KIEÅM TRA BAØI Câu 1 Tính Hãy nh c o hàm c tính hàm s sau: hàm l i cách a các o hàm c a s t i m t i m b ng nh ngh a ? 7 Câu 2 a. f .

x ! x b. g .

x ! x áp án ta th c hi n các b c sau: x  B c 1: Gi s d là s gia d a 1 i s b. g .

x ! x   g (x ! x c! .

(y ! f .

(x  x  f .

Tính 20 x 0  B c 2: L p t s : (y / (x B Cho hàm s y ! f .x t i i m x0.

x xác nh trên .

a. b d fd vàfm xt ! x 7   .

.

xb . x 7 tính7 x 7 1x! 7 x 6 i m x0 f d ! a. .

. ! a.

.

.

d? f .

3: .

x  g.

.

x / (x ! c Tính lim (y (x p0 .

TR NG THPT TR N V N HOÀI B MÔN TOÁN L P 11A3 BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM .

hi u tích.BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I. II.uvd = . o hàm c a t ng. o hàm c a m t s hàm s th ng g p 1. th ng v ¨ u ¸d ud.

v d udvd © v ¹ = v ª º Ch ng minh: .u .

= u + v. Suy ra s gia t ng ng c a y là: Gi s u = u . Gi s Ta có: u là s gia t ng ng c a u. v là s gia t ng ng c a v.u + v d ud vd = + Xét hàm s x là s gia c a x.

v = v . .

Ta có: = v = + . là các hàm s có o hàm t i i m thu c kho ng ác nh.

u + v d ud vd .

o hàm c a hàm h p C ng c u .uv d ud+ uv d nh lý 3: III.

v + v .

u + v = u + v y .

.

u y u+ v = x x y u+ v u v li = li = li + li = u' + v' x p0 x p0 x p0 x x x x p0 x V y .

u + v d ud v d = + .

o hàm c a m t s hàm s th ng g p 1. nh lý 3: M r ng: B ng ph ng pháp qui n p.BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I. ta có: ! s s .

u1 s u2 s . o hàm c a hàm h p yd ..x3 + x . s un d u1d u2d . hi u tích. th ng Ví d : Tính o hàm c a hàm s sau: y = x5 ...3 Gi i III. o hàm c a t ng. s und II..

= =.

5 - 3 d + .3 3 5 + d.

d .

d.

3x 2 +1 .3 d C ng c = 5x 4 .

o hàm c a m t s hàm s th ng g p 2.BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I. H qu : = H qu 1: N u k là m t h ng s thì .

o hàm c a t ng. o hàm c a hàm h p C ng c 1 ¨ ¸d yd © 2 = ¹ ª 3x + 5x .ku d kud ¨ 1 ¸d vd H qu 2: © ¹ = .2 v ªvº Ví d : Tính o hàm c a hàm s sau: II. th ng y! 1 3x 2 + 5x Gi i III. . hi u tích.7 º d 3x 2 + 5x .

6x + 5 ==2 2 .

3x + 5x . .

3x 2 + 5x - 2 .

o hàm c a m t s hàm s th ng g p 1. x g b ) c ( u ! g .BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I. Hàm h p: a ( .

x . y ! f . f d ) .

hi u tích.u II. th ng y ! f . o hàm c a t ng.

g .

xác nh trên kho ng (a.b) và l y giá tr trên kho ng (c.d). Và y = f(u) là hàm s c a u. nh trên kho ng III. xác (c.d) và l y giá tr trên R. o hàm c a hàm h p Khi ó ta l p m t hàm s xác nh trên (a.b) và l y giá tr trên R theo qui t c sau: x p f .x * Th nào là hàm h p? Gi s u = g(x) là hàm s c a x.

g .

x C ng c Hàm s y = f(g(x)) là hàm h p c a hàm y = f(u) và u = g(x). .

x g b ) c ( u ! g . Hàm h p: a ( . o hàm c a m t s hàm s th ng g p 1.BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I.

x . y ! f . f d ) .

o hàm c a t ng. hi u tích.u II. th ng y ! f .

g .

x * Th nào là hàm h p? * Ví d : Hàm s y = .

x .5x 2 Hàm s y = x 2  x  1 là hàm h p c a hàm y = u và u = x 2 + x +1 C ng c .5x 2 là hàm h p c a hàm 3 III. o hàm c a hàm h p y = u3 và u = x .

* o hàm c a hàm h p: nh lý 4: N u hàm s u = g(x) có o hàm t i x là u¶x và hàm s y = f(u) có o hàm t i u là y¶u thì hàm h p y = f(g(x)) có o hàm t i x là y¶x = y¶u. o hàm c a m t s hàm s th ng g p 2.BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I. * Ví d : Tìm o hàm c a hàm s Gi i y = . u¶x.

o hàm c a hàm h p ' ® = u3   yu = 3u2 y ± t u = x .5x thì ¯ ' u ± x = 7x -1 x ° 2 Theo công th c tính ' y 'x = yu .x . .u'x o hàm c a hàm h p: = 3u2. th ng III.5x 2 3 II. o hàm c a t ng. hi u tích.

7x -1 x C ng c = 3 .

x 7 .5x 2 .

.7x -1 x .

BAØI 5: CAÙC QUI TAÉC TÍNH ÑAÏO HAØM I. o hàm c a m t s hàm s th ng g p * Lý thuy t c n nh : = + .

u + v d ud vd = v .

uv d ud+ uv d = .

o hàm c a hàm h p y = .2 v ªvº * Bài t p c ng c : Tính o hàm c a các hàm s sau: III. o hàm c a t ng. th ng v ¨ u ¸d ud.v d udvd II. hi u tích.uvd = © ¹ v2 ªvº ' y 'x = y u.u .u'x ¨ 1 ¸d vd © ¹ =.

2x 3 2 2 d 3 .1.

2x .1.

1.2x d .

2x  y = = 3x 2 .7 =   yd y= 4x 2 4x C ng c .1.x + 7 3x 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful