You are on page 1of 529

yky fdrkc

(rhljk fgLlk)
1941

ewy ys[kd%
iafMr :ipan tks'kh
xk¡o Qjokyk] rglhy uwjegy]
ft+yk tkyU/kj

fgUnh :ikarj.k%
;ksxjkt çHkkdj
×àç§ àÃàê½à
yky fdrkc (rhljk fgLlk) 1941 ds bl fMftVy çk:i
dk yksdkfiZr djrs gq;s vkt eq>s csgn [kq'kh gks jgh gSA ;g ckr
rks loZfofnr gS fd yky fdrkc ds ik¡pksa mnwZ laLdj.k rks
,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us dkQh lky igys gh yky fdrkc ds gjsd
pkgus okys ds fy;s baVjuSV ij miyC/k djok fn;s FksA ckn esa
bu lc laLdj.kksa dks nsoukxjh fyfi esa :ikarj.k djus dk dke
Hkh eqdfEey gks pqdk gSA ;g nks ejgys dke;kch ls ikj djus ds
ckn vc ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi dk rhljk vkSj lc ls vge dke gS
iafMr :i pan tks'kh }kjk jfpr lHkh ikap egkxzaFkksa dks blds
gt+kjksa çsfe;ksa ds fy;s fcuk dksbZ iSlk [+kpZ fd;s eq¶r esa eqg¸;k
djokukA bl flyflysa ds 'kq#vkr dh fgekd+r ;g ukpht+]
yky fdrkc (rhljk fgLlk) & 1941 dks baVjuSV ij Mky dj
djus tk jgk gSA
fganqLrku vkSj fganqLrku ds ckgj cSBs gekjs cgqr ls lkFkh
th tku ls bl xzaFk dh xzafFk;ksa dks lqy>kus esa yxs gq;s gSa] oks ;g
tkuus dh dksf'k'k dj jgs gSa fd yky fdrkc esa tks dqN Hkh
fy[kk gS oks vkf[+kj ÞD;ksaß fy[kk gS] blfy;s ;g fugk;r t+:jh
gks x;k Fkk fd lc ls igys yksxksa dks lgh rkSj ij ;g ekywe gks
fd yky fdrkc esa njvly fy[kk ÞD;kß gSA esjs fopkj eas
ÞD;ksaß rd igqapus dh eaft+y dks ÞD;kß okyh ixMaMh ij pys
fcuk gkfly dj ikuk 'kk;n eqefdu ughaA ;s gh otg Fkh fd
,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us yky fdrkc ds lHkh laLdj.kksa ds 'kq+ðre
nsoukxjh fyI;karj.k ds fMftVy çk:i dks baVjuSV }kjk tu
ekul rd igqapus dk fu.kZ; fy;k gSA
yky fdrkc ds Q+jeku 1939 o yky fdrkc ds
vjeku 1940 dh bySDVªkWfud dkWfi;k¡ Hkh gekjs ikl rS;kj
iM+h gSa ftudh Vkbfiax ox+Sjg dk dke esjs lqiq=kksa fpΠ_f"k
çHkkdj o fpŒ jkgqy çHkkdj }kjk o"kZ 2004 ds nkSjku gh
laiw.kZ dj fy;k x;k FkkA yky fdrkc 1942 o yky fdrkc
1952 dk dke Hkh rd+jhcu iwjk gks pqdk gSA vxj iafMr th us
pkgk rks bu lHkh xzaFkksa dks Hkh cgqr tYn yksdkfiZr dj fn;k
tk;sxkA gekjk vly ed+ln rks njvly ml fnu gh iwjk
gksxk ftl fnu yky fdrkc ds lHkh ikap cs'kd+herh eksrh
çR;sd yky fdrkc HkDr dks ck&vklkuh vkSj fcuk dksbZ
iSlk [+kpZ fd;s gkfly gks tk;saxsA 'kk;n ;s gh egku iaΠ:i
pan tks'kh th dks gekjh lPph Jðkatfy Hkh gksxhA
cgjgky] bl ekSd+s ij eSa loZJh fueZy dqekj Hkkj}kt
th] jfcanj ukFk HkaMkjh th] çnhi 'kekZ th] MkWŒ lqjs'k paæ
mik/;k; th] fofiu 'kqDyk th] dqychj cSal th] jkts'k
dqekj th rFkk lquhy ,sykoknh dk rg&,&fny ls 'kqfØ;k
vnk djuk pkgrk gw¡ ftUgksaus le; le; ij fofHkUu baVjuSV
xzqiksa ds ek/;e ls bl iqLrd esa ekStwn x+yfr;ksa dh vksj /;ku
fnyok;k vkSj bldks csgrj cukus esa esjh cgqr enn dhA eSa
bu lc egkuqHkkoksa dk rk&mez 'kqØx+qt+kj jgwaxkA
lknj
;ksxjkt çHkkdjA
© jkgqy daI;wVt+Z] ifV;kykA

çdk'kd dh iwoZ vuqefr ds fcuk bl çdk'ku ds fdlh Hkh Hkkx dks


Nkiuk rFkk bySDVªkWfud] e'khuh] QksVks çfrfyfi vFkok vU; fof/k ls
iqu% ç;ksx iðfr }kjk mldk laxzg.k vFkok çlkj.k oftZr gSA
bl iqLrd dh fcØh bl 'krZ ij dh xbZ gS fd çdk'kd dh iwoZ
vuqefr ds fcuk ;g iqLrd vius ewy vkoj.k vFkok fdlh vU;
çdkj ls O;kikj }kjk m/kkjh ij iqu% foØ;] ;k fQj fdjk;s ij u nh
tk;sxh] u csph tk;sxhA
bl çdk'ku dk lgh ewY; iqLrd ds vkoj.k ij eqfær gSA jcM+ dh
eksgj] fpidkbZ xbZ iphZ] fLVdj ;k fdlh vU; fof/k }kjk vafdr dksbZ
Hkh la'kksf/kr ewY; X+kyr gS rFkk ekU; ugha gksxkA

çFke laLdj.k % 2007


f}rh; laLdj.k % 2007
r`rh; laLdj.k % 2008
prqFkZ laLdj.k % 2008
iape laLdj.k % 2009

çdk'kd % jfo çHkkdj] jkgqy daI;wVt+Z] Q+LVZ ¶yksj]


ekLVj çSl fcfYMax] 'ksjk¡okyk xsV] ifV;kykA
Qksu % 098769&30229] 0175&5008675a
vko`fÙk % çFke (501 çfr;k¡) flracj 2007
ewY; % 400@& #Œ
eqæd % oksYoks fçaVT+kZ] iqjkuk yky ckX+k] ifV;kyk (iatkc)
Q+ksu% 0175&2303092
liqnZe crks ek;s ûos'kjk]
rw nkuh fglkcs deks cs'kjkA
yky fdrkc ds tUenkrk
iafMr :ipan tks'kh th
yky fdrkc ds ewy çdk'kd
'kekZ fxj/kkjh yky]
fuoklh Qjokyk
vihy ix

¡ÃàãÌà
vkt ls dqN lky igys ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us ,d ûokc ns[kk
Fkk&gj ,d yky fdrkc çseh rd bl fdrkc dks 'kqðre :i esa igq¡pkus
dk] dke cgqr eqf'dy Fkk ysfdu lkSHkkX; ls gesa dqN ,sls lkFkh feyrs
x;s ftudh lksp gekjh lksp ls esy [kkrh FkhA blh flyflys esa ‘yky
fdrkc ds ÷jeku (1939)’ vkSj ‘yky fdrkc ds vjeku (1940)’ ds
fyI;arj.k ds dfBu dk;Z dk chúk iafMr os.kh ek/ko xksLokeh us mBk;k
vkSj lQyrkiwoZd mls iwjk Hkh fd;kA vc ‘yky fdrkc rhljk fgLlk
(1941)’ dk fõEek gekjs liqnZ fd;k x;k gSA geus viuh rj÷ ls iwjh
fu"Bk vkSj bZekunkjh ls bl ij dke fd;k gS] ge blesa fdrus lQy
gq;s] bldk fu.kZ; rks le; gh djsxk ysfdu ;gk¡ eSa ,d ckr Li"V dj
nsuk pkgw¡xk fd bl fdrkc ds çdk'ku dk dk;Z geus fdlh vkfFkZd
ykHk dh uh;r ls ugha fd;k] gekjk eøln tgk¡ tuekul rd bl xzaFk
dks 'kqðre :i esa igq¡pkuk gSA
gekjk nwljk eøln bl xzaFk ds õfj;s yky fdrkc ds gj ml
çseh rd igq¡pus dk gS tks fd fdlh Hkh :i esa vkSj dgha Hkh bl ij dke
dj jgk gSA cgqr ls yksx vius&vius rkSj ij bl dk;Z esa tqVs gq;s gSa]
ge ml fc[kjh gqbZ 'kfDr dks ,d txg bdëh djuk pkgrs gSa] rkfd
bl egku~ xzaFk dk çpkj&çlkj lqO;ofLFkr vkSj ;kstukcð rjhøs ls gks
x vihy

lds] vkSj ge pkgrs gSa fd ,sls lHkh yksx ,d gh IysVQkeZ ij bdës


gksdj bl egku~ dke dks vatke nsaA ge mu lc egkuqHkkoksa dks tks fd
gels tqúuk pkgsaxs] mUgsa gj çdkj dh lgk;rk dk vk'oklu nsrs gSaA
çLrqr iqLrd ‘yky fdrkc rhljk fgLlk (1941)’ ds vUr esa
geus mnwZ] Qkjlh ,oa iatkch Hkk"kk ds dfBu 'kCnksa dh tks ,d Glossary
nh gS] mlds vfrfjDr xzqi us blh iqLrd esa ç;qDr yxHkx 50 iatkch]
mnwZ vkSj Qkjlh Hkk"kk ls fy;s eqgkojksa vkSj yksdksfDr;ksa ds foLrkjiwoZd
fooj.k lfgr ,d cqdySV Hkh vyx ls rS;kj dh gS D;ksafd LFkku vHkko
ds dkj.k bls iqLrd esa lfEefyr djuk laHko ugha Fkk] vr% ftl Hkh
lTtu dks bldh õ:jr gks] og i=kkpkj }kjk bls gels fu%'kqYd çkIr
dj ldrk gSA
öyrh bUlkuh f÷rjr dk ,d fgLlk gS] blfy;s bl iqLrd esa
Hkh gekjs }kjk dqN öyfr;k¡ vo'; gqbZ gksaxh] ftuls gesa voxr djokuk
yky fdrkc ds gj çseh dk ÷õZ gSA ge ,slh lHkh bafxr öyfr;ksa dks
bl fdrkc ds vxys laLdj.k esa nwj djus dh dksf'k'k djsaxs] rFkk mu
lc lTtuksa dk /kU;okn lfgr uke Hkh ml vad esa çdkf'kr djsaxs]
ftUgksaus bu öyfr;ksa ls ges okfd÷ djok;k gksA
blh flyflys esa gekjh mu egkuqHkkoksa ls çkFkZuk gS fd ftuds
ikl iafMr th ds gkFkksa fo'ys"k.k dh gqbZ dksbZ dq.Myh ;k iafMr th ds
lEcU/k esa dksbZ vkSj tkudkjh gks] rks os gesa vius iwjs irs vkSj VsyhQksu
uEcj lfgr gesa lEidZ djsa rkfd bl tkudkjh dk yksd dY;k.k ds
fy;s leqfpr ç;ksx fd;k tk ldsA ,slk ;ksxnku djus okys gj lTtu
dks ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi lEekfur djsxkA
vihy xi

iafMr th ds rhljs ûokc ‘yky fdrkc rhljk fgLlk(1941)’ dks


yksdkfiZr djrs gq;s eqq>s csgn ûkq'kh gks jgh gSA eSa bl ekSds ij Jh ;ksxjkt
çHkkdj vkSj bl fdrkc ds çdk'ku ls tqús gq;s gj egkuqHkko dks muds
bl ç;kl ds fy;s ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi dh rj÷ ls cgqr cgqr eqckjdckn
nsrk gw¡A ;gk¡ eSa Jh jktsUæ HkkfV;k th dk Hkh rg&,&fny ls 'kqfØ;k
vnk djrk gw¡ ftUgksaus vius O;Lr dk;ZØe ls cs'køherh le; fudky
dj bl fdrkc esa iafMr th ds ckjs esa oks ckrsa ge rd igq¡pkb± gSa] ftUgsa
tku ikuk 'kk;n gekjs fy;s dHkh laHko u gksrkA yky fdrkc vkSj iafMr
th ds ckjs esa HkkfV;k th dk ;g vkfVZdy ,d ,sfrgkfld egRo dh
jpuk gS] tks fd yky fdrkc ds ckjs esa QSyh Hkzkafr;ksa vkSj fdaonafr;ksa dks
nwj djus esa ,d ehy dk iRFkj lkfcr gksxhA vkus okys le; esa yky
fdrkc ds vla[; çseh blds }kjk jks'kuh gkfly djrs jgsaxsA esjk –ù er
gS fd Hkfo"; esa yky fdrkc ds 'kks/kdrkZ bls ,d Historical reference
document dh rjg bLrseky djds if.Mr th }kjk crk;s x;s yksd
dY;k.k ds ekxZ ij vkxs cùsaxsA
fueZy dqekj Hkkj}kt]
2615@2] lSDVj 47&lh]
p.Mhxù&160047
nwjHkk"k% 98884&44789
e-mail: nkbhardwaj@gmail.com
(xii)

¡àÎàãÍààê À
Hkkjrh; euh"kk us T;ksfr"k dks osn dk us=k dgk gSA ftl çdkj
ukd] dku] eq[k] gkFk] iSj vkfn gksrs gq, Hkh us=kghu 'kjhj ls lkalkfjd
dk;ks± dk laiknu djuk dfBu gks tkrk gS mlh çdkj T;ksfr"k Kku ds
fcuk osn fofgr dk;ks± dk laiknu yxHkx vlaHko gks tkrk gSA bl 'kkó
dh fo'ks"krk ;g fd blesa rdZ&fordZ vkSj yach&pkSúh O;k[;kvksa ds
LFkku ij flðkarksa dk çR;{k :i ls nSfud thou esa mrkjk tkrk gSA 'kk;n
;gh dkj.k gS fd Hkkjr esa le;≤ ij T;ksfr"k vFkok T;ksfrfoZKku
dh fofHkUu fo/kk,a fodflr gksrh jgha gSaA
vk/kqfud ;qx esa T;ksfr"kdh uohure iðfr Þyky fdrkcß
dk [kwc çpkj&çlkj gqvk gSA chloha 'krkCnh ds iwokZðZ esa bl iðfr ds
jpf;rk iañ :i pan tks'kh th us T;ksfr"k ds xwù jgL;ksa dks rRdkyhu
yksd Hkk"kk mnwZ ds õfj, vke vkneh rd igqapkus dk lQy ç;kl fd;kA
iafMr th us T;ksfr"k ds bl egk'kkó dks 5 iq"iksa ds :i esa çLrqr fd;k
‘yky fdrkc ds ÷jeku’] ‘yky fdrkc ds vjeku’] ‘yky fdrkc
(rhljk fgLlk)’] ‘yky fdrkc (rjehe'kqnk)’] ‘T;ksfr"k dh yky
fdrkc’A bu ik¡p iq"iksa esa rhljs iq"i dks iafMr th us dfork ds :i esa
fy[kkA blds NksVs vkdkjds dkj.k Lusgo'k iafMr th bls ‘xqVdk’ dgrs
FksA T;ksfr"k ds jgL;ksa dks le>us ds fy, iafMr th us ‘÷jeku’ vkSj
vk'khokZn (xiii)

‘vjeku’ dks ,d lkFk iùus dkvkns'k fn;kA vius bl rhljs xzaFk esa iafMr
th us ,d çdkj ls ‘÷jeku’ vkSj ‘vjeku’ ds jgL;ksa dks [kksyus dk
lQy ç;kl fd;k gSA viuh ljy Hkk"kk] mik;ksa ds lVhd ,oa ljy ç;ksxksa
ds dkj.k dqN v/kdpjs T;ksfrf"k;ksa us yky fdrkc dks mik;ksa dh iqLrd
ek=k cuk dj j[k fn;k gS tcfd yky fdrkc us vius ewy :i esa euq"; ds
pfj=k fuekZ.k ij õksj fn;k gSA ;fn ns[kk tk, rks gekjs nq"deZ] fpÙk vkSj pfj=k
dh v'kqðrk gh gekjs nq[kksa dk ewy dkj.k gSA
fdlh fo|k ds jgL; dks tkuus ds fy, mls ewy:i esa iùuk
vko';d gSA ‘yky fdrkc’ uked bl xzUFk ds lHkh ik¡p Hkkx ewy:i
ls mnwZ Hkk"kk esa fy[ks x, gSaA vkt tcfd mnwZ Hkk"kk ds tkudkj vkSj iùus
okys fujarj ?kVrs tk jgs gSa bu ikapksa Hkkxksa ds fgUnh esa fyI;arj.k dh
deh lc txg eglwl dh tk jgh FkhA blfy, ladYi ;g cuk fd bl
xzaFk ds ikapksa Hkkxksa dk fgUnh fyI;karj.k fd;k tk,A oSls rks ;g dke
fdlh Hkh rjg ls ljy u Fkk ysfdu xzaFk dh ewy ikaMqfyfi;ksa@çfr;ksa dks
tqVkus dk dke lcls dfBu FkkA yxHkx 15 o"kZ ds lrr ç;klksa ls rhu
pkj o"kZ igys budh çfrfyfi;ksa dh O;oLFkk dh tk ldh vkSj
fyI;arj.kdk dke 'kq# gqvkA çHkq Ñik ls iañ :i pan tks'kh Ñr yky
fdrkc ds ikap esa ls çFke nks xzaFkksa ‘yky fdrkc ds ÷jeku&1939’ vkSj
‘yky fdrkc ds vjeku&1940’ dk mnwZ ls fgUnh esa fyI;arj.k esa lqèkh
ikBdksa dks vfiZr dj pqdk gwaA
esjs fy, ;g ije g"kZ dk fo"k; gS fd bl egk'kkó ds rhljs
iq"i ‘xqVdk’ dk fganh fyI;arj.k Jh ;ksxjkt çHkkdj çLrqr djus tk jgs
gSaA esjk ;g ekuuk gS fd çHkkdj th ds lg;ksx ds fcuk 'kk;n ‘÷jeku’
(xiv) vk'khokZn

vkSj ‘vjeku’ ds fgUnh fyI;arj.k ikBdksa rd vius 'kqð :i esa u igqap


ikrsA ‘yky fdrkc’ ds fo"k; ds lkFk&lkFk mnwZ] fgUnh] iatkch] Qkjlh
vkfn Hkk"kkvksa ij mudh idú vuwBh gSA ,sls ;ksX; O;fDr ds gkFk ls
gksdj fudyk dksbZ Hkh fuekZ.k ,dne lgh o ijQSDV gksxkA
çLrqr iqLrd ds fy, vesjhdk fLFkr ‘yky fdrkc’ vkpk;Z Jh
jktsUæ HkkfV;k th }kjk çLrqr iañ :i pan tks'kh th ds vUrjax laLej.k]
muds thou dks igyh ckj iùus ds fy, feysxhA Jh jktsUæ HkkfV;k th
iafMr th ds vR;ar fudV jgs gSa blfy, mudk gj laLej.k çkekf.kd
,oa vkf/kdkfjd gSA
Jh ;ksxjkt çHkkdj }kjk çLrqr xzaFk oSls rks gj rjg ls vuwBk vkSj
fo'ks"krkvksa ls Hkjiwj gS ysfdu iqLrd ds var esa fn;k x;k yxHkx 650 'kCnksa
dk 'kCndks"k iqLrd dks vkSj mi;ksxh cuk x;k gSA
vf/kd D;k\ Jh ;ksxjkt çHkkdj th }kjk çLrqr bl ‘yky
fdrkc’ ekyk ds vc rhu iq"iksa dk çkekf.kd fgUnh fyI;arj.k ikBdksa
rd igqap tk,xk blds fy, Jh ;ksxjkt th dks gekjk Lusgiw.kZ vk'khokZnA

nSoK iañ os.kh ek/ko xksLokeh


Hkwfedk (xv)

sC á Èৠà
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Wæû erÉÉåÌiÉwÉ ÌlÉUÉsÉÏ,
eÉÉå ÌÄMüxqÉiÉ xÉÉåD MüÉå eÉaÉÉ SåiÉÏ Wæû,
ÄTüUqÉÉlÉ mÉ‚üÉ Så Måü AÉÄZÉUÏ,
SÉå sÉÄnÄeÉÏ xÉå ÄeÉWûqÉiÉ WûOûÉ SåiÉÏ Wæû|

rÉWû mÉÇÌ£ürÉÉÇ, eÉÉå erÉÉåÌiÉwÉ MüÐ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ xÉå sÉÏ aÉDÇ WæÇû, erÉÉåÌiÉwÉ
MüÐ CxÉ lÉD mÉ®ÌiÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉoÉ MÑüNû MüWû SåiÉÏÇ WæÇû| sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ, erÉÉåÌiÉwÉ
zÉÉx§É MüÐ LMü AÉkÉÑÌlÉMü lÉD zÉÉZÉÉ Wæû eÉÉå oÉÏxÉuÉÏÇ xÉSÏ Måü iÉÏxÉUå SzÉMü
xÉå zÉÑ WÒûD| CxÉ mÉ®ÌiÉ Måü eÉlqÉSÉiÉÉ jÉå mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÉåzÉÏ| mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ
cÉÇS eÉÏ eÉÉsÉÇkÉU (mÉÇeÉÉoÉ) Måü ÄTüUuÉÉsÉÉ aÉÉÇuÉ qÉåÇ eÉlqÉå uÉ pÉÉUiÉ xÉUMüÉU xÉå
ÌQûÄTæülxÉ LMüÉElOèxÉ qÉåÇ LMü aÉÄeÉåÌOûQû AÉÌÄTüxÉU MüÐ WæûÍxÉrÉiÉ xÉå ËUOûÉrÉU WÒûL|
CxÉ AlÉÔPåû erÉÉåÌiÉwÉ, sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ ElWåÇû SæÌuÉMü zÉÌ£ü ²ÉUÉ ÍqÉsÉÉ|
ExÉÏ ¥ÉÉlÉ MüÉå AÉaÉå oÉÄRûÉiÉå WÒûL mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ Måü AÎliÉqÉ ÌSlÉ
iÉMü, MüpÉÏ ÌoÉlÉÉ MüÉåD ÄTüÏxÉ ÍsÉL, WûÄeÉÉUÉåÇ sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ MüÌPûlÉ xÉqÉxrÉÉAÉåÇ MüÉå
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ erÉÉåÌiÉwÉ MüÐ qÉSS xÉå WûsÉ ÌMürÉÉ|

eÉæxÉÉ ÌMü FmÉU ÍsÉZÉÉ Wæû, sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ LMü ÌoÉsMÑüsÉ AlÉÔPûÏ iÉUWû
MüÐ erÉÉåÌiÉwÉ Wæû| pÉÉUiÉ qÉåÇ mÉëcÉÍsÉiÉ erÉÉåÌiÉwÉ MüÉå uÉæÌSMü erÉÉåÌiÉwÉ Måü lÉÉqÉ xÉå
eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû| xÉÌSrÉÉåÇ xÉå cÉsÉiÉå AÉ UWåû CxÉ erÉÉåÌiÉwÉ MüÉå AÉqÉ AÉSqÉÏ Måü
(xvi) Hkwfedk

ÍsÉL xÉÏZÉlÉÉ uÉ xÉqÉfÉlÉÉ AÉxÉÉlÉ lÉWûÏÇ| ÌMüiÉlÉÏ mÉëMüÉU MüÐ iÉÉå MÑÇüQûÍsÉrÉÉÇ
(lÉuÉÉÇzÉ, ²SÉÇzÉ uÉÄaÉæUWû), MüD iÉUWû MüÐ aÉhÉlÉÉLÇ, SzÉÉLÇ CirÉÉÌS eÉÉlÉlÉÏ
mÉÄQûiÉÏ WæÇû iÉoÉ eÉÉ MüU MÑüNû xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉlÉÉ zÉÑ WûÉåiÉÉ Wæû| LMü oÉÄQûÏ xÉqÉxrÉÉ
rÉWû Wæû ÌMü Mü¹ ÌlÉuÉÉUhÉ Måü eÉÉå EmÉÉrÉ oÉiÉÉL eÉÉiÉå WæÇû, uÉÉå AÉqÉ iÉÉæU mÉU MüÌPûlÉ
uÉ qÉWÇûaÉå WûÉåiÉå WæÇû| U¦É kÉÉUhÉ, rÉÉ rÉ¥É, AlÉѸÉlÉ CirÉÉÌS eÉÉå sÉaÉpÉaÉ LMü eÉÉÌiÉ
ÌuÉzÉåwÉ ²ÉUÉ WûÏ ÌMüL eÉÉ xÉMüiÉå WæÇû (AÉqÉ iÉÉæU mÉU LåxÉÉ MüWûÉ eÉÉiÉÉ Wæû) CirÉÉÌS
- rÉÉÌlÉ ÌlÉuÉÉUhÉ MüÉ qÉÉaÉï MüÌPûlÉ Wæû| MüÉælÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå U¦É AÉmÉ MüÉå
WûÄeÉÉUÉåÇ ÂmÉL qÉåÇ oÉåcÉÉ aÉrÉÉ Wæû, uÉÉå AxÉsÉÏ Wæû pÉÏ rÉÉ lÉWûÏÇ, CirÉÉÌS| iÉÉå AoÉ
LMü xÉÉkÉÉUhÉ urÉÌ£ü xÉqÉxrÉÉ ÌlÉuÉÉUhÉ Måü ÍsÉL YrÉÉ MüUå? CxÉÏ xÉuÉÉsÉ MüÉå
mÉÇ0 ÃmÉ cÉlS eÉÏ lÉå, sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ erÉÉåÌiÉwÉ mÉ®ÌiÉ Måü ÄeÉËUrÉå WûsÉ ÌMürÉÉ|

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü iÉUÏÄMåü MüÉå xÉÇͤÉmiÉ qÉåÇ SåZÉlÉå xÉå mÉiÉÉ cÉsÉåaÉÉ ÌMü
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ ÍxÉÄTïü eÉlqÉ MÑÇüQûsÉÏ WûÏ oÉlÉÉD eÉÉiÉÏ Wæû eÉÉå mÉëcÉÍsÉiÉ erÉÉåÌiÉwÉ
Måü AlÉÑxÉÉU oÉlÉiÉÏ Wæû| oÉxÉ LMü WûÏ AÇiÉU Wæû ÌMü sÉalÉ qÉåÇ eÉÉå pÉÏ UÉÌwÉ WûÉå,
uÉWûÉÇ qÉåwÉ ÍsÉZÉ ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû mÉWûsÉå bÉU qÉåÇ WûqÉåzÉÉ qÉåwÉ UÉÍzÉ WûÏ YrÉÉåÇ WûÉåiÉÏ
Wæû, CxÉMåü mÉÏNåû YrÉÉ iÉMïü Wæû, CxÉMüÉ eÉuÉÉoÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÐ urÉÉ¢ühÉ mÉÄRûlÉå
xÉå mÉiÉÉ cÉsÉ eÉÉrÉåaÉÉ| uÉ ¢üqÉ xÉå xÉpÉÏ bÉUÉåÇ qÉå AÉaÉå Måü AÇMü ÍsÉZÉ ÌSL eÉÉiÉå
WæÇû mÉU aÉëWûÉåÇ MüÐ ÎxjÉÌiÉ lÉWûÏÇ oÉSsÉÏ eÉÉiÉÏ| MÑÇüQûsÉÏ Måü WûU bÉU uÉ aÉëWû Måü ÍsÉL
MüÉUMü uÉxiÉÑLÇ ÌlÉͶÉiÉ MüU SÏ aÉD WæÇû ÎeÉlÉ MüÉ AxÉU eÉÉiÉMü uÉ ExÉ Måü
mÉËUuÉÉU mÉU WûÉåiÉÉ Wæû| rÉWûÏ lÉWûÏÇ, eÉÉiÉMü Måü bÉU, uÉ ExÉ qÉåÇ UZÉå qÉuÉåzÉÏ, mÉÉsÉiÉÔ
eÉÉlÉuÉU, mÉåÄQû mÉÉækÉå uÉ bÉU MüÉ AlrÉ xÉÉqÉÉlÉ CirÉÉÌS xÉpÉÏ MüÉ AxÉU eÉÉiÉMü
mÉU WûÉåiÉÉ Wæû| WûU aÉëWû MüÉ mÉëirÉåMü bÉU qÉåÇ lÉåMü (zÉÑpÉ) rÉÉ oÉS (AzÉÑpÉ) AxÉU
WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû| xÉpÉÏ aÉëWûÉåÇ MüÐ AcNûÏ rÉÉ oÉÑUÏ AuÉxjÉÉ qÉåÇ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ
ÌlÉzÉÉÌlÉrÉÉÇ pÉÏ ÍsÉZÉÏ aÉD WæÇû rÉÉ ElÉ MüÐ AÉåU CzÉÉUÉ MüU ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû| ÎeÉxÉ
Hkwfedk (xvii)

xÉå rÉWû ÄTæüxÉsÉÉ SÉå sÉÄnÄeÉÏ qÉåÇ rÉÉÌlÉ MåüuÉsÉ SÉå zÉoSÉåÇ qÉåÇ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü
YrÉÉ aÉëWû zÉÑpÉ AxÉU MüÉ Wæû rÉÉ AzÉÑpÉ AxÉU MüÉ| ESÉWûUhÉ Måü iÉÉæU mÉU rÉÌS
ÌMüxÉÏ MüÉ xÉÔrÉï LMü ÌuÉzÉåwÉ bÉU qÉåÇ lÉÏcÉ WÒûAÉ oÉæPûÉ WûÉå iÉÉå rÉÌS LåxÉÉ urÉÌ£ü
qÉÉÇxÉ qÉÌSUÉ MüÉ xÉåuÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉ MüÉ sÉÄQûMüÉ oÉÏqÉÉU WûÏ UWåûaÉÉ| LåxÉÉ
WûÉålÉå xÉå MåüuÉsÉ SÉå zÉoSÉåÇ xÉå WûÏ AÉmÉ MüÉå xÉÔrÉï MüÐ WûÉsÉiÉ MüÉ CzÉÉUÉ ÍqÉsÉ
aÉrÉÉ| ExÉ Måü ÌlÉuÉÉUhÉ Måü ÍsÉL ÌSrÉÉ aÉrÉÉ EmÉÉrÉ MüU sÉålÉå xÉå sÉaÉpÉaÉ ÄTüÉæUlÉ
sÉÉpÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû|

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü EmÉÉrÉ Måü ESÉWûUhÉ SåÎZÉL - oÉÉËUzÉ MüÉ mÉÉlÉÏ
LMü oÉÉåiÉsÉ qÉåÇ pÉU MüU bÉU qÉåÇ UZÉ sÉåÇ rÉÉ pÉÔUÏ cÉÏÇÌOûrÉÉåÇ MüÉå SÍsÉrÉÉ QûÉsÉåÇ
CirÉÉÌS| rÉWû EmÉÉrÉ qÉWûÄeÉ OûÉåOûMåü lÉWûÏÇ WæÇû| mÉU MÑüNû AÄMüsÉ Måü mÉÏNåû sÉÉPûÏ
sÉå MüU bÉÔqÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ lÉå ClWåÇû OûÉåOûMåü MüWû QûÉsÉÉ uÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü OûÉåOûMåü
lÉÉqÉ MüÐ ÌMüiÉÉoÉåÇ iÉMü ÍsÉZÉ QûÉsÉÏÇ| sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü EmÉÉrÉ oÉWÒûiÉ WûÏ uÉæ¥ÉÉÌlÉMü
RÇûaÉ xÉå aÉëWûÉåÇ Måü MüÉUMü uÉ ElÉ bÉUÉåÇ, ÎeÉlÉ qÉåÇ rÉWû aÉëWû oÉæPåû WæÇû, uÉ SÕxÉUå
AxÉÔsÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU oÉlÉÉL aÉL WæÇû| AYxÉU rÉWû EmÉÉrÉ eÉÉSÕ eÉæxÉÉ AxÉU
ÌSZÉÉiÉå WÒûL mÉÉL aÉL WæÇû| mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉlS eÉÏ lÉå MåüuÉsÉ uÉå EmÉÉrÉ ÍsÉZÉå WæÇû
ÎeÉxÉ xÉå oÉcÉÉuÉ WûÏ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû mÉU ÌMüxÉÏ MüÉ oÉÑUÉ lÉWûÏÇ| sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ
qÉåÇ oÉWÒûiÉ mÉëMüÉU Måü aÉëWû mÉëMüÉåmÉÉåÇ xÉå oÉcÉlÉå Måü EmÉÉrÉ ÌSL aÉL WæÇû, sÉåÌMülÉ CxÉ MüÉ
rÉWû qÉiÉsÉoÉ lÉ ÍsÉrÉÉ eÉÉL ÌMü CxÉ qÉåÇ WûU xÉqÉxrÉÉ MüÉ xÉqÉÉkÉÉlÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû|

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ zÉÑ qÉåÇ WûÏ MüWûÉ aÉrÉÉ Wæû ÌMü oÉÏqÉÉUÏ MüÉ CsÉÉeÉ
iÉÉå oÉÄaÉæU SuÉÉ Måü pÉÏ Wæû qÉaÉU qÉÉæiÉ MüÉ MüÉåD CsÉÉeÉ lÉWûÏÇ, rÉWû SÒÌlÉrÉÉuÉÏ ÌWûxÉÉoÉ
ÌMüiÉÉoÉ Wæû, MüÉåD SÉuÉÉ-L-ÄZÉÑSÉD lÉWûÏÇ| YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ MüÉå AmÉlÉå xÉÇÍcÉiÉ
MüUqÉ TüsÉ, AcNåû rÉÉ oÉÑUå, iÉÉå pÉÉåaÉlÉå WûÏ WæÇû| EmÉÉrÉ Måü ÄeÉËUL AÉmÉ AmÉlÉÉ
(xviii) Hkwfedk

ÌMüxÉÏ WûS iÉMü oÉcÉÉuÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû| oÉÑUå aÉëWû Måü AxÉU MüÉå MüqÉ ÌMürÉÉ eÉÉ
xÉMüiÉÉ Wæû, mÉU mÉÔhÉï ÃmÉ xÉå WûOûÉrÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉÉ| AÉæU eÉÉå aÉëWû aÉëWû TüsÉ
Måü WæÇû ElÉ MüÉ iÉÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ, rÉÌS WûqÉ AmÉlÉå mÉÔuÉïeÉÉåÇ ²ÉUÉ
xÉÇÍcÉiÉ kÉlÉ uÉ xÉqmÉÌ¨É pÉÉåaÉlÉå Måü AÍkÉMüÉUÏ WæÇû iÉÉå ElÉ Måü ²ÉUÉ xÉÇÍcÉiÉ mÉÉmÉÉåÇ MüÉå
pÉÏ iÉÉå pÉÑaÉiÉlÉå MüÐ ÎeÉqqÉåuÉÉUÏ WûqÉÉUÏ WûÏ Wæû| uÉWû MüqÉï TüsÉ pÉÏ WûqÉåÇ pÉÉåaÉlÉÉ WûÏ Wæû|

rÉWûÉÇ rÉWû MüWûlÉÉ oÉWÒûiÉ ÄeÉÃUÏ Wæû ÌMü MüD erÉÉåÌiÉwÉÏ AÇkÉÉ-kÉÑÇkÉ
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü urÉÉMüUhÉ MüÉå xÉqÉfÉå ÌoÉlÉÉ xÉpÉÏ aÉëWûÉåÇ Måü EmÉÉrÉ MüUuÉÉ SåiÉå
WæÇû ÎeÉxÉ xÉå AlÉeÉÉlÉå qÉåÇ zÉÑpÉ TüsÉ SålÉå uÉÉsÉÉ aÉëWû AzÉÑpÉ TüsÉ zÉÑ MüU
xÉMüiÉÉ Wæû rÉÉ AmÉlÉÉ AcNûÉ AxÉU SålÉÉ oÉÇS MüU xÉMüiÉÉ Wæû| qÉÉlÉ sÉÏÎeÉL rÉÌS
MüÉåD QûÉYOûU ÌMüxÉÏ qÉUÏÄeÉ MüÉå xÉpÉÏ oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ MüÐ SuÉÉLÇ rÉÉ LÇÌOûoÉÉrÉÌOûMü
ÌmÉsÉÉ Så iÉÉå YrÉÉ WûÉåaÉÉ, eÉÉå ÌoÉqÉÉUÏ lÉ pÉÏ WûÉå, ExÉ Måü oÉæYOûÏËUrÉÉ ÎeÉxqÉ qÉåÇ
mÉæSÉ WûÉå eÉÉLÇaÉå rÉÉ ÎeÉlÉ oÉæYOûÏËUrÉÉ MüÐ ClxÉÉlÉÏ ÎeÉxqÉ qÉåÇ ÄeÉÃUiÉ Wæû, ElÉ
MüÐ SuÉÉD mÉÏlÉå xÉå xÉqÉÉÎmiÉ WûÉå xÉMüiÉÏ WæÇû ÎeÉxÉ xÉå MüÉåD AÉæU lÉD oÉÏqÉÉUÏ zÉÑÂ
WûÉå eÉÉlÉå MüÐ xÉÇpÉÉuÉlÉÉ Wæû| CxÉ ÍsÉL CxÉ mÉ®ÌiÉ MüÉå xÉqÉfÉå ÌoÉlÉÉ OûÉåOûMüÉ oÉÉÄeÉÏ
eÉÉiÉMü Måü ÍsÉL lÉD EsÉfÉlÉ mÉæSÉ MüU xÉMüiÉÏ Wæû| rÉWû ÌlÉrÉqÉ iÉÉå mÉëcÉÍsÉiÉ erÉÉåÌiÉwÉ
qÉåÇ pÉÏ mÉÔUÏ iÉUWû xÉå sÉÉaÉÔ WûÉåiÉÉ Wæû, rÉÌS AÉmÉ ÌoÉlÉÉ qÉiÉsÉoÉ lÉÏsÉqÉ, qÉÔÇaÉÉ, WûÏUÉ,
mÉÑZÉUÉeÉ CirÉÉÌS mÉWûlÉ sÉåÇaÉå iÉÉå AÉmÉ MüÉå lÉÑÄYxÉÉlÉ mÉWÒÇûcÉlÉÉ ÌlÉͶÉiÉ Wæû|

rÉWûÏ lÉWûÏÇ LMü AÉæU qÉWûÉlÉÑpÉÉuÉ ClOûUlÉæOû Måü ÄeÉËUL AmÉlÉÏ sÉÉsÉ
ÌMüiÉÉoÉ erÉÉåÌiÉwÉ MüÐ SÒMüÉlÉSÉUÏ cÉsÉÉ UWåû WæÇû uÉ ESÕï MüÐ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉå
LlÉÍzÉLlOû ESÕï rÉÉÌlÉ mÉÑUÉiÉlÉ ESÕï MüÐ ÌMüiÉÉoÉ oÉiÉÉ UWåû WæÇû| sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ
qÉåÇ xÉå oÉ×WûxmÉÌiÉ MüÉ mÉ׸ ÌSZÉÉiÉå WæÇû uÉ rÉWû SÉuÉÉ MüUiÉå WæÇû ÌMü ElÉ Måü mÉÉxÉ
AÉMåïüAÉåsÉÉÎeÉMüsÉ xÉuÉåï AÉÄTü CÇÌQûrÉÉ MüÉ mÉëqÉÉhÉ mÉ§É Wæû ÌMü ElÉ Måü uÉÉsÉÏ
Hkwfedk (xix)

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüD xÉÉæ uÉwÉï mÉÑUÉlÉÏ Wæû| sÉaÉiÉÉ Wæû ElÉ Måü ÍsÉL ESÕï pÉÉwÉÉ ÃmÉÏ
ÍqÉPûÉD MüD xÉÉæ xÉÉsÉ mÉWûsÉå WûÏ oÉÉÇOû SÏ aÉD jÉÏ, oÉÉMüÐ MüÐ AÉqÉ eÉlÉiÉÉ MüÉå
ESÕï MÑüNû LMü xÉÌSrÉÉåÇ Måü oÉÉS qÉåÇ ËUsÉÏÄeÉ MüÐ aÉD| ElWåÇû CxÉ iÉUWû ÍsÉZÉlÉå
xÉå mÉWûsÉå MüqÉ xÉå MüqÉ ESÕï pÉÉwÉÉ MüÉ CÌiÉWûÉxÉ eÉÉlÉ sÉålÉÉ cÉÉÌWûL jÉÉ ÌMü rÉWû
pÉÉwÉÉ Wæû ÌMüiÉlÉÏ mÉÑUÉlÉÏ| ClOûUlÉæOû mÉU WûÏ LMü AÉæU xÉ‹lÉ AUoÉÏ pÉÉwÉÉ qÉå
erÉÉåqÉæOíûÏ MüÐ ÌMüiÉÉoÉ xÉå mÉæjÉÉaÉÉåUxÉ MüÐ qÉzÉWÕûU jrÉÉåUqÉ MüÉå sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ
mɳÉÉ oÉiÉÉiÉå WæÇû rÉWû ÌSZÉÉlÉå Måü ÍsÉL ÌMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ AUoÉ xÉå AÉD Wæû| ClÉ
sÉÉåaÉÉåÇ MüÐ AsmÉ oÉÑή mÉU iÉUxÉ AÉiÉÉ Wæû| YrÉÉåÇ MüWû UWåû WæÇû rÉWû sÉÉåaÉ CxÉ iÉUWû
MüÐ oÉÉiÉåÇ? ÍxÉÄTïü CxÉÍsÉrÉå iÉÉÌMü ÌMüxÉÏ iÉUÏÄMåü xÉå ClÉ MüÐ SÒMüÉlÉSÉUÏ cÉsÉiÉÏ
UWåû| CxÉÏ mÉëMüÉU sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ lwjt Måü xÉÉUjÉÏ Måü WûÉjÉÉåÇ xÉÏkÉÏ cÉÇQûÏaÉÄRû Måü
LMü mÉëMüÉzÉMü Måü mÉÉxÉ AÉ mÉWÒÇûcÉÏ sÉaÉiÉÏ Wæû, ElWûÉåÇ lÉå sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ
ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÉ qÉåÇ LåxÉÉ bÉÌOûrÉÉ AlÉÑuÉÉS ÌMürÉÉ ÌMü AÉqÉ AÉSqÉÏ cÉÉWûiÉå WÒûL pÉÏ
ÌMüxÉÏ ÌMüiÉÉoÉ MüÐ LåxÉÏ SÒaÉïÌiÉ lÉWûÏÇ MüU mÉÉLaÉÉ|

mÉëxiÉÑiÉ mÉÑxiÉMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ - iÉÏxÉUÉ ÌWûxxÉÉ qÉÔsÉ ÃmÉ qÉåÇ xÉlÉ
1941 qÉåÇ mÉëMüÉÍzÉiÉ MüÐ aÉD| mÉWûsÉÏ SÉå mÉÑxiÉMåÇü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü ÄTüUqÉÉlÉ
1939 qÉåÇ uÉ SÕxÉUÏ ÌMüiÉÉoÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü AUqÉÉlÉ 1940 qÉåÇ NûmÉÏ jÉÏÇ|
ÄTüUqÉÉlÉ qÉåÇ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÐ lÉÏÇuÉ AjÉÉïiÉ xÉÉqÉÑÌSìMü zÉÉx§É uÉ WûÉjÉ MüÐ
UåZÉÉAÉåÇ MüÉ AÍkÉMü uÉhÉïlÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ| AUqÉÉlÉ qÉåÇ eÉlqÉ MÑÇüQûsÉÏ MüÉ
ÌuÉuÉUhÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ uÉ ÄTüUqÉÉlÉ MüÐ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ xÉÇSpÉï SåiÉå WÒûL xÉÉqÉÑÌSìMü,
WûxiÉ UåZÉÉ uÉ eÉlqÉ MÑÇüQûsÉÏ MüÉå ÍqÉsÉÉ ÌSrÉÉ aÉrÉÉ| xÉÉjÉ WûÏ ÄTüUqÉÉlÉ qÉåÇ WÒûD
NûmÉÉD uÉ mÉëÔÄTü UÏÌQÇûaÉ MüÐ §ÉÑÌOûrÉÉåÇ MüÉå xÉÑkÉÉUÉ aÉrÉÉ| CxÉÏ MüÄQûÏ MüÐ iÉÏxÉUÏ
ÌMüiÉÉoÉ, AÉmÉ Måü WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ Wæû, mÉÇ0 eÉÏ xlÉåWû xÉå CxÉå aÉÑOûMüÉ MüWûiÉå jÉå uÉ
rÉWû ÌMüiÉÉoÉ aÉÑOûMåü Måü lÉÉqÉ xÉå WûÏ mÉëÍ xÉ® WÒûD|
(xx) Hkwfedk

CxÉ aÉÑOûMüÉ xÉÇxMüUhÉ MüÐ MåüuÉsÉ 1000 mÉëÌiÉrÉÉÇ NûmÉÏ jÉÏÇ| CxÉ MüÉ
qÉÑSìhÉ WûeÉÉÄeÉÏ mÉëæxÉ sÉÉWûÉæU qÉåÇ ´ÉÏ WûÉÌÄTüÄeÉ qÉÉåWûqqÉS MüÐ SåZÉ UåZÉ qÉåÇ WÒûAÉ|
CxÉ MüÐ ExÉ xÉqÉrÉ MüÐqÉiÉ jÉÏ LMü ÂmÉrÉÉ Nû: AÉlÉÉ AÉæU rÉWû MüsÉMü¨ÉÉ ÄTüÉåOûÉå
WûÉFxÉ AqÉ×iÉxÉU uÉ kÉqÉïzÉÉsÉÉ (MüÉÇaÉÄQûÉ) xÉå ÄZÉUÏSÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ jÉÉ| sÉåZÉMü
MüÐ oÉeÉÉL mÉëMüÉzÉMü, mÉÇÌQûiÉ ÌaÉUkÉÉUÏ sÉÉsÉ zÉqÉÉï eÉÏ MüÉ lÉÉqÉ ÍsÉZÉÉ aÉrÉÉ uÉ
ElÉ MüÐ ÄTüÉåOûÉå pÉÏ SÏ aÉD jÉÏ| MÑüNû mÉëÌiÉrÉÉÇ oÉåcÉlÉå Måü ÍsÉL SÏ aÉDÇ uÉ AlrÉ
mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ lÉå AmÉlÉå ÌlÉMüOû ÍqɧÉÉåÇ Måü ÍsÉL uÉ ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ MüÉå CxÉ
Måü MüÉÌoÉsÉ xÉqÉfÉÉ, ElWåÇû qÉÑÄniÉ SålÉå Måü ÍsÉL UZÉÏÇ|

CxÉ qÉåÇ MåüuÉsÉ eÉlqÉ MÑÇü QûsÉÏ mÉU WûÏ ÄeÉÉåU ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû| MÑÇüQûsÉÏ
Måü oÉÉUWû bÉU, ElÉ MüÐ ÌuÉzÉåwÉiÉÉLÇ, lÉÉæ aÉëWû uÉ ElÉ MüÉ mÉëirÉåMü bÉU qÉåÇ mÉëpÉÉuÉ,
LMü WûÏ bÉU qÉåÇ LMü xÉå AÍkÉMü aÉëWûÉåÇ Måü ÌuÉuÉUhÉ CirÉÉÌS ÌSL aÉL WæÇû| CxÉÏ
ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ mÉWûsÉÏ oÉÉU sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü AlÉÑxÉÉU uÉwÉïTüsÉ oÉlÉÉlÉå MüÐ oÉWÒûiÉ
AÉxÉÉlÉ ÌuÉÍkÉ SÏ aÉD| CxÉ mÉÑxiÉMü qÉåÇ LMü AÉæU mÉWûsÉ MüÐ aÉD Wæû, MüD bÉUÉåÇ
uÉ aÉëWûÉåÇ MüÉ uÉhÉïlÉ MüÌuÉiÉÉ Måü ÃmÉ qÉåÇ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ Wæû| mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ lÉå
xÉÉåcÉÉ ÌMü MüÌuÉiÉÉLÇ rÉÉS MüUlÉÏ AÉxÉÉlÉ WûÉåiÉÏ WæÇû CxÉ ÍsÉL ElWûÉåÇ lÉå sÉaÉpÉaÉ
WûU ÌuÉwÉrÉ Måü ÍsÉL MüÌuÉiÉÉ MüÉ qÉÉkrÉqÉ cÉÑlÉÉ, iÉÉÌMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü mÉÉPûMüÉåÇ
MüÉå TüsÉÉSåzÉ CirÉÉÌS rÉÉS UZÉlÉå qÉå AÉxÉÉlÉÏ WûÉå| aÉÑOûMüÉ LMü Portable
ready reference Måü ÃmÉ qÉåÇ AmÉlÉå xÉÉjÉ UZÉlÉå uÉÉsÉÏ mÉÑxiÉMü oÉlÉÉD aÉD
Wæû| ClÉ mɱÉÇzÉÉåÇ qÉåÇ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ AlÉqÉÉåsÉ ÄZÉÄeÉÉlÉÉ pÉUÉ WÒûAÉ Wæû WûÉsÉÉÇÌMü ClWåÇû
xÉqÉfÉlÉå Måü ÍsÉL jÉÉåÄQåû mÉërÉÉxÉ MüÐ AÉuÉzrÉ£üÉ Wæû| CxÉ mÉÑxiÉMü qÉåÇ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ
erÉÉåÌiÉwÉ MüÉ xÉÉU ÌSrÉÉ aÉrÉÉ Wæû uÉ rÉWû mÉÑxiÉMü aÉÉaÉU qÉåÇ xÉÉaÉU Wæû|

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü mɱÉÇzÉÉåÇ uÉ aɱÉÇzÉÉåÇ qÉåÇ NÒûmÉå ZÉÄeÉÉlÉÉåÇ uÉ AjÉÉåïÇ MüÉå
xÉqÉfÉlÉå uÉ RÕÇûRûlÉå Måü ÍsÉL cÉÇQûÏaÉRû qÉåÇ MÑüNû rÉÑuÉÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå aÉiÉ uÉwÉÉåïÇ xÉå LMü
Hkwfedk (xxi)

eÉÑOû WûÉå MüU ´ÉÏ ÌlÉqÉïsÉ pÉÉU²ÉeÉ uÉ mÉÌOûrÉÉsÉÉ Måü ´ÉÏ rÉÉåaÉUÉeÉ mÉëpÉÉMüU MüÐ
UWûlÉÑqÉÉD qÉåÇ LMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ erÉÉåÌiÉwÉ AkrÉrÉlÉ aÉëÑmÉ oÉlÉÉD Wæû ÎeÉxÉ MüÉ lÉÉqÉ
Wæû LåxOíûÉåxOÕûQæûlOèxÉ aÉëÑmÉ(AstroStudents), CxÉ Måü CsÉÉuÉÉ ClOûUlÉæOû mÉU
LMü ÄTüÉåUqÉ pÉÏ oÉlÉÉrÉÉ Wæû ÎeÉxÉ Måü ²ÉUÉ ÌuÉµÉ pÉU Måü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ mÉëåqÉÏ AmÉlÉå
ÌuÉcÉÉUÉåÇ MüÉ AÉSÉlÉ mÉëSÉlÉ MüUiÉå WæÇû|

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü mÉëÌiÉ AstroStudents aÉëÑmÉ MüÐ ´É®É AaÉÉÄRû uÉ


AkrÉrÉlÉ oÉåÍqÉxÉÉsÉ Wæû| ClÉ MüÉ xÉoÉ xÉå mÉWûsÉÉ krÉårÉ jÉÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÐ mÉÉÇcÉÉåÇ
mÉÑxiÉMüÉåÇ MüÐ mÉëÉÎmiÉ| AlÉjÉMü mÉËU´ÉqÉ uÉ MÑüNû xÉÉæpÉÉarÉ ²ÉUÉ ClWûÉåÇ lÉå mÉÉÇcÉÉåÇ
mÉÑxiÉMåÇü qÉÔsÉ ÃmÉ qÉåÇ RÕÇûRû ÌlÉMüÉsÉÏÇ| oÉWÒûiÉåUå LåxÉå sÉÉåaÉ pÉÏ WæÇû ÎeÉlÉ Måü mÉÉxÉ
qÉÔsÉ mÉÑxiÉMåÇü WæÇû uÉ uÉå xuÉrÉÇ ClWåÇû mÉÄRûiÉå pÉÏ lÉWûÏÇ rÉÉ ESÕï lÉ eÉÉlÉlÉå MüÐ uÉeÉWû
xÉå mÉÄRû lÉWûÏÇ mÉÉiÉå| ClÉ qÉåÇ xÉå AÍkÉMüÉÇzÉ sÉÉåaÉÉåÇ lÉå qÉÔsÉ mÉÑxiÉMåÇü ÌSZÉÉlÉå iÉMü
xÉå pÉÏ ClMüÉU MüU ÌSrÉÉ| MÑü Nû MüÉå sÉaÉÉ ÌMü ElÉ MüÐ SÒMüÉlÉSÉUÏ qÉåÇ MüWûÏÇ
mÉëÌiÉxmÉkÉÉï lÉ mÉæSÉ WûÉå eÉÉL iÉÉå MÑüNû lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü ¥ÉÉlÉ MüÉå SoÉÉL UZÉlÉå qÉåÇ
WûÏ zÉÉrÉS ElÉ MüÉ pÉsÉÉ Wæû|

sÉåÌMülÉ MüWûÏÇ lÉ MüWûÏÇ AÉmÉ MüÉå LåxÉå sÉÉåaÉ pÉÏ ÍqÉsÉ eÉÉLÇaÉå eÉÉå
xÉSæuÉ SÕxÉUÉåÇ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL iÉimÉU UWûiÉå WæÇû| CxÉÏ iÉUWû Måü WæÇû qÉåUå
AlÉÑeÉ, AqoÉÉsÉÉ NûÉuÉlÉÏ ÌlÉuÉÉxÉÏ ´ÉÏ AzÉÉåMü pÉÉÌOûrÉÉ| ÌMüxÉÏ xÉqÉrÉ ÄZÉÑS qÉåUå
mÉÉxÉ MåüuÉsÉ 1952 MüÐ mÉÑxiÉMü WûÏ jÉÏ uÉ qÉæÇ oÉÉMüÐ Måü xÉÇxMüUhÉ pÉÏ mÉÄRûlÉÉ
cÉÉWûiÉÉ jÉÉ| AÉuÉzrÉ£üÉ AÌuÉwMüÉU MüÐ eÉlÉlÉÏ Wæû - uÉwÉÉåïÇ xÉå qÉåUå AlÉÑeÉ,AzÉÉåMü
eÉÏ lÉå MüD U¬Ï ÌMüiÉÉoÉåÇ oÉåcÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ xÉå xÉqmÉMïü oÉlÉÉ UZÉÉ Wæû uÉ ElÉ xÉå MüWû
UZÉÉ jÉÉ ÌMü ESÕï pÉÉwÉÉ MüÐ erÉÉåÌiÉwÉ rÉÉ WûxiÉ UåZÉÉ mÉU MüpÉÏ pÉÏ MüÉåD mÉÑUÉlÉÏ
mÉÑxiÉMü WûÉå, uÉå ElÉ xÉå ÄZÉUÏS sÉåÇaÉå uÉ AcNûÏ MüÐqÉiÉ SåÇaÉå| uÉwÉÉåïÇ Måü CliÉÄeÉÉU
(xxii) Hkwfedk

uÉ WûÄeÉÉUÉåÇ ÌMüiÉÉoÉåÇ SåZÉlÉå Måü oÉÉS ElÉ MüÐ qÉåWûlÉiÉ UÇaÉ sÉÉD| ÌMüxÉÏ ÌSuÉÇaÉiÉ
erÉÉåÌiÉwÉÏ Måü mÉËUuÉÉU lÉå ElÉ MüÐ qÉ×irÉÑ Måü mɶÉÉiÉ ElÉ MüÐ xÉpÉÏ ÌMüiÉÉoÉÉåÇ MüÉå
U¬Ï qÉåÇ oÉåcÉ QûÉsÉÉ ÎeÉlÉ qÉåÇ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÐ qÉÔsÉ mÉëÌiÉrÉÉÇ rÉÉ ElÉ MüÐ oÉWÒûiÉ
oÉÌÄRûrÉÉ ÄTüÉåOûÉå MüÉmÉÏ jÉÏÇ| AzÉÉåMü eÉÏ lÉå rÉWû mÉÑxiÉMåÇü ´ÉÏ mÉëpÉÉMüU MüÉå ElÉ
MüÐ AÉuÉzrÉ£üÉlÉÑxÉÉU EmÉsÉokÉ MüUuÉÉDÇ| rÉWûÏ lÉWûÏÇ, AÉæU pÉÏ ÌMüiÉlÉå WûÏ sÉÉsÉ
ÌMüiÉÉoÉ xÉÏZÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå ElWûÉålÉå rÉWû mÉÑxiÉMåÇü mÉÄRûlÉå Måü ÍsÉL SÏÇ| CxÉ xÉå
LMü oÉÉiÉ iÉÉå xmɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû ÌMü ÎeÉlWûÉåÇ lÉå AÉeÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå NÒûmÉÉ MüU UZÉÉ
Wæû, MüsÉ ElWûÏÇ MüÐ uÉWûÏ ÌMüiÉÉoÉåÇ U¬Ï Måü pÉÉuÉ ÌoÉMåÇüaÉÏ|

LåxOíûÉåxOÕûQåÇûOèxÉ aÉëÑmÉ MüÉ krÉårÉ jÉÉ rÉWû ÌMüiÉÉoÉåÇ xÉuÉï-xÉÉkÉÉUhÉ MüÉå


qÉÔsÉ ÃmÉ qÉåÇ EmÉsÉokÉ MüUuÉÉlÉå MüÉ, CxÉ Måü ÍsÉL CÇOûUlÉæOû uÉ MüqmrÉÔOûU MüÉ
qÉÉkrÉqÉ CxiÉåqÉÉsÉ ÌMürÉÉ aÉrÉÉ| CxÉ mÉÑlÉÏiÉ MüÉrÉï qÉåÇ mÉWûsÉ MüÉ ´ÉårÉ ´ÉÏ rÉÉåaÉUÉeÉ
mÉëpÉÉMüU lÉå MüÐ| ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå SÉå qÉåkÉÉuÉÏ mÉѧÉÉåÇ, GÌwÉ uÉ UÉWÒûsÉ MüÐ AlÉjÉMü
qÉåWûlÉiÉ xÉå xÉpÉÏ ÌMüiÉÉoÉÉåÇ MüÐ xMæüÌlÉÇaÉ MüÐ| ÌMüiÉÉoÉåÇ oÉWÒûiÉ mÉÑUÉlÉÏ jÉÏÇ uÉ MÑüNû
mÉ׸ iÉÉå oÉWÒûiÉ eÉeÉïU WûÉsÉiÉ qÉåÇ jÉå| rÉÉåaÉUÉeÉ eÉÏ lÉå ÄZÉÑS mÉëirÉåMü mÉ׸ MüÉå LMü
ÄTüÉåOûÉå MüÐ pÉÉÇÌiÉ AQûÉåoÉÏ ÄTüÉåOûÉåzÉÉmÉ (Adobe Photoshop) xÉÉÄnOèuÉårÉU qÉåÇ
sÉå eÉÉ MüU xÉÉÄTü ÌMürÉÉ aÉrÉÉ, kÉooÉå WûOûÉL uÉ OÕûOåû WÒûL zÉoSÉåÇ MüÉå ESÕï
xÉÉÄnOèuÉårÉU MüÐ qÉSS xÉå eÉÉåÄQûÉ uÉ qÉÔsÉ mÉ׸ÉåÇ MüÉå CxÉ WûÉsÉiÉ qÉåÇ MüU ÌSrÉÉ ÌMü
mÉÄRûlÉå qÉåÇ MüÉåD ÌSYÄMüiÉ lÉ WûÉå| CxÉ iÉUWû mÉÉÇcÉÉåÇ xÉÇxMüUhÉÉåÇ Måü WûÄeÉÉUÉåÇ mÉ׸ÉåÇ
MüÉå LMü LMü MüU Måü PûÏMü ÌMürÉÉ aÉrÉÉ| rÉWû MüÉqÉ ÌmÉNûsÉå MüD xÉÉsÉÉåÇ xÉå cÉsÉ
UWûÉ Wæû| erÉÔÇ erÉÔÇ rÉWû xÉÇxMüUhÉ iÉærÉÉU WûÉåiÉå aÉL, ClWåÇû ÌlÉqÉïsÉ pÉÉU²ÉeÉ eÉÏ
CÇOûUlÉæOû mÉU xÉuÉï xÉÉkÉÉUhÉ Måü ÍsÉL QûÉsÉiÉå aÉL, MüD sÉÉåaÉÉåÇ lÉå ÍxÉÄTïü ClÉ
ÌMüiÉÉoÉÉåÇ MüÉå qÉÔsÉ ÃmÉ qÉåÇ mÉÄRûlÉå Måü ÍsÉL WûÏ ESÕï pÉÉwÉÉ xÉÏZÉÏ Wæû uÉ AÉæU pÉÏ
MüD xÉÏZÉ UWåû WæÇû|
Hkwfedk (xxiii)

LåxOíûÉåxOÕûQåÇûOèxÉ MüÉ AaÉsÉÉ ÄMüSqÉ Wæû ClÉ ÌMüiÉÉoÉÉåÇ MüÉ rÉjÉÉzÉÌ£ü


§ÉÑÌOûWûÏlÉ ÌWÇûSÏ ÍsÉÌmÉ-AliÉUhÉ iÉÉÌMü eÉÉå sÉÉåaÉ ESÕï lÉWûÏÇ mÉÄRû xÉMüiÉå, ElWåÇû
qÉÔsÉ aÉëÇjÉ mÉÄRûlÉå MüÐ xÉÑÌuÉkÉÉ WûÉå eÉÉL| AoÉ iÉMü MüÐ ÍqÉsÉlÉå uÉÉsÉÏ ÌWÇûSÏ qÉåÇ
AlÉÔÌSiÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉÉåÇ MüÐ SÒSïzÉÉ iÉÉå WûqÉ SåZÉ WûÏ cÉÑMåü WæÇû| rÉWû xÉÉåcÉÉ
aÉrÉÉ ÌMü qÉÔsÉ mÉÑxiÉMü, ÎeÉxÉ iÉUWû mÉWûsÉå NûmÉÏ jÉÏ ÌoÉsMÑüsÉ ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ pÉÏ
TåüU oÉSsÉ Måü, ExÉÏ iÉUWû ÌWÇûSÏ ÍsÉÌmÉ qÉåÇ iÉærÉÉU MüÐ eÉÉL| SåWûsÉÏ Måü SæuÉ¥É
mÉÇÌQûiÉ uÉåhÉÏ qÉÉkÉuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ eÉÏ lÉå sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü ÄTüUqÉÉlÉ ÌSxÉqoÉU
2006 qÉåÇ mÉëMüÉÍzÉiÉ MüUuÉÉD| CxÉ MüÉrÉï Måü ÍsÉL pÉÏ ElWåÇû LåxOíûÉåxOÕûQåÇûOèxÉ uÉ
´ÉÏ rÉÉåaÉUÉeÉ mÉëpÉÉMüU MüÉ mÉÔhÉï xÉWûrÉÉåaÉ ÍqÉsÉÉ| mÉÇÌQûiÉ uÉåhÉÏ qÉÉkÉuÉ aÉÉåxuÉÉqÉÏ eÉÏ
²ÉUÉ ÍsÉmrÉÉÇiÉËUiÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ AUqÉÉlÉ pÉÏ NûmÉ MüU AÉ cÉÑMüÐ Wæû | LåxOíûÉåxOÕûQåÇûOèxÉ
MüÉ rÉWû mÉëÉeÉæYOû sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ iÉÏxÉUÉ ÌWûxxÉÉ AÉmÉ Måü xÉÉqÉlÉå Wæû|

sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ (iÉÏxÉUÉ ÌWûxxÉÉ) 1941 Måü ÃmÉÉÇiÉUhÉ uÉ mÉëMüÉzÉlÉ Måü


ÍxÉsÉÍxÉsÉå qÉåÇ qÉæÇ LMü mÉëÌiÉpÉÉzÉÉsÉÏ iÉÂhÉ MüÉ ÎÄeÉ¢ü ÌuÉzÉåwÉ iÉÉæU mÉU MüUlÉÉ
cÉÉWÕÇûaÉÉ, AÉæU uÉWû Wæû ´ÉÏ rÉÉåaÉUÉeÉ mÉëpÉÉMüU MüÉ WûÉålÉWûÉU xÉÑmÉѧÉ, UÉWÒûsÉ mÉëpÉÉMüU|
UÉWÒûsÉ lÉå sÉaÉpÉaÉ NûWû uÉwÉï MüÐ AÉrÉÑ qÉåÇ WûÏ MüqmrÉÔOûU Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉÏZÉlÉÉ zÉÑÂ
MüU ÌSrÉÉ uÉ SxÉ uÉwÉï MüÐ AÉrÉÑ qÉåÇ LMü urÉuÉxÉÉÌrÉMü uÉæoÉ xÉÉCOû pÉÏ iÉærÉÉU MüÐ
ÎeÉxÉ Måü ÍsÉL ExÉå arÉÉUWû WûÄeÉÉU ÂmÉL MüÉ mÉÉËU´ÉÍqÉMü pÉÏ ÍqÉsÉÉ LuÉqÉ
ÌOíûorÉÔlÉ, CÇÌQûrÉlÉ LYxÉmÉëæxÉ CirÉÉÌS qÉåÇ ExÉ MüÐ iÉxuÉÏUåÇ NûmÉÏÇ| ElWûÏÇ ÌSlÉÉåÇ
ExÉlÉå ESÕï pÉÏ xÉÏZÉ sÉÏ uÉ MüqmrÉÔOûU Måü ÄeÉËUL ESÕï MüÐ OûÉCÌmÉÇaÉ pÉÏ| mÉëxiÉÑiÉ
mÉÑxiÉMü, sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ iÉÏxÉUÉ ÌWûxxÉÉ MüÉå UÉWÒûsÉ lÉå sÉaÉpÉaÉ AMåüsÉå WûÏ ESÕï
xÉå ÌWÇûSÏ qÉåÇ ÍsÉmrÉÉliÉUhÉ uÉ OûÉDmÉ ÌMürÉÉ Wæû| oÉÉS qÉåÇ CxÉMüÐ mÉëÔÄTüUÏÌQÇûaÉ ´ÉÏ
mÉëpÉÉMüU uÉ ´ÉÏ pÉÉU²ÉeÉ lÉå MüÐ| CxÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉå ÌlÉMüÉsÉlÉå MüÐ qÉÑZrÉ mÉëåUhÉÉ
xiÉÉå§É WæÇû ´ÉÏ ÌlÉqÉïsÉ pÉÉU²ÉeÉ LuÉqÉ cÉÇQûÏaÉÄRû Måü LåQûuÉÉåMåüOû ´ÉÏ MÑüsÉoÉÏU ÍxÉÇWû
oÉæÇxÉ uÉ LxOíûÉåxOÕûQæÇûOèxÉ Måü AlrÉ xÉSxrÉ|
(xxiv) Hkwfedk

ÌWÇûSÏ eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉå eÉÉå sÉÉåaÉ ESÕï xÉÏZÉ UWåû WæÇû, uÉå ClOûlÉæïOû xÉå ESÕï
MüÐ ÌMüiÉÉoÉ mÉÄRû xÉMüiÉå WæÇû uÉå ÌWûlSÏ MüÐ CxÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉå xÉÉqÉlÉå UZÉ MüU ESÕï
pÉÉwÉÉ xÉÏZÉlÉå Måü MüÉqÉ MüÉå AÉxÉÉlÉ oÉlÉÉ xÉMüiÉå WæÇû| CxÉ ÌWÇûSÏ ÍsÉmrÉÉÇiÉUhÉ qÉåÇ
mÉ׸ xÉÇZrÉÉ uÉ mÉÇÌ£ü xÉÇZrÉÉ ÌoÉsMÑüsÉ ExÉÏ iÉUWû ÍsÉZÉÏ aÉD Wæû eÉæxÉå ÌMü qÉÔsÉ
mÉÑxiÉMü qÉåÇ jÉÏ| rÉWûÏ lÉWûÏÇ WûUåMü mÉÇÌ£ü qÉåÇ A£ÉU pÉÏ EiÉlÉå ÌWû WæÇû ÎeÉiÉlÉå ÌMü
qÉÔsÉ aÉëljÉ qÉåÇ|

AÉeÉ aÉÑ mÉÔÍhÉïqÉÉ Måü ÌSlÉ qÉåUÉ uÉ xÉpÉÏ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ mÉëåÍqÉrÉÉåÇ MüÐ
iÉUÄTü xÉå ElÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉ MüÉå zÉiÉ zÉiÉ mÉëhÉÉqÉ uÉ LxOíûÉåxOÒûQæûlOèxÉ MüÉå CxÉ
LåÌiÉWûÉÍxÉMü MüÉrÉï mÉÔhÉï MüUlÉå Måü ÍsÉL WûÉÌSïMü oÉkÉÉD|

UÉÎeÉÇSU pÉÉÌOûrÉÉ
10529 Democracy Boulevard
Potomac Maryland USA
Phone: 301.983.8022
Email: Rajinderbhatia@Gmail.com
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxv)

Ãàá½»¾à Û q jÞÀ kàçÎàã kã


§ à mãyÊà šwàr
u tkus D;ksa eSa tc Hkh yky fdrkc ds ckjs esa dqN fy[kus dh
fgekdr djrk gw¡] rks 'kCn esjk lkFk Nksúus yxrs gSa vkSj vÃy dke
djuk can dj nsrh gSA esjh le> esa ;g ugha vkrk fd eSa bl egkxzaFk ds
fdl igyw ij dye vkõekbZ d:¡\ bldh ljyrk dk fõØ d:¡ ;k
blds 'kSyh dk] blds lkfgfR;d igyw dh ckr d:¡ ;k vk/;kfRed i{k
dh] bldh lqUnj 'kCnkoyh ds ckjs esa dqN fy[kw¡ ;k bldh ûkwclwjr
dfork ds ckjs esa] blds nqfu;koh i{k ds ckjs esa dqN fy[kw¡ ;k blds öSch
igyw ds ckjs esa] dqN le> ugha vkrkA veweu fdlh Hkh xzaFk esa dqN
lhfer ûkwfc;k¡ gksrh gSa] ysfdu ftl egkxzaFk dk ,d&,d 'kCn fdlh
cgqewY; jRu ds leku gks] vkSj ftldh ,d&,d iafDr ij ,d iwjk xzaFk
fy[kk tk ldrk gks] mlds ckjs esa fdlh lk/kkj.k euq"; dh deõksj dye
vkfûkj dg gh D;k ldrh gS\ vkfûkj esa esjs dfo ân; ls vuk;kl gh
egku~ yky fdrkc dh 'kku esa ;g 'kCn fudy iúrs gSa%
Þbls gejkg /kúdu&vks&ygw ds ns[kk gS]
flEr bldks rks fdlh us xq: ds ns[kk gSA
ckbl&,&ukõ gS esjs fy;s ÷ør ;s gh]
fd bl fdrkc dks eSaus Hkh Nw ds ns[kk gSAß
(xxvi) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

cqõqxZ yksx crkrs gSa fd yky fdrkc Qjeku 1939 o yky


fdrkc ds vjeku 1940 iùus ckn yksxksa us iafMr th ls f'kdk;r fd ,d
rks ;s nksuksa iqLrdsa gn ls ü;knk VSdfudy gksus dh otg ls cúh eqf'dy
ls le> vkrh gSa] nwljk buesa mik;ksa dk fõØ cgqr de fd;k x;k gSA
ökfycu rHkh iafMr th us ;g yky fdrkc (rhljk fgLlk) 1941 lekt
dks nsus dk fu.kZ; fy;kA vkSj blh xzaFk ds çdk'ku ds ckn gh yky
fdrkc T;ksfr"k dk ijpe nqfu;k esa ygjkuk 'kq# gqvkA yxHkx 3 bap
pkSúh o 7 bap yEch ;g iqLrd iafMr th dks bruh fç; Fkh fd vki
bls blds uUgs vkdkj dh otg ls] cús I;kj ls xqVdk dgk djrs Fks]
vkSj Hkh bls lHkh yksx xqVds ds uke ls gh tkurs gSa] iatkc esa dgha&dgha
bls NksVh fdrkc ds uke ls Hkh ;kn fd;k tkrk gSA
çLrqr iqLrd yky fdrkc rhljk fgLLkk(1941) dks iafMr th
}kjk fyf[kr ik¡pksa iqLrdksa esa ,d ûkkl eqdke gkfly gS] tgk¡ ÷jeku vkSj
vjeku ,d nwljs ds iwjd gSa rFkk 1942 o 1952 ds laLdj.k Fkksús
VSfDudy LoHkko ds gSa] ogha ;g laLdj.k vius vki esa gj rjg ls
eqdfEey gSA dfork dk ç;ksx lcls igys blh xzaFk esa gqvk gS] ftlls
bldh dforkvksa dks daBLFk djus dk pyu 'kq# gqvk vkSj blh pyu
dh otg ls gh yky fdrkc dk lans'k tu&tu rd igq¡pk vkSj bl
fo|k dks loZ=k çflðh feyuh 'kq# gqbZA lknxh ds fygkõ ls ;g iqLrd
ckøh pkjksa fdrkcksa esa ls lcls vOoy gS] brus de 'kCnksa esa brus egku~
fo"k; dks vius vki esa leks ysuk xkxj esa lkxj ls de ugha gSA ,slk ugha
fd T;ksfr"k ds fdlh i{k dk fõØ Nksú fn;k x;k gks] ckr dsoy la{ksi
esa exj iwjh fu"Bk ls dh xbZ gSA o"kZQy dh lkj.kh dk pyu Hkh blh
xzaFk ds lkFk gh 'kq# gqvk] tksfd ckn esa yky fdrkc T;ksfr"k dk ,d
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxvii)

vfHkUu vax cukA gj Hkko esa fdlh ,d ;k ,d ls ü;knk xzg gksus


dh fLFkfr esa D;k mik; fd;k tk;s igyh ckj bldk fõØ cús
foLrkj ls fd;k x;k gSA gj xzg ls lacaf/kr nsoh&nsorkvksa ds fp=k
lcls igys blh fdrkc esa iafMr th us fn;s gSa] ;gh ugha gj xzg ls
lacafèkr usd vkSj cn dkjd oLrqvksa ds fp=k Hkh igys blh iqLrd
esa çdkf'kr fd;s x;sA eaxy cn ds dkjd nsork dss ckjs esa loZçFke
fõØ ;gha ls 'kq# gqvk] vkSj eaxy cn ds dkjd nsork dk fp=k
dsoy blh xzaFk esa gh ik;k tkrk gSA
dgrs gSa fd ljyrk vkSj lknxh nks egku~ xq.k gSa] ysfdu lkFk
gh ;g Hkh dgk x;k gS fd bUgsa gkfly djuk mruk gh dfBu Hkh gSA
ûkq'kføLerh ls ;gh ljyrk vkSj lknxh yky fdrkc dh vkRek gSA bruh
lknh Hkk"kk esa ik¡p&ik¡p egkxzaFkksa dk fuekZ.k dksbZ ekewyh ?kVuk ugha gSA
njvly yky fdrkc nqfu;k dk ,d ek=k ,slk xzaFk gS ftldh jpuk
lkfgfR;d Hkk"kk vkSj 'kSyh esa dh xbZ gSA blesa ,d&,d y«õ dk pquko
iafMr th us cúh lko/kkuh vkSj ûkwclwjrh ls fd;k gS] iwjs xzaFk esa ,d Hkh
y«õ Qkyrw fn[kkbZ ugha iúrkA eqgkojksa] yksdksfDr;ksa vkSj lqanj o lVhd
miekvksa dk tks bLrseky iafMr th us bu xzaFkksa esa fd;k gS] og cstksú
gSA bu lc ds cöSj 'kk;n oks ckr u cu ikrh tks fd vkt gekjs lkeus
gSA oSls rks cgqr ls mnkgj.k bl flyflys esa fn;s tk ldrs gSa ysfdu eSa
;gk¡ eqgkojs vkSj miek ds nks mnkgj.k is'k djuk pkgwaxkA l÷k uEcj 252
esa iafMr th /ku ds fujarj çokg dh ckr djrs gSa] vxj os pkgrs rks
dsoy ;gh dgdj dke py tkrk fd ml tkrd ds ikl èku&nkSyr
fujUrj vkrh jgsxhA ysfdu mudh çcqð lkfgfR;d lksp ns[ksa fd /ku dh
fujarjrk c;ku djus ds fy;s mUgksaus iatkch Hkk"kk dh ,d çflð
(xxviii) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

yksdksfDrvkj <k¡xk] --------- pYyhvk¡ (iwjh yksdksfDr bl çdkj gS vkj <k¡xk]


ikj <k¡xk] fcPp VYye VYyhvk¡] vk.k dw¡tk¡] ns.k cPps] unh Ugko.k
pYyhvk¡) dks ç;ksx fd;kA bl yksdksfDr esa pyrs gq, jgV dk fõØ gS
tks fd dq,¡ ls fujarj ikuh fudky fudky dj [ksrksa dks nsrk gS] ;g
fujarjrk dh ,d vf}rh; mnkgj.k gSA blh rjg gh c`gLir ûkkuk uEcj 10
(l÷k uEcj 50 ij) ds eans vlj ds ckjs esa iafMr th fy[krs gSa
‘mldh fõUnxh esa cPps us ûokc esa egy ns[ks] exj tkxus
mij mlh VwVh gqbZ pkjikbZ v©j rosyk ûkjk¡ esa ysVs ik;kA’
÷kjlh Hkk"kk esa rosyk ûkjk¡ dk vFkZ gS ‘x/kksa dk vLrcy’A ;g miek
ds lqUnj bLrseky dh ,d ûkwclwjr felky gS] fd dgk¡ rks egy vkSj dgk¡
rosyk ûkjk¡a] gkykafd egy dh txg VwVh gqbZ pkjikbZ Hkh iwjh dgkuh c;ku
dj nsrh gS ysfdu rosyk ûkjk¡ ds bLrseky us bl iwjs mnkgj.k dks ,d
fcYdqy gh u;k vkSj lVhd :i ns fn;kA buds bykok Hkh ,sls vusdksa
mnkgj.k bl fdrkc esa ekStwn gSa tks fd iafMr th dh çkSù vkSj ifjiDo
lkfgfR;d lksp dh rj÷ b'kkjk djrh gSA
tgka /keZ&fujis{krk dh pk'kuh ls ljkcksj olq/kSo dqVqEcde~ dk
ifo=k lans'k bl egkxzaFk dh vkRek gS] ogha nhu&nqf[k;ksa dh enn vkSj
thoksa ij n;k Hkko j[kuk bl xzaFk dh ewy f'k{kkvksa esa ls ,d gSA iwoZtUeksa
ds lafpr deks± ds flðkar ls Hkh Åij mB dj iafMr th us vkt ds lanHkZ
esa mu öyfr;ksa dks nksckjk u nksgjkus dh f'k{kk nh gS tks fd ekuo ek=k
ds fy;s nq%[k vkSj eqlhcr dk dkj.k cu ldrh gSaA bl lanHkZ esa fir`
_.k dk pSIVj vfr egRoiw.kZ gks tkrk gS tgk¡ ;s crk;k x;k gS fd
dqÙkksa dks ekjus ;k lrkus] tho gR;k] fe=kksa ;k Hkkb;ksa ls /kks[kk] óh ij
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxix)

vR;kpkj] Hkzw.k gR;k] vlR; dguk] pfj=kghurk] /kks[kk/kúh vkSj Jki ;k


cnnqvk dh otg ls bUlku ij fdlh u fdlh çdkj dk _.k pù tkrk
gS] ftlds ifj.kke vDlj cgqr Hk;adj gqvk djrs gSaA ökSj ls ns[kus okyh
ckr gS fd ;g pSIVj dsoy bu _.kksa dk fõØ ek=k ugha gS] cfYd blds
õfj;s ,d ,slk lans'k fn;k x;k gS ftl ij vey djds vkSj bu cqjkb;ksa
ls cp dj dksbZ Hkh euq"; vius thou esa xq.kkRed ifjorZu yk ldrk gSA
bl xzaFk dh fyI;karj.k ds ihNs Hkh dbZ dkj.k gSa] lcls igys
rks ;g fd fdlh Hkh xzFk dks ;fn mldh ewy õqcku esa gh iùk tk, rks
mldh vkRek rd igq¡pus dk jkLrk vklku gks tkrk gS! nwljk lcls cúk
dkj.k ;g Fkk fd bl xzaFk esa tks mnwZ] Qkjlh ,oa iatkch ds 'kCn] eqgkojs]
vkSj yksdksfDr;k¡ bLrseky gqbZ gSa] muesa ls vfèkdrj dk VwVk QwVk ljykFkZ
rks 'kk;n fd;k tk lds] exj mUgsa vuqokn djus ls vFkZ dk vuFkZ gks tkus
dh laHkkouk cgqr ü;knk cù tkrh gSA iwoZ esa yky fdrkc ds dqN laLdj.kksas
ds rFkkdfFkr vuqoknksa ls tks viwj.kh; {kfr gqbZ mlls dkSu ifjfpr ughaA
mnkgj.kr% bl laLdj.k esa ,d txg ,d iatkch dh çflð yksdksfDr gS%
vkj <k¡xk] ikj <k¡xk] fcPp VYye&VYyhvk¡]
vk.k dw¡tk¡] ns.k cPps] unh Ugko.k pYyhvk¡A
D;k bldk vuqokn fd;k tk ldrk gS\ th ugha] flQZ ljykFkZ
djus dh dksf'k'k dh tk ldrh gSA blh iqLrd esa 'kCn lqFkjk o lqFkjs 'kkg
dk dbZ txg ij ç;ksx gqvk gSA lqFkjk okLro esa ,d tu&tkfr dk uke
gS rFkk bUgsa lqFkjk D;ksa dgk tkrk gS vxj bldk mYys[k djus cSBsa rks
cgqr yEch pkSúh O;k[;k dh õ:jr iúrh gSA vr% fyI;karj.k dk ekxZ
gh gesa loksZÙke çrhr gqvkA ;s dksbZ ,dek=k mnkgj.k ugha gSa ,sls cgqr
(xxx) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

ls mnkgj.k bl xzaFk esa vkidks feysaxs] blhfy, geus vuqokn ugha


fyI;k¡rj.k dk fu.kZ; fy;kA
ge yksd dY;k.k gsrq bl fyf[kr xzaFk ds ewy Lo:i ls fdlh
Hkh çdkj dh NsúNkú ds gd esa ughs] vkSj u gh ge ;g pkgrss gSa fd
fdlh Hkh 'kCn ds xyr vFkZ gh lekt rd igq¡ps] D;ksafd ,d öyr vFkZ
cgqr lh Hkzk¡fr;ksa dks iSnk djus ds fy, dkQh gksrk gS] vr% ge fdlh
Hkh Hkzkafr dks QSykus ds egkiki ls gj le; cpuk pkgrs gSaA D;ksafd gekjk
edln rks bl xzaFk ds ckjs esa QSyh xyrQgfe;ksa o Hkzkafr;ksa dks nwj djuk gSA
eSa igys Hkh võZ dj pqdk gw¡ fd ge yksx bl xzaFk ds ewy
Lo:i ls fdlh çdkj dh Hkh NsúNkú ds fugk;r f[kyk÷ gSa] vr% geus
blds fyI;k¡rj.k ds nkSjku viuh rj÷ ls ,d Hkh 'kCn ;gk¡ rd fd ,d
ek=kk rd dk gsjQsj ugha fd;kA esjs cgqr ls fe=kksa dh jk; Fkh fd gjsd
i`"B ds uhps mlesa bLrseky gq, eqf'dy 'kCnksa ds vFkZ fn, tk,¡ rkfd
iùus okys dks vklkuh gks] ysfdu gekjh uõj esa ;g Hkh fdrkc ds ewy
:i ls f[kyokú Fkk] vr% geus bl lq>ko dks ugha ekukA ysfdu esjs ije
fe=k fnYyh fuoklh Jh vfuy Hkkj}kt th us ,d cs'køherh e'kfojk fn;k
ftls [kkfjt djus fd fgekør eSa u dj ldkA mudk er Fkk fd mnwZ]
Qkjlh] o iatkch ds eqf'dy 'kCnksa ds ;fn vFkZ u fn, x, rks Hkzkafr;k¡
QSyus dk o vFkZ dk vuFkZ gksus dh laHkkouk vkSj ü;knk cù ldrh gSaA
D;ksafd D;k tkus dksbZ iùus okyk fdlh 'kCn dks D;k le> cSBs] ;fn
,slk gksrk gS rks bl egku~ xzaFk ds çpkj çlkj ds dk;Z dks cgqr cúk
èkDdk yxus dh laHkkouk ls badkj ugha fd;k tk ldrk] vkSj bldk lhèkk
lhèkk vFkZ gekjs eøln dk ukdke;kc gksuk gksxkA blh otg ls esjs ije
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxxi)

fe=k Jh vfuy Hkkj}kt th ds y«õksa dks Qwy pùkrs gq, geus bl xzaFk
ds var esa mnwZ] Qkjlh] iatkch esa yxHkx 650 eqf'dy 'kCnksa ds vFkZ fn,
gSa] vr% xzaFk dk ;g fgLlk lçse o lknj eSa mUgsa gh lefiZr djrk gw¡A
dqN vged yksx vDlj iafMr th dh Hkk"kk vkSj punctuation ij
lokfy;k fu'kku yxkus dh fgekdr djrs gSa] rFkk muds fy[ks xzaFkksa dh
Hkk"kk dks "alien" rFkk 'kSyh dks "ill punctuated" dgrs gSaA gkykafd bl xzaFk
esa ckj&ckj dgk x;k gS fd Þnqfu;koh fglkc fdrkc gS ---- dksbZ
nkok&,&ûkqnkbZ ughaß] blfy, eSa dksbZ nkok rks ugha d:axk exj mu
lc yksxksa dks cús vnc o ûkywl ls ;g lans'k igq¡pkuk pkgwaxk fd iafMr
th dh Hkk"kk o 'kSyh ij maxyh mBkus okys egkuqHkko vxj mnwZ õqcku ls
okfd÷ gksrs rks 'kk;n ,slh csgwnk ckrsa u djrs D;ksafd ,slh mEnk
punctuation vkSj y«õksa dk lVhd pquko 'kk;n gh fdlh vkSj iqLrd esa
ns[kus dks feysxkA èkksdk] >wV] >wVk] vLFkku] mikvks] lqHkkvks] vLFkkiu]
uw¡g] /kh] nksgrk] nksgrh] C;ksikj] C;ksikjh] Msyk vkSj òki vkfn 'kCn (ftUgsa
dqN vukúh yksx vke cksypky ;k viHkza'k 'kCn le>us dh vDlj Hkwy
dj cSBrs gSa) njvly 'kqð Qkjlh Hkk"kk ds çkekf.kd lkfgfR;d 'kCn gSa tks
fd iafMr th ds mPp ntsZ ds Hkk"kk Kku dks n'kkZrs gSa] vc jgh iatkch Hkk"kk
ds 'kCnksa] eqgkojksa] o yksdksfDr;ksa dh ckr] rks fdlh Hkh ys[kd dh dye u
rks vkt rd vkapfydrk ls ökf÷y jgh gS vkSj u gh 'kk;n vkxs dHkh jgsxhA
R;kx vkSj cfynku gekjs ns'k dh ijaijk jgh gSA Hkkjrh; ewY;ksa
esa bUgsa cgqr Å¡pk ntkZ gkfly gS] gekjs iafMr th Hkh blh R;kx vkSj
cfynku dh lk{kkr ewfrZ gSaA T;ksfr"k ds ik¡p&ik¡p egkxzaFk jpus ds ckn
Hkh muds vanj dHkh çflfð ;k uke ikus dh dksbZ >yd fn[kkbZ ugha
(xxxii) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

iúrhA ;gk¡ rd fd bu xzaFkksa ij crkSj jpf;rk viuk uke rd nsus ls


Hkh mUgsa xqjsõ jgk] vkSj uke fn;k Hkh rks vius ppsjs HkkbZ iaafMr fxj/kkjh
yky 'kekZ dk ftudk fd ökfycu bYe T;ksfr"k ls dksbZ ysuk nsuk Hkh
ugha FkkA ;gh ugha og lTtu ftUgks a u s bl fdrkc dh
dkfrcdkjh(Calligraphy) viuk esgurkuk ysdj dh mUgsa Hkh vk'khokZn
nsuk vkSj mudk uke vius xzaFk esa 'kkfey djuk iafMr th ugha HkwysA os
lnSo ;gh dgrs jgs fd tks dqN Hkh mUgksaus fy[kk gS] oks fdlh v–';
'kfDr dh nsu gS os rks bl egku~ dk;Z dks iwjk djus ds ,d fufeÙk ek=k
gSaA lkjh fõanxh fcuk fdlh fufgr LokFkZ ds dsoy ekuo dY;k.k dh
Hkkouk dk ikyu djrs gq;s vkSj vius uke o çflðh dk cfynku djus
dh fgEer fdlh flð iq#"k ds ikl gh gks ldrh gSA
tks balku viuh Hkwy dk vglkl dj ysa] vkSj le; jgrs mUgsa
lq/kkjus dh dksf'k'k djs] esjs û;ky esa ,slk O;fDr vke vkneh ds Lrj ls
cgqr Åij dk gksrk gSA yky fdrkc ds ÷jeku 1939 tc çdkf'kr gqbZ
rks iafMr th us ns[kk fd dkfrcdkjh vkSj NikbZ dh otg ls dbZ
öyfr;k¡ vHkh jg xb± gSa] vki ml egku~ vkRek dh Hkkouk vkSj yxu
dk vankõk yxk;sa fd mUgksaus rqjUr gh vius vxys xzaFk yky fdrkc ds
vjeku 1940 ds var esa vyx ls ,d pSIVj ns fn;k ftlesa fd
foLrkjiwoZd gj ml öyrh dk fõØ fd;k x;k tks fd yky fdrkc ds
÷jeku 1939 esa jg xbZ FkhA mUgksaus u dsoy mu öyfr;ksa dk fõØ gh
fd;k] cfYd mu xyr 'kCnksa dh txg dkSu lk lgh 'kCn gksuk pkfg;s
l÷k uEcj vkSj iafDr uEcj lfgr yksxksa rd igq¡pk;kA blh eøln ls
mUgksaus ,d ^nq#Lrhukek* (Correction Slip) Hkh lkFk esa Niok nh
rkfd öyrh yxus dh xqatk;'k gh ûkRe gks tk;sA
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxxiii)

geus vius çkphu _f"k;ksa dks rks ugha ns[kk ysfdu ;g lc ckrsa
tku ysus ds ckn dqN dqN vglkl õ:j gks jgk gS fd gekjs _f"k&eqfu
Hkh iafMr th tSls gh jgs gksaxsA
yky fdrkc ds igys rhu laLdj.k ‘yky fdrkc ds ÷jeku
(1939)’] ‘yky fdrkc ds vjeku (1940)’ vkSj ‘yky fdrkc rhljk
fgLlk(1941)’ dk fyI;arj.k eSaus røjhcu rhu lky igys gh dj fy;k
Fkk] ysfdu yky fdrkc ds çdk'ku ds çfr QSyh Hkzk¡fr;k¡] vkRefo'okl
dh deh vkSj vlQyrk ds Mj dh otg ls eSa bUgsa iqLrd ds :i esa
çdkf'kr u djk ldkA nSoK iafMr os.khekèko xksLokeh th }kjk yky
fdrkc ds igys nks fyI;karfjr laLdj.k çdkf'kr gksus ds ckn mUgksaus
‘yky fdrkc rhljk fgLlk (1941)’ ds çdk'ku ds fy;s eq>s çksRlkfgr
fd;k] gkykafd og ûkqn Hkh bldk fyI;karj.k dj pqds Fks vkSj ;g iqLrd
yxHkx iwjh rjg ls çdk'ku ds fy;s rS;kj Hkh Fkh] ysfdu mudh gkfnZd
bPNk Fkh fd bl iqLrd dk çdk'ku dk;Z esjs }kjk gh laiUu gksA fl÷Z
;gh ugha mUgksaus eq>s bl iquhr dk;Z ds fy;s gj çdkj dh lgk;rk dk
vk'oklu Hkh fn;k vkSj le; le; ij mudh cgqewY; jk; crkSj vk'khokZn
Hkh eq>s feyrh jgh ftlds fy;s eSa lnSo mudk _.kh jgwaxkA
oSls rks esjs cgqr ls lkFkh bl egku~ xzaFk ds fyI;karj.k djus esa
esjs çsj.kk òksr jgs gSa] ysfdu bldk eq[; Js; dsoy nks O;fDr;ksa dks gh
tkrk gSA ,d gS esjs cús HkkbZ vkSj ,sLVªksLVwMSaV~l ds la;kstd Jh fueZy
dqekj Hkkj}kt th rFkk nwljs esjs NksVs csVs fpañ jkgqy çHkkdjA bu nks
vkRekvksa dh yxu vkSj vFkd esgur dk urhtk gS fd vkt ;g xzaFk
laHkor% 'kqðre :i esa vkids eqckfjd gkFkksa esa igq¡pk gSA tgk¡ jkgqy us
(xxxiv) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

cús th tku ls bls mnwZ ls fgUnh esa fyI;karfjr djus esa esjh lgk;rk dh]
rFkk ckn esa bldks daI;wVj ij cúh esgur ls VkbZi fd;k ogha vknj.kh;
fueZy th us fnu jkr ,d djds bldh çw÷jhfMax dh] og Hkh ,d ckj
ugha] dbZ ckjA ;fn fueZy th dk lkFk u feyk gksrk rks 'kk;n bl xzaFk
esa cgqr lh öyfr;k¡ jg xbZ gksrhA eSa gj ckj viuh rj÷ ls bls 'kqðre
:i esa rS;kj djrk Fkk ysfdu fueZy th dh dq'kkxz cqfð vkSj iSuh uõj
gj ckj dksbZ u dksbZ xyrh <w¡< gh ysrh vkSj ;fn la;ksxo'k dksbZ öyrh
jg Hkh tkrh rks mls jkgqy <w¡< ysrkA D;ksafd Jh fueZy dqekj Hkkj}kt th
,sLVªksLVwMSaV~l xzqi ds çeq[k gSa] vr% mudh vuqefr ds fcuk bl xzaFk dks
çdk'ku ds fy, çSl esa nsus esjs fy, eqefdu ugha Fkk] vr% tc os larq"V
gq, rHkh eSaus xzaFk dks çdkf'kr djokus dh fgEer dhA esjh Hkwfedk rks
ek=k ,d Non Playing Captain dh gh jgh] oukZ lkjk dke rks bu nksuksa ds
}kjk gh laiUu gqvk gSA vr% lkjk Js; vknj.kh; Jh fueZy dqekj Hkkj}kt
th rFkk fpañ jkgqy çHkkdj gh dks fn;k tkuk pkfg,A
bl fdrkc ds ckjs esa QSyh Hkzkafr;k¡ vkSj fdaonafr;ksa dks nwj
djuk gekjk eøln jgk gS] blesa ge fdrus lQy jgs] bldk ÷Slyk rks
oÃr gh djsxk ysfdu yky fdrkc ds ,d liwr dk fõØ eSa ûkkl rkSj
ij djuk pkgwaxk tks fd yxHkx 37&38 lky ls Hkkjr Hkwfe ls cgqr nwj
la;qDr jkT; vesjhdk esa jgrs gq, Hkh bl eøln dks iwjk djus ds fy;s
th&tku ls yxs gq;s gSa] vkt vxj bl egku~ xzaFk ds ckjs esa QSyh Hkzkafr;ka
dqN de gqb± gSa] rks og dsoy bl iq.; vkRek dh otg ls&esjh eqjkn
Jh jktsUæ HkkfV;k th ls gSA ewy :i ls vEckyk Nkouh fuoklh Jh HkkfV;k
th ds iwjs ifjokj us yky fdrkc ds çpkj&çlkj tks ljkguh; dk;Z fd;k
gS] og csfelky gSA mÙkj Hkkjr ds yky fdrkc vuq;kb;ksa ds ikl ewy
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxxv)

xzaFkksa dh çfrfyfi;ksa bUgha ds ifjokj ls vkb± gSaA vkt vxj yky fdrkc
ds jpf;rk ds rkSj ij iafMr :ipan tks'kh dk uke yksx tkurs gSa rks os
fl÷Z Jh jktsUæ HkkfV;k th dh cnkSyr] oukZ vkt Hkh yksx bl ifo=k xzaFk
dks vjc ns'k ls vk;k gqvk ;k lwjt ds lkjFkh }kjk fy[kk gqvk gh le>
jgs gksrsA yky fdrkc 1939 o yky fdrkc 1940 ds laLdj.k eq>s Hkh Jh
jktsUæ HkkfV;k ds vuqt Jh v'kksd dqekj HkkfV;k th ds eqckfjd gkFkksa
ls gh çkIr gq;s FksA ;gka eSa ,d vkSj ckr ûkkl rkSj ij fy[kuk pkgwaxk fd
iafMr :i pan tks'kh dh nqyZHk rLohjksa esa ls ,d rLohj tks fd baVjuSV
ij Hkh dbZ txg miyCèk gS] (rFkk iafMr os.khekèko th }kjk fyI;karfjr
yky fdrkc ds igys nks laLdj.kksa esa Hkh lfEefyr gS) dks vius dSejs
ls ûkhapus dk 'kŠZ Hkh Jh v'kksd dqekj HkkfV;k th dks gh gkfly gSA
mYys[kuh; gS fd ;g rLohj [khapus dk vuqjksèk Lo;a iafMr th us fd;k
FkkA iafMr th ds lkFk HkkfV;k ifjokj dh ?kfu"Brk dk lcwr bl iqLrd
esa Jh jktsUæ HkkfV;k th }kjk fy[kh xbZ Hkwfedk gSA ftl rjg HkkfV;k th
dks ;g ukõ gS fd mUgsa vkSj muds ifjokj dks iafMr :ipan tks'kh th
dk vk'khokZn çkIr gS] fcYdqy mlh rjg esjs fy;s Hkh ;g ckbl&,&xoZ
gS fd eq>s Hkh Jh jktsUæ HkkfV;k th dk Lusg çkIr gS] vkSj eSa yksxksa dks
cús xoZ ls crkrk gw¡ fd eSa mUgsa tkurk gw¡A
;gk¡ eSa ,d vU; egku~ vkRek dk fõØ vkSj èkU;okn djuk
viuk ÷õZ&,&võhe le>rk gw¡] ftuds fõØ ds cöSj 'kk;n ;g lc
dok;n vèkwjh jgrh] og gSa esjs cús HkkbZ vkSj yky fdrkc egkxzaFk ds
lPps vuq;kb;ksa ds vxqvk iafMr çnhi dqekj 'kekZ thA yky fdrkc ds
vkè;kfRed igyww ls gesa vxj fdlh us :c: djok;k rks og iafMr çnhi
dqekj 'kekZ th gh gSaA yky fdrkc ds vkè;kfRed igyw dks tkuus ds
(xxxvi) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

ckn rks ekuks gekjh vk¡[kksa ls õgkyr ds dbZ p'es mrj x;s] vkSj lksp
ds uqDrk&,&uõj ls ökfycu gekjk iquZtUe gqvk] oukZ ge vkt rd
vaèksjs esa gh HkVd jgs gksrsA T;ksfr"k dks osn dh vk¡[k D;ksadj dgk tkrk
gS& ;g ckr gesa yky fdrkc dk ,d vkè;kfRed xzaFk dh rjg euu
djrs gq, Kkr gqbZ] vkSj bldk lkjk Js; HkkbZ çnhi þq ekj 'kekZ th dks
tkrk gS] eSa vkSj esjs ,sLVªksLVwMSaV~l ds lc lkFkh iafMr çnhi þq ekj 'kekZ th
ds lnSo vkHkkjh jgsaxsA
fiNys yxHkx ,d n'kd esa yky fdrkc dk ijpe u dsoy
iwjs Hkkjr esa cfYd nqfu;k ds dksus&dksus esa cúh 'kkuks 'kkSør ls ygjk;k
gSA vkt bl xzaFk dh èkwe mu ns'kksa esa Hkh eph gS tgk¡ fd bYe&,&T;ksfr"k
dks laHkor% öSj&bLykeh vkSj gjke rd ekuk tkrk gSA esjs fy;s ;g cús
xoZ dh ckr gS fd ikfdLrku tSls bLykeh ns'k esa Hkh vkt yky fdrkc
ds lPps vuq;kbZ mHkj jgs gSa] vkSj yky fdrkc dh f'k{kkvksa dks v{kj'k%
vey esa yk jgs gSaA ewy xzaFk ds vHkko esa ogk¡ Hkh bl fo|k ds ckjs esa
vusdksa öyr÷gfe;k¡ yksxksa ds fnekö esa Fkha] ysfdu ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us
tc ls ewy mnwZ xzaFk baVjuSV ij miyCèk djok;s gSa] rc ls u fl÷Z
ikfdLrku esa blds vøhnreanksa dh rknkn esa btk÷k gqvk cfYd cgqr
ls yksxksa us ekalkgkj lfgr vU; cqjkb;ksa ls Hkh rkSck dj yh gSA vki ;øhu
ekus fd gekjs dgus ij ekalkgkj tSlh vknr Nksúus okyksa dh la[;k Hkkjr
dh ctk; ikfdLrku esa ü;knk gSA
eSa ;gk¡ yky fdrkc T;ksfr"k esa f=kewfrZ ds uke ls çflð mu rhu
ukStokuksa paMhxù fuoklh ,MoksdsV dqychj flag cSal] tkya/kj fuoklh Jh
eus'oj flag dkSaMy] fnYyh fuoklh Jh jktho ds- [kêj dk fõØ djuk
iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc (xxxvii)

viuk ije dÙkZO; le>rk gw¡] bu lc us mez esa eq>ls cgqr NksVs gksus
ds ckotwn Hkh esjk gj le; ekxZn'kZu fd;k vkSj vius cs'køherh lq>koksa
ls eq>s jks'kuh fn[kkrs jgsA eSa bUgsa K3(Kulbir, Kondal, Khattar) ds uke ls
;kn djrk gw¡] ;s rhuksa ukStoku esjs ckõw vkSj esjs fny dh /kúdu dk
fgLlk gSaA bUgsa ns[kdj eq>s iwjk Hkjkslk gS egku~ yky fdrkc vc lqjf{kr
gkFkksa esa gS] vkSj eq>s bl ckr ij drbZ 'kd ugha fd Hkfo"; esa yky
fdrkc dk ijpe bUgha ukStokuksa ds gkFk esa gksxkA
vkt ls pUn lky igys ,sLVªksLVwMSaV~l xzqi us ,d ûokc ns[kk
Fkk&gjsd yky fdrkc çseh rd bl fdrkc dks 'kqðre :i esa igq¡pkus
dk] dke cgqr eqf'dy Fkk ysfdu lkSHkkX; ls gesa dqN ,sls lkFkh feyrs
x;s ftudh lksp gekjh lksp ls esy [kkrh FkhA blh flyflys esa ‘yky
fdrkc ds ÷jeku (1939)’ vkSj ‘yky fdrkc ds vjeku (1940)’ ds
fyI;arj.k ds dfBu dk;Z dk chúk iafMr os.kh ek/ko xksLokeh us mBk;k
vkSj lQyrkiwoZd mls iwjk Hkh fd;kA vc ‘yky fdrkc rhljk fgLlk
(1941)’ dk fõEek gekjs liqnZ fd;k x;k gSA ge blesa fdrus lQy
gq;s] bldk fu.kZ; rks le; gh djsxk ysfdu ;gk¡ eSa ,d ckr Li"V dj
nsuk pkgw¡xk fd bl fdrkc ds çdk'ku dk dk;Z geus fdlh vkfFkZd
ykHk dh uh;r ls ugha fd;k] gekjk eøln tgk¡ tuekul rd bl xzaFk
dks 'kqðre :i esa igq¡pkuk gS] ogha bl xzaFk ds õfj;s yky fdrkc ds
gj ml çseh rd igq¡puk pkgrs gSa tks fd fdlh Hkh :i esa vkSj dgha Hkh
bl ij dke dj jgk gSA vxj bl dksf'k'k ds }kjk ge yksx vius xzqi
dk nk;jk cùkus esa l÷y jgrs gSa rks ge le>saxs fd gekjk eøln
dke;kc gqvkA
(xxxviii) iafMr :i pan tks'kh th dk rhljk [+okc

dgrs gSa fd bUlku öyfr;ksa dk iqryk gS] u pkgrs gq;s Hkh


gels tkus vutkus bl iqLrd esa dqN öyfr;k¡ õ:j jg xbZ gksaxh vkSj
ge gj ml 'kûl ds rg&,&fny ls 'kqØxqõkj gksaxs tks fd bl fdrkc
dh deh&csf'k;ksa ds ckjs esa gesa crk;sxk blfy;s gj ml vkneh ls ftlds
eu esa yky fdrkc ds çfr Jðk vkSj lEeku gS] gkFk tksú dj ;g
öqõkfj'k djrs gSa fd os gesa gekjh =kqfV;ksa ds ckjs esa õ:j voxr djk;sa
rkfd Hkfo"; esa bu öyfr;ksa ls cpk tk ldsA

Lora=krk fnol 2007]


ifV;kyk uxjA
lçse o lknj
;ksxjkt çHkkdj
58] vcZu ,LVsV&1]
ifV;kyk&147 002
nwjHkk"k% 98725&68228]
92168&98998
Email: yrprabhakar@gmail.com,
yr_prabhakar@yahoo.com.
1

¡ï³àê 1

D;k gqvk Fkk D;k Hkh gksxk] 'k©ø fny esa vk x;kA 2

bYe Tkksfr"k gLr js[kk] gky lc Qjek x;kA 3

tue þq .Myh ;k fd panj] fgLls nks cryk x;kA 4

gkFk nk;k¡ ys þs ck;k¡] Hksn gS le>k x;kA 5

tue jk'kh ?kj esa igys] yXku þs fy[kok x;kA 6

yxu igyk fgUnlk fxu dj] 12 ?kj pyok x;kA 7

bl rjg ij þq .Myh iwjh djþs ] tc cuok x;kA 8

gky lc xzg ûkkukokjh] dkih ;s fy[kok x;kA 9

Hksn ckøh bruk j[kk] mez dks fNiok x;kA 10

yúdk yúdh xks u cksyk] cPpk ;s cryk x;kA 11

tue þq .Myh enZ nk;k¡] igys gS j[kok x;kA 12

v©jr þq .Myh panj ck;k¡] ihNs gS yxok x;kA 13

b'kkjru gh ckr dj þs gky] lc iùok x;kA 14

nks Nis Fks fgLls igys] ,d ;s cuok x;kA 15


2

1 ÷õZu tue þq .Myh cewtc rqyk yxu gLc õSy gSA


lwjt jkgq
2 8 yxu 6
panj 9 c`gLir 5
7
3 'kqDdj 10 4
1
luhpj 11 eaxy 3
4 12 2
cq/k dsrq
5 Åij dh þq .Myh esa yxu dks ,d dk fgUnlk nsdj gLc õSy
6 gksxhA
lwjt jkgq
2 yxu esa 12
7 panj 3 c`gLir 11
'kqDdj 4 1 10
8 7
luhpj 5 eaxy 9
6 8
9 cq/k dsrq

10 (i) gkykr ns[kus þs fy;s c`gLir ûkkuk uEcj 1] lwjt uEcj 2


11 oöSjg eqykfgõk djsaA blh rjg gh c"kZQy iù ysaA
(ii) gj xzg þs ûkkukokj vlj þs 'kq# esa t¨ phõsa fy[kh gSa
12
tc oks iSnk g¨axh] bl ûkkuk uEcj esa fn;k gqvk vlj 'kq#
13
g¨xkA elyu 'kqDdj uEcj 1&9 esa l÷sn xk; gS ;k 'kknh 25osa
14 lky eank Qy 'kq# gksxkA
15 D;k Vsok nq#Lr Hkh gS l÷k uEcj 425 lcls igys ns[ksaA
reghn reghn3
1
ÌààÌà ᧠¾ààÆà (rhljk fgLlk) 2

yky fdrkc gS t¨fr"k fujkyh] t¨ føLer l¨bZ d¨ txk nsrh gSA 3

÷jeku iôk nsþs ckr vkfûkjh] n¨ y«õh ls õs ger gVk ns rh gS A 4

'krZ jkgq þs rq dh 7osa Hkh r¨úh] tue jk'kh Hkh oks feVk nsrh gSA 5

yxu ,d dk fgUnlk ys dj t¨ pyrh] ûkRe 12 ij gh oks dj nsrh gSA 6

gS cqfu;kn js[kk Ã;k÷k ls pyrh] Qykns'k t¨fr"k crk nsrh gSA 7

gokbZ û;kyksa d¨ ;drj÷ djrh] [kúk ?k¨úk pa nj d¨ dj ns rh gS A 8

u 27 uPNÙkj u iapk¡x fxurh] Hkqyk jk'kh 12 d¨ oks nsrh gSA 9

fl÷Z iôs ?kj 12 vkûkhj ysrh] xzg 9 ls føLer crk nsrh gSA 10
tue oÃr fnu ekg mez lky lc þq N] bLe uke d¨ Hkh múk nsrh gSA 11

÷Ãr js[kk] Q¨V¨ ;k dksBs ls þq .Myh] tue e; panj cuk nsrh gSA 12
fy[kr tc fcèkkrk fdlh d¨ g¨ 'kDdh] mikvks ekewyh crk nsrh g®A 13
xzgQy jk'kh þs Vqdús n¨ djrhA 14

;k js[kk esa es[kk yxk nsrh gSA 15


4 vkökõ
1 gqDe fcèkkrk tue feys r¨] ys[k t¨fr"k crykrk gSA
2 yky fdrkc cPpk xzg pkyh] føLer lkFk ys vkrk gSA
3 bl cPps dh uUgh eqëh esa] idúk nso vkdk'k dk gSA
4 Hkjk ûkõkuk ftl þs vUnj] fufèk flðh dh ekyk gSA
5 u© fufèk d¨ xzg 9 ekuk] flðh 12 jk'kh gSA
6 9 õjc tc 12 fxurs] g¨rh ekyk iwjh gSA
7 jkgq þs rq t¨ iki fxus gSa] xzg lc gh d¨ ?kqekrs gSaA
8 xq# vþs yk n¨ d¨ pykos] ?kwers ij oks cqèk esa gSaA
9 lkr g¨ u© ;k ekyk p©jklh] iki ÷þZ 2 gh dk gSA
10 Åij uhps txr þs vUnj] >xúk bu n¨ gh dk gSA
11 iki vxj lc nqfu;k N¨ús] lkr xzg cp tkrk gSA
12 jk'kh 12 v©j lkr xzg ls] ujd p©jklh dVrk gSA
13 uUgh eqëh tc [kqyh cPps dh] vkdk'k] gok] Hkjiwj gqvkA
14 gjdr] xehZ] ikuh ls feêh] czã.M lkjk tkx iúkA
15 gkFk nk;k¡ vkSj þq aMyh tue d¨]rnchj enZ dk uke gqvkA
vkökõ vkökõ5
ck;k¡ gkFk v©j panj þq .Myh] rønhj c'kj dk dke gqvkA 1

myV gkFkksa ls v©jr ekuk] xzgQy jk'kh vke gqvkA 2

bYe Ã;k÷k t¨fr"k feyrs] yky fdrkc dk uke gqvkA 3

9 xzg jk'kh 12 ?kwes] føLer dk vkökõ gqvkA 4

usd gok tc pyus yxh r¨] tgku n¨uksa vkdkj gqvkA 5

rj÷ 12 =©yksdh g¨rs] xq# txr esa tue gqvkA 6

ek;k gok tc feyus yxh r¨] fiNyk tue vc ûkRe gq vkA 7

jktk jfo cPpk xzg pkyh] ?kj vius ços'k gqvkA 8

vÃy ys[k dk >xúk pyk r¨] x`gLrh xq# misn'k gqvkA 9

10
ÊàÎàã w ªàíÑ! 11

es[k1] fcj[k2 tc feys feFkqu3 ls] rtZuh maxyh fxurs gSaA 12

dþZ 4] flag5 v©j dU;k6 jk'kh] vukfedk maxyh ysrs gSaA 13

rqyk7] c`Lpd8] èku9 rhuksa dh] N¨Vh dfu"dk g¨rh gSA 14

edj10] þq EHk11 v©j ehu12 bdëh] eðek maxyh curh g®A 15


6 vkökõ
1 es[k1] c`Lpd8 ekfyd eaxy] rqyk7] c`[k2 'kqDdj dh gSA
2 dU;k6 feFkq u3 dk cq èk gS ekfyd] þq EHk11] edj10 n¨ 'kfu dh gS A
3 xq# ekfyd gS èku9] ehu12 dk] dþZ 4 panj dh g¨rh gSA
4 flag5 vþs yk nqfu;k xjts] jk'kh t¨ lwjt dh gSA
5 þs rq cSBrk dU;k6 esa r¨] jkgq fuoklh ehu12 dk gSA
6 iki pùk vkleku12 þs Åij] tú ftl dh ikrky6 esa gSA
7 šàävàÐmÂà
8 flð 12] czãc`gLir] 9 fufèk] e¨g'kqDdj] ekbZpanj] vkdk'kcq/kA
9 jkbZjkgq ?kVs] u fryþs rq cùs] ePN luhpj] HkkbZ eaxy] çdk'k lwjtA
10 xq# jfo v©j eaxy rhuksa] uj xzg Hkh dgykrs g®A
11 'kfu] jkgq v©j þs rq rhuksa] ikih xzg cu tkrs g®A
12 'kqDdj&y{eh] panj ekrk] n¨uksa óh g¨rs g®A
13 cqèk vþs yk pôj lHkh dk] ftlesa lc ;s ?kwers g®A
14 usdh cnh n¨ eaxy HkkbZ] 'kgn õgj n¨ feyrs g®A
15 cn ykyp xj ekjs nqfu;k] usd nku d¨ fxurs g®A
iDdk ?kj uañ 1 7

?kj igyk gS rûr gõkjh] xzgQy jktk þq .Myh dkA 1

t¨fr"k esa bls yxu Hkh dgrs] >xúk euq"k gS ek;k dkA 2

iwjc rjQ& iôk ?kj lwjt] ij&midkj poéh dk----A 3

otwn] edku] :g] ued Hkh fxurs ] õekuk gky dekbZ dkA 4

pkjnhokjh] rS þs xks'ks] lhax eos'kh [kús g¨a tks fdA 5

jkt rk’Yyqø] jax g¨ xqú þs ] jle iqjkuh] lkõ l÷j þs A 6

f>Yyh&tsj t¨ iSnk g¨axs] uke gSfl;r nqfu;k ysaxsA 7

igyk ?kj lkjk rûr fxuk rks] 7oka fVdus dh èkjrh g¨A 8

7ok¡ gh xj ûkkyh g¨os] mYVk rûr oks 24 g¨A 9

lky 24 ls ftrus vkxs] nq'eu xzg ml vkrk g¨A 10

Vôj ,slh ml xzg g¨xh] vkxs u oks pyrk g¨A 11

yxu vxj ûkqn ûkkyh g¨os] føLer lkFk u vkbZ g¨A 12

føLer mldh lkrosa cSBh] ;k ?kj p©F¨ 10osa g¨A 13

eqëh þs ?kj pkj¨a ûkkyh] 5&11&3&9osa g¨A 14

;s ?kj Hkh xj ûkkyh g¨osa] 8&12&2&6osa g¨A 15


8 iDdk ?kj uañ 1
1 ?kj 12 gh ?kwe þs ns[¨] Åap] øk;e] ;k ?kj dk t¨A
2 føLer dk oks ekfyd g¨xk] cSBk rûr ij blþs g¨A
3 ?kj igyk tc jkt gþw er] lkr oõhjh g¨rk gSA
4 gj n¨ ls d¨bZ nq'eu g¨os] lkFk ÷øhjh g¨rk gSA
5 Å¡p] uhp] ?kj þs t¨ fxus gSa] oks ugha bu ?kj¨a yúrs gSaA
6 ckøh xzg lc >xúk djrs] mez ls Hkh oks ejrs gSA
7 rûr is cSBk uj xzg jktk] nwlj¨a ls oks óh gSA
8 7osa bldh v©jr] csVh] cqèk] 'kqDdj] n¨ cSBrh gSA
9 ü;knk ,d ls ?kj igys esa] uj xzg óh g¨rh gSA
10 n¨ ls ü;knk ?kj 7osa esa] óh xzg&uj g¨rh gSA
11 fxurh exj g¨ jktk vySgnk] jk; desVh g¨rh gSA
12 õkfgjk cs'kd rhu g¨a cSBs] fxurh pkj dh g¨rh gSA
13 vþs yk igys cgqr gksa 7osa] xzgQy jk'kh g¨rh gSA
14 mYV vxj g¨a Vsos cSBs] tú 7osa dh dVrh gSA
15 xq# 'kfu v©j eaxy Vsos] dgha Hkh blþs cSBs g¨aA
iDdk ?kj uañ 1 9

Qy oSls gh ?kj igys þs ] ml Vsos esa gksrs g¨aA 1

10

11

12

13

14

15
10 iDdk ?kj uañ 2
1 ?kj iôk nwtk xq#] czã xk; vLFkku gSA
2 feyrk tgka ij gS bdëk] eku&vks&õj] llqjky gSA
3 Kku leanj ?kj 9osa dk] ;k Qy mez g¨ igyh dkA
4 l÷sn >.Mk dksglkj is >wys] mez cqùkik ?kj 2 dkA
5 rj÷ 'kqekyh&eöfjc gS r¨] vøZ] gok&feêh dk gSA
6 ?kj 8oka v¨j 6oka feyrs] njokõk ;s n¨ dk gSA
7 xzg 'k=kq] ikih lHkh] fgjnS l÷k lc dys'kA
8 e©r] ikrky þs ns[ku dkj.k xq# lqusa mins'kA
9 ?kj py dj t¨ vkos nwts xzg føLer cu tkrk gSA
10 ?kj 10ok¡ xj ûkkyh g¨os] l¨;k gqvk dgykrk gSA
11 dekbZ] føLer] cpr õkrh] óh èku Hkh fxurs gSaA
12 ekrk] Hkwvk v©j Qw Qh] eklh] txg fryd dh ysrs gSaA
13 øn] lhèkkiu maxyh mldh] Hkwd] lqHkkv¨ usdh gSA
14 õk;dk esa oks [kVehBk r¨] e¨g ek;k Hkh g¨rh gSA
15 xSl jrwcr] 'kkûk nck dj njûr Hkh iSnk g¨rk gSA
iDdk ?kj uañ 2 11

fl÷kr bdëh] jkt&j¸;r] cSy is lkèkq pùrk gSA 1

?kj nwtk eSnku gS 8 dk] cSBd jkgq þs rq gSA 2

lj&ik¡o þs n¨u¨a ekfyd] ekFkk þq jkZg&gokbZ gSA 3

ihiy] ihry] feêh ihyh] þs lj] ihyk jax Hkh gSA 4

vlj lHkh dk bl ?kj vkdj] eans dk Hkh mEnk gSA 5

xzg eq'rjdk cqjk ugha djrs] can eqëh þs ûkku¨a esaA 6

Qy 2] 11 viuksa viuk] èkeZ efUnj xq#}kjk esaA 7

óh xzg tc 'kfu ls feydj] cSBs 2 ;k dgha Hkh g¨aA 8

xzg n`f"V ls t¨ d¨bZ ns[¨] vky&v©ykn ls ejrs g¨aA 9

iki dh cSBd ?kj gS xq# þs ] x`gLr 'kqDdj cu tkrk gSA 10

føLer lcdh t¨ ekF¨ is pyrh] þs rq xq# cqèk feyrk gSA 11

panj] eaxy cn] 'kfu cSBs] e©r] tue] 2 feyrk gSA 12

vkB xzg bl ?kj esa vkrs] tqnk jfo ij jgrk gSA 13

þs rq xq# djsa eLrd yEck] deZ&/keZ] n;k cùrk gSA 14

cqèk øye tc fy[¨ fcèkkrk] ekFkk [kqyk g¨ tkrk gSA 15


12 iDdk ?kj uañ 2
1 nq fu;k dh føLer gS vkdk'k cq èk es a ] ÷øZ yEck p©úk xq # þs rq gS A
2 xq# yEck fxurs r¨ þs rq gS p¨úk] feys n¨u¨a cSBs xq# nkrk gSA
3 xq#] 'kqDdj ml Vsos esa tSls] dgha Hkh ml þs cSBs g¨aA
4 Qy oSls gh ?kj nwts þs ] ml Vsos esa gksrs gksaA
5

10

11

12

13

14

15
iDdk ?kj uañ 3 13

?kj rhtk gS iôk eaxy] èku n©yr þs tkus dkA 1

ûkoS'k&vks&vøkfjc HkkbZ viuk ;k p¨jh] v¸;kjh dkA 2

vlj uõj v©j tax&v¨&tny lc]egy Hkh muþs ysrs gSaA 3

cùu&cùkuk] ÷õZ ealch] bUlk÷ ehBk Hkh fxurs gSaA 4

mBrh tokuh ;k ûkwu ftxj dk]ruk njûr vkdk'k Hkh gSA 5

ûkq'kh öeh v¨j lkys Hku¨b;s] lkeku vkjk;'k edku Hkh gS A 6

'¨j nfjUns bl ?kj jgrs] =©y¨dh Hkh gksrk gSA 7

rkør cPpk iSnk djus] llqjky vgoky vþs yk gSA 8

bl ?kj dk t¨ jax gS ûkwuh] vlj g¨rk Hkh ûkwuh gSA 9

xzg t¨ ml ?kj cnh is g¨os] dgykrk oks d"Vh gSA 10

óh xzg tc rhts vkosa] v©jr Hkh ok¡ enZ dgykosaA 11

'kqDdj cSy v©j panj lkèkq] enZ cùsaxs] cùsxh vk;qA 12

eaxy cn&eaxyhd u g¨xk] f'koth g¨ þs n;k djsxkA 13

fó;¨a dh Hkh iwtk g¨xh] rhu dky ogk¡ méfr g¨xhA 14

g¨xh r¨ þq y mEnk g¨xh] xj u g¨xh] p¨jh u g¨xhA 15


14 iDdk ?kj uañ 3
1 cqèk 'kfu v©j eaxy Vsos] dgha Hkh blþs cSBs gksaA
2 Qy oSls gh ?kj rhts þs ] ml Vsos esa gksrs gksaA
3

10

11

12

13

14

15
iDdk ?kj uañ 4 15

?kj p©F¨ isV ekrk panj] B.Mh j¨'kuh ekuk gSA 1

pkj rj÷ dk ikuh nqfu;k] nwèk] leanj nfj;k gSA 2

fny] l÷j] ekrk] èkjrh] ?k¨úk] rj÷ 'kqekyh&e'kfjø gSA 3

pfjUns] pkoy] nwèk fiykrs] cõkõh] eqösZ&vkch gSA 4

èku n©yr ;k oÃr tokuh] jax fxuk gS pk¡nh dkA 5

vufcèk e¨rh] ?kj ekrk dk] jl g¨rk gS 'kkafr dkA 6

>qdkvks rch;r] ÷'kZ edkuk¡] rk’Yyqø fxurs gS enks± dkA 7

pDdj] la[k] fln÷ g¨ iksjh] fu'kku Hkh ysrs gS t© dkA 8

jkgq&þs rq ?kj p©F¨ esa] iki ls gjne Mjrs gSaA 9

rkjsa ûokg u rkjsa eõhZ] øle iki dh djrs gSaA 10

xzg p©F¨ þs jkr dks tkxsa] ;k tkxs oks eqlhcr esaA 11

enn d¨bZ u g¨ tc djrk] vk rkjsa oks cqùkis esaA 12

,d vþs yk xzg ûokg d¨bZ] ?kj p©F¨ tc cSBk g¨A 13

Qy cqjk u oks dHkh nsos] ûokg panj dk nq'eu g¨A 14

?kj p©Fkk tc ûkqn gks ûkkyh] vkûkhj mez rd mÙke gksA 15


16 iDdk ?kj uañ 4
1 panj dk Qy ?kj gh nsosa] ûokg panj ûkqn u"Vh gksA
2 ?kj p©Fks esa xzg t¨ vkos] rklhj panj oks g¨rk gSA
3 vlj exj ml ?kj esa tkos] 'kfu tgka fd cSBk gSA
4 xq#] jfo v©j panj Vsos] dgha Hkh blþs cSBs g¨aA
5 Qy oSls gh ?kj p©F¨ þs ] ml Vsos esa g¨rs gksaA
6

10

11

12

13

14

15
iDdk ?kj uañ 5 17

?kj 5oka gS Kku xq# dk] rst riL;k g¨rk gSA 1

gok] j¨'kuh] yúþs ] i¨rs] oÃr vkbUnk g¨rk gSA 2

v©ykn tue rk mez cqùkik] egy cpr v©ykn þs gSaA 3

ik¡p¨a gh bUnzh] gküek mldk] xehZ] 'k¨gjr] usdh gSaA 4

fy[kr] öq«r] j«rkj g¨ lk;k bYe] lcz&bZeku Hkh gSA 5

iSoanh tks i©èks fxus rks] ûkkyh txg nj maxyh gSA 6

j¨'kuh iôh ?kj igys dh] gok vPNh ?kj 5osa gSA 7

n¨u¨a iôh] bl tk bdëh] nhokj e'kfjøh þq .Myh gSA 8

mez v©ykn] r¨ lsgr viuh] ?kj 5osa ls ysrs gSaA 9

?kj 3] 9 ;k 4 g¨a eans] vlj cqjk 5 fxurs g®A 10

jfo] xq#] n¨u¨a ls d¨bZ] ?kj 10osa tk cSBk g¨A 11

5osa ?kj ûokg n¨Lr bldk] õgjh nq'eu g¨rk g¨A 12

xq#] jfo v©j jkgq þs rq] dgha Hkh blþs cSBs g¨aA 13

Qy oSls gh ?kj 5osa þs ] ml Vsos esa g¨rs gksaA 14

15
18 iDdk ?kj uañ 6
1 ?kj 6osa ikrky esa cSBs] þs rq] cqèk bdës gSaA
2 nq'eu xks o¨ ckge g¨rs] bl tk o¨ ugha yúrs gSaA
3 þs rq yúdk r¨ cqèk gS yúdh] nqecqèk þq Ùksþs rq dh lkFkh gSA
4 fj'rsnkj g¨a ekr firk þs ] vÃy] l÷j ûkqn ûkkdh gSA
5 cqèk lsok ugha 'kqDdj djrk] þs rq Hkh èk¨dk nsrk gSA
6 vþs ys vþs ys gh n¨u¨a mEnk] fey dj psgjk curk gSA
7 vkdkj psgjs dk xj cqèk ls g¨] ûkwclwjr g¨ þs rq lsA
8 u© gh xzg ikrky esa gksrs] ns[krs rj÷ gksa lc gh þs A
9 Qw yuk Qyuk] øn ønker] ruklqc gF¨yh maxyh dh A
10 [kVkbZ o x¨cj ;k g¨ lPph usdh] ;s ûkq n ûkkfl;r gS þs rq dhA
11 ukuk] ukuh ;k ekew¡ mlþs ] gennhZ Qksdh cqèk dh gSA
12 bnZ fxnZ edku dk gksos] õk;dk] iës] lCõh gSA
13 cjrkvks gksos ;k gks lkgwdkjk] is'kkuh psgjk gksrh gSA
14 rj÷ 'kqeky ;k gks Qksdk ikuh] Qwy lqxaè;k gksrh gSA
15 vkdkj] ifjUns] gkFk þs ukûkqu] lq[k v©ykn dk gksrk gSA
iDdk ?kj uañ 6 19

Hkk[;k Hkkvks vikj gks nqfu;k] uôkjk ûkyø Hkh gksrk gSA 1

þs rq dh phõksa is þs rq gks eank] ij eank u gks nwljksa ijA 2

cqèk Hkh ok¡ xj lkFkh gksos] ûkqn eank] cqjk nwljksa ijA 3

mez eanh bl xzg dh gksos] ?kj 6osa vk cSBs tksA 4

yk[k mikvks djsa u Vynk] xzgQy¹ fy[kk ftl dks gksA 5

Qy v©ykn dk 'kqDdj jíh] ij jíh u n©yr gksA 6

xq#] lwjt ls dksbZ nwts] 'kqDdj dk Qy 12 gksA 7

cqèk] þs rq v©j 'kqDdj Vsos] dgha Hkh bl þs cSBs gksaA 8

Qy oSls gh ?kj 6osa þs ] bl Vsos esa gksrs gksaA 9

10

11

12

13

14

15
¹ (bl ?kj esa fl÷Z lwjt ;k c`gLir jk'khQy ds gSaA)
20 iDdk ?kj uañ 7
1 ?kj 7oka gS iôk 'kqDdj] ?kwerk cqèk Åij dk gSA
2 n¨u¨a bdës pôh pyrh] fupyk 'kqDdj ekuk gSA
3 cqèk 7osa dk pDd ?kqekjk¡] feêh 'kqDdj gksrh gSA
4 n¨u¨a ?kqekos dhyh yksgs dh] ?kj 8osa tks gksrh gSA
5 'kqDdj] cqèk tc n¨ g¨a bdës] 'kfu Hkh mEnk gksrk gSA
6 vé n©yr dh deh u dksbZ] ?kh feêh ls fudyrk gSA
7 rj÷ tuwch&eöfjc] xk;] v©jr] 'kku cS:uh gSA
8 vgoky gFksyh] õjsZ feêh þs ] rjkõw] 'kknh] méfr gSA
9 Qy] l÷snh] rqûe] iyLrj] ?kj yúfd;ksa þs ysrs gSA
10 tSlk 'kqDdj gks oSls gh lc Qy] fupys iRFkj ls gksrs gSaA
11 cuk Qw y cqèk rks gksa fiLrku yúdh]õqcku usd gkso]s rks xksvkbZ 'kqHk dhA
12 iSnk;'k gks v.Mksa ls] øqOor gks ckg dh------ý
13 eqlke&vks&vÃy vius] n©yr lqHkk dhý
14 ?kj igys þs ûkkyh gksrs] 7oka Q©ju lks;kA
15 fnu mlh gh lwjt fudys] 8 tc nwts gks;kA
iDdk ?kj uañ 7 21

'kqDdj] cqèk ml Vsos tSls] dgha Hkh mlþs cSBs gksaA 1

Qy oSls gh ?kj 7osa þs ] ml Vsos esa gksrs gksaA 2

10

11

12

13

14

15
22 iDdk ?kj uañ 8
1 ?kj 8 osa gS e©r fuek.kh] eaxy cn gh ysrs gSaA
2 xzg uj esa ls dksbZ gks 8osa] e©r Vyh gh fxurs gSaA
3 vxyk fgLlk ?kj igyk rks] 8oka ihB Hkh gksrh gSA
4 cn 'kqrj dh ihB*A gh viuh] uhph&Å¡ph gksrh gSA
5 rj÷ tuwch] dPpk dks;yk] õueqjhnh gksrh gSA
6 dPph pchZ] ûkwu gks eank] fiÙk esns dh gksrh gSA
7 'kfu&eaxy dk >xúk gksrk] þs rq phõsa eanh gksaA
8 Nr edku ls uhps mrjs] pkjikbZ Hkh xUnh gksaA
9 ?kj 8oka tc cnh is vkos] 2]6 Hkh vk feyrs gSaA
10 12 ûokg gks nwj gh cSBk] ÷Slyk bl dk ysrs gSaA
11 eaxy cn gS lcls eank] eank tknw earj gSA
12 ,d vþs yk gj ne vPNk] 'kfu] eaxy ;k panj gSA
13 ?kj 11 gS nqfu;k dk vUnj] 8 dks ckgj fxurs gSA
14
A
15 ¹ jhù dh gìh gS ûkkfyl dsrq] ckøh ihB gS eaxy cnA
iDdk ?kj uañ 8 23
C
?kj 11 dh phõ* tks vkos] Nr fxjh gh ysrs gSaA 1

ehag dk ikuh ;k nwèk gks Nr ij] cqèk pk¡nh ls ckaèkrs gSaA 2


B
vkfr'kh 'kh'kk* tc dHkh peþs ] ûkRe dgkuh fxurs gSaA 3

'kfu] eaxy v©j panj Vsos] dgha Hkh blþs cSBs gksaA 4

Qy oSls gh ?kj 8osa þs ] ml Vsos esa gksrs gksaA 5

10

11

12

C 13
¹ elyu luhpj uañ 11 gks rks tc luhpj dh eqr’Yydk phõ
blds ?kj ubZ vkosA 14
B
¹ cq/k dk eaxy cn ;k yúdh ds yky pedhys diúsA 15
24 iDdk ?kj uañ 9
1 ?kj 9oka gS xq# cqõqxhZ] tú cqfu;kn xzg u© dhA
2 edku tíh tks gksos viuk] ij&midkj cqõqx¨± dhA
3 mez nknk ;k cki gks viuh] õekuk gS [ksy f[kykúh dkA
4 ?kj dPpk ûokg iôk gksos] gky gS nqfu;k öSch dkA
5 ekr firk dh gkyr viuh] vkjke&gjke dh jksõh gSA
6 deZ&èkeZ ;k fiNyk tue gks] esaMd] ûkq'dh ikuh gSA
7 nfj;kvksa ls xaxk gks rks] isV ekrk dk gksrk gSA
8 ûkr maxyh ij ysVs [kús gksa] euh chjt Hkh gksrk gSA
9 lj bUlku dk èkú p©ik;k] gok] ijksa ls múrk gSA
10 ,d tgka ls nwts pyrk] deZ&èkeZ ls Qyrk gSA
11 tú uFkuksa dh lkal nksjaxh] føLer dk vkökõ Hkh gSA
12 ?kj nwts is ckfj'k djrk] leanj f?kjk czã.M Hkh gSA
13 rhts ?kj dk vlj gks igys] ckn fxuk ?kj 5 dk gSA
14 ikuh feêh þs Åij múrk] vlj iôk ?kj 9 dk gSA
15 9 osa ?kj þs xzg þq y gh dk] vlj ûokkfg'k lc eank gSA
iDdk ?kj uañ 9 25

:g cqr þs >xús esa ysrs] vly iSekb'k vUnj gSaA 1

eaxy cn ;k 'kqDdj cqèk gks] eans bl ?kj gksrs gSaA 2

'kfu þs rq ;k uj xzg mEnk] panj 9 xq.kk ysrs gSaA 3

?kj 9oka ejdõ gS þq .Myh] èkjrh dk tks egoj gSA 4

ftLe esa :g dh gjdr fxurs] gkfde lc gh xzg dk gSA 5

xq# vþs yk ml Vsos esa] dgha Hkh mlþs cSBk gksA 6

Qy oSlk gh ?kj 9 osa dk] ml Vsos esa gksrk gksA 7

10

11

12

13

14

15
26 iDdk ?kj uañ 10
1 ?kj 10oka gS 'kfu dk viuk] ûkqn fojklr ykrk gSA
2 lq[k firk dks ;k mls gksos] cjl edku 3 jgrk gSA
3 pkj rj÷ dh phõsa nqfu;k] pkykdh] eDdkjh gksA
4 fj'rsnkj gksa öSj gøhøh] nq[k] õsger] chekjh g¨A
5 lkeku ûkqjkd ;k oÃr gks 'kknh] rj÷ öjc dh gksrh gSA
6 b±V iRFkj v©j dkBh bldh] dkaVs] ckú Hkh gksrh gSA
7 dkyh [kkalh] mez firk dh] õgj nfjans gksrh gSA
8 frdks.k cúh p©dksj gks yEch] ued L;kg v©j rsy Hkh gSA
9 vke lykg cjrkvks nqfu;k] uõj xzg dh gksrh gSA
10 yksgk yôú ;k dhús exjePN] rkør fctyh gksrh gSA
11 uõj mez ;k >iV d©, dh] ng'kr lk¡i dh gksrh gSA
12 cky ftLe þs dkys Hkwjs] ûkq'kh öeh Hkh gksrh gSA
13 lk¡i dk ?kj v©j vk¡[k dh iqryh] jax L;kg Hkh gksrs gSaA
14 xk;] H©al gks yksgs jaxh] nqe õgjhys gksrs gSaA
15 vaèksjk ;k ûkRe jks'kuh] vkj&}kj bdëk gksA
iDdk ?kj uañ 10 27

fl÷j tek þq y ,d dh nqfu;k] føLer lc dh 10osa gksA 1

?kj 10osa esa rhu xzg rks] pyrs 'kfu ls gSaA 2

jkgq þs rq v©j cqèk rhljk] rhuksa gh 'kôh gSaA 3

xzg ikih ml Vsos esa tSls] dgha Hkh blþs cSBs gksaA 4

Qy oSls gh ?kj 10 osa þs ] ml Vsos esa gksrs g¨aA 5

10

11

12

13

14

15
28 iDdk ?kj uañ 11
1 ?kj 11 dk 'kfu gS ekfyd] ij njckj xq# dk gSA
2 ?kúk Hkjk ikuh gS cs'kd] cjrkok rks xq# gh gSA
3 ÷øhj dh >ksyh dh føLer fxurs]tue&oÃr] ûkqn vken gSA
4 'kfu xq# dk gy÷ mBkos] ÷Slyk djrk ckn esa gSA
5 ÅèkZ] Js"V] èku js[kk] rks] føLer dk eSnku Hkh gSA
6 ykyp nqfu;k] edku ûkjhns] mez rknkn v©ykn Hkh gSA
7 fNydk iksLr] 'kku&vks&'k©ør]gkFk dh føLesa] ikyuk gSA
8 nks eq¡g þs ;s lk¡i dk ?kj rks] ûkqn&j© cwVk csy Hkh gSA
9 nhokj eöfjch] igyk gkfde] felysa jkgq þs rq gSA
10 nwèk ekrk dk ;kn gS dj þs ] ÷Slyk djrk 'kfu Hkh gSA
11 vgoky gS ukûkqu jax Hkh muþs ] ,d vþs yk nks Hkh gSaA
12 ûkqn csúh d¨ ikih pykosa] Mwc Mksckrs oks ugha gSaA
13 èku n©yr gS 11 vkrk] ?kj rhts ls tkrk gSA
14 eaxy þq .Myh dgha gks cSBk] ÷Slyk bldk gksrk gSA
15 cqèk xq# ugha bl ?kj vPNs] ;k fd panj cSBk gksA
iDdk ?kj uañ 11 29

mez igyh gSa 'kôh fxurs] tc ?kj rhtk eank gksA 1

føLer dk xzg ?kj ml rhts] enn u 5 ls gksrh gSA 2

?kj 3 ûkkyh 11 lksos] føLer 'kfu is gksrh gSA 3

xzg eq'rjdk cqjk ugha djrs] can eqëh þs ûkkuksa esaA 4

Qy 2]11 viuksa viuk] èkeZ eafnj xq#}kjk esaA 5

?kj 11 esa xzg tks vkos] rklhj 'kfu esa oks gksrk gksA 6

vlj exj ml ?kj esa tkos] xq# tgk¡ Vsos cSBk gksA 7

'kfu] xq# ml Vsos esa tSls] dgha Hkh mlþs cSBs gksaA 8

Qy oSls gh ?kj 11 þs ] ml Vsos esa gksrs gksaA 9

10

11

12

13

14

15
30 iDdk ?kj uañ 12
1 ?kj 12 gS lq[k x`gLrh] xq#] jkgq nks cSBs gSaA
2 eNyh <wa<s ikuh vcz dk] cpu] òki bdës gSaA
3 èku dh F©yh 7osa gksos] enZ cksyrs 6osa gSaA
4 ?kj 8osa ls mez feys rks] cus egy ?kj nwljs gSaA
5 xt lkèkq gkas eos'kh ikys] vkckn ohjkuk feyrs gSaA
6 'k¨gjr nqfu;k] gìh mldh] ûkwu uLy dk fxurs gSaA
7 fu'kku is'kkuh] vgoky maxfy;ka] egy iúkslh gksrk gSA
8 ûkpkZ õkrh] fnekö dh gjdr] llqjky dk øõkZ gksrk gSA
9 enZ v©jr dk mez rk’Yyqø] gkFk >qdkvks] nksLr gSA
10 ik¡o þs mlþs ukûkqu ysrs] ûkrwr gFksyh c`gLir gSA
11 rj÷ tuwch&e'kfjø gks rks] ikyuk csok gksrk gSA
12 ,d ûkRe ls nwtk 'kq# gks] 12 tgka 2 gksrk gSA
13 xzg 12 u xj dksbZ cksys] ?kj 2 esa oks cksyrk gSA
14 Qy ?kj 2&12 dk bdëk] lkèkq lekèkh gksrk gSA
15 ûkqn bUlku dh is'k u tkos] gqDe fcèkkrk gksrk gSA
iDdk ?kj uañ 12 31

lq[k n©yr v©j lk¡l vkûkhjh] mez dk ÷Slyk gksrk gSA 1

'kfu xq# v©j jkgq Vsos] dgha Hkh mlþs cSBs gksaA 2

Qy oSls gh ?kj 12 þs ] ml Vsos esa g¨rs gksaA 3

10

11

12

13

14

15
32 xzg –f"V
1 ,d vþs ys dk nq'eu u dksbZ] u gh nksLrh gksrh gSA
2 fj;k;k fcuk u jktk dksbZ] u gh oõhjh gksrh gSA
3 ,d ls 6 rd rj÷ tks igyh] fgLlk nk;k¡ dgykrh gSA
4 ckn þs ?kj 7osa ls 12] rj÷ ckb± gks tkrh gSA
5 rj÷ igyh u xzg gks dksbZ] ckn þs xzg lks;s gksrs gSaA
6 ?kj tc ckn dk ûkkyh gksos] rj÷ lksbZ igyh fxurs gSaA
7 ftl ?kj esa xzg gks dksbZ cSBk] tkxrk ?kj oks ysrs gSaA
8 tkxs ?kj u gh vlj xzg dk] tc ryd ûkkyh gksrs gSaA
9 Å¡p n`f"V fdruk gh gksos] fucZy&çcy fdlh Hkh ?kjA
10 ?kj n`f"V dk tc rd ûkkyh] vlj tkos u nwts ?kjA
11 ?kj 9&11 xq# ls tkxs] panj ls 2] 4] 8 ?kjA
12 jfo txkrk ?kj 5oka rks] 'kqDdj txkos 7oka ?kjA
13 'kfu ls 10oka jkgq 6 dks] cqèk txkrk gS rhljk ?kjA
14 eaxy ls ?kj igyk tkxs] þs rq txkos 12oka ?kjA
15 xzg nksLr ugha ckge yúrs] >xúk djkrs nwljs gSaA
xzg –f"V 33

'kfu jfo nks bdës cSBs] QVrs xzg óh ls gSA 1

xzg eq'rjdk cqjk ugha djrs] cUn eqëh þs ûkkuksa esaA 2

Qy 2&11 viuk viuk] èkeZ efUnj xq#}kjk esaA 3

óh xzg tc 'kfu ls feydj] cSBs 2 ;k dgha Hkh gksaA 4

xzg n`f"V ls tks dksbZ ns[ks] ejrs vky&v©ykn ls gksaA 5

bl õgj dks ?kj 9osa ls] jkgq þs r gVkrs gSaA 6

vxj enn u mu dh ysosa] eaxy þs rq ejrs gSaA 7

,d nhokj þs ?kj 2 lkFkh] xzg eq'rjdk gksrs gSaA 8

'k=kq xzg rks dHkh u feyrs] nksLr feys gh fxurs gSaA 9

otg fdlh nhokj QVs xj] nqxuh õgj gks tkrh gSA 10

vÃy cqjh føLer gks eUnh] e©r [kúh gks tkrh gSA 11

?kj 10osa esa yúrs nq'eu] xzg 9 Vsok vaèkk gksA 12

lwjt 4] 'kfu gks 7osa] Ugksjkrk vkèkk vaèkk gksA 13

jkgq þs rq ?kj p©Fks 10osa] ;k panj Hkh lkFkh gksA 14

'kfu 8 ;k xq# lkFkh] Vsok oks þq y èkehZ gksA 15


34 xzg –f"V
1 ?kj vius ls 5osa nksLr] 7osa mYVs gksrs gSaA
2 8osa ?kj ij Vôj [kkrs] cqfu;kn 9osa ij gksrs gSaA
3 rhljs ?kj þs tqnk tqnk rks] cqèk ls oks vk feyrs gSaA
4 ?kj 10 ij ckge nq'eu] ?kwers fQjrs pôj gSaA
5 uj xzg cksyrs tq¶+r þs ?kj esa] óh cksyrs rkø esa gSaA
6 cqèk gS cksyrk 3] 6 esa rks] ikih ugha cksyrs 2 esa gSaA
7 xzg 'k=kq esa xq# tks vkos] oSj ûkRe gks tkrk gSA
8 ekrk panj tc lkFkh gksos] n¨Lrh iSnk djrk gSA
9 ?kj 5oka v©ykn dk fxurs] 11 gksrk ?kj èkehZ gSA
10 ?kj 8osa tks e©r fuek.kh] lkFk yxh 9 cqõqxhZ gSA
11 ?kj igys dh mez l© lkyk] uOos rhu] nl] ckjg gSA
12 85 mez 7 p©Fks dh ysrs] 80 gksrh ?kj 6 dh gSA
13 i©u lnh ;k lky 75] xq# efUnj ?kj 2 dh gSA
14 ?kj v©j xzg dh mez tqnk ij] xqõjrh nks dh bdëh gSA
15 xq# txr dh mez 75] cqèk] þs rq 80 gksrh gSA
xzg –f"V 35

'kqDdj] panj dh mez 85] 'kfu] eaxy] jkgq 90 gSA 1

óh xzg tc feys ujksa ls] mez 96 gksrh gSA 2

lkFk feys tc cqèk ikih dk] ogh 85 gksrh gSA 3

jfo ekfyd gS iwjh lnh dk] mez yEch ml gksrh gSA 4

xzg.k yxs tc jfo panj dks] lky rhu de gksrh gSA 5

10

11

12

13

14

15
36 c`gLir & txr xq#
1 ikih xzg ;k cqèk rk’Yyqø] fi?kyk lksuk xq# gksrk gSA
2 mikvks xzg lkFkh dk gksos] xq# jk'khQy gksrk gSA
3 ikih eans ;k þs rq eank] xq# Hkh eank gksrk gSA
4 xzg.k þs oÃr gok c÷kZuh] vlj eank gks tkrk gSA
5 u"V eaxy vkdk'k csy rks cqjk 'kqDdj eank djrk gSA
6 'k=kq xzg þs tc oks vUnj] oSj u"V dj nsrk gSA
7 gkFk :gkuh] øn] is'kkuh] lkal pksVh xq# fxurs gSaA
8 ukd ctqõ fljk vxyk bldk] ÷Slykþq u gqvk djrs gaSA
9 1 rk 5 ;k 12 cSBk] enn 'kfu jfo djrk gSA
10 ?kj 6 rk 11 esa cSBk] fl÷Z 'kfu dks rkjrk gSA
11 xq# vþs yk lc dks rkjs] enn u tc dksbZ djrk gksA
12 ij þs rq dks oks ejokos] ûkqn gh tc oks ejrk gksA
13

14

15
c`gLir ûkkuk uañ 1 37

dhfe;kxj] is'kkuh] ihys jax] 'ksj&,&uj] pyrk lkèkqA 1

?kj igyk gS rûr gõkjh] xzgQy jktk þq .Myh dkA 2

xq# exj u bl dks pkgos] >xúk euq"k gS ek;k dkA 3

xq# vxj ?kj igys gh vkos] bYe] lksuk ys vkrk gSA 4

fy[kuk iùuk vxj u tkus] Hksl ÷øhjh ikrk gSA 5

lksuk Hkh tks lcls mEnk] n;k èkeZ Hkh mÙke gksA 6

lsgr n©yr fj'rsnkjk¡] ukx oyh dk lk;k gksA 7

mez 16 ls ?kj dks rkjs] þq y lalkj cqùkis esAa 8

xq#] gok] nksuksa gSa pyrs fQjrs þq y õekuk esaA 9

mez 27 firk ls fc[kús] ûkqn dekbZ djrk gksA 10

'kfu pôj ls 7osa vkos] firk u ml dk cSBk gksA 11

mez ekew¡ dh NksVh gksos] ij NksVh u viuh gksA 12

?kj 7oka xj [kkyh gksoas] Vk¡x rûr dh VwVh gksA 13

ekrk bldh f'ko th gksos] ij v©jr ls Mjrh gksA 14

csVs dks rks rkjrh tkos] ûkqn bdkouA ejrh gksA 15


A Vsos okys dh 50 lkyk mez ij
38 c`gLir ûkkuk uañ 1
1 þs rq yúdk vklu mEnk] cqèkB fudEek ysrs g®A
2 ?kj 5osa xj 'kfu gks cSBk] d¨Bs Hkh mls eans gSaA
3 pôj nwtk gks tc mldk] mez fuukou49 fxurs gSaA
4 xq# txr~ esa çxV gksxk] lq[k nqfu;k dk ysrs gSA
5 'kknh þs fnu ls cqyUn bøcky gksxk] exj
6 okfyn þs lk;k dk flj ij lkFk u gksxk]vxj gksxk bl þs
7 lkFk ennxkj v©j usd u gksxk] fQj Hkh gksxk rks tqnk
8 ?kj ij iúrk gkssxkA cgjgky mez dk gj vkBoka lky rjÃøh
9 dk u gksxk] vxj gksxk rks cpu ;k vk'khckZn iwjk gksxkA exj
10 ljki ;k cnnqvk ls ûkqn viuk vki gh rckg gksxkA
11

12

13

14

15
B fl÷Z /ku ds fy,A
c`gLir ûkkuk uañ 2(iDdk ?kj) 39

xk; vLFkku] esgeku uokõh] iwtk] èku 1

ek;k] pus dh nky 2

xq# nwts vLFkku xÅ dk] xzgeaM ekyk ekuk gSA 3

tue ølkbZ dk ûokg gksos] vklu czãk] ek;k gSA 4

nq'eu xzgA ?kj 6 rk 11] jktk] oyh ûokg dksbZ gksA 5

c`gLir rc Hkh xq# gh gksxk] ûokg oks v©jr gh dk gksA 6

vxj xq# u gksos ,slk] ogh xkscj dk iqryk gksA 7

õgj fcPNw ls enZ o v©jr] þq y viuh dks ekjrk gksA 8

lqygþq y v©j cû'kh'k djs rks usdksa ls oks 9

usdh esa cùs] oukZ%& 10

gj tk þs :n øne 'kjh÷k] u ÷õy jchg'kqn u ûkjh÷k 11

dj Hkyk rks gksxk HkykA lksus dh rkj dh rjg 12

oks cùrk gksxk] oukZ%& 13

gkFk iqjkus [k©alús feêhey th vk;sA 14

lkèkq viuh èkwuh ij gksxk] exj x`gLr o þq fV;k dh 'krZ ugksxhA 15


A 'kqDdj] cq/k
40 c`gLir ûkkuk uañ 2
1 bl dk ekewyh rk¡cs dk iSlk mls lksus dk
2 dke nsxkA l© pwgs [kkdj fcYyh gt dks xbZA
3 xq# ?kaVky gksxkA czãk th v©j y{eh th vius
4 fla?kklu ij dh rjg føLer dk mEnk gky gksxkA
5 viuh e©r dk mls ejus ls igys irk yx tk;sxkA
6 feêh þs dkeksa ls lksuk] exj lksus þs dkeksa
7 ls eanh ûkkø ulhc gksxhA
8

10

11

12

13

14

15
c`gLir ûkkuk uañ 3 41

nqxkZ iwtk] rkyhe 1

+=©yksdh dk ekfyd gksxk] xq# tks rhts cSBk gksA 2

ix gks rks 18 ls 19] oukZ 3 gh dkuk gksA 3

nqxkZ iwtu Hksn fxuk gS] 3&18 gksus dkA 4

usd gksos rks lc ls mEnk] oukZ cqèk gks 3&9 dkA 5

vkfny] equfl÷ feõkt] nqxkZ th 'ksj dh lokjh 6

dk lkFk gksxk] ftls rkjs 'ksj dh rjg ekjh 7

gqbZ ekj(f'kdkj) ns tkos] exj ftls fcxkúus 8

ij vk;s mldk fcLrjk rd Hkh tyk nsosA 9

rkjh÷ v©j ûkq'kken ls bldh lÙk;k(rkør) 10

u"V v©j cckZn gksxhA 11

12

13

14

15
42 c`gLir ûkkuk uañ 4(Å¡p Qy dk)
1 ckfj'k] lksuk
2 c`gLir p©Fks ?kj gqvk leanj nwèk HkjkA
panj 'kqDdj eaxy c`gLir
3 xzg pkjksa gh usd gksa] ikuh] feêh] vkx] gok A
4 Å¡p c`gLir tc gqvk] cùrk panj gksA
5 cqèk vþs yk Nksú þs ] Qy lc dk mEnk gksA
6 10osa cqèk xj vk gqvk] [kksVh gok pyus yxhA
7 nqfu;k dks D;k rkjs tc ûkqn] csúh viuh MwcrhA
8 ikuh þs nfj;k esa lhèkk rSjus okyk 'ksj gksxkA
9 flagklu cÙkhlh (32 ifj;ka) v©j jktk
10 fcØekthr þs lk;k dk ekfyd gksxkA ml þs
11 lk;k esa ykVjh] n÷fu;k] lksus dh dkuksa dh
12 ped v©j èku n©yr dk nfj;k cgrk gksxkA
13 ek¡ ij èkh firk ij ?kksúk] cgqr ugha rks
14 Fkksúk Fkksúk õ:j gksxkA
15
c`gLir ûkkuk uañ 5(iDdk ?kj) 43

ukd] þs lj] vlj gS xzgQy dkA 1

xq# gS 5osa yhn esa ekf.kd] iRFkj esa oks eksrh gSA 2

N¨Vh uS¸;k ûokg cs'kd gksos] ujd þq VqaHkh èkksrh gSA 3

nq'eu 2&9&11 cSBs] Mwcrh csúh gksrh gSA 4

fnu xq# dksbZ yúdk tues] 'ksjksa dh tksúh gksrh gSA 5

tc ryd u gks dksbZ ,slk] uhan Hkjh 'ksj gksrh gSA 6

yúþs iksrs cs'kd cSBs] føLer lksbZ gksrh gSA 7

c"kZQy þs fglkc ;k fdlh rjg Hkh vc 8

vxj luhpj ûkkuk uañ 9 esa vk tkos] rks c`gLir dh 9

ehBh gok esa luhpj dk lk¡i lks tk;sxk] exj oks eqnkZ 10

ugha gks tk;sxk] v©j luhpj þs fnu dh v©ykn þs 11

tue ij tkx dj cqfu;knh mEnk 60 lkyk v©j 12

mÙke Qy nsxkA 13

c`gLir dh eqr’Yyøk phõksa ls ÷k;nk u gksxkA 14

15
44 c`gLir ûkkuk uañ 6(jk'khQy)
1 eqöZ] x#ú (ifjank)A eans oÃr þs rq dk mikvks
2 enn djs
3 6oka ?kj ikrky dk] xq# fNikos eqagA
4 enn djs u cki dh] csVk] csVh u uwgA
5 gok Hkyh ml 'kûl dh] eku ljksoj gksA
6 þq y ekrk] cqèk Hkh cùs] þs rq mEnk gksA
7 pwgs ls þs rq cus] cqèk x#ú gh gksA
8 jksVh [kk;s oks eq¶+r dh] ,s'kh iëk gksA
9 lkèkq viuh þq fV;k esa gksxk] lekèkh v©j
10 èkwuh dh 'krZ u gksxh] ;k firk NksVh mez esa py clus
11 okyk gksxkA vxj gksxk] lûkh gksxk rks eku ljksoj Hkh gksxk]
12 exj VjkZus okyk esaMd u gksxkA fQj Hkh vxj gksxk èku
13 dh ckfj'k dk ekfyd ;k lksus dh dkuksa esa jgus okyk
14 gksxkA vkfûkj gksxk rks ûkq'kgky gksxk ij dHkh daxky
15 u gksxkA
c`gLir ûkkuk uañ 7(jk'khQy dk) 45

fdrkcsa] nek] esaMd] vkokjk lkèkq] 1

eluwbZ c`gLir (lwjt 'kqDdj) ûkkyh gokbZ 2

c`gLirA eans vlj þs oÃr panj dk mikvks 3

ennxkj gksxkA 4

7osa c`gLir lc dks rkjs] ûkqn rdúh dh cksnh gksA 5

èkeZ bZeku esa vius iôk] ij HkkbZ;ksa ls nqf[k;k gksA 6

lcdk gh oks ns ou gkjk] pus dk fNydk ûkqn gks öq õkjkA 7

ûkqn føLer dk viuh ekjk] panj iwtu gks fuLrkjkA 8

cqèk 'kfu ?kj 2&6&11] ;k fd 12 cSBk gksA 9

ÅèkZ js[kk dk Mkþw jkgõu] yúþs dks oks rjlrk gksA 10

40&545 tc mez gqbZ rks] yúdk Hkh vk cSBk gksA 11

fiNys èkksus lc þq N èkks dj] lq[k lkxj dk ekfyd gksA 12

yksx x;s tks esyk cSlk[kh] ykykth tdús gS ?kj dh jk[khA 13

HkkbZ;ksa ls rax gksdj dbZ n÷k dgrk gksxk] 14

fd ÞHkkbZ th] rqlk¡ tEens D;ksa u ej x;s -------- 15


46 c`gLir ûkkuk uañ 7(jk'khQy dk)
1 Fkku Qkúus i;sAß óh èku ls cjdr
2 gksxh] vxj viuh dekbZ gksxh rks lc feêh þs
3 cjkcj gksxhA jers lkèkq (vkokjk) dk lkFk
4 eqckfjd u gksxk] vxj gksxk] õsger o ûkpkZ [kúk
5 gksxkA czkã.k dh cksnh ehag eaxnh (panj
6 iwtu eqckfjd gksxh)
7 c`gLir uacj 7 dh eanh gkyr dk lcwr
8 ?kj esa jÙkd (lksuk rksyus okyh) gksxk] ftudks
9 õnZ diús esa j[kuk okLrs èku n©yr
10 eqckfjd gksxkA
11

12

13

14

15
c`gLir ûkkuk uañ 8 47

v÷okg] uôkjk ûkYd] ÷øhj dk ;Xx nkuA 1

?kj 8oka tks [kksijh lcdh] lkèkq dk oks I;kyk gSA 2

'kfu eaxy lc dks gh tykosa] xq # dk Qy iku fujkyk gS A 3

xq# þs ?kj tc mÙke gksos] lksus dk Hk.Mkjk gSA 4

'kfu eaxy xj p©Fks cSBs] nqf[k;k HkLe öqõkjk gSA 5

yEch mez dk cqõqxks± us gh iêk fy[kok;k gqvk gksxk A 7

gj ne cùs ifjokj v©j tkxrh gqbZ føLer dk 8

gky gksxkA flj dh [kksijh mú tkus rd oks fõUnk 9

jgsxk] ;k [kksiúh dks lj ls mrkj dj gkFk esa ys 10

dj pyus dh fgEer dk oks ekfyd gksxkA 11

lc þq N tyk dj taxy esa ,d isRFkj ij Hkh fcBk 12

nsosa] rks Hkh ml ohjkuk esa lksus dh dkusa oks 13

<w¡< ysxk v©j tys taxy esa ehBk eaxy v©j gfj;koy 14

dj ysxk] exj ÷øhjh dk lkFk u nsxkA 15


48 c`gLir ûkkuk uañ 9(iDdk ?kj)
1 ?kj dk v©j xzgQy dk] føLer dks txkus okykA
2 tíh edku] efUnj] efLtn] xq#}kjk] pyrk
3 o múrk otwn] xSlA
4 c`gLir gks tc 9&12 esa] ?kj ml þs xaxkA vkrh gSA
5 føLer mEnk lcdk iÙk.k] uko gok esa pyrh gSA
6 twa twa ikuh blþs cjrs] gksrk czã Kkuh gSA
7 9 fufèk dk ekfyd fxurs] gksrh 12 flðh gSA
8 çk.k tk;s ij cpu u tk;s] cpu ls viuk
9 èkeZ Hkh ik;s v©j èkeZ ls mlþs èku esa
10 gkj u vkos] oukZ eans oÃr ls oks
11 igys gh py tk;sA ljkZ÷ ;k t©gjh ckdeky gksosA
12

13

14

15 A:- xax-vk= /ku o vkSyknA


c`gLir ûkkuk uañ 10 (uhp) 49

lw[kk ihiy] uqÃlku õj] rkyhe ûkReA eans vlj 1

þs oÃr nfj;k unh esa rkEcs þs iSlk dk mikvks ennxkj 2

xq#}kjk 10osa gqvk] LoxZ y¨d þs dkeA 3

ykyp esa nksuksa x;s] ek;k feyh u jkeA 4

?kj 'kfu þs vku dj] xq# pùkos LoklA 5

xzg u dksbZ py lþs ] fl÷Z 'kfu dh vklA 6

dhúk xUnk vc gqvk] Hkjs HkLe Hk.MkjA 7

ykt xq# dh gS 'kfu] ûokg eank þq y lalkjA 8

9] p©Fks] ?kj 5osa] 'kfu] jfo] ;k cqèkA 9

'kqDdj] jkgq gksa ejs] þs rq ik;s u lqèkA 10

10osa ?kj dk uhp c`gLir] 4 jfo ls pyrk gSA 11

ûkkd ls gS oks lksuk curk] 4 'kfu ls xyrk gSA 12

xq# jfo nksuksa ls dksbZ] ?kj 10osa tc cSBk gksA 13

5osa ?kj ûokg nksLr mudk] õgjh nq'eu gksrk gksA¹A 14

fuèkZu firk ;rhe cPps dks fuèkZu gh Nksú 15


50 c`gLir ûkkuk uañ 10(uhp)
1 tkosA mldh fõUnxh esa cPps us ûokc esa egy
2 ns[ks] exj tkxus ij mlh VwVh gqbZ pkjikbZ v©j rosyk
3 ûkjk¡ esa ysVs ik;kA u 'kq# ns[kk u vkfûkj ns[kk]
4 tks ûkwc ns[kk rks v÷lksl ns[kk] v©j fyiVh gqbZ vkjõw
5 dks ø÷u esa gh ys tkrs ns[kkA 27 lkyk mez ls
6 36 rd cgqr eank] exj 28 þs ckn (tcfd HkkbZ
7 dh enn ;k mldk lkFk gks) x.ks'k th ;k lc þs
8 iwtus dh txg curs ns[kkA cgjgky ej ej dj cqfù;k
9 jkx xkos yksx dgsa mls C;kgA ml us
10 öjhc dk rjl [kkdj jksVh nh rks iksyhl þs
11 MaMs dh ekj bldk ,oõ feykA fdlh dk rks is'kkc
12 Hkh rsy dh rjg jks'kuh nsos] exj mldk rks ûkkfyl
13 rsy Hkh is'kkc ls de øher gksosA
14
¹A okLrs ûkqn viuh o mez 'kqDdj dh] tc uj xzg dk lkFk
15 u gks] oukZ yEch mez gksxhA
c`gLir ûkkuk uañ 11 (iDdk ?kj) 51

fxYV] eqyEek] xzgQy dk] føLer dks txkus okyk 1

xq# 'kfu dh 11 jk'kh] cqèk ls nksuksa pyrs gSaA 2

cqèk nck;k ;k gks eank] nksuksa fu"Qy tkrs gSA 3

4
mEnk 'kfu eaxy
eD[kh Fkh rks 'kgn Hkh Fkk] eD[kh múh rks 'kgn 5

u ik;k] u gh eqöZ c`gLir þs ckn eqöhZ þs lksus þs vaMs 6

dk irk pyk] v©j vkûkhj ij vius gkFkksa ls gh vius 7

eqag þs fy, jksVh cukuh iúhA firk dh gkfõjh 8

esa lk¡i us Hkh ltnk fd;k] vkSj lcdk gh 9

lk;k cùk] exj T;ksa gh fd c`gLir dk lkal ;k gok 10

ihNs gVk] enZ dh ek;k] lkèkq] xq#] jktk ;k 11

njûr dk lk;k mlþs lkFk gh mB x;k ekywe 12

gqvk v©j fQj ogh ePNj lrkus yxkA 13

14

15
52 c`gLir ûkkuk uañ 12(?kj dk)
1 ihiy dk gjk njûr] gok] vke nqfu;k] lk¡l] ihry (èkkr)
2 c`gLir ?kj gks 12 cSBk] Qy 9 dk Hkh ysrs gSaA
3 ikih mlþs ?kj gksa cSBs] cqèk] 'kqDdj Hkh ejrs gSaA
4 ek;k dks oks ew=k le>s] gksrk czãKkuh gSA
5 jkt Nksú oSjkxh gksos] gksrk lkèkq R;kxh gSA
6

7 ukd dk ikuh ûkq'd gksus þs fnu c`gLir


8 øk;e gqvk gksxkA ;k ukd dk ikuh ûkq'd j[kus ls
9 enn gksxhA õnZ fryd dkjvken gksxk] ekyk xys esa Mkys
10 j[kuk c`gLir u"V dk lcwr gksxkA pksVh ;k cksnh
11 dk øk;e jguk ;k j[kuk gjne eqckfjd gksxkA lkèkq
12 viuh lekèkh esa gksxk] ftlþs lrkus ls òki
13 v©j lsok ls vk'khckZn gksxhA jkgq dh gj nks gkyr Åap
14 jkgq¾c`gLir nks tgku dk ekfydA uhp jkgq¾ c`gLir
15 (fl÷Z nqfu;koh) xq# dh gkyr dk ÷Slyk djsxhA
lwjt & riLoh jktk 53

jfo xq# ?kj nks dk bdëk] vlj feyk nks tqnk gh gSA 1

xq# firk xj jfo dk gksos] jfo firk ûkqn 'kfu dk gSA 2

:g lalkj dk xq# tks ekfyd] cqr nqfu;k lc jfo dk gSA 3

lk¡l çk.kh xq# dk gksos] <kapk ij ûkqn jfo dk gSA 4

xq# vxj vkleku fxuk rks] jLrk jfo vkleku dk gSA 5

gok jks'kuh feys tks jgrs] vkdk'k cuk cqèk nks dk gSA 6

çxV nqfu;k cqèk tks gksos] czãaM cùk vkdk'k dk gSA 7

QVs jks'kuh gok ls nqfu;k] tqnk tqnk ?kj nks dk gSA 8

cPpk gqvk ?kj jfo gS pedk] xq# 'kj.k esa vkrk gSA 9

jfo gqvk tc jktk nqfu;k] xq# 'kj.k ml gksrk gSA 10

jfo cSBk tc 1&5&11] xzg ckfyö lc gksrk gSA 11

?kj 1&5 tc jfo gks cSBk] ryokjèkkjh oks gksrk gSA 12

ûkqn dHkh u jk'khQy dk] xzg lc gh dks nckrk gSA 13

1&5 cSBs gks jk'khQy þs ] 'k=kq Hkh nksLr curk gSA 14

jfo uhp u ûkqn dHkh gksos] vlj lkFkh eank gksrk gSA 15
54 lwjt & riLoh jktk
1 xzg nksLr viuk ejokos] ûkqn gh tc oks ejrk gSA
2 'k=kq xzg xj lkFkh gksosa] ?kj cSBd mú tkrk gSA
3 þq .Myh exj ?kj igys gksosa] vlj jfo ûkqn eank gSA
4 vax ftLe ;k vk¡[k gks nk¡b±] gkFk likV Hkh gksrk gSA
5 cqèk eaxy ;k iki dh gkyr] ÷Slykþq u jfo gksrk gSA
6 lwjt jks'kuh eaxy fdj.ksa] xzg.k jkgq&þs rq gksrk gSA
7 cqèk vkdkj rks rst xq# dk] ped panj jfo nsrk gSA
8 jfo] 'kfu nks bdës cSBs] >xúk ugha dHkh djrs gSaA
9 otg fdlh xj nksuksa >xúsa] gR;k 'kqDdj dh djrs gSaA
10

11

12

13

14

15
lwjt ûkkuk uañ 1 (iDdk ?kj] Å¡p) 55

fnu dk oÃr] nk;k¡ fgLlk ;k vk¡[k 1

cSlk[k dk lwjt ?kj igys esa] jkt] ftLe] :g] mEnk gksA 2

rst nsos gj fuèkZu dks oks] ij&midkj poéh gksA 3

ekr] firk] ûkqn mez gks yEch] ij v©ykn gks fxurh dhA 4

vk¡[kksa ij oks fuLpk djsxk] ijokg u gks lquus dhA 5

lrtqx dk oks vkneh gksxk] føLer ûkqn cukbZ gksA 6

pksVksa ls oks gjne cÁrk] cs'kd cgucqèk u HkkbZ eaxy gksA 7

luhpj dk Ï fgLlk cqjk vlj 'kkfey gkssxkA ckøh ,d 8

cpus okys edku dh gSfl;r dk jktk gksxkA y{eh dks oks 9

ûkqn iSnk djsxk] exj ûkqn y{eh dk fnynknk u gksxkA 10

vk÷rkc pedk rks D;k pedk]vxj oks ûkqn viuh :g ij Hkh 11

u pedkA ;kfu ij&midkj v©j lsok lkèku þs cöSj vc lwjt 12

fu"Qy gksxk v©j þq N u nsxk] vxj nsxk rks vkx nsxk] 13

exj ûkkø rks fQj Hkh u nsxkA cgjgky xUns b'd v©j 14

eans dkenso ls õ:j nwj gksxkA 15


56 lwjt ûkkuk uañ 2
1 xanqe
2 tsB eghus lwjt nwts] ek;k 'ksj lokjh gksA
3 =©yksdh dk lq[k lkxj rks] mez dk bPN;kèkkjh gksA
4 ûkqn peþs ] lc dks nedkos] ?kj 6ok¡ Hkh cùrk gksA
5 lûkh gksos rks cùrk tkos] fHkPN;k ls oks xyrk gksA
6 >xús v©jr õj õehuk¡] ckny dk vaèksjk gksA
7 eaxy igys] panj 12] vkylh] fuèkZu] nqf[k;k gksA
8 ftl ønj bl dh rS esa ikuh cùs] lwjt dk jFk
9 v©j Hkh Å¡pk gks dj pysA ysfdu ftl ønj bl dh rj÷ ikuh
10 cùs] oks dköõ dh rjg xyrk tkosA ;k vxj oks 'kqDdj
11 þs >xúksa ls nwj jgs rks gjne cùs] oukZ vkaèkh
12 þs cknyksa ls ûkqn vius fy;s gh vaèksjk dj ysA exj
13 lokjh v©j p©ik;k dk lq[k õ:j lkFk jgsA
14

15
lwjt ûkkuk uañ 3 57

fnu dh v©ykn] Hkrhts 1

vlkù eghus lwjt rhts] eaxy cqèk cydkjh gksA 2

panj ls xj èkjrh ?kwes] fQj Hkh rûr gõkjh gksA 3

cqèk eank rks ekew¡ eans] eank jkgq þs rq gksA 4

ij eank u bYe tksfr"k] ;k fd bYe fj;kõh gksA 5

eaxy Hkh xj eank gksos] eank 'kqDdj dHkh u gksA 6

eaxy cn] eaxyhd Hkh gksos] fQj Hkh Mjþs pyrk gksA 7

õehu tqacn ctqacn] ij u tqacn esgjks eaxyA 8

xj ctqacn] ekg ctqcan] ij u tqacn cq/k dk taxyA 9

vc panj dk Qy jíh u gksxk]ekrk dh mez yEch gksxh 10


ûokg panj u"V gkssA cki nknk öjhc gksa rks cs'kd] iú©lh 11
ejsa rks eqefdu] exj oks ûkqn viuh vkfûkjh mez v©j vkûkjh oÃr esa 12
fuèkZu u gksxk] v©j vxj gksxk rks ûkqn viuh cnpyuh ;k eans dkeksa 13
ls cckZn gksxk] exj fQj Hkh x£n'k õekuk ;k vÃy þs èkksþs v©j 14
÷jsc ls oks dHkh vkõqnkZ gky u gksxkA 15
58 lwjt ûkkuk uañ 4
1 nkb± vk¡[k dk Msyk] Hkwvk dk yúdk HkkbZA
2 lkou lwjt p©Fks fxurs] ehag ikuh panj dk ?kjA
3 ikuh cjls icZr] taxy] cqèk] 'kfu nksuksa þs ?kjA
4 10osa ?kj dk uhp c`gLir] jfo ls lksuk djrk gSA
5 'kfu dk xj ogk¡ igjk gksos] gj nks pwYgs èkjrk gSA
6 jfo exj ûkqn tyk tyk;k] enn panj dh ikrk gSA
7 'kfu us g¨a tks iRFkj Qwaþs ] yk’y jfo dj nsrk gSA
8 eaxy jktk ?kj 10osa dk] 'kfu uõj dk ekfyd gSA
9 eaxy ûkqn vc vk¡[k ns viuh] jfo xks çcy djrk gSA
10 'kfu vxj gks 7osa cSBk] fgtúk] cqõfny gksrk gSA
11 ugksjkrk ;k vkèkk vaèkk] Vsok ,slk gksrk gSA
12 bZtkn dk ewtc v©j ÷k;nk cL;kj dk ekfyd
13 gksxkA leqanj dh lhi esa eksrh iSnk djsxk] v©j
14 vxj lhi esa dhúk Hkh iú tk;s rks Hkh øher ns
15 dj tk;sxkA js'ke dk dhúk vxj ûkqn rckg Hkh gks
lwjt ûkkuk uañ 4 59

tkos] rks fQj Hkh ckøh js'ke gh Nksú dj tk;sxk] 1

;kfu vxj ûkqn cqyUn bøcky u gks rks] vius iSjksdkj 2

;k ihNs jg tkus okyksa dks rks õ:j cqyUn gh djþs 3

tk;sxkA 4

10

11

12

13

14

15
60 lwjt ûkkuk uañ 5 (?kj dk o xzgQy dk)
1 føLer dks txkus okyk] bdy©rk yúdk] yky eqag
2 dk cUnj] iksrkA
3 Hkknksa lwjt 5osa ?kj dk] rst rfi'k dk iôk gksA
4 jktk ij&midkjh gksos] lkèkq vYi u vk;q gksA
5 Hksfú;k&cdjh] vfXu&ikuh] lc dks bd tk j[krk gksA
6 yúþs blþs 'ksj gksa vius] v©j cqùkik mEnk gksA
7 xq# vxj gks 10osa cSBk] v©jr bldh ejrh gksA
8 'kfu vxj ?kj rhts gksos] v©yknksa Hkh nqf[k;k gksA
9 xzg ik¡pksa ls vius ?kj dk] ;k ikih xzg 9osa tksA
10 lwjt dh oks gksaxs çtk] gal] gqek Hkh rkjrk gksA
11 lwjt dk ûkqn õkrh Qy vc dHkh eank u gksxkA
12 'ksj dh xkúh esa 'ksj&ccj tqrk gqvk gksxkA vxj jktk
13 u rkjs rks lkèkq gh rkj nsxk] exj ø÷u eas
14 fyiVh gqbZ fdlh vkjõw dk lkFk u gksxkA vxj jktk u
15 gks] rks lkèkq Hkh NksVh mez dk u gksxkA tc gksxk]
lwjt ûkkuk uañ 5 (?kj dk] xzgQy dk) 61

cdjh (cqõ ¾ cdjh] xqxZ ¾ Hksfú;k) v©j Hksfú;s 1

dks bdëk j[kus dh fgEer okyk cqõqxZ gksxk] ;k cdjh 2

dh gSfl;r ls cùdj Hksfú;k rks õ:j gksxkA l÷k 3

fny gksos rks cqùkik mEnk v©j v©ykn dk lq[k iwjk 4

gksxk] oukZ dku ls idú dj Hksfú;s dh rjg HkxkbZ 5

gqbZ cdjh dh rjg føLer dk gky gksxkA 6

10

11

12

13

14

15
62 lwjt ûkkuk uañ 6 (jk'khQy dk)
1 xUnqeh jax] ik¡o dh ûkjkfc;ka] cqèk dk mikvks
2 ennxkj gksxk] ekew¡ dh enn þs fy;s cUnj
3 dks xqú nsus dk mikvks ennxkj gksxkA nksgrkA
4 vlwt lwjt 6osa ?kj dk] vfXuck.k ys pyrk gSA
5 ?kj 12 esa 'kfu is ekjs] 'kqDdj mlls ejrk gSA
6 eaxy ?kj 10osa ij ekjs] yúþs HkLe cukrk gSA
7 ?kj nwts ls dksbZ u ns[ks] firk dks Hkh oks [kkrk gSA
8 vfXuck.k ls ogh cpsxk] panj iwtu ftldh gksA
9 ?kj vius esa ftlus j[kh] ?kksúh] ikuh] pk¡nh gksA
10 iSnk;'k ukuþs ?kj gksxhA
11 igys cuh çkyHr] ihNs cuk ljhj] þs rq jktk gks cuk] jkgq cus oõhjA

12 ;kfu tue vLFkku mEnk v©j okYnSu eqckfjd


13 gkyr cfYd jktLrku gksxkA exj ikih xzgksa
14 þs oÃr ls xzg.k dk eank õekuk õ:j gksxk] ;k
15 ,d n÷k rks õoky õ:j gksxkA exj v©ykn gksus
lwjt ûkkuk uañ 6 (jk'khQy dk) 63

þs fnu rd fQj ogh jks'ku o lwjt dk 'kkunkj 1

õekuk cgky gksxkA exj jkt rk’Yyqø v©j jktk þs 2

njokõs ls dbZ ckj okfil vkdj fQj lokyh 3

õ:j gksrk jgsxkA 4

10

11

12

13

14

15
64 lwjt ûkkuk uañ 7(uhp] jk'khQy dk)
1 yky xk; (lwjt jax dh)] :gkuh uqÃl]
2 l÷sn xk; öSj eqckfjd gksxh exj L;kg xk;
3 ennxkj gksxhA panj (nwèk) u"V djus
4 ls enn gksxhA cqèk ;k HkksMh xk; Hkh
5 eqckfjd gksxhA
6 dÙkd lwjt 7osa vk;k] lksus ls ?kj feêh ik;kA
7 tue oÃr Fks yk[k gõkjh] cksyrs cksyrs g¡w>&cqgkjhA
8 xq# eaxy ml ?kj ls Hkkxs] 'kqDdj jgs u panj tkxsA
9 ikih xzg Hkh fxus vHkkxs] feyh enn cqèk lc gS tkxsA
10 u èku jgs èkukù gksA u öqy jgs öqyõkj gksA
11 lc ekyks tku cckZn gks] xj cqèk dk u oka lkFk gksA
?kj igys þs ûkkyh gksrs] lwjt 7 esa lks;kA
12
} oukZ
13 fnu ml gh lwjt fudys] 8 tc nwts gks;kA
14 õehu esa rkacs þs p©dksj  Vqdús nckuk ennxkj
15 gksxkA ijkbZ eerk õ:j lkFk jgsA vxj v©jr Hkh
lwjt ûkkuk uañ 7(uhp] jk'khQy dk) 65

gS rks yktoUrh gh jgs] oukZ oks u jgsA vxj v©jr 1

gks vkSj fQj Hkh jgs] rks 'kqDdj dk ?kj (llqjky rj÷) 2

gh u jgsA fQj Hkh jgs] rks èku dh txg feêh jgs 3

;k cn y{eh jgs] vxj fQj Hkh jgs rks dksbZ u jgsA 4

vxj cqèk ûkkuk uEcj 7 esa u gks ;k cqèk fudEek gh gks & xks 5

dköõ ij ÿS yus okyh L;kgh dh rjg føLer dk gky 6

gksxk] ;k oks fl÷Z cqèk dh enn ls gh ûkq'kgky o 7

÷kfjö&my&cky gksxkA 8

10

11

12

13

14

15
66 lwjt ûkkuk uañ 8
1 jFk xkúh] iôh vkSj lPph vkxA
2 eX?kj eghus jfo gS 8osa] cVh gS xehZ lnhZ lsA
3 ekjx ?kj vc e©r u gksxk] fõUns gksosaxs eqnks± lsA
4 cúk HkkbZ v©j xk; lsok] yEch mez fu'kkuh gksA
5 þq Ùkk xj llqjky dk gksos] gj tk bl dh gkfu gksA
6 ,sls Vsos esa 'kqDdj dk irax ('kqDdj uañ 1 gksrk)
7 gS tks dkö js[kk dk Qy nsxk] bl fy;s l÷sn xk;
8 eUnh gkyr nsxhA mtús edkuksa dks clkus okyk
9 vkSj ikuh Hkjs cknyksa dks cjlk ysus okyk gksxkA
10 iRFkj ls vkx v©j vkx ls ikuh ls feêh ;k lkjk
11 czãaM iSnk dj ysus okyk gksxkA ekjx vLFkku þs
12 fcPNw ls eqnsZ fõUnk djok ysxk v©j bl dh õgj
13 ls tyk;s gq;s iRFkjksa ls laf[k;k v©j laf[k;s ls fgtúksa
14 v©j ukenk±s dks riLoh jktk v©j enks± esa fxuok ysxk c'krsZ fd
15 lx nqfu;k (3 þq Ùks) ;k pksjh dk fnynknk u gksA
lwjt ûkkuk uañ 9 67

Hkwjk jhNA lqjt xzg.k þs ckn dk lwjtA 1

iksg eghus lwjt 9osa] mez yEch dk ekfyd gksA 2

ij&midkjh þq uck ijoj] þq y 7 viuh rkjrk gksA 3

ûkkyh crZu eksVs ihry] cqèk dh õgj gVkrs gSaA 4

jkt ls ûokg u rk’Yyqø gksos] gdheh f'k÷k rks ikrs gSaA 5

fdlh dk þq N cus ;k u cus exj ûkkunkuh ûkwu þs 6

fy;s viuk lc þq N cgk nsxk exj ,oõ u ekaxsxkA 7

ml dk ûkkunku yEch mez dk Bsþs nkj gksxkA vxj ü;knk 8

ugha rks lkr iq'r (3 mlþs Åij 9

v©j 3 mlls uhps] v©j ûkqn viuk lwjt ftLe 10

njfe;ku esa) dk õ:j fuxgcku v©j ennxkj gksxkA 11

gn ls ü;knk xeZ ;k ueZ gksus ij rckg gksxkA 12

pk¡nh dk nku nsuk blþs cùus dk lcc gksxk v©j 13

pk¡nh dk nku ysuk ckbl&,&rckgh gksxkA 14

15
68 lwjt ûkkuk uañ 10
1 Hkwjk usoyk] Hkwjh H©alA
2 ek?k eghus lwjt 10osa] jkgq dPpk èkqvk¡ gksA
3 vYi vk;q ;k føLer eanh] tc rd bu dk lkFkh gksA
4 'kqDdj p©Fks firk dks ekjs] panj ekjrk 5osa gSA
5 ePNj ls Hkjiwj gks føLer] NVs vxj ok¡ luhpj gSA
6 jfo] xq# nksuksa ls dksbZ] ?kj 10osa tc cSBk gksA
7 5osa ?kj ûokg nksLr mldk] õgjh nq'eu gksrk gksA ¹A
8 jkt njckj esa L;kgh ls fl÷kfj'kh dköõ
9 L;kg dj þs dbZ ckj ns[kk] vkj ns[kk u dHkh mls
10 ikj ns [kk] cfYd uj xz g dh enn lkFk@lkFkh gks us þs cöS j u mls
11 nj tgku ns[kkA fQj Hkh ns[kk rks lwjt þs öqLlk
12 dh xehZ dh vkx ls õksj ls :&vks&jax L;kg
13 ns[kkA v©ykn rckg ns[kkA føLer viuh þs ys[ks esa
14 Hkh mls u dHkh 'kkg ns[kkA v©j 'kkgh ÷sgfjLr
15 esa Hkh u mls njiukg ns[kkA vxj ns[kk rks l÷sn
lwjt ûkkuk uañ 10 69

ixúh ;k nLrkj ls gh mls xq# þs njckj esa 1

ns[kk] rks vkûkhj ij mls 'kkgksa dk 'kkg ns[kkA 2

ij cqèk dh mez ls igys u dHkh ;s gky ns[kk] 3

fQj Hkh ns[kk rks mls u dHkh ;ksxh vkyadkjns[kkA 4

10

11

12

13

A 14
¹ okLrs mez ûkqn tc uj xzg dh enn lkFk ;k lkFkh
15
u gks] oukZ yEch mez gksA
70 lwjt ûkkuk uañ 11
1 lqûkZ rk¡ckA
2 Qkxqu lwjt 11 gksos] 'kfu L;kgh djrk gSA
3 panj gks tc ik¡posa cSBk] lky 12 esa ejrk gSA
4 cqèk fxuk gS rhts eank] lwjt ij u vlj djsA
5 peþs ûkqn u pedus nsos] mez dh ij oks j{kk djsaA
6

7 twB ekjs ;k >wV] 'kjkc xkys ;k iRFkjA


8 luhpj dh phõksa dk rk’Yyqø lwjt dh ped ij L;kgh
9 ÿs j nsxkA c`gLir þs njckj tgk¡ fd luhpj
10 gy÷ mBk;s & føLer dk ÷Slyk dj jgk gS]
11 mlh øye ls lwjt ij øRy dk gqDe fy[k nsxk]
12 ;kfu luhpj dh ûkqjkd ;k eanh phõksa þs bLrseky
13 ls v©ykn dh rckgh dk gqDe lkfnj dj nsxkA
14 ftls jkgq&þs rq dh fe;kn rd eulwûk djkuk
15 bUlkuh rkør ls ckgj gksxkA öYrh dh nq#Lrh
lwjt ûkkuk uañ 11 71

vius geoõu nwèk þs cjkcj nwèk nsus okyh 1

cdfj;ksa dh rknkn þs cjkcj rknkn þs cdjs Nksúus 2

ij Bhd gksxh] v©j 40 ;k 43 fnu rd jsr dk 3

fcLrjk eqckfjd gksxkA 4

10

11

12

13

14

15
72 lwjt ûkkuk uañ 12
1 Hkwjh P;w¡Vh] fneköh ûkjkch] eluwbZ lwjt ('kqDdj & cqèk)A
2 psrj lwjt 12osa gksos] czãxq# gh gksrk gSA
3 yk’y pedrk xj u gksos] ykyúh u dHkh gksrk gSA
4 lq[k x`gLrh iôk gksos] èkehZ xj oks iwjk gksA
5 èku ifjokj dh deh u dksbZ] jkgq ls xj cprk gksA
6

7 nLrh dekbZ] gqujeanh] feóhiu Mechanic


8 esa lwjt xzg.k gksxkA vxj edku dk lsgu u gks] rks
9 lwjt dk usd Qy rckg gksxkA cgjgky vaèksjk
10 eqckfjd u gksxkA v©j u gh fdlh gkyr esa oks ykoYn
11 gksxkA ûkkldj ?kj ls ckgj ohjkuk esa oks dHkh lkèkq
12 u gksxkA vxj gksxk rks tkxhjnkj] vkõkn fõUnxh] cús
13 cús xk¡o v©j ck&vkenu tk;nknksa dk ekfyd gksxkA
14

15
panj&/kjrh ekrk 73

panj iôk ?kj p©Fkk fxurs] xzg lc dk isV ekrk gSA 1

gj ?kj esa ;s jk'khQy dk] ?kj ml dk èkjrh ekrk gSA 2

ûkkyh iúk tks ?kj panj dk p©Fkk] vlj mEnk v©j usd ns nsrk gSA 3

panj ?kj ls ckgj gks cs'kd gh jíh] ?kj ûkkyh gh nwèk fiyk nsrk gSA 4

tgk¡ panj ikuh] ogk¡ vlj lw jt Hkh vk tkrk gS A 5

xzg yúrs ckge esa vk cSBs panj] rks nks Lr oks mu dks cuk tkrk gS A 6
cSBk panj igys ;k nq'eu dks ns[ks] vlj us d ca n viuk dj ns rk gS A 7

exj nq'eu ikih tc cSBs gks igys ] vlj pa nj ea nk gh gks tkrk gS A 8

'k=kq gksa lkFkh rks nksuksa gh eans] [kúk iki nqfu;k esa gks tkrk gSA 9

iúk ikiA ûkq n vius pa nj þs ?kj tc] 'kfu cq /k Hkh us dh is gks tkrk gS A 10
vax Qúduk ;k vk¡[k gks nkb±] eqr÷økZ gkFk Hkh gks tkrk gSA 11
rgjhj fy[kkbZ gks 'kkfUr viuh] ÷Slykþq u panj gks tkrk gSA 12

13

14

15
74 panj ûkkuk uañ1
1 fny] ckö] ck;k¡ fgLlk] cka;k¡ Msyk vk¡[k dkA
2 nwèk panj dk igys ?kj esa] õgj 'kfu ls gksrk gSA
3 'kqDdj] cqèk Hkh nq'eu blþs ] þs rq jkgq eank gSA
4 24 lky 27 gksrs] ekrk flj ij e©r pysA
5 bu lkyksa xj gks u l÷j esa] rc ekrk dh mez cùsA
6 fnu 28 dk v©jr ikuh] 28 lky gh j{kk gSA
7 panj&eaxy nksuksa feyrs] nwèk cjsrh pyrk gSA
8 28 lky mez ls igys 'kknh dk rk’Yyqø panj dh
9 mez cckZn v©j v©ykn dk Qy eank dj nsxkA ;gh cqjh
10 gkyr 24 lkyk mez ls igys u;s edku cukus ij
11 [kúh gksxhA pk¡nh þs crZu es nwèk dk bLrseky
12 cÁs ifjokj v©j 'kh'ks ;k cqèk dk rk’Yyqø ûkkø nj ûkkø
13 múk nsxkA èku dh dYiuk lqûkZ(ûkwuh) jax eaxy
14 dh phõksa þs lkFk ls v©j ifjokj dh ûokfg'k pk¡nh
15 þs Fkky ls iwjh gksxhA pkjikbZ þs pkj ik;s rk¡cs
panj ûkkuk uañ 1 75

ls usd gksaxs] xj ;s Hkh 'krZ u gks rks ikuh þs pan ?kwaV 1

cú þs njûr dks Mkyus ls eqckfjd gksaxsA 2

v©ykn dks nfj;k ikj ys tkrs oÃr iSlk (rk¡cs dk) 3

nfj;k esa fxjkdj ys tkos] oukZ eYykg viuh eYykgh 4

þs ,oõ esa v©ykn ij gh geyk dj nsxkA 5

10

11

12

13

14

15
76 panj ûkkuk uañ 2
1 føLer dks txkus okykA ekrk] nwèk] pkoy]
2 :gkuh fgLlk] l÷sn ?kksúkA
3 pan pù~;k þq y vkye ns[ks] xj cgu u ns[ks HkkbZ rks ns[ksA
4 ekr firk rks õ:jh ns[ks] gks viuh ;k v©jr ys[ksA
5 lc dks gh oks rc rd ns[ks] tc rd phõsa panj ns[ksA
6 xj u ns[ks oks u ns[ks] panj gksxk 12osa ys[ksA
7 ,ssls 'kûl dh veweu cgu ugha gksrh exj HkkbZ
8 õ#j gksrs gSaA tue pku.k i{k dk gksxk] oukZ panj
9 vkfûkjh mez esa usd Qy nsxkA 24 øne rd cfYd
10 edku þs vUnj gh þq ,¡ dk lcwr gksxk] ;k oÃr
11 iSnk;'k pqckjk ij gksxk] ftl þs uhps þq vk¡ ;k ikuh Hkh
12 (panj dk) õ:j gksxk] oukZ cqùkik eank gksxkA ekrk dh mez
13 dk lkFk panj þs nks pôj (48 lkyk mez) rd gksxkA
14 de võ de yEch mez þs fy;s edku dh rS esa pkanh dh
15 phõsa nckuk ennxkj gksxk] ;k panj þs ikuh dk lkFk
panj ûkkuk uañ 2 77

eqckfjd gksxkA ekrk dh mez þs ckn ?kj esa pkoy dks 1

iqjkus djrs tkuk ekrk dh vkf[kjh vk'khckZn dks cùkuk 2

gksxkA nqfu;k ls tqnk gh jgus okyk ;k Nksúus 3

okyk gksxkA 4

10

11

12

13

14

15
78 panj ûkkuk uañ 3
1 ?kksúk] f'koth Hkksys ukFkA
2 bruk rks Qy õ:jh] dj nsxk rhts panjA
3 e©rksa ls cp jgsxk] lc eky&vks&tku] efUnjA
4 xj enZ u cpsa rks] v©jr rckg u gksaxhA
5 ûokg ikih u"V djrs gksa panj gh dk ikuhA
6 panj ?kj tc rhts vkos] ekrk Hkh ok¡ firk dgkaosA
7 'kqDdj cSy rks panj lkèkq] enZ cùsaxs cùsxh vk;qA
8 eaxy cn eaxyhd u gksxk] f'koth gks dj n;k djsxkA
9 fó;ksa dh Hkh iwtk gksxh] rhu dky ogk¡ mUufr gksxhA
10 gksxh rks þq y mEnk gksxh] xj u gksxh pksjh u gksxhA
11 ugha gS deh rsjs ûkõkus esa] f'ko 'kEHkq Hkksys ukFkA
12 eõyweksa is n;k gS djrk] enn ;rheka yEcs gkFkA
13 cqèk þs lkFk (yúdh dh iSnk;'k) ij panj
14 dh phõksa dk nku eqckfjd gksxkA (okLrs èku n©yr)
15 jkgq (llqjky þs oÃr) ;k rk’Yyqø ij dU;knku eqckfjd
panj ûkkuk uañ 3 79

(okLrs ukxgkuh cyk&,&cn ls cpus þs fy;s) 1

þs rq(yúþs þs tue ij) lwjt dh vf'k;k dk nkuA 2

(okLrs rknkn eSacjku o gok&,&cn ls cpkvks) 3

'kqDdj (v©jr] 'kknh ij] xk; vkus ij) eluwbZ 4

lwjt dh phõksa dk nku (okLrs pksjh o e©r o 5

õsger) eqckfjd gksxk] ;kfu oks phõsa tks xqú þs jax 6

dh rks gksa exj pednkj u gksaA 7

10

11

12

13

14

15
80 panj ûkkuk uañ 4 (iDdk ?kj o ?kj dk)
1 xzgQy dk] føLer dks txkus okyk] rkykc]
2 þq vk¡] p'ek] 'kkafrA
3 lksuk ugha rks pk¡nh] nwèkk ugha rks ikuhA
4 ikuh Hkh u lgh rks] xq# nso gh dh ck.khA
5 ?kj p©Fks panj gksus is] gksxk tkfonkuh (ges'kk)A
6 firk dks rkjs] ekrk rkjs] rkjrk oks lc ?kj dks gSA
7 ek;k ls rkjs] n;k ls rkjs] rkjrk oks þq y viuh gSA
8 xj u ekjs] ?kj u ekjs] ekjrk e©r fuek.kh gSA
9 ukfHk ns[kh] vk¡[k Hkh ns[kh] ns[kh rks iqúiqúh Hkh gSA
10 tks u ns[kk] jkgq u ns[kk] u gh ns[kk þs rq gSA
11 iki ugha oks bl ?kj djrs] enn rks mudh gksrh gSA
12 rkjsa ûokg u rkjsa eõhZ] øle iki dh gksrh gSA
13 tíh dkjksckj eqckfjd Qy dk gksxkA
14 tue 'kqDyk i{k ('kq# panj) gks rks cqùkik
15 mEnk] oukZ cpiu mEnk v©j jkgq þs rq dk lkFkh gksuk
panj ûkkuk uañ 4 (iDdk ?kj o ?kj dk) 81

fxuk tk;sxkA diúk cõkõh þs dke esa ekrk dk lkFk 1

eqckfjd] oukZ ckbl&,&uqÃlku gksxkA v©ykn 12 2

lky gksrh jgsA 3

10

11

12

13

14

15
82 panj ûkkuk uañ 5
1 pdksj (ifjUnk)A
2 vkBksa xzg ûokg bl þs ] nq'eu ?kjksa jgsaxsA
3 xj panj ik¡posa gks] lc ikuh gks cgsaxsA

4 nq'eu ûokg blþs fdrus gh] efyd&my&eywø gksaA

5
,d lnZ vkg þs f[kprs gh] lc ûkkø&vks&HkLe gksaA
nq'eu xzg 9&11 cSBs] usd urhts nsrs gSaA
6
xj oks ?kj 2&3 esa vkosa] ;e fctyh þs gksrs gSaA
7
gky Åij dk mYVk gksos] nksLr xzg tc vkrs gSaA
8
2&3 ?kj 9&11 gksaos] ikuh rd Hkh Qw adrs gSaA
9
panj cSBk ik¡posa gksos] pyrk oks ?kj 4 gh gSA
10
vkxs ihNs nksuksa pyrk] tyrk ?kj 10&12 gSA
11
èkekZRek gksos] jkt njckj esa büõr gksA
12 xks taxy igkú dk lSykuh gksxk] exj øke;kc eqlkf÷j
13 u gksxkA xj gksxk] oÃr eqlhcr fpfú;ksa ls ckõ yúkus
14 dh fgEer okyk gks xkA ekrk o uj v©ykn ij cq jk vlj u gks xk ûokg ikih
15 xzgksa dk lkFk gksA uj v©ykn 5 ls de u gksxhA jkgq BaMk gksxAk
panj ûkkuk uañ 6 83

ûkjxks'k] l÷j (þs rq dk iwjk pk¡n xzg.k gksxk)A 1

tSlh djuh oSlh Hkjuh] ugha dhrh rks djþs ns[kA 2

NVs gks panj] 12 ns[k] 8osa nwts] p©Fks ns[kA 3

xj gksa ;s ?kj jíh lc] panj gksxk feêh rcA 4

þq vk¡ yxs] ekrk ejs] ejsxh vky v©ykn HkhA 5

?kj vius þs dke u vkos] ek;k ml balku dhA 6

?kj vius ûkqn þs fy;s] dksbZ u eank tokcA 7

[kwg cjrs tks [ksrh nqfu;k] feêh&e©r ûkjkcA 8

lkfgcs rnchj o vÃyean gksosA 60 lkyk mez 10

;k panj þs ûkkl oÃr (24 lkyk mez) esa þq ,¡ 11

[kksnuk ûkqnokuk viuh ekrk v©j panj dh rkør þs 12

fy;s eUnh øcz [kksnuk ûkqnokuk gksxk] ûkkldj tc 13

þq ¡vk vke yksxksa þs dke vkos ;k ckgj [ksrh dh 14

õehu esa yxsA 15


84 panj ûkkuk uañ 7
1 [ksrh dh õehu (viuh ;k tíh) exj vkcknh dh u gksA
2 luhpj rhts] c`gLir 7osa] fdruk gh daxky gksA
3 ûkqn vþs yk panj 7osa] y{eh vorkj gksA
4 v©jr vk;s] ekrk xbZ] ij u tkos y{ehA
5 xj gks ?kj esa panj phtsa] nwèk ikuh gj ?kúhA
6

7 tk;nkn tíh rks bruh ckj©uø u gksxh exj


8 uøn ukek cgqr gksxkA panj þs oÃr
9 6&12 lkyk mez esa 'kknh gksuk öSj eqckfjd gksxkA
10 panj o 'kqDdj nksuksa xzgksa dk ckgeh >xúk [kúk gksxk]
11 ftl ij þs rq þs ukxgkuh geys v©j blþs eklwe cPpksa
12 ij cyk&,&cn þs vpkud èkôs v©j urhts eans
13 õkfgj gksaxsA 'kk;jh v©j bYes tksfr"k dk ekfgj Hkh gks ldrk
14 gS] oukZ pky pyu 'kd ls cjh u gksxk] vxj
15 gksxk rks frfyLeh Hkwr gh gksxkA
panj ûkkuk uañ 8(uhp) 85

føLer dks txkus okykA mez þs fy, yEck leanj 1

o ûkqn leanj] ckykbZ vkenu] ftLekuh (ctqõ mez) 2

o nqfu;koh (èku) ¼ eank vlj gksxkA fexhZ ;k 3

eqnkZ fny Hkh gks ldrk gSA 4

lwjt eank] ikih cqjs] ûokg eaxy cn Hkh gksA 5

jkgq þs rq cqèk feys] xq#] 'kqDdj uhp Hkh gksA 6

ûos'kks vøkfjc] ekyks n©yr] vius v©j csxkus dksA 7

panj 8osa lc ûokg gkjs] ij u gkjs mez dksA 8

llqjky rkjs] nkekn rkjs] rkjsxk ekew¡ dks HkhA 9

mYVh xaxk gksþs rkjs] mez þs vkûkhj HkhA 10

11

ûkqn panj dk panj dh õkrh phõksa ij eank Qy 12

dHkh u gksxkA õkfgjk èkqykiu o ekuljksoj exj vUnj 13

ls diV dh dku v©j xanh ukyh þs ikuh dh føLer 14

dk ekfyd gksxk] ;s xUnk ikuh ;k mldh tk;nkn tíh 15


86 panj ûkkuk uañ 8(uhp)
1 [ksrh þs dke ;k 'kqDdj(v©jr) þs ?kj mú dj tkrh
2 ekywe gksxhA cgjgky oks ûkqn mlþs vius dke dh
3 u gksxhA vxj gksxh rks xfnZ'k&,&igkú gksxh] v©j 6 lky
4 rdyh÷ Hkh gksxhA vxj t©gjh (ljkZ÷) ;k tqvkfj;k
5 (tq;sckõ) gh gks rks cncûrh gh gksxhA panj ;k þq ,¡
6 dk uõnhdh lkFk u gksxkA
7

10

11

12

13

14

15
panj ûkkuk uañ 9 87

tk;nkn tíh] nqfu;k dk öSch leanjA veweu jkgq 1

þs xzg.k ls ekjk gqvk fuL÷ panj gksxkA 2

panj 9osa dHkh gh gksxk] ?kús cjkcj eksrh gksxkA 3

'kqrj&eqöZ dk v.Mk gksxk] ekr firk veksyd gksxkA 4

cqèk 'kqDdj v©j eaxy cn] panj gksrs Hkkxsa lcA 5

xj oks bl ?kj vkrs gksa] lj >qdk;s rkjrs gksaA 6

,slk 'kûl panj dh usd rkør esa eqLrLuk 8

gksxkA deZ] èkeZ] rhFkZ ;k=kk dk 'kqHk uke ;k=kw] 9

usd vFkZ o dke dk vknehA Hkyk yksx] Hkys dke 10

v©j usd rch;r gksxkA ikfi;ksa þs iki dkVus 11

okyk v©j nqf[k;ksa dks vkjke nsus þs ulhck okyk 12

gksxkA 13

14

15
88 panj ûkkuk uañ 10
1 jkr dk oÃr] rS õehu] vke ikuh exj dúokA
2 ûkkuk uañ 2 þs xzgksa dh phõksa ls j{kk
3 o ikyuk gksxhA vxj oks ûkkyh gks rks c`gLir cSBk gksus
4 okys ?kj dh eqr’Yyøk phtksa ls enn gksxhA
5 panj 10osa lk¡i dh ekrk] cPps D;k oks NksúsxhA
6 mez&,&jok¡ dh mYVh d'rh] dksbZ u ihNs NksúsxhA
7 xks;k fd
8 ftl dh ûkcj dks oks x;s] chekj eqnkZ gks x;kA
9 ehBk 'kjcr nsrs nsrs] õgj økfry gks x;kA
10 igkú ls nfj;k Fkk pyuk] py iúk dksglkj ghA
11 edku eUn] llqjky eUn] v©j eUn gqvk gS pk¡n HkhA
12 ötsZ fd
panj 10 osa & nq'eu nwts gksrh gS vkõkj ghA
13
;k fd rhts
14

15 ,sls vkneh dk is'kk fgder csek;uh gksxhA


panj ûkkuk uañ 10 89

vxj gksxk] rks oks øfczLrku dk Bsþs nkj gksxk] cs'kd 1

oks bYe fgder dk lkfgc&,&deky gksxkA tks gksxk] rks 2

tjkg uk;kc gksxkA ûkqn pksj Mkþw dk rk’Yyqø Hkh 3

mls vke gksxkA 4

10

11

12

13

14

15
90 panj ûkkuk uañ 11
1 pk¡nh] eksrh l÷sn] ûkwuh þq ¡vk] múrs cknyA
2 vþs yk panj X;kjgosa gksos] gksxk ek[ku ek>kA
3 nq'eu lkFkh ;k fd rhts] panj u"V gh gksxkA
4 'kqDdj cqèk ;k ikih HkkbZ] pksV yxs u nsa nfj;kbZA
5 ?kj xk¡o lc rsjs HkkbZ] dksBh gkFk u ykb±A
6 bl ?kj þs panj dk dksbZ ,srckj ughaA
7 iy esa oks rw÷ku is gksrk] iy esa gksrk ok¡ fu'kku ughaA
8 ek[ku esa rks ?kh Hkh gS gksrk]ij pa nj es a rks bl ?kj es a tku ugha A
9 u cwùh ejs u pkjikbZ NwVs] ;k nknh
10 iksrs dks rjlrh jgsA ysfdu vxj ?kj esa xúk gqvk iRFkj
11 gksos ;k oks nwèk ls iRFkj dks èkksrh jgs] rks
12 panj dk ek[ku v©j ifjokj cùrk jgsA nknh
13 iksrs dk >xúk gksosA þq .Myh okys dh 12 lkyk
14 mez rd nksuksa ls ,d gh gksos] ;k luhpj þs oÃr
15 rd nksuksa gh u gksosaA
panj ûkkuk uañ 12 91

ûkq'kken] l÷sn fcYyhA ehag dk ikuh ennxkj gksxkA 1

panj nwts isV fxuk gS] jsr gqvk ?kj ckjk¡A 2

[ksrh Hkh tks ikuh ls mtús] olns ?kj mtkúk¡A 3


eaxy panj
uhe cwùh ls ikuh Vidrk jgk] ekrk cwùh dk iksrk HkVdrk jgkA 4

xks;k 5

ikuh is ikuh cjlrk jgk] chdkusjoks ?kj tgk¡ cqèk gks cspkjk rjlrk jgkA 6

eqûrlju 7

tk;nkn tíh dk oks öuhe gksxk] u© eu y©gk gj ?kúh v÷he gks xkA 8

oÃr xqõjs enZ iNrk;s & vkrk gS ;kn eq>dks xqõjk 9

gq vk õekuk -- (2) dHkh ge Hkh ck&bøcky Fks rq Egs a ;kn 10

gks fd u ;kn gks ---- (3) finje lqyrku cwn ---- 11

exj vc rw dgk¡ gS dk tokc oks fl÷Z vk¡lqvksa 12

ls gh nsxkA viuh v©j vius llqjky dh tk;nkn 13

ckbl&,&ûkjkch gksxk] cfYd deulhc] L;kgcûr 14

;k vkõqnkZ gky gh gksxkA 15


92 'kqDdj & txr~ y{eh
1 'kqDdj vk¡[k gS 'kfu dh ikbZ] rj÷ pkj tks ns[krk gSA
2 'kfu vxj dgha tkos ekjk] cyh oks viuh nsrk gSA
3 lkFk eaxy þs panj curk] cqèk þs rq ftl esa u gksA
4 'kqDdj vþs yk cqjk u djrk] cS Bk ?kj ûokg fdlh gh gks A
5 ?kj 7osa tc vius cSBk] vlj&uõj] :g viuh dks A
6 ns nsrk xzg mlh dks gS ;s] cSBk tks ?kj 7osa gksA
7 panj Hkyk ;k cqèk gks vPNk] cqjk 'kqDdj ugha gksrk gSA
8 ?kj rhts esa tc vk cSBk] 'kqDdj enZ gks tkrk gSA
9 9osa eaxy cn gS ;s gksrk] NVs esa ûkqn gh eank gSA
10 dkö js[kk gS rûr is gksrk] p©Fks v©jr nks gksrk gSA
11 12 nwljs lc ls mÙke] 10osa 'kfu ûkqn curk gSA
12 ?kj 5osa esa iDdh feêh] 11 yêw cu ?kwerk gSA
13 ?kj 8osa xzg lc gh eans] 'kqDdj Hkh eank gksrk gSA
14 Hkolkxj ls ikj gS djrkA
15 'kqDdj xÅ tc gksrk gSA
'kqDdj ûkkuk uañ 1(dkö js[kk] 'kqDdj dk irax) 93

#ûlkjk] ijkbZ v©jr dh eqgCcrA 1

'kqDdj igys dkuk fxurs] 'kfu uõj dk ekfyd gSA 2


(luhpj ua ñ 1)
Qy nksuksa dk ;dlk¡ eank] çcy gks rk 'kfu dk gS A 3

n©yr feêh gks xbZ] v©jr] eð] vfHkekuA 4

tSlh dhyh pd nh] oSlk ftLe bZeku (ûkkuk uañ 7)A 5


¹ xzg tc 7osa vkosa]
'k=kq [kkalh [kwuh rifnø ykosaA 6

fxuk vPNk rks lkèkq gksos] icZr&taxy jgrk gksosA 7


Tokj
xÅ&ew=k] t©] ljlksa nku] lr&vuktk] pjh dY;k.kA 8

tc rd u oks 'kknh djs] rqjr ihú ftLekuh gjs A 9


dU;knku
xj 'kknh þs ckn gks nqf[k;k] *A x Ån ku ls gksos lqf[k;kA 10

'kqDdj dk Qy cs'kd eank] ij eank u lwjt gSA 11

þq VqEHk dchyk lc lq[k ysos] ûkqn QVk ûkjcwtk gSA 12

jFk lokjh vkjke p©ik;k] b'd õqckuh gksrk gSA 13

¹ lwjt&panj&jkgq 14
A
¹ vkSjr xÅnku djs] enZ dU;k nku djsA 15
94 'kqDdj ûkkuk uañ 1 (dkö js[kk] 'kqDdj dk irax)
1 èkeZ ls øæs ghu gks cs'kd] irax 'kqDdj dk gksrk gSA
2 gevljksa dh uEcjnkjh] ;k eqf[k;k oks gksrk gSA
3 ?kj dk tc gks ûkqn gh eksgjh] ûkq'd rkykc Mqcksrk gSA
Tokj
4 v©jr dh tc lsgr gks eUnh] nku pjh dk gksrk gSA
5 ekrk ij dksbZ vlj u gksos] v©jr tc oka vySgnk gSA
6 v©jr fjõø ls igys vkos] 'kqDdj cSBk tc igys ?kjA
7 'kknh vxj ml 25 gksos] v©jr jgs u n©yr ?kjA
8

10

11

12

13

14

15
'kqDdj ûkkuk uañ 2 (?kj dk] gokbZ) 95

vkyw] xk; vLFkku] ?kh] vcjø l÷sn] dk÷wj] HkksMh 1

xk;] jkxA 2

'kqDdj ftlþs nwts vkos] 60 lky èku n©yr ikosA 3

cky cPpksa dh cjdr vkos] lqyg dk >aMk ûkwc ygjkosA 4

feérd'k öSj gjfxõ u gksxk] ûkq nk dk gh eeuwu ,glku gksxkA 5

tw rh pks j lkèkq oks gjfxõ u gks xk] x` gLrh u gks dj xq # txr gks xkA 6

eosf'k;ksa xwtjksa þs dkeksa ls fely jktk gksxkA 7

'kqDdj dk ûkqn õkrh Qy eank u gksxk] ;kfu v©jr] xk;] y{eh oöSjg 8

lc usd Qy þs gksaxsA ekrk þs cpús (HkkbZ) v©j xk; þs 9

cNús (yúþs ) cgqr gksaxsA ?kj mldk xÅ?kkV gksxk] ;k 10

ckøh 5 cpus okyk edku gksxkA oukZ ogh HkVwj dh feêh 11

(ûkq'd] tyh gqbZ) dh rjg føLer dk gky gksxkA 12

cgjgky tkuksa o tkunkjksa dk gj rjg ls mEnk 13

gky gksxkA ij chekjh þs >xúksa dk u dksbZ fglkc 14

gksxk] xj u gksxk&rks fjõø u dHkh [kjkc gksxkA 15


96 'kqDdj ûkkuk uañ 3
1 'kknh] lrh ;k lR;oku v©jrA
2 'kqDdj ?kj tc rhts vkos] v©jr Hkh ok¡ enZ dgkosA
3 'kqDdj cSy rks panj lkèkq] enZ cùsaxs rks cùsxh vk;qA
4 eaxy cn&eaxyhd u gksxk] f'koth gks þs n;k djsxkA
5 fó;ksa dh Hkh iwtk gksxhA xj u gksxh] pksjh u gksxhA
6 vc 'kq Ddj dk ûkkuk ua ñ 9 ij dks bZ cqkjvlj u gksxk cfYd fir` js[kk
7 dk mÙke v©j us d Qy lkFk gks xk] ij yúfd;ks a þs gkFkks a v©j rk’Yyq øa es
8 bldk èku cckZn gksxk v©j u gh vius cuk;s edku dk
9 vkjke gksxkA vxj gksxk rks [kkÅ enks± ls oks ?kj ohjku gksxk] v©j
10 ,d n÷k mtúk gqvk u fQj dHkh vkckn gksxkA xj u bl ?kj esa panj
11 dk lkFk gksxk] føLer Hkyh rks ogk¡ jgus dk edku gh u
12 gksxkA ;s lc þq N cqèk dh 34 lkyk mez rd dk gky gksxkA
13 vkfûkju txr xq# c`gLir þs nwljs n©js ij çxV
14 gksrs gh ûkq'kgky o ÷kfjö&my&cky gksxkA ij cqèk þs rk’Yyqø
15 ls u dHkh ogka ckj©uø xqyõkj gksxkA
'kqDdj ûkkuk uañ 4 (jk'khQy dk) 97

ngh] p©ik;k] pfjUnA c`gLir dk mikvks ennxkj gksxkA 1

'kqDdj p©Fks tc ikuh vk;k] v©jr gqvk oSjkxA 2

,d ls nks Hkh gqbZa] ij cq>h u mudh vkxA 3

nfj;k dh gS o¨ nyny] rkykc dh oks fpdúhA 4

v©ykn ekew¡ nks ?kj] fc[kjh gqbZ gks f[kpúhA 5


cqèk A
iRFkj Hkh jsr gks xj] rks jsr múrk gksxkA 6
cgu yúdk
v©jr dh gks vkõkjh] cqèk] þs rq eank gksxkA 7

þq vk¡ pyrk mEnk gksos] nsrk feêh tks jgsA 8

xj þq vk¡ gh can gksos] y{eh ok¡ u jgsA 9

v©jrsa nks fõUnk gksrh gqb± Hkh føYyr v©ykn 10

gksxh tks cqèk dh 34 lkyk mez þs ckn eaxy] luhpj ;k 11

þs rq þs n©jk þs oÃr (tc oks rûr ;k ûkkuk uañ 1 12

esa vkosa) nwj gksxhA vxj 'kqDdj ûkqn fdlh v©j xzg dk 13

lkFkh xzg cu jgk gks rks vkúw dh fxVd esa lqjek 14

L;kg Hkj dj ckgj feêh esa nckus ls eank vlj nwj 15


98 'kqDdj ûkkuk uañ 4 (jk'khQy dk)
1 gksxkA (panj þs mikvks ls&tc ekew¡ ?kj cckZn gksxk
2 gks) Åij dk fy[kk gqvk u cqjk gky gksxk] tc rd fd ?kj
3 þs igys njokõs dh ngyhõ iqjkuh] mEnk] lk÷ v©j
4 cnLrwj gksA vxj ûkqn 'kqDdj(v©jr) dh gh lsgr
5 cckZn gks] rks Nr ij rkykc dh feêh (fpdúh) ls
6 mEnk gky gks] ;k Nr ij 'kgn dk Hkjk crZu nckus
7 ls v©ykn dk nq[k nwj gks v©j lc þq N cgky gksA cgj
8 gkyr oks 'kûl u dHkh ykoYn v©j u gh vkõqnkZ gky
9 gks] v©j tc dHkh Hkh gks mEnk v©j ûkq'kgky gksxkA
10 v©jr dh õkrh føLer dk u mlls lkFk gks] fQj
11 Hkh gks] rks fcèkkrk dh øye mlþs c`gLir þs gkFk
12 gks] c'krsZ fd 'kfu u mlþs lkFk gksA
A
13 ¹ ,sls Vsos esa luhpj vkSj cq/k nksuksa gh jíh
14 gksaxs] ;kfu luhpj (edku oöSjg)] cq/k (cgu&Hkwvk
15 oöjSg) dk Qy jíh gksxkA
'kqDdj ûkkuk uañ 5 99

Qy] vkok ?kqekj ;k Hkëk b±VA 1

'kqDdj ?kj 5osa gqvk] feêh vkx iúhA 2

dPph Fkh múrh fQjh] vc bd tk fVd xbZA 3

vkx tyh u feêh mús] músxh ftl ne oksA 4

tks xzg igys] ?kj u©osa] vaèkk dkuk gksA 5

ikih xzg ;k cqèk ok¡ vkos] 'kqDdj mudks lksuk fnykosA 6

xj u nsosa nq[k u nssosa] nsosa rks oks méfr nsosA 7

oru o øchyk dh eqgCcr dk fnynknk v©j eqckfjd 9

Qy dk gksA vxj vkf'kø nqfu;k gqvk rks nj[+r esa 10

Qals gq;s irax dh rjg føLer dk gky gksA 11

ysfdu vxj lw÷h gqvk rks Hko lkxj ls ikj gksA 12

oukZ] ,d dks D;k jksrs] ;gk¡ rks vkok gh År 13

x;kA 14

15
100 'kqDdj ûkkuk uañ 6 (uhp)
1 fpfú;k] yúdhA l÷sn xk; eank Qy nsxhA
2 'kqDdj 6osa ?kj ûkLlh gksos] vÃy ls eank gksA
3 vkf'kø nqfu;k u gqvk] ij R;kxh iwjk gksA
4 vki rs MqCch Mwe.kh] uky çHk Hkh xkysA
5 xèkk fxjk ikrky esa] þq Egkj NV lc ukysA
6 yYyw djs dofYy;k¡] jCc flfðvk¡ ikosA
7 yúþs ml ?kj ls Mjsa] þq fú;k¡ iYys ikosA
8 c`gLir vxj ûkkuk 2 ls feysxk] rks rknkn cPpksa dh 6 rd djsxkA

9 exj tc c`gLir gks 12 esa cSBk] 'kqDdj feêh múrh ûokg þs rq gks cSBkA

10 vxj þs rq Hkh ?kj NVs esa feysxk] rks 'kqDdj dk lq[k lcls xank djsxkA

11 èku n©yr ;k xk;] cSy] i'kq] tkuoj dh pksjh ;k xqe gks


12 tkuk vke lcwr gksxkA vc ;s xzg vkfûkjh mez esa
13 gh økfcy&,&vkjke gksxk] v©j panj dk mikvks ennxkj gksxkA
14 vxj fl÷Z ,d gh yúdh rks 12 lky rd gh yúþs
15 dh vken dk njokõk cUn gksxk tks nqckjk gj 7osa lky
'kqDdj ûkkuk uañ 6 (uhp) 101

ls igys u [kqy lþs xkA vxj [kqysxk] rks dU;k dks gh 1

vkus dh btkõr nsxkA c`gLir] lwjt] panj 2

rhuksa dk gh eank gky gksxk ;k mudk lkFk gh 3

u gksxkA cgjgky c`gLir ;k lwjt þs lkFk ;k 4

rk’Yyqø ls 'kqDdj vc ,d øherh phõ gksxk] gkyk¡fd 5

ikrky dk 'kqDdj mudk nksLr Hkh ugha gSA exj 6

oks ûkqn nksuksa ;k dksbZ ,d xq#}kjk esa cSBs ik¡o 7

iúh 'kqDdj feêh] vcyk dks uhp ugha ns[k ldrs] D;ksafd 8

xq#}kjk Hkh rks ûkqn 'kqDdj dk viuk gh ?kj gSA 'kqDdj 9

uañ 6 esa gksrs oÃr bldh v©jr dks õehu ij viuk 10

uaxs ik¡o pyuk öSj eqckfjd gksxk] csgrj rks ;s gS fd 11

gjne tqjkc oöSjg Mky dj jgs rkfd õehu ls 12

ik¡o dk peúk u yxsA 13

14

15
102 'kqDdj ûkkuk uañ 7 (iDdk ?kj] ?kj dk)
1 pjh (Tokj)] l÷sn xk;] dk¡lh þs vke
2 crZu] gj nks eqgCcrA xzgQy dk] føLer
3 dks txkus okykA
4 'kqDdj 7osa Qly gqvk] ij [ksrh mEnk gksA
5 'kk;j] mEnk fõUnxh v©j lq[k lokjh gksA
6 ûkjcwtk ns[k ûkjcwtk iDþs 1&9 ;k 7&11A
7 pksjka Vksyh&,dks cksyh] cqèk&'kfu v©j 'kqDdj ;kjk¡A
8 nq'eu xzg xj bu ?kjksa vkossa] twrk iRFkj ûkwc pykosaA
9 ij 'kqDdj u fgEer gkjs] gjs u ûkqn oks lcdks ekjsA
10 vius Qy dh ctk; lkFkh ;k eq'rjdk xzg dk Qy
11 nsxk] exj ûkqn 'kqDdj (v©jr&y{eh) dk dHkh eank
12 Qy u gksxkA dhys ck¡èkh xk¡&u gw¡ u gk¡ dh rjg
13 v©jr dk gky gksxk tc rd fd ûkqn 'kqDdj (xk;]
14 v©jr) l÷sn jax u gksxkA vxj gksxk rks njtgk¡ u
15 gksxk] rks vgn 'kqDdj ;k 25 lkyk mez rd ûkjkc gksxkA
'kqDdj ûkkuk uañ 7 (iDdk ?kj] ?kj dk) 103

fQj Hkh vxj gksxk] rks :L;kg ;k jax dkyk(luhpj) 1

gh gksxkA cgjgky y{eh ls nwj u gksxk] xj gksxk 2

rks ûkqnöõhZ ls ûkjkc gksxkA vkûkhj gksxk] rks 3

'kqDdj ;d vk¡[k gh gksxk ftls >qd >qd dj 4

lcdk lyke gksxk] oukZ tk;nkn tíh ls 5

cscgjk v©j csvkjke gksxkA 6

fcYyh dh tsj(f>Yyh) gj rjg ls öSj eqckfjd 7

gksxhA vxj fQj Hkh j[kuh gksxh] rks dEcy þs Vqdús 8

esa eqckfjd gksxhA exj peús þs cVq;s esa 9

j[kh gqbZ fugk;r gh öSj eqckfjd gksxhA fQj 10

Hkh gksxh] rks y{eh o v©jr cckZn gksxhA 11

12

13

14

15
104 'kqDdj ûkkuk uañ 8
1 fõehøan] xktj] øcz] HkksMh ;k l÷sn
2 xk; eanh (cöSj lhax)A
3 'kqDdj 8osa øcz gS] eUn 'kxqu gh gksA
4 xÅ lsok ;k nku ls] lc þq N mEnk gksA
5 ge Hkh Mwcs] rqe Hkh Mwcks] Mwcsaxs fey dj lHkhA
6 llqjky Mwcs] v©jr Mwch] Mwcsxh v©ykn HkhA
7 mez lkjh xanh ugha gS] fl÷Z igyh 25 rdA
8 deh lkjh iwjh gksxh] nwljh iPphl rdA
9 panj þs 'kDdh gksus ij 'kqDdj dk cqjk Qy u gksxkA xj panj
10 Hkh eank gks rks cqèk gh enn nsxk] vxj oks Hkh jíh gks rks eaxy ls
11 enn ik ysxk] vkxs oks Hkh eank gqvk] rks jkgq þs xUns ukys ls gh
12 enn ik;sxk] ftl esa rk¡cs (lwjt) ;k Qw y (cqèk) dk Mkyuk
13 eqckfjd gksxkA l÷sn xk; eUn Hkkx] exj L;kg ;k lqûkZ xk;
14 eqlhcr esas enn nsxhA 'kqDdj ûkqn dh enn þs fy;s pjh (Tokj)
15 feêh esa nckuk mls vk÷rksa ls cpk nsxkA
'kqDdj ûkkuk uañ 9 105

l÷sn jax (ngh þs ) v©j l÷sn xk; öSj 1

eqckfjdA uhe þs njûr esa pk¡nh dk p©jl 2

Vqdúk nckuk eqckfjdA 3

cqèk] ikih] uj] óh] ûokg lc gh vPNs gksaA 4

'kqDdj 9osa tc gqvk] þq y eaxy cn gh gksaA 5

?kj ls Hkwyh y{eh] <w¡Ms vky irkyA 6

'kfu vþs yk rkjsxk] tc xqõjsa l=kg17 lkyA 7

i edku cuus þs 17 lky xqõjus þs cknA 8

ii 'kqDdj ûkkuk uEcj 9 esa 23 lkyk mez esa vkrk gSA 9

cewtc c"kZ Qy] 25 lky xqõjus rd ;kfu 48 10

lkyk mez rd viuk Qy nsxkA bl 48 lkyk mez þs 11

ckn 17 lky xqõjus ;kfu 65 lkyk mez xqõjus ijA 12

rhFkZ ;k=kk rks mEnk exj okLrs fjõø jksõh 13

eqr’Yyøk v©ykn eank gksxkA èku rks gks ij enZ u gksaxsA 14

'kqDdj þs vgn dh 'kknh (25 lkyk mez) ;k l÷sn jax 15


106 'kqDdj ûkkuk uañ 9
1 xk; dh vken ls iwjh cckZnh gksxhA eaxy cn
2 [kúk gksxkA pk¡nh dh b±Vksa dh txg l÷sn
3 feêh gksxh] ysfdu vxj cqfu;kn edku esa ûkkfyl
4 pk¡nh ;k ûkkfyl eaxy ('kgn) gks rks 'kqDdj dh
5 txg vc panj gksxkA fQj Hkh cqèk o þs rq
6 eank gksxkA
7

10

11

12

13

14

15
'kqDdj ûkkuk uañ 10 107

feêh] dikl] luhpj dh tku'khuhA 1

nhokj dPph] feêh dPph rg gh dPph] xj ok¡ gksA 2

ftLe eksVk] lsgr mEnk] 'kqDdj ?kj 10osa ls gksA 3

ckö cköhps] mEnk dksBs] ,s'k djsxk oks lnkA 4

'kfu gks ml þs nk;sa ck;sa] ns[ks u dHkh gknlkA 5

panj gks mldk 7osa p©Fks] ;k fd ?kj nwts esa gksA 6

feêh ls Hkh [kk¡M gS curh] eksVj ykjh mEnk gksA 7

igys ik¡posa j'ø djsaxs] cqjk ugha dj ldrs gSaA 8

enn rks mudh cs'kd gksos] gln dHkh ugha djrs gaSA 9

10

;s xzg vc cqùkis esa vkjke nsxkA 11

luhpj dh gkfõjh esa coÃr tokuh b'ø dk ?kj gksxk] 12

ftlls þs rq dk Qy eank gksxk] cfYd eaxy Hkh fpYykrk 13

gksxk v©j panj iNrkrk gksxkA 14

15
108 'kqDdj ûkkuk uañ 11
1 #bZ] eksrh ngh jax l÷snA
2 'kqDdj 11 ?kwerk yêw] n©yr dk Hk.Mkjh gksA
3 xj ,slk u gksos dksbZ] cqõfny] cqðw] fgtúk gksA
4 ekrk cs'kd py cls] xÅ&v©jr dk lkFkA
5 dU;k cùsa] n©yr cùs] cùsaxs gj nks lkFkA
6 'kqDdj tc X;kjg gqvk] v©j cqèk Hkh feyrk gksA
7 èku n©yr dh u deh] ij ikih eank gksA
8 v©jr rkjrh viuksa dks] v©j cuh gks ?kj dh esgjuA
9 õkfgjnkjh gks Hkksyh Hkkyh] fgjns Hkjh gks õgjuA
10 v©jr xks føLer dh ekfyd ekywe gksrh gksxh
11 exj oks ûkqn gh ckbl&,&rckgh gksxhA
12 ikih xzgksa þs eans vlj þs oÃr rsy
13 nku dY;k.k gksxkA bl dh vkenu 'kq# gksus ls
'kknh
14 igys 'kqDdj dh vf'k;k¹ dk gksuk õ:jh gksxkA vxj 'kqDdj lks;k
A

15 gqvk gksos] rks uj v©ykn 'kqDdj dh iwjh fe;kn


'kqDdj ûkkuk uañ 11 109

(20 lky egkn'kk) þs ckn øk;e gksxh] ftldk 1

mikvks cqèk dh ikyuk gksxkA vxj ,slk u gks] rks v©jr 2

þs de&võ&de 3 HkkbZ gksaxs] tks vc 'kqDdj dks gj rjg 3

ls cpko txk nsaxsA 4


A
¹ coÃr 'kknh l÷sn xk; dk nku 5

öSj eqckfjd gksxkA 6

10

11

12

13

14

15
110 'kqDdj ûkkuk uañ 12 (Å¡p)
1 dkeèksu xk;] y{eh] p©ik;k o viuh x`gLrhA
2 v©jr dk lq[k lkxj (37 lkyk lq[k)A
3 'kqDdj 12] jk'kh & 12] ix Hkh ml þs 12 gksA
4 iRFkj lw[kk Hkh cs'kd gksos] ?kh dk e©le ckjk¡ gksA
5 vþs yk 'kqDdj gh bl dks rkjs] enn u dksbZ djrk gksA
6 nq[k 'k=kq lc feêh dj þs ] n;k ls viuh rkjrk gksA
7

8 rkjus okyh dkeèksu xk; gksxh vc 'kqDdj


9 ûkkuk uEcj 2 dk usd Qy Hkh lkFk gksxk] v©j føLer
10 dk lc þq N bl dh viuh v©jr þs gkFk gksxk]
11 tks ekewyh uhys ÿw y ls gh jkgq o cqèk nksuksa dks
12 gh nck lþs xh tcfd oks nksuksa gh eans gksaA
13 v©jr dk lq[k 37 lkyk gksxkA
14

15
eaxy & 'kó/kkjh 111

eaxy usd taxy esa eaxy] ûkwu pùk ûkwuh gksrk gSA 1

vþs yk cSBk tc 'ksj gS taxy] ?kj fpfú;k øSnh gksrk gSA 2

flj js[kk ;k cqèk nq#Lrh] eaxy cn ugha gksrk gSA 3

vny dk jktk økfry ûkwuh] ryokj èkuh oks gksrk gSA 4

tx pkjksa esa panj pyrk] rj÷ pkj 'kfu pyrk gSA 5

cn eaxyhd tks p©Fks curk] cnyk ûkwu ls ysrk gSA 6

igys rhuksa ?kj cúk gS HkkbZ] p©Fks eaxy cn gksrk gSA 7

?kj 5 rk 9 equfl÷ gksos] 12 HkkbZ ugha jgrk gSA 8

rûr lwjt ;k fdj.ksa mldh] iou iq=k Hkh gksrk gSA 9

'kfu þs ?kj ;s jktk phrk] enZ exj ugha ekjrk gSA 10

gksaV ckõw ;k eq¡g dk ngkuk] gkFk eqjCck gksrk gSA 11

isV Nkrh tks çcy gksos] eaxy dk ÷Slyk gksrk gSA 12

panj nwèk esa 'kgn ls feyrk] 'kqDdj feêh ikuh gksrk gSA 13

cqèk exj bls pDdj nsrk] eank eaxy gks tkrk gSA 14

jkgq cuk gS gkFkh bldk] þs rq ls gjne yúrk gSA 15


112 eaxy 'kó/kkjh
1 usd jgs rks n;k gks f'koth] Vqdús cnh nks djrk gSA
2 eaxy cn&eaxyhd (fgj.k] Å¡V] phrk)
3 eaxy cn&eaxyhd nks HkkbZ] ûkwu bdëk gksrs gSaA
4 cn yúdk gS 'kfu dk gksrk] eaxyhd dks HkkbZ ysrs gSaA
5 eaxyhd ekjs xj enZ o v©jr] cn múkrk gS tku vks õjA
6 HkkbZ 'kfu ?kj ,d gh ekjs] yúdk 'kfu dk nks uks a gh ?kjA
7 eaxy cn eaxyhd 'kfu dh] ekrk ,dks dgrs gSaA
8 uqR÷s firk rhuksa þs vySgnk] mez cjkcj fxurs gaSA
9 vlj esa rhuksa tqnk&tqnk gksa] vk;q fxus rhuksa yEcs gaSA
10 ,d rj÷ eaxyhd us idúh] cn us nks] 'kfu pkjksa gSaA
11 'kqDdj]lq[k n©yr v©j feêh] xzg u dksbZ uhp djsA
12 ûkwu 'kfu dk eaxy ,slk] 'kqDdj ij Hkh õqYe djsA
13 xq# firk gS nksuksa tgk¡ dk] jfo firk gS luhpj dkA
14 'kfu dk ,slk p©Fkk ntkZ] cn eaxyhd gS ijySA dkA
A
15 ¹ ijyS ;k ijyks &;kfu ø;ker nqfu;k dk vkûkhj tc ikuh gh ikuh
ckøh panj gksxkA
eaxy cn eaxyhd(fgj.k] Å¡V] phrk) 113

'kfu rj÷ pkjksa gh pyrk] ?kj p©Fkk panjB dk gSA 1

mez dk ekfyd 3&8 panj] ekjrk cn eaxyhd dks gSA 2

eaxy&cn eaxyhd dk mikvks& tc ;s õkfgj 3

gks tkos] fd cn ;k cn rqûe dk vlj vk jgk gS] rks ÷©ju 4

panj dk mikvks djuk pkfg;s] ;kfu cú þs njûr dks nwèk 5

Mky dj xhyh gksbZ gqbZ feêh dk fryd yxkuk eaxy cn 6

(isV dh ûkjkfc;k¡) dks nwj djsxkA vxj oks vkx 7

ls tykdj rckg gh dj tkos] rks mlþs cqjs 8

vlj þs õûeksa dks nwj djus þs fy;s [kk¡M (Qksús 9

þs eq¡g esa nslh [kk¡M) dh cksfj;ksa dk cks> Nr 10

ij øk;e djsa] exj vc Nr ij ruwj u jgsA vxj 11

ykoYnh ;k v©jr dh gR;k djrk tkos] rks 'kgn ls 12

feêh dk crZu Hkj dj ckgj eSnku esa nck;k tkosA vxje©r 13

B
pkjksa tqx (lRtqx] =ksrk] }kij] dytqx) 14
¹
ûkRe gksaxsA 15
114 eaxy cn eaxyhd dk mikvks
1 rks u nsos exj clus Hkh u ns] rks e`x'kkyk
2 ls mldh õgj gVk nsaA vxj fQj Hkh ckõ u vkos rks
3 pk¡nh  dh enn ysosa] ;k tuwch njokõk esa
4 gh yksgs ls mls dhy nsosa] v©j eaxy cn dh
5 eqr’Yyøk vf'k;k dkyk] dkuk] ykoYn oöSjg Msd þs njûr
6 ls nwjh idúsa] ;k canj (lwjt) dks vkckn djsa
7 cgjgky bl ykur ls csûkcj u gksosaA ûkkunkuh
8 mikvks esa fpús fpfú;ksa dks ehBk nso]sa oukZ cn dk
9 uqR÷k cnrqûe fQj økcw u gksxkA
10

11

12

13

14

15
eaxy ûkkuk uañ 1 (?kj dk] xzgQy dk) 115

32 nk¡r] føLer dks txkus okykA 1

eaxy igys rsö vny dh] lp dk gjne gkeh gSA 2

cnksa ls Hkh oks usdh djrk] Hkyk iq#"k oks çk.kh gSA 3

cn dHkh u cnh dks Nksús] usd dHkh u usdh rksúsA 4

usdh Nksú dyadh gksos] HkkbZ ejs] llqjky Hkh jksosA 5

ikih xzg lc eank gksos] lwjt panj eðe gksosA 6

u gh lkFk c`gLir gksos] xj gksos oks ?kj u gksosA 7

ûkqn cúk HkkbZ gks] oukZ cúk cuuk iús ;kfu ml 8

þs cús HkkbZ mlls igys gh ej tkosaA eaxy 9

þs nk;sa ck;sa vxj panj lwjt iús gksa rks 10

ekrk firk þs fy;s oks 'kûl E;ku esa ekfuUn ryokj 11

gksxkA ftl fnu eaxy dk õekuk 14&28&;k&13& 12

15 gks xk] ekrk firk dk lk;k ûkRe gks xkA exj oks ûkq n ryokj 13

dk èkuh gksxkA nk¡r rknkn esa 32 gksaxs (31 14

Hkh eaxy usd gksrk gS)A cgu u gksxhs] vxj gksxh 15


116 eaxy ûkkuk uañ 1 (?kj dk] xzgQy dk)
1 rks iwjh ekfuUn jktk gksxhA xj u gksxh eaxy cn
2 u gksxhA vxj cn gh gksxh] rks cl ûkqn (vþs yk gh ne)
3 vþs yh gks xh] v©j ckøh lc rj÷ es gj ûkq nk (ijekRek dh
4 eõhZ eans ek;uksa esa) gksxhA lkèkq þs lkFk
5 ls nj&c&nj gksxk] ysfdu tc vius ?kj gksxk v©j
6 lkèkq dk Hkh lkFk gksxk] rks HkkbZ mldk nqf[k;k v©j
7 ejhõ gksxkA ysfdu vxj føLer Hkyh gks rks lkèkq gh
8 u gksxk] v©j u gh llqjky þs þq Ùks dk lkFk gksxk]
9 xj gksxk] rks lc dk gh cqjk gky gksxkA exj ;s uõkjk
10 u gj ?kúh gksxkA fQj Hkh gksxk] rks luhpj dh mez þs
11 ckn (39 lkyk mez) u ;s vgoky gksxkA
12

13

14

15
eaxy ûkkuk uañ 2 117

phrk] fgj.kA 1

eaxy nwts eqf[k;k fxurs] yksg yaxj dk ekfyd gksA 2

yk[k djksúksa dks oks ikys] xk¡B u viuh ck¡èkrk gksA 3

'kgn eD[kh dk dke] mlþs gS ugha vkrkA 4

vxj vkrk rks jkr gS vkrk] jkr nwth gS ugha vkrkA 5

ikuh þq ,¡ llqjky esa] ehBk gh cùrk gksxkA 6

xj ok¡ þq vk¡ u gksos] rks de ulhc gksxkA 7

vxj ûkqn cúk HkkbZ u gksos rks vius cús 8

Hkkb;ksa ls igys xqõj tkosA vxj jgs] rks ckøh lc HkkbZ 9

u jgsaA llqjky dks føLer esa cqyUn djþs ûkqn muls ehBs 10

'kgn dk lq[k ysxk] exj oks ykoYn u gksaxs v©j mls õ:j 11

tk;nkn v©j õj n©yr gh nsaxsA vxj oks nwljksa 12

dks ikys] rks cùrk gh tkos oukZ ogh ,d nwuh 13

nwuh dk pDdj blþs xys iúk jgsA vxj eaxy cn gks 14

rks tax&vks&tny esa gh ekjk tkosA 15


118 eaxy ûkkuk uañ 3 (iDdk ?kj)
1 isV] gksaV] NkrhA gkFkh nk¡r eqckfjdA
2 nksLr 9osa gkas 11] ;k fd gksa oks lkrosaA
3 eaxy rhts lcls cjrs] cjrsxk oks 'kgn esaA
4 cqèk] xq# vPNs ugha gS] 11&9& ;k lkrosaA
5 eaxy mu ls fey u cjrs] cjrsxk oks õgj esaA
6 vxj fgj.k gks rks cqõfny] ysfdu vxj phrk gks rks 'ksj ls Hkh
7 ûkw¡ûkkj gksxkA cgjgky nksuksa jax dk lkFk gksxkA 'kgn esa cjkcj dk
8 ?kh ;k õgj gksxkA isV cúk rks ûkwu Hkh cckZn gksxkA cgjgky ;s
9 xzg u vc økfcy&,&,srckj gksxk] xj gksxk rks rsõ vk¡èkh þs
10 eq økcyk ij ueZ v©j vkftõ ?kkl gh gks xkA vkõkj] cjh v©j vkckn gks xk]
11 vxj cqyUn njûr dh rjg rch;r dk lûr gks rks ûokj cfYd
12 õsjckj gh gksxkA fQj Hkh gksxk] rks vkftõ] vkõqnks± dk ennxkj
13 gksxk] ;k ckøh 3 cpus okys edku dh føLer dk ekfyd (cgø enk±)
14 ekfuUn 'ksj ûkw¡[kkj gksxk] oukZ [kkuk ihuk ykg] lqFkjs ne dk D;k
15 clkg dk ,røkn okyk v¸;k'k o Bu Bu xksiky gksxkA
eaxy ûkkuk uañ 4 (uhp) 119

jk'khQy dkA panj dk mikvks ennxkj gksxk] ;k e`x 1

'kkyk gksosA ryokj] Msd dk njûr] ?kaMh 2

o /kqUuh þs njfe;ku fcekfj;k¡A 3

p©Fks eaxy eaxyhd gksxk] tyk nsos oks leanj dksA 4

B.Mk ml ne gh oks gksxk] 8 rhts tc panj gksA 5

nq'eu blþs p©Fks rhts] ;k ?kj 8osa gh vkosaA 6

vkx ls tyrk p©Fks eaxy] rsy feêh dk gh ikosaA 7

jfo] xq# tks 3] 8] p©Fks] ;k fd 9 osa cSBk gksA 8

õgj þs cnys nwèk fiykrk] eaxy cn eaxyhd gh gksA 9

eaxy dh phõksa ([kk¡M] 'kgn oöSjg) ls 10

dks;ys gks tk;sxkA ûkqn fe;k¡ ÷lhgr exj 11

v©jksa dks ulhgr djus okyk ySDpjkj gksxkA xys 12

esa dVs gq;s fljksa dk gkj Mkyus esa vk¡[k 13

dk ekfyd f'koth] vty dk ÷fj'rk , uke ukeh] gkFk ij 14

'ke'kku ;k øfczLrku dks Hkh tykus okyh vkx 15


120 eaxy ûkkuk uañ 4 (uhp)
1 mBk;s fQjrk gksxk vkSj viuh føLer þs vlj
2 esa Hkh raxnLr (lw[kh Núh) gksxkA eaxy
3 cn o eaxyhd þs nksuksa fgLlksa þs ÷øZ dh ctk;
4 nksuksa gh dk cqjk vlj lkFk gksxkA
5 ek¡] ukuh] lkl] õukuh(v©jr) ij
6 e©r rd dk lcc gksrk gSA
7 eaxy cn ;k eaxyhd fl÷Z mlþs Vsos
8 esa gksxk ftlþs ûkkunku esa ml ls
9 igys cqõqxks± esa ,d nks iq'r dksbZ
10 'kûl iwjk c`gLir czãxq# ûkkfyl lksuk
11 ;k 'kkgkuk gkyr gks pqdk gks] ;kfu mEnk rûr
12 v©j xqyõkj cu pqdk gks ftls ;s cqjk xzg cckZn
13 dj lþs A
14

15
eaxy ûkkuk uañ 5 121

HkkbZ] uhe dk njûrA 1

eaxy 5osa 5 xq.kk gks] usdh v©j cnukeh esaA 2

iou iq=k dh rjg] mNys oks vfXu ikuh esaA 3

ek;k vkrh 11osa ls] tkrh oks rhts ls gSA 4


ls
eaxy 5osa ?kj esa cSBs] iw¡N þs gh pyrh gSA 5

eaxy vc lkeus cSBs ûkkuk uEcj 9 þs nq'euksa 6

ij Hkh esgjcku gksxk] v©j ûkkuk ua- 3 dk xzg Hkh (vxj dksbZ 7

gks) guqeku dh nqe dh rjg eaxy dk lkFkh o ennxkj 8

fuxgcku gksxk] v©j èku n©yr dk ekfyd nsork 9

nqfu;koh y{eh('kqDdj ;k panj) blþs ihNs pyus okyk 10

gksxk] ;k oks 'kûl jktksa jbZlksa dk cki nknk gksxk] 11

exj jkr gh uhan ls ønjs csvkjke gksxk] ftldk mikvks 12

& oÃr uhan fljgkus ikuh dk lkFk j[kuk eqckfjd o 13

ennxkj gksxkA lkfgc&,&bYe o lkfgc&,&v©ykn 14

gksxkA 15
122 eaxy ûkkuk uañ 6
1 ukfHk] jk'khQy dkA luhpj dk mikvks ennxkj gksxkA
2 eaxy 6osa ?kj gqvk] gksa þs rq] 'kqDdj eUnA
3 jfo exj ml Å¡p gks] cSBk fdlh gks vaxA
4 ml þq y cqèk u gksxk p©Fks] panj 2 u xq# gh igysA
5 u fl÷Z igyk gh yúdk] ekew¡ ?kj þq y gh pVdkA
6 NVs eaxy gks Hkkb;ksa dh gkfu] jktk tud ûokg yk[k g¨a nkuhA
7 ftl ne oks ûkqn Å¡pk gksxk] lk;k lc ij mEnk gksxkA
8 oukZ ogh gks f'ko 'kEHkq] <k dksBs rw¡] yk rEcwA
9
#i;s vkus #i;s
10 blþs HkkbZ 499 &15 (tc oks 500
11 rd py ldrs gSa] ysfdu blþs HkkbZ 500@1 #i;s
12 ij gksaxs] edúh dh rjg Nr ls fxj dj fQj ogh Åij
13 dks pyuk lh[ksaxsA oks ûksek þs njfe;kuh ck¡l dh rjg
14 vius ûkwu dh fdLer dk fuxgcku gksxk] tks ikrky esa Hkh
15 vkx tykus ;k 'kgn ls õqcku ehBh dj nsus dh fgEer
eaxy ûkkuk uañ 6 123

dk ekfyd gksxkA ftl rjg eaxy ûkkuk uEcj 12 esa gksus ls 1

jkgq xqe gks tkrk gS] mlh rjg gh eaxy þs bl ?kj gksus 2

ls þs rq (yúdk) vne irk gksxk] ;k vc føYyr&,&v©ykn gksxh 3

ftldk mikvks cqèk dh ikyuk cõfj;k panj eqckfjd gksxhA 4

cPpksa þs ftLe ij tc rd lksuk (c`gLir) u gksxk] oks 5

lksuk dek;saxs] ysfdu tc bu þs ftLe ij lksuk gksxk] 6

oks nqfu;k esa ûkkd múk;sax] ;k v©ykn dk eaxy eqckfjd 7

u gksxkA vxj gksxk] rks õsger ;k nq[k gh [kúk gksxk] ;k 8

mudh ûkq'kh djus ls ekeyk laxhu ;k nhxj&xw¡ gh gksxkA 9

cgjgky oks ûkqn lkfgc&,&bdcky v©j gqDejku õ:j gksxkA 10

v©j fl÷Z eaxyokj þs fnu dh iSnk'kqnk v©ykn (uj) dk lkFk gksx]k 11

v©j fl÷Z 'kqDdj ;k luhpj þs fnu dh iSnk'kqnk yúdh dh mez dk 12

,rckj gksxkA gj nks gkyr esa oks cqèk dh mez (34 lkyk) 13

ls igys u lkfgc&,&v©ykn gksxk] fQj Hkh gksxk] rks mudh 14

e©rksa ls nqf[k;k vkõkj gksxkA 15


124 eaxy ûkkuk uañ 7
1 csysa (Qyh okys i©ns)] nky elwj] igyk yúdkA
2 eaxy 7osa lc þq N mEnk] èku n©yr ifjokj gh lcA
cgu HkkbZ
3 lcdk lc gh jíh gksxk] cqèk feys eaxy ls tcA
4

5 ,sls 'kûl ls bldh cgu þs ikl vkuk ;k jguk


6 eank vlj nsxk nksuksa dks] ftlþs fy, cgu dks eaxy dh
7 phõsa nsuk eqckfjd gksxkA luhpj dk cõfj;k u;k edku
8 ;k ekewyh lh nhokj Hkh txkuk eqckfjd gksxkA
9 eqrlíh] NksVk oõhj v©j èkekZRek gksxk] jksrs
10 dks g¡lkus okyk] usd uke v©j bYe fglkc tkuus
11 okyk gksxkA cgkyr eUnh] panj dh Bksl phõ
12 dk mikvks ennxkj gksxkA
13

14

15
eaxy ûkkuk uañ 8 (iDdk ?kj] ?kj dk) 125

xzgQy dk] tc eaxy cn gksA cktqvksa 1

þs cöSj ckøh ftLeA 2

eaxy 8osa vkB cjl rd] ÷øZ HkkbZ NksVk fxurs gSaA 3

yk[k eqlhcr [kúh gS djrk] vUr cqjk ugha fxurs gSaA 4

ekrk firk lc dk] lk;k Hkh gksosA 5

ftLe mEnk] õj lhe ik;k Hkh gksosA 6

ruwj 'kqDdjfeêh tc] rik;k ok¡ gksos (eaxy 'kqDdj)A 7

u gks oks] u gS ;s] rckgh gh gksosA 8

fudksbZ usdh dk uke] usdksbZ gh gksosA 9

eaxy cn gks 8osa] rks dksbZ u gksosA 10

11

ûkqn eaxy dk eaxy dh phõksa ij dHkh eank 12

Qy u gksxkA ysfdu ftl ønj cqèk dk Qy mEnk 13

(cqèk çcy) gksrk tkos] mlh ønj gh eaxy dk Qy 14

eank iúrk tkos] tc cqèk dk lkFk ;k rk’Yyqø gksrk 15


126 eaxy ûkkuk uañ 8 (iDdk ?kj] ?kj dk)
1 gksosA csgrj rks gS ;gh fd u cqèk dk Qy cùs] ij
2 D;k djsa tks dke u fcu cqèk þs cu lþs ] ;kfu eanh
3 gkyr esa cqèk ls cpuk gksxk] ;k cqèk dh Qksdh
4 ûkkyh phõksa v©j ckrksa ls uqÃlku gksxkA ruwj
5 ls rckgh þs oÃr ruwj esa ehBk ;k ehBh jksVh
6 yxk dj þq Ùks dks nsosaA
7

10

11

12

13

14

15
eaxy ûkkuk uañ 9 127

lqûkZ jaxA 1

eaxy tc ?kj 9osa vkos] 9 gh xzgksa dk eaxy xkosA 2

Hkjs ûkõkus n©yr vanj] gj rj÷ g¨ taxy eaxyA 3

u rhtk u 5 fcxkús] xj ns[ksa eank] eaxy ekjsA 4

nenes esa ne u gks ûokg] ûkSj gksxh tku dhA 5

cqèk vþs yk Nksú þs lc] mEnk gks xzgpky ghA 6

eaxy dh mez(13 lkyk ;k fuL÷ vjlk) rd 8

okYnSu dks jktk cukos] fQj viuh 28 lkyk mez 9

esa ûkqn Hkh jktk gksA yky jax ls nqfu;k dk 10

yk’y gksxkA þq .Myh esa lwjt vc dgha Hkh cSBk 11

gks] Å¡p Qy dk gksxkA 12

13

14

15
128 eaxy ûkkuk uañ 10(Å¡p)
1 'kgn] ehBk HkkstuA
2 vþs yk eaxy 10 osa cSBk] jktk gksrk gS oyhA
3 nwts ikih] 'kqDdj panj] lksus esa gkasxs øybZA
4 rhts rk 6osa esa cSBs] nksLrA blþs vius gksaA
5 ta xy tyrk] yúdk ejrk] õj gS ?kVrk] Å¡p ûokg fdrus gh gksaA
6 (cqèk dk eank] þs rq cckZn] c`gLir uhp)
7 eaxy jktk ?kj nlosa dk] 'kfu uõj dk ekfyd gksA
8 eaxy ij rc dkuk gksxk] ?kj p©Fks tc lwjt gksA
9 luhpj þs ?kjksa (ûkkuk ua- 10&11) esa eaxy cgSfl;r phrk
10 gks xk] tks vknfe;ks a dk geyk ugha djs xkA bldh ekew yh lh cS Bus dh
11 p©dh ,d rûr dk dke ns xhA ys fdu vxj 'kq Ddj ;k fdlh Hkh v©j
12 xzg dk lkFk gks tkos ;k lwjt gh uañ 6 esa gksos rks v©ykn
13 þs fy;s yEch mez(45 lkyk) rd rjlrk jgs ]exj ykoYn u gks xkA
14 n©yreUn õ:j gksxkA eqykõer 28] e©rsa 22] chekjh
15 15 lky rd gksxhA
A lwjt] panj] c`gLirA
eaxy ûkkuk uañ 11 129

flaèkwj] yk’yA 1

X;kjgosa eaxy gS j[krk] 'kgn þs crZu HkjsA 2

'kgn mEnk mldk gksxk] ÿw ycqèk gks ftl þs [kjsA 3

ÿw y Nksúks eD[khluhpj gh] tc usd v©j mEnk feysA 4

ne esa gh ys vk,¡xh oks] 'kgn þs crZu HkjsA 5

eaxy xks vc phrk gksxk] exj vius xq#c`gLir þs 7

gkFk esa gokbZ õathj esa tdúk gqvk gksxkA HkkbZ 8

canksa dk dksbZ ûkkl ÷k;nk u gksxk] v©j u gh oks 9

mudks dksbZ lqf[k;k ns[k jgk gksxkA ;s lc jkgq þs 10

õekuk rd (42 gn 45) gh gksxkA bl eans 11

vgn esa xks bldk viuk þs rq (yúdk) u gksxk] exj nqfu;koh 12

þs rq (þq Ùkk oöSjg) ennxkj gksxkA 13

14

15
130 eaxy ûkkuk uañ 12
1 cqyUn vkokõ] gkFkh dk egkorA
2 eaxy 12 lq[k dk jktk] ?kj xq# ços'k gksA
3 tue þq fV;k ;k fd taxy] ûokg gh oks njos'k gksA
4 'ksj xjts] gkFkh <jþs ] fctyh dúþs ]pedrh ryokj gksA
5 ûkwu [kkfyl] èku 'kkguk flDdk ekuk] nedrk ifjokj gksA
6 eaxy 12 xq# gks nwts] vkleku ls ikrkyk¡A
7 nks 'ksjksa ls xwtsa xqacn] gkFkh fNis gksa tk ökjk¡A
8 þs rq rhts] eaxy 12] ePN eqvkfou nksuksa rkjkaA
9 lky 24 esa mÙke gks] ;k yúdk tc igyk gksA
10

11 þq .Myh esa vc jkgq fcYþq y gh pqi gksxk v©j


12 u gh oks dksbZ cqjk Qy nsrk gksxk] cs'kd fdlh Hkh
13 ?kj esa cSB jgk gks] D;ksafd egkor vc gkFkh þs
14 Åij ;k gkfFk;ksa þs rosyk esa ûkqn gkfõj gksxkA
15
cq/k & 'kfDreku 131

cqèk vþs yk vkdk'k dk pDdj] fuiZ{k fuysZi gksrk gSA 1

?kj 2&4 ;k 6 esa cSBk] jkt ;ksxh gks tkrk gSA 2

?kj rhts rk 8osa gksos] enn jfo dks nsrk gSA 3

9 rk 12 ;k nwljs igys] 'kfu dks çcy djrk gSA 4

?kj iDdk ftl xzg dk gksos] cSBk ogk¡ ogh curk gSA 5

7osa ?kj esa ikjl gksos] xzg lkFkh dks rkjrk gSA 6

3&8&12&9 esa cSBk] dksùh Fkwdrk gksrk gSA 7

?kj igys gksos ?kwerk jktk] ifjokj jfo 5 djrk gSA 8

flj dk <k¡pk ;k nk¡r gks mlþs ] vxyk fljk ukd gksrk gSA 9

j«rkj] vkokõ] gkas ukúsa ;k xnZu] earøh gkFk Hkh gksrk gSA 10

'keZ] g;k raõhe tks ûkkyh] vÃy lqjkûk Hkh pyrk gSA 11

fglkc lqHkkvks tks õkrh gS mldk] ÷Slyk cqèk dk gksrk gSA 12

'kfu c`gLir 11 jk'kh] cqèk ls nksuksa pyrs gSaA 13

cqèk nck;k gks ;k eank] 14

nksuksa fu"Qy tkrs gSaA 15


132 cq/k ûkkuk uañ 1
1 vke lèkkj.k gkyr ek¡&èkhA õqcku] flj dk
2 <k¡pk] vkdk'k dk pDdjA v©jr þs Vsos esa vc
3 cqèk ekfuUn lwjt mÙke gksxk] v©j iSnk;'k Hkh oÃr fnu
4 (lwjt þs ckn exj lqcg dh rj÷ dh) gksxhA
5 igys ?kj dk cqèk gS jktk] ?kwes fQjrk nj&c&njA
6 p'e rksrk] vÃy [kksVk] eank gks 'kkecqùkik o luhpjcpiuA
7 rcyk mEnk] jkx eank] gepw ek u nhxjsA
8 jax dkyk xj gks mldk] ikuh esa iRFkj rjsA
9

10 cgSfl;r rûr&,&'kkgh cqèk esa iki (jkgq


11 llqjky] þs rq v©ykn) dh eUnh gkyr dk lkFk gksxk]
12 v©j luhpj Hkh vc cqèk þs b'kkjs ij dke djrk gksxk]
13 ftldk lcwr & oks 'kûl [kkus ihus okyk] 'kjkch dckch
14 v©j vius deZ èkeZ ls ønjs ykijokg gksxkA
15
cq/k ûkkuk uañ 2 133

[kúk v.Mk] yúdksa dh fl«r dh yúdh] ew¡x 1

lkye] øye dh fuc] pksap] lkyhA 2

cqèk ls tc yúdh cuh] ?kj nwtk gS llqjky dkA 3

büõr tgk¡ nks dh bdëh] tku&vks&õj v©j eky dkA 4

e©r xw¡ts 8osa ?kj] ikrky ûkkuk 6 gh gSA 5

9 esa rkjs] 12 xkys] rkjrk cqèk 2 gh gSA 6

'kku jktk] jkx mEnk] tc vþs yk ?kj esa gksA 7

uõj bldh vkxs vkos] lksukxq#] yksgk'kfu HkLe gksA 8

ihNs mlþs gks u dksbZ] u gh vkxs BgjrkA¹A 9

cqèk dks ekuk ûkkyh xzg gS] Qk¡l gS oks öõc dkA 10

?kj 8 osa xj 'k=kq vkos] Qk¡l cqèk dk eank gksA 11

èku n©yr lc dks gh xkys] ghjk ty dj øybZ gksA 12

firk ejs v©ykn u vkos] dU;k ls Hkjiwj gks oksA 13

þq VqaHk dchyk lkjk ikys] Fkksúk lk eö:j Hkh gksA 14


A
¹ ûkkuk uEcj 1&8 gksxk] ihNk uEcj 2
15
ß ß 3&6 gksaxs uEcj 2 ds lkeus vkus okysA
134 cq/k ûkkuk uañ 2
1 ?kj 8oka vxj ûkkyh gksos] jkt;ksx dgykrk gSA
2 cqèk fxuk yúdh gS lc us] vc jktk gks tkrk gSA
3 jax lqugjh øher xgjh] [kúk v.Mk njckjA
4 dkf÷j djs cqèk vkfLrd] 'kkgk¡ ns ifjokjA
5 gj yEgk viuh rch;r dks cnyus okyk gksxkA jkx o õqcku

6 nkuh dk ekfyd viuh ekrk þs ?kj ûkqn vius gh rku ij pyrk gksxk]

7 ftldk cqèk xzgpkyh rch;r þs vlwy ij cqjk gks] oks ûkqn rks fdlh
rjg ls Hkh lCõønek (gj rjg ls eugwl) u gksxk] exj mldh
8
viuh vk¡[kksa þs lkeus cqèk dk lCõ&õkj èku n©yr v©j viuk gh
9
ûkkunkuh ifjokj cgqr þq N tyrk v©j cckZn gksrk gksxkA oks ûkqn rks ugha
10
ejk gksxk] exj yúfd;kas dh ü;knrh v©j lkfFk;ksa dh vkgõkjh o e©rksa
11
ls nqf[k;k v©j eqnsZ ls de Hkh u gksxk] exj gtwe dh e©r esa Hkh t'u
12
gh j[krk gks xkA cgjgky èku n©yr þs fy;s mEnk exj ûkq n firk dh mez þs fy;s
13
eank gksxk ;k vxj firk gksxk rks firk þs gkFkksa ls èku n©yr dk
14
vlj ea nk gh gksxk] exj oks ûkq n fdlh gkyr esa Hkh fneköh ûkjkfc;ksdka f'kdkj u
15
gksxkA fQj Hkh vxj gksxk rks yúfd;ksa dh lsok ls bldk dY;k.k gksxkA
cq/k ûkkuk uañ 3 (?kj dk) 135

Hkrhth] pexknú] p©ús iÙkksa dk njûr] frfyLeh 1

Hkwr] 'kfDr ftldk lk;k u gksos] ûkqn vius 2

vlj esa føLer dks txkus okyk] ck.k(nhed)] panj dk mikvksA 3

cqèk cSBk ?kj rhljs] 9osa ?kj mtkúk¡A 4

ûkqn vaèksjk taxy gksos] jk[k iús ?kj X;kjkaA 5

cqèk ?kj rhts tc gqvk] tyh vuks[kh vk¡pA 6

9 mtús 11 ejs] öjøs 4 v©j ik¡pA 7

cqèk fxuk tks rhts eank] 11 jfo ls Mjrk gSA 8

cksys ûkqn u cksyus nsos] mez dh j{kk djrk gSA 9

ikih xzg 7 osa gq;s] cqèk dk iDdk ?kjA 10

firk dh feêh u jgs] ûkkyw] ekew¡ ?kjA 11

gj jksõ fQVdjh ls nk¡r l÷k djuk vknfe;ksa 12

dh cjdr nsxkA vxj gdhe gksos rks nek þs ejhõksa þs 13

fy, uk;kc gdhe gksxkA v¡xwBs dh rj÷ dh flj js[kk dh nks 14

'kkûkh ûkqn Vsos okys þs fy;s eanHkkx gksxh] v©j ûkkukuañ 8 15


136 cq/k ûkkuk uañ 3 (?kj dk)
1 dh rj÷ dj nks 'kkûkh nwljksa dks rckg djsxhA nq#Lr
2 gkyr (flj js[kk) dh fl÷Z lsgr js[kk dh gn rd
3 dh yEckbZ gksxhA xj ,slk u gks rks eank v©j [kúdrk cqèk
4 gksxk] ftldk bykt ÷'khZ õehu esa iRFkj xkúuk gksxk
5 ftldk jax ûkkuk uañ 9 ;k 11 þs xzg þs cjfûkyk÷
6 u gksosA bl iRFkj þs uhps igys nwèk ls
7 fHkxks;s gq;s iykg þs iÙks nsus eqckfjd gksaxsA
8 ;k edku þs ejdõ ;k eöjch nhokj esa yky (lwjt)
9 vf'k;k eqckfjd gksaxhA
10 vxj eaxy usd gks rks ml ?kj esa ûkqn cqèk
11 dk viuk õkrh Qy ;kfu yúdh] cgu] Hkwvk oöSjg cqèk
12 dh eqr’Yyøk phõsa o ûkkunku oöSjg lc ckj©ud
13 gksaxsA nwljs ?kjksa ij cs'kd cqèk dk cqjk
14 gh vlj gksxkA
15
cq/k ûkkuk uañ 4 137

rksrk] øybZ] [kúk v.úk] Hkwvk] eklhA 1

cqèk p©Fks dPpk ?kúk] dksjk] mEnk] lk÷A 2

vjc djksúh y[kirh] ekjs viuk vkiûkqnd'khA 3

èku dk rks nfj;k gS pyrk] tks ûkRe gksrk ughaA 4

yúdh cSBh jkt djrh] fny exj gksrk ughaA 5

cqèk p©Fks gks lwjt 5] xq# gks cSBk 9osa vaxA 6

jkt;ksx oks enZ dgkos] cdjk taxyh lk¡i tks [kkosA 7

rksrk lCõ eSuk dk lkFk] B.Mk jsrkjsr ikuh csgkFkA 8

ghjk øherh þq y tks rkjs] èku n©yr ifjokj gksa lkjsA 9

panj lwjt gks 3&11] xq# 9 esa cSBk cqèk pgkjk¡A 10

èku vk;q] ifjokj Hkh gks] Qy pkjksa dk mEnk gksA 11

fcYyh ls rksrs dk fny eqnkZ gksxk] ;k jkgq þs 12

rk’Yyqø ls cqèk ûkqn eqnkZ gksxkA õjk lh Bksdj ls 13

dPpk ?kúk ûkqn&c&ûkqn Vqdús gksxk] ftlþs fy;s lwjt 14

dh vf'k;k dk mikvks gksxkA n©yr þs fy;s c`gLir 15


138 cq/k ûkkuk uañ 4
1 dk mikvks enn nsxkA dbZ ckj l÷j fcyk eryc v©j
2 ykgkfly gksxkA þs rq þs rk’Yyqø ls cckZn gh gksxkA
3 èku n©yr rks mEnk] exj ekrk dh mez þs fy,
4 eank gksxkA vxj ekrk fõUnk gks] rks ekrk þs gkFkksa
5 ls èku n©yr eank gksxkA
6

10

11

12

13

14

15
cq/k ûkkuk uañ 5 139

ck¡l] ÷øhj dh vkokõ] vk'khckZn] nwèk okyk cdjk] iksrhA 1

yúdk lwjt fcyk rúkxh eank cqèk] xq# c`gLir eank fcu Kku lwjtA 2

cqèk ?kj 5 osa tc gqvk] lc þq N mEnk tkuA 3

cqèk ?kj igys] ik¡posa] lwjt dks ifjokjnk;jkAB 4

ckfj'k èku dh gks jgh] fnu u xqõjsa pkjA 5

panj gks ;k uj xzg] cSBs 9] 3] X;kjk¡A 6

cqèkA vk fudys ik¡pos] ckcs iksrs rkjk¡A 7

viuh v©jr v©j ûkqn vius fy;s fugk;r eqckfjd 8

exj firk þs fy;s eUnHkkx gksxk] ij fdlh gkyr 9

esa Hkh v©ykn ij dksbZ cqjk vlj u gksxk] cfYd ckøh 10

5 cpus okys edku dh føLer dk lkFk gksxk] ;k 11

bldk ?kj xÅ?kkV gksxkA cgjgky oks bUlkuh ûkLyr 12

dk ekfyd õ:j gksxkA 13

A 14
¹ 5 yúfd;k¡ ;k ik¡posa uEcj ij yúdh iSnk gks tkosA
B 15
¹ lwjt ds ?kjksa uEcj 1&5 esaA
140 cq/k ûkkuk uañ 6 (Å¡p)
1 ÿw y] yúdh] eSuk] [kúk v.Mk] lq[k
2 v©jr 37 lky] nksgrhA
3 cqèk 6osa flj Js"V js[kk rks] rks jkt;ksx Hkh dgrs gSaA
4 ml Vsos þs xzg tks øk;e] mÙke Qy oks nsrs gSaA
5 ?kj 6 osa ikrky esa] cqèk 'kqDdj ugha feyrs gSaA
6 yúdh gksos tks mÙkj C;kgh] Qy eank gh ysrs gSaA
7 mez NksVh vc cqèk dh gksos] ?kj 6osa tc cSSBrk gSA
8 yk[k mikvks djks u Vyrk] xzgQy fy[kk bldks gSA
9 ûkqn cqèk dk õkrh Qy cqèk dh õkrh phõksa ij
10 dHkh eank u gksxkA ûkjcwõk ns[k ûkjcwõk iþs ] ;kfu
11 reke þq .Myh esa tc Hkh dksbZ xzg mEnk Qy nsus
12 okyk gksus yxs] cqèk Hkh ÷©ju mlh xzg þs usd
13 Qy dk gks tk;sxk] exj ûkqn ûkkuk uañ 6 dh phõksa þs
14 fy;s cqèk dk ogh vlj gksxk tks fd 'kqDdj dk ml Vsos
15 esa gks] ;k tSls xzg ûkkuk uañ 2 þs gksaxsA cqèk vc oSlk
cq/k ûkkuk uañ 6 (Å¡p) 141

gh Qy nsxk (fl÷Z usd ek;uksa þs fy,)A Nkik 1

ûkkuk] n©yr võ ifCyd] bZekunkjh dk èku mEnk vksj usd 2

urhts nsos] vxj gdhe exj ykyph gksos rks cckZn gksxkA 3

igyh v©ykn yúdh gksxhA lkfgc&,&rlkuh÷ gksxk] >xús 4

esa ges'kk ÷rsgeUn v©j dke;kc gksxkA panj dh tkunkj 5

phõksa dk cs'kd dksbZ Qk;nk v©j vkjke u gksxk] exj panj 6

dh ckøh lc phõksa dk iwjk ÷k;nk v©j enn gksxhA 7

yúdh dh mez dh enn þs fy;s nwèk ls Hkjk 8

crZu (feêh dk) [kqys eSnku essa nckuk eqckfjd gksxk& tcfd 9

'kqDdj eank gks] v©j xaxkty (nfj;k] ckfj'k dk ikuh) [ksrh 10

dh õehu ,d cksry esa can djþs (ftldk <duk Hkh 11

'kh'ks dk gks) nckoas &tcfd panj Hkh eank gksA vxj þs rq 12

Hkh cqèk (yúdh) dh cjfûkyk÷h ij gks] rks blþs cnu ij (nk¡, 13

fgLls esa pk¡nh dh phõ (cqèk dh 'kDy esa v¡xwBh oöSjg øk;e djsaA 14

cgjgky cqèk ûkqn vius fy;s (is'kk gquj) dHkh eank Qy u nsxkA 15
142 cq/k ûkkuk uañ 7(iDdk ?kj)
1 gjh ?kkl] HkksMh xk;] cdjh] vke
2 ek¡&èkh dh gkyr] nwljh phõksa
3 dk BIik ;k <k¡pkA
4 cqèk dks 7osa lc us ekuk] Hkjs vk;s ûkkyh gS tkukA
5 ij tks lkFkh bldk gks] Mwcrk iRFkj rSjrk gksA
6 7osa cqèk dks jsr Hkh ekuk] 'kq# cqjk] vkfûkj 'kkgkukA
7 igys 10osa tks xzg vkosa] cqèk 7osa ls usd gks tkosaA
8 usdh xks oks viuh nsosa] cqèk fQVdjh jaxr ysosaA
9 cqèk 7 osa ghjk gqvk] rkjs lc dks tksA
10 ij ûkqn vius vlj esa] taxy jsrk gksA
11 xks bl ?kj esa cqèk lc lkFkh xzgksa dks rkjrk
12 gS ysfdu eaxy dk rk’Yyqø gkss tkus ls eaxy cn [kúk gksxk]
13 cs'kd eaxy v©j cqèk nksuksa vþs ys vþs ys bl ?kj esa uk;kc
14 xzg gSaA fdlh nwljs xzg dh enn djrs oÃr cqèk dk ûkqn
15 õkrh Qy cs'kd eank gks tkos exj nwljksa þs vlj dks rks
cq/k ûkkuk uañ 7(iDdk ?kj) 143

oks õ:j gh usd dj nsxk& flok; panj ûkkuk uañ7 þs 1

ftldk Qy nwèk esa cdjh dh ehaxusa gksxk] v©j ûkqn 2

cqèk õkrh gkyr esa dYyj dh õehu v©j jsfxLrku gks 3

ldrk gS ftlesa fd fpduh feêh ('kqDdj) dk usd vlj 4

u gksxk] ;k x`gLr :[kh v©j bldk taxy pfjanksa 5

ls ûkkyh gksxk] ;k bldk ûkkunkuh gky dksbZ 'kkunkj u 6

gksxk] cfYd ogk¡ vÃy dh ckjhdh nwj gksxhA ;s lc cqèk 7

dh mez (34 lkyk) rd dh xqõjku gksxhA eteqvk reke 8

gkfõj eky dk C;ksikj mEnk gksxk] v©j nLrh o gqujeUnh 9

dk dke eqckfjd gksxkA cgjgky øye esa ryokj ls 10

mEnk rkør gksxhA xj u gksxh rks ÷kStnkjh u gksxh] 11

vxj oks gksxh rks fQVdjh ls fy[ks dköõ 12

dh rjg oks bd vku esa l÷sn v©j usd gksxhA 13

fQj Hkh gksxh rks õqcku dh Fkwd ls gh nq'eu 14

dh xnZu lj øye gksxhA 15


144 cq/k ûkkuk uañ 8
1 ysVk gqvk v.Mk] eqnkZ ;k eqnsZ dk ÿw y] nhed] cguA
2 cqèk 8osa tc vk gqvk] Hkêh jsr rikA
3 yúdh] cgu llqjky ls] csok gks þs vkA
4 jsr tyh gS taxy dh] tyrk eaxy cnA
5 yúdk ekew¡ v©j ekrk Hkh] l÷kpV gksa lcA
6 Hksú pky lc xzg djsa] eank cqèk tks gksA
7 can lk¡l lc gh djsa] cqèk ukxcy gksA
8 mez þs gj 8osa lky Qksdh ûkq'kh dk 'kkunkj cktk
9 ctrk gksxk] exj i©ns ls VwVk gqvk eqnkZ ÿw y ;k eqnsZ
10 ij pùk;k tkus okyk eank ÿw y gksxk ftleas jkgq (llqjky)]
11 þs rq (v©ykn)] 'kqDdj (óh rknkn) v©j ûkqn cqèk (cgu]
12 yúdh] Hkwvk] ÿw Qh) o ûkkuk uEcj 6 dh phõsa (ekr firk
13 þs fj'rsnkj & ekew¡] ekew¡ ûkkunku) lcdk eank
14 gky 'kfey gksxk] exj eaxy ls vc eaxy cn u gksxk cfYd
15 HkkbZ;ksa dks cqyUn djs v©j e©r dk njokõk cUn gksA exj
cq/k ûkkuk uañ 8 145

okYnSu cckZn] e©rsa 14 lky gksaA cqèk uañ 8 csok cukrk 1

gS vius ûkwu þs eqr’Yyøk esa &tc rd uEcj 2 ûkkyh gksA 2

ysfdu vxj uañ 2 esa dksbZ xzg gks rks llqjky [kkunku esa 3

Hkh ;gh ykur nsxk] ftldk lcwr edku esa fl÷Z 4

ikSfú;k¡ lkjh dh lkjh fxjkdj nqckjk cukuk gksxk] 5

þq N lkyksa þs ckn oks edku Hkh nqckjk cusxkA ykur 6

ls cpus dk mikvks & cqèk þs vLFkku dh iwtk eqckfjd 7

gksxh] oukZ ûkkyh ?kúk ctrk jgs (v©ykn o enks± 8

dk eank gky)A cqèk tc þq .Myh (tue] lkykuk] ekgokjh 9

oöSjg) þs ûkkuk uEcj 8 esa vkos] feêh dk dksjk crZu 10

(xksy) eaxyA dh phõksa ls Hkj dj 'ke'kku ;k øfczLrku 11

;k fdlh mtkú o ohjkus esa nckuk eqckfjd gksxkA 12

13

14

A 'kgn] [kk.MA 15
146 cq/k ûkkuk uañ 9 (frfyLeh Hkwr)
1 frfyLeh Hkwr ftldk lk;k ekywe u gksos] pexknú]
2 lCõ jax] FkFkykukA taxy lCõs o njûrksa dkA
3 tc ryd cqèk 9 osa cSBk] xzg u dksbZ cksyrkA
4 Hkwys ls xj dksbZ cksys] cqèk u mldk NksúrkA
5 lk;k rks gS uõj vkrk] cqèk uõj vkrk ughaA
6 ekj iúrh lc xzgksa dks] dksbZ Nqúokrk ughaA
7 vklek¡ Å¡pk rks] cgj&,&÷uk gqvk xgjkA
8 cqèk cùk bruk] fd nks uks a es a gh u BgjkAA
9 vxj Bgjk* rks 13rsjg lky ;k] 13 eghus gh oks gS BgjkA
10 lky 16] ekg 16] fnu Hkh 16] gS ugha BgjkA
11 fQj Hkh Bgjk u gh Bgjk] Bgjk BaMs fny ls gSA
12 cgu] eklh] Hkwvk] ÿw Qh] ekjrk lc gh dks gSA
13 cqèk ?kjA 9 lc ij çcy] panj ls oks Mjrk gSA
14 tks jsr dks rS esa dj þs ] cqèk dks pyrk djrk gSA
15 * cfygkõ mez A panj 3&8&5&9
cq/k ûkkuk uañ 9 (frfyLeh Hkwr) 147

panj cSBk ?kj igys esa] cqèk Hkh 9osa cSBk gksA 1

ikuh okys ckny panj] cqèk dHkh ok¡ u eank gksA 2

vc cqèk cscqfu;kn v©j yk&bUrgk xgjkbZ dk ûkkyh 3

þq ,¡ dk egy gksxkA ,sls 'kûl dh iSnk;'k esa Hksn 4

gksxk] ftlþs õkfgj djus esa mldh viuh õqcku esa 5

Hkh FkFkysiu dk lcwr gksxkA eaxy ;k lwjt ;k 6

nksuksa þs lkFk ls ylwús dh fxVd dh rjg føLer 7

dk gky gksxkA (eans ek;uksa esa) v©j mez dk 8

eaxy cn ;k ûkqn (cqèk dk õekuk 13&15&17& 9

28&34ok¡ lky eghuk dk fnu) u dHkh usd 10

vkSj ûkq'kgky gksxkA pexknú þs esgeku vk;s] 11

tgk¡ ge yVþs ogk¡ rqe yVdks& dh rjg lkfFk;ksa 12

dk gky gksxk] ftldk mikvks ukd Nsnus þs 13

bykok u dksbZ v©j gksxkA xj fQj Hkh gksxk] rks 14

panj dh pyrh phõsa ;k c`gLirõnZ þs jax 15


148 cq/k ûkkuk uañ 9 (frfyLeh Hkwr)
1 esa jaxh gqbZ vf'k;kA ls oks ,d pyrk nfj;k gksxk
2 (lCõ jax eank gksxk) ftldh rw÷kuh gkyr dk
3 u dksbZ bUrsgk gksxk] ;k oks õkfyeksa dks Qk¡lh ns
4 dj fxjkus þs fu;s frfyLeh þq vk¡ gksxk] ftldh rS
5 ns[kus þs fy;s lhùh dk u dHkh bUrõke gksxkA
6 vxj ;s lc þq N u gqvk rks oks u njtgk¡ gksxkA
7 cgjgky cqèk uEcj 9 ;k 3 ;k fdlh vkSj ?kj dk eank vlj
8 ml lky ;k oÃr gh usd gksxk] ftlesa fd oks
9 vius õkrh lqHkkvks þs vlwy ij usd gks tkos
10 exj tue þs igys lky ;k igys eghus esa mldk eqag
11 õgj ls ûkkyh u gksxk] vxj gksxk rks tue ej.k dk
12 >xúk gh nwj gksxkA
13 A
nfj;k ds ikuh ls /kks ; k ;k nfj;k ds ikuh ds
14 NhaVsa nsdj igyk diúk Mkyuk] coÃr fnu ;k nksigj exj
15 jkr u gksosA
cq/k ûkkuk uañ 10 (jk'khQy dk) 149

nk¡r] ûkq'd ?kkl] 'kjkc&dckc] ukfLrd 1

;k Hkwr dh ûkqjkd] ysVk gqvk v.Mk] luhpj dk mikvks 2

ennxkj gksxkA lhfù;k¡ (edku)A 3

cqèk dk 10osa gqvk clsjk] 'kfu djsxk ÷Slyk rsjkA 4

fdlh rjg ls vxj feysxk] panj viuh n;k djsxkA 5

ûkq'd ?kús lcesa ikuh Hkjsxk] fln÷ es a oks eks rh iS nk djs xkA 6

'kfu fcuk þq N Hkh u feys xk] vxj þq N feyk] lûr èkks dk feys xkA 7
yk[k dk egy] ck:n dk iVkûkk] lk¡i þs õgjhys 8

nk¡r] gúdk;s þq Ùks dh nqe] luhpj þs b'kkjs ij dke 9

djsaxsA tSlk fd luhpj gksxk oSlk gh cqèk dk dke dj 10

fn[kk;sxkA firk dh eõhZ gks lq[k nsos fd u nsosA 11

okfyn dk lk;k dks bZ ;øhuh u gks xk] u gh ûkq n uõj dk dks bZ 12

Hkjkslk gksxk] xj gksxk õqcku dk pLdk 'kjkc dckc dk 13

eank eõk ckbl&,&rckgh gksxk ij mez yEch dk lkFk 14

Hkh gksxkA 15
150 cq/k ûkkuk uañ 11
1 dPpk ?kúk] d.Bh okyk rksrk] xq# (c`gLir) dk mins'k
2 nsos] pkSús iÙkksa dk njûr] lhi] ghjk] fQVdjhA
3 mYVk ?kúk ;k tue oÃr tcfd bUlku bl nqfu;k esa vkrs
4 oÃr lj uhps exj lc dks ç.kke djrk vkosA
5 þq aHk ?kúk mYVk gS cs'kd] cqèk 11 esa gqvkA
6 gj rjg ls gks tks Mwck] mldks fõUnk dj x;kA
7 xzg tHkh lc ûkRe gksa rks] cqèk vþs yk jg x;kA
8 rkjus gh oks yxk tc] ?kj gh lkjk cg x;kA
9 cqèk u fdlh dks rkjs] rkjrk tc oks vkfûkj gSA
10 'kfu] c`gLir] panj ekjk] rkjrk vkfûkj cqèk gh gSA
11 cõkr ûkqn cqèk cnfdjnkj [kksVs dke o eUnh gkyr
12 dk gksxk] ftldk vlj mldh iwjh mez (yúdh dh 17 exj Vs os okysdh
13 viuh 34) rd lk;s dh rjg lkFk gksxk] lc rj÷ ls cckZn
14 v©j fujk'k gks tkus þs ckn ûkkldj luhpj] c`gLir ;k panj eans
15 okys dks ;k bu rhuksa ls rckg'kqnk dks vkckn o ûkq'kgky dj nsxkA
cq/k ûkkuk uañ 12(uhp) 151

jk'khQy dk] þs rq dk mikvks ennxkj gksxkA v.Ms f[ky©us] 1

Hksú] xUnk v.Mk] gúdk;k þq Ùkk (vke Vsos es a )exj 12 esa 2

cSBk ûkkuk uañ 6 dk Qy nsus okyk (Å¡p cqèk) fl÷Z 3

õkrh ûkwu þs fy;s v©j fl÷Z ftl Vsos esa luhpj c`gLir 4

eq'rjdk gksa(þs rq dk mikvks ûkqn c ûkqn gks tkrk gS]) ckøh rj÷ 5

ogh eank vljA 'kfu 12 esa cSBs cqèk dk dHkh cqjk vlj u gksxkA 6

cqèk tc cSBk 12 esa rks] jsr cjlkus yxkA 7

12&6 ls lc gh Hkkxs] þq Ùkk gúdkus yxkA 8

vklek¡ ls þq Ùkk gúdk] Hkkxrk ikrky dksA 9

12 xkys] 6 Hkh ekjs] lkús ûkkuk 4 dksA 10

xj u ekjs èku u ekjs] ekjrk gS tku dksA 11

cp lþs u blls dksbZ] ukd tc rd lk÷ gksA 12

nenes esa ne ugha vc] û©j ek¡xks tku dhA 13

cl ûkRe vc gks pqdh] j«rkj lc xzgpky dhA 14

12 þq Ùkk cqèk] tks gúdk rkjrk þs rq gh gSA 15


152 cq/k ûkkuk uañ 12(uhp)
1 xj u ?kj esa þq Ùkk j[ks] >iVrk cqèk jkgqckõ gSA
2 flok; luhpj þs tks vc lkFk ;k lkFkh xzg
3 cu jgk gks] cqèk uañ 12 lc ckøh xzgksa (tks lkFk
4 lkFkh uEcj 12 ;k 6 esa gksa) dkss vius cqjs vlj dh
5 õgj nsxk] exj lwjt(cUnj) bldh õgj dks igpku
6 ysxk ]v©j cprk tk;sxkA gúdk;k þq Ùkk & Hkkb;ksa dk nq'eu]
7 n©yr dk jk[kk] nwljksa þs fy;s tksúsxkA yksxksa
8 esa cs,rckjh dh fõUnxh vksj rch;r dk gj yEgk ?kweus
9 okyk gksxkA C;ksikj&lêk (cqèk dh gokbZ rkørksa o
10 phõksa dk rk’Yyqø) Hkh eank gksxkA ukd Nsnuk ;k xys
11 esa õnZ èkkxk gj oÃr øk;e j[kuk eqckfjd Hkys
12 vlj þs fy;s õ:jh gksxk] oukZ gj rhljh cksyh (3
13 fnu] 3 eghus] 3 lky v©j gj rhljh fxurh viuh mez
14 dh ;k vius rk’Yyqønkjksa dh) ij uhyke dh cksyh ûkRedj
15 ns xkA ûokg ls B dk eky ckøh cps ;k u cps ;k øher þs cnys
cq/k ûkkuk uañ 12(uhp) 153

ûokg õsger gh nsos] exj nyky dks fdlh Hkh 1

ued gykyh dk û;ky u gksxkA fl÷Z gksxk] rks vius 2

ekfyd(firk) dks vkûkhj ij Nksú nsus dk õ:j fygkõ gksxk] 3

;k oks ûkqn ml ?kj ls ckgj gksxk c'krsZ fd 'kqDdj ('kknh) 4

dh õathj essa tdúk gqvk u gksxkA vxj gksxk rks flj ikxy 5

gksus dh otg ls lc ij geykoj gksxkA føLlk dksrkg 6

'kqDdj dh mez (25 lkyk) ls igys 'kknh djuk u Hkyk 7

gksxkA pLdk õqcku (ikih xzgksa dh eqr’Yyøk phõksa 8

dh ûkqjkd) ls ijgsõ eqckfjd gksxkA 9

v©jr dk ûkkuk uañ 12 dk cqèk dksbZ cqjk ugha 10

fxurs jk'kh Qy dk gksxkA 11

12

13

14

15
154 'kfu Þnsorkß & õkfgj ihj
1 'kfu lk¡i dk lk¡l x¨ eank] bPN~;kèkkjh ij g¨rs gSaA
2 enn is ftldh g¨a o¨ cSBs] rkjrs bd ne n¨u¨a gSaA
3 'k=kq xzg tc cùrs tkosa] õgj jax 'kfu cùrs gSaA
4 'kqDdj cPpk o¨ dHkh u ekjs] lk¡i n¨¹A cPps ekjrs gSaA
5 xq# ds ?kj dHkh cqjk u djrk] u gh iki ûkqn djrk gSA
6 iki fd;k t¨ jkgq&dsrq] ÷Slyk èkeZ ls djrk gSA
7 uj xzg g¨ tc lkFk vdsyk] õgj 'kfu ugha g¨rk gSA
8 uj xzg g¨osa n¨ ;k ü;knk] økcw 'kfu g¨ tkrk gSA
9 rhu xquk ?kj igys eank] 2 xquk eank rhljs gSA
10 ,d xquk ?kj NVs esa eank] ij eank ugha lnk gh gSA
11 vc:] Nhad v©j cky ftLe ds] gkFk fn[kkok g¨rk gSA
12 Vd&Vd djrs c¨yuk mldk] ÷Slykdqu 'kfu g¨rk gSA
13

14 A 'kfu ûkqn vkSj eluwbZ luhpj bdës


15 ¹ 'kqDdj c`gLir (dsrq lqHkkvks] eaxy&cq/k) jkgq ;k eank lqHkkvks
'kfu nsork & õkfgj ihj 155

9&7osa& ?kj 12 cSBk] øye fcèkkrk g¨rk gSA 1

ûkkyh dkxõ g¨ ?kj 10ossa dk] NVs L;kgh g¨rk gSA 2

?kj 11 esa fy[¨ fcèkkrk] tue cPps dk g¨rk gSA 3

føLer dk g¨ gjne jk[kk] L;kgh iki dh èk¨rk gSA 4

luhpj dk eank Qy fn;s gq;s ûkku¨a dk ml oÃr 5

gh usd g¨xk tc o¨ jkgq dsrq ds vius nk;sa ck;sa 6

g¨us ds vlwy ij usd lqHkkvks g¨ tkos cewtc 7

c"kZQyA 8

10

11

12

13

14

15
156 'kfu ûkkuk uañ 1 (uhp] dkö js[kk)

1 gyø dk dkSvk] xUnk dhúk] vkx ls tyukA


2 'kfu] 'kqDdj ?kj igys cSBs] dkö js[kk dgykrh gSA
3 ekfyd ûokg g¨ rûr gõkjh] feêh dj fn[kykrh gSA
4 èku n©yr lc pwYgs èkjds] mez d¨ yEck djrh gSA
5 9 gh xzg¨a ij çcy g¨ds] lc d¨ fucZy djrh gSA
6 lw[kh ydúh vkx dk dhúk] n¨u¨a >xúk djrs gSaA
7 xj g¨a jkgq dsrq eUns] HkLe HkaMkjk Hkjrs gSaA
8 ?kj igys esa rsy&feêh dk] vkx p©F¨A ls ykrs gSaA
9 ?kj 7oka 10 ûkkyhB g¨os] ePN js[kkD cu tkrs gSaA
10 oukZ ogh pwYgs iúh y{eh] Hkêh esa HkxokuA
11 dke;kc MkDVj g¨xk (lkeku luhpj esa)A
12 cotg öjhch lc dke vèkwjkA rkyhe r¨ ûkkldj vèkwjh
13 A &luhpj ds nq'eu xzg ;kfu panj ;k lwjt ;k eaxy
14 B &cq/k ;k luhpj uEcj 7 esa vkSj jkgq ;k dsrq uEcj 4 esa
15 D &fl÷Z okLrs /ku nkSyrA
'kfu ûkkuk uañ 1 (uhp] dkö js[kk) 157

g¨xhA dkö jss[kk ds vlj esa cn&n;kurh] >wV] 1

÷õhZ cscqfu;kn û;kykr ckbl&,&e©r g¨axsA 2

ePN js[kk o dkö js[kk n¨u¨a bdëh gh g¨axhA luhpj 3

dh fe;kn (36 lkyk mez) rd lc dqN múrk tkos 4

v©j gj dke esa :&L;kgh g¨A ftLe ij ü;knk cky g¨a] 5

r¨ raxgky g¨osA cqèk dh ePN js[kk ds 6

oÃr (cqèk ua- 7) cgu dh txg uj cPpk cnyrk tkosA 7

luhpj nwljs fdlh xzg ds lkFk g¨ r¨ luhpj ls 8

eqjkn mldk cki g¨xh] exj c`gLir ;k lwjt 9

ds lkFk luhpj ls eqjkn mldk cki u g¨xhA 10

gj ,d eank xzg ml Vsos esa gh g¨xk] ftlds 11

ûkkunku esa igys mEnk xzg dk iwjk lcwr g¨ pqdk g¨ 12

ftls o¨ cqjk xzg cckZn dj ldsA dkö js[kk ogk¡ gh 13

g¨xh] tgk¡ ePN js[kk g¨ pqdh g¨A vPNs xzg¨a dh 14

;s 'krZ ughaA 15
158
'kfu ûkkuk uañ 2

1 ek'k lkye (t¨ coÃr 'kknh R;©gkj idrs g¨aA)


2 'kfu g¨os tc nwts cSBk] xq# dk g¨ njckjA
3 oÃr ulhck viuk vPNk] võ@rk oÃr eqûrkjA
4 èkeZ efUnj dk lk¡i gh g¨xk] õkfgjk cqðw ij vkføy g¨xkA
5 xj u g¨xk õkfye u g¨xk] vny jge balk÷ gh g¨xkA
6 ûkqn dHkh u nqf[k;k g¨xk] g¨xk tc rd lqf[k;k g¨xkA
7 ûkqn ejs u fdlh d¨ ekjs] xj ekjs llqjky gh ekjsA
8 nwèk fiykosa lc d¨ rkjs] nq'eu buds lc gh ekjsA
9

10 c`gLir v©j luhpj n¨u¨a dk vlj cjkcj g¨xkA xq#


11 mEnk] luhpj ûkjkcA etewvk gj n¨ gkyr dk tokc
12 g¨xkA ûkqnk ijLr g¨xkA gLc&gSfl;r xqõjku
13 g¨rh jgsA Hkwjh H©al eqckfjd exj n¨ jaxh
14 L;kg ;k vdsyh L;kg öSj eqckfjd g¨xhA
15
'kfu ûkkuk uañ 3(jk'kh Qy dk) 159

dhdj] csjhA uøn #i;s dh deh ds fy;s jk'kh 1

Qy ftlds fy;s dsrq dk mikv¨ ennxkj] tk;nkn 2

ds fy;s xzg Qy dkA 3

'kfu dq.Myh ?kj rhljs ik;k] ij cSBs ugha pSu djA 4

õgj N¨úh] Qw¡d N¨úh] N¨úrk gS eky&vks&õjA 5

t¨ u okfø÷ blds g¨axs] mu ls o¨ cprk jgsA 6

ûkwu mldk HkkbZ cans] lc ûkjkch nsa mlsA 7

x¨ u n©yr ml us j[kh] cùrh tk;s tk;nknA 8

ftruk&ftruk o¨ mtkúsa] g¨xk o¨ gjne vkcknA 9

'kfu g¨ rhts panj 10osa] xj g¨a cSBs ogk¡ dHkhA 10

ÅèkZ js[kk Mkdw g¨os] dq,¡ g¨ eUns lHkhA 11

õgj t¨ lk¡i¨a esa Fkh] vius fy;s gh õgj g¨A 12

Hk; t¨ y¨x¨a ds fy;s Fkk] viuk gh o¨ øgj g¨A 13

chukbZ (uõj) ds ejhõksa dk gkfre (uk;kc 14

gdhe) g¨xkA tuwch njokõk dk edku ;k mlds vkxs iRFkj 15


160
'kfu ûkkuk uañ 3 (jkf'k Qy dk)

1 dk g¨uk luhpj ds ûkwuh lk¡i dk vlj nsus dk lcwr g¨xk]


2 oukZ uøn ek;k ds bykok ckøh gj rjg ls luhpj dk mÙke vlj
3 g¨xkA ?kj esa dsrq (dqÙkk) uøn n©yr ds fy;s eqckfjd
4 g¨xk] ysfdu ?kj esa ikuh (panj) feys ûkqn viuh e©r
5 g¨osA p¨j Mkdw Hkh cus r¨ Hkh n©yr ds fy;s eq÷fyl]
6 csgquj v©j eUn gky g¨osA 'kfu uañ 9 d¨ uañ 3 ls
7 nq'eu xzg ns[krk g¨ v©j mèkj edku vaè¨js dh fiNyh
8 nhokj r¨ú dj j¨'kuh g¨ tkos&r¨ [kqyus ds igys lky
9 fiNyh rj÷ ds edku esa ls u;s fudkys njokõs
10 ;k rkdh dh rj÷ ls rhljk edku cckZn v©j rckg g¨xkA
11 fQj rhljs lky u;s njokõs fudkyus okyk ?kj
12 csvkckn g¨xkA ,sls 'kûl d¨ cöSj rûr¨a ds fl÷Z
13 ûkkyh pksdkB ?kj esa ûkkldj Nr ij j[kuk óh
14 o y{eh ds fy;s eUnHkkx g¨xkA
15
'kfu ûkkuk uañ 4 161

edku dkys dhús] nwèk dk NhaVk ennxkj g¨xkA 1

'kfu g¨ p©F¨] ?kj ekrk ds] uLy ekew¡ ugha N¨úsxkA 2

dqy viuh d¨ M¨crk tkos] ûkqn Hkh ö¨rk [kkosxkA 3

panj nwts ;k fd rhts] 'kfu Hkh p©F¨ cSBk g¨A 4

fir` js[kk vc mÙke g¨xh] lq[k lkxj lc yEck g¨A 5

panj] luhpj lkFkh g¨osa] nwèk õgj fey tkosa n¨A 6

èku ûkõkuk eank g¨os] 'kqDdj Qy Hkh xUnk g¨A 7

'kfu 4 esa] xq# g¨ rhts] ÅèkZ js[kk dgyk;sxhA 8

lc d¨ ywV [klwVs bruk] tk;nkn cu tk;sxhA 9

ikuh ds fdukjk ;k dq,¡ oöSjg ij dk lk¡i v©j ûkwuh eYykg 10

g¨xk] v©j ûkqn viuh tk;nkn tíh ds d¨;ys gh djds N¨úsxkA 11

lk¡i d¨ nwèk fiykuk eqckfjd g¨xk] ftlls panj dk vlj 12

çcy g¨ tk;sxk] dq,¡ esa nwèk fxjkus ls panj dk 13

vlj mÙke g¨xkA v©jr dh dcw rjckõh ls luhpj dk vlj ea nkg¨xkA 14

Nkrh ij de cky g¨a r¨ cs&,srckjk gh g¨xkA 15


162
'kfu ûkkuk uañ 5

1 lqjek L;kg] cqðw yúdkA


2 'kfu gS ik¡posa yúds [kkrk] ;k nq'eu oks edku¨a dkA
3 ckøh lc Qy mÙke g¨os] 'kfu] c`gLir n¨u¨a dkA
4 dsrq ekfyd yúd¨a dk r¨] jkgq oyh edku¨a dkA
5 12&24 t¨ çxV g¨] nwtk 'kq# fuukou dkA
6 'kkfn;k¡ 7 rd g¨axh] v©ykn cgqr g¨xh exj vkûkhjh
7 u g¨xhA Hk¨yk ckn'kkg] vÃy dk ûokg va èkk exj x¡ kB iw jk g¨xkA
8 v©ykn cckZn g¨xhA vxj fdlh rjg vius gh v.Ms [kkus
9 okyh lk¡iuh ls d¨bZ yúdk cp Hkh jgs] r¨ 48
10 lkyk mez rd edku ;k v©ykn (o¨ Hkh fl÷Z ,d
11 yúdk) esa ls fl÷Z ,d phõ øk;e gksxhA v©ykn
12 d¨ r¨ l¨us d¨ y¨gk dj nsus dh rjg L;kg v©j
13 cckZn dj nsxkA vxj ftLe ij cky ü;knk g¨a r¨s cs'kd
14 p¨j ÷jsch Hkh cus] fQj Hkh cnulhc v©j eank gky ûkqn viuk
15 o v©ykn dk g¨osA cqèk dk mikv¨ ennxkj g¨xkA
'kfu ûkkuk uañ 6 (jkf'k Qy dk) 163

dkSvkA jkgq (dkyk dqÙkk) dk mikv¨ ennxkj g¨xk okLrs 1

õsger chekjhA cqèk dk mikv¨ okLrs dkj¨ckj 2

enn djs ;k eosf'k;¨a dh enn ds fy;s cdjh 3

eqckfjd g¨xhA 4

'kfu nwts esa usd Fkk] NBs gqvk cnukeA 5

'kqDdj dsrq Hkh ejs] lc eUns mlds dkeA 6

ikih eUns iki rd] mez 42 g¨A 7

øle ikos oks iki dh] ûokg jfo Hkh 12 g¨A 8

24 lky yúds iSnk g¨a] tcfd 'kknh 9

28 ds ckn g¨A gqujeUn] vÃyeUnA ek¡ ij èkh--- 10

Fk¨úk Fk¨úkA ekúk iqÙk o [k¨Vk iSlk 11

fQj Hkh dHkh u dHkh dke vk gh tk;sxk v©j 12

õekus dh lc L;kgh èk¨ nsxk] tcfd 13

jkgq c"kZQy esa Å¡p ?kj(3] 6) vk tkosA 14

vxj 'kknh 28 ls igys gh g¨ r¨ luhpj cqèk 15


164
'kfu ûkkuk uañ 6 (jkf'k Qy dk)

1 dh fe;kn rd ekrk o v©ykn lc l÷kpV dj nsxk]


2 exj ykoYnh dk gqDe ugha yxk nsxkA dsrq (v©ykn)
3 dh cckZnh d¨ j¨dus ds fy, iwjk L;kg dqqÙkk ennxkj
4 g¨xkA ûkkuk uañ 2 esa vxj 'kqDdj ;k panj g¨] r¨
5 luhpj xk;] óh vkSj ekrk èku ij Hkh cqjk
6 geyk dj nsxkA
7

10

11

12

13

14

15
'kfu ûkkuk uañ 7 (Å¡p) 165

pfjUns] L;kg xk;] lqjek l÷sn] chukbZA 1

yky ;k l÷sn&vks&yky xk; ls 'kqDdj dk vlj 2

eank] exj L;kg ;k l÷sn&vks&L;kg n¨ jaxh 3

xk; cqjk vlj u nsxhA 4

'kfu g¨ 7osa 7 xq.kk] èkuh g¨ n©yreUnA 5

õj ik;s o¨ jkt ls] g¨ ûkpkZ yúdh 5 6

ifjokj cùs n©yr cùs] cùsaxs 'kqDdj lkFkA 7

'kqDdjv©jr ftl fnu ûkRe g¨] 'kfu g¨xk pqipkiA 8

'k=kq xzg 3&5osa vkosa] lsgr eanh vkSj firk tykosaA 9

lkFkh ;k eq'rjdk g¨osa] 'kfu g¨ eank ûkqn Hkh j¨osaA 10

lwjt vxj g¨ p©Fks cSBk] fgtúk cqõfny g¨rk gSA 11

Ug¨jkrk ûokg vkèkk vaèkk] Vsok ,slk g¨rk gSA 12

tk;nkn tíh (fojklr) r¨ cs'kd bruh u 13

g¨xh] exj ekgokjh vkenu gõkj¨a #i;¨a dh 14

g¨xhA gqDejku] n©yreUn] vÃyeUn (vk¡[k dh g¨f'k;kjh)A 15


166
'kfu ûkkuk uañ 7(Å¡p)

1 n©yr 24 lky] gfFk;kj dk Mj 27 lky mez rd


2 g¨xkA ørjs&ørjs ls 'kjcr dk dúkgk v©j vEckj
3 dj ysxkA ij&midkjh r¨ èku dkjvken oukZ nq"V
4 Hkkxoku g¨xkA L;kg ûkky ls Å¡pk igkú vkSj
5 dhús ls exjePN gksxk] exj /ku dk nwljk ntkZ
6 g¨xk] ;k vkûkhj fcu crsZ gh py tk;sxkA U;kljh ek;k
7 g¨xh& tc 'kjkcûk¨jh dk fnynknk g¨A edku dh
8 ngyhõ iqjkuh ydúh dh g¨os v©j tue ls igys dh t¨
9 yxh Fkh ogh øk;e jgs r¨ luhpj ua ñ 7 dk us d Qy øk;e
10 jgsxk] oukZ luhpj uañ 1 dk Qy nsxkA
11 èkuoku MkDVj o gdhe g¨xk] cs'kd is'kk
fgder ls cscgjk g¨A bathfu;j Hkh g¨ ldrk gS
12
(ckdeky)A vxj luhpj l¨;k gqvk g¨os] v©j viuk reke
13
gh n©jk l¨;k jgs r¨ i¨rs ds tuefnu ls lc
14 dqN gh dky ek;k ;k ohjku g¨os] ftldk mikv¨ cõfj;k eaxy
15 'kgn luhpj d¨ txkuk g¨xkA
'kfu ûkkuk uañ 8(iDdk gSM DokVZj) 167

fcPNq] e©r dk ?kj] duiVh] iqúiqúhA 1

'kfu gS 8osa gSMDokVZj] ?kj r¨ eaxy gh dk gSA 2

tSlk eaxy g¨ 'kfu Hkh] vlj eqlkoh n¨ dk gSA 3

,d vdsyk 8osa g¨os] ûkqn dHkh u eank g¨A 4

eank g¨xk eaxy ls] ;k panj Hkh ok¡¡ cSBk g¨A 5

vdsys luhpj dk vc luhpj dh phõ¨a ij dHkh 7

eank Qy u g¨xkA panj dk mikv¨ djus ls irk 8

pysxk fd luhpj t¨ vius gSMDokVZj esa cSBk gS 9

fdl uh;r v©j rch;r dk gSA duiVh v©j iqúiqúh 10

Hkh ckr dk ÷Slyk dj nsxhA Nkrh ij ü;knk cky g¨a 11

r¨ mez Hkj öqykeh esa jgsA 12

13

14

15
168
'kfu ûkkuk uañ 9 (jkf'k Qy dk)

1 Vkgyh] QykghA L;kg o iqjkuh føLe dh ydúhA


2 c`gLir dk mikv¨ ennxkj g¨xk&cgSfl;r R;kxh xq#A
3 9osa 'kfu lcls oyh gS] fl÷Z cqèk ls Mjrk gSA
4 cqjk ;gk¡ oks dHkh u djrk] rhu iq'r rd pyrk gSA
5 60 lky r¨ mEnk g¨xk] cfYd mez g¨ lkjh ghA
6 'krZ c`gLirA bruh djrk] g¨os ij&midkjh HkhA
7 eaxy xj g¨ p©F¨ cSBk] 'kfu tykos 9osa d¨A
8 Qw¡d&Qw¡d dj nqfu;k lkjh] ûkqn Iysxh pwgk g¨A
9 edku¨a o eqlkf÷j¨a ds lkeku dh rkyhe nsus esa
10 dke;kc enZ g¨xkA gennZ o lûkh g¨xkA ?kj esa [kúk gqvk
11 iRFkj mEnk mÙke v©j uk;kc føLer dk lcw r g¨xkA vc pa nj
12 dh ûkkuk uEcj 3 dh n`f"V dk u d¨bZ cqjk vlj g¨xkA exj
13 jkt njckj dh igkú ij dNq, dh pky pùus okyk
14 g¨xkA vxj is'kkuh ;k iq'r&,&ik ij ü;knk cky g¨a] r¨
15 A ûkkuk uEcj 9 dk ekfydA
'kfu ûkkuk uañ 9 (jkf'k Qy dk) 169

eUnHkkx g¨xkA vxj ûkqn cnyk ysuk]oukZ v©ykn d¨ cnyk 1

ysus dh ulhgr djds ejus okyk g¨ r¨ ekúk 'kkg o eu 2

dh nyhysa g¨axhA ?kwerk iRFkj (Rolling Stone) 3

g¨xk] tcfd luhpj cgSfl;r ikih xzg cSBk g¨os] ftldk 4

lcw r jkgq ds rq dk fdlh u fdlh rjg ls vk feyus dk g¨xkA 5

cgjgky Hkkjh øchyk o tk;nkn¨a dk ekfyd g¨xkA 6

óh Hkkx('kqDdj) esa gj rjg ls mÙke exj 7

panj(ekrk) Hkkx esa eank vlj nsxk] ftlds 8

fy;s Hkh c`gLir dk mikv¨ ennxkj g¨xk] ;k ekrk firk 9

ds cSBs (t¨ veweu yEch mez ds g¨rs gSa) u dHkh 10

eank gky g¨xkA exj cknvõk¡ xús iRFkj dk lgkjk 11

õ:j dkjvken g¨xk] oukZ lk¡i dh rjg mls gj 12

,d ydúh ls ekj nsus d¨ rS;kj g¨xkA x¨ vkûkhj ij 13

u fdlh ds õsjckj g¨xkA uhõ 'kfu ûkkuk uañ 3 Hkh 14

ns[kasA 15
170
'kfu ûkkuk uañ 10 (iDdk ?kj] ?kj dk)

1 xzg Qy dk] føLer d¨ txkus okykA exjePN]


2 lk¡iA luhpj ds õkrh vlj dk ?kjA
3 10osa 'kfu g¨ tc vk cSBk] '¨"kukx fla?kklu g¨A
4 uõj xzg lcdh dk ekfyd] mez cùkrk firk dh g¨A
5 c`gLir dh djok;s lsok] nqfu;k xq# d¨ iwtsxhA
6 jktlHkk lc 'kknh vUnj] igys x.kifr ekusxhA
7 ûkqn luhpj mÙke g¨xk] èku n©yr 'kkgkuk g¨aA
8 gfFk;kj¨a ls gR;k djuh] cjl 27 eUns g¨aA
9 tue dq.Myh esa ûkkuk uEcj nl dk luhpj eUntkZ õSy
10 lky¨a esa pkj¨a rj÷ ekj djrk gS] v©j luhpj c`gLir
11 eq 'rjdk ÷øhj dh >¨yh dk vlj ns xk] ftldk ÷S lyk ûkkuk ua ñ 11
12 ds xzg djsaxs] v©j dq.Myh esa ûkkl gh g¨xhA
13 3 & 9 & 15 & 21 & 27 & 33 & 39 & 45 & 51
14 57 & 63 & 69 & 75 & 81 & 87 & 93 & 99 &
15 105 & 111 & 117 (nwljs l÷s ij)A
'kfu ûkkuk uañ 10 (iDdk ?kj] ?kj dk) 171

,d tek fl÷j ¾ 10 ;k nlok¡ }kj vkfûkjh 1

eSnku&lc dh føLer x.¨'k th dh rjg 2

mÙke Qy nsxkA firk dk de&võ&de 24&48 lkyk 3

mez rd lkFk g¨xkA pkj¨a rjQ d¨ eqú tkos] 4

lc xzg¨a dh uõj dk ekfyd g¨xkA 5

10

11

12

13

14

15
172
'kfu ûkkuk uañ 11 (?kj dk)

1 xzg Qy dkA y¨gkA cgSfl;r gy÷ mBk;s gq;s


2 fl÷Z jkgq(llqjky)] dsrq(v©ykn) ds dke¨a
3 ;k føLer ds urhts dh føLer dk ekfydA
4 11 'kfu gS cSBrk] c`gLir ds njckjA
5 gy÷ xq# ls igys ysos] ÷Slyk g¨ nj&cknA
6 ûkqn 'kfu vc ;kn djds] nwèk viuh ekrk dkA
7 ûkqn rjs lc d¨ o¨ rkjs] õgj gS ugha mxyrkA
8 jkgq dsrq tSls g¨osa] ÷Slyk bu ij djsA
9 rkjsa ûokg o¨ ekjsa eõhZ] ukx j{kk gh djsA
10 fe;kn ,slh budh g¨xh] lky 48 gh rdA
11 ûkqn 'kfu fQj enn nsxk] lky 84 gh rdA
12 xzg mÙke d¨ oks cùk dj] tYnh tYnh ûkqn cùsA
13 fl÷Z cqèk ls gS oks Mjrk] rk u g¨ ?kj rhljsA
14 'kfu 11 ûkqn ?kúk gS] cqèk exj mYVk ?kúkA
15 fl÷Z bruk gh ugha cqèk] ?kwerk dPpk ?kúkA
'kfu ûkkuk uañ 11 (?kj dk) 173

'kfu c`gLir 11 jk'kh] cqèk ls n¨u¨a pyrs gSA 1

cqèk nck;k g¨ ;k eank] n¨u¨a fu"Qy tkrs gSaA 2

vxj ew¡N Mkùh ds cky de gksa rks ûkqn iSnkdnkZ 3

tk;nkn u g¨xh] r¨ dsrq(v©ykn) dh vkenu cckZn g¨xhA 4

n`f"V ûkkuk uañ 3 vxj ûkkyh g¨ r¨ luhpj l¨;k gqvk 5

g¨xkA Hkjk gqvk ikuh dk ?kúk r¨ føLer dk cs'kd 6

g¨os] exj cjrkok r¨ xq# c`gLir gh g¨xk] ;kfu 7

bldh føLer dk ÷Slyk c`gLir ds gkFk g¨xkA vxj 8

c`gLir Hkh fudEek g¨ ;k cki] cqõqxZ] xq# ;k ihjkuk 9

lky cwùk d¨bZ lkFkh u g¨ r¨ c`gLir dk mikv¨ 10

ennxkj g¨xkA ûkkuk uañ 3 dk xzg føLer d¨ txkus okyk 11

g¨xk] ftlds õfj;s oks gksf'k;kj vk¡[k v©j ÷jsc ls 12

èku dekosA õukg] v¸;k'k] 'kjkcûk¨jh ls 13

luhpj dk usd vlj õk;k g¨xkA panj dh enn ;k iwtuk ls 14

(pk¡nh dh b±V) vkyh erZck èkukM g¨xkA 15


174
'kfu ûkkuk uañ 12 (x`gLrh ifjokj)

1 eluwbZ rk¡ck] eNyh] rûri¨'k] cknke] flj


2 ij VVjhA õehu esa yky Qwy nckuk (tc
3 lwjt uañ 6 g¨) eqckfjd g¨xkA
4 'kfu cSBk tc ?kj vk 12] jkgq dsrq ugha c¨yrs gaSA
5 dköõ mUgksa ds gq;s gSa ÷õhZ] enn cqèk dh <w¡<rs gSaA
6 cqèk ûkqn vc dgha g¨ cSBk] cSBrk pqi pqikrh gSA
7 '¨"kukx çcy gS cSBk] [¨yrk o¨ ifjokj esa gSA
8 [¨y rek'kk mEnk g¨os] v¡è¨jk tc rd u ?kVsA
9 lwjt cSBs u vk 6osa] u fiNyh nhokj QVsA
10 ePN&eqvkfou n¨u¨a js[kk] in~e Nqik Hkh ik;k g¨A
11 >wV] 'kjkch xj oks g¨os] vlj 'kfu dk õk;k g¨A
12 x`gLrh lkFkh dhú¨a ds HkkS.k dh rjg cs
13 gn øchyk cu tk;saxs] v©j viuh viuh ûkqjkd lkFk
14 yk;saxsA flj ij VVjh g¨ r¨ n©yreUn õ:j g¨xkA tc rd
15 lwjt uañ 6 esa u g¨] d¨bZ mikv¨ õ:jh u g¨xkA
'kfu ûkkuk uañ 12 (x`gLrh ifjokj) 175

vxj v¡è¨jk gVk dj (fiNyh v¡è¨jh d¨Búh t¨ edku 1

esa nkfûky g¨rs oÃr nk;sa gkFk dh rj÷ dh 2

L;kg i¨jh g¨rh gS vkûkhj ij) jks'ku g¨ pqdh g¨] 3

r¨ ml edku ds tuwc&e'kfjøh xks'kk esa (edku 4

dq.Myh ûkkuk uañ 12) cknke rS õehu esa nckuk luhpj 5

d¨ øk;e jgus esa enn nsxkA lcls csgrj r¨ gS 6

;gh fd fiNyh nk¡b± d¨Búh d¨ iwjh va/ksjh 7

L;kg gh j[kk tkosA 8

10

11

12

13

14

15
176
jkgq & jguqek;sa öjhck¡ (eqlkf÷jk¡)

1 jkgq ekfyd gS ygj fneköh] fctyh dúd Hkh g¨rk gSA


2 jax 'kke ;k uhyk mldk] dke ped ds djrk gSA
3 'kfu eaxy dk gkFkh g¨os] in~e] 'keZ Hkh curk gSA
4 panj d¨ ;s eðe djs r¨] xzg.k lwjt dk g¨rk gSA
5 xq# ds lkFk èkwvk¡ g¨ rfd;k] cqèk d¨ múrk djrk gSA
6 jgs 'kqDdj dk 'k=kq gjne] ljnkj dsrq g¨ pyrk gSA
7 Hkksapky vkfr'kh ftl ne g¨os] ûkwu vpkud djrk gSA
8 xehZ lwjt ls v©j Hkh cùrk] B.Mk panj ls g¨rk gSA
9 gfì;k¡ iq'r ;k lhuk enZ dh] gkFk ds ukûkqu g¨rk gSA
10 vk¡[k] p'e] vkokõ g¨ gkFkh] ÷Slykdqu jkgq g¨rk gSA
11 'ke'kkuuañ 8 cSBs vklekuuañ 12 gS múrk]Å¡p ikrkyuañ 6 esa g¨rk gSA
12 eaxy dq.Myh cSBs 12] ûkRe jkgq g¨ tkrk gSA
13 vLy cSBd xq#&efUnjuañ 2 g¨os] 11 xq# d¨ ekjrk gSA
14 lwjt d¨ ?kj 5osa rkjs]
øle iki p©F¨ djrk gSA
15
lwjt cq/k eq'rjdk uEcj 3 gksa rks jkgq dk dq.Myh esa eank Qy u gksxkA
jkgq ûkkuk uañ 1 (jk'kh Qy dk) 177

B¨Mh] ukuk&ukuhA lwjt dk mikv¨ ennxkj 1

g¨xkA xzg.k n¨ lky] egkn'kk 18 lkyA 2

jkgq igys rûr ij r¨] rûr FkjkZus yxkA 3

lwjt cSBk ftl g¨ ?kj esa] xzg.k ok¡ vkus yxkA 4

fcxúk û;ky mldk èku øõkZ dj fn;k] jkgq pùk fnekö ij pûkkZ mYV x;kA 5

lky eUns 18&20] 'krZ ;s jkgq dh gSA 6

nku j{kk lcus ekuk] jfo dh phõ¨a ls gSA 7

lkeus ?kj dk gky (jkgq dh phõ¨a eas) eank 8

g¨xkA rcnhyh g¨xh] exj rjÃøh dh 'krZ ughaA 9

'kqDdj] cqèk ;k n¨u¨a esa ls d¨bZ ,d Hkh 10

mEnk g¨os r¨ jkgq ds xzg.k ;k rckgh ds uqÃlku 11

ls cpkv¨ jgsxk] exj ÷õhZ vaè¨jk fQj Hkh g¨xkA 12

ûkq n vius fnekö dh 'kjkjr ckbl&,& ûkjkch g¨A ekfyûkw fyvk 13

Hkh gks ldrk gSA fcYyh dh tsj (f>Yyh) xUnqeh diús esa eqckfjd 14

g¨xhA 15
178
jkgq ûkkuk uañ 2 (xzg Qy dk)

1 gkFkh ds ik¡o dh feêh] ljl¨a] llqjky]


2 dPpk èkqvk¡A tc 'kqDdj ds fûkyk÷ pys pk¡nh
3 dh x¨yh ennxkj g¨xhA
4 jkgq dsrq (nwts&8osa)@(8osa&nwts) ?kwerh xzgpky g¨A
5 (l¨uk&feêh)@(feêh&l¨uk) n¨u¨a <ax dk gky g¨A
6 >wyrk ia?kwúk føLer] Bgjrk oks gS ughaA
7 j¨ds xj] r¨ panj j¨ds] #drk ?kj oks gS ughaA
8 jktk gqDejku g¨os ij u eUnh xqõjku
9 g¨os] cfYd mez yEch dk õ:j lkFk g¨osA vxj
10 èkeZ efUnj Hkh g¨ r¨ gkfFk;¨a dk vLFkku
11 v©j gkfFk;¨a dh ûkqjkd nsus dh føLer o
12 fgEer dk lkFk g¨xkA
13

14

15
jkgq ûkkuk uañ 3(Å¡p) 179

rsUnqvk õqcku] t© (vukt)] fj'rsnkj (L;kg 1

jax)A gkFkh nk¡r öSj eqckfjdA 2

jkgq rhts =©y¨dh ds] 'k=kq nq'eu uk'k djsA 3

èku n©yr g¨ v©jr lqf[k;k] jfo vk;q çdk'k djsA 4

rjÃøh dh 'krZ gS] rcnhyh dh 'krZ ughaA 5

jbZl] tk;nkn okyk g¨xkA nq'eu¨a ij 6

ryokj g¨xkA vxj d¨bZ Hkh xzg lkFk ;k lkFkh g¨ 7

r¨ dsrq(v©ykn) dk gky eank g¨xk] ftldk cqjk vlj 8

34 lkyk mez rd jgsxkA vxj lwjt cq/k eq'rjdk 9

Hkh jkgq ds lkFk gh uañ 3 esa g¨a r¨ jkgq 10

dk lwjt (jktnjckj] ûkqn bldk ftLe) ij 11

r¨ cqjk vlj u g¨xkA exj bldh cgu dk lwjt 12

(ûkkfoUn] jktnjckj oöSjg) eank o cckZn 13

g¨xk] ftlds fy, panj dk mikv¨ cgu d¨ ennxkj 14

g¨xkA uhys vkleku o uhys leanj dh njfe;kuh 15


180
jkgq ûkkuk uañ 3(Å¡p)

1 txg ds lc nq'eu¨a d¨ øSaph dh n¨ 'kkûkh dh


2 rjg nck dj ,d gh ne esa dkV nsxkA xgjh
3 gF¨yh dk ekfyd ;k tk;nkn o #i;s tek N¨ú dj
4 ejus okyk g¨xk] exj ykoYn u g¨xkA
5

10

11

12

13

14

15
jkgq ûkkuk uañ 4 181

ûokc ;k ûokc dk õekuk] èkfu;k] l¨;k fneköA 1

jkgq dsrq ?kj p©F¨] ekrk panj ls Mjrs gaSA 2

rkjsa mls u rkjsa eõhZ] øle iki dh djrs gSaA 3

xzg.k gqvk tc ekrk ?kj esa] ekrk ûkqn 'kekZrh gSA 4

fuL÷ mez rd ikuh Mwcs] èku n©yr Hkh Mjrh gSA 5

igyh mez xj eUns g¨osa] nwts pôj oks vPNs gSaA 6

xzg.k xqõjrs¹ n¨u¨a HkkbZ] ys[kk iwjk djrs gSaA 7

bYe&v¨&vÃy dk r¨ õ:j lkFk g¨xk v©j ÷k;nk ysxk 8

exj tíh tk;nkn (panj dk vlj] õehu [¨rh oöSjg) 9

de gh g¨xhA jkgq dk cqjk vlkZ f÷Ø&v¨&öe esa öøZ 10

g¨xk] ftlds nwj g¨rs gh lc dqN cgky 11

g¨xk] eank õekuk ekfuUn ûokc g¨xkA 12

13

dsrq xzg.k ,d lky nksuksa eq'rjdk 3 lky ;k 3 lkyk mez 14


¹
jkgq xzg.k nks lky } 15
182 jkgq ûkkuk uañ 5
1 Nr] v©ykn dk lq[k o rknkn mezA
2 jkgq fxuk xj èkqvk¡ gS Hkêh] ?kj 5osa g¨ fn;k u cÙkhA
3 21 lkyk t¨ yúdk g¨os] ckck jgs r¨ u i¨rk g¨osA
4 mez 42 ,d¨ g¨os] xj u g¨os llqjky u g¨osA
5 lwjt xj ok¡ igys g¨os] Qy jkgq dk mEnk g¨osA
6 panj gh xj lkFkh g¨os] Hkksapky jkgq dk B.Mk g¨osA
7 xj u g¨os ekrk u g¨os] xj g¨os ePN js[kk g¨osA¹
8 czã'kukl o vkfcn g¨xk] ;k y{eh ij gkFkh dk lk;k
9 g¨xkA panj ds bykok vxj eaxy luhpj dk lkFk g¨ tkos ;k lwjt
10 gh eq'rjdk nhokj ds lkFk ds ?kj g¨os r¨ rknkn v©ykn ij
11 cqjk vlj u g¨xkA cúk HkkbZ ePN js[kk dk ekfyd] mlls
12 NksVk exj ûkqn ls cúk v©ykn esa fl÷j g¨xk] v©j ûkqn oks
13 5 yúd¨a dk cki g¨xkA lcds lc cús HkkbZ ls
14 ysdj uhps v©ykn rd 'kkgkuk gkyr v©j jkt;¨x
15 ¹ okLrs fl÷Z rknkn vkSykn
jkgq ûkkuk uañ 5 183

g¨axs] c'krsZ fd jkgq (ngyhõ) mEnk cfYd pk¡nh 1

dh (lkjh ngyhõ ds uhps pk¡nh dh iÙkjh t¨ 2

fdlh rj÷ ls Hkh x¨ykbZ ij u g¨) e©twn g¨] v©j 3

ndu ds njokõk (cúk njokõk) dk lkFk u g¨] 4

oukZ jkgq dk ogh dPpk èkq¡vk g¨xk] t¨ bldk 5

õ:j èkqq¡vk fudky nsxk] ;k õsjckj djds rckgh 6

dk èkôk yxkrk tk;sxkA 7

c"kZQy eas jkgq uañ 5 dk eank vlj vxj mldh 8

v©ykn ij u g¨] r¨ i¨rs ij õ:j eank g¨xkA 9

vxj lwjt ;k panj ;k eaxy ûkkuk uañ 4&6 10

12 esa g¨] r¨ rknkn v©ykn uj 5 ls de u g¨xhA 11

12

13

14

15
184 jkgq ûkkuk uañ 6 (Å¡p)
1 dkyk dqÙkk (iwjk dkyk o L;kg) føLer d¨ txkus okykA
2 jkgq 6osa Å¡p gS] dsrq Å¡p gS 12A
3 Qy n¨u¨a dk gS ogh] t¨ 'kfu ?kj 12A
4 ikih xzg¨a dk esy gS] dqÙkk iwjk dkykA
5 ikrky uhps ls o¨ icZr g¨os] 9 xzg jk'kh 12A
6 rjÃøh dh 'krZ gS rcnhyh dh 'krZ ughaA
7 ûkqn viuh o llqjky dh føLer ekfuUn d©l&v¨&øõkg
8 g¨xhA nq'eu¨a ds eqøkcyk esa oks fugk;r gh xgjh
9 ikrky dh rS d¨ Q©ju ,d fugk;r Å¡pk igkú dj
10 fn[kkosA fneköh rk’Yyqø esa jkgq dk Qy mEnk g¨os
11 exj blds ?kj esa ppk mBs Hkrhtk cSBsA nhoku
12 ûkkuk øk;e jgs dh rjg chekjh dk lkFk õ:j jgs]
13 tc rd fd oks eaxy ls nwj jgsA L;kg 'kh'¨
14 ;k flôs dh x¨yh (x¨y phõ) eqckfjd g¨xhA
15
jkgq ûkkuk uañ 7 (jk'kh Qy dk) 185

lês dk C;¨ikjA luhpj dk mikv¨ ennxkj (ukfj;y)A 1

cqèk] 'kqDdj dk rjkõwA 2

jkgq 7osa rqyk Hkh mYVs] v©jr eUn ifjokjkaA 3

n©yr dk o¨ jk[kk g¨os] [kkosa n¨Lr ;kjkaA 4

'kfu nso gh j{kk djssaxs] 'k=kq ejsa njckjkaA 5

ePN js[kk Qy mÙke nsos] cqèk 'kqDdj 2&11A 6

ûkqn viuk ûkwu ekr&firk vkSj v©jr oöSjg 7

x`gLrh lkfFk;¨a (tkunkj¨a) dk eank vlj g¨xkA 8

ftlds õsj&,&lk;k jgs] ogh njûr cckZn g¨] 9

;k ykoYn g¨osA dsrq (dqÙ¨) dk rk’Yyqø ckbl&,&rckgh 10

g¨xk] oukZ fxurh dk ekynkj g¨xkA ysfdu vxj is'kk Hkh 11

jkgq dk g¨os] r¨ njtgk¡ gh u g¨xkA (36 12

lkyk mez rd) 13

14

15
186 jkgq ûkkuk uañ 8 (ikih gSMDokVZj esa)
1 eõZ >ksyk] ekfyûkwfyvk] nhokj dh vaxhBh dk èkqvk¡A
2 jkgq ?kj 8osa esa g¨os] ?k¨úk pùs ?kj NŸk¡A
3 føLer dh n¨ iyVh g¨os] nhokjsa [kúh fcu NŸk¡A
4 28 lkyk xj eaxy vkos] ;k 'kfu ûkqn Qsjk ikosA
5 l¨;k ulhck idú txkos] ?kj mtús vkckn djkosA
6

7 ûkqn õkrh û;ky ds eUns urhts o [k¨Vs dke


8 g¨aA e©rsa 5 lky lkFk jgsaA ?kwerh xzg
9 pky g¨A p¡knh ds p©d¨j  Vqdús ds mikv¨
10 ls gkFkh (jkgq) vius rosyk (gSMDokVZj) ls ckgj
11 vkdj viuh usd&vks&cn rch;r o uh;r dk lcwr nsxkA
12 ndu dk njokõk ;k ndu dh nhokj esa pwYgk (èkq¡vk
13 eank lcwr nsxk) ysfdu vxj blesa lcls cúk
14 ;k dkjdqu L;kg jax g¨os r¨ usd Qy g¨xkA
15
jkgq ûkkuk uañ 9 (uhp) 187

ngyhõ] uhyk jaxA lwjt xzg.k (jkt njckj) iwjk 1

v©j eank] v©j panj ds fy;s fuL÷ xzg.k g¨xkA 2

?kaMh ls Åij dh chekfj;k¡A 3

jkgq 9osa tc gqvk] pqi c`gLir g¨A 4

èkeZ N¨ú ûkpkZ djs] v©ykn esa nsjh g¨A 5

mez 21 yúdk feys] g¨ ckn 42 n¨A 6

i¨rk tc 21 djs] c`gLir ok¡ u g¨A 7

HkkbZ cgu ls xj yús] eUn ulhck g¨A 8

pwYgs vfXu ml cq>s] dPpk èkw¡vk g¨A 9

ikxy¨a d¨ ne esa f'k÷k nsxk] ljlke d¨ Qw¡d ls gh gVk nsxkA 10

gøhøh HkkbZ cgu¨a ls bÙk÷kø ij cjdr g¨xh] 11

oukZ ykoYnh dk iwjk lcwr g¨xkA deZ èkeZ 12

ls nwj g¨] r¨ v©ykn fudEeh] ukyk;ø] ;k u gh g¨ 13

exj luhpj ds eqr’Yyøk dkj¨ckj ls eank 14

vlj u g¨A 15
188 jkgq ûkkuk uañ 10 ('kDdh)
1 xUnh ukyh] öøhZ (xUns ikuh dk xùk rkykc)A
2 ?kj 10osa esa rhu xzg gh] pyrs 'kfu ls gSaA
3 jkgq] dsrq v©j cqèk rhljk] rhu¨a 'kôh gSaA
4 ?kj 10osa esa jkgq cSBk] panj g¨os pkjA
5 flj mldk QV tk;sxk] eUnh l¨p fopkjA
6 xj Vsok d¨bZ vUèkk g¨os] gkFkh vUèkk g¨A
7 öSj¨a ls o¨ Mj dj Hkkxs] ekjrk dqy ûkqn viuh g¨A
8 'kfu vxj ok¡ mÙke g¨os] gkFkh '¨j f'kdkjkaA
9 nq'eu mlls d¨l¨a Hkkxsa] mEnk g¨ xqyõkjkaA
10 de uõj ;k de mez g¨xk] vxj eaxy dk lkFk u g¨A
11 uaxk flj L;kg fy;s fQjuk jkgq dh eUnh gkyr dk
12 iwjk lcwr g¨xkA eUns oÃr eaxy dk mikv¨ ennxkj g¨xkA
13

14

15
jkgq ûkkuk uañ 11 189

uhyeA 1

gy÷ ls t¨ ckr djrs] gS ;øhu g¨rk ughaA 2

jkgq 11 vk t¨ cSBs] c`gLir ok¡ g¨rk ughaA 3

c`gLir Hkkxs ikih Hkkxsa] Hkkxrk lalkj gSA 4

'kfu xj g¨ rhts 5osa] ;¨xh vkyadkj gSA 5

,d ls X;kjg gq;s r¨] ikih g¨axs vki lsA 6

èku u pkgsa ek¡ ls viuh] u gh ysaxs cki lsA 7

6 xzg gh eqnkZ g¨osa] ikih ;gk¡ ejrs ughaA 8

ftl d¨ rkjsa iwjk rkjsa] èk¨dk o¨ djrs ughaA 9

c`gLir øk;e j[kuk õ:jh g¨xk] t¨ veweu g¨rk 10

gh ugha oukZ øõkZ [kúk v©j èku n©yr cckZn 11

g¨axs] v©j dsrq (v©ykn Hkh) eUns njos'k dh rjg 12

eank v©j de øher g¨xk] ;k 36 lkyk mez rd o¨ 13

fl÷j g¨xkA 14

15
190 jkgq ûkkuk uañ 12 (uhp)
1 iôk ?kj o xzg Qy dk (eank)A d¨;ys] gkFkh]
2 leanj dk rsUnqvk] [k¨ijhA
3 6 esa jkgq ø©l&v¨&dõkg Fkk] 12 esa o¨ èkq¡vk gSA
4 ydúhluhpj ehBh iouc`gLir Hkh ehBh] vlj exj vc cqjk gh gSA
5 jkgq cSBk ckjgosa tc] 'kqDdj g¨ ?kj X;kjgA
6 dU;k ml ?kj cgqr g¨a] v©j èku Hkh mlh j«rkjk¡A
7 eaxy Hkh ?kj 12 g¨os] jkgq ûkRe g¨ tkrk gSA
8 gkFkh egkor n¨u¨a feyrs] lkeku 'kkgh g¨ tkrk gSA
9 dPpk èkqvk¡ exj føLer ds vlj esa d¨bZ dke
10 dh vkx u g¨xh] vxj g¨xh r¨ u fl÷Z ûkpkZ gkFkh dk
11 g¨xk cfYd x`gLrh lq[k esa gkFkh dh eUnh yhn
12 iúrh g¨xhA eqøíekr ÷©tnkjh o öcu] gln o >xús
13 vke g¨axsA yúfd;¨a dh ü;knrh v©j ckbl ûkpkZ
14 õ:j g¨axhA
15
dsrq njos'k (vkføcr vans'k) 191

dsrq Nykok gS py¨ pyh dk] ikih cqjk gh g¨rk gSA 1

ejs u ûkqn o¨ ejus nsos] pkjikbZ ugha N¨úrk gSA 2

xzg tc rd d¨bZ ,d g¨ pyrk] dsrq pyk gh pyrk gSA 3

jfo d¨ xj o¨ eðe djs r¨] xzg.k panj d¨ djrk gSA 4

dsrq feyk tc 'kfu eaxy ls] ,slk cqjk ugha g¨rk gSA 5

lkFkh exj tc rhljk g¨os] Qy rhu¨a gh dk eank gSA 6

xq# feys r¨ lcls mÙke] ekrk feys ûkqn eank gSA 7

cqèk feys ûkqn nq"V dgkos] enn 'kqDdj dh djrk gSA 8

ikrky iôk ?kj 6oka g¨os] uhp ogka ;s g¨rk gSA 9

?kj 12 vkleku is pù ds] nqfu;k ls Å¡pk g¨rk gSA 10

igys ?kj¨a esa dsrq t¨ g¨os] xq# eank g¨ tkrk gSA 11

mYV vxj g¨a Vsos cSBs] Hkyk panj ugha g¨rk gSA 12

panj vxj cn&eaxy j¨ds] dsrq eaxy cn djrk gSA 13

cqèk dsrq n¨ ckge yúrs] cn eaxy Hkh Mjrk gSA 14

dqÙkk cus dsrq nqfu;k ds dqÙ¨ yúdk] vklu xq# g¨rk gSA 15
192 dsrq njos'k (vkføcr vans'k)
1 'k=kq xzg] ?kj tc ;s >xús] u"V lHkh dk g¨rk gSA
2 jkgq iki xj ûkqfQ;k g¨os] dsrq õkfgjk gh pyrk gSA
3 'kkjg&vke esa n¨u¨a feyrs] ekj n¨ rj÷h djrk gSA
4 edku xyh dk vkfûkjh g¨os] v©jr õkr ij iúrk gSA
5 gok pysxh Hkwr&çsrh] cPp¨a is geys djrk gSA
6 'kfu dh ekrk cPps [kkos] dqfr;k d¨bZ cPps [kkrh gSA
7 cPpk vxj dHkh ,d gh g¨os] uLy øk;e g¨ tkrh gSA
8 pky jkgq dh Vsùh fxurs] lhèkh dsrq ugha g¨rh gSA
9 cqèk us idúk iki gS nqfu;k] enn panj ls g¨rh gSA
10 dku] ihB] xnZu ;k ik¡o] ukûkqu Hkh muds g¨rk gSA
11 j«rkj x¨ykbZ ;k cy xnZu ij]
12 ÷Slykdqu dsrq g¨rk gSA
13

14

15
dsrq ûkkuk uañ 1 193

Vk¡x] ukudk ?kj] gok&,&cn] èkqUuh ls uhps 1

ds fgLlk esa chekfj;k¡A 2

dsrq tc ?kj igys vkos] tue eqlkfQj&ûkkusA ikosA 3

ftèkj ftèkj o¨ øne /kjsxk] feêh múrh lkFkA 4

ckvks&cxwyk rw÷kuh cus o¨] ekjsxk ?kj Ng lkrA 5

ikih xzg rhu¨a fxus] dsrq Hkh cnukeA 6

t¨ ekjs u tku ls] feêh] xnZ&v¨&vkeA 7

u bèkj ekjk] u mèkj ekjkA 8

g¨ vxj ekjk] tue vLFkku gh ekjkA 9

A: & tíh edku ds bykok] ukuþs &nknds l÷j] eqlkf÷jh oöSjgA 10


ftl ?kj esa tue fy;k o¨ edku u g¨xkA ftl 11

fj'rsnkj¨a ds ;gk¡ iSnk gqvk o¨ ûkkunku u jgk] 12

fQj Hkh jgk r¨ ekew¡ ûkkunku gh u ckøh jgk] 13

vxj jgk r¨ óh lq[k o v©ykn rk’Yyqø Hkh gYdk 14

jgkA exj lwjt cSBk g¨us okys ?kj dk vlj 15


194 dsrq ûkkuk uañ 1
1 v©j ûkqn lwjt dk rk’Yyqø gj rjg ls usd jgk]
2 cs'kd lwjt fdlh Hkh ?kj v©j fdlh Hkh gkyr
3 esa g¨ cSB jgkA tc cki dh føLer eanh g¨]
4 r¨ ,slk yúdk føLer esa õ:j enn nsxk] v©j
5 cki d¨ õ:j rkj nsxk] gkykafd lwjt dsrq ckge
6 nq'eu gSaA dsrq dqÙkk vxj gúdk;k Hkh g¨os]
7 r¨ Hkh vius ekfyd] cki] oyh ;k ljijLr d¨
8 õ:j gh N¨ú nsxkA
9

10

11

12

13

14

15
dsrq ûkkuk uañ 2(xzgQy dk) 195

beyh] fryA 1

dsrq nwts x¨cj xk;] czã xq# vLFkku g¨A 2

ekrk d¨ cs'kd u rkjs] v©jr dk vfHkeku g¨A 3

?kwerh føLer lgh] ij usd v©j cgcwnk g¨A 4

l÷j bld¨ cgqr fy[kk] gqDejku vklwnk g¨A 5

gj u;k l÷j rj÷ dh rcnhyh ij g¨xk] ;kfu 6

igys vxj tuwc d¨ tkos] r¨ fQj okfil exj eöfjc 7

esa Bgjs] fQj e'kfjø esa vkosA cgjgky rcnhyh 8

dh 'krZ õ:j g¨xh] exj rjÃøh dh 'krZ ughaA 9

lûkh&ljoj] l÷j v©j rcnhyh eqøke dk ekfyd 10

g¨xk] (usd ek;u¨a v©j usd vlj esa)A c`gLir 11

xq# ;k l¨us dh uøy djsxk] ;k uøyh l¨sus dh rjg 12

dh føLer g¨xhA (mEnk gkyr esa) 13

14

15
196 dsrq ûkkuk uañ 3(uhp)
1 jhù dh gìh] dsyk (Qy)] Q¨ús&fQUlhA
2 pyrs ikuh esa panj lwjt eq'rjdk dh phõsa Mkyuk
3 eqckfjd g¨xk tcfd l÷j esa èkdsys] ;k c`gLir dh
4 phõsa tc Q¨ús xqeVs iSnk djsA
5 dsrq ?kj tc rhts vkos] Hkkb;¨a ls o¨ rax djkosA
6 v©jr ?kj llqjky g¨a eans] lkfy;ka csok iúsaxh iYysA
7 dsrq rhts eaxy 12] ePN] eqvkfou n¨u¨a rkjk¡A
8 24 lkyk esa mÙke g¨os] ;k tc yúdk igyk g¨osA
9 dku¨a esa l¨uk(ufUr;k¡) eqckfjd g¨xkA
10 usdh d¨ ;kn j[kus v©j cnh d¨ Hkqyk nsus okyk ûkqn&c&ûkqn
11 fcu cqyk;s enn ds fy;s vk gkfõj g¨us okyk 'kûl g¨xkA
12 cqèk (yúdh õkr) dk cqjk Qy g¨xkA my>u esa
13 tdúk gqvk njos'k g¨xk] ;k fcyk otg v©jr ls tqnkbZ
14 dk lcc Hkh g¨xkA HkkbZ;¨a ls nwj ijnsl dh fõUnxh
15 ;k HkkbZ blls nwj ijnsl esa gkasxsA
dsrq ûkkuk uañ 4(jk'kh Qy dk) 197

lquuk (dku¨a dk rk’Yyqø) c`gLir dk mikv¨s ennxkj 1

g¨xkA pk¡n xzg.k g¨xk (,d lky fe;kn)A 2

dsrq p©F¨ tc gqvk] dqÙkk dq,¡ esa g¨A 3

u panj ûkqn vPNk jgk] u dsrq mEnk g¨A 4

xq# mikv¨s xj djs] n¨u¨a nq[k g¨a nwjA 5

dqy mldh pyrh jgs] ek;k feys õ:jA 6

yúfd;k¡ ü;knk exj bLrøyky dk vkneh g¨xkA 8

uj v©ykn dk eank gh gky g¨xk] ij ûkqn u dHkh 9

o¨ rax gky g¨xkA ;s lc dsrq dh mez dk 10

gky g¨xkA 11

12

13

14

15
198 dsrq ûkkuk uañ 5
1 is'kkcxkgA
2 dsrq ?kj gS ik¡posa] jfo xq# ds ?kjA
3 tSlk gky c`gLir g¨os] oSlk gh dsrq ?kjA
4 xj 'krs± u iwjh g¨ossa] 24 ckn¹A õ:jA
5 nq[k nfyíj lc dqN cnys] cnys gky õ:jA
6 oõg ÷øZ ?kj 9 esa g¨xh] uõj u Hkwys t¨A
7 Qyv©ykn dúok rc gh gqvk] tú esa vkdluhpj t¨ g¨A
8 vxj c`gLir eank g¨ r¨ 45 lky mez rd
9 ?kj esa uj v©ykn dh txg dqÙ¨ ds j¨us dh vkokõ
10 vk;sxh ;k v©ykn d¨ ne (nek) dh rdyh÷ g¨xhA
11 vxj luhpj dk Hkh rk’Yyqø g¨ tk;s r¨ tú (3 uj
12 v©ykn) u"V g¨xh] t¨ luhpj dh mez (36 lkyk)
13 esa cgky g¨xhA c`gLir Å¡p øk;e ;k mEnk g¨] r¨ dsrq dk Qy
14 mEnk exj] ûkq n c` gLir dk ea nk g¨xkA c` gLir] lw jt ;k pa nj 4]6]12
15 esa g¨ r¨ uj v©ykn 5 ls de u g¨xhA
dsrq ûkkuk uañ 6 (iDdk ?kj] uhp) 199

xzgQy dk] ?kj dk] iwjk panj xzg.kA ûkjx¨'k] 1

fpúk (fpfú;k dk uj)] ijnsl] iwtk vLFkkuA 2

dsrq 6osa uhp gS] nq'eu õsj gh g¨A 3

ekrk] ekew¡ g¨ eUns] ij ûkqn u eank g¨A 4

xj eUns xzg g¨a lHkh] dsrqyúdk enn djsA 5

cqèkyúdh] cgu ls u >xús dHkh] u 'kqDdjv©jr enn djsA 6

dsrq dh phõ¨a is dsrqyúdk eank] ij eank u nwlj¨ ijA 7

xzg nwtk d¨bZ lkFk gh g¨os] ûkqn eank cqjk nwlj¨a ijA 8

l¨us dh v¡xwBh ck,¡ gkFk esa eqckfjd g¨xhA 9

oÃr eqlhcr '¨j dk tky dkV dj Nqúkus okyk ekek 10

ewlk g¨xkA vxj c`gLir mÙke g¨ r¨ uj v©ykn o èku n©yr 11

dh vken ij vken g¨os] oukZ dkV [kkus okyk dqÙkk g¨xkA 12

bl ?kj esa ;s 'kqDdj dh Hkh enn ugha djrk v©j u gh 13

ekew¡ ûkkunku ij esgjcku g¨xk] exj cqèk cgu ls d¨bZ 14

>xúk ugha djrkA ¹A yúds dh mez exj luhpj ls igysA 15


200 dsrq ûkkuk uañ 7
1 nwljk yúdk] lwvj] xèkkA
2 dsrq tc ?kj 7osa vkos] nq'eu o¨ lc ekj gVkosA
3 dqÙkk jkt cSBkY;k] eqú pôh pê.k tkosA
4 24 lky gh xqõjrs] èku 40 lkyk vkosA
5

6 lkeus ?kj dk gky eank(dsrq dh pht¨a esa) g¨xkA


7 yúds dh mez lky dh vkenu
õjc 80 þ qy mez dsrq gksxkA
8 48 vlkZ dsrq ds cjkcj dk /ku
9

10 vxj cqèk (øye) dk lkFk g¨os r¨ 24 lkyk mez


11 rd nq'eu õ:j xys yxs jgsa] ysfdu ckn esa o¨ lc
12 d¨ gh dqÙ¨ dh rjg ekj HkxkosA èku tc vkos
13 40 lky cjdr o xqõkjk lkFk gh ys vkosxkA
14

15
dsrq ûkkuk uañ 8 201

dku (lquus dh rkør)] Nykok] èk¨dkckõA 1

dsrq tc 8osa gqvk] iRFkj g¨a fiLrkuA 2

dqÙkk l¨;k Nr ij] yúdk g¨ øfczLrkuA 3

ehag cjls v©ykn dk] tc panj nwts g¨A 4

tc panj Hkh g¨ cqjk] panj ikyu g¨A 5

ûkqn viuh mez yEch g¨xh] exj dsrq dh mez (48 6

lkyk) rd v©ykn ls nqf[k;k ;k eg:e gh gksosA cgj 7

gky dsrq dk vlj eank g¨xk] ;k '¨j dh uhan okyk l¨;k 8

gqvk dqÙkk g¨xkA n¨ jaxs dEcy (L;kg l÷sn) dk Vqdúk 9

'ke'kku Hkwfe esa nck nsuk eqckfjd (okLrs 10

v©ykn) g¨xk] vxj d¨bZ v©j xzg Hkh uañ 8 esa eq'rjdk 11

g¨ r¨ ml xzg dh eqr’Yyøk phõ d¨ Hkh dEcy esa ck¡èk 12

dj lkFk gh nckuk g¨xkA 13

14

15
202 dsrq ûkkuk uañ 9 (Å¡p)
1 n¨ jaxk dqÙkkA ?kj esa lwbZ gqbZ dqfr;k
2 e; mlds cPps eqckfjd g¨axsA
3 dsrq 9osa firk d¨ rkjs] rkjrk ugha o¨ ekew¡ dksA
4 v©ykn r¨ g¨xh fxurh gh dh] ij lqf[k;k o mEnk g¨A
5 ekr&firk ?kj n¨u¨a rkjs panj tc xq# mEnk g¨A
6 t¨ xzg n¨u¨a ls jíh g¨os] rj÷ ogh gh eank g¨A
7 ?kj rhts tc nq'eu g¨os] yúdk Hkh g¨ eankA
8 lky¹A xqõjs xzg 7osa ds] g¨xk fQj oks mEnkA
9 rjÃøh dh 'krZ gS rcnhyh dh 'krZ ughaA
10 lwvj dh cgknqjh v©j usd dqÙ¨ dh o÷knkjh
11 n¨u¨a fl«r¨a dk ekfyd g¨xkA v©ykn uj ü;knk
12 ls ü;knk 3 øk;e g¨xh] exj gj rjg ls
13 eqdfEey v©j ck&vkjke ftanxh okyh g¨xhA xqõjku ijnsl
14 esa ü;knk vlkZ g¨xh] exj usd gkyr esaA
15 A
lkrosa ?kj ds xzg dh mez dh fe;knA
¹
dsrq ûkkuk uañ 9 (Å¡p) 203

n©yrean g¨xk] exj ûkqn nLrh dke o viuh 1

gh fgEer ls j©uø ysxkA 2

ykoYn¨a d¨ v©ykn v©j uken¨± d¨ enZ 3

djus esa bldh vk'khckZn gqDe fcèkkrk 4

g¨xhA ?kj esa l¨us dh p©d¨j b±V øk;e 5

j[kuk fugk;r gh eqckfjd g¨xk] oukZ dku¨a 6

esa l¨uk Hkh ennxkj g¨xkA 7

10

11

12

13

14

15
204 dsrq ûkkuk uañ 10 (jk'khQy dk)
1 pwgkA ÷Slyk luhpj ls g¨xkA eaxy dk
2 mikv¨ enn nsxkA
3 dsrq ?kj 10osa dk 'kDdh] dqÙkk] yúdk eansA
4 eaxy ûokg ?kj 10osa g¨os] fQj Hkh n¨u¨a eansA
5 'kfu vxj ?kj vPNs g¨os] feêh&l¨uk g¨osA
6 cqjh txg tc ukx tk cSBs] l¨uk&feêh g¨osA
7 vc mikv¨ dsrq g¨xk] ;k panj dk ikuhA
8 egy edkuk¡ uhps nsos] nwèk 'kgn o¨ çk.khA
9 vdsyk g¨ dsrq tc ?kj 10osa] enn eaxy ls g¨xhA
10 ij tc g¨a n¨ bdës cSBs] n;k panj dh g¨xhA
11 n©yrean r¨ õ:j g¨xk exj v¸;k'k o
12 cn÷s’y Hkh g¨osA luhpj dk ÷Slyk crk nsxk] fd
13 ix 12 (feêh ls l¨uk curk) v©j 3 dkus
14 (l¨us d¨ gkFk Mkyk r¨ feêh g¨ xbZ) dc v©j
15 dgk¡ g¨axsA 45 lkyk mez esa dsrq dk laHkkyuk
dsrq ûkkuk uañ 10 (jk'khQy dk) 205

,d øherh phõ g¨xh] ;kfu ûkkfyl pk¡nh dk 1

crZu 'kgn ls Hkj dj igys gh j[k ysosA 2

48 ds ckn dsrq dk lkFk(dqÙkk) ennxkj g¨xkA 3

dsrq uañ 10 v©j luhpj uañ 4 esa g¨ r¨ 3 uj v©ykn 4

csek;uh g¨xh] ftldk bykt ogh gS] t¨ 5

dsrq uañ 8 dk gSA 6

10

11

12

13

14

15
206 dsrq ûkkuk uañ 11
1 øherh n¨ jaxk (L;kg o l÷sn) iRFkjA L;kg dqÙ¨ dk
2 rk’Yyqø lcls usd g¨xk] dsrq øk;e j[kuk EkqckfjdA

3 dsrq 11A& X;kjg xq.kk g¨] èku n©yr g¨ mEnk]

4
ij ûkqn dsrqB 'kfu n¨u¨a dk] Qy g¨xk gh eankA
tk;nkn u mruh g¨xh] ftruh ûkqn cukosA
5
cqèk vxj u rhts cSBs] dsrq jkt djkosA
6
xj cqèk mlds rhts vkos] dsrq ekjs phûkk¡A
7
føLer dh n¨jaxh g¨os] j¨os vius ys[kk¡A
8
,sls Vsos esa panjek¡ jíh g¨xk ;k ekrk u g¨xhA
9
tíh tk;nkn dh fuLcr ûkqn iSnkdnkZ tk;nkn ü;knk
10
g¨xhA ûkwc vkenu dk ekfyd g¨xk] exj luhpj (edku) o
11
ûkq n ds rq (yúdk) dk viuk viuk Qy ea nk g¨xk] ftlds rk’Yyq ø
12 esa nfyíj v©j ijs'kkuh g¨xhA exj v©jr ds Vsos esa
13 ;s lc mYV ;k gj gky usd o eqckfjd g¨xkA
14

15 A&enZ ds Vsos esa ûkqn viuk yúdk B&vkSjr ds Vsos esa nksgrk
dsrq ûkkuk uañ 12 (Å¡p) 207

fNidyh] eqrcékA føLer d¨ txkus okykA 1

dsrq cSBk tc ?kj vk 12] lq[k x`gLrh g¨rk gSA 2

'kqDdj] dsrq] 'kfu] c`gLir] Qy pkj¨a dk mEnk gSA 3

ûkqn cùs lkFkh cùsa] cùsxk dqy ifjokjA 4

enZ ek;k dh deh u g¨os] cùsxsa fj'rsnkjA 5

eaxy] jkgq gln djsaxs] yúds rj÷¨a pkjA 6

gj rjg ls j{kk g¨xh] Qysa Qwys xqyõkjA 7

rjÃøh dh 'krZ gS] rcnhyh dh 'krZ ughaA 8

v©ykn ds oÃr ls (;k tc yúdk 24 lkyk g¨ 9

tkos) n©yrean g¨xkA büõr o eku dk lj¨oj 10

(p'ek) g¨xkA uj v©ykn de võ de rknkn eas 6 g¨xhA 11

v¡xwBk nwèk esa Mky dj pwluk ;k v¡xwBs dk 12

eq¡g esa j[kuk reke x`gLrh rk’Yyqø esa eqckfjd 13

g¨xkA ?kj esa dqÙkk n¨&jaxk (L;kg&l÷sn) eqckfjd 14

g¨xkA 15
208 c`gLir lwjt
1 vdsyk xq# txr ckck t¨ g¨os] cki jfo ls o¨ dgykrk gSA
2 jfo xq# tc bdës g¨a cSBs] cki csVk gj n¨ fey tkrk gS A
3 føLer gj n¨ ,d gh g¨os] feys n¨u¨a panj gh cu tkrk gSA
4 ?kj 6osa 7osa o¨ gSa jkf'k Qy ds] bdë¨a ls _.k fir` g¨ tkrk gSA
5 nqfu;k dh :g dk jfo g¨;s ekfyd] r¨ ekfyd xq# txr g¨ tkrk gSA
6 n¨u¨a bdës g¨a lk¡l #gkuh] tgk¡ n¨ukas =©y¨dh g¨ tkrk gSA
7 xq # cki curk r¨ lw jt g¨ yúdk] Hkkx eq 'rjdk n¨u¨a dk g¨ tkrk gS A
8 cus ,d jkf'k r¨ nwtk xzgQy] fy[kr ok¡ fcèkkrk cny tkrk gSA
9 rj÷ igyh cS Bk ;k ckfyö¹A t¨ g¨os ] vlj mldk çcy gh g¨ tkrk gS A
10 vdsy vdsys g¨a cs'kd o¨ eUns] vlj usd n¨u¨a dk g¨ tkrk gSA
11 nq'eu xzg¨a ;k ?kj eUns ekjs] ;k Vdjkrs ckge o¨ Vsos esa g¨aA
12 Qy n¨u¨a dk g¨ dHkh Hkh u eank] cSBs ûokg cs'kd o¨ dgha gh gkasA
13 Kku vÃy ;k gok j¨'kuh r¨] jktk ;¨xh Hkh g¨rs gSaA
14 Qy n¨u¨a dk g¨ mÙke viuk] nqf[k;k ekew¡ d¨ djrs gSaA
15
*A&mez dh ctk; cfygkõ vlwy ckfyö VsokA
c`gLir lwjt 209

jfo xq# g¨rs gSa fo".kq czãk] r¨ Hkkx mn; mldk dgykrk gSA 1
n¨u¨a vxj g¨a dgha dHkh u feyrs] tue ea nk mldk gh g¨ tkrk gS A 2
balkQ cõqxhZ mez ds ekfyd] nq'eu ls ?kcjkrs gSaA 3
lkr lky dh egkn'kk esa] o¨ dsrq d¨ ejokrs gSaA 4
panj d¨ tc n¨u¨a ns[¨a] ûkq'd dq,¡ Hkj vkrs gSaA 5
ekrk g¨ mudh cs'kd vUèkh¹B] fiLrku gjs g¨ tkrs gSaA 6
'kfu vxj n¨u¨a d¨ ns[¨] bd ne gh l¨ tkrs gSaA 7
'¨j xjtrk] l¨uk nedrk] n¨u¨a gh ty tkrs gSaA 8
fcYeqøkfcy g¨a dHkh cSBs] oõhj ekrgrh g¨rs gSaA 9
jktk budk g¨ ekfyd jk'kh] ftlesa fd o¨ cSBrs gSaA 10
gkFk dh js[kk tue g¨ dq.Myh] ;k feyrs dHkh n¨ u g¨aA 11
feVs lwjt js[kk o føLer] Qy eUns n¨u¨a ds g¨aA 12
ûkkuk jfo xq# ?kj igys cSBs] rûr lqugjh dk gkfde g¨A 13
uEcj
mez yEch v©j lq[k x`gLrh] feêh dk ûokg ekèk¨ g¨A 14
1
B&panj u"V] cckZn ;k jíhA 15
210 c`gLir lwjt
1 n¨u¨a fey dj ?kj nwts esa] mins'k xq# dk lqukrs gSaA
uEcj
ûkkuk

2 2 egy edku lc vkyk mlds] '¨j xjtrs g¨rs gSaA


3 3 ?kj rhtk =©y¨dh fxurs] l¨uk ek;k dqy cùrh gSA
4 ek;k ykyp dk iq ryk t¨ g¨os ] dqy ökjr gh g¨rh gSA
5 4 ?kj p©F¨ ekrk ds g¨osa] nwèk igkú ls cgrk g¨A
6 'kfu vxj ?kj 10osa cSBs] HkLe n¨u¨a d¨ djrk g¨A
7 5 n¨u¨a feys tc 5osa cSBsa] l¨uk ?kj v©ykn ds gSA
8 jfo jktk ?kj vius cSBk] xq# esgeku oõhj Hkh gSA
9 ek;k vkosxh ij&LokFkZ ls] 'k=kq Hkkxrs cy ls gSaA
10 uko] tgkõ gok ls pyrs] ia[¨ lk¡l v©ykn ds gSaA
11 #ds dHkh u gok] j¨'kuh] cSBs ogk¡ ûokg ikih g¨aA
12 cqèk vxj vk fudys bl ?kj] jfo xq# Hkh øSnh¹ g¨aA
13 ?kj bldk xÅ&?kkV gh g¨xk] ckdh ik¡p gh cprs g¨aA
14 èkeZ n©yr dh deh u d¨bZ] cky cPps lc cùrs g¨aA
15 * cki&csVk nksuksa dh føLer lksbZ gqbZ gksxhA
c`gLir lwjt 211

?kj 6] lkr ;k 10 g¨ 11] jfo xq# ugha feyrs gSaA 1


ckøh
ûkkus

Qy n¨u¨a dk viu¨a viuk] rj÷ cqùkik fxurs gSaA 2

?kj 9&12 'kq# vkûkhjh] dqy méfr Hkh ysrs gSaA 3

?kj 8osa o¨ e©r gVkosa] tkxrh føLer djrs gSaA 4

cki csVs dk ,d gh fcLrjs ij l¨uk gj n¨ 6

dh føLer ds fy, eqckfjd g¨xk] vxj vySgnk& 7

vySgnk fõUnxh clj djus dk e©dk ;k õ:jr g¨os] 8

r¨ cki ds fcLrjs ls ihB rys fcNk;k tkus okyk 9

diúk (njh oöSjg) csVs d¨ vius ikl j[kuk v©j 10

ûkkl dj jkr d¨ viuh ihB rys fcNkuk fugk;r 11

eqckfjd g¨xkA cki dh vne e©twnxh ;k fdlh 12

Hkh v©j ukeqefdu gkyr esa ,sls diús dh ctk; 13

c`gLir dh phõsa jkr d¨ ihB rys j[kuk eqckfjd 14

g¨axhA 15
212 c`gLir panj
1 rkyhe 24 lky] rhFkZ 20 lky] panj dk vlj
2 ½ g¨xkA pk¡nh dh Fkkyh] vPNs ?kj¨a
3 e©ulwu] eUns esa dlh÷ (xUnh)
4 gokA n¨u¨a dk eq'rjdk mÙke Qy g¨xkA firk&ekrk]
5 cú dk njûrA
6 B.Mh gok (ûkq'kh dh)] iqjkuk pkoy] cqùkikA
7 vÃy ?kVs ij èku cùs] l÷j Hkh mEnk g¨A
8 fojklr] dk'r lc Qysa] öSch enn Hkh g¨A
9 igys ?kj¨a 1 rk 6 esa cSBs viuk usd Qy
10 exj ckn ds ?kj¨a 7 rk 12 vius ls igys cSBs
11 gq, n¨Lr¨a d¨ iwjh enn nsaxs] ûokg n`f"V
12 dk rk’Yyqø g¨ ;k u g¨A mÙke y{eh g¨xhA n¨u¨a eq'rjdk
13 d¨ vxj ns[¨a%&
'kqDdj] eaxy
14 ;k luhpj] 'kqDdj vlj mEnk vkSj Qy usd gksosA
;k luhpj] eaxy [+okg nksuksa Vksys fcyeqøkfcy gh D;ksa u gksAa
15
c`gLir panj 213

n¨u¨a dks ns[¨%& 1

lwjt& rkftj] vgy&,&øye] B¨l eky gkfõj ls 2

nwlj¨a d¨ Hkh rkjrk tkosA 3

'kqDdj& 'kknh ds fnu ls õoky 'kq# dj nsxkA 4

eaxy& èku] ifjokj v©j Kku lc gh mEnk g¨aA 5

cqèk& nq'eu dh ctk; vc enn nsxk] vxj luhpj mEnk 6

g¨ r¨ usd vlj oukZ Q¨dh mEehn v©j ukfLrd 7

g¨xkA ûkkl ÷øZ 8

uEcj 2 dk cqèk firk ij Hkkjh v©j 4 dk cqèk ekrk 9

ij eank exj èku n©yr ds fy;s mEnk g¨xkA 10

ckøh lc ?kj¨a esa c`gLir dh gkyr 11

fi?kys gq, l¨us dh rjg g¨xh] ;k cqèk 12

v©j ikih xzg¨a ds rk’Yyqø esa c`gLir gj 'kDy 13

esa cnyk tk ldsxkA 14

luhpj& lc ds fy;s y¨gs d¨ ikjl dk dke nsxkA 15


214 c`gLir panj
1 tc n¨u¨a tqnk tqnk v©j ,d nwljs ds lkeus
2 ;k vius ls 7osa g¨] r¨ tc dHkh Hkh luhpj ;k nq'eu
3 xz g dh eq r’Yyøk phõ edku&luhpj] 'kknh&'kq Ddj oöS jg
4 dk oÃr vkos] panj c`gLir ekrk firk ûkRe g¨axsA
5 t¨ igys ?kj dk g¨ o¨ ckn esa] t¨ ckn ds ?kj¨a dk g¨
6 o¨ igys ûkRe g¨xkA n¨u¨a xzg¨a d¨ pyrk j[kus dh
7 ûkkfrj dsrq (vklu) õehu esa vLFkkiu djsa] ;k
8 dsrq dh phõas rS&edku esa ;k blds xys esa
9 MkysaA
10 ûkkuk 28 lkyk mez ls igys 'kknh] edku (u;k cukuk) ;k
uEcj iSnk;'k uj v©ykn ls eank vlj] okYnSu dh mez veweu
11
1
12 de g¨xh] tcfd uEcj 7 ûkkyh g¨A feêh esa eaxy dh
13 phõ¨a ds nckus ls enn g¨xhA
14 2% cú ds njûr dk lk;k] ckykbZ vkenu] ekrk dk lq[k
15 lkxj o tíh tk;nkn dh c`fð g¨xhA vc jkgq
c`gLir panj 215

cq èk dk rk’Yyq ø ea nk g¨xk] ;kfu cú ij frfy;j dk rk’Yyq ø de 1

g¨xkA vxj g¨xk] r¨ nwèk c¨ry esa cUn g¨xk] ftl 2

dk õk;dk u g¨xk] fQj Hkh g¨xk r¨ fcPNw ;k fHkú dh 3

õgj g¨xk] ftl ds fy;s lkyh dk rk’Yyqø usd u g¨xkA 4


ûkkuk
ûkqn rjs HkkbZ;¨a d¨ èku ls rkjs] exj r¨rs 5
uEcj
3 dh vkokõ ;k rk’Yyqø gj rjg ls eank g¨xkA 6

4% cú ds rus gh lrwu dh rjg viuk øchyk ennxkj cuk 7

ysos] uko tgkõ dk dke nsosA tue ls gh èku dk 8

p'ek fudy iús v©j iwjh 'kkfUr g¨osA 9

5% vc n¨u¨a dh txg lw jt uEcj 5 dk mÙke Qy g¨xkA rkftj 10

v©j vgy&,&øye g¨ r¨ nwlj¨a d¨ Hkh ÷k;nk nsosA 11

6% cqèk o dsrq dk tSlk Hkh Qy g¨os bu n¨u¨a ds mÙke 12

Qy esa 'kkfey g¨xkA j÷k&,&vke ;k dk'r dh õehu 13

dk dqvk¡] lc mEnk vlj d¨ ikrky esa ys tkosA 14

7% cpiu eank] 24 lkyk mez ls okYnSu nqf[k;kA 'kknh 15


216 c`gLir panj
1 v©j yúdh dh iSnk;'k ds fnu ls èku n©yr
2 dk õoky exj nykyh ÷k;nkean C;¨ikj g¨A
3 ûkkuk x¨ mez yEch exj èku dh ûkkfrj HkkbZ;¨a d¨ ekjs ;k
4
uEcj ejok;sA èku mEnk ogh g¨xk ftlesa Js"Viu
8
5 g¨A ekrk ?kj ls luhpj ;k eaxy dh phõsa ckbl&,
6 rckgh gkasxhA
7 9% nwèk ls iys gq, njûr dh rjg usd føLer
8 okYnSu dk iwjk v©j yEck lq[k lkxj c'krsZ fd yúdh dk
9 iSlk ;k èkku u [kkosA
10 10% ekrk&firk dh l¨us pk¡nh dh b±Vsa Hkh vè;kjs
11 ds iRFkj g¨axsA firk dh 'kkunkj Mkùh v©j ekrk dh
12 lPph eqgCcr v©j ?k¨úh dh yEch nqe dh 'kku csVs d¨
13 >kx ds cqycqys dk Hkh dke u nsxhA nwlj¨a dk fuxjku
14 g¨xk ;k ûkqn&lkûrk enZ g¨xkA
15 11% nwlj¨a d¨ rkjs exj ûkqn viuh føLer ds fy;s ûkkuk
c`gLir panj 217

uEcj 3 ds xzg gh g¨axsA vxj 3 ûkkyh g¨ r¨ 11 l¨;k gqvkA 1

vc uEcj 5 dk d¨bZ vlj u g¨xkA 2


ûkkuk fely jktk exj R;kxh (jktk tud)A yúdh dh iS nkb'k 3
uEcj
12 ;k 'kknh ds fnu ls õoky g¨osA edku¨a esa 4

edúh ds tkys] l¨us pk¡nh ds Fkky¨a esa 5

ûkqjkd dh txg xUns Qwy v©j pk¡nh èku dh txg 6

l÷sn øybZ g¨xhA vc pk¡nh dk ûkkyh crZu rS&edku 7

esa nckuk eqckfjd g¨xkA 8

c`gLir panj 9

l¨us pk¡nh ds rûr ds ekfyd okys firk ds Vsos esa 10

ûkkuk uEcj 1 esa g¨axs] dky ek;k okys cki okys ds 11

Vsos esa ûkkuk uañ 1 esa ugha g¨axsA 12

13

14

15
218 c`gLir 'kqDdj
1 lq[k 4 lky] n©yr 2 lky] vkenu 60
2 lky] eqgCcr 20 lkyA vkywA
3 c`gLir dk eðe v©j 'kqDdj dk vPNk o b'ø esa
4 dke;kcA
5 eluwbZ luhpj (dsrq lqHkkv¨) chekjh nq[k ls
6 cpkv¨] exj dYyj dh õehu dk gkyA 'kq Ddj dk Qy mEnk g¨xkA
7 oÃr tue nq[k g¨osA 'kqDdj i¨'khnk v©j c`gLir
8 dk õkfgjk g¨xkA dkenso dh ü;knk jöcr ls
9 n¨u¨a dk Qy jíh djsxhA
10 dkö js[kk ds eans gky okys lkèkq dh rjg
ûkkuk
11 dh føLer g¨xhA x`gLr cckZn] taxy esa büõr
uEcj
12 1 g¨xhA cki v©j v©jr n¨u¨a esa ls ,d jg
13 tkus ij usd vlj dk g¨xkA
14 2% v©ykn dk røkõk] l¨us dh txg feêh exj øherh g¨xh] ;k
ckøh 2 c`gLir 'kqDdj
15 dq Ùkk dk} lksus ds dke¨a ls ûkkø exj feêh ds dke ls l¨uk feys A
c`gLir 'kqDdj 219

ûkkuk ûkq'kgky Hkkxoku g¨os] v©jr enZ dk dke nsxhA] 1


uEcj
,slk èku HkkbZ;¨a d¨ rkjsA 2
3
4% gj v©jr ,d cPpk cr©j uewuk nsos] v©j py clsA 3

?kj ?kj ds Vqdús dh rjg v©ykn dk gky g¨osA 4

5% bYe v©j v©ykn dh ek÷Zr cjdr ikosA 5

6% uj v©ykn u g¨ ;k u jgs] vxj jgs r¨ eUn føLer 6

dj nsosA 7

7% c`gLir uañ 7 dk gky & èku dh deh dh otg ls 8

isV ds fy;s v©ykn dh øqckZuh rd ns tkos] 9

;k ûkqn l¨us ls feêh cuk ykosA vxj cqèk ;k (yúdh) 10

dk lkFk ;k usd rk’Yyqø jgs r¨ èku n©yr xqe g¨us 11

ij Hkh rax u g¨us nsxkA eqrcék lq[k ikos] 12

exj ûkqn csvkjke gh gksosA b'ø esa 'kek dk ijokuk 13

g¨us dh vknr otg õoky g¨osA 14

8% èku n©yr mEnk (vlj c`gLir uañ 2) exj 'kqDdj 15


220 c`gLir 'kqDdj
1 dk ogh Qy t¨ uañ 8 dk gSA
2 9% 'kq Ddj ua ñ 9] c` gLir ua ñ 9 dk tq nk&tq nk exj fQj Hkh mEnkA
3 10% vkrk gS ;kn eq> d¨ xqõjk gqvk õekuk] nwlj¨a dh
4 e©r ls ûkqn ejsA
5 11% l¨us dh txg õnZ ik.Mw g¨xkA
6 12% C;¨ikj lêk eankA ckøh x`gLrh o :gkuh mEnk
7 vlj g¨xkA
8

10

11

12

13

14

15
c`gLir eaxy 221

chekjh 31 lky (cn)] v©ykn 8 lky] 1

uqÃlku 5 lky (cn)A 2

n¨u¨a dk eq'rjdk mÙke Qy g¨xkA 3

tqüoh l¨uk] usd vk¡dl vxj cn r¨ <kyA vkylh 4

fuèkZu] xõk&xqõZ(gfFk;kj)A 1&ljnkj gqDejku 2 ls 5 5

rd okfy;s rûr oukZ ûkqnk ijLrA 5 ls ü;knk 6

czãKkuhA gj ne enn&,&enk±] enn&,&ûkqnkA n¨u¨a d¨ 7

tc ns[¨ %& 8

luhpj&eqvkfou mez v©j èku n©yr mEnkA 9

eaxy&cn&lc dqN eank] fj'rsnkj rckg] e©rsaA 10

ûkkuk uEcj 1% n¨u¨a dk tqnk&tqnk uañ1 dk vljA 11

2% x`gLrh lkFkh bldh vkokõ ij flj dVk nsosa v©j 12

ilhus dh txg viuk ûkwu cgkosa] fneköh fy;kør 13

ls /kukM g¨A 14

3% iwtk ikB esa yklkuh] cõqx¨± ds èku dh iwjh 15


222 c`gLir eaxy
1 ûkkuk fg÷kõr djsxk v©j øk;e j[¨xk] exj viuk v©j
2
uEcj èku feykus dh 'krZ u g¨xhA
3 4% en¨± dh rknkn esa deh u g¨xh] exj muds fy;s
4 èku dh 'krZ u g¨xhA
5 5% v©ykn dh iSnkb'k ds lkFk gh èku dk BaMk
6 'kkunkj p'ek cg fudysxk] ûkwc j©uø g¨xh] 28
7 lkyk mez rd cùrk tk;sxkA nku ls gj ne cùsxk]
8 exj nku ysus ls l¨us d¨ d¨ù g¨ tk;sxkA
9 6% ûkqn gh cúk HkkbZ g¨xkA cki ij d¨bZ eank vlj u
10 g¨xkA exj dsrq] cqèk n¨u¨a dk Qy nck gqvk g¨xkA cqèk
11 dk èku n©yr ds fy;s cqèk uañ 2 dk Qy g¨xk] v©j
12 cqèk c`gLir dh nq'euh u g¨xhA
13 7% ekøwy vkenu fQj Hkh øõkZbZA x`gLr js[kk lhèkhA
14 8% n¨u¨a dk tq nk&tq nk ua ñ 8 dk vljA exj dq .Myh okys ds vius
15 gh ûkwu oky¨a ls eqr’Yyøk g¨xkA
c`gLir eaxy 223

9% x`gLr] ifjokj v©j èku n©yr lc mEnkA 1

10% ûkkuk uañ 4 ds xzg¨a ls ÷Slyk g¨xkA vxj uañ 4 2

ûkkyh g¨ r¨ l¨us dh txg eqyEek g¨xkA lkèkq g¨xk 3

oukZ nqfu;k dh p¨jh ls ekykeky g¨xkA 4

11% cki v©j HkkbZ dh mez rd 'kkgkuk gkyr] ckn 5

esa 'kgn ds ûkkyh crZu¨a ij cs'kqekj efD[k;k¡ cSBh 6

gqbZ dh rjg dh føLer dk gky g¨xkA 7

12% gj rjg ls mÙke v©j cùs ifjokj g¨xk] ftls vk'khZckn 8

nsxk rkj nsxkA 9

10

11

12

13

14

15
224 c`gLir cq/k
1 n©yr ûkjkc 17 lky] nq'eu 40 lky]
2 lq[k 4 lky] okfyn nq[kh 29 lkyA
3 eq'rjdk nq'eukuk] cqèk dk ûkjkc Qy g¨xkA
4 ÷øhj dh xksnúhA n¨u¨a esa d©u çcy gS dk
5 ÷Slyk vkokõ ls g¨xkA
6 c`gLir ds cöSj xzg ckge feykv¨ ;k n¨Lrh ugha
7 dj ldrs] v©j cqèk ds cöSj mu esa >qdus >qdkus
8 dh rkør u g¨xh] n¨u¨a gh jíh g¨us ij lc
9 xzg¨a esa ;s n¨u¨a rkørsa u g¨axhA
10 vxj luhpj mEnk r¨ èku n©yr dh mEehn g¨xh]
11 oukZ Q¨dk Hkj¨lk v©j rckgdqu û;ky g¨xkA de&x¨
12 ekrk&firk n¨u¨a ds rk’Yyqø esa ;rhe g¨xkA nwlj¨a
13 dk fuxjku g¨xkA n¨u¨a xzg fcyeqøkfcy g¨us ij viuk
14 gh csúh&Mksc eYykg g¨xkA ntkZ n`f"V
15 vxj%&
c`gLir cq/k 225

100 Qhlnh g¨ fugk;r ûkjkch vxj c`gLir dq.Myh 1

50 " " ûkjkc vlj ds igys ?kjksa 2

25 " " ekewyh ûkjkc vlj esa gks rks] 3

c`gLir dk 34 lkyk mez rd mÙke Qy g¨xk] 35 4

ls cqèk dk cqjk vlj 'kq# g¨xk v©j 51 rd jgsxkA 5

ysfdu vxj cqèk igys ?kj¨a esa g¨ r¨ 34 lky rd cqèk 6

dk vPNk v©j c`gLir dk eank g¨xkA 35 ls cqèk 7

dk vlj fudEek v©j c` gLir dk vPNk gks xk] tks 50 rd jgs xkA 8

c`gLir øk;e vkSj jkt;ksx cõfj;k dköõh dkj¨ckj 9

cq/k Å¡p ?kj dk Nkikûkkuk ;k võ ifCyd usd vljA 10

bZekunkjh dk /ku lkFk nsxkA 11

n¨u¨a d¨ l÷j dk cqjk urhtk jgk djsA 12

13
panj ns[¨ eu efUnj njos'k øyUnj dk gky g¨xkA
c`gLir ds lkFk ;k c`gLir dh n`f"V esa cqèk g¨] 14

r¨ c`gLir dk uk'k g¨xkA 34 lkyk mez ls cckZn 15


226 c`gLir cq/k
1 g¨xkA viuk gh csúh&Mksc eYykg g¨xkA exj lCõ
2 jax vf'k;k dk rk’Yyqø eankA nLrh gquj cckZn v©j
3 cs&ek;uh g¨axsA ysfdu tc cqèk dh n`f"V esa
4 c`gLir g¨] r¨ cqèk dk uk'k g¨xkA exj C;ksikj o
5 lCõ jax nLrh gquj ÷k;nkean g¨axs] vkSj viuh gh
6 vÃy ls ÷üy&,&bykgh g¨xkA
7 eq'rjdk gkyr esa cqèk ÷kSju gh c`gLir d¨
8 vius nk;jk esa ck¡èk ysxkA vc c`gLir ;k r¨
9 luhpj dk lk¡i] 'kqDdj ;k lwjt dh fdj.ksa g¨ dj ml
10 ls fjgk g¨xk] ;kfu c`gLir viuh pky ds fglkc ls
11 (cewtc c"kZQy) luhpj ;k lwjt cSBk g¨us okys
12 ?kj¨a esa vk tkos] ;k luhpj ;k lwjt esa ls
13 d¨bZ Hkh c`gLir cSBk g¨us okys ?kj esa vk fudys ij
14 ;k luhpj ûkkuk uañ 5 eas vk tkos ;k lwjt ûkkuk uañ
15 2&9&12 esa vk tkosA
c`gLir cq/k 227

,slh gkyr esa lwjt ;k panj ;k luhpj 1

føLer dk ÷Slyk djus okys g¨axs (t¨ Hkh usd 2

g¨os) ysfdu ûkkuk uEcj 2&4 esa cqèk nq'euh 3

dh ctk; enn nsxkA vdsys panj ;k c`gLir d¨ cqèk 4

nck ysxk] exj n¨u¨a eq'rjdk ls ûkqn nc tk;sxkA 5

n¨u¨a d¨ bdëk pykus ds fy;s cqèk dh lCõ jax vf'k;k 6

(l¨uk o lCõ dköõ) c`gLir ihiy dk i©nk yxkuk 7

eqckfjd g¨xkA 8

c`gLir l¨us esa jsr] '¨ûk fpYyh dh dgkfu;k¡ A 9

õj&vks&eky dk uqÃlku] uax¨a ds esgeku - - - -- - Hkwds 10

l¨;sA v©ykn o v©jr ds fc?kuA ,slh gkyr esa 11

jkgq&dsrq dk mikv¨ ennxkj g¨xkA 12

n¨u¨a dh luhpj v©j lwjt d¨ enn%& 13

c` gLir g¨ ûkkuk ua ñ1 rk 5 es a &enn ns xk luhpj d¨ Hkh v©j lw jt d¨ HkhA 14


6 rk 11 Þ & fl÷Z luhpj d¨A 15
228 c`gLir cq/k
1 c`gLir g¨ 12 esa & luhpj] lwjt nksuksa dks
2 cq/k gks 1 rk 2 " " luhpj dks
3 3 rk 8 " " lwjt dks
4 9 rk 12 " " luhpj dks
5 i¨fj;¨a ij pôj ds fu'kkukr ÷Slyk djsaxsA
6 cqèk dk õkrh vlj ukd ls ÷Slyk g¨xkA
7 ûkkuk jktk ;k gkfde oukZ öjhch dk ekjk gqvk csoøw÷ lk/kq
uEcj
8
1% g¨osA ,d pôj dk vlj g¨xkA
9 2% 3 pDdj% czãKkuh gksxk] èku mins'k mEnk g¨xkA

10 3% 7 pDdj% lkfcj&'kkfdj] fnykoj] cgknqj] exj 'kqDdj


11 jíh g¨xkA
12 4% 2 pDdj% gqujeUn] jkt;¨x] dk;jkuk dke ckbl&,&
13 rckgh] iki Hkjh dkjokbZ;k¡ ckbl&,&ûkqnd'kh
14 g¨axhA
15 5% 5 pDdj% ûkq'gky] Hkkxoku] c'krsZ fd d¨bZ yúdk ohjokj
c`gLir cq/k 229

5% dk g¨ v©j yúdh cqèkokj dh u g¨A vxj gks r¨ èku 1

n©yr (c`gLir&l¨uk) ds fy, l¨us dh rkj dku 2

esa] v©j ekSrksa þs cpkvks ls (cqèk uañ 8) pk¡nh dh 3

ukd esa Mkyus ls enn g¨xhA 4

6% 6 pDdj% bcknrxkj oukZ v¸;k'kA 5

7% 3 pDdj% czãKkuhA nwlj¨a dh eqlhcr ij 6

eqlhcr ns[¨ exj vÃy dh d¨bZ is'k u tkosA 7

dHkh 'kkg dHkh eyax] dHkh ûkq'kgky dHkh raxA 8

mD[ky iqr u tEenk] /kh vUèkh vPNhA ûkqn cqèk yúdh 9

dk cqèk uañ 7 eqckfjd g¨xk] exj yúds dk eank g¨xkA 10

ûkqn v©ykn ls eg:e] eqrcUuk j[ks] v©j oks Hkh 11

csek;uhA 12

8% 8 pDdj% ges'kk fcekjhA 13

9% 11 pDdj% eugwl v©j de mez gksA 14

10% 10 pDdj% ûkq'kgky Hkkxoku g¨osA 15


230 c`gLir cq/k
1 11% 9 pDdj % n©yrean g¨A
2 12% 12 pDdj % ûkqn vius fy;s usd&rkyk] yEch
3 mez] ûkq'köqõjku] exj ekewyh C;ksikjh
4 g¨osA
5

10

11

12

13

14

15
c`gLir luhpj 231

öe 14 lky] gkfu 15 lky] nkSyr 12 lkyA 1

,sls Vsos dh dq.Myh tqnk gh gksrh gSA 2

nksuksa dk tqnk&tqnk Qy gksxk] luhpj dk ûkjkc Qy gksxkA 3

÷øhj dh >ksyh] Jh x.ks'kk; ue%] lc ds iwtus 4

dh txgA oks èku tks 'kknh ds fnu ls §j vkxs 5

cùsA (Å¡p&uhp tue dq.Myh ds fglkc ls ysaxs)A 6

tc nksuksa gj rjg ls vdsys gksa §j muesa 7

fdlh Hkh §j dk vlj 'kkfey u gks jgk gks%& 8

vfy÷%& nksuksa esa ls dksbZ ,d rûr dk ekfyd 9

(ûkkuk uañ 1 esa) §j nwljk jk'khQy (c`gLir 6] 10

7 §j luhpj 3] 6] 9 esa) dk gks] rks èku js[kk 11

gks xh] c'krZ s fd nks es a ls dks bZ uhp ?kj dk u (luh


gks pj ua ñ 1 12

esa uhp gksxk] c`gLir uañ 10 esa uhp gksxk) §j reke 13

eqûkkfy÷r ij Hkh lksuk gh lksuk iSnk gksxk] 'krZ fl÷Z 14

viuh gh føLer ij 'kkfdj jgus dh gksxhA 15


232 c`gLir luhpj

1 cs%& ,slh gkyr esa dksbZ Hkh uhp ?kj dk gks]


2 rks eq'rjdk cþZ r gksxhA ,d vUèkk nwljk dksùh
3 fQj Hkh gek¡ ;kjk¡ nksõûk gek¡ ;kjk¡ cfg'r gksxkA
4 the%& vxj c`gLir jíh gks §j luhpj mEnk rks yksgs
5 dh ryokj reke eUnh gok dks nq #Lr dj ys xh] ys fdu
6 vxj c`gLir mEnk §j luhpj jíh gks] rks oks 'kûl
7 nwljksa ds fy;s yksgs dks ikjl dk dke nsxk]
8 exj ûkqn vius fy;s õsger §j eankA
9 nky%& tc nksuksa gh lkFkh gksa §j lwjt
10 jktk (ûkkuk uañ 1) gksos%& (i) tc nksuksa mEnk
11 gks a ] rks dks bZ cq jk Qy u gks xk] mÙke urhtk gks xkAii()
12 tc nksuksa lkFkh exj uhp ;k jíh ?kjksa ds rks
13 lw jt luhpj dk >xúk gksxk] ftl ij jktnjckj dk ekfyd
14 §j ik;k gq vk èku §j ftLe dk dks bZ u dks bZ va x cckZ n
15 dj 'kkafr gksxhA ysfdu tc (iii) luhpj mEnk
c`gLir luhpj 233

c`gLir jíh §j lwjt uañ 1 dk jktk gks] rks 1

õsger&chekjh ls jkt njckj dk èku cckZn] 2

exj dksbZ vax ûkjkc u gksxkA (iv) luhpj jíh 3

§j c`gLir mEnk& vax ûkjkc gksxk] exj èku 4

nkSyr dh cckZnh dh 'krZ u gksxhA 5

mikvks Åij dh gkyr lc esa ûkkuk uEcj 7 6

okys xzg dh enn ysaxsA 7

luhpj c`gLir ds ?kj §j 2&9&12 jk'kh 8

esa dHkh cqjk Qy u nsxkA exj c`gLir xq#] luhpj 9

dh jk'kh §j ?kj uañ 10&11 eas uhp ;k ukdkjk gksxkA 10

2) luhpj ds cqjs nkSjk ds oÃr c`gLir ÷Slyk 11

djsxk] §j c`gLir ds cqjs oÃr eas luhpj 12

føLer dk ÷Slyk djsxkA 13

3) nksuksa dksglkj §j leanj gksaxs] ;kfu vxj luhpj 14

igys ?kjksa esa gksos rks dksglkj igys §j gok 15


234 c`gLir luhpj

1 blls fudy dj pysxh] yssfdu vxj c`gLir igys


2 ?kjksa esa §j luhpj ckn ds ?kjksa esa& rks c`gLir
3 dh gok luhpj ds igkú ls Vdjkdj øherh ckfj'k nsxhA
4 (4) nksuksa eq'rjdk ij cqùkis esa rdyh÷ gksosA
5 føLer ds 'kq# gksus dk oÃr ml xzg dh mez dk
6 lky gksxk] tks xzg fd mudks ns[krk ;k txkrk gksosA
7 cqèk 34 lky esa&lwjt 22 lky esa
8 oöSjgA vxj dksbZ u txkos] rks ûkqn c`gLir ;kfu lksyg
9 lkyk mez esa føLer tkxsA
10 nksuksa eq'rjdk dh gkyr esa føLer dk ÷Slyk ûkkuk
11 uañ 11 ds xzg djsaxs] vxj uañ 11 ûkkyh gks&rks luhpj dk
12 õkrh ÷Slyk çcy gksxkA luhpj ds ûkkl ûkkl lkyksa
13 esa pkjksa rj÷ pyus ds lkyksa dk Hkh û;ky jgsA
14 nksuksa fcYeqøkfcy §j n`f"V gks%
15 100 ÷hlnh & eq'rjdk gksus dh gkyr fxuh tkosxhA
c`gLir luhpj 235

50 ÷hlnh & bYe fryfLekr §j tknwxjh çcy gksxhA 1

25 ÷hlnh & ;ksx vH;kl dk ekfyd gksxkA 2

luhpj ns[ks c`gLir dks rks lsgr gYdh] èku nkSyr Hkh gYdkA 3

luhpj ds oÃr 18&36 lkyk mez esa firk ûkRe] ftl 4

dk lcwr mlds edku esa yksgs dk rkyk eanHkkxh 5

dk vykeZ gksxkA 6

'kqDdj nksuksa dks ns[ks& èku 'kknh ls cùsA 7

feêh dk igkú fn[kykok cgqr exj ÷k;nk de] vius 8

ûkkunku §j §jr ds dke vkos (cki ckcs dh 9

rj÷ ds fj'rsnkjksa ds) 10

dsrq ns[ks nksuksa dks & §ykn ij cyk&,(gok&,)&cn 11

ds geys gksaxsA lhèkh 'kkjg&vke dh gok eanh 12

lkfcr gksxhA 13

ûkkuk dkö js[kk] eank eq÷fyl lkèkq] ,d fln÷ 14


uEcj 1 dk vlj gksxkA 15
236 c`gLir luhpj
1 2% nks fln÷% vkfye] lsgr&v«õk] ûkq'kxokj ljlCõ
2 igkú dh rj÷ panj dk mEnk §j mÙke Qy nsaxsA
3 cnuke b'ø u gksxkA vxj panj Hkh lkFk gks ;k uañ 8
4 esa ls vk ns[ks] rks panj u"V ugha ysaxsA
5 nqfu;koh rksg÷k gksxkA
6 3% 3 fln÷% nkSyrean] §lr nõkZ fõUnxh] luhpj
7 ûkqn fuèkZu exj cqùkis esa vkjke ikosA 18
8 lkyk mez esa firk eank gksosA
9 4% e'kgwj õekuk] 4 fln÷ dk vljA
10 5% lèkkj.k føLer] tSlh fd ckøh xzgksa ls ÷Slyk
11 gksosA 5 fln÷ dk vlj] cúh büõr o vkc: gksxhA
12 6% 6 ;k ü;knk fln÷ dk vlj] tSlk fd vke gkyr dk
13 ÷Slyk gksosA (i) vc vxj c`gLir øk;e §j luhpj
14 c#;s uañ 2 jíh ;k eank gks] rks §jr ls jathnk
15 gksosA (ii) luhpj øk;e exj c`gLir võ n`f"V uañ 2
c`gLir luhpj 237

pqi gks&(;kfu ikih jkgq&dsrq gksa) rks §jr dk 1

lq[k iwjk gksosA (iii) luhpj øk;e §j c`gLir 2

u"V&rks §jr dk lq[k gYdk gksxkA 3

7% èku cckZn] tk;nkn mEnkA yúdh dh iSnk;'k ij 4

õoky gksosA luhpj ds dke u;k edku oöSjg cdZr 5

nsosaA ûkpZus ij èku §j Hkh cùs] §j cdZr 6

nsosA Hkyk yksx] Hkys dke] exj cpiu eas gh 7

rdyh÷ jgsA 8

;k eaxy øk;e%
}ePN
nksuksa uañ 7 §j panj ;k 'kqDdj cdZr] cùus
js[kk
okyh
gksxhA
9

10

"
}fd;s gq;s okyh ePN js[kk
pa nj ;k 'kq Ddj ;k ea xy cdZr ?kVus okyh] uhps dks eq¡g 11

uhp ;k u"V% 12

gksxh ftldk cqjk vlj panj ;k 'kqDdj ;k eaxy (jíh 13

gkyr okys) ds nkSjk ls 'kq# gksxh] ;kfu 14

tc oks Hkh uañ 1 esa vk tkosaA 15


238 c`gLir luhpj

1 nksuksa uañ 7 §j lwjt uañ 1 rks 9 lkyk mez esa feêh ds


2 ros gksaxs] tks 17 lkyk mez esa panj usd gksxkA
3 ePN js[kk% öjhc dks èku §j èkuoku dks
4 okfy;s rûr cukosA 9 HkkbZ] 2 cguA tue dq.Myh uañ7
5 §j panj dq.Myh uañ 7 esa rks 9 HkkbZ] 3 cgu] rhu
6 iq'r §j rhuksa õekuksa dk usd vlj nsus okyh
7 ePN js[kk gksxhA 'kqDdj(§jr)] panj(ekrk)] eaxy
8 (HkkbZ) dk rk’Yyqø ysaxsA
9 ePN js[kk dk vlj%& yksg yaxj lok;k] cùs
10 ifjokjA vkneh dhúksa dh rjg ûkqn vius vius fy;s eq¡g
11 nkuk ysdj vk tkosaA 'kqDdj øk;e ls §jr õkr
12 ls cùs] §j ûkqn vius õekuk esa] panj ls ekrk dh
13 rj÷ ls cùs] §j eaxy ls ÅèkZ js[kk dk lkFk
14 gks xkA ea xy vOoy rks Å¡ p øk;e ua ñ 6 rk 12 dk gks xk] oukZ
15 mYVs ek;uksa dk gksxkA eaxy ds oÃr panj ;k 'kqDdj dk
c`gLir luhpj 239

dksbZ cqjk vlj u gksxkA 1

8% njfe;kuk èku] mez yEch] vc ûkkuk uañ 8 ekjx 2

vLFkku u gksxkA 3

9% ePN js[kk §j ÅèkZ js[kk dk iwjk tqnk&tqnk §j mÙke 4

Qy gksxk] ûkqn cùs] nwljksa dks rkjsA tk;nknsa 5

§j èku nkSyr ds yEcs iSekuk dk gksxkA vc ûkqn dekbZ 6

dk fgLlk de gksxk] nq"V Hkkxoku gksxk] vehjksa esa 7

vehj gksxkA 8

10% ckgj ls ckb± eöfjch nhokj] yksgs dh roh] ûkqn 9

vius fy, fugk;r mÙke §j Jh x.ks'k th dh büõr 10

dk ekfyd gksxkA exj bldk èku U;kljh ek;k 11

gksxh] tks nwljksa dks rckg djds NksúsxhA 'kgor 12

ijLrh ls rax gky gksxk] luhpj dk vlj eank Qy iSnk 13

djs xk §j c` gLir dk rk’Yyq ø õj&vks &tk;nkn cùkrk 14

tkosxkA 15
240 c`gLir luhpj

1 11% eq'rjdk ;k fdlh Hkh rjg bdës uañ 11 & nwljksa ds


2 fy;s bPN~;kèkkjh lk¡i dh rjg lk;k djsA
3 yksgs dks lksus dh rjg ikjl dk dke nsos] ûkqn
4 viuh føLer dk ÷Slyk uañ 3 ds xzgksa ls gksxk §j
5 uañ 5 dk dksbZ vlj u gksxkA
6 12% ePNyh ugkos ty esa] fpjkö&,&ûkkunku] usd
7 Hkkxoku] jkgq&dsrq Hkh usd vlj ds] 'kfu §j
8 c` gLir nks uks a dk tq nk&tq nk ua ñ 12 dk mÙke vlj gks xkA
9 ek;k ij is'kkc dh èkkj ekjs] ÅèkZ js[kk §j
10 eaxy ds lkyokj vlj ij føLer dh deh&cs'kh
11 gksxhA
12

13

14

15
lwjt panj 241

eaxy cn 15 lky] f÷õwy l÷j 9 lkyA 1

vyhph(Qy)A fl÷Z lwjt dk §j mÙke Qy gksxkA 2

panj lwjt dk fHkdkjh gksxk] §j lwjt 3

panj ds lkFk (exj nq'eu dk ?kj u gks) ;k panj ds 4

?kj uañ 4 esa gks rks eksrh nku djus dh fgEer dk ekfyd 5

gksxkA 6

fnu ds oÃr ds eqr’Yyøk dke §j jkr dks panj 7

ds eqr’Yyøk dke usd vlj nsaxsA ekewyh dke panj ;k 8

ck¡b± lk¡l ds oÃr] §j õ:jh §j nsj&ik dke] 9

lwjt ;k nk¡b± lk¡l pyrs oÃr eqckfjd gksaxsA 10

panj dks lwjt ns[ks exj lwjt uañ 1 dk u gks& 11

ûkq'd dq,¡ ûkqn&c&ûkqn ikuh nsus yx tk;saxsA 12

ûkkfyl nwèk gksxkA tk;nkn tíh ûkwc jkSuø ij 13

gksxh] §j 'kk¡fr nsxh] eq'rjdk gkyr esa lwjt 14

dk vlj çcy gksxkA §jrksa ls eqûkkfy÷r exj cqùkik 15


242 lwjt panj

1 mEnk gksxkA nksuksa fcYeqøkfcy&fny dh rkør esa


2 lwjt dk usd §j mÙke vlj gksxkA
3 nksuksa eq 'rjdk dks eaxy cn ;k ikih xz Fg dk rk’Yyqø gks tkos&
4 gj rjg ls fnu §j jkr eank vlj gksosA yk[kksa
5 irh fQj Hkh nqf[k;kA
6 ûkkuk fely jktk gks] nwljksa ls ûkjkt ysos] exj ekSr
7 uEcj 1 vpkud gksosA
8 2% §jrksa ls >xúk] gkj §j gkfu gksosA
9 3% eryc ijLr exj ûkqn mEnk vlj §j føLer dkA
10 4% jktk egkjktk] nqfu;k dk iwjk vkjke] lhi esa eksrh
11 §j eksrh nku djus dh gSfl;r dkA lokjh dk lq[k
12 c'krZs fd uañ 10 ûkkyh gksA ekSr vpkud] vxj uañ 10 esa
13 luhpj gks rks ekSr fnu ds oÃr nfj;k unh ukys
14 ;k õehu ds uhps ls ikuh ;k pyrs ikuh ls gksosA
15 5% fõUnxh Hkj vkjke jgsA
lwjt panj 243

6% nks uks a dk ua ñ 6 dk tq nk&tq nk vljA vxj nks uks a eq 'rjdk ds 1

lkFk jkgq ;k dsrq gksa rks ekr&firk dh ekSr ds 2

lkFk ûkqn Hkh ekSr ikos] c'krsZ fd ûkkuk uañ 2 3

ûkkyh gksA vc eaxy dk mikvks ennxkj gksxkA 4

7&8%tqnk&tqnk vlj bu ?kjksa esa nksuksa dk ysaxsaA 5

9% ekr` fgLlk (panj dh enn) fugk;r eqckfjdA 6

rhFkZ ;k=kk 20 lky §j mÙke Qy dkA 7

10% viuk&viuk §j tqnk&tqnk vlj gksxk uañ 10 dkA 8

11% mez fl÷Z 9 lky gksosA 9

12% nksuksa dk uañ 12 dk tqnk&tqnk vlj] exj lwjt dk 10

çcy gksxkA 11

12

13

14

15
244 lwjt 'kqDdj

1 uqÃlku 17 lky] nkSyr 5 lky] 'kqDdj eank 25 lkyA


2 'kqDdj dk ûkjkc] exj lwjt dk vius fy;s mÙke Qy gksxk]
3 firk exj NksVh mez esa xqõj tkosA
4 yky feêh] xkpuh] dk¡lh dk dVksjk] eluwbZ
5 gokbZ c`gLirA iSnk;'k §ykn ds ekfydA
6 nksuksa esa ls ,d gh dke nsxk] :g õcjnLr]
7 cqr gYdkA c`gLir dh Bksl phõsa lksuk oöSjg
8 ls rk’Yyqø u gksxkA §jr dk eank gky §j eanh
9 lsgr] rifnø ;k nhxj yEch chekfj;k¡A
10 nksuksa fcYeqøkfcy% okYnSu cpiu esa xqõj tkosaA
11 ftl ?kj esa 'kqDdj gks] ml ?kj dh 'kqDdj ls eqr’Yyøk
12 phõksa dk eank gky] exj lwjt ij cqjk vlj u gksxkA
13 lwjt ds nkSjs ds vlkZ esa (lwjt tc uañ 1
14 es a vkos ) 'kq Ddj dk ea nk gky exj ûkq n vius fy, bøckyeUnA
ûkkuk
15 §jr ejhõ] dkö js[kk okyh] lwjt dh Hkh ûkqn
uEcj 1
lwjt 'kqDdj 245

feêh ûkjkc djs] ijkbZ vkx ls tsyûkkuk oöSjg] gejkfg;ksa 1

ij 'kqDdj þs irax dk cqjk vlj gksxk] §jr dh fneköh ûkjkfc;k¡] 2

ekyhûkwfyvk rdA 3
2-3
4-5
6-8 nks uks a dk tq nk&tq nk gj ,d ûkkus dk fn;k gq vk vlj gks xkA 4
11-12

7% §jr ls >xúkyw] nksuksa dk ûkkyh cqèk dk vlj gksxkA cqõqxks± 5

ij dkö js [kk exj ûkqn vius fy;s lwjt uañ 9 dk vljA rhFkZ 6

;k=kk 20 lky mÙke Qy nsos&§jr dh mez rdA 7

rS&edku esa (cqõqxhZ tíh)] lqûkZ jax (lwjt ;k eaxy dk) 8

nksuksa xzgksa dh nq'euh dk cqjk vlj nsxkA 9

10% jktnjckj ls BwBs iúk ûkSj dh rjg dh føLerA Vsok 10

vaèks xzgksa dk gksxk] luhpj ges'kk cqjk Qy nsxkA lk¡i 11

dks nwèk fiykuk eqckfjd gksxkA ûkkuk uañ 4 ds xzg ennxkj 12

gksaxsA uhp c`gLir dk vlj (ûkkuk uañ 10 c`gLir) gksxk& 13

okLrs vkSykn vkSj iSnk;'k&,&vkSyknA 14

15
246 lwjt eaxy

1 ryokj] yk’y] yky] cpiu dh mez] viuh §ykn


2 §j vius ûkwu ds gøhøh fj'rsnkj] rk’Yyqønkjksa ls
3 eqr’YyøkA nksuksa dk §j mÙke Qy gksxkA lwjt dk mÙke
4 çcy gksxkA lwjt jks'kuh gS rks eaxy bldh
5 fdj.ksa gkasxh] ;k oks §j mldk HkkbZ nksuksa cqyUn
6 gksaxsA eaxy cn dk rk’Yyqø fugk;r eank ekSrsaA
7 pgkj xks'kk edku eqckfjd] 3&11 xks'ks
8 eaxy cn dk vlj nsxkA
9 fdlh Hkh ?kj esa gksa] lwjt ges'kk
10 Å¡p Qy dk gksxkA fudyrs lwjt dh rjg cpiu ls
11 ;k tue oÃr ls vPNk] mEnk] §j mÙke føLer dk ekfyd]
12 nq'eu ij ges'kk ökfycA mez iwjh cfYd lkS lkyk gksosA
13 fnyh lk÷ rkør] èkeZ esa èksys dk [kksV
14 u gksxkA
ûkkuk
15 vkyh erZck gksxkA
uañ 9
lwjt eaxy 247
ûkkuk
uañ 10 võhõksa ls õj&vks&eky dk >xúk A 1
nksuksa ua- 10
luhpj 11 } §j panj ûkkuk uañ 6 — HkkxokuA 2

ckøh ?kj% nksuksa dk viuk&viuk §j tqnk&tqnk exj lwjt 3

dk çcy mÙkeA panj (ekrk] èku dk ûkõkuk oöSjg) 4

,sls Vsos esa jíh] eank ;k gYdk gh gksxk] 5

exj d"Vh u gksxkA 6

10

11

12

13

14

15
248 lwjt cq/k

1 ljlCõ igkú] yky fQVdjh] 'kh'kk l÷sn]


2 eluwbZ usd eaxy] §ykn dh fõUnxh dk ekfydA
3 usd dsrq] nksuksa dk §j mÙke QyA lwjt dk mÙke
4 çcy gksxkA jkt rk’Yyqø §j ljdkjh eqykõer oöSjg
5 õ:j gksxh §j ÷k;nkeanA
6 lwjt :g bUlkuh rks cqèk fcèkkrk dh øye
7 gksxkA lwjt cUnj rks cqèk yaxwj dh nqe dh rjg
8 ennxkjA mez yEch §j iwjh exj ekSr vpkudA
9 nq'eu (lwjt ds) xzgksa ds ?kjksa esa
10 >xúk iSnk gksxk] exj ÷Slyk gø esa (võ jktnjckj)A
11 ûkqn lwjt dh §lr vkenu 20 #i;s ekgokj c'krsZ fd
12 lwjt uhp u gks] oukZ fuL÷ rkør gksxhA rkyhe
13 o øye ges'kk ennxkj] ySEi o rgjhj mÙke Qy nsaxsA
14 cqèk dh fuL÷ mez 17 lkyk rd cqèk dk tqnk Qy u
15 gksxkA 17 lkyk mez yúdh dh 17 lky mez ds ckn cq èk lw jt
lwjt cq/k 249

dks enn nsxkA 'kqDdj jíh 25 lkyA 1

lwjt ns[ks cqèk dks% 2

100 Qhlnh ij% cqèk dk tqnk vlj õkfgj u gksxkA óh 3

?kj llqjky vehj gksaxs] §j óh dh rkør mÙke gksxhA 4

50 Qhlnh ij% óh dh føLer 'kh'ks dh rjg §j Hkh 5

peds] feêh nwj gksosA 6

25 " " % bYe tksfr"k mEnk gksosA 7

cqèk ns[ks lwjt dks (dksbZ Hkh ntkZ n`f"V gks) % 8

lsgr mEnk] nLrh fneköh dkjksckj fugk;r mEnk] 9

óh ij usd vlj gksos] ysfdu vxj panj u"V 10

gks rks fneköh lnekr gksaxsA 11

nksuksa eq'rjdk%& cpiu esa rdyh÷ gksosA 12

§jr dh õqcku dk y«õ iRFkj ij ydhj gksxk] ûkqn&lkûrk 13

vehj gksxkA lsgr mEnk gksxh] exj C;ksikj eank gksxkA 14

cqèk dk vlj 45 lkyk mez rd tqnk okLrs C;ksikj dksbZ 15


250 lwjt cq/k

1 dke u nsxkA lwjt cqèk eq'rjdk esa lwjt dHkh


2 uhp Qy dk u gksxk] cqèk ûkqn cs'kd ekjk tkosA ;kfu
3 ftu ?kjksa esa lwjt uhp gksxk] ogk¡ cqèk dk vlj
4 eank gksxkA tgk¡ cqèk dk eank gS] ogk¡ lwjt ij
5 èkCck yxsxk] exj cqèk dh vf'k;k ges'kk lwjt dks enn nsaxhA
6 nksuksa dks ns[ks%
7 panj ;k c`gLir % eans urhts gksaA
8 luhpj% usd Qy] vc lwjt luhpj dk >xúk u gksxkA
9 lwjt øk;e §j cõfj;k ûkq n viuh øye jktnjckj ls cdZ r
10 cqèk 3&6 dk ikosA bZekunkjh dk èku cdZr nsosA
11 nksuksa luhpj dks ns[ksa%& >xús dk ÷Slyk gø esa u gksxkA
12 pDdh tks txg&c&txg fgyrh fQjs A ekfuUn oõhj lkfgcs
ûkkuk
13 uEcj 1 rnchj] ljlCõ igkú dh 'kku] bYe fj;kõh] ;ksx vH;kl
14 dk usd QyA >xúk jkt njckj esa vius ls cús
15 ds lkFk] exj ÷Slyk gø esa gksxkA
lwjt cq/k 251

ûkkuk ftLekuh fneköh mEnk] ekyh gYdk] ûokg lwjt uañ8 1


uEcj 2
§j cqèk ua ñ 2 gh gks a ] exj ûkkuk ua ñ 1 dk vlj 'kkfey 2

gh gksxkA 3

3% fugk;r mÙkeA jkgq dk vc dq.Myh esa cqjk vlj u gksxkA 4

vkf'kø rks gksxk exj cnuke u gksxkA 5

4] 5% viuk viuk §j tqnk&tqnk vlj ysaxsA 6

nksuksa uañ 5 §j §ykn ij dksbZ cqjk vlj u gksxk] §j u 7

luhpj uañ 9 gh cqõqxks± ij eank vlj gksxkA 8

6% cqèk øk;e §j lwjt % 9


usd ulhc gksosA
eank võ n`f"V uañ 2 10

exj lwjt cckZn % eugwl eUnHkkx] õyhy&vks&ûokjA 11

lwjt øk;e] cqèk eank % usd vlj gksosA 12

nksuksa øk;e ;k uañ 2 ûkkyh% §ykn dk lq[k] exj viuh mez de gksosA 13
7%vxj 'kqDdj øk;e §j usd rks §jr vehj ûkkunku ls oukZ 14

llqjky eUn gkyrA ûkqn oks vkneh lwjt dh rjg mÙke §j 15


252 lwjt cq/k

1 eqdfEeyA dsrq §ykn eank ûkqn vkenu dh ukyh gõkjksa


2 taxy igkú lsjkc djsA pyrs jgV dh rjg
3 vkenu tkjh] ÷Ookjs dk rkõk mBrk ikuhA jkt
4 njckj ls dksbZ ûkkl u÷k u gksA bYe tksfr"k ennxkj
5 jgs] ûokg ûkqn u÷k u ikosA cqèk dk Qy 34 lkyk
6 mez ds ckn usd gksxk] vc dsrq Hkh mÙke gksxkA vkj
7 <k¡xk] ikj <k¡xk ------------------------- pYyhvk¡ gksxhA
8 8% cqèk vc cgu dh gkyr eUnh §j ûkkuk uañ 2 ds
9 xzgksa dks cckZn djsxkA 'kh'ks ds crZu dks xqú ls Hkj dj
10 'ke'kku es a nckuk ennxkj gks xkA nks uks a dk tq nk&tq nk Qy gks xkA
11 9% ylwús dh fxVx dk lk gky gksxkA 17&27 lkyk mez
12 ea nk vlj gksxk] okLrs jkt njckj rkyheh rk’Yyq øA 24 lkyk
13 mez ls nksuksa dk Qy eqckfjd gksxk] §j tks 34 ls
14 rjÃøh ij gks xkA uj §ykn 34 lkyk mez ls igys øk;e u
15 gksxh] u gh yúdh ds uj §ykn 22 lkyk mez rd gksxhA
lwjt cq/k 253

ûkkldj bldh rhljs uEcj dh yúdh 6 lkyk mez rd 1

(flok; igys vkSj rhljs lky) fugk;r eqckfjd gksxh] 2

;k bldh gj ,d uEcj dh yúdh §j ,s lh yúdh dh mez dk 3

gj uEcj dk lky ogh Qy nsxk] tks cqèk ûkqn gj ûkkus esa 4

nsrk gSA eUnh gkyr esa lwjt dk ;k eaxy dk mikvks 5

ennxkj gks xk] tks yúdh dk tuefnu brokj ;k ea xy Hkh gks 6

ldrk gSA 7

10% ûkkuk uañ 1&2 dk Åij fy[kk Qy 'kkfey gksxkA nkSyreUn 8

exj cnuke] ukgø rksger feyrh jgsA 9

11% tíh edkuksa ;k õkrh edku dh õehuA 10

12% viuk viuk QyA 11

12

13

14

15
254 lwjt luhpj

1 ûkkyh cqèk] nksuksa dk §j ûkjkc Qy gksxkA coÃr


2 xzg.k lwjt] luhpj dh phõsa (ukfj;y) pyrs ikuh
3 esa cgkuk eqckfjd gksxkA
4 dkSvk] nks eq¡g dk lk¡i] eluwbZ eaxy cn §j
5 uhp jkgq dk vlj gksxkA >xús ÷lkn ckbl&,&rckgh]
6 vlj dk oÃr cqùkis ls eqr’Yyøk gksxkA
7 eUnh ÅèkZ js[kk gksxhA nksuksa ds >xús
8 esa 'kqDdj rckg gksxkA dhdj dk njûr ckbl&,&rckghA
9 lk¡i canj dk rek'kk gksxkA ûkkyh cqèk csek;uh
10 dk vlj gksxk] ftlesa jkgq dh 'kjkjr ekStwn gksxhA
11 tokuh esa rdyh÷ gks] lsgr dh ûkjkfc;k¡ §j jkt
12 njckj dh dekbZ cckZn] ysfdu tc nksuksa eaxy ds ?kj ;k
13 eaxy Hkh n`f"V ls feys rks lsgr mEnkA
14 lwjt ns[ks luhpj dks%
15 'kqDdj mtús] §jr ij §jr ejrh tkos] exj
lwjt luhpj 255

ûkqn eõcwr&rck] mEnk rkør] Ldwyksa dk vke bYe 1

ds bykok egdekuk bYe] tknwxjh] bYe edkukr gksxkA 2

luhpj ns[ks lwjt dk%s 'kqDdj vkckn gksxk] mÙke Qy dkA 3

25 Qhlnh ij% bYe fj;kõh ennxkj gksxkA 4

50 " " % bYes edkukr] luhpj dh phõsa " " 5

100 " " % (1) luhpj gksos igys ?kjksa esa% 6

lwjt dk vlj ûkjkc djrk tkos] exj õkrh dekbZ 7

esa panj] eaxy] cqèk] c`gLir dh eqr’Yyøk phõksa dk 8

dksbZ cqjk Qy u gksxkA 9

luhpj tc igys ?kjksa esa gks rks lwjt ij 10

L;kgh Mkysxk] ,slh gkyr esa edku fjgk;'kh dh 11

tuwch tkfuc ikuh dk crZu (feêh dk dksjk ysdj) nckosa 12

ftlesa pkoy §j ehBk Mkyk tkos] vxj gks lds 13

40&43 fnu rd ikuh øk;e j[ksa ;kfu crZu dks 14

lw[kus u nsosaA 15
256 lwjt luhpj

1 (2) lwjt gksos igys ?kjksa esa% dksbZ cqjk


2 vlj u gks xk] nks uks a dk viuk&viuk §j fn;k gq vk vlj gks xkA
3 ûkkuk uEcj 1% dkö js [kk o ePN js [kk (luhpj ua ñ 1 ns [ks a ) eq 'rjdk
4 Å¡V(eaxy cn)] 40 cksrk(luhpj)] 45(eans)
5 gksxk] exj oks czãKkuh gksxk] eluwbZ cqèk&eankA
6 5% eõcwr&rckA vxj luhpj dk õkrh lqHkkvks eank gks
7 rks 9 lky (ûkkuk uañ 5 esa vkus ds fnu ls) eans]
8 ûkkS÷&vks&ûkn'kk gksxkA
9 6% lksus dh txg feêh ds rosA
10 vxj cqèk §j panj øk;e] rks §ykn dh 18 lkyk mez ls
11 lc dqN cgky gksosA
12 vxj uañ 2 dh n`f"V ls lwjt eank §j luhpj øk;e
13 rks §jr dk lq[k gYdk] vxj lwjt øk;e §j luhpj
14 eank rks §jr dk lq[k iwjkA
15 8% rfd;k eqlkfQj% ckøh 6 okys edku tSlk gkyA
lwjt luhpj 257

pkSjLrk esa uhys Qwy ;k uhys jax dk¡p ds 1

eksrh nckuk ennxkj gksaxs] coÃr dPph 'kkeA 2

9% nkSyreUn] exj eryc ijLrA 3

nksuksa uañ 9 §j eaxy cn ûkkuk uañ 3&9 nksuksa gh cckZn 4

;k cqèk uañ 3 dk rk’Yyqø% §j eans gksaxsA 5

10% nwljksa dh ekSr esa ûkqn ukgø vk ejsA 6

11% ûkkuk uañ 9 dk Åij dk vlj & fl÷Z eUnk fgLlkA 7

ckøh ?kj% viuk viuk vlj nsaxsA 8

10

11

12

13

14

15
258 panj eaxy

1 lq[k 3 lky] §ykn 27 lky] eqlhcr 2 lky (cn)]


2 nksuksa dk mÙke Qy gksxkA
3 eèkqiku (nwèk esa 'kgn) Js"V èku

4 js[kk] nksuksa eq'rjdk panj ;k eaxy nksuksa esa ls fdlh

5 ,d ds iôs ?kj (8&3&4) esa gksa rks eaxy&cn

6 dk rqûe Hkh ckøh u gksxkA

7 nksuksa eq'rjdk dks ns[ks ;k oks ns[ksa%&

8 lwjt % jkt ;ksx] lkfgc&,&gqþw er A

9 c`gLir% lcls mÙke y{eh] eqvkfou mez dk iwjk usd

10 Qy gksxkA

11 'kqDdj% §ykn ds fc?ku] viuk èku cjrus ls igys

12 gh py clsA

13 cqèk % C;ksikjh] vÃy dk èkuh] exj èku dh 'krZ

14 ugha gSA

15 luhpj % õgjhys tkuojksa §j nfjnksa ls ûkrjk


panj eaxy 259

ekSr gksosA vgeø fõíh eanHkkx ysfdu tc 1

luhpj uañ 10&11 dk u gks] Hkrhts] Hkkuts [kk tkosa 2


enn dksbZ u nsosaA 3

ûkkuk uEcj 1% viuk viuk QyA 4

2% Js"V èku js[kkA 5


3% vÃyea n] lkfgcs rnchj] büõr] rjÃøh §j ejkrc dk ekfyd 6

lkfgc&,&bøcky §j vkjke ikosA 7

4% èku js[kk dk fudkl] usd vlj c'krsZ fd cqèk §j luhpj 8

dk rk’Yyqø (10&4) ls u gks tkosA 9

7% èku] nkSyr] ifjokj dk èkukM] exj ekSr gknlk ls gksxhA 10

9% ûkqn nq"V Hkkxoku] exj §ykn mÙke èkukMA 11

10% èku dh 'krZ ugha exj ekSr gknlk ls gksxhA 12

11% ogeh] ykyphA luhpj ls èku dk ÷Slyk gksxk] ftldk 13

rk’Yyqø ykyph cukrk gSA 14

ckøh ?kj% viuk&viuk vlj gksxkA 15


260 panj cq/k

1 yúfd;k¡ 6 lky] chekjh 15 lky] nkSyr 22 lkyA


2 nqfu;koh ûkjkc] :gkuh panj dk mÙke §j çcyA
3 ek¡ èkh] nfj;k ds ikuh esa jsr] Vqf.k;k
4 rksrk] gal ifjank] dqvk¡ o ikSfú;k¡ eq'rjdkA
5 vxj cqèk usd gksos] rks panj Hkh usd gksxk]
6 ysfdu tc cqèk eank gksos] rks u fl÷Z panj eank
7 gks xk] cfYd luhpj Hkh §ykn ds rk’Yyq ø es a vius gh cPps
8 rd [kk tkus okyk cqjk lk¡i gksxkA
9 panj igys ?kjksa esa gks] rks panj dk vlj çcy
10 gksxkA öSch gky vPNk] nqfu;koh gkyr esa nksuksa
11 dk gh eank gksxkA nksuksa tqnk&tqnk gksus dh gkyr esa
12 nksuksa esa ls dksbZ Hkh tc nwljs ds ?kj
13 gj rjg ls vdsyk gksos rks iwjk usd §j mÙke
14 Qy nsxkA ysfdu tc nksuksa eq'rjdk gksdj nksuksa esa
15 ls fdlh ds ?kj bdës gksa] rks usdh dh 'krZ õ:jh u
panj cq/k 261

gksxh] flok; ûkkuk uañ 4 tgk¡ fd öSch vPNk] nqfu;koh 1

gky nksuksa dk eankA nksuksa eq'rjdk ;k nks esa ls fdlh ds 2

lkFk ikih xzg ;k nq'eu xzg (ûokg ,d dk nq'eu] ûokg 3

nksuksa dk nq'eu gks) ;k eaxy cn dk rk’Yyqø gks tkos] rks 4

nksuksa gh xzgksa dk öSch §j nqfu;koh Qy eank 5

gksxk] nksuksa ds lkFk c`gLir Hkh vk feys] rks cqèk 6

ekjk tkosxkA 7

vxj cqèk igys ?kjksa esa gks] rks cqèk dk vlj 8

çcy gksxk] ;k nksuksa cqèk ds ?kjksa esa bdës gks 9

tkosa] rks eans urhts gksaxsA 10

nksuksa gh Åij dh feykoVksa ls vxj eans gks 11

tkosa] rks panj(ekrk)] cqèk(csVh) tqnk&tqnk jgsa] 12

;k cqèk ds nLrh gqujeanh oöSjg ds dke can djsaA 13

nksuksa eq'rjdk eans luhpj dk dke nsaxs] cfYd panj 14

u"V ysaxsA öYck&b'ø ckbl&,&rckgh gksxkA 15


262 panj cq/k

1 tc nksuksa nks esa ls fdlh ds ?kj bdës


2 gksa& exj tc nksuksa eq'rjdk exj nksuksa ds ?kjksa
3 ls ckgj fdlh §j txg bdës gksa §j n`f"V ûkkyh]
4 xks;k ek¡ csVh vdsyh gh tksúh rks nksuksa bøckyeUn
5 gksaxsA èku nkSyr mEnk exj fnyh rkør deõksj gksxhA
6 nksuksa dks ns[ks%
7 eaxy cn% ekew¡ rj÷ eank gky] exj viuh
8 mez yEch §j mEnkA
9 c`gLir] lwjt ;k luhpj% usd vlj gksxkA
10 nksuksa fcyeqøkfcy gksa §j n`f"V gks%
11 100 ÷hlnh - - - fugk;r ûkjkc vlj ikSfú;ksa ds
12 50 " - - - ûkjkc " flyflys
13 25 " --- ekewyh ûkjkc " dqvk¡
14 exj èku cckZn u gksxk] tc rd panj çcy jgs
15 ;k dq¡vk [kqyk o vkckn jgsA fny cdjh dk gksxk]
panj cq/k 263

tks ûkqnd'kh rd dk lcc gks ldrk gSA 1

4% ÷õhZ oge §j nwljksa dh eqlhcr ûkqn vius 2

Åij ysdj ûkqnd'kh rd dk ewtc gksos] otg 3

öYck&b'ø gksxk] exj öjhch otg ekSr u gksxhA 4

6% cõkõh ds dkeksa ls fely jktk gksxkA vÃy 5

øk;e] gennZ] ekr` fgLlk dk vlj usdA ûkqn viuh uõj 6

de] ûkwuh gksxkA ;drj÷ rch;r okyk] exj nwljksa 7

dh eqlhcr ij eqlhcr ns[krk pyk tkosA vÃy 8

dh dksbZ is'k u tk;sxh] ûokg yk[kksairh gksA 9

6 ckøh jgus okys edku dh føLer (rfd;k eqlkf÷j) 10

gksxh] exj ekrk firk dk lq[k lkxj yEck o usd gksxkA 11

cqèk uañ 12 dk gky û;ky esa jgsA 12

pk¡nh dk fxykl] dkSy] dVksjkA 13

7% ogh vlj tks Åij 6 dk gS] exj vc ekrk u gksxh] 14

vxj gksxh vaèkh gksxhA rch;r cnyus okyk gksxkA 15


264 panj cq/k

1 ûkqn fneköh lnekr gksaxs] exj vÃy van:uh dk


2 lkFk gksxk] §j gquj&is'kk cckZn gksxkA
3 10% fugk;r cqjh §j eugwl fõUnxh] ûkrjk ekSr gksxkA
4 11% leUnj esa lhi esa eksrh cukus okyh ckfj'k
5 gj jksõ ugha gksrh] ysfdu tc gksxh eksrh cuk dj gh
6 tk;sxhA xqyxqys dh ckfj'k gj jksõ u gksxh] ysfdu
7 tc gksxh] 'kknh ds fnu gksxh ;k yúdh dh 'kknh
8 ds fnu ls eqckfjd&nj&eqckfjd Qy iSnk gksaxsA
9 ckøh ?kj% viuk viuk fn;k gqvk gky §j vlj ysaxsA
10

11

12

13

14

15
panj luhpj 265

dkyh L;kgh
jkt njckj 12 lky] nkSyr võ luhpj 42 lky] 1

ikuh dh ckÅyhA nksuksa dk §j ûkjkc Qy gksxk] 2

panj xzg.k ds oÃr luhpj dh phõsa pyrs ikuh 3

eas cgkuk eqckfjd gksxkA 4

mYVk dqYgkúk] eluwbZ uhp vlj dsrq gksxkA 5

folxZ] dNqvkA nks jaxh luhpj dh phõsaA ik¡p dY;k.kh 6

L;kg HkSal(;k lkjh L;kg ekFkk l÷sn)A 7

5 dY;k.kh yky jax Hkwjh HkSal] §ykn (dsrq) 8

dh ctk; cki nknk] HkkbZ cUnksa ij geyk djsxh] 9

eans vlj gksaxs&tc rd ogk¡ lwjt çcy 10

okyk ekStwn u gksosA 11

nwèk esa õgj gksxh] panj èku luhpj ûkõkuph 12

gksxkA eanh eksVj ykjh ;k lkeku lokjh (gknls 13

djus okyk) vk¡[kksa dh fcekfj;k¡ ;k Vsùkiu 14

gksxk] L;kg eq¡g ek;kA (cnukeh dk lcc iSnk djus 15


266 panj luhpj

1 okyk èku)A vk¡[k (Msys panj] uõj luhpj) ls


2 ÷Slyk gksxk fd nksuksa esa çcy dkSu gSA
3 pk¡nh dk iSlk L;kg o [kksVk yksgs dk Vqdúk gksxkA
4 ûkwuh dqvk¡ ;k ehBs ikuh esa õgj feyh gksxhA luhpj
5 ds dke nq[k dk lcc gksaxsA ûkqn viuh dekbZ vius
6 dke u vkosA fdlh nwljs ds lkFk ls] tks
7 ge&mez gks ;k nwljh mez dk lkFkh (cfglkc mez) gks]
8 èku iSnk gksxk tks óh] HkkbZ&cUnksa ds
9 gkFk yxrk gqvk fQj Hkh L;kg eq¡g ek;k lkfcr gksosA
10 tc dHkh panj ds nq'eu xzgksa dk nkSjk gks
11 (panj ds nq'eu uañ 1 esa gks tkosa) pksjh §j
12 èku gkfu gksxhA ,slk èku óh] óh
13 ûkkunku] llqjky ;k nwljs ;kj&nksLrksa ds
14 dke cgqr vkosA
15 luhpj panj dks ns[ks% panj dk vlj cckZnA
panj luhpj 267

panj ns[ks luhpj dks%luhpj dk eank] exj panj mEnkA 1

tc nksuksa xzg eq'rjdk nhokj okys ?kjksa esa gksa 2

§j dq¡, dh nhokj Qkú dj edku ;k rSûkkuk oöSjg 3

cuk dj nksuksa dks feyk fy;k tkos] rks nwèk esa õgj 4

feyk yh gksxhA panj u"V] §ykn cckZn] ûkqn vèkjax] 5

nkSyr ûkRe] lc eans urhts gksaA 6

2% mEnk vlj gksosA L;kg ?kksúkA dq¡vk yxkuk eqckfjd 7

gksxk] j÷k&,&vke Hkh eqckfjdA 8

3% pksjh dk ?kj gS] lanwøph gksxh] exj èku ls 9

ûkkyhA uøn eky unkjn] tk;nkn cs 'kq ekjA luhpj økfcys 10

mikvks ] jk'khQy dk gks xkA (ds rq dk mikvks )A ys fdu vxj 11

dsrq jíh gks] rks yky fQVdúh õehu esa nckuk 12

eqckfjd gksxkA 13

4% igkú ikuh esa cg fudysxkA ekSr ikuh ls jkr dks 14

gksxh] vxj lwjt dk lkFk (cewtc uañ 1&10 oöSjg) 15


268 panj luhpj

1 u gksA vxj lwjt dh enn feyrh gks rks eqckfjd gksxkA


2 exj ekSr fnu ds oÃr gksxh ikuh lsA nck gqvk
3 èku gksxk] tks ykoYn gksus ;k bldh ekSr ds ckn
4 nwljksa ds dke vk;sxkA §jr dh dcwrjckõh
5 ckbl&,&rckghA lk¡i dks nwèk fiykuk eqckfjd gksxkA
6 fir` js[kk dk mÙke vlj gksxkA luhpj ennxkj lk;k djus
7 okyk lk¡i gksxk] ûkqn mlds fy, exj nwljksa
8 ds fy, ûkwuh lk¡i gksxkA viuh csoøw÷h ls eksfr;k
9 uõj cckZn djkos] pksV ls ûkjkc uõj u gksxhA
10 ekSr ijnsl esa gksxhA ckøh 4 okyk
11 edku dk gky] ekfuUn xèkkA
12 ûkkuk §ykn ij ûkjkch (fl÷Z èku nkSyr) gksxhA eqlhcr
uEcj 5
13 esa nq[k dk ;e] luhpj ds vkfr'kûksõ igkú dk èkqvk¡
14 èkkj õekuk [kúk dj nsxk] tks panj ds leanj ds
15 ikuh esa öjd gksdj ökssrk nsus dk lcc gksxkA
panj luhpj 269

ûkkuk nqfu;k ds 3 dqÙks ckbl&,&ûkjkch gksaxsA 1


uEcj 6
HkS.k ds ?kj HkkbZ] ukuds ?kj nksgrk] llqjky 2

ds ?kj tokbZ dqÙkk gksxkA panj luhpj nksauksa dh feêh cckZn 3

§j ûkjkc gksxhA ekrk o tk;nkn tíh rks eqCrnh gkyr 4

o cckZn] exj ûkqn vkenu o edku vkckn gksaxsA 5

7% vk¡[kksa dh chekfj;k¡ v¡èkkiu rd] fó;ksa 6

ds >xús fõUnxh rckg djsaA 42 lkyk mez esa ekrk 7

firk esa ls fl÷Z ,d gksxkA ekSr gfFk;kj ls gksxh 8

exj x`gLr §j ekr`Hkwfe esaA 9

8% cqùkis esa uõj dk røkõk gksxkA 10

9% èku nkS yr fugk;r mÙke exj pa nj dk ea nk vlj feyk gq vk gks xkA 11


10&11%ikuh o ek;k ds dq,¡ Hkh ûkq'd gks tkosa] õgj 12

cùrh tkosA rkjs okyk Vêw ?kksúkA 13

12% ek;k ij is'kkc dh èkkj ekjus okyk gksxk] §jr dk lq [k gYdkA 14

ckøh ?kj% viuk viuk vlj gksxkA 15


270 'kqDdj panj

1 vkjke 4 lky] chekjh 15 lky] nkSyr 12


2 oukZ 27 lky] nqfu;koh nksuksa dk ûkjkcA ckruh
3 panj dk mÙke vkSj çcy gksxkA
4 ûkqljk xk; (u cSy u xk;) 'kqDdj ds ?kj (enZ
5 dk llqjky) ekrk ds ?kj (ekew¡) nksuksa cckZn djsA uwg
6 lkl dk >xúk] ekrk u gksxh] vxj gksxh mldh uõj u
7 gksxhA 'kknh ds fnu ls nksuksa xzgksa dk eank
8 vlj 'kq# gksxkA
9 'kqDdj ns[ks panj dks % §jrksa dh eqûkkfy÷rA
10 panj ns[ks 'kqDdj dks % ÷øhj lkfgc&,&deky gksxkA
11 nksuksa eq'rjdk % ekewyh ftUnxh clj djus okyk gksA
12 nksuksa eq'rjdk dks eaxy cn ns[ks% fó;k¡ ('kqDdj panj)
13 rckg gksaxhA
14 cqèk dh enn ;k mikvks nksuksa dk usd vlj iSnk djsxkA
15 ngh ls ikuh jk[k gh fudkysxhA
'kqDdj panj 271

nksuksa vius vius iôs ?kjksa esa tqnk&tqnk gksa] rks 1

dkenso ls nwj gksxkA 2


ûkkuk 'kqDdj §jr dh lsgr eanh] deõksjh] nhokuxh oöSjgA 3
uEcj 1
2% nokbZ;kas ds dke ls ÷k;nk] gdhe gksus dh 'krZ 4

u gksxhA c`gLir dk usd Qy vc 'kkfey ugha gksxkA 5

b'ø nqfu;koh (§jr dh cn÷s’yh] b'ø oöSjg) 6

ckbl&,&rckghA 7

4% 'kjh÷&my&ut÷ ek¡ cki nksuksa dh rj÷ ls] 8

ûkkfyl vkSj ûkqn Hkyk yksx gksxkA ÷øhj lkfgc , deky 9

oukZ u'ksckõksa dk ljnkj] tc n`f"V ûkkyhA 10

dkenso ls nwj gksxkA 11

nksuksa uaÛ 4 §j luhpj uaÛ 10 ek¡ dk usd vlj 'kkfey gksxkA 12


" " " lwjt uaÛ 10 cki dk " " " 13"

" " " lwjt uaÛ 5 'kehZyk yúfd;ksa tSlk exj cqðw u gksxkA 14

7% èku dk cùuk cUn gksxkA vkfcn] lûkh ijgsõxkj gksxkA 15


272 'kqDdj panj

1 vxj èku dk iwjk §j usd ÷k;nk ysos] rks mEnk


2 vlj oukZ ogh èku ik¡pksa ,sc 'kq# djok
3 dj cckZnh djsA ckøh 7 okyk gkFkh dk edkuA
4 8% cnpyuh dh chekfj;k¡] ûkqnlkûrk csoøwf÷;k¡
5 otg gksaxhA cwùh ekrkvksa §j xÅ lsok ;k xÅ
6 nku eqckfjd gkasxs] okLrs lsgr §j
7 èku nkSyrA
8 ckøh ?kj% viuk&viuk vlj ysaxsA
9

10

11

12

13

14

15
'kqDdj eaxy 273

vkx dk Mj 17 lky] rhFkZ 20 lky] lq[k 7 lky] 1

chekjh 9 lkyA nksuksa dk §j mÙke Qy gksxkA 2

dykbZ js[kk] feêh dk ruwj] ehBk vukj] xs:A 3

èku nkSyr] ftlds lkFk ifjokj Hkh gksA 4

'kqDdj eaxy&lkFkh] bdës] ;k cnys ?kj ckge gksaA 5

nks dh txg vc panj gksxk] õkfgjk cs'kd nksuksa gksaA 6

nksuksa dks c`gLir ns[ks% fugk;r mÙke y{eh gksxhA 7

" " ikih ;k eaxy cn% gj rjg eank] ekSr cqjh 8

rd vlj gksA 9

ûkkuk llqjky ûkkunku ls ehBh [kk¡M dh rjg dk mEnk 10


uañ 2 vlj o nkSyr dk ÷k;nk gks] llqjky Hkh ûkqn vehj gksaxs] 11

exj ykoYn u gksaxsA 12

3% ,slk èku HkkbZ cguksa dks rkjs] exj ûkqn õukdkj 13

v¸;k'k gksxkA 14

4% ekrk ds HkkbZ can (uj vkneh) ûkqn rckg §j bls rckg 15


274 'kqDdj eaxy

1 djsa] õkfgjk ikuh esa Mwcrs tkosaA eaxy cn múrk gksxkA


2 7% gjne cùs ifjokj §j nkSyr dk Hkkjh HkaMkj gksxkA
3 §ykn nj §ykn vkSj lkfgcs §ykn iúksrs iúiksrs cgqr
4 gksaxs] bldk èku vius gh ûkwu ls iSnk'kqnksa dks
5 rkjs] ek÷Zr viuh §jr ;k HkkbZ can ds ckn (Hkwvk]
6 cgu] QqQh ugha)
7 8% ,sls tEes panjHkku] pwYgs vkx u eats ck.kA
8 ûkqn vklwnk gky] exj gj ,d dk fuUnd vkSj cnûkwbZ
9 djus okyk] geyk jksdus dh fgEer dk Hkh lkFk gksxkA
10 10% ekewyh lh feêh dh Myh ij yEck >xúk dj ysus okyk
11 gksxk] ;k feêh ds fy;s [kk¡M Hkh cckZn dj ysxk] §jr
12 ds fy;s HkkbZ;ksa dks ejok nsxkA
13 ûkkuk uañ 2 dk vc ûkkl rk’Yyqø gksxkA
14 ckøh ?kj% viuk viuk vlj gksxkA
15
'kqDdj cq/k 275

jkt rk’Yyqø 22 lky] vkSjr dk lq[k 37 lky] 1

nkSyr 36 lky] nq'eu 40 lkyA nksuksa dk 2

vkSj mÙke Qy gksxkA 3

rjkõw] jsryh feêhA eluwbZ lwjt dk vlj 4

gksxk tks fl÷Z lsgr vkSj fjõø dk ekfyd gksxk] gqdwer 5

ds lkFk dh 'krZ u gksxhA õukgdkj Hkh gks ldrk gSA 6

'kqDdj vxj dsrq dk ftLe gS] rks cqèk mldh Vsùh 7

nqe gksxh] tc dHkh eaxy dk rk’Yyqø (fdlh rjg Hkh) 8

gks tkos] cqèk 'ksj dks Hkh nk¡r fn[kknsxk] 9

vkSj 'ksj dh rjg xk; ij geyk dj nsxkA nksuksa dk 10

eq'rjdk vlj('kqDdj&cqèk) vkSjr ij usd gksxk] ûokg 11

fdlh Hkh ?kj gksa (flok; ûkkuk uañ 4] tgk¡ fd 12

nksuksa gh dk Qy jíh gksxk)A C;ksikj esa u÷k vkSj 13

lwjt xzg.k esa enn gksxhA 'kqDdj cqèk tc 14

nks gksa bdës] 'kfu Hkh mEnk gksrk gS] vUu nkSyr 15
276 'kqDdj cq/k

1 dh deh u dksbZ] ?kh feêh ls fudyrk gSA pk¡n xzg.k


2 ds oÃr Hkh panj dh lc phõksa dk usd Qy
3 lkFk gksxk] flok; lkSrsyh ekrk ds] tks lkFk u nsxhA
4 nksuksa eq'rjdk gksus ij tc rd lwjt dk lkFk dk
5 rk’Yyqø u gksos] cqèk dk fugk;r mÙke vkSj Å¡p Qy
6 lkFk gksxkA ysfdu tc lwjt dk rk’Yyqø gks tkos]
7 'kqDdj dk usd vlj gksxk] oks vehj ûkkunku ls gksxh
8 vkSj lwjt dh rjg mÙkeA
9 nksuksa dks luhpj dk lkFk Hkh eqckfjd gksxk] tk;nkn
10 mEnk gksxhA lc gkyrksa esa bZekunkjh dk
11 èku lkFk nsxkA
12 nksuksa tqnk tqnk gksosa rksa %&
13 (i) tc n`f"V okys ?kjksa esa gksa (100
14 ÷hlnh&50&ûokg 25) vkSj (vfy÷) cqèk dq.Myh
15 ds igys ?kjksa esa gks] rks nksuksa eq'rjdk vlj esa
'kqDdj cq/k 277

dqÙks dh usd uh;r (Å¡p dsrq) dk Qy 'kkfey 1

gksxkA (cs) tc 'kqDdj dq.Myh ds igys ?kjksa esa gks] rks 2

nksuksa ds eq'rjdk vlj esa xqckZ&eldhu] vkftõ fcYyh 3

(lkS pwgs [kkdj fcYyh gt djs&Å¡p jkgq) 4

dh uh;r Hkjh gksxhA n`f"V okys ?kjksa esa 5

eq'rjdk gksus ij 'kqDdj dk vlj çcy gksxkA 6

(ii) tc nksuksa xzg vius ls lkrosa ?kjksa 7

esa gksa] rks vke vlwy ls õjk ÷øZ gksxk] vkSj 8

nksuksa dk Qy ûkjkc gksxkA l÷sn jax xk; 9

eanh gkyr dk lcwr gksxkA 10


'kqDdj gks cq/k gks
nksuksa ?kjksa
}
11
ûkkuk uañ esa ûkkuk uañ esa
3 9 dk Qy eank gksxkA
9 3
} o nksuksa xzgksa 12

6 12 nksuksa xzgksa dk Qy cckZn gksxkA 13


12 6 nksuksa dk Å¡p gksxk] dsrq dk mÙke õkfgj gksxkA
14
8 2
2 8
} nksuksa dk jíh uañ 8 dk eqnkZ cq/k vc
15
278 'kqDdj cq/k

1 'kqDdj dks tks c`gLir ds ?kj gS Hkh eqvk÷ u djsxkA


2 Åij ds ?kjksa esa vxj nksuksa eq'rjdk gksa rks
3 usd vkSj eluwbZ lwjt dk Qy gksxkA
4 (iii) nksuksa n`f"V ds ?kjksa ls ckgj gksa] rks
5 cqèk viuk Qy vkSj vius cSBk gksus okys ?kj dk reke
6 vlj 'kqDdj okys ?kj vkSj 'kqDdj es a feyk nsxk] c'krsZ fd cqèk
7 ds lkFk 'kqDdj ds nq'eu xzg u cSBs gksaA tc ;s
8 nksuksa xzg fdlh rjg Hkh u fey ldrs gksa] rks nksuksa
9 cckZnA u Qwy mEnk u Qy vPNkA ckn ds ?kjksa
10 esa cqèk ds eans Qy dks 'kqDdj jksd nsxk] exj
11 dq.Myh ds igys ?kjksa ds eans cqèk dk Qy 'kqDdj
12 jksd ugha ldrkA
13 føLer esa lwjt eluwbZ dk usd vlj 'kkfey
ûkkuk
14 uEcj 1 gks xk] exj vYi&vk;q] eosf'k;ks a ds lq [k ls eg:e gksxkA

15 2% õkuh oukZ gj nks dk mÙke viuk viuk QyA


'kqDdj cq/k 279

3% flj dh Js"V js[kk dk mÙke Qy] tks panj 1

ds cqjs vlj ls cpk;sxk] ;kfu tc panj Hkh 2

jíh gksA xks lkSrsyh ekrk dk dksbZ ÷k;nk u gksxk] exj 3

panj dh lc phõksa dk Qy usd gksxk] cs'kd 4

panj xzg.k gksA 5

4% ekew¡ [kkunku vkSj llqjky dk eank gky gksxkA 6

ûkq n Hkh pky pyu dk 'kôh gks xk] ys fdu vxj pa nj øk;e 7

gks rks dksbZ cqjk vlj u gksxkA 8

ekrk ds HkkbZ&can vkSj cgu oöSjg dkjksckj esa 9

ûkjkch dk lcc gksaxs] exj yúdh okyk ekew¡ 10

eqckfjd gksxkA 11

5% b'ø õqckuh] gejkfg;ksa dks cckZn djkos] 'kqDdj dk 12

irax gksxk] exj vkSykn ij dksbZ cqjk vlj u gksxkA 13

6% flj dh Js"V js[kk Åij ûkkuk uañ 3 okyk vlj gkssxk] 14

exj vkSykn ds fc?ku o nhxj røkõsA jkt;ksx 15


280 'kqDdj cq/k

1 tc lwjt dk rk’Yyqø Hkh gks tkos] ;kfu uañ 2


2 esa lwjt 'kkfey gksA rks fdrkcksa dk dke] Nkikûkkuk]
3 fneköh rgjhjh dke] jkt njckj vkSj vgys øye ls
4 cL;kj equk÷k gks] vkSjrksa ls eqûkkfy÷r gks] vxj
5 luhpj uañ 2 esa gks] rks tk;nkn cùrh tkosA gj nks gkyr
6 esa bZekunkjh dk èku lkFk nsxkA
7 7% mÙke Qy] Qwy&Qy nksuksa mEnk dh 'kkunkj xqyõkj
8 gks] vkSj ?kj&ckj] x`gLrh lq[k lc 'kkunkj gksA
9 vxj jkgq ;k dsrq dk rk’Yyqø gks tkos rks] eank Qy
10 gksxk] vkSykn ds fc?ku oöSjg] 'kknh vkSj vkSykn
11 nksuksa eans gksaxsA d¡lh dk dVksjk ennxkj gksxkA
12 8% jCc cukbZ tksúh] ,d v¡èkk nwljk dksùhA
13 'kqDdj ûkqn vÃy ds fûkyk÷ dkjokbZ;k¡ djus okyk] vkSj
14 cqèk jíh ls ekew¡ o cgu cckZnA
15 9% cqèk ds oÃr ls (yúdh dh iSnk;'k ;k ûkqn mez 17 lky)
'kqDdj cq/k 281

cki nknk dh lc mEehnksa ij ikuh Qsj nsxkA 1

nksuksa xzg tqnk&tqnk eaxy cn dk iwjk vlj nsaxsA 2

10% lkfgc&,&vÃy] lsgr mEnkA 3

11% võhõksa ls tqnkbZ] viuk viuk QyA 4

12% nksuksa jíhA gúdkbZ cdjh vkSj dqÙkk vc vkSjr 5

xk; dk isV Qkú Mkysaxs] x`gLr jíhA 6

[kk¡M esa jsrk gksxk] ;k 'kh'kk fildj èkksdk nsxk 7

fd [kk¡M iúh gS] exj eq¡g mls [kkdj rax 8

gksxkA lsgr ds ekfyd gksaxs] yúdh dh iSnk;'k 9

ls x`gLr eank gksxkA vkSjr dh lsgr Hkh 10

ûkjkc gh gksxh] exj ûkqn viuh mez iwjh] cfYd 11

100 lkyk rd gksosA 12

13

14

15
282 'kqDdj luhpj

1 nkSyr 12 lky] nksuksa dk vkSj cgqr mÙke Qy


2 gksxkA tc ;s nksuksa eq'rjdk gksaxs] eaxy dsrq Hkh
3 eq'rjdk gksaxsA dkyh fepZ o ?kh tks eaxy cn dks gVkosA
4 L;kg dkyk euwj] ?kj esa Bkdqj ekStwnA
5 eluwbZ dsrq (Å¡p gkyr) tks ,s'k dk ekfyd gksxkA
6 luhpj ds lkFk ;k luhpj dh jk'kh uañ 10&11 esa 'kqDdj
7 dkyh dfiyk xk; gksxh] tks luhpj ds reke cqjs vlj
8 ls cpk ysxhA nksuksa eq'rjdk esa cqèk dk usd Qy
9 ûkq n&c&ûkq n 'kfey gks tk;s xkA bldh dekbZ uõnhøh fj'rs nkj
10 vkSj edku [kk tk;saxsA edku ds Åij fctyh ds
11 cqjs vlj ls cpkus okyh yksgs dh lykûk gksxh]
12 xj ;s phõsa u gksa rks èku dh txg tyh jk[k gksxhA
13 nksuksa eq'rjdk ns[ksa c`gLir dks% føLer ds nwljs
14 lkFkh vk feyus ij føLer tkxsxhA
15 nksuksa dks cqèk ns[ks% õqcku dk pLdk cckZn djsA
'kqDdj luhpj 283

nksuksa dks lwjt ns[ks% luhpj dk iqjõksj cqjk vljA 1

ekSr iqjnnZ gksxhA 2

'kqDdj luhpj eq'rjdk esa luhpj ls eqjkn mldk viuk cki gksxkA 3

vc cqèk u gh cksysxk] u gh eank Qy nsxk] ûokg uañ 6 esa gksA 4

ûkkuk uEcj 1% dkö js[kk] vkSj ûkqn õkuh v¸;k'kA 5


nksuksa uañ 1] eaxy uañ4 6
nfyæh] vkylh] fu/kZu] nqf[k;kA
lwjt uañ2 panj uañ 12% 7
nksuksa uañ 1 esa jkgq ;k dsrq] gj rjg ls eank gkyA ftLe esa tyrh 8
lwjt uañ 7 % vkx dh rjg dk nq[k [kúk jgsA 9

rifnø oöSjg] feêh ûkjkc vkSj lsgr cckZn] nq[kksa 10

dk iqryk gksosA 11

3% fõUnxh vkSj dekbZ nwljksa ds fy;s gksxhA 12

4% viuk viuk 13

nksuksa uañ 4 vkSj lwjt uañ 10 % fugk;r iqjnnZ ekSr gksosA 14

7% fugk;r øjhch fj'rsnkj dkjksckj esa 'kkfey gksdj 15


284 'kqDdj luhpj

1 ;k oSls gh bldk èku [kk ih tk;saxsA


2 nksuksa uañ7] panj uañ 1
ukenZ oukZ cqõfny gksxkA
3 lwjt uañ 4 %
4 9% usd Qy] vc 'kqDdj eaxy cn dk vlj u nsxkA
5 datjh x`gLrh ?kj esa vkckn gks xbZ gksxhA
6 nksuksa uañ 9
tk;nkn dh tk;nknksa okykA
7 c`gLir uañ 5 ;k uañ 6
óh lq[k iwjk gksxkA
8 ;k eq'rjdk ;k fcYeqøkfcy%
9 10% nksuksa ua-10 luhpj dk cqjk vlj u gksxk] cfYd tk;nkn
10 vkSj lwjt uañ 4 % cusxhA ekSr Hkh iqjnnZ u
11 gksxh] cfYd yEch mez gksxh] uøn #i;k cs'kd
12 de gh gksosA
13 nksuksa dk viuk viuk mÙkeA
14 cs'kqekj x`gLrh lkFkh vkSj bldh yúdh&yúdksa
15 ds fj'rsnkj bldh dekbZ ls ijofj'k ik;saxsA
'kqDdj luhpj 285

èku nkSyr lcds fy;s cgqr gksxk vkSj cùsxkA 1

edkukr cgqr cusaxs ;k cuk nsxkA 2

11% mÙke Qy x`gLrh lq[k vkSj ü;knk rknkn eSEcjku 3

ûkkunku] õjk;r [ksrh ('kqDdj ds dke) ls 4

iwjk u÷k vkSj ÷k;nkA 5

nksuksa ua- 12 6
õkuh gksxkA
cq/k ua- 6 % 7

10

11

12

13

14

15
286 eaxy cq/k

1 vkx dk Mj 17 lky] Qksdh büõr 11 lky]


2 okfyn 12 lky] yúds 24 lkyA eaxy dk
3 vPNk] cqèk dk ûkjkc Qy gksxkA vukj dk QwyA
4 daBh okyk jk;s rksrk] eluwbZ luhpj
5 (jkgq lqHkkvks) ekSr chekjh dk ekfyd] vkSj
6 gj ykur dk eaxy cnA vkfr'kh 'kh'kk ('kh'kk cqèk
7 esa vkx eaxy)A yúdh ds yky pedhys diús
8 (yky exj pedhys u gksa rks eaxy usd gksxkA
9 lqCHkj] tks 'kknh ds oÃr gksrk gS] eaxy usd
10 gS) cqèk dh fuL÷ mez (17 lkyk) rd cqèk dk
11 tqnk vlj u gksxk] exj ûkqf÷;k cqjk vlj gksrk jgsxkA
12 tSlk c`gLir Vsos esa gksos] oSlk gh nksuksa
13 eq'rjdk dk gksxk] exj 'kqDdj óh dh fneköh rkør
14 mÙke gksxh] ljlCõ igkú dk mEnk Qy nsxhA
15 vkSjr dh õqcku dk fl÷Z g÷Z iRFkj ij ydhj gksxk]
eaxy cq/k 287

;k xq# ls lqudj vkus ds ckn cksyrh ekywe gksxhA 1


ûkkuk
uEcj 1 eõcwr ftLe] vkSjr ûkkunku dks rkjsA 2

2% llqjky èku nkSyr ikosa] vehj gks tkosa] 3

vkSj èku nkSyr nsosaA 4

3% èku nkSyr ds cgqr jat&vks&öe ns[ks] èku pyk 5

tkos] gj [ksy esa 3 dk.ks fn[kykosA vxj cúk HkkbZ 6

lkFk gks vkSj enn ij] rks ûkq'kxqõjku gksA ekrk&firk 7

dk lq[k lkxj yEck vkSj mEnk gks] vkSj øqnjrh enn feysA 8

4% viuh õkr ij cq jk vlj u gksx]k nwljks a ds fy;s oks ûkq n ughaA 9

6% vc eaxy cqèk dh nq'euh u gksxh] viuk viuk Qy 10

vkSj usd ek;uksa dk feyk gqvkA 11

7% eaxy lkrosa lc dqN mEnk] èku nkSyr ifjokj lcA 12

lcdk lc gh jíh gksxk] cqèk feys eaxy ls tcA 13

eaxy dk 'ksj 'kqDdj dh xk; ij Hkh geyk dj nsxk] x`gLr 14

cckZ nA õgj ds okÃ;kr] õqcku ûkqn dh esgjckuh lccgksxhA 15


288 eaxy cq/k

1 8% cqèk ds rhj d¨ eaxy cn dk eq¡g ekew¡ ûkkunku


2 vkSj vkxs vkSykn budh Hkh rckg djsA mez 7&14&
3 21&28 rd ekrk ûkkunku dks ys ejsA ekew¡
4 ogh cps tks ?kj ls ckgj vkSj oks Hkh lkèkq flj
5 ij jk[k Mkys] vxj ?kj esa jgrk gks] rks eqnsZ
6 ls cnrj gkyr gksosA eqykõer esa e©øw÷h
7 >xús oöSjg&tks dgks] lpA
8 11% 'kjkc dk bLseky vk¡[k dk Vsùkiu nsxk] ;k
9 luhpj edku vkSj c`gLir xq#] firk] èku&nkSyr]
10 lksuk eans gky nsaxs] ftldk mikvks xaxk ty
11 lqcg losjs bLrseky djuk eqckfjd gksxk] ;k panj ;k
12 c`gLir dh phõksa dk lkFk usd gksxkA vc panj
13 ;k c`gLir dk bykt ennxkj gksxkA
14 ckøh ?kj % viuk viuk vljA
15
eaxy luhpj 289

chekjh 5&15 lky] nkSyr 24 lky] 1

rdyh÷ 10 lkyA nksuksa xzgksa dh cqfu;kn vPNh o 2

eanh jkgq ij gksxh ;k nksuksa dk mÙke Qy gksxk] 3

tc jkgq mÙke gksA 4

eluwbZ jkgq(Å¡p) >xús Qlkn esa ÷rg 5

dk ekfyd] ukfj;y&Nqvkjk] cqùkis esa føLer dh 6

'kku] n;kyq f'koth o fo".kq th gksaxsA cqèk dk rk’Yyqø 7

gksos] rks jkgq cqjh uh;r dk gksxk] ;k dkö js[kk iwjh 8

gksxh] tks èku o ifjokj nksuksa gh mtkúsA 9

eq'rjdk cSB%s deku gksxh] fnykoj] cgknqj] lsgr mEnk] 10

exj chekjh tc dHkh gks ekSr dk gh Mj nsos] exj 11

mez yEch gksxhA luhpj dk Qy nks xq.kk gksxk] ;k nwljs 12

Hkkb;ksa dh føLer Hkh mls gh feyh gksxhA lk¡i 13

§j 'ksj dh eq'rjdk rch;rA vkftõ eqvk÷&nwljk 14

ryokj ds ?kkVA ?kj nkSyreanh dh otg ls Mkdk 15


290 eaxy luhpj

1 ds økfcy ;k Mkdk ds okÃ;kr gksaA


2 vkSlr vkenu 18 #i;s ekgokj gksxhA
3 nksuksa dks ns[ks c`gLir ekøwy vkenu fQj Hkh
4 tc c`gLir ua 2 dk u gks øõkZbZ] ûkkldj cki dh

5 reke tíh phõksa ds ûkRe gks tkus rd bu nksuksa


6 xzgksa dk Qy enn u nsxkA
7 yksxksa dks òki nsus okyk c`gLir gksxk]
8 exj ûkqn vius fy;s eqvkfou mez] gjne enns enk±A
exj tc c`gLir vc xq# Hkh p¨jksa dk ljöuk
9
uañ 2 dk gks gksxk] /ku nkSyr vc 'kkgkuk gksxkA
10

11 n`f "V esa nksuksa tqnk&tqnk—vxj eaxy ns[ks luhpj dks rks
12 exj pwYgk eaxy ûkqn fl÷j cfYd vkSykn ls eg:e rd
13 gksxk] exj luhpj n¨xqukA vxj luhpj ns[ks eaxy dks rks nksuksa
14 çcy nks Mkdw cyokuA
15 nksuksa tqnk&tqnk exj n`f"V dk rk’Yyqø u gks] rks nksuksa dk
eaxy luhpj 291

viuk viuk vlj øk;e tks Hkh gksosA 1

lkFk o lkFkh xzg gksus ls nksuksa eq'rjdk gksrs gaSA 2

ûkkuk uEcj 1 % dkö js[kkA ftl fnu ,slk 'kûl jkt njckj esa 3

dke 'kq# djs] nksuksa xzgksa dk usd Qy gksxk 4

(cõfj;k eaxy)A eans oÃr rd dkö js[kk (tc cqèk 5

eank gksos Vsos esa) lc dqN múkos exj 6

mez gkj u nsos] vkSjr dh b'øckõh ls ûkjkch jghA 7

L;kg vk¡[k vkSjr enZ dk lc èku nkSyr ûkqn vius 8

(vkSjr ds) ûkkunku dks igq¡pkrh tkos] exj Hkwjh 9

vk¡[k okyh enZ ûkkunku dks ikyrh tkos] gj nks gkyr 10

esa llqjky ûkkunku ekykeky gks tkosA 11

2% llqjky ls nkSyr feys ûkqn vehj gksaxs] ykoYn 12

u gksaxs] buds èku ds nfj;k dh ygj eqckfjd gksxh 13

(cõfj;k 'kq Ddj) ftl fnu 'kknh gks ;kllqjky dk rk’Yyq ø 14

iSnk gks tkos] c`gLir Hkh mÙke Qy dk gksxkA 15


292 eaxy luhpj

1 3% vius gh HkkbZ cUn eqûkkfy÷r djsa] õgj ds okÃ;kr


2 gkas] x`gLr cckZn] èku de] tk;nkn ü;knk] ûkqn
3 cgknqj fnykoj gksxkA yúdh dh 'kknh gks ;k yúdh _rqoku
4 gksos] cõfj;k cqèk nksuksa xzgksa dk usd vlj gksxkA
5 4% [ksrh dh õehu vkos ;k ?kksúh cNsjh nsos] cõfj;k
6 panj nksuksa dk Qy mÙke gksos] oukZ nksuksa dk tqnk&tqnk
7 ûkkuk uEcj 10 dk Qy gksxk] tks fd panj eaxy uañ 10 esa
8 fy[kk gSA
9 5% tc ,sls 'kûl ds gk¡ vkSykn iSnk gksos rks føLer
10 tkxs(cõfj;k lwjt)A
11 6% tc fNidyh ftLe ij pù tkos ik¡o dh rj÷ ls
12 ;k dqÙkh ?kj esa ;k ?kj ds lkeus ds ?kj ;k eSnku esa
13 cPps nsos (cõfj;k dsrq) føLer tkxsxh] usdh
14 ÷jkeks'k gksxkA
15 7% vius fj'rsnkjksa vkSj viuh vkSykn dks rkjus okyk èku
eaxy luhpj 293

gksxkA nkSyrean] vkSykn] óh vkSj nqfu;k dk lq[k iwjk 1

(cõfj;k 'kqDdj) óh ls óh rk’Yyqø ;k Hkksx 2

gks føLer tkxsxhA 3

8% vc nksuksa xzg ekjx vLFkku ds gksaxsA 3 dksuk 4

edku okyk gky] ekSrsa] ekre] reke cfn;k¡&vc 5

fl÷Z 'ke'kku ds dq,¡ dk ikuh eqckfjd gksxk] oukZ 6

lc cckZnA ckøh fl÷j okyk edku] eqnkZ ?kkVA 7

9% vxj cqèk dk rk’Yyqø gks tkos] lcls eanh dkö 8

js[kk] oukZ tue ls gh lcls mÙke gkyrA 'kkgh 9

taxh èku] o 'kkgh ijofj'k o gqdwer dk lkFk gksxk] 10

tks 60 lky mEnk jgs vkSj vkxs cùsA vly føLer 11

dk fnu oks gksxk] tc blds x`gLr esa cqõqxks± 12

ls eq r’Yyøk crkSj nku&;x ,d yEck pkS úk vMEcj gksos] 13

ekfuUn esyk (cõfj;k c`gLir)A 14

10% blds edku esa fnu ds oÃr (jkr dks ugha) 15


294 eaxy luhpj

1 10% lk¡i õkfgj gks vkSj oks ekjk u tk;s] D;ksafd ;s fl÷Z
2 føLer ds tkxus dh ûkcj nsus vkrk gS] Max ugha
3 ekjk djrk&(cõfj;k luhpj)A blds x` gLrh lkFkh ckge jxúk
4 >xúk djsa] rks cs'kd] exj øqnjr dh rj÷ ls
5 dksbZ ekSr ;k gknlk økfcy , ekre u gksxkA taxyh phrs
6 dk gky gksxkA vxj dksbZ nq'eu xzg ûkkuk uañ 3 ;k 4 ls
7 vk Nsús] rks ûkkuk uañ 3 ;k 4 okyk xzg ûkqn gh ekjk
8 tk;s xk] ftl ij ;s nks uks a xz g ea xy vkSj luhpj vkS j Hkh ûkw ¡ ûkkj
9 gks tk;saxsA pkj xks'kk edku dk eqckfjd Qy gksxkA
10 nksuks uaÛ 10 vkSj ikuh dh ctk;s nw/k ls iys gq;s
11 panj uaÛ 4 njûr dh rjg mÙke føLer dk ekfyd
12 gksxkA jkt njckj ls ûkkl u÷k ikos] vkSj õ:j

13 eqykõer oöSjg ds õfj;s ljdkjh rk’Yyqø dk gksosA

14 nksuksa uaÛ 10 vkSj ikih vPNs ?kjksa ekynkj] v¸;kynkj] iksrs

15 ds ;k tc ikih jíh u gksa% iúiksrs okyk] ysfdu


eaxy luhpj 295

tc ikih jíh gksa] eaxy vkSj cqèk nksuksa xzg 1

dq.Myh esa jkgq dh mez ds ckn (42 lky ds ckn) 2

usd vlj nsaxsA 3

11% føLer dk vly fnu cki dh reke phõksa ds ,oõ 4

esa tc viuh ûkqn&lkûrk reke phõsa cuk ysos 5

gksxkA cõfj;k c`gLir ekøwy vkenu] fQj Hkh øõkZbZA 6

pksjksa dks Qalkus okyk] èkekZRek lkèkq dh rjg 7

c`gLir nksuksa xzgksa ds Qy dks cckZn djrk tk;sxkA 8

12% viuk viuk Qy gksxkA 9

10

11

12

13

14

15
296 cq/k luhpj

1 nkSyr 45 lky] rdyh÷ 10 lky] yúds


2 24 lky] nq'eu 42 lkyA mÙke Qy gksxkA
3 xk¡o] ,d lk¡i nwljs múuk ;k múus
4 okykA ifjUnksa esa ckõ dh rkør vkSj phy dh uõj
5 dk ekfyd] vkSj lk¡iksa esa ijksa okyk õgjhyk
6 ukx gksxk] exj dq.Myh okys ds fy, eqckfjdA
7 okYnSu dk lq[k lkxj yEck vkSj usd] ûkqn oks
8 'kûl genn Z gksxkA
9
ûkkuk gennZ] mEnk føLerA okYnSu usd vkSj mu
10 uañ 2 dh ckgeh us d eq vkf÷ør gks xh] vkS j lq [k lkxj yEck gks xkA

11 4% nksuksa xzg nwljksa ds fy;s ûkwuh lk¡i gksaxs]


12 vkSj panj dk Qy jíh gksxk] cqèk dk Qy cckZn u
13 gksxk] ûokg ûkqn panj Hkh fdlh rjg 'kkfey gks tkosA
14 7% 'kjkch] dckch] usdh&÷jkeks'k] exj èkukM vkSj
15 lqf[k;k gksA
cq/k luhpj 297

9% cqèk ds oÃr rd dkö js[kk] cknvõk¡ luhpj dk ûkkuk 1

uañ 9 dk vlj usd vkSj mÙke gksxkA 2

11% xk¡o dk jbZl vkSj vkjke ikus okyk gksosA 3

vxj luhpj dk lqHkkvks (jkgq&dsrq ds vkxs ihNs gksus 4

ds fglkc ls) usd gksos] ;k n`f"V uañ 3 5

dk dksbZ eank vlj luhpj ds fy, u jgk gks] 45 lkyk 6

nkSyr gksxh] oukZ luhpj dk ÷Slyk føLer dk 7

÷Slyk djsxkA 8

ckøh ?kj% viuk viuk vlj ysaxsA 9

10

11

12

13

14

15
298 nks ls ü;knk eq'rjdk xzg ,d ?kj esa

1 (vfy÷) fdlh ?kj esa nks ls ü;knk xzg bdës cSBs


2 gksa] rks ftl ?kj dks oks ns[k jgs gksa] vxj oks
3 ?kj ûkkyh gh gksos] rks budk vlj buds cSBk
4 gksus okys ?kj rd gh egnwn gksxk] ysfdu vxj
5 budh uõj ds lkeus ds ?kj esa dksbZ xzg (,d ls
6 ü;knk) cSBk gksos vkSj oks gksos mudk nksLr
7 rks oks ns[kk tkus okyk xzg dHkh cckZn u gksxk] cfYd
8 ns[kus okys xzgksa dk vlj vius cSBk gksus okys
9 ?kj dh phõksa ij Mky nsxkA (ii) ysfdu vxj
10 oks mudk nq 'eu gks ] rks ûkq n gh cckZ n gks xk] exj vius
11 cSBk gksus okys ?kj dh phõksa dks cckZn u
12 gksus nsxkA
13 (cs) rhljs ?kj dk vlj dHkh igys ?kj esa ugha
14 ns ldrk] flok; cqèk dh ûkkl ukyh ds oÃrA
15 vxj cqèk rhljs ?kj dk vlj igys ?kj esa ys vkos
nks ls ü;knk eq'rjdk xzg ,d ?kj esa 299

rks igys ?kj vkSj igys ?kj ds xzgksa dk vlj xyk lúk 1

gh ysaxs] ûokg lc oks feyus feykus okys xzg 2

ckge ;k cqèk vkSj 'kqDdj ds nksLr gksa ;k nq'euA 3

blh cqèk dh ukyh ls igys ?kj ds xzgksa dk 4

vlj rhljs ?kj esa Hkh vk ldrk gS (1] 3] 5] 7 5

oöSjg) ysfdu vc rhljs ?kj esa bdëk gksus 6

okys xzgksa dk vlj eank gh u ysaxs] lcdh 7

feykoV ls tSlk gks] ysaxsA Þrhljk jY;k rks ?kj 8

xY;kß ;kfu rhljs ls vkus okys igys dks cckZn fd;k 9

exj igyk jY;k rks rhljk xY;k u gksxkA 10

11

12

13

14

15
300 ikih xzg

1 luhpj eqafl÷ vkSj jkgq o dsrq iki] rhuksa


2 dks ,d gh uke ls ikih xzg ;kn fd;k tkrk gSA
3 jkgq dsrq Hkh luhpj dk lqHkkvks j[krs gSa] exj luhpj
4 dh rkør ugha j[krs] bYyr('kjkjr) gksrs
5 gSa] ekywy (urhtk 'kjkjr) ugha gksrsA
6 gyø ds dkS, esa nkb± rj÷ jkgq] ckb±
7 rj÷ ds rq vkS j njfe;ku es a luhpj fxurs gS a ] rkyw ûkkuk ua ñ 8
8 cöSj xzgksa ds ûkkyh txg gksxhA
9 ikih xzgksa dk lqHkkvks%&
10 (i) eqøkcyk ij vdsyk xzg gks (nq'eu) rks oks ml nq'eu
11 xzg gh dh rkør dks õk;y djrs gSaA
12 (ii) eqøkcyk ij ftl ønj ;k ftrus nq'eu xzg cùrs
13 tkosaxs] mlh ønj vkSj mruh gh iki djokus
14 ;k djus dh fgEer ikih xzgksa esa cùrh tk;sxhA
15 (iii) tc eqøkcyk ij nq'eu xzg fdlh vdsys ikih xzg
ikih xzg 301

ds lkeus bldk nksLr lkFk ysdj vk cSBs] rks 1

ikih xzg dh rkør u fl÷Z nksxquh ;k ü;knk gksxh 2

cfYd oks vke gkyr dh ctk;s ûkwc õksj dk iki 3

djsxk&vkSj djok;sxk] lkFk gh vius nksLr 4

dks rks ûkwc vkSj cqjh rjg ls ekj nsxkA 5

(iv) nks dsrq eq'rjdk (,d vly dsrq] nwljk eluwbZ 6

dsrq ûokg Å¡p eluwbZ] ûokg uhp eluwbZ) nksxquk 7

eaxy usd dh rkør dks Hkh cckZn dj nsaxsA 8

(v) mez ds nwljs nkSjk esa eantkZ õSy lkyksa ij 9

'kq# gksrs gq;s ûkkuk uañ 9 ij ûkkl&ûkkl vlj 10

j[krs gSaA 11

luhpj&60] jkgq&42] dsrq&48 lkyk mez 12

ij 'kq#A 13

(vi) ikih xzgksa ls dksbZ Hkh ,d tc vius 14

nwljs ikih HkkbZ;ksa ls feysxk] rks usd Qy nsxkA 15


302 ikih xzg

1 (vii) jkgq dsrq nksuksa ls tks igys ?kjksa esa gks


2 oks viuk Qy ckn okys esa Mky dj mls usd
3 dj nsxk] liqnZe crks ek;s ûos'kjk - - - - - cs'kjkA
4 ûkkuk uañ 2&11&5 esa jkgq ;k dsrq esa
5 ls tks Hkh dksbZ gksxk] mldk eank Qy gksxk] vkSj
6 nwljs ij dksbZ vlj u gksxkA
7 (viii) tc ikih eans vlj ds gksa] rks
8 c`gLir Hkh eanh gSfl;r dk xq#
9 gksxk] vkSj buds rk’Yyqø dh otg ls ml
10 ds vlj ds lkeus nhokjsa [kúh
11 fxuh tk;saxhA
12 (ix) ûkkuk uañ 8 ikih xzgksa dh eq'rjdk cSBd
13 gS] exj jkgq&dsrq dh eq'rjdk cSBd ûkkuk
14 uEcj 2 gS] tks eluwbZ 'kqDdj gS] vkSj 'kqDdj
15 dh jk'kh Hkh gSA
ikih xzg 303

(x) luhpj tc jkgq dsrq ds rk’Yyqø ls usd 1

vlj dk gks] vkSj jkgq ;k dsrq ds lkFk gh 2

cSBk gks] edkukr cusaxs] vxj mYV 3

gks] rks cus cuk;s fcdok nsxk&;k 4

fxjok nsxkA 5

10

11

12

13

14

15
304 jkgq dsrq eq'rjdk
jkgq gksos rks dsrq gksxk
1
dsrq ls lwjt ls
ûkkuk rk’Yyqø panj ls ûkkuk jkgq ls lwjt ls panj ls
2
1 nksLr usd usd 7 nksLr eðe çcy
3
2 cjkcj
dk
fuL÷ usd 8 cjkcj fuL÷ mez usd
dk lq[k fuL÷
4
3 Å¡p usd usd 9 Å¡p usd usd
5
4 nksLr usd fuL÷ 10 nksLr eðe fuL÷
6
5 cjkcj
dk usd usd 11 cjkcj
dk fuL÷ fuL÷
7
6 Å¡p usd usd 12 Å¡p usd eðe
8
7 nksLr fuL÷ çcy 1 nksLr usd usd
9
8 cjkcj mez usd
dk usd lq[k fuL÷ 2 cjkcj fuL÷ usd
dk
10
9 uhp xzg.k xzg.k 3 uhp fuL÷ fuL÷
11
10 nksLr eðe fuL÷ 4 nksLr usd fuL÷
12
11 cjkcj
dk usd fuL÷ 5
cjkcj
dk usd usd
13
12 uhp xzg.k fuL÷ 6 uhp fuL÷ xzg.k
14
jkgq ds xzg.k dh fe;kn nks nkSjs dsrq dh ,d nkSjk
,d lky
nks lky
15 eq'rjdk nksuksa dh rhu lky (45 lkyk mez rd) gksxhA
jkgq dsrq eq'rjdk 305

(i) ;s xzg nhokj cudj nwljs dk vlj xqe djrs 1

gSa] exj pyus okyh nhokjsa gS] vxj gyø ds 2

dkS, esa luhpj ds nk;sa ck;sa jgs] rks xÅ 3

xzkl esa Hkh dkS, ds lkFk xk¡ vkSj dqÙkk 4

fgLlknkj gksxsA 5

(ii) ;s nksuksa xzg ges'kk gh cqèk ds ûkkyh <k¡ps 6

esa idús jgrs gSa] ;kfu tSlk cqèk gks& 7

vkSj tgk¡ oks gks] ;s Hkh oSls gh vkSj ogk¡ Hkh 8

õ:j gksaxs] vkSj lwjt ;k panj dh jks'kuh ;k 9

xehZ&lnhZ ls ûkqn&c&ûkqn õkfgj gks tk;saxs] 10

;k vxj irk ysuk gks fd jkgq dSlk gS] rks panj dk 11

mikvks djsa] vkSj dsrq ds fy;s lwjt dk mikvks 12

djs a &ûkq n&c&ûkq n gh bu nks uks a dk fnyh iki idúk 13

tk;sxkA 14

(iii) lwjt dks jkgq xzg.k yxkrk gS] vkSj panj 15


306 jkgq dsrq eq'rjdk

1 dks dsrq& ;kfu tc lwjt jkgq bdës gksa uEcj 9&12


2 lwjt xzg.k " panj dsrq " " "6&
3 panj xzg.kA
4 jkgq ;k lwjt xzg.k dk eank õekuk 2 lky
5 dsrq ;k panj " " " " 1 "
6 dqy 3 lky gksxkA
7 ,sls oÃr esa 'kqDdj cqèk eq'rjdk ;k vdsys vdsys
8 dh phõksa ls nku] dY;k.k ekuk gSA
9 (iv) dsrq o jkgq dks luhpj ds lk¡i dh nqe
10 vkSj flj Hkh ekuk gSA bYe tksfr"k esa ;s ,d
11 nwljs ls lkrosa gksaxs] exj yky fdrkc
12 esa ;s 'krZ ugha gSA
13 ;s ,d gh ?kj esa bdës Hkh gks tkrs
14 gSaA gkFk dk vaxwBk] ftLekuh fgLlk jkgq dsrq
15 eq'rjdk gSA
jkgq dsrq eq'rjdk 307

(v) jax fcjax phõ gks vkSj yky jax dk lkFk gks 1

rks cqèk gksxk] vkSj reke ckrsa vlj fe;kn vlj oöSjg 2

lc cqèk dh yasxsA 3

lwjt luhpj eq' rjdk uhp jkgq eluwbZ 'kqD dj 4


nqfu;koh
eaxy luhpj " Å¡p " ftlesa jkgq ds 5
lq[k
lwjt cq/k " usd dsrq >xús Qlkn 6
ctqõ
'kqDdj luhpj " Å¡p dsrq vkS j dsrq ds ,s' k& 7
vkS ykn
panj luhpj " uhp dsrq vks&b'kjr 'kkfey gSaA 8
(vi) viuh viuh eqøjjkZ jk'kh ;k iôs ?kj ls ckgj 9
tc nksuksa eq'rjdk & rks nksuksa dk Qy jíh gksxkA 10
(vii) jkgq pkch] dsrq dqÙkk ;k lc xzgksa dks pykus 11
okys gSa] ysfdu jkgq dsrq dks c`gLir pyk;sxk 12
tks cqèk ds nk;jk esa idús gq;s gSaA 13

14

15
308 jkgq c`gLir

1 uqÃlku 5 lky] firk nq[kh&10½ lky]


2 vkSykn 21 lky] mez 90 lkyA lkye pus L;kgA
3 nksuksa dk nq'eukuk vkSj ûkjkc Qy gksxkA
4 c`gLir fxuk iou rks] jkgq èkq¡vk gqvkA
5 nksuksa ds pyus fQjus dks] vkdk'k cu x;kA
6 c`gLir dk ç.k gS ;s] Vsùk dHkh u gksxkA
7 gS xt us øle ikbZ] lhèkk u oks pysxkA
8 ?kj ls pys Fks ,d ls] vc ckjg12 gks x;kA
9 rfd;k ÷øhj lkèkq dk] èkq¡vkèkkj gks x;kA
10 pyrs lqcg ls nksuksa Fks] rc 'kke gks x;kA
11 xq# yxk lekfèk esa] lqulku gks x;kA
12 èkq¡vk gVs u lkèkq tkxs] nksuksa viuh y; esa gSA
13 nqfu;k ds lc cUns lkFkh] bu nksuksa dh 'kj.k esa gSA
14 >xúk cùk rohy] rks lwjt Hkh vk x;kA
15 panj cuk gS ?kksús rks] cqèk ifg;s gks x;kA
jkgq c`gLir 309

'kqDdj cuk tks feêh Fkk] vc y{eh gqvkA 1

eaxy us 'ksjh Nksúh Fkh] vc phrk gks x;kA 2

ysVk iúk tks lk¡i Fkk] vc HkSjksa gks x;kA 3

dsrq ds vkrs vkrs gh] lc ûokc gks x;kA 4

gkFkh us flj VVksyk rks] Vqdús gSa ik;s nksA 5

dsrq tks xq# ds uhps Fkk] blds Hkh jax nksA 6

c`gLir us vk¡[k [kksyh rks] ns[ks tgku nksA 7

jktk ÷øhj gksrs Hkh] føLer nks jaxh gksA 8

dsrq ds mikvks ls jkgq dk eank vlj nwj gksxk] 10

vxj dsrq yúdk Hkh eank vkSj ukyk;ø gks rks ekrk dh 11

ek÷Zr panj dk mikvks enn nsxkA 12

tkS (vukt) ds nkus nwèk esa èkksdj 13

ikl j[kus ds ckn gj jksõ nfj;k esa cgkrs tkuk 14

40&43 fnu eqckfjd gksxk] ;k dsrq ds jax 15


310 jkgq c`gLir

1 ds ux dh vaxwBh dks xk; ds twBs ikuh ls


2 èkksdj 40&43 fnu rd eqckfjd Qy gksxkA
3 lekfèk [kqyrs gh eaxy dh phõksa dk nku Hkh
4 õ:jh gksxk] oukZ ogh èkq¡èk gksxhA
5
ûkkuk maxyh ij lhèks ûkr rknkn esa ,d gks&
6 uañ 1% ÷¸;kõ o lûkhA

7 2% vc jkgq pqi gksxk&xq# dk mins'k lqusxkA


8 öjhcksa dk ennxkj] usdh ds dke cgqr djsxkA
9 nk;sa vaxwBs ij ;gh ûkr ;kfu ûkkuk uañ 2 esa
10 enZ dh rj÷ ls vkSykn vkSj ck¡, vaxwBs
11 ij ;kfu ûkkuk uañ 8 esa vkSjr dh rj÷ dh
12 vkSykn gksxhA vc cqèk ftrus ?kj nwj gksxk mruh
13 yúfd;k¡ gksaxh] ckøh yúdsA
14 3% jkgq dh iwjh mez ds ckn usd vlj gksxkA lkr
15 [kús ûkr] vk¡[k dh gksf'k;kjh ü;knk gks] cgknqj gksxkA
jkgq c`gLir 311

4% pkj [kús ûkr & mÙke panj dk iwjk ÷k;nk gksA 1

5% 5 " " & gkfde ;k ljnkj gksA 2

6% firk vkSj llqjky nksuksa esa ls ,d gh gksxk] vxj nksuksa 3

gh fõUnk gksa rks ,d dks nek õ:j gksxkA 4

Ng [kús ûkr % tokuh esa ûkwc vkjke ikosA 5

8% vkB " " % fõUnxh ûkkukiwjh dk uke gksA 6

12% rhu ûkr% vÃyean] gquj vkSj is'kk nLrdkjh 7

ls ,slk u÷k u gksA 8

ckøh ?kj % viuk viuk vljA 9

vxj dq.Myh esa jkgq igys ?kjksa esa ;k igys 10

gks rks c`gLir nqfu;koh vlj dk gksxk] vxj c`gLir 11

igys ?kjksa esa ;k igys gks rks c`gLir öSch 12

rkør dk Hkh ekfyd gksxkA 13

nksuksa eq'rjdk ;k nksuksa gh tqnk&tqnk] exj nksuksa gh 14

jíh gksa (nq'euksa ls nck;s) rks cqèk gksxk] 15


312 jkgq c`gLir

1 vkSj cqèk dk õkrh lqHkkvks ÷Slyk djsxkA


2 (cs) tc rd lwjt] panj] eaxy
3 øk;e vkS j jkgq Å¡ p ?kj dk gks &c` gLir nks uks a tgk¡
4 dk ekfyd gksxkA
5

10

11

12

13

14

15
jkgq lwjt 313

vkSykn jíh 21 lkyA ,sls Vsos esa eaxy 1

ûkqn jkgq dks nckrk gksxk] oukZ bldh mez dk gj ?kúh ûkrjk 2

gksxk] lwjt xzg.k gksxkA coÃr lwjt xzg.k 3

jkgq dh phõksa (lwjt ds nq'eu xzgksa) dks nfj;k 4

(pyrs ikuh) esa cgkuk eqckfjd gksxkA 5

lwjt tc jkgq dks ns[ks rks jkgq ds vkfr'kh 6

ekík dh ygj vkSj Hkh xeZ gksdj vxys ?kjksa ij Hkh 7

cqjk vlj djsaxh] elyu lwjt gksos 2 esa] 8

vkSj jkgq uañ 6 esa] vc jkgq 6 ls 12 ij Hkh vlj 9

nsxk] vkSj 6 ds lkFk yxrs ûkkus uañ 7 ij Hkh vlj 10

nsxk] (7 ls vkxs D;ksafd n`f"V pyrh ugha bl 11

fy, ogk¡ rd gh egnwn jg x;k)A 12

eans vlj dk mikvks% rk¡cs dk iSlk vkx esa 13

tykoas] tys gq, iSls dks ?kj ls ckgj ys tkrs 14

oÃr cky cPpksa dks lkeus vkus ls cpkosa] oukZ 15


314 jkgq lwjt

1 mu ij cqjk vlj fxuk gSA


2 tc jkgq ns[ks lwjt dks ;k lkFk gh gksos
3 rks lwjt xzg.k gksxkA nku dY;k.k ekuk gSA
4 jkgq vkx] pksjh] cqûkkj dk Hkh ekfyd gS]
5 blfy;s coÃr pksjh] tkS dks fdlh txg cks> ds uhps
6 can djsa] vkSj coÃr cqûkkj tkS ds lkFk xqú feykdj
7 nku djsa] ;k tkS vkSj ehBk nku djsa] vxj dke;kc
8 u gks&tkS dks nw/k esa /kksdj ;k xÅ is'kkc esa
9 /kksdj (tc dsrq Hkh eank gks) nfj;k esa cgk
10 nsosaA
11 vxj nksuksa ds lkFk panj Hkh 'kkfey gksrk gksos
12 rks ftl ?kj esa jkgq panj ls fey jgk gS] jkgq dk
13 vlj ogk¡ rd gh egnwn jgsxk] vkSj mlh ?kj
14 dks gh cckZn djsxkA
15 ûkkuk uEcj 5% jkgq ds oÃr rd ûkkuk vkSykn cckZn vkSj
jkgq lwjt 315

21 lkyk mez rd dh vkSykn rckgA 1

nksuksa ua 5 vkSj jkgq ds oÃr rd fu/kZu] fl÷Z 2

panj uaÛ 4 vkbZ pykbZ gksos ] llqjky Hkh 3

eans vkSj ekew¡ ?kj Hkh ohjkuA 4

9% lwjt xzg.k gksxkA 5

10&11% mez fl÷Z 22 lky rd gksxh & tc ûkkuk uañ 8 6

esa mez dks jíh djus okys xzg gksa] vkSj lkFk gh lwjt 7

jkgq eq 'rjdk cS Bs gks(a Ai) ûkkuk ua ñ 10 es a %vkS j luhpj e; 8

óh xzg cSBs gksa ûkkuk uañ 2 esa& ;k 9

(ii) ûkkuk uañ 11 esa % lwjt jkgq gksa vkSj luhpj ûkqn mez 10

dks jíh eank ;k u"V cckZn djus okys ?kjksa esa 11

gks&;k oks ûkqn gh eank gks jgk gks] exj uj xzg dh 12

enn lkFk@lkFkh u gks & oukZ mez yEch gksxhA 13

12% lwjt xzg.k gksxkA 14

ckøh ?kj% viuk&viuk Qy gksxkA 15


316 jkgq panj

1 ikuh dk ûkkS÷ fuL÷ mezA coÃr panj xzg.k


2 jkgq dh phõksa (panj ds nq'eu xzgksa dh phõsa)
3 dks pyrs ikuh esa cgkuk eqckfjd gksxkA
4 eq'rjdk gksus ij panj dk vlj eðe vkSj Hkksapky
5 (jkgq dk) panj cSBk gksus okys ?kj rd gh egnwn
6 gksxkA ûkqn jkgq Hkh rasanq, ls idúk gqvk gksxk]
7 ;kfu llqjky Hkh cckZn gksaxsA (fl÷Z ekyh gkyr
8 esa) nfj;k dk ikuh Hkh nks Vqdúksa esa gksxkA ÷õhZ
9 oge] fpUrk yxh jgs] ;k ÷õhZ oge ls nhokuk gksosA
10 nksuksa eq'rjdk dq.Myh ds igys ?kjksa esa (1 ls
11 6 rd) ftl ûkkuk uEcj esa gksosa] mrus lky mez
12 rd ekrk ij cks> cfYd mldh mez rd cckZn djs] vkSj
13 jkgq dh ekS rA (vpkud xks yh yxus dh rjg] Iys x gknlk]
14 cPpk iSnk gksus ij fNys esa gh)A ÷kSju tk¡&cgø gksA
15 panj dh tkunkj phõksa ij eank vlj gksxkA
jkgq panj 317

(cs) vxj ckn ds ?kjksa esa (7 rk 12) eq'rjdk 1

gksa] rks ekrk o panj dh tkunkj phõksa dh mez ij dksbZ 2

cqjk vlj u gksxk] vxj dHkh cqjk vlj gksos rks ekrk o ekSywn 3

(cPpk ûkqn dq.Myh okyk) nksuksa ij gh bdëk gksxk] oks Hkh 4

panj dh mez (24 lkyk) rd ftl ?kj esa bdës 5

gksa] ogk¡ rks bl ?kj dh phõksa dk jkgq o panj 6

nksuksa dk gh cqjk vlj gksxkA jkgq ds eans vlj dks dsrq 7

gh gVk ldrk gS] vxj oks Hkh eank gksos rks cq/k 8

øk;e djas] vxj oks Hkh eank gksos rks eaxy dh enn 9

ysosa] vxj oks Hkh u gksos rks c`gLir dh enn 10

vkSj mikvks dkjvken gksx]koukZ ûkqn panj dk mikvks ;k vkûkhj 11

ij luhpj dke nsxkA 12

ûkkuk uEcj 9% fuL÷ pk¡n xzg.k gksxkA 13

ckøh ?kj% viuk viuk Qy gksxkA 14

15
318 jkgq 'kqDdj

1 ûkkyh cq/k eank] nq'eukuk vkSj ûkjkc Qy gksxkA


2 ikxy 'kqDdj gksxk] ftlesa fd cq/k dh enn u
3 gksxh] ;k 'kqDdj dh txg fl÷Z cq/k ûkkyh Qwy gh
4 gksxk&vkSj eank] vkSjr vkSj y{eh nksuksa cckZn] exj
5 Qksdh büõr cjøjkj jgs] vxj ûkqn 'kqDdj ds ?kj
6 gh jkgq vk tkos] rks ûkkuk 'kqDdj o cq/k nksuksa gh cckZn
7 gksaxs] cfYd ûkqn mez Hkh 24 rd ûkRe ysaxs]
8 D;ksafd vc uEcj 1 esa dsrq Hkh eank gksxk] tks ekrk
9 o ekrk ?kj cckZn dj jgk gksxk] vkSj panj u"V gks
10 jgk gks xkA nks uks a dk eq 'rjdk vlj xq nk(Vêh dh txg) ds
11 bnZ fxnZ fgLlk esa õkfgj gksxkA vc panj 'kqDdj
12 nksuksa dk eq'rjdk mikvks ;kfu nw/k esa eD[ku dk mikvks
13 ;k ukfj;y dk nku eqckfjd gksxkA
14 ûkkuk uEcj 1% vkSjr dh fneköh ûkjkfc;k¡ gksaxh] lsgr eanhA
15 12% xks vc 'kqDdj Å¡p fQj Hkh bldh lsgr eanh
jkgq 'kqDdj 319

exj y{eh ûkqn enZ dh rks õ:j cckZn gksxh] ftlds fy;s 1

jkgq dk uhyk Qwy feêh esa coÃr 'kke nckrs 2

tkus ls enn gksxhA 3

ckøh ?kj % viuk viuk Qy gksxkA 4

tc 'kqDdj vius fdlh nq'eu ds ?kj cSBk gks] 5

vkSj jkgq Hkh eq'rjdk nhokj ;k fdlh <ax ij mls 6

ns[k lds] ;k tquwch njokõk okys edku dk lkFk 7

gksos] 'kqDdj dk Qy gj rjg ls jíh gksxk] ml 8

?kj dk ftlesa fd oks cSBk gks lsgr Hkh eanhA 9

nk;k¡ fgLlk ftLe vkSjr ij pk¡nh (NYyk oöSjg øk;e 10

djsaA) 11

12

13

14

15
320 jkgq eaxy

1 uqÃlku 5 lky] jksVh o pwYgkA


2 jkgq unkjn] eaxy dk mÙkeA
3 gkFkh e; egkor bdës] vc jkgq 'kjkjr
4 ugha dj ldrk] ysfdu vxj tqnk&tqnk gksosa
5 rks cköh gkFkh gksxkA ;k nksuksa vxj ,sls ?kjksa
6 esa gksa] tgk¡ fd jkgq ;k eaxy nksuksa esa ls
7 dksbZ ,d eank ;k uhp gksos] rks xank gkFkh
8 gksos] tks viuh gh ÷kSt dks ekjsA ysfdu
9 vxj ,sls ?kjksa esa gksa] tgk¡ fd jkgq
10 ûkqn Å¡p gks (3] 6) rks jktk dk gkFkh ;k oks
11 'kûl ûkqn ekfuUn jktk gksxkA
12 tc eaxy ns[ks jkgq dks& rks jkgq dk
13 cqjk vlj u gksxkA
14 tc jkgq ns[ks eaxy dks& rks ckõqvksa dh
15 rdyh÷] ;k isV vkSj ûkwu dh lûr ûkjkfc;k¡
jkgq eaxy 321

ftLe ds nk;sa fgLlk ij õkfgj gksaxh] 1

vc panj dk mikvks ennxkj gksxkA 2

jkgq pwYgk gksrk gS] eaxy jksVh& 3

ikuh] vxj jksVh [kkus vkSj jksVh idkus 4

dh txg ,d gks rks&jkgq dk vlj xqe gh 5

jgsxkA 6

10

11

12

13

14

15
322 jkgq cq/k

1 nksuksa dk mÙke&ûkqn vius fy;sA


2 jkgq gkFkh dk ftLe vkSj cq/k mldk lw¡M
3 gS] tc eq'rjdk gksa] vkSj dq.Myh ds igys
4 ?kjksa esa gksa (1 rk 6) eqckfjd vkSj
5 mÙke Qy nsaxs] ysfdu vxj tqnk&tqnk gksa]
6 ;k nksuksa eq'rjdk dq.Myh ds ckn ds ?kjksa esa
7 (7 rk 12)¹A esa gksa rks] nksuksa dk Qy eank
8 gksxk] ekSr xw¡trh gksxh] D;ksafd vc dsrq
9 Hkh ihNs ls viuk vlj ns jgk gksxkA
10 nksuksa esa çcy dkSu gS dk tokc] xq«rkj
11 ds ÷Slyk ij gksxkA
12 nksuksa eq'rjdk VVhgjh(ifjUnk) gksaxs] vc
13 ifjUnksa ûkkldj VVhgjh ds ekjus ls nksuksa gh
14 økfcy&,&bykt u jgsaxs&cõfj;k f'kdkjA
15 ¹A flok; ûkkuk uEcj 11 ftl ij ûkkuk uEcj 5 ds dsrq dk dksbZ vlj u gksxkA
jkgq cq/k 323

nksuksa eq'rjdk ;k cq/k ds ennxkj] Å¡p ?kj dh


}jk'kh
1

n`f"V ls feysa ;k blds nksLr xzg 2

dh jk'kh esa gksa] rks ckõ gksaxsA 3

4
jkgq ds nksLr luhpj dsrq ckøh ?kjksa esa 5

ûkkuk uEcj 10&11 6 VVhgjh dh 6

cq/k ds nksLr lwjt 'kqDdj gSfl;r ds 7

8
ûkkuk uEcj 5 2&7 gksaxsA
9

exj ckõ ls f'kdkj [ksy dj ifjUnksa dk ekjuk 10

ûkkl dj NksVs&NksVs ifjUnksa dks ejokus ls 11

nksuksa dh rkør ûkRe gksxhA tc nksuksa fdlh ,sls 12

?kj ;k ,slh gkyr esa cSBs gksa] tgk¡ fd nksuksa 13

esa ls fdlh ,d dk Hkh Qy dq.Myh okys ds fy;s 14

fdlh igyw esa Hkh eank gksos&rks vc nksuksa dk 15


324 jkgq cq/k

1 Qy mlds vius fy;s eqckfjd o mÙke gksxk] exj


2 mldh cq/k ;k jkgq dh tkunkj phõksa dk eank vlj
3 djsaxs] ;kfu yúdh cgu oöSjg csok o llqjky
4 rckg ;k eans gky gksaxsA
5 jkgq&õqcku dk rsUnqvk ;k vk¡[kksa dk Vsùk
6 iu ;k ,d NksVh nwljh øk;e Hkh gks tkrk
7 gS] tcfd jkgq ûkqn ;k nksuksa jkgq cq/k eq'rjdk
8 c`gLir dh jk'kh 9&12 ;k 11 esa gksa ;k
9 nksuksa dk rk’Yyqø bu ?kjksa esa vk 'kkfey gksos]
10 ;k Vdjkvks oöSjg vk tkosA
11 ûkkuk uEcj 1% vkSykn ds fc?ku gksaxsA
12 2% cgu xks vehj nkSyrean gksxh exj tYn csok gksxh]
13 1 ,sõu lkr fnu] ekg] lky ds vUnj vUnj csok gksxh]
14 ftldk mikvks eöjch nhokj ls pw Ygk ;k coÃr 'kknh vkx dk cUn djukA
15 ckøh ?kj % viuk viuk QyA
jkgq luhpj 325

gkfu 15 lky] ges'kk 'kDdhA 1

luhpj ekSr dk ;e rks jkgq bldh lokjh 2

dk gkFkh gksxkA bPN~;k/kkjh] ûkõkuk dk ekfyd 3

ennxkj lk¡i gksxkA 4

nksuksa eq'rjdk & ftLe ij in~e dk fu'kku Hkh gksxkA 5

ekewyh NksVk lk L;kg fu'kku ûkky vdsyk jkgq] 6

cúk exj njE;kuk in~e vkSj cgqr gh cúk L;kg fu'kku 7

ylu ;k xzg.k gksxkA 8

in~e ftLe ij iks'khnk gksos] ;k dq.Myh 9

esa nksuksa eq'rjdk dks dksbZ xzg u ns[krk gksos 10

vkSj gks Hkh ftLe ij nkb± rj÷] ;kfu ûkkuk uañ 11

1 rk 6 esa nksuksa eq'rjdk gksa] rks fugk;r 12

eqckfjd gksxkA 13

in~e rknkn esa 1 ls 4 rd ;k nksuksa ûkkuk 14

uañ 1 rk 4 esa gksa & rks jktk gksxk] lkfgc&,&bøckyA 15


326 jkgq luhpj

1 in~e gksa 5 ls 8 vnn rd & ;kfu nksuksa


2 5 rk 8 ûkkuk uañ esa & egkjktkA rknkn in~e
3 9 rk 12 ;k ûkkus uañ 9 rk 12 esa & ;ksxh gksxkA
4 jkgq ns[¨ luhpj dks% yksgs ls rk¡ck gksos]
5 lwjt dk dke nsosA
6 luhpj ns[ks jkgq dks% gln ls rckg gksos] jkgq
7 cjfûkyk÷ pysA
8

10

11

12

13

14

15
jkgq dsrq cq/k 327

fdlh rjg Hkh feyrs gksa] ekSr xw¡tsA js[kk 1

dk ;dk;d VwVus ls fu'kkuh gks tk;sxh] fd dksbZ 2

vpkud vk÷r vk jgh gS] tkuoj dqÙkk dsrq] fcYyh 3

jkgq] cqyUn vkokõ jksosa ;k tkuoj jksus ;k eaMykus 4

yxsa] vkSj ûkkldj tc cq/k uañ 12 dk gks] vkSj 5

6&12 ds rk’Yyqø ls rhuksa fey jgs gksaA 6

õqcku] rkyw L;kg gksosa] vkSykn ejsA 7

vkSjr nqf[k;k] ûkkunku dks cnuke djus okyk vkSj 8

ûkqn Hkh ekSr&nj&ekSr ns[kdj vkûkhj ij cqjh 9

ekSr ejsA 32 nk¡r okys ls cqjh 10

vkokõ ds iôs vlj esa cù dj gksos] dkyh vkSj 11

L;kg xgjh vk¡[k ekjp'ek Hkh eugwl ntkZ esa 12

vOoy gksxk] tks ûkqn Hkh cckZn vkSj lkfFk;ksa dks Hkh 13

rckg ns[ks ;k djsA 14

15
328 jkgq panj c`gLir

1 c`gLir vkSj panj nksuksa esa ls fdlh dk Hkh


2 Qy jíh u gksxk] exj vkSjr dk lq[k gYdk gksxk]
3 ûkkldj ûkkuk uañ 12 esaA
4 ûkkuk uañ 12 esa pwafd c`gLir pqi gksrk
5 gS] jkgq ds lkFk vkSj panj Hkh uañ 12 esa
6 gYdk gksrk gS & blfy, enks± o fó;ksa ('kqDdj
7 o pa nj dh eq r’Yyøk) dk lq [k rks õ:j gYdk gks xk] exj
8 nksuksa xzgksa (panj o c`gLir) ds nwljksa
9 vljksa ij dksbZ ûkjkc vlj u gksxk] tkuksa ij cqjk
10 vlj u gksxk] fl÷Z ckgeh lq[k gYdk fxurs gSaA
11 y{eh o fó;ks a
jkgq panj luhpj%
12 (vkSjr o ekrk) dk
13 dk lq[k gYdk gksxk] ûkkldj ûkkuk uañ 12 esaA
14 vkS j r dh ls gr jíhA
jkgq lwjt 'kqDdj%
fneköh deõksjh] nhokuxh
15
jkgq lwjt 'kqDdj 329

oöSjg] ûkkldj ûkkuk uañ 1 esaA 1

panj cckZnA /ku o 2


jkgq lwjt panj%
ekrk nksuksa eansA jkr 3

fnu nksuksa oÃr nqf[k;k] vÃy enn u nsosA /ku 4

nq[k [kús djrk tkosA 5

ûkkuk uEcj vc lwjt dh ûkqn viuh rks enn gksxh] 6

5 esa exj panj dh phõsa vkSj ûkkuk uañ 5 7

dh eqr’Yyøk phõsa vkSykn oöSjg rckg t+:j gksaxh] 8

exj cht u"V u gksxk] panj fQj Hkh eqvk÷ 9

djok nsxk] ;k uLy c<+k nsxk&cõfj;k cq/k dk 10

mikvks ;k nqxkZ iwtu enn nsxkA 11

'kkfn;k¡ ,d ls ü;knkA 12
jkgq lwjt cq/k%
x`gLrh lq[k cckZnA 13

(vkSykn eanh)A cq/k ;k cgu cckZn gksos] c'krsZ fd 14

'kqDdj fdlh vkSj xzg dk lkFkh xzg u gksos] oukZ 15


330 jkgq lwjt cq/k

1 rknkn 'kknh nks u gksxh] exj ckøh ogh eank gkyA


2 edku ds xks'ks okyksa
jkgq 'kqDdj dsrq%
3 edkuksa esa 'kknh yúdh
4 dh u gksxh] 'kknh rd tc dsrq igys ?kjksa
5 esa gksaA ysfdu tc ckn ds ?kjksa esa & yúdksa
6 dh 'kknh u gksxhA
7 'kknh dbZ ckj vkSj vkSjrsa
8
jkgq cq/k 'kqDdj%& dbZ ,d] exj fQj Hkh
9 x`gLrh lq[k eank] ûkkldj ûkkuk uañ 7 esaA
10 'kknh vkSj vkSykn dk ûkkldj eank gky vkSj
11 xúcú gksosA
12 ûkqn õkrh ûkpkZ esa
jkgq cq/k c`gLir%& datwl exj fu/kZu
13

14 u gksxk] ûkkldj ûkkuk uañ 12 esa rks fl÷Z ek;k dk jk[kk


15 gksxk] dSf÷;r esa ewly dh rjg dk gky gksxkA
jkgq cq/k panj 331

vc okfyn Mwc 1
jkgq cq/k panj%&
ejs] exj panj 2

ij cqjk vlj u gksxkA 3

enks± dk lq[k 4
jkgq c`gLir luhpj%&
gYdk gksxk] ûkkl 5

dj ûkkuk uañ 12 esaA 6

'kknh esa enks± 7


jkgq eaxy 'kqDdj cqèk%&
vkSjrksa dh eqûkkfy÷r] 8

uktk;õ vkSj ÷kyrw ûkpkZ ls /ku dk uqÃlku oöSjgA 9

pkjksa 10
jkgq c`gLir cqèk panj %&
xzgksa 11

dk jkgq dh mez 42 lkyk mez rd jíh Qy] ml 12

?kj dh phõksa dk ftlesa oks cSBs gksaA 13

ftl ?kj esa cSBs 14


jkgq eaxy luhpj cq/k%&
gksa vc mldk 15
332 jkgq eaxy luhpj cq/k

1 eank gky u gksxk] ysfdu vxj eq'rjdk nhokj okys ?kj


2 esa lwjt Hkh cSBk gks] rks rknkn eSEcjku ij rks
3 dksbZ vlj cqjk u gksxk] exj jkgq dh cqjh rklhj]
4 pksjh] /ku gkfu õ:j gksxhA dksbZ HkkbZ rks
5 ykoYn] dksbZ iwjh ePN js[kk dk ekfyd lkfgc&,&bøcky
6 gksxk] exj yúfd;k¡ nqf[k;k ejhõ gh gksaxhA
7 enn nsos&rks pk¡nh dh ngyhõ] vkSj tuwch njokõk
8 cckZn djsA
9

10

11

12

13

14

15
dsrq c`gLir 333

nq'eu 40 lky] tc fcYeqøkfcy] eq'rjdk 1

rks usd gksxkA yhew] õnZ yhew eafnj esaA 2

xq# iwtk vLFkku ijA ekew¡ ejsa rks 3

cs'kd] gelk;s ekjs tkosa rks lp] (cq/k 4

ds uañ 6 ds Qy) exj c`gLir dk õkrh Qy eank 5

u gksxk] vkSj ûkqn dsrq (vkSykn) Å¡p vlj dk gksxkA 6

iksfj;ksa ij la[k dk vlj vc çcy gksxk] tc 7

nksuksa esa ls fdlh ,d dk Qy fdlh rjg Hkh eank 8

gksos] rks nksuksa dk dq.Myh okys ds fy, mÙke vkSj 9

eqckfjd gksxk] exj dsrq o c`gLir dh tkunkj 10

phõksa dk Qy eank gksxkA 11

ûkkuk uañ 1% ,d la[k] ges'kk vkjke ikosA 12

2% yEck psgjk pkSúh is'kkuh] gennZ cqyan erckZ gksxkA 13

3% pkSúk psgjk o rax is'kkuh (tc uañ 8 esa nq'eu xzg 14

gksa) ûkqnöõZ eanHkkx gksxk] uañ 8 esa nksLr 15


334 dsrq c`gLir

1 gksa rks gqDejku vklwnk gky g¨xkA


2 4% rknkn la[k 4& rkyhe okyk gksosA
3 6% ûkkuk uañ 2 dh n`f"V ds xzgksa ds rk’Yyqø ls vxj %&
4 (i) dsrq uhp eank exj c`gLir øk;e&igyh v©ykn dk lq[k
5 u gksA (ii) dsrq øk;e c`gLir eank & nwljksa dk
6 öqykeA (iii) n`f"V ûkkyh ;k nksuksa lkFkh & ûqk'köqõjku
7 gksosA
8 7 % riLoh exj eq÷fyl] rknkn la[k 5
9 8 % nfyæh " " ] " "2
10 12 % rknkn la[k 6 ;k ü;knk] cúk gh vehj gksA
11 ckøh ?kj% viuk viuk vljA
12

13

14

15
dsrq lwjt 335

coÃr xzg.k lwjt] lwjt ds nq'eu xzgksa 1

dh phõsa] dsrq dh phõksa dk pyrs ikuh esa cgkuk 2

eqckfjd gksxkA lwjt dk Qy eðe gksxkA 3

dsrq ûkqn cckZn gksxk] jkt njckj dh dekbZ 4

dks xzg.k ls L;kg dj nsxk] ûkqn dsrq(yúds) 5

dh vkSjr Hkh feõkZ gYdk] lkjaxh Hkkjh dh gkyr 6

gksxh] ;k dqÙkk lwjt dh rj÷ eq¡g djds jks,xk 7

;k dqÙks dks ekSr ds ;e uõj vk,¡xsA cgjgky 8

vkSykn dk Qy eank gksxk] ;k vkSykn dh vkSykn iksrs 9

cln eqf'dy gkfõj gkssaxsA ûkqn dq.Myh okys dh 10

mez ij dksbZ eank vlj u gksxk] vxj gksxk] rks fl÷Z 11

ckny dk lk;k gksxk] exj lwjt xzg.k u gksxk] 12

ij eðe rks õ:j gksxkA 13

14

15
336 dsrq panj

1 yúfd;k¡ 6 lky (uj xzg&c`gLir] lwjt]


2 eaxy)A ,sls Vsos esa Å¡p ;k mEnk vkSj øk;e gksxk]
3 oukZ oks ukøkfcy x`gLr gksxkA
4 pk¡n xzg.k gksxk] fl÷Z mu ckrksa ij tks
5 jkgq panj eq'rjdk esa fy[kh gaSA vxj panj ûkqn
6 uhp gks ;k ikrky ds ûkkuk uEcj 6 esa gks ;k cq/k
7 dh ekj ls ej jgk gks] rks ekrk vkSj csVs nksuksa ds
8 fy, ekSr rd dk xzg.k gksxk] ftldk bykt dsrq
9 dh nksjaxh exj yky jax vf'k;k dk lkFk ennxkj
10 gksxk] ;k coÃr panj xzg.k] pyrs ikuh esa dsrq
11 dh (panj ds nq'eu xzgksa) phõsa cgkuk
12 eqckfjd gksxkA
13 nksuksa fcYeqøkfcy ;k n`f"V esa] nksuksa dk eank
14 Qy] ûkkldj tc ,d rks gks ûkkuk uEcj 3 esa]
15 vkSj nwljk gksos ûkkuk uEcj 11 esaA
dsrq 'kqDdj 337

nq'eu 40 lky] usd ?kjksa esa usd o 1

cn ?kjksa esa cqjk vlj gksxkA 2

ûkkuk vkSykn ds fc?ku nksuksa uañ1 vkSj eaxy uañ4 vkSykn 3


uEcj
1 % ykoYnh rd vkSj nwljksa dh ekSrsa 4

5
ûkjkc djsaA
6
6% nksuksa dk eank gkyA dqÙks dks ?kh gõe u gksxk dk
7
gky gksxk] vkSjr ck¡> gksxhA
8
12% vkSjr cgknqjh esa lwvjuh gksxh] 12 cPps]
9
oks Hkh lwvj dh rjg mEnk lsgr vkSj cgknqj o
10
lqf[k;k gksaxsA
11
ckøh ?kj% viuk viuk vljA
12

13

14

15
338 dsrq eaxy

1 Qksdk ,s'k 3 lky] yúds 24 lky]


2 ,d vly dsrq nwljk eluwbZ dsrq ('kqDdj&luhpj eq'rjdk)A
3 tc ;s eq'rjdk gksaxs] 'kqDdj luhpj Hkh
4 eq'rjdk gksaxsA
5 bdës ;k ckge n`f"V esa gkas] rks eaxy
6 nksxquk usd gksxk] ysfdu dsrq vkSj eaxy fl÷Z nksuksa
7 n`f"V ;k eqøkcyk ij 'ksj dh dqÙks dh yúkbZ gksxhA
ûkkuk
uañ 2% gq Dejku vklw nk] nks uks a dk tq nk&tq nk vkS j mÙke Qy gks xkA
8

9 9 % 28 lkyk mez ls gkykr rcnhyh ij gksaxs] ûkkuk

10 uEcj 3&5 ds xzg eqafl÷ gksaxs] edku dh


11 cqfu;kn (ns[kks uhps fn;k vlj ûkkuk uañ 10) nq#Lr
12 gksus ij usd vlj gksxkA panj ehag dk ikuh ennxkj
13 gksxk] dsrq Hkh vc mEnk vlj dk gksxkA
14 10 % 28 lkyk mez ds ckn gkykr jíh gksaxs] eaxy
15 cn gksxk] vkSykn rckg ;k unkjn gksxhA 45 lkyk mez
dsrq eaxy 339

rd eank jgsxkA 1

dsrq ?kj 10osa dk 'kDdh] dqÙkk] yúdk eansA 2

eaxy Hkh ûokg 10osa gksos] fQj Hkh nksuksa eansA 3

vc mikvks dsrq gksxk] ;k panj dk ikuhA 4

egy edkuk¡ uhps nsos] nw/k 'kgn oks çk.khA 5

ckfj'k dk ikuh] ;k 'kgn ûkkfyl pk¡nh ds crZu 6

esa edku dh cqfu;kn esa nckosA 7

11% nksuksa uañ 11 esa gkas] rks eaxy uañ 10 dk Qy 8

nsaxs& c'krsZ fd  pkSdh ekStwn gksA 9

ckøh ?kj % viuk viuk Qy ysaxsA 10

11

12

13

14

15
340 dsrq cq/k (jk'khQy)

1 nq'eu 37&40 lkyA dsrq dqÙkk] cq/k nqeA


2 nksuksa nq'eu] gúdk;s dqÙks dh nqe us mls ikxy
3 fd;kA nksuksa dk Qy eankA
4 cq/k tc dsrq ds lkFk gks rks cq/k ?kj dk
5 exj dsrq uhp gksxk] ekSr ugha rks v¸;ke&,&xfnZ'k
6 õ:j gksxk] fcjhZ tkuoj ftlls gkFkh Hkh Mj
7 dj Hkkxrk gSA eaxy dk mikvks ennxkj gksxkA
8 nksuksa fcYeqøkfcy ;k n`f"V esa% nksuksa dk eank
9 Qy] ûkkldj tSlk ,d gks] ûkkuk uEcj 3 esa
10 vkSj nwljk 11 esaA
11 ûkkuk dsrq dh phõksa is dsrq eank] ij eank u nwljksa ijA
uEcj 6
12 cq/k Hkh xj ok¡ lkFkh gks] ûkqn eank cqjk nwljksa ijA
13 ckøh ?kj % viuk viuk vljA
14

15
dsrq luhpj 341

fuL÷ mez ij luhpj dk ÷Slyk] yúds 24 lkyA 1

nksuksa dk mÙke QyA 2

tc rd fl÷Z nksuksa bdës eqckfjd] tc 3

dksbZ Hkh rhljk xzg feyk] rhuksa gh dk Qy eank 4

gksxk] nksuksa eq'rjdk bLrøyky gksxkA 5

ûkkuk uañ 6% Å/kZ js[kk ihB esa] mez 70 lky gksxhA 6

9% fugk;r eqckfjd] Hkkjh øchyk] /ku nkSyr 7

'kkgkuk] 'kku dh mez vkSj yEck vlkZ lq[k lkxj 8

dk gksxkA iq'r&nj&iq'r eqckfjd gksxk] iwjh 9

lnh rd usd gksxkA 10

ckøh ?kj% viuk viuk vlj ysaxsA 11

12

13

14

15
342 dsrq lwjt panj

1 yk[kksa&irh fQj Hkh nqf[k;k] vÃy enn u nsosA


2 u fnu pSu] u jkr vkjke] nqxkZ iwtu vkSj cq/k dk
3 mikvks ennxkj gksxk] dsrq dk Qy eank gh gksxkA
4 ûkkuk ua ñ 5 % lw jt dh rks vc enn gks xh] pa nj vkS j ds rq nks uks a
5 cckZn] vkSykn rckg] exj uLy can u gksxh] cq/k dk
6 viuk Qy enn nsxk] ûkkuk uEcj 5 dks cckZnh ls
7 jksd ysxkA
8 rhuksa dk gh Qy eank
dsrq 'kqDdj cq/k%&
9 ûkkldj ûkkuk uañ 7 esaA
10 'kknh] vkSjr] vkSykn oöSjg esa lûr xúcú gksosA
11 dsrq o eaxy dk
dsrq eaxy c`gLir%&
12 viuk viuk Qy gksxkA

} esa
13 HkkbZ yaxúk fQj Hkh 45 lkyk mej rd ennxkj] ckn
14 o fu/kZu csek;uh] ûkqn ,slk 'kûl 45
15 lkyk mez rd føLer ds eSnku esa gYdk gh jgsA
dsrq eaxy c`gLir 343

luhpj ds iRFkj dks õnZ jax c`gLir ds Qwyksa ls 1

crkSj mikvks eqvÙkj djsaA 2

gj txg ea xy cn vkS j 3
dsrq eaxy luhpj%& fgj.k dh rjg Mjiksd 4

gksxkA dPpk&iDdk edku vkSj mlesa uhe dk njûr ;k 5

edku & edku mlesa uhe dk njûr o dqÙkk 6

ekStwn gksA 7

lwjt dk 8
dsrq lwjt c`gLir%& Qy fugk;r 9

eank gksxkA lwjt c`gLir dks vxj dsrq ns[ks rks 10

ntkZ n`f"V dh ü;knrh eans vlj dh ü;knrh gksxh 11

;kfu 100 ÷hlnh ij 100 ÷hlnh eankA 12

'kqDdj ij ûkjkch gksxh] fneköh 13


dsrq lwjt 'kqDdj%&rdyh÷sa vkSjr dh ûkkldj 14

tc ûkkuk uañ 1 esa gksa] tc rd oks vkSjr 15


344 dsrq lwjt 'kqDdj

1 dq.Myh okys ds tíh edku esa jgsA


2 Hkrhts Hkkuts [kk ih
dsrq lwjt cq/k%&
3 dj Mdkj ekj tkus
4 okys gksaxs] ;k mudh dksbZ enn dh mEehn u gksxhA
5 okfyn cckZn
dsrq lwjt cq/k panj%&
6 ;k Mwc
7 gh ejs] gj ,d dk tqnk&tqnk QyA
8 'kknh esa
dsrq eaxy 'kqDdj cq/k%&
9 enks± o
10 vkSjrksa dh eqûkkfy÷r vkSj ÷kyrw o uktk;õ ûkpkZ
11 ls /ku cckZn gksosA
12

13

14

15
c`gLir lwjt panj 345

vxj øk;e rks bøckyeUnA 1

vxj øk;e rks 2


c`gLir lwjt cq/k%&
jkt;ksxA 3

c`gLir o luhpj 4
c`gLir panj luhpj%& nksuksa dk mEnk 5

o nksLrkuk] yksgs dks ikjl dk dke nsos] nksLrh 6

ls yk[kksa rj tkosa] flok;s ûkkuk uañ 9 tgk¡ fd 7

ûkjkc vlj gksxk] ;k panj dk ûkjkc vlj feyk 8

gqvk gksxkA 9

'kknh esa 10
c`gLir 'kqDdj cq/k%&
#dkoV o 11

nhxj f÷rwj gksaxsA 12

gj gkyr esa mÙke QyA 13


c`gLir luhpj 'kqDdj%&
ûkkldj ûkkuk uañ 9 esa 14

mEnk gksos] nksa lk¡i gksaxs (vkSj dsrq lqHkkvks)A 15


346 c`gLir luhpj cq/k

1 cqfu;kn ij ePN jss[kk gksxh] exj ûkqn õkuh v¸;k'k


2 vkSj õqcku ds pLdk ls cckZn gksosA
3 nksuksa xzgksa ;kfu
4 lwjt cq/k luhpj %& lwjt vkSj luhpj dk viuk
5 viuk Qy gksxkA
6 lwjt dh mEnk gkyr okys ?kjksa esa frtkjr]
7 fneköh dke o C;ksikj dk ÷k;nk vkSj luhpj ds vPNs Qy
8 okys ?kjksa esa tk;nkn cùs ;k feysA
9 lwjt
lwjt cq/k c`gLir %&
10 vkSj c`gLir
11 nksuksa dk mEnk Qy gksxkA
12 gj txg øæ
lwjt c`gLir luhpj%&
13 o eafõyr
14 ûkkldj tc ûkkuk uañ 6 esa gksaA
15
lwjt c`gLir 'kqDdj 347

'kknh ds fnu ls føLer tkxsxhA 1

vkSjr Hkh gj rjg ls jax lqHkkvks vkSj ulhck 2

esa usd gksxhA 3

edku dk lqûkZ 4
lwjt luhpj 'kqDdj%&
÷'kZ eqckfjd 5

u gksxkA enZ dh vkSjr ;k vkSjr dk enZ cckZn gks] 6

x`gLr eank gksosA feêh ds dwõs esa yky 7

iRFkj ds Vqdús nw/k ls Hkjdj bl ?kj dh 8

eqr’Yyøk txg esa nckosa] tgk¡ fd oks cSBs gksaA 9

ekew¡ ûkkunku dk 10
panj luhpj cq/k%& gky eank ûkkl 11

dj tc ûkkuk uañ 4 esa] ysfdu cotg öjhch ekSr 12

u gksxh] ûkwuh gksxkA 13

jkr fnu eqlhcr 14


panj 'kqDdj lwjt%&
esa eqlhcrA dHkh 15
348 panj 'kqDdj lwjt

1 rks vehjh ds leanj dh BkBksa ds ûkõkus


2 gksaxs] vkSj dHkh öjhch esa jsr ds õjkZ
3 dh ped Hkh u gksxhA
4 fneköh lnekr
panj 'kqDdj cq/k%&
5 gksaxsA 33 lkyk
6 mez rd 'kknh dk dksbZ eryc u gksxk]
7 vxj 34 ls igys 'kknh gks tkos] rks HkkbZ cUn
8 cckZn gksaxsA uj vkSykn iSnk ;k øk;e u gksxh] cfYd
9 vkSjr Hkh va/kh gks tk;sxhA [ksrh cckZn]
10 vkSj is'kk cnuke djsxk] vkSj 34 lkyk mez rd
11 (vkSjr dh mez) bLrøkr&gEy oöSjg cgqr
12 gksaA enZ 48 ls igys vkSj vkSjr (vkSjr
13 dh) 34 lkyk mez ls igys vkSykn dk lq[k u ik;sxhA
14 jkt njckj o C;ksikj Hkh eank gksxkA cq/k dk mikvks
15 rksrk] nqxkZ ikB] ;k L;kg eNfy;ksa dks lwjt
panj 'kqDdj cq/k 349

fudyus ls igys l÷sn vkVs dh ûkqjkd (;k viuh ûkqjkd 1

dk 1@10 fgLlk) nsuk eqckfjd gksxk] exj gj g«rs esa 2

fl÷Z ,d n÷k] 'kqDdj dh jkr vkSj luhpj dh lqcg 3

okys fnuA mez 85 lky gksxhA 4

enns enk± enns ûkqnkA 5


panj 'kqDdj luhpj%&
/ku nkSyr mEnkA 6

bldk /ku vkSykn ds gkFk yxsA ekSr ijnsl 7

esa gks] oukZ /ku ekfuUn feêh dk igkú] õkfgjnkjh 8

mEnk] vUnj ls ûkkyh <ksy tks llqjky ûkkunku 9

ds ctkus ds dke vkosA 10

dHkh 'kkg] 11
panj 'kqDdj c`gLir%& dHkh eyaxA 12

dHkh ûkq'kgky] dHkh raxA xUnk b'ø vkSj eanh 13

eqgCcr dcwrjckõh (vkSjr) ls cckZn gksos vkSj fdlh dks 14

Hkh blls ÷k;nk u gksos] tc gksos uqÃlku gksosA 15


350 panj 'kqDdj c`gLir
rhuksa eq'rjdk vkSj nfj;kfny vkSj gok] vkSj
}
1

2 eaxy øk;e leanj dh ygjsa Hkh ennxkjA


3 vxj eaxy u"V rks 'kqDdj dk Qy gksxkA

4 'kknh vkSj vkSykn


'kqDdj cq/k eaxy%&
5 esa xúcú] vYi

6 vk;q Hkh gksxkA

7 xÅ xzklA nqfu;k
'kqDdj cq/k luhpj%&
8 ds rhuksa lq[kksa

9 dk ekfyd gksxkA

10 'kjkjr dk ekøwy
eaxy cq/k lwjt%&
11 tokc ns ldsxkA

12 fnyh rkør ü;knk gksxh&cjrs ûokg Hkyh rj÷ ;k cqjhA

13 /ku nkSyr vkSj


eaxy cq/k panj%&
14 lsgr mEnk ûkkl

15 dj ûkkuk uEcj 1&4&5 esa] exj luhpj dk rk’Yyqø ;k


eaxy cq/k panj 351

ûkkuk uEcj 10&11 essa eank vlj gksxkA e`x'kkyk 1

cqjs vlj ls cpk;sxhA 2

nks lk¡i gksa 3


eaxy cq/k luhpj%&
xs (jkgq lqHkkvks)A 4

eaxy cq/k panj dk Åij fn;k vlj gksxkA e`x'kkyk 5

cqjs vlj ls cpk;sxhA 6

fn[kkos dk /ku 7
eaxy panj luhpj%&
nkSyr tks vkûkhj ij 8

Hkh HkkbZ cUnksa rk;s pps ds dke vkosA 9

cqùkis esa uõj dk /kksdk gksosA luhpj ds 10

?kj uEcj 11 esa jkt njckj ls ÷k;nk gks] eaxy 11

;k panj ds ?kj 3&4&8 esa gj rjg ls gkfuA 12

/ku nkSyr cckZn vkSj ekSr [kúh jgsA 13


eaxy c`gLir
eaxy 'kqDdj
ns[krs gksa & luhpj dks (eqvkfou /ku) 14
" luhpj " " & c`gLir dks (eqvkfou mez] öSch enn)
e a x y pa n j 15
352 eaxy panj luhpj

1 eqvkfou mez gksxhA Qk¡lh yVdk, ds ik¡o


2 rys enn ds fy;s rûrk ûkqn&c&ûkqn vk tk,xk] øcz ls
3 okilh rd gksxhA lcls enn vkSj vky&vkSykn
4 dh iwjh enn ûkqn&c&ûkqn gksrh jgsA okYnSu dk
5 lk;k o lq[k lkxj cgqr yEck o ehBk gksA
6 nksxquk usd eaxyA
eaxy 'kqDdj luhpj%&
7 nks usd dsrqA
8 vxj eaxy cù
9 eaxy 'kqDdj c`gLir%& dj c`gLir
10 dh enn djs] rks c`gLir cùs vkSj 'kqDdj dk usd
11 Qy gksos] vxj eaxy HkkbZ 'kqDdj dh rj÷
12 Hkkjh gksdj enn djs] rks 'kqDdj cùs] tks vkSykn ls
13 eg:e djs&exj ,s'k&vks&b'kjr o b'ø ûkwc fn[kkosA
14 ihiy uhe vkSj cú
eaxy panj c`gLir%& rhuksa dk eq'rjdk
15
eaxy panj c`gLir 353

njûr gksxk] tks gj rjg ls rhuks xzgksa dk 1

mÙke Qy nsxkA 2

rhuksa jax esa jax 3


eaxy panj luhpj%&
fcjaxk vxj lk¡i 4

Hkh rks fprdcjkA chekjh dk ?kj vkSj Qqycgjh dk ekjk 5

gqvk gksosA 6

òki nsus 7
eaxy luhpj c`gLir%& okyk lk/kq 8

gksxkA vknfe;ksa dh deh vkSj øõkZbZ gks] tks blds 9

lkeus jgs] cckZn gksA pksjksa dks Qalkus okyk 10

lk/kq gksA chekfj;k¡ o ûokfg'kkr cn dk iqryk gksA 11

/ku nkSyr mEnkA 12


eaxy luhpj lwjt%& exj tc luhpj ds 13

rk’Yyqø esa gks ûkkuk uañ 11 rks nqfu;k dks >wVk cukos] 14

exj ûkqn >wVk u gksos ;k viuk >wV u ekusA 15


354 eaxy e; ikih xzg

1 lkjh mez pksj jkgõu fQj Hkh eqlhcr ij eqlhcr


2 jgsA
3 eaxy luhpj ds lkFk dksbZ rhljk xzg
4 rhljk lkFkh xzg eUnk vkSj òki gh nsus
5 okyk gksxkA
6

10

11

12

13

14

15
panj luhpj 'kqDdj eaxy 355

fny js[kk ds vkûkhj ij elYyl Õ] öqLlk okykA 1

jkt ls rkvYyqø o ûkq'k&xqõjku gksos] ûkkl 2

dj uEcj 2 esaA 3

[kksVh lksgcr] 4
panj c`gLir cq/k luhpj%&
[kksVs 5

dke&vPNh lksgcr Hkyk gks ukeA 6

QVk irax] 7
eaxy luhpj lwjt cq/k%&
pkjksa 8

xzgksa dk eank QyA 9

pkjksa dk 10
eaxy panj 'kqDdj cq/k%&
eank QyA 11

yúdh dh 'kknh ls usd Qy 'kq# gksxkA 12

c`gLir 13
eaxy panj lwjt c`gLir%&
uañ 2] 14

usd xq# ç.kke dh txg] mEnk føLer gksA 15


356 eaxy luhpj lwjt cq/k

1 vxj pkjksa xzg u"V ;k cckZn gksa]


2 rks ,d vdsyk gh yk[kksa ls eqøkcyk djus dh
3 fgEer dk ekfyd gksxkA vxj pkjksa øk;e rks lc
4 dks gh ywV [klwV dj ûkqn /kukM gksxkA
5 cn÷s’y] cn fdjnkj]
6 panj 'kqDdj cq/k luhpj%& ek¡ vkSjr
7 esa ÷øZ u tkusA
8 Hkyk
panj 'kqDdj cq/k lwjt%&
9 yksx
10 Hkys dkeA ek¡ cki nksuksa dh rj÷ ls ûkkfyl
11 ûkwu vkSj nksuksa dk rkc;nkjA
12

13

14

15
iapk;r 357

lwjt 1
eaxy
2
'kqDdsdj
rq
c` gLir e; 3 ikih 3
lwjt
'kqDdj c`gLir panj luhpj jkgq 4

dsrq eaxy 5

/kés Hkxr dh xÅvk¡ jke pjkosA xks 6

feêh dk ek/kks exj føLer dk /kuh gks] c`gLir dh 7

mÙke gkyr dk Qy vkSj x`gLrh lq[k o õ#fj;kr 8

lc øk;e gksa] gqDejku lkfgc&,&vkSykn gksA 9

dksbZ ik¡p xzg ftuesa u óh o ikih feys 10

gksa flok;s cq/k dsA 11

'kqDdj] c`gLir] luhpj] lwjt] cq/k ik¡pksa gh 12

,d ls ûkkuk uEcj 6 rd fdlh Hkh ?kjksa esa bdës ;k 13

vds ys vds ys øk;e ;k ,d ls ,d mEnk gkyr dkgksosA 14

15
358 reke xzg bdës

1 xks jkgq ;k dsrq esa ls ,d ckgj jg tk;k


2 djrk gS] exj oks Hkh n`f"V ds fglkc ls vius
3 ls ckn okys esa viuk Qy feykdj ûkqn fl÷j gks
4 tkrk gSA
5 ûkkuk uañ 2 % gqDejku gksosA
6 3% fely jktk lkfgc&,&bøcky gksA
7 8% gqDejku lkfgc&,&bøcky] exj ûkqn vius vki
8 dks cùkosA
9 9% gqDejkuA lkfFk;ksa dks cùkdj ûkqn Hkh cùrk
10 tkosA
11

12

13

14

15
c"kZQy 359

tue dq.Myh tks ûokg cewtc bYe tksfr"k cuk 1

dj yxu dks ûkkuk uEcj ,d nsdj ckøh ûkkus iwjs 2

fd;s gksa] vkSj ûokg bYe lkeqfnzd ls cukbZ gqbZ 3

gks] eqdfEey djus ds ckn vkxs nh gqbZ ÷sgfjLr ds 4

eqrkfcø vey&njvken djsaA 5

lkykuk gkykr ds fy;s fn;k gqvk c"kZQy 6

ekgokjh gkykr " lwjt dks pykosa 7

jksõkuk " " eaxy " c"kZ dh 8

?kaVksa " " c`gLir " dq.Myh 9

feuVksa " " luhpj " dks 10

lSfdaMksa " " cq/k " 11


?kqekosaA
fMxzh " " panj " 12

g«rksa " " 'kqDdj " lkykuk 13

jkrksa " " jkgq " dq.Myh dk 14

fnuksa " " dsrq " ?kqekosa 15


360 c"kZQy

1 ,d lky ds vUnj ds gkykr ds fy;s Åij


2 ds fglkc ls fy;s gq;s c"kZQy dh dq.Myh
3 ds ftl ûkkus esa lwjt cSBk gksos] ml
4 ûkkuk dks mez ds eghus dk fgUnlk uEcj nsdj reke
5 dq.Myh eqdfEey dj ysaA eghus dk 'kq# tue oÃr
6 ls ysaxs] elyu 31 dh iSnk;'k gks] rks 30 nwljs
7 eghus dh rd iwjk eghuk gksxkA ,d lkyk mez ds cPps
8 ds fy, Hkh ;gh vlwy gksxkA elyu%&
9 tue oÃr 11&5&98 eaxyokj 5%43 cts 'kke
10 tue dq.Myh (yxu ls gj xzg)
11 luhpj c`gLir
panj 2 12
12
jkgq 3 11
1
13 4 10
7
14 5 lwjt cq/k 9 dsrq
6 8
15 eaxy 'kqDdj
c"kZQy 361

11&5&41 'kke 5%43 cts ds ckn & 44ok¡ tkjh 1

yxu ls gj xzg (lkykuk þq .Myh) 2

3
cewtc lwjt cq/k cewtc
2 12 4
÷sgfjLr 3 dsrq 11c` gLir ÷sgfjLr
c"kZ 1 c"kZ 5
4 10 luhpj
Qy 7 Qy
6
panj
cnyk jkgq 5 9 eaxy cnyk
6 8 7
x;k 'kqDdj x;k
8
11&9&41 'kke 5%43 cts ds ckn 5ok¡ eghuk 'kq#A
9
lwjt cSBk gksus okys ?kj dks ûkkuk uañ 5 fn;k x;k] c"kZ
10
Qy dh dq.Myh dksA ekgokjh dq.Myh
eaxy 11
luhpj 3 2 'kqDdj
12
11 12
1 13
c`gLir 4 10 panj jkgq
7
lwjt 5 14
9
cq/k 6 8
dsrq 15
362 c"kZQy (,d fnu dh dq.Myh)

1 5osa eghus dk 17ok¡ fnu] igys fnu ls 12osa


2 fnu rd ,d ls 12)
3 ekgokjh dq.Myh esa ftl txg eaxy cSBk gS]
4 ml ?kj dks ,d ls fxu dj 17osa uEcj ;kfu uEcj 6
5 fn;k x;k eaxy dksA fnu þq .Myh
6 panj jkgq 12
3 2 11
7 1
4 10 dsrq
7 lwjt
8 'kqDdj5 luhpj 9 cq/k
6 8
eaxy c`gLir
9
5osa eghus dk 23ok¡ ?kaVk] jksõkuk dq.Myh esa c`gLir
10
okys ?kj dks ,d fxudj 23oka uEcj c`gLir dksA
11 ?kaVk dq.Myh
panj jkgq
12 2 12 11
'kqDdj3
13 1
eaxy 4 10
14
7
5
luhpj 6 lwjt cq/k 8 9
15 c`gLir dsrq
c"kZQy (feuV dq.Myh) 363

?kUVksa okyh dq.Myh ls 25ok¡ feuV 1

luhpj dks pyk;k x;kA 2

feuV dq.Myh 3
c`gLir eaxy
lwjt 3 2 12 'kq Ddj 4
cq/k luhpj 11
5
dsrq 4 1 10
7 6
5 9 7
6 8
panj jkgq
8
28ok¡ lSfdUM&feuVksa okyh dq.Myh ls vc
9
cq/k dks pyk;k x;kA
lSfdaM dq.Myh 10

'kq Ddj 11
2 12 panj
eaxy 3 11 12
jkgq
luhpj 4 1 10 13
7
c`gLir5 dsrq 9 14
6 8
lwjt cq/k 15
364 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15
÷sgfjLr c"kZQy 365

10

11

12

13

14

15
366 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15
÷sgfjLr c"kZQy 367

10

11

12

13

14

15
368 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15
÷sgfjLr c"kZQy 369

10

11

12

13

14

15
370 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15
÷sgfjLr c"kZQy 371

10

11

12

13

14

15
372 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15
÷sgfjLr c"kZQy 373

10

11

12

13

14

15
374 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15 48 vkSj 50 ij rcnhyh (ûkkuk uEcj 5 rhljs ?kj ij nksckjk vkrk gSA)


÷sgfjLr c"kZQy 375

10

11

12

13

14
lnh ij fuL÷ vkSj xzg pkyh (panj) dh mez dk fuL÷A
15
376 ÷sgfjLr c"kZQy

10

11

12

13

14

15
c"kZQy (jkr dq.Myh) 377

10

11

12

13

14

15
378 –f"V xzg

3
}
}
}
}
}
}
10

1
5

7 cqfu;knh
8

10

11

12

13

14

15
cqfu;knh
–f"V xzg
A 11 1 2 3 4 8 10
B 3 1 12 11 10 4 6
} 1- 5- 9
A 12 2 3 4 5 9 2
B 4 2 1 12 11 7
} 10
A 1 3 4 5 6 10
} 7
B 5 3 2 1 12 8
A 2 4 5 6 7 1 11

3-5
3-8
4 - 8 - 12
B 6 4 3 2 1 7 9}
A 3 5 6 7 8 12
B 7 5 4 3 2 10 } 10
A 4 6 7 8 9 1
B 8 6 5 4 3 11 } 10
379

9
8
7
6
5
4
3
2
1

11

15
14
13
12
10
380 xzg ls ?kj

1 ûkkl ûkkl ?kj dgk¡ [kús gksaxs \


2
eUntkZ õSy xzg Vsos esa ûokg fdlh Hkh ?kj
3
esa bdës gks tkosa] rks muds lkeus fn;s gq,
4
ûkkuk uEcj dk vlj iSnk gks tk;sxkA
5 xzg ûkkuk uacj xzg ûkkuk uacj
6 lwjt eaxy 1 lwjt c`gLir 5
7 'kqDdj c`gLir 2 cq/k dsrq 6
8
cq/k eaxy 3 'kqDdj cq/k 7
9
eaxy 'kqDdj 4 eaxy luhpj panj 8
10
gj xzg ds njfe;kuh xzg

c`gLir dsrq c`gLir lwjt


eaxy
panj

luhpj 'kqDdj

luhpj
c`gLir

jkgq
dsrq
cq/k
fgLlk
'kq# njfe;ku vkfûkjh

11
'kqDdj

12
eaxy
c`gLir lwjt
panj

dsrq
cq/k

jkgq

13
luhpj
'kqDdj eaxy
eaxy eaxy

eaxy
lwjt

panj
luhpj jkgq

14
lwjt
panj

dsrq
cq/k

jkgq

15
luhpj dk õkrh lqHkkvks 381

njfe;ku vkfûkjh ?kj

eUns lqHkkvks dk luhpj ftl ?kj esa cSBk gks] ml ?kj dh eqr’Yyøk phõksa ij cqjk vlj
1
esa ckn esa
2
jkgq luhpj dsrq ûkjkc
3
dsrq luhpj jkgq usd
4
jkgq dsrq luhpj ûkjkc 5

dsrq jkgq luhpj usd 6

luhpj jkgq dsrq ûkjkc 7

luhpj dsrq jkgq usd nsxk] ûokg ûkqn xq#}kjk esa gh (uañ 2) cSBk gksosA 8

luhpj dk 9
jkgq&dsrq & luhpj viuk ûkjkc
luhpj dk 10
luhpj & jkgq&dsrq viuk usd
11
jkgq & luhpj&dsrq ûkjkc
12
luhpj&dsrq & jkgq usd 13

luhpj&jkgq & dsrq ûkjkc 14

dsrq & luhpj&jkgq usd 15


9
8
7
6
5
4
3
2
1

11

15
14
13
12
10
382

jkgq
cq/k
panj
panj

lwjt
lwjt

eaxy

ehõku
'kqDdj
c`gLir

dsrq 8
2
3
5
'kqDdj 5
6
3
c`gLir 4
rÃlhe

luhpj 12
ûkkuk
uEcj
fd;k

9
1
9
2
9
3
9
4
9
5
9
7
9
8
9
9
9
6
9 ij "
219

8
4
uEcj
9 =

36
12
25
35
48
27
24
rkør rkør
" " "
ikjk

ngh esa ikuh


3
ekfuUn jk[k

24
9
3
dlj dk fgUnlk 9 gS] tks luhpj dh rkør gS] vc cq/k dk
jkgq
cq/k

dsrq
eaxy

luhpj

luhpj dk gh lqHkkvks gksxkA vc luhpj dk õkrh lqHkkvks ûkjkc gS


(jkgq dsrq ds nk¡, ck¡, ls) ;k luhpj nksxquk eUnk gksxk] tc cq/k
øybZ

dk õekuk gksxkA vxj ckøh fl÷j gks rks ûkkuk uañ 5 ds xzg tSlk&oukZ lwjt
'ksj ds nk¡r

gkFkh dk lw¡M
dqÙks dh nqe
õkrh lqHkkvks

ds lqHkkvks dk gksxk] vkSj jkgq dsrq Hkh fl÷j gksaxsA


cq/k dk gj xzg ls rk’Yyqø
/kksdk ds xzg dh rjrhc 383

lwjt] panj] dsrq] eaxy] cq/k] luhpj] jkgq 1

ûkkuk uEcj 8 ds xzgA 2

ûkkuk uEcj 9 ds xzg & c`gLir] 'kqDdjA 3

4
xzg vke vlkZ dqy mez egkn'kk oÃr vlj
6 lky 16 16 njfe;ku 5

2 ß 22 6 'kq# 6

1 24 10 vkûkhj ij 7

3 25 20 njfe;ku 8

6 28 7 'kq# 9

2 34 17 ;dlk¡ 10

6 36 19 " 11

6 42 18 vkûkhj ij 12

3 48 7 13

3 15 4 14

3 13 3 15
384 vkSlr vkenu ekgokj

10

11

12

13

14

15
cq/k luhpj &tk;nkn nsosaA
xzg dh nksLrh nq'euh 385

'kqDdj] luhpjA jkgq xzg.k] 1

2
dsrq eðe djsA

10

11

12

13

14

15
386 lks;s o ûkkyh ûkkus

1 c`gLir tc uañ 9 esa gks] rks ûkkyh ûkkuk uañ 12


2 dk ekfyd jkgq gksxk] ysfdu vxj c`gLir uEcj 9&12
3 esa u gks] rks ûkkuk uEcj 12 ûkkyh dk ekfyd cq/k (c`gLir
4 jkgq eq'rjdk eluwbZ cq/k gksxkA) blh rjg gh tc
5 cq/k gks os ûkkuk uañ 3 esa&ûkkyh ûkkuk uañ 6 ûkkyh dk ekfyd
6 dsrq gksxk] vkSj tc cq/k ûkkuk uañ 3&6 esa u gks rks
7 ûkkyh ûkkuk uañ 6 dk ekfyd cq/k ;k dsrq esa ls tks Hkh
8 bl dq.Myh esa mEnk gksos ysaxsA ûkkyh ûkkuk uEcj 9
9 dk ekfyd c`gLir vkSj uañ 6 ûkkyh dk ekfyd cq/k gksxkA
10 ckøh ûkkyh ûkkuksa ds fy, ml ûkkyh jk'kh uEcj dk ekfyd
11 xzg (?kj dk) ysosaA
12 2) cöSj txk;s lks;k gqvk xzg vxj ûkqn&c&ûkqn tkx
13 mBs] ;kfu viuk Qy nsuk 'kq# dj ns] rks ,sls
14 tkxs gq, xzg dh vke mez (elyu 'kqDdj 3] eaxy 6]
15 dsrq 3 oöSjg) ds vkfûkjh lky ;kfu 'kqDdj 2 'kknh
lks;s o ûkkyh ûkkus 387

ds rk’Yyqø esa 'kknh ds rhljs lky gj ,d 1

xzg dk eank Qy õ:j gksxk] ûokg oks xzg tkxs 2

gq, xzg ds nksLr gks ;k nq'euA gj 3

vius cSBk gksus okys ?kj dk Qy (vPNk ;k cqjk) 4

u nsxk] tc rd fd bl ?kj dh eqr’Yyøk rj÷ ;k 5

txg esa bl xzg dh eqr’Yyøk phõ u gksA 6

10

11

12

13

14

15
388 dq.Myh esa can eqëh ds ûkkus

1 lkFk yk;k eky & 1&7&4&10


2 okYnSuh gky cpiu& 9&11&12
3 vkSykn o cqùkik & 2&3&5&6
4 chekjh] nq[k & 8
5 100 Qhlnh & 1&7&4&10 lkFk yk;s ûktkusA
6 50 Qhlnh & 3&11&5&9 nwljksa ls ikosA
7 25 Qhlnh & 2&6&12 fj'rsnkjksa ls ikosA
8

9 psgjk ij xzg
10
c`gLir ukd] ekFkk

11 lwjt nk;k¡ Msyk

12 panj ck;k¡ Msyk


13 'kqDdj #ûlkjk
14
usd eaxy gksaV Åij dk
15
øqckZuh ds cdjs 389

fdl xzg dk dkSu xzg øqckZuh dk cdjk gks xk 1

c`gLir dsrq 2

3
lwjt luhpj ds oÃr 'kqDdj cckZn
4
panj nkssLr xzg dks
5
'kqDdj panj
6
eaxy dsrq
7
cq/k 'kqDdj 8

luhpj vius ,tsaVksa dks 9

jkgq ûkqn viuk vki gh 10

dsrq
} fuHkk;sxa s 11

12

13

14

15
390 g«rk o ,d fnu esa xzg

1 c`gLir&ohjokj
2

3 lwjt& brokj
4

5 panj & lkseokj


6 'kqDdj& 'kqDdjokj

8 eaxy nksu&
ksa eaxyokj

9 cq/k& cq/kokj

10

11 luhpj& luhpjokj

12 jkgq &ohjokj dh iôh 'kke

13 dsr&
q brokj dh lqcg lkfnø

14
tUe oÃr xzg ,slk feyko jk'khQy dk gksxkA
15 tUe fnu dk xzg
tue dq.Myh ds ûkkus (fnekö ij) 391

5 2
12
10 3 6 3
4 7 cq/k
4
2 9 8
1
5
11
6
dj
7 'kqD
7

10

Vs os ds eq rkfcø (tc ûkkuk 11


uEcj ,d nsdj cewtc yky fdrkc nq#Lr gks pqdk gks) ,d 12

QksVks dh 'kDy ij 12 fn;s gq, ûkkuksa esa reke xzg 13

fn;s gq, ûkkuksa esa fy[kdj fneköh ûkkuksa ds vlj 14

ds eqrkfcø Vsok nq#Lr djsaA 15


392 eluwbZ xzg

1 c`gLir¾ lwjt 'kqDdj& ûkkyh gokbZ c`gLirA


2 lwjt ¾ cq/k 'kqDdjA
3 panj ¾ lwjt c`gLirA
4 'kqDdj ¾ jkgq dsrq & gokbZ û;kyh 'kqDdjA
5 eaxy ¾ lwjt cq/k & eaxy usd
6 lwjt luhpj& " cn
7 " " & uhp jkgq
8 cq/k ¾ jkgq c`gLirA
9 luhpj ¾ 'kqDdj c`gLir (dsrq lqHkkvks)
10 luhpj ¾ eaxy cq/k (jkgq eank lqHkkvks)
11 jkgq ¾ eaxy luhpj (Å¡p jkgq)
12 dsrq ¾ 'kqDdj luhpj (Å¡p dsrq)
13 ¾ panj luhpj (uhp dsrq)
14

15
_.k 393
_.k mezlky egkn'kk
1
÷øhj dqÙks dk iki dsrq njxkgh cnpyuh 48 7 2

nök 3
llqjky dk " jkgq vutes dk ÷jsc 42 18
4
tkuojksa dk " luhpj õkfyekuk
_.k
tho
gR;k 36 19
5
/kh&cgu dk " cq/k cgu dk õqckuh 34 17 6
/kksdk
gøhøh fj'rsnkj" eaxy HkkbZ dk fe=k ekj 28 7 7

8
dqVqEHkh iki 'kqDdj óh isV ekj 25 20
9
ûkqn õkrh " lwjt õkrh _.k vkføcr 22 6 10
ûkjkc
ekrk dk " panj ekr` fu;r cn 24 10 11

12
firk dk " c`gLir fir` _.k Jki 16 16
13

ftl xzg dh tú esa mldk nq'eu tc Qy cckZn dj jgk 14

gks vkSj ûkqn Hkh oks xzg eank gks jgk gks] rks fir` _.k gksxkA 15
394 lwjt dk vlj

1 lwjt dk vlj 'kq# gksxk % 9 eghus] lky dk ÷‰Z A


2 veweu tue fnu ls xzgpky 'kq# gksxh]
3 ;k ftl ûkkuk uEcj esa dq.Myh ds lwjt gks mlh
4 eghuk uEcj nslh lsA cSlk[k igyk] tsB nwljk
5 vlj 'kq# gksxkA
6 ûkkuk uEcj 9 cqfu;kn gksxh] vxj lwjt ûkkuk uEcj
7 9 ls ûkkuk uañ 10&11&12 dh rj÷ cSBk gks]
8 rks 9 vkSj 12 ds njfe;kuh ?kjksa ds xzgksa
9 dh fe;kn tue fnu ls r÷jhø djsa (tgk¡
10 lwjt gks)A vlj tue oÃr ls igys gh 'kq# gksxkA
11 vxj ûkkuk uañ 9 ls igyh rj÷ 8&7&6
12 rk 1 dh rj÷ gks] rks 9 rd vkSj cSBk gksus
13 okys ?kj ds njfe;kuh xzgksa dh fe;kn tek
14 djsa&tue oÃr esa] ;k bruk vlkZ tue oÃr
15 ds ckn vlj 'kq# gksxkA fe;kn fxurs oÃr lwjt
lwjt dk vlj 395

dh ûkqn viuh fe;kn ugha fxurs] exj ûkkuk uañ 9 1

ds xzg dh fe;kn 'kfey dj ysaxsA 2

mez ds lkyksa dks 12 ij rÃlhe djus ij tks 3


48 lkyk mej
fgUnlk vkos (;kfu ¾4) 4
12
igys 5
fnu vlj 'kq# gksxk] 7 rkjhûk tue rks
ckn
11osa fnu vlj 'kq#A 6

10

11

12

13

14

15
396 edku dq.Myh

1
6 'kqeky

dk njfe;kuh ûkkuk
2
4

eku o edku
2
11 eöfjc

3
10 1
4 9 cqfu;kn

5 e'kfjø
5
7 12
6 3
8 tuwc
7

8 yky fdrkc ds eqrkfcø tc ûkkuk uacj ,d yxu dks nsdj dq.Myh


9 rS;kj gks tkos rks edku dq.Myh esa reke xzgksa dks
10 uÃy dj ysaA vc edku dq.Myh esa reke rj÷sa 'kqeky]
11 tuwc] e'kfjø] eöfjc oöSjg eqøjjZ gSaA ÷õZu tue
12 dq.Myh esa lwjt ûkkuk uañ 9 esa gks rks edku
13 dq.Myh esa lwjt dq.Myh ds oLr ;k ejdõ
14 esa fy[kk tk,xk] ftldh nq#Lrh ds fy, bl
15 ds tíh edku ds ejdõ esa [kqyk lsgu ;k lwjt
tue dq.Myh o edku 397

1
balku dh tue þq .Myh þs gj ûkkus dk edkuksa ls rk’Yyqø
llqjky dk 1 gelk;ksa ds 2
HkkbZ 2 12
ûkjhn
cUnksa] 3 dnkZ 3
11
rk;s] ûkq
n lkûrk cuk
cuk;k
pps ekrk 3 lkyk 4
ûkkunku] eklh] 4 10 yxkrkj fjgk;'k
QwQh dk 5
vkSykn óh ] cqõqxks±
ds cuk;s 6 ?kj yúfd;ksa ds fj'rsnkjksa 8 9 ds cuk;s
5
6
gq, ds tíh gq,
ukudk ?kj 7 'e'kku Hkwfe]øfczLrku 7

dh jks'kuh iúrh gksxhA tue dq.Myh esa 'kqDdj uañ 5 8

dk gks] rks edku dq.Myh esa 'kqDdj e'kfjø dh 9

nhokj gksxh] tks dPph feêh dh gksxh] ;k xk; 10

rk’Yyqø e'kfjøh nhokj ds lkFk gksxk oöSjg 11

oöSjg lc xzgksa dh phõksa gksaxhA cpko 12

fl÷Z ;s gS] fd Vsos esa eans xzg dh phõ edku 13

esa bl ûkkuk uEcj (cewtc edku dq.Myh) øk;e u gksus 14

nsosa] ftlesa fd oks tue dq.Myh esa gSA 15


398 vke dq.Myh ds ûkkus

1 føLer dk xzg 1 dsrq dh –f"V esa


2 12
2 lks;s føLer
3 11
?kj jktk txkus
3 okyk
egkn'kk 4 10
/kksds dk
4 dk xzg xzg

5
lks;s oõhj
?kj
5
6 8
9 cqfu;knh

6 jkgq dh –f"V esa 7 cq/k dh –f"V esa

7 /kksds dk xzg vius /kksds ds lky esa


8 tc ûkkuk uEcj 10 esa gh vk tkos] rks iwjk /kksdk
9 nsxk&;kfu nksxquk usd ;k nksxquk eank gksxkA
10 (ii) føLer dk xzg ûkkuk uañ 2 dk gksxk]
11 exj føLer lkFk ykus dk ?kj cUn eqëh ds
12 ûkkuksa dh rjrhc ls fy;k gqvk
13 ?kj gksxkA
14

15
mez dq.Myh 399

mez dk ÷Slyk luhpj&c`gLir eq'rjdk okys Vsos ds fy, dq.Myh 1

ds ûkkuk uEcj 11 ds xzg djsaxsA 2

3
c`gLir dh –f"V 1 dsrq dh –f"V esa
cq/k esa 12 'kqDdj 4
2
dh –f"V 3 jktk 11 dh –f"V
5
esa esa
panj dh 6
luhpj dh
–f"V 4 10
–f"V esa
esa 7
lwjt
dh –f"V 5 6 oõhj 8
9 njfe;kuh 8
esa
jkgq dh –f"V esa 7 eaxy dh –f"V es a 9

,sls Vsos esa n`f"V o mikvks oöSjg 10

vke Vsos ls ÷‰Z ij gksaxs] ;kfu 11

ûkkl&ûkkl ûkkuksa esa ûkkl&ûkkl xzgksa 12

dh eqøjjkZ –f"V gksxh&ftudh : ls 13

14
÷Slyk gksxkA
15
400 dq.Myh eq'rjdk ûkkunku

1 lwjt&tgk¡ fd ûkqn Vsos okys dh viuh dq.Myh


2
esa gksA
3 c`gLir & ckck tgk¡ fd ckcs dh dq.Myh
4 panj & ekrk esa c`gLir fy[kk gks]
5 'kqDdj & óh mlh ?kj esa Vsos
6 eaxy & HkkbZ cúk okys dh dq.Myh esa c`gLir
7 cq/k & cgu fy[ksaA blh rjg lc
8 luhpj & gemez exj fj'rs fj'rsnkj tks fj'rsnkj
9 esa ÷‰Z u gksosa] mu fj'rsnkjksa
10 jkgq & llqjky dss eqr’Yyøk xzg Vsos
11 dsrq & vkSykn] yúdk okys ds vius gh Vsos
12 ds cnLrwj ysosaA
13
eq'rjdk vlj lkr iq'r rd dk gksxk]

14
3 Åij] 3 uhps] njfe;ku esa lwjt

15
(ûkqn Vsos okyk)A
dqjkZg gokbZ 401

,d eghuk esa tks fnu ftruh n÷k vkos] 1

mlh ûkkuk uEcj esa yksA elyu ,d eghuk esa 2

lkseokj 4 n÷k gks] rks panj uEcj 4 dk gksxkA 3

yhi ds lky esa jkgq dsrq vius&vius 4

?kj ds ;kfu jkgq ua ñ 6] ds rq ua ñ 12 dk gks xk] ckøh 5

lky jkgq uañ 12 dsrq uañ 6A 6

tc dksbZ xzgpky dke u nsos] vkSj 7

reke rj÷ ls ek;wlh gksos] rks cqfu;knh 8

#dkoV ns[kus ds fy, ;s dq.Myh dke nsxh] exj 9

veweu ughaA 10

11

12

13

14

15
402 vH;kl dq.Myh

1 2
[kqyh gok 1 vkleku dk jax
usd jkgq
c`gLir
2 eaxy lwj t 12
3 11
vkx dk jks'kuh dh rkør luhpj
3 lkFk
panj vke
4 10
4 ikuh dk lkFk x`gLrh
'kqDdj ûkq'kh] öeh
5 cq/k
5
6 bnZ fxnZ dh feêh ;k 8 9
6 gfj;koy
dsrq 7
ea xy cn
7 vkokõ ;k 'kksj 'kjkck okfyn ;k nq'eu dk lkFk
8 9 6
xzg rkør ds fy;s lwjt 9
] c`gLir 9
9 oöSjg (cq/k ds gky okyh) gksxhA
10 vkSj edku dq.Myh ds dksuksa ds fglkc ls
11 tue dq.Myh dk ûkkuk eqøjjZ gksxkA
12 fl÷Z ml oÃr cjrsaxs tc fdlh ,slh
13 txg tk igq¡psa] tgk¡ fd reke nqfu;koh fdrkcsa] ?kaVs
14 ?kfú;k¡ oöSjg fdlh phõ dh Hkh enn u feyrh gksA
15
nkSyr dh gSfl;r 403

ûkkuk uEcj dk xzg gksxk tks xzg bu 1

3 " " ijlw ?kjksa esa gksos 2

11 " " ijlk ogh fj'rsnkj 3

1&5&9 " " ijl jke bl gSfl;r dk gksxkA 4


vkenu ns[ksaxsvõ ûkkuk uEcj 11 5
ûkpZ cpr%& ûkpZ " " " " 12
cpr võ cqõqxk± ns[ksaxs võ ûkkuk uEcj 9 6

" " õkrh dekbZ " " " " 2 7

" " vkSykn " " " " 5 8

lkgqdkjk ysu nsu " " " " 6 9

panj /ku] luhpj ûkõkuph] nksuksa dh gkyr tsc 10

dh gkyr crk;sxhA luhpj vkSj eaxy tk;nkn ds 11

ekfyd gS a ] pa n j c` g Lir lks u k pk¡ n h dh 12

nkSyr ds ekfyd gSaA 13

14

15
404 enZ&vkSjr dh ckgeh mez

1 'kqDdj øk;e ;k 'kqDdj ds nksLr ennxkj rks


2 vkSjr dh mez yEchA
3
cq/k øk;e ;k cq/k ds nksLr blds ennxkj
4
enZ dh mez yEchA
5
'kqDdj øk;e ;k vius
6 rknkn 'kknh %&
nksLrksa ls enn
7

8 ysos&rks vkSjr ,d gh øk;e]

9 vxj jíh rks rknkn vkSjr ü;knkA


10

11

12

13

14

15
vkSykn 405

panj uañ 1] luhpj uañ 7 1


ukenZ gksxkA
lwjt uañ 4] 'kqDdj uañ 5 2
'kqDdj uañ 2 ;k uañ 6 dk gj rjg ls 3
vkSjr ck¡> gksxhA
ûkkyh võ –f"V uañ 8 ;k uañ 2 4
'kqDdj dsrq uañ 1 vkSj cq/k u"V ;k 5
ykoYn gksxkA
'kqDdj c`gLir uañ 7 vkSj panj vkSj eaxy u"V 6
;k lwjt uañ 12 ;k 7
eaxy vkSj cq/k lkFkh gksa ;k nksuksa 8
ckge ,d nwljs ds nksLrksa ds ykoYn u gksxkA
9
?kjksa ;k jkf'k;ksa esa gks 10
'kqDdj dsrq uañ 1 vkSj eaxy uañ 4 ;k 11
'kqDdj eaxy cq/k uañ 3 ;k ikih esa 12
vkSykn ds
ls dksbZ uañ 5] uañ 9 eaxy uañ 4 ;k jkgq fc?ku õ:j 13
gksaxsA
;k cq/k uañ 5] 9 'kqDdj cq/k e; 14
jkgq ;k dsrq uañ 7 15
406 vkSykn

1 eaxy uañ 6 ;k dsrq uañ 8 esa gks& vkSykn esa nsjh gksA
2 lwjt uañ 6] luhpj uañ 12 & vkSjr ij vkSjr ejsA
3 lwjt uañ 6] eaxy uañ 10&11 & yúds ij yúdk ejrk tkosA
4 cq/k] lwjt] 'kqDdj] c`gLir] luhpj
5 øk;e] usd ?kjksa esa] ;k lkfgc&,&vkSykn
6 gj ,d dk ;k reke mEnk
7 vkSykn dk lq[k 1&3&5 ds ?kjksa dh gkyr ls
8 õkfgj gksxkA
9 3&5&11 esa cq/k gks rks yúfd;k¡ õ:j øk;e gksaxh]
10
'kqDdj ds nksLr xzg
3&5&11 luhpj&dsrq
yúds õ:j øk;e gksaxsA
11 cewtc c"kZQy
12 oÃr vkSykn %& tc eaxy ;k 'kqDdj ;k dsrq
13 cq/k esa ls dksbZ rûr dk ekfyd ;k uañ 1 esa vk
14 tkos] ;k luhpj Hkh 'kkfey gks tkos] ;k panj
15 ;k uj xzg uañ 5 esa vk tkosaA
10

12

13

14

15
11
1

9
407

vkûkhj ;k ckn
igys ?kjksa esa njfe;ku esa ds ?kjksa esa D;k vlj gksxk
c`gLir
cq/k &
& cq/k
c`gLir
}
cq/k ds oÃr ls okfyn nqf[k;k gksxk
;k cckZn gksosA
} yúfd;k¡ õ:j øk;e

eUnk exj bl oÃr dh iSnk;'k dk yúdk ,d


esa yúdh dh iSnk;'k ls føLer dk vlj

uk;kc føLer dk ekfyd gksxkA blh rjg gh cq/k


ds õekus dh yúdh oöSjg lc xzgksa ls cq/k
dsrq ds nkSjs ;k rûr dh ekyfd;r ds õekus
eaxy c`gLir cq/k
eaxy cq/k c`gLir uj vkSykn øk;e jgsA
c`gLir eaxy cq/k
c`gLir cq/k eaxy eknk vkSykn øk;eA
cq/k c`gLir eaxy
}

o dsrq dk rk’Yyqø gksxkA


eaxy c`gLir & cq/k vkSykn nksuksa føLe vkSj lc lqf[k;kA
eaxy cq/k & c`gLir yúdh øk;e] okfyn nqf[k;kA
c`gLir & eaxy cq/k — —
cq/k & eaxy c`gLir vkSykn o okfyn nksuksa nqf[k;kA
eaxy & cq/k c`gLir vkSykn øk;e exj okfyn nqf[k;kA
vkSykn
408 rknkn vkSykn

1
'kqDdj ;k cq/k ;k nksuksa ls ftrus ?kj nwj ij
2
c`gLir gks&(njfe;kuh ?kjksa dh rknkn)
3
'kqDdj ds nksLr xzg (luhpj] dsrq]
4 yúds %&
cq/k) exj 'kqDdj ugha]
5
3&5&11 esa gks tkosa tc cewtc
6
cq/k ;k cq/k ds nksLr (lwjt] 'kqDdj] jkgq) c"kZQy
7
3&5&11 esa yúfd;k¡ vkSykn dk oÃr gks
8
c`gLir øk;e rks lc vkSykn øk;e
9
dsrq Þ Þ yúds Þ
10
jkgq Þ Þ yúfd;k¡ Þ
11
panj uaŒ 6 rks lc yúfd;k¡ gksaA
12
dsrq uaŒ 4 Þ Þ yúds Þ
13

14 panj dsrq bdës&yúds yúfd;k¡ elkohA

15
edku 409

luhpj tc jkgq dsrq ds rk’Yyqø okys fglkc 1

ls õkrh lqHkkvks dk usd vlj dk lkfcr gks jgk gks 2

;k ds lkFk gh cSBk gksos] rks edkukr 3

cusaxs] tc jkgq dsrq ds lkFk rks gks] exj 4

lqHkkvks ds iSekuk ls cqjs vlj dk lkfcr gksos 5

rks cus cuk;s fcdok nsxk] ;k fxjok nsxkA (eank 6

vlj) gksxkA 7

(rwy tek võZ õjc 3) eUk÷h ,d rÃlhe vkB 8

ckøh ckøh 9
1& 6& 10
2& 7& 11
3& 8& 12
4& 13
5& 14

15
410 xks'ks edku

1 8] 18] 13] rhu]


2 fcPpksa pqDd Hkqtk cy ghuA
3 ik¡p dks.k dk eafnj jps]

4 dg fcldekZ dSls clsA


8 & luhpj uañ 8A ekre o chekjh vke gksxhA
5
18 & c`gLir dk Qy jíhA
6
13&3 & eaxy cn] HkkbZ cUnksa dh ekSrksa ls rckgA
7
fcPpksa pqDd& ûkkunkuh uLy ykoYnh dh rj÷ tkosA
8
Hkqtk cy ghu& 'kknh okyk jaMok ;k jaMh (csok) gksosA
9
ik¡p dks.k & vkSykn cckZn gksosA
10
njokõk e'kfjø] eöfjc vkSj 'kqekyu ntkZ cntkZ de usd gksxk] ndu
11
dk eugwl&ftl ij yksgs dh esûksa (ngyhõ) ;k pk¡nh (okLrs
12 øõkZ o vkSykn) eqckjd gksaxhA tue dq.Myh vkSj edku dq.Myh
13 tc rd ,d gh tSlh gksa & tue dq.Myh dk Qy çcy gksxk]
14 oukZ edku dq .Myh çcy gks xhA eUns xz g dh phõ dks edku øk;e
es a u
15 gksus nsosaA
egkn'kk 411

dksbZ xzg ûkqn Hkh eank gks vkSj vkxs rûr dh 1

ekyfd;r ls Hkh nq'eu vk tkos] rks egkn'kk esa 2

gksxk] øk;e ;k nq#Lr xzg dHkh egkn'kk esa 3

ugha gks ldrsA lkjh mez esa ü;knk ls 4

ü;knk nks eanh egkn'kk;sa gksaxh] ü;knk 5

ls ü;knk eUnk egkn'kk dk vlkZ lkjh mez esa 39 6

lky gksxkA yxkrkj nks egkn'kkvksa dk njfe;kuh 7

(gj nks dk) lky fxurh esa fxuk tk;sxk] exj 8

vlj esa bl xzg dk õkrh vlj ;k ûkkyh vlj 9

dk gksxkA 10

11

12

13

14

15
412 vkSøkr egkn'kk

10

11

12

13

14

15
egkn'kk esa xzg cnLrwj 413

1
flok; ikih xzgksa ds ckøh lc cnLrwj tkjhA
2
" eaxy cn " " " " "
3
cq/k] 'kqDdj] lwjt] jkgq] dsrqA
4
lwjt] panj] jkgq] dsrqA
5
" " c`gLir] dsrq] cq/kA jkgq unkjnA
6
" " 'kqDdj] jkgqA dsrq unkjnA 7

" " eaxy&cq/k] 'kqDdj] jkgqA 8

luhpj] cq/k] dsrqA lwjt unkjnA 9

panj] 'kqDdj] eaxy] jkgqA lwjt unkjnA cq/k unkjnA 10

11

12

13

14

15
414 cki csVk&eq'rjdk føLer

10

11

12

13

14

15
mikvks xzg 415

10

11

12

13

14

15
416 fe;kn mikvks

1 gj ,d mikvks dh fe;kn de võ de 40 fnu vkSj


2 ü;knk ls ü;knk 43 fnu gksxh] tks viuh fuL÷ vkSj
3 pkSFkkbZ fgLlk fe;kn esa Hkh viuk vlj õkfgj dj nsxkA
4 ûkkunkuh mikvks fir` _.k] ekr` _.k oöSjg ;k
5 dqy eqr’Yyøhu dh enn ds fy;s mikvks dh fe;kn gksxh
6 rks ogh 40 ;k 43 exj gj jksõ yxkrkj dh ctk;s
7 g«rkokj yxkrkj gksxh] ;kfu gj vkBosa fnu tks 40&
8 43 g«rs gksaxsA mikvks ds oÃr ûokg vkfûkjh fnu
9 39osa&40osa gh Hkwy tkosa] ;k cUn dj cSBsa
10 rks lc fd;k djk;k fu"Qy gksxk] vkSj u;s fljs ls
11 fQj nksckjk 'kq# djds iwjh fe;kn rd djus ds
12 ckn Qy nsxkA vxj fdlh otg ls mikvks can gh djuk njdkj
13 gks] exj igyk vlj Hkh øk;e j[kuk eaõwj gks] rks pkoy
14 nw/k ls /kksdj vius ikl j[krs tkosaA
15
lsgr chekjh 417

lssgr chekjh%&lsgr chekjh ûkkuk uañ 3&5 ds xzgksa 1

ls õkfgj gksxhA 2

mez fdruh gksxh 4


mez gksxh lky xzg pky gksxh 5
12 fnu panj uañ 5] lwjt uañ 10] panj dsrq uañ 6
6
12 ekg lwjt luhpj eq'rjdk c`gLir ds ?kjksa
7
esa] tc uj xzg lkFk ;k lkFkh enn ij u gksA
8
9 lky lwjt panj eq'rjdk uañ 11
9
10 " panj dsrq uañ 1
10
12 " panj uañ 5] lwjt uañ 11] tc uj xzg lkFk
11
;k lkFkh ;k enn ij u gksA
12
15 " panj jkgq uañ 1
13
20 " c`gLir jkgq uañ 2 ;k cq/k c`gLir uañ 6
14
22 " lwjt jkgq ûkkuk uEcj 10 ;k 11 esa] tc ûkkuk
15
418 mez

10

11

12

13

14

15
mez 419

10

11

12

13

14

15
420 mez

1 tc panj gksos ûkkuk uañ 1 esa rks ekSr dk fnu gksxkA


2 'kqDdjokj ohjokj
12
2 cq/kokj
cq/kokj 3 11 luhpjokj
3
1
4 'kqDdjokj 4
7
10 eaxyokj

5 eaxyokj 5
6
'kqDdjokj
8
9 ohjokj
brokj cq/kokj
6

7
tc ûkkuk uEcj 12 ûkkyh gks] rks panj cSBk gksus

8
okys ?kj ds fnu ekSr gksxhA

9
xzg dh mez
10

11 lwjt iwjh mez 100 lky rdA


12 A & vxj uj xzg dh enn gks] rks 96 lky rdA
13

14

15
mez 421

vxj panj jkgq eq'rjdk gksdj fdlh Hkh jk'kh 1

esa gksa] rks gj ûkkuk uEcj esa panj dh nh gqbZ 2

mez ds lkyksa dh rknkn fuL÷ gks tk;sxh] eqr’Yyøk 3

exj ûkqn mlds vius ûkwu ds fj'rsnkjksa ds 4

fy;s c'krsZ fd ;s nksuksa eq'rjdk gj rjg ls vdsys n`f"V 5

ls ûkkyh gksa] vxj dq.Myh ds igys ?kjksa esa 6

gksa] rks ekSr u gksos] exj øjhc&my&exZ 7

õ:j gksxk&coÃr panj ;k jkgqA 8

(i)panj øk;e vkSj dsrq c`gLir uañ 12 9


yEch mez%&
panj c`gLir uañ 5 ;k panj vkSj 10

uj xzg øk;eA (ii) eaxy 1&2&7 vkSj lwjt uañ 4 11

panj c`gLir uañ 12 mez 120 lkyA 12

ûkkuk uEcj 9 esa cq/k c`gLir 'kqDdj ;k 13


vYi vk;q%&
c`gLir ds cgqr ls nq'eu ;k panj jkgq 14
ûkkuk uañ 7
es a ;k 'kq Ddj] ea xy] cq /k ua ñ 7 ea s A mezx88¾ 64 rdA 15
uañ 8
422 panj dq.Myh

1 2 psr lEEr lu~ 1992 luhpjokj ceqøke ykgkSj


3
2 Nkouh ûkkl 5 cts lqcg eqrkfcø 14 gks]
36
3 rks ml fnu dh panj dq.Myh
c`gLir jkgq
4 7
10
9 panj 6
5
8
6 cq/k luhpj 'kqDdj 11 5
2

7 eaxy 12 4
1 3
lwjt
8 dsrq

9 tUe dq.Myh (dqEHk yxu)


10 eaxy lwjt
10
12 c`gLir
1 cq/k] luhpj] 'kqDdj 9
jkgq
11
11
12 2
5
8 panj

13 dsrq 3 7
4 6

14

15 vc yky fdrkc ds fy;s iSnk;'k ds fnu okyh panj dq.Myh


panj dq.Myh 423

esa panj dks tue yxu dh jk'kh dk fgUnlk] ;kfu fgUnlk 1

uEcj 11 fn;k] rks ogh panj dq.Myh gLc õSy gksxhA 2

c`gLir jkgq 3
10
12 panj 9
4
11
cq/k] luhpj] 'kqDdj2 8 5
5

eaxy 3
4
7 6
lwjt 6

dsrq 7
;k fgUnlk uEcj ,d dks viuh Åij dh txg fd;k] rks yky 8

fdrkc ds eqrkfcø panj dq.Myh gksxh% 9


cq/k] luhpj] c`gLir jkgq
'kqDdj 10
12
eaxy 2
lwjt 3 11 panj
11
1
4
7
10
12

5
6
9 13
8

dsrq 14

vc Åij dh panj dq.Myh ls bl 'kûl dh vkSjr dk 15


424 panj dq.Myh

1 gky mlh rjg gh ns[k ysa] ftl rjg fd


2
tue dq.Myh ls enZ dk gky ns[krs gSaA c"kZ
3
Qy Hkh mlh fglkc vkSj <ax ij gksxk]
4
ftl rjg fd tue&dq.Myh vkSj enZ dk gS& ÷‰Z
5
fl÷Z ;s gS] fd 'kknh ls igys Åij dh
6

7 pa nj&dq .Myh vpkud vkS j lgou vlj fn;k djs xh]

8 exj 'kknh ds fnu ;k vkSjr vkus ij iwjk iwjk


9 Qy nsxh] tks vkSjr dk eq÷fLly gky gksxk]
10
vkSj blh 'kûl dks jk'khQy cudj enn nsxhA
11

12

13

14

15
Vsos dh vklku nq#Lrh 425

bYe tksfr"k ds eqrkfcø cukbZ gqbZ tue dq.Myh 1


ds yxu ds ûkkuk uEcj dks ,d dk fgUnlk nsdj tc 2
dq.Myh cu pqdh] rks ekywe gks tk;sxk] fd yxu 3
ls gj xzg dkSu&dkSu ls ?kj gS] bl rjg 4
cSBs gq;s xzgksa ds eqrkfcø Qykns'k 5
ns[ksa] vkSj fn;s gq;s yxu dks rhu nQk fgyk 6
dj tk¡p dj ysa] tgk¡ nq#Lr ekywe gksos] 7
ogh iDdk yxu j[k ysosaA elyu%& 8

9
jkgq
12
luhpj 2 10
3 11
c`gLir
11
1
eaxy 4 10 'kqDdj
7
12
lwjt
5
6 8
9 cq/k 13
panj dsrq 14

edku dq.Myh cukbZ vkSj gj ,d xzg dh eqr’Yyøk 15


426 Vsos dh vklku nq#Lrh

1 phõksa ls iúrky dh] ;k mlds ûkwu ds


2 fj'rsnkjksa gj ,d ls eqr’Yyøk dk gky
3 ns[kk] rks ekywe gqvk] fd oks fn;s gq;s
4 Vsos ds eqrkfcø nq#Lr ugha gSA fQj
5 c`gLir dks ûkkuk uEcj 2 ;k ûkkuk uEcj 12 ns
6 dj ns[kk] rks uEcj 12 esa c`gLir j[k dj
7 ckøh lc xzgksa dk Qy feyk;k x;k] vc reke
8 gkykr vke mez vkSj lkyokj oöSjg ns[k ysa]
9 lgh tokc gksxkA
10 (ii) Åij ds <ax ls rks ÷‰Z fl÷Z
11 ml gkyr dk nq#Lr gksxk] tcfd tue oÃr
12 esa ekewyh ÷‰Z fy[kk x;k gksA ysfdu gks ldrk
13 gS] fd fdlh dh iSnk;'k gks rks njvly lqcg
14 losjs dh] exj öyrh ls fy[kh tkos
15 'kke iôh dh] ,slh gkyr esa fn;s gq;s
Vsos dh vklku nq#Lrh 427

iSnk;'k ds fnu dh panj dq.Myh cuk 1

ysa] vkSj panjek cSBk gksus okys ?kj 2

dks ûkkuk uEcj ,d nsdj ;k panj dks ûkkuk uEcj 3

,d esa djds ckøh ?kjksa ds xzg ckrjrhc 4

fy[k ysa] vkSj ns[ksa fd] gkFk js[kk ds 5

vlwyksa ij dq.Myh cukus ds <ax ls 6

uj xzg dgk¡ dgk¡ ekywe gks jgs gSa] ftl 7

?kj dksbZ ,d uj xzg Hkh iwjs rkSj ij 8

rlYyh dk ekywe gksos] mls ml ?kj 9

esa djds ckøh lc xzgksa dks crnjht 10

fy[k nsosaA vc yxu lkj.kh ds eqrkfcø 11

ns[k ysa] fd tue oÃr njvly D;k gqvkA 12

lkFk gh bl rjg ij nq#Lr fd;s gq;s 13

Vsos dk Qykns'k cksy dj ns[k ysa] fd vk;k 14

dkih esa fy[kk gqvk fey x;kA xzg Li"Vh ds fy;s 15


428 Vsos dh vklku nq#Lrh

1 gj ûkkukokj vlj ds fy;s Åij nh gqbZ phõksa]


2 cSBk gksus okys ?kj dh vke eqr’Yyøk phõksa
3 o xzg eõdwj dh vke phõksa dk rk’Yyqø Hkh cksy
4 dj ns[k ysosaA tc iwjh rlYyh gks tkos
5 fd edku dq.Myh ds eqrkfcø Hkh vc oks Vsok
6 nq#Lr gks x;k gS] rks fQj vkxs Qykns'k
7 ns[kuk 'kq# djsaA
8

10

11

12

13

14

15 vkRek jke 'kekZ dkfrc&jgu] rglhy uwjiqj] fõyk dk¡xúkA


c`gLir

Jh czãk th egkjkt
c`gLir
lwjt
lwjt jax xaneh] cq/k ds xksy
ifg;s] panj ek¡ dh xksykbZ
ds leanjh ?kksM+s okyk lwjt
dk jFk u [kM+k gqvk] vkSj u
gh ihNs gVkA fdj.kksa ls va/ksjs
dk uk'k vkSj dqy czãaM dh
vkl dk ekfyd gqvkA lwjt
dh gj jksük vk tkus dh
riL;k dh gn ekywe u gqbZA
lwjt
panj

f'ko th egkjkt

Hkksys Hk.Mkjh
panj dk l÷sn jax (nw/k) leanjh o
gokbZ ?kksúk viuh rkør dh ü;knrh
ds lcc eSnku&,&tax(ûkkuk uEcj
3 ) ekfyd dh ekSr ûkkuk uañ 8
vkSj ûkqjkd ûkkuk uEcj 4 esa dadj
vkus ij nqfu;k esa rhu n÷k tkxkA blh
fy, ukS xzg o ckjg12 jk'kh dh ukS fuf/k
ckjg12 flðh dk ekfyd gqvkA (bUlku
dh iSnk;'k ukS eghus] ?kksús dh iSnk;'k
ckjg12 eghus) panj ges'kk jk'khQy dk gksrk gSA
panj
'kqDdj

Jh y{eh th
'kqDdj l÷sn jax (ngh dk) nqfu;k dh feêh] õekus
dh y{eh xÅ ekrkAenZ dh vkSjr us fdlh dks uhp
u fd;kA bl fy;s gj ,d us ilan fd;k vkSj uhp fd;kA
'kqDdj
eaxy usd

Jh guqeku th

iou iq=k
eaxy usd lqûkZ jax usd gksus ij ftLe esa ûkwu] :g dh
rjg taxy esa eaxy fd;k vkSj cn ls
gj rjg HkkxkA
eaxy usd
eaxy cn

ekSr dk uke ukeh ;e


f'ko th egkjkt
eaxy cn gqvk] rks dksbZ cnh
u Nksúh] vkSj gj ,d dks
rks vj ds ?kkV mrkjs exj
eqvk÷ gjfxõ u fd;kA
eaxy cn
cq/k

Jh nqxkZ th
cq/k lCõ jax rksrk] eSuk] Hksú]
cdjhA lj] õqcku dk
ekfydA gj txg xksy
o lCõA ghjk pkVus
ls õgj õqcku ds jkLrs
bUlku ejsA ghjk lc dks dkVsA
exj bruk ueZ fd ûkqn øybZ
(/kkr) ls dV tkosA
cq/k
luhpj

HkSjksa oyh
luhpj L;kg lk¡i] ekSr dk ;eA ûkqn mús nwljksa dks múkosA bPN~;k/kkjh rks lc dks rkjs]
dkyk jax lc ij pùsexj dkys jax ij dksbZ u pùsAus'k(Max) ls x.ks'k gksosA eNyh
ds vaMs exjePN dk isVA øchyk cùs] mYV rks ejsA
luhpj
jkgq

ljLorh th
jkgq& vkleku dh pksVh o leanj
dh rS nksuksa uhys jax feyk
nsus okyk eLr gkFkhA fõUnk
(uhp) øher ,d yk[k] eqnkZ
(Å¡p) øher lok yk[kA
ftldk dksbZ jax u gks] ;k tks gj
,d jax esa cny ldsA
uÃ'kk esa uhyk jax gksxkA
jkgq
dsrq

dqy rkjd
xÅ ekrk dk cPpk
dsrq & xksyh dh txg vk dj ejus okykA lwvj]
nqfu;k dh vkokõ njxkg esa igq¡pkus okyk njos'kA
dqÙkk] ekSr ds ;e dh vken igys crk nsosA gj
jax esa jax fcjaxA yky jax u gksxkA
dsrq
mnwZ] Q+kjlh o iatkch
Hkk"kk ds dfBu 'kCnksa
ds ljykFkZ

;g 'kCnkoyh
esjs ije fe=k
fnYyh fuoklh
Jh vfuy Hkkj}kt th
dks lefiZr gSA

uksV % ;g v/;k; ewy iqLrd dk fgLlk ugha gSA


mnwZ] Q+kjlh ds dfBu
'kCnksa ds ljykFkZ
v/;kjk&vk/kk fgLlk vken&vkuk
v¸;ke&,&x£n'k&dkypØ vkfcn&HkDr
v¸;kjh&pkykdh@eDdkjh vkfny&U;k;'khy
v¸;kynkj&ifjokj okyk vkføcr&Hkfo";
vc:&HkkSag vkføy&cqfðeku
vcz&ckny vkfr÷r&Ñik] n;k
vDl&ijNkbZ vkfr'k&ûksõ&Tokykeq[kh
veweu&vDlj vkfr'kh eknk&ykok
vey&njvken&vuqlj.k vkftõ&fouez
vf'k;k&phõsa vkftõh&fouezrk
vgeø&ew[kZ vkfye&fo}ku
vgn&õekuk] ;qx vkgõkjh&phûk&iqdkj
vgoky&gokys (Refrences) Vkgyh&'kh'ke
vgy&,&øye&ys[kd vkjk;'k&ltkoV
vk¡dl&vadq'k vk'khckZn&vk'khokZn
vk÷rkc&lwjt vklwnk&ûkq'kgky
vkbZ&pykbZ&xqõkjk] fuokZg vkõkj&nq[kh
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (iii)

vkökõ&vkjEHk bcknrxkj&iwtk&ikBh
vkõqnkZ&nq[kh] ukjkõ b'kkjru&ladsrksa esa
vky&vkSykn&larku] oa'k bLe&laKk
vkye&nqfu;k bLøkr gEy&xHkZikr
vkyh erZck&mPp inoh bLrøyky&–ùrk] eõcwrh
vLFkkiu&LFkkiu bøckyeUn&çrkioku
vLFkku&LFkku bÙk÷kø&,drk
vlkù&vk"kkù bUrsgk&vUr
vlwt&vklwt bYe&Kku
vne ekStwnxh&vuqifLFkfr bYe Ã;k÷k&'kDy&lwjr ls
vny&U;k; lacaf/kr Kku
võ&ls (from) bYe edkukr&edkuksa lacafèkr
vøhnk&fo'okl Kku
võngk&vtxj bYe fj;kõh&xf.kr dk Kku
vOoy&çFke bYe frfyLekr&tknwxjh dk Kku
võy&e`R;q bYyr&'kjkjr
vutEek&vtUek bZtkn&vkfo"dkj
võZ&çkFkZuk mD[ky&eancqfð
vjõ&pkSúkbZ mikvks&mik;
bcknr&HkfDr Å/kZ&Å/kZo
(iv) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

,gryke&Loiu nks"k dlj&,d ls de dh la[;k


,røkn&fu'p;@fo'okl dqjkZg gokbZ&gok dk xksyk
,s'k&vks&b'kjr&,s'o;Z dq'kknk&pkSúk
,soõ&cnys esa dquck ijoj&ifjokj ikyus
,sõu&Åij fyf[kr okyk
dalh&dk¡lh dSf÷;r&fLFkfr
dhfe;kxj&jklk;udkj dÙkd&dk£rd
dhyh&gRFkk] gSafMy dytqx&dy;qx
dk¡&dkSvk dYyj&catj
dkfrc&fyfid(Calligrapher) Ã;k÷k&balku dk psgjk&eksgjk
dk÷wj&diwZj føLlk dksrkg&la{ksi esa
dke/ksu&dke/ksuq føYyr&deh
dkf÷j&csnhu] ukfLrd økfcy&,&,srckj&fo'okl;ksX;
dkjdqu&ukSdj] lsod økfcy&,&ekre&nq%[k ds
dkjvken&mi;qDr ;ksX;
dSf÷;r&gkyr øybZ&,d /kkrq
dk'r&[ksrh øjhc&my&exZ&ej.kklUu
dksBk@dksB&s edku økSl&vks&øõkg&baæ/kuq"k
dksglkj&igkúh bykøk øn ønker&øn økB
dlh÷&xank øõkø&Mkdw
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (v)

øqOor&'kfDr ûokfg'k&bPNk
[kkSalús&twrs ûokfg'k&,&cn&cqjh bPNk
[kwg&dqvk¡ ûokfg'kkr&bPNk;sa
ûkjkt&dj@VSDl ûokg&pkgs
ûkkfoUn&ifr ûokj&cnuke
ûkkyw&ekSlk ûoS'k&vks&vøkfjc&HkkbZ &cUèkq
ûkksS÷&vks&ûkn'kk&Hk; vkSj xfnZ'k&pDdj
vk'kadk xk¡&xk;
ûkLlh&uiqald xkpuh&eqYrkuh feêh
ûkLyr&LoHkko xks'kk&fgLlk
ûkq'k&öqõjku&lq[kn fuokZg xksvkbZ&cksyus dh 'kfDr
ûkqn jkS&vius vki xq÷r@xq«rkj&ckrphr
ûkqn lkûrk&Lo;a cuk;k gwvk xqeVs&QqfUl;k¡
ûkqnk ijLr&Hkxoku dks ekuus xqjck&eldhu&Hkksyh fcYyh
okyk xqx&Z Hksfú;k
ûkqnöõZ&LokFkhZ xUnqe&xsgw¡
ûkqykLru&fooj.k lfgr fxVd@fxVx&xqqByh
ûkr&ydhj fxYV&,d /kkrq
ûkrwr&ydhjsa xzge.M&xzge.My
ûkYø&leLr ekuo tkfr ökfyc&gkoh
(vi) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

öjc&if'pe tkfonkuh&LFkkbZ
öSjeqckfjd&v'kqHk tkfuc&rj÷
ökj&xùk@xqQk tax&vks&tny&;qð
ökjr&rckgh tíh&iSf=kd
öSch&bZ'ojh; tjkg&ltZu
öuhe&yqVsjk tq«r&tksúk
öYck&çcyrk tqõ&fgLlk
?kaMh&daB tqüoh&ekewyh
pDd ?kqekjk¡&dqEgkj dk pDdk tsB&T;s"B
pgkj&pkj tuwc&nf{k.k
fpdúh&rkykc dh feêh õ#fj;kr&vko';drk,¡
pjh&gjh Tokj õeqjZn&iUuk
pkSdkB&pkSxkB õkrh&futh
pku.k&pk¡nuh õu eqjhn&iRuhHkDr
ps=k@psr&pS=k õukg&O;fHkpkjh
pyks&pyh&fujarjrk õkuh&O;fHkpkjh
fNyk@fNys&çLo ds ckn ds õgkyr&fuj{kjrk
40 fnu õsger&eqlhcr
NÙkk¡&Nr ij@Nrsa õsj&,&lk;k&'kj.kkxr
tk¡&cgø&tku xaokuk õsjckj&v/khu
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (vii)

õj&/ku VVjh&xatkiu
õj&lhe&lksuk&pk¡nh Vynk&Vyrk
õj&vks&eky&/ku&nkSyr fViúk&tUe dq.Myh
õjc&xq.kk Msd&uhe tSlk ,d o`{k
õnZ&ihyk Msyk&vk¡[k dh iqqryh
õoky&iru Myh&NksVk Vqdúk
õjk;r&Ñf"k r÷jhø&?kVko (Subtract)
õk;y&O;FkZ tkus okyk rÃlhe&Hkkx
õkfgjk&çR;{k raõhe&laLFkk
õkfgjnkjh&fn[kkok rax nLr&öjhc@daxky
õyhy&uhp rckgdqu&fouk'kdkjh
õyhy&vks & ûokj&?kfV;k reghn&Hkwfedk
vkSj cnuke rfd;k eqlkf÷j&eqlkf÷jûkkuk
>ksyk&'kjhj fgyus dh ikylh rgjhj&fy[kkbZ
uked chekjh rgjhjh&fyf[kr
>wV&>wB rifnø&riSfnø
>wVk&>wBk rjrhc&Øe
Vqf.k;k rksrk&NksVs vkdkj dk rjthg&çkFkfedrk
l÷sn rksrk rk’Yyqø&laca/k
VVhgjh&,d i{kh rkc;nkj&v/khu
(viii) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

rkdh&f[kúdh rúkxh&NksVs cPpksa dh dej


rkehy&vey djuk ij ck¡/kus okyk dkyk /kkxk
rkftj&O;kikjh rûr gõkjh&jkt flagklu
rklhj&ifj.kke ruwj&ranwj
rknkn&la[;k rwy&yackbZ
rkø&oks la[;k tks nks ls frfy;j&,d NksVk ifjUnk
foHkkftr u gks lds frfyLe&tknw
rksger&vkjksi frfyLeh&tknwbZ
rkyhe&f'k{kk frtkjr&O;kikj
rlkuh÷&fyf[kr jpuk;sa fryfLekr&tknwxjh
rnchj&;qfDr n÷fu;k&xúk gqvk /ku
røCcqj&?keaMh ndu&nf{k.k
rohy&foLr`r nfyíj&nfjæ
rønhj&HkkX; ngkuk&Nsn
rosyk&vLrcy nhokuûkkuk&cSBd
rosyk ûkjk¡&x/kksa dk vLrcy nhokuxh&ikxyiu
rqan&rsõ /kkj nhxj&vU;
rqûe&cht nhxj&xw¡&rgl&ugl
rsö&ryokj njdkj&ok¡fNr
ruklqc&ijLij] lacaf/kr gksuk njiukg&'kj.kkxr
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (ix)

njxkgh&bZ'ojh; uhõ&blds vfrfjDr] Further


nkndk&nkns ds ûkkunku ls uk;kc&nqyZHk
lacafèkr ukgø&vdkj.k
nksbe&f}rh; ukøkfcy&v;ksX;
nksgrh&csVh dk iq=kh uPNÙkj&u{k=k
nksgrk&csVh dk iq=k uqR÷k&oh;Z
nksõûk&udZ usd ulhc&lkSHkkX;oku
nq'eukuk&'k=kqrkiw.kZ usd&rkykg&Hknz
nsj&ik&LFkkbZ usdh&÷jkeks'k&usdh Hkqyk nsus
fnykoj&cgknqj okyk
fnynknk&bPNqd usdksbZ@fudksb& Z usdh
/kh&csVh uw¡g&iq=ko/kq
/kksdk&/kks[kk ukudk&ufugky
/kqUuh&ukfHk fuek.kh&nhu
/kukM&/kukM~; fuL÷&vk/kk
U;kljh&tks fdlh ds dke u fuxgcku&j{kd
vkos ukxcy&ukxik'k
u÷k&ykHk ukxgkuh&vdLekr
uÃøkjk&uxkúk ia?kwúk&fgaMksyk
Ugksjkrk&vk/kk va/kk in~e&dey
(x) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

ifjUnk&i{kh iSoanh&dyeh
ifjokj&dqVqEHk@nk;jk iÙk.k&fdukjk
ihjkuk lky&o;kso`ð iykg&iyk'k@<kd dk o`{k
ijgsõxkj&lnkpkjh fiLrku&óh ds o{k&LFky
ijyS@ijykS&çy; Qksdk@Qksdh&ûkkyh
ik.Mw&fpduh feêh QwQh&'kknh'kqnk cqvk
ik¡p dY;k.kh&l÷sn ekFks okyh Qykgh&taMh@'kEeh dk o`{k
ikSfú;k¡&lhfù;k¡ fQalh&QqUlh
iksg&ikS"k ÷¸;kõ&nfj;kfny
iks'khnk&xqIr ÷kfjö mycky&/ku dh fpUrk
iqjnnZ&nnZukd ls eqDr
iqjõksj&õksjnkj ÷õhZ&udyh
iq'r&,&ik&ik¡o ds Åij dk ÷õZu&eku yks(Suppose)
fgLlk ÷rsg&fot;
iqúiqúh&duiVh ÷rwj&'kjkjr
iqÙk&iq=k ÷sgfjLr&lwph
iSjksdkj&vuq;kbZ ÷Slykdqu&fu.kkZ;d
iskjh&maxyh dh xk¡Bksa ds e/; ÷üy&,&bykgh&Hkxoku dh
dk fgLlk Ñik
is'kkuh&ekFkk f÷Ø&vks&öe&fpark o nq%[k
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (xi)

c"kZ&o"kZ ckbl&,&rckgh&rckgh dk
c#,&ds gokys ls dkj.k
C;ksikj&O;kikj ckbl&,&ûkjkch&ûkjkch dk
C;ksikjh&O;kikjh dkj.k
c`[k&o`"k ckbl&,&ûkqnd'kh&vkRegR;k
c`Lpd&o`f'pd dk dkj.k
ceqøke&ds LFkku ij ckbl&,&uqÃlku&gkfu dk
cewtc&ds vuqlkj dkj.k
cfg'r&LoxZ ckck&nknk
cfn;k¡&cqjkbZ;k¡ ckdeky&deky dk
cgcwnk&HkykbZ ckg&dke
cgj&,&÷uk&lalkj ckge&ijLij@vkil esa
cgSfl;r&crkSj gSfl;r c'kj&balku
chukbZ&uõj ckjkSud&pgy&igy ;qDr
cjfûkyk÷&fo#ð cknvõk¡&dbZ ckj
cjsrh&ckjhø jsr ckruh&vçR;{k
ck&bøcky&çHkko'kkyh cksnh&pksVh
ckbl&dkj.k cksrk&Å¡V dk cPpk
ckbl&,&ekS r &ekS r dk ckvkenu&dekbZ okyk
dkj.k ckvks&cxwyk&pØokr
(xii) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

çkyHr&çkjC/k cS:uh&ckgjh
ckykbZ vkenu&fj'or@Åij cscgjk&oafpr
dh dekbZ csek;uh&O;FkZ
cL;kj&vf/kd cseqgkj&vfu;af=kr
cln&vf/kd cSlk[k&oS'kk[k
cn&cqjk@cqjh csok&fo/ok
cn n;kurh&csbZekuh csvkckn&futZu
cn÷svy&cnpyu ctqõ&flok;
cnfdjnkj&cnpfj=k cû'kh'k&{kek@nku
cnh&cqjkbZ cyk&,&cn&cqjh vk÷r
cnLrwj&øk;ns ds vuqlkj czãaM&czãk¡M
cnûkksbZ&fuUnk czã'kukl&bZ'oj dks tkuus okyk
coÃr&le; ij fc?ku&fo?u
cõfj;k&ds }kjk fc[kús&vyx gq,
cõkõh&diús dk O;kikj fcØekthr&foØekfnR;
cqõ&cdjh fcYeqøkfcy&vkeus&lkeus
cqyUn bøcky&mPp çHkko fcyk&fcuk@cöSj
okyk fcyrjrhc&Øekuqlkj
cqyUn erZck&Å¡p in okyk Hkk[;k&opu
crnjht&Øe'k% Hkknksa&Hkkæin
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (xiii)

Hkksapky&Hkwdai ehõku&tksú
HkksMh&lhax jfgr ejdõ&dsaæ
HkkSvk¡&Hkosa ejkrc&info;k¡
Hkkvks&Hkko ek;k&/ku
HkuksbZ;&
s cguksbZ ek[ku ek>k&HkSal ds nw/k dk
HkVwj&tyh gqbZ feêh eD[ku
Hkwvk&cqvk ek÷Zr&}kjk
fHkfPNvk&fHk{kk e'kfjø&iwoZ
fHkú&rrS;k ekfuUn&tSls
e;&lfgr ekfyûkkSfy;k&ekufld jksxh
eafõyr&vknj] lEeku ekjp'ek&lk¡i tSlh vk¡[k okyk
eantkZ õSy&fuEufyf[kr ek'k lkye&lkcqr mún
eeuwu&'kqØxqõkj ekõh&Hkwrdky
efyd&my&eywø&dbZ ns'kksa ekøwy&vuqdwy
dk jktk ekre& 'kksd
eg:e&oafpr ekrgr&v/khu
egnwn&lhfer ekrgrh&v/khuxh
egøekuk&foHkkxh; ekSøw÷h&ukSdjh ls fuyacu vkfn
egoj&dsaæ ekSywn&uotkr
ehag&o"kkZ ekúk&cqjk
(xiv) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

eky&vks&õj&/ku&nkSyr eqLrøfcy&Hkfo";
ekywy&'kjkjr dk ifj.kke eqøjjkZ&fuf'pr
eldhu&Hkksyk Hkkyk eqokf÷ør&cjkcjh
elkoh&cjkcj eqöZ&vkch&ty eqxhZ
eluwbZ&Ñf=ke eqr’Yyøhu&laca/kh
elyu&mnkgj.kr% eqr’Yyøk&lacaf/kr
elYyl&f=kdks.k eqr÷økZ&vyx] i`Fkd
eö:j&?keaMh eqrcUuk&nÙkd&iq=k
eõcwr rck&â"V&iq"V eq'rjdk&lk¡>h
eõdwj&o.kZu esa eqrlíh&vgydkj] Deputy
eõdwjk&o.kZu v/khu eqrøCcj&?keaMh
eöfjc&if'pe eqafl÷ fetkõ&bUlk÷ ilUn
eos'kh&i'kq eqûkkfy÷r&fojks/k
eõZ&chekjh eqûkUul&ûkqljk@fgtúk
eq÷fyl&fu/kZu eqûrlju&la{ksi esa
eq÷Lly&fooj.k eqvkfou&lgk;d
eqckfjd&'kqHk eqvÙkj&lqxaf/kr
eqcrnh&lgk;d eqyEek&d`f=ke ped
eqjCck&pkSjl eqykfgõk&fujh{k.k
eqlrLuk&foy{k.k eqykfõer&ukSdjh
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (xv)

erZck&inoh jat vks öe&v÷lksl vkSj nq%[k


feUurd'k&vglkuean jathnk&nq[kh
es[k&es"k jCc&bZ'oj
esaMd&esa<d jguqek&ekxZn'kZd
esûk@es[kk&dhy@dhysa jíh&fudEek
etewvk&laxzg jkgõu&yqVsjk
eu÷h&?kVko j'ø&bZ";kZ
euh chjt&oh;Z jöcr&bPNk] #fp
eulch&mPp in ls lacaf/kr jrwcr&ueh] lhyu
eulwûk&LFkfxr fj;k;k@j¸;r&çtk
eurøh&rdZlaxr fj;kõh&xf.kr
euwj&dkyk iRFkj fjõø&vkthfodk
ewtc&dkj.k #ûlkjk&diksy
eX?kj&ekxZ'kh"k :g cqr&vkRek&'kjhjd
feLy&ds leku :gkuh&vkfRed
;d&,d :L;kg&fuyZt
;dlk¡&,d leku yEgk&iy
;drj÷&,d rj÷ yhew&uhacw
;x&;K yk’y&,d øherh iRFkj
j÷k&,&vke&yksd dY;k.k ykgkfly&csurhtk
(xvi) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

yklkuh&foy{k.k 'kqeky&mÙkj
ykoYn&larku ghu 'kqrj&Å¡V
yksg&yaxj&Hkkstu O;oLFkk 'kûl&O;fDr
ykyúh&jÙkh] ?kq¡?kph f'k÷k&vjksX;rk
ylu&yglqu tSlk fu'kku f'kdLr&gkj
oÃr vkbank&Hkfo";dky fl«r&ûkwch
okfy;s rûr&lÙkk dk ekfyd fl÷j&'kwU;
otwgkr&dkj.k fl÷kr&ûkwfc;k¡
otwn&vfLrRo fla?kklu&flagklu
oyh&ekfyd fln÷&lhih
ok¡&ogk¡ L;kg&dkyk
okÃ;kr&?kVuk;sa L;kg cûr&eanHkkx
okfyn&firk L;kgh&dkfy[k
okYnSu&ekrk&firk la[k&'ak[k
oLr&dsaæ laf[k;k&Arsenic
'kgor&dke okluk lcc&dkj.k
'kjh÷&my&ut÷&us d lCõ&gjk
ekrk&firk dh larku lCõønek&eugwl
'kkgkuk&jktlh lCõs&ouLifr
'kkjg&vke&vke jkLrk lEer&lEor
mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ (xvii)

lgou&vdLekr lnekr&lnes
lhi&lhih lqcg lkfnø&Å"kk dky
ljlCõ&gjk&Hkjk lqCHkj&'kknh ds oÃr nqYgu
ljlke&lfUuikr uked dks iguk;k tkus okyk ,d oó
efLr"d dk jksx lqHkkvks&LoHkko
ljöuk&eqf[k;k lqûkZ&yky
lkfdu&fuoklh lqygdqy&le>kSrk&ilan
lkfgc&,&bøcky&çrkih lRtqx&lfr;qx
lkfgc&,&bYe&f'k{kkoku lrwu&LrEHk
lkfgc&,&deky&deky dk lsgr v«õk&LoLFk
lkfgc&,&gqdwer&lÙkkoku lsgu&vk¡xu
lkfgc&,&rlkuh÷&xzaFkksa dk lsjkc&ikuh ls Hkjk gqvk
jpf;rk lSykuh&;k=kh
lkfgc&,&rnchj&deZ;ksxh ltnk&ç.kke
lkfgc&,&vÃy&cqfðeku lûkh&nkuohj
lkfgc&,&vkSykn&larkuoku lûkh ljoj&nkuh n;kyq
lkfnj&tkjh djuk lwb&Z çlwrk
lkou&Jkou lx&dqÙkk
lksbe&r`rh; òki&vfHk'kki
lksgcr&laxr g÷Z&'kCn
(xviii) mnwZ] ÷kjlh o iatkch ds dfBu 'kCnksa ds vFkZ

gejkgh&lkFkh gqDejku&'kkld
gelk;k&iúkslh gqdwer&'kklu
gemez&leku mez dk gqek&,d iaNh ftlds ckjs esa
geoõu&oõu ds cjkcj dgk tkrk gS fd bldh Nk;k
gepw&leku] Hkkafr ek=k iú tkus ls gh dksbZ Hkh
gevlj&leku çHkko euq"; lezkV cu tkrk gSA
gkfde&'kkld gtwe&Hkhú
gLc gSfl;r&gSfl;r vuqlkj gúdk;k&ikxy
gLc õSy&fuEufyf[kr gY÷&'kiFk
gln&bZ";kZ fgøer&fpfdRlk
gøhøh&vlyh fgUnlk&vad
gok&,&cn&cqjh gok
ÑtàÊç Ãàá½» m kã
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ erÉÉåÌiÉwÉ Måü UcÉÌrÉiÉÉ mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÉåzÉÏ eÉÏ MüÉ
eÉlqÉ 18 eÉlÉuÉUÏ, 1898 MüÉå eÉÉsÉÇkÉU (mÉÇeÉÉoÉ) Måü ÄTüUuÉÉsÉÉ aÉÉÇuÉ qÉåÇ WÒûAÉ| ClÉ
Måü ÌmÉiÉÉ MüÉ lÉÉqÉ jÉÉ mÉÇ0 erÉÉåÌiÉ UÉqÉ eÉÉåzÉÏ eÉÉå mÉÇeÉÉoÉ UæuÉålrÉÔ ÌuÉpÉÉaÉ Måü ÍsÉL
MüÉqÉ MüUiÉå jÉå uÉ ZÉåiÉÏ MüÐ ÄeÉqÉÏlÉ Måü pÉÏ qÉÉÍsÉMü jÉå| oÉcÉmÉlÉ qÉåÇ WûÏ mÉÇ0 ÃmÉ
cÉÇS MüÐ qÉÉiÉÉ MüÉ SåWûÉÇiÉ WûÉå aÉrÉÉ| bÉU qÉåÇ xÉoÉ xÉå oÉÄQûÉ pÉÉD WûÉålÉå MüÐ uÉeÉWû
xÉå mÉËUuÉÉU MüÉå xÉÇpÉÉsÉlÉå MüÉ MüÉqÉ ElÉ mÉU AÉ mÉÄQûÉ| mÉÇ0 ÃmÉ cÉÇS eÉÏ MüÉ
oÉcÉmÉlÉ MüÉÄTüÏ MüÌPûlÉÉD qÉåÇ aÉÑÄeÉUÉ| ElWåÇû mÉÄRûlÉå MüÉ oÉWÒûiÉ zÉÉæMü jÉÉ| ElÉ MüÐ
ESÕï MüÐ ÍsÉZÉÉD oÉWÒûiÉ WûÏ xÉÑlSU jÉÏ AÉæU ESÕï pÉÉwÉÉ mÉU pÉÏ AcNûÉ AÍkÉMüÉU
jÉÉ| ÍzɤÉÉ ESÕï, ÄTüÉUxÉÏ uÉ AÇaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ WÒûD|
ExÉ xÉqÉrÉ Måü mÉÇeÉÉoÉ qÉåÇ ÌWÇûSÏ pÉÉwÉÉ ÄerÉÉSÉiÉU ÌWÇûSÕ AÉæUiÉåÇ WûÏ mÉÄRûÉ
MüûUiÉÏ jÉÏÇ, mÉÑÂwÉ mÉëÉrÉ: ESÕï uÉ AÇaÉëåÄeÉÏ ÄerÉÉSÉ, AÉæU ÌWÇûSÏ MüqÉ mÉÄRûiÉå jÉå,
CxÉ MüÐ uÉeÉWû jÉÏ xÉUMüÉUÏ MüÉqÉ MüÉeÉ MüÉ ESÕï uÉ AÇaÉëåÄeÉÏ qÉå WûÉålÉÉ| ESÕï WûU
MüÉåD mÉÄRûiÉÉ ÍsÉZÉiÉÉ jÉÉ, rÉWû AÉqÉ AÉSqÉÏ MüÐ pÉÉwÉÉ jÉÏ| rÉWûÏ uÉeÉWû Wæû ÌMü
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ ESÕï qÉåÇ ÍsÉZÉÏ aÉD iÉÉÌMü AÉqÉ AÉSqÉÏ CxÉå mÉÄRû xÉMåü| YrÉÉåÇ ÌMü
ÄerÉÉSÉ mÉÄRåû ÍsÉZÉå sÉÉåaÉ ÄTüÉUxÉÏ pÉÏ eÉÉlÉiÉå jÉå, CxÉ ÍsÉL MüWûÏÇ MüWûÏÇ ÄTüÉUxÉÏ
Måü zÉoS pÉÏ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ CxiÉåqÉÉsÉ ÌMüL aÉL|
mÉÇ0 ÃmÉ cÉÇS eÉÏ lÉå cÉÉæjÉÏ uÉ AÉPûuÉÏÇ Mü¤ÉÉ qÉåÇ uÉÄeÉÏÄTåü MüÐ mÉUϤÉÉLÇ
mÉÉxÉ MüÐÇ eÉÉå ElÉ ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ oÉWÒûiÉ oÉÄQûÏ EmÉsÉÎokÉ qÉÉlÉÏ eÉÉiÉÏ jÉÏ| CxÉ Måü sÉaÉpÉaÉ
xɨÉU xÉÉsÉ oÉÉS pÉÏ mÉÇ0 eÉÏ lÉå qÉÑfÉå CxÉMåü oÉÉUå qÉåÇ oÉWÒûiÉ aÉuÉï xÉå oÉiÉÉrÉÉ| mÉÇ0 eÉÏ
470 gekjs if.Mr th

lÉå AcNåû AÇMüÉåÇ xÉå qÉæÌOíûMü MüÐ mÉUϤÉÉ mÉÉxÉ MüÐ| CxÉ Måü oÉÉS uÉå MÑüNû ÌSlÉ LMü
xMÔüsÉ qÉå pÉÏ mÉÄRûÉiÉå UWåû uÉ oÉÉS qÉåÇ AÇaÉëåÄeÉÏ pÉÉwÉÉ MüÉ AcNûÉ ¥ÉÉlÉ WûÉålÉå MüÐ uÉeÉWû
xÉå ElWåÇû pÉÉUiÉ MüÐ ÌQûÄTæÇüxÉ LMüÉFÇOèxÉ xÉÌuÉïxÉ qÉåÇ xÉUMüÉUÏ lÉÉæMüUÏ ÍqÉsÉ aÉD
ÎeÉxÉ Måü MüÉUhÉ uÉå sÉÉWûÉæU, kÉqÉïzÉÉsÉÉ, oÉqoÉD, qÉSìÉxÉ, AÇoÉÉsÉÉ NûÉuÉlÉÏ, ÍzÉqÉsÉÉ uÉ
AlrÉ MüD xjÉÉlÉÉåÇ qÉå UWåû uÉ aÉÄeÉåÌOûQû mÉSuÉÏ iÉMü mÉWÒÇûcÉ MüU ËUOûÉrÉU WÒûL|
mÉÇ0 eÉÏ MüÐ oÉcÉmÉlÉ xÉå WûÏ mÉëZÉU oÉÑή jÉÏ, CxÉ Måü AÌiÉËU£ü ElÉ
qÉåÇ MÑüNû LåxÉÏ ÌuÉzÉåwÉiÉÉ jÉÏ ÌMü oÉcÉmÉlÉ qÉåÇ uÉå qÉuÉåÍzÉrÉÉåÇ Måü qÉÉjÉå MüÉå SåZÉ MüU
ElÉ Måü qÉÉÍsÉMüÉåÇ Måü oÉÉUå qÉåÇ MüD oÉÉiÉåÇ oÉiÉsÉÉ SåiÉå jÉå| mÉU CxÉ AliÉ¥ÉÉïlÉ MüÉå
ElWûÉåÇ lÉå MüpÉÏ aÉqpÉÏUiÉÉ xÉå lÉWûÏÇ ÍsÉrÉÉ| qÉæÌOíûMü mÉUϤÉÉ mÉÉxÉ MüU sÉålÉå Måü oÉÉS
ElWåÇû ÄZÉÑS-oÉ-ÄZÉÑS WûÏ WûxiÉ UåZÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ| ÌMüxÉÏ MüÐ WûjÉåsÉÏ MüÉå
SåZÉ MüU uÉå ÌmÉNûsÉÏ oÉÉiÉåÇ iÉÉå oÉWÒûiÉ xÉWûÏ MüWû SåiÉå jÉå mÉU pÉÌuÉwrÉ Måü oÉÉUå qÉå
ElWåÇû MüÉåD ÄZÉÉxÉ xÉÄTüsÉiÉÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉ mÉÉ UWûÏ jÉÏ| ElWûÉåÇ lÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü CxÉ
ÌuÉwÉrÉ mÉU MÑüNû mÉÄRûlÉÉ cÉÉÌWûL| YrÉÉåÇÌMü uÉå CxÉ MüÐ iÉWû qÉåÇ eÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉå jÉå
CxÉ ÍsÉL mÉWûsÉå ZÉaÉÉåsÉ (LxOíûÉlÉÉåqÉÏ) mÉÄRûlÉå MüÉ CUÉSÉ ÌMürÉÉ uÉ CxÉ ÌuÉwÉrÉ
mÉU MÑüNû ÌMüiÉÉoÉåÇ mÉÄRûlÉÏ zÉÑ MüÐÇ| AoÉ iÉMü mÉÇ0 ÃmÉ cÉÇS eÉÏ xÉUMüÉUÏ lÉÉæMüUÏ
qÉå AÉ cÉÑMåü jÉå uÉ ElÉ Måü SÉå oÉŠå pÉÏ WûÉå cÉÑMåü jÉå| ElÉ MüÐ iÉoSÏsÉÏ ElÉ
ÌSlÉÉåÇ kÉqÉïzÉÉsÉÉ, ÎÄeÉsÉÉ MüÉÇaÉÄQûÉ qÉå WÒûD jÉÏ|
"YrÉÉ WÒûAÉ jÉÉ, YrÉÉ pÉÏ WûÉåaÉÉ, zÉÉæM ÌSsÉ qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ
CsqÉ erÉÉå Ì iÉwÉ WûxiÉ Uå Z ÉÉ, Wû É sÉ xÉoÉ Ä T üUqÉÉ aÉrÉÉ"
mÉÇ0 eÉÏ AmÉlÉå aÉÉÇuÉ ÄTüUuÉÉsÉÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ mÉWûsÉÏ xÉÉsÉÉlÉÉ NÒû̏ûrÉÉÇ
ÌoÉiÉÉlÉå Måü ÍsÉL aÉL jÉå| mÉWûsÉÏ WûÏ UÉiÉ ElWåÇû xuÉmlÉ qÉåÇ LMü ASØzrÉ zÉÌ£ü
rÉÉÌlÉ ÄaÉæoÉÏ iÉÉÄMüiÉ ÎeÉxÉ MüÉ cÉåWûUÉ mÉÇ0 eÉÏ MüpÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉ mÉÉL, mÉëMüOû
WÒûD| rÉWû jÉÉ iÉÉå MüÉåD mÉÑÂwÉ| {mÉÇÌQûiÉ eÉÏ eÉoÉ pÉÏ MüÉåD MÑÇüQûsÉÏ SåZÉiÉå, uÉå sÉÉsÉ
gekjs if.Mr th 471

ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ xÉå TüsÉÉSåzÉ mÉÄRû MüU oÉÉåsÉiÉå jÉå cÉÉWåû uÉÉå LMü WûÏ mÉÇÌ£ü WûÉå| AÉqÉ
iÉÉæU mÉU uÉå aÉëWû Måü zÉÑ qÉåÇ ÍsÉZÉÏ WÒûD mɱ Måü AÇzÉ mÉÄRûiÉå uÉ ExÉÏ Måü AjÉï
MüÐ WûÏ urÉÉZrÉÉ MüUiÉå uÉ AYxÉU MüWûiÉå ÌMü uÉÉå MüWû aÉrÉÉ Wæû rÉÉ uÉÉå
ÍsÉZÉuÉÉ aÉrÉÉ Wæû| CxÉ ÄaÉæoÉÏ iÉÉÄMüiÉ lÉå ElWåÇû oÉiÉÉrÉÉ ÌMü ElWåÇû LMü lÉL iÉUÏMåü
MüÉ erÉÉåÌiÉwÉ zÉÑ MüUlÉå Måü ÍsÉL cÉÑlÉÉ aÉrÉÉ Wæû uÉ uÉå CxÉ ÎÄeÉqqqÉåSÉUÏ xÉå qÉÑ£ü
lÉWûÏÇ WûÉå mÉÉLÇaÉå| UÉiÉ pÉU xuÉmlÉ qÉåÇ ElÉ MüÐ ÍzɤÉÉ cÉsÉiÉÏ uÉ xÉÑoÉWû mÉÇ0 eÉÏ
qÉl§É qÉÑakÉ rÉÉ AkÉïcÉåiÉlÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ lÉÉåOûoÉÑMü qÉåÇ xÉpÉÏ MÑüNû ÍsÉZÉiÉå eÉæxÉå ÌMü
MüÉåD ElWåÇû WûÉjÉ mÉMüÄQû MüU ÍsÉZÉuÉÉ UWûÉ WûÉå| ElÉ ÌSlÉÉåÇ ElWåÇû WÒû‚üÉ mÉÏlÉå MüÉ
zÉÉæMü jÉÉ| WÒû‚üÉ mÉÏiÉå eÉÉlÉÉ uÉ ÍsÉZÉiÉå eÉÉlÉÉ| (MÑüNû uÉwÉÉåïÇ oÉÉS ElWûÉåÇ lÉå WÒû‚üÉ
mÉÏlÉÉ NûÉåÄQû ÌSrÉÉ|) eÉWûÉÇ MüWûÏÇ MüÉåD oÉÉiÉ pÉÔsÉ eÉÉiÉÏ, iÉpÉÏ ElÉ MüÐ mÉѧÉÏ rÉÉ
mÉÑ§É mÉÇÌQûiÉ xÉÉåqÉ S¨É (eÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ SÉå iÉÏlÉ xÉÉsÉ Måü jÉå) oÉÉåsÉ MüU ElWåÇû
ÍsÉZÉuÉÉ SåiÉå|
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ CxÉ AcÉÉlÉMü AÉD WÒûD iÉoÉSÏsÉÏ Måü ÍsÉL ÌoÉsMÑüsÉ
iÉærrÉÉU lÉWûÏÇ jÉå mÉU ElÉ Måü mÉÉxÉ CxÉ Måü CsÉÉuÉÉ AÉæU MüÉåD UÉxiÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ jÉÉ|
eÉoÉ oÉŠÉåÇ lÉå pÉÏ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü mÉÉPû ElWåÇû oÉiÉÉlÉå zÉÑ MüU ÌSL iÉÉå uÉå
MüÉÄTüÏ ÍcÉÎliÉiÉ WÒûL uÉ xÉÉåcÉiÉå UWåû ÌMü LMü iÉÉå CxÉ iÉÉÄMüiÉ lÉå qÉåUÉ eÉÏlÉÉ
SÕpÉU MüU ÌSrÉÉ Wæû uÉ AoÉ qÉåUå oÉŠÉåÇ mÉU pÉÏ MüÉoÉÔ mÉÉ ÍsÉrÉÉ Wæû| kÉÏUå kÉÏUå mÉÇ0
eÉÏ CxÉå ExÉ MüÐ UÄeÉÉ xÉqÉfÉ MüU CxÉ lÉL CsqÉ Måü mÉëuÉiÉïMü oÉlÉ aÉL|
CxÉ ÍzɤÉÉ Måü ÍqÉsÉiÉå WûÏ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå AmÉlÉÉ AÉeÉÏuÉlÉ rÉ¥É zÉÑÂ
MüU ÌSrÉÉ| xÉÑoÉWû SÄniÉU eÉÉlÉå xÉå mÉÔuÉï LMü SÉå bÉÇOåû uÉå eÉlqÉ MÑÇüQûÍsÉrÉÉÇ SåZÉiÉå
uÉ UÌuÉuÉÉU MüÉå iÉÉå ElÉ Måü rÉWûÉÇ eÉæxÉå qÉåsÉÉ WûÏ sÉaÉ eÉÉiÉÉ| uÉÉå ÌMüxÉÏ xÉå MüÉåD
ÄTüÏxÉ lÉ sÉåiÉå AÉæU rÉÌS MüÉåD MÑüNû SålÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ pÉÏ MüUiÉÉ iÉÉå ExÉå
SÉåoÉÉUÉ uÉWûÉÇ lÉ AÉlÉå MüÉå MüWû SåiÉå| mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ AmÉlÉå AxÉÔsÉÉåÇ Måü
472 gekjs if.Mr th

oÉWÒûiÉ mÉ‚åü jÉå| cÉÉWåû MüÉåD ÌQûmOûÏ MüÍqÉzlÉU WûÉå rÉÉ cÉmÉUÉxÉÏ, xÉpÉÏ MüÉå AmÉlÉÏ
oÉÉUÏ MüÐ CÇiÉÄeÉÉU MüUlÉÏ mÉÄQûiÉÏ jÉÏ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ CxÉ ¥ÉÉlÉ MüÉå oÉÉÇOûlÉÉ pÉÏ cÉÉWûiÉå
jÉå, CxÉÏ ÍsÉL ElWûÉåÇ lÉå sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü lÉÉqÉ xÉå mÉÉÇcÉ ÌMüiÉÉoÉåÇ ÍsÉZÉÏÇ| rÉå
ÌMüiÉÉoÉåÇ ÌoÉlÉÉ MüÉåD sÉÉpÉ oÉlÉÉL, sÉÉaÉiÉ mÉU oÉåcÉÏ aÉDÇ uÉ mÉÇ0 eÉÏ ÎeÉxÉå CxÉ
Måü rÉÉåarÉ xÉqÉfÉiÉå, ExÉå ÌMüiÉÉoÉåÇ qÉÑÄniÉ qÉåÇ pÉÏ Så SåiÉå|
ExÉ xÉqÉrÉ pÉÉUiÉ AÉÄeÉÉS SåzÉ lÉWûÏÇ jÉÉ, MüÉåD xÉUMüÉUÏ qÉÑsÉÉÎÄeÉqÉ
AÇaÉëåÄeÉÏ xÉUMüÉU MüÐ CeÉÉÄeÉiÉ Måü ÌoÉlÉÉ MÑüNû pÉÏ mÉëMüÉÍzÉiÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ
jÉÉ| CxÉÏ ÍsÉL mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå AmÉlÉå LMü ËUziÉå Måü pÉÉD mÉÇÌQûiÉ ÌaÉUkÉÉUÏ sÉÉsÉ
zÉqÉÉï, eÉÉå ClÉ Måü oÉWÒûiÉ bÉÌlɹ jÉå, ElÉ Måü lÉÉqÉ xÉå rÉWû ÌMüiÉÉoÉåÇ mÉëMüÉÍzÉiÉ
MüUuÉÉDÇ, sÉåZÉMü MüÉ lÉÉqÉ lÉWûÏÇ ÍsÉZÉÉ|
qÉåUÏ ElÉ Måü xÉÉjÉ AÉÎÄZÉUÏ qÉÑsÉÉMüÉiÉ qÉåÇ ElWûÉåÇ lÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü ElWåÇû
AÇaÉëåÄeÉ xÉUMüÉU xÉå AlÉÑqÉÌiÉ iÉÉå ÍqÉsÉ eÉÉiÉÏ YrÉÉåÇÌMü AÇaÉëåÄeÉ AÄTüxÉU pÉÏ ElÉ
xÉå AmÉlÉå oÉÉUå qÉåÇ AYxÉU mÉÔNûiÉå UWûiÉå jÉå uÉ ElÉ MüÐ oÉWÒûiÉ CÄeÄeÉiÉ MüUiÉå jÉå|
mÉU mÉÇÌQûiÉ eÉÏ AmÉlÉÏ mÉëÍxÉή ÄMüiÉD lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉå jÉå CxÉÏ uÉeÉWû xÉå ElWûÉåÇ lÉå
WûqÉåzÉÉ qÉÏÌQûrÉÉ MüÉå ClOûurÉÔï SålÉå xÉå ClMüÉU ÌMürÉÉ uÉ MüpÉÏ ÌMüxÉÏ MüÉå AmÉlÉÏ
ÄTüÉåOûÉå lÉWûÏÇ ZÉÏÇcÉlÉå SÏ| (eÉÏuÉlÉ Måü AÇÌiÉqÉ ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ mÉÉxÉ Måü aÉÉÇuÉ ÂÄQûMüÉ
MüsÉÉÇ Måü xuÉ0 xÉUSÉU xÉÉåWûlÉ ÍxÉÇWû, uÉ AÇoÉÉsÉÉ Måü ´ÉÏ AzÉÉåMü pÉÉÌOûrÉÉ MüÉå
ÄZÉÑS MüWû MüU AmÉlÉÏ ÄTüÉåOûÉå ÎZÉÇcÉuÉÉD), uÉå MüWûÉ MüUiÉå jÉå ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ MüÐ
ÌÄMüxqÉiÉ qÉåÇ qÉåUå xÉå ÄTüÉrÉSÉ EPûÉlÉÉ ÍsÉZÉÉ Wæû uÉÉå rÉWûÉÇ ÄZÉÑS WûÏ mÉWÒÇûcÉ eÉÉLaÉÉ|
ExÉ MüÉ qÉåUÏ SsÉWûÏÄeÉ Måü AÇSU AÉlÉå MüÉ xÉoÉoÉ ÄZÉÑS-oÉ-ÄZÉÑS oÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû|
aÉiÉ uÉwÉÉåïÇ qÉåÇ, mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü SåWûÉuÉxÉÉlÉ (ÌSxÉqoÉU 24, 1982) Måü oÉÉS
MÑüNû sÉÉåaÉÉåÇ lÉå rÉWû oÉÉiÉ EÄQûÉ SÏ ÌMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ ÄTüÉUxÉ rÉÉ AUoÉ xÉå
AÉD AÉæU ExÉ MüÉ mÉÇ0 eÉÏ lÉå AlÉÑuÉÉS MüU ÌSrÉÉ| AaÉU LåxÉÉ Wæû iÉÉå MüWûÉÇ WæÇû
gekjs if.Mr th 473

uÉÉå qÉÔsÉ AUoÉÏ/ÄTüÉUxÉÏ pÉÉwÉÉ MüÐ mÉÑxiÉMåÇü? ElÉ SåzÉÉåÇ qÉåÇ ÌMüxÉÏ lÉ ÌMüxÉÏ Måü
mÉÉxÉ iÉÉå uÉå ÄeÉÃU WûÉåÇaÉÏ| LMü mÉëÌiÉ̸iÉ xÉ‹lÉ, ÎeÉlÉ MüÐ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ mÉU
ÍsÉZÉÏ WÒûDÇ MüD ÌMüiÉÉoÉåÇ NûmÉÏ WæÇû, AÉæU ÌuÉzÉåwÉiÉ: LMü ÌMüiÉÉoÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ
mÉPûlÉÏrÉ Wæû, ElWûÉåÇ lÉå ÍsÉZÉÉ Wæû ÌMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ mÉ®ÌiÉ xÉÌSrÉÉåÇ xÉå ÌWûqÉÉcÉsÉ
uÉ MüÉzqÉÏU MüÐ bÉÉOûÏ qÉåÇ mÉëcÉÍsÉiÉ jÉÏ AÉæU ÌMüxÉÏ lÉå CxÉ MüÉå AmÉlÉå zÉoSÉåÇ
qÉåÇ LMü UÎeÉxOûU qÉåÇ ÍsÉZÉ MüU ÌMüxÉÏ AÇaÉëåÄeÉ MüÉå ÌSrÉÉ ÎeÉxÉ lÉå uÉWû mÉÑxiÉMü
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå mÉÄRûlÉå Måü ÍsÉL Så SÏ uÉ mÉÇ0 ÃmÉ cÉÇS eÉÏ lÉå CxÉå NûmÉuÉÉ ÌSrÉÉ|
rÉWû ÌoÉsMÑüsÉ ElÉMüÐ MüsmÉlÉÉ Wæû| qÉåUÉ ElÉ qÉWûÉlÉÑpÉÉuÉ xÉå LMü WûÏ xÉuÉÉsÉ Wæû
- AaÉU rÉWû xÉirÉ Wæû ÌMü rÉWû mÉëhÉÉsÉÏ MüÉzqÉÏU AÉæU ÌWûqÉÉcÉsÉ qÉåÇ mÉëcÉÍsÉiÉ
jÉÏ iÉÉå AÉeÉ ÌWûqÉÉcÉsÉ uÉ MüÉzqÉÏU xÉqÉÉmiÉ iÉÉå WûÉå lÉWûÏÇ aÉL| CiÉlÉå WûÄeÉÉUÉåÇ
sÉÉZÉÉåÇ sÉÉåaÉÉåÇ qÉå xÉå MüÉåD LMü iÉÉå WûÉåaÉÉ ÎeÉxÉ Måü mÉÉxÉ mÉÇ0 ÃmÉ cÉÇS eÉÏ xÉå
mÉWûsÉå MüÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ MÑüNû lÉ MÑüNû ¥ÉÉlÉ WûÉå| ÌMüxÉ aÉÑÄTüÉ qÉåÇ ÍNûmÉå oÉæPåû
WæÇû uÉÉå sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü erÉÉåÌiÉwÉÏ?
oÉWÒûiÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå MüÉ xÉÉæpÉÉarÉ mÉëÉmiÉ
WÒûAÉ| qÉæÇ ElÉ qÉåÇ xÉå LMü WÕÇû| qÉæÇ mÉWûsÉÏ oÉÉU ElWåÇû 1966 qÉåÇ ÍqÉsÉÉ| ExÉ xÉqÉrÉ
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüWûÏÇ oÉÉÌWûU xÉå AÉL jÉå| sÉÇoÉå ÄMüS Måü, mÉælOû MüÉåOû mÉWûlÉå WÒûL
cÉÑxiÉ SÒÂxiÉ sÉaÉ UWåû jÉå| qÉÑfÉå AÉæU qÉåUå oÉÄQåû pÉÉD ´ÉÏ xÉiÉÏzÉ pÉÉÌOûrÉÉ MüÉå
oÉWÒûiÉ mrÉÉU xÉå ÍqÉsÉå| ElÉ xÉå uÉÉå mÉWûsÉå MüD SÄTüÉ ÍqÉsÉ cÉÑMåü jÉå uÉ ElÉ qÉåÇ MÑüNû
LåxÉÉ SåZÉÉ jÉÉ ÌMü WûqÉåzÉÉ WûÏ ElÉ mÉU qÉåWûUoÉÉlÉ UWåû| oÉÉS qÉåÇ ElWûÉåÇ lÉå WûqÉåzÉÉ
qÉÑfÉ mÉU pÉÏ xÉSæuÉ AmÉlÉÏ M×ümÉÉ SØ̹ oÉlÉÉD UZÉÏ| qÉÑfÉå uÉWûÉÇ mÉÉxÉ oÉæPûlÉå MüÐ
WûqÉåzÉÉ CeÉÉÄeÉiÉ SÏ uÉUlÉÉ uÉå xmɹ uÉ£üÉ WûÉålÉå Måü MüÉUhÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå MüWû SåiÉå
jÉå ÌMü iÉÑqWûÉUÉ MüÉqÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû AoÉ eÉaÉWû ÄZÉÉsÉÏ MüUÉå|
WûqÉÉUå ÌmÉiÉÉ eÉÏ MüÐ mɧÉÏ SåZÉiÉå WûÏ oÉÉåsÉå ClWåÇû AmÉlÉå cÉÉcÉÉ Måü
xÉÉjÉ WûÏ ÍqÉsÉ MüU urÉÉmÉÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL| CxÉÏ qÉåÇ ClÉ MüÉ pÉsÉÉ Wæû| ElWåÇû MüWûÉå
474 gekjs if.Mr th

ÌMü AsÉaÉ xÉå MüÉqÉ MüUlÉå MüÐ xÉÉåcÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ| ÌmÉiÉÉ eÉÏ zÉÑ xÉå AmÉlÉå cÉÉcÉÉ
eÉÏ Måü xÉÉjÉ ÍqÉsÉ MüU MüÉqÉ MüUiÉå jÉå mÉU ElÉ ÌSlÉÉåÇ AsÉaÉ WûÉålÉå MüÐ xÉÉåcÉ
UWåû jÉå| rÉWû oÉÉiÉ iÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ WûqÉåÇ pÉÏ qÉÉsÉÔqÉ lÉWûÏÇ jÉÏ ÌMü uÉå AsÉaÉ WûÉålÉå
MüÐ xÉÉåcÉ UWåû jÉå| oÉWÒûiÉ WæûUÉlÉaÉÏ WÒûD ÌMü 25-30 xÉæÌMÇüQû qÉåÇ ElWûÉåÇ lÉå rÉWû oÉÉåsÉ
ÌSrÉÉ| AÉæU pÉÏ MÑüNû LåxÉÏ oÉÉiÉåÇ MüWûÏÇ eÉÉå AÉeÉ pÉÏ xÉWûÏ EiÉU UWûÏ WæÇû|
sÉåÌMülÉ qÉÑfÉå LMü oÉÉiÉ oÉWÒûiÉ AeÉÏoÉ sÉaÉÏ ÌMü WûU oÉÉU WûU aÉëWû Måü
ÍsÉL uÉÉå sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ (1952) ZÉÉåsÉiÉå uÉ ExÉ qÉåÇ xÉå MÑüNû mÉÎl£ürÉÉÇ mÉÄRûiÉå uÉ
ÌTüU ElÉ MüÐ urÉÉZrÉÉ MüUiÉå| qÉælÉå rÉWû xÉÉåcÉÉ ÌMü xÉÑlÉlÉå qÉåÇ iÉÉå AÉrÉÉ jÉÉ ÌMü
sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ ClWûÏÇ MüÐ ÍsÉZÉÏ WÒûD Wæû sÉåÌMülÉ rÉå ÌMüiÉÉoÉ oÉÉU oÉÉU YrÉÉåÇ ZÉÉåsÉiÉå
WæÇû| oÉUxÉÉåÇ oÉÉS eÉoÉ ElÉ xÉå rÉWû xÉuÉÉsÉ mÉÔNûlÉå MüÐ ÌWûqqÉiÉ WÒûD iÉÉå uÉå WÇûxÉ mÉÄQåû
uÉ oÉÉåsÉlÉå sÉaÉå ÌMü LMü iÉÉå CxÉ iÉUWû TüsÉÉSåzÉ SåZÉlÉå qÉåÇ MüÉåD aÉsÉiÉÏ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ uÉ SÕxÉUÉ, sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ oÉÉU oÉÉU mÉÄRûlÉå xÉå AmÉlÉÉ pÉåS ÄZÉÑS WûÏ ZÉÉåsÉiÉÏ
Wæ, rÉWûÏ iÉÉå ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ ÍsÉZÉÉ aÉrÉÉ Wæû| mÉÇ0 eÉÏ AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ Måü AliÉ iÉMü,
ÌMüiÉÉoÉ ZÉÉåsÉ MüU WûÏ MÑÇüQûsÉÏ ÌuÉzsÉåwÉhÉ MüUiÉå jÉå|
WûU oÉÉU ElÉ Måü mÉÉxÉ eÉÉlÉå mÉU qÉælÉå AɶÉrÉïeÉlÉMü ÌuÉzsÉåwÉhÉ SåZÉå|
WûqÉÉUå LMü ËUziÉåSÉU MüÉ eÉlqÉ xÉqÉrÉ qÉÉsÉÔqÉ lÉWûÏÇ jÉÉ ÍxÉÄTïü ElÉ MüÐ iÉxuÉÏU
WûqÉÉUå mÉÉxÉ jÉÏ| ExÉÏ mÉU xÉå mÉÇ0 eÉÏ lÉå ElÉ Måü bÉU MüÉ lÉYzÉÉ oÉlÉÉ ÌSrÉÉ|
AÉÇZÉÉåÇ MüÐ oÉlÉÉuÉOû uÉ aÉWûUÉD SåZÉ MüU zÉÌlÉ uÉ MüÉlÉÉåÇ MüÐ oÉlÉÉuÉOû xÉå MåüiÉÑ
MüÐ eÉaÉWû MÑÇüQûsÉÏ qÉåÇ ÎxjÉU MüU SÏ| LMü LMü MüU Måü oÉÉMüÐ aÉëWû pÉÏ sÉaÉÉ
ÌSL| bÉU MüÐ ÎZÉÄQûÌMüAÉåÇ, SUuÉÉÄeÉÉåÇ, NûiÉ iÉMü MüÐ ÄZÉÉÍxÉrÉiÉåÇ oÉiÉÉ SÏÇ| bÉU MüÉ
ÌoÉsMÑüsÉ xÉWûÏ lÉYzÉÉ oÉlÉÉ ÌSrÉÉ| LMü ClxÉÉlÉ eÉÉå xÉÉqÉlÉå pÉÏ lÉWûÏÇ jÉÉ, ÍxÉÄTïü
ExÉ MüÐ LMü ÄTüÉåOûÉå qÉÉ§É xÉå CiÉlÉÉ MÑüNû oÉiÉÉ SålÉÉ LMü oÉWÒûiÉ AcÉqpÉå MüÐ
oÉÉiÉ Wæû| eÉoÉ uÉWûÉÇ oÉæPåû sÉÉåaÉÉåÇ lÉå AɶÉrÉï cÉÌMüiÉ WûÉå MüU mÉÔNûÉ ÌMü AÉmÉ lÉå rÉWû
xÉoÉ MæüxÉå MüU ÍsÉrÉÉ Wæû iÉÉå mÉÇ0 eÉÏ lÉå qÉÄeÉÉMü qÉåÇ MüWûÉ ÌMü qÉæ lÉå pÉÔiÉ mÉÉsÉ
gekjs if.Mr th 475

UZÉå WæÇû qÉÑfÉå ElÉ xÉå xÉÉUÏ eÉÉlÉMüÉUÏ ÍqÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû| mÉU ÌTüU ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ
ÌMü rÉWû sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü CsqÉ MüÉ MüqÉÉsÉ Wæû uÉUlÉÉ qÉæÇ YrÉÉ cÉÏÄeÉ WÕÇû|
ÌMüiÉlÉÏ SUuÉåzÉ iÉoÉÏrÉiÉ Måü jÉå mÉÎlQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ|
WûqÉÉUå mÉËUuÉÉU Måü LMü ÍqÉ§É jÉå zÉqÉÉï eÉÏ (lÉÉqÉ oÉSsÉ ÌSrÉÉ Wæû|)
ElÉMüÉ sÉÄQûMüÉ SxÉ xÉÉsÉ mÉWûsÉå bÉU xÉå pÉÉaÉ aÉrÉÉ jÉÉ| oÉWÒûiÉ ZÉÉåeÉ MüÐ aÉD mÉU
MÑüNû mÉiÉÉ lÉ cÉsÉ xÉMüÉ| LMü ÌSlÉ ElÉ Måü xÉÉjÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉ ÎÄeÉ¢ü WûÉå
aÉrÉÉ uÉ ElWåÇû mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉlS eÉÏ Måü oÉÉUå qÉåÇ oÉiÉÉrÉÉ| rÉWû xÉ‹lÉ iÉpÉÏ UÌuÉuÉÉU
Måü ÌSlÉ ÄTüUuÉÉsÉÉ mÉWÒÇûcÉå uÉ mÉÇ0 eÉÏ xÉå ÍqÉsÉå| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå mȨ́ÉMüÉ SåZÉiÉå
WûÏ ÍxÉÄTïü LMü xÉuÉÉsÉ mÉÔNûÉ ÌMü
"YrÉÉ bÉU qÉåÇ MüÉåD mÉÉaÉsÉ Wæû?"
ClÉMüÐ mɦÉÏ AmÉlÉÉ qÉÉlÉÍxÉMü xÉÇiÉÑsÉlÉ ZÉÉå oÉæPûÏ jÉÏÇ oÉåOåû MüÐ uÉeÉWû xÉå|
"YrÉÉ iÉÑqÉ lÉå AmÉlÉÉ MüÉUÉåoÉÉU oÉSsÉÉ jÉÉ iÉÄMüUÏoÉlÉ 10-11 xÉÉsÉ mÉWûsÉå?"
ElWûÉåÇ lÉå xÉUMüÉUÏ lÉÉæMüUÏ xÉå FmÉU MüÐ MüqÉÉD oÉlÉÉD jÉÏ, ExÉå NûÉåÄQû MüU
urÉÉmÉÉU MüUlÉÉ zÉÑÂ ÌMürÉÉ jÉÉ|
AaÉsÉÉ xÉuÉÉsÉ jÉÉ:
"iÉÉå ÌTüU bÉU xÉå MüÉæ lÉ Ä a ÉÉrÉoÉ Wû Éå aÉrÉÉ?"
mÉÑ̹ WûÉå eÉÉlÉå mÉU ElWåÇû oÉiÉÉrÉÉ ÌMü AÉmÉ MüÉ mÉÑ§É eÉÏÌuÉiÉ Wæû, MüÉåD
ÄZÉÉxÉ iÉUWû MüÐ ÍqÉPûÉD cÉsÉiÉå mÉÉlÉÏ qÉå oÉWûÉlÉå MüÐ xÉsÉÉWû SÏ iÉjÉÉ MüWûÉ ÌMü
30 ÌSlÉ Måü oÉÉS qÉÑfÉå ËUmÉÉåOïû SålÉÉ ÌMü ExÉ MüÐ MüÉåD ÄZÉoÉU rÉÉ ÍcɐûÏ ÍqÉsÉÏ
Wæû rÉÉ lÉWûÏÇ? rÉWû xÉÉUÏ oÉÉiÉ iÉÏlÉ ÍqÉlÉOû xÉå MüqÉ xÉqÉrÉ qÉåÇ ÄZÉiqÉ WûÉå aÉD| EmÉÉrÉ
ExÉÏ ÌSlÉ MüU ÌSrÉÉ aÉrÉÉ| iÉÏlÉ xÉmiÉÉWû oÉÉS xÉÑoÉWû Måü xÉqÉrÉ ElÉ Måü oÉåOåû lÉå
SUuÉÉÄeÉÉ ZÉOûZÉOûÉ ÌSrÉÉ, ExÉ lÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü ÌmÉNûsÉå SÉå xÉmiÉÉWû xÉå ExÉ Måü
476 gekjs if.Mr th

ÌSsÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ oÉåcÉælÉÏ WûÉå UWûÏ jÉÏ ÌMü uÉWû bÉU uÉÉÌmÉxÉ eÉÉL| zÉqÉÉï eÉÏ mÉÇÌQûiÉ
eÉÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå AmÉlÉå oÉåOåû MüÉå xÉÉjÉ sÉå MüU aÉL| uÉWûÉÇ mÉWÒÇûcÉ MüU ElWûÉåÇ lÉå
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå LMü oÉÌÄRûrÉÉ MüzqÉÏUÏ zÉÉsÉ pÉåÇOû MüUlÉå MüÐ ÄaÉsÉiÉÏ MüU SÏ|
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ oÉUxÉ mÉÄQåû :
"YrÉÉ qÉæ lÉå iÉÑqWåÇû CxÉ ÍsÉL MüWûÉ jÉÉ ÌMü LMü qÉWûÏlÉåÇ oÉÉS AÉlÉÉ?
sÉÉAÉå qÉÉÍcÉxÉ iÉÉÌMü qÉæÇ CxÉ zÉÉsÉ MüÉå iÉÏsÉÏ sÉaÉÉ SÕÇ (eÉsÉÉ SÕÇ) qÉåUå ÍsÉL rÉWû
sÉålÉÉ MüÄTülÉ sÉålÉå Måü oÉUÉoÉU WûÉåaÉÉ| xÉÑlÉ, iÉåUÉ oÉåOûÉ AÉ aÉrÉÉ Wæû iÉÉå eÉÉ ÄZÉÑÍzÉrÉÉÇ
qÉlÉÉ AÉæU FmÉU uÉÉsÉå MüÉ zÉÑÌ¢ürÉÉ MüU| qÉæ lÉå CxÉ qÉåÇ YrÉÉ ÌMürÉÉ Wæû? ÍxÉÄTïü
qÉåUÏ ÌMüxqÉiÉ qÉåÇ CxÉ oÉÉiÉ MüÉ rÉzÉ sÉålÉÉ ÍsÉZÉÉ jÉÉ uÉUlÉÉ iÉåUå oÉåOåû MüÉå iÉÉå bÉU
SåU xÉoÉåU AÉlÉÉ WûÏ eÉÉlÉÉ jÉÉ| pÉsÉÉ qÉæÇ MüÉælÉ WûÉåiÉÉ WÕÇû ExÉå bÉU mÉWÒÇûcÉÉlÉå uÉÉsÉÉ|"
ElWûÉåÇ lÉå qÉåUå ÌuÉuÉÉWû xÉå mÉÔuÉï WûÏ qÉÑfÉå oÉiÉÉ ÌSrÉÉ jÉÉ ÌMü eÉoÉ pÉÏ qÉåUå
oÉŠå WûÉåÇaÉå ElÉ MüÉ oÉ×WûxmÉÌiÉ AÉPûuÉåÇ bÉU MüÉ WûÏ WûÉåaÉÉ| mÉWûsÉå oÉåOûÏ WÒûD| ExÉ
MüÐ eÉlqÉ MÑÇüQûsÉÏ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå WûÏ oÉlÉÉD| ExÉ MüÉ aÉÑ 8 uÉåÇ bÉU MüÉ Wæû| ÌTüU
mÉÑ§É MüÉ eÉlqÉ WÒûAÉ ExÉ MüÐ MÑÇüQûsÉÏ pÉÏ qÉælÉå ElÉ xÉå WûÏ oÉlÉuÉÉD| AÉmÉ MüÉ
AlÉÑqÉÉlÉ xÉWûÏ Wæû - ExÉ MüÉ aÉÑ pÉÏ 8 uÉåÇ bÉU MüÉ Wæû|
xÉpÉÏ sÉÉåaÉ eÉÉå mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå ÍqÉsÉå WæÇû rÉÉ mÉÉxÉ oÉæPåû WæÇû LåxÉÏ
AɶÉrÉïeÉlÉMü oÉÉiÉåÇ ElWåÇû WûU oÉÉU SåZÉlÉå MüÉå ÍqÉsÉiÉÏ jÉÏÇ| oÉÉS Måü uÉwÉÉåïÇ qÉå,
CiÉlÉå xÉÉkÉÉUhÉ xÉå ÌSZÉlÉå uÉÉsÉå mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ MüÉå zÉÉrÉS MüÉåD AlÉmÉÄRû
oÉÑÄeÉÑaÉï rÉÉ xÉÉkÉÉUhÉ ÌMüxÉÉlÉ xÉqÉfÉlÉå MüÐ aÉsÉiÉÏ MüU xÉMüiÉÉ jÉÉ| sÉåÌMülÉ ElÉ
MüÐ AÉÇZÉÉåÇ qÉå LMü aÉÄeÉoÉ MüÐ cÉqÉMü jÉÏ| PåûPû mÉÇeÉÉoÉÏ, ÄZÉÉÍsÉxÉ ESÕï, uÉ
oÉÌÄRûrÉÉ AÇaÉëåÄeÉÏ oÉÉåsÉlÉå uÉÉsÉå, WûÉÎÄeÉU eÉuÉÉoÉ, qÉÄeÉÉÌMürÉÉ sÉåÌMülÉ oÉWÒûiÉ eÉsSÏ
aÉqÉï uÉ zÉÏbÉë WûÏ lÉUqÉ WûÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉå jÉå mÉÇ0 eÉÏ| rÉÌS MüÉåD ElÉ MüÉ xÉqÉrÉ urÉjÉï
MüUlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUiÉÉ rÉÉ eÉoÉ uÉå MÑÇüQûsÉÏ MüÉå mÉëqÉÉÍhÉiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL
gekjs if.Mr th 477

MüÉåD urÉÌ£üaÉiÉ xÉuÉÉsÉ mÉÔNû sÉåiÉå AÉæU ExÉ MüÉ ElWåÇû ZÉÑsÉÏ iÉUWû xÉå eÉuÉÉoÉ lÉ
ÌSrÉÉ eÉÉiÉÉ iÉÉå uÉå lÉÉUÉÄeÉ WûÉå eÉÉiÉå|
ElÉMüÐ MücÉWûUÏ qÉåÇ MüÉåD pÉÏ xÉqÉxrÉÉ mÉëÉDuÉåOû lÉWûÏÇ jÉÏ| xÉoÉ
oÉÉiÉåÇ mÉÎosÉMü Måü xÉÉqÉlÉå ZÉÉåsÉÏ eÉÉiÉÏ jÉÏÇ| MüÉåD EmÉÉrÉ NÒûmÉÉrÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ
jÉÉ| qÉÄeÉÉ iÉoÉ AÉiÉÉ jÉÉ eÉoÉ MüÉåD lÉrÉÉ lÉrÉÉ AÇaÉëåÄeÉÏ xÉÏZÉÉ WÒûAÉ rÉÉ MüqÉÄeÉÉåU
AÇaÉëåÄeÉÏ eÉÉlÉlÉå uÉÉsÉÉ ElWåÇû mÉëpÉÉÌuÉiÉ MüUlÉå Måü ÍsÉL ElÉ xÉå aÉÑsÉÉoÉÏ
AÇaÉëåÄeÉÏ qÉå oÉÉiÉ MüUiÉÉ iÉÉå ExÉ MüÐ qÉÑxÉÏoÉiÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü WûÉjÉÉåÇ AÉ eÉÉiÉÏ,
uÉå ExÉMüÐ AÇaÉëåÄeÉÏ Måü AkrÉÉmÉMü MüÐ iÉUWû aÉëÉqÉU MüÐ YsÉÉxÉ sÉå sÉåiÉå|
MüÉæiÉÔWûsÉuÉzÉ LMü oÉÉU ElWûÉåÇ lÉå qÉÑfÉ xÉå mÉÔNû ÍsÉrÉÉ ÌMü AqÉåËUMüÉ uÉ CÇasÉæÇQû
MüÐ AÇaÉëåÄeÉÏ qÉåÇ YrÉÉ ÄTüMïü Wæû| xÉÉæpÉÉarÉ xÉå qÉÑfÉå LMü MüÉåxÉï sÉålÉÉ mÉÄQûÉ jÉÉ,
ÎeÉxÉ MüÉ E¬åzrÉ ÌoÉëÌOûzÉ mÉëhÉÉsÉÏ Måü mÉÄRåû WÒûL ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ MüÐ AÇaÉëåÄeÉÏ MüÉ
AqÉåËUMüÐMüUhÉ jÉÉ| ExÉ ÌSlÉ CÄeÄeÉiÉ oÉcÉÏ WûÏ lÉWûÏÇ oÉÎsMü oÉÄRû pÉÏ aÉD| ElWåÇû
rÉWû AÇiÉU oÉWÒûiÉ UÉåcÉMü sÉaÉå|
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÐ xÉÉSaÉÏ AÉæU ElÉMåü mÉ‚åü AxÉÔsÉÉåÇ MüÉ LMü AÉåU
ESWûÉUhÉ SåZÉåÇ, mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüpÉÏ ÌMüxÉÏ MüÉå AmÉlÉå mÉÉÇuÉ NÕûlÉå MüÐ CeÉÉeÉiÉ
lÉWûÏÇ SåiÉå jÉå| LMü oÉÉU MüÐ oÉÉiÉ Wæû ÌMü qÉæÇ AqÉåËUMüÉ xÉå eÉoÉ pÉÉUiÉ uÉÉÌmÉxÉ
AÉrÉÉ iÉÉå AmÉlÉå oÉÄQûåû pÉÉD xÉÉÌWûoÉ Måü xÉÉjÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü SzÉïlÉ MüUlÉå
TüUuÉÉsÉÉ aÉrÉÉ| ElÉMüÐ oÉæPûMü xÉeÉÏ WÒûD jÉÏ, oÉWÒûiÉ xÉå sÉÉåaÉ AmÉlÉÏ AmÉlÉÏ
xÉqÉxrÉÉLÇ sÉåMüU mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü SUoÉÉU qÉåÇ WûÉÎÄeÉU jÉå, iÉoÉ WûÏ LMü xÉ‹lÉ lÉå
EPû MüU mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü mÉÉÇuÉ NÕû ÍsÉrÉå, mÉÇÌQûiÉ eÉÏ iÉÉå AÉaÉ oÉoÉÔsÉÉ WûÉå EPåû AÉæU
ExÉå lÉxÉÏWûiÉ SÏ ÌMü AÉClSÉ uÉÉå LåxÉÏ ÌWûqÉÉMüiÉ lÉ MüUå| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü ÄaÉÑxxÉå
xÉå iÉÉå qÉåÇ uÉÉÌÄMüÄTü jÉÉ, sÉåÌMülÉ iÉpÉÏ LMü LåxÉÏ bÉOûlÉÉ bÉOûÏ ÌMü eÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ
qÉåUå ÍsÉrÉå ÌMüxÉÏ AɶÉrÉï xÉå MüqÉ lÉ jÉÏ, mÉÇÌQûiÉ eÉÏ AmÉlÉå xjÉÉlÉ xÉå EPåû AÉæU
ExÉ urÉÌ£ü Måü mÉÉÇuÉ NÕû ÍsÉrÉå, ExÉ xÉ‹lÉ Mü WûÉsÉ SåZÉlÉå sÉÉrÉMü jÉÉ ExÉMåü
478 gekjs if.Mr th

oÉÉS mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå EmÉÎxjÉiÉ xÉqÉÔWû MüÉå xÉÇoÉÉåÍkÉiÉ MüUiÉå WÒûrÉå cÉåiÉÉuÉlÉÏ SÏ ÌMü
uÉÉå AÉClSÉ MüÉåD pÉÏ qÉåUå mÉÉÇuÉ NÕûlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ lÉ MüUå, AaÉU NÕûlÉÉ WûÏ Wæû
iÉÉå uÉå AmÉlÉå qÉÉÇ-oÉÉmÉ AÉæU oÉÑÄeÉÑaÉÉåïÇ Måü mÉÉÇuÉ NÒûrÉåÇ-LåxÉå jÉå WûqÉÉUå mÉÇÌQûiÉ eÉÏ|
qÉæÇ eÉoÉ AÉeÉMüsÉ Måü lÉÉæxÉÏÎZÉrÉÉ iÉjÉÉMüÍjÉiÉ erÉÉåÌiÉÌwÉrÉÉåÇ MüÉå oÉÄQåû cÉÉuÉ xÉå AmÉlÉå
mÉÉÇuÉ MüÉå WûÉjÉ sÉaÉuÉÉiÉå WÒûrÉå SåZÉiÉÉ WÕÇû, iÉÉå qÉÑfÉå ElÉMüÐ oÉÑή mÉU iÉUxÉ AÉiÉÉ Wæû|
ÌmÉNûsÉå ÌSlÉÉåÇ mÉÇÌQûiÉ xÉÉåqÉ S¨É eÉÏ lÉå LMü oÉWÒûiÉ UÉåcÉMü oÉÉiÉ mÉÇÌQûiÉ
ÃmÉ cÉÇS eÉÏ Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉÑlÉÉD eÉÉå qÉæÇ AÉmÉ iÉMü sÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉÉ WÕÇû| LMü ÌSlÉ
mÉÉxÉ Måü aÉÉÇuÉ MüÉ LMü AÉSqÉÏ oÉWÒûiÉ WûÉÇÄTüiÉÉ WÒûAÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü mÉÉxÉ oÉÉS
SÉåmÉWûU AÉrÉÉ| uÉWû oÉWÒûiÉ bÉoÉUÉrÉÉ WÒûAÉ jÉÉ uÉ sÉaÉpÉaÉ UÉålÉå MüÉå jÉÉ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ
Måü mÉÔdlÉå mÉU ExÉ lÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü ÌMüxÉÏ lÉå SÒzqÉlÉÏ MüÐ uÉeÉWû xÉå mÉÑÍsÉxÉ MüÉå
ExÉ MüÐ fÉÔOûÏ ÍzÉMüÉrÉiÉ MüU SÏ Wæû AÉæU mÉÑÍsÉxÉ ExÉå RÕÇûRû UWûÏ Wæû| AÉmÉ MüÉå
iÉÉå qÉÉsÉÔqÉ WûÏ Wæû ÌMü AoÉ qÉåUÏ YrÉÉ SÒaÉïÌiÉ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ Wæû, M×ümÉrÉÉ qÉÑfÉå oÉcÉÉDL|
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå ExÉÏ xÉqÉrÉ ExÉ MüÐ MÑÇüQûsÉÏ oÉlÉÉD uÉ MüWûlÉå sÉaÉå ÌMü cÉÉU
ÌMüsÉÉå SÉsÉ cÉsÉiÉå mÉÉlÉÏ qÉåÇ oÉWûÉ SÉå| ExÉ AÉSqÉÏ lÉå MüWûÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ qÉæÇ iÉÉå
pÉÉaÉiÉÉ WÒûAÉ rÉWûÉÇ AÉ aÉrÉÉ WÕÇû qÉåUå eÉåoÉ qÉåÇ iÉÉå CxÉ xÉqÉrÉ ÍxÉÄTïü AÉPû AÉlÉå
WæÇû| cÉÉU ÌMüsÉÉå SÉsÉ MüWûÉÇ xÉå sÉå mÉÉFÇaÉÉ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå MÑüNû xÉÉåcÉÉ uÉ ExÉ
xÉå MüWûÉ eÉÉ cÉÉU AÉlÉå MüÐ ÍqÉcÉåïÇ eÉsÉÉ MüU cÉsÉiÉå mÉÉlÉÏ qÉåÇ oÉWûÉ Så| iÉÑfÉå MÑüNû
lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ AÉæU AÉUÉqÉ xÉå bÉU eÉÉ| ExÉ AÉSqÉÏ lÉå uÉWûÏ ÌMürÉÉ uÉ QûUiÉÉ QûUiÉÉ
bÉU mÉWÒÇûcÉÉ| uÉWûÉÇ mÉÑÍsÉxÉ ExÉ MüÉ CÇiÉÄeÉÉU MüU UWûÏ jÉÏ| jÉÉlÉåSÉU lÉå aÉÑxxÉå qÉåÇ
mÉÔNûÉ AÉåL iÉÑfÉå WûqÉ SÉå bÉÇOåû xÉå RÕÇûRû UWåû WæÇû, MüWûÉÇ NÒûmÉÉ WÒûAÉ jÉÉ? ExÉ
AÉSqÉÏ lÉå MüWûÉ eÉÏ qÉæ iÉÉå ÄTüUÉsÉå (ÄTüUuÉÉsÉå) mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü mÉÉxÉ cÉsÉÉ aÉrÉÉ
jÉÉ, AÉmÉ xÉå oÉcÉlÉå MüÉ iÉUÏMüÉ mÉÔNûlÉå| jÉÉlÉåSÉU lÉå mÉÔNûÉ iÉÉå mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå
YrÉÉ MüWûÉ Wæû| uÉWû AÉSqÉÏ oÉÉåsÉÉ ÌMü mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå MüWûÉ Wæû ÌMü qÉæÇ oÉåMüxÉÔU
WÕÇû| ElWûÉåÇlÉå qÉåUå xÉå LMü EmÉÉrÉ MüUuÉÉ ÌSrÉÉ Wæû AÉæU qÉÑfÉå ÌlÉͶÉÇiÉ WûÉå MüU bÉU
gekjs if.Mr th 479

eÉÉlÉå MüÉå MüWûÉ Wæû| AoÉ AÉaÉå AÉmÉ MüÐ qÉÄeÉÏï Wæû| jÉÉlÉåSÉU lÉå MüWûÉ eÉoÉ
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå MüWû WûÏ ÌSrÉÉ Wæû ÌMü iÉÔ oÉåÄMüxÉÔU Wæû iÉÉå ElÉ MüÐ oÉÉiÉ aÉsÉiÉ jÉÉåÄQûÏ
WûÏ WûÉå xÉMüiÉÏ Wæû? EmÉÉrÉ pÉÏ iÉÔlÉå MüU WûÏ ÍsÉrÉÉ Wæû iÉÉå WûqÉ MüÉælÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉÑfÉå
ÌaÉUÄniÉÉU MüUlÉå uÉÉsÉå| uÉWû AÉSqÉÏ uÉÉÌmÉxÉ EsOåû mÉÉÇuÉ SÉæÄQûiÉÉ WÒûAÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ
Måü mÉÉxÉ ÌTüU AÉ aÉrÉÉ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå mÉÔNûÉ AoÉ YrÉÉ iÉMüsÉÏÄTü Wæû iÉÑfÉå,
mÉÑÍsÉxÉ iÉÉå iÉÑfÉå WûÉjÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ xÉMüiÉÏ jÉÏ, AoÉ YrÉÉ WÒûAÉ| ExÉ lÉå MüWûÉ
ÌMü qÉWûÉUÉeÉ qÉæÇ iÉÉå AÉmÉ MüÉå oÉiÉÉlÉå AÉrÉÉ jÉÉ ÌMü jÉÉlÉåSÉU lÉå YrÉÉ MüWûÉ Wæû|
mÉÉÇcÉ xÉÉiÉ xÉÉsÉ mÉWûsÉå qÉæÇ OûÉåUÉÇOûÉå, MæülÉåQûÉ qÉåÇ mÉÇ0 xÉÉåqÉ S¨É eÉÏ xÉå
ÍqÉsÉlÉå aÉrÉÉ uÉ ElÉ Måü bÉU qÉåÇ WûÏ PûWûUÉ jÉÉ| iÉpÉÏ LMü oÉÑÄeÉÑaÉï sÉaÉpÉaÉ 80 uÉwÉï
Måü WûÉåÇaÉå ElWåÇû ÍqÉsÉlÉå AÉL uÉ ElÉ Måü SUuÉÉÄeÉå MüÐ SsÉWûÏÄeÉ MüÉå oÉÉU oÉÉU
mÉëhÉÉqÉ MüUiÉå WÒûL AÇSU AÉL| mÉiÉÉ cÉsÉÉ ÌMü uÉå mÉÇeÉÉoÉ Måü pÉÔiÉmÉÔuÉï qÉǧÉÏ jÉå
uÉ MæülÉåQûÉ AmÉlÉÏ oÉåOûÏ xÉå ÍqÉsÉlÉå AÉrÉå jÉå| qÉåUÉ mÉËUcÉrÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå ElÉ xÉå
MüUuÉÉrÉÉ uÉ cÉÉrÉ Måü SÉæUÉlÉ ElWûÉåÇ lÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü uÉå WûqÉåzÉÉ eÉoÉ pÉÏ MüpÉÏ
ÄTüUuÉÉsÉÉ MüÐ iÉUÄTü xÉå aÉÑÄeÉUiÉå iÉÉå mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü bÉU MüÐ ÌSzÉÉ qÉåÇ WûÉjÉ eÉÉåÄQû
MüU mÉëhÉÉqÉ ÌMüL ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉå jÉå| SUAxÉsÉ ElÉ MüÐ LMü WûÏ oÉåOûÏ jÉÏ ÎeÉxÉ
MüÉ uÉå ËUziÉÉ ÌMüxÉÏ CleÉÏÌlÉrÉU xÉå MüUlÉÉ cÉÉWûiÉå jÉå| sÉÄQûMåü MüÉ OåûuÉÉ ÍqÉsÉuÉÉlÉå
Måü ÍsÉL mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü mÉÉxÉ sÉÉL| ExÉ CsÉÉMåü Måü xÉpÉÏ sÉÉåaÉÉå mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÐ
AlÉÑqÉÌiÉ Måü ÌoÉlÉÉ MüÉåD ËUziÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå jÉå| CxÉ uÉeÉWû xÉå sÉÉåaÉ OåûuÉå Måü
AuÉaÉÑhÉ ÍNûmÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüWûÏÇ AÉæU xÉå sÉaÉlÉ oÉSsÉ MüU SÕxÉUÉ OåûuÉÉ oÉlÉuÉÉ
sÉÉiÉå jÉå rÉÉ ÌTüU aÉsÉiÉ xÉqÉrÉ uÉ iÉÉUÏÄZÉ SåiÉå jÉå| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå qÉÉsÉÔqÉ WûÉå aÉrÉÉ
ÌMü YrÉÉ cÉÉsÉoÉÉÄeÉÏ WûÉå UWûÏ Wæû CxÉ ÍsÉL ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ ÌMü sÉÄQûMåü AÉæU
sÉÄQûMüÐ MüÐ untouched photo sÉå MüU AÉrÉÉ MüUÉå| uÉå ÄTüÉåOûÉå xÉå ÍqÉsÉÉlÉ
MüU sÉåiÉå jÉå| rÉWû qÉl§ÉÏ eÉÏ AmÉlÉÏ oÉåOûÏ Måü ÍsÉL ExÉ sÉÄQûMåü MüÐ ÄTüÉåOûÉå sÉå
MüU mÉÇ0 eÉÏ Måü mÉÉxÉ mÉWÒÇûcÉå AÉæU oÉiÉÉlÉå sÉaÉå ÌMü sÉÄQûMüÉ oÉWÒûiÉ xÉÑlSU uÉ
480 gekjs if.Mr th

WûÉålÉWûÉU Wæû AÉæU oÉWÒûiÉ AcNåû mÉËUuÉÉU xÉå Wæû, CirÉÉÌS| WûqÉ MüsÉ WûÏ xÉaÉÉD MüUlÉÉ
cÉÉWûiÉå WæÇû AaÉU AÉmÉ MüÐ CeÉÉÄeÉiÉ WûÉå iÉÉå| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå ÄTüÉåOûÉå SåZÉÏ uÉ mÉÑ̹
Måü ÍsÉL SÉå iÉÏlÉ xÉuÉÉsÉ mÉÔNåû| ÌTüU ElWûÉåÇlÉå MüWûÉ ÌMü AaÉU AÉmÉ qÉåUÏ oÉÉiÉ
qÉÉlÉiÉå WûÏ WûÉå iÉÉå CxÉ xÉmiÉÉWû ËUziÉå MüÉ lÉÉqÉ pÉÏ qÉiÉ sÉÉå| AaÉsÉå xÉmiÉÉWû ËUziÉÉ
MüU sÉålÉÉ sÉåÌMülÉ CxÉ xÉmiÉÉWû ÌoÉsMÑüsÉ lÉ iÉÉå MÑüNû MüWûÉå AÉæU lÉ WûÏ MÑüNû
MüUÉå| oÉåÌSsÉÏ xÉå qÉl§ÉÏ eÉÏ qÉÉlÉ aÉL| iÉÏlÉ ÌSlÉ oÉÉS ExÉ sÉÄQûMåü MüÐ ÌoÉeÉsÉÏ
Måü fÉOûMåü xÉå qÉ×irÉÑ WûÉå aÉD| qÉǧÉÏ eÉÏ MüWûlÉå sÉaÉå ÌMü AaÉU sÉÄQûMüÐ MüÉ
ËUziÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ rÉÉ ExÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ oÉÉiÉ pÉÏ oÉÉÌWûU ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÏ iÉÉå oÉWÒûiÉ
qÉÑÎzMüsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ sÉÄQûMüÐ MüÐ MüWûÏÇ AÉæU zÉÉSÏ MüUlÉÏ| xÉpÉÏ MüWûiÉå ÌMü lÉ eÉÉlÉå
MüÉælÉ xÉÉ SÉåwÉ Wæû ExÉ qÉåÇ| ElÉ MüÐ ÎÄeÉlSÄaÉÏ qÉåÇ xÉoÉ MÑüNû rÉWû sÉÄQûMüÐ WûÏ jÉÏ ÎeÉxÉå
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå oÉÉsÉ oÉÉsÉ oÉcÉÉ ÍsÉrÉÉ| qÉåUå ÍsÉL iÉÉå uÉå pÉaÉuÉÉlÉ MüÉ ÃmÉ jÉå|
mÉcÉÉxÉ Måü SzÉMü qÉåÇ ËUOûÉrÉU WûÉålÉå Måü oÉÉS mÉÇÌQûiÉ eÉÏ uÉÉÌmÉxÉ
ÄTüUuÉÉsÉÉ AÉ aÉL| AoÉ iÉÉå WûU xÉqÉrÉ eÉlÉiÉÉ, qÉǧÉÏ, xÉUMüÉUÏ AÄTüxÉU uÉ urÉÉmÉÉUÏ,
ClÉ xÉoÉ MüÐ sÉÉDlÉ sÉaÉÏ UWûiÉÏ jÉÏ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ xÉÔrÉï QÕûoÉ eÉÉlÉå Måü oÉÉS MÑÇüQûsÉÏ lÉWûÏÇ
SåZÉiÉå jÉå| ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå bÉU xÉå AsÉaÉ AmÉlÉÏ oÉæPûMü oÉlÉÉ UZÉÏ jÉÏ ÎeÉxÉ qÉåÇ uÉÉå
sÉÉåaÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉiÉå jÉå| bÉU iÉÉå AoÉ ElÉ Måü mÉÑ§É lÉå oÉåcÉ ÌSrÉÉ Wæû sÉåÌMülÉ rÉWû oÉæPûMü
AÉeÉ pÉÏ eÉÉåzÉÏ mÉËUuÉÉU lÉå UZÉÏ WÒûD Wæû, uÉ ElÉ Måü AlÉÑxÉÉU uÉWûÉÇ AÉeÉ pÉÏ mÉÇÌQûiÉ
eÉÏ MüÉ oÉÉåQïû sÉaÉÉ WÒûAÉ Wæû - ÃmÉ cÉÇS eÉÉåzÉÏ, ËUOûÉrÉQïû LMüÉFÇOèxÉ AÉÌÄTüxÉU,
ÌQûÄTæülxÉ LMüÉFÇOèxÉ| ÌuÉsÉåeÉ ÄTüUuÉÉsÉÉ, uÉÉrÉÉ ÌoÉsÉaÉÉ, ÎÄeÉsÉÉ eÉÉsÉÇkÉU| ClÉ Måü
CMüsÉÉæiÉå mÉÑ§É mÉÇÌQûiÉ xÉÉåqÉ S¨É AoÉ MæülÉåQûÉ qÉåÇ AmÉlÉå SÉå oÉåOûÉåÇ Måü xÉÉjÉ UyiÉå WæÇû,
mÉÇ0 xÉÉåqÉ S¨É MüÉ LMü mÉÑ§É CÄMüoÉÉsÉ cÉÇS mÉÇcÉMÔüsÉÉ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû|
eÉæxÉÉ ÌMü mÉWûsÉå ÎÄeÉ¢ü ÌMürÉÉ Wæû, MÑüNû aÉëWû LåxÉå WûÉåiÉå WæÇû eÉÉå aÉëWû
TüsÉ Måü MüWûsÉÉiÉå WæÇû ÎeÉlÉ MüÉ EmÉÉrÉ AÉqÉ AÉSqÉÏ MüÐ iÉÉÄMüiÉ xÉå oÉÉÌWûU Wæû|
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå MüD ÍxÉήrÉÉÇ AmÉlÉå AÉmÉ MÑüSUiÉ MüÐ iÉUÄTü xÉå ÍqÉsÉÏ WÒûD jÉÏÇ
gekjs if.Mr th 481

ÎeÉxÉ xÉå uÉå aÉëWû TüsÉ MüÉ EmÉÉrÉ pÉÏ MüU sÉåiÉå jÉå| uÉå AmÉlÉå LMü ÌuÉzÉåwÉ mÉælÉ
xÉå, ÎeÉxÉå uÉå sÉÉsÉ MüsÉqÉ MüWûiÉå jÉå, WÒûYqÉ ÍsÉZÉ SåiÉå jÉå, eÉÉå ÄeÉÃU mÉÔUÉ
WûÉå eÉÉiÉÉ jÉÉ| CxÉ Måü ÄeÉËUL ElWûÉåÇ lÉå iÉU‚üÏ Måü WÒûYqÉ ÌSL, oÉSÍsÉrÉÉÇ MüUuÉÉDÇ
uÉ ÂMüuÉÉDÇ, lÉÉæMüËUrÉÉÇ ÌSsÉuÉÉD, qÉlÉ cÉÉWåû MüÉsÉåeÉÉåÇ qÉåÇ SÉÎÄZÉsÉå Måü WÒûYqÉ
ÌlÉMüÉsÉå uÉ qÉÑMü¬qÉÉåÇ Måü ÄTæüxÉsÉå iÉMü MüUuÉÉ ÌSL|, CirÉÉÌS| rÉWûÉÇ iÉMü ÌMü
ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉÏ ÎÄeÉÇSaÉÏ qÉåÇ MüD ÄTüÉÇxÉÏ Måü WÒûYqÉ U¬ MüUuÉÉ ÌSL| ÄTüÉæeÉ qÉåÇ
eÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå uÉå xÉÑU¤ÉÉ Måü iÉÉæU mÉU LMü ÌuÉzÉåwÉ ÍxÉ‚üÉ ÌSrÉÉ MüUiÉå jÉå eÉÉå
ElÉ MüÐ U¤ÉÉ MüUiÉÉ jÉÉ| ÄTüÉæÎeÉrÉÉåÇ qÉåÇ rÉWû oÉÉiÉ TæüsÉÏ WÒûD jÉÏ ÌMü ÄTüUuÉÉsÉå
uÉÉsÉå mÉÇÌQûiÉ eÉÏ xÉå ÍxÉ‚üÉ DzÉÔ MüUuÉÉ sÉÉå ÌTüU MüÉåD QûU lÉWûÏÇ| AmÉlÉå SÉåxiÉÉåÇ
qÉåÇ uÉå ÃmÉ sÉÉsÉ Måü lÉÉqÉ xÉå eÉÉlÉå eÉÉiÉå jÉå|
mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ mÉëirÉåMü MÑÇüQûsÉÏ oÉWÒûiÉ xÉÉuÉkÉÉlÉÏ uÉ ÎÄeÉqqÉåSÉUÏ
Måü xÉÉjÉ SåZÉiÉå jÉå| uÉå AYxÉU mÉÔUå mÉËUuÉÉU MüÐ MÑÇüQûsÉÏ SåZÉlÉÉ mÉxÉÇS MüUiÉå
jÉå iÉÉÌMü AaÉU ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU MüÉ mÉæiÉ×Mü GhÉ WûÉå iÉÉå ExÉ MüÉ CsÉÉeÉ ÌMürÉÉ
eÉÉ xÉMåü| ElWûÉåÇ lÉå MüpÉÏ ÌMüxÉÏ Måü bÉU eÉÉ MüU MÑÇüQûsÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉÏ| UÉeÉÉ
qÉWûÉUÉeÉÉ iÉMü ÍqÉsÉlÉå ElÉMåü bÉU mÉWÒÇûcÉiÉå jÉå| ÌMüxÉÏ xÉå MÑüNû sÉåiÉå lÉWûÏÇ jÉå, CxÉ
ÍsÉL uÉå AmÉlÉÏ zÉiÉÉåïÇ xÉå UWûiÉå jÉå|
ElÉMåü mÉÑ§É mÉÇÌQûiÉ xÉÉåqÉ S¨É lÉå qÉÑfÉå oÉiÉÉrÉÉ ÌMü qÉæ ÍzÉMüÉrÉiÉ ÌMürÉÉ
MüUiÉÉ jÉÉ ÌMü AÉmÉ lÉå ÎÄeÉÇSaÉÏ qÉåÇ YrÉÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû, eÉoÉ xÉå WûÉåzÉ xÉÇpÉÉsÉÉ Wæû
bÉU qÉåÇ pÉÏÄQû WûÏ SåZÉÏ Wæû, CxÉ MüÉ YrÉÉ sÉÉpÉ WÒûAÉ Wæû AÉmÉ MüÉå? mÉÇÌQûiÉ eÉÏ
oÉÉåsÉå ÌMüxÉÏ ÌSlÉ SåZÉlÉÉ ÌMü qÉælÉå YrÉÉ MüqÉÉrÉÉ Wæû CxÉ xÉå| WÒûAÉ rÉÔÇ ÌMü mÉÇÌQûiÉ
ÃmÉ cÉÇS eÉÏ 70 Måü SzÉMü qÉåÇ LMü oÉÉU oÉWÒûiÉ oÉÏqÉÉU WûÉå aÉL uÉ ElWåÇû AÉsÉ
CÇÌQûrÉÉ ClxOûÏcrÉÔOû AÉÄTü qÉåÌQûMüsÉ xÉÉDÎlxÉÄeÉ, SåWûsÉÏ qÉåÇ sÉå eÉÉrÉÉ aÉrÉÉ|
eÉæxÉå WûÏ uÉå uÉWûÉÇ mÉWÒÇûcÉå, xÉpÉÏ uÉËU¸ QûÉYOûUÉåÇ MüÐ pÉÏÄQû sÉaÉ aÉD| sÉÉåaÉ rÉWû
lÉ xÉqÉfÉ mÉÉL ÌMü LåxÉÉ MüÉælÉ xÉÉ uÉÏ0 AÉD0 mÉÏ0 AÉ aÉrÉÉ Wæû| ExÉ xÉqÉrÉ
482 gekjs if.Mr th

mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå AmÉlÉå mÉÑ§É xÉå MüWûÉ ÌMü rÉWû Wæû qÉåUÏ ÎÄeÉlSÄaÉÏ MüÐ MüqÉÉD| SåZÉ
rÉå QûÉYOûU ÌMüxÉ iÉUWû qÉåUå ÍsÉL pÉÉaÉ SÉæÄQû MüU UWåû WæÇû AÉæU qÉåUÏ xÉåuÉÉ qÉåÇ sÉaÉå
WæÇû| SåZÉlÉå uÉÉsÉå WæûUÉlÉ WæÇû ÌMü MüÉælÉ Wæû rÉWû SåWûÉiÉÏ ÎeÉxÉ MüÉ CiÉlÉÉ qÉÉlÉ WûÉå
UWûÉ Wæû| qÉæÇ iÉÑfÉå rÉWûÏ ÌSZÉÉlÉå rÉWûÉÇ sÉÉrÉÉ WÕÇû| uÉUlÉÉ PûÏMü iÉÉå qÉæÇ sÉÑÍkÉrÉÉlÉå Måü
AxmÉiÉÉsÉ qÉåÇ pÉÏ WûÉå eÉÉiÉÉ|
MüD oÉÉU uÉå MÑüNû ÄZÉUÏSlÉå Måü ÍsÉL rÉÉ ÌMüxÉÏ AÉæU MüÉqÉ xÉå
xÉÉCÌMüsÉ mÉU ÌÄTüsÉÉæU eÉÉiÉå (eÉÉå mÉÉxÉ MüÉ oÉÄQûÉ zÉWûU Wæû)| ÌÄTüsÉÉæU qÉåÇ mÉÇeÉÉoÉ
mÉÑÍsÉxÉ MüÉ xÉoÉ xÉå oÉÄQûÉ OíåûÌlÉÇaÉ xÉælOûU Wæû uÉ AYxÉU oÉÄQåû AÉåWûSå Måü mÉÑÍsÉxÉ
mÉSÉÍkÉMüÉUÏ rÉWûÉÇ OíåûÌlÉÇaÉ Måü ÍsÉL AÉiÉå WæÇû| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå mÉWûcÉÉlÉ MüU ElWåÇû
AmÉlÉÏ MüÉU rÉÉ eÉÏmÉ xÉå EiÉU MüU mÉÔUå AÉSU xÉÌWûiÉ mÉëhÉÉqÉ MüUiÉå uÉ oÉÉU oÉÉU
AÉaÉëWû MüUiÉå ÌMü AÉmÉ MüÉå uÉÉÌmÉxÉ ÄTüUuÉÉsÉÉ NûÉåÄQû AÉiÉå WæÇû, MüWûÉÇ CiÉlÉÏ SÕU
xÉÉCÌMüsÉ cÉsÉÉiÉå WÒûL uÉÉÌmÉxÉ eÉÉAÉåaÉå| sÉåÌMülÉ uÉå MüpÉÏ pÉÏ CxÉ Måü ÍsÉL
UÉÄeÉÏ lÉWûÏÇ WÒûL| uÉå ÌMüxÉÏ MüÉ AWûxÉÉlÉ lÉWûÏÇ sÉålÉÉ cÉÉWûiÉå jÉå| ElÉ Måü AlÉÑxÉÉU
rÉWû ElÉ Måü CsqÉ MüÉ SÒÂmÉrÉÉåaÉ MüUlÉÉ jÉÉ| oÉÄQåû xÉå oÉÄQåû mÉSÉÍkÉMüÉUÏ ElÉ MüÉ
MüÉåD pÉÏ MüÉrÉï MüUlÉå Måü ÍsÉL ElÉ Måü AÉSåzÉ MüÉ CÇiÉÄeÉÉU MüUiÉå jÉå sÉåÌMülÉ
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå LåxÉÉ AÉSåzÉ MüpÉÏ ElWåÇû ÌSrÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ| WûÉÇ LMü oÉÉU mÉÇeÉÉoÉ
Måü LMü qÉǧÉÏ AÄQû aÉL ÌMü qÉÑfÉå AÉmÉ MüÉåD qÉÉæMüÉ ÄeÉÃU SåÇ, ExÉ xÉqÉrÉ mÉÇÌQûiÉ
eÉÏ lÉå ElWåÇû aÉÉÇuÉ iÉMü mÉ‚üÏ xÉÄQûMü oÉlÉuÉÉlÉå Måü ÍsÉL MüWûÉ| mÉ‚üÏ xÉÄQûMü ÌoÉsMÑüsÉ
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü bÉU Måü SUuÉÉÄeÉå iÉMü AÉiÉÏ Wæû uÉ ElÉ MüÐ xÉÉUÏ aÉsÉÏ pÉÏ mÉ‚üÏ MüU
SÏ aÉD jÉÏ iÉÉÌMü AÉlÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÉåÇ MüÉå MüÉåD qÉÑÎzMüsÉ lÉ WûÉå|
qÉæÇ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ xÉå AÉÎÄZÉUÏ oÉÉU ElÉ Måü SåWûÉliÉ xÉå SÉå xÉmiÉÉWû mÉWûsÉå
ÍqÉsÉÉ| eÉoÉ qÉæÇ uÉWûÉÇ xÉå cÉsÉlÉå sÉaÉÉ iÉÉå qÉælÉå MüWûÉ ÌMü mÉÇÌQûiÉ eÉÏ WÕÇû iÉÉå qÉæÇ AÉmÉ
xÉå oÉWÒûiÉ NûÉåOûÉ, sÉåÌMülÉ qÉåUÏ mÉëÉjÉïlÉÉ Wæû ÌMü mÉëpÉÑ AÉmÉ MüÐ xÉåWûiÉ oÉlÉÉL UZÉå,
gekjs if.Mr th 483

AÉmÉ xÉå AaÉsÉå xÉÉsÉ ÌTüU pÉåÇOû MüÂÇaÉÉ| uÉå oÉÉåsÉå oÉxÉ pÉD AoÉ rÉWû lÉUMü
cÉÉæUÉxÉÏ MüOûlÉå uÉÉsÉÉ Wæû AÉæU qÉæ eÉÉlÉå MüÐ iÉærrÉÉUÏ qÉåÇ WÕÇû, AÉæU iÉÔ qÉÑfÉå ÂMülÉå
MüÉå MüWû UWûÉ Wæû| SåZÉ ÌMüiÉlÉÏ qÉÑÎzMüsÉ MüOûÏ Wæû qÉåUÏ ÎÄeÉlSÄaÉÏ| sÉÉåaÉÉåÇ lÉå ÌSlÉ
MüÉå cÉælÉ lÉWûÏÇ sÉålÉå ÌSrÉÉ AÉæU ClÉ ÄaÉæoÉÏ iÉÉMüiÉÉåÇ lÉå UÉiÉÉåÇ MüÉå qÉÑfÉå xÉÉålÉå lÉWûÏÇ
ÌSrÉÉ| oÉxÉ qÉÑfÉå iÉÉå SÒÌlÉrÉÉ qÉåÇ CxÉÏ MüÉqÉ Måü ÍsÉL pÉåeÉÉ jÉÉ| mÉËUuÉÉU MüÉå pÉÏ
iÉÇaÉÏ qÉåÇ UZÉÉ uÉ ÄZÉÑS pÉÏ mÉÎosÉMü Måü xÉÉqÉlÉå ÌSlÉ pÉU| lÉWûÏÇ, AoÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ
Måü xÉÉjÉ iÉåUÏ rÉWû AÉÎÄZÉUÏ qÉÑsÉÉMüÉiÉ Wæû| iÉoÉ qÉælÉå ElÉ xÉå rÉWû mÉÔNûÉ ÌMü ElÉ
Måü mÉÉxÉ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ MüWûÉÇ xÉå AÉD| iÉoÉ mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå qÉÑfÉå MüWûÉ ÌMü MÑüxÉÏï
ZÉÏÇcÉ sÉå uÉ oÉæPû eÉÉ| WûqÉ lÉå mÉÉÇcÉ Nû: bÉÇOåû oÉÉiÉ MüÐ uÉ ZÉÉlÉÉ pÉÏ CMüåû WûÏ
ZÉÉrÉÉ| ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ ÌMü sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü ÄeÉËUL SÉå ÌmÉdsÉÏ AÉæU SÉå AaÉsÉÏ
mÉÏÌÄRûrÉÉåÇ MüÉ WûÉsÉ iÉÉå oÉÄZÉÔoÉÏ oÉiÉÉrÉÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû| ElWåÇû ÌmÉNûsÉå eÉlqÉ uÉ AÉlÉå
uÉÉsÉå eÉlqÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ pÉÏ mÉiÉÉ cÉsÉ eÉÉiÉÉ jÉÉ sÉåÌMülÉ uÉå ExÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ MüpÉÏ
MüpÉÉU WûÏ oÉÉåsÉiÉå jÉå YrÉÉåÇÌMü ElÉ Måü AlÉÑxÉÉU ExÉ xÉå MüÉåD ÄTüÉrÉSÉ lÉWûÏÇ WûÉålÉå uÉÉsÉÉ|
uÉå pÉÌuÉwrÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ pÉÏ oÉWÒûiÉ ÄerÉÉSÉ lÉWûÏÇ MüWûiÉå jÉå, ElÉ MüÉ qÉÉlÉlÉÉ jÉÉ ÌMü ExÉ
xÉå YrÉÉ ÄTüÉrÉSÉ| eÉÉå AÉeÉ iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ WûÉå UWûÉ Wæû AÉæU AÉaÉå Måü ÍsÉL eÉÉå qÉÑÎzMüsÉ
ÌSZÉÉD Så UWûÏ Wæû, ExÉå xÉÇpÉÉsÉlÉå MüÐ MüÉåÍzÉzÉ MüUÉå AÉæU AmÉlÉÉ oÉcÉÉuÉ MüUÉå|
MÑüNû sÉÉåaÉÉåÇ lÉå xuÉmlÉ ²ÉUÉ ÌSL aÉL ¥ÉÉlÉ Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉuÉÉsÉ EPûÉL
WæÇû| sÉåÌMülÉ CxÉ iÉUWû MüÉ MÑüSUiÉÏ MüËUzqÉÉ MüÉåD AlÉWûÉålÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏÇ|
AqÉåËUMüÉ qÉåÇ Lå…ûU MåüxÉÏ ( Edgar Cayce) pÉÏ iÉÉå LåxÉå WûÏ xuÉmlÉ qÉåÇ xÉÏZÉå
jÉå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå oÉÏqÉÉËUrÉÉåÇ xÉå ÌlÉeÉÉS mÉÉlÉå MüÐ zÉÌ£ü| YrÉÉåÇÌMü uÉÉå AqÉåËUMüÉ qÉå
jÉå, ElÉ Måü mÉÉxÉ sÉÉåaÉ jÉå ÎeÉlWûÉåÇ lÉå WûU MåüxÉ MüÉå lÉÉåOû ÌMürÉÉ uÉ ElÉ MüÐ mÉÔUÏ
sÉÉCoÉëåUÏ oÉlÉÏ Wæû ÌuÉÎeÉïÌlÉrÉÉ oÉÏcÉ, ÌuÉÎeÉïÌlÉrÉÉ qÉåÇ| WûqÉÉUå rÉWûÉÇ LåxÉÏ MüÉåD mÉëjÉÉ
lÉWûÏÇ Wæû| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÐ ÍsÉZÉÏ AlÉqÉÉåsÉ mÉÉÇQÒûÍsÉÌmÉrÉÉÇ eÉÉåzÉÏ mÉËUuÉÉU Måü mÉÉxÉ
WæÇû, rÉWû qÉÉsÉÔqÉ lÉWûÏÇ ÌMü ExÉå oÉÉMüÐ sÉÉåaÉ MüoÉ SåZÉ mÉÉLÇaÉå|
484 gekjs if.Mr th

mÉÇÌQûiÉ eÉÏ ÍsÉZÉlÉå MüÉ oÉWÒûiÉ zÉÉæMü jÉÉ| uÉ ÍsÉZÉiÉå pÉÏ uÉå oÉÌÄRûrÉÉ xÉå
oÉÌÄRûrÉÉ mÉælÉ xÉå| ElÉ Måü mÉÉxÉ SeÉïlÉÉåÇ qÉÉÇOû osÉÉÇ, MüÉÌOïûL, mÉÉMïüU, zÉåÄTüU
CirÉÉÌS Måü mÉælÉ jÉå eÉÉå ElWûÉåÇ lÉå ÄZÉÑS qÉÑfÉå ÌSZÉÉL| uÉå ElÉ MüÐ ÌlÉoÉÉåÇ MüÉå
xsÉåOû mÉU UaÉÄQû MüU qÉÉåOûÉ ESÕï ÍsÉZÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU MüUiÉå jÉå| oÉÌÄRûrÉÉ MüÉÄaÉÄeÉ
mÉU ÍsÉZÉiÉå uÉ ÄZÉÑS ÎeÉsSxÉÉÄeÉÏ pÉÏ MüUiÉå jÉå| zÉÉrÉS mÉælÉ WûÏ ElÉ MüÐ LMü
MüqÉÄeÉÉåUÏ jÉÏ eÉÉå qÉæÇ lÉå RÕÇûRû sÉÏ jÉÏ| qÉåUå EmÉWûÉU qÉåÇ ÌSL WÒûL mÉælÉ uÉå WûqÉåzÉÉ
xuÉÏMüÉU MüU sÉåiÉå jÉå| MüÉÄTüÏ xÉqÉrÉ iÉMü mÉÇÌQûiÉ eÉÏ MüÉå ÄTüÉåOûÉåaÉëÉÄTüÏ MüÉ zÉÉæMü
pÉÏ UWûÉ| ElÉ Måü mÉÉxÉ sÉæÇQû MæüqÉåUÉ jÉÉ ÎeÉxÉ qÉåÇ oÉÄQûÏ msÉåOû uÉÉsÉå lÉæaÉåÌOûuÉ
CxiÉåqÉÉsÉ WûÉåiÉå WæÇû|;
ÌSxÉÇoÉU 24, 1982 MüÉ ÌSlÉ jÉÉ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ AmÉlÉÏ cÉÉUmÉÉD mÉU oÉæPåû
jÉå| xÉÉqÉlÉå aÉsÉÏ qÉåÇ xÉå LMü sÉÄQûMüÉ iÉÏlÉ cÉÉU oÉÉU aÉÑÄeÉU MüU aÉrÉÉ| AÉÎÄZÉU
mÉÇÌQûiÉ ÃmÉ cÉÇS eÉÏ lÉå ExÉå UÉåMü MüU mÉÔNûÉ ExÉ xÉå - YrÉÉåÇ MüÉMüÉ iÉÔ MüÉælÉ
Wæû AÉæU oÉÉU oÉÉU cÉ‚üU YrÉÉåÇ MüÉOû UWûÉ Wæû| AaÉU OåûuÉÉ ÌSZÉÉlÉÉ Wæû iÉÉå AÇSU
AÉeÉÉ| AoÉ iÉÑfÉå YrÉÉ qÉlÉÉ MüUlÉÉû| mÉÔNû YrÉÉ mÉÔNûlÉÉ Wæû|ExÉ lÉå MüWûÉ qÉåUÏ
lÉÉæMüUÏ lÉWûÏÇ sÉaÉ UWûÏ, ClOûurÉÔï iÉÉå Så AÉrÉÉ WÕÇû sÉåÌMülÉ mÉiÉÉ lÉWûÏÇ cÉsÉ
UWûÉ| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå ExÉ MüÉ OåûuÉÉ SåZÉ MüU MüWûÉ ÎeÉxÉ bÉU qÉåÇ iÉÔ UÉiÉ MüÉå xÉÉårÉÉ
jÉÉ, ExÉMåü mÉÏNåû sÉaÉlÉå uÉÉsÉå bÉU qÉåÇ eÉÉå MüÉåD oÉÔÄRûÉ AÉSqÉÏ UWûiÉÉ Wæû, ExÉ Måü
qÉUiÉå WûÏ iÉåUÏ lÉÉæMüUÏ sÉaÉ eÉÉLaÉÏ| AÉæU uÉÉå oÉÔÄRûÉ iÉÉå oÉxÉ aÉrÉÉ WûÏ xÉqÉfÉ|
mÉÇÌQûiÉ eÉÏ Måü SÉålÉÉåÇ mÉÉåiÉå CMüoÉÉsÉ uÉ UÉMåüzÉ eÉÉå ExÉ xÉqÉrÉ ElÉ Måü mÉÉxÉ oÉæPåû
jÉå, ElWûÉåÇ lÉå MüWûÉ oÉÉoÉÉ eÉÏ AÉmÉ rÉWû YrÉÉ MüWû UWåû WæÇû| rÉWû iÉÉå WûqÉÉUå mÉÏNåû
uÉÉsÉå mÉÄQûÉåÍxÉrÉÉåÇ MüÉ SÉåWûiÉÉ Wæû eÉÉå zÉWûU xÉå rÉWûÉÇ AÉrÉÉ Wæû, rÉWû iÉÉå AÉmÉ lÉå
AmÉlÉÏ iÉUÄTü WûÏCzÉÉUÉ MüU ÌSrÉÉ Wæû| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü qÉÉæiÉ MüÉ MüÉåD
CsÉÉeÉ lÉWûÏÇ AÉæU qÉÑfÉå qÉÉæiÉ MüÉ ÌSlÉ xÉÏkÉÉ xÉÏkÉÉ oÉiÉÉlÉå MüÉ WÒûYqÉ lÉWûÏÇ Wæû,
gekjs if.Mr th 485

qÉaÉU CxÉ sÉÄQûMåü Måü aÉëWû LåxÉÉ oÉÉåsÉ aÉL WæÇû| eÉÉå WûÉåiÉÉ Wæû WûÉålÉå SÉå| UÉMåüzÉ lÉå
mÉÔNûÉ ÌMü MüÉåD EmÉÉrÉ WûÉå eÉÉå WûqÉ AÉmÉ Måü ÍsÉL MüU xÉMåÇü| mÉÇÌQûiÉ eÉÏ lÉå OûÉsÉ qÉOûÉåsÉ
MüU SÏ uÉ MüÉåD EmÉÉrÉ lÉWûÏÇ oÉiÉÉrÉÉ| ExÉÏ UÉiÉ uÉå ÍcÉU ÌlÉSìÉ qÉåÇ xÉÉå aÉL| AaÉsÉÏ xÉÑoÉWû
ExÉ sÉÄQûMåü MüÉå ExÉ Måü ÌmÉiÉÉ MüÉ iÉÉU AÉ aÉrÉÉ ÌMü ExÉå lÉÉæMüUÏ ÍqÉsÉ aÉD Wæû|
mÉÇÌQûiÉ ÂmÉ cÉÇS eÉÏ AÉeÉ iÉMü Måü WÒûL qÉWûÉlÉiÉqÉ erÉÉåÌiÉÌwÉAÉåÇ qÉåÇ xÉå
LMü jÉå| sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ WûÏ ElÉ MüÐ MüqÉï pÉÔÍqÉ jÉÏ uÉ uÉWûÏ ElÉ Måü eÉÏuÉlÉ MüÉ
SzÉïlÉ zÉÉx§É jÉÉ| MüqÉï rÉÉåaÉÏ LåxÉå ÌMü ÍxÉuÉÉL sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ Måü ElWåÇû lÉ AmÉlÉÏ
ÍcÉÇiÉÉ jÉÏ lÉ mÉËUuÉÉU MüÐ| ÌMüxÉÏ SÕxÉUå MüÐ xÉqÉxrÉÉ MüÉå xÉÑsÉfÉÉlÉÉ uÉå AmÉlÉÉ
mÉUqÉ lÉæÌiÉMü Mü¨ÉïurÉ xÉqÉfÉiÉå jÉå| ElÉ MüÉ AmÉlÉÉ iÉÉå rÉWû WûÉsÉ jÉÉ ÌMü kɳÉå
pÉaÉiÉ SÏ aÉÉDrÉÉÇ UÉqÉ cÉUÉuÉå| CxÉ qÉåÇ MüÉåD AÌiÉzrÉÉåÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ rÉÌS ElWåÇû
pÉ×aÉÑ, AÉrÉïpɏû, mÉUÉzÉU, AaÉxirÉ, M×üwhÉÉqÉÔÌiÉï eÉæxÉå erÉÉåÌiÉxÉïqÉëÉOûÉåÇ MüÐ ´ÉåhÉÏ
qÉå ÌaÉlÉÉ eÉÉL|
qÉåUÉ uÉ xÉpÉÏ sÉÉsÉ ÌMüiÉÉoÉ mÉëåÍqÉrÉÉåÇ MüÐ iÉUÄTü xÉå ExÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉ MüÉå
zÉiÉ zÉiÉ mÉëhÉÉqÉ|

UÉÎeÉÇ S U pÉÉÌOûrÉÉ
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

l÷k uEcj
gj tk ds :n øne 'kjh÷k] u ÷õy jchg'kqn u ûkjh÷kA 39
;g eqgkojk ,sls eugwl vkneh ds fy;s ç;ksx fd;k tkrk gS ftlds ik¡o
tgk¡ Hkh iúrs gSa] lc pkSiV vkSj cckZn gks tkrk gSA
gkFk iqjkus [kkSalús] feêhey th vk;sA 39
gkFk iqjkus [kkSalús&gkFk esa iqjkus twrs] feêhey th vk;s&Jh feêhey th
(fdlh O;fDr dk uke) ykSV vk;sA
tc dksbZ O;fDr fdlh dk;Z esa vlQy gksdj okfil ykSV vk;s] rks bl
eqgkojs dk ç;ksx fd;k tkrk gSA
ek¡ ij /kh] firk ij ?kksúk] cgqr ugha rks Fkksúk FkksúkA 42
,slh ekU;rk gS fd csVh ij ekrk dk] vkSj csVs ij firk dk Fkksúk&cgqr
çHkko vo'; gksrk gSA
yksx x;s tks esyk cSlk[kh] ykykth tdús ?kj dh jk[kh 45
,sls O;fDr dh O;Fkk tks Lo;a rks ?kj ifjokj dh fõEesokfj;ksa esa O;Lr jgs vkSj
mldk ifjokj ekSt&eLrh esa eXu jgsA
HkkbZ th rqlk¡ tEens D;ksa u ej x;s] ----- Fkku Qkúus i;sA 45&46
iatkch Hkk"kk dh ;g yksdksfDr iw.kZ :i esa bl çdkj gS%
HkkbZ th rqlk¡ tEens D;ksa u ej x;s]
gêh cg.kk I;k] Fkku Qkúus i;sA
fudEes Hkkb;ksa ls nq%[kh ,d ,sls O;fDr ds eu dh O;Fkk dk o.kZu gS
tgk¡ fd og dgus ij etcwj gks tkrk gS ] HkkbZ th rqlk¡ tEens D;ksa u ej
x;s&HkkbZ] rqe iSnk gksrs gh D;ksa u ej x;s] gêh cg.kk I;k& nqdku ij cSBuk
iúk] Fkku Qkúus i;s&vkSj diús ds xëj Qkúus iús vFkkZr~ dke djuk iúkA
czkã.k dh cksnh ehag eaxnhA 46
czkã.k dh cksnh & czkã.k dh f'k[kk] ehag eaxnh & o"kkZ ek¡xsA

2
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

iatkch Hkk"kk dh ;g yksdksfDr] mel Hkjh Hkh"k.k xehZ] vkSj o"kkZ ds


vHkko ls ijs'kku yksxksa dh O;Fkk dk o.kZu djrh gSSA
ej ej ds cqfù;k jkx xkos] yksx dgsa mls C;kgA 50
;g dgkor ml le; ç;ksx dh tkrh gS tc yksx fdlh ds nq%[k dk eõkd
múkus yxrs gSaA
tUe oÃr Fks yk[k gõkjh] cksyrs&cksyrs gw¡> cqgkjh 64
tUe oÃr Fks yk[k gõkjh ¾ tUe ds le; /kuk<~; Fks]
cksyrs&cksyrs ¾ ns[krs gh ns[krs
gw¡> cqgkjh ¾ >kúw fQj tkuk
vFkkZr~ tUe ds le; rks /kuk<~; Fks ysfdu ckn esa ns[krs gh ns[krs lc dqN
l÷kpV gks x;kA
pan pù~;k dqy vkye ns[ks 76
pan pù~;k ¾ fudyk gqvk pk¡n
dqy ¾ lkjk
vkye ns[ks ¾ nqfu;k ns[ks
vFkkZr~ cnukeh vkSj çflðh dHkh Nqik;s ugha NqirhA
finje lqYrku cwn] ---- 91
iwjk okD; bl çdkj gS%
vkrk gS ;kn eq>dks xqõjk gqvk õekuk]
Fkk ûokc esa gh ns[kk ;k gks x;k nhokuk]
lqyrku cwn finje bøcky Fkk 'kkgkuk]
rÃlhj mudh võe ;k gks x;k cgkuk]
gS ;kn djds jksrk] ?kj mtús gksa nhokuk]
tkfgy cuk ogh tks Fkk ekfgj&,&õekukA
(yky fdrkc] 1952 & l÷k uEcj 421)

3
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

panj ûkkuk uEcj 12 dh eUnh gkyr ds le; Vsos okyk ;g dgrk gS fd eq>s
xqõjk gqvk õekuk ;kn vkrk gS] 'kk;n eSaus mls lius esa gh ns[kk Fkk ;k fQj ;g
esjk ikxyiu gS] esjk cki ckn'kkg Fkk vkSj mudh gjsd BkB&ckB] 'kku&vks&'kkSør
vkSj büõr jktkvksa ds leku FkhA u tkus D;k gqvk 'kk;n dksbZ öyrh gks xbZ
;k dksbZ vkSj cgkuk cu x;k fd mudk cgqr gh cqjk gks x;k] ftlds dkj.k ml
le; ds ,s'o;Z dks ;kn djds jksrk gw]¡ ?kj mtú dj ohjku gks x;s gS]a vkSj tks fdlh
le; nqfu;k ds fo'ks"kK gqvk djrk Fkk] vkt csodwQ vkSj ukyk;d cu x;k gSA
vkok gh År tkuk 99
vkok¾b±V idkus dk Hkëk] År tkuk ¾ u"V gks tkuk
laiw.kZ ra=k dk Hkz"V gks tkukA
vki rs Mwch Mwe.kh] uky çHk Hkh xkys 100
vki rs Mwch Mwe.kh& Mkseuh ûkqn rks Mwch gh
uky çHk Hkh xkys & vius ;teku dks Hkh lkFk ys MwchA
;g eqgkojk ml le; ç;ksx fd;k tkrk gS tc fdlh fuÑ"V O;fDr ds dqÑr dh
otg ls fdlh lTtu O;fDr ij Hkh vk¡p vk;sA
yYyw djs dofYy;k¡] jCc flf//k;k¡ ikosA 100
yYyw & Hkksyk] djs dofYy;k¡ & fcuk lksps le>s dke djs] jCc flf//;k¡ ikos
&Hkxoku usd Qy nsA
vFkkZr~ fueZy ân; ls fd;s gq;s dk;Z dk Hkxoku usd Qy õ:j nsrk gSA
pksjka Vksyh] ,dks cksyh 102
pksjk¡ Vksyh ¾ pksjksa dk ny
,dks cksyh ¾ leku Hkk"kk
vFkkZr~ ,d leku lkspus okyksa dh Hkk"kk Hkh ,d leku gh gqvk djrh gSA
dhys ck¡/kh xk¡] u gw¡ u gk¡A 102
dhys ck¡/kh xk¡ & [kwVa s ls ca/kh gqbZ xk;] u gw¡ u gk¡ & fu"py o pqipkiA

4
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

vFkkZr~ ifrorkZ ,oa usd óhA


bd nwuh nwuh dk pDdj 117
vFkkZr~ HkkX; dk dqpØA
[kkuk ihuk ykg] lqFkjs ne dk D;k clkg 118
[kkuk ihuk ykg & isV Hkjus esa gh HkykbZ gS
lqFkjs ne dk D;k clkg & oukZ fõanxh dk D;k HkjkslkA
,sls csf÷Ø vkSj xSj fõEesokj O;fDr dk fõØ gS ftls fd Hkfo"; dh dksbZ
fpark ugha gSA
bl eqgkojs esa lqFkjk uked ,d LoPNan vkSj fHk{kk ij fuokZg djus okyh
,d çtkfr dk o.kZu fd;k x;k gS tksfd dsoy orZeku esa gh fo'okl djrh
gSA fdaonarh gS fd ;g çtkfr csgn csf÷Ø vkSj Hkfo"; ds çfr ykijokg gSA
dgk tkrk gS fd ;g yksx ,d jksVh [kkus ds ckn gh nwljh jksVh idkrs gSa] budh
ekU;rk gS fd nwljh jksVh rc gh cukbZ tk;s tc os igyh jksVh [kk pqds gSa] D;k
tkus Fkkyh esa iúh jksVh muds HkkX; esa gS ;k ughaA
f'ko 'kEHkw] <k dksBs] rw yk rEcw 122
;gk¡ ,d ,sls csf÷Ø vkSj öSj fõEesokj O;fDr dk o.kZu fd;k x;k gS tksfd cls
clk;s ?kj dks mtkú dj rEcw ;k fdlh vLFkkbZ fuokl ij jgus dh bPNk eu
esa j[krk gksA
ylwús dh fxVx dk lk gkyA 147@252
,slh fLFkfr tc fdlh phõ ;k euq"; ls ihNk Nqúkuk eqf'dy gks tk;sA
pexknú ds esgeku vk;s tgk¡ ge yVdsa] ogk¡ rqe yVdk 147
og fLFkfr tgk¡ esgekuksa dks esõckuksa dh rjg gh jgus ij etcwj gksuk iúsA
dqÙkk jkt cSBkY;k] eqú pDdh pê.k tkos 200
dqÙkk jkt cSBkY;k & dqÙks dks flagklu ij fcBk;k
eqú ¾ iqu%@nksckjk

5
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

pDdh pê.k tkos ¾ pDdh pkVus tk;sA


vFkkZr~ fdlh fuEu Lrjh; O;fDr dks Hkys gh 'kkld D;ksa u cuk fn;k tk;s exj
oks fQj Hkh vius ?kfV;k vknrksa ls ckõ ugha vkrkA
uaxksa ds esgeku ------- Hkwds lks;s 227
iwjh dgkor fuEufyf[kr vuqlkj gS tks fd Lo;a esa gh viuk mÙkj gS%
uaxksa ds esgeku vk;s gal galkdj Hkwds lks;s
mD[ky iqÙk u tEenk] /kh va/kh vPNh 229
mD[ky iqÙk ¾ eancqfð@ikxy iq=k
u tEenk ¾ u iSnk gksrk
/kh ¾ iq=kh@csVh
va/kh vPNh ¾ va/kh csgrj
vFkkZr~ ,d ikxy ;k eancqfð iq=k ls va/kh csVh csgrj gksrh gSA
gek¡ ;kjk¡ nksõûk] gek¡ ;kjk¡ cfg'rA 232
nq%[k&lq[k esa lkFkhA
BwBs iúk ûkSj 245
fHk{kk ik=k esa iúh fHk{kk vFkkZr~ nku esa feyh gqbZ phõ A
vkj <k¡xk] ikj <k¡xk] -------- pYyhvk¡ 252
iatkch Hkk"kk dh ;g çflð yksdksfDr iw.kZ :i esa fuEufyf[kr vuqlkj gS%
vkj <k¡xk] ikj <k¡xk] fcPp VYye&VYyhvk¡]
vk.k dw¡tk¡] ns.k cPps] unh Ugko.k pYyhvk¡A
vkj <k¡xk] ikj <k¡xk& bl rj÷ Hkh MaMk] ml rj÷ Hkh MaMkA
fcPp VYye&VYyhvk¡&vkSj chp esa ?kafV;k¡A
vk.k dw¡tk¡ ns.k cPps&ØkSap i{kh ds >qaM vkrs gSa] cPps nsrs gSaA
unh Ugko.k pYyhvk¡&vkSj fQj ls unh esa Luku djus py iúrs gSAa
bl yksdksfDr esa jgV (ftls iatkch Hkk"kk esa gYV dgk tkrk gS) dk o.kZu fd;k

6
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

x;k gSA vkj <k¡xk] ikj <k¡xk vFkkZr~ nksuksa rj÷ dh yksgs dh Núksa(Shaft)] fcPp
VYye&VYyhvk¡ vFkkZr~ blds /kqjs ls vkrh vkokõ] vk.k dw¡tk¡ blds dq,¡ ls
ikuh Hkj dj ykus okys fMCcksa dks dgk x;k gS] ns.k cPps ml ikuh ds fy;s dgk
x;k gS tksfd bu fMCcksa }kjk Hkj dj ckgj flapkbZ ds fy;s Nksúk tkrk gS] unh
Ugko.k pYyhvk¡ ls vfHkçk; og çfØ;k gS tc ikuh Nksúus ds ckn fMCcs iqu% ikuh
Hkjus ds fy;s dq,¡ ds vUnj tkrs gSaA
xqyxqys dh ckfj'k gj jksõ u gksxh 264
føLer balku ij ges'kk gh esgjcku ugha jgrh ;k peRdkj gj jksõ ugha gqvk
djrsA
,sls tEes panjHkk.k] pqYgs vkx u eats ck.kA 274
,slk balku ftlds iSnk gksrs gh ?kj esa Hkq[kejh vk tk;s vkSj u gh dksbZ ,s'o;Z
ckdh jgsA
jCc cukbZ tksúh] ,d vU/kk nwljk dksùhA 290
,sls nks euq"; tks fd voxq.kksa esa ,d nwljs ls cùdj gksaA
rhljk jY;k] rks ?kj xY;kA 299
;g eqgkojk ogk¡ ç;ksx gksrk gS tc dksbZ rhljk euq"; vkdj igys nks dh
;kstukvksa dks pkSiV dj nsA
liqnZe crks ek;s ûos'kjk- - - - - - - cs'kjkA 302
iwjh dgkor bl çdkj gS%
liqnZe crks ek;s ûos'kjk]
rw nkuh fglkcs deks cs'kjkA
liqnZe crks ek;s ûos'kjk vFkkZr~ esjk lc dqN rsjs viZ.k gS
rw nkuh fglkcs deks cs'kjk deh cs'kh ds fu.kkZ;d rqe gSA
vFkkZr~ gs ijekRek eSaus viuk lc dqN rsjs viZ.k dj fn;k gS] vc vkxs
Å¡p&uhp] ykHk&gkfu dk fu.kZ; rsjs gkFk gSA

7
eqgkoj¨a@yksdksfDr;ksa ds ljykFkZ

feõkZ gYdk] lkjaxh HkkjhA 335


;g eqgkojk ml le; ç;ksx gksrk gS tc ifr csgn iryk vkSj deõksj gks] vkSj
iRuh gn ls ü;knk HkkjhA

P
dqÙks dks ?kh gõe ugha gksrkA 337
vFkkZr~ fdlh Hkh fud`"V O;fDr dks dksbZ Js"B oLrq nsuk ml oLrq dk vieku
gh gksrk gSA
/kUus Hkxr dh xÅvk¡ jke pjkos 357
;g eqgkojk ml Hkksys Hkkys vkSj vukúh O;fDr ds fy;s ç;ksx fd;k tkrk gS
ftlds lc dke çHkq&d`ik ls gh iw.kZ gksrs pys tkrs gSaA

fdlh Hkh vU; tkudkjh vkSj lq>ko ds fy;s laidZ djsa &
fueZy Hkkj}kt nkbhardwaj@gmail.com, nirbhar@gmail.com
;ksxjkt çHkkdj yr_prabhakar@yahoo.com, yrprabhakar@gmail.com