http://new.vikatan.com/article.php?aid=3921&sid...

��ட� க ��: � �� � � � ஆனேத என� �� ெத� யா ேத!
அ�ம�மா காெம� ேக�ட� கல�க�
க �கா� உ�ேள �ைழ��ேபாேத ைக�� மா��க� ேபனா! ந��ட�
கட�த இதைழ� ேக�� வா��யவ�, அ�� ஓ� இட�ைத மா�� ப��� ெகா��தா�. '�ஜயகா�� எ�ப�
இ���றா�?’ எ�� கட�த �ைற நா� ேக����ேதா�.
அத�� க�கா�, 'ெபா������ பா��! 41 எ�ற எ���ைகதாேன ��வா� இ���ற�. �ஜயகா�� ேக�ட
ெதா��க� �ைட�கா��டா�, அவேர த��ைடய ��ைவ ம�ப��லைன ெச�யலா�’ எ�� ெசா�� இ��தா�.
அைத நம��� கா��யவ�,
''கட�த இர�� நா�களாக இ�தாேன நட��ற�?'' எ�றா�.
''�� மா��க� ைவ�� ர��� ப��வதாக இ��தா�, இ� ம��மா இ��� �ைறய �ஷய�க� இ���ேம...''
எ�� டா�� ஊ�ட... ����� உ�கா��தா�.

''�ர�க���தா� ெஜயல�தா ேபா���ட� ேபா�றா� எ�பைத நா� உம�� ஏ� மாத�க��� ��னா�
ெசா�ேன�. 22.8.2010-� ேத���ட இத�� அ�ைட படமாக� ேபா���. இ�� அ�தா� நட�����ற�. அேத
ேபா� க�ணா�� ��வா���தா� ேபா���ட� ேபா�றா� எ�ப�� 20.10.10-� ேத���ட இத�� வ����த�...''
- இ��� பல �ஷய�கைள தன� �ைனவைலக�� இ��� ெகா��னா� க�கா�.
''ஆக�� மாத��� ம��� ெஜயல�தா இர�� �ைற ������ வ�� ெச�றா�. 14-� ேத� ெபா�� ��ட����
வ�தவ�, அ��ததாக 26-� ேத� �ர�க� ேகா���� ��� �ஜய� ெச�தா�. எ�ேபா�� ெஜயல�தா ேகா����
வ�தா� ெக���க� அ�க� இ����. ப���ைக� �ைக�பட�கார�க� �ைழ� வா�ைல� தா�� அ�ம��க�பட
மா�டா�க�. ஆனா�, கட�த �ைற வ�தேபா� எ��த ெக���க�� இ�ைல. சா� ���ட வ�த ப�த�க�
அைனவ�� ெஜயல�தாைவ� பா���, '��க� �ர�க���தா� ��க ேவ���’ எ�� ெசா�னா�க�. 'நா� இ�ப
�ர�க���தாேன ������� இ��ேக�’ என ைட��காக� ேப� ��னைக�தா�!''
''இெத�லாேம பைழய கைத! இ�ேபா� ெஜ-�� ��னைக, '��’நைகயாக மா�� �ழ��� அவேர காரணமா�
��டாேர?''

1 of 5

11-03-19 11:13 AM

http://new.vikatan.com/article.php?aid=3921&sid...

''18-� ேத� ெவ����ழைம காைல�� ேவ�பாள� ப��யைல ெவ�������, ம�ைர�� ேத�த� �ரசார�
ெதாட��வ�தா� ெஜயல�தா�� ��ட�. ஆனா�, அவசர அவசரமாக 16-� ேத� இர�� ேவ�பாள� ப��யைல
ெவ���டா�. 16-� ேத� ந�ல நா� இ�ைல. ஆ��ய� ந�ச��ர நா� அ�. 'பா��� ப��ேதா� �ளா�... வ�நைட
ேபாேனா� �ளா�’ எ�� ஆ��ய ந�ச��ர�ைத� ப�� ஒ� பா�ேட உ��! அ�ப��ப�ட நா�� யாராவ�
ேவ�பாள� ப��யைல ெவ���வா�களா? க�ணா���� தன� ேவ�பாள� ப��யைல 16-� ேத�தா� ெவ��ட�
ேபாவதாக �த�� அ���தா�. யாேரா இைத� ���� கா�ட... 17-� ேத��� மா�னா�. ஆனா�, எ�லாவ�����
ேஜா�ய� பா���� ெஜ., இைத� பா��க� தவ�ய� எ�ப�?''

''��தா� ெசா�ல ேவ���...''
''ெஜயல�தா ெவ���ட ப��யைல� பா��த��, �ஜயகா�� க�க� அ�யாய���� �வ�தன. 'நம�� எ�ன
ெதா���ேன ெசா�லாம அவ�களா அ���சா எ�ன அ��த�?’ எ�� �த�� ��னா�. அ���, ப��யைல
வா��� பா��தா�. ேத.�.�.க. எ��� ெகா��த ெதா��க�� ெப��பா�� அ.�.�.க. ேவ�பாள�கைள�
ேபா����தா�க�. 'அ�த�மா இ��� ���தேவ இ�ைல, ேக�ட�’ எ�� எ�லா ஊ�க�� இ���� க���கார�க�
ேபா� ெச�தன�. ேகாய�ேப� அ�வலக����, ��க�பா�க��� உ�ள அவர� ����� ஆ�க� �ரள
ஆர���தா�க�. மா����� க����� இ��ய� க����� க����� இ�ேபா� ���� எ�.எ�.ஏ-�க�
எ�ெக�லா� இ���றா�கேளா, அ����ட தன� க���� �ல ேவ�பாள�கைள அ������தா� ெஜ. ஏ�ெகனேவ
ேக�ட எ���ைக�� ெதா��க� �ைட�காத வ��த��� இ��த க�����க��� இ� பல�த ேகாப�ைத
எ���ய�. ஆனா��, ெஜ-�ட� ேப�� �ர�ைனைய� �����ெகா�ளலா� எ�� எ�த� தைலவ��
�ைன�க��ைல...''

2 of 5

11-03-19 11:13 AM

http://new.vikatan.com/article.php?aid=3921&sid...

''ஏ�?''
''ெஜ. ேவ�பாள� ப��யைல அ���த அ�� காைல, ம�ய�, மாைல என ��� ேவைள�� க�����
க��க��, ேத.�.�.க-�ன�� கா�ட� ேபா� ேப��வா��ைத நட��னா�க�. ேதைவயான ெதா��க�� இ���
ப��யைல� ெகா������ அவ�க� �� ����வத���, 'ெஜயா �.�’-�� ப��ய� ஓ�னா� எ�ப�
இ�������? அ�த� ேகாப���தா� '��றாவ� அ�’ எ�ற ������ த�ள�ப�டன�. இேத ேகாப�ேதா�
�ஜயகா���� இ��க.... 17-� ேத� காைல�� அவர� அ�வலக���ேக க�����க� ேபா� ேச��தா�க�.
இ�த� தகவைல� ேக���ப�� அ.�.�.க. தர��ன� க�����க�ட� ேப� இ���றா�க�. 'அ�மா��� இ�த
மா�� ��� வ�றேத ெத�யா�. அவ�க 70 இட�க����தா� ேவ�பாள� ப��யைல அ���க�
ெசா�னா�களா�. ஆனா, யாேரா �� ���ைட�� ெவ�����டா�களா�’ எ�� வ�த ப�ைல
காெம�யாக�தா� இவ�க� எ����ெகா�டா�க�. �ன� ெகா�ட ��கமாக� ெபா��யவ� �ஜயகா��தா�.
'த��கா�� ராஜாவாக உலாவ�� ெகா����த எ�க� ேக�டைன ���� ேபா�� அைட�த�� இ�லாம�,
டா��சரா ப���க?’ எ�� ெகா�த��த ெதா�ட� ஒ�வ�, 'அ�த� ��ட� ேவ�டா� ேக�ட�’ எ��
ெசா��யப�ேய ெஜ-�� ெகா��பா�ைய எ��க ஆர���த�தா� அ�தைன��� ைஹைல�!''

3 of 5

11-03-19 11:13 AM

http://new.vikatan.com/article.php?aid=3921&sid...

''அவைர யா�� த��க��ைலயா...?''
''இ�ைல! அைனவ�ேம உ�சாக�ப���னா�க�. த�ைன ேநா�� க����� தைலவ�க� வ�த�, �ஜயகா��ைத
உ�சாக�ப���ய�. '��றாவ� அ� அைம�தா�, க�ணா���� எ�ரான ஓ��க� �த� அவ�தாேன ெஜ��பா�?’
எ�� �ஜயகா�� ேக�க.... 'அ� உ�ைமதா�. அத�காக ெஜயல�தா��� ெகா�த�ைமகளாக நா� ெசய�பட
���மா?’ எ�� ேக�����றா�க� க�����க�. 'ைவேகாைவ இ�த அ��� நா� ெகா��வரலா�.
க�ணா���� ெஜயல�தா�� ���காத வா�காள�க�, த��நா��� �ைறயேவ இ���றா�க�. அவ�க� ந�ைம
ஆத��பா�க�. ேபா��ேய நம��� க�ணா�����தா� எ�ற �ைலைம வ��’ எ�� �ைன��றா�க� க��
���க�. 'மாைல�� ம�ப��� ேபசலா�’ எ�� கைல�����றா�க�''
''ெஜ. �யா��?''
''இ�தள���� �க�ப� �ள��� எ�� அவ� எ��பா��க��ைல. 'தன��� தவறான தகவ�க� ெகா��� ெதா��
கைள� ������டா�க�’ எ�� ஆேலாசக�க� �� ேகாப��� ெகா�த������றா�. சமாதான �ய��யாக
�ரகா�கார��ட� ெஜயல�தாேவ ேப�யதாக��, கார� ேகாபவா��ைதக� ெசா�னதாக�� தகவ�. 'க�����க�
ேக�ட ெதா��கைள நா� த�����ேற�. ஒ� நா� ெபா�����க�’ எ�� ெஜ. ெசா�னதாக��, 'ைவேகாைவ
���� ��க� ��ட��� ேச��கேவ���’ எ�� கார� ெசா�னதாக�� ெத��ற�. இ�த� �ழ�ப� காரண
மாக�தா� 18-� ேத� ம�ைர�� ெதாட�க ேவ��ய ேத�த� �ரசார ����பயண�ைத ஒ��ைவ��� �����
வ�தா� ெஜ.''
''கைட��� எ�னதா� ஆ��?''
''�யாழ� ந��ர� ேநர��ட �ஜயகா�� அ�வலக��� தா.பா��ய�, �.ராம���ண� ஆ�ேயா�� க��க�
ஆேலாசைன�� இ����றன. '��� க��க�� ேக��� ெதா��கைள� தரேவ���. ைவேகாைவ ��ட����
இைண�க ேவ���’ எ�ப�தா� இவ�கள� �ப�தைனயாக இ���ற�. 'அைத� ெச�யா��டா� த� அ�’
எ�ப�� இவ�க� �வ�� ெத�வாக இ���றா�க�...'' - க�கா� ெசா��ய ேநர�, �ஜயகா�� ஆ��� இ��த
நம� ��ப�� ேபா�.
''�ஜயகா��ைத ச������� ெவ�ேய வ�த தா.பா��ய�ட�, '��க� ��றாவ� அ�ைய அைம�க
�ய������களா?’ எ�� நம� ��ப� ேக�டாரா�. '�.�.க-கா��ர� ��ட�ைய ����� �த� அ�

4 of 5

11-03-19 11:13 AM

http://new.vikatan.com/article.php?aid=3921&sid...

நா�க�தா�’ எ�றாரா� தா.பா!'' எ�� ��ப� ெசா�ன தகவைல� க�கா�ட� ெசா�ேனா�.
''ெவ����ழைம அ�� ஏதாவ� ��� �ற��றதா எ�� பா��ேபா�!'' எ�றப�ேய பற�தா� க�கா�!
அ��த அைரம� ேநர��� க�கா�ட� இ��� ஒ� எ�.எ�.எ�. வ�த�. 'ைவேகா��� 14 ெதா��க�
ஒ��க�படலா�’ எ�� அ�த� ெச�� ெசா�ன�!
ப ட�: �.�மேர ச�

அழ��ை ய ந �� ஏமா � த ர ா ஜ ா � க �!
�.�.க-�� ெத� ம�டல அைம��� ெசயலாளராக அழ�� ெபா��ேப�ற�� தன� க���பா��� �� வர���ய
மாவ�ட�க�� ��வா�க� த� க���பா��� இ��கேவ��� என ����னா�. ஆனா� ெந�ைல, �ம�
மாவ�ட�க�� அவ� எ��பா��த அள��� �ைலைம இ�ைல! ெந�ைல மாவ�ட� ெசயலாள� க��பசா�
பா��ய�� �ம� மாவ�ட� ெசயலாள� �ேர�ராஜ�� �டா�� ��வா�களாகேவ ெதாட��தன�. இ�த �ைல��,
ேவ�பாள� ேத���ேபா�, அழ�� ஆதரவாள�க��ேக ����ைம ெகா��க�ப�� எ�ற ேப�� �ல�ய�.
அதனா�, ெந�ைல�� மாைலராஜா�� நாக�ேகா��� ராஜ�� '���� எ�.எ�-ஏ�க� எ�பேதா� அழ����
��ர ஆதரவாள�க�� எ�பதா�, ���� ேபா����� வா��� �ைட���’ என ந��ன�.
ஆனா�, ெந�ைல ச�டம�ற� ெதா��ைய ேமய� ஏ.எ�.���ரம�ய�� மக� ஏ.எ�.எ�.ல��மண����,
நாக�ேகா�� ெதா��ைய நகர �.�.க. ெசயலாளரான வ��� மேக
ஷ §��� ஒ�����ளன�. இேதேபா�, அழ����
க�� எ���ைப�� �� ஆல��ள� ெதா�� ��ேகாைத��� ெகா��க�ப�� இ���ற�.

http://new.vikatan.com/article.php?aid=3921&sid=116&mid=2

5 of 5

11-03-19 11:13 AM