Spoznaj Samog Sebe

Emir Salihovi}

Spoznaj samog sebe
Intenziv prosvjetljenja: savremeni metod duhovnog razvoja

Sadr`aj
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ra|anje Intenziva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Tehnika prosvjetljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Komunikacija kao duhovni alat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Na putu ka istini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Prosvjetljenje: direktno znanje istine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Barijere ka prosvjetljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Pravila i raspored. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Metafizika prosvjetljenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Dijade: duhovna staza prijateljstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 DODACI Charles Berner govori o Intenzivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Gdje u~estvovati na Intenzivu? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Seminari Emira Salihovi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Bibliografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

5

Zahvalnica
Ova knjiga ugledala je svjetlost dana zahvaljuju}i pomo}i i podršci sljede}ih ljudi kojima se ovom prilikom iskreno zahvaljujem: Jake i Eva Chapman, Judith Collignon, Vaughn Spurlin, Keith Tarswell, Erin Wolfe, Don Wilson i Muhamed Hrlovi}. Dragi prijatelji, zadovoljstvo je dijeliti svijet sa vama. Autor

Za na{e prilike. dok je ona bila novinar “Herald Tribuna”. poku{avaju}i da te duhovne dobitke onda nekako ugrade i integri{u u svoje svakodnevne poslovne i porodi~ne du`nosti.koja omogu}ava li~no iskustvo ove vrste. On je radio kao profesor na jednoj visokoj {koli. Oboje su ve} dvadesetak godina posve}eno ve`bali Zen i tibetanski budizam. atmosferi. ali su usput isprobali i sve ono {to je makar malo bilo u stanju da zagolica njihovu intelektualnu i spiritualnu radoznalost. Sasvim konkretno. jer su oboje imali i dovoljno novca i dovoljno slobodnog vremena.. Tibet. duhovnim razvojem i prosvetljenjem.Intenzivom prosvetljenja . i{li su svuda gde im je izgledalo da se ima {ta novo saznati i nau~iti. koje u~esnici tamo tokom svakodnevne vi{e~asovne prakse zena iskuse. 9 . i sa ~ime se onda vra}aju u svakodnevni `ivot.. u Japan. Sa velikim odu{evljenjem mi je pri~ao o svom zen majstoru. ali isto tako i na Istok. jednostavnosti i spontanosti. gde su boravili nekoliko nedelja na jednom zen seshinu.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Predgovor Knjiga koja je u va{im rukama bavi se temom ~ovekovog uma. upravo su se vratili iz [panije. I on i ona ve} su imali status u~itelja u Zenu. `ivot im je bio veoma naklonjen. Pre nekoliko godina sedeo sam sa jednim svojim francuskim poznanikom u pariskom kafeu. Tada kad sam razgovarao sa njima. bavi se jednom od metoda ili tehnika . i slu{ao o njegovim duhovnim potragama. Poreklom je bio iz bur`ujske porodice. Mnogo su putovali po Evropi i Americi. mentalnoj i emocionalnoj ~isto}i. Indiju. dobro obrazovan i o`enjen tako|e imu}nom i dobro obrazovanom Amerikankom. kao i o unutra{njem miru. duhovnim probojima. njihovom boravku tamo.

Christian de Duve. i ja i moja supruga se sasvim sla`emo u tome da. o ~emu povremeno ~itamo u novinama? Aprila 2002. da se osigura opstanak i produ`enje `ivota na zemlji. Praveen Chaudhari. a njen cilj je tehnologija. tako|e u Parizu.profesora sa najpoznatijih svetskih univerziteta . ili Tibetanskog budizma. koji su tokom svoje duhovne potrage temeljno prokrstarili i dobro upoznali ovu na{u planetu. a zatim nastavio: “Zna{. pa predstavlja potencijalno mra~no podru~je zloupotrebe ~oveka od strane pojedinih devijantnih grupa i nekih verskih sekti. izvan nauke i tradicionalnih religija. osve{}ivanje. a njen cilj je mudrost. u~estvovao sam na UNESCO-ovoj konferenciji pod nazivom “Nauka i duhovno tragala{tvo” (Science and the Spiritual Quest). koja je tako ~esto na granici realnosti i du{evnih patologija. samo Intenziv prosvetljenja mo`e i obi~nom ~oveku dati priliku da identi~na iskustva ostvari za samo tri dana.u~estvovalo je ~ak pet Nobelovaca: Werner Arber. ili drugih tradicionalnih i proverenih metoda i {kola duhovnog razvoja. oru|a nauke su logika i matematika. a njen cilj je uputiti ljude da ispravno `ive i rade. Bio je to najeminentniji nau~ni skup na kome sam ikada u~estvovao. ako ~ovek ima dobru sre}u da nai|e na pravog u~itelja Zena. 10 . religije i duhovnosti. i ako tako|e ima dovoljno slobodnog vremena.” Kao neko ko se i sam bavi duhovno{}u i Intenzivima ve} du`e od trideset godina. ostaju}i do kraja odani traganju za u~iteljem. William Phillips i Charles Townes. metodom. Oru|e duhovnosti je srce. kao jedno iskreno i kvalifikovano svedo~enje dvoje obrazovanih i imu}nih ljudi. Me|utim. vere. Od dvadesetak predava~a . discipline i novca da ga sledi. {ta je to duhovni razvoj. Zaklju~ci sa tog skupa su jasno odredili podru~ja nauke.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe U jednom trenutku je na kratko stao sa svojom pri~om. da formiraju porodicu. godine. onda on mo`e za deset do petnaest godina zna~ajno da napreduje i da prakti~no do`ivi ta duboka duhovna iskustva o kojima govore svete knjige. lak{i i bolji `ivot. ili {kolom. {ta je spiritualnost? Zar to nije ona tamna sfera. Najva`nije oru|e religije je etika. razumevanje. podi`u decu. praksom. koja dana{njem ~oveku mo`e najvi{e da pru`i u pogledu duhovnog razvoja. Ali. do`iveo sam ovu njegovu izjavu kao vrlo va`nu. {ta je to duhovno traganje. Upro{}eno.

14. aprila 2005. zaglupeo i fanatizovao se. o kome govori ova knjiga.). Stoga. i svaki doprinos u tom pravcu je nu`an i preko potreban. ljubavi. energije. To je ve~ita zapitanost o krajnjoj su{tini i najdubljem smislu. veru i disciplinu. krajnja realnost. To je ishodi{te i neprekidni izvor ideja. Etike nema ni u duhovnosti. ova tre}a oblast duhovnosti je sasvim malo zastupljena: literaturom. institucijama .. izvan svih sistema. entuzijazma. od koje smo se procesom evolucije udaljili. autenti~nu i individualnu. To traganje ne samo da predstavlja legitimnu ~ovekovu potrebu. sakrivena i nedostupna. Za{to je to neophodno? Pa zato {to nauka nema etiku. svako podse}anje na to. pak. Najve}i nau~ni umovi koje je svet ikada video (Ajn{tajn. Da je ima. u nau~nim institutima ne bi se projekovali oru`je i atomske bombe. ve} je i preko potrebna za celoviti razvoj i samoostvarivanje svakog pojedinca. Ivanovi} 11 . snage. ~ovek bi. istovremeno su bili i posve}eni spiritualni traga~i. U pore|enju sa njima. negativne posledice otu|ivanja od toga prisutne su u svakom smislu i na svakom koraku.. religioznosti i duhovnosti. U Zaje~aru. a sam `ivot postao bi nepodno{ljivo dosadan i monoton. mistifikovana. U dana{njem svetu. zapravo. zar bi bilo toliko afera u spiritualnim grupama po pitanju zloupotrebe mo}i. nauka i tradicionalne religije su veoma dobro utemeljene i prisutne u na{em obrazovanju i svakodnevnom `ivotu... Desimir D. novca i seksa? Ali. sistemima. A to je. ako bi suzili taj prostor za li~no tragala{tvo i pravo na gre{ke. Njutn. pravila i dogmi. U vremenu u kome `ivimo. Tesla . To je li~ni i ni~im kontaminirani stalni poku{aj da ~ovek shvati sebe i Univerzum u kome `ivi. ako bi pak sve sveli samo na etiku. Svaka razvijena i dobro integrisana li~nost bi zapravo trebala da ostvari kod sebe tu dobru i nu`nu proporciju i harmoniju nau~nosti. Ona je dru{tveno sasvim potisnuta. naro~ito ako je pro{ao kroz {iroku praksu i nu`nu dugogodi{nju proveru i ako je o~evidno dokazao svoju vrednost i efikasnost. Da je ima. kao {to je to slu~aj sa Intenzivom prosvetljenja. `ivotne mudrosti i radosti. i zaboravili se u povr{nim egzistencijalnim. statusnim i materijalisti~kim igrama. ono na{e ishodi{te.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Duhovnost zapravo zna~i TRAGANJE ZA SMISLOM. i najistaknutije religiozne vo|e.

.

to ne}e biti istina sama po sebi. onako kako ja ovdje koristim tu rije~. Ako to ne znamo. vjerskog u~enja. onda to opet ne}e biti sama istina. na svojim osje}anjima ili na intuiciji. na{ svjetonazor i do`ivljaj svijeta i drugih uslovljen je time kako do`ivljavamo same sebe. jednakovrijedna za sve pojedince. uistinu se razvijati u svijetu. Ako je opi{emo nekom logi~kom definicijom. koja je na{a stvarna priroda. Na{ cjelokupni pogled na svijet. bez da prethodno nismo direktno spoznali svoju istinsku prirodu. ali to nikad ne}e biti stvarno znanje (gnoza) koje proizilazi iz nutrine na{eg bi}a. Istina je. ono kako stvari stvarno jesu. na konceptima usvojenim od roditelja. to }emo misliti i o drugima. odnosno da apsolutna istina. Stoga je nemogu}e uspostaviti realan. ~ak. samog sebe. mnoge vjerske i filozofske debate vo|ene su tokom milenija o tome {ta je istina i kako se ona mo`e spoznati. ve} to mo`emo samo naslu}ivati. ve} 13 . ne postoji. na vaspitanju. iz na{e sopstvene spoznaje toga ko smo i {ta smo. zajednice. onda ne mo`emo znati ni {ta je stvarni razvoj.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Uvod Stvarni duhovni razvoj nemogu} je bez istinskog znanja o tome ko smo i {ta smo u su{tini. ve} samo jedan matemati~ki opis te istine. Danas je. smislen odnos sa stvarno{}u. vrlo popularno mi{ljenje da svako ima “svoju istinu”. jednostavno stvarnost. Naravno. Ako tu stvarnost defini{emo nekom matemati~kom formulom. Bez znanja o svojoj stvarnoj prirodi mi ne mo`emo uistinu znati u kom se pravcu treba kretati. Svoj `ivotni put mi mo`emo zasnovati na svojim racionalnim zaklju~cima. ako je to uop{te mogu}e. [ta mislimo o sebi.

u stvari. koncept. Intenziv prosvjetljenja. ve} samo jedna ideja. jeste jedan prakti~an metod kako direktno iskusiti tu kona~nu istinu. A svaki opis stvarnosti. Tako|e je namijenjena i onima koji su ve} u~estvovali na jednom ili dva Intenziva i `ele dobiti dodatne informacije o toj metodi u ~iju su se 14 . po metodu i u~enju Charlesa Bernera i Lawrence Noyesa Skande. stvaran razvoj. i zainteresovanima dam osnovne. «Svjesnost istine». mentalni opis te stvarnosti. i do sada su hiljadama ljudi pomogli da promijene svoje `ivote na bolje. Na kraju. Monom Sosnom. To je zato {to se na na{im prostorima – prostorima biv{ih jugoslovenskih republika – tokom godina pojavio znatan broj voditelja seminara koje oni nazivaju Intenzivima. izvornoj formi. @elja mi je i to da ova knjiga pomogne sa~uvati informacije na na{em jeziku o standardnim Intenzivima prosvjetljenja. Tako|e `elim upoznati ~itatelje i sa time da je Berner nedavno objavio novi priru~nik za voditelje Intenziva. Zbog svega toga mi se ~ini da je potrebno podsjetiti duhovne tragaoce na ovim prostorima {ta je to. Moj cilj ovdje jeste da opi{em taj metod. nikad nije sama stvarnost po sebi. bez obzira da li u svom svakodnevnom `ivotu ina~e praktikuju neki sistem samorazvoja ili ne. Berner tu izla`e svoje aktuelno razumijevanje prosvjetljenja. ali koji to u su{tini nisu. neovisno od svih intelektualnih i ostalih posrednih tuma~enja i interpretacija. Metod kako direktno iskusiti svoju stvarnu prirodu. knjiga je pisana i za znati`eljnike koji samo vole ~itati.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe samo logi~ka konstrukcija. i do`ive smislen. koji je napisan zajedno sa njegovom sada{njom najbli`om saradnicom. Postoje i oni koji te seminare nazivaju druga~ije. pa mo`da i vi{e od osnovnih informacija kako bi odlu~ili `ele li u~initi ozbiljan korak u pogledu svog duhovnog razvoja i mo`da u~estvovati na nekom od sljede}ih Intenziva koji se budu odr`avali u Bosni i Hercegovini. ve} kao `ivotnu stvarnost. Intenzivi se odr`avaju u svijetu od 1968. usmjere pramac svog `ivotnog broda u pravcu Istine. ma koliko dobar bio. i neke koncepte iz tog najnovijeg priru~nika tvorca Intenziva prenosim u ovoj knjizi. ne kao ideju. Intenziv prosvjetljenja u svojoj originalnoj. o kojem pi{e ova knjiga. o toj stvarnosti. i tvrde da su oni nastali kao svojevrsno pobolj{anje ve} postoje}eg Bernerovog metoda. i koji mo`da nikada ne}e po`eljeti da se i sami upuste u avanturu samootkri}a u~estvuju}i na Intenzivima.

{ta god bio va{ motiv za ~itanje ove knjige. 2004. Ali.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} djelotvornost uvjerili iz prve ruke. Emir Salihovi} Sarajevo. 15 . neka vam ona bar malo pomogne da misli usmjerite u pravcu onoga {to je vje~no i trajno. a odmorite ~elo od briga o onome {to je prolazno i kratkotrajno.

.

koje za ove potrebe defini{emo kao “direktno iskustvo istine”. osje}anja. koju mogu praktikovati svi. odnosno samoistra`ivanje. isklju~ivi cilj postignu}e prosvjetljenja. Intenziv nije individualna tehnika. ~iji je jedini. radi se uvijek u paru sa nekim drugim u~esnikom. onda kada odvojite ne{to malo vremena za to. To je ~ista tehnika. “Direktno” zna~i da je to iskustvo do`ivljeno neposredno. stvarnosti. a sama tehnika. U stvari. hranite se i spavate u objektu gdje se Intenziv odr`ava. Tako|e. onoga kako stvari stvarno jesu. “~ista praksa”. U direktnom iskustvu. intuiciju. to je intenzivna tehnika koja se pod vo|stvom obu~enog voditelja prakticira puna tri dana i svo vrijeme boravite. Jako je va`no naglasiti da Intenziv nije sekta.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Ra|anje Intenziva Intenziv prosvjetljenja je trodnevna radionica (workshop). i time }emo se baviti u poglavlju «Prosvjetljenje: direktno znanje istine». jer svaka religija upu}uje na samoposmatranje. Intenziv uvijek radi grupa ljudi. religija. bez obzira da li slijede neki poseban sistem duhovnog vje`banja ili ne. 17 . “Prosvjetljenje” ili “direktno iskustvo istine” podrazumijeva direktno iskustvo istine. kao jedan od puteva ka kona~noj stvarnosti. koju }emo kasnije detaljno objasniti. ne kroz upotrebu logike. Danas je ova definicija blago modifikovana. Kao {to samo ime ka`e. Intenziv nije jedna od mnogih tehnika meditacije ili li~nog razvoja koje mo`ete raditi kod ku}e. mo`e se re}i da je ono {to se radi na Intenzivu bit svake od velikih svjetskih religija. filozofija ili duhovno u~enje. ono {to se do`ivljava i onaj koji to do`ivljava na izvjestan na~in postaju jedno. posmatranje ili bilo koji drugi indirektni ili intelektualni proces.

za kona~na pitanja ljudske egzistencije zainteresovao se kao vrlo mlad.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe ulaze u svojevrsno stanje jedinstva. Tvorac Intenziva. a osje}anje nelagode po~inje tuma~iti iracionalnom brigom za ku}u (“Moram po`uriti.) bio je do svog “penzionisanja” 1995. 1929. engram. Racionalizuje to time da je torba prete{ka. Po njegovim sopstvenim rije~ima. Pored nje prolazi ~ovjek sa psom. sredinom 60-ih. subjektivnom do`ivljaju koji se direktno ti~e onoga koji to iskustvo do`ivljava. pa je premije{ta u drugu ruku. tzv. po dijaneti~koj teoriji. Ipak. Klasi~an {kolski primjer lak{eg engrama. od engleske rije~i za sposobnost (ability). film. glavnog djela kineskog Taoizma. u kojem vi{e nema razlike izme|u onoga {to se opa`a i onoga koji to opa`a. odnosno primjer toga kako engram funkcioni{e. Ja ovdje termin “Istina“ koristim isklju~ivo u zna~enju kona~ne stvarnosti. “Bojno polje Zemlja”. Bit Dijanetike sastoji se u teoriji po kojoj je glavni uzrok svih ne`eljenih oblika ljudskog pona{anja. ili kako bi `eljeli da stvari budu. da li su djeca u redu?” ili “Bo`e. distancirao od Habarda i osnovao svoju sopstvenu {kolu li~nog razvoja. pak. Engram je definisan kao manje ili vi{e traumati~no iskustvo bola koje je pra}eno umanjenom svjesno{}u ili. odnosno davnom bolnom iskustvu 18 . pak. istina vrlo lo{. uzrok i bola i nelagode le`i u engramu. i svoje prvo iskustvo prosvjetljenja do`ivio je kao tinejd`er. “Iskustvo” zna~i da se radi o li~nom. poznat i kao popularan pisac nau~ne fantastike. a emotivno do`ivljava nelagodu. da li sam ugasila plin prije nego {to sam iza{la?”). Iako to Berner kasnije nije javno navodio. Ona odjednom u ruci po~inje osje}ati bol. Po njegovom najpoznatijem romanu. koju je razvio Lafajet Ron Habard. {ta vjerujemo. poput raznih vrsta neuroza. on je pedesetih godina pro{log vijeka po~eo izu~avati alternativnu tehniku terapije i li~nog razvoja zvanu Dijanetika. D`on Travolta je snimio istoimeni. potpunom nesvjesticom. Amerikanac Charles Berner (ro|. jeste `ena koja se vra}a ku}i sa pijace i nosi torbu punu povr}a. neovisno od toga {ta mi mislimo. pod nazivom Abilitizam. “Istina“ je. godine jedan od najkreativnijih i najautenti~nijih duhovnih u~itelja sa Zapada. onoga kako stvari stvarno jesu. intenzivno meditiraju}i o zna~enju drevnog Lao Ceovog djela “Tao Te \ing”. Berner se kasnije. izraz koji razli~iti ljudi razli~ito defini{u i razumiju.

fleksibilnog mentaliteta.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} kada je tu `enu. raznoliki isto onoliko koliko je svako od nas druga~iji od svih drugih. ili uvijek iracionalno reaguje kada se na|e u blizini pasa. Taj engram je. i ka`e da je Bernerov odlazak bio svojevrstan {ok za mnoge Habardove studente. u mjestu Costa Mesa. Charles Berner bio je jedan od vrlo uspje{nih ranih prakti~ara Dijanetike. po Dijanetici. “Ja sam slabi}”. “Mene ljudi ne vole”. napao i za ruku ugrizao bijesan pas. ti nizovi lo{ih do`ivljaja mogli bi se povezati u tzv. Ona je Bernera upoznala u januaru 1958. dijaneti~kim rje~nikom re~eno. Dijaneti~ka terapija sastoji se u tome da se pojedinac preciznom tehnikom rada vrati u prvobitni trenutak bola i pro`ivi ga u potpunosti. potisnutu emotivnu energiju i osvijesti mentalne stavove. zajedno sa svojom tada{njom suprugom Avom. Tih `ivotinja ona se tada isklju~ivo boji. U slu~aju da je ta osoba imala jo{ koje sli~no neugodno iskustvo sa psima. “Ljudima se ne smije vjerovati”. Nakon tog razlaza Berner je. koje je tada donio i koji su postali njegovi “li~ni zakoni” koji od tada upravljaju njegovim `ivotom. 19 . ili “@ivotinje su opasne”. jer je Berner bio vrlo poznat i cijenjen prakti~ar Dijanetike u to vrijeme. a to mi je potvrdila i Amerikanka Pat Krenik. te vr{iti jasan negativan uticaj na `ivot te osobe. koji se u Dijanetici zovu postulati. vezan na uzici. stav bi mogao biti: “Psi su zli” ili “Od pasa treba bje`ati”. u Va{ingtonu. mnogi drugi. Osloboditi se tih fiksiranih stavova i `ivjeti `ivot autenti~no. “@ene `ele samo novac”. zdravstvene programe. te druge sli~ne procese. “Mene ne}e prihvatiti“ i mnogi. U slu~aju primjera sa djevoj~icom. slobodno. Njen nesvjesni um je to u~inio i reagovao na na~in sadr`an u engramu. tako da ona potpuno izgubi sposobnost racionalnog pona{anja u odnosu na pse kao `ivotinjsku vrstu. “Dr`i jezik za zubima”. mogu biti “@ivot je te`ak”. Ona. zaklju~ke. koja je tako|e studirala pod Habardovom supervizijom tokom pedesetih. vodio centar za li~ni razvoj i alternativnu medicinu u Kaliforniji. te programe iz oblasti prou~avanja ljudskog uma. svakako je sretno i vrlo po`eljno stanje. jo{ dok je bila djevoj~ica. Nudili su treninge iz oblasti me|uljudske komunikacije. ne voli ih i trudi se da ih ne primje}uje. oslobodiv{i tako sputanu. lance. gdje su zajedno poha|ali obuku iz Dijanetike. Drugi primjeri fiksiranih mentalnih stavova. {to je za nju u to vrijeme bilo izuzetno traumati~no iskustvo. nije morala u sada{njem vremenu svjesno opaziti psa koji je pro{ao pored nje. bio restimulisan.

dok onaj drugi samo slu{a. Berner je utvrdio da je iskrena. pod nadzorom samog terapeuta.. Rekla sam. pri~a Ava. «Berner je uvijek puno zavisio od `ene sa kojom je bio». da potpunije i istinitije prezentiraju sebe drugima. {to je otvorilo mogu}nost za rad na sebi za one ljude koji nisu imali dovoljno novca da sami zakupe terapeuta i njegovo ili njeno vrijeme iskoriste samo za sebe. damo im pitanja za rad. Jedan od najve}ih svjetskih autoriteta po pitanju Intenziva ameri~ki terapeut i duhovni u~itelj Lawrence Noyes Skanda. mi mjerimo vrijeme i ka`emo im kada da se promijene. Sama rije~ dolazi od gr~ke rije~i “dyo”. odnosno da pobolj{aju svoju sposobnost da slu{aju druge i da ih razumiju. 20 . rekla je Lawrencu Noyesu Bernerova biv{a supruga Ava. Konkretnije re~eno. Kada su po~eli da dolaze mladi ljudi koji nisu sebi mogli priu{titi da plate individualni rad.. «@ena mu je bila kao neka vrsta gurua. Postojala je intenzivna svakodnevna komunikacija». u paru. godine. To je bila potpuno moja ideja. koji je dugi niz godina izuzetno blisko sara|ivao sa Bernerom. kao i da postanu bolji slu{aoci. razrije{e li~ne probleme i ponovo aktiviraju svoje uspavane potencijale. Vi{e nego samo inspiracija.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe U skladu sa iskustvima koje je imao prakticiraju}i metode proiza{le iz Habardovog rada. te Intenziva. Trebalo je onda razgovarati sa Charlesom i ubijediti ga da pristane na to». dvoje”. On je stoga svoj rad sa klijentima usmjerio na to da im pomogne da “otvore” komunikacijske puteve izme|u sebe i drugih. jedan naspram drugog. u intervjuu koji je on vodio sa njom 1996. i naizmjeni~no komuniciraju. napisao je u svojoj izvrsnoj knjizi “Enlightenment Intensive: Dyad Communication as a Tool for Self-realization” da je Bernerova supruga Ava imala glavnu ulogu u formiranju one vrste rada koja se na Intenzivu naziva “dijada”. Takva vrsta rada omogu}avala je da ve}i broj ljudi u isto vrijeme radi sa konkretnim terapeutskim instrukcijama. ja sam po~ela da razmi{ljam: kako ti ljudi mogu da iskuse dobiti od te izvanredne tehnologije i tako sam dobila ideju za dijade. «Rad sa dijadama sam mu ja prva predlo`ila». odnosi se na dvoje ljudi koji sjede u paru. «On je u po~etku bio protiv. {to zna~i “par. a u kontekstu terapeutskog rada. hajde da dvadesetak ljudi postavimo u dva reda. odnosi se na dvoje ljudi koji rade zajedno. istinita i otvorena komunikacija izme|u ljudi klju~ni element koji poma`e da se oni oslobode mentalne napetosti.

da mu potvr|uje ili mu odri~e. Dijaneti~ki terapeut. u skladu sa odgovaraju}im pravilima takvog metoda rada. Teorijska osnova metode bila je sadr`ana u specifi~noj teoriji komunikacije. posebna snaga tog metoda rada ne sastoji se samo 21 . a koju }emo razmotriti ne{to kasnije u kontekstu prakti~nog rada na Intenzivima. iznio ne{to u vezi sa osobom u vezi koje rade. analizira ga. koji jednostavno izdaje instrukcije. {to vodi ve}em uvidu u svoj `ivot i osloba|anju od mentalnih i emotivnih kompulzija. slu{ao i trudio se da u potpunosti razumije {ta mu klijent saop{tava. na koje bi klijent uporno odgovarao. To je uklju~ivalo ponavljano davanje istih instrukcija. saslu{ao klijenta na isti na~in i opet odvratio: “Hvala ti”. [tavi{e. ima tendenciju da klijenta dovede u kontakt sa sve dubljim i dubljim sadr`ajima njegovog uma. Zatim bi se vratio na prvu instrukciju i cijeli proces iznova i iznova ponavljao. Nakon toga bi mogao dati instrukciju: “Reci mi ne{to {to si propustio da uradi{ (toj i toj osobi) {to misli{ da si trebao?”. Potom bi jednostavno rekao: “Hvala ti”. Princip rada u dijadama imao je svoje korijene u dijaneti~koj praksi. nije imao ulogu tuma~a. moglo bi mu se naglo popraviti raspolo`enje i pove}ati sposobnost komuniciranja sa osobom u vezi koje rade i tome sli~no. ili kapetanu broda. mogao bi do`ivjeti emotivnu katarzu i dijelom o~istiti osje}anje krivice u vezi sa tom osobom. prati situaciju i navodi klijenta da sam stigne tamo gdje treba da stigne. dok bi terapeut za to vrijeme samo sjedio. koji onda u jednom kriti~nom momentu bivaju prepoznati i osvije{teni. sve dok se ne bi pojavili odre|eni dobri indikatori: klijent bi naglo mogao ste}i uvid u svoj odnos sa datom osobom. Njegovo nije bilo da tuma~i iskustva klijenta. koju je razradio Habard.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Ava dalje ka`e da se Berneru ideja dopala onda kad su jednom poku{ali da je primijene. dr`ao pa`nju na klijentu. Da damo kratak prakti~an primjer: terapeut bi klijentu mogao dati instrukciju: “Reci mi ne{to {to si uradio (toj i toj osobi) {to misli{ da nisi trebao?” Klijent bi tada odgovorio na instrukciju. za razliku od terapeutske uloge u mnogim drugim sistemima. dok ne bi do{ao do uvida ili “ispraznio” svoj emotivni naboj. Dijaneti~ki terapeut je sli~niji pilotu. Uporno ponavljanje gornjeg procesa.

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe u tome {to ponavljanjem instrukcija klijent dublje “kopa” po svom umu. U uvodu za priru~nik namijenjen voditeljima Intenziva prosvjetljenja. Oni koji su i dalje bili zbunjeni u pogledu svoje stvarne prirode. Onaj koji je komunicirao sada bi svom partneru postavio istu instrukciju. svjetlosti i sli~no. Berner je problem poku{ao rije{iti 22 . U dijadnom metodu rada njihove bi se uloge me|usobno izmjenjivale. i slu{ao pet minuta. Istini za volju. iako u biti jednostavan proces. mnogo su te`e napredovali i mnogo te`e shvatali smisao metoda koje su praktikovali. bez uplitanja. kako Dijanetike tako i dijadnog rada. Bernerova opsesija je tako postala kako pomo}i ljudima da direktno iskuse svoju stvarnu prirodu. koji sa pa`njom slu{a i trudi se da u potpunosti razumije klijenta. du{e. Kako je sam ve} do`ivio iskustvo prosvjetljenja. trudio se da {to bolje razumije ono {to mu partner komunicira i na kraju rekao “Hvala ti”. Samo bi slu{ao. dijade su jednostavna forma rada i pod nadzorom iskusnog trenera rade se lako i sa velikom efikasno{}u. koji su sebe identifikovali sa razli~itim konceptima poput tijela. zahtijeva ozbiljan trening i puno iskustva da bi se mogao efikasno primjenjivati na drugim ljudima. te imali najvi{e koristi od njih. “Reci mi ne{to {to si uradio (toj i toj osobi) {to misli{ da nisi trebao?”. gornji opisi. duha. komunicira terapeutu. Onaj koji komunicira. kako bi mogli uistinu na~initi stvaran i ozbiljan napredak u svojim `ivotima. Oni bi se tako izmjenjivali ukupno osam puta. vrlo su povr{ni i slu`e samo da ~itaocu daju odre|enu ideju o ~emu se radi. Detaljnije bavljenje tim temama zahtijevalo bi posebnu knjigu. klimanja glavom ili komentarisanja. {to ~ini 40 minuta. ili identitetima i stanjima bi}a kao “Ja sam ra~unovo|a” ili “Ja te{ko dobijam ono {to ho}u”. ve} i u tome {to te sadr`aje jasno artikuli{e. U stvari. nakon ~ega bi mu njegov partner odvratio sa “Hvala ti” i oni bi zamijenili uloge. energije. dok sam rad. radio bi to pet minuta. mnogo bolje napredovali kroz razli~ite tehnike samorazvi}a i dijadne vje`be. Ipak. Berner je napisao da je otkrio da su ljudi koji su imali iskustvo prosvjetljenja. odnosno jednu “dijadnu vje`bu”. to jest koji odgovara svom partneru na instrukciju “Reci mi ne{to {to si uradio (toj i toj osobi) {to misli{ da nisi trebao?”. klijent tim procesom otkriva i terapeutu prezentira odre|enu istinu o sebi. koji su imali direktnu spoznaju istine o tome ko su i {ta su.

A zatim. koje je ~esto kori{teno u Indiji kao sredstvo za meditaciju. “Samo sam se upitao kako pomo}i ljudima da ubrzaju proces samootkri}a”. “To je va{e tijelo”. “ma~kina vje`ba” bi pomogla samo toliko {to bi se taj broj pove}ao za jo{ oko pola procenta. da obrate pa`nju na svoje tijelo ili na dio tijela. Berner bi im kazao: “Sada zapazite ko gleda u tu sliku ma~ke. Da pokrenu i opipaju ruku. ve} trenutak kada je u bljesku uvida jednostavno spojio zajedno razli~ita znanja koja je do tada stekao – terapeutski rad. mnogo vremena da je nekoliko sati bio slobodan i nije imao {ta da radi. Bio je to direktan. dok su slu{aoci i dalje dr`ali zatvorene o~i i posmatrali mentalnu sliku ma~ke. Ipak. Nalo`io bi slu{aocima. [etao je i gledao drve}e. i nije to bilo neko nadnaravno «otkrovenje». govorio bi Berner. samoistra`ivanje iz joge – i napravio ono {to danas znamo kao Intenziv. slu{anje ne~ijeg iskustva nije se pokazalo kao posebno efikasan metod. Potom bi im nalo`io da zatvore o~i i zamisle ma~ku. Su{tina novog koncepta bila je da se tehnika komunikacije praktikovana u dijadama kombinuje sa drevnim pitanjem “Ko sam ja?”. Po njegovim rije~ima. neku obi~nu doma}u ma~ku koju su nekad vidjeli. To ste vi”. Zen. on je bio veliki genij sistematizacije. Po svjedo~anstvima ljudi koji su poznavali Bernera iz tog perioda. bilo je to prvi put nakon mnogo. Bilo je potrebno izna}i neko efikasno. a vjerovatno je najpoznatiji savremeni u~itelj 23 . godine Berner se nalazio u brdima pored mjesta Santa Kruz u Kaliforniji. dijade. po Bernerovim rije~ima. prakti~an odgovor na njegovo pitanje: “Kako pomo}i ljudima da se {to prije prosvijetle?” “Ja nisam sjedio i razmi{ljao o tome dugo vremena”. pisao je Berner. tokom seminara ili predavanja. osjete realnost svog fizi~kog tijela. Stoga je izumio ne{to {to je nazvao “ma~kina vje`ba”. prakti~no rje{enje. Dok bi posmatrali tu mentalnu sliku. Berner bi im rekao: “To je va{ um”. Ipak. Iznenada mu je nado{ao cijeli koncept Intenziva prosvjetljenja. rekao bi im. ukoliko je jedan procenat slu{alaca ne{to razumio tokom predavanja. Mo`da bi jedan procenat slu{alaca ne{to razumio.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} predavanjima. Jednog prolje}nog popodneva 1968.

napravio bi voljni poku{aj da direktno iskusi ko je on zaista. Nakon {to bi kontemplirao na taj na~in. koji su kori{teni kao sredstva za kontemplaciju i koji imaju efekat da zahvaljuju}i ~injenici da se na njih ne mo`e logi~no odgovoriti poma`u prakti~aru da za trenutak prevazi|e svoj intelekt. Kada partner primi instrukciju “Reci mi ko si ti”. ne obavezno i stabilno stanje prosvjetljenja. u zen budizmu poznato pod nazivima kensho i satori. iz Tiruvanamalaija u Indiji. koja je poznata po upotrebi neodgovorivih pitalica. Pitanje “Ko sam ja?” ima dugu tradiciju i u japanskom zen budizmu. ni{ta ne dodavaju}i niti oduzimaju}i. On bi tako kontemplirao i komunicirao sve dok ne istekne pet minuta. Oni bi zatim zamijenili uloge i radili tako. do`ivi direktno iskustvo krajnje stvarnosti. Oni bi izmjenjivali uloge po istom principu i po istim pravilima kao i u terapeutskoj formi dijada. odnosno prezentira.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe meditacije na “ja” ili sopstvo bio legendarni [ri Ramana Mahar{i. ovaj bi kontemplirao i potom rezultate te kontemplacije saop{tavao svom partneru. naizmjeni~no. slu{ao i trudio se da {to bolje razumije to {to mu se komunicira. prosvjetljenje. takozvanih koana. Svako bi tako imao ~etiri perioda od po pet minuta za kontemplaciju i komunikaciju. sve dok ne istekne 40 minuta. prezentirao. Drugim rije~ima jedan partner u dijadi bi drugom partneru dao instrukciju “Reci mi ko si ti”. U isto vrijeme bio bi potpuno otvoren za sve {to se mo`e desiti kao posljedica tog poku{aja. Iako se radi o iskustvu koje je isto po svom kvalitetu. otvorio bi o~i i svom partneru detaljno saop{tio. Klasi~ni primjeri zen koana su “Koji je zvuk pljeskanja jedne ruke?” ili “Kakvo je bilo tvoje lice prije nego su se rodili tvoji roditelji?” U japanskoj zen tradiciji monasi bi intenzivno radili sa koanima i trudili se da proniknu u njihovu bit tokom intenzivnih perioda kontemplacije koji obi~no traju pet ili sedam dana i koji se nazivaju seshin. dok je satori termin kori{ten da ozna~i duboko i stabilno iskustvo prosvjetljenja. iza|e iz okvira uma i logike i iskusi stvarnost s onu stranu uma. sve {to se pojavilo u njegovoj svijesti kao posljedica tog poku{aja. Njegov partner bi za to vrijeme samo dr`ao pa`nju na njemu. u sada{njem trenutku. uklju~uju}i direktno iskustvo. koji je preminuo 1950. Detaljnijom analizom i obja{njenjem ove tehnike bavi}emo se kasnije. Tokom trajanja seshina monasi bi najve}i dio dana proveli u kon- 24 . posebno u {koli rinzai. kensho je naziv za plitko.

u njemu se sve to povezalo i on je dobio ideju da sve to sastavi u jedan format i isproba u praksi. objeduju}i. svima dostupan na~in obja{njavala zen budisti~ku meditaciju.. U tome je njegova genijalnost. Imali ste utisak ponekad da se tu radi o dva sasvim razli~ita ~ovjeka.. konsultuju}i se sa u~iteljom i odmaraju}i se. po Avinim rije~ima. Sve se to preplitalo u njemu. rade}i. kao da njegova energija presu{i sasvim po nekim drugim pitanjima ili oblastima». Charles Berner je pomno prou~avao tu knjigu.». iz ve} pomenutog intervjua koji je uradio Lawrence Noyes. koji je 1965. Berner nikada nije praktikovao Zen. Bila je to prva knjiga koja je na jasan.. ka`e ona.. «On je uvijek bio do kraja prisutan sa onima sa kojima je radio. i koji je kasnije i sam postao poznat zen u~itelj. on je bio kao Betoven. i {etaju}i onda u prirodi i razmi{ljaju}i o tome. Jedan od prvih zapadnjaka koji je do`ivio iskustvo prosvjetljenja praktikuju}i zen. i {to je jako va`no za nastanak Intenziva. prosto ne bih ponekad mogla da vjerujem {ta slu{am». poput svojevrsnog priru~nika. i doslovno je donijela duh zena na zapad. 25 . Ostatak dana proveli bi recituju}i svete tekstove. Svi koani (pitanja) su uzeta iz Zena. i kada bi mi ponekad o ne~emu pri~ao. bio je amerikanac Philip Kapleau. Ve}inu svojih ideja za Intenziv prosvjetljenja on je dobio upravo iz te knjige. objavio knjigu pod nazivom “Tri stuba zena”. On je shvatio da je najve}a barijera za postignu}e prosvjetljenja sam um. «To je bila njegova jaka strana. Zanimljivo je jo{ jedno Avino vi|enje Bernera iz tog vremena. Me|utim. da je mogao sve to da pove`e i dobije novu viziju.. «Ono {to ja mislim da je njegov li~ni uvid na tu temu. odlu~io da to u~esnici Intenziva rade jedan sa drugim u dijadi. U privatnom `ivotu i u mnogim drugim stvarima bio je veoma slab..Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} templaciji. jasnim jezikom opisala kako izgleda seshin i kakva iskustva do`ivljavaju u~esnici seshina. jeste da je on. Ta knjiga imala je presudan uticaj u {irenju zena na zapadu. Izgleda kao da kad je ~ovjek veoma kreativan po nekom pitanju ili oblasti. diskutuju}i o njenom sadr`aju sa svojom suprugom Avom. a njihov cilj bi bio da iskuse kensho. Kada ga posmatrate u terapeutskim sesijama ili na Intenzivu. On je zaista posjedovao jednu vrstu genijalnosti. i da je prosvjetljenje tu na dohvatu ukoliko se za trenutak oslobodimo uma. vidjev{i da prakti~ari Zena tokom seshina povremeno odlaze na razgovor sa Majstorom. Le`ao bi uve~e u krevetu i ~itao je.

a ne ne{to {to ga odvla~i od stvarnosti. ljudi koji su ve} ranije radili sa Bernerom i imali iskustva u dijadnom radu. Pokazao je da savremeni zapadni ~ovjek 20. “[ta je moja stvarna priroda” ili “[ta je smisao `ivota”. ali i “[ta sam ja”. zabio ih u zemlju i napravio improvizirani krov. Po sopstvenim rije~ima. droge.. kupio stubove. Bilo je to posebno zna~ajno u kontekstu cijele atmosfere koja je vladala {ezdesetih godina pro{log vijeka na zapadu. Kapleau je pokazao da prosvjetljenje nije imalo ni{ta sa tim. ve} duboko iskustvo unutarnjeg preobra`aja koje onome koji ga iskusi otvara prostor kvalitativno sasvim nove svjesnosti o sebi.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Velika vrijednost Kapleauove knjige o Zenu bila je i u tome {to je pokazala da kensho. ponovno otkrivanje misticizma i istra`ivanje izmijenjenih stanja svijesti. Sve je zaklonio mre`ama za za{titu od insekata. vijeka tako|e mo`e do`ivjeti prosvjetljenje.. stavio prostirke na zemlju. egzistencijalna pitanja kao {to je ve} pomenuto “Ko sam ja”. U stvari. ne{to {to je “rezervisano” samo za isto~njake. oti{ao na par~e zemlje u ju`noj kalifornijskoj pustinji koje je nedavno kupio. “Nisam im mnogo pri~ao o tome {ta }e se dogoditi”. Danas se na Intenzivima koriste samo dva ili ~etiri pitanja – ko sam ja. pisao je Berner. “Samo sam kazao da }emo raditi na tome ko smo mi i da }e taj rad biti intenzivan. Na taj prvi Intenziv do{lo je 26 u~esnika. imao samo oko 30 dolara u d`epu. pokazao je da iskustvo prosvjetljenja nije kulturolo{ka stvar. nije neko psihodeli~no iskustvo izmijenjene svijesti. poput onih o kojima je ~itao u knjigama. ali su sada koristili takva kona~na. Oni bi radili dijade kao i ranije. odnosno iskustvo prosvjetljenja. {ta je `ivot i {ta je drugo ljudsko bi}e – i time }emo se pozabaviti kasnije. `ivotu i drugima. Prije nego {to je odr`ao svoj prvi Intenziv Berner je prvo eksperimentisao sa svojim saradnicima. mudrije i sa dubljim razumijevanjem stvarnosti. Ono {to 26 . posebno u Kaliforniji: hippy pokret. Berner je tog ljeta 1968. Ostalo je jo{ samo da se krene ka kona~nom cilju – prosvjetljenju. svjesnosti koja ~ini da ~ovjek po~ne `ivjeti svoj `ivot prirodnije i autenti~nije. s obzirom da je u svojoj knjizi opisao iskustva drugih zapadnjaka koji su praktikovali zen. Oglasio je svoj prvi Intenziv. ljudi su ulazili u razli~ite dubinske procese rade}i dijade na ovaj na~in. Ta po~etna iskustva bila su vrlo povoljna. Kapleau je svojom knjigom pokazao da je to iskustvo koje ~ovjeka dovodi u dublji i smisleniji odnos sa stvarno{}u. {ta sam ja. Tako|e.

u~esnici u 7:30 sjednu u parove i po~inju svoju prvu dijadnu vje`bu na tom Intenzivu. u~esnici nisu neprekidno radili samo dijade. a Bernerova `ena Ava je tokom pauze za ru~ak oti{la u grad i kupila jo{ hrane. Ustali su rano ujutro. Sam prakti~ni rad po~inje sljede}eg dana u 6:00 sati ujutro. odnosno kako se rade dijade. ali i dalje usmjereni na pitanje sa kojim rade. konsultovali se sa Bernerom i sl. ka`e Berner. Standardna satnica Intenziva danas izgleda tako da on obi~no po~inje uve~e. Nakon ru~ka opet slijedi dijada. imali periode za individualnu meditaciju bez partnera. Berner je standardno trajanje Intenziva sveo na tri dana. svi su bili odu{evljeni. Odr`ali smo Intenziv u improvizovanoj strukturi… Na zemlji su bili tepisi. i trudi se da motivi{e u~esnike. tako da su se izme|u dijada u~esnici odmarali. kada voditelj odr`i predavanje o tome kako se radi tehnika prosvjetljenja.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} sam imao u glavi bio je samo bljesak jedne ideje {ta bi Intenziv prosvjetljenja trebalo da bude”. Na kraju. kada se slu`i ru~ak. Mjesto jo{ uvijek nije bilo sagra|eno. Do 12:00 sati. Berner je vjerovao da }e biti potrebno pet ili deset Intenziva dok neko ne do`ivi iskustvo prosvjetljenja. Nismo uistinu znali {ta nam je cilj. za svih pet dana koliko je taj prvi Intenziv trajao. u~esnici su uplatili novac. Lawrence Noyes je u svojoj ve} pomenutoj knjizi dao opis po~etka tog prvog intenziva od strane jednog od ljudi koji su na njemu u~estvovali. Nakon pauze tokom koje se poslu`i ~aj. pa su se dogovorili da uskoro odr`e i drugi Intenziv. uvodnim predavanjem voditelja na kojem on objasni {ta }e se raditi. tokom koje izlaze napolje. pa 27 . Naravno. Kasnije. doru~kovali i imali jednosatnu meditaciju u {etnji. in`injera elektrotehnike Edwarda Riddlea: “Sje}am se da su fizi~ki uslovi na tom prvom Intenzivu u Lucerne Valley bili vrlo primitivni. sa iskustvom. Dnevni raspored na Intenzivu na~injen je po uzoru na zen seshine. ali se sje}am da smo iskreno i{li k njemu”. iskustvo prosvjetljenja do`ivjelo je oko ~etrdeset procenata u~esnika. neki u~esnici su ve} drugog dana rada imali iskustvo prosvjetljenja. a mi smo sjedili na metalnim stolicama na rasklapanje. objedovali. u~esnici su ve} uradili ~etiri dijade. Na njegovo veliko iznena|enje. Do kraja Intenziva. koji je dnevni raspored.

Nije `elio odr`ati 100. Kao da sam bio u vozu i sve te razne stvari promicale su pored prozora: misli. u brdima iznad grada Adelaide.. To se nastavilo tokom cijelog posljednjeg dana”. u~esnici }e uraditi jo{ {est dijadnih vje`bi. slijedi i sljede}a dva dana. Bilo je to tako jako i tako neo~ekivano da bih plakao.. Do kraja svoje karijere kao voditelja Intenziva. jer je svrha bilo samo to jedinstvo koje sam iskusio.. u~esnici iznose svoja iskustva. Berner je odr`ao ta~no 99 Intenziva. 28 . Intenziv. Sada bih iskoristio rije~ ’bla`enstvo’. Prethodnog dana pro{ao sam kroz period istinskog o~aja.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe popodnevno predavanje voditelja na kojem se poja{njavaju aspekti tehnike. Kasnije sam se smijao od u`itka. ne slu`e se kofeinski ~ajevi ni kafa. opisao Lawrencu Noyesu svoje iskustvo iz Lucerne Valley: “Ono {to se meni desilo na tom prvom intenzivu jeste da se u meni upalila strast za istinom. Hrana na intenzivima je uvijek lagana i vegeterijanska. dvije u`ine i ve~eru. osje}anja. jednu meditaciju u {etnji. ima}e vrijeme za popodnevni odmor. mnome je ovladala ta strast za istinom koja je upravljala vozom. jednostavno valovi. Isti raspored. tu su bili valovi bla`enstva. Onda je odjednom sve nestalo i ja sam u{ao u jedinstvo. Ali ja sam znao da ni{ta od toga nije prava stvar. bezvremenom iskustvu jedinstva. Bio sam u ekstazi. Kasnije sam do{ao u stanje da sam osje}ao da }u umrijeti ako jo{ samo jednom sebi postavim to pitanje. Svoj posljednji Intenziv odr`ao je u decembru 1976. Naporno sam radio na pitanju ’[ta je smisao `ivota?’ i sje}am se da sam le`ao budan usred no}i razmi{ljaju}i ’[ta je to? [ta je to?!’ Bio sam uistinu usredoto~en. Satima. Bio sam u tom bezgrani~nom. slike.. Yon Kane. I vi{e nije bilo bitno {ta je svrha `ivota. svaki put kada bih se ponovo dotakao tog iskustva. ovako je 1995. Nakon toga se povukao i posvetio isklju~ivo svojoj sopstvenoj meditacijskoj praksi i podu~avanju u~enika u joga komuni u Australiji. osje}aju}i da moram prona}i vi{e smisla u `ivotu nego {to je samo i}i na posao i jesti. ~aj je biljni. jednu individualnu meditaciju. U me|uvremenu. postavljaju pitanja. a zabranjeno je pu{enje i konzumiranje alkohola. sa malim varijacijama. Ali ja sam uistinu `elio istinu i zato sam nastavio. Jedan drugi u~esnik prvog Intenziva na svijetu. u 23:45 kada se ide na spavanje. i to nije bilo nalik na bilo {ta {to sam iskusio ranije. Posljednjeg jutra radili smo individualnu kontemplaciju. Do kraja dana. ne neki verbalni odgovor.

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

Naime, on je u me|uvremenu postao u~enik indijskog u~itelja joge po imenu Swami Kripalvananda (1913 – 1981), te je promijenio ime u Yogeshwar Muni. Nakon smrti svog u~itelja nastavio je podu~avati jogu kao samostalni u~itelj. Naravno, Berner je trenirao i druge ljude da vode Intenzive i uspostavljen je standardni format treninga za voditelje Intenziva. Vode}u ulogu u uspostavljanju tog treninga imao je upravo pomenuti Lawrence Noyes, koji jednom godi{nje odr`ava treninge za voditelje Intenziva u SAD, Kanadi ili Evropi. Taj trening podrazumijeva teorijski studij, prakti~no polaganje ispita, u~estvovanje i asistiranje na Intenzivima, te vo|enje Intenziva pod supervizijom. ^ovjek koji je Intenzive donio u Evropu bio je amerikanac Jeff Love, koji je odr`ao prvi “evropski” Intenziv 1971. u Velikoj Britaniji, u Saseksu. Jeff Love je i prvi ~ovjek koji je javno objavio tekst o Intenzivu. Posljednje poglavlje njegove vrlo interesantne i nadahnjuju}e metafizi~ke knjige “Kvantni bogovi”, objavljene 1976, u potpunosti je posve}eno Intenzivu. Vjerovatno su mnogi ljudi na Zapadu saznali za Intenziv upravo zahvaljuju}i toj knjizi. Intenzive je u SFRJ donio beogradski psiholog i pisac knjiga o ezoteriji, @ivorad Mihajlovi} Slavinski. On je na svom prvom Intenzivu u~estvovao kod Jeff Lovea, a prvi jugoslovenski Intenziv odr`ao je u novembru 1980. u Beogradu. Taj metod rada brzo je stekao veliku popularnost me|u Jugoslovenima zainteresovanim za li~ni razvoj i duhovnost. Nakon Slavinskog, pojavili su se i mnogi drugi koji su tako|e po`eljeli da dr`e Intenzive, te se u jednom trenutku, krajem osamdesetih, spekulisalo da se u SFRJ odr`ava najvi{e Intenziva godi{nje u svijetu. Intenzivi su organizovani doslovno u svakoj od biv{ih jugoslovenskih republika. Slavinski je 1985. objavio i knjigu o Intenzivima, pod nazivom “Susreti sa istinom”. Ipak, on je kasnije odstupio od klasi~ne Bernerove forme Intenziva i po~eo podu~avati skra}enu varijantu koju je nazvao “Intenziv gnoze”. Pored Slavinskog, veliki broj Intenziva u SFRJ i Srbiji odr`ao je i Desimir Ivanovi} iz Zaje~ara, koji je trening za voditelje zavr{io u Australiji, u zajednici Charlesa Bernera. Desimir je tokom osamdesetih godina vodio vrlo uspje{no i popularno Udru`enje za psihofizi~ki razvoj u Zaje~aru, gdje su na Intenzive i seminare dolazili u~esnici iz svih krajeva biv{e Jugoslavije. Danas je Desimir cijenjen voditelj Intenziva, ali i prakti~ar i nastavnik terapeutske i samorazvojne metode

29

Emir Salihovi}

Spoznaj samog sebe

znane kao clearing (kliring) i koji radi u mnogim zemljama Evrope, te u Kanadi. Do rata u Bosni i Hercegovini 1992. u toj biv{oj jugoslovenskoj republici odr`ano je samo nekoliko Intenziva. U vrijeme objavljivanja ove knjige jedini trenirani voditelj Intenziva u nezavisnoj BiH jeste autor ovih redova, koji se Intenzivima po~eo baviti 1985, kao ~lan zaje~arskog Udru`enja za psihofizi~ki razvoj, a trening za voditelje Intenziva zavr{io je kod Lawrenca Noyesa Skande, u [vajcarskoj. Interesantno je da oko Intenziva nikada nije pravljen veliki marketing. Taj metod samorazvoja, ili bolje re~eno samoootkri}a, pokazao se kao tako efikasan, da je metod “usmene predaje” ili “dobre vijesti” bio dovoljan da se ra{iri u gotovo svim zemljama razvijenog svijeta. Iako se Intenzivi najvi{e odr`avaju u Sjevernoj Americi i Evropi, odr`avaju se i u Indiji, te u Australiji. Nakon vi{e od 35 godina svog postojanja, sada se sa sigurno{}u mo`e re}i da je Intenziv oproban i provjeren metod za postignu}e prosvjetljenja. Desetine hiljada ljudi {irom svijeta otkrili su sasvim novu dimenziju `ivota u~estvuju}i na Intenzivima. Va`no je jo{ jednom napomenuti da Intenziv nije religija, sekta ili filozofija, niti je dio ne~ega takvog. Na Intenzivu vam niko ne govori ko ste ili {ta ste, niko vas ne u~i o `ivotu ili poku{ava da vam “proda” neki svjetonazor. Intenziv je, kako ka`e Lawrence Noyes, “~ista praksa”, ~isti metod za postignu}e prosvjetljenja koji mogu primjenjivati svi, bez obzira koju religiju ili filozofski sistem slijede u svojim `ivotima. Ili, pak, ne slijede ni{ta. Intenziv je istinski duhovni dar ~ovje~anstvu 20. i 21. vijeka. Savremeni metod koji nam pokazuje da svako doba, bez obzira na koli~inu mudrosti i znanja koje nam dolazi iz pro{losti, uvijek otkrije neki novi put ka istini, koji je u skladu sa duhom vremena i potrebama ~ovjeka koji u tom vremenu `ivi.

30

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

Tehnika prosvjetljenja

Bit Intenziva prosvjetljenja je tehnika koju smo u osnovnim crtama ve} opisali, i koju }emo, u kontekstu Intenziva, nadalje zvati “tehnika prosvjetljenja”. Dobro razumjeti tehniku prosvjetljenja zna~i biti u stanju dobro razumjeti i sve ostalo u vezi Intenziva, jer je Intenziv tako strukturiran da u~esnicima omogu}i najbolje mogu}e uslove za neometano praktikovanje tehnike, tako da bi, eventualno, mogli do`ivjeti iskustvo prosvjetljenja. Ra{~lanjena, tehnika Intenziva izgleda na sljede}i na~in: 1. Pozicija: Dvije osobe, koje nisu uklju~ene u poku{aj da poprave me|usobni odnos, sjede u paru (dijadi), na stolicama ili na podu, na razdaljini koja im je oboma prihvatljiva. 2. Instrukcija: Jedan partner ka`e direktno drugom “Reci mi ko si ti”. Druge instrukcije su “Reci mi {ta si ti”, “Reci mi {ta je `ivot” ili “Reci mi {ta je drugo ljudsko bi}e”. Koristi se samo forma «Reci mi». 3. Prijem: Onaj koji prima instrukciju prihvata je od onoga koji je dao instrukciju. 4. Kontemplacija: Onaj koji je primio instrukciju zatim po~inje da kontemplira, tako {to prvo opazi stvarnost, zbilju. U slu~aju u~esnika koji radi na “Ko sam ja?”, on prvo opazi ko je on sada, u tom trenutku. U slu~aju “[ta sam ja?” on prvo opazi {ta je on. U slu~aju “[ta je `ivot?” on opazi neki dio `ivota koji je neposredan, o~igledan za njega. U slu~aju “[ta je drugo ljudsko bi}e?” on opazi neku stvarnu drugu osobu. Zatim, on ima namjeru, intenciju da to direktno do`ivi. I dok to radi biva

31

umjesto da rade na svom pitanju. Kako bi se to izbjeglo. iskrena komunikacija i dobar kontakt sa partnerima u dijadi klju~ni su element tog rada. bez da komentari{e.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe otvoren za to {to namjerava da do`ivi direktno. supru`nici i ljubavnici. slu{a i poku{ava da razumije ono {to mu partner prezentira. 32 . Slu{anje: Partner koji slu{a samo gleda. odr`avaju}i pribli`nu ravnote`u izme|u vremena provedenog u kontemplaciji i vremena provedenog u komunikaciji. klima glavom ili procjenjuje na bilo koji na~in. ne bi na Intenzivu radili zajedno u dijadama. u dijadama. Ljudi koji su u vrlo bliskim me|usobnim odnosima izvan Intenziva ponekad mogu. te za bilo {ta drugo {to se mo`e pojaviti u njegovom umu. ni{ta ne dodaju}i ili oduzimaju}i. koju u obi~nom `ivotu prezentiraju toj osobi. oni ~ak ne bi ni u~estvovali na istom Intenzivu. u slu~aju da postoje specifi~ni me|usobni problemi. potvr|uju}i mu tako njegov odgovor na datu instrukciju. uvedeno je pravilo da oni ne rade zajedno. i ovaj tada po~inje da kontemplira i komunicira. 5. Potvrda: Partner koji slu{a potom ka`e onome koji je kontemplirao “Hvala ti”. ukoliko su na istom Intenzivu. da rade na suprotnim krajevima sobe. Jedan od va`nih uslova u radu na Intenzivu jeste da osobe koje sjede u dijadi nisu anga`ovane na popravljanju me|usobnih odnosa. otvoren za direktno iskustvo toga. Razlog za to jeste taj {to se svakom u~esniku moraju omogu}iti najbolji mogu}i uslovi da radi na svom prosvjetljenju. ili iz `elje da zadr`e neku sliku o sebi. Ponekad. osje}anjima ili tijelu kao posljedica njegove namjere. 8. A otvorena. Promjena uloga: Uloge se promijene. 7. Prijatelji koji imaju “nera{~i{}ene ra~une”. Onaj koji je do tada kontemplirao daje odgovaraju}u instrukciju partneru koji je slu{ao. Komunikacija: On potom saop{tava partneru koji slu{a sve {to se pojavilo kao rezultat kontemplacije. [tavi{e. da potiskuju komunikaciju iz straha od toga {ta }e njihova bliska osoba pomisliti. 6. Partner koji kontemplira ponavlja proces kontempliranja i komuniciranja. Posljedica je da se u~esnici tada zatvaraju umjesto da se otvaraju. bliski ro|aci poput roditelja i djece ili bra}e i sestara. do}i u isku{enje da prosu|uju jedni druge. sve dok zvuk gonga ne ozna~i da je pro{lo pet minuta. kako ne prislu{kivali jedni druge. ~ak se savjetuje.

jer `ivot kao neki zaseban entitet u su{tini ne postoji. sa pitanjem [ta je Bog. na realne objekte oko njih koje oni onda poku{avaju da direktno do`ive. Postojimo samo mi i drugi. uma i stvarnosti. duhovne pojedince. [ta je ljubav. imaju tendenciju da pa`nju prakti~ara usmjere na stvarnost. probojne uvide. ipak postoje dva pravila. Dvadeset i pet godina nakon prvog Intenziva. ali ne i prosvjetljenje u pravom smislu te rije~i. ~ak i pitanjima Gdje sam ja i sl. ta ~etiri pitanja. koji je zapravo samo stanje na{ih me|usobnih odnosa. jer po njegovom usavr{enom razumijevanju prosvjetljenja. i to }u poku{ati pobli`e objasniti ne{to kasnije. Iako se na Intenzivima ne govori u~esnicima sa kojim }e pitanjem da rade. i mogu}e je direktno iskusiti samo nas. Berner je odr`ao predavanje u kojem je iznio svoje vi|enje Intenziva sa stanovi{ta iskustava koje je imao svakodnevno prakticiraju}i joga meditaciju. na izvjestan na~in. u intelektualizaciju. eksperimentisali su i sa druga~ijim pitanjima. To je zato {to je to pitanje. [ta sam ja. bilo bi te{ko raditi sa drugim pitanjima ako neko ve} nije imao direktno iskustvo rade}i sa pitanjem Ko sam ja. Zato. jer bi to imalo tendenciju da ih suvi{e odvede u njihov um. rade sa pitanjem [ta je drugo ljudsko bi}e. ve} se to prepu{ta njihovom interesu i izboru. umjesto toga. To je u skladu sa njegovom aktuelnom definicijom prosvjetljenja. i [ta sam ja. Za po~etnike bi bilo te{ko da rade npr. na Intenzivima se upotrebljavaju samo ~etiri: Ko sam ja. U svom najnovijem priru~niku za Intenzive prosvjetljenja Berner je oti{ao jo{ jedan korak dalje. kao {to su [ta je smisao `ivota. uklju~uju}i i Bernera. formulisana tako kako su formulisana. Mogu}e je imati duboke. [ta je `ivot i [ta je drugo ljudsko bi}e. Prvo je da osoba koja prvi put u~estvuje na Intenzivu obavezno radi sa pitanjem Ko sam ja. Tako|e. Ipak.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Iako u tradiciji rada sa koanima postoji mno{tvo pitalica na koje se mo`e raditi. 1993. Tako|e. te sad preporu~uje da se na Intenzivu radi samo sa dva pitanja: Ko sam ja. Mnogi voditelji Intenziva. Interesantno je spomenuti da je Berner vremenom mijenjao mi{ljenje o ovim instrukcijama. ono ko i {ta mi uistinu jesmo. Preporuka je da svaki u~esnik istraje sa pitanjem 33 . najlak{e. ali ne i `ivot. Tada je preporu~ivao da se vi{e ne koristi pitanje «[ta je `ivot?». prevladalo je uvjerenje da su pomenuta ~etiri pitanja najpodesnija za najve}i broj ljudi. tehni~ki je nemogu}e prosvijetliti se rade}i sa takvom instrukcijom. [ta je Bog.

Bitan je i na~in na koji je formulisana instrukcija. Charles Berner danas smatra da ukoliko neko dugo. bez prethodne konsultacije sa voditeljom. radi sa pitanjem «Ko» a nema direktno iskustvo. Mada bi. Ali. Njegova pa`nja treba biti na partneru. mo`e to u~initi. po mom li~nom mi{ljenju. Njegovo “Reci mi ko si ti” uistinu treba biti zahtjev. a `eli raditi na neko drugo pitanje. prihvati instrukciju. Sa instrukcijom “Reci mi…” partner je direktno pozvan da prezentira istinu drugom. pravilo je da to niko od u~esnika ne radi samoinicijativno. Tako|e. Koristi se samo forma “Reci mi…” Naime. Drugo pravilo je da se pitanje ne mijenja samoinicijativno tokom Intenziva. On tada vi{e nije sam u tome {to radi. Tehnika po~inje onog trenutka kada partner koji slu{a uputi instrukciju svom partneru. najvjerovatnije jeste duboko.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Ko sam ja sve dok ne do`ivi direktno iskustvo. Treba da je prihvati kao istinski zahtjev njegovog partnera. odlu~io da to pitanje promjeni i radi sa ne~im “lak{im” ili “zanimljivijim”. Ipak. taj odnos izme|u partnera na Intenzivu jeste klju~na snaga ove tehnike. ako osoba do`ivi direktno iskustvo. Berner stoga preporu~uje da se takvom u~esniku savjetuje da radi sa pitanjem «[ta sam ja» i da on na taj na~in ’razbije’ identifikacije koje ga ometaju da iskusi. vi{e intenziva. instrukcija – Reci meni ko si ti. partner koji prima instrukciju ne treba da je ignori{e na bilo koji na~in: “Ma da. ako je neko ve} u~estvovao na Intenzivu. Na taj na~in oni odmah ulaze u odnos. ma koliko mu Intenziva bilo potrebno za to. mo`e u dogovoru sa voditeljom promijeniti pitanje. Va`no je da partner koji slu{a uistinu misli to {to ka`e. Partner preko puta njega nije samo ukras ili nu`nost 34 . tehnika ne po~inje da se radi zatvaranjem o~iju i kontemplacijom. nije imao iskustvo. Tako niko nikada ne bi do`ivio prosvjetljenje. radio sa pitanjem Ko sam ja. bilo mudrije da nastavi raditi sa istim pitanjem. on treba `eljeti da mu njegov partner odgovori na instrukciju. odnosno direktno spozna svoju stvarnu prirodu. te tako imamo dva pojedinca udru`ena protiv jednog uma. Taj kontakt. identifikovan sa nekim aspektom toga «[ta» on jeste. i naravno nesvjesno. Mo`ete i sami zamisliti na {ta bi Intenziv li~io kada bi svaki u~esnik. svjesnom bi}u. ve} da se radi sa njim tokom sva tri dana. nakon {to se suo~i sa najmanjom barijerom. znam {ta }e sada re}i…” Ne. u radu sa svojim pitanjem. krizom. Njihov rad postaje zajedni~ki rad. Ponekad. On treba da uistinu primi.

ili poku{avanje da se ne{to. realnost samog sebe i izbjegava mogu}nost da umjesto toga odluta u nepregledne lavirinte uma i apstraktnog promi{ljanja. U slu~aju pitanja Ko sam ja. to je ono {to on treba imati namjeru da direktno iskusi. Nakon {to je primio instrukciju. Njihova dijada je sa davanjem pravilne instrukcije postala tim sa~injen od dva ~lana. U slu~aju pitanja [ta je drugo ljudsko bi}e. pojedinci koji fizi~ki postoje ili su fizi~ki postojali.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} koja se ne mo`e izbje}i. odnosno osjeti ili percipira u tom trenutku. u ovom slu~aju na “Ko sam ja”. Ko je taj koji sjedi i pita se Ko sam ja? Ko je ljudsko bi}e? Ko je ra~unovo|a? Ko osje}a da je osje}aj prisustva? Na taj na~in u~esnik je od po~etka usmjeren na stvarnost. ali ponekad koristim i «direktna spoznaja» ili «direktno znanje». {ta god da je u tom trenutku `ivot za njega. do`ivljaj) Berner sada koristi rije~ «know» (znati). u~esnik treba da opazi ne{to {to je `ivot za njega u tom trenutku. to je ono {to on treba imati namjeru da do`ivi direktno. Ja u ovoj knjizi vi{e koristim izraz «direktno iskustvo». Da li je to njegovo disanje? Zvuk ptica napolju? Razgovor? Drvo u dvori{tu? Zidovi? [ta god da je to. moraju biti stvarne osobe. voditelja. U novom priru~niku za voditelje Intenziva umjesto engleske rije~i «experience» (iskustvo. kako god da u~esnik sebe opa`a. To ~ak mogu biti i osobe koje su umrle. 35 . prolaznika. ve} o direktnom znanju Istine. ili pak nekoga ko nije tu prisutan fizi~ki. Poku{aj da se sa pitanjem [ta je drugo ljudsko bi}e radi apstraktno ne bi nigdje odvelo. U stvari. Ali. To nije gledanje u tamni prostor ispred na{ih zatvorenih o~iju. bilo {ta. treba prvo da opazi samog sebe. do`ivi. U slu~aju rada sa pitanjem [ta je `ivot. {to ga ne}e odvesti prosvjetljenju. Onaj koji kontemplira. koji ozbiljno radi na prosvjetljenju. ko je on u tom trenutku? Onaj koji sjedi i pita se Ko sam ja? Ljudsko bi}e? Ra~unovo|a u firmi? Nedefinisani osje}aj prisustva? [ta god da je to. u~esnik po~inje sa kontemplacijom. ali ko stvarno postoji i koga se u~esnik sje}a. Kontemplacija nije isprazno ponavljanje pitanja ili proces logi~kog rasu|ivanja. on treba prvo da opazi stvarno drugo ljudsko bi}e: svog partnera. nekog od u~esnika na Intenzivu. u~esnik jednostavno treba da opazi sebe u tom trenutku. I zatim da poku{a da direktno do`ivi tog sebe. te stoga vi{e ne govori o direktnom iskustvu.

u~esnik treba nastojati da direktno do`ivi objekat prosvjetljenja (sebe. percipiramo. Samo `eljeti nije dovoljno. 36 . to nije slu~aj. odnosno direktno spozna. svoje kako. Objasniti {ta to zna~i do`ivjeti direktno malo je te`i zadatak. U tehni~kom rje~niku Intenziva prosvjetljenja to {to u~esnik ima namjeru da direktno do`ivi. ulaze u stanje jedinstva. to bi zna~ilo da je to odre|eni proces. Bilo kako bilo. osje}anjima i tijelu kao posljedica tog poku{aja. te za sve ostalo {to se mo`e pojaviti u njegovom umu. No. gdje vi{e nema razlike izme|u objekta (toga {to se do`ivljava) i subjekta (onoga koji do`ivljava). mo`emo re}i da se na{ objekat prosvjetljenja stalno mijenja. Isto tako. {to bolje mo`e. Isto tako. vrlo sna`no `eljeti da se prozor otvori. zovemo objektom prosvjetljenja. u~esnik mora i stvarno poku{avati da direktno do`ivi to {to ima namjeru da do`ivi. Dok to radi. koji ima svoje korake. ili {ta je drugi. zbilje. u~esnik treba biti otvoren. No. Umjesto toga. drugog) najbolje {to mo`e. prvi korak u procesu kontemplacije. To isto trebate raditi i na Intenzivu: imati namjeru da direktno do`ivite ko ste vi (ili {ta ste. no ni{ta se ne}e desiti. To je ~injenje. odnosno {ta smo u tom trenutku. Pri tome se mora napomenuti da je to nastojanje aktivno ~injenje. ovisno od toga {ta je za nas u tom trenutku `ivot. Vi mo`ete nastaviti sjediti i vrlo. to je namjera. ko smo.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe u~esnik bi tako mo`da izna{ao neku novu zanimljivu antropolo{ku teoriju. to je volja na djelu. ne radi se o tome da u~esnik zatvori o~i i onda samo sna`no `eli da direktno do`ivi svoj objekat prosvjetljenja. i cilj vam je da otvorite prozor. Kada bi se moglo opisati kako do`ivjeti direktno objekat prosvjetljenja. Uporedimo to sa sljede}om situacijom: sjedite u sobi. Kada radimo sa pitanjima ’Ko sam ja?’ i ’[ta sam ja?’ objekat prosvjetljenja smo uvijek mi sami. kada radimo sa pitanjem ’[ta je `ivot?’ mogu}e je da na{ objekat prosvjetljenja svakog trena bude ne{to drugo. Zna~i. za to {to ima namjeru da do`ivi direktno. Zato je kontaktiranje stvarnosti. Mo`emo re}i da je “do`ivjeti direktno” sli~no kao kada bi rekli da u~esnik i to {to on poku{ava do`ivjeti direktno postaju jedno. `ivot. hvatate kvaku i otvarate ga. treba biti otvoren za mogu}nost direktnog iskustva toga. ili {ta je `ivot) i ~initi to. s obzirom da u razli~itim okolnostima razli~ito osje}amo. iako smo to uvijek mi sami. vi ustajete i hodate ka prozoru. ali to ne bi bilo prosvjetljenje.

ve} samo tri aspekta iste. Za{to je osje}aj ru`an? Koliko je jak? Gdje se ta~no javio? Na {ta podsje}a? Tako|e. ukoliko nemate predrasude. tako da on to {to bolje razumije. Ali. ili }e se pojaviti neka emocija ili senzacija u tijelu. U~esnik ne treba samo da ka`e: “Javio mi se ru`an osje}aj u stomaku”. kontemplirati minutama. Ne{to }e se pojaviti kao posljedica va{e kontemplacije. Ako je televizor u uglu. To nisu. ili }ete.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Vratimo se na primjer u~esnika koji radi na Ko sam ja. do`ivjeti direktno iskustvo. Tada ste otvoreni. Onda dopu{tate da ta prostorija bude kakva god da jeste. Treba da opi{e. treba se truditi da vrijeme provedeno u kontemplaciji i vrijeme provedeno u komunikaciji bude pribli`no isto. to je ono o ~emu ja govorim ovdje – to zna~i biti otvoren. tri “vrste” otvorenosti. Ili obratno. iskomunicirati partneru {ta se pojavilo. To zna~i odbaciti sva predubje|enja o tome ko si ti. Kada ulazite u prostoriju u kojoj nikada ranije niste bili. a onda ~etiri minuta komunicirati partneru. predubje|enja o tome kako ta prostorija treba da izgleda. On je pri tom otvoren za tu stvarnost samog sebe – sebe koji tu sjedi – te otvoren za direktno iskustvo (direktnu spoznaju) i bilo {ta drugo {to se mo`e pojaviti u njegovoj svijesti. Mo`da }ete postati svjesni ne~ega (um). vi potom otvarate o~i i jasno to saop{tavate va{em partneru. {ta god da se pojavilo kao posljedica va{eg poku{aja da direktno do`ivite ko ste vi. a onda u tridesetak sekundi na brzinu. dopu{tate da bude kako bude. jedne jedine otvorenosti. u par rije~i. Partneri na Intenzivu mogu komunicirati. Ako sretnete prijatelja na ulici i pitate ga: «Gdje si bio?» i pri tom nemate nikakvih predubje|enja. Nakon {to je opazio sebe u tom trenutku (“Ja sam ovaj koji sjedi ovdje i gleda u svog partnera”) on zatvara o~i i pravi voljni poku{aj da direktno do`ivi ko je taj koji sjedi tu i gleda u svog partnera. Pogre{no je kontemplirati tridesetak sekundi. ve} ste jednostavno otvoreni za to da vam va{ prijatelj odgovori bilo {ta. onda ste otvoreni. kako direktno iskustvo izgleda i {ta se sve mo`e desiti kao posljedica tvog poku{aja da direktno do`ivi{ sebe. OK. prezentirati {ta se javilo tokom kontem- 37 . da ne bude zabune. objasni taj osje}aj tako da ga partner mo`e {to bolje razumjeti. OK. Ali. mo`da. Ako je stol na sredini. A {ta to uop{te zna~i “otvoren”? To zna~i biti voljan da iskusi{ bilo {ta kao posljedicu svog poku{aja.

On nije. a da opet iskomuniciramo sve. Intenziv je beskompromisan sa Istinom. uljep{avamo ili bez da bilo {ta oduzimamo. Pa. ili sve {to vam padne na pamet. Jedna varijanta ispravnog pristupa bila bi: “Osjetio sam kako je jedna osoba divna. `ivot. na taj na~in. Tokom dijada u~esnici trebaju komunicirati tako da ne uvla~e svoje partnere u ono {to govore. da mu se direktno obra}aju ili da ustaju sa stolice. a istovremeno strukturisan na takav na~in da svaki u~esnik u`iva maksimalnu ljubav i podr{ku kako drugih u~esnika. ugodna udarca u gong. U takvoj atmosferi nikome ne treba mnogo da se po~ne otvarati. va`no je objasniti da nije potrebno komunicirati partneru bilo {ta. drugog). osjetio sam kako si ti divna osoba. ali to nije na~in na koji treba komunicirati na Intenzivu. On pri tom ne klima glavom. Sadr`aje koji se javljaju kao posljedica kontemplacije treba iskomunicirati tako da ne uvla~imo partnera u to {to govorimo. ili da }e mo`da ne{to lo{e misliti o nama. Tako|e. Na tom CD-u snimljeno je osam petominutnih perioda ti{ine koji su razdvojeni sa po tri meka. Vi trebate komunicirati samo ono {to se pojavilo u va{oj svijesti kao direktna posljedica va{eg poku{aja da do`ivite svoj objekat prosvjetljenja (sebe. to {to on govori je zaista istina”. iz straha da nas drugi ne}e razumjeti. Na~in kako se odre|uje vrijeme za dijadnu vje`bu na Intenzivima jeste pomo}u posebno snimljene audio kasete. a danas ve} i CD-a. njegova uloga je vrlo aktivna – on je onaj koji aktivno prima komunikaciju od svog partnera i aktivno mu. izuzev da fizi~ki dodiruju svog partnera. bez da bilo {ta dodajemo. “pasivni partner”. “Zna{. i sve ono {to si ranije pri~ao zaista je istina”. Naprotiv. Me|utim. Za to vrijeme. On samo aktivno slu{a i trudi se razumjeti to {to mu se saop{tava. tako i osoblja. poma`e da se probije kroz d`unglu svog uma i do`ivi prosvjetljenje. ~uje se 38 . komentari{e i sl. i stvarna komunikacija se ubrzo po~ne de{avati. To je ~esto velika briga mnogih po~etnika. Nakon {to istekne pet minuta kontemplacije i komunikacije. partner koji slu{a trudi se da {to bolje razumije {ta mu partner prezentira. u dijadi. i to mo`da i jeste tako. vi mo`da osje}ate da je to tako.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe placije na svaki mogu}i na~in. kao {to se ranije govorilo na biv{im jugoslovenskim prostorima.

pravila pona{anja. No. i partneri potom zamijene uloge. Va`an je i dnevni raspored Intenziva. kao i na kraju svakog velikog napora. prvog dana ujutro. kad im se objasni na Intenzivu. nije dovoljna samo tehnika da bi se u~esnici prosvijetlili. no u~enje i rad tehnike na Intenzivu odvijaju se elegantnom jednostavno{}u. rade tokom sva tri dana. uputili su se na jednu od najuzbudljivijih avantura svog `ivota – avanturu samootkrivanja. Onog trenutka. {to }emo posebno opisati kasnije. U gornjem opisu htio sam pojasniti {to vi{e aspekata tehnike na jednom mjestu. i najve}i broj ljudi nema problema da odmah shvati i nau~i kako se ona radi.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} gong. koju u~esnici. sa pauzama. Taj put nije lagan i tra`i veliki trud. te kontakt sa voditeljem i osobljem. 39 . To je tehnika prosvjetljenja na Intenzivu. ovisno sa kojim pitanjem njegov partner radi. slijedi velika nagrada. Tehnika je vrlo laka i jednostavna za rad. i onda onaj koji je kontemplirao/komunicirao daje odgovaraju}u instrukciju svom partneru. no istina je sasvim druga~ija. pa to mo`e izgledati previ{e. Onaj koji je slu{ao ka`e svom partneru “Hvala ti”. ali zato. kada po~nu raditi tehniku. Tako|e. mogu}e je da }e nekome ko se prvi put susre}e sa ovakvim radom ovakva tehnika izgledati komplikovano.

.

vijeku donio budizam iz Indije u Kinu. tako je meditirao Boddhidharma. u kineskoj 41 . Berner je znao da bi posebna snaga novog metoda trebalo da le`i u kontaktu i komunikaciji izme|u u~esnika. Kontemplacija i koani ve} su bili u upotrebi na istoku od davnina. Niko od njih nije bio sasvim svjestan koje ih prepreke i problemi. U zen budisti~koj tradiciji dugo je primjenjivan princip da meditanti praktikuju okrenuti zidu. “Naoru`an” svojim bogatim terapeutskim iskustvom i dubokim znanjem o prirodi ljudskog uma i komunikacije Berner je bio siguran da bi novi metod. bio revolucionarni pomak u nauci meditacije. uklju~uju}i Bernera. Legenda ka`e da je Boddhidharma devet godina meditirao okrenut zidu u hramu [aolin. nije znao {ta ih ta~no o~ekuje. Ostalo je samo da se oproba u praksi. zapravo. To je. godine bio je po mnogo ~emu izuzetan i hrabar eksperiment. To je bio novi elemenat. Bilo je to prvi put da se kontemplacija radi u paru sa drugom osobom. Po legendi. o~ekuju na tom putu. teoretski. Niko od ljudi koji su tada u~estvovali na njemu. Ono {to je bilo novo jeste kombinovati to sa komunikacijom. Do tada. ne sama kontemplacija i rad sa koanima. trebao biti izuzetno efikasan. Budin sljedbenik koji je u 6.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Komunikacija kao duhovni alat Intenziv odr`an u Lucerne Valley 1968. eventualno. vladalo je uvjerenje da je kontemplacija isklju~ivo usamljeni~ki posao. ~ak i kada se radi u meditacijskoj sali sa mnogo drugih prakti~ara.

od ~ega su dvije {kole danas glavne – soto i rinzai. Neposredno ukazivanje na duh. Naro~ito je poznat njegov stih kojim je izrazio bit svog u~enja. S jedne strane posmatrano. posebno se razvila u okviru rinzai {kole. Praksa seshina. Na prvom mjestu uvela je upotrebu koana. ^an (Zen) je u Japan stigao u 13. Boddhidharma je podu~avao da se istina mora direktno iskusiti kroz kontemplaciju. Za razliku od “meke” soto {kole. {to ~ini osnovu i kineske ^an {kole i japanske Zen {kole. i kojeg ja ovdje parafraziram: “Naro~iti prenos Istine izvan svetih knjiga. zidu su bila okrenuta njihova le|a. On se smatra za osniva~a kineske {kole budizma poznate po imenu “~an”. Soto je {kola zena koju je osnovao japanski u~itelj Dogen (1200 – 1253). Iako bi meditacijska sala u hramu bila ispunjena mno{tvom monaha. u hramovima monasi vi{e nisu bili okrenuti zidu dok su kontemplirali. Tako|e. vijeku i razvio se u pet razli~itih {kola. sada. Obje {kole vrlo su prakti~ne forme budizma. kojeg neki dr`e za utemeljiva~a zena u Japanu. rinzai u~itelji nagla{avali su “naglost” direktnog iskustva. A obje rije~i dolaze od sanskritske rije~i za meditaciju – dhyana. okrenuti zidu. uvela je kasnije odre|ene promjene u odnosu na soto {kolu. Soto prakti~ari. koju je osnovao u~itelj Eisai (1141 – 1215). u jednom momentu proboja u novu dimenziju svjesnosti. prosvjetljenju. Savremenim rje~nikom govore}i. rinzai {kola je naprednija od soto {kole u smislu da su {anse za prosvjetljenje zna~ajno pove}ane time {to je omogu}eno vi{e kontakta – iako never- 42 . Rinzai {kola zena. Svako je bio okrenut zidu i bez vizuelnog kontakta sa ostalim monasima. fizi~ki posmatrano. a ne tek intelektualno shvatiti kroz studij svetih spisa ili slu{anje predavanja. On je stoga insistirao na meditacijskoj praksi i direktnom iskustvu istine. i odbacivali su postepeni soto pristup. njihova kontemplacija bila je usamljeni~ka. Gledanje u vlastitu prirodu i postignu}e Budastva”.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe provinciji Honan. Boddhidharma je podu~avao meditaciju kao put ka direktnom iskustvu istine. Nikakva zavisnost od rije~i i slova. odnosno podu~avali su da se prosvjetljenje ili direktno iskustvo mo`e ostvariti odmah. intenzivnih vi{ednevnih perioda meditacije. koja se u Japanu naziva “zen”. Naprotiv. a oni bi mogli gledati jedni u druge. koje smo spominjali. kontemplirali su opona{aju}i Boddhidharmu.

to napu{ta sferu uma i ulazi u sferu znanja”. sadr`aji se gomilaju u umu i onda kada imamo ne{to {to bi `eljeli saop{titi drugima. Stoga.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} balnog – izme|u meditanata. ideja koje proizilaze iz njegovog dru{tvenog okru`enja koje ga navode da misli o sebi na ovaj ili onaj na~in. ona }e vjerovatno izbjegavati da uop{te pro|e tom ulicom. um se na|e na putu zbog svih onih drugih ideja koje su uskladi{tene u umu i koje se bave time ko je on. na pitanje ’Ko sam ja?’ da nemamo um”. “Ali kada neko poku{ava da kontemplira ko je on. meditanti su okrenuti jedan drugom i upotrebljavaju koane isto kao i rinzai meditanti. vi to razumijete. ^ak i u slu~aju da se sve sretno zavr{ilo. a koje nije uspio prenijeti drugima tako da ih drugi razumiju. Kada je ne{to u potpunosti primljeno. njoj }e sigurno trebati ne{to vremena da u potpunosti integri{e to iskustvo i prihvati realnost onoga {to se desilo. integrisane ili razumljene. pi{e Berner. “To je su{tinski princip. ali to ne ~inimo. pisao je Berner. u umu su 43 . do`ivljajem koji je u to vrijeme bio suvi{e intenzivan da bi ga osoba mogla u potpunosti prihvatiti i razumjeti. i to zato {to se nije desila potpuna komunikacija. Na primjer. prihvatiti realnost toga {to se desilo. U me|uvremenu. “Primijetio sam da um nastaje onda kada ne{to nije iskomunicirano izme|u pojedinaca”. onaj dio tog iskustva kojem je ona pru`ala otpor ostaje “uskladi{ten” u njenom umu. Do tada. naizmjeni~no. Ali. onda smo uspje{no komunicirali i sadr`aj te komunikacije nije pohranjen u umu. Uzmimo na primjer ekstremni slu~aj majke koja ugleda kako njeno dijete udara automobil na ulici. Na izvjestan na~in. saop{tavaju rezultate svoje kontemplacije. odbija da prihvati realnost. Tu tako|e mo`e biti puno njegovih ideja o tome ko je on. ili ~inimo nepotpuno. Po Berneru um je svojevrsno “skladi{te” svih onih stvari koje nisu u potpunosti do`ivljene. Na primjer. s druge strane. Um nastaje kada ne{to nije iskomunicirano izme|u pojedinaca. Na Intenzivu. To je ubrzalo sam proces postignu}a prosvjetljenja. Njena prva reakcija je: “Ne! Ne!” Ona automatski pori~e. Tako|e. to bi mogao biti slu~aj sa nekom traumom iz pro{losti. “Bilo bi relativno lako kontemplirati. onda smo dodali jo{ stvari umu. pru`a otpor datom iskustvu. Tu mo`e biti mnogo ideja o njemu samom koje on nije razumio. na primjer. Ako. ako ja ne{to ka`em a vi to ne razumijete. idu i korak dalje: oni jedan drugom. Intenziv prosvjetljenja je neka vrsta daljnje evolucije rinzai pristupa meditacijskoj praksi.

Kada se stvari u umu iskomuniciraju tako da ih drugi mo`e u potpunosti razumjeti. identifikovali smo se sa mnogobrojnim predmetima. i to od ro|enja. pi{e de Panafieu. Na taj na~in u~esnici Intenziva ulaze u sve savr{eniji i savr{eniji odnos. Pokojni francuski terapeut i voditelj Intenziva. u~esnik na Intenzivu pozvan je da prenese drugome ko on zaista jeste. prezentira partneru. kad neko poku{a da kontemplira ko je on. i u toj novoj situaciji otvara im se mogu}nost 44 . sve o sebi samom.. To zna~ajno ubrzava proces postignu}a prosvjetljenja. osje}anja. on komunikacijom svom partneru u dijadi “~isti” svoj um od svih onih sadr`aja koji ga ometaju da direktno iskusi svoju stvarnu prirodu. kada neko radi tehniku prosvjetljenja na Intenzivu. kvalitetima. svaki put kada se zatvorimo pred nekim ili kad poku{amo da izvr{imo pritisak na njega. Berner je utvrdio da je najefikasniji na~in da se “o~isti” um – komunikacija. Jacques de Panafieu. Tako. i ako drugi zaista primi i u potpunosti razumije {ta mu je iskomunicirano. osobama i bi}ima. pisao je u svojoj knji`ici Kliring: metoda osloba|anja da je um «zasi}en zato {to slu`i kao sabirno mjesto svega {to nije u potpunosti pro`ivljeno». Svaki put kada dobije instrukciju «Reci mi ko si ti». Drugim rije~ima. Tokom na{eg postojanja.. «Po~injemo da vidimo da um narasta svaki put kada neka poruka nije prenijeta me|u pojedincima.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe uskladi{tene razne vrste ideja. idejama. on dobije sve te razne stvari u umu umjesto toga ko je on zaista. a govore}i o dubljim slojevima tog svojevrsnog ’spremi{ta’ on ka`e: «Jo{ dublje pojavljuju se uvjerenja. To postaje dio znanja i iskustva te osobe. to onda prestaje biti dio uma. iskustava. a svaki put kada slu{a i razumije svog partnera on prima poruku od drugog ko on zaista jeste. ve} i da je saop{ti. To je razlog za{to su potrebne godine i godine solo meditacije da se prona|e put kroz ovu d`unglu sopstvenog uma”. trauma i sje}anja. U skladu sa svojim dotada{njim iskustvom. fiksirani stavovi i na~ini pona{anja i pogre{ne identifikacije. nimalo nalik na naj~e{}e neiskrene odnose u ’vanjskom’ svijetu. koji nisu imali nikakve veze sa na{om pravom prirodom».» Tehnika Intenziva je takva da navodi pojedinca ne samo da do|e u kontakt sa svojom stvarnom prirodom. {to su dva lica jedne iste medalje. «Porijeklo uma zasniva se na tome da osoba ima te{ko}a da prenese drugima ko je ona i da od drugih primi poruku ko su oni».

rastere}eno. Kada vi poku{ate direktno iskusiti sebe. Ali. to {to ne iznese{ uni{ti}e te». “Ja sam testirao ovu tehniku i upore|ivao je sa drugim metodama prosvjetljenja. iskustva u~esnika i du`ine trajanja Intenziva. a otkrivena u ranohri{}anskim spisima koji su prona|eni u Egiptu 1948. Kada ka`emo “um” mislimo na sveukupnost onoga {to ~ini um. Tako|e. nakon dobrog.istini o sebi. i ~i{}enje uma mo`e se desiti tako|e samo kroz odnos. godine. pod rije~ju “um” podrazumijevamo ukupnost svih mentalnih impresija (utisaka. pi{e Berner. vi niste ni tijelo ni um. um se formira kroz nesavr{ene odnose koji su karakteristi~ni za `ivot. koja }emo obraditi ne{to kasnije. Onda. Na primjer sa memorijom ili sa logi~kim rasu|ivanjem.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} da u jednom bezvremenom trenutku iskuse Istinu i spoznaju same sebe. u tehnici prosvjetljenja. Postoji tijelo. u jednom momentu direktno iskusite tu istinu o sebi. mo`da i jeste. a onemogu}avaju daljnje stvaranje uma. Naime. Potrebno je razjasniti da u kontekstu ovog rada. Ako ne iznese{ to {to je u tebi. identifikovali. odnosno Intenziva. ukoliko je ta~na jedna izreka. i u ovisnosti od vje{tine voditelja. Komunikacijom partneru. Naime. um se isprije~i na tom putu. otvorenog i iskrenog razgovora sa nekim. Nemu tu ni~ega misti~nog ili tajnovitog. eventualno. Ovdje ne govorimo o tome. pripisana Isusu. Ovaj element komunikacije je. percepcija) koje je pojedinac stekao tokom `ivota i sve njihove mogu}e kombinacije (ma{ta: sirena kao kombinacija ribe i `ene). uklju~uju}i i mentalne stavove sadr`ane u tim impresijama (Npr. To je ono osje}anje kada razmi{ljate o 45 . U tu svrhu razra|ena su precizna pravila Intenziva. va`no je naglasiti da vi niste svoj um. “pogonsko gorivo” Intenziva. nije i ranije kori{tena kao tehnika u radu na prosvjetljenju. Kako to da komunikacija. ova tehnika je oko 50 do 100 puta br`a od klasi~nih tehnika”. to {to iznese{ spa{}e te. i tako prilazite bli`e svojoj sopstvenoj stvarnosti . postoji um i postoji va{ opa`aj tijela i uma. ali odnos i komunikaciju koji su strukturisani na takav na~in da navode na Istinu. uobi~ajeno ljudsko iskustvo je da se osje}amo bolje. Izreka ka`e: «Ako iznese{ to {to je u tebi. ili aspektom. onda. uistinu. Ljudi ~esto um identifikuju samo sa jednim njegovim dijelom. vi “~istite” um od svega onoga sa ~ime ste sebe pobrkali. “@ivot je te`ak!” ili “Ne treba biti suvi{e iskren sa drugima”). kroz istoriju? Istini za volju. slika.

To je sasvim novo otkri}e da komunikacija. Komunikacija u “obi~nom” svijetu ~esto se odvija na takav na~in. pod odre|enim. moram ne{to da ti ispri~am”. bore se da se njihovo mi{ljenje uva`i i prihvati kao “bolje”. Komunikacija koju prati prekidanje i prosu|ivanje ne mo`e umiriti i o~istiti um. vjerovatno bi se nakon razgovora osje}ali donekle rastere}eno. ni{ta od osje}anja rastere}enosti. Kada bi mu po~eli pri~ati o svom problemu on bi vas prekinuo i pitao: “OK. nai{ao upravo u trenutku kada se on hrvao sa svojim sopstvenim “koanom” poput “Gdje da na|em novac da otplatim kredit?”. ulazite u raspravu sa prijateljem. odnosno meditacija. koji je postao va{ li~ni “koan”. i ~ini vam se da vam je glava “puna svega”. neuroza. To je osnovni princip “~i{}enja uma”. U slu~aju da ste tom prijatelju zaista ispri~ali sve {to vam je “u glavi” u vezi sa datim problemom. koji nikad ne rade ono {to ti `eli{. te ako nema procjenjivanja toga {to govorite. Naprotiv. Zato su ljudi od davnina pribjegavali osami i ti{ini kao sredstvima za smirivanje uma i prvom uslovu za rad na prosvjetljenju. ona samo dodaje jo{ stvari i onako uznemirenom umu. Vi se zatvarate. Gornji primjer vjerovatno ne bi bio odgovaraju}i da je va{ prijatelj. mo`da. a {ta je sa mojih 100 eura? Misli{ da ja nemam svojih problema? Da li misli{ da se svijet okre}e samo oko tebe?” I odjednom – bum – ni{ta od komunikacije. ve} je odmah procjenjuju. bolje. komentari{u. zaustavljate komunikaciju i. mirnije. te da ste se dobro razumjeli. Mnogo je lak{e izgledalo povu}i se u pe}inu nego iza}i na kraj sa svim tim ljudima okolo. a vi mu dugujete neku malu svotu. samo pod odre|enim uslovom: ukoliko nema prekidanja od strane sagovornika. Tada nai|e neki va{ prijatelj ili poznanik. jasno definisanim 46 . prosu|uju. Me|utim. To uobi~ajeno ljudsko iskustvo.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe nekom problemu. koje je posljedica na{ih sopstvenih mentalnih ne~isto}a. potisnutih komunikacija itd. Ljudi prekidaju jedni druge i ne dozvoljavaju drugima da u potpunosti iskomuniciraju to {to `ele. jasnije. Komunikaciju drugih ne prihvataju takva kakva jeste. i vi mu ka`ete: “^uj. poput “Kako da popravim finansijsku situaciju?”. sa kojim ste htjeli razgovarati. prvenstveno je vodilo uspostavi tradicije osamljivanja kada je u pitanju kontemplacija.

ta iskustva prosvjetljenja nisu jako duboka. Uglavnom. od neistine ka istini. u takvom stanju ’pomra~ene’ svijesti. pre|u istu stazu. Na taj na~in.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} uslovima. Neki do`ive direktno iskustvo ve} na prvom Intenzivu. komunikacija u sprezi sa kontemplacijom postaje ekspresni voz koji prakti~are neumoljivo vodi u pravcu prosvjetljenja. I tada. stazu od neznanja ka znanju. prije ili kasnije. bilo bi pogre{no pomisliti da svi u~esnici Intenziva do`ive prosvjetljenje. Naj~e{}e. na ovaj ili onaj na~in. nije mogu}e izbje}i sve one korake i prepreke koje stoje na putu ka prosvjetljenju. Otvaraju}i se jedni prema drugima i iznose}i sve vi{e i vi{e istine o sebi samima. u~esnici postepeno prevazilaze sve one godine socijalnog uslovljavanja tokom kojih su nau~ili da se zatvaraju i da ne iznose istinu o sebi. Intenziv samo sa`ima sve ono sa ~ime se u svojoj kontemplaciji susre}e svaki praktikant. predstavlja idealan “alat” za ~i{}enje uma. ^est utisak mnogih u~esnika Intenziva jeste kao da je u ta tri dana intenzivnog rada bio zgusnut ~itav njihov `ivot. lako je povjerovati da je neko isto {to i njegova nacija. U~esnici ~esto imaju utisak da su u ta tri dana pro`ivjeli i do`ivjeli toliko toga koliko stane u vi{e godina “obi~nog” `ivota. pak. Tako|e. procjenjuje ili prekida komunikaciju svog partnera na bilo koji na~in. religija. Va`no je napomenuti da Intenziv nije “instant” tehnika prosvjetljenja. Svako ima po pet minuta vremena za kontemplaciju i komunikaciju. nekima. i ona za njih predstavljaju istinski dar sa 47 . profesija ili dru{tveni polo`aj. U dijadi na Intenzivu jasno je definisano pravilo da u~esnici komuniciraju naizmjeni~no. Ona naj~e{}e spadaju u onu kategoriju iskustava sa zen seshina koja se nazivaju kensho. te efikasnu tehniku kontemplacije. to su izuzetno vrijedna iskustva za ljude koji ih do`ive. bilo koju tehniku kontemplacije da primjenjuje. treba vi{e Intenziva i dodatne spiritualne prakse. Iako Intenziv nudi izuzetno dobre okolnosti za postignu}e prosvjetljenja. jasno je definisano da partner koji slu{a ne komentari{e. i samo na taj na~in. To nije slu~aj. uobi~ajeni prosjek je da oko 20 do 30 procenata u~esnika do`ivi direktno iskustvo na Intenzivu. jer zna da }e i on ubrzo imati isti period vremena za komunikaciju. te stoga nema razloga za prekidanjem. To uobi~ajeno neizno{enje istine o sebi vremenom ih je dovelo u stanje potpune amnezije po pitanju toga ko su oni zaista. Niko ne mora `uriti da prekine drugoga kako bi on rekao ono {to ima. Ali. pre~ica ili neki “zaobilazni put” ka prosvjetljenju ne postoji. Svi. Ipak. Tako|e.

Kada nekompetentni voditelji to zamijene terapeutskim radom. kao terapeutsku grupu. Nije rijedak slu~aj ni to da neko do`ivi direktno iskustvo nakon Intenziva. sporedni efekti samog rada na prosvjetljenju. 48 . prakti~no. Dijadni rad je mo}na tehnologija li~nog rasta. bez obzira na to. taj iskreni. emocije bi tekle. svom `ivotu i svojim odnosima sa drugima. Ali. Iako u~estvovanje na Intenzivima ima nesumnjive terapeutske koristi. ostvariva}e dobre rezultate. Intenziv se pokazao kao jako koristan za sve koji su na njemu u~estvovali. emotivnih ili fizi~kih napetosti. dva nakon {to se vrati ku}i. nesputani kontakt djelovao bi iscjeljuju}e. Ljudima se ~esto popravi sposobnost komuniciranja sa drugima. na izvjestan na~in. Poznati su mi slu~ajevi nekih prakti~ara koji su format Intenziva koristili. Ljudi bi se otvarali jedni prema drugima. To je pogre{no navelo neke ljude da se prema Intenzivu po~nu odnositi kao prema terapeutskoj tehnici.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe neba koji uveliko obogati njihov `ivot. dan. ve} ne{to drugo. i svako mo`e u`ivati njegove blagodeti. ali to vi{e ne}e biti Intenziv prosvjetljenja. steknu jasniju orijentaciju u svom `ivotu ili spiritualnom radu. oslobode se dugogodi{njih mentalnih. to su. i oni bi ostvarili zna~ajan napredak u svojoj sposobnosti povezivanja sa drugima. Jedini i isklju~ivi cilj Intenziva je prosvjetljenje. Intenziv nije terapija. steknu korisne uvide o sebi. bez obzira da li su do`ivjeli prosvjetljenje ili ne. No.

zapo~ne sa fazom davanja odgovora ili opisa. To mogu biti odgovori do kojih je do{la sama osoba. i kako su dani odmicali. povr{inske identifikacije koje su prisutne u njegovoj svijesti istog onog trenutka kada se okrene sebi i poku{a prezentirati sebe nekom drugom. Ali. ili. plitke odgovore. tada prirodno ide dublje od pukog odgovaranja. kao i `ivote drugih ljudi. a drugi mi to ne uzvra}aju istom mjerom”. mnogi ljudi nikada ne pre|u ovu fazu i na njoj ostanu 49 . recimo sa pitanjem “Ko sam ja?”. odgovori koje je nau~io od drugih. odnosno logika. kada se isprazne sve mogu}nosti da se “ko sam ja” izrazi jasnim definicijama. “Ja sam Hrvat”. tokom odrastanja ili kasnije. Tada po~ne da se uklju~uje intelekt. do|e do odgovora.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Na putu ka istini Kada je Bernerov eksperiment u Lucerne Valley po~eo. Neovisno od Intenziva. bilo je mogu}e uo~iti odre|ene faze kroz koje su u~esnici prolazili rade}i tehniku. To je ona faza rada kada u~esnik kao odgovor na instrukciju “Reci mi ko si ti” iznosi one povr{inske. ^ovjek poku{ava da logikom. Iako ne prolaze svi u~esnici na Intenzivima kroz iste faze niti istim redoslijedom. Recimo. to su klasi~ni primjeri koji su zajedni~ki za najve}i broj ljudi. Ukoliko u~esnik nastavi raditi tehniku. pak. “ja sam novinar” ili “ja sam dobar ~ovjek. ja zaista brinem o drugima. uvijek do|e trenutak kada se svi odgovori ispri~aju. zbog tih iluzija. “Ja sam Bo{njak” neki su primjeri tih plitkih identifikacija u koje mnogi ljudi tako ~vrsto vjeruju da su u stanju rizikovati i svoje sopstvene. “Ja sam Srbin”. Najve}i broj ljudi kada po~ne da radi tehniku prosvjetljenja. odnosno svojim intelektom.

fazu uvida.500 godina govorio Buda prisutne su i danas. iz djetinjstva ili zna~ajnih faza `ivota. Mnoge zaboravljene stvari. Kada ~ovjek odlu~i da to u~ini. na`alost. udaljavaju}i se time od njegove primarne svrhe. Svi u~esnici Intenziva cijene ovaj proces otvaranja. vodilo tome da su neki voditelji “razvodnjavali” Intenziv i pretvarali ga u psihoterapeutsku radionicu. gdje partneri u dijadi ne komentari{u ili na bilo koji drugi na~in reaguju na ono {to osoba komunicira. i Intenziv je za mnoge jedino mjesto na svijetu gdje osje}aju da se istinski mogu otvoriti prema drugima i biti istinski primljeni i prihva}eni. te tako unesemo vi{e mira. prevazi}i ratio. nad-racionalno iskustvo kona~ne istine. jasnom i postojanom upotrebom intelekta mogu}e je do}i do vrlo zadovoljavaju}ih odgovora na ve}inu kona~nih. Potrebno je na~initi korak dalje od uobi~ajene logike. Tada obi~no po~inju da se pojavljuju razna sje}anja. osvit “doba razuma” u Evropi u~io je da ni{ta osim ove faze u kontempliranju kona~nih pitanja i ne postoji. ili pak potisnute stvari. mo`e se i}i jo{ dublje i ukoliko u~esnik nastavi sa dosljednim praktikovanjem tehnike. to jo{ uvijek nije direktno. Uvidi. poma`e proces otvaranja i razvoja iskrenosti izme|u u~esnika. prezicnom. To je. to jo{ uvijek nije prosvjetljenje. ljubavi i milosr|a u svijet. ~ak naprotiv. egzistencijalnih pitanja. Ponekad su to stvari o kojima osoba ne `eli otvoreno govoriti. kao {to smo ve} rekli. tako da se osoba mo`e osloboditi “tereta” svojih uspomena. Cijeli razvoj civilizacije dugujemo razvoju intelekta. Ali. Ipak. mogu se pojaviti u polju svijesti. [tavi{e. razvoj civilizacije pokazao je i to da nas ne primi~e ni pedalj bli`e stvarnom razumijevanju postojanja. Ipak. `ivot i druge. nisu iskustvo prosvjetljenja. Ipak. U toj “mentalnoj ovisnosti” nema ni~ega lo{eg. Velike filozofske teorije i razvoj tehnologije nisu nam. po~inje dolaziti u kontakt sa dubljim sadr`ajima svog uma.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe cijeli `ivot. “o~istiti” svoj um do zna~ajnog stepena tako da svoju pa`nju i energiju mo`e usmjeriti na kona~ni cilj rada – prosvjetljenje. atmosfera na Intenzivu. Obrazovani ljudi su ve}inom jako ovisni o svojim misaonim procesima. Uz svo du`no po{tovanje prema zapadnoj filozofiji i filozofima. mnogo pomogli da bolje razumijemo sebe. Po~etnici su 50 . iz minuta u minut. mo`e u}i u sljede}u fazu. izgradnje me|usobnog kontakta. pa i na “ko sam ja”. Svakodnevne egzistencijalne dileme o kojima je prije oko 2. koliko god bili duboki i zna~ajni.

Naime. kao {to rije~ ka`e. Ipak. lako je ’skliznuti’ u mnogobrojne gre{ke. uvi|anje ne~ega. niti je a priori lo{e. Duboki uvidi vrlo lako mogu biti zamijenjeni za prosvjetljenje. koja bi radila na o~uvanju standarda i promicanju praktikovanja Intenziva u skladu sa tim standardima. Zna~i. i ono {to ona uvi|a. U slu~aju uvida. u isto vrijeme potvr|uju}i. ve} }e pru`iti neophodnu podr{ku. ali se i temeljno teorijski i prakti~no upoznala sa metodologijom Intenziva. Tu zna~ajnu ulogu ima kompetentan voditelj Intenziva. Kada ka`em kompetentantan voditelj. polaganje prakti~nih ispita iz razli~itih aspekata vo|enja i organizovanja Intenziva. bez adekvatnog treninga i supervizije. U slu~aju prosvjetljenja. u-vid. kako bi se onemogu}ilo zloupotrebljavanje ove metode nestru~nim radom. kontakt i ohrabrenje u~esniku da nastavi sa praktikovanjem tehnike.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} naro~ito skloni da duboko iskustvo uvida zamijene za iskustvo prosvjetljenja. Tu je osoba. i neiskusan voditelj tu mo`e vrlo lako pogrije{iti. savjetujem potencijalnim voditeljima Intenziva da ipak kontaktiraju nekog od iskusnih voditelja sa liste u dodatku ove knjige i raspitaju se o mogu}nostima treninga prije nego odlu~e zakazati svoj prvi Intenziv. odnosno iskusnih voditelja Intenziva. Za razliku od prosvjetljenja. a jedna od najve}ih gre{aka je prihvatiti za prosvjetljenje ne{to {to to nije. asistiranje i vo|enje Intenziva pod supervizijom. koja je i sama imala dovoljno duboka direktna iskustva. Takav trening uklju~uje studij materijala o Intenzivu. taj proces ne postoji. Uvid je. Ja se iskreno nadam da }e se jednog dana uspostaviti i neka vrsta svjetske asocijacije voditelja Intenziva. posmatra to sa distance. To je. odnosno zavr{ila neku formu treninga kod kvalifikovanih trenera. te u~estvovanje. onaj koji uvi|a odvojen je od onoga {to uvi|a. Cijeli proces mo`e zahtijevati i vi{e godina kako bi se kompletirao. Jednostavnost i snaga tehnike Intenziva mnoge su ponukali da poku{aju voditi Intenzive bez ikakvog prethodnog treninga. koji ne}e dozvoliti da u~esnik “pobrka” uvid i prosvjetljenje. mislim na osobu koja je sama u~estvovala na ve}em broju Intenziva. izuzev {to su sami u~estvovali na Intenzivima. Na 51 . Uistinu. to nije ne{to nemogu}e. uvid nije direktno iskustvo istine. tu postoji odre|eni proces saznavanja. tako|e smatram. prihvataju}i i razumijevaju}i ono {to je u~esnik do`ivio. bitno u svrhu o~uvanja sopstvenog samopo{tovanja i reputacije kao voditelja Intenziva.

da prihvati ono {to je o~igledno. i onaj koji spoznaje i ono {to se spoznaje. Obeshrabriti se ovom fazom i odustati od striktnog rada tehnike i zamijeniti to ne~im “zabavnijim” isto je kao sjahati sa kamile i krenuti pje{ice. iscrpi logika. Mnogi takvi uvidi imaju trajnu korist za osobu koja ih je do`ivjela. nakon {to se prezentiraju svi nau~eni odgovori. mogu otkriti kako funkcioni{e njihov um. nema misli. poku{aja da vidi ili na bilo koji drugi na~in indirektno iskusi istinu. prava nagrada tek slijedi. nema ni~ega. u pravcu oaze i zdenca svje`e vode. ma kako suptilnog. za one koji istraju sa radom tehnike. Treba te`iti direktnom i samo direktnom iskustvu. Na izvjestan na~in. To stanje je pokazatelj toga da je osoba vrlo blizu da direktno iskusi istinu. poput kamile koja putnika vodi kroz pustinju. Ponekad se ~ini da je samo to dovoljno da opravda trud rada na Intenzivima. prezentiraju sje}anja i drugi dublji. nema uvida. ili osjeti. na primjer. koliko god se trudio da radi tehniku. Takav putnik nikada ne}e sti}i do oaze. Ali. Razlog za{to se takvo stanje javlja jeste to {to osoba jo{ uvijek. u ovom slu~aju. To stanje ~esto obeshrabri mnoge. nekim svojim pravcem... uvidjeti ne{to o svojim odnosima sa drugima ~ega ranije nisu bili svjesni. onaj koji spoznaje i ono {to se spoznaje ulaze u svojevrsno stanje jedinstva. 52 . bez bilo kakvog indirektnog procesa. Tehnika je. direktno iskustvo sebe i bilo {ta drugo {to mo`e da se pojavi – ni{ta se ne doga|a. Drugim rije~ima. Recimo. Tako|e. nema sadr`aja.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe izvjestan na~in nestaju i objekt i subjekt. zna~i imao namjeru da direktno do`ivi ko je on i bivao otvoren za sebe. tamo negdje. ve}ina ljudi u|e u fazu – praznine. da vidi. Jedini lijek je nastaviti raditi tehniku bez obzira na sve. Pravilna pomo} u ovom slu~aju jeste uputiti u~esnika da nastavi raditi tehniku i odustane od svakog. nakon {to osoba za svoj trud biva nagra|ena vrijednim uvidima. Ljudi mogu imati najrazli~itije vrste uvida na Intenzivima. Mogu. naj~e{}e nesvjesno. poluskriveni ili skriveni sadr`aji uma. mogu uvidjeti {ta je to komunikacija izme|u ljudi. osvijestiti svoje neuroze. Ni{ta ne dolazi u polje svijesti. Obi~no. i potrebno je mnogo podr{ke i ohrabrenja od strane voditelja i osoblja na Intenzivu da u~esnik istraje kroz ovu svojevrsnu duhovnu pustinju. potrebno je ohrabriti u~esnika da prihvati istinu takva kakva jeste. poku{ava da na neki indirektan na~in iskusi ko je ona. da odustane od poku{aja da prona|e ne{to drugo. spoznati u ~emu su do tada grije{ili u `ivotu i tome sli~no.

Ono {to me je {okiralo na mom prvom Intenzivu jeste da je cijela soba za rad u jednoj pauzi tokom drugog dana li~ila na istureno odjeljenje kakve ludnice. mnogi u~esnici suo~e se sa kona~nim. svi }e me odbaciti!’ Ove krize. ego `eli da u~ini da se dogodi prosvjetljenje. pla~. nije neki apstraktni. test su ne~ije zainteresovanosti za istinu i 53 . ozbiljna posve}enost kontemplaciji. Gdje sam ja to do{ao. pi{e Lawrence Noyes. Ipak. U tim trenucima ego pro`ivljava smrtnu krizu vri{te}i i udaraju}i u o~aju. Neki u~esnici su se povremeno. svi ti fenomeni – ukoliko se jave. vizije kada se zatvore o~i. Mogu se po~eti osje}ati razne senzacije u tijelu. bu|enje energije. zatvorenih o~iju je dirigovao nekom nevidljivom orkestru. Ta kriza ponekad mo`e biti povezana i sa egzistencijalnim brigama: ’Ako nastavim. pomislio sam!? Ono {to smatram posebno bitnim jeste da sve to pokazuje da ozbiljan rad na prosvjetljenju. mnogi u~esnici u|u u fazu fenomena. Sve to je vrlo relativno. Nastaviti raditi tehniku. Najbolji lijek je jednostavno – ignorisati ih. Jedan mladi}. Naprotiv.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Nakon ove faze. Na kraju. ve} kroz njih. To nije ne{to {to se de{ava odvojeno od `ivota. To je na~in na koji istinski rastemo i sazrijevamo. nesta}u. Mogu se pojavljivati razne. tuga. do kojih je do{lo prirodnim putem. Neki u~esnici iskuse telepatiju ili neki drugi oblik parapsiholo{kih fenomena. Na~in na koji uistinu po~injemo razumijevati i cijeniti sve aspekte na{ih ovozemaljskih `ivota. To mogu biti razli~iti oblici psihi~kih fenomena. krajnjim barijerama ka direktnom iskustvu istine. “Na primjer. i ovisi od osobe do osobe. smijeha ili suza. na samom “pragu” prosvjetljenja. Tre}i su {utjeli zatvorenih o~iju duboko uronjeni u svoj unutra{nji svijet. odvojeno od svih na{ih uobi~ajenih slabosti. kada se njihov um izmori jalovim poku{ajima da se percipira istina. smijali sebi u bradu. ~esto zavodljive. ili pak stanja takvog mira i bla`enstva kakva u~esnik nikada ranije nije do`ivio. strahova. toplota. drhtanje. ina~e glumac po profesiji. ali ne mo`e. Neki su plakali. Mogu se javiti i razli~ita emotivna stanja – smijeh. to nije pravilo za sve u~esnike – imaju tendenciju da u~esnika “odvuku” od striktnog rada na tehnici. hladni duhovni proces u kojem nema strasti. “Te krize podrazumijevaju odre|enu vrstu borbe izme|u onoga {ta ego `eli i kako stvari stvarno jesu”. radost. tiho. otkrivanje na{e istinske prirode ne vodi izvan i pored svih tih sadr`aja. ili }u poludjeti. umrije}u. patnji i po`uda.

sekunde su prolazile. Kada su zagazili u vodu do struka. mo`da }e svom uobi~ajenom repertoaru ego uloga dodati i onu “prosvjetljenog bi}a”. i odmah je. «Sada }e me nau~iti prvu lekciju». u~itelj ga naglo uhvati za glavu i vrat i potopi pod vodu. Mladi} se izuzetno obradova. To je. Ali. to je to». dobio metlu u ruke. njegovim umom su kolale razne opre~ne misli i odluke. da se mladi} nije sa metlom u ruci zadr`ao skoro godinu dana. “naj~istija” situacija je ona kad neko samo `eli istinu radi same istine. jedan poznati manastir pohodio mladi} koji je ~uo da je tamo{nji u~itelj duboko prosvijetljen i mudar. «u~itelj }e me sada ne{to nau~iti». Ako u~esnik tokom rada tehnike postane svjestan nekog od tih skrivenih motiva. neuslovljenu glad za Istinom. Naravno. pomisli mladi}. u davna vremena. sve bi to bilo u redu. «[ta god je ovo». Sve to nije stvarna prepreka iskustvu prosvjetljenja. Kada su stigli do obale rijeke. ili im pomo}i da ih ljudi vi{e vole. zaista. No. kao i svi novaci. Na svoju veliku radost bio je primljen. i nisam siguran u to koliko ljudi u savremenom svijetu ima tu vrstu posve}enosti. ali negdje u pozadini njihovog uma le`e razni dodatni motivi: mo`da }e ih prosvjetljenje u~initi boljim ljudima. uvijek to mo`e iskomunicirati svom partneru i nastaviti raditi tehniku. da budu vi{e cijenjeni. u~itelj se zaustavi. i sve vi{e se pitao da li }e uop{te dobiti ono {to tra`i. u~itelj zagazi u vodu. a odmah za njim i uzbu|eni neofit. pomisli mladi}. «Da. i jednom ga pozva da ga otprati do obale rijeke. Postoji jedna lijepa pri~a iz japanske tradicije koja ilustruje tu ~istu. ~vrsto ga dr`e}i. Pri~a kazuje kako je jednom. prije nego {to je i uspio pomisliti ne{to drugo. baci metlu i po|e za u~iteljem. postao je nestrpljiv. Kada je osjetio da mu se plu}a ve} po~inju umarati. te je po`elio da se zaredi ne bi li i sam postigao prosvjetljenje. kako bi manastirsko dvori{te odr`avao ~istim i urednim. nastojnik manastira. vidio je mladi}evo svakodnevno vrpoljenje. mladi} pomisli da je u~itelj nekoga ugledao na obali. I. a da nijednom nije meditirao. a ni{ta se nije de{avalo. To je najvi{a vrsta posve}enosti. da je 54 . Ipak. Mnogi do|u na Intenziv i `ele do`ivjeti prosvjetljenje. Stari monah. posebna vrsta ljudi. pomisli on.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe predstavljaju ta~ku izbora: da li uistinu `eli{ istinu ili }e{ da se povu~e{?” Najsavr{enija situacija na Intenzivu jeste kada neko `eli istinu radi same istine. niti je ~uo neku poduku.

te kako bi ga podsjetio na svoje prisustvo.. zavapila je.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} mo`da zapodijenuo neki razgovor. «Kada bude{ `elio istinu i samo istinu. Tada mladi} po~e da razmi{lja. od direktnog iskustva. I tren prije nego }e sasvim ispustiti zrak. poku{avaju}i se boriti. ^ovjek koji je vodio taj Intenziv. nije on nikakav u~itelj. pomisli. poput straha od smrti. Me|utim. ni{ta se ne dogodi. u~itelj ga jednim hitrim. On po~e da se otima. nije mogao. automatski. Na kraju se sve svede na to.. Sje}am se jedne prijateljice koja je do`ivjela direktno iskustvo na svom prvom intenzivu. “Umrije}u”.» «Vidi{». a koliko u njegovom ili njenom umu jo{ uvijek prevladavaju neki drugi motivi zbog koje ta osoba `eli da do`ivi prosvjetljenje. «Mo`da on uop{te i nije pravi u~itelj». ali je shvatila da se radi o krizi. bolje da iza|em». mladi} ispusti nekoliko mjehuri}a vazduha. zaista su test toga koliko neko `eli istinu radi same istine. i mladi} se nije mogao osloboditi. Nastavila je raditi tehniku i kasnije je do`ivjela direktno iskustvo. Zato je potrebno ignorisati razne neuroti~ne i iracionalne 55 . re~e mu u~itelj. prije nego mu voda po~ne puniti plu}a. «Znao sam ja od po~etka da je on neki ludak». ~eli~nim stiskom.. urlao je mladi} u sebi. skoro uz krik: «Aaaaah. barijere na putu ka prosvjetljenju.» I u tom otimanju on polako po~e da gubi svijest. mladi} duboko udahnu. ne bi li skrenuo u~iteljevu pa`nju. Bez razmi{ljanja. naglim potezom izvu~e na povr{inu. U~itelj ga je ~vrsto dr`ao. rekla mi je da je u krajnje utu~enom stanju oti{la do voditelja. Kasnije.. kada mi je pri~ala o tome.. ovo je prevara. kada je poku{ao da izroni. U stvari. bez mnogo obja{njavanja: “Onda umri”. jednostavno je odgovorio. avaj. Kona~ne krize.. Ali. mo`emo re}i da je prva i osnovna barijera ka postignu}u prosvjetljenja na Intenzivu ne raditi tehniku. vrlo iskusan voditelj sa mnogo ljubavi i kontakta za u~esnike. Postoji bezbroj na~ina na koje }e na{ um tokom ovog procesa da poku{a da nas odvrati od rada tehnike. onoliko koliko si sada `elio taj vazduh. Ona je bila {okirana. «Sve je ovo ~udno. «Vidio sam ja to odmah. tada }e{ se prosvijetliti».

eventualno }e do`ivjeti ono zbog ~ega je i do{ao na Intenziv – prosvjetljenje. ovisno sa kojim pitanjem radimo. `ivot ili drugog. 56 . kada u~esnik istraje kroz sve prepreke. I onda.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe impulse i nastaviti bez obzira na sve {to odvla~i na{u pa`nju od tehnike i neumoljive namjere da direktno do`ivimo sebe. odnosno direktno iskustvo istine. Intenziv je tako strukturisan da pru`a sve neophodne uslove da se taj zadatak izvede.

vidjelo. a da to nije prosvjetljenje. postoje mnogi na~ini kako neko mo`e postati svjestan ne~ega ~ega do tada nije bio svjestan. svakodnevni na~in spoznavanja stvarnosti je uvijek putem nekog procesa. intuiciju ili ne{to sli~no. zna~i unijeti svjetlo negdje gdje je do tada bila tama. onaj 57 . o~ito. {ta je to? Kakva je to vrsta iskustva? Da li je to ne{to {to je rezervisano za mali broj posve}enih. mirisa. tako da se mo`e vidjeti. doslovno. emotivni procesi. [ta je to {to prosvjetljenje ~ini tako posebnom. Uvid. kao cilj mnogih. “posebnih” ljudi. ne{to {to bi svi trebali iskusiti? Sama rije~. ako ne svih psihoterapeutskih metoda i {kola. dodira i okusa – te mentalni procesi mi{ljenja ili intuitivni i osje}ajni. Ipak. Tu smo uvijek mi. Tu su fizi~ki procesi opa`anja – ~ula vida. uvid nije isto {to i prosvjetljenje. imamo opisni na~in obja{njavanja koji ukazuje na to da se spoznalo.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Prosvjetljenje: direktno znanje istine Do sada smo mnogo puta upotrijebili rije~ “prosvjetljenje”. Na{ uobi~ajni. da je neko postao svjestan ne~ega ~ega do tada nije bio svjestan. specifi~nom vrstom iskustva? To je to {to iskustvo prosvjetljenja ne podrazumijeva bilo kakav indirektni proces spoznavanja: osje}aj. Tu. ima za posljedicu da ~ovjek postane svjestan ne~ega ~ega do tada nije bio svjestan. Ipak. sluha. Ipak. ili ne{to {to svi mo`emo iskusiti? Da li je to. opet. ne{to {to je do tada bilo nepoznato.

intelektualno.. «Ipak. gr. najnapredniji oblik spiritualne prakse. ^ak i sebe indirektno do`ivljavamo kroz neki proces: osje}amo se. I tu smo u velikom predvorju ne~ega {to se savremenim rje~nikom zove neuroza. «Iskustvo direktnog znanja je jednostavno samo znati ne{to. te ono {to se do`ivljava (objekt). Berner je nedavno revidirao gornju definiciju. u stvari. osje}aju da je to neko drugi ili ne{to drugo {to `ivi na{ `ivot. osnovna sposobnost da imamo direktno znanje bezvremena». Berner sada ka`e da je prosvjetljenje svjesno stanje direktnog znanja samog sebe onakvog kakav uistinu jesi. Znanje o kojem Berner govori nije. to vi{e vodi osje}aju samootu|enja. ve} direktno znanje. te ono {to se opa`a. to jest direktno. bez procesa rezonovanja ili prisje}anja. U na{im `ivotima uvijek je prisutna neka vrsta samoopa`anja. znanje). To je ona vrsta znanja o kojoj su govorili mediteranski gnostici s po~etka na{e ere (gnosis. niti logi~ko znanje. prosvjetljenje i kako ga najbolje izraziti rije~ima. Kao da svoj `ivot posmatramo na filmskom platnu. [to je vi{e takvog indirektnog opa`anja. bez procesa. mislimo o sebi itd. uz bilo koji od gore pomenutih na~ina opa`anja. «vi znate svoje istinsko sopstvo na sli~an na~in kao {to znate svoje ime. Nakon vi{e od trideset godina koje je proveo intenzivno praktikuju}i yogu. ili gdje se nalazi kuhinja u va{oj ku}i. implicira neku vrstu procesa.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe koji opa`a. odnosno metod meditacije poznat kao «prirodna meditacija». On je prestao koristiti rije~ «iskustvo» jer ta rije~. Dobar na~in da se u nekoliko rije~i defini{e prosvjetljenje jeste re}i da je to direktno iskustvo istine. ipak. direktno znanje se razlikuje od gore datih primjera u tome {to se do svega gore pobrojanog do{lo u~enjem. «Kada imate iskustvo prosvjetljenja». indirektnog spoznavanja samog sebe.U tom iskustvu vi ste tako|e svjesni stvarnog sebe 58 . odnosno postao je jo{ precizniji u tome {ta je.. znanje ne~ega direktno. naravno. bez posrednika. kao da to nismo stvarni mi koji `ive. kao kada znate ne{to {to ne zahtijeva nikakav mentalni proces – na primjer znati svoje ime. `ivota i drugih – {to vi{e idemo u tu krajnost – {to je vi{e na{ proces samospoznavanja zasnovan na takvim indirektnim procesima. posmatramo se. ili kako voziti bicikl». pi{e Berner. pi{e dalje Berner. do`ivljaja koji implicira nas (subjekt). dok je na{a su{tinska.

usko gledaju}i u definiciju rije~i. direktno znanje dogodi se onda kada neko direktno spozna samog sebe. ^ak i kada ste preplavljeni divljenjem za zra~e}u i neizrecivu bo`anstvenost drugog. ali sada tra`i od potencijalnih voditelja da takve intenzive ne zovu Intenzivima prosvjetljenja. Njegovo obja{njenje je jednostavno da je `ivot – iluzija! «@ivot je iluzija». Istina. Tom svom gledi{tu Berner je sada dodao i to da se na Intenzivima prosvjetljenja ne koristi ni pitanje «[ta je drugi». prosvjetljenje mo`e biti samo svjesno. «Prosvjetljenje je posebno stanje i zaslu`uje da bude priznato kao takvo time {to }e 59 . ’Ja sam ja’ je najuobi~ajeniji izvje{taj pojedinca koji se prosvijetlio o tome ’ko’ on jeste. ne postoji ’`ivot’. Ta istost proizvodi ta~an odraz sopstva sopstvu. «U stvarnosti. na isti na~in na koji ogledalo daje ta~an odraz lica onome koji gleda u njega. To je razlog za{to Berner danas savjetuje da se na Intenzivima radi samo sa dvije instrukcije. vi ne mo`ete biti svjesni samog tog pojedinca. ili nekim drugim pitanjima. Berner je savjetovao da se vi{e ne radi sa pitanjem «[ta je `ivot». Ne mo`ete imati samosvjesno iskustvo prosvjetljenja drugog pojedinca. da prosvjetljenje mo`e biti isklju~ivo samoprosvjetljenje. vi do odre|enog stupnja uvijek ostajete ’u tami’. i stoga ga opa`ate kao ne{to. On sada prihvata. Svjesno. ve} da im daju neke druge nazive. ali nije prosvjetljenje». odnosno slobodnu volju. odnosno kao {to je i rekao u gore navedenoj definiciji: svjesno stanje direktnog znanja samog sebe onakvog kakav uistinu jesi. Kada imate direktno znanje istinske prirode nekog drugog. Zbog toga {to drugoga ne mo`ete znati direktno iz perspektive prvog lica. To je korisno ~initi u smislu da kada kontemplator uvidi da nema `ivota. Berner ne odbacuje da se radi sa ovim. Tako. kontemplirati `ivot zna~i kontemplirati iluziju. Iz tog razloga. {to je gore obja{njeno Bernerovim rije~ima. za njega ta iluzija biva raspr{ena. odnosno pitanja: «Ko sam ja» i «[ta sam ja». postojimo samo Mi. i bez lokacije u prostoru. kada je povodom 25-ogodi{njice od odr`avanja prvog Intenziva odr`ao govor o tome koje preporuke daje voditeljima i u~esnicima. drugi uvijek ostaje ’drugi’. direktno znanje samog sebe». Jo{ 1993.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} kakvi uistinu jeste – nefizi~ki entitet koji ima mo} izbora. jer onaj koji zna i ono {to se zna isto je. To je vrlo duboka i va`na realizacija. bezvremen. iako kao vrlo suptilno ’ne{to’. ka`e Berner. koji je bez uzroka.

Direktno iskustvo je. poput Voltera. i koja je od pamtivjeka uzrok mnogih nesporazuma. nema nikakve veze sa onim o ~emu ovdje govorimo. jer podrazumjeva proces kojim se to iskustvo sti~e. Logi~ki posmatrano.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe se odr`avati isklju~ivo Intenzivi prosvjetljenja kojima je cilj prosvjetljenje i samo prosvjetljenje». jer bi to – po uobi~ajenoj logici – bilo jednako tvrdnji da dva objekta mogu zauzimati isti prostor. “Svako ima svoju istinu” danas je popularna uzre~ica. direktno iskustvo neovisno je o zakonitostima vremena. Za um je prakti~no nemogu}e da to logi~ki razumije. ka`e Berner. U stvari. perjanice evropskog prosvjetiteljstva. kontroverzi i problema me|u ljudima: to je istina. Kori{tena je ~esto i u kontekstu radova francuskih prosvjetitelja iz 18. Ipak. tu realnost. U prirodi uma je da spoznaje putem nekog spoznajnog procesa. Za um. To je naravno nemogu}e u logi~kom svijetu strukturisanog vremena i prostora. u na{oj definiciji postoji jo{ jedna rije~ koja je neugodna za um. Tako|e. ono kako stvari zaista jesu. stoga. bar ne kao kona~na. ti nazivi uglavnom upu}uju na jedinstvo onoga koji iskustvo do`ivljava i onoga {to se do`ivljava. odnosno savremene evropske filozofije. ili u najboljem slu~aju ostvariv samo 60 . svako iskustvo je indirektno iskustvo. «Oni koji po{tuju Istinu privla~e blagoslove Sviju Nas». U isto~nim filozofijama koje imaju dugu tradiciju prepoznavanja te vrste iskustva postoje razni termini za prosvjetljenje i nijedan u sebi ne sadr`i asocijaciju na svjetlost. Mnogi ljudi su skloni vrlo vatreno braniti tezu da istina ne postoji. No. onako kako se koristi u kontektu zapadne civilizacije. U kontekstu rada na Intenzivu podrazumijevamo da postoji to ko i {ta mi zaista jesmo. ili da jedan objekat istovremeno mo`e biti na dva mjesta. mogu}e spoznati. “Direktno” zna~i bez bilo kakvog procesa. prostora i uma. tu stvarnost. vijeka. Mnogim ljudima takav cilj djeluje neostvariv. direktno iskustvo ne mo`e postojati. i to direktno. taj termin. iskusiti. Ovdje pod rije~ju istina jednostavno podrazumijevamo kona~nu stvarnost. posebno u dru{tvima demokratske politi~ke orijentacije. apsolutna istina. kakva god ona bila. te da je to. bez obzira {ta mi mislili ili `eljeli. ^ini se da je rije~ “prosvjetljenje” u {iru upotrebu u zapadnom svijetu u{la zahvaljuju}i radovima njema~kog filozofa [openhauera. apsurd za um i za logiku.

Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} uz pomo} kakvih nadnaravnih sila.500 godina i koja je promijenila ne samo `ivote sljedbenika. prosvjetljenje je uvijek prosvjetljenje. Intenziv je. “neko ide. hiljade godina tradicije meditacije. zapravo. Obojica su vidjeli istog ~ovjeka. Od Budinog vremena do danas postojali su mnogi drugi sljedbenici Budinog u~enja koji su imali podjednako duboka iskustva prosvjetljenja. Ako je to tako. To je uvijek jedno i isto direktno iskustvo istine. dugo nakon Budinog vremena. sa svojim vo}kama. Ipak. vidim ga. beskompromisno i bez ostatka. Prvo. Jedno od najbolje dokumentovanih iskustava prosvjetljenja u istoriji ljudske rase jeste bilo Budino prosvjetljenje. samo trodnevni seminar koji nudi realne prilike da se do`ivi kvalitativno isto iskustvo. posvetio prosvjetljenju. Ne postoje razli~ite vrste prosvjetljenja. dosada{nja praksa nam pokazuje da to nije iste one dubine kao {to je bilo i Budino iskustvo. Ali ne vidim ko je”. Buda nije svom cilju posvetio samo tri dana ili nekoliko puta po tri dana. Onaj {to je na ~elu kolone vidi vi{e 61 . Njegovo direktno iskustvo stvarnosti osnov je prakti~ne filozofije/religije koju danas zovemo budizam. pak. za{to onda nismo svjedoci toga da u~esnici Intenziva postaju za~etnici tako dubokih filozofskih/religioznih {kola kao {to je bio Buda? Od 1968. To je na{ kom{ija. Druga usporedba je sa penjanjem na planinu. Budino iskustvo prosvjetljenja je o~ito bilo izuzetno duboko. svako od njih cijeli je `ivot. Ipak. prvenstveno na istoku. Mo`emo to uporediti sa dvojicom seljaka koji rade na brdu. Drugo. I. Jedan je bli`i vrhu. Nosi {e{ir. do danas trebali bi imati bar po desetak Buda u svakoj dr`avi Zapada. do`ivjeli kvalitativno ista iskustva koja je imao i Buda. I mnogi ljudi su. Toliko duboko da je osnov filozofije koja postoji ve} 2. Ali. Onaj {to je bli`i podno`ju odvrati: “Da. Nosi korpu za vo}e”. viknu on onom dole. stvarnosti. razlika je samo u dubini tog iskustva. jeste. praktikuju}i po njegovim uputama. ve} `ivote cijelih dr`ava i civilizacija. jedan od njih vidio je vi{e od onog drugog. Mnogi ljudi u`ivaju u njemu. kazuju nam da je taj cilj ostvariv. Ipak. drugi je bli`i podno`ju. “Vidi”. ve} cijeli svoj `ivot. Ali. Tada onaj bli`i vrhu ugleda tre}eg seljaka kako im se primi~e cestom.

ne postoji na~in na koji se mo`e u~initi da se neko prosvijetli. iskustva koje se ne de{ava 62 . Ni u jednom ni u drugom slu~aju ne mo`emo re}i da se radi o razli~itim iskustvima. svi zajedno dijelimo istu stvarnost. Drugim rije~ima. ro|eni i `ivi u tijelu. zna~ilo bi u~estvovati na Intenzivu sa predubje|enjima. a predubje|enja su glavni d`elat istine. Danas. la`i i zablude. A tu stvarnost svako od nas mo`e spoznati. tokom svoje karijere duhovnog u~itelja. ~injenicom da smo ovdje. Iskustvo prosvjetljenja mo`e svako imati. Charles Berner. da postoji neki recept. navodno. do`ivjeti prosvjetljenje iste dubine kao {to je bilo Budino. ne postoji na~in na koji se direktno iskustvo mo`e silom izazvati. direktno iskusiti. niko nije izvan njega. pisanju. jer smo svi ve} u njoj. postupak. ~itamo i pi{emo. jedno posebno kako izazvati prosvjetljenje. sam Berner ipak najbolje zna da li je to tako ili ne. Kada bi to bilo mogu}e. To nije neko tajno. opet. Vjerovati to. ~esto je demonstrirao takvu dubinu spoznaje stvarnosti da se autor ovih redova ~esto pitao nije li on pravi primjer samoostvarenog pojedinca savremenog doba. to bi zna~ilo da postoji metod. a on svo preostalo vrijeme provodi u meditaciji i. svi ve} prosvjetljeni. a to je u suprotnosti sa definicijom prosvjetljenja kao direktnog iskustva istine. Iako svako od nas pojedina~no stvara i odr`ava svoje sopstvene iluzije. Razlika je samo u dubini spoznaje. nosimo ga sa sobom jednako kao {to svi imamo istu sposobnost da nau~imo da govorimo. iako gledaju isti krajolik. U stvari. on se sasvim povukao iz javnosti. sposobnost da se probudimo. Samom ~injenicom na{eg postojanja. No. smisao izreke u nekim duhovnim {kolama da smo. “prirodu Bude”. Tako|e. ~injenicom same svoje prirode. misti~no iskustvo rezervisano za malobrojne i “posve}ene”.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe i dalje od onog {to je na kraju kolone. Moram napomenuti da to ne zna~i da mo`da neko ne}e. mi mo`emo imati iskustvo prosvjetljenja. To je na{e iskonsko duhovno naslije|e. tj. u vrijeme pisanja ove knjige. o~ito je imao izuzetno duboka iskustva prosvjetljenja u~estvuju}i na Intenzivima. da do`ivimo prosvjetljenje. tvorac Intenziva. ali toga nismo svjesni. i `ivi u Australiji. u osnovi. proces. To je. u~estvuju}i na Intenzivima. okru`en nekolicinom ljudi koji se brinu o njegovim fizi~kim potrebama. To je smisao budisti~ke izreke da svi imamo “Buda prirodu” tj. Svako od nas je ve} dio `ivota.

kao {to je ve} re~eno. naj~e{}a su suptilna i vrlo 63 . To je razlog za{to je Intenziv strukturisan tako kako je strukturisan. Iz svega do sada navedenog mo`e se lako uvidjeti da je o prosvjetljenju lak{e govoriti u negativnim terminima – to jest {ta prosvjetljenje nije – nego govoriti {ta prosvjetljenje jeste.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} kroz neki proces opa`anja subjekt-objekt.{to je logi~ki besmisleno. da li }e se iskustvo prosvjetljenja dogoditi ili ne. tu apsolutnu prazninu izme|u prosvjetljenog i neprosvjetljenog stanja svijesti nemogu}e je fizi~ki premostiti bilo kojom metodom. Kroz cijelu istoriju ljudske rase ljudi su poku{avali na razne na~ine izazvati iskustvo prosvjetljenja: molitvom. tehnikom ili receptom. odnosno da subjekt i objekt prosvjetljenja postaju jedno. Kako je na Intenzivu rije{eno to pitanje kreiranja najpovoljnijih uslova za postignu}e prosvjetljenja razmotri}emo kasnije kada budemo govorili o strukturi i dnevnom rasporedu na Intenzivu. iznurivanja tijela i sl. nejasne racionalnom umu. Mo`e se samo presko~iti onim skokom koji se u tradiciji hri{}anskog misticizma naziva “skokom vjere”. gladovanjem. Ipak. Taj diskontinuitet. Intenziv prosvjetljenja daje takve okolnosti. te raznim drugim strogostima poput zavjeta }utanja. Ali. poput Isusovog “Ja i Otac smo jedno”. obo`avanjem bo`anstava. Jedino {to je mogu}e u~initi jeste kreirati najpovoljnije mogu}e okolnosti da se iskustvo prosvjetljenja dogodi. poku{aji da se prosvjetljenje opi{e rije~ima ~esto zavr{avaju kao misti~ne fraze i opisi. Naime. U slu~aju samoprosvjetljenja. Osim toga. iskustvo prosvjetljenja nemogu}e je izazvati po volji. Ve} smo rekli da su predubje|enja “glavni d`elat Istine”. U stvari. i zato je jednostavnije govoriti {ta prosvjetljenje nije. to bi zna~ilo da ja postajem jedno sa samim sobom . povla~enjem u osamu. Jedan na~in da se umu i logi~kom shvatanju pribli`i pojam prosvjetljenja jeste re}i da onaj koji do`ivljava prosvjetljenje i ono {to se do`ivljava ulaze u svojevrsno stanje jedinstva. jer se ne mo`e premostiti logikom. to je stvar izme|u samog prakti~ara i Istine. U nekim duhovnim {kolama taj procjep izme|u Istine i uobi~ajenog stanja svijesti nazvan je “bezdanom”. predubje|enja. svaki poku{aj da se pozitivisti~kim rije~nikom opi{e prosvjetljenje uvijek izlazi izvan okvira logike. unaprijed stvorene ideje o tome kako stvari stvarno jesu.

jest jednostavno nezadovoljstvo. razuma nasuprot instinkta”.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe “opasna” barijera ka postignu}u prosvjetljenja. unutra nasuprot izvana. “To uzrokuje sukob iskustva sa iskustvom. ve} da ih prihvatimo takve kakve jesu. To je isto kao oti}i u bioskop sa mno{tvom unaprijed stvorenih ideja o tome kakav je film koji }ete gledati. prevazilaze}i ~ak i fizi~ke granice bi}a. Predrasude su vrlo suptilna forma egoizma. o kojima pi{e Wilber. da li glumci tuma~e uloge ovako ili onako. te granice nisu nametnute spolja. prividno. odre|uju na koji na~in do`ivljavamo svijet. pri~a. jeste da postepeno odustajemo od na{eg ega. a odbaciti predrasudu isto je kao priznati da ne{to ne znamo. kako odrastamo. od toga da stvari budu samo onako kako mi to ho}emo. `ivota nasuprot smrti. Ono {to trebamo u~iti u `ivotu. To nije neki poseban oblik pona{anja koji smo razvili pogre{nim odrastanjem. i na{em umu mogu izgledati kao kona~na stvarnost. ve} ih postavljamo 64 . To je u samoj prirodi na{eg uma i tijela da stvarnost poku{avamo oblikovati po na{im sopstvenim te`njama. “Kad je prilikom stvaranja svijeta Bog dijelio pamet. kakva je muzika. `ivota sa `ivotom. patnje i tuge – stvorene su granicama koje u neznanju mi postavljamo oko na{eg iskustva”. glasi jedna stara {ala. Ali sve bitke u na{em iskustvu – svi konflikti. pi{e cijenjeni ameri~ki mislilac Ken Wilber u predgovoru svoje izuzetne knjige No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth. da li je dobar ili lo{. ko smo i {ta smo. Odre|uju. poput subjekta nasuprot objekta. Te granice.. scenografija. mi se razvijamo u bi}a koja postepeno prihvataju sve vi{e i vi{e stvarnosti oko sebe prevazilaze}i time vje{ta~ki kreirane granice sopstvenog bi}a. Svako od pamtivijeka te`i da stvarnost bude na onaj na~in na koji on to `eli. tjeskobe.. ~itav proces sazrijevanja ide tim tokom. To zna~i ne biti otvoren za stvarnost takva kakva ona jeste. i kako ga shvatamo. Umjesto da se opustite i dopustite da film bude takav kakav jeste. “Mi vje{ta~ki dijelimo na{u svjesnost u razli~ite odjeljke. pun borbi. U prirodi je uma da vjeruje da sve zna najbolje. uma nasuprot tijela. Rezultat takvog nasilja. Od egoisti~nog malog bi}a koje je zainteresovano samo za sebe i svoje potrebe. Pogledajmo djecu kako se pona{aju kada im ne{to nije po volji. iako poznat pod mnogim drugim imenima. U stvari. “Niko se ne `ali da je ima premalo”. i u`ivate u njemu. Ipak. @ivot postaje patnja. Na kraju umiremo. nju je najravnomjernije raspodijelio”.

rijetko se predstavljamo takvi kakvi zaista jesmo. ve} izvan na{eg uma. To bi. mo`da. bio klju~ni korak na stazi prosvjetljenja. Prosvjetljenje ne ovisi o na{im idejama ili na{im mentalnim procesima. Na taj na~in cijeli `ivot po~inje li~iti na igru skriva~a. U stvari. Jedan od razloga za{to se ponekad. Sebe predstavljamo na ovaj ili onaj na~in. Klju~na stvar u procesu prosvjetljenja je da ~ovjek mora odlu~iti da prestane lagati. 65 . ali ono {to prijeti da ih ospori odbacujemo i kritiziramo.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} mi sami. zavjetovati se na potpuno odustajanje od laganja. samo na{e ideje mogu izgubiti. d`inovsku kosmi~ku pozori{nu scenu na kojoj stalno mijenjamo maske i komuniciramo sa drugim maskama. jer prije svega podrazumijeva iluziju da ego uop{te mo`e ne{to posjedovati. jer podrazumijeva i odustajanje od kra|e. To nam ukazuje da prosvjetljenje nije neki mentalni do`ivljaj. forma laganja. U `ivotu lako prihvatamo one stvari koje povla|uju na{im sopstvenim ubje|enjima i predstavama. i nije tako lo{e. njihovo ukidanje u jednom trenutku direktne spoznaje stvarnosti koje je izvan i iznad tih granica.) jeste {to se u takvim situacijama njihov ego. Na{i `ivoti su ve}im dijelom zasnovani na la`ima – to je jednostavno u prirodi uma. njihova predubje|enja. Problem nastaje onda kada duboko povjerujemo da smo mi ba{ ta maska koju nosimo i kada “zaboravimo” svoju stvarnu prirodu. naime. te odustajanje od povre|ivanja drugih. nego poku{avamo da ih natjeramo da budu onakvi kako mi to `elimo. prirodne nesre}e. U stvari. a potom podrazumijeva i la` da mi nismo uzeli to {to smo uzeli. Prosvjetljenje nije osje}anje ili emocija. Prosvjetljenje nije ne{to {to se de{ava u na{em umu. kako bi drugi mislili o nama ovo ili ono. mentalno. njihovi fiksirani stavovi o stvarnosti direktno sudare sa time kako stvari stvarno jesu i u tom sudaru bivaju uni{teni. u sukobu izme|u stvarnosti i na{ih ideja o njoj. de{ava da ljudi spontano do`ive prosvjetljenje u ekstremnim `ivotnim situacijama (rat. verbalno ili fizi~ki. Prosvjetljenje podrazumijeva prevazila`enje tih granica. zavjetovati se na istinoljubivost. Ne ovisi ni o na{im osje}anjima. dok ono {to je ispod njih ostaje nesaznato i skriveno. takvog kakav jeste. te{ke bolesti i sl. Druge ljude rijetko prihvatamo takvi kakvi su. Takav korak predstavlja sjeme cjelokupnog eti~ki ispravnog `ivota. istina vrlo rijetko. biti u stanju nositi i mijenjati maske po volji. te tako igrati igru `ivota onako kako mi to `elimo. Kra|a je.

U tom odrazu ugleda}ete sopstveni odnos prema samom sebi. Iskustvo prosvjetljenja ne zna~i da time neko postaje druga~iji. li~ni napredak se zaustavlja do onog stepena do kojeg osoba nije voljna da se mijenja. kreira napetost. te na isti na~in prihvata ostale u~esnike Intenziva. ^ovjek treba biti voljan da mijenja svoj `ivot u skladu sa istinom koju je do`ivio. ali ti uvijek ostaje{ ti. promjenu posla. U stvari. Poku{ati povrijediti drugog zna~i lagati o njihovoj. iskrenije iznosi sebe. Da li to zna~i napu{tanje nezadovoljavaju}ih odnosa sa drugima. da krije svoja stvarna osje}anja i stavove. sasvim iskreno razmotrite {ta uistinu mislite o drugima. kako njih vidite. la`e o svom stvarnom identitetu. Istina osloba|a i unosi mir i opu{tenost u `ivot. a to mo`e voditi samo osje}anju neispunjenja. jer se mi po automatizmu prema drugima odnosimo otprilike isto onako kako do`ivljavamo same sebe. nezadovoljstva i frustracije. njegove uobi~ajene maske po~inju da venu. iluziju da su drugi ni{ta vi{e do obi~ni objekti koje mi mo`emo okrnjiti ili razbiti kao {to mo`emo razbiti neki kamen ili ciglu. a time i o na{oj sopstvenoj stvarnoj prirodi. otpadaju i on se sve vi{e pribli`ava istini. Samo sa ne{to vi{e razumijevanja i svjesnosti nego ranije. druga~iji dnevni raspored. te od ne~ije spremnosti da svoj `ivot promijeni i uskladi sa istinom koju je do`ivio. na primjer. To vodi sve dubljim nivoima opu{tenosti. Da li to zna~i da iskustvo prosvjetljenja uvijek ostaje sa nama. Intenziv prosvjetljenja je tako strukturisan metod da u~esnika stalno navodi na istinu. Kao posljedica prosvjetljenja mo`e se promijeniti ne~iji `ivot. ako `elite saznati kako vi uistinu sebe do`ivljavate. te da li time postajemo savr{enija bi}a? To zavisi od vi{e faktora. i sam postaju}i sve autenti~niji i iskreniji. napu{tanje starih navika… Sve to zavisi od osobe do osobe. nove hobije. da postaje druga~iji ~ovjek nego {to je bio. Promjena je osnovno stanje u univerzumu. sve te~e. Laganje. Jedan na~in da se ovo ka`e jeste da ~ovjek svoje iskustvo prosvjetljenja mora inte- 66 . To podrazumijeva iluziju da mi uistinu mo`emo ne{to u~initi drugima. Kako u~esnik iz dijade u dijadu sve istinitije. jer la` je osnovni uzrok napetosti. prvenstveno od dubine iskustva. ina~e }e stagnirati i zasnovati svoj `ivot na neistini. Svako ko je dovoljno dugo bio u nekoj situaciji kada je morao da se pretvara. i ne ostavlja nimalo prostora za uobi~ajene ego igre prisutne u svakodnevnom `ivotu. Ali.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Maskirani plja~ka{ banke. zna o ~emu govorim. Povre|ivanje drugih je tako|e vid laganja. jednostavno. da postaje neko drugi. Sve se mijenja.

Tako|e. to }emo se vi{e udaljiti od Istine koju smo iskusili. iskustvo prosvjetljenja ne «blijedi». a u stvari smo to mi koji smo «izblijedili» i «oti{li» od Istine. nakon prosvjetljenja. te podsvjesne izbore koje pravimo. ho}e li uvijek «izblijediti» do odre|enog stepena i pretvoriti se samo u lijepo sje}anje. Ispravnije bi bilo re}i da smo to mi koji «odlazimo» od Istine. niti «odlazi» od nas. koja za nas. morate biti voljni da prihvatite promjenu. {to se vi{e vratimo u te svoje uobi~ajene svjetovne igre. svakodnevna spiritualna praksa. I tako. {to su primijetili mnogi u~esnici Intenziva? Kao {to je u svojoj knjizi lijepo primijetio Lawrence Noyes. Postoji jedna stara izreka u Zen budizmu.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} grisati u `ivot. Ina~e. imaju odre|enu svrhu i od kojih ne odustajemo tako lako. koja ka`e: “Prije prosvjetljenja brda i rijeke bili su mi samo brda i rijeke. mi se po automatizmu (nesvjesni mehanizam) vra}amo u ta ista stanja bi}a. svjesne i podsvjesne. Na kraju bi mo`da bilo dobro jo{ se jednom osvrnuti na pitanje koliko }e iskustva prosvjetljenja sa Intenziva «ostati» sa nama. To mo`e biti tako. brda i rijeke su mi i dalje samo brda i rijeke”. Jedan od najboljih na~ina za integrisanje iskustva prosvjetljenja u `ivot jeste redovna. nakon {to smo se privremeno deidentifikovali od tih raznih stanja bi}a i direktno iskusili svoju stvarnu prirodu. Ipak. odnosno neuroti~ne). Ipak. te religiozan na~in `ivota. i koji su zadovoljni sa tim. Sada. sve dok tu svrhu ne ispunimo (iako su te svrhe ponekad sasvim neostvarive. Kako na{ ego ne}e da prizna svoju nesavr{enost i odgovornost za takvo stanje stvari. ina~e }ete stagnirati. Stoga se ~ini da je jako va`no nakon Intenziva provesti neko vrijeme kontempliraju}i o tome {ta 67 . prosvjetljenje podrazumijeva da smo u jednom trenutku uspjeli odbaciti svoje uobi~ajene barijere. Mnogi ljudi jednostavno nastave `ivjeti svoje `ivote kao i do tada. Naime. koje su nas onemogu}avale da direktno iskusimo Istinu. ali ne}e postojati nikakav vidljiv napredak u njegovom `ivotu. mi tvrdimo kako je prosvjetljenje «izblijedilo» i «oti{lo». ne bih `elio stvoriti utisak da ~ovjek mora o~ekivati drasti~ne promjene u `ivotu kao posljedicu prosvjetljenja. kako bi od njega imao neke koristi. u na{im `ivotima. Me|utim. to }e samo ostati lijepo sje}anje kojem se ~ovjek mo`e iznova vra}ati kada je sam. ima mnogo ljudi koji jednostavno u~estvuju na Intenzivima bez da slijede neki poseban duhovni sistem. ali i ne mora. Istina je kona~na i apsolutna. s obzirom na okolnosti na{eg `ivota. ali sa dubljim osje}anjem unutarnjeg zadovoljstva i ispunjenosti nego ranije.

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe smo iskusili. bez obzira kojoj religiji ili duhovnoj {koli nominalno pripadao. potrebno je zapo~eti sa nekom vrstom redovne duhovne prakse. te kako svoj `ivot ubudu}e mo`emo {to bolje prilagoditi tome {to smo iskusili. 68 . koja }e pomo}i pojedincu da krene u pravcu ve}eg jedinstva sa Istinom. Tako|e. kako to iskustvo mo`emo {to potpunije «unijeti» u `ivot.

“Mo`ete imati sasvim ta~nu ideju jabuke u svojoj glavi. da je to istina. Na `alost. te na jednu kona~nu. br`e ili sporije. Biti otvoren. barijere na putu ka prosvjetljenju. “Postoji. To je velika razlika. koncept i ~vrsto vjerovati da je to tako.nakon {to donese odluku da odbaci teret neistine . izme|u ostalog zna~i prepoznati i odbaciti svoja predubje|enja. na primjer. ideja jabuke”. To jednostavno zna~i uzeti odre|enu ideju. U takvoj situaciji ~ovjek svoje ideje pretpostavlja stvarnosti. Ove barijere dobro su poznate ve} hiljadama godina. Ne postoji pre~ica do prosvjetljenja. krajnju barijeru ka prosvjetljenju. pi{e Lawrence Noyes. Predubje|enja. unaprijed stvorene ideje o istini. kao dio tehnike prosvjetljenja. Intenziv nije neka “instant” metoda koja u~esnicima nudi da “brzo” i “lako” do`ive prosvjetljenje. predstavljaju naj~e{}i oblik mentalnih barijera ka Istini. po~nu reagovati. mentalne i emotivne. Mo`emo imati ta~nu ideju o tome {ta je jabuka. Intenziv nudi samo vrlo brz napredak. ali ni{ta od ~ega mo`emo napraviti stvarnu pitu”. odnosno njegov ego. To ne zna~i da zauvijek 69 . Barijere mo`emo u principu podijeliti na tjelesne. Svi moraju pre}i isti put. stvarnost. ne postoji takav zaobilazni put. unaprijed stvorene ideje. o ~emu smo govorili ranije.njegov um. tijelo i osje}anja. Te{ko mo`ete u svom umu ili mozgu imati stvarne jabuke. Mo`ete zagristi samo stvarnu jabuku. Pojave se krize.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Barijere ka prosvjetljenju Kako se ~ovjek po~ne pribli`avati istini . Ali ne mo`ete je fizi~ki zagristi. te na neki magi~ni na~in zaobi|u razli~ite krize i barijere koje ih ~ekaju na putu ka Istini.

put ka istini je iskrena komunikacija. “Jedina razlika izme|u mene i kriminalca”. iskomunicirate partneru tako da on to mo`e {to bolje razumjeti. i vi ste ti koji imate mo} odlu~ivanja. To je mentalna barijera. odnosno nevoljnost da ne{to {to nam se javlja kao posljedica rada tehnike iskomuniciramo svom partneru. rekao je neki mudar ~ovjek. i sada. kada njeno postojanje dolazi u pitanje vi se suo~avate sa krizom: re}i istinu ili ne. ili nasiljem.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe odbacite. i nastavljate da radite tehniku. Na taj na~in vi. Imati ideju ili `elju da udarite nekoga ne zna~i da tu osobu morate u stvarnosti i udariti. otkriti {ta je stvarno prisutno u umu ili ne. Naravno. ili bilo ~im drugim {to niste spremni iskomunicirati partneru iz straha da drugi ne pomisle ne{to lo{e o vama. ne va{e misli. Vi ste ti koji donose odluke. No. a u va{em umu i mislima mogu se nalaziti svi demoni i svi an|eli svijeta. bez da ih vi posebno uljep{avate. postati svjesni ne~ega sasvim novog. zapravo. oni }e ostati sa vama i nakon Intenziva. To. druga~ije. Ako su ti koncepti Istina. a onda da nastavite raditi tehniku bivaju}i otvoreni za istinu kakva god da jeste. Ono {to vam mo`e pomo}i da lak{e prebrodite ovu krizu jeste svijest o tome da vi niste svoje misli. ~ega ranije niste bili svjesni. ne}ete biti u mogu}nosti da iskusite Istinu. vi ste vi. pogazite svoje omiljene filozofske koncepte. a vi se nastavite dr`ati za njih. bez razlike. To jednostavno zna~i da ih se prestanete tako gr~evito dr`ati i dopustite sebi da iskusite i ne{to drugo. odr`avate odre|enu la`nu. naravno. na Intenzivu se mogu pojaviti i razli~ite fizi~ke i emotivne barijere ka prosvjetljenju. Misli su misli. Pored gore spomenutih mentalnih barijera. da je jednostavno saop{tite. ako su neistina. Jedna posebna forma mentalnih barijera su zadr{ke. dotjerujete ili se trudite da budu na ovaj ili onaj na~in. Na Intenzivu to zna~i da komunicirate istinu. lijepe ili ru`ne. takva kakva jeste. Perverzne seksualne ma{tarije ne zna~e da ih zaista morate ispuniti. hrabrosti da budete voljni iskusiti ne{to sasvim novo. idealizovanu sliku o sebi. Recimo da vam se pojave misli u vezi sa seksom. Na Intenzivu to prakti~no zna~i da kada postanete svjesni da se “dr`ite” za neko predubje|enje. U tijelu se mogu pojavljivati 70 . `ivotu ili drugima. iziskuje odre|enu dozu duhovne hrabrosti. “jeste ta {to ja ne ~inim te zlo~ine”. da imate neku unaprijed stvorenu ideju o sebi. U radu na samoprosvjetljenju va`no je da dopustite da stvari budu takve kakve jesu.

Sve barijere. ili zato {to od radoznalosti ne mogu prestati obra}ati pa`nju na to. koja se razvija kao posljedica sve ve}eg i ve}eg otvaranja za istinu. Staza naprijed ~ini se da vodi unazad”. znak da ste na dobrom putu. pa do osje}anja o~aja i straha kakve.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} razli~ite senzacije. od ushita i osje}anja radosti i mira kakve ~ovjek nikada u dotada{njem `ivotu nije iskusio. jer uz podr{ku koju u~esnicima pru`aju asistenti i voditelj. Barijere na putu ka prosvjetljenju su toliko raznolike i mnogostruke kao {to su razli~iti i na{i individualni `ivoti i na{e sopstvene fizi~ke. tako|e. um i osje}anja su jo{ uvijek puni razli~itih ne~isto}a nakupljenih kroz `ivot. {to je od klju~ne va`nosti kako bi napredovali u radu. Oni koji reklamiraju takve 71 . tu na scenu stupa dobro trenirano osoblje. To je. u~esnici s povjerenjem pro|u kroz ovakvu i sli~ne barijere. tako. mo`da ~ak i halucinacije. Mogu se ponekad pojaviti i neugodni fizi~ki fenomeni poput glavobolje ili mu~nine. Drevni kineski mudrac Lao Ce je u dva kratka stiha lijepo opisao tu iluzornu percepciju uma u spiritualnoj krizi: “Staza ka svjetlosti ~ini se tamna. Povla~enje je neuspjeh. mentalne i emocionalne ne~isto}e. ako ste zaista predani i posve}eni prije ili kasnije nai}i }ete na krizu. poput intenzivnih osje}aja toplote ili hladno}e. bilo zato {to se oni upla{e ne~ega takvog. Emotivne barijere mogu uklju~ivati {iroki spektar razli~itih osje}anja. da jedini pravi put iz krize vodi kroz krizu. ~ovjek nikada u dotada{njem `ivotu nije iskusio. krize sa kojima se u~esnici Intenziva suo~avaju su. U~esnici ~esto do`ive razli~ite senzacije bu|enja energije. krize pro~i{}enja. i nastave raditi tehniku. koje ~esto ima tendenciju da skrene njihovu pa`nju sa rada tehnike. Svejedno. a njegovo tijelo. “udoban” put ka istini. ali ti fenomeni po pravilu vrlo brzo nestanu sami od sebe ukoliko u~esnik jednostavno nastavi raditi tehniku. Ipak. istrajnost u radu tehnike je uspjeh. kao kada alkoholi~ar na terapiji ~vrsto vjeruje da }e poludjeti ili da }e mu se ne{to lo{e desiti ako nastavi apstinirati i odmah ne popije ~a{icu pi}a. I nije bitno koji metod prosvjetljenja koristite. Ne postoji “lak”. one su se pojavile zbog toga {to je taj u~esnik predano radio tehniku. jer to ranije nisu imali priliku do`ivjeti. ili bilo koje druge senzacije koje su ~esto prate}i fenomeni bu|enja `ivotne energije u tijelu. u su{tini. stvarnost. na kakve god barijere da u~esnik Intenziva nai|e. u stvari. O~ito je.

mentalna. ve} od voditelja o~ekuju samo koju rije~ podr{ke. nemojte misliti da }e njima biti ne{to lak{e. praktikovali potpuni celibat. umjesto da pu`ete na rukama. Kada to uporedite sa ljudima na trodnevnom Intenzivu. izolovali se u {umama i pe}inama. postoje manje efikasni i vi{e efikasni metodi. i pojavljuje se kriza. Mo`da }e im trebati manje vremena. bitno je za 72 . ne mo`ete zaobi}i nijednu od prepreka koje su na putu». emocionalna ili fizi~ka. koji nude {ansu za brz napredak. ve} dolazi od osobe takva kakva jeste. i malo ko je to u stanju uraditi bez adekvatne podr{ke voditelja i asistenata. potvrdu toga da su na pravom putu i da trebaju da nastave. samo mali broj bi uspio. ili se jednostavno izjadali.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe tehnike ili ne znaju o ~emu govore ili su varalice. Ljudi su hiljadama godina tra`ili prosvjetljenje i samo mali procenat njih je uspio. svako ko je imao malo interesovanja za to ve} bi bio prosvijetljen. Ova tehnika ne zaobilazi prepreke koje stoje na putu ka prosvjetljenju. U stvari. prava kriza. Postoje metodi. Ali na kraju. Tada je potrebno samo nastaviti raditi tehniku bez obzira na sve. Ali. ali kada bi prolazili kroz manje barijere. Jednostavno. Tako|e. odnosno prave barijere. prisustvo bri`nog asistenta iza le|a u~esnika dok on. Jedina razlika sa ovom tehnikom je {to putujete u mo}nom Ferrariju. jeca i u suzama komunicira partneru. poput Intenziva. Iako se to ne mo`e mehani~ki uvje`bati. To je mnogo intenzivnije i prepreke }e do}i mnogo br`e i u mnogo koncentrisanijoj formi nego da se samo polako kre}ete. Iskustvo je tu. Izgladnjivali su se. jer ne}e. Razlika je samo u intenzitetu. Naj~e{}e im. prou~avali knjige. nastupaju upravo onda kada je u~esnik vrlo blizu toga da do`ivi direktno iskustvo. to bi onda zna~ilo da postoji neka gre{ka. da bi dobili savjet. i ne bi se morali baviti ne~im kao {to je Intenziv». umrtvljivali. u stvari. na primjer. Ta podr{ka nije ni{ta misti~no. ali kada nai|ete na bodljikavi grm bi}ete usred tog bodljikavog grma. «Da je prosvijetliti se laka stvar. praktikovali strogi asketizam. Mo`da zaobilazi mnoge stranputice. Mnogi su cijeli svoj `ivot proveli iskreno tragaju}i za prosvjetljenjem. ka`e Charles Berner. ali um ~ini svoj posljednji poku{aj izbjegavanja Istine. mo`e jako mnogo zna~iti. «Ali to nije lak zadatak. i oni metodi koji zahtijevaju ne{to vi{e vremena. prepreke. Ipak. ohrabrenje. i nije potreban tehni~ki savjet. Ali koli~ina truda je uvijek ista. u takvim situacijama u~esnici ~esto dolaze u pauzama do voditelja.

pi{e Lawrence. ve} se ~ovjek mo`e samo predati Istini. krajnjoj barijeri» koju opisuje kao «totalnu barijeru». mo`ete je omirisati u zraku. i onda organizovati Intenziv. Ve} sam govorio da se prosvjetljenje ne mo`e izazvati voljom. i pru`i neophodnu podr{ku za prolazak kroz krizu. Sposobnost da ohrabri u~esnika. da tako ka`em. Mi ne mo`emo voljom u~initi da se jedinstvo dogodi. mo`da se dogodi prosvjetljenje. Mo`emo ostati sjediti tamo. u smislu toga da nam na{i voljni napori ne mogu pomo}i da je pre|emo. i potrebno ju je samo otkriti u sebi. isklju~ivo izme|u vas i Bo`ije volje. u jednom trenutku. «I vi{e ne mo`ete dalje. Pored spomenutih mentalnih. Lawrence Noyes govori i o «kona~noj. I ono {to radite dok sjedite je da poku{avate biti direktno svjesni te stvarnosti. Ali ono {to mo`emo jeste da ne ustuknemo. u manjoj ili ve}oj mjeri. da izme|u prosvjetljenog i obi~nog stanja svijesti postoji taj nevidljivi «bezdan» koji se ne mo`e premostiti. to je razlog za{to ovu barijeru zovemo totalnom. da se ne povu~emo. Namjerno ka`em mo`da. jer je to stvar. i – prosvjetljenje }e se mo`da dogoditi. Istina je tu. emocionalnih i fizi~kih barijera. prou~iti priru~nik za voditelje. i onda koristiti. koja nastupa kada ste pro{li sve mentalne. da se sa njima ostvari kontakt i razumijevanje. ova sposobnost da se drugi ljudi razumiju. jeste ne{to {to se ne mo`e nau~iti iz knjiga niti mehani~ki uvje`bati. do Pacifika». vjerovatno ~ini najmanje 50 procenata posla dobrog voditelja. Privla~i vam pa`nju. Ne mo`ete se pribli`iti vi{e nego {to jeste. Iako manje-vi{e svako mo`e nau~iti tehniku prosvjetljenja. Sad. emocionalne i fizi~ke barijere koje ste mogli. i kojim god sredstvima to zna i umije. bivaju}i otvoreni za nju {ta god da jeste. na dohvat ruke. komuniciraju}i ono {to nam dolazi». odnosno biti sasvim otvoren za nju. «To je kao da ste hodali od isto~ne obale SAD-a. Vi tu ni{ta ne mo`ete u~initi. koliko god to mo`e. Ali. gotovo je okusiti. dobra vijest je da svako od nas ve} ima tu sposobnost. Ipak jo{ uvijek nemate direktno iskustvo. A onda. sa namjerom da budemo jedno sa Istinom. kada ste pre{li sav put koji ste mogli da pre|ete.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} svakog voditelja Intenziva da razvije svoju sposobnost kontakta sa drugima. ono {to treba u~initi jeste prestati hodati i sjesti. Na tom stadijumu. ali vi niste u jedinstvu sa njom. sve do zapadne. i kada ste do{li do ta~ke kada se ~ini da vi{e nikakav napredak nije mogu}. O ovome tako|e postoji jedna pri~a koju su voditelji Intenziva obi~avali pri~ati 73 .

Sli~no pustinji. kad su se najmanje nadali. odmah potr~a naprijed. Tu je bilo lako zalutati. i onda. prekri ih duboka. traga~ se. pla~a i smijeha. ne odstupaju}i ni pedalj. tu nema vrata. uporno prate}i svog vodi~a. a kako }e{ u}i. koji je nakon dugog istra`ivanja kona~no na{ao pouzdanog vodi~a koji mu je obe}ao da zna put do Zamka. kada je izgledalo da }e zauvijek ostati u toj pustinji. oni uspje{e iza}i iz nje. sav uzbu|en. Svi sadr`aji svijesti tu su nekako izgledali sli~no. vrati se do vodi~a. «Kako }u u}i?» «Moje je bilo samo da te dovedem do ove ta~ke. i kada u~esnik iscrpi razne odgovore na pitanje ’Ko sam ja?’ oni nai|o{e na o{tre grebene li~nih ubje|enja. gusta magla pospanosti. I 74 . skoro nepremostivom planinom intelekta ~iji se vrh dizao visoko. I tek {to sve to pro|e. I traga~ sjede na zemlju. Jedva se dr`e}i na nogama. ali ~vrsto ste`u}i ruku svog vodi~a. i mo`da }e{ i biti unutra». gdje je sve sijevalo i grmilo od naglih izljeva radosti. bez da im se nazire kraj.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe u~esnicima tokom svojih predavanja. «Pa. traga~ i vodi~ po~e{e padati niz vrtoglave brzake halucinacija. tragalac iza|e iz te oluje. kada u~esnik radi tehniku. ali se ama ba{ ni{ta ne de{ava. Kada se i sa njima nekako izborio i ostavio ih iza sebe. i u~esniku se ~ini da svom partneru nema da iskomunicira ba{ ni{ta. i predade se sudbini. svo vrijeme s namjerom da se na|e izme|u zidova zamka. pored vodi~a. isto. Dugo je trajalo to istrajavanje pustinjom. i stupi{e na tvrdo. sjede na tlo. oni nai|o{e na proplanak. skoro bez izgleda da }e joj ikada ugledati kraj. i oni se na|o{e u {umi dugotrajnosti. bijel i visok. zbunjen. suo~i sa ogromnom. sav odu{evljen. I onda. istovremeno ljut i tu`an. pa i dva puta. koja zapravo govori o fazama na putu ka prosvjetljenju. Nakon {to je uspio prevladati i tu ogromnu prepreku. razne psihi~ke fenomene. tuge. oni su hodili i hodili dugom i nepreglednom {umom. veli~anstveno je sjajio Zamak istine. skoro nezainteresirano. Kada su po{li na put prvo su prolazili kroz duga~ku dolinu sje}anja. tragalac i vodi~ se odjednom na|o{e u olujnoj zemlji emocija. nema ni prozora». Traga~ optr~a zamak jednom. a vodi~ mirno. visoko iznad oblaka. poput stabala u {umi. To je pri~a o tragaocu za Zamkom istine. Traga~. osim ispucalog tla i beskrajnog neba bez i jednog oblaka. to niko ne zna. Sjedi tu i namjeravaj da bude{ unutra. zatvori o~i. suho tlo beskrajne pustinje. I onda. stalno dolaze}i i odlaze}i. re~e. A na proplanku. o ~emu smo ve} govorili. gdje se ni{ta ne vidi ma gdje se pogledalo.

Ona nas dovodi ta~no do one ta~ke kada imamo sve prilike da Istinu do`ivimo. Svaka deidentifikacija do`ivljava se kao jedna vrsta smrti. {to ne mora biti i kona~na. kada je potrebno predati se Istini. razne «zemlje». izbjegavaju}i stranputice zablude. Pri~e iz duhovnih tradicija o tome kako su veliki sveci ili osniva~i religija bili isku{avani od strane demona zapravo su pri~e o barijerama ka prosvjetljenju. biti ljudsko bi}e. zbog Istine same.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} onda. i `eljeti Istinu vi{e od bilo ~ega. 75 . Prosvjetljenju uvijek prethodi jedan odre|eni stepen deidentifikacije od razli~itih stanja bi}a. je jo{ uvijek samo stanje bivanja ne~ega. da se kroz krizu istraje i da se stvore najbolji mogu}i uslovi za iskustvo prosvjetljenja. svje`im o~ima pogleda na `ivot koji je do tada `ivio. Ova pri~a upravo govori o toj kona~noj barijeri. ali }e sve ostalo ovisiti od na{e otvorenosti. Kada se baci preko «bezdana». ni on sam ne zna kako. i ona to i jeste. ili biti mu{karac ili `ena. a ego nema ve}eg neprijatelja i ve}eg izvora u`asa nego {to je smrt. Ko dovodi u pitanje ~injenicu da je mu{karac ili `ena? A koliko nas jo{ manje dovodi u pitanje ~injenicu da je ljudsko bi}e? Ipak. bez obzira na sve {to se de{ava u nama ili oko nas. Kao da vas stvarnost isku{ava da provjeri koliko ste. a pojedinac se «na drugoj strani» nanovo «ra|a». otvoriti se za nju kakva god da jeste. ali nas ne mo`e dovesti u stanje jedinstva sa Istinom. obi~no tako temeljno da ih i ne dovodimo u pitanje. apsolutna istina o nama. Jedino od ~ega nikada ne trebamo odustati jeste da stalno imamo nepokolebljivu namjeru da direktno do`ivimo svoj objekt prosvjetljenja. Isusa je \avo isku{avao dok je postio u pustinji. svakako. on se na|e unutra. posve}eni istini. identiteta. sa kojima smo poistovije}eni. iskrenosti i – ako ho}ete – Bo`ije milosti. A Intenziv prosvjetljenja je tako strukturiran da pru`i najve}u mogu}u podr{ku. ego na izvjestan na~in umire. zapravo. tehnika. kao {to je Zen u~itelj iz druge pri~e podu~io svog u~enika zaroniv{i ga pod vodu. susreti sa barijerama ka istini. Barijere na putu ka prosvjetljenju su definitivno isku{enja. Budu je isku{avao demon Mara dok je meditirao ispod drveta. Sve su to bile krize. iz jedne sasvim nove perspektive. Ona nas u na{em radu na Intenzivu precizno i pouzdano vodi kroz razna stanja. spreman da novim. Vodi~ iz ove posljednje pri~e je. najbolje mogu}e uslove. kao beba Istine.

.

praktikovali od pamtivijeka. Me|utim. Novo je kombinovati kontemplaciju sa komunikacijom. Intenzivi su se. Bez duboke posve}enosti cilju i duboke koncentracije na cilj. Sa svom dnevnom koli~inom mentalnih. Takva forma intenzivne kontemplacije u odre|enom periodu vremena nije bila nepoznata ni ranim hri{}anskim mona{kim redovima. i mo`emo re}i da je dijadni rad. potro{iti dodatnu koli~inu vremena na TV i {tampu. Jo{ u vrijeme Gotama Sidarte. Bude. na ovaj ili onaj na~in. Takvi periodi povla~enja od svijeta i intenzivnog praktikovanja spiritualnih tehnika.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Pravila i raspored Intenziv prosvjetljenja na izvjestan na~in nije sasvim nov izum. biti upleten u razli~ite vrste nezadovoljavaju}ih odnosa i komunikacija sa drugima. i ve} smo napisali da Intenziv mnogo duguje Zen seshinima za svoj nastanak. odnosno tehnika prosvjetljenja na Intenzivu. sasvim nov proboj u razvoju spiritualnih tehnika. Razlog za{to se od pamtivijeka koristio tako intenzivni oblik rada je jednostavan. jesti bilo kakvu hranu ili jesti previ{e ili premalo. standardni je oblik rada u gotovo svim {kolama budizma. naj~e{}e u grupi. prazan prostor u 77 . akumulirati stres koji uz to ide. nije dovoljno. Potro{iti barem tre}inu dana na poslovne aktivnosti. To je posebno karakteristi~no za japanski Zen. monasi su se tokom ki{ne sezone povla~ili u osamu i intenzivno praktikovali meditaciju. gotovo je nemogu}e posti}i prosvjetljenje. i onda odvojiti dvadesetak minuta do pola sata dnevno za meditaciju ili neku sli~nu aktivnost. tih dvadesetak minuta meditacije nije dovoljno da stvorimo ~ist. emotivnih i fizi~kih ne~isto}a i stresova koje akumuliramo.

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe kojem je mogu}e napraviti proboj i do`ivjeti prosvjetljenje. postoje dva jaka razloga da se koristi forma Intenziva. pisao je Charles Berner. Drugo. Istina. od rasporeda stolica u sobi za rad. on nije imao nikakva posebna pravila pona{anja na 78 . asistenti. bez da nas bilo ko uznemirava ili odvra}a na{u pa`nju. oni trebaju da idu na posao. Taman kada po~nu da se odvajaju od njih. Raspored je precizno odre|en i niko ne mora da se brine kada je spavanje. kuhanje. Sve na Intenzivu. “Za svakog bi bilo lak{e da dolazi jednom nedeljno. Ali. ili ispravnije nazvano monitori. te mir da se posvetimo kontemplaciji. odradi nekoliko vje`bi prosvjetljenja i ide ku}i. tih dvadesetak minuta spiritualne prakse dnevno poma`e nam da se “odr`imo na povr{ini” i u zna~ajnoj mjeri apsorbujemo stres i ostale negativne efekte dana. Ako imaju priliku da upale televizor. “Intenzivi iziskuju puno napornog rada”. ~ista i redovna hrana o ~ijoj se nabavci ne trebamo brinuti. To je upravo ono {to nam Intenziv pru`a. do dnevnog rasporeda. a to je glavni razlog. Tako|e. ali tako ne mo`emo posti}i onaj potrebni momenat sile da na~inimo stvarni proboj i za trenutak se odvojimo od svog uma. ili }askaju o ovome ili onome. kada je objed ili kada je sljede}a dijadna vje`ba. U po~etku. Treba nam dovoljno slobodnog vremena. Da bi to postigli trebaju nam posebne okolnosti. nabavku hrane ili pranje posu|a. Tu je trenirano osoblje. na primjer utorkom uve~e. svojih trauma. Poslije godinu dana oni bi nakupili isti broj sati u radu tehnike kao na jednom Intenzivu prosvjetljenja. niko se ne mora brinuti za hranu. ljudima je potrebno da zarone u more meditacije i komunikacije o objektu koji poku{avaju da direktno do`ive. njihov duh se puni svim tim stvarima od kojih ponovo trebaju da se odvoje. ljudi ne}e dolaziti redovno cijele godine. iza|u na pivo. Prvo. kada je ustajanje. svojih predrasuda i ostalih ne~isto}a i iskusimo stvarnost u jednom momentu direktnog iskustva. pravila pona{anja i tako dalje. {to ~ini da se jo{ vi{e stvari gomila u njihovoj svijesti. koji paze na sve to i na vrijeme u~esnicima govore {ta slijedi. To sve tako|e rade monitori. Zato do|u sljede}eg utorka i ka`u ’Gdje sam ono stao. Dolazi}e ponekad. na ~emu sam radio?’ Nemaju dovoljnu usredsre|enost”. koncipirano je da u~esnicima omogu}i stoprocentno “uranjanje” u kontemplaciju i potpunu posve}enost cilju. ka`e Berner.

jako je va`no da ~ovjek praktikuje neki oblik duhovnog rada u svom `ivotu. To ne zna~i da nipoda{tavamo druge tehnike. vizualiziraju bo`anstva i ko zna {ta sve ne. da ne{to dodaju tehnici: mole se. Me|utim. ve} samo za ta tri dana. i vrlo sam sumnji~av prema ljudima koji nisu u stanju da ga po{tuju. prvo se “centriraju” pa onda na~ine poku{aj da sebe direktno iskuse. kada je shvatio koliko je `ilav ljudski duh kada se treba oduprijeti istini. potrebno je po strani ostaviti sve ostale tehnike. Nakon Intenziva. posebno kada nai|u na krizu tokom Intenziva. Me|utim. Nema druge svrhe. naglas ili mentalno izgovaraju mantre. na primjer. Intenziv prosvjetljenja nudi specifi~nu tehniku kontemplacije sa komunikacijom koja je dovoljno mo}na da u~esniku mo`e pomo}i da do`ivi iskustvo prosvjetljenja. jer mu tako nare|uju njegove svete knjige ili njegov u~itelj. kakve sve trikove je um spreman da prezentira da nas odvrati od rada na prosvjetljenju. na Intenzivu. ali tokom ta tri dana radi se samo tehnika prosvjetljenja. Ljudi ~esto imaju tendenciju. ima mno{tvo predrasuda o svojoj spiritualnoj praksi. kada se radi o tri dana Intenziva. Kombinovati tu tehniku sa bilo ~im drugim {to je u~esnik ranije praktikovao ili praktikuje samo }e da razvodni njegove {anse da do`ivi prosvjetljenje na Intenzivu. oda{ilju reiki. Postoji dvadeset takvih pravila i ukratko }emo ih objasniti. Kasnije. a da nije toga svjestan. i. Nagla{avam. zako~en je u jednoj ulozi. Jedina svrha pravila je da u~esnicima omogu}e da do`ive iskustvo prosvjetljenja. Na Intenzivu se praktikuje samo tehnika prosvjetljenja. neka nastave praktikovati {ta god `ele. mo`ete nastaviti da radite isto {to ste radili i prije Intenziva. 1.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Intenzivima. i mentalnih kompulzija. Ne ostavljate ih za ~itav `ivot. Razlog za ovo je o~igledan. jednom stanju bi}a koje ga ozbiljno spre~ava da do|e u kontakt 79 . Me|utim. kada se Intenziv zavr{i. insistira da tokom ta tri dana obavezno nastavi sa praktikovanjem svojih molitvi. o~ito nema dovoljan stepen samoodlu~ivanja. voditelj Intenziva }e ih uvijek uputiti da sve te dodatke tehnici privremeno ostave po strani tokom ta tri dana i rade samo tehniku prosvjetljenja. onako kako je obja{njena na Intenzivu. Ne biti u stanju prestati ne{to raditi samo tokom tri dana znak je fanatizma. Naprotiv. uvedena su odre|ena pravila. na kraju. Ovo je sasvim logi~no pravilo. te vjerovatno. Vjernik koji.

Bolje je izbje}i slu`iti premalene obroke. Po{tovati dnevni raspored na Intenzivu. kada smo morali u~iti da kontroli{emo vrijeme i po~nemo preuzimati razne dru{tvene obaveze. {to je podsvjesna reakcija na na{a uslovljavanja iz djetinjstva. pa u {kolu. osim onih koji se slu`e na Intenzivu. i}i na spavanje u odre|eno vrijeme.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe sa istinom o sebi. Ne uzimaju se bilo kakvi lijekovi osim uz dopu{tenje voditelja. mnogi ljudi nesvjesno imaju otpor da slijede bilo kakve rasporede. i tako dalje. Nema kafe ili kofeinskih ~ajeva. Na`alost. ali da ne budu prejedeni. u umjerenim koli~inama. Dnevni raspored Intenziva opisa}emo malo kasnije. 2. 8. 9. odnosno svoju disfunkcionalnost po pitanju vremena. Postoje tri glavna obroka – doru~ak. Nema droga bilo koje vrste. Obroci su uvijek vegeterijanski i jednostavno spremljeni. raditi samo ono {to je predvi|eno za taj period dana i ne kasniti. Zato se na Intenzivu ~esto zna de{avati da ljudi dramatizuju ove svoje do`ivljaje iz djetinjstva. ukusno. Obroci na Intenzivu su lagani i vegeterijanski. Nema vitamina. Nema pu{enja. jer nema potrebe za izgladnjivanjem u~esnika. Obroci nisu veliki. Nema alkohola bilo koje vrste. pa jesti na vrijeme. Ranije je postajala tendencija da se pitanje ishrane na Intenzivima mistifikuje. ru~ak i ve~era – te dvije u`ine. U~esnici moraju slijediti dnevni raspored. 4. Ne jede se druga hrana osim one koja se slu`i na Intenzivu. dovoljno je spremiti bilo {ta {to je jednostavno i ~isto. 7. 5. odnosno ustajati u odre|eno vrijeme. 80 . pa slijediti raspored ~asova. Takvoj osobi njegova religija ili duhovne tehnike nisu put ka istini. te u~initi da cijela grupa sinhronizovano prati dnevni raspored ~esto zna biti veliki izazov za voditelja i osoblje Intenziva. 3. i bez mesa. Me|utim. va`no je pravilo da se odr`i struktura Intenziva i da sve te~e glatko i bez problema. te da se bira neka «posebna» hrana. 6. i to je zato da se u~esnicima omogu}i da budu siti. tako da bi mogli biti dovoljno lagani i budni da odr`e svoju kontemplaciju. ve} duhovna anestezija koja ga upravo onemogu}ava da do`ivi istinu.

Nema kozmetike ili dezodoransa 11. U vezi sa lijekovima postoji iznimka ukoliko u~esnik boluje od neke hroni~ne bolesti i mora svakodnevno uzimati lijekove po preporuci ljekara. Nema brijanja 12. s tim da u~esnici sami mogu odlu~iti da li }e uzeti vitamine ili ne. inzulin ili sli~no. ali }e potom neizostavno uslijediti «pad». uz ru~ak tableta multivitamina. Nema ~itanja 13. Obi~no se uz doru~ak slu`ila tableta C vitamina. Takvi lijekovi su.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Oduvijek je bio obi~aj da se ishrana na Intenzivima poja~ava dodatnim obrocima vitamina. videa ili kasetofona/CD playera 81 . dobra porcija kafe mo`e nas privremeno «dignuti». ni{ta {to je poznato da stvara ili odr`ava ovisnost. Tako|e. Praksa Lawrenca Noyesa je da uz ru~ak ponudi multivitamine. Alkohol. koji je tako|e toksin i uti~e na psihofizi~ko stanje pojedinca. na bilo koji na~in. Vjerovatno je dovoljna samo dnevna doza multivitamina. Ja nisam primijetio da postoji neka zna~ajna razlika ako se vitamini uzimaju ili ne. I tako pravimo za~arani krug ovisnosti. Razlog je taj da se dodatno oja~a i nahrani nervni sistem. Nema radija. a uz ve~eru tableta sa kompleksom B vitamina. zna~i {to nije ponu|eno na samom Intenzivu. Jednostavno. ne bi trebali uzimati bilo {ta samoinicijativno. a poznato je da kofein stvara ovisnost. duhan i droge zabranjeni su na Intenzivu. potrebno nam je ~isto tijelo i bistar um. duhan i droge zabranjeni su iz o~iglednog razloga {to uti~u na svijest i pune organizam otrovnim toksinima. U~esnik to tada mora prije po~etka Intenziva re}i voditelju. Vitamini su drugi aspekt ishrane koji je ~esto mistificiran na Intenzivima. koji bi mogao biti izmoren napornim radom na Intenzivu. Nema pisanja 14. i tako|e dijelim Lawrencov stav da u~esnici sami odlu~e `ele li uzimati vitamine ili ne. naravno samo one koji su ponu|eni uz obrok. koji bi opet poku{ali «izlije~iti» novom porcijom kafe. ne koristimo na Intenzivu. a sve gornje supstance uti~u na svijest. recimo. Sli~no je i sa kofeinom. ma kako neprimjetno. tako da osoblje zna da osoba mora uzimati lijekove. televizije. Da bi efikasno radili na prosvjetljenju. alkohol. 10. U svakom slu~aju. a danas prevladava mi{ljenje da vitamini nisu neophodni. Kafa i kofeinski ~ajevi.

ona je na taj na~in branila odre|eno stanje bi}a u kojem se nalazila i sa kojim se identifikovala. Na jednom Intenzivu u~esnica je uporno odbijala da ukloni amajliju koja joj je visila oko vrata. stari sapun i topla voda. ali princip je isti. i voditelj je od nje tra`io da amajliju nosi ispod ko{ulje. bolje da to u~inimo direktno. zapravo. Tehni~ki posmatrano. a drugo. {minkanje i dotjerivanje uzima puno vremena. To je posebno slu~aj sa vjerskim simbolima. ljudima slu`i uglavnom za to da odr`e odre|enu predstavu o sebi. uspje{nog studenta ili dragog tatinog sina. kojoj ideolo{koj grupi pripadamo i koje vrijednosti po{tujemo. Takvi u~esnici su rijetki. i poku{amo da direktno 82 . Za nju bi bilo. Dezodoransi mogu posebno smetati drugim u~esnicima. {to je ono {to `elimo ostaviti po strani tokom Intenziva i do`ivjeti direktno stvarne sebe. kojima mi kazujemo ostatku svijeta koja su nam ubje|enja. Ljudi ponekad mogu imati naj~udnije vrste ideja u vezi sa ovim pravilima. Na kraju je na|en kompromis. zato da bi sebe predstavili u dijadi direktno. koji sam dobio kad sam diplomirao?” Pa. te se umjesto njih radije preporu~uje dobri. za{to ne bih nosio svoj prsten. tako da se ne vidi i eventualno ne odvra}a pa`nju njenih partnera u dijadi. [ta god da nosimo – prsten. ~ita novine ili sli~no. jer bi neko mogao svaki ~as gledati na sat da vidi koliko je vremena ostalo do kraja vje`be i sli~no. Me|utim. vrlo korisno da je odlu~ila da se za samo tri dana li{i tog privjeska i radi na sebi. iskomuniciramo to svom partneru u dijadi. ona je odbila i to! Tvrdila je da amajlija radi samo ako nije u direktnom dodiru sa ko`om! Na kraju je ipak nekako pristala da je nosi ispod ko{ulje. a ne posredno. mo`e biti povoljno za na{ rad na samoprosvjetljenju. naro~ito ako su jakog mirisa. iako nam to u po~etku mo`e izgledati besmisleno: “Pa. Uklanjanje nakita i tjelesnih ukrasa tokom tri dana trajanja Intenziva mo`e imati izuzetno povoljan uticaj na na{ rad. Koje god stanje bi}a da prezentiramo svojom odje}om i nakitom. koncentrisano kontemplirati ako povremeno gleda TV. Sli~no je sa kozmetikom i nakitom.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe 15. Prvo. Zato {to privremeno ostaviti po strani svoj identitet diplomanta. pi{e dnevnik. Ru~ni satovi posebno odvra}aju pa`nju. Te{ko je zamisliti da neko mo`e predano. Ne nose se ru~ni satovi ili nakit Ova pravila postoje zato da bi se odvra}anje pa`nje sa rada na prosvjetljenju svelo na minimum. ogrlicu. putem simbola. kakvi zaista jesmo. privjesak – mi time na odre|eni na~in prezentiramo odre|eno stanje bi}a.

a onda ~ujete u~esnika do sebe kako komentari{e svom partneru: “Ne mogu vi{e da slu{am ovu pla~ipi~ku!” Va{ rad na Intenzivu bio bi pokopan istog trenutka! Naravno. 16.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} iskusimo ko je taj koji osje}a da mora da nosi lan~i}. ukoliko u~esnik `eli ne{to saop{titi ili pitati. Osim toga. Suvi{e jarke boje i ekstravagantna odje}a na Intenzivu imaju sli~an efekat kao i nakit i kozmetika. svo vrijeme je bila u svojoj redovni~koj halji. ali ukoliko u~esnici komuniciraju izvan dijade. Na pauzama. Ovo pravilo ograni~enog razgovora o~evidno postoji zato da se pa`nja u~esnika ne bi gubila u ispraznim razgovorima i }askanjima. i voditelj i u~esnici i monitori. 17. Na ve}ini Intenziva na kojima sam u~estvovao praktikovala se ti{ina. “Sva tri dana ona je jednostavno bila ~asna sestra. Zamislite da vam se desilo da ste prvi put smogli dovoljno snage i hrabrosti da svom partneru kroz suze prozborite o svojoj nikada dovoljno iskazanoj ljubavi za roditelje. a ne }askanje o sportu. komentari ne moraju biti samo negativni. politici ili o tome {ta }emo raditi kada se Intenziv zavr{i. Zna~i. uvijek mo`e do}i do voditelja ili do jednog od monitora i popri~ati sa njima o tome. objasnio je Lawrence. Pravilo o zabrani procjenjivanja i komentarisanja drugih u~esnika jako je va`no. Nema procjenjivanja drugih u~esnika ili komentarisanja drugih u~esnika. u~esnici su komunicirali samo tokom dijada. stvaramo takvu situaciju na Intenzivu gdje je bezbjedno i lako otvoriti se i predstaviti sebe drugima onakve kakvi jesmo. Svi zajedno. no kakvi god da su – 83 . dok su radili tehniku. Tada je Lawrence priznao da bi bilo mudrije da je tra`io od nje da ta tri dana Intenziva nosi civilnu odje}u. Naravno. Berner smatra da to nije obavezno pravilo. nije uop{te izlazila iz te dru{tvene uloge”. onda ta komunikacija treba biti ograni~ena samo na ono {to se neposredno de{ava. tokom objeda i tokom meditacije u {etnji ne bi bilo razgovora. neupadljiva i uobi~ajena. Li~no smatram da pravilo odr`avanja {utnje nije lo{e. Lawrence Noyes mi je pri~ao da je na jednom Intenzivu koji je vodio u~estvovala i jedna ~asna sestra. tu na Intenzivu. Nema razgovora. Kada bi dopustili u~esnicima da komentari{u jedni druge sve to bi se sru{ilo kao kula od karata. osim o neposrednom radu na Intenzivu. udobnu odje}u koja je jednostavna. Tako|e bih preporu~io budu}im u~esnicima da na Intenzivu nose laganu.

Nema dodirivanja. Nema seksa bilo koje vrste. u stvari. ovo pravilo u velikoj mjeri daje Intenzivu tu snagu koju Intenziv ima. Ako je pretjerano tro{imo. Ako neko `eli da nastavi da se vi|a nakon Intenziva. Ona prirodno te`i da te~e u pravcu daljeg razvoja bi}a. kako se razvija rad na Intenzivu. Ovo pravilo postoji zato da bi svakome pru`ili dovoljno slobodnog prostora u kojem svako mo`e biti onakav kakav jeste. umjesto da radi na prosvjetljenju. Jednostavno. {to ne mora uvijek biti prijatno osobi koja je dodirivana. Dva su razloga za ovakva pravila. `ivotna energija univerzuma. oni ~esto prirodno po~nu da se zaljubljuju jedni u druge. Energija seksa je. sve dok to. evolutivna. tokom ova tri dana svu svoju energiju `elimo usmjeriti na rad na prosvjetljenju. Zato se ka`e “seks bilo koje vrste”. Zato. nema dodirivanja. 84 . a `ivotna energija se razvija u njihovom tijelu. mo`da. Dopustiti intimne kontakte zna~ilo bi potpuno uni{titi Intenziv. 18. kako ljudi postaju sve otvoreniji. Ali na Intenzivu nema seksa. ali bez seksualnih implikacija.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe zadr`ite ih za sebe. a ako se desi onda bez seksualnih konotacija. da bi omogu}ili svima da imaju svoj slobodan prostor u kome mogu biti mirni i neometani. u redu. bilo koje vrste. osim ako su posljedica rada tehnike. Ovo pravilo tako|e slu`i da se onemogu}i da um po~ne da bje`i u romanti~ne i seksualne igre. a ni zdravlje nam nije najbolje. Ovo je va`no pravilo. te ih onda trebate iskomunicirati na takav na~in da ne uvla~ite druge osobe direktno u svoju komunikaciju. 19. u prolazu. kao {to smo rekli. bez da povre|uje druge ili da drugi povre|uju njega. ~ak nemamo dovoljno energije da ispunimo svoje `ivotne ciljeve. umorna od dugog sjedenja. uvijek smo vi{e ili manje umorni ili nezadovoljni. To je razlog za{to sve religije na ovaj ili na~in preporu~uju kontrolisanje seksualne energije i djelomi~nu apstinenciju. Ponekad neko mo`e. u redu. postoje ljudi kojima je jednostavno obi~aj da ~esto dodiruju druge dok sa njima razgovaraju. i mora se striktno po{tovati. Sli~no je sa dodirivanjem. Osim toga. Takve situacije su u redu. jer to uklju~uje i masturbaciju. upitati da li neko `eli da mu kratko izmasira le|a. zaustavljamo svoj razvoj. a ne baciti je u vjetar. Ali. i neko se mo`e javiti da to uradi. Ako se desi. Energija se tako|e prazni kroz dodirivanje. U stvari. Prvi je energetske prirode. tokom jutarnje toalete ili sli~no.

Zato je va`no pridr`avati ih se na Intenzivu. ali se u njemu nikada ne trebaju zadr`avati du`e nego {to je to potrebno. svojim pona{anjem mi sebe onemogu}avamo da 85 . tako i zbog drugih. Razlog za ovo je sljede}i: mora se po{tovati dnevni raspored Intenziva. i svaka dijadna vje`ba treba da po~ne ta~no na vrijeme. i nemaju drugu svrhu. i ukoliko osoba ne insistira da mu le|a izmasira ba{ ona zgodna. rasporeda ili tehnike. kao dijete kada odbija da jede ru~ak. za vrijeme voditeljevog predavanja i za vrijeme individualne meditacije. prilika su da se postave pitanja. Ali. i koliko god mi u dubini `eljeli prosvjetljenje. U~esnici mogu i}i u toalet bilo kada. kako radi sebe. privla~na djevojka tamo u uglu! 20. To su va`ne informacije za sve u~esnike i zato se u to vrijeme ne ide u toalet. Zato svi trebaju da sjede u dijadi sa partnerom. ova pravila su tu da pomognu u~esnicima da se prosvijetle. U svim ostalim prilikama u~esnici uvijek mogu slobodno i}i u toalet. ~uju inspirativne pri~e i pojasne razli~iti aspekti rada na Intenzivu. Oni koji dramatizuju svoje djetinjaste neurotske tendencije. Stvar je krajnje prakti~ne prirode. takvi u~esnici obi~no ne do`ive direktno iskustvo. da svu svoju energiju i pa`nju usmjere na svoj rad. te stalno poku{avaju da se bore protiv ’autoriteta’ voditelja. oti}i u toalet i vratiti se. a bilo je gladno. Kao {to smo rekli. prvo mora po~eti vje`ba.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} nema seksualnih implikacija. na po~etku vje`be. i koji sara|uju sa voditeljem i asistentima. uvedeno je pravilo da se ne ide u toalet tokom tog perioda. te da to ne bi bio na~in da se “pobjegne” od rada. i kada vje`ba po~ne i bude njihov red da komuniciraju mogu ustati. dok nepridr`avanje pravila minira te na{e poku{aje. Individualna meditacija je prilika za u~esnike da duboko urone u svoj rad na prosvjetljenju. Nema u tome nikakve moralne lekcije. jako brzo napreduju i naj~e{}e imaju direktna iskustva. Charles Berner je napisao da su ova pravila nastala kao odgovor na stvarne situacije i probleme sa kojima se on suo~avao tokom svojih prvih Intenziva. Iskustvo je pokazalo da oni u~esnici koji se trude da se pridr`avaju pravila. To se ne}e desiti ako je neko u toaletu u to vrijeme. jednom dnevno. osim na po~etku dijadne vje`be. Voditeljeva predavanja. Pridr`avanje pravila zna~i kreiranje maksimalno povoljne situacije za iskustvo prosvjetljenja.

12:00 12:00 . neka Intenzivu pri|u kao jednom eksperimentu. Dnevni raspored izgleda na sljede}i na~in: 6:00 .Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe ostvarimo taj cilj.11:15 11:15 .12:45 12:45 .) neuspje{ni. i ako u~esnici na kraju Intenziva odlu~e da nastave sa svojim dotada{njim na~inom pona{anja i gledanja na stvarnost – oni to sasvim slobodno mogu uraditi.8:15 8:15 . lo{i ili nekompetentni. Odre|enoj vrsti neurotskih {ablona taj neuspjeh opet dodatno slu`i da potvrdi kako je osoba neuspje{na ili lo{a. No.. Dobra vijest je da to nije zauvijek. Na isti na~in kao {to pravila Intenziva nisu proizvoljna.6:15 6:15 .7:15 7:15 – 7:30 7:30 . tako je i sa dnevnim rasporedom.16:45 16:45 .10:15 10:15 . ili pak kako su drugi ljudi (voditelj.14:15 14:15 .9:30 9:30 . asistenti.15:30 15:30 .8:45 8:45 .14:45 14:45 . i ja preporu~ujem svim potencijalnim u~esnicima Intenziva da urade upravo tako. slijede pravila i rade tehniku.18:15 Ustajanje i obla~enje Vje`ba prosvjetljenja Vje`be disanja ^aj Vje`ba prosvjetljenja Doru~ak Vje`ba prosvjetljenja Vje`ba prosvjetljenja Meditacija tokom {etnje Vje`ba prosvjetljenja Ru~ak Vje`ba prosvjetljenja Voditeljevo predavanje Individualna meditacija Vje`ba prosvjetljenja U`ina Meditacija tokom rada ili vje`ba prosvjetljenja Odmor Vje`ba prosvjetljenja 86 .15:45 15:45 .13:30 13:30 .. Donijeti odluku da se pridr`avamo pravila tokom Intenziva isto je kao i donijeti odluku da se odri~emo svojih neurotskih modela pona{anja tokom ta tri dana.7:00 7:00 . i vide {ta }e se dogoditi. ostali u~esnici.17:30 17:30 .

i za svaki njegov dio postoje ta~no odre|eni razlozi. nau~nici su ustanovili da se ciklusi sna odvijaju upravo u periodima od po 40-45 minuta. Ovaj raspored rezultat je bri`ljivog testiranja.22:30 22:30 . Za{to dijade ne traju po sat vremena. i za{to petominutne izmjene u komunikaciji nisu.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} 18:15 . U stvari. [to se ti~e ~etrdesetominutnih ciklusa. aran`man za Intenzive uvijek uklju~uje no}enje za one u~esnike koji ne}e putovati odmah po zavr{etku Intenziva. odnosno skra}en je tako da se Intenziv mo`e zavr{iti u 21:30. da u svom priru~niku za voditelje pi{e da je nakon eksperimentisanja sa razli~itim periodima vremena ustanovio da je najbolji period za komunikacijske izmjene u dijadama ~etiri minuta i trideset i sedam i pol sekundi! «Na prvom Intenzivu nije bilo petominutnih izmjena». Berner je ustanovio dijade kao ~etrdesetominutne vje`be.22:45 22:45 . odnosno dijada. te da je to prirodni biolo{ki ciklus ljudskog tijela. To je ponekad najbolje. recimo. Ina~e.23:00 23:00 . {to je va`no kako bi u~esnici koji putuju stigli da se spreme za put. Berner je u po~etku eksperimentisao ba{ sa desetominutnim izmjenama i odbacio ih. ^etrdeset minuta traje i sjede}a meditacija na Zen seshinima. Tako|e. na primjer.23:45 23:45 . raspored je ne{to druga~iji na kraju tre}eg dana. ve} sutradan ujutro. on je do te mjere pazio na detalje kada je radio na uspostavljanju strukture Intenziva. Slijede}i te primjere. jer je tu voditeljevo uvodno predavanje.20:45 20:45 .24:00 24:00 .21:45 21:45 .20:00 20:00 . umjesto vje`be prosvjetljenja. kako bi se u~esnici odmorili i dobro naspavali prije nego se vrate svojim svakodnevnim obavezama.19:15 19:15 . desetominutne? Istini za volju.6:00 Ve~era Vje`ba prosvjetljenja Vje`ba prosvjetljenja Meditacija tokom {etnje Vje`ba prosvjetljenja Vje`be disanja U`ina Vje`ba prosvjetljenja Priprema za spavanje Meditacija tokom spavanja Ovaj dnevni raspored je ne{to druga~iji prvog dana ujutro. pi{u Berner i Sosna u 87 .

a radi se o ljudima koji pate od te`ih oblika mentalnih poreme}aja.. Tada bi se uloge promijenile. izme|u bu|enja i odlaska na po~inak. To djelomi~no razbija neke od na{ih uobi~ajenih {ablona pona{anja.. Promjena uloga izbacuje ih iz tog stanja. on se tako duboko uplete u to {to pri~a.’ Da.5’’) jer nakon tog perioda vremena ~ovjek ulazi u novi ciklus. Tako bi duboko u{li u svoj um i svoja emocionalna stanja da bi se jednostavno izgubili. Precizan raspored. oba spola.» Oni pi{u da je Berner ustanovio da je u prosjeku za jednu ’rundu’ kontemplacije i komunikacije potrebno ne{to malo vi{e od ~etiri i pol minute (4’ 37. mo`da 88 .. te te{kim sr~anim bolesnicima. i bez mogu}nosti da se kumulativni efekti na{e koncentracije potro{e u predugim pauzama. da li postoje ljudi za koje ne bi bilo dobro da u~estvuju na Intenzivu? Takvi su uistinu malobrojni. i tokom jedne dijade neko bi mogao pri~ati 95 procenata vremena. Svjesnost istine. Neki bi se ljudi mogli po`aliti: ’Taman sam krenuo u ne{to i ovaj gong me je prekinuo. i stavlja nas u situaciju kada mo`emo odbaciti svoje uobi~ajene psiholo{ke za{tite i dopustiti sebi da se iskusimo upravo onakvi kakvi smo. Raspored je tako napravljen da podr`ava maksimalnu koncentraciju. ili kakvim sebe zami{ljamo. Drugi razlog je {to kada neko suvi{e mnogo komunicira. Ustaje se ranije nego {to ve}ina ljudi obi~ava. nisu svi bili obzirni prema svojim partnerima.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe najnovijem priru~niku za voditelje Intenziva. To nije fer. novu 'rundu’ kontemplacije. poma`e svakom u~esniku da maksimalno usmjeri svoju energiju ka postignu}u prosvjetljenja. i eventualno epilepti~arima. Me|utim. Iako povr{no posmatrano ovakav raspored nekome mo`e izgledati suvi{e naporan.. i da to nikome nije predstavljalo nepremostiv problem. i to je jedan razlog za uvo|enje petominutnih izmjena. . tako {to bi rekli ’OK’ ili ’To je to’. odnosno efikasno vladanje vremenom. Me|utim. ~injenica je da su ga bez ve}ih problema izdr`ale hiljade ljudi svih uzrasta. i omogu}ava proboj u kvalitativno nova stanja svijesti. «U~esnici su komunicirali sve dok ne bi potvrdili da su zavr{ili. Ljudi sa te`im mentalnim poreme}ajima uistinu ne mogu imati zna~ajne. a ne kakvi bi `eljeli da budemo. a neko samo 5 procenata. i ne{to kasnije se ide na spavanje. periodi za rad i odmor uravnote`eno su raspore|eni. ali ostale negativnosti prekomjerne komunikacije u samo jednom pravcu mnogo su ve}e. Me|utim. ima istine u tome da gong mo`e ponekad prekinuti ljude.

a posebno ne psihijatrijska. najve}e koristi od Intenziva mogu imati oni ljudi kojima u `ivotu ide uglavnom dobro. 89 . sigurni da se mogu nositi sa simptomima napada. pak. Ljudi sa lak{im mentalnim problemima. ne preporu~uju epilepti~arima u~e{}e na njihovim Intenzivima. U stvari. nego prosje~nim u~esnicima koju nemaju tu vrstu problema. zdravi. ili te{ki ovisnici o drogi ili alkoholu obi~no imaju velikih problema da izdr`e Intenziv. uz njihovu iskrenu posve}enost i uz pa`ljivu brigu voditelja i asistenata mogu}e je da takvi u~esnici ostvare odre|ene rezultate. {to je upravo ono {to je potrebno mentalnim bolesnicima. Me|utim. koji ne osje}aju da imaju nekih posebnih te{kih. pak. Te{kim sr~anim bolesnicima bi Intenziv. i ~esto je potrebno puno sa njima raditi kako bi postigli odre|eni napredak. i veliko je pitanje koliko bi uop{te bili sposobni da rade dijade. drugima i `ivotu oko sebe. osje}aju se dovoljno samopouzdani da prime u~esnike sa lak{im oblicima epilepsije. i moraju biti vrlo pa`ljivi {ta i koliko rade tokom dana. i prirodno zainteresovani da vi{e saznaju o sebi. Ve} smo napomenuli da Intenziv nije terapija. Drugi. nerje{ivih problema. Neki iskusni voditelji.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} nikakve. ukoliko se dogodi. bio opasan. koristi od tehnike kao {to je Intenziv. upoznati sa prirodom te bolesti. uglavnom dobrog raspolo`enja. koji su aktivni. iako se ~ini da ovisnicima zaista treba puno vi{e vremena i truda da postignu prosvjetljenje. Oko epilepti~ara postoji podijeljeno mi{ljenje. jer takvi bolesnici uistinu se ne smiju izlagati naporima.

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe 90 .

i svog dotada{njeg prou~avanja uma i raznih misti~kih tradicija. zapravo. koje je krajem 91 . gnosti~ki dijagrami zemlje i nebesa. Drevni mitovi primitivnih naroda o nastanku svijeta i njegovom ustrojstvu. alhemi~arske alegorije. Razne misti~ke tradicije. na{a stvarna priroda. ima odre|enu strukturu koja se mo`e spoznati i koliko-toliko opisati. u najmanju ruku. I. od po~etaka pisane istorije. drugih i `ivota. svi se oni sla`u u jednom: cjelokupna stvarnost. a on je sam u~estvovao na njima. kineski Ji \ing. i iz razli~itih doba. ostavljale su zapise i simbole za koje su tvrdili da opisuju ovu okultnu. a odgovor na njih trebao bi se tra`iti u tome {ta je. Nakon {to je po~eo voditi Intenzive. i {ta je uop{te stvarna priroda cjelokupne stvarnosti. odnosno `ivot. sufijske kaligrafije.. on je vrlo rano formulisao sopstveno u~enje o prirodi `ivota. na sebi specifi~an na~in nastali su kao poku{aj da se opi{e krajnja priroda stvarnosti. odnosno kako je uop{te mogu}e da takvo iskustvo postoji? Ta pitanja sli~na su pitanju da li uop{te postoji kona~na istina i {ta je ona. skrivenu na{oj uobi~ajenoj percepciji i na{em uobi~ajenom. kakva je struktura na{eg uma. Na osnovu sopstvenih iskustava prosvjetljenja. kabalisti~ki dijagram Drveta `ivota. svakodnevnom poimanju sebe. zna~i skrivenu stvarnost.. Svi ovi prozvodi iz razli~itih kultura. budisti~ka u~enja Abhidharme. hindu i tibetanske mandale.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Metafizika prosvjetljenja Kako je uop{te mogu}e da se iskustvo prosvjetljenja mo`e do`ivjeti? Kako je uop{te mogu}e do`ivjeti ne{to takvo. Berner je tako|e po~eo obu~avati druge ljude da vode Intenzive.

i devedesetih ih podu~avao pod nazivom Lila teorija. ili pak. Ta teorija. a «la» zna~i «igrati se» ili «plesati». ne sama istina po sebi. cijelu svoju knjigu Kvantni bogovi posvetio je ranoj Bernerovoj metafizi~koj teoriji. Uistinu. odnosno zabavu. koji ple{u. bila je njegov na~in. da opi{e kona~nu strukturu stvarnosti. «Tako|e. Lila. odnosno prosvjetljenje». po engleskoj rije~i za sposobnost. tako. ovakvi zaklju~ci mogu djelovati poluludi ili sasvim ludi. Love je taj sistem nazvao psihometafizika. Me|utim. Kabalu i li~no direktno iskustvo istine. Zabave boga Krishne sa pastiricama u vrtu Vrndavan tako|e je drevni primjer lile. to ipak ne treba slu`iti kao izgovor da se ne saop{tava ono {to je neko spoznao kao 92 . koje god rije~i koristili. to }e ipak biti samo rije~i. takvi zaklju~ci mogu biti pogre{ni. U svojoj knjizi o Intenzivima Lawrence Noyes je jedno poglavlje tako|e posvetio tome kakvi se zaklju~ci o prirodi stvarnosti mogu izvu}i iz onoga {to su ljudi direktno do`ivljavali na Intenzivima. igre radi. «Li» je rije~ koja zna~i «bogovi». odnosno zabavljaju. po uzoru na drevne mistike. ve} pomenuti Jeff Love. i kakav god opis istine dali.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe {ezdesetih godina pro{log vijeka nazvao Abilitizam. te{ko je autenti~na misti~ka iskustva. predstavljen kru`nicom oko kipa po kojoj se nalaze upaljene vatre. onako kako je on do`ivio i spoznao kroz svoju vi{e decenija dugu duhovnu praksu. koju je Love izlo`io kroz filter li~nog iskustva. Drevni indijski kip boga Shive koji ple{e (Shiva Nataraja) i koji tim plesom pokre}e nebeski svod. koji je donio Intenziv prosvjetljenja iz Amerike u Evropu. produbio te po~etne koncepcije. ili djelimi~no pogre{ni. «Napisani. odnosno «teorija bo`anske igre». Mnogo prije nego {to je Berner po~eo sa izlaganjem Lila teorije. napisao je Lawrence. kao {to je ~esto slu~aj sa misti~kim iskustvima». koja su u svojoj biti direktna iskustva istine. a u kontekstu kabalisti~ke simbolike i najaktuelnijih saznanja iz fizike i astronomije. U svakom slu~aju gube mnogo u prijevodu od direktnog iskustva u ideje». nakon dvadesetogodi{nje intenzivne prakse joge. samo opis istine. Lila je drevna sanskritska rije~ koja ozna~ava bogove koji se igraju. jednostavno ozna~ava igru. prenijeti u rije~i. iako bi ispravnije bilo re}i metafizi~ko u~enje. ability. i definisao ga kao «radikalan metafizi~ki model univerzuma koji povezuje nau~no vi|enje svijeta. Kasnije je. ~esto je kori{ten kao najslavnija drevna vizuelna predstava bo`anske lile.

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

kona~nu prirodu stvarnosti. Naj~e{}e, prvo direktno iskustvo koje u~esnici Intenziva imaju kada se po~nu baviti ovom tehnikom, jest iskustvo toga ko su oni. Realizacija tog iskustva, koje u~esnici saop{tavaju tokom dijadnih vje`bi, obi~no nije ne{to naro~ito «misti~no», govore}i obi~nim rje~nikom. U~esnik obi~no komunicira da je on on, ~esto govore}i «To sam ja» ili «Ja jesam» ili, samo, «Ja». Tu se radi o tome da se u jednom trenutku u~esnik odvojio, ili kako jo{ ka`emo deidentifikovao, od raznih uloga, identiteta, ta~ki gledi{ta sa kojima je bio poistovje}en, i onda u toj situaciji privremene oslobo|enosti direktno iskusio samog sebe, kao onog koji nije neko drugi, kao ba{ ovog koji jeste, koji nikada ne mo`e biti neko drugi, nego samo taj koji jeste, i koji je bez karakteristika, bez crta li~nosti, ili bez bilo koje druge osobine ili kvaliteta, jer ina~e KO ima ili opa`a tu osobinu? Ovo iskustvo sopstvene nedjeljivosti, sopstvenog stvarnog postojanja, sebe kao jednog konkretnog me|u mnogim drugim, izuzetno je ushi}uju}e iskustvo za one koji ga do`ive, iako ispoljavanje tog iskustva neupu}enima mo`e izgledati vrlo banalno. «Pa naravno da si ti ti», odvratili bi oni, ne shva}aju}i da rije~i tu uop{te nisu bitne, ve} da se radi o dubokom subjektivnom iskustvu koje nikad ne mo`e biti adekvatno preneseno rije~ima. Me|utim, iako neko mo`e biti direktno svjestan toga ko on jeste, to jo{ uvijek ne zna~i da ima znanje i o tome {ta on jeste. Bez obzira {to sam ja su{tinski samo ja, onaj koji jesam, svjestan toga da nisam isto {to i moj um, moje «crte li~nosti» ili bilo koje druge osobine ili kvalitete, ostaje pitanje da li sam ja u osnovi samo ovo tijelo, materijalno bi}e, objekat, ili sam, pak, duhovno bi}e? Da li sam du{a ili svjetlost ili praznina? Da li i{~ezavam onda kada umre i moje tijelo? Da li sam ograni~en prostorom ili ne? Ponekad u~esnici Intenziva budu zbunjeni u vezi toga koja je razlika izme|u toga ko su oni, i {ta su oni. Sada, dok ~ita{ ove redove, budi svjestan toga KO ~ita. To je ono ko si ti. Sada obrati pa`nju na to [TA je to ko si ti. Mogli bi re}i da je pitanje «Ko sam ja» pitanje identiteta, a pitanje «[ta sam ja» pitanje kvaliteta. «Razlike koje pravimo izme|u razli~itih aspekata istinskog pojedinca, uklju~uju}i to Ko i [ta smo mi, nisu stvarne, kona~ne razlike. To su razlikovanja koja ~inimo iz jedne ta~ke gledi{ta u odnosu na prosvjetljenje koje smo do`ivjeli, a tu ta~ku

93

Emir Salihovi}

Spoznaj samog sebe

gledi{ta mi zauzmemo odmah nakon {to smo iza{li iz stanja jedinstva sa samim sobom», ka`e Berner. «Ljudi }e re}i 'Ja sam ja’ ili 'Ja jesam’ ili 'Ja sam bezgrani~an’ ili 'Ja mogu ~initi bilo {ta’, a svi su u su{tini do`ivjeli isto prosvjetljenje. Samo ga sada posmatraju iz razli~itih ta~ki gledi{ta.» Dok ve}ina ljudi na manje, vi{e sli~an na~in ispoljava direktno iskustvo toga ko su oni, realizacije iskustva {ta je neko vrlo su raznolike, i ~esto me|usobno opre~ne i nepojmljive, odnosno sasvim ilogi~ne za um. U~esnici mogu saop{tavati da su sve, ili pak da su ni{ta. Mogu saop{tavati da postoje kroz sve ostalo {to postoji, mogu saop{tavati da su ljubav, ili totalno prihvatanje drugih i svega {to jeste. Ono {to je naj~e{}e slu~aj jeste da u~esnici do`ive da oni nisu ne{to, da nisu neki poseban, pojedini objekat, stvar, u smislu postojanja fizi~kih objekata u nama poznatom univerzumu. Tako|e, da nisu ni neki objekat sa~injen od nekakve «eteri~ne» ili bilo kakve druge supstance, da jednostavno re~eno nisu materija, tvar, u bilo kojem obliku, bilo kao fizi~ka materija, ili kao mentalna materija. Tako|e, da nisu energija, svjetlost ili bilo {ta tome sli~no. ^est je do`ivljaj pri tome i nepostojanje vremena, te ponekad i do`ivljaj da nismo locirani u prostoru, ili pak subjektivno i{~eznu}e prostora. Kada se ova razna ispoljavanja direktnog iskustva pogledaju u totalu, iz «pti~ije perspektive», vidimo potpuno i{~eznu}e materije, energije, prostora i vremena u subjektivnom do`ivljaju kona~ne stvarnosti. Jednostavno, pojedinac – onaj koji jeste – nije materija, nije energija, nije prostor, niti vrijeme. Poistovje}eni smo sa svakom od ove ~etiri karakteristike univerzuma, ali u kona~noj stvarnosti – nismo to. Isto tako nismo ni ideje, niti ta~ke gledi{ta iz kojih posmatramo i do`ivljavamo svijet, a na dubljem nivou ~ak se i 'ja’ razotkriva samo kao jedna, iako iskonska, ta~ka gledi{ta. Tu treba tra`iti zna~enje poznate Budine teze da sopstvo, ili 'ja’, u kona~nom smislu ne postoji (anattma). Dublje posmatrano, u~esnici saop{tavaju sebe kao samu Istinu, odnosno kao bo`anske, nematerijalne pojedince, zna~i one koji nisu sastavljeni od bilo kakvih dijelova niti mogu biti dijeljeni na bilo kakve sastavne dijelove, i koji stoga nisu sa~injeni od bilo kakvog oblika materije, energije, prostora ili vremena. Ovdje je zanimljivo prenijeti Bernerove «Maksime o pojedincu» iz maja 1987. godine. On ka`e:

94

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

1. Pojedinac je jedinstven, nestvoren i ima sposobnost izbora da li da u|e u odnos sa drugim pojedincima ili ne. 2. Pojedinac ne mo`e biti podijeljen na dijelove, niti je pojedinac dio ne~eg drugog. 3. Pojedinac je jedinstveni ’Ko’, ono ko pojedinac jeste, jest apsolutno jedinstveno. 4. Pojedinac nije stvar (materija), ideja ili du{a. 5. Pojedinac nije lociran u vremenu ili prostoru i nije energija ili masa. 6. Pojedinac nije tijelo, mozak, um, bi}e ili ne~ija tu|a misao. 7. Pojedinac nije svjesnost, ali mo`e biti uklju~en u svjesnost u vezi sa nekim drugim pojedincem. 8. Pojedinac nije Bog, ali ima bo`anske kvalitete. 9. Pojedinac postoji kao {to Bog postoji, ne u uobi~ajenom smislu stvorene supstance koja postoji kroz vrijeme. 10. Pojedin~eva sposobnost izbora da u|e u odnos sa drugima ili ne, jeste apsolutna i ne mo`e se poni{titi. 11. Ti si pojedinac! Ako si svjestan zna~enja te re~enice, ti si ono {to sam opisivao. To da si u odnosu sa mnom, da komunicira{ sa mnom, da si povezan sa mnom, samoo~igledno je ~injenicom da si svjestan zna~enja ovih rije~i koje dolaze od mene. 12. To da ti postoji{ jeste samoo~igledno. Dokaz da ti postoji{, u apsolutnom smislu, nije potreban i ne treba ga ni poku{ati dati jer samo ti mo`e{ odgovoriti na to pitanje. Zanimljivo je primijetiti da latinska rije~ za pojedinca, individuo, koja se prenijela i u savremene jezike kao {to je engleski (individual), doslovno zna~i «nedjeljiv», in-dividuo. A na{a rije~ pojedinac upu}uje na onog koji je jedan, zna~i opet nedjeljiv. Ovakva iskustva mogu nekoga potaknuti da se pozabavi pitanjem «[ta je `ivot». Realizacije direktnog iskustva rade}i sa ovim pitanjem tako|e su vrlo raznolike, i kre}u se od ushita da `ivot uistinu postoji, da je stvaran, pa do realizacije da je `ivot iluzija, ili da `ivota zapravo nema, ve} da jedino {to je stvarno jesmo zapravo mi sami, kao ono ko i {ta mi uistinu jesmo. U dubljem smislu, u~esnik postaje svjestan `ivota kao beskona~nog odnosa izme|u bo`anskih pojedinaca, drugih koji su sasvim isti kao i on sam. @ivot, na izvjestan

95

svaka vlat trave.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe na~in. u me|usobni odnos. to je iluzija. Mi smo `ivot. Ovakvi proboji kroz iluziju `ivota ~esto navode u~esnike Intenziva da svoju pa`nju mnogo zna~ajnije usmjere na misterij drugih ljudskih bi}a. no sposobni da u|emo u kontakt. «Drugi je ja». pak. otkrivaju nam da mi u osnovi nismo bilo koji oblik materije. va{a starost je razli~ita. razne karakteristike li~nosti. rekao bi u~esnik. prostor ili vrijeme. Mo`da uobi~ajeno mislimo da smo ovdje mi. nema nikakvog drugog `ivota. neki `ivot pored nas. drvo. postaje odraz na{eg sopstvenog odnosa sa Istinom. jer osim nas. Na na~in koji je potpuno nepojmljiv umu mi smo izvan toga. ali su{tinski. U su{tini. Bog. tamo drugi i. Ili. Pitanje «[ta je drugi». i svoj terapeutski i duhovni rad sa ljudima zasnovao na premisi da je smisao `ivota upravo u usavr{avanju na{eg odnosa sa drugim nefizi~kim pojedincima. tu je drugi.. oblak. ^injenica da u~esnici svoja iskustva obi~no saop{tavaju manje-vi{e sli~no (iako su saop{tavanja samo saop{tavanja. i me|u vama nema ama ba{ nikakve razlike. uma su razli~ite. u osnovi. kao ne{to tre}e. kako mi to prevodimo. jedini razlog za{to je uop{te mogu}e do`ivjeti Istinu. Tu ste vi. Druge ~este realizacije jesu da je drugi sve. niti smo energija. sasvim nefizi~ki u totalnom zna~enju te rije~i. Direktna iskustva toga {ta su drugi ~esto imaju duboke posljedice na `ivot. Me|utim. odnosno drugi. Svoju ranu metafiziku. u svim svojim verbalnim i neverbalnim 96 . i mi smo ono {to se de{ava izme|u nas. u smislu da takva iskustva otvaraju sasvim novu perspektivu na `ivot. Berner je zasnovao upravo na ovakvom razumijevanju toga {ta smo mi. Abilitizam. sve je drugi. da je sve. @ivot prestaje biti ne{to tamo negdje. odnosno «[ta je drugo ljudsko bi}e». rije~i nisu direktno iskustvo samo po sebi) navodi na to da se u osnovi mo`e zapaziti odre|eni model. mi smo to. Tijela su razli~ita. Jedna tipi~na realizacija direktnog iskustva rade}i sa ovim pitanjem jeste otkrovenje da su drugi isti kao i ja. i smisao `ivota. Pri tome je komunikacija. odnosno da je kona~ni smisao `ivota u tome da iskusimo jedni druge. ili Bogom. vi ste sasvim isti.. jeste taj {to smo ta Istina – mi sami! Jedini razlog za{to nam je mogu}e prosvijetliti se jeste taj {to smo mi ta Istina koju tra`imo. Iskustva koja ljudi saop{tavaju na Intenzivima o tome ko su oni i {ta su oni. sve vi{e dobiva na zanimljivosti. koji nam mo`e pomo}i u boljem razumijevanju stvarnosti. to je na{a kona~na priroda.

da smo spremni `rtvovati i ono za {ta smo najvi{e vezani. u potpunosti povinovao onome {to se pojavilo kao posljedica njegove predanosti. osnovni instrument tog procesa. da u~inimo da nas drugi razumiju. u korjenu je svih velikih svjetskih religija. u~i da predanost mora biti do te mjere potpuna.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} vidovima. u toj pri~i. ne samo dijada prosvjetljenja. bilo kakve misli. recimo. Starozavjetne pri~e upu}uju nas upravo na gnozu (znanje) ove Staze predanosti. Berner je u tu svrhu posebno preporu~ivao tzv. Tu je tako|e i poseban vid «komunikacije» sa kona~nom stvarno{}u koja bi se najlak{e mogla uporediti sa misti~kim praksama iz poznatih nam religija. tehnike vladanja energijom. kako bi se koncentrisao. te svoje tijelo. odnosno razumijemo druge. koristi svoju volju. od {etnje ulicom do globalne politike. alegorija o Abrahamovom `rtvovanju sina jedinca. U takvom svjetlu. osnovni vid duhovne prakse sastoji se u tome da «otvorimo» komunikacijske kanale izme|u sebe i drugih. kako god on to zvao. manje ili vi{e. Ovaj vid meditacije. te poku{aji da primimo komunikaciju. te bilo kakva druga iskustva. odr`ao pa`nju na zadatom objektu itd. nisu ni{ta drugo nego na{i poku{aji da drugima saop{timo sebe. formulom «Neka 97 . To ne zna~i samo raditi na pobolj{anju odnosa i komunikacije sa osobama iz svakodnevnog `ivota. te ve}i do`ivljaj ispunjenja i zadovoljstva u `ivotu. te ve} pomenutu prirodnu meditaciju. A sve `ivotne aktivnosti. Pri~a. odr`ao tijelo u odre|enom polo`aju. dijada. vizije. Za razliku od Intenziva. Isaka. ili mentalni sadr`aji. Isus Hrist je tako|e svo vrijeme svog podu~avanja demonstrirao potpunu predanost. i svih ostalih vrsta meditacije u kojima prakti~ar uvijek. bilo kakva emocionalna de{avanja. izvr{io instrukciju. ve} i dijada ~i{}enja koje za posljedicu imaju «bistriji» um. Pri tome je potpuno otvoren i dopu{ta da se kao posljedica tog bezuslovnog predavanja dogodi bilo {ta u njegovom tijelu. energiju. koji se smatra najvi{im i najsavr{enijim oblikom duhovne prakse. odnosno Istinu. Apsolutu. ve} i redovnu praksu dijada sa drugim istomi{ljenicima. kao {to je. {to je dramatur{ki nagla{eno dramom `rtvovanja sina. osje}anja i um u potpunosti predaje Vrhovnom. kao na Intenzivima. ako `elimo iskusiti bo`ansku milost. Bogu. uklju~uju}i iskustvo jedinstva sa Istinom – prosvjetljenje. u prirodnoj meditaciji prakti~ar potpuno odustaje od svoje volje. Abraham se. u stvari. jasnije razumijevanje sebe i drugih.

i kojeg ne posjeduje ni{ta». kao posljedica njegove savr{ene predanosti Krajnjem. Taoizma. naravno ne pod tim imenom. To je istinski duh Zena. pa i fizi~ke ne~isto}e po~inju reagovati. {to ve} samo po sebi defini{e ovu religiju. Naime. odnosno imati metodologiju. To podrazumijeva na{e kona~no pristajanje da stvari budu onakve kakve zaista jesu. sve ove religije upu}uju na kona~no. jer kao na Intenzivu. namaz salat. Jako je va`no znati. Me|utim. podrazumijeva odustajanje od ega. nije ni{ta drugo do spolja{nji odraz potpunog unutarnjeg predavanja Bogu. mora se primijetiti i to da velike svjetske religije poput judaizma. i preporu~uju jedan odre|eni model `ivljenja. plodove tog rada. i ka`u «Idi tamo». i tome sli~no. tokom raspe}a na Golgoti (najmra~nije je prije svitanja!) on ni za momenat ne odstupa od svoje savr{ene predanosti i uzvikuje «O~e. vjerskim praksama neutemeljenim u stvarnosti. Osnovni ritual Islama. A u ~asu najve}e duhovne krize. odnosno kako integrisati ta krizna iskustva i nastaviti duhovno pute{estvije. od toga da stvari budu onakve kako mi to ho}emo. Jedna drevna izreka opisuje sufiju kao onoga koji «ne posjeduje ni{ta. popularno znan kao «klanjanje». centralna je praksa islamskih mistika. iz ~ega se mo`e osjetiti duh onoga koji je sasvim nevezan. Jednostavno.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe bude volja Tvoja. Sahaj yoga. ali ne govore ni{ta o tome {ta raditi sa na{im umom i osje}anjima. Jednostavnije re~eno. predanost Bogu. Predanost vi{em. fanatizmu. ali i Hinduizma onako kako je obja{njen u stihovima Bhagavad-Gite. sufija. kako se nositi sa tim reaktivnim sadr`ajima kada se pojave. potisnuti). neovisno od na{e volje. a to }e na kraju rezultirati degradiranjem ili izvrtanjem samog religijskog u~enja koje slijedimo. u ruke tvoje predajem duh svoj!». posebno onim stihovima koji govore o ~injenju bez vezanosti za rezultate. te religije 98 . kad po~nemo da se pribli`avamo Istini na{e sopstvene mentalne. `ivjeti te modele nije lako. hri{}anstva i islama imaju i jedan ozbiljan nedostatak. na krajnje. {ta ~initi kada u|emo u duhovnu krizu. Ako to ne znamo. i mi nailazimo na barijere. {ta raditi sa na{im reaktivnim duhovnim sadr`ajima. ili dru{tveni model. Zna~enje rije~i Islam je upravo «predanost». emotivne. ne moja». onome {to je kona~no i Apsolutno. Ali. bar kada je u pitanju religijska praksa. jo{ gore. onda }emo ih poku{ati integrisati na pogre{an na~in (ili. uve}avanju osje}anja krivice i stida. velike monoteisti~ke religije ukazuju na Istinu. za koji tvrde da je u skladu sa tom kona~nom stvarno{}u. slobodan.

jer je svima ve} opro{teno. oduvijek. materije i energije. logi~ke spoznaje. fiksirane ta~ke gledi{ta i stavovi nisu kona~ni. Stvarnost toga je za mnoge ljude dovoljno otkrovenje. u biti. prostora. ve} samo onu krajnju.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} ne nude kompletan pristup li~nom razvoju. U stvari. da malo pojasnim: ne radi se o tome da postoji neka kona~na stvarnost tamo negdje. Ipak. i mi. ni energija. apsolutni i nepovredivi. Ta kona~na stvarnost. vi{eg je reda u odnosu na uobi~ajenu stvarnost vremena. da postoji Bog. Ako je Berner zaista u pravu. Tako. od zore vremena naovamo. koja prevazilazi na{e ograni~ene umove. {ta nam onda iskustva ljudi sa Intenziva prosvjetljenja mogu. mi sami. Mi ve} jesmo ta kona~na stvarnost. i jednom ograni~enom slije|enju vjerskih uputa. To je smisao izreka u pojedinim budisti~kim {kolama da smo svi ve} prosvjetljeni. niti smo vrijeme (u vremenu). kada kona~no sagledaju da njihova ubje|enja. ta kona~na stvarnost smo. Stoga najve}i broj sljedbenika tih religija ostane na plitkom nivou papagajskog ispovijedanja vjere. niti smo prostor (u prostoru). {to je na planu Apsolutnog isto kao i re}i da je smisao `ivota u tome da iskusimo Boga (Ve}ina teologija u~i da je ~ovjek stvoren upravo zato da bi spoznao Boga. odnosno ono {ta mi uistinu jesmo. da nema potrebe moliti za oprost grijeha. o kojem ove religije ne govore. Mi nismo odvojeni od nje. ukoliko smisao `ivota uistinu jeste u tome da u potpunosti iskusimo jedni druge. Tako|e. koju poznajemo svojim ~ulima. re}i o prirodi stvarnosti. da bi se do{lo do te stepenice potrebno je pre}i odre|eni pripremni put. ne nude slijed koraka ka ve}em savr{enstvu. Ali. Istina. mi sami u biti nismo ni materija. sav fizi~ki univerzum nije ni{ta drugo nego svo- 99 . odnosno izreka u zapadnim misti~kim tradicijama da milost od Boga ve} obuhvata sve ljude. odnosno univerzuma u kojem `ivimo? Prva stvar je vjerovatno ta da postoji kona~na stvarnost. ve} smo – da tako ka`emo – oduvijek u jedinstvu sa njom. [ta je onda priroda te kona~ne stvarnosti? To je ~ista sposobnost da u|e u odnos sa drugim istim takvim nefizi~kim pojedincima. kako god to htjeli zvati. kona~nu stepenicu {to vodi jedinstvu sa Bogom. ovdje. stavove i mogu}nosti umne. Istina. posredno. pa smo onda mi sjedinjeni sa tom kona~nom stvarno{}u. Rijetki su oni koji odu korak dalje i direktno spoznaju postojanje stvarnosti na koju njihove vjerske knjige upu}uju. svog stvoritelja). ve} da postoji kona~na stvarnost.

Bernerova Lila teorija upravo obja{njava gornje. koja nam slu`i da posredno upoznamo jedni druge. i 100 . Ali. Tu po~inje da izgleda da cjelokupan fizi~ki univerzum. poreknemo neko drugo ljudsko bi}e. i prepoznali bi je kao Boga samog. odnosno nudi teoriju kako nastaju prostor i vrijeme. Jer. {to bi bila jedna interpretacija biblijskog «prvobitnog grijeha» odnosno «pada». s obzirom da smo mi upravo ta kona~na stvarnost. onda je cjelokupan univerzum na{a zajedni~ka kreacija. i onda ga vi{e ne do`ivljavamo kao nezavisno bi}e koje ima sopstvenu mo} izbora. materije i energije na neki umu potpuno nepojmljiv na~in proizilazi iz nas samih. ve} ga nazivamo «|ubre» ili drugim sli~nim pogrdnim imenima. to stanje koje bi mogli nazvati «rajskim» za nas je i{~ezlo. odnosno iz na{ih uzajamnih odnosa kao nefizi~kih pojedinaca. mnogih pojedinih bo`anskih stvarnosti. kao nezavisan objekt. Kada bi u potpunosti prihvatili Boga. ili Bo`ija punina. zna~i stvar. istu prirodu vode – rekli bi. samo stanje odnosa izme|u nas. cjelokupna stvarnost vremena. te {ta su materija i energija. samo jedan na~in da se ka`e da cjelokupan univerzum proisti~e iz Boga. mi poreknutog Boga do`ivljavamo kao materiju. Bog je Jedan. a mi smo se obreli izvan njega. da ~ini ono {to mu je volja). Lila teorija obja{njava da materija nije ni{ta drugo nego neprihva}eni. kao tijela sa osje}anjima i umom – jednostavno. mi smo potpuno identi~ni u tome {ta jesmo u svojoj istinskoj su{tini. prostora. opet. objekat koji su{tinski nema individualnu mo} izbora ({to je su{tinska bo`anska sposobnost. u smislu odnosa izme|u mnogobrojnih bo`anskih pojedinaca koji zajedno ~ine kona~nu stvarnost koju su ranohri{}anski gnostici nazivali pleroma. iako smo mnogi. Me|utim. zapravo. Istine. kao {to mno{tvo kapi vode u potpunosti dijeli jednu jedinstvenu. U tom novom stanju. koja slu`i tome da spoznamo jedni druge. odnosno iz kona~ne stvarnosti. @ivot ne postoji kao ne{to odvojeno od nas. To je. Na jedan na~in re~eno. odbili svoje prirodno stanje jedinstva sa bo`anskim. nespoznati aspekt Boga. ne direktno. To je. koje su u svojoj osnovi jedno. ve} kao utjelovljena bi}a. s obzirom da smo u jednom bezvremenom trenutku (prije nego {to uop{te mo`emo govoriti o 'postojanju’ vremena) porekli. materija bi za nas subjektivno i{~ezla. Mi ljudi dramatizujemo ovaj proces svaki put kada odbijemo. kao ljude.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe jevrsna pozornica ure|ena pravilima fizi~kih zakona.

niti izvan vremena. kao i Bog. Mi smo bo`anski. Kada odlu~imo u}i u odnos s nekim drugim. ne direktnim znanjem. Oni aspekti drugih koje izaberemo da ne prihvatimo. ili znanje. kao bo`anski pojedinci. energije i mase. U tom romanu on opisuje tok spiritualne prakse glavnog junaka. odvajanja od Kona~ne stvarnosti i indirektnog spoznavanja te Kona~ne stvarnosti (zna~i. koje opa`amo. Kuriozitet romana je detaljan i ta~an opis «tajnih» tantri~kih praksi izme|u mu{karaca i `ena. mi onda aktivnosti te Kona~ne stvarnosti iz nove perspektive prividno opa`amo kao kretanje i interakcije ~estica materije – drugim rije~ima opa`amo pojavu energije. ili kojoj se mo`e nare|ivati i kojom se mo`e manipulisati. Vrijeme je nastalo kao posljedica na{eg uzajamnog izbora da u|emo u odnos jedni s drugima. Sve ovo». ve} dostigao najvi{e vrhunce spiritualnog postignu}a. Vrijeme i svjesnost su rezultat na{eg otvaranja jednih prema drugima. Na taj na~in cjelokupan do`ivljaj prostora. ve} kroz proces) iz jedne fiksirane ta~ke gledi{ta. odnosno stvorili smo odre|enu subjektivnu distancu – prostor. svjesnost. iako nama iz na{e nove perspektive mo`e tako izgledati. onog trenutka kada smo porekli Kona~nu stvarnost mi smo se subjektivno odvojili od nje. materije. Hugh Conway. mi prihvatamo neke aspekte tog drugog. mi. on okupljenim lamama u manastiru Shangri-La obja{njava {ta je krajnja priroda stvarnosti: «Kao {to je ve} re~eno. Me|utim. a odbijemo neke druge aspekte. Negdje pred kraj romana. koji uklju~uju i seksualni kontakt. U stvari.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} do`ivljavamo kao obi~nu stvar koju se bez problema mo`e ubiti ili uni{titi. Oni aspekti ili dijelovi drugih koje svako od nas izabere da prihvati. iz jedne pozicije u prostoru. te je to vjerovatno razlog za{to je roman objavljen pod pseudonimom. objavio jedan roman. nismo stvoreni. Malo je poznato da je Berner 1990. Kona~na stvarnost nije «stvar». prostora. A promjene polo`aja ~estica materije u prostoru. s obzirom da Kona~na stvarnost i dalje ima svoju su{tinsku mo} izbora. postaje potisnuto izme|u nas u formi vremena. nazvan «Povratak u Shangri-La». i za{to ga je prakti~no nemogu}e na}i na tr`i{tu. energije i vremena proizilazi iz na{eg poricanja. sposobnost da ulazi u odnos sa drugima. 101 . sve do njegovog postignu}a besmrtnog «svjetlosnog tijela». odre|uju nam linearni tok vremena. kada je glavni junak. to postaje iskustvo. I opet. pod pseudonimom Kym Taluson. kojima se preda. i nismo u vremenu.

bo`anska sposobnost bez supstance ili uzroka. pak. koju je ina~e vrlo te{ko obrazlo`iti. Ipak. te neku vrstu orijentacije u pogledu sopstvenih iskustava sa Intenziva ili drugih spiritualnih praksi. jer se bavi realnostima koje prevazilaze vrijeme i prostor. onda }e on misliti da je svrha `ivota stvoriti neki efekat – {to ve}i to bolji. energija i masa. razmi{ljanje. on }e vjerovati da je svrha `ivota svrha te stvari sa kojom je identifikovan. Ako neko misli o sebi kao o tijelu. to jest kao o egu. Seks onda postaje sredstvo produ`enja tog opstanka kroz potomstvo. Sve dok je neko identifikovan sa ne~im. sa kojom je on do{ao do najdubljih `ivotnih istina prakticiraju}i meditaciju predanosti. informacije iz ovog poglavlja odlo`ite kao {to u kesicu odla`ete svoj ~asovnik i nakit. i istra`iva~kog duha. da kompletiramo na{e odnose. kakvi uistinu jesmo. onda kada se odlu~ite u~estvovati na Intenzivu. neko nije identifikovan ni sa ~im. moram dati jedan savjet: sve {to je re~eno u ovom poglavlju mo`e vam poslu`iti za meditaciju. Me|utim. Radu na Intenzivu pristupite otvoreno. Berner pri~a: «@ivot je proces svih nas. o ovoj uzbudljivoj i zanimljivoj teoriji o ustrojstvu nama znanog univerzuma. smatrao sam da bi bilo zanimljivo napisati ne{to. Ako neko misli o sebi kao o li~nosti. makar kratko. ovaj put kroz usta Katherine Allmann. Ako. i stoga je jednostavno onaj ko i {ta uistinu jeste. duhovne partnerke Hugh Conwaya. Na jednom drugom mjestu u romanu. Ovo je vrlo slobodna i povr{na interpretacija Lila teorije. onda je lako zaklju~iti da je opstanak svrha `ivota. bez predrasuda. s druge strane.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Conway pokaza rukom po prostoriji. jer – mo`da sve {to je ovdje re~eno i nije sasvim ta~no! 102 . Ako je. neko identifikovan sa emocijama ili energijom. on }e misliti da je svrha `ivota te}i sa Taom. ve} je u stvari onaj dio bo`anskog drugog koji mi jo{ nismo prihvatili». onda }e on znati da je svrha `ivota ispunjenje na{ih uzajamnih odnosa». a na{ jezik nije u stanju pri~ati u takvim kategorijama. «nije uistinu vrijeme. prostor. Na kraju.

u potpunosti ostaju}i dosljedan cilju kojem je namijenjen – pomo}i ljudima da sami direktno iskuse Istinu. Bernerovim 103 . iluzije.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Dijade: duhovna staza prijateljstva Ve} smo vi{e puta ponovili da Intenziv nije religija. Istina. Ovo. ima dvije strane: dobru i lo{u. Intenziv ne «zarobljava» u~esnike. pa tako i dogmi. ta zajednica trajala je samo ne{to vi{e od 20 godina. u tradiciji indijske joge. Intenziv jeste zasnovan na odre|enom razumijevanju uma i `ivota. niti se na Intenzivu podu~ava nekoj dogmi. da u sebe ne uklju~uje neko posebno u~enje ili svjetonazor. ali te postavke su prakti~no nebitne za u~esnike. nakon {to se Intenziv zavr{i. Ne name}e im se nikakva dogma. Tako|e. kako i kuda dalje. jer je prestala postojati ve} 1996. ne nudi nikakva temeljna poduka {ta. niti Intenziv sadr`i preporuke za u~esnike {ta i koliko treba da praktikuju. kao i ve}ina stvari u `ivotu. ve} ih osloba|a: od la`i. nakon {to su mnogi od njih po prvi put u `ivotu na jedan smislen. Me|utim. Lo{a strana tog pristupa jeste {to se u~esnicima nakon Intenziva. Berner je odgovor na to pitanje poku{ao dati tako {to je oformio sopstvenu duhovnu {kolu. Intenziv ne podu~ava dijadama i dijadnoj tehnici prosvjetljenja na na~in nekog kulta. i oni se ne podu~avaju toj «teoriji Intenziva» tokom svog u~estvovanja na Intenzivu. stvaran na~in do{li u dublji kontakt sa samim sobom i sa drugima. ili kako da `ive. Dobra strana ovakvog pristupa jeste to {to se u~esnicima ostavlja potpuna sloboda odlu~ivanja kako }e `ivjeti svoje `ivote i koje }e spiritualne tehnike praktikovati.

integrisati to iskustvo u na{e svakodnevno `ivljenje. niti etablirana {kola samorazvi}a. duhovnu dimenziju ljudskog postojanja koju su naslu}ivali. iako su Intenzivi redovna praksa u pojedinim centrima za li~ni razvoj u Evropi i Americi. mnogo je te`e realizovati. Li~no smatram da bi bilo izuzetno plodotvorno ukoliko bi budisti otkrili Intenziv i po~eli ga praktikovati u svojim hramovima i a{ramima. u stvari slu`e tome da se svakodnevni `ivot oplemeni duhovnim iskustvima iz meditacije (zazena) i da se. vjerujem da bi uvo|enje Intenziva u budisti~ke centre dovelo do svojevrsne renesanse. prosvjetljenje integri{e sa svakodnevicom. Sa Intenzivom bi se posebno japanski Zen monasi osje}ali kao «kod ku}e». Njima Intenziv mo`e pomo}i da dublje razumiju u~enja svoje religije. kaligrafija. Ili. tako. Osim toga. Va`no stoga jer nije dovoljno samo imati probojno iskustvo prosvjetljenja – potrebno je tu do`ivljenu Istinu i unijeti u `ivot. i da je najte`e do`ivjeti prosvjetljenje. Situacija je ne{to lak{a za one u~esnike Intenziva koji ve} imaju redovnu duhovnu praksu neke vrste. te tako i sa ve}om predano{}u i entuzijazmom. Po~etnicima se ~ini da je situacija obratna. Intenziv do sada nije «prigrlila» ni jedna velika vjerska zajednica. potpuno nove faze u razvoju ove za planetu Zemlju izuzetno va`ne religije. 104 . Zen budizam odli~no poznaje ovaj problem. Najvi{e problema imaju oni koji se prije Intenziva nisu posebno bavili niti jednom {kolom samorazvoja ili religijom. kao {to su ~ajna ceremonija. odnosno duhovnog u~enja. a Intenziv ih je naglo uveo u jednu za njih sasvim novu. S druge strane. to je mnogo te`i i dugotrajniji zadatak nego {to je do`ivjeti samo probojno iskustvo. unijeti to iskustvo u `ivot i `ivjeti ga. pitanje post-intenzivske prakse ostaje izuzetno va`no otvoreno pitanje. Intenziv bi mogao pomo}i obnovi budizma u savremeno doba. Tako. potrebno je na{e `ivote uskladiti sa Istinom. koju smo direktno spoznali.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe povla~enjem u osamu. i ve}ina Zen praksi poznatih na zapadu. s obzirom na izuzetan afinitet koji postoji izme|u toga {ta je cilj Intenziva i {ta je cilj budisti~kih praksi. haiku pjesni{tvo i druge. koji ve} aktivno slijede neku religiju. stvarno{}u. mogli bi re}i. Drugim rije~ima. U stvari. ali o kojoj nisu imali li~nog iskustva. i nastave svoju praksu sa ve}im stepenom razumijevanja nego ranije. kako bi od cijelog tog rada uop{te imali neke stvarne koristi. Zapravo.

ili ~ak i svakodnevne prakse? Da mogu.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Bez obzira u koju kategoriju spadate. Poznajem ljude koji su u~estvovali na samo jednom ili par Intenziva. Najbolje je da ~ovjek u~estvuje na Intenzivima sve dok osje}a da mu taj metod koristi. vrlo }u rado pomo}i svojim savjetima i kopirati CD ili kasetu sa gongom za petominutne izmjene. a koje smo opisali u poglavlju Tehnika prosvjetljenja. koji se ve} punih dvadeset godina redovno sastaju jednom sedmi~no i rade po nekoliko dijada prosvjetljenja! U stvari. ve} i da zna~ajno ubrzate svoj duhovni razvoj. zovemo «dijade prosvjetljenja». ~ak se mo`e preporu~iti redovan povremeni rad dijada prosvjetljenja izvan Intenziva. na koliko je Intenziva uop{te preporu~ljivo u~estvovati? Samo na jednom. Lawrence Noyes mi je jednom prilikom rekao da u Kanadi. te na kraju jo{ jednu dijadu prosvjetljenja. Da li bi se dijade prosvjetljenja mogle raditi i izvan Intenziva. i po vi{e puta godi{nje. postoje ljudi koji toliko zavole ovaj metod rada da redovno idu na Intenzive. ukoliko mi se obratite pismom ili e-mailom. jer za svoj jedini cilj imaju prosvjetljenje. tako da imate dobro razumijevanje toga kako se dijade prosvjetljenja rade. ili na vi{e? To je individualna stvar. zatim imati jednu polusatnu meditaciju u {etnji. i nikada vi{e nisu oti{li ni na jedan. koji su bar jednom do`ivjeli direktno iskustvo. i da mu poma`e u njegovoj duhovnoj potrazi. postoji grupa ljudi koji su ranije ~esto u~estvovali na Intenzivima kod Bernera. Za iskusnije u~esnike Intenziva. 105 . u Vankuveru. Dijade ~i{}enja Radi jasnijeg izlaganja. biv{ih u~esnika Intenziva. sljede}e metode redovne spiritualne prakse mogu vam pomo}i ne samo da svoja iskustva sa Intenziva na smislen na~in unesete u svoj `ivot. kao neki vid redovne sedmi~ne. po`eli raditi ovakav program. Ukoliko neko od ~italaca. Raspored rada koji bih preporu~io za svrhu povremenog rada tehnike prosvjetljenja jeste uraditi dvije dijade prosvjetljenja sa petominutnom pauzom izme|u. S druge strane. bez obzira koju stazu u ovom trenutku slijedili. dijadne vje`be komunikacije koje se rade na Intenzivima. Takav program zahtijeva efektivnih dva i pol sata vremena. ili dijade ~i{}enja koje }u upravo opisati. pod uslovom da ste prethodno u~estvovali na bar jednom trodnevnom Intenzivu. direktno iskustvo istine.

Raditi samo jednu dijadu sedmi~no nedovoljno je. Preporu~ujem. nejasno}a. postati svjestan toga. sa druga~ijim instrukcijama. pa opet uraditi dvije dijade sa pet minuta pauze izme|u. Ovo se naravno mo`e skratiti na samo dvije dijade. Kao i kod dijada prosvjetljenja. Tada bi mogli raditi i samo jednu dijadu dnevno. Princip rada dijada je uvijek isti. nakon posla ili nekih drugih dnevnih obaveza. sve te dijade nazivamo zajedni~kim imenom «dijade ~i{}enja». u skladu sa time koliko je slobodnog vremena vama i va{em partneru/partnerki na raspolaganju. a koji nam smetaju da `ivot `ivimo punije i slobodnije. konkretno za tzv. ali ih mi nismo u potpunosti razumjeli. pa zatim na~initi pauzu od pola sata koja uklju~uje {etnju. va`no je da sa svojim partnerom sjednete na udob- 106 . ovdje nije cilj do`ivjeti direktno krajnju istinu. koji bi odgovarao najve}em broju ljudi. Najidealnije bi bilo kada bi imali partnera ili partnerku sa kojom bi svaki dan mogli raditi dijade. Jedino. «~i{}enje uma» ili za pobolj{anje odnosa sa drugima. subotom ili nedjeljom. Naravno. odnosno izlazak izvan stana/ku}e u kojoj se dijade rade. stvari koje su nam drugi saop{tili. mogu koristiti i za druge svrhe. recimo uve~e. ili za pobolj{anje komunikacije. da se osvrnete na ono {to smo ve} rekli o komunikaciji kao duhovnom alatu. Naravno. pod uslovom da ste redovni i da odr`avate ritam rada. sve to ovisi o entuzijazmu i kondiciji partnera koji dijade rade.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Me|utim. na primjer. i ne isplati se. temeljnih stavova koje imamo o sebi. ve} prona}i ono na {ta data instrukcija upu}uje. zbunjenosti. Te dijade. i prakti~no sva pravila koja smo nazna~ili opisuju}i tehniku prosvjetljenja va`e i za dijade ~i{}enja. ~ini se kao najbolji uobi~ajeni plan rada za jedan dijadni susret sedmi~no. drugim rije~ima kompletirati komunikaciju. Mo`da je najbolje odvojiti 3-4 sata jednom sedmi~no. te uraditi 4-5 dijada sa pauzama od po 5-15 minuta izme|u. u kontekstu dijada ~i{}enja. te {to istinitije i potpunije odgovoriti svom partneru na tu postavljenu instrukciju. dijade se. te od razli~itih fiksiranih. drugima i `ivotu. Uraditi dvije dijade sa po pet minuta pauze izme|u. koje nam poma`u da razvijemo svoje sposobnosti. {to bi bila najkra}a forma rada koju bih preporu~io pri jednom susretu. te um «o~istimo» od konfuzije. ove dijade mo`ete raditi onoliko koliko `elite. stvari koje nismo saop{tili drugima.

Mo`da je najbolje da alarm namjestite na 45 minuta. partner koji slu{a samo gleda. grimasa ili sli~no.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} nu razdaljinu. Za dijade ~i{}enja ne}e vam biti potreban gong za petominutnu izmjenu. i onda }ete re}i «Hvala ti» i zavr{iti tu dijadu. a va{ partner jo{ uvijek komunicira. okrenuti licem jedan drugom. U dijadama ~i{}enja uloge }ete izmjenjivati nakon {to je jednom odgovoreno na instrukciju. slu{a i trudi se da razumije svog partnera. smije re}i: «Pojasni mi to» (ako mu ne{to nije jasno). u prostoriji u kojoj vas ne}e uznemiravati. gledaju}i u njega. odnosno dobro je razumije (nemojte po~injati dijadu dok dobro ne razjasnite instrukcije). Isklju~ite zvono na vratima i telefone (uklju~uju}i mobitele!) Unaprijed odlu~ite ko }e biti prvi slu{alac. bez upadanja. ve} treba da do kraja saop{ti to {to ima. vi }ete re}i «Hvala ti» i onda }ete odmah promijeniti uloge. 107 . Ne}ete ~ekati istek pet minuta ili sli~no. Na primjer. ili «Reci to sa`etije» (ukoliko se partner raspri~ava i o~evidno uzima suvi{e vremena za svoje odgovore). Partner koji slu{a saop{ti instrukciju jasno i glasno. odnosno ko }e prvi dati instrukciju sa kojom }ete raditi. a i njih samo kada ih zaista treba kako bi {to bolje razumio svog partnera. Preporu~ujem da dobro prou~ite sljede}i sa`etak dijadnog ciklusa komunikacije. Jedina razlika u odnosu na dijade prosvjetljenja jeste {to partner koji slu{a. ali ste dovoljno blizu da se ~ujete. Ako alarm ozna~i da je isteklo 45 minuta. tako da se ne dodirujete. jer }ete uvijek izgubiti par minuta na pripremu i sli~no. direktno svom partneru. u slu~aju da ima potrebu za tim. «Reci mi to ponovo glasnije» (ako nije dobro ~uo). Preporu~ujem da u jednoj dijadi i jedan i drugi radite sa istom instrukcijom. komentara. odnosno nizom instrukcija. Partner koji slu{a pokloni punu pa`nju svom partneru. Partner koji slu{a ne bi trebao koristiti ni jednu drugu osim ove tri forme. i da ga se doslovno pridr`avate u svom radu: Partner koji slu{a (onaj koji daje instrukciju) prvo sam sebi razjasni instrukciju koju }e dati. nakon {to date instrukciju partneru on }e odgovoriti na nju. on ne treba naglo da prestane sa svojim odgovaranjem na instrukciju. Dovoljno je da na po~etku uklju~ite neki alarm koji }e vam dati signal da je isteklo 40 ili 45 minuta. ako radite sa instrukcijom «Reci mi jednu tvoju sposobnost». Kao i u dijadama prosvjetljenja.

Nemojte obrtati. Uputite instrukciju s o~ekivanjem da dobijete odgovor od svog partnera. svaki put kada dajete instrukciju svom partneru. zahtjev koji vi upu}ujete svom partneru. partner koji slu{a potom daje sljede}u instrukciju. 108 . put. Nakon {to je partner koji saop{tava zavr{io sa izno{enjem svog odgovora na instrukciju. ta instrukcija mora biti ne{to {to va{ partner razumije. Partner koji odgovara slu{a i gleda svog partnera. odnosno obavlja neku vrstu unutarnjeg rada kako bi prona{ao i potom formulisao najta~niji odgovor (u slu~aju «Reci mi jednu tvoju sposobnost» on zatvara o~i. Jako je va`no imati na umu da svom partneru instrukcije uvijek dajete na isti na~in. oduzimati ili dodavati rije~i. Nakon {to partner koji saop{tava odgovori na sve postavljene instrukcije. pa makar to bilo 101. zahtjev na koji on treba odgovoriti. Upamtite da instrukcija nije pitanje. i rekao «Zavr{io sam». slu{a i trudi se da {to bolje razumije ono {to mu se saop{tava. i aktivno tra`i ne{to {to zaista jeste njegova sposobnost. ina~e va{ rad nema smisla. Kada zavr{i sa saop{tavanjem. - Partner koji slu{a pri tome samo gleda. ta kontemplacija. i prima instrukciju od njega i razumije je. potpuno otvoren i voljan da primi i razumije odgovor od svog partnera. i na {ta je sposoban odgovoriti. I. glasno i tako da ga njegov partner {to bolje razumije. formulisanom na isti na~in. ka`e «Zavr{io sam». istim rije~ima. Kako ste po~eli dijadu. partner koji slu{a samo ka`e «Hvala ti». Ukoliko rade sa vi{e od jedne instrukcije. Naravno. to je komanda. jeste ispunjavanje instrukcije. {ta je prona{ao provode}i instrukciju. To tra`enje. Kada prona|e ne{to {to zaista jeste njegova sposobnost – ne ne{to {to su mu drugi rekli da je njegova sposobnost! – on }e to saop{titi). oni odmah potom promijene uloge. tako je i zavr{ite istom instrukcijom. Partner koji odgovara provodi instrukciju. i partner koji je odgovarao postaje partner koji slu{a i postavlja instrukciju. ili ne. pri tom komuniciraju}i jasno.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe - Partner koji slu{a nastavlja dr`ati pa`nju na svom partneru. - Partner koji odgovara potom saop{tava svom partneru koji slu{a do ~ega je do{ao.

ali i ostale instrukcije mogu koristiti ako im se u rad ne}e uplitati nerazja{njeni me|usobni odnosi. kada dajete instrukcije nemojte ~itati. Svako }e na svoj na~in odgovoriti na date instrukcije. on }e odgovoriti na nju. i tako }ete izmjenjivati uloge do isteka 45 minuta. a ne ne{to drugo. ve} nakon {to pro~itate instrukciju. i shvatite je. te stoga preporu~ujem da je puno bolje da dijadne vje`be radite sa prijateljem ili prijateljicom koji su tako|e zainteresirani za ovu vrstu rada na sebi. Ukoliko se prvi put susre}ete sa ovakvom vrstom rada. 109 . tokom kojeg }ete biti u prilici nau~iti iz prve ruke kako se rade dijade. potom }ete re}i «Hvala ti» i odmah mu dati drugu instrukciju.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} dajite tu instrukciju kao da je saop{tavate prvi put! Ne zaboravite da prije po~etka rada instrukcije ~itko napi{ete ili od{tampate na malim ceduljicama. Naime. on }e odgovoriti na nju. zatim }ete re}i «Hvala ti» i dati mu tre}u instrukciju. Naravno. Preporu~ujem i to da dijade radite sa prijateljem istog spola kojeg ste i vi. Savjetujem da se u dodatku ovoj knjizi informirate o raznim seminarima li~nog razvoja koje povremeno odr`avam. To je dosta te{ko. tzv. mo`da vam ne}e odmah biti lako i jednostavno da radite dijade. gledaju}i ga. pod stru~nom supervizijom. primjeti}ete da neke dijadne vje`be podrazumijevaju upotrebu vi{e od jedne instrukcije. i bar {est ili sedam sati tokom oba dana provesti rade}i dijade sa drugim u~esnicima seminara. odr`avaju}i kontakt o~ima. U slu~aju vje`be koja koristi tri instrukcije: svom }ete partneru dati prvu instrukciju. {to }e re}i da nikada do sada niste u~estvovali ni na Intenzivu prosvjetljenja. te bliski ro|aci mogu raditi ove dijade ~i{}enja? Mogu. i vi kao partner koji slu{a trebate prihvatiti i razumjeti bilo {ta {to partner saop{tava. Da li bra~ni ili ljubavni parovi. Zatim }ete vi redom odgovarati na sve tri instrukcije. postoji jedan set instrukcija koje se koriste samo za tu svrhu. sve dok je to odgovor na instrukciju. Sad. i nakon {to odgovori na nju. Obratite pa`nju da na bilo koju od dole navedenih instrukcija ne postoji ispravan odgovor. pod uslovom da ih ne koriste za uzajamno ra{~i{}avanje odnosa. re}i }ete «Hvala ti» i tek onda promijeniti uloge. te da se prijavite za jedan od vikend seminara o dijadnom radu. koje kao podsjetnik mo`ete dr`ati u krilu ili na stoli}u pored. «dijade za parove». pogledajte svog partnera i dajte instrukciju direktno njemu.

Porijeklo . U ovoj vje`bi koristi}ete dvije instrukcije: «Reci mi {ta je (. kao da ih izgovara mu{karac.Sukob .Razlika . ponekad kao «dokazane» istine. i za koje smatrate da vam je potrebno odre|eno razja{njenje.Pomo} .Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Na kraju.Mo} .Komunikacija . sa kojima bi `eljeli da radite. a da u stvari uop{te nemamo jasnu ideju {ta je to o ~emu govorimo. .)» i odmah potom «Reci mi {ta nije (. Dijade ~i{}enja pojmova Mnoge ljude iznenadi kada otkriju koliko mnogo pojmova koristimo u svakodnevnom govoru. instrukcije sam ovdje.Smrt Naravno... U prostor ozna~en sa (.Bog .. odnosno kao da se daju mu{karcu..Razvoj .Sposobnost .. i da instrukcije jezi~ki prilagode svom rodu kada budu radile dijade. pisao u mu{kom rodu.)». koncepte. Molio bih ~itateljke da mi to ne uzmu za zlo.. i razjasnite sebi mnoge aspekte `ivota.) umetnite jedan od dole pobrojanih pojmova. Sljede}e dijade mogu vam pomo}i da do|ete do zna~ajnih uvida. 110 .Odgovornost .Kontakt .Prosvjetljenje . po navici u na{em jeziku.Razumijevanje . ovoj listi mo`ete dodati bilo koje druge pojmove.Izbor . Tokom jedne dijade radite samo sa jednim pojmom.

nacionalizam. kriminal. «Reci mi ne{to za {ta misli{ da mora{ biti odgovoran» «Hvala ti» «Reci mi ne{to za {ta misli{ da ne mora{ biti odgovoran» «Hvala ti» «Reci mi jednu odluku koju mo`e{ donijeti» «Hvala ti» 111 . To je `ivot sam. demokratija. kompulzije su pogre{na rje{enja konfliktnih situacija sa osobama koje se doimaju mo}nijim od nas. {ovinizam. «Hvala ti». Ovdje je va`no da saop{tite svom partneru ba{ ono {to njemu `elite da ka`ete. genocid. ^i{}enje kompulzija (prisila) Kompulzija je unutarnje osje}anje da ne{to morate ili da ne{to ne smijete da budete. «Reci mi kako se na{ odnos promijenio time {to si mi to rekao». ili eksperiment `ivota. Za posljedicu. ove vje`be nisu hipoteti~ke. korupcija. i mo} dijada je upravo u tome {to na licu mjesta prolazite kroz stvarne unutarnje procese.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} odnosno ~i{}enje. Ovdje }ete raditi sa dvije instrukcije koje glase: «Reci mi ne{to {to `eli{ da mi ka`e{». ratni zlo~in. a ostale dvije po jednu. to nije ne{to {to je odvojeno od `ivota. Slobodno nastavite listu po svom naho|enju. Za rad sa kompulzivnim stanjima mo`ete koristiti tri dijadne vje`be. radite ili imate. to vam uskra}uje osje}aj slobode i izbora u `ivotu. religija. balkanskim prostorima ja bih preporu~io rad ove dijadne vje`be i sa konceptima kao {to su: nacija. {to je jedna od klju~nih pretpostavki sre}e. Dijada odnosa Ova vje`ba mo`e voditi zna~ajnim uvidima o prirodi me|uljudskih odnosa. Na ovim na{im. Naime. narodnost. pri ~emu prva ima dvije instrukcije. Po jednoj teoriji. a ne samo u sferi svog uma ili spekulacije. {to radite na stvarnim odnosima sada i ovdje. «Hvala ti».

a koji uti~u na na{e me|uljudske odnose. obi~no ja~im barijerama. tri sa po jednom instrukcijom. rastere}enje. npr. bolje raspolo`enje. zna~i nesvjesni. «OK». na osnovu slobodnog izbora. 112 .. oni }e nestati. tri. nakon {to odradite dijade i sa drugim instrukcijama. ili iza}i iz odnosa. Ti uslovi koje postavljamo. ili bilo {ta drugo ~ime }e staviti do znanja da je izvr{io tra`eno. odnosno osvje{tavanju fiksiranih stavova koje imamo.. u velikoj mjeri ograni~avaju na{u sposobnost da slobodno. treba raditi samo jednom. Me|utim. odr`avamo odnose sa drugima.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe «Reci mi jednu la`» «Hvala ti» Ovdje bi mo`da bilo prikladno pozabaviti se pitanjem koliko dijada potro{iti na rad sa jednom instrukcijom. mentalno i/ili emocionalno rastere}enje. mo`ete se opet vratiti na instrukciju sa kojom ste radili i krenuti u istra`ivanje jo{ dubljih slojeva uma. ^i{}enje nametnutih uslova Svako je samom sebi najstro`iji sudija. Sljede}e instrukcije mogu pomo}i u prevazila`enju tih fiksiranih stanja. Posebno u oblasti me|uljudskih odnosa mi sebi ~esto postavljamo vrlo stroge. i ~etvrtu sa tri instrukcije. ili setom instrukcija? Da li sa instrukcijom poput. Partner koji saop{tava }e jednostavno uraditi tra`eno i nazna~iti partneru koji slu{a da je ispunio instrukciju. koji su ~esto na granici automatizma. uslove pod kojima }emo sa nekim u}i u odnos. Potom. primjeti}ete zanimljivu stvar: ukoliko nastavite raditi sa istom instrukcijom i nakon {to ste postigli ove nabrojane pozitivne indikatore. Ovdje imate ~etiri dijadne vje`be. jednu dijadu. i suo~i}ete se sa novim. ili mnogo vi{e? Odgovor bi bio da treba raditi sve dok oba partnera osje}aju da od tog rada imaju neke koristi: vrijedne uvide. te ukoliko osje}aju da im se popravlja raspolo`enje. Reci mi jednu la`. U ~etvrtoj vje`bi prva instrukcija ne tra`i detaljnu komunikaciju. ili dvije. Bilo bi najbolje prestati raditi sa jednom instrukcijom ili grupom instrukcija nakon {to ste zadovoljni time da ste postigli odre|eni rezultat: uvide. ka`e jedna poslovica. i naj~e{}e nerealne. re}i }e «Dobro».

