L I NÓI ð U

Ngày này thông tin di ñ ng là ngành công nghi p vi n thông phát tri n nhanh nh t v i con s thuê bao ñã ñ t ñ n 3,6 t tính ñ n cu i năm 2008. Kh i ngu n t d ch v tho i ñ t ti n cho m t s ít ngư i ñi xe, ñ n nay v i s ng d ng ngày càng r ng rãi các thi t b thông tin di ñ ng th h ba, thông tin di ñ ng có th cung c p nhi u hình lo i d ch v ñòi h i t c ñ s li u cao cho ngư i s d ng k c các ch c năng camera, MP3 và PDA. V i các d ch v ñòi h i t c ñ cao ngày các tr nên ph bi n này, nhu c u 3G cũng như phát tri n nó lên 4G ngày càng tr nên c p thi t. ITU ñã ñưa ra ñ án tiêu chu n hoá h th ng thông tin di ñ ng th h ba v i tên g i IMT-2000 ñ ñ t ñư c các m c tiêu chính sau ñây: √ T c ñ truy nh p cao ñ ñ m b o các d ch v băng r ng như truy nh p internet nhanh ho c các ng d ng ña phương ti n, do yêu c u ngày càng tăng v các d ch v này. √ Linh ho t ñ ñ m b o các d ch v m i như ñánh s cá nhân toàn c u và ñi n tho i v tinh. Các tính năng này s cho phép m r ng ñáng k t m ph c a các h th ng thông tin di ñ ng. √ Tương thích v i các h th ng thông tin di ñ ng hi n có ñ ñ m b o s phát tri n liên t c c a thông tin di ñ ng . Nhi u tiêu chu n cho h th ng thông tin di ñ ng th h ba IMT-2000 ñã ñư c ñ xu t, trong ñó hai h th ng WCDMA UMTS và cdma-2000 ñã ñư c ITU ch p thu n và ñã ñư c ñưa vào ho t ñ ng. Các h th ng này ñ u s d ng công ngh CDMA ñi u này cho phép th c hi n tiêu chu n toàn th gi i cho giao di n vô tuy n c a h th ng thông tin ñ ng th h ba. HSDPA (High Speech Downlink Packet Access: truy nh p gói ñư ng xu ng t c ñ cao) là m t m r ng c a các h th ng 3G WCDMA UMTS ñã có th cung c p t c ñ lên ñ n 10 Mbps trên ñư ng xu ng. HSDPA là m t chu n tăng cư ng c a 3GPP-3G nh m tăng dung lư ng ñư ng xu ng b ng cách thay th ñi u ch QPSK trong 3G UMTS b ng 16QAM trong HSDPA. HSDPA ho t ñ ng trên cơ s k t h p ghép kênh theo th i gian (TDM) v i ghép kênh theo mã và s d ng thích ng ñư ng truy n. Nó cũng ñưa ra m t kênh ñi u khi n riêng ñ ñ m b o t c ñ truy n d n s li u. Các k thu t tương t cũng ñư c áp d ng cho ñư ng lên trong chu n HSUPA (High Speech Uplink Packet Access). Hai công ngh truy nh p HSDPA và HSUPA ñư c g i chung là HSPA (High Speed Packet Data). ð làm cho công ngh 3GPP UTRA/UTRAN mang tính c nh tranh hơn n a (ch y u là ñ c nh tranh v i các công ngh m i c a 3GPP2 và WiMAX), 3GPP quy t ñ nh phát tri n E-UTRA và EUTRAN (E: Elvolved ký hi u cho phát tri n) còn ñư c g i là siêu 3G (Super-3G) hay LTE (Long Term Evolution) mà th c ch t là giai ño n ñ u 4G. Công vi c phát tri n s ti n hành trong 10 năm và sau ñó như là s phát tri n dài h n (LTE: Long Term Evolution) c a công ngh truy nh p vô tuy n 3GPP. Trong giai ño n này t c ñ s li u ñ t ñư c 30-100Mbps v i băng thông 20MHz. Ti p sau LTE, IMT-Adv (IMT tiên ti n) s ñư c phát tri n, ñây s là th i kỳ phát tri n c a 4G v i t c ñ t 100 ñ n 1000 Mbps và băng thông 100MHz. Hình L.1 cho th y vi n c nh c a thông tin di ñ ng 4G v kh năng ñáp ng t c ñ chuy n ñ ng và và t c ñ truy n s li u.
TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

1

B3G: Broad Band 3G: 3G băng r ng WLAN: Wirless Local Area Network: M ng n i vùng không dây BWA: Broad Band Wirless Access: truy nh p không dây băng r ng
Hình L.1. Vi n c nh thông tin di ñ ng 4G theo kh năng h tr t c ñ chuy n ñ ng và t c ñ truy n s li u Hi n nay tai Vi t Nam băng t n I dành cho WCDMA ñã ñư c chia là b n khe và ñư c c p phát cho b n nhà khai thác: Viettel, VMS, GPC, EVN+HT. Trong các năm t i 3GWCDMA UMTS s ñư c tri n khai trên băng t n này. Bài gi ng “Gi i thi u công ngh 3G WCDMA UMTS” nh m cung c p các khái ni m cơ b n v công ngh 3G WCDMA UMTS cho các cán b T ng Công ty Vi n Thông Quân ð i (Viettel). Bài gi ng bao g m b n chương. Chương ñ u trình bày khái quát chung v s phát tri n c a các h th ng thông tin di ñ ng lên 4G, ki n trúc chung c a m t m ng 3G; các ki n trúc R3, R4, R5 và R6 c a m ng thông tin di ñ ng 3G WCDMA UMTS. Chương hai trình b y ña truy nh p CDMA và các k thu t liên quan ñư c áp d ng cho WCDMA. Chương ba gi i thi u giao di n vô tuy n c WCDMA. Chương b n gi i thiêu công ngh ña truy nh p t c ñ cao HSPA Các chương c a tài li u này ñ u ñư c k t c u theo modul ñ h c viên d h c h c. M i chương ñ u có ph n gi i thi u chung, n i dung và t ng k t.

Hà ðông ngày 12 tháng 6 năm 2009 Tác gi

TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

2

M CL C Chương 1 T NG QUAN M NG 3G WCDMA UMTS ................................................ 5 1.1. GI I THI U CHUNG ......................................................................................... 5 1.2. L TRÌNH PHÁT TRI N THÔNG TIN DI ð NG LÊN 4G ........................... 5 1.3. KI N TRÚC CHUNG C A M T H TH NG THÔNG TIN DI ð NG 3G .. 7 1.4. CHUY N M CH KÊNH (CS), CHUY N M CH GÓI (PS), D CH V CHUY N M CH KÊNH VÀ D CH V CHUY N M CH GÓI. .......................... 8 1.5. CÁC LO I LƯU LƯ NG VÀ D CH V ðƯ C 3GWCDMA UMTS H TR ........................................................................................................................... 11 1.6. KI N TRÚC 3G WCDMA UMTS R3 .............................................................. 12 1.7. KI N TRÚC 3G WCDMA UMTS R4 .............................................................. 19 1.8. KI N TRÚC 3G WCDMA UMTS R5 và R6 ................................................... 21 1.9. CHI N LƯ C D CH CHUY N T GSM SANG UMTS .............................. 23 1.10. C U HÌNH ð A LÝ C A H TH NG THÔNG TIN DI ð NG 3G .......... 26 1.11. T NG K T...................................................................................................... 29 Chương 2 CÔNG NGH ðA TRUY NH P C A WCDMA ..................................... 30 2.1. GI I THI U CHUNG ....................................................................................... 30 2.2. TR I PH VÀ ðA TRUY NH P PHÂN CHIA THEO MÃ .......................... 30 2.3. ðI U KHI N CÔNG SU T ............................................................................. 34 2.4. CHUY N GIAO TRONG H TH NG CDMA............................................... 34 2.5. MÁY THU PHÂN T P ðA ðƯ NG HAY MÁY THU RAKE ..................... 36 2.6. CÁC MÃ TR I PH S D NG TRONG WCDMA ...................................... 37 2.7. TR I PH VÀ ðI U CH ðƯ NG LÊN ...................................................... 39 2.8. TR I PH VÀ ðI U CH ðƯ NG XU NG................................................ 41 2.9. T NG K T........................................................................................................ 44 Chương 3 GIAO DI N VÔ TUY N C A WCDMA UMTS ..................................... 45 3.1. GI I THI U CHUNG ....................................................................................... 45 3.2. M ð U ........................................................................................................... 45 3.3. KI N TRÚC NGĂN X P GIAO TH C C A GIAO DI N VÔ TUY N WCDMA/FDD.......................................................................................................... 46 3.4. CÁC THÔNG S L P V T LÝ VÀ QUY HO CH T N S ....................... 48 3.5. CÁC KÊNH C A WCDMA ............................................................................. 51 3.6. C U TRÚC KÊNH V T LÝ RIÊNG .............................................................. 59 3.7. SƠ ð T NG QUÁT MÁY PHÁT VÀ MÁY THU WCDMA ...................... 60 3.8. PHÂN T P PHÁT............................................................................................. 61 3.9. ðI U KHI N CÔNG SU T TRONG WCDMA ............................................. 63 3.10. CÁC KI U CHUY N GIAO VÀ CÁC S KI N BÁO CÁO TRONG WCDMA ................................................................................................................... 66 3.11. CÁC THÔNG S MÁY THU VÀ PHÁT VÔ TUY N C A UE ................. 68 3.12. AMR CODEC CHO W-CDMA ...................................................................... 68 3.13. T NG K T...................................................................................................... 69 Chương 4 TRUY NH P GÓI T C ð CAO (HSPA) ................................................ 70
TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

3

........................... 73 4...................... 90 4......... TRUY NH P GÓI T C ð CAO ðƯ NG XU NG (HSDPA) ...........7..........................1........... T NG K T... TRUY NH P GÓI T C ð CAO ðƯ NG LÊN (HSUPA) ..........3.........................................4...... CHUY N GIAO TRONG HSDPA ........... Nguy n Ph m Anh Dũng 4 ......................... 70 4....6............. 71 4.100 TS.......................... T NG QUAN TRUY NH P GÓI T C ð CAO (HSPA)................................................................. 93 Thu t ng và vi t t t.. KI N TRÚC NGĂN X P GIAO TH C GIAO DI N VÔ TUY N HSPA CHO S LI U NGƯ I S D NG . 84 4............ 95 Tài li u tham kh o…………………………………………………………………................ 70 4..........4........................ GI I THI U CHUNG ...................5........................................2..........................................................................................

2.3.2.1. R4 và R5 và chi n lư c chuy n d ch GSM lên 3G UMTS 1. Các ch ñ ñư c trình b y trong chương • L trình phát tri n các công ngh thông tin di ñ ng lên 4G • Ki n trúc chung c a m t m ng thông tin di ñ ng 3G • Các khái ni m v các d ch v chuy n m ch kênh và các d ch v chuy n m ch gói • Các lo i lưu lư ng và các lo i d ch vù mà 3G WCDMA UMTS có th h tr • Ki n trúc 3G WCDMA UMTS qua các phát hành khác nhau: R3. M c ñích chương • Hi u l trình phát tri n thông tin di ñ ng lên 4G • Hi u ñư c ki n trúc t ng quát c a m t m ng thông tin di ñ ng 3G.1 và l trình nghiên c u phát tri n trong 3GPP ñư c cho trên hình 1. TS. • Hi u các ki n trúc m ng 3G WCDMA UMTS: R3. R5 và R6 • Chi n lư c chuy n d ch GSM lên 3G UMTS 1.1..Chương 1 T NG QUAN M NG 3G WCDMA UMTS 1.1.2.1. L TRÌNH PHÁT TRI N THÔNG TIN DI ð NG LÊN 4G L trình phát tri n các công ngh thông tin di ñ ng lên 4G ñư c cho trên hình 1. Hư ng d n • H c k các tư li u ñư c trình b y trong chương • Tham kh o thêm các tái li u tham kh o cu i tài li u 1. R4. GI I THI U CHUNG 1. Nguy n Ph m Anh Dũng 5 .1.

3. L ch trình nghiên c u phát tri n trong 3GPP Hình 1. L trình phát tri n các công ngh thông tin di ñ ng lên 4G Hình 1.AMPS: Advanced Mobile Phone System TACS: Total Access Communication System GSM: Global System for Mobile Telecommucations WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access EVDO: Evolution Data Only IMT: International Mobile Telecommnications IEEE: Institute of Electrical and Electtronics Engineers WiFi: Wireless Fidelitity WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access LTE: Long Term Evolution UMB: Untra Mobile Broadband Hình 1.3.1. L trình tăng t c ñ truy n s li u trong các phát hành c a 3GPP TS. cho th y l trình tăng t c ñ truy n s li u trong các phát hành c a 3GPP hx Hình 1. Nguy n Ph m Anh Dũng 6 .2.

Các trung tâm chuy n m ch gói s là các chuy n m ch s d ng công ngh ATM. 3G UMTS (Universal Mobile Telecommunications System: H th ng thông tin di ñ ng toàn c u) có th s d ng hai ki u RAN.3. Ki u th nh t s d ng công ngh ña truy nh p WCDMA (Wide Band Code Devision Multiple Acces: ña truy nh p phân TS. Nguy n Ph m Anh Dũng 7 . Ch ng h n có th th c hi n ch c năng chuy n m ch kênh CS (MSC/GMSC) và ch c năng chuy n m ch gói (SGSN/GGSN) trong m t nút duy nh t ñ ñư c m t h th ng tích h p cho phép chuy n m ch và truy n d n các ki u phương ti n khác nhau: t lưu lư ng ti ng ñ n lưu lư ng s li u dung lư ng l n. Ki n trúc t ng quát c a m t m ng di ñ ng k t h p c CS và PS Các mi n chuy n m ch kênh (CS) và chuy n m ch gói (PS) ñư c th hi n b ng m t nhóm các ñơn v ch c năng lôgic: trong th c hi n th c t các mi n ch c năng này ñư c ñ t vào các thi t b và các nút v t lý. Các d ch v k c s li u l n th i gian th c (như ti ng và video) cu i cùng s ñư c truy n trên cùng m t môi trư ng IP b ng các chuy n m ch gói. RAN: Radio Access Network: m ng truy nh p vô tuy n BTS: Base Transceiver Station: tr m thu phát g c BSC: Base Station Controller: b ñi u khi n tr m g c RNC: Rado Network Controller: b ñi u khi n tr m g c CS: Circuit Switch: chuy n m ch kênh PS: Packet Switch: chuy n m ch gói SMS: Short Message Servive: d ch v nh n tin Server: máy ch PSTN: Public Switched Telephone Network: m ng ñi n tho i chuy n m ch công c ng PLMN: Public Land Mobile Network: mang di ñ ng công c ng m t ñ t Hình 1. Hình 1.1.4. Trên ñư ng phát tri n ñ n m ng toàn IP. chuy n m ch kênh s d n ñư c thay th b ng chuy n m ch gói. KI N TRÚC CHUNG C A M T H TH NG THÔNG TIN DI ð NG 3G M ng thông tin di ñ ng (TTDð) 3G lúc ñ u s là m ng k t h p gi a các vùng chuy n m ch gói (PS) và chuy n m ch kênh (CS) ñ truy n s li u gói và ti ng.4 dư i ñây cho th y thí d v m t ki n trúc t ng quát c a TTDð 3G k t h p c CS và PS trong m ng lõi.

Hình 1. video và các d ch v chuy n m ch gói ch y u ñ truy nh p internet.chia theo mã băng r ng) ñư c g i là UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Network: m ng truy nh p vô tuy n m t ñ t c a UMTS). K t n i này là t m th i. T m th i vì nó ch ñư c duy trì trong th i gian cu c g i. Tài li u ch xét ñ c p ñ n công ngh duy nh t trong ñó UMTS ñư c g i là 3G WCDMA UMTS 1. Liên t c vì nó ñư c cung c p liên t c m t tài nguyên nh t ñ nh (băng thông hay dung lư ng và công su t) trong su t th i gian cu c g i. D CH V CHUY N M CH KÊNH VÀ D CH V CHUY N M CH GÓI. Vi c nhóm các s li u c n truy n ñư c th c hi n b ng ghép kênh th ng kê v i n ñ nh tài nguyên ñ ng. Thi t b chuy n m ch s d ng cho CS trong các t ng ñài c a TTDð 2G th c hi n chuy n m ch kênh trên trên cơ s ghép kênh theo th i gian trong ñó m i kênh có t c ñ 64 kbps và vì th phù h p cho vi c truy n các ng d ng làm vi c t i t c ñ c ñ nh 64 kbps (ch ng h n ti ng ñư c mã hoá PCM). Ki u th hai s d ng công ngh ña truy nh p TDMA ñư c g i là GERAN (GSM EDGE Radio Access Network: m ng truy nh p vô tuy n dưa trên công ngh EDGE c a GSM). CHUY N M CH KÊNH (CS). Dành riêng vì k t n i này và tài nguyên ch dành riêng cho cu c g i này. Nguy n Ph m Anh Dũng 8 . Chuy n m ch gói cho phép nhóm t t c các s li u c a nhi u k t n i khác nhau ph thu c vào n i dung. TS. ki u hay c u trúc s li u thành các gói có kích thư c phù h p và truy n chúng trên m t kênh chia s . ATM ho c IP.4. 3G cung c p các d ch v chuy n m ch kênh như ti ng. Các công ngh s d ng cho chuy n m ch gói có th là Frame Relay. cho th y c u trúc c a CS và PS. CHUY N M CH GÓI (PS). Chuy n m ch gói (PS: Packet Switch) là sơ ñ chuy n m ch th c hi n phân chia s li u c a m t k t n i thành các gói có ñ dài nh t ñ nh và chuy n m ch các gói này theo thông tin v nơi nh n ñư c g n v i t ng gói và PS tài nguyên m ng ch b chi m d ng khi có gói c n truy n. liên t c và dành riêng.5. Chuy n m ch kênh (CS: Circuit Switch) là sơ ñ chuy n m ch trong ñó thi t b chuy n m ch th c hi n các cu c truy n tin b ng cách thi t l p k t n i chi m m t tài nguyên m ng nh t ñ nh trong toàn b cu c truy n tin.

D ch v chuy n m ch kênh có th ñư c th c hi n trên chuy n m ch kênh (CS) ho c chuy n m ch gói (PS). Thông thư ng d ch v này ñư c áp d ng cho các d ch v th i gian th c (tho i). Chuy n m ch gói có th th c hi n trên cơ s ATM ho c IP. ði u khi n k t n i b ng VC (tương ng v i kênh c a ngư i s d ng) và VP (là m t bó các VC) cho phép khai thác và qu n lý có kh năng m r ng và có ñ linh ho t cao. Vi c s d ng ATM trong m ng lõi cho ta nhi u cái l i: có th qu n lý lưu lư ng k t h p v i RAN. Chuy n m ch kênh (CS) và chuy n m ch gói (PS). cho phép th c hi n các ch c năng CS và PS trong cùng m t ki n trúc và th c hi n khai thác cũng như ñi u khi n ch t lư ng liên k t. Thông thư ng VP ñư c thi t l p trên cơ s s li u c a h th ng t i th i ñi m xây d ng m ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 9 . ATM (Asynchronous Transfer Mode: ch ñ truy n d b ) là công ngh th c hi n phân chia thông tin c n phát thành các t bào 53 byte ñ truy n d n và chuy n m ch. D ch v chuy n m ch gói (PS Service) là d ch v trong ñó nhi u ñ u cu i cùng chia s m t kênh và m i ñ u cu i ch chi m d ng tài nguyên c a kênh này khi có thông tin c n truy n và nó ch ph i tr ti n theo lư ng tin ñư c truy n trên kênh. D ch v này r t r t phù h p cho các d ch v phi th i gian th c (truy n s li u). tuy nhiên nh s phát tri n c a công ngh d ch v này cũng ñư c áp d ng cho các d ch v th i gian th c (VoIP). Thi t b chuy n m ch ATM cho phép chuy n m ch nhanh trên cơ s chuy n m ch ph n c ng tham chu n theo thông tin ñ nh tuy n tiêu ñ mà không th c hi n phát hi n l i trong t ng t bào. D ch v chuy n m ch kênh (CS Service) là d ch v trong ñó m i ñ u cu i ñư c c p phát m t kênh riêng và nó toàn quy n s d ng tài nguyên c a kênh này trong th i gian cu c g i tuy nhiên ph i tr ti n cho toàn b th i gian này dù có truy n tin hay không. M t t bào ATM g m 5 byte tiêu ñ (có ch a thông tin ñ nh tuy n) và 48 byte t i tin (ch a s li u c a ngư i s d ng). D ch v chuy n m ch gói ch có th ñư c th c hi n trên chuy n m ch gói (PS).5. TS.Hình 1. Thông tin ñ nh tuy n trong tiêu ñ g m: ñư ng d n o (VP) và kênh o (VC).

7. Quá trình ñ nh tuy n này ñư c g i là truy n ñư ng h m (Tunnel). Trong thông tin di ñ ng do v trí c a ñ u cu i di ñ ng thay ñ i nên c n ph i có thêm tiêu ñ b sung ñ ñ nh tuy n theo v trí hi n th i c a máy di ñ ng. Hình 1. Vì công ngh công ngh trên cơ s Hình 1. Tuy nhiên hi n nay và tương lai m ng vi n thông s ñư c xây d ng internet vì th các chuy n m ch gói s là chuy n m ch ho c router IP.6.Chuy n m ch hay Router IP (Internet Protocol) cũng là m t công ngh th c hi n phân chia thông tin phát thành các gói ñư c g i là t i tin (Payload). TS. Thi t l p k t n i tunnel trong chuy n m ch tunnel 3G WCDMA UMTS ñư c phát tri n t nh ng năm 1999 khi mà ATM là chuy n m ch gói còn ng tr nên các tiêu chu n cũng ñư c xây d ng trên này. ðóng bao và tháo bao cho gói IP trong quá trình truy n tunnel Hình 1.7 cho th y quá trình ñ nh tuy n tunnel (chuy n m ch tunnel) trong h th ng 3G UMTS t t ng ñài gói c ng (GGSN) cho m t máy di ñ ng (UE) khi nó chuy n t vùng ph c v c a m t t ng ñài gói n i h t (SGSN1) này sang m t vùng ph c v c a m t t ng ñài gói n i h t khác (SGSN2) thông qua giao th c GTP.6). Nguy n Ph m Anh Dũng 10 . Tunnel là m t ñư ng truy n mà t i ñ u vào c a nó gói IP ñư c ñóng bao vào m t tiêu ñ mang ñ a ch nơi nh n (trong trư ng h p này là ñ a ch hi n th i c a máy di ñ ng) và t i ñ u ra gói IP ñư c tháo bao b ng cách lo i b tiêu ñ b c ngoài (hình 1. Sau ñó m i gói ñư c gán m t tiêu ñ ch a các thông tin ñ a ch c n thi t cho chuy n m ch. Có hai cơ ch ñ th c hi n ñi u này: MIP (Mobile IP: IP di ñ ng) và GTP (GPRS Tunnel Protocol: giao th c ñư ng h m GPRS).

B ng 1. Lo i lu ng (Streaming.5.D ch v s li u t c ñ cao (≥ 2Mbps) 11 D ch v vi n thông D ch v s li u TS. ô macro. CÁC LO I LƯU LƯ NG VÀ D CH V ðƯ C 3GWCDMA UMTS H TR Vì TTDð 3G cho phép truy n d n nhanh hơn. Nói chung TTDð 3G h tr các d ch v try n thông ña phương ti n.2 kbps Có th t ng k t các d ch v do 3GWCDMA UMTS cung c p b ng 1. Nguy n Ph m Anh Dũng . t i xu ng file: Video Download) Môi trư ng ho t ñ ng c a 3WCDMA UMTS ñư c chia thành b n vùng v i các t c ñ bit Rb ph c v như sau: • Vùng 1: trong nhà.D ch v truy n thanh FM (64-384 kbps) .1.D ch v âm thanh ch t lư ng cao (16-64 kbps) . nrt): ðòi h i tr l i trong m t th i gian nh t ñ nh và t l l i th p (trình duy t Web.2Mbps) .Theo dõi di ñ ng/ theo dõi di ñ ng thông ñ nh v minh D ch v âm thanh . Rb ≤ 384 kbps • Vùng 2: ngo i ô. ô pico. ô micro. Vì th m i ki u lưu lư ng c n ñ m b o m t m c QoS nh t ñ nh tuỳ theo ng d ng c a d ch v .D ch v s li u t c ñ trung bình (64-144 kbps) .D ch v s li u t c ñ tương ñ i cao (144 kbps. QoS W-CDMA ñư c phân lo i như sau: Lo i h i tho i (Conversational. rt): Thông tin m t chi u ñòi h i d ch v lu ng v i tr nh (phân ph i truy n hình th i gian th c ch ng h n: Video Streaming) Lo i tương tác (Interactive. nrt): ðòi h i các d ch v n l c nh t ñư c th c hi n trên n n cơ s (e-mail. Ngoài ra TTDð 3G cũng ñư c s d ng cho các d ch v ti ng.1. rt): Thông tin tương tác yêu c u tr nh (tho i ch ng h n). truy nh p server ch ng h n). Rb = 12. Phân lo i các d ch v Ki u Phân lo i D ch v chi ti t Di ñ ng ñ u cu i/di ñ ng cá nhân/di ñ ng d ch v 3GWDCMA UMTS D ch v di D ch v di ñ ng ñ ng D ch v thông tin . Rb ≤ 2Mbps • Vùng 2: thành ph . nên truy nh p Internet và lưu lư ng thông tin s li u khác s phát tri n nhanh. Lo i n n (Background.D ch v truy n thanh AM (32-64 kbps) . Rb ≤ 144 kbps • Vùng 4: Toàn c u.1.

Ki u

Phân lo i D ch v phương ti n

D ch v chi ti t ña - D ch v Video (384 kbps) - D ch v hình chuy n ñ ng (384kbps- 2 Mbps) - D ch v hình chuy n ñ ng th i gian th c (≥ 2 Mbps)

D ch v Internet D ch v truy nh p Web (384 kbps-2Mbps) ñơn gi n D ch v Internet D ch v Internet D ch v Internet (384 kbps-2Mbps) th i gian th c D ch v internet D ch v Website ña phương ti n th i gian th c ña phương ti n (≥ 2Mbps) 3G WCDMA UMTS ñư c xây d ng theo ba phát hành chính ñư c g i là R3, R4, R5. Trong ñó m ng lõi R3 và R4 bao g m hai mi n: mi n CS (Circuit Switch: chuy n m ch kênh) và mi n PS (Packet Switch: chuy n m ch gói). Vi c k t h p này phù h p cho giai ño n ñ u khi PS chưa ñáp ng t t các d ch v th i gian th c như tho i và hình nh. Khi này mi n CS s ñ m nhi m các d ch v tho i còn s li u ñư c truy n trên mi n PS. R4 phát tri n hơn R3 ch mi n CS chuy n sang chuy n m ch m m vì th toàn b m ng truy n t i gi a các nút chuy n m ch ñ u trên IP. Dư i ñây ta xét ba ki n trúc 3G WCDMA UMTS nói trên.

1.6. KI N TRÚC 3G WCDMA UMTS R3
WCDMA UMTS R3 h tr c k t n i chuy n m ch kênh l n chuy n m ch gói: ñ n 384 Mbps trong mi n CS và 2Mbps trong mi n PS. Các k t n i t c ñ cao này ñ m b o cung c p m t t p các dich v m i cho ngư i s d ng di ñ ng gi ng như trong các m ng ñi n tho i c ñ nh và Internet. Các d ch v này g m: ñi n tho i có hình (H i ngh video), âm thanh ch t lư ng cao (CD) và t c ñ truy n cao t i ñ u cu i. M t tính năng khác cũng ñư c ñưa ra cùng v i GPRS là "luôn luôn k t n i" ñ n Internet. UMTS cũng cung c p thông tin v trí t t hơn và vì th h tr t t hơn các d ch v d a trên v trí. M t m ng UMTS bao g m ba ph n: thi t b di ñ ng (UE: User Equipment), m ng truy nh p vô tuy n m t ñ t UMTS (UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Network), m ng lõi (CN: Core Network) (xem hình 1.8). UE bao g m ba thi t b : thi t b ñ u cu i (TE), thi t b di ñ ng (ME) và module nh n d ng thuê bao UMTS (USIM: UMTS Subscriber Identity Module). UTRAN g m các h th ng m ng vô tuy n (RNS: Radio Network System) và m i RNS bao g m RNC (Radio Network Controller: b ñi u khi n m ng vô tuy n) và các nút B n i v i nó. M ng lõi CN bao g m mi n chuy n m ch kênh, chuy n m ch gói và HE (Home Environment: Môi trư ng nhà). HE bao g m các cơ s d li u: AuC (Authentication Center: Trung tâm nh n th c), HLR (Home Location Register: B ghi ñ nh v thư ng trú) và EIR (Equipment Identity Register: B ghi nh n d ng thi t b ).

TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

12

Hình 1.8. Ki n trúc 3G WCDMA UMTS R3

1.6.1. Thi t b ngư i s d ng (UE)
UE (User Equipment: thi t b ngư i s d ng) là ñ u cu i m ng UMTS c a ngư i s d ng. Có th nói ñây là ph n h th ng có nhi u thi t b nh t và s phát tri n c a nó s nh hư ng l n lên các ng d ng và các d ch v kh d ng. Giá thành gi m nhanh chóng s t o ñi u ki n cho ngư i s d ng mua thi t b c a UMTS. ði u này ñ t ñư c nh tiêu chu n hóa giao di n vô tuy n và cài ñ t m i trí tu t i các card thông minh.

1.6.1.1. Các ñ u cu i (TE)
Vì máy ñ u cu i bây gi không ch ñơn thu n dành cho ñi n tho i mà còn cung c p các d ch v s li u m i, nên tên c a nó ñư c chuy n thành ñ u cu i. Các nhà s n xu t chính ñã ñưa ra r t nhi u ñ u cu i d a trên các khái ni m m i, nhưng trong th c t ch m t s ít là ñư c ñưa vào s n xu t. M c dù các ñ u cu i d ki n khác nhau v kích thư c và thi t k , t t c chúng ñ u có màn hình l n và ít phím hơn so v i 2G. Lý do chính là ñ tăng cư ng s d ng ñ u cu i cho nhi u d ch v s li u hơn và vì th ñ u cu i tr thành t h p c a máy tho i di ñ ng, modem và máy tính bàn tay. ð u cu i h tr hai giao di n. Giao di n Uu ñ nh nghĩa liên k t vô tuy n (giao di n WCDMA). Nó ñ m nhi m toàn b k t n i v t lý v i m ng UMTS. Giao di n th hai là giao di n Cu gi a UMTS IC card (UICC) và ñ u cu i. Giao di n này tuân theo tiêu chu n cho các card thông minh. M c dù các nhà s n xu t ñ u cu i có r t nhi u ý tư ng v thi t b , h ph i tuân theo m t t p t i thi u các ñ nh nghĩa tiêu chu n ñ các ngư i s d ng b ng các ñ u cu i khác nhau có th truy nh p ñ n m t s các ch c năng cơ s theo cùng m t cách. Các tiêu chu n này g m: • Bàn phím (các phím v t lý hay các phím o trên màn hình) • ðăng ký m t kh u m i • Thay ñ i mã PIN • Gi i ch n PIN/PIN2 (PUK)
TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

13

• •

Trình b y IMEI ði u khi n cu c g i

Các ph n còn l i c a giao di n s dành riêng cho nhà thi t k và ngư i s d ng s ch n cho mình ñ u cu i d a trên hai tiêu chu n (n u xu th 2G còn kéo dài) là thi t k và giao di n. Giao di n là k t h p c a kích c và thông tin do màn hình cung c p (màn hình nút ch m), các phím và menu.

1.6.1.2. UICC
UMTS IC card là m t card thông minh. ði u mà ta quan tâm ñ n nó là dung lư ng nh và t c ñ b x lý do nó cung c p. ng d ng USIM ch y trên UICC.

1.6.1.3. USIM
Trong h th ng GSM, SIM card lưu gi thông tin cá nhân (ñăng ký thuê bao) cài c ng trên card. ði u này ñã thay ñ i trong UMTS, Modul nh n d ng thuê bao UMTS ñư c cài như m t ng d ng trên UICC. ði u này cho phép lưu nhi u ng d ng hơn và nhi u ch ký (khóa) ñi n t hơn cùng v i USIM cho các m c ñích khác (các mã truy nh p giao d ch ngân hàng an ninh). Ngoài ra có th có nhi u USIM trên cùng m t UICC ñ h tr truy nh p ñ n nhi u m ng. USIM ch a các hàm và s li u c n ñ nh n d ng và nh n th c thuê bao trong m ng UMTS. Nó có th lưu c b n sao h sơ c a thuê bao. Ngư i s d ng ph i t mình nh n th c ñ i v i USIM b ng cách nh p mã PIN. ði u này ñ m b o r ng ch ngư i s d ng ñích th c m i ñư c truy nh p m ng UMTS. M ng s ch cung c p các d ch v cho ngư i nào s d ng ñ u cu i d a trên nh n d ng USIM ñư c ñăng ký.

1.6.2. M ng truy nh p vô tuy n UMTS
UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network: M ng truy nh p vô tuy n m t ñ t UMTS) là liên k t gi a ngư i s d ng và CN. Nó g m các ph n t ñ m b o các cu c truy n thông UMTS trên vô tuy n và ñi u khi n chúng. UTRAN ñư c ñ nh nghĩa gi a hai giao di n. Giao di n Iu gi a UTRAN và CN, g m hai ph n: IuPS cho mi n chuy n m ch gói và IuCS cho mi n chuy n m ch kênh; giao di n Uu gi a UTRAN và thi t b ngư i s d ng. Gi a hai giao di n này là hai nút, RNC và nút B.

1.6.2.1. RNC
RNC (Radio Network Controller) ch u trách nhi m cho m t hay nhi u tr m g c và ñi u khi n các tài nguyên c a chúng. ðây cũng chính là ñi m truy nh p d ch v mà UTRAN cung c p cho CN. Nó ñư c n i ñ n CN b ng hai k t n i, m t cho mi n chuy n m ch gói (ñ n GPRS) và m t ñ n mi n chuy n m ch kênh (MSC).
TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

14

m t RNC trôi (DRNC: Drift RNC) s cung c p tài nguyên vô tuy n cho ngư i s d ng. Vai trò logic c a SRNC và DRNC ñư c mô t trên hình 1. các khoá b o m t và toàn v n ñư c ñ t vào RNC.9. t n t i nhi u k t n i qua Iub và có ít nh t m t k t n i qua Iur. thư ng s d ng các công ngh m ng t c ñ cao như ATM và IP. nhưng RNC ph c v v n qu n lý k t n i c a ngư i s d ng ñ n CN. Các nút B trong CN ñư c k t n i v i nhau b ng ñư ng tr c c a nhà khai thác. M i nút B có m t RNC ñi u khi n ch u trách nhi m cho các tài nguyên vô tuy n c a nó.3. Tính năng này ñ phòng ng a v n ñ g n xa. Nút B ki m tra công su t thu t các ñ u cu i khác nhau và thông báo cho chúng gi m công su t ho c tăng công su t sao cho nút B luôn thu ñư c công su t như nhau t t t c các ñ u cu i. Sau th t c nh n th c và th a thu n khóa. Ngư i s d ng ñư c k t n i vào m t RNC ph c v (SRNC: Serving RNC). M ng lõi M ng lõi (CN) ñư c chia thành ba ph n. Vai trò logic c a SRNC và DRNC 1. Nó nh n tín hi u trên giao di n Iub t RNC và chuy n nó vào tín hi u vô tuy n trên giao di n Uu. thì các ñ u cu i g n nút B nh t s che l p tín hi u t các ñ u cu i xa. Ch c năng cu i cùng c a RNC là RNC ñi u khi n (CRNC: Control RNC). M ng ñư ng tr c trong mi n CS s d ng TDM còn trong mi n PS s d ng IP.6. Sau ñó các khóa này ñư c s d ng b i các hàm an ninh f8 và f9.2.2. Khi UE trong chuy n giao m m gi a các RNC. Mi n PS ñ m b o các d ch v s li u cho ngư i s d ng b ng các k t n i ñ n Internet và các m ng s li u khác và mi n CS ñ m b o các d ch v ñi n tho i ñ n các m ng khác b ng các k t n i TDM. Khi ngư i s d ng chuy n vùng ñ n m t RNC khác nhưng v n k t n i v i RNC cũ. mi n PS. RNC có nhi u ch c năng logic tùy thu c vào vi c nó ph c v nút nào.9. mi n CS và HE. Nút B Trong UMTS tr m g c ñư c g i là nút B và nhi m v c a nó là th c hi n k t n i vô tuy n v t lý gi a ñ u cu i v i nó. nghĩa là n u t t c các ñ u cu i ñ u phát cùng m t công su t. Ch m t trong s các RNC này (SRNC) là ñ m b o giao di n Iu k t n i v i m ng lõi còn các RNC khác (DRNC) ch làm nhi m v ñ nh tuy n thông tin gi a các Iub và Iur. Hình 1. 1. Nguy n Ph m Anh Dũng 15 .M t nhi m v quan tr ng n a c a RNC là b o v s bí m t và toàn v n. Nó cũng th c hi n m t s thao tác qu n lý tài nguyên vô tuy n cơ s như "ñi u khi n công su t vòng trong". TS.6.

3. SGSN ch u trách nhi m cho t t c k t n i PS c a t t c các thuê bao. S li u thuê bao lưu trong GGSN: • IMSI • Các ñ a ch PDP S li u v trí lưu trong GGSN: • ð a ch SGSN hi n thuê bao ñang n i ñ n GGSN n i ñ n Internet thông qua giao di n Gi và ñ n BG thông qua Gp. Nguy n Ph m Anh Dũng 16 . Nó lưu hai ki u d li u thuê bao: thông tin ñăng ký thuê bao và thông tin v trí thuê bao. 1. BG BG (Border Gatway: C ng biên gi i) là m t c ng gi a mi n PS c a PLMN v i các m ng khác. nó lưu c hai ki u s li u: thông tin thuê bao và thông tin v trí. Cũng như SGSN.Temporary Mobile Subscriber Identity: s nh n d ng thuê bao di ñ ng t m th i gói) • Các ñ a ch PDP (Packet Data Protocol: Giao th c s li u gói) S • • • li u v trí lưu trên SGSN: Vùng ñ nh tuy n thuê bao (RA: Routing Area) S VLR Các ñ a ch GGSN c a t ng GGSN có k t n i tích c c 1.3. Ch c năng c a nút này gi ng như tư ng l a c a Internet: ñ ñ m b o m ng an ninh ch ng l i các t n công bên ngoài. GGSN GGSN (Gateway GPRS Support Node: Nút h tr GPRS c ng) là m t SGSN k t n i v i các m ng s li u khác. TS.1. S li u thuê bao lưu trong SGSN g m: • IMSI (International Mobile Subsscriber Identity: s nh n d ng thuê bao di ñ ng qu c t ) • Các nh n d ng t m th i gói (P-TMSI: Packet.3. SGSN SGSN (SGSN: Serving GPRS Support Node: nút h tr GPRS ph c v ) là nút chính c a mi n chuy n m ch gói. Nó n i ñ n UTRAN thông qua giao di n IuPS và ñ n GGSN thông quan giao di n Gn.1.3.6.2.6. T t c các cu c truy n thông s li u t thuê bao ñ n các m ng ngoài ñ u qua GGSN.6.

1.6. S • • • • • li u sau ñây ñư c lưu trong VLR: IMSI MSISDN TMSI (n u có) LA hi n th i c a thuê bao MSC/SGSN hi n th i mà thuê bao n i ñ n Ngoài ra VLR có th lưu gi thông tin v các d ch v mà thuê bao ñư c cung c p. Các k t n i CS ñư c th c hi n trên giao di n CS gi a UTRAN và MSC.6.6. GMSC GMSC có th là m t trong s các MSC.3.6.6. Khi m ng ngoài tìm cách k t n i ñ n PLMN c a m t nhà khai thác. MSC MSC th c hi n các k t n i CS gi a ñ u cu i và m ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 17 . 1. Môi trư ng nhà Môi trư ng nhà (HE: Home Environment) lưu các h sơ thuê bao c a hãng khai thác. GMSC nh n yêu c u thi t l p k t n i và h i HLR v MSC hi n th i qu n lý MS. Ch c năng c a MSC trong UMTS gi ng ch c năng MSC trong GSM. nhưng nó có nhi u kh năng hơn. 1. GMSC ch u trách nhi m th c hi n các ch c năng ñ nh tuy n ñ n vùng có MS. VLR VLR (Visitor Location Register: b ghi ñ nh v t m trú) là b n sao c a HLR cho m ng ph c v (SN: Serving Network). 1. Các MSC ñư c n i ñ n các m ng ngoài qua GMSC. C SGSN và MSC ñ u ñư c th c hi n trên cùng m t nút v t lý v i VLR vì th ñư c g i là VLR/SGSN và VLR/MSC. C MSC và SGSN ñ u có VLR n i v i chúng.3. Nó cũng cung c p cho các m ng ph c v (SN: Serving Network) các thông tin v thuê bao và v cư c c n thi t ñ nh n th c ngư i s d ng và tính cư c cho các d ch v cung c p. D li u thuê bao c n thi t ñ cung c p các d ch v thuê bao ñư c copy t HLR và lưu ñây. T t c các d ch v ñư c cung c p và các d ch v b c m ñ u ñư c li t kê ñây.7. Nó th c hi n các ch c năng báo hi u và chuy n m ch cho các thuê bao trong vùng qu n lý c a mình.4.3.3.5. TS.

M t m ng di ñ ng có th ch a nhi u HLR tùy thu c vào s lư ng thuê bao. AuC lưu gi khóa bí m t chia s K cho t ng thuê bao cùng v i t t c các hàm t o khóa t f0 ñ n f5. Khi m t ñ u cu i ñư c thông báo là b m t c p. Các m ng ngoài có th là các TS. HLR và AuC là hai nút m ng logic. nhưng thư ng ñư c th c hi n trong cùng m t nút v t lý. m t mã hóa và b o v s toàn v n thông tin cho ngư i s d ng. Danh m c này cũng có th ñư c s d ng ñ c m các seri máy ñ c bi t không ñư c truy nh p m ng khi chúng không ho t ñ ng theo tiêu chu n.4. l n các AV d tr .B ghi ñ nh v thư ng trú (HLR) HLR là m t cơ s d li u có nhi m v qu n lý các thuê bao di ñ ng. 1.6. các d ch v nào ñư c cung c p và các d ch v nào b t ch i và thông tin chuy n hư ng cu c g i. Như: thông tin tính cư c. ít nh t m t MSISDN (Mobile Station ISDN: s thuê bao có trong danh b ñi n tho i) và ít nh t m t ñ a ch PDP (Packet Data Protocol: Giao th c s li u gói). nhưng chúng c n thi t ñ ñ m b o truy n thông gi a các nhà khai thác. Nhưng thông tin quan tr ng nh t là hi n VLR và SGSN nào ñang ph trách ngư i s d ng. ð ñ nh tuy n và tính cư c các cu c g i. dung lư ng c a t ng HLR và t ch c bên trong m ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 18 . Danh m c xám ch a IMEI c a các ñ u cu i ñang b theo dõi còn danh m c ñen ch a các s IMEI c a các ñ u cu i b c m truy nh p m ng. Cơ s d li u này ch a IMSI (International Mobile Subsscriber Identity: s nh n d ng thuê bao di ñ ng qu c t ). HLR còn lưu gi thông tin v SGSN và VLR nào hi n ñang ch u trách nhi m thuê bao. Cơ s d li u này ñư c chia thành ba danh m c: danh m c tr ng. HLR lưu gi m i thông tin v ngư i s d ng và ñăng ký thuê bao. Danh m c tr ng ch a các s IMEI ñư c phép truy nh p m ng. IMEI c a nó s b ñ t vào danh m c ñen vì th nó b c m truy nh p m ng. Trung tâm nh n th c (AuC) AUC (Authentication Center) lưu gi toàn b s li u c n thi t ñ nh n th c. Các d ch v khác như chuy n hư ng cu c g i. Tuy nhiên c n ñ m b o r ng AuC ch cung c p thông tin v các vectơ nh n th c (AV: Authetication Vector) cho HLR. B ghi nh n d ng thi t b (EIR) EIR (Equipment Identity Register) ch u trách nhi m lưu các s nh n d ng thi t b di ñ ng qu c t (IMEI: International Mobile Equipment Identity). C IMSI và MSISDN có th s d ng làm khoá ñ truy nh p ñ n các thông tin ñư c lưu khác. t c ñ s li u và thư tho i cũng có trong danh sách cùng v i các h n ch d ch v như các h n ch chuy n m ng. xám và ñen. Nó t o ra các AV. c trong th i gian th c khi SGSN/VLR yêu c u hay khi t i x lý th p. ðây là s nh n d ng duy nh t cho thi t b ñ u cu i. Các m ng ngoài Các m ng ngoài không ph i là b ph n c a h th ng UMTS. Nó liên k t v i HLR và ñư c th c hi n cùng v i HLR trong cùng m t nút v t lý.

Nguy n Ph m Anh Dũng 19 . MSC ñư c chia thành MSC server và c ng các phương ti n (MGW: Media Gateway).6. Ban ñ u ñư c thi t k ñ ñ m b o chuy n giao m m gi a các RNC. ðây là giao di n mà qua ñó UE truy nh p vào ph n c ñ nh c a m ng. 1. ki n trúc chuy n m ch phân b và chuy n m ch m m ñư c ñưa vào. Tuy nhiên nó không ch a ma tr n chuy n m ch. S khác nhau cơ b n gi a R3 và R4 là ch khi này m ng lõi là m ng phân b và chuy n m ch m m. Lưu thông kênh chung 4. qu n lý di ñ ng có m t MSC tiêu chu n. ISDN hay các m ng s li u như Internet. nhưng trong quá trình phát tri n nhi u tính năng m i ñư c b sung. Trong UE ñây là nơi k t n i gi a USIM và UE √ Giao di n Uu. √ Giao di n Cu. TS. Qu n lý tài nguyên toàn c c √ Giao di n Iub. Các giao di n này ñư c ñ nh nghĩa ch t ch ñ các nhà s n xu t có th k t n i các ph n c ng khác nhau c a h .m ng ñi n tho i như: PLMN (Public Land Mobile Network: m ng di ñ ng m t ñ t công c ng).7. Giao di n Iu k t n i UTRAN và CN. Khác v i GSM ñây là giao di n m . Giao di n này ñ m b o b n tính năng n i b t sau: 1. MSC ch a t t c các ph n m m ñi u khi n cu c g i. Nó g m hai ph n. Nhưng m t UTRAN ch có th k t n i ñ n m t ñi m truy nh p CN. KI N TRÚC 3G WCDMA UMTS R4 Hình 1. PSTN (Public Switched Telephone Network: M ng ñi n tho i chuy n m ch công c ng). CN có th k t n i ñ n nhi u UTRAN cho c giao di n IuCS và IuPS. Ma tr n chuy n m ch n m trong MGW ñư c MSC Server ñi u khi n và có th ñ t xa MSC Server. Lưu thông kênh riêng 3.5. √ Giao di n Iu. Giao di n Iub n i nút B và RNC. √ Giao di n Iur. 1. Giao di n Uu là giao di n vô tuy n c a WCDMA trong UMTS. Giao di n Cu là giao di n chu n cho các card thông minh. V căn b n.10 cho th y ki n trúc cơ s c a 3G UMTS R4. IuPS cho mi n chuy n m ch gói. Giao di n này n m gi a nút B và ñ u cu i. Di ñ ng gi a các RNC 2. Các giao di n Vai trò các các nút khác nhau c a m ng ch ñư c ñ nh nghĩa thông qua các giao di n khác nhau. IuCS cho mi n chuy n m ch kênh. Thay cho vi c có các MSC chuy n m ch kênh truy n th ng như ki n trúc trư c. ðây là giao di n RNC-RNC. Mi n PS k t n i ñ n các m ng s li u còn mi n CS n i ñ n các m ng ñi n tho i.

1902 c a ITU. Trong nhi u trư ng h p ñư ng tr c gói s d ng Giao th c truy n t i th i gian th c (RTP: Real Time Transport Protocol) trên Giao th c Internet (IP). Giao th c ñi u khi n gi a MSC Server ho c GMSC Server v i MGW là giao th c ITU H. Như v y chuy n ñ i mã ch c n th c hi n t i ñi m này.10 ta th y lưu lư ng s li u gói t RNC ñi qua SGSN và t SGSN ñ n GGSN trên m ng ñư ng tr c IP. 3GPP ñ ngh s d ng (không b t bu c) giao th c ði u khi n cu c g i ñ c l p v t mang (BICC: Bearer Independent Call Control) ñư c xây d ng trên cơ s khuy n ngh Q. Nó có tên là ñi u khi n c ng các phương ti n (MEGACO: Media Gateway Control).2 kbps. Giao th c ñi u khi n cu c g i gi a MSC Server và GMSC Server có th là m t giao th c ñi u khi n cu c g i b t kỳ. ðây là m ng truy n t i hoàn toàn IP. ðư ng truy n cho các cu c g i chuy n m ch kênh ñư c th c hi n gi a RNC và MGW. TS.248. PSTN ch ng h n. Giao th c này ñư c ITU và IETF c ng tác phát tri n. ta gi thi t r ng n u ti ng giao di n vô tuy n ñư c truy n t i t c ñ 12. thì t c ñ này ch ph i chuy n vào 64 kbps MGW giao ti p v i PSTN. s có m t c ng các phương ti n khác (MGW) ñư c ñi u khi n b i MSC Server c ng (GMSC server). C s li u và ti ng ñ u có th s d ng truy n t i IP bên trong m ng lõi.10. T hình 1. MGW này s chuy n ti ng tho i ñư c ñóng gói thành PCM tiêu chu n ñ ñưa ñ n PSTN. ð thí d . Ki n trúc m ng phân b c a phát hành 3GPP R4 Báo hi u ñi u khi n các cu c g i chuy n m ch kênh ñư c th c hi n gi a RNC và MSC Server.Hình 1. Nguy n Ph m Anh Dũng 20 . T i nơi mà m t cu c g i c n chuy n ñ n m t m ng khác. Thông thư ng MGW nh n các cu c g i t RNC và ñ nh tuy n các cu c g i này ñ n nơi nh n trên các ñư ng tr c gói. Truy n t i ki u này cho phép ti t ki m ñáng k ñ r ng băng t n nh t là khi các MGW cách xa nhau.

Tuy nhiên m ng ph i giao di n v i các m ng truy n th ng qua vi c s d ng các c ng các phương ti n. ñây c ti ng và s li u ñư c x lý gi ng nhau trên toàn b ñư ng truy n t ñ u cu i c a ngư i s d ng ñ n nơi nh n cu i cùng.11). R t nhi u giao th c ñư c s d ng bên trong m ng lõi là các giao th c trên cơ s gói s d ng ho c IP ho c ATM. 1. Bư c phát tri n này th hi n s thay ñ i toàn b mô hình cu c g i. cu c g i có th ñư c ñi u khi n t i MSC Server thành ph B nhưng ñư ng truy n các phương ti n th c t có th v n thành ph A. ðây là c ng mà m t phía nó h tr truy n t i b n tin SS7 trên ñư ng truy n t i SS7 tiêu chu n. HSS và HLR có ch c năng tương ñương.Trong nhi u trư ng h p MSC Server h tr c các ch c năng c a GMSC Server. KI N TRÚC 3G WCDMA UMTS R5 và R6 Bư c phát tri n ti p theo c a UMTS là ñưa ra ki n trúc m ng ña phương ti n IP (hình 1.10 ta cũng th y r ng HLR cũng có th ñư c g i là Server thuê bao t i nhà (HSS: Home Subscriber Server). Ngoài ra MGW có kh năng giao di n v i c RAN và PSTN. ð làm thí d ta xét trư ng h p khi m t RNC ñư c ñ t t i thành ph A và ñư c ñi u khi n b i m t MSC ñ t t i thành ph B.8. Giao di n này ñư c th c hi n thông qua c ng SS7 (SS7 GW). Ngoài ra còn có các giao di n (không có trên hình v ) gi a SGSN v i HLR/HSS và gi a GGSN v i HLR/HSS. Các th c th như MSC Server. V i c u trúc phân b . Gi s thuê bao thành ph A th c hi n cu c g i n i h t. nh v y gi m ñáng k yêu c u truy n d n và giá thành khai thác m ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 21 . T hình 1. TS. phía kia nó truy n t i các b n tin ng d ng SS7 trên m ng gói (IP ch ng h n). N u không có c u trúc phân b . GMSC Server và HSS liên l c v i c ng SS7 b ng cách s d ng các giao th c truy n t i ñư c thi t k ñ c bi t ñ mang các b n tin SS7 m ng IP. Ngoài ra m ng cũng ph i giao di n v i các m ng SS7 tiêu chu n. B giao th c này ñư c g i là Sigtran. Có th coi ki n trúc này là s h i t toàn di n c a ti ng và s li u. nh v y có th ti t ki m ñáng k ñ u tư. ngo i tr giao di n v i HSS là giao di n trên cơ s truy n t i gói (IP ch ng h n) trong khi HLR s d ng giao di n trên cơ s báo hi u s 7. cu c g i c n chuy n t thành ph A ñ n thành ph B (nơi có MSC) ñ ñ u n i v i thuê bao PSTN t i chính thành ph A. Khi này cu c g i ñ n ho c t PSTN có th chuy n n i h t.

Trong th c t . ch c năng ñi u khi n c ng các phương ti n (MGCF: Media Gateway Control Function).11. Ki n trúc m ng 3GPP R5 và R6 ði m m i c a R5 và R6 là nó ñưa ra m t mi n m i ñư c g i là phân h ña phương ti n IP (IMS: IP Multimedia Subsystem). ði m khác nhau duy nh t là ch các nút này không ch h tr d ch v s li u gói mà c d ch v chuy n m ch kênh (ti ng ch ng h n). C ng báo hi u truy n t i (T-SGW: Transport Signalling Gateway) và C ng báo hi u chuy n m ng (R-SGW: Roaming Signalling Gateway). UE có kh năng ñi u khi n các d ch v l n hơn trư c r t nhi u. duy trì và gi i phóng các phiên ña phương ti n ñ n và t ngư i s d ng. Trong m ng lõi giao di n này k t cu i t i SGSN và không có MGW riêng. CSCF qu n lý vi c thi t l p . T hình 1. SGSN và GGSN là các phiên b n tăng cư ng c a các nút ñư c s d ng GPRS và UMTS R3 và R4. Như v y. UE h tr giao th c kh i ñ u phiên (SIP: Session Initiation Protocol). UE tr thành m t tác nhân c a ngư i s d ng SIP. Nó bao g m các ch c năng như: phiên d ch và ñ nh tuy n. M t nét quan tr ng c a ki n trúc toàn IP là thi t b c a ngư i s d ng ñư c tăng cư ng r t nhi u. Phân h ña phương ti n IP (IMS) ch a các ph n t sau: Ch c năng ñi u khi n tr ng thái k t n i (CSCF: Connection State Control Function). Vì th c n h tr các kh năng ch t lư ng d ch v (QoS) ho c bên trong SGSN và GGSN ho c ít nh t các Router k t n i tr c ti p v i chúng. Nhi u ph n m m ñư c cài ñ t UE.Hình 1. Ch c năng tài nguyên ña phương ti n (MRF: Multimedia Resource Function). ðây là m t mi n m ng IP ñư c thi t k ñ h tr các d ch v ña phương ti n th i gian th c IP. TS. ch có m t giao di n Iu duy nh t mang t t c phương ti n. CSCF ho t ñ ng như m t ñ i di n Server /h t ch viên. Nguy n Ph m Anh Dũng 22 .11 ta th y ti ng và s li u không c n các giao di n cách bi t.

Ch c năng tài nguyên ña phương ti n (MRF) là ch c năng l p c u h i nghi ñư c s d ng ñ h tr các tính năng như t ch c cu c g i nhi u phía và d ch v h i ngh . Giao th c ñư c ch n cho giao di n này là SIP. MGCF cũng liên l c v i CSCF. MGW ki n trúc m ng c a UMTS R5 có ch c năng gi ng như R4. 3GR2 và 3GR3.12. M t s các cu c g i tho i có th v n s d ng mi n CS m t s các d ch v khác ch ng h n video có th ñư c th c hi n qua R5 IMS. C ng báo hi u chuy n m ng (R-SGW) là m t nút ñ m b o tương tác báo hi u v i các m ng di ñ ng hi n có s d ng SS7 tiêu chu n. Tuy nhiên có th nhi u nhà khai thác v n s d ng nó k t h p v i các mi n chuy n m ch kênh trong R3 và R4. T-SGW h tr các giao th c Sigtran. Chuy n ñ i d n t R4 sang R5 1. MGW ñư c ñi u khi n b i Ch c năng c ng ñi u khi n các phương ti n (MGCF).248. 3GR1 : Ki n trúc m ng UMTS ch ng l n Phát hành 3GP1 d a trên phát hành c a 3GPP vào tháng 3 và các ñ c t k thu t vào tháng 6 năm 2000. Giao th c ñi u khi n gi a các th c th này là ITU-T H. C u hình lai ghép ñư c th hi n trên hình 1. các s n ph m m i và các tính năng m i ñư c ñưa ra. C ng báo hi u truy n t i (T-SGW) là m t c ng báo hi u SS7 ñ ñ m b o tương tác SS7 v i các m ng tiêu chu n ngoài như PSTN. Alcatel d ki n phát tri n RAN t GSM lên 3G UMTS theo ba phát hành: 3GR1.1. 1. Trong nhi u trư ng h p TSGW và R-SGW cùng t n t i trên cùng m t n n t ng.9. Nguy n Ph m Anh Dũng 23 . V i m i phát hành. MGW th c hi n tương tác v i các m ng ngoài m c ñư ng truy n ña phương ti n. ði u này cho phép chuy n ñ i d n d n t các phiên b n R3 và R4 sang R5. CHI N LƯ C D CH CHUY N T GSM SANG UMTS Trong ph n này ta s xét chi n lư c d ch chuy n t GSM sang UMTS c a hãng Alcatel. Phát hành ñ u c a 3GR1 ch h tr UTRA-FDD và s TS.12.9. Hình 1.

1). Chi n lư c d ch chuy n t GSM sang UMTS phát hành 3GR1 ñư c chia thành ba giai ño n ñư c ký hi u là R1.13 cho th y ki n trúc ñ ng t n t i GSM và UMTS ñư c phát tri n trong giai ño n tri n khai UMTS ban ñ u (3GR1. Hình 1. Ki n trúc ñ ng t n t i GSM và UMTS (phát hành 3GR1.2.3 (R: Release: phát hành).14 mô t ki n trúc m ng RAN tích h p c a giai ño n hai. Tuy nhiên MBS V1 ch ñơn thu n là nút B. 3GR2 : Tích h p các m ng UMTS và GSM Trong giai ño n tri n khai UMTS th hai s tích h p ñ u tiên gi a hai m ng s ñư c th c hi n b ng cách ñưa ra các thi t b ña tiêu chu n như: Nút B k t h p BTS (MBS V2) và RNC k t h p BSC (RNC V2).1.1) 1. Hình 1. Hình 1. Nguy n Ph m Anh Dũng 24 . Các nút B ñư c g i là MBS (Multistandard Base Station: tr m g c ña tiêu chu n). Các ch c năng khai thác và b o dư ng m ng vô tuy n cũng có th ñư c th c hi n chung b i cùng m t OMC-R (V2). ch MBS V2 m i th c s ña tiêu chu n và ch a các ch c năng c a c nút B và BTS trong cùng m t h p máy. Trong các phát hành này các ph n c ng và các tính năng m i ñư c ñưa ra.9. Tương t RNC V2 và OMC-R V2 ñư c ñưa ra ñ ph c v cho c UMTS và GSM.13. TS.2 và R1.ñư c tri n khai ch ng l n lên GSM. R1.

Trong phát hành này RAN chung cho c h th ng UMTS và GSM.1 TS. Ki n trúc RAN c a 3GR1. 1. Giao th c truy n t i ñư c th ng nh t cho GSM.9.3. 3GR3 : Ki n trúc RAN th ng nh t Trong ki n trúc RAN c a phát hành này ñư c xây d ng trên cơ s phát hành R5 vào tháng 9 năm 2000 c a 3GPP.3 ñư c th hi n trên hình 1.15.1). GERAN (GSM/EDGE RAN) cũng s ñư c h tr b i phát hành này c a m ng.Hình 1.15. C UTRA-FDD và UTRA-TDD ñ u ñư c h tr . E-GPRS và UMTS. ngoài ra có th ATM k t h p IP. Nguy n Ph m Anh Dũng 25 . Hình 1. Ki n trúc m ng RAN tích h p phát hành 3GR2 (R2. Ki n trúc RAN th ng nh t c a 3GR3.14.

1.10. ñư ng truy n qua m ng s ñư c n i ñ n MSC ñang ph c v thuê bao di ñ ng c n g i. m i vùng ph c v MSC/VLR thông tin v thuê bao ñư c ghi l i t m th i VLR. M i vùng ph c v c a SGSN ñư c chia thành các vùng ñ nh tuy n (RA: Routing Area) (1. ðây là nơi th c hi n ch c năng h i ñ ñ nh tuy n cu c g i k t cu i tr m di ñ ng.10. hay SGSN (1. 1. m i vùng nh này ñư c ph c v b i m t MSC/VLR (hình 1.16. Nguy n Ph m Anh Dũng 26 .17a). Phân chia m ng thành các vùng ph c v c a MSC/VLR và SGSN ð ñ nh tuy n m t cu c g i ñ n m t thuê bao di ñ ng.17b). Hình 1. • Thông tin v v trí c a thuê bao (thuê bao ñang vùng ñ nh v ho c vùng ñ nh tuy n nào).1.2.3. T ng ñài này làm vi c như m t t ng ñài trung k vào cho m ng 3G. Thông tin này bao g m hai lo i: • Thông tin v ñăng ký và các d ch v c a thuê bao. Phân chia theo vùng m ng Trong m t qu c gia có th có nhi u vùng m ng vi n thông. TS. 1. Phân chia theo vùng ñ nh v và vùng ñ nh tuy n M i vùng ph c v MSC/VLR ñư c chia thành m t s vùng ñ nh v : LA (Location Area) (hình 1. GMSC/GGSN cho phép h th ng ñ nh tuy n các cu c g i vào t m ng ngoài ñ n nơi nh n cu i cùng: các tr m di ñ ng b g i.16b) Ta g i ñây là vùng ph c v c a MSC/VLR hay SGSN. Phân chia theo vùng ph c v MSC/VLR và SGSN M t m ng thông tin di ñ ng ñư c phân chia thành nhi u vùng nh hơn. Các vùng m ng di ñ ng 3G ñư c ñ i di n b ng t ng ñài c ng GMSC ho c GGSN. vi c g i vào m t vùng m ng nào ñó ph i ñư c th c hi n thông qua t ng ñài c ng. C U HÌNH ð A LÝ C A H TH NG THÔNG TIN DI ð NG 3G Do tính ch t di ñ ng c a thuê bao di ñ ng nên m ng di ñ ng ph i ñư c t ch c theo m t c u trúc ñ a lý nh t ñ nh ñ m ng có th theo dõi ñư c v trí c a thuê bao.10.1. T t c các cu c g i ñ n m t m ng di ñ ng t m t m ng khác ñ u ñư c ñ nh tuy n ñ n GMSC ho c GGSN.16a).10.

Tr m di ñ ng nh n d ng ô b ng mã nh n d ng tr m g c (BSIC: TS. nhưng ch thu c m t MSC (hay m t SGSN). vùng ñ nh v này thông báo tìm s ñư c phát qu ng bá ñ tìm thuê bao di ñ ng b g i. Nguy n Ph m Anh Dũng 27 .18).Hình 1. Phân chia LA và RA Ô là m t vùng ph vô tuy n ñư c m ng nh n d ng b ng nh n d ng ô toàn c u (CGI: Cell Global Identity).4. Phân chia theo ô Vùng ñ nh v hay vùng ñ nh tuy n ñư c chia thành m t s ô (hình 1. Phân chia vùng ph c v c a MSC/VLR và SGSN thành các vùng ñ nh v (LA: Location Area) và ñ nh tuy n (RA: Routing Area) Vùng ñ nh v (hay vùng ñ nh tuy n là m t ph n c a vùng ph c v MSC/VLR (hay SGSN) mà ñó m t tr m di ñ ng có th chuy n ñ ng t do và không c n c p nh t thông tin v v trí cho MSC/VLR (hay SGSN) qu n lý v trí này.18.10. H th ng có th nh n d ng vùng ñ nh v b ng cách s d ng nh n d ng vùng ñ nh v (LAI: Location Area Identity) hay nh n d ng vùng ñ nh tuy n (RAI Routing Area Identity).17. 1. Có th nói vùng ñ nh v (hay vùng ñ nh tuy n) là v trí c th nh t c a tr m di ñ ng mà m ng c n bi t ñ ñ nh tuy n cho m t cu c g i ñ n nó. Vùng ñ nh v (hay vùng ñ nh tuy n) có th bao g m m t s ô và thu c m t hay nhi u RNC. Hình 1.

Base Station Identity Code). Vùng ph c a các ô thư ng ñư c mô ph ng b ng hình l c giác ñ ti n cho vi c tính toán thi t k .

1.10.5. M u ô
M u ô có hai ki u: vô hư ng ngang (omnidirectional) và phân ño n (sectorized). Các m u này ñư c cho trên hình 1.19.

Hình 1.19. Các ki u m u ô Ô vô hư ng ngang (hình 1.19a) nh n ñư c t phát x c a m t anten có búp sóng tròn trong m t ngang (m t ph ng song song v i m t ñ t) và búp sóng có hư ng chúc xu ng m t ñ t trong m t ñ ng (m t ph ng vuông góc v i m t ñ t). Ô phân ño n (hình 1.19b) là ô nh n ñư c t phát x c a ba anten v i hư ng phát x c c ñ i l ch nhau 1200. Các anten này có búp sóng d ng n a s 8 trong m t ngang và trong m t ñ ng búp sóng c a chúng chúc xu ng m t ñ t. Trong m t s trư ng h p ô phân ño n có th ñư c t o ra t phát x c a nhi u hơn ba anten. Trong th c t m u ô có th r t ña d ng tùy vào ñ a hình c n ph sóng. Tuy nhiên các m u ô như trên hình 1.19 thư ng ñư c s d ng ñ thi t k cho sơ ñ ph sóng chu n.

1.10.6. T ng k t phân chia vùng ñ a lý trong các h th ng thông tin di ñ ng 3G
Trong các ki n trúc m ng bao g m c mi n chuy n m ch kênh và mi n chuy n m ch gói, vùng ph c m ng không ch ñư c phân chia thành các vùng ñ nh v (LA) mà còn ñư c phân chia thành các vùng ñ nh tuy n (RA: Routing Area). Các vùng ñ nh v (LA: Location Area) là khái ni m qu n lý di ñ ng c a mi n CS k th a t m ng GSM. Các vùng ñ nh tuy n (RA: Routing Area) là các th c th c a mi n PS. M ng lõi PS s d ng RA ñ tìm g i. Nh n d ng thuê bao P-TMSI (Packet- Temporary Mobile Subsscriber Identity: nh n d ng thuê bao di ñ ng gói t m th i) là duy nh t trong m t RA. Trong m ng truy nh p vô tuy n, RA l i ñư c chia ti p thành các vùng ñăng ký UTRAN (URA: UTRAN Registration Area). Tìm g i kh i xư ng UTRAN s d ng URA khi kênh báo hi u ñ u cu i ñã ñư c thi t l p. URA không th nhìn th y ñư c bên ngoài UTRAN.
TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

28

Quan h gi a các vùng ñư c phân c p như cho hình 1.20 (ô không ñư c th hi n). LA thu c 3G MSC và RA thu c 3G SGSN. URA thu c RNC. Theo dõi v trí theo URA và ô trong UTRAN ñư c th c hi n khi có k t n i RRC (Radio Resource Control: ñi u khi n tài nguyên vô tuy n) cho kênh báo hi u ñ u cu i. N u không có k t n i RRC, 3G SGSN th c hi n tìm g i và c p nh t thông tin v trí ñư c th c hi n theo RA.

Hình 1.20. Các khái ni m phân chia vùng ñ a lý trong 3G WCDMA UMTS.

1.11. T NG K T
Chương này trư c h t xét t ng quan quá trình phát tri n thông tin di ñ ng lên 4G. N u công ngh ña truy nh p cho 3G là CDMA thì công ngh ña truy nh p cho 4G là OFDMA. Sau ñó ki n trúc m ng 3G ñư c xét. M ng lõi 3G bao g m hai vùng chuy n m ch: (1) vùng chuy n m ch các d ch v CS và (2) vùng chuy n m ch các d ch v PS. Các phát hành ñánh d u các m c quan tr ng phát tri n m ng 3G WCDMA UMTS ñư c xét: R3, R4, R5 và R6. R3 bao g m hai mi n chuy n m ch kênh và chuy n m ch gói trong ñó k t n i gi a các nút chuy n m ch g i là TDM (ghép kênh theo th i gian). R4 là s phát tri n c a R3 trong ñó mi n chuy n m ch kênh chuy n thành chuy n m ch m m và k t n i gi a các nút m ng b ng IP. R5 và R6 h tr các d ch v ña phương ti n IP hoàn toàn d a trên chuy n m ch gói. ð ñáp ng ñư c nhi m v này ngoài mi n chuy n m ch gói, m ng ñư c b sung thêm phân h ña phương tiên IP (IMS). C t lõi c a IMS là CSCF th c hi n kh i ñ u k t n i ña phương ti n IP d a trên giao th c kh i ñ u phiên (SIP Session Initiation Protocol). Ngoài ra IMS v n còn ch a chuy n m ch m m ñ h tr d ch v chuy n m ch kênh (MGCF). Hi n nay m ng 3GWCDMA UMTS ñang giai do n chuy n d n t R4 sang R5 (hình 1.12). Cu i chương trình bày c u trúc ñ a lý c a m t m ng thông tin di ñông 3G có ch a c vùng chuy n m ch kênh và vùng chuy n m ch gói.

TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

29

Chương 2 CÔNG NGH ðA TRUY NH P C A WCDMA
2.1. GI I THI U CHUNG 2.1.1. M c ñích chương
• Hi u t ng quan tr i ph và phương pháp ña truy nh p c a WCDMA • Hi u ñi u khi n công su t, chuy n giao m m và máy thu phân t p ña ñư ng (RAKE) • Hi u các d ng mã tr i ph và các sơ ñ ñi u ch c a WCDMA

2.1.2. Các ch ñ ñư c trình b y trong chương
• • • • • Nguyên lý tr i ph và ña truy nh p phân chia theo mã ði u khi n công su t Chuy n giao Máy thu phân t p ña ñư ng (máy thu RAKE) Các d ng mã tr i ph và các sơ ñ ñi u ch t ñư c s d ng cho WCDMA

2.1.3. Hư ng d n
• H c k các tư li u ñư c trình b y trong chương • Tham kh o thêm các tài li u tham kh o cu i tài li u gi ng d y c a khóa h c

2.2. TR I PH

VÀ ðA TRUY NH P PHÂN CHIA THEO MÃ

2.2.1. Các h th ng thông tin tr i ph
Trong các h th ng thông tin thông thư ng ñ r ng băng t n là v n ñ quan tâm chính và các h th ng này ñư c thi t k ñ s d ng càng ít ñ r ng băng t n càng t t. Trong các h th ng ñi u ch biên ñ song biên, ñ r ng băng t n c n thi t ñ phát m t ngu n tín hi u tương t g p hai l n ñ r ng băng t n c a ngu n này. Trong các h th ng ñi u t n ñ r ng băng t n này có th b ng vài l n ñ r ng băng t n ngu n ph thu c vào ch s ñi u ch . ð i v i m t tín hi u s , ñ r ng băng t n c n thi t có cùng giá tr v i t c ñ bit c a ngu n. ð r ng băng t n chính xác c n thi t trong trư ng h p này ph thu c và ki u ñi u ch (BPSK, QPSK v.v...). Trong các h th ng thông tin tr i ph (vi t t t là SS: Spread Spectrum) ñ r ng băng t n c a tín hi u ñư c m r ng, thông thư ng hàng trăm l n trư c khi ñư c phát. Khi ch có m t ngư i s d ng trong băng t n SS, s d ng băng t n như v y không có hi u qu . Tuy nhiên môi trư ng nhi u ngư i s d ng, các ngư i s d ng này có th dùng chung m t băng t n SS (tr i ph ) và h th ng tr nên s d ng băng t n có hi u su t mà v n duy trì ñư c các ưu ñi m c a tr i ph .
TS. Nguy n Ph m Anh Dũng

30

Tc là th i gian m t chip c a mã tr i ph . Tb là th i gian m t bit) c a lu ng s c n phát. Có ba ki u h th ng SS cơ b n: chu i tr c ti p (DSSS: Direct-Sequence Spreading Spectrum). Hình 2.1b và 2. Tc là th i gian m t chip) cao hơn nhi u t c ñ bit (Rb=1/Tb.1 minh h a quá trình tr i ph trong ñó Tb=15Tc hay Rc=15Rb.1. DSSS ñ t ñư c tr i ph b ng cách nhân lu ng s c n truy n v i m t mã tr i ph có t c ñ chip (Rc=1/Tc. nh y t n (FHSS: Frequency-Hopping Spreading Spectrum) và nh y th i gian (THSS: Time-Hopping Spreading Spectrum). Rb=1/Tb là t c ñ bit c a lu ng s c n truy n. x(t). ra và mã tr i ph trong mi n th i gian. Tb là th i gian m t bit c a lu ng s c n phát. Tr i ph chu i tr c ti p (DSSS) TS. Rc=15Rb và Tb=15Tc. * Tr i ph ñư c th c hi n b ng m t mã ñ c l p v i s li u.1b bi u th quá trình tr i ph trong mi n th i gian và mi n t n s . Các hình 2.M t h th ng thông tin s ñư c coi là SS n u: * Tín hi u ñư c phát chi m ñ r ng băng t n l n hơn ñ r ng băng t n t i thi u c n thi t ñ phát thông tin. Hình 2. Hình 2. Y(f) và C(f) ký hi u cho các tín hi u vào. X(f). WCDMA s d ng DSSS. Cũng có th nh n ñư c các h th ng lai ghép t các h th ng nói trên.1a cho th y sơ ñ ñơn gi n c a b tr i ph DSSS trong ñó lu ng s c n truy n x có t c ñ Rb ñư c nhân v i m t mã tr i ph c t c ñ Rc ñ ñư c lu ng ñ u ra y có t c ñ Rc l n hơn nhi u so v i t c ñ Rb c a lu ng vào. Nguy n Ph m Anh Dũng 31 . Rc=1/Tc là t c ñ chip c a mã tr i ph . ra và mã tr i ph . T i phía thu lu ng y ñư c th c hi n gi i tr i ph ñ khôi ph c l i lu ng x b ng cách nhân lu ng này v i mã tr i ph c gi ng như phía phát: x=y×c x. y(t) và c(t) ký hi u cho các tín hi u vào. y và c ký hi u t ng quát cho tín hi u vào. ra và mã tr i ph trong mi n t n s .

2. c1. B ng 2. m t t p mã tr c giao ñư c s d ng và m i ngư i s d ng ñư c gán m t mã tr i ph riêng. cho th y thí d s d ng b mã g m tám mã tr c giao: c0. Tích hai mã khác nhau s là m t mã m i trong t p mã: ci×cj=ck 3. Có s bit 1 b ng s bit -1 trong m t mã → Ck là giá tr chip k trong m t mã B ng 2. c7. ….. Nguy n Ph m Anh Dũng 32 .2. Thí d nhân hai mã khác nhau trong b ng 1 ñư c m t mã m i trong t p 8 mã +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 c1 × c3 = c2 × +1 +1 × +1 +1 × -1 -1 × -1 -1 × -1 +1 × -1 +1 × +1 -1 × +1 -1 TS. Thí d b tám mã tr c giao c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 1 N ∑ Ck = 0 . B ng 2. Các mã tr i ph này ph i ñ m b o ñi u ki n tr c giao sau ñây: 1.1.3 cho th y thí d khi nhân hai mã gi ng nhau trong b ng 1 ñư c 1 và nhân hai mã khác nhau trong b ng 2.2.2 và 2. Áp d ng DSSS cho CDMA Trong công ngh ña truy nh p phân chia theo mã d a trên CDMA. Tích hai mã gi ng nhau b ng 1: ci×ci=1 2.3.1 ta ñư c m t mã m i. Thí d nhân hai mã gi ng nhau trong b ng 1 ñư c m t +1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 × +1 +1 × +1 +1 × +1 +1 × +1 +1 × -1 +1 × -1 +1 × -1 +1 × -1 +1 B ng 2.1. trong ñó N là s chip và N k =1 c1 × c1 c1 × c1 B ng 2.2.

Hình 2. Quá trình gi i tr i ph và l c tín hi u c a ngư i s d ng k t K tín hi u.2a cho th y sơ ñ gi i tr i ph DSSS. Hình 2.2c cho th y ph c a tín hi u này sau gi i tr i ph t i máy thu k và hình 2. Nhi m v c a máy thu này là ph i l y ra xk và lo i b các tín hi u khác (các tín hi u này ñư c g i là nhi u ñ ng kênh vì trong h th ng CDMA chúng ñư c phát trên cùng m t t n s v i xk). Hình 2. Nguy n Ph m Anh Dũng 33 . Nhân (2. Hình 2.2.1) v i xk và áp d ng quy t c tr c giao nói trên ta ñư c: % xk = x k + ∑ ci xi i =1 i≠k K (2. thì sau tr i ph các ngư i s d ng này s phát vào không gian t p các tín hi u y như sau: y = ∑ yi = ∑ ci xi i =1 i =1 K K (2.2 xét quá trình gi i tr i ph và l c ra tín hi u h u ích t i máy thu k trong m t h th ng CDMA có K ngư i s d ng v i gi thi t công su t phát t K máy phát như nhau t i ñ u vào máy thu k. TS.2d cho th y ph c a tín hi u sau b l c thông th p v i băng thông băng Rb.2) Thành ph n th nh t trong (2.N u ta xét m t h th ng g m K ngư i s d ng ñư c xây d ng trên cơ s CDMA.2) chính là tín hi u h u ích còn thành ph n th hai là nhi u c a các ngư i s d ng còn là nhi u c a các ngư i s d ng khác ñư c g i là MAI (Multiple Access Interferrence: nhi u ña ngư i s d ng). hình 2. ð lo i b thành ph n th hai máy thu s d ng b l c tương quan tr ng mi n th i gian k t h p v i b l c t n s trong mi n t n s .1) Ta xét quá trình x lý tín hi u này t i m t máy thu k.2b cho th y ph c a tín hi u t ng ñư c phát ñi t K máy phát sau tr i ph .

ð tránh hi n tư ng này h th ng ph i ñi u khi n công su t sao cho công su t thu t i nút B c a t t c các UE ñ u b ng nhau (lý tư ng). t s tín hi u trên nhi u gi m m nh và máy thu k không th tách ra ñư c tín hi u c a mình. ði u khi n công su t trong WCDMA ñư c chia thành: √ ði u khi n công su t vòng h √ ði u khi n công su t vòng kín ði u khi n công su t vòng h ñư c th c hi n t ñ ng t i UE khi nó th c hi n th t c xin truy nh p Nút B (d a trên công su t mà nó thu ñư c t kênh hoa tiêu phát ñi t B). T s này t l v i t s Rc/Rb.3. Trư ng 34 √ TS.c: SIR=S1/S2. khi này UE chưa có k t n i v i nút này. 2. ði u khi n công su t vòng trong ñư c th c hi n nhanh v i 1500 l n trong m t giây d a trên so sánh SIR thu v i SIR ñích √ ði u khi n công su t vòng ngoài ñư c th c hi n t i RNC ñ thi t l p SIR ñích cho nút B. ta s xét c th trong ph n dư i ñây. ðI U KHI N CÔNG SU T Trong trư ng h p m t máy phát gây nhi u ñ n g n máy thu k (ñ n g n nút B ch ng h n). CHUY N GIAO TRONG H TH NG CDMA Thông thư ng chuy n giao (HO: Handover) ñư c hi u là quá trình trong ñó kênh lưu lư ng c a m t UE ñư c chuy n sang m t kênh khác ñ ñ m b o ch t lư ng truy n d n. Có th chia HO thành các ki u HO sau: √ HO n i h th ng x y ra bên trong m t h th ng WCDMA.b và t ng di n tích các hình ch nh t tr ng trên hình 2. Tuy nhiên trong CDMA khái ni m này ch thích h p cho chuy n giao c ng còn ñ i v i chuy n giao m m khái ni m này ph c t p hơn. Nguy n Ph m Anh Dũng . Còn ñi u khi n công su t vòng kín ñư c th c hi n khi UE ñã k t n i v i nút B. 2.2. Hi n tư ng này ñư c g i là hi n tư ng g n và xa. Có th chia nh HO này thành o HO n i h th ng gi a các ô thu c cùng môt t n s sóng mang WCDMA o HO gi a các t n s (IF-HO) gi a các ô ho t ñ ng trên các t n s WCDMA khác nhau HO gi a các h th ng (IS-HO) gi a các ô thu c hai công ngh truy nh p vô tuy n (RAT) khác nhau hay các ch ñ truy nh p vô tuy n (RAM) khác nhau. ði u khi n công su t vòng h l i ñư c chia thành: √ ði u khi n công su t vòng trong ñư c th c hi n t i nút B.T hình 2. vì th t s Rc/Rb ñư c g i là ñ l i x lý (TA: Processing Gain). công su t c a máy phát này tăng cao d n ñ n MAI tăng cao.2 ta th y t s tín hi u trên nhi u (SIR: Signal to Interference Ratio) là t s gi a di n tích hình ch nh t ñư c tô ñ m trên hình 2. ði u khi n công su t này d a trên so sánh t l l i kh i (BLER) thu ñư c v i t l ñích.4.2.

Tuy nhiên cũng có th là IS-HO gi a WCDMA và h th ng các h th ng CDMA khác (cdma2000 1x ch ng h n).h p thư ng xuyên x y ra nh t ñ i v i ki u th nh t là HO gi a các h th ng WCDMA và GSM/EDGE. SHO là m t tính năng chung c a h th ng WCDMA trong ñó các ô lân c n h at ñ ng trên cùng m t t n s . T p này bao g m t t c các ô ñư c giám sát/ño liên t c b i UE và hi n th i không có trong t p tích c c √ T p ñư c phát hi n.3) là các th t c trong ñó UE luôn duy trì ít nh t m t ñư ng vô tuy n n i ñ n UTRAN. Chuy n giao m m (a) và m m hơn (b) Ph thu c s tham gia trong SHO. các ô trong m t h th ng WCDMA ñư c chia thành các t p sau ñây: √ T p tích c c bao g m các ô (ño n ô) hi n ñang tham gia vào m t k t n i SHO c a UE √ T p lân c n/ t p ñư c giám sát (c hai t ñư c s d ng như nhau). UE liên t c ño các ô ph c v và các ô lân c n (do RNC ch d n) trên t n s sóng mang hi n th i. Trong ch ñ k t n i. Thí d v HO gi a các RAM là HO gi a các ch ñ UTRA FDD và UTRA TDD. Nguy n Ph m Anh Dũng 35 . Hình 2. SHO và HO m m hơn ch có th x y ra trên cùng m t t n s sóng mang và trong cùng m t h th ng. UE so sánh các k t qu ño TS.3. Trong chuy n giao m m hơn UE ñư c n i ñ n ít nh t là hai ño n ô c a cùng m t nút B. Có th có các th t c HO sau: √ √ Chuy n giao c ng (HHO) là các th t c HO trong ñó t t c các ñư ng truy n vô tuy n cũ c a m t UE ñư c gi i phóng trư c khi thi t l p các ñư ng truy n vô tuy n m i Chuy n giao m m (SHO) và chuy n giao m m hơn (xem hình 2. T p này bao g m các ô ñư c UE phát hi n nhưng không thu c t p tích c c l n t p lân c n. Trong chuy n giao m m UE ñ ng th i ñư c n i ñ n m t hay nhi u ô thu c các nút B khác nhau c a cùng m t RNC (SHO n i RNC) hay thu c các RNC khác nhau (SHO gi a các RNC).

Máy thu s d ng nguyên lý này ñư c g i là máy thu phân t p ña ñư ng hay máy thu RAKE (hình 2. ngư i ta phát ñi m t xung h p (xung kim) và ño ñáp ng xung này t i phía thu. Tuy nhiên gi i thu t quy t ñ nh SHO ñư c ñ t trong RNC.4b cho th y thí d v lý l ch tr công su t. Hình 2. TS. D a trên các báo cáo k t qu ño nh n ñư c t UE (ho c ñ nh kỳ ho c ñư c kh i ñ ng b i m t s các s ki n nh t ñ nh). Như v y m t tín hi u ñư c truy n t máy phát ñ n máy thu theo nhi u ñư ng khác nhau (th i gian tr khác nhau) có th ñư c phân gi i vào các tín hi u phañinh khác nhau b ng cách l y tương quan tín hi u thu ch a nhi u phiên b n d ch th i c a chu i gi ng u nhiên.5). 2. Nguy n Ph m Anh Dũng 36 . Vì th SHO là ki u chuy n giao ñư c ñánh giá b i ñ u cu i di ñ ng (MEHO: Mobile Estimated HO). ð ñánh giá hi n tư ng tán th i trên ñư ng truy n vô tuy n. RNC l nh cho UE b sung hay lo i b m t s ô kh i t p tích c c c a mình (ASU: Active Set Apdate: c p nh t t p tích c c). ðáp ng này ñư c g i là lý l ch tr công su t.v i các ngư ng HO do RNC cung c p và g i báo cáo k t qu ño ñ n RNC khi th c hi n các tiêu chu n báo cáo.5.4a cho th y truy n sóng ña ñư ng và hình 2. Hình 2. ðáp ng này là b c tranh th hi n s ph thu c công su t c a các ñư ng truy n khác nhau ñ n máy thu vào th i gian tr c a các ñư ng truy n này. Truy n sóng ña ñư ng và lý l ch tr công su t Chu i tín hi u gi ng u nhiên ñư c phát ñi CDMA có thu c tính là các phiên b n d ch th i c a nó t i phía thu h u như không tương quan. MÁY THU PHÂN T P ðA ðƯ NG HAY MÁY THU RAKE Phañinh ña ñư ng trên kênh vô tuy n d n ñ n tán th i và ch n l c t n s làm h ng tín hi u thu.4.

trong ñó m i ký hi u s li u dư c chuy n thành m t s chip nh v y tăng ñ r ng ph tín hi u. khái ni m này bao g m hai thao tác. ðư ng tr bao g m nhi u m t tr có th i gian tr b ng th i gian m t chip Tc. Nguy n Ph m Anh Dũng 37 . CÁC MÃ TR I PH S D NG TRONG WCDMA Khái ni m tr i ph ñư c áp d ng cho các kênh v t lý. b ư c tính kênh và b bù tr thay ñ i pha (ñư c g i là các ngón máy thu RAKE). S chip trên m t ký hi u (hay t TS. Máy thu RAKE Trong máy thu RAKE ñ nh n ñư c các phiên b n d ch th i c a chu i ng u nhiên. vì các tín hi u tr i ph g m nhi u c a các ngư i s d ng khác và các tín hi u ña ñư ng c a kênh ngư i s d ng.5. Trong trư ng h p áp d ng thu phân t p không gian hay phân t p gi a các ño n ô.Hình 2. nên giá tr ngư ng ñư c l p dư trên m c công su t t p âm n n và các ñư ng truy n có SIR hi u d ng (có công su t thu vư t ngư ng) ñư c ch n.6. nên v trí ñư ng truy n (th i gian tr ) ñư c k t h p RAKE cũng s thư ng xuyên thay ñ i. tín hi u thu ph i ñi qua ñư ng tr trư c khi ñư c l y tương quan và ñư c k t h p. Trong th c t . Vì MS chuy n ñ ng (ho c môi trư ng truy n sóng thay ñ i khi MS c ñ nh). máy ph i ñ nh kỳ c p nh t lý l ch tr ñư ng truy n và c p nh t các ñư ng truy n ñư c k t h p RAKE trên cơ s lý l ch m i (quá trình này ñư c g i là tìm ki m ñư ng truy n vì nó liên quan ñ n tìm ki m ñư ng truy n ñ k t h p RAKE). máy thu ch n các ñư ng truy n có công su t vư t ngư ng ñ k t h p RAKE trên cơ s s lư ng b tương quan. 2. lý l ch tr công su t ñư c t o ra cho m i nhánh và các ñư ng truy n ñư c ch n t lý l ch tr công su t su t t ng h p c a t t c các nhánh. ðâu tiên là thao tác ñ nh kênh. Máy thu d ch ñ nh th i b n sao mã tr i ph t ng chip cho t ng ký hi u thông tin ñ gi i tr i ph ký hi u trong vùng m t ký hi u và t o nên lý l ch tr công su t (xem hình 2.5a). V i tham kh o lý l ch tr công su t (b c tranh th hi n công su t và tr c a các ñư ng truy n) ñư c t o ra.

ðư ng truy n t UE ñ n nút B ñư c g i là TS. Trên ñư ng xu ng các mã OVSF trong m ô b h n ch vì th c n ñư c qu n lý b i RNC.16. Có th chia các kênh này thành hai lo i: (1) kênh riêng ñ truy n lưu lư ng và (2) kênh chung mang các thông tin ñi u khi n và báo hi u. M t tương quan chéo do truy n sóng ña ñư ng ñư c bù tr b i thao tác ng u nhiên hóa b sung. Trong 3GPP.8=+1-1+1-1+11+1-1+1-1+1-1+1-1+1-1. OVSF (hình 2.6) ñư c s d ng cho các t c ñ ký hi u khác nhau và ñư c ký hi u là Cch. C n lưu ý khi ch n mã ñ nh kênh ñ chúng không tương quan v i nhau. Các mã OVSF ch hi u qu khi các kênh ñư c ñ ng b hoàn h o t i m c ký hi u. H s tr i ph là m t giá tr kh bi n. Các mã này có các tính ch t tương quan t t (trung bình hóa nhi u) và luôn ñư c s d ng ñ ‘tr n’ v i các mã tr i ph nhưng không làm nh hư ng ñ r ng ph tín hi u và băng thông truy n d n. Cây mã ñ nh kênh ðư ng truy n gi a nút B và UE trong WCDMA ch a nhi u kênh. Mã ng u nhiên hoá ñư c xây d ng trên cơ s mã Gold. Ch ng h n khi ñã ch n mã Cch.k trong ñó SF là h s tr i ph c a mã và k là s th t mã (0≤k≤SF-1). hay nói m t cách khác SF=Rs/Rc trong ñó Rs là t c ñ ký hi u còn Rc là t c ñô chip.4=+1-1+1-1+1-1+1-1.s gi a t c ñ chip và t c ñ ký hi u) ñư c g i là h s tr i ph (SF: Spectrum Factor). Nguy n Ph m Anh Dũng 38 . ph n th c (I) và ph n o (Q) c a tín hi u tr i ph ñư c nhân b sung v i mã ng u nhiên hóa ph c. Mã ng u nhiên hóa ph c ñư c s d ng ñ phân bi t các ngu n phát: (1) các ô khác nhau ñ i v i ñư ng xu ng và (2) các UE khác nhau ñ i v i ñư ng lên. V i thao tác ng u nhiên hóa.SF. Thao tác th hai là thao tác ng u nhiên hóa ñ tăng tính tr c giao trong ñó m t mã ng u nhiên hóa ñư c ‘tr n’ v i tín hi u tr i ph .8. các ký hi u s li u ñư c nhân v i m t mã OVSF (Orthogonal Variable Spread Factor: mã tr c giao h s kh bi n) ñ ng b v th i gian v i biên c a ký hi u. không ñư c s d ng mã Cch. Trong quá trình ñ nh kênh. tuy nhiên ñi u này không x y ra ñ i v i ñư ng lên.6. (2) các kênh s li u v t lý ñư ng lên t m t UE. ngo i tr ñ i v i kênh chia s ñư ng xu ng v t lý t c ñ cao (HS-PDSCH ) trong HSDPA có SF=16. vì hai mã này hoàn toàn gi ng nhau (tích c a chúng b ng 1) và chúng s gây nhi u cho nhau. Các mã ñ nh kênh có các tính ch t tr c giao và ñư c s d ng ñ phân bi t các thông tin ñư c phát ñi cùng t m t ngu n: (1) các k t n i khác nhau trên ñư ng xu ng trong cùng m t ô trên ñư ng xu ng và gi m nhi u n i ô. Hình 2.

tín hi u tr i ph ñư c ñánh tr ng s b ng các h s khuy ch ñ i ký hi u là βc cho DPCCH và βd cho DPDCH.4} và k=2 n u n∈{5.256.n trên hình 2. còn ñư ng ngư c l i t nút B ñ n UE ñư c g i là ñư ng xu ng. Trư c h t ta xét tr i ph cho các kênh ñư ng lên.1=Cch.k.2}. Hình 2. N u nhi u DPDCH ñư c phát.7. thì DPDCH1 ñư c tr i ph v i mã Cd.k.SF.7. nghĩa là chip th nh t tương ng v i ñ u khung vô tuy n.n=Cch. Nguy n Ph m Anh Dũng 39 . N u ch m t kênh DPDCH ñư c phát trên ñư ng lên. DPCCH luôn ñư c tr i ph b ng mã Cc=Cch. Các h s khuy ch ñ i này ñư c tính toán b i SRNC và ñư c g i ñ n UE trong giai ño n thi t l p ñư ng truy n vô tuy n hay ñ t l i c u hình. M t DPCCH và c c ñ i sáu DPDCH song song giá tr th c có th ñư c tr i ph và phát ñ ng th i.7.7. Tr i ph và ñi u ch các kênh riêng ñư ng lên Nguyên lý tr i ph cho DPDCH (Dedicated Physical Data Channel: kênh s li u v t lý riêng.7. ð bù tr s khác nhau gi a các h s tr i ph c a s li u. Lu ng chip c a các nhánh I và Q sau ñó ñư c c ng ph c v i nhau và ñư c ng u nhiên hóa b i m t mã ng u nhiên hóa ph c ñư c ký hi u là Sdpch. 2. trong ñó k=SF/4 là s mã OVSF và k=SF/4.0. k=3 n u n∈{3.ñư ng lên.1. Tr i ph và ñi u ch DPDCH và DPCCH ñư ng lên TS. kênh ñ truy n lưu lư ng c a ngư i s d ng) và DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: kênh ñi u khi n v t lý riêng. TR I PH VÀ ðI U CH ðƯ NG LÊN 2. Các h s khuy ch ñ i n m trong d i t 0 ñ n 1 và ít nh t m t trong s các giá tr c a βc và βd luôn luôn b ng 1. Nghĩa là n u h s tr i ph SF=128 thì k=32.6}. kênh ñi cùng v i DPDCH ñ mang thông tin ñi u khi n l p v t lý) ñư c minh h a trên hình 2. trong ñó k=1 n u n∈{1.4. thì t t c DPDCH ñ u có h s tr i ph là 4 (t c ñ bit kênh là 960kbps) và DPDCHn ñư c tr i ph b i mã Cd. Mã ng u nhiên hóa này ñư c ñ ng b v i khung vô tuy n. trong ñó k=0.

9. Chùm tín hi u ñ i v i ghép mã I/Q s dung ng u nhiên hóa ph c. Vì có th s d ng ñư c hàng tri u mã nên không c n quy ho ch mã ñư ng lên. TS. ch ng h n khi thi t l p k t n i RRC ho c khi ñi u khi n chuy n giao. Nguy n Ph m Anh Dũng 40 . các mã ng u nhiên hóa ph c ñư c t o ra b ng cách quay pha gi a các chip trong m t chu kỳ ký hi u trong gi i h n ±900.…. Hình 2. B ng cách này hi u su t c a b khu ch ñ i (liên quan ñ n t s công su t ñ nh trên công su t trung bình) trong UE h u như không ñ i không ph th thu c vào t s β gi a DPDCH và DPCCH.8 cho th y sơ ñ ñi u ch này cho phép truy n d n liên t c ngay c trong các chu kỳ im l ng khi ch có thông tin ñi u khi n l p 1 ñ duy trì ho t ñ ng ñư ng truy n (DPCCH) là ñư c phát. 128 và 256) cho ph n s li u ñư c n ñ nh b i các l p cao hơn. Có 224 mã ng u nhiên hóa dài ñư ng lên và 224 mã ng u nhiên ng n ñư ng lên. cùng v i SF th p nh t ñư c phép c a mã ñ nh kênh (4.8. Truy n d n kênh ñi u khi n v t lý riêng ñư ng lên và kênh s li u v t lý riêng ñư ng lên khi có/ không có (DTX) s li u c a ngư i s d ng Như minh h a trên hình 2..Các nghiên c u cho th y m i s phát không liên t c trên ñư ng lên có th gây nhi u âm thanh cho thi t b âm thanh ñ t g n máy ñ u cu i di ñ ng.615ms) gây ra do các ñ u cu i GSM. ð tránh hi u ng này. β bi u di n cho t s công su t gi a DPDCH và DPCCH.9. 32. Minh h a trên hình 2. kênh DPCCH và các kênh DPDCH không ñư c ghép theo th i gian mà ñư c ghép theo mã I/Q (ñi u ch QPSK hai kênh) v i ng u nhiên hoá ph c. DPCCH và các DPDCH có th ñư c ng u nhiên hóa b ng các mã ng u nhiên dài ho c ng n. 16777215). Hình 2. 16. 8. Thí d ñi n hình là trư ng h p nhi u t n s khung (217 Hz=1/4. S mã ng u nhiên cho DPCH (0.

2. Sau tr i ph .m.s/16. Sau ñó các nhánh I và Q ñư c tr i ph ñ n t c ñ 3.SF. sau ñó ñư c ñ t lên các nhánh I và Q.11. Tr i ph và ñi u ch ph n b n tin PRACH Ph n ñi u khi n c a b n tin PRACH ñư c tr i ph b ng mã ñ nh kênh Cc=Cch.m.256.n trên hình 2.10.1.11. TS. TR I PH VÀ ðI U CH ðƯ NG XU NG 2.11. m i c p hai bit kênh trư c h t ñư c bi n ñ i t n i ti p vào song song tương ng m t ký hi u ñi u ch . Ngo i tr các SCH (kênh ñ ng b s xét trong chương 3).s+15 và s (0 ≤s≤15) là ch ký ti n t và ph n s li u ñư c tr i ph b ng mã ñ nh kênh Cd=Cch. Có t t c là 8192 mã ng u nhiên hóa.7. Chu i nh n ñư c sau tr i ph và ng u nhiên hóa ñư c ñi u ch QPSK.SF. Tr i ph và ng u nhiên hóa ph n b n tin PRACH ñư c minh h a trên hình 2. trong ñó chíp ph c ñ u tiên c a khung P-CCPCH ñư c nhân v i chip s 0 c a mã ng u nhiên hóa này. Các chu i chip giá tr th c trên các nhánh I và Q sau ñó ñư c ng u nhiên hóa b ng mã ng u nhiên hóa ph c ñ nh n d ng ngu n phát nút B. 2.8.m. Ph n b n tin PRACH luôn luôn ñư c tr i ph b ng mã ng u nhiên hóa dài.10. trong ñó SF (có giá tr t 32 ñ n 256) là h s tr i ph s d ng cho ph n s li u và m=SF. P-SCH và S-SCH giá tr ph c ñư c ñánh tr ng s riêng b ng các h s tr ng s Gp và Gs.84Mcps b ng cùng m i mã d nh kênh Cch. Hình 2.8. m i kênh v t lý ñư ng xu ng (tr các SCH) ñư c ñánh tr ng s b ng các h s tr ng s riêng ký hi u là Gi như trên hình 2. T t c các kênh ñư ng xu ng ñư c k t h p v i nhau b ng c ng ph c. trong ñó m=16. Sơ ñ tr i ph và ñi u ch ñư ng xu ng Khái ni m tr i ph và ng u nhiên hóa ñư ng xu ng ñư c minh h a trên hình 2. ð dài c a mã ng u nhiên hóa ñư c s d ng cho ph n b n tin là 10ms. Mã ng u nhiên hóa này ñư c ñ ng b v i mã ng u nhiên hóa s d ng cho P-CCPCH (kênh v t lý ñi u khi n chung sơ c p s xét trong cương 3). mã này ñ c ký hi u là Sdl. Tr i ph và ñi u ch kênh chung ñư ng lên PRACH Ph n này s trình b y n ñ nh mã cho ti n t và ph n b n tin c a PRACH là m t d ng kênh chung ñư ng lên.2. Nguy n Ph m Anh Dũng 41 .

18 TS.0 và Cch. mã (các mã) OVSF ñư c s d ng cho k t n i phía dư i h s tr i ph nh nh t là mã t nhánh cây.Hình 2.1.2. Các mã tr i ph ñư ng xu ng Trên ñư ng xu ng. thì quy t c tương t ñư c áp d ng. M i t p g m 16 mã (i=0…15) v i m t mã sơ c p và 15 mã th c p. B qu n lý tài nguyên trong RNC n ñ nh các mã ñ nh kênh cho t t c các kênh khác v i gi i h n SF=512 trong trư ng h p s d ng chuy n giao phân t p. Mã OVSF có th thay ñ i theo t ng khung trên kênh PDSCH (kênh chia s ñư ng xu ng v t lý s xét trong chương 3). 2. Theo quy ñinh. Quy t c thay ñ i như sau. mã nhánh cây mã ñư c ch ra b i h s tr i ph th p nh t này. 8 t p (i=0…7) v i 8x16 mã h p thành m t nhóm t o nên 64 nhóm (j=0…63). ch có các mã v i n=0. 8191 ñư c s d ng.12.….3. Như minh h a trên hình 2. Sơ ñ tr i ph và ñi u ch cho t t c các kênh v t lý ñư ng xu ng 2. nhưng t t các nhánh mã ñư c s d ng b i các mã này tương ng v i h s tr i ph nh nh t ñ u có th s d ng cho n ñ nh h s tr i ph cao hơn.8.256.1. cùng các mã ñ nh kênh như trên ñư ng lên (mã OVSF) ñư c s d ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 42 .256.n ñư c c u trúc b ng các ño n c a chu i Gold. Các mã này ñư c chia thành 512 t p. Có c th y 2 -1=262143 mã ng u nhiên ñư c ñánh s t 0 ñ n 262142. ð tăng t c quá trình tìm ô. ch 8192 mã trong s 262143 ñư c s d ng trong th c t và ñư c c t ng n l y ño n ñ u 38400 chip ñ phù h p v i chu kỳ khung 10 ms.8. Các chu i mã ng u nhiên ñư c ký hi u là Sdl. N u DSCH ñư c s p x p lên nhi u PDSCH song song. Thông thư ng m i ô ch có m t cây mã và m i cây mã ñư c ñ t dư i m t mã ng u nhiên hóa ñ dùng chung cho nhi u ngư i s d ng.11. các mã ñ nh kênh dùng cho P-CPICH (kênh hoa tiêu chung sơ c p s xét trong chương 3) và P-CCPCH là Cch. Các mã ng u nhiên hóa ñư ng xu ng Trên ñư ng xu ng ch có các mã ng u nhiên hóa dài là ñư c s d ng.

4. Quá trình tìm ki m ô có th ñư c th c hi n theo ba bư c sau: √ Tìm P-SCH (kênh ñ ng b sơ c p) ñ thi t l p ñ ng b khe và ñ ng b ký hi u √ Tìm S-SCH (kênh ñ ng b th c p) ñ thi t l p ñ ng b khung và nhóm mã √ Tìm mã ng u nhiên hóa ñ nh n d ng ô 2.13.13.8. Các mã ng u nhiên hóa sơ c p và th c p Vì thông thư ng m i ô ñư c nh n d ng b ng m t mã ng u nhiên hoá sơ c p.Hình 2. S/P: bi n ñ i n i ti p thành song song Hình 2. Ghép kênh ña mã ñư ng xu ng ð tăng dung lư ng kênh ñư ng xu ng ta có th s d ng sơ ñ ghép kênh ña mã như cho hình 2. Truy n d n ña mã cho ñư ng xu ng TS. Nguy n Ph m Anh Dũng 43 .12. nên quá trình tìm ki m ô cũng là quá trình tìm ki m mã này.

ð kh c ph c như c ñi m này ph i áp d ng ñi u khi n công su t nhanh cho CDMA trong ñó mày di ñ ng g n tr m g c s ñư c ñi u chình phát công su t th p hơn máy di ñ ng xa tr m g c. Mã ñ nh kênh ñư c xây d ng trên cơ s mã h s tr i ph tr c giao kh bi n (OVSF). Nguy n Ph m Anh Dũng 44 . ð gi m t s công su t ñ nh trên công su t trung bình c a tín hi u ñi u ch . Mã ng u nhiên hóa ñư c c u trúc t mã Gold. ñ ng ch nh pha các ñư ng này r i c ng công su t thu c a chúng v i nhau. Vi c s d ng tr i ph cùng v i các mã tr c giao cho phép nhi u ñ u cu i di ñ ng có th dùng chung m t t n s . Trong chuy n giao m m m t máy di ñ ng có th k t n i ñ n nhi u tr m g c trên cùng m t t n s nhưng v i mã tr i ph khác nhau. (2) tr i ph b ng mã nh n d ng ngu n phát. trong ñó h s tr i ph SF=Rs/Rc v i Rs là t c ñ ký hi u và Rc là t c ñ chip. trong ñó máy di ñ ng g n tr m g c s gây nhi u cho các ngư i s d ng khác. Khi này tính tr c giao c a các mã và tr i ph cho phép m t máy thu ñ u cu i có th d dàng tách ra ñư c tín hi u c a mình. ng u nhiên hóa ph c ñư c s d ng. Do s d ng chung m t t n s nên có th áp d ng chuy n giao m m cho CDMA. TS.2. ði u khi n công su t nhanh trong WCDMA ñư c th c hi n 1500 l n trong m t giây. Nguyên t c c a máy thu RAKE là ch n m t s ñư ng (m t s ngón) có công su t thu l n hơn ngư ng.9. M t ñ c ñi m n a c a CDMA là các mã ng u nhiên hóa mang tính tr c giao khá cao nên các ñư ng truy n ñ n máy thu có ñ tr khác nhau th i gian chip ho c l n hơn th i gian này ñ u ñ c l p v i nhau và vì th có th s d ng phân t p ña ñư ng (hay máy thu RAKE) trong CDMA. Ưu ñi m c a chuy n giao m m là không làm m t cu c g i trong quá trình chuy n giao m c dù nó làm gi m ph n nào d ng lư ng ô và tăng thêm tính ph c t p h th ng. Nhưng cũng vì s d ng chung m t t n s nên có th x y ra hi n tư ng g n xa. T NG K T Các h th ng CDMA ñư c xây d ng trên cơ s tr i ph chu i tr c ti p (DSSS). WCDMA s d ng hai t ng tr i ph : (1) tr i ph b ng mã ñ nh kênh. WCDMA s d ng ñi u ch QPSK cho ñư ng xu ng và BPSK cho ñư ng lên.

4 MHz ñ n 5 TS. M c dù 5 MHz là ñ r ng băng danh ñ nh. Hi n nay m i ch có WCDMA/FDD ñư c tri n khai vì th trong khóa h c này ta s ch xét WCDMA/FDD Gi i pháp FDD s d ng hai băng t n 5 MHz v i hai sóng mang phân cách nhau 190 MHz: ñư ng lên có băng t n n m trong d i ph t 1920 MHz ñ n 1980 MHz.1. ta cũng có th ch n ñ r ng băng t 4. GI I THI U CHUNG 3. M c ñích chương • Hi u t ng quan v WCDMA/FDD • Hi u ki n trúc WCDMA và các kênh c a nó • Hi u ñư c các k thu t phân t p phát trong WCDMA 3.1. Hư ng d n • H c k các tư li u ñư c trình b y trong chương • Tham kh o thêm các tài li u tham kh o cu i tài li u gi ng d y c a khóa h c 3.2. WCDMA UMTS s d ng m ng ña truy nh p vô tuy n trên cơ s W-CDMA và m ng lõi ñư c phát tri n t GSM/GPRS.3.2. W-CDMA có th có hai gi i pháp cho giao di n vô tuy n: ghép song công phân chia theo t n s (FDD: Frequency Division Duplex) và ghép song công phân chia theo th i gian (TDD: Time Division Duplex). ñư ng xu ng có băng t n n m trong d i ph t 2110 MHz ñ n 2170 Mhz.1. M ð U WCDMA UMTS là m t trong các tiêu chu n c a IMT-2000 nh m phát tri n c a GSM ñ cung c p các kh năng cho th h ba.Chương 3 GIAO DI N VÔ TUY N C A WCDMA UMTS 3. Các ch ñ ñư c trình b y trong chương • • • • • • • • Ki n trúc giao di n vô tuy n c a 3G WCDMA/FDD Các thông s l p v t lý và quy ho ch t n s c a WCDMA/FDD Các ki u kênh c a WCDMA/FDD Sơ ñ t ng quát c a m t thi t b thu phát WCDMA Các sơ ñ phân t p phát ñư c s d ng cho WCDMA Các sơ ñ ñi u ch và chuy n giao trong WCDMA Các thông s quan tr ng máy thu và máy phát vô tuyên c a UE Mã hóa ti ng AMR 3.1. Gi i pháp th nh t s ñư c tri n khai r ng rãi còn gi i pháp th hai ch y u s ñư c tri n khai cho các ô nh (Micro và Pico). Nguy n Ph m Anh Dũng 45 .1. C hai giao di n này ñ u s d ng tr i ph chu i tr c ti p (DS-CDMA).

GGSN có th ñư c nâng c p t m ng hi n có ñ h tr ñ ng th i WCDMA và GSM. GPRS hi n có cho m ng c a mình. W-CDMA s dung phương th c tr i ph chu i tr c ti p v i t c ñ chip là 3. Các ph n t như MSC. M t s nhà s n xu t cũng ñã có k ho ch nâng c p các GSM BTS cho WCDMA. Tuy nhiên ña ph n các nhà s n su t ph i thay th GSM BSC b ng RNC m i cho WCDMA. Ngoài ra kênh v t lý ñư ng lên còn ñư c ñ c trưng b i góc pha. Vì th kh năng s d ng l i các BTS và BSC c a GSM là r t h n ch . SGSN. Nguy n Ph m Anh Dũng 46 . Trong WCDMA m ng truy nh p vô tuy n ñư c g i là UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network). W-CDMA s d ng r t nhi u ki n trúc c a m ng GSM. Nhi u kênh truy n t i ñư c ghép chúng vào kênh v t lý. ð i v i các nhà s n su t này có th ch tháo ra m t s b thu phát GSM t BTS và thay vào ñó các b thu phát m i cho WCDMA. Trong ph n dư i ñây ta trư c h t ta xét ki n trúc giao th c c a giao di n vô tuy n sau ñó ta s xét giao di n vô tuy n c a WCDMA/FDD. H ch t o các BSC ñ ng th i cho c GSM và WCDMA. TS. Các ph n t c a UTRAN r t khác v i các ph n t m ng truy nh p vô tuy n c a GSM. KI N TRÚC NGĂN X P GIAO TH C C A GIAO DI N VÔ TUY N WCDMA/FDD Ki n trúc giao di n vô tuy n c a WCDMA ñư c cho trên hình 3.3. M t s r t ít nhà s n su t còn l p k ho ch xa hơn. Vi c ch n ñ r ng băng ñúng ñ n cho phép ta tránh ñư c nhi u giao thoa nh t là khi kh i 5 MHz ti p theo thu c nhà khai thác khác.84 Mcps. Giao di n vô tuy n c a WCDMA/FDD ñư c xây d ng trên ba ki u kênh: kênh logic. 3. Gi i pháp TDD s d ng các t n s n m trong d i 1900 ñ n 1920 MHz và t 2010 MHz ñ n 2025 MHz. Kênh logic ñư c hình thành trên cơ s ñóng gói các thông tin t l p cao trư c khi s p x p vào kênh truy n t i. sau ñó s xét các kênh này. Kênh v t lý ñư c xây d ng trên công ngh ña truy nh p CDMA k t h p v i FDMA/FDD.1. ñây ñư ng lên và ñư ng xu ng s d ng chung m t băng t n. M i kênh v t lý ñư c ñ c trưng b i m t c p t n s và m t mã tr i ph . Giao di n vô tuy n c a W-CDMA/FDD (ñ ñơn gi n ta s b qua ký hi u FDD n u không xét ñ n TDD) hoàn toàn khác v i GSM và GPRS. kênh truy n t i và kênh v t lý.MHz v i n c tăng là 200 KHz. HLR.

ðư ng không li n nét th hi n các giao di n ñi u khi n. PDCP (Packet Data Convergence Protocol: Giao th c h i t s li u gói) và BMC (Broadcast/Multicast Control: ði u khi n qu ng bá/ña phương ). Trong m t ph ng C l p 3 bao g m RRC (Radio Resource Control: ñi u khi n tài nguyên vô tuy n) k t cu i t i RAN và các l p con cao hơn: MM (Mobility Management) và CC (Connection Management). tuy nhiên cũng có m t s kênh v t lý ch ñư c dành cho ho t ñ ng c a l p v t lý. mã ng u nhiên hoá (mã ñ nh kênh) và pha (ch cho ñư ng lên). qua ñó giao th c RRC ñi u khi n và l p c u hình các l p dư i. SM (Session Management) k t cu i t i m ng lõi (CN).UP: M t ph ng ngư i s d ng CP: M t ph ng ñi u khi n Hình 3. L p 2 ñư c chia thành các l p con: MAC (Medium Access Control: ði u khi n truy nh p môi trư ng) và RLC (Radio link Control: ñi u khi n liên k t). TS.v. Các kênh ñư c s d ng v t lý ñ truy n thông tin c a các l p cao trên giao di n vô tuy n. PDCP và BMC ch có m t ph ng U.1. Nguy n Ph m Anh Dũng 47 . GMM (GPRS Mobility Management). • L p liên k t n i s li u (L2). L p 3 và RLC ñư c chia thành hai m t ph ng: m t ph ng ñi u khi n (C-Plane) và m t ph ng ngư i s d ng (U-Plane). tr i ph v. L p v t lý là l p th p nh t giao di n vô tuy n. L p khuôn s li u vào các kh i s li u và ñ m b o truy n d n tin c y gi a các nút lân c n hay các th c th ñ ng c p • L p m ng (L3). ð c t ñánh ñ a ch và ñ nh tuy n M i kh i th hi n m t trư ng h p c a giao th c tương ng. ð c t các v n ñ liên quan ñ n giao di n vô tuy n như ñi u ch và mã hóa.. M i kênh v t lý l p này ñư c xác ñ nh b ng m t t h p t n s . Ngăn x p giao th c c a giao di n vô tuy n bao g m 3 l p giao th c: • L p v t lý (L1). Ki n trúc giao th c vô tuy n cho UTRA FDD. L p v t lý ñư c s d ng ñ truy n d n giao di n vô tuy n.

52/15. B ng 3. băng t n ñư c c p theo gi y phép có th là 25 MHz cho s d ng TDD 19001920 (TDD1) và 2020-2025 MHz (TDD2).1. CÁC THÔNG S L P V T LÝ VÀ QUY HO CH T N S 3. WCDMA s d ng phân b t n s quy ñ nh cho IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) (hình 3. 3.1.2. Nguy n Ph m Anh Dũng 48 . Băng t n s d ng cho TDD châu Âu thay ñ i.1. Các thông s l p v t lý Các thông s l p v t lý c a WCDMA ñư c cho trong b ng 3. Quy ho ch t n s Các băng t n s d ng cho WCDMA FDD trên toàn c u ñư c cho trên hình 3.68/11. Băng t n cho các ng d ng TDD không TS.4. các l p cao ph i chuy n các thông tin này qua l p MAC ñ n l p v t lý b ng cách s d ng các kênh logic.84/7. MAC s p x p các kênh này lên các kênh truy n t i trư c khi ñưa ñ n l p v t lý ñ l p này s p x p chúng lên các kênh v t lý.28)/3.2b) như sau. châu Âu và h u h t các nư c châu Á băng t n IMT-2000 là 2×60 MHz (1920-1980 MHz c ng v i 2110-2170 MHz) có th s d ng cho WCDMA/ FDD.ð truy n thông tin giao di n vô tuy n.4.4. mã xo n QPSK/BPSK QPSK/OCQPSK (HPSK) CS-ACELP/(AMR) 3GPP/ETSI/ARIB DL: Downlink: ñư ng xu ng. UL: Uplink: ñư ng lên OCQPSK (HPSK): Orthogonal Complex Quadrature Phase Shift Keying (Hybrid PSK) = khóa chuy n pha vuông góc tr c giao CS-ACELP: Conjugate Structure-Algebraic Code Excited Linear Prediction = D báo tuy n tính kích thích theo mã lñ i s c u trúc ph c h p 3GPP: Third Generation Parnership Project: ð án c a các ñ i tác th h ba ETSI: European Telecommunications Standards Institute: Vi n tiêu chu n vi n thông Châu Âu ARIB: Association of Radio Industries and Business: Liên hi p công nghi p và kinh doanh vô tuy n 3. Các thông s l p v t lý W-CDMA W-CDMA Sơ ñ ña truy nh p ð r ng băng t n (MHz) Mành ph T c ñ chip (Mcps) ð dài khung ð ng b gi a các nút B Mã hóa s a l i ði u ch DL/UL Tr i ph DL/UL B mã hóa tho i T ch c tiêu chu n DS-CDMA băng r ng 5/10/15/20 200 kHz (1.2a.36 10 ms D b /ñ ng b Mã turbo.

TS. tuy nhiên quy ñ nh cũng cho phép song công kh bi n. Phân b t n s cho WCDMA/FDD. trong ñó kho ng cách phát thu n m trong kho ng 130 ñ n 250MHz. II và III ñư c cho trên hình 3. Các h th ng FDD s d ng các băng t n khác nhau cho ñư ng lên và ñư ng xu ng v i phân cách là kho ng cách song công. Hình 3.2. Băng II (B2) tái s d ng băng hi n có c a h th ng thông tin di ñ ng cá nhân và d ñ nh ñ s d ng M ñ ñ m b o ñ ng t n t i UMTS và GSM.c n xin phép (SPA= Self Provided Application: ng d ng t c p) có th là 2010-2020 MHz. a) Các băng có th dùng cho WCDMA FDD toàn c u. Quy ñ nh dành hai c p phát 60MHz v i kho ng cách song công chu n 190MHz. b) Băng t n IMT-2000. còn các h th ng TDD s d ng cùng t n s cho c ñư ng lên và ñư ng xu ng. Băng I (B1) là n ñ nh băng chính Châu Âu. UMTS quy ñ nh khai thác song công phân chia theo t n s là ch ñ tiêu chu n cho thông tin tho i và s li u. Ho t ñ ng ñ ng th i và liên t c c a các m ch ñi n phát và thu là các thay ñ i ñáng k nh t so v i h at ñ ng c a GSM. Kho ng cách song công ch b ng 80MHz ñ i v i băng II vì th ñ t ra các yêu c u khó khăn hơn ñ i v i ph n c ng c a máy thu phát.3. Nguy n Ph m Anh Dũng 49 . Băng t n cho h at ñ ng FDD cho các băng I. H th ng song công kh bi n ñ t ra các yêu c u b sung ñ i v i thi t k máy phát thu vì các b t t n s máy phát và máy thu ph i ho t ñ ng ñ c l p v i nhau.

4 cho th y c p phát băng thông theo ñ u th u t i Vương Qu c Anh.4. các 10MHz băng kép ñư c c p phát cho sáu nhà khai thác (6×10MHz). t t c b n kênh TDD1 ñư c c p phát (1900 ñ n 1920 MHz) cùng v i m t trong s các kênh TDD2 (hình 3. TS.3 C p phát băng t n WCDMA/FDD Hình 3.8MHz (tương ñương 3×5MHz v i băng b o v nh hơn) √ C p phép C (BT3G) nh n c p phát băng kép 10MHz (2×5MHz) và băng ñơn 5MHz t i 1910 MHz √ C p phép D (One2One) nh n c p phát băng kép 10MHz (2×5MHz) và băng dơn 5MHz t i 1900MHz √ C p phép E (Orange) nh n c p phát băng kép (2×5MHz) và băng ñơn 5MHz t i 1905MHz.5).Hình 3. Thí d c p phát băng t n cho năm nhà khai thác t i Vương Qu c Anh C p phát t n s c a ð c khác v i c p phát t n s Anh ch .6 MHz (tương ñương 3×5MHz v i băng b o v nh hơn) √ C p phép B Vodafon) nh n c p phát băng kép 14. Hình 3. Nguy n Ph m Anh Dũng 50 . Ph t n ñư c chia cho năm nhà khai thác như sau: √ C p phép A (Hutchison) nh n c p phát băng kép 14.

B ng 3. C p phát t n s 3G t i Vi t Nam FDD BSTx* BSRx** A 2110-2125 MHz 1920-1935 MHz B 2125-2140 MHz 1935-1950 MHz C 2140-2155 MHz 1950-1965 MHz D 2155-2170 MHz 1965-1980 MHz * BSTx: máy phát tr m g c ** BSRx: máy thu tr m g c Khe t n s TDD BSTx/BSRx 1915-1920 MHz 1910-1915 MHz 1905-1910 MHz 1900-1905 MHz Lý do c p phát các kênh 5MHz khác nhau t i các nư c khác nhau là ch các nhà khai thác ph i quy ho ch mã và ph i tránh vi c s d ng các mã gây ra nhi u kênh lân c n trong cùng m t nư c ho c các nhà khai thác khác trong nư c li n k . 3.5. C p phát t n s cho sáu nhà khai thác t i ð c T i Vi t Nam băng t n 3G ñư c c p phát t n s theo tám khe t n s như cho trong b ng 3. CÁC KÊNH C A WCDMA Các kênh c a WCDMA ñư c chia thành các lo i kênh sau ñây: TS. trong ñó hai ho c nhi u nhà khai thác có th cùng tham gia xin c p phát chung m t khe. Vì th c n ph i nghiên c u quan h gi a các t h p mã tr i ph và ho t ñ ng c a các kênh lân c n.2.2. Nguy n Ph m Anh Dũng 51 .5.Hình 3.

LoCH Nói chung các kênh logic (LoCH: Logical Channel) ñư c chia thành hai nhóm: các kênh ñi u khi n (CCH: Control Channel) ñ truy n thông tin ñi u khi n và các kênh lưu lư ng (TCH: Traffic Channel) ñ truy n thông tin c a ngư i s d ng. Các kênh logic và ng d ng c a chúng ñư c t ng k t trong b ng 3. Kênh LoCH ñư c xác ñ nh b i ki u thông tin mà nó truy n. Kênh riêng là kênh PhCH dành riêng cho m t UE còn kênh chung ñư c chia s gi a các UE trong m t ô. M i PhCH có m t tr i ph mã ñ nh kênh duy nh t ñ phân bi t v i kênh khác. B ng 3. M t ngư i s d ng tích c c có th s d ng các PhCH riêng.2. Kênh ñư c l p con MAC c a l p 2 cung c p cho l p cao hơn.√ √ √ Kênh v t lý (PhCH). Các kênh logic. ðư c s d ng khi không có k t n i RRC ho c khi truy nh p m t ô m i Kênh hai chi u ñi m ñ n ñi m ñ phát thông tin ñi u khi n riêng gi a UE và m ng. 3. Các kênh TrCH ñư c s p x p lên các PhCH Kênh Logic (LoCH). Nguy n Ph m Anh Dũng .1. ðư c thi t l p b i thi t l p k t n i c a RRC Kênh hai chi u ñi m ñ n ñi m riêng cho m t UE ñ truy n thông tin c a ngư i s d ng. Danh sách các kênh logic Nhóm kênh Kênh logic ng d ng Kênh ñư ng xu ng ñ phát qu ng bá thông tin h th ng BCCH (Broadcast Control CCH (Control Channel: Kênh ñi u khi n Channel: Kênh qu ng bá) ñi u khi n) PCCH (Paging Control Kênh ñư ng xu ng ñ phát qu ng bá Channel: Kênh ñi u khi n tìm thông tin tìm g i g i) CCCH (Common Control Channel: Kênh ñi u khi n chung) DCCH (Dedicated Control Channel: Kênh ñi u khi n riêng). DTCH có th t n t i c ñư ng lên l n ñư ng xu ng Kênh m t chi u ñi m ña ñi m ñ truy n thông tin c a m t ngư i s d ng cho t t c hay m t nhóm ngư i s d ng quy ñ nh ho c ch cho m t ngư i s d ng. Kênh do l p v t lý cung c p cho l p 2 ñ truy n s li u.5.2. Kênh này ch có ñư ng xu ng. Kênh hai chi u ñ phát thông tin ñi u khi n gi a m ng và các UE. Kênh mang s li u trên giao di n vô tuy n. chung ho c c hai. Kênh truy n t i (TrCH). 52 DTCH (Dedicated Traffic TCH (Traffic Channel: Kênh lưu lư ng Channel: Kênh riêng) lưu lư ng) CTCH (Common Traffic Channel: Kênh lưu lư ng chung) TS.

thì c n phát nh n d ng ngư i s d ng trong băng (trong b n tin s ñư c phát). CPCH (Common Packet Channel: Kênh gói chung). áp d ng trong truy nh p ng u nhiên và ñư c s d ng ñ truy n s li u th p c a ngư i s d ng Kênh chung ñư ng lên ñ phát s li u ngư i s d ng.3.3. S d ng trư c h t cho truy n d n s li u t c ñ cao. DSCH (Down Link Shared Channel: Kênh chia s ñư ng xu ng). Danh sách các kênh truy n t i Kênh truy n t i DCH (Dedicated Channel: Kênh riêng) BCH (Broadcast Channel: Kênh qu ng bá) FACH (Forward Access Channel: Kênh truy nh p ñư ng xu ng) PCH (Paging Channel: Kênh tìm g i) RACH (Random Access Channel) CPCH (Common Packet Channel: Kênh gói chung) DSCH (Dowlink Shared Channel: Kênh chia s ñư ng xu ng) ng d ng Kênh hai chi u ñư c s d ng ñ phát s li u c a ngư i s d ng. ðư c s d ng ñ truy n s li u t c ñ th p cho l p cao hơn Kênh chung dư ng xu ng ñ phát các tín hi u tìm g i Kênh chung ñư ng lên ñ phát thông tin ñi u khi n và s li u ngư i s d ng.3. Kênh chung ñư ng xu ng ñ phát s li u gói. Kênh riêng ch có m t kênh duy nh t là DCH (Dedicated Channel: Kênh riêng). PCH (Paging Channel: Kênh tìm g i). Chia s cho nhi u UE. còn kênh kênh riêng ñư c n ñ nh riêng cho m t ngư i s d ng duy nh t. TrCH Các kênh lôgic ñư c l p MAC chuy n ñ i thành các kênh truy n t i. Khi kênh truy n t i chung ñư c s d ng ñ phát thông tin cho t t c các ng ơi s d ng thì kênh này không c n có ñ a ch . áp d ng trong truy nh p ng u nhiên và ñư c s d ng trư c h t ñ truy n s li u c m. Kênh PCH là kênh truy n t i chung ñư c s d ng ñ tìm g i m t UE ñ c thù s ch a thông tin nh n d ng ngư i s d ng bên trong b n tin phát. Ch ng h n kênh BCH ñ phát thông tin qu ng bá cho t t c các ngư i s d ng trong ô. Danh sách các kênh truy n t i và ng d ng c a chúng dư c cho b ng 3. Có kh năng thay ñ i t c ñ và ñi u khi n công su t nhanh Kênh chung ñư ng xu ng ñ phát thông tin qu ng bá (ch ng h n thông tin h th ng. Kênh truy n t i chung có th ñư c áp d ng cho t t c các ngư i s d ng trong ô ho c cho m t ngư i ho c nhi u ngư i ñ c thù. thông tin ô) Kênh chung ñư ng xu ng ñ phát thông tin ñi u khi n và s li u c a ngư i s d ng. ði m khác nhau gi a chúng là: kênh chung là tài nguyên ñư c chia s cho t t c ho c m t nhóm các ngư i s d ng trong ô.5. Khi kênh truy n t i chung áp d ng cho m t ngư i s d ng ñ c thù. Các kênh truy n t i. Kênh chia s chung cho nhi u UE. T n t i hai ki u kênh truy n t i: các kênh riêng và các kênh chung. 53 TS. ðư c n ñ nh riêng cho ngư i s d ng. Các kênh truy n t i chung bao g m: BCH (Broadcast channel: Kênh qu ng bá). Nguy n Ph m Anh Dũng .2. B ng 3. FACH (Fast Access Channel: Kênh truy nh p nhanh).

7 và b ng 3. mã ng u nhiên.6. Kênh v t lý (Physical Channel) bao g m các kênh v t lý riêng (DPCH: Dedicated Physical channel) và kênh v t lý chung (CPCH: Common Physical Channel).7. T ng k t các ki u kênh v t lý TS. Nguy n Ph m Anh Dũng 54 . Các kênh v t lý ñư c t ng k t hình 3.6. Hình 3. Các kênh v t lý M t kênh v t lý ñư c coi là t h p c a t n s . Hình 3. mã ñ nh kênh và c pha tương ñ i (ñ i v i ñư ng lên).4. Chuy n ñ i gi a các LoCH và TrCH trên ñư ng lên và ñư ng xu ng 3.5.Các kênh logic ñư c chuy n thành các kênh truy n t i như cho trên hình 3.3.

Các ký hi u hoa tiêu cho phép máy thu ñánh giá hư ng ng xung kim c a kênh vô tuy n và th c hi n tách sóng nh t quán. TFCI thông tin cho máy thu v các thông s t c th i c a các kênh truy n t i: các t c ñ s li u hi n th i trên các kênh s li u khi nhi u d ch v ñư c s d ng ñ ng th i.4. Kênh ñư c s d ng ñ phát s li u ngư i s d ng t l p cao hơn Khi s d ng DPCH. m i UE ch ñư c n ñ nh m t DPCCH. ch th k t h p khuôn d ng truy n t i. Danh sách các kênh v t lý Tên kênh DPCH (Dedicated Physical Channel: Kênh v t lý riêng) ng d ng Kênh hai chi u ñư ng xu ng/ñư ng lên ñư c n ñ nh riêng cho UE. G m DPDCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh v t lý ñi u khi n riêng) và DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh v t lý ñi u khi n riêng).B ng 3. P-CPICH ñ m b o tham chu n nh t quán cho toàn b ô ñ UE thu ñư c SCH. TPC ñ ñi u khi n công su t vòng kín nhanh cho c ñư ng lên và ñư ng xu ng. AICH và PICH vì các kênh nay không có hoa tiêu riêng như các trư ng h p kênh DPCH. các ký hi u ñi u khi n công su t (TPC: Transmission Power Control). Các ký hi u này cũng c n cho ho t ñ ng c a anten thích ng (hay anten thông minh) có búp sóng h p. Ngoài ra TFCI có th b b qua n u t c ñ s li u c ñ nh. Kênh cũng ch a thông tin h i ti p h i ti p (FBI: Feeback Information) ñư ng lên ñ ñ m b o vòng h i ti p cho phân t p phát và phân t p ch n l a. Kênh ñư c s d ng ñ ñi u khi n l p v t lý c a DPCH. ðư c s d ng ñ mang kênh truy n t i RACH Kênh chung ñư ng lên. Trên ñư ng xu ng DPDCH và DPCCH ñư c ghép theo th i gian v i ng u nhiên hóa ph c còn trên ñư ng lên ñư c ghép mã I/Q v i ng u nhiên hóa ph c Khi s d ng DPCH. Kênh S-CPICH ñ m b o tham kh o nh t quán 55 DPDCH (Dedicated Physical Data Channel: Kênh v t lý s li u riêng DPCCH (Dedicated Physical Control Channel: Kênh v t lý ñi u khi n riêng) PRACH (Physical Random Access Channel: Kênh v t lý truy nh p ng u nhiên) PCPCH (Physical Common Packet Channel: Kênh v t lý gói chung) CPICH (Common Pilot Channel: Kênh hoa tiêu chung) TS. m i UE ñư c n ñ nh ít nh t m t DPDCH. ðư c s d ng ñ mang kênh truy n t i CPCH Kênh chung ñư ng xu ng. DPCCH là kênh ñi kèm v i DPDCH ch a: các ký hi u hoa tiêu. P-CCPCH. Có hai ki u kênh CPICH: PCPICH (Primary CPICH: CPICH sơ c p) và S-CPICH (Secondary CPICH: CPICH th c p). Kênh chung ñư ng lên. Nguy n Ph m Anh Dũng .

Ch ng h n có th s d ng S-CPICH làm tham chu n cho S-CCPCH (kênh mang các b n tin tìm g i) và các kênh DPCH ñư ng xu ng. UE thu c nhóm k t cu i cu c g i th n s thu khung vô tuy n trên S-CCPCH Kênh chung ñư ng xu ng ñi c p v i PCPCH ñ ñi u khi n truy nh p ng u nhiên cho PCPCH AP-AICH (Access Preamble Acquisition Indicator Channel: Kênh ch th b t ti n t truy nh p) CD/CA-ICH (CPCH Collision Detection/ Channel Assignment Indicator Channel: Kênh ch th phát hi n va ch m CPCH/ n ñ nh kênh) CSICH (CPCH Status Indicator Channel: Kênh ch th tr ng thái CPCH) Kênh chung ñư ng xu ng ñi c p v i PCPCH. ðư c s d ng ñ mang kênh truy n t i DSCH Kênh chung ñư ng xu ng ñi c p v i PRACH. P-CCPCH (Primary Common Control Physical Channel: Kênh v t lý ñi u khi n chung sơ c p) S-CCPCH (Secondary Common Control Physical Channel: Kênh v t lý ñi u khi n chung th c p) SCH (Synchrronization Channel: Kênh ñ ng b ) PDSCH (Physical Downlink Shared Channel: Kênh v t lý chia s ñư ng xu ng) AICH (Acquisition Indication Channel: Kênh ch th b t) PICH (Page Indication Channel: Kênh ch th tìm g i) Kênh chung ñư ng xu ng.chung trong m t ph n ô ho c ño n ô cho trư ng h p s d ng anten thông minh có búp sóng h p. ðư c s d ng ñ ñi u khi n truy nh p ng u nhiên c a PRACH. M i ô có m t kênh ñ truy n BCH Kênh chung ñư ng xu ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 56 . M i ô có nhi u PDSCH (ho c không có). M t ô có th có m t hay nhi u S-CCPCH. Kênh chung ñư ng xu ng ñi c p v i S-CCPCH (khi kênh này mang PCH) ñ phát thông tin k t cu i cu c g i cho t ng nhóm cu c g i k t cu i. Khi nh n ñư c thông báo này. Có hai ki u kênh SCH: SCH sơ c p và SCH th c p. ðư c s d ng ñ tìm ô Kênh chung ñư ng xu ng. ðư c s d ng ñ ñi u khi n va ch m PCPCH Kênh chung ñư ng xu ng liên k t v i AP-AICH ñ phát thông tin v tr ng thái k t n i c a PCPCH TS. M i ô ch có m t SCH sơ c p và th c p. ðư c s d ng ñ truy n PCH và FACH Kênh chung ñư ng xu ng.

Các các kênh truy n t i ñư c chuy n thành các kênh v t lý như trên hình 3. Nguy n Ph m Anh Dũng 57 .8.8. Hình 3.9 cho th y vi c ghép hai kênh truy n t i lên m t kênh v t lý và cung c p ch th l i cho t ng kh i truy n t i t i phía thu. TFI= Transport Format Indicator: Ch th khuôn d ng truy n t i TFCI= Transport Format Combination Indicator: Ch th k t h p khuôn d ng truy n t i Hình 3. Ghép các kênh truy n t i lên kênh v t lý TS.9. Chuy n ñ i gi a các kênh truy n t i và các kênh v t lý Hình 3.

Quá trình truy nh p ng u nhiên RACH và truy nh p gói CPCH Quá trình truy nh p ng u nhiên RACH và truy nh p gói CPCH ñư c cho trên hình 3.10b. ð u tiên UE s d ng kênh logic CCCH truy n trên kênh truy n t i RACH ñ yêu c u ñư ng truy n báo hi u (RRC). nút B phát AICH (ch th phát hi n b t) ñ n UE. Sau khi th c hi n các th t c an ninh. UE s trao ñ i báo hi u v i RNC qua kênh logic DCCH trên kênh truy n t i DCH.5. Thí d v báo hi u thi t l p cu c g i s d ng các kênh logic và truy n t i Hình 3. UE kh i xư ng th t c truy nh p CPCH trên kênh chưa s d ng b ng cách phát ñi m t AP (ti n t truy nh p).10a như sau. D a trên thông tin kh d ng c a t ng kênh PCPCH do CSICH thông báo. Cu i cùng nút B phát ñi CD/CA-ICH (ch th phát hi n va ch m và n ñ nh kênh) ñ n UE. N u ñư c nút B ch p nh n (OK) UE phát ñi m t CP (ti n t phát hi n va ch m) ñ thông báo r ng nó ñã chi m kênh này. TS. UE kh i xư ng th t c truy nh p ng u nhiên RACH b ng cách phát ñi m t AP (ti n t truy nh p). Sau ñó UE có th phát gói trên kênh CPCH (kênh gói chung) 3.4. RNC tr l i b ng kênh logic CCCH trên kênh truy n t i FACH.3.10a và 3. Sau khi nh n ñư c l nh "truy n tr c ti p" t UE. RNC phát l nh yêu c u d ch v CM (Connection Management: qu n lý k t n i) trên giao th c RANAP (Radio Access Application Part: ph n ng d ng truy nh p m ng vô tuy n) ñ kh i ñ u báo hi u thi t l p kênh mang lưu lư ng Tùy thu c vào yêu c u c a UE l nh báo hi u này có th ñư c chuy n ñ n MSC ho c SGSN (trong trư ng h p xét là MSC). các th t c thi t l p kênh mang ñư c th c hi n.11 cho th y báo hi u thi t l p l p cu c g i s d ng kênh logic và kênh truy n t i. Sau ñó UE có th phát b n tin trên kênh RACH (kênh truy nh p ng u nhiên).5. Nguy n Ph m Anh Dũng 58 . Sau khi có k t n i RRC.10.5. Các th t c truy nh p ng u nhiên RACH và truy nh p gói Các tr t c truy nh p ng u nhiên trên hình 3. N u ch p nh n (OK). Các th t c truy nh p ng u nhiên CPCH như sau. Hình 3.

3.6.667 ms) b ng m t chu kỳ ñi u khi n công su t (t n s ñi u khi n công su t là 1500 l n trong m t giây).11. C U TRÚC KÊNH V T LÝ RIÊNG C u trúc kênh v t lý riêng ñư c trình bày trên hình 3. c u trúc khung bao g m m t chu i các khung vô tuy n. Nguy n Ph m Anh Dũng 59 . Trong mô hình này m i c p hai bit th hi n m t c p I/Q (m t ký hi u) c a ñi u ch QPSK.Hình 3. m i khung bao g m 15 khe (dài 10 ms. Báo hi u thi t l p cu c g i. ch a 38400 chip) và m i khe ch a 2560 chip (dài 0. T hình v ta th y. TS.12.

các l nh TPC và các bit TFCI (tùy ch n) ñư c t o ra t i l p v t lý. C u trúc kênh v t lý riêng ñư ng xu ng ñư c mô t trên hình 3.13 cho th y sơ ñ kh i c a máy phát vô tuy n (hình 3. L p 1 (l p v t lý) b sung CRC cho t ng kh i truy n t i (TB: Transport Block) là ñơn v s li u g c c n x lý nh n ñư c t l p MAC ñ phát hi n l i phía thu. thông tin ph n h i (FBI: Feedback Information) cho phân t p phát vòng kín và k thu t phân t p ch n tr m (SSDT: Site Selection Diversity Technique). TFCI có th có ho c không có. các l nh ñi u khi n công su t (TPC: Transmit Power Control). DPCCH bao g m các ký hi u hoa tiêu quy ñ nh trư c (ñư c s d ng ñ ư c tính kênh và tách sóng nh t quán).12.12. C u trúc kênh v t lý riêng cho ñư ng lên và ñư ng xu ng C u trúc kênh v t lý riêng ñư ng lên cho m t khe (m t chu kỳ ñi u khi n công su t) ñư c cho trên hình 3. n u không có các bit TFCI. Thông tin riêng l p cao hơn bao g m s li u ngư i s d ng và báo hi u ñư c mang b i DPDCH ñư ng lên và thông tin ñi u khi n t o ra b i l p 1 ñư c mang b i DPCCH. S li u riêng ñư c t o ra t i các m c cao hơn trên DPDCH ñư c ghép theo th i gian v i các bit hoa tiêu. Tín hi u trung t n (IF) sau ñi u ch ñư c TS. S li u sau ñan xen ñư c b sung thêm các bit hoa tiêu và các bit ñi u khi n công su t phát (TPC: Transmit Power Control)). ñư c s p x p lên các nhánh I và Q c a QPSK và ñư c tr i ph hai l p (tr i ph và ng u nhiên hoá). TFCI (tùy ch n).7. m t hay m t s (nhi u nh t là 6) kênh DPDCH trên m t liên k t vô tuy n. Sau ñó s li u ñư c mã hoá kênh và ñan xen.12. Chu i chip sau ng u nhiên hoá ñư c gi i h n trong băng t n 5 MHz b ng b l c Niquist cosin tăng căn hai (h s d c b ng 0. 3. nhưng ch có m t DPCCH cho liên k t này.13b) trong W-CDMA.22) và ñư c bi n ñ i vào tương t b ng b bi n ñ i s vào tương t (D/A) ñ ñưa lên ñi u ch vuông góc cho sóng mang. DPDCH (ho c các DPDCH) và DPCCH ñư c ghép chung theo mã I/Q v i ng u nhiên hóa ph c. Có th không có.13a) và máy thu vô tuy n (3.Hình 3. Nguy n Ph m Anh Dũng 60 . DTX (phát không liên t c) ñư c s d ng trong trư ng tương ng.Trên ñư ng xu ng kênh riêng (DPCH) ñư ng xu ng bao g m DPDCH ñư ng xu ng và DPCCH ñư ng xu ng ghép theo th i gian v i ng u nhiên hóa ph c. SƠ ð T NG QUÁT MÁY PHÁT VÀ MÁY THU WCDMA Hình 3.

PHÂN T P PHÁT Khi nhi u anten thu ñư c s d ng. Do giá thành và không gian chi m l n.13. tín hi u t ng ñư c gi i ñan xen. ta nói máy thu s d ng phân t p anten thu (Rx). T i phía thu. Hình 3. phân t p anten thu không ph bi n t i máy ñ u cu i.8. ñư c phân kênh thành các kh i truy n t i TB và ñư c phát hi n l i.bi n ñ i nâng t n vào sóng vô tuy n (RF) trong băng t n 2 GHz. ñư c bi n ñ i vào trung t n (IF) thu r i ñư c khuy ch ñ i tuy n tính b i b khuy ch ñ i AGC (t ñi u khuy ch). Các tín hi u tương t c a các thành ph n này ñư c bi n ñ i vào s t i b bi n ñ i A/D. TS. Sau gi i tr i ph cho các thành ph n này. chúng ñư c k t h p b i b k t h p máy thu RAKE. sau ñó ñư c ñưa lên khuy ch ñ i trư c khi chuy n ñ n anten ñ phát vào không gian. Sau khuy ch d i AGC tín hi u ñư c gi i ñi u ch ñ ñư c các thành ph n I và Q. Phân t p Rx có th ñư c s d ng t i nút B ñ tăng dung lư ng ñư ng lên và vùng ph sóng. Sơ ñ kh i máy phát tuy n (a) và máy thu vô tuy n (b) 3. Máy thu RAKE ch n các thành ph n l n hơn m t ngư ng cho trư c). Cu i cùng chúng ñư c ñưa ñ n l p cao hơn. tín hi u thu ñư c b khuy ch ñ i ñ i t p âm th p (LNA) khuy ch ñ i. gi i mã kênh (gi i mã s a l i). Nguy n Ph m Anh Dũng 61 . ð kh c ph c như c ñi m này WCDMA s d ng phân t p phát cho máy ñ u cu i. ñư c l c b i b l c Nyquist cosine tăng căn hai và ñư c phân chia theo th i gian vào m t s thành ph n ñư ng truy n có các th i gian tr truy n sóng khác nhau. T n t i hai k thu t phân t p phát WCDMA: Phân t p vòng h và phân t p vòng kín.

x 2 ) =  ∗ x x   2 1  (3. Hình 3. B ñi u ch STTD s d ng mã kh i không gian th i gian tr c giao (OSTBC) 2x2. Các ký hi u này là các ký hi u ñi u ch QPSK (xem hình 3.14a và 3.1.1) trong ñó c t 1 ch a các ký hi u ñư c phát ñi t anten 1 còn c t 2 ch a các ký hi u ñư c phát ñi t anten 2. Phân t p phát vòng h c a WCDMA STTD ñư c xây d ng trên cơ s mã Alamouti như sau :  x − x∗  1 2  X(x1 . Phân t p vòng h Phân t p phát vòng h s d ng b mã hóa ñư c g i là STTD (Space time Transmit Diversity: phân t p phát không gian th i gian).8.14.15.3.15). Sơ ñ máy phát và máy thu s d ng STTD ñư c cho trên hình 3. TS.14b. MF: Matched Filter: B l c ph i h p Hình 3. Nguy n Ph m Anh Dũng 62 .

ñư c lư ng t và ñư c g i ñ n BTS trong trư ng FBI c a kênh DCCH. Vì nhi u ngư i s d ng cùng truy n ñ ng th i trên cùng m t t n s . Trong c hai ch ñ này. Nguy n Ph m Anh Dũng 63 . c n có m t cơ ch ñi u khi n công su t t t ñ duy trì t s tín hi u trên nhi u (SIR) t i m c cho phép. w2) ñư c xác ñ nh. C hai khái ni m này ñ u có th coi là truy n d n nh t quán (t o búp thích ng kênh) v i s d ng cân b ng kênh và các chi n lư c báo hi u h i ti p khác nhau. 3. Phân t p phát vòng kín c a WCDMA Trong c hai ch ñ tr ng s phát ñư c l a ch n theo th t c dư i ñây: • ð u cu i ño các kênh hoa tiêu chung CPICH1 và CPICH2 ñư c phát trên anten 1 và anten 2.16.3.16a và 3.2. nên m c nhi u ph thu c vào s lư ng ngư i s d ng.16b.8. Ch ñ vòng kín R3 và R4 s d ng hai khái ni m phân t p phát vòng kín. Ki n trúc máy phát và máy thu nút B ñư c cho trên hình 3. Hình 3.9. thông tin ñ ng ch nh pha ñư c phát trên m t kênh h i ti p nhanh (t c ñ 1500 bps) cho phép ch n 4 ho c 16 kh năng tr ng s búp sóng. TS. • ð u cu i nh n ñư c ư c tính kênh cho ñư ng truy n h1 và h2 • Vectơ tr ng s phát c n thi t W(w1. ðI U KHI N CÔNG SU T TRONG WCDMA CDMA r t nh y c m v i ñi u khi n công su t: ñ h th ng WCDMA ho t ñ ng bình thư ng.

UL_interferrence (ñư c g i là ‘t ng công su t thu băng r ng’) ñư c ño t i nút B và ñư c phát qu ng bá trên BCH. ði u khi n công su t vòng kín: cho các kênh riêng DPDCH/DPCCH và chia s DSCH ði u khi n công su t vòng h thư ng ñư c UE trư c khi truy nh p m ng và nút B trong quá trình thi t l p ñư ng truy n vô tuy n s d ng ñ ư c lư ng công su t c n phát trên ñư ng lên d a trên các tính toán t n hao ñư ng truy n trên ñư ng xu ng và t s tín hi u trên nhi u yêu c u. ði u khi n công su t vòng kín bao g m hai ph n: ñi u khi n công su t nhanh vòng trong t c ñ 1500 Hz và ñi u khi n công su t ch m vòng ngoài t c ñ 10-100Hz. ði u khi n công su t vòng h : cho các kênh chung 2.9. 3. Nguy n Ph m Anh Dũng 64 .2.17.4).9. 3. Trong th t c truy nh p ng u nhiên (xem ph n 3.2) trong ñó CPICH_Tx-power là công su t phát c a P-CPICH. Nguyên lý ñi u khi n công su t vòng kín ñư ng lên TS. ði u khi n công su t vòng kín ñư ng lên Sơ ñ ñi u khi n công su t vòng kín ñư ng lên ñ cc cho trên hình 3.1. UE thi t l p công su t phát ti n t ñ u tiên như sau: Preamble_Initial_power = CPICH_Tx_power – CPICH _RSCP + UL_interference + UL_required_CI (3.17.5. UL_required_CI là h ng s tương ng v i t s tín hi u trên nhi u ñư c thi t l p trong quá trình quy ho ch m ng vô tuy n. ði u khi n công su t vòng kín có nhiêm v gi m nhi u trong h th ng b ng cách duy trì ch t lư ng thông tin gi a UE và UTRAN (ñư ng truy n vô tuy n) g n nh t v i m c ch t lư ng t i thi u yêu c u ñ i ki u d ch v mà ngư i s d ng ñòi h i. UE thi t l p các công su t ban ñ u cho ti n t kênh truy nh p ng u nhiên v t lý (PRACH). Hình 3. CPICH_Tx_power – CPICH _RSCP là ư c tính suy hao ñư ng truy n t nút B ñ n UE. CPICH _RSCP là công su t P-CPICH thu t i UE. Thí d v ñi u khi n công su t vòng h cho PRACH D a trên tính toán c a PC vòng h .T n t i hai ki u ñi u khi n công su t: 1.

ði u khi n công su t vòng trong ñư ng lên Phương pháp ñi u khi n công su t nhanh vòng kín lên như sau (xem hình 3. Như v y t t nh t là ñ SIRñích th n i xung quanh giá tr t i thi u ñáp ng ñư c yêu c u ch t lư ng. trái l i nó thi t l p bit ñi u khi n công su t trong DPCCH TPC=1 ñ ra l nh UE tăng công su t (1dB ch ng h n).9. Ư c tính SIR này ñư c so sánh v i SIR ñích. UE nh n ñư c BLER ñích t l p cao hơn do RNC thi t l p cùng v i các thông s ñi u khi n khác. m i khung s li u c a ngư i s d ng ñư c g n ch th ch t lư ng khung là CRC. Lý do ñ t ñi u khi n vòng ngoài RNC vì ch c năng này th c hi n sau khi th c hi n k t h p các tín hi u chuy n giao m m. N u ta ñ t SIRñích ñích cho trư ng h p x u nh t (cho t c cao ñ nh t) thì s lãng phí dung lư ng cho các k t n i t c ñ th p.9. trái l i nó s ñư c tăng lên m t n c b ng ∆SIR.3. SIR yêu c u (t l v i Ec/N0) ch ng h n là FER=1% ph thu c vào t c ñ c a MS và ñ c ñi m truy n nhi u ñư ng.18.3. N u ki m tra CRC cho th y BLERư ctính> BLERñích thì SIRñích s b gi m ñi m t n c b ng ∆SIR. N u SIRư ctính cao hơn SIRñích thì nút B thi t l p bit ñi u khi n công su t trong DPCCH TPC=0 ñ l nh UE h th p công su t (Tùy vào thi t l p c u hình: 1dB ch ng h n) . thì UE thi t l p TPC=0 trong UL DPCCH và g i nó ñ n nút B. UE ư c tính SIR ñư ng xu ng t các ký hi u hoa tiêu c a DL DPCCH . T c ñ này s cao hơn m i s thay ñ i t n hao ñư ng truy n và th m chí có th nhanh hơn phañinh nhanh khi MS chuy n ñ ng t c ñ th p.9. trái l i nó thi t l p TPC=1. ði u khi n công su t vòng ngoài ñư ng lên ði u khi n công su t vòng ngoài th c hi n ñi u ch nh giá tr SIRñích nút B cho phù h p v i yêu c u c a t ng ñư ng truy n vô tuy n ñ ñ t ñư c ch t lư ng các ñư ng truy n vô tuy n như nhau. 3. Nút B thư ng xuyên ư c tính t s tín hi u trên nhi u thu ñư c (SIR= Signal to Interference Ratio) trên hoa tiêu ñư ng lên trong UL DPCCH và so sánh nó v i t s SIR ñích (SIRñích). Lý do c n ñ t l i SIRñích như sau.2. 3. ði u khi n công su t vòng kín ñư ng xu ng ði u khi n công su t vòng kín ñư c minh h a trên hình 3.2. nó th c hi n ñi u khi n công su t vòng ngoài b ng cách tính toán SIR ñích cho ñi u ki n công su t vòng kín nhanh ñư ng xu ng. T c ñ di u khi n công su t vòng trong là 1500Hz TS. N u ư c tính này l n hơn SIR ñích.1. Chu kỳ ño-l nh-ph n ng này ñư c th c hi n 1500 l n trong m t giây (1. Ch t lư ng c a các ñư ng truy n vô tuy n thư ng ñư c ñánh giá b ng t s bit l i (BER: Bit Error Rate) hay t s khung l i (FER= Frame Error Rate). D a trên BLER ñích nh n ñư c t RNC. Nguy n Ph m Anh Dũng 65 .2.17). ð th c hi n ñi u khi n công su t vòng ngoài.5 KHz) W-CDMA.

18.2. ð nh kỳ ho c t i các s ki n báo cáo (s ki n 1A. Trong WCDMA có th có chuy n giao c ng ho c chuy n giao m m.10. Có th quy ñ nh ñư c kích thư c c c ñ i c a t p tích c c.1. SRNC gi i b n tin l p l i c u hình liên k t vô tuy n ñã ñư c ñ ng b ñ n các nút B liên quan và ñ ng th i g i b n tin TS. Nguyên lý ñi u khi n công su t vòng kín ñư ng xu ng 3. UE ch n i ñén m t nút B. Nguy n Ph m Anh Dũng 66 . k t n i ñ n nút B cũ ñư c gi i phóng. T t c các k t n i s d ng kênh FACH (kênh không s d ng ñi u khi n công su t và dành cho các gói ng n) hay DSCH (kênh phù h p nh t cho các d ch v chuy n m ch gói) ñ u s d ng HHO. Sau khi quy t ñ nh chuy n giao. SRNC nh n ñư c k t qu ño t UE ñ ñưa ra quy t ñ nh chuy n giao. Th c ch t chuy n giao là quá trình trong ñó m t ô (ño n ô) ho c ñư c k t n p vào t p tích c c ho c b lo i ra kh i t p tích c c.10.Hình 3. Danh sách các nút B tham gia vào k t n i v i UE trong chuy n giao m m/m m hơn ñư c g i là “t p tích c c”. 3.10. Chuy n giao c ng Chuy n giao c ng (HHO: Hard Handover) c a WCDMA cũng gi ng như c a GSM. Khi th c hi n HO ñ n m t nút B khác. Chuy n giao m m/ m m hơn Chuy n giao m m (ho c m m hơn) s d ng nhi u k t n i t m t UE ñ n nhi u nút B. 1B và 1C ch ng h n). Ngoài ra HHO s d ng cho: √ HO gi a các h th ng (gi a UTRAN và GSM) √ HO gi a các t n s sóng mang khác nhau c a UTRAN 3. CÁC KI U CHUY N GIAO VÀ CÁC S WCDMA KI N BÁO CÁO TRONG Chuy n giao là quá trình ñư c th c hi n khi UE ñã có k t n i vô tuy n ñ duy trì ch t lư ng truy n d n.

19 ta th y: √ Lúc ñ u.RRC v l p l i c u hình kênh v t lý ñ n UE ñ các nút B này và UE th c hi n chuy n giao.19. N u quan h này t n t i trong th i gian ∆T và t p tích c c ñã ñ y thì ô 2 b lo i ra kh i t p tich c c và ô 4 s th ch c a nó trong t p tích c c √ T i s ki n B. H1a là thông s tr s ki n và (R1b-H1a/2) 1à c a s k t n p cho s ki n 1A. Nguy n Ph m Anh Dũng 67 . R1b là d i báo cáo cho các s ki n 1a và 1b ñư c thi t l p b i RNC.19 ta s d ng các s ki n báo cáo 1A. N u b t ñ ng th c này t n t i trong kho ng th i gian ∆T thì ô 3 ñư c k t n p vào t p tích c c √ T i s ki n C. R1a. Sơ ñ t ng quát SHO ñư c cho trên hình 3. (Ec/I0)P-CPICH1 > (Ec/I0)P-CPICH3. (Ec/I0)P-CPICH4 > (Ec/I0)P-CPICH2 +H1c. 1B và 1C. H1c là thông s tr s ki n 1C. trong ñó (Ec/I0)P-CPICH4 là t s tín hi u trên nhi u c a ô 4 n m ngoài t p tích c c và (Ec/I0)P-CPICH2 là t s tín hi u trên nhi u c a ô 2 t i nh t trong t p tích c c. (Ec/I0)P-CPICH3 là t s tín hi u trên nhi u c a ô 3 m nh nh t trong t p tích c c và R1b là h ng s d i báo cáo (do RNC thi t l p). Chuy n giao m m cho phép tăng s ñư ng truy n thu ñư c trên ñư ng xu ng và ñư ng lên nh v y tăng t s tín hi u trên nhi u (SIR: Signal to Interference Ratio): Ec/I0 (Ec là năng lư ng chip còn I0 là m t ñ ph công su t nhi u) và lư ng tăng này ñư c g i là ñ l i chuy n giao. Ch có ô 1 và ô 2 n m trong t p tích c c √ T i s ki n A. H1a. T hình 3. (Ec/I0)P-CPICH1 < (Ec/I0)P-CPICH3. H1b là thông TS.(R1a-H1a/2) trong ñó (Ec/I0)PCPICH1 là t s tín hi u trên nhi u kênh hoa tiêu c a ô 1 m nh nh t. Thí d v gi i thu t SHO Trong thí d trong trên hình 3.19.(R1b+H1b) trong ñó (Ec/I0)PCPICH1 là t s tín hi u trên nhi u kênh hoa tiêu c a ô 1 y u nh t trong t p tích c c. H1b là h ng s tr ñư c quy ñ nh cho các s ki n 1a và 1b Hình 3. (Ec/I0)PCPICH3 là t s tín hi u trên nhi u kênh hoa tiêu c a ô 3 n m ngoài t p tích c c. R1a là h ng s d i báo cáo (do RNC thi t l p).

Nguy n Ph m Anh Dũng 68 .2. CÁC THÔNG S MÁY THU VÀ MÁY PHÁT VÔ TUY N C A UE Các thông s máy thu và máy phát quan tr ng trong ph n vô tuy n c a UE ñư c cho trong b ng b ng 3.s s tr và (R1b+H1b) là c a s lo i cho s ki n 1C. Hai tuỳ ch n ñư c cung c p là gi i thu t VAD (phát hi n tích c c ti ng) và DTX (phát TS.7 kbps có chung m t gi i thu t v i các sơ ñ mã hoá ti ng ñư c tiêu chu n hoá các tiêu chu n c a các vùng khác trên th gi i.2.4 kbps và 6. m t trong s các t c ñ th p hơn ñư c l a tùy thu c vào ch t lư ng ñư ng truy n. AMR CODEC CHO W-CDMA B mã hoá ti ng ña t c ñ thích ng (AMR CODEC: Adaptive Multirate Codec) ñư c coi là công ngh vư t tr i các công ngh mã hoá ti ng khác.2kbps.114dBm Lo i 1: +33dBm +1/-3dB Công su t phát c c ñai và ñ chính xác Lo i 2: +27dBm +1/-3dB Lo i 3: +24dBm +1/-3dB Lo i 4: +21dBm ±2dB ði u khi n công su t phát Bình thư ng: ±9dB vòng h C c ñai: ±12dB Phân cách song công chu n Các thông s máy thu ð nh y Các thông s máy phát 3. AMC CODEC cho phép l a ch n t c ñ tùy theo ch t lư ng kênh truy n sóng. Nó cung c p 8 ch ñ mã hoá t 12. 7.2 bps ñ n 4.11.2kbps) ñư c ch n. N u quan h này t n t i trong kho ng th i gian ∆T thì ô 3 b lo i ra kh i t p tích c c 3. t c ñ cao nh t (12. N u ch t lư ng t t. Các thông s máy thu và máy phát vô tuy n quan tr ng cho ph n vô tuy n c a UE Các thông s chung T n s công tác Băng t n I: 2110-2170 MHz Băng t n II: 1930-1990 MHz Băng t n III: 1805-1880 MHz Băng t n I: 190 MHz Băng t n II: 80 MHz Băng t n III: 95 MHz Băng t n 1: -117dBm Băng t n II: -115dBm Băng t n III: .75kbps. 12. N u ñư ng truy n x u. B ng 3. Vì th nó ñư c ch n là sơ ñ mã hoá ti ng cho 3GW-CDMA UMTS. Trong s các ch ñ này.12. AMR cũng quy ñ nh các công ngh ngo i vi c n thi t cho thông tin di ñ ng.

không liên t c. Các sơ ñ này có th n m trong ch ñ vòng h ho c vòng kín. Khác v i GSM. ðư ng xu ng s d ng sơ ñ ñi u ch QPSK k t h p v i mã hóa kênh ki m soát l i. h s d ñoán ng n h n cũng ñư c ñ nh nghĩa theo s chuy n ñ i tr ng thái do l i gây ra. kênh truy n t i. Sau ñó chương trình bày các thông s l p v t lý và quy ho ch t n s c a WCDMA. Chuy n giao m m ch ñư c th c hi n trên cùng m t t n s và trong cùng m t h th ng Cu i chương m t s thông s và thông tin quan tr ng liên quan ñ n máy thu và máy phát vô tuy n c a UE cũng như CODEC tho i cho WCDMA cũng ñư c trình bày. ð ñ m b o t s tín hi u trên nhi u yêu c u. ði u khi n công su t vòng kín bao g m ñi u khi n công su t vòng trong nhanh v i t c ñ 1500 l n trong m t giây và ñi u khi n công su t vòng ngoài ch m v i t c ñ 10100 l n trong m t giây. Ngăn x p giao th c ñư c chia thành hai lo i: m t trong m t ph ng C-Plane ñ truy n báo hi u và m t trong m t ph ng U-Plane ñ truy n lưu lư ng. ði u khi n công su t vòng h ñư c áp d ng khi khi UE b t ñ u truy nh p m ng.13. (2) mã hóa s a l i. WCDMA có th s d ng chuy n giao c ng ho c m m. TS. FACH và CPCH ñư c s d ng ñ truy n nhanh các gói nh . FACH và CPCH ñư c s d ng cho m c ñích này. 3. Tr i ph ñư c th c hi n t i hai thao tác v i hai mã: mã ñ nh kênh và mã nh n d ng ngu n phát. Mã hóa ki m soát l i ñư c th c hi n hai l p: (1) mã hóa phát hi n l i CRC. Các kênh RACH. T NG K T Trư c h t chương này trình bày ngăn x p giao th c c a giao di n vô tuy n và các kênh logic. 3G WCDMA s d ng c phân t p phát l n phân t p thu t i nút B. còn kênh DSCH ñư c s cùng v i kênh DPCH trong th i ñi m gói l n hơn kh năng truy n c a kênh DPCH. báo hi u và kênh ñ truy n lưu lư ng. WCDMA là giai ño n phát tri n ñ u c a 3G WCDMA UMTS vì th vi c thi t k các kênh ñ truy n lưu lư ng v n t p trung lên d ch v chuy n m ch kênh v i kênh ñư c s d ng cho d ch v này là DPCH.84Mcps. Ngoài ra cũng ñ nh nghĩa các yêu c u cho che d u l i khi x y ra l i. DSCH (Kênh chia s ñư ng xu ng). T i Vi tNam băng I ñư c chia làm b n khe và ñư c phân cho 4 nhà khai thác. Ch ng h n n i suy các thông s mã hoá như khu ch ñ i b ng mã. hai sơ ñ ñi u khi n công su t ñư c s d ng cho WCDMA: ñi u khi n công su t vòng h và vòng kín. Nguy n Ph m Anh Dũng 69 . RACH. Ti p theo c u trúc c a các kênh này ñư c trình bày c th . kênh v t lý ñư c t o nên giao di n này. Các mã s a l i có th là mã xo n ho c mã turbo. WCDMA s d ng phương pháp tr i ph chu i tr c ti p v i t c ñ chip Rc=3. Các kênh ñư c chia thành hai lo i: kênh ñi u khi n. Tuy nhiên các kênh dung có chuy n m ch gói cũng ñã b t ñ u ñư c chú tr ng. ði u khi n vòng kín ñư c s d ng khi UE ñã k t n i v i nút B.

1.Chương 4 TRUY NH P GÓI T C ð 4. M c ñích chương • • • • • Hi Hi Hi Hi Hi CAO (HSPA) u ki n trúc ngăn x p giao th c giao di n vô tuy n HSDPA u ñư c các sơ ñ l p bi u (Scheduler) và HARQ áp d ng cho HSPA u ñư c ki n trúc HSDPA và các kênh c a nó u ñư c ki n trúc HSUPA và các kênh c a nó u ñư c chuy n giao trong HSDPA 4. M ñ u CAO (HSPA) Truy nh p gói t c ñ cao ñư ng xu ng (HSDPA: High Speed Down Link Packet Access) ñư c 3GPP chu n hóa ra trong R5 v i phiên b n tiêu chu n ñ u tiên vào năm 2002.4 5. T NG QUAN TRUY NH P GÓI T C ð 4. Truy nh p gói ñư ng lên t c ñ cao (HSUPA) ñư c 3GPP chu n hóa trong R6 và tháng 12 năm 2004. GI I THI U CHUNG 4.2.3. B ng 4.1.1. Nguy n Ph m Anh Dũng 70 . Hư ng d n • H c k các tư li u ñư c trình b y trong chương • Tham kh o các tài li u tham kh o n u c n 4. Các thông s t c ñ ñ nh c a R6 HSPA ñư c cho trong b ng 4. Các ch ñ ñư c trình b y trong chương • • • • • T ng quan HSPA Ki n trúc giao di n vô tuy n c a HSPA HSDPA HSUPA Chuy n giao HSDPA 4.1.2.1.1.1.2.1. Các m ng HSDPA ñ u tiên ñư c ñưa vào thương m i vào năm 2005 và HSUPA ñư c ñưa vào thương m i vào năm 2007. Các thông s t c ñ ñ nh R6 HSPA HSDPA (R6) HSUPA (R6) T c ñ ñ nh (Mbps) 14. C hai HSDPA và HSUPA ñư c g i chung là HSPA.7 TS.

Lúc ñ u HSPA ñư c thi t k cho các d ch v t c ñ cao phi th i gian th c. ð ñ m b o truy n lưu lư ng mang tính c m này. HSPA chia s chung h t ng m ng v i WCDMA.3 (trong m t ph ng này báo hi u ñư c n i ñ n RLC sau ñó ñư c ñưa lên DCH hay HSDPA ho c HSUPA).T c ñ s li u ñ nh c a HSDPA lúc ñ u là 1.4Mbps năm 2008. Hình 4.1).2Mbps vào năm 2006 và 2007. t c ñ s li u HSPA trên các giao di n khác nhau. T c ñ ñ nh (14.6 Mbps và 7. Tri n khai HSPA v i sóng mang riêng (f2) ho c chung sóng mang v i WCDMA (f1). tuy nhiên R6 và R7 c i thi n hi u su t c a HSPA cho VoIP và các ng d ng tương t khác.8Mbps và tăng ñ n 3.2 minh h a ñi u này cho HSDPA. ð nâng c p WCDMA lên HSPA ch c n b sung ph n m m và m t vài ph n c ng nút B và RNC.7 Mbps vào năm 2008. Hình 4. nút c n có b ñ m ñ lưu l i lưu lư ng và b l p bi u ñ truy n lưu lư ng này trên h t ng m ng. Khác v i WCDMA trong ñó t c ñ s li u trên các giao di n như nhau (384 kbps cho t c ñ c c ñ i ch ng h n).3 cho th y ki n trúc giao di n vô tuy n HSDPA và HSUPA cho s li u ngư i s d ng. HSPA ñư c tri n khai trên WCDMA ho c trên cùng m t sóng mang ho c s d ng m t sóng mang khác ñ ñ t ñư c dung lư ng cao (xem hình 4.3. ti m năng có th ñ t ñ n trên 14. T c ñ s li u khác nhau trên các giao di n (trư ng h p HSDPA) 4. KI N TRÚC NGĂN X P GIAO TH C GIAO DI N VÔ TUY N HSPA CHO S LI U NGƯ I S D NG Hình 4.2. Hình 4.1. Nguy n Ph m Anh Dũng 71 . S li u t các d ch v khác nhau ñư c nén tiêu ñ IP t i PDCP (Packet Data TS. M t ph ng báo hi u không ñư c th hi n trên hình 4. Trong giai ño n ñ u t c ñ ñ nh HSUPA là 1-2Mbps trong giai ño n hai t c ñ này có th ñ t ñ n 4-5.4Mbps trên 2 ms) t i ñ u cu i ch x y ra trong th i ñi m ñi u ki n kênh truy n t t vì th t c ñ trung bình có th không quá 3Mbps.

T i UE ch c năng MAC-e m i ñư c s d ng ñ x lý l p bi u và HARQ dư i s ñi u khi n c a MAC-e trong nút B. TS. MAC-es: th c th MAC kênh E-DCH ñ s p ñ t l i th t Hình 4. ð i v i HSDPA ch c năng MAC m i (MAC-hs) ñư c ñ t trong nút B ñ x lý phát l i nhanh d a trên HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request: yêu c u phát l i t ñ ng lai ghép). Nguy n Ph m Anh Dũng 72 .Convergence Protocol). Ch c năng MAC m i (MAC-es) ñư c ñ t trong RNC ñ s p x p l i th t gói trư c khi chuy n lên các l p trên. l p bi u và ưu tiên. vì c a chuy n giao m m có th d n ñ n các gói t các nút B khác nhau ñ n RNC không theo th t . l p bi u và ưu tiên. S s p x p l i này là c n thi t. Ki n trúc giao di n vô tuy n HSDPA và HSUPA cho s li u ngư i s d ng Hình 4. MAC-hs: High Speed MAC: MAC t c ñ cao MAC-e: E-DCH MAC: MAC kênh E-DCH.3.4 cho th y các ch c năng m i trong các ph n t c a WCDMA khi ñưa vào HSPA. ð i v i HSUPA ch c năng MAC m i (MAC-e) ñư c ñ t trong nút B ñ x lý phát l i nhanh d a trên HARQ. MAC-hs (High Speed: t c ñ cao) th c hi n ch c năng l p bi u nhanh d a trên nút B.

Truy n d n kênh chia s ñư c th c hi n thông qua kênh chia s ñư ng xu ng t c ñ cao (HS-DSCH: High-Speed Dowlink Shared Channel).5.Hình 4. Trong truy n d n kênh chia s . Các mã không dành cho HS-DSCH ñư c s d ng cho TS. Các ch c năng m i trong các ph n t c a WCDMA khi ñưa vào HSPA. Phương pháp này phù h p cho các ng d ng s li u gói thư ng ñư c truy n theo d ng c m và vì th có các yêu c u v tài nguyên thay ñ i nhanh. 4. C u trúc cơ s th i gian và mã c a HS-DSCH ñư c cho trên hình 4. TRUY NH P GÓI T C ð CAO ðƯ NG XU NG (HSDPA) HSDPA ñư c thi t k ñ tăng thông lư ng s li u gói ñư ng xu ng b ng cách k t h p các công ngh l p v t lý: truy n d n k t h p phát l i nhanh và thích ng nhanh ñư c truy n theo s ñi u khi n c a nút B. Tài nguyên mã cho HS-DSCH bao g m m t t p mã ñ nh kênh có h s tr i ph 16 (xem ph n trên c a hình 4. trong ñó s mã có th s d ng ñ l p c u hình cho HS-DSCH n m trong kho ng t 1 ñ n 15.4.1 Truy n d n kênh chia s ð c ñi m ch y u c a HSDPA là truy n d n kênh chia s . Nguy n Ph m Anh Dũng 73 . m t b ph n c a t ng tài nguyên vô tuy n ñư ng xu ng kh d ng trong ô (công su t phát và mã ñ nh kênh trong WCDMA) ñư c coi là tài nguyên chung ñư c chia s ñ ng theo th i gian gi a các ngư i s d ng.4.5). 4. HS-DSCH cho phép c p phát nhanh m t b ph n tài nguyên ñư ng xu ng ñ truy n s li u cho m t ngư i s d ng ñ c thù.4.

Vì th có th truy n t c ñ s li u cao ñ i v i ñư ng truy n vô tuy n này. ph n công su t còn l i có th ñư c s d ng cho HS-DSCH. Vì trong m t ô. Dung lư ng h th ng có th ñư c tăng ñáng k khi có xét ñ n các ñi u ki n kênh trong quy t ñ nh l p bi u: l p bi u ph thu c kênh. ch ng h n cho báo hi u ñi u khi n. các ñi u ki n c a các ñư ng truy n vô tuy n ñ i v i các UE khác nhau thay ñ i ñ c l p. C u trúc th i gian-mã c a HS-DSCH Ph n dư i c a hình 4. L p bi u ph thu c kênh L p bi u (Scheduler) ñi u khi n vi c dành kênh chia s cho ngư i s d ng nào t i m t th i ñi m cho trư c. Lưu ý r ng HS-DSCH không ñư c ñi u khi n công su t mà ñư c ñi u khi n t c ñ . Ngoài vi c ñư c n ñ nh m t b ph n c a t ng tài nguyên mã kh d ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 74 . Trong trư ng h p s d ng chung t n s v i WCDMA.5 mô t n ñ nh tài nguyên mã HS-DSCH cho t ng ngư i s d ng trên c s TTI=2ms (TTI: Transmit Time Interval: Kho ng th i gian truy n d n). HSPDA s d ng TTI ng n ñ gi m tr và c i thi n quá trình bám theo các thay ñ i c a kênh cho m c ñích ñi u khi n t c ñ và l p bi u ph thu c kênh (s xét trong ph n dư i). B l p bi u quy t ñ nh HS-DSCH s ñư c phát ñ n ngư i (ho c các ngư i) s d ng nào k t h p ch t ch v i cơ ch ñi u khi n t c ñ (t i t c ñ s li u nào). B l p bi u này là m t ph n t then ch t và quy t ñ nh r t l n ñ n t ng hi u năng c a h th ng.4. Trong m i TTI. 4.2. nên t i t ng th i ñi m luôn luôn t n t i m t ñư ng truy n vô tuy n có ch t lư ng kênh g n v i ñ nh c a nó (hình 4. các d ch v MBMS hay các d ch v chuy n m ch kênh. Hình 4. ñ c bi t khi m ng có t i cao. Gi i pháp này cho phép h th ng ñ t ñư c dung lư ng cao. sau khi ph c v các kênh WCDMA.5.6). ð l i nh n ñư c khi truy n d n dành cho các ngư i s d ng có các ñi u ki n ñư ng truy n vô TS. ñi u này cho phép khai thác hi u qu t ng tài nguyên công su t kh d ng. m t ph n t ng công su t kh d ng c a ô ph i ñư c n ñ nh cho truy n d n HS-DSCH.m c ñích khác.

Vì th trái v i quan ñi m truy n th ng r ng phañinh nhanh là hi u ng không mong mu n và r ng c n ch ng l i nó. Chi n lư c c a b l p bi u th c t là khai thác các thay ñ i ng n h n (do phañinh ña ñư ng) và các thay ñ i nhi u nhanh nhưng v n duy trì ñư c tính công b ng dài h n gi a các ngư i s d ng. s vô nghĩa n u l p bi u cho m t ngư i s d ng không có s li u ñ i truy n d n cho dù ñi u ki n kênh c a ngư i s d ng này t t. Nút B ñánh giá ch t lư ng kênh c a t ng ngư i s d ng HSDPA tích c c d a trên thông tin ph n h i nh n ñư c t ñư ng lên. Ngoài ra m t s d ch v c n ñư c cho m c ưu tiên cao hơn. Nguyên lý l p bi u c a HSDPA ñư c cho trên hình 4. Ch ng h n.6. Ch ng h n các d ch v lu ng ñòi h i ñư c ñ m b o t c ñ s li u tương ñ i không ñ i dài h n. Vì th c n cân ñ i gi a tính công b ng và dung lư ng. b ng cách l p bi u ph thu c kênh phañinh có l i và c n khai thác nó.7. s m t công b ng dài h n càng l n thì dung lư ng càng cao. Hình 4. Nguy n Ph m Anh Dũng 75 . V nguyên t c. TS. b l p bi u cũng c n xét ñ n các ñi u ki n lưu lư ng. trong khi các d ch v n n như t i xu ng không có yêu c u g t gao v t c ñ s li u không ñ i dài h n. L p bi u ph thu c kênh cho HSDPA Ngoài các ñi u ki n kênh. Sau ñó l p bi u và thích ng ñư ng truy n ñư c ti n hành theo gi i thu t l p bi u và sơ ñ ưu tiên ngư i s d ng.tuy n thu n l i thư ng ñư c g i là phân t p ña ngư i s d ng và ñ l i này càng l n khi thay ñ i kênh càng l n và s ngư i s d ng trong m t ô càng l n.

Nút B l a ch n t c ñ s li u ñ c l p cho t ng TTI 2ms và cơ ch ñi u ñi u khi n t c ñ có th bám các thay ñ i kênh nhanh. Nguyên lý l p bi u HSDPA c a nút B 4. 4. ñi u khi n t c ñ ñư c th c hi n b ng cách ñi u ch nh ñ ng t l mã hóa kênh và ch n l a ñ ng gi a ñi u ch QPSK và 16QAM. ði u ch b c cao như 16QAM cho phép ñ t ñư c m c ñ s d ng băng thông cao hơn QPSK nhưng ñòi h i t s tín hi u trên t p âm (Eb/N0) cao hơn. T l này có th gi m n u ta b b t m t s bit ch n l và quá trình này ñư c g i là ñ c l (hình 4.4.Hình 4. Lu ng s ñưa vào b mã hóa turbo ñư c chia thành ba nhánh.7. Nguyên lý t ng quát c a b mã hóa turbo như sau (hình 4.1.8a). nên b mã hóa turbo này có t l mã là r=1/3. nhánh th nh t không ñư c mã hóa và các bit ra c a nhánh này ñư c g i là các bit h th ng.3. Vì th 16 QAM ch y u ch h u ích trong các ñi u ki n kênh thu n lơi. Mã hóa kênh HS-DSCH Do mã hóa turbo có hi u năng vư t tr i mã hóa xơ n nên HS-DSCH ch s d ng mã hóa turbo.8b). TS.4. ði u khi n t c ñ và ñi u ch b c cao ði u khi n t c ñ ñã ñư c coi là phương ti n thích ng ñư ng truy n cho các d ch v truy n s li u hi u qu hơn so v i ñi u khi n công su t thư ng ñư c s d ng trong CDMA. Nguy n Ph m Anh Dũng 76 . ñ c bi t là khi nó ñư c s d ng cùng v i l p bi u ph thu c kênh. Như v y c m t bit vào thì có ba bit ra. ð i v i HSDPA.3. nhánh th hai và th ba ñư c mã hóa và các bit ra c a chúng ñư c g i là các bit ch n l 1 và 2.

Mã hóa turbo và ñ c l 4.3. Hình 4.4.2.9 ta th y kho ng cách gi a hai ñi m tín hi u trong chùm tín hi u 16QAM l i ng n hơn kho ng cách này trong chùm tín hi u QPSK và vì th kh năng ch u nhi u và t p âm c a 16QAM kém hơn QPSK. Chùm tín hi u QPSK và 16QAM ñư c cho trên hình 4.Hình 4.8. ði u ch QPSK ch cho phép m i ký hi u ñi u ch truy n ñư c hai bit.9. Tuy nhiên t hình 4. Chùm tín hi u ñièu ch QPSK. 16-QAM và kho ng cách c c ti u gi a hai ñi m tín hi u TS. trong khi ñó ñi u ch 16QAM cho phép m i ký hi u ñi u ch truy n ñư c b n bit vì th 16QAM cho phép truy n t c ñ s li u cao hơn. Nguy n Ph m Anh Dũng 77 .9. ði u ch HS-DSCH HS-DSCH có th s d ng ñi u ch QPSK và 16-QAM.

4. h th ng th c hi n thay ñ i sơ ñ ñi u ch và t l mã nên phương pháp này ñư c g i là ñi u ch và mã hóa thích ng (AMC: Adaptive Modulation and Coding). Ch ng h n khi ch t lư ng ñư ng truy n t t hơn.4. Nguyên lý x lý phát l i HSDPA ñư c minh h a trên hình 4. Truy n d n thích ng trên cơ s ñi u ch và mã hóa kênh thích ng Truy n d n thích ng là quá trình truy n d n trong ñó t c ñ s li u ñư c thay ñ i tùy thu c vào ch t lư ng ñư ng truy n: t c ñ ñư ng truy n ñư c tăng khi ch t lư ng ñư ng truy n t t hơn.4. TS.10. N u UE gi i mã th t b i nó lưu gói nh n ñư c vào b nh ñ m và g i l nh không công nh n (NAK) ñ n nút B. Cách làm này cho phép phát l i nhanh chóng các kh i s li u thu không thành công và gi m ñáng k tr liên quan ñ phát l i so v i phát hành R3. ð u cu i gi i mã t ng kh i truy n t i mã nó nh n ñư c r i báo cáo v nút B v vi c gi i mã thành công hay th t b i c 5ms m t l n sau khi thu ñư c kh i này.4. ñ ng th i ñi u ch nh m n t l mã hi u d ng và bù tr các l i gây ra do cơ ch thích ng ñư ng truy n. nút B th c hi n phát l i mà không c n RNC tham gia. trái l i khi ch t lư ng truy n d n t i hơn h th ng có th gi m t c ñ truy n d n b ng cách s d ng sơ ñ ñi u ch QPSK và không ñ c l ñ gi m t l b ng 1/3. ð thay ñ i t c ñ truy n phù h p v i ch t lư ng kênh. 4. Phát l i theo RNC s d ng ch ñ công nh n RLC. Trong trư ng h p gi i mã phía thu th t b i. Phát theo RNC ch th c hi n khi x y ra s c ho t ñ ng l p v t lý (l i báo hi u ch ng h n). Máy di ñ ng th c hi n k t h p các phát l i. phát l i RLC không thư ng xuyên x y ra.3.3. ð u tiên gói ñư c nh n vào b nh ñ m c a nút B. ngư c l i t c ñ ñư ng truy n b gi m. HARQ v i k t h p m m HARQ v i k t h p m m cho phép ñ u cu i yêu c u phát l i các kh i thu m c l i. Nguy n Ph m Anh Dũng 78 . UE k t h p gói phát trư c v i gói ñư c phát l i và gi i mã. Nút B phát l i c gói ho c ch ph n s a l i c a gói tùy thu c vào g i thuâth k t h p gói t i UE. h th ng có th tăng t c ñ truy n d n s li u b ng cách ch n sơ ñ ñi u ch 16QAM và tăng t l mã b ng 3/4 b ng cách ñ c l . Ngay c khi gói ñã ñư c g i ñi nút B v n gi gói này.

ð n l n phát l i ch các bit ch n l khác v i các bit ch n l ñư c phát trong gói trư c là ñư c phát. Nguyên lý x lý phát l i c a nút B Không như HARQ truy n th ng. Vì th IR ch y u h u ích trong tình tr ng gi i h n băng thông khi ñ u cu i g n tr m g c và s lư ng các mã ñ nh kênh ch không ph i công su t h n ch t c ñ s li u kh d ng. Nút B ñi u khi n t p các bit ñư c mã hóa s s d ng ñ phát l i có xét ñ n dung lư ng nh kh d ng c a UE. Các hình 4. ñ u cu i không lo i b thông tin m m trong trư ng h p nó không th gi i mã ñư c kh i truy n t i mà k t h p thông tin m m t các l n phát trư c ñó v i phát l i hi n th i ñ tăng xác su t gi i mã thành công.10.Hình 4. trong k t h p m m. Trong l n phát ñ u gói bao g m t t c các bit thông tin cùng v i m t s bit ch n l ñư c phát. Nguy n Ph m Anh Dũng 79 . K t h p gói phát trư c và gói phát sau cho ra m t gói có nhi u bit dư ñ s a l i hơn và vì th ñây là sơ ñ k t h p ph n dư tăng.11 cho th y thí d v s d ng HARQ s d ng mã turbo cơ s t l mã r=1/3 cho k t h p ph n dư tăng. TS. Tăng ph n dư (IR) ñư c s d ng làm cơ s cho k t h p m m trong HSDPA. IR có th cung c p ñ l i ñáng k khi t l mã ñ i v i l n phát ñ u cao vì các bit ch n l b sung làm gi m t ng t l mã. nghĩa là các l n phát l i có th ch a các bit ch n l không có trong các l n phát trư c.

ñi u khi n t c ñ và khai thác giao th c HARQ.4.4. HARQ k t h p ph n dư tăng s d ng mã turbo 4. C n gi m thi u s thay ñ i ki n trúc.Hình 4. Ngoài ra m t m c tiêu quan tr ng c a HSDPA là duy trì t i ña s phân chia ch c năng gi a các l p và các nút c a R3. Nguy n Ph m Anh Dũng 80 .12).11. TS. ch u trách nhi m cho l p bi u. Vì th các k thu t này ph i ñư c ñ t g n v i giao di n vô tuy n t i phía m ng. Do v y ngo i tr các tăng cư ng cho RNC như ñi u khi n cho phép HSDPA ñ i v i các ngư i s d ng. Vì th HSDPA ñưa vào nút B m t l p con MAC m i. Ki n trúc T các ph n trên ta th y r ng các k thu t HSDPA d a trên thích ng nhanh ñ i v i các thay ñ i nhanh trong các ñi u ki n kênh. nghĩa là t i nút B. MA-hs. vì ñi u này s ñơn gi n hóa vi c ñưa HSDPA vào các m ng ñã tri n khai cũng như ñ m b o ho t ñ ng trong các môi trư ng mà ñó không ph i t t c các ô ñ u ñư c nâng c p b ng ch c năng HSDPA. HSDPA ch y u tác ñ ng lên nút B (hình 4.

C u trúc kênh HSDPA k t h p WCDMA Dư i ñây ta t ng k t ch c năng c a các kênh trong HSDPA: 1. Ô ph c v ch u trách nhi m l p bi u. Ki n trúc HSDPA M i UE s d ng HSDPA s thu truy n d n HS-DSCH t m t ô (ô ph c v ). Chuy n giao m m ñư ng lên ñư c h tr trong ñó truy n d n s li u ñư ng lên s thu ñư c t nhi u ô và UE s nh n ñư c các l nh ñi u khi n công su t t nhi u ô. Nguy n Ph m Anh Dũng 81 . Di ñ ng t m t ô h tr HSDPA ñ n m t ô không h tr HSDPA ñư c x lý d ràng. Tương t . Có th ñ m b o d ch v không b gián ño n cho ngư i s d ng (m c dù t i t c ñ s li u th p hơn) b ng chuy n m ch kênh trong RNC trong ñó ngư i s d ng ñư c chuy n m ch ñ n kênh dành riêng (DCH) trong ô không có HSDPA.Downlink Shared Channel) là kênh truy n t i ñư c s p x p lên nhi u kênh v t lý HS-PDSCH ñ truy n t i lưu lư ng gói chia s cho nhi u ngư i s d ng. C u hình c c ñ i c a HS-DSCH là 15SF16 (tương ng v i t c ñ ñ nh khi ñi u ch TS. trong ñó m i HS-PDSCH có h s tr i ph không ñ i và b ng 16. Hình 4.Hình 4. HS-DSCH (High Speed. HARQ và các ch c năng MAChs khác cho HSDPA.13. C u trúc kênh t ng th c a HSDPA k t h p WCDMA ñư c cho trên hình 4.12. m t ngư i s d ng ñư c trang b ñ u cu i có HSDPA có th chuy n m ch t kênh riêng sang HSDPA khi ngư i này chuy n vào ô có h tr HSDPA.13. ñi u khi n t c ñ .

5. Các ngư i s d ng chia s HS-DSCH theo s kênh v t lý HS-PDSCH (s mã v i SF=16) và kho ng th i gian truy n d n TTI=2ms. Vì th ghép kênh không TS. 3.4Mbps). HS-SCCH (High Speed-Shared Control Channel) s d ng h s tr i ph 128 và có c u trúc th i gian d a trên m t khung con có ñ dài 2ms b ng ñ dài c a HSDSCH. V b n ch t. Vì th MIMO hay ghép kênh không gian có th nhìn nh n như là m t công c ñ c i thi n thông lư ng c a ngư i s d ng ñ u cu i gi ng như m t ‘b khu ch ñ i t c ñ s li u’.4.Dedicated Physical Control Channel) ñư ng lên có h s tr i ph 256 và c u trúc t 3 khe 2ms ch a các thông tin sau ñây: √ Thông tin ph n h i (CQI: Channel Quality Indicator: ch th ch t lư ng kênh) ñ báo cho b l p bi u nút B v tôc ñ s li u mà UE mong mu n √ ACK/NAK (công nh n và ph nh n) cho HARQ DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) ñi cùng v i HS-DPCCH ñư ng lên ch a các thông tin gi ng như R3. Nói m t cách ch t ch . Tuy nhiên thu t ng này thư ng ñư c s d ng ñ bi u th truy n d n nhi u l p hay nhi u lu ng như là m t phương ti n ñ tăng t c ñ s li u ñ n m c c c ñ i có th trong m t kênh cho trư c. M t UE có th xem xét ñư c nhi u nh t là 4 HS-SCCH tùy vào c u hình ñư c l p b i h th ng. HS-DPCCH (High Speed. Các thông tin sau ñây ñư c mang trên HS-SCCH: √ S mã ñ nh kênh √ Sơ ñ ñi u ch √ Kích thư c kh i truy n t i √ Gói ñư c phát là gói m i hay phát l i (HARQ) ho c HARQ theo RNC RLC √ Phiên b n dư √ Phiên b n chùm tín hi u Khi HSDPA ho t ñ ng trong ch ñ ghép theo th i gian. c n ñ m b o t s tín hi u trên nhi u cao tương ng t i máy thu. MIMO (Multiple Input Multiple Output) là m t cách th hi n t ng quát s s d ng nhi u anten c phía phát và phía thu. 4. Nguy n Ph m Anh Dũng 82 . HSDPA MIMO MIMO là m t trong tính năng m i ñư c ñưa vào R7 ñ tăng các t c ñ s li u ñ nh thông qua truy n d n lu ng.2. F-DPCH (Fractional. Tuy nhiên ñ ñ t ñư c các t c ñ s li u cao như v y. Các sơ ñ MIMO ñư c thi t k ñ khai thác m t s thu c tính c a môi trư ng truy n sóng vô tuy n nh m ñ t ñư c các t c ñ s li u cao b ng cách phát ñi nhi u lu ng s li u song song. nhưng kho HSDPA ho t ñ ng trong ch ñ ghép theo mã thì c n có nhi u HS-SCCH hơn. Nhi u anten có th ñư c s d ng ñ tăng ñ l i phân t p và vì th tăng t s sóng mang trên nhi u t i máy thu. 16QAM và t l mã 1/1 là 14. 5. c i thi n thông lư ng c a ngư i s d ng ñ u cu i m t m c ñ nh t ñ nh s d n ñ n tăng thông lư ng h th ng. ch c n l p c u hình m t HS-SCCH.Dedicated Physical Channel) ñư ng xu ng có h s tr i ph 256 ch a thông tin ñi u khi n công su t cho 10 ngư i s d ng ñ ti t ki m tài nguyên mã trong truy n d n gói 4.

2 cho th y quá trình tăng t c ñ ñ nh HSDPA b ng vi c s d ng MIMO k t h p v i ñi u ch b c cao 16QAM/64QAM ñ i v i các lo i ñ u cu i UE khác nhau. Tăng t c ñ ñ nh b ng vi c s d ng MIMO và ñi u ch b c cao 16QAM/64QAM B ng 4.14. tr i ph và ñi u ch gi ng như trư ng h p HSDPA m t l p).4. Sơ ñ MIMO 2x2 Sơ ñ trên cũng có th ho t ñ ng trong ch ñ truy n d n m t lu ng. Các lo i ñ u cu i HSDPA khác nhau S mã ði u chê MIMO T l mã T c ñ bit Phát hành hóa c a 3GPP ñ nh (Mbps) 5 5 QPSK 16QAM 3/4 3/4 1. Nguy n Ph m Anh Dũng . Vi c ñưa vào MIMO s nh hư ng ch y u lên quá trình x lý l p v t lý. ti n mã hóa tuy n tính d a trên các tr ng s ph n h i t UE ñư c s d ng trư c khi lu ng s ñư c s p x p lên hai anten (hình 4. nhi u anten thu mà UE có năng l c MIMO ñư c trang b có th ñư c s d ng cho phân t p thu cho m t lu ng phát ñơn. Sơ ñ MIMO v i hai ch ñ này ñư c g i là D-TxAA (Dual Transmit Adaptive Array: dàn thích ng phát kép). B ng 4. Sau mã hóa. Trong trư ng h p này ch có m t lu ng s li u là ñư c mã hóa và ñư c truy n ñ ng th i trên c hai anten gi ng như trư ng h p phân t p phát vòng kín c a WCDMA. tr i ph và ñi u ch . M i lu ng ñư c x lý l p v t lý như nhau (mã hóa. Hình 4.6 R5 R5 83 Th lo i 12 5/6 TS. HSDPA MIMO h tr truy n d n hai lu ng.gian ch y u ñư c áp d ng cho các ô nh hơn hay vùng g n v i nút B. Vì th m t UE có năng l c MIMO s ñ m b o t c ñ s li u cao hơn t i biên ô trong các ô l n so v i m t UE tương ng ch có m t anten. Trong trư ng h p không th ñ m b o t s tín hi u trên nhi u ñ cao.2. nơi mà thông thư ng t s tín hi u trên nhi u cao. Trong môi trư ng di ñ ng th c t ch ñ hai lu ng ñư c s d ng khi UE g n tr m g c (ñư ng truy n có ch t lư ng t t) và m t lu ng ñư c s d ng khi UE xa tr m g c (ñư ng truy n có ch t lư ng x u).6.14). nh hư ng lên l p giao th c là nh và các l p trên ch y u nhìn MIMO như là m t t c ñ s li u cao hơn.8 3. 4.

1 14.0 17. công su t phát không ñ i ( m c ñ nh t ñ nh) cùng v i s d ng thích ng t c ñ s li u. ñ i lư ng này ph thu c vào công su t c a nhi u nút n m phân tán (các nút UE) √ Trên ñư ng xu ng b l p bi u và các b ñ m phát ñư c ñ t trong cùng m t nút. Vi c thu s li u t ñ u cu i t i nhi u ô là có l i vì nó ñ m b o tính phân t p.1 23. Vì th ñi u khi n công su t quan tr ng ñ i v i ñư ng lên ñ x lý v n ñ g n xa. b l p bi u có th ñi u khi n t c ñ s li u EDCH. ch ng h n khi b l p bi u n ñ nh s lư ng mã ñ nh kênh ít cho truy n d n nhưng ñ i lư ng công su t truy n d n kh d ng l i khá TS. Trái l i ñ i v i HSDPA. Trên ñư ng lên. Nguy n Ph m Anh Dũng 84 .2 10. √ Chuy n giao ñư c E-DCH h tr .5. Các tăng cư ng này ñư c th c hi n trong WCDMA thông qua m t kênh truy n t i m i. trong khi ñó phát s li u t nhi u ô trong HSDPA là ph c t p và chưa ch c có l i l m.4 21. Chuy n giao m m còn có nghĩa là ñi u khi n công su t b i nhi u ô ñ gi m nhi u gây ra trong các ô lân c n và duy trì tương tích ngư c v i UE không s d ng E-DCH √ Trên ñư ng xu ng. HSUPA s d ng kho ng th i gian ng n 2ms cho TTI ñư ng lên. E-DCH (Enhanced Dedicated Channel: kênh riêng tăng cư ng). các tài nguyên chia s là công su t và mã ñ u ñư c ñ t trong m t nút trung tâm (nút B). HSUPA cũng có m t s khác bi t căn b n so v i HSDPA và các khác bi t này nh hư ng lên vi c th c hi n chi ti t các tính năng: √ Trên ñư ng xu ng. Vì th các UE ph i thông báo thông tin v tình tr ng b ñ m cho b l p bi u √ ðư ng lên WCDMA và HSUPA không tr c giao và vì th x y ra nhi u gi a các truy n d n trong cùng m t ô. còn trên ñư ng lên b l p bi u ñư c ñ t trong nút B trong khi ñó các b ñ m s li u ñư c phân tán trong các UE.4 28 R5 R5 R5 R7 R7 R7 R7 4.7/8 9 10 13 14 15 16 10 15 15 15 15 15 15 16QAM 16QAM 16QAM 64QAM 64QAM 16QAM 16QAM 2x2 2x2 3/4 3/4 G n 1/1 5/6 G n 1/1 5/6 G n 1/1 7. E-DCH ñư c phát v i kho ng d ch công su t tương ñ i so v i kênh ñi u khi n ñư ng lên ñư c ñi u khi n công su t và b ng cách ñi u ch nh d ch công su t cho phép c c ñ i. TRUY NH P GÓI T C ð CAO ðƯ NG LÊN (HSUPA) C t lõi c a HSUPA cũng s d ng hai công ngh cơ s như HSDPA: l p bi u nhanh và HARQ nhanh v i k t h p m m. Trái l i trên ñư ng xu ng các kênh ñư c phát tr c giao. ñi u ch b c cao hơn (có xét ñ n hi u qu công su t ñ i v i hi u qu băng thông) ñư c s d ng ñ cung c p các t c ñ s li u cao trong m t s trư ng h p. Cũng gi ng như HSDPA. M c dù s d ng các công ngh gi ng HSDPA. tài nguyên chia s là ñ i lư ng nhi u ñư ng lên cho phép.

nên công su t thu t m t UE s gây nhi u ñ i v i các ñ u cu i khác. Trái l i m c nhi u quá th p cho th y r ng các UE ñã b ñi u ch nh thái quá và không khai thác h t toàn b dung lư ng h th ng. Nguyên lý l p bi u HSUPA c a nút B Khác v i HSDPA. m t s truy n d n trong ô. không c n thi t ph i chia s các mã ñ nh kênh ñ i v i các ngư i s d ng khác và vì th thông thư ng t l mã hóa kênh th p hơn ñ i v i ñư ng lên. Nguyên lý l p bi u HSUPA ñư c cho trên hình 4. Chương trình khung HSUPA s d ng các cho phép l p bi u phát ñi t b l p bi u c a nút B ñ ñi u khi n tích c c phát c a UE và các yêu c u l p bi u phát ñi t UE ñ yêu c u tài nguyên. 4. Pr là công su t thu t i nút B còn Rb là t c ñ bit ñư c phát ñi t UE) c n thi t cho gi i ñi u ch . Các cho phép l p bi u ñi u khi n t s công TS.5. Vì th tài nguyên chia s ñ i v i HSUPA là ñ i lư ng công su t nhi u cho phép trong ô. N u nhi u quá cao.15. b l p bi u là ph n t then ch t ñ ñi u khi n khi nào và t i t c ñ s li u nào m t UE ñư c phép phát. b l p bi u và các b ñ m phát ñ u ñư c ñ t t i nút B. UE có th phát t c ñ s li u cao hơn. s li u c n phát ñư c ñ t t i các UE ñ i v i ñư ng lên. Vì th c n có m t cơ ch ñ thông báo các quy t ñ nh l p bi u cho các UE và cung c p thông tin v b ñ m t các UE ñ n b l p bi u.15. các kênh ñi u khi n và các truy n d n ñư ng lên không ñư c l p bi u có th b thu sai. ð u cu i s d ng t c ñ càng cao. Vì th HSUPA s d ng b l p bi u ñ cho phép các ngư i s d ng có s li u c n phát ñư c phép s d ng t c ñ s li u cao ñ n m c có th nhưng v n ñ m b o không vư t quá m c nhi u c c ñ i cho phép trong ô. Tuy nhiên do ñư ng lên không tr c giao.1. ð i v i ñư ng lên tình hình l i khác.cao. L p bi u ð i v i HSUPA. Nguy n Ph m Anh Dũng 85 . B ng cách tăng công su t phát. T i cùng m t th i ñi m b l p bi u ñ t t i nút B ñi u ph i các tích c c phát c a các UE trong ô. Hình 4. Như v y khác v i ñư ng lên ñi u ch b c cao ít h u ích hơn trên ñư ng lên trong các ô vĩ mô và vì th không ñư c xem xét trong phát hành ñ u c a HSUPA. thì công su t thu t ñ u cu i t i nút B cũng ph i càng cao ñ ñ m b o t s Eb/N0 (Eb=Pr/Rb.

thông thư ng m t ngư i s d ng ñư c x lý trong m t TTI.16. Các ô không ph c v yêu c u t t c các ngư i s d ng mà nó không ph c v h t c ñ s li u E-DCH b ng cách phát ñi ch th quá t i trên ñư ng xu ng. thì b l p bi u có th ph n ng nhanh chóng ñ h n ch các t c ñ s li u mà các UE có th s d ng. Cơ ch này ñ m b o ho t ñ ng n ñ nh cho m ng. ð i v i HSUPA. nên s ngư i s d ng s li u gói t c ñ cao mang tính c m ñư c cho phép l n hơn. D a trên các k t qu ño ñ c m c nhi u t c th i. Nguy n Ph m Anh Dũng 86 .16).2. Vì cơ ch l p bi u cho phép x lý tình tr ng trong ñó nhi u ngư i s d ng c n phát ñ ng th i. HARQ v i k t h p m m HARQ nhanh v i k t h p m m ñư c HSUPA s d ng v i m c ñích cơ b n gi ng như HSDPA: ñ ñ m b o tính b n v ng ch ng l i các sai l i truy n d n ng u nhiên. Sơ ñ ñư c s d ng gi ng như ñ i v i HSDPA. Hình 4. Trong HSDPA. nhưng v n có th gây nhi u không ch p nh n ñư c ñ i v i các ô lân c n. Lý do vì m t ñ u cu i có công su t nh hơn nhi u so v i công su t nút B: m t ñ u cu i không th s d ng toàn b dung lư ng ô m t mình. ñi u khi n cho phép có th ch m tr hơn và ph i dành m t d tr nhi u trong h th ng trong trư ng h p nhi u ngư i s d ng ho t ñ ng ñ ng th i. b l p bi u ñi u khi n cho phép l p bi u trong t ng ñ u cu i ñ duy trì m c nhi u trong ô t i m c quy ñ nh (hình 4.su t gi a E-DCH và hoa tiêu ñư c phép mà ñ u cu i có th s d ng. Vì th trong chuy n giao m m. nhưng UE giám sát thông tin l p bi u t t t c các ô mà UE n m trong chuy n giao m m. L p bi u nhanh cung c p m t chi n lư c cho phép k t n i m m d o hơn.5. Chương trình khung l p bi u c a HSUPA Nhi u gi a các ô cũng c n ñư c ñi u khi n. Th m chí n u b l p bi u ñã cho phép m t UE phát t i t c ñ s li u cao trên cơ s m c nhi u n i ô ch p thu n ñư c. ô ph c v ch u trách nhi m chính cho h at ñ ng l p bi u. Không có l p bi u nhanh. trong h u h t các trư ng h p chi n lư c l p bi u ñư ng lên ñ c thù th c hiên l p bi u ñ ng th i cho nhi u ngư i s d ng. N u ñi u này gây ra m c nhi u cao không th ch p nh n ñư c trong h th ng. ð i v i t ng kh i truy n t i TS. 4. cho phép l n hơn có nghĩa là ñ u cu i có th s d ng t c ñ s li u cao hơn nhưng cũng gây nhi u nhi u hơn trong ô.

K t qu là m t kh i truy n t i có th ñư c thu ñúng t i m t nút B. Vì th t l mã sau các l n phát l i ñư c xác ñ nh theo t l mã c n thi t cho ñi u ki n kênh t c th i. Ki n trúc ð ho t ñ ng hi u qu . ñi m khác chính là thích ng t c ñ c g ng tìm ra t l mã phù h p tr ơc khi phát. Vì th trong chuy n giao m m t t c các nút B liên quan ñ u gi i mã s li u và phát ACK ho c NAK. MAC-e trong ô không ph c v ch y u x lý giao th c HARQ (hình 4. TS. HARQ v i k t h p m m cũng cho l i t các phát l i nhanh và ñi u này gi m chi phí cho các phát l i. có th s d ng chuy n m ch kênh ñ s p x p lu ng s c a ngư i s d ng lên DCH.5. m t bit ñư c phát t nút B ñ n UE ñ thông báo gi i mã thành công (ACK) hay yêu c u phát l i kh i truy n t i thu b m c l i (NAK). Nhìn t phía UE. Gi ng như tri t lý thi t k HSDPA. Các bit ñư c mã hóa b sung ch ñư c phát khi c n thi t. cũng c n ñ m b o gi nguyên các l p cao hơn l p MAC. vì ít nh t m t nút B thu thành công s li u. Vì th m t mã. ði m khác bi t chính so v i HSDPA b t ngu n t vi c s d ng chuy n giao m m trên ñư ng lên. MAC-e ch u trách nhi m truy n t i các phát l i HARQ và l p bi u. ði u này cho phép ñưa HSUPA êm vào các vùng ñư c ch n l a. Vì th hai ch c năng này ph i ñư c ñ t g n giao di n vô tuy n. Khi UE n m trong chuy n giao m m v i nhi u nút B. c n có ch c năng s p x p l i th t trong RNC d ng m t th c th m i: MAC-es. các ch c năng l p bi u và HARQ c a HSUPA ñư c ñ t t i nút B. còn trong UE.3. Tuy nhiên MACe trong ô ph c v ch u trách nhi m chính cho l p bi u. 4. ðây cũng chính là m c tiêu mà thích ng t c ñ c g ng ñ t ñư c. nhi u th c th MAC-e ñư c s d ng cho m t UE vì s li u ñư c thu t nhi u ô. m t th c th MAC m i (MAC-e) ñư c ñưa vào UE và nút B. Ngoài ra cũng gi ng như ñ i v i HSDPA. Trong nút B. b l p bi u ph i có kh năng khai thác các thay ñ i nhanh theo m c nhi u và các ñi u ki n ñư ng truy n. UE coi r ng s li u ñã ñư c thu thành công. trong các ô không h tr truy n d n E-DCH. chiu trách nhi m ch n l a t c ñ s li u trong các gi i h n do b l p bi u trong MAC-e c a nút B ñ t ra.17). trong khi ñó m t nút B khác v n tham gia và các phát l i c a m t kh i truy n t i ñư c phát s m hơn. ñi u khi n cho phép … v n ñ t dư i quy n ñi u khi n c a RNC. các kh i truy n t i khác nhau có th ñư c gi i mã ñúng t i các nút B khác nhau.ñư c phát trên ñư ng lên. nghĩa là giao th c HARQ k t cu i t i nhi u ô. Vì th cũng gi ng như HSDPA. HARQ v i k t h p m m có th ñư c khai thác không ch ñ ñàm b o tính b n v ng ch ng l i nhi u không d báo ñư c mà còn c i thi n hi u su t ñư ng truy n ñ tăng dung lư ng và (ho c) vùng ph . N u UE nh n ñư c ACK ít nh t t m t nút B. Vì th trong nhi u trư ng h p s li u truy n d n có th ñư c thu thành công t i m t s nút B nhưng l i th t b i t i các nút B khác. Khi UE n m trong chuy n giao m m. Vì th ñ ñ m b o chuy n các kh i truy n t i ñúng trình t ñ n giao th c RLC. Trong chuy n giao m m. Nguy n Ph m Anh Dũng 87 . ñi u này là ñ .

Hình 4. s các E-DPDCH và các h s tr i ph có th thay ñ i. T ng k t các kênh ñư ng lên c n thi t cho ho t ñ ng c a E-DCH ñư c minh h a trên hình 4.17. Các kênh c n thi t cho m t UE có kh năng HSUPA Không như HSDPA.Hình 4. E-DCH ñư c s p x p lên m t t p các mã ñ nh kênh ñư ng lên ñư c g i là các kênh s li u v t lý riêng c a EDCH (E-DPDCH). Ph thu c vào t c ñ s li u t c th i.18. Lý do là các sơ ñ ñi u ch b c cao ph c t p hơn và ñòi h i phát nhi u năng lư ng trên m t bit hơn.18. cho th y các kênh c n thi t cho HSUPA. Nguy n Ph m Anh Dũng 88 .19 cùng v i các kênh s d ng cho HSDPA. Kênh E-HICH (E-DCH HARQ Indicator Channel: kênh ch th HARQ c a E-DCH) là kênh h tr cho phát l i s d ng cơ ch HARQ. TS. Ngoài kênh s li u E-DCH còn có các kênh báo hi u cho nó như sau. vì th ñ ñơn gi n ñư ng lên s d ng sơ ñ ñi u ch BPSK k t h p v i truy n d n nhi u mã ñ nh kênh song song. Các kênh E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel: kênh cho phép tuy t ñ i c a E-DCH) và E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel: kênh cho phép tương ñ i c a E-DCH) là các kênh h tr cho ñi u khi n l p bi u. Ki n trúc m ng ñư c l p c u hình E-DCH (và HS-DSCH). Hình 4. HSUPA không h tr ñi u ch thích ng vì nó không h tr các sơ ñ ñi u ch b c cao.

E-RGCH (E-DCH Relative Grant Channel: kênh cho phép tương ñ i E-DCH) là kênh v t lý ñư ng xu ng m i ñ phát l nh tăng/gi m m t n c công su t c a l p bi u (thư ng ch 1dB) so v i giá tr tuy t ñ i ñư c n ñ nh b i kênh E-AGCH. TS. 4. Nguy n Ph m Anh Dũng 89 .Các kênh m i ñư c ñưa vào cho HSUPA ñư c th hi n b ng các ñư ng ñ t nét Hình 4. Nút B ño t s tín hi u trên nhi u và phát ñi các l nh ñi u khi n công su t trên ñư ng xu ng ñ n UE ñ ñi u ch nh công su t phát c a UE. Kho ng th i gian truy n d n (TTI) c a E-DPDCH có th là 2ms (t c ñ s li u l n hơn 2Mbps) ho c 10ms (t c ñ s li u b ng ho c dư i 2Mbps). Vì ñư ng lên không tr c giao theo thi t k . ERGCH ñư c s d ng cho các ñi u ch nh nh trong khi ñang x y ra truy n s li u. C u trúc kênh t ng th v i HSDPA và HSUPA. Dư i ñây ta t ng k t các kênh c a HSUPA: 1. E-DCH không khác v i m i kênh ñư ng lên khác và vì th công su t ñư c ñi u khi n theo cách gi ng như các kênh ñư ng lên khác. 3. E-DPCH bao g m hai kênh truy n ñ ng th i: E-DPDCH và DPCCH.19. 2. √ Bit h nh phúc ñ thông báo r ng UE có hài lòng v i t c ñ hi n th i (công su t tương ñ i n ñ nh cho nó) hay không và nó có th s d ng ñư c n ñ nh công su t cao hơn hay không. DPCCH truy n ñ ng th i v i E-DPDCH ch a các thông tin hoa tiêu và ñi u khi n công su t (TPC). Các l nh ñi u khi n công su t có th ñư c phát b ng cách s d ng DPCH hay ñ ti t ki m các mã ñ nh kênh b ng F-DPCH. HICH (HARQ Indicator Channel: kênh ch th HARQ) là kênh v t lý ñư ng xu ng ñ truy n ACK ho c NAK cho HARQ.76 Mbps v i t l mã hóa 1/1). EDPDCH có h s tr i ph kh bi n t 2 ñ n 256 v i c u hình c c ñ i 2xSF2+2SF4 (t c ñ s li u ñ nh b ng 5. T thông tin này máy thu rút ra s kênh E-DPDCH và h s tr i ph ñư c s d ng √ S th t phát l i (RSN: Retransmission Sequence Number) ñ thông báo v s th t c a kh i truy n t i hi n th i ñư c phát trong chu i HARQ. E-DPCCH có h s tr i ph 256 ch a các thông tin sau: √ E-TFCI (Enhanced-Transport Format Combination Indicator: ch th k t h p khuôn d ng truy n t i) ñ thông báo cho máy thu nút B v kích thư c kh i truy n t i ñư c mang trên các E-DPDCH. nên c n thi t ñi u khi n công su t nhanh ñ x lý v n ñ g n xa. E-DPCCH là kênh v t lý m i ñư ng lên t n t i song song v i E-DPDCH ñ truy n thông tin ngoài băng liên quan ñ n truy n d n E-DPDCH.

CHUY N GIAO TRONG HSDPA Trong HSDPA ch có chuy n giao c ng. B ng li t kê các kh năng c a các lo i ñ u cu i HSUPA trong R6. HSDPA và HSUPA 4. E-AGCH ch a: √ Giá tr cho phép tuy t ñ i ch th t s công su t E-DPDCH/DPCCH mà UE có th s d ng √ Ph m vi cho phép tuy t ñ i ñ cho phép ho c c m UE phát theo HARQ √ S nh n d ng UE sơ/th c p cho phép UE xác ñ nh kênh E-AGCH này có dành cho nó hay không 4.45 1. E-AGCH (E-DCH Absolute Grant Channel: kênh cho phép tuy t ñ i) là kênh v t lý ñư ng xu ng m i có mã ñ nh kênh v i h s tr i ph 128 ñ ch th m c công su t chính xác c a E-DPDCH so v i DPCCH.10 10 2. Các lo i ñ u cu i HSUPA Có sáu lo i ñ u cu i HSUPA trong R6 v i t c ñ ñ nh t 0. 10 10 2.5. Các lo i ñ u cu i R6 HSUPA Th lo i S mã c c ñ i s TTI ñư c h d ng ñ ng thơi tr cho E-DPCH 1 2 2 2 2 4 (2SF4+2SF2) 10 2.45 N/A 2.6.76Mbps. Nguy n Ph m Anh Dũng 90 .45 2 2 2 T c ñ s li u ñ nh l p 1 v i TTI=2ms N/A* 1.4. B ng 4. T n t i các ki u chuy n giao sau ñây trong HSDPA: √ Chuy n giao trong cùng m t RNC √ Chuy n giao gi a các RNC √ Chuy n giao t kênh HS-DSCH sang DCH TS.72 1.3.91 N/A 5.76 1 2 3 4 5 6 * N/A: không áp d ng Như v y R6 có th có ba lo i thi t b : • Thi t b ch cho DCH • Thi t b có kh năng c DCH và HSDPA • Thi t b có kh năng c DCH.20E-RGCH ñư c ghép chung v i 20HICH trên cơ s 40 ch ký vào m t DPDCH có mã ñ nh kênh v i h s tr i ph 128 5.10 H s tr i ph EDPCH th p nh t 4 4 4 2 2 2 T c ñ s li u ñ nh l p 1 v i TTI=10ms 0.72Mbps ñ n 5.

21.ð th c hi n chuy n giao UE ph i báo cho SRNC v ô t t nh t.20.2. UE báo cáo ô ph c v HS-DSCH t t nh t cho SRNC ñ nó quy t ñ nh chuy n giao c ng cho HS-DSCH. SRNC g i b n tin ñ t l i c u hình liên k t vô tuy n ñã ñư c ñ ng b ñ n các nút liên quan B và ñ ng th i g i b n tin RRC v ñ t l i c u hình kênh v t lý ñ n UE ñ chúng th c hi n chuy n giao.20 cho th y ô 2 (ño n ô) là ô ñư c ch n và sau kho ng th i gian ∆T+∆D thì HS-DSCH ô 1 ñư c chuy n sang ô 2.1.20. 4. Quá trình chuy n giao t nút B này sang nút B khác thu c cùng m t RNC cũng x y ra tương t . Sau khi quy t ñ nh chuy n giao.6. TS. 4. Hình 4. Nguy n Ph m Anh Dũng 91 . Trông ph n dư i ñây ta s xét quá trình xác ñ nh ô t t nh t.6. Chuy n giao HS-DSCH gi a các ô (hay ño n ô) trong cùng m t RNC Quá trình chuy n giao HS-DSCH gi a hai ño n ô c a cùng m t nút B ñư c minh h a trên hình 4. Xác ñ nh ô t t nh t và chuy n giao Quá trình xác ñ nh ô (ño n ô) t t nh t và chuy n giao ñư c mô t trên hình 4. Hình 4. S ki n ño và báo cáo ô (ño n ô) ph c v HS-DSCH t t nh t D a trên k t qu ño Ec/I0 trên kênh P-CPICH c a các ô n m trong t p tích c c c a chuy n giao m m ñư ng lên (th m chí có th c các ô hay ño n ô n m trong t p ng c ).

22.Hình 4.6. Nguy n Ph m Anh Dũng 92 .21. Chuy n giao HS-DSCH gi a hai các ô (ño n ô) thu c hai RNC khác nhau Quá trình chuy n giao HS-DSCH gi a hai ô (ño n ô) thu c hai RNC khác nhau ñư c minh h a trên hình 4. Sau khi SRNC ñã quy t ñ nh chuy n giao. Hình 4.3. nó g i b n tin ñ t l i c u hình liên k t vô tuy n ñã ñư c ñ ng b ñ n các nút B liên quan và ñ ng th i g i b n tin RRC ñ t l i c u hình kênh v t lý ñ n UE ñ th c hi n chuy n giao. Chuy n giao HS-DSCH gi a hai ño n ô thu c cùng m t nút B 4. Trong trư ng h p này b n tin ñ t l i c u hình liên k t vô tuy n ñư c SRNC g i ñ n nút B ñích thông qua DRNC. Chuy n giao HS-DSCH gi a các ño n ô thu c hai RNC khác nhau TS.22.

HSUPA s d ng kênh tăng cư ng E-DCH ñ truy n lưu lư ng. Nguy n Ph m Anh Dũng 93 . HSDPA s d ng phân ph i tài nguyên theo mã ho c th i gian trong ñó công su t truy n d n không ñ i và t c ñ truy n d n có th thay ñ i s lư ng mã.4. trong ñó t i ña s kênh mã dành cho lưu lư ng lên ñ n 15 và m t kênh mã ñư c dành cho báo hi u và ñi u khi n. Trong trư ng h p này b n tin ñ t l i c u hình liên k t vô tuy n ñư c SRNC g i ñ n nút B ñích thông qua DRNC Hình 4. s khe ñư c c p phát ho c b ng cách thay ñ i sơ ñ truy n d n (AMC: Adaptive Modulation and TS. Chuy n giao HS-DSCH t nút B có HS-DSCH sang m t nút B ch có DCH. ngư c l i ngư i này ñư c phân ph i ít tài nguyên. HSDPA s d ng kênh chia s ñư ng xu ng trên cơ s ghép nhi u kênh mã v i h s tr i ph SF=16. nó g i b n tin ñ t l i c u hình liên k t vô tuy n ñã ñư c ñ ng b ñ n các nút B liên quan và ñ ng th i g i b n tin RRC v ñ t l i c u hình kênh v t lý ñ n ngư i s d ng ñ chúng th c hi n chuy n giao.4. T NG K T HSPA là công ngh tăng cư ng cho 3G WCDMA còn ñư c g i là 3G+.23. C HSDPA và HSUPA ñ u s d ng truy n d n thích ng trên c s l p bi u và HARQ. Chuy n giao HS-DSCH sang ô ch có DCH Hình 4.7. Sau khi SRNC ñã quy t ñ nh chuy n giao. Truy n d n thích ng là công ngh trong ñó tài nguyên vô tuy n dư c phân b cho ngư i s d ng d a trên tình tr ng c a kênh truy n sóng t c th i ñ n ngư i s d ng này: (1) n u ñi u ki n truy n sóng t t ngư i s d ng ñư c phân ph i nhi u tài nguyên hơn. HSPA là công ngh truy n d n gói phù h p cho truy n thông ña phương ti n IP băng r ng.23 minh h a quá trình chuy n giao HS-DSCH t ô (ño n ô) có HSDSCH sang m t nút B ch có DCH. 4.6.

trong ñó b n tin ñư c yêu c u phát l i ñư c lưu trong b nh ñ m ñ sau ñó k t h p v i b n tin ñư c phát l i t o thành m t b n tin t t hơn trư c khi x lý l i.Coding: mã hóa và ñi u ch thích ng). C hai HSDPA và HSUPA ñ u s d ng HARQ. Nguy n Ph m Anh Dũng 94 . UE ph i ño t s tín hi u trên nhi u kênh P-CPICH c a t t c các ô ho c các ño n ô n m trong t p tích c c (th m chí có th c trong t p ng c ). ð th c hi n chuy n giao. T k t qu ño nó g i báo cáo v ô t t nh t ñ n SRNC. Khi ñư c c p phát công su t cao hơn máy di ñ ng có th truy n d n t c ñ cao hơn b ng cách s d ng nhi u mã hơn cho kênh E-DCH hay gi m h s tr i ph SF nhưng không thay ñ i sơ ñ truy n d n (ñi u ch luôn là BPSK). Cu i chương chuy n giao c ng cho HSDPA ñư c trình bày cho. ði m khác bi t gi a HSDPA và HSUPA là HSDPA không s d ng ñi u khi n công su t và chuy n giao m m trái l i HSUPA s d ng c hai k thu t này. ngoài ra HSUPA ch s d ng m t ki u ñi u ch BPSK vì th nó không áp d ng k thu t ñi u ch mà mã hóa thích ng (AMC: Adaptive Modulation and Coding). còn HSUPA s d ng phân ph i tài nguyên theo công su t v i ñi u ki n công su t ñư c c p phát cho m i máy di ñ ng không gây nhi u cho các máy khác. TS. Trong HSDPA ch có chuy n giao c ng. SRNC s quy t ñ nh chuy n giao. Cơ ch phát l i v i ph n dư tăng cho phép m i l n phát l i ch c n phát l i m t b ph n c a ph n dư chưa ñư c phát vì th ti t ki m ñư c dung lư ng ñư ng truy n.

CPCH Collision Detection/ Channel ICH: Assignment Indicator Channel CN CPCH CPICH CQI CRC CS CSICH DCCH DCH DL DPCH Core Network Common Packet Channel Common Pilot Channel Channel Quality Indicator Cyclic Redundancy Check Circuit Switch CPCH Status Indicator Channel Dedicated Control Channel Dedicated Channel Downlink Dedicated Physical Channel DPCCH Dedicated Physycal Control Channel DPDCH Dedicated Physical Data Channel TS.Thu t ng và vi t t t 2G 3G 3GPP 3GPP2 AICH AMC AMR ARQ APAICH ATM BCCH BCH BER BLER BPSK BS BTS CC CDMA Second Generation Third Generation 3ird Genaration Partnership Project 3ird Generation Patnership Project 2 Acquisition Indication Channel Adaptive Modulation and Coding Adaptive MultiRate Automatic Repeat-reQuest Th h th 2 Th h th ba ð án các ñ i tác th h th ba ð án ñ i tác th h th ba 2 Kênh ch th b t Mã hóa và ñi u ch thích ng ða t c ñ thích ng Yêu c u phát l i t ñ ng Access Preamble Acquisition Indicator Kênh ch th b t ti n t truy nh p Channel Asynchronous Transfer Mode Broadcast Control Channel Broadcast Channel Bit Error Rate Block Error Rate Binary Phase Shift Keying Base Station Base Tranceiver Station Convolutional Code Code Division Multiple Access Ch ñ truy n d b Kênh ñi u khi n qu ng bá Kênh qu ng bá T s l i bit T s l i kh i Khóa chuy n pha hai tr ng thái Tr m g c Tr m thu phát g c Mã xo n ða truy nh p phân chia theo mã Kênh ch th phát hi n va ch m CPCH/ n ñ nh kênh M ng lõi Kênh gói chung Kênh hoa tiêu chung Ch th ch t lư ng kênh Ki m tra vòng dư Chuy n m ch kênh Kênh ch th tr ng thái CPCH Kênh ñi u khi n riêng Kênh ñi u khi n ðư ng xu ng Kênh ñi u khi n v t lý riêng Kênh v t lý riêng Kênh s li u v t lý riêng 95 CD/CA. Nguy n Ph m Anh Dũng .

DRX DSCH DSSS E-DCH EDGE EIR Discontinuous Reception Downlink Shared Channel Direct-Sequence Spread Spectrum Enhanced Dedicated Channel Enhanced Data rates for GPRS Evolution Equipment Identity Register Thu không liên t c Kênh chia s ñư ng xu ng Tr i ph chu i tr c ti p Kênh cho phép tuy t ñ i tăng cư ng Kênh riêng tăng cư ng T c ñ s li u tăng cư ng ñ phát tri n GPRS B ghi nh n d ng thi t b E-AGCH Enhanced Absolute Grant Channel EEnhanced Dedicated Control Channel Kênh ñi u khi n riêng tăng cư ng DPCCH EEnhanced Dedicated Data Channel DPDCH E-RGCH Enhanced Relative Grant Channel FACH FDD Forward Access Channel Frequency Division Duplex Kênh s li u riêng tăng cư ng Kênh cho phép tương ñ i tăng cư ng Kênh truy nh p ñư ng xu ng Ghép song công phân chia theo th i gian DPCH m t ph n (phân ño n) M ng truy nh p vô tuy n GSM EDGE Nút h tr GPRS c ng D ch v vô tuy n gói chung H th ng thông tin di ñ ng tòan c u Yêu c u phát l i t ñ ng linh ho t Chuyên giao c ng B ghi ñ nh v thư ng trú Truy nh p hói ñư ng xu ng t c ñ cao Kênh ñi u khi n v t lý riêng t c ñ cao F-DPCH Fractional DPCH GERAN GSM EDGE Radio Access Network GGSN GPRS GSM HARQ HHO HLR Gateway GPRS Support Node General Packet Radio Service Global System For Mobile Communications Hybrid Automatic Repeat reQuest Hard Handover Home Location Register HSDPA High Speed Downlink Packet Access HSHigh-Speed Dedicated Physical DPCCH Control Channel HSDSCH HSPA High-Speed Dedicated Shared Channel Kênh chia s riêng t c ñ cao High Speed Packet Access Truy nh p gói t c ñ cao HSHigh-Speed Physical Dedicated Shared Kênh chia s riêng v t lý t c ñ cao PDSCH Channel HSS HSHome Subsscriber Server High-Speed Shared Control Channel Server thuê bao nhà Kênh ñi u khi n chia s t c ñ cao 96 TS. Nguy n Ph m Anh Dũng .

Nguy n Ph m Anh Dũng .SCCH HSUPA High-Speed Uplink Packet Access IMS IMT2000 IP IPv4 IPv6 IR Iu Iub Iur LTE MAC MIMO MMS MSC NodeB OVSF PAPR Peak to Average Power Ratio PPrimary Common Control Physical CCPCH Channel PCH PDCP PHY PICH PS PSTN QAM QoS QPSK Paging Channel Packet-Data Convergence Protocol Physical Layer Page Indication Channel Packet Switch Public Switched Telephone Network Quadrature Amplitude Modulation Quality of Service Quatrature Phase Shift Keying PCPCH Physical Common Packet Channel PDSCH Physical Downlink Shared Channel IP Multimedia Subsystem International Mobile Telecommunications 2000 Internet Protocol IP version 4 IP version 6 Incremental Redundancy Truy nh p gói ñư ng lên t c ñ cao Phân h ña phương ti n IP Thông tin di ñ ng qu c t 2000 Giao th c Internet Phiên b n IP b n Phiên b n IP sáu Ph n dư tăng Giao di n ñư c s d ng ñ thông tin gi a RNC và m ng lõi Giao di n ñư c s d ng ñ thông tin gi a nút B và RNC Giao di n ñư c s d ng ñ thông tin gi a các RNC Long Term Evolution Medium Access Control Multi-Input Multi-Output Multimedia Messaging Service Mobile Services Switching Center Nút B Orthogonal Variable Spreading Factor H s tr i ph kh bi n tr c giao T s công su t ñ nh trên công su t trung bình Kênh v t lý ñi u khi n chung sơ c p Kênh tìm g i Kênh v t lý gói chung Giao th c h i t s li u gói Kênh chia s ñư ng xu ng v t lý L p v t lý Kênh ch th tìm g i Kênh v t lý truy nh p ng u nhiên) Chuy n m ch gói M ng ñi n tho i chuy n m ch công c ng ði u ch biên ñ vuông góc Ch t lư ng d ch v Khóa chuy n pha vuông góc 97 Phát tri n dài h n ði u khi n truy nh p môi trư ng Nhi u ñ u vào nhi u ñ u ra D ch v nh n tin ña phương ti n Trung tâm chuy n m ch các d ch v di ñ ng PRACH Physical Random Access Channel TS.

RACH RAN RAT RF RLC RNC RRC RTP Random Access Channel Radio Access Network Radio Access Technology Radio Frequency Radio Link Control Radio Network Controller Radio Resource Control Real Time Protocol Kênh truy nh p ng u nhiên M ng truy nh p vô tuy n Công ngh truy nh p vô tuy n T n s vô tuy n ði u khi n liên k t vô tuy n B ñi u khi n m ng vô tuy n ði u khi n tài nguyên vô tuy n Giao th c th i gian th c SSecondary Common Control Physical Kênh v t lý ñi u khi n chung sơ c p CCPCH Channel SCH SF SGSN SIM SMS SNR SHO TDD TDM TDMA Time Division Mulptiple Access TFC TFCI TrCH TTI UE UL UMB UMTS USIM UTRA Transport Format Combination Transport Format Combination Indicator Transport Channel Transmission Time Interval User Equipment Uplink Ultra Mobile Broadband Synchronization channel Spreading Factor Serving GPRS Support Node Subscriber Identity Module Short Message Service Signal to Noise Ratio Soft Handover Time Division Duplex Time Division Multiplex Kênh ñ ng b H s tr i ph Nút h tr GPRS ph c v Moñun nh n d ng thuê bao D ch v nh n tin T s tín hi u trên t p âm Chuy n giao m m Ghép song công phân chia theo th i gian Ghép kênh phân chia theo th i gian ða truy nh p phân chia theo th i gian K t h p khuôn d ng truy n t i Ch th k t h p khuôn d ng truy n t i Kênh truy n t i Kh ang th i gian phát Thi t b ngư i s d ng ðư ng lên Băng thông di ñ ng siêu r ng Universal Mobile Telecommunications H th ng thông tin di ñ ng toàn c u System UMTS SIM UMTS Terrestrial Radio Access Truy nh p vô tuy n m t ñ t UMTS Mn g truy nh p vô tuy n m t ñ t UMTS UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Uu Giao di n ñư c s d ng ñ thông tin gi a nút B và UE 98 TS. Nguy n Ph m Anh Dũng .

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access WiFi Wireless Fidelitity WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access VoIP Voice over IP ða truy nh p phân chia theo mã băng r ng Ch t lư ng không dây cao Tương h p truy nh p vi ba toàn c u Tho i trên IP TS. Nguy n Ph m Anh Dũng 99 .

TS. Tài li u “WiMAX”. Nguy n Ph m Anh Dũng. 12/2008 TS. Nhà xu t b n Bưu ði n. Giáo trình “Thông tin di ñ ng th h ba”. TS. H c vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông. Nguy n Ph m Anh Dũng 100 . Nhà xu t b n Bưu ði n. TS. Nguy n Ph m Anh Dũng. Giáo trình “L trình phát tri n thông tin di ñ ng 3G lên 4G”. Sách “cdmaOne và cdma2000”. Bài gi ng “Thông tin di ñ ng” cho ñào t o t xa. Nguy n Ph m Anh Dũng. TS. 2004 4. 9/2006 6. Sách ‘M ng riêng o MNPN”. Sách “Thông tin di ñ ng th h ba”. Nhà xu t b n Bưu-ði n. Nhà xu t b n Bưu ði n. Nhà xu t b n Bưu-ði n. Nguy n Ph m Anh Dũng. TS.TÀI LI U THAM KH O 1. Sách ‘An ninh trong thông tin di ñ ng”. 2001 2. 12/2008 8. 2003 3. TS. Nguy n Ph m Anh Dũng. Nguy n Ph m Anh Dũng. Nguy n Ph m Anh Dũng. H c Vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông . Nguy n Ph m Anh Dũng. 12/2005 5. H c Vi n Công Ngh Bưu Chính Vi n Thông. TS. TS. H c Vi n Công ngh Bưu chính Vi n thông 2007 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful