Kako pripremiti hranu u mikrotalasnoj peænici? Mnoge domaæice veæ u ivaju u prednostima pripreme hrane u mikrotalasnoj peænici.

U njoj za nekoliko sekundi mo ete podgrejati hranu, za nekoliko minuta odmrznuti zamrznut komad mesa ili pripremiti recimo piletinu sa krompirom za samo tridesetak minut a. A kolaèe umesto 45 minuta mo ete ispeæi za samo 20 minuta. Pritom naminice zadr avaju boju, aromu, minerale i vitamine, jer se svaka namirnic a mo e pripremiti u sopstevenom soku, bez masnoæe i dodavanja vode. U ovom tekstu daæemo malo uputstvo kako to pravilnije pripremati hranu u mikrotalas noj peænici. Nadamo se da æe biti od pomoæi i onim osobama koje je veæ koriste, kao i on ima koji tek nameravaju da upotrebe mikrotalasnu peænicu u svom domaæinstvu. Postoji veliki izbor posuda za mikrotalasne peænice koje su podobne i lepe. Prave se od razlièitog materijala i raznih su oblika. U njima ne samo da se mogu podgrev ati i pipremati jela veæ i servirati. Obièno nose oznaku "Microwave oven safe" (bezb edno za mikrotalasnu peænicu) ili "Suitable for microwave" (pogodna za kori æenje u mi krotalasnoj peænici). Ako nemate specijalnu posudu mo ete koristiti obiènu od keramike, stakla (ne koristi ti tanko staklo) ili porcelana. Stavite praznu posudu 30 sekundi u peænicu na najaèi program. Ako ostane hladna ili je samo mlaka mo ete je koristiti u mikrotalasnoj peænici. Pogodni su takoðe, vatrostalno staklo, vatrostalni porcelan i vatrostalna keramika . Drvena posuda se mo e koristiti samo za podgrevanje. Karton, hartija i tanki sti ropor mogu se stavljati direktno u pakovanju u kome se nalaze. Veoma su popularn e supe za brzu primenu pakovane u teglice od tankog stiropora. U mikrotalasnoj peænici ne koristiti metalno posuðe, ka ike i vilju ke. Zatim, ne korist iti porcelansko i stakleno posuðe na kome je nanesena srebrna ili zlatna ara. Ne podgrevati proizvode u hermetièki zatvorenim posudama (deèiju hranu u fla icama, ko nzerve i tegle). Skinuti zatvaraè sa posude i otvoriti teglu. Takoðe ne treba stavit i u peænicu posudu od obiène plastike, veæ onu sa posebnom oznakom koja je termootporn a. Na raznim mestima u mikrotalasnoj peænici hrana se razlièito zagreva. Napitke u mali m posudama treba staviti to dalje od sredine. Ne ne namirnice (brokule, prokelj i s l) staviti u sredinu da bi se saèuvao kvalitet hrane. Dosta je te ko odrediti kad je neko jelo gotovo, pa je potrebno da jelo odstoji ne koliko minuta da bi se do kraja pripremilo za degustaciju. Dokuvavanje jela se m o e nastaviti ukoliko jelo nije skuvano posle vaðenja iz peænice, ali ako je prekuvano ...Za pripremu hrane na ovaj naèin potebno je iskustvo koje se stièe vremenom. Kako prepoznati gotovu hranu: Riba je gotova kada je sredina malo prozraèna. Ako se du e dr i u mikrotalasnoj peænici biæe tvrda i suva. Da li je meso peèeno proverava se vilju kom. Ako vilju ka lako prolazi kroz meso onda je spremno za jelo i treba ga izvaditi iz peænice. Pileæi bataci spremni su za jelo ako se zglobovi lako pokreæu, a sok iznutra je ute b oje. Peèeno pecivo lako se odvaja od ivica posude, a odozgo je braonkaste boje. I ako u ivicu kolaèa zabodemo no , a on ostane suv (kolaè je peèen). Krompir treba dr ati u peænici oko 5 minuta. Za isto toliko vremena po vaðenju iz peænic e biæe spreman za jelo. Da bi jelo dobilo rumenu boju koristiti specijalnu posudu, ali paziti jer se jak o zagreva. Napomena: Smrznuti proizvodi moraju se prvo odlediti, pa tek onda pri premati u mikrotalasnoj peænici, da ne bi unutra ostali zaleðeni. Mikrotalasna peænica ne slu i samo za pripremu harne, nego i za odmrzavanje. Tom pri likom treba povræe ili voæe staviti na tanjir, sipati malo vode i prekriti folijom z a mikrotalasnu peænicu ili ga poklopiti poklopcem. Kada se otopi ledene korica sa povræa, proces otapanja se ubrzava i treba hranu èe æe prome ati. Najbolje je odmrzavati komade mesa iste velièine. Ukoliko je meso zamrznuto u veæem komadu ne treba ga otapati u mikrotalasanoj. Ribu odmrzavati na srednjoj snazi, malo prosu iti, pa pripremati po receptu. to je veæe te ina proizvoda du e je vreme pripreme. Tanka i okrugla parèad su br e gorova

eæer treba dobro izme ati sa sipkavim proizvodima ili rastvoriti da ne zagori. A povræu koje ima malo teènosti u sebi (krompir. tako se dobija povr ina ravnomernije debljine. ko om ili korom (jaja. Ukoliko povræe nije sve e treba dodati malo vode. Brzo se zagrevaju i kosti. sendvièe zagrevati na re etki.ego debela i pravougaona. Znaèajno je prilikom pripreme hrane u mikrotalasnoj peænici okretati i me ati namirnic e da bi se ravnomernije zagrevale. Zaèini se takoðe mogu su iti. pa staviti u peæni cu na najaèu snagu do 3 minuta. Testeninu. paradajz. Teène i poluteène proizvode. . Mlado i sve e povræe sadr i dosta vode. pa staviti u peænicu na najaèu snagu 3-4 minuta. vreme pripreme treba poveæati 1. Da bi se ravnomerno zagrevali kosti treba uviti u foliju za mikrotalasnu. da ne bi eksplodirali. Omek avanje voæe . paradajz. zato velike namirnice treba iseæi na podjedn ake komade da bi se ravnomerno zagrevali.) dodati vodu da prekriva dno posude. Povræu koje sadr e veliku kolièinu teènosti (krastavac. Piletinu (uske delove) umotati u foliju (da ne izgore). pa se na povr ini brzo pojavljuje vlaga to je dob ro za pripremu na ovaj naèin. spanaæ. tako to se sitno iseckaju i stave u peænicu izmeðu dva lista papira. to raditi u ravnomernim vremenskim intervalim a. a hrana se razletela po peænici. U kulinarskim receptima za mikrotalasnu peænicu dato je vreme za pripremu. Ribu pr vo peæi sa stomakom okrenutim gore. Celo povræe treba zamotati u foliju. Za pripremu mesa u komadu na dno posude staviti mali prevrnut tanjir. krompir. recimo su enjenje zeleni. Za pripremu ribe uzeti kvadratnu posudu. pa posle nekog vremena s kinuti foliju. Ako pov eæavate te inu namirnica dva puta. kupus. ragu od povræa i sl. pa se zato meso koje je pored k ostiju br e priprema. a komade mesa ne treba èvrsto zamotavati kako b i para mogla da se oslobodi i da meso ne ostane natopljeno suvi nom vlagom. Mast se brzo zagreva. Mikrotalasi prodiru u dubinu do 3 cm. Meso i morske proizvode nikada ne pripremati na snazi od 100%. pa je staviti u p eænicu na najaèu snagu 1-2 minuta. Proizvode sa opnom. U mikrotalasnoj peænici se mogu su iti na tanjiru sitno iseckane peèurke. sosove i jela od pirinèa kuvati u veæim posudama nego na obiènom poretu da se teènost ne bi izlila iz posude. d emove. Pri topljenju èokoladu ne poklapati. gra ak i sl. Da se hrana pri pripremi ne bi osu ila treba je poklopiti. Èvrsta hrana priprema se du e nego rastesita i vazdu ast .Uzeti 250 g suvog voæa. Na 500 g povræa do 2 ka ike vode. prpremati u posudi sa poklopcem. Ne preporuèuje se priprema u peænici ukoliko je kolièina proizvoda manja od 200 g. Da bi razmek ali u eæereni med ili slatko skinuti poklopac sa tegle. a jaèinu (za peænice od 700-900 W) staviti na 4% i dr ati do 5 minuta. Da senviè-hleb ne bi odozgo bio vla an. dodati nekoliko ka ika vode. a posle polovine vremena potrebnog za pripremu prevrnuti ribu i okrenuti leðima nagore. Ovaj naèin je posebno dobar za suve ili smrznute zaèine. pa preko n jega meso okrenuto masnom povr inom nadole. A za pripremu sosa neobiène arome staviti sos u peænicu 10-20 sekundi na najaèu snagu. Iseæi hleb na kockice.7 puta. Okrenuti je u im delom prema sredini. jer se brzo zagreva. kartonskom tanjir u ili papirnoj salveti. d igerica) pre priprem e morate probu iti. Tanki i uski delovi treba da budu u nutra i jedan preko drugog. Ovo povræe se mora pripremati du e. Uko liko se priprema manje od 200 g hrane. Za brzo rastvaranje elatina pome ati ka iku elatina sa 2 ka ike vode. zato je treba pripremati na srednjoj snazi da bi zagrevanje bilo ravnomernije i da proizvod iznutra ne ostane presan. ka e. argarepa. treba u peænicu (zb og optereæenja) staviti èa u vode. Ukoliko se priprema komad nepravilnog oblika onda ga staviti tako da tanja parèad budu na sredini peænice. pa staviti u mikro talasnu peænicu do 40 sekundi na najaèu snagu. peèurke paradajz) pripremati uz mali dodatak vode. Mo ete pripremiti krutone (kockice tosta). jer iri delovi zahtevaju vi e enenrgije i vremena. Posle pola vremena potrebnog za pripre mu okrenuti meso da masna strana doðe gore.

Prvo iskluèite peænicu i i zvucite kabl iz utiènice. 160 . dobra je jer spreèava presu ivanje namirnica. Ako ukljuèite prljavu peænicu u program ro tilja stvoriæe se tamne fleke koje je te ko oèistiti. Treba koristiti specija lna sredstva za mikrotalasne peænice. Kad koristite program peæi za ro tilj. Plastièni najloni i kese se mogu korstiti za odmrzavanje i zagrevanje hrane. Vreme pripreme u mikrotalasnoj mora biti kratko i peænica se ne sme ostavljati bez nadzora. a pr enje u ulju mo e izazvati vatru. Ne treba stavljati vruæe proizvode i posuðe na rotacionu posudu i obrnuto. Pored vremena potrebnog za pripremu neophodno je izabrati i snagu peænice koja je potrebna za odreðeno jelo: 80 . Mikrotalasnu peænicu redovno odr avati. a donekle i prelivanje kipuæe teènosti. Da bi odstranili kondenzat izbisati je suvom krpom. Na jela koja zahtevaju èesto me anje (sosovi i razni kremovi) nije potrebno stavljat i poklopac. odozgo hranu treba prekriti salvetom. Posudu za jelo koje je neophodno poklopiti treba pokr iti poklopcem sa rupicama ili nekim kartonskim tanjirom.700 W lagana priprema i podgrevanje osetljivih proizvoda. to se vremena odleðivanja proizvoda tièe obièno je naznaèeno na pakovanju. Specijalna plastièna folija (providna) za mikrotalasnu peænicu prekrivena je siæu nim ru picama koje propu taju vazduh. stavite ispod re etke tanjir da masnoæa kaplje u njega. 800 .150 W za odr avanje gotovog jela u toplom stanju. Vrata t reba dr ati uvek zatvorena. Priprema hrane mo e se vr iti i u termootpornim plastiènim posudama i obièno imaju oznaku "Thermoplast" ili "Duroplast". Svaki put posle pripreme hrane izbrisati unu tra njost mekom vla nom krpom. Mikrotalasnu peænicu ne ukljuèivati kad su vrata otvorena ili kad je prazna. 400 . fol ijom za mikrotalasnu i sl. Sredstva za èi æenje obiènih rerni nisu pogodna za mikrotalasnu.Vreme za priremu hrane u mikrotalasnoj peænici odrediti tako to vreme potrebno za p ripremu u obiènom tednjaku treba podeliti najmanje sa 3. sterilizaciju tegli i su enje posuða.500 W brzo odmrzavanje malih kolièina.300 W odmrzavanje i priprema osetljivih proizvoda. ali ih treba probu iti inaèe æe eksplodirati. ne otvarajte vrata odmah. Za pogrevanje peciva mogu se koristiti pamuène i lanene krpe. èistim belim papirom. Nije po eljno pripremanje supa. 560 . Masnu hartiju ne koristiti jer mo e da se zapali. Ako se u peænici stvore mrlje koje se te ko èiste staviti èa u vode i prokuvati 5 minuta. Ukoliko primetite dim u kameri. Pritom je iskljuèiti iz struje i nikako ne koristiti èetk e. Podgrevanje kolaèa i raznog peciva i sitnije testenine vr i na kartonskoj kutiji na koju je stavljena èista salveta ili pergament papir. ta jo treba znati: Nikada ne koristiti mikrotalasnu peænicu za pravljenje kokica.900 W brzo podgrevanje i priprema. Od toga æe prljav tina omek ati i lako æete je oèistiti. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful