosi u društvu, ne dođu u opasnost. Osoba na taj način obdarena može da proučava neobične nauke i neće poći pogrešnim putem, može da svo svoje slobodno vreme posveti molitvama i meditacijama, ali neće postati fanatik; može da os voji z nanja iz obl asti mis tike, koj a i zgledaju bud alasto o bičnom čoveku, ali će verovatno zadržati sopstveni stav u toj stvari. Lestvica N eptunovog ut icaja s e, t ako, p enje od udaljenog i m račnog bezdana pakla, do krune rajskih uvek svetlećih planina, ali već pomenuta težnja uvek ostaje i sta. To je g lad za beskonačnim. Strastan ljubitelj droga, psihopata, ludak i svetac, jesu svi članovi iste porodice, i ono što ih razdvaja nije razlika u duši, već pre u stepenu znanja i iskustva. Svetog Franju Asiškog od M arkiza de S ada de li s amo nj egov um, pa bi i pri tumačenju svakog posebnog horoskopa, karakter čoveka morao da bude određen onim kućama i planetama koje upravljaju umom. Da se prisetimo nekih manje važnih Neptunovih osobenosti, istih onih impulsa koji su odredili da Ignjacijus Lojola, Žil d'R e, i ndijski Jogi i li N apoleon pos tanu ne što i zuzetno, i li koj i s tvaraju osobe nepraktične, sa manje smisla za svakodnevicu, koje se pretvaraju da su nešto izuzetno. Otuda nailazimo na ljude koji poseduju zvanja, a ne zaslužuju ih, koji vole da se neobično
_______________________________________________________________________________________________

47

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

odevaju, koji se guše u egzotičnim parfemima, ili se šminkaju. Ova pretpostavka se može ispoljiti na različite načine, kao što su na primer: sklonost ka intrigama, svakodnevne šale, obmanjivanje prijatelja i li j avnosti, i li i granje ne ke ul oge na pozornici ž ivota, š to s ve z ajedno ni je pr irodno. Stabilnije osobe će, verovatno, ovu tendenciju ispoljiti pravom glumom na sceni, gde će težnja biti ozakonjena i prihvaćeno izražavanje. U svim ovim slučajevima se retko nailazi na pravu stvaralačku naklonost. Mimikrija i pretvaranje su pravilo, ali je uključena i određena doza originalnosti. Kao primer čitavog perioda koji je bio pod N eptunovim ut icajem, m ožemo da na vedemo M olijerovo doba , ka da s u s e s vi pr erušavali. Nisu se samo sluge i sluškinje maskirale u svoje gospodare i njihove ljubavnice, već i sami plemići nisu mogli da izvedu ni najobičniji flert, a da se ne preobuku u pastire i pastirice Vergilijevog dob a. T rebalo b i da student ovo ne pomeša sa neotesanošću ili neoprostivom snobovštinom. Osoba koj a i ma N eptuna u pr voj ku ći na neki način je neodgovorna, vrlo nestalna i ima slabe karakterne os obine, j er reaguje i mpulsivno i li ka priciozno, pr e n ego pr omišljeno i na os novu sopstvenih interesa. Ona je vrlo često svesna da svojim ludorijama pravi od sebe budalu, ali je vragolast duh t era da n astavi s a nj ima, a i s am na goveštaj ne slaganja t era j e da pr etera s a greškama na koje se žale njeni prijatelji. Neptun, t akođe, određuje lutalačku narav i nezadovoljstvo zbog mesta boravka. Izvinjavamo se što navodimo Bodlerovu pesmu u prozi "Bilo gde izvan sveta", koja pruža rečitu sliku čoveka o kome govorimo: (XLVIII) "Ovaj život je bolnica u kojoj svaki bolesnik želi da promeni krevet. Jedan je nervozan što se pati pored peći, a drugi misli da će mu bolje biti pored prozora. Izgleda da mi je bolje svugde gde me nema; i ovo pitanje premeštanja je ono o kojem neprestano raspravljam sa svojom dušom. Reci, moja dušo, jadna obmanuta dušo, da li razmišljaš o put u i životu u Lisabonu? Mora da je toplo tamo, a ti bi bila življa i od guštera. Kažu da obala je od mermera i da ljudi mrze zelenilo pa su počupali svo drveće. - Ah! P ostoji i pr edeo koj i bi t i s e dopa o; predeo s av od s vetlosti i svetlucavog kamenja, i tečnih ogledala da se u njima ogledaš! Moja duša ništa ne odgovara. Pošto voliš mir tako mnogo, dok se misleći krećeš, da li bi volela da pođeš i živiš u Holandiji, zemlji koja sreću donosi? Možda bi se zabavila u toj zemlji, čijim si se slikama tako često divila u muzejima. Šta kažeš na Roterdam, ti koja voliš šume jarbola i brodove vezane duž kuća? Moja duša ostaje nema. Možda bi ti se slađe osmehivala Batavia? Tamo ćemo pronaći duh Evrope ovenčan lepotom tropa. Ni reči, da nije moja duša umrla? Da li s i tol iko onemoćala da se zadovoljavaš samo sopstvenom srećom? Ako je tako, hajde da odemo u one zemlje koje nose pečat smrti. Razumeo sam, jadna dušo, pakujemo se za Torneo. Hajde još dalje da odemo, do uda ljnog kraja Baltika, još dalje od života, ako je moguće. "Hajde da s e ul ogorimo na P olu!" T amo s unce kos o pa da na z emlju i s pora pr omena s vetlosti i mr aka onemogućava raznolikost i povećava monotoniju - bolje išta nego ništa. Tamo se možemo dugo
_______________________________________________________________________________________________

48

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

kupati među senkama, dok će Aurora Borealis, da bi nas zabavila, s vremena na vreme slati svoje rumene krugove, kao odraze vatrometa pakla. I tada, konačno se moja duša oglasi, i mudro povika: "Nije važno gde, nije važno gde, sve dok je izvan sveta!" Iz svega što smo rekli proizilazi da pravi tipovi ljudi koji imaju Neptun u prvoj kući, u potpunosti žive u okviru nervnog sistema. Njihovo telo je, vrlo često, osetljivo, nežno i slično cvetu, ali duša u njima snažno gori i lako može da izgori. U doba kada su fizičke funkcije smanjene, i kada nervi ne dobijaju hipernormalnu energiju koja im je neophodna, rezultat će, verovatno biti histerija i nervni slom. Ljudi, koji boluju na ovaj način, su verovatno srećnici, jer su u ovakvim slučajevima upozorenja pr irode kons tantna, dok l ekarska pom oć, koja insistira na potpunom miru i odmoru, može da ih u potpunosti uništi. Gde je fizička konstitucija jača, i kada telo sa više čilosti prihvata ćudljivost nervnog sistema, rezultat će, verovatno, biti gori. Zbog toga podmukle i često neizlečive bolesti postaju hronične. Nevolje kao što su lokomotorna ataksija, potpuna paraliza ludaka, om ekšavanje m ozga i os tale ne poznate ozlede, ve rovatno da m ogu bi ti i zazvane ovi m uticajem. Zabrinutost, kao i sve propratne bolesti, karakteristične su za ljude sa ovakvim položajem Neptuna. Mogli bismo pomenuti i sve one druge silne bolesti psihičkog porekla, koje do danas nisu protumačili manje učeni stručnjaci savremene medicine. Neptun u drugoj kući Prvo bi t rebalo pr imetiti da , i ako s e N eptun na lazi u dr ugoj ku ći, ili ako s e i spred njega na lazi neka druga planeta, on može da utiče na individuu kao da se, ustvari, nalazi u Ascendentu. Ako to nije slučaj, njegov potpuni uticaj se može ispoljiti u odnosu na poslove koji su u vezi sa novcem i posedima. Pod ovim ne bi trebalo podrazumevati stečena prava, nasleđenu imovinu, već pre stvari koje su nam dostupne u svakom trenutku, posebno dobra stečena radom, ako se čovek uopšte njime bavi. Uticaj Neptuna u ovi m stvarima je veoma jedinstven. Novac, sam po s ebi, predstavlja tajnovitu i neuhvatljivu r obu. P oseduje ne običnu osobinu da je velika suma mnogo manja od male sume. Bilo koji prevarant vam može reći da je mnogo lakše dobiti pet hiljada dolara, nego samo pet. To je jedan od razloga što će uvek postojati razlika između bogatih i s iromašnih. N eptunova ćudljivost se, međutim, veoma dobro uklapa u prirodu druge kuće, stičući jednu po jednu stvar, te se čovek, verovatno, neće naći u velikom siromaštvu. Ako bankovni račun i bude mali, to ne znači potpunu propast. Čovek sa ovakvim položajem Neptuna bi mogao da ima boemsku nonšalanciju u pogledu ove stvari. On će, verovatno, smatrati novac kao vrlo nestalnu robu, koja dolazi i odlazi bez nekog posebnog razloga. On stiže kada ga najmanje očekujemo, a nestaje kada smo ga najčvršće prigrlili. Ima nečeg neobičnog u prirodi načina na koji je novac stečen. Da budemo jasniji, iskreno zalaganje obično nije u pitanju. Postoji naklanost da čovek radi po principu "banditskog tanga". Ako takvoj osobi ponudite da na jednostavan, iskren način zaradi veću količinu novca, ona će takav predlog odbiti. Takav čovek novac želi da zaradi posredstvom maštovite i vešte zavrzlame, ili dvolične igrarije, koje će dobro da odjeknu i da u potpunosti izađu iz š ematskih okvi ra. Stvar je ne prijatnija a ko su u pitanju l judi koj i s e strogo dr že dr uštvenih konvencija, jer će često biti u finansijskom škripcu. Ovo je rečeno zbog onih koji se nadaju da će, potrošivši hiljadu dolara, prevariti nekog ko nema ni trideset centi. Ljudi s a ova kvom os obinom s u i zuzetno s umnjičavi, da bi neko mogao njima da se poigra na način na koji se oni s drugima poigravaju, i uskratiće sebi najdraža uživanja samo da ne bi posumnjali da im je neko ukrao kutiju cigareta.
_______________________________________________________________________________________________

49

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Trebalo bi do kraja razumeti da ove karakteristike nisu uopšte nepoštene u pravom smislu te reči. Pod nepoštenim smatramo onog čoveka koji tačno zna šta je ispravno, a namerno radi neispravne stvari, pa pr ema t ome, n ema ni t raga od kr iminala u ne ptunovskom t emperamentu. T o j e pr ava razuzdana izopačenost. Opšta nestabilnost na finansijskom planu će doći do izražaja na mnoge neobične načine. Novac će uvek stizati potpuno zakonskim putem, ali u svakom slučaju, postoji mogućnost gubitka. Ponekad, čovek može da upotrebi sve vrste predostrožnosti, kao što je, na primer, štedljivost dovedena do apsurda, pa ipak, slučaj dolazi iznenada i prouzrokuje gubitak velike količine novca, i to na način u kom nema ni trunčice logike, otprilike kao kada bismo sprečavali seme da izraste. Takođe, postoji izražena naklonost ka kockanju. Ako planete u petoj kući nisu moćne i povoljne, trebalo bi očekivati nevolje. U nekim slučajevima, ako je ostali deo horoskopa povoljan, posebno u pogledu moralnih osobina, uticaj Neptuna se može kontrolisati i ublažiti. To će posebno biti slučaj ako postoji neki povoljan aspekt. Onda će čovek moći da stekne dobitak iz neptunovskih operacija. Čovek će moći da uspe u pos lovima ve zanim z a s cenu, k ao i u s likarstvu, pos ebno " starih m ajstora" koj e s likaju u Filadelfiji, u oblasti a ntikviteta, ili ile galne t rgovine, ka o i u s vim oni m pos lovima u koj ima vrednost određuje ćud, gde se zarađuje na ljudskoj taštini i ljubavi prema lakrdiji. Saloni lepote i nadrimedicine mogu vrlo verovatno da budu povezani sa Neptunom u drugoj kući. U pogledu lične imovine, ljudi pod ovakvim uticajem Neptuna, mogu da budu veoma zle sreće, jer će ona nestati, ili se izgubiti, na neki neobjašnjiv način. Efekat će biti još gori, zbog čovekove nemarnosti u ovom pogledu. Da z aključimo - čovek se mora uvek čuvati od prevare i obmane u pog ledu f inansijskih s tvari. Verovatno je da će gubiti novac zbog nečijeg lukavstva i prevare, u stvarima kao što je ugovaranje posla. Za njega bi bilo dobro da ne potcenjuje sitnice, jer najmanja slučajnost u koju je Neptun upetljan često vodi do velikih rezultata. Neptun u trećoj kući Mnoge napomene koje smo dali u vezi Neptuna u prvoj kući, odnose se i na treću, ali na sporedan način. Tendencije koje smo uočili tamo bile su duboko ukorenjene i odnosile su se pre na ego sam nego na njegova ispoljavanja, dok je treća kuća povezana sa razvojem uma putem obrazovanja i u odnosu na okolinu. Ova razlika nije toliko nejasna kao što izgleda. Običan čovek može da ima veoma povr šnu pa met, dok pr avi e kscentrik, s dr uge s trane, m ože da bude t emeljno i s vestrano obrazovan. To su oni izuzeci koje astrologija najbolje tumači. Neptunovski me ntalitet je pr etežno povr šan. V rlo r etko na ilazimo na dubokom islenu i s nažnu naučnu misao, kao i na sposobnost koncentracije na dati posao. Bog će uslediti zbog najmanjeg utiska ili uznemirenja. Period obrazovanja će, verovatno, biti otežan. Dete neće svoj posao shvatiti ozbiljno, i više će voleti da se zabavlja svim vrstama izmišljanja, a ako se i bude ozbiljno latilo posla, to će značiti da je u pitanju neobična i nepraktična stvar. Tačno je da većina dece skuplja marke, leptirove, ili već nešto slično, od čega teško da imaju koristi, i što nikako ne dovodi do sazrevanja ličnosti, ali ovakva naklonost obično nestaje u pubertetu, dok je ljudi pod Neptunovim uticajem z adržavaju s ve do poz nijih godina. Izgleda kao da ni su u s tanju da s tvari s agledaju n a pravi način, pa će čovek, umesto da se usresredi na svoj posao, preturati po starim radnjama tražeći burmutice.
_______________________________________________________________________________________________

50

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Kod os oba koj e s u pr etežno intelektualnog tipa, ova će se osobina i spoljiti u odnos u na i zbor nekorisnih studija, dok će ih u duhovnom smislu odvesti na pogrešan put. U slučaju da su planete, ili ceo horoskop, u celini loši, može doći do mnogo ozbiljnijih manifestacija. Možemo naići i na imbicilitet, ili mentalni poremećaj kod dece, dok će se kod onih koji na relativno normalan način prođu rane godine života, razviti neki blaži oblik ludila u kasnijim godinama života. Bilo bi korisno reći da će pre težiti melanholiji nego maniji. Neće biti neuobičajena ni manija gonjenja, dok loši položaji Marsa i Urana mogu doneti sklonost ka samoubistvu. U starijim godinama će se, verovatno, poj aviti i s enilnost. P ri va spitanju de teta, s a ova kvom poz icijom N eptuna, j e ve oma bitno nastojati da se nevolje ograniče što je moguće više. Najveće nevolje će nastupiti od strane profesora i pr ijatelja koj i budu zanemarivali ova j ut icaj. T rebalo bi podr žati na vikavanje na samokontrolu do najvećih granica, pa i tada nije sigurno da će se postići uspeh, ali se ipak može mnogo učiniti. Um je mnogo osetljiviji od tela. Prateći ovu misao, trebalo bi zapamtiti da zbog ovako jake nestalnosti, i ljubavi prema neobičnom i nekorisnom, i najmanji loš uticaj može lako da upropasti godine pažljivog vaspitanja. Skrivena naklonost će uvek postojati, i jedino je pitanje da li može da bude nadgledana ili ne. U slučaju da ona nije tako duboko ukorenjena, najmudrije će biti spojiti je sa nekim drugim osobenostima ličnosti, koje su manje bolne. Trebalo bi da osoba bude nečim zaokupljena, pa ako se pokaže da je interesuje neki hobi, treba nastojati da se hobi, na određen način, pretvori u posao koji će jednog dana imati i praktičnu korist. Što se tiče opštih osobenosti karaktera, pojaviće se ogromna količina nepouzdanosti. Za takvu osobu nikada nećete moći da predvidite šta uskoro može da učini, jer ne znate šta će misliti već u sledećem trenutku. Verovatno neće shvatiti važnost vremena. I neće biti u stanju da dovrši nijedan započet pravac, samo zbog snažnog uticaja koji je na nju imao bilo kakav doživljaj. Izaćiće na večeru, a naći će se usred šetnje po prirodi. I najmanje stvari mu odvlače pažnju i on odleće sa svog puta. Biće nesposoban da prati tok misli. Što se religije tiče, verovatno je da će pripadati jalovim i ubedljivim sektama kojima se priklanjaju ljudi slabije pameti. Istovremeno, neće ni u šta verovati u pot punosti. Njegovo i nteresovanje j e s uviše nemarno i i sprekidano. Najverovatnije j e da će biti dobar pacijent za hipnozu. Njegov um, koji nikada nije vezan za neki predmet čvrsto i razumno, lako će preći u polusvesno stanje. Svoje slobodno vreme sigurno provodi u sanjarenjima. M ožete g a vi deti zablenutog us red s vakodnevnog pos la. U vek i zgleda ka o da j e napola zaspao. Dugi pasaži nepovezanih misli promiču njegovom svešću neumornim ritmom. Verovatno će zastajati u sred razgovora. Kao što poslovica kaže "njegova pamet - češljanje vune". Ove osobine će se, naravno, odraziti i u međuljudskim odnosima. Ljudi sa neptunovskom svešću, ulaze i izlaze iz života drugih ljudi na vrlo besciljan i nastran način. Oni pozivaju svoje prijatelje bez i kakvog r azloga, i ponovo ne staju ne r ekavši i li ne ur adivši ni šta pos ebno. Ljudima s u, uglavnom, simpatični, jer kod normalnog čoveka postoji doza sažaljenja u odnosu na njihovu prijatnu besciljnost. Takva prijateljstva, da upotrebimo tu reč, često traju u nedogled, iz razloga što takvi ljudi sami sebe smatraju beskonačnim. Nemoguće je posvađati se kada čovek nema oko čega da se svađa. Ponekad, čoveku postaje izrazito dosadno, ali pre nego što se bilo ko usprotivi, oni su nestali, i kada se ponovo vrate, posle šest meseci, čoveku je drago što ih vidi. Treća kuća se, takođe, odnosi i na braću i sestre, i prema opštem pravilu može doći do smrti u mladosti, ili nestanka u periodu od nekoliko godina. Njihov karakter ćemo odrediti tako što ćemo horoskop postaviti zajedno sa trećom kućom u Ascendentu. Oni će imati neptunovski temperament, ali njihov uticaj na čoveka neće biti veliki. Druga stvar, koj u bi t rebalo r azmotriti, jesu kr atka put ovanja, pod koj ima podr azumevamo ona uobičajena, za razliku od dugo planiranih, koja zahtevaju duge odluke. Takva će putovanja predstavljati veliku gnjavažu, obično zbog sitnica. Čovek će pažljivo
_______________________________________________________________________________________________

51

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

spakovati svoja večernja odela, zaboravivši samo pantalone, ili poslati pakete na pogrešnu stanicu. Neće imati sreće da uđe u pravi voz ili, ako mu se tako nešto i desi, voz će verovatno kasniti. Ponekad se ovakve sitne sekiracije ispoljavaju na mnogo ozbiljniji način, pa se čoveku može dogoditi i saobraćajni udes. Biće i svih vrsta nevolja u manjim poslovnim stvarima, kao što su računi, prepiska koja će stalno nestajati, papiri koji će biti pogrešno popunjeni, kao i različite vrste sitnih prevara, koje će biti uobičajene. Beskrupulozni ljudi će sigurno nastojati da izvuku korist iz njegove nonšalantnosti. Nije pr eporučljivo da ovakvi ljudi započinju bilo koji posao koji je u vezi sa zakonom, jer je njihova nepostojanost nepodesna za ma koje zanimanje koje zahteva dugoročniji rad. Biće im pametnije da se zabave stvarima koje brzo ulaze u glavu, i čija se korist, ili gubitak, naslućuju za nekoliko časova. Ako je kritičan period okončan, oni će misliti na nešto drugo. Njihova memorija nije dovoljno dobra, da bi jedan posao nastavili na mestu gde su ga ostavili nedovršenim. U pogledu ovih napomena, ne smemo zaboraviti da se retko nailazi na tako jasne primere, kao što su ovi koje smo mi navodili. Uticaj vladaoca u trećoj kući će se, verovatno, mnogo izmeniti, dok bi dalje modifikacije trebalo tražiti među Merkurovim uticajima i aspektima, gde god da se nalaze u horoskopu. Neptun u četvrtoj kući Nije posebno prijatno nalaziti se tako nisko na Nebu, ali u c elini, on j e bl izak Raku, znaku koji zauzima ovu poziciju, dok su planete jake i pod dobrim uglom. U vezi sa čovekovim ocem, možemo reći da će biti ekscentrik i, možda, bezvredan; odaće se piću, ili će poludeti. Najverovatnije je da će prvi deo života biti nesrećan zbog nezdravih odnosa koji vladaju u kući. Kao dete neće nailaziti na saosećajnost svoje okoline. Više će ga privlačiti samoća. I vrlo malo će biti naklonjen drugoj deci. Mašta će mu biti ispunjena različitim nestvarnim bićima iz drugih svetova, nevidljivim drugovima u igri, dok će snovi biti čudnovati, očaravajući, pa ipak zastrašujući. On se ne boji da ostane sam u mraku, čak naprotiv, samo kada roditelji odu, kada je ostavljen sam sebi, on se oseća slobodnim da vodi svoj život. Daleki i bajkoliki svetovi mu mogu izgledati s asvim s tvarnim, a bi lo ka kav pokušaj da s e ilu zija uništi, i li da s e ka zni z bog zastranjivanja, može da završi ozbiljnim mentalnim poremećajem. U nekim slučejevima, ovakve naklonosti se mogu održati i u s tarijem dobu, a li u izmenjenom obliku. Čovek će voleti samoću, kontemplativne sportove, kao što je pecanje. Osnovna nj egova z adovoljstva m ogu s e s astojati od dug ih i us amljeničkih noćnih lutanja po napuštenim mestima. Ove osobine, iako neobične, ne treba ni na koji način osuđivati. A ko pretpostavimo da je u pitanju jaka ličnost, sa zdravim umom, ove osobenosti joj mogu biti od velike pomoći. Mnoge najvažnije stvari na svetu su smišljene pod ovakvim uslovima. Četvrta se kuća neba takođe odnosi i na grob, i može se desiti da ljudi koji imaju Neptun u ovoj kući, umru daleko od doma, ili na čudnim mestima, a možda i pod neobičnim okolnostima. Ovo možemo povezati sa misterioznom pričom o smrti predsednika Feliksa Fora, koji je takođe imao ovu konfiguraciju. Nije neophodno da postoji bilo koji nagoveštaj nasilne smrti, ali nije retko da mogu pos tojati m isteriozne okonos ti - u jednom slučaju to može biti j avna s ahrana, u dr ugom mogu biti posmrtne, kao i sahranjivanje u moru. Druga stvar, koja je u vezi sa četvrtom kućom, jeste nasleđe; i u ovom slučaju bi Neptun trebalo da pos matramo ka o i zrazito ne povoljan, j er j e u vek l ukav, dok bi na sledstvo t rebalo da dol azi polagano, iskreno, bez nedaća ili briga. Ako čovek ima Neptun na ovom mestu, pos ebno pod
_______________________________________________________________________________________________

52

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

nevoljama Marsa i Jupitera, nasleđe može da bude predmet različitih osporavanja, nepogodnosti i nezamislivih izgovora, zakašnjenja, pa i delimičnog gubitka (u nepovoljnim slučajevima potpunog gubitka). Sve stvari koje se odnose na zemlju, kao i na stvari koje su u nj oj sakrivene, takođe su povezane sa četvrtom kućom, a i ovde Neptun nije blagonaklon. Čoveka će verovatno prevariti u poslovima koji se tiču nekretnina svih vrsta, građevinskih špekulacija ili rudnih bogatstava. Svi takvi poslovi, bez obzira koliko na površini izgledali jasni, uvek će podrazumevati određene skrivene nevolje, koje će se tek kasnije ispoljiti, kada je šteta već učinjena. Osobe rođene sa ovakvim položajem Neptuna, moraju posebno da budu oprezne i da se ne igraju sa svojom savešću. Mogu ozbiljno da pate od nesanice, ali ne smeju olakšanje tražiti u narkoticima, čak ni onim najbezopasnijim, jer kod njih postoji izuzetak da dozu koju drugi ljudi dobro podnose, za njih može biti fatalna. Treba se plašiti hirurških intervencija, čak i onih najmanjih, pog otovo a ko j e N eptun oslabljen uticajem M arsa, ili a ko je s am M ars ne povoljno aspektovan u horoskopu. Najmanja ogrebotina m ože da dove de do trovanja krvi, dok kod većih operacija treba posebno paziti na količinu anestetika. Četvrta kuća opisuje i kraj života. Osobe sa ovakvim položajem Neptuna, mogu da očekuju usamljenu starost. Verovatno će nadživeti svoje najbliže, i postojaće kod njih izražena naklonost ka melanholiji usled ovakvog stanja. Mogu da oslabe i mentalne funkcije: posebno će oslabiti i postati nepouzdana memorija. Čovek neće moći da se skrasi na jednom mestu - besciljno će se kretati, vođen neobičnim dečijim sklonostima, koje su povezane sa određenim vrstama senilnosti, te ovo postepeno raspadanje i ne mora da bude nesrećno. Drugo detinjstvo će biti prepuno prijatnih zamišljanja, verovatno sličnih onima iz ranih godina života, naravno izmenjenih do određenih razmera, zbog životnog iskustva. Četvrta kuća se odnosi i na svekrve i tašte, pa početnik može da na ovaj slučaj primeni ono što smo rekli o majci u desetoj kući. Neptun u petoj kući Na prvom mestu, peta kuća se odnosi na čovekova zadovoljstva i Neptunov se uticaj, mada veoma poseban, ne može opisati kao nepovoljan, osim u teškim slučajevima nedaća, ili usled nepovoljnog ostatka horoskopa. Čovek će naći svoje užitke u tajnim i nestvarnim zabavama. Obični ljudi ovakve naklonosti uvek povezuju sa etičkim slabostima, a to je u potpunosti nepravedno. Mogli bismo da izdvojimo slučajeve Bodlera i Meterlinka, koji su imali ovu planetu u blizini vrha pete kuće, pa zatim da uočimo izuzetnu vrednost njihove poezije. Nema sumnje da je u ovim slučajevima poezija pravi odraz moralnosti. I lord Bajron je imao ovu poziciju, pa iako je njegova poezija bila na jedinstven način duševno zdrava, nema sumnje da su mu uživanja bila, do i zvesne m ere, na strana, pos matrana s a or todoksne tačke gledišta. Ali, s druge strane, imamo slučaj Roze Boner, koja se oblačila kao muškarac i imala muškarce za prijatelje, ali nema nagoveštaja da je na bilo koji način skrenula sa čestitog puta. Snaga njenog karaktera je bila izuzetna. Znamo i druge slučajeve iz svakodnevnog života, u kome se devojka prerušila u radnicu i s talno odl azila na i granke u s iromašnije de love gr ada u kom j e ž ivela, a s voja l etovanja provodila u šumi, kuvajući za zabavu izviđača. Neptun je, u ovom slučaju, bio ojačan prisustvom Sunca, a ovakva iskustva ništa manje nisu bila štetna od sudbine Jovanke Orleanke u istoriji, Una i B ritomarta u romansi, ka o i mno gih sudbina svetaca i de vica, koji s u z avršili u svetilištima dvorskih luda. S druge strane, imamo primere kao što su Mari Baškirčev, koja je zadovoljstvo nalazila u pisanju najneobičnijeg dnevnika koji se na svetu ikada pojavio; potom, Bulver-Liton, koji je uveo modu
_______________________________________________________________________________________________

53

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

okultnih romana i koji je veliki deo života proveo u fantastičnim iskustvima, među svojim rozenkrojcerovskim prijateljima; pa Bizmark koji je, iako sa moralom bez mrlje, svoja opuštanja tražio u z abavama neprirodnim za njegov položaj. Treba zapamtiti da je i njegov omiljeni pisac, Gaborio, svoje vreme van posla provodio ćaskajući sa studentima u pivnicama. Nepovoljniji uticaj Neptuna se vidi na primeru Vinstona Čerčila, engleskog političara, čije se neobične sklonosti mogu uporediti sa onima iz najužih krugova engleskog društva; i Lili Langtri je imala isti položaj. Takođe možemo navesti i Martina Lutera, koji je opaticu odvojio od s amostana i na taj način srušio večitu moć Katoličke Crkve; tu je još i Džordž Edalji, koji je osuđen na mnogo godina zatočeništva zbog sramnog sakaćenja stoke i konja, kao i kampanju koja se nastavila brojnim anonimnim pismima, koja je sam pisao policiji. Sebe je zvao Kapetan Darbi, šef Velike Virlijeve bande, koja je, verovatno, postojala u njegovoj mašti. Anarhista Vajan je takođe imao ovakav položaj Neptuna. Međutim, u mnogim slučajevima, naznake ne idu dalje od strasti prema umetnosti ili mu zici, pa čak češće, prema pozorištu. Iz ovog ne možemo zaključiti da li je u pitanju veća sposobnost za stvaranje, ili int erpretiranje um etnosti. Oba ova pi tanja tr eba r azmotriti s obzir om na a spekte Neptuna i desetu kuću, kao i prvu, ali je očigledna ljubav prema sličnim stvarima. Nije verovatno da će čovek uživati u sportovima u prirodi, kao ni u učenju. Zadovoljavaće se pre trivijalnim i prolaznim stvarima, koje podrazumevaju neku vrstu iluzornosti. Neće biti posebno snažni, niti siloviti. Očaravaće samo trenutno, pre nego što će se za nešto ozbiljnije zainteresovati. Peta kuća se odnosi i na decu, te se ovde Neptun može smatrati kao izuzetno nepovoljan. Čak i sa plodnim znakom na vrhu pete kuće i dobro aspektovanim vladaocem, čovek će, verovatno, ostati bez dece, osim ako sam Neptun nije dobro aspektovan, ili ako je bilo dece koja su umrla kao bebe. Uticaj naročito dolazi do izražaja ako je u pitanju muškarac. Povoljni aspekti mogu da uklone onesposobljenost, i u tom s lučaju deca mogu da budu neptunovskog tipa. Ovo će ih učiniti da budu voljena kao mala, ali s obzirom na sve što smo rekli o prvoj kući, trebaće im posebna nega u smislu zdravlja i obrazovanja. Pošto je Lav znak kome pripada peta kuća, trebalo bi da navedemo i pitanja srca. Pod ovi m ne podrazumevamo brak, čak ga i isključujemo. Čovek koji ima Neptun u petoj kući biće, verovatno, veoma ljubopitljiv u ljubavi. Zaljubljivaće se u čudne i retke osobe, a svoju ljubav će ispoljavati na neobičan način. Uzvišena ljubav je posebno naglašena u najboljim slučajevima. Međutim, planeta po kojoj hodamo ima običaj da je veoma praktična, pa ovakvi odnosi ispadaju daleko od zadovoljavajućih i vode u veće nevolje nego najgrublji prekršaj konvencionalnih pravila. Kod mnogih ljudi neće uopšte postojati naklonost za bilo koju vrstu ljubavi, u bukvalnom smislu reči. Pre će ljubav dobijati simbolične, ili fetišističke oblike, kao i druge manje-više ne škodljive slabosti i nemoći. Postoji i težnja ka tajnovitosti i usamljeništvu, dok čovek može biti doveden u iskušenje da se zadovoljava pićem i drogama. Sigurno je da nema u ovome ničeg druželjubivog, već čovek želi da uživa u svojim osobenjačkim zadovoljstvima u tajnosti. Peta kuća se odnosi i na špekulacije, ali ne toliko na špekulacije koje su raznovrsne ili dovršene. Ne bi trebalo u ovu kuću da uključimo oblasti kao što su velika otkrića, osnivanje velikih poslova, kao ni hladnokrvno klađenje samo zbog dobitka. To je pre špekulacija radi zabave, koja je najveće bogatstvo ljudi sa Neptunom u petoj kući, jer je inače Neptun ovde veoma nepovoljan. Klatno sreće se silovito i neredovno kreće. Ponekad može doći do velikih dobitaka, ali će njih zameniti čak veći gubici. Čovek će imati veoma lošu samokontrolu u pogledu ove stvari. Ući će u kazino sa namerom da ne potroši više nego što ima pri sebi, ali pošto je sve izjutra izgubio, popodne će se histerično boriti za novac. Verovatno je da mrzi matematiku i veruje u sve divljačke sisteme. Nosiće izvrnute džepove sa maskotama i nerviraće svojom priležnošću svakog grbavca i z
_______________________________________________________________________________________________

54

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

susedstva. Druga opasnost, sa kojom će morati da se suoči, biće pravo varanje onih sa kojima se kocka. Neptun u šestoj kući Na prvom mestu, šesta kuća se odnosi na čovekove sluge. U ovu kategoriju bi trebalo uključiti sve ljude čija je uloga da služe, čak iako su njihovi društveni status i moć mnogo veći nego od onog kome služe. Na primer, ako razmotrimo slučaj siromašnog čoveka koji iznajmljuje bogatog advokata i poznatog psihijatra, šesta kuća će određivati karakter advokata, kao i odnose sa njegovim klijentom. Pošto je glavna vrlina slugu njihova vernost, pouzdanost i ne traženje bilo koje vrste nezavisnosti, samoodlučivanja i inicijative, tako iz ovog proizilazi da je Neptun veoma nepovoljan u ovoj vezi. Čovekove sluge će se, verovatno, ponašati na veoma nastran način. Mogu da opljačkaju ili prevare gospodara, iako će sve to biti na sitno, i u nevažnom obliku, ali je sigurno da će biti netačni, neposlušni, zaboravni, nemarni, sve u svemu nezadovoljavajući. Biće teško zadržati slugu u kući na duže vreme. Što se tiče šireg smisla pojma sluge, čovek će se i tu naći u sličnoj nevolji. Mogao bi da ode do lekara, i tek kasnije da otkrije da je ovaj šarlatan, ili da pati od neke prikrivene forme ludila. Ako bude konsultovao advokata, verovatno je da će dobiti loš savet, ili će biti naveden da krene u neku parnicu u kojoj nema šanse da dobije, pa će kasnije pronaći ogroman račun za troškove. Slične nevolje mogu iskrsnuti u svakom trenutku u životu kada bude plaćao drugu osobu za usluge bilo kakve v rste. Međutim, ovo se ne može primeniti i na trgovačke poslove. Ako je u pitanju službenik, bilo niskog ili visokog ranga, susrešće se sa svim vrstama prepreka. Radnici će štrajkovati, te on može biti upleten u različite prepirke. Možda će morati da plati nadoknadu za nesreću, i to, uglavnom, bez razloga. Iz ovoga što smo rekli može se zaključiti da nevolje dolaze od strane ljudi koji im služe. Ali, nije pravilno izvući ovakav zaključak. Svakom pitanju se može prići sa dve strane, a u ovom slučaju nema sumnje da podjednako treba kriviti i gospodara. Njegovi metodi u odnosu na sluge neće biti ispravni. Očigledno je da će mu nedostajati odlučnost - biće slab i ćudljiv. Najvažnija gospodareva osobina je da sluga treba da zna šta može da očekuje. On treba da bude s trpljiv, ljubazan, učtiv, pa ipak neumoljiv. On za slugu treba da predstavlja isto što i zakoni prirode predstavljaju za čoveka, a to je baš ono mesto na kom će osobe, koje imaju Neptun u šestoj kući, pogrešiti. Čovekovo zdravlje, iako ga do izvesne mere određuje Ascendent, kao i mesto i aspekti Sunca, ili Mesec kod žena, uglavnom zavisi od šeste kuće. Osobe rođene sa Neptunom u ovakvom položaju, uglavnom će patiti od mnogih neobičnih oboljenja nerava. U stvari, podmukle i teške bolesti svih vrsta s u često u vezi sa ovom konfiguracijom. Verovatno je da će postojati opšta slabost i razdražljivost organizma, koje se mogu ispoljiti putem histerije ili sličnih tegoba. Bolne i tvrdoglave bolesti, i ne tako opasni poremećaji kao što su ekcem i psorijaza, mogu da predstavljaju stalne muke. Vrlo je važno da čovek ne stekne naviku ka preteranom uzimanju lekova. Naravno, nadri lekovi se uvek moraju izbegavati, ali takođe postoji opasnost da stekne površno i netačno znanje iz medicine. Do njega mogu stići medicinske knjige i on ih može čitati strastveno, i uz razumevanje, ali ipak nesavršeno, zahvaljujući nedostatku temeljnijeg znanja. Tako može da postane sopstveni lekar. Velika većina oboljenja biće izmišljena, ali bez obzira da li je t ako ne što u p itanju i li ni je, on će probati sve vrste lekova. U njegovom slučaju, ili kod bilo koje osobe koja ima Neptun u šestoj kući, ovo će biti veoma opasno, jer su ove osobe podložne trovanju. Bromizam, jodizam, kao i plumizam, mogu da proprate zloupotrebu. On može da stekne naviku kao što je jedenje arsenika. Ne bismo, međutim, smeli da uključimo i narkomaniju, jer i

_______________________________________________________________________________________________

55

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

ako s tekne bi lo kakvu naviku uz imanja droga, k ao š to j e upot reba m orfijuma, kokaina, heroina, veronala, hašiša i tome sličnih, to neće raditi zbog idiosinkrazije, i ne sa namerom da stekne nova iskustva i doživi neuobičajene senzacije, već da se oslobodi bola, bio on stvaran ili izmišljen. Šesta kuća se odnosi i na male životinje, posebno domaće ljubimce. Čovek će u ovim stvarima imati pretežno zanimljive običaje. Umesto da se zadovolji psom, imaće majmuna. Običan papagaj ga ne z adovoljava - tražiće posebne vrste, koje je teško nabaviti, a i kada ih nabavi, neće imati nikakve koristi od njih. Ako ima nameru da odgaja male životinje zbog dobiti, ne treba da očekuje neki veliki uspeh. Verovatno je da će bolest uništiti farmu u najmanje očekivanom trenutku. Ponekad, kada je u devetoj kući nagovešteno da će čovek ići na daleka putovanja, on može da postane sakupljač retkih vrsta životinja i biljaka, a ako je Neptun dobro aspektovan, ovakav život bi mogao da mu odgovara i da se, u celini, pokaže kao uspeo. Ali, čak i u ovom slučaju, mora da očekuje mnogo neobičnih doživljaja. Sledeća stvar, koja se obično odnosi na šestu kuću, vezana je za a mbasadora. P od ov im podr azumevamo pregovore koji uključuju davanje intervjua. Još jednom se Neptun pokazao daleko od povoljnog. U svim poslovima ove vrste pojaviće se prevare i neizvesnost. Čovek će doći na dogovor i tek će kasnije otkriti da ga nisu razumeli, ili da ga je neka pr ikrivena greška upropastila. U najboljem slučaju, postojaće atmosfera sveopšteg nerazumevanja, dok će u najgorem doći do svesnog pokušaja prevare, ili samo jednog, ili obe osobe koje učestvuju u razgovoru. Iz ovoga sledi da će, u slučaju da u horoskopu postoje loši uticaji Merkura, bolje biti da se svi pregovori obave pismenim putem. Šesta kuća određuje i privatan svakodnevni život, pretežno trivijalnog tipa, kao i pitanja ishrane i oblačenja. Čovek će više voleti neobičnu i zanimljivu hranu. Običan biftek će mu biti odvratan, te će rešiti da večera nešto od namirnica koje nisu ni hranljive, ni svarljive. Ponekad će mu biti teško da se odluči šta će jesti. Njegov apetit je u potpunosti morbidan. Takođe, voli da jede u neobično vreme. Probudiće se usred noći i pojesti lososa iz konzerve, džem i pivo. Smetnje u varenju, koje smo već pomenuli, teško da će otkloniti ovako iracionalne navike. Posebno je podložan trovanju ptomainom, pa ga mogu zadesiti čak i gore nevolje, ako njegova pamet nije od onih prvorazrednih. M ože pos tati i pom odar u pog ledu hr ane, t e e ksperimentisati s asvim oz biljno s a svim vrstama besmislenih dijeta. U pogledu ovoga može da postane fanatičan, barem dok dijete traju, ali one neće trajati dugo. On će ih menjati stalno, na očajanje svojih prijatelja koji žele da ga ugoste. Podjednako će i u pogledu oblačenja predstavljati gnjavatora. U blažim slučajevima, ovo se može odnositi samo na ekscentričnost, sasvim dovoljnu da se običan čovek zapita da li je poželjno da ga s nj im vi de na ul ici. Ako je s lab um, on m ože da pos tane i ž rtva pr edrasuda, pr ema koj ima j e opasno nositi vunu, ili šešir, ili čizme, pa zbog toga može da postane i smetnja u društvu. Znamo i za slučajeve kod kojih je ova pozicija Neptuna, zajedno sa onim konfiguracijama, koje određuju moralne nakaradnosti, dovela do ispoljavanja egzibicionizma. Poslednja važna stvar koju određuje šesta kuća jeste špekulacija, ali u vrlo ograničenom smislu te reči. O špekulacijama smo već govorili u petoj kući, ali pravi položaj šeste kuće je u Devici, a Devica je znak koji se odnosi na zemlju, i to na plodnu zemlju. Vladalac Device je Merkur, koji ima egzaltaciju u Devici. Zbog toga je vrsta špekulacije, koju određuje šesta kuća, izrazito merkurovska. Ona predstavlja nastrano, hladnokrvno kockanje, u kom ne postoji sportski element, pa s e ova kve špekulacije uglavnom odnose na ljudsku hranu, i slična dobra, posebno na vunu, pamuk, i ostale materijale za odevne predmete. Kockar će izmisliti čitavu silu manipulacija, ali će sve propasti, zahvaljujući njegovoj neobuzdanosti, ili neočekivanim okolnostima koje su izvan njegove kontrole.

_______________________________________________________________________________________________

56

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Neptun u sedmoj kući Sedma ku ća određuje čovekov brak. U celini, prisustvo Neptuna u ovoj kući nije poželjno. Na prvom mestu, izabrani partner će imati većinom one osobine koje imaju osobe rođene pod Neptunom, pa iako se za ovaj položaj ne može reći da je u potpunosti loš, ipak prosečna osoba neće izabrati nekog ovako nesigurnog za životnog partnera. Ono što se zaista traži u braku jeste vernost. B rak j e s ablast na ba nketu r omanse. Pošto je bračna zajednica grob ljubavi, ono što je najpoželjnije u zadovoljstvima j e, uj edno, i na jfatalnije u ve zama u koj ima j e s porazum s tvar kojoj se težilo. Čovekov stav u pogledu braka imaće, takođe, pečat Neptuna. Verovatno je da će sklopiti prenagljen savez na ćudljivim osnovama, ili putem neobičnog slučaja. Stalne veze bi trebalo da se uvek zasnivaju na dobro promišljenim postupcima, koji se dokazuju razumom i razmišljanjem, ne samo okupljenih stranki, već i onih koji svoje interese nalaze u ljubavi. Pojaviće se mnogo manjih uznemiravajućih stvari, i opšta atmosfera u kući će, verovatno, biti nemirna. Bračna avantura će se završiti otvorenom svađom, koja neće biti obična, ni jednostavna. U ovom slučaju je pre u pitanju neslaganje karaktera, nego bilo šta drugo ozbiljnije. Nevernost u braku pokazaće oboje, i muž i žena, ali će ovakvi incidenti biti samo nevažni faktori sveopšteg nezadovoljstva. Odnos partnera prema braku će biti veoma neobičan - stvoriće različite vrste neodrživih teorija o svom odnosu, koje se neće zasnivati na trezvenjačkom iskustvu ljudi, već na idealizmu, koji im neće pomoći kod njihovih oduševljenih i poštenih advokata. Nažalost, nema sumnje da ljudska priroda nije samo božanska, da stvari koje bi trebalo da budu normalne to jednostavno nisu, nema sumnje da smo nesavršena bića koja žive u nesavršenom svetu, da se stvarni život bez prestanka sukobljava s a na šim pr edstavama o t ome š ta j e i spravno. A li, s tvar j e t akva ka kva j e, a pr va pretpostavka bi ologije je ste da je na jsrećniji i najuspešniji čovek koji se najmudrije prilagodio sredini. Neptunovski tip je, dakle, unazađen u svetu gde najbrojnije planete imaju najveći uticaj, i dok u svom čudesnom svetu usnulog ushićenja on može da bude kralj, mora da očekuje da će se sretati sa stalnim preprekama, koje će ga spustiti na zemlju, često uz neprijatan tresak. Samo ako nije finansijski osiguran na neki drugi način, morao bi da očekuje muke ove vrste još od samog buđenja. Čak i ako je prethodno bio imućan, u slučaju braka će, najverovatnije, imati stalne tegobe, jer ništa nije očiglednije od činjenice da on brak ne shvata ozbiljno. On o braku ne razmišlja kao o dogovoru, nasleđu, ili kao životu u porodici. On ga vidi u raskoši, kao igrača u kotiljonu (francuska igra sa brzom promenom partnera, prim. prev.), a kada na red dođu životne stvari, kao što su ogromni računi za stan, ili hranu i medicinsku pomoć, biće zbog toga nezadovoljan. Zora je, igrači su skinuli svoje maske i domine (dugačak ogrtač sa kapuljačom, prim. prev.), i kada kroče iz sale sa blještavim svetlima na orošenu travu, osete hladnoću jutra i otkriju da su veoma umorni. (Iluzija je nestala; pića su isparila). Verovatno je da će osoba u ovakvoj poziciji biti u potpunosti nezadovoljna svojim brakom, i odbaciće ga ne bi li pr ekinuo sponu, koja kao da mu odseca udove. Biće upetljan u niz pretežno uzaludnih i besmislenih intriga, koje neće energično prekidati, i koje će obično krenuti na gore. Najsigurnije je da će iz jednog braka uskočiti u drugi, koji će se na isti način završiti. On uopšte ne spada u osobe koje će ozbiljno pr euzeti odg ovornost. U nj emu ne ma dovol jno ne ophodne hr abrosti, s vrhovitosti, strpljenja i dugog trpljenja, koji su neophodni da bi brak uspeo. Ove napomene se ne odnose na sve ljubavne veze, koje određuje peta kuća. Sedma kuća se odnosi na slučajeve kada su u pitanju stalna veza i ortakluci, zakonska ili konvencionalna garancija. Sedma kuća se odnosi na poslovnog partnera, kao i na sve javne ugovore i dogovore, uključujući i pravne. Svi ovakvi poslovi će biti neuspeli, kao i sam brak; u stvari, iz istih razloga. Suština stvari jeste u tome da je Neptun posebno nepogodan za sve konačne, obavezujuće, materijalne stvari, jer svoj uticaj širi na duhovnom planu. On teži da poremeti materijalni svet, donoseći ideje višeg i
_______________________________________________________________________________________________

57

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

otmenijeg reda, te ako se one shvate nedovoljno mudro, samo nemir može uslediti kao rezultat. U poslovima će mu partner biti neptunovskog tipa. Verovatno je da će biti lako s njim poslovati na opštem pl anu, ali će on ipak ostati nepraktičan i nedovoljno temeljan, neuračunljiv, nervozan, ćudljiv i neposlovan. Verovatno je da će se ovakvo partnerstvo završiti na isti način, mutatis mutandis, koji smo naveli i u slučaju braka. Imaće nejasno osećanje da sve ide pogrešno, i može biti bolno stavljanje prsta na ranjivo mesto. Postoje i nagoveštaji da partner može da uništi posao zbog rasipništva i ćudljivosti. Veliki deo nevolja odnosiće se na račune, a profit lako može da nestane na neuobičajen način, što može da izazove sumnju. U po gledu p ravnih s tvari će se, takođe, pojaviti slični problemi. Verovatno će biti umešan u sporove, dugačke i monotone. Niti sasvim izgubiti, niti pobediti. Spor će se beskrajno odugovlačiti, kao u slučaju Džarndisa, i niko neće ni za paru biti na dobitku. Na isti način biće mu otežano da dobije bilo kakav posao. Ljudi neće dolaziti na zakazane sastanke. Ugovori će se stalno proveravati i, vrlo je verovatno da će posle meseci prepirke čitava stvar propasti. Trebalo bi biti oprezan pri sklapanju poslova sa osobama koje imaju Neptun u ovom položaju. Sedma kuća, takođe, određuje čovekove javne neprijatelje. Što se ovog tiče, nagoveštaji nisu tako nepovoljni, jer će neprijatelji biti kolebljivi, i nedovoljno energični da sprovedu napad. Mogu se pojaviti mnogi, ali nevažni problemi. Napadi će biti uzaludni, smešni, i svoje prokletstvo će sami nositi. Međutim, s vremena na vreme, mogu da budu veoma uznemirujući, ali u konačnom rezultatu neće biti teških posledica. Mogućnost dugotrajnog i žestokog neprijateljstva može da se ostvari samo u slučaju ako Uran ili Saturn prolaze preko planetarnog mesta. U z aključku možemo primetiti da su ova i četvrta kuća, u celosti, na jgori pol ožaji z a N eptun. Uopšteno govoreći, on ne bi trebalo da bude nisko na nebu, jer je njegova priroda toliko uzvišena da što je više postavljen, bolji je i njegov uticaj, što ćemo videti kada dođemo do analize desete kuće ili medium coeli. Neptun u osmoj kući Osma kuća se odnosi na pitanje smrti. Prisustvo Neptuna je u ovoj kući veoma neuobičajeno po svom delovanju. Na prvom mestu, čovekova svest može da bude stalno obuzeta razmišljanjem o graničnoj liniji između života i smrti. Može biti podložan padanju u trans, letargijama, katalepsijama, i s l. Mudro bi bi lo da ima pove rljiva uputstva šta da se radi u slučaju njegove iznenadne s mrti, i li u s uprotnom r eskira da bude ž iv s paljen. N e s amo š to bi t rebalo da s voje prijatelje i rođake upozna sa okolnostima, već bi trebalo da nosi i dokumenta sa sobom kako bi u slučaju smrti mogli da ga identifikuju. Priroda njegove smrti će, verovatno, biti posebna. Ako se na vrhu šeste kuće nalazi vodeni znak, a njegov vladalac ima lošu poziciju, čovek će se udaviti. Ako je u pitanju vatreni z nak, on m ože izgoreti, ili umreti od posledica izazvanih vatrom. Ako je u pitanju vazdušni znak, on može umreti od moždanog udara, dok u slučaju zemljanog znaka, verovatno da može poginuti u rudarskoj nesreći, ili usled pada sa visine. Međutim, nije neophodno da naglašavamo ove primere, osim u izuzetnim slučajevima. Takođe bi trebalo razmotriti uobičajenije načine napuštanja života. Uzrok smrti mogu biti neke dugotrajne iscrpljujuće bolesti, neko čudno psihičko obolenje, ili bolest u vezi sa kičmom i izlučevinama. Okolnosti koje prate smrt, takođe mogu da budu neobične. U nekim slučajevima, ona dolazi iznenada, kada se hronična i dugotrajna bolest razbukti. A najverovatnije od svega jeste da čovek može i da ne z na da j e bol estan, i li a ko z na, m ogao bi da s azna da s u dokt ori da li pot puno pogrešnu dijagnozu njegove bolesti. Smrt se može pokazati kao neobjašnjiva, čak i posthumno
_______________________________________________________________________________________________

58

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

ispitivanje može da je opiše kao "prestanak rada srca". Postoji mogućnost trovanja kao uzrok smrti. Čovekovi pogledi na smrt će biti veoma originalni. On može da izmisli čitavu teoriju o ovoj stvari. Njegov um će težiti da se navikne na ovakve misli. Može je primati sa izrazitom averzijom, ili, s druge strane, postati morbidno opsednut smrću. Retko da će smrt biti "u pozadini njegovih razmišljanja", pa se može odati vrsti nekromantije, kao što je spiritualizam. Ljudi rođeni sa ovakvim položajem Neptuna trebalo bi izuzetno da paze da ne uzmu veću količinu lekova koji utiču na svest, jer njihov život visi o vrlo tankom koncu. Prijatelj pi sca ove knj ige s e šetao š umom Fontenblo sa svojim učenikom, objašnjavajući mu, pritom, kako je apsolutna sloboda jednaka apsolutnoj poslušnosti. "Neću ti pretiti da ću pucati u tebe ako budeš neposlušan", reče on, "Neću te ni zadaviti". Da bi ilustrovao svoje zapažanje, on stavi ruku na debeli šal, koji je učenik nosio, ne pokazujući bilo kakve znake nasilja. Međutim, čovek izgubi svest, i po vratili s u ga t ek n akon n eophodne pom oći. On je imao Neptun u osmoj kući. Sa ovim položajem je ponekad povezano i stanje nazvano "status lymphaticus". Osma kuća se odnosi i na dobra umrlog. Čovek se, verovatno, može obogatiti putem nasledstva, ali će dobro uraditi ako se pripazi prevara od strane izvršitelja testamenta, i treba da se pripremi na sve vrste razočarenja i malih zakašnjenja u vezi ove stvari. O ve pr imedbe s e ne odnos e na pitanja direktnog nasleđa, na ona koja se mogu očekivati običnim putem, kao na primer od oca. Osma kuća se odnosi i na dobra poslovnih partnera, kao i na život. Ovde bi ponovo čovek morao da očekuje određene neprijatnosti, a, verovatno, i razočarenja i prevare. Bilo bi nepromišljeno da se oženi zbog novca, jer ako to učini, skoro sigurno će ga i izgubiti, bilo zbog obmane, ili zato što će izgubiti celo bogatstvo nakon venčanja. Prema tome, ako ulazi u partnerstvo, kapital svog ortaka bi trebalo da posmatra kao sumnjivu stvar. Čovek bi trebalo da bude veoma oprezan i pri sastavljanju sopstvenog testamenta. Treba da proveri da li se u nj emu možda ne nalaze neka sporna mesta, koja bi, posle njegove smrti, mogla da budu i zvor r azmirica. A najveću brigu bi trebalo da povede da se njegov testament nađe u rukama poverljive osobe, koja će znati gde da ga potraži posle njegove smrti. Treba da bude odlučan pri izboru advokata, izvršioca testamenta. Neptun u devetoj kući Deveta kuća se odnosi na nauku i religiju. Pošto se ova kuća nalazi na nebu, Neptun ima mnogo povoljniji uticaj, nego u kućama koje se ne nalaze tako visoko. Osim ako nije loše aspektovan, može se smatrati kao izuzetno dobronameran. Čovek će imati izuzetno jasnu i uzvišenu predstavu o Bogu i Prirodi. Njegove težnje će biti toliko snažne, da ga mogu potpuno udaljiti od ovog sveta i navesti ga da se u celini posveti najnapornijem i najkomplikovanijem radu, te bude ovenčan slavom i pohvalama. Do izvesne mere može mu nedostajati smisao za realnost. Oduševljenje koje oseća može da ga u razmišljanjima odvede daleko od njegovog doba. I može u potpunosti shvatiti da mu ljudi uopšte ne odgovaraju. Izrazit primer je pesnik Šeli, koji je imao ovu poziciju Neptuna. Njegov ideal u pogledu ljudske vrste ne samo da se nije ostvario, već je bio neostvarljiv. Iz ovog razloga, on je prvenstveno pesnik mladih, u čijim se neiskvarenim umovima pojavljuje svet obojen svetlošću božanske stvaralačke moći, koja se očituje u skorašnjem razvitku polnosti.
_______________________________________________________________________________________________

59

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

"Lepi, pali anđeo, uzaludno udara po praznini svetlim krilima", ovaj stih nije samo savršen opis Šelija, već i svih ljudi u čijem je horoskopu dominantan uticaj Neptuna u devetoj kući. Naravno, ako je aspekt loš, naše napomene mogu da se izmene na nepoželjan način. Odvajanje od života može da dovede do sujeverja, psihoza, pomodarstva, mrzovolje, i svih sličnih užasa. Intuicija će, verovatno, biti dobro razvijena, pa čak i izvanredna. Ona može biti nepoželjna u slučaju da čovekov um nije u stanju da odvoji pravu intuiciju, koja nastaje spontano i neobuzdano, od veštačke, koja je dozvana i skoro uvek vara. Neptunov uticaj se može videti i u s novima polu-svetog ili mističnog karaktera. Čovek može da ima čudne predosećaje i nastrane ideje. Treba se nadati da ga one neće odvući iz carstva zdravog razuma, jer može da teži da suviše poveruje svojim ubeđenjima i vizijama, i može postati plen zlobnih i uznemirujućih entiteta koji ga mogu odvući u propast. U dobrom horoskopu, ovakav položaj je povoljan za mistička i duhovna učenja. Nema te visine koju čovek neće moći da osvoji. I neće morati da potiskuje svoje težnje. On je sam po sebi prorok i, ako bude razmišljao na pravi način, postićiće najveći mogući duhovni napredak. U dom enu n auke, m ožemo reći da je skoro dobre sreće. Dobro će razumevati istine koje se skrivene nalaze u prirodi, i ako bude u stanju da ih na pravi način otkriva, neće ostaviti neizbrisivog traga na čovečanstvo, ali će suštinski doprineti svetskom znanju, i razviti ga do zavidnog nivoa. Opasnost leži u tome što je on do te mere ubeđen u ove istine, da neće razumeti neophodnost njihovog tumačenja običnim ljudima, pa čak i dokazivanja pred celim svetom, onog za šta intuitivno pretpostavlja da je istina. Deveta ku ća se odnosi i na dugačka putovanja, posebno ona prekookeanska. Ovde je uticaj Neptuna, bez sumnje, izrazito povoljan. Sigurno će se događati neobične avanture, i one trivijalnije, kao i one uzbudljivije. Postoji izrazita opasnost od nesreća - trebalo bi zapamtiti da se Šeli udavio u toku jednog takvog putovanja. Još je moguće da putovanja budu razočaravajuća i zbog toga što čovek može biti naveden da krene na put zbog lažnih pobuda, a kad dođe na kraj putešestvija, može da otkrije kako je besmisleno bilo polaziti. Deveta kuća se odnosi i na porodicu životnog saputnika, kao i na mentalne sposobnosti ortaka u pos lu. Izgledi u ovi m stvarima nisu tako povoljni. Ne bi trebalo da ulazimo u detalje, jer je suvišno, i početnik će moći da pogleda šta smo rekli u trećoj kući o braći i sestrama, kao i o mentalitetu. Neptun u desetoj kući Deseta ku ća, ili medium coe li, prvenstveno se odnosi na čovekov poslovni uspeh i njegovo zanimanje, a da li će Neptunov uticaj biti povoljan ili neće, u mnogome zavisi od same njegove prirode. Prirodno je da će zavisiti i od znaka koji se nalazi na vrhu desete kuće, kao i od planete tog znaka. U svakidašnjim poslovima, Neptun će, verovatno, usloviti veliki broj neugodnosti, iz razloga koj e s mo pr ethodno na veli u ve zi i ste s tvari. Čovekova karijera može da bude veoma neobična i puna dešavanja, ali nije sigurno da će teći lako i bez prekida. Neptun uslovljava promašaje u poslu, i ovo se odnosi na sve stvari koje smo do sada pomenuli. Zbog stalnog priliva energije, inspiracija, za koju se kaže da je Neptun uslovljava, biće izrazita. Ali će dolaziti i nestajati bez nekog posebnog razloga. Čovek bi mogao da ima sjajne ideje u pogledu svog posla. I ostvarivaće ih sa velikom snagom, ali samo neko vreme. Potom će sasvim zaboraviti na sve to, da bi kasnije ponovo nastavio. Pošto su poslovi većinom praktične prirode, rezultati će, u celini, biti nepovoljni. Treba da zapamtimo, da će se veliki deo rizika sastojati i od prirode samog posla.
_______________________________________________________________________________________________

60

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Čovek će verovatno biti čudak, i sasvim neobičnog karaktera, a postojaće i mnoge mogućnosti za prevare. Može biti i malih nevolja sa poslovnom evidencijom. Zarada biće neredovna i nesigurna. Zapadaće u velike dugove, a njegov posao može da trpi posledice zbog nekih sasvim drugačijih slučajnosti, koje su u potpunosti nepovezane sa samim poslom. Međutim, ne postoji rizik od konačnog kraha. Pre su u pitanju promene. Čovek će težiti da napusti posao u nekoliko navrata, zbog nečeg stabilnijeg, ali će mu, na kraju biti teško da ga se reši. Deseta se kuća, nadalje, odnosi na majku, u horoskopu muškarca, i na oca, u horoskopu žene, na koje se ukazuje kao na osobe neptunovskog tipa. Njihova ekscentričnost može da dobije oblike koje smo ranije označili kao neptunovske, ali postoji naročita tendencija ka religioznom fanatizmu asketskog tipa. Vrlo je retko da muškarac ostane u dobrim odnosima sa majkom. Postojaće roditeljska ljubav, koja će delom biti potisnuta zbog međusobnog neslaganja karaktera. Deseta kuća se još odnosi i na slavu i ugled čovekov, te je ovo veoma važno mesto u horoskopima velikih ljudi. Pošto slava nije samo zemaljska, ona spada pretežno pod N eptunov uticaj. Kada na ovu planetu ne utiču druge, više postavljene planete, čovek može postati slavan i poznat širom sveta. J upiter donos i s lavu ka da je u desetoj kući, ali više u oblasti svakodnevnog čovekovog života. Postoje određeni zloćudni nagoveštaji u vezi s tim. Čovekovo ime može biti povezano sa neobičnim legendama. Pred drugim ljudima, one će se pojavljivati sa različitim licima, i proći će mnogo vremena dok ga ne budu razotkrili. Dovoljni su nam primeri Šekspira i Mikelanđela. Oba ova čoveka behu najbolji među najboljima na svetu. Svet, pored toga što im se divi, otkriva i univerzalnost i veličinu njihovih genija, iako su obojica bili pod Neptunovim uticajem. Teško nam je da ovoj dvojici pridodamo treće ime, čak i kada bi se osvrnuli na antičku Grčku. Gete je imao Neptun u devetoj kući, blizu vrha desete. Njihovo poznavanje ljudske prirode je do te mere veliko, da nemaju suparnika. Mnogi drugi umetnici su pokušali da ih svojim delima nadmaše, ali ne postoje oni koji bi svojim radom stvorili dela iste vrednosti, niti dostigli isti nivo savršenosti. (Trebalo bi još zapaziti da postoji mala nepravda u vezi sa načinom na koji su postali slavni. Oni su imali prava na slavu i dobili su je, ali izgleda da su je dobili na osnovu netačnih tumačenja. Prvenstveno su ih hvalili iz pogrešnih razloga). Sledeći primer je Nostradamus. U srednjem veku je postojalo na hiljade na sav glas hvaljenih astrologa, ali je istorija odabrala Nostradamusovo ime bez pr avog r azloga. Nije bi o ni šta uva ženiji od bi lo kog dr ugog a strologa, a li s e z bog ne kog razloga stvorila fama oko njegove ličnosti, i ušao je u istoriju, kao što su njegovi suparnici otišli u zaborav. Još jedan primer nezasluženog ugleda je škotska Kraljica Meri. Ova dama je bila veoma obična kraljica, njene izreke nisu bile ni bolje ni gore od maksima ostalih kraljica, njenu veru su delile desetine monarha, ali ipak, nema sumnje da je bila lepa, mnogo lepša od dvadeset drugih vladara ovog perioda. A postala je slavna skoro kao Helena Trojanska. Nadahnjivala je pesnike ne samo svoje zemlje, već i one širom sveta. Ona je bila draga iz Geteove mašte. Aldžernon Čarls Svinbern joj je posvetio dvadeset godina svog života, proučavajući njen život, i stvorio je od nje glavnu ličnost svog dela. Da uzmemo još jedan primer - sadašnjeg nemačkog cara. (Nema sumnje, čak iako se rat završi on će ostati herojska ličnost savremene Evrope. Možemo ponovo da primetimo da s u nj egovi savremenici potpuno pogrešno tumačili njegovu ličnost.) Poslednji primer je ser Hemfri Dejvi, koji je bio veliki hemičar, ali ne veći od pedeset drugih, pa je ipak njegovo ime postalo poznatije od bilo kog drugog. Čak se i njegov slavniji učenik, Faradej, uvek povezuje sa Dejvijem. U slučaju manje poznatih ljudi, slava se ne izražava tako očigledno, ali karakteristike ostaju iste. O osobi, koja ima Neptun u desetoj kući, u društvu će se stalno pričati. Predstavljaće vrstu tajne. Možda će ga i pogrešno ocenjivati, pa čak i vrlo zlobno. Uprkos ovome, ili zbog ovoga, njegovo ime će postati više ili manje poznato. Ljudi će izmišljati priče o njemu - dobre, loše ili nevažne ali će sve biti neosnovane ili potpuno netačne.
_______________________________________________________________________________________________

61

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

U s mislu s vakodnevnog ugleda, N eptun je jo š nepovoljniji. Kada je čovekov karakter takav da nije u stanju da privuče pažnju sveta, Neptun će izazivati manje skandale, i sve što čovek uradi izgledaće posebno. O njemu će kružiti samo šale u vidu prefinjene vrste trača, bez imalo zlobe. Otprilike kao kada bi ste uš li na neko j avno m esto, bi lo koj e gde i ma m nogo l judi, i s hvatili, uz veliku neprijatnost, da, bez ikakvog razloga, svi gledaju u vas. Bez posebnog uzroka, čovek postaje predmet pažnje. U njegovom izgledu nema ničeg posebnog, ali se ljudi na u lici ipa k okreću i gledaju za njim. Za njega može biti veoma neprijatno što privlači pažnju, jer će morati beskonačno da se posvećuje svom izgledu, nastojeći da ga učini konvencionalnim, i opet može da pogreši. Takođe se može dogoditi da čovek promeni ime, ili radi pod lažnim imenom. Ovako nešto će, verovatno, odgovarati okolnostima, i može se očekivati uspeh. Deseta kuća označava poslodavca, nadređenog ili čovekovog gazdu. U duhovnim stvarima, ovaj položaj je i više nego povoljan. Mogao bi da pronađe duhovnog učitelja najvišeg reda, i ako bude pratio njegova uputstva, napredovanje bi trebalo da teče brzo i sigurnim putem. Mogao bi da dosegne najviše moguće položaje poznate čoveku. Ali, kada je u pitanju običniji posao, tu Neptun nije ba š na klonjen. P oslodavac bi m ogao d a bu de l ukav, ne pouzdan i nezahvalan za s aradnju, zbog s voje pr omenljivosti. N eće biti čovek od reči i postojan. Odnosi s njim će stalno biti u previranju. Ljudi koji imaju Neptun u desetoj kući bi trebalo veoma da paze da ne dođu u sukob sa zakonom ili vlašću svoje zemlje. Ako im se nešto slično i bude desilo, biće to za njih izuzetno uzbuđenje, i biće dovoljno mudri da se sačuvaju od nevolje, ali ako budu u bilo kom trenutku reskirali, u vreme kada kroz ovu kuću prolazi nepovoljna planeta, mogu se naći u ozbiljnoj opasnosti. Neptun u jedanaestoj kući Jedanaesta kuća se odnosi na čovekove prijatelje, društvo u kom se kreće, i Neptun će ga učiniti privlačnim za mnoge ljude neptunovskog tipa. Verovatno je da će se družiti sa glumcima, umetnicima, a dolaziće i u kontakt sa neurotičnim ženama, kao i sa onima koje su na lošem glasu. U prijateljstvu neće biti istrajan, zbog svoje ćudljivosti. Veoma će zavoleti neku osobu i snažno insistirati na prijateljstvu s njom, ali će je ubrzo i iznenada napustiti, bez svađe ili određenog razloga. Izgleda da ovakvi ljudi nemaju duboka osećanja. Neće imati sreće ni sa poznanstvima, jer je o takvim ljudima teško govoriti kao o prijateljima. Ljudi će se prema njemu nehajno ponašati, kao i on pr ema njima. Nije moguće da se ovakvi odnosi nesrećno završe, jer, po opštem pravilu, osećanja nisu previše duboka. Međutim, ima slučajeva kada može doći i do velike bede. Na primer, Nel Gvin, koja je imala ovaj položaj Neptuna, i koju su ostavili da gladuje svi oni koji su joj se udvarali u danima njenog najvećeg uspeha. Memenat izdaje takođe nije redak. Možemo da navedemo Napoleona I kojega je izdao sopstveni Komandant. Njegova propast je bila očigledna zbog prisustva Saturna u desetoj kući, ali je Neptun u jedanaestoj kući odredio način na koji će propasti. Vrlo je retko da ovakav položaj treba shvatiti do te mere ozbiljno. Kod običnih ljudi on ne označava ništa više od manjih nevolja u vezi sa g ore pom enutim pr edmetom, a li g de g od s u u pi tanju s lavne os obe s vaki a spekt, ili pol ožaj, postaje izražajniji, značajniji i mnogo važniji od aspekata u horoskopu prosečnih ljudi. U slučaju osobe kakav je bio Napoleon, skoro je svaki životni detalj tačno predviđen u planetarnom sistemu. U slučaju manje poznatih, postoji određena površnost, tako da će se prirodne sile jedva udostojiti da upravljaju njihovim životima ili je, bolje rečeno, stvar na kojoj rade suviše nedefinisana da bi proizvela jasan efekat.
_______________________________________________________________________________________________

62

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Jedanaesta ku ća se odnosi i na čovekove želje i nade. One mogu biti izuzetne i mo že i m nedostajati realnost. Čovek će uvek, kako poslovica kaže, "težiti nedostižnom", i neće biti stabilan i istrajan. Latiće se nečeg sa oduševljenjem, a potom ga bez žaljenja ostaviti. Ovo može i da bude uzgredna pojava i može da se odnosi samo na "sanjarenje", dok bi mnogo važniji moralni ciljevi mogli biti savršeno izgrađeni i jasni, ali je i očigledno da će čovek, koji ima Neptun u ovom položaju, želeti više nego što će ikada dobiti. Kao što reče Brauning: "O, čovek treba samog sebe da prevaziđe, ili čemu onda Nebo služi?" Neptun u dvanaestoj kući Dvanaesta kuća se, na prvom mestu, odnosi na zatvor, ili na bilo koju vrstu ograničenja, koje se nameće čovekovoj slobodnoj volji. S obzirom na zatvor, Neptun nije ni posebno povoljan, a ni izrazito nepovoljan. U nekim slučajevima se smatra da može da izazove manje nevolje ove vrste, ali ako postoje izrazito loši aspekti, trebalo bi očekivati dugotrajno i mučno zarobljeništvo, uključujući i ono što nazivamo unutrašnjim odricanjima, dok je Neptunov uticaj uznemiravajući ako se nalazi u dvanaestoj kući, blizu vrha prve kuće. U ovom slučaju će čovek stalno biti žrtva sopstvenih hirova. Neptunovo dejstvo može ozbiljno da utiče na čovekov život. Uticaj dvanaeste kuće je sam po sebi ograničavajući, pa se može desiti da loš aspekt planete koja vlada razumom, ili voljom, uslovi potpunu moralnu nakaznost. Dvanaesta kuća se odnosi i na tajne čovekove neprijatelje, kao i na intrige u koje je upleten. Ovde je Neptunov uticaj uglavnom povoljan, jer neprijatelji nisu dugotrajni, ali mogu da izazovu velika uznemirenja pre nego što nestanu. Još jedna stvar, s kojom je dvanaesta kuća u vezi, jesu tajna udruženja, i u ovom slučaju je uticaj Neptuna najpovoljniji mogući. Osoba sa Neptunom u ovom položaju bi trebalo da bude izrazito uspešna, ne samo u ... (Ovde se rukopis ovog poglavlja završava - izdavač.)

_______________________________________________________________________________________________

63

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

TREĆI DEO UČENJE O URANU XII URAN26 Uranos, Uran ili Nebeski svod, prema mitu Uranov sin - Saturn ga je uštrojio kosom,27 da ne bi dobio j oš j ednog s ina. Ovaj mit je bi o samo apologija s uštini ove pl anete, koj u često nazivaju Heršel, po čoveku koji ga je otkrio. Ova planeta putuje sama kroz stravičan bezdan koji razdvaja Saturn od Neptuna. Ako uporedimo Neptun sa stražom, možemo i da nastavimo, pa da kažemo da je Uran kao rov oko tvrđave i njen tajni pr olaz. I ako Neptun nazivamo Dušom Mora, onda Uran predstavlja oličenje vulkanske Vatre. Nema ni jedne planete koja je do te mere čudnovata, tajnovita, tako zloćudna i mračna, ili toliko kontradiktorna. Ovu planetu je otkrio ser Viljam Heršel 1781. godine, i dobila je ime po njemu: prvobitno se mislilo da je U ran zvezda. Što se tiče astrološkog uticaja ove planete, smatra se da izaziva promene i pobune . F rancuska r evolucija 1789. godine, na vodi s e ka o j edna od poduda rnosti s a Urnanovim os obinama, koj e pogoduju s tvaranju revolucije. S imbol Urana j e i zvedena od i mena čoveka koji ga je otkrio, i označava se (. Sledeća podudarnost jeste da se ovaj simbol (koji podseća na televizijsku antenu) nalazi na mnogim savremenim domovima, i sasvim pogodno povezuje ova j z nak s a zračenjima i talasima. Znak se tumači kao krst iznad kruga duhovnosti, između stubova mudrosti, ili kao mesečev srp, tj. (. Tradicionalno se S aturn smatra vl adaocem znaka Vodolije, međutim, prema brojnoj dokumentaciji, izgleda da je ovaj znak pod vladavinom Urana. U jedanaestoj kući je određena Uranova osobina da se zalaže za slobodu, dok je to, ujedno, i kuća Urana i Vodolije. Na kabalističkom Drvetu Života, S aturn s e nalazi u B inahu, i znad bezdana, i odvojen je od drugih Sefirota, jer je Saturn (ili Kron) bio jedan od starijih bogova, koji su vladali pre nego što su vlast preuzeli bogovi Olimpa, pod vladavinom Zevsa (ili Jupitera), koji se može pripisati prvom Sefirotu ispod bezdana. Pošto se Uran nalazi iza Saturna, ne odnosi se u velikoj meri na čovekove poslove. Na neki način Uran može da odgovara Binahu (zbog njenog simbola Velikog Mora), ali će tačnije da bude smešten u Hokmahu (Zodijaku), ili Velikom Moru Zvezda. 27 Da bi se bolje protumačila Uranova uloga kao planete, trebalo bi se podsetiti mita, po kojem se Uran z ajedno s a G ejom ( ili Z emljom), koj a j e nastala odm ah pos le H aosa i koj a pr edstavlja žensko načelo svih stvari, izrodio mnoge titane, titanike i kiklope. Pošto sva njihova deca behu zastrašujuća bića, Uran ih nije voleo i sakrio se duboko u Zemlju. Geja je teško podnosila teret svoje de ce, i da bi s e o svetila U ranu, i skovala j e srp i pozvala najstarijeg sina među titanima, Krona (ili Saturna) da joj pomogne u osveti. Kada se Uran, željan ljubavi, pojavio kod Geje, Kron ga j e uš trojio s rpom. Iz ka pi kr vi U ranove, koj a j e pa la na z emlju, r odile s u s e e rinije ( strašne boginje, koje kažnjavaju prekršaje prastarih i nepisanih zakona, svete rođačku krv, uvrede nanete roditeljima i povr edu gos toprimstva), g igante i ni mfe. D ok s e i z be le m orske pe ne, koj a s e sakupila oko odbačenih Uranovih genitalija, prema jednom od mitova, rodila Afrodita. Kronu je otac prorekao da će ga savladati rođeni sin. I zaista, Kron je zavladao svetom. Oženio se svojom sestrom Rejom, i zbog očevog proricanja, jeo je jedno za drugim svoju decu. Kada se rodio Zevs, Reja ga je prevarila, tako što mu je dala da proguta kamen uvijen u pelene. Zevs je brzo rastao, i čim je ojačao, odlučio je da se osveti ocu, i da sačuva braću i sestre. Zevs je naterao Krona da povrati svu decu koju je progutao. Zajedno sa braćom i sestrama otpočeo je borbu protiv oca i drugih titana. Kada ga je pobedio bacio ga je u Tartar (duboki procep ispod Hada, ili podzemnog sveta), ali ga je kasnije pomilovao i poslao na Ostrvo Blaženih, (prim. prev.)
26

(

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

64

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

U priči o Uranu stoji kako je nebeski princip bio lišen očinstva zbog ljubomore Vremena (ovde misli na K rona, K ronosa, ili Saturna, prim. prev.). On je bog bez ljubavi, bog čije je jedino zadovoljstvo pos talo okr utnost, a pos ao m u be še ba vljenje i ntrigama. O n j e i ntelekt odvoj en o d dobrote. On je ludilo uzvišenog uma. Pravednost je nestala, a moć se pretvorila u perverziju. Ali, u svojim s rećnijim danima, kao i svi bogovi, Uran se ponovo rađa na zemlji, pod imenom Pan. Pan, koji beše saosećajan, ne samo da je bio prvi bog umetnosti i nauke, već je bio i satir. Štitio je muževe, ali se i oduševljavao gnusnim stvarima. On je ciničan, u starom značenju te reči, tako njegova komedija predstavlja tragediju u pr ikrivenom vidu. Njegove podignute obrve su, u stvari, rogovi, a njegove noge su kozije. Pre u P anu, ne go u nj egovom arhetipu, pr epoznajemo ne izvesne Uranove ut icaje. Treba d a razmislimo o Panovoj Fruli, o nj enom l udačkom letu, kao i o njenoj promeni u trsku u kojoj je bog mogao da svira. Moramo da razmislimo i o paničnom strahu, koji ponekad obuzima čoveka, i često postaje sve veći. Tada ćemo ga razumeti. Ovo je planeta genija, planeta tajne magijske moći, koja leži (prema indijskoj mitologiji) uvijena oko osnove kičme, kao zmija, spremna da skoči i osvoji iznutra, ili da se opusti nadole, sve do prokletstva. Obične ljude često uhvati paničan strah kada u njima bljesne genije. Uvek nadahuće mešaju sa ludilom, dok se ono i ne pojavi. A ovo se, naravno, nikada ne pojavljuje. Pravo je ludilo ako kod genija naiđemo na hiljade vrlina. Zbog čega sve ovo? Iz razloga što se genije lako ograničava, ili želi d a se ograniči. On je do te mere apsolutan (zbog svoje čiste istine i logike) da u običnom relativnom svetu, koji je pun kompromisa, nema mesta za njega. Genije možete slomiti, jer on se ne savija. Tako on hita napred, stojećki pogađa svoj cilj, koji se razdvaja od uz višene t ežnje, i odlazi u bezizlaz. On hoda mračnim stazama, sve do nekog zastrašujećeg cilja. Žil d'Re, De Sad, Bordžija, sve to behu genijalni ljudi, kao i Mikelanđelo i Isak Njutn. Svi geniji žele be smrtnost, a b esmrtan je j edan, ne m nogi. R azlikuju se samo uglađeni koraci. Darvin je žalio zbog svojih ograničenja, koliko i Aleksandar. Hristova bi ljubav uništila svet, isto koliko i Satanina zloba, da ih nije sprečila svetska inercija. Suština genija je nepoznata, i prevladava je žudnja za dostignućem u praktičnom i materijalnom vidu. Ako Neptun predstavlja sveca u pustinjaku, onda je Uran mag, čovek koji ne samo svoj mir, već i svoju snagu dobija iz nepoznatog. Uranovski san je univerzalna nadmoć nad Idejom. Ova Ideja može da ga opseda, može da ga čini slepim za sve drugo, da ga uništi zbog svoje suženosti. On retko shvata da Biće mora da ima Oblik pre nego što ga primetimo, te tako on propušta svoje prilike. On ne zna koliko velova moramo da skinemo sa lepote njegove Device, pre nego što se usudimo da se u nju zagledamo, a da ne poludimo. Svi g eniji s u podj ednako " dobri", a nj ihova genijalnost s e ne će pretvoriti u smrtonosan otrov, samo a ko s e udr uži sa dozom m entalnog z dravlja, s a bož anskom m oralnom s nagom i , i znad svega, sa humorom, njegovom dubinom i previranjem. Tada Uran počinje da spašava ljude, nastavljajući sa tajanstvenim ubijanjem. Možda neki čovek sagledava spas ljudske rase u neporočnosti, a Uran će, umesto da pusti ovakvog čoveka da živi, da dozvoli da s e njegova s vetlost širi sv etom, ubi ti ne ke l jude koj i s u t rpeli nj egov ut icaj. K ada j e čovek opsednut nekom idejom, on tada gubi osećaj za meru. Tako predsednik neke zemlje uvodi narod u rat, na račun miliona ljudi i novca, samo da bi postigao cilj neznatne vrednosti. Setićemo se H amletovog m onologa u ve zi s a F ortinbrasovom e kspedicijom. U ran j e pl aneta s vih t ajnih poroka koji uništavaju ljudsku prirodu. Skala se kreće od religioznog fanatizma do predavanja

_______________________________________________________________________________________________

65

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

drogama. Zbog opsednutosti jednom idejom, prkoseći ili zanemarujući prilike koje ona uslovljava, na ilazimo na pog rešne od rednice s lave, i li l ošeg glasa, ka o na na še p redrasude. Ne postoji dobar ili zao Apsolut: za nekog je Cezar heroj, za nekog đavo. Puritanci su uništavali katedrale, dok d rugi i da n da nas pr eziru s like i s tatue. Neki kritičar je Šelija smatrao za đavola koji se pridružio ljudskoj zajednici, drugi ga naziva prelepim i palim anđelom. Treba da pojasnimo šta mis limo: jedan de B rijer je mo gao da pos tane M adam K iri i D in Svift, ili D žon Kliland! Jedno je zapažanje kako se dobri, nadareni ljudi skoro uvek porede sa bogatima. Svaki genije je nečim ograničen, pošto Uran ograničava, i sprečen je blagotvornom svrhom svog života, okrenut strašnom samopovlađivanju, ili osveti. "Moćna raso", uzvikuje izgladneli genije, čije veliko srce je voljno da samo sebe spali na oltaru umetnosti, ne bi li ljudima prikazao Istinu i Lepotu bo gova - "Želeo bih da čovečanstvo ima samo jedan um koji mogu da nadmašim". Anarhista baca bombu u naletu čovekoljublja. Samo ako budemo ovo razumeli, razumećemo i čoveka koji nosi Urana u sebi, jakog ili slabog, prefinjenog ili grubog, srećnog ili nesrećnog, Urana koji je Kraljevska Zmija Egipta, darodavca života i smrti. Ako mu ne dozvolite da stvara, on će vas proždrati. A i vaša zmija ima njegove namere. Zapitajte se o ovome i ne gubite vreme kritikujući druge. Najvažnija stvar u čovekovom životu je da otkrije njegovu tajnu svrhu, i da je potom prati pažljivo i s trastveno. A strologija ne ma m nogo kor isniju ul ogu, os im da ot krije na jdublju čovekovu suštinu, i da mu je predoči, ne bi li on bio u stanju da je ispuni prema zakonima svetlosti. Uran u na ma p redstavlja S veto K oplje i z L egende, u r ukama S vetog Kralja, koj im j e i zgradio Hram G rala, u K lingsoru, V rtu Z lih V radžbina. Genije mož e bi ti pl odan ili neplodan, ve dar i li samo de struktivan. P rvi pr ipadaju B eloj, dr ugi Crnoj M agiji. A li, s naga j e i sta, i poš to j e na ovakav način udvostručena, treba je pravilno usmeriti. Čistota jakog uzvišenog Neptuna je najbolja odbrana od ove sile, a Krst kao najveća svetost, i u paganskom i u hrišćanskom smislu, jeste njegov nalog. Jer, on nije samo Spasitelj, već mora i sam sebe da spase. "Nur eine Waffe taugt die Wunde schliesst der Speer nur, der sie schlug... Höchstes Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser!" XIII URAN U ZNACIMA ZODIJAKA Dok s mo t umačili Neptun, rekli smo da ova planeta predstavlja dušu. Ali ona je nepokretna; s obzirom na njegov položaj u Zodijaku, uočili smo i njegov odnos prema Zeitgeist-u, dok će vrstu svake duš e da odr edi nj egov pol ožaj pr ema Zemlji, ka o i nj egovi a spekti. A li, ova kav duh j e osećajan i pasivan, kao što smo gore napomenuli - statičan. Ako bismo želeli da vidimo na koji će se način ona uzvisiti i izraziti u vidu moći, moramo proučiti Uran. Postoji doktrina, da svako živo biće ima svrhu u inkarnaciji, i ta svrha je jedinstvena. Čak ni jedan čovek, od milion ljudi, verovatno da nije svestan ove svrhe. Većina nas izgleda kao gomila kolebljivaca. Čak se ni najveći uspeh pojedinca ne može smatrati pukim odrazom unutrašnje volje.
_______________________________________________________________________________________________

66

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Uran određuje Volju, a razlog što je tako nasilan i eksplozivan, i što uznemirava ljude, leži u tome što on pr edstavlja t u i stinsku nameru, koj a, s ob zirom da j e dubl ja od s vesnih namera, uv ek i m protivreči. Spoljašnje i unutrašnje su u sukobu, i kad god dođe do borbe, unutrašnje pobeđuje. Za spoljašnje to mora da je propast, jer ono ne prepoznaje snagu kao sopstveni deo, a i ako je opaža, ona ga uznemirava i ono je se gnuša. Uran je Kraljevska Zmija u Egipaskoj Simbolici, spori i nagao Gospodar života i smrti. Treba joj dugo vremena da se pomeri, ali kada je u pokretu postaje nezadrživa. To je razlog zbog kog Uran izgleda t ako zastrašujuće. On često nije samo puka iluzija, jer postoje izvesne sile koje Uran predstavlja i o kojima je bolje ne misliti. Na sreću, samo se retko tako nešto događa. U svakom slučaju, ova tema je do te mere tako suptilna, teška i ubitačna za raspravu u uobičajenim terminima, da će biti suvišno da početnik prione na ono što možemo nazvati "literaturom bezdana", upotrebljavajući ovaj izraz u posebno praktičnom smislu, koji je poznat učenima. Iz ono g što ćemo reći o Uranovom karakteru, videće se da je posebno naklonjen kerubičkim (fiksnim) znacima, kao što su Bik, Lav, Škorpija i Vodolija. On predstavlja (da osvetlimo jasno misao, ako ne i tačno) duh Kerubima. Tokom ove knjige videćemo kako se njegov uticaj menja u odnosu na svaki od ovih znakova, kako Vodolijina tečnost iskazuje njegove oslobodilačke i naučničke sklonosti, pošto je Vodolija muški Kerubim. Bik će ga predstaviti kao zastrašujuću personifikaciju zemljotresa i naglih promena. Lav će naglasiti njegove revolucionarne i borilačke osobine. A na kraju, žaoka Škorpije prikazaće ga kao Zvezdu Smrti, ili kao zastrašujuću i prefinjenu moć otrova, ili kao orla, koji bez obzira što kriči "Kućo Smrti!", predstavlja sveopšti duh. Pošto je Škorpija i najbolji i najgori znak, ona suštinu Urana prikazuje mnogo snažnije nego Lav, ili Vodolija, jer je prelaz između ova dva. Kao što smo videli, duboko unutrašnja svrha bilo kog bića je skoro uvek tajanstvena i teško ju je odgonetnuti. Ali, postoji još jedna zagonetka, koja je obično vrlo značajna. Jedva da bismo je mogli nazvati umetničkim izrazom svrhovitosti; i ovo se pokazalo kao vrlo dobar način da je opišemo. Z ovemo ga t emperamentom. O n ne de finiše vol ju, a li pos tavlja g ranice u s ferama u kojima se volja ispunjava. Skoro da s mo ve ć označili ličnost prema znaku Ascendenta, a ovome bi trebalo da dodamo i proučavanje znakova u kojima se Uran može nalaziti. Kada su ova dva faktora harmonična, nailazimo na ličnost jedinstvenu, ili sa etičkim ciljem. Dok, s druge strane, možemo naići na mazohističku osobu. Možemo i da dodamo primedbu da čovek koji ima U ran u n ekoj od ovi h kuća, može biti veoma ekscentričnog karaktera, ali na poseban način. Ovakva ekscentričnost je, u suštini, ve oma r azvijen t emperament. O n pok azuje pot punu ne simpatiju z a povr šne os obine, svojom dubokom uznemirenom magičnom voljom. Samo se drugima čini da je ovakav čovek ekscentričan. Sam sebi on izgleda dubok, lucidan, racionalan i pravičan, što, u stvari, i jeste. Uran savršeno odovara višim zakonima, ali i ruši zakone; kao kada građanski zakon zameni vojna diktatura, u vr emenima ve likih kr iza, i voj nik, koj i s e, u dr ugim pr ilikama ne bi us udio da zastavicom da znak za ispaljivanje ubitačnog plotuna. Sada smo u s tanju da proverimo istinitost ovih a priori tvrdnji, proučavajući horoskope poznatih ličnosti. Klasifikovaćemo ih prema znacima u koj ima se Uran nalazi, jer je i svrha ove knjige da njegov uticaj izdvoji od drugih, i moraćemo uvek obraćati pažnju na znak u kome je osoba rođena, da bismo uočili kako se Uranov uticaj menja, i u kom pravcu.

_______________________________________________________________________________________________

67

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Uran u znaku Ovna Ličnost rođena sa Uranom u znaku Ovna biće hrabra, neustrašiva, vatrena, borbena, bilo u dobrom ili lošem smislu. Tip j e s trastven, t vrdoglav, t emperamentan, ne strpljiv, s amovoljan i upo ran, a li čovek ponekad može da s e u pot punosti pr omeni, i da kr ene u s asvim dr ugom pr avcu, s a i stom s nagom ka o i prethodni. Ali, po pravilu, neće biti u stanju da primeti da se promenio u bilo kom pogledu. Nema ničeg konstruktivnog u ovoj vrsti energije. Dobar primer nalazimo u ličnosti gospođe Ani Bezant, čiji je podznak Ovan. U slučaju Pape Aleksandra VI, pojavljuju se iste osobenosti, ali je kod njega podznak u J arcu - a i Mars u tom znaku ima egzaltaciju - koji ni je u pot punoj s uprotnosti s a temperamentom Ovna, ali je ipak pridodat saturnovski element sa najnepovoljnijim rezultatima. Ljudi koji imaju Uran u znaku Ovna, uvek su čvrsto ubeđeni kako su u pravu, i smataju da sve što im se suprotstavlja ima osobine đavolskog, pa su potpuno neobazrivi pri uništavanju protivnika. Ponekad je ova zapovednička crta ublažena, kao što je to slučaj kod T omasa E disona. N jegov podznak je Škorpija, a vladalac Mars je ublažen zbog konjukcije Meseca u trećoj kući, tako da se snažna vol ja odnos i na um ni r ad, g de ne prijatelja pr edstavlja j edino t vrdoglavost. Zbog s nage svog genija povinovao se volji i zaslužio zahvalnost čovečanstva. Ako g ornji pr imer upor edimo s a s lučajem "Krvavog Balfora", čije su ime generacije pamtile zajedno sa Kromvelovim, kao ugnjetača Irskog naroda. On ima znak u Devici, sa vladarom Merkurom u kva dratu sa Uranom. Prema tome, Balfor nije snažan, već samo nasilan čovek, čiju malodušnost smenjuje svirepost. Dominantna crta u njegovom slučaju bila je bezdušnost, zajedno sa seksualnošću, koja često ide uz merkurovske tipove. Lord R ouzberi i mao j e podz nak u O vnu, 28 ˚ udaljenog od z naka R ibe. U ran s e na lazio na Ascendentu, te zbog ovog nailazimo na prilično jednoličnu narav. Ali se, zato, njegova karijera prekidala, jer je stalno ostavljao i ponovo nastavljao poslove. Ana Kingsford je imala Uran u Ovnu, ali u osmoj kući. Kao i u Balforovom slučaju, njen podznak je Devica, vladalac Merkur se nalazi u svojoj kući i ima egzaltaciju u konjukciji sa Venerom, dok je Ascendent oplemenjen zbog prisustva konjukcije Sunca i Marsa. Ovde nailazimo na značajan primer pods ticajne s nage ova kvih konf iguracija, j er j e A na K ingsford, i por ed s vih um nih i moralnih omalovažavanja, ispoljila osnovnu snagu, dovoljnu da promeni način mišljenja pola čovečanstva. Njenim radom je nastala Teozofija, kao i sva slična učenja. Ona je bila kao ovan koji je svoje rogove slomio o kapije viktorijanskog doba i materijalističke filozofije tog vremena. Grof od S traforda i Oliver Kromvel imali su Uran u Ovnu, i bilo bi upitno da uporedimo njihove horoskope. Obojica su imali snažnu volju i bezobzirnu odlučnost da sve urade na svoj način, po bilo koju cenu, jer je, kao i Balfor, i Staford imao podznak u Devici. On je osmislio plan za Irsku, i nazvao ga "temeljnim", prema kom je trebalo da se ozakoni masakr, čak delotvornije sproveden nego Prinudna (Zločinačka) Odluka vi ktorijanskog dr žavnika. A li ni je bi o dovol jno jak da g a izvrši, i nije pucao. Kromvel, sa podznakom Ovna, jednostavno je prošao kroz Irsku kao novi Atila. U Devici nema strasti za jedan takav čin. Robert Luis S tivenson j e i mao podz nak u V odoliji, Ascendent j e odr eđen u znaku Riba, dok se Uran nalazi baš unutar njih. Nema velikog slaganja između Ovna i Vodolije, ali njihovo zajedničko prisustvo omogućava harmoniju. Tako je Stivenson, uprkos svog lošeg zdravlja, stvorio brojna remek dela. Književni kritičari bi Vodoliji mogli da pripišu čudesnu, prefinjenu i
_______________________________________________________________________________________________

68

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

duboku ps ihologiju, a Uranu u O vnu, kr vožednost koj a g a ot kriva na de lu. S aturn j e u Ascendentu, baš iznad Urana, koji daje melanholičnu crtu, što povećava njegov neuporediv šarm. Sledeći primer je Luj Bavarski. Ovde se Uran nalazi u desetoj kući. Ima podznak u Raku, slabom, ženstvenom i prijemčivom, dok je žestoki U ran u O vnu, u l ošem pol ožaju. T ako na ilazimo na dremljiv, spor, hedonistički temperament, koji s vremena na vreme prerasta u manijakalni entuzijazam i ekstravaganciju. Nedostatak usaglašenosti između ove dve konfiguracije je osnovni razlog što ponekad osoba završi u ludilu. Poslednji primer je Abas Efendi. Kao i u Stivensonovom slučaju, podznak je u Vodoliji, a Uran se nalazi ba š u samoj drugoj kući. U ovom slučaju postoji ista prefinjena dubina, kao što je Stivensonova. Ali, pošto je Neptun na Ascendentu, umesto snažne volje, koja piscu omogućava da se uporedi sa najvećim stvaraocima svih vremena, ovde postoji samo nežna i neodređena ličnost, čija je volja ostala zarobljena i nije uspela da se ispolji zahvaljujući suviše jakim silama koje su je sprečile da ih nadvlada, kao i zbog inhibitornog uticaja Neptuna koji se ispoljava tokom celog svog delovanja. Uran u Biku Ovaj pol ožaj je ve oma povol jan z a U ran, j er s e nj egova v elika e nergija us merava na i skren i konstruktivan r ad. M ogli bi smo odm ah da n avedemo s jajne graditelje i mperija, k ao š to s u Napoleon, S esil R od i Vilhelm II. A i znad nj ih na ilazimo na dve os obe koj e s u s tvorile n ove teogonije, za koje filozofija tvrdi da pripadaju najvišem stvaralačkom dometu koji je omogućen ljudskoj inteligenciji. Mislimo na Dantea i Svedenborga, čije su koncepcije Pakla još uvek uzori velikom broju ljudi. Ovakva carstva istrajavaju i mnogo posle raspada zemaljskih prestola. Svedenborg je imao podznak u S trelcu, dok s e Uran nalazio na vrhu četvrte kuće. Dante je imao podznak u Blizancima, a Uran udaljen od horizonta dvanaeste kuće. Oba ova znaka ne pripadaju materijalnom svetu: Strelac je mističan, dok s u Blizanci vi še i ntelektualan z nak, pr ema t ome i razlikujemo ona njihova dela koja su bili u mogućnosti da završe. Vilhelm II je imao podznak Raka i s am je zaslužio da ga okrive zbog tvrdoglave odanosti miru (koju je na kraju bilo nemoguće kontrolisati), što je odgodilo početak Velikog Rata. Rod j e i mao podz nak u S trelcu, s a vl adarom, J upiterom, i znad s amog ho rizonta; S vedenborgov Jupiter j e, t akođe, bio u trigonu sa Uranom, naglašavajući religiozne predrasude. U Rodovom slučaju, Jupiter se nalazi u kvadratu sa Neptunom, koji teži da onemogući da Jupiterove osobine dođu do izražaja, i tako istakne sopstvenu snagu, više zemaljskog tipa. Napoleon j e i mao podz nak u V agi, a U ran u s edmoj ku ći; Vaga i Bik se dobro uklapaju, jer je Venera vladar oba znaka; Venera je u sekstilu sa Uranom i ona kulminira. Zbog ove kombinacije on je posedovao izuzetan osećaj za pravdu; Napoleonov zakon može da se uporedi sa Manuovim i Li-Kijevim, kao vrhunski među zakonodavnim pokušajima. U horoskopu Princa Imperije, nalazimo još jedan primer gde je Uran u Biku. Zbog razloga koje smo naveli na drugom mestu, njegov život beše kratak, a njegova volja, usled toga, prekinuta. Man je ovu planetu imao na Ascendentu, a Ovna na vrhu Ascendenta. Ne postoji usaglašenost, jer su dva znaka suprotna po svojim prirodama. Njegova snaga volje je u potpunosti onemogućena zbog najnižeg položaja Bika, koji se odnosi na rad. Sekstil Neptuna i Urana je uslovio nastranost njegovih i deja, dok j e z bog z naka O vna bi o s ilovit i na gao. U ran s e, t ako, poj avljuje u najeksplozivnijem vidu, a, usled toga, nailazimo na neuravnoteženog i neukog agitatora.
_______________________________________________________________________________________________

69

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Slučaj Čarlsa I je na prvi pogled, u potpunosti različit. Podznak mu je u Lavu, a Uran se nalazi na vrhu desete kuće, pa je ovakva pozicija uvek opasna zbog svoje zloćudnosti. Lav je podario srčanost ovom nesrećnom vladaru, ali je Neptun u prvoj kući učinio nestabilnim njegov temperament. Uran u Biku je omogućio tvrdoglavost, pa je ovo raspored koji nije mogao da donese ništa osim propasti. Imamo srodan primer i kog Gdina Askvita, koga je tvrdoglavo strpljenje (i ništa više) održalo na vrhu nepokorne gomile u Opštinskoj Kući. Znak mu je u Raku, što ga je samo spolja činilo taktičnim i uviđavnim. Uran u kući Prijatelja mu je omogućio da ispod ljubaznosti sakrije čeličnu odlučnost. Vrlo sličnu upornost, u slučaju žene, nalazimo kod Lili Langtri. U ženskim horoskopima neko bi mogao da očekuje da će pronaći veoma izražene osobine Venere u Biku, posebno ako je znak u Vagi. Karijera je je dinstvena i uspešna, konstruktivnost se razvija bez većih prepreka, posebno ako je Sunce u prvoj kući u sekstilu sa Jupiterom. Nema sumnje da ovaj aspekt određuje samovoljan ka rakter. Da s u, na pr imer, S aturn i M esec bi li u podz naku, m ogla j e da pos tane siromašan radnik. Na kr aju, t u j e i ve liki broj pi saca. M ožemo da upor edimo B ernarda Š oa i H evleka E lisa. K od Elisa je Uran u trećoj kući, pa se ovaj zbog toga interesovao za neobične teme. Znak u Vodoliji je omogućio naučnu opredeljenost, čiji su nam rezultati poznati. Šo, sa podznakom u Blizancima, imao je Uran upravo iznad istočnog horizonta, pa je zbog toga naglašen njegov neuobičajen karakter. Ali je zbog Meseca, na samom vrhu Ascendenta, bio kolebljiv i protivrečan. Blizanci u znaku su dodali vazdušastu lakoću njegovom temperamentu i prikrili og romnu U ranovu s nagu. Ispod m aske n eusiljenog s misla z a hu mor i pa radoks, k rije s e činjenica da je Šo uradio više na rušenju konvencionalnog načina mišljenja, od bilo kog čoveka u Engleskoj (osim Svinborna), od Šelija do danas. Među romanopiscima, tu su i Gi De Mopasan i Mejbl Kolins. Jedva da je i potrebno spomenuti da je Gi de Mopasan stvorio "kratku priču" u Francuskoj. Kod njega je podznak u Vagi, sa Venerom na hor izontu, u konj ukciji s a M arsom. S ilovita s trast, z ajedno sa Uranom u osmoj kući, nagovestila je melanholiju i užasnu smrt. Pre nego što se ovaj uticaj ispolji na fizičkom planu, on prvenstveno mora da podstakne čudesno delo, u čijim plodovima još uvek uživamo. Možemo da upor edimo sa pr ethodnim i hor oskop O skara V ajlda. Ovde j e U ran ponovo s uviše blizu desete kuće. Podznak je u Devici, a njen vladar Merkur blizu opozicije sa Uranom. Pažljivim posmatranjem razlike u ova dva položaja, moći ćemo da uočimo vidno odstupanje njegove ka rijere, od one f rancuskog pi sca. Ali, moramo j oš j ednom da i staknemo ka ko Uran u Biku ne donos i por az. V ajldovo de lo, i ako opr ezno, ne iskreno i ne originalno, i pak s e poka zalo kao uspešno, i moramo priznati da ima ne sasvim poželjan efekat na mladu generaciju, posebno među poluobrazovanima. Tu je i Mejbl Kolins, koja je mnogo učinila, svojim metežno zanimljivim delima, za napredovanje teozofskog pokreta. Kao i u slučaju Lili Langtri, podznak joj je u Vagi; ali, pošto je Saturn u konjukciji s a U ranom, Venera s a nj ima u t rigonu, a N eptun u s ekstilu s a J upiterom, koj i j e na Ascendentu, njena k arijera ni je bila ma terijalno us merena; nj ena vol ja je s nažna, ali f inijeg i istrajnijeg tipa. Na kr aju dol azimo do d va j edinstvena pe snika, Kolridža i F ilipa B erk Martstona. Prvi je ima o podznak u Strelcu, koji je doprineo da ovaj pesnik bude stidljiv i nepredvidljiv, prefinjen i lep kao jelen. U ran u pe toj ku ći je dodao mističnu nijansu, u kojoj se krije suština lepote njegovog
_______________________________________________________________________________________________

70

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

pesništva, ali avaj! Pošto se ova kombinacija usmerila na materijalnu ravan, učinila ga je robom sopstevnih zadovoljstava. S druge strane, pesnik prerafaelitske epohe, imao je podznak u Lavu, i bio je iskren, slobodan i darežljiv. Uran u devetoj kući je odredio drugačiju vrstu misticizma. Međutim, oba ova čoveka bila su pod snažnim uticajem Urana u Biku. Njihovo delo je postojano, konstruktivno i istrajno. Kolridž je bio sputan zbog kvadrata sa Jupiterom, a Martstonovo slepilo mu nije omogućilo da u potpunosti ispolji svoje talente, zato je odlučnost prisutna u oba slučaja. Uran u Blizancima Znak Blizanaca, po s vojoj prirodi, posebno ne odgovara Uranu, jer je njegova snaga prefinjena i raspršena, pokretna, ali ne i istrajna, tako da je uticaj veoma slab. Nailazićemo na ljude nadmoćne snage i volje, ali će njihova snaga biti, pretežno, umnog karaktera. U slučaju da znak nije u potpunosti harmoničan, a vladar i Uran u lošem položaju, možemo očekivati pre promašene nego uspešne ljude. Međutim, i ovde nailazimo na tri velika teologa, i sva trojica su poznata po blagosti svojih učenja i uglađenosti metoda. To su: osnivač hrišćanske religije, Svami Vivekananda i dr. Rudolf Štajner. Kod prvog, podznak je bio u Vagi, znaku koji posebno odgovara Blizancima, dok je Jupiter bio u Ascendentu, u kvadratu sa Suncem. Sunce je opet, bilo u konj ukciji sa Merkurom, i u di rektnoj opoziciji sa Marsom i Neptunom. Uran je na vrhu desete kuće, što ga čini najmoćnijom planetom u horoskopu, čak do te mere da njegov uticaj možemo da smatramo stalnim i nezaustavljivim. U pogledu uspeha - njegova volja je oslobodilačka. Hinduistički adept je imao podznak u Jarcu, sa Suncem i Venerom, koji su u kvadratu sa Marsom. Uran je u jedanaestoj kući, a ovaj položaj je omogućio da njegovo učenje bude dostupno mnogim ljudima. Međutim, ne postoji naročita usaglašenost između Blizanaca i Jarca, pa tako uspeh nije izražen kao u prethodnom slučaju. Nemački mističar je imao podznak u Škorpiji, koja mu je omogućila veliko naučno dostignuće; Mars je u pol u-sekstilu sa Uranom, dok kva drat sa Suncem ozbiljno umanjuje opšte mogućnosti planete koja se nalazi u sedmoj kući, bez sumnje snažnom položaju u ovom slučaju. Dolazimo do g rupe oz loglašenih i slabih ličnosti: Džordž V, Vojvoda od K larensa i A vondejla, Alfred Drajfus, portugalski Don Karlos, Florens Mejbrik, Mari Baškirčev i Vejen. Svakog od njih možemo da nazovemo promašenom ličnošću, i ne bismo morali nadalje ni da gledamo horoskop da bismo pronašli razlog. Mnogo uspešniji je Moris Meterlink, ali se u njegovom slučaju pojavljuje podznak u Škorpiji, sa vladarom Marsom u sekstilu sa Uranom. Prema tome, velika snaga jednog je nadoknadila slabost kod drugog. Imamo čak i bolji primer kod lorda Brugama, gde je znak u Vagi, a Venera u sopstvenoj kući, neposredno i znad ho rizonta. U ticaj j e j oš uve k na m entalnom pl anu, j er Blizanci ne m ogu direktno da utiču na materijalno. Uran je u osmoj kući, pa je tako veliki advokat postao slavan, zahvaljujući radu sa umrlima, kao svom učenju bez presedana. Vaga, u svakodnevnom životu, podstiče pravnu veštinu; a Merkur, duhovni vođa, beše neposrendno ispod Venere. Džon Berns je još istaknutiji političar. Ponovo je podznak u snažnom Škorpionu, uslovljavajući čeličnu odlučnost. Uran je u Blizancima, i ovde označava ograničenja i materijalna dobra. Njegova prednost beše u elokvenciji, a Uran je u trigonu sa Marsom, omogućio da postane veliki i
_______________________________________________________________________________________________

71

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

borbeni govornik. I on i Brugam su pokazali istrajnu volju, ali je razlika između Vage i Škorpije jasno naglašena; prvi je vičan, uviđavan, meri svaku reč, dok je drugi nesnalažljiv. Predsednik R uzvelt n ije u pot punosti r azličit od prethodne dvojice i nalazi se negde u sredini između njih. Podznak mu je u Strelcu, a Uran u petoj kući. Ima dečačkog uživanja i spontanosti u govorima kojima se obraćao mnogo puta velikom i dobroćudnom narodu Republike. U njegovim rečima je bilo svežine, nešto od duha velikih pustinja, koje je nasledio od bizona i Indijanaca. Zbog l ošeg pol ožaja J upitera u opoz iciji s a V enerom, nj egov t emperament be še br zoplet i netaktičan; kada ljudi nisu brisali cipele posle prvog pljuska, čovek ni je ni m orao d a s umnja u njihove s krivene m isli. Tako, na os novu j ednostavne konf iguracije t ri pl anete, m ožemo da shvatimo tajnu njegovog uspeha i pada. Opet, ne previše različit od prethodnih, jeste sveštenik Bili Sandej. Njegov podznak je, ponovo, u Škorpiji, dok s e M ars i Jupiter na laze u bl iskoj konjukciji, ne posredno i znad vr ha Ascendenta. Ponovo nailazimo na svirepo usmerenu ličnost, na brbljivca, koji uklanja sve prepreke, ne bi li postigao svoj cilj. Ponovo planete utiču na čovekov um. Međutim, ovde nema ničeg prefinjenog i ubedljivog, jer je njegovo jedino oružje - batina. On je ljude s trpljivo kinjio u ime vere, ili zbog onog što se njemu činilo da vera predstavlja. Gospođa Pankherst je još jedna snažna ličnost, sa podznakom u Vodoliji, ali se njen vladar Saturn nalazi u m aloj ne volji na vr hu Lava, koj i i zaziva r azdor. V odolija i Blizanci s e dovol jno dobr o slažu, ali uočavamo da se u okviru uskih ograničenja nalazi Merkur u konjukciji sa Saturnom u šestoj kući, tj. u najnepovoljnijoj kući u pogledu mentalnih sposobnosti. Međutim, zbog svoje volje, ona je postigla značajne rezultate. Vraćajući se na muziku i ostale umetnosti, dolazimo do Ričarda Štrausa, sa podznakom u Raku i Uranom nedaleko od Istoka. Mesec, Rakov vladar, nalazi se u trećoj kući, u Devici, tako da su um i osećanja usaglašeni. Rak je prefinjen i prijatan znak, spreman da prima harmonične uticaje spolja. Sunce, gospodar Muzike, zajedno je sa Uranom i Venerom. Kako su prefinjena osećanja kompozitora u Elektri i Salomi. J.M.W. Tarner, predstavlja još jedan izuzetan primer naših razmišljanja. Neko može da zapita gde leži izuzetna snaga Blizanaca. Narednim proučavanjem horoskopa ćemo pokazati mudrost njihove dece. Znak je u J arcu, a Saturn u bl iskom trigonu sa Uranom, te vidimo da je ličnost usaglašena. Uran je promenjen zbog konjukcije sa Venerom, planetom otmenom, kolorističkom i raznobojnom. Kvadrat s Marsom je omogućio izvesnu krepkost i snagu. Mnogo nepovoljniji položaj nalazimo u horoskopu Tomasa Mora. Podznak mu je u Škorpiji, i bez sumnje on je uspešan čovek, posebno zbog toga što se Mars nalazi u svojoj kući, neposredno iznad Istoka. Konjukcija Meseca i Saturna je veoma umanjila uticaj Marsa, dok se Uran nalazi u kvadratu sa Jupiterom. Zbog toga je njegova umetnost veoma ograničena i monotona. Uran je u sedmoj kući, a na ovom položaju je nepovoljan, jer stvara ljude slabe volje. Zbog toga je Mor samo slabašan pisac, njegova ambicija nikada nije ostvarena u delima. Njegov najčuveniji rad je sa povol jnijom konf iguracijom m ogao da bude mnogo uticajniji i upečatljiviji. On je "pesnik ispraznog dana", više i od samog Viljama Morisa, najlošijeg u sazvežđu genija koji su uticali na čovečanstvo pre jednog veka. Jedan od najvećih hemičara, ser Hemfri Dejvi, imao je podznak u Škorpiji, a njen vladar Mars je bio u samom trigonu sa Uranom u Vagi. Ova konfiguracija mu je omogućila plemenitu predanost Prirodi, i od njega stvorila izvrsnog posmatrača. Nailazimo na čoveka sa ujednačenim osećanjima i voljom ostvarenom kroz ogromnu, i poštovanja vrednu, ambiciju. Treba da primetimo da Mars nije u povoljnom položaju, ali zato trigon sa Uranom u potpunosti nadoknađuje ovu slabost.
_______________________________________________________________________________________________

72

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Škorpija mu je dodelila istraživački um, dok položaj Urana u Zodijaku ne bi bez ovog uticaja bio od koristi. Sa Neptunom i Jupiterom u konjukciji u kući slave, osiguran je ne samo uspeh već i priznanje. Uran u Raku Od tako pasivnog, osetljivog, mirnog, promenljivog, konzervativnog znaka, kao što je Rak, ne bi trebalo očekivati da odgovara silovitom, kreativnom, odlučnom i revolucionarnom Uranovom uticaju. Rak će težiti da ublaži njegovu silovitost, kao što i voda pomešana sa sumpornom kiselinom, na t renutak, s tvara ve liku t oplotu, a li os taju r astvorene s upstance, z adržavaju s e njihove osobine, dobre i loše, ugašene i rasute. U povoljnim okolnostima možemo da naiđemo na promenu i porast snage, kao što i neki jak parfem moramo da prsnemo u većoj količini, da bi ga čulo mirisa sa zadovoljstvom osetilo. Tako treba da očekujemo da će Rak neutralizovati Uranovu snagu, a u zavisnosti od toga da li je ostatak horoskopa povoljan, uspeh će, mnogo više nego u ostalim znacima, zavisiti od Ascendenta, kao i od vladarevog značaja i aspekta, a i od samog Urana. Ne bi t rebalo da s a ova kvim pol ožajem Urana naiđemo na mnoge ljude koji s u ut icali na s voje doba ili bili iznad svojih savremenika na neki očigledan način. Ne bi trebalo ni da očekujemo snažnu volju, kao ni zapovednički temperament. Činjenice će pokazati istinitost ovog predviđanja. Naš prvi i najbolji primer je Savonarola; kod njega je Uran na 29˚, i njegov uticaj se širi sve do vrha Lava. U njegovom slučaju podznak je u Ovnu, a M ars i ma e gzaltaciju u J arcu. U ran j e u t rigonu s a J upiterom. M ars j e os labljen z bog konjukcije sa Mesecom, ali je kvadrat sa Saturnom dodao odlučnost i na neki način pogoršao celu konfiguraciju, dok Mars u desetoj kući dominira celim horoskopom. Zbog ovog ličnosti nedostaje snaga; čovek je upućen na religiju i ograničen je zbog Jupitera, koji se nalazi u svojoj kući, neposredno iznad horizonta. U B ajronovom s lučaju, Uran se nalazi na 28˚, a i Lav bi m ogao d a i ma ut icaja. P odznak j e u Raku, a Mesec, njegov vladar, u bliskoj konjukciji sa Uranom. Čovek je zbog toga usaglašen sa samim sobom, ali spor, umetnički usmeren, osetljiv, ćudljiv i promenljiv. Snaga ličnosti dolazi od Marsa, koji se spušta sa vrha Ascendenta. Ova konfiguracija kao da opisuje sve najbolje i najgore kod pe snika. B io j e s amovoljan i s nažan, s amo nije us peo da i straje. U i sto vr eme j e bi o s lab i silovit, jak i gunđalo. I pored svih talenata i predanosti koje je imao, pored ugleda i ranga, umro je kao razočaran čovek, uzaludno shvativši da pobeda dolazi samo od vrline. Sledeća strasna osoba je Kraljica Elizabeta. Kod nje je podznak Jarac, a Uran se nalazi sa Saturnom, Jarčevim vladarom, u kući braka i javnih neprijatelja. Ovde postoji fatalna suprotnost između ličnosti i temperamenta. Sedma kuća je odredila njenu volju. Arogantna i zapovednički raspoložena, kakva je i bila, nikada ne bi mogla učvrstiti dinastiju. Ona nije uspela da spase svoje kraljevstvo, uprkos slavne vladavine, a suština njene tragedije, kao i tragedije cele Engleske, njene propasti i pada, leži u ovom pokušaju. Od Tjudora do Stjuarta, od Stjuarta do Gvelfa (politička partija u s rednjem v eku, koj a j e bi la u op oziciji prema nemačkim vladarima, prim. prev.), od Gvelfa do Koburga, teče dug period propasti, ništa manje očigledan od perioda propadanja od Avgusta do Tiberija, od Tiberija do Kaligule, od Kaligule do Nerona. Još dve značajne ličnosti imaju ovu poziciju Urana: Alfred Harmsvort i Radjard Kipling. Obojica su bili žurnalisti, jedan je radio u ve letrgovini, drugi je prodavao na malo. Kipling je imao Uran na s amom vr hu A scendenta, pa z bog t oga ni je bi lo m aterijalno ne zavisnije os obe od nj ega. Postigao je ogroman ugled i u svoje vreme se vinuo i neviđene visine. On je jedini pisac, koji je zaista uspeo da razume i predstavi vladajuću klasu Engleske. Konjukcija Sunca i Jupitera, kao i
_______________________________________________________________________________________________

73

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

ona sa Merkurom, Marsom i Venerom, mogla bi dosta toga da nam objasne; ovo je bila digresija, ali s tvar koj u treba is taći jeste jedinstvena osobenost koju je omogućio Uran na Ascendentu, a činjenica da je podznak bio Rak govori o njegovoj opredeljenosti za umetnost. Slučaj je drugačiji kod Harmsvorta. Podznak je u Strelcu, dok Uran u Raku i ma dr ugorazredni značaj. Ovaj položaj je odredio njegovu opredeljenost za rad sa ljudima i obezbedio mu publicitet. Ali je zato podznak odredio neočekivanost i svirepost njegovih zavera. Ser Dejvid Vilki je dobar primer ovakvog položaja. Podznak mu je u Blizancima, a njihov vladar Merkur je oslabljen zbog opozicije sa Marsom, te je na taj način istaknut uticaj Urana u Raku. Uran je u trigonu sa Suncem, i stvara umetničke predispozicije, koje Rak podržava. On je bio uspešan i osećajan slikar, sa prefinjenim osećajem za lepo, ali ničeg nije bilo u njemu što bismo mogli nazvati strastvenim. Pored njega možemo pomenuti i ser Henrija Vuda, dobrog, sposobnog, i um erenog di rigenta, ko ji bi os tao ve ran da ga j e s udbina b acila n a ul icu, um esto u konc ertnu dvoranu. Podznak je u Blizancima, dok je Uran na vrhu treće kuće, a Merkur u kvadratu sa Jupiterom. Ovde nailazimo na isti razlog zbog kog je u pitanju slabija osoba, kao i na isti rezultat smirenog uticaja Raka. Četiri planete u Ribama omogućile su da se težnje ispolje u umetničkom vidu. Još jedan primer vladara "papirne-kaše" jeste Car Nikolaj II. Vaga je u podznaku, pasivna i mirna kao i Rak, dok je Merkur u bliskoj opoziciji sa Saturnom. Venera je u konjukciji sa Uranom, koji se nalazi u desetoj kući. Šta dobro možemo da očekujemo od ovakve konfiguracije? Čovek se rodio da bi bio na prestolu svih Rusa, ali ništa nije bio u stanju da uradi, ne bi mogao da upravlja ni zalihama kikirikija, energično i s voljom. Ni čovek ni njegova osećanja nemaju snage, nesrećni narod je kažnjen vladavinom nemoćnog vladara, u vreme kada bi i Car ili Aleksandar jedva mogli da spreče blisku propast.28 Naš poslednji primer je madam Štajnhajl. Njen podznak je u Vodoliji, i ima ni manje ni više nego pet planeta ispod Ascendenta, dok je vladar Saturn u t rigonu, sa svima njima zajedno, iz desete kuće, a posebno sa Neptunom. Tako da nailazimo na neutoljivu ambiciju, bezgraničnu i nesavladivu, dok joj je peta kuća podarila zadovoljstvo i, ujedno, utrla put na kome će izgrađivati svoju ambicioznu ličnost. Saturn je u desetoj kući posekao svojom kosom koren njenog drveta, u doba cvetanja. Uran u Lavu Postoji posebno slaganje između Urana i Lava, ne samo zbog kerubičkih osobina ovog znaka, već i zato što je to solarni znak, a Uran je skrivena sila rađanja zbog koje Sunce nazivamo ocem. Lav je prema jeciratskim pripisivanjima kabalista, isto onoliko zmija koliko je i lav, a magična predstava nj egovog pr vog de kanata pr ikazuje kr unisanog l ava s a t elom zmije. Sada s am U ran udružuje snage ove dve životinje. U njegovom delovanju smenjuju se surovost i prefinjenost. On je ube dljiv ka da na pada i opa sno na gao. O n da ruje ž ivot i smrt. U s tvari, U ran j e ona j koj i nas upućuje da prepoznamo izrazitu sličnost između Lava i Škorpije. Prema jednima, to je L av, a prema a lhemijskoj F ilozofiji j e t o O rao. O ba z naka pos eduju z mijsku pr irodu, a u s vojim najzlobnijim i sukobljenim aspektima, jedan je Kerber, a drugi Crni Zmaj Truleži. Ko je upućen u Alhemiju, shvatiće i uživaće u lepoti i ispravnosti ovakvog simbolizma.

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

28

Napisano u avgustu 1915. godine. Nikolaj je izgubio presto samo nekoliko meseci kasnije.
74

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Međutim, postoji ozbiljno povlačenje Urana sa ove pozicije, u s mislu da opa snost na staje kr oz saučestvovanje sa ovim tajnovitim delom sunčevog uticaja. Apolona nazivaju "tvorcem i razaračem"; Lingam su stari Grci nazivali "svestvoriteljem, sveproždirućim", a ova snaga kao da se sada prikupila u U ranu. Ako je Sunce, u bi lo kom lošem horoskopu, u povoljnom položaju, u tom slučaju ne postoji opasnost po čovekov život. Prisustvo Urana u kući Sunca je nepovoljno po Sunčev uticaj na materijalnom planu, tako da bi Sunce trebalo da podrže drugi povoljniji uticaji, inače je verovatno da će čovek umreti pre nego što se tajanstvena moć planete bude mogla ispoljiti. Malobrojni s u pr imeri z a t ezu koj u s mo na veli. Šeli pr edstavlja na š i staknuti pr imer, i nj egov slučaj je, na sreću, veoma pogodan. Vidimo kako revolucionaran uticaj de luje u s vojoj velikodušnosti - buntovnik koji slama sve okove koji su sputavali čovečanstvo, preplavljen sunčevom snagom i ljubavlju, hita u visine, uništavajući hladnu strast starosti i iskustva, pretvarajući je svojim vatrenim mlazovima u belo usijanje. U radovima kao što su "Oslobođeni Prometej" i "Svetska t ragedija", vi de s e ut icaji Urana u Lavu. Šelija je od prerane s mrti, zbog bolesti, spasla konjukcija Sunca i Venere, 6˚ od Urana, podznak Strelca i njegov vladar Jupiter u konjukciji sa Marsom i Neptunom. Na žalost, pošto je Uran bio u osmoj kući, nagoveštena je nasilna smrt. Bez obzira na sve, on je obavio svoju misiju, posejavši novo seme ljudskoj zajednici, jedno od najplodnijih, ikad posejanih. Kralj E dvard VI je jo š j edan od talenata koji su obećavali, ali čiji se život prekinuo, jedan od, prema opštem priznanju, najučenijih ljudi svog doba. U godinama kada se većina dečaka bori sa elementima latinskog jezika, on je tečno govorio ne samo latinski, već i grčki i hebrejski. Ovde je, ponovo, Sunce na samo 7˚ udaljeno od kva drata sa Uranom, i nalazi se unutar 1˚, u kva dratu sa Mesecom. Merkur, vladar njegovog Ascendenta Device, nalazi se u kvadratu sa Marsom, ponovo unutar samo 1˚, te ovakvi aspekti ne obećavaju da će čovek doživeti pozne godine. Škotska Kraljica Meri, predstavlja još jedan izuzetan primer zavodljivosti i očaravajućeg temperamenta, koj e j oj j e poda rio U ran u z naku Lava. O d s vih os talih kraljica s e r azlikuje po svojoj lepoti i nesreći, i ne samo da je bila lepša i nesrećnija od ostalih, već ju je njena priroda obdarila najčudnovatijim suprotnostima, od privlačnosti do odvratnosti. Nema ničeg neodlučnog u osećanjima ovakvih ljudi. U Šelijevom slučaju, pola sveta ga je smatralo ponovo rođenim Apolonom, dok su drugi mislili, čak i pisali, da je sušta istina da on uopšte i nije čovek, već đavo koji je poslat iz pakla da muči čovečanstvo. Isto je i sa kraljicom Meri. Podznak joj je bio u Biku, Venera u pol u-sekstilu s a M esecom, a S unce u t rigonu s a Uranom. P ošto j e U ran bio u os moj kući, iznenadna smrt je nastupila čim su se uslovi za to ostvarili. Klio de Merod je bila sličan primer, koji možemo da uporedimo sa nesrećnom Stjuart. U pitanju je ista zmijolika osobenost. Podznak joj je u Ribama, a njihov vladar Jupiter tu kulminira. Trigon Marsa s a M esecom j e n jen život učinio nesigurnim i, u ovom slučaju ne postoji nesaglasnost među planetama, koja bi mogla da ugrozi čoveka. Vinston Čerčil je još jedan fascinantan primer, ovaj put u muškom vidu, koji je bio jedina atraktivna ličnost u engleskom političkom životu. U doba kada većina ljudi, čak i ako su rođeni bogati i pod srećnom zvezdom, prvi put seda u Parlament, on j e bio već predsednik ministarskog Saveta i vodi o n ajodgovornije pos love. K od njega j e podz nak u Š korpiji, š to pr edstavlja najpovoljniju okolnost, Sunce je u kući Ascendenta u sekstilu sa Saturnom, pa mu je tako život zaštićen. Međutim, Uran se nalazi blizu vrha desete kuće, tako da se iznenadan pad, koji je nastupio 1915. godine, jedino i mogao očekivati. Ponekad temperament Urana u Lavu, može da uslovi pojavljivanje jedinstvenih i tajnovitih sila. Mogli bi smo da navedemo Data, koji je imao Raka u podznaku, znak pamćenja, i Mesec u
_______________________________________________________________________________________________

75

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

opoziciji sa Uranom, koji je ograničavao umne mogućnosti, kao što je, na primer, posebna veština pamćenja datuma. Sličan njemu je Hudini sa neujednačenim sposobnostima u okviru sitnog i neobičnog dostignuća. Kvadrat Marsa sa Uranom je nagovestio poseban put na koji je čovek upućen. Treći slučaj je Pelisje, koji nije postigao poseban uspeh, niti je stvorio nešto jedinstveno i originalno, smišljajući novi vi d z abave. K od nj ega j e Lav u podz naku, a U ran j e u kv adratu s a Suncem, u dva naestoj kući. Zbog toga je uspeh bio iznenadan, ali i prekratak. Naš poslednji primer je Džordž Edalji. U njegovom slučaju, podznak je u Škorpiji, Uran je previše blizu vrha desete kuće da bi bio povoljan, posebno ako je još Merkur u direktnoj opoziciji sa njim. Život mu je bio zaštićen zbog polu-sekstila V enere i S unca, dok j e vl adar M ars bi o u sopstvenoj kući. Od ovakve konfiguracije ne bi trebalo očekivati veliku pomoć u karijeri, a ne bi trebalo da na s i znenadi ni ž ivotna tr agedija. Ako je i bi o kriv, možemo s matrati da je pol ožaj Urana u Lavu uslovio vičnost u zločinu, skoro bez premca u istoriji. A i sama priroda zločina je veoma karakteristična. U svakom od ovih slučajeva fascinantnost ličnosti je očigledna, jer j e njegov primer probudio dugotrajno interesovanje mnogih vodećih engleskih publicista, toliko da je na kraju kralj uvažio ne samo njegovo izvinjenje, već je odobrio i njegovo ponovno postavljanje za javnog tužioca. Uran u Devici Tako z emaljski, m erkurovski, pa sivan z nak, ka o što je Devica, teško da će imati sličnosti sa vatrenim i aktivnim Uranom. Ponekad uticaj, kao što je bio slučaj sa Rakom, može da bude usaglašen i stabilan; ali, tako nešto se dešava samo u posebnim slučajevima. Većinom, ljudi će biti lošeg karaktera, i verovatno je da će se pojaviti ćudljivost i mentalna nestabilnost, a neće se razviti ni velika kreativna snaga. Međutim, tu je Balzak, bez sumnje najveći pisac koji je ikada živeo. Podznak mu je u Lavu, Uran je u drugoj kući, i nema planeta na prostoru između njega i horizonta. Sunce, vladar Ascendenta, nalazi se u konjukciji sa Jupiterom u desetoj kući. Ne postoji nedostatak harmonije između ličnosti i njenog temperamenta, osim što ga je merkurovski uticaj Device učinio ćudljivim u ponašanju i, na neki način, neuračunljivim u postupcima, a, na kraju krajeva, slično se desilo s većinom njegovih savremenika. Osoba od ve likog z načaja beše P iko de M irandola. Kod nj ega j e podz nak bi o u V agi, a Uran u opoziciji sa Suncem. Ovakva pozicija je uslovila njegovo interesovanje za tajnovite vidove nauke. Zbog merkurovskog uticaja bio je sklon proučavanju, ali ga je sputala gore navedena opozicija. Merkur m ože da usmeri čoveka na stvaranje nevažne i podređene vrste muzike. Od primera možemo da navedemo pijanistu Bakhausa i vi olinistu Mod Mekkartija, koji su imali isti položaj Urana. U s lučaju Brigama Janga, Uran je u podznaku, u drugoj kući, i u sekstilu sa Marsom unutar 4˚ konjukcije sa J upiterom. Vladar Merkur je u bl iskoj konjukciji sa Suncem. Ovakva kombinacija mu je omogućila ogromnu energiju i sposobnost, kojima se odlikovao, a takve sklonosti je mogao da ugrozi samo položaj. Mnogo karakterističniji primer sličnog uticaja je gospođica Lindap-Hegbi, sa pet planeta u Devici, i podznakom u Vagi. Venera, Vladar Ascendenta, je od konjukcije sa Uranom udaljena manje od 7˚. Usled toga su um i osećanja ujedinjeni, ali zbog izrazitog uticaja Device, ona je hladna, aseksualna i logična. Trigon Jupitera i Sunca podario joj je entuzijazam, a li s e z bog ov e
_______________________________________________________________________________________________

76

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

kombinacije bavila nezanimljivim poljem proučavanja. Bez obzira što je njen posao humanitarnog karaktera, mi ne pronalazimo u njemu ničeg čovečnog. Najnepovoljniji ut icaj D evice s e vi di na pr imeru g ospođice Violet Čarlsvort, ko ja je pos tala čuvena zbog izmišljenog saobraćajnog udesa, ljubičasto-crvene maske i kratkotrajnog angažmana u operi. Ovde se Merkur pojavljuje u vidu dečačke prevrtljivosti, dok Uran utiče na to da prevrtljivost postane neuobičajena i silovita. Ovakvi s lučajevi se pre mogu očekivati ako je Uran u Devici u horoskopu manje poznatih ličnosti, nego kod onih kreativnih, stvaralački nastrojenih i revolucionarnih duhova. Uran u Vagi Zahvaljujući Saturnovoj egzaltaciji u kući Venere, postoji nešto zlosrećno, a ipak pr efinjeno u vezi sa znakom Vage. Ona po svojoj prirodi predstavlja ravnotežu, međutim, ako je ravnoteža poremećena uticajem Uranovog plamenog mača, možemo očekivati veoma začuđujuće rezultate. Naići ćemo na veoma opasne uticaje u slučaju da je Venera u lošem položaju, a Saturn jak. Ali, ako je Venera dobro aspektovana, kao i sam podznak i Uran, onda možemo očekivati rasprostiranje najpovoljnijih sila. Prvi primer, sa ne baš srećnom sudbinom, bio bi Džozef Smit. Međutim, reći ćemo da je njegova sudbina nesrećna samo u slučaju da pripadamo Mormonima, jer bi genijalnost trebalo priznati, i pored nesimpatija. Kao astrolozi, imamo pravo da tumačimo astrološke razloge, koji nam govore da ova j pr orok ni je bi o u pr avu. U nj egovom horoskopu j e R ak u podz naku, koj i pr edstavlja pogodan znak za sticanje neobičnih znanja. Na nesreću, Mesec je, na njegovu štetu, u blizini Merkura, i u opoziciji sa vrhom kuće Ascendenta, kao i u kvadratu sa Uranom, koji se udružio sa Saturnom. Vaga se ne slaže najbolje sa Rakom, i velika snaga koja nastaje ovom kombinacijom nije usmerena na pravi način. Nema mnogo pomoći od svetlih planeta kao što su Sunce, Jupiter i Venera, pa je tako ovaj čovek svoj talenat utrošio na pisanje najnečitkijih knjiga koje su ikada napisane, dosadnih, priglupih, nepovezanih i, istini za volju, besmislenih. Mnogo nesreće ima u horoskopu engleskog kralja Džejmsa II. Uran je u trećoj kući, u sekstilu sa Mesecom i pol u-sekstilu s a S uncem, a li i u kv adratu s a J upiterom. S unce, vl adar Ascendenta Lava, nalazi se u Škorpiji, dok je Mars u sopstvenoj kući. Neuspešna borba je predstavljena položajem Lava u trećoj kući. Uran se, takođe, nalazi u trećoj kući, uslovljavajući ćudljivost. Izgled celog horoskopa je veoma mučan, i lako je predvideti nervozan karakter, netaktičnost, zloćudnost, osobine koje su ga koštale prestola. Trebalo bi gornji primer uporediti sa horoskopom Luja XIV - "velikog vladara". Njegov podznak je Škorpija, dok je njen vladalac, Mars, u sekstilu sa Uranom. Odmah možemo da uočimo ambicioznu i us aglašenu ličnost, ne previše društvenu, ali izrazito snažnu i bez kompleksa. Vladavina ovog suverena nije mogla da bude uspešna. Primer velike nesreće je Princ Portugala, koji je, zajedno sa svojim ocem, ubijen u Lisabonu pre nekoliko godina. Ovde se Uran nalazi na vrhu dvanaeste kuće, u opoziciji sa Marsom u Ovnu, i u kvadratu s a l oše aspektovanim S aturnom. S unce i M erkur s u u konj ukciji s a M arsom, a ovakav položaj može samo da uslovi nasilnu smrt. Pozitivne osobine koje je uslovio Uran, prekrivene su, zbog njegovog direktnog lošeg uticaja na materijalnom planu. Konjukcija Saturna i Sunca, vladara Lava, koji je u Ascendentu, uslovila je Direrov loš vid. Uran u trećoj kući je omogućio stvaranje slika kao što su "Astrolog" i "Četiri Veštice". Ali, pošto s u
_______________________________________________________________________________________________

77

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

snažno udruženi Lav i Vaga, ovaj čovek predstavlja otelotvorenje najmelodičnije simfonije ovih znakova i planeta. Ser Džošua Rejnolds predstavlja umetnika venerinog tipa. U podznaku mu je Devica, na 29˚, tako da V aga z auzima c eo Ascendent. Zbog t oga je njen uticaj oslobođen ostalih primesa. Sekstil Jupitera i S aturna pr ema U ranu obe zbedio m u j e i zuzetnu s nagu, a t reba i na pomenuti da s u Sunce, Venera, Merkur i Mesec, svi u desetoj kući, te zbog toga vladaju celim horoskopom. Možemo da pr imetimo da ako postoji bilo kakvo neslaganje među planetama, deseta kuća preuzima glavnu ulogu. U literaturi postoji slučaj analogan Rejnoldsu u slikarstvu, a to je Ser E. Bulver-Liton. Kod njega je Rak u podznaku, i utiče da se ovaj privoli pre prošlim nego modernim vremenima, kao i da piše pre istorijske romane nego one sa savremenom tematikom, čak i kada je pisao o sadašnjem vremenu, kao što je to učinio u "Neobičnoj priči", opet je prikazivao ideje prošlosti, koje su po njemu značajnije od ovih drugih. Mesec se nalazi na vrhu Ascendenta, mogao j e i da od e m alo više. Karakter mu je, usled toga, bio neusmeren, i želeo je prvo da se poigra sa magijom, onda sa politikom, i na kraju sa književnošću. Uticaj bi bio povoljniji da Rak više odgovara Vagi. Ali, istina je da ništa ni je do voljno povol jno, a ko ne pos toji na let va trenog u ticaja u kons telaciji s a Vagom. U ovom slučaju, neusmerenost karaktera je, donekle, karakteristična za Vagu. Uticaj Urana u ovom znaku je najbolji i najpravedniji u s lučaju Ser Viljema Hamiltona, koji se u potpunosti može smatrati za jednog, od šestorice, najvećih metafizičara koje je Britanija dala. Kod njega su Blizanci u podznaku, a Merkur je u svojoj kući, kući Device, koja je u konjukciji sa Venerom. O vo j e us lovilo da s e nj egove um ne s posobnosti u pot punosti i spolje, j er j e U ran u petoj kući mogao i da izazove nevolje. Savršena harmonija dva vazdušna znaka, kao i dobar položaj Merkura, dozvolili su da se ispolji bolja Uranova strana. Usled toga, nailazimo na ličnost koja duboko pr odire u nerazumljive misterije postojanja, ispoljavajući dar za pravilan sud i istančanu analizu. U Petrarkinom slučaju, nalazimo izrazite osobine ličnosti, koje su naglašene vladavinom Venere u znaku Vage. Podznak je u Lavu koji je doprineo njegovoj iskrenosti i velikodušnosti, a posebno zbog toga što je Sunce, njegov vladalac, ispod samog vrha Ascendenta, dok je Merkur na samom vrhu i dodaje oštar um ovoj ličnosti. Venera je u trigonu sa Uranom i pozajmljuje njegovoj svireposti i strasti nešto nežnosti i lepote. Zar nije suvišno pominjati da je ovaj Pesnik ljubavi bio izazov Danteu. U tmini Srednjeg veka, njih dvojica su istorodna svetla na vrhuncu slave. U Erazmovom horoskopu, Uran je na 9˚ u Vagi, iznad samog vrha Ascendenta, dok j e Venera u podznaku, i na lazi se ispod Urana. Opozicija sa Suncem je Erazma učinila hladnim. Merkur se penje, a S unce j e u kon jukciji s a M esecom i N eptunom u Š korpiji koj a um anjuje nj egov s jaj. Nailazimo na velikog učenjaka nasuprot velikom ljubavniku. Plod strasti nalazimo kod Žorž Sandove. Kod nje je, na 27˚ smeštena Vodolija u podznaku, dok je Saturn u sekstilu sa Neptunom. Ličnost je dovoljno usaglašena, a njena intelektualna strana je dovoljno objašnjena gornjim napomenama. Uran u sedmoj kući je uslovio poteškoće u bračnom odnosu, posebno što je u kvadratu sa Suncem u petoj kući. Konfiguracije bi mogle da budu nadmoćne, da su Ribe u podznaku i da je Uran dostigao do svog vladara, Jupitera. Tada bi se rezultat mogao videti u njenoj uspešnoj karijeri. U horoskopu Džordža Boroua, Uran je u kući podznaka, i u kvadratu sa Merkurom i Suncem, dok je V enera, vl adar poz naka, u kva dratu s a S aturnom. O vo u pot punosti odg ovara nj egovom nastranom temperamentu, njegovim iskrama genijalnosti i čudnim izlivima strasti.

_______________________________________________________________________________________________

78

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

U horoskopu Viktora Igoa, Škorpija je u podznaku, sa Marsom i Vodolijom, ne posebno jakim, visoko pos tavljenim i d obro aspektovanim. Vodolija je pr ijateljski r aspoložena pr ema V agi, i pošto je Mars unutar 5˚ u trigonu sa Uranom, um i osećanja nisu u suprotnosti. U stvari, možemo da primetimo da je ova kombinacija uslovila veliku radnu snagu, kojom se odlikovao ovaj pesnik i romanopisac. Sent B ev, ci nični senzualac, imao je Ribe u podznaku i Jupitera u Škorpiji, u konjukciji sa Venerom i Neptunom - veoma dobar opis ličnosti. Uran je u konjukciji sa Saturnom, i u kvadratu sa Merkurom, te se u ovoj kombinaciji naslućuje njegova osećajnost, usmerenost životnog dela i kritičnost. Dima je imao Lava u podznaku, sa Suncem ispod samog horizonta i sekstil sa Uranom. Ponovo je prisutna izvrsna harmonija, a njena osnovna osobina bi bila detinjasta strast, koju uvek dodeljuje Lav, osim ako Sunce nije loše aspektovano, ili Saturn prisutan u znaku. Dve veoma uspešne mlade dame na londonskoj sceni, Filis i Zina Der, imale su obe Urana u Vagi. Prva j e i mala V agu u p odznaku, a V eneru na v rhu A scendenta u t rigonu s a N eptunom, dok j e drugoj podznak bio u Ribama, a Jupiter u konjukciji sa Uranom u sedmoj kući - kući braka. Prva je bila poznatija od svoje sestre, dok se druga udala za britanskog aristokratu. Uran u Škorpiji Uranova priroda je do te mere slična Škorpijinoj, uzimajući u obzir i njegove nedovoljno humane i uzvišene aspekte, da njegovo prisustvo u ovoj kući možemo smatrati veoma uticajnim i dominantnim u odnosu na određenu ličnost, pa čak i u slučajevima gde je on u suprotnosti sa izvesnom osobom. Osobenosti ovog položaja će u većini slučajeva zavisiti od aspekata Urana, više nego od bilo kog drugog znaka. Opšte potvrđena činjenica je da Uran ima posebne naklonosti prema z naku V odolije, a neki novatori su otišli tako daleko da nazivaju Vodolijinu kuću Uranovom. Nemoguće je pristati na takvu poziciju, koja ruši ceo sistem od sedam planeta. Neptun i U ran pr edstavljaju s ile koj e de luju m nogo da lje od p rostora, u okvi ru kog t aj s istem funkcioniše, pa je nekorisno uništiti staro, ako novo nije očigledno bolje. Mi pre pristajemo da Uran uvrstimo među kerubičke znakove, Neptun među pasivne, dok Premium Mobile možemo da smatramo vl adarom kardinalnih z nakova. Ovim metodom ne s amo š to smo s e z adržali u okvi ru gore pomenutog sistema, već smo ga i dopunili prilagodivši ga kabalističkom sistemu Drveta Života, be z i na jmanjih ne lagodnosti. Zadržavamo dva naestoznakovni Z odijak, ka o i dopr inos Tarota, a i hi ljade dr ugih s istema koj i s u ne opozivo ve zani s a njima; i ostajemo u s avršenom saglasju s a i dejama A ntike. O vo j e m nogo m udriji i r acionalniji put ne go da s e poka žemo ka o neznalice, dokazujući neophodnost sistema od sedam planeta da bismo iskazali naše znanje o Uranu. Da s e vratimo na Vodoliju koj a j e, u s vakom s lučaju, u međusobnoj povezanosti sa Škorpijom. Skorpijin orao predstavlja vodenog kerubima, a čovek Vodolije zemaljskog. Primećujemo mešavinu vode i va zduha u a tribucijama P entagrama, ka o i u s totinama drugih pr ilaza, u s vim metodama Istine koji prikrivaju vredne tajne. Ne predstavlja primedbu ako istaknemo Uranov snažan afinitet prema Škorpiji. Sa ne kim a spektima će istraživački karakter Škorpije biti veoma izražen, sa drugima će se naglasiti opasna prepredenost i umnost ovog tajnovitog znaka, dok ćemo u trećoj grupi naići na osećajnost i strastvenost.
_______________________________________________________________________________________________

79

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Da počnemo sa naučnicima i filozofima, među kojima nalazimo tri uma najvišeg reda: Kopernika, Njutna i E manuela Kanta. Prvi, od t rojice velikana, imao je Devicu u po dznaku, sa Merkurom u devetoj kući u trigonu sa Mesecom, na samo 28˚ od trigona sa Marsom. Uran je u trećoj kući, u blizini konjukcije sa Neptunom, i u trigonu sa Saturnom. Nije moguće ni zamisliti savršeniji položaj planeta, u pogledu intelekta i naučničke uzvišene sklonosti. Ser Is ak Njutn je imao Vagu u podz naku, koja mu je omogućila objektivan sud, tako potreban u naučnom istraživanju; dok se Uran nalazi u kući Ascendenta, u povoljnom položaju prema Jupiteru, koji se nalazi u svojoj kući Riba; Jupiter je samo 6˚ udaljen od konjukcije sa Saturnom. Ovde su interesovanja šira nego u prethodnom slučaju. U celini, razlika dobro prikazuje širi obim Njutnovih istraživanja. U horoskopu Emanuela Kanta nailazimo na Bika u podz naku, ali samo na 29˚, tako da Blizanci zauzimaju veći deo Ascendenta, dok je njihov vladar, Merkur, u konjukciji sa Suncem, a ovi su povoljno a spektovani M esecom i D evicom. O vakav pol ožaj obl ikuje s liku t eoriji na klonjenog, posmatračkog, filozofskog i metafizičkog uma. Uran s e m nogo r evolucionarnije i spoljio u hor oskopima Gledstona i Džona Brajta. Prvi je imao Jarca u podz naku, dok s e S aturn udr užio s a N eptunom na 2 ˚, i V enerom u okvi ru 9 ˚. L ako s e uočava da su interesovanja pretežno usmerena u humanitarnom i političkom pravcu, jer je Jupiter pogodno aspektovan u ovoj konjukciji, i nalazi se u Biku, blizu vrha treće kuće. U ovom slučaju temperament ne odgovara ličnosti, ali ipak su i jedan i drugi snažni; u ovoj podvojenosti možemo da vidimo eventualnu nevolju. Ustvari, uočavamo da je njegova karijera bi la bur na, i da j e iznenada promenio politiku proizvoljno, a, kako neki misle, na neopravdan način. Život Džona Brajta, ne tako uspešan i buran, ipak je bio jednostavniji i običniji. Rak je u podznaku, a Mesec se udružio sa Venerom, blizu Neptuna i Urana, u konjukciji sa Suncem. Pošto su Rak i Škorpija prijateljski znaci, on je uvek bio dosledan samom sebi, i zaslužio je ugled zbog svoje ljubaznosti i doslednosti. Mogli bi smo da upor edimo i Čarlsa Dikensa i Alfreda Tenisona. Prvi je imao Uran u kući podznaka, Š korpije, koj i j e bi o u s ekstilu s a M erkurom. M ars j e u kva dratu s a S aturnom, š to temperament čini jačim od ličnosti. Tako da je njegovo delo bilo značajnije od njega samog. Tenison, sa Blizancima u podznaku, bio je čovek odmerenog intelekta, i pre cepidlački tip. Merkur je bio ozbiljno ugrožen zbog kvadrata sa Marsom. Venera je u kući Ascendenta, u sekstilu sa Jupiterom, koji se nalazi u jedanaestoj kući, i lako je shvatiti da je ovo važnije i od temperamenta i od same ličnosti. Slavu je Tenison stekao pre zbog svoje umešnosti da udovolji svom vladaru, nego zbog sopstvenih kvaliteta, ili kvaliteta njegove poezije. Još jedan viktorijanac je Ser Ajzak Pitmen. Venera nije posebno snažna kada je Vaga u podznaku, ali se zato nalazi na vrhu treće kuće, zajedno sa Merkurom. Talentovani genije naći će tako svoj mir u stvarima koje su u vezi sa pisanjem, ili će, drugim rečima, stvoriti stenografski sistem koji je povezan sa njegovim imenom. Pre ne go što pređemo na područje umetnosti, da na trenutak zavirimo u horoskop Čezara Bordžije. D evica j e u podz naku, s a M erkurom na vr hu A scendenta, koj i j e odr edio hl adnu i prepredenu prirodu. Uran, na vrhu treće kuće i u kvadratu sa Mesecom, podario je ne što zastrašujuće njegovom umu. Mars i Saturn su u konjukciji u Lavu, pa otkrivamo ledenog, nasilnog, beskrupuloznog čoveka, dok je Sunce u sekstilu sa njima, te mu je dodelilo ambiciju i uspeh u postizanju iste.
_______________________________________________________________________________________________

80

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

U um etnosti, nailazimo na s jajan trio muzičara: Vagnera, Šopena i Š umana. Šuman je i mao podznak u Škorpiji, a Saturn i Neptun u polu-sekstilu sa Uranom, blizu kvadrata konjukcije Marsa i Sunca. U ovom položaju nema velikog slaganja planeta, ali im ni ne nedostaje harmonija, osim u samim z nakovima; ne ko bi mogao da t vrdi da s u oba hl adna. T o dobr o obj ašnjava nj egovu muziku. Vagner je imao podznak u B lizancima, koji je uslovio književnu notu u nj egovom delu, čak je to slučaj i sa njegovim operama u kojima je lajtmotiv književnost, a ne muzika. Ali, on je bio istaknuti stvaralc u svim oblastima. Merkur je u kvadratu prema opoziciji Marsa i Jupitera, što objašnjava njegovu jačinu i savršenost. Uran je u kvadratu sa Venerom, i ceo horoskop je u znaku razdora i nemira. Venera se nalazi neposredno iznad istočnog horizonta, u sopstvenoj kući, u konjukciji s a S uncem i u s ekstilu s a J upiterom, koj i pr edstavlja na jvažniju c rtu u ovom horoskopu. On je odredio izuzetnu humanost, osećaj za dramatično i umetničko, posebno za slikovite efekte, jer Vagnerova muzika ima i vizuelnu vrednost, a i obezbedila mu je uspeh. Šopen je mnogo sličniji Šumanu. Kod njega je Devica u podznaku, a Mesec je blizu kuće Ascendenta. Merkur je u sekstilu prema Mesecu; ovo je još jedan primer sanjalačkog i melanholičnog temperamenta, posebno zato što je Uran u trećoj kući. Sličniji Vagneru je Mikelanđelo. Kod njega su u podznaku Ribe, Merkur i Venera su se udružili na vrhu, sa Suncem neposredno ispod njih. U povoljnom su aspektu sa Uranom i Mesecom. Ribe i Škorpija su prijateljski znaci; ovo je idealna harmonija prirode, koja dozvoljava čoveku da ostvari neograničen broj najuspešnijih radova. Alfred de M ise, na š po slednji pr imer, poka zao s e ka o s uprotnost pr ethodnim. V odolija j e u podznaku, Saturn je u konjukciji sa Suncem i Merkurom u desetoj kući, i Neptunom, ali pošto je Venera u Jarcu, svojoj omraženoj kući, a Jupiter blizu opozicije sa Uranom, naglašeni su cinizam i razočarenje. Kvadrat Marsa i Venere dodaje nešto od nasilničke strasti, ali ovaj položaj nije povoljan. Uprkos briljantnom talentu, čak i genijalnosti, uprkos velikom ostvarenju, mogli bismo da ga, na žalost, svrstamo samo sa onima koji nisu u potpunosti besmrtni. Uran u Strelcu U znaku Strelca ima mnogo osobenosti konja, ili jelena. On je stidljiv, prefinjen, ponosit, hrabar i brz. Samo iznenadnost njegovog delovanja, odgovara tipičnoj Uranovoj snazi. Ali, sam znak, ako je Jupiter povoljno aspektovan, može da ima snagu da savlada težinu, grubost i hladnoću planete. Hladnoća, kažemo mi, jer je Uranova surovost proračunata i namerna, zloćudna i božanska, dok je surovost M arsa s trastvena, i t a je strast mnogo "ljudskija". Međutim, Strelac uvek daruje živost temperamentu; on je isto toliko pokretan Ascendent, koliko su to Lav ili Ribe, pa čak i više od njih; t ako kod nj ega pr onalazimo os obine, koj e ne ko duhovi to na ziva " izmenjenim" U ranom, lakim i uzvišenim. Ali, naravno, kao i u prethodnim slučajevima, loši aspekti, neodgovarajući Ascendent, oslabiće ili uništiti ove osobine. Horoskop Kraljice Viktorije, pokazuje arogantnu i mrzovoljnu os obu, ne strpljenje i kont radiktornost. B lizanci s u u podz naku, pot puno s uprotni znaku, dok j e Neptun unutar 5˚ od Urana, koji se nalazi u sedmoj kući. Saturn je u kvadratu sa ovim planetama, ali, na sreću, Venera je povoljno aspektovana, u suprotnom bi situacija bi la beznadežna. Ona je element koji nam je nedostajao. Merkur je u dvaneaestoj kući i nije naročito jak; bez sumnje, temperament ima značajniju ulogu od ličnosti. Džordž E liot j e i mala A scendent Š korpiju, dok s u S unce, V enera, M erkur, U ran i N eptun, s vi zajedno bi li na I stoku, n edaleko i spod hor izonta. M ars j e u Lavu, u t rigonu s a V enerom, a li u opoziciji sa Jupiterom. Naravno da je rezultat nepovoljan, tako iz njega ne može da proistekne ni jedno pravo ostvarenje; buran život i karijera pomešana sa radošću, tugom, porazima i pobedama - sve su to posledice u komplikovanom lancu uzroka. Prirodno je da na takvom nebu nema večnog počinka i sjajnih zvezda; čovek bi trebalo da se na kraju potčini.
_______________________________________________________________________________________________

81

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Ser R ičard Kvejn, jeste suprotan primer mirnog i uspešnog ž ivota, be z ve likog t alenta z a dramatične incidente. Lav je u podznaku, a Sunce se nalazi između Marsa i Jupitera, svi unutar 18˚. Venera je u polu-sekstilu sa Suncem i približava se Uranu, koji se nalazi u pe toj kući. Ovde nema ničeg značajnog, ali ma kakvo da je, prijatno je. Nema prepreka koje treba savladati. Da s ada r azmotrimo Šekspirov hor oskop, s a D evicom u podz naku. M erkur j e u O vnu, i ne ma značajnijih aspekata, ali je ipak unutar 6˚ od trigona sa Uranom. Nema planete u usponu; Uran je u petoj kući, u opoziciji sa Neptunom - veoma snažan aspekt. Venera je sa Neptunom unutar 5˚ i u sekstilu pr ema konj ukciji S aturna i J upitera. O vde na ilazmo na i zuzetno j ak t emperament i neznatnu ličnost, a i potvrdili smo ovu dijagnozu proučavajući knjigu o ovom predmetu, knj igu vrednu hvale, gospodina Frenka Harisa. Još jedan veliki um je Herbert Spenser. Uran se nalazi na samom vrhu Ascendenta, 28˚ od Strelca, i Neptunom u kući Ascendenta, samo 2.5˚ ispod Strelca; ponovo izvanredan aspekt. Zbog toga je stvorio filozofiju epohe. Ali, on je sam bio povučen. Uticaj Jupitera u Ribama je ublažen zbog kvadrata sa Venerom, tako da nije nagoveštena nevolja bilo koje vrste; posao mu je predstavljao sve. Bizmark, imao je vladara svog Ascendenta (Lava) u kvadratu sa Mesecom, a vrlo je blizu, trigon sa U ranom, i ovde j e ponovo, s prečena izuzetna harmonija, jer je Mesec pridodao nešto od oštrine. U celini, ova pozicija može da uslovi postizanje najboljih rezultata, u pogledu karijere. Od još većeg značaja je kolos - Luter. Lav je još jednom u podznaku, Sunce, Saturn i Merkur su u konjukciji sa Venerom, Marsom i Jupiterom. Tako da su ličnost i temperament izuzetno snažni i harmonični. Rezultat nam je poznat. Mnogo smirenija osoba je Kornelije Agripa. Devica je u podz naku, a Merkur, ne posebno jak, u drugoj ku ći. Uran je u blizini kvadrata sa Suncem, unutar 9˚ od opoz icije s a M arsom. N ema uznemirujućih aspekata u horoskopu, pa tako nailazimo na naučnika i mislioca koji nije u potpunosti zaslužio ug led ve likog m aga, ka o i nj egove knj ige, koj e s u pr e z animljive ne go revolucionarne. Džon R askin je ve oma kom plikovana osoba. U podznaku je imao Vodoliju sa kritičnim aspektima, sa Suncem blizu vrha, koji označavaju trenutni uspeh, i ništa više od toga. Uran je u kvadratu sa Saturnom, pa su tako njegove ideje bile budalaste. Mesec i Mars, u bl izini Merkura, nalaze s e u opoziciji, i čine ga svadljivim i slabim, nasilnim i tvrdoglavim, bez vidnog razloga. Jadna olupina od dobrog materijala! Naravno, čitalac je već uočio očigledno neslaganje Strelca i Vodolije. Zanimljiv primer temperamenta je Nel Gvin, sa Jarcem u podz naku, i Uranom koji se udružio sa Neptunom na vrhu jedanaeste kuće. Ovde postoji ogromna snaga i druželjubivost, a njen V ladar Ascendenta, S aturn, bi o j e u t rigonu s a S uncem, pa j e us led t oga i mala s nažan karakter, koji je umela i da iskoristi. Engleski kralj Vilijam III, imao je Mesec na podznaku, trigon sa Merkurom i Sunce u konj ukciji sa J upiterom. U ran i Neptun s u s e udr užili, što se, uzgred budi rečeno, smatra Velikom Mogućnošću, a i horoskop u celini je veoma povoljan, te je od malog kneževića postao Kralj Engleske. Mars je u kva dratu prema poziciji Neptun - Uran; nije mu bio neophodan napor da bi uspeo. Car A leksandar II predstavlja pr imer vr edan zapažanja. P onovo j e Lav u podz naku, a S unce u trigonu sa Jupiterom i sekstilu prema Marsu, dok su dve poslednje planete u opoz iciji. Saturn je, takođe, u sekstilu prema Suncu. S druge strane, Uran ne prima naročitu pomoć sa bilo kog područja. Otuda je ova osoba jaka i hrabra, ali ga je uništio njegov posao. Međutim, na kraju je
_______________________________________________________________________________________________

82

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

uspeo, i ko bi mogao da ga okrivi što nije mogao da kontroliše oluju koja se podigla, osim što je olujni udar, koji je preturio njegovu lađu, bio i dah Slobode. Uran u Jarcu Astrologu p redstavlja v eliko z adovoljstvo ka da i skrsne r etka pr ilika, u koj oj m ože da s ažme potencijale bilo koje sile u jezgrovitu rečenicu. Sada je takva prilika. Eksplozivna Uranova moć u potpunosti suprotno deluje, gde god je Saturn u Jarcu suviše inertan; vidimo "jarca koji, takođe, nema takmaca". Čovek, u čijem horoskopu se nalazi Uran u ovoj poziciji, može da bude onaj iz Kiplingove rečenice - "prvorazredni borac". Primeri za naše tvrđenje su toliko ubedljivi da bi ih bilo dovol jno s amo na vesti. S naga j e u t oj m eri ve lika da ni j edna n evolja ne m ože da j e onesposobi, osim ako je izrazito zloćudna. Magična čovekova vol ja i n jegova m isija u s vetu, predstavljaju mu sve. Trebalo bi da po čnemo sa Šarlom Bodlerom, koji je uprkos svih progona, unapredio francusku misao, a usvojivši Svinborna kao duhovnog i prvorođenog sina, takođe je izmenio i Englesku. Tu je i Luj Paster, koji je unapredio medicinu, uprkos pretnji ubitačne opozicije; zatim, Haksli, koji se bor io z a na uku i o rtodoksne r eligije, j edan od hom erskih i na jspektakularnijih bor aca viktorijanskog perioda; V oliš, ka o j edan od nj egovih glavnih pr ijatelja u bor bi; K ruger, koj i j e uništio s nagu B ritanske Imperije i uz drmao s vet oš trom b orbom, koju je šačica njegovih razbojnika vodila protiv slabe vojske ugnjetača; Grant, koji je uništio Lia; Ciceron, koji je potukao sve što mu je bilo na vidiku, od Katula do Vara; Barton, najočajniji borac u privatnom i javnom životu, kog je Engleska ikada dala; i Tolstoj, koji je išetao na rusku zimu da bi umro u zabačenom uglu železničke stanice, tako ogorčen, čak i u poodmaklim godinama, sa rukom smrti na ramenu, daleko od "kuće" i "udobnosti, i normalnog ljudskog života". Tu je još i Roza Boner, čiji je život bio dugačka borba protiv sopstvene ženstvenosti. I na kraju Džordž III (kome moramo da se divimo, samo kao predstavniku naroda kojim je vladao), hrabro je i istrajno slamao moć velikog Napoleona. Čak i u njemu samom možemo da vidimo borbene osobine; zbog svoje tvrdoglave gluposti mnogo je izgubio. Uran u Vodoliji U ovom z naku, U ran m nogo j asnije i spoljava s voje os lobodilačke tendencije. Vodolija je znak muškog K erubima, n e t oliko duhovnog k ao š to j e Orao, ali s a s vetlim razumom koj i m u s ija iz očiju. Nije bez značaja povezanost sa Tarot kartom pod nazivom "Zvezda", koja odgovara Vodoliji. Znak je do t e mere harmoničan sa planetom, da u svakom slučaju stvara oslobodilačke sklonosti. Potrebna mu je posebna podrška da bi se ispoljio u punoj snazi, a smatra se opštim mestom što ova osobenost pripada nonšalantnim osobama. Tako, u slučajevima Cara Maksimilijana, i Lordova Robertsa i Volslija, ne nailazimo na izraženu čovečnost, kao ni na revolucionarne impulse. Roberts je imao podznak u Ribama, sa Jupiterom neposredno ispod vrha kuće, u opoziciji prema Saturnu i Merkuru. Uran je "zatvoren" unutar dvanaeste kuće, bez pomoći sa bilo koje strane. Ovde nema dodatnih podsticaja, koji bi mogli da pobude dublje i jače duhovne snage, koje smo navikli da nalazimo u revolucionarnim idejama što utiču na čovečanstvo. Volsli je imao Vodoliju u podznaku, sa Saturnom u D evici, ne posebno jakoj. Uran je blizu vrha Ascendenta i t ako oda je ne običnu ličnost, koja je usaglašena sa temperamentom i koja mu je
_______________________________________________________________________________________________

83

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

omogućila mnoge počasti, pošto je Uran bio u blizini sekstila sa Jupiterom. Međutim, nema dublje snage, pa je njegova karijera bila osrednja. Nesrećni meksički Car Maksimilijan, predstavlja primer nemoći i neusaglašenu ličnost. Podznak je u Raku, gde se nalaze i Sunce i Merkur; ali, Mesec je u najnižoj tački, u opoziciji prema Marsu; Uran, takođe, ne prima nikakvu pomoć; ovo je dobar primer za slučaj kada samo sreća ne može da spase čoveka od nevolja, ako joj ne pomaže čovekova snaga. Sa ovom pozic ijom na ilazimo i na dva hum orista; D imorijea, vr lo i spraznog, i Luisa K erola, veoma dubokom islenog. P rvi j e i mao U ran na v rhu ku će Ascendenta, sa ničim boljim od polusekstila sa Mesecom, koji ga podržava; Saturn je u opoz iciji sa Merkurom. Ovo je slab položaj. Drugi je, međutim, imao Strelca u podznaku, a Jupitera blizu Urana, koji se nalazio pri samom vrhu treće kuće. Imao je koristi i od polu-sekstila sa Neptunom, odakle potiče njegov prefinjeni humor, dok su Venera i Mars u konjukciji; ove planete su njegovoj ličnosti dale s trast i s nagu. Sunce je samo 8˚ od Urana. U celini, ovo je veoma povoljan horoskop, ali nema u njemu ničeg revolucionarnog. Predsednik Garfild je imao Devicu u podz naku, sa ne baš jakim Merkurom u trećoj kući. Jupiter je u konj ukciji sa Uranom, dok s e Saturn penje. Ovo je primer koji pokazuje pametnog čoveka, koji će se dovoljno dobro snalaziti, ali bez osobina koje obaraju Carstva i sa kojima se pobeđuje u borbi. General Gordon je strasniji tip. Podznak je u O vnu, sa Marsom u s ekstilu sa Jupiterom. Uran se nalazi na s amo 10˚ od Sunca, koji je prilično iznad horizonta. Možemo da primetimo plahovit, romantičan i pustolovni karakter, a postoje i naznake oslobodilačkih ideja, ali ne i dovoljno snage, koja bi pomogla da se one ostvare. Pošto je Uran u dvanaestoj kući, to ga ozbiljno ugrožava. Da upor edimo pr ethodni s a hor oskopom J ovanke O rleanke. Š korpija j e u podz naku, a M ars u polu-sekstilu sa Jupiterom, i u povoljnom položaju prema Saturnu i Veneri. U pitanju je pobednik; Uran joj je dodelio revolucionarne ideje, dok j e ostvarila iste; ali, do i zvesne mere, prisutna je i njegova nestabilnost. Razmotrimo i s lučaj velikog gratilja imperije, austrijskog Franca Jozefa, koji je od mešavine naroda, koji su se međusobno mrzeli, stvorio dovoljno jaku naciju da podnese udarac najvećeg rata u istoriji. Kod njega je u podz naku Vaga, koja mu je dodelila sposobnost prosuđivanja i zdravu ravnotežu, koji s u ne ophodni z a ova kvu duž nost, dok V enera i ma pol u-sekstil od konj ukcije s a S uncem, Mesecom i Saturnom. Neptun je u opoziciji Venere, što može dovesti do nazadovanja, ali ne i od stalnih nevolja. Uran ima s ekstil s a M arsom. V elika j e V enerina s naga ( u nj enom om iljenom znaku Raka), koji se nalazi u desetoj kući, što je ličnosti omogućilo uspešnu političku karijeru u budućnosti. Drugačiji tip oslobađanja nailazimo u slučaju Johana Volfganga Getea, koji je u podznaku imao Škorpiju, a M ars u e gzaltaciji u J arcu, povol jno aspektovan p rema M erkuru i S uncu. U ran j e u kvadratu sa Saturnom, i nalazi se na vrhu kuće Ascendenta. Ovo je veoma harmoničan horoskop, i jedan od slavnih; uvek mora doći do velikog uspeha sa takvim podznakom i snažnim planetama. Sa pr ethodnim bi smo mogli da upor edimo h oroskop R osetija, ve oma s ličan um, ali manje originalan, i manje večan. Podznak je u Blizancima, Merkur i Mesec su u dvanaestoj kući, u sekstilu prema Veneri i Uranu. Venera je u povo ljnom položaju prema Jupiteru. Ceo horoskop je
_______________________________________________________________________________________________

84

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

usaglašen koliko i Geteov, ali nije tako moćan. Sile koje su ovde u pitanju uobičajene su i ništa naročito. Još jedan veliki um je H. P. Blavatska, sa Rakom u podznaku i Mesecom povoljno aspektovanom prema konj ukciji s a Jupiterom i Uranom. Sunce na Ascendentu određuje uspeh. Ali, i druge kombinacije daju pravu snagu karaktera, religiozne i okultne podsticaje, zajedno sa sanjarenjem. Njen načelnik štaba, Kolonel Olkot, bio je mnogo veći idealista i nedostajala mu je eksplozivnost. Vaga je u poz naku, a Venera se udružila sa Suncem; ali, kvadrat sa Marsom je više oslabio ove planete, više nego što bi bile bez njega. Uran je u opoziciji sa Suncem. Sa ovakvim horoskopom mogli bismo da nagovestimo samo drugorazredne osobine. Trigon sa Marsom i Saturnom učinio je da planete postanu uticajnije; jer je on obavio svoju misiju sasvim dobro. Veliki m udrac i m istik antike, P roklo, ne oplatoničar, imao je ovu opoziciju. Ovde je Uran u konjukciji s a S uncem i Venerom, dok s u S aturn i Jupiter u kva dratu pr ema nj ima. O van j e u podznaku, a M ars i ma egzaltaciju u J arcu. O vde ponovo n ailazimo na dvos truki da r bo gova, čovek se bavi značajnim stvarima i ima snage da ostvari svoje ideje. Luterov prijatelj, M elankton, os rednja j e l ičnost. Devica je u podz naku, a M erkur ni je dovol jno jak. Uran ima sekstil Marsa i Jupitera; međutim, treba mnogo da bi se popravio loš položaj Merkura kada je Devica u podznaku. Bio je čovek na svom mestu, kao i Olkot ili Blavatska, ali sam nikada nije mogao da napravi požar na Rajni. Naš poslednji primer je nesrećni Čaterton. Ovde je Uran unutar 29.5˚ u Vodoliji, t ako da n eka planeta može težiti da ga potisne u narednu kuću. Rak je u podznaku, dok je Mesec zatvoren u dvanaestoj kući, Uran je u kvadratu sa Suncem, a nema velike pomoći od toga što se nalazi unutar 10˚ od trigona sa Marsom. Mesec ima sekstil sa Jupiterom i ne može im značajnije pomoći. Ceo horoskop je veoma slab. Uran u Ribama Spolja g ledano, n e pos toji ve liko s laganje pl anete i ovog z naka. J edina zajednička osobina je naglost; ali naglost Riba je varka, tačnija reč bi mogla da bude pregruba. Ribe su izrazito receptivan znak - u njima nema pokretačke snage. Ova karakteristika predstavlja potpunu suprotnost Uranovoj agresivnosti. Ribe, naravno, poseduju veoma i zraženu suptilnost, ali je to osobina drugačijeg kvaliteta od tajnovitosti Urana. Ne treba očekivati da ćemo pronaći mnogo prvorazrednih ljudi sa ovakvom pozicijom Urana. Dešava se retko da pol ožaj pl aneta bude t akav, da s e Uran potpuno ut opi u nj ih i u pot punosti ispolji s voj uticaj. U ovom slučaju doći će do širenja Uranovog tajanstvenog i mračnog uticaja na psihički menstrum Riba. Postoji, srećom, očigledan primer ovog slučaja - Viljem Blejk. Kod njega je Rak u podz naku, dok donj a ivica Meseca dodiruje vrh Ascendenta, koji je u pol usekstilu sa Neptunom i u povoljnom aspektu prema Uranu, ali u opoziciji prema Veneri, koja je u sekstilu pr ema U ranu. Često smo naglašavali kako je opozicija dve planete mnogo ublažena prisustvom treće, koja je u trigonu sa jednom od njih i u sekstilu sa drugom. Ličnost i temperament su, usled toga, potpuno usaglašeni. Naravno, opšti uticaj je vodnjikav; pošto je Uran u devetoj kući, jedino je prirodno da religija, i to ona lična, iskrena vera, koja postaje prava vizija, bude glavna osobenost u karijeri.
_______________________________________________________________________________________________

85

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Zanimljivo je, što Svinburn, koji je otkrio Blejka i predstavio ga slepim sunarodnicima, ima isti položaj Urana u svom horoskopu. Rak je u podznaku, na 3˚ niže nego kod Blejka, dok je Uran 12˚ niže od R iba, a li još uvek je u devetoj kući. Kod Svinburna je Mesec u bliskoj konjukciji sa Suncem u desetoj kući, a Mars se nalazi na Ascendentu u konjukciji sa Jupiterom. Uran ne dobija veću podršku od polu-sekstila Venere, dok su Merkur, Neptun i Ascendent, očigledno, mnogo jači nego deveta kuća. Nailazimo na osobu izuzetne snage i žestine, mnogo kreativniju od Blejka, ali potpuno bez inspiracije u bilo kom smislu, o kojoj je Blejk sve znao. Naklonost između dva pesnika se razvila zahvaljujući Ascendentu i položaju Urana, i ov aj ut icaj s e doka zao dovol jno snažnim da bi se i oni međusobno cenili. Ali, uprkos međusobnog uvažavanja, u Svinburnovom delu ne postoji ni najmanji trag Blejkovog uticaja. U hor oskopu E dvarda D aning-Lorensa, na ilazimo na pr imer vi zionarskih os obina um a, koj e j e omogućila pozicija Urana, ali u svom najgorem aspektu, gde je rezultat nešto bolji od opšte smetenosti. Ovde je Strelac u podznaku, sa Jupiterom u blizini konjukcije sa Marsom, u kvadratu sa S aturnom, i u opoz iciji prema S uncu i M erkuru. Uran se nalazi u blizini vrha treće kuće, i u pomoć mu ne dolazi ništa bolje nego polu-sekstil prema Neptunu. Usled ovog, mentalne nevolje su stalne, i čovek je ekscentričnog karaktera, tvrdoglav, nasilan i ne ostaje mu osećaj za meru. Ovo je jedan žalostan horoskop. Još nesrećniji primer slabosti i nemoći, kao i Uranove popustljivosti, predstavlja engleski kralj Edvard VI. Kod njega je u podznaku Bik, sa Mesecom u istoj kući, Venera se nalazi u Jarcu, u svojoj najomraženijoj kući, u sekstilu prema Uranu. Mesec j e os labljen z bog opoz icije s a Marsom, i ne postoji ni jedan drugi uticaj koji b i mogao da se iz bori sa ovim lošim aspektima. Postoji harmonija između temperamenta i ličnosti, ali ne i dovoljno snage, i u jednom i u drugom, da izazovu bilo kakve neprijatnosti. Uran se nalazi u dvanaestoj kući, tako da njegov uticaj nije baš najbolji. Vladar Ascendenta je u devetoj kući u saturnovskom znaku, pa utiče na vrstu religiozne odanosti, koja je nedaleko od melanholije. Još jedan nesrećan vladar, sa vrlo sličnim te mperamentom, bio je Luj XVI. Slaba D evica j e u podznaku, sa Merkurom zarobljenim u dvanaestoj kući, dok se Mars nalazi neposredno ispod vrha Ascendenta. Jupiter i Sunce su u bliskoj konjukciji sa Merkurom, ali su i pored svega ove planete zloćudne, u takvom pr imeru one pr e na dvladavaju os tale pl anete. A spekt s a t rigonom bi bi o posebno poželjan, jer je Uran u bliskoj opoziciji sa njihovom konjukcijom, pa mu pogoduje trigon sa Mesecom; ali je ovakva pozicija nedovoljno jaka da učini Uran zaista moćnim kada j e u vodenom z naku. N jemu j e pot rebna t oplija pl aneta da upa li nj egovu va tru. T ako na ilazimo na ličnost blage naravi, koja je svoje vreme provodila praveći časovnike, dok se presto rušio pred njim. Kada je došlo vreme da se potvrdi kao vladar, on s e pokazao nemoćnim i nije bio u stanju da se suoči sa situacijom. U horoskopu njegove, ništa manje nesrećne kraljice, Rak je bio u podznaku, Mars na Ascendentu, Mesec u kvadratu prema Saturnu. Uran je imao trigon sa Suncem i Venerom, i nalazio se u desetoj kući. Sunce i Venera su se nalazili u petoj kući. Ovakav horoskop može da utiče na pohlepnost osobe, koja u ovom slučaju nije preterano izražena, kao i na s klonost ka s kandalima. P amfleti koj i s u na pisani pr otiv M arije A ntoanete vi še s u ut icali na izbijanje revolucije, od bilo kog drugog povoda. Malo bolji je horoskop Čajkovskog. Ascendent je u Raku, a Mesec, koji se nalazi blizu vrha treće kuće, nema nijednu planetu smeštenu između njega i Ascendenta. Uran je u kvadratu sa Saturnom, što sve zajedno ne predstavlja loš aspekt, a takođe je i u trigonu sa Jupiterom koji je izrazito povoljan, a podpomognut je sekstilom Sunca i Marsa u vrlo bliskoj konjukciji. Mesec nije posebno j ak, a ni nj egov pol ožaj u odnos u na zemlju ni je dovol jno do bar. N a kr aju, vi dimo beznačajnog čoveka, koji je stvorio izuzetno delo. Uran, zajedno sa svojim aspektima, najvažniji je u njegovom horoskopu.
_______________________________________________________________________________________________

86

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Najveća pevačica našeg vremena Adelina Pati, takođe je imala ovaj položaj Urana. Lav je u podznaku, a S unce j e u konj ukciji s a N eptunom i t rigonu s a M esecom; dok s u s vi z ajedno u kvadratu sa Marsom, te se zbog toga mogu smatrati snažnim, jer je Mars u trigonu sa Uranom. U celini, temperament je jači od ličnosti; vrhunska pevačica koju ne ometaju ekscentričnost ili samovolja. Došli s mo do dva pisca, međusobno veoma sličnih, Alfonsa Dodea i Tomasa Hardija. Dode je imao podz nak Š korpije, s a M arsom u Biku, nj egovoj najnepovoljnijoj poz iciji. Uran j e, s druge strane, bi o u kva dratu s a S aturnom, š to pr edstavlja j edan od bol jih a spekata ovi h pl aneta, a i nalazio se u petoj kući. Temperament je, prema tome, veoma snažan i ispoljio se u pravcu umetnosti. T omas H ardi j e i mao u podz naku V agu, s a V enerom u Biku, u bl izini konj ukcije Merkura i Marsa, ali ne posebno jaku, niti je osma kuća poželjno mesto za nju. Kao i kod Dodea, Uran je bio u kvadratu sa Saturnom. Ovi aspekti bi trebalo da utiču na čovekovu oštroumnost, i filozofsku svest, koju smo otkrili u delima obojice autora. Da s e na t renutak vr atimo na s rednji ve k i po gledamo hor oskop N ostradamusa. K od nj ega j e podznak u O vnu, zajedno sa Marsom, koji nije potpomognut od s trane povoljnih aspekata. Uran se nalazi u dvanaestoj kući, utičući na veliku tajnovitost, a jedina pomoć koju možemo da uočimo dolazi od konjukcije Jupitera i Saturna. Zbog toga je ovaj čovek neznatniji od svojih proročanstva. Slavu su mu omogućili Sunce i Neptun na vrhu sredine neba, a s obzirom da je trigon sastavljen od gore pomenutih planeta, možda slava i nije bila baš u potpunosti nezaslužena. Nastavićemo sa proučavanjem horoskopa dvojice mudrih, uspešnih i beskrupuloznih političara. Jedan je rođen da postane kralj, a drugi da bi radio u fabrici propelera. To su Edvard VII i Džozef Čemberlen. Sadašnji engleski kralj ima podznak u Strelcu na 28˚ sa Jupiterom koji dodiruje sam vrh Ascendenta. Ascendent je u kvadratu sa Uranom. Uran je u trigonu sa Suncem, dok je Jupiter u sekstilu sa Venerom. Ovi aspekti, svi zajedno, utiču na uspeh. Savez Antante je mudro i vešto osnovao, izdvojivši Nemačku, što će u istoriji dugo biti zapamćeno kao o snovni uz rok V elikog Rata. S druge strane, u horoskopu Džozefa Čemberlena, nailazimo na sklonost ka prevari i sebičnosti. Nema naznaka prave državničke veštine ili prosvećenog patriotizma. On je svoju politiku menjao kao što drugi menjaju kravate, i radio je to uspešno. Uprkos velike omraženosti i sumnjičavosti od strane brojnih intelektualaca svoje zemlje, uvek je uspevao da bude na strani većine. Rak je u njegovom podznaku, sa Suncem na vrhu druge kuće, Mesec ima egzaltaciju u Biku i u kva dratu j e pr ema N eptunu, dok j e M erkur na vr hu A scendenta. O vakvi a spekti s u uslovili izvesno lukavstvo, koje ga je, ujedno, i proslavilo. Merkur je u trigonu sa Uranom i nalazi se na samom vrhu Ascendenta. Usled toga je on čovek u potpunosti usredsređen na samog sebe, izuzetno vešt u intrigama, koje mu služe u potpuno lične svrhe. Naš sledeći par bi trebalo da se pokaže kao izrazito poučan primer. Uticaj je samo na finansijskom planu, a razlog vidimo u činjenici da se Ribe nalaze u Jupiterovoj kući. Par čine: Džej Guld i J. Pjerpon M organ. P rvom j e podz nak u B lizancima, koj i s e zajedno s a M erkurom uz diže s ve do vrha Ascendenta. Merkur je veoma jak u sopstvenoj kući i u trigonu sa Mesecom i Saturnom. Ovo je ve oma hl adna i be zdušna kom binacija. Nema t opline ni otkuda. S unce j e z arobljeno u dvanaestoj kući i nalazi se u kvadratu sa Uranom. Ovo je slika pohlepnog, proračunatog, hladnokrvnog i beskrupuloznog finansijera. Budući da su Venera i Jupiter u drugoj kući, njihova naklonost se usmerila na novac, a i omogućili su im dobitke. Nepovoljan aspekt Urana uklonio je sve tragove stvaralačke inteligencije iz uticaja ove planete, i pošto se nalazi u desetoj kući, lako je videti da finansijer nije mogao da pobegne od prokletstva svojih prijatelja. Morgan je u podznaku imao Lava, a Sunce je u vrlo bliskoj konjukciji sa Merkurom. Sunce ima egzaltaciju u Ovnu, tu i kulminira, što je Morganu omogućilo iznenadnu moć. Nema posebne pomoći koja pristiže Uranu, ali i ni je pos ebno ug rožen. M organ j e m nogo pr efinjeniji i bol ji od s vog pr ethodnika, a i pak u potpunosti usmeren na čistu dobit, bez namera da se lati konstruktivnog posla.
_______________________________________________________________________________________________

87

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Već smo imali dva primera značajnih ličnosti iz francuskog političkog kruga, a sada ćemo proučiti grupu ličnosti, podjednako istaknutih, ali ne baš najsrećnijih. Prošli su čitav niz padova i uspeha, poštenja i nepoštenja. Bilo bi korisno da ispitamo horoskope do detalja. General B ulanže - njegov podz nak j e R ak s a M esecom u V odoliji, koj i s e na lazi unut ar 9 ˚ od konjukcije sa Uranom, dok je Uran na vrhu desete kuće, u sekstilu sa Suncem i Venerom i u polusekstilu sa Neptunom, koji pre odgovara Uranu nego Mesecu. Pored ovih aspekata nema dodatne pomoći planeta. Nalazimo da je ovaj čovek sam sebe uništio. U kritičnom trenutku se pokolebao i posustao. Suprotan njemu je slavni Gambeta, koji je u pod znaku imao Škorpiju, Mars je bio u sopstvenoj kući, u Ovnu, blizu konjukcije Sunca i Merkura. Saturn je na Ascendentu, unutar 7˚ od trigona sa Marsom. U ran j e u konj ukciji s a V enerom, dok j e ona u e gzaltaciji pr ema J upiteru. N jegova ličnost je izuzetno snažna, dok temperament nije toliko izražen. U stvari, on je delom sve pokazao. Ideja da se okupi i ujedini francuska vojska u času poraza, retko da bi kome pala na pamet. Neverovatna energija i uspeh kojim je okončao svoj zadatak, mogu da se objasne velikom snagom Ascendenta i dobrim aspektima njegovog vladara. Treba da primetimo da je nepovoljan položaj Urana, u ovom slučaju, doveo do nasilne smrti. Predsednici Karno, For i Lube spadaju u t ri sasvim obična političara. Karno je imao u podznaku Jarca i Saturna u pol u-sekstilu sa Marsom, i u trigonu s a Uranom. Ni jedna planeta nije ul azna, osim poslednje. Očigledno je da postoji usaglašenost između ličnosti i temperamenta, ali s e ne razvija bilo kakva izuzetna snaga. Postoji uspeh, ali sasvim običan. Predsednik For je u podznaku bio Vaga, sa Venerom na 7˚ od konjukcije sa Uranom. Venera je u kvadratu sa Saturnom, Uran sa Jupiterom, pa se prema tome, ne uočava poseban nedostatak usaglašenosti među ovim planetama, iako nisu posebno jake, jer kao da ih je nadvladao Mesec u Ascendentu. D ošle s u d o i zražaja e nergija i s posobnosti, i ako, j oš jednom, ne ma t endencija ka razvitku revolucionarnih Uranovih osobina. Emil Lube spada u još blaže karaktere. To što je dopustio da ga javno ošamare, ne ukazuje na jaku ličnost, komandanta i vladaoca. Pasivan i ležeran Rak je u podznaku, Mesec dodiruje sam vrh Ascendenta donjom ivicom srebrnkaste sfere i nalazi se skoro u opoz iciji prema Suncu i Veneri. Venera je u trigonu sa Uranom, što obezbeđuje usaglašenost karaktera, o kome smo već govorili. Ovaj položaj, takođe, omogućava uspeh, ali vrstu uspeha koju čovek postiže, kako bi neki Irac, ili filozof, rekao: "bez sopstvenih zasluga". Poslednji iz naše grupe će nas više podsetiti na Džozefa Čemberlena, nego na bilo koga drugog. To je Robespjer. Kod njega je Vodolija u podznaku, a Saturn neposredno ispod vrha Ascendenta, dok s e U ran n alazi m alo i spod nj ega. S aturn j e u pol u-sekstilu sa V enerom, i u kva dratu s a Merkurom, što nagoveštava uspešnog i uverljivog advokata, sa osećajem za realnost, ali uslovljava i nedostatak skrupula u trci za osvajanjem moći. Uran j e dobi o s amo n esigurnu pom oć polu-sekstila s a M esecom, pa i ako se J upiter na lazi u desetoj kući, kući Strelca, u trigonu sa Marsom, ovakav položaj možemo da smatramo samo kao dodatnu snagu njegovoj ambiciji.

_______________________________________________________________________________________________

88

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Ovo j e s lučaj, neko bi mogao da kaže skoro da je klinički slučaj, hladnog, grubog, oholog, ambicioznog i beskrupuloznog čoveka, a kao i u s vim s lučajevima koje smo razmatrali, putem astrološke istine došli smo do najočiglednijeg svedoka istorije.29 XIV UTICAJ URANA U DVANAEST KUĆA Uz uopšteno proučavanje Urana, kao i njegovog položaja u znakovima, bilo je neophodno istaći njegov unutrašnji uticaj, tj. uticaj na karakter ličnosti, dok su pri proučavanju njegovog položaja u kućama neba, važniji poljašnji efekti. Pošto smo Uran definisali kao unutarnju podsvest - magičnu volju rođenoga, sve dok se odnosi na njega samog, sledi da će ova planeta, odnoseći se na ne-ja, predstavljati njegovu volju. Uran, zbog toga, m ožemo na zvati p lanetom s udbine. V eoma j e pog rešno i povr šno pr aviti g rubu pode lu njegovih uticaja na povoljne i nepovoljne. U jednom trenutku, čovek može savršeno da sarađuje sa svojom okolinom i, naravno, smatraće se "srećnikom"! U drugoj prilici sve će se urotiti protiv njega, pa će se, zbog toga, i žaliti na svoju nesreću. Naravno, oba slučajeva nisu dostojna jednog filozofa i idu na njegovu štetu. Međutim, nema sumnje da Uran, više od bilo koje druge planete, izaziva izuzetne promene. Čak može da izazove smrt, ali tako nešto je veoma retko. Njegova snaga je do te mere životna, možemo da kažemo i spektakularna, tako da on ne može da utiče na banalne stvari kao što je obično spuštanje zavese. I kada donosi smrt, to je često smrt tragična i katastrofalna, ali mu zato nema ravnog kada su u pitanju krizne životne situacije, kao i sve u vezi s tim. Uticaj Neptuna je jedva primetan i tajnovit, pa čak i kada je silovit, ne izaziva isti uticaj kao Uran. Duševne patnje su nevidljive, osim za filozofa i pesnika. Događaji u kojima učestvuje Uran, u potpunosti zavise od kuće u kojoj se nalazi. U njegovom slučaju, kao i kod Neptuna, situacija se ne komplikuje uticajem znaka koji predstavlja određenu kuću, jer su ove dve planete izvan područja Svetih Sedam, te zbog toga i nemaju iste odnose sa znacima m anje va žnih planeta. Pošto su povezani s a z agonetnom V oljom S vemogućeg, one ne zavise na isti način od nižih zakona Univerzuma. Skup od sedam planeta je mnogo predvidljiviji i njegovo dejstvo je više mehaničko. Možda će biti korisno da uputimo na izvesne teškoće koje nastaju pri tumačenju uticaja dve najveće planete, a i da nagovestimo da nije jednostavan i ustaljen ka o kod os talih. S hvatljivo je da one, s vremena na vreme, primaju nove, i različite, uticaje iz drugih, viših sfera, pa ma koliko uznapredovali u astrologiji, uvek će postojati mogućnost da naši proračuni budu pogrešni zbog sličnih vidova narušavanja. Ovu hipotezu do izvesnih g ranica dopunjuju već otkrivene osobine obe planete. Posebnu neizvesnost u proceni uticaja, skloni smo da nazovemo varljivošću, pa čak i neodgovornošću, jer živimo na planeti relativno bliskoj Suncu i u svetu materijalnih vrednosti. Udaljavajući se od ove digresije, biće dobro da ponovimo kako će uticaj Urana na čovekov život zavisiti isključivo od njegovog položaja u odnosu na Zemlju (mundane position). Odstupanja od ovog pravila će se pojaviti samo u slučaju da on zauzme neki važan aspekt u odnosu na vladara znaka bilo koje kuće. Primere ovakvog delovanja smo dali u poglavljima koji govore o aspektima različitih planeta. Naš trenutni cilj je da pokažemo određene efekte Urana u odnosu na njegov položaj prema Zemlji.
______________________________________________________________________________________________

Prethodno poglavlje, koje je Crowley napisao 1915. godine, preuzela je kao doslovni plagijat, Evangeline A dams, u knj izi " ASTROLOGIJA: V aše me sto među zvezdama" (Astrology: You r Place Among the Stars. Dodd, Mead and Co., New York, 1930). Glavna razlika u t ekstovima je samo u izostavljanju brojnih Crowley-evih stavova u njenoj knjizi. _______________________________________________________________________________________________
29

89

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Uran u prvoj kući Pre nego što se pređe na istraživanje Uranovog uticaja u kućama neba, trebalo bi prvo razmotriti uticaj na znak u kome se nalazi, kao i njegove aspekte, jer ove okolnosti mogu da izmene njegovu prirodu. Ceteris paribus će, međutim, imati mnogo jači uticaj na Ascendentu od bilo koje druge planete, iz razloga što nije ograničen u uticajima Zodijaka. Ljudi koji u hor oskopu imaju Uran na ovom položaju, spadaju, skoro uvek, u ve oma nezavisne i originalne um ove. N jihov pog led na svet je uvek radikalno različit od stavova većine ljudi. Ovakvi ljudi su, kako ih njihovi prijatelji mogu nazvati, nepromenljive "persone". Ali, ako su u pitanju preterivanja, ili izrazito konvencijalna sredina u kojoj žive, oni mogu postati ekscentrični, ili još nešto mnogo gore. Ali, u s vakom s lučaju, sa stanovišta zdravog razuma, ovakve kritike su obično opravdane. U običnim okolnostima, najbolje je pratiti liniju manjeg otpora, i ako osoba sa Uranom u Ascendentu bude poštovala ovo pravilo, njegov uticaj ga neće uopšte pogoditi. Čovek će tada ovaj uticaj smatrati za svoje divno otkrovenje i verovatno je da efekat Urana neće biti trajan, jer njegova vladavina uvek donosi promene. Skoro u svakom slučaju, reč je o čoveku slobodnog uma. Uobičajena razmišljanja g a ne z animaju, tradicija z a nj ega ne pr edstavlja t ežište razmišljanja, već on prodire do suštine stvari, prateći prvobitne principe, pa je zbog ovakvih osobina više skloniji idealizmu nego realizmu. Jedino očigledan stav biće mu u tome da je u svetu moguće živeti samo uz pomoć uzajamne podrške i ljubavi. Stoga je sklon da razume da svet zaista tako i funkcioniše. Ove osobine će se ispoljiti uvek kada Uran ima uticaja na mentalnom planu, te su tako u trećoj i devetoj kući njegovi efekti upadljivi, koliko i na Ascendentu. Ovakva tendencija Uranovog dejstva učiniće čoveka usamljenim, ne kao što je Saturnov prirodan uticaj, već protivprirodno. Čovek sa Uranom u ovom položaju prezire samoću i traži naklonost i druželjubivost svojih prijatelja, i često postaje izuzetno nesrećan, ako ga njegovi prijatelji ne razumeju. Međutim, ne treba pretpostaviti da će razumevanje naći kod drugih uranovskih tipova ljudi. On će voleti da upoznaje slične ljude zbog njihovih originalnih ideja, ali te ideje neće biti slične njegovim, dok će, ukoliko budu, postati ljubomoran. Njegov upečatljiv izgled će ga učiniti privlačnim onima koji obožavaju heroje, i nalaziće veliku utehu u njihovim milovanjima. Ali će ga sve vreme mučiti crv sumnje i govoriće sebi da ga i oni koji ga obožavaju, na kraju i pak ne razumeju. Spolja gledano, u pogledu ovoga će biti u pravu. Njegova greška je u tome što je zaista izvan s vog v remena. U stvari, on j e pos lat da ž ivi u vr emenu koj e j e i za nj egovog, i d a pos eje seme iz kog će se razviti ideje koje mogu da budu shvaćene tek kroz sto godina. Treba da se pomiri sa tim da će orati usamljenu brazdu, za dobrobit onih koji tek dolaze. On mora da seje u suzama da bi drugi sa radošću ubirali plodove. Ponekad j e U ran dovol jno j ak da na dvlada, m akar i pr ivremeno, duh s vog vr emena. A ko s u u pitanju velike sposobnosti, i kada je opšti horoskop povoljan, čovek može da postane nadmoćan u svom s vetu. Tako dol azimo do K romvela koj i ne s amo da j e oborio Kralja u kor ist P arlamenta, već i sam Parlament, kada se suprostavio njegovim stavovima. Možemo da zapazimo kako Uran utiče i na karakteristike nečijeg izgleda. Dobro je poznato da je Kromvel imao bradavicu na nosu. Još jedan primer upadljivog uspeha je Bendžamin Dizraeli; kod njega se ekscentričnost ispoljila kroz izraziti dendizam, a izuzetna snaga njegove ličnosti vidi se u činjenici da su, samo nekoliko godina pre njegovog unapređenja za Prvog Ministra britanskog Carstva, bile omogućene političke povlastice Jevrejima. U s lučaju Roberta Luisa Stivensona, Uranova ekscentričnost u prvoj kući se preobrazila u stidljivost i blagost. Ovo objašnjava činjenica da je Uran u trigonu sa Venerom. Herbert Spenser
_______________________________________________________________________________________________

90

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

ima mnogo više usamljeničku prirodu; možemo se prisetiti da je stavljao tampone u uši da mu ne bi smetao razgovor za vreme večere. U slučaju ser Isaka Njutna ekscentričnost se ogledala u njegovoj navici da se opušta tako što je pokušavao da ba lansira sa pa unovim pe rom na nosu, a l judi koj i s u g a z aticali u t om pol ožaju nazivali su ga nastranim. Mi se, međutim, ne sećamo imena tih ljudi. U skoro svim slučajevima Uran ostavlja na licu neki suptilan trag kojeg se prosečni ljudi plaše. Vrlo r etko, ka o u K romvelovom s lučaju, Uran ostavlja preteći i destruktivan trag. Njegovom imenu možemo da dodamo Robespijera i Ani Bezant, kojima je nedostajala Kromvelova čvrstina, a vi d de struktivnosti s e i spoljio ne posredno pos le nj ihovih r evolucionarnih na pora, dok j e Kromvelov uticaj trajao za sve vreme njegovog života. Primetićemo da su podjednako bili karakteristični i Robespjerov nos, k ao i us ne A ni B ezant. Možemo da se prisetimo i Karlajlovog izgleda i karaktera. Osobe s a U ranom u pr voj ku ći nikada ne gube nadu. Oni su naklonjeni krajnostima i nepredvidljivi su, dok periodi potpunog očaja mogu biti kazna za preteranu radost; međutim, sreća im nikada ne okreće leđa. Kada je situacija najgora, oni se iznenada oporave, kao što su iznenada i pali. Po pravilu, nije uputno za ove ljude da teže da se uklope u svoju sredinu, jer verovatno neće uspeti. Mudrije je celom svetu pokazati da se razlikuju, pa će ga tolerisati i oni koji su poštovani u čoporu, a boje je drugih ovaca, dok on, očigledno, sve vreme nije pripadao tom stadu. Trebalo bi se bojati vuka i lava! Uran u drugoj kući Što se tiče nasleđenog, dobijenog, ili poslom zarađenog novca, Uran je u ovom slučaju povoljan ili je, s druge strane, u saglasnosti sa poslom. Očigledno je da nije naklonjen stalnim zanimanjima, kao što su pekar ili bakalin, ali u poslovima u kojima se igra na sve ili ništa, kao što je izdavaštvo, on ne m ora da bude n epovoljan. N agle p romene donos i u j ednom d anu, a ko i grate poke r pa izgubite, ali zato dobi jete na dž ek-potu zgoditak sa četiri drveta i tako nadoknadite bezbrojne neuspele pokušaje. Ljudi sa ovom pozicijom Urana, u prvo vreme mogu da gube, ali zato, sasvim iznenada, dobijaju mnogo. Verovatno je da će izgubiti, ili potrošiti, celu sumu čim je dobiju. Ali, bez obzira u kakvoj se nemaštini našli, nikada neće gladovati. Nešto uvek iskrsne u poslednjem momentu. Za obične ljude će ovakvo stanje biti veoma depresivno, jer se umetničke, kockarske i religiozne pr irode odm ah pr iviknu na s tanje s tvari. Možemo da navedemo četiri veoma upečatljiva primera ljudi koji su imali ovakav položaj Urana. Edvard VII, sve dok ni je pos tao kralj, bio je u stalnim dugovima. Očajnički se kockao i završavao u milosti zelenaša. Treba da se prisetimo da s u g a ne volje navele da pr ihvati ponude , koj e bi r etko ko na nj egovom pol ožaju prihvatio. Trembi Kroftov skandal, kao i suđenje Gordonu Kumingu skoro su uništili monarhijski sistem Engleske, a mogu se smatrati i kao direktni uzroci takvog stanja. Ser R ičard Barton je naš sledeći slučaj. Od prodaje svojih knjiga zarađivao je, s vremena na vreme, velike količine novca. Prikupio je dvanaest hiljada funti sterlinga samo od "Arabijskih noći", ali ga je ipak sreća stalno izdavala. On je još jedan bogataš koji je bio stalno u novčanim neprilikama. Još je neobičniji Bajronov slučaj, koji je dobijao hiljadu funti za hiljadom funti od svog izdavača Murija, pa je i pored toga zapao u dugove, te je poslao Bibliju Muriju na poklon, sa rečenicom: "Sada baraba, nekad izdavač". Ista p riča je i Balzakova, ali u njegovom slučaju ekstremna, jer je u nekim prilikama bio u dugovima, dok je u dr ugim s talno pr imao s ume novc a koj e i z a pohl epnog p redstavljaju nedostižan san.
_______________________________________________________________________________________________

91

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Da bismo objasnili ove činjenice, nije neophodno Uran nazvati zloćudnim, jer je sve to samo deo kockarske psihologije. Kada sedite i nedelju dana radite, da biste na kraju dobili platu za uzvrat, prirodno je da ćete se zbog toga osećati opitimistično; ali kada za sledeću nedelju rada dobijete šestomesečnu platu, postaćete bez razloga neraspoloženi. "Kako doš lo, t ako i ot išlo" predstavlja ispravan odnos prema novcu. Prirodno je da ne bi trebalo da mnogo cenimo ono što drugi dobijaju bez m nogo na pora. P lemenitost j e, be z s umnje, j edna od vr lina hr išćanstva. Spasitelj je rekao: "Nikom ne zameri, već gledaj kako ljiljani rastu". "Zar si vredniji od mnogih vrabaca." "Lako primi, ali lako i daj", upućeno je onima široke ruke. Ponekad su ove osobine izmenjene i pojavljuju se pre kao sklonosti ka trošenju u cilju ostvarenja neke ideje; t ako j e s er Isak P itman s talno bi o u ve likim dug ovima, ne zato š to ni je m ogao da zaradi novac, ili zato što ga je proćerdao, već što je sve vreme trošio na usavršavanje sistema stenografije. Ljudi koj i i maju ova kvu poz iciju, a ba ve s e o bičnim poslovima, m orali bi s talno da budu na oprezu zbog promenljive sreće. Posebno kada sve stvari idu kako treba, nesreća će se, verovano, sručiti na čoveka, i to iz najmanje očekivanog pravca. Trebalo bi se, bez sumnje, osigurati u slučajevima ovakve vrste propasti. Kada zaista dođe do nesreće, nema mesta za potištenost. Po pravilu, nije najpametnije izlaziti na oluju dok divlja. Sačekajte zatišje i ponovo krenite u napad. Ljudi sa ovakvim položajem Urana obično imaju jako izraženu intuiciju, pa se zbog toga posao koji preuzimaju obično pokaže uspešnim. Ovaj osećaj je mnogo pouzdaniji od mnogih drugih psihičkih sposobnosti, pa ga treba slediti. Nikada drugom ne predlažite poslovnu ponudu pre nego se sami uverite da će on pristati. Čoveku će odgovarati sve vrste pos lova u koj ima pos toji š ansa z a r izik. U ranova na klonost ka nauci osigurala je uspeh u svim vidovima naučnog istraživanja. Isto tako, Uranov uticaj u vladajućim strukturama omogućava čoveku da poveže svoju dobit sa svim sličnim akcionarskim društvima. Uran je veoma nepovoljan u slučaju svih poslova koji su povezani sa strogom pokornošću, kao i kod običnijih zanimanja, na primer knjižarstva, gde nije uključena maštovitost. Ljudi sa ovom pozicijom nisu u stanju da računaju svoje nedeljne troškove. Takve stvari im dosađuju zbog trivijalnosti. Radi ilustracije, daćemo primer bankara koji, u slučaju da pregovara o ratnim pozajmicama, može da bude srećan što ima ovu poziciju Urana, ali ne bi bilo mudro da zaposli blagajnika koji ima horoskop sličan njegovom. U životu je uvek neophodno igrati igru prema pravilima, ali ima mnogo igara u kojima je pravilo da nema pravila. Ako imate Uran u drugoj kući, odaberite jednu od takvih igara kao svoj posao. Uran u trećoj kući Ovo j e j edan od na jzanimljivijih pol ožaja ko ji U ran može da z auzme. Brauning j e r ekao: " naša interesovanja su u opasnim područjima". U ovom su slučaju ograničene mnoge nesreće i opasni događaji, koji mogu da se dogode na fizičkom planu; postoji tendencija ka monotoniji, ali zato um čovekov neće znati za bilo kakva ograničenja. Uran će u trećoj kući, kući koja nadgleda intelekt, skoro bez izuzetka, imati i najizuzetniji uticaj. Neko bi mogao da kaže da je njegovo carstvo bez granica. Čovek se neće slepo pridržavati konvencija, a u lošim horoskopima koji upućuju na opštu slabost, i u horoskopima običnih ljudi, Uran može da utiče na ćudljivost na mentalnom planu, kao što je u prvoj kući, u kući Ascendenta, uticao na spoljašnju ekscentričnost. Kada je loše aspektovan, ili ako nema planeta između njega i Ascendenta, ovaj uticaj može biti naglašen do te mere da izazove teže mentalne poremećaje, pa čak i bolesti. Ali, naravno, ovakvi slučajevi su retki. Ne bi trebalo da očekujemo neobične misaone tendencije, kao ni izuzetne poslovne preokupacije, ali će se logički procesi verovatno razlikovati od onih kod prosečnih ljudi. Na neki način, ekstreman primer ovakvog uticaja predstavlja ser Edvard Darning-Lorens, koj i j e s voju
_______________________________________________________________________________________________

92

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

zadivljujuću energiju i sposobnost posvetio budalastom problemu autorizacije Šekspirovih komada. Ali, nema sumnje u to da bi iste osobine usmerene na zdraviji način dale izuzetne rezultate. Još jednom nailazimo na osobu čiji je um sklon kriminalu. To je Čezare Bordžija, čije su intrige bile poznate u s rednjem veku po s vojoj neodoljivoj uticajnosti. U celoj istoriji jedva da se može pronaći sličan primer rđavo primenjenih umnih sposobnosti. Njegova mašta je bila ogromna, a moć kombinatorike suptilna i dubokomislena. Sledeći um, ništa manje neobičan, jeste Deva Orleanska (misli na Jovanku Orleanku, prim. prev.). Ovde na ilazimo na i zuzetnu j ednostavnost i po božnost, kom binovane s a um om, koj i s e m ože porediti sa onim velikih proročica, ili potencijalima najvišeg reda. Najvažniji činilac njene izuzetnosti j este nj ena p amet. O vde vi dimo U ran u njegovom najboljem izdanju; on je osvajač, oslobodilac, revolucionar. Trebalo bi i da uočimo kako se suprotstavlja težnjama uma koje nisu u saglasnosti s a nj egovim vi bracijama. Inspiracija, a ko m ožemo t ako da j e na zovemo, ve oma j e karakteristična za Uran kada je u dobr om položaju, posebno kada su u pitanju aspekti kao što su kvadrat i opozicija sa Saturnom, kao i trigon i sekstil sa Suncem. U nauci, koja je u pos lednjih sto godina predstavljala osnovna dobra u koj ima se misao izrazila i na fizičkom planu, Uranovo dejstvo je posebno povoljno i moćno. U toj grupi nailazimo na Luja Pastera i Dr. Valasa koji su imali ovu poziciju. Trebalo bi istaći da su oba ova čoveka bili veoma obični; treba ih uporediti sa onim primerima u kojima je Uran bio u prvoj kući. Samo se pamet ispoljava kroz posao na tako izuzetan način. U vezi s ovim, trebalo bi da spomenemo Getea, koji je na neki način bio pionir nauke. On predstavlja prolaz; bio je prvi pesnik, koji je jedini razumeo važnost koju poseduje naučni metod u pogledu na čovečanstvo. Pesnici pre njega su podcenjivali preciznost. Nema s umnje u t o da j e bio j edan od i zuzetnih umova. Onome ko s e bavi l judskom intelegencijom i Šekspir i Dante izgledaju obični u poređenju s njim. Njihova ograničenja su bila rezultat doba u kome su živeli. Dok je Gete mnogo univerzalniji od obojice prethodnih. Ako i nije razumeo u pot punosti l judsku duš u ka o Šekspir, ili nije bio veličanstveni mističar kao što je Dante, ipak je bio veći prorok od njih. On je nagovestio duh savremenosti. Takođe neobičnu vrstu genija nailazimo u Direrovom slučaju. Skoro svi umetnici o kojima razmišljamo imaju nečeg zajedničkog. Leonardo, Rafael, Mikelanđelo ili Rembrant, su mnogo sličniji jedni drugima, nego što Direr podseća na bilo koga od njih. On je razmišljao na potpuno jedinstven način, jer je kod umetnika viđeno isto što i izrečeno. Pošto su Uranovi uticaji u trećoj kući ponešto smanjeni, on neće delovati na raznim poljima. Što se tiče književnosti, na primer, verovatno da neće proizvesti neki upečatljiv efekat, osim ako dela nisu rezultat zaista uzvišenog uma, kao što su Gete i Direr (jer je slikanje vrsta pisanja), koje smo već gore naveli. Postoji naklonost ka ekscentričnosti i prevari. To što se Dr. Valas, u svojim poznim g odinama, okr enuo a stronomiji i spiritualizmu, koji s e ni su uopšte s lagali s a nj egovim prethodnim interesovanjima u nauci, može da se objasni ovom pozicijom. U slučaju prosečnog čoveka, Uran će, verovatno, doneti uznemirenje i nevolju. Pisma će se gubiti, ili će završiti u rukama najnepoželjnije osobe. U pogledu braće i sestara, stvari takođe nisu povoljne. To može da znači da će neko od njih poludeti, ili će, u najboljem slučaju, biti na neki način nastran. Ne treba očekivati bilo koju vr stu ha rmonije u ov akvim odnosima, a čovek će, verovatno, dobro uraditi ako ih bude izbegavao što je moguće više. Što se tiče kraćih putovanja i nevažnijih komunikacija, dolazi do iste nesigurnosti i nemira. Čovek, verovatno, neće moći da se skrasi na jednom mestu. Bežaće s jednog mesta na drugo i nikada neće znati gde se može naći sledećeg dana. Dolaziće do zbrke i nerazumevanja, kad god budu bile u pitanju slične stvari.
_______________________________________________________________________________________________

93

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Imamo i doda tnu p rimedbu na ono što smo do sad već rekli u pogledu genijalnosti. U većini slučajeva kada čovek deluje na polju nauke, ili religije, biće prisutna i opredeljenost za okultne predmete. Treba da zapazimo, da u svim već navedenim slučajevima, izuzev Pastera, nije postojala naglašena težnja za poniranjem u sferu nepoznatog. Ovo je bio slučaj sa umovima velikih potencijala i, mogli bismo reći, preokupiranim drugim predmetima, dok će se kod manje izuzetnih umova, čiji je sam potencijal neznatniji, možda razviti interes za okultno. U celini, ovakva opredeljenja nisu bezopasna, jer je samo okultno opasno, osim kada je čovek do te mere široko obrazovan da ne postoji sumnja da će postati opsednut. Strašan je mamac neistraženog, i ako učenikov put nije dovoljno osvetljen, verovatno će doći do skretanja sa pravog puta, a u tom slučaju i život može da bude uništen. "Uzak je put, skrivena su vr ata, i malo j e oni h koj i s u i h pronašli." Uran u četvrtoj kući U četvrtoj kući Uran nema tako značajnu ulogu pri formiranju uma, kao u prvoj, trećoj, ili devetoj kući. Izgleda kao da je zabavljen mnogo materijalnijim stvarima, a kao i kod svih planeta uticaj je mnogo bolji u višim, nego u nižim kućama. Kada je u pitanju otac, verovatno je da će postojati čitav niz nevolja. Može se dogoditi da se otac ubije ili da poludi. U svakom slučaju, biće veoma nastran, i nije sigurno da će se čovek dobro s njim slagati. Kuća, ni u kom slučaju, neće predstavljati prijatnu sredinu. U astrološkom smislu, napustiti kuću ne mora da znači i napuštanje mesta u kome živimo, već podrazumeva mnogo veću promenu, promenu načina života za razliku od onog koji se očekivao od m alih nogu. A ko de te ima ovu poziciju Urana, ono neće uspeti u onom dobu života kada to njegovi roditelji od njega očekuju. Svi ljudi čije ćemo slučajeve razmatrati imaju ovu karakteristiku. Šekspir je pobegao od kuće; Džozef Smit je izazvao neviđene nevolje u svojoj opštini; Bizmark je u potpunosti bio slomljen zbog sredine u kojoj je živeo; takođe i Lajton. Rod je najveći deo života proveo va n s voje z emlje, g de j e i um ro. Š open i P etrarka s u s koro c eo s voj ž ivot pr oveli u izganstvu. B odler j e veći deo života proveo u udaljenim predelima, pa i pored toga mu je bila mrska pomisao na kuću. Njegova pesma u prozi "Bilo gde, i bilo gde, izvan sveta", kao i nekolicina drugih, savršeno prikazuju nostalogiju, koja je naglašena ovom pozicijom. Slične tragove na ilazimo i u slikarstvu J. M. W. T arnera. T ako j arke i s jajne boj e, pot puno s u neprimerene sivom nebu Engleske, kao što je i Bodlerova egzotična poezija u odnosu na nežno sunce Francuske. Primeri ne mira u dom u, koj i s u i zazvani ovi m položajem U rana, ka o i nevoljno pr istajanje na ostanak u domu, vide se ne samo u Lejtonovom slučaju (koga smo gore naveli u vezi s drugim stvarima, ali sada su u pitanju njegove kućne muke), već i kod Aleksandra VI, kome je takođe nedostajao taj uzvišeni počinak, koji bi neko mogao da protumači njegovom ulogom Hristovog sveštenika, kao i u slučaju Henrika VIII. Nevolje ovog vladara, kako je Frojd dokazao, nisu bile samo posledice temperamenta, već su izrasle iz potrebe da zasnuju svoju dinastiju. Ovaj nesrećni vladar je nepromišljeno rđavo procenjen. Često se zaboravlja na činjenicu da je on bio prvi vladar koji je, posle Edvarda III, zauzeo siguran položaj na engleskom dvoru. Svi dotadašnji vladari, sa izuzetkom H enrija V, koji j e dove o E nglesku d o pr opasti, r aspustio s voje na jbolje pr ovincije i ubio s vog na jboljeg s ina - behu uključeni u građanski rat, sa osobinama izrazito vladarskim. Njegov otac, Henri VII, dobio je presto samo zato što je Engleska bila potpuno iznurena, i glavna dužnost kr alja be še d a s e uve ri ka ko d o ovakvih nevolja neće više dolaziti. Bilo kakva politika Henrija VIII beše podređena samo jednom cilju - da dobije sina koji će ga naslediti. Ako bolje pogledamo, videćemo da je Saturn bio na vrhu pete kuće, koja utiče na porod, a ova pozicija nije

_______________________________________________________________________________________________

94

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

bila p ovoljna, ali je zato prisustvo Urana u četvrtoj kući bilo još gore. Ovo je izazvalo potpuni metež u državnim poslovima, a pošto je četvrta kuća, kuća kraljeva, položaj je takođe bio nepovoljan za okončavanje stvari. Sve se izjalovilo. Ni jedno od njegove troje d ece ni je bi lo u stanju da nastavi dinastiju, iako su uspešno osvajali presto, koja je kasnije pala u zaborav, ne samo Engleske. B olji pr imer z a na jnepovoljniji uticaj U rana ni smo m ogli da oda beremo. D a u prethodnom slučaju nije bio u trigonu sa Marsom, Henrik VIII, verovatno, ne bi bio u stanju da postigne čak ni delimičan i trenutan uspeh. Poučan je i slučaj bivšeg predsednika Ruzvelta. Sredina u kojoj je proveo detinjstvo, bila je, očigledno, neodgovarajuća za njega. Bio je veoma osetljiv i patio je od veoma ozbiljnih bolesti, pa su se lekari bojali da neće preživeti mladost. Sve nevolje su nestale čim je napustio kuću i počeo da živi slobodnim životom, koji se pokazao uspešan. U pog ledu dr ugih s tvari, na značenih u četvrtoj kući, kao opšte pravilo, pojavljuju se slučajevi kada je čovek pod uticajem mnogo starijih ljudi, ili ljudi od velikog značaja, kao i da je u vezi sa vladom svoje zemlje, ili velikim preduzećima. Četvrta kuća, takođe, predstavlja i okončavanje poslova, i u ovom slučaju se Uranova ćudljivost posebno naglašava. Čovek može život, kao i svoje poslove, da okončava na neočekivan i dramatičan način. Poslovi mogu ići svojim tokom i odjednom se završiti, skoro katastrofalno. Da li ćemo ovu poslednju reč tumačiti u povoljnom ili nepovoljnom smislu zavisiće, naravno, od pravca Urana i planeta u tranzitu. Bliska pove zanost U rana s a čovekovom voljom, nagoveštava da, u nekim slučajevima, poodmakle godine mogu da donesu i izvesne bolesti koje su povezane sa voljom (ili moćima, prim. prev.). Oblik u kom će se volja iskazati, može da zavisi od mnogih stvari. Na primer, od znaka u kom se Uran nalazi, njegovog pravca i njegovog tranzita. Da uzmemo konkretan primer: ako je Uran bio u Blizancima, njegov nepovoljan položaj može da uslovi gubitak moći govora, pošto s u B lizanci pos ebno pove zani s a g ovornim or ganima; dok a ko j e bi o u Jarcu, m ože da izazove paralizu nogu. Nije neophodno da na ovom mestu nabrajamo sve mogućnosti koje spadaju u poglavlja koja će govoriti o lošem zdravlju. Ova pozicija Urana ne nagoveštava naglu i nasilnu smrt, bar ne u tolikoj meri kao kada se nalazi u osmoj ili dvanaestoj kući. Ljudi s a ovom poz icijom često spadaju u osobe koje "žude za lutanjem", koje vole avanture i velike poduhvate. Njima ne odgovara ništa što je ustaljeno u njihovim životima. Oni ne bi trebalo da se bore protiv svoje naravi, već da pokušaju da je usaglase dokle god im donosi korist. Uran u petoj kući Uran u petoj kući se ne smatra uopšte povoljnim, bar ne kada su deca u pitanju. Po pravilu, čovek uopšte nema dece, a i ako ih ima, prvo dete će biti povređeno, ili usmrćeno, u nekoj nesreći za vreme trudnoće, biće mrtvo rođeno, ili, ako se rodi, imaće veoma čudan karakter. Verovatno je da će biti nezavisno i biće ga teško vaspitavati, pa se prema tome i treba rukovoditi. Takođe je verovatno da će biti genijalno, ili nešto slično tome, i da bi ispoljilo svoje najbolje osobine, treba ga usmeriti u drugačijem pravcu nego ostalu decu. Nije mu dovoljno reći "zato što ja tako kažem". O vaj s avet ne podrazumeva i razmaženost. Dete će to možda smatrati kao uvredu. Neophodni su odnosi međusobnog poštovanja i ljubavi. Takvu decu treba smatrati za odgovorna bića i potruditi se da se ispolji njihov bolji deo prirode.
_______________________________________________________________________________________________

95

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Što se tiče zadovoljstava u životu, naročito onih koja uključuju seks, Uran će pokazati vrlo moćan uticaj. Čovek neće osećati da ga bilo šta sputava. Nije u pitanju kapricioznost i izuzetnost, kao kada je Neptun u ovoj kući, već je reč o strasnom i žestokom odnosu, pa je verovatno da će dovesti do prisilne konvencionalnosti. Neke ljude ovaj položaj može voditi i u zločin. Osećanja će u svakom slučaju, biti izložena naglim i stalnim promenama, čovek će biti u sukobu sa konvencijama, pa čak i izrazito protiv vezivanja u ljubavi. Nije očigledno da će neredovnost seksualnog života usloviti podražavanje bilo koje neobične teorije. Čovekov um može da bude sasvim prosečan, pa opet narušavanje pravila može kod njega izazvati žaljenje i mentalne tegobe. Da li će na kraju tako biti, zavisiće od prve, treće i devete kuće, njihovih vladara i aspekata. U pogledu drugih zadovoljstava ispoljiće se ista kapricioznost i ekstravagancija. Vrlo često, ova zadovoljstva će imati nepoželjan vid. Peta kuća se odnosi na kockanje, ali pre na kockanje zbog zabave i uzbuđenja, nego r adi dobi tka; a ka da s e U ran na lazi u t om pol ožaju, t ada na glašava naklonost ka kockanju zbog dobitka. U stvari, čovek će biti, na neki način, grub i očajan hazarder, dok će njegova sreća, ili nesreća zavisiti od aspekata prema Uranu, itd. Ali, takva osoba nikada neće biti "cicija". U blažoj formi, ova pozicija može da uslovi ono što neki nazivaju "naklonost ka lošem društvu", i očigledno je da čovek neće nalaziti zadovoljstva u zabavama svog kruga prijatelja. Večere i plesovi će mu biti ubitačno dosadni; više će voleti da luta po ozloglašenim četvrtima grada u kom živi i da razmenjuje mišljenja sa policajcima ili besposličarima. Naklonost ka drogama i alkoholu nije do te mere izražena kao kada je Neptun u ovoj kući. Treba biti oprezan samo ako je Uran u vodenom znaku, ili u lošem aspektu prema Mesecu. Ako se nešto slično dogodi, verovatno je da će biti fatalnije i surovije nego u slučaju Neptuna, jer u ovom slučaju postoji upornost, očaj kao osobina planete, koju Neptun ne poseduje, i kada Uran postane zao, malo je reći da ga se treba samo bojati. U na jboljim us lovima, neobična priroda zaljubljenog čoveka će se ispoljiti putem mističnih žudnji. Ovu žudnju treba razlikovati od zanimanja za mistične nauke, koje uslovljava Uran kada je u prvoj, trećoj, ili devetoj kući, slično kao što se um razlikuje od srca. Kolridž, Dikens, Svami Vivekananda, Savonarola, kao i Luter, svi do j ednog su imali ove predispozicije, koje bi trebalo razlikovati od Geteovih mističnih spekulacija, koji je, opet, imao Uran u trećoj kući, kao i od mističnih težnji Viljema Blejka, kod koga se Uran nalazio u devetoj kući. U prvom slučaju je um bio zainteresovan, dok je u drugom to bila duša. Ali, u slučaju ljudi koje smo gore naveli, u pitanju j e bi lo s rce. Vrlo pos eban obl ik gorepomenute mistične Žudnje vidimo u slučaju Savonarole, š to s e m ože obj asniti a spektima V enere, a li Luterovo s eksualno ods tupanje j e u potpunosti objašnjeno ovim položajem. Čitalac, koji u potpunosti nije religiozan, teško će shvatiti koliko je bilo neuobičajeno za Srednji Vek da se kaluđer venča časnom sestrom; daćemo bolji primer ako navedemo slučaj Madam Štajnhajl, koji je veoma karakterističan za položaj Urana u ovoj kući. Ako je čovek svoj temperament usmerio u pravcu nauke, ili filozofije, neki od ovih uticaja neće delovati skoro uopšte, ili se neće primetiti posledica njihovog dejstva. Razmotrimo slučaj Ser Viljama Hamiltona, koji je bio pravi intelektualni tip, sa Blizancima u prvoj kući, i sa njihovim vladarom, M erkurom na vr hu D evice, ne daleko od vr ha p ete kuće, i samo 6˚ od konjukcije s a Uranom. Bilo bi apsurndno i pretpostaviti da su zadovoljstva takvog čoveka bila slična Savonarolinim, koji je imao Ovna u prvoj kući, a Saturna i Veneru u konjukciji, i u kvadratu sa njim. Zanemarivanje takvih detalja predstavlja klopku za nepažljivog početnika u ovoj nauci.
_______________________________________________________________________________________________

96

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Da se na trenutak vratimo na primedbu u vezi sa decom, i da zapazimo kako su samo dvojica, od sedam ljudi koje smo imenovali, imali decu. Peta kuća je posebno povezana sa istupanjima u javnost, koja podrazumevaju zabavu. Mnogi ljudi sa ovakvim položajem Urana postaju zabavljači i često stiču najveće pohvale u ovoj oblasti. Njihove karijere će, svakako, biti promenljivije nego u ostalim slučajevima, posebno kada je u pitanju ova profesija. Čovek bi uvek trebalo da bude spreman na iznenađenja u pogledu svojih uživanja. Može da ga snađe velika sreća u ovom pogledu, ali, s druge strane, ne bi trebalo da uzima suviše ka srcu ako ga ljudi, kojima je poklonio svoja osećanja, naglo budu napustili. Uran u šestoj kući Posebna odlika ove kuće, odnosi se na čovekovo zdravlje, pa bi trebalo očekivati da će prisusto Urana izazvati čudne, podmukle, a ponekad iznenadne i žestoke bolesti. U većini slučajeva će bolesti biti nervnog porekla, ili će na neki način uticati na čovekove moći, u vezi sa čulnim i lokomotornim organima. Oblik koji takva bolest zadobije ne treba improvizovano odrediti, već treba pažljivo razmotriti znak na vrhu kuće, kao i njegovog vladara. Na primer: Prisustvo Urana u Ovnu, na vrhu Ovnove kuće, pretežno uslovljava gluvoću, od koje je patio Edison, pošto je Ovan odgovoran za glavu. Kvadrat Meseca sa Uranom uslovljava nedostatke pre čulnih nego lokomotornih organa. Ako je Mars na taj način ugrožen, bolest će biti u vidu neke vrste paralize. Čovek bi trebalo da bude izuzetno oprezan u pogledu svog zdravlja i da bude u najboljoj mogućoj kondiciji, ne bi li izdržao bolest kada se pojavi. Pojavljivanje bolesti će biti naglo i neočekivano, pa će, verovatno, i opreznost biti nekorisna. Očigledno je da s e u rovovima ne j uriša s a kišobranom. Zbog toga bi trebalo živeti bez naprezanja i briga, a društvo takvih ljudi neće biti poželjno ako se ne budu pridržavali sličnih uputstava. Šesta kuća se odnosi i na sluge i Uranovo prisustvo je, u celini, povoljno. Čovekove sluge će, verovatno, biti bolji ljudi i od samog gazde i težiće da zagospodare njime, osim u slučaju da je ovaj ve oma s nažan ka rakter. M ožda s e ne volje kr aljice M eri, u po gledu nj enog os oblja, m ogu objasniti ovim položajem. Postoji mogućnost da će iskrsnuti ne očekivani i nesrećni događaji u vezi sa ovim. Ali, Uran nije tako zlonameran; videli smo da nije; stvar je u tome što služenje ne podrazumeva kvalitete individualnosti, originalnosti i nezavisnosti. Vi ne želite da vaš podređeni misli umesto vas, već hoćete da uradi tačno ono što ste mu rekli, i ništa više od toga. Čim bude počeo da ističe svoju ličnost, neće vam biti više od koristi. Iste napomene se, do izvesne mere, odnose na sve osobe koje čovek može da nadgleda, preko oca i žene, pa sve do običnih poznanika. Vi biste želeli tačno da znate šta će druga osoba da uradi, a ako ne budete u stanju da saznate, biće vam neprijatno. Šesta kuća se odnosi i na "ambasadore", i ova se reč, u krajnjem slučaju, može upotrebiti i u značenju inspiracije. Čoveku će stizati poruke od svih vrsta ljudi na položaju, i ako bude u situaciji da mu zatreba podrška moćnika, on će je i dobiti. Ovakav je bio Vagnerov i Kantov slučaj. Uranova težnja da uznemiruje, može da bude u vezi sa svim sličnim stvarima. Čovek neće moći da računa sa stalnom podrškom moćnika, u onoj meri kao kada se Jupiter nalazi na ovom položaju. Izuzetni a spekti m ogu da pr omene s ituaciju. K ombinacija j e idealna a ko j e J upiter vladar u šestoj kući i u trigonu sa Uranom. Uran će usloviti da sluge dobiju osobenosti "ambasadora", i često će imati moralne nedostatke, ili će, u krajnjem slučaju, biti ćudljivi. U slučaju kraljice Meri, škotske poglavarke, ličnosti kao što su Darni i Botvel, da izdvojimo s amo dvojicu iz m noštva, bi li s u os obe koje s e najmanje mogu
_______________________________________________________________________________________________

97

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

poželeti, dok je u Vagnerovom slučaju, bavarski kralj, Ludvig II, ekstreman primer ut icaja Uranove zlobe. Šta više, možemo se prisetiti i ličnosti starog Kralja Leopolda, u vezi sa slučajem Klio de Merode, koji je takođe imao ovaj položaj. U slučaju Emanuela Kanta, suvišno je komentarisati ozloglašene Frederikove sklonosti. U pog ledu ul aganja, ka o š to j e koc kanje, na lazimo da U ran poka zuje i ste os obine ka o, mutatis mutandis, i u drugim oblastima. Čovek će verovatno imati sjajne ideje koje će biti podl ožne promenama. S obzirom da se šesta kuća odnosi i na male životinje, ima naznaka da će čovek, verovatno, biti uspešan u pogledu njihovog gajenja i vaspitavanja. Njegov uspeh će ometati stalni nepoželjni događaji. Pošto se ova kuća osnosi i na odevanje, Uranovo prisustvo će usloviti sve vrste ekscentričnosti. Iste osobenosti, koje su bile uslovljene Uranovim prisustvom u Ascendentu, pojaviće se i u pogledu oblačenja, kada se ovaj nalazi u šestoj kući. Uran u sedmoj kući Ljudi su, u većini, nesvesni činjenica da najtužnije zbivanje u životu - brak, uglavnom sklapaju ne bi li se smirili. Ponekad je uspeh očigledan i dokazuje mogućnosti prirode da stvara čuda. Ali, čudo se neće dogoditi kada je Uran u sedmoj kući. Ovakva pozicija odgovara avanturistima, koji se venčavaju zbog društvenog statusa. Uran je uvek moćan, pa će, verovatno, čovekov partner biti na neki način superiorniji od njega. Takvi brakovi su na glasu zbog svoje nesreće, jer je Uranova nepredvidljivost, kao i atmosfera nespokoja, koju donosi gde god se nađe, izrazito nepovoljna za mir i sreću u konvencionalnom smislu. Ima, naravno, i odstupanja od ovog pravila. Kada je vladar sedme kuće u dobroj poziciji i ako su aspekti Urana povoljni, onda se može dogoditi da se čovekov partner, zbog Uranove naklonosti prema nauci, bavi nekom od sličnih oblasti. Stidljiva devojka, bez posebnih interesovanja, mogla bi da se uda za čoveka koji je slavan u nekoj od naučnih oblasti, za predsednika velike korporacije ili vlade, i da takvom čoveku bude veoma dobra žena. Ali, ovakvi slučajevi su izuzetci. Prema opštem pravilu, mora doći do neprilika; u mnogim slučajevima, čovek će se truditi da spreči brak prekidanjem veridbe, ili će brak biti prekinut zbog nekih drugih prepreka koje mogu da naiđu. Upečatljiv je slučaj Kraljice Elizabete i ne tereba ga posebno komentarisati; ona je bila poslednja iz dinastije Tjudora i brak joj je bio važniji nego bilo kojoj osobi na svetu, ali je zato istorija njene vladavine predstavljala ništa drugo do istoriju neuspelih bračnih pregovora. Primer ne srećnog braka nalazimo i u slučaju Luja XVI. Njegova ž ena j e bi la pod U ranovim uticajem, i kad god je uticaj do te mere izražen, ćudljivost je prisutna, pa je tako i u njenom slučaju (Marija Antoaneta, prim. prev.) ekscentričnost bila najmanje jedan od razloga Francuske Revolucije. J oš j edan pr imer j e s lavni N apoleon. N jegov pr vi br ak s e z avršio r azvodom. U drugom br aku j e U ranov ut icaj bi o j oš vi še i zražen, pa s e M arija Lujza, j edna od na jslavnijih princeza Evrope, udala za bonvivana sa Korzike. Korist društva je, očigledno, bila ogromna, ali, prema dovoljno dokazanim sećanjima, u toj loše upriličenoj zajednici nije bilo ni naznaka sreće, dok se ni očekivana politička korist tog braka nije ostvarila. Čak i kao savez, više je smetao, nego koristio, dok se ni pitanje naslednika nije povoljno rešilo, kao što je poznato čitaocima koji su upućeni u istoriju, ili kojima je poznata knjiga L' Aiglon, od Rostana. Sledeći primer neodgovarajućeg braka, jeste slučaj Madam Blavatske. I ona j e ima la pa rtiju za udaju, u konvencionalnom smislu reči, ali nije došlo do braka; ubrzo je raskinula veridbu, što joj je omogućilo slobodu i karijeru koja nam je poznata. _______________________________________________________________________________________________
98

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Uranov uticaj neće biti u toj meri zloćudan, ako je u pitanju umetnik, ili čovek koji je po prirodi stvari nesvakidašnjeg karaktera. U slučaju Morisa Meterlinka, koji se oženio poznatom glumicom, neobična priroda posla nije donela neprilike, pa nije ni postojao razlog za uznemirenje. Slična veza m ože da i zazove s kandal s amo u francuskom društvu. Čitalac će se setiti sudskih procesa Marselu Švabu, koje je prouzrokovao brak sa jednom od na jšarmantnijih i najtalentovanijih žena Pariza, kao i njena profesija. Svemu ovome treba dodati da nije bilo nagoveštaja nevolje u vezi sa Hakslijevim brakom, koji je imao ovaj položaj Urana, na samom vrhu sedme kuće. Ali, vl adar s edme ku će je bio u povoljnom položaju zbog konjukcije sa Venerom i sekstila sa Jupiterom. Možemo još dodati da uticaj Urana neće biti do te mere izražen u horoskopima ljudi koji se bave naukom, za razliku od utisaka kada su u pitanju javni radnici. Što se tiče javnih delatnosti, Uranov uticaj će biti buran. Prouzrokovaće da čovek dostigne najveću slavu, ali i pored toga njegov život neće biti bez poteškoća. Haksli i Blavatska s u kroz život prošli uz mnoga osporavanja i kontroverze, koje su, bukvalno, uznemirile svet. Isti slučaj je i sa J. F. Morganom, dok je Moris Meterlink, iako ne do te mere kontroverzan, bio stalno napadan, od vr emena M aksa N ordoa, pa s ve do da nas. I Kraljica E lizabeta i N apoleon, vodili s u spoljnu politiku put em r atovanja; ni j edan t renutak u njihovim ž ivotima ni je prošao be z upl itanja i beznadežne avanture. Treba zapamtiti da je i Kraljica Elizabeta I, za vreme vladavine svoje sestre, i pored svega bila zatvorenik. Ponekad s e de šava da Uranovo prisustvo u sedmoj kući prouzrokuje iznenadnu smrt bračnog partnera, ili s mrt pa rtnera u poslu. Što se tiče ovog poslednjeg, sve stvari koje smo ranije pomenuli, z ajedno s a ne ophodnim i spravkama, m ogu s e p rimeniti na ovaj slučaj. Partner će, verovatno, biti dominantna osoba u poslu, koji će se prekinuti nakon raznoraznih promena. Nepovoljan položaj Urana prema Mesecu, u slučaju muškarca, kao i prema Suncu, u slučaju žene, kao i bi lo koj e ne volje koj e na staju z bog a spekata s a ne povoljnim t ranzitima, m ože da i zazove iznenadnu smrt partnera. Trebalo bi n adalje r eći da Uran često prouzrokuje sklapanje braka, usled neočekivanog i neobjašnjivog razloga. Pod istim uslovima, može da dođe i do veridbe. Ovakvih iskušenja se treba čuvati i odolevati im. U isto vreme, neće biti od koristi tražiti za partnera konvencionalan i pasivan tip ljudi; u stvari, ljudi sa ovakvom pozicijom Urana i ne biraju ovakav tip. Svi muškarci i žene, sa ovakvom pozicijom, jesu izuzetni i nepredvidljivi, što će se i dokazati u braku sa njima. Uran u osmoj kući Prisustvo Urana u kući smrti ne mora uvek da uslovi tajnovitu smrt, kao što nam se na prvi pogled može učiniti. Kraljica Viktorija je, na primer, poživela do svojih poznih godina i umrla s asvim uobičajeno, što je neobično, jer je Neptun bio u konjukciji sa Uranom i u kvadratu sa Saturnom. Trigon sa Venerom u njenom horoskopu je dovoljno moćan da prevlada negativne uticaje, a, pored toga, Jupiter je vladar u osmoj kući i kulminira na sredini neba, u vr lo bliskom sekstilu sa Marsom. Nema ničeg neobičnog ni u slučaju smrti Ane Kingsford, ali u njenom horoskopu se nalazi trigon sa Mesecom i polu-sekstil sa Jupiterom, dok je vladar osme kuće, Mars, u konjukciji sa Suncem. Njena s mrt j e bi la neočekivana i prerana, ali tu Uran nije imao posebnog uticaja. Drugi aspekti mogu da upute na razlog. Mikelanđelo, koji je takođe, doživeo poodmakle godine, umro je mirno, ali je, kao i Kraljica Viktorija, imao Neptuna u osmoj kući (trebalo bi zapamtiti da Neptun u ovom položaju produžava život u slučaju kada on nije prekinut u ranom detinjstvu), kao i Merkur i
_______________________________________________________________________________________________

99

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Venera u trigonu sa Uranom, a Venera je gospodarica osme kuće. Ovo je veoma upečatljiv i potpuno povol jan kom pleks. U ran, us led t oga, d eluje na n ajbolji način. Kraljica Viktorija nije imala posla sa smrću, ali j e z ato dos ta znala o dobr ima um rlih. O na j e pr oširila, učvrstila i unapredila nasleđe svojih predaka. U ovom slučaju Uran deluje svojim nadmoćnim uticajem. Vrlo sličan slučaj je i sa Mikelanđelom. Za njega se takođe može reći da je učvrstio i uvećao carstvo svojih predaka, zbog svoje značajne uloge koju je imao u Renesansi. Stara slava antičke Grčke je ponovo sa njim zaživela. Osma ku ća se samo posredno odnosi na smrt, što možemo da uočimo i u slučaju Ser Hemfrija Dejvija; njeno osnovno značenje se svodi na "skrivena i tajna mesta". Ona upućuje na smrt samo zato što je smrt skrivena i ta jnovita. Dejvi je imao Urana u trigonu sa Marsom, a Mars je vladar Ascendenta, Š korpije, k oji po pr irodi s tvari pripada ovoj kući. Dejvijeve naučničke sklonosti je uslovio Uran, pa u njegovom otkriću pronalazimo svetlost, koja obasjava stvari skrivene i tajne. Istina je da je vladar osme kuće u kvadratu sa Marsom, ali pošto je Mars podržan od strane Urana, kompleks nije tako zloćudan da bi izazvao nasilnu smrt. Kao što znamo, on je stalno rizikovao da mu se nešto slično dogodi, i verovatno da su okolnosti bile povoljne, pa su mu omogućile da izbegne nesreću. Ovo bi trebalo shvatiti kao dodatnu primedbu, uz ono što smo već pomenuli u pogledu posebnih Uranovih naklonosti prema nauci. Na neki način je sličan slučaj Dr. Zamenhofa, izumitelja Esperanta. Ovde nailazmo na čoveka koji je naučno istraživao sve vrste mrtvih jezika, što isto spada u nasleđe predaka, sa namerom da od njih stvori jedan, univerzalan jezik. Ni u ovom slučaju nema loših aspekata koji bi mogli da nagoveste čudnu, iznenadnu, ili nasilnu smrt. Poslednji pr imer i z ove g rupe j e E manuel S vedenborg. U nj egovom h oroskopu J upiter j e u povoljnom a spektu t rigona, a M esec j e u ko njukciji. S ledeći aspekt nagoveštava izvesnu obskurnost i tajnovitost u vezi sa smrću, a velika opsednutost istom uslovljena je činjenicom da je Jupiter vladar Ascendenta. Ovo, bez sumnje, predstavlja suštinu njegovog bića, koja se iskazala u njegovom učenju. Život mu je u potpunosti bio posvećen istraživanju posmrtnih manifestacija. Sada bi trebalo da se vratimo običnijim i jasnijim slučajevima. Velenova smrt je, očigledno, bila neobična i nasilna. Treba da primetimo da Uran u ovom slučaju nema bliskih aspekata bilo koje vrste, pa je njegov uticaj potpuno izolovan i nejasan. Smrt Mari Baškirčev, iako prerana, nije bila posebno neuobičajena, jer je umrla od tuberkuloze, ali pošto je Saturn u kvadratu sa Uranom, verovatno da je to razlog izvesne melanholije u njenim razmišljanjima. Čitajući njen dnevnik, koji je prepun planova za dalju budućnost, možemo podsvesno da osetimo da je ovakav projekat morao da bude prekinut. Ona je slutila blisku smrt, iako o tome nije govorila na običan način. Ne t reba pos ebno obj ašnjavati Uranov uticaj u Tolstojevom slučaju, koji je predosetio smrt i instiktivno otišao iz porodice od kuće, da bi na kraju umro u staničnoj čekaonici. Slede mnogo značajniji slučajevi u našem izlaganju. Tu je, kao prvi, Šeli. Ovde ga je konjukcija Urana s a V enerom i S uncem, be z s umnje obda rila i zuzetnim um om. T o j e ut icalo i na nj egovu naklonost ka s tarijim m ajstorima u literaturi i u metnosti, koji s u predstavljali pr ipremni r ad z a njegov n euporediv s til. P ored ovi h, ne ma dr ugih U ranovih a spekata ko ji bi m ogli s nažno da deluju, osim što je Uran podržan konjukcijom sa Suncem, i ovaj aspekt treba da tumačimo na potpuno drugačiji način, podjednako prihvatajući činjenicu da je Sunce vladar osme kuće, i da je konjukcija sa Uranom uslovila nasilan prekid života. S obzirom na doba u kome je umro, možemo da uočimo da je Venera bila u konjukciji sa obe navedene planete, pa je Šeli um ro u j ednoj od Venerinih godina. _______________________________________________________________________________________________
100

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Dolazimo do s lučaja Edit Alenbi, koja se ubila popivši karbonsku kiselinu. U njenom horoskopu je Saturn u di rektnoj opoziciji sa Uranom i Jupiterom, koji je u kva dratu. Ovi aspekti su mnogo lakši za tumačenje od trigona sa Venerom, koji je mogao da odloži smrt. Još j edan pr imer s amoubistva j e G i d e M opasan. O vde ne ma bl iskih, ili ja kih, aspekata s a Uranom, os im s umnjivog s ekstila N eptuna i M eseca, koj i j e, a ko s u o ni uopš te i mali ne kog uticaja, mogao da bude samo nepovoljan. Vladar osme kuće, Mars, nalazi se u konjukciji sa Venerom i Jupiterom, ali nema stabilnih aspekata. Ne bi trebalo verovati ni konjukciji, čak i kada je sastavljena od najpovoljnijih planeta, osim ako je ne podržavaju druge planete neba. Takođe možemo da navedemo slučaj davljenja, koji znamo iz privatnih izvora; dovoljno je neobično što se osoba udavila u istim godinama kad i Šeli. Ovde je Uran blizu vrha devete kuće, ako ne i iznad njega. Ali je zato Mesec, vladar, u osmoj kući, iznad ivice vodenog z naka, u direktnoj opoziciji prema Marsu, dok je Uran aspektovan prema Neptunu. Znamo i z a s lučaj davljenja deteta od tri godine, gde se, iako Uran nije u osmoj kući, Merkur, vladar osme, nalazi u vodenom znaku, tačno iznad kvadrata sa Uranom. Uviđamo da se Merkur odnosi na rane godine, u kojima je dete umrlo. Još jedan, od dva primera Uranove sekundarne reakcije je Zola, koji se otrovao gasom i kod koga je vladar osme kuće bio u kvadratu sa Uranom, a vladar je, takođe, bio u vatrenom znaku. U s lučaju deteta, koje su zadavili po rođenju, nailazimo na vladara osme kuće u kvadratu sa Uranom, kao i još jedan, iste vrste, gde je vladar osme kuće, Jupiter, bio u konjukciji sa Marsom, kao i u kva dratu s a Uranom. Neptun j e u opo ziciji prema Uranu. Imamo j oš jedan slučaj deteta koje se ugušilo usled pada sa stolice, u čijem horoskopu je vladar osme kuće, Mars, u opoziciji sa Uranom. Smrt u ranom detinjstvu je uslovilo prisustvo Meseca u osmoj kući. Možemo još da primetimo da je i Neptun delovao na posredan način, jer je oslabio položaj vladara u osmoj kući; usled toga je i majka bacila dete, staro 31 dan, u vodenični jaz, a u ovom slučaju, vladar osme kuće je bio u kvadratu sa Neptunom i Saturnom. Iz ovi h pr imera ćemo shvatiti da Uranov uticaj, kada je u kući u kojoj ugrožava vladara, može veoma da liči na gore pomenuti, te bi ovi uslovi trebalo da pomognu astrologu pri proricanju. U pogledu opštih uticaja koje ima Uran u ovoj kući, možemo da primetimo da ako ima aspekt sa vladarom prve, treće ili devete kuće, Uran može da uslovi čovekovu preokupiranost smrću, ili interesovanje u pogledu prošlih vremena. Tako čovek može postati kolekcionar starog novca, maraka, nameštaja, starudija, umetničkih predmeta, ili može da se posveti naukama, kao što su: egiptologija, arheologija, paleontologija; moći će i da uživa vršljajući po starim i buđavim izdanjima. Čovek može slične oblasti da odabere i pod uticajem aspekata drugih planeta. Na primer, povoljan aspekt Merkura može da utiče da čovek postane klasični učenjak, ili da posveti svoj život dešifrovanju hijeroglifa, ili klinastog pisma. Sličan aspekt sa Jupiterom može od njega da stvori istoričara ili pravnika, koji će se baviti ustavnim pravom. Međutim, ovi slučajevi nastupaju samo ako je Uran na neki način povezan sa određenom osobom, ili deluje na njen um. U pogledu drugih kuća, u kojima moramo da posmatramo Uran koji tu utiče i na materijalni plan, opšti r ezultat nije povol jan. O n m ože d a i zazove s ve vr ste n evolja s a dobr ima i li gubitkom imovine. Kada je u aspektu sa vladarom šeste kuće, verovatno je da će se neka od bolesti, kojoj je čovek podložan, poj aviti u j ednoj od oni h f ormi koj e s mo dove li u ve zu s a U ranom. U sled t oga, s mrt može da nastupi zbog nervnog sloma, ili zbog bolesti kao što su paraliza ili epilepsija.
_______________________________________________________________________________________________

101

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Uran u devetoj kući Pošto se deveta kuća odnosi na nauku i religiju, na prvom mestu, ovu kuću možemo smatrati jednom od najsrećnijih Uranovih mesta, ispoljiće se najbolji delovi njene prirode, koji su povezani sa istim oblastima. Kao što ćemo kasnije videti, može doći do velikih opasnosti ako se suviše približi vrhu desete kuće. Kada je potpuno u devetoj kući, možemo smatrati da je zadivljujuće povoljan, pošto utiče na čovekovu podsvest. Dva na jveća mističara, koja su se na zemlji javili, Prorok iz Nazareta i V iljam B lejk, imali s u ovakav položaj Urana. Izrazito religiozna opredeljenost, kao i njihov asketski izgled, uslovljeni su u prvom slučaju sekstilom Meseca i Saturnovim prisustvom u istoj kući, dok u drugom nailazimo na sekstil sa Marsom. Iz oblasti knj iževnosti nalazimo dva pr oslavljena pr imera: E mila Zolu i O skara V ajlda. Uran je uticao na njihove izuzetne ličnosti u istoj meri, a običan čitalac bi morao više da se udubi da bi naišao na religiozna svojstva obojice pisaca. Međutim, religija ih j e oboj icu i zdala. T o j e očigledno u Zolinom slučaju, ne toliko u njegovim delima, koliko u njegovoj prefinjenoj i nadahnutoj ličnosti, dok je kod irskog pisca religiozni karakter jasnije ispoljen u delima kao što su: Čovekov duh u s ocijalizmu i De profundis. Trebalo bi naglasiti da Uran nije na isti način naklonjen religiji kao što je to Jupiter, uvek moćan, slobodouman i nekonvencionalan, koji je uvek više sklon ljudima nego teologiji. Ponekad se isključivo predaje nauci, kao što je slučaj sa Kopernikom, kod koga su aspekti bili neobično povoljni. Međutim, Uran je bio u znaku Škorpiona, pa u tom slučaju ne možemo očekivati ništa drugo do naučnog opredeljenja. Dva ve lika pe snika, S vinborn i de M ise, i mali s u i sti pol ožaj, i u ova dva slučaja treba da zapazimo da se religijski impuls ovde preobratio, što je često i slučaj, u potpuni ateizam. Kao što Fuler zapaža: "... prvi Hrišćani su nazvani ateistima, mada su verovali u Boga; poslednje Hrišćane nazivaju teistima, iako oni ne veruju u Boga; prve slobodne mislioce su nazivali ateistima, iako su oni verovali u Ne-Boga; poslednji slobodni mislioci su proglašeni za teiste, mada oni ne veruju u Ne-Boga." Svinbornova " Himna čoveka", "Pre raspeća", kao i slične pesme, mnogo su iskrenije religiozne nego mnoge rasprave koje se smatraju pobožnim, jer je njihova koncepcija univerzuma značajnija i samim tim relevantnija. Uobičajena teološka pretpostavka da je ova planeta sam centar božanskog interesa može biti nazvana bogohuljenjem ego manijaka. Uvek treba da imamo na umu poučan slučaj Džordža Edaljija koji je bio osuđen, a imao je ovaj položaj Urana, koji je uslovio osobenosti njegovog uma. Uran se nalazi u direktnoj opoziciji prema Merkuru, a tumačenje ovog položaja možemo da nađemo u poglavlju koje obrađuje Uranove aspekte. O ovom pol ožaju uop šteno m ožemo da ka žemo da on podr azumeva os obenosti pr irode podsvesnog. Čovekov um je, tako, veoma senzitivan, spiritualan, intuitivan i, iznad svega, teži ka sticanju mističnih saznanja uz pomoć kojih se poimaju svi fenomeni, i li, da upot rebimo dobr o znanu izreku iz zakletve mističara, koja "svaki fenomen tumači kao Božanski uticaj na Dušu". Ljudi koji su rođeni sa ovakvim položajem Urana skoro uvek svoje mentalne aktivnosti ispoljavaju i u s nu, posebno ako je Uran u ne povoljnom položaju, ugrožen od s trane Meseca ili Neptuna, i može im se dogoditi da ih muče teški snovi. U toku detinjstva, ovakvim ljudima je neophodan pažljiv nadzor. Ako imaju noćne more, ili se plaše mraka, ne treba ih kažnjavati, već treba pr eduzeti s ve mere da bi se smirile njihove nevolje. Ako ne nađu dovoljno podrške ni u jednom od roditelja, njihov život može biti potpuno uništen. U najboljim slučajevima, dejstvo podsvesnog uma može da bude izuzetno korisno za vreme sna, jer može izazvati korisna i vredna razmišljanja, koja će se pojavljivati u obliku prave inspiracije posle buđenja, a ponekad se i _______________________________________________________________________________________________
102

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

nastavljati u potpuno budnom stanju, donoseći vrstu prosvetljenja. Problemi koji su čoveka mučili prethodnog dana, rešiće se ujutru. Ovakve tendencije su veoma ohrabrujuće; ljudi sa ovom pozicijom su, uglavnom, pogodni za zanimanja kao što je svešteničko, ili su skloni meditaciji, kao i svemu sličnom. Mi smo samo zamena za sveopštu svest, koja se nalazi udaljena od fenomena, u ovom prividnom i promenljivom svetu. Međutim, takvi ljudi bi trebalo da izbegavaju da javno iznose svoje poglede, jer će prosečniji umovi, verovatno, biti skloniji da im se suprotstavljaju. Pored opšteg iskustva, u gore navedenom slučaju, verovatno je da će se čovek razviti, ne baš na uobičajeni način, u najvišim sferama duhovnosti. Imena dvojice, već pomenutih teologa dovoljan su dokaz za ovaj stav. Uranovi uticaji se pogoršavaju kada je u pitanju materijalni plan. Braća i sestre bračnog partnera mogu da budu ekscentrične osobe i da izazovu nebrojene nevolje. U pogledu dugačkih putovanja, Uran je ponovo nepovoljan, posebno ako se nalazi u vodenom znaku može doći i do davljenja. Ovakve s tvari t reba pa žljivo r azmotriti s obz irom na U ranove a spekte, kao i na vl adare drugih kuća, koji mogu da utiču na ove stvari; a kada čovek kreće na put, trebalo bi bolje da pogleda Uranov pravac i tranzite. Treba još reći da mu se može dogoditi da krene iznenada na slična putovanja, pa će jedva imati vremena da razmišlja da li je pametno preduzeti takav potez. Uran u desetoj kući Deseta ku ća se, prvenstveno, odnosi na majku, pa će Uran u ovom pogledu uticati na isti način kao i u slučaju oca u četvrtoj kući, i mogu se primeniti iste napomene koje smo naglasili u njegovom slučaju. Međutim, položaj nije u potpunosti povoljan, jer Uran utiče na ispoljavanje osobina koj e s e m ogu o prostiti m uškarcu, a li s u ne oprostive ka da s u u pitanju ž ene. M anje j e verovatno da će se povoljniji uticaji planete ispoljiti, dok će područja nauke i državničkih dužnosti i dalje biti u rukama jačeg pola. Uranovo neslaganje sa ženskim polom je poslovično, pa ako ne postoji neki jak razlog za primenu njegovog raspoloženja, trebalo bi majku tražiti u slučaju vladara desete kuće, pre nego u Uranu. Deseta kuća mnogo više utiče na poslovnu karijeru i čovekov ugled. Ovde on nalazi širok prostor za razvijanje svih svojih neobičnih sklonosti. Može da se popne do najvećih visina, ali će njegov put biti praćen različitim promenama i događajima, pa su mogućnosti za njegovu propast slične kao kada je i Saturn u ovoj kući, možda čak i veće. Međutim, kada se smrt približava, nema razloga za očajanje, jer je Uranov uticaj iznenadan, i obara vas u trenutku, ali vam često daje i šansu da s e opor avite, d ok a ko j e u pitanju n esreća koju Saturn izaziva, dol azi s amo do ve like iscrpljenosti. T ako dol azimo do G ledstona, kog a s u m ajori s talno por ažavali, a li s e on ubr zo oporavljao i obnavljao snagu, posle nekoliko godina, pa čak i meseci. U vezi sa ovim, poučno nam je da proučimo izuzetno uspešnu karijeru Vinstona Čerčila. Još bolju sudbinu je imao Pol Kruger. Izgledalo je kao da ga vera vrlo često napušta, ali se on uvek oporavljao, sve do konačnog udarca, poslednjeg burskog rata. Sudbina Džej Gulda, praćena avanturama u V olstritu, i z s asvim dr ugog poglavlja istorije, takođe spada u karakteristične. U Rosetijevom slučaju, njegov ugled je prolazio mnoge faze, ali je poludeo zahvaljujući konjukciji Marsa i Neptuna u devetoj kući. Raskin, mada sumnjivog karaktera, bio je jedan od slavnijih ličnosti, dok kod Čestertona slava nije zaslužena radom, već falsifikatima, pa je usledilo njegovo samoubistvo i ka snije s kandal. K vadrat U rana pr ema S uncu m ože da na govesti gubitak u gleda usled demistifikacije, koja može da ugrozi i sam život.
_______________________________________________________________________________________________

103

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Izuzetan ugled bavarskog kralja Ludviga II, kao i način na koji je umro, bilo da se sam ubio ili da je to učinio neko drugi, posebno su karakteristični kao primer Uranovog uticaja. Njegov uticaj može da se ispolji, u pogledu slave, na način da je čovek može steći, ali je ona, uglavnom, nezaslužena. Ova planeta može da utiče na čuvenost koja će prouzrokovati skandale, bez određenog razloga. Svi oni koje smo do sada pomenuli, trpeli su stalan Uranov uticaj ove vrste u najgorem vidu, i neopravdano su vezani za zločine koje ni jedno ljudsko biće nikada nije počinilo. Niko ko nije živio u Engleskoj za vreme najveće Gledstonove moći, nije u stanju ni da zamisli svirepost i mržnju koje su ga progonile. Ni jedna od l aži koje su o nj emu kružile nije mogla da bude a psurdnija, i ni j edna pr esuda, kao što je bila njegova, nije mogla da bude drastičnija. Ortodoksni sveštenici su ga upoređivali sa zverima iz Apokalipse, pa su čak i vrlo odgovorni ljudi, koji ni mrava ne bi zgazili, predlagali njegovo pogubljenje. Vinstona Čerčila su napadali na veoma sličan način. Smišljena je najpogubnija priča o njegovom begu iz Pretorije, koja se stalno ponavljala, dok ponovno suđenje za javnu klevetu nije začepilo usta nj egovim ne prijateljima, a ovo j e s amo j edan od s totinu t akvih na pada. T rebalo bi da pročitamo novine iz 1915, pa da shvatimo zluradost njegovih neprijatelja. Sličan slučaj nalazimo u arhivskim primercima engleskih novi na, i z devedesetih godina prošlog veka, u koj ima s e vi di ludački bes prema Krugeru. Roseti je bio žrtva najsurovije pr esude, po što je branio Bučnanovu "Pohotnu š kolu poe zije". R askin j e n a s ebe na vukao V istlerovo n eprijateljstvo, koj e s e manifestovalo t ako ka o da ga j e ž ivog odr ao "U prefinjenoj v eštini stvaranja neprijatelja". O ni koji su upoznati sa američkim novinama i časopisima, ne treba ni podsećati da je Džej Guld bio žrtva podjednako istrajnih i žučnih napada. Čovek koji ima ovu poziciju Urana, trebalo bi da se pripremi da prođe sito i rešeto u pogledu svog ugleda. Pa čak i u uskim krugovima privatnog života, mogu se javiti slične nedaće. Pošto Uran ne utiče isto na javne ličnosti i obične ljude, njegova dobra strana može da zakaže. Posebno je sigurno da će žene izgubiti svaki ugled; ovo je najgori mogući uticaj. Ako Uran utiče na karijeru, u tom slučaju će čovek biti promenljive sreće; mnogo je bolje da bilo ko sa ovim položajem Urana nastoji da na svaki način poveže posao sa javnom delatnošću, kao i da stupi u kontakt sa nekom moćnom organizacijom. Ako je u pitanju lekar, trebalo bi da teži da se pr obije na vodeće položaje. Ako se bude držao privatne prakse, skoro je sigurno da će se nevolje pojaviti. Deseta kuća, takođe, određuje čoveku nadređene osobe, i Uranov uticaj nije tako loš. Poslodavac će, bez sumnje, biti osoba zapovednički raspoložena, sa velikim autoritetom i jakom voljom, biće širokogrud, ali će i težiti neznatnoj tiraniji. Možda će i otpustiti čoveka, a kasnije ni sam neće znati razlog. U pogledu čovekovog posla bi bilo mudro da ga što više razvije na profesionalan način. Trebalo bi da sklapa velike poslove sa vladom, i da se pre bavi veletrgovinom, nego prodajom na malo. Moraće da se čuva bankrota, štrajkova, i svih ostalih stvari u vezi sa njegovim preduzećem. Sve zajedno, ovaj položaj Urana nije poželjan; karijera će sigurno biti burna, be z obz ira na t o koj u oblast bude obuhvatala, osim u slučaju ako je Uran dobro aspektovan. Kao poslednju stvar treba da uočimo slučaj kada se Uran nalazi u aspektu sa vladarom Ascendenta. Tada može da izazove preveliku odva žnost, br zopletost i pr eveliko samopouzdanje. Neka se tada čovek priseti, ako može, da "život uči opreznosti".30

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

30

Odnosi se na masonski ritual.

104

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Uran u jedanaestoj kući Pošto j e z nak Vodolije u jedanaestoj kući, Uranov uticaj neće biti posebno dobar. U pogledu prijateljstva, i svih stvari u vezi s tim, Uran nije blagonaklon i ne poseduje slične vrline. Čovekovi prijatelji bi mogli da budu veoma visokog položaja, ili ugledni zbog svojih dostignuća; ukratko, Uran može da nagovesti vrstu prijatelja, ali u slučaju kada nisu izuzetni po svojim osobinama, najgora strana planete će se pokazati u smislu nasilja i ekscentričnosti. U slučaju Nel Gvin, Kralj Čarls II je Uranovo delo. Kad ovo k ažemo, ne mislimo da je Kralj u potpunosti bio pod Uranovim uticajem, već da se u svojoj vezi sa Nel Gvin ponašao na sličan način. Naravno, ove indikacije ne predstavljaju opšte pravilo. U slučaju Edvarda VI, bilo bi potpuno ne istinito t vrditi da s u nj egovi pr ijatelji bi li ur anovskog t ipa, i s obz irom na n jegovu Kraljevinu, ni su m ogli da budu uz višeniji ne go š to j e on s am bi o. K onjukcija M arsa, t rigon s a Neptunom i kvadrat sa Merkurom, istakli su pre Uranovu naklonost ka nauci, koja se odnosi na želje i nade čoveka, i za koju znamo da predstavlja najbolju stranu ove planete. U s lučajevima običnih ljudi, možemo reći da će čovek biti sklon da sklapa iznenadna i nepromišljena prijateljstva, da bi ih se jedno vreme čvrsto držao, i da bi ih uskoro "ispustio" iz ruke kao "usijano gvožđe". Preko prijateljstva se mogu pojaviti i neke opasnosti. Po pravilu će izbijati bezrazložne svađe; nije nemoguće da dođe i do izdaje, ali čovek nikada neće biti dovoljno oprezan, međutim, možda će ga iskustvo poučiti. Velike povlastice dol aze od poz nanstva s a ljudima na položaju, ili onih sa velikim uticajem, ali će teškoće iskrsnuti u pokušaju da se trenutni uspeh produži. Očaranje ovakvim neobičnim prijateljstvima može da postane korisna opsesija, koja će čoveka navesti da provede svoj život u boemiji. U nekim slučajevima, sa neba mogu stići i ozbiljnije nevolje. Kralj Ludvig II je imao Uran u desetoj kući, koju smo do sada razmotrili, na samo 2.5˚ od vrha jedanaeste, pa je verovatno da su neki uticaji došli i iz ove kuće. Čitalac će se podsetiti na činjenicu da je zahvaljujući svom izboru prijatelja, koji nisu bili ništa manje ekscentrični od samog Heliogabalusa, zaslužio reputaciju ludaka koja nije bila sasvim bez osnova. U isto vreme, očigledno je da se Uranov uticaj prostire na dve kuće, pa su tako izbor prijatelja i gubitak dobr og glasa s asvim us ko pove zani. K ao š to s mo obj asnili u poglavlju o U ranovim aspektima, sekstil sa Mesecom je mnogo povoljniji, osim ako ne postoji neki mnogo jači impuls iz druge kuće, koja utiče na mentalno zdravlje. M entalnu neuravnoteženost mogu d a i zazovu bl iži aspekti ovih planeta, što obično vodi u propast. Osobe sa ovakvim položajem bi trebalo da pokušaju da izvuku bolju Uranovu stranu na videlo, izborom svojih prijatelja. Uran u dvanaestoj kući Uranov efekat u dvanaestoj kući je veoma značajan. Postoji izvesna tajnovitost u vezi sa njegovim delovanjem u ovoj kući, koja se podudara sa njenim osobinama. Ako postoje tajni neprijatelji, izgledi su veoma loši, jer je Uranov uticaj u tom slučaju veoma izražen. U vr eme ka da i m s e najmanje nadamo, neprijatelji će se iznenada pojaviti s leđa i oboriti vas, osim ako niste izuzetno oprezni. U drugom slučaju, ako je Uran povoljno aspektovan, može vas učiniti veoma cenjenom osobom u t ajnim društvima, kao i pregovaračem u svim poslovima koji podrazumevaju lukavost ili prevaru, kao i ćutanje. Ova kuća označava sve vrste ograničenja i zatvaranja, pa pošto je u ovom pogledu Uran veoma moćan, verovatno je da će čovek provesti svoj vek u azilima, bolnicama, zatvorima, popravilištima, kao i po zabačenim mestima. Na primer, može da bude pozvan za upravitelja u udaljenu oblast u Sahari ili na neko slično osamljeno mesto. Čak i u manjim stvarima može doći do nesrećnih slučajeva, koji će dovesti do kašnjenja, ili zatvaranja na nepristupačnim mestima.
_______________________________________________________________________________________________

105

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

Čovek treba da bude veoma pažljiv kada odabire osobe kojima će pokloniti poverenje. Sklon je da veruje pogrešnim ljudima. Što se tiče kućnih neprijatelja, verovatno je da će čovek imati mnogo sličnih nevolja. U ekstremnom slučaju mu preti ubistvo. U ostalim prilikama doći će do zatvaranja, ili progona. Jedan od poslednjih primera je Viktor Igo, u čijem horoskopu je Uran bio na vrhu dvanaeste kuće, koji je dobar deo života proveo u izganstvu. Isti primer je i Danteov, ali kod n jega je planeta u samoj kući. Kao primer ubistva možemo da navedemo Kralja Portugala, Don Karlosa, čiji je sin ubijen dok je jahao na konju ulicama Lisabona, zajedno sa svojim ocem. Slučajeve Erazma i Bernarda Šoa, nije lako objasniti. Moramo zapamtiti, da što se tiče položaja planeta u kućama, vrlo često se ne radi o pravom trigonu, a razlika od samo nekoliko minuta može planetu da prebaci u narednu kuću. U oba ova slučajeva, Uranov uticaj je bio takav da je mnogo važniji de o u ticaja pr ipadao A scendentu. A li, m oramo da na glasimo da j e E razmo bi o u s talnoj opasnosti od zatvaranja, dok j e Šo bio neomiljen tokom celog života od s trane poštovanih ljudi, koji su, bez sumnje, mnogo puta pokušali da ga unište, pa je od početka velikog rata bio u stalnoj opasnosti od ubistva. U Štrausovom slučaju, konjukcija Sunca i Urana je u mnogome pop ravila ova j ut icaj, poš to j e Sunčeva priroda u potpunoj suprotnosti sa prirodom dvanaeste kuće. Čovek bi trebalo da bude veoma oprezan u kontaktu sa divljim životinjama. Verovatno je da će imati moć nad njima, ali svakog momenta preti nasilna smrt. Kao primer možemo da navedemo izvrsnog jahača koji je na kraju poginuo od posledice pada s konja. Ili, možda, čuvenog lovca na veliku divljač, koji je postao žrtva njihove razjarenosti. Uran uvek donosi avanturu i izbegavanje smrti "za dlaku". U ma kojoj kući da se nalazi, sasvim je sigurno da će ispoljiti sličan uticaj. DODATAK DODATNE BELEŠKE O IZRADI DIJAGRAMA Podaci neophodni za izradu dijagrama a) Mesto, uključujući geografsku širinu i dužinu. b) Vreme rođenja, proverite da li je na snazi bilo letnje vreme i da li je tamo oduzet sat (ili dva, u slučaju duplog letnjeg vremena). Ako se osoba nije rodila u zemlji u kojoj važi griničko vreme, tada treba lokalno standarno vreme pretvoriti u griničko. Na primer, lokalno vreme u Melburnu je za deset sati ispred griničkog, pa da biste vreme rođenja u Melburnu pretvorili u griničko vreme, oduzmite deset časova. U suprotnom, tačno je lokalno standardno vreme zapadno od Griniča. c) Datum rođenja. d) Efemeride za datu godinu, koje su obično izračunate na griničko vreme. e) Tablica s a ku ćama za geografsku širinu mesta rođenja. (Često je uključena i u standardne Efemeride za prosečnu širinu od 40° N i od 50-55° N). f) Prazna mapa (karta) rođenja, podeljena na dvanaest delova (znakova). Osnovne Operacije 1. Izračunavanje sideralnog vremena rođenja. 2. Određivanje kuća. 3. Izračunavanje položaja planeta.

_______________________________________________________________________________________________

106

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

4. Sastavljanje tablice sa aspektima svake planete. Beleške o ovim operacijama dodati na one iz poglavlja: "Kako postaviti dijagram neba"; operacije su sledeće: Prva ope racija: iz računavanje sideralnog vremena rođenja. Kada je uobičajeno izračunavanje gotovo, treba izvršiti korekcija u slučajevima kada su osobe rođene istočno ili zapadno od Griniča. Za mesto rođenja koje se nalaze istočno od Griniča, na primer Rim, pravilo je da dodajete vašem rezultatu još četiri minuta (vremena) za svaki stepen istočne dužine. Tako ćete za slučaj Rima (12.5˚ istočno) dodati 50 minuta (vremenskih). Za mesto rođenja zapadno od Griniča ćete oduzeti četiri minuta za svaki stepen. Druga operacija: Određivanje kuća. Zapamtite da C rowley u svojoj knj izi kor isti s istem Placidian pre ne go Ptolomaik, ili s istem "jednakih ku ća". Prema tome, neki znaci mogu biti odsečeni (uklješteni), što je očigledno izostavljeno, posebno u slučaju viših geografskih širina. Većina standardnih Efemerida uključuju tablice sa kućama koje pokrivaju geografske širine Londona, Liverpula i Njujorka. Ako je mesto rođenja na drugačijoj geografskoj širini, onda treba pogledati tablicu za tu širinu. Za one koji su rođeni južno od Ekvatora postoje dve korekcije. Kada ste po prethodnim upustvima izračunali sideralno vreme, dodajte 12 sati na rezultat. Potom, dodajte stepen za znakove koji se nalaze u Tabeli Kuća, koristite iste stepene, ali stavite suprotan znak, tj. za Ovna pišite Vaga itd. Treća operacija: izračunavanje položaja planeta. Kao što Crowley predlaže, retko je potrebno uzimati u obzir vreme dana rođenja kada određujete položaj planeta, podnevno vreme će zadovoljiti, osim u slučajevima Meseca, Merkura i Venere. Međutim, kada vršite prilagođavanje za prethodna tri slučaja, treba da zapamtite da koristite griničko vreme, pre nego lokalno standardno vreme rođenja. Četvrta operacija: izrada tablice aspekata. Uobičajena tablica sa aspektima je data u Dodatku, u ovom slučaju na samom primeru natalne karte Aleister Crowley-a. NATALNA KARTA ALEISTER CROWLEY-A Crowley je koristio Placidian sistem pri podeli kuća (koji je ušao u modu s početka devetnaestog veka), pr e toga j e bio korišćen sistem Jednakih Kuća. Takođe, kako je Crowley naglasio, uzimajući u obzir netačnost koja je dozvoljena pri izračunavanju vremena rođenja i planeta (približnih vrednosti), uključivanje minuta u m erenje pol ožaja pl aneta predstavlja ne potrebno doterivanje.

_______________________________________________________________________________________________

107

ALEISTER CROWLEY

P

_______________________________________________________________________________________________

108

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

Aleister Crowley je rođen kao Edward Alexander Crowley u Utorak, 12. Oktobra 1875. godine u mestu nazvanom Leamington Spa, ENG (UK), 1w31, 52n18. U 23 časa i 30 minuta.

Asc. 2 3 IC 5 6 Desc. 8 9 MC 11 12

e e f g h j k k l a b d

Pozicije Kuća 5°53'22" 18°48'52" N 22°21'42" 14° 4'10" N 13°37'18" 6°26'42" N 13° 9'50" 5°12' 5" S 23° 5'31" 18°33'37" S 4°23'45" 23°23' 6" S 5°53'22" 18°48'52" S 22°21'42" 14° 4'10" S 13°37'18" 6°26'42" S 13° 9'50" 5°12' 5" N 23° 5'31" 18°33'37" N 4°23'45" 23°23' 6" N

Planeta ! " # $ % & ' ( ) * Mean Node True Node Chiron P.Fort. Vertex Lilith Ceres Pallas Juno Vesta Pholus Eris Nessus Ixion Orcus Quaoar Sedna Varuna

g l h g j h k e b b a a a l i i f f f f k l i d j d a j

Dužina 19°13'38" 22°41'16" 13°21'14" 24°23'54" 22°52'37" 7° 7'37" 19°31' 3"K 19° 7'37" 1°59'48"K 23°14'33"K 7°35'13" 8°26'28"D 24°16'11"K 2°25'44" 23°16'43" 8°48'11" 27° 3'59" 20°10' 7" 17°19'56" 7°42'21" 17°52'40"K 12°53'48"K 10°27' 4" 24° 1'47" 18°59'57" 8°12'50"K 2° 3'51"K 14° 2'21"

Pozicije Planeta Kuća Brzina Širina Nagib 4 59'25" 0° 0' 0" S 7°31'58" S 9 13°58'20" 1°26'11" S 4°13'24" S 4 36' 2" 3°14'28" S 18°56'53" S 4 1°14'58" 0°59'48" N 8°32'15" S 6 37'59" 2°40'41" S 24° 9'23" S 4 12'47" 0°57'21" N 12°59'57" S 7 - 1' 8" 1°23'43" S 16°18' 7" S 1 2'16" 0°40'17" N 15°44'15" N 10 - 1'38" 1°49'12" S 10°28' 6" N 11 - 54" 14°36' 9" S 4°26'11" N 9 - 3'10" 0° 0' 0" N 3° 0'46" N 9 34" 0° 0' 0" N 3°21' 0" N 10 - 2'51" 0°37'39" N 10° 0' 2" N 8 0" 0° 0' 0" N 10°37' 3" S 5 23°17'14" S 5 6'42" 4°30'45" S 26°14'32" S 3 26'58" 7°52'15" N 8°23' 2" N 3 28'49" 7°43'42" S 3°12'38" S 3 24' 5" 2°39'56" S 2°33'10" N 2 26'20" 3°29' 8" N 11°55' 4" N 7 - 46" 9°56'52" S 24°55'35" S 8 - 37" 37° 8'24" S 40°19'49" S 5 3'56" 10°33'13" S 32°27'59" S 12 20" 13°41'30" N 34°46'37" N 6 21" 8°40'12" N 13°31'16" S 12 - 4" 8° 2'30" S 15°10'34" N 9 - 22" 7°42'34" S 6°14'57" S 6 21" 2°59'47" S 25°41'50" S

_______________________________________________________________________________________________

109

ALEISTER CROWLEY
_______________________________________________________________________________________________

BODEOV ZAKON Johan T icius od V itenberga j e pr vi obj avio ova j z akon, a li ga j e J ohan Bode pr vi popul arisao 1772. godine, a postao je poznat kao Bodeov Zakon. Bodeov Pravo Broj Planeta Zakon Rastojanje 4+0 4 Merkur 3.9 4+3×1 7 Venera 7.2 4+3×2 10 Zemlja 10 4 + 3 × 22 16 Mars 15.2 4 + 3 × 23 28 Asteroidi 26.5 4 4+3×2 52 Jupiter 52 4 + 3 × 25 100 Saturn 95.4 4 + 3 × 26 196 Uran 191.9 4 + 3 × 27 388 Neptun 300 8 4 + 3 × 2 772 Pluton 395.2 U svakom od s lučajeva, Bodeove udaljenosti su izražene u astronomskim jedinicama. Udaljenost Zemlje od S unca od 93 m iliona m ilja, pretvorena j e u 10 a stronomskih jedinica. Kako C rowley tvrdi, zakon je uglavnom precizan u svim slučajevima, osim u slučaju Neptuna i Plutona.

_______________________________________________________________________________________________

110

ASTROLOGY
_______________________________________________________________________________________________

PLUTON Pluton j e ot kriven u j anuaru 1930. godine, u Lovelovoj obs ervatoriji: nj egov s imbol j e kombinacija reči "Pluton" i "Lovel" u vidu znaka +. Drugi simbol koji se upotrebljava za Pluton je *. Njegove karakteristike - podzemna vatra i erupcija - obeležile su tok Rata koji je usledio posle njegovog otkrića i u toku kojeg je odlučujući faktor bio rad na otkrivanju atomske bombe. Pluton je povezan sa dešavanjima u podz emnom svetu (kao i njegov imenjak - Bog Podzemnog Sveta), koji se izražavaju kroz životnu snagu prilikom seksualnog čina (na osnovu povezanosti sa Škorpijom), kroz rođenje i smrt, i oni podrazumevaju prelazak u drugo stanje: rečnikom alhemije - transmutaciju. Tako se za ovu planetu kaže da učestvuje u početku i kraju i da ima prosvetiteljsku ulogu. Osobine P lutona s u ve oma s lične osobinama Ovna i Škorpije, koje su ka snije bi le pr ipisane zajednički Plutonu i Marsu. Ove osobine se ogledaju kroz delatnost osme kuće, koja predstavlja kuću Škorpije. Tako, uloga Plutona pre podseća na negativnu stranu Marsa, kao odraz znaka Škorpije, ne go na r azmetljivog M arsa u O vnu. P lutonov ut icaj ni je vi dljiv u mnogim horoskopima, ali ako se nađe u konjukciji sa drugom planetom, onda ovaj uticaj planete postaje vidno naglašen. Na neki način, položaj Plutona u horoskopu nagoveštava s vojom s nagom sposobnost određene osobe da se oslobodi (ponekad i silom) bilo kakve prepreke, koju nameću ostale konfiguracije. Pošto Pluton, zbog svog dugačkog putovanja oko Sunca, ostaje u proseku oko 25 godina u svakom znaku, treba biti oprezan i ne pridavati veliki značaj njegovom položaju u tom znaku.

*

_______________________________________________________________________________________________

ORDO TEMPLI ORIENTIS SRBIJA

111

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->