To je zanimljiva ideja. sli~nog dnevnog rasporeda kao na Intenzivu prosvjetljenja. ali bi se umjesto dijada prosvjetljenja radile dole pobrojane dijade povezivanja. i iz iskustva mogu re}i da se radi o mo}nim vje`bama koje }e vam pomo}i da otkrijete zna~ajne stvari o sebi.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} «Reci mi pod kojim uslovom je za tebe u redu da bude{ bli`i nekom drugom» «Hvala ti» «Reci mi pod kojim uslovom je za tebe u redu da komunicira{ sa nekim drugim» «Hvala ti» «Reci mi pod kojim uslovom je za tebe u redu da prihvati{ nekog drugog» «Hvala ti» «Odlu~i da ne{to jeste» «Hvala ti» «Reci mi {ta je to» «Hvala ti» «Reci mi neke komentare ili zapa`anja koja ima{ o tome» «Hvala ti» Dijade povezivanja Sljede}e instrukcije sa~injene su sa ciljem da otvore komunikaciju izme|u vas i drugih. pove}ate svoju sposobnost da ostvarite kontakt sa drugima. kao i da potpunije saslu{ate i prihvatite druge. S obzirom da postoji zna~ajan broj dijada povezivanja to je navelo neke prakti~are da organizuju svojevrsne «Intenzive povezivanja». «Reci mi kako `eli{ da bude{ voljen» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da voli{ druge» «Hvala ti» «Reci mi jednu tvoju izra`enu sposobnost» «Hvala ti» 113 . da vam pomognu da sebe potpunije saop{tite drugima. i u zna~ajnoj mjeri uklonite razne forme mentalne napetosti. i sam sam radio ne{to sli~no.

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe «Reci mi ne{to u ~emu misli{ da se sla`emo» «Hvala ti» «Reci mi ne{to {to ti se svi|a kod mene» «Hvala ti» «Reci mi ne{to o sebi {to misli{ da bih trebao da znam» «Hvala ti» «Reci mi ne{to {to drugima nikada nisi rekao» «Hvala ti» «Izrazi emocijom kako se osje}a{ u vezi `ivota» «Hvala ti» «Reci mi ne{to o sebi {to nikada nije bilo sasvim razumljeno» «Hvala ti» «Reci mi {ta treba da znam kako bih to razumio u potpunosti» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da ti se komunicira» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da komunicira{ drugima» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da ti se pomogne» «Hvala ti» «Reci mi kako ti ja mogu pomo}i» «Hvala ti» «Reci mi kako bi neko drugi mogao pomo}i nekom drugom» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da bude{ svjestan drugih» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da drugi budu svjesni tebe» «Hvala ti» «Izrazi sebe emocijom» «Hvala ti» «Reci mi {ta misli{ da ja razumijem o tebi» «Hvala ti» «Reci mi jedan problem koji trenutno ima{ u `ivotu» «Hvala ti» «Reci mi {ta moram znati da bih razumio taj problem u potpunosti» «Hvala ti» «Reci mi kako misli{ da te drugi vide» «Hvala ti» «Reci mi kako `eli{ da te drugi vide» «Hvala ti» «Reci mi jedan cilj koji ima{ u `ivotu» «Hvala ti» «Reci mi jednu odluku koju mo`e{ donijeti u vezi tog cilja» «Hvala ti» 114 .

pro|u ove vje`be. i uop{te svim parovima koji su na neki na~in u bliskom odnosu. posebno ukoliko u njihovom odnosu ve} postoje odre|ene trzavice i problemi. rodbinski povezanim. ali i poslovnim. U tom slu~aju se i same instrukcije mogu prilago|avati. reci mi {ta bi joj rekao» «Hvala ti» Dijade za parove Sljede}e dijade su specifi~no namijenjene parovima. Na primjer. ljubavnim. «Reci mi ne{to {to ti se svi|a kod mene» «Hvala ti» «Reci mi ne{to u ~emu misli{ da se sla`emo» «Hvala ti» «Reci mi ne{to o sebi {to misli{ da bih trebao da znam» «Hvala ti» «Reci mi ne{to {to si do sada krio od mene» «Hvala ti» «Reci mi jedan cilj koji ima{ u `ivotu» «Hvala ti» «Reci mi jedan cilj koji ima{ za na{ odnos» «Hvala ti» «Reci mi kako ti ja mogu pomo}i» «Hvala ti» «Reci mi kako bi ti meni mogao pomo}i» «Hvala ti» 115 . odnosno `ivotnim partnerima: bra~nim.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} «Reci mi ne{to o sebi i svom odnosu sa mu{karcima» «Hvala ti» «Reci mi ne{to o sebi i svom odnosu sa `enama» «Hvala ti» «Reci mi ime nekog drugog sa kojim osje}a{ da nisi u dobrim odnosima» «Hvala ti» «Kada bi sada govorio toj osobi. bez neutralne pomo}i sa strane. Istina. odnosno mno{tvo neiskomuniciranih stvari. poslovni partneri mo`da ne bi morali raditi sa instrukcijom koja se ti~e seksa. oni koji se odlu~e da rade ove dijade moraju biti spremni i voljni i na potpunu promjenu dotada{njeg odnosa sa datom osobom. ako smatraju da to nije dio njihovog uzajamnog odnosa. i ukoliko je njihova komunikacija ve} ozbiljno naru{ena. Tako|e. te{ko je za parove da samoinicijativno.

. manjeg ili ve}eg...)» ljubav seks prijateljstvo partner brak suprug supruga zaljubljenost komunikacija razumijevanje stvarnost «Reci mi ne{to {to je zaista va`no za na{ odnos» «Hvala ti» «Reci mi {ta moram znati da bih to razumio u potpunosti» «Hvala ti» ^i{}enje krivice Sljede}e dijade su mo}an alat za otkrivanje i ubla`avanje osje}anja krivice. S obzirom da svi imamo takva iskustva. slobodno mo`emo re}i da se svi do odre|enog stepena. odnosno da smo propustili da uradimo ne{to {to smatramo da smo trebali. {to je osje}aj da smo u pro{losti uradili ne{to {to nismo trebali.)» i potom «Reci mi {ta nije (.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe «Reci mi kako `eli{ da bude{ voljen» «Hvala ti» «Reci mi kako ti `eli{ da voli{ druge» «Hvala ti» «Reci mi {ta misli{ da bih trebao znati o seksu» «Hvala ti» «Reci mi {ta misli{ da bih trebao znati o novcu» «Hvala ti» «Reci mi {ta je (. nosimo sa odre|enim osje}anjem krivice – iako to ne mora odmah biti vidljivo na{em svjesnom umu! 116 ..

i pomognu vam da osvijestite. i osloboditi veliku koli~inu sputane emocionalne energije. hrabro i uporno posvetite. ukoliko im se iskreno. a {to misli{ da nisi trebao» «Hvala ti» «Reci mi {ta misli{ kakav je to efekat imalo na tu osobu» «Hvala ti» «Reci mi ne{to {to si propustio da uradi{ nekom drugom. «Reci mi ne{to {to si uradio nekom drugom. spoznate mnoge aspekte tog odnosa. sljede}e dijade mogu u izuzetnoj mjeri promijeniti va{ `ivot na bolje. «Reci mi {ta misli{ da je tijelo» «Hvala ti» «Reci mi {ta misli{ da nije tijelo» «Hvala ti» «Imaj ideju da si ti tijelo» «Hvala ti» «Imaj ideju da ti nisi tijelo» «Hvala ti» «Reci mi svoja zapa`anja ili komentare» «Hvala ti» «Budi svoje tijelo» «Hvala ti» «Reci mi {ta si uradio da bi bio svoje tijelo» «Hvala ti» «Nemoj biti svoje tijelo» «Hvala ti» «Reci mi {ta si uradio kako ne bi bio svoje tijelo» «Hvala ti» 117 . a {to misli{ da si trebao» «Hvala ti» «Reci mi {ta misli{ kakav je to efekat imalo na tu osobu» «Hvala ti» «Reci mi ne{to {to si sakrio od nekog drugog» «Hvala ti» Dijade «Ti i tijelo» Sljede}e dijadne instrukcije konstruisane su tako da unaprijede va{ odnos sa sopstvenim tijelom.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Iako za po~etnika u ovoj vrsti rada vjerovatno nije lako odmah uroniti u tako velike i varljive dubine sopstvenog uma.

«Zatvori o~i» «Hvala ti» «Zatvorenih o~iju obrati pa`nju na prostor desno od tvog tijela» «Hvala ti» «Opi{i ~ega si svjestan» «Hvala ti» Potom umjesto desno koristite: lijevo. «Stvori jednu mentalnu sliku» «Hvala ti» «Iskusi i opi{i mi {to vi{e mo`e{ percepcija te mentalne slike» «Hvala ti» «Reci mi svoje komentare i zapa`anja» «Hvala ti» «Prizovi mentalnu sliku ne~ega {to si nekad vidio» «Hvala ti» «Posmatraj tu sliku iz originalne ta~ke gledi{ta» «Hvala ti» «Reci mi svoje komentare i zapa`anja» «Hvala ti» 118 . gore. i pomognu vam razviti sposobnost da se deidentifikujete (raspoistovjetite) od svojih mentalnih slika i da ih stvarate i rastvarate po svojoj volji. pak. konstruisane tako da vam pomognu bolje razumjeti prirodu va{eg uma. iza. ispred.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe «Odaberi jedan dio svog tijela» «Hvala ti» «Dr`i svoju pa`nju na tom dijelu tijela» «Hvala ti» «Reci mi svoja zapa`anja ili komentare» «Hvala ti» «Reci mi jedan mentalni stav» «Hvala ti» «Reci mi jedno tjelesno osje}anje» «Hvala ti» «Reci mi svoja zapa`anja ili komentare» «Hvala ti» «Stvori jedno osje}anje u svom tijelu» «Hvala ti» «Stvori suprotno osje}anje u svom tijelu» «Hvala ti» «Reci mi svoja zapa`anja ili komentare» «Hvala ti» Dijade «Ti i um» Sljede}e dijadne instrukcije su. dole.

Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} «Stvori neku mentalnu sliku» «Hvala ti» «Reci mi ne{to na {ta te ona podsje}a» «Hvala ti» «Reci mi koja je sli~nost izme|u to dvoje» «Hvala ti» «Reci mi svoje komentare i zapa`anja» «Hvala ti» «Stvori jednu mentalnu sliku koja u sebi sadr`i emociju» «Hvala ti» «Reci mi koja je to emocija» «Hvala ti» «Stvori neku drugu mentalnu sliku koja sadr`i sli~nu emociju» «Hvala ti» «Reci mi koja je razlika izme|u te dvije emocije» «Hvala ti» «Reci mi svoje komentare i zapa`anja» «Hvala ti» 119 .

.

DODACI .

.

a danas ovdje vidim dvoje ljudi koji su u~estvovali na tom intenzivu. koje je Charles Berner odr`ao na svom 99-om. Tri dana totalnog uranjanja u posao 123 . godine. Pred nama je posao. I to se nastavilo sve ove godine. posljednjem Intenzivu prosvjetljenja u Kaliforniji.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Charles Berner govori o Intenzivu Sljede}i tekstovi su donekle skra}ene transkripcije predavanja. Pozdravni govor. kombinacijom reflektivnog pitanja «Ko sam ja?» i komunikacije u kontaktu. Za potrebe ove knjige ja sam ih lektorisao i priredio za bh. odnosno govora. Ta iznena|enost i ushi}enje nisu me nikad napustili. o~i u o~i jedan s drugim. uve~e pred po~etak Intenziva Svoj prvi Intenziv Prosvjetljenja vodio sam 1968. u decembru 1976. Na intenzivima Prosvjetljenja u~estvovalo je hiljade i hiljade ljudi. Nisam imao nikakvu predstavu o tome kakvi }e biti rezultati. i stotine i stotine njih su imali direktno iskustvo ko su oni. Ova predavanja su prvobitno prevedena i u prilago|enom obliku objavljena u Beogradu 1985. i to samo u periodu od tri dana. Evo me sada na svom posljednjem Intenzivu Prosvjetljenja i vi mi ~inite veliku ~ast {to na njemu u~estvujete. a rezultati koje smo postigli zaprepastili su me. godine. Mislim da sam imao 26 u~esnika. i hrvatsko govorno podru~je.

Zato uz podr{ku ove strukture. Vi mora biti da `elite toga jo{ vi{e. Sada }emo po~eti da radimo. Oko polovine vas. ^ak i oni koji su ranije u~estvovali na Intenzivima Prosvjetljenja negdje na polovini intenziva }e se sjetiti odluke koju su donijeli na posljednjem intenzivu. O~i u o~i s Istinom. radite tehniku najbolje {to mo`ete – tehniku }u objasniti sutra ujutru – neizbje`no }ete naletjeti na te{ko}e. Ali ~ak i tako. Ako ne nai|ete na te{ko}e. Jedan od najve}ih komplimenata koje sam ikad dobio izrekao je Yogi Bhajan. mo`da malo vi{e. Ali da je radite tri dana neprekidno jeste strahovito te{ko. uz pomo} istreniranih i iskusnih asistenata i kontakta punom ljubavi izme|u vas samih.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe prosvjetljenja. @elim da postignete najve}u istrajnost i da stalno radite da biste do`ivjeli direktno istinu. 124 . nemoj. negdje na pola Intenziva po~e}ete da sumnjate da li ste donijeli dobru odluku. Ne}emo praviti nikakve kompromise ako ih mo`emo izbje}i. a svo to vrijeme va{e mentalne. Ljudi sve ostave za ova tri dana. emocionalne i fizi~ke ne~isto}e vam govore: Ne. {eme i tehnike i sa mnom koji }u ovdje biti sve vrijeme. Postoji uvijek ono nepoznato izme|u vas i istine. zna~i da ne radite kako valja. ina~e ne biste bili ovdje. ja te ne razumijem. uprkos emocionalnim. jer istina toliko privla~i da joj se ~ovjek ne mo`e oduprijeti. ali ~ovjek koji mo`e da navede ljude da sijede lice u lice s Bogom puna 72 sata mora da ima ne{to u sebi». sijede brade i spreman da se povu~em u sobu za meditaciju. ^ovjeka istina tako sna`no privla~i da }e stalno i}i dalje i dalje. Ako nekoga ne interesuje {ta je istina. Ali sam poslije toga ipak u~estvovao na mnogim intenzivima. Kazao mi je: «Charles. bolje je da se ne gnjavi s Intenzivom Prosvjetljenja. Zato }emo to da uradimo. Nije te{ko nau~ti kako se tehnika radi. Intenzivi Prosvjetljenja su veoma popularni. po{tujete raspored. «Rekao sam sebi da nikad vi{e ne}u do}i na intenziv!». Za to treba nekih pola sata. mo`ete pro}i kroz ono {to vas ina~e sprije~ava da do`ivite istinu. mentalnim i fizi~kim te{ko}ama koje ima na intenzivu. iz sata u sat. To sam i ja kazao poslije svog prvog intenziva. Sada sam star ~ovjek. u~estvovali ste ranije na Intenzivu Prosvjetljenja. stani. ako na Intenzivu radite kako valja. Puno drugih ljudi je istrenirano i oni mogu da nastave sa vo|enjem Intenziva Prosvjetljenja za one koji na njemu `ele da u~estvuju. Postoji ne{to {to vas zaustavlja ili sprije~ava ina~e biste ve} bili s istinom. Moj cilj na ovom Intenzivu je da vam obezbijedim najbolju mogu}u priliku da do`ivite najdublje mogu}e iskustvo prosvjetljenja. Jer.

Mo`ete praviti poznanstva i sklapati veze kad se intenziv zavr{i. ~e{ljajte se. Radi}emo ovu tehniku i zato sve druge na~ine postizanja istine ovdje u ova tri dana ostavite po strani. zajedno. udahnite duboko i tu energiju usisajte nagore u svoju ki~mu. Ali ovdje u toku ova tri dana ne radimo te druge tehnike. Zaboravite druge prilike i druga mjesta. umijesto da vam ja guram nos u to. Trudite se da razgovor svedete na minimum. A to je na{ problem – kako da vas navedemo da je radite sve vrijeme. ja vi{e ne}u da radim. Nije problem izdr`ati tri dana. {to iskreno. Budite ta~ni. da budemo na istoj strani. Ali znam da vi i ja i svi drugi ljudi ovdje i asistenti. Po{tujte raspored. neka tako bude. ali ne brinite o svom izgledu. Zatim. I sami znate kako je lako po~eti s }askanjem. @elim da potpuno uronite i posvetite se ovom poduhvatu. kroz {to morate da pro|ete da biste do{li do istine. Jedina litica sa koje }u vas gurnuti je ona koja ubija ego. razgovarajte o onome {to radimo na Intenzivu Prosvjetljenja. Drugim rije~ima.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Pa. To vam ne}e ubiti tijelo. slijedite raspored i slu{ate moje instrukcije glava~ke }ete do}i do Istine. ogovaranjem. mada }ete mo`da i u to sumnjati. ko zna kakva vas sljede}a barijera ~eka na putu do apsolutne istine? [ta je to? Ko zna? Ali znam. Problem je suo~avati se s Istinom. Tu seksualnu energiju upotrijebite ili iskoristite u tra`enju 125 . Radite na moj na~in. i ja tako ne{to mislim. Ako imate potrebu sa seksom ili seksualni nadra`aj. o tome razgovarajte. ^ak i ako ste ranije u~estvovali na intenzivima. Ovdje radite na moj na~in. ako radite tehniku. u mislima odlutati i razgledati po sobi. ali mu se ovih dana ne prepu{tajte. Zato vas pozivam na saradnju. Ne brinite o {minki ili brijanju i sli~nim stvarima. Dobro. mo`emo pro}i kroz te u`asne i varljive stvari koje stoje izme|u vas i Istine. na}i bilo koji razlog da ne radite tehniku. ovdje moramo po{tovati neka pravila. Pa. Ako ho}ete da razgovarate. Ve} smo ih puno puta izdr`avali. Za tri dana zaboravite sve to. Sa ljubavlju i kontaktom }emo to posti}i. {to god to bilo. Onda smo na istoj liniji i idemo ka istom cilju. Sada }emo se vi i ja slo`iti da }emo zajedno poku{ati da pro|emo kroz ono. seks ne}e prestati da postoji. Ima puno vrlo dobrih puteva da se stigne do istine i oni su mo`da podjednako dobri kao i tehnika Prosvjetljenja koju ovdje radimo. radite na prosvjetljenju. Ako razgovarate. Ni ja sebe ne razumijem. Zbog toga odbacite besmislice. I zato da bismo bili na istoj liniji i radili na istoj strani.

Ukoliko imate istoriju neke nervne bolesti.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe prosvjetljenja i ne rasipajte je lijevo – desno. Budite sre}ni zbog toga. Ne zato {to sam lud za mo}i. Uop{te je lako pobje}i od bilo ~ega. [ta }ete raditi kad se intenziv zavr{i. Govorim o onima koji su boravili u institucijama za mentalno zdravlje ili potpuno ispadali iz normalnog `ivotnog kolosjeka. {izofreni ispad ili odete u aut pri najmanjem naporu ili stresu. fizi~ki. niti ne{to drugo {to ovdje niste dobili. jer }u ih ja izvu}i u sredini intenziva i onda ne}e svoj novac dobiti nazad. Takvi ne treba da budu ovdje. Ako tako izdr`ite do kraja intenziva. Ne poku{avajte ne{to na silu. Tada ste se mene oslobodili. Znam {ta treba da radite a {ta da izbjegavate. treba da ga uzmete odmah poslije ovog govora. mentalno i emocionalno. Odmah poslije govora mo`ete dobiti natrag svoj novac. Da ne biste optere}ivali svoj organizam. ali ovoliko ljudi ne mo`ete da usre}ite. vi }ete uletjeti u probleme. Ne postoji ni jedna jedina stvar na intenzivu za koju ne postoji valjan razlog i za koju nije dokazano da takva treba da bude. Ali ukoliko unaprijed znate da je to bje`anje jedna od barijera kroz koju treba pro}i. a nadam se da ho}ete. Vi }ete se samo premoriti i imati problema sa normalnim rasu|ivanjem. ina~e ne treba da budete ovdje. mi vas hranimo pet puta dnevno. Vi od intenziva ne mo`ete imati koristi. Po{to smo u centru grada. Tu `elju da pobjegnete zanemarite i samo nastavite da radite tehniku i po{tujete satnicu. onda ste upozoreni i naoru`ani protiv toga. onda }emo imati proslavu i je{}ete koliko `elite. Ali u toku intenziva morate da radite onako kako vam ja ka`em. Govorim vam zbog 126 . Ja poslije ovog intenziva prestajem da se bavim vo|enjem intenziva Prosvjetljenja. lako je pobje}i. za vas je bolje da ne u~estvujete na intenzivu Prosvjetljenja. Za neke ljude je to suvi{e. @elje}ete da sve prekinete i pobjegnete sa intenziva kad u|ete u krizu. ako `elite nazad svoj novac. Jednostavno jedite ono {to vam dajemo. Zato je bolje da ne u~estvujete. Ovdje svako postaje po malo paranoidan. sa malim ali dovoljnim obrocima. to je va{a stvar. [to se vas ostalih ti~e. Ovo je te`ak posao. Zato. Ovo je moj 99-i intenziv i znam {ta radim. Ne morate sve pojesti. ali nemojte jesti ni hranu drugih u~esnika. za neke premalo. Zato treba da sara|ujete sa mnom. Zbog ~ega vam sve ovo govorim. Odr`ano je na stotine intenziva Prosvjetljenja. Ali ja ne govorim o tome.

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

toga, jer ako prihvatite ovu strukturu, ako prihvatite ovaj red i to ne samo naoko ve} i u svom srcu, ako slijedite moje vo|stvo, onda imate stvarnu {ansu da do`ivite duboko iskustvo prosvjetljenja. Prosvjetljenje sam definisao kao direktno iskustvo istine. Svi mi smo toliko naviknuti na indirektna iskustva. Na{ cilj je da do`ivimo direktno iskustvo. @ivot nam to ne omogu}ava. Zbog toga stvaramo posebnu situaciju da bismo direktno do`ivjeli istinu. Zato je stvorena ova jedinstvena struktura i to je intenziv Prosvjetljenja, i on je veoma mo}an. On obezbje|uje od 50 do 100 puta ve}e ubrzanje od svih drugih tehnika i staza prosvjetljenja. Za to vam je ovdje potrebno samo tri dana. U stvari potrebno je samo dva i po dana, ali su neki ljudi malo br`i a drugi malo sporiji. Zato moramo imati i taj tre}i dan. Prosvjetljenje je razvojno i probojno iskustvo. Ovdje vas ima mnogo i treba da budete dobri jedni prema drugima. To zna~i da se u toaletu zadr`avate {to kra}e mo`ete, a tako|e i da se ne gurate. To je sve duh intenziva. Velika, pak, grupa izgra|uje i mnogo energije. Kako vrijeme prolazi navikava}ete se jedni na druge, sve vi{e }ete se otvarati i iz kontakta jednog s drugim stvori}e se ljubav. Energija se prenosi s jednog na drugog. To je dobro ako se energija usmjeri na prosvjetljenje a ne rasipa na nepotrebne stvari i ne pretvori u orgiju kontakta. Kontakt je dobar ako je usmjeren ka istini. Zato, ako vidite da sam ponekad pomalo formalan, pomalo u{togljen, imajte strpljenja. Kad od vas tra`im da sjedite u redovima, jedete odre|enu hranu i u odre|enoj koli~ini, to nije proizvoljno, to je zbog toga da biste svu svoju energiju, svijest i kontakt iskoristili da do`ivite istinu i da se pove}aju {anse da do`ivite duboko iskustvo Prosvjetljenja. Ne uzimajte droge koje vas egzaltiraju ili vas umiruju. Nikakvih pilula za spavanje, aspirina, ni crvenih ni bijelih ni plavih. Nema kafe ili ~aja. ^aj koji ovdje dobijate je biljni. Vitamini koje ovdje dobijete su oni pravi koji vam poma`u da izdr`ite napore. Dajemo vam B-kompleks, C-vitamin i kalcijum. Sutra ujutru }u vam detaljno objasniti kako da radite tehniku. Tada treba dobro da slu{ate. Cijela stvar je u tome da ste sve vrijeme lice u lice s istinom, sve dok vi{e nema ni~ega osim istine. A tehnika vas vodi do te istine. Ja i moje osoblje smo spremni. Jeste li i vi? U redu, ima}emo najve}i i najbolji intenziv Prosvjetljenja koji je ikad odr`an.

127

Emir Salihovi}

Spoznaj samog sebe

Govor prvog dana Intenziva, ujutro: Uvod u tehniku prosvjetljenja
Iako ovdje mo`da ne mo`emo o~ekivati stepen prosvjetljenja koji je dostigao Buda, mo`emo o~ekivati istu vrstu prosvjetljenja. Onoliko koliko sam ja to uspio da sagledam postoji samo jedna vrsta prosvjetljenja i to je direktno iskustvo istine. Ja mogu da vam ispri~am {ta je istina i vi }ete ste}i jedno indirektno iskustvo. Na taj na~in bismo brzo zavr{ili sa cijelom stvari i mogli bi da se razi|emo ku}ama. Ako vam to ja ka`em, ako pro~itate o tome, neko drugi vam ispri~a ili do toga do|ete kroz neki sopstveni proces kao {to je razmi{ljanje o tome, zaklju~ivanje ili bilo koji drugi na~in, onda to nije prosvjetljenje. To je tek jo{ jedno novo indirektno iskustvo. ^ak i ako vam je zaklju~ak ta~an, to je indirektno iskustvo jer ste ga stekli kroz proces zaklju~ivanja. Nije va`no kako ste do toga do{li: kroz rezonovanje, vjerovanje, nadanje, ubje|enost, sje}anje ili halucinaciju, to je jo{ uvijek rezultat jednog procesa tj. nije direktno. Indirektna iskustva su u redu i to je vrsta iskustva na koja smo navikli u svakodnevnom `ivotu. Do`ivljavate svoje tijelo ovdje i sada, pomo}u o~iju i u{iju, preko mozga i svijesti i tako imate indirektno iskustvo na kakva smo navikli u svakodnevnom `ivotu, i ono je vjerovatno prili~no ta~no. Ali ta~nost nije klju~na stvar kad je u pitanju prosvjetljenje. Klju~na i kriti~na stvar za prosvjetljenje je direktnost iskustva. Ovdje ne idemo za indirektnim iskustvom istine. Pa, kako onda da postignemo to direktno iskustvo? Pa, to pitanje je u kontradikciji sa bilo kojim mogu}im ta~nim odgovorom. Kako }emo do`ivjeti direktno iskustvo? Kad bi postojalo neko KAKO, onda to ne bi bilo direktno. Pa {ta onda da radimo? Pa ne ba{ mnogo. Re}i }u vam {ta mo`ete da uradite. Ali nemojte pomisliti da pomo}u nekog procesa mo`ete do}i do prosvjetljenja. Prosvjetljenje se posti`e uklanjanjem svih procesa, prevazila`enjem razmi{ljanja, rezonovanja, nadanja, vjerovanja, poku{avanja, sje}anja, zaklju~ivanja, osje}anja. Tek onda ~ovjek ima {ansu. Mo`ete re}i, «Ali ja bih `elio da osjetim ko sam ja.». Lijepo je sebe osje}ati i u pravom smislu te rije~i, ali vas to ne}e dovesti to prosvjetljenja. «@elim da osjetim istinu». Osje}anje je mo`da malo direktnije od drugih mentalnih procesa. «@elim da vidim istinu». Ako vidite, bilo o~ima bilo svojim «unutra{njim o~ima», i

128

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

to je proces vi|enja, kao {to su proces i osje}anje, mi{ljenje, vjerovanje, borenje ili poku{avanje da prosvjetljenje steknete na silu. Kad ste prevazi{li sve ove metode, onda imate {ansu da do`ivite direktno iskustvo. Mi imamo tehniku koja vas dr`i usmjerenim ka istini i ne dozvoljava vam da nasumice lutate. Usmjerenost ka istini vam ne}e dati direktno iskustvo. To }e vam dati puno indirektnih iskustava. Kad vam se ta indirektna iskustva doga|aju i vi ih komunicirate partneru sa kojim radite, ona se polako prazne iz svijesti. Ona prazne polje sje}anja, tijelo i ve}inom mozak. Kad se sve ovo dovoljno isprazni i pro|ete kroz sva ta indirektna iskustva, ostajete samo vi i istina. A onda, mo`da, milo{}u Bo`ijom ili ve} ko zna ~ijom, ima}ete direktno iskustvo. A mo`da i ne}ete. To vam ne mogu garantovati. Ne postoji ni jedan voljni akt kojim biste to mogli posti}i. Prosvjetljenje se ili doga|a ili ne doga|a. Va{e se {anse, ipak, jako pove}avaju ako ostanete usmjereni samo na istinu i poku{avate da je direktno do`ivite, {ta god da je ona. Vidite da morate imati `elju da do`ivite istinu. Recimo da radite na ko ste vi. Treba da budete voljni da do`ivite istinu o vama. Jer ako ne `elite istinu zbog ~ega bi se gnjavili s intenzivom Prosvjetljenja, jer istina je ono {to on mo`e da vam pru`i. Ona vas mo`da ne}e usre}iti, a mo`da ni o`alostiti. Mo`da vam ne}e uop}e ni{ta zna~iti. Ona }e samo u~initi da budete ono {to ste i onako oduvijek bili. Istina ne zna~i da }ete se vi pretvoriti u ne{to drugo. Ono {to }ete poku{avati da direktno do`ivite je istina koja JESTE. Mo`da radite na «[ta sam ja?» i mo`da je istina da ste vi gre{ka svoje majke. Mo`da ste blje{tava lopta bijele svijetlosti. Mo`da ste vi ne~ija tu|a izmi{ljotina. Mo`da ste centralni dio mozga. Mo`da ste li~nost. Ko zna? Ali ja vam ne ka`em {ta ste. Sve {to bi vam bilo ko rekao bilo bi samo jo{ jedno indirektno iskustvo. A to se ovdje ne tra`i. Potrebno nam je da ovdje do`ivite svoje sopstveno direktno iskustvo te istine. Mo`da radite sa pitanjem «[ta je `ivot?» [ta je sve ovo gdje smo mi? I sve ono {to nije to? To je jedno mo}no pitanje. Ko zna {ta je `ivot? Mo`da je `ivot samo jedno veliko putovanje. Da li ste spremni da to direktno do`ivite? Mo`da je `ivot vje~no vrijeme ispunjeno bijedom i te{kom patnjom. Da li ste za to spremni? @elite li istinu? A mo`da i nije to: ko zna? Ali ako niste otvoreni na svaku mogu}nost, vi vjerovatno mislite: «@elim istinu sve dok to nije ne{to {to ja ne volim». Tako ne}ete

129

«Ko sam ja?». Recimo da radite na «[ta sam ja?» Mislite. To je lijepo i milo mi je da jeste. ve} samo 130 . ali to je samo mentalna afirmacija. ali ni~emu ne vodi. ne na bilo {ta {to vam se u svijesti javlja. Neki su jako na~itani. «[ta sam ja? [ta sam ja?» Kad jednom imate tu namjeru. Ono tako|e nije ni stvar sigurnosti. Pa to je mo`da krasno. sjediti ovdje i preturati po stvarima koje ve} znate. ali vi{e nema ni~ega ~ega biste bili svjesni. morate imati namjeru da direktno do`ivite objekt svog prosvjetljenja. Treba da imate namjeru da direktno do`ivite {ta god je to na {ta `elite da se prosvjetlite i da do`ivite istinu o tome. Ako poku{avate da se prosvijetlite na sebe ima}ete direktno iskustvo sebe. To ve} imate. Direktno iskustvo nije ne{to {to podlije`e sumnji. Vi morate da `elite ISTINU. jednostavno treba samo da budete otvoreni na sve {to se u va{oj svijesti doga|a kao posljedica te namjere. I zato imate svo to znanje o tome {ta je `ivot i o tome }ete govoriti drugima. Morate odbaciti svoje unaprijed stvorene ideje. a imate manje od 40 godina starosti. Na{ cilj ovdje nije da svom partneru prodamo ne{to o ~emu smo ve} donijeli zaklju~ak. a ne samo da sebe pitate. i vi ste toga svjesni. a ne apsolutna iskustva. mo`ete da radite na «[ta je `ivot» ili na «Ko sam ja?». «Direktno» zna~i bez bilo ~ega izme|u vas i istine. da direktno do`ivite onoga ko ste vi. Ovo je va`na stvar pa }emo je ponoviti jo{ jednom. `ivot i drugo ljudsko bi}e. To je jednostavno to. Kona~no imati nekoga ko }e vas slu{ati. Ne treba ovdje da dolazite da biste saznali ne{to {to ve} znate.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe ni{ta uraditi. Sumnja i sigurnost su produkt uma. prije svega. Zato. Ako je ovo va{ prvi intenziv Prosvjetljenja. «Ja jesam. Neki od vas su sjajni filozofi. Ako ste ranije u~estvovali na intenzivu Prosvjetljenja i zavr{ili ga onda mo`ete raditi na bilo koje od ~etiri pitanja. a ne}e odgovoriti. Imamo tri objekta na intenzivu Prosvjetljenja: samog sebe. «[ta je `ivot» ili «[ta je drugo ljudsko bi}e?» Kad imate tu namjeru (intenciju) vi ste fokusirani. treba da radite na sebe. ali {ta sam ja? [ta je to {ta sam ja?» Treba da imate namjeru da to direktno do`ivite. «Ja sam siguran da sam to ja». i to na apsolutnom nivou. Neki imaju mnogo u~itelja. Ne}u sada zalaziti u obja{njenja kakve veze godine starosti imaju s tim. Ako imate iznad 40 godina i vi{e volite da radite na `ivot. «Iskustvo» zna~i «svjestan» pa ste tako «svjesni». To nije prosvjetljenje. Kada ste se usmjerili i imate namjeru da to direktno do`ivite onda ostanite otvoreni za sve {to se doga|a u va{oj svijesti kao posljedica toga.

ali ko zna? Mo`da je to pola istine. I ponovo pravite poku{aj. ne invalidira. Ne{to mi se javilo. ve} direktno iskustvo. Kad je to gotovo. ali }e }utati. to nisi ti». kad ~ujete instrukciju «Zahvalite se partnerima». mada se odgovori mogu javljati u svijesti kao posljedica te namjere. To sam iznenada vidio. Mo`da je to krajnja istina. Mi ne tra`imo odgovore. a mo`da i niste. Ali uputstvo ka`e da treba re}i {ta god da se javi a ne prosu|ivati ovo treba a ovo ne treba. Javio se crni kvadrat. naro~ito da vam ni{ta ne uzvra}aju. O. mo`da sam ja ipak nekakav kvadrat. Ko zna {ta sam ja. Na primjer. Radite sa jednim partnerom u svakoj dijadi. ^ekaj malo. da biste mu dali na znanje da ste s njim bili sve 131 . ali kod ku}e nekog navesti da slu{a va{e komentare prili~no je te{ko. Mogli biste ostati kod ku}e i poku{ati da direktno do`ivite ko ste vi. to }e se najvjerovatnije i dogoditi. Onda }u biti otvoren i prihvati}u {ta god da mi se javi u svijesti kao posljedica te namjere. ja }u raditi na «[ta sam ja?» Imam neki osje}aj o sebi i poku{a}u da to direktno do`ivim. To ka`ete partneru i idete dalje. samo sjedite. Jedine dvije stvari koje ka`ete kao partner koji slu{a su instrukcije: «Reci mi ko si ti» i na kraju njegovih pet minuta. crni kvadrat ili ne. ako neko stalno o tome komentari{e. ka`ete «Hvala». da li sam to bio ja? To nisam bio ja jer je svjetiljka bila tamo negdje a ja ovdje. ali razumski to mi ne izgleda da sam to ja. Koja je to disciplina! I to {to je va{ parnter tako disciplinovan daje snagu ovoj tehnici. to glasno ka`ete svom partneru. Mo`da ste crni kvadrat. slu{a i poku{a da razumije ono {to govorite.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} na ono {to se javlja kao posljedica namjere da direktno di`ivite to {to ste vi. kao partner koji slu{a. ali mi se to javilo. Partner je poku{avao da vam ka`e ko je ili {ta je on i za njegov trud mu se zahvaljujete. Izme|u te dvije stvari dr`ite usta zatvorena. ali gledate. Zato }ete to kazati partneru iako znate da to niste vi. ja sam se prosvjetlio! Ja sam jedna jarka svjetiljka! Eto to sam ja. kao. Zato. To sam ovog puta dobio. Ali ~ovjek ne mo`e da se mnogo udubi ili da govori {ta god da mu se doga|a u svijesti. gledajte. slu{ajte. Tako radim pravilno tehniku. Ja razumski znam da ja nisam crni kvadrat. Ili sam mo`da crn. Mo`da vi to jeste. onda ponovo imam namjeru. On ne pravi nikakve komentare. «Ne. Partner }e da sjedi ispred vas i da vas gleda. sa njim ste u kontaktu svo vrijeme. Kad se jednom ne{to javi u va{oj svijesti kao posljedica te namjere. i ja sam je vidio. pa zato mora biti da sam se prosvijetlio. «Mislim da to nije to». poku{avajte da razumijete i ne govorite ni{ta.

Zna~i nisam pacov. ako su posljedica va{ih poku{aja. «Hvala». @ivot je tu i on poku{ava da ga direktno do`ivi. Zatim poslije pauze od pet minuta ili obroka. a ja ga nemam. «Pa sve {to mi se javlja je da ne znam {ta je `ivot». Saop{tavaju}i partneru. ^ekaj. Ako se javljaju. a zatim pravi dalje poku{aje i o rezultatima komunicira partneru. Prije davanja instrukcija na kraju svakih pet minuta ~uje se gong. nije va`no. vi mu se zahvaljujete. «Ja sam pacov». Mo`da niste sve razumjeli. treba biti otvoren na sve {to se u svijesti javlja. on to izbacuje iz svijesti i prazni polje svijesti. Tada promijenite uloge sa svojim partnerom. «Ne znam». te stvara prostor da se dogodi direktno iskustvo istine. Vi ponovo poku{avate i u svijesti vam se javljaju razne stvari npr. Ne poku{avajte to da sprije~ite. To je ono {to se javilo i zato on ka`e. mijenjate uloge i on vam ponovo daje va{u instrukciju. Va{ partner mo`e da misli. {ta li to bija{e? I poku{avate da se sjetite svih invalidacija koje ste do`ivjeli. a treba samo da budem otvoren na sve {to se javlja u svijesti kao posljedica poku{aja da direktno do`ivim {ta sam ja». On je sada otvoren na sve {to mu se u svijesti javlja kao posljedica poku{aja da direktno do`ivi `ivot. Kad bi trebalo da vam za svaku vje`bu ja nalazim partnera u tome bi nam pro{lo pola dana. na primjer. Sve }e vam to dolaziti. na}i }ete novog partnera. ali nije kazao da rezonujem». «Ne mogu da prestanem da rezonujem. Na vama je da na|ete novog partnera. Vi koji ste do sada meditirali i poku{avali direktno da do`ivite {ta ste vi i govorili partneru {ta vam se u svijesti javlja kao posljedica tog poku{aja. Mo`da sam ne{to drugo.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe vrijeme i slu{ali ga. Zatim mu se javlja ne{to drugo i to ga ne ~ini ba{ sre}nim. to mu je namjera. {ta je ono Charles kazao. neka se javljaju. «Ako sam pacov onda bi trebalo da imam rep. niti poku{avajte da ih izazivate sami. cio ili njegov dio. «Reci mi {ta je `ivot!» Onda va{ partner poku{ava da direktno do`ivi `ivot. ali to je ono {to je dobio. Poslije osam perioda od po pet minuta ponovo }e se ~uti malo druk~iji zvuk gonga i ~u}ete instrukciju «Zahvalite se partnerima». Pa neka dolazi. «Promijenite uloge». sada imate drugu ulogu i sada je va{ posao da partneru date instrukciju. ili ne~eg drugog. pa «Pauza pet minuta». ali ipak ka`ete. Sjednete naspram 132 . Zato ka`ete partneru. Ali za minut ili dva svako je u stanju da na|e partnera. Onda }e se ~uti druga instrukcija. ili ne{to drugo kao doru~ak i sl. Ali na kraju njegovih pet minuta opet se ~uje gong. Onda opet napravite poku{aj i sjetite se ne~ga {to je nekad neko za vas rekao.

Tako|e. «Da li je to vrijedno svih ovih muka». logika. sjedim ovdje i trpim glavobolju. da vas partner razumije. vi lupate i lupate ali se vrata ne otvaraju. to je va{a subjektivna odluka da li }ete nastaviti ili ne. Ipak. klimanja glavom ili bilo ~ega drugog. Pauze su samo zato da protegnete i odmorite tijelo. Mi }emo vam govoriti kad da sjednete. ^ak i u pauzama poku{avajte da direktno do`ivite objekt svog prosvjetljenja. To je tehnika. sje}anja. Opisao sam vam tehniku. To izostavite. Prolazi}ete kroz razne stvari kao {to su vjerovanje. Mnogi bi s ovim zavr{ili ve} prvog dana. rezonovanje. Do uve~e }e vam se vratiti glavobolja i ponovo }e vas mu~iti zatvor ili ne{to drugo i pomisli}ete. «Kakva je korist od svega ovoga. Kao partner koji slu{a vi gledate. Jeste li to ~uli? Ne dodirujete se. govorite glasno i obra}ajte se svom partneru. Pa. Nadam se da }ete nastaviti. intelekt. ali nekako mi imamo snagu da nastavimo. procesi razmi{ljanja. {ta. Mo`ete pomisliti. mentalne i emocionalne barijere sve do na prag prosvjetljenja. Prvo jutro je tek po~etak. Poku{ajte da budete jasni. iz sata u sat. To tako|e nije dopu{teno da se u~esnik skine go. `ivot ili drugo ljudsko bi}e jeste i sve {to vam se u svijesti javi kao posljedica tog poku{aja komunicirajte partneru. Ali to stanje ne}e zauvijek trajati. A to su barijere. povra}a mi se i imam zatvor». Samo se dr`ite tehnike. a kad da ustanete. Sjednite naspram parnera. jer kad sljede}eg jutra ustanete osje}a}ete se bolje. Do ru~ka mo`ete dobiti glavobolju ili trpjeti zbog simptoma apstinencije (zato {to ne pu{ite. Onda }ete nastaviti s tehnikom i malo }ete se razdrmati. Tada se javlja izvjesna {ansa da napravite proboj. Mi }emo vam spremati hranu. bez komentara. ne pijete `estoka pi}a ili sl). kad stvari postanu ozbiljne. Nemojte dopustiti da vas to omete. dovoljno blizu da ~ujete jedan drugog ali se ne dodirujete. naljetje}ete na svoj ego i emocionalne probleme. slu{ate i poku{avate da razumijete {ta vam partner govori. `elim da ostanete obu~eni za vrijeme intenziva. sve }ete to napustiti i va{ mozak 133 . «Ne mogu vi{e. Poslije ru~ka }ete se malo srediti i u podne }u vam odr`ati drugi govor.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} partnera i ne dodirujete se. Glavobolja }e nestati i vi }ete da radite dalje. poku{avao sam cijelog jutra a nisam se prosvjetlio». Kad kona~no do|ete do praga. Ne prekidajte rad u pauzama. a ne da prestanete s tehnikom. Kad vam partner da instrukciju poku{ajte direktno da do`ivite ko. Kad je va{ red da govorite. iz dana u dan i probijemo se kroz strahovite fizi~ke. Treba sve da ostavite na stranu i radite samo na Prosvjetljenju. drugog dana.

Ja mo`da jesam. oslobodite ih se. istrajan rad tehnike. u kojoj se doga|a direktno iskustvo istine. To su zemlje u koje se odavde ne mo`e sti}i. I {ta god da vam se javi u svijesti kao posljedica poku{aja da direktno do`ivite istinu. Otkri}emo zemlje koje nikad nisu bile otkrivene. Treba da osvojimo nov teren. Ali se ono ne mo`e isforsirati. Mi mo`emo da vam obezbijedimo situaciju i maksimalne {anse. Ako vam sje}anja na ta iskustva do|u u svijest. Pa hvala Bogu da vam je svijest kona~no prazna. Sada idemo dalje na druga iskustva. Ali se ono mo`e i ne mora dogoditi. Zaputimo se u oblast novih iskustva kakva nikad niste imali. A dok se kontakt gradi i svijest pro~i{}ava vi }ete se uzdi}i u sasvim drugu vrstu svijesti. bilo putuju}i dalje bilo poku{avaju}i da razvalite vrata. Vi ste na pragu. Mo`emo sve u~initi da postane vjerovatno da }e se iskustvo dogoditi. Ve} nekoliko sati nemam ni jednu jedinu misao ili sliku!» Da li znate koliko vremena neki ljudi provedu poku{avaju}i da dostignu to stanje prazne svijesti? Oni rade i poku{avaju godinama da isprazne svijest. Prosvjetljenje dolazi kao milost s neba. To ve} imate. posta}ete obeshrabreni i svijest }e vam postati prazna i re}i }ete. a ne znate ni vi. A vi ovdje poslije samo dan i po imate praznu svijest. U svakom slu~aju ima}ete dobitaka i mnogo kontakta s drugim ljudima. ali ne poku{avajte ponovo da do`ivite ne{to {to ste ve} do`ivjeli. Ili ne dolazi. otvorenost i nepoku{avanje da se podr`ava va{ ego. Ali iznenada se na|ete unutra i imate direktno iskustvo. bar s va{e strane. A ako imaju i samo jedan promil neistine. 134 . Taj kontakt se izgra|uje iz sata u sat dok sjedite naspram svojih partnera. «Ni{ta se ne doga|a. ali samo blagoslov same istine donosi iskustvo Provjetljenja i na kraju krajeva ono i ne dolazi kroz na{e napore. Ostavite to. Sada se bacate u beskraj. vi imate {ansu da do`ivite istinu. Onda }ete mo`da po`eljeti i da umrete. Sada ste na rubu prosvjetljenja i poku{a}ete da ga isforsirate. voljnost da se ne bude u pravu i odbaci sve {to ste u pro{losti do`ivjeli. i sada se samo nadate i mo`ete imati i halucinacije. Istra`i}emo novu teritoriju. [ta je sljede}e? Ja to ne znam. Onda }ete se osje}ati kao da }ete umrijeti. I tada }ete po~eti da bivate emocionalni. To ne}emo ovdje da pretresamo.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe vi{e ne funkcioni{e na uobi~ajeni na~in. one }e i poslije direktnog iskustva jo{ uvijek biti tu. Ako su va{e unaprijed stvorene ideje ta~ne. odbacuju}i sve unaprijed stvorene ideje. recite partneru. Ali iskren kontakt. recite to partneru. ali ne postoji na~in kojim bi u{li u tu «ku}u». Prosvjetljenje se doga|a ili ne doga|a. Sada imate {ansu za direktno iskustvo.

Budite otvoreni. U ova tri dana imate tu mogu}nost. ne{to }e prirodno po~eti da se doga|a u pozadini. To vam omogu}ava da idete dalje kad biste se ina~e uspani~ili i pobjegli ako biste bili sami. Poslije tri dana mo`da ni{ta od vas ne}e ostati. Sami }ete se zatvoriti. Pitanje: @elio bih da mi pojasni{ jedan dio tehnike. ali da bi komunicirali treba da imate `ivo bi}e koje je tu zbog vas. a suo~avanje s istinom tokom tri dana samo po sebi djeluje. Mo`da ni od nas ni{ta ne}e ostati. slu{ajte i volite se bar ova tri dana. Ako ste sebi~ni i zli sebi uskra}ujete bilo kakvu pro{irenu svijest ili mo}. Ne optere}ujte druge ni na pozitivan ni na negativan na~in. Ako niste na ovo spremni. a kad je va{ red da meditirate on }e to u~initi za vas.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Budite dobri jedni prema drugima. istinom. Mi se ne igramo s prosvjetljenjem. To {to ste tu jedan za drugog sve vrijeme daje snagu tehnici. Mi se bavimo samom sr`i `ivota. tra`ite u pauzi i novac }e vam biti vra}en.. Dobi}ete cio iznos koji ste uplatili i mo`ete da idete. Sama istina je najve}i d`elat iluzija. I sami mo`ete meditirati. Kad ste sve vrijeme poku{avali da do`ivite direktno istinu toga se ne mo`ete lako osloboditi. Pusti}emo da doga|aji idu svojim tokom. Da li i kao partner koji slu{a treba da radim tehniku sve vrijeme ili svu pa`nju dr`im samo na svom partneru? Odgovor: Kad si partner koji slu{a svu pa`nju dr`i{ na svom partneru. Neki ljudi sve do sredine drugog dana ne shvate da idemo na pravu stvar. Poslije izvjesnog vremena. Ako imate nekih pitanja mo`ete ih sada postaviti. Ne invalidirajte jedan drugog. Zato budite dobri i uvi|avni. Za par minuta }emo imati ~aj. Ja i asistenti vas ne}emo invalidirati. i voljni da slijedite raspored i moje vo|stvo i iskreno `elite istinu i voljni ste da je do`ivite direktno. neka ih. Pitanje: Treba li po svaku cijenu }utati kad si partner koji slu{a? 135 . Ako ste spremni da tri dana radite tehniku. To je velika prednost partnera. Ali ako ostanete samo jedan minut poslije ~aja. Ali svjesno treba da dr`ite pa`nju samo na partneru. kocka je ba~ena. ali ovdje mislimo ozbiljno da radimo.. I ako se nekoliko ega raspadne. Svijetu su potrebni ljudi sa ve}om svije{}u. To je ili pobijeda ili ni{ta. ja i moji asistenti }emo u~initi sve {to mo`emo u ova tri dana da vam u tom zadatku pomognemo.

Izbaci to iz svijesti. Nemoj da dopusti{ da ti se asocijacije nadovezuju jedna na drugu kao. ukoliko ne ~uje{ ili ne razumije{ o ~emu partner govori. ili ukoliko govori o ne~emu {to ti se ~ini da nema nikakve veze s tehnikom prosvjetljenja. To nema nikakvog zna~aja. Pitanje: [ta da radim kad mi stvari kao bujica naviru u svijest. Govor prvog dana Intenziva. a partner je va`an element u tome. Ali onda. jer ima ljudi koji su prvi put na intenzivu. Pitanje: Treba li da biram partnere koji rade na istom pitanju kao i ja? Odgovor: Ne. Budi otvoren na sve {to ti se u svijesti javlja kao posljedica poku{aja da do`ivi{ istinu i samo to komuniciraj partneru.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Odgovor: Da. Asistent }e do}i i ti }e{ mu sve re}i. poslijepodne: Tehnika prosvjetljenja i faze Intenziva U ovom poslu nema sigurnosti. Sada }emo imati ~aj. Poslije pola dana prekini s tim i poku{avaj da direktno do`ivi{ objekt svog prosvjetljenja. @ivot je ovo. Sa asistentom mo`e{ da govori{. prestani s tim. a ne izgledaju kao da su dio neke cjeline? Odgovor: Neka ih. podigni ruku. Izbaci to iz sebe. neka naviru. Ovdje smo da biste vi do`ivjeli prosvjetljenje. a ono me podsje}a na ne{to drugo» itd. oko pola prvog dana.. Zato svi morate slu{ati 136 . s kim je bolje da ne radi{. Ovo je za mene te{ka situacija. a on }e povesti ra~una o bilo ~emu {to treba da se sredi. Ako ti je potrebna pomo}. Ovdje nismo da bismo popravljali svoje odnose s drugim ljudima niti da bismo ra{~i{}avali stvari. a ima i onih koji imaju po dvadeset i vi{e intenziva i zato su potrebna po malo razli~ita obavje{tenja i savjeti. kada si to sve po deset puta ponovio. Ako si s nekim od ljudi na intenzivu u lo{im odnosima bolje je da takvog mimoi|e{. i `ivot je ono. ali vam mogu objasniti stvari koje }e vam pove}ati {anse da do`ivite direktno iskustvo. Ali ina~e }uti.. a poslije njega }emo po~eti da radimo. Mo`e{ da radi{ bilo s kim osim s onim s kim si ina~e u bliskom kontaktu. «To me podsje}a na ovo.

Ja nisam ovo i blablabla». Ali bolje da mi vi{e niko od njih ni{ta ne ka`e. no ako se same jave. Zato kad vidite prazninu. Ipak treba da znate da }u govoriti o stvarima koje vam ova tri dana mogu u~initi plodnijim. neka ih. «Da vidim ko sam ja? Ja sam neko ko ne zna ko je on. Jednom re~ju.» Poku{a}ete da izvrnete o~ne jabu~ice da bi vidjeli ne{to {to se ne mo`e vidjeti. Ne treba namjerno da izazivate emocije. Tako }ete iz sebe iscijediti te razne poku{aje da ne{to vidite. kako onda ovdje sjedim i pitam se ko sam ja? Pa ko je taj ko se pita ko je on? Ko sam ja?» I osvrnete se po sobi u ugledate kako se zidovi ljuljaju i talasaju i sli~ne stvari tj. I tako mo`ete nau~iti dosta. odbacite sve poku{aje da ne{to vidite i poku{ajte da direktno do`ivite ili budete direktno svjesni onoga ko gleda. Nemojte se zaplitati u emocije i dopustiti da vas one odvuku od tehnike. imate halucinacije jer vam je mozak premoren. bi}ete spremni da idete dalje. a sve {to }ete vidjeti bi}e prazan prostor. Zatim }ete postati emocionalni. Ne treba ni da ih potiskujete kad su se same javile. «Ovo sve ~ini da se ~udno sje}am». ja sam ono. I. «Ja sam crvenkosa i imam 42 godine». Ako ne znam ko sam ja kako onda uop{te postojim? Mo`da ja stvarno i ne postojim? Ako stvarno ne postojim.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} dok govorim malo jednim. A zatim }ete poku{ati da stvar logi~ki razrije{ite. Sutra ujutru }ete biti svje`i i spremni da nastavite. po{to ste se odmorili u toku no}i. Sada se javljaju emocije. Vi ne mo`ete vidjeti sebe niti istinu na apsolutnom nivou. Kad sve sli~ne stvari iscrpite onda }ete po~eti da razmi{ljate. i da sa njega posmatram sve ovo. ja se ne}u truditi da vas probudim. I dolazi}e vam sje}anja na stvari koje su vam govorili. Ako u toku ovog govora zaspite. ina~e }e vidjeti svoje». jednostavno ih pustite napolje i sve vrijeme radite 137 . I dalje }ete se pitati «Ko sam ja?». «Ja sam jedna tvrdoglava ku~ka i samo ljudima pravim probleme». ili `elim da poku{avam da se prosvjetlim ili to ne `elim. «Ko bi trebalo da budem?» itd. «Ko je taj {to vidi prazan prostor?» «Sad mi se ~ini da nisam ovdje nego na nekom drugom mjestu. Ili. «Ja sam najljep{i i najinteligentniji stvor koji je ikad postojao». Ako bi radije da ne slu{ate ovaj govor i to je va{a stvar. Oti}i }u u grad u bioskop. Dok radite tehniku prolazite kroz razli~ita iskustva. kao ljutnja i dr. Neka ste ve} imali: «Ja sam ovo. «mislim da se ne}u vratiti iz {etaju}e meditacije. Sve takve stvari }e vam se brzo smjenjivati u svijesti. Osje}a}ete se dobro. U redu. malo drugim.

Emir Salihovi}

Spoznaj samog sebe

tehniku. «Ja se sav tresem i mislim da }u umrijeti». Mislite da }e vam se cio `ivot istumbati, sve }e se promjeniti, sve }e biti druga~ije, ne}ete biti onaj koji ste do sada bili, ne}ete vi{e biti normalan, obi~an ~ovjek, nego ko zna {ta: ne}ete vi{e biti onaj na ~iju ste ulogu u `ivotu navikli. Tada morate odlu~iti {ta }ete dalje. [ta dalje, ako je istina da ste vi fina i draga osoba, a uloga te ku~ke ima da otpadne? Sami morate odlu~iti da li }ete nastaviti da `ivite kao do sada. Jednom sam vodio intenziv na Havajima na kome je u~estvovala jedna sredovje~na `ena. Na istom intenzivu je u~estvovala i njena k}erka. Ta `ena mi je kazala «Ja znam ko sam ja, ja sam majka». Pitao sam je, «Jesi li ti to direktno do`ivjela?», a ona mi je odgovorila, «Ne, ali ja }u nastaviti da budem majka i ne}u se promijeniti. Ako nastavim da radim ovu tehniku, ja }u cijelu svoju ulogu majke uni{titi, a ja `elim da budem majka». Odgovorio sam joj, «Pa na tebi je da se odlu~i{». Bila je spremna na veliku bitku. Meni je svejedno da li ona `eli da bude majka ili ne. Ona mo`e da bude majka, a ako `eli istinu, ona mo`e da je ima. Ja sam joj to i kazao, a ona se vratila na svoje: «Ako tako dolu~im, i ako stvarno otkrijem da ja uop{te nisam majka, {ta onda?» Rekao sam joj, «Mo`e{ da radi{ {ta god te volja, to od tebe zavisi.» «U redu, nastavi}u». Nastavila je i imala veli~anstveno iskustvo prosvjetljenja. Njena k}erka bila je odrasla, imala je bebu od tri nedjelje, a i sama je u~estvovala na intenzivu. Tada sam posljednji put uradio tako ne{to. Ali ona je prestala da igra ulogu majke i postala je ona koja zaista jeste. Tako vi prolazite kroz te razli~ite faze i to neki intenzivnije od drugih. Na te faze nemojte obra}ati previ{e pa`nje, jednostavno pustite neka se doga|aju. Vi govorite, govorite, mislite, mislite, mislite, halucinirate, bivate emocionalni, prazni, i sve sli~no i tako u velikom broju. Vi samo treba da radite tehniku. Neka se te stvari doga|aju, ali ne dopustite da se u njih upetljate i da vas odvuku. To su samo fenomeni. Pustite neka se sami od sebe javljaju i odlaze ili nestaju. Ako dopustite da se u njih upetljate vi }ete sve vrijeme provoditi bave}i se njima. «Ja vidim zlatna sunca, to je prosto fantasti~no», i sjedite dalje i gledate stalno u zlatna sunca. To vam se nikada ranije nije dogodilo. Velika stvar. To je samo fenomen. Mozak vam je spor, vi ste umorni, pospani. Glava vam pada, povra}a vam se, mislite da vam je zlo od hrane. Sve se to doga|a, ali ne obra}ajte mnogo pa`nju na to. Samo nastavite da radite. [ta radite? Radite tehniku. Ako se prepustite tim sitnim stvarima, treba}e

138

Spoznaj samog sebe

Emir Salihovi}

vam mjeseci da se toga rje{ite. Koliko god mo`ete, zanemarite ih i radite tehniku. Bolje je da jo{ jednom ra{~istimo stvari u vezi sa tehnikom, i vidimo kako je mo`ete raditi bolje nego {to je sada radite. Naime, ako neprestano radite tehniku samo dan i po, skoro je nemogu}e da ne do`ivite prosvjetljenje. Trik je u tome da zaista radite samo tehniku, i ostanete uz nju, umjesto da odlutate i radite ne{to drugo. Sad, ja znam da mnogi od vas ne vole da koriste svoju volju. Dosta vam je toga bilo u {koli, na univerzitetu, na poslu, i vi jednostavno `elite da budete slobodni. Pa u tehnici postoji elemenat otvorenosti i elemenat volje. Ako `elite dobre {anse za prosvjetljenje na trodnevnom intenzivu kao {to je ovaj, vi u dobroj mjeri morate koristiti svoju volju i dr`ati se tehnike. Kad uzmete izvjestan pravac vi imate tendenciju da i dalje njime idete. Ali da bi se postigao taj pravac ponekad je potrebna strahovita borba da upotrijebite svoju volju na rad tehnike. Prvo vam partner daje instrukciju. Sa tim mo`ete uraditi nekoliko stvari. Mo`ete ga potpuno ignorisati, {to ne treba da radite. «Znam {ta }e ovaj idot da ka`e, sjedi tu preko puta mene i ne mo`e o~ima da me vidi». Mo`ete imati ovakav ili neki sli~an stav. Ili mo`ete imati druk~iji, veoma pozitivan stav: «To je moj partner. Mi }emo to zajedno da uradimo. On }e mi dati instrukciju, a ja }u se truditi {to bolje mogu da mu uzvratim. On je kazao: Reci mi ko si ti! A ja }u poku{ati da mu ka`em ko sam ja. Ali kako da mu ka`em kad ne znam?» Mo`ete jo{ bolje da uradite kad od njega primite komandu. To je dio tehnike. Vi i partner zajedno u dobrom kontaktu je ono {to daje snagu tehnici, i to je ja~e od va{eg ega, ja~e od va{eg neznanja i va{eg bje`anja. Tako imate snagu svoje i njegove svijesti, i moje tako|e, i onda samo treba da slijedite raspored i radite tehniku onako kako sam vam je ja ispri~ao. Svi troje zajedno i jo{ uz pomo} asistenata. Onda imamo bar ~etvero ljudi koji se bore protiv iluzije i ona }e se tada raspr{iti. To ne mo`ete sami da uradite. Za to bi vam trebalo jako mnogo vremena. I prema mojim istra`ivanjima ~ovjek to ne mo`e sam. Ali to mo`e da se uradi uz podr{ku nekog drugog bi}a. Stoga prihvatite tu podr{ku i dozvolite svom partneru da bude dio te akcije. Ako se pitate zbog ~ega partneri gledaju kroz prozor, to je zbog toga {to ih vi ignori{tete. Tada oni automatski po~inju i vas da ignori{u. Ali, kad vam partner ka`e: «Reci mi ko si ti!» i vi u toj akciji u~estvujete sa njim, on vam daje snagu, pa`nju, i s tim lako mo`ete da uradite ostatak tehnike. Mo`ete li bolje od toga? Vidite koliko dobro mo`ete da uradite.

139

Emir Salihovi}

Spoznaj samog sebe

Sljede}a stvar je da imate intenciju ili namjeru da direktno do`ivite objekat svog prosvjetljenja. Postoje tri objekta koja koristimo na intenzivima Prosvjetljenja: vi, drugo ljudsko bi}e i `ivot. To su tri osnovna objekta za sve {to postoji. Postoji mnogo koana koji se mogu koristiti. Dugo iskustvo je pokazalo da su ova tri koja koristimo osnovna. Recimo da radite na «[ta je `ivot?» Treba da imate namjeru da direktno do`ivite `ivot. Da biste mogli da imate namjeru da ne{to direktno do`ivite, morate prvo da zapazite da postoji neki `ivot. Eto to je, nije ba{ neka velika stvar, ali to je. Treba to prvo da zapazite. Ina~e, kad poku{avate da ga direktno do`ivite, vi }ete se baviti nekom mentalnom zavrzlamom, poku{ava}ete da doznate ili iskonstrui{ete {ta je `ivot. Vi ne treba da poku{avate da razumom doku~ite {ta je `ivot. Ono {to treba da radite je da poku{avate i imate namjeru da direktno do`ivite sami `ivot. Zato prvo zapazite da neki `ivot postoji, a onda imajte namjeru i poku{ajte da ga direktno do`ivite. Mo`ete uzeti ukupan `ivot ili neki njegov dio, bilo koji dio, i onda imajte namjeru i poku{ajte da ga direktno do`ivite. Evo mikrofona, koji je dio `ivota. U redu, poku{a}u da ga direktno do`ivim. Poku{a}u to. Nisam uspio, i umjesto da ga do`ivim zbog napora da to u~inim osje}am se frustrirano. To mi je do{lo u svijest. Ponovo }u poku{ati i ovog puta to u~initi. Osje}am muku u stomaku. To se javilo kao posljedica poku{aja da direktno do`ivim tu stvar jer sam ozbiljno poku{ao. I tako imate objekt prosvjetljenja. Sada, {ta to zna~i imati namjeru ili intenciju da ne{to direktno do`ivite? [ta zna~i imati namjeru? Ako `elite, mo`ete imati namjeru da odete u Hong Kong. Ili mo`ete misliti kako }ete oti}i u Hong Kong. Mo`ete re}i, «Pa Hong Kong je mjesto gdje se mo`e oti}i.» To nije intencija ili namjera. Neko mo`e da ka`e: «Jednog }u dana mo`da oti}i u Hong Kong». Ni to nije intencija. «Ja sad odlazim u Hong Kong» je intencija. Vidite tu razliku. Kad ka`ete. «Ja }u direktno do`ivjeti `ivot, i to }u sada uraditi», to je intencija. Zato, ako to zaista mislite, da to ovog trenutka u~inite, onda su va{e {anse znatno uve}ane. Ljudi se pla{e da imaju namjeru da ne{to urade, jer se boje da ne}e uspjeti. Ne `ele neuspjeh. Brine ih neuspjeh. «Ne `elim da poku{am, jer {ta ako to uradim i ne uspijem? To bi samo bio jo{ jedan neuspjeh u `ivotu». Ego to ne voli. Ego ka`e: «Ne}u da imam namjeru da to uradim sem ako sam siguran da }u uspjeti». E pa zato i jeste te{ko sa prosvjetljenjem, jer vi ~ak i ne znate da li uop{te postoji Hong Kong ili ne. Kako da znate

140

Kad ga jednom dostignete.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} da li uop{te postoji va{e stvarno ja ili ne? Kako da znate da li `ivot stvarno postoji? Mo`da `ivota nema? Mo`da je on iluzija. Radim to ve} dan i po i to sam stalno zaboravljao.. ve} je cio svijet imao koristi od tog iskustva. [ta onda treba raditi? Treba da imate namjeru da direktno do`ivite `ivot. @ivot je to i to i zato }u sebe natjerati da `ivot do`ivim kao to i to» ili «@ivot je sjajan. ni{ta izme|u. drugi dan. ^ak nije ni va`no ako ste u pravu. `ivot je lijep i ovi ljudi pate jer to ne znaju». pa znate. neuspjeh. Vi mislite: «U redu. ^ak i kad biste je do`ivjeli direktno bila bi to opet unaprijed stvorena ideja. a ne istina. i to je prosvjetljenje. sve do jednog uspjeha. To je potpuno o~igledna. da ga treba direktno do`ivjeti. bar }ete saznati. to smo uo~ili. neuspjeh. opet sam proma{io. «Pah!» i dogodilo se. Sada znate dva prva koraka: prvo dobijete komandu od va{eg partnera i drugo. Poku{avate i stalno neuspjeh za neuspjehom. ^ak ne znam ni {ta zna~i direktno». pa bila ta~na ili ne. E. Vjerujem da bi do`ivljavanje neke unaprijed stvorene ideje bilo neko prosvjetljenje. Zaboravio sam koncept direktnog. Ona zna~i upravo ono {to zna~i. To zna~i bez ikakvog posrednika. to je to. Devet godina neuspjeh. sve sami neuspjesi. neki `ivot postoji. ako to do`ivite direktno. Evo ovdje dio `ivota. Vi ubacujete unaprijed stvorenu ideju.. To zna~i da nemate nikakvih unaprijed stvorenih ideja. Ali taj je uspjeh vje~an. apsolutna istina. Sljede}a stvar je da budete otvoreni na sve {to se javlja u va{oj svijesti. Sad imajte namjeru ili intenciju. Ukoliko imate unaprijed stvorenu ideju ko ste ili {ta ste vi to }e 141 . Jedan dan. Pa.. Znate {ta ta rije~ zna~i na va{em maternjem jeziku. To zna~i direktno. mikrofon. I ne samo on. «Ja znam {ta je `ivot i ho}u da ga takvog do`ivim. ezoteri~nog zna~enja: direktno zna~i direktno. Buda je to poku{avao devet godina. Dok jednog dana. i onda mislite da znate {ta treba da do`ivite. samo jedan. Samo vam jedna pobjeda treba i taj uspjeh je za ~itavu vje~nost. Oh. te promjene stanja svjesti od indirektnog ka direktnom. sada }u ga do`ivjeti i zaboravio sam rije~ 'direktno’. ali to ne bi bio objekt za koji ste se opredijelili da ga direktno do`ivite. Ali sve {to vam treba je jedan jedini uspjeh. Nema nikakvog uvijenog. Buda je morao da se nosi sa mnogo neuspjeha. Apsolut je van vremena i prostora. imate namjeru da direktno do`ivite objekt svog prosvjetljenja – vas ili `ivot ili drugo ljudsko bi}e. nikakav na~in ili proces.. Znamo {ta je `ivot sada. da ne poku{avate ni{ta da ubacujete.

Zato kad meditirate i u svijesti vam se kao posljedica javi: «Ja sam prava konfuzija. jednostavno `elim da povra}am po svima. a da nemaju nikakve veze sa va{om namjerom da ne{to direktno do`ivite. ja sjedim ovdje i poku{avam da budem otvoren na sve {to mi se javlja u svijesti. Ponovo }u vam re}i da to ne zna~i prvu stvar koja vam nagrne u svijest. a {ta niste. To nije ono {to sam vam kazao da radite. Ili bilo {ta drugo. na intenzivu to je u redu. To mi dolazi kad god napravim poku{aj. sve dok ne doti~ete ili ne udarite partnera i ne invalidirate druge. da to pustite iz sebe onako kako vam do|e. jer to nije do{lo kao posljedica va{eg poku{aja. 142 . tra`ite kesu od asistenta. Vidite li razliku? Zato govorite samo one stvari koje su u vezi sa tehnikom. ali ako vam se ho}e. Suze vam teku niz lice – «Volim sve ljude». Ovdje. Ako vam do|e ne{to {to nema veze sa onim {to radite. Sve ostalo zanemarite. Jednostavno recite {ta se s vama doga|a. Vi osje}ate da vas bole le|a. Ostalo {to vam se u svijesti javlja treba jednostavno da ignori{ete. Zbog toga sve to odbacite: sva svoja ubje|enja i sve {to vas je bilo ko nau~io. to je posljedica dugog sjedenja. to nije ispravan rad tehnike da to saop{tavate. to mi se javlja». Odbacite sve unaprijed stvorene ideje i samo budite otvoreni na bilo {ta {to se u va{oj svijesti javlja kao posljedica va{e namjere da direktno do`ivite objekt svog prosvjetljenja. eto {to sam ja». pa u redu recite. jer stvari mogu da vam naviru u svijest. Ali bar recite ako imate takvo osje}anje. nikad do sada nisam shvatio koliko volim sve ljude». to treba da iskomunicirate partneru. i `elite da se po`alite da vas bole le|a. Ovdje ne}u re}i nijednu rije~ o tome {ta ste vi. To ne zna~i da treba da dajete ta~ne odgovore. «Ja volim cio svijet. Recite: «Charles ne zna o ~emu govori. To je jedan od na~ina da ka`ete {ta se s vama doga|a. Mo`da ste se umorili od sjedenja.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe vam konstantno blokirati svijest. [ta god da vam se u svijesti javi kao direktan rezultat va{e namjere da direktno do`ivite objekat svog prosvjetljenja. a jedino mi se javlja potreba da povra}am. Mo`ete re}i «Ali. naro~ito ja. Ako je to tako onda to i ka`ite. to ka`ete partneru i to je sljede}i korak u tehnici. ali ve}inom to zanemarite. Nije neophodno i da povratite. to `elim da radim. Rekao sam vam da treba da budete otvoreni na bilo {ta {to vam se u svijesti javi kao posljedica poku{aja da direktno do`ivite objekt svog prosvjetljenja. Vi `elite to i da ka`ete.» Za ova tri dana zaboravite mene i ono {to sam vas na drugom mjestu i u drugo vrijeme u~io. Odbacite to. Tako se osje}am. To zanemarite.

«Da li je to razumljivo? Da li }u ispasti budala? Da li misle da sam sjajan momak? Da li misle da sam ja lud?» ili bilo {to drugo. to je prava podr{ka. Pa to nije va`no. svaki put kad ne{to imaju u svijesti. U tome {to na 143 . On nikada i ne pomisli da tu idiotsku stvar koja mu se doga|a u svijesti pomene. ako se ne{to javlja kao rezultat namjere i otvorenosti. dovoljno informacija. taj mehanizam uma. Ali mu dajte op}i utisak o tome {ta se doga|a. i onda je on tu s vama jer vi poku{avate {to bolje mo`ete da mu ka`ete {ta je `ivot za vas u tom trenutku – ili ono na {ta se odnosi va{e pitanje. i prije nego {to mogu to da saop{te partneru. slu{a. na primjer. Jednostavno recite. Va{ partner zatvori o~i. tako treba partner koji kontemplira da radi tehniku. Bez obzira kako to smije{no zvu~i. vi ste genije. ali dok radite tahniku vi }ete se sje}ati svih tih stvari. On i onako nikad ne}e sve shvatiti {ta se s vama doga|a. Ako vi odlutate. On nikada patrneru ne ka`e: «Zna{ {ta mi se doga|a u svijesti kao rezultat ovoga? Ne{to se javlja i mora da pre|e ili presko~i preko ovog malog bijelog ~vori}a i ja tek onda mogu da ti govorim». Ako je va{a pa`nja na partnerima i kad su im o~i zatvorene. odlutaju i oni. Umorio sam se od gledanja u njega sve vrijeme». pak. Eto. Vidite? To presko~i ili pre|e preko tog malog bijelog ~vori}a i tek onda on to ka`e partneru.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Nekim ljudima se u svijesti javljaju ~udne stvari i oni ne vole o tome da govore ili {to je vrlo o~igledno samo pre|u preko njih. da otprilike dozna o ~emu se radi. a vi mislite. A i ja }u vas stalno podsje}ati. zar ne? Ako ste u stanju da zapamtite sve ovo o ~emu sam vam govorio. On misli da ako bi tu glupost iskomunicirao da bi zbog toga neko mislio ne{to smije{no o njemu. ili neku drugu smije{nu i besmislenu stvar. A mehanizam i dalje ostaje u svijesti. «Znam {ta je istina – `ivot je bio ~vori}». I onda }e pomisliti. I tako mu svijest ostaje blokirana tom besmislicom. ili }e poku{ati da objasni {ta je `ivot i nikad ne}e spomenuti mehanizam koji stalno radi u njegovoj svijesti. «Sad mogu da odlutam. Mo`ete i bolje. Mo`ete li i bolje od toga? Mo`ete li i bolje da dr`ite pa`nju na partneru? Umjesto toga vi mo`ete da u mislima odlutate. Samo se trudite da partneru ka`ete {to mo`ete jasnije i kra}e {ta se doga|a da bi on shvatio {ta se sa vama doga|a. to mora da presko~i preko nekog malog bijelog ~vori}a. koliko god mo`e poku{a da ga razumije i ne govori ni{ta. Partner koji slu{a. onda to jednostavno treba partneru re}i i o tome ne suditi da li je glupo ili smije{no. treba da gleda u partnera.

Istim brodom se vozite ka istom cilju. Dok ih slu{ate. ali ne donosite sudove o tome. Istina dolazi kao milost s neba. on }e u sebi pomisliti «Do|avola s ovim partnerom. Zato samo budite tu prisutni sa partnerom. poku{avajte da razumijete o ~emu govore. To je suptilno invalidiranje. Ako radite tehniku kako sam vam je objasnio. To je u redu. Ja sam jedan blje{tavi disk koji polako rotira i sam se na sebi reflektuje». Mi svoj pehar mo`emo dr`ati uzdignut 144 . Moram vam dati za pravo da ljudi ponekad govore nevjerovatne stvari.a vi mu se smijete. lijepo ili ru`no. da li su oni idioti ili nisu i ne invalidirajte ih. Ne komplikujte stvari – samo budite tu s njim. On je visok 190cm i te`ak 115 kilograma. ali se nemojte smijati njima. A on }e u sebi pomisliti. Budite tu jedan za drugoga. Dr`ite pa`nju na njima. ako se trudite da ne ispadnete iz tehnike i radite je {to najbolje mo`ete i u tome istrajete. Va{a pa`nja im pove}ava snagu i sposobnost rada tehnike. Zato on vi{e to nikada ne}e re}i i sva ta glupost }e ostati zatrpana u njemu. To je siguran znak da ste sudili o njegovoj komunikaciji. neko ka`e «Ja mislim da sam rascvjetani behar» . bez invalidiranja.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe njima dr`ite pa`nju je li~ni kontakt koji se sve vi{e izgra|uje. zaboga». ni da li je pravo ili krivo. A kad je va{ red da komunicirate. zavisite jedni od drugih. prisutni. suptilnog ili bilo kakvog. jer su ljudi veoma osjetljivi na tu vrstu invalidacije. «Ne. Ljudi su ono {to su. bez veze. a vi se valjate po podu od smijeha. On }e se otvoriti i kona~no iza}i iz svoje {koljke: kona~no }e prihvatiti da je rascvjetani behar. Ja sam tu da vam pomognem. Zato u vezi s njegovom komunikacijom ne nagovje{tavajte ni{ta. Zato ih samo slu{ajte i poku{avajte da razumijete. Treba da se trudite da budete {to bolji mo`ete partner. ne koristite tu priliku da komentari{ete ono o ~emu je va{ partner prethodno govorio. Na primjer. Sve va{e misli o njima ih ne}e promijeniti ni za tren. I ponekad govore stvari koje su zaista smje{ne. Ipak tu nema garancije. Zato ih gledajte i slu{ajte. Ne govorite ni{ta. Postoje suptilni na~ini da se ne{to ka`e. a kona~no priznaje da je rascvjetani behar. a kad ste vi uz njih oni su u stanju da rade sa onim {to im se u svijesti javlja – ima}e intenciju i bi}e otvoreni. a vi mu uzvratite. Vi ste jedan drugom u rukama. «Ovo je posljednji put da sam ne{to ovakvo kazao». Sa~eka}u drugog partnera da mu to iskomuniciram». Oni i sami znaju da su smje{ni i vi se sa njima smijete onome {to su rekli. va{e {anse da se prosvijetlite su prili~no velike. Ako neko ka`e: «Kona~no sam do{ao do toga.

Sada }u da idem dalje. Nastavite dalje da radite i pro}i}ete kroz tu barijeru. a ona }e mo`da do}i. a mo`da ne}e. U Zen Budizmu se to naziva Sataninom pe}inom . «U redu. sada. Sada }u jednostavno biti otvoren na sve ono {to bih mogao da do`ivim». [ta je do`ivio Buda? [ta je do`ivio Hrist? Oni su mogli samo prstom da maknu i ljudima je od toga bilo dobro. ako radite tehniku i istrajni ste u tome. To ve} imam. ali je o~igledno da uvijek ima mjesta pobolj{anju onoga {to ste ve} postigli. Sebi ka`ete: «U redu. Pitanje: Mo`e{ li jo{ ne{to re}i o unaprijed stvorenim idejama? Odgovor: Unaprijed stvorene ideje su samo ideje. ^ak i da milost s neba do|e. ona ne}e ispuniti pehar na{e svijesti ako pehar dr`imo naopa~ke. Pa {ta je to onda? Kakvo je to jo{ svjesnije stanje? Recimo da radite na «[ta ste vi?» ili na bilo koje drugo pitanje. Ukoliko ne hodate po oblacima jo{ uvijek ima mjesta za pobolj{anje. Pitanje: Imam namjeru da sebe direktno do`ivim i prva stvar koja mi se javlja je da me bole le|a. ja }u ostaviti sve ideje i sve o ~emu su me do sada u~ili. Imam namjeru da do`ivim dublju istinu. «Istino. da postoji? Neki od najve}ih svetaca Indije postigli su najvi{i stupanj prosvjetljenja sa samo jednim pitanjem: «Ko sam ja?». Ili. Zbog toga se ne predajte tome. treba ostaviti po strani. jo{ vi{e istine.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} i istina }e se u njega uliti ili ne}e. uvijek postoji mogu}nost za dalje. apsolut». a postoje i iskustva koja ste ranije imali i koja su validna. jer ljude zarobljava na nekom odre|enom nivou i ne dozvoljava im da idu dalje. iz dana u dan. [ta je to {to je svjesno da JESTE.~ovjek ne{to postigne i ka`e sebi. To je satanska pe}ina. svjestan sam ~ega sam svjestan. Ne zna~i da su vama neophodne neke nove mo}i. I jedno i drugo. do|i mi». Ovakav stav obi~no imaju ljudi koji su na ovaj ili onaj na~in radili i ranije na prosvjetljenju. iz sata u sat. Ostalo nam je jo{ vi{e od dva dana. ne kupujte to. Treba li to da komuniciram? 145 . Ali su imali mnogo iskustava na to jedno pitanje. Ako imate neko pitanje u vezi s ovim o ~emu sam vam govorio sada ih mo`ete postaviti. svoj pehar dr`ite uzdignut i time govorite. A {ta je to? Radoznali ste. Zato. Za vas je mogu}a i ve}a i vi{a svijest. «Eto imam ovo i to mi odgovara».

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Odgovor: To zavisi od toga da li si u stanju da vidi{ vezu izme|u onoga {to radi{ i onoga {to se de{ava – izme|u tvoje intencije i odgovora. Sada }emo imati pauzu od pet minuta. Ne dozvolite im da odluatju i da }askaju. Prije svega ne treba da odgovarate i da pri~ate stvari koje nisu u vezi sa tehnikom. kad sjedite sami i meditirate oko 30 minuta. Mo`da i jesu. To govore `ivi ljudi. Put je po~eo onog trenutka kad ste ~uli o prosvjetljenju. slu{ali o Intenzivima prosvjetljenja i na kraju do{li na 146 . to nije tehnika. Sad se pitam da li ja to odlutam zbog nedostatka discipline? Odgovor: Da. dalje se raspitivali. Pitanje: U pauzama i za vrijeme jela i sli~no. Ima li jo{ pitanja? Ne `elim previ{e da govorim danas. ili «Nastavi da meditira{». Nekad sam mislio da nabavim traku koja bi te stvari ponavljala s vremena na vrijeme. Na ranijim intenzivima asistenti bi ponekad rekli. Vrata se nisu zalupila zbog toga {to si ti imao intenciju da do`ivi{ direktno ko si ti. kad ne radim sa partnerom. prije nego {to pre|emo na slijede}u vje`bu prosvjetljenja. zaista poma`e kad asistent ka`e: «Dr`i se pitanja». poslijepodne: Barijere na putu do prosvijetljenja Tema o kojoj }u vam sada govoriti je o barijerama koje se nalaze i sa kojima se sre}ete na putu do prosvjetljenja. «Zalupila su se ulazna vrata». Pro{lo je oko dan i pol. imam tendenciju da sanjarim i da uop{te ne radim tehniku. ali ti ne vidi{ vezu izme|u te dvije stvari pa se zato ne pretvaraj da je vidi{. Ako zaista ima{ tendenciju da u mislima odluta{. Govor drugog dana Intenziva. Takve stvari zanemari. i to mi je pomagalo. a onda individualnu meditaciju. jete li ~uli ovo? Govorite im to. Ovdje ima puno ljudi pa se stoga i sami morate dr`ati izvjesne discipline. i to je oko pola intenziva. Ina~e }ete jednostavno iskliznuti i ispasti iz tehnike. ali u traci nema `ivota i to ne bi vrijedilo. «Dr`i se svog pitanja». Prvo se odmorite pet minuta. Jedan dio puta ste ve} pro{li. Ako se zalupe ulazna vrata i ti ka`e{. Asistenti. asistenti to treba da rade.

zbog ~ega sam uop{te po{ao na ovaj put? @elim da idem ku}i! Ali sada sam ve} tako daleko oti{ao. to nije isto kao kada se nalazi{ u palati». ali ako bi po{ao ovom stazom. Prolazite i kroz {umu istrajavanja i kona~no ispred vas na ~istini je palata. to nije istina. Vi nastavljate i dolazite sve bli`e i bli`e i sti`ete do palate. i sada }u da krenem ka njoj. preko planine intelekta. palate istine. te kroz maglu dremljivosti. spreman sam da u|em». Vi mu odgovarate. «Ja }u u}i». I sve uzalud. O. nego i osje}am da je divna». to je samo njen spolja{ni omot. «u}i }u unutra i to je to. ne}e vas uvesti unutra bez obzira koliko i kako naporno poku{avali. I zagledate okolo i ne nalazite ulaz u palatu.. I vi obilazite svuda oko dvorca i ka`ete. ~ovje~e.. i ja bih htio posjetiti tu palatu. A on. Potom. «Samo naprijed». Ste`ete zube i udarate u zid. «Oh. Cijelog dana grebem okolo i sad }u u}i». i sve pogledao i nema nikakvog na~ina da se u|e u taj dvorac». govore}i: «U}i }u unutra». ja se fantasti~no osje}am! Ovo je blagoslov!» ili «Gospode. To mi je na domaku ruke. dodirujete je i ka`ete. Prva stvar kroz koju morate da pro|ete je dolina sje}anja. Osim toga. ona bi te tako|e dovela do tog dvorca». Cijeli proces kroz koji ste pro{li da biste do{li do tog zida. morate da pre|ete preko grebena li~nih ubje|enja. tijelo vam se trese i lupate glavom o zid. Vidite je i pribli`avate se. da ne vrijedi da se vra}am. Kakvo osje}anje! Ne samo da izgleda divno. Ni{ta od onoga kroz {ta ste pro{li 147 . Hvatate se rukama za zid i po~injete da grebete noktima. Kako }u do}i tamo?» I on ka`e: «Postoji vi{e razli~itih staza. Gdje je taj dvorac ili palata? Kona~no prolazite pustinju i kad ste je pre{li nailazite na vrlo interesantnu i kompleksnu zemlju emocionalnosti. to je samo naizgled istina». Nikad nisam ni{ta sli~no osjetio. «O. pa preko brzaka halucinacija. tako sam se zapetljao». Zatim. «Ne. Vi mu ka`ete. Zatim prolazite kroz pustinju ni~ije zemlje. «Hej. ka`ete. Ka`e vam da samo nastavite. Neko dolazi iz te sjajne palate. nema ~ak ni prozora. probao sam na sve na~ine. Mislite da ste mo`da stigli do istine. «Ne. ne. «^ekaj malo. A onda taj momak ka`e. «Ja `elim palatu Istine. ovo je zaista ne{to. apsolutne istine i ka`e: «Ovo je bo`anstveno!» A vi odgovarate.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} jedan. I tako zapo~injete svoje putovanje. Ja sam odlu~an da to uradim. zatim ste ~uli kako da radite tehniku i radili ste je izvjesno vrijeme. stalno mi govore da je palata istine jo{ samo malo dalje. Hajdemo». «U redu. {to mrzim ovo. zida palate istine. Nema nikakvih vrata. Ali vam va{ vodi~ ka`e.

ako i dalje nastavite da isto radite. To mo`e da bude vrlo dramati~no i vrlo interesantno i fascinantno. kada ste izvan zida. Izmi~ete se unazad 300 metara i povijene glave ludo juri{ate na zid. Ako u trenutku kad te stvari po~nu da se doga|aju vi po~nete na njih da obra}ate pa`nju. intencija prestaje i vi se upetljavate u fenomene. Imaj namjeru da to uradi{».Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe da bi do{li do zida palate ne mo`e vas uvesti unutra. poku{ao sam. ili po~injete da pla~ete. Tu postoji izvjestan diskontinuitet. @elim da imam neki malj kojim bi razbio zid». {ta onda da radim?» Vodi~ ka`e. kad ~ovjek dopusti da ga fenomeni odvuku i u njima se zapetlja. Vi radite tehniku i stvari po~inju da se de{avaju. treba da imam namjeru da direktno do`ivim. Nema puta koji bi vas uveo unutra sa ovog mjesta na kome se sada nalazite. ne spolja{nosti – unutra. Pitate. Ali nema bljeska. Mo`ete re}i. «U redu. Tijelo po~inje da vam se trese. i ponovo imati namjeru i opet imati namjeru. ja znam ko sam ja». ili svijest po~inje da vam se kre}e. Ni{ta se nije dogodilo. prosvijetliti se. Nema ni~ega {to mo`ete u~initi da kroz njega pro|ete. ali treba da budete otvoreni na to da biti unutra zna~i bilo {ta. znam to sigurno». umjesto da imate intenciju da budete unutar palate. ili po~injete da vidite stvari. A. Kad god to po~ne da se de{ava vi pomislite. «Pa. Imaj namjeru da bude{ unutra. ili vas hvata panika ili osje}ate strah da }ete umrijeti. da li si to direktno do`ivio? «Ja znam. I onda ste ispred zida. E. pla~ete i udarate u zid. ali to ne zna~i biti u palati istine tj. direktno. Nema ni~eg {to bi mogao da u~ini{ da bi unutra u{ao». pa `elim da vam govorim malo vi{e o toj barijeri i kako da ono o ~emu sam vam govorio upotrijebite da biste prevazi{li tu nemogu}u situaciju. i jednog dana ili }ete biti unutra ili ne}ete. Taj zid je totalna barijera. Vi poku{avate i ka`ete. Zna~i to je jo{ jedna barijera. {ta sad treba da radim? Da. I tras! Vodi~ ka`e. i to mo`e za vas biti bilo {ta. Vi ste van palate i ne znate kako je unutra. «Da. Kako da u|ete unutra? «Znam {ta }u uraditi». Ako umjesto toga nastavite da imate mentalne slike o tome kako je unutra i poku{avate sebe da ubijedite da je to prosvjetljenje – grije{ite. To ne vrijedi. nema ni~ega. uh. mentalni i emocionalni. Mogu se doga|ati sve mogu}e vrste fenomena: fizi~ki. «Ne postoji kako. «Uh. Mo`ete imati namjeru ili intenciju da budete unutra. to mi se 148 . ja ti savjetujem da sjedi{ ispred zida palate veoma smiren i meditira{ o unutra{njosti palate – unutra{njosti. jer ono to nije. To vam ni{ta ne}e pomo}i. «Pa.

Da vi znate kako je unutra. ako samo mo`ete u nju da u|ete. ovo ne djeluje. Sami sebi govorite. onda ka`ete. To je strahovita borba ili mo`da imate veoma suptilnu varku o tome kako je unutra. sljede}i stepen prosvjetljenja je opet ista stvar. Vi ste mazohist sa osje}anjem krivice i mislite da treba zbog toga da patite. Kad biste samo mogli. Vi mo`ete imati neku specifi~nu stvar na kojoj treba da radite. Prema tome. opet postoji diskontinuitet izme|u ta dva nivoa – onog koji ste ranije imali i ovog koji sad treba da postignete i ne postoji na~in da taj vakuum prebrodite. I to ide tako sve dalje i dalje. I stalno ste razo~arani. Naravno postoji u svemu tome i trenutak u kome ne znate {ta }e se s vama dogodi- 149 . No}as }u ostati cijele no}i budan». Dotu}i }e vas to {to imate unaprijed stvorene ideje. to je palata istine. To ne zna~i biti u palati istine. Ili na `ivot – postoji palata `ivota i palata drugog ljudskog bi}a. imate odre|enu stvar (palatu) na kojoj treba da radite. Sre}om. To }e sagorjeti karmu. Sada }u poku{ati da radim ono {to Charles ka`e i vidje}u {ta }e se dogoditi. ja sam se prosvjetlio. Vi osje}ate da ne zaslu`ujete da do`ivite promjenu stanja svijesti. Neki ljudi to poku{avaju i to je u redu. Mo`ete imati intenciju da budete u tom stanju za koje ~ak i ne znate kakvo je i to se ili doga|a ili ne doga|a. na primjer. Postoje dva na~ina da se od toga izlije~ite: jedan je da patite dok se dovoljno ne ispatite. Sre}om samo prosvjetljeno stanje u sebi sadr`i onu vrstu svijesti koja je potrebna da biste sa sobom mogli da iza|ete na kraj u prosvjetljenom stanju. vjerujte mi na rije~. znam kako je unutra».. Ima jo{ jedna barijera. Suo~ite se s tim! ^ak iako ste se ranije prosvjetlili. Vi u stvari ne znate kako je to. da su svijetu potrebni prosvjetljeni ljudi. ali to nije prosvjetljenje. Ka`ete mi. ali ne mo`ete.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} ponovo doga|a». sebe. «Pa. ali mo`da treba jo{ da poku{am». Ona se naziva karma. «Zna{ {ta. ili patite ili budite voljni da se prosvijetlite. Kad ste dosta puta udarili glavom o zid. Jer ovaj drugi na~in sam po sebi ispla}uje karmu. Jednom sam to poku{ao i nije vrijedilo. Taj na~in je mnogo va`niji nego da ispla}ujete svoju karmu. «^ekaj malo. da li to zna~i da treba po svijetu da idem u bijeloj odori? Ako se prosvijetlim mogu da me razapnu na krst ili ne{to sli~no?» Mo`e biti. a drugi je da shvatite. Kome to treba? Da. Ne zaslu`ujete prosvjetljenje. I ponovo poku{avate da imate namjeru da direktno do`ivite objekt svog prosvjetljenja. «Kad bih samo mogao unutra! Jo{ }u ja~e da poku{avam.. da tako ka`em.

Mo`da }ete zavr{iti na to~ku inkvizicije. ha. Mo`da je istina. [ta da ~ovjek uradi? Dignite ruke od toga. Kad jednom stignete do zida palate i znate da ste do ne~ega do{li. tj. Nikad ne znate {ta vas ~eka.. postoji diskontinuitet izme|u stanja u kome se sada nalazite i stanja u kome }ete zavr{iti. ali znate da ste na domaku ne~eg – jednostavno dignite ruke od toga. A nema ni bilo kakvog na~ina kojim biste se uvjerili da }ete na kraju biti u redu. ne znate. Ne postoji ni{ta o~iglednije. a ipak gdje sam ja? Vidite kako je to blesavo? Gledati i tra`iti gdje ste kad ste vi taj koji gleda. niti bi moglo biti. ali je iskustvo prosvjetljenja samo po sebi najjednostavnija mogu}a stvar. zaista bistar. ne poku{avajte da budete komplikovani. ali ne znate {ta je to i to nije iskustvo prosvjetljenja – nema sjaja. to mo`e da bude komplikovano. Nema nikakve povezanosti izme|u ta dva stanja. i pustinje. Prosvjetljenje na KO je neko jeste najo~iglednija stvar koja se uop{te mo`e na}i. sve te razli~ite zamke. litice i {ume i ugodna mjesta. Vi ne znate. a mo`da }e biti ~isto bla`enstvo. U apsolutu nema kompleksnosti. Budite samo otvoreni. Samo prosvjetljenje nije komplikovano. ni{ta se nije dogodilo i to vam ni{ta ne zna~i.. vi nikad ne}ete znati da li je tako kako mislite dok to nije svr{ena stvar. Ja ne pretjerujem: govorim vam potpuno ta~nu stvar. Mo`da i ne}ete biti. Biti otvoren za nepoznato je ono {to taj prelazak izvana u unutra{njost palate istine ~ini mogu}im. Mo`e ne bude ni jedno od tih stvari. Zato kad neki ljudi ne mogu da podnesu jednostavne situacije onda oni moraju sve da u~ine stvarno komplikovanim i te{kim. Zato ne postoji na~in da saznate kako je to dok ne budete u tom stanju. nemojte imati unaprijed stvorene ideje. a ta je propust da se opazi ono {to je o~igledno. ^ak i ako ste u pravu. 150 . ha. To u izvjesnim u~enjima nazivaju «skok vjere». zar nije tako? Vidite li sve te slike koje vam prolije}u kroz svijest? To je mnogo za svijest. vi znate kako je u unutra{njosti palate? Ha. Pa {ta da se onda uradi sa tim? Neki ljudi sa veoma visokim koli~nikom inteligencije imaju tendenciju da upadaju u tu zamku kompleksnosti. Sam sam sebe samljeo u prah poku{avaju}i da se prosvijetlim preko intelekta. Pribli`avanje njemu i sve stvari kroz koje morate da pro|ete. ^ak ni koncept jednostavnosti nije primjenjiv. To se ne zna. Postoji jo{ jedna barijera na koju se nailazi.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe ti. Ponosan sam da javno izjavim da sam i ja bio jedan od takvih. ne poku{avajte da patite – samo budite otvoreni. bio sam bistar. Ali ako to ne do`ivite direktno. onda je to samo zaklju~ak. doline.

I trpi on pod vodom i dalje. Ovo je dosadno». Znao sam. @ivio je kod njega dvije ili tri godine i poku{avao da se prosvjetli. Uskoro u~enik osje}a da je potpuno ostao bez daha i da je u nevolji. mislio je kalu|er. To }e vas provesti kroz ove barijere. Pazite {ta vam govorim: nije potrebno da se upinjete da biste to postigli. To ne zna~i da ~ovjek ne treba da bude odlu~an u htijenju da se prosvijetli. ali nije uspijevao. Ovo postaje ozbiljno. Potrebno je strahovito `eljeti prosvjetljenje da bi ~ovjek izdr`ao da radi tehniku. sad }e me prosvijetliti. zgrabio ga za vrat i zagnjurio mu glavu u vodu. Sada }e me nau~iti. Dobro. propu{tanje da se opazi o~igledno. On dalje misli. Ali rade}i tehniku – {ta bija{e njen drugi dio? To je da treba biti otvoren na sve {to se u svijesti javlja. Ali bar ne}ete maltretirati svoj mozak vi{e. Jednom su po{li u {etnju i on je upitao voditelja intenziva. mislim da voditelj inten- 151 . Treba istrajano da se dr`ite tehnike... Kad su otprilike bili na sredini potoka voditelj intenziva je iznenada stao. i budite otvoreni. Znam ja njega.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} To su glavne barijere sa kojima }ete se susretati: odvla~enje pa`nje. Saslu{ajte ovu pri~u: Bio jednom jedan kalu|er koji je `ivio kod voditelja intenziva. Svako s njima ima problema u manjem ili ve}em stepenu. Izdr`a}u. I milo{}u s neba vi }ete mo`da biti unutar palate istine ili }ete ostati da sjedite napolju. Voditelj intenziva ga i dalje ~vrsto dr`i za jaknu i ne pu{ta. [ta treba da ~inim? Voditelj intenziva mu ni{ta nije odgovorio. Mislim jednostavno da prestanete da upinjete mozak i poku{avate da isforsirate situaciju. Plu}a me bole. ali ne morate da patite. sada }e me pou~iti. I tako u~enik pod vodom ~eka na iskustvo prosvjetljenja. molim te reci mi u ~emu grije{im. imam povjerenja u svog u~itelja i znam da }e me on prosvjetliti. ^eka jo{ malo. znao sam. I stvarno voditelj intenziva ga je pogledao. Slu{ao sam sve {to si mi kazao i jo{ uvijek se nisam prosvjetlio. Poslije izvjesnog vremena stigli su do nekog potoka i po~eli da ga prelaze. Imajte intenciju. To zna~i da uporno radite tehniku. ali se ni{ta ne doga|a osim {to je malo po~eo da ostaje bez daha. U~enik je pomislio. karma i unaprijed stvorene ideje. One se ne mogu izbje}i. zato ne}u uop{te da se opirem. misli u~enik. samo je nastavio da hoda. Ovako mogu da se udavim! Voditelj intenziva ga i dalje samo dr`i pod vodom. mada je i to vjerovatno bolje nego da jednostavno ka`ete: «Ne znam.

pa ja }u umrijeti. Po{to se i dalje ni{ta ne mijenja on postaje upla{en. neka ~udna stvar. koju vodi neki {arlatan u bijelom». Vi sebi ka`ete: ovo je pogre{no. Kako bi ga ina~e mogao dr`ati pod vodom do ivice smrti. forsiranjem i sli~nim. Uvijek mi se ~inio pomalo ~udan. «Kad bude{ `elio prosvjetljenje kao {to si `elio da udahne{ ovaj vazduh. «Ovo je neka luda religija. Kad `elite istinu koliko i `ivot onda tek imate stvarnu {ansu. A voditelj intenziva ga i dalje dr`i u istom polo`aju. Ljudi moji. Zato on ispusti sav vazduh i po~ne da se otima. Voditelj intenziva je na to navikao. nelekcija. Sama `elja vas ne mo`e dovesti do prosvjetljenja. a on misli. ako je potrebno. Onda po~inje da se prepu{ta sudbini. zajedno sa tehnikom. Pomisli}ete. I tako i u~ini. Kalu|er misli. Ja nemam povjerenja u njega. moram da se spasim.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe ziva ne shvata moju situaciju. «AHHHH». Voditelj intenziva ne popu{ta i on po~inje opet da misli. zar ne? Negdje na polovini intenziva vi po~injete da mislite da je ovo luda ku}a – ljudi vri{te. zato }u pustiti nekoliko klobuka vazduha da bi znao da sam u nevolji. Lekcija. Kalu|er misli. ali je `elja ipak va`na. ja i nisam ba{ siguran da moj voditelj intenziva zna {ta radi. Ali ga voditelj intenziva i dalje dr`i pod vodom i ne popu{ta ni za milimetar. On ima vi{e snage od mene. ~ini mi se da je moj voditelj intenziva malo udaren. Mislim da je on lud. va{ um stvarno zna da vas zavitlava. Pri~a sama po sebi mnogo kazuje. Struktura intenziva vas kao neka om~a ste`e oko vrata. a on me je izdao i ja }u umrijeti. I sad po~inje ozbiljno da se bori i otima. Ja sam mu vjerovao. onda }e{ se prosvjetliti». Ipak ne brkajte `elju za apsolutnom istinom sa naprezanjem. Ne mogu da se izvu~em. rasporedom i pravilima. U tom trenutku ga voditelj intenziva izvla~i izvode i on se bori da do|e do vazduha. ali ga voditelj intenziva svom snagom dr`i. on izgleda nije shvatio. Ina~e }e vas intelekt ometati. Sad mi je do{ao glave. ja izlazim iz vode. Sre}om voditelj intenziva voli svoje u~esnike. valjaju se. Bije`im ja odavde. moram da se izvu~em. Neka se dogodi ako 152 . a sigurno do smrti ega. ego }e vas ometati i pravi}ete sve vrste racionalizacija zbog ~ega da ne radite tehniku i slijedite raspored. ^ovjek se ovdje mo`e povrijediti. Voditelj intenziva ga sad dr`i jo{ ~vr{}e nego dotada. a voditelj intenziva mu ka`e. To je u redu. Briga me {ta on ka`e. Sad se ve} otima iz sve snage. Vi po~injete da sumnjate u ispravnost voditeljevih namjera. ^ak i do smrti. To je razumljivo. misli.

A ovdje sjedim ve} tri sata i nisam se prosvjetlio». «Pa to je lako. a ona je vje~na. To ba{ i nije tako lo{e. Kriza na putu do prosvjetljenja ima koliko i ljudi. «^ekaj malo. Svako ima neku svoju sopstvenu varijantu. Jesi li spreman za to? Ili samo `eli{ da se s tim poigrava{? To je kao igranje ma~ke i mi{a. Uop{te nije va`no kroz {ta morate da pro|ete. da je sljede}i korak neki prekid i prazan prostor. Ovdje se radi prosvjetljenja mora i}i pravo na litice. Ako imate neko pitanje u vezi ovoga. Devet godina provedenih u tome. Na kraju je istina. to je predubje|enje o `ivotu koje te zadr`ava. «Ne `elim da ga uhvatim. desi se. pita}e{ se. Sav bol. Pitanje: Ja radim na «`ivot» i od po~etka intenziva osje}am da kad god poku{am da idem do kraja i direktno do`ivim `ivot. ali to ne mogu nazvati `ivotom. Jer tog trenutka kad se dogodi prosvjetljenje ono izbri{e sve ostalo.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} se dogodi. Postigli ste istinu. sada ga mo`ete postaviti. Ako postanete malo nervozni ili uznemireni. ali tri sata je zaista suvi{e kratko vrijeme. U redu je da `elite da se stvari brzo doga|aju. 153 . To {to misli{ da `ivot jeste. Tri sata i nije se prosvjetlio! Mo`ete li to da zamislite? Znate li koliko je ranije ljudima trebalo vremena za to? Sre}om to niste morali da iskuste na sopstvenoj ko`i. Onda neka tako i bude. Mi{a ostavi za sutra. [ta da radim? Odgovor: Ako zavr{i{ u palati istine. samo istina. to bi se ionako dogodilo. ali ako se desi. a dobio sam istinu». To nije ni va`no. Da. da se znojite i da osje}ate bolove emocionalno. sve patnje i depresiju i sve sli~no. svu brigu. `elim samo da se s njim igram». I svako ko se prosvijetlio ka`e da je vrijedilo truda. jedino biste se polako uznemirili umjesto {to }e se to ovdje brzo dogoditi. Za ovaj posao nema pre~ice. {ta da se radi. mentalno i fizi~ki. to }e mi izmijeniti `ivot». Pribli`i{ se na domak prosvjetljenja i onda ka`e{. a ne polako i zaobilazno. Sjedite pred palatom istine i imate namjeru da budete unutra. Niko ne `eli da se izgruvate. «[ta se dogodilo? Tra`io sam direktno iskustvo na `ivot. Ne moram ni{ta da radim. Uzmite za primjer Budin slu~aj. Ako se usput malo ugruvate. ako nastavim. Neko mo`e da ka`e. I onda samo budite otvoreni na sve {to mo`e da se dogodi. Ovdje }ete za tri dana morati da izdr`ite da vas bole le|a.

Ali dalje od te ta~ke. Ako napravim samo jedan korak. 154 . ja sam korak bli`e. Mi smo ovdje jako ozbiljni u vezi svega toga.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Pitanje: Ti ka`e{ da nas samo jaka `elja mo`e dovesti u palatu prosvjetljenja. Razlog zbog ~ega ljudi `ele unaprijed da znaju jeste taj {to su toliko prepla{eni: «Ne}u da u|em u tu mra~nu sobu – ~ujem tamo neke zvuke. Tako se to radi. ali ga to ne mo`e napuniti. karma mu je ~ista i otvoren je i prihvata sve {to mu do|e u svijest i fenomeni ga nisu odvukli. Ali ti `eli{ istinu o sebi. radite tehniku kako treba i sve ostalo i opet ne postignete prosvjetljenje. «Ja `elim istinu. Mo`da }e to biti blagoslov. Zato se to i zove skok vjere. Ali. Odgovor: Ti ne zna{ {ta je to. [ta ga puni? Sama istina. Mo`da je istina o meni da sam ludak. Ovdje takav stav ne vrijedi. Tamo nema prostora. Mo`da }ete crni mag univrzuma {~epati pomo}u neke lukave tehnike kao {to je ova. prostor se tu zavr{ava. Mo`da }e{ prestati da postoji{. da li je jo{ uvijek mogu}e da do`ivi istinu? Odgovor: Jeste. ali ne znam {ta je istina». @eli{ direktno iskustvo toga. Ako dovoljno dugo lupam u zid. a mo`da gre{ka. U kona~noj analizi vi o tome nemate {ta da ka`ete. Ego to ne voli – ego voli da misli da mo`e da u~ini ne{to. Mo`da je to istina». onda }u u}i u sobu». Ovdje se igra ozbiljna igra i to nije lako. «Ne znam {ta }e se dogoditi. Ja ne vidim kako bih mogao da `elim da bilo {ta bude u palati prosvjetljenja. Pa {ta onda mo`e da se u~ini. Jesi li spreman na tako ne{to ili bilo {ta drugo? Ali ti `eli{ da zna{ {ta god da si ti. Mo`da sve uradite kako treba. Ovo sve va`i u relativnom svijetu – sve do zida palate. pro}i }u kroz njega. Zato ako mi ti prvo poka`e{. ako ne znam {ta }e to biti. treba da `eli{ {ta god da je to. Ne znam {ta je to. Ovdje ide{ naslijepo. Ako pehar nije okrenut nagore to se ne mo`e dogoditi. Zato to treba da uradite. sve vam bude ~isto. Kao {to sam vam ve} kazao to je kao da uzdignete svoj pehar. mo`da }e prestati da postoji. Ako u~inim to i to rezultat }e biti taj i taj. Mo`da kad potpuno i zaista do`ivi{ `ivot direktno. Ne mora{ unaprijed znati {ta je istina. ne postoji dalje od te ta~ke. Pitanje: Ako neko dostigne ta~ku da je neposredno ispred palate i pro|e kroz sve stvari koje si opisao. Ni{ta.

Kad biste bili u stanju samo deset ili petnaest minuta da savr{eno kontemplirate. Ako radite na. {ta treba da koristite kao objekt? Koristite obi~nu percepciju za to. «Ne znam {ta je `ivot. poku{a}u da to do`ivim direktno. zbog toga {to imate namjeru i {to ste otvoreni.» U redu. Onda. Ako imate apstraktnu ideju koncepta «ko» skoro je nemogu}e poku{ati imati namjeru da se to direktno do`ivi.» Onda poku{ajte to direktno da do`ivite. {to ~ak ne znam ni {ta je to?» E. Ja vidim da to nisam ja. Prvo morate imati objekt da biste mogli imati namjeru da ga do`ivite direktno. Sjedimo ovdje u sobi. A mo`da i nisam. Pa {ta je to {to sam ja? Pa. ovaj ovdje. onoga koji ga gleda. Prema tome uvijek imate neki trenutni osje}aj sebe . Ako radite na `ivot i ka`ete. Drugim rije~ima. Ali one nisu lo{e i `elim da ih s vama ponovo prodiskutujem. Ne znate {ta je `ivot. ono {to nazivamo `ivotom. mora da postoji neko vi. poslijepodne: Nivoi prosvjetljenja Sada }u vam govoriti o tome {ta se s vama doga|a dok kontemplirate. pa kako uop{te da se nadam da }u do`ivjeti ne{to. nikakvu individualnu ~injenicu? S druge strane jo{ niste imali direktno iskustvo. tj. proizilazi istina o vama u tom trenutku. Pod «kontemplacijom» mislim na to da imate objekt prosvjetljenja. ako radite na sebe. ta stvar koja ovdje sjedi. pa }u doznati istinu. «Ko sam ja?» mora postojati ne{to {to }ete poku{ati da direktno do`ivite. Ne treba da se zatupljujete 155 . Umjesto toga se doga|aju druge stvari. Ja. ja sam obi~no ni{tavilo koje ovdje sjedi. ko bi to mogao biti?» To je besmislica. ja sam onaj koji gleda tog nikogovi}a. i bez da mislite o tome. da se brinete o tome ili bilo {ta drugo: «To sam ja. [ta uop{te o sebi mislite? «Pa. Kako da imate intenciju da do`ivite neki uop{teni koncept koji ne sadr`i nikakav objekt. skoro je sigurno da biste imali najbolju mogu}u {ansu da se prosvijetlite. Iz tog poduhvata. Ali uvijek postoji trenutan osje}aj sebe – {ta god da o sebi mislite u nekom trenutku.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Govor tre}eg dana Intenziva. Aha! Sada }u poku{ati imati namjeru da to direktno do`ivim. Tada ste u zemlji fantazija: «Ako uop{te postoji neka osoba. ali ga vidite svuda oko sebe. i on je indirektan. `ivot je svuda oko nas i to je to. Mo`da sam nikogovi} koji ovdje sjedi. jer da ste ga imali ne bi bilo potrebe da se s ovim petljate. ne budite apstraktni. pa.

Kod prosvjetljenja nema nikakvog iskustva. U engleskom nisam na{ao bolju rije~. ko sam ja. kako god da ste do njega do{li. `ivot ili drugo ljudsko bi}e. Onda poku{ajte da to direktno do`ivite. evo ovdje sam ja. nejasnu ideju o drugom ljudskom bi}u. Kad ~inite te poku{aje. um. neko radi i ovako. Drugih ljudi ima svuda oko nas. pomo}u bilo koje obi~ne percepcije. Ako ste uspje{ni u direktnom do`ivljavanju objekta svog prosvjetljenja. ali to nije va`no. da biste mogli da imate jasnu intenciju. I zato se umjesto prosvjetljenja doga|aju druge stvari. Njega prvo morate imati. Vi poku{avate da to uradite i otvoreni ste na bilo {ta {to vam se u svijesti javlja. ali i to vam mo`e omogu}iti izvjestan napredak. {ta zna~i ta fraza «direktno iskustvo»? Ako }emo da budemo precizni. Zato rije~ «iskustvo» nije sasvim ta~na. Ja vam nikad nisam kazao da u sebi ponavljate pitanje. U Sanskritu se koristi rije~ anubhava i ona zna~i direktno do`ivjeti ne{to bez ikakvog do`ivljavanja. jer je to jedan bezvremeni trenutak. Kod iskustva prosvjetljenja nema nikakvog procesa. morate imati objekt. Ka`ete. izraz iskustvo je neta~an. Naravno da ne znate. Mo`da imate neku blijedu. nudi vam svoje usluge i poku{ava da vam pomogne. Hajkanje ili vijanje je zanimljiva stvar i ponekad daje 156 . `iv. Umjesto onoga {to sam vam ja kazao. Sada. Nemojte biti komplikovani u vezi s tim. Ponekad ljudi prave hajku. Onda imajte intenciju da to direktno do`ivite. i otvorenost na sve {to se u vezi s tim javlja. ono nije iskustvo. «Pa. Jer ako za prosvjetljenje ka`emo da je direktno iskustvo. ja ne znam {ta je to». Engleski je relativan jezik koji govori o relativnom svijetu. u tom momentu doga|a se trenutni samadhi. U stvari nema ni do`ivljavanja ni percepcije. zato i radimo tehniku. kao. Jogiji to nazivaju samadhi. Iskoristite trenutni osje}aj toga. To i nije stra{no ako tako radite. Kao {to vidite. «Ko sam ja. To ~ak mo`e da bude i sje}anje na neko stvarno drugo ljudsko bi}e. Onda intenciju da ga direktno do`ivite. I onda poku{ate da to direktno do`ivite. ko sam ja. Zato ne zanemarujte objekt prosvjetljenja: vas. vi ponavljate u sebi pitanje.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe cijelom tom stvari. Na primjer. Ne volim da stavljam previ{e etiketa sa zna~enjima na sve ovo – jednostavno poku{avam da vas navedem da jasno shvatite koncept ovoga. Bilo koje drugo ljudsko bi}e je u redu. ko sam ja». Zato ne zanemarujte objekt prosvjetljenja. jo{ uvijek imate ne{to {to mo`ete poku{ati da direktno do`ivite. nema ni vremena. Ima}ete napredak i na taj na~in. takav kakav je.

Ali kroz godine iskustva otkrio sam. Drugi na~in je kad neko poku{a da rezonuje. suze. pri~ati. Pustite neka se to razvija. Iskustvo prosvjetljenja moglo bi se podijeliti u dva dijela: fenomene. ~ak ni ne poku{avati. poku{avaju}i da izgleda kao da kontemplirate. Tako moja teorija je. Mo`ete to raditi kod ku}e. i imaju napredak. Ali vrlo ~esto ljudi to tako shvate. Glavna stvar na koju morate obratiti pa`nju je ne odustati. To se doga|a kad neko svu svoju pa`nju koncentri{e na jednu ideju ili stvar. i jednostavno se fiksirate na to i tu ostajete. i ne samo ja. hrvete. radite na «Ko sam ja?» i dobijete izvjestan osje}aj sebe. Mo`e i na taj na~in.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} rezultate za neke ljude. i onda rade tako. s time da poku{avate direktno do`ivjeti objekt prosvjetljenja i pri tome ste otvoreni. i jedina stvar oko koje se morati brinuti jeste ne raditi tehniku. Otkri}ete da va{ um radi sve vrste stvari koje sam ve} spomenuo. ali vam ja nisam to kazao. da svakako to odmah po~nete raditi. Kao {to vidite. ali drugima ne poma`e. Da. Ili samo zatvoriti o~i i odmarati se. da na kraju zavr{ite. Ponekad se de{ava i jedna druga stvar i mogla bi se nazvati meditacijom. ovdje ne morate. ve} i hiljade ljudi koji su radili Intenzive. Negdje du` tog puta dogodi}e se prosvjetljenje. smijeh. a dobro je zasnovana. Sve ostalo je u redu sve dok poku{avate da radite tehniku. Recimo. Mnogi su se ljudi tako prosvjetlili. I prihvatite sve {to se de{ava u me|uvremenu. Hajka ili vijanje izgleda ovako: «Ko se sad neka{ljao? Ko je taj {to tra`i onog koji se naka{ljao? Ko je taj koji ne mo`e da ga na|e? Ko postaje nestrpljiv? Ko `eli da prekine s ovim? Ko je odlu~an da nastavi s ovim uprkos svemu? Ko `eli da zna? Ko se pla{i?» To je proces vijanja. Za to je potrebno oko dvije ili tri godine. Tada ste barem u blizini onoga na ~emu radite. Sve te stvari }e se de{avati. kad }ete i onako i ovako tamo jednom zavr{iti. doga|aju se mnoge stvari i mnoge njihove varijacije. to je prili~no dobra tehnika. To nije lo{e. sve vrste interesantnih fenomena. Nastavite stremiti ka preciznom radu tehnike. Fenomeni su sve ono {to ide sa tim: energija. ^injenica prosvjetljenja je promjena stanja svijesti. sjaj. ne raditi tehniku. Neki ljudi tako posti`u dobar napredak. To je u redu. ve} samo sjediti tu. Vjerovatno neki od vas misle da je to ono {to sam vam kazao da radite. i samu ~injenicu prosvjetljenja. {to i nije tako lo{e. ako tako rade posti}i }e napredak. i na~ini}ete neki napredak. a 157 . Ali to nije prosvjetljenje. bavite se time. svjesni ste ne~ega na jedan na~in. bez obzira kako po~eli.

Tada }u se prosvjetliti». ne mo`e biti. Ili. Ne. 158 . naro~ito kod ljudi koji su inteligentni. Fenomen sam po sebi ne kreira direktno iskustvo. ipak jeste». Fle{ iskustvo je istina. njih je te{ko odnijeti ku}i i sa~uvati. ne}ete napraviti proboj ka direktnom iskustvu. Mo`ete ~ak biti na ivici iskustva zbog toga i pomisliti. To je lijepo. ili velikim smijehom zbog velike {ale svega toga. To je u osnovi iskustvo prosvjetljenja. «Imao sam to nevjerovatno iskustvo u {etaju}oj meditaciji i od tada poku{avam da ga povratim». i ako vas oni odvuku. {to se fenomeni javljaju neposredno prije samog iskustva. Drugim rije~ima. jeste to je. Trik je u tome. A poku{ava}e i poku{ava}e da opovrgne. ne. ono je povezano sa mnogo sporednih efekata: energijom. da ni{ta. Recimo da energija krene da vam juri uz ki~mu neposredno prije direktnog iskustva i vi urlate umjesto da radite tehniku. ali su takva iskustva nestabilna. to ne mo`e biti. da reaktivni duh ne mo`e da je opovrgne.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe onda ste svjesni na drugi na~in. Neka se doga|aju. [ta mo`ete da u~inite? Samo da nastavite dalje. Vidio sam u drugom redu nekoga ko se prosvjetlio i ko je vidio sve te sjajne stvari. Sve ovo su uzgredne stvari koje se de{avaju uz ~injenicu iskustva prosvjetljenja. ne. Ne poku{avajte. «Onaj tamo je urlao. oti}i }ete na stranputicu. Zato ne dopustite da vas fenomeni odvuku. zapravo. Jedan dio ve} pre|enog puta }ete se vratiti unazad. Zbog toga ne poku{avajte da ih ponovo izazovete. nije moglo biti o~iglednije. toliku svijetlost pa }u i ja sebi kupiti tu svijetlost i njome obasjati svoje lice. Istina je toliko o~igledna. bez obzira koliko na tome nastojao. Druga reakcija koja se ~esto de{ava jeste poricanje iskustva: «NE. vizijama svjetla. Na po~etku imate blje{tava iskustva. Onda mo`ete da istu stvar poku{avate i deset i petnaest puta. ali samo trenutno. `elim da izazovem sve fenomene. Onaj se smijao. Stanje direktnog iskustva dolazi samo od sebe. Te momentalne bljeskove kojih se kasnije jedino sje}ate mo`ete ra~unati kao iskustva. svijest se suo~ava s ne~im {to ne mo`e da opovrgne.». pa }u i ja da se smijem. toliko `elim da se prosvjetlim. izljevima ljubavi. bez obzira koliko to uporno poku{ava. pa }u i ja da urlam. NE. ^esto. «Doga|a se! Doga|a se!» i onda ga izgubiti. na primjer «Oh. na nesre}u. posebno za po~etnike. To je samo sje}anje na iskustvo. Vi samo poku{avate da se okrenete jednom sje}anju. nemojte ih prekidati niti poku{avati da ih izazovete. a ne da se na ne{to vra}ate. Fenomeni se javljaju i ako dopustite da vas odvuku.

zaroniti u to `bunje i zgrabiti iskustvo prosvjetljenja ma {ta da je ono. «napravi}u taj skok i ne}u izbjegavati Apsolut. ako takvog razloga uop{te ima. Zato ne treba da se zadovoljite samo malim bljeskom. Jedna je stvar znati KO ste. sedam odre|enih platoa u odnosu na to {to je drugo ljudsko bi}e. Odjednom imate ne{to u ruci. I ka`ete. Onda otkrijete sve ono {ta vi niste. Kao {to vidite ima mnogo toga na {ta se mo`e raditi. Ja li~no svjestan sam sedam stupnjeva. u lov na prosvjetljenje i ~ujete neko {u{kanje u `bunju. Ima dovoljno prostora za napredovanje.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Postoje razli~iti stepeni prosvjetljenja. Buda je svakako imao veoma duboko prosvjetljenje. @ivot je svuda! On stvarno postoji!» A. postoje samo razli~iti stupnjevi ili dubine prosvjetljenja. Idem po njega». pomislite. kad se ponovo pribli`ite prosvjetljenju. Onda sljede}eg dana ponovo odlazite u {etnju i odlu~ni ste da }ete. Zatim po~injete da imate iskustva na {ta ste vi. Postoje plitka i veoma slaba prosvjetljenja i sve dublja i dublja prosvjetljenja koja donose sve vi{e i vi{e stvari i koja su sve stabilnija i stabilnija. Ne postoji plavo prosvjetljenje i ru`i~asto prosvjetljenje. Naslijepo ska~ete i grabite. Prva stvar koju saznajete ako radite na `ivot je ta da `ivot zaista postoji i da on nije tek jedna ideja. Ja vam odgovaram. I mnogi drugi. 159 . «Mislim da ne mogu da iza|em na kraj sa prosvjetljenjem. «Sad idem po njega». mo`da i postoji takva stvar kao {to je apsolutna istina». Zato krenimo na dublja prosvjetljenja. Moje misli. zbog ~ega `ivot postoji. Prva stvar koju otkrijete je onaj Ko ste vi. «S tobom }e biti sve u redu». «Mislim da je tamo ne{to». onda saznajete njegovu svrhu. moji strahovi. Ne treba da brinete da ne}ete imati na {ta da radite na intenzivima. To vam izgleda ovako: Prvog dana odlazite u {etaju}u meditaciju. Ne postoje vrste prosvjetljenja. ali se bojite i bje`ite nazad u ku}u. U {etnji ste. ali ne znate {ta je to. Od kvaliteta va{e prezentacije i sposobnosti da iskomunicirate ono {to ste do`ivjeli zavisi i stabilnost va{eg prosvjetljenja. i ponovo ~ujete {u{kanje u `bunju. previ{e se bojim». I trinaest stupnjeva prosvjetljenja na sebe. Ali ona nisu razli~ita od prosvjetljenja koja ste vi imali na intenzivima. Treba i}i na stabilno stanje. «Gospode. I sad bih `elio da vam o tome jo{ malo govorim. on je ~ak i unutar moje glave. Dolazite meni i ka`ete. Ko zna? Kroz mnoge stupnjeve radi se i {ta je drugo ljudsko bi}e. Postoji samo jedno prosvjetljenje i to je direktno iskustvo istine. a sasvim druga [TA je taj ko ste vi. @ivot JESTE: «Gospode.

pa tra`im nekoliko tigrova na ovom intezivu. treba». «Ne znam. Vi ste se prosvjetlili ili niste. Prezentacija je integralni dio ovog procesa. Imali ste iskustvo malo kao mi{ i sada je taj mi{ mrtav. «Da. «Ovdje sam. «mo`da ja samo zami{ljam da znam ko sam ja». potpuno idiotsko par~e blata». i dolaze u razli~itim stupnjevima. ne samo verbalno ve} i cijelim svojim bi}em koje zra~i vama samima. Nije moj posao da vam ka`em da li ste se prosvijetlili ili niste. Stabilnost va{eg prosvjetljenja zavisi od stepena do koga ste u stanju da ga prezentirate. ko god ili {ta god da ste vi. od njega nema mnogo koristi. To dolazi od nedostatka prezentacije. Charles je kazao. To su sve iskustva prosvjetljenja. to ne}e promijeniti ~injenicu va{eg prosvjetljenja. Imamo i nekoliko lisica. savr{eno.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Vrijeme je da se vratite u ku}u. Premda je to bilo validno iskustvo. «Zape}u i dozna}u koja je prava stvar koju treba re}i». jer ste bili voljni i u stanju da to do`ivite. I kad ste ga prezentirali. Recimo da ste direktno do`ivjeli sebe. Zato ne igramo igre. Ili ~ak po~nete da sumnjate u njega. to }e ostati za vje~nost. «Reci mi ko si ti!» Mislite o onoj stvarii u va{em d`epu i ka`ete. Mi ne tra`imo odgovore. Uhvatili su ih prvog dana. {ta onda treba da radite? Treba da to prezentirate {to bolje mo`ete. Ali bez obzira {ta ja ka`em. par~e blata. Tra`imo ~injenicu o promjeni stanja svijesti. To je jedino za ~im tragamo. da iskomunicirate svom partneru. Ponekad budete izgrebani. to je mi{. bila bi to tragi~na gre{ka. Zaista mi je te{ko. saop{tavanja. Ponekad napolju naletite na lisicu i nju je malo te`e ukrotiti. vra}ate se u sobu i sjedate. Sad slu{ate ovo predavanje i mislite. Ne zam ko sam ja. Zbog ~ega mislite da u~itelji podu~avaju druge? Oni imaju 160 . ali jo{ uvijek ~ekam nekoliko tigrova. «Mo`da ovo treba da podijelim sa Charlesom?» I ja vam ka`em. sjaj je nestao. Ponekad imate iskustvo koje je toliko internalizovano i vi oklijevate da ga saop{tite pa ono izblijedi. a pokazali ih tek danas. Imam nekoliko mi{eva i nekoliko mrtvih mi{eva. ali jeste. ako su direktna. ja mogu i ne moram da budem u pravu. Kad bih vam ja govorio da li ste se prosvjetlili ili niste i pri tome pogrije{io. onda se i va{ ego javlja i ka`e. E.» I ponovo izlazite u {etnju i iznosite onu stvar sa sobom: «Da li je to ono KO sam ja?». na na~in kakav jeste. mislite. Partner vam ka`e. A ponekad naletite na tigra. Stavljate to u d`ep i poslije dva ili tri dana ta stvar~ica je prili~no uvela. Premda djeluje ohrabruju}e na druge ljude u grupi re}i: «Taj i taj se prosvjetlio». Stavljate to u d`ep. ako je to ono {to vi zaista jeste.

Ljudi ponekad jako okllijevaju da sebe prika`u. Prezentacija istine u svakom trenutku mo`e da se uradi na vi{e na~ina. Ipak to se mo`e prezentovati ili predstaviti i to prili~no dobro. Ja sam Bog. Ako to nije istina. Proces prosvjetljenja je proces deidentifikacije. to }e izblijediti. Zato nije dozvoljeno invalidiranje. Bog sam. vi{e im ostane od onoga {to su do`ivjeli. Vratio sam se na zemlju. ljudi to mora da radi. Ljudima mo`e biti te{ko da se ne nasmiju. i to je sve prazno. ni{ta. Jednim dijelom to je sebi~no. Istina je vje~na. ja sam vje~ni Hrist. ako se mo`e biti ne{to. hajde da vidim. poslije izvjesnog vremena oni }e to prihvatiti jer to iz vas zra~i. «Dobro. ali ako je to istina. Onda su oni spremni da dozvole da se istina vidi. ljudi ponekad `ele da igraju na sigurno. Mo`da i nisam. onda dopustite da se to i vidi: «Ja sam bijeli an|eo». «Gospode. taj se ~ovjek ponovo zatvara u svoj oklop i takav ostaje do kraja intenziva. Ako je istina da ste vi bijeli an|eo. «Imam ga. Ja ne znam {ta sam». imam ga. pak.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} istinu i u~e o njoj. ni{ta. to percipirate kao vas. Iako mislite da }e se ljudi smijati. On se {titi i vi se sa njim identifikujete. vi o tome mislite kao o vama. Ako ne postoji ovakva vrsta otvorenosti. tj. i iluzija je ono {to }e se promijeniti. koja budala». mogu biti odbijeni. A ako to nije istina. jer kad se neko otvori. a ona ne}e izblijediti. vi im ipak ka`ite: «Do{ao sam sa neba na zemlju da vam dam moj blagoslov». Sad mislim da sam ni{ta. Da bi se dostigli dublji nivoi ili stupnjevi prosvjetljenja potrebna je ve}a otvorenost i voljnost da se bude i magarac. sve vi{e izlaze iz svoje {koljke oni to i rade. {ta to bije{e?» Ve}ina. malo po malo. a drugi ga invalidira. voljnost da se pogrije{i. bezvezno i apstraktno. Oni ne moraju da se upinju: «^ekaj da vidim. Sad mo`da shvatate zbog ~ega nije dozvoljeno komentarisati tu|u komunikaciju. Kad se tim stidljivim ljudima dozvoli da postepeno. onda mogu da budem i Bog». Vi imate intenciju da direktno do`ivite ono {to niste. dok na kraju ne do|e istina. Imate namjeru da to direktno do`ivite i nalazite sebe s druge strane kako gledate 161 . ve} i emocionalno i na svaki drugi na~in koji nema smilsa opisivati ni na engleskom niti na nekom drugom jeuiku. Mo`da ste vi bijeli an|eo. To su stidljivi tipovi i na kraju mogu biti i odbijeni. [to vi{e podu~avaju. poslije izvjesnog vremena }e izblijedjeti i nai}i }e ne{to drugo. osta}e. Jer bez komentarisanja }e drugi biti spremniji da jo{ toga pusti iz sebe. ne samo verbalno. I to je ta~no. Ako je istina. Kako uni{titi ego ako se uvijek igra na sigurno? Ego je ono {to vi mislite da ste.

To je otpalo. Pitanje: Da li um igra bilo koju korisnu ulogu u cijeloj ovoj stvari? Odgovor: Da. Sa ovom tehnikom je to mogu}e tri do devet dana. Ako imate nekih pitanja u vezi svega ovoga sada ih postavite. mentalna i emocionalna stanja. Ego to ne voli. a da je to ipak o~igledno. On vam daje ne{to na ~emu }ete raditi dok kroz to ne pro|ete.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe u to. Ako ste dobar pisac. Ego se vratio. ili identifikacijama. umjetnik ili pjeva~. On je kao neka vrsta za{tite. Vidite da to vi{e niste vi. Huuup i vi ste ponovo napolju. daktilograf. Ali na Apsolutnom. iznena|enost. To je oti{lo». Sada ste samo ostali vi. i svoja posebna fizi~ka. «Da li sam to bio ja? Mislim da sam imao iskustvo! Ali vi{e nemam iskustva. Oni ovise o ne~isto}ama. i ja sam apsolutno odlu~an da to direktno do`ivim i vidim da li je to moja istinska priroda». U svijesti vi{e ni{ta nije ostalo. Vi ste se od toga de-identifikovali. U pogledu prosvjetljenja on zaista ne igra nikakvu korisnu ulogu. a ne tu drugu stvar. da ka`emo jastuka. ili da se mnoge druge stvari mogu desiti. Za normalne tehnike do ovakvog stanja su potrebne godine. za 95 procenata ljudi da do`ive direktno iskustvo. koji vas {titi da se ne razlupate ve} prvog dana. ego je ono sa ~im se identifikujete. i razlikuju se od osobe do 162 . nema besmislica koje bi va{ reaktivni duh izbacivao. Jedini na~in da to stanje postane stabilno je da sebe do`ivite direktno. na nivou prosvjetljenja. sebe. Tada je on koristan. Da li je to stvarno? Re-identifikacija. U relativnom `ivotu on ima svoju upotrebu. a re~eno mi je i to da ono {to }u do`ivjeti mo`e biti neobi~no ili zastra{uju}e. On je samo smetnja. Od jedne do druge stvari vi se okolo ganjate dok ne stignete na mjesto sa koga vi{e nema gdje da se ode. mentalnih ne~isto}a. Kako se ovo dvoje uklapa zajedno? Odgovor: Pa. razli~iti ljudi razli~ito reaguju na iskustvo kada se dogodi. «Ja sam blesav momak. ili ponovna identifikacija. mnogo toga vam dolazi iz uma. Onda ka`ete. Kao balvan u va{oj dnevnoj sobi. Oni imaju svoju posebnu mje{avinu identifikacija. Pitanje: Re~eno mi je da je ono ko sam ja tako «o~igledno» da }u se smijati. On se ponovo s vama identifikovao. Sve su to sporedni efekti: smijeh. Nema vi{e misli. on je samo smetnja.

to je pomalo mehani~ki. Ako ne odspavate. pa mi se i vi mo`ete pridru`iti u tome da im zahvalimo za njihovu pomo}. na{i ljudi }e vam u tome rado pomo}i. zato svakako spavajte iako vam se ~ini da nemate nikakvu potrebu za snom. poku{ajte jednom biti asistent na Intenzivu. Bhakti sutri. Pro~ita}u imena tih asistenata. 163 . Ima par stvari koje treba da znate: poslije Intenziva osje}a}ete se pomalo «haj» i ne}ete `eljeti da spavate. Neki ljudi ponekad pitaju. Iskreno govore}i. to je pomalo mehani~ki – ne mislim na va{e u~e{}e. pi{e: «Svijet }e spasiti ljudi niz ~ija lica budu tekle suze i koji budu grcali govore}i o svojoj ljubavi prema drugim ljudskim bi}ima». To nikad ne urade. izme|u 30 i 40 procenata. «[ta da radimo. Nema na~ina da vam neko mo`e re}i {ta ste vi. ono je `ivo i stvarno – ve} na strukturu. Ja u to vjerujem. Treba da spavate ina~e }ete biti premoreni i po malo «spejsi». Do izvjesnog stepena podijelili ste ih sa mnom i sa drugim ljudima. Ako mislite da je te{ko biti u~esnik. Ja vam savjetujem da ne komplicirate previ{e. i da vam to bude od koristi. Uobi~ajen broj vas je imao iskustva prosvjetljenja. sad smo vru}i. pa zato odspavajte i sve }e biti u redu. pru`ili su svoju ljubav i vama i meni. prostornu strukturu. i nisu od va`nosti. Ja vam mogu re}i da ne postoji ni{ta o~iglednije od Istine. Ali ako `elite da nastavite sa Intenzivima u budu}nosti. vremensku strukturu. ali nije o~igledno dok ne postane o~igledno. Va`na stvar je promjena stanja svijesti.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} osobe. sutra }ete i}i ulicom i sre{}ete policajca koji }e vas pitati: «[ta radi{ ovdje?» Vi }ete mu re}i: «Ja sam do{ao!» To je mo`da istina. To je sasvim o~igledno. ali on to ne}e razumjeti. Ljudima koji vode Intenzive bi}e drago da vas imaju. {ansu da tri dana provedete lice u lice sa njom i mo`da {ansu da do`ivite prosvjetljenje. verbalnu strukturu itd. ali nije koristan. Samo vi znate koja ste iskustva imali. @elim da se zahvalim nekolicini ljudi koji su mi pomogli u ovom poslu. Do tada takav savjet mo`e biti pametan. Govor tre}eg dana Intenziva uve~e Zavr{ni govor U jednom od najstarijih indijskih spisa. ili {ta niste. hajde da nastavimo s radom». Treba da znate da su ti ljudi radili besplatno. Radili su naporno i predano. Ali no}as treba da spavate. Imali smo intenziv i on vam je pru`io pogled na Istinu.

a da vas ne zanemarim jo{ vi{e nego {to sam to uradio. ~i{}enje prostorija i sve drugo {to ljudi ina~e ne vole da rade. Na izvjestan na~in mi je te{ko da prekinem sa Intenzivima. (Aplauz) A onaj koji je cijelo breme nosio na svojim le|ima je Prvi asistent.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Imali smo ovdje mla|e asistente koji nisu toliko iskusni kao Prvi asistent. (Aplauz) I hvala vama. bili otvoreni i divno mi uzvratili. (Aplauz) Varuna: @elim zahvaliti Charlesu za ljubav koju nam je pru`io. Sada `elim da mu se zahvalim. Uzvratili ste na moje zahtjeve. Bez njih nikako ne bih mogao da vodim Intenziv sa ovolikim brojem ljudi. Sada ima dosta dobrih voditelja Intenziva koji mogu da ih vode. Jednom. Ali `elim vam se zahvaliti: Terry. Mo`da sad malo bolje shvatate odgovor na to nego na po~etku Intenziva. Hvala vam. Ve} sam skoro deset godina u ovom poslu. Hvala vam svima. On je taj koji mi omogu}ava da ovdje budem sa vama i niko mu direktno ne ka`e hvala ni za {ta. (Aplauz) Zbog ~ega asistenti rade sve to? Ja ne znam zbog ~ega to rade. kao {to je pranje kupatila i sli~no. Zahvaljujem vam iz dubine srca. Zbog ~ega bi bilo ko to uradio za nekog drugog. Ali su tako|e pomagali i u sobi za rad. (Aplauz) Charles (nastavlja): Ka`em vam da bismo do sada ve} izgladnjeli da nije bilo kuhara koji su svaki obrok spremali na vrijeme. bi}ete neopozivo privu~eni tom jedinstvu sa Istinom. kupovao hranu i sre|ivao sve {to je potrebno. To se sa mnom dogodilo. mo`da. On obavi sav posao. koji je po~eo da radi mnogo dana prije Intenziva. Dharmaraj and Bhima. Ali unutarnji zov Bo`anske Majke tako je jak da za mene vi{e nije mogu}e i da meditiram i da vodim Intenzive u isto vrijeme. Saraswati. uz blagoslov mog u~itelja. a ja samo sjedim ovdje. kad va{ sopstveni razvoj odmakne. Rob Fisher. i mo`da ja mogu biti neki predsjedavaju}i odbora ili ne{to sli~no. prvi put za svih 99 Intenziva koje sam vodio. Oni su radili sve prljave poslove. kada vam bude do{lo dovoljno bo`anske ljubavi. organizovao ga. To su Zoe. Kali. u toku puta kojim idete. Shruti. u~esnicima. Tra`io sam da radite na moj na~in sve va`ne stvari u vezi tehnike. Swami 164 . po{tovali ste raspored. Sati i Draupadi. Ho}e{ li da ustane{? Hvala ti Varuna.

Zavr{io sam mnoge stvari. Ve~eras su ovdje prisutni mnogi koji su bili uz mene godinama i podr`avali me u mom spiritualnom razvoju i rastu. Hvala vam mnogo. Kroz nekoliko dana odlazim u Indiju da ga vidim. Sada ste slobodni. Sada }u mo}i da se potpunije posvetim zadatku sjedinjenja sa Istinom. i to za mene otvara novu eru. Volim vas sve. 165 . Sa mnom ste zavr{ili svoj zadatak.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Kripalvanande. odgovornosti koje sam osje}ao da treba da ispunim. i jedna od njih je bila i zavr{etak ciklusa vo|enja Intenziva prosvjetljenja. Mislim da Varuna ima neka obavije{tenja za vas. @elim da znate da zaista jako cijenim ono {to ste za mene u~inili. i nadam se da }u i ja sa vama zavr{iti svoj.

.

gdje su okolnosti za njihov rast i razvoj mnogo bolje. Naime. pa politi~ka kriza i rat sigurno su najve}im dijelom uzrok takve situacije. ili im je tr`i{te naglo postalo rascjepkano granicama izme|u novostvorenih nacionalnih dr`ava. kao {to je to bio slu~aj tokom 80-ih godina pro{log vijeka. ili su zauvijek napustili ove prostore i sebi na{li dom negdje drugdje.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Gdje u~estvovati na Intenzivu? Na prostorima biv{ih jugoslovenskih republika Intenzivi se vi{e ne odr`avaju tako ~esto. ili tehniku kombinuju sa drugim pristupima li~nom razvoju. ili povukli u sebe. Drugi su zna~ajno promijenili strukturu i raspored Intenziva. ali nemaju nikakav adekvatan trening za to. traumatizirani razvojem situacije oko njih. Neki Intenziv vi{e i ne zovu tako. Tako su i oni koji su do tada vodili seminare na ovim prostorima u velikoj mjeri ostali bez tr`i{ta. i daju mu druga imena. 167 . Op{ta ekonomska. okru`eni malim krugom poznanika. niti temeljno iskustvo druga~ijih metoda rada sa ljudima. Zato nalazim da mi nije lak zadatak u ovakvoj situaciji napraviti objektivnu listu voditelja Intenziva na biv{em jugoslovenskom prostoru. Ljudi orijentisani spiritualnom razvoju su se. mnogi ljudi vode Intenzive. i to mo`da i ne rade lo{e. a da ta lista istovremeno zadovoljava standarde koje sam sebi nametnuo. Meni je `elja staviti na listu isklju~ivo one voditelje koji rade Intenziv po klasi~noj Bernerovoj metodologiji.

`ivi izvan granica svojih domovina. Australija Jack Wexler PO Box 6 Macclesfield.fr Njema~ka Nanna Michael Haidelweg 5 81241 Munich Island Gudfinna Svavarsdottis Stangarholt 5 105 Reykjavik Iceland 168 . to su voditelji Intenziva ~ije adrese je Lawrence Noyes dao u prilogu svojoj knjizi. u ovoj listi voditelja Intenziva. Ako znate da sam na~inio takvu gre{ku. za sada.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Zato sam odlu~io da. Izvinjavam se svima ~ije ime nehotice nisam stavio u ovaj popis.com Engleska Jake Chapman Old Manor House The Green Hanslope MK14 7LS Francuska Bosna i Hercegovina Emir Salihovi} Ferhadija 15 71000 Sarajevo esalihovic@yahoo. provjerenoj tehnologiji koju su uspostavili Berner i Noyes. Dajem ove adrese jer danas veliki broj dr`avljana Bosne i Hercegovine. a mo`da bi `eljeli u~estvovati na Intenzivima. te adresu Desimira Ivanovi}a. ili u nekom eventualnom budu}em izdanju ove knjige. ova lista nije kona~na i definitivna. Na moju adresu mi se tako|e mo`ete javiti sa svim upitima u vezi sa sadr`ajem ove knjige. molim vas da mi to javite i ja }u rado napraviti ispravku na svojoj web stranici. te upitima o ostalim seminarima li~nog razvoja koje povremeno odr`avam. objavim samo svoju.com Rene Sidelsky 53 bis rue d’Alleray 75015 Paris renesy@magic. te Hrvatske i Srbije. SA 5153 Australia jwexler@jackwexler. To je zato {to sam siguran da nas dvojica Intenzive odr`avamo po standardnoj. Uglavnom. bar kada su u pitanju prostori biv{e Jugoslavije. [to se ti~e ostalih imena ovdje.

sandoth. Farmington.com www. Star Route Sattley.org Sjedinjene dr`ave SoLeiNah-Jocelyn Powe 1019-L Marron Circle NE Albuquerque. #302 Toronto.com Edd Riddle Self and Other Newsletter sao@sandoth.com Russel Scott RR #1 Orangeville. Canada anjaliei@aol. Ontario L6V 1V6 Canada beyond. Ontario M4G 3E4 Canada ishvara@royal. North Vancouver BC V7N 2E1 Canada Anjali Hill Toronto. New Mexico 87112 USA 169 .com Satyen Raja 176 Beech St.com Paul Weiss RR1 Box 2997 Bar Harbor. Maine 06032 USA Ken Cadigan PO Box 136 Paia. #284 Walnut Creek.telis.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Kanada Murray Kennedy 3077 Princess Ave. Hawaii 96779 USA Osha Reader Origin.brampton@mailexcite. Brampton. Ontario L9W 2Y8 Canada Keith Tarswell 1911 Bayview Ave.com Peter Meadow 519 Cook St.net Lawrence Noyes 1630 North Main St. California 94596 USA lawrencenoyes@aol. Connecticut 06032 USA pmeadow1@aol. California 96124 USA origin@mail.

boyer@juno. California 95472 USA jeff@sonic.net lovejeff@juno.s.ch Barbara Szepan Patsy Saphira Boyer 3030 North 26th St.yu 170 .com [vajcarska Rita Wyser Klosterhof 1 8630 Ruti rita_maria_wyser@bluemail. Idaho 83702 USA p. Boise.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Jeff Love 12801 Graton Rd.ch Srbija Desimir Ivanovi} Ivana Milutinovi}a 12/B-12 19000 Zaje~ar dijada@ptt. Sebastapol.com Sommegg 7215 Fanas Christiane Schmelzer Rue de Villeruse 6 1207 Geneva c-r-e-schmelzer@bluewin.

savlada}ete umije}e ta~nog davanja instruk- 171 . Kao {to je primijetio jedan mudar ~ovjek. nau~i}ete pru`iti u~esnicima neophodni kontakt i ohrabrenje kada im je to potrebno. Trening za asistente na Intenzivu prosvjetljenja Nema ve}eg zadovoljstva nego biti u stanju pomagati drugim ljudima. ~ovjek vrijedi onoliko koliko mo`e biti od pomo}i drugima. javite se na istu adresu zbog detaljnijeg dogovora. uklju~uju}i Intenziv. Neki od tih seminara opisani su ovdje i svi zainteresovani dobrodo{li su da se za vi{e informacija obrate Emiru na adresu datu u dodatku «Gdje u~estvovati na Intenzivima?» Tako|e. Na treningu }ete analizirati i razumjeti Tehniku prosvjetljenja do tan~ina. te tako besplatno u~estvujete na kursu.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Seminari Emira Salihovi}a Osim Intenziva prosvjetljenja Emir Salihovi} povremeno organizuje i vodi vikend seminare iz oblasti li~nog razvoja i spiritualnog rada. te na taj na~in zna~ajno ubrzate i sopstveni duhovni razvoj. ukoliko ste zainteresovani da neki od seminara. organizujete u svom mjestu boravka. Ovaj trening }e vas osposobiti da odgovorite i najte`im izazovima pomaganja voditelju Intenziva tokom te trodnevne spiritualne avanture. nau~i}ete prepoznavati i ispravljati gre{ke u radu Tehnike.

Drevni jogiji su shvatili da ljudsko bi}e primarno funkcioni{e u ~etiri glavne oblasti. Za to }e vam biti potrebno oko godinu dana. Joga nije samo. Dopisni kurs Holisti~ke joge Holisti~ka joga je jednogodi{nji program harmoniziranja `ivota s ciljem postignu}a ve}e ravnote`e. poput komunikacije i odnosa sa drugima. Priru~nik za asistente Intenziva prosvjetljenja. uma. Aktivnosti. ishranu. i koji su podijeljeni u ~etiri glavne kategorije:Tijelo. asana. Svaka od 32 lekcije povezana je sa jednom od gore pomenutih oblasti bi}a. i praktikujete pod supervizijom. i radite na njima uporedo tokom tog perioda vremena. tako i iz zapadnih izvora. i dovedete u harmoniju razli~ite aspekte svog `ivota. relaksaciju. probleme. To uklju~uje sve aspekte `ivota. Svaki polaznik ovog treninga dobi}e skriptu Charlesa Bernera. ili samo nauka o meditaciji. porodi~ni `ivot. U svojoj punoj formi. te vje`bi disanja). i vi radite program tako {to svakih {est nedelja odaberete po po jednu lekciju iz svake oblasti. zdravlja i svjesnosti u `ivotu. novac. birate ~etiri nove lekcije. sistem fizi~kih vje`bi (stavova. unutarnjeg zadovoljstva. To je samo jedan dio joge. Holisti~ka (cjelovita) joga je jedinstveni program li~nog rasta i razvoja koji kombinuje najdjelotvornije i provjerene metode kako iz isto~nih. oblasti tijela. Program Holisti~ke joge sastoji se od 32 lekcije koje se odnose na 32 aspekta va{eg `ivota i bi}a. bez da pretjerano stavljate naglasak samo na jedan. seksualni `ivot. dok ne zavr{ite cijeli program. Nakon {est nedelja. ~ak i umiranje. mira. kako se ponekad smatra na zapadu. Lekcije dobijate po{tom ili e-mailom. tzv. uspjeha. jednom sedmi~no se konsultuju}i sa svojim instruktorom kursa. odnosno ~injenja (organa akcije). opet po jednu iz svake od ~etiri oblasti. ~ulnih utisaka (~ulnih organa) te akcije. Taj program vam omogu}ava da sistemati~no napredujete. i Um. 172 .Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe cija u razli~itim fazama Intenziva. joga je drevni sistem koji cijeli `ivot dovodi u ravnote`u i harmoniju. ^ula.

i kako to znanje prakti~no iskoristiti u nizu vje`bi 173 . Na kursu se radi niz vje`bi. bivaju}i uzrok a ne samo efekat de{avanja oko vas. upotrebljivih. a `eljeli bi da oprobaju taj stil duhovne prakse prije nego donesu kona~nu odluku. kada se vratite ku}i. zajedno sa partnerom i uz stru~nu superviziju. pak. Ovaj kurs je ~esto preduslov za naprednije seminare. Ovo je izuzetno povoljna prilika za one koji nisu sigurni da li da u~estvuju na Intenzivu. u stvari. i dubokih istina o `ivotu. Ovaj kurs je jedan od osnovnih koraka u sistemu cjelovitog li~nog razvoja. ali i o drugima. ovaj kurs vam mo`e pomo}i da dublje integri{ete i ispoljite svoja iskustva. ve} u~estvovali na Intenzivu. na ovom kursu se rade i tzv. Svi u~esnici dobivaju skriptu sa teorijom i prakti~nim vje`banjima. neslu}eni nivo li~ne sposobnosti. u paru sa nekim od drugih u~esnika kursa. koje }e vam pomo}i da `ivot `ivite svjesnije. raditi oko desetak dijada dnevno. ali i da upotrebom dubokih duhovnih principa ubrzate svoj li~ni razvoj i ostvarite sasvim novi. Dinamike `ivota Na kursu Dinamike `ivota nau~i}ete niz efikasnih. i druge samorazvojne vje`be. te kako komunikaciju mo`ete iskoristiti da pobolj{ate odnose sa drugima i rije{ite svoje `ivotne probleme. Dijadne tehnike samorazvoja Na ovom vikend kursu }ete pod stru~nim nadzorom. poput dijada opisanih u poglavlju Dijade: duhovna staza prijateljstva.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Seminar o komunikaciji Ovaj vikend kurs }e vam otkriti {ta je. oko osam sati dnevno. me|uljudska komunikacija. Ako ste. koji }e vam pomo}i da nau~ite mnogo o sebi. grupe razumijevanja. Nau~i}ete kojih je to osam oblasti (dinamika) `ivota u kojima u~estvuje svaki ~ovjek. Pored dijada. i ste}i vrijedno znanje koje }e vam pomo}i da prakti~no nastavite rad na samootkri}u zajedno sa svojim prijateljima. To je pravi mali intenziv duhovnog ~i{}enja! Nau~i}ete kako ta~no raditi dijade.

Kurs }ete napustiti sa {irokim osmijehom na licu! ^i{}enje pro{lih traumatskih doga|aja Na ovom kursu. koje }e popraviti va{u memoriju i dovesti vas u kontakt sa dubljim sadr`ajima uma. operacije ili fizi~ke nezgode. obu~enim prakti~arem koji }e vam upotrebom preciznih tehnika pomo}i da prona|ete put kroz d`unglu svog uma i poradite na rje{enju aktuelnih `ivotnih problema. Prvi dan }ete posvetiti vje`bama podsje}anja. ovaj kurs mogao bi biti najfantasti~nije otkri}e va{eg `ivota. naglu promjenu odnosa sa nekim. koji traje dva uzastopna vikenda. koje va{ `ivot mogu zna~ajno izmijeniti na bolje. Preduslov za u~e{}e na ovom kursu su zavr{eni kursevi Uspjeh kroz komunikaciju. a koji temeljno odre|uju na{u `ivotnu situaciju. Ukoliko ste bilo kada u `ivotu do`ivjeli gubitak ili veliku tugu. tako {to }ete otkriti i ukloniti same njihove uzroke. ponekad je neophodno sjesti sa iskusnijim. primjenjivati na drugima kako bi ih oslobodili emocionalnih optere}enja iz pro{losti. fiksiranih mentalnih stavova o sebi i `ivotu koje u prvi mah ne primje}ujemo. nau~i}ete jednu od najvrijednijih samorazvojnih i terpeutskih tehnika danas u svijetu. kao terapeut amater. a onda }ete to postignu}e iskoristiti da drugog dana nau~ite i praktikujete mo}nu tehniku osloba|anja od raznih formi mentalne napetosti i fiksacija. osloba|anju od raznih oblika psihofizi~kih optere}enja. otkrivanju i uklanjanju onih ukorijenjenih. dramati~ne promjene i iskustva u `ivotu. Individualni ~asovi savjetovanja i duhovnog ~i{}enja Iako }ete na ovdje nabrojanim kursevima nau~iti vrijedne principe i tehnike. kasnije mo`ete raditi jedan sa drugim do neslu}enih granica li~nog razvoja.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe koje }ete raditi u paru sa nekim od drugih polaznika kursa. koju mo`ete. misli i osje}anja. Individualni rad po ovom metodu odvija se putem zajedni~kih sesija terapeut-kli- 174 . i pomogli im da ponovo u`ivaju `ivot u svojoj potpunosti. Ukoliko kurs poha|ate sa prijateljem. Nau~i}ete precizne korake kako se osloboditi ne`eljenih oblika pona{anja. popravljanju odnosa i komunikacije sa drugima. te Dinamike `ivota. probleme na poslu.

nisu namijenjeni bolesnim osobama. i na kojim oblastima klijentovog `ivota treba po~eti raditi. Prvi korak u ovom procesu je pomaganje klijentu da se suo~i sa svojim trenutnim `ivotnim problemima. U~estalost ovih sesija odre|uje se za svakog klijenta posebno. koje traju od sat i po do dva sata. Potom slijedi niz koraka koji klijenta vode ka sve ve}im i ve}im nivoima li~ne sposobnosti. te popravi komunikaciju sa svojom okolinom. ukloni do odre|enog stupnja svoj osje}aj krivice. na tre}em koraku ukloni}e iz svog `ivota osje}anja krivice i razne autodestruktivne modele pona{anja. za koji je re~eno da kao svoj rezultat proizvodi samo jedno – sretno i zadovoljno ljudsko bi}e! Cijeli ovaj rad odvija se uz upotrebu preciznog elektronskog biofeedback ure|aja koji poma`e terapeutu da locira one mentalne sadr`aje klijenta u vezi kojih postoji emocionalno optere}enje. Nakon {to je ovo postignuto. Va`no: potrebno je napomenuti da ovi individualni ~asovi. tokom ~etvrtog koraka radi}e na uklanjanju negativnih emotivnih naboja iz pro{losti na kojima je njegova pa`nja fiksirana. 175 . defini{e ih i razrije{i. na petom koraku radi}e na uklanjanju fiksiranih mentalnih stavova koji ga onemogu}avaju da `ivot `ivi slobodnije i potpunije. na drugom koraku }e ste}i sposobnost da prepozna uzroke svojih problema i ukloni ih. {to ovaj proces ~ini bar stotinjak puta br`im i djelotvornijim od tradicionalnih humanisti~kih pristupa terapiji i savjetovanju. Na prvom koraku on }e razviti svoje sposobnosti komunikacije i osloboditi se inhibicija u komunikaciji. kao ni ostali ovdje nabrojani kursevi. i na {estom koraku pro}i }e detaljno razra|eni program ~i{}enja bola i trauma iz pro{losti. da prevazi|e one trenutne okolnosti `ivota i odnose koji ga uznemiravaju. tokom kojeg se odredi koje su klijentove potrebe. klijentu se poma`e da popravi svoju memoriju i stekne sposobnost slobodnog kontaktiranja sadr`aja svog uma.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} jent. Na po~etku rada obavi se detaljan intervju sa klijentom. {ta `eli da postigne. za {ta su nadle`ne adekvatno obu~ene osobe – lije~nici i psihijatri – ve} isklju~ivo zdravim ljudima koji `ele raditi na svom li~nom razvoju i pobolj{ati kvalitet svog `ivota.

.

1994. Berner. Noyes. Chapman. Charles. Consciousness of Truth: a Manual for the Enlightenment Intensive. 177 . 1984. California. Charles and Sosna. England. Berner. Lawrence. Charles. Energy Mastery Course lessons. Berkeley. Taluson. Communication Mastery: a Manual for Clearers. Flaxley. Charles. Jake. The Sadhika: sadhana guidance newsletter. Berner. Holistic Yoga Course lessons. Return to Shangri-La. Berner. Kym. Tell Me Who You Are. California. 1988. Australia. Australia. 1998. 1981. Charles. Transmission of Truth: a Manual for Enlightenment Masters. 1990. Mona. Australia. 1992. Charles.Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Bibliografija Berner. The Enlightenment Intensive: Dyad Communication as a Tool for Self-realization. Australia. Berner. Berner. Natural Meditation. 2005. Charles.

Kent. 1989. 1985. Swami. Jeff. 1976. Vasiljevi}. Ron. California. Copenhagen. 1995. Love. Kapleau. The Three Pillars of Zen. Ron. Hubbard. The Quantum Gods. Kripaluananda. Dyad Basics. Scientology 0-8. Revolucija u ~ovjeku. Swami. London. 1984. 178 . Kripalupanisad.Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Noyes. Russell. L. Ron. Zen Therapy. 1999. L. Boulder. Dianetics 55! California. 1996. 1979. Slavinski. L. California. Ken. Hubbard. Beograd. 2001. 2000. Ron. Petar. Brazier. California. Zagreb. No Boundary: Eastern and Western Approaches to Personal Growth. 1982. Ed. California. Jacques. The Sadhak’s Companion. Hubbard. Interview with Ava Berner. Riddle. Kliring: metoda osloba|anja. 1982. New York. 1977. London. Wilber. The Awakening Earth. Dianetics: the Modern Science of Mental Health. 1981. David. Lawrence. De Panafieu. Zaje~ar. Scientology: Fundamentals of Thought. @ivorad Mihajlovi}. Hubbard. Kripaluananda. 1985. London. L. Peter. 1986. Philip. Susreti sa istinom. California.

Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} Pandita. Journey of Awakening: a Meditator’s Guidebook. 1978. New York. Swami Vishnu. Dass. Devananda. The Way to the Happiness of Peace. Swami. London. 1997. David (editor). 1988. Ram. Meditation and Mantras. Malaysia. 179 . U Sayadaw. Be As You Are: Teachings of Sri Ramana Maharshi. Beograd. Vivekananda. New York. 1981. 1985. Godman. Rad`a joga.

Emir Salihovi} Spoznaj samog sebe Emir Salihovi} SPOZNAJ SAMOG SEBE Izdava~ BlicDruk Za izdava~a Muhamed Hrlovi} Recenzenti Mile Stoji} Desimir Ivanovi} Edicija Lvx Bosniae DTP Goran Zavadil Dizajn korica Selma Fo~o [tampa BlicDruk 180 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful