Χαρακτῆρες καὶ θέματα στὸν Σοφοκλῆ

Κωνσταντῖνος Ἀ. Πουλῆς

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ἀθήνα 2003

2

στοὺς γονεῖς μου

3

Περιεχόμενα

Εὐχαριστίες.......................................................................................
...................i
Πρόλογος………………….....................................................................
......ii
Εἰσαγωγή...........................................................................................
.............1
Κεφάλαιο

Ι:

Αἴας........................................................................................44
Κεφάλαιο

II:

Ἠλέκτρα...............................................................................91
Κεφάλαιο

III:

Οἰδίπους

Tύραννος........................................................136
Κεφάλαιο

IV:

Ἀντιγόνη....................................................................184
Κεφάλαιο

V:

Τραχίνιες.......................................................................233
Κεφάλαιο

VI:

Φιλοκτήτης....................................................................267
Κεφάλαιο

VII:

Οἰδίπους

ἐπὶ

Κολωνῷ....................................................313

4

Βιβλιογραφία.....................................................................................
..356

5

Εὐχαριστίες
Κατ' ἀρχὰς εὐχαριστῶ τὸν δάσκαλο καὶ ἐπόπτη μου, καθηγητὴ Γ.
Ἀνδρεάδη, ὁ ὁποῖος ἐπέβλεψε τὴν διατριβή μου ἀπὸ τὰ πιὸ ἀδέξια
βήματα ὣς τὴν ὀλοκλήρωση βοηθώντας με νὰ προσανατολίζομαι
πρὸς τὸ καίριο, ἰδίως σὲ περιπτώσεις ὅπου ἡ βιβλιογραφία μὲ
ἀπομάκραινε. Ἡ ἀνὰ χεῖρας μελέτη ὄχι ἁπλῶς δὲν θὰ εἶχε τὴν
μορφὴ ποὺ ἔχει τώρα ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπῆρχε καθόλου δίχως τὴν
διδασκαλία του, καθὼς τοῦ ὀφείλω τὴν ἀπόφασή μου νὰ στραφῶ
στὴν μελέτη τῆς τραγωδίας. Τοῦ ὀφείλω, ἐπίσης, βαθύτερα, ἕνα
μεγάλο μέρος ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς ἀνησυχίες καὶ τὰ ἐρωτήματα ποὺ
ἐμψυχώνουν τὴν ἀνάγνωσή μου τῆς λογοτεχνίας.

Εὐχαριστῶ

ἐπίσης τὰ μέλη τῆς εἰσηγητικῆς ἐπιτροπῆς, καθηγητὲς Γ. Μανιάτη
καὶ Δ. Δημηρούλη, τὸν τελευταῖο καὶ γιὰ τὴν βοήθειά του σὲ
ζητήματα θεωρίας τῆς λογοτεχνίας. Ἐπίσης τὸν Στέλιο Ράμφο, τοῦ
ὁποίου τὸ σεμινάριο γιὰ τὸν Γοργία τοῦ Πλάτωνος εἶχα τὴν
εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσω στὸ Ἄλσος Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν, τὸν
Τζ. Ρόυ (J. Roy), τὴν Ἰ. Λαδᾶ-Ρίτσαρντς (I. Lada-Richards), ἡ ὁποία μὲ
ἔφερε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν καθηγήτρια Π. Ἤστερλινγκ (P. Easterling),
καὶ τὸν καθηγητὴ Ἄ. Σόμμερσταϊν (A. Sommerstein). Ὁ καθηγητὴς
Σόμμερσταϊν ἐπέβλεψε τὴν διπλωματικὴ ἐργασία μου γιὰ τὸν
Αἴαντα, στὸ Νόττιγχαμ, ἐπιμένοντας σὲ κάποια σημεῖα μὲ ἕναν
σχολαστικισμὸ ποὺ τώρα θεωρῶ πολύτιμο καὶ βοηθῶντας με νὰ
συνειδητοποιήσω ὅτι δὲν ἀποκλείεται αὐτὸς νὰ συνδυάζεται μὲ μιὰ
πιὸ ἀνοιχτὴ ἑρμηνευτικὴ ματιά. Εἶχα τὴν τύχη ἡ καθηγήτρια Π.
Ἤστερλινγκ νὰ ἐπιβλέψει τὴν ἔρευνά μου, κατὰ τὴν διαμονή μου
στὸ Καῖμπριτζ, μὲ τὴν χαρακτηριστική της ἐμβρίθεια καὶ εὐγένεια.
Τόσο ἡ καθηγήτρια Ἤστερλινγκ ὅσο καὶ ὁ καθηγητὴς Σόμμερσταϊν
εἶχαν τὴν καλωσύνη νὰ ἐξακολουθήσουν νὰ διαβάζουν κείμενά μου,
ὅταν ἐπέστρεψα στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀπαντοῦν σὲ ἐρωτήσεις μου.
Πολύτιμη ὑπῆρξε ἡ βοήθεια τῶν ἀδελφῶν μου Γιάννου καὶ
Νικόλα, τῆς Εἰρήνης Βισβάρδη, τοῦ Νίκου Μαυρίδη, τῆς Νίνας
Ξένου-Γαβριέλη,

τοῦ

David

Fitzpatrick,

τοῦ

Μανώλη

6

Μπουρμπουχάκη,

τοῦ

Αὐγουστίνου

Τσιριμώκου,

τοῦ

Νίκου

Καλαποθάκου, ὁ ὁποῖος μὲ προφύλαξε ἀπὸ πολλὲς ἀβλεψίες καὶ
σφάλματα, καὶ τῆς δασκάλας μου Κίττυς Ἀρσένη, καθὼς καὶ ἡ
συντροφιὰ πολλῶν ἀκόμη φίλων ποὺ ὑπέμειναν τὴν ἰδιοσυγκρασιακή
μου ροπὴ πρὸς τὴν γκρίνια καὶ τὸν αὐτοοικτιρμό, τὴν ὁποία τὸ
διδακτορικὸ ἐπέτεινε. Τέλος, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀνήκει στοὺς
γονεῖς μου, ποὺ μὲ στήριξαν κατὰ τὴν μακρόχρονη περιπέτεια
αὐτῆς τῆς ἐργασίας ὄχι ἁπλῶς μὲ ὑπομονὴ ἀλλὰ μὲ ἀγάπη καὶ
ἐνδιαφέρον.

7

Πρόλογος
Ἡ τραγωδία, παρὰ τὸν διάσημο ἀφορισμὸ τοῦ Ἀριστοτέλους στὴν
Ποιητική, προορίζεται γιὰ τὸ θέατρο. Ἂν παρ' ὅλ' αὐτὰ ἀποκρίθηκα
στὴν θέρμη τῆς τραγικῆς ποίησης μὲ τὴν ψυχρότητα τῆς μελέτης
εἶναι διότι πιστεύω ὅτι ἡ τραγικὴ συγκίνηση βασίζεται καὶ σὲ ἰδέες,
ἠθικὲς προτιμήσεις καὶ διανοητικὲς διαμάχες, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ
ἀναλυθοῦν χωρὶς νὰ χάσουν τὴν ἀκτινοβολία τους, καὶ ὅτι ἡ
ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα δημιουργεῖ τὴν
ἀνάγκη γιὰ πληροφορίες ποὺ νὰ φωτίζουν χωρία ἄλλως ἀκατανόητα
γιὰ τὸν σημερινὸ θεατὴ ἢ ἀναγνώστη. Νομίζω ὅτι ἔτσι, στὶς πιὸ
εὐτυχεῖς περιπτώσεις, ἡ ἀπόλαυση καὶ ἡ κατανόηση μέσῳ τῆς
ἔρευνας μποροῦν νὰ μὴν ἀνταγωνίζονται.
Ἐνῶ ξεκίνησα τὴν διατριβὴ μὲ τὴν πρόθεση νὰ μελετήσω τὸν
ἡρωισμὸ στὸν Σοφοκλῆ, στὴν πορεία ἐπέλεξα νὰ μὴν θέτω τὸ ἴδιο
ἐρώτημα καὶ στὰ ἑπτὰ ἔργα ἀλλὰ νὰ προσπαθήσω νὰ ἐντοπίσω τὸν
πνευματικὸ πυρῆνα τῆς κάθε τραγωδίας χωριστά. Ἀνάμεσα στὸν
κίνδυνο τῆς ἔλλειψης συνοχῆς, ποὺ χαρακτηρίζει συχνὰ τὶς γενικὲς
μελέτες, καὶ τὸν κίνδυνο τῆς ὑπερβολικῆς σχηματοποίησης, ποὺ
χαρακτηρίζει συνήθως τὶς θεματικὲς μελέτες, προτίμησα τὸν
πρῶτο. Ὁ τίτλος Χαρακτῆρες καὶ θέματα ἀποδίδει αὐτὸ ποὺ νομίζω
πὼς συνιστᾶ τὴν προσωπική μου διαδρομὴ πρὸς τὴν τραγωδία: τὴν
πεποίθηση ὅτι ἡ κατανόηση τοῦ θεατῆ καθορίζεται σὲ σημαντικὸ
βαθμὸ ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πλέκονται οἱ καταστάσεις μὲ τὶς
ἀπόψεις καὶ τὰ πρόσωπα.
Ὑπάρχουν σὲ κάποια κεφάλαια ἀνοίγματα πρὸς τὴν φιλοσοφία.
Γνωρίζω ὅτι ὑπάρχουν κάποτε πολὺ περισσότερες καὶ λεπτότερες
διακρίσεις μεταξὺ τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τῶν σχολῶν ἀπ' ὅσο
φαίνεται στὸ κείμενό μου. Δὲν πρόκειται ὅμως γιὰ ἐργασία
φιλοσοφική· φιλοδοξία μου εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ
8

θέτω νὰ ἐνδιαφέρουν τὸν ἀναγνώστη ποὺ εἶναι πιὸ ἐνήμερος
φιλοσοφικὰ ἀπὸ ἐμένα. Ὁ Σοφοκλῆς ὅμως παραμένει πάντοτε τὸ
θέμα μου, καὶ ὄχι μιὰ ἀφορμὴ γιὰ στοχασμό. Αὐτὸ ποὺ προσπάθησα
εἶναι νὰ συνδυάσω, στὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων μου, μιὰ ἀνάγνωση
ποὺ νὰ μὴν προδίδει τὸ κείμενο μὲ μιὰ ἑρμηνεία ποὺ νὰ μὴν
φυγομαχεῖ μπροστὰ στὴν σκέψη.

1

Ἡ ἔκδοση τοῦ Σοφοκλῆ ποὺ ἔχει χρησιμοποιηθεῖ εἶναι τῶν H. Lloyd-Jones καὶ
N.G.Wilson, Sophoclis Fabulae (Oxford 1990). Ὅπου ὑπάρχουν ἀποκλίσεις
ἐπισημαίνονται. Τὰ ὀνόματα ξένων μελετητῶν, ὅταν ἀναφέρονται μέσα στὸ
κείμενο, μεταγράφονται στὰ ἑλληνικά. Τὴν πρώτη φορὰ δίνεται καὶ ἡ πρωτότυπη
γραφὴ σὲ παρένθεση, μὲ ἐξαίρεση τὶς περιπτώσεις στὶς ὁποῖες ὑπάρχει
καθιερωμένη μεταγραφή: π.χ. Νῖτσε, Πασκάλ κοκ. Στὶς ὑποσημειώσεις δίνεται τὴν
πρώτη φορὰ ὁ πλήρης τίτλος καὶ στὴν συνέχεια, ὅποτε παραπέμπουμε στὸ ἴδιο
ἔργο, μόνο μία λέξη τοῦ τίτλου.
1

9

Εἰσαγωγή

Ὑπῆρχε ἀπὸ παλιὰ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχει καὶ σήμερα μιὰ
ἀμοιβαία δυσπιστία (ποὺ κάποτε δὲν εἶναι μόνο δυσπιστία ἀλλὰ
πολεμική)2

ἀνάμεσα

στὶς

θεωρητικὲς

καὶ

τὶς

φιλολογικὲς

ἀναγνώσεις τῆς τραγωδίας.3 Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ἔρευνα ὡστόσο
εἶναι σὲ ποιὰ σημεῖα ἡ διαμάχη αὐτὴ εἶναι ἀναγκαστικὴ ἀπὸ λογικὴ
ἄποψη καὶ σὲ ποιὰ ὀφείλεται σὲ θεωρητικὲς ἀγκυλώσεις. Μὲ ἄλλα
λόγια, θὰ πρέπει νὰ δοῦμε ἂν καὶ σὲ ποιὲς περιπτώσεις οἱ δύο
παραδόσεις

ἔχουν

κρατηθεῖ

χωριστὰ

διότι

πρόκειται

γιὰ

θεμελιωδῶς ἀσυμβίβαστα θεωρητικὰ προγράμματα καὶ σὲ ποιὲς
Διασκεδαστικὰ δείγματα αὐτῆς τῆς πολεμικῆς βρίσκει κανεὶς π.χ. στὴν
βιβλιοκρισία τοῦ Lloyd-Jones γιὰ τὸ J. Bollack L' Oedipe Roi de Sophocle: le texte
et ses interprétations (Lille 1991) [CR n.s. 42 (1992) 429-430] ἢ στὴν
ὑποσημείωση τοῦ Dawe γιὰ τὸν Vernant στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς ἔκδοσής
του τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου [R.D. Dawe Οἰδίπους Τύραννος (Cambridge 1982,
Ἀθήνα 1998) 15]. Τὸ ὅτι καὶ στὶς δύο περιπτώσεις πρόκειται γιὰ Ἄγγλους
ἐναντίον Γάλλων δὲν εἶναι ἐντελῶς τυχαῖο. Ὡστόσο βλ.: D. Fowler ‘Modern
literary theory and Latin Poetry: some Anglo-American Perspectives’ Arachnion
2.1-10 γιὰ ἐξαιρέσεις.
3
Ἡ διαμάχη θὰ μποροῦσε νὰ ἀναχθεῖ στὶς διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς ἀρχαῖες σχολὲς
τῆς Περγάμου καὶ τῆς Ἐφέσου (R. Pfeiffer Ἱστορία τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας
(Oxford 1976, Ἀθήνα 1980) τόμος Α' 206, 282-3) ὅμως ἐδῶ θὰ μελετήσουμε τὶς
ἔριδες ποὺ διαμόρφωσαν πιὸ ἄμεσα τὸ πνευματικὸ κλίμα τῶν πανεπιστημίων ποὺ
κληρονομήσαμε.
2

10

περιπτώσεις διότι πρόκειται γιὰ μία σύνθεση τὴν ὁποία σπάνια οἱ
μελετητὲς ἐπιτυγχάνουν, ἡ ὁποία ὅμως δὲν εἶναι θεωρητικῶς
ἀδύνατη.
Τὰ ἀρχαῖα κείμενα μᾶς ἔχουν παραδοθεῖ μέσα ἀπὸ μιὰ
μακρὰ πορεία ἀλλεπάλληλων ἀντιγραφῶν ποὺ διήρκεσε αἰῶνες.
Περιέχουν γι' αὐτὸ σφάλματα καὶ φθορὲς ποὺ θὰ πρέπει ἡ
φιλολογικὴ

ἔρευνα

νὰ

προσπαθήσει

νὰ

ἀπομονώσει

καὶ

νὰ

ἀποκαταστήσει, ἐπιδιώκοντας νὰ καταλήξει σὲ ἕνα κείμενο τὸ
ὁποῖο νὰ βρίσκεται ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ κοντὰ στὸ ἀρχικό. Κατόπιν,
θὰ πρέπει νὰ διερευνηθεῖ τὸ νόημα τῶν λέξεων κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς
συγγραφῆς. Κάπως σχηματικά, ἔτσι μποροῦμε νὰ περιγράψουμε τὸν
σκληρὸ

πυρῆνα

τῶν

στόχων

τῆς

παραδοσιακῆς

φιλολογίας.4

Συνεχίζουμε στὴν φιλολογικὴ ἑρμηνεία: ἡ παρατήρηση ὅτι πρέπει νὰ
περάσει κανεὶς ἀπὸ τὴν στοιχειώδη γλωσσικὴ κατανόηση ἑνὸς
κειμένου πρὶν νὰ τὸ ἑρμηνεύσει ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητη ἀφετηρία
τῆς συζήτησης, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ μιὰ γλῶσσα σὰν τὰ
ἀρχαῖα ἑλληνικά. Ἀδιαμφισβήτητο εἶναι ἐπίσης ὅτι αὐτὴ εἶναι μία
ἀρχὴ τὴν ὁποία ὅλοι ἐπικροτοῦν, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει καὶ ὅτι
ἔχουν τὴν ἴδια ἐπιτυχία κατὰ τὴν ἐφαρμογή της, καθὼς ἐπίσης καὶ
ὅτι

οἱ θεωρητικὰ προσανατολισμένες ἀναγνώσεις διατρέχουν

συχνότερα τὸν κίνδυνο νὰ εἶναι εὐάλωτες ὡς πρὸς τὴν κατανόηση
καὶ ἀνάλυση τοῦ συγκεκριμένου. Ὅμως αὐτὸ εἶναι θέμα ποιότητας
τῆς κριτικῆς, ὄχι διαφωνίας. Τὸ ζήτημα μετατοπίζεται συνεπῶς
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον περνᾶ κανεὶς ἀπὸ τὴν κατανόηση στὴν
ἑρμηνεία ἢ ἀκόμη, ἂν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κατανόηση, ἡ ὁποία νὰ μὴν
εἶναι

ταυτοχρόνως

ἑρμηνεία.

πιὸ

συντηρητικὴ

φιλολογικὴ

παράδοση ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ πέρασμα αὐτὸ γίνεται αὐτόματα,

Μ. West Κριτικὴ τῶν κειμένων καὶ τεχνικὴ τῶν ἐκδόσεων (Stuttgart 1973, Ἀθήνα
1989) γιὰ μιὰ παρουσίαση. Τὸ ἂν ἡ ἑρμηνεία ὑπάγεται ἢ ὄχι ἀναγκαστικὰ στὴν
δικαιοδοσία τῆς φιλολογίας δὲν ἦταν καὶ δὲν εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ παραδοσιακὴ
ἐκδοχὴ τῆς «Wortphilologie» δὲν θεωροῦσε αὐτὴν τὴν ἐργασία προέκταση τῆς
φιλολογίας, τὴν ὁποία περιόριζε στὴν ἀποκατάσταση καὶ κριτικὴ ἔκδοση τῶν
κειμένων. Ὁ Wilamowitz ὑπῆρξε ἕνα ἰσχυρὸ πρότυπο φιλολόγου ποὺ συνδύαζε τὴν
φιλολογικὴ ἔρευνα μὲ τὴν ἑρμηνεία. Βλ. τὸ οἰκεῖο κεφ. στὸ W. Calder, W.W. Briggs
Classical scholarship: a biographical Encyclopedia (New York 1996).
4

11

ἀρκεῖ νὰ σεβαστεῖ κανεὶς τοὺς ὅρους ποὺ ὑπαγορεύει ἡ ποιητικὴ
τοῦ κειμένου τὸν καιρὸ κατὰ τὸν ὁποῖον γράφεται.5
Ὅμως αὐτὸ τὸ πέρασμα στὴν κατανόηση δὲν συμβαίνει
αὐτόματα.

Ξεκινοῦμε

ἀπὸ

τὴν

ἐπιλογὴ

τῶν

κειμένων,

τὴν

κατασκευὴ τοῦ Κανόνα.6 Ἡ ἀρχαιότητα ξεχωρίζει ἤδη τοὺς τρεῖς
τραγικοὺς

ὡς

κλασσικοὺς7

καὶ

διαλέγει

τὰ

ἔργα

τους

γιὰ

ἐπαναλήψεις παραστάσεων καὶ ἀντιγραφές. Στὴν συνέχεια, λόγιοι
ἀντιγράφουν καὶ διασώζουν - ἢ δὲν ἀντιγράφουν καὶ δὲν διασώζουν
-

τὰ

ἀρχαῖα

κείμενα,

μὲ

γνώμονα

συγκεκριμένα

αἰσθητικο-

ἰδεολογικὰ κριτήρια, συνήθως σχετικὰ μὲ τὸ τὶ θὰ ἦταν ψυχωφελὲς
γιὰ τοὺς συγχρόνους τους, ἀφοῦ ἡ ἀντιγραφὴ ἦταν ἄμεσα
συνδεδεμένη μὲ ἐκπαιδευτικὲς ἐπιλογές.8 Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐκδόσεις,
τὰ σχόλια, τὸν ὑπομνηματισμό, τὶς παραλείψεις καὶ στρεβλώσεις
τῶν ἀρχαίων κειμένων9 περνᾶμε σὲ μιὰ ἰσχυρότατη παράδοση
λογοτεχνῶν καὶ φιλοσόφων στὴν Δύση ἡ ὁποία τὰ οἰκειοποιεῖται, τὰ
ἑρμηνεύει καὶ τὰ ἀξιολογεῖ, δίχως τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ
κατανοήσουμε τὴν κατασκευὴ τοῦ Κανόνα. Ἡ ἀνανέωση τοῦ
ἐνδιαφέροντος γιὰ τὰ ἀρχαῖα μυθιστορήματα, π.χ., εἶναι μιὰ
ὑπόθεση τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ἡ ὣς τώρα παραμέλησή τους
βασίζεται ἐν πολλοῖς στὴν περιφρόνηση ποὺ ἔδειξε γι' αὐτὰ ὁ
Πρόκειται γιὰ τὴν ἄποψη ποὺ θὰ συναντήσουμε στοὺς Hermann καὶ Wilamowitz,
ἡ ὁποία φτάνει, π.χ., μέχρι τὸν Heath. Βλ. πιὸ κάτω σ.13 γιὰ εἰδικὲς παραπομπές.
6
Περισσότερα γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ Κανόνα σὲ σχέση μὲ τὶς Κλασσικὲς Σπουδὲς
παρακάτω σ.9.
7
Τὸ 405, στοὺς Ἀρ. Βατράχους (71-97), οἱ μεγάλοι ποιητὲς ἀνήκουν ἤδη στὸ
παρελθόν. Βλ. A.H. Sommerstein Aristophanes Frogs, edited with translation and
notes (Warminster 1996) 8-9. Τὸ ἴδιο βεβαιώνεται ἀπὸ τὶς ἐπαναλήψεις τῶν
ἔργων τῶν τριῶν τραγικῶν ποὺ θεσμοθετεῖται τὸ 386 (P. Easterling From
repertoire to canon στὸ P. Easterling (ed) The Cambridge Companion to Greek
tragedy (Cambridge 1997) 213) καὶ τὴν ἀπόφαση τοῦ Λυκούργου νὰ δημιουργηθεῖ
κρατικὸ ἀντίγραφο τῶν κειμένων τους ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν οἱ αὐθαίρετες
παρεμβολὲς τῶν ἠθοποιῶν (Πλούταρχος Βίοι τῶν δέκα ρητόρων 841κἑ). Βλ. H.C.
Baldry Τὸ τραγικὸ θέατρο στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα (London 1971, Ἀθήνα 1992) 176,
στὸ κεφάλαιο ποὺ ὁ Baldry τιτλοφορεῖ ‘Ἡ παρακμή’. Ἡ Easterling Repertoire 212
ἐπιχειρηματολογεῖ ὑπὲρ μιᾶς ἀρκετὰ πιὸ θετικῆς ἀξιολόγησης τῆς παραγωγῆς
τοῦ 4ου αἰῶνα.
8
Ὁ N.G. Wilson Οἱ λόγιοι στὸ Βυζάντιο (Oxford 1983, Ἀθήνα 1991) 39 ἀναφέρει
πὼς μὲ ἐξαίρεση τὴν λεγόμενη «ἀλφαβητικὴ ὁμάδα» τῶν δέκα δραμάτων τοῦ
Εὐριπίδη «ὑπάρχουν λίγες σοβαρὲς ἀσυμφωνίες ἀνάμεσα στὸ τὶ μελετοῦνταν
στὴν ἀρχαία σχολικὴ τάξη καὶ στὸ τὶ εἶναι διαθέσιμο σήμερα σὲ 'μᾶς γιὰ μελέτη».
Ἐπίσης N.G.Wilson, L.D. Reynolds Ἀντιγραφεῖς καὶ φιλόλογοι. Τὸ ἱστορικὸ τῆς
παράδοσης τῶν κλασσικῶν κειμένων (London 1975, Ἀθήνα 1981) 7, 71.
9
Βλ. West Κριτικὴ 28 γιὰ παραδείγματα.
5

12

Ρομαντισμός.10 Ἂν ἰσχύει γενικὰ ὅτι σὲ κάθε ἀνάγνωση παίζουν
ρόλο ὅλες οἱ ἀναγνώσεις ποὺ ἔχουν συσσωρευθεῖ στὴν ἱστορία τῆς
πρόσληψης τοῦ κειμένου, αὐτὸ θὰ ἰσχύει πολὺ περισσότερο γιὰ τὰ
κλασσικὰ ἔργα, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἱστορικὰ σηκώσει τὸ μεγαλύτερο
βάρος ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη. Στὴν Ἀγγλία ὁ Ὅμηρος δὲν μπορεῖ νὰ
διαβαστεῖ χωρὶς νὰ φέρει κανεὶς στὴν συζήτηση τὸν Βιργίλιο καὶ
τὸν Μίλτονα, ὁ Αἰσχύλος δὲν μπορεῖ νὰ διαβαστεῖ χωρὶς τὸν
Σαίξπηρ.11 Ἡ ἑλληνικὴ μελέτη τῶν ἀρχαίων ἀκολουθεῖ μερικῶς
αὐτὲς τὶς ἀξιολογήσεις, στὸν βαθμὸ ποὺ παραμένει ἐξαρτημένη ἀπὸ
τὴν πνευματικὴ ζωὴ καί, πιὸ πρακτικά, τὰ πανεπιστήμια τῆς Δύσης
ἀλλὰ ταυτοχρόνως τὰ κλασσικὰ ἔργα ἀφομοιώνονται ποιητικὰ στὴν
λόγια

καὶ

στὴν

λαϊκὴ

ἑλληνικὴ

παράδοση.12

Ταυτοχρόνως

ἐμπλέκονται ζητήματα ποὺ σχετίζονται εἰδικὰ μὲ ἕνα κατ' ἐξοχὴν
ἑλληνικὸ πρόβλημα, ποὺ εἶναι ἡ σχέση μας μὲ τὸ «ἔνδοξο
παρελθόν» μας, ἡ ἐθνικὴ αὐτογνωσία, μὲ τὴν ὁποία συναρτᾶται
σωρεία παιδευτικῶν, γλωσσικῶν, μεταφραστικῶν καὶ θεατρικῶν
ἐρωτημάτων. Ἡ ἀντίληψη τῶν φιλολόγων καὶ στοχαστῶν μας γιὰ
τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν γραμματεία του ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὸ
παράδειγμα

τῆς

διαπλοκῆς

εὐρύτατων

πολιτικο-ἱστορικῶν

ἐρωτημάτων μὲ τὴν ἀνάγνωση τῆς λογοτεχνίας.13 Ὅλα αὐτὰ δὲν θὰ
F. Massimo The conflict of emotions: a topos in the Greek erotic novel στὸ S.
Swain Oxford readings in the Greek novel (Oxford 1999) 60.
11
C. Martindale Redeeming the text. Latin poetry and the hermeneutics of
reception (Cambridge 1993) 8.
12
M.B. Alexiou The ritual lament in Greek tradition (London 1974)· Χ. Μαλεβίτσης
Ἡ ἔννοια τοῦ τραγικοῦ (Ἀθήνα 1986) τὸ κεφ. ‘Τὸ τραγικὸ στὸ Δημοτικὸ τραγούδι.
Ὁ τρίκλωνος βασιλικός’ 158κἑ.· Ι.Κ. Προμπονᾶς (1987) ‘Κοινὲς ἐκφράσεις στὰ
Ὁμηρικὰ ἔπη καὶ στὰ νεοελληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια’ Διαβάζω 174:56-59· Γ.
Ἀνδρεάδης Τὰ παιδιὰ τῆς Ἀντιγόνης. Μνήμη καὶ ἰδεολογία στὴν νεώτερη Ἑλλάδα
(Ἀθήνα 1989) 36 γιὰ τὴν λαϊκὴ παράδοση καὶ 41 γιὰ τὴν νεοελληνικὴ ποίηση, μὲ
βιβλιογραφία· Ἰ. Κακριδῆς Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες στὴ Νεοελληνικὴ λαϊκὴ παράδοση
(Ἀθήνα 1989)· G.M. Sifakis (1992) ‘Homeric Survivals in the Medieval and Modern
Greek Folksong Tradition’ G&R 39.2:139· N. Sultan Exile and the poetics of loss in
Greek tradition (Lanham, Md. 1999).
13
Ὁ Κοραῆς ἀκολουθοῦσε τὴν ὑποβάθμιση τοῦ Βυζαντίου ποὺ καθιέρωσε ὁ
Διαφωτισμός. Παρόμοιες ἦταν οἱ τοποθετήσεις τῶν Συκουτρῆ καὶ Κακριδῆ. Βλ.
Ἀνδρεάδης Παιδιά 54, 126-7 ἐπίσης, πιὸ πρόσφατα (καὶ γιὰ παρόμοιους λόγους) ὁ
Κ. Καστοριάδης στὸ κείμενό του μὲ τίτλο Παιδεία καὶ Δημοκρατία [στὸ Κ.
Καστοριάδης Ἀνθρωπολογία, Πολιτική, Φιλοσοφία, πέντε διαλέξεις στὴν Βόρειο
Ἑλλάδα (Ἀθήνα 1993) 59-72] ἰσχυρίζεται ὅτι οὐσιαστικὰ μόνο αὐτόνομες
κοινωνίες μποροῦν νὰ δημιουργήσουν μεγάλη τέχνη, ἀφοῦ ἡ τέχνη εἶναι
παράθυρο στὸ χάος (69) καὶ ἡ θρησκεία μὲ τὸ νὰ καλύπτει τὸ χάος μὲ ἕνα ἔτοιμο
νόημα πρὸς οἰκειοποίηση ἀπο τὸν πιστό περιστέλλει τὴν δημιουργική του δύναμη
10

13

ἐπηρεάσουν τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ἐργασίας μὲ θέμα τὴν «χρῆσιν τοῦ
συνδέσμου «ἵνα» εἰς τοὺς Ἀττικοὺς πεζογράφους», θὰ ἐπηρεάσουν
ὅμως τὸ ποιά κείμενα εἶναι διαθέσιμα πρὸς μελέτη καὶ τὸ ποιά
κείμενα θεωροῦνται ἄξια πρὸς μελέτη.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἀφήνουμε τὸ ποιά κείμενα μελετῶνται
καὶ

περνᾶμε

στὸ

πῶς,

διαμορφώνονται

συνήθως

γιὰ

τὸν

παραδοσιακὸ φιλόλογο δύο διεξόδοι: θὰ πρέπει εἴτε νὰ περιοριστεῖ
σὲ τεχνικὲς μελέτες ἀπρόσβλητες ἀπὸ τὴν θεωρία, μὲ κίνδυνο ὅμως
αὐτὸ ποὺ κερδίζουμε σὲ ἀκρίβεια νὰ τὸ χάνουμε σὲ σημασία, εἴτε νὰ
περάσει ἀπὸ αὐτὰ στὴν «ἄμεση», «φυσικὴ» ἑρμηνεία παλαιοῦ
ἀνθρωπιστικοῦ τύπου. Ὅμως τὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἀνθρωπιστικὴ
πίστη στὴν «ἀλήθεια τοῦ κειμένου καθεαυτοῦ»14 εἶναι πὼς τὰ
κείμενα τὰ ἴδια δὲν θέτουν ἀπολύτως κανένα ἐρώτημα. Ἐρωτήματα
θέτουν οἱ ἀναγνῶστες.15 Ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν διαλέξει νὰ πεῖ κανεὶς
θὰ προδίδει τὰ ἐνδιαφέροντα καὶ τὴν ἑρμηνευτικὴ ματιά του. Ἡ
ἀπάντηση στὸ ἂν θὰ μελετήσουμε τὸ μέτρο, τὴν σύνταξη, τὴν
πλοκή, τὴν πολιτική, τὴν θέση τῶν γυναικῶν ἢ τὶς ἰατρικὲς γνώσεις
στὸ ἔργο τοῦ Σοφοκλῆ δὲν περιέχεται στὸ κείμενο. Βασίζεται στὴν
ἐπιστημονικὴ

παράδοση,

τὶς

ἀκαδημαϊκὲς

πρακτικὲς

καὶ

τὶς

προσωπικὲς προτιμήσεις τοῦ μελετητῆ. Σὲ σχέση μὲ τὸ κείμενο
μπορεῖ νὰ ἐλεγχθεῖ τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ἐργασίας ὅμως εἶναι ἡ
ἐρωτηματοθεσία ποὺ θὰ καθορίσει τὸν προσανατολισμό της. Τὸ ἴδιο
ἰσχύει καὶ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν ἀναλύσεων, ὅταν αὐτὲς δὲν εἶναι
αὐστηρὰ τεχνικές. Ἡ πεποίθηση ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ διαπεράσει τὸ
νέφος

τῶν

θεωριῶν

ποὺ

συσκοτίζουν

τὴν

ἀλήθεια

καὶ

νὰ

συνομιλήσει μὲ «τὸ κείμενο καθ' ἑαυτό», νὰ χαρεῖ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου
πάνω ἀπὸ τὰ σύννεφα, εἶναι μᾶλλον μιὰ διαδεδομένη πλάνη, γιὰ τὴν
διάλυση τῆς ὁποίας ὀφείλουμε πολλὰ στὴν ἑρμηνευτικὴ τῆς
(65).
14
Ἀνδρεάδης Παιδιά 44· G. Graff Introduction. The humanist myth (1987) στὸ R.
Davis, R. Schleifer Contemporary Literary critisism: Literary and cultural studies
(New York 1998) 64· P. De Man ‘The resistance to theory’ στὸ Davis Literary 102·
Δ. Δημηρούλης Τὸ φάντασμα τῆς θεωρίας. Λογοτεχνία-Κριτική-Ἱστορία (Ἀθήνα
1993) 83.
15
Γι' αὐτὸ καὶ μιὰ ἀνάγνωση κρίνεται ταυτοχρόνως ὡς πρὸς τὴν ὀρθότητα ἀλλὰ
καὶ ὡς πρὸς τὴν ποιότητα καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐρωτημάτων ποὺ ἔθεσε.

14

πρόσληψης.16 Ὅπως γιὰ τὸν φανατικὸ πιστὸ εἶναι ἀποκαλυπτικὴ
ἐμπειρία νὰ συνειδητοποιήσει πὼς ἄνθρωποι ἄλλων τόπων καὶ
καιρῶν εἶχαν διαφορετικὲς πεποιθήσεις καὶ ἦταν ἐξ ἴσου σίγουροι
γιὰ τὴν ὀρθότητά τους, ἔτσι εἶναι σημαντικὸ νὰ συνειδητοποιήσει
κανεὶς πὼς ἐφόσον ἑπόμενες γενιὲς θὰ κατανοήσουν τὸν Σοφοκλῆ
μὲ τὸν δικό τους τρόπο, ὅλες οἱ ἀναγνώσεις εἶναι ἱστορικές, εἴτε τὸ
ξέρουν καὶ τὸ ἀναγνωρίζουν εἴτε ὄχι.
Αὐτὸ δὲν θὰ πεῖ ὅτι τὰ κείμενα εἶναι ἁπλῶς καθρέπτες
στοὺς ὁποίους ὁ ἐκάστοτε μελετητὴς βλέπει τὸν ἑαυτό του, ἐρήμην
τῶν ἔργων. Προφανῶς ὑπάρχουν ἀναγνώσεις περισσότερο ἔγκυρες
καὶ ἀναγνώσεις ἀτυχεῖς, ὅπως ὑπάρχει καὶ ἡ δυνατότητα ἐλέγχου
κάθε ἑρμηνείας σὲ σχέση μὲ τὸ γράμμα τοῦ κειμένου. Ἔχει σημασία
ὅμως νὰ δείξουμε ὅτι καμμία προσέγγιση δὲν ἀποτελεῖ τὴν βασιλικὴ
ὁδὸ πρὸς τὴν ὀρθὴ κατανόηση. Τὸ ὅτι ὁ μελετητὴς «πέρα ἀπὸ τὶς
ἑρμηνεῖες ἐπιστρέφει στὸ ἴδιο τὸ κείμενο»

ἀποτελεῖ τὴν ἐπωδὸ

πλειάδας προσωπικῶν ἀναγνώσεων. Ἐφόσον μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ
διαπιστώσει μὲ μιὰ ἁπλῆ ἐξωτερικὴ ματιὰ στὴν κριτική, μπορεῖ καὶ
νὰ ἀποφύγει τὸ παράδοξο τοῦ πιστοῦ.
Βεβαίως, ὅπως θὰ φανεῖ καὶ ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς ποὺ θὰ
ἀκολουθήσουν παρακάτω, αὐτὴ ἡ μεθοδολογικὴ ἐπιφύλαξη δὲν
συνεπάγεται

ὅτι

οἱ

θεωρητικὰ

ἐνήμερες

ἀναγνώσεις

εἶναι

συλλήβδην καλύτερες. Τὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο κάποτε χαρακτηρίζει
τὶς θεωρητικὲς ἀναγνώσεις εἶναι ὅτι συχνὰ διατρέχουν τὸν κίνδυνο
νὰ χάνουν τὴν αἴσθηση τοῦ ξαφνιάσματος κατὰ τὴν ἀνάγνωση μὲ
τὸ νὰ παράγονται κατὰ τρόπο μηχανικὸ ἀπὸ τὶς θεωρητικὲς
προθέσεις τῶν μελετητῶν, ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ αὐτοὶ διαβάζουν
κάθε φορά.17 Ἔτσι, παίρνοντας τὸ παράδειγμα τῆς φεμινιστικῆς
Γιὰ τὴν θεωρία τῆς πρόσληψης σὲ σχέση μὲ τὶς κλασσικὲς σπουδὲς βλ.
Martindale Redeeming 6. Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ κάτι ποὺ ἴσως μοιάζει μὲ
ἀντίφαση: ἡ ἱστορικὴ κατανόηση καὶ ἡ πίστη στὶς ἀναλλοίωτες ἀνθρώπινες ἀξίες
δὲν ἀποτελοῦν ἀπόψεις λογικῶς ἀλληλένδετες, ἀντιθέτως εἶναι ἀντιφατικές.
Συμβαίνει ὡστόσο νὰ συνυπάρχουν πολὺ συχνά, ὅταν ἡ παραδοσιακὴ φιλολογία
ἐγκαταλείπει τὸ πεδίο τῆς αὐστηρῆς γλωσσικῆς μελέτης γιὰ νὰ ἀνοιχθεῖ στὴν
ἑρμηνεία.
17
Ὅπως σχολιάζει ὁ Μαλεβίτσης Ἔννοια 39: «ὑπάρχουν μελετητὲς ποὺ προτιμοῦν
τὴν ἑρμηνεία ἀπὸ τὰ ἔργα».
16

15

κριτικῆς: τὸ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι καταπίεζαν τὶς γυναῖκες τους μπορεῖ νὰ
ἐπαναβεβαιώνεται μηχανικὰ μὲ τὴν ἀφορμὴ κάθε ξεχωριστοῦ
κειμένου, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ καταλήγουμε μὲ ἕνα μαγικὸ κουτὶ στὸ
ὁποῖο ἀπὸ τὴν μία μεριὰ τροφοδοτοῦμε μὲ λογοτεχνία καὶ ἀπὸ τὴν
ἄλλη

μᾶς

δίνει

γυναικεία

καταπίεση,

ἀνεξαρτήτως

τῶν

λεπτομερειῶν.18 Ἡ πολιτικοποίηση τῆς κριτικῆς ἔχει ὁδήγησει στὸ
νὰ δημοσιεύονται ἄρθρα καὶ βιβλία τὰ ὁποῖα συχνὰ ἀναπαράγουν
τὶς

ἴδιες

βασικὲς

θέσεις

παίρνοντας

ὡς

ἀφορμὴ

ὅλο

καὶ

περισσότερα λογοτεχνικὰ κείμενα. Χρησιμοποιοῦμε τὸν φεμινισμὸ
ὡς παράδειγμα, καθὼς σὲ παρόμοια συμπεράσματα θὰ μπορούσαμε
νὰ καταλήξουμε κοιτάζοντας τί ἔχει προσφέρει κάποτε καὶ ἡ
ψυχανάλυση ἢ ὁ μαρξισμὸς στὶς κακές τους στιγμὲς στὴν ἀνάγνωση
τῆς τραγωδίας. Ἂν

τὸ φεμινιστικὸ κουτὶ βγάζει «γυναικεία

καταπίεση» ὅ,τι ὑλικὸ καὶ ἂν τὸ τροφοδοτήσουμε, τὸ ψυχαναλυτικὸ
βγάζει «Οἰδιπόδειο Σύμπλεγμα».19 Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖ
νὰ γίνει, καὶ δὲν ἔχει γίνει, ἐπιτυχὴς χρήση αὐτῶν τῶν ἐργαλείων,20
ἢ ὅτι δὲν μποροῦν νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ δοῦμε στοιχεῖα τὰ ὁποῖα
ἦταν γιὰ τὴν παραδοσιακὴ κριτικὴ ἀόρατα. Ὅμως ἡ γενικὴ εἰκόνα
μιᾶς μερίδας τῆς θεωρητικῆς κριτικῆς (στὸ βαθμὸ ποὺ ἔχει νόημα
μιὰ τέτοια γενίκευση) μᾶλλον δὲν εἶναι ἄδικο νὰ εἰπωθεῖ πὼς
πάσχει συχνὰ ἀπὸ μηχανικὴ ἐφαρμογὴ τῶν θεωριῶν. Ἤδη τὸ νὰ
Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ σχετικὸ παράδειγμα ποὺ γνωρίζω βρίσκεται σὲ μελέτες
γιὰ τὴν Σαπφὼ ὡς ποιήτρια ποὺ ἀπευθύνεται σὲ μιὰ «γυναικεία κατανόηση». (Βλ.
G.S. Stiggers Sappho’s private world, στὸ H.P. Foley (ed) Reflections of women in
antiquity (New York, London 1981) 46· J. Winkler Gardens of Nymphs στὸ ἴδιο. Ἡ
φεμινιστικὴ κριτικὴ τῆς Σαπφοῦς ἔχει ἐπιμείνει σὲ θέματα σὰν τὴν ἰσότιμη καὶ
ἀμοιβαία μορφὴ τοῦ λεσβιακοῦ ἔρωτα, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸν καταπιεστικὸ καὶ
ἄνισο ἑτεροφυλόφυλο ἔρωτα. Stiggers Sappho 54. Πρβλ. R. Jenkyns Three
classical poets: Sappho, Catullus, and Juvenal (Cambridge Mass 1982). Βλ. ἐπίσης
Loraux, N. Τὰ τέκνα τῆς Ἀθηνᾶς (Paris 1981, Ἀθήνα 1992).
19
Βλ. τὰ κείμενα ποὺ δημοσιεύονται στὸ D. Anzieu (et al) Ψυχανάλυση καὶ
ἑλληνικὴ κουλτούρα (Paris 1980 Ἀθήνα 1983) μαζὶ μὲ τὴν κριτικὴ τοῦ Vernant,
παρακάτω στὸ κεφάλαιο γιὰ τὸν Ὀιδίποδα Τύραννο σ. 126.
20
Ἂν θέλαμε νὰ ἀναφέρουμε παραδείγματα «φιλολογικῶν» ἀναγνώσεων οἱ ὁποῖες
εἶναι θεωρητικὰ ἐνήμερες, θὰ μπορούσαμε νὰ σκεφτοῦμε τὶς περιπτώσεις τῶν
Knox, Winnington-Ingram, Taplin, Easterling, Dodds καί, μὲ κυρίαρχο τὸν
φιλοσοφικὸ προβληματισμό, Williams καὶ Nussbaum. Πρόκειται γιὰ μελετητὲς οἱ
ὁποῖοι διακρίνονται ταυτοχρόνως γιὰ τὴν προσεκτικὴ ἀνάγνωση τῶν τραγωδιῶν
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἱκανότητά τους νὰ παρακολουθοῦν τὴν θεωρία καὶ συνεπῶς καὶ
νὰ ἀντιλαμβάνονται καλύτερα τὸ ποῦ ἡ χρήση της προφυλάσσει ἀπὸ λάθη καὶ ποῦ
ὁδηγεῖ σὲ λάθη. Μὲ τὸ ἴδιο κριτήριο ἔχει συντάξει ἕναν παρόμοιο κατάλογο ὁ
Ἀνδρεάδης Παιδιά 91 ὑπ. 13.
18

16

προσπαθεῖ ὁ μελετητὴς νὰ «ἐφαρμόσει» μιὰ θεωρία, σημαίνει ὅτι
εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ προδιατεθειμένος νὰ ἀνακαλύψει αὐτὸ τὸ ὁποῖο
ἤδη ζητοῦσε, καὶ τὸ κείμενο δὲν ἀποτελεῖ παρὰ ἀφορμή. Ὅμως εἶναι
προφανῶς διαφορετικὸ νὰ διαθέτει κανεὶς μιὰ θεωρητικὴ ἰδέα, ἡ
ὁποία νὰ ὑπηρετεῖται μὲ ἀφορμὴ τὰ κείμενα ἀπὸ τὸ νὰ ξεκινᾶ ἀπὸ
τὰ κείμενα καὶ νὰ χρησιμοποιεῖ τὴν θεωρία προκειμένου νὰ
πλουτίσει τὴν ἐρωτηματοθεσία του. Τὸ ἐρώτημα εἶναι σὲ ποιό
βαθμὸ τὸ πρόβλημα ποὺ περιγράφουμε ἀποτελεῖ ὀργανικὴ ἀδυναμία
τῆς θεωρίας ἢ μιὰ κακὴ ἐφαρμογή της. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει
ἀνάγνωση πλήρως ἐλεύθερη ἀπὸ προκαταλήψεις καὶ σίγουρα, ὅταν
μιλοῦμε γιὰ ἑρμηνευτικὰ ἐγχειρήματα, εἶναι σπάνιο νὰ καταλήξει
κανεὶς σὲ ἀπαντήσεις γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν μποροῦσε νὰ θέσει τὰ
ἀντίστοιχα ἐρωτήματα. Ὅμως ὅσο περισσότερο ἐγκαταλειπόμαστε
στὶς ἰδιαιτερότητες τῶν συγκεκριμένων ἔργων ποὺ μελετοῦμε τόσο
οἱ προκαταλήψεις μποροῦν νὰ ἀλλοιωθοῦν, νὰ ἐκλεπτυνθοῦν, νὰ
ὑπονομευθοῦν καὶ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀνάδειξη ἀθέατων ὄψεων τῶν
προβλημάτων ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν. Μὲ ἄλλα λόγια, εὐελπιστοῦμε
ὅτι ὑπάρχει τὸ περιθώριο γιὰ ἀναγνώσεις οἱ ὁποῖες εἶναι θεωρητικὰ
ἐνήμερες

καὶ

θεωρητικὰ

ἐνδιαφέρουσες

χωρὶς

νὰ

εἶναι

μηχανιστικὲς καὶ οἱ ὁποῖες σέβονται τὸ κείμενο ἀποφεύγοντας τὸν
ἐμπειρισμό.
Στὴν
λογοτεχνικὴ

συνάντηση
θεωρία,

τῆς

ἄλλοτε

ἀρχαίας
οἱ

λογοτεχνίας

ἰδιαιτερότητες

τῆς

μὲ

τὴν

ἀρχαίας

λογοτεχνίας ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὰ προβλήματα νὰ ἔχουν πολὺ
εἰδικὴ

ἐφαρμογὴ

σ'

αὐτήν,

ἄλλοτε

ἐμφανίζονται

ἀπρόσμενες

συναντήσεις. Ἔτσι, ἡ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὸν «θάνατο τοῦ
συγγραφέα»21 ἔχει σχετικὰ μικρὴ σημασία γιὰ μιὰ ἐποχὴ ποὺ δὲν
μᾶς

ἄφησε

σχεδὸν

καθόλου

βιογραφικὰ

στοιχεῖα

γιὰ

τοὺς

λογοτέχνες της.22 Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Βίοι, οἱ ὁποῖοι
Ἡ πιὸ γνωστὴ διατύπωση ὀφείλεται στὸν Barthes, οἱ ἀναλύσεις ὅμως
περιλαμβάνουν τὴν Νέα Κριτικὴ (Βλ. T. Eagleton Εἰσαγωγὴ στὴ θεωρία τῆς
λογοτεχνίας (Oxford 1983, Ἀθήνα 1989) 85 γιὰ τὴν ἐπίθεση τῆς Νέας Κριτικῆς
στὴν Βιογραφία) καὶ τὸν Ρωσικὸ Φορμαλισμό.
22
J.P. Sullivan ‘Introduction: critical continuity and contemporary innovation’ στὸ
F.J. De Jong, J.P. Sullivan (eds) Modern Critical theory and classical literature
(Leiden 1994) 8.
21

17

προτάσσονται

μερικὲς

φορὲς

τῶν

ἐκδόσεων

τῶν

ἀρχαίων

κειμένων,23 εἶναι κείμενα πολὺ μεταγενέστερα, τὰ ὁποῖα ἀντλοῦν
ἀπὸ λογοτεχνικὲς (συχνὰ κωμικές) πηγές, χωρὶς καμμία ἱστορικὴ
ἀξιοπιστία.24 Οἱ βιογραφικοὶ θρῦλοι κατασκευάσθηκαν συνήθως μὲ
ἀφετηρία τὸ ἴδιο τὸ λογοτεχνικὸ ἔργο.25 Σὲ περιπτώσεις σὰν τοῦ
Μπρέχτ ἤ, στὰ ἑλληνικὰ γράμματα, τοῦ Καζαντζάκη, ὑπάρχει
τεράστιος ὄγκος ὑλικοῦ γιὰ τὴν ζωὴ τῶν συγγραφέων καὶ τὸν
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἡ βιογραφία ἐπηρέασε τὴν συγγραφή. Σὲ αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις ἡ θεωρία καλεῖται νὰ θυμίσει πὼς τὰ βιογραφικὰ ἢ
ἄλλα στοιχεῖα εἶναι ἐπίσης κείμενα πρὸς ἑρμηνεία, καὶ ὄχι κάποιας
λογῆς Ἀρχιμήδειο Σημεῖο ἀπ' ὅπου μπορεῖ νὰ γίνει μὲ προνομιακὸ
τρόπο ἡ ἐφόρμηση στὴν ἑρμηνεία,26 ἢ ὅτι: «ὁ λογοτέχνης ἔχει ἕνα
μέσο νὰ ἐκφράσει, ὄχι μιὰ προσωπικότητα» κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ
Ἔλιοτ.27 Στὴν περίπτωση τῶν ἀρχαίων ἡ συζήτηση αὐτὴ παίρνει μιὰ
ἰδιαίτερη

τροπὴ

καθὼς

ἀναγνωρίζεται

πὼς

οἱ

ἀρχαῖοι

βίοι

βασίζονται σὲ μεταγενέστερες λογοτεχνικὲς πηγὲς καὶ ἔτσι δὲν
διαθέτουν

οὔτε

τὴν

ἐλάχιστη

συμβατικὴ

ἀναφορὰ

στὴν

πραγματικότητα ποὺ χαρακτηρίζει τὶς ἱστορικὲς πηγές.
Δύο ἀκόμη χαρακτηριστικὰ τῆς τραγωδίας τὰ ὁποῖα ἔχουν
εἰδικὴ σχέση μὲ τὸ τραγικὸ εἶδος καὶ δὲν ἀφοροῦν στὴν λογοτεχνία
συνολικὰ εἶναι πρῶτον ὁ θεατρικὸς χαρακτῆρας τῶν τραγικῶν
κειμένων, καὶ οἱ συνέπειες τοῦ γεγονότος αὐτοῦ γιὰ τὴν ἑρμηνεία,28
Γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρονται ἐδῶ, στὴν τελευταία κριτικὴ ἔκδοση τοῦ
Σοφοκλῆ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τῆς Ὀξφόρδης παραλείπονται οἱ ἀρχαῖοι Βίοι γιὰ τὸν
ποιητή, οἱ ὁποῖοι προγραμματίζεται νὰ ἐκδοθοῦν μαζὶ μὲ τὰ Βυζαντινὰ Σχόλια.
OCT xiv-xv.
24
Βλ. M. Lefkowitz The lives of the Greek Poets (Baltimore 1981), ποὺ συνιστᾶ καὶ
τὴν βασικὴ βιβλιογραφικὴ ἀναφορὰ γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα.
25
Βλ. τὴν συζήτηση γιὰ τὰ βιογραφικὰ τοῦ Σοφοκλῆ σὲ σχέση μὲ τὸν Οἰδίποδα ἐπὶ
Κολωνῷ σ.259. Διαφορετικὴ εἶναι ἡ περίπτωση ποὺ ἀναφέρει ὁ B.M.W. Knox
(1996) ‘Author, Author’ Philosophy and literature 20.1: 76- 88, ὅταν παρατηρεῖ
πὼς ἡ κριτικὴ ἔκδοση ἀπαιτεῖ τὸ νὰ προϋποθέσουμε κάποιας μορφῆς πρόθεση
στὸν ἀρχαῖο συγγραφέα, γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε, π.χ., γιὰ τὴν ἀπόδοση τῶν στίχων
στοὺς ὀμιλητές, διότι τὸ μόνο ὑλικό μας ἐκεῖ εἶναι τὰ κείμενα.
26
Δημηρούλης Φάντασμα 117. Ἀκόμη καὶ κείμενα ποὺ αὐτοαποκαλοῦνται
βιογραφικὰ μπορεῖ νὰ μετέρχονται ρητορικοὺς τόπους. R. Wellek, A. Warren
Θεωρία Λογοτεχνίας (New York 1949, Ἀθήνα χ.χ.) 96.
27
T.S. Eliot ‘Tradition and the individual talent’ (1919) στὸ Selected prose. Edited
with an introduction by F. Kermode (London (1975) 42.
28
Πρωτοποριακὲς ἔχουν σταθεῖ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα οἱ μελέτες τοῦ O. Taplin The
stagecraft of Aeschylus: the dramatic use of exits and entrances in Greek tragedy
23

18

καὶ δεύτερον ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τοῦ «κλασσικοῦ».29 Θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ
ὄψεις τοῦ θεατρικοῦ χαρακτῆρα τῶν κειμένων παρακάτω, κατὰ τὴν
πραγμάτευση τῶν τραγωδιῶν. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν ἔννοια τοῦ
κλασσικοῦ,

σημαντικότερη

ἰδιαιτερότητα

τῆς

κλασσικῆς

φιλολογίας σὲ σχέση μὲ τὴν ἔννοια τοῦ λογοτεχνικοῦ Kανόνα εἶναι
ὅτι τὰ ἀρχαῖα εἶναι τὰ κατ' ἐξοχὴν Κανονικὰ κείμενα.30 Μία ἀπὸ τὶς
συνέπειες αὐτοῦ τοῦ γεγονότος εἶναι ὅτι παρουσιάζεται ἡ ἀξία τους
ὡς αὐτονόητη, ἱερή, καὶ ἡ θέση τους στὴν παιδεία μας ἁπλῆ
ἀπόρροια αὐτῆς τῆς ἀναγνώρισης. Ἡ ἀπουσία τοῦ Σαίξπηρ ἀπὸ τὸν
Κανόνα τῶν Εὐρωπαϊκῶν γραμμάτων γιὰ ὁλόκληρους αἰῶνες
ἀποτελεῖ ἴσως τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ τεκμήριο τῆς ἐξηγητικῆς
καχεκτικότητας αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ δέους. Πρὶν νὰ φτάσουμε στὸν
Σαίξπηρ, ὅμως, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Κανόνας τῶν ἀρχαίων
ἔργων ἔχει ὑποστεῖ σημαντικὲς μεταβολὲς στὸ ἐσωτερικό του,
ὅπως θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε σὲ σχέση μὲ τὶς Τραχίνιες. Ἡ
ἄποψη ὅτι «ὁ κανόνας δημιούργησε τὸν ἑαυτό του»31 εἶναι
παραπλανητική. Ἡ κατασκευὴ τοῦ Κανόνα βασίζεται ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
ἀξιολόγηση σὲ συγκεκριμένες συγκυρίες, σκοπούς, ἰδεολογήματα
καί, κυρίως, νίκες καὶ ἧττες· τὰ κριτήρια δὲν εἶναι ποτὲ μόνο
λογοτεχνικά.32 Τὸ πότε σταματᾶ ἡ κλασσικὴ ἀρχαιότητα καὶ τί
(Oxford 1977), ἡ δημοσιευμένη διδακτορικὴ διατριβή του, καὶ τό, μεταφρασμένο
στὰ ἑλληνικά, O. Taplin Ἡ ἀρχαία τραγωδία σὲ σκηνικὴ παρουσίαση (London
1978, Ἀθήνα 1988). Γιὰ μιὰ κριτικὴ τῆς προσέγγισης τοῦ Τάπλιν βλ. S. Goldhill
Reading Greek Tragedy (Cambridge 1986) καὶ τὴν ἀνταπάντηση τοῦ O. Taplin
(1996) ‘Ἀνοίγοντας τὴν παράσταση: Κλείνουμε τὰ κείμενα;’ Ἴνδικτος 5: 141-178.
Βλ. ἐπίσης P. D. Arnott Greek scenic conventions in the fifth century B.C
(Westport, 1978)· N. Hourmouziadis Production and imagination in Euripides :
form and function of the scenic space (Athens, 1965).
29
M. Fuhrman, H. Tränkle Πόσο κλασικὴ εἶναι ἡ κλασικὴ ἀρχαιότητα; Ἕνας
διάλογος
γιὰ
τὴν
σημερινὴ
κατάσταση
τῆς
κλασικῆς
φιλολογίας
(Zurich/Stuttgart 1970, Ἀθήνα 1992). Στὴν Ἑλλάδα δὲν λέμε «κλασσικιστὴς» καὶ
«κλασσικὲς σπουδὲς» ἀλλὰ «φιλόλογος» καὶ «φιλολογία», ποὺ ἀναφέρονται σὲ
σύνολη τὴν ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὣς σήμερα.
Δὲν ἀπουσιάζει ὡστόσο τὸ πρόβλημα.
30
Μαζὶ μὲ τὰ θρησκευτικά. Βλ. J.B. Gabel (et al) The Bible as literature. An
introduction (New York, Oxford 2000) τὸ κεφάλαιο ‘The formation of the canon’,
97-98, ὅπου ἐξηγεῖται πὼς ἡ κατασκευὴ τοῦ κανόνα ἀπαιτεῖ χρόνο καὶ συναίνεση
ὅμως στὴν δημιουργία αὐτῆς τῆς συναίνεσης ποὺ ἐπέλεξε κάποια κείμενα ὡς
κανονικὰ ἀνάμεσα στὴν μεγάλη συγγραφικὴ παραγωγὴ τῶν πρώτων χριστιανικῶν
χρόνων ἔπαιξε ρόλο καὶ ἡ πολιτική, ἡ τύχη καὶ οἱ θρησκευτικὲς κρίσεις.
31
Ἡ ἀναφορὰ στὸ Martindale Redeeming 24.
32
Eagleton Εἰσαγωγή 189. Βλ. C. West ‘Black critics and the pitffals of Canon
formation’ στὸ Davis Literary 53-4, γιὰ μιὰ κριτικὴ τοῦ λογοτεχνικοῦ κανόνα.

19

γνώμη ἔχουμε γιὰ ὅ,τι τὴν ἀκολουθεῖ εἶναι τυπικὸ δεῖγμα ἑνὸς
ἐρωτήματος

τὸ

«κατασκευάζει

ὁποῖο
τὸν

ὑπερβαίνει

ἑαυτό

του»

τὰ
μὲ

ὅρια

τοῦ

κριτήρια

κανόνα

ποὺ

γούστου,

καὶ

ἀποκαλύπτεται ὡς πρόβλημα πολὺ συνθετότερο, ὅπως εἴδαμε
παραπάνω μὲ τὸ παράδειγμα τῆς Βυζαντινῆς λογοτεχνίας.
Ὣς ἐδῶ μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὡς θετικὴ συμβολὴ
αὐτοῦ τοῦ προβληματισμοῦ τὸ ὅτι μᾶς καθιστᾶ καχύποπτους
ἀπέναντι στὸ τὶ ἐπιλέγεται κάθε φορὰ γιὰ νὰ μελετηθεῖ καὶ μὲ ποιὰ
κριτήρια. Ὡστόσο, μὲ δεδομένες καὶ τὶς ὑπερβολὲς αὐτῆς τῆς
σκέψης,33 ὅσο καλὸ εἶναι νὰ ἔχουμε συνείδηση τῆς ἐπιλογῆς τῶν
κειμένων ποὺ περιλαμβάνουν καὶ ἀποκλείουν οἱ κλασσικὲς σπουδές,
καλὸ εἶναι ἐπίσης νὰ μὴν φοβόμαστε νὰ ἀναγνωρίσουμε πὼς δὲν
εἶναι ὅλοι οἱ συγγραφεῖς ἐξ ἴσου ταλαντοῦχοι καὶ ὅτι δὲν
καθιστάμεθα

ὑπαίτιοι

γιὰ

τὰ

ἐγκλήματα

τοῦ

Ἀγγλικοῦ

ἰμπεριαλισμοῦ,34 κάθε ποὺ ἀπολαμβάνουμε ἕνα Χορικὸ τοῦ Σοφοκλῆ.
Ἡ ἀδιαφορία πρὸς τὴν αἰσθητικὴ ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη
σημεῖο

συνάντησης

τῆς

ἐπιστημονικῆς

φιλολογίας

μὲ

τὴν

λογοτεχνικὴ θεωρία. Ὑποστηρίζεται πὼς ἔργο τῆς θεωρητικῆς
κριτικῆς εἶναι ἡ διερώτηση γύρω ἀπὸ τὶς προϋποθέσεις τῆς σκέψης
μας, ὄχι ἡ αἰσθητικὴ ἀποτίμηση: «αὐτὴ εἶναι ἡ διαφορὰ τῆς παλαιᾶς
κριτικῆς ἀπὸ τὴν ἀκαδημαϊκὴ ἔρευνα».35 Χαρακτηριστική, ἀπὸ τὴν
σκοπιὰ τῆς φιλολογίας, εἶναι ἡ ἱστορία ποὺ διηγεῖται ὁ πολὺς
Φραῖνκελ (Fränkel):36 ἐπαινεῖ στὸν καθηγητή του τὴν μαγεία τῆς
ποίησης τοῦ Ἀριστοφάνη, τὴν ὀμορφιὰ τῶν χορικῶν, ὥσπου αὐτὸς
τὸν ρωτᾶ: «σὲ ποιά ἔκδοση διαβάζετε τὸν Ἀριστοφάνη;» καί, στὸ
ἄκουσμα τῆς Τόυμπνερ (Teubner), σχολιάζει: «ἄ, διαβάζετε χωρὶς
κριτικὸ ὑπόμνημα». Καὶ ὁ Φραῖνκελ καταλήγει: «Κοίταξα τὴν
πρασιὰ ποὺ ἁπλωνόταν δίπλα μας καὶ εἶχα ἕνα μοναδικὸ ἀβάσταγο
Βλ. B.M.W. Knox The oldest dead white European males and other reflections on
the classics (New York 1994).
34
Γιὰ τὸ ἀγγλικὸ παράδειγμα μὲ τὴν κλασσικὴ ἐκπαίδευση τῶν gentlemen τοῦ
Ἀγγλικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον αὐτὴ συναρτᾶται μὲ
ἰδεολογήματα γιὰ τὴν ἀνωτερότητα τοῦ Δυτικοῦ ἀνθρωπισμοῦ βλ. Graff
Introduction 72κἑ.
35
Graf Introduction 67, 90.
36
Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν West Κριτική 13.
33

20

συναίσθημα: νῦν μοι χάνοι εὐρεῖα χθών. Ἀργότερα μοῦ φάνηκε πὼς
ἐκείνη

τὴν

στιγμὴ

κατάλαβα

τὸ

νόημα

τῆς

πραγματικῆς

φιλολογίας». Εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ ἐντυπωσιογραφία ποὺ κυριαρχεῖ
σὲ ἀρκετὲς μελέτες γιὰ τὴν λογοτεχνία37 δὲν ἀποτελεῖ τὴν πιὸ
ἐνδιαφέρουσα μορφὴ κριτικῆς. Ὅμως τὸ νὰ μπορεῖ ὁ μελετητὴς νὰ
διακρίνει ἕναν ὡραῖο ἀπὸ ἕναν ἀδιάφορο στίχο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι
ἀσήμαντο, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ θέμα τῆς μελέτης του.
Δὲν κολακεύει τὸν Ψελλὸ ἡ πληροφορία ὅτι ἔγραψε μιὰ πραγματεία
μὲ θέμα τὸ ἂν ὁ Εὐριπίδης ἦταν ἢ ὄχι ἀνώτερος ποιητὴς ἀπὸ τὸν
Γεώργιο Πισίδη.38
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τώρα στὶς «ἀπρόσμενες συναντήσεις»
φιλολογίας καὶ λογοτεχνικῆς θεωρίας,39 ἐνδιαφέρον παράδειγμα
ἀποτελεῖ τὸ ζήτημα τῶν δεσμῶν ποὺ ἑνώνουν (ἢ δὲν ἑνώνουν) τὸ
κείμενο μὲ τὴν ἱστορία. Ἡ ἐπιμονὴ στὴν ἱστορικὴ κατανόηση
χαρακτήριζε

μιὰ

ἐκδοχὴ

τῆς

παραδοσιακῆς

φιλολογίας,

ποὺ

βασιζόταν στὴν πεποίθηση ὅτι τὰ κείμενα πρέπει νὰ διαβάζονται μὲ
βάση τὴν ἐποχή τους. Ἀπὸ μιὰ διαφορετικὴ διαδρομή, ἡ ἴδια ἄποψη
ἐμφανίζεται καὶ σὲ κάποιες ἐκδοχὲς τῆς θεωρητικῆς κριτικῆς ποὺ
θὰ ἐξετάσουμε παρακάτω, μὲ κύριο ἐνδιαφέρον τὴν ἀνάδειξη τῆς
θέσης τοῦ ἑρμηνευτῆ κατὰ τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν προσπάθεια τῆς
ἀποτίναξης τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ μύθου τῶν αἰωνίων ἀξιῶν.40

στιγμὴ

κατὰ

τὴν

ὁποία

θὰ

ἔλεγε

κανεὶς

ὅτι

συγκρούσθηκαν τὰ μεγαλύτερα ὀνόματα ἀπὸ κάθε πλευρὰ σὲ σχέση
μὲ τὴν ἀρχαιότητα εἶναι μὲ τὴν διαμάχη μεταξὺ Νῖτσε-Βιλαμόβιτς,
ποὺ ἀκολούθησε τὴν ἔκδοση τῆς Γέννησης τῆς Τραγωδίας.41 Ὁ
Δημηρούλης Φάντασμα 21-2. Τὸ φαινόμενο εἶναι ὀξύτερο στὴν περίπτωση τῆς
νεοελληνικῆς φιλολογίας, διότι στὴν περίπτωση τῆς τραγωδίας πρῶτον ἡ
ἀξιολόγηση τῶν τραγικῶν φαντάζει περιττή καί, δεύτερον, ἡ ἔρευνα
ἀπορροφᾶται ἀπὸ τὰ γλωσσικὰ καὶ ἱστορικὰ προβλήματα.
38
Reynolds-Wilson Ἀντιγραφεῖς 88.
39
Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο εἶναι ἡ παλιὰ φιλολογικὴ συνήθεια τῆς ἀνίχνευσης
λογοτεχνικῶν ἐπιρροῶν καὶ δανείων («Quellenforschung») τῆς παραδοσικακῆς
φιλολογίας ἡ ὁποία δίνει τὴν θέση της στὴν ἀναβαπτισμένη καὶ πιὸ φορτισμένη
θεωρητικὰ ἔννοια τῆς «διακειμενικότητας» Sullivan Introduction 9.
40
Fowler Modern 4.
41
Στὸ S. Goldhill Modern critical aproaches to Greek tragedy στὸ Easterling
Companion 325κἑ. ὑπάρχει μιὰ ἐνδιαφέρουσα προσπάθεια ἀνίχνευσης τῶν
ἐπιβιώσεων τῆς διαμάχης αὐτῆς στὶς τρέχουσες μεθοδολογικὲς ἔριδες στὴν
37

21

Βιλαμόβιτς,

συνομήλικος

καὶ

πρώην

συμμαθητὴς

τοῦ

Νῖτσε,

δημοσίευσε μιὰ εἰκοσιοκτασέλιδη κριτικὴ στὴν ὁποίαν μεμφόταν
τὸν

φιλόσοφο

γιὰ

τὶς

φιλολογικές

του

γνώσεις

καὶ

τὴν

βιβλιογραφική του ἐνημέρωση καὶ κατέληγε καὶ μὲ ἕναν ὑπαινιγμὸ
γιὰ τὸ ὅτι ὁ τελευταῖος δίδασκε ἤδη στὸ πανεπιστήμιο τῆς
Βασιλείας χωρὶς

νὰ κατέχει

διδακτορικὸ

δίπλωμα.

Νῖτσε

ἀντέδρασε ἐξ ἴσου καυστικὰ μὲ ἕνα κείμενο μὲ τὸν εἰρωνικὸ τίτλο
Ἐμεῖς

οἱ

φιλόλογοι42

ὅπου

ἀντιπαρέβαλλε

τὸν

στεῖρο

σχολαστικισμὸ τῶν φιλολόγων πρὸς τὸ πνεῦμα τῶν ἀρχαίων. Μία
ἀπὸ τὶς αἰτίες τῆς διαμάχης σχετιζόταν μὲ τὴν ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ
μιὰ ἱστορικὰ προσανατολισμένη κατανόηση τῶν ἀρχαίων ἀπὸ τὴν
μία πλευρὰ καὶ τὴν ἑρμηνευτικὴ οἰκειοποίηση ἀπὸ τὴν ἄλλη. Γιὰ τὸν
Βιλαμόβιτς:43
«ἔργο τῆς φιλολογίας εἶναι νὰ ξαναζωντανέψει μὲ τὴν δύναμη τῆς
ἐπιστήμης τὴν περασμένη ἐκείνη ζωή, τὸ τραγούδι τοῦ ποιητῆ, τὴν σκέψη
τοῦ φιλοσόφου καὶ τοῦ νομοθέτη, τὴν ἱερότητα τοῦ ναοῦ καὶ τὰ
συναισθήματα

τῶν

πιστῶν

καὶ

τῶν

ἀπίστων,

τὴν

ποικιλόμορφη

δραστηριότητα στὴν ἀγορὰ καὶ στὸ λιμάνι, στὴν γῆ καὶ στὴν θάλασσα καὶ
τοὺς ἀνθρώπους στὴν δουλειὰ καὶ στὸ παιχνίδι τους».

Μὲ παρόμοιο τρόπο ὁ Χέρμαν (Hermann), στὴν διαμάχη του μὲ τὸν
Μπέκ (Böckh),44 ὑποστήριζε ὅτι θὰ πρέπει τόσο νὰ ἔχουμε μελετήσει
τὰ ἀρχαῖα κείμενα, ὥστε νὰ γίνουμε ἀρχαῖοι γιὰ νὰ καταλάβουμε
τοὺς ἀρχαῖους.45 Μὲ ἄλλα λόγια, «νὰ κάνουμε τὸν περίπατό μας στὸ
φιλολογία.
42
‘Wir die Philologen’. Οἱ σημειώσεις φτάνουν τὶς ἑκατὸ σελίδες. Ἀγγλικὴ
μετάφραση ἔχει δημοσιευθεῖ στὸ F. Nietzsche (1973-4) ‘Notes for ‘We Philologists’
transl. W. Arrowsmith’ Arion n.s.1: 279-380.
43
Ἀπὸ τὸ Geschichte der Philologie. Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Γ. Χριστοδούλου ἀπὸ
τὸ Φιλολογικὰ Ραπίσματα, ἤγουν Ἔργα καὶ Ἡμέραι καθηγητῶν τῆς Φιλολογίας
στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (Ἀθήνα 1992) 133. Ἔχει
ἐνδιαφέρον πάντως ὅτι, ὅπως παρατηρεῖ ὁ B. Williams Shame and Necessity
(Berkeley 1993) 19 ἡ διατύπωση τοῦ Βιλαμόβιτς ὅτι «τὰ φαντάσματα τῶν
ἀρχαίων ἔχουν ἀνάγκη ἀπὸ τὸ αἷμα μας γιὰ νὰ τραφοῦν» προέρχεται ἀπὸ τὸν
Νῖτσε.
44
Θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιλέξει κανεὶς τὴν διαμάχη ἀνάμεσα στοὺς Böckh καὶ
Hermann γιὰ τὴν συζήτηση αὐτή, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης ἔχουν θεωρηθεῖ ἀρχέτυπα τῆς
διαμάχης ποὺ κληρονομήσαμε ὣς σήμερα. Βλ. D.L. Selden (1990-1) ‘Classics and
contemporary critisism’ Arion 1: 164.
45
Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη [A. Benjamin (ed) Post-structuralist classics (London
1988) 2] ὅτι ὁ Μπὲκ ἀνήκει σὲ μιὰ πνευματικὴ παράδοση ποὺ περιλαμβάνει τοὺς
Βόλφ (ἄλλο bette noir γιὰ τὸν Βιλαμόβιτς), Σλαϊερμάχερ καὶ συνεχίζει ὣς τοὺς
Ντιλτάυ, Χάιντεγγερ, Γκάνταμερ καὶ Ρικέρ.

22

Παρίσι ντυμένοι ὅπως ὁ Πλάτων», κατὰ τὴν εἰρωνικὴ φράση τοῦ
Βολταίρου.46 Ἀπέναντι στὴν προτροπὴ νὰ γίνουμε ἀρχαῖοι γιὰ νὰ
κατανοήσουμε τοὺς ἀρχαίους ὑπῆρχε μία παράδοση ποὺ ἀντέτασσε
τὸ αἴτημα τῆς ἑρμηνευτικῆς δεξίωσης τῶν ἀρχαίων. Μαχόμενος ὁ
Νῖτσε τὶς ἱστορικὲς ἀναγνώσεις τοῦ τέλους τοῦ δεκάτου ἐνάτου
αἰῶνος ἔγραφε:
«μόνο ἀντλώντας ἀπὸ τὴν ὕψιστη δύναμη τοῦ παρόντος σᾶς ἐπιτρέπεται νὰ
ἑρμηνεύετε τὸ παρελθόν: μόνο ἐντείνοντας στὸ ἔπακρο τὶς πιὸ εὐγενικὲς
ἰδιότητές σας θὰ μαντέψετε ὅ,τι ἀξίζει νὰ γνωρίσει καὶ νὰ διαφυλάξει
κανείς, ὅ,τι μεγάλο ὑπάρχει στὸ παρελθόν [...] Μὴ δίνετε πίστη σὲ μιὰ
ἱστοριογραφία ἐφόσον δὲν ἀναδύεται ἀπὸ τὸ κεφάλι τῶν πιὸ σπάνιων
πνευμάτων».47

Ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα σὲ σχέση μὲ τὴν τραγωδία, ὅπως
γίνεται σήμερα, κινεῖται πρὸς δύο κατευθύνσεις: εἴτε πρὸς τὴν
χρήση τῶν τραγικῶν κειμένων ὡς ἱστορικῶν τεκμηρίων εἴτε πρὸς
τὴν χρήση ἱστορικῶν πληροφοριῶν γιὰ τὴν πληρέστερη κατανόηση
τῶν ἔργων.48 Σὲ σχέση μὲ τὴν πρώτη, ἡ τραγωδία κατὰ κανόνα
ἀποφεύγει τὴν ἀναφορὰ σὲ ἐπίκαιρα γεγονότα, δὲν τὰ ἐπιλέγει ὡς
ὑλικό της.49 Εὔγλωττη εἶναι ἐξ ἄλλου ἡ ἱστορία ποὺ ἀφηγεῖται ὁ
Ἡρόδοτος,50 σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Φρύνιχος τιμωρήθηκε διότι
γράφοντας ἕνα ἔργο γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Μιλήτου θύμισε στοὺς

Τὸ παράθεμα ἀπὸ τὸ P. Vidal- Naquet ‘Ὁ Οἰδίπους στὴν Βιτσέντζα καὶ τὸ Παρίσι'
στὸ J.P. Vernant, P. Vidal-Naquet Μῦθος καὶ τραγωδία στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα τόμ. Ι
(Paris 1972 Ἀθήνα 1974) 273· ἡ φράση ἀφορᾶ στὴν χρήση τοῦ Χοροῦ στὴν
τραγωδία, ὅπως τὸν εἶχε συμβουλεύσει ὁ Dacier.
47
Ἀπὸ τὸ δεύτερο δοκίμιο τῶν Παράκαιρων Στοχασμῶν δημοσιευμένο στὰ
ἑλληνικὰ μὲ τίτλο Φ. Νῖτσε Ἱστορία καὶ ζωή (Ἀθήνα 1993) 65. Ἐπίσης 13, 41, 99,
101.
48
Βλ. τὴν φράση τοῦ Sommerstein γιὰ τὰ τραγικὰ ἔργα ὡς: «ἀνεκτίμητα ἱστορικὰ
τεκμήρια». ‘The Theatre Audience, the Demos and the Suppliants of Aeschylus’
στὸ C. Pelling (ed.) Greek tragedy and the historian (Oxford 1997) 63· Α. Podlecki
The political background of Aeschylean tragedy (Ann Arbor 1966) 8-9. Παρόμοια
χωρία ἀπὸ τὴν σχετικὰ πρόσφατη βιβλιογραφία ἔχει ἀλιεύσει ὁ J. Griffin
‘Sophocles and the democratic city’ στὸ J. Griffin Sophocles revisited: essays
presented to Sir Hugh Lloyd-Jones (Oxford 1999)73.
49
Γιὰ τὸ ὅτι ἡ τραγωδία σπανίως ἀναφέρεται ξεκάθαρα σὲ ἐπίκαιρα γεγονότα
φαίνεται πὼς διαμορφώνεται μία συναίνεση μεταξὺ τῶν μελετητῶν. Βλ. τὴν
σύνοψη τοῦ Pelling Conclusion στὸ Pelling Greek 216. Οἱ ἀρχαῖοι θεωροῦσαν ὅτι
αὐτὸ ἦταν ἔργο τῆς κωμωδίας, ὄχι τῆς τραγωδίας. Βλ. Σ. Σοφ.Ἠλ. 62.
50
Ἡρδτ. 6.21.2.
46

23

Ἀθηναίους «οἰκήια κακά».51 Ἡ ἄποψη πὼς ἔχουμε ἀνάγκη τὸ
ἱστορικὸ πλαίσιο γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ κείμενο ἔχει ἐμπνεύσει
ἀρκετὲς παραδοσιακὲς ἐργασίες, ὅπου μελετῶνται οἱ σχέσεις τοῦ
συγγραφέα μὲ τὸν ἱστορικὸ περίγυρο. Ἐνῶ δὲν λείπουν καὶ σήμερα
προσπάθειες νὰ συνδεθοῦν συγκεκριμένοι στίχοι ἢ καὶ ὁλόκληρα
ἔργα μὲ συγκεκριμένα πρόσωπα καὶ γεγονότα τῆς ἀρχαιότητος, 52 ἡ
σημερινὴ ἔρευνα πολὺ σπάνια θὰ διακινδυνεύσει νὰ πεῖ ὅτι «ὁ
στίχος 1119 τῆς Ἀντιγόνης ἀποτελεῖ ἀναφορὰ στὴν ἀποικία στοὺς
Θουρίους».53 Ἡ σύνδεση ποὺ ἐπιχειρεῖται εἶναι ὄχι τόσο μὲ
συγκεκριμένα γεγονότα54 ἀλλὰ μὲ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν
νοοτροπιῶν

καὶ

ἀντιλήψεων,

τῆς

πολιτικῆς

ἰδεολογίας,

τῆς

θρησκείας καὶ τῆς τελετουργίας τοῦ 5ου αἰῶνος.55 Ἡ μετατόπιση
αὐτὴ ὀφείλει πολλὰ στὴν σχολὴ τοῦ Βερνάν (Vernant), ἡ ὁποία
ἔθεσε ὡς κεντρικὸ στόχο της τὴν κατανόηση τῆς «ἱστορικῆς
στιγμῆς» τῆς τραγωδίας, τοῦ γενικοῦ ἱστορικοῦ πλαισίου. Αὐτὴ ἡ
προσέγγιση μπορεῖ νὰ ἀφορμᾶται σὲ κάθε περίπτωση ἀπὸ τὴν
ἀνάγκη νὰ διερευνηθεῖ, π.χ., ἡ θέση τῶν γυναικῶν καὶ δούλων, ἡ
σημασία τῆς θρησκείας καὶ τελετουργίας, καὶ γενικῶς ὅλα τὰ
Ἐξαίρεση ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸν κανόνα εἶναι οἱ Πέρσαι, ὅπου ὅμως καὶ πάλι ἡ
ἀναφορὰ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων εἶναι ὑποταγμένη στὶς ἀνάγκες τῆς
ἀφήγησης.Ἡ θέση αὐτὴ ἀναπτύσσεται διεξοδικὰ στὸ C. Pelling ‘Aeschylus’ Persae
and History' στὸ Pelling Greek. Βλ. Podlecki Political 8-9 καὶ Podlecki Political 81κἑ
καὶ ἰδ. 90κἑ. γιὰ τὴν ἀντίθετη ἄποψη. Στὴν περίπτωση τῶν Εὐμενίδων εἶναι
φανερὴ ἡ ἀναφορὰ σὲ ἐπίκαιρα γεγονότα ἀλλὰ εἶναι κοινῶς γνωστὸ πὼς εἶναι
διαβόητα δύσκολο νὰ ἀνιχνευθοῦν οἱ ἀπόψεις τοῦ συγγραφέα γι' αὐτά. P.
Cartledge ‘Deep plays’: theatre as process in Greek civic life’ στὸ Easterling
Companion 22· A.H. Sommerstein Αἰσχύλου Εὐμενίδες (Cambridge 1989, Ἀθήνα
2000) τὸ κεφ. ‘Ἕνα ἔργο τοῦ καιροῦ του’ σ.55-64· A. H. Sommerstein Aeschylean
tragedy (Bari 1996) 395κἑ.
52
Π.χ. ὁ Φιλοκτήτης μὲ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀλκιβιάδη, στὸ A.M. Bowie ‘Tragic
filters for History’ στὸ Pelling Greek 56· P.W. Rose ‘Historicizing Sophocles’ Ajax’
στὸ Goff History 61-63.
53
Shmid-Stählin (1929-48), ἡ ἀναφορὰ στὸ Bowie Tragic 39.
54
Εἰδικὰ στὴν περίπτωση τοῦ Σοφοκλῆ αὐτὸ δυσκολεύει ἀκόμη περισσότερο ἐξ
αἰτίας τῶν ἀβέβαιων χρονολογήσεων.
55
Ἡ στροφὴ τῆς ἔρευνας πρὸς τὴν ἱστορικὴ κατανόηση γίνεται ἀντιληπτὴ καὶ μὲ
μιὰ ματιὰ στοὺς τίτλους σημαντικῶν πρόσφατων συλλογῶν. Χαρακτηριστικά: J.J.
Winkler, F. Zeitlin (eds) Nothing to do with Dionysus? Athenian drama in its social
context (Princeton 1990)· A.H. Sommerstein et al (eds)Tragedy, comedy and the
polis; papers from the Greek drama conference, Nottingham 18-20 July 1990 (Bari
1993)· R. Scodel Theater and society in the classical world (1993)· C. Pelling (ed.)
Greek tragedy and the historian (Oxford 1997). Διαφορετικὴ εἶναι ἡ περίπτωση
τῶν M. S. Silk (ed) Tragedy and the tragic: Greek theatre and beyond (Oxford
1996) καὶ P.E. Easterling (ed) The Cambridge companion to Greek tragedy
(Cambridge 1997), ποὺ ἔχουν πιὸ διαχρονικὸ ἐρευνητικὸ προσανατολισμό.
51

24

στοιχεῖα τοῦ ἀρχαίου κόσμου ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος
ἔχει ἀποξενωθεῖ. Λαμβάνοντας ὑπ' ὄψιν αὐτὴν τὴν διεύρυνση τοῦ
πεδίου, ἀπὸ συγκεκριμένα γεγονότα τοῦ 5ου αἰῶνος σὲ πολιτικὲς
ἰδέες καὶ νοοτροπίες ἐν γένει, ἡ ἔμφαση στὴν ἱστορικὴ κατανόηση
εἶναι κοινή.
Στὶς ἀναγνώσεις ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν θὰ χρησιμοποιηθεῖ
ἱστορικὸ ὑλικὸ μόνο προκειμένου νὰ ἀποφευχθοῦν λαθροχειρίες ἐκεῖ
ὅπου ἡ ἄγνοια τῶν δεδομένων τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς θὰ ὁδηγοῦσε σὲ
παρερμηνεῖες. Δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε πλήρως τὸν Αἴαντα
ἂν ἀγνοοῦμε τὴν ἀρχαία λατρεία τοῦ ἥρωος ἢ δὲν εἴμαστε σὲ θέση
νὰ ἀναγνωρίσουμε τὴν ἀναφορὰ στὴν τελετουργία ποὺ ὑπάρχει στὸ
ἴδιο τὸ κείμενο· δὲν μποροῦμε νὰ ἀξιολογήσουμε τὴν ἐκδίκηση τῆς
Ἠλέκτρας ἂν δὲν γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἡρωικὸς κώδικας τιμοῦσε τὸ
μίσος πρὸς τοὺς ἐχθρούς, ὅσο καὶ τὴν βοήθεια πρὸς τοὺς φίλους.
Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κατανοηθοῦν ὅλα τὰ σημεῖα, στὰ ὁποῖα τὸ
πέρασμα τοῦ χρόνου ἔχει ἐπιφέρει τέτοιες ἀλλαγὲς στὶς ἀντιλήψεις
καὶ προσλαμβάνουσες παραστάσεις μας, ὥστε κινδυνεύουμε ἀπὸ
παρανοήσεις χωρὶς κάποια ἀρχαιογνωσία. Ἕνας λόγος γιὰ τὸν
ὁποῖον ἡ ἐμμονὴ μιᾶς μερίδας λογοτεχνικῶν κριτικῶν (περισσότερο
συνδεδεμένων μὲ τὴν Νέα Κριτικὴ καὶ τὸν Ρωσικὸ Φορμαλισμὸ
παλαιότερα, πιὸ πρόσφατα μὲ τὸν ἀποδομισμό) στὴν προτεραιότητα
τοῦ κειμένου δὲν βρίσκει κάποτε πρόσφορο ἔδαφος στὴν τραγωδία,
εἶναι ὅτι μεγάλο μέρος τῶν τραγικῶν ἔργων εἶναι ἀκατανόητο
χωρὶς κάποιες πληροφορίες ἱστορικοῦ χαρακτῆρα.
Στὴν τάση τῆς σημερινῆς ἔρευνας νὰ προσγειώσει τὰ
κείμενα στὸν ἱστορικὸ τους περίγυρο κερδίζουμε τὴν ἀποτίναξη τοῦ
οὑμανιστικοῦ μύθου τῶν αἰωνίων, ἀναλλοίωτων ἀξιῶν ἀλλὰ μένει
νὰ

δειχθεῖ

τὸ

τὶ

θὰ

ἀντικαταστήσει

τὶς

οὑμανιστικὲς

ψευδαισθήσεις. Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι οἱ ἀξίες καὶ τὰ συναισθήματα
παραμένουν
ἀνιστόρητος.

ἴδια
Ἂν

ἀνὰ
ὅμως

τοὺς
στὴν

αἰῶνες
θέση

πράγματι
τῆς

ἐλέγχεται

Ἀντιγόνης

ὡς

ἡμιθέας-

ἡρωομάρτυρος56 τοποθετήσουμε τὴν Ἀντιγόνη ποὺ αὐτοθυσιάζεται
56

S. Weil Intimations of Christianity among the ancient Greeks (London 1957) 8.

25

διότι, «ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ ἀρχαῖες ἰατρικὲς θεωρίες», οἱ ἀρχαῖοι
πίστευαν πὼς ἡ παρατεταμένη ὑπὲρ τὸ δέον παρθενία προκαλεῖ
ὀρμονικὴ ροπὴ πρὸς τὸν θάνατο, ἡ ὁποία θεραπεύεται μὲ τὸν
γάμο,57 ἴσως οἱ ἀνθρωπιστικοὶ μῦθοι εἶναι προτιμότεροι. Αὐτὸ θὰ
πεῖ ὅτι ἡ ἐπιτυχία κάθε ἀνάγνωσης δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ κρίνεται
κατὰ περίπτωση.
Ἀκόμη καὶ στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ ἱστορικὲς
πληροφορίες εἶναι χρήσιμες, ὅμως, θὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ ἑρμηνεία
δὲν ἐξαντλεῖται σ' αὐτές. Ἡ ἐμμονὴ στὴν ἱστορικὴ κατανόηση θὰ
πρέπει νὰ μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ καὶ στὰ προβλήματα ποὺ θέτει ἡ
ἱστορία

τῆς

πρόσληψης

τῶν

κειμένων.

Καθὼς

ζητοῦμε

νὰ

τοποθετηθοῦμε σὲ σχέση μὲ τὸ ἂν ἡ τραγωδία ἀπευθύνεται στὸν
καιρό της ἢ σὲ κάθε τόπο καὶ καιρό, δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε
τὸ

ἀντικειμενικὸ

γεγονὸς

τῆς

ἐντυπωσιακῆς,

συνεχοῦς

ἐπανοικειοποίησης τῶν τραγικῶν κειμένων σὲ μεταγενέστερες
ἐποχές.58 Τὸ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ ἐξηγήσει ταυτοχρόνως τὸ
πολιτιστικὸ ρίζωμα στὸν 5ο αἰῶνα ἀλλὰ καὶ τὴν διαχρονικὴ
ἀπήχηση τῆς τραγωδίας εἶναι αἴτημα ἐν πολλοῖς ἀντιθετικό.
Χαρακτηριστικὸ καὶ πολὺ ἐνδιαφέρον παράδειγμα ἀποτελεῖ τὸ ἔργο
τῆς

Ἤ.

Χῶλ

(E.

Hall).

σημαντικὴ

ἐργασία

της

γιὰ

τὶς

ἀναπαραστάσεις τῶν βαρβάρων στὴν ἀρχαιότητα59 ἀποτελεῖ μιὰ
φημισμένη προσπάθεια νὰ κατανοηθεῖ μία πλευρὰ τῆς ἑλληνικῆς
πολιτικῆς ἰδεολογίας μέσα ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία κλασσικῶν ἔργων,
ἐνάντια στὶς κυρίαρχες ἐξιδανικεύσεις γιὰ τοὺς ἀρχαίους. Στὸ

Ἱππ. Virg. 16, S. Goldhill ‘Character and action, representation and reading,
Greek tragedy and its critics’ στὸ Pelling C. (ed) Characterization and individuality
(Oxford 1990) 104.
58
Ἐνδεικτικά: J.J.Clauss, S.J. Sarah (eds) Medea: essays on Medea in myth,
literature, philosophy, and art (Princeton 1997)· G. Steiner Οἱ Ἀντιγόνες: ὁ μῦθος
τῆς Ἀντιγόνης στὴν λογοτεχνία, τὶς τέχνες καὶ τὴν σκέψη τῆς Ἐσπερίας (Oxford
1984, Ἀθήνα 2001)· J.L. Backès Ὁ μύθος τῆς Ἑλένης (Adosa 1984, Ἀθήνα 1992),
μὲ ἕνα ἐπίμετρο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ποίηση στὴν ἑλληνικὴ ἔκδοση· γιὰ μιὰ κριτικὴ
ἀποτίμηση τῆς ἀπουσίας τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς δημιουργίας σὲ αὐτὲς τὶς
μελέτες βλ. Γ. Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη. Δραματουργικὴ ἀνάλυση-Μετάφραση (Ἀθήνα
1994) 36.
59
Ε. Hall Inventing the Barbarian: Greek self-definition through tragedy (Oxford
1989).
57

26

κείμενό της μὲ τίτλο Ἡ Κοινωνιολογία τῆς Ἀθηναϊκῆς Τραγωδίας60
ξεκινᾶ μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικό, ἐξηγῶντας πώς:
«ἡ Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία ἦταν μιὰ ξενοφοβική, πατριαρχικὴ καὶ
ἀποικιοκρατικὴ κοινότητα, (...) καὶ ἡ τραγωδία ἀποδείχθηκε δεκτικὴ σὲ
ἑρμηνεῖες ποὺ φανερώνουν τὴν ἔκφραση ἰδεῶν ἀπαραίτητων γιὰ τὴν
διαιώνιση τοῦ συστήματος, ἰδεῶν ποὺ ὑπονοοῦν τὴν κατωτερότητα τῶν
ξένων, τῶν γυναικῶν καὶ τῶν δούλων. (...) Μέσῳ κάποιων στερεότυπων
πλοκῶν ἡ τραγωδία ἐπιβεβαίωνε στὴν φαντασία τῶν θεατῶν τὸν
κοινωνικὸ κόσμο στὸν ὁποῖον ζοῦσαν».61

Αὐτὴ εἶναι, μὲ ἐλάχιστες περικοπές, ἡ πρώτη παράγραφος, ποὺ
θέτει ὡς στόχο νὰ ἀποκαλύψει τὴν τραγωδία, ὅπως κρύβεται πίσω
ἀπὸ τὶς ἐξιδανικεύσεις. Ἀφοῦ ἐξετάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον
γυναῖκες, δοῦλοι καὶ ξένοι ἀναπαριστῶνται στὴν τραγωδία, τὸ ἴδιο
κείμενο καταλήγει ὡς ἑξῆς:
«Ἡ ἀξίωση τῆς Ἀθηναϊκῆς τραγωδίας νὰ εἶναι μιὰ ἀληθινὰ δημοκρατικὴ
μορφὴ τέχνης εἶναι, λοιπόν, παραδόξως, πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς
δημοκρατικὲς ἀξιώσεις τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀθηναϊκοῦ κράτους. Ἡ ἔνταση,
ἀκόμη ἡ ἀντίφαση, ἀνάμεσα στὴν ἐξισωτικὴ μορφὴ τῆς τραγωδίας καὶ
τὴν κρατοῦσα ἰεραρχικὴ κοσμοθεωρία τοῦ περιεχομένου της εἶναι ἡ
βάση τῆς διιστορικῆς της ζωντάνιας. Εἶναι σίγουρα ἕνας σημαντικὸς
λόγος γιὰ τὸ γιατὶ ἀποδεικνύεται τόσο δεκτικὴ σὲ συνεχῆ πολιτικὴ
ἐπανερμηνεία στὰ θέατρα τῆς μοντέρνας ἐποχῆς.»62

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἐξαγγελίες τοῦ προλόγου, λοιπόν, ἡ
κατακλεῖδα περιγράφει κάτι ποὺ μοιάζει ἀνησυχητικὰ σὲ αὐτὸ
ἀκριβῶς ποὺ μιὰ ἀντι-οὐμανιστικὴ ἀνάγνωση θὰ ἤθελε πάσῃ θυσίᾳ
νὰ ἀποφύγει: τὴν διαπίστωση ὅτι ἡ τραγωδία, τὴν ὥρα ποὺ
ἀποτελεῖ σαφῶς τέκνο τοῦ καιροῦ της, ἔχει πλευρὲς οἱ ὁποῖες
ξεπερνοῦν

τὴν

ἐποχή

της,

οἱ

ὁποῖες

καὶ

τὴν

καθιστοῦν

ἀναγνωρίσιμη σὲ τόσους διαφορετικοὺς τόπους καὶ καιρούς. Οἱ
ἄνθρωποι δὲν ἐρωτεύονταν πάντοτε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀλλὰ ἂν ἡ
Μήδεια

ἐξακολουθεῖ

νὰ

συγκινεῖ,

νὰ

ἑρμηνεύεται

καὶ

νὰ

ἐπανερμηνεύεται, αὐτὸ δὲν ὀφείλεται σὲ ἀρχαιογνωστικὸ μεράκι
60
61
62

Ε. Hall ‘The sociology of Athenian tragedy’ στὸ Easterling Companion 93-126.
Hall Sociology 93.
Hall Sociology 126.

27

τῶν θεατῶν καὶ ἀναγνωστῶν. Ἔχει εἰπωθεῖ63 πὼς «τὸ ἔργο
Ὀθέλλος δὲν ἔχει γιὰ θέμα του τὴν Ζήλεια ἀλλὰ τὴν ζήλεια τοῦ
Ὀθέλλου.

Τὸ

ἰδιαίτερο

εἶδος

ζήλειας

ποὺ

θὰ

ἔνιωθε

ἕνας

Μαυριτανὸς νυμφευμένος μὲ μιὰ Βενετή». Ἂν αὐτὸ ἀλήθευε θὰ εἶχε
ὡς συνέπεια ἡ ἀνάγνωση τοῦ Ὀθέλλου νὰ ἐνδιαφέρει μόνο
ζηλιάρηδες

Μαυριτανούς,

Βενετὲς

καὶ

φιλολόγους.

Ὅμως

ἀνάγνωση συμβαίνει στὸ σημεῖο, ὅπου συναντῶνται ἡ ζήλεια τοῦ
Ὀθέλλου μὲ τὴν ζήλεια, ὅπως τὴν καταλαβαίνουν σημερινοὶ
ἀναγνῶστες τοῦ Σαίξπηρ.64
Σὲ ἕνα ἄλλο παράδειγμα: ἡ Σουρβίνου-Ἴνγουντ (SourvinouInwood) ἔχει ἀφιερώσει σειρὰ ἄρθρων στὴν προσπάθεια νὰ δείξει
πὼς ἡ Ἀντιγόνη θὰ ὁδηγοῦσε τὸ ἀρχαῖο κοινὸ στὰ ἀντίθετα
συμπεράσματα

ἀπὸ αὐτὰ στὰ ὁποῖα καταλήγουν οἱ περισσότεροι

σύγχρονοι ἀναγνῶστες ἢ θεατές, διότι οἱ ἀρχαῖοι θὰ θεωροῦσαν
τὴν συμπεριφορά της ὄχι ἡρωϊκὴ ἀλλὰ ἀνάρμοστη γιὰ γυναῖκα.65 Ὁ
συλλογισμός της εἶναι ὅτι ἐφόσον οἱ ἀρχαῖοι καταπίεζαν τὶς
γυναῖκες, δὲν μπορεῖ νὰ θαύμαζαν τὴν Ἀντιγόνη.66 Τὸ ἀποτέλεσμα
εἶναι ὅτι ὑπογραμμίζει τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα ἡ Ἰσμήνη δηλώνει
ὑποταγὴ στὸ ἀντρικὸ φῦλο καὶ ὁ Κρέων πὼς δὲν θὰ ἀφήσει γυναῖκα
νὰ κυβερνήσει, θεωρῶντας τα χαρακτηριστικὰ τῶν ἀρχαίων
ἀντιλήψεων, καὶ παραγνωρίζει ὅτι ἡ Ἰσμήνη ἐπανεμφανίζεται
ἀλλαγμένη καὶ ὁ Κρέων πληρώνει τὴν φαλλοκρατική του κορώνα μὲ
W.T. Stace The meaning of beauty (London 1929) 161, ἡ ἀναφορὰ στὸ Wellek,
Warren Θεωρία 47.
64
Μέθοδος ἡ ὁποία ἔχει προφανῶς πολλὰ κοινὰ μὲ τὴν «σύνθεση τῶν ὁριζόντων».
Βλ. καὶ Eagleton Εἰσαγωγή 134.
65
C. Sourvinou-Inwood (1989) ‘Assumptions and the creation of meaning: reading
Sophocles’ Antigone’ JHS 109: 134-48· ‘Sophocles Antigone as a bad woman’ στὸ
Dieteren & E.Kloek (eds) Writing women into history (Amsterdam 1990).
Ἀκολουθεῖται (μὲ ἀναφορὰ στὰ ἄρθρα της) ἀπὸ τοὺς Wm.B. Tyrrell, L.J. Bennett
Recapturing Sophocles' Antigone (Lanham 1998) 3 στὴν προσπάθεια
«ἀποκατάστασης τοῦ ἀρχικοῦ νοήματος τοῦ ἔργου»· νομίζω ὅτι τὴν ἀκολουθοῦν
καὶ σὲ ὅλες τὶς ἀδυναμίες τῆς ἀνάγνωσής της.
66
Παρόμοια ἰσχύουν στὴν περίπτωση τοῦ Μ. Griffith Antigone Sophocles
(Cambridge 1999) 54: («οἱ ἐπιλογὲς γιὰ τὶς γυναῖκες εἶναι δύο: μίλησε, πράξε καὶ
πέθανε ἀπομονωμένη ἢ μεῖνε στὸ σπίτι, σώπασε καὶ ἄσε τοὺς ἄντρες νὰ
κυβερνοῦν μὲ λάθη » - θὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἔχει ἄδικο καὶ γιὰ τὴν Ἀντιγόνη καὶ
γιὰ τὴν Ἰσμήνη) καὶ Hall Sociology 93, ἡ ὁποία δηλώνει πὼς ἡ ὀπτική της εἶναι
ἀξεχώριστη ἀπὸ τὸ κοινωνικό της πλαίσιο, τὴν χωρὶς προηγούμενο ἐπιτυχία τοῦ
φεμινισμοῦ καὶ ἀντιρατσισμοῦ.
63

28

συντριβή. Τέλος, παραγνωρίζει πὼς ἡ Ἀντιγόνη, ἔστω καὶ γιὰ
λανθασμένους λόγους, σώζει τὴν πόλη της ἀπὸ τὸ μίασμα.67 Ἔτσι,
ἂν καὶ δηλώνεται ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἄλλες ἀναγνώσεις ἐδῶ θὰ
ἔχουμε

μιὰ

ἀνάγνωση

χωρὶς

παραμορφωτικοὺς

φακούς,

μιὰ

ἀνάγνωση «μὲ τὰ μάτια τῶν ἀρχαίων», ἐπειδὴ τὰ μάτια τῶν
ἀρχαίων ἔχουν κλείσει ἀπὸ καιρό, ἡ ἀνάγνωση καταλήγει νὰ
στηρίζει

πάλι

φεμινιστικὲς

προκαταλήψεις,

στὴν

προκειμένη

περίπτωση

προκαταλήψεις.68 Δὲν ἔχουν τόση σημασία γιὰ τὴν

συζήτησή μας οἱ συγκεκριμένες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴν ἀνάγνωσή της
τῆς

Ἀντιγόνης,

ὅσο

τὸ

ὅτι

ἀναφορὰ

στὴν

«πραγματικὴ

ἀρχαιότητα» εἶναι μόνο ρητορικὸς τόπος. Κάθε ἐπιστροφὴ στὴν
«πραγματικὴ ἀρχαιότητα» εἶναι ἐπιστροφὴ στὴν ἀρχαιότητα, ὅπως
τὴν παραδίδουν οἱ πηγὲς ἀνεμεμειγμένη μὲ ὅσα πιστεύει ὁ κάθε
μελετητὴς γιὰ αὐτὰ τὰ ὁποῖα παραδίδουν οἱ πηγές.
Τὸ γεγονὸς καθεαυτὸ δὲν ἀποφεύγεται. Κάθε ἀνάγνωση
εἶναι μία σύγχρονη ἀνάγνωση. Αὐτὸ εἶναι ἕνα σχόλιο τὸ ὁποῖο - γιὰ
νὰ

ἐπιβεβαιωθεῖ

ἰσχυρισμός

μας

γιὰ

τὴν

ὤσμωση

ποὺ

περιγράψαμε παραπάνω - ἔχει ἀπευθυνθεῖ ὄχι στὴν Χὼλ ἢ τὴν
Σουρβίνου-Ἴνγουντ ἀλλὰ στὸν Χῆθ (Heath), πολέμιο τῶν θεωρητικὰ
προσανατολισμένων ἀναγνώσεων, ὁ ὁποῖος ὑπερασπίζεται τὴν
προτεραιότητα τῶν ἀρχαίων πηγῶν γιὰ τὴν κατανόηση τῶν
ἀρχαίων ἔργων,
θεωρητικὴ

δηλώνοντας προγραμματικὴ ἐναντίωση στὴν

προσέγγιση.

Θὰ

ἀναφερθοῦμε

στὸν

διάλογο

ποὺ

προκάλεσε ἡ ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ Μ. Χῆθ, Ἡ Ποιητικὴ τῆς
Ἀρχαίας Τραγωδίας,69 στὸν βαθμὸ ποὺ συνδέεται μὲ θέματα ποὺ
ἔχουν εὐρύτερο ἐνδιαφέρον. Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἔχει τὸ πλεονέκτημα
ὅτι ἐκθέτει μιὰ ἀρκετὰ συντηρητικὴ ἐκδοχὴ τῶν στόχων καὶ
μεθόδων τῆς φιλολογίας ἀναλύοντας ἐκτενῶς τὰ μεθοδολογικὰ
προβλήματα, τὰ ὁποῖα σὲ γενικὲς γραμμὲς οἱ φιλολογικὲς ἔρευνες
Βλ. τοὺς στίχους 1015-22, 1080-3.
Πρέπει νὰ εἰπωθεῖ πὼς ἡ Sourvinou-Inwood ἔχει ἐκτενῶς γράψει γιὰ τὴν
διαδικασία τῆς διπλῆς ἐστίασης (zooming) τὴν ὁποία προτείνει προκειμένου νὰ
ἀποφεύγονται ἐτεροχρονισμοί. Θεωρῶ πὼς αὐτὸ δὲν ἔχει ἐπιτευχθεῖ στὰ δικά της
κείμενα.
69
M. Heath The poetics of Greek tragedy (London 1987).
67
68

29

ποὺ δὲν ἔχουν θεωρητικὸ προσανατολισμὸ τὰ θίγουν συνήθως
μᾶλλον ἀφοριστικά. Ἔδωσε ἔτσι τὴν δυνατότητα γιὰ μιὰ πιὸ
συνειδητὴ διερεύνηση αὐτῶν τῶν ζητημάτων σὲ μιὰ πρόσφατη καὶ
ἀρκετὰ ἐνδιαφέρουσα ἐκδοχή τους.
Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα τοῦ βιβλίου εἶναι ὅτι ἡ τραγωδία
στὴν

ἀρχαιότητα

Ἐπιστρατεύονται

στόχευε
λοιπὸν

στὸ

συναίσθημα,

πηγὲς70

ποὺ

ὄχι

στὸν

νοῦ.

ἀναφέρονται

στὴν

συναισθηματικὴ λειτουργία τῆς τραγωδίας, εἴτε γιὰ νὰ τὴν
ἐπαινέσουν

εἴτε

χαρακτηριστικὸ

γιὰ
τὴν

νὰ

τὴν

πίστη

ἐπικρίνουν,
στὴν

ἀλλὰ

μὲ

κοινὸ

πρωτοκαθεδρία

τοῦ

συναισθήματος. Οἱ ἀρχαῖοι πίστευαν, κατὰ τὸν Χῆθ, ὅτι στόχος τῆς
τραγωδίας ἦταν ἡ συγκίνηση, (αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο συζητήσιμο
σημεῖο, καθὼς ἀπαιτεῖ τὴν ὑποβάθμιση τῆς διδακτικῆς παράδοσης
τῆς ἀρχαιότητος)· συνεπῶς, ἀφοῦ οἱ ἀρχαῖοι γνωρίζουν καλύτερα
ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς σκοποὺς τῆς τραγωδίας71 (δεύτερο σημεῖο πρὸς
συζήτηση:

ἀξιολόγηση

τῶν

ἀρχαίων

πεποιθήσεων),

«διανοητικοποίηση» (intellectualisation) τῆς συζήτησης, δηλαδὴ ἡ
εἰσβολὴ διανοητικῶν κατασκευασμάτων σὲ ἀθῶα κείμενα, ἀποτελεῖ
βίαιη ἐφόρμηση τῆς θεωρίας στὰ κείμενα ἐνάντια στὸ πνεῦμα
τους.72
Ἡ ἐκτίμηση τοῦ Χῆθ πρὸς τὴν ἀρχαία κριτικὴ καὶ ἡ
συνακόλουθη πεποίθησή του ὅτι χρέος τῆς κριτικῆς εἶναι νὰ
ἀνασυστήσει τὶς προσδοκίες τοῦ ἀρχαίου κοινοῦ,73 βασίζεται στὴν
ἄποψη ὅτι, σὲ ἀντίθεση πρὸς τὶς θεωρητικὲς προκαταλήψεις τῶν
σημερινῶν ἀναγνωστῶν, στὴν ἀρχαιότητα θὰ βροῦμε ἀναγνώσεις
ἄδολες, ἀπρόσβλητες ἀπὸ τὰ παραμορφωτικὰ μάτια τῆς θεωρίας
καὶ τῆς ἀπόστασης τοῦ χρόνου. Ὅμως οἱ προσδοκίες τῶν ἀρχαίων
πρῶτον

δὲν

ἦταν

ἑνιαῖες74

καὶ

δεύτερον,

ὅπως

εἴπαμε

καὶ

Γοργίας 501e- 502d, Ἴων, Πολιτεία 606 a-b. Ηeath Poetics 35.
Heath Poetics 1, 3.
72
Ηeath Poetics 7. Παρακάτω (71) καλεῖ σὲ ἐγκατάλειψη αὐτοῦ τοῦ εἴδους
κριτικῆς!
73
Heath Poetics 1, 3.
74
Γιὰ ἀναφορὲς στὴν σύγχρονη κριτικὴ ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν ἀναφορὰ στὶς
προσδοκίες τοῦ κοινοῦ ὡς σὰν νὰ ἦταν συμπαγὲς βλ. F. Budelmann The language
of Sophocles. Community, communication and involvement (Cambridge 2000) 13
70
71

30

παραπάνω, εἶναι πάντοτε μιὰ κατασκευή, καὶ μάλιστα, ὅπως θὰ
δοῦμε, μιὰ κατασκευὴ ποὺ ἄλλοτε εἶναι καὶ ἄλλοτε δὲν εἶναι
ἐπιτυχής. Τὸ τὶ «πραγματικὰ» πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι δὲν θὰ μποροῦσε
νὰ χρησιμοποιηθεῖ παρὰ μόνο ὡς σχῆμα λόγου ὄχι μόνο, ἂν
διαθέταμε καλύτερες καὶ περισσότερες μαρτυρίες, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ
ἂν εἴχαμε ζήσει στὴν ἀρχαιότητα. Τὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ
γνωρίσουμε

τώρα

εἶναι

τὸ

πῶς

ἑρμηνεύει

ἕνας

σημερινὸς

μελετητὴς μερικὰ ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ ἔτυχε νὰ σωθοῦν γιὰ τὸ πῶς
ἔβλεπαν τὴν τραγωδία κάποιοι ἀρχαῖοι ποὺ ἄφησαν γραπτὰ
τεκμήρια τῶν ἀπόψεών τους.75
Ἡ δεύτερη ἀντίρρηση ποὺ ἔχει διατυπωθεῖ ἀφορᾶ στὴν
διδακτικὴ

παράδοση

τῆς

ἀρχαιότητας,

μὲ

κυριότερους

ἐκπροσώπους τὸν Ἀριστοφάνη στοὺς Βατράχους76 καὶ τὸν Πλάτωνα
στὴν Πολιτεία.77 Ὁ Χῆθ δὲν ἀγνοεῖ προφανῶς αὐτὰ τὰ κείμενα,
ὑποστηρίζει ὅμως πὼς αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι μιλώντας γιὰ
τὴν διδακτικὴ λειτουργία τῆς ποίησης σήμαινε στὴν οὐσία τὴν
προβολὴ ἠθικῶν ἀποφθεγμάτων καὶ προτύπων, ἐπρόκειτο δηλαδὴ
ὑπ.31. Εἶναι πάντως σωστὴ ἡ προσπάθεια τοῦ Taplin Ἀνοίγοντας 170-1 νὰ
μετριάσει τοὺς τόνους αὐτῆς τῆς κριτικῆς θυμίζοντας ὅτι τὸ θέατρο παραμένει,
σὲ ἀντίθεση π.χ. μὲ τὴν τηλεόραση, μιὰ συλλογικὴ ἐμπειρία.
75
Βλ. σχετικὰ καὶ τὶς ἀπόψεις τοῦ Vidal-Naquet Μύθος τομ.Β' 256κἑ. Στὴν
τραγωδία ἀπουσιάζει σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁ αὐτοαναφορικὸς λόγος, ὅπως τὸν
συναντοῦμε στὴν κωμωδία. Taplin Ἀρχαία 263· contra: γιὰ τὸν Χορὸ κατὰ τὴν
παράσταση A. Henrichs (1994-5) ‘Why should I dance?: choral self –referentiality
in Greek tragedy’ Arion 3.1.56-111· ἡ P.E. Easterling ‘Form and Performance’ στὸ
Easterling Companion 166-7 ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι θέμα ὕφους περισσότερο καὶ
παραθέτει παραδείγματα: Αἰσχ.Εὐμ.681, Ἀγ.39, Περσ.1.
76
Γιὰ τὸν διδακτικὸ ρόλο τῆς ποίησης στὸν Ἀριστοφάνη βλ. Ἀριστοφ. Βάτρ.38990, 686-7, 1009-10. Περισσότερες ἀναφορὲς στὸν Ἀριστοφάνη γιὰ τὸ ἴδιο θέμα σὲ
Sommerstein Frogs 15 ὑπ.67. Ὁ locus classicus εἶναι τὸ Ἀρ. Βάτρ.1009-10, ὅπου ἡ
ποίηση κρίνεται μὲ βάση τὸ ἠθικό της περιεχόμενο, καὶ μάλιστα γιὰ τὴν ἀκρίβεια
σὲ σχέση μὲ τὴν προτεραιότητα τοῦ διανοητικοῦ ἔναντι τοῦ συγκινησιακοῦ
στοιχείου. Βλ. I. Lada-Richards ‘Emotion and meaning in tragic performance’ στὸ
M.S. Silk (ed) Tragedy and the tragic: Greek theatre and beyond (Oxford 1996)
397-413. Ὁ Sommerstein Frogs 21-22 ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πληροφορία τοῦ Βίου
(Ἀριστοφάνους Βίος=Ar. test.1.35-39 K-A)
ὅτι ὁ ποιητὴς τιμήθηκε διότι
περιέλαβε τοὺς στίχους 686-7 γιὰ τὴν λειτουργία τοῦ ἱεροῦ Χοροῦ ποὺ νουθετεῖ
καὶ διδάσκει τὴν πόλη εἶναι ἐξαιρετικὰ πιθανὸ νὰ ἀπηχεῖ τιμητικὸ ψήφισμα, ποὺ
εἶχε ἐκδοθεῖ κατὰ τὴν κλασσικὴ ἐποχή.
77
Γιὰ τὴν Πλατ. Πολ.606e, M.C. Nussbaum The fragility of goodness: luck and
ethics in Greek tragedy and philosophy (Cambridge 2001) 122κἑ.· γιὰ τὸν
διδακτικὸ ρόλο τῆς ποίησης γενικὰ βλ. Ξενοφάνης D-K 21, Β10, Ἡρδτ 2.53,
Ἀριστοφ. Ἀχ. 500 μὲ O. Taplin (1983) ‘Tragedy and Trugedy’ CQ 33: 331- 3. Γιὰ
τὴν ἀντίθετη ἄποψη E.R. Dodds Plato Gorgias: A revised text with introduction
and commentary (Oxford 1959) 501d-502d σημ.· Heath Poetics 41.

31

γιὰ κάτι ἐξαιρετικὰ ἁπλοϊκὸ ἀπὸ πνευματικὴ ἄποψη.78 Ὀνόματα σὰν
τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοφάνους, ὅμως, δηλώνουν ὅτι πρῶτον
ὁ διάλογος γιὰ τὴν ἀρχαία ποίηση ἔπαιζε κεντρικὸ ρόλο στὸν
στοχασμὸ γιὰ τὸ πῶς πρέπει κανεὶς νὰ ζῆ (ἐξ ἄλλου ὡς τέτοια
ἀκριβῶς τὴν ἀντιμαχόταν ὁ Πλάτων) καί, δεύτερον, δὲν ἦταν,
ὅπως

ἰσχυριζόταν

βασισμένος

στὴν

τὸ

ἐπιχείρημα

ἀπὸ

συναισθηματικὴ

τὸ

ὁποῖο

λειτουργία

ξεκινήσαμε,

τῆς

ποίησης,

ἀδιάφορος γιὰ πνευματικὰ ζητήματα.79
Ἡ ὑποτιθέμενη ἁπλοϊκότητα τοῦ διδακτισμοῦ σχετίζεται
μὲ μία ἀκόμη ἀδυναμία τῆς ἄποψης τοῦ Χῆθ, τὴν ὁποία ἔχει
ἐπισημάνει ὁ Τάπλιν (Taplin):80 εἶναι διαφορετικὸ τὸ ἠθικὸ καὶ
πνευματικὸ περιεχόμενο ἑνὸς βιβλίου, ἀπὸ τὴν προβολὴ ἑνὸς ἠθικοῦ
μηνύματος.81 Αὐτὸ ἔχει ἄμεση σχέση καὶ μὲ τὸ δικό μας ἐγχείρημα.
Τὸ νὰ συζητήσουμε γιὰ ἕνα διανοητικὸ ζήτημα στὸν Σοφοκλῆ δὲν
θὰ πεῖ ὅτι προσπαθοῦμε νὰ ἀποκαλύψουμε τὶς ἀπόψεις τοῦ
συγγραφέως, ὅπως ἐμφανίζονται ἂν τραβήξουμε τὸ πέπλο τῆς
μυθοπλασίας· σημαίνει ὅτι προσπαθοῦμε νὰ σκεφτοῦμε γι' αὐτὸ τὸ
ζήτημα, ὅπως μᾶς κεντρίζει τὸ ἔργο παρακολουθώντας το σκηνὴ
πρὸς σκηνή, προσπαθώντας νὰ μὴν ἑρμηνεύουμε σὲ πεῖσμα τῆς
ἀρχιτεκτονικῆς του, τῆς σκιαγράφησης τῶν χαρακτήρων καὶ τῆς
ἐπιλογῆς τῆς ἐστίασης τοῦ ποιητῆ.
Τρίτο σημεῖο στὸ ὁποῖο τὸ βιβλίο του ἔχει δεχθεῖ τὰ πυρὰ
τῆς

κριτικῆς

εἶναι

ἐμμονή

του

στὴν

προτεραιότητα

τοῦ

συγκινησιακοῦ στοιχείου σὲ σχέση μὲ τὸ διανοητικό. Φαίνεται ὅτι ἡ
Ηeath Poetics 47.
Γιὰ νὰ εἴμαστε δίκαιοι μὲ τὸν Ηeath πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ πὼς ἡ ὑποβάθμιση τῆς
διδακτικῆς παράδοσης τῆς ἀρχαιότητας εἶναι καὶ τὸ μόνο σημεῖο στὸ ὁποῖο ἔχει
ἀποδεχθεῖ τὴν ὀρθότητα τῆς κριτικῆς ποὺ τοῦ ἀσκήθηκε. Heath Sophocles 41,
γιὰ D. Feeney 'Criticism ancient and modern' στὸ D. Innes, H. Hine, and C. Pelling,
(eds) Ethics and Rhetoric: classical essays for Donald Russell for his seventy fifth
birthday (Oxford 1995) 306.
80
O. Taplin (1987) The mapping of Sophocles’ Philoctetes’ BICS 34: 69 ὑπ.2.
ἀναπτύσσεται ἡ κριτικὴ στὸν Heath. Τὶς ἀπόψεις του ἔχει ἐκθέσει ὁ Taplin
ἐκτενῶς στὸ κεφ. ‘Συναίσθημα καὶ νόημα’, στὸ Taplin Ἀρχαία 252-271, ἰδ. 265κἑ.
Πρόκειται κατὰ τὴν ἄποψή μου γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ ὀξυδερκεῖς καὶ γλαφυροὺς
κριτικοὺς τῆς ἀρχαίας λογοτεχνίας, ἂν καὶ ἡ δεύτερη ἀρετή του δὲν σώζεται
στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ βιβλίου.
81
Ἡ διάκριση ὑπάρχει στὸν Ηeath Poetics 87, ὅμως δὲν ἀκολουθεῖται.
78
79

32

ἴδια ἡ διάκριση εἶναι ἀρκετὰ προβληματικὴ ἀπὸ μόνη της, καθὼς
δὲν

νοοῦνται

συναισθήματα

χωρὶς

τὴν

παρεμβολὴ

νοητικῶν

διαδικασιῶν.82 Τὸ ὅτι ἀλλιῶς κρίνουμε τὴν κλοπὴ τοῦ Γιάννη
Ἀγιάννη καὶ ἀλλιῶς τὴν ληστεία τῆς σύνταξης μιᾶς ἡλικιωμένης
γυναίκας εἶναι συναισθηματικὴ ἀντίδραση, ποὺ βασίζεται σὲ ἕνα
σύνθετο πλέγμα ἀπὸ παγιωμένες ἠθικὲς πεποιθήσεις. Ὑπάρχουν
καθιερωμένες

ἠθικὲς

ἀξίες

καὶ

ἰδεολογικὰ

αὐτονόητα

ποὺ

ἐνεργοποιοῦνται προκειμένου νὰ ἀναδυθεῖ τὸ συναίσθημα.83
Περνώντας

στὸ

πῶς

τὰ

ζητήματα

αὐτὰ

ἔχουν

ἀντιμετωπισθεῖ στὴν βιβλιογραφία γιὰ τὸν Σοφοκλῆ, ὑπάρχουν δύο
βασικὲς κατηγορίες ἀπόψεων σὲ σχέση μὲ τὸ «περιεχόμενο» ἢ τὸ
«νόημα» τῶν τραγωδιῶν του. Ἡ πρώτη εἶναι πὼς ἀποστολὴ ἑνὸς
θεατρικοῦ συγγραφέα δὲν εἶναι νὰ παρουσιάζει ἰδέες ἀλλὰ νὰ
γράφει θέατρο, συνεπῶς πρωταρχικὴ ἔγνοια του εἶναι ἡ κατασκευὴ
ὡραίων σκηνῶν ἤ, γενικότερα, καλοστημένων πλοκῶν, τὶς ὁποῖες ὁ
θεατὴς καλεῖται νὰ ἀπολαύσει μὲ τὸ συναίσθημα.84

Ἂν κανεὶς

προτιμᾶ τὰ καλοακονισμένα ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὶς ὡραῖες πλοκὲς
τότε εἶναι φρονιμότερο νὰ ἀπευθυνθεῖ πρὸς τὴν φιλοσοφία καὶ ὄχι
τὴν λογοτεχνία προκειμένου νὰ βρεῖ αὐτὸ ποὺ ψάχνει. Τὸ θέατρο
ἀρκεῖται

στὸ

νὰ

διευρύνει

τὴν

εὐαισθησία

μας85

θέτοντας

ἐρωτήματα, δὲν προσφέρει ἀπαντήσεις. Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἀποτελεῖ,
κατὰ τὴν ἐκτίμησή μου, ἕνα ἀπαραίτητο ἀντίδοτο σὲ ἕνα εἶδος
κριτικῆς. Ἀνήκει στὰ θετικά της ἡ ἐπισήμανση πὼς ὅποτε ἡ κριτικὴ
προσπαθεῖ νὰ ἐντοπίσει «τὴν φιλοσοφία τοῦ Σοφοκλῆ»,86 τὸ
Ἐκτενῆ φιλοσοφικὴ καὶ ψυχολογικὴ βιβλιογραφία πρὸς ἐπίρρωσιν αὐτῆς τῆς
θέσης παραθέτει ἡ Lada-Richards Emotion 410-13.
83
Στὸ ἴδιο συμπέρασμα φαίνεται νὰ συγκλίνει καὶ ἡ ἔρευνα γιὰ τὴν ἄποψη τοῦ
Ἀριστοτέλους γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα. E.J. Belfiore Tragic pleasures. Aristotle on plot
and emotion (New York 1992) κεφ.7· Lada-Richards Emotion 403· Nussbaum
Fragility 383, 390-1. Βλ. ἐπίσης τὴν βιβλιοκριτικὴ τοῦ S. Haliwell (1989) ‘Review
of Heath’s Poetics’ JHS 109: 231.
84
Σκηνές: Τ. Wilamowitz Die dramatische Technik des Sophokles (Zurich 1969
[1917])· πλοκές: A.J.A. Waldock Sophocles the dramatist (Cambridge 1966).
85
E.R. Dodds (1966) ‘On misunderstanding the Oedipus Rex’ στὸ E. Segal (ἐκδ.)
Oxford Readings in Greek Tragedy (Oxford 1983) 185.
86
H.D.F. Kitto Sophocles, dramatist & philosopher: three lectures delivered at
King's College (London 1958) 62· H.D.F. Kitto Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τραγωδία
(London 1966, Ἀθήνα 1971) 199· M. Bowra Sophoclean Tragedy (Oxford 1944)
376· H.A. Musurillo The light and the darkness: studies in the dramatic poetry of
Sophocles (Leiden 1967), κεφ. 11: ‘Conclusion: the philosophy of Sophocles’· Κ.Γ.
82

33

ἀποτέλεσμα εἶναι συνήθως ἀπογοητευτικό: ἡ ὑπενθύμιση τῆς
θνητότητος, τῆς ἄγνοιας τῆς βούλησης τῶν θεῶν, τῆς σημασίας
τῆς

εὐσέβειας

καὶ

σωφροσύνης.

Ὅλα

αὐτὰ

ἀποτελοῦν

σημαντικότατα θέματα, ὅμως μὲ τὸ νὰ ἐπισημαίνει ὁ ποιητὴς τὴν
ὕπαρξή τους δὲν ξεπερνᾶ τὰ διανοητικὰ κλισὲ τῆς κοσμοεικόνας
ἑνὸς μέσου μορφωμένου Ἀθηναίου τοῦ 5ου αἰῶνα.87 Ὁ λόγος ὅμως
γι' αὐτὴν τὴν φτωχὴ ἀνταμοιβὴ γιὰ τοὺς κόπους μας βρίσκεται στὸ
ἴδιο τὸ ἐρώτημα ποὺ θέτουμε, καὶ ὄχι στὴν φιλοσοφικὴ ἀφέλεια τοῦ
Σοφοκλῆ.88 Αὐτὸ ἔχει σχέση μὲ τὴν διάκριση τοῦ Τάπλιν ἀνάμεσα
στὸ «ἠθικὸ περιεχόμενο» καὶ τὸ «ἠθικὸ μήνυμα», ποὺ συναντήσαμε.
Ἡ ἠθικὴ διάσταση τῆς τραγωδίας δὲν ἐνδιαιτᾶται σὲ κάποιον
ἀπομονωμένο στίχο ποὺ καλούμαστε νὰ ἀναδείξουμε. Προκύπτει
κατὰ τὴν συνολικὴ ἑρμηνεία. Ὁ ποιητὴς δὲν «ἐκφράζει ποιητικὰ τὴν
σκέψη του πάνω σὲ κάποιο θέμα».89 Ἂν ἐπιθυμοῦσε νὰ ἐκφράσει τὴν
σκέψη του θὰ τὸ ἔκανε· ἐπιθυμοῦσε νὰ γράψει θέατρο καὶ γι' αὐτὸ
μᾶς ἄφησε θεατρικὰ ἔργα καὶ ὄχι πραγματεῖες. Ἡ ἀδυναμία νὰ
ἐντοπίσουμε τὴν φιλοσοφία τοῦ Σοφοκλῆ ὅμως, δὲν συνεπάγεται ὅτι
τὰ ἔργα του εἶναι ἀνέγγιχτα ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς σκέψης. Ὑπάρχει
μιὰ ἐξήγηση γιὰ τὸ ὅτι ἡ τραγωδία ἦταν στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς σκέψης γιὰ τὸ πῶς πρέπει κανεὶς νὰ ζῆ, καθὼς καὶ γιὰ τὸ
ὅτι ἡ φιλοσοφία ὣς σήμερα δὲν ἔπαψε νὰ βρίσκεται σὲ διάλογο μαζί
της. Ἡ τραγωδία, ὅταν χειρίζεται ζητήματα ὅπως ἡ ἐκδίκηση, τὸ
συμφέρον τοῦ ἑνὸς καὶ τὸ συμφέρον τῶν πολλῶν, τὰ ὅρια τῆς
γνώσης, εἶναι συντεθειμένη μὲ τὸ ὑλικὸ τῶν προβλημάτων ποὺ
ἀπασχολοῦν τὴν φιλοσοφία. Οἱ ἰδέες ἀποτελοῦν ὄχι μόνο νόμιμο
πεδίο μελέτης ἀλλὰ ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς πρόσληψης καὶ
ἀπόλαυσης κάθε ἔργου, ἀρκεῖ νὰ μὴν ψάχνουμε ἀφελῶς γιὰ τὴν
«φιλοσοφία τοῦ Σοφοκλῆ». Ποτὲ ἡ κρίση μας γιὰ τὸ ἂν μιὰ σκηνὴ ἢ
ἕνα ἔργο πέτυχε ἢ ἀπέτυχε, ἂν εἶναι συγκινητικὸ ἢ πληκτικό, δὲν
Χρονόπουλος Ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τραγωδία. Προβληματισμοί (Ἀθήνα 1993) κεφ.
‘Τὸ νόημα τῶν δραμάτων τοῦ Σοφοκλῆ καὶ ἡ ἑρμηνευτικὴ προσπέλασή του’ 65-90.
87
Whitman Heroic 7.
88
Συγκαταβατικὰ σχόλια γιὰ τὴν ἁπλοϊκότητα τοῦ Σοφοκλῆ μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς
χαρακτηριστικὰ στὸν D.A. Hester (1971) ‘Sophocles the unphilosophical’
Mnemosyne 24.
89
Χρονόπουλος Ἀρχαία 65.

34

μπορεῖ νὰ διαχωρισθεῖ ἀπὸ τὶς ἰδέες μας. Ὅπως εἰπώθηκε καὶ
παραπάνω, καμμία ἀντίδραση δὲν εἶναι ἀμιγῶς συναισθηματικὴ ἢ
ἀμιγῶς διανοητική. Αὐτὸ δὲν θὰ πεῖ ἁπλῶς ὅτι κρίνουμε μὲ βάση τὶς
ἤδη διαμορφωμένες πεποιθήσεις μας. Κατὰ τὴν ἔκφραση τῆς
Νιούσμπαουμ (Nussbaum), «σ' ἕνα βαθμό, ἀνακαλύπτουμε τὸ τὶ
σκεφτόμαστε παρατηρώντας τὸ πῶς αἰσθανόμαστε».90 Τὴν στιγμὴ
ποὺ ἀνακαλύπτουμε ὅτι συμπαθοῦμε ἕναν ἥρωα τοῦ ὁποίου τὶς
πράξεις ἀποδοκιμάζουμε91 (π.χ. ἕναν ἥρωα ποὺ εἶναι ἔνοχος γιὰ τὴν
ταφὴ ἑνὸς προδότη, τὴν ἄρνηση βοήθειας στὸν στρατὸ σὲ περίοδο
πολέμου γιὰ λόγους προσωπικῆς τιμῆς, τὸν φόνο) καλούμαστε νὰ
λύσουμε τὴν ἀντίφαση μὲ τὸ νὰ ξανασκεφτοῦμε πῶς καὶ γιατὶ
ἐγκρίνουμε καὶ ἀπορρίπτουμε κάθε πράξη. Αὐτὸ δὲν συνιστᾶ
διερμηνεία τῆς πραγματικῆς πρόθεσης τοῦ ποιητῆ, ἀποκάλυψη τῆς
φιλοσοφίας του, ἀλλὰ περιγραφὴ τῆς δικῆς μας κατανόησης τῶν
ζητημάτων ποὺ τίθενται.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς οἱ μελέτες ποὺ προκρίνουν τὴν ἠθικὴ
διάσταση τῶν ἔργων τείνουν νὰ ὑπογραμμίζουν τὴν σημασία τοῦ
χαρακτῆρα,92 ἀφοῦ τὸ ἦθος συνδέεται ἀκριβῶς μὲ τὴν ἱκανότητα
τοῦ ἥρωα νὰ ἀποφασίζει μπροστὰ σὲ ἠθικὰ διλήμματα. 93 Ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν λέξη «χαρακτῆρας» θὰ μπορούσαμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὴν
λέξη «ἦθος», στὸν τίτλο.94 Ἡ λέξη ἦθος εἶναι στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ
πιὸ κοντὰ σὲ αὐτὸ ποὺ σήμερα ἀποκαλοῦμε χαρακτῆρα. Γιὰ τὸν
Ἀριστοτέλη τὸ ἦθος εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκδηλώνεται κατὰ τὴν ἠθικὴ
ἐπιλογή, «ποὺ φανερώνει τὴν προαίρεσιν, δηλαδὴ ποιὰ πράγματα
Nussbaum Fragility 15.
Blundell Harming 16.
92
Πιὸ χαρακτηριστικὰ Knox Heroic 1κἑ· Blundell Harming 22-3· Nussbaum
Fragility 379.
93
Ἀριστοτ. Ποιητ.50b8κἑ. Knox Heroic 1: «ἦταν φυσικὸ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη
(Ποιητ. 1453e) νὰ ὑποθέτει πὼς ἡ τραγωδία παρουσιάζει τὴν πτώση ἑνὸς ἥρωα,
διότι «ἡ ὀπτική του γιὰ τὴν τραγωδία εἶναι πρωτίστως ἠθική, καὶ τὸ πρόβλημα
τῆς ἠθικῆς ἐπιλογῆς παρουσιάζεται ἔτσι κατὰ τὸν καθαρότερο καὶ
οἰκονομικότερο τρόπο». Εἷναι εἰρωνικὸ πὼς καὶ ἡ ἀντίθετη ἄποψη ἕλκει τὴν
καταγωγή της ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη.
94
Ἡ λέξη «πρόσωπο» δὲν ἔχει τὴν σημασία ἀκριβῶς ποὺ ζητοῦμε. Στὰ ἀρχαῖα
σημαίνει τὸ πρόσωπο, ὅπως σήμερα, τὴν ὄψη πράγματος, τὸ προσωπεῖο καὶ τὸν
δραματικὸ ρόλο. Στὴν ἐποχή μας εἶναι φορτισμένη μὲ μιὰ συζήτηση γιὰ τὴν
διάκριση μεταξὺ ἀτόμου καὶ προσώπου, ἡ ὁποία δὲν σχετίζεται μὲ ὅσα μᾶς
ἀπασχολοῦν παρακάτω.
90
91

35

κανεὶς προτιμᾶ καὶ ἀπορρίπτει»,95 ὅμως ἔχει τὸ ἁπλὸ χρηστικὸ
μειονέκτημα ὅτι δὲν ἀπαντᾶ στὸν πληθυντικὸ μὲ τὴν σημασία ποὺ
μᾶς ἐνδιαφέρει. Ἡ ἔννοια τοῦ χαρακτῆρα δίνει τὸν τόνο τῆς
ἐστίασης στὴν ἠθικὴ ταυτότητα, ὅπως τὸ ἀρχαῖο ἦθος, καὶ εἶναι ἡ
λέξη

ποὺ

χρησιμοποιεῖται

στὴν

σχετικὴ

συζήτηση

στὴν

βιβλιογραφία μὲ αὐτὸ τὸ νόημα.96 Παρ' ὅτι ἡ χρήση μιᾶς ἀρχαίας
λέξης στὸν τίτλο θὰ ἔδινε τὴν αἴσθηση μεγαλύτερης ἀκριβολογίας,
καθὼς ἀναπαράγει πιστὰ τὸ λεξιλόγιο τῶν ἀρχαίων, δὲν θὰ ἔλυνε
τὸ πρόβλημα ποὺ συζητήσαμε παραπάνω, ὅτι κάθε ἀνάγνωση εἶναι
σύγχρονη ἀνάγνωση, εἴτε ἐπιλέξουμε μιὰ ἀρχαία λέξη εἴτε ἕνα
σημερινὸ ἀντίστοιχό της γιὰ νὰ τὴν τιτλοφορήσουμε.97 Γι' αὐτὸ
προτιμήθηκε ἡ λέξη ποὺ γίνεται πιὸ ἀβίαστα κατανοητὴ ἀπὸ τὸν
σύγχρονο ἀναγνώστη.
Ἀσχολούμενος κανεὶς μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο οἱ
χαρακτῆρες

τῆς

τραγωδίας

σχεδιάζουν,

πράττουν

καὶ

ἀλληλεπιδροῦν, ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ μία ἀπὸ τὶς ἀρχαῖες
μεθοδολογικὲς διαμάχες περὶ τὴν τραγωδία, σὲ σχέση μὲ τὴν
προτεραιότητα τῆς πλοκῆς ἔναντι τοῦ χαρακτῆρα. Τὸ σημεῖο
ἀφετηρίας τῆς σχετικῆς συζήτησης ἐντοπίζεται στὴν Ποιητικὴ τοῦ
Ἀριστοτέλους:98«τὰ πρόσωπα τῆς τραγωδίας δὲν πράττουν εἰς
Ποιητ.1450b8-10, μὲ S. Halliwell Aristotle’s Poetics (Chapelhill 1986) 164· E.
Belfiore Tragic pleasures. Aristotle on plot and emotion (Princeton, New York
1992) 85 ὑπ. 4.
96
M.C. Nussbaum (1976-7) ‘Consequenses and character in Sophocles’
Philoctetes’ Philosophy and Literature 1: 25-53· P.E. Easterling (1977) ‘Character
in Sophocles’ G&R 24:121-9, ἀνατύπωση στὸ E. Segal Oxford readings in Greek
tragedy (Oxford 1983) 143-85· J. Gould (1978) ‘Dramatic character and ‘human
intelligibility’ in Greek tragedy’ PCPS 24: 43-67· M.W. Blundell (1987) ‘The moral
character of Odysseus in Philoctetes’ GRBS 307- 29· C. Pelling Characterization
and individuality in Greek literature (Oxford 1990)· P.E. Easterling ‘Constructing
character in Greek tragedy’ στὸ Pelling Characterization 83-99· S. Goldhill
‘Character and action, representation and reading: Greek tradegy and its critics’
στὸ Pelling Characterization 100-127· C. Gill ‘The character-personality distinction’
στὸ C. Pelling Characterization· S. Haliwell ‘Traditional Greek conceptions of
character’ στὸ Pelling Characterization.
97
Ὁ «χαρακτῆρας» ἔχει στὰ ἀρχαῖα τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς περισσότερο τὴν
κυριολεκτικὴ ἔννοια τῆς ἐγχάραξης, ἀλλὰ ἀποκτᾶ σταδιακὰ ἀργότερα τὴν
μεταφορικὴ ἔννοια τῆς ἐντύπωσης στοιχείων τῆς ἠθικῆς ταυτότητας τοῦ
ἀτόμου, π.χ. στὸ περίφημο ἔργο τοῦ Θεόφραστου Χαρακτῆρες, ὅπου
παρουσιάζονται τριάντα διαφορετικοὶ τύποι ἀνθρώπων.
98
1450a20-25, ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Σ. Ράμφου Μίμησις ἐναντίον Μορφῆς.
Ἐξήγησις εἰς τὸ Περὶ Ποιητικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους Μέρος Α' (Ἀθήνα 1992).
95

36

μίμησιν

τῶν

χαρακτήρων

ἀλλὰ

συμπεριλαμβάνουν

τοὺς

χαρακτῆρας γιὰ νὰ αἰτιολογηθοῦν οἱ πράξεις. Ὥστε τὰ γεγονότα
καὶ ἡ πλοκή των εἶναι ὁ τελικὸς σκοπὸς τῆς τραγωδίας, ὁ δὲ
σκοπὸς ἀπ' ὅλα εἶναι τὸ μέγιστον.[...] ἄνευ πράξεως θὰ ἦταν
ἀδύνατο νὰ ὑπάρξῃ τραγῳδία, ἄνευ χαρακτήρων ὅμως μπορεῖ νὰ
ὑπάρξῃ.»
Ὁ ἰσχυρότερος ἐπίγονος αὐτῆς τῆς ἄποψης δὲν εἶναι
ἄλλος ἀπὸ τὸν Βιλαμόβιτς (υἱό), στὸ κλασσικὸ βιβλίο του Ἡ
δραματικὴ τεχνικὴ τοῦ Σοφοκλέους.99 Ὁ Βιλαμόβιτς εἶναι ὁ πιὸ
ἐπιβλητικὸς

ἐκπρόσωπος

τῆς

πεποίθησης

ὅτι

οἱ

χαρακτῆρες

ὑπάρχουν γιὰ χάρη τῆς πλοκῆς, καὶ ὄχι τὸ ἀντίστροφο, καὶ ὁ
ποιητὴς δὲν δίσταζε νὰ θυσιάσει τὴν ψυχολογικὴ συνέπεια τῶν
χαρακτήρων του στὸν βωμὸ μιᾶς ἰσχυρῆς δραματικῆς σκηνῆς. Γιὰ
τὸν

Σοφοκλῆ,

ἔγραφε,100

δὲν

εἶναι

καθόλου

λεπτομερής,

ψυχολογικὰ ἀκριβὴς καὶ συνεπὴς σκιαγράφηση χαρακτήρων τὸ
κυρίαρχο

πρόβλημα,

ὅπως

γιὰ

τοὺς

σύγχρονους

θεατρικοὺς

συγγραφεῖς.101 Ἡ τοποθέτησή του αὐτὴ ἀρθρώνεται σὲ ἀντίδραση
πρὸς τὶς κυρίαρχες κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα ψυχολογικὲς ἀναλύσεις τῆς
τραγωδίας,102 ποὺ θεωροῦσαν τὸν χαρακτῆρα τὸ κύριο συστατικὸ
τῆς ἀνάλυσης.103 Τὸ Ὑπόγειο τοῦ Ντοστογιέφσκι, γιὰ παράδειγμα,
Wilamowitz Die dramatische Technik des Sophokles (Zurich 1917).
Wilamowitz Dramatische 40, 78, 145, 154.
101
Σὲ αὐτὸ ἀκολουθεῖται ἀπὸ ἀρκετοὺς μελετητὲς ποὺ θεωροῦν πὼς ἡ ἀνάλυση μὲ
βάση τοὺς χαρακτῆρες συνιστᾶ ἀναχρονισμό. Ὡστόσο τὴν ἱκανότητα τοῦ
Σοφοκλῆ στὴν διαγραφὴ τῶν χαρακτήρων εἶχε ἐπισημάνει ἡ κριτικὴ ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα: Βίος 21 καὶ Πλούτ. De prof. In virt. 7. Γιὰ τὴν τραγωδία γενικὰ δές:
Θεόφραστος Comicorum Graecorum Fragmenta I.57: «τραγῳδία ἐστιν ἡρωικῆς
τύχης περίστασις» καὶ Etymologicum Magnum 764.1: «τραγῳδία ἐστὶ βίων καὶ
λόγων ἡρωικῶν μίμησις». Βλ Knox Heroic 165 ὑπ.6.
102
Ἐννοοῦνται κυρίως οἱ ἀναλύσεις τῶν L. Radermacher, E. Bruhn, G. Kaibel,
Wilamowitz πατρὸς καὶ R. Jebb. Βλ. H. Lloyd-Jones (1972) ‘Tycho von WilamowitzMoellendorff on the dramatic technique of Sophocles’ CQ [Offprint] 22: 214-228.
103
Ὁ J. Jones On Aristotle and Greek tragedy (London 1962) 33 προσέφερε μιὰ
πολὺ ἰσχυρὴ καὶ συστηματικὴ ἀνίχνευση τῶν συνεπειῶν αὐτῆς τῆς θέσης
(Βιλαμόβιτς-Ἀριστοτέλη) γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῆς τραγωδίας ἀπὸ τὸν σημερινὸ
ἀναγνώστη: «τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ ἄτομο, τὰ κίνητρα καὶ τὶς διαθέσεις του, τὴν
συνείδηση, ἡ ὁποία εἶναι ἐσωτερική, μυστικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα, ἔχει διαμορφωθεῖ
μὲ βάση τὴν ψυχολογικὴ κατανόηση στὴν ὁποίαν εἶναι ἐθισμένος ὁ σύγχρονος
ἀναγνώστης ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἐμπόδιο γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ἀρχαίων ἔργων».
Βλ. καὶ Ράμφος Μίμησις 154: «τὸ ἦθος προσφέρει ἕνα τυπικὸ παράδειγμα τῆς
ἀποστάσεως ποὺ χωρίζει τὸν σημερινὸ -δυτικὸ- ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τῆς
ἐποχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους».
99

100

37

βασίζεται στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τοῦ κεντρικοῦ ἥρωος, σχεδὸν χωρὶς
ἐξωτερικὴ δράση. Αὐτὸ ποὺ εἶναι δυνατὸ γιὰ τὸ μυθιστόρημα,
ὅμως, εἶναι ἀδιανόητο γιὰ τὴν τραγωδία, ὅπου ἡ πλοκὴ βασίζεται
στὴν ἐξωτερικὴ δράση ἀποκλειστικά. Οἱ ἐσωτερικὲς μεταβολὲς
στὴν ψυχολογία τῶν ἡρώων ἀνήκουν σὲ ἕνα ἄλλο εἶδος. Στὴν
τραγωδία τὸ ἦθος συμπεραίνεται ἀπὸ τὴν πράξη, δὲν προϋπάρχει
τῆς πράξεως.
Τὴν ἄποψη τοῦ Βιλαμόβιτς ἐπιχείρησε νὰ μετριάσει κάπως
ὁ Ράινχαρτ (Reinhardt),104 καὶ ἡ πλαστιγγα ἔγειρε θαρραλέα πρὸς
τὴν ἀντίθετη πλευρὰ μὲ τοὺς Οὐίτμαν (Whitman) καὶ Νόξ (Knox).105
Ἰδίως τὸ βιβλίο τοῦ τελευταίου ἄσκησε μεγάλη ἐπίδραση στὶς
μελέτες γιὰ τὸν Σοφοκλῆ, τόσο ὥστε θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς
ἀποτελεῖ τὸν ἀντίθετο πόλο τῆς ἄποψης τοῦ Βιλαμόβιτς γιὰ τὸν
χαρακτῆρα στὴν τραγωδία.106 Ὁ Νὸξ ἀναφέρεται χαρακτηριστικὰ
στὸν τίτλο τοῦ βιβλίου του ὄχι στὴν «δραματικὴ τεχνική»
(«Dramatische Technik»), ὅπως ὁ Βιλαμόβιτς, ἀλλὰ στὸ «ἡρωικὸ
ἦθος» («Heroic temper»).
Τὸ πρῶτο ἐρώτημα εἶναι ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ
πὼς δὲν ὑπάρχει χαρακτῆρας πρὶν τὴν πράξη. Οἱ ἐπικριτὲς τῆς
ἔννοιας τοῦ χαρακτῆρα στὴν τραγωδία ἀκολουθοῦν τὸν Ἀριστοτέλη
στὴν ἄποψη πὼς ὁ χαρακτῆρας τοῦ ἀτόμου εἶναι ἁπλῶς αὐτὸ τὸ
ὁποῖο συμπεραίνουμε ἀπὸ τὶς παρελθοντικές του πράξεις,107 καὶ ὄχι
αὐτὸ ἀπὸ τὸ ὁποῖο πηγάζουν οἱ πράξεις. Ἡ θέση αὐτὴ ἔχει ἕνα
τρωτὸ σημεῖο ἀπὸ λογικὴ ἄποψη.108 Ἂν τὸ ἦθος ἑνὸς ἀνθρώπου
ταυτίζεται μὲ τὶς παρελθοντικές του πράξεις, τότε δὲν ὑπάρχει
K. Reinhardt Sophocles (Frankfurt 1933, Oxford 1978).
C. H. Whitman Sophocles: a study of heroic humanism (Cambridge Mass. 1951)·
B.M.W. Knox The heroic temper: studies in Sophoclean tragedy (Berkeley 1964). Ὁ
A. Lesky Ἡ τραγικὴ ποίηση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. τομ. Α': ἀπὸ τὴν γένεση τοῦ
εἴδους ὣς καὶ τὸν Σοφοκλῆ (Göttingen 1972, Ἀθήνα 1990) 454 τοὺς ἀναφέρει μὲ
τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ F. Johansen: «ἡρωολάτρες». Μία ἀνάπτυξη τῆς θέσης πὼς
δὲν μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴν τραγωδία χωρὶς κάποια ἀντίληψη τοῦ
χαρακτῆρα ὑπάρχει στὸ P.E. Easterling (1977) ‘Character in Sophocles’ G&R 24:
121-9, ἀνατύπωση στὸ Segal Readings 138-45.
106
Lesky Τραγική 446.
107
Ἀριστ. Ἠθ. Νικ. 1103 a31, γιὰ τὴν ἕξιν, μαζὶ μὲ Jones Aristotle 37- 8.
108
Ἡ παρατήρηση ἔχει γίνει ἀπὸ τὸν J. Glover Responsibility (London 1970) στὸ
κεφ. Theories of responsibility 12.
104
105

38

τρόπος

νὰ

ἐξηγήσουμε

πῶς

ἐπέλεξε

ἀρχικὰ

αὐτὲς

τὶς

παρελθοντικὲς πράξεις καὶ ὄχι ἄλλες, διότι αὐτὸ ἰσχύει ἂν
ἀποφασίσουμε νὰ κρίνουμε ἕνα ἄτομο ἀπὸ κάποια στιγμὴ καὶ πέρα.
Δὲν ἐξηγεῖ ὅμως πῶς ἐπελέγησαν οἱ πρῶτες πράξεις. Εἶναι
προφανὲς ὅτι ὅλοι λαμβάνουν ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες καθορίζουν τὴν
μελλοντική τους συνείδηση. Ὅμως, γιὰ νὰ πάρουμε ἕνα παράδειγμα
ἀπὸ τὸν Σοφοκλῆ, πῶς ἀποφασίζει ὁ Νεοπτόλεμος νὰ μετέλθει ἢ ὄχι
δόλο, στὴν πρώτη του ἐπαφὴ μὲ τὸν στρατό; Τί ἄλλο εἶναι ἡ
περίφημη φύσις τοῦ Νεοπτόλεμου ἀπὸ ἦθος πρὶν τὴν πράξη;109
Σὲ παρόμοιο πνεῦμα, ὡς πρὸς τὴν ἀμφισβήτηση τοῦ
χαρακτῆρα στὴν τραγωδία, κινεῖται καὶ ἕνα ρεῦμα τῆς πιὸ
πρόσφατης κριτικῆς,110 ποὺ ἔχει ἐπιμείνει στὴν παρατήρηση ὅτι
ἐφόσον

οἱ

ἥρωες

τῆς

λογοτεχνίας

δὲν

εἶναι

πραγματικοὶ111

ἄνθρωποι

ἀλλὰ κειμενικὰ κατασκευάσματα, δὲν διαθέτουν οὔτε

παρελθόν,

οὔτε

μέλλον,

οὔτε

ἐσωτερικὴ

ζωή,

κίνητρα

καὶ

ἀσυνείδητο112 καί, συνεπῶς, ἀφοῦ ὑπάρχουν μόνο καθ' ὅσον ὁ
ποιητὴς ἐπιλέγει νὰ τοὺς δώσει φωνὴ μέσα στὸ κείμενο, ὁ
Ἡ παλαιὰ ἄποψη, συνδεδεμένη περισσότερο μὲ τὸ ὄνομα τοῦ B. Snell Ἡ
ἀνακάλυψη τοῦ πνεύματος. Ἑλληνικὲς ρίζες τῆς Εὐρωπαϊκῆς σκέψης (Göttingen
1975, Ἀθήνα 1989) καὶ H. Fränkel Early Greek poetry and philosophy. A history of
epic, lyric and prose to the middle of the fith century (Oxford 1975) ὅτι ὁ ἀρχαῖος
ἄνθρωπος κατακτᾶ σταδιακὰ τὰ πρῶτα βήματα πρὸς τὴν ἐσωτερικότητα ἀπὸ
τὴν λυρικὴ ποίηση πρὸς τὴν ἐποχὴ τοῦ Εὐριπίδη, ἐπίσης δὲν ἀποτελεῖ ἐμπόδιο γιὰ
μιὰ τέτοια θεώρηση τοῦ προβλήματος. Ὄχι μόνο διότι ἡ ἐποχὴ γιὰ τὴν ὁποία
μιλοῦμε ἐπιτρέπει χρονολογικὰ τὴν ὕπαρξη ἐσωτερικῆς ψυχολογίας ἀλλὰ καὶ
γιατὶ στὴν ἄποψη τοῦ Σνὲλλ (Snell) τὸ κριτήριο ἦταν ἀμιγῶς λεξιλογικό, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ μὴν διαθέτει ἐπαρκῆ αἰσθητήρια γιὰ τὸ τί μποροῦσε καὶ τί δὲν
μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ ὁ Ὁμηρικὸς ἄνθρωπος. Μιὰ μελέτη ποὺ κρίνει μὲ βάση τὸ
σύνολο τοῦ ποιήματος ἀποδεικνύει πὼς θέμα τῆς Ἰλιάδας ἀποτελεῖ ἀκριβῶς ἡ
ἀλλαγὴ στὴν προσωπικότητα τοῦ βασικοῦ της ἥρωα, τοῦ Ἀχιλλέα. Ἐξ ἄλλου,
ὅπως ὑπάρχουν ἀρχαῖες πηγὲς ποὺ τονίζουν τὴν προτεραιότητα τῆς πράξεως
ἔναντι τοῦ ἤθους, ὑπάρχουν καὶ πηγὲς ποὺ δείχνουν τὸ ἀντίστροφο
(συγκεντρωμένες στὸ S. Haliwell ‘Traditional Greek conceptions of character’ στὸ
Pelling Characterization). Τὸ γεγονὸς αὐτὸ καταρρίπτει καὶ τὴν πεποίθηση γιὰ τὴν
ὑποτιθέμενη στατικότητα τῶν ἀρχαίων ἡρώων (Ράμφος Μίμησις 182).
110
Goldhill Character, μὲ ἀναφορὰ καὶ στὸν R. Barthes Image, music, text (London,
1977)147. Ἡ ἰδέα ὑπάρχει διατυπωμένη ἤδη στὸν J. Gould (1978) ‘Dramatic
character and ‘human intelligibility’ in Greek tragedy’ PCPS 24: 43.
111
Ἡ P.E. Easterling ‘Constructing character in Greek tragedy’ στὸ Pelling
Characterization 84 ἔχει ἐπισημάνει ὅτι ἡ ἀντιδιαστολὴ αὐτὴ μεταξὺ πραγματικοῦ
καὶ φανταστικοῦ καλὸ θὰ εἶναι νὰ λαμβάνει ὑπ' ὄψιν πὼς ὅ,τι ὀνομάζουμε
«πραγματικὸ» εἶναι πάντοτε αἴνιγμα καὶ πρόβλημα, καθὼς δὲν ὑπάρχει γεγονὸς
τῆς πραγματικότητας στὸ ὁποῖο νὰ μὴν ἀναμειγνύονται φαντασιακὲς συνιστῶσες
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον τὸ ἀντιλαμβανόμαστε.
112
Goldhill Character 106.
109

39

καλύτερος

τρόπος

γιὰ

νὰ

τοὺς

κατανοήσουμε

εἶναι

νὰ

ἀναρωτηθοῦμε ὄχι «γιατὶ ἡ Κλυταιμνήστρα ἀπαντᾶ ἔτσι» ἀλλὰ
«γιατὶ ὁ Σοφοκλῆς βάζει τὴν Κλυταιμνήστρα νὰ ἀπαντᾶ ἔτσι».113
Δηλαδὴ νὰ ἐξετάσουμε τὴν δραματουργικὴ σκοπιμότητα τῆς
συμπεριφορᾶς τους, ὄχι τὰ ψυχολογικά της κίνητρα. Τὴν ἄποψη
αὐτὴ ἐνισχύει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἠθοποιοὶ στὸ ἀρχαῖο θέατρο
χωρίζονταν ἀπὸ τὸν θεατὴ μὲ ἕνα τεῖχος ποὺ ὕψωναν ἀνάμεσά τους
οἱ θεατρικὲς συμβάσεις, ἡ γλῶσσα, τὰ κοστούμια καὶ οἱ μάσκες, οἱ
ὁποῖες ὑπενθύμιζαν διαρκῶς ὅτι αὐτὸ ποὺ παρακολουθεῖ ὁ θεατὴς
εἶναι κάτι ἄλλο ἀπὸ τὴν πραγματικὴ ζωή.114
Δὲν

ὑπάρχει

ἀμφιβολία

ὅτι

κάθε

ἐχέφρων

θεατὴς

ἀναγνωρίζει πὼς ὅσα συμβαίνουν στὸ θέατρο ἀποτελοῦν τὴν πλοκὴ
ἑνὸς θεατρικοῦ ἔργου, καὶ ὄχι πραγματικὰ γεγονότα. Ὅταν ὁ
θεατὴς τοῦ Καραγκιόζη βγάζει τὸ πιστόλι του γιὰ νὰ «σκοτώσει»
τὴν φιγούρα τοῦ Τούρκου στὸ πανί, ὅλοι κατανοοῦμε ὅτι ἀδυνατεῖ
νὰ διακρίνει μεταξὺ φαντασίας καὶ πραγματικότητας. Ὅμως αὐτὴ
εἶναι ἡ μισὴ ἀλήθεια. Παρὰ τὴν ἐμμονὴ τοῦ Μπρὲχτ ὅτι ὁ θεατὴς
βλέπει πάνω στὴν σκηνὴ ἕναν ἠθοποιό, καὶ ὄχι ἕναν Δανὸ πρίγκηπα,
τὸ θέατρο βασίζεται ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν ψευδαίσθηση. Ὅλη ἡ
συναισθηματικὴ συμμετοχὴ τοῦ θεατῆ στὰ τεκταινόμενα ἔχει στὴν
ρίζα της τὸ ἀξίωμα ποὺ συναντοῦμε στὸν Γοργία,115 πὼς στὸ θέατρο
ὁ ἀπατημένος εἶναι πιὸ σοφὸς ἀπὸ τὸν μὴ ἀπατημένο. Παρ' ὅτι οἱ
χαρακτῆρες δὲν διαθέτουν ἐσωτερικὸ κόσμο ἐκτὸς κειμένου, ὁ
ὁποῖος νὰ ἐκφράζεται μὲ τὰ λόγια ποὺ ἐκφέρουν, ὁ θεατὴς μπορεῖ
νὰ

ταυτίζεται

μαζί

τους

μόνο

στὸν

βαθμὸ

ποὺ

μπορεῖ

νὰ

παρασυρθεῖ καὶ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσει ὡσὰν νὰ ἦταν πραγματικοί.
Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στὶς θεατρικὲς συμβάσεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ
νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς ἥρωες ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἀνθρώπους,
ἀλλοίμονο στὴν παράσταση τῆς Μήδειας, στὴν ὁποία ὁ θεατὴς θὰ
μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ πὼς κανένα παιδὶ δὲν κινδυνεύει, ἀφοῦ
J. P. Poe Genre and meaning in Sophocles' Ajax (Frankfurt 1987).
Gould Dramatic 49-50· Goldhill Character 110. Γιὰ τὴν ἀπόσταση ἀπὸ τὸν
καθημερινὸ κόσμο βλ. A.W. Pickard-Cambridge, The dramatic Festivals of Athens
(Oxford 1968) εἰκ. 49, 60 a-b. Contra Easterling Constructing 92.
115
Ἀπ. B.23 D-K.
113
114

40

πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἠθοποιοὺς καὶ ἔργο, καὶ συνεπῶς δὲν
συντρέχει κανένας λόγος ἀνησυχίας. Πρόκειται γιὰ ἄποψη τὴν
ὁποία ἀντιμάχεται ἡ κοινὴ θεατρικὴ ἐμπειρία. Ἡ ἐπιτυχία κάθε
παράστασης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ἂν θὰ πιστέψουμε πὼς αὐτοὶ ποὺ
φοροῦν τὰ κοστούμια καὶ τὶς μάσκες εἶναι ὄχι ἠθοποιοὶ ἀλλὰ οἱ
ἥρωες οἱ ἴδιοι. Στὴν ἱστορία ποὺ ἀφηγεῖται ὁ Λουκιανός,116 μὲ τὸν
ἠθοποιὸ ποὺ βγάζει τὴν μάσκα καὶ ἀπὸ Ἀγαμέμνων Ἀτρείδης
ξαναγίνεται ὁ ἀσήμαντος Πῶλος ἀπὸ τὸ Σούνιο, θὰ πρέπει νὰ
ἀναγνωρίσουμε πώς, γιὰ ὅσο διαρκοῦσε ἡ παράσταση, τὸ κοινὸ δὲν
εἶχε μπροστά του τὸν Πῶλο ἀπὸ τὸ Σούνιο μὲ μάσκα ἀλλὰ τὸν
Ἀγαμέμνονα. Αὐτὴ ἡ ψευδαίσθηση εἶναι καὶ ποὺ ἐπιτρέπει νὰ
ἀντιμετωπίζουμε αὐτὸ τὸ «κειμενικὸ κατασκεύασμα» σὰν νὰ εἶχε
κίνητρα.117 Δὲν μποροῦμε νὰ μὴν ἀναρωτηθοῦμε γιατὶ ἡ Ἀντιγόνη
ἀποδιώχνει τὴν Ἰσμήνη ἢ γιατὶ ὁ Αἴας ψεύδεται. Ὁ μόνος τρόπος γιὰ
νὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ εἶναι τὸ νὰ λυθεῖ ἡ θεατρικὴ ψευδαίσθηση· τὸ
νὰ ποῦμε ὅτι ὁ Αἴας ψεύδεται διότι ἔτσι ἤθελε ὁ Σοφοκλῆς. Ἡ
καταφυγὴ ὅμως σὲ αὐτὴν τὴν ἐξήγηση ὑπονοεῖ ὅτι ὁ ποιητὴς δὲν
κατόρθωσε νὰ ἐπιτύχει ταυτοχρόνως τὴν ψυχολογικὴ συνέπεια τοῦ
ἥρωα καὶ τὴν θεατρικὴ ἀποτελεσματικότητα τῆς σκηνῆς καὶ ἔτσι
θυσίασε τὴν πρώτη στὸν βωμὸ τῆς δεύτερης. Αὐτὸς ὅμως εἶναι
ἕνας τρόπος γιὰ νὰ περιγράψει κανεὶς μιὰ ἀδυναμία στὴν τεχνική. Ὁ
Σοφοκλῆς ἦταν θνητός, συνεπῶς μπορεῖ νὰ ἔγραψε σκηνὲς μὲ
ἐλαττώματα.

Ὅμως, ἐφόσον ὁ Σοφοκλῆς εἶναι γενικὰ ἱκανὸς

ποιητής, αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἔσχατη λύση στὴν ὁποία
μποροῦμε νὰ καταφύγουμε, καὶ ὄχι μιὰ θεωρία γιὰ νὰ διαβάσουμε
τὴν ποίησή του.

Λουκ.Μένιππος ἢ Νεκυομαντεία16.28κἑ.
Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ προσέγγιση τοῦ ἠθοποιοῦ καθὼς προσπαθεῖ νὰ ἐνσαρκώσει
ἕναν ρόλο. Easterling Character 141.
116
117

41

42

Ι Αἴας

Ὁ Αἴας εἶναι ἡ πιὸ «ὁμηρικὴ» ἀπὸ τὶς τραγωδίες τοῦ Σοφοκλέους.
Ἔχει

τὸ

περισσότερο

ὁλόκληρες

οἱ

ὁποῖες

ὁμηρικὸ
εἶναι

πρότυπα.118 Περιγράφεται119

λεξιλόγιο,

σχεδιασμένες

καθὼς

καὶ

πάνω

σὲ

σκηνὲς
ὁμηρικὰ

μάλιστα κάποτε ὡς ἕνα ἔργο γιὰ τὴν

σύγκρουση ἀξιῶν ἀνάμεσα στὴν ἡρωικὴ ἐποχή (ἡ ὁποία θεωρεῖται
ὅτι προάγει μόνο τὶς ἀνταγωνιστικές, ἀτομικιστικὲς ἀξίες), τὴν
ὁποία ἐκπροσωπεῖ ὁ Αἴας, καὶ τὸν κόσμο τῆς πόλεως (ὁ ὁποῖος
θεωρεῖται ὅτι προάγει ἀξίες ἀλληλεγγύης), τὸν ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ
ὁ Ὀδυσσέας.
Ὁ διάλογος γύρω ἀπὸ τὴν ἔνταση ἀνάμεσα στὶς ἀξίες τοῦ
Ὁμήρου καὶ τὸν κόσμο τοῦ 5ου αἰῶνος ὀφείλει πολλὰ στὴν κλασικὴ
συζήτηση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν Βερνάν, στὸ κείμενο μὲ τίτλο Ἡ
Jebb Ajax lii· Reinhardt Sophocles 237· P.E. Easterling (1984) ‘The tragic Homer’
BICS 31· A.F. Garvie Ajax, Sophocles; edited with introduction, translation and
commentary (Warminster 1998) 8.
119
B.M.W. Knox (1961) ‘The Ajax of Sophocles’ HSCP 65:1-38, ἀνατύπωση στὸ
B.M.W. Knox World and Action. Essays on the Ancient Theater (1979) 126· Goldhill
Reading 156.
118

43

ἱστορικὴ στιγμὴ τῆς τραγωδίας στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα. Μερικὲς
κοινωνικὲς

καὶ

ψυχολογικὲς

συνθῆκες.120

Ὅταν

Βερνὰν

ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἥρωας στὴν τραγωδία «ἀπὸ πρότυπο γίνεται
πρόβλημα»,121 θέτει τοὺς ὄρους τοῦ ζητήματος. Ὅμως οὔτε τὸ ὅτι
τὸ ἔπος θεωρεῖ τὸν ἥρωα πρότυπο εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ
δεχτοῦμε χωρὶς ἐπιφυλάξεις - τὸ «αἰὲν ἀριστεύειν» καὶ τὸ «εἷς
οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης» (12.243) ἀναφέρονται
ἐναλλὰξ ὡς ἀποστάγματα τῆς σοφίας καὶ τοῦ πατριωτισμοῦ τῶν
προγόνων μας, ὡστόσο τὸ νόημα τους εἶναι μᾶλλον ἀντιφατικό· τὸ
νὰ κερδίζει προσωπικὴ δόξα κανεὶς καὶ τὸ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν
πατρίδα του δὲν εἶναι τὸ ἴδιο· γιὰ τὴν ἀκρίβεια μπορεῖ ὁ ἥρωας νὰ
χρειαστεῖ νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὰ δύο, ὅπως συμβαίνει στὸν
Ἀχιλλέα καὶ τὸν Αἴαντα - οὔτε τὸ ὅτι ἡ τραγωδία ἀντιστέκεται σὲ
αὐτὴν τὴν ἀξιολόγηση, ἤ, ἀκόμη περισσότερο, γεννιέται ἀπὸ τὴν
ἀντίσταση σὲ αὐτήν.122 Τόσο ὡς πρὸς τὸ πρῶτο, ὅσο καὶ ὡς πρὸς τὸ
δεύτερο σκέλος αὐτοῦ τοῦ ἰσχυρισμοῦ εἶναι δυνατὲς διαφορετικὲς
ἑρμηνεῖες καὶ στὴν συνέχεια διαφορετικοὶ συνδυασμοὶ μεταξύ τῶν
ἑρμηνειῶν.

Μπορεῖ δηλαδὴ νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς ὅτι ἡ Ἰλιάδα123

ἐξαίρει ἢ ὑπονομεύει τὶς ἡρωικὲς ἀξίες, ὅτι ἡ τραγωδία μὲ τὴν
σειρά της ἐξαίρει ἢ ὑπονομεύει τὶς ἡρωικὲς ἀξίες, καὶ νὰ θεωρήσει
ἀκολούθως ὅτι ὑπάρχει συνέχεια ἢ ρήξη γιὰ διαφορετικοὺς λόγους.
Γιὰ νὰ μείνουμε στὴν τραγωδία: ὁ Γκρίφφιθ (Griffith)124 θέτει
τὸ ἐρώτημα γιατί ἡ τραγωδία, ἐνῶ εἶναι θεσμὸς τῆς δημοκρατικῆς
πόλεως, ἐξακολουθεῖ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἱστορίες καὶ τὰ πάθη
J.P. Vernant Ἡ ἱστορικὴ στιγμὴ τῆς τραγωδίας στὴν Ἑλλάδα. Μερικὲς
κοινωνικὲς καὶ ψυχολογικὲς συνθῆκες στὸ Μῦθος τόμος Α' 17-23. Γιὰ τὴν
σημασία τοῦ ἔργου τοῦ Vernant σὲ σχέση μὲ τὸ συγκεκριμένο θέμα βλ. P.E.
Easterling (1987) ‘Notes on tragedy and epic’, στὸ Papers given at a Colloquium
on Greek drama in honour of R.P. Winnington-Ingram (London 1987) 52-60· M.
Griffth (1998) ‘The king and the eye: the rule of the father in Greek tragedy’ PCPS
44: (1998) 76: «τὸ κυρίαρχο μοντέλο εἶναι ἡ «δημοκρατικὴ στιγμὴ» τοῦ Βερνάν».
121
Vernant Μῦθος A’ 19.
122
Vernant Μῦθος A’ 21.
123
Ἀναφορὲς στὶς ἡρωικὲς ἀξίες ὑπάρχουν καὶ στὴν Ὀδύσσεια. Τὸ ὅτι ὁ ρόλος
τους εἶναι πολὺ πιὸ σημαντικὸς στὴν Ἰλιάδα ὅμως εἶναι κοινὸς τόπος. G.S. Kirk
Homer and the Oral tradition (Cambridge 1976) 12-13· J. Griffith (1986) ‘Heroic
and unheroic ideas in Homer’, στὸ C. Emlyn-Jones, L. Hardwick and J. Purkis (eds.)
Homer. Readings and Images (Oxford 1992) 23.
124
Griffith King 43, 75.
120

44

τῶν παλαιῶν ἀριστοκρατικῶν γενῶν, καὶ δίνει τὴν ἀπάντηση πὼς ἡ
τραγωδία ἐπιβεβαιώνει καὶ ἰσχυροποιεῖ τὸ μοντέλο τοῦ πατέραπατριάρχη· τὸ κοινὸ δὲν συμπάσχει ἁπλῶς μὲ τοὺς πεπτοκότες
ἥρωες

τῶν

ἀριστοκρατικῶν

γενῶν

ἀλλὰ

δημιουργεῖται

μιὰ

νοσταλγικὴ ἐπιθυμία διατήρησης τῆς ἐλίτ.125 Δηλαδή, μὲ τοὺς
ὅρους ποὺ ἔχουμε χρησιμοποιήσει ὣς τώρα, ἡ τραγωδία προκρίνει
ἀνταγωνιστικές ἀξίες, τὴν κυριαρχία τοῦ ἑνὸς ἔναντι τῶν πολλῶν.
Ὁ Σῆφορντ (Seaford) ἔχει δώσει τὴν ἀντίθετη ἀπάντηση στὸ ἴδιο
ἀκριβῶς ἐρώτημα: ἡ τραγωδία, κατὰ τὴν ἄποψή του, δραματοποιεῖ
τὴν

ἰστορικὴ

μετάβαση

ἀπὸ

τὴν

διάλυση

τῶν

βασιλικῶν

οἰκογενειῶν στὴν συνοχὴ τῆς πόλεως. Κάθε τραγωδία κλείνει μὲ
ἕνα τελετουργικὸ ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν συνοχὴ τῆς πόλεως ἡ ὁποία
βρέθηκε ἀντιμέτωπη μὲ τὸν καταστροφικὸ ἐγωισμὸ τῶν παλαιῶν
ἀριστοκρατῶν.126 Στὸν ἀντίποδα τοῦ Γκρίφιθ, δηλαδή, ὑποστηρίζει
ὅτι παρακολουθοῦμε στὴν τραγωδία τὴν καταστροφικὴ δράση τῶν
μελῶν

τῶν

βασιλικῶν

γενῶν,

τὰ

ἀποτελέσματα

τῆς

ὁποίας

ὑφίσταται τὸ σῶμα τῆς πόλεως.127 Ἀνάμεσα στὶς δύο ἀπόψεις, ὅτι ἡ
τραγωδία ἐπαινεῖ ἢ στηλιτεύει τὸν κώδικα τῆς ὑπεράσπισης τῆς
ἡρωικῆς τιμῆς τοῦ ἑνός, θὰ προσπαθήσουμε νὰ σκεφτοῦμε καὶ τὸ
παράδειγμα τοῦ Αἴαντα.
Ἀφοῦ ἐξετάσουμε τὸ πῶς φαίνεται νὰ τοποθετεῖται ὁ Αἴας σὲ
σχέση μὲ τὶς ἡρωικὲς ἀξίες, μέσῳ τῆς σύγκρισης ἀνάμεσα στοὺς
δύο ἥρωες, τὸν Αἴαντα καὶ τὸν Ὀδυσσέα, θὰ ἐπιχειρήσουμε μιὰ
παρέκβαση πρὸς τὸν Ὁμηρικὸ κόσμο, ποὺ συνιστᾶ καὶ τὴν ἀφετηρία
τῶν σχετικῶν συζητήσεων, καὶ θὰ ἐπανέλθουμε στὴν φράση τοῦ
Βερνὰν μὲ τὴν ὁποία ξεκινήσαμε. Τὸ ὅτι ἡ τάση πρὸς ἐπικράτηση
καὶ αὔξηση τῆς ἀτομικῆς ἰσχύος περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ἄντκινς
Ἡ σχηματοποίηση αὐτὴ
ἔχει μοιραῖα ἀποτελέσματα ὅταν ὁ Griffith
ἀναγκάζεται νὰ θεωρήσει ὡς ἀδιαφοροποίητα πρότυπα πατέρα τὸν Κρέοντα τῆς
Ἀντιγόνης καὶ τὸν Δαρεῖο τῶν Περσῶν, καὶ ὡς ἀδιαφοροποίητα πρότυπα υἱῶν τὸν
Αἵμονα καὶ τὸν Ξέρξη.
126
R. Seaford Reciprocity and ritual: Homer and tragedy in the developing citystate (Oxford 1994) 344, 346.
127
Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἐφαρμόζεται μὲ ἀρκετὴ ἐπιτυχία στὸν Αἰσχύλο ἀλλὰ πολὺ
δύσκολα στὸν Σοφοκλῆ. Ἔχει ἐνδιαφέρον ὅτι ἂν σκεφτοῦμε τὰ ἔργα τοῦ
Σοφοκλέους, ὁ Αἴας εἶναι ὁ πιὸ πιθανὸς ὑποψήφιος. Παρόμοια συμπεράσματα μὲ
διαφορετικὴ ἀφετηρία ἔχει ὑποστηρίξει καὶ ὁ Sommerstein Aeschylean 420.
125

45

(Adkins)128ὡς «ἐκπλήρωση τῶν φυσικῶν ἐπιδιώξεων» τοῦ ἀνθρώπου
ἀποτελεῖ ἕνα διανόημα ἀρκετὰ παλαιό, τὸ ὁποῖο ἀνοίγει τὴν
συζήτηση σὲ μιὰ ἐνδιαφέρουσα προοπτική. Δείγματα μιᾶς τέτοιας
ἀνθρωπολογίας τῆς φυσικῆς τάσης γιὰ ἐπικράτηση ἐμφανίζονται μὲ
τὴν Σοφιστικὴ καὶ τὸν Θουκυδίδη.129 Πρὶν ἀπ' αὐτούς - ἔχει
ὑποστηριχθεῖ -130 «πίσω ἀπὸ τὸν Θρασύμαχο ὑπάρχει ὁ Ὁμηρικὸς
ἥρωας». Ὑπάρχει ἕνα νῆμα ποὺ συνδέει τὴν ἄποψη αὐτὴ μὲ τὴν
νεώτερη πολιτικὴ θεωρία, μέσῳ ἑνὸς θαυμαστῆ καὶ μεταφραστῆ
τοῦ Θουκυδίδη καὶ τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Τ. Χόμπς (Τ. Hobbes). Ἡ
περιβόητη ἀνθρωπολογικὴ ἀπαισιοδοξία τοῦ Χὸμπς συνοψίζεται
στὴν πεποίθησή του ὅτι τὸ ἀνθρώπινο εἶδος στὸ σύνολο του
διακατέχεται ἀπὸ τὴν ἀσίγαστη ἐπιθυμία γιὰ ἰσχύ, καὶ ἀκόμη
περισσότερη ἰσχύ, μέχρι θανάτου.131 Θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει γραφτεῖ
γιὰ τὸν Αἴαντα ἡ παρατήρησή του πὼς
«τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς δὲν ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ κατὰ πόσο μιὰ ἐνέργεια [...]
εἶναι δίκαιη ἢ ἄδικη, διότι ἡ τιμὴ ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸ πῶς
βλέπει ὁ κόσμος τὴν ἰσχὺ κάποιου. Γι' αὐτὸ οἱ ἀρχαῖοι εἰδωλολάτρες δὲν
θεωροῦσαν ὅτι ἀτίμαζαν ἀλλὰ μᾶλλον ὅτι τιμοῦσαν ἐξαιρετικὰ τοὺς θεούς,
ὅταν τοὺς παρουσίαζαν στὰ ποιήματά τους ὡς δράστες βιασμῶν, κλοπῶν
καὶ ἄλλων σπουδαίων ἀλλὰ ἄδικων ἢ μιαρῶν πράξεων».132

Αὐτὸ ἰσχύει σὲ ἕναν βαθμὸ γιὰ τὸν Αἴαντα καὶ μάλιστα
ἀναφέρεται ρητὰ ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα, ὅταν ἀναγνωρίζει πὼς ὁ Αἴας
ἦταν μὲν ἐχθρὸς ἀλλὰ γενναῖος (1355). Ἐξίσου σημαντικὸς ὑπῆρξε
ὁ περίφημος -καὶ ἀπὸ κάποιες ἀπόψεις διαβόητος-133 θαυμασμὸς τοῦ
A.W.H. Adkins Merit and Responsibility: a study in Greek values (Oxford 1960)
61. Βλ. σχετικὰ καὶ Wees, Hans van Status Warriors: War, violence, and society in
Homer and history (Amsterdam 1992) 63.
129
Γοργ. 483e3 «κατὰ νόμον γε τὸν τῆς φύσεως» [μαζὶ μὲ τὸ σχόλιο τοῦ Dodds
Gorgias], Νομ. 890a, Θκδ. 5.105.2, ὅπου ἡ ἴδια ἀρχὴ χαρακτηρίζεται ὡς «ἀπὸ
φύσεως ἀναγκαία». Γενικὰ βλ. W.K.C. Guthrie Οἱ Σοφιστές (Cambridge 1971,
Ἀθήνα 1991)τὸ κεφ. ‘Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς φύσεως, Ἡ ἐγωιστικὴ ἄποψη’ 173 κἑ.
130
A. MacIntyre After Virtue (Indiana 1981) 139, παραπέμποντας καὶ στὸν Adkins.
131
Τ. Hobbes Λεβιάθαν ἢ ὕλη, μορφὴ καὶ ἐξουσία μιᾶς ἐκκλησιαστικῆς καὶ λαϊκῆς
πολιτικῆς κοινότητας τόμος Α' (Ἀθήνα 1989 [1651]) 170.
132
Hobbes Λεβιάθαν 163.
133
Τὴν σχέση του μὲ τὴν ἀρχαία σοφιστικὴ μελετᾶ ὁ Dodds Gorgias στὸ ἐπίμετρο
‘Socrates, Callicles, and Nietzsche’ 387-91. Γιὰ μιὰ ἰσορροπημένη συσχέτιση
Νῖτσε-Ναζισμοῦ ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς ἠθικῆς φιλοσοφίας, συσχέτιση ποὺ ἡ
μεταμοντέρνα ἀνάγνωση τοῦ Νῖτσε ὑποβάθμισε, πολὺ ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ J.
Glover Humanity. A Moral History of the Twentieth Century (London 1999) 11-46.
128

46

Νῖτσε γιὰ τὴν ἀέναη πάλη γιὰ διάκριση ποὺ χαρακτηρίζει τὰ
εὐγενικὰ πνεύματα,134 ὁ ὁποῖος στηρίζεται καὶ πάλι στὰ ἴδια
κείμενα.135 Ἡ σκέψη ἔχει ἀναζητήσει συχνὰ στὸν ἀρχαῖο ἡρωισμὸ
τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς ἄποψης πὼς ὅποτε τὸ πνεῦμα κοίταξε
κατάματα τὴν ἀνθρώπινη φύση, χωρὶς ὑποκρισία, ἀποκαλύφθηκε ἡ
ἀέναη ἐπιθυμία γιὰ ὅλο καὶ περισσότερη ἀτομικὴ ἰσχύ. Ἀποτελοῦν
διαφορετικῆς τάξεως ζητήματα τὸ ἂν ὁ πραγματικὸς κόσμος εἶναι
μόνον ἔτσι,136 τὸ ἂν ἡ προϋπόθεση μιᾶς σταθερῆς ἀνθρώπινης
φύσης εἶναι φιλοσοφικὰ προβληματικὴ ἤ, τέλος, τὸ πῶς συντελεῖται
κάποτε τὸ ἅλμα ἀπὸ τὸ περιγραφικὸ στὸ κανονιστικὸ ἐπίπεδο. Αὐτὸ
μὲ τὸ ὁποῖο ἐμεῖς θὰ ἀσχοληθοῦμε ἀφορᾶ στὸ ἂν ἐπιβεβαιώνεται ἡ
Χομπεσιανὴ ἀνθρωπολογικὴ ἀπαισιοδοξία ἀπὸ τὶς ἀναπαραστάσεις
τοῦ ἀρχαίου ἡρωισμοῦ ποὺ σώζονται στὴν Ἰλιάδα καὶ τὸν Αἴαντα.

Φ. Νῖτσε Ροδαυγή ΙΙ. 113.
Ἡ θέση αὐτὴ εἶναι διάσπαρτη σὲ ὁλόκληρο τὸ ἔργο του. Στὸ νεανικὸ κείμενο
ποὺ ἀφιερώνει στὸν Ὅμηρο [Πρόκειται γιὰ τὸ δοκίμιο Homer on competition τὸ
ὁποῖο προοριζόταν ἀρχικὰ νὰ ἐκδοθεῖ μαζὶ μὲ τὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας.
Δημοσιεύεται στὸ K. Ansell, Pearson The Genealogy of morality (Cambridge 1994
[1872]) 187-194] ὁ συγγραφέας ἀναρωτιέται γιατί σύνολος ὁ ἑλληνικὸς κόσμος
χαιρόταν τὶς σκηνὲς τῆς μάχης στὴν Ἰλιάδα, καὶ ἐδῶ οἱ ἀπόψεις του μοιάζουν μὲ
ὅ,τι ἀκολουθεῖ στὴν μετέπειτα φιλοσοφία του. Στὴν συνέχεια ὅμως (Nietzsche
Homer 189). σχολιάζει τὴν φράση τοῦ Ἡσιόδου [Ἡσίοδ. Ἔργ. 12-26] ὅτι ὑπάρχουν
δύο Ἔριδες στὴν γῆ, μία ποὺ φέρνει τὸν πόλεμο καὶ τὸ κακὸ καὶ μιὰ ποὺ κάνει
τοὺς κεραμεῖς καὶ τοὺς ἀοιδοὺς νὰ προσπαθοῦν νὰ ξεπεράσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον,
λέγοντας πὼς ἡ φράση αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ χαραχτεῖ στὴν πύλη τῆς εἰσόδου γιὰ
τοὺς νεοεισερχόμενους στὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἠθική.
136
Ὁ Π. Κονδύλης παρατηροῦσε εἰρωνικὰ ὅτι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δὲν θὰ
ἐπιθυμοῦσαν νὰ ζοῦν σ' ἕναν τέτοιο κόσμο, μολονότι αὐτὸ κάνουν στὴν
πραγματικότητα. Π. Κονδύλης Ἰσχὺς καὶ ἀπόφαση. Ἡ διαμόρφωση τῶν
κοσμοεικόνων καὶ τὸ πρόβλημα τῶν ἀξιῶν (Ἀθήνα 1991) 231. Καὶ τοῦ Κονδύλη οἱ
ρίζες ἀνάγονται στοὺς ἴδιους ἀρχαίους συγγραφεῖς. Βλ.Π. Κονδύλης Τὸ Ἀόρατο
χρονολόγιο τῆς Σκέψης (Ἀθήνα 1998) 67.
134
135

47

Τὸ ἔργο ξεκινᾶ μὲ τὸ «ἀεὶ» (πάντα) ποὺ ἀναφωνεῖ ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ
μιλώντας γιὰ τὴν συνήθεια του συμμάχου της, τοῦ Ὀδυσσέα, νὰ
κυνηγᾶ137 τοὺς ἐχθρούς του καὶ νὰ καταστρώνει σχέδια ἐναντίον
τους. Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ προϋποθέτει καὶ ἀνακαλεῖ τὴν εἰκόνα τοῦ
Ὀδυσσέα ὡς πολυμήχανου, πανούργου ἥρωα,138 τὴν ὁποία τὸ κοινὸ
ἀναμένει ἀπὸ τὸν ἥρωα, καὶ ποὺ ποτὲ δὲν ἐμφανίζεται στὸ
συγκεκριμένο ἔργο. Αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει ἕνα τέχνασμα ποὺ θὰ
ἀκολουθηθεῖ ὣς τὸ τέλος: ὅλοι περιμένουν ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα μιὰ
συμπεριφορὰ ποὺ «πάντα» τὸν χαρακτήριζε,139 τὴν ὁποία ὅμως ποτὲ
δὲν ἐκδηλώνει ἀπέναντι στὸν Αἴαντα.
Ἡ παρουσία τῆς θεᾶς στὸν Πρόλογο δημιουργεῖ καὶ μιὰ δομὴ
χωρὶς παράλληλο στὸν Σοφοκλῆ. Ἡ Ἀθηνᾶ ἐμφανίζεται στὴν ἀρχὴ
καὶ δὲν θὰ ξαναεμφανιστεῖ μετὰ ἀπὸ τὸν στίχο 133, ὅταν ἀποχωρεῖ
ἀπὸ τὴν σκηνή. Θέτει δηλαδὴ σὲ κίνηση μιὰ ἱστορία τὴν ὁποία θὰ
κληθοῦν νὰ ὁλοκληρώσουν οἱ θνητοὶ μὲ τὶς ἐπιλογές τους. Ὁ
Ὀδυσσέας ἐπιβεβαιώνει ὅτι ψάχνει τὸν Αἴαντα (20) τὸν ὁποῖο ὅλοι
ὑποπτεύονται, χωρὶς νὰ εἶναι σίγουροι (22-23), γιὰ τὴ σφαγὴ τῶν
κοπαδιῶν τῶν Ἀχαιῶν καὶ μαζὶ τῶν βοσκῶν (27). Τὸ ὅτι ὁ Αἴας δὲν
σκοτώνει μόνο ζῶα ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους στὴν μανία του εἶναι κάτι
τὸ ὁποῖο σπανίως ἀναφέρεται ὡς σημαντικὸ γεγονὸς κατὰ τὸν
σχολιασμὸ

τῆς

συγκεκριμένης

τραγωδίας.140

Αὐτὸ

ὀφείλεται

ἐνδεχομένως στὸ ὅτι γιὰ τὸ ἔργο ὅλοι οἱ θάνατοι δὲν ἔχουν τὴν ἴδια
J.P. Vernant, M. Detienne Μῆτις. Ἡ πολύτροπη νόηση στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα
(Paris 1974, Ἀθήνα 1993) 45-6 γιὰ τὶς σοφιστικὲς συνδηλώσεις τοῦ κυνηγιοῦ.
138
Ἀνακαλεῖ ἐπίσης τὴν γνωστὴ φιλία καὶ συνεργασία ποὺ τὸ κοινὸ γνώριζε ὅτι
συνέδεε τὸν ἥρωα μὲ τὴν θεὰ στὸ ἔπος. Βλ.W.C. Guthrie (1947) ‘Odysseus in the
Ajax’ G&R 16: 114.
139
W. B. Stanford The Ulysses theme: a study in the adaptability of a traditional
hero (Oxford 1954) 108.
140
Αὐτὸ ὀφείλεται ἐνδεχομένως καὶ στὸ ὅτι μὲ ἐξαίρεση τὸν στίχο 232, ὅπου
ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὶς ἀνησυχίες τῶν φοβισμένων μελῶν τοῦ Χοροῦ, οὔτε ἡ
ἴδια ἡ τραγωδία φαίνεται νὰ ἀπασχολεῖται ἰδιαίτερα μὲ τὴ θανάτωση τῶν
βοσκῶν ἀπὸ τὸν Αἴαντα. Μποροῦμε νὰ θυμηθοῦμε ὅτι κάποιος Ρόζενκραντς καὶ
κάποιος Γκίλντενστερν θανατώνονται ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ σὲ ἕνα ἔργο τοῦ ὁποίου
τὸ βασικὸ θέμα εἶναι ἡ ἀδυναμία τοῦ ἥρωα νὰ σκοτώσει τὸν Κλαύδιο. Οὔτε στὴν
ἀρχαιοελληνικὴ κοινωνία εἴχαν ὅλοι οἱ θάνατοι τὴν ἴδια βαρύτητα. Γιὰ τὴν
νομοθεσία σὲ σχέση μὲ τὴν θανάτωση δούλων βλ. D.M. MacDowell Athenian
homicide law in the age of the orators (Manchester 1963) 127.
137

48

βαρύτητα. Ἡ Ἀθηνᾶ ἐξηγεῖ στὸν Ὀδυσσέα ὅτι πράγματι ὁ Αἴας εἶναι
ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν σφαγή, ἀπὸ θυμὸ γιὰ τὰ ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα (41).
Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ἀναφορὰ τοῦ θέματος τῆς «ὅπλων
κρίσεως»,141 τὸ ὁποῖο συνιστᾶ τὸν ἀρχικὸ μοχλὸ ποὺ θέτει σὲ κίνηση
τὴν δράση.
Ὅταν ὁ Ὀδυσσέας ρωτᾶ πῶς ὁ Αἴας τόλμησε κάτι τέτοιο, ἡ
Ἀθηνᾶ ἀπαντᾶ μὲ τρεῖς λέξεις ἐξαιρετικὰ φορτισμένες: τὴν νύχτα,
μὲ δόλο, μόνος («νύκτωρ ἐφ' ὑμᾶς δόλιος ὁρμᾶται μόνος» 47). Ἡ
δομικὴ ἀνάλυση ἔχει δείξει τὴν σημασία ποὺ εἶχαν γιὰ τοὺς
ἀρχαίους οἱ ἔννοιες αὐτές. Ὁ Βιντὰλ-Νακὲ (Vidal-Naquet) ἔχει
συντάξει ἕναν κατάλογο μὲ ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς κρυπτείας,
ποὺ εἶναι τὸ «συμμετρικὸ ἀντίθετο» τῆς ὀρθῆς ὁπλιτικῆς μάχης·
καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς λέξεις ἐμφανίζονται ἐκεῖ, ὡς χαρακτηριστικὰ
τῆς

τακτικῆς

τοῦ

ἐφήβου.142

Δὲν

εἶναι

καθόλου

εὔκολο

νὰ

έξηγήσουμε γιατὶ ἀποδίδονται ἐδῶ στὸν Αἴαντα, ἰδίως μὲ δεδομένο
ὅτι ὁ Αἴας εἶναι ἀκριβῶς τὸ εἶδος τοῦ ἥρωα ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὲν θὰ
περιμέναμε τὴν χρήση τέτοιων μέσων. Στὴν Ἰλιάδα εἶναι ὁ
Ὀδυσσέας ποὺ ἐπιτίθεται στοὺς Θρᾶκες τὴν νύχτα, ἐνῶ ὁ Αἴας
ἐμφανίζεται νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Δία, ἂν εἶναι νὰ τοὺς ἀφανίσει,
τουλάχιστον νὰ τοὺς ἀφανίσει μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας (16.645-6). Ὁ
στίχος ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθὼς συνδέεται μὲ
ἕνα δυσεπίλυτο πρόβλημα, τὴν λειτουργία τοῦ τρίτου μονολόγου,143
στὸν ὁποῖον ὁ ἥρωας ψεύδεται, παρότι τὸ ψέμα ἐπίσης θὰ
περιμέναμε νὰ εἶναι ἡ κατ' ἐξοχὴν ἀνεπίτρεπτη πράξη γι' αὐτόν.
Ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ποὺ θὰ συναντήσουμε παρακάτω,
τὸ ἀναφέρουμε ὅμως ἀπὸ τώρα διότι ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ
κάποιους μελετητὲς144 πὼς ἐφ' ὅσον ὁ Αἴας εἶναι ἱκανὸς γιὰ τὴν
«Ὅπλων κρίσις» εἶναι καὶ ὁ τίτλος ἀπὸ ἕνα χαμένο ἔργο τοῦ Αἰσχύλου.
P. Vidal-Naquet Ὁ Μαῦρος Κυνηγός. Μορφὲς σκέψης καὶ κοινωνίας στὸ
ἑλληνικὸ κόσμο (Ἀθήνα 1983) 160 κἑ.
143
Ἡ σκηνὴ τῆς «σωφροσύνης» τοῦ ἥρωα Χρονόπουλος Ἀρχαία 129. Ὁ μονόλογος
αὐτὸς ἔχει καθιερωθεῖ νὰ ἀναφέρεται στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία μὲ τὴν
γερμανικὴ λέξη «Trugrede», ἂν καὶ δὲν συμφωνοῦν ὅλοι οἱ μελετητὲς ὅτι
πρόκειται γιὰ ἐξαπάτηση, γιὰ ψεῦδος.
144
P.T. Stevens (1986) ‘Ajax in the Trugrede’ CQ 36: 328· M.W. Blundell ‘Helping
Friends & Harming Enemies’: a study in Sophocles and Greek ethics (Cambridge
1989) 84· W.B. Stanford Ajax edited, with introduction, revised text, commentary,
141
142

49

ἐπίθεση αὐτή, εἶναι ἱκανὸς καὶ γιὰ τὸ ψεῦδος. Βεβαίως θὰ μποροῦσε
κανεὶς νὰ ἀντιτείνει ὅτι τότε δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ δύο
γεγονότα ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ ἕνα ἐξηγεῖ τὸ ἄλλο ἀλλὰ ὅτι ἀντὶ γιὰ ἕνα
πρόβλημα (γιατί ὁ Αἴας ψεύδεται) ἔχουμε δύο προβλήματα (γιατί
ψεύδεται καὶ γιατί ἐπιτίθεται κατὰ ἀντι-ηρωικὸ τρόπο). Ἡ κοινή
τους λύση θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πὼς τὸ κείμενο παρουσιάζει τὸν
Αἴαντα μὲ τὴν πρόθεση τῆς διάψευσης τῶν προσδοκιῶν τοῦ κοινοῦ
ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων χαρακτήρων τοῦ δράματος. Σὲ αὐτὰ ὅμως
θὰ ἐπανέλθουμε ἀργότερα.
Ἡ Ἀθηνᾶ καλεῖ τὸν Αἴαντα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν σκηνή του καὶ
ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ὀδυσσέα νὰ δείξει θάρρος. Ἂν αὐτὸ μᾶς κάνει
ἐντύπωση, θὰ δοῦμε ὅτι ἡ παραίνεσή της εἶναι δικαιολογημένη,
καθὼς τόσο ὁ Ὀδυσσέας ὅσο καὶ οἱ Ἀτρεῖδες ἀργότερα δὲν
διστάζουν νὰ δηλώσουν ὅτι φοβοῦνται τὸν ἥρωα. Ἡ Ἀθηνᾶ τὸν
ρωτᾶ, ἀφοῦ τοῦ ζητᾶ νὰ βεβαιώσει ὅτι εἶναι ἀκόμη ἐχθρός του, ἂν
δὲν εἶναι τὸ πιὸ εὐχάριστο πρᾶγμα νὰ γελᾶ κανεὶς μὲ τοὺς ἐχθρούς
του, ἄποψη ἡ ὁποία δὲν ἀκουγόταν στὴν ἀρχαιότητα τόσο ἄγρια,
ὅσο ἀκούγεται σήμερα. Ἡ ἀπάντηση τοῦ Ὀδυσσέα φαίνεται πρὸς τὸ
παρὸν νὰ ὀφείλεται ἴσως στὸν φόβο του, ποὺ κι ὁ ἴδιος δὲν ἀρνεῖται
(82). Προτιμᾶ νὰ μείνει ὁ Αἴας κλεισμένος μέσα, καὶ συμπληρώνει
ὅτι δὲν θὰ τὸν φοβόταν, ὅσο εἶχε τὰ λογικά του. Ὁ Χὸμπς ὡς
ὑποθετικὸς ἀναγνώστης τοῦ Αἴαντα θὰ μποροῦσε νὰ παρατηρήσει
ἐδῶ πὼς εἶναι πάντοτε ὁ φόβος καὶ ὄχι ἡ συμπόνια ποὺ συγκρατεῖ
τὸν «ἄνθρωπο-λῦκο» ἀπὸ τὸ νὰ βρίσκεται σὲ διαρκῆ πόλεμο.145
Ὅμως, ὅπως θὰ δοῦμε ἀργότερα, αὐτὴ ἡ ὑπόθεση ἀδυνατεῖ νὰ
ἐξηγήσει τὴν κατακλεῖδα τῆς τραγωδίας. Αὐτὴ ἡ συστολὴ ποὺ
συναντοῦμε τώρα προαναγγέλλει τὴν στάση ὄχι μόνο τῶν στίχων
121-6 ποὺ θὰ συναντήσουμε σὲ λίγο ἀλλὰ καὶ τοῦ τέλους, ὅταν ὁ
Αἴας δὲν βρίσκεται πιὰ στὴν ζωὴ γιὰ νὰ φοβίσει κανέναν καὶ παρ'
ὅλ' αὐτὰ ὁ Ὀδυσσέας ἀρνεῖται νὰ συμμετάσχει στοὺς ἑορτασμοὺς
τῶν Ἀτρειδῶν γιὰ τὸν θάνατο τοῦ ἐχθροῦ τους.
appendixes, indexes, and bibliography (London 1963) 286.
145
Hobbes Λεβιάθαν 198.

50

Ὁ Σοφοκλῆς βάζει σὲ αὐτὴν τὴν σκηνὴ τὴν Ἀθηνᾶ νὰ ξεπερνᾶ
κάθε ὅριο πικρῆς εἰρωνείας καὶ ἐκδικητικότητος. Ὁ Αἴας ἀπὸ τὴν
ἄλλη ἐμφανίζεται ἀκραῖος στὸ μῖσος του καί, χωρὶς νὰ τὸ ξέρει,
ἀκραῖα ἐξευτελισμένος. Παρουσιάζεται στὴν σκηνὴ146 καὶ ξεκινᾶ
εὐχαριστώντας τὴν Ἀθηνᾶ ποὺ τοῦ παραστάθηκε (92). Ἡ Ἀθηνᾶ
προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ τὸν κάνει νὰ κομπάσει γιὰ τὸν θρίαμβό
του (95) καὶ νὰ ταπεινωθεῖ ἀκόμη περισσότερο στὰ μάτια τοῦ
Ὀδυσσέα καὶ τοῦ κοινοῦ ποὺ βλέπουν ὅτι αὐτὸς ὁ θρίαμβος εἶναι
στὴν πραγματικότητα ἐπίθεση σὲ πρόβατα. Τὸν προκαλεῖ μάλιστα
νὰ τῆς μιλήσει γιὰ τὸν ἐχθρό του (100) καὶ ἀκόμη νὰ περιγράψει
τὴν μαστίγωση (110) γιὰ νὰ τὴν ἀκούσει ὁ Ὀδυσσέας,147 ὁ ὁποῖος
παρακολουθεῖ τὴν σκηνὴ ἀθέατος. Ὁ Αἴας ξεκινᾶ βρίζοντάς τον
(103) καὶ συνεχίζει λέγοντας ὅτι αὐτὸν θὰ τὸν σκοτώσει στὸ τέλος,
ἀφοῦ πρῶτα τὸν βασανίσει (105-6). Ὁ ἥρωας φεύγει ἀπὸ τὴν σκηνὴ
ζητώντας ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶ νὰ ἐξακολουθήσει νὰ τοῦ παραστέκεται
πάντοτε ὡς σύμμαχος.
Ὁ Αἴας νομίζει πὼς ἐπιτίθεται σὲ συμπολεμιστές του, καὶ
αὐτό, παρότι τελικὰ δὲν συμβαίνει χάρη στὴν παρέμβαση τῆς
Ἀθηνᾶς, συνιστᾶ προδοσία. Ὁ τρόπος ὅμως, μὲ τὸν ὁποῖον
παρουσιάζεται τὸ σαδιστικὸ παιχνίδι τοῦ ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἥρωα
ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶ, ἔχει μᾶλλον τὸν ἀντίθετο δραματικὸ στόχο ἀπὸ τὸ
νὰ ἐμφανίσει τὸν Αἴαντα ἐγκληματία ἢ προδότη. Οἱ θεατὲς
γνωρίζουν ἀπὸ τὴν προγενέστερη μυθολογικὴ παράδοση148 ὅτι ὁ
Αἴας ἐπιτίθεται σὲ συμπολεμιστές του. Αὐτὸ τὸ δεδομένο τοῦ μύθου
ὁ Σοφοκλῆς149 δὲν θέλησε νὰ τὸ ἀποσιωπήσει, ὅμως τὸ ἐπεισόδιο μὲ
τὸ ὁποῖο ξεκινᾶ μετατρέπει οὐσιαστικὰ τὸν ἐγκληματία σὲ θῦμα. Ὁ
Κρατεῖ ἴσως τὸ μαστίγιο τὸ ὁποῖο ἔδωσε ἀργότερα τὸν τίτλο Αἴας
Μαστιγοφόρος στὸ ἔργο Βλ. D. Seale Vision and Stagecraft in Sophocles (London
1982) 177 ὑπ.10· contra Taplin Ἀρχαία 298 ὑπ.7.
147
Μὲ τὴν φράση «χωρῶ πρὸς ἔργον» ὁ Stanford Ajax σχολιάζει ὅτι πιὰ σχεδὸν
μποροῦμε νὰ δοῦμε τὸν Αἴαντα νὰ τρίβει τὰ χέρια του καθὼς ἐπιστρέφει ἐκεῖ
ὅπου ἔχει δεμένο τὸν «Ὀδυσσέα».
148
Garvie Ajax 2.
149
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Πίνδαρο, Νεμ. 7, Ἰσθμ. 4, Νεμ.8., ὅπου ἡ ἐπιχειρούμενη
ἀποκατάσταση τοῦ Αἴαντα βασίζεται στὴν ἀποσιώπηση τῆς μανίας καὶ τῆς
ἐπίθεσης καὶ στὴν ἔμφαση στὴν ἀδικία (Νεμ. 7.20-30) ἢ καὶ χάλκευση (Νεμ. 8.21.34) τῆς ἀπόφασης γιὰ τὰ ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα. Garvie Ajax 4· J. R. March (1991-3)
‘Sophocles' Ajax: the death and burial of a hero’ BICS 38: 4.
146

51

ἑλιγμὸς μὲ τὸν ὁποῖον κατορθώνει νὰ παρουσιάσει μὲν τὴν εὐθύνη
τοῦ Αἴαντα καὶ ταυτοχρόνως νὰ τὸν ἐμφανίσει ὡς θῦμα εἶναι
ἀκριβῶς ὁ σαδισμὸς τῆς παντοδύναμης Ἀθηνᾶς. Τὸ νὰ παίρνει
κανεὶς τὸ μέρος τοῦ ἀδυνάτου σὲ μιὰ καταφανῶς ἄνιση σύγκρουση
εἶναι ψυχολογικὸς μηχανισμὸς πασίγνωστος.
Μὲ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Αἴαντα ἡ Ἀθηνᾶ θυμίζει στὸν Ὀδυσσέα
πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τῶν θεῶν (118). «Γι' αὐτὸ νὰ μὴν
ὑπερηφανευτεῖς

ποτέ,

συνεχίζει,

διότι

καταβαραθρώνει τὸν ἄνθρωπο». Τὴν

μιὰ

μέρα

ὑψώνει

καὶ

ἄποψη ὅτι ἡ τιμωρία τοῦ

Αἴαντα ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ θέμα τοῦ ἔργου θὰ τὴν συναντήσουμε
καὶ ἀργότερα, ὅταν φτάσουμε στὰ λόγια τοῦ ἀγγελιοφόρου. Ἡ
Ἀθηνᾶ συμβουλεύει τὸν Ὀδυσσέα βλέποντας τὸ πάθημα τοῦ Αἴαντα
νὰ μὴν κομπάσει ποτὲ μπροστὰ στοὺς θεούς. Τὸ ἀξιοπρόσεκτο ὅμως
σὲ αὐτὴν τὴν φράση εἶναι ὅτι ἀπουσιάζει ἐντελῶς τὸ στοιχεῖο τῆς
ἐπίθεσης τοῦ Αἴαντα ἐναντίον τῶν συμπολεμιστῶν του. Οὔτε ἐδῶ
ἀλλὰ οὔτε καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἀναφέρεται ὅτι ὁ Αἴας τιμωρεῖται
ἀπὸ τὴν θεὰ γιὰ τὸ ὅτι προσπάθησε νὰ σκοτώσει συστρατιῶτες του.
Ἡ Ἀθηνᾶ ἀσχολεῖται μόνο μὲ τὸν κομπασμὸ τοῦ Αἴαντα καὶ
συμβουλεύει τὸν Ὀδυσσσέα νὰ μὴν περηφανευτεῖ ποτὲ ἐπειδὴ
ξεπερνᾶ κάποιον σὲ δύναμη ἢ σὲ πλοῦτο, διότι τὰ ἀνθρώπινα
πράγματα εἶναι πάντοτε ρευστά.150 Ἂν ἀποφασίσουμε λοιπὸν ὅτι ἡ
τιμωρία τῆς Ἀθηνᾶς εἶναι τὸ κέντρο τῆς τραγωδίας, παραμένει
ἀκατανόητη ἡ ἑστίαση τῆς πλοκῆς στὶς σχέσεις τοῦ ἥρωα μὲ τοὺς
συστρατιῶτες του. Τὸ ὅτι δὲν τοῦ δόθηκαν τὰ ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα καὶ
ἀποφάσισε γι' αὐτὸ νὰ ἐκδικηθεῖ εἶναι ἕνα ἐπεισόδιο ἀνεξάρτητο
ἀπὸ τὸν κομπασμό, καὶ συνεπῶς, καὶ ἀπὸ τὴν ἔχθρα τῆς Ἀθηνᾶς. Ἡ
Ἀθηνᾶ τιμωρεῖ τὸν Αἴαντα γιὰ ὕβριν καὶ ὄχι γιὰ προδοσία. Ὑπάρχει
βέβαια τὸ στοιχεῖο τῆς φιλαυτίας καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, ὅμως
τὸ ὅτι ὁ ἀδικημένος Αἴας θέλει νὰ σκοτώσει τὸν Ὀδυσσέα δὲν
προκύπτει ὡς λογικὴ ἀπόρροια ἢ ἀποτέλεσμα τοῦ γεγονότος ὅτι δὲν
Ἡ ἰδέα ὅτι ὁ κομπασμὸς γιὰ τὴν εὐτυχία ἐπισύρει τὸν φθόνο τῶν θεῶν ἀπαντᾶ
χαρακτηριστικότερα στὸν Αἰσχ.Ἀγ.755κἑ. Ὅτι ἡ εὐτυχία μόνη ἀρκεῖ δείχνει ἡ
ἱστορία τοῦ Πολυκράτη στὸ Ἡρδτ.3.40.2. Ὁ R. Parker ‘Gods cruel and kind: tragic
and civic theology’ στὸ Pelling Greek 151 ὑπ.30 ἔχει συγκεντρώσει πληθώρα
ἀρχαίων πηγῶν γιὰ τὸ ἴδιο θέμα.
150

52

δέχθηκε βοήθεια ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶ. Ἡ ἄποψη αὐτή, τέλος, ἀδυνατεῖ νὰ
προσφέρει μιὰ ἱκανοποιητικὴ δικαιολογία γιὰ τὸ ὅτι στὸ τέλος ὁ
Αἴας δικαιώνεται. Ἡ ἐμμονὴ στὴν ὕβριν τοῦ Αἴαντα ὀφείλεται ἴσως
στὸ ὅτι πολλὲς φορὲς ἡ ἔρευνα ἐθίζεται στὸ νὰ θέτει τὰ ἴδια
ἐρωτήματα, ἀκόμη καὶ σὲ περιπτώσεις ποὺ ἀπαιτεῖται ἐνδεχομένως
πιὸ εὐλύγιστο αἰσθητήριο.
Ἀντὶ ὁ Ὀδυσσέας νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν στιγμὴ αὐτὴν τῆς
ταπείνωσης τοῦ ἀντιπάλου του, ἀπαντᾶ μὲ τοὺς παρακάτω στίχους:
τὸν λυπᾶμαι τὸν δύστυχο, παρότι εἶναι ἐχθρός μου, γιατὶ ἔχει πέσει σὲ μεγάλη
δυστυχία. Δὲν συλλογιέμαι τὴν δική του τύχη λιγότερο ἀπὸ τὴν δική μου.151 Γιατὶ
βλέπω πὼς ἐμεῖς, οἱ ζωντανοί, δὲν εἴμαστε ἄλλο ἀπὸ φαντάσματα ἢ κούφια σκιά
(121-6).

Τὰ λόγια αὐτὰ προαναγγέλουν τὴν ἀλλαγὴ διαθέσεως ποὺ θὰ
συμβεῖ στὸ τέλος. Ἀποτελοῦν τὴν πρώτη ἔκλαμψη μιᾶς ἠθικῆς πέρα
ἀπὸ τὴν ἠθικὴ τῆς ἀνταπόδοσης, ἡ ὁποία θὰ ἀποτελέσει καὶ τὴν
κατακλεῖδα τοῦ ἔργου. Ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἔχει προτείνει ἡ
Χομπεσιανὴ ἀνθρωπολογία ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ βασικὴ μέριμνα τοῦ
ἀνθρώπου εἶναι ἡ προώθηση τοῦ ἀτομικοῦ του συμφέροντος. Ἐπειδὴ
ὁ ἀλτρουισμὸς ὑπάρχει ὅμως καὶ δὲν ἐξηγεῖται, τουλάχιστον ἄμεσα,
σὲ μιὰ τέτοια προοπτική, θὰ πρέπει νὰ ἐπιμείνουμε στὸ ἐρώτημα
πῶς ἐξηγεῖται. Τὸ ἀξίωμα τοῦ Χὸμπς ἀκολουθεῖται καὶ ἀπὸ μιὰ
μεγάλη μερίδα τῆς ψυχολογικῆς σκέψης τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ὁποία
ἐπίσης ὑποθέτει πὼς πρωταρχικὴ μέριμνα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τὸ
(ψυχικὸ) συμφέρον, τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ κατὰ βάθος ὁ πράττων.
Ἐπίσης

σύγχρονη

προσπαθώντας

νὰ

φιλοσοφία

ἐξηγήσει

τὴν

σὲ

κάποιες

ἀλτρουιστικὴ

ἐκδοχές

της,

συμπεριφορά,

ὑποθέτει πὼς σὲ κάθε τέτοια πράξη ὑποκρύπτεται μιὰ μελλοντικὴ
Συστηματικὴ μελέτη τῶν κινήτρων τῶν ἀτόμων ποὺ εἴχαν ἐκδηλώσει
ἀλτρουιστικὴ συμπεριφορὰ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ὁλοκαυτώματος ἔχει δείξει πὼς
ἡ ἐξήγηση ποὺ ἐμφανίζεται συχνότερα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη εἶναι ἀκριβῶς ἡ
αἴσθηση ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ τοποθετήσει τὸν ἑαυτό του στὴν θέση του ἄλλου,
διότι εἶναι καὶ αὐτὸς μέλος τῆς εὐρύτερης ἀνθρώπινης κοινότητας. R. Monroe
The heart of altruism. Perceptions of common humanity (Princeton 1996)
ἰδ.197κἑ. Περιέχει ἀναλύσεις τῶν φιλοσοφικῶν καὶ ψυχολογικῶν ἀμφισβητήσεων
τοῦ ἀλτρουισμοῦ καθὼς καὶ μιὰ ἐνδιαφέρουσα ἔκθεση σχετικοῦ ἱστορικοῦ ὑλικοῦ
ἀπὸ τὸ ὁλοκαύτωμα μαζὶ μὲ συνεντεύξεις.
151

53

ἀπόβλεψη ἰσχύος. Αὐτὸ σημαίνει ὅμως ὅτι εἴτε κανεὶς σφάζει τὸν
ἐχθρό του εἴτε τὸν λυπᾶται ἐμεῖς θὰ ἐπιμένουμε νὰ περιγράφουμε
τὴν ἀνθρώπινη συμπεριφορὰ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, λέγοντας (κυκλικὰ
καὶ φαῦλα) πὼς πάντοτε τὸ συμφέρον κυριαρχεῖ, φανερὸ ἢ
καλυμμένο:

συμφέρον

τῆς

σφαγῆς

συμφέρον

τῆς

ψυχικῆς

αὐταρέσκειας. Ὅμως δὲν θὰ πρέπει ἡ ἠθικὴ γλῶσσα νὰ περιγράφει
μὲ διαφορετικὸ τρόπο συμπεριφορὲς ποὺ εἶναι τόσο διαφορετικές;
Θὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἴδιο θέμα στὸ τέλος.
Εἴδαμε πὼς ὁ Αἴας ἐμφανίζεται στὸν Πρόλογο ὡς θῦμα. Ὁ
Σοφοκλῆς προσθέτει τώρα τὴν παρουσία τοῦ Ὀδυσσέα. Ὁ Ὀδυσσέας
δὲν παρακολουθεῖ ἁπλῶς τὸν ἐξευτελισμὸ τοῦ ἐχθροῦ του· ὁ ἴδιος
εἶναι ὁ στόχος τῆς ἐπίθεσης, αὐτὸς τὸν ὁποῖον ὁ Αἴας νομίζει ὅτι
μαστιγώνει. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ Ἀθηνᾶ νομίζει ὅτι θὰ ἐξαγριώσει
καὶ θὰ παγιδεύσει τὸν Ὀδυσσέα. Στὴν πραγματικότητα ἐπιτυγχάνει
τὸ ἀντίθετο, καθὼς συμβαίνει τὸ ἑξῆς: ἀφοῦ ὁ Ὀδυσσέας, ὁ ἴδιος ὁ
στόχος τοῦ Αἴαντα, δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κατηγορήσει, τότε κανεὶς
δὲν μπορεῖ. Στὸν σαδισμὸ τῆς διαπόμπευσης προστίθεται ὑπὲρ τοῦ
Αἴαντα ἡ συμπόνια τοῦ Ὀδυσσέα.
Ὁ Χορὸς τοῦ Αἴαντα ἀποτελεῖται ἀπὸ Σαλαμίνιους ναῦτες,
τῶν ὁποίων ἡ ἐπιβίωση ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν ἔκβαση τῆς
ἱστορίας τοῦ ἥρωα. Ξεκινοῦν λέγοντας ὅτι φοβοῦνται ὅταν κάποιος
ἀπὸ τοὺς Δαναοὺς προσβάλλει τὸν Αἴαντα (139κἑ) καὶ συνεχίζουν
μὲ κάτι τὸ ὁποῖο, ἂν τὸ διαβάσει κανεὶς προσεκτικά, εἶναι μᾶλλον
ἀσυνήθιστο. «Οἱ μικροὶ χωρὶς τοὺς μεγάλους εἶναι ἐπισφαλεῖς
φύλακες τῶν πύργων» (159), λέγεται, καὶ μέχρι ἐδῶ ἡ ἰδέα αὐτὴ
εἶναι μᾶλλον συμβατική. Ὅμως τί σημαίνει ὅτι «καὶ οἱ μεγάλοι
στηρίζονται ἀπὸ τοὺς μικρότερους» (161); Σὲ τί θὰ μποροῦσε νὰ
εἰπωθεῖ ὅτι ὁ Αἴας ἔχει ἀνάγκη τοὺς Σαλαμίνιους ναῦτες τοῦ Χοροῦ;
Θὰ μπορούσαμε νὰ σκεφτοῦμε ὅτι μετὰ τὴν αὐτοκτονία τοῦ ἥρωα
θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι μένουν πίσω, τὸ ἂν ὁ Αἴας θὰ
μπορέσει νὰ τιμηθεῖ μὲ κανονικὴ ταφή.152 Κατὰ ἕναν παράδοξο
Ὁ Σοφοκλῆς πάντως δίνει στὸν Χορὸ τὴν φράση ὅτι εἶναι ἀδύνατο οἱ ἀνόητοι
νὰ καταλάβουν αὐτὲς τὶς ἀλήθειες ἐκ τῶν προτέρων. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ «πάθει
μάθος», τὴν ἐπωδὸ τῆς Ὀρέστειας (π.χ. Αἰσχ.Ἀγ. 117), αὐτὸ τὸ ὁποῖο λέγεται ἐδῶ
152

54

τρόπο, ὡστόσο, ἀκόμη καὶ τὴν ταφή του τὴν ἐξασφαλίζει ὁ ἴδιος ὁ
Αἴας γιὰ τὸν ἑαυτό του, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι δὲν εἰσακούεται ὁ
Τεῦκρος γιὰ νὰ ταφεῖ ὁ ἥρωας ἀλλὰ ὁ Ὀδυσσέας ὑποκλίνεται
μπροστὰ στὴν ἀνδρεία τοῦ νεκροῦ.
Τὸ ἂν ὁ Αἴας προστατεύει τοὺς ναῦτες τοῦ Χοροῦ εἶναι
ζήτημα οὐσιῶδες, διότι τὸ νὰ μπορεῖ ὁ ἥρωας νὰ προστατεύει τοὺς
φίλους του εἶναι ἠθικὴ ὑποχρέωση ἐξ ἴσου σημαντικὴ γιὰ τοὺς
ἀρχαίους, μὲ τὸ νὰ μπορεῖ νὰ τιμωρεῖ τοὺς ἐχθρούς του, καὶ ἀνήκει
στὸν πυρῆνα τοῦ ἡρωικοῦ ἤθους.153 Ἡ ἔμφαση στὴν ἐξάρτηση τοῦ
Χοροῦ ἀπὸ τὸν Αἴαντα διαπερνᾶ ὁλόκληρο τὸ ἔργο.154 Ὑποφέρουν
μαζί του ὅσο αὐτὸς ὑποφέρει (255, 283), ἀκολουθοῦν τὰ αἰσθήματά
του (693-705), περιμένουν τὴν τιμωρία τῶν προδοτῶν, μόλις ὁ Αἴας
πεθάνει (254-5) καὶ τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ σκέφτονται, μόλις
πληροφοροῦνται τὸν θάνατό του εἶναι ἡ μοίρα τους. Ἀντιθέτως ὁ
Αἴας δὲν ζητᾶ τίποτε ἀπὸ τὸν Χορό. Τὶς μοναδικὲς χάρες ποὺ ζητᾶ
νὰ ἐκπληρωθοῦν πρὶν νὰ πεθάνει τὶς ἀπευθύνει στὸν ἴδιο τὸν Δία.155
Τὸ μόνο ποὺ τελικὰ ζητᾶ ὁ Αἴας ἀπὸ τὸν Τεῦκρο εἶναι νὰ συνοδεύσει
τὸν Εὐρυσάκη σπίτι του (565-9).
Τελευταῖο σημεῖο ποὺ ἀξίζει νὰ προσέξουμε στὸ Χορικὸ εἶναι
ἡ περιγραφὴ τοῦ Ὀδυσσέα. Τὸν κατηγοροῦν ὅτι αὐτὸς διαδίδει τὶς
συκοφαντίες γιὰ τὸν Αἴαντα (149κἑ) καὶ τὸν ἀποκαλοῦν ἄσωτο γιὸ
τοῦ Σισύφου (189).156 Τὸν Ὀδυσσέα θὰ κατηγορήσει καὶ ὁ Αἴας
ἀργότερα, ποὺ τὸν φαντάζεται νὰ γελᾶ μὲ τὰ πάθη του (382),
παρότι

τὸ

κοινό,

ἔχοντας

παρακολουθήσει

τὴν

σκηνὴ

τοῦ

Προλόγου, γνωρίζει πὼς αὐτὴ ἡ περιγραφὴ δὲν ταιριάζει στὸν
Ὀδυσσέα. Πρόκειται γιὰ ἐπαναλαμβανόμενη εἰρωνία ἀπὸ τὴν πλευρὰ
τοῦ ποιητῆ. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ὀδυσσέας ὄχι μόνο ἀρνήθηκε νὰ
γελάσει μὲ τὸ πάθημα τοῦ Αἴαντα ἀλλὰ μὲ παρρησία ἀντιτάχθηκε
εἶναι ὅτι τὸ ζητούμενο εἶναι νὰ μάθει κανεὶς ὄχι ἀπὸ τὸ πάθος, διότι αὐτὸ τὸ
καταφέρνουν καὶ οἱ ἠλίθιοι, ἀλλὰ πρὶν τὸ πάθος.
153
Blundell Harming 26-7.
154
Blundell Harming 73.
155
Ἐκτὸς ἂν θεωροῦμε πὼς τὸ ὅτι ζητὰ νὰ τον σκοτώσουν (361) εἶναι ἔκκληση γιὰ
βοήθεια. Πάντως τελικὰ αὐτοκτονεῖ χωρὶς τὴν βοήθειά τους.
156
Γιὰ τὸν Σίσυφο στὴν λογοτεχνία τοῦ 5ου αἰώνα βλ. Stanford Ajax 189σημ. Βλ.
ἐπίσης Φιλ. 417, 1311.

55

στὴν πρόσκληση τῆς Ἀθηνᾶς, μιλώντας γιὰ τὴν κοινὴ ἀνθρώπινη
μοῖρα ποὺ συνδέει τὸν Αἴαντα καὶ τὸν ἴδιο.
Ἡ Τέκμησσα περιγράφει στὸν Χορὸ τὴν ἀπόγνωση τοῦ Αἴαντα
ποὺ ἀκολούθησε τὴν σφαγὴ τῶν ζώων. Κατὰ τὴν περιγραφὴ αὐτὴ
ἀκοῦμε καὶ αὐτὰ ποὺ τῆς εἶπε πρὶν νὰ φύγει. Ἡ φράση «ἡ σιωπὴ
εἶναι στολίδι στὴ γυναίκα»,157 τὴν ὁποίαν ὁ Αἴας ἐκστομίζει
μπροστὰ στὴν Τέκμησσα, προκαλεῖ τὴν ἑξῆς ἀπορία: ἂν ὁ Αἴας εἶναι
τόσο ἱκανὸς νὰ λέει στὴν Τέκμησσα νὰ σωπάσει τόσες φορές, 158 (θὰ
τὸ ἐπαναλάβει στοὺς στίχους 579-81) τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τὸν κάνει
νὰ πεῖ ψέματα πρὶν τὴν αὐτοκτονία; Ἡ ἀφήγηση τῆς Τέκμησσας
συνεχίζεται: ὁ Αἴας νομίζει πὼς ἐκδικεῖται τοὺς ἐχθρούς του, ὅταν
ὅμως συνέρχεται καὶ ἀνακαλύπτει τὶ πραγματικὰ ἔχει κάνει, στὴν
ἀρχὴ στέκεται ἀμίλητος (311), μετὰ βρυχᾶται σὰν ταῦρος (322),
ἄσιτος καὶ ἄποτος (324), ὥσπου ὁ Χορὸς ἐκφράζει γιὰ πρώτη φορὰ
τὴν ἀνησυχία ὅτι ὁ Αἴας θὰ αὐτοκτονήσει.

Ἐμφανίζεται τότε ὁ

ἥρωας πάνω στὸ ἐκκύκλημα. Φανταζόμαστε μιὰ σκηνὴ ἐξαιρετικὰ
ἔντονη, καθὼς ὁ Αἴας παρουσιάζεται μὲ ματωμένα χέρια δίπλα στὰ
σφαγμένα ζῶα. Στὴν ἀρχὴ τοῦ μονολόγου του μιλᾶ γιὰ τὸ σκοτάδι
τοῦ Ἅδη, ποὺ εἶναι τώρα τὸ μόνο του φῶς. Ζητᾶ ἀπὸ τὸν Χορὸ νὰ
τὸν σκοτώσει (361), καὶ ἡ Τέκμησσα ρωτᾶ (391) «γιατί νὰ ζῶ ὅταν
ἐσὺ θὰ ἔχεις πεθάνει;». Τόσο ἡ ἐξοικείωση ὅλων τῶν προσώπων τοῦ
δράματος μὲ τὴν αὐτοκτονία του ὅσο καὶ ἡ σκληρότητα μὲ τὴν
ὁποία ζητᾶ ἀπὸ τὴν Τέκμησα νὰ σωπάσει καθιστοῦν ἀκόμη
δυσκολότερη τὴν κατανόηση τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἥρωας πρὶν νὰ
αὐτοκτονήσει θὰ προσπαθήσει νὰ τοὺς ἐξαπατήσει.
Γιὰ τὴν «πρέπουσα» στάση τῆς γυναίκας ἀπέναντι στὸν ἄντρα στὴν
ἀρχαιότητα βλ. τὰ παράλληλα σὲ Θκδ.Ἐπιταφ. 2.45.2, Αἰσχ. Ἑπτ. 232, Εὐρ. Ἡρ.
476, Τρωάδ. 654 καὶ γενικὰ Κ.J. Dover Greek popular morality in the time of Plato
and Aristotle (Oxford 1974) 95-102. Ὁ Bowra Sophoclean 23 θεωρεῖ ὅτι ἡ φράση
αὐτὴ ἀπηχεῖ τὴν γενικὰ ἀποδεκτὴ ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων γιὰ τὸ θέμα.
Ἀντίθετα οἱ Garvie Ajax 293 καὶ Stanford Ajax 29. Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση
εἶναι δύσκολο νὰ θεωρήσει κανεὶς ὅτι δὲν προορίζεται γιὰ νὰ προσδώσει
σκληρότητα στὴν σκιαγράφηση τοῦ Αἴαντα.
158
Τὸ ἂν τὸ ἀεὶ ὑμνούμενα ἀναφέρεται στὸν Αἴαντα καὶ σημαίνει ὅτι ἔτσι τῆς
μιλοῦσε πάντα (Stanford Ajax 99) ἢ ἂν ἐννοεῖται πὼς πρόκειται γιὰ παροιμιώδη
φράση δὲν διευκρινίζεται ἀπὸ τὸ κείμενο. Πάντως ἂν ἀναφερόταν στὸν Αἴαντα,
αὐτὸ θὰ ἐρχόταν σὲ ἀντίφαση μὲ τὸ σταθερὸ μοτίβο ποὺ θέλει ἀπὸ κάθε ἀναφορὰ
στὸ παρελθὸν τοῦ ἥρωα καὶ τῆς Τέκμησσας νὰ ἀπουσιάζει ἡ σκληρότητα.
157

56

Αὐτὴ

ποὺ

θὰ

θιγεῖ

πιὸ

ἄμεσα

εἶναι

Τέκμησσα.

Προσπαθώντας νὰ τὸν μεταπείσει θὰ χρησιμοποιήσει ὅλα τὰ δυνατὰ
συναισθηματικὰ μέσα. Ξεκινᾶ ἀφηγούμενη τὴν προσωπική της
ἱστορία, ποὺ ἦταν ἐλεύθερη καὶ μετὰ σκλαβώθηκε. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ
παρὰ νὰ περιέχει καὶ μιὰ ἰσχυρὴ δόση πικρίας, ἀφοῦ ἦταν ὁ Αἴας ποὺ
τὴν σκλάβωσε γιὰ πρώτη φορά, καὶ τώρα ἐξ αἰτίας του θὰ
σκλαβωθεῖ καὶ πάλι (490). Τοῦ ζητᾶ νὰ λυπηθεῖ τὴν ἴδια ἀλλὰ μετὰ
ἀναφέρεται σταδιακὰ σὲ ὅλη τὴν οἰκογένειά του: τὸ παιδί τους, τὸν
πατέρα του, τὴν μάνα του (506-10). Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο
συνήθως φανταζόμαστε τὸν Αἴαντα κάνει ὅλες τὶς προσπάθειες τῆς
Τέκμησσας

νὰ

τὸν

συγκινήσει

νὰ

μοιάζουν

ἀπέλπιδες.

Τοῦ

ἀπευθύνεται μὲ λόγια τρυφερά, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἴσως ὑπερβολικὰ
τρυφερὰ γιὰ τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία λέγονται, ἀφοῦ στὸν στίχο
491 τοῦ θυμίζει τὸ συζυγικό τους κρεββάτι.159 Πάντως ἡ Τέκμησσα
γνωρίζει καλὰ τὸν Αἴαντα, καὶ συνεπῶς ἂν ἀπευθύνεται στὸ
συναίσθημα, θὰ πρέπει νὰ τὸ κάνει διότι ὑπάρχει ἐλπίδα, διότι τὸ
συναίσθημα μπορεῖ τὸν συγκινήσει, ἢ τουλάχιστον μποροῦσε πρὶν
τὴν ταπείνωσή του.
Αὐτὴ ἡ ἀνάπαυλα ἀπὸ τὴν ἐκδικητικὴ βία, μέσα στὴν ὁποία ὁ
ποιητὴς παρεμβάλλει μιὰ ἔκλαμψη ἀνθρωπιᾶς, ἔχει ἕναν γνωστὸ
λογοτεχνικὸ πρότυπο, τὴν «Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης ὁμιλία» στὴν
Ἰλιάδα. Οἱ στίχοι «δεῖτε τὴν γυναῖκα τοῦ Αἴαντα ποὺ ἦταν ὁ πιὸ
δυνατὸς μὲς στὸν στρατό, σὲ τὶ σκλαβιὰ ζῆ, αὐτὴ ποὺ ζοῦσε
εὐτυχισμένη. Τέτοια θὰ λέει κάποιος, κι ἐμένα ἡ δυστυχία θὰ μὲ
κατατρέχει» (500-4) σαφῶς ἀπηχοῦν τοὺς ὁμηρικοὺς στίχους «νά ἡ
γυναῖκα τοῦ Ἕκτορα, ποὺ ἦταν πρῶτος στὴν μάχη τῶν Τρώων ποὺ
δαμάζουν τὰ ἄλογα, ὅταν πολεμοῦσαν γύρω ἀπὸ τὸ Ἴλιο -ἔτσι θὰ πεῖ
κάποιος» Ὅμ.Ἰλ.7.459-62. Ἡ σχέση τοῦ Αἴαντα πρὸς τὸν κόσμο τῶν
Ὁμηρικῶν ἡρώων ἀποτελεῖ, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, ζήτημα
κεντρικὸ γιὰ τὴν κριτικὴ τοῦ ἔργου· ἔχει συχνὰ θεωρηθεῖ ὁ
κεντρικὸς θεματικός του ἄξονας. (Τὸ θέμα αὐτὸ θὰ τὸ συζητήσουμε
ἀναλυτικὰ στὸ τέλος.) Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, μὲ τὴν συζυγικὴ
159

Βλ. Εὐρ. Ἑκ.824-32 καὶ Ὅμ.Ἰλ.15.39 ὅπου ἀναφέρεται τὸ Σ.Σοφ.Αἴ.493.

57

σκηνὴ διακόπτεται ἡ δράση καὶ μεταφερόμαστε γιὰ λίγο στὸν πιὸ
ἤπιο, πιὸ τρυφερὸ ἰδιωτικὸ κόσμο τοῦ ζευγαριοῦ. Παρατηρήσαμε
ἤδη τὴν φραστικὴ ὁμοιότητα. Ἡ πρώτη διαφορὰ ὡστόσο ποὺ ἔχει
ἐπισημανθεῖ, βρίσκεται στὸν ὁμιλητή. Στὴν Ἰλιάδα αὐτὰ τὰ λόγια
λέγονται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἕκτορα, δείχνοντας τὴν ἔγνοια του γιὰ
τὴν μοῖρα τῆς γυναίκας του μετὰ τὸν ἐνδεχόμενο θάνατό του. Στὸν
Αἴαντα ἀντιθέτως πρέπει ἡ Τέκμησσα νὰ μιλήσει στὸν Αἴαντα γιὰ νὰ
τοῦ θυμίσει αὐτὰ ποὺ τὴν περιμένουν ἂν μείνει μόνη. 160 Ἐξ ἄλλου ὁ
Αἴας τὴν προστατεύει μὲν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς ἀλλὰ εἶναι ὁ ἴδιος
ὑπαίτιος γιὰ τὸ ὅτι ἡ Τέκμησσα δὲν εἶναι τώρα ἐλεύθερη (490).161
Τέλος, τὴν ὥρα ποὺ συμβαίνουν αὐτὰ ὁ Ἕκτωρ εἶναι ἡ μοναδικὴ
ἐλπίδα

τῆς

πόλης

του,

ἐνῶ

Αἴας

ἔχει

καταστραφεῖ

καὶ

ντροπιαστεῖ.162 Ὁ ρόλος τοῦ Εὐρυσάκη ἐπίσης θυμίζει ἐντονώτατα
αὐτὸν τοῦ Ἀστυάνακτα στὴν Ἰλιάδα. Ὅμως καὶ πάλι ὑπάρχουν
διαφορές, οἱ ὁποῖες μάλιστα ἔχουν ὁδηγήσει κάποιους μελετητὲς
πρὸς τὰ ἴδια συμπεράσματα. Πρῶτα, σὲ σχέση μὲ τὸ στήσιμο τῆς
σκηνῆς. Ἡ συνάντηση αὐτὴ λαμβάνει χώρα στὸν Αἴαντα δίπλα στὰ
σφαγμένα ζῶα, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν μιὰ συνεχῆ ὑπενθύμιση τῆς
ταπείνωσης τοῦ ἥρωα. Τὸ στιγμιότυπο τοῦ γέλιου τοῦ ζευγαριοῦ,
καθὼς ὁ μικρὸς φοβᾶται τὸ κράνος τοῦ πατέρα του (Ὅμ.Ἰλ.6.47184),

ἔχει

στὸν

Αἴαντα

παραλειφθεῖ.

Ἀντιθέτως

Τέκμησσα

χρειάζεται νὰ ἐξαφανίσει τὸ παιδὶ ἀπὸ φόβο μήπως ὁ Αἴας πάνω
στὴν μανία του τὸ σκοτώσει (533).
Στὸ ἴδιο συμπέρασμα ἔχουν καταλήξει κάποιοι μελετητὲς
συγκρίνοντας καὶ τὸν Αἴαντα μὲ τὸν Ἀχιλλέα. Θυμόμαστε ὅτι ὁ
θυμὸς τοῦ Αἴαντα ἔχει ἕνα πολὺ ἰσχυρὸ προηγούμενο στὴν
ἀχαιοελληνικὴ

γραμματεία,

τὸν

θυμὸ

τοῦ

Ἀχιλλέα

γιὰ

τὸν

Ἀγαμέμνονα. Πρόκειται γιὰ κορυφαίους πολεμιστὲς οἱ ὁποῖοι
στεροῦν τὴν πατρίδα τους ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες τους ἐξαιτίας μιᾶς
προσβολῆς τῆς προσωπικῆς τους τιμῆς. Ὑπάρχουν ὅμως κάποιες
Ἡ διαφορὰ ἀνάμεσα στὶς δύο γυναῖκες ἐκφράζεται καὶ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς
λέξης ποὺ τὶς περιγράφει: ἡ γυνὴ (6.460) τοῦ Ὁμηρικοῦ κειμένου γίνεται
ὁμευνέτις (501) στὸν Σοφοκλῆ Βλ. Garvie Ajax 171.
161
G. Zanker (1992) ‘Sophocles’ Ajax and the heroic values of the Iliad’ CQ 42: 23.
162
J. Hogan A commentary on the plays of Sophocles (Illinois 1991) 196.
160

58

διαφορές: ὁ Αἴας εἶναι ὁ μοναδικὸς ἥρωας τῆς ἀρχαίας λογοτεχνίας
ποὺ δηλώνει πὼς τὸ νὰ δεχτεῖ βοήθεια ἀπὸ ἕναν θεὸ θὰ μειώσει τὴν
δόξα του (777-9).163 Στὴν Ἰλιάδα εἶναι ὁ μοναδικὸς ποὺ δὲν
βοηθεῖται ἀπὸ τοὺς θεούς,164 καὶ στὸ κείμενό μας αὐτὸ ἔχει
ἀναπτυχθεῖ σὲ μιὰ ρητὴ ἀπόρριψη τῆς θεϊκῆς βοήθειας, ποὺ εἶναι
ἕνα βῆμα παραπάνω.165 Ὁ Αἴας πιέζει τὰ ὄρια τοῦ ἡρωικοῦ
πείσματος πιὸ πέρα κι ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀχιλλέα.166 Αὐτὸ θὰ φανεῖ
πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία στὸ τέλος. Ὁ Ἀχιλλέας ἀποδεικνύεται
ἱκανὸς γιὰ συμπόνια ἐνῶ ὁ Αἴας θὰ πλησιάσει τὸν καλό του ἑαυτὸ
στὸν περίφημο τρίτο μονόλογο καὶ θὰ ἐπιστρέψει στὸ πληγωμένο
ἐγώ του. Στὸν Αἴαντα ἡ μετακίνηση ἀπὸ τὴν σκληρότητα στὴν
ἀνθρωπιὰ δὲν θὰ συμβεῖ ὡς ἐσωτερική, ψυχολογικὴ ἀλλαγὴ σὲ ἕνα
πρόσωπο ἀλλὰ ὡς μετακίνηση ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τοῦ Αἴαντα σὲ
αὐτὴν τοῦ Ὀδυσσέα.
Ὅλα αὐτὰ ἐμφανίζουν τὸν Αἴαντα σκληρότερο ἀπὸ τοὺς
λογοτεχνικούς του προγόνους, τὸν Ἕκτορα καὶ τὸν Ἀχιλλέα.
Σύμφωνα μὲ μία ἄποψη, τὸ Ὁμηρικὸ φόντο ἔχει ἐδῶ εἰρωνικὴ
λειτουργία, καθὼς δημιουργεῖ ἕνα ὑπόβαθρο ἔναντι τοῦ ὁποίου οἱ
ἀντιδράσεις τοῦ Αἴαντα φαίνονται ἀκόμη πιὸ σκληρές.167 Ὡστόσο
εἶναι διαφορετικὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ σύγκριση μὲ τὴν Ἰλιάδα βρίσκει
τὸν Αἴαντα λιγότερο ἀνθρώπινο σὲ σχέση μὲ τὸ πρότυπο στὸ ὁποῖο
ἔχει βασιστεῖ αὐτὴ ἡ σκηνή, ποὺ εἶναι μᾶλλον ἀναμφισβήτητο, καὶ
εἶναι διαφορετικὸ νὰ ποῦμε πὼς ἡ λειτουργία αὐτῆς τῆς σκηνῆς
εἶναι μόνο εἰρωνική. Πράγματι ὁ Αἴας εἶναι σκληρότερος καὶ ἀπὸ
τὸν Ἕκτορα καὶ ἀπὸ τὸν Ἀχιλλέα ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ὁ
θεατὴς θὰ παρακολουθεῖ τὸ ἔργο κάνοντας συνεχῶς αὐτὴν τὴν
R.P. Winnington-Ingram Sophocles: an interpretation (Cambridge 1980) 18. Ἡ
G. Ronnet Sophocle, poete tragique (Paris 1969) 111 ἰσχυρίζεται πὼς αὐτὸ δὲν
συνιστᾶ ὕβρι. Κατὰ τὴν ἄποψή μου, ὡστόσο, ἡ προσβολὴ πρὸς τοὺς θεοὺς εἶναι
μᾶλλον ἀδιαμφισβήτητη.
164
Garvie Ajax 1.
165
Bowra Sophoclean 30· Winnington-Ingram Sophocles 40, 61, 318. Ἡ ὕβρις αὐτὴ
συνιστᾶ γιὰ κάποιους τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἔργου.
166
Winnington-Ingram Sophocles 19.
167
J. Gould (1983) ‘Homeric epic and the tragic moment’, στὸ T. Winnifrith, P.
Murray, and K.W. Gransden (eds.) Aspects of the epic (London 1983) 39: «bright
and human moments of the epic are given a starker, even bitter colour in his
echoing of them».
163

59

σύγκριση, καὶ πὼς μάλιστα ἡ τρυφερότητα τῆς σκηνῆς δὲν θὰ τὸν
ἀγγίξει καθόλου, διότι ὑστερεῖ σὲ σχέση μὲ τὸν Ὅμηρο.
Ἡ Ἤστερλινγκ (Easterling)168 ἔχει ὑποστηρίξει γι' αὐτὸ ὅτι ἡ
διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν «στοργικὸ Ἕκτορα» καὶ τὸν «τραχὺ Αἴαντα»
ἔχει ὑπερτονιστεῖ στὴν βιβλιογραφία. Ἐπισημαίνει κατ' ἀρχὰς τὴν
σημασία τοῦ στίχου 559, ὅπου ὁ Αἴας λέγει στὸν Εὐρυσάκη
«ἀνάπνεε καθαρὸ ἀέρα ζώντας τὴν παιδική σου ζωή, χαρὰ τῆς
μητέρας σου», φράση ποὺ δείχνει ἕναν Αἴαντα ἀρκετὰ πιὸ στοργικὸ
ἀπ' ὅτι ἔχουμε συνηθίσει νὰ ὑποθέτουμε. Ἐπίσης ἡ «λύπηση» τοῦ
στίχου 652 μπορεῖ νὰ σημαίνει εἴτε «νιώθω λύπηση καὶ γι' αὐτὸ δὲν
θὰ αὐτοκτονήσω», εἴτε «νιώθω λύπηση γιὰ ὅσα θὰ συμβοῦν ἀφοῦ
αὐτοκτονήσω». Στηριζόμενη στὸν στίχο 559 καὶ στὴν τρυφερότητα
τὴν ὁποία τὸ ἔργο μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Αἴας ἔχει ἐπιδείξει στὸ
παρελθόν, συμπεραίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ προτιμήσουμε τὴν πρώτη
ἑρμηνεία. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ σκηνὴ ἀποκτᾶ σ' αὐτὴν τὴν
περίπτωση μιὰ δραματικὴ λειτουργία παρόμοια μὲ αὐτὴν τῆς
Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης Ὁμιλίας στὴν Ἰλιάδα. Εἶναι ἐξάλλου ὀρθὴ
ἡ παρατήρηση169 ὅτι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Αἴας τελικὰ αὐτοκτονεῖ δὲν
θὰ πρέπει νὰ βαρύνει ἀποφασιστικὰ στὴν κρίση μας, ἀφοῦ καὶ ὁ
Ἕκτωρ τελικὰ πηγαίνει νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν Ἀχιλλέα, χωρὶς γι'
αὐτὸ κανεὶς νὰ θέσει σὲ ἀμφισβήτηση τὴν εἰλικρίνεια αὐτῶν ποὺ
λέει στὴν Ἀνδρομάχη.
Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη170 πὼς ὁ λόγος τοῦ Αἴαντα εἶναι
ἐξαιρετικὰ ἐγωκεντρικός, χωρὶς οὔτε μία λέξη ποὺ νὰ δηλώνει
ἐνδιαφέρον

γιὰ

τοὺς

ἄλλους.

χαρακτηρισμὸς

ὅμως

εἶναι

ἀπόλυτος, περισσότερο ἀπ' ὅσο δικαιολογεῖ τὸ κείμενο. Αὐτὸ ποὺ θὰ
πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας εἶναι ὅτι ἡ σκηνὴ διαδραματίζεται
κατὰ

τὴν

στιγμὴ

τοῦ

ἐσχάτου

ἐξευτελισμοῦ

τοῦ

Αἴαντα

ταπείνωση τὴν ὁποίαν ὁ ἥρωας ἔχει ὑποστεῖ δὲν μπορεῖ νὰ
ἀπαλυνθεῖ ἀπὸ κανέναν. Ἡ ἐπανάληψη τῆς λέξης «μόνος»171 εἶναι
168
169
170

Easterling Tragic 1-8.
Easterling Tragic 6.
Blundell Harming 79.

60

ἕνα ἀπὸ τὰ τεκμήρια ποὺ δείχνουν πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἀκατάλληλη
στιγμὴ γιὰ νὰ κριθεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Αἴαντα γιὰ τοὺς φίλους του.
Ἡ σκηνὴ τελειώνει σὲ ἀπότομο κλῖμα καθὼς ὁ Αἴας, ὅπως ἔχει
κάνει ἤδη δύο φορές, ζητᾶ ἀπὸ τὴν Τέκμησσα νὰ σωπάσει (586) καὶ
τῆς λέει ὅτι εἶναι ἀνόητη ἂν νομίζει ὅτι μπορεῖ τώρα νὰ τὸν
παιδεύσει (594-5). Ἡ ἀναφορὰ στὴν ἀρρώστεια ποὺ χρειάζεται
νυστέρι εἶναι ἡ τελευταία ἀπὸ ἀρκετὲς ὑπαινικτικὲς ἀναφορὲς στὴν
αὐτοκτονία ποὺ ἔχουν γίνει μέχρι τώρα. Οἱ προσπάθειες νὰ
μεταπεισθεῖ ἡ ἥρωας ἔχουν γίνει καὶ ἔχουν ἀποτύχει. Οὔτε ὁ
πατέρας του, οὔτε ὁ γιός του, οὔτε τὰ βάσανα τῆς Τέκμησσας θὰ
τὸν κάνουν νὰ ἀλλάξει γνώμη. Καθὼς λοιπὸν ξεκινᾶ τὸ πρῶτο
Στάσιμο τὸ κοινὸ περιμένει τὴν αὐτοκτονία του.
Ὁ Χορὸς ὡστόσο θὰ ἀναφερθεῖ σ' αὐτὴν μόνο μία φορά.
Ξεκινᾶ ἀναφερόμενος στὴν τρέλα ποὺ γκρέμισε τὸν Αἴαντα ἀπὸ τὴν
παλαιὰ δόξα του (609κἑ) καὶ τὸν ἔκανε τώρα μέγα πένθος γιὰ τοὺς
φίλους του. Ὅπως εἴπαμε καὶ νωρίτερα, ἡ κατηγορία αὐτὴ εἶναι
ἰδιαίτερα βαρειά, καὶ ξέρουμε ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι ἕνα θέμα ποὺ
ἀπασχολοῦσε τοὺς Ἕλληνες τῆς ἐποχῆς. Τί κάνει κανεὶς μὲ
πολεμιστὲς οἱ ὁποῖοι εἶναι ἰσχυροί, ἀπαραίτητοι στὸ στράτευμα, καὶ
ταυτοχρόνως τόσο ἐγωκεντρικοὶ ὥστε τὴν κρίσιμη στιγμὴ νὰ εἶναι
πιθανὸ ὄχι μόνο νὰ ἐγκαταλείψουν τοὺς φίλους τους, ὅπως κάνει ὁ
Αἴας τώρα καὶ ὁ Ἀχιλλέας στὴν Ἰλιάδα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ νὰ
στραφοῦν ἐναντίον τῶν συμμάχων τους, ἂν θιγεῖ ἡ προσωπική τους
τιμή;
Ὁ Αἴας ἐπανέρχεται172 καὶ ξεκινᾶ τὸν περίφημο μονόλογό του,
στὸν ὁποῖο ἀναφερθήκαμε καὶ παραπάνω, μὲ μιὰ ἀναφορὰ στὸν
μακρὸ καὶ ἀναρίθμητο χρόνο, γιὰ νὰ πεῖ ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ ὅρκος
ὑποτάσσεται στὸν χρόνο (649). Μιλᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του μὲ μιὰ
ἐντυπωσιακὴ λέξη, ἴσως τὴν τελευταία ποὺ θὰ περιμέναμε ἀπὸ ἕναν
29, 47, 294, 359, 467, 1276, 1283. Γιὰ τὸ αἴσθημα τῆς ἀπομόνωσης ποὺ
διακατέχει τὸν σοφόκλειο ἥρωα ἐν γένει βλ. Knox Heroic 32-3.
172
Τὸ ἂν βρίσκεται στὴν σκηνὴ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Χορικοῦ καὶ ἂν χωρίζεται
ἀπὸ τὸν Εὐρυσάκη καὶ τὴν Τέκμησσα εἶναι κάτι ποὺ ἀμφισβητεῖται. Βλ. τὴν
ἀναλυτικὴ ἐξέταση τῶν διαφορετικῶν ἀπόψεων στὴν σημ. τοῦ Garvie Ajax.
171

61

ἥρωα σὰν αὐτὸν νὰ χρησιμοποιήσει:173 ἐθηλύνθην, θὰ πεῖ, ἀπὸ τὰ
λόγια αὐτῆς τῆς γυναίκας (652). Θὰ πάει ὣς τὴν ἀκρογιαλιὰ γιὰ νὰ
καθαριστεῖ καὶ νὰ κρύψει τὸ σπαθί του - φράσεις ποὺ δηλώνουν
ἴσως εἰρωνικὰ καὶ τὴν προετοιμασία γιὰ τὸν θάνατό του. Ἀκολουθεῖ
τὸ γνωμικὸ γιὰ τὰ ἄδωρα-δῶρα174 καὶ μιὰ ἰδιαίτερα προκλητικὴ
φράση γιὰ τοὺς Ἀτρεῖδες: «θὰ πρέπει νὰ μάθω νὰ ὑποχωρῶ καὶ νὰ
τοὺς σέβομαι, πῶς ὄχι;» (668). Ὁ Αἴας δηλώνει ἐδῶ πῶς θὰ πρέπει
νὰ κάνει αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἀρνήθηκε στὴν Τέκμησσα, νὰ μάθει. Τὸ
ζητᾶ ὅμως μὲ ἔμφαση καὶ μάλιστα μὲ τὸν πρόσθετο ὄρο ὅτι αὐτὸ
ποὺ πρέπει νὰ μάθει εἶναι ὑπακοὴ στοὺς Ἀτρεῖδες, γι' αὐτὸ ἡ
δήλωση αὐτὴ μοιάζει νὰ εἶναι ἕνα κλείσιμο τοῦ ματιοῦ. Πολὺ
περισσότερο θὰ μᾶς ξενίσει ὅταν ἀργότερα ἐμφανιστοῦν οἱ
Ἀτρεῖδες

καὶ

συνειδητοποιήσουμε

ποιοὶ

ἀκριβῶς

εἶναι

οἱ

χαρακτῆρες στοὺς ὁποίους ἀναφέρεται ὁ Αἴας. Ἡ φράση αὐτὴ
ἀκολουθεῖται ἀπὸ πολὺ ἔντονες εἰκόνες γιὰ τὴν ἐναλλαγὴ στὴν
φύση. Ἡ νύχτα παραμερίζει τὴν ἡμέρα καὶ οἱ δυνατοὶ ἄνεμοι παύουν,
καὶ ἡ θάλασσα ἡσυχάζει. Στὸν ἴδιο νόμο, τῆς μεταβολῆς, ὑπόκειται
καὶ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἡ φιλία, δηλώνει ὁ Αἴας, μιλώντας γιὰ τὴν
πρόθεσή του νὰ μετακινηθεῖ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση ποὺ εἶχε πάρει.
Καταλήγει λέγοντας: «τώρα θὰ πορευτῶ ἐκεῖ ὅπου πρέπει νὰ
πορευτῶ γιὰ νὰ σωθῶ» (690-92).
Ἡ προσπάθεια
συμβαίνει

σὲ

αὐτὸν

νὰ κατανοήσουμε
τὸν

μονόλογο

τί

ἀκριβῶς

ἀποδεικνύεται

καὶ

γιατί

ἐξαιρετικὰ

δύσκολη, γι' αὐτὸ θὰ ἀκολουθήσει μιὰ ἀρκετὰ ἐκτενὴς ἀναφορὰ στὰ
σχετικὰ ἐπιχειρήματα. Τὸ πρῶτο ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει λάβει,
κατὰ τὴν ἄποψή μου, ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση, εἶναι ποιόν λόγο θὰ
εἶχε ὁ Αἴας νὰ πεῖ ψέματα. Δὲν διστάζει νὰ δηλώνει μὲ ὠμὴ
εἰλικρίνεια μέχρι τώρα ὅτι θὰ κάνει αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἀποφάσισε.
Ἀντιστάθηκε ἀκόμη στὰ παρακάλια τῆς Τέκμησσας στὴν ὕστατη
Πάντως παρόμοια ἀντιστροφὴ συμβαίνει καὶ σὲ Σοφ.Τραχ. 1075 καὶ Ἀντιγ.741.
Οἱ ἀπόψεις διχάζονται σὲ σχέση μὲ τὸ ἂν θὰ πρέπει νὰ τὸν πιστέψουμε: Ἡ Blundell
Harming 82 ὑπ.104 θεωρεῖ πὼς εἶναι μέρος τῆς ἐξαπάτησης τοῦ μονολόγου· τὸ
ἴδιο ὁ Winnington-Ingram Sophocles 40, θεωρεῖ πὼς ἀποτελεῖ σημάδι ὅτι δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ ἐννοεῖ αὐτὰ ποὺ λέει. Ἀντίθετα ἡ Easterling Tragic 6.
174
Τὸ δῶρο τοῦ Ἕκτορος (661-2) εἶναι δῶρο-ἄδωρο (664-5), θέμα ποὺ
ἐπανέρχεται στοὺς στίχους 1024-39. Σύγκρινε μὲ Ὅμ.Ἰλ.7.325.
173

62

προσπάθεια της νὰ τὸν μεταπείσει. Τὴν ἄφησε νὰ ὑποφέρει
λέγοντάς της ὡς ἀποχαιρετιστήρια λέξη ὅτι δὲν θὰ τὸν ἀλλάξει.
Ποιός λόγος ὑπάρχει νὰ τῆς προσφέρει τώρα ψεύτικες ἐλπίδες, ποὺ
θὰ τὴν ἀνακουφίσουν μόνο γιὰ λίγο, ἀφοῦ μετὰ θὰ βρίσκεται στὴν
ἴδια θέση;175 Στὸ πνεῦμα τῶν ἀπόψεων ποὺ ἀρνοῦνται τὴν σημασία
τοῦ χαρακτῆρα γιὰ τὴν ἀνάλυση τῆς τραγωδίας, θὰ μποροῦσε νὰ
πεῖ κανεὶς176 ὅτι τὸ ἐρώτημα τί σκέφτεται ὁ Αἴας καθὼς ψεύδεται
εἶναι χωρὶς νόημα. Ὁ Αἴας δὲν σκέφτεται τίποτε, διότι ὁ Αἴας δὲν
εἶναι ἀληθινὸς ἄνθρωπος ἀλλὰ θεατρικὸς χαρακτῆρας. Οἱ γενικὲς
ἀντιρρήσεις μας σὲ αὐτὴν τὴν ἄποψη ἐκτέθηκαν στὴν Εἰσαγωγὴ
ὅμως εἶναι γεγονὸς πὼς εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ μιὰ ἀνάλυση ποὺ
ξεκινᾶ ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Αἴαντα νὰ ἑρμηνεύσει ἱκανοποιητικὰ
αὐτὴν τὴν σκηνή. Πρόκειται προφανῶς γιὰ πραγματικὸ coup de
théâtre, γιὰ μία ἀναμφίβολα συγκινητικὴ σκηνή, ὅμως χωρὶς
ἐμφανὲς ψυχολογικὸ κίνητρο.
Τὸ δεύτερο σημαντικὸ πρόβλημα εἶναι τὸ ἂν θὰ ταίριαζε σὲ
ἕναν ἥρωα σὰν τὸν Αἴαντα νὰ πεῖ ψέματα καί, ἀκολούθως, τί
συμπεράσματα θὰ μπορούσαμε νὰ βγάλουμε γιὰ τὸν χαρακτῆρα του
ἂν τὸ κάνει. Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι ποὺ κυριαρχεῖ στὶς σχετικὲς
συζητήσεις

στὴν

βιβλιογραφία.

Ὑποστηρίζεται

ὅτι

γιὰ

τοὺς

ἀρχαίους ὁ δόλος ποὺ χρησιμοποιοῦνταν α) μὲ ἐπιτυχία καὶ β) εἰς
βάρος ἑνὸς ἀντίπαλου στὴν μάχη, ὄχι μόνο δὲν καταδικαζόταν ἀλλὰ
ἦταν ἀντικείμενο θαυμασμοῦ. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα
εἶναι αὐτὸ τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ «Ὀδυσσέα τοῦ 5ου αἰ.».177

τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ δόλος του παρουσιάζεται ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο
καὶ τὸν Θουκυδίδη178

ἔχει καθησυχάσει ἕνα μεγάλο μέρος τῶν

Ἀπὸ τὶς πιθανὲς ἀπαντήσεις, ἡ πρόταση τοῦ Bowra Sophoclean 39–42 ὅτι ὁ
Αἴας δὲν ψεύδεται ἀλλὰ σημειώνει εἰλικρινῆ μεταστροφὴ δύο φορές ἔχει δικαίως
ἀπορριφθεῖ. Ἀκόμη καὶ ἂν ἦταν δυνατὸ γιὰ ἕναν σοφόκλειο ἥρωα νὰ ἀλλάξει
γνώμη δύο φορὲς θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ φανταστοῦμε μία τόσο σημαντικὴ ἀλλαγὴ
νὰ συμβαίνει χωρὶς καμμία ρητὴ ἔνδειξη στὸ κείμενο.
176
J. P. Poe Genre and meaning in Sophocles' Ajax (Frankfurt 1987) 51 γιὰ κριτική.
177
Γιὰ τὸν Θεμιστοκλῆ ὡς Ὀδυσσέα τοῦ 5ου αἰώνα βλ. A.J. Podlecki The life of
Themistocles: a critical survey of the literary and archaeological evidence
(Montreal and London 1975) 71· K. H. Waters Herodotos the historian: his
problems, methods and originality (London 1984) 142.
178
Οἱ ἱστορίες τῆς ἐξαπάτησης τοῦ Ξέρξη καὶ τῶν Σπαρτιατῶν μνημονεύονται
ἐπαινετικὰ ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο (8.75) καὶ ἀπὸ τὸν Θουκυδίδη (1.90). Γιὰ τὴν στάση
175

63

ἑρμηνευτῶν τοῦ Αἴαντα. Ἤδη ὁ Τζέμπ (Jebb)179 ὑποστήριζε ὅτι οἱ
ἀρχαῖοι θὰ ἔβλεπαν τὸ ψεῦδος τοῦ Αἴαντα ὡς ἕνα πολεμικὸ
στρατήγημα καί, μὲ τὸ ἴδιο σκεπτικό, ὁ Στάνφορντ (Stanford)180
ἰσχυριζόταν ὅτι ψέματα ποὺ λέγονταν γιὰ νὰ βλάψουν ἕναν ἐχθρὸ
ἀντιμετωπίζονταν στὴν ἀρχαιότητα ὄχι μόνο χωρὶς ψόγο ἀλλὰ μὲ
θαυμασμό, καθώς, γιὰ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὸν Χόμπς,181 «στὸν
πόλεμο οἱ δύο ὕψιστες ἀρετὲς εἶναι ἡ δύναμη καὶ ἡ ἀπάτη». Οἱ
ἀντιρρήσεις ὅμως διαφαίνονται ἤδη κατὰ τὴν περιγραφὴ τῆς
ἄποψης. Ἂν ἦταν νόμιμο νὰ ἐξαπατᾶ κανεὶς ἐχθρούς, τί σχέση
μπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸ μὲ τὴν ἱστορία τοῦ Αἴαντα, ὁ ὁποῖος ἐξαπατᾶ
μόνο φίλους;182 Ἐπίσης, πρότυπο τοῦ εὑρηματικοῦ ἥρωα ἀποτελεῖ ὁ
Ὀδυσσέας, καὶ ὄχι βεβαίως ὁ Ἀχιλλέας. Γνωρίζουμε ὅτι τὰ δύο εἴδη
ἡρωισμοῦ διακρίνονταν ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ οἱ δύο ἥρωες
θεωροῦνταν

ἀντιστοίχως

τὰ

σύμβολά

τους,

ὅπως

ἐπίσης

γνωρίζουμε ὅτι ὁ Αἴας θὰ θεωροῦνταν τὸ εἶδος τοῦ ἥρωα ὁ ὁποῖος
εἶναι ἱκανὸς γιὰ ὑπερβολικὴ βία ἀλλὰ ὄχι γιὰ ἀπάτη. 183 Ἂν ἦταν
ἐπιτρεπτὸ γιὰ τὸν Ὀδυσσέα νὰ χρησιμοποιήσει δόλο, καθόλου δὲν
συνεπάγεται αὐτὸ ὅτι θὰ ἦταν ἐξ ἴσου ἐπιτρεπτὸ καὶ γιὰ τὸν
Αἴαντα.184

τοῦ Ἡροδότου ἀπέναντι στὸν Θεμιστοκλῆ βλ. J. Hart Herodotus and Greek history
(New York 1982) 150· J.A.S. Evans Herodotus, explorer of the past: three essays
(Princeton 1991) 76. Ὁ S. Hornblower A commentary on Thucydides Vol.I (Oxford
1991) 137 παρατηρεῖ σχετικὰ ὅτι ὁ τύπος τοῦ πολυμήχανου, εὐρηματικοῦ ἥρωα
εἶχε ὡς πρότυπο στὴν λογοτεχνία τὸν Ὀδυσσέα.
179
Jebb Ajax xxxv.
180
Stanford Ajax xxviii. Ὅπως λέει ὁ Stanford Ajax xxi: «ἡ ἐξυπνάδα τοῦ Ὀδυσσέα
ἦταν τελικὰ πιὸ χρήσιμη στὸν ἑλληνικὸ στρατὸ ἀπὸ τὴν φυσικὴ ρώμη τοῦ Αἴαντα
[...] οἱ πόλεμοι κερδίζονται τελικὰ μὲ τὴν εὐφυία. Στὴν πράξη τελικῶς ἦταν ἡ
ὀδυσσεϊκὴ πονηριὰ τοῦ Δούρειου Ἵππου ποὺ κέρδισε τὸν τρωικὸ πόλεμο».
181
Hobbes Λεβιάθαν 198.
182
Γιὰ τὴν ἐξαπάτηση τῶν φίλων βλ. Ξεν. Ἀπομνημ. 3.2-4, Πλατ. Πολ. 382c.
183
Ὁ Ἀριστοτ.Ἀναλ.Ὕστ.97b18 μιλᾶ γιὰ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἐνώνουν τὸν
Αἴαντα καὶ τὸν Ἀχιλλέα. Βλ. Πλατ.Ἱππίας Ἐλ. 365b, ὅπου ὁ Ὀδυσσέας
περιγράφεται ὡς «πολύτροπος τε καὶ ψευδής» καὶ ὁ Ἀχιλλέας ὡς «ἀληθής τε καὶ
ἁπλοῦς»· Ὅμ.Ὀδ. 8.75· ἐπίσης στὰ ἄθλα ἐπὶ Πατρόκλῳ (Ὅμ.Ἰλ. 23.708κἑ) ὁ
πολύμητις Ὀδυσσέας «δὲν ξεχνᾶ τὴν πονηριά του» (Ὅμ.Ἰλ. 23.725κἑ) καὶ ρίχνει
τὸν Αἴαντα στὸ ἔδαφος. Βλ. Knox Ηeroic 121-2· Knox Ajax 135· Stanford Ulysses
18.
184
Τὴν ἀδυναμία αὐτὴ εἶχε ἐπισημάνει ὁ Knox στὴν βιβλιοκρισία του γιὰ τὴν
ἔκδοση τοῦ Stanford. ‘Review of Sophocles’ Ajax edited by W.B. Stanford’ στὸ
World and Action. Essays on the Ancient Theater (Baltimore and London 1979)
161.

64

Ὅσο γιὰ τὸ πῶς ὁ Σοφοκλῆς ἀντιμετωπίζει τὸν δόλο στὶς
ὑπόλοιπες

τραγωδίες

του,

ἔχουμε

τὰ

ἑξῆς:185

ἐχθρικὴ

ἀντιμετώπιση τοῦ δόλου ἰσχύει ἀσυζητητὶ γιὰ τὸν Φιλοκτήτη, τοῦ
ὁποίου ἡ πλοκὴ εἶναι ἀρθρωμένη κεντρικὰ γύρω ἀπὸ τὴν ἀντίθεση
στὸν δόλο· στὶς Τραχίνιες λέγεται ὅτι ὁ Δίας δὲν θὰ τιμωροῦσε τὸν
Ἡρακλῆ ἂν δὲν εἶχε μεταχειριστεῖ δόλο (Τραχ.275) καὶ ἡ μοῖρα τοῦ
ψευδόμενου προσώπου τῆς τραγωδίας, τοῦ Λίχα, εἶναι νὰ τὸν
πετάξει ὁ Ἡρακλῆς ἀπὸ τὸν γκρεμό. Ἡ Ἡλέκτρα εἶναι ἡ μοναδικὴ
σοφόκλεια ἡρωίδα ποὺ χρησιμοποιεῖ δόλο ἤ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ποὺ
συμμετέχει σὲ ἕνα σχέδιο ποὺ περιλαμβάνει δόλο. Θὰ δοῦμε ὡστόσο
ὅτι ἡ ἀλλοίωση τοῦ χαρακτῆρα της εἶναι βασικὸ θέμα τοῦ ἔργου,
καὶ ἔτσι δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ θεωρήσουμε τὴν συμπεριφορά της
τυπική.186
Μετὰ τά παραπάνω ἔχουμε καταλήξει στὸ ἑξῆς ἀδιέξοδο:187
δείξαμε ὅτι ὁ Αἴας δὲν ἔχει κανέναν λόγο γιὰ νὰ πεῖ ψέματα, διότι
ἤδη ὅλοι γνώριζαν ἀπὸ πρὶν ὅτι θὰ αὐτοκτονήσει καὶ ἔχει
ἀντιμετωπίσει τὶς ἀντιδράσεις τους· ὅτι δὲν εἶναι κάτι ποὺ
ταιριάζει στὸν χαρακτῆρα του, διότι ταιριάζει μὲ ἕνα πρότυπο
ἡρωισμοῦ τοῦ ὁποίου κανονικὰ ὁ Αἴας ἀποτελεῖ τὸν ἀντίποδα·
τέλος, ὅτι πρόκειται γιὰ μοναδικὴ περίπτωση στὸν Σοφοκλῆ κατὰ
τὴν ὁποία κεντρικὸς ἥρωας ψεύδεται. Ὅμως ἐξακολουθεῖ νὰ
παραμένει γεγονὸς ὅτι ὁ Αἴας ψεύδεται. Ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Ἡρακλῆς
Πουαρώ: ὅλοι διαθέτουν ἄλλοθι, ὅμως ὑπάρχει ἕνα πτῶμα.
Ἡ μοναδικὴ λύση ἴσως θὰ ἦταν νὰ σκεφτοῦμε ὅτι ὁ Αἴας τελεῖ
ὑπὸ καθεστὼς ψυχικῆς διαλύσεως, κατὰ τὴν ὁποία αὐτὰ ποὺ
γνωρίζαμε δὲν ἰσχύουν. Γι' αὐτὸ καὶ ὅσο καὶ ἂν ἐπιμείνουμε στὸ
Blundell Harming 83 ὑπ.117 θεωρεῖ πὼς ἡ στάση τοῦ Σοφοκλῆ εἶναι κατὰ
κανόνα ἐχθρικὴ ἀπέναντι στὸν δόλο.
186
Παρακάτω ὑποστηρίζεται ἀκριβῶς ὅτι ὁ ἀνταγωνισμὸς ἀνάμεσα στὰ δύο
πρότυπα ἀποτελεῖ τὴν διελκυστίνδα τῆς πλοκῆς. Αὐτὸ θὰ πεῖ πρακτικὰ ὅτι καὶ
στὴν Ἠλέκτρα ὑπάρχει ἀρνητικὸς ἠθικὸς χρωματισμὸς τοῦ δόλου.
187
Σὲ μιὰ ὕστατη προσπάθεια νὰ προσπεράσουν αὐτὰ τὰ προβλήματα ὁ Knox Ajax
136- 8 καὶ πιὸ πρόσφατα ὁ M. Sicherl (1977) ‘The tragic issue in Sopocles’ Ajax’
YCS 25: 92 πρότειναν τὴν λύση πὼς ὁ Αἴας οὔτε ψεύδεται οὔτε ἀλλάζει γνώμη
δύο φορές: μονολογεῖ. Ἡ βασικὴ ἀντίρρηση ποὺ ἔχει διατυπωθεῖ σὲ σχέση μὲ
αὐτὴν τὴν ἄποψη εἶναι ὅτι δὲν ἐξηγεῖ τὶς ἀμφισημίες ποὺ ὑπάρχουν στὸν λόγο,
καὶ οἱ ὁποῖες προφανῶς ἔχουν νόημα μόνο ἂν ὁ λόγος ἔχει ἀποδέκτες τοὺς
ὁποίους ὁ ἥρωας ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξαπατήσει. Stevens Trugrede 329· Poe Genre 56.
185

65

ἐρώτημα τοῦ κινήτρου δὲν θὰ βροῦμε ἱκανοποιητικὴ ἀπάντηση. Ἡ
αἴσθηση μὲ τὴν ὁποία μένει ὁ θεατὴς εἶναι ὅτι ὁ ἥρωας ἔχει
ἀλλάξει. Εἴδαμε ὅτι ἔχει σκληρύνει ἀλλὰ βλέπουμε τώρα ὅτι ἔχει
χάσει καὶ τὶς σταθερὲς μὲ βάση τὶς ὁποῖες θὰ περιμέναμε νὰ
λειτουργήσει, ὅπως φάνηκε ἤδη μὲ τὴν νυκτερινὴ ἐπίθεση. Στὸν
μονόλογο ὁ Αἴας δείχνει πρὸς στιγμὴν συμπόνια καὶ προσπαθεῖ νὰ
ἀπαλύνει τὸν πόνο αὐτῶν ποὺ ἐγκαταλείπει. Κρίνοντας τὴν σκηνὴ
μὲ βάση τὸ ἄμεσο δραματικὸ ἀποτέλεσμα ἀναγνωρίζουμε αὐτὸ ποὺ
εἴπαμε καὶ πρὶν γιὰ τὸν Ὀδυσσέα: ὅτι βρισκόμαστε σὲ μιὰ στιγμὴ
κρίσης, στὴν ὁποία οἱ ἥρωες δὲν εἶναι πιὰ ἀναγνωρίσιμοι μὲ βάση
ὅσα γνωρίζαμε.
Ὁ Χορός, ὡστόσο, ὁ ὁποῖος δὲν συμμερίζεται τὶς ἀνησυχίες
μας, πετάει ἀπὸ τὴν χαρά του (693) καὶ θέλει νὰ χορέψει (710)
τώρα ποὺ ὁ Αἴας λησμόνησε τὰ βάσανά του (711).188 Ἀντιδρᾶ μὲ
ἀνυποψίαστη χαρά, βέβαιος ὅτι ὁ Αἴας ἄλλαξε γνώμη καὶ δὲν θέλει
πιὰ νὰ αὐτοκτονήσει.189 Ἐπαναλαμβάνει κι αὐτὸς τὴν φράση τοῦ
Αἴαντα

ὅτι

μέγας

χρόνος

ἀλλάζει

τὰ

πάντα,

χωρὶς

νὰ

συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ χρόνος ἄλλαξε μὲν τὴν θέση τοῦ Αἴαντα, ποὺ
βρέθηκε τώρα ταπεινωμένος καὶ ἐξευτελισμένος, ἀλλὰ δὲν ἄλλαξε
τὴν ἀπόφασή του νὰ αὐτοκτονήσει.
Πολὺ σύντομα ἐξ ἄλλου ὁ Ἀγγελιοφόρος θὰ διαλύσει τὸ κλίμα
αὐτῆς τῆς αἰσιοδοξίας. Ἀρχικὰ ἀφηγεῖται αὐτὰ ποὺ πέρασε ὁ
Τεῦκρος: τὸν προσέβαλαν, τὸν φώναζαν ἀδερφὸ τοῦ συνωμότη καὶ
ἔλεγαν πὼς τίποτε δὲν θὰ τοὺς ἐμποδίσει τώρα νὰ τὸν σκοτώσουν
μὲ λιθοβολισμό. Αὐτὰ ἀποτελοῦν προφανῶς τὸν προάγγελο ὅσων
πρόκειται νὰ ἐπακολουθήσουν καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Χορό. Στὴν
συνέχεια τοὺς ἀνακοινώνει ὅτι ὁ Αἴας θὰ πρέπει νὰ μείνει
κλεισμένος

στὴν

σκηνή

του

γιὰ

μία

ἡμέρα

(741-2),

καὶ

Τὸ λευκὸ φῶς τῆς χαρᾶς (σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ σκοτάδι ποὺ εἶναι τὸ μόνο φῶς τοῦ
Αἴαντα 394-5) εἶναι τόπος στὴν τραγωδία Αἰσχ. Περσ. 301, Ἀγ. 668, καὶ εἶναι
συνήθως δυσοίωνη ἀναφορά. Βλ. H.A. Musurillo The light and the darkness:
studies in the dramatic poetry of Sophocles (Leiden 1967).
189
Ἡ ἀρχαία ὑπόθεσις ἀναφέρει πὼς σὲ σχέση μὲ τὸν θάνατο τοῦ Αἴαντα
διαφόρως ἱστορήκασι: τὸν σκότωσαν, σύμφωνα μὲ διαφορετικὲς ἐκδοχὲς τοῦ
μύθου, ὁ Πάρης ἢ οἱ Τρῶες. Δὲν θὰ ἦταν ἀδύνατο λοιπὸν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ
πραγματικὴ μεταστροφή.
188

66

ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὁ κίνδυνος ποὺ ἀπειλεῖ τὸν Αἴαντα εἶναι καὶ
δικός τους κίνδυνος, ὅταν μείνουν ἀπροστάτευτοι μετὰ τὸν θάνατό
του.190 Ἀκολουθεῖ μιὰ ἀφήγηση ἡ ὁποία ἔχει θεωρηθεῖ ἀπὸ κάποιους
κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἔργου. Ὅταν ὁ πατέρας τοῦ Αἴαντα
τοῦ εὐχήθηκε νὰ νικᾶ πάντα σὺν θεῷ (765) αὐτὸς ἀπάντησε ὅτι καὶ
οἱ ἀνάξιοι μποροῦν νὰ νικήσουν μὲ τὴν βοήθεια τῶν θεῶν, γι' αὐτὸ
θὰ τὰ καταφέρει χωρὶς θεϊκὴ βοήθεια. Ὅταν ἡ Ἀθηνᾶ τοῦ
προσέφερε τὴν βοήθειά της τὴν ἀρνήθηκε γιὰ τὸν ἴδιο λόγο. Ὁ
πατέρας τοῦ Αἴαντα μεταφέρει ἐδῶ τὰ λόγια τοῦ μάντη, πὼς
ὅποιος, ἐνῶ εἶναι ἄνθρωπος, δὲν σκέφτεται σὰν ἄνθρωπος πέφτει
σὲ βαρειὲς συμφορές (760-1).191 Ὁ Στάνφορντ (Stanford)192 δὲν
διστάζει νὰ ἀποκαλέσει τοὺς στίχους αὐτοὺς «τὸ δίδαγμα τοῦ
ἔργου».

Συναντήσαμε

γιὰ

πρώτη

φορὰ

αὐτὴν

τὴν

ἄποψη

σχολιάζοντας τὴν συμβουλὴ τῆς Ἀθηνᾶς πρὸς τὸν Ὀδυσσέα. Εἴδαμε
πὼς ἂν αὐτὸ συμπύκνωνε τὸ νόημα τοῦ ἔργου τότε θὰ ἔμενε
ἀνεξήγητη ἡ ἐπίθεση κατὰ τῶν στρατηγῶν, ἡ ταφὴ καί, τέλος, ἡ
δικαίωση τοῦ ἥρωα.193 Θὰ ἔπρεπε τὸ «δίδαγμα» νὰ σχετίζεται μὲ
γεγονότα τὰ ὁποῖα συνέβησαν πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ δραματικοῦ
χρόνου καὶ δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν πλοκή, ἀφοῦ, καθὼς εἴπαμε, ἡ
τιμωρία τῆς Ἀθηνᾶς ἔχει σχέση μὲ τὸν κομπασμὸ ἀλλὰ δὲν ἔχει
σχέση οὔτε μὲ τὴν κρίση τῶν ὅπλων οὔτε μὲ τὴν ἐπίθεση στοὺς
στρατηγούς.

εἰκόνα

ποὺ

δημιουργεῖται

εἶναι

ἀκόμη

πιὸ

πολύπλοκη, ἀφοῦ ὁ Αἴας εἶναι μὲν ἀλαζόνας καὶ ἐγωκεντρικός ἀλλὰ
ὅλη ἡ ἐξέλιξη τῆς τραγωδίας στηρίζεται στὸν θαυμασμὸ πρὸς τὸ
πρόσωπό του, στὴν ἐκτίμηση ποὺ τοῦ ἐξασφαλίζει τὴν ταφὴ μετὰ
τὸν θάνατό του. Ἀκόμη καὶ ὁ Ὀδυσσέας, ὁ ὁποῖος θὰ πρέπει νὰ
ἐκπροσωπεῖ τὸν ἀντίθετο πόλο, τὸν ἥρωα τὸν ὁποῖο καλούμαστε νὰ
συγκρίνουμε μὲ τὸν Αἴαντα, δὲν τὸν κατηγορεῖ. Στὸ τέλος
Τὸ μοτίβο αὐτὸ τῆς μίας ἡμέρας ὑπάρχει καὶ στὸν Φιλοκτήτη, καὶ ἔχει κι ἐκεῖ
τὴν σημασία ὅτι ὁ ἥρωας δὲν μπορεῖ νὰ ὑποχωρήσει, καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
ὑποχωρήσει οὔτε κἂν γιὰ μία ἡμέρα.
191
Γιὰ τὴν ἄποψη ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ πραγματικὸ νόημα τῆς ὕβρεως γιὰ τοὺς
ἀρχαίους βλ. N.R.E. Fisher Hybris: a study in the values of honour and shame in
ancient Greece (Warminster 1992) 238, 242-4, 254, 260-1.
192
Stanford Ajax 159. Τὴν ἄποψη αὐτὴ συμμερίζονται καὶ οἱ Winnington–Ingram
Sophocles 40· 61, 318· Bowra Sophoclean 30.
193
Γιὰ κριτικὴ βλ. Whitman Sophocles 69- 70· Goldhill Reading 194.
190

67

ἀναγκάζεται κι αὐτὸς νὰ ἀναγνωρίσει τὸ μεγαλεῖο τοῦ νεκροῦ
ἥρωα. Ἡ ἄποψη πὼς ἡ ὕβρις εἶναι τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ ἔργου
ἐξηγεῖ, ὄχι ἱκανοποιητικά, ἕνα πολὺ μικρὸ μέρος του.
Ἡ ἀντίδραση τῆς Τέκμησσας, ὅταν τὴν καλοῦν, δείχνει ὅτι
καταλαβαίνει ἀμέσως πὼς ἡ χαρὰ ποὺ ἀκολούθησε τὸν μονόλογο
τοῦ

Αἴαντα

δὲν

θὰ

κρατήσει

γιὰ

πολύ,

καταλαβαίνει

πὼς

ἐξαπατήθηκε (807). Τὸ ἐκ τῆς παλαιᾶς χάριτος ἐκβεβλημένη (8078) ἀποτελεῖ μία ἀκόμη ἀναφορὰ στὴν στοργὴ μὲ τὴν ὁποία ὁ Αἴας
περιέβαλλε

τὴν

Τέκμησσα

πρὶν

τὴν

κατάσταση

τὴν

ὁποία

παρακολουθοῦμε τώρα.194 Μεταφερόμαστε195 τότε ἐκεῖ ὅπου ὁ Αἴας
ἐτοιμάζεται νὰ αὐτοκτονήσει. Στὸν τελευταῖο του μονόλογο ζητᾶ
νὰ τὸν βρεῖ πρῶτος ὁ Τεῦκρος, καὶ ὄχι κάποιος ἄλλος ἀπὸ τοὺς
ἐχθρούς του, ποὺ θὰ τὸν πετάξουν σὰν τὸ σκυλί. Αὐτὴ εἶναι ἡ
πρώτη ἀναφορὰ στὸ θέμα τῆς ταφῆς, τὸ ὁποῖο θὰ κυριαρχήσει στὸ
δεύτερο μέρος τοῦ Αἴαντα.196 Ἀποχαιρετᾶ τὶς βρύσες καὶ τὰ
ποτάμια καὶ πέφτει πάνω στὸ σπαθί του, ποὺ ἔχει μπήξει στὸ
ἔδαφος.197
Μετὰ τὸ ψεῦδος, ἡ αὐτοκτονία τοῦ Αἴαντα ἀποτελεῖ ἕνα
ἀκόμη πρόβλημα γιὰ τὴν κριτική. Ἡ ἑτοιμότητα τοῦ ἥρωα νὰ
Stanford Ajax xxix. Βλ. καὶ 212.
Ἡ σκηνὴ αὐτὴ ἀποτελεῖ παρεμπιπτόντως καὶ ἀπόδειξη γιὰ τὸ ὅτι ἡ ἀντίληψη
τὴν ὁποίαν εἶχαν οἱ κλασικιστὲς γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ χώρου στὴν τραγωδία δὲν
εἶχε ἀπόλυτη ἰσχύ. Ἡ ἀφετηρία τους εἶναι ἡ Ποιητική τοῦ Ἀριστοτέλους, ὅπου
ὅμως δὲν λέγεται ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπαραβίαστο κανόνα. Βλ. G.E. Else
Aristotles’s Poetics: the argument (Cambridge MA 1957) 611. Ὁ S. Scullion Three
Studies in Athenian Dramaturgy (Stuttgart and Leipzig 1994) 116 ὑποστηρίζει
πὼς δὲν ἔχουμε ἀλλαγὴ σκηνικοῦ ἐδῶ.
196
Τὸ πρόβλημα τῆς ταφῆς τοῦ Αἴαντα ἀποτελοῦσε θέμα καὶ κάποιων ἀπὸ τὶς
προγενέστερες ἐκδοχὲς τοῦ μύθου. Ἀπὸ τὸν Εὐστάθιο (285.34-5) γνωρίζουμε ὅτι
στὴν Μικρὰ Ἰλιάδα τὸ σώμα του δὲν κάηκε στὴν πυρὰ ἀλλὰ μόνο θάφτηκε σὲ
φέρετρο, ἐξ αἰτίας τοῦ θυμοῦ τοῦ βασιλιᾶ. Τὸ ὅτι ὁ Αἴας δὲν τιμᾶται μὲ τελετὴ
ταφῆς συναντᾶται καὶ στὴν Ἐπιτομὴ τοῦ Ἀπολλόδωρου (V.7), ὅπου λέγεται πάλι
ὅτι ὁ Ἀγαμέμνων ἀπαγόρευσε τὴν καύση τοῦ Αἴαντα, καὶ αὐτὸς μόνο ἀπὸ ὅσους
ἔπεσαν στὸ Ἴλιον ἐτάφη. Διαφορετικὴ εἶναι ἡ ἐξήγηση τοῦ Φιλόστρατου, ὁ ὁποῖος
ἀναφέρει ὅτι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον δὲν μποροῦσε ὁ Αἴας νὰ τιμηθεῖ εἶναι ὅτι
ἦταν αὐτόχειρ (Ἡρωικός xiii.7.). Ἡ πραγμάτευση τοῦ μύθου ἀπὸ τὸν Αἰσχύλο δὲν
σώζεται. Στὴν σοφόκλεια ἐκδοχὴ αὐτὴ ἡ διάκριση ἀνάμεσα σὲ τιμητικὴ καύση καὶ
ἀτιμωτικὴ ταφὴ ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ δίλημμα ἂν ὁ Αἴας θὰ ταφεῖ ἢ ὄχι.
P.E. Easterling (1993) ‘Tragedy and ritual’, στὸ Scodel, R. (ed.) Theater and
society in the classical world (Michigan 1993) 16.
197
Ὑπάρχει διχογνωμία σὲ σχέση μὲ τὸ ἂν ἡ αὐτοκτονία παρουσιαζόταν πράγματι
ἐπὶ σκηνῆς. Βλ. Scullion Three 96 καὶ contra P.D. Arnnott Greek scenic
conventions in the fifth century (Oxford 1962) 134κἑ.
194
195

68

ἀντιμετωπίσει τὸν θάνατο ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σταθερὰ
γνωρίσματα τοῦ ἡρωισμοῦ. Ἡ αὐτοκτονία ὅμως δὲν ἀπαντᾶ στὸν
ὁμηρικὸ κόσμο, μὲ μόνη ἐξαίρεση τὴν περίπτωση τοῦ Αἴαντα.198
Ἔχει

σημασία

νὰ

δοῦμε

λοιπὸν

πῶς

τὸ

ἀρχαῖο

κοινὸ

θὰ

ἀντιλαμβανόταν τὴν αὐτοκτονία τοῦ ἥρωα.199 Φαίνεται ὅτι οἱ
ἀρχαῖοι διέκριναν ἀνάμεσα στὴν αὐτοκτονία ἀπὸ δειλία καὶ τὴν
ἡρωικὴ αὐτοκτονία, καὶ τὶς ἀντιμετώπιζαν διαφορετικά.200 Στὸν
Σοφοκλῆ, ὅμως, ἔχουμε ἑπτὰ αὐτοκτονίες σὲ ἑπτὰ τραγωδίες,
(Αἴας, Ἀντιγόνη, Δηιάνειρα, Ἡρακλῆς(;),201 Εὐριδίκη, Αἵμων καὶ
Ἰοκάστη) καί, ἐνῶ καθεμία ἀπὸ αὐτὲς ἔχει τὴν δική της ἱστορία καὶ
σημασία, δὲν θὰ εἶναι ἀνακριβὲς ἂν ποῦμε ὅτι σὲ γενικὲς γραμμὲς
σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἡ αὐτοκτονία στὶς τραγωδίες τοῦ
Σοφοκλῆ παρουσιάζεται ὡς πράξη κατανοητή, ἂν ὄχι ἀκόμη καὶ
ἐπαινετή.202
Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ πεῖ ὅτι ἡ
αὐτοκτονία τοῦ Αἴαντα εἶναι ἀτιμωτικὴ εἶναι δύο. Ὁ πρῶτος εἶναι
ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς τὸ εἶδος τῆς αὐτοκτονίας τὸ
ὁποῖο οἱ ἀρχαῖοι καταδίκαζαν ὡς αὐτοκτονία ἀπὸ δειλία. Ὁ
δεύτερος

λόγος

εἶναι

ὅτι

αὐτοκτονώντας

παραβιάζει

τὴν

ὑποχρέωση νὰ προστατεύει τοὺς φίλους του, στὴν ὁποίαν θὰ
ἐπανέλθουμε παρακάτω. Σὲ σχέση μὲ τὸν πρῶτο λόγο, ἀξίζει νὰ
Μόνο ὁ Ἀντίλοχος (Ὅμ.Ἰλ.18.34) ἐκφράζει τὸν φόβο ὅτι ὁ Ἀχιλλέας μπορεῖ νὰ
αὐτοκτονήσει μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πατρόκλου, τὸ ὁποῖο δὲν συμβαίνει ποτέ, καὶ
ὁ Ὀδυσσέας σκέφτεται καὶ ἀπορρίπτει τὴν ἰδέα τῆς αὐτοκτονίας (Ὅμ.Ὀδ.10.4954).
199
Ὁ R. Parker Miasma: pollution and purification in early Greek religion (Oxford
1983) 42 ὑποστηρίζει πὼς οἱ μαρτυρίες ποὺ διαθέτουμε γιὰ τὴν τιμωρία τοῦ
σώματος τῶν αὐτοχείρων συνιστοῦν ἀπόδειξη τῆς γενικῆς ἀποδοκιμασίας τῶν
ἀρχαίων πρὸς τὴν αὐτοκτονία. Βασίζεται σὲ ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ἀρίσταρχο
(3.244), στὸ ὁποῖο ὅμως ἀναφέρεται μόνο ὅτι τὸ πρόσωπο ἢ ἀντικείμενο ποὺ ἔχει
προκαλέσει βίαιο θάνατο θεωρεῖται μιασμένο. Τὴν ἄποψη τοῦ Parker ἀντικρούει
στὴν μελέτη του γιὰ τὴν αὐτοκτονία στὴν ἀρχαιότητα ὁ E.P. Garrison (1991)
‘Attitudes toward suicide in ancient Greece’ TAPA 121:1-34.
200
Garrison Attitudes 2. Στὴν τραγωδία συναντοῦμε καὶ τὶς δύο ἐκδοχές. Ὁ Χορὸς
στὴν Ἑκάβη λέει πὼς κανεὶς δὲν θὰ κατηγορήσει αὐτὸν ποὺ θὰ ἐγκαταλείψει τὴν
ζωή, ἂν ὑποφέρει συμφορὲς περισσότερες ἀπ' ὅσες μπορεῖ νὰ ἀντέξει (1107-8),
ἐνῶ στὸν Ἡρακλῆ ἡ αὐτοκτονία ἀπορρίπτεται ὡς πράξη δειλίας (1347-51). Στὸν
Πλάτ.Φαίδ. 61c ἔχουμε τὴν πρώτη ἴσως καθολικὴ καταδίκη τῆς αὐτοκτονίας. Βλ.
ἐπίσης Ἀριστοτ. Ἠθικ.Νικ 1183a.
201
Σοφ.Τραχ.1193κἑ. ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ὕλλο νὰ τὸν σκοτώσει.
202
Stanford Ajax 289· Garrison Attitudes 20.
198

69

δοῦμε τὶ λέει τὸ ἴδιο τὸ κείμενο. Ὁ Αἴας δὲν ἀντέχει νὰ ἀντικρύσει
τὸν πατέρα του, διότι δὲν τολμᾶ νὰ συγκρίνει τὰ ἡρωικὰ
κατορθώματά του μὲ τὴν δική του ντροπή (434κἑ., 463κἑ.). Μιλᾶ
γιὰ τὴν «ὅπλων κρίσιν» καὶ περιγράφει τὴν κατάστασή του ὡς
ἀδιέξοδη.

Δὲν

μπορεῖ

νὰ

ἐπιστρέψει

στὸν

πατέρα

του

ντροπιασμένος (464) ἀλλὰ δὲν μπορεῖ καὶ νὰ πολεμήσει, βοηθώντας
τοὺς χειρότερους ἐχθρούς του (469). Στὴν συνέχεια μᾶς ἐξηγεῖ πῶς
ὁ ἴδιος βλέπει τὴν αὐτοκτονία: «πρέπει νὰ βρῶ ἕναν τρόπο νὰ δείξω
στὸν γέροντα πατέρα μου πὼς δὲν γεννήθηκα δειλός. Γιατὶ εἶναι
ντροπὴ νὰ θέλει νὰ ζῆ γιὰ πολλὰ χρόνια ὅποιος δὲν ἀλλάζει τὴν
δυστυχία του[...] Πρέπει ὁ εὐγενὴς ἢ καλῶς νὰ ζῆ ἢ καλῶς νὰ
πεθαίνει» (470-80).203

Τὸ κείμενο εἶναι φθαρμένο στοὺς στίχους

475-6, ὅμως τὸ νόημα τοῦ ἀποσπάσματος εἶναι ξεκάθαρο. Ἡ
αὐτοκτονία εἶναι ὁ μόνος τρόπος ποὺ διαθέτει ὁ Αἴας γιὰ νὰ
ἀποδείξει στὸν πατέρα του ὅτι δὲν εἶναι δειλός. Ἡ ἴδια ἡ διατύπωση
τῶν στίχων 479-80 ἑνώνει τὸν Αἴαντα μὲ ὅλους τοὺς σοφόκλειους
ἥρωες καὶ μὲ τὸ ἀρχέτυπό τους, τὸν Ἀχιλλέα τῆς ἐνάτης ραψωδίας
τῆς Ἰλιάδας (410-16). Πρόκειται γιὰ τὴν κοινὴ σὲ ὅλους τοὺς ἥρωες
ἀπόφαση νὰ προτιμήσουν τὸν θάνατο ἀπὸ μιὰ ζωὴ χωρὶς τιμή. 204 Γι'
αὐτὸ καὶ ὁ Δημοσθένης ἀναφέρει τὴν ἀπόφαση τοῦ Αἴαντα νὰ μὴν
ζήσει ὅταν στερήθηκε τὴν τιμὴ τοῦ στρατεύματος ὡς μιὰ ἀπόφαση
ποὺ ἐνέπνεε θάρρος στὴν Ἀθηναϊκὴ φυλὴ ποὺ ὀνομαζόταν μὲ τὸ
ὄνομα τοῦ ἐπωνύμου ἥρωος.205
Ἐπιστρέφουμε κατόπιν στὸν Χορό, ὁ ὁποῖος ἀναζητᾶ τὸν
Αἴαντα γιὰ νὰ σωθεῖ. Ἡ ἀναζήτηση αὐτὴ διακόπτεται ἀπὸ τὴν
κραυγὴ τῆς Τέκμησσας, ποὺ βρίσκει τὸ πτῶμα τοῦ Αἴαντα (891). Ἡ
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ Τέκμησσα σκεπάζει τὸν Αἴαντα, πιθανῶς
μὲ τὸ πέπλο της, εἶναι μία ἀπὸ τὶς σκηνὲς ποὺ εἶχαν ἐμπνεύσει
περισσότερο

τοὺς

ἀγγειογράφους,

ἤδη

ἀπὸ

τὴν

ἐποχὴ

τοῦ

Ἡ λέξη ἄσπλαγχνος ἀναφέρεται κάποτε στὰ αἰσθήματα, ὅπως στὰ σημερινὰ
ἑλληνικά, καὶ ὄχι στὸ ἡρωικὸ θάρρος (ἔτσι π.χ. στὸν στίχο 995). Ἐδῶ ὡστόσο
σημαίνει δειλός. Stanford Ajax 119· Jebb Ajax: a dastard· Ellendt: ignavus.
204
Τραχ.721-2, Ἡλ.1485-6, Ἀντιγ.485-6.
205
Δημ. lx 31.
203

70

Σοφοκλῆ.206 Στὴν συμπόνια τοῦ Χοροῦ ἡ Τέκμησσα ἀπαντᾶ ὅτι
ἐκεῖνοι μόνο φαντάζονται ἀλλὰ ἡ ἴδια νιώθει πολὺ καλὰ τὶ
πρόκειται νὰ τῆς συμβεῖ.
Ἀκολουθοῦν ἀλλεπάληλες ἀναφορὲς στὸν Ὀδυσσέα. Γιὰ χάρη
τοῦ Ὀδυσσέα τὸ ἔκανε αὐτὸ ἡ θεά, λέει ἡ Τέκμησσα (953), καὶ ὁ
Χορὸς ἀπαντᾶ ὅτι μὲ πολὺ γέλιο θὰ γελᾶ τώρα ὁ Ὀδυσσέας (9578).207 Ἡ Τέκμησσα συνεχίζει λέγοντας ὅτι θὰ τοὺς λείψει στὴν μάχη
ὁ ἥρωας, λοιπὸν ἂς γελοῦν. Συναντήσαμε ἀρκετὲς φορὲς ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τὴν βεβαιότητα τοῦ Χοροῦ ὅτι ὁ Ὀδυσσέας ὄχι μόνο εἶναι
ὑπαίτιος γιὰ ὅλα αὐτά ἀλλὰ τὰ κοιτᾶ καὶ γελᾶ -ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ὁ
Σοφοκλῆς φρόντισε νὰ δοῦμε ὅτι ὁ Ὀδυσσέας δὲν ἔκανε. Ἡ ἐπιμονὴ
στὴν ὑποτιθέμενη κακία τοῦ Ὀδυσσέα εἶναι τόση, ὥστε δὲν πρέπει
νὰ μᾶς διαφύγει ὅτι ὑπηρετεῖ ἕναν σημαντικὸ δραματουργικὸ
σκοπό. Στὸν Ὀδυσσέα ὁ Σοφοκλῆς χαρίζει τὸ κλείσιμο τοῦ ἔργου καὶ
τοὺς πιὸ βαρύνοντες δραματικὰ στίχους τοῦ Προλόγου. Σὲ ὅλο τὸ
ἐνδιάμεσο διάστημα, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ Ὀδυσσέας δὲν εἶναι παρῶν, οἱ
ἀναφορὲς σ' αὐτὸν εἶναι ὅλες ὑβριστικές, σὲ ἔντονη εἰρωνικὴ
ἀντίθεση τόσο μὲ αὐτὸ ποὺ τὸ κοινὸ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ γνωρίζει, ὅσο καὶ
μὲ τὸ τέλος, γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Σοφοκλῆς μᾶς προετοιμάζει.
Ἐμφανίζεται ὁ Μενέλαος, καὶ τὸ ἔργο περνᾶ πιὰ στὸ δεύτερο
μέρος. Ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα ἀπὸ τὰ δυσεπίλυτα ἐρωτήματα τῆς
κριτικῆς τὸ ποιά εἶναι ἀκριβῶς ἡ σημασία αὐτῶν τῶν δύο σκηνῶν.
Ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ ποίηση τῶν δραματικῶν μονολόγων τοῦ Αἴαντα
μένει ἡ σορὸς τοῦ νεκροῦ ἥρωα. Οἱ στρατιῶτες ποὺ ἐρίζουν τώρα
πάνω ἀπὸ τὸ κορμί του μοιάζουν φιγοῦρες γελοιογραφικὲς σὲ
σύγκριση μὲ τὸν ἥρωα ποὺ ἔφυγε. Ὁ Μενέλαος σίγουρα ὑπερβάλλει
λέγοντας ὅτι ὁ Αἴας ἀποδείχθηκε χειρότερος ἐχθρὸς ἀπὸ τοὺς
Νέα Ὑόρκη Ι.69.11.35. LIMC 332.140 LIMC 330.115, πιὸ προσιτὸ στὸ Taplin
Ἀρχαία 160.
207
Ὁ φόβος ὅτι οἱ συμφορὲς θὰ ἐπισύρουν τὴν χλεύη τῶν ἐχθρῶν εἶναι
στερεότυπος. Ἐκτὸς ἀπὸ Σοφ. Αἴαντα 79, 303, 367, 383, 398, 454, 958, 961, 1043
βλ. π.χ. Σοφ. Ἠλ. 1295, Εὐρ. Μήδ.796-810. Ὁ P. Pucci [The violence of pity in
Euripides’ Medea (Ithaca and London 1980) 112] ὑποστηρίζει πὼς στὴν Μήδεια
ἀποτελεῖ κομβικὸ σημεῖο ἀλλαγῆς, ἐνῶ στὸν Αἴαντα σύμβολο τῆς κατάρρευσης
τῆς τιμῆς τοῦ ἥρωα. Στὴν περίπτωση τοῦ Αἵαντα ὅμως τὸ γέλιο τῶν ἐχθρῶν (τὶς
περισσότερες φορὲς ἀναφέρεται συγκεκριμένα στὸν Ὀδυσσέα) εἶναι φόβος ποὺ τὸ
ἔργο δὲν ἐπαληθεύει.
206

71

Φρύγες (1054) ἢ ὅτι σχεδίαζε ἐπίθεση ἐναντίον ὁλόκληρου τοῦ
στρατεύματος. Ἔχει δίκιο σὲ ἕνα σημεῖο: ὁ Αἴας ἐπιτέθηκε κατὰ
τῶν συστρατιωτῶν του, καὶ ὁ προδότης γιὰ τοὺς ἀρχαίους δὲν
δικαιοῦται τιμητικὴ ταφὴ στὴν πόλη, ὅπως θὰ δοῦμε ἀναλυτικὰ
παρακάτω μιλώντας γιὰ τὴν Ἀντιγόνη. Ὅμως ἡ δήλωση πὼς τώρα
ποὺ ὁ Αἴας εἶναι νεκρὸς εἶναι καλὴ εὐκαιρία νὰ κυριαρχήσουν πάνω
του, διότι ποτὲ δὲν θὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ τὸ κάνουν ὅσο
αὐτὸς ζοῦσε (1067-8), θὰ θεωροῦνταν ὑβριστικὴ μὲ ἀρχαῖα μέτρα,
ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Λυσία, ὅπου λέγεται (2.8)
ὅτι εἶναι δεῖγμα ἀνδρείας ἡ ἐκδίκηση τῶν ἐχθρῶν ὅσο αὐτοὶ εἶναι
ζωντανοὶ ἀλλὰ εἶναι δεῖγμα δειλίας καὶ ὕβρις πρὸς τοὺς θεοὺς ἡ
ἐπίδειξη θάρρους πάνω στὰ πτώματα τῶν νεκρῶν (2.9).208 Ἀπ' τὴν
ἄλλη, ἡ ρητορικὴ τοῦ Μενέλαου φαίνεται νὰ τὸν συνδέει μὲ ἰσχυρὲς
ἀξίες τῆς ἀρχαίας κοινωνίας. Τὰ λόγια του ὅτι οὔτε ἡ πόλη οὔτε καὶ
ὁ στρατὸς μποροῦν νὰ κυβερνηθοῦν σωφρόνως (1075), ἂν δὲν
ὑπάρχει ἀιδὼς καὶ φόβος (1076), ἀπηχοῦν ἰδέες ποὺ διατυπώνονται
καὶ ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶ στὶς Εὐμενίδες (690-2, γιὰ τὸν φόβο209) σὲ ἕνα
πλάισιο τὸ ὁποῖο σίγουρα δεν ὑπονομεύει καθόλου αὐτὰ ποὺ
λέγονται. Τὰ σημεῖα αὐτὰ τοῦ λόγου του θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε
ὅτι ἀποτελοῦν ἀναφορὲς στὸν κοινὸ νοῦ, σὲ αὐτονόητες ἀξίες. Ἡ
σωφροσύνη τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται τὸν συνδέει μὲ τὸν Κρέοντα τῆς
Ἀντιγόνης (663-76) ὅμως αὐτὴ ἡ σύνδεση σηματοδοτεῖ καὶ τὴν
ἀντιφατικὴ ὑπόστασή του. Ὁ Κρέων ἐπικαλεῖται κι αὐτὸς κοινὰ
παραδεκτὲς ἀξίες ἀλλὰ περιπλέκει τὴν κρίση μας ὅταν δείχνει τὶ
ἀκριβῶς ἐννοεῖ κάθε φορὰ μ' αὐτὲς καὶ πῶς τὶς ἐφαρμόζει στὴν
πραγματικότητα. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Μενέλαο, ὁ ὁποῖος δὲν
διαθέτει οὔτε τὸ τραγικὸ μέγεθος τοῦ Κρέοντα. Στὸ τέλος τοῦ
λόγου του δὲν διστάζει νὰ πεῖ ὅτι πρὶν ὁ Αἴας ἦταν ὑβριστὴς ἀλλὰ
τώρα εἶναι σειρά του νὰ ὑπερηφανευτεῖ (1088). Ἡ συζήτηση ἀπὸ
αὐτὸ τὸ σημεῖο καὶ πέρα -ἤδη μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ Τεύκρουκατρακυλᾶ. Ἐγκαταλείπονται οἱ διακειμενικὲς ἀναφορὲς στὸν
Τὸ σχολιάζει ὁ Fischer Hybris 147-8 ὅπου περιγράφει τὴν συμπεριφορὰ τοῦ
Μενελάου ὡς «ἔκνομη ἐπέκταση τῆς ἐκδίκησης».
209
Βλ. καὶ τὴν σύγκριση μὲ Χοηφ. 54-9 στὸν Sommerstein Εὐμενίδες 690-2 σημ.
208

72

Αἰσχύλο καὶ ξεκινᾶ ἕνας κανονικὸς καυγάς, κάποιες στιγμὲς σχεδὸν
κωμικός, ὅταν γιὰ παράδειγμα ὁ Μενέλαος, ἐπιρρεπὴς καθὼς εἶναι
στὴν ὑπερβολή, λέει ὅτι δὲν θὰ θάψει αὐτὸν ποὺ τὸν σκότωσε, καὶ ὁ
Τεῦκρος τοῦ ἀπαντᾶ «φρικτὸ λόγο εἶπες, ἀφοῦ καὶ πεθαμένος ζῆς»
(1126-7).
Τὸ χρέος τῆς ἐξασφάλισης τῆς ταφῆς βαραίνει ἀρχικὰ τὸν
Τεῦκρο, καὶ σὲ αὐτὸν ἀπευθύνεται ὁ κορυφαῖος τοῦ Χοροῦ γιὰ νὰ
τοῦ τὸ ὑπενθυμίσει (1040). Ἐνῶ δὲν ἔχουν λείψει οἱ προσπάθειες γιὰ
μιὰ διαφορετικὴ ἀποτίμηση τῆς προσωπικότητος τοῦ Τεύκρου, 210 θὰ
ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀδιαμφισβήτητο τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα πολὺ
φτωχὸ ὑποκατάστατο (562-4)211 γιὰ τὸν νεκρὸ ἥρωα. Ὁ τρόπος μὲ
τὸν

ὁποῖον

καυγαδίζει

μὲ

τοὺς

Ἀτρεῖδες

(1140,

1291-2),

ἀδυνατώντας πλήρως νὰ ἐπιδείξει ἕνα ἦθος ἀνώτερο τῶν ἐχθρῶν
του, τονίζει τὴν ἀπόσταση ἀνάμεσα στὸ ἦθος τοῦ Αἴαντα καὶ τὸ
δικό του.
Ἀκολουθεῖ ἡ διαμάχη γιὰ τὴν «ὅπλων κρίσιν», ὅπου οἱ δύο
ἥρωες διαπληκτίζονται μὲ ἀφορμὴ τὸ ἂν ἦταν δίκαιο ἢ ὄχι νὰ μὴν
πάρει ὁ Αἴας τὰ ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα.212 Ὁ Τεῦκρος εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ
κατηγορεῖ ἀνοικτὰ τὸν Μενέλαο ὅτι ὑπῆρξε κλέπτης καὶ ψηφοποιός
(1135). Ὅμως ὁ Τεῦκρος εἶναι ὁ μόνος ποὺ ἐμφανίζεται νὰ πιστεύει
ὅτι ὑπῆρξε ἀπάτη, ἐνῶ ἀκόμα καὶ οἱ φίλοι τοῦ Αἴαντα πιστεύουν ὅτι
ἡ ἀπόφαση ἦταν μὲν ἄδικη (442-6) ἀλλὰ ὄχι χαλκευμένη. Ὅπως καὶ
μὲ τὴν δήλωση τοῦ Αἵμονα στὴν Ἀντιγόνη, τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
μοναδικὸς ποὺ ὑποστηρίζει μιὰ ἄποψη ἔχει προσωπικὸ συμφέρον νὰ
εἶναι ἀληθινή, προκαλεῖ καχυποψία σὲ σχέση μὲ τὸν ἂν πράγματι
εἶναι ἀληθινή.213 Παραμένει γεγονὸς πάντως ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ
Heath Poetics 207.
S. Said (1993) ‘Couples fraternels chez Sophocle’ στὸ A. Machin et L. Pernée
(eds) Sophocle: le texte, les personnages (Province 1993) 327.
212
Ἡ πρώτη ἀναφορὰ στὴν κρίση τῶν ὅπλων συμβαίνει ἤδη στὸν πρόλογο ἀπὸ τὴν
Ἀθηνᾶ (41) καὶ ἀργότερα στοὺς στίχους 442-9 καὶ 935.
213
Ἡ A.M. Taalpman Kip (1996) ‘Truth in Tragedy: When are we entitled to doubt a
character's words?’ AJP 117: 528 ὑποστηρίζει ὅτι στὶς ἀπαντήσεις τοῦ
Ἀγαμέμνονα καὶ τοῦ Μενελάου εὐθέως ἀπαντιέται ἡ κατηγορία τοῦ Τεύκρου, καὶ
συνεπῶς ἡ κατηγορία εἶναι ψευδῆς. Ὁ Χρονόπουλος Ἀρχαία 131 ὑπ.4 ἀναφέρει
ἐπιδοκιμαστικὰ τὴν ἄποψη τοῦ Kirkwood 72 ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμία ἔνδειξη στὸ
κείμενο ὅτι ὁ Αἴας ἀδικήθηκε.
210
211

73

μένει

ἀναπάντητο,

τὰ

λόγια

τοῦ

Ὀδυσσέα

παρακάμπτουν

ἀποφασιστικὰ τὸ ἐρώτημα. Ἡ δήλωση ὅτι ὁ Αἴας ἦταν ὁ ἄριστος
Ἀργείων μετὰ τὸν Ἀχιλλέα (1340) εἶναι μία δήλωση πολὺ πιὸ
σημαντική. Ὁ Ὀδυσσέας εἶναι ὁ ἥρωας ποὺ προτιμήθηκε ἀντὶ τοῦ
Αἴαντα, γι' αὐτὸ ὅταν παραδέχεται πὼς ὁ Αἴας, καὶ ὄχι ὁ ἴδιος, ἦταν
ὁ πιὸ ἀνδρεῖος τῶν Ἀργείων, ἔχει ἀπαντηθεῖ τὸ πιὸ κρίσιμο κομμάτι
τοῦ ἐρωτήματος: ἀκόμη καὶ ἂν ὁ Σοφοκλῆς δὲν διευκρίνησε τὸ ἂν ἡ
ἀπόφαση ἦταν πρακτικὰ νοθευμένη, κατέστησε σαφὲς ὅτι ἦταν
οὐσιαστικὰ ἄδικη.214
Τὸ ἐπίπεδο τοῦ διαλόγου ἐξακολουθεῖ νὰ πέφτει, ὥσπου
φτάνει στὸ παιδικὸ σχεδόν: «-Ἕνα σοῦ λέω· αὐτὸς δὲν θὰ ταφεῖ. - Κι
ἐγὼ σοῦ λέω πὼς θὰ ταφεῖ» (1140-1). Κορωνίδα τῶν ταπεινῶν
εὐφυολογημάτων (χωρὶς παράλληλο στὸν Σοφοκλῆ)

ἀποτελεῖ τὸ

«αἴνιγμα» τοῦ Τεύκρου στοὺς στίχους 1150-8. Μετὰ ἀπὸ τοὺς
μονολόγους τοῦ Αἴαντα, ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν πιστεύει κανεὶς γιὰ τὴν
λειτουργία αὐτῶν τῶν σκηνῶν, τὸ βέβαιο εἶναι πὼς πρόκειται ἀπὸ
ποιητικὴ ἄποψη γιὰ ἀπότομη προσγείωση. Θὰ ἐξετάσουμε τὸν λόγο
ὅμως ἀφοῦ δοῦμε καὶ τὴν δεύτερη παρόμοια σκηνή.
Μιὰ ἀνάπαυλα ἀπὸ αὐτὸ τὸ κλῖμα παρακολουθοῦμε τὴν στιγμὴ
κατὰ τὴν ὁποία ὁ Τεῦκρος καλεῖ τὸν Εὐρυσάκη νὰ σταθεῖ ὡς ἱκέτης
πάνω ἀπὸ τὸ σῶμα τοῦ Αἴαντα.215 Ἔτσι γιὰ πρώτη φορὰ ρητὰ τώρα
ὁ Αἴας, ἂν καὶ νεκρός, προστατεύει τοὺς ἀκολούθους του, δηλαδὴ
βοηθᾶ τοὺς φίλους του, ὅπως εἴπαμε παραπάνω ὅτι ἀπαιτοῦσε ἡ
ἡρωικὴ ἠθική. Ξεκινήσαμε ἀπὸ τὶς ἐπανειλημμένες φράσεις ποὺ
ἔδειχναν τῆν ἐξάρτηση τοῦ Χοροῦ ἀπὸ τὸν Αἴαντα.216 Τὸ μοτίβο τῆς
ἱκεσίας τώρα, ὅμως, καὶ ἀκόμη περισσότερο ἡ ἀναφορὰ στὴν
λατρεία τοῦ Αἴαντα ὡς ἐπώνυμου ἥρωα, ποὺ τὸ κοινὸ τῆς ἐποχῆς
εὔκολα θὰ ἀναγνώριζε (1167),217 δείχνουν τὴν ἀντιστροφὴ ποὺ θὰ
Winnington–Ingram Sophocles 58κἑ.
Γιὰ τὶς ἀναφορὲς τοῦ ἔργου στὴν τελετουργία σὲ σχέση μὲ τὸ θέμα τῆς ἱκεσίας
στὴν ἀρχαιότητα βλ. Easterling Ritual 12.
216
R.M. Nielsen (1978) ‘Sophocles Ajax: A matter of judgement’ Antichthon 12: 25·
R.W.B. Burton The chorus in Sophocles' tragedies (Oxford 1980)6· Ronnet
Sophocle 105.
217
Ἡ March
Sophocles 3,9 ἔχει ὑποστηρίξει τὴν ἄποψη ὅτι σὲ ὅλες τὶς
προγενέστερες ἐκδοχὲς τοῦ μύθου ὁ Αἴας εἶχε ἀτιμωτικὸ θάνατο, καὶ ἡ τραγωδία
214
215

74

ὁδηγήσει στὴν δικαίωσή του. Ἀναφερθήκαμε στὴν ὑποχρέωση τοῦ
ἥρωα νὰ προστατεύει τοὺς φίλους του. Ἡ ταφή του εἶναι ἡ
κατωχύρωση τῆς ἀσφάλειάς τους.218
Τὸ τρίτο Στάσιμο ἀποτελεῖ μιὰ ἀκόμη ὑπενθύμιση τῶν δεινῶν
τὰ ὁποῖα ὑφίστανται οἱ ναῦτες στὸν πόλεμο. Καταριοῦνται αὐτὸν
ποὺ ἐφηῦρε τὰ ὅπλα καὶ εὔχονται νὰ βρίσκονταν στὸ σπίτι τους. Τὸ
Χορικὸ

αὐτὸ

παρεμβάλλεται

ἀνάμεσα

στὶς

δύο

σκηνὲς

τῶν

διαξιφισμῶν τοῦ Τεύκρου μὲ τοὺς Ἀτρεῖδες.
Μετὰ τὸ Στάσιμο θὰ περιμέναμε μιὰ ἐξέλιξη στὴν δράση ὅμως
ἡ ἄφιξη τοῦ Ἀγαμέμνονα δὲν θὰ ἐπιφέρει καμμία ἀπολύτως ἀλλαγή.
Διερωτᾶται κανεὶς τί προσφέρει αὐτὴ ἡ σκηνὴ στὸ σύνολο. Τί
ἐξυπηρετεῖ ἡ ἐπανάληψη; Ἀπὸ ἄποψη ὕφους συνεχίζουμε στὸ ἴδιο
ἐπίπεδο μὲ πρίν: σὲ σένα, τὸν γιὸ τῆς σκλάβας μιλῶ (1228), λέει ὁ
Ἀγαμέμνων στὸν Τεῦκρο. Ἐπιστρέφει στὴν ἴδια προσβολὴ στὸ τέλος
τοῦ λόγου του ζητώντας ἀπὸ τὸν Τεῦκρο νὰ φέρει κάποιον ἄλλον
γιὰ νὰ συνεννοηθοῦν, διότι δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβει τὴν βάρβαρη
γλώσσα του (1260κἑ), καὶ ὁ Τεῦκρος ἀνταποδίδει τὴν προσβολή. Οἱ
δύο σκηνὲς ἔχουν παράλληλη δομή, εἶναι ἔτσι γραμμένες ὥστε νὰ
τονίζεται ἡ αἴσθηση τῆς συνέχειας.219 Τὸ γιατὶ ὁ Σοφοκλῆς ἐπέλεξε
νὰ ἀκολουθήσει τὴν αὐτοκτονία τοῦ Αἴαντα μιὰ τέτοια πτώση τοῦ
ποιητικοῦ ὕφους δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τὸ ἀπαντήσουμε. Πολὺ
περισσότερο δέ, εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθοῦμε γιατὶ ἦταν
ἀπαραίτητο νὰ ἀκολουθηθεῖ ἡ σκηνὴ τοῦ Μενελάου ἀπὸ μιὰ
πανομοιότυπη σκηνὴ μὲ τὸν Ἀγαμέμνονα.
Οἱ δύο κατηγορίες ποὺ ἔχουν κυρίως διατυπωθεῖ γιὰ τὸ
δεύτερο μέρος εἶναι πρῶτον ὅτι εἶναι πολὺ χαλαρὴ ἡ σύνδεση μὲ τὸ
τοῦ Σοφοκλέους εἶχε ὡς στόχο νὰ ἀποκαταστήσει τὴν φήμη τοῦ ἐπώνυμου ἥρωος
-ὁ ὁποῖος ἐνῶ τιμοῦνταν ἀπὸ τοὺς Ἀθηναίους ὡς ἥρωας, δὲν εἶχε ποτὲ στὴν
λογοτεχνικὴ παράδοση τῆς ἐποχῆς του τιμηθεῖ- προσφέροντάς του γιὰ πρώτη
φορὰ ταφή. Πρόκειται κατ' ἀρχὰς γιὰ μία ἀνάγνωση ἡ ὁποία βασίζεται σὲ
τεκμήρια ἀποκλειστικῶς ἐξωτερικὰ ἀλλὰ δὲν εἶναι κἂν ἀλήθεια ὅτι σὲ ὅλες τὶς
ἐκδοχὲς τὶς προγενέστερες τοῦ Σοφοκλῆ ὁ Αἴας εἶχε ἀτιμωτικὸ θάνατο. Βλ.
Πινδ.Ἰσθμ.4.37 («Ὅμηρος τετίμακεν») Ὅμ.Ὀδ.11.556-8 Φιλόστρατος Ἡρωικός
35.13 καὶ Easterling Ritual 22 ὑπ.21
218
Nielsen Sophocles 25: 485-524, 944-5, 1019κἑ, 1040κἑ.
219
Holt Debate 285.

75

πρῶτο μέρος220 καὶ δεύτερον ὅτι ἔχει πολὺ χαμηλὴ δραματικὴ
ποιότητα. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ πρῶτο σημεῖο κριτικῆς: θέμα τοῦ
ἔργου δὲν εἶναι ὁ Αἴας ἀλλὰ τὸ τὶ πιστεύουν οἱ ἄλλοι γι' αὐτόν, μὲ
ἄλλα λόγια ἡ θέση τοῦ ἥρωα μέσα στὸν κόσμο. Ἔτσι, ἡ ταπείνωση
ἀπὸ τὴν Ἀθηνᾶ, ἡ ἀποδοχὴ τοῦ Ὀδυσσέα καὶ ἡ σύγκριση μὲ τοὺς
Ἀτρεῖδες ὑπηρετοῦν ἕναν καὶ μόνο δραματικὸ σκοπό, ποὺ εἶναι ἡ
παρουσίαση τῶν σχέσεων τοῦ Αἴαντα μὲ τὴν κοινότητα καὶ ἡ
ἀξιολόγηση τῶν πράξεών του μὲ τὰ μάτια τῶν ἄλλων.
Ἡ δεύτερη κατηγορία ἔχει ἀποδειχθεῖ πιὸ ἀνθεκτικὴ καὶ εἶναι
πράγματι καλύτερα στηριγμένη. Ἂν ὁ Σοφοκλῆς ἤθελε νὰ δοῦμε
αὐτὴν τὴν διαφορὰ γιατί ἐπέλεξε αὐτὸ τὸ ὕφος; Ὁ Νὸξ εἶχε
ὑποστηρίξει221 ὅτι ὁ ἀντι-ἡρωικὸς τόνος τοῦ δεύτερου μέρους εἶναι
ἠθελημένος, γιὰ νὰ δείξει ὁ Σοφοκλῆς ὅτι ὁ κόσμος χωρὶς τὸν
Αἴαντα εἶναι ἕνας κόσμος φτωχότερος. Στὸν Αἴαντα δίνονται τὰ
κομμάτια τῆς πιὸ ἰσχυρῆς ποίησης μέσα στὸ ἔργο, οὕτως ὥστε νὰ
φανεῖ ὅτι μὲ τὴν ἀπώλειά του ὁ κόσμος γίνεται πιὸ ταπεινός,
μικρότερος· αὐτὸ ἀκριβῶς ὑπογραμμίζει τὸ ὕφος τῶν μικρόψυχων
καυγάδων μὲ τοὺς Ἀτρεῖδες, καθὼς βρίσκεται σὲ τόσο ἐντυπωσιακὴ
ἀντίθεση μὲ τὸ ὑψηλὸ ὕφος τῶν μονολόγων τοῦ ἥρωα. Ὅμως ἡ
ἐξήγηση δὲν εἶναι ἱκανοποιητική. Τί ἔχει νὰ κερδίσει ὁ Αἴας ἀπὸ τὴν
σύγκριση μὲ χαρακτῆρες τόσο ἀξιολύπητα μικρόψυχους ὅπως εἶναι
οἱ Ἀτρεῖδες; Ἐπίσης, ἂν ὁ κόσμος εἶναι φτωχότερος χωρὶς τὸν
Αἴαντα, γιατί χρειάζεται φτωχὴ ποίηση γιὰ νὰ φανεῖ αὐτό; Δὲν εἶναι
χαρακτηριστικὸ τῆς ποίησης τὸ νὰ μπορεῖ νὰ εἰκονίζει τὴν φρίκη
χωρὶς φρίκη, τὴν ἀσχήμια χωρὶς ἀσχήμια; Δὲν μιλοῦμε γιὰ
ὡραιοποίηση βέβαια ἀλλὰ τὰ χυμένα μυαλὰ τῶν πολεμιστῶν τῆς
Ἰλιάδας θὰ πρέπει πάντοτε νὰ μᾶς δημιουργοῦν τὴν αἴσθηση ὅτι
περιγράφει τὴν φρίκη ὁ ποιητὴς Ὅμηρος· ἂν μᾶς δημιουργοῦν τὸ
ἴδιο αἴσθημα ποὺ μᾶς δημιουργοῦν καὶ τὰ χυμένα μυαλά, τότε ὁ
ποιητὴς δὲν πέτυχε τὸν σκοπό του. Ἀπ' αὐτὴν τὴν ἄποψη θὰ πρέπει
Ἀρκετοὶ ἀναλυτὲς χρησιμοποιοῦν τὸν ὄρο «δίπτυχο» γιὰ νὰ τὸ περιγράψουν
ἄλλοτε μὲ περισσότερο ἀξιολογικὴ (Whitman Heroic 44, 63) ἄλλοτε μὲ
περισσότερο περιγραφικὴ (Kirkwood Study 42- 54) διάθεση.
221
Knox Ajax 126.
220

76

νὰ ἀναγνωρίσουμε ὅτι τὸ ἔργο ἀπαιτεῖ ἔξυπνη σκηνοθεσία κατὰ τὴν
ἐκτύλιξη αὐτῶν τῶν σκηνῶν, διότι ἕνας ἐπίπεδος χειρισμὸς θὰ
μποροῦσε νὰ κάνει τοὺς διαξιφισμοὺς μὲ τοὺς Ἀτρεῖδες φλύαρη
παρέκβαση.
Αὐτὸ ποὺ σίγουρα συμβαίνει μὲ τὶς δύο σκηνὲς εἶναι ὅτι
δημιουργεῖται ἕνα αἴσθημα προσμονῆς στοὺς θεατές, οἱ ὁποῖοι
περιμένουν κάτι διαφορετικὸ ποὺ δὲν ἔρχεται· παρατείνεται ἔτσι ἡ
ἀγωνία ὣς τὴν ἄφιξη τοῦ Ὀδυσσέα.222

Μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ

Ὀδυσσέα καταλαβαίνουμε ἀπὸ τὶς πρῶτες του λέξεις ὅτι τὸ ἔργο
παίρνει διαφορετικὴ τροπή. Χαρακτηρίζει τὸν Αἴαντα «ἀνδρεῖο
νεκρό» (1318), προοικονομώντας τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἥρωα στὸ
τέλος. Ὁ Ὀδυσσέας χρησιμοποιεῖ τρία ἐπιχειρήματα γιὰ νὰ πείσει
τοὺς Ἀτρεῖδες. Τὸ πρῶτο εἶναι πὼς ὁ Αἴας ἦταν μὲν ὁ χειρότερος
ἐχθρός του ἀλλὰ ὄχι τόσο ὥστε νὰ μὴν βλέπει ὅτι ἦταν ὁ ἄριστος
Ἀργείων (1340) μετὰ ἀπὸ τὸν Ἀχιλλέα.223 Δὲν παραλείπει νὰ πεῖ ἐδῶ
κάτι τὸ ὁποῖο εἴχαμε παρατηρήσει ἀπὸ τὴν ἀρχή: αὐτὰ λέγονται
ἀπὸ αὐτὸν ἀκριβῶς στὸν ὁποῖον δόθηκαν τὰ ὅπλα. Στὴν συνέχεια
ὑποστηρίζει ὅτι δὲν πρέπει κανεὶς νὰ μισεῖ τὸν ἐχθρό του μετὰ τὸν
θάνατο καί, τέλος, ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς ταφῆς παραβιάζει τὰ νόμιμα
τῶν θεῶν (1343).224 Τὸ σημαντικότερο ἐπιχείρημα εἶναι αὐτὸ τῆς
ἀξίας τοῦ Αἴαντα, τὸ ὁποῖο ὁ Ὀδυσσέας ἐπαναλαμβάνει ὅταν λέει
ὅτι (1357) ἡ ἀξία νικᾶ τὴν ἔχθρα. Ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, τὰ

Holt Debate 288.
Ὅπως ἦταν καὶ στὴν Ὅμ.Ἰλ. 3.225-9, 17, 279-80.
224
Αὐτὸ τὸ εἶχε πεῖ καὶ ὁ Τεῦκρος βέβαια (1129), ἀλλά, ὅπως συμβαίνει συχνά,
πρέπει νὰ τὸ ἀναφέρει κάποιος τοῦ ὁποίου ἡ γνώμη φέρει περισσότερη βαρύτητα
γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτό. Ἡ σύνδεση μὲ τὰ ἄγραπτα θεῶν νόμιμα (455) τῆς
Ἀντιγόνης εἶχε κάνει τὸν Γκαῖτε καὶ στὴν συνέχεια τὸν Whitman Heroic 86 νὰ
σκεφτοῦν ὅτι ὁ ἐπίλογος τοῦ Αἴαντα εἶναι τὸ πιὸ ξεκάθαρο σχόλιο ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ μᾶς δώσει ὁ Σοφοκλῆς γιὰ τὴν σύγκρουση τῆς Ἀντιγόνης. Μὲ ἄλλα
λόγια, ἂν στὸν Αἴαντα πρέπει ταφή, τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Πολυνείκη. Ὡστόσο
ὁ Αἴας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ σχόλιο στὴν Ἀντιγόνη ὄχι μόνο διότι εἶναι
παλαιότερη τραγωδία ἀλλὰ κυρίως διότι ὁ Πολυνείκης δὲν ἀποτελεῖ κἂν
δραματικὸ πρόσωπο στὴν Ἀντιγόνη, ἐνῶ ὁ Αἴας ἀποτελεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ
τέλος τὸ ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς μας. Γι' αὐτὸ καὶ στὴν Ἀντιγόνη ἡ ταφὴ
παραχωρεῖται γιὰ λόγους, οἱ ὁποῖοι σχετίζονται μὲ τὸ μίασμα, τὴν πόλιν καὶ πάνω
ἀπ' ὅλα τὴν ἀγάπη τῆς Ἀντιγόνης, ἐνῶ ποτὲ δὲν λέγεται ὅτι ὁ Πολυνείκης τιμᾶται
διότι ἦταν ἥρωας.
222
223

77

ἐπιχειρήματα αὐτὰ δὲν θὰ συγκινήσουν τοὺς Ἀτρεῖδες, ὅμως
ἀπευθύνονται ταυτοχρόνως καὶ στὸ κοινὸ ποὺ παρακολουθεῖ.225
Γιατί

Ὀδυσσέας

ἀφήνει

νὰ

θάψουν

τὸν

ἐχθρό

του

ἀναγνωρίζοντας τὸ μεγαλεῖο του; Τὴν πρώτη φορὰ ποὺ ἀρνεῖται νὰ
γελάσει μὲ τὸ

πάθημα τοῦ Αἴαντα θὰ λέγαμε πὼς φοβᾶται καί,

ὅπως θὰ ἔλεγε ὁ Χόμπς, ἕνα ἀπὸ τὰ πάθη ποὺ ὠθοῦν τοὺς
ἀνθρώπους πρὸς τὴν εἰρήνη εἶναι ὁ φόβος τοῦ θανάτου. Ὅμως ἐδῶ
ὁ Ὀδυσσέας ἔχει πλήρη ἔλεγχο τῆς κατάστασης. Μὲ τὸ νὰ ποῦμε ὅτι
πρόκειται γιὰ τὴν ἐγωιστικὴ ἐπιθυμία νὰ δείξει μεγαλοψυχία ἔχουμε
μεταθέσει τὸ πρόβλημα. Εἴδαμε καὶ παραπάνω πὼς ἡ ἄποψη αὐτὴ
ἔχει μιὰ ψυχολογικὴ

ἀληθοφάνεια ἀλλὰ παραβλέπει πὼς ἡ

τρέχουσα ἔννοια τοῦ ἐγωισμοῦ ἀπαιτεῖ τὴν προώθηση τοῦ ἀτομικοῦ
συμφέροντος εἰς βάρος τῶν ἄλλων. Ἂν διαστείλουμε τὴν ἔννοια
ἀρκετὰ ὥστε νὰ συμπεριλάβει

τὴν «ἐγωιστικὴ ἐπιθυμία γιὰ

ἀλτρουισμό», τότε χάνει τὸ νόημα της.226 Θὰ πρέπει οἱ λέξεις μας
νὰ μποροῦν νὰ διακρίνουν ἀνάμεσα σὲ αὐτὸν ποὺ τὴν ὥρα τοῦ
θριάμβου του ποδοπατᾶ τὸν ἐχθρό του καὶ αὐτὸν ποὺ δὲν τὸ κάνει.
Ἔχουν

γίνει

ἀρκετὲς

προσπάθειες

νὰ

ἀποδειχθεῖ

πὼς

ἀλτρουιστικὴ συμπεριφορὰ - ἢ ἔστω ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν βία - μπορεῖ
νὰ

εἶναι

καὶ

πραγματιστικὰ

συμφερότερη.227

Κάτω

ἀπὸ

συγκεκριμένες συνθῆκες μπορεῖ πράγματι νὰ εἶναι. Ὅμως ἐφόσον
ἀποδεικνύεται ὅτι μπορεῖ κανεὶς νὰ παραμένει ἀτιμώρητος (σὰν τὸν
Πλατωνικὸ Ἀρχέλαο), καὶ μάλιστα τόσο περισσότερο ἀτιμώρητος
ὅσο περισσότερο αὐξάνει ἡ ἰσχύ του, ἢ ἐφόσον μπορεῖ κανεὶς νὰ
Easterling Ritual 13. Συμβαίνει μιὰ περίεργη παρέκβαση ὅταν ὁ Ὀδυσσέας μιλᾶ
μὲ τρόπο ποὺ ἀνακαλεῖ τὴν συγκινητικὴ ἀνθρωπιὰ ποὺ ἐπέδειξε στὸν πρόλογο
λέγοντας ὅτι καὶ ὁ ἴδιος μιὰ μέρα θὰ βρεθεῖ στὴν ἴδια θέση (1365) καὶ ἀμέσως
μετὰ συμπληρώνει ὅτι φυσικὸ εἶναι νὰ κοπιάζει περισσότερο γιὰ τὸν ἑαυτό του
παρὰ γιὰ ὁποιονδήποτε ἄλλο. Ἡ δεύτερη φράση, μὲ τὸν κυνικὸ ὑπολογισμό της,
ἔρχεται προφανῶς σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν πρώτη. Ἡ πιὸ λογικὴ ἐξήγηση πάντως εἶναι
ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἐπιχείρημα τὸ ὁποῖο προορίζεται γιὰ τὸν Ἀγαμέμνονα καὶ
διατυπώνεται μὲ τοὺς ὄρους ποὺ αὐτὸς μπορεῖ νὰ καταλάβει.
226
Βλ. γιὰ τὴν ἀνάλυση αὐτὴ K. Baier Egoism 199 στὸ P. Singer (ed) A companion
to ethics (Oxford, Cambridge MA 1991).
227
Στὸν Χόμπς Λεβιάθαν κεφ. 13, μαζὶ μὲ Αἰμ. Μεταξόπουλος ‘Εἰσαγωγὴ στὸν
Λεβιάθαν’ τὸ κεφ. Φιλοσοφικὴ ἀνθρωπολογία καὶ πολιτικὴ φιλοσοφία ἰδ. 49κἑ· σὲ
ἀναλύσεις ποὺ ἔχουν γίνει γιὰ τὸ πῶς οἱ πολεμιστὲς τῶν χαρακωμάτων περνοῦν
περιόδους ποὺ σιωπηρὰ συμφωνοῦν νὰ μὴν σκοτώνουν γιὰ νὰ μὴν σκοτωθοῦν,
Singer Ethics 69-72· στὸ «δίλημμα τοῦ φυλακισμένου» Singer Ethics 98-102.
225

78

ἐλπίζει πὼς ὁ ἴδιος θὰ σταθεῖ πιὸ τυχερὸς ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους
καὶ θὰ παραμείνει ἀσύλληπτος, ποτὲ ἕνα τέτοιο συμπέρασμα δὲν
εἶναι ἀναγκαστικό. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ συμπεριφορὰ τοῦ Ὀδυσσέα
δὲν εἶναι ἁπλῶς συμφέρουσα, εἶναι ἀνθρώπινη. Θὰ μποροῦσε
κάλλιστα νὰ χαρεῖ τὸν θρίαμβό του.
Ὁ Σοφοκλῆς ἀποφασίζει νὰ παρουσιάσει ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ
παραδοσιακὰ ἐμφανίζονταν νὰ ἐνοχοποιοῦν τὸν Αἴαντα καὶ τὸν
δικαιώνει παρ' ὅλ' αὐτά. Δὲν διστάζει νὰ παρουσιάσει ἕναν Αἴαντα
φονιὰ καὶ νὰ ἀποτολμήσει νὰ κάνει αὐτὸν τὸν φονιὰ ἄξιο τῆς
συμπάθειας τοῦ κοινοῦ. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον τὸ ἔργο μᾶς
κατευθύνει πρὸς τὰ ἐκεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἶναι μὲ τὴν σκηνὴ τῆς
τρέλας στὸν Πρόλογο.

Ὁ Αἴας ἐπιχειρεῖ νὰ σκοτώσει τοὺς

συστρατιῶτες του, αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία ὅμως (ὅπως ἀκριβῶς
στὴν Ἠλέκτρα καὶ τὸν Φιλοκτήτη) εἶναι ὄχι μόνο τὰ γεγονότα ἀλλὰ
ἡ ἐστίαση τοῦ ποιητῆ. Ὁ δραματικὸς χρόνος ξεκινᾶ ὄχι μὲ τὴν
ἀπόφαση τοῦ ἥρωα νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν Ὀδυσσέα καὶ τοὺς Ἀτρεῖδες
ἀλλὰ μὲ τὴν Ἀθηνᾶ νὰ παίζει σαδιστικὰ μὲ τὸν Αἴαντα σὰν τὴν γάτα
μὲ τὸ ποντίκι. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους, ἡ παρουσία τοῦ Ὀδυσσέα μᾶς
ὁδηγεῖ ἀκριβῶς πρὸς τὰ ἴδια συμπεράσματα. Ὁ Ὀδυσσέας δὲν εἶναι
ἁπλῶς ἕνας ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς ἐπίθεσης τοῦ Αἴαντα. Εἶναι
αὐτὸς τὸν ὁποῖον ὁ Αἴας νομίζει ὅτι βασανίζει στὴν σκηνὴ τοῦ
Προλόγου. Ἔχει γι' αὐτὸν τὸν λόγο ἀκόμη μεγαλύτερη βαρύτητα τὸ
γεγονὸς ὅτι εἶναι ὁ Ὀδυσσέας ποὺ ἔχει τὸ σθένος νὰ ἀρνηθεῖ νὰ
χαρεῖ μὲ τὴν δυστυχία τοῦ ἐχθροῦ του (79-80). Ἐπιλέγει λοιπὸν ὁ
Σοφοκλῆς νὰ παρουσιάσει τὸν χειρότερο ἐχθρὸ τοῦ Αἴαντα νὰ
ἐπιδεικνύει συμπόνια. Ἂν εἶναι σωστὴ ἡ πρότασή μας γιὰ τὸν τρίτο
μονόλογο, τότε καὶ ἐκεῖ ὁ Αἴας ἐμφανίζεται νὰ διεκδικεῖ τὴν
συμπόνια τοῦ κοινοῦ μὲ μιὰ πράξη ἀπόγνωσης, ἀκατανόητη μὲ βάση
τὰ ὅσα γνωρίζαμε καὶ περιμέναμε ἀπὸ αὐτόν. Ἡ σύγκριση μὲ τὶς
ὁμηρικὲς σκηνὲς ποὺ τὸ ἔργο μιμεῖται φαίνεται νὰ δείχνει πὼς ἡ
ἀντίθεση τοῦ ἥρωα μὲ τὴν εὐγένεια τῶν προτύπων του δὲν εἶναι
τόσο μονοσήμαντη ὅσο ἔχει μερικὲς φορὲς ὑποστηριχθεῖ. Τέλος, ἡ
ἡρωικὴ εἰκόνα του δὲν σπιλώνεται μὲ τὴν αὐτοκτονία, παρὰ


79

θεατὴς βοηθεῖται νὰ συνειδητοποιήσει τὸ μέγεθος τοῦ ἀδιεξόδου
τοῦ ἥρωα. Ἡ θετικὴ παρουσίαση τοῦ Αἴαντα συνεχίζεται καὶ μὲ τὴν
ἀναπόφευκτη σύγκριση μὲ τοὺς Ἀτρεῖδες. Ἡ τελικὴ ἐτυμηγορία τοῦ
Ὀδυσσέα ὅτι ὁ Αἴας εἶναι ὁ «ἄριστος Ἀργείων» ἀποτελεῖ τὸ
ἐπιστέγασμα

αὐτῆς

τῆς

πορείας

πρὸς

τὴν

δικαίωση.

Πολὺ

περισσότερο δε, ἂν θυμηθοῦμε ὅτι ἡ στάση αὐτὴ τοῦ Ὀδυσσέα στὸ
τέλος ἀποτελεῖ μᾶλλον πρωτότυπη προσθήκη τοῦ Σοφοκλῆ σὲ
σχέση μὲ τὸ προηγούμενο μυθολογικὸ ὑλικό.228 Ὁ Σοφοκλῆς μᾶς
ζητᾶ νὰ θαυμάσουμε τὸν Αἴαντα, τοῦ ὁποίου τὴν τιμὴ κάνει τὰ
πάντα

γιὰ

νὰ

διασώσει,

καὶ

ταυτοχρόνως

μᾶς

καλεῖ

νὰ

καλωσορίσουμε ἕναν κόσμο ποὺ ἔχει βαφτιστεῖ στὴν λάμψη τῆς
ἀνεκτικότητας τοῦ Ὀδυσσέα.
Ἂν ἐπανέλθουμε τώρα στὸ ἀρχικὸ σχῆμα, ὁ Ὀδυσσέας
ἐκπροσωπεῖ πράγματι ἀξίες ἀλληλεγγύης ὅμως ὁ Αἴας δὲν ἀποτελεῖ
καθόλου σύμβολο τῆς παλαιᾶς Ὁμηρικῆς βαρβαρότητος, τὴν ὁποία

τραγωδία

ἀποδοκιμάζει

καὶ

ξεπερνᾶ. Ἡ σκιαγράφησή

του

ἀναμειγνύει στοιχεῖα σκληρότητας μὲ στοιχεῖα ἀνθρωπιᾶς, καὶ τὸ
τέλος σαφῶς τὸν δικαιώνει. Τὸ δίλημμα Ὀδυσσέας ἢ Αἴαντας
φαίνεται, μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἁπλουστευτικό. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ μὲ
τὴν ταύτιση τοῦ Αἴαντα μὲ τὸν ὁμηρικὸ κόσμο, τὸν κόσμο στὸν
ὁποῖον ὑποτίθεται ὅτι κυριαρχοῦν οἱ ἀνταγωνιστικὲς ἀξίες.
Πρὶν νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἐρώτημα τοῦ Προλόγου θὰ
ἐπιχειρήσουμε μιὰ παρέκβαση στὸν διάλογο γιὰ τὶς ἡρωικὲς ἀξίες
στὸν Ὅμηρο, προκειμένου νὰ ἀπαντήσουμε τὶ ἐννοοῦμε ἐμεῖς ὅταν
μιλοῦμε γιὰ τὸν Ὁμηρικὸ ἡρωισμό. Τὸ ἄν, καὶ σὲ ποιὸ βαθμό, ὁ
ὁμηρικὸς κόσμος προέκρινε τὶς ἀνταγωνιστικὲς ἀξίες ἢ τὶς ἀξίες
συνεργασίες εἶναι ἕνα ἐρώτημα γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει χυθεῖ πολὺ μελάνι.
Ὁ Ἄντκινς (Adkins) ἔχει γράψει ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ βιβλία γιὰ
τὸ θέμα αὐτό, ὑποστηρίζοντας ὅτι σὲ τελικὴ ἀνάλυση στὸν Ὅμηρο
οἱ ἀνταγωνιστικὲς ἀξίες πάντοτε ὑπερισχύουν σὲ σχέση μὲ τὶς ἀξίες
τῆς ἀλληλεγγύης, ὅποτε ὑπάρχει σύγκρουση.229 Ἡ Ἰλιάδα ἀποτελεῖ,
228
229

Garvie Ajax 5.
Adkins Merit 40.

80

κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Μέγα Βασιλείου,230 «ἀρετῆς ἔπαινον». Ὁ
στίχος «αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων» (6.208,
11.784) εἶναι παροιμιώδης γιὰ τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες καὶ εἶναι
μία φράση χαρακτηριστικὴ τῆς ὑποχρέωσης ποὺ ἔχει ὁ ἥρωας νὰ
διακρίνεται στὴν μάχη. Ὁ ἡρωικὸς θάνατος στὸ πεδίο τῆς μάχης
εἶναι ἡ ὑπέρτατη τιμὴ γιὰ τὸν πολεμιστή,231

ὁ δρόμος πρὸς τὴν

αἰώνια δόξα. Ἡ εἰκόνα μέχρι ἐδῶ μοιάζει ἁπλῆ καὶ μονοσήμαντη,
καὶ ἔχει μερικὲς ἐκληφθεῖ ὡς τέτοια καὶ ἀπὸ μελετητές. Ὁ Φίνλεϋ
(Finley) ἀτυχῶς χαρακτήριζε τὸν ἡρωικὸ κώδικα ὡς «πλήρη καὶ
μονοσήμαντο, τόσο ποὺ οὔτε ὁ ποιητὴς οὔτε τὸ κοινό του εἶχαν
ποτὲ τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν ἀμφισβητήσουν».232 Ἡ μονοσήμαντη αὐτὴ
πρόσληψη τοῦ ἡρωικοῦ κώδικα ἔχει ἕναν ἰσχυρὸ σύμμαχο στὸ
πλευρό της: οἱ ἐπαναλαμβανόμενες σκηνὲς φρίκης ποὺ συναντοῦμε
στὸ ποίημα κυριαρχοῦν, ποσοτικά τουλάχιστον. Ὁ Τάπλιν ἔχει
προσφέρει τὴν πιὸ ἰσχυρὴ ἀναίρεση αὐτῆς τῆς ἄποψης σὲ ἕνα
σύντομο ὅσο καὶ πειστικὸ ἄρθρο του γιὰ τὴν ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα. 233
Αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει εἶναι ὅτι παρὰ τὴν ποσοτικὴ κυριαρχία τῆς
βίας στὴν Ἰλιάδα, αὐτὸ ποὺ τελικὰ μένει στὸν ἀκροατὴ ἢ
ἀναγνώστη δὲν εἶναι ἡ βία ἀλλὰ οἱ ἐλάχιστες σκηνὲς τῆς εἰρήνης,
οἱ ὁποῖες ξεχωρίζουν ἀκόμη περισσότερο μέσα ἀπὸ τὴν ἀντίθεση.234
Θυμᾶται κανεὶς τὸν Ἕκτορα ὄχι γιὰ τὴν ἐπιτυχία του στὶς σφαγές
ἀλλὰ γιὰ τὴν σκηνὴ τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ μὲ τὴν Ἀνδρομάχη. 235 Ἡ
Βασίλ.Πρὸς τοὺς νέους.6.3.
Ὅπως φαίνεται καὶ στὸ κλασικὸ ἀπόσπασμα τοῦ λόγου τοῦ Σαρπηδόνα 12.31028, «τὴν πληρέστερη διατύπωση τῆς ἡρωικῆς ἠθικῆς», κατὰ τὸν J. Griffin Homer
on life and death (Oxford 1980) 73. Γιὰ τὴν σχέση τοῦ ἀποσπάσματος μὲ τὴν
παρουσία τοῦ θανάτου βλ. O. Taplin Homeric Soundings (Oxford 1992) 166· Griffin
Homer 73· C.W. Macleod (1982) ‘Introduction to Iliad Book 24’, στὸ C. Emily-Jones,
L. Hardwick and J.Purkis, (eds.) Homer: Readings and images (Oxford 1990) 80.
Γενικὰ γιὰ τὸν ἡρωικὸ θάνατο R.B. Rutherford (1996) ‘War and the hero’, στὸ
Homer G&R 26: 37.
232
M. Finley The world of Odysseus (London 1977) 113. Παρόμοια καὶ ἡ ἄποψη τοῦ
G. S. Kirk Homer and the Oral tradition (Cambridge 1976) 10, 45.
233
O. Taplin (1980) ‘The shield of Achilles within the Iliad', στὸ I. Mc Auslan and
P.Walcot (eds.) Homer (Oxford 1998) 108. Βλ. ἐπίσης Taplin Homeric 50-51·
Rutherford War 40. Ἀντίθετη ἄποψη ἐκφράζει ὁ Δ. Μαρωνίτης Ἕκτορος καὶ
Ἀνδρομάχης Ὀμιλία (Ἀθήνα 1994) 71: «τὸ θέμα τῆς ὀμιλίας στὴν ἡρωικὴ Ἰλιάδα
ἀναπτύσσεται στὰ διάκενα τοῦ πολέμου ἀλλὰ ἀσφυκτιᾶ ἀπὸ τὴν πίεσή του, στὴν
ὁποία καὶ τελικῶς ὑποχωρεῖ».
234
Taplin Shield 111.
235
Ἡ χρησιμοποίηση τῆς σκηνῆς ἀπὸ τὸν Σοφοκλῆ στὸν Αἴαντα ἀποτελεῖ καὶ ἕνα
τεκμήριο ὑπὲρ τῆς ἄποψης ὅτι δὲν εἶναι μόνο τὸ μοντέρνο φιλειρηνικὸ γοῦστο
230
231

81

ἀσπίδα τοῦ Ἀχιλλέα, οἱ περιγραφὲς τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς πρὶν τὸν
πόλεμο στὴν Τροία, οἱ περίφημες ὁμηρικὲς παρομοιώσεις, ὅλα εἶναι
στοιχεῖα ποὺ μᾶς μεταφέρουν ἔντονα καὶ συνεχῶς ἔξω ἀπὸ τὸ κλίμα
τῆς μάχης μὲ μιὰ ποιητικὴ αἴγλη ποὺ ξεπερνᾶ τὶς στατιστικὲς
ἀποδείξεις.
Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ σκηνὲς αὐτὲς ξεχωρίζουν καί, μὲ
μία ἔννοια, κυριαρχοῦν ποιητικά, τὴν ἄποψη αὐτὴ ἐνισχύει καὶ ἡ ἴδια
ἡ ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Ἰλιάδος. Στὸν κατάλογο τῶν εἰρηνικῶν σκηνῶν
ποὺ ἀναφέραμε προηγουμένως, στὴν κορυφὴ βρίσκεται ἡ περίπτωση
τοῦ Ἀχιλλέα. Ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ τοῦ Ἀχιλλέα δὲν εἶναι ἡ
ἀριστεία του στὴν μάχη ἀλλὰ ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Πριάμου στὴν σκηνή
του. Οἱ συγγενεῖς τοῦ Πριάμου τὸν κλαῖνε ὅταν φεύγει γιὰ νὰ
συναντήσει τὸν Ἀχιλλέα σὰν νὰ πηγαίνει στὸν θάνατο (24.328). Ὁ
Πρίαμος γονατίζει μπροστὰ στὸν Ἀχιλλέα, φιλᾶ τὰ χέρια τοῦ φονιᾶ
τοῦ γιοῦ του, καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ θυμηθεῖ τὸν δικό του πατέρα.236 Οἱ
δύο ἄντρες κλαῖνε μαζὶ καὶ ὁ Ἀχιλλέας τοῦ δίνει τὴν σορὸ τοῦ
Ἕκτορος γιὰ νὰ ταφεῖ. Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Ἀχιλλέας συγκινεῖται, ὅταν
ὁ Πρίαμος ἀναφέρεται στὸν νεκρό του πατέρα, ἡ σκέψη του εἶναι ἡ
ἴδια μὲ τοῦ Ὀδυσσέα στὸν Αἴαντα.237 Ὑπάρχει, λέγεται καὶ πάλι, ἡ
κοινὴ ἀνθρώπινη μοῖρα, ἀναπόφευκτη γιὰ ὅλους, ὁ θάνατος. Τὴν
στιγμὴ ἐκείνη ὁ ἥρωας ὁ πιὸ βάρβαρος τῶν ἡρώων ἀποδεικνύεται
ἱκανὸς νὰ δείξει οἶκτο. Σημασία δὲν ἔχει τὸ ποσοτικὸ στοιχεῖο ὅτι ἡ
ἱκεσία τοῦ Πριάμου εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐπιτυχὴς ἱκεσία τῆς Ἰλιάδας.238
Σημασία ἔχει ὅτι ἔτσι κλείνει τὸ ποίημα. Αὐτὸ δὲν ἐπαναφέρει ποτὲ
στὴν ζωὴ τοὺς νεκροὺς πολεμιστὲς ἀλλὰ εἶναι μικρόψυχη ἡ κριτικὴ
ποὺ ξεχωρίζει αὐτὲς τὶς σκηνές.
236
Ὅπως ἔχει γράψει ὁ Μπόρχες, [Χ.Λ. Μπόρχες Διερευνήσεις (Μπουένος Ἄιρες
1952, Ἀθήνα 1990) 43-4] «δὲν ὑπάρχει συγγραφέας παγκόσμιας φήμης ποὺ νὰ μὴν
ἔχει σφυρηλατήσει ἕνα σύμβολο [...] ὁ Ὅμηρος ἔχει τὸν Πρίαμο, ποὺ φιλᾶ τὰ
ἀνθρωποκτόνα χέρια τοῦ Ἀχιλλέα».
237
Ὁ R. Knox (1998) ‘Iliad 24.547-549: blameless Achilles’ RhM. 141: 8 ἐπιστρέφει
σὲ ἕνα πρόβλημα τὸ ὁποῖο εἶχε θέσει ὁ A. Parry The language of Achilles and
other papers (Oxford 1989) 6, ἤτοι τὶ ἐπέτρεπε καὶ τὶ ἀπέκλειε ἡ φόρμουλα γιὰ
τὸν ποιητὴ τῆς Ἰλιάδας, καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ πατέρα εἶναι ἡ
μεταφορὰ τοῦ ποιητῆ γιὰ νὰ ἐκφράσει τὰ συναισθήματα τοῦ Ἀχιλλέα μέσα στοὺς
περιορισμοὺς τοῦ στίχου.
238
Ὅλες οἱ προηγούμενες διακόπτονται ἢ ἀποτυγχάνουν: 3.45 κἑ, 10.454 κἑ,
11.130 κἑ, 20.463 κἑ, 20.64 κἑ, 22.338κἑ. Βλ. Macleod Introduction 88 σημ.28·
R.B. Rutherford (1982) ‘Tragic form and feeling in the Iliad’ JHS 102: 159.

82

ποὺ θέλει γι' αὐτὸ νὰ ὑποβαθμίσει τὴν σημασία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ
Ἀχιλλέα.239 Ἕνας ποιητικὸς κόσμος χωρὶς νεκροὺς εἶναι μόνο
παρηγοριά. Ἕνας ποιητικὸς κόσμος, ὅπου μέσα στοὺς νεκροὺς
ἀναδύεται ἀνθρωπιά, εἶναι μαζὶ παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα. Στὸ σημεῖο
αὐτὸ ἔχουμε πλησιάσει καὶ πάλι τὸν Αἴαντα.
Θὰ πρέπει νὰ ἐπιμείνουμε στὸ ὅτι ἡ σκηνὴ αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ
ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιο ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, τὸ ὁποῖο καλούμαστε νὰ
ἀξιολογήσουμε,

καθεὶς

κατὰ

τὸ

γοῦστο

του·

ἐπέχει

θέση

κατακλείδας στὸ ἔπος. Ἡ Ἰλιάδα δὲν ἀφηγεῖται τὴν ἅλωση τῆς
Τροίας ἀλλὰ τὸν θυμὸ τοῦ Ἀχιλλέα, ὅπως προαναγγέλλει ὁ πρῶτος
στίχος τοῦ ἔπους.240 Ἡ πορεία τοῦ ἥρωα ἀπὸ τὴν σύληση τοῦ νεκροῦ
τοῦ Ἕκτορα ὣς στὴν τελευταία σκηνὴ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῆς
ἀφήγησης. Ὑπάρχει στὸ ποίημα μιὰ σαφὴς καὶ ὀρατὴ ἱεραρχία
μεταξὺ τῶν ἡρώων.241 Ὁ Θερσίτης ἐπίσης ἀμφισβητεῖ τὸ ἡρωικὸ
ἰδεῶδες,242 ὅμως τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐπέμβασής του εἶναι μιὰ ξυλιά
καὶ ἀρκετὸ γέλιο γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους.243 Τὸ ὅτι μιλᾶ καὶ οἱ ἀπόψεις
αὐτὲς ἀκούγονται δὲν εἶναι ἀσήμαντο ὅμως ὁ Ἀχιλλέας εἶναι ὁ
μόνος, ὁ ὁποῖος μπορεῖ ταυτοχρόνως νὰ κυριαρχεῖ σὲ αὐτὸν τὸν
κώδικα καὶ παρ' ὅλ' αὐτὰ νὰ τὸν ἀμφισβητεῖ.244 Γι' αὐτὸ ἡ ἱστορία
τοῦ Ἀχιλλέα εἶναι αὐτὴ στὴν ὁποία θὰ κριθεῖ ἡ ἔνταση ποὺ ἔχει
δημιουργηθεῖ ὣς τότε σὲ ὅλο τὸ ποίημα.245 Ἡ ἀμφισβήτηση ἔχει
μεγαλύτερη σημασία, ὅταν προέρχεται ἀπὸ τὸν ἥρωα ποὺ εἶναι
κυρίαρχος τοῦ παιχνιδιοῦ, ποὺ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ διαλέξει ἂν
θὰ σεβαστεῖ τὸν ἡρωικὸ κώδικα ἢ ὄχι. Σὲ αὐτὴν τὴν θέση βρίσκεται
Rutherford Tragic 159: «ἡ μεγαλοψυχία τοῦ Ἀχιλλέα εἶναι κατὰ μιὰ ἔννοια
ἄκαρπη, ἀφοῦ δὲν ἀλλάζει σὲ τίποτε τὴν κατάσταση τοῦ Πριάμου ἢ τῆς Τροίας».
240
Griffin Homer 76· Rutherford Tragic 158· Rutherford War 41.
241
D. Trail (1990) ‘Unfair to Hector?’ CPh 85: 229· Rutherford War 39.
242
Παρὰ τὶς προσπάθειες νὰ ἀναβαθμιστεῖ ὁ ρόλος του στὴν «μοναδικὴ στιγμὴ
κατὰ τὴν ὁποία ὁ κοινὸς ἄνθρωπος ἀποκτᾶ φωνὴ μέσα στὴν Ἰλιάδα» N.
Postlethwaithe ‘Thersites in the Iliad’ στὸ I. McAuslan, P. Walcot (eds.) Homer.
Greece and Rome studies IV (Oxford 1988).
243
Finley World 112· Rutherford War 37.
244
Ὁ Νῖτσε, ὁ ὁποῖος συνήθιζε νὰ μιλᾶ μὲ περιφρόνηση πρὸς τὸ αἴσθημα τοῦ
οἴκτου, ἀναγνώριζε πὼς ὁ μόνος οἴκτος ποὺ θὰ ἔχει κάποια ἀξία εἶναι αὐτὸς τοῦ
ἄντρα ποὺ εἶναι γεννημένος ἀφέντης. Φ. Νῖτσε Πέραν τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ §
293.
245
Γιὰ τὴν σημασία τῆς τελευταίας ραψωδίας τῆς Ἰλιάδας σὲ σχέση μὲ τὸ
ὑπόλοιπο ποίημα βλ. Macleod Introduction, ἰδίως 82κἑ.
239

83

πάντοτε ὁ νικητής, ὄχι ὁ ἡττημένος. Βρισκόμαστε πάλι σὲ ἔδαφος
οἰκεῖο ἀπὸ τὸν Αἴαντα. Εἴπαμε πρὶν ὅτι ὁ Ἀχιλλέας ἐπιδεικνύει
συμπόνια καὶ βάζει τὸν ἑαυτό του στὴν θέση τοῦ πάσχοντος, ὅπως
ἀκριβῶς ὁ Ὀδυσσέας στὸν Αἴαντα. Αὐτὸ εἶναι τὸ δεύτερο κοινό
τους. Ἀναγνωρίζουν τὴν κοινὴ ἀνθρώπινη μοῖρα τὴν ὥρα τῆς νίκης.
Ἡ Ἰλιάδα κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἔνταση ἀνάμεσα στὶς ἀξίες
ἀλληλεγγύης καὶ τὶς ἀτομιστικὲς ἀξίες, ἀλλὰ ἡ ἔνταση αὐτὴ
ἐπιλύεται στὸ τέλος πρὸς ὄφελος τῆς ἀλληλεγγύης. Εἴδαμε ὅτι ὁ
Αἴας παρουσιάζει μὲ ἀπόσταση ἀλλὰ καὶ θαυμασμὸ τὸν Αἴαντα,
μέχρι στὸ τέλος νὰ κυριαρχήσει ἡ εἰκόνα τοῦ Ὀδυσσέα. Ξεκινήσαμε
μὲ τὸ ἐρώτημα πῶς τοποθετεῖται ὁ Αἴας τοῦ Σοφοκλῆ σὲ σχέση μὲ
τὶς ἡρωικὲς ἀξίες καὶ παρακολουθήσαμε μιὰ σειρὰ τοποθετήσεων
ὅλων τῶν διαφορετικῶν παραλλαγῶν: ὁ Αἴας ὡς συνέχεια ἢ ὡς
ἀναίρεση τῆς ἠθικῆς τῆς Ἰλιάδας, καὶ ὅλ' αὐτὰ μὲ διαφορετικοὺς
συνδυασμοὺς ἀνάμεσα στὸ ποιὰ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ κάθε ποιήματος.
Ἡ συζήτηση γιὰ τὴν Ἰλιάδα ἔδειξε ὅτι τὸ ποίημα διόλου δὲν
ἀποτελεῖ ἕναν ἔπαινο τῶν ἡρωικῶν ἀξιῶν, παρὰ ὅτι τόσο κάποιες
ἔντονες ἐξαιρέσεις, ὅσο καὶ ἡ ἴδια ἡ ἀρχιτεκτονική του ὁδηγοῦν σὲ
μιὰ ἀνάγνωση ποὺ ἀναδεικνύει περισσότερο τὴν ἀνθρωπιὰ ποὺ τὸ
ἔπος φαίνεται μὲ μιὰ πρώτη ματιὰ νὰ ἔχει ἀποκλείσει.
Μὲ βάση μιὰ τέτοια ἀνάγνωση θὰ μπορούσαμε νὰ δοῦμε στὸν
Αἴαντα νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ εἰκόνα τῆς ἔντασης ἀνάμεσα στὰ δύο
συστήματα ἀξιῶν, ποὺ συναντήσαμε στὸν Ὅμηρο. 246 Ἀντὶ νὰ
ἀποτελεῖ ἕναν σοφόκλειο ἀποχαιρετισμὸ στὸν ἡρωικὸ κόσμο, θὰ
ἐπρόκειτο ἀντιθέτως γιὰ ἕνα ἔργο τὸ ὁποῖο εἶναι πλασμένο ἀκριβῶς
μὲ τὸ ἀντιθετικὸ ὑλικὸ τῆς Ἰλιάδας. Ἀκόμη περισσότερο, ὅμως, δὲν
πρόκειται γιὰ ἔνταση ἄλυτη σὲ καμμία ἀπὸ τὶς δύο περιπτώσεις. Ὁ
ποιητὴς ἀποφασίζει καὶ στὸν Αἴαντα καὶ στὴν Ἰλιάδα νὰ χαρίσει τὸν
ἐπίλογο στὴν συμπόνια. Αὐτὸ ποὺ στὴν Ἰλιάδα συμβαίνει στὸν ἴδιο
τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ἀχιλλέα, στὸν Αἴαντα συμβαίνει μὲ τὴν ἀλλαγὴ
τῶν δύο χαρακτήρων, καὶ μὲ τὴν ἀποχώρηση τοῦ Αἴαντα καὶ μὲ τὴν
κυριαρχία τοῦ Ὀδυσσέα.
246

Zanker Sophocles 25· Rutherford War 41· Goldhill Reading 154-61.

84

85

«Ὁ χαρακτῆρας εἶναι θέμα χρόνου»
Μπ. Μπρέχτ, Ἡ Ἑβραία

ΙΙ Ἠλέκτρα

Ἡ ἱστορία τῆς γενιᾶς τῶν Ἀτρειδῶν εἶναι μιὰ ἱστορία συνεχῶν
ἀντεκδικήσεων. Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν ἐκδικητικὴ βία εἶναι ὅτι
διαιωνίζεται μέχρι τὴν συντριβὴ ἑνὸς ἀπὸ τὰ δύο μέρη· δὲν ὁδηγεῖ,
καὶ δὲν στοχεύει στὸ

νὰ ὁδηγήσει, σὲ λύση. Ὁ συγγενὴς τοῦ

θύματος εἶναι ὁ ἑπόμενος θύτης, καὶ ὁ κύκλος ἐπεκτείνεται
θεωρητικὰ

στὸ

ἄπειρο.

Αὐτὸ

ποὺ

γιὰ

τὸν

ἕναν

εἶναι

ἀποκατάσταση247 τῆς δικαιοσύνης εἶναι γιὰ τὸν ἄλλον ἀνοικτὴ
πληγὴ ποὺ ζητᾶ ἀνταπόδοση. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸ Κράτος Δικαίου
προσπαθεῖ νὰ ἀφομοιώσει καὶ νὰ ἐλέγξει τὸ ἐκδικητικὸ πάθος,
ἀσκώντας τὸ ἴδιο μονοπωλιακὰ τὴν βία μὲ τὴν μορφὴ τῆς
δικαστικῆς ποινῆς.248 Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο βρίσκεται ἕνας
«ἀπρόσωπος τρίτος», ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ παρεμβαίνει σὲ αὐτὸν τὸν
κύκλο καὶ νὰ ἐξασφαλίζει ὅτι εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρξει μιὰ βία ποὺ

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη αὐτὸ ἰσχύει καὶ ἐτυμολογικά: ἡ ἐκδίκηση (=Νακάμ)
σημαίνει τὴν ἐπαναφορὰ στὴν διαταραχθεῖσα ἁρμονία. Ἠ. Οἰκονόμου ‘Ἡ ἐκδίκηση
καὶ ἡ ἄρση της κατὰ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη’ στὸ Θ. Πελεγρίνης (ἐκδ.)
Ἡ Ἐκδίκηση (Ἀθήνα 1999) 201.
248
Α. Adler La Vengeance: Etudes d’ ethnologie, d’ histoire et de philosophie
(Paris 1980) 15. Γιὰ τὸν φαῦλο κύκλο τῆς ἐκδίκησης καὶ τὴν ποινὴ ὡς τελευταία
λέξη τῆς ἐκδίκησης βλ. ἐπίσης R. Girard Τὸ ἐξιλαστήριο θύμα. Ἡ βία καὶ τὸ ἱερό
(Paris 1972, Ἀθήνα 1981) 32-4.
247

86

μποροῦμε

νὰ

θεωρήσουμε

τελική,

ποὺ

δὲν

πηγάζει

ἀπὸ

τὰ

συμφέροντα μίας ἀπὸ τὶς δύο ὁμάδες.249

Αἰσχύλος

στὴν

Ὀρέστεια

ὄχι

μόνο

διαθέτει

πλήρη

συνείδηση τοῦ προβλήματος τοῦ φαύλου κύκλου τῆς ἐκδίκησης
(Αἰσχ.Χοηφ.1075) ἀλλὰ δίνει κὰι τὴν λύση τῆς διαχείρισης ἀπὸ τὸν
«ἀπρόσωπο τρίτο» ποὺ θεσπίζεται στὸ τέλος τῆς τριλογίας, τὸ
δικαστήριο τοῦ Ἀρείου Πάγου.250 Στὸν Σοφοκλῆ ἐπίσης ὑπάρχει
συνείδηση τοῦ προβλήματος, ἀφοῦ ἐπαναλαμβάνεται ὅτι ἡ Ἠλέκτρα
μοιάζει στὴν μητέρα της. Αὐτὸ ποὺ ἔχει ξενίσει τοὺς μελετητὲς
ὅμως εἶναι ὅτι ἐνῶ ὑπάρχει κατανόηση τοῦ προβλήματος, δὲν
ὑπάρχει λύση. Ἡ ἐκδίκηση στὸ τέλος θριαμβεύει.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν περίπτωση τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου, ὅπου
ὅπως θὰ δοῦμε, μὲ δυσκολία συναντᾶ κανεὶς δύο μελετητὲς νὰ
ἔχουν θέσει τὰ ἴδια ἐρωτήματα, στὴν Ἠλέκτρα ἡ κριτικὴ ἔχει
ἐστιάσει κυρίως σὲ ἕνα πρόβλημα: ὅτι ὁ Σοφοκλῆς, ἀποσιωπώντας
τὸ κυνήγι τοῦ Ὀρέστη ἀπὸ τὶς Ἐρινύες, ἔχει παρουσιάσει τὸν φόνο
δικαιωμένο σὲ βαθμὸ σκανδαλώδη. Προκειμένου νὰ ἀποφύγουν τὴν
ἀποπνικτικὴ

ἑρμηνεία

ὅτι

πρόκειται

γιὰ

μιὰ

ἐκδίκηση

ποὺ

διεκπεραιώνεται χωρὶς ἀναστολές, ἐνοχὲς καὶ τιμωρία, κάποιοι
μελετητὲς ἀναζητοῦν τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ
ἀνατρέψουν αὐτὴν τὴν ἀνάγνωση. Ἔτσι, οἱ ἀπόψεις διχάζονται στὸ
ἑξῆς σημεῖο: εἴτε τὸ ἔργο παρουσιάζεται ὡς ἀφήγηση μιᾶς δίκαιης
τιμωρίας χωρὶς ἄλυτα ἠθικὰ διλήμματα εἴτε δίνεται ἔμφαση σὲ ὅλα
τὰ σημεῖα, ὅπου ἐμφανίζονται ὑπαινιγμοί, οἱ ὁποῖοι ὑπονομεύουν τὸ
κλῖμα τῆς ἐπιφανειακῆς αἰσιοδοξίας.251

Αὐτή, ἡ δεύτερη, εἶναι

Ἡ ἄποψη ὅτι θὰ πρέπει ἕνας ἀπρόσωπος τρίτος νὰ λύσει τὸ πρόβλημα
διατυπώνεται ἤδη τὸν τέταρτο αἰῶνα ἀπὸ τὸν Μ. Βασίλειο ἀλλὰ θὰ χρειαστοῦν
ἄλλοι τέσσερεις αἰῶνες μέχρι νὰ βρεῖ νομικὴ ἔκφραση. Σ. Τρωιανός ‘Ἐκδίκηση καὶ
σκοπὸς τῆς ποινῆς’ στὸ Πελεγρίνης Ἐκδίκηση 254.
250
Ἡ Ὀρέστεια εἶναι τὸ πιὸ κλασσικὸ παράδειγμα. Βλ. ἐπίσης τὴν ἀνάλυση τῆς
Εὐρ.Ἰ.Τ. ἀπὸ τὸν C. Whitman Ὁ Εὐριπίδης καὶ ὁ κύκλος τοῦ μύθου (Cambridge
Mass. 1974, Ἀθήνα 1996) 25, 38.
251
Στὴν πρώτη ἄποψη θὰ μπορούσαμε νὰ συμπεριλάβουμε τὸυς Jebb, Waldock,
Whitman· στὴν δεύτερη τοὺς Shepard, Kells, Gellie, Winnington-Ingram, Segal.
Γιὰ μιὰ βιβλιογραφικὴ κατάταξη μὲ βάση αὐτὸ τὸ ἐρώτημα βλ. J.H. Kells
Sophocles’ Electra (Cambridge 1973) 2-5 καὶ πιὸ πρόσφατα L. MacLeod Dolos and
dike in Sophocles’ Electra (Brill 2001) 9κἑ.
249

87

γνωστὴ ὡς «εἰρωνικὴ ἀνάγνωση».252 Διατρέχοντας τὴν Ἠλέκτρα θὰ
ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐξετάσουμε κάθε ὑπαινικτικὴ ἀναφορὰ στὴν
μητροκτονία. Περισσότερο θὰ πρέπει νὰ βαρύνει στὴν κρίση μας ἡ
κεντρικὴ

ποιητικὴ

ἑστίαση,

ὅμως,

παρὰ

οἱ

μεμονωμένες

ἀποχρώσεις. Αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πρόκειται νὰ ἀγνοήσουμε τὶς
λεπτομέρειες. Οἱ ἀποχρώσεις αὐτὲς μποροῦν καὶ πρέπει νὰ μᾶς
καταστήσουν εὐαίσθητους στὸ ὅτι ἡ ἀλήθεια δὲν ἔχει μόνο μία ὄψη.
Ὅμως ὁ Σοφοκλῆς σπανίως ἐπιλέγει νὰ περιγράψει τὴν ἀλήθεια καὶ
ἀπὸ τὶς δύο ὄψεις. Ἡ μεταχείριση τῶν χαρακτήρων εἶναι τόσο
ἄνιση, ὥστε ἐπιβάλλει διαφορετικὴ ἀντιμετώπιση. Ἀνάμεσα στὸ νὰ
ἀποφασίσουμε ὅτι ἡ ἐκδίκηση δὲν ἀποτελεῖ πρόβλημα εἴτε ὅτι
ὑπαινιγμοὶ

μποροῦν

νὰ

ἀναποδογυρίσουν

τὴν

ἐπιφάνεια

τῆς

τραγωδίας, ὑπάρχει ἴσως χῶρος γιὰ μιὰ πιὸ λεπτὴ ἀνάγνωση, ἡ
ὁποία ἰσορροπεῖ ἀνάμεσα στὰ δύο ἄκρα καὶ ἐντοπίζει τὴν τραγικὴ
ἔνταση ἀκριβῶς στὸ γεγονὸς τῆς διπλῆς φύσης τῆς ἐκδίκησης, ποὺ
συνδυάζει τὴν φρίκη μὲ τὴν δικαίωση. Δὲν μᾶς ἀφήνεται περιθώριο
γιὰ ἀμφιβολία, θὰ ὑποστηριχθεῖ, ὡς πρὸς τὸ τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ πράξει
ἡ Ἠλέκτρα. Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψη, ὅσοι προσπαθοῦν νὰ ἀνατρέψουν
τὴν βασικὴ ἐντύπωση ἀκολουθοῦν παραπλανητικὰ ἴχνη. Ἡ Ἠλέκτρα,
καὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχύει στὶς ἀρχαῖες
πεποιθήσεις γιὰ τὴν ἐκδίκηση ἐν γένει, ἐπικεντρώνεται στὸν τρόπο
μὲ τὸν ὁποῖο ὁ χαρακτῆρας τῆς ἡρωίδας διαβρώνεται καθὼς
κυριεύεται ἀπὸ τὸ σχέδιο τῆς ἐκδίκησης, ὅσο δίκαιο καὶ ἂν εἶναι
Ἡ ἄποψη ὅτι ὁ Σοφοκλῆς δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ δείξει τὶς ἠθικὲς ἐπιπλοκὲς τῆς
μητροκτονίας ἀναφέρεται συχνὰ στὴν βιβλιογραφία καὶ ὡς ἡ «ὁμηρικὴ ἄποψη».
Βλ. Jebb Electra xi, xxxii· Ringer Electra 129· Whitman Sophocles 163· C. Segal
Tragedy and Civilization: An interpretation of Sophocles (Cambridge Mass. 1981)
249 (ἀναφορές, ὄχι ἡ δική του ἄποψη). Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀναφορὰ στὴν ἀφήγηση τοῦ
μύθου ἀπὸ τὸν Ὅμηρο στὴν Ὀδύσσεια, ὅπου ἡ πράξη τοῦ Ὀρέστη συνιστᾶ πράξη
ἄκρατης ἠθικῆς ἀρετῆς (Jebb Electra xi). Στὴν ἐκδοχὴ τοῦ Ὁμήρου ὅμως
ἀπουσιάζει ἡ Ἠλέκτρα (ὁ φόνος γίνεται ἀπὸ τὸν Ὀρέστη), ἀπουσιάζει ὁ χρησμὸς
καὶ ἀκόμη ἴσως ἡ μητροκτονία (ἢδη ὁ Ἀρίσταρχος ἦταν ἀβέβαιος ὡς πρὸς τὸ ἂν
ἐννοεῖται ἢ ὄχι ὅτι ὁ Ὀρέστης ἔχει σκοτώσει καὶ τὴν Κλυταιμνήστρα
(Σ.Ὅμ.Ὀδ.3.309-10) καὶ ἡ ἀμφιβολία συνεχίζεται καὶ στοὺς σημερινοὺς
μελετητές, βλ. παρακάτω), λοιπὸν ἀπουσιάζει μᾶλλον ἡ ὁποιαδήποτε ὁμοιότητα
μὲ ὅσα συζητοῦμε. Τὸ σημαντικότερο ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε ὁ
Τηλέμαχος νὰ θεωρήσει ὡς πρότυπο ἕναν μητροκτόνο. Finley world 76· A.H.
Sommerstein (1997) ‘Alternative scenaria in Sophocles’ Electra’ 23: 193 ὑπ.2 μὲ
βιβλιογραφία· MacLeod Dolos 3. Συνεπῶς ἡ προσθήκη το ἐπιθέτου «ὁμηρικὴ» θὰ
πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ἀνεπιτυχής.
252

88

αὐτό. Ἡ τραγωδία διερευνᾶ τὸ θαυμάσιο Εὐριπίδειο παράδοξο:
«αὐτὸ ποὺ ἔπαθε εἶναι δίκαιο, ἀλλὰ ὄχι αὐτὸ ποὺ ἔκανες».253

Εὐρ.Ἠλ.1244. Τὸ πρόβλημα τῆς σχετικῆς χρονολόγησης τῆς Σοφόκλειας καὶ
τῆς Εὐριπίδειας Ἠλέκτρας παραμένει ἄλυτο. Βλ. B. Zimmermann Greek tragedy.
An introduction (Baltimore and London 1991) 138-9.
253

89

Ὁ παιδαγωγὸς παρουσιάζει στὸν Ὀρέστη τὸ σπίτι του, ἀπὸ τὸ ὁποῖο
ἀναγκάσθηκε νὰ διωχθεῖ καὶ ὅπου ἐπιστρέφει τώρα ὡς τιμωρός.
Τοῦ

ἐξηγεῖ

-γιὰ

χάρη

τοῦ

θεατῆ,

ἀντιλαμβανόμαστε-

τὶς

λεπτομέρειες τοῦ σχεδίου τους καὶ τοῦ δείχνει τὸ παλάτι ποὺ τόσο
περίμενε νὰ δεῖ (3). Ὁ πλοῦτος ποὺ παρουσιάζει (9) εἶναι στὴν
πραγματικότητα τὰ λάφυρα πολέμου τοῦ Αἰγίσθου τὰ ὁποῖα ὁ
Ὀρέστης καλεῖται νὰ ἀνακτήσει.254 Ἀμέσως μετὰ τὴν περιγραφὴ
αὐτὴ τοῦ παλατιοῦ ὁ Παιδαγωγὸς τὸ περιγράφει ὡς τὸ πολύφθορον
δῶμα τῶν Πελοπιδῶν, αὐτὸ στὸ ὁποῖο ἔχουν συμβεῖ πολλοὶ φόνοι
(10). Μὲ αὐτὴν τὴν γέφυρα περνάει πιὰ στὴν ἀφήγηση τῆς ἱστορίας
ποὺ ξετυλίχθηκε ἐκεῖ, γιὰ τὴν ὁποία ὁ Ὀρέστης ἐπέστρεψε. Μετὰ
τὸν φόνο τοῦ πατέρα του ἡ ἀδερφή του τὸν ἔδωσε στὸν Παιδαγωγὸ
γιὰ νὰ τὸν γλυτώσει, καὶ ἐκεῖνος τὸν μεγάλωσε γιὰ νὰ γίνει
τιμωρὸς τοῦ φόνου (14). Ἐπανειλημμένως (16, 22) λέγεται ὅτι τώρα
πιὰ ἔχει φθάσει ἡ ὥρα τῶν ἔργων, μετὰ ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς
ἀναμονῆς. «Τὸ λαμπρὸ φῶς τοῦ ἡλίου καθαρὰ φέρνει σ' ἐμᾶς τὰ
πρωινὰ λαλήματα τῶν πουλιῶν καὶ ἡ νυχτερινὴ ἀστροφεγγιὰ σβήνει
σιγά-σιγά» (17-19). Ἡ εἰκόνα τῆς αὐγῆς ἀκολουθεῖ τὴν ἀτέλειωτη
νύχτα τῶν βασάνων τῶν Ἀτρειδῶν, τὰ ὁποῖα τώρα θὰ λάβουν
τέλος.255 Ὁ Τζὲμπ εἶναι ὁ χαρακτηριστικότερος ἐκπρόσωπος τῆς
ἄποψης ὅτι αὐτὴ εἶναι ἀκριβῶς ἡ κίνηση ὁλόκληρου τοῦ ἔργου, ἀπὸ
τὸ σκοτάδι τοῦ φόνου τοῦ Ἀγαμέμνονα στὸ φῶς τῆς ἀντεκδίκησης.
Ἡ δικαιοσύνη ποὺ ἀποδίδεται εἶναι ἄσπιλη σὰν τὸ πρωινὸ φῶς μετὰ
τὴν σκοτεινὴ νύχτα, ποὺ περιγράφει ὁ Πρόλογος. Τὸ ὅτι ὁ Ὀρέστης
στὸ τέλος δὲν ἀκολουθεῖται ἀπὸ Ἐρινύες ἀλλὰ λαμβάνει τὰ
συγχαρητήρια τοῦ Χοροῦ προοικονομεῖται ἀπὸ τὰ πουλιὰ τοῦ
ξημερώματος μετὰ τὴν νύχτα, ὑποστηρίζει.

Ὡστόσο, τὴν μοναδικὴ φορὰ ποὺ ἀναφέρεται σὲ αὐτὰ τὸ κάνει γιὰ νὰ πεῖ στὴν
Ἠλέκτρα πὼς δὲν εἶναι ὥρα γιὰ τέτοιες σκέψεις. Ἀντιθέτως ἡ Κλυταιμνήστρα
(648). Πρβλ. Αἰσχ.Χοηφ.865.
255
Ἡ ρητορικὴ φωτὸς καὶ σκοταδιοῦ διατρέχει ὁλόκληρη τὴν Ὀρέστεια,
(π.χ.Αἰσχ.Ἀγ.22-3, 254) ὅμως ἐκεῖ θὰ ἀργήσουμε πολὺ μέχρι νὰ δοῦμε, ἂν
πράγματι ἡ αἰσιοδοξία εἶναι δικαιολογημένη. Συνήθως πρόκειται γιὰ ἕνα διαρκὲς
σκοτάδι, στὸ ὁποῖο οἱ χαρακτῆρες ἀφελῶς αἰσιοδοξοῦν, μέχρι ποὺ νὰ ἐμφανιστεῖ
γιὰ πρώτη φορὰ στὶς Εὐμενίδες ἡ ἀρρυτίδωτη αἰσιοδοξία ποὺ φωτίζεται μὲ τὴν
πομπὴ τῶν πυρσῶν Αἰσχ.Εὐμ.1041-2.
254

90

Εἴδαμε πὼς τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἔργο εἶναι, κατὰ τὴν εἰρωνικὴ
περιγραφὴ τοῦ Σλέγγελ (Schlegel),256 «ἕνα μῖγμα μητροκτονίας καὶ
κεφάτης διάθεσης», ἀποτελοῦσε, καὶ ἀποτελεῖ, τὸ βασικὸ πρόβλημα
τῆς κριτικῆς. Τὸ σημεῖο τῆς περιγραφῆς τοῦ χρησμοῦ ἀπὸ τὸν
Ὀρέστη ἀποτέλεσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν πιὸ ἰσχυρὴ προσπάθεια
ἀναθεώρησης

τῆς

κυρίαρχης

παραδοσιακῆς

ἑρμηνείας.

Πληροφορούμαστε ὅτι ὁ Ὀρέστης ἔχει μεγαλώσει περιμένοντας τὴν
ὥρα γι' αὐτὴν τὴν ἐκδίκηση. Ὅταν παίρνει τὸν λόγο περιγράφει τὴν
ἐντολὴ ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν Ἀπόλλωνα (32-37) ὅταν ρώτησε τὸ
μαντεῖο πῶς νὰ ἐκδικηθεῖ τοὺς φονιάδες τοῦ πατέρα του. Ὁ
Σέπαρντ (Sheppard) δημοσίευσε τὸ 1927 ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο
«Ἠλέκτρα, μιὰ ὑπεράσπιση τοῦ Σοφοκλέους»,257 τοῦ ὁποίου τὸ
βασικὸ ἐπιχείρημα εἶναι ἐν συντομίᾳ τὸ ἑξῆς: ὁ χρησμὸς δὲν ἀρκεῖ
γιὰ νὰ δικαιολογήσει τὴν πράξη τοῦ Ὀρέστη, διότι οἱ χρησμοὶ εἶναι
αἰνίγματα, τὰ ὁποῖα αὐτοὶ ποὺ δὲν ξέρουν τὸν ἑαυτό τους δὲν
μποροῦν νὰ ἀποκρυπτογραφήσουν. Στὴν προκειμένη περίπτωση ὁ
Ὀρέστης θὰ ἔπρεπε νὰ ρωτήσει «ὄχι πῶς νὰ ἐκδικηθεῖ (ὅτῳ τρόπῳ
33) ἀλλὰ ἂν θὰ πρέπει νὰ ἐκδικηθεῖ».258 Ἡ ἐρώτηση τοῦ Ὀρέστη
ἀποτελεῖ μιὰ προσπάθεια νὰ ἐκμαιεύσει τὴν ἀπάντηση τὴν ὁποία
ἐπιθυμεῖ ἀπὸ τὸν θεό. Ὁ Σέπαρντ παραθέτει καὶ μιὰ σειρὰ ἀπὸ
ἀρχαῖα παράλληλα στὰ ὁποῖα ὁ ἐρωτῶν τὸ μαντεῖο προσπαθεῖ νὰ
ἐκμαιεύσει τὴν ἀπάντηση ποὺ θέλει καὶ τιμωρεῖται.259 Ἀκριβῶς
ἐπειδὴ ὁ Ὀρέστης δὲν ρώτησε ἂν ἀλλὰ πῶς νὰ ἐκδικηθεῖ, ὁ θεὸς
ἀπαντᾶ στὸ πῶς ἀλλὰ δὲν δηλώνει καὶ ὅτι ἐγκρίνει τὴν ἴδια τὴν
πράξη.
Ὡστόσο, στὰ παραδείγματα τοῦ Σέπαρντ οἱ ἐρωτήσαντες
τιμωροῦνται, ἐνῶ ὁ Ὀρέστης, στὴν ἐκδοχὴ τοῦ Σοφοκλῆ, δὲν

A.W. Schlegel A course of lectures on dramatic art and literature (London 1846)
122.
257
J.T. Sheppard ‘Electra: a defence of Sophocles’ CR 41: 163-65. Οἱ ἀπόψεις του
ἐπανῆλθαν στὸ προσκήνιο μὲ τὴν ἔκδοση τῆς Ἠλέκτρας ἀπὸ τὸν Kells, ὁ ὁποῖος
ρητὰ ἐπιδίωξε νὰ ἐπαναφέρει τὴν ὀπτικὴ τοῦ Σέπαρντ στὴν συζήτηση.
258
Sheppard Electra 4.
259
Ξεν. Κυρ.Ἀναβ. ΙΙΙ I 6. Ἁπλῆ ἀλλὰ σημαντικὴ διαφορά: ὁ Ὀρέστης δὲν τιμωρεῖται
στὴν ἐκδοχὴ τοῦ Σοφοκλῆ.
256

91

τιμωρεῖται.260 Ἐξάλλου ἡ ἀπάντηση τοῦ χρησμοῦ περιλαμβάνει καὶ
ἕναν χαρακτηρισμὸ γιὰ τὴν ἐκδίκηση, ἀφοῦ μιλᾶ γιὰ «χειρὸς
ἐνδίκου261 σφαγάς» (37). Γιὰ τὸ ὅτι τὸ ἐνδίκου ἀποτελεῖ μέρος τοῦ
χρησμοῦ, πρόσθετη ἔνδειξη ἀποτελεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι, ὅποτε κανεὶς
ἀναφέρεται στὴν μητροκτονία προϋποθέτει ὡς αὐτονόητη τὴν
νομιμοποίηση τοῦ θεοῦ.262 Τέλος - καὶ αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς
παρατηρήσεις

τῆς

«εἰρωνικῆς

ἀνάγνωσης»

-

πρόκειται

γιὰ

ἐπιχείρημα τὸ ὁποῖο στηρίζεται ἐξ ὁλοκλήρου ἐκτὸς κειμένου. Σὲ
αὐτὸ ὅμως θὰ χρειαστεῖ νὰ ἐπανέλθουμε. Ἂς προσθέσουμε, τέλος,
καὶ

τὴν

παρατήρηση

ὅτι

τὸ

βασικὸ

ἐπιχείρημα

αὐτῶν

ποὺ

δικαιώνουν τὴν Ἠλέκτρα δὲν εἶναι ὁ χρησμός, ἀλλὰ ἡ ἐστίαση τοῦ
συνολικοῦ ἔργου.
Ἡ περιγραφὴ τῆς πράξης τώρα ἀπὸ τὸν Ὀρέστη θὰ θέσει στὸ
ἐπίκεντρο τῆς προσοχῆς μας τὸ θέμα τοῦ δόλου. Σὲ ἐμφανῆ
ἀντίθεση μὲ τὸν στρατηγήσαντα ἥρωα τοῦ πρώτου στίχου, ὁ
Ὀρέστης

θὰ

ἐπιτεθεῖ,

σύμφωνα

μὲ

τὸν

χρησμό,

«μόνος,

ξαρμάτωτος, χωρὶς στρατό, κρυφά, μὲ δόλο» (36-7). Τὸ πῶς πρέπει
νὰ ἀντιδροῦμε ὅταν ἕνας ἥρωας χρησιμοποιεῖ δόλο, ξέρουμε ἤδη
ἀπὸ τὸν Αἴαντα ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο πρόβλημα. Περιγράφοντας
στὴν συνέχεια λεπτομερῶς τὸ ψεῦδος τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ
χρησιμοποιήσει ὁ Παιδαγωγός, θὰ πεῖ ὅτι κανένας λόγος ποὺ φέρνει
κέρδος δὲν εἶναι κακός (61). Ἡ ἀναφορὰ στὸ κέρδος ἔχει γενικὰ
κακὲς συνδηλώσεις στὴν τραγωδία, καὶ ἡ συσχέτιση μὲ τὸν
Ὀδυσσέα στὸν Φιλοκτήτη263 ποὺ ἔχει προκαλέσει αὐτὸς ὁ στίχος,
σίγουρα δὲν κολακεύει τὸν Ὀρέστη. Καὶ γιὰ τὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα,
τὸν δόλο καὶ τὸ κέρδος, θὰ συζητήσουμε ὅταν θὰ ἔχουμε

Δὲν περιλαμβάνουν ὅλες οἱ ἐκδοχὲς τιμωρία τοῦ Ὀρέστη, ἐνῶ ἀντιθέτως
περιλαμβάνουν ὅλες τελικὴ δικαίωση ἀκόμη καὶ ὅταν προηγεῖται ἐξορία. Γιὰ τὴν
μυθολογικὴ παράδοση σὲ σχέση μὲ τὴν τιμωρία τοῦ Ὀρέστη βλ. Sommerstein
Εὐμενίδες 21-24.
261
Σύμφωνα μὲ τὴν διόρθωση ποὺ υἱοθετεῖ τὸ OCT. Τὸ χφο παραδίδει «ἐνδίκους
σφαγάς». Ἡ διαφορὰ πάντως δὲν ἐπηρεάζει τὴν οὐσία τοῦ ἐπιχειρήματος.
262
Bowra Sophoclean 217. Βλ. καὶ 70, 115κἑ, 162-3, 209κἑ, 245-50, 475, 1042,
1382-3, 1395-6. P.T. Stevens (1978) ‘Sophocles’ Electra: Doom or triumph’ G&R
25: 113.
263
Σοφ.Φιλ. 111 βλ. Kells Electra 6.
260

92

περισσότερα στοιχεῖα γιὰ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Ὀρέστη στὴν διάθεσή
μας.264
Τὴν στιγμὴ ἐκείνη ἀκούγεται ἡ φωνὴ τῆς Ἠλέκτρας. Ἡ μέχρι
τώρα σκηνικὴ δράση ἀποτελεῖ τὸ ὑπόστρωμα πάνω στὸ ὁποῖο θὰ
ἐκτυλιχθεῖ ὁ θρῆνος τῆς ἡρωίδας. Γνωρίζοντας ὅτι ὁ Ὀρέστης
βρίσκεται

κιόλας

ἐκεῖ

γιὰ

νὰ

ἐκδικηθεῖ,

ἐντύπωση

ποὺ

ἀποκομίζουμε εἶναι κυρίως εἰρωνική, ἀφοῦ τὰ πάθη τὰ ὁποῖα
διηγεῖται ἡ Ἠλέκτρα γνωρίζουμε ὅτι βρίσκονται κοντὰ στὸ τέλος.
Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἐπίκληση τοῦ Ὀρέστη μὲ τὴν ὁποία κλείνει
ὁ μονόλογός της. Σὲ ὅλο τὸ ἔργο, ἀκόμη καὶ στὸν περίφημο Κομμό
της, ὁ σπαρακτικός της θρῆνος ὑπονομεύεται ἀπὸ τὴν γνώση τοῦ
θεατῆ ὅτι ὁ Ὀρέστης, τὸν ὁποῖον καλεῖ ἢ θρηνεῖ, βρίσκεται
ζωντανός, δίπλα της.
Σὲ μιὰ σύγκρουση, θεατὲς καὶ μελετητὲς παίρνουν αὐθόρμητα
τὸ μέρος ἑνὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐμπλέκονται. Ἡ πρώτη, καὶ ἡ πιὸ
εὔλογη

ἐρώτηση

τὴν

ὁποία

μποροῦμε

νὰ

θέσουμε

γιὰ

νὰ

κατανοήσουμε τὴν στόχευση τοῦ ἔργου εἶναι νὰ δοῦμε ἀπὸ ποιοῦ
χαρακτῆρα τὴν ὀπτικὴ γωνία καλούμαστε νὰ παρακολουθήσουμε
τὴν ἱστορία. Τουλάχιστον γιὰ τὴν Ἠλέκτρα (θὰ δοῦμε ἀργότερα ὅτι
τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Φιλοκτήτη καὶ τὸν Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ)
ἡ ἀπάντηση εἶναι εὔκολη καὶ εὔγλωττη: ἡ ἀφήγηση δίνεται ἀπὸ τὴν
πλευρὰ τῆς κεντρικῆς ἡρωίδας, τῆς Ἠλέκτρας. Ἐπίσης, ἀποτελεῖ
ἕναν ἐξ ἴσου σημαντικὸ πρακτικὸ ὁδηγὸ τὸ νὰ δοῦμε ποιὸς
ἐμφανίζεται ὡς θῦμα. Τὸ παραδοσιακὸ μυθολογικὸ ὑλικὸ τῆς
ἱστορίας τῶν Ἀτρειδῶν προσφέρεται κάλλιστα γιὰ δραματοποίηση
ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς Κλυταιμνήστρας, καὶ θὰ δοῦμε παρακάτω ὅτι ὁ
Αἰσχύλος ἔδωσε ἀρκετὴ ἔμφαση στὴν δική της σκοπιὰ στὴν
Ὀρέστεια. Στὴν προκειμένη περίπτωση θὰ διαπιστώσουμε ὅτι ὁ
Ἂς παρατηρήσουμε τώρα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν δόλο, τὸν ὁποῖον προστάζει ὁ
θεός, ὁ Ὀρέστης ζητᾶ ἀπὸ τὸν Παιδαγωγὸ ὄχι μόνο νὰ πεῖ ὅτι ὁ Ὀρέστης πέθανε
ἀλλὰ νὰ ψευδορκήσει γι' αὐτό (47). Τὸ ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι πρακτικὰ ἀπαραίτητο
φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἁπλὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Παιδαγωγὸς σιωπηλὰ τὸ ἀγνοεῖ
ἀργότερα. Ἂν ἡ προτροπὴ αὐτὴ δὲν ἔχει πρακτικὸ νόημα, ἀφοῦ ἀποδεικνύεται ὅτι
δὲν χρειάζεται, θὰ ἔχει σκοπιμότητα δραματουργική: κάτι μᾶς δηλώνει γιὰ τὸν
χαρακτῆρα τοῦ Ὀρέστη.
264

93

πρῶτος

μονόλογος

τῆς

Ἠλέκτρας

ἔχει

ὡς

ἀποτέλεσμα

νὰ

εἰσαχθοῦμε στὴν πλοκὴ ἀπὸ τὴν δική της πλευρά.
Ξεκινᾶ μιλώντας γιὰ τὸ παρελθόν, γιὰ τὶς νύχτες τοῦ θρήνου,
ὅταν μάτωνε τὸ στῆθος της ἀπὸ τὰ χτυπήματα (88-91)· μιλᾶ γιὰ τὸ
χτύπημα τοῦ Ἀγαμέμνονα μὲ τὸν πέλεκυ (98) καὶ τὴν συμβιβασμένη
ἀδερφὴ ποὺ λάμπει διὰ τῆς ἀπουσίας της, ὅταν ἐπαναλαμβάνει πὼς
μόνη της πενθεῖ τὸν χαμὸ τοῦ πατέρα της.265 Ὑπάρχει σὲ αὐτὸν τὸν
πρῶτο μονόλογο μιὰ ἀναφορὰ στὶς Ἐρινύες, στὴν ὁποία θὰ πρέπει
νὰ σταθοῦμε. Εἴπαμε πὼς στὴν κριτικὴ τῆς Ἠλέκτρας σημαντικὸ
ρόλο ἔχει παίξει ἡ προσπάθεια νὰ ἀπαντηθεῖ τὸ ἐρώτημα γιατί ἀπὸ
τὸ τέλος ἀπουσιάζει ἡ ἀναφορὰ στὶς Ἐρινύες, γιατί ὁ Ὀρέστης στὸ
τέλος δὲν ὑποφέρει ἀπὸ τὸν φόνο ποὺ διέπραξε, καὶ ἀναφέραμε ἕνα
ἀπὸ τὰ σχετικὰ ἀντεπιχειρήματα γιὰ τὸν χρησμὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. Ὁ
Οὐίνινγκτον-Ἴνγκραμ (Winnington-Ingram), στὴν προσπάθεια νὰ
δείξει ὅτι τὸ ἔργο δὲν ὑποβαθμίζει τὴν ἠθικὴ διάσταση τοῦ
προβλήματος, ὅσο ἔχει νομισθεῖ, συγκέντρωσε τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα
μὲ στιγμιαῖες ἀναφορὲς καὶ ὑπαινιγμοὺς τίθεται τὸ ζήτημα τῆς
τιμωρίας τοῦ Ὀρέστη. Δὲν περιέχεται στὴν πλοκὴ διότι δὲν
χρειάζεται, ὑποστηρίζει, ἀλλὰ ὑπενθυμίζεται στὸν ὑποψιασμένο
θεατὴ μὲ συνεχεῖς ἀναφορὲς στὶς Ἐρινύες.266 Ὅμως ἡ ἀναφορὰ στὶς
Ἐρινύες

(112)

τὴν

ὁποία

ἐπισημαίνει

Οὐίνινγκτον-Ἴνγκραμ

συνδέεται μὲ τὴν τιμωρία τῆς Κλυταιμνήστρας, ὄχι τοῦ Ὀρέστη. Τὸ
ἴδιο θὰ διαπιστώσουμε, ἂν ἐλέγξουμε μία πρὸς μία ὅλες τὶς
ἀναφορὲς ποὺ ἀκολουθοῦν (112, 276, 491, 1080, 1388). Μπορεῖ νὰ
μὴν ἀπουσιάζουν λοιπὸν οἱ Ἐρινύες ἀλλὰ ἔχουν μεταβληθεῖ ἀπὸ τὸν
Αὐτὴ ἡ περιγραφὴ διακόπτεται ἀπὸ τὸ δυσοίωνο ἐπίθετο τεκνολέτειρα (105)
ἀηδόνα, μὲ τὴν ὁποία παρομοιάζει τὸν ἑαυτό της. Ἡ λέξη μπορεῖ νὰ σημαίνει
αὐτὴν ποὺ ἔχασε τὰ παιδιά της ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ποὺ ἔσφαξε τὰ παιδιά της. Ὁ
μῦθος ἔχει ὡς ἑξῆς: ἡ Πρόκνη σκοτώνει τὸν Ἴτυν γιὰ νὰ ἐκδικηθεῖ τὸν πατέρα
του, τὸν Τηρέα, καὶ μεταμορφώνεται μετὰ σὲ ἀηδόνα. Στὴν ἔκφραση αὐτὴ λοιπὸν
ἔχει συμβεῖ μιὰ ἀντιστροφή, ἀφοῦ ἡ Ἠλέκτρα δὲν εἶναι μάνα ἀλλὰ κόρη. Ἡ
ἀντιστροφὴ θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ, ὅμως, καθὼς ἡ Ἠλέκτρα σταδιακὰ
ἀνακαλύπτει ὅτι μοιάζει περισσότερο ἀπ' ὅσο θὰ ἤθελε μὲ τὴν φόνισσα μάνα της.
Ἀξίζει ὅμως νὰ προσέξουμε ἀπὸ τώρα τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα τὸ προαναγγέλουν. Ὁ
Jebb καὶ ὁ Lloyd- Jones μεταφράζουν «slayer», μὲ βάση τὴν πρώτη ἑρμηνεία. Βλ.
Kells Electra 105 σημ.
266
Winnington-Ingram Sophocles 218 εἰς ἀπάντησιν τῆς φράσης τοῦ Whitman
Sophocles 153 ὅτι ἀπουσιάζουν παντελῶς οἱ Ἐρινύες.
265

94

Σοφοκλῆ σὲ τιμωροὶ τοῦ ἐγκλήματος τῆς Κλυταιμνήστρας, ὄχι τοῦ
Ὀρέστη.267
Στὸν

διάλογο

ποὺ

ἀκολουθεῖ,

Χορὸς

δηλώνει

τὴν

ὑποστήριξή του στὴν Ἠλέκτρα. Φαίνεται πὼς τὸ ζήτημα δὲν εἶναι
ποιὸς ἔχει δίκιο, ἀφοῦ ὁ Χορὸς εἶναι φανερὰ μὲ τὸ μέρος τῆς
Ἠλέκτρας, ἀλλὰ ὣς ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει ἡ θλίψη τῆς Ἠλέκτρας καὶ
ὣς πότε. Σὰν νὰ συνεχίζεται μιὰ συζήτηση ποὺ ἔχει ξαναγίνει, ἡ
Ἠλέκτρα

ἀπαντᾶ

σὲ

αὐτὴν

τὴν

προτροπὴ

πὼς

ἐκτιμᾶ

τὴν

προσπάθειά τους νὰ τὴν παρηγορήσουν ἀλλὰ ἱκετεύει νὰ τὴν
ἀφήσουν νὰ συνεχίσει. Αὐτὸ θὰ τὸ ἐπαναλάβει καὶ μπροστὰ στὴν
μητέρα της. Ξέρει πὼς ὁ θρῆνος της εἶναι πιὰ ὑπερβολικός (βλ.
100-106, 123, 132, 135), ὑπέρμετρος, ἀργότερα θὰ πεῖ ἀκόμα καὶ
πὼς ντρέπεται γι' αὐτὸ (255) ἀλλὰ ἔχει κάθε φορὰ νὰ ἀντιτάξει τὴν
ἴδια ἀπάντηση: τί ἄλλο μπορεῖ νὰ κάνει; Ἐνῶ δείχνει νὰ ντρέπεται
γιὰ τὸν θρῆνο της, προσθέτει καὶ πώς, ἂν σταματήσει νὰ θρηνεῖ
τοὺς γονεῖς της, θὰ ἔχει χαθεῖ ἡ αἰδὼς καὶ ἡ εὐσέβεια ἀπὸ τοὺς
θνητούς (236-50).
Ὁ Χορὸς εἶναι μὲν μὲ τὸ μέρος της ἀλλὰ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη
νὰ συμβιβαστεῖ. Τὸ ὅτι ὁ θρῆνος δὲν θὰ τὸν ἐπαναφέρει ἀπὸ τὸν
Ἅδη (137-9) εἶναι ἕνας τρόπος γιὰ νὰ πεῖς πὼς ὅ,τι ἔγινε-ἔγινε
ἀλλά, ὅπως θὰ δοῦμε καὶ στὸν Φιλοκτήτη καὶ τὸν Οἰδίποδα ἐπὶ
Κολωνῷ, ποὺ ἔχουν πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὴν Ἠλέκτρα καὶ ἀπ'
αὐτὴν τὴν ἄποψη,268 αὐτὸ δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορεῖ νὰ πεῖ ἡ ἡρωίδα.
Ἡ προτροπὴ τοῦ Χοροῦ νὰ ξεχάσει ἡ Ἠλέκτρα μετέρχεται καὶ τὸ
Γερτρούδειο ἐπιχείρημα,269 ὅτι ὁ πόνος δὲν ἔπεσε μόνο σὲ αὐτήν
(155κἑ), λοιπὸν γιατί νὰ μὴν μπορεῖ νὰ κάνει ἀκριβῶς ὅ,τι καὶ οἱ
ὑπόλοιποι; Προετοιμάζοντας τὸν διάλογο μὲ τὴν Χρυσοθέμιδα θὰ
τῆς ἐπισημάνουν ὅτι εἶναι ἀνώφελο νὰ προσπαθεῖ νὰ τὰ βάλει μὲ
τοὺς ἰσχυρούς (219-20) καὶ ὅτι θὰ πρέπει γι' αὐτὸ νὰ συμβιβαστεῖ.
Μιὰ πρόσκληση γιὰ συμβιβασμό, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν δηλωμένο
Bowra Sophoclean 259.
Whitman Sophocles 170 γιὰ Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ.
269
«Why seems it so particular with thee?» I.ii.75. Τὸ ἴδιο ἔχει ἐρευνηθεῖ σὲ σχέση
καὶ μὲ τὴν Ὀρέστεια. Kott Θεοφαγία 253-83.
267
268

95

ἐχθρὸ εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ τὴν ἀντέξει κανείς. Τὸν ἔχει ἀντιμέτωπο
καὶ ἀρκεῖ νὰ βρίσκει πάντοτε τὸ θάρρος νὰ ἐπιμένει -καὶ τῆς
Ἠλέκτρας δὲν τῆς λείπει τὸ θάρρος. Ὅμως ἐδῶ τὸ δέλεαρ τοῦ
συμβιβασμοῦ ἐμφανίζεται ἐπικινδυνότερο ὅταν τὸ προτείνει ὄχι ὁ
ἐχθρός, ποὺ θὰ εἶχε καὶ συμφέρον ἀπὸ αὐτόν, ἀλλὰ αὐτοὶ ἀπὸ τοὺς
ὁποίους ἡ Ἠλέκτρα περιμένει νὰ βρίσκονται στὸ πλευρό της. Δὲν
εἶναι ὁ βασανιστὴς ἀλλὰ ὁ σύντροφος τοῦ διπλανοῦ κελιοῦ ποὺ λέει
πὼς δὲν ἔχει πιὰ νόημα ἡ ἐπιμονή.
Ἡ περιγραφὴ γίνεται σταδιακὰ πιὸ λεπτομερής, καί, ὅσο πιὸ
λεπτομερὴς

γίνεται,

τόσο

πιὸ δικαιολογημένη

ἐμφανίζεται

ἐπιμονὴ τῆς Ἠλέκτρας. Μένει ἄτεκνη (164), ἀνύμφευτη (165), χωρὶς
κανέναν νὰ τὴν προστατέψει (188). Ὅταν ἀφηγεῖται ὅτι εἶναι
οἰκονόμος στοὺς θαλάμους τοῦ πατέρα της (190) καὶ σὰν ἀνάξια
δούλη κάθεται μπροστὰ σὲ κενὰ τραπέζια (189, 192), θὰ πρέπει νὰ
δοῦμε ὄχι μόνο τὸν ξεπεσμὸ μιᾶς γυναίκας ποὺ ἦταν ἀπὸ βασιλικὴ
γενιὰ ἀλλὰ καὶ τὴν καθημερινὴ ὑπενθύμιση αὐτῆς τῆς ἀδικίας. Τὸ
ἴδιο σπίτι ποὺ ἦταν ἄλλοτε τὸ σπίτι της τώρα ἀποξενώθηκε καὶ τὰ
ἴδια μέρη τώρα κυριαρχοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία ὄχι τοῦ πατέρα
της

ἀλλὰ

τοῦ

φονιᾶ

του.

πιὸ

ἐκτενὴς

περιγραφὴ

τῆς

καθημερινότητάς της μᾶς δίνεται στοὺς στίχους 254-309. Ζητᾶ
συγγνώμη γιὰ τὴν ἀντίδρασή της ἀλλὰ μετὰ περιγράφει τὴν ζωή
της καὶ ρωτᾶ καὶ ξαναρωτᾶ πῶς ἀλλιῶς θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ
ἀντιδράσει. Ἂς μεταφέρουμε τὴν ἐρώτηση αὐτὴ σὲ ἀναγνῶστες καὶ
κριτικούς. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Σόμμερσταϊν (Sommerstein),270 ὅσοι
καταδικάζουν τὴν πράξη τοῦ Ὀρέστη καὶ τῆς Ἠλέκτρας θὰ πρέπει
νὰ μποροῦν νὰ ἀπαντήσουν στὴν πρόκληση τοῦ Δικαιόπολη: 271 «ἂν
λέτε ὅτι δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ ἔχουν κάνει, τί θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν
κάνει;» Πρῶτα ἡ σχέση μὲ τὴν μάνα της, εἶναι σχέση μίσους (262)·
μένει στὸ σπίτι μὲ τοὺς φονιάδες τοῦ πατέρα της· ὁ Αἴγισθος ὄχι
μόνο ἀποφασίζει γιὰ τὸ τὶ θὰ ἔχει καὶ τὶ δὲν θὰ ἔχει ἡ ἴδια ἀλλὰ
κάθεται στὸν θρόνο τοῦ πατέρα της, φοράει τὰ ροῦχα του καὶ
270
271

Sommerstein Alternative 209.
Ἀριστοφ. Ἀχ. 540.

96

σπένδει στὸ ἴδιο μέρος ποὺ τὸν δολοφόνησε (267κἑ). Τέλος - ἀκραία
ὕβρις - ὁ φονιὰς κοιμᾶται στὸ κρεββάτι τοῦ πατέρα της μὲ τὴν
μάνα της. Ἡ Κλυταιμνήστρα ὄχι μόνο δὲν φοβᾶται τὶς Ἐρινύες ἀλλὰ
γιορτάζει κάθε μῆνα μὲ χοροὺς καὶ θυσίες τὸν φόνο τοῦ ἄντρα
της.272 Καταριέται τὴν Ἠλέκτρα (291-2) καὶ νευριάζει ὅταν ἀκούει
κάποιον νὰ ἀναφέρεται στὸν Ὀρέστη. Τὴν ἀπειλεῖ ὅτι θὰ πληρώσει
ποὺ τὸν ἔκλεψε ἀπὸ τὰ χέρια της,273 δηλαδὴ ποὺ τὸν ἔσωσε ἀπὸ τὸν
θάνατο.
Αὐτὴ ἡ ἐκτενὴς περιγραφικὴ παρέκβαση ποὺ μεταφέραμε στὸ
κείμενό μας συνιστᾶ σημαντικὸ κλειδὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς
Ἠλέκτρας. Αὐτὰ τὰ πάθη τῆς ἡρωίδας μᾶς δίνονται διότι μᾶς
ἀφοροῦν, δὲν θὰ συμβεῖ τὸ ἴδιο μὲ αὐτὰ τῆς Κλυταιμνήστρας. Ἂν
μᾶς ἐνδιαφέρει νὰ δοῦμε τὶ ἐπιδιώκεται μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὴν
ἑστίαση, αὐτὲς οἱ κινήσεις θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὁδηγὸς πολύτιμος.
Δὲν πρόκειται γιὰ τὸ ἂν ὑπάρχουν δύο ὄψεις· εἶναι βέβαιο ὅτι
ὑπάρχουν. Αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζουμε εἶναι ὅτι ὁ Σοφοκλῆς δὲν
ὑπηρετεῖ ἴσα καὶ τὶς δύο.
Ἐπανειλημμένως ἡ Ἠλέκτρα θὰ τονίσει ὅτι ἡ κατάστασή της
ἁπλῶς δὲν ἀφήνει κανένα περιθώριο, δὲν δίνει καμμία ἄλλη διέξοδο.
Γιατὶ τὰ δεινὰ ἀναγκάζουν σὲ δεινά (221), καὶ κανεὶς σώφρων
ἄνθρωπος δὲν θὰ ἄφηνε τὰ παρηγορητικὰ λόγια νὰ σβήσουν τὸ
μῖσος (228). Ὁ Χορὸς ἀπαντᾶ μὲ μιὰ φράση ποὺ ἀνταποκρίνεται
κατὰ λέξη στὴν δήλωσή της ὅτι τὰ δεινὰ τὴν ἐξαναγκάζουν σὲ
δεινά, πὼς δὲν πρέπει κανεὶς νὰ γεννάει καταστροφὴ στὴν
καταστροφή (235). Ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ ἐπωδὸς τῆς
Ὀρέστειας, ὅτι ἂν στὸ κακὸ ἀπαντᾶ κανεὶς μὲ τὸ κακὸ δὲν ὑπάρχει
καμμιὰ

ἐλπίδα

διεξόδου,

διότι

«ἡ

ὕβρις

γεννᾶ

τὴν

ὕβριν»

Ὁ Εὐστάθιος (1507.61, γιὰ Ὅμ.Ὀδ.4.531) ἀναφέρει ὅτι ἡ ἔκφραση
«Ἀγαμεμνόνειος δαὶς» ἦταν παροιμιώδης τρόπος περιγραφὴς τῶν «ἐπ' ὀλέθρῳ
εὐωχουμένων».
273
Ὁ Kells Electra θὰ ἤθελε στὸ σημεῖο νὰ θεωρηθεῖ ἀμφίσημη ἡ ἔκφραση, μὲ τὸ
«κλέψασα» νὰ σημαίνει ὅτι ἡ Ἠλέκτρα τῆς ἔκλεψε τὴν ἀγάπη τοῦ Ὀρέστη!
Παραδέχεται πάντως ὅτι αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ πιὸ ἀπίθανη ἐξήγηση καὶ ὁ θεατὴς θὰ
ἔπρεπε νὰ περιμένει ὣς τὴν ἔκφραση μητρικῶν αἰσθημάτων στὸν στίχο 653 γιὰ
νὰ κατανοήσει τὸ νόημά του. Γιὰ τὸν 653 βλ. παρακάτω. Ἡ ὑπερβολικὴ αὐτὴ
ἑρμηνεία ἀπαιτεῖται ἐξ αἰτίας τῶν ἀδιεξόδων τῆς ἄποψης τοῦ Kells.
272

97

(Αἰσχ.Ἀγ.763κἑ). Ἡ Ἠλέκτρα δηλώνει ὅτι ἔχει πλήρη συνείδηση τοῦ
γεγονότος ὅτι οἱ δυσκολίες τὴν ἔχουν σκληρύνει πέρα ἀπὸ τὸ
μέτρο, ὅτι καὶ ἡ ἴδια καταλαβαίνει πὼς ἄλλαξε, ἡ ὑποχρέωση ὅμως
νὰ ἐκδικηθεῖ προβάλλει ἀναγκαστική. Στὴν ἀρχὴ τοῦ μεγάλου
μονολόγου μὲ τὸν ὁποῖον ἀπαντᾶ στὸν Χορὸ βρίσκεται ἡ λέξη
αἰσχύνομαι

(254).

Ἠλέκτρα

συμμετέχει

στὸν

κύκλο

τῶν

ἀντεκδικήσεων καὶ ἔχει ἡ ἴδια συνείδηση τοῦ κύκλου.
Ἔχει ἠθικὴ σημασία ἂν αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀπαντᾶ στὴν βία μὲ
βία, συναισθάνεται ὅτι ἐγκαταλείπει το ἦθος του γιὰ νὰ πράξει ἢ τὸ
ποιὸν ἑνὸς ἀνθρώπου κρίνεται ἀπὸ τὴν πράξη καὶ μόνο; Ὁ Σοφοκλῆς
συγκεντρώνει ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς πλοκῆς πρὸς τὴν ἴδια
κατεύθυνση,

ποὺ

δικαιώνει

τὴν

Ἠλέκτρα,

καὶ

ταυτοχρόνως

χειρίζεται μὲ εὐαισθησία τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτῆρα της
καὶ δὲν ἀποσιωπᾶ τὸ ὅτι ὁ φόνος εἶναι πράξη ἀπεχθὴς οὔτως ἢ
ἄλλως· μάλιστα τοποθετεῖ τὰ λόγια αὐτὰ στὸ στόμα τῆς ἴδιας τῆς
Ἠλέκτρας. Ἔτσι, ὅσο τὸ κοινὸ παρακολουθεῖ ἀπὸ τὴν δική της
πλευρὰ τὰ γεγονότα, τόσο ἐμπλέκεται σὲ μιὰ ἀντίθεση παρόμοια μὲ
τὴν δική της: κατανοεῖ τὸ δίκιο της καὶ τρομάζει μὲ τὰ
ἀποτελέσματα.
Μιλώντας γιὰ τὸ δίκιο της, θὰ πρέπει νὰ δοῦμε τὶ πίστευαν οἱ
ἀρχαῖοι γιὰ τὴν ἐκδίκηση. Ὁ σημερινὸς ἀναγνώστης ἢ θεατὴς τῆς
Ἠλέκτρας

καταφθάνει

στὴν

ἑρμηνεία

φέροντας

μιὰ

μακρὰ

χριστιανικὴ παράδοση ἡ ὁποία τοῦ ὑπαγορεύει -τουλάχιστον στὰ
λόγια- τό: «ἐγώ δε λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν». Ὁ locus
classicus στὸν ὁποῖον ἡ Καινὴ Διαθήκη ἀφίσταται τῶν κηρυγμάτων
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης σχετικὰ μὲ τὴν ἐκδίκηση εἶναι ἡ ἐπὶ τοῦ
ὅρους ὁμιλία:
«ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ
ὀδόντος. Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ' ὅστις σὲ
ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην» (Ματθ.
6.38-47).

Στὸ ζήτημα αὐτὸ ἐντοπίζεται μία ἀπὸ τὶς σημαντικὲς διαφορὲς
ἀνάμεσα στὸν σύγχρονο καὶ τὸν ἀρχαῖο κόσμο. Ἡ καθολικὴ
98

καταδίκη τῆς ἐκδίκησης ποὺ συναντοῦμε στὸν Χριστιανικὸ κόσμο274
δὲν ἰσχύει στὴν ἀρχαιότητα. Τὸ νὰ βλάπτει κανεὶς τοὺς ἐχθρούς
του ἦταν ἠθικὴ ὑποχρέωση γιὰ τὸν ἀρχαῖο ἐξ ἴσου δεσμευτικὴ μὲ τὸ
νὰ ὠφελεῖ τοὺς φίλους του.275 Ἡ ἐκδίκηση σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο δὲν
ἦταν μόνο ἠθικῶς δικαιωμένη, ἦταν κάποτε ἐπιβεβλημένη ὡς
ὑποχρέωση,

276

μὲ τρομακτικὲς συνέπειες γιὰ αὐτὸν ποὺ θὰ

ἀποτύγχανε.277 Χρειάζεται ὅμως προσοχὴ στὶς γενικεύσεις.
Ὁ Ντόβερ (Dover) στὴν κλασσικὴ μελέτη του γιὰ τὴν ἠθικὴ
στὴν ἀρχαιότητα278 ὑποστήριζε ὅτι ὑπάρχει πληθώρα μαρτυριῶν
ποὺ δείχνουν πὼς ἡ ἱκανότητα νὰ μὴν ἀνταποδίδει κανεὶς τὸ κακὸ
ἀποτελοῦσε ἀρετὴ τὴν ὁποίαν καὶ οἱ ἀρχαῖοι μποροῦσαν νὰ
θαυμάσουν. Κατὰ τὴν ἄποψή του,279 στὴν προσπάθειά τους οἱ
μελετητὲς νὰ ἀντιδιαστείλουν τὴν χριστιανικὴ συγχώρηση πρὸς
τὴν ἀρχαιοελληνικὴ ἠθικὴ τῆς ἐκδίκησης ἔχουν κάποτε ὁδηγηθεῖ σὲ
Αὐτὸ δὲν ἐμποδίζει τὴν περιστασιακὴ ἐμφάνιση τῆς ἐκδίκησης σὲ λαϊκὰ
παραμύθια, σὲ θρησκευτικὰ φυλλάδια, στὴν γνωστὴ «βεντέτα» κάποιων περιοχῶν
τῆς Ἑλλάδας καί, τέλος, στὰ δελτία εἰδήσεων. Δὲν καταργοῦνται οἱ διαφορὲς
ἔτσι ἀλλὰ ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι πρόκειται γιὰ ἀλληλοδιεισδύσεις πιὸ
πολύπλοκες, ἀπ' ὅσο συχνὰ θεωρεῖται. Λαϊκὸ παραμύθι: Μ. Μερακλῆς Τὸ θέμα τῆς
ἐκδίκησης στὸ λαϊκὸ παραμύθι, στὸ Πελεγρίνης Ἐκδίκηση. Θρησκευτικὰ
φυλλάδια: ἕνα πολὺ γλαφυρὸ ἀπόσπασμα ἔχει ἀλιεύσει ἀπὸ φυλλάδιο τοῦ
Σωτῆρος ὁ Μερακλῆς Θέμα 130· βεντέτα: P. Allen ‘Διαχείριση καὶ ἐπίλυση τῶν
συγκρούσεων στὴν Μάνη. Ἡ βεντέτα στὸ σύγχρονο πλαίσιο’, στὸ Ε.
Παπαταξιάρχης - Θ. Παραδέλλης (ἐκδ.) Ἀνθρωπολογία καὶ παρελθόν. Συμβολὲς
στὴν κοινωνικὴ ἱστορία τῆς Νεώτερης Ἑλλάδας (Ἀθήνα 1993) 135-155. Παρὰ τὴν
ἄποψη τοῦ Μερακλῆ (Θέμα 131) ὅτι ἡ ἐκδίκηση συνιστᾶ «ἀπόκλιση ἀπὸ βασικὲς
θέσεις τῆς ἐπίσημης χριστιανικῆς διδασκαλίας», ὑπάρχουν μελετητὲς ποὺ
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἴδια ἡ ἔννοια τῆς Κόλασης ἀποτελεῖ μορφὴ ἐκδίκησης τοῦ
κακοῦ ἀπὸ τὸν Θεό. (D. Davies Ἐκδίκηση, ἀνταπόδοση καὶ ἡ ἠθικὴ ταυτότητα στὸ
Πελεγρίνης Ἐκδίκηση 31, ὅπου δίνεται καὶ βιβλιογραφία.) Διαφορὲς μεταξὺ τῆς
Δυτικῆς καὶ τῆς Ἀνατολικῆς θεολογίας, καθὼς καὶ ἡ ὑποχρέωση τοῦ καλοῦ
χριστιανοῦ νὰ ἀφήνει τὴν ἐκδίκηση στὸν Θεὸ καὶ νὰ μὴν ἐκδικεῖται ὁ ἴδιος
(Παῦλος Πρὸς Ρωμαίους 12.19κἑ) θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν ἀντιρρήσεις
ἀλλὰ θὰ μᾶς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὸ θέμα μας.
275
Καὶ τὸ γνωστὸ «ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ» ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη (Ἔξοδος
23-25) ἀπαντᾶ ἤδη στὴν ἀρχαία γραμματεία (Δημοσθ.24.140 κἑ, Διοδ.12.17.4),
ὅπου συζητῶνται καὶ οἱ περιπλοκὲς ποὺ προκύπτουν ἂν ὁ θύτης εἶναι
μονόφθαλμος. Γιὰ συγκεντρωμένα ἀρχαῖα χωρία βλ. Dover Greek 180-84, ἰδίως
182 ὑπ.3 καὶ Blundell Helping 28 καὶ 29ὑπ.21. Σχετικὰ χριστιανικὰ χωρία
βρίσκονται συγκεντρωμένα στὸ Ἠ. Οἰκονόμου ‘Ἡ ἐκδίκηση καὶ ἡ ἄρση της κατὰ
τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη’ στὸ Πελεγρίνης Ἐκδίκηση 199-212.
276
Πλατ. Νομ. 9.871, Ἀντιφῶν 1.3.25. Βλ. W. K. Lacey The family in classical
Greece (London 1968) 27, πηγὲς γιὰ τὴν ὑποχρέωση τῆς οἰκογένειας νὰ
ἐκδικηθεῖ· ἐπίσης MacDowell Athenian κεφ. 1 καὶ 2.
277
Π.χ. Ἀντιφ. 3.a.4, Πλατ. Νομ. 871b. Parker Miasma 108-10· J. Mossman Wild
Justice. A study of Euripides’ Hecuba (Oxford 1995) 172 ὑπ.21.
278
Dover Greek 190-195.
279
Dover Greek 191.
274

99

ὑπερβολές.280 Ἀρκεῖ νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ δύο γνωστὰ τότε καὶ τώρα
ἀριστουργήματα

τῆς

ἀρχαίας

γραμματείας

γιὰ

νὰ

συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ ἠθικὴ τῆς ἀνταπόδοσης δὲν ἦταν
αὐτονόητη. Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ τελευταία ραψωδία τῆς Ἰλιάδας γιὰ
τὴν ὁποία μιλήσαμε, ὅπου ἡ ὑπέρβαση τῆς ἠθικῆς τῆς ἐκδίκησης
βρίσκεται στὴν κατακλεῖδα τοῦ ποιήματος, καὶ τὸ δεύτερο, τὸ
ὁποῖο μιλώντας τώρα γιὰ τὴν Ἠλέκτρα δὲν μποροῦμε νὰ μὴν
φέρουμε στὸν νοῦ μας, εἶναι οἱ Εὐμενίδες, τὸ τελευταῖο ἔργο τῆς
τριλογίας τῆς Ὀρέστειας.281 Ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι καὶ τὰ
δύο ἔχουν ὡς κεντρικὸ σημεῖο τῆς πλοκῆς τους μιὰ κρίση καὶ
ὑπέρβαση τοῦ κώδικα τῆς ἀνταπόδοσης; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐνῶ ἡ
ἐκδίκηση282 γιὰ τὴν ἀρχαιότητα δὲν εἶναι πάντοτε κακή, ὅπως γιὰ
τὸν Χριστιανισμό, δὲν εἶναι καὶ ἠθικῶς ἀδιάφορη. Αὐτὸ ποὺ
φαίνεται νὰ ἰσχύει εἶναι ὅτι ἡ ἠθική της ἀποτίμηση ἐξηρτᾶτο
ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὴν κάθε ξεχωριστὴ περίπτωση καὶ ἀπὸ τὸ

Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἔχει ἔντονα ἀμφισβητηθεῖ ἀπὸ τὴν Blundell, ἡ ὁποία, παρ' ὅτι
ἐνδιαφέρεται προγραμματικὰ νὰ δείξει τὰ ὅρια τοῦ κώδικα τῆς ἀνταπόδοσης (πιὸ
συγκεκριμένα τῆς ἀρχῆς τοῦ νὰ ὠφελεῖς τοὺς φίλους καὶ νὰ βλάπτεις τοὺς
ἐχθρούς), ἰσχυρίζεται ὅτι τὰ παραδείγματα τῆς συγχώρεσης καὶ μεγαλοψυχίας
ποὺ ἀναφέρει ὁ Dover δὲν ἔχουν βαρύτητα διότι ἀποτελοῦν ὅλα ἐπικλήσεις
ὑποψηφίων θυμάτων.
281
Γιὰ τὴν τελευταία ραψωδία τῆς Ἰλιάδας σὲ σχέση μὲ τὸ συζητούμενο θέμα βλ.
G. Zanker (1998) ‘Beyond reciprocity: The Akhilles-Priam scene in Iliad 24’, στὸ
Reciprocity in ancient Greece C. Gill et al. (eds) 73-92 καὶ O. Taplin (1980) ‘The
shield of Achilles within the Iliad', στὸ I. Mc Auslan I. and P. Walcot (eds.) Homer
(Oxford 1998). Ἐπελέγησαν τὰ παραδείγματα τῆς Ἰλιάδας καὶ τῆς Ὀρέστειας ὡς
πιὸ κεντρικὰ γιὰ τὸ ἀρχαῖο φαντασιακό. Δὲν λείπουν καὶ ἱστορικὰ παραδείγματα,
ὅπως ἡ ἀπόφαση ποὺ λαμβάνεται μετὰ τὸ 403 νὰ μὴν τιμωρηθοῦν ἀδικήματα
ποὺ συνέβησαν κατὰ τὴν διακυβέρνηση τῶν Τριάκοντα, ὥστε νὰ μὴν ἐπιδοθεῖ
συστηματικὰ σὲ ἐκδικητικὲς πράξεις τὸ σῶμα τῶν πολιτῶν Ἀνδ. 1.140, Λυσ. 2.64.
282
Αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο μιλοῦμε στὴν περίπτωση τῆς Ἠλέκτρας εἶναι ὄχι μόνον
ἐκδίκηση ἀλλὰ μητροκτονία. Οἱ ἀρχαῖες πεποιθήσεις γιὰ τὴν μητρότητα δὲν εἶναι
εὔκολο νὰ συντεθοῦν σὲ μιὰ ἐνιαία καὶ ἀρράγιστη ὁμογνωμία ἀλλὰ
διαπιστώνουμε ὅτι δὲν φαίνεται νὰ ὑπῆρχε γενικὰ διάκριση ἀνάμεσα σὲ
πατροκτονία καὶ μητροκτονία, ἀφοῦ συνήθως ἀναφέρονται μαζί. Ἐπαχθὴς ἦταν ἡ
πράξη τῆς γονεοκτονίας. Βλ. K.J. Dover Aristophanes Clouds
edited with
introduction and commentary (Oxford 1968) 1443-4σημ. Ἀναφέρει ὡς ἐξαιρέσεις
τὰ Πλατ. Νόμ. 881b καὶ Ἡρδτ. 1.137.2, τὰ ὁποῖα ὅμως ἀφοροῦν στὴν μητέρα καὶ
τὸν πατέρα. Στὰ παραδείγματα ὅπου ἡ μητροκτονία ἀναφέρεται μαζὶ μὲ τὴν
πατροκτονία ἀδιακρίτως πρόσθεσε Λυσ. Εἰς Θεόμνηστον 1.10.8., Πλατ. Φαιδ.
114a6. Ἡ ἄποψη τοῦ Ἀπόλλωνος τῶν Αἰσχ. Εὐμ. 657-676 ὅτι ἡ μητέρα δὲν εἶναι
γονέας τοῦ παιδιοῦ ἔχει ἐρείσματα σὲ ἀρχαῖες ἰατρικὲς θεωρίες καὶ δὲν
ἀντικρούεται ἀπὸ τὶς Ἐρινύες ἀλλὰ δὲν θὰ ἀναφερόταν ὡς κοινὰ παραδεκτὴ
πεποίθηση τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Βλ. Sommerstein Εὐμενίδες 657-676σημ.
280

100

συγκεκριμένο πρόσωπο ποὺ τὴν ἀναλάμβανε.283 Ἐπιστρέφουμε γι'
αὐτὸ στὸ κείμενο καὶ στὰ εἰδικὰ προβλήματα τῶν χαρακτήρων του.
Τὸν διάλογο διακόπτει ὁ ἐρχομὸς τῆς Χρυσοθέμιδος, τὴν
ὁποίαν ὁ Χορὸς μὲ νόημα ὀνομάζει ὁμοαίματη, ἀπὸ τὸν ἴδιο πατέρα
καὶ τὴν ἴδια μητέρα (325-6). Αὐτὴ ἡ ὑπενθύμιση τῆς κοινῆς
καταγωγῆς

τονίζει

ἀκριβῶς

τὶς

διαφορὲς

μεταξύ

τους.

Χρυσόθεμις κρατᾶ στὰ χέρια της ἐντάφια γιὰ τὸν νεκρό, τὰ ὁποῖα ὁ
κορυφαῖος βλέπει ἀλλὰ δὲν γνωρίζει γιὰ ποιὸν εἶναι. Τὰ πρῶτα
λόγια τῆς Χρυσοθέμιδος εἶναι ἤδη φορτισμένα, ὅπως ἐπιβάλλει ἡ
ἀληθοφάνεια γιὰ μιὰ σχέση στὴν ὁποία αὐτὰ θὰ ἔχουν πολλὲς φορὲς
συζητηθεῖ στὸ παρελθόν. Μάταιο καὶ κενὸ βρίσκει τὸν θυμὸ τῆς
ἀδερφῆς της ἡ Χρυσόθεμις. Ἡ κατάσταση αὐτή, ἰσχυρίζεται, τῆς
προκαλεῖ κι ἐκείνης θλίψη. Μάλιστα, ἂν εἶχε τὴν δύναμη θὰ
ἀντιστεκόταν, ὅμως τώρα τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει εἶναι νὰ
ὑποτάσσεται στοὺς ἰσχυρούς,284 καὶ τὸ ἴδιο προτείνει καὶ γιὰ τὴν
Ἠλέκτρα. Τὸ ὅτι ἡ κατάσταση τῆς προκαλεῖ κι ἐκείνης θλίψη θὰ
πρέπει νὰ ἀκούγεται πολὺ διαφορετικὰ ἂν τὴν φανταστοῦμε
καλοντυμένη καὶ καλοζωισμένη. Πρόκειται γιὰ μιὰ περίσταση στὴν
ὁποία τὸ ποιὸς λέει κάτι ἔχει ἀποφασιστικὴ σημασία γιὰ τὸ ἂν
μποροῦμε νὰ τὸ πιστέψουμε. Νὰ μιλᾶ γιὰ θλίψη ἡ Χρυσόθεμις τὴν
ὥρα ποὺ δέχεται ἡ ἴδια τὶς περιποιήσεις τῶν φονιάδων εἶναι
ἀνώφελο. Θυμόμαστε ἐξ ἄλλου ἀπὸ τὰ λόγια τῆς Κλυταιμνήστρας,
ὅπως τὰ μετέφερε ἡ Ἠλέκτρα, ὅτι ὁ συμβιβασμὸς τῆς Χρυσοθέμιδος
προσφέρει καὶ κάποιου εἴδους νομιμοποίηση στὴν Κλυταιμνήστρα
καὶ τὸν Αἴγισθο. Ἀφοῦ ἡ ἀδερφή της τὸ δέχτηκε, το ἴδιο θὰ
μποροῦσε νὰ κάνει κι ἐκείνη. Ἡ Χρυσόθεμις καταλήγει μὲ μιὰ πολὺ
ὀξεία παραδοξολογία, ὅτι ἂν θέλει νὰ εἶναι ἐλεύθερη θὰ πρέπει νὰ
ὑπακούει στοὺς κρατοῦντες (339-40), ἡ ὁποία μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ
ἑρμηνευθεῖ ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀμηχανίας της, τῆς προσπάθειάς
της νὰ ἐξηγήσει τὴν κατάσταση χωρὶς νὰ ὁμολογήσει ὅτι ἁπλῶς
δειλιάζει. Ἡ ἔμφαση στὴν καθημερινὴ θλίψη τῆς Ἠλέκτρας, ποὺ
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἄποψη τοῦ Mossman Wild 169 -171, ποὺ νομίζω ὅτι προσφέρει τὴν
πιὸ διαφωτιστικὴ καὶ ἰσορροπημένη παρουσίαση τοῦ προβλήματος.
284
Πρβλ.Σοφ.Ἀντιγ.63 (βλ. καὶ 398).
283

101

σημειώσαμε παραπάνω, ἐξηγεῖ τὴν στάση της ἀπέναντι σὲ ὅλα τὰ
πρόσωπα τοῦ δράματος. Ὅταν ἀντικρύζουμε τὴν καλοντυμένη καὶ
περιποιημένη Χρυσοθέμιδα καταλαβαίνουμε ἀκριβῶς τὶ εἶναι αὐτὰ
τὰ ὁποῖα στερεῖται ἡ Ἠλέκτρα μὲ τὸ πεῖσμα της καὶ πόσο κοντὰ
βρίσκεται σὲ μιὰ ζωὴ συμβιβασμένη μὲν ἀλλὰ γεμάτη ἀπὸ τὶς ἁπλὲς
ἀνθρώπινες ἀπολαύσεις. Δὲν μποροῦμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν σημασία
τῆς ἡρωικῆς πράξης ἂν δὲν συνειδητοποιήσουμε ὅτι γιὰ κάθε
τέτοια πράξη ὁ ἥρωας θυσιάζει μιὰ ζωὴ ποὺ ἀρέσει σὲ ἐκεῖνον ὅσο
ἀρέσει καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἄλλους. Τὸ νὰ θεωρεῖται φυσικὸ γιὰ τοὺς
ἥρωες νὰ φέρονται ἡρωικὰ δὲν εἶναι μόνο ταυτολογία, εἶναι
σημαντικὴ ἀποδυνάμωση τοῦ κειμένου.
Ἡ ἀπάντηση τῆς Ἠλέκτρας βρίσκεται στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τῆς
Ἀντιγόνης ποὺ θὰ συναντήσουμε παρακάτω. Δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ
ἐπιλογὴ ἀνάμεσα σὲ δύο λύσεις ἐξ ἴσου κακές.285 Ὑπάρχει σαφὴς
αἴσθηση, στὸν ἥρωα (ἀλλά, πιστεύω, καὶ στὸν θεατή) ὅτι τὸ ζήτημα
εἶναι μόνο ποιὸς ἔχει τὸ θάρρος καὶ ποιὸς δειλιάζει. Ἔχει σημασία
ὅτι τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ περιγραφεῖ ἔτσι ἡ κατάσταση τὸ ἔχει
διαμορφώσει ἤδη ἡ Χρυσόθεμις. Δὲν ὑποστηρίζει ὅτι ὑπάρχουν δύο
πλευρές στὴν διαμάχη,286 παρ' ὅτι οἱ σοφιστικὲς διατυπώσεις αὐτοῦ
τοῦ τύπου ἦταν ἤδη διαθέσιμες στὸν Σοφοκλῆ καὶ οἱ ἐκλαϊκεύσεις
της διαθέσιμες στὴν Χρυσοθέμιδα, ὅπως καὶ σήμερα.
Ἡ περίπτωση τῆς Χρυσοθέμιδος ἀποτελεῖ ἕνα ἐνδιαφέρον
παράδειγμα γιὰ ἕνα γνωστὸ διάλογο ἀνάμεσα στὸν Ἀριστοτέλη καὶ
τὸν δάσκαλό του, σὲ σχέση μὲ τὸ ἂν εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ
γνωρίζει τὸ καλὸ καὶ νὰ πράττει τὸ κακό. Αὐτὴ ἡ ἠθικὴ ἀδυναμία
στὴν βούληση, ἡ Ἀριστοτελικὴ «ἀκρασία»,287 ὀφείλεται στὸ ὅτι
κανεὶς ἀναγνωρίζει μὲν τὸ ἠθικό του καθῆκον ἀλλὰ δὲν τὸ πράττει
Τὸ νὰ δειχθεῖ αὐτὸ εἶναι ἡ βασικὴ φιλοσοφικὴ μέριμνα τῆς Nussbaum, διότι
αὐτὸ ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει εἶναι μιὰ ἐπεξεργασία τῆς ἔννοιας τῆς σύγκρουσης
καθηκόντων, γιὰ τὴν ὁποία ἡ Καντιανὴ ἠθικὴ δὲν διαθέτει ἀπαντήσεις,
ταυτίζοντας τὴν ἠθικὴ μὲ τὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος. Ἡ Αἰσχύλεια ἐκδοχὴ
(τὴν ὁποία σχολιάζει) εἶναι κατὰ πολὺ προσφορότερη γιὰ ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα.
Βλ. στὸ κεφ. γιὰ τὴν Ἀντιγόνη 183 ὑπ.155.
286
Waldock Sophocles 170.
287
Ἀκρατὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ πράττει «κατὰ τὴν ἐπιθυμίαν παρὰ τὸν λογισμόν»
Ἀριστοτ.Ἠθ. Εὐδ.1223a37.
285

102

διότι κινεῖται ἀπὸ διαφορετικὰ κίνητρα, ποὺ τοῦ ἐξασφαλίζουν πιὸ
εὐχάριστη

διαβίωση

ἀπ'

ὅτι

ἐκτέλεση

τοῦ

ἠθικοῦ

του

καθήκοντος.288
Ἡ Ἠλέκτρα θέτει τὰ πράγματα μὲ τρόπο ἀμείλικτο. Ἡ
Χρυσόθεμις εἶχε νὰ διαλέξει ἀνάμεσα στὸν πατέρα της, καὶ νὰ
ἀποκαλεῖται κόρη τοῦ ἀρίστου τῶν ἀνδρῶν (366), καὶ στὴν μητέρα
της, καὶ νὰ ἀποκαλεῖται προδότρια (368). Διάλεξε τὸ μέρος τῆς
μάνας της διότι αὐτὸ τῆς προσφέρει τὶς ἀνέσεις καὶ τὴν χλιδὴ μιᾶς
ὑποταγῆς μὲ βασιλικὲς τιμές (361-2). Ἔχουμε παρατηρήσει ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ ὅτι τὸ θέμα τῆς σύγκρουσης λόγων-ἔργων εἶναι βασικὸ γιὰ τὸ
ἔργο καὶ τὸ διατρέχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ τέλος. Σὲ μιὰ σύγκρουση

ὁποία

ἐμφανίζεται

τόσο

ξεκάθαρη,

σχεδὸν

μονοσήμαντη,

καταλαβαίνουμε καλύτερα καὶ τὴν δραματικὴ σημασία αὐτῆς τῆς
ἀντίθεσης. Δὲν ὑπάρχει ἐδῶ ἕνα πολύπλοκο διανοητικὸ πρόβλημα
πρὸς ἐπίλυση. Ἁπλῶς ποὺ αὐτὰ τὰ ὁποῖα ὅλοι κατανοοῦν, κάποιοι
ἔχουν τὸ θάρρος νὰ τὰ ἀκολουθοῦν ὣς τὶς συνέπειές τους, κάποιοι
ὄχι. Τὸ ζήτημα εἶναι ἂν θὰ ἐνδώσει κανεὶς στὸν γλυκὸ συμβιβασμὸ
τῶν γεμάτων τραπεζιῶν ποὺ ἀπολαμβάνει ἡ Χρυσόθεμις (361-2) ἢ
θὰ ἐπιμείνει. Δὲν σημαίνει αὐτὸ ὅτι ἡ μητροκτονία δὲν θέτει κανένα
ἀπολύτως ἠθικὸ πρόβλημα. Ὅμως αὐτὸ ποὺ ὁ συγγραφέας φέρνει
στὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος σὲ αὐτὴν τὴν σκηνὴ εἶναι ὄχι οἱ
ἠθικὲς περιπλοκὲς ἀλλὰ τὸ ἀνθρώπινο θάρρος νὰ δράσει ὁ ἥρωας
σὲ καταστάσεις ποὺ μοιάζουν στὰ μάτια του ἁπλές. Τὸ πρόβλημα
γίνεται ἔτσι ἡ ἐπιλογὴ ἀνάμεσα στὶς δύο πλευρές, τοῦ Ἀγαμέμνονα
καὶ τῆς Κλυταιμνήστρας. Θὰ τὸ ξανασυναντήσουμε ἀργότερα στὸ
δίλημμα

τοῦ

Νεοπτόλεμου,

ἀνάμεσα

στὸν

Ὀδυσσέα

καὶ

τὸν

Φιλοκτήτη.
Ἡ Χρυσόθεμις δὲν σκοπεύει νὰ ἀπαντήσει στὶς κατηγορίες
τῆς ἀδερφῆς της, καὶ αὐτὸ προκύπτει σὲ ἕνα βαθμὸ ὡς συνέπεια
αὐτῶν ποὺ περιγράψαμε παραπάνω. Ἂν τὸ ζήτημα εἶναι μόνο ἡ
σχέση λόγων-ἔργων, τότε δὲν ὑπάρχει τίποτε νὰ συζητηθεῖ, κανένα
F. Sparrshot Taking life seriously. A study of the argument of the Nicomachean
Ethics (Toronto 1996) 245. Γιὰ τὶς περιπλοκὲς τῆς Ἀριστοτελικῆς θεωρίας
σχετικὰ μὲ τὴν ἀκρασία βλ. σ. 292κἑ.
288

103

ἐπιχείρημα γιὰ νὰ πείσει τὸν ἀντίπαλο. Τὸ μόνο ποὺ μένει εἶναι νὰ
διαλέξει κανεὶς μὲ ποιὸν θὰ συμμαχήσει. Ἡ Χρυσόθεμις ἀπαντᾶ στὸν
Χορὸ πὼς ἔχει συνηθίσει αὐτὰ τὰ λόγια τῆς ἀδερφῆς της (372-3)
ὅμως ἦρθε μόνο γιὰ νὰ μεταφέρει μιὰ προειδοποίηση: μόλις
ἐπιστρέψει ὁ Αἴγισθος θὰ φυλακίσουν τὴν Ἠλέκτρα σὲ μιὰ σκοτεινὴ
σπηλιά, ὅπου δὲν θὰ ξαναδεῖ τὸ φέγγος τοῦ ἡλίου (381-2).289 Ἡ
ἀπάντηση τῆς ἡρωίδας εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ποὺ ἀναμένουμε, ὅτι
ἀπὸ τὴν ζωὴ ποὺ ζῆ δὲν θὰ ἔχει τίποτε νὰ χάσει καὶ ἂν τὴν
φυλακίσουν.
Ἡ τροπὴ τοῦ διαλόγου ἀλλάζει σὲ σχέση μὲ τὶς συζητήσεις
ποὺ ἔχουν γίνει τόσες φορὲς στὸ παρελθὸν ὅταν ἡ Ἠλέκτρα
μαθαίνει τὶ εἶναι αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ Κλυταιμνήστρα ἔστειλε τὴν
Χρυσοθέμιδα. Ἔχει ἔρθει γιὰ νὰ τυμβεύσει χοὲς στὸν τάφο τοῦ
Ἀγαμέμνονα, ἀπὸ φόβο μετὰ ἀπὸ ἕνα ὄνειρο ποὺ εἶδε: ὁ Ἀγαμέμνων
ἐπιστρέφει στὴν ζωή, παίρνει τὸ σκῆπτρο του, τὸ ὁποῖο τώρα ἔχει ὁ
Αἴγισθος, τὸ φυτεύει στὴν γῆ καὶ σκεπάζει μὲ ἴσκιο ὁλόκληρη τὴν
χώρα τῶν Μηκυναίων (417κἑ).290 Ἡ Ἠλέκτρα ἀποτρέπει τὴν
Χρυσοθέμιδα ἀπὸ τὸ νὰ ὑπακούσει τὴν ἐντολὴ τῆς Κλυταιμνήστρας.
Πῶς μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο ἀδιάντροπη ὥστε νὰ ζητᾶ νὰ προσφέρει
χοὲς σὲ αὐτὸν τὸν ὁποῖον ἡ ἴδια δολοφόνησε, τὸν ἀκρωτηρίασε καὶ
στὴν συνέχεια σκούπισε τὰ αἵματα μὲ τὰ μαλλιά του (445-6);291 Ὁ
Χορὸς μὲ χαρὰ ὑποδέχεται τὸ ὄνειρο, τὸ ὁποῖο προλέγει τὴν
τιμωρία τοῦ ἀνόσιου ζευγαριοῦ (492κἑ) καὶ θρηνεῖ τὴν κατάρα τοῦ
οἴκου τῶν Πελοπιδῶν.292
Ἡ ὁμοιότητα μὲ τὴν Ἀντιγόνη 773, 885 εἶναι ἐντυπωσιακή.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ἀντίστοιχο ὄνειρο ποὺ περιγράφεται στὶς Χοηφόρους, ἐδῶ
τὸ ὄνειρο ἑρμηνεύεται ἀποκλειστικῶς νὰ προαναγγέλει τὴν ἐπάνοδο τοῦ Ὀρέστη
στὸν θρόνο, χωρὶς ἀναφορὰ στὸν φόνο τῆς Κλυταιμνήστρας. Στὶς Αἰσχ.Χοηφ.52735, 543-50 μάλιστα ὁ Ὀρέστης ὁ ἴδιος γίνεται τὸ φίδι καὶ τὴν σκοτώνει (549-50).
Γιὰ σύγκριση ἀνάμεσα στὶς δύο ἐκδοχὲς βλ. Sommerstein Alternative 203, μὲ
βιβλιογραφία στὴν ὑποσημείωση 30.
291
Βλ. καὶ Αἰσχ. Χοηφ.439, Ὅμ.Ὀδ.19.92 μὲ τὸ σχόλιο τοῦ Εὐστάθιου «ὡς τῆς
κεφαλῆς δῆθεν ἐκείνης τρεπομένου τοῦ κακοῦ», Ἡρδτ. 1.155, καὶ τὰ σχόλια σὲ
Kells καὶ Jebb. Τὸ ὅτι ἡ Κλυταιμνήστρα σκουπίζει τὰ αἵματα μὲ τὰ μαλλιὰ τοῦ
θύματος ἔχει καὶ πάλι μιὰ τελετουργικὴ σημασία, καθὼς πιστευόταν ὅτι ἔτσι
μεταφέρεται τὸ μίασμα στὸν νεκρὸ καὶ δὲν ἀκολουθεῖ τὸν φονιά. Ὁ
ἀκρωτηριασμὸς τοῦ θύματος γινόταν στὴν ἀρχαιότητα γιὰ νὰ μὴν κυνηγᾶ τὸ
φάντασμα τοῦ νεκροῦ τὸν δολοφόνο.
292
Ὁ Πέλοπας, ἱδρυτὴς αὐτῆς τῆς δυναστείας, κέρδισε τὴν Ἱπποδάμεια μὲ δόλο,
δωροδοκώντας τὸν ἡνίοχο τοῦ Οἰνόμαου γιὰ νὰ τὸν κερδίσει στὸν ἀγώνα. Ἡ
289
290

104

Ἡ εἴσοδος τῆς Κλυταιμνήστρας θὰ γίνει ἀπευθείας σὲ ὑψηλὴ
δραματικὴ ἔνταση, καθὼς αὐτή, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Χρυσοθέμιδα,
ὑποστηρίζει ὅτι ἔχει δίκιο σὲ ὅσα ἔχει κάνει. Ξεκινᾶ μὲ μιὰ ἐπίπληξη
γιὰ τὴν Ἠλέκτρα, ποὺ γυρίζει ἔτσι, κατὰ βούληση ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι
της293 (516) τώρα ποὺ ἀπουσιάζει ὁ Αἴγισθος. Αὐτὴ ἡ ἀναφορὰ στὸν
Αἴγισθο θὰ πρέπει νὰ ἐκπλήσσει, καθὼς ἡ παρουσίαση του στὴν
ἀρχαία λογοτεχνία τείνει νὰ μὴν ἐξαίρει τὴν ἱκανότητά του νὰ
ἐπιβάλλεται,294 ὅμως ἐδῶ εἶναι σαφές, ὅπως καὶ παραπάνω (627),
ὅτι αὐτὸς προκαλεῖ τὸν φόβο, ἀφοῦ ἡ Κλυταιμνήστρα λέει πὼς ἡ
Ἠλέκτρα δὲν θὰ γύρναγε ἔτσι ἂν αὐτὸς ἦταν παρών. Θυμίζουμε ὅτι
τὴν ἴδια διαβεβαίωση ζήτησε καὶ ὁ Χορὸς πρὶν νὰ μιλήσει.
Ἡ πρώτη φράση στὴν ὁποία θὰ πρέπει νὰ σταματήσουμε εἶναι
ἡ ἑξῆς: «σοῦ μιλῶ ἄσχημα διότι τόσες φορὲς κι ἐσὺ μοῦ μιλᾶς
ἄσχημα» (523-4). Ἡ ἱστορία τῶν Ἀτρειδῶν εἶναι μιὰ ἱστορία
ἀντεκδικήσεων, ὅπου κάθε ἐκδικητὴς πιστεύει πὼς τὸ δίκιο
βρίσκεται μὲ τὴν δική του πλευρά. Παρουσιάζεται ἔτσι ὡς δίκαιη
ἀνταπόδοση κάτι τὸ ὁποῖο στὰ μάτια τοῦ ἄλλου εἶναι μόνο
ἐξυπηρέτηση τοῦ συμφέροντος. Ὁ κώδικας αὐτός, τῆς ἠθικῆς τῆς
ἀνταπόδοσης, εἶναι ἀδύνατο νὰ ὁδηγήσει σὲ λύση, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει
τὸ «ἀρχικὸ κακὸ» γιὰ νὰ δικαιώσει ἕναν ἀπὸ τοὺς δύο. Ἡ
Κλυταιμνήστρα ἐξηγεῖ πὼς μόνο ἀνταποδίδει τὴν συμπεριφορὰ τῆς
Ἠλέκτρας, εἰρωνικὰ προλαβαίνοντας αὐτὸ ποὺ ἔχει νὰ πεῖ ἡ
Ἠλέκτρα.

Τὸ

ζήτημα

εἶναι

ἂν

μπορεῖ

νὰ

βρεθεῖ

τὸ

ἐξωτερικὸ/ἀρχιμήδειο σημεῖο ἀπ' ὅπου ἡ διαμάχη θὰ μπορεῖ νὰ
κριθεῖ ὄχι ὡς μία σύγκρουση δύο δικαίων ἀλλὰ ὡς μία κατάσταση, ἡ
ὁποία δίνει διέξοδο γιὰ τὴν κατανόηση τῶν ἐπιχειρημάτων τῶν δύο
πλευρῶν καὶ γιὰ τὴν ἀξιολόγησή τους. Τὸν ρόλο αὐτοῦ τοῦ σημείου
λαμβάνει στὸν λόγο τῆς Κλυταιμνήστρας, ρητορικὰ μόνο, ἡ
ἀναφορὰ σὲ αὐτὴν τὴν παλιὰ ἱστορία πρὸς στιγμὴν ἀποκλίνει ἀπὸ τὸ κλῖμα τῆς
ἀπόδοσης τῶν εὐθυνῶν στὴν κακία τοῦ φονικοῦ ζευγαριοῦ καὶ ἐπαναφέρει τὸ
ζήτημα τῆς -πιὸ ἀπρόσωπης- κατάρας τῶν Πελοπιδῶν. Δὲν θὰ πρέπει αὐτὸ νὰ
θεωρηθεῖ ἀντίφαση. Τὰ δύο ἐπίπεδα συχνὰ διαπλέκονται στὴν τραγωδία, χωρὶς ὁ
θεατὴς νὰ βασανίζεται ἀπὸ τὴν ἀδυναμία νὰ ἀποδώσει τὶς εὐθύνες μὲ τελεσίδικο
τρόπο σὲ κάποιον.
293
Μὲ τὴν ἴδια σημασία καὶ σὲ Σοφ.Ἀντ.579.
294
Ὅμ. Ὀδ. 3. 310, Αἰσχ. Ἀγ. 1224, 1626-7, Σοφ.Ἠλ.302.

105

ἀναφορὰ στὴν ἀπρόσωπη Δίκη· Ὁ στίχος «Ἡ Δίκη τὸν σκότωσε, ὄχι
ἐγὼ μόνη» (528), ἀποτελεῖ τὴν προσπάθεια τῆς Κλυταιμνήστρας νὰ
θέσει τὸ θέμα πέρα ἀπὸ τὸ προσωπικό της συμφέρον.295 Θὰ δοῦμε
ποῦ ὁδηγεῖται αὐτὴ ἡ συμμετρία στὸ τέλος.
Ἡ Κλυταιμνήστρα ἀναφέρει τὸ πρῶτο ἰσχυρό της χαρτί, τὸν
θάνατο τῆς Ἰφιγένειας: ὁ Ἀγαμέμνων, ποὺ δὲν πόνεσε ὅπως ἡ
Κλυταιμνήστρα ὅταν τὴν γεννοῦσε (532-3), τὴν θανάτωσε. Ὁ πόνος
τῆς μητέρας, ποὺ δὲν εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν πόνο τοῦ πατέρα,
ἐπαναφέρει τὸ - κεντρικὸ γι' αὐτὴν τὴν σύγκρουση - θέμα τῆς πάλης
τῶν φύλων.296 Τὸ παιδὶ ἦταν γιὰ 'κείνη σπλάχνο της, γιὰ τὸν
Ἀγαμέμνονα ἕνα παιδὶ τὸ ὁποῖο μποροῦσε νὰ θυσιάσει γιὰ χάρη τῆς
ἐκστρατείας,297 δηλαδὴ μιᾶς καθαρὰ ἀνδρικῆς ὑπόθεσης. Ἂς
θυσίαζε ὁ Μενέλαος τὰ δικά του παιδιά (337κἑ), παραπονεῖται ἡ
Κλυταιμνήστρα, καὶ προσθέτει συναισθηματικὸ τόνο στὰ λόγια της
βάζοντας καὶ τὴν νεκρὴ Ἰφιγένεια νὰ συνηγορεῖ. Μὲ δεδομένο ὅτι ὁ
Σοφοκλῆς δὲν προσέφερε στὴν Κλυταιμνήστρα τὴν δικαιολογία τοῦ
ἐρχομοῦ τῆς Κασσάνδρας, ποὺ τῆς εἶχε προσφέρει ὁ Αἰσχύλος, αὐτὸ
εἶναι τὸ μοναδικό της ἐλαφρυντικό. Σὲ μιὰ σειρὰ ἀντεκδικήσεων οἱ
ὁποῖες μοιάζουν ἀρχικὰ ἐξ ἴσου δίκαιες καὶ ἄδικες, στοιχεῖα σὰν
αὐτὸ

θὰ

πρέπει

νὰ

λαμβάνονται

σοβαρὰ

ὑπ'

ὄψιν

καθὼς

προσπαθοῦμε νὰ σχηματίσουμε γνώμη γιὰ τοὺς χαρακτῆρες. Αὐτὰ
εἶναι τὰ ἐλαφρυντικὰ τὰ ὁποῖα σὲ παλαιότερες ἐκδοχὲς διέθετε ἡ
Κλυταιμνήστρα. Ἂν ὁ Σοφοκλῆς τῆς τὰ στέρησε θὰ πρέπει νὰ
ἐπιδιώξουμε νὰ κατανοήσουμε τὴν ἰσορροπία ποὺ προκύπτει ἀπὸ
αὐτὸν τὸν χειρισμό. Ἡ ἐπὶ τῆς οὐσίας ἀπάντηση τῆς Ἠλέκτρας
Blundell Helping 162, καὶ σημείωση 50 στὴν ἴδια σελίδα γιὰ τὴν ἀπρόσωπη
ἀναφορὰ στὴν Δίκη στὴν λογοτεχνία ἀλλὰ καὶ τὴν δικανικὴ ρητορική.
296
Γιὰ τὴν διάσταση τῆς πάλης τῶν φύλων στὴν Ὀρέστεια βλ. F. Zeitlin ‘The
dynamics of misogyny: Myth and mythmaking in Aeschylus’ Oresteia’ στὸ F.
Zeitlin Playing the other. Gender and society in classical Greek literature (Chicago
and London 1996) 87-122. Γιὰ τὴν σύγκρουση ἀνδρῶν - γυναικῶν στὸ ἀρχαῖο
(ἀνδρικὸ) φαντασιακὸ βλ. N. Loraux ‘Γιὰ τὸ γένος τῶν γυναικῶν καὶ μερικὲς ἀπὸ
τὶς φυλές του' στὸ N. Loraux Τὰ τέκνα τῆς Ἀθηνᾶς (Paris 1981, Ἀθήνα 1992) καὶ
Γ. Ἀνδρεάδη (1986) ‘Ἡ μοναξιὰ τῶν θεῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων στὸν Ἡσίοδο. Μιὰ
συμβολὴ στὴν διερεύνηση τῆς κοινωνικῆς σημασίας τοῦ μύθου στῆν ἀρχαία
Ἑλλάδα’ EKE 61: 69.
297
Μάλιστα «μοῦνος» (531): ἦταν ὁ μόνος στρατηγὸς ποὺ εἶχε τὴν σκληρότητα νὰ
θυσιάσει τὴν κόρη του - ἔτσι στὸν Kells, pace Jebb.
295

106

εἶναι, κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας, ἀποφασιστική. Πρῶτον, ὁ Ἀγαμέμνων
δὲν εἶχε ἐπιλογή. Ἡ Ἄρτεμις ἀπαιτοῦσε νὰ θυσιαστεῖ ἡ δική του
κόρη (571-2) γιὰ νὰ τὸν τιμωρήσει, διαφορετικὰ δὲν θὰ ἔφευγαν τὰ
πλοῖα τῶν Ἀχαιῶν.298 Στὸν Αἰσχύλο ὁ Ἀγαμέμνων βρίσκεται μπροστὰ
σὲ ἕνα δίλημμα.299 Τὸ ὅτι ἐδῶ ἔχουμε ἁπλῶς μία καὶ μόνο λύση ποὺ
ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν θεὰ σημαίνει ὅτι ἀφαιρεῖται ἡ ἠθικὴ εὐθύνη
ἀπὸ τοὺς ὤμους τοῦ Ἀγαμέμνονος καὶ ἀκολούθως ἕνα ἰσχυρὸ
ἐπιχείρημα ἀπὸ τὴν Κλυταιμνήστρα.
Τὸ δεύτερο σκέλος τῆς ἀπάντησης τῆς Ἠλέκτρας εἶναι ὅτι, ἂν
ἔτσι ἔπραξε, ἄδικα, ὁ Ἀγαμέμνων, αὐτὸ δὲν ἐξηγεῖ γιατὶ ἡ
Κλυταιμνήστρα ἀμέσως μετὰ παντρεύτηκε τὸν φονιὰ τοῦ ἄντρα της
(587),

ἔκανε

παιδιὰ

μαζί

του

καὶ

ἐξόρισε

τὰ

παιδιὰ

τοῦ

προηγούμενου γάμου της (589-90). Ἡ συνέχεια εἶναι φανερὰ
σαρκαστική: μήπως καὶ αὐτὸ γίνεται γιὰ ἀντίποινα γιὰ τὸν θάνατο
τῆς Ἰφιγένειας; Δὲν εἶναι καλὸν νὰ παντρεύεσαι τοὺς ἐχθρούς σου
γιὰ χάρη τῆς κόρης σου (592κἑ). Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ νὰ ἐπικαλεῖσαι
τὴν νεκρὴ κόρη σου γιὰ νὰ δικαιολογήσεις μιὰ μοιχεία ὄχι μόνο δὲν
εἶναι πειστικό, εἶναι ἀπρεπές. Τὸ ὑπονοούμενο δὲν θὰ μποροῦσε νὰ
εἶναι σαφέστερο. Ὅπως ἔχει πεῖ νωρίτερα καὶ ὁ Χορός, κίνητρο
ἦταν ὁ Ἔρως (197).300
Ὁ Kells Electra 126-7 ὑποστηρίζει ὅτι κανεὶς δὲν θὰ ἀναμενόταν νὰ πιστέψει
μιὰ τέτοια ἐξήγηση. Πάντως ὁ ἰσχυρισμὸς δὲν ἀντικρούεται ἀπὸ τὴν
Κλυταιμνήστρα. Γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὸ ὑποβαθμίζεται στὸν Σοφοκλῆ
βλ. Kitto Ἀρχαία 183-4·Winnington-Ingram Sophocles 220ὑπ.15· Blundell Helping
167.
299
Δὲν πρόκειται γιὰ ἁπλὸ ζήτημα οὔτε ὑπάρχει ὁμοφωνία ἀνάμεσα στοὺς
μελετητὲς γιὰ τὸ μέγεθος τῆς εὐθύνης του. Βρίσκεται παγιδευμένος γιὰ δύο
λόγους: διότι εἶναι ἡ θέληση τοῦ Δία νὰ γίνει ἡ ἐκστρατεία στὴν Τροία (60-62,
362κἑ, 525-6, 581-2, 748) καὶ διότι εἶναι δεσμευμένος ἔναντι τῶν συμμάχων του.
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν Δία, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀναφορὰ στὸ ὄνομά του στὸν
μονόλογο τοῦ Ἀγαμέμνονος ποὺ παραθέτει ὁ Χορός (206-217). Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς
συμμάχους, θὰ ἦταν μιὰ δύσκολη ἐπιλογὴ νὰ ὑποχωρήσει ἀλλὰ ὑπάρχει ἐπιλογὴ
καὶ ὁ Ἀγαμέμνων εἶναι ὑπεύθυνος γι' αὐτήν. Θὰ γινόταν λιπόναυς ἀλλὰ θὰ ἔσωζε
τοὺς στρατιῶτες του, τὴν κόρη του καί, ἐνδεχομένως, τὸν ἑαυτό του. Εὐθύνεται
διότι εἶχε ἐπιλογή: E.R. Dodds (1960) ‘Morals and politics in the Oresteia’ PCPS 6:
28· K.J. Dover (1973) ‘Some neglected aspects of Agamemnon’s dilemma’ JHS 93:
58-69· A.H. Sommerstein Aeschylean tragedy (Bari 1996) 363. Δὲν εἶχε ἐπιλογή:
J.D. Denniston, D. Page
Aeschylus Agamemnon (Oxford 1957) xxiii. Εἶναι
ταυτοχρόνως παγιδευμένος καὶ ὑπεύθυνος: H. Lloyd-Jones (1962) ‘The guilt of
Agamemnon’ CQ 12: 187-99, ἀναδημοσιευμένο στὸ Segal Readings 57-72, 62·
Nussbaum Fragility 34, 49.
300
Ἡ ἀρχαιοελληνικὴ νομοθεσία ἐπέτρεπε στὸν σύζυγο ποὺ θὰ συνελάμβανε ἐπ'
αὐτοφώρῳ τὴν γυναῖκα του νὰ διαπράττει μοιχεία νὰ τὴν σκοτώσει (Λυσ.1. γιὰ
298

107

Ἡ Ἠλέκτρα ξεκινᾶ μᾶλλον ἤπια, ὅπως τὸ παρατηρεῖ καὶ ἡ
μητέρα της, ὅμως συνεχίζει μὲ ἕνα σχόλιο ὀξύτατο: «λὲς ὅτι
σκότωσες τὸν πατέρα. Τί θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι πιὸ ἀδιάντροπο ἀπ'
αὐτό, εἴτε ἡ πράξη ἦταν δίκαιη εἴτε ὄχι;» (558-60). Τὸ ἐπιχείρημα
αὐτὸ δὲν βοηθάει καθόλου τὴν Ἠλέκτρα τοῦ τέλους, ἀφοῦ ἂν
πράγματι τὰ πράγματα εἶναι τόσο ἁπλᾶ («τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν
σκότωσες, τὰ ὑπόλοιπα εἶναι φλυαρίες»), τότε δὲν μένουν πολλὰ
περιθώρια γιὰ νὰ δικαιολογήσουμε καὶ τὴν ἴδια. Δὲν εἶναι τὸ μόνο
στοιχεῖο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ στραφεῖ ἐναντίον της. Τὸ ἴδιο θὰ
συμβεῖ καὶ παρακάτω, ὅταν ἡ Ἠλέκτρα προειδοποιεῖ τὴν μητέρα
της πὼς ἂν θέλει νὰ λειτουργεῖ μὲ τὸν νόμο τῆς ἐκδίκησης τότε θὰ
πρέπει νὰ προσέχει μὴν πέσει αὐτὴ πρώτη θῦμα τοῦ νόμου ποὺ
θέσπισε. Τὸ ἄμεσο ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς φράσης εἶναι ὅτι θὰ
σκεφτοῦμε πὼς ἔτσι ἡ Ἠλέκτρα ὑπονομεύει τὴν θέση της, ἀφοῦ ὁ
ἴδιος νόμος θὰ καταδικάσει καὶ τὴν δική της ἐκδίκηση.301
Ὁ Χορὸς παρατηρεῖ πὼς ἡ Κλυταιμνήστρα φαίνεται πολὺ
θυμωμένη ὅμως δὲν ἀπαντᾶ στὸ ἂν ἡ Ἠλέκτρα ἔχει δίκιο σὲ αὐτὰ
ποὺ εἶπε, καὶ πράγματι ἡ Κλυταιμνήστρα ἀπαντᾶ ἀποφεύγοντας
ἐντελῶς τὴν οὐσία. Ἡ ἀπάντησή της οὐσιαστικὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ
«ντροπή σου νὰ μιλᾶς ἔτσι στὴν μητέρα σου, μικρὸ κορίτσι» (6134). Ξαφνικὰ ὅμως ἡ ἴδια ἡ Ἠλέκτρα ἀπολογεῖται στὴν μητέρα της
γιὰ τὴν συμπεριφορά της (616-8 ἐπίσης σὲ 221κἑ, 254-7, 307-9. Σὲ
ὅλες τὶς περιπτώσεις ἐμφανίζεται ἡ λέξη ἀνάγκη302). Αὐτὴ ἡ
παράταιρη, σὲ σχέση μὲ τὸ μέχρι τώρα κλῖμα τῆς τραγωδίας,
ἐξομολόγηση, παρουσιάζει τὴν Ἠλέκτρα πολὺ πιὸ ἀνθρώπινη καὶ
συμπαθῆ ἀπὸ τὴν ἀντίπαλό της. Ἔχει χρησιμοποιηθεῖ γιὰ νὰ δείξει
τὸ ἀντίθετο, τὴν ἠθική της κατάπτωση.303 Ὅμως αὐτὴ ἡ ἐνοχὴ
τὸν Εὐφίλητο). Ὑπῆρχαν ἐξαιρετικὰ ἐξευτελιστικὲς καὶ ὀδυνηρὲς ἐναλλακτικὲς
λύσεις. Βλ. Dover Clouds στὸν 1083.
301
Kells Electra 558 σημ. · Winnington- Ingram Sophocles 221. Γιὰ τὴν ἀντίθετη
ἄποψη Waldock Sophocles 181.
302
Blundell Helping 170.
303
Γιὰ τὴν συνείδηση τῆς τραγικῆς σύγκρουσης ποὺ ἔχει ἡ Ἠλέκτρα, καθὼς
παραβιάζει πρότυπα τὰ ὁποῖα ἀπορρίπτει βλ. H.F. Johansen (1962) ‘Die Elektra
des Sophokles’ CM 25: 13· Sheppard Electra 84· Bowra Sophoclen 240·
Winnington-Ingram Sophocles 225.

108

δείχνει ἀντιθέτως ὅτι διαθέτει εὐαισθησίες οἱ ὁποῖες ἀπουσιάζουν
ἀπὸ τὴν ἀπέναντι ὄχθη. Τὸ μόνο ποὺ δείχνει ἡ Ἠλέκτρα ἐδῶ εἶναι
ὅτι τουλάχιστον ἔχει συνείδηση τῆς ἀνθρωπιᾶς ποὺ ἔχασε μὲ τὸ νὰ
βρίσκεται σὲ αὐτὴν τὴν θέση. Ἐπαναλαμβάνει ἀπέναντι στὴν
μητέρα της ὅτι ἀπὸ αὐτὴν παρασύρεται (624), καὶ ἡ Κλυταιμνήστρα
ἀπαντᾶ

ἀπειλώντας

νὰ

τὴν

τιμωρήσει,

ὅταν

ἐπιστρέψει

Αἴγισθος.304 Τὸ δεδομένο εἶναι ὅτι καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἀπαρτίζονται
ἀπὸ φονιάδες. Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ μένει νὰ δοῦμε εἶναι ἂν δίνεται τὸ
περιθώριο νὰ συμπαθήσουμε μιὰ φόνισσα. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε πὼς
φονιάδες εἶναι καὶ ὁ Αἴας, ὁ Οἰδίπους καὶ ἡ Δηιάνειρα. Ἀντὶ νὰ
ποῦμε μόνο πὼς ἡ Ἠλέκτρα ἔγινε ἴδια μὲ τὴν μάνα της, 305 μποροῦμε
νὰ σταθοῦμε στὸ ὅτι ὑπάρχουν καταστάσεις στὶς ὁποῖες τὰ
εἰρηνιστικὰ κηρύγματα σημαίνουν κατάθεση τῶν ὅπλων στὰ πόδια
τῶν ἰσχυρῶν. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν στὸν παραλληλισμὸ ἀνάμεσα
στὶς δύο ἡρωίδες ἔχουμε κάτι νὰ ἀντιτάξουμε. Μὲ ἄλλα λόγια,
μποροῦμε

νὰ κατανοήσουμε

μιὰ φόνισσα; Τὸ ἐρώτημα εἶναι

δύσκολο, διότι λέγοντας κανεὶς πὼς ἡ βία δὲν εἶναι ἴδια πάντοτε
ἀλλὰ πρέπει κάθε φορὰ νὰ ζυγίσουμε ἀπὸ ποιὸν προέρχεται, ἀνοίγει
τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου. Εἶναι διαφορετικὴ ἡ βία τῶν «καλῶν
προθέσεων καὶ εὐγενῶν κινήτρων»; Τὴν ἄποψη αὐτὴν εἰρωνευόταν
ὁ Πασκάλ, λέγοντας πὼς ἂν κριτήριο δὲν εἶναι ἡ πράξη ἀλλὰ ἡ
πρόθεση, τότε ὁ φονιὰς ἀπὸ φιλοδοξία ἀρκεῖ νὰ δείξει πὼς πίσω ἀπὸ
τὸ ἔγκλημά του βρισκόταν ἡ προδομένη του τιμή, γιὰ νὰ ἀποδείξει
ὅτι ὁ φόνος του «δὲν ἦταν καὶ τόσο φόνος». Ὁ Σοφοκλῆς διαθέτει
πλήρως τὰ αἰσθητήρια γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ αὐτὸ τὸ πρόβλημα, ἐξ οὗ
καὶ βάζει τὴν Ἠλέκτρα νὰ χρησιμοποιεῖ ἀπέναντι στὴν μητέρα της
τὸ ἐπιχείρημα πώς, ἂν σκότωσε, τὰ λόγια καὶ οἱ ἐξηγήσεις
περισσεύουν. Βεβαίως δὲν ἀπαιτεῖται νομικὴ ἰδιοφυία γιὰ νὰ
ἀντιληφθοῦμε ὅτι τὸ ἐπιχείρημα εἶναι ἀντιστρέψιμο.

Στὴν ἀναμέτρηση αὐτὴ φαίνεται ὅτι ἡ Κλυταιμνήστρα δὲν νιώθει νὰ βγαίνει
κερδισμένη. Jebb Electra 15. Contra Woodard Sophocles 185κἑ.
305
Τοὺς στίχους ποὺ δείχνουν πὼς οἱ δύο χαρακτῆρες πλησιάζουν παρά τὴν
ἀντιπαράθεσή τους ἔχει συγκεντρώσει ἡ Blundell Helping 172.
304

109

Εἶναι δυνατὸν νὰ καταδικάζεται κάποιος ὡς φονιὰς καὶ νὰ
συγχωρεῖται ὡς ἄνθρωπος; Ἀρκεῖ τὸ νὰ διακρίνουμε ἀνάμεσα στὴν
νομικὴ καὶ τὴν ἠθικὴ εὐθύνη τοῦ δράστη; Εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ τὸ
κατανοήσουμε ἂν σκεφτοῦμε μὲ τὰ κριτήρια τῆς προσωπικῆς
ἠθικῆς, στὸ παράδειγμα τῆς φιλίας. Ἕνα δικαστήριο ποὺ λειτουργεῖ
μὲ βάση τὴν ἀρχὴ πὼς οἱ ἄνθρωποι δὲν χωρίζονται σὲ καλοὺς καὶ
κακοὺς ἀλλὰ σὲ συμπαθεῖς καὶ ἀντιπαθεῖς θὰ ἦταν ἀδιανόητο.
Ὅμως στὴν προσωπικὴ ἠθικὴ μποροῦμε νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὴν
παρέα ὑπαλλήλων ποὺ δὲν κλέβουν τὸ ταμεῖο τους καὶ νὰ
γοητευόμαστε ἀπὸ ἀνθρώπους ἁμαρτωλούς. Δὲν θὰ προτείναμε ὡς
καθοδηγητικὴ ἀρχὴ γιὰ τὸ δικαιικὸ σύστημα μιᾶς κοινωνίας τὸ νὰ
ἀθωώνονται ὅσοι εἶναι «συμπαθεῖς-καίτοι-φονιάδες»306 ἀλλὰ αὐτὸ
δὲν ἐμποδίζει νὰ καταλάβουμε κάποτε τὴν ἐπιθυμία νὰ δικαιωθεῖ ὁ
φονιάς. Φαίνεται μάλιστα ὅτι μιὰ παρόμοια συζήτηση μποροῦσε νὰ
γίνει καὶ στὴν ἀρχαιότητα. Σὲ ἕναν λόγο τοῦ Δημοσθένους,307
ἀναφέρεται ὅτι αὐτοὶ ποὺ ὅρισαν τοὺς νόμους ἀναρωτήθηκαν ἂν
μπορεῖ ποτὲ νὰ ὑπάρξει «ὅσιος φόνος» καὶ θεώρησαν πὼς ἀφοῦ ὁ
Ὀρέστης σκότωσε τὴν μητέρα του καὶ ἀθωώθηκε θὰ μπορεῖ

νὰ

ὑπάρξει δίκαιος φόνος, διότι οἱ θεοὶ δὲν θὰ ἔβγαζαν μιὰ ἄδικη
ἀπόφαση.308
Μὲ τὴν ἄφιξη τοῦ Παιδαγωγοῦ ἔχουμε ἕνα ἀκόμη εἰρωνικὸ
παιχνίδι. Ἀναγγέλλει τὸν θάνατο τοῦ Ὀρέστη (672, 676) καὶ
συμπληρώνει τὴν ἀρχικὴ ἱστορία ποὺ εἶχε σχεδιάσει μὲ μιὰ
ἐκτενέστατη ἀφήγηση, ἐντυπωσιακὰ εὐφάνταστου ψεύδους. Ἐκεῖ
ποὺ τὸ σχέδιο προέβλεπε μιὰ ἁπλῆ πληροφορία, ὁ παιδαγωγὸς
πλάθει ἕνα ψεῦδος ὁγδοντατριῶν στίχων, μὲ λεπτομερῆ ἀφήγηση
τῶν ἀγώνων στοὺς Δελφούς, στοὺς ὁποίους ὁ Ὀρέστης ὑποτίθεται
ὅτι ἀγωνίστηκε καὶ πέθανε. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἡ μὲν
Κλυταιμνήστρα παρακολουθεῖ τὴν ἀφήγηση ποὺ θὰ τῆς δώσει τὴν
Ἂν καὶ ἡ νομικὴ ἐπιστήμη ἔχει χρέος νὰ προσπαθήσει νὰ μεταφράσει καὶ νὰ
κωδικοποιήσει τὶς ἀντιδράσεις μας αὐτές, ὅπως κάνει γιὰ παράδειγμα στὴν
περίπτωση τοῦ ἐλαφρυντικοῦ τῆς «δικαιολογημένης ἀγανάκτησης».
307
Κατὰ Τιμοκράτους 23.74.
308
Αὐτὸς ὁ «ὅσιος φόνος» δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μᾶς φέρει στὸν νοῦ μία ἀκόμη
ἡρωίδα τοῦ Σοφοκλῆ, «ὅσια πανουργήσασα», τὴν Ἀντιγόνη (Σοφ.Ἀντ.74).
306

110

χαρὰ ὅτι ὁ ἐχθρὸς ποὺ εἶναι ὁ γιός της πέθανε, ταυτοχρόνως ὅμως
τὴν ἴδια ἀφήγηση παρακολουθεῖ καὶ ἡ Ἠλέκτρα. Ἡ Κλυταιμνήστρα
ἀπαντᾶ (766 κἑ.): «Δία τί εἶναι αὐτά; Πῶς νὰ τὰ πῶ; Εὐτυχία ἢ
συμφορὰ ἀλλὰ μὲ κέρδος; Λυπᾶμαι ἂν τὴν ζωή μου σώζω μὲ δικές
μου συμφορές» καὶ παρακάτω: «Εἶναι φοβερὸ νὰ εἶσαι γονιός. Γιατὶ
ὅ,τι καὶ ἂν πάθεις ἀπὸ τὰ παιδιά σου, δὲν γίνεται νὰ τοὺς κρατήσεις
μῖσος» (770). Κλείνει τὸν λόγο της λέγοντας ὅτι τώρα μπορεῖ
ἐπιτέλους νὰ ἡσυχάσει (786-7). Δικαίως ὁ Βιλαμόβιτς309 εἶχε
παρατηρήσει ὅτι θὰ ἦταν δραματικῶς ἀδικαιολόγητο γιὰ τὴν
Κλυταιμνήστρα νὰ προσποιηθεῖ τὴν λύπη γιὰ τόσο λίγο καὶ μετὰ νὰ
ἐκδηλώσει τὰ πραγματικά της συναισθήματα. Μήπως ὅμως τότε
πρέπει νὰ παρατηρήσουμε ὅτι ἡ πρόσκαιρη ὑπενθύμιση μητρικῶν
ἀντιδράσεων, μὲ δεδομένο πάντως ὅτι κυριαρχεῖ ἡ χαρά, τονίζει
ἀκόμη

περισσότερο

τὴν

ἀπανθρωπία

τῆς

ἀντίδρασης

τῆς

Κλυταιμνήστρας; Λέγοντας ὅτι δὲν γίνεται νὰ κρατήσεις μῖσος στὰ
παιδιά σου, μᾶς θυμίζει ἀκριβῶς τὰ συναισθήματα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ
κυριαρχοῦν στὴν σκέψη της καὶ ποὺ δὲν κυριαρχοῦν. Ἐπιστρέφοντας
πάλι στὸν Αἰσχύλο, ἡ Κλυταιμνήστρα ἐκεῖ δείχνει μόνο λύπη
(Χοηφ.691-9) ἀκόμη καὶ στοὺς ὑπηρέτες τοῦ παλατιοῦ (737-8). Ἂν
ἐδῶ ἡ Κλυταιμνήστρα δείχνει δημόσια τὴν χαρά της, αὐτὸ γίνεται
διότι αὐτὴ ἡ χαρὰ εἶναι εἰλικρινής.310 Ξέραμε ὅτι θεωροῦσε τὸν
Ὀρέστη κίνδυνο (603-4), ὅτι προσπάθησε νὰ τὸν σκοτώσει, τώρα
ἀκούσαμε καὶ τὸν λόγο (778-82). Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅτι ἀντὶ νὰ
προτείνει αὐτὴ ἡ σκηνὴ μιὰ ἔκλαμψη μητρικῆς στοργῆς στὸν
σκληρὸ χαρακτῆρα τῆς Κλυταιμνήστρας, καὶ νὰ ποῦμε μαζὶ μὲ τὸν
Κὲλλς (Kells)311 πὼς μὲ τὴν ἀντίδραση τῆς Κλυταιμνήστρας
ἐπιτυγχάνεται μιὰ ριζικὴ ἀντιστροφὴ τοῦ κλίματος, ἀντιθέτως
ἐπιδεινώνεται ἡ ἐντύπωση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ μέχρι αὐτὴν τὴν
στιγμὴ ὅτι ἡ Κλυταιμνήστρα θεωρεῖ τὸν γιό της Ὀρέστη ἕνα
ἐμπόδιο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐπιτέλους ἀπαλλάχτηκε καὶ δὲν μπορεῖ νὰ
κρύψει τὴν χαρά της.
309
310
311

Wilamowitz Dramatische 178.
Sommerstein Alternative 206.
Kells Electra 7.

111

Ἕνα στοιχεῖο ποὺ ἐπανέρχεται διαρκῶς (260-1, 273-4, 397-8,
597-8, 1194, 1411-13)

εἶναι πὼς ἡ Κλυταιμνήστρα μὲ τὴν

συμπεριφορά της ἔχει χάσει κάθε ἠθικὸ δικαίωμα νὰ ὀνομάζεται
μάνα τῆς Ἠλέκτρας. Εἶναι «μήτηρ ἀμήτηρ» (1154). Εἴδαμε στὴν
σύγκριση μὲ τὴν Αἰσχύλεια Κλυταιμνήστρα πὼς ἡ Κλυταιμνήστρα
τοῦ Σοφοκλῆ δὲν διαθέτει τὸ ἐλαφρυντικὸ τῆς Κασσάνδρας καὶ δὲν
μπορεῖ νὰ κατηγορήσει τὸν Ἀγαμέμνονα γιὰ τὴν θυσία τῆς
Ἰφιγένειας. Ἡ Κλυταιμνήστρα τοῦ Εὐριπίδη σώζει τὴν Ἠλέκτρα ἀπὸ
τὸν Αἴγισθο (27-8), δείχνει σημάδια μετάνοιας (1105-6) καὶ δὲν
εἶναι ἡ ἴδια ἀλλὰ ὁ Αἴγισθος ποὺ προσβάλλει τὸν τάφο τοῦ
Ἀγαμέμνονα (326κἑ). Στὸν Σοφοκλῆ ἀντιθέτως ἡ Κλυταιμνήστρα
δηλώνει πὼς δὲν μετανοεῖ (549-50) [καὶ μᾶς πείθει μὲ τὸ νὰ
κομματιάζει τὸ πτῶμα τοῦ Ἀγαμέμνονα, νὰ σκουπίζει τὰ αἵματα μὲ
τὰ μαλλιά του (445-6) καὶ νὰ γιορτάζει ἐπετειακὰ τὸν φόνο του
(277-81)], κακομεταχειρίζεται τὴν Ἠλέκτρα (189-92, 814-5), τῆς
ἀσκεῖ φυσικὴ βία (1196), συμμετέχει στὴν ἀπόφαση τῆς θανάτωσής
της (379-86) καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ σκοτώσει τὸν Ὀρέστη (296, 601,
1133).
Ὁ Σοφοκλῆς - ὅπως τὸ εἴδαμε μὲ τὸν Μενέλαο στὸν Αἴαντα
καὶ ὅπως θὰ τὸ ξαναδοῦμε μὲ τὸν Κρέοντα στὸν Οἰδίποδα ἐπὶ
Κολωνῷ - δὲν διστάζει νὰ πλάσει χαρακτῆρες ἄκρατα μοχθηρούς. Ἡ
δημιουργία τραγικῆς ἔντασης ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀντιτιθέμενους
πόλους, ἀπὸ ἀντιμαχόμενες πλευρές. Ὡστόσο ἡ Ἠλέκτρα καὶ ἡ
Κλυταιμνήστρα δὲν ταιριάζουν γιὰ νὰ ἀναλάβουν τέτοιους ρόλους,
διότι ἡ μεταχείρισή τους εἶναι ἐξαιρετικὰ ἄνιση ἀπὸ τὸν ποιητή. Ἡ
τραγικὴ ἔνταση παράγεται μᾶλλον ἀπὸ τὴν κατάσταση τῆς ἴδιας
τῆς Ἠλέκτρας. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ βασικὴ θέση τοῦ κεφαλαίου ποὺ
ἀφιερώνει ὁ Οὐίτμαν στὴν Ἠλέκτρα.312 Ἀνήκει σὲ μιὰ κατηγορία
μελετητῶν ποὺ θεωροῦν πὼς πυρῆνας τοῦ δράματος εἶναι ἡ
διάβρωση τοῦ χαρακτῆρα τῆς ἡρωίδας, καὶ ὄχι ἡ σύγκρουσή της μὲ
Whitman Sophocles 164: «στὸ ἐπίκεντρο βρίσκεται ὄχι ἡ μητροκτονία ἀλλὰ ὁ
χαρακτῆρας τῆς Ἠλέκτρας»· Segal Tragedy 249· Lesky Τραγική 395. Ἡ ἰδέα
ὑπάρχει ἤδη στὸν Reinhardt Sophokles 133, 259ὑπ.6. καὶ πιὸ πρὶν στὸν J.A. Moore
Sophocles and Arete (Cambridge Mass. 1938) 44·
312

112

τὴν Κλυταιμνήστρα. Πράγματι ἡ Ἠλέκτρα οἰκτίρει τὸν ἑαυτό της
διότι δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει (ἂν καὶ αὐτὸ τὸ αἴσθημα
ἀναμειγνύεται μὲ τὸ ὅτι δὲν θέλει, ταυτοχρόνως, νὰ σταματήσει)
νὰ θρηνεῖ.313 Δὲν εἶναι μόνο ἡ ὑπερβολὴ τοῦ θρήνου τὸ πρόβλημα
ὅμως.314 Ντρέπεται διότι, ἐνῶ ζῆ μέσα στὸ μῖσος γιὰ τὴν μητέρα
της, ταυτοχρόνως καταλαβαίνει ὅτι τῆς μοιάζει.315 Τὸ παραδέχεται
λέγοντας πὼς ἂν εἶναι αὐθάδης, ἀναιδής, ἄξια γιὰ τέτοια ἔργα, δὲν
ντροπιάζει τὴν φύσιν τῆς μητέρας της (609) καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνει
σὲ πιὸ ἐξομολογητικὸ τόνο λίγο ἀργότερα: νὰ ξέρεις καλὰ πὼς
ντρέπομαι γι' αὐτό, κι ἂς μὴν τὸ βλέπεις. Καταλαβαίνω ὅτι πράττω
ἀνάρμοστα γιὰ τὴν ἡλικία μου καὶ ἀταίριαστα γιὰ μένα. Ἀλλὰ ἡ
δυσμένειά σου καὶ τὰ ἔργα σου μὲ ἐξαναγκάζουν νὰ δρῶ ἔτσι, γιατὶ
ἀπὸ

αἰσχρὲς

πράξεις

διδάσκονται

αἰσχρὰ

πράγματα».

Τὰ

ἐλαττώματά της ἡ Ἠλέκτρα τὰ ἔχει κληρονομήσει ἀπὸ τὴν μάνα
ποὺ ἀπεχθάνεται.
Ὅτι αὐτὸς ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀδικία
μοιάζει

τελικὰ στὸν

δυνάστη

προκειμένου

νὰ καταφέρει

νὰ

ἐπιβληθεῖ, ἔχει προφανεῖς πολιτικὲς προεκτάσεις. Οἱ ἐπαναστάτες
ἀντικαθιστοῦν τοὺς φονιάδες στὴν ἐξουσία μὲ φόνους, κι ἔτσι αὐτὸ
ποὺ μοιάζει μὲ ἐπανάσταση σημαίνει ὅτι ἁπλῶς ἀλλάζει χέρια ἡ
διαχείριση τῆς βίας, καὶ εἶναι πάντοτε δύσκολο νὰ διακριθεῖ ἡ
ἐπαναστατικὴ βία ἀπὸ τὴν βία τῆς ἐξουσίας. Ὡστόσο, ἐνῶ στὴν
Ὀρέστεια οἱ ἐκδικητὲς ἀναλαμβάνουν ρητὰ καὶ συνειδητὰ πολιτικὸ
ρόλο μὲ τὸν φόνο τῶν δύο ἐραστῶν, ποὺ περιγράφεται ἐκεῖ ὡς
λύτρωση ἀπὸ τὴν τυραννία,316 στὸν Σοφοκλῆ τὸ πολιτικὸ στοιχεῖο
εἶναι συγκριτικὰ ὑποβαθμισμένο.317 Παραμένει ὡστόσο ἡ βαθύτερη
Γιὰ τὶς ὑπερβολὲς στὸν θρῆνο βλ. Θέογν. 756, Ὁμ. Ἰλ. 24.524.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ B. Alexanderson (1966) ‘On Sophocles’ Electra’ CM
27: 83 στὸν Johansen, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἐξηγεῖ τοὺς στίχους 609 καὶ 616-21.
315
Johansen Elektra 8: «[ἡ Ἀντιγόνη, ὁ Αἴας, ὁ Οἰδίπους] θυσιάζουν τὴν ζωὴ ἢ τὴν
εὐτυχία τους, ὅμως ἡ Ἠλέκτρα θυσιάζει τὴν προσωπικότητά της [...] βλέπουμε
μιὰ γυναῖκα ποὺ ἔχει ραγίσει ἐσωτερικά]». Ἡ ἄποψη του εἶναι πὼς ἠ ἀληθινὴ
τραγωδία τῆς Ἠλέκρας εἶναι ὅτι μοιάζει στὴν μητέρα της, τὴν ὁποία μισεῖ.
316
Αἰσχ.Χοηφ.1058.
317
Ὁ J. Griffin ‘Sophocles and the democratic city’ στὸ Griffin Sophocles 80 πάντως
ὑπερβάλλει λέγοντας πὼς «ἡ προσοχή μας δὲν κατευθύνεται ποτὲ στὴν πόλη».
Βλ. τοὺς στίχους 1458-63.
313
314

113

ἠθικὴ διάσταση τοῦ προβλήματος: καμμία μάχη δὲν μπορεῖ νὰ
κερδηθεῖ

ἂν

δὲν

χρησιμοποιηθοῦν

τὰ

ὅπλα

τῶν

ἰσχυρῶν·

ταυτοχρόνως καμμία μάχη δὲν ἀξίζει νὰ κερδηθεῖ ἂν ἀπαιτεῖται νὰ
γίνει κανεὶς ἴδιος μὲ τοὺς ἰσχυρούς. Τὸ πρόβλημα τῆς Ἠλέκτρας
εἶναι ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἠσυχάσει, δὲν μπορεῖ νὰ συμβιβαστεῖ στὸν
ρόλο

τῆς

Χρυσοθέμιδος,

ὅμως

ταυτοχρόνως

δὲν

ἔχει

τὴν

σκληρότητα νὰ γίνει Κλυταιμνήστρα γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν
Κλυταιμνήστρα. Ὁ μοχλὸς μὲ τὸ ὁποῖον θὰ ξεφύγει ἀπὸ αὐτὴν τὴν
κατάσταση εἶναι ὁ Ὀρέστης.
Ὁ Χορὸς προσπαθεῖ νὰ παρηγορήσει τὴν Ἠλέκτρα γιὰ τὴν
συμφορὰ τὴν ὁποία μόλις πληροφορήθηκε, συγκρίνοντάς την μὲ
μυθολογικὰ παραδείγματα (836κἑ). Τὸ ὅτι «καὶ ἄλλοι ὑπέφεραν»
εἶναι ὅμως πάντοτε πολὺ φτωχὴ παρηγοριά, καὶ ἠ Ἠλέκτρα (ὅπως
καὶ ἡ Ἀντιγόνη 937κἑ καὶ ἡ Δηιάνειρα () ἀρνεῖται νὰ δεχτεῖ αὐτὴν
τὴν παρηγοριά. Καταφθάνει περιχαρὴς ἡ Χρυσόθεμις, ἡ ὁποία
φέρνει εὐχάριστα νέα. Εἶδε χοὲς καὶ ἄνθη στὸν τάφο τοῦ πατέρα
τους καὶ μετὰ μία τούφα ἀπὸ μαλλιά.318 Κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ εἶχε
λόγο νὰ τὸ κάνει αὐτό, παρὰ ὁ Ὀρέστης. Εἶναι μιὰ ἀκόμα ἔντονα
εἰρωνικὴ σκηνή, ἀφοῦ ἡ Χρυσόθεμις ἔχει καταλάβει τὴν ἀλήθεια καὶ
ἡ Ἠλέκτρα ἔχει πέσει θῦμα τῆς ψευδοῦς ἀφήγησης τοῦ παιδαγωγοῦ,
κι ὅμως ἡ Ἠλέκτρα εἶναι ποὺ θὰ διαψεύσει τὴν ἀδελφή της. Ὁ
Ὀρέστης

πέθανε,

τῆς

ἀνακοινώνει

(924),

καὶ

κατόπιν

τῆς

παρουσιάζει τὸ σχέδιο. Ὅπως ἔχει παρατηρηθεῖ, ἡ Ἠλέκτρα δὲν
εἶναι ἀπολύτως εἰλικρινὴς μὲ τὴν ἀδελφή της κατὰ τὴν περιγραφὴ
τοῦ σχεδίου. Δὲν ἀναφέρει τὸν φόνο τῆς Κλυταιμνήστρας ἀλλὰ μόνο
τὸν

φόνο

τοῦ

Αἰγίσθου

(996-7),

ἴσως

διότι

μιλώντας

στὴν

Χρυσοθέμιδα εἶναι πιθανότερο νὰ κερδίσει τὴν συγκατάθεσή της
γιὰ τὸν φόνο τοῦ Αἰγίσθου, παρὰ τῆς ἴδιας τῆς μητέρας τους. Δὲν
εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ θεατὴς θὰ μποροῦσε νὰ παρατηρεῖ αὐτὲς τὶς

Εἶναι γνωστὴ ἡ εἰρωνικὴ ἀναφορὰ τοῦ Εὐριπίδη (Εὐρ.Ἠλ.525-46) στὴν
ἀντίστοιχη σκηνὴ τῆς Ὀρέστειας. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπὸ τὶς σπάνιες περιπτώσεις
ὅπου ἡ τραγωδία ἀναπτύσσει αὐτοαναφορικὸ λόγο. Βλ. Burian, P. ‘Myth into
Muthos: the shaping of tragic plot’ στὸ Easterling Companion196· T. Rosenmeyer
‘Ironies in serious drama’ στὸ Silk Tragedy 508.
318

114

ἐναλλαγὲς στὴν διατύπωση ἀλλὰ ἡ κριτικὴ319 ἔχει δώσει μεγάλη
ἔμφαση στὸ ὅτι ἡ Ἠλέκτρα δὲν ἀναφέρεται στὸν Αἴγισθο γιὰ νὰ μὴν
ἐπισύρει τὴν προσοχὴ τοῦ θεατῆ στὴν μητροκτονία, ποὺ θὰ τὴν
ἔκανε ἀμέσως λιγότερο συμπαθῆ.320 Θεωρῶ πιὸ ἀποφασιστικὴ
ὡστόσο τὴν παρατήρηση321 ὅτι στὴν μέχρι τὸν Σοφοκλῆ παράδοση λογοτεχνικὴ καὶ εἰκονογραφικὴ322 - φονεύονται ὁ Αἴγισθος καὶ ἡ
Κλυταιμνήστρα, μὲ μοναδικὴ πιθανὴ ἐξαίρεση τὴν Ὀδύσσεια.
Συνεπῶς, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἀναφέρεται ξεκάθαρα μὲ κάθε εὐκαιρία
ἡ μητροκτονία, θὰ θεωροῦνταν ἡ πιθανότερη ἐξέλιξη.
Ἡ Ἠλέκτρα ἐξηγεῖ στὴν ἀδελφή της ὅτι τὶς περιμένουν τιμὲς
ἂν ἐκδικηθοῦν, ἐνῶ διαφορετικὰ ὁ Αἴγισθος ἀποκλείεται νὰ τὶς
ἀφήσει νὰ ἀποκτήσουν ἀπογόνους ποὺ θὰ ἔχουν καὶ βλέψεις στὸν
θρόνο. Ὁ διάλογος ποὺ ἀκολουθεῖ ἔχει ὡς ἐντυπωσιακὴ ὁμοιότητα
μὲ τὸν διάλογο Ἀντιγόνης-Ἰσμήνης στὴν Ἀντιγόνη, μόνο ποὺ ἐδῶ
δὲν ἔχουμε καμμία ἐξέλιξη στὴν δράση. Ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια
θέματα. Γιὰ τὸν τρίτο, τὴν Κλυταιμνήστρα, τὸν Χορό, ἢ τὸν θεατή,
ὑπάρχει ἕνα ἐρώτημα ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ δίκαιο, μὲ τὸ τί πρέπει
νὰ πράξει κανείς. Γιὰ τὴν Ἠλέκτρα καὶ τὴν Χρυσοθέμιδα τὸ ζήτημα
δὲν εἶναι αὐτό. Θεωρεῖται αὐτονόητη ἀφετηρία τῆς κουβέντας τους
- εἴτε αὐτὸ βρίσκει σύμφωνους τοὺς μελετητὲς εἴτε ὄχι- ὅτι ἡ
ἐκδίκηση εἶναι ὀρθὴ καὶ πρέπει νὰ γίνει, καὶ μένει μόνο τὸ θάρρος
νὰ συζητηθεῖ.323 Ἴσως δὲν ἔχει προσεχθεῖ ὅσο πρέπει: ἡ σύγκρουση
Ἠλέκτρας-Χρυσοθέμιδος ἀντιστοιχεῖ ἀπολύτως στὴν ἐπιλογὴ νὰ
ἐστιάσει ὁ ποιητὴς στὸν χαρακτῆρα καὶ ὄχι στὸ δίκαιο. Τὸ
Owen Ὄντα 40-52· Ronnet Sophocle 222· Waldock Sophocles 177-9· Stevens
Electra 117.
320
Ὁ πληθυντικὸς στοὺς στίχους 37 καὶ 247 (σφαγάς, δίκας) μπορεῖ νὰ
ἀναφέρεται στὰ ἀρχαῖα μόνο σὲ ἕναν φόνο, ὅπως σὲ Αἰσχ.Εὐμ. 450. καὶ Εὐρ.Ἑκ.
522. Στοὺς 603-5 τὸ νόημα εἶναι ἀμφίσημο, ἐνῶ στοὺς 954-7 καὶ 1154-6
ἀναφέρεται μόνο ὁ Αἴγισθος.
321
Sommerstein Alternative 198.
322
A.J.N. Prag The Oresteia: iconographic and narrative tradition (Warminster
1985) 10-34. Βλ. γιὰ τὴν Ὀδύσσεια παραπάνω σ.67 ὑπ.6.
323
Ἡ φράση «γυναίκα εἶσαι, δὲν εἶσαι ἄντρας» (997) ἀποτελεῖ προάγγελλο τοῦ
«γυναῖκες γεννηθήκαμε» τῆς Ἀντιγόνης (61), ὅπως καὶ πολλὰ ἄλλα σημεῖα τοῦ
διαλόγου τους, ὅταν γιὰ παράδειγμα ἡ Ἠλέκτρα προκαλεῖ τὴν Χρυσοθέμιδα νὰ
διαλαλήσει τὸ σχέδιο, ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν πρόταση τῆς Χρυσοθέμιδος νὰ τὸ
κρατήσει τουλάχιστον κρυφὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐνδεχόμενη μεταστροφή της
(1052-3).
319

115

χαρακτηριστικὸ τῆς Χρυσοθέμιδος εἶναι ὅτι δὲν διαφωνεῖ μὲ τὴν
Ἠλέκτρα ἀλλὰ δὲν ἔχει καὶ τὴν διάθεση νὰ στερηθεῖ ἢ νὰ ὑπομείνει
βασανιστήρια γιὰ χάρη τῶν ἀπόψεών της, ἀκριβῶς διότι τὸ
πρόβλημα εἶναι ὣς ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει κανείς. Τὸ δίκιο τῆς
ἡρωίδας δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ κανεὶς ὅπως δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ καὶ ἡ
Χρυσόθεμις.
Ὁ διάλογος ἐστιάζει σὲ μία πτυχὴ τοῦ προβλήματος στὴν
ὁποία ἀναφερθήκαμε παραπάνω. Ἡ βιβλιογραφία ἐπιμένει στὸ ἂν
ἦταν ἢ ὄχι πρόβλημα ἡ μητροκτονία. Στὸ συγκεκριμένο σημεῖο
ὅμως ὁ διάλογος ἔχει διαφορετικὸ περιεχόμενο, καὶ μάλιστα
διαφορετικὸ μὲ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέροντα τρόπο, ὅταν λέγεται ὅτι
«κάποτε καὶ τὸ δίκιο φέρνει συμφορές» (1042-3). Ἐδῶ ἐνδιαφέρουν
διαφορετικοὶ τύποι ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἱκανοὶ γιὰ
τὴν κάθε ἄποψη. Ὁ ἥρωας ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς συνέπειες καὶ
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ ὅτι νοιάζεται μόνο γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τοῦ
ἠθικοῦ του χρέους. Ἡ Χρυσόθεμις ἔχει τὸ θάρρος νὰ πεῖ γιὰ δεύτερη
φορὰ ὅτι τὸ δίκιο εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς ἀδερφῆς της ἀλλὰ δὲν
μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε. Αὐτὴ ἡ ἐπανάληψη ἀποτελεῖ καὶ τεκμήριο
τῆς σημασίας αὐτῆς τῆς δήλωσης. Ἡ Ἠλέκτρα τῆς ἀπαντᾶ
νωρίτερα ὅτι ζηλεύει τὴν λογική της κρίση ἀλλὰ τὴν μισεῖ γιὰ τὴν
δειλία της (1027, βλ. καὶ πρὶν στὸν 401). Καὶ πάλι θὰ πρέπει νὰ
πάρουμε τὸν στίχο τοῖς μετρητοῖς, μὲ μεγάλη προσοχή. Μακάρι νὰ
μποροῦσε νὰ συμβιβαστεῖ κι ἐκείνη, λέει ἡ Ἠλέκτρα, διότι τί ἄλλο
σημαίνει τό: «ζηλεύω τὴν κρίση σου» (ζηλῶ σε τοῦ νοῦ); Οἱ
διαμάχες γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ δίκαιο ἔχουν περάσει ἐδῶ στὸ
περιθώριο. Μακριὰ ἀπὸ μία ἢ πολλὲς ἀλήθειες, ποὺ ἀπασχολοῦν
τώρα ἀλλὰ ἀπασχολοῦσαν καὶ τότε τὴν φιλοσοφικὴ σκέψη, ἐδῶ ἡ
σκηνοθεσία ὑποβάλλει διαφορετικὴ ἐρωτηματοθεσία καὶ καταλήγει
σὲ διαφορετικὰ ἀδιέξοδα. Ἀφοῦ καὶ οἱ δύο ἀδελφὲς οἱ ὁποῖες
συγκρούονται ἔχουν τὴν ἴδια γνώμη, ἡ συζήτηση δὲν κατευθύνεται
πιὰ στὸ τὶ θὰ πρέπει νὰ κάνουν. Μοιραῖα καταλήγει στὸ ὅτι ἁπλῶς
χωρίζουν οἱ δρόμοι τους. Δὲν ἔχει νόημα οὔτε ἡ συζήτηση οὔτε ἡ
διαφωνία.
116

Στὸ δεύτερο Στάσιμο ὁ Χορὸς ἐπαινεῖ τὴν εὐσέβεια τῆς
Ἠλέκτρας (λέξη μὲ τὴν ὁποία τελειώνει τὸ Χορικό) καὶ κατηγορεῖ
τὴν Χρυσοθέμιδα ποὺ δὲν δείχνει τὴν στάση ποὺ θὰ ἔπρεπε ἀπέναντι
στὸν πατέρα της, ὅπως τὰ πουλιὰ τοῦ οὐρανοῦ ποὺ ἀπὸ τὴν φύση
τους νοιάζονται τοὺς γονεῖς τους. Φθάνουν ὁ Ὀρέστης μὲ τὸν
Παιδαγωγό καὶ ἀναγγέλλουν, κατὰ τὸ σχέδιο, τὸν ὑποτιθέμενο
θάνατο τοῦ Ὀρέστη στὴν Ἠλέκτρα. Εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ εἰρωνικὲς
στιγμὲς στὸ θέατρο τοῦ Σοφοκλέους: γράφεται ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ
φημισμένους θρήνους τῆς τραγωδίας γιὰ ἕναν ποὺ εἶναι ζωντανός,
καὶ ποὺ παρακολουθεῖ τὸ θέαμα τῆς ἀδερφῆς του νὰ τὸν θρηνεῖ
ἀπατημένη ἀπὸ τὸ ψεῦδος ποὺ τῆς ἀνακοίνωσε. Ἡ Νταίηλ (Dale)
εἶχε πεῖ βλέποντας παράσταση τῆς Ἠλέκτρας μὲ τὴν Κ.Παξινοῦ
στὴν Ἐπίδαυρο, ὅτι μιὰ καλὴ ἠθοποιὸς μπορεῖ νὰ κάνει τὸν θεατὴ νὰ
ξεχάσει ὅτι ἡ σπαραξικάρδια σκηνὴ τὴν ὁποία παρακολουθεῖ
βασίζεται σὲ αὐτὸ τὸ ψεῦδος. Ἡ σκηνὴ φαίνεται ὅτι ἦταν τόσο
φορτισμένη ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὥστε ὁ Πῶλος, φημισμένος
ἠθοποιὸς τοῦ 4ου αἰῶνος, πέρασε στὴν αἰωνιότητα ὡς αὐτὸς ποὺ
κρατοῦσε στὰ χέρια τὴν ἀληθινὴ τέφρα τοῦ παιδιοῦ του γιὰ νὰ
ὑποκριθεῖ τὸν Κομμό.324 Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ θεατὴς γνωρίζει πὼς
αὐτὸς ὁ Κομμὸς βασίζεται σὲ ἕνα ψεῦδος εἶναι μιὰ πολὺ ἔντονη
σκηνή, ἐξ ἴσου ἔντονη μὲ τὴν ἀναγνώριση τὴν ὁποία εἰσάγει καὶ γιὰ
τὴν ὁποία μᾶς προετοιμάζει.
Ὁ Ὀρέστης ρωτᾶ (1104) ποιός θὰ ἀναγγείλει τὴν ποθεινὴν
ἄφιξή τους στὸ παλάτι. Ἀνακοινώνει τὸν θάνατό του στὴν γυναῖκα
ποὺ τὸν ὑποδέχεται στὸ παλάτι λέγοντας ὅτι οἱ στάχτες του
βρίσκονται στὸ δοχεῖο τὸ ὁποῖο κρατᾶ.325 Ὁ θρῆνος αὐτὸς ἔχει ὅλα
Γιὰ τὸ τέχνασμα ἑνὸς ἠθοποιοῦ ὁ ὁποῖος κρατᾶ ἀληθινὴ τέφρα σὲ μιὰ θεατρικὴ
παράσταση ἡ ὁποία μὲ τὴν σειρά της παριστᾶ ἕνα ψεῦδος, τοῦ Ὀρέστη, βλ. M.
Ringer Electra and the empty urn. Metatheater and role playing in Sophocles
(Chapelhill and London 1998).
325
Αὐτὸ ποὺ δὲν γίνεται σαφὲς ἀπὸ τὸ κείμενο εἶναι ἀπὸ ποιὸν στίχο καὶ μετὰ ὁ
Ὀρέστης γνωρίζει ὅτι ἡ γυναῖκα ποὺ ἔχει ἀπέναντι του εἶναι ἡ Ἠλέκτρα. Ἀπὸ τὴν
μιὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει ἀμέσως τὴν ταυτότητά του ἀκόμη καὶ ὅταν
βεβαιωθεῖ ὅτι ἀπέναντι του βρίσκεται ἡ Ἠλέκτρα, ἀπὸ φόβο μήπως αὐτὴ δὲν
μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὴν χαρά της τὴν ὥρα ποὺ ἀκούγονται καὶ ἀπὸ
ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ σταθοῦν ἐμπόδιο στὸ σχέδιό του. Ὡστόσο θὰ
πρέπει νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ Ἠλέκτρα εἶναι ντυμένη φτωχικά, ἔτσι ποὺ τὰ ροῦχα
της δὲν προδίδουν τὴν καταγωγή της, κι ἔτσι ἡ ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ
324

117

τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀναγνωρίζουμε στὸ μυρολόι ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα ὣς σήμερα.326 Ἀπὸ τὴν ἀποστροφὴ στὸν νεκρὸ στὴν
ἀρχή, στρέφεται στὴν ζωὴ τοῦ νεκροῦ καὶ στὴν τωρινή του
κατάσταση, στὶς παλιὲς ἐλπίδες καὶ τὴν τωρινὴ ἀπελπισία, τὸ
ταξίδι του στὸν Ἅδη καὶ τὴν ἀπόγνωση αὐτῶν ποὺ μένουν πίσω.
Τὸ

κείμενο

ἔχει

ἐδῶ

ἐντονότατη

σκηνικὴ

δράση

ἐνσωματωμένη. Ἡ Ἠλέκτρα παίρνει τὴν ὑδρία, τὴν ὁποία ὁ Ὀρέστης
θὰ ἐπιδιώξει νὰ τῆς ἀποσπάσει ἀμέσως πρὶν τὴν ἀναγνώριση. Τῆς
ἐκφράζει τὴν συμπόνια του καὶ τῆς ζητᾶ νὰ ἀφήσει τοὺς θρήνους,
ἀφοῦ τὸ δοχεῖο ποὺ κρατᾶ δὲν ἔχει τὴν στάχτη τοῦ Ὀρέστη. Τῆς
δείχνει τὸ σημάδι τοῦ πατέρα τους,327 (ἀκόμα ἕνα μοτίβο ποὺ
ἐπιβιώνει

διαχρονικὰ

στὴν

ἑλληνικὴ

παράδοση)328

καὶ

ἀγκαλιάζονται δακρυσμένοι.329 Ἀκολουθεῖ τὸ «μέλος ἀπὸ σκηνῆς»,
ὅπου ἡ συγκίνηση ἀρχίζει σιγά-σιγὰ νὰ ἀναμειγνύεται μὲ τὴν
ἐπιστροφὴ στὸν σχεδιασμὸ τῆς ἐκδίκησης. Ἡ κατάσταση δὲν
ἐπιτρέπει νὰ ἀφεθοῦν στὴν χαρά τους, ἀφοῦ ὁ Ὀρέστης ἐξακολουθεῖ
νὰ ἀνησυχεῖ μήπως ἡ Ἠλέκτρα δὲν μπορεῖ νὰ κρύψει τὴν χαρὰ
μπροστὰ στὴν μητέρα τους καὶ ἔτσι προδοθεῖ τὸ σχέδιό τους. Ἡ
Ἠλέκτρα ἀπαντᾶ ὅτι ὁ πόνος ἔχει ἀφήσει βαθειὰ τὰ σημάδια στὸ
πρόσωπό της καὶ θὰ κλαίει ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀπὸ τὴν χαρά της, λοιπὸν
δὲν πρέπει νὰ ἀνησυχεῖ ὅτι θὰ προδοθεῖ.
Ὁ Παιδαγωγὸς τοὺς ἐπαναφέρει στὸ σχέδιο ποὺ ἔχουν
ἀμελήσει, μὲ ὕφος ἐπίπληξης, λέγοντας πὼς ἡ ὥρα δὲν εἶναι
κατάλληλη γιὰ χαρές. Κι ὅμως ἡ ὥρα εἶναι ἡ πιὸ κατάλληλη γιὰ
χαρές,

ἀφοῦ

τώρα

Ὀρέστης

ἐπέστρεψε

καὶ

Ἠλέκτρα

συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ γέρος αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ ὑπῆρξε πιστὸς
Ὀρέστη δὲν μπορεῖ νὰ συμβαίνει νωρίτερα ἀπὸ τὸν θρῆνο, μετὰ τὸν στίχο 1125.
Kells Electra 1123.
326
Γιὰ τὸν θρῆνο τῆς Ἠλέκτρας σὲ σχέση μὲ τὰ διαχρονικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
θρήνου στὴν παράδοσή μας βλ. Alexiou Ritual 165.
327
Ὁ Σοφοκλῆς ἐνδεχομένως συνειδητὰ προσπερνᾶ συνοπτικὰ (σὲ σχέση γιὰ
παράδειγμα μὲ τοὺς ἑξηνταέξι στίχους τοῦ Αἰσχύλου (Χοηφ. 168-234) τὸ σημεῖο
αὐτὸ τῆς ἀναγνώρισης, ἀκριβῶς διότι ἔχει τὸν χαρακτῆρα τοῦ κλισέ.
328
Τὰ παραδείγματα ἀπὸ τραγούδια γιὰ ξενιτεμένους ἐκτείνονται ἀπὸ τὴν
Ὀδύσσεια ὣς τὸν Ἐρωτόκριτο καὶ τὸ Δημοτικὸ τραγούδι. Βλ. Sultan Exile 84κἑ.
329
Ὁ Whitman Εὐριπίδης 29 θεωρεῖ πὼς ἡ σκηνὴ αὐτὴ ἀποτέλεσε πρότυπο γιὰ τὴν
ἀντίστοιχη σκηνὴ τῆς ἀναγνώρισης στὴν Εὐρ.Ἰ.Α. τὴν ὁποίαν θαύμαζε ὁ
Ἀριστοτέλης.

118

μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἀγαμέμνονα, αὐτὸς στὸν ὁποῖο παρέδωσε τὸν
Ὀρέστη γιὰ νὰ τὸν σώσει. Παραμένουμε στὸ ἴδιο δραματικὸ παιχνίδι
μὲ τὸν χρόνο. Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ ἦθος τῆς Ἠλέκτρας
ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἐκτίμηση αὐτῆς τῆς μακρᾶς ἀναμονῆς, τῆς
ἔκτασης τοῦ χρόνου. Ἐδῶ συναντιοῦνται γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ
παρελθὸν
τελευταίων

τῆς

δυστυχίας,
εὐτυχισμένων

τὸ

πιὸ

ἀπόμακρο

ἀναμνήσεων

παρελθὸν

οἰκογένειας

τῶν
ποὺ

ἐκπροσωποῦν ὁ Ὀρέστης καὶ ὁ Παιδαγωγός, τὸ μέλλον, τὸ ὁποῖο
φαίνεται νὰ μπορεῖ πιὰ νὰ δικαιώσει τὶς ἐλπίδες τῆς Ἠλέκτρας, καὶ
τὸ ἀμείλικτο, ἀνυπόμονο παρόν, ποὺ δὲν ἐπιτρέπει στὰ ἀδέρφια νὰ
χάνουν οὔτε λεπτὸ τώρα ποὺ συναντήθηκαν μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια.
Προσεύχονται,

καὶ

ἡ δράση παγώνει

γιὰ λίγο μὲ

τὴν

παρεμβολὴ τοῦ τελευταίου Στασίμου. Ὁ Χορὸς ἀναγνωρίζει θεϊκὴ
καθοδήγηση τῆς πράξης330 καὶ περιμένει νὰ συντελεστεῖ ἡ ἐκδίκηση
τὴν ὁποία τόσον καιρὸ περίμεναν. Ἔχουμε φτάσει στὸν στίχο
1397,331 καὶ μᾶς μένουν πιὰ μόνον οἱ τελευταῖοι ἑκατὸ στίχοι γιὰ
τὴν πράξη ποὺ προετοιμάζεται σὲ ὅλο τὸ ἔργο. Ἡ Ἠλέκτρα
παραμονεύει μήπως ἔρθει ὁ Αἴγισθος, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Ὀρέστης
σκοτώνει τὴν Κλυταιμνήστρα. Ἀκούγεται ἀπὸ μέσα στὸ παλάτι ἡ
φωνὴ τῆς Κλυταιμνήστρας: «σπίτι ἔρημο ἀπὸ φίλους, σπίτι γεμᾶτο
φονιάδες» (1404-5). Προσπαθεῖ νὰ δημιουργήσει ἐνοχὲς στὸν
Ὀρέστη, θυμίζοντας τὴν σχέση ποὺ τοὺς συνδέει: «παιδί μου, παιδί
Δὲν ἔχουμε χρησιμοποιήσει τὴν συμπαράσταση τοῦ Χοροῦ ὡς ἀποφασιστικὸ
ἐπιχείρημα. Ὁ χαρακτηρισμὸς τοῦ Χοροῦ ὡς φερέφωνου τῶν ἀπόψεων τοῦ ποιητῆ
ὑπάρχει ἤδη στὸ Σ.Εὐρ.Μηδ.823· ὁ χαρακτηρισμός του ὡς «ἰδεώδους θεατῆ»
ἀνάγεται στὸν Schlegel. Ὡστόσο ἡ ἐξέταση τοῦ ρόλου ποὺ διαδραματίζει
συγκεκριμένα σὲ κάθε τραγωδία ὁ Χορὸς δὲν προσφέρει ἔρεισμα σὲ τέτοιου
εἴδους γενικεύσεις. Ὁ Χορὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνας πάρα πολὺ ἀφελῆς ἢ βραδύνους
θεατής, ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση (βλ. γιὰ παράδειγμα τὸν Χορὸ σὲ Σοφ.Τραχ.
καὶ Αἰσχ.Ἀγ.). Ἡ ἄποψη τοῦ Vernant Μῦθος Α' 18, 30 ὅτι ὁ Χορὸς ἐκφράζει τὰ
συναισθήματα τῶν θεατῶν ἔχει παρατηρηθεῖ (J. Gould ‘Tragedy and the collective
experience’ στὸ Silk Tragedy 220) ὅτι παραγνωρίζει πώς, μὲ δύο μονάχα
ἐξαιρέσεις στὶς σωζώμενες τραγωδίες (τὸν Αἴαντα καὶ Φιλοκτήτη), ὁ Χορὸς
ἀπαρτίζεται ὄχι ἀπὸ ἐνήλικες ἄρρενες ὁπλίτες ἀλλὰ ἀπὸ γέρους, γυναῖκες,
δούλους, ξένους καὶ συνδυασμοὺς μεταξὺ τῶν παραπάνω ποὺ παράγουν διπλῆ καὶ
τριπλῆ ἀποστασιοποίηση ἀπὸ τοὺς πολῖτες. Οἱ ἐκτιμήσεις τοῦ Χοροῦ πρέπει νὰ
λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν ἀλλὰ δὲν ἐπέχουν θέση αὐθεντικῆς ἐκφράσεως τῆς
ἀλήθειας τῆς τραγωδίας.
331
Ὁ σημερινὸς θεατὴς μπορεῖ νὰ κοιτάζει τὸ ρολόι του. Δὲν θὰ πρέπει νὰ
θεωρήσουμε ἀπίθανο γιὰ ἕνα κοινὸ τόσο ἔμπειρο θεατρικὰ τὸ νὰ μπορεῖ νὰ
διαισθάνεται καὶ χρονικὰ πότε τὸ δρᾶμα βαίνει πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση.
330

119

μου, λυπήσου αὐτὴν ποὺ σὲ γέννησε» (1411). Ἡ προσπάθεια τῆς
Κλυταιμνήστρας νὰ ξαναγίνει μάνα τὴν τελευταία στιγμὴ γιὰ νὰ
γλιτώσει τὸν φόνο εἶναι ἀπὸ τὰ σταθερὰ καὶ πολὺ ἰσχυρὰ κομμάτια
τοῦ μύθου, τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται καὶ στὴν ἀντίστοιχη σκηνὴ τῆς
Ὀρέστειας.332 Ὁ Ὀρέστης δὲν θὰ τὴν λυπηθεῖ ὅμως, καὶ ἡ Ἠλέκτρα
ἀπαντᾶ ὅτι ἐκείνη δὲν λυπήθηκε κανέναν, οὔτε τὸν Ἀγαμέμνονα
οὔτε τὸν Ὀρέστη, καὶ φωνάζει νὰ τὴν χτυπήσει καὶ πάλι, δεύτερη
φορά.333

Μετὰ

ἀπὸ

χρόνια

σφετερισμοῦ

τῆς

ἐξουσίας,

τὰ

φαντάσματα τῶν νεκρῶν ἐπιστρέφουν καὶ παίρνουν ἐκδίκηση:
«Πιάνουν οἱ κατάρες. Ζοῦν ἐκεῖνοι ποὺ κείτονται κάτω ἀπ' τὴν γῆ·
τὸ αἷμα τῶν φονιάδων τὸ παίρνουν πίσω οἱ πεθαμένοι» (1419-20).
Ὅταν ὁ Ὀρέστης λέει πὼς ὅλα πᾶνε καλά, ἂν ὁ Ἀπόλλων
χρησμοδότησε σωστά (εἰ καλῶς ἐθέσπισεν 1425),334 ἀπουσιάζει τὸ
στοιχεῖο τῆς ἀλαζονείας ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς ἐχθρούς του. Ἡ
Κλυταιμνήστρα καὶ ὁ Αἴγισθος μᾶς καταπλήσσουν μὲ τὴν βάρβαρη
χαρὰ μὲ τὴν ὁποία ἀντιδροῦν κάθε φορὰ στὰ δυσάρεστα νέα. Ἐδῶ ὁ
Σοφοκλῆς παραμένει πιστὸς μαθητὴς τοῦ Αἰσχύλου.335 Αὐτὸ ποὺ
διαφοροποιεῖ ἠθικὰ τοὺς φονιάδες στὴν Ὀρέστεια, τὸν Ὀρέστη ἀπὸ
τὴν Κλυταιμνήστρα, εἶναι ἡ σκηνικὴ παρουσίαση τῆς στιγμῆς μετὰ
τὸν

φόνο.336

Κλυταιμνήστρα,

παρότι

ἔχει

καὶ

ἐκεῖ

τοὺς

ὑπερασπιστές της, κομπάζει κρατώντας τὸν φονικὸ πέλεκυ καὶ
χαίρεται «σὰν τὴν πρωινὴ δροσιὰ» τὶς σταγόνες τοῦ αἵματος
(Ἀγ.1389), ἐνῶ ὁ Ὀρέστης (Χοηφ.1034-6), διστακτικὸς γιὰ τὴν
πράξη του, ἀπολογεῖται κρατώντας τὸ κλαδὶ καὶ τὸ στεφάνι ποὺ θὰ
ὁδηγήσει τὴν δράση στοὺς Δελφούς.
Ὁ Αἴγισθος καταφθάνει χαρούμενος (1432), ὅπως ταιριάζει
στὴν πιὸ ἀνατριχιαστικὰ εἰρωνικὴ σκηνὴ τοῦ ἔργου. Ὅπως θὰ
Βλ. καὶ Αἰσχ.Χοηφ.896-8 μὲ τὸ σχόλιο τοῦ A.F. Garvie Aeschylus Choephoroi,
with new introduction and commentary (Oxford 1986) γιὰ περισσότερα
παράλληλα.
333
Ἢ μὲ διπλῆ δύναμη, ὅπως μεταφράζει ὁ Lloyd-Jones.
334
Τὸ «εἰ» δίνει ἕνα ἀκόμη ἔρεισμα γιὰ νὰ εἰπωθεῖ πὼς ὁ χρησμὸς τοῦ Ἀπόλλωνος
δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ λύσει τὸ ἐρώτημα ἂν εἶναι δίκαιη ἢ ὄχι ἡ μητροκτονία.
Διαφορετικὰ σὲ Jebb Electra 1425σημ. καὶ Stevens Sophocles 113.
335
«Παρ'Αἰσχύλῳ δὲ τὴν τραγῳδίαν ἔμαθε». Βλ. Σοφ.Βίος 20.
336
Taplin Stagecraft 358· Taplin Ἀρχαία 196κἑ.· Sommerstein Aeschylean 222.
332

120

δοῦμε, χαμογελᾶ γνωρίζοντας τὰ νέα γιὰ τὸν θάνατο τοῦ Ὀρέστη.
Τὰ ἐπαναλαμβάνει ἡ Ἠλέκτρα, πρὸς μεγάλη του χαρά. Βεβαίως
χαίρεται καλύτερα ὅποιος χαίρεται τελευταῖος, καὶ ἡ Ἠλέκτρα
ξέρει περισσότερα ἀπ' ὅσα νομίζει ὁ Αἴγισθος. Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε
τὴν προηγούμενη φράση τοῦ Ὀρέστη, ἀρκεῖ νὰ τὴν συγκρίνουμε μὲ
τὰ πρῶτα λόγια ποὺ ἀναφωνεῖ ὁ Αἴγισθος:
Σιωπὴ προστάζω, κι ἀνοῖξτε διάπλατα τὶς θύρες στοὺς Μυκηναίους καὶ
τοὺς Ἀργείους, ὅλοι νὰ δοῦν, κι ἂν κάποιος πρὶν ἐπαίρονταν γι' αὐτὸν μ'
ἐλπίδες κούφιες, τώρα βλέποντας τὸν νεκρὸ νὰ μάθει νὰ δέχεται τὸν
χαλινό μου καὶ νὰ μὴ βάλει μυαλὸ μὲ τὴν βία τιμωρημένος ἀπὸ μένα
(1458-63).337

Δὲν τοῦ δίνεται καὶ πάλι, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὸ ἐλαφρυντικὸ ποὺ
εἶχε δώσει ὁ Αἰσχύλος. Τὰ Θυέστεια Δεῖπνα δὲν ἀναφέρονται,338
ὅπως νωρίτερα δὲν ἀναφέρθηκαν ἡ Κασσάνδρα ἢ τὸ δίλημμα τοῦ
Ἀγαμέμνονος. Τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Αἴγισθος ζητᾶ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ
μιλήσει πρὶν νὰ τὸν θανατώσουν (1482) ἡ Ἠλέκτρα φωνάζει στὸν
Ὀρέστη νὰ τὸν θανατώσει χωρὶς νὰ τοῦ ἐπιτρέψει νὰ μιλήσει. Δὲν
ξέρουμε τί θὰ ἔλεγε ὁ Αἴγισθος ἀλλὰ ξέρουμε ὅτι ὁ Σοφοκλῆς δὲν
τοῦ ἔδωσε φωνὴ γιὰ νὰ μᾶς τὸ πεῖ. Ὑπάρχει ἕνα μεγάλο καὶ
διαθέσιμο ἐλαφρυντικὸ τὸ ὁποῖο καταπνίγει ἡ ἴδια ἡ Ἠλέκτρα. Σὲ
ὅλες τὶς περιπτώσεις, ὁ Σοφοκλῆς ἔχει ἀφαιρέσει τὰ στοιχεῖα τὰ
ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ ἰσορροπήσουν τὴν πλάστιγγα.
Ἡ ἐπιμονὴ τῆς βιβλιογραφίας στὴν ἄποψη ὅτι τὰ ἔργα εἶναι
πάντοτε καὶ παντοῦ αἰνίγματα339 καὶ στὸ ὅτι καλοὶ καὶ κακοὶ
Τὰ λόγια αὐτὰ μᾶς βοηθοῦν νὰ κατανοήσουμε τὴν παρατήρηση τοῦ
Ἀριστοτ.Ποιητ.1453a35-9 ὅτι μόνο σὲ κωμωδία ὁ Ὀρέστης δὲν θὰ σκότωνε τὸν
Αἴγισθο. Ἡ ἐχθρότητά τους ἀνακαλεῖται ὡς παροιμιώδης. Ἰ. Συκουτρῆς
Ἀριστοτέλους Περὶ Ποιητικῆς. Μετάφρασις ὑπὸ Σίμου Μενάρδου. Εἰσαγωγή,
κείμενον καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰωάννου Συκουτρῆ (Ἀθήνα 1991) 110.
338
Ὁ Αἰσχύλος ἀντιθέτως δίνει μιὰ πολὺ λεπτομερῆ περιγραφὴ τῆς φρίκης διὰ
στόματος Κασσάνδρας (Αἰσχ.Ἀγ.1219) αὐτοῦ ποὺ ὁ Vernant Μῦθος Α' 170
ὀνομάζει μιὰ «οἰκιακὴ ἀνθρωποφαγία». Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ δραματουργικὴ
σημασία τῆς σιωπῆς τῆς Κλυταιμνήστρας στὶς Αἰσχ.Χοηφ.918, ὅπου ἡ συζήτηση
περιορίζεται στὴν μοιχεία καὶ δὲν ἐπεκτείνεται στὴν θυσία τῆς Ἰφιγένειας
ἀκριβῶς γιὰ νὰ ὑποβληθεῖ ἡ διάθεση ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν δικαίωση τοῦ Ὀρέστη.
Βλ. Garvie Choephoroi 918 σημ.
339
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς τραγωδίας ἀκολουθεῖ συχνὰ τὸ δόγμα τοῦ Γκαῖτε ὅπως
διατυπώνεται στὸ γράμμα στὸν Müller: «ὅ,τι εἶναι τραγικὸ βασίζεται σὲ μιὰ
ἀσυμφιλίωτη ἀντίθεση. Μόλις ἡ συμφιλίωση προκύψει ἢ καταστεῖ δυνατὴ ἡ
τραγωδία ἐξαφανίζεται».
337

121

ὑπάρχουν στὸ μελόδραμα ἀλλὰ ὄχι στὴν τραγωδία, καθιστᾶ αὐτὴν
τὴν διαπίστωση μιὰ χρήσιμη προεργασία γιὰ νὰ ξεκινήσει ὁ
διάλογος. Δὲν εἶναι αὐτὸ ὅλο κι ὅλο τὸ ζήτημα στὴν Ἠλέκτρα ἀλλὰ
εἶναι χρήσιμο νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁ Σοφοκλῆς δὲν διστάζει
καθόλου νὰ χρησιμοποιήσει ξεκάθαρες διαχωριστικὲς γραμμὲς ὅταν
τὸ

ἐπιθυμεῖ,

καὶ

λογοτεχνικὸς

πλοῦτος

δὲν

ταυτίζεται

ἀναγκαστικὰ μὲ τὴν ἀμφισημία ἢ πολυσημία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Ὁ
Αἴγισθος, ἐπὶ τοῦ προκειμένου, εἶναι ἁπλῶς τύραννος, καὶ ἡ
ἐντύπωση αὐτὴ δὲν ἀπαλύνεται ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία του νὰ κλάψει
τώρα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τὸν ἐκλιπόντα Ὀρέστη.
Ξεσκεπάζει τὸ ὕφασμα ποὺ θὰ ἀποκάλυπτε τὸ πρόσωπο τοῦ
Ὀρέστη καὶ βλέπει τὴν Κλυταιμνήστρα, ὁπότε καταλαβαίνει τὶ ἔχει
συμβεῖ. Σὲ μιὰ στιγμὴ δισταγμοῦ τοῦ Ὀρέστη ἡ Ἠλέκτρα ἐπεμβαίνει
γιὰ νὰ ζητήσει νὰ τὸν σκοτώσει χωρὶς καθυστέρηση, καὶ ὁ Ὀρέστης
τὸν μεταφέρει γιὰ νὰ πεθάνει ἐκεῖ ὅπου σκότωσε κι ἐκεῖνος τὸν
Ἀγαμέμνονα. Ἐδῶ καλοῦνται οἱ μελετητὲς νὰ συμπυκνώσουν ὅλα
ὅσα ὁ Σοφοκλῆς ἐπέλεξε νὰ ἀποκλείσει ἀπὸ τὸν δραματικὸ χρόνο,
τὸ κυνήγι τοῦ Ὀρέστη ἀπὸ τὶς Ἐρινύες.
Εἴδαμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ βασικὴ ἀνησυχία τῆς κριτικῆς
σχετίζεται μὲ τὸ πόσο τὸ ἔργο μᾶς παροτρύνει ἢ ὄχι νὰ σταθοῦμε
στὴν ἀποδοκιμασία τοῦ φόνου. Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔχει παίξει σημαντικὸ
ρόλο στὸ παράπονο τῶν σχολιαστῶν ὅτι

ὁ Σοφοκλῆς δὲν

καταδικάζει ἀρκετὰ τὸν φόνο τῆς Κλυταιμνήστρας εἶναι ἡ σύγκριση
μὲ τὴν Ὀρέστεια τοῦ Αἰσχύλου. Πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ ἱστορία
ποὺ μᾶς σώζεται καὶ ἀπὸ τοὺς τρεῖς τραγικούς καὶ ἔτσι εἶναι
δύσκολο νὰ ἀποφύγει κανεὶς τὴν σύγκριση.340 Ἡ σύγκριση ὅμως
αὐτὴ χρειάζεται προσοχή. Ὡς γνωστόν, τὸ κυνήγι τοῦ Ὀρέστη ἀπὸ
τὶς Ἐρινύες καὶ ἡ ἀποκατάστασή του στὸ τέλος καταλαμβάνει στὸν
Αἰσχύλο ἕνα ὁλόκληρο ἔργο, τὶς Εὐμενίδες, ἢ στὸν Εὐριπίδη τὸν
Ὀρέστη, ἐνῶ ὁ Σοφοκλῆς σιωπᾶ σὲ σχέση μὲ ὅλα τὰ γεγονότα τὰ
P. Burian ‘Myth into Muthos: the shaping of tragic plot’ στὸ Easterling
Companion 180. Γιὰ τοὺς κινδύνους τῆς ὑπερβολικῆς ἑρμηνείας ποὺ δημιουργεῖ
αὐτὴ ἡ δυνατότητα ἀντιπαραβολῆς βλ. Blundell Helping 179.
340

122

ὁποῖα ἀκολουθοῦν τὸν φόνο. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ341 ὅτι ὁ Αἰσχύλος
γράφοντας τριλογίες εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ θέματα
τὰ ὁποῖα λόγῳ χώρου ὁ Σοφοκλῆς θὰ ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ
ἀποκλείσει. Θεωροῦμε σὲ αὐτὴν τὴν ἀνάγνωση ὅτι ὁ Σοφοκλῆς θὰ
εἶχε τὴν στοιχειώδη τεχνικὴ δεξιότητα νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς
τεχνικοὺς περιορισμοὺς καὶ νὰ συμπεριλάβει ἢ ὄχι ἕνα γεγονὸς
σημαντικὸ σὰν τὴν τιμωρία τοῦ Ὀρέστη ἀνάλογα μὲ τὴν ἄποψή του.
Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν σιωπᾶ διότι θεωρεῖ αὐτονόητο ὅτι οἱ θεατὲς
θὰ συνεχίσουν τὴν ἱστορία μὲ τὸ μυαλό τους ἢ διότι ἐπέλεξε νὰ τὸ
ἀποκλείσει. Οἱ σχολιαστὲς οἱ ὁποῖοι θεωροῦν πὼς ὁ Σοφοκλῆς δὲν
καταδικάζει μὲ ἀρκετὴ ὀξύτητα τὴν μητροκτονία στὸ τέλος,
ἀναζητοῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ τοὺς λείπουν στὸν Αἰσχύλο καὶ τὰ
συμπληρώνουν

ἀπὸ

ἐκεῖ.342

ἄποψη

αὐτὴ

ἠχεῖ

ἐξαιρετικὰ

προβληματικὴ καὶ θὰ ἀπουσίαζε ἀπὸ τὴν ἀνάλυσή μας ἂν δὲν τὴν
προσυπέγραφαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐπιφανεῖς σχολιαστές.343 Τὸ νὰ
προσθέσουμε τὴν συνέχεια, ὅπως τὴν ξέρουμε ἀπὸ τὸν Αἰσχύλο,
θυμίζει τὸ διαβόητο ἐρώτημα «πόσα παιδιὰ εἶχε ἡ Λαίδη Μάκβεθ».
Μὲ ἄλλα λόγια, δὲν ἔχει νόημα νὰ θέτουμε ἐρωτήματα γιὰ ὅσα δὲν
συμβαίνουν ἐντὸς τοῦ δραματικοῦ χρόνου. Δὲν πρόκειται γιὰ τὸ ἂν
μποροῦμε

νὰ

ἀποδίδουμε

ψυχολογία

στοὺς

ἥρωες,

συζητήσαμε στὴν Εἰσαγωγή· πρόκειται γιὰ τὸ ἂν

ὅπως

ἔχουμε τὸ

δικαίωμα νὰ ἐπεκτείνουμε τὴν πλοκὴ καὶ τὶς πράξεις τῶν ἡρώων
πέρα τοῦ ἔργου. Οἱ χαρακτῆρες δὲν ζοῦν μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς
αὐλαίας· τελειώνοντας ἡ τραγωδία τελειώνουν καὶ τὰ διαθέσιμα
στοιχεῖα γιὰ τὴν ἑρμηνεία. Ἡ κριτική μας πρέπει νὰ βασίζεται σὲ
αὐτὰ τὰ ὁποῖα ὁ ποιητὴς περιέλαβε στὴν πλοκή, ὄχι σὲ αὐτὰ τὰ
ὁποῖα

ἀπέκλεισε,

διαφορετικὰ

διατρέχουμε

τὸν

κίνδυνο

νὰ

κατασκευάζουμε ἔργα κατὰ βούληση. Ἂς προσθέσουμε σ' αὐτὸ ὅτι ἡ
Ὀρέστεια ἔχει παρουσιαστεῖ στὸ κοινὸ περίπου τέσσερεις δεκαετίες
Blundell Helping 179.
«ὁ Σοφοκλῆς ἀφήνει τοὺς θεατὲς νὰ βγάλουν τὰ συμπεράσματά τους ἀπὸ τὴν
Ὀρέστεια». G.D. Thomson Aeschylus and Athens: a study in the social origins of
drama (London 1941) 359.
343
Γιὰ παράδειγμα ὁ Winnington-Ingram Sophocles 238, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι
δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν Ἠλέκτρα χωρὶς τὸν Αἰσχύλο.
341
342

123

νωρίτερα, οἱ θεατὲς λοιπὸν κάθε ἄλλο παρὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα
τῶν

σημερινῶν

φιλολόγων

νὰ

ἀντιπαραβάλουν

τὰ

κείμενα.

Μποροῦμε νὰ συγκρίνουμε σήμερα τὶς δύο ἐκδοχὲς γιὰ νὰ δοῦμε τὸν
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο διαφορετικοὶ ποιητὲς τῆς ἴδιας περίπου
περιόδου χειρίστηκαν τὸ ἴδιο δραματικὸ ὑλικό. Ὅμως οἱ θεατὲς
οὔτε μπορεῖ νὰ θυμοῦνταν τὰ ἔργα μὲ λεπτομέρειες γιὰ νὰ τὰ
ἀντιπαραβάλλουν, οὔτε, πολὺ περισσότερο, μπορεῖ νὰ συμπλήρωναν
ὅ,τι τοὺς ἔλειπε γιὰ τὴν ἑρμηνεία ἀπὸ περασμένα ἔργα.
Ὑπάρχει σὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα μία ρωγμή, ἡ ὁποία ἔχει
ἀποτελέσει

μιὰ

τελευταία

ἐλπίδα

τῆς

λεγόμενης

«εἰρωνικῆς

ἀνάγνωσης». Πρόκειται γιὰ τὸν στίχο 1498, ὅπου γίνεται ἀναφορὰ
στὰ «ὄντα καὶ μέλλοντα τῶν Πελοπιδῶν κακά». Ἂν ἀπουσιάζουν οἱ
Ἐρινύες, μὲ τὸν στίχο αὐτὸ δὲν ἀφηνόμαστε καὶ νὰ τὶς ξεχάσουμε,
ὑποστηρίζεται, ἀφοῦ τὰ «μέλλοντα κακά» ἐπαναφέρουν στὴν μνήμη
μας ὅσα τὸ ἔργο δὲν περιλαμβάνει.344 Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ δὲν εἶναι
καθόλου ἀσυνήθιστη γιὰ τὸν Σοφοκλῆ. Τόσο στὸν Φιλοκτήτη ὅσο
καὶ στὸν Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ τὸ εὐτυχὲς τέλος σκιάζεται ἀπὸ
ὑπαινικτικὲς ἀναφορὲς τὶς ὁποῖες ὁ τραγικὸς ποιητὴς τοποθετεῖ
στὸ κλείσιμο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι πόση βαρύτητα μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ
σὲ αὐτὴν τὴν ὑπονόμευση γιὰ τὴν συνολικὴ ἀνάγνωση.345 Ἡ ἐπιθυμία
νὰ διαβάσουμε ὁλόκληρες τὶς Εὐμενίδες σὲ αὐτοὺς τοὺς στίχους
ἔχει

δημιουργήσει

ὁλόκληρη φιλολογία· ὡστόσο

δὲν

εἴμαστε

ὑποχρεωμένοι νὰ διαβάσουμε τίποτε περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ
συναντοῦμε: ἕνα δυσοίωνο ὑπαινιγμό, καὶ ὄχι τὴν συμπύκνωση τοῦ
νοήματος τῆς τραγωδίας, τὸ ὁποῖο δὲν χώρεσε στὴν κανονικὴ
δράση.
«Εἰρωνικὴ ἀνάγνωση» θὰ πεῖ στὴν πραγματικότητα ἀνάγνωση
σὲ πεῖσμα τῆς βασικῆς ἐντύπωσης τῆς τραγωδίας· σημαίνει ὅτι
στὴν

μεταφορική

μας

πλάστιγγα,

γιὰ

τὴν

ὁποία

μιλούσαμε

Γιὰ κριτικὴ στὴν ἄποψη αὐτὴ βλ. Bowra Sophoclean 238. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ
πὼς ὁ στίχος δὲν μπορεῖ νὰ ἀναφέρεται στὶς Ἐρινύες διότι ὑπάρχει ἀναφορὰ εἰς
«τὴνδε τὴν στέγην», (Erbse 298, ἡ ἀναφορὰ στὸ Sommerstein Alternative 214,
ὑπ.75.) Ὡστόσο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ οἶκος θὰ δεῖ καὶ ἄλλα κακὰ δὲν σημαίνει ὅτι
αὐτὰ πρέπει ἀπαραιτήτως καὶ νὰ συμβοῦν μέσα στὸν οἶκον.
345
Winnington-Ingram Sophocles 227.
344

124

παραπάνω, κλέβουμε στὸ ζύγι. Ὁ θεατὴς καλεῖται νὰ ἀντιληφθεῖ,
σύμφωνα μὲ αὐτὴν τὴν ἄποψη, κάτι τὸ ὁποῖο κανεὶς δραματικὸς
χαρακτῆρας δὲν ἀντιλαμβάνεται. Ὅμως ὅποτε ἔχουμε μιὰ εἰρωνικὴ
κατάσταση στὸν Σοφοκλῆ, γιὰ παράδειγμα στὸν Αἴαντα ἢ στὸν
Οἰδίποδα Τύραννο, ὁ ἴδιος ὁ ἥρωας καταλαβαίνει στὸ τέλος τὶ ἔχει
συμβεῖ.346 Ποτὲ ἡ ἀλήθεια δὲν μένει ἐκκρεμὴς μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση
τῆς τραγωδίας. Ἡ «εἰρωνικὴ ἀνάγνωση» ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὸ κοινὸ νὰ
ἀποκομίσει μιὰ ἐντύπωση ποὺ ἴσως συμμεριζόταν ὁ Αἰσχύλος στὴν
Ὀρέστεια ἀλλὰ δὲν συμμερίζεται ὁ Σοφοκλῆς. Γι' αὐτὸ καὶ τὰ
τεκμήρια εἶναι κατὰ κανόνα ἐξωτερικά,347 ἐκτείνονται ἀπὸ τὸν
Ἡρόδοτο ὣς τὸν Αἰσχύλο ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ βασιστοῦν στὴν
Ἠλέκτρα τοῦ Σοφοκλῆ, διότι ἐκεῖ ἡ ἀντίθετη ἄποψη ἐκπροσωπεῖται
ἀπὸ χαρακτῆρες χωρὶς ἄλλο τυραννικούς.
Ὅταν στὴν ἀνάγνωση τῆς Ἰλιάδας ὑποστηρίξαμε ὅτι δὲν θὰ
πρέπει νὰ ὑπερισχύσει τὸ στατιστικὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἱκεσία τοῦ
Πριάμου εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐπιτυχὴς ἱκεσία τῆς Ἱλιάδας, αὐτὴ
ἀποτελοῦσε τὴν κατακλεῖδα τοῦ ἔπους. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὶς
ἐμβόλιμες σκηνὲς τῆς εἰρηνικῆς ζωῆς, ὅταν πρέπει νὰ ἐκτιμηθεῖ ἡ
ἔντασή τους σὲ σχέση μὲ τὸν πολεμικὸ περίγυρο, ἡ ἐκτίμηση εἶναι
ἀναπόφευκτα ὑποκειμενική. Ἂς ἀνακεφαλαιώσουμε ὅμως γιὰ νὰ
δοῦμε τὶ προσφέρει τὸ κείμενο. Ἡ Κλυταιμνήστρα διαθέτει δύο
εὐκαιρίες γιὰ νὰ δείξει τὸ ἀνθρώπινό της πρόσωπο. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ
στιγμὴ τῆς ἐκδήλωσης πόνου γιὰ τὸν Ὀρέστη, ἡ στιγμὴ ποὺ ὁ
(στρατηγὸς

τῆς

εἰρωνικῆς

ἀνάγνωσης)

Κὲλλς

ἀποκαλεῖ

μιὰ

«πελώρια ἀντιστροφὴ τοῦ κλίματος».348 Εἴδαμε ὅμως ὅτι ἐκεῖ ἡ
Κλυταιμνήστρα συμπιέζει μιὰ ἐκδήλωση λύπης - ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς,
μὲ νεκρὸ τὸν Ὀρέστη- ἀνάμεσα σὲ δημόσιες ἐπιδείξεις χαρᾶς, γιὰ
τὸν γιὸ ποὺ προσπάθησε νωρίτερα νὰ σκοτώσει. Ἡ δεύτερη εὐκαιρία
της εἶναι ἡ ἀναφορὰ στὴν θανάτωση τῆς Ἰφιγένειας. Εἴδαμε ὅτι ὁ
Ἀγαμέμνων δὲν διέθετε ἐπιλογὴ καὶ ὅτι ἡ κατηγορία τῆς Ἠλέκτρας
Τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ ἀναπτύσσει ὁ MacLeod Dolos 17· Stevens P.T. (1978)
‘Sophocles’ Electra: Doom or triumph’ G&R 25: 112.
347
Whitman Sophocles 159.
348
Kells Electra 7.
346

125

πὼς αὐτὸ δὲν ἐξηγεῖ γιατί ἡ Κλυταιμνήστρα παντρεύτηκε τὸν
Αἴγισθο καὶ προσπάθησε νὰ παραμερίσει τὰ παιδιά της ἔμεινε
ἀναπάντητη. Ἐκτιμῶ ὅτι καμμία ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς σκηνὲς δὲν ἔχει
τὸν ρόλο τῆς «Ἕκτορος καὶ Ἀνδρομάχης Ὁμιλίας».
Τὰ τελευταῖα λόγια του Χοροῦ δίνουν ἀκριβῶς τὸν τόνο ἑνὸς
τέλους (εὔγλωττα καταλήγοντας στὴν λέξη τελεωθέν, 1510).349
Ὅσοι θέλουν τὴν Ἠλέκτρα νοερὰ νὰ συνεχίζει καὶ νὰ καταδικάζει
τὸν Ὀρέστη ὅπως δὲν τὸν καταδίκασε μέσα στὴν κανονική της
διάρκεια, τονίζουν τὸν συμβατικὸ χαρακτῆρα τῶν καταληκτικῶν
στίχων ἀρκετῶν τραγωδιῶν.350 Πράγματι δὲν θὰ πρέπει ἡ σημασία
τῶν στίχων νὰ ὑπερτιμηθεῖ, ὡστόσο οἱ στίχοι αὐτοὶ δὲν θὰ πρέπει
ἐπίσης νὰ παραβλεφθοῦν.351 Ἡ κατακλεῖδα ἑνὸς ἔργου δὲν εἶναι τὸ
κατάλληλο σημεῖο γιὰ νὰ εἰσαγάγει κανεὶς νέα ἐρωτήματα.
Δείξαμε ὅτι ἡ μητροκτονία δὲν εἶναι πράξη ἠθικῶς ἀδιάφορη,
παρὰ τὴν ἠθικὴ τῆς ἀνταπόδοσης, στὴν ἀρχαιότητα. Ὅμως τὸ
κείμενο δὲν περιλαμβάνει τὸ κυνήγι τοῦ Ὀρέστη ἀπὸ τὶς Ἐρινύες,
καὶ μία πρὸς μία οἱ ἐπιλογὲς τοῦ ποιητῆ δείχνουν ὅτι τὰ πράγματα
παρουσιάζονται ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς Ἠλέκτρας, χωρὶς ἰδιαίτερη
κατανόηση γιὰ τὴν Κλυταιμνήστρα οὔτε, πολὺ περισσότερο, γιὰ τὸν
Αἴγισθο,

ποὺ

στεροῦνται

καὶ

οἱ

δύο

τὰ

παραδοσιακά

τους

ἐλαφρυντικά. Ὁ πυρῆνας τοῦ δραματικοῦ ἐνδιαφέροντος εἶναι ὅτι ἡ
ἐκδίκηση πρέπει νὰ γίνει, καὶ μᾶς δίνονται ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ
δικαιολογοῦν τὴν Ἠλέκτρα γι' αὐτό, παρότι ταυτοχρόνως ἡ ἡρωίδα
ὑποφέρει γιὰ τὸ ὅτι ἔχει μεταμορφωθεῖ στὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
εἶναι ἱκανὸς γιὰ μιὰ τέτοια πράξη. Αὐτὴ ἡ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸ τὶ
πρέπει νὰ πράξει καὶ τὸ τὶ εἴδους ἄνθρωπος πρέπει νὰ γίνει
προκειμένου νὰ τὸ πράξει εἶναι ἡ βασικὴ ἐστία τῆς δραματικῆς
ἔντασης. Ψάχνοντας γιὰ ἐλαφρυντικὰ γιὰ τὴν Κλυταιμνήστρα καὶ
γιὰ Ἐρινύες στὸ τέλος ψάχνουμε πρὸς τὴν λάθος κατεύθυνση. Ὁ
Μὲ δεδομένο ὅτι τὶς Χοηφόρους θὰ ἀκολουθοῦσε ἕνα ἄλλο ἔργο, δὲν θεωρῶ ὅτι
μᾶς βοηθᾶ τὸ ἐπιχείρημα (Jebb Electra xxxiii) ὅτι τελειώνουν μὲ ἐρώτηση ἐκεῖ ποὺ
ὁ Σοφοκλῆς τοποθετεῖ τὴν λέξη «τελεωθέν».
350
Johansen Elektra 29ὑπ.37.
351
Alexanderson Sophocles 97, στὴν ἀπάντησή του στὸν Johansen.
349

126

Σοφοκλῆς ἔχει ὑποβαθμίσει ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα αὐτῆς τῆς ἄποψης
καὶ δείχνει

πόσο δύσκολο

εἶναι γιὰ τὴν Ἠλέκτρα νὰ γίνει

ἐκδικήτρια, ἀκόμη καὶ ἂν ἔχει ὅλο τὸ δίκιο μὲ τὸ μέρος της. Ἔτσι,
ἡ ἐκδίκηση δικαιώνεται ἀλλὰ ἡ ἡρωίδα ἀπεχθάνεται τὸ εἶδος τοῦ
ἀνθρώπου στὸ ὁποῖο ἔχει μετατραπεῖ.

127

«Ταυτότητα εἶναι ἡ γνώμη ποὺ
ἔχουν σημαντικοὶ ἄλλοι γιὰ 'μένα»
William James

ΙΙΙ Οἰδίπους Τύραννος

Ὁ Οἰδίπους Τύραννος χαρακτηρίζεται ὡς πρὸς τὴν πρόσληψή του
ἀπὸ τὸ ἑξῆς παράδοξο: ἐνῶ ὑπάρχει ἰσχυρὸς θαυμασμὸς ποὺ ξεκινᾶ
ἤδη μὲ τὸν Ἀριστοτέλη γιὰ τὴν ἐξαιρετική του ποίοτητα, 352 ἡ δομή
του εἶναι τόσο ἀσυνήθιστη,353 ὥστε δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ὁμοφωνία
στοὺς μελετητές, ὄχι μόνο ὡς πρὸς τὶς ἀπόψεις - αὐτὸ εἶναι
ἀναμενόμενο - ἀλλὰ οὔτε κἂν ὡς πρὸς τὸ τί προσφέρεται στὸ
κείμενο πρὸς συζήτηση. Ἐντυπωσιάζεται κανεὶς ἀπὸ τὸ πόσο
ἑτερόκλητες εἶναι οἱ ἀναγνώσεις. Γιὰ νὰ σταθοῦμε μόνο σὲ ὅσες θὰ
ἀναφερθοῦν παρακάτω, προτείνονται ὡς ἑρμηνευτικὰ κλειδιὰ γιὰ
τὸν Οἰδίποδα Τύραννο ἡ μοῖρα, τὸ Οἰδίπόδειο Σύμπλεγμα, ὁ θεσμὸς
τοῦ Φαρμακοῦ, ἤ, τέλος, ἡ ταυτότητα. Στὴν τελευταία αὐτὴ
ἀνάγνωση θὰ σταθοῦμε περισσότερο, καθὼς εἶναι καὶ ἡ πιὸ γόνιμη,
κατὰ τὴν δική μας προσέγγιση, ἔστω μὲ κάποιες ἐπιφυλάξεις, ποὺ
θὰ συζητηθοῦν ἐν καιρῷ.
Ἡ μελέτη τοῦ δευτερογενοῦς ὑλικοῦ συνιστᾶ, ὅπως καὶ στὴν
περίπτωση τῆς Ἀντιγόνης, αὐτοτελὲς ἀντικείμενο μελέτης στὸ
Ἀριστοτ. Ποιητ. 1453a.
Ἴσως αὐτὸ νὰ ἐξηγεῖ καὶ τὸ γιατὶ ὁ Οἰδίπους Τύραννος ἔχει ἐμπνεύσει γενικὰ
μέτριους λογοτεχνικοὺς ἀπογόνους, ἀνάμεσα σὲ ὅσους προσπάθησαν νὰ τὸν
βελτιώσουν. Μόνο ὁ Γαλλικὸς Κλασικισμὸς ἔχει νὰ ἐπιδείξει δεκαεπτὰ Οἰδίποδες.
Βλ. P. Burian Tragedy adapted for stages and screens: the Renessance to the
present στὸ Easterling Companion 240, 246.
352
353

128

ὁποῖο δὲν θὰ ἐντρυφήσουμε. Οἱ δύο κομβικὲς στιγμές, ὡστόσο, στὴν
πρόσληψη τοῦ Οἰδίποδος εἶναι οἱ ἀναγνώσεις τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ
τοῦ Φρόυντ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Οἰδίπους εἶναι τὸ ἔργο μὲ τὸ ὁποῖο
ἐπανεμφανίστηκε στὴν σκηνὴ ἡ ἀρχαία τραγωδία στὴν Βιτσέντζα
τῆς Ἰταλίας τὸν Μάρτιο τοῦ 1585 ὀφείλεται στὸν Ἀριστοτέλη. Οἱ
λόγιοι τῆς Ἀκαδημίας τῆς Βιτσέντζας ἐπέλεξαν τὸν Οἰδίποδα
ἀκριβῶς χάρη στὴν προτίμηση τοῦ φιλοσόφου.354 Δεύτερη τομὴ
ἀποτέλεσε ἡ φροϋδικὴ ἀνάγνωση. Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀνάγνωση
ἀμφιλεγόμενη, τὸ οὐσιαστικὸ μέρος τῆς ὁποίας θὰ ἐξετάσουμε
παρακάτω. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν ἱστορία τῆς πρόσληψης τοῦ
Οἰδίποδος Τυράννου, ὅμως, ἡ στροφὴ τοῦ ἐνδιαφέροντος πρὸς τὸν
Οἰδίποδα τὸν 20ο αἰῶνα σχετίζεται μὲ τὰ γραπτὰ τοῦ Φρόυντ. Ὁ
19ος αἰῶνας εἶχε δείξει μεγαλύτερη προτίμηση στὴν ἱστορία τῆς
Ἀντιγόνης.355
Μαζὶ μὲ μιὰ ἐπιλεκτικὴ περιήγηση στὴν κριτική, ὅπου θὰ
προσπαθήσουμε νὰ ἐντοπίσουμε τὶς ἀδυναμίες κάποιων ἀπὸ τὶς
θεωρίες οἱ ὁποῖες ἔχουν προταθεῖ, θὰ ξεδιπλώνεται καὶ ἡ ἑρμηνεία
ποὺ προτείνουμε: ὁ Οἰδίπους, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὣς τὸ τέλος, ἐπιμένει
νὰ κοιτᾶ πρὸς τὴν πόλη τὴν ὥρα ποὺ οἱ περιστάσεις ἀπαιτοῦν νὰ
ἀντιμετωπίσει τὸν ἑαυτό του. Ἀνάμεσα στὸ «πονῶ γιὰ σᾶς, ὄχι γιὰ
μένα»

τοῦ

Προλόγου,

τὴν

ὑποτιθέμενη

σκευωρία

Κρέοντος-

Τειρεσία, τὴν προσφυγὴ στὸ μαντεῖο γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς
φῆμες ποὺ ἐξαπλώνονται στὴν πόλη καὶ τὸν φόβο γιὰ τὴν ταπεινὴ
καταγωγή, ὑπάρχει ἕνα συνδετικὸ νῆμα: ἡ ἔνταση ἀνάμεσα στὴν
γνώμη τῶν ἄλλων γιὰ τὸν Οἰδίποδα καὶ τὴν προσωπικὴ ἀλήθεια ποὺ
ὑποκρύπτουν τὰ τραύματα στὰ πόδια του.356 Ἡ ἀνάδυση τοῦ
P. Vidal-Naquet ‘ Ὁ Οἰδίπους στὴν Βιτσέντζα καὶ στὸ Παρίσι’ στὸ J.P. Vernant,
P. Vidal-Naquet Μῦθος τόμ. A. 265· Burian Tragedy 230.
355
Steiner Ἀντιγόνες 25. Ἐξάλλου σημαντικὸ ρόλο ἔπαιξε καὶ τὸ ὅτι τὸ θέμα τῆς
αἱμομειξίας ἦταν ἀπαγορευτικὸ γιὰ παράσταση στὰ θέατρα τοῦ 19ου αἰ., ὅπως
φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία μεταξὺ ὑπευθύνων τῆς ἐποχῆς. Βλ. F. Macintosh
‘Tragedy in performance: nineteenth- and twentieth –century productions’ τὸ κεφ.
‘Oedipus and the Edwardian summer’ στὸ Easterling Companion 295.
356
Ὑπάρχουν δύο περιθωριακὲς ἀναφορὲς -ἀπ' ὅσο μπόρεσα νὰ διαπιστώσω- στὴν
βιβλιογραφία στὴν ἀλλαγὴ ἑστίασης ἀπὸ τὴν πόλη πρὸς τὸν Οἰδίποδα στὸν
Οἰδίποδα Τύραννο: S. Halliwell, ‘Between public and private: tragedy and Athenian
experience of rhetoric’ στὸ Pelling Greek καὶ G.O. Hutchinson (1999) ‘Sophocles
and time’ στὸ Griffinn Sophocles 64, ὅπου διαπιστώνεται μὲν ἡ ἀλλαγὴ ἐστίασης
354

129

θέματος τῆς ταυτότητας δὲν συμβαίνει ἀπὸ τὴν ἀρχή. Θὰ
ὑποστηριχθεῖ πὼς ἡ πορεία τοῦ ἥρωος πρὸς τὴν ἐνδοσκόπηση
ἀποτελεῖ

τὸν

βασικὸ

δραματικὸ

ἄξονα,

καθὼς

Οἰδίπους

χρειάζεται νὰ πάψει νὰ σκέφτεται τὸν ἑαυτό του μὲ τὰ μάτια τῶν
ἄλλων, προκειμένου νὰ μπορέσει νὰ «δεῖ».
Ἂν ἔχει εἰπωθεῖ ὅτι ἡ ταυτότητα

μπορεῖ νὰ ὀριστεῖ ὡς ἡ

γνώμη ποὺ ἔχουν «σημαντικοὶ ἄλλοι» γιὰ μένα,357 τὸ ἐρώτημα ποὺ
ἀναδύεται εἶναι τελικὰ ἐνώπιον τίνος ὑπάρχει κανείς, σὲ σχέση μὲ
ποιὸν κατανοεῖται ἡ ταυτότητα. Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι στὴν
νεωτερικότητα οἱ πιὸ ἐξωτερικοὶ ὁρισμοὶ τῆς ταυτότητας χάνουν
ἔδαφος σὲ σχέση μὲ πιὸ ἐσωτερικούς: τὸ Καρτεσιανὸ Ἐγώ, τὸ Ἐγὼ
τῆς ψυχανάλυσης, τὸ Ἐγὼ τοῦ αὐτοβιογραφούμενου.358 Ὁ Βερνὰν359
ἔχει γράψει πὼς στὴν ἀρχαιότητα «ἡ ταυτότητα ἑνὸς ἀτόμου
συμπίπτει μὲ τὴν κοινωνική του ἀποτίμηση: ἀπὸ τὴν γελοιοποιήση
ὣς τὸ ἐγκώμιο, ἀπὸ τὴν περιφρόνηση ὣς τὸν θαυμασμό». Ὅμως τί
συμβαίνει τότε μὲ τὸν Οἰδίποδα Τύραννο, ὅπου ὁ θαυμασμὸς ὅλων,
ὅπως καὶ κάθε ἐκδήλωση αὐτάρκειας καὶ ὑπερηφάνειας ἀπὸ τὸν
ἴδιο, ἔχουν μόνο εἰρωνικὴ λειτουργία, καὶ ὁ ἥρωας παύει νὰ
πλανᾶται ὅταν παύει νὰ σκέφτεται τὸ τὶ βλέπουν οἱ ἄλλοι; Τὸ
ἐρώτημα σχετίζεται τόσο μὲ τὴν ὕπαρξη ἢ μὴ μιᾶς «πραγματικῆς»
ταυτότητας σὲ ἀντίθεση πρὸς τὶς «ψευδεῖς» ταυτότητες ὅσο καὶ μὲ
τὴν σχέση ταυτότητας καὶ εὐθύνης. Παρότι ὁ στόχος μας θὰ εἶναι
πρωτίστως μιὰ ἑρμηνευτικὴ πρόταση γιὰ τὸν Οἰδίποδα Τύραννο, θὰ
ἀποτολμηθοῦν κάποιες νύξεις γιὰ τὴν πιθανὴ χρησιμότητα τῆς
τραγωδίας σὲ αὐτὸν τὸν προβληματισμό.
ἀλλὰ θεωρεῖται πὼς πρόκειται γιὰ ἀλλαγὴ ἀπὸ τὶς δημόσιες ἔγνοιες πρὸς τὴν
ἐγωκεντρικὴ τυραννία.
357
Ὁ ὀρισμὸς εἶναι τοῦ φιλοσόφου William James. Ἀναφέρεται στὸ H. Hollis Models
of Man. Philosophical thoughts on social action ( Cambridge 1977) 93.
358
Ἡ διαφορὰ σημειώνεται καὶ μὲ τὴν στροφὴ πρὸς τὴν ψυχολογία στὶς πλοκὲς
τῆς γαλλικῆς λογοτεχνίας τοῦ 18ου αἰῶνος. Ἤδη ὅμως ἡ ἐποχὴ τῶν Πασκάλ καὶ
Μονταὶν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν στροφὴ πρὸς πιὸ ἐσωτερικὰ κριτήρια σὲ σχέση
μὲ τὸν ὀρισμὸ τῆς ταυτότητας. Βλ.T. Cave Fictional identities, στὸ H. Harris (ed.)
Identity, Essays based on Herbert Spencer Lectures given in the university of
Oxford (Oxford 1995) 104-5, παρ' ὅτι ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας θεωρεῖ τὴν διάκριση
ἀνάμεσα σὲ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ κριτήρια τελικῶς παραπλανητική 117.
359
J.P. Vernant ‘Ἑλληνικοὶ τρόποι νὰ εἶσαι ὁ ἑαυτός σου’ στὸ R.P. Droit (ed) Οἱ
Ἕλληνες, οἱ Ρωμαῖοι καὶ Ἐμεῖς, ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ ἀρχαίου κόσμου (Paris 1991,
Ἀθήνα 1992) 125.

130

Ἡ πρώτη λέξη τοῦ Οἰδίποδος εἶναι «παιδιά μου», τέκνα. Τὰ κλαδιὰ
τῆς ἱκεσίας ποὺ κρατοῦν στὰ χέρια οἱ ἱερεῖς (3) χαρακτηρίζουν τὸν
τόνο ὅλου τοῦ Προλόγου. Ὁ Οἰδίπους εἶναι τὸ πρότυπο τοῦ βασιλιᾶ
ποὺ νοιάζεται γιὰ τὸν λαό του. Θέλησε νὰ μάθει ὁ ἴδιος τὶ συμβαίνει
(6), θὰ ἦταν δυσάλγητος (12) ἂν δὲν ἔνιωθε συμπόνια γι' αὐτὴν τὴν
ἱκεσία. Δὲν διστάζει νὰ πεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι «ὁ
ὁνομαστὸς σὲ ὅλους» Οἰδίπους (8). Αὐτὴν τὴν ἐντύπωση ἀκριβῶς
ἐπιτείνουν τὰ λόγια τοῦ ἱερέα.360 Χάνονται οἱ σοδειές, τὰ κοπάδια,
οἱ γυναῖκες ἀποβάλλουν,361 καὶ ἡ μόνη ἐλπίδα τῆς πόλεως εἶναι ὁ
βασιλιάς. Αὐτὸ ἔχει γιὰ τοὺς Θηβαίους μιὰ σημασία ἀπολύτως
χειροπιαστή. Ὁ Οἰδίπους εἶναι αὐτὸς ποὺ στὸ παρελθὸν γλίτωσε τὴν
πόλη τους ἀπὸ τὸν κίνδυνο, λοιπὸν τὸ ἴδιο περιμένουν καὶ τώρα.
Δύο φορὲς στὸν λόγο του ὁ ἱερέας ἀναφέρεται στὴν Σφίγγα (35-6,
52-3). Ἡ σύνδεση αὐτὴ μὲ τὸ παρελθὸν γίνεται ἐπίμονα καὶ
δικαιολογεῖ τόσο τὸ ὅτι οἱ πολῖτες εὔλογα στρέφουν τὶς ἐλπίδες
τους στὸν Οἰδίποδα (καὶ ὄχι στὸν Τειρεσία), ὅσο καὶ τὸ ὅτι αὐτὴ ἡ
σιγουριὰ τοῦ βασιλιᾶ ἐγγυᾶται ὅτι θὰ εἶναι ἀνίκανος νὰ κατανοήσει
τὸ τὶ συμβαίνει, διότι ποτὲ δὲν θὰ ὑποψιαζόταν τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸ
θὰ φανεῖ καθαρότερα στὴν ρήξη μὲ τὸν μάντη.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Οἰδίποδα ξεκινᾶ μὲ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὸν
ὁποῖο ξεκίνησε ὁ Πρόλογος. «Παῖδες οἰκτροὺς» τοὺς ἀποκαλεῖ (58)
καὶ ἀνακοινώνει ὅτι ὄχι μόνο γνωρίζει αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα τοῦ μιλοῦν
ἀλλὰ ἔχει κιόλας φροντίσει, πρὶν νὰ τοῦ τὸ ζητήσουν. Ἤδη ἔχει
στείλει τὸν Κρέοντα στὸ μαντεῖο γιὰ νὰ συμβουλευτεῖ τοὺς θεούς.
Ὁ Vernant ἔχει κατακριθεῖ [R. Dawe Οἰδίπους Τύραννος (Cambridge 1982,
Ἀθήνα 1998) 15 i. – ἡ ὑποσημείωση αὐτὴ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν ἀγγλικὴ ἔκδοση] γιὰ
τὸ ὅτι στὸ σημεῖο ὅπου τὸ κείμενο λέει «οὐκ ἰσούμενον θεοῖς» (31) αὐτὸς
διαβάζει ὅτι ὁ Οἰδίπους ἐξισώνεται μὲ τοὺς θεούς. (‘Ἀμφιλογία καὶ ἀντιστροφή.
Σχετικὰ μὲ τὴν αἰνιγματικὴ πλοκὴ τῆς τραγωδίας Οἰδίπους Τύραννος’, στὸ Μῦθος
τομ. Α’ 125) Παρ' ὅτι αὐτὸ εἶναι τυπικὰ σωστό, μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι
δὲν χρειάζεται νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι κάποιος δὲν εἶναι ἴσος μὲ τοὺς θεοὺς παρὰ
μόνον, ἂν ἦταν πιθανὸ καὶ νὰ εἶναι ἴσος μὲ τοὺς θεούς, ἀλλιῶς τὸ σχόλιο δὲν ἔχει
νόημα.
361
Ἕνα στοιχεῖο τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπασχολήσει τὴν ἔρευνα (Dawe Οἰδίπους 29) εἶναι
γιατὶ ὁ λοιμὸς ἐπέρχεται τόσα χρόνια (561) μετὰ τὸν φόνο τοῦ Λαΐου. Στὴν
Ὀδύσσεια μαθαίνουμε ὅτι οἱ θεοὶ ἀμέσως (Ὅμ.Ὀδ.11.274) φανέρωσαν τὰ ἀνόσια
ἔργα. Μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ Σοφοκλῆ νὰ περάσουν κάποια χρόνια ἤρεμης
διακυβέρνησης πρὶν νὰ ξεκινήσει ἡ ἱστορία αὐτή, συγκροτεῖται ἡ ἀγέρωχη
ταυτότητα ἀπὸ τὴν ὁποία στὴν συνέχεια θὰ ἐκπέσει ὁ Οἰδίπους.
360

131

Τὰ λόγια του ἀρχίζουν νὰ χτίζουν ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὸ
βασικὸ ὑπόστρωμα τῆς πλοκῆς. «Κανεὶς δὲν ὑποφέρει σὰν καὶ 'μένα,
λέγει, διότι ὁ καθένας πονεῖ γιὰ τὸν ἑαυτό του μόνο, μὰ ἡ δική μου
ψυχὴ γιὰ τὴν πόλη καὶ γιὰ 'σένα καὶ γιὰ 'μένα μαζὶ ὑποφέρει» (61).
Χωρὶς νὰ ἔχει ἀκόμη (γιὰ τὰ δραματικὰ πρόσωπα) δοθεῖ κανένα
σημάδι ποὺ νὰ στρέφει τὴν προσοχὴ στὸν Οἰδίποδα, ὁ θεατὴς
παρακολουθεῖ τὸ χάσμα ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ
νομίζει ὅτι εἶναι ὁ Οἰδίπους ἤδη νὰ ἐντείνεται. Ὅταν φθάνει ὁ
Κρέων, ὁ Οἰδίπους, ὅπως ἁρμόζει στὸν χαρακτῆρα του, τοῦ ζητᾶ
ὄχι κρυφά ἀλλὰ μπροστὰ σὲ ὅλους νὰ ἀποκαλύψει τὴν ἀλήθεια,
ὅπως ταιριάζει σὲ μιὰ ὑπόθεση ποὺ μοιάζει ἀκόμα νὰ εἶναι ὑπόθεση
ὁλόκληρης τῆς πόλεως. Δηλώνει γιὰ δεύτερη φορὰ ὅτι «πιὸ πολὺ
τὸν βαραίνει τὸ πένθος τῶν ἄλλων παρὰ τῆς ψυχῆς του» (93-4). Σὲ
ἕνα ἔργο στὸ ὁποῖο ὁ θεατὴς δὲν ξεχνᾶ οὔτε στιγμὴ ὅτι ὁ ἄρχων
αὐτὸς μὲ τὰ καθαρὰ χέρια, ποὺ νοιάζεται μόνο τοὺς ἄλλους, εἶναι ὁ
ἴδιος ἡ συμφορὰ τῆς πόλεως καὶ ὁ ἀθλιώτερος τῶν ἀνθρώπων, ἡ
εἰρωνεία αὐτὴ εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντική. Τονίζεται γιὰ δεύτερη
φορὰ πὼς τὸν νοιάζει ὄχι ὁ ἑαυτός του ἀλλὰ ἡ πόλις.
Ἡ αὐτοπεποίθηση αὐτὴ καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ βασιλιᾶ γιὰ τὸν
λαό του ἀποτελεῖ τὴν ἀφετηρία τῆς τραγωδίας. Ἡ ἀναίρεσή τους
ἀποτελεῖ τὸ θέμα της. Δραματοποιεῖται ἀκριβῶς ἡ διαδικασία μὲ
τὴν ὁποία ὁ Οἰδίπους θὰ δεῖ τὸ πρόβλημα ὄχι πιὰ ὡς πονετικὸς
ἄρχων ποὺ συμπονεῖ τὴν πόλη ἀλλὰ ὡς θῦμα· θὰ ἀναγνωρίσει ὅτι
δὲν πρόκειται γιὰ πρόβλημα τῆς πόλεως ποὺ ἀναλαμβάνει νὰ
ἐπιλύσει ἀλλὰ γιὰ ἕνα πρόβλημα τῆς ἀπολύτως δικῆς του,
προσωπικῆς ἱστορίας καὶ ταυτότητας. Μὲ αὐτὴν τὴν ἔννοια
ὁλόκληρη ἡ τραγωδία συνοψίζεται στὴν πορεία πρὸς τὴν διάλυση
τοῦ κλίματος τοῦ Προλόγου. Τὴν διάλυση γιὰ λογαριασμὸ τῶν
χαρακτήρων, διότι τὸ κοινό ἀντιλαμβάνεται ὅλην αὐτὴ τὴν ἱστορία
ὡς ἕνα εἰρωνικὸ παιχνίδι ποὺ παίζεται ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Οἰδίποδος,
γνωρίζει ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς πόλεως εἶναι ὁ σωτῆρας της.

132

Σημειώνουμε ἐδῶ πώς, τουλάχιστον ἀπὸ τὴν Ὀδύσσεια καὶ ὄχι
μόνο,362 τὰ ἐγκλήματα τοῦ Οἰδίποδος ἦταν γνωστὰ στὸ κοινό.
Ὁ Κρέων ἀναγγέλλει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουν τὸν φονιὰ
τοῦ Λαΐου καὶ τότε βλέπουμε ὅτι ὁ Οἰδίπους ξέρει περιέργως πολὺ
λίγα γιὰ τὸν θάνατο τοῦ προκατόχου του. Ὁ Ἀριστοτέλης, ποὺ εἶχε
παρατηρήσει τὴν ἐνοχλητικὴ αὐτὴ λεπτομέρεια, εἶχε δώσει τὴν
ἀπάντηση ὅτι τὸ γεγονὸς ἀνήκει «εἰς τὰ ἔξω τοῦ μυθεύματος»363
καὶ δὲν ὠφελεῖ νὰ θέτουμε ἐρωτήσεις γιὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν
πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ δραματικοῦ χρόνου. Δὲν εἶναι ὅμως τὸ
μοναδικὸ ἀναληθοφανὲς στοιχεῖο. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Οἰδίπους
μαθαίνει ὅτι ὑπάρχει ἕνας αὐτόπτης μάρτυρας, τὸ πιὸ λογικὸ βῆμα
ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει θὰ ἦταν νὰ καλέσει τὸν μάρτυρα γιὰ
νὰ τὸν ἐξετάσει. Ὅμως ἐνῶ πληροφορεῖται τὴν ὕπαρξη τοῦ
μάρτυρα στὸν στίχο 118, τὸν καλεῖ γιὰ νὰ τὸν ἐξετάσει στὸν στίχο
754, στὰ μέσα τῆς τραγωδίας. Ἡ παράβλεψη αὐτὴ εἶχε ἐνοχλήσει
ἰδιαίτερα τὸν Βολταῖρο,364 ποὺ τὴν θεώρησε ἀδυναμία τόσο σοβαρὴ
ὥστε νὰ γράψει ὁ ἴδιος ἕνα ἔργο γιὰ νὰ θεραπεύσει τὶς ἀδυναμίες
τοῦ Σοφοκλῆ.365 Ἂν κανεὶς ἐπιμείνει σὲ μιὰ τέτοια προσέγγιση
μπορεῖ νὰ ἀναρωτηθεῖ πῶς ὁ Οἰδίπους σκότωσε ἕναν ἄνθρωπο μὲ
βασιλικὸ

διάδημα

καὶ

συνοδεία

πέντε

φρουρῶν

χωρὶς

νὰ

ἀναρωτηθεῖ ποιὸς εἶναι, πῶς δὲν ἔμαθε ποτὲ γιὰ τὸν φόνο τοῦ
βασιλιᾶ τῶν Θηβῶν ποὺ συνέβη τὴν ἴδια μέρα μὲ τὴν ἄφιξή του,
πῶς δὲν συζήτησε ποτὲ μὲ τὴν Ἰοκάστη τὰ τραύματα στὰ πόδια του
Τὰ ἐγκλήματα τοῦ Οἰδίποδος ἦταν γνωστὰ ἀπὸ τὴν Ὅμ.Ὀδ.11. 271-80 καὶ τοὺς
Αἰσχ.Ἑπτ. 750 κἑ. Τόσο οἱ Βάτραχοι τοῦ Ἀριστοφάνους (1182κἑ) ὅσο καὶ τὸ
ἀπόσπασμα τοῦ Ἀντιφάνους γιὰ τὸν Οἰδίποδα [ἀπ. 191 Kock 1-8 ὅπου λέγεται ὅτι
ἀρκεῖ νὰ πεῖ κανεὶς «Οἰδίπους» καὶ τὸ κοινὸ γνωρίζει ὅλα τὰ ὑπόλοιπα] εἶναι
μεταγενέστερα ἀλλὰ εἶναι λογικὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ὁ μῦθος δὲν ὄφειλε ὅλη του
τὴν ἐξάπλωση στὸν Σοφοκλῆ ἀποκλειστικά.
363
Ἀριστοτ.Ποιητ. xxiv 10.1460a.
364
Ὁ ἀρχαῖος πρόδρομος τοῦ Βολταίρου στὴν διόρθωση τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου
εἶναι ὁ Δίων Χρυσ. 10.29.
365
Στὴν τρίτη ἐπιστολὴ γιὰ τὸν Οἰδίποδα, [ἀναδημοσιευμένη στὸ M.J. Sidnell
Sources of dramatic theory (Cambridge 1994) 20] ὅπου ἀναγνωρίζει
συγκαταβατικὰ ὅτι ἡ τραγικὴ τέχνη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ φθάσει στὴν τελειότητα
ἀπὸ τόσο νωρίς, καθὼς μόλις ἔκανε τὰ πρῶτα της βήματα. Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ὁ
Οἰδίπους τοῦ Βολταίρου ἦταν ἀπὸ τὶς μεγάλες θεατρικὲς ἐπιτυχίες τοῦ Γαλλικοῦ
θεάτρου τὸν 18αἰ. καὶ περέμεινε δημοφιλὴς γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Sidnell Sources
19· Vidal-Naquet Οἰδίπους 273.
362

133

καὶ τὸν χρησμὸ ποὺ τὸν ἔκανε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Κόρινθο, κοκ. 366
Ἐπειδὴ τέτοια ἐρωτήματα θὰ ἐπανέλθουν ἀρκετὲς φορές, θὰ
βοηθοῦσε ἴσως νὰ ξεκαθαρίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ τραγωδία δὲν
προσπαθεῖ καθ' ὅλου νὰ μιμηθεῖ τὴν πραγματικότητα ἀλλὰ νὰ
κατασκευάσει μιὰ πραγματικότητα ἡ ὁποία νὰ ἔχει ἀπὸ μόνη της
πνοὴ ἀληθινῆς ζωῆς γιὰ ὅσο διαρκεῖ ἡ θεατρικὴ ψευδαίσθηση.367 Οἱ
παρατηρήσεις αὐτὲς ἔχουν σημασία, διότι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ
ἕνα ἔργο τὸ ὁποῖο -παρ' ὅτι πολὺ συχνὰ ἐπαινεῖται γιὰ τὴν
τελειότητά του- ἀπαιτεῖ καλόπιστο θεατή, διότι τὰ ἀναληθοφανῆ
στοιχεῖα εἶναι πολλά.
Ἀναφέρεται τότε μιὰ πληροφορία ἡ ὁποία θὰ ἀποδειχθεῖ στὴν
συνέχεια μοναδικὴ ἐλπίδα τοῦ ἥρωος. Ὑπάρχει μόνο ἕνας ἐπιζήσας
ἀπὸ τὸν φόνο τοῦ Λαΐου, καὶ ἀπ' ὅσα εἶπε ὅταν γύρισε στὴν πόλη ὁ
Κρέων θυμᾶται μόνο μία λέξη: «ληστές» (122) συνάντησαν καὶ
σκότωσαν τὸν Λάιο, πλῆθος χέρια καὶ ὄχι ἕνα. Ὁ ἕνας δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι ἴσος μὲ τοὺς πολλούς, ἄρα ὁ Οἰδίπους εἶναι ἀθῶος. Ὁ ἀρχαῖος
σχολιαστὴς προσπάθησε

νὰ ἀναζητήσει τὰ αἴτια αὐτῆς τῆς

ἀνακρίβειας στὰ λόγια τοῦ μάρτυρα καὶ σκέφτηκε ὅτι ὅταν κανεὶς
ἐπιβιώνει ἀφήνοντας τὸν βασιλιά του νὰ πεθάνει ἔχει κάθε λόγο γιὰ
νὰ ὑπερβάλει ὡς πρὸς τὸν ἀριθμὸ τῶν ληστῶν. Ὁ Οἰδίπους θὰ
δείξει ἀργότερα πεισματικὴ τυφλότητα ἔναντι ὅλων τῶν στοιχείων
ποὺ ἐμφανίζονται σταδιακά, ἡ βραδύτητά του θὰ ἔχει πολύπλοκα
καὶ ποικίλα ἐρείσματα. Ὑπάρχει ὅμως ἕνα στοιχεῖο τὸ ὁποῖο δὲν
εἶναι ψυχογενές: ἡ μαρτυρία τοῦ βοσκοῦ. Στὴν ἐθελοτυφλία του ἔχει
κιόλας ἕναν ἀρωγό, ἕνα λογικὸ κράτημα. Δὲν εἶναι μόνο ὁ Οἰδίπους
ὡστόσο ποὺ ἐμφανίζεται ἀναποτελεσματικὸς στὸ κυνήγι τοῦ
Ἂν κανεὶς ἐπιμείνει στὴν ἀστυνομικὴ πλευρὰ τῆς ἱστορίας, μπορεῖ νὰ πεῖ
(Dodds Misunderstanding 180, ὄχι ἡ δική του ἄποψη) πὼς θὰ ἀρκοῦσε νὰ συντάξει
ὁ Οἰδίπους ἕναν κατάλογο μὲ ὅσα δὲν πρέπει νὰ κάνει: νὰ σκοτώνει ἄντρες πολὺ
μεγαλύτερους ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ νὰ παντρεύεται γυναῖκες πολὺ μεγαλύτερες ἀπὸ
τὸν ἴδιο (Γ. Μιστριώτης Εἰσαγωγαὶ εἰς τὰς τραγωδίας τοῦ Σοφοκλέους (Ἀθήνα
1904) 285). Ἔτσι ὁ Οἰδίπους δὲν θὰ εἶχε προβλήματα καὶ ἐμεῖς δὲν θὰ εἴχαμε
ἔργο.
367
Αὐτὸ εἶναι βασικὸ ἐπιχείρημα τοῦ Σ. Ράμφου στὸ Μίμησις ἐναντίον Μορφῆς.
Ἐξήγησις εἰς τὸ Περὶ Ποιητικῆς τοῦ Ἀριστοτέλους (Ἀθήνα 1992). Γιὰ τὴν
ἐφαρμογὴ τῆς Ἀριστοτελικῆς θεωρίας τῆς μιμήσεως στὸν Οἰδίποδα Τύραννο βλ.
Σ. Ράμφος Τὸ αἴνιγμα καὶ ἡ μοῖρα. Ποιητικὴ τέχνη στὸν Οἰδίποδα Τύραννο (Ἀθήνα
1997).
366

134

δράστη. Ὅταν ὁ Κρέων ἐρωτᾶται γιατὶ δὲν ἐρεύνησαν τὸν φόνο τοῦ
βασιλιᾶ Λαΐου, ὅπως θὰ ἦταν λογικό, αὐτὸς ἀπαντᾶ ὅτι ἦταν
ἀπασχολημένοι μὲ τὴν Σφίγγα.
Στὴν

Πάροδο

Χορὸς

προσεύχεται

στοὺς

θεοὺς

νὰ

γλυτώσουν τὴν Θήβα ἀπὸ τὸν λοιμό, τόσο στὴν ἀρχὴ ὅσο καὶ στὸ
τέλος τοῦ Χορικοῦ. Ἡ κατάσταση περιγράφεται μὲ γλαφυρότητα,
δίνοντας τώρα μιὰ λεπτομερειακὴ εἰκόνα τῆς φρίκης ποὺ ἔχει βρεῖ
τὴν πόλη. Μὲ τὴν περιγραφὴ αὐτή, γεγονότα τὰ ὁποῖα γνωρίζαμε
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀποκτοῦν ἐντονώτερη συναισθηματικὴ φόρτιση, 368
καθὼς τὰ ἀφηγεῖται τώρα ὄχι ὁ σωτῆρας-βασιλιάς ἀλλὰ οἱ
ἐκπρόσωποι τοῦ ἀβοήθητου λαοῦ τῆς Θήβας, οἱ ὁποῖοι δὲν μποροῦν
νὰ κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ προστρέξουν στὸν βασιλιὰ γιὰ νὰ
τοὺς σώσει.
Στὸ

ἑπόμενο

Ἐπεισόδιο

εἰρωνεία

ἐντείνεται

ἀκόμη

περισσότερο. Ὁ Οἰδίπους περιγράφει τὸν ἑαυτό του λέγοντας
ἀρχικὰ ὅτι εἶναι ξένος σὲ αὐτὴν τὴν πόλη καὶ ξένος καὶ ἀπὸ τὴν
πράξη (219-220), ἐνῶ τὸ κοινὸ γνωρίζει ὅτι τίποτε ἀπὸ τὰ δύο δὲν
εἶναι ἀλήθεια. Ζητᾶ ἀπὸ τοὺς πολίτες νὰ μὴν κρύψουν τὸν ὑπαίτιο
ἀκόμα κι ἂν εἶναι συγγενής τους καὶ συνεχίζει: ἂν ἀκόμα μέσα στὰ
δικά μου τὰ σπίτια μοῦ γίνει συνέστιός μου μὲ γνώση μου, νὰ πάθω
αὐτὰ ποὺ καταράστηκα στοὺς ἄλλους (249-51). Ὅταν ἀποκαλεῖ τὴν
Ἰοκάστη ὁμόσπορον (260) χρησιμοποιεῖ μία λέξη ἡ ὁποία δηλώνει
καὶ τὴν σχέση ἡ ὁποία πράγματι τὸν συνδέει μαζί της, ὄχι μόνο τὴν
σχέση ποὺ νομίζει ὅτι τὸν συνδέει.369 Εἶναι δύσκολο νὰ φανταστοῦμε
ὅτι ἡ εἰρωνεία θὰ προχωρήσει ἀκόμη περισσότερο: 370 ὁ Οἰδίπους θὰ
ἀναζητήσει τὸν φονιὰ «σὰν νὰ εἶχε σκοτώσει τὸν δικό του πατέρα»

Dawe Οἰδίπους 139.
Τὴν ἴδια μεταφορὰ θὰ χρησιμοποιήσει στὸ τέλος τοῦ ἔργου. B.M.W. Knox
Oedipus at Thebes. Sophocles tragic hero and his time (London 1957, New Haven
1998) 115.
370
Ἡ σκηνὴ ἔχει στοιχεῖα ὑπερβολῆς. Δὲν θὰ πρέπει νὰ μᾶς φαίνεται περίεργο ποὺ
ὁ Οἰδίπους ἐνέπνευσε μεταξὺ ἄλλων καὶ κωμικὲς διασκευές, ὅπως τὸ Der
Zerbrochene Krug τοῦ Heinrich von Kleist. Τὸ ‘Ciel, mon père!’ ποὺ ἀναφωνεῖ ὁ
Οἰδίπους στὸ ἔργο τοῦ J. Cocteau La machine infernale ἀποτελεῖ συνειδητὴ
παρωδία τοῦ «Θεέ μου ὁ ἄντρας μου!» τῆς ἐλαφρᾶς κωμωδίας. Burian Tragedy
247, 252.
368
369

135

(264). Ἡ φράση αὐτὴ δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ παρεξηγηθεῖ, εἶναι
κραυγαλέα.
Αὐτὸ ποὺ ἐπιτυγχάνεται μέχρι τώρα εἶναι νὰ δοθεῖ μιὰ εἰκόνα
καταστροφῆς τὴν ὁποία ὁ Οἰδίπους προσεγγίζει σὰν σωτῆρας ἐνῶ,
μὲ ἕναν καταιγισμὸ ἀπὸ ὑπονοούμενα, ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ ἀπρόσεκτος
θεατὴς δὲν ἀφήνεται νὰ ξεχάσει ὅτι ὁ σωτῆρας εἶναι ὁ ἴδιος τὸ
μίασμα τῆς πόλεως. Μένει σ' ἐμᾶς νὰ κρατήσουμε ἀπὸ τὴν πρώτη
σκηνὴ τὴν ἐντύπωση ὅτι ὁ βασιλιὰς θὰ ἔπρεπε νὰ δακρύζει γιὰ τὰ
δικά του τραύματα, ὄχι τῶν ἄλλων. Αὐτὸ τὸ κλείσιμο τοῦ ματιοῦ
ποὺ συμβαίνει μὲ τὰ ὑπονοούμενα εἶναι ἀκόμα ἕνα παιχνίδι ἀνάμεσα
στὸν ποιητὴ καὶ τὸ κοινό. Μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Τειρεσία θὰ ἀκούσει
τὴν ἀλήθεια καὶ ὁ Οἰδίπους, γιὰ πρώτη φορὰ ἐπὶ σκηνῆς.
Τὰ λογοπαίγνια γύρω ἀπὸ τὴν ὅραση ποὺ ἔχουν ξεκινήσει
σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ (132) ἔρχονται ἐδῶ στὸ ἐπίκεντρο τῆς
δράσης. Στὸ ξεκίνημα τοῦ διαλόγου τους ὁ Οἰδίπους τοῦ ζητᾶ νὰ
σώσει τὴν πόλη, λέγοντας ὅτι ἂν καὶ δὲν βλέπει, γνωρίζει ποιὰ εἶναι
ἡ ἀρρώστεια τῆς πόλεως (302). Ἡ ἀντίθεση αὐτὴ μεταξὺ φυσικῆς
τυφλότητος καὶ ἐνορατικῆς γνώσεως ἀπὸ τὴν μιά, καὶ τυφλῆς
ὀράσεως ἀπὸ τὴν ἄλλη, θὰ μᾶς ἀκολουθήσει ὣς τὸ τέλος. 371 Ὁ
Τειρεσίας ἀρνεῖται νὰ μιλήσει ὥσπου στὸν στίχο 329 συνδέει ρητὰ
τὶς συμφορὲς μὲ τὸν Οἰδίποδα: «δὲν θὰ μιλήσω γιὰ τὶς συμφορές
μου,

γιὰ νὰ μὴν πῶ γιὰ τὶς δικές σου». Ὁ βασιλιὰς δὲν

ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ ποὺ εἰπώθηκε καὶ ὁ Τειρεσίας ἀναγκάζεται νὰ
ἐπαναλάβει: «μέμφεσαι τὴν δική μου στάση ἀλλὰ αὐτὴν ποὺ μαζί
σου ζῆ δὲν τὴν εἶδες» (337-8). Εἶναι κοινὸς τόπος ὅτι ὁ Οἰδίπους
Τύραννος βρίθει ἀπὸ ὑπονοούμενα καὶ λέξεις μὲ διπλὸ νόημα.372 Τὰ
λόγια τοῦ Τειρεσία ἐδῶ συμπυκνώνουν τὸ πρόβλημα: ὁ Οἰδίπους
κοιτάζει παντοῦ ἀλλοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ζωή του. Ὅταν ξαναπροκαλεῖ
τὸν μάντη ἐκεῖνος ξεσπᾶ: ὁ Οἰδίπους εἶναι ποὺ μολύνει τὴν γῆ τῆς
Τὸ θέμα τῆς ὁράσεως στὸν Οἰδίποδα ἔχει μελετηθεῖ συστηματικὰ ἀπὸ τὸν C.
Calame (1996) ‘Vision, blindness and mask: The radicalization of the emotions in
Sophocles’ Oedipus Rex’ στὸ Silk Tragedy 17-37.
372
Vernant Ἀμφιλογία passm. Ὁ Jebb Oedipus the king 337-8σημ. διαβάζει ἐδῶ μιὰ
ἀναφορὰ στὴν Ἰοκάστη.
371

136

Θήβας (353). Αὐτὴ εἶναι ἡ δεύτερη φορά, καὶ μετὰ ἀπὸ λίγους
στίχους ὁ Τειρεσίας θὰ ἐπανέλθει: «λέγω ὅτι ἐσὺ εἶσαι ὁ φονιὰς ποὺ
ζητᾶς» (362).
Εἶναι τὸ δεύτερο σημαντικὸ βῆμα στὴν ἐξέλιξη τῆς πλοκῆς.
Βρισκόμαστε μόνο στὸ πρῶτο τρίτο τοῦ ἔργου καὶ ὁ Οἰδίπους
γνωρίζει ἤδη τὴν ἀλήθεια. Στὴν ἀρχὴ ὁ ποιητὴς τράβηξε τὴν
προσοχή μας στὸ ὅτι ὁ Οἰδίπους ξεκινᾶ τὴν ἔρευνα ὡς πονόψυχος
ἄρχων ποὺ νοιάζεται τὸν λαό του ἐνῶ ὁ θεατὴς ξέρει ὅτι καλὰ θὰ
ἔκανε ὁ βασιλιὰς νὰ κοιτάξει πρὸς τὸν ἑαυτό του. Μὲ τὴν σκηνὴ τοῦ
Τειρεσία προχωροῦμε ἕνα βῆμα ἀκόμη. Ἡ σκηνὴ αὐτὴ θὰ ἦταν πολὺ
λογικὸ

νὰ

ἀποτελεῖ

κορύφωση

τοῦ

δράματος,

τίποτε

δὲν

ὑποχρεώνει τὸν ποιητὴ νὰ τὴν χρησιμοποιήσει τόσο νωρίς. Γιὰ τὴν
ἀκρίβεια θὰ εἴχαμε μιὰ πολὺ ὀμαλὴ ἐξέλιξη ἂν ὁ Οἰδίπους ξεκινοῦσε
τὴν ἔρευνα καὶ ἡ φωνὴ τοῦ Τειρεσία ἐρχόταν στὸ τέλος νὰ κλείσει
τὸ δρᾶμα μὲ τὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας, περίπου ὅπως στὴν
Ἀντιγόνη. Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει ὅμως ἐδῶ εἶναι ἡ ἐπιμονὴ τοῦ
Οἰδίποδος νὰ βαδίζει ἀντίθετα πρὸς τὸ ρεῦμα τῶν στοιχείων, ὄχι ἡ
ἴδια ἡ ἀποκάλυψη.373
Ἀφοῦ

Τειρεσίας

μιλήσει,

οἱ

δύο

ἄντρες

ἀλληλοκατηγοροῦνται γιὰ τυφλότητα. Εἶσαι τυφλὸς στ' αὐτιά, τὸν
νοῦ καὶ τὰ μάτια (371,375), τὸν κατηγορεῖ ὁ Οἰδίπους. Ὁ Τειρεσίας
μὲ τὴν σειρά του θὰ πεῖ ὅτι ἂν καὶ βλέπει ὁ Οἰδίπους εἶναι τυφλός
(413) καὶ στὴν συνέχεια θὰ προφητεύσει καὶ τὴν φυσική του
τύφλωση (420). Ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν ἔχει μάτια δὲν μπορεῖ νὰ
κοιτάξει πρὸς τὸν ἔξω κόσμο. Ὅταν ὁ Οἰδίπους «δεῖ» θὰ τυφλωθεῖ,
δηλαδὴ θὰ χάσει τὴν ἐξωτερικὴ ματιά. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ σταδιακὴ
ἀλλαγὴ στὴν ἑστίαση τῆς ἔρευνας (ἀπὸ ἔξω πρὸς τὰ μέσα)
ἐκφράζεται μεταφορικὰ μὲ τὴν τύφλωση. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ
δείξουμε σχολιάζοντας στὸ τέλος τὴν ἐξήγηση ποὺ δίνει ὁ ἴδιος ὁ
Οἰδίπους στὴν αὐτοτύφλωση ὅτι τὸ θέμα τῆς ὀράσεως (φυσικῆς ἢ

Ράμφος Αἴνιγμα 42. Ὡς τέτοια, ἡ σκηνὴ εἶναι καίριας σημασίας, pace
Χρονόπουλος Ἀρχαία 118.
373

137

ἐσωτερικῆς) ἀποτελεῖ μιὰ ἀλληγορία τοῦ βασικοῦ θέματος, ποὺ
εἶναι ἡ στροφὴ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πρὸς τὴν ἐσωτερικὴ ματιά.
Ὅταν ἀποδεικνύεται ὅτι ὁ Οἰδίπους εἶναι ὁ φονιὰς τοῦ Λαΐου
καὶ ἡ ἔρευνα στρέφεται πρὸς τὴν καταγωγή του, ὁ Οἰδίπους
διαπράττει σφάλματα ποὺ προκαλοῦν τὴν λογική. Ὅμως τώρα
ἀκόμα οἱ ἀντιδράσεις του εἶναι ἐσφαλμένες μὲν ἀλλὰ λογικές. 374
Σκέφτεται ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι σκευωρία τοῦ Κρέοντος, στὴν ὁποία
συμμετέχει καὶ ὁ Τειρεσίας. Ἡ ἐπίθεση αὐτὴ δὲν εἶναι ἐντελῶς
ἀδικαιολόγητη. Ὁ Κρέων ἔφερε τὸν χρησμὸ καὶ ὁ Κρέων βρίσκεται
σὲ θέση ποὺ τοῦ ἐπιτρέπει ἄμεσα νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν πτώση τοῦ
βασιλιᾶ.375

Κατηγορεῖ

τὸν

Τειρεσία

ὅτι

εἶναι

παραδόπιστος

ἀπατεών,376 τὸν λοιδορεῖ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ λέγοντας ὅτι εἶναι
τυφλὸς στὴν τέχνη του (389) καὶ τότε χρησιμοποιεῖ τὸ ἰσχυρότερό
του ἐπιχείρημα. Ἂν εἶναι τόσο σοφὸς γιατί δὲν μπόρεσε νὰ σώσει
τοὺς Θηβαίους ἀπὸ τὴν Σφίγγα; Δὲν πρόκειται γιὰ ψυχολογικὸ
καταφύγιο τοῦ Οἰδίποδος. Πρόκειται γιὰ λογικὴ ἰσχυρότατη. Αὐτὸς
ξέρει, διότι αὐτὸς μπόρεσε στὸ παρελθὸν νὰ τοὺς σώσει· γι' αὐτὸ ἐξ
ἄλλου τὸν κάλεσαν. Ὁ Τειρεσίας ἀναφέρει ἀργότερα στὸν Οἰδίποδα
ὅτι εἶναι ἡ ἴδια ἡ τύχη του ποὺ τὸν κατέστρεψε, καὶ ὁ Οἰδίπους
ἐπαναλαμβάνει ὅτι ἀφοῦ ἔσωσε τὴν πόλη μία φορὰ αὐτὸ μόνο ἔχει
σημασία (443). Ἡ ἐπιμονὴ αὐτὴ στὸ ἔνδοξο παρελθὸν μεγαλώνει ὅλο
καὶ περισσότερο τὴν ἀπόσταση ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ ποὺ ὁ Οἰδίπους
νομίζει

ὅτι

εἶναι

καὶ

σὲ

αὐτὸ

ποὺ

πράγματι

εἶναι.

Ἀκόμη

περισσότερο, ὅμως, δείχνει ὅτι τὸ πρόβλημα τοῦ ἥρωος εἶναι ἐδῶ ἡ
δύναμή του, ὄχι ἡ ἀδυναμία του. Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα τοῦ Οἰδίποδος
δὲν εἶναι κάτι στὸ ὁποῖο ἀπέτυχε. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ πιὸ ἔνδοξη στιγμή
του, διότι αὐτὴ ἀκριβῶς δὲν τὸν ἀφήνει νὰ δεῖ.377 Ἡ ψυχολογικὴ
Μιστριώτης Εἰσαγωγαὶ 279.
Dawe Οἰδίπους 32.
376
Γιὰ τὶς κατηγορίες πρὸς τοὺς παραδόπιστους μάντεις στὴν ἀρχαιότητα βλ.
Εὐρ.Βάκχ.255-60 καὶ Ἀριστοφ.Ὀρν.958κἑ. μὲ τὸ σχόλιο τῆς N. Dunbar
Aristophanes Birds, Edited with introduction and commentary (Oxford 1998) καὶ J.
Ober Mass and elite in democratic Athens: rhetoric, ideology and the power of the
people (Princeton 1989) 61, 236- 8.
377
Θὰ ἔλεγα γι' αὐτὸ πὼς τὸ κείμενο δίνει ἕνα κλειδὶ γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν
τυφλότητα τοῦ ἥρωος, καὶ γι' αὐτὸ ἡ τελικὴ ἐντύπωση δὲν εἶναι ἀποπνικτική,
παρὰ τὴν τραγικότητα. Ἀντίθετα ὁ R. Buxton (1996) ‘What can you rely on in
374
375

138

αὐτὴ ἀρχὴ εἶναι γνωστὴ σὲ ὅλους μας: ἡ ἀποτυχία καὶ ἡ ταπείνωση
μᾶς μαζεύουν στὸν ἑαυτό μας. Ἡ ἐπιτυχία ὁδηγεῖ σὲ ἐξωστρέφεια.
Ὁ μάντης ρωτᾶ τὸν Οἰδίποδα ἂν ξέρει ἀπὸ ποιοὺς εἶναι καὶ μὲ
ποιούς ζῆ (415), ἡ ἐρώτηση ὅμως θὰ γίνει ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸν
Οἰδίποδα

λίγους

στίχους

παρακάτω,

ὅταν

μάντης

τὴν

ἐπαναλαμβάνει. Οἱ γονεῖς τοῦ Οἰδίποδος, τὸν θεωρούσαν ἔμφρονα,
παρ' ὅτι ὁ Οἰδίπους τὸν θεωρεῖ μωρό. Ἡ γνώμη τῶν γονέων τοῦ
ἥρωα γιὰ τὸν μάντη ὅμως ἔχει πολὺ μικρὴ σημασία μπροστὰ στὴν
συγκλονιστικὴ ἀπορία πῶς γνωρίζει ὁ μάντης τοὺς γονεῖς τοῦ
Οἰδίποδος. Ἂν γονεῖς του ἦταν ὁ Πόλυβος καὶ ἡ Μερόπη θὰ ἦταν
ἀδύνατο νὰ γνωρίζει ὁ,τιδήποτε γι' αὐτούς. Ἐμβρόντητος ὁ
Οἰδίπους τοῦ ζητᾶ νὰ σταθεῖ (437) καὶ τὸν ρωτᾶ εὐθέως: «ποιοί μὲ
γέννησαν;». Ὁ Τειρεσίας σὲ αὐτὴν τὴν κρίσιμη ἐρώτηση θὰ
ἀπαντήσει μὲ ἕνα αἴνιγμα: «αὐτὴ ἡ μέρα θὰ σὲ γεννήσει καὶ θὰ σὲ
σκοτώσει» (438). Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὁ ἥρωας ἀναφέρεται στὸ
θέμα ποὺ θὰ κυριαρχήσει στὸ δεύτερο μέρος τῆς τραγωδίας, τὴν
ταυτότητά του. Ὅμως ἡ πλοκὴ εἶναι ἀκόμη ἐπικεντρωμένη στὴν
ἀναζήτηση τοῦ φονιᾶ τοῦ Λαΐου, καὶ ἡ φράση αὐτὴ θὰ ἀγνοηθεῖ.
Οἱ

θεατὲς

δὲν

γνωρίζουν

ἀκόμη

ὅτι

Οἰδίπους

ἔχει

ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ταυτότητά του. Ὁ ἴδιος ὅμως ἀργότερα θὰ
διηγηθεῖ τὴν ἱστορία μὲ ἕναν Κορίνθιο ποὺ μεθυσμένος τὸν
προσέβαλε λέγοντας ὅτι εἶναι νόθος, ὅτι δὲν εἶναι πραγματικὸς
γιὸς τοῦ Πόλυβου. Ἡ ἐπιθυμία νὰ κάνει τὶς ὑποψίες νὰ σωπάσουν
τὸν ὁδηγεῖ στοὺς Δελφούς, γιὰ νὰ μάθει ποιοὶ εἶναι οἱ πραγματικοί
του γονεῖς.378 Ὅταν ἡ ἱστορία αὐτὴ ἔρχεται στὸ φῶς ἀργότερα ὁ
θεατὴς καταλαβαίνει ὅτι τὸ «ποιοί μὲ γέννησαν;» δὲν εἶναι μόνο
τραγικὴ εἰρωνεία, μὲ ἀποδέκτες τοὺς θεατές. Καὶ γιὰ τὸν Οἰδίποδα
ἡ ἱστορία αὐτὴ ἔχει κιόλας παρελθόν. Πρὸς τὸ παρὸν ὅμως οἱ
θεατὲς μπορεῖ νὰ γνωρίζουν ὅτι ἡ φράση εἶναι εἰρωνικὴ ἀλλὰ δέν
Oedipus Rex? A response to Calame’ στὸ Silk Tragedy 45, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ πὼς τὸ
συμπέρασμα εἶναι πὼς ὁ ἥρωας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ βασιστεῖ πουθενά: οὔτε στὴν
ταυτότητά του, οὔτε στὴν ταυτότητα τῶν γονιῶν του, οὔτε στοὺς θεού, οὔτε
στὴν βασικὴ ἀριθμητική, οὔτε στὴν κοινὴ ἐμπειρία.
378
Ἢ γιὰ νὰ φιμώσει τὶς φῆμες ποὺ ἔχουν ἐξαπλωθεῖ στὴν πόλη. Γιὰ τὸ πρόβλημα
αὐτὸ βλ. παρακάτω σ.124.

139

γνωρίζουν ὅτι ὁ ἥρωας ἔχει συνείδηση τῶν πραγμάτων, διότι δὲν
γνωρίζουν ὅτι ἔχει λάβει ὁ ἴδιος τὸν χρησμό. Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ
εἶναι σημαντική: στὴν μέχρι τὸν Σοφοκλῆ παράδοση ὁ χρησμὸς
δίνεται στὸν Λάιο καὶ ὄχι στὸν Οἰδίποδα.379
Τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Τειρεσία εἶναι τόσο ἀπροκάλυπτα ποὺ
ἔχουν ὁδηγήσει κάποιους μελετητὲς σὲ ἀμφιβολίες σὲ σχέση μὲ τὸ
ἂν θὰ ἦταν δυνατὸν ὁ Οἰδίπους νὰ βρίσκεται ἐπὶ σκηνῆς καὶ παρ' ὅλ'
αὐτὰ νὰ μὴν ἀντιδρᾶ.380 Τὸ ὅτι ὁ Οἰδίπους φεύγει χωρὶς νὰ
ἐκφωνήσει τυπικὰ λόγια ἐξόδου εἶναι ἀσυνήθιστο γιὰ ἕναν τραγικὸ
ἥρωα ἀλλὰ θὰ ἰσχύει προφανῶς ὅπου καὶ νὰ τοποθετήσουμε τὴν
ἔξοδό του. Ὑπάρχουν δύο τεχνικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἄποψης
ὅτι βρίσκεται παρών. Τὸ πρῶτο εἶναι ὅτι στὸν στίχο 449 ὁ
Τειρεσίας τοῦ ἀπευθύνει εὐθέως τὸν λόγο καὶ τὸ δεύτερο ὅτι ἡ
καταληκτική του φράση δύσκολα θὰ εἶχε νόημα ἂν ἀπουσίαζε. Ἀπὸ
οὐσιαστικὴ ἄποψη τώρα, τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς μπορεῖ νὰ γίνονται
ἀποκαλύψεις τόσο συνταρακτικὲς χωρὶς νὰ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ
ἐξέλιξη στὴν δράση. Ὁ Τειρεσίας ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ φονιὰς
«βρίσκεται ἐδῶ» (451), ὅτι εἶναι Θηβαῖος ποὺ νομίζεται ξένος, ὅτι
θὰ περιπλανηθεῖ τυφλωμένος, ὅτι θὰ εἶναι ἀδελφὸς καὶ πατέρας
τῶν παιδιῶν του, σύζυγος τῆς μητέρας του καὶ πατροκτόνος.
Ἀργότερα θὰ δοῦμε ὅτι ὁ Οἰδίπους ξέρει ἤδη τὸν χρησμό, συνεπῶς
αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ συνδέσει μὲ τὰ ὅσα γνωρίζει. Παρότι δύσκολα
ἀποφεύγεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ὁ Οἰδίπους θὰ ἦταν λογικότερο νὰ
καταλάβει, ἡ σκηνὴ εἶναι ἔτσι σχεδιασμένη ὥστε νὰ εἶναι σχετικὰ
ἀληθοφανής.381 Τὸ πρῶτο σημεῖο ποὺ θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε εἶναι
ὅτι γιὰ ἕναν πού, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς θεατές, δὲν γνωρίζει τὴν
ἀλήθεια,

ὅλα

αὐτα

ἀκούγονται

ὡς

ἕνα

ἀκόμη

αἴνιγμα

ποὺ

διατυπώνει ὁ μάντης·382 ἐπίσης ὁ προηγούμενος μονόλογος τοῦ
Μέχρι τὸν στίχο 793 δὲν ἀναφέρεται ὅτι ὁ Οἰδίπους ἔχει πάρει τὸν χρησμό.
Τὸ ἐρώτημα διατυπώθηκε τὸ 1857 γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν Theodor Kock. Βλ.
Dawe Οἰδίπους ad loc καὶ D. Bain (1979) ‘A misunderstood scene in Sophocles’
Oedipus Tyrannus’ GR 26:136κἑ., ὁ ὁποῖος ἐπιμένει σὲ ὅλα τὰ «σεναριακὰ κενὰ»
καὶ στὴν συνέχεια ἐπισημαίνει πὼς θὰ ἦταν λιγότερο ὀρατὰ γιὰ τὸν θεατὴ ἀπ' ὅτι
γιὰ τὸν ἀναγνώστη.
381
Ράμφος Αἴνιγμα 47.
382
Taplin Ἀρχαία 68-70.
379
380

140

Οἰδίποδος ἔχει γίνει σὲ τέτοιο τόνο ὥστε ἡ συζήτηση ἔχει ἤδη
μετεξελιχθεῖ σὲ ἄγριο καυγά· τέλος, ὁ ἥρωας ξεκινᾶ πιστεύοντας
μὲ σιγουριὰ -κι ἂς ἔχει ἄδικο- ὅτι ποτὲ δὲν συνάντησε τὸν Λάιο. Ἂν
ἐπιμείνουμε στὴν ἐρώτηση, ἴσως εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Οἰδίπους
ἀρχίζει νὰ συγκεντρώνει ἀρκετὰ στοιχεῖα, ὥστε ἡ σύνδεσή τους θὰ
μποροῦσε ἤδη νὰ ὁδηγήσει σὲ λύση. Ὅμως τὸ γιατί δὲν φτάνει σὲ
αὐτὴ τὴν λύση εἶναι νωρὶς γιὰ νὰ τὸ σκεφτοῦμε, ἀφοῦ θὰ
ἀκολουθήσουν σκηνὲς στὶς ὁποῖες ἡ συγκέντρωση τῶν στοιχείων
εἶναι ἀκόμη πιὸ ἐντυπωσιακή. Ποιὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ σημεῖο στὸ
ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ καταλάβει, εἶναι κάτι στὸ ὁποῖο οἱ γνῶμες
διίστανται καί, στὴν πραγματικότητα, εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ δὲν
μπορεῖ νὰ ἀπαντηθεῖ μὲ αὐστηρὸ τρόπο. Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητο νὰ
ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅτι κρίνουμε τὴν ὀξυδέρκειά του μὲ βάση μία
γνώση ποὺ ἐμεῖς κατέχουμε κι ἐκεῖνος ὄχι. Ὅπως συνήθως, τὰ
πράγματα εἶναι πολὺ πιὸ ἁπλᾶ, ἂν ξέρει κανεὶς ἤδη τὴν λύση.
Εἴπαμε πὼς τόσο ὁ Οἰδίπους ὅσο καὶ ὁ Τειρεσίας κατηγοροῦν
ὁ ἕνας τὸν ἄλλον γιὰ τυφλότητα. Δὲν ἔχουν τὴν ἴδια βαρύτητα
ὅμως οἱ κατηγορίες. Ὁ Τειρεσίας ἔχει δίκιο, ὁ Οἰδίπους ἄδικο.383
Αὐτὸ ἔχει σημασία νὰ τονιστεῖ διότι ὑπάρχει μία ἑρμηνεία σύμφωνα
μὲ τὴν ὁποία πρόκειται γιὰ ἰσάξιες ἀλληλοκατηγορίες, ὅπου δὲν
δίνεται δυνατότητα νὰ διακρίνουμε ποιὸς ἔχει δίκιο. Σύμφωνα μὲ
τὴν ἄποψη αὐτὴ ὁ Οἰδίπους εἶναι «ἐξιλαστήριο θύμα» ἤ, τεχνικά,
«φαρμακός».384 Γιὰ νὰ μπορεῖ ὅμως νὰ ἰσχύει αὐτὴ ἡ ἀνάγνωση θὰ
πρέπει τὸ θύμα νὰ εἶναι ἀθῶο, χαμηλῆς κοινωνικῆς καταγωγῆς καὶ
νὰ ἐξορίζεται.385 Ὅμως εἶναι ἢ δὲν εἶναι ὁ Οἰδίπους ὁ φονιὰς τοῦ
Κατὶ τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ τὸ γνωρίζει ὁ Οἰδίπους ὡς δραματικὸ πρόσωπο
ἀλλὰ τὸ γνωρίζει τὸ κοινὸ ποὺ παρακολουθεῖ τὴν παράσταση εἶναι ὅτι στὴν
τραγωδία οἱ μάντεις ἔχουν πάντα δίκιο.
384
Τὴν σύνδεση τοῦ Οἰδίποδος μὲ τὸν θεσμὸ αὐτὸ πρωτοπρότεινε ἡ σχολὴ τοῦ
Καῖμπριτζ στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ αἰώνα μας, καὶ τὴν ἐπανέφεραν στὸ
προσκήνιο ὁ Ρενὲ Ζιρὰρ καὶ ὁ Ζὰν Πιὲρ Βερνάν τὴν δεκαετία τοῦ '70. R. Girard Ἡ
ἀρχαία ὁδὸς τῶν ἀσεβῶν (Paris 1985, Ἀθήνα 1991)· Girard Ἐξιλαστήριο· Vernant
Ἀμφιλογία.
385
Ὁ Girard ἀναφέρει ὅτι τὸ ἔργο ξεκινᾶ μὲ τὴν ἰσοδυναμία τῶν δύο πλευρῶν,
Τειρεσία καὶ Οἰδίποδα, καὶ «αὐτὸ ποὺ μεταβάλλει τὴν ἄποψη τῶν διωκτῶν σὲ
ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια εἶναι ἡ τελικὴ ὑποταγὴ τοῦ Οἰδίποδα στὴν ἠλίθια
ἐτυμηγορία τοῦ πλήθους [...] πρόκειται γιὰ τὴν «παραπειστικὴ νίκη μιᾶς μερίδας
ἐπὶ τῆς ἄλλης». Girard Ἀρχαία 52· Girard Ἐξιλαστήριο 125.
383

141

Λαΐoυ; Μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑποστηρίξει ὅτι ὁ ἥρωας εἶναι ἀθῶος; 386 Ἡ
ἱστορία

τοῦ

Οἰδίποδος

ἦταν

συνυφασμένη

στὴν

μυθολογικὴ

παράδοση ποὺ κληρονόμησε ὁ Σοφοκλῆς μὲ τὰ ἐγκλήματα ποὺ
διέπραξε. Γιὰ νὰ συμπεράνει τὸ κοινὸ ὅτι στὴν συγκεκριμένη
τραγωδία ἦταν ἀθῶος, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναιρέσει ὅσα γνώριζε,
δεχόμενο ὅτι ἔγιναν τόσοι φόνοι τὴν ἴδια μέρα, στὸ ἴδιο μέρος,
χωρὶς κανεὶς νὰ παρατηρήσει τὴν συγκέντρωση τόσων πτωμάτων·
ὅτι ὁ φρουρὸς ἔφυγε γιὰ λόγους ἀκατανόητους ὅταν βρῆκε τὸν
Οἰδίποδα βασιλιά· ὅτι ὁ Οἰδίπους ἐνοχοποιεῖται διότι παρασύρθηκε
καὶ ὁ ἴδιος ἀπὸ τὶς ἄδικες κατηγορίες τοῦ Κρέοντα καὶ τοῦ
Τειρεσία. Τέλος, μένει ἀνεξήγητο ποιός πράγματι σκότωσε τὸν
Λάιο.387 Ἔτσι, ἐφόσον ὁ Οἰδίπους εἶναι ἔνοχος, ἐκλείπει ἡ πιὸ
σημαντικὴ προκείμενη αὐτῆς τῆς ἀνάγνωσης, ὅτι οἱ ἀρχικὲς
ἀλληλοκατηγορίες εἶναι ἰσοδύναμες καὶ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ θύματος
αὐθαίρετη.388 Ἐκτὸς ἀπ' αὐτό, οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ θεσμοῦ τοῦ
φαρμακοῦ περιλαμβάνουν τὴν χαμηλὴ κοινωνικὴ καταγωγὴ τοῦ
θύματος, ἀφοῦ φαίνεται σὲ μιὰ σειρὰ ἀρχαίων πηγῶν ὅτι ὁ
φαρμακὸς ἐπιλεγόταν ἀπὸ τὰ κατακάθια τῆς κοινωνίας.389 Ἡ
προϋπόθεση αὐτὴ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχύει προφανῶς γιὰ τὸν
Οἰδίποδα ποὺ εἶναι γόνος βασιλικῆς οἰκογένειας, εἴτε ὡς πρὸς τοὺς
πραγματικοὺς εἴτε ὡς πρὸς τοὺς νομιζόμενους γονεῖς του. Δὲν εἶναι
λιγότερο ἀμφισβητήσιμη καὶ ἡ τελευταία προϋπόθεση, ποὺ θέλει τὸ
θύμα νὰ ἐξορίζεται. Ἡ ἐξορία τοῦ Οἰδίποδος ἀναγγέλλεται μὲν ἀπὸ
Ἡ παράτολμη ἄποψη ὅτι ὁ Οἰδίπους δὲν σκότωσε ποτὲ τὸν Λάιο ἔχει
ὑποστηριχθεῖ ὡς κεντρικὴ θέση τοῦ βιβλίου τοῦ F. Ahl Sophocles’ Oedipus:
Evidence and self- conviction (New York 1991) (10: «Σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο δὲν δίνεται
κανένα ἀποφασιστικὸ στοιχεῖο ὅτι ὁ Οἰδίπους σκότωσε τὸν πατέρα του καὶ
παντρεύτηκε τὴν μητέρα του») ποὺ ἔχει ὅμως ὑποστεῖ συντριπτικὴ κριτική, π.χ.
ἀπὸ τὴν M. Blundell (1992) ‘Review of Ahl’s: Sophocles’ Oedipus: Evidence and
self- Conviction' CJ 87.3: 299-301.
387
Ἡ πιὸ διεξοδικὴ ἀναίρεση εἶναι τοῦ D. Griffith (1993) ‘Oedipus Pharmakos?
Alleged scapegoating in Oedipus Tyrannus’ Phoenix 47: 95-114. Βλ. ἐπίσης R.N.
Mitchel-Boyask ‘Dramatic scapegoating; on the uses and abuses of Girard and
Shakespearean criticism’ στὸ Silk Tragedy 437 ὑπ.9.
388
Girard Ἐξιλαστήριο 119, 121-123, 134. Γιὰ κριτικὴ Griffith Sophocles 101.
389
Ἀριστοφ.Βατρ.733, μὲ τὸ σχόλιο τοῦ Sommerstein, Σ. Ἀριστοφ.Ἱππ.1133,
Vernant Ἀμφιλογία 137: «ὅλα τὰ στοιχεῖα δείχνουν πὼς τοὺς μάζευαν ἀπὸ τὸν
ὑπόκοσμο, ἀνάμεσα στοὺς κακούργους, τοὺς ἀνθρώπους τοῦ σκοινιοῦ καὶ τοῦ
παλουκιοῦ, ποὺ τοὺς θεωροῦσαν κατώτερα ὄντα, φαύλους, ἀποβράσματα τῆς
κοινωνίας, γιὰ τὰ κακουργήματά τους, τὴν φυσική τους ἀσχήμια, τὴν κατώτερη
θέση τους, τὶς ποταπὲς καὶ σιχαμερὲς ἀσχολίες τους».
386

142

τὸν μάντη ἀλλὰ δὲν συμβαίνει στὴν διάρκεια τῆς τραγωδίας.
Ἀντιθέτως στὸ τέλος ὁ Οἰδίπους ἐπιμένει ὁ ἴδιος νὰ τὸν ἐξορίσουν
(1289-90, 1380-1, 1436-7, 1451), βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τὸν
δισταγμὸ τοῦ Κρέοντα καὶ καταλήγει στὸ παλάτι (1515).390
Ἐπιστρέφουμε στὸ κείμενο. Ὁ Χορὸς στέκεται στὴν κατηγορία
ποὺ διατύπωσε ὁ μάντης καὶ δηλώνει πὼς ἀφοῦ ἡ φτερωτὴ κόρη τὸν
βοήθησε νὰ τοὺς λυτρώσει ἀπὸ τὶς συμφορὲς δὲν θὰ τὸν
κατηγορήσει, τουλάχιστον μέχρι ὁ λόγος αὐτὸς νὰ ἐπαληθευθεῖ
(504). Ἀναφέρεται ἀρχικὰ στὸν φονιὰ τοῦ Λαΐου γενικὰ καὶ κατόπιν
στὶς κατηγορίες ποὺ διατύπωσε ὁ μάντης. Στὴν περιγραφὴ τοῦ
Χοροῦ, ποὺ θέλει τὸν ἔνοχο

νὰ περιπλανιέται στὰ ἄγρια δάση

προσπαθώντας νὰ ἀποφύγει τὸν χρησμὸ τοῦ μαντείου, ἐμεῖς
μποροῦμε ὅμως ἤδη νὰ διακρίνουμε ὅτι ἡ περιγραφὴ ταιριάζει στὸν
Οἰδίποδα,391 παρ' ὅτι ὁ Χορὸς ὡς δραματικὸ πρόσωπο γνωρίζει
ἀκόμα μόνο τὴν προφητεία τοῦ Τειρεσία, καὶ ὄχι τὸν χρησμὸ ποὺ
ἔχει λάβει ὁ Οἰδίπους καὶ ὁ Λάιος.
Μὲ τὸ πέρασμα στὰ λόγια τοῦ Τειρεσία γιὰ τὸν Οἰδίποδα ὁ
Χορὸς ἀνακοινώνει πὼς δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ ἀλλὰ οὔτε καὶ νὰ
ἀρνηθεῖ ὅσα εἰπώθηκαν (485), ποὺ θὰ πεῖ ὅτι δίνει πρὸς τὸ παρὸν
ψῆφο ἐμπιστοσύνης στὸν βασιλιά, μὲ ἐπιφυλάξεις. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ
ὅτι ἕνας μάντης διατύπωσε τόσο βαρειὲς κατηγορίες, ὁ Χορὸς
καταφεύγει στὴν διάκριση ἀνάμεσα στὴν θεϊκὴ γνώση, τοῦ Διὸς ἢ
τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ αὐτὴν τοῦ θνητοῦ μάντη, ποὺ δὲν γνωρίζει
περισσότερα ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον. Μεγαλύτερη δραματικὴ
βαρύτητα ὅμως φέρει ὁ λόγος τῆς ἀφοσίωσης αὐτῆς στὸν
Οἰδίποδα: ὁ Χορὸς δὲν μπορεῖ νὰ ξεχάσει τὴν δημόσια ὑπόληψη τοῦ
βασιλιᾶ (495), καὶ θυμόμαστε πὼς ἡ ὑπόληψη αὐτὴ ὀφείλεται στὸ
ὅτι ἀφανίζοντας τὴν Σφίγγα ὁ ἥρωας φάνηκε σοφὸς καὶ ἀγαπητὸς
στὴν πόλη (507κἑ). Ὁ Χορὸς δηλαδὴ σκέφτεται ἐδῶ ἀκριβῶς ὅπως
καὶ ὁ Οἰδίπους. Μπροστὰ στὶς κατηγορίες ἀντιτείνει τὸ ἔνδοξο

390
391

Calame Vision 28· Griffith Oedipus 99.
Kamerbeek Oedipus 17.

143

παρελθόν. Σὲ αὐτὸ τὸ στοιχεῖο θὰ ἐπιστρέψουμε στὸ τέλος. Ὁ
Οἰδίπους δὲν βλέπει διότι εἶναι δοξασμένος καὶ ὀνομαστός.
Τὸ

δεύτερο

ἐπεισόδιο

ξεκινᾶ

μὲ

τὸν

Κρέοντα

νὰ

πληροφορεῖται τὶς κατηγορίες ποὺ διατύπωσε ὁ βασιλιὰς σὲ βάρος
του. Ἔρχεται γιὰ νὰ ζητήσει ἐξηγήσεις καί, ὅταν ἐρωτᾶται ἂν
ἐρεύνησαν τὸν φόνο τοῦ Λαΐου, ἀπαντᾶ (σὲ ἀντίφαση μὲ τὴν
προηγούμενη

ἀπάντησή

του)

ὅτι

ἐρεύνησαν

ἀλλὰ

χωρὶς

ἀποτέλεσμα. Τὸ ἐρώτημα τοῦ Οἰδίποδος εἶναι εὔλογο: ἀφοῦ καὶ
τότε ζοῦσε ὁ μάντης γιατί δὲν τὸν κατονόμασε ὡς φονιά; Ὁ Κρέων
δηλώνει ἄγνοια. Ὁ Τειρεσίας (καὶ ὁ ἐπιζήσας φύλακας, ὅπως θὰ
δοῦμε ἀργότερα) γνώριζε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι ἔνοχος εἶναι ὁ Οἰδίπους.
Γιατί ὅμως δὲν μίλησε; Διότι πρόκειται γιὰ πολιτικὴ σκευωρία εἰς
βάρος του, ἀπαντᾶ ὁ ἥρωας. Στὴν πραγματικότητα τίποτε δὲν
γνώριζε ὁ μάντης. Μιλᾶ τώρα διότι τώρα ὀργανώθηκε αὐτὴ ἡ
πολιτικὴ σκευωρία μὲ τὸν Κρέοντα. Ἡ εἰκασία τοῦ Οἰδίποδος εἶναι
ἐσφαλμένη ἀλλὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἀπὸ τὴν δική
του μεριὰ πρόκειται καὶ πάλι γιὰ συλλογισμὸ λογικό. Ἡ ἰδέα τῆς
πολιτικῆς σκευωρίας θὰ ἀποτελέσει ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο -μετὰ τοὺς
«ληστές»- στὴν πορεία του πρὸς τὴν ἀνακάλυψη τῆς ταυτότητός
του. Μάλιστα, ὅσο πιὸ εὐλογοφανῆ τὰ ἐμπόδια, τόσο μεγαλύτερη ἡ
ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. Ἡ «πολιτικὴ σκευωρία» ἀποτελεῖ
ἐπίσης ἕνα νῆμα ποὺ ἐνώνει αὐτὸ τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὸν

Πρόλογο:

ἀποτελεῖ μιὰ ἐξωτερική, πολιτικὴ ματιὰ σὲ ἕνα προσωπικὸ θέμα. Ὁ
μάντης ἔχει ἤδη ἀποκαλύψει πὼς ὁ τρομερὸς χρησμὸς ποὺ ἔλαβε ὁ
Οἰδίπους ἔχει ἐκπληρωθεῖ, κι ὅμως ὁ ἥρωας ἐπιμένει νὰ ἀνησυχεῖ
γιὰ τὴν ἐξουσία του.
Ἡ ἀπάντηση τοῦ Κρέοντα, ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ στιγμή του,
ἀποκαλύπτει πλήρως τὴν δική του ἰδιοσυγκρασία. Ἡ δήλωσή του
ὅτι ἡ ἐξουσία χωρὶς εὐθύνη εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν
βασιλεία, μιὰ περίπου Ἐπικούρεια συμβουλὴ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τοῦ
πόνου, δὲν εἶναι μοναδικὴ στὴν ἀρχαία γραμματεία392 ἀλλὰ εἶχε ἕνα
Βλ. Εὐρ.Ἴων621-32, Ἴφ.Α.446-52, Ἡρδτ.5.106. Ὁ Budelmann Language 71-2
εἶναι μᾶλλον ὑπὲρ τὸ δέον σκεπτικὸς ὅταν θεωρεῖ πὼς πρόκειται γιὰ ἕνα
392

144

στοιχεῖο

πρόκλησης

κλασσικῆς πόλης.393

πρὸς

τὴν κυρίαρχη

πολιτικὴ ἠθικὴ τῆς

Στὴν προκειμένη περίπτωση

ἀποτελεῖ σαφῆ

πόλο ἀντίθεσης πρὸς τὸν χαρακτῆρα τοῦ Οἰδίποδος. Ὁ Οἰδίπους
εἶναι αὐτὸς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἡσυχάσει ὅσο ὑποφέρουν οἱ πολίτες
του· τὰ δεινὰ τῆς πόλεως εἶναι καὶ δεινὰ δικά του. Ὁ Κρέων
ἀντιθέτως προσπαθεῖ μὲ κάθε τρόπο νὰ ἀπομακρύνει τὶς πολιτικὲς
ἔγνοιες ἀπὸ τὴν ζωή του. Ἡ ἀντίθεση μὲ τὸν Οἰδίποδα εἶναι τόσο
ἔντονη ὥστε εἶναι δύσκολο νὰ σκεφτοῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἠθελημένη,
ἢ πάντως ὁρατὴ γιὰ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κοινοῦ.
Τὴν

στιγμὴ

ποὺ

καυγὰς

τῶν

δύο

ἀνδρῶν

ὀξύνεται

ἐμφανίζεται ἡ Ἰοκάστη. Ὁ τόνος της θυμίζει μᾶλλον μητέρα ποὺ
μαλώνει δύο μικρὰ παιδιὰ παρὰ σύζυγο τῆς κλασσικῆς Ἀθήνας.394
Τοὺς ἐπιπλήττει ἀποκαλῶντας τους «ταλαίπωρους», τὸ ὁποῖο ἔχει
ἐδῶ χαρακτῆρα ἐπιτίμησης, δὲν σημαίνει ἁπλῶς «δύστυχοι». 395 (Δὲν
πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἰοκάστη εἶχε φυσικὰ καὶ τὴν ἡλικία τῆς
μητέρας τοῦ Οἰδίποδος.) Ἡ Ἰοκάστη ζητᾶ νὰ μάθει τί συνέβη καὶ
αὐτὸ δίνει τὴν ὤθηση στὴν χιονοστιβάδα ποὺ θὰ ἀκολουθήσει. Ἀπὸ
ἐδῶ καὶ πέρα οἱ ἐξελίξεις εἶναι καταιγιστικές. Ὅπως εἴδαμε, μέχρι
τώρα ὑπάρχουν ἀρκετὰ τεκμήρια ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶχαν
ὁδηγήσει στὴν λύση τοῦ αἰνίγματος καὶ ὁ ποιητὴς δὲν ἐπέλεξε νὰ
τὰ

χρησιμοποιήσει.

Ὅλ'

αὐτὰ

ὅμως

ἀνήκουν,

ὅπως

εἴπαμε

παραπάνω, εἰς τὰ «ἔξω τοῦ μυθεύματος». Ἐδῶ γιὰ δεύτερη φορὰ
ἀναφέρονται ἐπὶ σκηνῆς πληροφορίες ποὺ περιέχουν τὴν λύση τοῦ
αἰνίγματος (μετὰ τὴν σκηνὴ τοῦ Τειρεσία), κι ὅμως ὁ Σοφοκλῆς
πιέζει ὁλοένα καὶ περισσότερο τὰ ὅρια τῆς τραγικῆς εἰρωνείας.
Ἡ Ἰοκάστη ξεκινᾶ νὰ δείξει στὸν Οἰδίποδα πόσο ἀναξιόπιστοι
εἶναι οἱ μάντεις. Τοῦ ἀφηγεῖται λοιπὸν μιὰ ἱστορία γιὰ ἕναν χρησμὸ
οὐδέτερο σχόλιο, ἀνοικτὸ σὲ ἑρμηνεία κατὰ τὴν κρίση τοῦ κοινοῦ.
393
Θκδ. Περ.Ἐπ. ΙΙ.40 «γιατὶ μόνο ἐμεῖς αὐτὸν ποὺ δὲν παίρνει μέρος στὰ κοινὰ τὸν
θεωροῦμε ὄχι φιλήσυχο ἀλλὰ ἄχρηστο»· Πλατ.Πολ. Χ, 614bκἑ καὶ Πλούτ.Σολ.:
«ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάσει μηδετέρας μερίδας γενόμενον», μαζὶ μὲ Γ.
Ἀνδρεάδης Ὁ γυρισμὸς τοῦ Ὀδυσσέα καὶ ὁ Νόστος τῆς ποίησης στὴν Πολιτεία
(Ἀθήνα 1986) 18.
394
Βλ. παραπάνω 40ὑπ.38.
395
Dawe Οἰδίπους 634σημ.

145

ποὺ διαψεύστηκε: ἦρθε χρησμὸς κάποτε στὸν Λάιο πὼς ἦταν μοῖρα
του νὰ σκοτωθεῖ ἀπὸ τὸν γιό του, κι ὅμως τελικὰ τὸν σκότωσαν
ξένοι σ' ἕνα τρίστρατο. Καὶ τὸ παιδί, τρεῖς μέρες ἀφ' ὅτου
γεννήθηκε, δένοντάς το ἀπὸ τὶς κλειδώσεις τῶν ποδιῶν τὸ πέταξε
στὸν Κιθαιρῶνα. Πῶς ὁ Οἰδίπους δὲν σκέφτεται ἐδῶ τὰ τραύματα
στὰ δικά του πόδια; Πόσο συχνὰ μπορεῖ νὰ συνέβαινε αὐτό; Οἱ
μαρτυρίες ποὺ διαθέτουμε ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα δείχνουν ὅτι ἂν καὶ
ἡ ἔκθεση βρεφῶν δὲν ἦταν ἀσυνήθιστη, τὸ δέσιμο τῶν ποδιῶν δὲν
ἀπαντᾶ πουθενὰ ἀλλοῦ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα Τύραννο.396 Πῶς
λοιπὸν ὁ Οἰδίπους δὲν συνδέει τὶς δύο ἱστορίες;397 Βεβαίως ἡ
ἀφήγηση τῆς Ἰοκάστης περιλαμβάνει καὶ τὴν πληροφορία ὅτι τὸ
παιδί της πέθανε. Θὰ ἦταν λογικό, ὡστόσο, ὁ ἥρωας νὰ ταυτίσει
τοὺς δύο χρησμούς, ἰδίως, ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ χρησμὸς ποὺ εἶχε
λάβει θὰ ἦταν τὸ δραματικότερο γεγονὸς τῆς ζωῆς του, ποὺ τὸν
ἀνάγκασε

νὰ

ἐγκαταλείψει

τὴν

πόλη

του

καὶ

τὴν

βασιλεία

προκειμένου νὰ μὴν διαπράξει τὰ φρικτὰ ἐγκλήματα.
Τὸ μαντεῖο εἶχε προφητεύσει ὅτι ὁ γιός της θὰ τὴν πάρει
γυναῖκα του, ἀφοῦ σκοτώσει τὸν Λάιο, ὅμως ὁ γιός της εἶναι νεκρὸς
καὶ ὁ Λάιος σκοτώθηκε ἀπὸ κάποιον ξένο. Ἀφοῦ λοιπὸν ὁ χρησμὸς
διαψεύσθηκε,

συνεχίζει

Ἰοκάστη,

καθόλου

δὲν

πρέπει

νὰ

λογαριάζει κανεὶς τοὺς χρησμούς. Ἡ εἰρωνεία εἶναι προκλητική,
ἀφοῦ ὁ Σοφοκλῆς βάζει τὴν Ἰοκάστη νὰ χρησιμοποιεῖ ὡς παράδειγμα
γιὰ τὴν ἀναξιοπιστία τῶν χρησμῶν ἀκριβῶς τὸν χρησμὸ ὁ ὁποῖος
εἶναι διαβόητος γιὰ ἕναν λόγο: ὅ,τι καὶ ἂν ἔκανε ὁ Οἰδίπους γιὰ νὰ
ἀποφύγει τὸ γραμμένο ὁ χρησμὸς βρέθηκε πάλι μπροστά του καὶ
ἐπαληθεύτηκε. Ἡ κρίσιμη πληροφορία γιὰ τὸν Οἰδίποδα ὅμως
ἀναφέρεται μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτά. Τὸν Λάιο τὸν σκότωσαν «ληστὲς»
(πάλι στὸν πληθυντικό) σὲ ἕνα τρίστρατο (716). Ἐκεῖ σκότωσε ὁ
Οἰδίπους τὸν γέρο ὁ ὁποῖος τὸν χτύπησε, στὴν Δαύλεια. Αὐτὸ εἶναι
ἀρκετὸ γιὰ νὰ καταλάβει, γιὰ πρώτη φορά, ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι ὁ
Griffith Oedipus 106· Griffith Asserting 208 γιὰ τὴν ἔκθεση βρεφῶν.
Ἡ Ronnet Sophocle 64 ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι δὲν συνδέει τὶς δύο ἱστορίες διότι
εἶναι ἄλλο νὰ τρυπᾶς καὶ ἄλλο νὰ δένεις τὶς ἀρθρώσεις. Οἱ ὁμοιότητες θὰ πρέπει
νὰ εἶναι ὡστόσο πολὺ πιὸ τρανταχτὲς ἀπὸ τὶς διαφορές.
396
397

146

φονιὰς τοῦ Λαΐου. Ἡ στιγμή καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀποκάλυψης ὅμως
ἔρχονται κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ συσκοτισθεῖ ἡ ἀκόμη
μεγαλύτερη

ἀποκάλυψη

ποὺ

πλησιάζει.

Καθὼς

Οἰδίπους

ταράσσεται ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ τρίστρατου τοῦ διαφεύγουν ὅλα
τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς ἀφήγησης. Ἂν εἶχε παρακολουθήσει μὲ
προσοχὴ αὐτὰ ποὺ εἶπε ἡ Ἰοκάστη θὰ εἶχε συνειδητοποιήσει μιὰ
ἀλήθεια μπροστὰ στὴν ὁποία ὁ φόνος τοῦ Λαΐου ὠχριᾶ.
Τὸ «ψυχῆς πλάνημα καὶ ἀνακίνησις φρενῶν» τοῦ στίχου 727
ἀποτελεῖ τὸ κομβικὸ σημεῖο398 στὸ ὁποῖο ὁ Οἰδίπους ἀρχίζει νὰ
κατανοεῖ ὅτι ἡ ἱστορία αὐτὴ τὸν ἀφορᾶ προσωπικά. Ἐπανέρχεται
στὴν πληροφορία ἐκείνη ποὺ τὸν τάραξε καὶ ἀνασύρει πλῆθος
πρόσθετα στοιχεῖα. Αὐτὸ συνέβη λίγο πρὶν νὰ ξεκινήσει ἡ βασιλεία
του, ἄρα ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τόπο ταιριάζει καὶ ὁ χρόνος· ὁ Λάιος ἦταν
γέρος, εἶχαν ἀρχίσει νὰ ἀσπρίζουν τὰ μαλλιά του, ἄρα ταιριάζει καὶ
ἡ περιγραφή. Γιὰ νὰ προσθέσει μία ἀκόμη νότα πικρῆς εἰρωνείας ὁ
Σοφοκλῆς βάζει τὴν Ἰοκάστη νὰ πεῖ, ἀθώα, ὅτι ἔμοιαζε στὸν
Οἰδίποδα στὴν φυσιογνωμία (743). Ταξίδευε, τέλος, καὶ αὐτὸς μὲ
συνοδεία πέντε ἀτόμων. Ἡ τελευταία πληροφορία κάνει πιὰ τὸν
Οἰδίποδα νὰ πεῖ ὅτι ὅλα εἶναι ξεκάθαρα (754).399 Ἀναφέρεται τότε
γιὰ δεύτερη φορὰ ὅτι ὑπάρχει ἕνας μάρτυρας ὁ ὁποῖος ἐπέζησε.
Ὅταν αὐτὸς ἐπέστρεψε καὶ βρῆκε τὸν Οἰδίποδα στὴν θέση τοῦ
βασιλιᾶ ζήτησε νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ φύγει μακριὰ ἀπὸ τὴν πόλη.
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Τειρεσία ὑπῆρχε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἕνα
ἀκόμη πρόσωπο ποὺ γνώριζε ὅτι ὁ τωρινὸς βασιλιὰς εἶναι ὁ φονιὰς
τοῦ Λαΐου.
Ὁ Οἰδίπους ἀντιλαμβάνεται τώρα ὅτι θὰ πρέπει ὁ ἴδιος νὰ
ὑποστεῖ τὶς τιμωρίες ποὺ εἶχε ὁρίσει γιὰ τὸν φονιὰ τοῦ Λαΐου καὶ
Hutchinson Sophocles 65· Budelmann Language 208. Ἡ μετακίνηση ἀπὸ τὴν
ἀναζήτηση τοῦ φονιᾶ τοῦ Λαίου στὴν ἀναζήτηση τῆς ταυτότητας τοῦ ἥρωα εἶναι
κοινὸς τόπος στὴν βιβλιογραφία. Περισσότερο ἐνδιαφέρει ἐδῶ ἡ μετακίνηση ἀπὸ
τὸν πόλη στὸν οἶκο, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ στὴν ἐσωτερικὴ ματιά.
399
Ὄχι γιὰ πολὺ ὅμως. Θὰ ἐπιστρέψει ἀργότερα στὴν μαρτυρία τοῦ φύλακα (8427) γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ληστῶν. Ἡ Ἰοκάστη ἀπαντᾶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ διαψεύσει
αὐτὸ ποὺ εἶπε μπρὸς σὲ ὁλόκληρη τὴν πόλη, ἴσως ὑπονοώντας ὅτι τότε θὰ
ἀποδειχθεῖ οὔτως ἢ ἄλλως ἀναξιόπιστος.
398

147

ξεκινᾶ νὰ ἀφηγηθεῖ στὴν Ἰοκάστη τὰ γεγονότα. Ὅπως καὶ μὲ τὸν
λόγο τῆς Ἰοκάστης προηγουμένως, μία πληροφορία ποὺ προέρχεται
ἀπὸ τὸ περιθώριο τῆς ἀφήγησης θὰ ἀποτελέσει κεραυνὸ σὲ σχέση
μὲ τὸν κύριο κορμό της. Ὁ Οἰδίπους ξεκινᾶ νὰ ἀφηγηθεῖ τὴν μοιραία
συνάντηση στὸ σταυροδρόμι καὶ ξεκινᾶ ἀπὸ πολὺ πιὸ νωρίς: «Ἐγὼ
πατέρα εἶχα τὸν Πόλυβο, τὸν βασιλιὰ τῆς Κορίνθου, καὶ μητέρα τὴν
Μερόπη, κι ἔτσι ἤμουν ὁ πρῶτος τῆς πολιτείας. Ὥσπου ἕνα βράδυ
κάποιος ποὺ εἶχε πιεῖ παραπάνω μοῦ εἶπε πὼς δὲν εἶμαι ἀληθινὰ
παιδὶ τοῦ πατέρα μου» (780). Τὴν ἑπομένη ρωτᾶ τοὺς γονεῖς του,
καὶ ἡ ἀπάντησή τους τὸν χαροποιεῖ μὲν ὅμως ἡ φήμη ἐξακολουθεῖ
νὰ «ὑφέρπει», κι ἔτσι καταφεύγει στὸ μαντεῖο. Ὁ φόβος τοῦ
Οἰδίποδος πρὸς τὸ παρὸν θὰ πρέπει νὰ ἦταν μᾶλλον ὅτι ἴσως εἶναι
γόνος παράνομης σχέσης τῆς Μερόπης (μαθαίνει πὼς δὲν εἶναι
παιδὶ τοῦ πατέρα του) ἢ παιδὶ δούλων τοῦ παλατιοῦ, ποὺ
ἀντικατέστησε νεκρὸ ἢ θηλυκὸ παιδὶ τῆς Μερόπης,400 ἀποκάλυψη
ποὺ θὰ διακινδύνευε τὰ δικαιώματά του στὸν θρόνο. Ὁ Ἀπόλλων
ἀντὶ νὰ ἀπαντήσει ποιοί εἶναι οἱ γονεῖς του, προφητεύει πὼς θὰ
ἔρθει σὲ ἄνομη σχέση μὲ τὴν μητέρα του, κι ἔτσι δὲν ἐπιστρέφει
στὴν Κόρινθο.
Ἐδῶ προκύπτει ἕνα φιλολογικὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο ἔχει
κρισιμότατες συνέπειες γιὰ τὴν κατανόησή μας. Ἡ φήμη ὅτι ὁ
Οἰδίπους εἶναι νόθος «ὑφεῖρπε». Τὸ ρῆμα «ὑφέρπω» μπορεῖ νὰ
σημαίνει εἴτε ὅτι τριβέλιζε τὸν ἴδιο τὸν Οἰδίποδα (ὅπως προτιμοῦν
οἱ περισσότερες ἑλληνικὲς μεταφράσεις καὶ ἡ ἐγκυρότατη ἀγγλικὴ
τοῦ Λόυντ-Τζόουνς (Lloyd-Jones)), εἴτε ὅτι ἐξαπλωνόταν στὴν πόλη
(«ἡ φήμη διεδίδετο μεγάλως», ὅπως μεταφράζει τὸ Λίντελ-Σκότ
(Liddell-Scott)· «ὑπεψιθυρίζετο», κατὰ τὸν ἀρχαῖο σχολιαστή).401 Ἂν
ἰσχύει ἡ δεύτερη ἐκδοχή,402 ὁ Οἰδίπους φεύγει ὄχι γιὰ νὰ πείσει τὸν
Γιὰ τὸν φόβο τῆς ὑποκατάστασης τῶν παιδιῶν στὴν ἀρχαιότητα βλ. J. F.
Gardner (1989) ‘Aristophanes and the male anxiety: the defense of the oikos'
G&R 36: 51-62, ὅπου καὶ σχετικὲς παραπομπὲς στὴν κωμωδία.
401
Κατάλογο τῶν διαφορετικῶν μελετητῶν ποὺ ἔχουν συνταχθεῖ μὲ τὴν μιὰ ἢ τὴν
ἄλλη ἄποψη βρίσκει κανεὶς στὸ σχόλιο τοῦ J. Bollack L'Oedipe roi de Sophocle: le
texte et ses interprétations (Lille 1990) 786 σημ.
402
Ὁ Jebb Oedipus 786σημ. ἀναφέρει τὰ παράλληλα σὲ Αἰσχ. Ἀγ.450 «φθονερὸν δ'
ὑπ' ἄλγος ἕρπει προδίκοις Ἀτρείδαις» καὶ Πινδ. Ἰσθμ. 3.58 «τοῦτο γὰρ ἀθάνατον
400

148

ἑαυτό του ἀλλὰ γιὰ νὰ καθησυχάσει τοὺς Κορίνθιους. Σὲ αὐτὴν τὴν
περίπτωση ἔχουμε μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωση τοῦ σχήματος ποὺ
παρακολουθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀρχή: ὅταν μαθαίνει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸν
ἑαυτό του, αὐτὸ ποὺ σκέφτεται εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσει τὶς
φῆμες. Μετὰ τὸ «πονῶ γιὰ σᾶς, ὄχι γιὰ μένα» καὶ τὴν ὑποτιθέμενη
συμομωσία, αὐτὴ εἶναι ἡ τρίτη φορὰ κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἥρωας κοιτᾶ
πρὸς τὴν πόλη ἀντὶ γιὰ τὸν ἑαυτό του.
Θὰ μποροῦσε ὁ ποιητὴς νὰ παρουσιάσει τὴν ἱστορία κατὰ
τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ σκεφτοῦμε ὅτι ὁ Οἰδίπους δὲν κατανοεῖ τὶ
συμβαίνει

διότι

προσκρούει

στὸ

ἀρράγιστο,

παντοδύναμο

αὐτονόητο ὅτι γονεῖς του εἶναι ὁ Πόλυβος καὶ ἡ Μερόπη. Ἂν τὸ
πίστευε μὲ τὴν ἴδια βεβαιότητα μὲ τὴν ὁποία ὁ μέσος ἄνθρωπος
ἀναγνωρίζει τοὺς γονεῖς του, θὰ ἦταν περισσότερο κατανοητὴ ἡ
τυφλότης του. Ὅμως ἡ ἱστορία μὲ τὸν Κορίνθιο οἰνόφλυγα
βρίσκεται ἐκεῖ γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι ὁ Οἰδίπους ἦταν ἤδη ἀπὸ πρὶν
ὑποψιασμένος,

ἀφοῦ

ἀμφέβαλλε

ἀρκετά,

ὥστε

νὰ

πάει

νὰ

συμβουλευτεῖ τὸ μαντεῖο, θὰ ἦταν ἑπομένως λογικὸ νὰ σκεφτεῖ
πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Ὅμως δὲν τὸ κάνει ποτέ, οὔτε ὅταν
ἔχουν ἀκουστεῖ καὶ οἱ δύο ὅμοιοι χρησμοί. Πείθεται μόνο ὅταν τὴν
ἱστορία του ἀφηγοῦνται οἱ ἴδιοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ διεκπεραίωσαν τὴν
διαταγὴ τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους, ὅταν πιὰ τὰ στοιχεῖα τὸν κτυποῦν
καταπρόσωπο, ἀκριβῶς διότι πρέπει νὰ ἐντυπωσιαστοῦμε μὲ τὴν
ἀδυναμία του νὰ δεῖ. Πιὸ συγκεκριμένα, μὲ τὴν ἐπιμονή του νὰ
κοιτᾶ τὴν πόλη καὶ τὴν ἐξουσία, ὅταν πρέπει νὰ κοιτάξει τὸν ἑαυτό
του.
Τὸ μαντεῖο τοῦ δίνει ἕναν χρησμὸ πανομοιότυπο μὲ αὐτὸν ποὺ
περιέγραψε νωρίτερα ἡ Ἰοκάστη. Ἐνῶ ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι
εἶναι αὐτὸς ποὺ σκότωσε τὸν Λάιο, δὲν παρατηρεῖ ἀκόμα αὐτὸ ποὺ
γιὰ τοὺς θεατὲς εἶναι ὀφθαλμοφανές: τὴν ὁμοιότητα τῶν δύο
χρησμῶν.

Τὸ

ἀποτέλεσμα

εἶναι

ὅτι

ἀνησυχεῖ

γιὰ

τὸ

ὅτι

ἀποδεικνύεται βασιλοκτόνος, τὴν ὥρα ποὺ ὅλοι καταλαβαίνουμε ὅτι
φωνᾶεν ἕρπει, εἴ τις εὗ εἴπῃ τι». Στὸν Αἰσχ.Ἀγ. 270 καὶ Χοηφ.463 ἔχει τὸ νόημα
τῆς ἐσωτερικῆς ἀνάπτυξης, ὄχι τῆς ἐξάπλωσης στὴν πόλη.

149

αὐτὸ

εἶναι

πταῖσμα

μπροστὰ

στὸ

ὅτι

εἶναι

βασιλοκτόνος,

πατροκτόνος καὶ αἱμομείκτης. Μᾶς μένει τότε νὰ καγχάσουμε
μπρὸς στὴν ἀφέλειά του; Αὐτὸς εἶναι ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο
κάποιοι κριτικοὶ403 βρίσκουν τὸ ἔργο ὄχι ἀπολύτως ἐπιτυχημένο.
Ὅμως δὲν πρέπει νὰ μᾶς διαφύγει ἕνα γεγονός. Ὁ Σοφοκλῆς
διαλέγει νὰ μᾶς παρουσιάσει τόσο βραδὺ στὴν ἀναγνώριση τῆς
ἀλήθειας ἕναν ἥρωα περιβόητο γιὰ τὴν εὐφυία του, καὶ αὐτὸ
τονίζεται ἐπανειλημμένως. Δὲν ξεχνᾶμε οὔτε στιγμὴ ὅτι ὅ ἥρωας
ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ μπροστὰ στὰ μάτια του εἶναι ἐξυπνότερος
ὅλων μας.404 Συνεπῶς τὸ ἐρώτημα εἶναι: ἂν ὁ Οἰδίπους εἶναι
τυφλός, τότε ποιός μπορεῖ νὰ καυχηθεῖ ὅτι βλέπει; Σὲ αὐτὴν τὴν
ἀντίθεση ἐντοπίζεται ἡ ἔνταση ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Οἰδίποδα
Τύρρανο. Μᾶς ζητεῖται νὰ σκεφτοῦμε τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐμποδίζει
τὸν εὐφυέστερο τῶν ἀνθρώπων νὰ δεῖ, κυριολεκτικά, «μπροστὰ στὰ
πόδια του» («πρὸς ποσί», ὅπως ἔχει πεῖ καὶ ὁ Κρέων 130).
Ὁ Οἰδίπους ἀφηγεῖται κατόπιν τὴν συμπλοκὴ στὸ τρίστρατο:
ὁ ὁδηγὸς καὶ ἕνας γέρος ἐμφανίζονται μπροστά του καὶ τὸν
σπρώχνουν μὲ τὴν βία ἔξω ἀπὸ τὸν δρόμο. Ὁ γέρος τὸν κτυπάει στὸ
κεφάλι, ὁ Οἰδίπους ἀνταποδίδει τὸ χτύπημα καὶ σκοτώνει τοὺς
πάντες. Ἂν αὐτὸς ἦταν ὁ Λάιος, ἀναφωνεῖ ὁ Οἰδίπους, τότε ποιός
εἶναι πιὸ δυστυχισμένος ἀπὸ 'μένα; Γιὰ τὸ συναπάντημα στὸ
τρίστρατο405

ὑπάρχουν

μερικὰ

ζητήματα

ποὺ

ἀξίζει

νὰ

διευκρινήσουμε. Ἕνα ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ φαίνεται κάποτε νὰ
Waldock Sophocles 144, 146-7· Περισσότερες ἀναφορὲς στὸ Bain
Misunderstood 133 (ὄχι ἡ δική του ἄποψη).
404
Τὸ αἴνιγμα τῆς Σφίγγας μᾶς παραδίδεται ἀπὸ πηγὲς μεταγενέστερες τοῦ
Σοφοκλέους (Σ. Εὐρ. Φοιν.50) ἀλλὰ δὲν ἀναφέρεται στὸν Οἰδίποδα Τύραννο. Σὲ
γενικὲς γραμμὲς ἡ Σφίγγα πρὶν τὸν Οἰδίποδα Τύραννο εἶναι ἕνα φονικὸ τέρας, τὸ
στοιχεῖο τοῦ αἰνίγματος δὲν ἀναφέρεται. Θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον ἂν αὐτὸ
ἀποτελοῦσε Σοφόκλεια ἐπινόηση γιὰ νὰ τονίσει ὁ ποιητὴς τὴν εὐφυία τοῦ
Οἰδίποδος (ὅπως ὑποθέτει ὁ Calame Vision 20). Ὡστόσο ὁ Fränkel στὸ σχόλιο του
στὸν Αἰσχ.Ἀγ.1258 ἀναφέρει μιὰ ἀρχαία εἰκόνα τῆς Σφίγγας ποὺ χρονολογεῖται
γύρω στὸ 470 π.Χ., ὅπου διακρίνονται οἱ λέξεις [κ]αι τρι[πουν], ποὺ δείχνει ὅτι
μᾶλλον ὑπῆρχε ἤδη ἀπὸ τότε ἡ ἐκδοχὴ τοῦ μύθου στὴν ὁποία ἡ Σφίγγα ἔθετε
αἰνίγματα. Βλ. Η. Lloyd-Jones Appendix στὸ R. D Dawe., J. Diggle, , P.E. Easterling,
(eds) Dionysiaca: nine studies in Greek poetry by former pupils (Cambridge 1978)
60.
405
Δὲν ἔχουν λείψει οἱ ψυχαναλυτικὲς προεκτάσεις γιὰ τὸ «σχίσμα» ποὺ προσπαθεῖ
ὁ Οἰδίπους νὰ «διαπεράσει» καὶ διακόπτεται ἀπὸ τὸν Πατέρα του. Βλ. J. Rusten
(1996) ‘Oedipus and triviality’ CPh 91: 108- 10.
403

150

ἐνοχλεῖ τοὺς ἀναγνῶστες εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Οἰδίπους ὑποφέρει
τόσο, χωρὶς νὰ

ἔχει φταίξει. Στὴν προσπάθεια λοιπὸν νὰ

ἀνακαλύψουν κάποιοι μελετητὲς τὴν ἐνοχὴ τοῦ Οἰδίποδος ποὺ θὰ
τὸν ἔκανε ὑπαίτιο γιὰ τὰ δεινὰ ποὺ ὑφίσταται, ἔχουν προσπαθήσει
νὰ βροῦν τὴν ἀπάντηση στὸν φόνο τοῦ Λαΐου. Τὸ σκεπτικὸ αὐτὸ
βασίζεται στὴν πεποίθηση ὅτι θὰ πρέπει ἀναγκαστικὰ νὰ ἰσχύει ὁ
κύκλος τῆς ὕβρεως-νεμέσεως σὲ ὅλα τὰ τραγικὰ ἔργα. Κάποτε ἡ
περιγραφὴ τῶν περιστατικῶν τοῦ Οἰδίποδος ὑπ' αὐτὸ τὸ πνεῦμα
φτάνει ὣς τὴν ἄποψη ὅτι πρόκειται γιὰ «μιὰ θλιβερὴ νίκη, ἔναντι
ἑνὸς γέρου καὶ πέντε ἄοπλων δούλων».406 Αὐτὸ ποὺ συνέβη στὸ
τρίστρατο εἶναι ὅτι ὁ γέρος τὸν χτυπᾶ στὸ κεφάλι (809) καὶ ὁ
Οἰδίπους ἀνταποδίδει τὸ χτύπημα. Τὸ χτύπημα μὲ τὸ κέντρον εἶναι
χτύπημα πρὸς δοῦλο, καί, τὸ νὰ μεταχειρίζεσαι κάποιον σὰν νὰ
ἦταν κατώτερός σου, χωρὶς νὰ εἶναι, εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημασίες
τῆς λέξης ὕβρις γιὰ τοὺς ἀρχαίους.407 Ὁ Οἰδίπους προσβάλλεται καὶ
ἐπιπλέον βρίσκεται σὲ νόμιμη ἄμυνα.408 Ἡ προσπάθεια νὰ βρεθοῦν
τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ ἐνοχοποιήσουν τὸν Οἰδίποδα ἐπεκτείνεται
κάποτε καὶ περιλαμβάνει καὶ τὰ ἐπεισόδια μὲ τὸν Τειρεσία καὶ τὸν
Κρέοντα. Ὁ Οἰδίπους, λέγεται,409 εἶναι βίαιος καὶ ὑβριστής, καὶ γι'
αὐτὸ τιμωρεῖται. Τὸ ἀπέδειξε στὸ τρίστρατο καὶ τὸ ἀποδεικνύει καὶ
πάλι μὲ τὴν συμπεριφορά του ἀπέναντι στὸν Τειρεσία καὶ τὸν
Κρέοντα. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸν Τειρεσία καὶ τὸν Κρέοντα, οἱ ὑποψίες
τοῦ Οἰδίποδα ἦταν εὔλογες, καὶ συνεπῶς ἡ συμπεριφορά του ἔναντι
τους δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ σκληρότητα πέρα ἀπὸ τὸ μέτρο.
Σχετικὰ μὲ τὸ ὅτι ὁ Οἰδίπους λαμβάνει τὸν χρησμὸ ποὺ προβλέπει
τὰ ἐγκλήματα πολὺ πρὶν νὰ φτάσει στὴν Θήβα καὶ νὰ συναντήσει
Meautis, στὸ Ronnet Sophocle 122 ὑπ..1.
Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ θέση τοῦ βιβλίου τοῦ Fisher Hybris, ἐνάντια στὴν
παραδοσιακὴ ἑρμηνεία τῆς ὕβρεως. Γιὰ τὸ χτύπημα μὲ τὸ κέντρον βλ. J. Gregory
(1995) ‘The encounter at the crossroads in Sophocles’ Oedipus Tyrannus’ JHS
115: 145 γιὰ ἀρχαῖες πηγές.
408
Dover Greek 184 γιὰ ἀρχαῖες πηγές. Τὸ ἂν κινδύνευσε ἡ ζωή του θὰ ἦταν γιὰ
τὰ Ἀθηναϊκὰ δικαστήρια ζήτημα πρὸς ἀπόδειξη. Μιὰ ἰσχυρὴ προσπάθεια
ἀπόδειξης τῆς ἐνοχῆς τοῦ Οἰδίποδος ὑπάρχει στὸ R.D. Griffith (1992) ‘Asserting
eternal providence: Theodicy in Sophocles’ Oedipus The King’ ICS 17.2: 193-211,
ὅπου ὅμως δὲν λαμβάνεται ὑπ' ὄψιν ὅτι πρόκειται γιὰ σύγκρουση ἑνὸς μὲ πέντε,
στὴν ὁποία ἐκ τῶν πραγμάτων ἡ ζωὴ τοῦ ἥρωος θὰ κινδύνευε.
409
D.J. Conacher (1999) ‘Oedipus without footnotes’ EMCl 18: 43,4.
406
407

151

τὸν Λάιο, τὸν Τειρεσία καὶ τὸν Κρέοντα, πολὺ πρὶν νὰ γίνει
τύραννος, ὑβριστὴς ἢ ὄχι,410 ὅμως, εἶναι σωστὸ πὼς ἡ μοῖρα δὲν
ἀπαλλάσσει τὸν ἥρωα ἀπὸ τὴν εὐθύνη. Ὁ Ἰησοῦς προφητεύει πὼς ὁ
Πέτρος θὰ τὸν προδώσει ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀναιρεῖ τὴν εὐθύνη τοῦ
Πέτρου.411 Ἡ ἔννοια αὐτὴ τῆς «διπλῆς ὑπευθυνότητας», ὅτι μπορεῖ
κανεὶς νὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ μιὰ προαποφασιμένη πράξη, εἶναι
ἐνδεχομένως ἀντιφατικὴ ἀπὸ αὐστηρὰ λογικὴ ἄποψη ὅμως οἱ
ἀρχαῖοι φαίνεται ὅτι δὲν δυσκολεύονταν νὰ τὴν ὑποστηρίζουν.412
Αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ ὡστόσο γιὰ νὰ δείξει ὅτι ὁ Οἰδίπους εἶναι ἔνοχος καὶ
γι' αὐτὸ τιμωρεῖται, πολὺ περισσότερο δὲ ὅτι αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ
θέμα τῆς τραγωδίας.
Καθαρότερα φαίνεται αὐτὸ μὲ τὴν σύγκριση ἀνάμεσα στὸν
Οἰδίποδα Τύραννο καὶ τοὺς Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Οἱ Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας
εἶναι τὸ μοναδικὸ σωζώμενο ἔργο ἀπὸ τὴν τριλογία στὴν ὁποία ὁ
Αἰσχύλος πραγματευόταν τὸ ἴδιο θέμα. Στὸν στίχο 746 μαθαίνουμε
ὅτι ὁ Λάιος χρειάστηκε νὰ πάει στὸ μαντεῖο τρεῖς φορές, γιὰ νὰ τοῦ
δοθεῖ τρεῖς φορὲς ὁ ἴδιος χρησμός. Ὁ χρησμὸς αὐτὸς διατυπώνεται
στὸν Αἰσχύλο μὲ μία προϋπόθεση:413 ὁ Λάιος θὰ σκοτωθεῖ ἀπὸ τὸν
γιό του ἂν κάνει παιδιά. Ἀπὸ ἀφροσύνη (756) ἔκανε παιδί καὶ
πλήρωσε γιὰ τὸ σφάλμα του. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ τοῦ σφάλματος ποὺ
τιμωρεῖται, ἀπουσιάζει ἀπὸ τὴν Σοφόκλεια ἐκδοχὴ τοῦ μύθου. Ὁ
Λάιος δὲν εἶχε ἐπιλογή, ὅπως δὲν εἶχε καὶ ὁ Οἰδίπους. Αὐτὸ ποὺ
χαρακτηρίζει τὴν τραγωδία τοῦ Οἰδίποδος εἶναι ἡ ἐκπλήρωση τῆς
μοίρας, χωρὶς περιθώριο διαφυγῆς. Μάταια, ἐξηγεῖ ὁ Οὐίνιγκτον
Κλασικὴ εἶναι σὲ αὐτὸ ἡ μελέτη τοῦ E.R. Dodds (1966) ‘On misunderstanding
the Oedipus Rex’ στὸ E. Segal (ἐκδ.) Oxford Readings in Greek Tragedy (Oxford
1983) 177-188.
411
Κατὰ Ματθαῖον 26: 34-5, 69-75, μὲ Dodds Misunderstanding 182· Griffith
Asserting 205· D. A. Hester (1977) ‘Oedipus and Jonah’ PCPS 23: 41· Knox
Oedipus 39-40.
412
Γιὰ τὴν ἔννοια τῆς «διπλῆς ὑπευθυνότητας» βλ. A. Lesky ‘Μοῖρα καὶ ἐνοχή’ στὸ
Ἡ τραγικὴ ποίηση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων Α': ἀπὸ τὴν γένεση τοῦ εἴδους ὣς καὶ
τὸν Σοφοκλῆ (Göttingen 1972, Ἀθήνα 1990) 269-79 ἰδ.272· A. Lesky ‘Decision and
responsibility in the tragedy of Aeschylus' στὸ Segal Oxford 13-23 καὶ J.P. Vernant
‘Προσχεδιάσματα τῆς βούλησης στὴν ἑλληνικὴ τραγωδία’ στὸ Vernant Μῦθος A’
49-88.
413
Γιὰ τὴν σημασία τῆς προϋπόθεσης στὸν χρησμὸ Hester Oedipus 40· Dodds
Misunderstanding 181.
410

152

Ἴνγκραμ,414 θὰ ἀναζητούσαμε στὸν Αἰσχύλο τὸ παράδειγμα ἑνὸς
ἀνθρώπου ποὺ τιμωρεῖται ἀπὸ τοὺς θεοὺς χωρὶς νὰ διαπράξει
συνειδητὰ κάποια ἁμαρτία. Ὁ Οἰδίπους καταδικάζεται πρὶν τὴν
γέννηση, φυσικὰ πολὺ πρὶν νὰ ἀποκτήσει ἐξουσία. Τὸ ἔργο ἀποκτᾶ
ἔτσι, στὴν ἀνάγνωση τοῦ Οὐίνινγκτον-Ἴνγκραμ (ἡ ὁποία δὲν
διαφέρει ἀπὸ τοῦ Ντὸντς (Dodds), ὡς πρὸς αὐτό) μιὰ ἀπόχρωση
καφκική, μὲ τὴν ἔμφαση αὐτὴ στὸ παράλογο πάθος.415 Εἴδαμε πὼς ἡ
μοῖρα δὲν ἀπαλλάσσει τὸν ἥρωα ἀπὸ τὴν ἐνοχή, κατὰ τὶς ἀρχαῖες
ἀντιλήψεις. Τὸ κρισιμότερο ζήτημα εἶναι ὅμως πὼς ἡ πλοκὴ δὲν
ἀσχολεῖται

μὲ

τὶς

νομικὲς

συνέπειες

τοῦ

φόνου,

οἱ

ὁποῖες

παραμερίζονται μπροστὰ στὰ πολὺ σοβαρότερα προβλήματα τοῦ
μιάσματος καὶ τῆς πατροκτονίας, ἐγκλήματα γιὰ τὰ ὁποῖα ὁ ἥρωας
δὲν εἶναι ἠθικὰ ἔνοχος. Ὡστόσο ἡ ἐρώτηση γιατί τιμωρεῖται ὁ
Οἰδίπους ὁδηγεῖ σὲ ἕναν δρόμο πολυσύχναστο στην βιβλιογραφία
ἀλλὰ σὲ τελικὴ ἀνάλυση μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος
τῆς πλοκῆς. Σὲ τί προσθέτει στὸ θέμα τῆς ἐνοχῆς τοῦ Οἰδίποδος ἡ
ὅλη διαδικασία τῆς ἀναζήτησης καὶ τῶν περιπετειῶν της; Δὲν
φτάνουν γιὰ νὰ ἐκτυλιχθεῖ τὸ θέμα τοῦ παράλογου πάθους τοῦ
Οἰδίποδα ὁ χρησμὸς καὶ τὰ ἐγκλήματα; Ἕνας ἥρωας λαμβάνει ἕναν
χρησμὸ καί, στὴν προσπάθειά του νὰ τὸν ἀποφύγει, τὸν ἐκπληρώνει,
γιὰ νὰ καταδειχθεῖ ἡ παντοδυναμία τῆς μοίρας. Ἡ ἀνάλυση αὐτὴ
ὅμως θὰ ἐφαρμόζονταν κάλλιστα καὶ σὲ ἕνα ἔργο ποὺ δὲν θὰ εἶχε
ὡς θέμα του τὴν ἀναγνώριση ἀλλὰ θὰ ἀσχολοῦνταν ἀποκλειστικὰ
μὲ τὸν χρησμό, τὴν πατροκτονία καὶ τὴν αἱμομειξία, τὰ γεγονότα
δηλαδὴ ποὺ ὁ Σοφοκλῆς ἀπέκλεισε ἀπὸ τὸν δραματικὸ χρόνο. Σὲ
αὐτὴν τὴν ἀνάγνωση ὅλα τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα μένουν μετέωρα. Τί
σημασία ἔχουν ὁ ἕνας ἢ οἱ πολλοὶ ληστές, ἡ ὑποτιθέμενη σκευωρία
τοῦ Κρέοντος καὶ τοῦ Τειρεσία, ἡ παρεξήγηση γύρω ἀπὸ τὴν
βασιλικὴ καταγωγὴ τοῦ Οἰδίποδος, ἂν τὸ νόημα συνοψίζεται στὸ
ἀναπόφευκτο τῆς μοίρας; Οἱ παράλογες, ἄδικες συμφορὲς τοῦ
Οἰδίποδα συνέβησαν ὅταν, παρὰ τὴν θέλησή του, ἐκπλήρωνε τὸν
Winnington-Ingram Sophocles 203.
Winnington-Ingram Sophocles 204 καὶ Dodds Misunderstanding 184-5.
Παρόμοια ἡ ἄποψη τῆς Ronnet Sophocle 68: πρόκειται γιά: ‘τὴν ἀντίθεση
ἀνάμεσα στὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν μοῖρα του’.
414
415

153

χρησμό. Πρὸς τί λοιπὸν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα; Θεωρώντας τὸν Οἰδίποδα
τραγωδία μοίρας ἔχουμε ἐπιλέξει μία ἑρμηνεία ἡ ὁποία ἀφήνει
μετέωρο τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς τραγωδίας, ἀφοῦ τότε μένει
ἀκατανόητο ὅλο τὸ κομμάτι τῆς ἀφήγησης ποὺ δὲν σχετίζεται
καθόλου μὲ τὸν Λάιο καὶ τὴν Ἰοκάστη ἀλλὰ μὲ ἀστυνομικοῦ τύπου
πληροφορίες καὶ παρεξηγήσεις γύρω ἀπὸ στοιχεῖα ποὺ ὁ Οἰδίπους
κατανοεῖ ἢ δὲν κατανοεῖ.416 Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀδυναμία τὴν ὁποία
θὰ μπορούσαμε νὰ ἀποφύγουμε, ἂν παίρναμε περισσότερο τοῖς
μετρητοῖς τὴν κριτικὴ ποὺ ἔχει ἀσκηθεῖ στὴν ψυχαναλυτικὴ
ἀνάγνωση τῆς τραγωδίας, ποὺ θὰ

συναντήσουμε παρακάτω.

Λέγεται ὅτι τὰ ὅσα σχολίασε ὁ Φρόυντ ἀνήκουν στὰ «ἔξω τοῦ
δράματος». Δηλαδὴ ὅτι ὁ Σοφοκλῆς ἐπέλεξε νὰ προσπεράσει τὰ
συνταρακτικὰ γεγονότα ποὺ ἐντυπωσιάζουν τόσους μελετητὲς καὶ
νὰ γράψει μία τραγωδία ὄχι γιὰ τὴν πατροκτονία καὶ τὴν αἱμομειξία
ἀλλὰ γιὰ τὸ πῶς ὁ ἔνοχος φτάνει στὴν ἀνακάλυψη τῶν ἐγκλημάτων
του.
Παρόμοια εἶναι τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν κατὰ τὴν
ἀνάλυση μὲ βάση τὴν λεγόμενη «ἠθικὴ τῶν συνεπειῶν», ποὺ ἔχει
ἐπιχειρηθεῖ. Ἡ ἀνάγνωση αὐτὴ ἐπισημαίνει ὅτι τόσο ὁ ὁμηρικός, ὅσο
καὶ ὁ σοφόκλειος Οἰδίπους στὸν ἐπὶ Κολωνῷ δέν ἀναλαμβάνουν τὴν
εὐθύνη τῶν πράξεών τους. Στὸν Ὅμηρο ὁ Οἰδίπους ἐξακολουθεῖ νὰ
βασιλεύει μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ἐγκλημάτων, ἐνῶ στὸν

ἐπὶ

Κολωνῷ, ἐπικαλεῖται τὴν ἄγνοιά του γιὰ νὰ πεῖ ὅτι ἡ τιμωρία ποὺ
ἐπέβαλε στὸν ἑαυτό του ἦταν ὑπερβολική. Ὁ Οἰδίπους ὅμως ἐδῶ
ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς συνέπειες πράξεων ποὺ δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ προβλέψει, καὶ τὶς ὁποῖες σίγουρα δὲν ἐπιθυμοῦσε.
Βρίσκεται πατροκτόνος καὶ αἱμομείκτης, ἐνῶ τὸ μόνο ποὺ ἔπραξε
ἦταν νὰ ἀμυνθεῖ ἀπέναντι σὲ ἕναν ἄγνωστο ποὺ τοῦ ἐπιτέθηκε καὶ
νὰ παντρευτεῖ τὴν γυναῖκα ποὺ τοῦ ἔδωσαν οἱ Θηβαῖοι ὅταν τοὺς
ἀπάλλαξε ἀπὸ τὴν Σφίγγα.417 Ἡ ἠθικὴ ἀποτίμηση τῆς πράξης του
Ἡ κριτικὴ αὐτὴ ἔχει συνδεθεῖ πιὸ χαρακτηριστικὰ μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Reinhardt
Sophokles 98, ποὺ ἀναγνωρίζει ὡς πρόδρομό του τὸν Wilamowitz στὸν πρόλογό
του στὸν Οἰδίποδα.
417
Παρατήρηση πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στὰ Ἠθικὰ Νικομάχεια, ἔχει κάνει
καὶ ὁ D. Hume An enquiry concerning the principles of morals (Oxford 1998) 86.
416

154

περιλάμβανει

ὄχι

μόνο

τὴν

ἴδια

τὴν

πράξη

ἀλλὰ

καὶ

τὶς

-ἀπρόβλεπτες γιὰ τὸν πράττοντα- συνέπειές της. Μὲ τὸ παράδειγμα
τοῦ Ράμφου:418 σπάζοντας ἕνα ποτήρι μπορεῖ κανεὶς νὰ προκαλέσει
νευρικὸ

κλονισμὸ

στὸν

ἰδιοκτήτη,

ποὺ

ἦταν

συναισθηματικὰ

δεμένος μὲ τὸ ποτήρι του. Ἡ εὐθύνη τοῦ Οἰδίποδος -ἂν αὐτὸς εἶχε
σπάσει τὸ ποτήρι- θὰ περιλάμβανε ὄχι μόνο τὸ σπάσιμο ἀλλὰ καὶ
τὸν νευρικὸ κλονισμό. Μὲ βάση τὴν ἀνάγνωση αὐτή, σημασία ἔχει
ὅτι ὁ κόσμος μας κυβερνᾶται ὄχι ἀπὸ τὶς ἔλλογες προθέσεις καὶ
στοχεύσεις

τῶν

ἀπροσδόκητο

ἀτόμων

τῶν

ἀλλὰ

συνεπειῶν.

καὶ
Μὲ

ἀπὸ
τὴν

τὴν

τυχαιότητα, τὸ

προσέγγιση

αὐτὴ

θὰ

ἀσχοληθοῦμε ἐκτενέστερα παρακάτω, καθὼς ἡ ἴδια ἀνάγνωση ἔχει
προταθεῖ καὶ γιὰ τὶς Τραχίνιες καὶ τὸ θανάσιμο σφάλμα τῆς
Δηιάνειρας.

Καὶ

στὶς

δύο

περιπτώσεις,

νομίζω,

τραγωδία

ἐπικεντρώνει στὸ εἶδος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ προορίζεται γιὰ τὴν
κάθε τραγικὴ μοῖρα, τὸ εἶδος τοῦ σφάλματος ποὺ προκαλεῖ τὴν
τραγικὴ μοῖρα.

Οἰδίπους

ἐπιστρέφει

μετὰ

τὸ

δεύτερο

Στάσιμο

στὸ

μοναδικό του κράτημα, τὸν ἀριθμὸ τῶν ληστῶν. Περιμένει τὸν
μάρτυρα ποὺ θὰ ἐπιβεβαιώσει αὐτὴν τὴν πληροφορία ἀλλὰ ἡ πλοκὴ
παίρνει ξανὰ ἀπρόσμενη τροπή, ὅταν φτάνει ὁ Ἀγγελιαφόρος ἀπὸ
τὴν Κόρινθο καὶ ἀναγγέλλει πὼς ὁ Οἰδίπους μπορεῖ τώρα νὰ γίνει
βασιλιὰς τῆς Κορίνθου, διότι ὁ Πόλυβος πέθανε (942). Ὁ Οἰδίπους
ἀπαντᾶ ὅτι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, ὅσο εἶναι ζωντανὴ ἡ Μερόπη
καὶ ἀφηγεῖται τὸν χρησμό. Ὁ Ἀγγελιαφόρος καθησυχαστικὰ τοῦ
ἀπαντᾶ τότε νὰ μὴν ἀνησυχεῖ, διότι δὲν εἶναι γιὸς τῆς Μερόπης καὶ
τοῦ Πόλυβου. Ἐγὼ σὲ πῆρα, τοῦ διηγεῖται, σὲ ἔλυσα ποὺ εἶχες τὰ
πόδια τρυπημένα καὶ σὲ ἔδωσα στὸν Πόλυβο. Φριχτὴ ντροπὴ ἀπὸ τὰ
σπάργανά μου πῆρα, ἀπαντᾶ ὁ Οἰδίπους, καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ
Ἰοκάστη ἔχει καταλάβει.
Ὁ φρουρὸς θὰ ἔλυνε τὸ αἴνιγμα τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ληστῶν
ὅμως αὐτὸ παραμερίζεται μπροστὰ στὴν εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ
418

Ράμφος Αἴνιγμα 74.

155

Πόλυβου καὶ ξεχνιέται τελείως μπροστὰ στὸ δεύτερο νέο, ποὺ
σχεδὸν ἀνέμελα ἀναφέρει, ὅτι ὁ Οἰδίπους δὲν εἶναι γιός τοῦ
Πόλυβου. Πρόκειται ξανὰ γιὰ πικρὸ χιοῦμορ τοῦ Σοφοκλῆ, ὅταν ὁ
Ἀγγελιαφόρος περιμένει ἀνταμοιβὴ γιὰ τὰ εὐχάριστα νέα (10056).419 Ἡ πλοκὴ σφύζει ἐδῶ ἀπὸ συμβάσεις ποὺ ὁ θεατὴς καλεῖται νὰ
ἀποδεχτεῖ γιὰ χάρη τῆς δραματικῆς οἰκονομίας. Ὁ ἀγγελιαφόρος
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ βοσκὸς ποὺ παρέλαβε τὸν Οἰδίποδα ὡς βρέφος, ὅπως
ὁ φρουρὸς ποὺ ἐπεβίωσε εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ παρέδωσε τὸν Οἰδίποδα
στὸν Κορίνθιο βοσκό. Τέλος, ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ Πόλυβου
ἔρχεται ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ πού, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια, ὁ Οἰδίπους
ἀνακαλύπτει σταδιακὰ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν καταγωγή του.
Ἡ παρεξήγηση ποὺ δημιουργήθηκε καθὼς ὁ Οἰδίπους δὲν
συνδύαζε τοὺς χρησμοὺς τώρα ἐντείνεται. Τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔχει
στὴν διάθεσή του ὁ ἥρωας εἶναι τὰ ἑξῆς: δὲν σκότωσε τὸν πατέρα
του, ποὺ πέθανε ἀπὸ γηρατειά, ἄρα οἱ χρησμὸς ἀποδείχθηκε ψευδὴς
(953, 964-72). Ὁ Λάιος ἴσως σκοτώθηκε ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα (ἡ
διευκρίνηση γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ληστῶν ἔχει ἐδῶ ξεχαστεῖ) ἀλλὰ ὁ
Οἰδίπους δὲν εἶναι γιὸς τοῦ Λαΐου. Ἀντὶ νὰ καταλάβει ὅτι οἱ χρησμοὶ
ἀλληλοσυμπληρώνονται, νομίζει ὅτι διαψεύδονται.
Ὅταν ἡ τραγωδία φτάνει κοντὰ στὴν κορύφωση ἐπεμβαίνει ἡ
Ἰοκάστη, μὲ πνεῦμα πανικόβλητα πυροσβεστικό. Ἀφοῦ ἡ τύχη
ρυθμίζει τὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, δὲν ὑπάρχει λόγος κανεὶς νὰ
ἀνησυχεῖ, συμβουλεύει τὸν Οἰδίποδα. Ἡ παραίνεσή της ἔχει τὴν
βαθειὰ δύναμη τοῦ μέσου ἀνθρώπου ποὺ προτείνει τὴν ἁπλοϊκὴ
ἀρχή: «μὴν ἐπιμένεις», καὶ αὐτὸ εἶναι γνώριμο στοὺς ἀναγνῶστες
τοῦ Σοφοκλῆ. Ἡ Ἰοκάστη ὅμως συνεχίζει λέγοντας κάτι ποὺ ἔμελλε
νὰ ἀποτελέσει σταθμὸ στὴν νεωτερικὴ σκέψη: «πολλοὶ στὸν ὕπνο
τους κοιμήθηκαν μὲ τὴν μάνα τους» (981-2). Θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι
εἶναι ἀπὸ τὶς σπάνιες περιπτώσεις στὴν τραγωδία ποὺ ἡ ἑρμηνεία
εἶναι ἐξ ἴσου διάσημη μὲ τὸ ἔργο. Στὴν Ἑρμηνεία τῶν Ὀνείρων ὁ
Φρόυντ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ μοῖρα τοῦ Οἰδίποδα μᾶς συγκινεῖ διότι:
419

Πβ. Σοφ.Τραχ. 191.

156

«θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καὶ δική μας μοῖρα. Γιὰ ὅλους μας ἴσως ἡ
μοῖρα ἔχει ὀρίσει νὰ στρέψουμε τὴν πρώτη σεξουαλικὴ παρόρμηση
πρὸς τὴν μητέρα».420 Ὑποθέτει δηλαδὴ ὅτι ὑπῆρχε ἐπιθυμία
αἱμομειξίας ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα. Αὐτὸ προϋποτίθεται ἀναγκαστικὰ γι'
αὐτὴν τὴν ἄποψη, εἰδάλλως δὲν μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος γιὰ
«Οἰδιπόδειο σύμπλεγμα».421 Ὅμως ἡ ἱστορία τοῦ Οἰδίποδος εἶναι ἡ
ἑξῆς: οἱ γονεῖς του τὸν ἐγκαταλείπουν πρὶν ἀκόμη γίνει τριῶν
ἡμερῶν (713). Αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀναγνωρίζει ὡς γονεῖς εἶναι ὁ
Πόλυβος καὶ ἡ Μερόπη·422 γι' αὐτὸ φεύγει ἀπὸ τὴν Κόρινθο, ἀκριβῶς
γιὰ νὰ μὴν ἐκπληρώσει τὸν χρησμό (794),423 καὶ γι' αὐτὸ δὲν θέλει
νὰ ἐπιστρέψει στὴν Θήβα ὅταν μαθαίνει ὅτι ὁ Πόλυβος πέθανε. Ὅσο
γιὰ τὴν Ἰοκάστη, εἶναι ἡ βασίλισσα ποὺ τοῦ δίνουν οἱ Θηβαῖοι ὡς
γυναῖκα ὅταν τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν Σφίγγα. Ὁ ἴδιος δὲν εἶχε
ποτὲ σχέση μητέρας-γιοῦ μαζί της.424 Ἐπίσης ἡ φροϋδικὴ ἀνάγνωση
ἀσχολεῖται

μὲ

ἕνα

πρόβλημα

ποὺ

Σοφοκλῆς

ἐπιδεικτικὰ

προσπέρασε. Στὸν Οἰδίποδα τοῦ Παζολίνι τὰ γεγονότα συμβαίνουν
μὲ χρονολογικὴ σειρά. Αὐτὸ δέν ἰσχύει στὸν Οἰδίποδα Τύραννο τοῦ
Σοφοκλῆ. Ἐδῶ ὁ συγγραφέας ἐπέλεξε νὰ γράψει μία τραγωδία ὄχι
γιὰ τὰ ἐγκλήματα τοῦ Οἰδίποδος, τὰ ὁποῖα προσπερνᾶ, ἀλλὰ γιὰ τὴν
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ ἥρωας τὰ ἀνακαλύπτει. Δὲν πρέπει νὰ
ξεχνοῦμε ὅτι τὸ ἔργο ξεκινᾶ ἀφοῦ ὁ Οἰδίπους ἔχει κιόλας ζήσει
S. Freud Ἡ Ἑρμηνεία τῶν ὀνείρων (Frankfurt 1900, Ἀθήνα 1993) 238. Τὴν
ἀνάγνωση τοῦ Οἰδίποδος μὲ βάση τὰ ἐργαλεῖα τῆς ψυχανάλυσης ἐπανέφερε στὸ
προσκήνιο ὁ D. Anzieu, μὲ ἕνα ἄρθρο, τὸ ὁποῖο ἀκολούθησε ἔντονη πολεμική. D.
Anzieu ‘Ὁ Οἰδίπους πρὶν τὸ σύμπλεγμα, ἢ περὶ τῆς ψυχαναλυτικῆς ἑρμηνείας τῶν
μύθων’ στὸ D. Anzieu (ἐκδ.) Ψυχανάλυση καὶ ἑλληνικὴ κουλτούρα (Paris 1980,
Ἀθήνα 1983). Βλ. τὴν κριτικὴ τοῦ J.P. Vernant ‘Ὁ Οἰδίπους χωρὶς σύμπλεγμα’ στὸ
Μῦθος A’ 89-117 καὶ τὴν ἀνταπάντηση τοῦ Ν. Νικολαΐδη ‘Πρωτο-Οἰδίπους καὶ
Οἰδιποδειοποιημένος Οἰδίπους. Ἀπ' ἀφορμὴ τὸ ‘Οἰδίπους χωρὶς σύμπλεγμα’ τοῦ
J.P. Vernant’ 191-219. Ὁ Γ. Ἀνδρεάδης (1986) ‘Ὁ Οἰδιπόδειος πόλεμος ἀναλυτῶν
καὶ μυθολόγων’ Διαβάζω 150: 37-41 τηρεῖ μιὰ πιὸ μετρημένη ἐνδιάμεση στάση. Ἡ
(ὑπερβολικὴ) πεποίθηση ὅτι τὰ προβλήματα στὴν ἀνάγνωση τοῦ Οἰδίποδος
ὀφείλονται σὲ ἀδυναμίες τῆς ψυχανάλυσης ὡς τέτοιας ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ
τοὺς B. Bartels, A. Bartels (1998) ‘Oedipus, Freud, and the hegemony of
patriarchy’ EMC 17.1: 115-7.
421
Anzieu Οἰδίπους 34· Νικολαίδης Πρωτο-Οἰδίπους 198, 208. Οἱ δύο μελετητὲς
ταυτίζουν τὴν ἐπιθυμία μὲ τὸν χρησμό, προκειμένου νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι τὸ ἔργο
δείχνει πὼς «κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἱκανοποιεῖ τὶς ἐπιθυμίες του ἀτιμώρητα».
Νικολαίδης Πρωτο-Οἰδίπους 200.
422
Vernant Οἰδίπους 112.
423
Bain Misunderstood 26.
424
Vernant Οἰδίπους 112.
420

157

κάποια

χρόνια

ἤρεμης

διακυβέρνησης.

πορεία

πρὸς

τὴν

ἀνακάλυψη ἀνήκει στὸν δραματικὸ χρόνο, ἡ πατροκτονία καὶ ἡ
αἱμομειξία ὄχι.

βαθύτερη

σχέση

τοῦ

Οἰδίποδος

Τυράννου

μὲ

τὴν

ψυχανάλυση ἐντοπίζεται ἴσως στὴν διαδικασία τῆς ἀνακάλυψης. Ὁ
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ὁ Οἰδίπους ἀντιστέκεται στὸ νὰ δεῖ μπροστὰ
στὰ μάτια του καὶ ἀπωθεῖ τὴν ἀμφιβολία γιὰ τὸ ἂν εἶναι γιὸς τοῦ
Πόλυβου καὶ τῆς Μερόπης, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μᾶς φέρει στὸ μυαλὸ
τὴν ἀναλυτικὴ διαδικασία, ὅπως εἶχε ἤδη παρατηρήσει ὁ ἴδιος ὁ
Φρόυντ στὴν Ἑρμηνεία τῶν Ὀνείρων:425 «Ἡ ὑπόθεση τοῦ δράματος
συνίσταται

στὴν

βαθμιαία

κλιμακούμενη

καὶ

ἔντεχνα

ἐπιβραδυνόμενη ἀποκάλυψη -συγκρίσιμη μὲ τὴν ἐργασία μιᾶς
ψυχανάλυσης- ὅτι ὁ ἴδιος Οἰδίπους εἶναι ὁ φονιὰς τοῦ Λαΐου ἀλλὰ
καὶ ὁ γιὸς τοῦ φονευθέντος καὶ τῆς Ἰοκάστης».
Ἡ Ἰοκάστη ἔχει πιὰ ἀντιληφθεῖ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ ζητᾶ
ἐπίμονα ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα νὰ παραιτηθεῖ ἀπὸ τὴν ἔρευνα: «δύστυχε,
εἴθε νὰ μὴ μάθεις ποτὲ ποιὸς εἶσαι» (1068). Ἡ ἀπάντησή του μᾶς
ὁδηγεῖ στὸ τελευταῖο κάστρο του, τὴν τελευταία ψευδαίσθηση ἀπὸ
τὴν ὁποία θὰ ἀγκιστρωθεῖ προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὴν ἀλήθεια.
Νομίζει ὅτι αὐτὸ ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν Ἰοκάστη εἶναι ὁ φόβος ὅτι
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπὸ ταπεινὴ γενιά (1062-3, 1069-70, 1079).
Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ ἡ ἀνησυχία τοῦ Οἰδίποδος γιὰ τὴν γενιά του
ἐξακολουθεῖ νὰ στρέφει τὸ ἐνδιαφέρον στὴν πόλιν ἀντὶ γιὰ τὸν ἴδιο.
Ἡ ἀνησυχία αὐτὴ τοῦ Οἰδίποδα γιὰ τὴν καταγωγή του εἶναι, ἂν εἶναι
σωστὴ ἡ ἀνάγνωση ποὺ προτείνουμε, ὄχι ἁπλῶς ἕνα ἀκόμη ἐμπόδιο
στὴν ἀναζήτησή του ἀλλὰ ἕνα ἐμπόδιο βεβαρυμένο μὲ σημασία.
Ὅπως στὴν ἀρχὴ ἀτυχῶς ἔβλεπε ἕνα πρόβλημα προσωπικὸ μὲ ὅρους
πολιτικούς (τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ πρέπει νὰ δείχνει ὁ καλὸς βασιλιὰς
γιὰ τοὺς ὑπηκόους του), ἔτσι καὶ τώρα θὰ σκεφτεῖ μὲ ὅρους
κοινωνικούς. Νομίζει πάλι ὅτι αὐτὸ ποὺ διακυβεύεται εἶναι τὸ
κοινωνικό του πρόσωπο, ὅταν διακυβεύεται τὸ πρόσωπό του. Μὲ
Freud Ἑρμηνεία 237-8. Τὴν παρατήρηση αὐτὴ ἀναπτύσσει ὁ C. Segal Oedipus
Tyrannus: Tragic heroism and the limits of knowledge (New York 1993) 26.
425

158

τοὺς ὅρους τῆς ἑρμηνείας μας, ἐξακολουθεῖ ἀτυχῶς νὰ κοιτᾶ πρὸς
τὰ ἔξω, ἐνῶ οἱ περιστάσεις ἀπαιτοῦν νὰ ἀντιμετωπίσει τὸν ἑαυτό
του.
Ἔχει παρατηρηθεῖ426 ὅτι ἡ ἀλλαγὴ προσανατολισμοῦ, ἀπὸ τὴν
εὕρεση τοῦ φονιᾶ τοῦ Λαίου στὴν εὕρεση τῆς ταυτότητας τοῦ
Οἰδίποδος εἶναι σημαντικὸς δραματικὸς ἄξονας στὸν Οἰδίποδα
Τύραννο. Μποροῦμε νὰ προσθέσουμε τὴν ἀλλαγὴ ματιᾶς. Αὐτὴ ἡ
στροφὴ στὴν πλοκὴ εἶναι μιὰ προσωπικὴ πορεία ποὺ πρέπει νὰ
διανύσει ὁ Οἰδίπους, νὰ καταδεχθεῖ νὰ κοιτάξει τὸ ὄνειδος ποὺ
δέθηκε στὰ πόδια του ἀπὸ τὰ σπάργανα (1035). Αὐτὸ ποὺ
ὑποστηρίζουμε

εἶναι

ὅτι

θέμα

τῆς

τραγωδίας

ἀποτελεῖ

μετατόπιση ἀπὸ τὸ βλέμμα τῶν ἄλλων στὸ βλέμμα στὸν ἑαυτό. Ἀπὸ
τὸ «πῶς μὲ βλέπουν» στὸ «ποιὸς εἶμαι». Φαίνεται ὅτι γιὰ τὸν
Οἰδίποδα

Τύραννο

τὸ

ἀπόφθεγμα

τοῦ

Οὐίλλιαμ

Τζέημς

ποὺ

τοποθετήσαμε ὡς προμετωπίδα εἶναι τραγικὰ ἐλλειπτικό.
Συναντοῦμε ἐδῶ μία ἀκόμη μεγάλη κατηγορία ἀναγνώσεων,
ποὺ

συνοψίζεται

στὰ

λόγια

τοῦ

Σοπενάουερ:

«ὁ

φιλόσοφος

χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ θάρρος νὰ διερευνᾶ τὰ προβλήματα ὣς τὸ
τέλος (...) ὅμως οἱ περισσότεροι μοιάζουμε στὴν Ἰοκάστη».427 Ἡ
ἰδέα αὐτὴ ἔχει διατυπωθεῖ μὲ ἐξαιρετικὴ θέρμη ἀπὸ Ρομαντικοὺς
σχολιαστὲς καὶ εἶναι συγγενικὴ πρὸς τὴν γνωστὴ διατύπωση γιὰ τὸ
«παραπανίσιο μάτι» ποὺ διαθέτει ὁ ἥρωας. Ὁ Οἰδίπους εἶχε γίνει
στὴν φαντασία τῶν Ρομαντικῶν ἕνα σύμβολο τοῦ φιλοσόφου-ἥρωα,
ποὺ δὲν σταματᾶ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας μπροστὰ σὲ τίποτα,
συνεχίζει

μὲ

ὁποιοδήποτε

τίμημα.

Ὡστόσο

Οἰδίπους

δὲν

διακινδυνεύει τίποτε συνειδητά. Ἡ κριτικὴ ποὺ ἔχει θαυμάσει τὸ
θάρρος του μπροστὰ στὴν καταστροφὴ παραγνωρίζει τὸ ὅτι ὁ
Οἰδίπους δὲν περιμένει ἐδῶ καμμιὰ καταστροφή. Δὲν γνωρίζει στὴν
ἀρχὴ ὅτι ἡ ἔρευνα ποὺ ξεκινᾶ ἔχει ὡς τελικὸ στόχο τὸν ἴδιο, καὶ τὸ
πεῖσμα του εἶναι γι' αὐτὸ ἀνέξοδο. Ἀκόμη καὶ τώρα ποὺ ἡ ἔρευνα
ἔχει στραφεῖ στὸν ἴδιο, τὸ μόνο πρόβλημα ποὺ βλέπει εἶναι ἡ
426
427

Βλ. παραπάνω 107 ὑπ.5.
Τὸ παράθεμα ἀπὸ τὸν Segal Oedipus 26.

159

κοινωνικὴ καταγωγή του, ὄχι ἡ ἐνοχή του γιὰ πατροκτονία καὶ
αἱμομειξία. Ἐξάλλου, ἀκόμη καὶ ἂν εἶναι ἔνοχος γιὰ τὸν φόνο τοῦ
Λαΐoυ - μπορεῖ νὰ σκέφτεται - θὰ βασιλεύσει στὴν Κόρινθο. Ἂν
θέλουμε παραδείγματα ἡρώων ποὺ ἐπιμένουν μὲ κόστος τὴν ζωή
τους μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε τὸν Αἴαντα, ἢ τὴν Ἀντιγόνη. Ὁ
Οἰδίπους ὅμως νομίζει ὅτι κάποιου ἄλλου ἡ ζωὴ ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴν
ἔρευνα. Ἀκόμη καὶ ὅταν μαθαίνει ὅτι ὁ φονιὰς ποὺ ζητοῦσε εἶναι ὁ
ἴδιος καὶ συνεχίζει γιὰ τὴν διαλεύκανση ἑνὸς μυστηρίου ποὺ
προέκυψε παράλληλα μὲ τὴν πρώτη ἔρευνα, δὲν συνειδητοποιεῖ τί
διακυβεύεται. Συνεχίζει λέγοντας ὅτι δὲν τὸν πειράζει ἂν εἶναι
ταπεινὴ ἡ καταγωγή του, ἐντελῶς ἀνυποψίαστος γιὰ τὸ ἀπείρως
συντριπτικότερο δρᾶμα ποὺ προετοιμάζει στὸν ἑαυτό του. Δὲν
πρόκειται στὴν οὐσία γιὰ θάρρος ἀλλὰ γιὰ γιγαντιαία ἀφέλεια.
Ἀνησυχεῖ μήπως δὲν εἶναι γόνος βασιλικῆς οἰκογένειας ἀλλὰ
δηλώνει πὼς πάλι κι αὐτὸ λίγο τὸν νοιάζει, διότι εἶναι γιὸς τῆς
Τύχης, ἀφοῦ μετὰ τὴν λύση τοῦ αἰνίγματος τῆς Σφίγγας εἶναι
ἄτρωτος. Ἀκόμη περισσότερο θὰ δικαιοῦται νὰ κομπάζει ἂν ἀπὸ
ταπεινὴ γενιὰ κατέκτησε τέτοια ἐπιτυχία. Αὐτὸ ποὺ δικαιώνει τὴν
ἄποψη ὅτι ὁ Οἰδίπους εἶναι ὁ ἥρωας ποὺ ἀναλαμβάνει μὲ παρρησία
τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ ἔργα του εἶναι, ὅπως θὰ δοῦμε παρακάτω, ἡ
αὐτοτύφλωση. Μέχρι τὴν αὐτοτύφλωση οἱ πράξεις του συμβαίνουν
ὑπὸ τὴν πλάνη ὅτι κυνηγᾶ κάποιον ἄλλον. Θάρρος ἐπιδεικνύει ὁ
ἥρωας

μόνο

στὸ

τέλος

ὅταν,

ἐνάντια

στὴν

προγενέστερη

λογοτεχνικὴ παράδοση, ὅπως εἴδαμε, ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη γιὰ
τὶς πράξεις του. Ὁ Οἰδίπους, δηλαδή, περνᾶ ἀπὸ τρία διαδοχικὰ
στάδια συνείδησης: ἡ πατροκτονία καὶ ἡ αἱμομειξία συμβαίνουν ἐν
πλήρῃ ἀγνοίᾳ του· ὅταν ξεκινᾶ τὴν ἔρευνα τὴν ξεκινᾶ μὲ δική του
θέληση ἀλλὰ χωρὶς ἐπίγνωση τῶν συνεπειῶν, ἀφοῦ δὲν διανοεῖται
ὅτι ἡ ἔρευνα τὸν ἀφορᾶ. Ἡ αὐτοτύφλωση θὰ εἶναι ἡ πρώτη πράξη
ποὺ καὶ τὴν διαλέγει καὶ γνωρίζει πλήρως τὶς συνέπειες της.
Ἀκολουθεῖ τὸ τρίτο Στάσιμο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἕνα ὑπόρχημα,
ᾆσμα δηλαδὴ μὲ ἔντονη μελωδία ἡ ὁποία ἐκφράζει ἐνθουσιασμό,

160

ὥστε νὰ δημιουργεῖται ἕνα κλῖμα αἰσιοδοξίας ἀμέσως πρὶν τὴν
καταστροφή. Τὸ Χορικὸ παρεμβάλλεται ἀνάμεσα στὴν πρώτη καὶ
τὴν δεύτερη ἀνάκριση, θὰ πρέπει ὅμως νὰ τὸ φανταστοῦμε σὰν κάτι
περισσότερο ἀπὸ ἕναν τρόπο νὰ ἀναβληθεῖ γιὰ λίγο ἡ ἀποκάλυψη
καὶ νὰ παραταθεῖ ἔτσι γιὰ λίγο ἡ ἀγωνία. Τὸ Χορικὸ δημιουργεῖ μιὰ
ἀνατριχιαστικὴ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴν διάθεση τῆς μουσικῆς καὶ
τῶν στίχων καὶ αὐτὸ ποὺ οἱ θεατὲς ἤδη αἰσθάνονται ὅτι πρόκειται
νὰ ἀκολουθήσει. Ἀπὸ δραματικὴ ἄποψη, θὰ ἀποτελέσει μιὰ ἀκόμη
ἀφελὴ συνηγορία τοῦ Χοροῦ στὴν ἀφελῆ αἰσιοδοξία τοῦ Οἰδίποδος,
σὰν μιὰ παλινδρόμηση στὸ κλῖμα τοῦ πρώτου Στασίμου. Μὲ τὶς
ἀποκαλυψεις ὅμως ποὺ ἔχουν ἤδη γίνει ἐπὶ σκηνῆς γίνεται
κατανοητὸ ὅτι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ διαρκέσει γιὰ πολύ.
Ὁ βοσκὸς ποὺ ἔρχεται τώρα γνωρίζει ὅτι ὁ Οἰδίπους εἶναι ὁ
φονιὰς τοῦ βασιλιᾶ καὶ θυμᾶται ὅτι κάποτε τοῦ εἶχε ζητηθεῖ νὰ
ἐγκαταλείψει τὸ παιδὶ τοῦ βασιλικοῦ ζεύγους, δὲν ξέρει ὅμως ἀκόμα
ὅτι οἱ δύο ἱστορίες συνδέονται. Ὁ Οἰδίπους τὸν ἀπειλεῖ μὲ
βασανισμὸ προκειμένου νὰ μιλήσει.428 Ὅταν ἀποκαλύπτει ὅτι τὸ
παιδὶ ποὺ τοῦ ἔδωσε ἡ Ἰοκάστη δὲν μπόρεσε νὰ τὸ σκοτώσει ἀλλὰ
τὸ ἔδωσε στὸν Κορίνθιο βοσκό, ἡ πορεία τῆς ἀναζήτησης ἔχει
ὁλοκληρωθεῖ. Ἔχουν φανεῖ ὅλοι οἱ κρίκοι. Ἀφοῦ τὸν ἀκούει ὁ
Οἰδίπους ρωτᾶ κάτι ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε ρωτήσει καὶ πρὶν ὅταν
ἡ Ἰοκάστη ἀφηγοῦνταν τὴν ἴδια ἱστορία «ἂν καὶ μάνα, ἡ ἄθλια;». 429
Ὅμως τὸ ρωτᾶ μόνο τώρα, ποὺ ξέρει ὅτι αὐτὴ ἡ ἱστορία εἶναι ἡ
δική του ἱστορία. Δὲν πρόκειται πιὰ γιὰ τὴν ταπεινὴ καταγωγή. Τὸ
Ἡ πρακτικὴ τῆς ἀπόσπασης ὁμολογίας ἀπὸ δοῦλο μὲ βασανισμὸ ἦταν
συνηθισμένη στὴν ἀρχαιότητα. D.M. MacDowell Τὸ δίκαιο στὴν Ἀθήνα τῶν
κλασσικῶν χρόνων (London 1978, Ἀθήνα 1996) 378-81.
429
Τὸ κείμενο ἔχει: «τεκοῦσα τλήμων;» (1175) καὶ ὁ H. Lloyd- Jones Sophocles,
Edited and translated by Hugh Lloyd-Jones (1994) μεταφράζει «poor thing, was
she its mother?». Ἡ μετάφραση ἐξαρτᾶται πρῶτον ἀπὸ τὸ ἂν λαμβάνουμε τὴν
μετοχὴ «τεκοῦσα»
ἐναντιωματικὴ ἢ ὄχι καὶ ἀπὸ τὴν σημασία τῆς λέξης
«τλήμων», ποὺ μπορεῖ νὰ σημαίνει δύστυχη ἀλλὰ καὶ θρασύτατη. Στὴν Ἠλέκτρα
(439) ἀναφέρεται στὴν Κλυταιμνήστρα καὶ τὸ περικείμενο δὲν ἀφήνει περιθώρια
ἀμφιβολίας. Μπορεῖ ἡ λέξη «τλήμων» νὰ διατηρεῖ τὴν ἀμφισημία της, ἂν τὴν
μεταφράσουμε ὡς «ἄθλια», υἱοθετώντας τὴν λύση ποὺ προτείνει ὁ Ἀνδρεάδης
Οἰδιπόδειος 41, ὁ ὁποῖος προσέχει καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς ἐγκατάλειψης τοῦ
Οἰδίποδα ἀπὸ τὴν μάνα του. Σύγκρινε καὶ Εὐρ.Βάκχ. 1058, ὅταν ὁ Χορὸς
ὑποδέχεται τὴν Ἀγαύη.
428

161

ὄνειδος τοῦ Οἰδίποδα ἀπὸ τὰ σπάργανα περιλαμβάνει τώρα τὴν
γνώση ὅτι ἦταν ἕνα παιδὶ ἀνεπιθύμητο ἀπὸ τὴν μάνα του. Τὸ δρᾶμα
ἀπὸ πολιτικὸ ἔγινε ἀπολύτως προσωπικό.
«Τὰ

πάντα

γίνονται

σαφῆ»

τώρα

(1182).

Οἰδίπους

ἀποχαιρετᾶ τὸ φῶς καὶ ἀναφωνεῖ ὅτι γεννήθηκε ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν
ἔπρεπε, ζῆ μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔπρεπε καὶ σκότωσε αὐτοὺς ποὺ δὲν
ἔπρεπε (1184-5), ποὺ εἶναι πολὺ πικρὸς ἀπολογισμὸς μιᾶς ζωῆς. Ἡ
φράση αὐτὴ θυμίζει τὴν φράση τοῦ Διονύσου πρὸς τὸν Πενθέα: «δὲν
ξέρεις τὶ ζῆς, τὶ κάνεις καὶ ποιὸς εἶσαι» (506). Πρόκειται γιὰ
ὁμοιότητα

ποὺ

δὲν

ἐξαντλεῖται

στὴν

ρητορική

δομή,

εἶναι

οὐσιαστική. Στὶς Βάκχες βεβαίως λέγεται ἀπὸ τὸν Διόνυσο πρὸς
τὸν Πενθέα καὶ μένει νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ἀργότερα. Στὸν Οἰδίποδα
Τύραννο λέγεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἥρωα, ὅταν ὅλα ἔχουν κριθεῖ. Ἡ
βαθύτερη συγγένεια ἀνάμεσα στὶς δύο τραγωδίες ὅμως συνίσταται
στὸ ὅτι πρόκειται γιὰ τραγωδίες τῆς ὁράσεως. Τὸ θέμα τῶν
Βακχῶν εἶναι ἀκριβῶς νὰ μπορέσει νὰ δεῖ ὁ Πενθέας ποιὸς
πραγματικὰ εἶναι ὁ μυστηριώδης ξένος. «Τώρα βλέπεις» (904), θὰ
πεῖ ὁ Διόνυσος, ὅταν ὁ Πενθέας εἶναι ἀπολύτως παραδομένος στὴν
ψευδαίσθηση. Καὶ οἱ δύο θέλουν καὶ δὲν θέλουν νὰ δοῦν αὐτὸ ποὺ θὰ
τοὺς καταστρέψει.430
Μετὰ ἀπὸ τὴν φράση αὐτὴ τοῦ Οἰδίποδος ἀκολουθεῖ ἕνα
Χορικὸ ποὺ ἐπικεντρώνει σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς χαρακτηριστικότερους
τόπους της τραγωδίας:431 Ἡ εὐτυχία εἶναι ἕνα φάντασμα432 ποὺ
ἐμφανίζεται τόσο μόνο ὅσο χρειάζεται γιὰ νὰ φανεῖ ὅτι ὑπάρχει καὶ
ὕστερα σβήνει ἀπὸ τὶς ζωὲς τῶν θνητῶν (1190κἑ). Μὲ τὸ
παράδειγμα τοῦ Οἰδίποδος κανέναν θνητὸ δὲν πρέπει νὰ μακαρίζει
κανείς. Δοξάστηκε σώζοντας τὴν Θήβα ἀπὸ τὴν Σφίγγα, κι ὅμως
τώρα κανεὶς δὲν εἶναι ἀθλιώτερος ἀπ' αὐτόν (1204). Ὁ ἴδιος λιμὴν
(1208) δέχτηκε πατέρα καὶ γιό, θρηνολογεῖ ὁ Χορός παίζοντας μὲ
Γιὰ τὶς Βάκχες βλ. Κ. Πουλῆς (1996) 'Διόνυσος καὶ Ἰάγος. Διπροσωπία καὶ
παγίδα στὶς Βάκχες καὶ τὸν Ὀθέλλο' Τόπος Ἐπίκοινος 3:105-118.
431
Βλ. τὴν ὑποσημείση στὶς Σοφ. Τραχ. 1-3.
432
Ὁ Reinhardt Sophokles 98 σχολιάζοντας τὶς ἀναγνώσεις ποὺ ἐστιάζουν στὴν
μοῖρα παρατηροῦσε πὼς δὲν ὑπάρχει Χορικὸ στὸν Οἰδίποδα γιὰ τὴν μοῖρα ἀλλὰ
ὑπάρχει γιὰ τὴν ψευδαίσθηση.
430

162

τὴν ἀντίθεση ποὺ περικλείει ἡ ἀσφάλεια τοῦ λιμανιοῦ (ἔτσι
χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Τειρεσία στὸν 420) μὲ τὸ μίασμα καὶ τὴν
αἱμομειξία, καὶ καταλήγει λέγοντας πὼς ὁ Οἰδίπους κάποτε τοῦ
χάρισε τὴν ζωὴ καὶ τώρα τὸν ὁδηγεῖ στὸν θάνατο.433
Ἡ πτώση τοῦ ἥρωος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ κλασσικὰ θέματα τῆς
ἀρχαίας λογοτεχνίας, καὶ μάλιστα τὸ κυριότερο στοιχεῖο ποὺ
συνιστᾶ τὴν ἔννοια τοῦ τραγικοῦ καὶ στὸ νεώτερο θέατρο, ὅπως
τὴν συναντοῦμε στὴν Ἀφήγηση τοῦ Καλόγερου τοῦ Τσῶσερ: «Ἡ
τραγωδία εἶναι γιὰ νὰ λέει μιὰ ἱστορία σὰν αὐτὴν ποὺ λένε τὰ
βιβλία τὰ παλιά. Γι' αὐτὸν ποὺ ζοῦσε εὐτυχισμένος στὰ κραταιά του
μεγαλεῖα καὶ ξέπεσε ἀπὸ τὰ ὕψη τῆς χαρᾶς μὲς στὴν μιζέρια καὶ τὴν
ἀπέραντη συμφορά».434 Ἡ ἄποψη αὐτὴ ἔχει ὡς ἀφετηρία μιὰ
παρατήρηση τοῦ Ἀριστοτέλους στὴν Ποιητική,435 ἀπ' ὅπου πέρασε
στὴν λογοτεχνικὴ παράδοση τῆς Δύσης.436 Αὐτὸ ποὺ θὰ εἴχαμε ἴσως
νὰ προσθέσουμε γιὰ τὴν συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ὅτι ἡ
ἐπιτυχία τοῦ Οἰδίποδος δὲν ἀκολουθεῖται ἀπὸ δυστυχία μόνο διότι ἡ
ὑπερβολικὴ εὐτυχία προκαλεῖ τὸν φθόνο τῶν θεῶν ἀλλὰ καὶ ὅτι ἂν ὁ
Οἰδίπους ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ, αὐτὸ τὸ ὀφείλει στὴν ἐπιτυχία του διότι
στὴν ἐνδοσκόπηση καταφεύγει ὁ ἡττημένος τῆς ζωῆς, ὄχι ὁ
θριαμβευτής. Ὁ Οἰδίπους κάθε ποὺ ὑποχρεώνεται νὰ κοιτάξει τὸν
ἑαυτό του, ἐπιστρέφει στὴν ἔνδοξη λύση τοῦ αἰνίγματος τῆς
Σφίγγας.
Στὴν

συνέχεια

φτάνει

ἀγγελιαφόρος,

ἀναγγέλλει

ἐπιγραμματικὰ ὅτι πέθανε ἡ βασίλισσα Ἰοκάστη καὶ διηγεῖται τὴν
αὐτοκτονία της καὶ τὴν αὐτοτύφλωση τοῦ Οἰδίποδος. Ἀφοῦ πέρασε
Ὑπάρχει διχογνωμία γιὰ τὸ ἀκριβὲς νόημα τοῦ «κατεκοίμησαν»: σημαίνει εἴτε
ὅτι τοὺς βοήθησε ξέγνοιαστα νὰ κλείσουν τὰ μάτια τους (Dawe), εἴτε ὅτι τοὺς
ρίχνει τώρα στὸν ὕπνο τοῦ θανάτου (Jebb, Lloyd-Jones), ὅπως στὸν Σοφ.Αἴας 833.
Ἡ δεύτερη ἑρμηνεία ταιριάζει καλύτερα μὲ τὴν διάθεση τῆς στιγμῆς κατὰ τὴν
ὁποία λέγεται αὐτό.
434
Ἡ ἀναφορὰ στὸ G. Steiner Ὁ θάνατος τῆς τραγωδίας (London 1961, Ἀθήνα
1988) 14, ὅπου διαβάζουμε: «ἡ κίνηση τῆς τραγωδίας εἶναι μιὰ σταθερὴ
καταβύθιση ἀπὸ τὴν εὐδαιμονία στὸ μαρτύριο καὶ στὸ χάος».
435
Ἀριστοτ. Ποιητ. 1453a9-10: «ἐξ εὐτυχίας εἰς δυστυχίαν», ὁ καλῶς ἔχων μῦθος.
436
Ἔτσι μποροῦσε ὁ Δάντης νὰ ὀνομάζει τὸ ἔργο του Θεία Κωμωδία, ἐπειδὴ
προχωρεῖ ἀπὸ τὴν Kόλαση στὸν Παράδεισο, ἐνῶ ἡ τραγωδία τελειώνει σὲ
καταστροφή. Ἐξ οὗ καὶ ἡ εὐχὴ «νὰ ἔχεις τραγικὴ ἀρχὴ καὶ κωμικὸ τέλος». Α.
Dante Letter to Can Grante della Scala 10.
433

163

μέσα ἀπὸ τὴν αὐλόπορτα (1242κἑ.) «ὄρμησε στὸ συζυγικό της
κρεββάτι, μαδώντας μὲ τὰ χέρια τὰ μαλλιά της. Κι ἔκραζε τὸν
νεκρὸ ἀπὸ χρόνια Λάιο, θυμούμενη τὸ παιδί του ποὺ τὸν σκότωσε
καὶ ποὺ ἔγινε ἄντρας της. Καὶ μὲ θρήνους τὴν κλίνη καταριόταν,
πού 'χε γεννήσει ἄντρα ἀπὸ ἄντρα καὶ παιδιὰ ἀπ' τὰ παιδιά της». Ὁ
Οἰδίπους ψάχνει νὰ τὴν βρεῖ, πέφτει πάνω στὶς δίφυλλες πόρτες,
τινάζει τοὺς σύρτες καὶ βλέπει τὴν Ἰοκάστη κρεμασμένη, μὲ τὴν
θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό της. Τῆς λύνει τὴν θηλειά, τὴν ξαπλώνει
χάμω, τραβάει τὶς ὁλόχρυσες καρφίτσες ποὺ φοροῦσε γιὰ στολίδια
καὶ τὶς μπήγει στὶς κόρες τῶν ματιῶν του. «Στὸ σκοτάδι θὰ
βλέπουν τώρα τὰ μάτια του». Τὸ βάρος τῆς πράξης εἶναι τέτοιο
ποὺ δύσκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ καταλάβει τὴν συνέχεια μετὰ τὴν
αὐτοτύφλωση,

καθὼς

τίποτε

δὲν μπορεῖ

νὰ διατηρήσει

τὴν

δραματικὴ ἔνταση ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ ἐκείνη τὴν στιγμή. Ἡ
ἀμηχανία

κριτικῶν

καὶ

σκηνοθετῶν

εἶναι

σὲ

αὐτὸ

δικαιολογημένη.437 Στὴν σκηνὴ τῆς Ἐξόδου ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία
ποὺ παρακολουθήσαμε ἀπὸ τὴν ἀρχή. Αὐτὸς ποὺ δὲν κοιτοῦσε παρὰ
μόνον

ἔξω δὲν θὰ ξανακοιτάξει ποτὲ τὸν κόσμο καὶ τοὺς

συμπολῖτες του. Δὲν ἔχουμε ἐδῶ νὰ ἑρμηνεύσουμε ὑπὸ τὴν ἀχλὺ
μιᾶς

αἰνιγματικῆς

σιωπῆς·

οὔτε

τὸ

ἔργο

τελειώνει

στὴν

αὐτοτύφλωση, ὅπως θὰ μποροῦσε, οὔτε ὁ Οἰδίπους σιωπᾶ. Θὰ δοῦμε
λοιπὸν τὶ ἔχει νὰ πεῖ ὁ ἴδιος γιὰ τὴν ἀπόφασή του, μὲ τὶς
ἀπαντήσεις του στὶς ἐρωτήσεις τοῦ Χοροῦ. Ὅταν τὸν ρωτοῦν ποιός
θεὸς τὸν ὁδήγησε σ' αὐτό (1328), ὁ Οἰδίπους ἀπαντᾶ δύο φορές: ὁ
Ἀπόλλων (1329). Γιὰ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι προκρίνουν τὴν θεολογικὴ
ἑρμηνεία,438 ὁ στίχος ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, καθὼς ἡ σύγκριση
τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας μὲ τὴν γνώση ποὺ διαθέτουν οἱ θεοὶ
ἀποτελεῖ βασικὸ θέμα τῆς τραγικῆς πλοκῆς. Ἐπιλέγεται ὁ πιὸ
ἱκανός, ὁ πιὸ ὀξυδερκὴς τῶν ἀνθρώπων γιὰ νὰ δειχθεῖ ἀκριβῶς στὸ
δικό του παράδειγμα τὸ ὄριο κάθε ἀνθρώπινης προσπάθειας νὰ
συλλάβει κανεὶς τὴν μοῖρα του. Εἶναι ὅμως ἕνα πρόβλημα ὅτι ὁ
Στὴν Μόσχα παρακολούθησα παράσταση τοῦ Οἰδίποδος Τυράννου ἀπὸ τὸν
Ἰγκὸρ Μπότσκιν στὴν ὁποία ὁ σκηνοθέτης ἔλυσε τὸ πρόβλημα δραστικὰ
ρίχνοντας αὐλαία μετὰ τὴν ἀγγελικὴ ρήση!
438
Griffith Asserting· Ράμφος Αἴνιγμα· Μιστριώτης Εἰσαγωγαί 286.
437

164

Ἀπόλλων δὲν θὰ ἀναφερθεῖ κατόπιν οὔτε μία φορά, ἂν αὐτὸ θὰ
ἔπρεπε νὰ ἐκληφθεῖ ὡς δίδαγμα τῆς τραγωδίας.439 Τὸ ὅτι τὸ ἔργο
ἀσχολεῖται

μὲ

τὴν

ἀδυναμία

τοῦ

Οἰδίποδος

νὰ

δεῖ

εἶναι

ἀδιαμφισβήτητο. Προσπαθήσαμε ὅμως νὰ ἐκθέσουμε ἕναν ἄλλον
τρόπο γιὰ νὰ σκεφτοῦμε αὐτήν του τὴν ἀδυναμία, ὄχι σὲ σχέση μὲ
τοὺς θεοὺς ἀλλὰ μὲ τὸν ἴδιο καὶ τὸν χαρακτῆρα του. Δὲν πρόκειται
δηλαδὴ γενικῶς γιὰ τὴν ἀδυναμία ἑνὸς θνητοῦ ἢ ὅλων τῶν θνητῶν
νὰ ἐξιχνιάσουν τὶς βουλὲς τοῦ Κυρίου. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀδυναμία
ἑνὸς συγκεκριμένου θνητοῦ, μὲ μία συγκεκριμένη ἐξήγηση: ἡ
ἐξουσία δὲν εὐνοεῖ τὶς ὑπαρξιακὲς ἀγωνίες, παρὰ μόνο τὴν ὥρα ποὺ
χάνεται. Ὅσο ὁ Οἰδίπους ἐπιμένει νὰ βλέπει μὲ τὰ μάτια τῆς
ἐξουσίας, ἀδυνατεῖ νὰ δεῖ αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο καὶ οἱ πέτρες βοοῦν.
Βλέπει μόνο ὅταν ἡ συγκέντρωση τῶν στοιχείων εἶναι τέτοια ποὺ
καθιστᾶ καὶ τὴν παραμικρὴ ἀντίσταση ἀδιανόητη. Ἡ ἀλήθεια δὲν θὰ
λάμψει οὔτε χάρη στὴν σοφία τοῦ μάντη Τειρεσία οὔτε χάρη στὴν
ὀξυδέρκεια τοῦ βασιλιᾶ Οἰδίποδα. Θὰ ἀναδυθεῖ μὲ τὶς μαρτυρίες
ποὺ θὰ καταθέσουν οἱ ταπεινοὶ φύλακες ποὺ εἶδαν τὰ γεγονότα μὲ
τὰ μάτια τους, μὲ τὸ ἁπλοϊκὸ βάρος τῆς ἄμεσης ἐμπειρίας. 440 Ἡ
πρώτη ἐξήγηση ποὺ δίνει ὁ ἴδιος ὁ Οἰδίπους441 γιὰ τὴν αὐτοτύφλωση
εἶναι ὅτι τίποτε γλυκὸ δὲν θὰ ἔμενε στὴν ζωὴ γι' αὐτὸν νὰ βλέπει
(1335). Οὔτε τοὺς γονεῖς του θὰ ἀντέξει νὰ ἀντικρίσει στὸν ἄλλο
κόσμο (1372) οὔτε τὴν πόλη μὲ τὰ ἀγάλματα τῶν θεῶν. Καὶ
συνεχίζει:
«κι ἀφοῦ μιὰ τέτοια εἶπα ντροπὴ γιὰ μένα, μποροῦσα ἴσια στὰ μάτια νὰ
σᾶς βλέπω; Καθόλου· ἁμα γινότανε νὰ φράξω καὶ τὴν πηγὴ τῆς ἀκοῆς στ'
αὐτιά μου, τὸ ἄθλιο δὲν θὰ δίσταζα κορμί μου νὰ τὸ κλειδώσω καὶ τυφλός,
κουφὸς νὰ μείνω» (1384-9).

Ἂς θυμηθοῦμε τὴν πορεία τοῦ ἥρωος γιὰ νὰ συλλάβουμε
πλήρως τὴν σημασία αὐτοῦ τοῦ μονολόγου. Ξεκινᾶ ἡ ἀναζήτηση
τοῦ φονιᾶ. Ὁ Οἰδίπους ἄθελά του ἀναφέρεται στὸ ἔγκλημά του ἀλλὰ
Budelmann Language 174.
Τὴν παρατήρηση ὀφείλω στὴν Ὀλυμπία Γλυκιώτη.
441
Γιὰ μιὰ ψυχαναλυτικη ἑρμηνεία τῆς αὐτοτύφλωσης βλ. G. Devereux (1973) ‘The
self-blinding of Oidipus in Sophocles’ Oidipous Tyrannus’ JHS 93: 36- 49, μαζὶ μὲ
Calame Vision 24 γιὰ κριτική.
439
440

165

ὁ Σοφοκλῆς τὸν θέλει νὰ ἐπιμένει πὼς ὑποφέρει ὄχι γιὰ τὸν ἑαυτό
του ἀλλὰ γιὰ τὴν πόλη. Ἔρχεται ὁ Τειρεσίας, ἀποκαλύπτει τὴν
ἀλήθεια, καὶ ὁ Οἰδίπους σκέφτεται γιὰ ἀκόμη μιὰ φορὰ τὸν ἑαυτό
του ὡς βασιλιὰ καὶ προσπαθεῖ νὰ προστατεύσει τὸν θρόνο του ἀπὸ
τὴν ὑποτιθέμενη συνομωσία Κρέοντος-Τειρεσία. Κατόπιν ἀφηγεῖται
τὴν ἱστορία του στὴν Ἰοκάστη καὶ τότε μαθαίνουμε ὅτι, ὅταν ὁ
χρησμὸς γιὰ πρώτη φορὰ τοῦ ἀποκάλυψε τὴν καταγωγή του, αὐτὸς
κατέφυγε στὸ μαντεῖο ὄχι γιὰ νὰ καθησυχάσει τὶς ἀμφιβολίες του
ἀλλὰ γιὰ νὰ σταματήσει τὶς φῆμες ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὴν πόλη
(σύμφωνα μὲ μία ἑρμηνεία τοῦ στίχου). Τέταρτος καὶ τελευταῖος
κρίκος αὐτῆς τῆς ἁλυσίδας: μαθαίνει πὼς δὲν εἶναι γιὸς τοῦ Λαΐου
καὶ τῆς Ἰοκάστης καὶ ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν ταπεινὴ καταγωγή του. Ὁ
ἴδιος ἥρωας ποὺ οὔτε μιὰ φορὰ δὲν μπόρεσε νὰ γυρίσει νὰ κοιτάξει
τὸν ἑαυτό του, μόνο κοίταζε πάντοτε τὴν πόλιν, ζητᾶ τώρα νὰ
κλειδωθεῖ στὸν ἑαυτό του, νὰ χάσει κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν κοινωνικὸ
κόσμο.442 Μήπως τὸ ἴδιο δὲν δηλώνει καὶ ἡ παράκλησή του νὰ τὸν
ἐξορίσουν; Νὰ βρεθεῖ σὲ ἕνα μέρος ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει κανεὶς νὰ
τοῦ μιλήσει (1436). Ἡ στροφὴ αὐτὴ στὴν ἑστίαση δηλώνεται καὶ διὰ
τῆς ἀπουσίας τοῦ λοιμοῦ ἀπὸ τὸ ὀπτικό μας πεδίο στὸ τέλος. Τὸ τὶ
ἔγινε μὲ τὶς γυναῖκες ποὺ ἀπέβαλλαν καὶ τὰ χωράφια ποὺ ἔμεναν
ἄκαρπα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ξεκινήσαμε, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ γλαφυρὲς
περιγραφές,

ἔχει

πιὰ

ξεχαστεῖ.

Ὑπῆρξε

προσδεδεμένο

στὸ

ἐνδιαφέρον ποὺ ἔδειχνε ὁ βασιλιὰς γιὰ τὴν πόλη καὶ χάθηκε μαζὶ μ'
αὐτό.
Ἡ τύφλωση γίνεται ἔτσι σύμβολο αὐτῆς τῆς στροφῆς στὴν
ποιητικὴ ἑστίαση. Ὁ Οἰδίπους δὲν τυφλώνεται διότι εἶχε ἕνα μάτι
παραπάνω ἀλλὰ διότι μποροῦσε νὰ δεῖ τὰ πάντα ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ποιός
εἶναι. Ὁ ἥρωας φαίνεται ὅτι ὄχι μόνο δὲν ἀναγνωρίζει τὴν
ταυτότητά του μὲ βάση τὸ πῶς τὸν βλέπουν οἱ ἄλλοι ἀλλὰ
πληρώνει ὡς σφάλμα του τὸ ὅτι μποροῦσε νὰ σκεφτεῖ μόνο μὲ βάση
Γιὰ ἀρχαῖα κείμενα ποὺ παρουσιάζουν τὸ μάτι ὡς ἄνοιγμα ἀπὸ τὸ ὁποῖο
εἰσχωρεῖ ὁ ἐξωτερικὸς κόσμος στὸν βλέποντα βλ. R. Padel In and out of the
mind: Greek images of the tragic self (Princeton 1992) 63-5. Ἡ ἄποψη πὼς τὸ φῶς
τοῦ ματιοῦ μου συναντᾶ τὸ φῶς, ποὺ ἀκολουθεῖ ὁ Ράμφος Αἴνιγμα 36κἑ., δὲν
συνιστᾶ τὴν μοναδικὴ γενικὰ ἀποδεκτὴ ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων.
442

166

τοὺς ἄλλους. Βεβαίως ἡ διάκριση αὐτὴ εἶναι συμβατική, καὶ θὰ
μποροῦσε νὰ εἶναι ἀκόμη καὶ παραπλανητικὴ ἂν λαμβανόταν τοῖς
μετρητοῖς. Δὲν ὑπάρχει τρόπος νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ταυτότητα
ποὺ νὰ μὴν περιλαμβάνει τὸν ἄλλον ἢ τοὺς ἄλλους. Ὄχι μόνο στὴν
ψυχανάλυση, ὅπου τὸ Ἐγὼ τοῦ ἀναλυομένου βγαίνει στὴν ἐπιφάνεια
κατὰ τὸν διάλογο μὲ τὸν ἀναλυτή443 ἀλλὰ σὲ κάθε προσπάθεια νὰ
ὁρίσουμε τὸ τί εἶναι αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖο μιλοῦμε λέγοντας «Ἐγώ».444
Προφανῶς δὲν ὑπάρχει καμμία ἔννοια ταυτότητας ἡ ὁποία νὰ μὴν
περνᾶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Στὸ ὑπὸ συζήτηση κείμενο τοὺς ἄλλους ποὺ
τὸν ἐγκαταλείπουν, τοὺς ἄλλους ποὺ τοῦ ζητοῦν νὰ ξεκινήσει τὴν
ἔρευνα, ἤ, τέλος, ποὺ συγκεντρώνουν τὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα
ἀποκαλύπτεται ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸ ποὺ ἔχουμε προϋποθέσει ὅμως σὲ
αὐτὴν τὴν ἀνάλυση εἶναι πὼς αὐτὸ δὲν καταργεῖ τὴν διαφορὰ
ἀνάμεσα σὲ ἕναν ποὺ ὅταν τοῦ λένε «εἶσαι νόθος»

κοιτάζει τὴν

καταγωγή του καὶ σὲ ἕναν ποὺ κοιτάζει νὰ μὴν διαδοθεῖ ἡ φήμη.
Ὁ Οἰδίπους ξεκινᾶ ὡς φιγούρα βασιλιᾶ ποὺ νοιάζεται τὰ
συμβολικὰ τέκνα τοῦ πρώτου στίχου. Ὅταν στὴν τελικὴ σκηνὴ
στρέφει

τὸ

ἐνδιαφέρον

στὶς

κόρες

του,

διαφορὰ

εἶναι

κεφαλαιώδης: μὲ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὰ συμβολικὰ τέκνα τοῦ
Προλόγου στὰ πραγματικὰ τέκνα τῆς Ἐξόδου συμβαίνει καὶ τὸ
πέρασμα ἀπὸ ἀπὸ τὸν βασιλιὰ στὸν πατέρα.445 Παρακολουθοῦμε
κατόπιν τὴν ζωή του ἀντεστραμμένη. Ἡ τύχη του βρίσκεται στὰ
χέρια τοῦ Κρέοντα, ὅπως τοῦ Κρέοντα ἦταν πρὶν στὰ δικά του. Γιὰ
πρώτη φορὰ τώρα ὁ Οἰδίπους ζητᾶ τὴν παρουσία τῶν συγγενικῶν
του προσώπων. Ζητᾶ ὡς τελευταία ἐπιθυμία νὰ ἀγγίξει μὲ τὰ δυό
του χέρια τὰ πρόσωπα τῶν θυγατέρων του. Ἡ ἡ δυστυχία του τὸν
S. Frosh Identity crisis. Modernity, psychoanalysis and the self (London 1991) 2.
Γιὰ τὰ πολύπλοκα προβλήματα ποὺ συνοδεύουν τὴν συζήτηση γιὰ τὸ Ἐγὼ στὴν
ψυχανάλυση βλ. K. Καστοριάδης 'Ἡ κατάσταση τοῦ ὑποκειμένου σήμερα' Ὁ
Θρυμματισμένος Κόσμος (Ἀθήνα 1992) 171-214.
444
Ἡ ἰδέα εἶναι ἐξαιρετικὰ κοινὴ καὶ ἔτσι δὲν θὰ εἶχε νόημα μιὰ ἐκτενῆς
καταγραφὴ τῶν ἐκδοχῶν της. Βλ. ἐνδεικτικὰ Hollis Models 93 γιὰ ἀναφορές.
445
Ὑπάρχει σὲ αὐτὸ ἕνα τουλάχιστον παράλληλο στοὺς Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας, μὲ τὸν
Ἐτεοκλῆ νὰ ἀλλάζει στὴν πορεία τοῦ ἔργου καὶ τὸ ἐνδιαφέρον νὰ στρέφεται ἀπὸ
τὴν πόλη στὴν οἰκογένειά του. Halliwell Between 127κἑ. Θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ
προσθέσουμε καὶ τὸν Κρέοντα στὴν Ἀντιγόνη, ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ περιφρονῶντας
τοὺς οἰκογενειακοὺς δεσμοὺς στὸ ὄνομα τῶν πολιτικῶν καὶ καταλήγει νὰ θρηνεῖ
γιὰ τὴν οἰκογένειά του.
443

167

κάνει νὰ ξεχάσει τὴν πόλιν, γιὰ χάρη τῆς ὁποίας δάκρυζε καὶ γιὰ
χάρη τῆς ὁποίας ξεκίνησε τὴν ἔρευνα, καὶ νὰ στραφεῖ πιὰ στὸν
ἑαυτό του. Ὁ λαὸς τῆς Θήβας, σὰν τὸν λοιμό,446 ἔχει ἔντεχνα
ξεχαστεῖ, τόσο ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς θεατές. Τὸ μόνο
ποὺ βλέπουμε

εἶναι ἕνα ἀνθρώπινο ράκος, στὴν θέση τοῦ

πανίσχυρου βασιλιᾶ ποὺ γνωρίσαμε στὴν ἀρχή.
Ὁ Χορὸς κλείνει μὲ τὰ ἑξῆς λόγια: «Βλέπεις, λαὲ τῆς Θήβας,
τὸν Οἰδίποδα, ποὺ ἤξερε τὰ ξακουσμένα αἰνίγματα νὰ λύνει, ποὺ
ἦταν πρῶτος μέσ' στοὺς πρώτους, ποὺ τὴν τύχη του καὶ ποιὸς δὲν
ἐζήλευε,

νὰ

ἔχει

πέσει

στὴν

πιὸ

μαύρη

συμφορά;

Κι

ἔτσι,

περιμένοντας τὴν ἡμέρα τὴν στερνή, μὴ βιαστεῖς νὰ μακαρίσεις
θνητό, πρὶν νὰ διαβεῖ τῆς ζωῆς τὸ τέρμα δίχως νὰ γευτεῖ κακό». Τὸ
προφανὲς νόημα αὐτῆς τὴς ἱστορίας σχετίζεται μὲ τὸ πόσο
εὔθραυστη εἶναι ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Ὅμως, προσπαθήσαμε νὰ
δείξουμε, δὲν πρόκειται μόνο γιὰ τὸ ὅτι ὅταν πέφτεις ἀπὸ ψηλὰ
χτυπᾶς περισσότερο. Ἡ ἐπιτυχία εἶναι θέμα τοῦ ἔργου ἐδῶ καὶ μὲ
μία ἀκόμη ἔννοια, διότι ὁ ἐπιτυχημένος ἄνθρωπος δὲν καταδέχεται
νὰ κοιτάξει τὸν ἑαυτό του. Ἡ αὐτοπεποίθησή του δὲν μᾶς πείθει
ποτέ, διότι κάθε φορὰ ποὺ ὁ βασιλιὰς κοιτάζει πρὸς τὴν πόλη ἐμεῖς
κοιτάζουμε τὰ τραύματά του. Τὸ σημαντικότερο παράδοξο στὴν
ἱστορία αὐτοῦ τοῦ ἥρωα εἶναι ὅτι κερδίζει τὸν σεβασμό μας μόνο
ὅταν

συντρίβεται.

Ὅταν

μηδενίζεται

κοινωνικὰ

καὶ

δέχεται

διαταγὲς ἀπὸ τὸν ἰδεοτυπικὸ ἀνθρωπάκο, τὸν Κρέοντα. Ὅλες του οἱ
πολιτικὲς ἀνησυχίες στὴν ἀρχὴ ὑπονομεύονται ἀπὸ εἰρωνεία. Ἡ
πρώτη στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ Οἰδίπους κερδίζει ἀνεπιφύλακτα
τὸν θαυμασμό μας εἶναι ὅταν ἐμφανίζεται τυφλός, χωρὶς ἐξουσία,
στὰ χέρια τοῦ Κρέοντα, μαζὶ μὲ τὶς κόρες του. Ἀναγκάζεται τότε
γιὰ πρώτη φορὰ νὰ στραφεῖ ὄχι πρὸς τὴν πόλη ἀλλὰ πρὸς τοὺς πιὸ
δικούς του ἀνθρώπους. Πιστεύω ὅτι αὐτὸ τὸ παράδοξο εἶναι ὁ
πυρῆνας τῆς τραγικῆς συγκίνησης. Μᾶς ζητεῖται νὰ σεβαστοῦμε
τὸν ἥρωα ὄχι γι' αὐτὰ ποὺ κατάφερε ἀλλὰ γι' αὐτὸ ποὺ εἶναι. Στὴν
Μετὰ τὴν Πάροδο ὑπάρχουν δύο ὑπαινικτικὲς ἀναφορὲς στοὺς στίχους 636 καὶ
665, καὶ μετὰ ὁ λοιμὸς δὲν ξανααναφέρεται. Dawe Οἰδίπους 28.
446

168

τελευταία σκηνὴ ὁ βασιλιὰς χάνει τὸ κοινωνικό του πρόσωπο καὶ
συντρίβεται,

ἀρχίζει

ὅμως

ἴσως

νὰ

θυμίζει

τὸν

θεόσταλτο

προστάτη τῶν Ἀθηνῶν ποὺ θὰ δοῦμε στὸν Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ.
Αὐτὴ ἡ ἔννοια τῆς ἀπόκρυψης καὶ ἀποκάλυψης, τὴν ὁποίαν
προϋποθέτουμε,

εἶναι

τὸ

πρῶτο

σημαντικὸ

συμπέρασμα

ποὺ

ἐξάγεται ἀπὸ τὸ κείμενο. Ὅτι «μόνο οἱ ρηχοὶ ἄνθρωποι δὲν κρίνουν
ἀπὸ τὰ φαινόμενα» εἶναι ἕνα ὑπέροχο παραδοξολόγημα τὸ ὁποῖο
ὅμως δίκαια θὰ προκαλοῦσε τὴν ὀργὴ τοῦ Οἰδίποδος. Καὶ τοῦτο
διότι ἡ ἱστορία του δείχνει πὼς ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ ποὺ ἰσχυρίζονται
οἱ ἄνθρωποι καὶ αὐτὸ ποὺ πράγματι συμβαίνει, ἀνάμεσα στὴν
ἐπιφάνεια καὶ τὸ βάθος, ὑπάρχει διαφορά, κάποτε διαφορὰ ζωῆς καὶ
θανάτου.447 Ἡ διάκριση αὐτὴ ἀνάμεσα στὸ Φαίνεσθαι καὶ στὸ Εἶναι
ἀγγίζει καὶ ἕνα ἀκόμη πρόβλημα. Τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ταυτότητα
εἶναι ταυτοχρόνως καὶ ἐρώτημα γιὰ τὴν εὐθύνη, ἀφοῦ ἀντιστοιχεῖ
πάντοτε

στὸ

ποιός

μιλᾶ,

ποιός

Ταυτότητα εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο

σκέπτεται,

ποιός

πράττει.

μᾶς ἐπιτρέπει νὰ καταλογίσουμε

τὴν πράξη σὲ κάποιον448 - ἐξ οὗ καὶ τὰ προβλήματα ποὺ προκύπτουν
μὲ τὸν καταλογισμὸ στὶς περιπτώσεις τοῦ διαταραγμένου Ἐγὼ τῶν
ψυχασθενῶν,449 ἢ τῆς ἀπόδοσης προσωπικῆς εὐθύνης σὲ δίκες γιὰ
ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν διαπραχθεῖ μὲ τὴν συνενοχὴ ὁλόκληρων λαῶν,
ἀλλὰ καὶ γενικότερα μὲ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς ἔννοιας τῆς
ταυτότητας.450 Ἡ τιμωρία ἀπαιτεῖ πάντοτε τὴν ἀπάντηση στὴν
ἐρώτηση «ποιός;». Ἂν ὑπάρχουμε ἐνώπιον τῶν ἄλλων, τότε ἡ
συγκάλυψη ἀρκεῖ γιὰ νὰ σώσει αὐτὸν ποὺ διέπραξε ἀδίκημα. Ἂν
ὑπάρχουμε

ἐνώπιον

τῆς

προσωπικῆς

μας

συνειδήσεως,

τότε

λογοδοτεῖ κανεὶς στὴν ψυχή του. Ὁ πλατωνικὸς Γύγης451 μπορεῖ νὰ
ἐμφανίζεται καὶ νὰ ἐξαφανίζεται κατὰ βούληση, στρίβοντας τὸ
Γιὰ τὸ τραγικὸ παιχνίδι ἀνάμεσα στὸ Εἶναι καὶ τὸ Φαίνεσθαι βλ. Ἀνρεάδης
Νόστος 18 γιὰ Ὀδυσσέα σὲ Πλατ.Πολ.381d καὶ Ὅμ.Ὁδ.ρ485-6· P. Vidal-Naquet
‘The place and status of foreigners in Athenian Tragedy’ στὸ Pelling Greek 118- 9.
448
J. Glover Responsibility (London 1970) 13. Γιὰ τὴν σχέση ταυτότητας-εὐθύνης
Cave Fictional 109, ὅπου παραπέμπει σὲ Johnson Freedom γιὰ τὸν
μεταμοντερνισμὸ καὶ τὴν εὐθύνη· Ράμφος Αἴνιγμα 54, 185.
449
Glover Responsibility, ἰδίως τὸ κεφάλαιο ‘Theories of responsibility’ 1κἑ.
450
Z. Bauman Postmodern ethics (Oxford 1993) 2, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ τὸν
μεταμοντερνισμὸ ὡς τὴν «ἐποχὴ μετὰ τὸ καθῆκον».
451
Πλατ.Πολ.359b6.
447

169

δαχτυλίδι στὸ χέρι του. Ἐξαφανιζόμενος μπορεῖ λοιπὸν νὰ πράττει
χωρὶς νὰ δίνει λόγο σὲ κανέναν. Παίρνει τὴν γυναῖκα τοῦ βασιλιᾶ
γυναῖκα του καὶ σφετερίζεται τὸν θρόνο. Ὁ Πλάτων ὁραματίζεται
ἕναν Γύγη ὁ ὁποῖος θὰ θεωρήσει αὐτὲς τὶς ἀπολαύσεις φθορὰ τῆς
ψυχῆς του καὶ δὲν θὰ τὶς ἐπιδιώξει ἀκόμη καὶ ἂν παραμείνει
ἀσύλληπτος.Ἔχει σημασία λοιπὸν ὅτι ὁ Οἰδίπους Τύραννος ἔχει
ταυτοχρόνως στὸν πυρῆνα του τὴν ταυτότητα ἀλλὰ καὶ τὴν
εὐθύνη, μὲ τὴν (καθόλου αὐτονόητη, μάλιστα σὲ πεῖσμα τῆς μέχρι
τότε

γνωστῆς

ἀναλαμβάνοντας

παράδοσης)
τὴν

εὐθύνη

ἀπόφασή

του

νὰ

χωρὶς

καθόλου

αὐτοτυφλωθεῖ
νὰ

ἐπικαλεσθεῖ

δικαιολογίες.
Τὸ ἔργο, τέλος, φαίνεται νὰ δείχνει ὅτι ἡ ταυτότητα δὲν
ὑπάρχει μόνο στὶς ὁρατὲς σχέσεις μὲ τοὺς ἄλλους452 ἀλλά, καὶ ἴσως
περισσότερο, στὴν ὀδυνηρὴ ἀναγνώριση τῶν κρυφῶν τραυμάτων. Ἡ
σύγχρονη ζωὴ ἀξιολογεῖ τὶς δραστηριότητες μὲ βάση τὸ ἀξίωμα
«εἶναι πολὺ καλὸ γιὰ τὸ βιογραφικό σας» καὶ ταυτίζει τὴν εὐτυχία
μὲ τὴν ἐπιτυχῆ σταδιοδρομία. Ἐκπληκτικὸς εἶναι ἀπ' αὐτὴν τὴν
ἄποψη ὁ ὁρισμὸς σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ταυτότητα περιλαμβάνει
ναὶ μὲν τὸ σῶμα καὶ τὶς ψυχικὲς δυνάμεις ἀλλὰ καὶ «τὰ ροῦχα, τὸ
σπίτι, τὴν σύζυγο, τὰ παιδιά, τὴν γῆ, τὰ ἄλογα, τὸ γιὼτ καὶ τὸν
τραπεζικὸ λογαριασμό».453 Στὸν τεράστιο ὄγκο τῆς ἀπώθησης ποὺ
προϋποτίθεται γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ πεισθεῖ ὅτι ἡ ζωή του
ταυτίζεται μὲ τὴν ἀφήγηση τοῦ βιογραφικοῦ του, ὁ Σοφοκλῆς
ἀπαντᾶ ὅτι τὸ ἀπωθημένο ἐπιστρέφει ἀμείλικτα, μὲ τὴν μορφὴ τοῦ
λοιμοῦ. Δὲν ἀρκεῖ νὰ λέμε ὅτι ὑπάρχουν «διακριτὲς σφαῖρες»
δημόσιου καὶ ἰδιωτικοῦ. Ὑπάρχουν πράγματι ἱστορικὲς περίοδοι
κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ πλάστιγγα γέρνει πρὸς τὴν μία ἢ τὴν ἄλλη
κατεύθυνση, καὶ αὐτὸ σχετίζεται μὲ τὸ ποιές ἀξίες κυριαρχοῦν σὲ
Κριτικὴ στὸν κοινωνιολογικὸ ὁρισμὸ τῆς ταυτότητας ἀπὸ τὸν Tajfel ἀσκεῖ ὁ B.
Williams, ἐπισημαίνοντας ὅτι παρὰ τὴν σημασία τοῦ ἀνήκειν, δὲν «εἶμαι» ποτὲ ἡ
συμμετοχὴ μου σὲ μία ὁμάδα, διότι θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὁποιοσδήποτε ἄλλος
ἐκτὸς ἀπὸ ἐμένα στὴν ἴδια θέση, ἐνῷ θὰ πρέπει τὰ κριτήρια τῆς ταυτότητάς μου
νὰ τὰ πληρῶ μόνο ἐγὼ καὶ κανεὶς ἄλλος, γιὰ νὰ ὁρίζουν ἐπαρκῶς τὴν δική μου
ταυτότητα. B. Williams Identity and Identities 9. Τὸ ἴδιο ἐπιχείρημα σὲ Hollis
Models 95 καὶ D. Parfit ‘The unimportance of identity’ στὸ Harris Identity 14.
453
Ἡ ἀναφορὰ στὸ Hollis Models 93.
452

170

μία κοινωνία. Ὅμως ἂν ἐσωτερικότητα εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο δὲν
ἀποχωρίζεται κανεὶς γιὰ χάρη τῆς ἐπιτυχίας, ὁ Οἰδίπους Τύραννος
φαίνεται νὰ προτείνει μιὰ ἀκραία ἐκδοχὴ τοῦ «γνῶθι σ'αὐτόν», μὲ
τὴν ἔννοια τοῦ «κοίταζε ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ δὲν θέλεις νὰ κοιτάξεις».

171

IV Ἀντιγόνη
Γιὰ τὴν Ἀντιγόνη ἔχουν γράψει φιλόσοφοι φημισμένοι ὅσο ὁ Χέγγελ,
ὁ Κίρκεγκωρ, ὁ Χάιντεγγερ καί, πιὸ πρόσφατα, ὁ Λακάν, ὁ Ντεριντὰ
καὶ ὁ Καστοριάδης.454 Θὰ ἦταν ἀδιανόητο γιὰ μιὰ μελέτη γιὰ τὴν
Ἀντιγόνη νὰ προσπαθήσει κανεὶς νὰ λάβει ὑπ' ὄψιν ὅλες, ἢ ἔστω τὶς
περισσότερες, ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀναγνώσεις πρὶν νὰ προχωρήσει στὴν
ἑρμηνεία. Καὶ τοῦτο ὄχι μόνο διότι γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς στοχαστὲς ἡ σχέση του μὲ τὴν Ἀντιγόνη θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι
αὐτόνομο ἀντικείμενο μελέτης ἀλλὰ καὶ διότι γιὰ νὰ κατανοήσει
κανεὶς τὶς ἀπόψεις τους θὰ πρέπει νὰ διαβάσει περισσότερο Χέγγελ,
Κίρκεγκωρ, Χάιντεγγερ κοκ, ὄχι περισσότερο Σοφοκλῆ, καὶ αὐτὸς
δὲν εἶναι ὁ στόχος αὐτῆς τῆς ἐργασίας. Στόχος μας θὰ εἶναι
πρωτίστως ἡ κατανόηση τῶν στίχων τοῦ Σοφοκλῆ.

Χέγγελ455

ἀποτελεῖ

ἐξαίρεση

στὸν

κατάλογο

ποὺ

ἀναφέραμε ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι εἶναι ὁ μόνος ποὺ μὲ τὴν ἀνάγνωσή
Χρήσιμοι γενικοὶ ὁδηγοὶ γιὰ τὶς φιλοσοφικὲς ἀναγνώσεις τῆς Ἀντιγόνης εἶναι οἱ
G. Steiner Οἱ Ἀντιγόνες: ὁ μῦθος τῆς Ἀντιγόνης στὴν λογοτεχνία, τὶς τέχνες καὶ
τὴν σκέψη τῆς Ἐσπερίας (Oxford 1984, Ἀθήνα 2001), μὲ ἔμφαση στὴν Ἑγελιανὴ
ἀνάγνωση· Th.C.W. Oudemans and A.P.M.H. Lardinois Tragic ambiguity :
anthropology, philosophy and Sophocles' Antigone (Leiden 1987) καί, πιὸ
πρόσφατα, Wm.B. Tyrrell and L.J. Bennett Recapturing Sophocles' Antigone
(Lanham 1998). Ἐπίσης Κ. Καστοριάδης Ἡ ἑλληνικὴ πόλις καὶ ἡ δημιουργία τῆς
δημοκρατίας (Ἀθήνα 1993) 56κἑ καὶ Κ. Καστοριάδης Ἀνθρωπολογία Πολιτική,
Φιλοσοφία, πέντε διαλέξεις στὴν Βόρειο Ἑλλάδα (Ἀθήνα 1993) τὸ κεφ. ‘Αἰσχύλεια
ἀνθρωπογονία καὶ Σοφόκλεια αὐτοδημιουργία τοῦ ἀνθρώπου’ ἰδ.22κἑ.
455
Τὰ διάσπαρτα γραπτὰ τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴν τραγωδία βρίσκονται
συγκεντρωμένα σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση στὸ A. and H. Paolucci Hegel on tragedy;
edited and with an introduction (New York 1962), ἀπὸ τὴν ὁποία ἀντλοῦνται οἱ
παραπομπὲς παρακάτω.
454

172

του ἔχει ἐπηρεάσει ἄμεσα τὴν κατανόηση τῆς Ἀντιγόνης, τόσο ἀπὸ
εἰδικοὺς

μελετητές,

ὅσο

καὶ

ἀπὸ

σκηνοθέτες.

Στὸν

Χέγγελ

ὀφείλουμε τὴν πιὸ ἰσχυρὴ διατύπωση τῆς ἄποψης ὅτι στὴν Ἀντιγόνη
καὶ οἱ δύο χαρακτῆρες ἔχουν ἐξίσου δίκιο καὶ ἄδικο, διότι
ὑπερασπίζονται διαφορετικὲς μορφὲς δικαίου, τοῦ Κράτους ὁ Κρέων
καὶ τῆς οἰκογενείας ἡ Ἀντιγόνη:
«ὁ Κρέων δὲν εἶναι τύραννος ἀλλὰ μιὰ ἠθικὴ δύναμη· δὲν ἔχει ἄδικο.
Ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Νόμος τοῦ Κράτους, ἡ ἐξουσία τῆς κυβέρνησης, πρέπει
νὰ γίνονται σεβαστά.[...] Κάθε μία πλευρὰ ἐνσαρκώνει μόνο μία ἀπὸ αὐτὲς
τὶς ἠθικὲς δυνάμεις καὶ περιέχει μόνον αὐτήν.[...] καὶ οἱ δύο ἔχουν τὴν
ἀξία τους, μὰ μιὰ ἀξία ἰσότιμη. Ἡ δικαιοσύνη ὑπάρχει μόνο γιὰ νὰ
ἀντιταχθεῖ στὴν μονομέρεια τῶν ἰσχυρισμῶν τους».456

Ἡ ὑπεράσπισή του τοῦ Κρέοντος ὑπῆρξε τόσο ἰσχυρὴ ὥστε
μποροῦμε νὰ μιλοῦμε γιὰ μιὰ τομὴ στὴν κατανόηση τοῦ χαρακτῆρα
τοῦ Κρέοντος μετὰ τὸν Χέγγελ, τόσο στὴν φιλολογία ὅσο καὶ στὸ
θέατρο. Ὑπάρχουν μαρτυρίες γιὰ παραστάσεις ποὺ ἔγιναν στὴν
Ἀγγλία τὸν 19ο αἰῶνα, συνειδητὰ προσηλωμένες στὸ πνεῦμα τῆς
Ἑγελιανῆς θέσης γιὰ τὴν ἰσοτιμία τῶν δύο ἡρώων.457
Βεβαίως αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς τρόπος γιὰ νὰ
προσεγγίσει κανεὶς τὴν Ἀντιγόνη. Ὑπάρχουν ἐρωτήματα ποὺ εἶναι
δυνατὸν νὰ θέσει κανεὶς τὰ ὁποῖα εἶναι ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ δίλημμα
Ἀντιγόνη ἢ Κρέων.458 Ἡ ἴδια ἡ τοποθέτηση τοῦ ἐρωτήματος καὶ ἡ
ἑδραίωση του ὡς βασικοῦ ἐρωτήματος τῆς κριτικῆς συνδέεται μὲ
τὸ ὄνομα τοῦ Χέγγελ.459 Παρ' ὅτι δὲν θὰ πρέπει νὰ θεωρηθεῖ
ἀβασάνιστα

ὡς

βασιλικὴ

ὁδὸς

πρὸς

τὴν

κατανόηση

τῆς

Διαλέξεις γιὰ τὴν Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας 325. Ἐπίσης The Philosophy of fine
art 133. Μιὰ ἰδιότυπη Ἐγελιανὴ «ἀναίρεση» ἔκανε τὸν ἴδιο συγγραφέα νὰ γράφει
πὼς ἡ Ἀντιγόνη εἶναι «ἡ εὐγενέστερη μορφὴ ποὺ ἐμφανίστηκε ποτὲ στὴν γῆ».
Διαλέξεις ἱστορίας τῆς Φιλοσοφίας 360. «Ἡ εὐγενέστερη»: ἄρα πιὸ πολὺ καὶ ἀπὸ
τὸν Χριστό, ὅπως παρατηροῦν ἐνεοὶ οἱ μελετητές του. Steiner Ἀντιγόνες 76.
457
Steiner Ἀντιγόνες 286, ποὺ μιλᾶ γιὰ ἕναν «μετὰ-Χέγγελ Κρέοντα» στὴν
παράσταση τῶν Tieck-Mendelssohn. Διαφορετικὴ ἐκτίμηση γιὰ τὴν ἴδια
παράσταση στὸ Macintosh Tragedy 287.
458
Ἡ μελέτη τῆς σημασίας τοῦ Διονυσιακοῦ φαινομένου στὸ συγκεκριμένο ἔργο
ἀποτελεῖ ἕναν ἀπὸ τοὺς δρόμους ποὺ ἔχουν ἀποδώσει ἐνδιαφέροντες καρποὺς
στὴν ἔρευνα. Winnington-Ingram Sophocles· Segal Tragedy· Γ. Ἀνδρεάδης
Ἀντιγόνη. Δραματουργικὴ ἀνάλυση-Μετάφραση (Ἀθήνα 1994). Οἱ σχετικὲς
ἀναφορὲς θὰ ἀναλυθοὺν πιὸ συγκεκριμένα ὅταν φτάσουμε στὰ σχετικὰ χωρία.
459
Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 25. Γιὰ τὴν θέση τοῦ Χέγγελ στὴν ἐρωτηματοθεσία τὴν
σχετικὴ μὲ τὴν Ἀντιγόνη βλ. C. Segal (1964) ‘Sophocles’ praise of man and the
conflicts of the Antigone’ Arion 3.2: 46.
456

173

τραγωδίας, εἶναι πάντως τὸ ἐρώτημα ποὺ κυριαρχεῖ στὴν σχετικὴ
συζήτηση. Αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἔχει ἀπὸ μόνο του κάποια ἀξία, ὄχι
μόνο διότι ἡ πραγμάτευση αὐτοῦ τοῦ ἐρωτήματος μᾶς φέρνει σὲ
διάλογο μὲ τὶς περισσότερες προσεγγίσεις ἀλλὰ καὶ διότι ἀποτελεῖ
καὶ ἐκτίμηση δική μας ὅτι ἡ διαμάχη ποὺ διαμορφώνεται ἀνάμεσα
στὸν Κρέοντα καὶ τὴν Ἀντιγόνη παγιδεύει σχεδὸν ἀναγκαστικὰ τὸν
θεατὴ σὲ μιὰ τέτοια ἀντιμετώπιση460 καί, ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ
ἔρευνα ἀντικατοπτρίζει μιὰ θεατρικὴ ἀλήθεια τοῦ ἔργου.461
Μετὰ τὴν διατύπωση τῆς ἄποψης τοῦ Χέγγελ γιὰ τὴν ἰσοτιμία
τῶν δύο ἡρώων, ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ὑπεράσπιση τῆς ἡρωίδας ὑπῆρξε αὐτὴ
τοῦ Τζέμπ, στὸν περίφημο πρόλογό του στὴν ἔκδοσή του τῆς
Ἀντιγόνης.462 Ἡ ἄποψη αὐτὴ μποροῦσε κάποτε νὰ θεωρεῖται «ἡ
ὀρθόδοξη ἄποψη»,463 ὅμως αὐτὸ δὲν ἀπηχεῖ πιὰ τὴν πραγματικὴ
κατάσταση τῆς ἔρευνας· φαίνεται νὰ ὑπάρχει σήμερα πολὺ μεγάλη
δυσπιστία πρὸς τὴν Ἀντιγόνη. Ἡ ἀφετηρία ὅμως αὐτῆς τῆς
πρόσφατης μετεμψύχωσης τῆς Ἑγελιανῆς θέσης ἔχει τώρα κυρίως
φεμινιστικὴ προέλευση. Ὑποστηρίζεται δηλαδὴ ὅτι δὲν θὰ ἦταν
δυνατὸν νὰ ἀφεθεῖ μιὰ γυναῖκα νὰ ὑπερισχύσει τόσο ἀπροκάλυπτα
ἔναντι ἑνὸς ἄντρα στὴν ἀνδροκρατούμενη κοινωνία τῆς κλασσικῆς
Ἀθήνας.464 Ἡ Ἀντιγόνη, ὑποστηρίζεται, εἶναι μία γυναῖκα ἡ ὁποία
Ὁ Χέγγελ στὰ Μαθήματα γιὰ τὴν Φιλοσοφία τῆς Θρησκείας δὲν δίστασε νὰ πεῖ:
«Τούτη ἡ ἀμοιβαία ἀντιπαλότητα καὶ τούτη ἡ ἑνότητα ὑπάρχει μέσα μου καὶ γιὰ
μένα, καὶ εἶμαι ἐγώ. Εἶμαι αὐτὴ ἡ διαμάχη. (Ich bin der Kampf). Δὲν εἶμαι ὁ ἕνας
ἀπὸ τοὺς ἀντιμαχόμενους ἀλλὰ εἶμαι καὶ οἱ δύο ἀντιμαχόμενοι καὶ ἡ ἴδια ἡ
διαμάχη». Ἐξίσου ἔντονα φαίνεται ὅτι εἶναι τὰ αὐτοβιογραφικὰ στοιχεῖα στὴν
ἀνάγνωση τοῦ Κίρκεγκωρ. Steiner Ἀντιγόνες 48, 108κἑ.
461
Ὁ B.M.W. Knox, στὴν βιβλιοκριτική του γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς Ἀντιγόνης τοῦ
Müller [Review of Sophocles’ Antigone, edited by G. Müller ἀναδημοσιευμένο στὸ
World 166], ἀφηγεῖται τὴν ἑξῆς ἱστορία: δύο πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς
συζητοῦν γιὰ τὴν Ἀντιγόνη καὶ διαφωνοῦν γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει τὸ δίκιο μὲ τὸ μέρος
του. Ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο, ὅταν ἀνάβει ἡ συζήτηση, λέγει στὸν συνομιλητή του:
«προσέξτε κύριε, μιλᾶτε γιὰ τὴν γυναίκα ποὺ ἀγαπῶ».
462
R.C. Jebb Sophocles The Antigone; with a commentary abridged from the large
edition by E.S. Shuckburgh (Cambridge 1902).
463
D.A. Hester (1971) ‘Sophocles the unphilosophical’ Mnemosyne 24: 15κἑ.
464
Ὁ Griffith ἔχει ὑποστηρίξει αὐτὴν τὴν θέση στὸ M. Griffith (1998) ‘The king and
eye: the rule of the father in Greek tragedy’ PCPS 44: 20-84. Ἡ θέση τοῦ ἄρθρου
εἶναι ὅτι ἡ τραγωδία συνολικὰ δικαιώνει τὸν νόμο τοῦ πατέρα-πατριάρχη. Ὁ
Κρέων εἶναι πατέρας, ἄρχοντας, κι ὅμως ἡ Θήβα κινδύνευσε ἀπὸ τὴν ἀπόφασή
του. Ἡ διακυβέρνησή του δὲν περιγράφεται καθόλου νοσταλγικά (43). Ἀντιθέτως
ἡ Ἀντιγόνη μὲ τὴν πράξη της σώζει τὴν πόλη. Πρόκειται γιὰ μιὰ τραγωδία στὴν
ὁποία πολὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε ὁ Griffith νὰ ἐφαρμόσει τὴν γενική του ἰδέα γιὰ
τὸν «νόμο τοῦ Πατέρα», καὶ αὐτὸ φάνηκε καθαρότερα ὅταν ἐπιμελήθηκε ὁ ἴδιος
460

174

εἰσβάλει στὴν πολιτικὴ σφαῖρα, καὶ αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν εὔκολο νὰ τὸ
δεχτεῖ τὸ ἀρχαῖο κοινὸ. Γιὰ λόγους ποὺ θὰ ἐξετάσουμε ἀναλυτικὰ
στὴν συνέχεια, ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι «τὸ νὰ συντάσσεται μὲ τὴν
Ἀντιγόνη κανεὶς εἶναι πολιτισμικὸς ἀναχρονισμός».465
Εἶναι σωστὴ ἡ παρατήρηση τοῦ Γκρίφιθ466 ὅτι ὅποια καὶ ἂν
εἶναι τὰ συμπεράσματα τοῦ κάθε μελετητῆ, ἐξακολουθεῖ νὰ
παραμένει ἀντικειμενικὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀντιγόνη προκαλεῖ καὶ τὶς
δύο ἀντιδράσεις. Τὸ ὅτι ἕνα ἔργο εἶναι ἀνοιχτὸ σὲ ἑρμηνεία ὅμως
δὲν σημαίνει ὅτι πρέπει ἀναγκαστικὰ νὰ ἀφήσουμε ἀνοικτὴ καὶ τὴν
δική μας ἑρμηνεία.467 Ἡ πεποίθηση ὅτι κάθε ἀνοικτὴ ἀνάγνωση θὰ
πρέπει νὰ προτιμᾶται σὲ σχέση μὲ κάθε μονόπλευρη ἀποτελεῖ
προκατάληψη. Θὰ συζητήσουμε ἕνα πρὸς ἕνα τὰ ἐπιχειρήματα τῆς
ἀντίθετης ἄποψης καὶ θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε γιατὶ
διαφωνοῦμε. Αὐτὸ στὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ σταθοῦμε ὅμως βρίσκεται
πέρα ἀπὸ τὸ βασικὸ αὐτὸ δίλημμα. Δὲν ἐξαντλεῖ τὴν συζήτηση ἡ
ἀπόφαση ὅτι ἡ Ἀντιγόνη ἔχει δίκιο. Ἔχει περισσότερο ἐνδιαφέρον
ὅτι ἡ Ἀντιγόνη ξεκινᾶ ἔχοντας ἄδικο, χωρὶς κανέναν στὸ πλευρό
της. Στὴν πορεία μεταβάλλει τόσο τὴν ἄποψη τῶν ὑπολοίπων σὲ
σχέση μὲ τὸ τὶ πρέπει νὰ γίνει, ὅσο καὶ τὴν στάση τους ἀπέναντι
στὸν Κρέοντα. Αὐτὴ ἡ δυνατότητα τῆς ἡρωίδας νὰ μεταμορφώνει
τὸ τοπίο, νὰ ἀλλάζει τὶς ἀπόψεις καὶ τοὺς χαρακτῆρες τῶν γύρω
ἀνθρώπων, εἶναι τὸ σημεῖο αἰχμῆς τῆς ἀνάγνωσής μας.

σχολιασμένη ἔκδοση τῆς Ἀντιγόνης.
465
W. Calder (1968) ‘Sophocles’ political tragedy, Antigone’ GRBS 9: 404.
466
Griffith Antigone Sophocles 29, 45.
467
«Unbiased opinion is absolutely valueless», ὅπως λέει καὶ ὁ O. Wilde. Ἡ
προγραμματικὴ ἀμεροληψία ἀποτελεῖ πνευματικὸ τέκνο τῆς ἐποχῆς μας. Γιὰ τὸν
Ἀριστοτέλη ἦταν αὐτονόητο ὅτι τὸ κοινὸ ταυτίζεται μὲ τοὺς «καλοὺς»
χαρακτῆρες τῶν ἔργων. Heath Poetics 81.

175

Στὸν Πρόλογο δίνονται οἱ εἰσαγωγικὲς πληροφορίες μὲ τὶς
ὁποῖες ὁ θεατὴς θὰ παρακολουθήσει τὴν ἐξέλιξη τῆς δράσης καὶ
μαζὶ μερικὲς πληροφορίες γιὰ τὸν χαρακτῆρα τῶν δύο ἡρωίδων. Ἡ
πρώτη εἶναι τὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν συνάντηση αὐτὴ προκάλεσε
ἡ Ἀντιγόνη, καὶ ὄχι ἡ Ἰσμήνη. Ἡ Ἰσμήνη δὲν ἔχει κἄν πληροφορηθεῖ
τὴν ἀπόφαση τοῦ Κρέοντος (10), καὶ ἡ Ἀντιγόνη παρατηρεῖ - ὄχι
χωρὶς κάποια πικρία- ὅτι τὸ περίμενε πὼς ἡ ἀδερφή της δὲν θὰ τὸ
εἶχε μάθει (18).468
Ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ὁποία πρόκειται εἶναι ὅτι ὁ Κρέων ἔχει
ἀπαγορεύσει τὴν ταφὴ τοῦ ἀδερφοῦ τους, ἐπὶ ποινῇ θανάτου διὰ
λιθοβολισμοῦ, ποὺ ἦταν στὴν ἀρχαιότητα ἡ ποινὴ ποὺ προβλεπόταν
γιὰ τοὺς προδότες.469 Ἡ περιγραφὴ τοῦ νεκροῦ τοῦ Πολυνείκη ποὺ
θὰ παραμείνει βορὰ στὰ ἄγρια ζῶα (30) δίνει ἤδη μιὰ πρώτη γεύση
ἑνὸς κρίσιμου γεγονότος. Δὲν ἀφήνει κανεὶς ἕνα πτῶμα βορὰ στὰ
ὄρνεα χωρὶς νὰ προκαλέσει μίασμα.470 Ἴσως καὶ ἡ ἁπλῆ ἀναφορὰ νὰ
ἀρκοῦσε γιὰ νὰ δημιουργήσει ὑποψίες στὸ κοινὸ471 ὅτι τὸ ζήτημα
αὐτὸ θὰ ἔχει συνέχεια.
Ἡ Ἀντιγόνη ἀνακοινώνει τὴν ἀπόφασή της νὰ θάψει τὸν
ἀδερφό της παρὰ τὴν ἀπαγόρευση τοῦ Κρέοντος, καὶ ἡ Ἰσμήνη
ἀπαντᾶ μὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἐπιφυλάξεις. Ἀξίζει νὰ τὶς ἐξετάσουμε,
καθὼς ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ἂν τὸ ἔργο μᾶς παροτρύνει ἢ ὄχι νὰ
πάρουμε τὸ μέρος τῆς Ἀντιγόνης συνήθως βασίζεται καὶ σὲ μιὰ
ἀποτίμηση τῆς γνώμης ποὺ φαίνεται νὰ ἔχουν οἱ ὑπόλοιποι
χαρακτῆρες γιὰ τὴν πράξη της. Ἔτσι, ἡ Ἰσμήνη ἀναφέρεται472 ὡς τὸ
Winnington-Ingram Sophocles 128 γιὰ τὴν κοινὴ κληρονομιὰ σὲ σχέση μὲ τὴν
διαφορετικὴ στάση τους.
469
Γιὰ τὸν λιθοβολισμὸ ὡς ποινὴ τῶν προδοτῶν βλ. Ἡρδτ. 9.5, Σοφ. Οἰδ.Κ. 435 καὶ
Parker, Miasma194-6. Ὁ Knox Ηeroic 72 ἔχει παρατηρήσει ὅτι ἡ ποινὴ αὐτὴ τοῦ
δημόσιου λιθοβολισμοῦ σιωπηλὰ μετατρέπεται ἀργότερα (773-6), ἴσως διότι ὁ
λιθοβολισμὸς ἀπαιτεῖ λαϊκὴ συμμετοχή, καὶ ὁ Κρέων φοβᾶται ὅτι «οὐδεὶς βαλέτω
λίθον». Ὁ λιθοβολισμὸς ὅμως δὲν ἦταν μόνο ποινὴ γιὰ τοὺς προδότες ἀλλὰ καὶ
γιὰ «τοὺς μαινομένους». Ἀριστοφ.Ὄρν.524 μὲ E.R. Dodds Οἱ Ἕλληνες καὶ τὸ
παράλογο (Berkeley 1951, Ἀθήνα 1977) 72. Στὶς πηγὲς τοῦ Dodds πρόσθεσε
ἐπίσης Ἀριστοφ.Σφηκ.1491.
470
J.D. Mikalson Honor thy Gods. Popular Religion in Greek Tragedy (Chapelhill and
London 1991) 126-7.
471
Τὸ ἂν τὸ κοινὸ γνώριζε τὴν ἱστορία ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ ἐρώτημα ἂν εἶναι
αὐθεντικὸ τὸ τέλος τῶν Ἑπτὰ ἐπὶ Θήβας. Βλ. Lesky Τραγική 167.
472
Goldhill Reading 93· Griffith Antigone 41.
468

176

πρῶτο δραματικὸ πρόσωπο τὸ ὁποῖο ἐκφράζει τὴν διαφωνία του,
λέγοντας ὅτι δὲν εἶναι διατεθειμένη νὰ τὰ βάλει μὲ τὴν πόλη.
Πράγματι ἡ Ἰσμήνη ἀναφέρεται δύο φορὲς στὴν πόλη γιὰ νὰ
δικαιολογήσει τὴν ἄρνησή της. Τόσο ὁ στίχος 44 (ἀπόρρητον
πόλει), ὅσο καὶ ὁ στίχος 79 (βίᾳ πολιτῶν) ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ
νὰ δείξουν ὅτι παρὰ τὴν ἐπιθυμία τῆς Ἀντιγόνης καὶ ἀργότερα τοῦ
Αἵμονα νὰ ἰσχυριστοῦν ὅτι ἔχουν τὴν πόλη μὲ τὸ μέρος τους, ἡ
Ἰσμήνη ἀπερίφραστα δηλώνει ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι ἀλήθεια. Ἡ
παρατήρηση αὐτὴ ὅμως προσκρούει στὸ ὅτι ἡ Ἰσμήνη δὲν γνώριζε
κἄν τὴν ὕπαρξη τῆς διαταγῆς τοῦ Κρέοντος. Πῶς θὰ ἦταν δυνατὸν
νὰ μὴ γνωρίζει τὴν ὕπαρξη τῆς διαταγῆς καὶ παρ' ὅλ' αὐτὰ νὰ
γνωρίζει τὴν γνώμη τῶν πολιτῶν γι' αὐτήν; Ἡ ἀπάντηση εἶναι
ἁπλῶς ὅτι ἡ Ἰσμήνη δὲν μεταφέρει ἐδῶ καμμία γνώση γιὰ τὸ τὶ
σκέφτεται ἡ πόλις ἀλλὰ μόνο ἐκφράζει τὸν φόβο της. Ὁ λόγος γιὰ
τὸν ὁποῖον αὐτὸς ὁ φόβος παίρνει στὴν φαντασία της τὴν μορφὴ
τῆς ἀντίστασης σὲ ὁλόκληρη τὴν πόλη εἶναι μόνο ψυχολογικός.
Ἐξάλλου ρητὰ δηλώνει ὅτι τὸ δίκιο εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς
Ἀντιγόνης.473 Ζητᾶ συγχώρεση (66) ἀπὸ τοὺς θεοὺς τοῦ Κάτω
Κόσμου καὶ δικαιολογεῖται λέγοντας ὅτι πράττει παρὰ τὴν θέλησή
της, ὑποτασσόμενη στοὺς ἰσχυρούς (66-7). Τὸ σχόλιο της ὅτι πρέπει
νὰ ὑπακούουν τοὺς ἰσχυροὺς σὲ αὐτὰ καὶ σὲ χειρότερα (64) εἶναι
στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τὴν καταληκτικὴ φράση τοῦ προλόγου:
ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ

Ἀντιγόνη εἶναι τρελή (ἄνους 99), ὅμως στοὺς

φίλους ὀρθῶς φίλη.474
Ὁ χαρακτῆρας τῆς Ἰσμήνης λοιπὸν εἶναι ὁ χαρακτῆρας ἑνὸς
ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζει τὸ σωστὸ ἀλλὰ δὲν ἔχει τὸ θάρρος
νὰ τὸ πράξει. Ἡ σύγχρονη κριτικὴ ἔχει ἀναζητήσει τὰ αἴτια αὐτῆς
τῆς δειλίας στὸ γεγονὸς ὅτι εἶναι γυναῖκα καί, συνεπῶς, πράττει
ἀκριβῶς ὅπως ἐπιβάλλουν τὰ ἀρχαιοελληνικὰ στερεότυπα γιὰ τὸν
ρόλο τῶν γυναικῶν στὴν κοινωνία.475 Κύριο ἔρεισμα αὐτῆς τῆς
ἄποψης εἶναι ἡ ἴδια ἡ δήλωση τῆς Ἰσμήνης ὅτι αὐτὴ καὶ ἡ Ἀντιγόνη
Easterling Constructing 94· Blundell Helping 111.
Ὁ A.H. Sommerstein (1994) ‘Soph. Ant. 572 (‘Dearest Haimon’)’ Museum
Criticum 25- 28: 71-76 ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὴ εἶναι μιὰ ἀρετὴ τὴν ὁποία ἀκόμη
περισσότερο ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη διαθέτει ἡ Ἰσμήνη.
473
474

177

γεννήθηκαν γυναῖκες καὶ γι' αὐτὸ δὲν μποροῦν νὰ μάχονται τοὺς
ἄντρες (61-2).476 Μιὰ προφανὴς ἀντίρρηση θὰ ἦταν ἁπλᾶ ὅτι
γυναῖκα εἶναι καὶ ἡ Ἀντιγόνη ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ τὴν
συμμορφώσει στὰ ὑποτιθέμενα στερεότυπα τῆς ἀρχαιοελληνικῆς
κοινωνίας, ἐνῶ τὸ νὰ ποῦμε ὅτι ἡ Ἀντιγόνη ἐπιδεικνύει θάρρος διότι
διαθέτει ἀνδρικὰ χαρακτηριστικὰ κάνει τὸ ἐπιχείρημα κυκλικό. Καὶ
μόνο αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἀρκεῖ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ νὰ
ἀναζητήσουμε ἀλλοῦ τὴν λύση. Ἐξάλλου, ὅπως ἔχει δειχθεῖ,477 θὰ
ἦταν ἀδύνατο νὰ συντάξουμε ἕναν κατάλογο ἀπὸ γυναικεῖα
χαρακτηριστικὰ στὸν Σοφοκλῆ ποὺ νὰ μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε
ὅτι δὲν θὰ τὰ συναντήσουμε καὶ σὲ ἄντρες. Ὁ οἶκτος καὶ ἡ πειθὼ
εἶναι, κανονικά, χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀποδίδονται σὲ γυναῖκες στὴν
τραγωδία, χαρακτηρίζουν ὅμως τὸν Ὀδυσσέα στὸν Αἴαντα καὶ τὸν
Νεοπτόλεμο στὸν Φιλοκτήτη. Ἂν τόσο θετικές, ὅσο καὶ ἀρνητικὲς
ἰδιότητες ποὺ ἡ ἔρευνα ἔχει συσχετίσει μὲ τὸ φύλο ἐπιμένουν νὰ
ἐμφανίζονται σὲ ἄντρες καὶ γυναῖκες ἀδιακρίτως, ἴσως πρέπει νὰ
μετατρέψουμε τὴν ἐρωτηματοθεσία. Ποιά εἶναι ὅμως τότε ἡ
δραματουργικὴ σημασία τῆς δειλίας τῆς Ἰσμήνης;

Νὸξ478 πρόσεξε

ὅτι

στὸ

ἐλάχιστο

δεῖγμα τῶν

ἑπτὰ

σωζώμενων τραγωδιῶν τοῦ Σοφοκλέους ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖο τὸ
ὁποῖο ἐμφανίζεται μὲ ἐντυπωσιακὴ σταθερότητα. Ὁ ἥρωας καλεῖται
ἀπὸ κάποιο ἄλλο πρόσωπο νὰ συμβιβαστεῖ καὶ νὰ ἐπιβιώσει ἔστω
καὶ ταπεινωμένος καὶ πάντοτε ἀρνεῖται.479 Ἡ Ἰσμήνη ζητᾶ ἀπὸ τὴν
Ἀντιγόνη νὰ ἐγκαταλείψει τὸ σχέδιο της, ἡ Χρυσόθεμις προτείνει τὸ
ἴδιο στὴν Ἠλέκτρα -προκλητικὰ λέγοντας κι αὐτὴ ὅτι τὸ δίκαιο
εἶναι αὐτὸ ποὺ τῆς ζητᾶ ἡ ἀδερφή της νὰ πράξει ἀλλὰ ἂν θέλει νὰ

Griffith Antigone 54 καὶ 62, ὅπου ἡ Ἰσμήνη ἀποκαλεῖται ἡ ἐνσάρκωση τῆς
δουλοπρέπειας καὶ ὑπακοῆς στὴν ἀνδρικὴ ἐξουσία!
476
Ἡ δήλωση αὐτὴ στοίχισε στὴν Ἰσμήνη τὴν ὑστεροφημία της. Εἶναι ἐκπληκτικὸ
ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν μελετητῶν, ἀκολουθώντας τὴν Ἀντιγόνη (941), δὲν
παρατηρεῖ ὅτι ἡ Ἰσμήνη ἐπανεμφανίζεται. Ἠ «ἐξαφάνισή» της συνεχίζεται στὶς
κατοπινὲς διασκευὲς τῆς Ἀντιγόνης. Steiner Ἀντιγόνες 231-41.
477
R.P. Winnington-Ingram ‘Sophocles and women’ στὸ J. de Romilly Entretiens sur
l’ Antiquité Classique 29: Sophocle 1983: 234-249
478
Knox Heroic 12κἑ.
479
Βλ. Σοφ.Οἰδ. Τύρ.651, 1158, Αἴας 371, 670, Ἠλ. 361, 396, 1014.
475

178

ζῆ ἐλέυθερη, πρέπει νὰ ὑπακούει στοὺς κρατοῦντες (338-40),480 ἡ
Ἰοκάστη ζητᾶ ἀπὸ τὸν Οἰδίποδα νὰ ἐγκαταλείψει τὴν ἔρευνα γιὰ τὸν
φονιὰ τοῦ Λαΐου, λέγοντας μάλιστα ὅτι καλύτερα εἶναι «νὰ ζῆ
κανεὶς ὅπως τύχει» (977κἑ.), ἡ Τέκμησσα προσπαθεῖ νὰ πείσει τὸν
Αἴαντα νὰ μὴν αὐτοκτονήσει, νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὴν καταισχύνη
κοκ. Ἡ ἐπιμονὴ αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ εἶναι σημαίνουσα. Ἡ πιὸ
συνηθισμένη

στάση στὴν βιβλιογραφία εἶναι, στὴν καλύτερη

περίπτωση, αὐτὴ τῆς ἀφ' ὑψηλοῦ κατανόησης.481 Δὲν θὰ πρέπει
ὡστόσο

νὰ

εἴμαστε

τόσο

πρόθυμοι

νὰ

λιθοβολήσουμε

τοὺς

χαρακτῆρες, οἱ ὁποῖοι προτείνουν συμβιβασμό. Ὑπάρχει, κατὰ τὴν
γνώμη μου, ἕνας λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον ὁ Σοφοκλῆς ἐπιμένει τόσο σὲ
αὐτὸ τὸ μοτίβο, δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ ἕνα τέχνασμα ὥστε νὰ
λάμψουν οἱ ἥρωες μέσα ἀπὸ τὴν ἀντίθεση.482 Οἱ χαρακτῆρες αὐτοὶ
συμβολίζουν τὶς πιὸ κοινὲς ἀνθρώπινες ἀντιδράσεις στὶς συμφορές.
Φέρουν ὅλο τὸ τεράστιο βάρος ἑνὸς συμπαγοῦς μέσου ὅρου, ὁ
ὁποῖος ἀναφωνεῖ ὁμόψυχα: «μὴν ἐπιμένεις». Ἡ δραματική τους
δύναμη ἔγκειται ἀκριβῶς εἰς τὸ ὅτι προσωποποιοῦν τὸν μέσο
ἄνθρωπο καὶ παγιδεύουν γι' αὐτὸ τὸν θεατή. Στὸ πρόσωπο τῆς
Ἰσμήνης ὅμως θὰ ἐπανέλθουμε, διότι ἀπὸ ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ
περιγράψαμε

εἶναι

μόνη

(μαζὶ

μὲ

τὸν

Νεοπτόλεμο

στὸν

Φιλοκτήτη), ἡ ὁποία στὴν πορεία τοῦ ἔργου ἀλλάζει.
Ἡ Πάροδος εἶναι ἴσως τὸ λιγότερο αἰνιγματικὸ ἀπὸ τὰ Χορικὰ
τῆς Ἀντιγόνης. Ἡ δραματουργική του λειτουργία εἶναι πρόδηλη: τὰ
ἴδια γεγονότα ποὺ μᾶς παρουσιάστηκαν πρὶν μὲ τὰ μάτια τῶν
συγγενῶν τοῦ Πολυνείκους παρουσιάζονται τώρα ἀπὸ τὴν σκοπιὰ
τῆς πόλεως, ἀντεστραμμένα. Ὁ ἐνθουσιασμὸς τοῦ Χοροῦ ποὺ
βιάζεται

νὰ

γιορτάσει

τὸ

τέλος

τῶν

δεινῶν

ὑπονομεύεται

προφανῶς ἀπὸ τὴν ἀρχή, καθὼς τὸ κοινὸ ἔχει παρακολουθήσει μιὰ

Οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς δύο ἀδερφὲς τονίζονται ἐπανειλημμένα Ἀντ.32, 71,
555, Ἠλ.397, 1043. Βλ. Knox Heroic 38.
481
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Winnington-Ingram Sophocles 133: «λίγα πράγματα εἶναι
τόσο ἐνοχλητικὰ στὴν κριτικὴ τῆς τραγωδίας ὅσο ἡ ἐπιτηδευμένη ὑπεροψία ποὺ
ἐπιδεικνύεται κάποτε ἀπέναντι στὴν Ἰσμήνη, σὰν νὰ εἴμασταν ὅλοι ἥρωες».
482
S. Said (1993) ‘Couples fraternels chez Sophocle’ στὸ Machin et Pernée
Sophocle 327.
480

179

σκηνὴ ποὺ βεβαιώνει ὅτι τὰ δεινὰ τῆς Θήβας κάθε ἄλλο παρὰ
τέλειωσαν.
Οἱ πρῶτοι στίχοι (100-2) ἐκφράζουν τὴν αἰσιοδοξία τοῦ Χοροῦ
μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ φωτὸς ποὺ διαδέχεται τὸ σκότος («ἀκτίδα τοῦ
ἥλιου, ἡ πιὸ ὄμορφη ποὺ εἶδε ἡ Θήβα»), ἐνῶ οἱ θεατὲς γνωρίζουν ὅτι
οἱ συμφορὲς τῆς Θήβας δὲν τέλειωσαν, τὸ σκοτάδι θὰ διαρκέσει γιὰ
πολὺ ἀκόμα.483 Ἡ γνωστὴ τεχνικὴ τῆς δημιουργίας κλίματος
εὐφροσύνης ἀμέσως πρὶν τὴν καταστροφὴ χρησιμοποιεῖται ἐδῶ ἀπὸ
τὴν ἀρχή. Ἀκολουθεῖ ἡ περιγραφὴ τοῦ Πολυνείκη ὡς ἀετοῦ ποὺ
πολιορκεῖ τὴν πόλη καὶ ἀφανίζεται πρὶν τὰ σαγόνια του κορεστοῦν
μὲ τῶν δικῶν του τὸ αἷμα (120-1). Ἡ παρουσίασή του ὡς τέρατος
ἐπιτείνεται μὲ τὴν ἀναφορὰ στοὺς κομπασμούς του.484
Τὰ δύο θέματα ποὺ εἰσάγονται λοιπὸν εἶναι ἡ ἐχθρικὴ
περιγραφὴ τοῦ Πολυνείκη καὶ ἡ περιγραφὴ τῆς χαρᾶς γιὰ τὸ τέλος
τῆς συμφορᾶς. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ θέματα προετοιμάζουν τὸ ἔδαφος
γιὰ

τὴν

δράση

ποὺ

θὰ

ἀκολουθήσει.

Πολυνείκης

εἶναι

ταυτοχρόνως ὁ ἀγαπημένος ἀδερφὸς τῆς Ἀντιγόνης (81), τὸν
ὁποῖον θὰ προσπαθήσει νὰ σώσει ἀπὸ τὸ μίασμα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς
ποὺ ἐπιτέθηκε στὴν πόλη του. Δὲν γνωρίζουμε ἀκόμη ποιὰ ἀπὸ τὶς
δύο πλευρὲς θὰ ἐπικρατήσει. Ξέρουμε ὅτι ἡ αἰσιοδοξία τοῦ Χοροῦ
βασίζεται στὴν ἄγνοια αὐτῶν ποὺ διημοίφθησαν ἀνάμεσα στὶς δύο
ἀδερφὲς στὸν Πρόλογο καὶ ὅτι τὸ ἔργο τῆς Ἀντιγόνης δὲν θὰ εἶναι
εὔκολο.
Ἀκολουθεῖ ἡ δημηγορία τοῦ Κρέοντα. Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον
προσφωνεῖ τοὺς γέροντες τοῦ Χοροῦ ἔχει σημασία. Τοὺς κάλεσε
«ἀνάμεσα ἀπ' ὅλους» (164), χάρη στὴν ἀφοσίωση ποὺ ἔδειξαν
πάντοτε στὸν θρόνο (166-7, 169).485 Δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχνοῦμε
Πρόκειται γιὰ στερεότυπη εἰκόνα (βλ. τὸ παράλληλο τῆς σχέσης φωτὸς
σκότους στὴν Αἰσχ.Ὀρ.22-3 καὶ σποράδην, ὅπου ἐπίσης ἡ αἰσιοδοξία συνεχῶς
ἀνατρέπεται καὶ ὑπονομεύεται, καὶ γιὰ τὸν Σοφοκλῆ Musurillo Light.
484
Ὅλο τὸ κομμάτι αὐτό, καὶ ἰδίως οἱ στίχοι 127-37, ἀνακαλεῖ τοὺς Αἰσχ.Ἑπτά
ὅπου ὁ Πολυνείκης καὶ ὁ Καπανέας χαράσσουν τοὺς κομπασμούς τους μὲ χρυσᾶ
γράμματα στὶς ἀσπίδες τους (434, 644, 660). Βλ. τὰ σχόλια τῶν Jebb Antigone
καὶ Griffith Antigone.
485
C. Gardiner The Sophoclean chorus: a study of character and function (Iowa
City 1987) 85. Ὁ Rösler ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι ὁ Κρέων ἔχει τὴν (μερική) στήριξη
τοῦ ἀντιδημοκρατικοῦ Χοροῦ, συνεπῶς βρίσκεται σὲ σύγκρουση μὲ τὴν πόλη. Ἡ
ἀναφορὰ στὸ M. Cropp (1997) ‘Antigone's final Speech (Sophocles' Antigone 891483

180

λοιπόν, καθὼς παρακολουθοῦμε τὶς ἀντιδράσεις τοῦ Χοροῦ, ὅτι οἱ
γέροντες τοῦ Χοροῦ εἶναι οἱ πιστοὶ τοῦ θρόνου. Αὐτὸς εἶναι ὁ
πρῶτος λόγος τοῦ Κρέοντα μόλις ἀναλαμβάνει τὴν ἐξουσία,
ἀμέσως ἀφοῦ ἡ πόλη ἔχει γλυτώσει ἀπὸ τὴν καταστροφή. Ἡ κηδεία
τοῦ

Ἐτεοκλῆ

θὰ

μποροῦσε

νὰ

εἶναι

μιὰ

ἀφορμὴ

γιὰ

τὴν

ἀποκατάσταση τῆς ἑνότητας. Εἶναι γι' αὐτὸ ἀξιοσημείωτο ὅτι τὸ
μεγαλύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ Κρέοντος δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν
εἰρήνη ποὺ μόλις κατέκτησε ἡ πόλις ἀλλὰ μὲ τὴν τιμωρία τοῦ
νεκροῦ ἐχθροῦ του καὶ ὅσων θὰ μποροῦσαν νὰ προσπαθήσουν νὰ
τὸν θάψουν, ἢ ἔστω νὰ τὸν θρηνήσουν.486 Ὁ λόγος τοῦ Κρέοντα,
μαζὶ μὲ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Δημοσθένη σὲ αὐτόν, ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο
ὅλων τῶν φιλικῶν πρὸς τὸν Κρέοντα ἀναγνώσεων καὶ δὲν λείπει
ἀπὸ καμμιὰ προσπάθεια ὑπεράσπισης,487 γι' αὐτὸ ἀξίζει ἰδιαίτερη
προσοχή. Τὸ πρῶτο σημεῖο ποὺ ἔχει ἀποτελέσει ἀντικείμενο
συζητήσεων εἶναι ἡ φράση του ὅτι ὅποιος βάζει τὸν φίλο πάνω ἀπὸ
τὴν πατρίδα εἶναι τιποτένιος (183). Ἤταν αὐτὴ ἡ φράση θετικὰ
φορτισμένη κατὰ τὴν ἀρχαιότητα ἢ ὄχι; Οἱ στίχοι αὐτοὶ τοῦ
Κρέοντος ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τὸν Δημοσθένη «ὡς ἐπιτομὴ τοῦ
δημοκρατικοῦ πατριωτισμοῦ»,488 ὅπως ἔχει εἰπωθεῖ, καὶ τὸ γεγονὸς
ὅτι ἕνας ἀρχαῖος συγγραφέας ἀναφέρεται ἐπιδοκιμαστικὰ στὰ
λόγια τοῦ Κρέοντα ἔχει θεωρηθεῖ σαφῆς ἀπόδειξη τοῦ γεγονότος
ὅτι ἡ ἀπόφασή του συμβάδιζε μὲ τὶς ἀρχαῖες ἀξίες. Τὸ κράτος στὴν
ἀρχαιότητα, λέγεται,489 δὲν εἶχε ἀκόμη τὶς ἀρνητικὲς συνδηλώσεις
μὲ τὶς ὁποῖες τὸ ἐπιβάρυναν οἱ ἐμπειρίες τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ στὸν
αἰῶνα μας, συνεπῶς θὰ ἦταν ἀποδεκτό, ἤ, ἀκόμη περισσότερο,
αὐτονόητα θετικὰ φορτισμένο τὸ σχόλιο ὅτι θὰ πρέπει κανεὶς νὰ
τοποθετεῖ τὴν πατρίδα του πάνω ἀπὸ τὴν φιλία.
928)’ G&R 44.2: 151.
486
S.West ‘Sophocles’ Antigone and Herodotus Book Three’ στὸ Griffin Sophocles
124. Ἂς σημειώσουμε ὅτι ἡ ταφὴ ἦταν παραδοσιακὰ γυναικεία ὑπόθεση, στὴν
ὁποίαν ὁ Κρέων παρεμβαίνει. Tyrell, Bennett Recapturing 116.
487
Βλ. π.χ. Calder Sophocles 405· Hester Sophocles 23· R.G. Coleman (1972) ‘The
role of the Chorus in Sophocle’s Antigone’ PCPS 18: 7· Tyrell καὶ Bennett
Recapturing 47.
488
C. Sourvinou-Inwood ‘Sophocles’ Antigone as a bad woman’ στὸ Dieteren, F.
and Kloek, E. (eds) Writing women into history (Amsterdam 1990) 29.
489
Sourvinou-Inwood Sophocles 14.

181

Ὅτι θὰ μποροῦσε ἕνα μέρος τοῦ κοινοῦ νὰ ἐπιδοκίμαζε τὰ
λόγια αὐτὰ εἶναι πιθανό, ἐξάλλου ἐξακολουθεῖ νὰ συμβαίνει καὶ
σήμερα. Ὅμως ὅτι αὐτὲς οἱ ἰδέες ἀπηχοῦν ἀδιαμφισβήτητους
κοινοὺς τόπους τῆς πατριωτικῆς ρητορικῆς στὴν ἀρχαιότητα δὲν
εἶναι ἀκριβές. Κατ' ἀρχάς, διότι διαθέτουμε πηγὲς ποὺ μαρτυροῦν
τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο, δηλαδὴ ὅτι ἡ σωστὴ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς
ἐξουσίας προϋποθέτει σεβασμὸ στὶς φιλικὲς καὶ οἰκογενειακὲς
σχέσεις.490 Ὁ Αἰσχίνης491 μᾶς λέει ὅτι ὁ Δημοσθένης λίγες μέρες
μετὰ τὸν θάνατο τῆς κόρης του πῆρε μέρος σὲ δημόσιες τελετές.
Ἂν δὲν μπορεῖ νὰ νοιαστεῖ τὴν κόρη του, ἰσχυρίζεται ὁ ρήτορας,
πῶς εἶναι δυνατὸ νὰ νοιαστεῖ τοὺς πολίτες; Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
Κρέων, ποὺ δηλώνει περιφρόνηση τῆς φιλίας καὶ τῆς οἰκογένειας,
τιμωρεῖται μὲ ἀφανισμὸ τῆς οἰκογένειάς του ἀποτελεῖ μᾶλλον καὶ
ἰσχυρὸ ἐσωτερικὸ τεκμήριο ὑπὲρ αὐτῆς τῆς ἀνάγνωσης.
Ἐξ ἄλλου τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ τοῦ Δημοσθένη δὲν φιλοδοξεῖ
νὰ

ἀποτελέσει

ἑρμηνεία

τῆς

Ἀντιγόνης.

ρήτορας

ἁπλῶς

χρησιμοποιεῖ τὰ λόγια ἑνὸς θεατρικοῦ χαρακτῆρα ποὺ ταιριάζουν
μὲ αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ πεῖ, ὅτι ὁ κατηγορούμενος ἔβαλε τὸ συμφέρον
τῆς φιλίας του μὲ τὸν Φίλιππο τῆς Μακεδονίας πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ
συμφέρον τῆς πατρίδας του, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπονοεῖ ἀναγκαστικὰ
ὅτι αὐτὰ συμπυκνώνουν τὸ νόημα τῆς τραγωδίας. Ἡ τελικὴ
συντριβὴ τοῦ Κρέοντος εἶναι ἀδιάφορη γιὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ
Δημοσθένους. Ἡ κριτικὴ ποὺ ἔχει ἀναγάγει αὐτοὺς τοὺς στίχους σὲ
τρανὴ

ἀπόδειξη

τῶν

«φιλο-Κρεοντικῶν»

αἰσθημάτων

τῆς

ἀρχαιότητας τοὺς ἔχει κρίνει ἐκτὸς περικειμένου. Θὰ μποροῦσε
ἕνας ἐλισσαβετιανὸς ρήτορας νὰ πεῖ ὅτι «ὁ ἔρωτας δὲν μπορεῖ νὰ
ξεχαστεῖ» καὶ νὰ προσθέσει ὀλίγη σαιξπηρικὴ γαρνιτούρα λέγοντας
πώς: «ὅποιος τυφλώθηκε δὲν μπορεῖ νὰ ξεχάσει τῆς ἀνεκτίμητης
Γιὰ τὸ ὅτι οἱ ἀρχαῖοι δὲν εἶχαν μία μόνο ἄποψη γιὰ τὸ τὶ πρέπει νὰ ὑπερισχύει
ὅταν συγκρούονται τὰ συμφέροντα τοῦ κράτους καὶ ἡ φιλία, βλ. Dover Greek
301-6.
491
Κατὰ Κτησιφῶντος 77-8. Ἐπίσης Θουκ.Περ.Ἐπ.2.44.3-4, Δείναρχ.Κατὰ
Δημοσθ.71. Οἱ ἀρχαῖες πηγὲς βρίσκονται συγκεντρωμένες στὸ H. Foley ‘Tragedy
and democratic identity: the case of Sophocles’ Antigone’ στὸ B.E. Goff History,
tragedy, theory: dialogues on Athenian drama (Austin 1995) 139, τὸ ὁποῖο
ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὴν Sourninou-Inwood καὶ συστηματικὴ ἀναίρεση τῆς
παραπάνω ἄποψης.
490

182

θωριᾶς του τὸν χαμένο θησαυρό, ὅπως λέει καὶ ὁ Ρωμαῖος». Θὰ εἶχε
μικρὴ σημασία ὅτι ὁ Ρωμαῖος τὸ λέει αὐτὸ πρὶν νὰ γνωρίσει τὴν
Ἰουλιέττα, γιὰ μιὰ ἄλλη γυναῖκα, καὶ θὰ ἦταν γι' αὐτὸ ἀκατάλληλο
ὡς δίδαγμα τῆς τραγωδίας.
Τὸ δεύτερο ἀπόσπασμα τοῦ λόγου τοῦ Κρέοντα ποὺ ἔχει
σημασία γιὰ τὴν συζήτησή μας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἀπόφαση νὰ ἐκτεθεῖ τὸ
πτῶμα τοῦ Πολυνείκη βορὰ στὰ ἄγρια ζῶα (203-6). Ἡ ἀπόφαση
αὐτὴ ἔχει ἀποτέλεσει τὸ ἀντικείμενο ἀτελείωτων συζητήσεων γύρω
ἀπὸ τὸ νομικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ εἶχαν κατὰ νοῦ οἱ Ἀθηναῖοι καθὼς
ἔβλεπαν τὴν παράσταση. Δὲν εἶναι καθόλου αὐτονόητο ὅτι ἡ
ἐπίλυση τῶν νομικῶν αἰνιγμάτων ἀποτελεῖ καὶ τὸν καλύτερο τρόπο
γιὰ

νὰ

προσεγγίσουμε

ἕνα

θεατρικὸ

ἔργο.

Ἀντιθέτως

θὰ

ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ νομικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος εἶναι αἰσθητὰ
ὑποβαθμισμένη. Ὡστόσο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ συζητηθεῖ, ἀφοῦ ἂν
ἦταν δυνατὸν νὰ δείξουμε πέρα ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία ὅτι τὸ κοινὸ θὰ
θεωροῦσε τὴν ἀπόφαση τοῦ Κρέοντα δίκαιη, θὰ ἔπρεπε νὰ
διαμορφώσουμε μιὰ πολὺ διαφορετικὴ ἑρμηνεία.

ἄποψη

ποὺ

ὑποστηρίζεται

ἀπὸ

κάποιους

μελετητὲς

συνοψίζεται στὸ ὅτι στὴν ἀρχαιότητα ἦταν θεσπισμένη πρακτικὴ τὸ
νὰ μένουν οἱ προδότες ἄταφοι, συνεπῶς ὁ Κρέων ἔπραξε ἀκριβῶς
ὅπως ἐπέβαλλε ὁ νόμος, καὶ τὸ κοινὸ ποὺ παρακολούθησε τὴν
πρώτη παράσταση στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου θὰ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν
ἀφετηρία ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι δίκαιη. Ὅπως ἐξηγεῖ ὁ Πάρκερ
(Parker),492 «πολλοὶ ἀπὸ τοὺς θεατὲς τῆς τραγωδίας θὰ εἶχαν
ψηφίσει στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου τὴν ἀπόφαση νὰ μὴν ταφεῖ στὴν
Ἀθήνα ὁ Ἀντιφῶν ἐπειδὴ ἦταν προδότης». Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ
σχετικὸ

ἀπόσπασμα

προέρχεται

ἀπὸ

τὸν

Ξενοφῶντα:493

«οἱ

προδότες καὶ οἱ ἱερόσυλοι ποὺ καταδικάζονται στὸ δικαστήριο δὲν
θὰ θάβονται στὴν Ἀττική». Ὁ Πολυνείκης ἦταν ἀναμφίβολα
προδότης, συνεπῶς δικαίως ἔμεινε ἄταφος, λένε οἱ σχολιαστές.494
Parker Miasma 45.
Ἑλλην. 1.7.22. Τὸ ἴδιο συναντοῦμε καὶ στὸν Θκδ. 1.138.6 καὶ στὸν Λυκοῦργο
Λεωκρ. 113.
494
Πιὸ χαρακτηριστικά: J. Diggle Creon and the burial of traitors. Some thougts on
the Antigone (Δελφοὶ 1990, ἀδημοσίευτο· εὐχαριστῶ τὸν καθηγητὴ Diggle ποὺ
492
493

183

Θὰ μπορούσαμε ὅμως νὰ ἀντιπαρατηρήσουμε ἀρχικὰ τὸ ἑξῆς:
οἱ πηγὲς ἀναφέρουν ὅτι ὁ προδότης δὲν μποροῦσε νὰ ταφεῖ στὴν
πόλη

του,

μποροῦσε

ὅμως

νὰ

ταφεῖ

ἀλλοῦ,

καὶ

στὴν

πραγματικότητα αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβαινε.495 Αὐτὸ ποὺ διατάζει ὁ
Κρέων ὅμως εἶναι νὰ μείνει ὁ Πολυνείκης ἄταφος, καὶ ὄχι νὰ μὴν
ταφεῖ στὴν Θήβα (205-6). Αὐτὴ δὲν ἦταν ποτὲ καθιερωμένη
ἀρχαιοελληνικὴ πρακτική. Ἦταν ἀντιθέτως πράξη ποὺ ἐπέφερε
μίασμα, ἀκριβῶς ὅπως συμβαίνει στὴν συνέχεια. Συνεπῶς ὁ Κρέων
δὲν ἦταν δικαιωμένος οὔτε μὲ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ μέτρα, μὲ βάση τὰ
χωρία ποὺ ἐπικαλεῖται ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία.
Ἡ κριτικὴ ἔχει γι' αὐτὸ ἀναζητήσει καταφύγιο στὴν ἄποψη ὅτι
ἡ διαταγὴ νὰ ταφεῖ ὁ Πολυνείκης ἐκτὸς τῆς πόλεως εἶναι τὸ
μοιραῖο λάθος τοῦ Κρέοντα, γιὰ τὸ ὁποῖο πληρώνει.496 Οὕτως ἢ
ἄλλως, ὅμως, ἡ διάκριση αὐτὴ (ταφὴ ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῶν ὁρίων τῆς
πόλεως) δὲν γίνεται ποτὲ στὸ κείμενο.497 Κανεὶς δὲν ἀφήνεται νὰ
ὑπονοήσει ὅτι θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ μεταφερθεῖ τὸ πτῶμα ἐκτὸς τῶν
ὁρίων τῆς πόλεως. Ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον αὐτὸ δὲν ἀναφέρεται
εἶναι διότι ἡ πλοκὴ διαδραματίζεται ὄχι στὴν Θήβα τῆς κλασσικῆς
ἐποχῆς ἀλλὰ στὴν ἀπόμακρη ἐποχὴ τῶν ἡρώων.498 Αὐτὸ ἐπιτρέπει
στοὺς θεατὲς νὰ παρακολουθοῦν χωρὶς νὰ ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι ἀκόμη καὶ ἕνα μέτριο νομικὸ μυαλὸ θὰ εἶχε σκεφτεῖ τὴν
λύση στὸ πρόβλημα: νὰ μεταφερθεῖ ὁ Πολυνείκης γιὰ νὰ θαφτεῖ ἔξω
ἀπὸ τὰ ὄρια τῆς πόλεως, κι ἔτσι νὰ εἶναι ὅλοι εὐχαριστημένοι ἀλλὰ
νὰ μὴν ὑπάρχει δρᾶμα.499 Ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἡ διάκριση δὲν γίνεται
ποτὲ μέσα στὸ κείμενο δὲν εἶναι πειστικὴ καὶ ἡ

προσπάθεια νὰ

μοῦ διέθεσε ἀντίτυπο τοῦ κειμένου του)· Sourvinou-Inwood Sophocles 23. Γιὰ μιὰ
συστηματικὴ καταγραφὴ καὶ ταξινόμηση τῶν μελετῶν ποὺ ὑποστηρίζουν τὴν μία
ἢ τὴν ἄλλη ἄποψη βλ. Hester Sophocles.
495
Mikalson Honor 124.
496
Bowra Sophoclean 69κἑ· Whitman Sophocles 86-7· C. Sourvinou-Inwood (1989)
‘The fourth Stasimon of Sophocles’ Antigone’ BICS 36: 142.
497
Easterling Constructing 27· Hester Sophocles 20-1.
498
Easterling Constructing 21, 24.
499
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 51: «ὅλη αὐτὴ ἡ παγερὴ σοφία [γιὰ τὶς
νομικὲς συνέπειες τῆς ἀπόφασης τοῦ Κρέοντα] ἀγνόησε ὅτι ὁ σημαντικότερος
νομοθέτης γιὰ τὸν Σοφοκλῆ πρέπει νὰ ἦταν ὁ Ὅμηρος», μὲ τὴν ταφὴ τοῦ
Ἐλπήνορα.

184

δειχθεῖ

πὼς

σὲ

αὐτὸ

ἀκριβῶς

τὸ

σφάλμα

τοῦ

Κρέοντος

ἐπικεντρώνεται ἡ τραγωδία.
Ἀναφερθήκαμε σὲ ἱστορικὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς γιὰ ἕναν λόγο.
Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅλες οἱ προσπάθειες νὰ διατυπωθεῖ ἕνας
λόγος ὑπεράσπισης τοῦ Κρέοντα καταφεύγουν ἀναγκαστικὰ σὲ
τεκμήρια ἐξωτερικὰ πρὸς τὸ ἴδιο τὸ κείμενο, διότι στὸ τέλος τῆς
τραγωδίας μένουν πιὰ ἐλάχιστα περιθώρια ἀμφιβολίας.500 Ὅπως θὰ
δοῦμε παρακάτω, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ μιλᾶ ὁ Τειρεσίας τὸ ζήτημα
κλείνει. Ἀκόμη καὶ ἂν ἦταν ἀλήθεια ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι πίστευαν ὅτι ὁ
Κρέων ἦταν ἀπολύτως δικαιωμένος, ὁ Σοφοκλῆς θέλησε στὴν
τραγωδία αὐτὴ ὁ Κρέων νὰ ἔχει ἄδικο.
Ὁ Χορὸς ἐπιδεικνύει θαυμαστὴ ἱκανότητα στὸ νὰ μὴν παίρνει
τὸ μέρος κανενός, στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Ἀντιγόνης. Τὰ πρῶτα
λόγια μετὰ τὸν λόγο τοῦ Κρέοντα εἶναι ἐντυπωσιακά: «σοὶ ταῦτα
ἀρέσκει» (211) ἀπαντοῦν στὸν βασιλιά, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ
ἐκληφθεῖ περίπου ὡς «ἔτσι εἶναι ἂν ἔτσι νομίζετε».501 Δὲν εἶναι
πάντως μία φράση ποὺ δηλώνει ἐνθουσιώδη συμφωνία, πολὺ δὲ
περισσότερο ἂν συνδυαστεῖ μὲ τὴν παράκλησή τους νὰ ἀναλάβει
κάποιος νεώτερος τὴν ἐκτέλεση αὐτοῦ τοῦ ἔργου (216).
Καταφθάνει
λακωνικότητα,502
τὸν

Πολυνείκη

φύλακας

ὁποῖος,

ὄχι

μὲ

ἰδιαίτερη

ἀνακοινώνει στὸν Κρέοντα ὅτι κάποιος τίμησε
μὲ

τελετὴ

συμβολικῆς

ταφῆς.

Αὐτὸ

ποὺ

θὰ

ἐντυπωσιάσει τὸν Χορό, ἀπ' ὅσα ἀφηγεῖται ὁ φύλακας, εἶναι ὅτι δὲν
ὑπῆρξε σημάδι ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη αὐτοῦ ποὺ τέλεσε τὴν ταφή
(257).503 Τὰ λόγια τοῦ Κορυφαίου ὅτι τὸ ἔργο αὐτὸ μοιάζει νὰ
καθοδηγεῖται ἀπὸ τὸν θεὸ (277) προκαλοῦν τὴν ὀργὴ τοῦ Κρέοντα,
Foley Tragedy 132.
Winnington-Ingram Sophocles 137. Ἡ Gardiner Sophoclean 86 παρατηρεῖ ὅτι ὁ
ποιητὴς δίνει ἐπανειλημμένα στὸν Χορὸ εὐκαιρίες γιὰ νὰ δηλώσει τὴν ὑποστήριξή
του στὸν βασιλιά, χωρὶς ὁ Χορὸς νὰ τὸ κάνει ποτὲ ἀνοικτά.
502
Εἶναι μία σκηνὴ ἡ ὁποία, μαζὶ μὲ τὴν σκηνὴ τῆς Τροφοῦ στὴν Ὀρέστεια,
(συζητεῖται καὶ ἡ σκηνὴ τῆς μεταμφίεσης τοῦ Πενθέα στὶς Βάκχες) ἀποτελεῖ ἕνα
ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα δείγματα κωμικῆς διάνθισης τοῦ τραγικοῦ λόγου. Ἔχουμε
σκηνὲς ποὺ ὑπάγονται ἀπὸ τεχνικὴ ἄποψη στὸν κώδικα τῆς κωμωδίας, ὅπως τὸ
κτύπημα τῆς πόρτας στοὺς Αἰσχ.Χοηφ.653. Ὁ Taplin Stagecraft 340 συζητᾶ
μερικὲς ἀκόμη ἀμφισβητούμενες περιπτώσεις. Ὡστόσο γέλιο δὲν συναντοῦμε
γενικὰ στὴν τραγωδία, ἐκτὸς ἂν πρόκειται γιὰ γέλιο πικρὸ καὶ δυσοίωνο, ὅπως σὲ
Σοφ.Αἴας303, Εὐρ.Βακχ. 250, Μήδ. 1041. Βλ. O. Taplin ‘Comedy and the tragic’
στὸ Silk Tragedy 191.
500
501

185

ὁ ὁποῖος στὸ ξέσπασμά του ἀναφέρει μιὰ σημαντικὴ πληροφορία.
Αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ πρέπει νὰ ἔχει σχεδιαστεῖ ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς του, οἱ
ὁποῖοι ψιθύριζαν ἀπὸ καιρὸ ἐναντίον του καὶ δὲν ὑποτάσσονταν
στὸν ζυγό του (289-92). Παρατηροῦμε ὅτι σταδιακὰ τὸ πρόβλημα
της ταφῆς γίνεται ἕνα ζήτημα ὑποταγῆς στὴν ἐξουσία του.504
Οἱ

πληροφορίες

αὐτὲς

εἶναι

σημαντικές,

διότι

στὴν

προσπάθεια νὰ ἀποφασίσουμε ποιὰ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀξιολόγηση τὴν
ὁποία φαίνεται νὰ προκρίνει τὸ ἔργο, ἕνα ἐρώτημα ποὺ θὰ
ἐπανέρχεται διαρκῶς, εἶναι ποιός ἐκπρωσωπεῖ τὴν πόλη, ποιός
δικαιοῦται νὰ μιλᾶ ἐξ ὀνόματος τῆς πόλης. Αὐτὸν τὸν ρόλο
διεκδικεῖ ἡ Ἀντιγόνη καὶ ὁ Αἵμων, αὐτὸν τὸν ρόλο διεκδικεῖ ὁ
Κρέων,

ἰσχυριζόμενος

τὰ

ἀκριβῶς

ἀντίθετα,

αὐτὴν

τὴν

νομιμοποίηση προσπαθεῖ νὰ ἐπικαλεστεῖ καὶ ἡ Ἰσμήνη συγχέοντας
συστηματικὰ τὴν πόλη μὲ τὸν ἄρχοντα. Τὸ ἂν αὐτὴ ἡ δυσαρέσκεια
ὑπάρχει στὴν πραγματικότητα ἢ μόνο στὴν φαντασία τοῦ βασιλιᾶ
δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ξέρουμε, καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ καχυποψία
τοῦ τυράννου ποὺ βλέπει συνομωσίες ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχουν δὲν
εἶναι

σπάνια

στὴν

ἀρχαία

γραμματεία.505

Ὡστόσο,

ὅπως

θὰ

ὑποστηρίξουμε παρακάτω, αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ πληροφορία ποὺ
δικαιούμαστε νὰ πάρουμε τοῖς μετρητοῖς ἂν τὴν συνδυάσουμε μὲ τὸ
σύνολο τῶν στοιχείων ποὺ μᾶς παρέχει τὸ κείμενο. Στὸ τέλος ὁ
Κρέων ἀπειλεῖ τὸν φύλακα ὅτι ἂν δὲν τοῦ φέρουν τὸν δράστη ὁ
θάνατος δὲν θὰ εἶναι ἀρκετὴ τιμωρία γι' αὐτούς (308-9). Καθὼς θὰ
πρέπει στὴν συνέχεια νὰ ἀξιολογήσουμε τὰ μισόλογα ποὺ τολμᾶ νὰ
ψελίσει ὁ Χορός, ἀξίζει νὰ ἔχουμε ὑπ' ὄψιν μας ὅτι ὁ Κρέων ἔχει ἤδη
ἀπειλήσει μὲ θάνατο τὸν φύλακα.
Ἔχει προκύψει ἐδῶ ἕνας γρίφος γιὰ τοὺς ἑρμηνευτές. Ἡ δεύτερη ταφὴ (422-30)
δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐξηγηθεῖ λογικά, καὶ γι' αὐτὸ ἔχει προταθεῖ ἡ λύση ὅτι
πράγματι αὐτὴ ἡ πρώτη ταφὴ συντελεῖται ἀπὸ τοὺς θεοὺς καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν
Ἀντιγόνη. Ὅμως ἡ Ἀντιγόνη ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν ταφὴ στὸν στίχο 99, καὶ αὐτὸ θὰ
σκεφτεῖ τὸ κοινό· αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα τῶν φρουρῶν στοὺς 434-5. Αὐτὸ ποὺ
συμβαίνει στοὺς στίχους 423-8 εἶναι ὅτι ταράσσεται, ὅταν βλέπει τὸ πτῶμα
ἀκάλυπτο, διότι ἡ ἴδια τὸ εἶχε καλύψει νωρίτερα. Δὲν ἔχουμε λόγο νὰ μὴν
πιστέψουμε τὴν Ἀντιγόνη ὅταν ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη τῆς πράξης 434-5. Brown
Antigone 249- 58 σημ.
504
Ἡ συσσώρευση προσωπικῶν ἀντωνυμιῶν (290, 292, 304, 307) ἤδη ἀρχίζει νὰ
μετατρέπει τὸ ζήτημα ἀρχῆς ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεκινήσαμε σὲ ζήτημα προσωπικῆς
ἀμφισβήτησης τῆς ἐξουσίας τοῦ Κρέοντα. Βλ. Griffith Antigone ad loc.
505
Ἡ ἀρχαιότερη σχετικὴ πηγὴ βρίσκεται στὸ Ἡσ. Ἔργ. 37-41.
503

186

Ἀκολουθεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ διάσημα Χορικὰ τῆς τραγωδίας.506
Παρὰ τὸ ὅτι εἶναι γενικὰ ἀποδεκτὸ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ
ἐντυπωσιακὲς

στιγμὲς

τῆς

δημιουργίας

τοῦ

Σοφοκλέους,

ἀποδεικνύεται στὴν πράξη ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ βρεθεῖ μιὰ
ἑρμηνεία, ἡ ὁποία νὰ τὸ συσχετίζει κατὰ τρόπο πειστικὸ πρὸς τὰ
πρόσωπα τοῦ δράματος.507 Τεκμήριο αὐτῆς τῆς δυσκολίας εἶναι ἡ
ἴδια ἡ πολυφωνία τῶν ἀπόψεων γιὰ τὸ ποιός εἶναι ὁ παραλήπτης
τῶν μηνυμάτων τοῦ Χορικοῦ. Στὴν πραγματικότητα, μὲ δεδομένο
ὅτι μόλις ἔχουν ἀπειληθεῖ βασανιστήρια, θὰ περιμέναμε ἀπὸ τὸν
Χορὸ νὰ ἐκφραστεῖ σὲ σχέση μὲ τὴν πράξη τῆς ταφῆς.508 Παρὰ τὶς
ἐπανειλημμένες προσπάθειες, εἶναι δύσκολο νὰ δοῦμε τὶς πρῶτες
δύο στροφὲς ὡς ἀναφορὲς εἴτε στὸν Κρέοντα εἴτε στὴν Ἀντιγόνη. 509
Ἂν πρόκειται γιὰ τὸν Κρέοντα,510 δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀντιληφθοῦμε
γιὰ ποιόν λόγο θὰ τὸν περιέγραφαν ὡς ὑπεύθυνο γιὰ ὅλα τὰ
ἀνθρώπινα

κατορθώματα.511

Ἐπίσης,

ἂν

ἀναφέρονταν

στὸν

δράστη,512 οἱ γέροντες τοῦ Χοροῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκδήλωναν
θαυμασμὸ γι' αὐτὸν ποὺ παραβίασε τὴν βασιλικὴ διαταγή. Λέγεται
ἀργότερα ὅτι ὑψίπολις (370) θὰ εἶναι αὐτὸς ποὺ σέβεται τοὺς
νόμους τῆς πόλεως καὶ τοὺς ὅρκους τῶν θεῶν. Τὸ σχόλιο αὐτὸ
ὅμως εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφιλεγόμενο, καθὼς στὴν προκειμένη
περίπτωση τὰ νόμιμα τῶν θεῶν ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τὰ
προστάγματα τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας. Αὐτὸ ποὺ θὰ ἀποδειχτεῖ
Κυρίως χάρη στὴν περίφημη ἀνάγνωση τοῦ Χάιντεγγερ στὸ M. Heidegger
Εἰσαγωγὴ στὴν Μεταφυσική (Ἀθήνα 1973) 181κἑ. Βλ. καὶ Κ. Καστοριάδης
Ἀνθρωπολογία Πολιτική, Φιλοσοφία, πέντε διαλέξεις στὴν Βόρειο Ἑλλάδα (Ἀθήνα
1993) 23κἑ.
507
Brown Antigone 153-5.
508
Ὅμως ἴσως ἡ ἴδια ἡ ἀποστασιοποίηση τοῦ Χοροῦ νὰ ἀποτελεῖ ἕνα σχόλιο στὴν
ἀπόφαση τοῦ βασιλιᾶ. Gardiner Sophoclean 87.
509
G. Crane (1989) ‘Creon and the ‘Ode to Man’ in Sophocle’s Antigone’ HSCP 92:
105 γιὰ παραπομπές. Ὑπάρχουν μελετητὲς ποὺ ὑποστηρίζουν πὼς ἡ ἀμφισημία
εἶναι ἠθελημένη: G.M. Kirkwood A study of Sophoclean Drama (New York 1958)
205· Kamerbeek Antigone 13.
510
J. Pinsent (1983) ‘Sophocles’ Antigone 332-375’ LCM 8: 3.
511
Kirkwood Study 208. Παρόμοιες ἰδέες ἐκφράζονται καὶ στὸν Αἰσχ(;). Προμ.
Δεσμ. 442-506 (βλ. μαζὶ μὲ τὸ σχόλιο τοῦ D. J. Conacher Aeschylus' Prometheus
Bound: a literary commentary (Toronto 1980) 82-97),
Εὐρ.Ἰκ.201-15 καὶ
Πλάτ.Πρωτ.320c-322d.
512
Τὴν ἄποψη αὐτή, ποὺ δέχονται οἱ Bowra Sophoclean 84-86· Jebb Antigone·
R.W.B. Burton The chorus in Sophocles' tragedies (Oxford 1980), ἀντικρούει ὁ
Crane Creon 108. Ὁ Whitman Sophocles 91 θεωρεῖ πὼς ἀναφέρονται στὴν
Ἀντιγόνη χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζουν.
506

187

ἀργότερα εἶναι ὅτι οἱ στίχοι ταιριάζουν καλύτερα στὸν Κρέοντα, ὁ
ὁποῖος καταπατᾶ τὰ νόμιμα τῶν θεῶν, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν γνώμη
τῆς πόλεως θέτοντάς την σὲ κίνδυνο καὶ εἶναι αὐτός ποὺ καταλήγει
ἄπολις.513 Ἔχει ὑποστηριχθεῖ,514 πειστικὰ κατὰ τὴν γνώμη μου, ὅτι
τὰ Χορικὰ λειτουργοῦν παράλληλα σὲ δύο ἐπίπεδα. Ὁ Χορὸς
ἀναφέρεται σὲ αὐτὰ τὰ ὁποῖα ὡς δραματικὸ πρόσωπο εἶναι σὲ θέση
νὰ

γνωρίζει,

ἐνῶ

ταυτοχρόνως

ἀνοίγεται

σὲ

θέματα

ποὺ

προϋποθέτουν τὴν γνώση τοῦ θεατῆ, τὴν ὁποία ὁ Χορὸς δὲν μπορεῖ
νὰ κατέχει. Ἔτσι, στὸ συγκεκριμένο Χορικό, ὁ Χορὸς δὲν μπορεῖ νὰ
γνωρίζει ὅτι τὸν Πολυνείκη τὸν ἔχει θάψει ἡ Ἀντιγόνη. Τὸ
γνωρίζουν ὅμως οἱ θεατές, καὶ ἔτσι ἐκ τῶν πραγμάτων κάθε
ἀναφορὰ στὴν ταφὴ παραπέμπει καὶ στὴν Ἀντιγόνη. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
κίνηση αὐτὴ πρὸς τὰ πίσω ὁ Χορὸς μπορεῖ καὶ νὰ προιοκονομεῖ
γεγονότα ποὺ θὰ συμβοῦν ἀργότερα, νὰ διατυπώνει γενικὲς ἰδέες οἱ
ὁποῖες ὅμως θὰ κριθοῦν ἀργότερα ὑπο τὸ φῶς μιᾶς κατάστασης
ριζικὰ διαφορετικῆς. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, ἐνῶ ὁ ἀναγνώστης
δὲν πρέπει νὰ διαβάσει ἀναδρομικά, ἑρμηνεύοντας τὰ λόγια τοῦ
Χοροῦ μὲ βάση ἐξελίξεις ποὺ δὲν ἔχουν συμβεῖ ἀκόμα, εἶναι ἴσως
νόμιμο νὰ θεωρήσει κανεὶς τοὺς στίχους ὡς ἐκλάμψεις ἰδεῶν ποὺ
θὰ ἀναπτυχθοῦν στὴν συνέχεια, τῶν ὁποῖων τὸ νόημα δὲν εἶναι
ἀκόμη φανερό.
Ὁ Χορὸς στὸ σημεῖο αὐτὸ βλέπει τὴν Ἀντιγόνη νὰ ἔρχεται,
αἰχμάλωτη τοῦ φύλακα. Ὁ Σοφοκλῆς ἀφήνει νὰ παρεμβληθοῦν
ἑξηνταπέντε στίχοι ὥσπου νὰ μιλήσει ἡ Ἀντιγόνη. Ὁ Κρέων τῆς
δίνει δύο εὐκαιρίες νὰ γλυτώσει ἀρνούμενη τὴν πράξη της, καὶ ἡ
Ἀντιγόνη ἀρνεῖται καὶ τὶς δύο. Ἐκείνη εἶναι ἡ δράστις (443), καὶ
ἔπραξε γνωρίζοντας τὴν ἀπαγόρευση (448). Ἐκφωνεῖ κατόπιν τὸν
περίφημο λόγο γιὰ τοὺς ἄγραφους νόμους, τὰ «ἄγραπτα τῶν θεῶν
νόμιμα» (454-5). Ἡ δήλωσή της ὅτι ὄφειλε νὰ ὑπακούσει στὸν
ἀνώτερο νόμο τοῦ Διός καὶ ὄχι στὸν ἐφήμερο νόμο ἑνὸς θνητοῦ
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα καὶ πιὸ διάσημα κομμάτια τοῦ
ἔργου. Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἔχουν ἐπικαλεστεῖ σὲ διαφορετικὲς
513
514

Crane Creon 111.
P.E. Easterling ‘The second Stasimon of Antigone’ στὸ Dawe Dionysiaca 141-58.

188

ἐποχὲς

πολῖτες

ποὺ

ἐναντιώθηκαν

στὴν

ἐξουσία

στὸ

ὄνομα

ἀνώτερων ἰδανικῶν, σὲ ὅλον τὸν κόσμο.515 Ἡ ταύτιση τοῦ Κρέοντα
μὲ τοὺς δικτάτορες τοῦ αἰῶνα μας ἔγινε μετὰ τὸν δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο σὲ δύο ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς διασκευὲς τῆς
Ἀντιγόνης, τοῦ Μπρέχτ, ἡ ὁποία διαδραματίζεται στὴν ναζιστικὴ
Γερμανία, καὶ τοῦ Ἀνουίγ, ποὺ ἔχει σαφέστατη ἀναφορὰ σ' αὐτήν.516
Ἡ διάκριση αὐτὴ ἀνάμεσα σὲ γραπτὸ καὶ ἄγραφο νόμο δὲν
ἦταν στὴν ἀρχαιότητα ξεκάθαρη, ὅσο εἶναι γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς
σημερινῆς ἐποχῆς, καθὼς ἡ λέξη νόμος μποροῦσε νὰ σημαίνει καὶ
τὸ ἔθιμο, τὴν ἀπαγόρευση, τὴν θρησκευτικὴ ἐπιταγή κἄ.517 Ὡστόσο
ὁ λόγος τῆς Ἀντιγόνης φαίνεται νὰ βασίζεται ἐδῶ σὲ μιὰ
διαδεδομένη ἀρχαιοελληνικὴ πεποίθηση γιὰ τὴν ἀνωτερότητα καὶ
οἰκουμενικότητα τοῦ ἄγραφου νόμου, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται σὲ
ἀρκετὲς πηγές,518 καὶ μία φορὰ σὲ σχέση μὲ τὴν Ἀντιγόνη: τὴν
ἀναφέρει ὁ Ἀριστοτέλης στὴν Ρητορική,519 λέγοντας ἀκριβῶς ὅτι
μπορεῖ τὸ δίκαιο νὰ ξεπερνᾶ τὸν γραπτὸ νόμο.
Παρὰ τὴν φήμη τοῦ συγκεκριμένου ἀποσπάσματος ὅμως,
προσεκτικότερη ἀνάγνωση δείχνει ὅτι τὰ πράγματα εἶναι πιὸ
πολύπλοκα. Ἡ Ἀντιγόνη ἀναφέρεται στοὺς Ἄγραφους Νόμους μόνο
στοὺς στίχους 450-60, 77, στοὺς 921-4 (μὲ πικρία), καὶ ἴσως στὸν
943. Ἀναφέρει ἀντιθέτως ἑννέα φορὲς τὴν ὑποχρέωσή της στὸν
Πολυνείκη. Δηλαδὴ κατὰ κανόνα ἐξηγεῖ τὴν πράξη της μὲ βάση τὴν
ἀγάπη

γιὰ τὸν

ἀναφέρεται

στὸ

ἀδερφό

της, καὶ

θρησκευτικό

της

μόνο

σὲ

καθῆκον.

ἐλάχιστα σημεῖα
Τὸ

ζήτημα

ποὺ

προκύπτει εἶναι ὅτι ἂν οἱ Ἄγραφοι Νόμοι εἶναι «τὸ μήνυμα τοῦ
ἔργου», ὅπως λέγεται μερικὲς φορὲς κάπως ἄκομψα, τότε ποιό
μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ νόημα τῆς δήλωσης μὲ τὴν ὁποία ἀκολουθεῖται
Γιὰ ἱστορικὰ παραδείγματα ποὺ συνδέουν τὴν ἀπαγόρευση ταφῆς, τὴν
ἐξέγερση καὶ τὴν Ἀντιγόνη βλ. Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 27.
516
Steiner Ἀντιγόνες 226.
517
Knox Heroic 95.
518
Θούκ. 2.37.3, Λυσίας 6.10-11, Ξεν. Ἀπ.4.4.19-20. Γιὰ μιὰ γενικὴ συζήτηση τοῦ
θέματος τῶν ἀρχαιοελληνικῶν ἀντιλήψεων γιὰ τοὺς ἄγραφους νόμους, ὅπου
συζητῶνται τὰ σχετικὰ χωρία καὶ ἡ Ἀντιγόνη, βλ. J. de Romilly Ὁ Νόμος στὴν
Ἑλληνικὴ σκέψη ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς ὣς τὸν Ἀριστοτέλη (Paris 1971, Ἀθήνα 1995)
36-46.
519
1.13. 1373b3-74a22.
515

189

αὐτὸς ὁ περίφημος λόγος, ὅτι ἡ Ἀντιγόνη θὰ τὸ ἔκανε αὐτὸ γιὰ τὸν
ἀδερφό της ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸ παιδί της, καὶ πῶς ἑρμηνεύονται ὅλες
οἱ

ἀναφορὲς στὸν Πολυνείκη; Προφανῶς ἂν ἡ ὑπακοὴ στοὺς

ἄγραφους νόμους ἦταν τὸ πᾶν, αὐτοὶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἰσχύουν καὶ γιὰ
τὸ παιδὶ τῆς Ἀντιγόνης, ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἀδερφό της. Οἱ δύο
ἐξηγήσεις

μοιάζουν

νὰ

εἶναι

λοιπὸν

ἀνταγωνιστικές,

ὄχι

συμπληρωματικές - τουλάχιστον ἂν θεωρούσαμε ὅτι θὰ πρέπει ἕνα
δραματικὸ πρόσωπο νὰ ἐκφράζεται μὲ τρόπο ἀπαλλαγμένο ἀπὸ
ἀντιφάσεις. Μὲ τὸ πρόβλημα αὐτὸ θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅταν φτάσουμε
στοὺς στίχους 905-20.
Στὴν συνέχεια ἡ Ἀντιγόνη λέει στὸν Κρέοντα κάτι ποὺ
προκαλεῖ μὲ τὴν ψυχρότητα μὲ τὴν ὁποία λέγεται: γνώριζε πὼς θὰ
πεθάνει,

λοιπὸν

μικρὸ

εἶναι

τὸ

κακὸ

ἂν

πεθάνει

νωρίτερα

ὑπηρετώντας τὸ δίκαιο (460-1). Τὸ νὰ βλέπει τὸν θάνατο ὡς κέρδος
ὁ ἥρωας εἶναι ἕνας τόπος τῆς τραγωδίας,520 ὁ ὁποῖος ἔχει τὸν
βασικὸ λογοτεχνικό του πρόγονο στὴν ἔνατη ραψωδία τῆς Ἰλιάδας,
ὅπου ἀναφέρεται ὁ χρησμὸς τῆς Θέτιδος στὸν Ἀχιλλέα, ὅτι ἂν
μείνει νὰ πολεμήσει θὰ δοξαστεῖ ἀλλὰ θὰ πεθάνει, ἐνῶ θὰ ζήσει
πολλὰ χρόνια, ἂν ἐπιστρέψει στὴν πατρική του γῆ.

521

Ἡ Ἀντιγόνη

δὲν ταλαντεύεται οὔτε στιγμὴ ὡς πρὸς αὐτή της τὴν ἀπόφαση. Ἡ
ἐξουσία ποὺ ἔχει ὁ Κρέων πάνω της εἶναι ἐξουσία ζωῆς καὶ
θανάτου, καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς ἰσχύος του. Σὲ
αὐτὸν τὸν φόβο βασίζει τὴν πεποίθηση ὅτι ὅλοι θὰ τὸν ὑπακούουν.
Ὅταν ἡ ἡρωίδα ὅμως δηλώνει ὅτι δὲν ἀνήκει στὸν κόσμο τῶν
ζωντανῶν, ἔχει παραχωρήσει ἤδη τὴν ζωὴ ποὺ ὁ Κρέων ἀπειλεῖ νὰ
τῆς κλέψει, λοιπὸν δὲν ἔχει τίποτε νὰ φοβηθεῖ. Αὐτὸ τῆς δίνει καὶ τὸ
θάρρος νὰ τοῦ πεῖ ἀφοπλιστικά: «θέλεις τίποτε περισσότερο ἀπὸ
τὸν θάνατό μου;» (497) ὅταν ἐπιμένει νὰ τὴν φοβερίζει.522 Ὁ
Εὐρ. Μήδ.145, μὲ τὸ σχόλιο τοῦ Page.
Αὐτὴν τὴν φράση θὰ θυμηθεῖ καὶ ὁ Σωκράτης, ὅταν θὰ πρέπει νὰ βρεῖ τὸ
θάρρος γιὰ νὰ πιεῖ τὸ κώνειο, καὶ θὰ πεῖ ὅτι ὁ μεγαλύτερος φόβος δὲν εἶναι νὰ
πεθάνεις ἀλλὰ νὰ ζήσεις σὰν δειλός. (Ἀπολογία 28c-d). Γιὰ μιὰ συσχέτιση τῆς
Ἀντιγόνης μὲ τὴν Ἀπολογία βλ. P. Keseling (1936) ‘Sophokles’ Antigone in Platons
Apologie des Sokrates’ Philologische Wochenschrift 5: 142- 3.
522
Φτάνει νὰ τὸν ἀποκαλέσει μωρό (470), προκαλώντας τὸν Χορὸ νὰ θυμηθεῖ τὸν
Οἰδίποδα, ποὺ ἦταν κι αὐτὸς ἐξίσου ἀλύγιστος (471-2). Kamerbeek Antigone 4712σημ.
520
521

190

χαρακτῆρας της δὲν τῆς ὑποβάλλει κανένα δίλημμα τοῦ τύπου «νὰ
ζῆ κανεὶς ἢ νὰ μὴ ζῆ». Τὸ ἀποφασιστικὸ «νὰ μὴ ζῆ» ποὺ ἀναφωνεῖ
ἤδη στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου (72κἑ καὶ μετὰ 555, 560, 850-2) τὴν κάνει
στὴν συνέχεια ἄφοβη· δὲν ὑπάρχει γι' αὐτὴν καμμιὰ ἀπόσταση
μεταξὺ χρέους καὶ πράξεως,523 διότι καμμία ἀπειλὴ δὲν φοβίζει ἕναν
νεκρό.
Τὸ ὅτι ὁ Κρέων μιλώντας γιὰ θάνατο μιλᾶ γιὰ τὸν θάνατο
ἄλλων, ἐνῶ ἡ Ἀντιγόνη γιὰ τὸν δικό της524 εἶναι καὶ ἕνα βασικὸ
σημεῖο διαφοροποίησης μεταξύ τους. Ἡ ἐπιμονὴ τοῦ Κρέοντος ἔχει
θύματα ἄλλους, ἐνῶ τῆς Ἀντιγόνης τὸν ἑαυτό της. Τὸ ὅτι κάποιοι
θὰ τὴν ἀκολουθήσουν στὸν θάνατο εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό. Δὲν
ἔχουν λείψει οἱ κριτικοὶ ποὺ εἶπαν πὼς ἡ Ἀντιγόνη μὲ τὴν πράξη της
προκαλεῖ τὸν θάνατο τῶν συγγενῶν της καὶ συντελεῖ κι αὐτὴ στὸ
ξεκλήρισμα τῆς οἰκογένειάς της.525 Πράγματι, ἂν ἡ Ἀντιγόνη εἶχε
σωπάσει μπορεῖ νὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ οἱ θάνατοι τοῦ Αἵμονα καὶ τῆς
Εὐριδίκης. Ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε
ἀνάμεσα στὸ νὰ διατάζεις τὸν θάνατο κάποιου ἄλλου καὶ τὸ νὰ
ἀποτελεῖς πρότυπο αὐτοθυσίας. Τὸ

νὰ παρατηρεῖ κανεὶς ὅτι τὰ

δεινὰ θὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ ἂν ἡ Ἀντιγόνη συμβιβαζόταν, σημαίνει
πλήρη προσχώρηση στὴν λογικὴ τοῦ Κρέοντα: κάθε ποὺ ὁ ἄρχων
ἀπειλεῖ μὲ θανατικὴ ποινή, ἡ φρόνηση συμβουλεύει τὴν σιωπή.
Εἶναι

ἀξιοπρόσεκτο

ὅτι

ὅταν

Κρέων

κατηγορεῖ

τὸν

Πολυνείκη, ἡ Ἀντιγόνη δὲν κάνει καμμία προσπάθεια νὰ τὸν
ὑπερασπιστεῖ.526 Ἀπαντᾶ μόνο ὅτι αὐτὸς ποὺ εἶναι προδότης γιὰ τὴν
πόλη εἶναι γιὰ 'κείνην ἀδερφός.527 Ὅταν ὁ Κρέων ἐπιμένει λέγοντας
Αὐτὴ ἀκριβῶς εἶναι ἡ διαφορά της ἀπὸ τὸν Ἄμλετ. Ὁ Ἄμλετ πρέπει νὰ
ἐκδικηθεῖ τὸν πατέρα του, καὶ ἡ καθυστέρησή του εἶναι τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ
ἔργου. Ἀναβάλλει τὴν ἐκδίκηση ἀκριβῶς διότι ἀμφιβάλλει ἂν εἶναι καλύτερα «νὰ
ζῆ κανεὶς ἢ νὰ μὴ ζῆ», δηλαδὴ δὲν ἔχει τὸ θάρρος νὰ πεθάνει. Ἡ προσεκτικὴ
ἀνάγνωση τοῦ περίφημου μονολόγου δείχνει ὅτι τὸ θέμα του εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ
ποὺ συζητοῦμε ἐδῶ. Ὁ ἥρωας μπορεῖ νὰ ζήσει μόνο μὲ ἕναν τρόπο ἀλλιῶς δὲν
ἀξιζει νὰ ζῆ. Ὁ Ἄμλετ ἀποφασίζει νὰ πράξει ὅταν ἀποφασίζει νὰ πεθάνει, πρὶν τὴν
μονομαχία μὲ τὸν Λαέρτη.
524
Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 69.
525
Brown Antigone 9· H. Lloyd-Jones Sophocles, Edited and translated by Hugh
Lloyd-Jones (Cambridge ΜΑ 1994) Introduction 2· Griffith Antigone 29, 33.
526
Ὅπως προσέχει καὶ ἡ Blundell Harming 114.
527
Ὁ Πολυνείκης εἶναι πράγματι προδότης. Ἡ ἄποψη ὅτι ἁπλῶς παίρνει αὐτὸ ποὺ
τοῦ ἀνήκει ἐπανορθώνοντας μιὰ ἀδικία ποὺ ἔχει γίνει σὲ βάρος του δὲν
523

191

ὅτι ὁ ἐχθρὸς δὲν γίνεται φίλος οὔτε μετὰ θάνατον,528 ἡ Ἀντιγόνη
ἀπαντᾶ μὲ τὴν περίφημη φράση: «ζῶ γιὰ νὰ ἑνώνω ὄχι στὸ μῖσος
ἀλλὰ στὴν ἀγάπη» (οὔτοι συνέχθειν ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν 523). Ἡ
φράση αὐτὴ ἔχει ἀποκληθεῖ τὸ ἔμβλημα ὅλων τῶν ἐξιδανικευτικῶν
ἀναγνώσεων τῆς Ἀντιγόνης529 καί, παρότι αὐτὸ λέγεται μὲ κάποια
εἰρωνεία,

δὲν

εἶναι

πολὺ

μακριὰ

ἀπὸ

τὴν

ἀλήθεια.

Θὰ

τὸ

συζητήσουμε ὅμως σὲ λίγο, ἀφοῦ δοῦμε τὴν μεταστροφὴ τῆς
Ἰσμήνης καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον τὴν ἀντιμετωπίζει ἡ Ἀντιγόνη.
Ὁ Χορὸς περιγράφει τὴν Ἰσμήνη μὲ λόγια ποὺ δείχνουν ὅτι
ἔχει

ἀρχίσει

ἤδη

νὰ

παράσυρεται,

λέγοντας

ὅτι

«δάκρυα

ἀσχημίζουν τὰ ὄμορφα μάγουλά της», καὶ προκαλεῖ γι' αὐτὸ τὸν
θυμὸ τοῦ Κρέοντα ποὺ τὴν ἀποκαλεῖ φίδι (531). Εἶναι μία ἀκόμη
στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία μεγαλώνει ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὴν
περιγραφὴ τοῦ βασιλιᾶ καὶ τὰ λόγια τοῦ Χοροῦ. Εἴδαμε ὅτι οἱ
μελετητὲς ποὺ θέλουν νὰ δοῦν τὴν ἰδεολογία τῆς ἀνδροκρατίας νὰ
ἐπιβεβαιώνεται στὴν τραγωδία ἐπιμένουν στοὺς στίχους στοὺς
ὁποίους ἡ Ἰσμήνη δηλώνει στὴν Ἀντιγόνη ὅτι ὡς γυναῖκες δὲν θὰ
ἔπρεπε νὰ ἀντιμάχονται ἄντρες (61-2).530 Ὡστόσο ὅταν ἡ Ἰσμήνη
ἐπανεμφανίζεται εἶναι μεταμορφωμένη. «Τὸ ἔπραξα, ὁμολογεῖ, ἂν
μὲ ἀφήνει ἡ Ἀντιγόνη νὰ τὸ πῶ» (536). Ἀντιμετωπίζει τὸν τύραννο
μὲ θάρρος ποὺ σὲ τίποτα δὲν ἔχει νὰ ζηλέψει ἀπὸ τὴν ἀδερφή της
καὶ διακινδυνεύει καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της τὸν θάνατο. Συνεπῶς,
ἂν ἀναφέρει κοινοὺς τόπους τῆς ἀνδροκρατικῆς ρητορικῆς στὴν
ἀρχή, στὴν συνέχεια τοὺς ἀναιρεῖ, δὲν τοὺς ἐπιβεβαιώνει.
Ἀπὸ

τὴν

σουρρεαλιστική.

σκοπιὰ

τοῦ

Κόμπαζε

ὅτι

Κρέοντος
κανένας

σκηνὴ

ἄντρας

δὲν

μοιάζει
θὰ

τοῦ

στηρίζεται στὸ κείμενο τοῦ Σοφοκλῆ ἀλλὰ στὶς Φοίνισσες τοῦ Εὐριπίδου.
Σύμφωνα μὲ παλαιότερη ἐκδοχὴ τοῦ μύθου ὁ Πολυνείκης εἶχε ἀρπάξει τὴν
προγονική τους περιουσία, μαζὶ καὶ τὸ χρυσὸ περιδέραιο τῆς Ἁρμονίας, τὸ ὁποῖο
ἀναφέρει τὸ κείμενο τῆς Ἀντιγόνης στὸν στίχο 130. Ἡ Ἀντιγόνη ποτὲ δὲν
ἀναφέρεται στὴν ἐκδοχή τῶν Φοινισσῶν. Βλ. D. J. Mastronarde Euripides
Phoenissae edited with introduction and commentary (Cambridge 1994) 26-28.
528
Ἀκόμη μία φράση ποὺ ἡ ἀρχαία ἠθικὴ θὰ θεωροῦσε ὑπερβo λική. Δὲς παρακάτω
σ.
529
Hester Sophocles 29.
530
Oἱ Tyrell καὶ Bennett Recapturing 76-7 φτάνουν νὰ ποῦν ὅτι κακῶς
καταδικάζουμε τὴν δειλία τῆς Ἰσμήνης, διότι τὸ κοινὸ θὰ τὴν ἐκτιμοῦσε γι' αὐτὴν
τὴν γυναικεία ἀρετή, παραγνωρίζοντας πλήρως ὅτι ἐπανεμφανίζεται! Βλ.
ὑποσημείωση 17.

192

ἀντισταθεῖ καὶ βρέθηκε ἀντιμέτωπος μὲ ἕνα κοριτσάκι τὸ ὁποῖο
πρῶτα τολμᾶ νὰ ἀψηφήσει τὴν διαταγή του, μετὰ ἐκφωνεῖ ἕνα
κήρυγμα γιὰ τοὺς ἄγραφους νόμους καί, τέλος, ἐπιδεικτικὰ
περιφρονεῖ

τὴν

γενναιόδωρη

πρότασή

του

νὰ

τὴν

ἀθωώσει

ὑποτιμητικά μὲ τὸ νὰ τῆς ζητήσει νὰ προσποιηθεῖ ὅτι δὲν γνώριζε
τὴν ἀπαγόρευση. Ὅμως τώρα ἡ κατάσταση ξεπερνᾶ κάθε ὅριο.
Μετὰ ἀπ' ὅλ' αὐτὰ ἔρχεται καὶ ἡ, ντροπαλὴ καὶ συνεσταλμένη μέχρι
τότε, Ἰσμήνη καὶ ζητᾶ κι αὐτὴ μερίδιο τῆς εὐθύνης καὶ τῆς
τιμωρίας. Ἡ φράση τοῦ Κρέοντα ὅτι ἡ μία ἦταν ἀπὸ παλιὰ τρελὴ
ἀλλὰ τώρα τρελάθηκε καὶ ἡ ἄλλη (561-2), θὰ βρισκόταν, σὲ ἕνα
ἄλλο ἔργο, στὰ ὅρια τοῦ κωμικοῦ. Ἐδῶ ὅμως ἔχει ἰδιαίτερη
βαρύτητα. Κάτι συνέβη, ποὺ ἔκανε τὶς δύο νεαρὲς κοπέλες νὰ
ἀψηφοῦν τὸν ἄρχοντα ποὺ τρέμει ὁλόκληρη ἡ πόλις. Ἡ Ἰσμήνη λέει
στὸν Κρέοντα ὅτι «ψηλώνει ὁ νοῦς (ἐξίσταται) στὶς συμφορές, δὲν
μένει ὅπως βλάστησε» (563-4).531 Μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸν
Νεοπτόλεμο στὸν Φιλοκτήτη, δὲν ὑπάρχει ἄλλο παράδειγμα τόσο
βαθειᾶς, ριζικῆς μεταστροφῆς στὴν διάρκεια μιᾶς σοφόκλειας
τραγωδίας. Τὸ ὅτι ἡ Ἰσμήνη ἀλλάζει ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν Ἀντιγόνη
εἶναι ἐπαναλαμβανόμενο μοτίβο.
Τὸ δίπολο ποὺ ἔθεσε ἡ ἀνάγνωση τῆς τραγωδίας ἀπὸ τὸν
Ἕγελο (δίκαιο τοῦ κράτους-δίκαιο τῆς οἰκογενείας) ἔχει ὠθήσει
στὴν παραμέληση τῶν σημείων τοῦ κειμένου τὰ ὁποῖα δὲν
τακτοποιοῦνται μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σχῆμα. Ἀπὸ τὴν ἄποψη αὐτοῦ τοῦ
βασικοῦ δίπολου ἡ θέση τῆς Ἰσμήνης εἶναι ἐντελῶς περιθωριακή: ἢ
μὲ τὸν Κρέοντα εἶναι κανεὶς ἢ μὲ τὴν Ἀντιγόνη· ἢ μὲ τὸ κράτος ἢ
μὲ τὴν οἰκογένεια. Αὐτὸ ποὺ ξεχωρίζει ὅμως τὸ θέατρο ἀπὸ τοὺς
φιλοσοφικοὺς διαξιφισμοὺς τῶν ἐπιχειρημάτων εἶναι ἀκριβῶς ὅτι
ἐδῶ μᾶς ἀφορᾶ ἐξ ἴσου τὸ δίκαιο (κράτος-οἰκογένεια), ὅσο καὶ ὁ
τύπος ζωῆς καὶ χαρακτῆρα ποὺ συνδέεται μὲ αὐτό, ποὺ μπορεῖ νὰ
τὸ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ τὸ ὑπερασπιστεῖ. Ἡ συμπεριφορὰ τῆς
Ἰσμήνης ἔχει σημασία, διότι τὸ ἐρώτημα εἶναι μὲν τί πρέπει νὰ

Ἡ μετάφραση τοῦ στίχου εἶναι τοῦ Γ. Ἀνδρεάδη.

531

193

πράξει κανείς ἀλλὰ καὶ ποιός τολμᾶ νὰ πράξει.532 Μὲ ἄλλα λόγια, τὸ
ἂν τὴν κρίσιμη στιγμὴ θὰ μοιάσουμε μὲ τὴν Ἀντιγόνη ἢ τὴν Ἰσμήνη.
Τὸ δίδαγμα τῆς ἱστορίας τῆς Ἰσμήνης εἶναι τουλάχιστον νὰ μὴ
βιαστοῦμε νὰ ἀπαντήσουμε. Ἡ πιὸ σημαντικὴ ἴσως φράση ποὺ λέει ἡ
Ἰσμήνη στὸν Κρέοντα εἶναι ἡ φράση ποὺ συναντήσαμε παραπάνω,
ὅτι «ψηλώνει ὁ νοῦς στὶς συμφορές».
Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ὅλα τὰ πρόσωπα τῆς Ἀντιγόνης
ξεκινοῦν ἀπὸ μιὰ νηφάλια ὑπεράσπιση τῶν ἀπόψεών τους καὶ
καταλήγουν σπρωγμένα στὰ ἄκρα533 καί, ἐπίσης,534 ὅτι ἡ Ἀντιγόνη
σπέρνει ἐπιδημία μανίας ἀνάμεσα στοὺς χαρακτῆρες.

Οἱ

ἀναφορὲς στὸν Διόνυσο, ἢ στὸν κόσμο τῆς μανίας καὶ τῆς ἔκστασης
ποὺ μποροῦμε νὰ συσχετίσουμε μὲ τὸν Διόνυσο, εἶναι πολλές. Αὐτὸ
ἔχει

προκαλέσει

τὸ

ἐνδιαφέρον

τῶν

μελετητῶν,

διαφορετικοὺς βαθμούς, ἔχουν θεωρήσει ὅτι

πού,

σὲ

τὸ διονυσιακὸ

φαινόμενο δὲν ἔχει περιθωριακὴ σημασία ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ βαρύνει
καὶ στὴν συνολική μας ἀνάγνωση. Τὸ ὅτι ἡ Ἀντιγόνη βρίσκεται σὲ
κατάσταση μανίας ἔχει μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα συνέπεια γιὰ τὴν
ἀνάγνωση ποὺ προτείνεται σὲ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο. Ξέρουμε ἀπὸ τὶς
Βάκχες ὅτι ἡ διονυσιακὴ μανία ἁπλώνεται «σὰν τὴν φωτιά» (7789).535 Μιὰ τέτοια ὑπόθεση λοιπὸν θὰ φώτιζε περισσότερο ἕνα θέμα
ποὺ θεωρήσαμε βασικό: τὴν ἐξάπλωση τοῦ ἤθους τῆς Ἀντιγόνης σὲ
ὅλα τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα συναντᾶ. Εἶναι δυνατὸν νὰ δεῖ κανεὶς καὶ
τὴν ἐξέγερση τῆς Ἀντιγόνης ὡς μιὰ μορφὴ μεταδοτικῆς Βακχικῆς
μανίας, τρέλλας, ποὺ παρασύρει τὴν Ἰσμήνη, ὅπως ἔχει προτείνει ὁ
Ἡ νεώτερη ἠθικὴ φιλοσοφία, τόσο στὴν Καντιανὴ ὅσο καὶ στὴν Ὠφελιμιστικὴ
ἐκδοχή της, ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τοὺς κανόνες, παρὰ γιὰ τὸν
χαρακτῆρα. Ἡ πρωτοκαθεδρία τῶν κανόνων ἀμφισβητήθηκε στὸ δεύτερο μισὸ
τοῦ 20αἰ. ἀπὸ τὴν λεγόμενη «ἠθικὴ τῆς ἀρετῆς» (Virtue Ethics) ἡ ὁποία ἐμπνέεται
σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, καθὼς γιὰ τὴν ἀρχαία
ἠθικὴ τὸ ἐρώτημα πῶς πρέπει κανεὶς νὰ ζῆ («πῶς δεῖ ζῆν;» Βλ. π.χ.
Ἀριστοτ.Πολ.1328b36κἑ) εἶναι θεμελιῶδες. Βλ. R. Crisp, M. Slote Virtue Ethics
(Oxford 1997) 10.
533
Ἡ Blundell Harming 137 ἔχει ὑποστηρίξει ὅτι αὐτὴ εἶναι, μία φράση ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ ἀπ’ ὅλους τους χαρακτῆρες. Ἡ ἄποψη αὐτὴ εχει ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον ἂν καὶ αὐτὸ ποὺ θὰ ὑποστηριχθεῖ σὲ αὐτὸ τὸ κεφάλαιο εἶναι ὅτι δὲν
εἶναι οἱ συμφορὲς ἀλλὰ ἡ ἐπιρροὴ τῆς Ἀντιγόνης ποὺ ἀλλάζει τοὺς ἀνθρώπους.
534
Βλ. ὑποσημείωση 51.
535
Μαζὶ μὲ τὸ σχόλιο τοῦ E.R. Dodds Euripides’ Bacchae, edited with introduction
and commentary (Oxford 1944) στὶς Εὐρ. Βακχ. 778-9.
532

194

Ἀνδρεάδης.536

στάση

τῆς

Ἀντιγόνης

ἔχει

ἀποτελέσματα

καταλυτικά, γιὰ ὅλους τοὺς χαρακτῆρες. Ἡ ἐξέγερσή της εἶναι
«μεταδοτική», κανεὶς δὲν θὰ μείνει ἴδιος ὣς τὸ τέλος τῆς
τραγωδίας. Μετὰ τὴν Ἰσμήνη θὰ παρασύρει τὸν Αἵμονα, τὸν Χορό
καὶ τὴν Εὐριδίκη.
Ἡ ἐπιρροὴ αὐτὴ τῆς Ἀντιγόνης ἀποτέλεσε καὶ μία ἀπὸ τὶς
ὄψεις της ποὺ συνδέθηκαν μὲ τὴν ἰδέα τῆς παραδειγματικῆς
πράξης, τὸν Μάη τοῦ '68.537 Ἐξ ἄλλου ἡ

ἀντίληψη τοῦ ἥρωα ὡς

«προτρεπτικοῦ παραδείγματος», ποὺ μεταμορφώνει τοὺς ἄλλους,
εἶναι κεντρικὴ γιὰ τὴν κατανόηση τῆς ποίησης στοὺς ἀρχαίους καὶ
εἶναι ἀξεχώριστη ἀπὸ τὴν τραγικὴ συγκίνηση. Ξεκινᾶ ἤδη ἀπὸ τὸν
Ὅμηρο καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Τηλέμαχος στὴν Ὀδύσσεια
καλεῖται νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τοῦ Ὀρέστη καὶ νὰ τιμήσει
τὸν πατέρα του538 ἢ τὸν λόγο τοῦ Φοίνικα πρὸς τὸν Ἀχιλλέα στὴν
Ἰλιάδα.539 Τὸ ὅτι ἡ μίμηση αὐτὴ ἀφοροῦσε ἐν τέλει καὶ τὸν ἴδιο τὸν
θεατὴ φαίνεται καὶ στὸ ἀκόλουθο χωρίο ἀπὸ τὸν πλατωνικὸ
Πρωταγόρα:540 «[στὰ ποιήματα αὐτὰ ὑπάρχουν]... ἔπαινοι καὶ
ἐγκώμια παλαιῶν ἀνδρῶν ἀγαθῶν ὥστε τὸ παιδὶ ζηλεύοντας νὰ
τοὺς μιμεῖται καὶ νὰ θέλει νὰ γίνει τέτοιος καὶ ὁ ἴδιος». Ἡ ἰδέα αὐτὴ
τῆς παραδειγματικῆς πράξης ἔχει κεφαλαιώδη σημασία γιὰ τὴν
κατανόηση τῆς διαφορᾶς ἀνάμεσα στὸν Κρέοντα καὶ τὴν Ἀντιγόνη:
ἔχοντας κανεὶς δίκιο μπορεῖ εἴτε νὰ θελήσει νὰ τὸ ἐπιβάλει εἴτε νὰ
λειτουργήσει ὡς πρότυπο γιὰ τοὺς ἄλλους. Ἡ διαφορὰ δὲν εἶναι
μικρή· εἶναι ἡ διαφορὰ τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Μέγα Ἱεροεξεταστή.
Τὸ

δίλημμα

τίθεται

κάποτε

ὡς

ἑξῆς:

εἴτε

κανεὶς

θὰ

ἀποφασίζει γιὰ τὸ τὶ εἶναι τὸ δίκαιο, ὁπότε ἡ ἀπόφασή του θὰ
περιέχει τὸν κίνδυνο τοῦ ὀλοκληρωτισμοῦ (ἀφοῦ ἱστορικὰ φαίνεται
ὅτι ἡ βεβαιότητα γιὰ τὸ δίκιο συνδέθηκε μὲ τὸν πειρασμὸ νὰ τὸ
Γιὰ τὴν ἀνάλυση αὐτὴ βλ. τὸ κεφάλαιο 'Ἡ μεταμόρφωση τῆς Ἰσμήνης καὶ ἡ
ἐπιδημία τῆς μανίας', στὸ Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 73-4.
537
Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 14.
538
Ὅμ.Ὀδ.1.295 κἑ.
539
Ὅμ.Ἰλ.9.438-523 καὶ 7.124κἑ. Γιὰ τὸ προτρεπτικὸ παράδειγμα στὸν Ὅμηρο βλ.
τὸ οἰκεῖο κεφάλαιο στὸ W. Jaeger Παιδεία. Ἡ μόρφωσις τοῦ Ἕλληνος ἀνθρώπου
(Berlin und Leipzig 1936-1947, Ἀθήνα χχ) 70-91.
540
Πλατ.Πρωτ.326Α.
536

195

ἐπιβάλλει κανεὶς καὶ σὲ ἄλλους), εἴτε θὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴν κρίση. Τὸ
παράδειγμα

τῆς

Ἀντιγόνης

ὅμως

διαπερνᾶ

τοὺς

ὅρους

τοῦ

διλήμματος καὶ τὸ μετατρέπει: εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ ἀποφασίζει
μὲ βεβαιότητα γιὰ τὸ δίκαιο ἀλλὰ νὰ πληρώνει μὲ τὴν δική του ζωὴ
καί, ἀκόμη περισσότερο, νὰ ἀλλάζει τοὺς ὅρους τοῦ διλήμματος
παρασύροντας τοὺς ἄλλους χωρὶς βία στὸ παράδειγμά του. Εἴπαμε
ὅτι ἡ Ἰσμήνη λέει στὸν Κρέοντα ὅτι «ψηλώνει ὁ νοῦς (ἐξίσταται)
στὶς συμφορές, δὲν μένει ὅπως βλάστησε» (563-4). «Ψηλώνει ὁ
νοῦς» σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος χάνει τὰ λογικά του ἀλλὰ σημαίνει
ἐδῶ καὶ ὅτι ἀλλάζει ἀνάστημα. Εἶπαμε στὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ Ἰσμήνη
προσωποποιεῖ τὸν μέσο ὅρο. Ἡ μεταστροφή της εἶναι μὲ αὐτὴν τὴν
ἔννοια ἡ ἐλπίδα τοῦ μέσου ἀνθρώπου.
Αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἔχει προβληματίσει τοὺς μελετητὲς ὡστόσο,
εἶναι ἡ σκληρότητα μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἀντιγόνη (ἡ Ἀντιγόνη τοῦ
«συμφιλεῖν ἔφυν», ἂς θυμηθοῦμε) ἀρνεῖται στὴν Ἰσμήνη τὸ δικαίωμα
νὰ μοιραστεῖ τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν ταφὴ τοῦ Πολυνείκη.541 Δίνει τὴν
ἐντύπωση ὅτι προσπαθεῖ νὰ προστατεύσει τὴν ἀδερφή της ὅταν τῆς
ἀνακοινώνει ὅτι θὰ ἀρκέσει ὁ δικός της θάνατος (547, 553)542 ἀλλὰ
γίνεται πολὺ πικρή, ὅταν καλεῖ τὴν Ἰσμήνη νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸν
Κρέοντα γιὰ νὰ τὸν ρωτήσει τὶ χαρὰ θὰ μένει πιὰ στὴν ζωή της,
ἀφοῦ «γι' αὐτὸν νοιάζεται» (549).543 Σπεύδει πάντως νὰ προσθέσει
ὅτι αὐτὴ ἡ στάση εἶναι ὀδυνηρὴ καὶ γιὰ τὴν ἴδια (551). Δὲν θὰ
μποροῦσε νὰ ἰσχύει ἡ ἐξήγηση ὅτι προσπαθεῖ νὰ προστατεύσει τὴν
Ἰσμήνη, διότι αὐτὸ τὸ ἔχει ἤδη ἀποφασίσει στὸν Πρόλογο: δηλώνει
στοὺς στίχους 69-70 ὅτι δὲν θὰ ζητήσει τὴν συμμετοχὴ τῆς
Ἰσμήνης, καὶ μάλιστα ἂν αὐτὴ ἀποφασίσει ἀργότερα νὰ ἀλλάξει
Ἡ Easterling Character 142 θεωρεῖ ὅτι πρόκειται γιὰ μιὰ ἀκόμη περίπτωση
τραγικῆς ἀμφισημίας (ὅπως στὸν Σοφ. Αἴαντα 646κἑ, Ἡλ.766κἑ., Φιλ.1054κἑ.),
ὅπου καλούμαστε ὄχι νὰ ἀποφασίσουμε ἀλλὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὸ δραματικὸ
ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀμφισημίας.
542
Ἔτσι πιστεύει καὶ ὁ ἀρχαῖος σχολίαστής. Ἐπίσης Knox Heroic 65, ὁ ὁποῖος
ὅμως δέχεται τὴν κριτικὴ τοῦ Winnington-Ingram Sophocles 134 καὶ στὴν
βιβλιοκριτική του γιὰ τὸ βιβλίο τοῦ Winnington-Ingram ἐπανορθώνει.
543
Γιὰ τὴν ἄποψη ὅτι αὐτὸς ποὺ δὲν βοηθᾶ τὸν ἥρωα γίνεται ἀπὸ φίλος ἐχθρός
του βλ. Blundell Harming 112· Winnington-Ingram Sophocles 134· R.P.
Winnington-Ingram (1983) ‘The Electra of Sophocles: prolegomena to an
interpretation’, στὸ Segal Oxford 214. Ὀ Knox Heroic 19 συγκεντρώνει τὶς βίαιες
ἀντιδράσεις ἡρώων πρὸς τοὺς οἰκείους τους.
541

196

γνώμη δὲν θὰ τὴν δεχτεῖ.544 Ἔχω τὴν γνώμη ὅμως ὅτι ἡ ἄρνηση τῆς
Ἀντιγόνης συνδέεται μὲ ἕνα βαθύτερο θέμα. Ἡ φράση-κλειδὶ
βρίσκεται στοὺς στίχους 542-3: «ἐγὼ φίλους δὲ στέργω ὅσους εἶναι
φίλοι στὰ λόγια». Θὰ εἶναι ἐξίσου ἀγενὲς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς
Ἀντιγόνης νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐπαινετικὰ λόγια τοῦ Χοροῦ λέγοντας
«μὲ περιγελᾶς» (839), καὶ ὁ λόγος εἶναι ὁ ἴδιος. Ὁ φίλος ποὺ εἶναι
φίλος μόνο στὰ λόγια δὲν εἶναι φίλος.545 Αὐτὸ κατακτᾶ κεντρικὴ
θέση σὲ ἕνα ἔργο στὸ ὁποῖο ὅλοι συμφωνοῦν μὲ τὴν Ἀντιγόνη ἀλλὰ
ἡ ἴδια νομίζει πὼς κανεὶς δὲν ἀναλαμβάνει νὰ διακινδυνεύσει γιὰ νὰ
τὴν βοηθήσει.546 Ὑπάρχει μιὰ σκηνὴ στὴν Ζωὴ τοῦ Μπράιαν, τῶν
Μόντυ Πάιθονς, στὴν ὁποία, τὴν ὥρα ποὺ ὁ Μπράιαν σταυρώνεται,
οἱ φίλοι του ἀποφασίζουν ὅτι πρέπει ἐπιτέλους νὰ κάνουν κάτι καὶ
βγάζουν ἕνα ψήφισμα συμπαράστασης τὸ ὁποῖο τοῦ διαβάζουν τὴν
ὥρα ποὺ αὐτὸς εἶναι ἀνεβασμένος στὸν σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου. Ὁ
θυμὸς τῆς Ἀντιγόνης ἀποτελεῖ μιὰ διαμαρτυρία ἀπέναντι στὰ
ψηφίσματα διαμαρτυρίας.
Ἡ Ἀντιγόνη καὶ ἡ Ἰσμήνη, τελευταῖες ἀπόγονοι τῆς γενιᾶς τῶν
Λαβδακιδῶν, ἔχουν καταδικαστεῖ σὲ θάνατο.547 Ὁ Χορὸς στὸ
δεύτερο Στάσιμο τραγουδᾶ γιὰ τὴν κατάρα τῶν Λαβδακιδῶν, μὲ
τρόπο ποὺ ἔχει χαρακτηριστεῖ «Αἰσχύλειος» στὸν τόνο, γεμᾶτος
ἀπὸ ἀναφορὲς στὴν παραδοσιακὴ ἠθικὴ καὶ θεολογία, στὸν Σόλωνα,
τὸν Ἡρόδοτο καὶ τὸν Ἠσίοδο.548 Καὶ πάλι ὅμως ὁ ἐντοπισμὸς τοῦ
ἀποδέκτη τῶν λόγων τοῦ Χοροῦ ἔχει ἀποδειχθεῖ αἴνιγμα γιὰ τὴν
ἔρευνα.549 Ἀποδεικνύεται πάλι ἐξαιρετικὰ δύσκολο νὰ ἀποφασίσουμε
πρὸς ὁποιαδήποτε κατεύθυνση, γι' αὐτὸ εἶναι ἴσως φρονιμότερο νὰ
Jebb ἔτι:«at some future time»· Blundell Harming 111.
Blundell Harming 112.
546
Ὁ Αἵμων ἀποτελεῖ ἐξαίρεση, ὅμως ὁ Σοφοκλῆς δὲν μᾶς ἔδωσε καμμία
συνάντηση μεταξὺ τῶν δύο ἡρώων (οἱ δύο ρόλοι παίζονταν ἀπὸ τὸν ἴδιο ἠθοποιό)
ὥστε ἡ στάση του νὰ ἀποτελέσει ὑπολογίσιμο στήριγμα γιὰ τὴν Ἀντιγόνη.
547
Ἡ Ἰσμήνη θὰ ἀθωωθεῖ χωρὶς νὰ δοθεῖ ἰδιαίτερη σημασία.
548
Βλ. ἀναλυτικὰ Easterling Second .
549
Ἡ ὑπερβασία (605) πολὺ δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ στὴν Ἀντιγόνη,
ὅπως ἐπίσης τὸ ἴδιο καὶ ἡ ἐλπὶς (616). Griffith Antigone 616σημ) Ἡ φράση «ἄνοια
λόγου καὶ φρένων Ἐρινύς» (603) θὰ μποροῦσε νὰ ὑπονοεῖ εἴτε τὸν Κρέοντα εἴτε
τὴν Ἀντιγόνη, ἀνάλογα μὲ τὸ τὶ πιστεύει κανεὶς ὅτι σκέφτεται ὁ Χορὸς γιὰ τὴν
πράξη τῆς ταφῆς. Στὴν τελευταία στροφὴ τὰ λόγια τοῦ Χοροῦ ἔχουν ἔντονες
εἰρωνικὲς ὑποδηλώσεις, ἢ πάντως ἔτσι θὰ φανεῖ στὴν συνέχεια. Brown Antigone
172.
544
545

197

δοῦμε στὸ Χορικὸ τὴν διατύπωση μερικῶν πολὺ γενικῶν ἰδεῶν γιὰ
τὸ

ἀνθρώπινο

πάθος

καὶ

τὴν

γενιὰ

τῶν

Λαβδακιδῶν,

οἱ

λεπτομέρειες τῆς ὁποίας μένουν νὰ ἀποκρυπτογραφηθοῦν στὴν
συνέχεια.
Ὁ Αἵμων φθάνει στὴν σκηνὴ καὶ συστήνεται στὸ κοινὸ μὲ τὰ
λόγια: «πατέρα, εἶμαι δικός σου» (635).550 Ὁ Κρέων ἀνταπαντᾶ μὲ
ἔναν ἐκτενῆ μονόλογο, ὁ ὁποῖος ξεκινᾶ ἤδη νὰ μεταστρέφει κατὰ
τρόπο περισσότερο ὀρατὸ ἀπὸ προηγουμένως τὴν πορεία τοῦ
ἔργου. Ὅπως εἴπαμε καὶ νωρίτερα, τὸ ζήτημα τῆς πολιτικῆς ἠθικῆς,
ἀπὸ τὸ ὁποῖο ξεκινήσαμε στὴν ἀρχή, μετατρέπεται σταδιακὰ σὲ
ζήτημα ὑποταγῆς στὴν ἐξουσία τοῦ Κρέοντος. Εἶναι ψυχολογικὰ
κατανοητὸ ὅτι ὁ Κρέων νοιώθει στὴν πρώτη του διαταγὴ νὰ
διακυβεύεται τὸ πολιτικό του κύρος ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συνεπάγεται ὅτι
εἶναι ἡ στάση αὐτὴ δικαιωμένη. Φτάνει νὰ πεῖ ὅτι ὁ πολίτης θὰ
πρέπει νὰ ὑπακούει στὸν ἄρχοντα στὰ μικρά, στὰ δίκαια καὶ στὰ
ἐνάντια (666-7).551 Δὲν εἶναι μόνο μιὰ νεωτερικὴ εὐαισθησία ποὺ
κάνει τὴν ἄποψη αὐτὴ νὰ μοιάζει ἀπαράδεκτη· Ἔρχεται σὲ εὐθεῖα
ἀντίθεση μὲ τὸν ἀρχαιοελληνικὸ «ὅρκο τῶν ἐφήβων», ὅπου λεγόταν
ὅτι ὁ πολίτης ἔχει χρέος νὰ ὑπακούει στοὺς ἄρχοντες ποὺ κρίνουν
«ἐμφρόνως», διαφορετικὰ ὁρκιζόταν νὰ ἀντισταθεῖ καὶ νὰ «τιμήσει
ἱερὰ τὰ πάτρια».552 Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ἀντίσταση στὴν τυραννία
ἦταν καθῆκον.
Ὁ Κρέων παρασύρεται ὅλο καὶ περισσότερο σὲ αὐτὸν τὸν
λόγο καὶ καταλήγει μὲ μιὰ ἀναφορὰ καὶ στὴν σεξιστικὴ ὄψη τοῦ
ζητήματος, ὅτι δηλαδὴ δὲν θὰ ἐπέτρεπε στὸν ἑαυτό του νὰ νικηθεῖ
ἀπὸ μιὰ γυναῖκα (525). Εἴδαμε πρὶν ὅτι ἡ φεμινιστικὴ κριτικὴ ποὺ
κατηγορεῖ τὴν ὑποτακτικὴ φύση τῆς Ἰσμήνης ἀναιρεῖται ἀπὸ τὴν
Ὁ Griffith Antigone 635σημ. θεωρεῖ ὅτι ἡ φράση «σοῦ καλῶς ἠγουμένου»
μπορεῖ νὰ εἶναι ἀμφίσημη, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν θὰ διαβάσουμε τὴν μετοχὴ
«ἠγουμένου» ὡς χρονικὴ ἢ ὑποθετική, ἐνῶ ὁ Jebb Antigone 635σημ. δὲν πιστεύει
ὅτι ὁ χαρακτῆρας τοῦ Αἵμονα δικαιολογεῖ ἕνα δεύτερο τέτοιο ἐπίπεδο
ἀνάγνωσης. Ἂς μὴν ξεχνοῦμε ὅμως ὅτι καὶ ἐκεῖ ὅπου τὸ κείμενο εἶναι ἀμφίσημο, ὁ
ἠθοποιὸς θὰ ἔπρεπε νὰ διαλέξει ἕναν μόνο τρόπο ἐκφορᾶς.
551
Οἱ στίχοι ἔχουν κριθεῖ ὀβελιστέοι στὸ OCT. Βλ. ὅμως τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ
Griffith Antigone 666-7σημ.
552
Τὸ κείμενο σώζεται στὸν Στοβαῖο iv1.8 καὶ Pollux lviii 105κἑ. Βλ. P.Siwert
(1977) ‘The ephebic oath in fifth-century Athens’ JHS 97: 105 ὅπου γίνεται καὶ
σύγκριση μὲ τὴν Ἀντιγόνη.
550

198

συνέχεια. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ μὲ τὸν φαλλοκρατικὸ λόγο τοῦ
Κρέοντος. Παρὰ τὴν ἔμφαση τῆς κριτικῆς στὴν προκλητικὴ γλῶσσα
του, περισσότερο θὰ πρέπει νὰ βαρύνει στὴν κρίση μας τὸ ὅτι τὸ
ἔργο χωρὶς ἀμφιβολία μᾶς δίνει νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὸ ἦταν
πολὺ ἁπλᾶ ἕνα λάθος τοῦ Κρέοντα, τὸ ὁποῖο πληρώνει πολὺ ἀκριβά.
Δηλώνει ὅτι ὅσο ζῆ δὲν θὰ κυβερνήσει γυναῖκα (525), ὥσπου
ἀνακαλύπτει στὸ τέλος ὅτι καταστρέφεται ἐπειδὴ ἀκριβῶς δὲν τὴν
ἄκουσε. Σχολιάζοντας κανεὶς ἕνα θεατρικὸ ἔργο ὅμως δὲν μπορεῖ
νὰ ὑποθέτει ὅτι τὸ κοινὸ θὰ ἐπευφημοῦσε κατὰ τὴν διατύπωση
αὐτῶν τῶν ἀπόψεων καὶ νὰ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ ποιά εἶναι ἡ μοῖρα τοῦ
χαρακτῆρα

ποὺ

τὶς

διατυπώνει.

Γιὰ

νὰ

ἐπεκτείνουμε

ἀκόμη

περισσότερο τὴν παρατήρηση αὐτή, ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη σημεῖο,
ὅπου ἕνας χαρακτῆρας τῆς τραγωδίας δηλώνει πὼς δὲν θὰ ἡττηθεῖ
ἀπὸ γυναῖκα, καὶ εἶναι ὁ Πενθέας στὶς Βάκχες (778-9) λίγο πρὶν τὸν
διασπαραγμό.
Στὴν ἀπάντησή του ὁ Αἵμων δείχνει ὅτι ἦρθε μὲν μὲ διάθεση
νὰ μὴν συγκρουστεῖ μὲ τὸν πατέρα του, πιστεύοντας ὅμως ὁ ἴδιος
ὅτι τὸ δίκιο εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς Ἀντιγόνης. Λέει ὅτι γιὰ τὴν
Ἀντιγόνη ὀδύρεται ἡ πόλις (693), ὅτι στὸ σκοτάδι οἱ πολῖτες τὴν
κλαῖνε, αὐτὴν ποὺ ἀνάξια ὑποφέρει ἐπειδὴ ἔθαψε τὸν ἀδερφό της.
Χρυσῆ τιμὴ τῆς πρέπει, ὄχι τιμωρία, ψιθυρίζουν οἱ πολῖτες.553 Τὸ
ἐρώτημα ποὺ τίθεται ἐδῶ εἶναι ποιά εἶναι ἡ ἀξιοπιστία τῶν λόγων
τοῦ Αἵμονα. Αὐτὸ ποὺ ὑποστηρίζει εἶναι ἀκριβῶς καὶ μόνο αὐτὸ ποὺ
θὰ εὐχόταν νὰ εἶναι ἀλήθεια, συνεπῶς θὰ ἦταν εὔλογο νὰ
παρατηρήσει κανεὶς ὅτι ἁπλῶς ἐκφράζει αὐτὸ ποὺ τὸν συμφέρει. Τὸ
γεγονὸς αὐτὸ ἔχει ὁδηγήσει μελετητὲς ποὺ ζητοῦν νὰ ἀποδείξουν
ὅτι ὁ Κρέων ἐκφράζει τὴν πόλη μὲ τὴν ἀπόφασή του, στὸ νὰ
ἀμφισβητήσουν τὴν ἀξία αὐτῆς τῆς πληροφορίας.554 Ἡ Τάαλπμαν
(Taalpman)

ἔχει

προτείνει

ἕνα

πρακτικὸ

κριτήριο

γιὰ

νὰ

ἀποφασίζουμε σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, σὲ ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο:
Τὴν στήριξη τῶν πολιτῶν τῆς Θήβας εἶχε ἐπικαλεστεῖ καὶ ἡ Ἀντιγόνη,
λέγοντας ὅτι θὰ ἔπαιρναν ἀνοιχτὰ τὸ μέρος της ἂν δὲν τοὺς ἔκλεινε ὁ φόβος τὸ
στόμα (594-5, 509). Αὐτὸ ὑποστηρίζει ἡ Gardiner Sophoclean 89.
554
Brown Antigone 8. Γιὰ διαφορετικοὺς λόγους καὶ ἡ Easterling Constructing, ἡ
ὁποία ἁπλῶς πιστεύει ὅτι τὸ κείμενο εἶναι ἐδῶ ἀνοικτὸ σὲ ἑρμηνεία.
553

199

«ἀλήθεια στὴν τραγωδία: πότε δικαιούμαστε νὰ ἀμφισβητοῦμε τὰ
λόγια ἑνὸς χαρακτῆρα;».555 Ἂν ρητὰ δὲν ἀμφισβητηθοῦν τὰ λόγια
ἑνὸς χαρακτῆρα ἀπὸ τὸν συνομιλητή του (καὶ ἐφόσον δὲν παρέχεται
ἄλλη δυνατότητα διασταύρωσης), θὰ πρέπει κατὰ κανόνα νὰ τὰ
θεωρήσουμε

ἀληθινά.

Διαφορετικὰ

εἶναι

ἀδύνατο

νὰ

παρακολουθήσουμε ἕνα ἔργο ἂν ἀμφισβητοῦμε ὁ,τιδήποτε λέγεται
τὸ ὁποῖο δὲν ἐπιβεβαιώνεται ρητά, ἢ διαφορετικὰ θὰ εἶναι δυνατὸ
νὰ καταλήξουμε σὲ ὅποια ἑρμηνεία ἐπιθυμοῦμε. Στὴν προκειμένη
περίπτωση, θὰ ἦταν δυνατὸ ὁ Κρέων νὰ ἀπαντήσει στὸν Αἵμονα
(ὅπως κάνει ἡ Σουρβίνου-Ἴνγουντ κ.ἄ.) ὅτι ἀφοῦ ἀγαπᾶ τὴν
Ἀντιγόνη αὐτὸ θὰ ὑποστηρίζει ὅμως ἡ πόλις εἶναι μὲ τὸ μέρος του.
Ὡστόσο δὲν ἀπαντᾶ ἔτσι. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, αὐτὸ ποὺ ἀπαντᾶ εἶναι
ὄχι ὅτι ἡ πόλις εἶναι μὲ τὸ μέρος του ἀλλὰ ὅτι δὲν θὰ τοῦ πεῖ ἡ
πόλις τὶ νὰ κάνει (734).
Ὁ συναισθηματικὸς λόγος τοῦ Αἵμονα παίρνει γρήγορα ὅλο
καὶ πιὸ ἔντονα πολιτικὸ περιεχόμενο, ὅταν ὁ Κρέων ἐκτροχιάζεται
σὲ ἀσυγκράτητα πιὰ ὁλοκληρωτικὰ σχόλια, λέγοντας πὼς ἡ πόλη
ἀνήκει στὸν κρατοῦντα (738). Συνεχίζει τὶς προσβολὲς γιὰ τὴν
ἀγάπη

τοῦ

γιοῦ

του

(756)

καὶ

καταλήγει

μὲ

θυμὸ

σχεδὸν

παραληρηματικό: ζητᾶ νὰ τοῦ φέρουν τὴν Ἀντιγόνη μπροστά του
γιὰ νὰ τὴν θανατώσει ἐκείνη τὴν στιγμὴ μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ
Αἵμονα (760-1). Ὁ Αἵμων ἀποχωρεῖ λέγοντας στὸν πατέρα του ὅτι
δὲν θὰ τὸν ξαναδεῖ (764). Τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ ἀναφέρεται τὸ
ὄνομά του εἶναι στὴν ἀγγελικὴ ρήση, ὅπου μαθαίνουμε ὅτι πρὶν νὰ
αὐτοκτονήσει ἀγκαλιάζοντας τὸ σῶμα τῆς Ἀντιγόνης φτύνει
καταπρόσωπο τὸν πατέρα του καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸν σκοτώσει. Μετὰ
τὴν Ἰσμήνη, εἶναι τὸ δεύτερο πρόσωπο ποὺ ξεκίνησε ἔχοντας
διάθεση συμβιβαστικὴ καὶ κατέληξε σπρωγμένος στὰ ἄκρα.
Ἔχουν γίνει προσπάθειες νὰ δειχθεῖ ὅτι ἡ χυδαία φράση «ἔχει
κι ἀλλοῦ χωράφια γιὰ ὄργωμα» (569, «ἔχει κι ἀλλοῦ πορτοκαλιές»
θὰ λέγαμε σήμερα) εἶναι λιγότερο προσβλητικὴ ἀπ' ὅσο φαίνεται μὲ
A.M. Taalpman Kip (1996) ‘Truth in tragedy: When are we entitled to doubt a
character's words?’ AJP 117: 522 γιὰ Sourvinou -Inwood, 528, 534 γιὰ τὸ ὅτι ὁ
Κρέων δὲν ἀντιδρᾶ.
555

200

μιὰ πρώτη ματιά, π.χ. διότι ἡ πόλη χρειάζεται ἄντρες-πολεμιστὲς
καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ συναισθήματα,556 ὡστόσο εἶναι ἀδύνατο νὰ
ἀφαιρέσει κανεὶς τὴν πεποίθηση τοῦ Κρέοντος ὅτι ὁ ἔρωτας τοῦ
γιοῦ του εἶναι ἀντικαταστάσιμος. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ τῶν
ἀνθρώπων ποὺ μιλοῦν γιὰ τὶς γυναῖκες ὅπως ὁ Κρέων, νὰ θεωρεῖ
πὼς καμμία γυναίκα δὲν εἶναι ἀναντικατάστατη. Ὁ Αἵμων ὅμως
πιστεύει τὸ ἀντίθετο, καὶ τὸ πιστεύει μέχρι θανάτου.
Τὸ Χορικὸ ποὺ ἀκολουθεῖ ἔχει ὡς θέμα του τὸν ἔρωτα.557 Ἔχει
ὑποστηριχθεῖ558 ὅτι τὸ νὰ τραγουδοῦν οἱ γέροντες τοῦ Χοροῦ γιὰ
τὸν ἔρωτα μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν σύγκρουση οὐσιαστικὰ τοὺς
τοποθετεῖ

στὸ

πλευρὸ

τοῦ

Κρέοντος.

Κρέων

εἶναι

ποὺ

ἰσχυριζόταν ὅτι ἡ πολιτικὴ ἐπιχειρηματολογία εἶναι πρόσχημα καὶ
ὅτι στὴν πραγματικότητα ἁπλῶς ὁ Αἵμων εἶναι γυναικὸς δούλευμα
(756). Αὐτὸ εἶναι μὲν λογικό, ὡστόσο παραβλέπει τὸ στοιχεῖο ποὺ
συναντήσαμε προηγουμένως, τὰ δύο ἐπίπεδα λειτουργίας τῶν
Χορικῶν.559 Ὅταν ὁ Χορὸς μιλᾶ γιὰ αὐτὸ τὸ νεῖκος ἀνδρῶν (793-4)
προφανῶς

ἀναφέρεται

ἄμεσα

στὸν

καυγά

ποὺ

προηγήθηκε.

Παράλληλα ὅμως πρόκειται καὶ γιὰ τὸ θέμα τῆς φιλότητος γενικά,
τὸ περιβόητο συμφιλεῖν τῆς Ἀντιγόνης. Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο τὸ
Χορικὸ ἀναφέρεται στὸν ἔρωτα τοῦ Αἵμονα γιὰ τὴν Ἀντιγόνη·
ταυτοχρόνως ὅμως ἀναφέρεται σὲ ἕνα θέμα σημαντικὸ γιὰ τὸ ἔργο
συνολικά καὶ γιὰ τὴν τραγωδία του Κρέοντα:560 ὁ ἔρως εἶναι αὐτὸ
ποὺ ὁ Κρέων ἀδυνατεῖ νὰ καταλάβει.
Ὅταν ἡ Ἀντιγόνη ἐμφανίζεται γιὰ τελευταία φορά, ὁ Χορός
-γιὰ τὸν ὁποῖον ἐπίσης ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν
οὐδετερότητά

του

κρύβεται

ἀποδοκιμασία

τῆς

πράξης

τῆς

Ἀντιγόνης561- λέει: «κι ἐγὼ (καὐτὸς) σ' αὐτὸ τὸ θέαμα παρασύρομαι
Θκδ. 2.44.3, Tyrrel, Bennett Recapturing 114.
Ἤδη στοὺς στίχους 724-5 ὁ Χορὸς ἔχει πεῖ διπλωματικὰ στὸν Κρέοντα ὅτι
ὑπάρχει δίκιο καὶ στὶς δύο πλευρές. Δὲν πρέπει νὰ περάσει ἀπαρατήρητο ὅτι
ἀναγνωρίζουν τὰ δίκια τοῦ Αἵμονος παρὰ τὸν φόβο τοῦ Κρέοντος, ἔστω καὶ κατ'
αὐτὸν τὸν τρόπο. Coleman Role 14.
558
Gardiner Sophoclean 91.
559
Brown Antigone 186· Winnington-Ingram Sophocles 96-7.
560
Hester Sophocles 29· Nussbaum Fragility 61.
561
Griffith Antigone 18, ποὺ μιλᾶ γιὰ σταθερὴ ὑποστήριξη τοῦ Χοροῦ στὸν
Κρέοντα.
556
557

201

καὶ δὲν μπορῶ πιὰ (οὐκέτι) νὰ συγκρατήσω τὰ δάκρυα μου» (801805). Τὸ «πιὰ» ἐδῶ σημαίνει ὅτι, σὲ πεῖσμα τῶν σχολιαστῶν, ὁ
Χορὸς θὰ εἶχε ἐκδηλωθεῖ καὶ νωρίτερα ἂν δὲν φοβόταν. Ἀκόμη
περισσότερο, ὅταν ὁ Χορὸς λέει καὶ αὐτός, ἀναφέρεται προφανῶς
στὸν Αἵμονα. Δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸ ὅτι οἱ πιὸ πειθήνιοι τῶν
πολιτῶν, ἐπιλεγμένοι γιὰ νὰ βρίσκονται ἐκεῖ μὲ κριτήριο τὴν
ἀφοσίωσή τους στὸν θρόνο, ταυτίζονται ἐδῶ μὲ τὸ γιὸ ποὺ μόλις
ἐπανάστατησε ἀπέναντι στὸν πατέρα του. Καὶ αὐτὸ ποὺ τοὺς
παρακινεῖ εἶναι, ὅπως λένε, τὸ θέαμα τῆς Ἀντιγόνης.562 Μετὰ τὴν
Ἰσμήνη καὶ τὸν Αἵμονα ἡ Ἀντιγόνη παρασύρει καὶ τὸν Χορό.
Ἡ Ἀντιγόνη, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ συγκινητικὰ κομμάτια τῆς
τραγωδίας, μοιρολογεῖ ἐν ζωῇ τὸν ἑαυτό της. Ὁ Χορὸς ἀπαντᾶ μὲ
λόγια ἤπιας, συγκρατημένης συμπόνιας. Τὴν παρηγορεῖ λέγοντάς
της πὼς αὐτόνομη (821) θὰ ὁδηγηθεῖ στὸν Ἅδη. Ὁ Κ. Καστοριάδης
στὰ δύο κείμενα ποὺ ἔχει ἀφιερώσει στὴν Ἀντιγόνη, τὴν ὁποία
θεωρεῖ μαζὶ μὲ τὸν Ἐπιτάφιο τοῦ Περικλέους τοῦ Θουκυδίδη τὶς
«λαμπρότερες

μορφὲς

τῆς

ἀρχαιοελληνικῆς

αὐτογνωσίας»,563

θεωρεῖ χαρακτηριστικό της ὅτι δὲν πρόκειται καθόλου γιὰ τὴν
μοναχικὴ ἡρωικὴ πορεία τῆς ἡρωίδας πρὸς τὸν θάνατο καὶ τὴν
δικαίωση ἀλλὰ γιὰ μιὰ διερεύνηση τῶν ὀρίων τῆς τραγικότητας
τοῦ πολιτικοῦ πράττειν, στὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ ποτὲ κανεὶς νὰ ξέρει
ἐκ τῶν προτέρων τὶ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ δίκαιο.564 Τὸ πρόβλημα τῆς
Ἀντιγόνης εἶναι, κατὰ τὴν ἄποψή του, ἡ καταδίκη τοῦ «μόνος
φρονεῖν». Ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς καταδίκης θεωρεῖ πὼς εἶναι ἐξ ἴσου
ὁ Κρέων καὶ ἡ Ἀντιγόνη. Ἐφόσον ὁ Καστοριάδης ἐπιμένει στὸ ὅτι
ἔχει σημασία τὸ περιεχόμενο τῆς πολιτικῆς πράξης καὶ ὄχι ἡ πράξη
Ἡ Gardiner Sophoclean 94 παρατηρεῖ ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ἀλλαγὴ στὴν στάση
τοῦ Χοροῦ, ἀκριβῶς διότι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τηροῦσε μιὰ στάση διαρκοῦς
ἀμφιταλάντευσης. Αὐτὸ ὅμως θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε μόνο ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ
Πάροδος. Ἀπὸ τὶς πολλὲς διαφορετικὲς γνῶμες ὡς πρὸς τὸ ποιά εἶναι ἡ στάση
τοῦ Χοροῦ ὀρθότερη φαίνεται νὰ εἶναι ἡ στάση τοῦ Coleman Role ποὺ
ὑποστηρίζει πὼς ὁ Χορὸς σταδικὰ ἀλλάζει γνώμη στὴν πορεία.
563
Κ. Καστοριάδης Ἀνθρωπολογία Πολιτική, Φιλοσοφία, πέντε διαλέξεις στὴν
Βόρειο Ἑλλάδα (Ἀθήνα 1993) 32.
564
Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα τοῦ Καστοριάδη Ἀνθρωπολογία εἶναι ἡ ἀντιπαράθεση
ἀνάμεσα στὸ «πᾶσαι τέχναι βροτοῖσι ἐκ Προμηθέως» τοῦ Αἰσχ(;). Προμ.Δεσμ.506
καὶ τὴν ἀνθρώπινη αὐτοδημιουργία στὸν Σοφοκλῆ, ὅπως δείχνει καὶ ὁ τίτλος τῆς
διάλεξης: ‘Αἰσχύλεια ἀνθρωπογονία καὶ Σοφόκλεια αὐτοδημιουργία τοῦ
ἀνθρώπου’.
562

202

καθεαυτή (ἄποψη ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ἀδυναμία νὰ διακρίνουμε
ἀνάμεσα στὸν Περικλῆ καὶ τὸν Κλέωνα ἢ τὸν Στάλιν, ὅπως
ἀναφέρει)565 πρέπει καὶ νὰ μὴν μᾶς διαφύγει τὸ ὅτι ἡ πράξη τῆς
Ἀντιγόνης σώζει τὴν πόλη ἐνῶ τοῦ Κρέοντα τὴν ὁδηγεῖ στὸ μίασμα
καὶ τὴν καταστροφή. Ὁ Καστοριάδης δὲν ἔχει δίκιο ὅταν θεωρεῖ
πὼς ἀπὸ ἀστόχαστο συναισθηματισμὸ ὁ θεατὴς ταυτίζεται μὲ τὴν
Ἀντιγόνη. 566 Εἶναι ὅμως καίρια ἡ παρατήρησή του (βασισμένη κατὰ
κύριο λόγο σὲ μιὰ ἑρμηνεία τοῦ πρώτου Στασίμου) ὅτι τὸ δίκαιο δὲν
εἶναι ἐξ ἀρχῆς δεδομένο ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται διὰ τῆς πράξεως. Τὸ
περιεχόμενο τοῦ φρονεῖν ποὺ ἐγκωμιάζεται στὸ τέλος (1348-55)
παρουσιάζεται καθαρὰ στὴν πορεία.567 Ἡ Ἀντιγόνη δὲν «ἔχει δίκιο».
Διαμορφώνει οὐσιαστικὰ τὴν ἀντίληψη γιὰ τὸ τί εἶναι καὶ τί δὲν
εἶναι δίκαιο. Αὐτὴ ἡ ἱκανότητα τοῦ πολίτη νὰ κατασκευάζει τὸν
νόμο

εἶναι

γιὰ

τὸν

Καστοριάδη

θεμελιῶδες

γνώρισμα

τῆς

δημοκρατίας. Εἶναι ἐπίσης βασικὸ μοτίβο τοῦ ἔργου. Ἀπὸ τὴν
Πάροδο ὣς τὴν Ἔξοδο ἡ ἀντίληψη τῆς πόλης γιὰ τὸ δίκαιο ἔχει
ἀντιστραφεῖ.
Ὅταν μετὰ ἡ Ἀντιγόνη παρομοιάζει τὴν μοῖρα της μὲ τῆς
Νιόβης, ὁ Χορὸς ἀπαντᾶ ὅτι καὶ τὸ νὰ συγκρίνει κανεὶς τὴν μοῖρα
του μὲ αὐτὴν τῶν θεῶν εἶναι τιμή. Δὲν εἶναι παράξενο ποὺ ἡ
Ἀντιγόνη ἀνταπαντᾶ στὴν φιλοφρόνηση σὲ ἀπότομο ὕφος (οἴμοι
γελῶμαι 838). Αὐτὸ ποὺ ζητᾶ, ὅπως εἴδαμε, εἶναι στήριξη, σὲ μιὰ
στιγμὴ ποὺ βλέπει νὰ ὁδηγεῖται στὸν θάνατο μόνη, χωρὶς κανέναν
δίπλα της. Ὅπως καὶ τὰ λόγια τῆς Ἰσμήνης, εἶναι μόνο λόγια, καὶ γι'
αὐτὸ καὶ δὲν μποροῦν νὰ τὴν παρηγορήσουν.568

Κ. Καστοριάδης Ἡ ἑλληνικὴ πόλις καὶ ἡ δημιουργία τῆς δημοκρατίας (Ἀθήνα
1993) 61.
566
«Καθὼς οἱ θεατὲς δὲν μποροῦν νὰ μὴν ταυτιστοῦν μὲ τὴν Ἀντιγόνη τὴν ἁγνή,
τὴν ἡρωική, τὴν μοναχική, τὴν ἀπελπισμένη, ἀπέναντι σὲ ἕναν Κρέοντα
ἰσχυρογνώμονα, αὐταρχικὸ, ὑπερφίαλο καὶ φιλύποπτο, βρίσκουν τὴν «θέση» τοῦ
ἔργου σαφῆ. Στὴν πραγματικότητα τὸ νόημα τοῦ ἔργου ξεδιπλώνεται σὲ πολλὰ
ἐπιπεδα καὶ ἡ κλασσικὴ ἑρμηνεία (ποὺ μόλις καὶ μετὰ βίας εἶναι «ἑρμηνεία»)
ἀγνοεῖ τὸ ἐπίπεδο ποὺ μοῦ φαίνεται σπουδαιότερο». Καστοριάδης Ἑλληνική 56.
567
Καστοριάδης Ἑλληνική 58.
568
Εἶναι πάντως χαρακτηριστικὸ τῆς Ἀντιγόνης ὅτι μιλᾶ σὰν νὰ μὴν ἔχει κανέναν
στὸ πλευρό της, ἐνῶ ὁ θεατὴς γνωρίζει πὼς ὑπάρχει ὁ Αἵμων. Σὰν τὸν Αἴαντα,
ἔχει περισσότερη στήριξη ἀπ' ὅση νομίζει. Coleman Role 18.
565

203

Ἀκολουθοῦν οἱ στίχοι ποὺ ἔχουν ἀποτελέσει ἕνα μικρὸ
σκάνδαλο γι' αὐτὴν τὴν τραγωδία, οἱ στίχοι 905-20.569 Τόσο
ἀκατανόητο καὶ ἐνοχλητικὸ ἦταν τὸ περιεχόμενό τους, ὥστε ἀπὸ
τὸν προηγούμενο αἰῶνα ὁ Γκαῖτε ἐξέφραζε τὴν ἐλπίδα ὅτι κάποιος
φιλόλογος θὰ ἀποδείξει πὼς οἱ στίχοι ἀποτελοῦν παρεμβολή, πὼς
ποτὲ δὲν τοὺς ἔγραψε ὁ Σοφοκλῆς. Δὲν γνώριζε πὼς ἡ προσπάθεια
εἶχε ἤδη γίνει, ἕξι χρόνια νωρίτερα.570 Τὸ σκάνδαλο συνίσταται στὸ
ὅτι ἡ Ἀντιγόνη τῶν αἰώνιων νόμων καὶ τοῦ παροιμιώδους συμφιλεῖν
ἀκολουθεῖ

ἐδῶ

ἕναν

πολὺ

πρακτικὸ

συλλογισμό.

Ἐξηγεῖ

ὅτι

ἀκολούθησε μὲν τὸν νόμο ἀλλὰ δὲν θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο ἂν ἐπρόκειτο
γιὰ τὸν ἄντρα της ἢ τὸν γιό της, διότι αὐτοὺς μπορεῖ κανεὶς νὰ
τοὺς ἀντικαταστήσει, ἐνῶ τὸν ἀδερφὸ ὄχι.571 Τὸ ἀπόσπασμα ἔχει
ἕνα παράλληλο στὸν Ἡρόδοτο (3.119),572 ὅπου ὁ συλλογισμὸς εἶναι
καὶ καλύτερα δεμένος μὲ τὸ περικείμενο, γεγονὸς τὸ ὁποῖο ἔχει
προκαλέσει

τὴν

ὑποψία

ὅτι

οἱ

στίχοι

ἀποτελοῦν

μιὰ

κακὴ

προσαρμογὴ τοῦ Ἡροδότου ἀπὸ κάποιον μεταγενέστερο συγγραφέα.
Ὡστόσο τοὺς γνώριζε ἤδη ὁ Ἀριστοτέλης,573 καί, ἂν ἐπιμείνουμε
λίγο στὸ περιεχόμενό τους, θὰ δοῦμε ὅτι δὲν εἶναι ἴσως τελικὰ καὶ
τόσο προκλητικό. Τὸ κυριότερο ἐπιχείρημα εἶναι πὼς ἡ Ἀντιγόνη
εἶναι ρόλος, ὄχι φερέφωνο τῶν Ἄγραφων Νόμων. Εἴπαμε παραπάνω,
μιλώντας γιὰ τοὺς Ἄγραφους Νόμους, ὅτι αὐτοὶ βρίσκονται
ἐπιφανειακὰ σὲ ἀντίφαση μὲ τὸ ἀπόσπασμα αὐτό. Ἐκτιμῶ ὅτι τὸ
λάθος βρίσκεται στὴν πραγματικότητα στὸ ἴδιο τὸ γεγονὸς ὅτι
Βλ. D. Page Actors' interpolations in Greek tragedy (Oxford 1934) 86-90·
Χρονόπουλος Ἀρχαία 91-108 καὶ Hester Sophocles 55-8 γιὰ βιβλιογραφία.
570
Ὁ Γκαῖτε διατυπώνει τὴν ἄποψη αὐτὴ τὸ 1827. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ προσπάθεια
τοῦ A.L.W. Jacob στὸ Sophocleae Questiones τὸ 1821. Βλ. Χρονόπουλος Ἀρχαία
93.
571
Ὁ Cropp Antigone's 152 βασίζει τὴν ἑρμηνεία του στὴν διάκριση ἀνάμεσα στὰ
παιδιά, ποὺ συνδέονται μὲ τὸν Νόμο μὲ τὴν μητέρα, καὶ τὰ ἀδέρφια, ποὺ
συνδέονται μὲ τὸν στενότερο δεσμὸ τῆς Φύσης. Νομίζω πρόκειται γιὰ διάκριση
σχολαστικὴ γιὰ τὸ μυαλὸ τῆς Ἀντιγόνης, μὲ δεδομένo ὅτι ἀδέρφια γνωρίζει, ἐνῶ
παιδιὰ ὄχι.
572
Ἡ πλειονότητα τῶν ἐρευνητῶν συμφωνεῖ πὼς πρόκειται γιὰ δάνειο ἀπὸ τὸν
Ἡρόδοτο. Τὸ ἐρώτημα εἶναι ἂν πρόκειται γιὰ δάνειο τοῦ Σοφοκλῆ ἢ κάποιου
μεταγενέστερου διασκευαστῆ. Βλ. West Sophocles 110, ἡ ὁποία πιστεύει στὴν
αὐθεντικότητα τοῦ κομματιοῦ.
573
Ἀριστοτ. Ρητ.3.16. Ὁ Jebb Antigone προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα ὅτι οἱ στίχοι εἶναι
ἀνάξιοι τοῦ Σοφοκλῆ, καὶ ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸν Brown, ὅμως τὰ φιλολογικὰ
ἐπιχειρήματα δὲν εἶναι ἀποφασιστικά. Βλ. H. J. Lloyd-Jones and N. G. Wilson
Sophoclea: Studies in the Text of Sophocles (Oxford 1990) 905-20σημ.
569

204

ἀντιμετωπίζεται τὸ ἔργο ὡς δρᾶμα ἰδεῶν, ὅπου ἡ Ἀντιγόνη ἁπλῶς
φέρεται νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ τῆς ὑπαγορεύει ὁ θεϊκὸς νόμος. Ὅμως ἡ
φαινομενικὴ ἀντίφαση στὰ λόγια τῆς Ἀντιγόνης εἶναι δραματικῶς
ἄψογη, διότι εἶναι ἀκριβῶς αὐτὴ ποὺ μᾶς θυμίζει ὅτι ἡ Ἀντιγόνη
εἶναι μιὰ νεαρὴ κοπέλα ποὺ μιλώντας γιὰ τοὺς Νόμους οὐσιαστικὰ
εἶπε ὅσα προετοίμασε γιὰ νὰ ἀπαγγείλει μπροστὰ στὸν βασιλιά, ἐνῶ
στὴν συνέχεια αὐτὰ μπλέκονται αὐθόρμητα μὲ τὰ συναισθήματά
της. Αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατὶ ὅταν πλησιάζει πιὰ στὸν θάνατο ὁ λόγος της
εἶναι πιὸ βιωματικός. Εἶναι ψυχολογικῶς πιὸ ἀληθινὴ αὐτὴ ἡ
κατανόηση καί, ἀντὶ νὰ θεωρεῖ τὴν Ἀντιγόνη προστατευμένη στὴν
ἀσφάλεια τῶν θεϊκῶν νόμων, τὴν παρουσιάζει ὡς αὐτὸ ποὺ εἶναι:
μιὰ νεαρὴ κοπέλα, τὴν ὁποία ἡ αὐθόρμητη ἀγάπη γιὰ τὸν ἀδερφό
της τὴν ὁδηγεῖ στὸ νὰ σώσει τὴν πόλη δίχως νὰ τὸ καταλαβαίνει.
Ὅσο γιὰ τὸν ὑπολογισμὸ ἀνάμεσα σὲ ἀδερφὸ καὶ ἄντρα, πρέπει νὰ
ἔχουμε κατὰ νοῦ ὅτι αὐτὸ λέγεται ἀπὸ μία κοπέλα ἡ ὁποία δὲν
γνωρίζει τὴν ἀγάπη τοῦ συζύγου καὶ τὴν ἀγάπη τῶν παιδιῶν· ἡ μόνη
ἀγάπη ποὺ γνωρίζει εἶναι αὐτὴ πρὸς τὸν ἀδερφό της, τὸν ὁποῖον
ἐδῶ πενθεῖ.
Στὸ τέταρτο Στάσιμο ὁ Χορὸς ἀφηγεῖται τρία μυθολογικὰ
παραδείγματα, τῆς Δανάης, τοῦ Λυκούργου καὶ τῆς Κλεοπάτρας. Οἱ
τραγικὲς ἱστορίες ποὺ ἀναφέρονται θὰ πρέπει νὰ προτείνονται ὡς
παρηγοριὰ στὴν Ἀντιγόνη, καθὼς τὸ κύριο μοτίβο τῆς σύγκρισης
εἶναι ὅτι «καὶ ἄλλοι ἔχουν ὑποφέρει».574 Στὴν περίπτωση τῆς Δανάης
ἡ ἄδικη τιμωρία τὴν συνδέει εὐθέως μὲ τὴν Ἀντιγόνη, ὡς ἡρωίδα
ποὺ ὑποφέρει ἄδικα.575 Στὴν περίπτωση τοῦ Λυκούργου εἶναι πιθανὴ
καὶ ἡ ἀναφορὰ στὸν Κρέοντα,576 ἐνῶ, τέλος, ἡ ἱστορία τῆς
Burton Antigone 126-9.
Coleman Role 20. Ἡ Sourvinou-Inwood ἀναγκάζεται νὰ ὑποθέσει ἐδῶ ὅτι τὸ
κοινὸ καλεῖται νὰ συλλάβει ὄχι τὴν ὁμοιότητα ἀλλὰ τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα στὶς
δύο ἡρωίδες. Τὴν ἄποψη αὐτὴ ἀκολουθοῦν καὶ οἱ Tyrell, Bennett Recapturing 123.
Μὲ ποιὸ κριτήριο ὅμως ἀποφασίζουμε ἂν ἕνα Χορικὸ ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις τοῦ
ποιητῆ ἢ τὶς ἀπόψεις μὲ τὶς ὁποῖες θέλει νὰ διαφωνήσουμε; Τὸ πρόβλημα εἶναι
ἐγγενὲς στὴν προσπάθεια ἄντλησης ἐπιχειρημάτων ἀπὸ τὰ Χορικά.
576
Ὁ Λυκοῦργος ὡς παιδοκτόνος συνδέεται μὲ τὸν Κρέοντα, ὅπως ἔχει
παρατηρήσει ὁ Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 89. Ὅμως ἂν καὶ ὁ Λυκοῦργος ἀναφέρεται
ὡς διώκτης τῶν ἔνθεων γυναικῶν, καὶ αὐτὸ προκαλεῖ περαιτέρω συσχέτιση μὲ
τὸν Κρέοντα (Winnington-Ingram Sophocles 104· Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 89), θὰ
ἔπρεπε
ἴσως νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὴν περίπτωση τῆς Ἀντιγόνης τὸ
ἀντικείμενο τῆς δίωξης δὲν εἶναι τουλάχιστον σὲ ἕνα πρῶτο ἐπίπεδο ἡ μανία
574
575

205

Κλεοπάτρας δὲν προσφέρεται, τουλάχιστον ἄμεσα, γιὰ καμμία
τέτοια

σύνδεση.

Εἶναι

πιθανὸ

οἱ

ἱστορίες

αὐτὲς

νὰ

εἶχαν

συνδηλώσεις τὶς ὁποῖες εἶναι δύσκολο νὰ ἀνασυστήσουμε. Σὲ
ὁποιαδήποτε περίπτωση δὲν ὑπάρχει λόγος καὶ ἐδῶ νὰ ἐπιδιώξουμε
μία πλήρη ταύτιση μεταξὺ μυθολογικῶν στοιχείων καὶ ἀναφορῶν
στοὺς χαρακτῆρες.
Μετὰ τὸ Στάσιμο φτάνει ὁ Τειρεσίας, καὶ μὲ τὴν ἄφιξή του
οὐσιαστικὰ ἀπαντιέται ξεκάθαρα καὶ ὀριστικὰ τὸ ἐρώτημα ποὺ
ἐκκρεμοῦσε μέχρι τώρα. Ὁ Κρέων «βαδίζει στὴν κόψη τοῦ
ξυραφιοῦ» (996).577 Οἱ θεοὶ δὲν δέχονται τὶς θυσίες καὶ ὁ μάντης
δὲν μπορεῖ νὰ προφητεύσει, καὶ ὑπεύθυνος γι' αὐτὸ εἶναι ὁ Κρέων:
«νόσος τῆς πόλεως ἡ δική [του] ἀφροσύνη» (1015). Ὁ Κρέων δὲν
πιστεύει τὸν μάντη ἀλλὰ ἐξαπολύει τὶς στερεότυπες κατηγορίες γιὰ
ἐξαγορά. Φτάνει νὰ πεῖ ὅτι δὲν θὰ ἀφήσει νὰ ταφεῖ ὁ Πολυνείκης
ἀκόμη καὶ ἂν τοῦ Διὸς οἱ ἀετοὶ ἀποφάσιζαν νὰ τὸν ἁρπάξουν καὶ νὰ
τὸν ὑψώσουν βορὰ στὸν θρόνο τοῦ Διός (1039-41).578 Μετὰ ἀπὸ τὴν
σύγκρουση μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν ὁ Τειρεσίας ἐπανέρχεται
μιλώντας ἀκόμη καθαρότερα. Τοῦ φανερώνει πὼς ὁ ἴδιος θὰ
πληρώσει μὲ τὴν ζωὴ ἑνὸς δικοῦ του ἀνθρώπου καὶ συνεχίζει μὲ
λόγια ποὺ εἶναι δύσκολο νὰ φανταστεῖ κανεὶς πῶς μπορεῖ νὰ
ἀγνοηθοῦν ἀπὸ τὴν κριτική:579 «[θὰ πληρώσεις τὸ]...ἀντίτιμο μιᾶς
ψυχῆς τοῦ ἄνω κόσμου ποὺ ἀνέντιμα σὲ τάφο καταδίκασες, καὶ τῶν
Κάτω θεῶν κατακράτησες ἐδῶ ἄμοιρο, ἀκτέριστο, ἀνόσιο, ἕνα
καθεαυτὴ ἀλλὰ ἡ παραβίαση τῆς διαταγῆς.
577
Ἀναφορὰ τοῦ «πάλι» (αὖ) στὸν ἴδιο στίχο μαρτυρεῖ ὅτι ἡ πόλη ἔχει περάσει
παρόμοια κρίση. Ἀποτελεῖ ἐνδεχομένως ἀναφορὰ στὴν ἱστορία τοῦ Μεγαρέα
(Μενοικέα στὶς Εὐρ.Φοιν.930-1018). Οἱ Tyrrell, Bennett Recapturing 129 θεωροῦν
ὅτι αὐτὸς θὰ ἦταν ἡρωικὸς θάνατος καί, συνεπῶς, δὲν θὰ ἀποτελοῦσε λόγο
ἀνταγωνισμοῦ ἀνάμεσα στὸν μάντη καὶ τὸν Κρέοντα. Ὁ Mastronarde Phoenissae
29 (contra Griffith Antigone 1302- 3 σημ.), δὲν θεωρεῖ πὼς ὑπονοεῖται θυσία τοῦ
Μεγαρέα καὶ ἀπορρίπτει τὴν ταύτιση Μενοικέα-Μεγαρέα, προσθέτοντας τὸ
ἐπιχείρημα ὅτι οἱ στίχοι 992-6 δείχνουν εὐγνωμοσύνη ἀπὸ τὸν Κρέοντα, ποὺ θὰ
ἦταν ἀταίριαστη, ἂν εἶχε θυσιαστεῖ ὁ γιός του. Θὰ ἦταν ὅμως ἀντιθέτως πολὺ
ταιριαστὸ γιὰ τὸν Κρέοντα νὰ ἔχει κάνει στὸ παρελθὸν αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ κάνει
καὶ τώρα, νὰ βάζει τὴν πόλη πάνω τὴν οἰκογένειά του.
578
Εἶναι περίεργο ποὺ ὁ Griffith Antigone 47 ἐπιμένει ὅτι ὁ Κρέων ποτὲ δὲν
προσβάλλει τοὺς θεοὺς εὐθέως.
579
Hester Sophocles 39: «ὁ Τειρεσίας δεν ἔχει κανέναν θετικὸ λόγο νὰ πεῖ γιὰ τὴν
Ἀντιγόνη», Griffith Antigone 217, στὴν βιβλιοκριτικὴ τῆς ἔκδοσης τῆς Ἀντιγόνης
τοῦ Brown.

206

νεκρὸ στὸν ὁποῖο δικαίωμα δὲν ἔχεις οὔτε ἐσύ, οὔτε οἱ ἄνω θεοί,
ποὺ ἐκβιάζεις». Ὅταν ἀποχωρεῖ ὁ μάντης, ὁ ἀλύγιστος Κρέων
λυγίζει. Ὁ Χορὸς τοῦ ὑπενθυμίζει ὅτι ὅσα ἔχει προφητεύσει ὁ
Τειρεσίας ἔχουν ὣς τώρα βγεῖ ἀληθινά, καὶ ὁ Κρέων γιὰ πρώτη
φορὰ ἀναφωνεῖ: «Λέγε. Τί πρέπει νὰ κάνω, σ' ἀκολουθῶ».

580

ἀπόφαση τοῦ Κρέοντα ἔχει στρέψει τοὺς θεοὺς ἐνάντια στὴν πόλη:
«Οἱ βωμοὶ καὶ οἱ τέλειες τῶν θεῶν ἐσχάρες γέμουν ἀπὸ τῶν σκύλων
καὶ τῶν ὀρνέων τὴν βορὰ τοῦ ἄθλιου πτώματος τοῦ Πολυνείκη.
Ἀκατάδεχτοι οἱ θεοὶ στὴν ἱκεσία τῆς θυσίας μας καὶ τῶν μηρῶν τὴν
φλόγα· καὶ τὰ ὄρνεα δεν προφέρουν εὐανάγνωστες κραυγὲς ὅταν
γευτοῦν

αἷμα καὶ λίπος ἀνδροφόνο» (1015-22). Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὁ

βασιλιᾶς εἶναι ὑπαίτιος καὶ γιὰ τὸ ὅτι «πᾶσαι πόλεις» ἐχθρεύονται
τὴν Θήβα γιὰ τὴν ἄρνηση νὰ θάψει τοὺς νεκρούς τους (1080-3), μὲ
ἀποτέλεσμα ἡ Θήβα νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ θάψει τοὺς νεκροὺς μετὰ ἀπὸ
πόλεμο.581 Τὸ πῶς συμβιβάζονται αὐτὲς οἱ ἐξελίξεις μὲ τὴν ἄποψη
κάποιων κριτικῶν ὅτι τὸ δίκιο δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς Ἀντιγόνης
εἶναι ἕνα δύσκολο ἐρώτημα, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξετάσουμε παρακάτω.
Στὸ τελευταῖο Στάσιμο ἔχουμε τὴν γνωστὴ τεχνικὴ τῆς
δημιουργίας κλίματος εὐφροσύνης ἀμέσως πρὶν τὴν καταστροφή.582
Εἶναι ἀφιερωμένο στὸν Διόνυσο, καὶ μποροῦμε μὲ αὐτὴν τὴν ἀφορμὴ
νὰ

ἐξετάσουμε

τὴν

συγκεκριμένα, τῶν

σημασία

τῆς

τελετουργίας

Ἐλευσίνιων ἀναφορῶν

καί,

πιὸ

στὴν Ἀντιγόνη. Τὸ

ἐρώτημα εἶναι ποιὰ εἶναι ἡ σημασία τῆς τελετουργίας καὶ εἰδικὰ
τῆς παρουσίας τοῦ Διονύσου γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς τραγωδίας. Ἡ
συζήτηση διεξάγεται ὑπὸ τὴν σκιὰ τοῦ ἀρχαίου ἀφορισμοῦ ὅτι τὸ
θέατρο εἶναι «ἀπροσδιόνυσον».583 Ἡ σύνδεση τῆς τραγωδίας μὲ τὸν
Knox Heroic 72.
Γιὰ τὶς ἀρχαῖες πηγὲς βλ. Griffith Antigone 6ὑπ.22.
582
Βλ. ἐπίσης Σοφ.Αἴας 693-718, Τραχ. 633-662, Οἰδ.Τυρ. 1086-1109.
583
Πλουτ.Ἠθ.612e. Οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς πρόσφατες προσεγγίσεις τοῦ θέματος
τιτλοφοροῦνται μὲ λογοπαίγνια μὲ τὴν ἴδια αὐτὴ φράση: J.J. Winkler, F. Zeitlin
(eds) Nothing to do with Dionysus? Athenian drama in its social context (Princeton
1990)· R. Friedrich ‘Everything to do with Dionysos? Ritualism, the dionysiac and
the tragic’ στὸ Silk Tragedy 257-283· R. Seaford ‘Something to do with DionysosTragedy and the dionysiac’ στὸ ἴδιο 284- 294. Βλ. ἀκόμη Γ. Ἀνδρεάδης
‘Ἀρχαιογνωσία καὶ ἀνθρωπολογία’ στὸ Παιδιὰ 123-31· Γ. Ἀνδρεάδης ‘Ὁ Διόνυσος.
Ἱστορία τῆς λατρείας τοῦ Βάκχου. Μὲ τὴν εὐκαιρία μιᾶς μετάφρασης.
(Βιβλιοκρισία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση τοῦ βιβλίου τοῦ Jeanmaire.) 183-95· P.
Cartledge (1995) ‘The Greeks and Anthropology’ Classics Ireland 2:1-4.
580
581

207

θεὸ Διόνυσο ἐπιχειρήθηκε στὴν Γέννηση τῆς Τραγωδίας ἀπὸ τὸν
Νῖτσε μὲ ἀναφορὰ ὄχι στὸ περιεχόμενο τῶν τραγικῶν ἔργων ἀλλὰ
στὴν καταγωγὴ τῆς τραγωδίας.584 Ὅμως ἡ καταγωγὴ τοῦ εἴδους
δὲν περιέχει ἀναγκαστικὰ τὴν «οὐσία» του. Τὸ ἐρώτημα εἶναι τί
μπορεῖ νὰ προσφέρει ἡ τελετουργία στὴν μελέτη τῶν ἴδιων τῶν
κειμένων ποὺ διαθέτουμε, ὄχι στὴν μελέτη τῆς καταγωγῆς τῆς
τραγωδίας. Τὴν σύνδεση τῶν τραγικῶν ἔργων μὲ τὸν Διόνυσο
ἐπιχείρησε νὰ συγκεκριμενοποιήσει ἡ «Σχολὴ τοῦ Καῖμπριτζ»,585
ἀναζητῶντας τὸ μοτίβο τοῦ «θνήσκοντος θεοῦ», τῶν παθῶν τοῦ
θεοῦ Διονύσου, στὶς σωζώμενες τραγωδίες. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ὄχι
μόνο δὲν ἔλυσε τὸ πρόβλημα ἀλλὰ δέχθηκε συντριπτικὴ κριτική.586
Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι τὰ προβλήματα αὐτῆς τῆς ἄποψης
ἐξακολουθοῦν νὰ ἐνσκήπτουν σὲ παρόμοιες προσπάθειες μέχρι καὶ
σήμερα. Μεγάλο μέρος τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν ἀναλώνεται τελικὰ
στὴν ἀνάδειξη τοῦ τελετουργικοῦ πλαισίου τῆς τραγωδίας, τὸ
ὁποῖο εἶναι ἀδιαμφισβήτητο, καὶ σωπαίνει μπρὸς στὸ πρόβλημα τῆς
εἰδικῆς σχέσης τῆς τραγικῆς πλοκῆς μὲ τὸν Διόνυσο.587 Στοὺς δύο
ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐπιφανεῖς ἐκπροσώπους τῶν κυριοτέρων προσφάτων
μετενσαρκώσεων αὐτῆς τῆς προσέγγισης [Βερνὰν καὶ Γκόλντχιλ
(Goldhill)] φαίνεται ὅτι τὸ πρόβλημα παραμένει: εἴτε γίνεται λόγος
γιὰ τὸ τελετουργικὸ πλαίσιο εἴτε τὸ διονυσιακὸ στοιχεῖο ἀποκτᾶ
μιὰ σημασία τόσο εὐρεία ποὺ εἶναι στὴν οὐσία μόνο μεταφορική.588
Ὁ Νῖτσε (Nietzsche Birth 66) ἀναφέρει ὅτι ὁ πάσχων ἥρωας (ὁ Προμηθέας, ὁ
Οἰδίπους) εἶναι ὁ Διόνυσος τῆς τελετουργίας ἀλλὰ δὲν ἀναπτύσσει διεξοδικὰ
αὐτὴν τὴν θέση.
585
Βλ. G. Murray ‘Excursus on the ritual forms in Greek tragedy’ στὸ J. Harrison
Themis: a study of the social origins of the Greek religion (New York 1962) 34163.
586
A.W. Pickard-Cambridge Dithyramb, tragedy and comedy (Oxford 1927) 329-52.
587
Taplin Ἀρχαία 255-7· Friedrich Everything 272· Ἀνδρεάδης Διόνυσος 193· Heath
Poetics 48.
588
Ὁ J.P. Vernant ἀπαντᾶ στὸ ἀρχαῖο ἐρώτημα «τί ταῦτα πρὸς Διόνυσον;»
ἐπισημαίνοντας ὅτι τὸ ἀρχαῖο θέατρο εἶχε μιὰ θρησκευτικὴ διάσταση
συνδεδεμένη μὲ τὸν Διόνυσο καὶ ὅτι τὸ θέατρο, ὅπως καὶ ὁ Διόνυσος, παίζει μὲ τὰ
ὅρια ἀνάμεσα στὸ πραγματικὸ καὶ τὸ ἀπατηλό. Βλ. ‘Ὁ Θεὸς τῆς τραγικῆς
φαντασίωσης’ στὸ Μῦθος τομ. Β' 29 καὶ 31. Ὁ S. Goldhill ‘The Great Dionysia and
civic ideology’ στὸ Winkler, J.J., Zeitlin, F. (eds) Nothing to do with Dionysus?
Athenian drama in its social context (Princeton 1990) 114 ἐπισημαίνει τὴν σχέση
τοῦ τραγικοῦ θεάτρου μὲ τὴν δημοκρατικὴ πόλη καὶ τὸ θεωρεῖ μοχλὸ
ἀμφισβήτησης τῆς κυρίαρχης ἰδεολογίας της. Ὅμως ἡ «ψευδαίσθηση» στὴν ὁποία
ἀναφέρεται ὁ Vernant καὶ ἡ «ἀμφισβήτηση» στὴν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Goldhill μᾶς
συνδέουν πιὰ μόνο μεταφορικὰ μὲ τὸν Διόνυσο. Βλ. Friedrich Everything 265.
584

208

Στὴν πρώτη περίπτωση ἔχουμε παρακάμψει τὸ πιὸ κρίσιμο ἐρώτημα
καὶ στὴν δεύτερη ἔχουμε χάσει πιὰ τὴν σκληροπυρηνικὴ ἐκδοχὴ τῆς
τελετουργίας ὡς συστατικοῦ τῆς τραγωδίας καὶ μελετοῦμε μόνο
τὴν

λογοτεχνικὴ

χρήση

τελετουργικῶν

μοτίβων.

Αὐτὸ

ἔχει

ὁδηγήσει τὶς σχετικὲς μελέτες σὲ ἠπιότερες διατυπώσεις.589
Ἐπιστρέφοντας
σχολιάζουμε:

οἱ

στὴν

Ἀντιγόνη

θρησκευτικὲς

καὶ

πεποιθήσεις

τὸ

Στάσιμο

ποὺ

τῶν

ἀρχαίων

δὲν

ταυτίζονται ἀναγκαστικὰ μὲ τὶς ἀναπαραστάσεις τῆς θρησκείας
στὰ λογοτεχνικὰ μνημεῖα τῆς ἀρχαιότητος.590 Ἡ τραγωδία, γιὰ
παράδειγμα, δείχνει νὰ πιστεύει περισσότερο στὴν μετὰ θάνατον
ζωὴ ἀπ' ὅ,τι δείχνουν οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις πρὸς τοὺς
νεκροὺς τῆς ἴδιας ἐποχῆς.591 Ἡ πίστη στὴν μεταθανάτια ζωὴ ὅμως
ἦταν συνδεδεμένη μὲ τὰ Ἐλευσίνια καὶ τὰ Ὀρφικὰ μυστήρια592 καὶ
ἔτσι θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε πὼς ἔχουμε τὰ ἑξῆς δεδομένα: ἡ
Ἀντιγόνη μιλᾶ γιὰ μετὰ θάνατον ζωὴ καὶ ὁ ποιητὴς ἀναφέρεται στὰ
Ἐλευσίνια. Τὴν σύνδεση ἀπομένει νὰ τὴν κάνει ὁ μυημένος θεατής.
Ὅμως τότε μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ εἴτε ὅτι ἡ μοῖρα τῆς Ἀντιγόνης
ἀντιπαραβάλεται πρὸς αὐτὴν τῆς Περσεφόνης, διότι ἡ Ἀντιγόνη δὲν

Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ὑπάρχει στὸ P.E. Easterling (1993) ‘Tragedy and ritual’ στὸ
R. Scodel (ed.) Theater and Society in the Classical World (Michigan 1993) 7-23
καὶ ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸν Friedrich Everything 272. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ ὁ Seaford
Reciprocity: ἀπαντᾶ σὲ αὐτὴν τὴν κριτικὴ στὸ R. Seaford ‘Something to do with
Dionysos-Tragedy and the Dionysiac’ Silk Tragedy 292-3. Γιὰ τὰ προβλήματα τοῦ
δικοῦ του ἐγχειρήματος βλ. παρακάτω σ.183 ὑπ.156.
590
Ἡ πιὸ διεξοδικὴ διερεύνηση βρίσκεται στὸ J.D. Mikalson Honor thy Gods.
Popular religion in Greek tragedy (Chapelhill and London 1991). Ὁ συγγραφέας
εἶναι ἀρκετὰ ἐπιφυλακτικὸς ὡς πρὸς τὴν ἀξιοπιστία τῶν λογοτεχνικῶν
ἀναπαραστάσεων τῆς θρησκείας. Κριτικὴ σὲ σχέση μὲ αὐτὸ τοῦ ἔχει ἀσκήσει ἡ C.
Sourvinou-Inwood ‘Tragedy and religion: constructs and readings’ στὸ Pelling
Greek 163κἑ. Βλ. ἐπίσης R. Parker ‘Gods cruel and kind: tragic and civic theology’
στὸ ἴδιο 143-160.
591
Γιὰ τὶς τρέχουσες πεποιθήσεις γιὰ τὴν μεταθανάτια ζωὴ κατὰ τὴν ἀρχαία
ἐποχή: J.D. Mikalson Athenian Popular Religion (Chapel Hill, London 1983) 74κἑ.·
R. Garland Religion and the Greeks (Bristol 1994)79-81· συστηματικὴ
ἀντιπαραβολὴ μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀναπαραστάσεις στὴν τραγωδία Mikalson
Honor 115κἑ. Ἀναφορὰ στὴν μετὰ θάνατον ζωὴ ὑπάρχει καὶ στὸ Σοφ.ἀπ.837R. ἀπὸ
τὸν Τριπτόλεμο. Γιὰ τὸν παραλληλισμὸ μὲ τὸν Ὁμηρικὸ ὕμνο στὴν Δήμητρα βλ. H.
Foley The Homeric Hymn to Demeter: commentary and interpretative essays
(Princeton 1993) 70)· γιὰ τοὺς Ἀριστοφ.Βατρ. καὶ τὰ Ἐλευσίνια βλ. I. LadaRichards Initiating Dionysus: Ritual and theatre in Aristophanes’ Frogs (Oxford
1999).
592
W. Burkert Greek religion. Archaic and classical (Stuttgart 1977, Oxford 1985)
289· Mikalson Athenian 82.
589

209

θὰ ἐπιστρέψει ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν νεκρῶν,593 εἴτε ὅτι ἡ μοῖρα της
συνδέεται μὲ τῆς Περσεφόνης.594 Δὲν νομίζω ὅτι τὸ κείμενο μᾶς
δίνει περιθώρια γιὰ πιὸ αὐστηρὴ ἐπιχειρηματολογία, καὶ αὐτὸ εἶναι
συμπέρασμα ποὺ ἔχει κατὰ τὴν ἄποψή μου γενικὴ ἰσχύ. Τὰ
ἐπιχειρήματα ποὺ ἀντλοῦνται ἀπὸ τὰ Χορικὰ - ἂν δὲν πρόκειται γιὰ
τὴν ἁπλῆ διαπίστωση τῆς ἀναφορᾶς στὴν τελετουργία - μποροῦν νὰ
διαβαστοῦν πάντοτε πρὸς δύο κατευθύνσεις, πολὺ περισσότερο ἀπ'
ὅ,τι τὰ Ἐπεισόδια, διότι ἀκριβῶς, ὅπως ἔχουμε ὑποστηρίξει ὣς
τώρα, ἔχουν μιὰ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν πλοκή, δὲν τὴν σχολιάζουν
ἄμεσα. Ἀρκεῖ νὰ χρησιμοποιήσει ὁ μελετητὴς τὸ ὅπλο τῆς
«εἰρωνικῆς ἀνάγνωσης» καὶ τὸ περιεχόμενό τους μπορεῖ νὰ
διαβαστεῖ πρὸς ὅποια κατεύθυνση ἐπιθυμεῖ.595
Ἐν

κατακλεῖδι,

ἔρευνα μπορεῖ

νὰ μᾶς

βοηθήσει

νὰ

ἐντοπίσουμε τὶς ἀναφορὲς στὴν τελετουργία, ἐπισημαίνοντας π.χ.
ὅτι ὁ «Ἴακχος» τοῦ Στασίμου μας θὰ συνιστοῦσε Ἐλευσίνια ἀναφορὰ
γιὰ τὸν ἀρχαῖο, καὶ στὴν συνέχεια οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς μπαίνουν στὴν
χοάνη τῶν τεκμηρίων ποὺ προσφέρει συνολικὰ κάθε τραγωδία καὶ
ζυγίζονται κατὰ περίπτωση. Ὅμως δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε πιὰ μὲ
τὴν τραγωδία ὡς τελετουργία ἀλλὰ μὲ λογοτεχνικὴ μετάπλαση
τελετουργικῶν μοτίβων. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο μποροῦμε νὰ
ἐκμεταλλευτοῦμε
ἀποκτώντας

τὰ

πλεονεκτήματα

αἰσθητήρια

γιὰ

νὰ

αὐτῆς

τῆς

προσέγγισης,

ἀναγνωρίζουμε

θρησκευτικὲς

ἀναφορὲς ποὺ δὲν εἶναι ὀρατὲς στὸν σημερινὸ θεατή, χωρὶς
ἀναγκαστικὰ

νὰ

τὴν

ἀκολουθήσουμε

στὶς

ὑπερβολικὲς

σχηματοποιήσεις.
Ἡ ἄφιξη τοῦ ἀγγελιαφόρου στὴ συνέχεια θὰ μεταφέρει τὶς
τελευταῖες σκηνὲς ποὺ διαδραματίστηκαν ἀνάμεσα στὸν Κρέοντα
καὶ τὸν Αἵμονα. Ἀναγέλλει τὸν θάνατο τοῦ Αἵμονα καὶ τὴν πτώση
τοῦ ἄλλοτε κραταιοῦ Κρέοντα. Πρὶν ὅμως προλάβει νὰ ἀφηγηθεῖ ὁ
ἀγγελιαφόρος τὴν εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ Αἵμονα, ἔχουμε τὴν
Segal Tragedy 203.
Ἀνδρεάδης Ἀντιγόνη 88.
595
Παραδείγματα «εἰρωνικῶν ἀναγνώσεων» τῶν Χορικῶν: C. Sourvinou-Inwood
(1989) ‘The fourth Stasimon of Sophocles’ Antigone’ BICS 36: 142· WinningtonIngram Sophocles 203.
593
594

210

στιγμιαία ἐμφάνιση τῆς Εὐριδίκης. Ζητᾶ νὰ τῆς ποῦν τὶ συμβαίνει,
ἀφοῦ, ὅπως λέει, δὲν εἶναι ἀμάθητη στὶς συμφορές. Ἡ ἀγγελικὴ
ρήση ἀποτελεῖ τὴν δραματικότερη στιγμὴ τῆς Ἀντιγόνης. Ὁ Κρέων
πρῶτα ἀσχολεῖται μὲ τὴν ταφὴ τοῦ Πολυνείκη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ
φτάσει στὴν Ἀντιγόνη ὅταν εἶναι πιὰ ἀργά. Ἀκούει πρῶτα τὴν φωνὴ
τοῦ γιοῦ του. Βρίσκει τὴν Ἀντιγόνη κρεμασμένη καὶ τὸν Αἵμονα νὰ
θρηνεῖ ἀγκαλιάζοντας τὸ κορμί της. Ἱκετεύει τὸν Αἵμονα νὰ βγεῖ
ἔξω, καὶ αὐτὸς τὸν κοιτάζει μὲ ἄγριο βλέμμα, τὸν φτύνει
καταπρόσωπο καὶ ἐπιχειρεῖ νὰ τὸν σκοτώσει. Στὴν συνέχεια ὁ Αἵμων
στρέφει τὸ ξίφος στὸν ἑαυτό του καὶ αὐτοκτονεῖ, ματώνοντας τὸ
λευκὸ μάγουλο τῆς Ἀντιγόνης. Ἔτσι, «ἂν δὲν φιλιοῦνταν ζωντανοὶ
φιλιοῦνται ἀποθαμένοι», ὅπως λέγεται τὸ «τὰ νυμφικὰ τέλη λαχὼν
ἐν γ' Ἅιδου δόμοις» (1240-41) στὴν γλῶσσα τοῦ δημοτικοῦ
τραγουδιοῦ.596
Ἡ σιωπηλὴ ἀποχώρηση τῆς Εὐριδίκης ἀνησυχεῖ τὸν Χορό, ὁ
ὁποῖος (ὅπως καὶ στὶς Τραχ. 813κἑ.), θεωρεῖ δυσοίωνη τὴν
ἀποχώρηση. Ἡ Εὐριδίκη αὐτοκτονεῖ καί, μὲ τὰ τελευταῖα της λόγια,
ἀναφέρεται καὶ πάλι στὸν θάνατο τοῦ Μεγαρέα καὶ καταριέται τὸν
Κρέοντα (1304-5). Οἱ συμφορὲς τὶς ὁποῖες ὑπαινίχθηκε πρὶν ἡ
Εὑριδίκη δὲν εἶναι ἄλλες ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ γιοῦ της τοῦ
Μεγαρέα, στὸν ὁποῖον ἔχουν γίνει ἐπανειλημμένα ὑπαινικτικὲς
ἀναφορὲς ὣς τότε (993-5, 1058, 1191, 1250, ἀργότερα 1312-3). Ἡ
ἱστορία θὰ ἀναφερθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ ρητὰ ἀπὸ τὸν ἀγγελιαφόρο
στοὺς στίχους 1302-3. Φαίνεται ὅτι τὸ κοινὸ γνώριζε κάποια
μυθολογικὴ παράδοση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ Τειρεσίας εἶχε
προφητεύσει ὅτι γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ πόλη θὰ πρέπει νὰ θυσιαστεῖ ὁ
Μεγαρέας, καὶ ὁ Κρέων θεωρήθηκε ὑπεύθυνος γι' αὐτὸν τὸν θάνατο.
Αὐτὸ ποὺ ἀνέχτηκε τότε ἡ Εὐριδίκη δὲν εἶναι τώρα διατεθειμένη νὰ
τὸ ἀνεχτεῖ καὶ πάλι.597 Ἡ αὐτοκτονία της θὰ ἔχει ρητὰ τὴν μορφὴ
Γιὰ μιὰ ἐκτενῆ ἔρευνα τοῦ μοτίβου τοῦ γάμου-θανάτου στὴν νεοελληνικὴ λαϊκὴ
παράδοση σὲ συσχέτιση μὲ τὴν Ἀντιγόνη βλ. J.C. Lawson Modern Greek folklore
and ancient Greek religion. A study in survivals (Cambridge 1964) 550 κἑ.
597
Ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ παρατήρηση τῆς Blundell Harming 141 ὅτι ἡ Εὐριδίκη,
ὅπως καὶ ὁ Αἵμων καὶ ἡ Ἰσμήνη, καταλήγει ἀπὸ τὴν νηφάλια ἀντιμετώπιση στὴν
ἀκραία δράση.
596

211

τῆς τιμωρίας τοῦ Κρέοντα,598 τὸν ὁποῖον ἀποκαλεῖ παιδοκτόνο καὶ
καταριέται. Γιὰ νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ ὅσα λέγαμε πρίν, ἡ Εὐριδίκη
εἶναι τὸ τελευταῖο πρόσωπο ποὺ στὴν πορεία αὐτοῦ τοῦ δράματος
ἀλλάζει χαρακτῆρα.
Ὅταν

ἐπιστρέφει

Κρέων

στὴν

σκηνὴ

εἶναι

πιὰ

συντετριμμένος. Κατάλαβε τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάνει, μόνο ποὺ τὸ
κατάλαβε πολὺ ἀργά. Ἀναγνωρίζει τὸ λάθος του καὶ ζητᾶ νὰ τὸν
σκοτώσουν

γιατὶ

δὲν

μπορεῖ

νὰ

ἀντέξει

τὶς

συμφορὲς

ποὺ

προκάλεσε μὲ δική του εὐθύνη.
Ἡ εἰκόνα ποὺ θὰ διαμορφωθεῖ λοιπὸν μέχρι τὸ τέλος τῆς
τραγωδίας εἶναι ἡ ἑξῆς: ὁ Χορὸς λέει ὅτι ἡ συμφορὰ ἦρθε ὄχι ἀπὸ
κάποιον ξένο ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κρέοντα (1261)· ἡ Εὐριδίκη μὲ
τὰ τελευταία της λόγια κατηγορεῖ τὸν Κρέοντα (1304-5)· ὁ Αἵμων
τὸν φτύνει καταπρόσωπο καὶ προσπαθεῖ νὰ τὸν σκοτώσει (1332-3)·
ὁ Τειρεσίας τὸν κατηγορεῖ ὅτι ἐξ αἰτίας του νοσεῖ ἡ πόλις (1015)
καὶ τέλος ὁ Κρέων ὁ ἴδιος ἐπανειλημμένα ἀναγνωρίζει ὅτι μὲ δική
του εὐθύνη συνέβησαν ὅλα (1269, 1317-8, 1340). Τὸ ἐρώτημα εἶναι
τί λόγους θὰ εἴχαμε γιὰ νὰ διαφωνήσουμε μὲ ὅλα τὰ πρόσωπα τοῦ
δράματος (τοῦ Κρέοντος συμπεριλαμβανομένου) καὶ νὰ ποῦμε ὅτι
τὸ δίκιο δὲν εἶναι μὲ τὸ μέρος τῆς Ἀντιγόνης.
Ἡ πρώτη διέξοδος εἶναι ὅτι ἡ Ἀντιγόνη ὑπερασπίστηκε μὲν
τὴν σωστὴ ἄποψη ἀλλὰ εἶναι ἀμφίβολο πόσο συνεισέφερε ἡ ἴδια
στὴν λύση τοῦ δράματος.599 Τελικά, ὑποστηρίζεται, οἱ θεοὶ καὶ ὁ
Τειρεσίας φέρνουν τὴν λύση, καὶ ὄχι ἡ Ἀντιγόνη. Ἡ ἄποψη αὐτὴ
συνεπάγεται ὅτι καί, ἂν ἀκόμη ἡ Ἀντιγόνη εἶχε μείνει ἄπραγη, ἂν
εἶχε, γιὰ παράδειγμα, πεισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἰσμήνη στὸν Πρόλογο, οἱ θεοὶ
θὰ ὁδηγοῦσαν τὴν δράση στὸ ἴδιο τέλος. Ἡ ὑπόθεση ὅμως ὅτι ἡ
ἐξέλιξη θὰ ἦταν ἴδια καὶ χωρὶς τὴν δράση τῶν ἡρώων, καὶ συνεπῶς
οἱ ἥρωες θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποφεύγουν τὶς δυσκολίες ἀφήνοντας
τοὺς θεοὺς νὰ ἐκτελέσουν τὸ χρέος τους, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι εἶναι
Γιὰ τὸ τελετουργικὸ τυπικὸ τῆς κατάρας τοῦ αὐτόχειρος πρὸς τοὺς ἐχθρούς
του βλ. Stanford Ajax 289ὑπ.3.
599
Griffith Antigone 32. Τὴν ἴδια ἄποψη εἶχε ὑποστηρίξει παλιότερα καὶ ὁ Brown
Antigone 9, ποὺ ἀναφέρει ὅτι οἱ θεοὶ θὰ ἔθαπταν τὸν Πολυνείκη ἀκόμη καὶ ἂν ἡ
Ἀντιγόνη δὲν εἶχε κάνει τίποτε.
598

212

βαθύτατα ἀντιθεατρική, δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ ἔργο τὸ ὁποῖο ἔγραψε
ὁ Σοφοκλῆς.600 Διότι σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο συγκρούστηκαν δύο πρόσωπα,
ἐκπροσωπώντας διαφορετικὲς ἀρχὲς καὶ διαφορετικὸ ἦθος, τὸ ἕνα
ἔχασε καὶ τὸ ἄλλο κέρδισε. Τὰ πρόσωπα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ
ἀποσυνδεθοῦν ἀπὸ τὶς ἀπόψεις τους διότι στὴν τραγωδία δὲν
συγκρούστηκαν ἀφηρημένα οἱ ἀπόψεις601 ἀλλὰ ἀκριβῶς οἱ ἄνθρωποι
ποὺ τὶς ἐνσάρκωναν. Ἀκόμη καὶ ἂν ἴσχυε τὸ ἐπιχείρημα αὐτὸ ὅμως
θὰ εἴχαμε ἀμφισβητήσει τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἡρωίδας, ὄχι
τὸ δίκιο της.
Τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα εἶναι πὼς ἡ ἧττα ἑνὸς χαρακτῆρα δὲν
συνεπάγεται τὴν δικαίωση τοῦ ἄλλου. Ὅμως σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ
ἐπιχείρημα ὅτι ἡ Ἀντιγόνη δὲν ἀνταμοίφθηκε,602 αὐτὸ μᾶλλον
βασίζεται σὲ σύγχυση τῶν λογοτεχνικῶν εἰδῶν. Στὸ μελόδραμα
μπορεῖ οἱ καλοὶ νὰ ἀνταμοίβονται. Στὴν τραγωδία ὅμως οἱ θεοὶ
εἶναι πολὺ πιὸ συχνὰ ἀπασχολημένοι μὲ τὴν ἐκδίκηση παρὰ μὲ τὴν
ἀνταμοιβὴ603 καὶ πάντως θὰ ἦταν παράλογο νὰ ποῦμε ὅτι κάθε
ἥρωας ποὺ δὲν δέχεται τὴν βοήθεια τῶν θεῶν ἔχει ἄδικο. Δὲν
χρειάζεται νὰ τελειώσει ἡ τραγωδία μὲ γάμο τοῦ Αἵμονα καὶ τῆς
Ἀντιγόνης γιὰ νὰ δικαιώσει τὴν ἡρωίδα. Ὑπάρχει μιὰ ἔννοια
τραγικῆς δικαίωσης ποὺ συνίσταται στὴν ἀναγνώριση ὅλων τῶν
προσώπων ὅτι ἡ Ἀντιγόνη εἶχε δίκιο. Εἶναι τραγικὴ διότι ἔρχεται
πολὺ ἀργά, σὰν τὴν προαγωγὴ ποὺ βρίσκει τὸν στρατιώτη νεκρὸ
στὸ χαράκωμα. Ὅμως εἶναι δικαίωση, καὶ μάλιστα ὁμόφωνη.
Σχετικὰ μὲ τὴν ἀπουσία τῆς Ἀντιγόνης ἀπὸ τὸ τέλος,
μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι τὸ κλείσιμο συνηγορεῖ ὑπὲρ τῆς
ἄποψης ὅτι τραγικὸς ἥρωας, σύμφωνα μὲ τὰ κριτήρια τῆς
Ποιητικῆς τουλάχιστον, εἶναι ὁ Κρέων:604 ἕνας ἥρωας ποὺ ἐξ αἰτίας
Jebb Antigone xxiι.
Pace Tyrrell, Bennet Recapturing 18.
602
Brown Antigone 9· Griffith Antigone 53-4.
603
Παραπομπὲς γιὰ τὴν μετὰ θάνατον τιμωρία ἔχει συγκεντρώσει ὁ Burkert Greek
197κἑ. Οἱ ἐξαιρέσεις ἡρώων ποὺ ἀνταμοίβονται μετὰ θάνατον εἶναι μόλις δύο, ὁ
Μενέλαος στὴν Ὅμ.Ὀδ.4.563-9 καὶ Εὐρ.Ἑλ.1676-7, ὁ ὁποῖος ὅμως ἀνταμοίβεται
ὄχι γιὰ τὴν ἀρετή του ἀλλὰ διότι παντρεύεται τὴν κόρη τοῦ Διός, καὶ ὁ Κάδμος,
Εὐρ.Βακχ.1338-9· Mikalson Honor 119· Burkert Greek 197 ὅπου καὶ ἀναφορὰ στὴν
Νῆσο τῶν Μακάρων.
604
Coleman Role 26 ὑπ.1· Nussbaum Fragility 60. Ὄχι ἀποφασιστικὰ ὅμως. Γιὰ τὸν
συγγραφέα τοῦ Αἴαντα καὶ τῶν Τραχινίων δὲν εἶναι φρόνιμο νὰ θέτουμε ποσοτικὰ
600
601

213

μιᾶς «ἁμαρτίας» καταστρέφεται. Ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι ταυτόσημο
μὲ τὸ ἐρώτημα ποιός ἔχει δίκιο. Ὁ συλλογισμός: τὸ ἔργο ἀσχολεῖται
μὲ τὸν Κρέοντα ἄρα ὁ Κρέων ἔχει δίκιο, εἶναι ἐσφαλμένος, κι ὅμως
ἡ σύγχυση ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ τὰ δύο ἐπίπεδα προϋποτίθεται σὲ κάθε
προσπάθεια ἀνάμειξης τῆς τελικῆς σκηνῆς στὴν συζήτηση γιὰ τὸ
δίκαιο.
Δὲν ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ στάση τοῦ Κρέοντα εἶναι ἐντελῶς
ἀδικαιολόγητη. Εἶναι, ἀντιθέτως, μιὰ στάση ἀρχικὰ κατανοητή. Δὲν
εἶναι, ἐπίσης, ἀπίθανο ἕνα μέρος τοῦ κοινοῦ (ὅπως μιὰ σημαντικὴ
μερίδα τῆς σύγχρονης κριτικῆς) νὰ ἔπαιρνε ἀρχικὰ τὸ μέρος του.
Στὴν πραγματικότητα αὐτὴ ἡ στροφὴ στὴν πλοκὴ ἐντείνει τὸ
δραματικὸ ἐνδιαφέρον.605 Νομίζω ὅμως ὅτι προχωρώντας πρὸς τὸ
τέλος μένουν ὅλο καὶ λιγότεροι λόγοι γι' αὐτὴν τὴν στάση.
Διαμορφώνονται ἔτσι δύο προβλήματα.606 Τὸ πρῶτο εἶναι τὸ
πρόβλημα τῆς ὀρθῆς κρίσης. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τοῦ Κρέοντα, ὁ
ὁποῖος ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη μιᾶς ἄποψης ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται
ἐσφαλμένη. Τὸ δεύτερο εἶναι νὰ μπορέσει κανεὶς μὲ θάρρος νὰ
ἀναλάβει τὶς συνέπειες τῆς ὀρθῆς κρίσης. Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία
ὅλων τῶν ὑπολοίπων.
Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς ὀρθῆς κρίσης: ἂν ποῦμε ὅτι ἡ
Ἀντιγόνη εἶναι ἀξιοθαύμαστη γιὰ τὸ θάρρος της ἀνεξαρτήτως τοῦ
ποιός ἔχει δίκιο, τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι τὸ θάρρος χωρὶς δίκιο δὲν
εἶναι ἀρετὴ ἀλλὰ τεράστιος κίνδυνος. Πρέπει νὰ σκεφτοῦμε πολὺ
σοβαρὰ ἂν θέλουμε νὰ ἐνθαρρύνουμε τὴν στάση ἀνθρώπων ποὺ θὰ
ἀδιαφοροῦν ἐπιδεικτικά γιὰ τὴν γνώμη τῶν ἄλλων καὶ θὰ ἐπιμένουν
μέχρι θανάτου. Αὐτὴν τὴν θεοποίηση τῆς πράξεως ἔναντι τῆς
λογικῆς ἐξέφραζε καὶ ὁ Γκαῖμπελς λέγοντας πώς, σὲ περίπτωση
ἧττας, «οἱ ναζὶ θὰ ἤξεραν νὰ κλείσουν τὴν πόρτα πίσω τους καὶ ὅτι
ὁ κόσμος θὰ τοὺς θυμόταν ἐπὶ αἰῶνες».607 Ἡ σύνδεση τῆς
θεοποίησης τῆς πράξεως μὲ τὸν ἀρχαῖο ἡρωισμὸ εἶχε γίνει
ἢ τεχνικὰ κριτήρια γιὰ νὰ ἀποφασίσουμε ποιὸς εἶναι ὁ τραγικὸς ἥρωας ἑνὸς
ἔργου. Στὴν πραγματικότητα δὲν εἶναι κἂν βέβαιο ὅτι τὸ ἐρώτημα ἔχει νόημα.
605
Cropp Antigone’s 153.
606
Παρόμοια ἄποψη ἔχει ἐκφράσει καὶ ὁ Winnington-Ingram Sophocles 147.
607
H. Arendt Τὸ ὀλοκληρωτικὸ σύστημα (1951, Ἀθήνα 1988) 71.

214

συνειδητὰ ἀπὸ τοὺς Ναζί. Ὁ Καρλάυλ (Carlyle) εἴχε ἐκδώσει μιὰ
συλλογὴ

κειμένων

μὲ

γενικὸ

τίτλο

«Γιὰ

τὸν

ἡρωισμό»,

συντομευμένη ἔκδοση τοῦ ὁποίου πούλησε χιλιάδες ἀντίτυπα στὴν
Ναζιστικὴ Γερμανία, ἀκριβῶς ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ φασιστικοῦ
θαυμασμοῦ πρὸς τὴν Πράξη. Δὲν πρέπει νὰ παραβλέψουμε ὅτι ἂν ἡ
Ἀντιγόνη προκαλεῖ τὴν συμπάθεια τοῦ κοινοῦ αὐτὸ δὲν γίνεται μόνο
διότι εἶναι θαραλλέα, τέκνο τοῦ Οἰδίποδος, ποὺ δὲν λυγίζει μπροστὰ
στὶς συμφορές. Ἂν ὁ ἡρωισμὸς συνίσταται μόνο στὴν πεισματικὴ
ἀδιαφορία γιὰ τὴν γνώμη τῶν ἄλλων καὶ στὴν χωρὶς ὅρια ἐπιμονή,
δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερη φαντασία γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅτι οἱ
προεκτάσεις εἶναι ἐπικίνδυνες. Ἡ γοητεία τῆς Ἀντιγόνης ἔγκειται
στὸ ὅτι θαυμάζοντας τὸ θάρρος της δεχόμαστε καὶ τὸν σκοπό της,
ἀκριβῶς διότι τὸ κίνητρο της εἶναι ἡ ἀγάπη, ἐνῶ τοῦ Κρέοντα τὸ
μῖσος.608 Στὴν περίπτωσή της ἡ τελικὴ ἐκτίμησή μας δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ Ἀντιγόνη δικαιώθηκε γιατὶ ἡ δική
της

ἄποψη

ἔσωσε

τὴν

πόλη,609

ἐνῶ

τοῦ

Κρέοντος

θὰ

τὴν

Δὲν νομίζω ὅτι ἡ Nussbaum Fragility 64κἑ δείχνει πειστικὰ πὼς ἡ Ἀντιγόνη
κινεῖται ἀπὸ αἴσθηση καθήκοντος, χωρὶς συναισθήματα. Ἀντιθέτως πρὸς αὐτὴν
τὴν Καντιανὴ περιγραφὴ τοῦ ὑπηρέτη τοῦ καθήκοντος, ὅπως γράφει ὁ
Καστοριάδης, [Καστοριάδης Ἀνθρωπολογία 57]: «ἡ τραγωδία αὐτὴ δὲν θὰ ἦταν
τὸ ἀριστούργημα ποὺ εἶναι ἂν ἡ Ἀντιγόνη καὶ ὁ Κρέων ἦταν μόνο ὠχροὶ
ἐκπρόσωποι ἀρχῶν καὶ δὲν ἐμψυχώνονταν ἀπὸ δυνατὰ πάθη -ἡ Ἀντιγόνη ἀπὸ τὴν
ἀγάπη γιὰ τὸν ἀδελφό της, ὁ Κρέων ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὴν πόλη καὶ γιὰ τὴν δική
του ἐξουσία - ἀπέναντι στὰ ὁποῖα τὰ ἐπιχειρήματα τῶν πρωταγωνιστῶν μοιάζουν
ὡς ἐκλογικεύσεις». Τὸ βασικὸ πρόβλημα τῆς ἀνάλυσης τῆς Nussbaum εἶναι, κατὰ
τὴν γνώμη μου, ὅτι δυσκολεύεται νὰ συμβιβάσει τὴν πεποίθησή της ὅτι οἱ ἥρωες
εἶναι ἰσότιμοι - ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ γενική της ἄποψη ὅτι ὑπάρχουν ἀντιφατικὲς ἀξίες
χωρὶς ἐλπίδα συμβιβασμοῦ (70) - καὶ τὴν ἐκτίμηση ὅτι, ὅπως ἀναγνωρίζει (66-7),
ἡ Ἀντιγόνη εἶχε δίκιο, ἔκανε καλὸ στὴν πόλη, δὲν εἶχε τὴν δύναμη νὰ ἀσκήσει βία
καὶ μόνο θυσιάστηκε. Ἡ Nussbaum βασίζει τὴν ἀνάγνωσή της τῆς τραγωδίας
στὴν φιλοσοφικὴ σημασία καταστάσεων στὶς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει
διλήμματα στὰ ὁποῖα καμμία ἀπάντηση δὲν εἶναι ἱκανοποιητική. Νομίζω ὅμως ὅτι
τὸ γενικὸ ἐπιχείρημά της ἐφαρμόζεται πολὺ εὐτυχέστερα στὰ παραδείγματα τῶν
διλημμάτων ἀπὸ τὴν τραγωδία τοῦ Αἰσχύλου ποὺ φέρνει (τοῦ Ἐτεοκλῆ καὶ τοῦ
Ἀγαμέμνονα), παρὰ στὴν Ἀντιγόνη. Γιὰ τὸ ὅτι ἡ Nussbaum ὑποβαθμίζει στὴν
ἐπιχειρηματολογία της τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἀντιγόνη ἀποδεικνύεται πὼς ἔχει δίκιο
βλ. τὴν βιβλιοκριτικὴ τοῦ M. Heath (1987) ‘Tragedy and philosophy’ CR 37: 4347.
609
Griffith Antigone 48. Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ πόλη ὀφείλει τὴν θεραπεία της ἀπὸ τὸ
μίασμα στὴν Ἀντιγόνη, δὲν μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ [Seaford Reciprocity 349] ὅτι
ἡ βασιλικὴ οἰκογένεια (Οἰδίπους-Ἀντιγόνη) φέρνει τὸ μίασμα, καὶ ἡ καταστροφή
της εἶναι ποὺ σώζει τὴν πόλη. Ὁ Seaford ἀναγκάζεται, προκειμένου νὰ
ἐπιβεβαιώσει τὸ βασικὸ ἐπιχείρημά του ὅτι ἡ διάλυση τοῦ βασιλικοῦ οἴκου ἔχει
ὡς συνέπεια τὴν ἐπανάκτηση τῆς συνοχῆς τῆς πόλης, νὰ μιλᾶ ἀδιακρίτως γιὰ
βασιλικὸ οἶκο. Ὅμως ἡ Ἀντιγόνη ὑπερασπίζεται τὴν σωστὴ γνώμη καὶ σώζει τὴν
πόλη, ὁ Κρέων τὴν ἐσφαλμένη γνώμη καὶ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν πόλη. Ὀρθῶς
ἀναγνωρίζει (344) ὅτι τὸ σχῆμα του ταιριάζει καλύτερα στὸν Αἰσχύλο. Ἡ
608

215

κατέστρεφε, καί, δεύτερον, ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ δύναμη τῆς φιλότητος ποὺ
τὴν κινεῖ ἑνώνει ἐνῶ τοῦ Κρέοντος χωρίζει. Γι' αὐτὸ τὸ νὰ ἀποφύγει
κανεὶς τοὺς συναισθηματισμοὺς στὴν προκειμένη περίπτωση ἔχει
ὡς ἀποτέλεσμα ὄχι μιὰ πιὸ νηφάλια ἀνάγνωση ἀλλὰ μιὰ ἑρμηνεία
ποὺ παραγνωρίζει τὴν πιὸ καίρια πτυχὴ τῆς τραγωδίας: ὅτι ὁ Κρέων
θὰ ὁδηγοῦσε τὴν πόλη στὴν καταστροφή.
Τὸ δεύτερο ζήτημα εἶναι αὐτὸ τοῦ θάρρους. Ἤδη ὁ ἀρχαῖος
σχετικισμὸς ἐντυπωσιαζόταν ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἄλλων τόπων
καὶ καιρῶν εἶχαν διαφορετικὲς ἀξίες, καὶ ἔτσι προέκυπτε καὶ
προκύπτει τὸ ἐρώτημα μὲ βάση ποιὲς ἀξίες πρέπει κανείς νὰ ζήσει.
Ὅμως στὸν συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο ὅπου ζῆ κανεὶς τὴν ζωή
του ὑπάρχουν καταστάσεις κρυστάλλινα εὐανάγνωστες. Πολλὲς
φορὲς τὸ ἐρώτημα εἶναι μόνο αὐτὸ ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ἰσμήνη.
Λέγοντας: «γυναῖκες γεννηθήκαμε, νὰ μὴν ἀντιμαχόμαστε ἄντρες»
(61) δὲν ἀμφιβάλλει γιὰ τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνει. Ἐκφράζει τὴν
ἀπροθυμία της νὰ ἀναλάβει τὸ κόστος νὰ τὸ πράξει. Πρόκειται γιὰ
τὴν συνταρακτικὴ φράση ποὺ ἀναφωνεῖ ἡ Φαίδρα στὸν Ἱππόλυτο
τοῦ Εὐριπίδη: «Μερικὲς φορὲς ξέρουμε τὸ καλὸ καὶ πράττουμε τὸ
κακό» (380-1).610 Ἡ διαφορὰ αὐτὴ εἶναι κεφαλαιώδης. Τὸ πρόβλημα
γίνεται πιὰ ὄχι μόνο «τί νὰ κάνουμε;», κατὰ τὴν παλιὰ πολιτικὴ
φράση, ἀλλὰ ἐπίσης τί κάνει ἕναν ἄνθρωπο νὰ λυγίσει μπροστὰ στὸ
χρέος του καὶ κάποιον ἄλλον νὰ ἀντεπεξέλθει. Δὲν ἀντιμετωπίζουμε
μόνο δυσεπίλυτα ἠθικὰ διλήμματα. Κάποτε πρόκειται ἁπλᾶ γιὰ τὸ
δέλεαρ τοῦ συμβιβασμοῦ, τῆς σιωπῆς: νὰ μείνει ὁ Πολυνείκης
ἄταφος καὶ ὁ Αἴας ντροπιασμένος.
Ἡ Ἀντιγόνη καταφέρνει μὲ τὸ παράδειγμά της καὶ νὰ ἀλλάξει
τὴν γνώμη τῶν ὑπολοίπων δραματικῶν προσώπων γιὰ τὸ τὶ θὰ
πρέπει νὰ κάνουν καὶ νὰ τοὺς ἐμπνεύσει θάρρος γιὰ νὰ τὸ πράξουν.
Δὲν ὑποστήριξε μιὰ θέση γιὰ τὴν

ὁποία μπορούσαμε νὰ εἴμαστε

βέβαιοι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι εἶχε δίκιο. Ἡ ἄποψη ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκινᾶ
ἡ πόλις εἶναι ὅτι ὁ Πολυνείκης εἶναι προδότης καὶ τοῦ πρέπει
γενίκευσή του εἶναι ἡ ἀντίστροφη ἀπὸ τοῦ Griffith ἀλλὰ μὲ παρόμοια
ἀποτελέσματα.
610
Γιὰ μιὰ συσχέτιση τοῦ στίχου αὐτοῦ μὲ τὸ Σωκρατικὸ «οὐδεὶς ἑκὼν κακός» βλ.
D. Claus (1972) ‘Phaedra and the Socratic paradox’ YCS 22: 223-38.

216

τιμωρία, ἔστω καὶ ἂν ἡ συγκεκριμένη τιμωρία τοῦ Κρέοντα ἦταν
ὑπερβολικὴ καὶ δὲν ἐκτελέστηκε. Τὸ ὅτι στὸ τέλος γίνεται κηδεία
γιὰ τὸν Πολυνείκη εἶναι ἕνα ἀπρόσμενο, παράλογο κατόρθωμα τῆς
ἡρωίδας, ποὺ παρασύρει τοὺς πάντες στὴν ὀπτική της καὶ
πετυχαίνει μιὰ ὁλόκληρη πόλη νὰ πράξει αὐτὸ ποὺ εἶναι στὴν ἀρχὴ
ἀδιανόητο: νὰ τιμήσει ἕναν προδότη. Ἀντὶ νὰ ἔχει μὲ σιγουριὰ τὸ
δίκιο μὲ τὸ μέρος της, ἡ πράξη της εἶναι πολὺ πιὸ ἀξιοθαύμαστη, ἂν
ἐκτιμήσουμε ὅτι στὸ τέλος καταφέρνει νὰ κάνει τοὺς πάντες νὰ
νοιάζονται περισσότερο τὸ δρᾶμα της παρὰ τὸν πόλεμο ποὺ μόλις
τέλειωσε. Καὶ μαζί, νὰ ἀλλάξει τὸν χαρακτῆρα τῶν ἀνθρώπων ποὺ
τὴν περιστοιχίζουν, νὰ τοὺς κάνει νὰ ἐξεγερθοῦν σὲ πεῖσμα τοῦ
χαρακτῆρα τους.

V Τραχίνιες

217

Οἱ Τραχίνιες εἶναι

μιὰ τραγωδία μὲ περιπετειώδη φιλολογικὴ

ἱστορία. Δὲν διαθέτει τὴν αἴγλη τῆς Ἀντιγόνης ἢ τοῦ Οἰδίποδος
Τυράννου, θεωρήθηκε ἀντιθέτως ἔργο ἐξαιρετικὰ ἀδύναμο καὶ
προβληματικό. Ὁ κύριος λόγος γι' αὐτὴν τὴν ἀπαρέσκεια ὑπῆρξε ἡ
ἀπουσία ἑνότητας στὴν δράση. Στὸ πρῶτο μέρος ἡ προσοχή τοῦ
θεατῆ ἑστιάζεται στὸν χαρακτῆρα μιᾶς ἡρωίδας ἡ ὁποία στὴν
συνέχεια αὐτοκτονεῖ καὶ δίνει τὴν σκυτάλη στὸν Ἡρακλῆ, σὲ αὐτὸ
ποὺ ὁ Παίητζ (Page)611 εἶχε ὁνομάσει «ἀκατανόητο ἐπίμετρο», τὴν
τελικὴ σκηνὴ στὴν ὁποία ὁ ἥρωας ὑποφέρει ἀπὸ τὸ δηλητήριο πρὶν
νὰ πεθάνει. Ὁ Σλέγγελ (Schlegel) εὐχόταν -ὅπως συχνὰ συμβαίνει μὲ
μελετητὲς τῶν ἀρχαίων, ὅταν κάτι δὲν τοὺς ἀρέσει- νὰ ἀποδειχθεῖ
ὅτι τὸ ἔργο εἶναι νόθο, ὅτι δὲν ἔπεσε τόσο χαμηλὰ ὁ Σοφοκλῆς στὴν
ἄσκηση τῆς τέχνης του.612
Ἡ κριτικὴ ἀποτίμηση τοῦ κειμένου ἔχει ἀλλάξει σήμερα,613 καὶ
τὰ παράπονα τοῦ Σλέγγελ ἔχουν λιγότερους ὑποστηρικτές. Πρῶτος
σημαντικὸς λόγος γι' αὐτό, σὲ σχέση μὲ τὸ πρόβλημα τῆς ἑνότητος,
ὑπῆρξε ἡ παράλληλη μελέτη μὲ τραγωδίες, ὅπως ἡ Ἀντιγόνη καὶ ὁ
Αἴας, ὅπου ἐπίσης ὁ κεντρικὸς ἥρωας ἀποχωρεῖ ἀρκετὰ πρὶν τὸ
τέλος. Αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖο κατηγοροῦσαν οἱ κριτικοὶ τὶς Τραχίνιες
συμβαίνει σὲ τρεῖς ἀπὸ τὶς ἑπτὰ σωζώμενες τραγωδίες τοῦ
Σοφοκλέους, ἔτσι λοιπὸν εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ μιλήσουμε γιὰ
κάποιον δραματικὸ κανόνα ποὺ παραβιάζεται στὴν συγκεκριμένη
περίπτωση. Ἐπίσης τὴν ἀποτίμηση ἄλλαξε ἡ διαπίστωση ὅτι ὑπάρχει
πλῆθος συνδετικῶν κρίκων (ἀντικειμένων, θεμάτων καὶ προσώπων)
ἀνάμεσα στὰ δύο μέρη.
Ὡστόσο, παρ' ὅτι οἱ τόνοι τῆς κριτικῆς ἔχουν πέσει, καὶ
κανεὶς δὲν πασχίζει νὰ ἀποδείξει ὅτι τὸ ἔργο εἶναι νόθο γιὰ νὰ
σώσει τὴν τιμὴ τοῦ Σοφοκλέους, ἡ ἀπουσία ἑνότητας ἀγγίζει ἕνα
D. Page (1960) 32: 317.
A.W. Schlegel A course of lectures on dramatic art and literature (London 1846)
109.
613
Γιὰ μιὰ ἐπισκόπηση τῆς σύγχρονης κριτικῆς βλ. P.E. Easterling Trachiniae
(Cambridge 1982) 1. Δυστυχῶς ἔχω χρησιμοποιήσει τὴν πρωτότυπη, ἀγγλικὴ
ἔκδοση, παρ' ὅτι ὑπάρχει τώρα ἑλληνικὴ μετάφραση. Πρβλ. καὶ τὴν συζήτηση γιὰ
τὸν λογοτεχνικὸ Κανόνα παραπάνω σ.9.
611
612

218

οὐσιαστικὸ πρόβλημα. Εἶναι προφανὲς ὅτι στὸν Αἴαντα καὶ στὴν
Ἀντιγόνη ἡ πλοκὴ δὲν περιστρέφεται γύρω ἀπὸ τὰ κατορθώματα
ἑνὸς μόνο κεντρικοῦ ἥρωα. Ποιός θὰ ἀμφισβητοῦσε ὅμως ὅτι τὸ
γιατὶ ἀπουσιάζει ὁ Αἴας ἀπὸ τὸ δεύτερο μέρος εἶναι ἐρώτημα
οὐσιαστικό, ὅσο τὸ πῶς εἶναι ἕνας κόσμος χωρὶς τὸν Αἴαντα;
Παρομοίως, ἡ ἀπουσία τῆς Ἀντιγόνης ἀπὸ τὶς τελευταῖες σκηνὲς
συναρτᾶται μὲ τὴν διερώτηση σχετικὰ μὲ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ γεγονὸς
στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἑστιάσουμε στὸ τέλος, τὸ σφάλμα τοῦ
Κρέοντος ἢ ἡ δική της καταδίκη, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν ἀποτελεῖ
ἐπιχείρημα

γιὰ

τὸ

ποιός

ἔχει

δίκιο. Μὲ

ἄλλα

λόγια,

ἀφοῦ

ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν ἄποψη ὅτι ἡ ἀπουσία αὐτὴ ἀποτελεῖ ἁπλῶς
ἀδυναμία, μποροῦμε νὰ προσπαθήσουμε νὰ σκεφτοῦμε τὴν σημασία
της. Ἡ ἀπάντηση τὴν ὁποία θὰ ὑποστηρίξουμε εἶναι ὅτι τὸ τέλος
μᾶς εἰσάγει σὲ μιὰ ὀπτικὴ διαφορετικὴ ἀπὸ αὐτὴν τῆς Δηιάνειρας,
καὶ ἡ ἀπόσταση αὐτὴ ἀνάμεσα στὸ ποιός εἶναι καὶ τί σκέφτεται ὁ
ἄλλος, καὶ ποιός νομίζουμε ὅτι εἶναι ὁ ἄλλος συνιστᾶ ἕνα ἀπὸ τὰ
βασικὰ θέματα. Μετὰ τὴν μακρόχρονη ἀπουσία τοῦ Ἡρακλῆ, καὶ
ἀφοῦ ἔχουμε προετοιμαστεῖ γιὰ νὰ τὸν περιμένουμε, ἀνακαλύπτουμε
ὅτι ὁ κόσμος στὸν ὁποῖον ζοῦσε, οἱ δικές του ἔγνοιες, δὲν ἄγγιζαν
πουθενὰ τὸν κόσμο τῆς Δηιάνειρας.
Τὸ δεύτερο ἐρώτημα εἶναι τὸ κατὰ πόσο ἡ Δηιάνειρα μπορεῖ
νὰ γνώριζε τὶς συνέπειες τῶν πράξεών της. Παραδοσιακὰ ἡ
Δηιάνειρα ἦταν γυναῖκα φόνισσα, καὶ ἔτσι δὲν ἔλειψαν οἱ μελετητὲς
οἱ ὁποῖοι ὑπέθεσαν ὅτι, σὲ συμφωνία μὲ τὴν παραδοσιακή της
περσόνα, ἔπραξε ἐν γνώσει της. Θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ ἐπιχειρήματα
ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἄποψης καί, κυρίως, στὴν ἀδυναμία τους νὰ
ἐξηγήσουν τὴν αὐτοκτονία τῆς ἡρωίδας. Ἡ ἀθωότητά της ἀποτελεῖ
στὴν συνέχεια τὴν ἀφετηρία γιὰ μιὰ ἀρκετὰ διαφορετικὴ ἀνάγνωση.
Δὲν πρόκειται πιὰ γιὰ μιὰ ἱστορία φονικῆς ζηλοτυπίας ἀλλὰ γιὰ
ἕναν φόνο ποὺ συμβαίνει σὲ πεῖσμα τῶν προθέσεών τῆς ἡρωίδας, ἡ
ὁποία εἶναι

ἔνοχη περισσότερο γιὰ ἀφέλεια παρὰ γιὰ φόνο ἀπὸ

πρόθεση. Οἱ ἀναγνώσεις ποὺ ἔχουν ἐπιμείνει στὴν ἀναντιστοιχία
μοίρας καὶ χαρακτῆρα θὰ μποροῦσαν ὑπ' αὐτὸ τὸ πρίσμα νὰ
219

ἀνασκευασθοῦν ὡς πρὸς τὸ ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς Δηιάνειρας δὲν
ὀφείλεται

ἀποκλειστικὰ

στὴν

Τύχη

ἀλλὰ

σχετίζεται

μὲ

τὸν

χαρακτῆρα της.
Ἡ σκιαγράφηση τοῦ Ἡρακλέους στὸ τέλος δὲν εἶναι καθόλου
θετική, ἀντιθέτως ἔχουν τονιστεῖ τὰ πιὸ ἐγωιστικὰ στοιχεῖα τοῦ
χαρακτῆρα του. Ἂν κυριαρχοῦσε στὶς ἐντυπώσεις τοῦ τέλους ἡ
ὑπαινικτικὴ ἔστω ἀναφορὰ στὴν ἀποθέωση, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ
σκεφτεῖ ὅτι ἡ ἀθώα Δηιάνειρα τιμωρεῖται, ἐνῶ ὁ ἔνοχος Ἡρακλῆς
θεώνεται,

καὶ

αὐτὸ

θὰ

ἔδινε

μιὰ

συνοχὴ

στὸ

θέμα

τῆς

ἀναντιστοιχίας μοίρας καὶ προσωπικότητος. Τὸ μεγαλύτερο μέρος
τῆς τελικῆς σκηνῆς ὅμως κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν ἰσχυρὴ παράσταση
τοῦ σωματικοῦ πάθους τοῦ Ἡρακλέους, ἀκόμη καὶ ἂν ὑποθέταμε ὅτι
τὸ κοινὸ θὰ γνώριζε τὸν μῦθο τῆς ἀποθεώσεως. Τὸ ἔργο ἀσχολεῖται
μὲ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ σχεδίου τοῦ Διός, μέσῳ τοῦ φίλτρου τοῦ
Νέσσου. Αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς παρακολουθοῦμε εἶναι, ἀπὸ τὴν μία μεριά, ἡ
ἱστορία τῆς Δηιάνειρας, ἔνοχης γιὰ ὑπερβολικὴ ἀφέλεια καὶ
εὐπιστία, ποὺ τιμωρεῖται μὲ θάνατο ἀλλὰ κερδίζει τὴν συμπάθεια
τῶν ὑπολοίπων χαρακτήρων, καί, ἀπὸ τὴν ἄλλη, τὴν ἱστορία τοῦ
Ἡρακλέους, ἔνοχου γιὰ ἐγωισμὸ χωρὶς ὅρια, ποὺ πεθαίνει μὲ φρικτὰ
μαρτύρια.

220

Οἱ Τραχίνιες εἶναι ἡ μοναδικὴ τραγωδία τοῦ Σοφοκλέους ἡ ὁποία
δὲν ξεκινᾶ μὲ διάλογο. Μιλᾶ στὴν ἀρχὴ ἡ Δηιάνειρα καὶ μᾶς εἰσάγει
στὰ γεγονότα τοῦ δράματος μέσα ἀπὸ μιὰ μακρὰ διαδρομὴ στὶς
προσωπικές της ἐμπειρίες. Οἱ λεπτομέρειες αὐτῆς τῆς διαδρομῆς
εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὴν σκιαγράφηση τῆς ἡρωίδας, δὲν ἀποτελοῦν
μιὰ ἁπλῆ ἀναπόληση. Ξεκινᾶ μὲ ἕνα γνωμικὸ τὸ ὁποῖο ἐμφανίζεται
ἀρκετὲς φορὲς στὴν ἀρχαία γραμματεία ὡς «γνώμη»: μόνο μετὰ
τὸν θάνατο μπορεῖς νὰ πεῖς ἂν κανεὶς ἔζησε εὐτυχισμένος.614 Ἡ
Δηιάνειρα

χρησιμοποιεῖ

αὐτὴν

τὴν

παροιμιώδη

ἔκφραση

ὡς

ἀφετηρία γιὰ νὰ τὴν ἀνατρέψει, λέγοντας ὅτι ἐκείνη (ἐνν. ἀντίθετα
μὲ τὸ ἀρχαῖο γνωμικό) γνωρίζει (5) ὅτι τὴν δική της ζωὴ βαραίνουν
δυστυχίες πρὶν νὰ πεθάνει. Πρόκειται γιὰ διπλῆ ἀντιστροφή, καθὼς
ἡ Δηιάνειρα τὸ ἀναφέρει αὐτὸ μιλῶντας γιὰ τὴν δυστυχία τῆς ζωῆς
της, τὴν ὥρα ποὺ ἡ τραγωδία της δὲν ἔχει ἀκόμη ἀρχίσει· οἱ
συμφορὲς τὶς ὁποῖες ἀφηγεῖται ἦταν οἱ πρῶτες σὲ μιὰ μακρὰ σειρὰ
ποὺ τὸ ἀρχαῖο κοινὸ γνωρίζει πὼς δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ἀκόμα,
τουλάχιστον μὲ βάση ὅσα ἦταν γνωστὰ ἀπὸ προηγούμενες ἐκδοχές.
Ὑπάρχει πληθώρα ἀρχαίων μαρτυριῶν615 στὶς ὁποῖες μᾶς σώζεται ἡ
εἰκόνα τῆς Δηιάνειρας ὡς φόνισσας. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ ἴδιο τὸ
ὄνομα

της

σήμαινε

«φόνισσα

ἀνδρῶν».616

Τὸ

ξεκίνημα

τῆς

τραγωδίας λοιπὸν μᾶς παρουσιάζει μιὰ ἡρωίδα ἡ ὁποία μᾶς
ἀνακοινώνει πὼς γνωρίζει ὅτι ἡ ζωή της εἶναι δυστυχὴς πρὶν τὸ
Στὸν Ἡρδτ.Ι.32 ἀποδίδεται στὸν Σόλωνα. Βλ. τὰ παράλληλα χωρία σὲ
Εὐρ.Τρωαδ.510, Ἡρακλ. 866, Ἀνδρομ. 100κἑ, Σοφ.Οἰδ.Τυρ.1528 μαζὶ μὲ τὸ σχόλιο
τοῦ Jebb.
615
Γιὰ τὸ ποιὲς ἐκδοχὲς θὰ ἦταν γνωστὲς τὸν καιρὸ τῆς παράστασης βλ. J.R.
March The creative poet (London 1987) 47-60· Τ.R. Gantz Early Greek myth: a
guide to literary and artistic sources (Baltimore 1993) 864-5 σημ.88,90. (Γιὰ
κριτικὴ στὸν σκεπτικισμὸ τοῦ Gantz σὲ σχέση μὲ τὴν φονικότητα τῆς Δηιάνειρας
στὴν παράδοση πρὶν τὸν Σοφοκλῆ βλ. Sommerstein Alternative 196-7, ὑπ. 12,
ὅπου καὶ ἀρχαῖες πηγές). Ἐπίσης Εasterling Trachiniae τὸ κεφ. The myth 15 κἑ·
Davies Trachiniae τὸ κεφ. Deianeira and the death of Heracles xxx-xxxi. Ἡ ἱστορία
τοῦ δηλητηριασμένου χιτῶνα ποὺ σκοτώνει τὸν Ἡρακλῆ σώζεται στὸν Κατάλογο
Γυναικῶν (ἢ Ἠοῖαι τοῦ «Ἡσιόδου»), ἀπ. 25.18-25, Merkelbach καὶ West, ποὺ δὲν
γράφεται ἀργότερα ἀπὸ τὸν 6ο αἰω., συνεπῶς θὰ ἦταν δυνητικὰ γνωστὸς στὸ
κοινὸ τοῦ Σοφοκλέους. Ἀντιθέτως τὸ Βακχυλίδ.16, ἐνῶ ἔχει καὶ αὐτὸ σχετικὸ
περιεχόμενο, δὲν μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ μὲ ἀκρίβεια σὲ σχέση μὲ τὶς Τραχίνιες.
Θεωρεῖται πιθανὸ [R.C. Jebb Bacchylides Offprint from: Proceedings of Brit. Acad.,
vol. 1(1905)371· J.C. Kamerbeek The plays of Sophocles: commentaries Pt.7:
(Leiden 1984) 6-7] καὶ τὰ δύο νὰ ἐξαρτῶνται ἀπὸ κάποιο χαμένο ἔπος.
616
Stoessl 17, ἡ ἀναφορὰ στὸ Davies Trachiniae xxxi.
614

221

τέλος, ἐνῶ ὁ μῦθος μᾶς προϊδεάζει γιὰ τὸ ὅτι ἕπονται δυστυχίες
βαρύτερες
ἀναφέρεται.

ἀπὸ

αὐτὲς

Ἔτσι

τὶς

ξεκινᾶ

ὁποῖες

γνωρίζει

δραματικὴ

καὶ

στὶς

ὁποῖες

ἐνσωμάτωση

τοῦ

μυθολογικοῦ ὑλικοῦ στὶς ἀνάγκες τῆς συγκεκριμένης τραγωδίας. Ὁ
Σοφοκλῆς ἐκμεταλλεύεται τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα σὲ αὐτὸ τὸ ὁποῖο
ὁ θεατὴς προσδοκᾶ κατὰ τὴν μυθολογικὴ παράδοση καὶ αὐτὸ τὸ
ὁποῖο τὸ ἔργο τοῦ παρουσιάζει. Ἡ ἀποφασιστικὴ φόνισσα τοῦ μύθου
διηγεῖται μιὰ ἱστορία στὴν ὁποία ἐπιδεικνύει πλήρη παθητικότητα:
θὰ παντρευόταν τὸν Ἀχελῶο ἂν δὲν τὴν ἔσωζε ὁ Ἡρακλῆς (9-21),
ἐνῶ αὐτὴ δὲν τολμοῦσε κἂν νὰ κοιτάξει τὸν ἀγῶνα (21-5, 523-8)·
δέχεται τὴν ἀπουσία τοῦ Ἡρακλέους ἀγόγγυστα καί, παρὰ τὴν
μεγάλη ἀναστάτωση ποὺ τῆς ἔφερε ἡ τελευταία, μακρᾶ ἐκστρατεία
του (34, 41-2, 46-51), δὲν ἀποφασίζει νὰ τὸν ἀναζητήσει, παρὰ μόνο
ὅταν τῆς τὸ προτείνει ἡ Τροφός. Μὲ ἄλλα λόγια, σκιαγραφεῖται μὲ
τρόπο ποὺ βοηθᾶ τὸν θεατὴ νὰ ξεχάσει αὐτὸ ποὺ γνώριζει ἀπὸ τὴν
προηγούμενη μυθολογικὴ παράδοση.617
Ἡ Δηιάνειρα διηγεῖται ὅτι φοβόταν μήπως ἡ ὀμορφιά της τῆς
φέρει πόνο (25),618 στὴν συνέχεια ὅμως θὰ φανεῖ ὅτι πόνο θὰ τῆς
φέρει ἡ ὀμορφιὰ ποὺ φεύγει, τὸ ὅτι μιὰ ἄλλη γυναῖκα θὰ κερδίσει
τὸν Ἡρακλῆ, ὅταν ἡ ὀμορφιὰ θὰ ἐγκαταλείπει σιγὰ-σιγὰ τὸ δικό της
πρόσωπο. Ἡ ἱστορία τῆς διεκδίκησης αὐτῆς ἀπὸ τὸν Ἀχελῶο ποὺ
τελειώνει μὲ τὴν νίκη τοῦ Ἡρακλέους, ὅπως καὶ ἡ ἱστορία τῆς
ἀπόπειρας βιασμοῦ ἀπὸ τὸν Κένταυρο Νέσσο, εἶναι ἱστορίες ποὺ
ἀνήκουν στὸ παρελθόν, μαζὶ μὲ τὰ νειάτα τῆς Δηιάνειρας. Ἡ
ἱστορία ποὺ ἐκτυλίσσεται παράλληλα μὲ τὴν τωρινὴ πλοκὴ εἶναι ἡ
ἱστορία τῆς Ἅλωσης τῆς Οἰχαλίας,619 ἡ ὁποία ὅμως γίνεται γιὰ μιὰ
ἄλλη γυναῖκα, τὴν Ἰόλη. Στὴν πραγματικότητα ἡ Ἰόλη εἶναι αὐτὴ
ποὺ θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τὴν ὀμορφία της (465), καὶ αὐτὸς εἶναι
ἕνας παραλληλισμὸς ποὺ κτίζεται μπροστὰ στὰ μάτια τοῦ θεατῆ
Γιὰ τὴν σχέση ἀνανέωσης καὶ παράδοσης στὴν τραγωδία Sommerstein
Alternative ἰδίως 196κἑ γιὰ Τραχ. καὶ Taplin Ἀρχαία 260.
618
Γιὰ τὸ μοτίβο τῆς ὀμορφιᾶς ποὺ φέρνει πόνο: Εὐρ.Ἑλ.27. μαζὶ μὲ τὸ σχόλιο τῆς
Easterling Trachiniae.
619
Βλ. March Creative 49 κἑ· Davies Trachiniae τὸ κεφάλαιο 'The story before
Sophocles: the sack of Oechalia' xxi κἑ.
617

222

τὸν ὁποῖον παρακολουθεῖ καὶ συνειδητοποιεῖ καὶ ἡ ἴδια ἡ Δηιάνειρα.
Στὴν θέση τῆς παρελθούσης γοητείας καὶ αἴγλης της, τὰ σκῆπτρα
τώρα περνοῦν στὴν ζωντανὴ καὶ ὄχι φθαρμένη ὀμορφιὰ καὶ νιότη
τῆς Ἰόλης.
Νύχτα τὴν νύχτα ἡ Δηιάνειρα ζῆ μέσα στὸν φόβο διότι ὁ
Ἡρακλῆς δὲν εἶναι σύζυγος, παρὰ σὰν τὸν γεωργὸ (32) βλέπει τὸ
χωράφι του μόνο ὅταν τὸ σπέρνει καὶ τὸ θερίζει. Ὁ Ἡρακλῆς
μονίμως ἀπουσιάζει· τόσο πού, ἀκόμη καὶ ὅταν ἐπιστρέψει, θὰ
δοῦμε ὅτι ὄχι μόνον ἡ ζωή του ἀλλὰ καὶ οἱ ἔγνοιες του ἦταν
παντελῶς ἀσύμπτωτες μὲ αὐτὲς τῆς Δηιάνειρας.
Ἡ ἀναφορὰ στὸ τέλος στὴν δέλτο (47) ποὺ ἄφησε ὁ Ἡρακλῆς
φεύγοντας συνοδεύεται ἀπὸ τὴν πληροφορία ὅτι ἡ μακρόχρονη
ἀπουσία τοῦ ἥρωος δημιουργεῖ αὐτὴν τὴν φορὰ μιὰ ἰδιαίτερη
ἀνησυχία. Τὸν λόγο γι' αὐτὸ θὰ τὸν μάθουμε ἀργότερα (79), ὅταν ἡ
Δηιάνειρα πρῶτα ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἡρακλῆς τούτη τὴν φορὰ εἴτε θὰ
πεθάνει εἴτε θὰ γλυτώσει γιὰ πάντα καὶ ἀκόμη καθαρότερα στοὺς
στίχους

164-8,

ὅταν

συνδέεται

ρητὰ

τὸ

χρονικὸ

ὅριο

τῶν

δεκαπέντε μηνῶν τῆς ἀπουσίας τοῦ Ἡρακλέους μὲ τὸν χρησμὸ πὼς
ἂν ξεπεράσει αὐτὸ τὸ ὅριο τὸν περιμένει εἴτε ὁ θάνατος εἴτε μιὰ
ζωὴ χωρὶς λύπες.
Στὴν Πάροδο ὁ Χορὸς πρῶτα ζητᾶ νὰ μάθει μὲ τὴν ἐπίκληση
στὸν ἥλιο ποῦ εἶναι ὁ Ἡρακλῆς (96-7) καὶ περιγράφει τὸν πόνο τῆς
Δηιάνειρας κατὰ τὴν ἀπουσία του (103κἑ). Ἀκολουθεῖ ἡ προτροπὴ
πρὸς τὴν ἡρωίδα νὰ μὴν ἀπελπίζεται, καθὼς ὅλων ἡ μοῖρα ἔχει
ἀνάμεικτη τὴν χαρὰ μὲ τὴν λύπη, καὶ καταλήγει λέγοντας πὼς οἱ
συμφορὲς δὲν μένουν γιὰ πάντα ἀλλὰ ἐναλλάσσονται μὲ χαρὲς στὸν
κύκλο τῆς ζωῆς (132-3). Ἐξ ἄλλου ὁ Ἡρακλῆς εἶναι γιὸς τοῦ Διός,
καὶ «ποιός εἶδε ποτὲ γιὰ τὰ παιδιά του νὰ εἶναι τόσο ἄσπλαχνος ὁ
Δίας» (139-40);620

Ἡ κατηγορία τοῦ Ὕλλου κατὰ τοῦ Δία στὸ τέλος τῶν Τραχινίων εἶναι μαζὶ μὲ
τὸν Οἰδίποδα Τύραννο τὰ μοναδικὰ παραδείγματα ἀδικίας τῶν θεῶν στὸν
Σοφοκλῆ. Dodds Misunderstanding 46· H. Lloyd-Jones The justice of Zeus
(Berkeley 1971) 127.
620

223

Ἔχει ἐνδιαφέρον νὰ δοῦμε τὶς ἐναλλαγὲς ἀνάμεσα στὴν
αἰσιοδοξία καὶ τὴν ἀπαισιοδοξία καθὼς παρακολουθοῦμε τὴν κίνηση
τῆς σκέψης τοῦ Χοροῦ ἐδῶ, καὶ στὴ συνέχεια σὲ σχέση μὲ τὰ
γεγονότα, ὅπως διαμορφώνονται κατὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς πλοκῆς.
Ξαναλέγεται ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἀπουσιάζει καὶ ἡ Δηιάνειρα ὑποφέρει
στὸ ἄδειο κρεββάτι ἐνόσῳ ὁ Ἡρακλῆς κινδυνεύει. Ποιός εἶναι ὁ
ἀντίλογος; Ὅτι δίχως βάσανα τίποτε δὲν ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους ὁ
Δίας (126), ἄρα ἡ Δηιάνειρα δὲν εἶναι ἡ μόνη ποὺ ὑποφέρει· ὁ πόνος
εἶναι κοινὴ μοῖρα ὅλων τῶν θνητῶν. 621 Τὸ ὅτι ὁ πόνος δὲν ἀποτελεῖ
κακοτυχία ἀλλὰ τὴν πεμπτουσία τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης622
ἀποτελεῖ μιὰ ἰδέα ποὺ ἀναφέρεται συχνὰ γιὰ παρηγοριὰ ἀλλὰ δὲν
εἶναι στὴν πραγματικότητα καθόλου παρηγορητική. Ἐξ οὗ καὶ ἡ
Δηιάνειρα, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ Ἀντιγόνη καὶ ἡ Ἠλέκτρα, δὲν
δείχνουν

καθόλου

νὰ

παρηγοροῦνται

ἀπὸ

τὶς

ἀντίστοιχες

προσπάθειες τοῦ Χοροῦ.623 Αὐτὸ ποὺ ἀπαντᾶ ἡ Δηιάνειρα εἶναι
ἐπιχείρημα ἐμπρηστικὸ γιὰ τὴν γενικὴ ἀρχὴ ποὺ προτείνει ὁ Χορός.
«Τὸ πῶς σπαράσσεται ἡ ψυχή μου νὰ μὴν τὸ μάθεις παθοῦσα». Καὶ
ἀργότερα, ὅταν ὁ Χορὸς προσπαθεῖ νὰ πεῖ πώς, ὅταν κανεὶς δὲν
φταίει, ὁ θυμὸς καταπραΰνεται (727-8), ἡ Δηιάνειρα ἀπαντᾶ ὅτι
αὐτὰ εἶναι λόγια ἀνθρώπου ποὺ δὲν ἀντιμετωπίζει ὁ ἴδιος συμφορές
(729-30). Κάθε ποὺ λέγεται μὲ τὴν μορφὴ ἑνὸς τετριμμένου
ἀξιώματος ὅτι «ρόδα εἶναι ὁ κόσμος καὶ γυρίζει», ὁ τραγικὸς
χαρακτῆρας θυμίζει πῶς εἶναι νὰ γυρίζει ὁ δικός σου τροχός, νὰ
πρόκειται γιὰ τὴν δική σου ζωή.
Στὴν συνέχεια, στὴν ἀπρόσωπη σοφία τοῦ Αἰσχύλειου «πάθει
μάθος», ἡ Δηιάνειρα ἀντιπαραθέτει ἕνα ἀξίωμα πολὺ πιὸ λογικό,
Πβ. Ἰλ.24.524 στὸ ὁποῖο παραπέμπει καὶ ὁ ἀρχαῖος σχολιαστής.
Στὸν Χριστιανικὸ κόσμο ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐξοικείωση μὲ τὴν ἰδέα ὅτι
προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι νὰ εὐτυχεῖ ἀλλὰ νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ φέρει
τὸν σταυρό του εὐλογώντας τὸν Θεό, ἀφοῦ οἱ Χριστιανοί, κατὰ τὴν ρήση τοῦ
Νῖτσε (F. Nietzsche (K. Ansell –Pearson eds) The Genealogy of morality
(Cambridge 1994 [1887]) 150) ὑψώνοντας παντοῦ σταυροὺς ὅρισαν τὴν γῆ ὡς
τὸν τόπο ὅπου ὁ δίκαιος ἄνθρωπος βασανίζεται μέχρι θανάτου. Γιὰ
ἀρχαιοελληνικὲς πηγὲς σὲ σχέση μὲ τὴν καρτερικότητα: Dover Greek τὸ κεφ.
«Endurance of misfortunes» 168-9.
623
Πιὸ παρηγορητικὴ ἐμφανίζεται ἡ ἰδέα ὅτι στὰ γυρίσματα τῆς Τύχης μποροῦμε
νὰ περιμένουμε τὴν δυστυχία ὅσο καὶ τὴν εὐτυχία.
621
622

224

στὸ ὁποῖο συνηγοροῦν πλῆθος ἀρχαῖες μαρτυρίες. Ὅτι εὐτυχὴς
εἶναι ὅποιος μπόρεσε νὰ μάθει πρὶν νὰ πονέσει. Μετὰ τὴν
καταστροφὴ μαθαίνουν καὶ οἱ ἀνόητοι («παθὼν δε καὶ νήπιος ἔγνω»
Ἡσ.Ἔργ.218).624 Ἡ ἀνθρώπινη εὐφυία θὰ ἔχει νόημα, μόνον ἂν
μπορεῖ νὰ προστατεύει ἀπὸ τὰ πάθη, ἂν μποροῦμε νὰ μάθουμε πρὶν
νὰ πάθουμε. Μὲ μιὰ ἔννοια, αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς
τραγικῆς δημιουργίας: ὁ θεατὴς νὰ μάθει ἔγκαιρα αὐτὸ ποὺ ὁ
Οἰδίπους στὸν Οἰδίποδα Τύραννο, ὁ Κρέων στὴν Ἀντιγόνη, ἡ
Δηιάνειρα στὶς Τραχίνιες μαθαίνει πολὺ ἀργά (710: «μαθαίνω πολὺ
ἀργά, ὅταν ἡ γνώση δὲν μοῦ χρειάζεται»). Τὸ θέμα ἐπιστρέφει καὶ
ἀργότερα μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ Χοροῦ στὴν Δηιάνειρα: δὲν μπορεῖς
νὰ ἔχεις γνώμη γιὰ κάτι ἂν δὲν δοκιμάσεις. Αὐτὸ ποὺ λέγεται μὲ τὴν
μορφὴ μιᾶς συμβατικῆς συμβουλῆς, ὅμως, εἶναι ὁ πυρῆνας τῆς
τραγικότητος γιὰ τὶς Τραχίνιες. Θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχει ἕνας τρόπος
νὰ γνωρίσουμε χωρὶς νὰ δοκιμάσουμε. Ἂν πρέπει νὰ ἐμπλακοῦμε σὲ
δράση γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὶς συνέπειες, τότε αὐτὴ ἡ γνώση θὰ ἔχει
πολὺ μικρὴ σημασία ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅταν τὸ κακὸ θὰ ἔχει γίνει.
Τὸ ἂν ἡ γνώση εἶναι ἀντίδοτο στὴν τραγικότητα τῆς ζωῆς,
εἶναι ἕνα ἐρώτημα ποὺ θὰ ἀπασχολήσει ἔντονα τὸν Νῖτσε, ὁ ὁποῖος
θὰ βρεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸ τὴν διατύπωση τῆς βασικῆς του διαφωνίας
μὲ

τὸν

Σωκράτη.

ἀρχαῖος

κόσμος,

γιὰ

τὸν

Νῖτσε,

δὲν

συμμεριζόταν τὴν Σωκρατικὴ αἰσιοδοξία ὅτι ὑπάρχει γνώση ποὺ νὰ
ἀποτελεῖ ἀντίδοτο στὴν τραγωδία. Ἡ ἐλπίδα ὅτι ἡ γνώση μπορεῖ νὰ
γλιτώσει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὶς συμφορὲς βρίσκεται στὸν ἀντίποδα
τῆς ἀνδρείας ποὺ χαρακτήριζε τὸν ἀρχαιοελληνικὸ πεσσιμισμό, ὁ
ὁποῖος δὲν ἀναζητοῦσε παρηγοριὰ σὲ τέτοιες ἐλπίδες. Ἡ ἄποψη ποὺ
συναντοῦμε στὸν Οὐίλλιαμς (Williams) καὶ τὴν Νιούσμπαουμ, ὅτι ἡ
πεμπτουσία τοῦ τραγικοῦ εἶναι ἡ ἀναντιστοιχία χαρακτῆρα καὶ
μοίρας, ποὺ πρέσβευε ἡ τραγωδία ἐνάντια στὴν Πλατωνικὴ
φιλοσοφία, οὐσιαστικὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας:

624

Βλ. ἐπίσης Ὁμ. Ἰλ.17.32, 20.198, Θέογν. 430-1.

225

«ἀρκεῖ κανεὶς νὰ σκεφτεῖ τὶς συνέπειες τῶν Σωκρατικῶν δογμάτων: 625 «Ἡ
ἀρετὴ εἶναι γνώση· ἡ ἁμαρτία διαπράττεται μόνο ἀπὸ ἄγνοια· ὁ ἐνάρετος
εἶναι εὐτυχής». Οἱ τρεῖς αὐτὲς βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ὀπτιμισμοῦ περικλείουν
τὸν θάνατο τῆς τραγωδίας. [...] Τώρα μεταξὺ ἀρετῆς καὶ γνώσεως, μεταξὺ
πίστεως καὶ ἠθικῆς πρέπει νὰ ὑπάρχει ὁρατὸς καὶ ἀπαραίτητος δεσμός.»626

Τὸ νὰ τονιστοῦν οἱ δεσμοὶ ἀνάμεσα στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν
εὐδαιμονία ἀποτελοῦσε πράγματι μία ἀπὸ τὶς σημαντικὲς μέριμνες
τῆς ἀρχαίας σκέψης, στὸν διάλογό της μὲ τὴν τραγωδία,627
προκειμένου νὰ μπορέσει ἡ φιλοσοφία νὰ ὑποστηρίξει πρότυπα
ἠθικῆς συμπεριφορᾶς. Ἐξ οὗ καὶ στὴν Πολιτεία (392A-B) ὁ Πλάτων
παραπονεῖται ἀπέναντι στοὺς ποιητὲς γιὰ τὸ ὅτι καλοὶ ἄνθρωποι
δέχονται κτυπήματα τῆς μοίρας, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ τραγικὸς
πεσσιμισμὸς

νὰ

καθιστᾶ

τὴν

εὐτυχία

ἀνεξάρτητη

τῆς

δικαιοσύνης.628 Τὸ ἴδιο, ἔχει ὑποστηρίξει ὁ Οὐίλλιαμς,629 ἀποτέλεσε
τὴν

ἐπιδίωξη

φιλοσοφικῆς

ἑνὸς

μεγάλου

παράδοσης.

μέρους
κεντρικὴ

τῆς

νεώτερης

ἠθικὴ

Δυτικῆς

φιλοσοφία

τοῦ

μοντερνισμοῦ630 προσπαθεῖ νὰ θωρακίσει τὸν ἐνάρετο ἄνθρωπο
ἀπέναντι στὴν Ἀνάγκη καὶ τὴν Τύχη631 καὶ δίνει γι' αὐτὸ ὑπερβολικὴ
σημασία στὴν ἠθικὴ πρόθεση, ὑποβαθμίζοντας κάτι τὸ ὁποῖο
γνώριζε πολὺ καλὰ ἡ τραγωδία: ὅτι ἡ εὐδαιμονία δὲν σχετίζεται
στὴν πραγματικότητα μὲ τὶς στοχεύσεις μόνο ἀλλὰ μὲ τὴν θέση μας
Βλ. Πλατ.Πρωτ.352c κἑ.
F. Nietzsche (Geuss R. Speirs R. eds) The Birth of Tragedy and other writings
(Cambridge 1999 [1872]) 70. Τὸ νὰ ὀρίσουμε τὶ ἀκριβῶς εἶναι πεσσιμισμὸς γιὰ
τὸν Νῖτσε καὶ ποιὰ ἡ σχέση τοῦ μὲ τὸν Σοπενάουερ εἶναι θέμα πολύπλοκο καὶ
ἐπίσης ἐκτὸς τοῦ πεδίου τῆς ἐργασίας μας. Βλ. μερικὲς σχετικὲς παρατηρήσεις
στὴν Εἰσαγωγὴ στὸ Nietzsche Birth viiκἑ.
627
W.J.Prion Virtue and Knowledge. An introduction to Greek ethics (London 1991)
36.
628
S. Halliwell ‘Plato’s repudiation of the tragic’ στὸ Silk Tragedy 340· Nussbaum
Fragility 382.
629
Β.Williams ‘The women of Trachis: fictions, pessimism, ethics’ στὸ R., Louden,
P. Schollmeier (eds) The Greeks and us: essays in honor of Arthur W.H. Adkins
(Chicago 1996) 49κἑ.
630
Ὁ Williams ἀποδίδει τὴν ἄποψη στὸν ἴδιον τὸν Κάντ καὶ δέχεται γι' αὐτὸ τὴν
ἐπίκριση τοῦ Ρ.Β. Louden ‘A response to Williams’ στὸ Louden Greeks 56. Ἡ
Nussbaum Fragility 4 ὑπ.1 διευκρινίζει ὅτι ἀναφέρεται σὲ ἐπιγόνους, ὅταν λέει
πὼς ὁ Καντιανὸς θεωρεῖ τὸ βασίλειο τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὶς
ἐπιθέσεις τῆς Τύχης. Γιὰ μιὰ συνοπτικὴ ἀποτίμηση τῆς θέσης τῶν δύο φιλοσόφων
σὲ σχέση μὲ τὸ συγκεκριμένο ζήτημα βλ. ‘Conflicting grounds of obligation’ στὸ
κεφ. ‘Kantian Ethics’ στὸ P. Singer A companion to Ethics (Oxford 1991) 182-3.
631
Ἡ «ἀναγκαία τύχη» ἐμφανίζεται δύο φορὲς στὸν Αἴαντα 485, 803, θυμίζει ὁ B.
Williams Shame and Necessity (Berkeley 1993) 104.
625
626

226

σὲ ἕναν ἀπρόβλεπτο, ἀκατανόητο κόσμο, ὅπου ἀπὸ τὴν πράξη μέχρι
τὸ ἀποτέλεσμα παρεμβάλλεται ἡ τυχαιότητα. Ὁ τραγικὸς λόγος, μὲ
πιὸ ἔκδηλα τὰ παραδείγματα τοῦ Οἰδίποδος καὶ τῆς Δηιάνειρας,
ἐπέμεινε στὴν ριζικὴ ἀβεβαιότητα κάθε πρόβλεψης ὡς δομικοῦ
συστατικοῦ στοιχείου τοῦ κόσμου. Σὲ αὐτὸ ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ
ὀνομάσουμε τραγικὴ σύλληψη τοῦ κόσμου ἡ μοῖρα τῶν προσώπων
δὲν προκύπτει ἀπὸ τὶς προθέσεις τους ἀλλὰ ἀπὸ τὰ παιχνίδια τῶν
θεῶν, τὴν ἀπρόβλεπτη συνάντηση αὐτῶν τῶν προθέσεων μὲ τὴν
Τύχη καὶ τὴν Ἀνάγκη. Ἔτσι, «[ἡ τραγικὴ σύλληψη τοῦ κόσμου] ...
προσφέρει ἕνα ἀναγκαῖο συμπλήρωμα καὶ ἕναν περιορισμὸ στὴν
ἀκούραστη ἐπιδίωξη τῆς φιλοσοφίας νὰ κάνει τὸν κόσμο ἀσφαλῆ
γιὰ

τοὺς

ἀνθρώπους

καλῶν

προθέσεων».632 Ὅπως

γράφει

Νιούσμπαουμ,633 μιλώντας γιὰ τὸν Οἰδίποδα, ὑπάρχει «ἀπόσταση
ἀνάμεσα στὸν νὰ εἶναι κανεὶς ἐνάρετος καὶ νὰ ζῆ καλά», ἀπόσταση
ἡ ὁποία συνιστᾶ τὸν πυρῆνα τοῦ τραγικοῦ. [...] Ἡ διατύπωση αὐτὴ
συναντᾶ τὸν Οὐίλλιαμς:634 «στὴν τραγωδία τὰ πάθη δὲν ἔχουν
νόημα· ὑπάρχει ἀσυμφωνία ἀνάμεσα στὸν τραγικὸ χαρακτῆρα καὶ
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ὁ κόσμος ἐπιδρᾶ πάνω του».635
Ἡ ἀνάγνωση τοῦ Οὐίλλιαμς βρίσκεται πολὺ κοντὰ στὸν Νῖτσε
ἀλλὰ ἴσως ἀπὸ κάποια ἄποψη ὄχι τόσο κοντὰ στὶς Τραχίνιες,
τουλάχιστον

ὅπως

τὶς

κατανοοῦμε

σὲ

αὐτὴν

τὴν

ἑρμηνεία,

δεδομένου ὅτι, πρῶτον, ἡ Δηιάνειρα εἶναι μερικῶς ὑπεύθυνη καί,
δεύτερον, ὅτι οἱ ἀρχαῖοι θεωροῦσαν τὸ ἐρώτημα ἂν ὑπάρχει γνώση
ποὺ νὰ προστατεύει ἀπὸ τὴν τραγωδία κρίσιμο. Ὅλα αὐτὰ ὅμως θὰ
χρειαστεῖ νὰ τὰ ἐξετάσουμε παρακάτω, ἀφοῦ δοῦμε λεπτομερῶς τὰ
στοιχεῖα ποὺ προσφέρει τὸ ἔργο γιὰ τὴν πράξη τῆς Δηιάνειρας.

Williams Women 52. Αὐτὸ συμβαδίζει μὲ τὴν διατύπωση τοῦ Οὐίλλιαμς
(Williams Shame 166) ὅτι ὁ κόσμος μας δὲν εἶναι φτιαγμένος γιὰ μᾶς, δὲν
ὁδηγεῖται σὲ καθορισμένο τέλος, δὲν ὑπάρχει σημεῖο ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο στὸ
ὁποῖο μποροῦμε νὰ ἀποτανθοῦμε γιὰ νὰ βεβαιώσουμε τὴν ὀρθότητα τῶν πράξεών
μας.
633
Nussbaum Fragility 380.
634
Williams Shame 165.
635
Στὴν ὀπτικὴ τοῦ Ράμφου, αὐτὸς ὁ ἀπρόβλεπτος, ἀκατανόητος κόσμος ἀποτελεῖ
μία σοφόκλεια ἀπάντηση στὴν σοφιστικὴ ψευδαίσθηση ὅτι μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ
γνωρίσει τὸν κόσμο καὶ νὰ ἐλέγξει τὴν μοῖρα του. Ράμφος Αἴνιγμα 14, 27.
632

227

Τὸ δεύτερο παρηγορητικὸ ἐπιχείρημα εἶναι ὅτι ὁ Ἡρακλῆς
εἶναι γιὸς τοῦ Διός. Αὐτὸ εἶναι τὸ κατ' ἐξοχήν παρηγορητικὸ
σχόλιο, κοινὸ σὲ ὅλες τὶς θεολογικὲς προσπάθειες νὰ ἀναθαρρήσει
ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν συμφορά: ὑπάρχει Θεία Πρόνοια.636 Δὲν
ρυθμίζει ἡ ἀπρόσωπη Τύχη ἀλλὰ ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος δὲν
θὰ ἀφήσει θὰ παιδιά του νὰ ὑποφέρουν ἐς ἀεί. Αὐτὸς τουλάχιστον
εἶναι ὁ ρόλος τὸν ὁποῖον περιμένει ὁ Χορὸς ὅτι θὰ διαδραματίσει ὁ
Δίας, διότι στὴν πραγματικότητα εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς φράσεις
ποὺ ἡ ἐξέλιξη τῆς πλοκῆς θὰ ἀποδείξει εἰρωνική. Θὰ εἰπωθεῖ μία
ἀκόμη φορὰ στὸ τέλος μὲ ἀντεστραμμένη πλήρως τὴν σημασία,
ὅταν μετὰ τὴν καταστροφὴ ὁ Χορὸς θὰ πεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτε
σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ νὰ μὴν εἶναι Δίας.637
Ἀφότου μεγάλωσε ἡ Δηιάνειρα (141)638

ἡ ζωή της ἔχει ὅλο

βάσανα, μᾶς λέει, καὶ ἀποκαλύπτει κάτι τὸ ὁποῖο πρὶν εἶχε μόνο
ὑπαινιχθεῖ. Γνωρίζαμε ὅτι ὁ Ἡρακλῆς ἔλειπε γιὰ δεκαπέντε μῆνες
(44) ἀλλὰ τώρα δηλώνεται ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ κρίσιμη στιγμὴ γιὰ
τὴν ἐπιστροφή του. Ὅπως εἴδαμε, ὁ Ἡρακλῆς γνώριζε (165κἑ) πὼς
στοὺς δεκαπέντε μῆνες εἴτε θὰ πεθάνει εἴτε θὰ ζήσει τὸ ὑπόλοιπο
τῆς ζωῆς του χωρὶς λύπη. Ὁ χρησμὸς-παγίδα ποὺ προβλέπει ἕνα
τέλος ἀμφίσημο καὶ ἐπιτρέπει ἑρμηνεία πιὸ αἰσιόδοξη ἀπὸ τὴν ὀρθὴ
ἐμφανίζεται καὶ στὸν Ἡρόδοτο.639 Στὴν προκειμένη περίπτωση θὰ
ἀποδειχθεῖ στὸ τέλος ὅτι «ἀλύπητος βίος» εἶναι μόνον ὁ θάνατος.
Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ γνωρίζει ἀκόμη ἡ Δηιάνειρα, κι ἔτσι ὅταν ὁ
Ἀγγελιαφόρος ἀναγγέλλει πὼς ὁ Ἡρακλῆς (182) εἶναι ζωντανὸς καὶ
Εἶναι πολύπλοκο τὸ ζήτημα τί ἀκριβῶς πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι γιὰ τὴν Θεία
Πρόνοια. Ἀποτελεῖ ἐρώτημα ἐπίσης σὲ ποιό βαθμὸ ἡ τραγωδία εἶναι
ἀντιπροσωπευτικὴ τῶν ἀρχαίων πεποιθήσεων. Ὁ Parker Gods 143-160
ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ τραγωδία φαίνεται νὰ τηρεῖ πιὸ ἀπαισιόδοξη στάση ἀπὸ τοὺς
ρήτορες. Στὸν Σοφοκλῆ συναντοῦμε τὴν μοχθηρία τοῦ Θείου στὸν Αἴαντα, ὅπου ὁ
ἥρωας ὅμως ὑπερισχύει θεατρικὰ μὲ τὴν ἀναγνώριση καὶ ταφή του στὸ τέλος,
καὶ στὸν Οἰδίποδα Τύραννο. Ὁ Σοφοκλῆς θὰ ἐπανέλθει μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια
γιὰ νὰ ἐπανορθώσει τὴν ἀδικία στὸν Οἰδίποδα, στὸν Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ. Στὸν
Φιλοκτήτη καὶ τὸν Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ φαίνεται ἡ παρηγοριὰ τοῦ Χοροῦ τῶν
Τραχινίων νὰ ἐπαληθεύεται, οἱ θεοὶ προστατεύουν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τὸ
ἀξίζουν.
637
Βλ. Budelmann Language 156 κἑ γιὰ τὸν Δία στὶς Τραχίνιες.
638
Γιὰ τὴν παιδικὴ ξεγνοιασιὰ σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ βάσανα ποὺ περιμένουν τὸν
ἐνήλικα βλ. τὰ λόγια τοῦ Αἴαντα στὸν γιό του (Σοφ. Αἴας 552-5) μαζὶ μὲ τὸ σχόλιο
τοῦ Garvie Ajax· ἐπίσης Οἰδ. Κ. 1229-30, Εὐρ.Μηδ.48.
639
Ἡρδτ. 1.75, 3.64. Βλ. καὶ τὸ ποίημα «Ἡ διωρία τοῦ Νέρωνος» τοῦ Καβάφη.
636

228

νικητὴς τὸ χαρμόσυνο μαντάτο φαίνεται νὰ εἶναι διπλό: ὄχι μόνο
τέλειωσε καὶ αὐτὴ ἡ περιπέτεια ἀλλὰ δὲν θὰ ὑπάρξει ἄλλη. Ὁ
μαντατοφόρος περιμένει ἀνταμοιβὴ γιὰ τὰ εὐχάριστα νέα640 (191)
καὶ ἀκολουθεῖ ἕνα Χορικὸ ὅπου ἐκφράζεται ἡ χαρὰ τῶν προσώπων
τοῦ δράματος λίγο πρὶν τὴν ἐμφάνιση τῆς Ἰόλης, δηλαδὴ λίγο πρὶν
τὴν ἀρχὴ τοῦ τέλους.641 Ἡ ἀντίθεση θὰ τονιστεῖ ἀπὸ τὸν Σοφοκλῆ
καθὼς ἡ αὐταπάτη θὰ σφραγιστεῖ μὲ τὸ λεξιλόγιο τῆς πιὸ
προφανοῦς ἀλήθειας.642 Ὅμως αὐτὴ ἡ τόσο ὀρατὴ χαρὰ ποὺ
ἐμφανίζεται ἐπὶ σκηνῆς εἶναι αἰχμάλωτες γυναῖκες, καὶ ἔτσι τὸ
κλῖμα ἀρχίζει ἀμέσως νὰ ἀλλάζει, ὅταν ἡ Δηιάνειρα μιλᾶ γιὰ τὸν
δεινὸν οἶκτον (298) ποὺ τῆς προκαλοῦν οἱ αἰχμάλωτες.

Ὅπως

ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ μὲ τὸν Ὀδυσσέα στὸν Αἴαντα καὶ τὸν Θησέα
στὸν Οἰδίποδα ἐπὶ Κολωνῷ, ἡ Δηιάνειρα ἔχει τὴν δύναμη νὰ δεῖ
στὸν νικημένο ὄχι ἕναν ἐξουδετερωμένο ἐχθρὸ ἀλλὰ ἕναν ἄνθρωπο
σὰν τὴν ἴδια, νὰ ἀναγνωρίζει ὅτι οἱ ρόλοι θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι
ἀντίστροφοι. Ἀποκαλεῖ τὶς γυναῖκες «οἰκτρὲς» καὶ ξεκινᾶ ἡ
περίφημη ψευδὴς ἀφήγηση τοῦ Λίχα. Τὸ κείμενο θὰ μᾶς ἐπαναφέρει
στὸ θέμα τῆς συμπόνιας τῆς Δηιάνειρας, ἀφοῦ ὅμως παρεμβληθεῖ
μία ἀφήγηση ἡ ὁποία περιγράφει μὲν τὸ τὶ συνέβη, ὅμως ἀποκρύπτει
ἕνα βασικὸ γεγονός, ὅτι κίνητρο τοῦ Ἡρακλῆ ἦταν ὁ ἔρωτάς του
γιὰ τὴν Ἰόλη.643 Ἐπιστρέφουμε στὴν Δηιάνειρα ἡ ὁποία (293) μὲ
πάθος περιγράφει τὴν ἀδυναμία της νὰ νιώσει χαρὰ μὲ τὴν λύπη
τῶν ἄλλων. Ἡ συνείδηση τῆς τραγικῆς μοίρας τῆς ζωῆς ἔχει γιὰ
τὴν Δηιάνειρα μιὰ πρακτικὴ συνέπεια: ἂν καὶ βρίσκεται σὲ θέση
ἰσχύος, νιώθει ὅτι οἱ νῖκες εἶναι μόνο ἐφήμερες, τῆς εἶναι λοιπὸν
ἀδύνατο νὰ πανηγυρίσει ἀπέναντι στοὺς ἐχθρούς της. Κοιτάζει τὶς
νεαρὲς κοπέλες ποὺ βρῆκαν ἄζηλον βίον (284) καὶ φαντάζεται τὴν
συμφορὰ νὰ χτυπάει τὰ ἴδια τὰ παιδιά της. Ἡ ἔμφαση στὴν συμπόνια
Βλ. καὶ Σοφ. Οἰδ. Τύρ. 1005-6.
Σοφ. Οἰδ.Τύρ.1086 κἑ., Αἴας 693 κἑ, Ἀντ. 1115 κἑ.
642
Βλ. Kamerbeek Trachiniae 224σημ. γιὰ τὴν φόρτιση τοῦ «ἐναργῆ».
643
Winnington-Ingram Sophocles 333. Στὸ σημεῖο αὐτὸ μποροῦμε νὰ σταθοῦμε
στὴν παρουσιαση τοῦ δόλου. Ὁ Δίας δὲν θὰ τιμωροῦσε τὸν Ἡρακλῆ, λέγεται, ἂν
δὲν εἶχε μεταχειριστεῖ δόλο (275). Ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη χωρίο στὸ ὁποῖο ὁ
Σοφοκλῆς δὲν τοποθετεῖται θετικὰ ἀπέναντι στὸν δόλο. Ἂς θυμήσουμε ἀκόμη ὅτι
ἡ μοῖρα τοῦ ψευδόμενου προσώπου αὐτῆς τῆς τραγωδίας εἶναι νὰ τὸν
γκρεμοτσακίσει ὁ Ἡρακλῆς.
640
641

229

τῆς Δηιάνειρας εἶναι τόση ὥστε χρειάζεται περισσὴ ἑρμηνευτικὴ
μυωπία γιὰ νὰ μὴν τὴν προσέξουμε. Οἱ Τραχίνιες εἶναι ἕνα ἔργο στὸ
ὁποῖο οἱ δύο σύζυγοι δὲν θὰ συναντηθοῦν ποτέ. Ἀκόμη περισσότερο,
ὁ Ἡρακλῆς δὲν θὰ νοιαστεῖ ποτὲ τὴν Δηιάνειρα. Παρότι «πάντων
ἄριστος», εἶναι ἀνάπηρος ὡς πρὸς αὐτὴν τὴν ἰδιότητα τὴν ὁποία ὁ
Σοφοκλῆς μὲ τόση ἐπιμονὴ χαρίζει στὴν σύζυγό του. Θὰ δοῦμε
λεπτομερῶς στὸ τέλος πῶς σκιαγραφεῖται αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ
ὅμως πρέπει νὰ ἀναδειχθεῖ ἀπὸ τώρα τὸ ὅτι ἡ παρουσίαση τοῦ
χαρακτῆρα τῆς Δηιάνειρας ἐπιμένει ἐμφαντικὰ ἀκριβῶς στὴν ἀρετὴ
τὴν ὁποία δὲν διαθέτει ὁ Ἡρακλῆς: νὰ μπορεῖ νὰ βλέπει μὲ τὰ μάτια
τοῦ ἄλλου.
Ἡ Δηιάνειρα δὲν μπορεῖ νὰ χαρεῖ, νοιώθει οἶκτο (293, 297),
καί, στὸ τέλος τοῦ μονολόγου της, ἀπευθύνεται στὴν Ἰόλη (307 κἑ).
Ἀπὸ τὴν γενικὴ συμπόνια ἐδῶ περνᾶμε στὴν παρηγοριὰ σὲ ἕνα
συγκεκριμένο πρόσωπο. Ἡ Ἰόλη εἶναι τὸ εἶδος τῆς γυναίκας γιὰ τὴν
ὁποία καταστρέφονται πόλεις.644 Ὁ Σοφοκλῆς θέλει ὅμως τὴν
ἔμφαση στὸ δικό της δρᾶμα τόσο ὁρατή, ὥστε ἀπὸ ὅλες τὶς
ὑπόλοιπες γυναῖκες ἡ Δηιάνειρα νὰ ἀπευθύνεται ἀμέσως στὴν
ἐρωμένη τοῦ ἄντρα της, χωρὶς νὰ γνωρίζει ποιὰ εἶναι. Ὁ θεατὴς
δὲν γνωρίζει ἀκόμη πὼς αὐτὴ εἶναι ἡ Ἰόλη ἀλλὰ τὸ ἔργο ὁδηγεῖται
σ' αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη τονίζοντας πόσο ἀκτινοβόλος εἶναι ἡ
παρουσία της, ὥστε νὰ ξεχωρίζει σιωπηλὴ μέσα σ' ἕνα πλῆθος
γυναικῶν, καὶ συνάμα πόσο εἰρωνικὴ εἶναι ἡ συμπόνια τῆς
Δηιάνειρας καθὼς παρηγορεῖ τὴν γυναῖκα ποὺ τὴν κατέστρεψε.
Ὁ Λίχας δὲν ἀπαντᾶ στὶς ἐρωτήσεις ποὺ τοῦ γίνονται - τόσο
ποὺ μᾶς ὑποψιάζει ὅτι κάτι ἔχει νὰ κρύψει.645 Τὴν ὥρα ποὺ φαίνεται
ὅτι ἡ Δηιάνειρα ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὴν σκηνή, ὁ Ἀγγελιαφόρος διακόπτει
τὴν πορεία της γιὰ νὰ ἀναγγείλλει ὅτι ἐξ αἰτίας αὐτῆς τὴς κόρης
(352κἑ), τῆς Ἰόλης, ὁ Ἡρακλῆς ἐπιτέθηκε στὴν Οἰχαλία. Ὁ Ἔρως
Ἡ Ἰόλη σὰν τὴν Ἑλένη τοῦ Αἰσχύλου καταστρέφει τὴν πόλη της καὶ σὰν τὴν
Ἑλένη τοῦ Ὁμήρου καταστρέφει τὴν πόλη στὴν ὁποία τὴν ὁδηγοῦν. Βλ. Segal
Sophocles 77· Davies Trachiniae 477 σημ.· M. Davies (1986) ‘Alcaeus, Thetis and
Helen’ Hermes 114: 260 ὑπ.15.
645
Easterling Trachiniae 324 σημ.
644

230

ἦταν ὁ μόνος ἀπὸ τοὺς θεοὺς ποὺ τὸν ὁδήγησε σὲ αὐτὴν τὴν πράξη
(354). Προφανῶς, ὅταν ἔχει τόσο τονιστεῖ ἡ συμπόνια τῆς
Δηιάνειρας ἀπέναντι στὶς αἰχμάλωτες γυναῖκες μέχρι ἐδῶ, αὐτὸ
ποὺ περιμένουμε τώρα νὰ δοῦμε εἶναι πῶς θὰ ἀντιδράσει ἡ
Δηιάνειρα τώρα ποὺ γνωρίζει πὼς ἡ ἀξιέλεη γυναῖκα τὴν ὁποία
παρηγοροῦσε τόσην ὥρα ἦταν στὴν πραγματικότητα ἡ γυναῖκα γιὰ
τὴν ὁποία ἀπουσίαζε καὶ κινδύνευε ὁ ἄντρας της γιὰ τόσο καιρό, ἡ
ἐρωμένη του. «Τί συμφορὰ δέχτηκα στὸ σπίτι μου. Τί πρέπει νὰ
κάνω γυναῖκες;», ἀναφωνεῖ (375).
Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι646 ξαφνικὰ ἔχουμε μεταφερθεῖ σὲ μιὰ
σκηνὴ ποὺ θυμίζει ἔντονα τὴν ὑποδοχὴ τῆς Κασσάνδρας ἀπὸ τὴν
Κλυταιμνήστρα. Ὁ ἄντρας ποὺ λείπει γιὰ τόσον καιρὸ στὸν πόλεμο,
καὶ τὸν ὁποῖον ἡ γυναῖκα του περιμένει, ἐπιστρέφει (ἐδῶ πρόκειται
νὰ ἐπιστρέψει) καὶ φέρνει μαζὶ καὶ τὴν ἐρωμένη του. Ἂν ὅμως ἡ
σύγκριση αὐτὴ μπορεῖ νὰ εἶχε κάποιο νόημα γιὰ τὸ κοινὸ ποὺ τὴν
παρακολουθοῦσε, αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἦταν μόνο ἡ ἀντιπαραβολὴ τοῦ
χαρακτῆρα τῆς Κλυταιμνήστρας πρὸς αὐτὸν τῆς Δηιάνειρας. Ἡ
ἀποφασιστικότητα τῆς Κλυταιμνήστρας, ἡ ὁποία παραγκωνίζει τὸν
μαλθακὸ Αἴγισθο, ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ παροιμιώδη χαρακτηριστικά
της, ποὺ ἀναφέρονται ἤδη στὸν πρόλογο, ὅπου παρουσιάζεται ὡς
γυναῖκα ποὺ σχεδιάζει σὰν ἄνδρας.647 Ἀντιθέτως ἡ Δηιάνειρα στὸν
Πρόλογο τῶν Τραχινίων ἀποφασίζει νὰ στείλει τὸν Ὕλλο νὰ μάθει
τὶ ἔχει συμβεῖ μόνον ἀφοῦ τὴν ἔχει συμβουλεύσει ἡ Τροφός. Καὶ οἱ
δύο γυναῖκες θὰ σκοτώσουν τοὺς ἄντρες τους ὅμως ἔχει σημασία
νὰ ἐπιμείνουμε στὶς λεπτομέρειες πρὶν νὰ ἀποφασίσουμε ἂν καὶ
πόσο μοιάζουν. Ὅσο καὶ ἂν κανεὶς ἔχει ἀμφιβολίες γιὰ τὴν πρόθεση
τῆς Δηιάνειρας, ἡ σύγκριση τῶν ἀντιδράσεων τῶν δύο ἡρωίδων δὲν
ἀφήνει περιθώριο γιὰ ἀμφιβολίες. Ἡ Δηιάνειρα αὐτοκτονεῖ ἀπὸ
τύψεις ἐνῶ ἡ Κλυταιμνήστρα θριαμβολογεῖ πάνω ἀπὸ τὸ πτῶμα τοῦ
Bowra Sophoclean 119. Καὶ οἱ δύο ἡρωίδες μιλοῦν γιὰ μοναξιά: Τραχ. 31-3,
Ἀγ.858, μόνο ποὺ ἡ Κλυταιμνήστρα βρίσκει ἐραστή (Αἰσχ.Χοηφ. 920) ἐνῷ ἡ
Δηιάνειρα ὄχι. Βλ. καὶ Segal Sophocles 91, ὅπου λέγεται ὅτι ἡ Δηιάνειρα εἶναι
Πηνελόπη ποὺ γίνεται Κλυταιμνήστρα ἄθελά της.
647
Αἰσχ.Ἀγ.11: «ἀνδρόβουλον». Ἐπίσης στὸ ἀπ.943 τὸ ἐπίθετο «ἀνδρόφρων γυνή»
μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ μίμηση τοῦ Αἰσχύλου.
646

231

ἄνδρα της καὶ χαίρεται τὶς στάλες τοῦ αἵματος σὰν φονικὴ δροσιὰ
(Αἰσχ.Ἀγ.1389-90).
Ἡ Δηιάνειρα ἀπαντᾶ μὲ ἕνα ξέσπασμα ἀγάπης ποὺ ὅλα τὰ
καταλαβαίνει καὶ ὅλα τὰ συγχωρεῖ· καταλαβαίνει τὸν Ἡρακλῆ, ἀφοῦ
ἔτσι εἶναι ὅλοι οἱ ἄντρες καί, πολὺ περισσότερο, ἀφοῦ ἔτσι εἶναι ὁ
δικός της ἄντρας (440κἑ)· κατανοεῖ μαζὶ μὲ τὸν ἄντρα της καὶ τὴν
Ἰόλη (445-6), ἀφοῦ ὁ Ἔρως εἶναι ἀνίκητος καὶ γιὰ τοὺς θεοὺς
ἀκόμη,648 καὶ καταλήγει ζητώντας ἀπὸ τὸν Λίχα νὰ μὴν τῆς
κρατήσει τίποτε κρυφό. Τόσο ἡ τελευταία αὐτὴ προτροπὴ πρὸς τὸν
Λίχα, ὅσο καὶ ἡ ἀλλαγὴ στὴν διάθεσή της παρακάτω ἔχουν κάνει
ὁρισμένους μελετητὲς649 νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι ἡ Δηιάνειρα δὲν
μπορεῖ παρὰ νὰ ψεύδεται στὸ σημεῖο αὐτό, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ
μπορέσει νὰ κερδίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Λίχα.650 Ἡ Δηιάνειρα ἔχει
ἤδη δείξει συναισθήματα πικρίας στοὺς στίχους 375-9, ὅταν
μιλοῦσε γιὰ τὴν συμφορὰ ποὺ ἔβαλε στὸ σπίτι της, γι' αὐτὸ θὰ
πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε ἂν πρόκειται γιὰ ψυχολογικὴ ταλάντευση
ἢ γιὰ συνειδητὴ προσπάθεια ἐξαπάτησης. Κλίνω πρὸς τὴν πρώτη
ἄποψη,

καθὼς

στάση

της

ἀπέναντι

στὸν

Ἡρακλῆ

εἶναι

ψυχολογικῶς κατανοητὴ καὶ σύμφωνη μὲ τὸ