Pengajian Melayu PM 2311

Perisytiharan integriti Kami dengan ini menyatakan bahawa tugas kami adalah karya asli daripada kerja yang dibuat oleh diri kami sendiri dan kami tidak menyalin atau mempalagiat mana-mana daripada bahagian kertas yang kami hantar ini. 1) Dengan ini kami mengakui bahawa: Amir Han Bin Latuwo. 2) Telah mengakui semua kerja-kerja dan idea dalam penyelidikan kami diambil dari sumber yang dicetak dan ditebitkan secara elektronik. 3) Tidak menyalin atau meniru hasil kerja pelajar-pelajar lain. 4) Tidak membenarkan pelajar lain meniru hasil kerja kami. 5) Mengikut pandangan atau nota yang ditulis daripada penulis itu sendiri. Oleh sebab itu,kami memahami bahawa jika ada diatas yang didapati tidak benar,universiti terbuka Malaysia mempunyai hak dengan sepenuhnya untuk mengambil tindakan disiplin berdasarkan µBuku Panduan Pelajar¶.

Nama: Amirhan Bin Latuwo No. kad pengenalan: 920514-12-6113 No. matrik: 0610/1808

1.1 Penghargaan
1

Pengajian Melayu PM 2311

Assalamualaikum w.b.t. Syukur kepada Tuhan sekalian alam, kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah saya menyiapkan tugasan kerja kursus bahasa Melayu ini. sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Rosilawati Binti Ahmad @ Abdullah, Encik Hasan Bin Haris, dan Encik Hamdan Bin Yaakub selaku pensyarah pembimbing saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudah cara saya sepanjang proses menyiapkan kerja kursus Bahasa Melayu ini. Dengan tunjuk ajar beliau bertiga dapatlah mempermudahkan kerja saya dalam memahami segala perkara yang perlu dilakukan. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin kami akan dapat menghasilkan satu hasil kertas kerja yang baik. Penghargaan khusus dirakamkan kepada kedua ibu bapa saya yang banyak memberi sokongan moral sepanjang keberadaan saya di sini agar sentiasa mempelajari dan melakukan segala kerja pembelajaran dengan baik.Terima kasih atas segala bantuan seperti bantuan kewangan untuk mendapatkan bahan dan segala keperluan yang sangat mebantu dalam melaksnakan tugasan ini.Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang banyak membantu dalam memudahkan penghasilan kerja ini.Segala tunjuk ajar rakan dan bantuan sangat mebantu dalam pelaksanaan tugasan. Akhir sekali, dengan kesempatan ini saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua pihak yang memberi pertolongan samada secara langsung atau tidak dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini.

1.2 Pengenalan

2

Pengajian Melayu PM 2311

Tugasan kerja kursus kali ini meminta kami untuk memahami dengan lebih mendalam berkaitan aspek morfologi, sintaksis dan kebudayaan Melayu.Pelajar perlu memahami setiap aspek agar dapat menganalisis petikan daripada sebuah majalah dengan baik dan teliti. Secara amnya, tugasan ini akan dapat membantu pelajar untuk lebih memahami konsep serta mengingatinya setelah dapat mengaplikasikannya dalam proses penganalisaan petikan.

Morfologi ialah bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan dan cara-cara pembentukannya.Morfologi mengkaji struktur gramatikal perkataan iaitu, kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata dan makna kata akibat perubahan bentuk kata. Sintaksis pula ialah satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara frasa, klausa dan ayat dibentuk. Sintaksis juga merupakan kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan dan kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Seterusnya kebudayaan Melayu boleh ditakrifkan sebagai cara hidup kumpulan manusia atau masyarakat orang Melayu. Dalam konteks sosiologi, budaya Melayu merupakan cara hidup yang menjadi kepunyaan bersama kalangan orang Melayu.

Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara kita, maka dengan tugasan seperti ini dapatlah kita mengetahui dengan lebih mendalam keindahan bahasa dan bangsa kita sendiri.

2.0 Morfologi

3

Pengajian Melayu PM 2311

2.1 Definisi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Menurut tatabahasa dewan, morfologi ialahBidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata (Nik Safiah Karim & Norlidza Shamsudin, 2008) Menurutpula Abdullah Hassan (2006), morfologi merupakan bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Contoh: aku dan perakuan Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.Menurut Tatabahasa Dewan, terdapat empat bentuk kata dalam bahasa Melayu iaitu Kata tunggal, Kata terbitan, Kata majmuk, dan Kata ganda Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfem ialah unit terkecil yang menjadi unsur perkaaan.Sekiranya kata tidak

bolehdipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfem.perkataan boleh terdiri daripada beberapa morfem. Morfem terbahagi kepada dua jenis.

Bebas Morfem

Terikat

Morfem bebas

Morfem terikat/imbuhan
4

Pengajian Melayu PM 2311

y

Dapat berdiri sendiri, misalnya,minum, cuti, sekolah, periksa

y

Bentuk imbuhan, misalnya, mem, per, kan, ber

y

Tidak mempunyai makna, tapi mempunyai fungsi tatabahasa atau nahu. Boleh mengubah makna sesuatu kata, dan seterusnya makna ayat.

y

mempunyai makna sendiri

proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem morfologi bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa proses pembetukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

2.2 Bentuk kata

5

Pengajian Melayu PM 2311

2.2.1 Kata tunggal Kata tunggal : Bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar, yakni yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Merujuk kepada perkataanperkataan yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.

Terbahagi kepada dua jenis :

Kata tunggal yang merupakan unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri sebagai satu sukukata

Kata tugas : Unit yang tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan satu unit bebas

2.2.1.1 Persukuan kata tunggal Kata tunggal boleh terdiri daripada 1,2,3,4,5 dan 6 suku kata. y Boleh terdiri daripada : o Satu vokal sahaja o Satu vokal yang disertai satu konsonan o Satu vokal dengan beberapa konsonan Konsonan boleh hadir di hadapan, belakang atau serentak di hadapan dan di belakang..Ada konsonan yang boleh hadir bergugus. Kata tunggal satu suku kata

6

Pengajian Melayu PM 2311

Jumlah kata tunggal dengan satu suku kata dalam bahasa Melayu amat terhad, iaitu kira-kira 500.Ada antaranya merupakan pinjaman daripada bahasa-bahasa asing, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Pola gabungan konsonan-vokal dalam kata tunggal bahasa Melayu adalah seperti berikut:Suku kata KV VK KVK KKVK Contoh ru, ya, yu am sen, bah, tin, lap, roh, dan. stor, pruf, dril, gred, skel, brek, krim, trak, draf, dram, skor, skop.

KVKK KKKV KKVK

teks, bank, volt, harp, kord, seks, zink, golf Skru skrip, straw, strok, skrin.

Kata tunggal dua suku kata Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua suku kata. Antara pola-pola kata tunggal dengan dua suku kata adalah seperti yang berikut : Suku kata V V V + KV + VK + KVK Contoh aku , apa ,itu , ubi . air, aur, ais. adik, emas, ubat, ikan, izin, ulat, ekor. undi, erti, inti, unta, asli, abdi. ambil, umpan, empat, indah, embun, ombak, iblis.

VK + KV VK + KVK

7

Pengajian Melayu PM 2311

KV + V KV KV KV + VK + KV + KVK

Dua, doa, tua, dia, bau Jauh, buah, kuil, diam, buih, kuih, liar. Jala, pasu, buku, guru, kita, saya, rata. Kapal, telur, sikat, hiris, pukul, jarum, bakul, mulut. lampu, janji, sendi, pintu, tentu, jumpa, jambu. Jemput, sandar, bantal, pintal, bandar.

KVK + KV KVK + KVK

Kata tunggal tiga suku kata Jumlah kata tunggal dengan tiga suku kata agak sedikit.Perkataanperkataan tiga suku kata ini banyak daripadanya ialah kata-kata pinjaman. Antara pola-polanya ialah :-

Suku kata KV KV V KV + V + V + KV + KVK

Contoh cuaca, biasa, biola siuman, tualang usia, idea, urea mulia, barua tempua, mentua sekian, haluan, seluar mendiang, tempias utara, ilahi, asasi

+ KV + V + KV + V

KVK + KV + V KV + KV + VK

KVK + KV + VK V + KV + KV

8

V VK KV

+ KV + KVK + KV + KV + KV + KV

ijazah, amaran indera, isteri, umpama delima, budaya, teruna menteri, penjuru ilmiah, ikhtiar elaun, akaun, ideal belukar, binatang, selaput matlamat, sembilan belanja, terumbu, royalti sempurna belimbing, selumbar, kelompok

Pengajian Melayu PM 2311

KVK + KV + KV VK V KV + KV + VK + KV + VK + KV + KVK

KVK + KV + KVK KV + KVK+ KV

KVK + KVK+ KV KV + KVK+ KVK

Kata tunggal empat suku kata dan lebih Terdapat sebilangan kecil kata tunggal yang terdiri daripada empat suku kata ataupun lebih , Kebanyakannya merupakan kata pinjaman Suku kata KV + KV + VK + KV KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV KVK + KV + V + KV KV + KV + KV + KV KV + KV + KV + KVK KVK + KV + KV + KVK KVK + KVK + KV + KV KV + KV + V + KVK V + KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV + KVK KV + KV + KV + KV + KV + KV 2.2.2 Kata terbitan Contoh keluarga, biduanda sederhana, belantara laksamana, sandiwara sentiasa bidadari, serigala, sanubari salasilah, perajurit sentimeter singgahsana, dispensari mesyuarat, nasional universiti cenderawasih, kosmopolitan maharajalela

9

Pengajian Melayu PM 2311

Bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhanPengimbuhan bermaksud menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan merupakan morfem terikat manakala kata dasar adalah morfem bebas yang dapat menerima imbuhan.terdapat 4 jenis imbuhan :-

Awalan Hadir pada awal kata dasar. Awalan Kata Nama Contoh : mahasiswa, prakata Awalan Kata Kerja Contoh : memperhamba, diperoleh Awalan Kata Adjektif Contoh : teruncing, secantik

Akhiran hadir pada akhir kata dasar. Akhiran Kata Nama Contoh sosialisme Akhiran Kata Kerja Contoh besarkan : :

Apitan hadir pada awal dan akhir kata dasar. Apitan Kata Nama

Sisipan Hadir di celahan kata dasar. Sisipan Kata Nama : kelabut,

pakaian, Contoh : persalinan, Contoh kedukaan Apitan Kata Kerja keruping

Sisipan Kata Kerja : gerodak,

turuti, Contoh : menakutkan, Contoh memvariasikan semerbak

Apitan Kata Adjektif

Sisipan Kata Adjektif

Contoh : berlanjutan, Contoh kehausan gelegak

:

jelajah,

2.2.3 kata majmuk
10

Pengajian Melayu PM 2311

Perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan perkataan yang terhasil membawa makna tertentu.Bertindak sebagai satu unit dan biasanya dieja terpisah. Kata majmuk dapat dibahagikan kepada tiga kelompok, iaitu : y Rangkai kata bebas jalan raya meja tulis terima kasih ketua menteri

cita rasa janji temu alat tulis menteri besar y Istilah khusus

reka bentuk uji kaji kertas kerja mata pelajaran y

reka cipta atur cara kaji selidik urus niaga

Simpulan bahasa atau kiasan Buah hati Duit kopi Pilih kasih bulan madu kaki judi hati batu

Kata majmuk mantap Terdapat kata majmuk yang penggunaannya sudah mantap sebagai perkataan yang utuh walaupun bentuk kata tersebut ternyata mempunyai dua kata dasar.Dieja sebagai satu perkataan. penggandaan kata majmuk hanya melibatkan pengandaan unsur pertama sahaja. Manakala apabila unsur itu telah mantap, seluruh unsur perlu digandakan

11

Pengajian Melayu PM 2311

Kata majmuk mantap y y y y y y antarabangsa setiausaha bumiputera jawatankuasa kakitangan matahari

penggandaan kata majmuk y y y y y y mata-mata pelajaran perdana-perdana menteri pegawai-pegawai tadbir pesuruhjaya-pesuruhjaya kakitangan-kakitangan setiausaha-setiausaha

2.2.4 kata ganda Bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian tertentu, dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Kata ganda terbahagi kepada tiga iaitu :Pengandaan penuh. Ialah kata ganda yang mengalami ulangan secara keseluruhan.Contoh :Cepat ± cepat Kanak ± kanak

Pengandaan separa Terbentuk melalui penggandaan sebahagian kata dasar sahaja. Kata ganda separa boleh terdiri daripada : y Kata ganda yang berasal daripada kata tunggal yang pengulangannya berlaku pada suku kata pertama sahaja disertai pelemahan vokal dalam suku kata dalam suku kata tersebut kepada vokal e pepet. Contohnya : lelaki, sesiku

12

Pengajian Melayu PM 2311

y

Kata ganda yang berasal daripada kata berimbuhan, tetapi penggandaan hanya berlaku pada kata dasar dan tidak melibatkan imbuhannya. Hanya berlaku pada kata kerja dan kata adjektif sahaja.

Contohnya : berlari-lari (belakang kata dasar), cinta-mencintai (hadapan kata dasar) Pengandaan berentak menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Kata ganda berentak terbahagi kepada tiga jenis iaitu:- pengulangan vokal, pengulangan konsonan dan bebas.

Jenis Penggandaan berentak y penggandaan berentak pengulangan vokal

contoh kuih-muih selok-belok lauk-pauk gotong-royong

y

penggandaan berentak pengulangan konsonan

gunung-ganang bukit-bukau mandi-manda batu-batan

y

penggandaan berentak bebas

anak-pinak saudara-mara lintang-pukang titik-bengik

13

Pengajian Melayu PM 2311

2.3 penggolongan kata 2.3.1 Kata nama Kata nama adalah segala perkataan yang menduduki kedudukan nama dalam strukturstruktur tertentu ayat-ayat bahasa Malaysia. Nama boleh dibahagikan kepada tiga jenis iaitu : Kata nama khas

14

Pengajian Melayu PM 2311

Kata nama khas diberi kepada orang, binatang, tempat, atau benda. Nama khas ditulis huruf awalnya dengan huruf besar. Contoh:- Ahmad, Sang kancil, dan Tawau. Kata nama am Kata nama am adalah nama umum yang diberikan bagi menyebut segala benda, perkara, proses, kejadian, keadaan, dan konsep yang abstrak. Contoh :- polis, kambing, dan rumah. Subgolongan Nama khas Hidup y bernyawa Bukan manusia ciri jenis Manusia contoh Ali, Fatimah, Tun Abdul Razak, Hang Jebat, Aziz Osman Bujang senang, Si Tompok, Pak Belang Tak hidup y Tidak bernyawa Gunung Kinabalu, Gua Musang, Sabak Bernam, Proton Saga, Waja, Wira. Nama am Konkrit y Dapat dilihat, dirasa, disentuh, dan didengar Kepala, meja, pelajar, ketua, kapal terbang

Abstrak y mujarad

Harapan, kemahuan, kecuaian,keberanian, kesenangan, dengki.

15

Pengajian Melayu PM 2311

Kata ganti nama Kata ganti nama terbahagi kepada lima jenis iaitu : y kata ganti nama orang

Kata ganti nama orang adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi mengganti nama orang seperti saya, dia, mereka, kami, awak, dan lain-lain. Orang pertama Orang kedua Saya, beta, aku, patik, kami, kita Awak, kamu, engkau anda, saudara, saudari, tuan hamba. Orang ketiga Ia, dia, beliau, mereka, baginda, -nya

y

kata ganti nama pertanyaan

Kata ganti nama pertanyaan adalah perkataan yang dipakai bagi mengganti perkataan nama dalam ayat tanya seperti apa, siapa, dan mana.

y

kata ganti nama umum

Kata ganti nama umum adalah perkataan yang dipakai bagi mengganti nama umum yang tidak tentu seperti apa (bagi benda atau barang), siapa (bagi orang), mana (bagi keupayaan atau perolehan), bila (bagi masa), bagaimana (bagi hal atau cara).

y

kata ganti nama penunjuk

Kata ganti nama penunjuk adalah perkataan-perkataan yang dipakai bagi mengganti nama benda yang ditunjuk atau yang dirujukkan itu. Kata ganti nama penunjuk dalam bahasa Melayu ialah perkataan itu dan ini.

y

kata ganti nama hubungan

Kata ganti nama hubungan adalah perkataan yang menggantikan perkataan nama dalam rangkaikata atau ayat. Kata ganti nama dalam bahasa Melayu ialah yang.
16

Pengajian Melayu PM 2311

2.3.2 Kata kerja Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau pelakuan tentang sesuatu atau terhadap sesuatu. Perkataan-perkataan golongan kata kerja bahasa Melayu terbahagi kepada 4 jenis, iaitu : Kata kerja transitif aktif Kata kerja transitif pasif Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata kerja tak transitif tidak berpelengkap

Kata kerja transitifaktif Kata kerja transitif aktif adalah kata kerja yang berhubung langsung dengan unsur objek atau penyambut (frasa yang bergaris) dalam predikat frasa kerja.Kata kerja ini dinamakan kata kerja transitif aktif. Contoh:y y Dia membacabuku cerita itu Mereka membersihkanbilik darjah

Kata kerja transitif pasif Perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Contoh:y y Buku cerita itu dibaca oleh dia. Bilik darjah dibersihkan oleh mereka.

Kata kerja tak transitif Kata kerja tak transitif tidak mengunakan sebarang objek atau penyambut selepas kata kerja tersebut. Kata kerja ini terbahagi kepada dua, iaitu:1. Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata kerja ini memerlukan pelengkap yang berupa sama ada kata nama, kata adjektif atau kata sendi nama bagi melengkapkan frasa tersebut. Contoh :y y Mereka akan melawat ke Johor. Dia memarahiAbu.
17

Pengajian Melayu PM 2311

y

Orang menanganimasalah dengan sabar

2. Kata kerja tak transitif tidak berpelengkap Ia boleh diri sendiri sebagai sebagai predikat atau sebagai unsur inti dalam frasa kerja. Kata kerja ini boleh juga diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi untuk menberi maklumat tambahan. Contoh:y y Dia ingin melanjutkan pelajarannya. Budak itu menangis.

2.3.3 Kata Adjektif Kata adjektif ialah kata yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu benda atau kata nama. Kata adjektif boleh berdiri sendiri sebagai frasa adjektif untuk memenuhi tugas predikat sesuatu ayat.Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, sungguh dan sangat.Kata adjektif boleh dibahagikan kepada sembilan subgolongan.

Jenis Sifat

Contoh Baik, cerdik, berani. Lemah, kukuh, kemas, kejap, secantik, terkuat

warna ukuran

Merah, jingga, ungu, putih, kuning langsat Pendek, panjang, tebal, nipis, dalam, besar, sebesar, terpanjang, ternipis

bentuk waktu

Bulat, bujur, leper, empat segi, lonjong. Lama, lambat, lewat, segera, suntuk,

lampau, lalu, silam. jarak cara Dekat, hampir, jauh Selalu, jarang, kadang-kadang, kerap,

lambat, deras, laju, jelas, muram, lincah. Pancaindera Sedap, lzat, manis,pahit, lemak, pedas, payau

18

Pengajian Melayu PM 2311

Adjektif perasaan

rasa pandang dengar bau sentuh

Buruk, hodoh, jelita, cantik Bising, senyap Busuk, wangi, hangit, hapak Kesat, kasar, lembab, halus, licin

Takut, seram, benci, rindu, marah, senang, gembira.

Darjah Penghabisan Darjah penghabisan dalam bahasa Melayu dinyatakan dengan menggunakan cara-cara berikut: 1) se + kata adjektif + gandaan + kata nama 2) yang + ter- + kata adjektif 3) paling + kata adjektif 4) kata adjektif + sekali 5) yang + ter + amat atau sangat 6) amat atau sungguh atau sangat + adjektif + sekali

2.3.4 Kata Tugas Kata tugas hadir dalam ayat, klausa, atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri dan tugas-tugas lain. Empat belas jenis kata tugas ini boleh dikelompokkan ke dalam tiga kelompok iaitu : kata penyambung ayat kata praklausa kata prafrasa
19

Pengajian Melayu PM 2311

Kata Penyambung Ayat Kata penyambung ayat ialah kata hubung iaitu sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis iaitu ayat majmuk. Berikut diberikan beberapa contoh: dan, atau, lalu, tetapi, serta, malahan, sambil, kemudian, kerana, sekiranya, kalau, hingga, sementara, ketika, walaupun, agar, semoga, andai kata, setelah, jikalau, sungguhpun, supaya, semasa, sewaktu. Kata Praklausa Kata praklausa ialah sejumlah perkataan yang terletak di hadapan klausa, iaitu yang terdiri daripada kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, dan kata pangkal ayat. Tugas perkataan-perkataan ini adalah untuk menimbulkan seruan, pertanyaan, pengayaan atau sebagai penerang pangkal kepada klausa.contoh:Kata praklausa y y y y y Kata Seru Kata Tanya Kata Perintah Kata Pembenar Kata Pangkal Ayat Contoh aduh, cis, wah, aduhai, amboi, oh, eh, wahai. berapa, bila, bagaimana, apa, siapa, mana. jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong, harap. ya, benar, betul. maka, adapun, alkisah, arakian, hatta.

Kata Prafrasa Kata prafrasa ialah perkataan yang terletak di hadapan frasa, iaitu frasa nama, frasa kerja atau frasa adjektif yang berfungsi sebagai membantu, menguatkan, menegaskan, menafikan, memerikan, menyendikan, menunjukkan arah, dan membilang.Contoh :-

20

Pengajian Melayu PM 2311

telah, sudah, pernah, sedang, masih, akan, belum, mahu, hendak, harus, mesti, boleh, dapat, terlalu, paling, agak, sekali, amat, sangat, sungguh, kah, tah, lah, juga, pun, sahaja, bukan, tidak, ialah, adalah.

2.4 Akronim Akronim merupakan kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan.Mengikut Tatabahasa Dewan, kata akronim juga tergolong sebagai kata tunggal.akronim juga terbahagi kepada empat jenis, iaitu:Kata akronim cantuman huruf awal perkataan. KPM ± Kementerian Pelajaran Malaysia IPGM ± Institut Pendidikan Guru Malaysia
21

Pengajian Melayu PM 2311

Kata akronimcantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan. Perhilitan ± Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Proton ± Perusahaan Otomobil Nasional Kata nama akronim cantuman suku kata awal perkataan. Tadika ± Taman Didikan Kanak-kanak. Pawagam ± Panggung Wayang Gambar. Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya. Debunga ± debu bunga Purata ± pukul rata

2.4 Analisis Morfologi dalam cerpen Bentuk kata Kata tunggal Kata tunggal satu suku kata Suku kata KVK Contoh perkataan Teh cop pun kes hal yang sah

KV

Ya ke

22

Pengajian Melayu PM 2311

Kata tunggal dua suku kata Suku kata KV + KVK KV + KV V + KVK KVK + KVK KVK + KV KV + VK VK + KVK V + VK V + KV KV + V Hitam malam Baju hati Urat Pantas lembut Tinggi Paip siang Indah Air Aku itu Bau Contoh perkataan

Kata tunggal tiga suku kata Suku kata KV + KV + VK KV + KV + KV KV + KV + KVK KV + V + KV KVK + KV + KVK V + KV + KVK KVK + KV + KV KV + KV + V VK + KV +KV Contoh perkataan Jemaah meriah Wanita kepala Sarapan, sedekah ,sabotaj Suara Tenggorok wartawan Alasan Jendela gergasi Dunia Istana

Kata tunggal empat suku kata dan lebih Suku kata KVK + KV + V + KV Sentiasa Contoh perkataan

23

Pengajian Melayu PM 2311

V + KV + KVK + KV + KV KV + KVK + KV + KV KV + KV + KV + KV KVK + KV + KV + KVK KV + KV + V +KVK KV + KV + KV + KVK

Universiti Peristiwa demokrasi sayembara Fenomena Tandatangan Mesyuarat Panasaran

Kata terbitan Kata terbitan awalan Awalan kata nama Perlahan Peniaga Pemeluk Pengiring Peminta Penguatkuasa Pembesar Pengawal Pendeta Penyunting Penakut Pelapor Pentadbir Pensyarah Pengarang Awalan kata kerja Berjubah Dipakai Berjalan Memanggil-manggil Mendengar Melekat Bertindak Berharga Membaham Menelan Merenung Menghirup Didandan Dipandang Bertukar Awalan kata adjektif Sebesar Teratur Sejengkal Terkejut Sepotong Tersorok Seorang Sebulan Sehari Terzahir Secangkir Sekujur Terpalit Terhimpit Sekeping

Kata terbitan akhiran Akhiran kata nama Akhiran kata kerja

24

Pengajian Melayu PM 2311

Bahagian Kawalan Alasan Belaian Pakaian Huluran Longgokan Bangunan Barisan Santapan Rantingan Ratapan Bebanan Luaran Pilihan

Suapkan Koyakkan Kepungan Belaian

Kata terbitan apitan Apitan kata nama Pemandangan Kekeruhan Kekacauan Pertanyaan Kelihatan Apitan kata kerja Berkicauan Dijernihkan Melunjurkan Menghiraukan Mengarahkan Dilepaskan Merapati Berhampiran Apitan kata adjektif Kemanisan Keindahan Kesempitan

25

Pengajian Melayu PM 2311

Kata majmuk Kata majmuk Wajah alam, sekujur tubuh, murung durja Tas tangan, haba panas, pilihan raya Pihak atasan ,pembesar suara, Rutin harian ,tengah hari ,ketua sindiket Sebatang kara, tandas awam Peminta sedekah ,tengah malam Pembesar negara ,pengawal keselamatan

Kata ganda Kata ganda penuh Indah-indah .akhir-akhir. marah-marah ayatayat. tanda-tanda. demam-demam sihat-sihat

Kata ganda separa Kata ganda berentak

Pepohon .beberapa. meminta-minta Haru-biru. gerak geri

Pengolongan kata Kata nama Kata nama am Borang Kawan Duit Jubah Ayah Bonda Kata nama khas Kamarul arifin PTPTN Bahtera merah TNC Hal ehwal pelajar Lentera jingga Berapa Kau Aku Kami Mereka Ini Kata ganti nama

26

Pengajian Melayu PM 2311

Dekan fakulti Kepala Tandatangan Pihak Demokrasi Kampus Wanita Penguatkuasa Lokap Jemaah Rumah Kucing

Dr zain Dr latifah Sitma Masjid nabawi Negro Siti marriyam Afrika Hurairah Nabi besar PRK

Itu Dia

Kata kerja Kata kerja transitif Aku baru dapat dua riyal sedekah daripada jemaah berpakaian serba putih semasa aku menadah tangan di sampingnya sebelum dia melangkah masuk ke babul uthman ibni affan tadi Tangan hitam yang kulitnya berkedut seribu itu Beburung berkicauan di atas rantingan memegang sebuku roti kosong dan dingin Siti mariyyam mengambil air zamzam dari paip yang disediakan di luar bangunan masjid "mama, lihat di sana. Ada orang berpakaian dari sutera mahal, telekungnya penuh sulaman cantik, mengerlap dengan perada bersepuh perak membawa tas tangan keemasan Dia melunjurkan kaki, berehat seketika, meregangkan tubuhnya yang tegang Semua pilihan raya kampus dijalankan hampir serentak Suatu ketika dulu kami pernah digelar gergasi lentera jingga pepohon Mata tidak lagi merenung keindahan dunia Kata kerja tak transitif Malam membaham siang

27

Pengajian Melayu PM 2311

Dia membaca seluruh isi rencana pengarang yang aku tulis Dia bertindak seperti ibu memastikan sitma mendapat makanan setiap kali tiba waktu makan Wanita sebatang kara itu mencium pipi sitma kanan kiri Sitma menyorok di sebalik tiang sebesar dua pemeluk lelaki dewasa

Kata adjektif Hitam ,lusuh, tebal, pesek, halus, galak Kata adjektif kemerahan, segar ,hanyir, tinggi ,besar lembut, perlahan, nyaring, kasih, saying manis, ketat ,bersih ,indah, resah ,pudar sugul ,kesal.

Kata tugas Kata penyambung ayat Yang walau untuk lalu dan atau

Kata praklausa Kata prafrasa

Apakah ya jangan bagaimana berapa Oleh pernah di seluruh pada pun ke boleh Seribu tidak setiap akan dari bawah atas Beberapa

Akronim PRK Pilihan raya kampus

28

Pengajian Melayu PM 2311

HEP MPP PTPTN LenJa

Hal ehwal pelajar Majlis perwakilan pelajar Perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional Lentera jingga

3.0 Sintaksis 3.1 Definisi Menurut Nik Safiah Karim (2008), sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat..sintaksis juga dikenali sebagai kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat.Melibatkan kajian tentang bentuk, struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa mengenai cara-cara penggabungan ayat.Selain itu, kajian sintaksis juga melibatkan aspek perbezaan binaan ayat melalui jenis-jenis ayat dan ragam ayat.

3.2.1 Frasa Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis.Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua patah perkataan atau lebih.Frasa
29

Pengajian Melayu PM 2311

digunakan bagi membina ayat. Frasa mempunyai inti dan penerang tetapi tidak mempunyai subjek dan predikat seperti klausa.. 3.2.2 Binaan Frasa Binaan frasa terdiri daripada empat frasa iaitu:y y y y Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

3.2.3 Frasa nama Boleh terletak pada bahagian subjek atau predikat. Kata nama adalah sebagai kata intinya dan boleh hadir dengan penerang atau tidak. Binaan FN boleh terdiri daripada: Inti + Penerang i. Inti + Penerang Nama Contoh: askarMelayu, budakperempuan, gelang kaki, bilik mesyuarat ii. Inti + Penerang Bukan Nama Contoh: seekor burung, kasut baharu, rumah di kampung Inti + Inti Contoh: datuk nenek, kampung halaman, pinggan mangkuk, teruna dara 3.2.4 Frasa Kerja Berfungsi sebagai predikat.Kata kerja sebagai kata intinya.Bersifat transitif (dengan objek) dan tak transitif (tanpa objek). y Objek yang menjadi penyambut langsung dipanggil objek tepat (objek yang pertama). y Objek yang menjadi penyambut tak langsung dipanggil objek sipi (objek yang kedua).

30

Pengajian Melayu PM 2311

Frasa kerja Tanpa Objek i. Frasa kerja tanpa objek dengan keterangan (boleh digugurkan) .Contoh:Datuk sedang mandi (di sungai itu) Emak sudah pergi (ke pasar)

ii.

Frasa kerja tanpa objek dengan keterangan yang (tidak boleh dgugurkan) Contoh:Ali berada di dalam rumahnya Sarimah menjadi penyanyi

Frasa kerjaDengan Objek i. Frasa kerja dengan satu objek .Contoh:Saya menjawabsurat itu Penumpang itu menaiki feri ii. Frasa kerja dengan dua objek .Contoh:Tuhan mengurniakan rahmat kepada makhluk-Nya Kakak memasak makanan untuk kami. 3.2.5 Frasa Adjektif Kata adjektif sebagai kata intinya. Berfungsi sebagai: Frasa Adjektif sebagai predikat .Contoh:Suara penyanyi itu merdu Warna bajunya kemerah-merahan Frasa adjektif sebagai unsur keterangan (KK) .Contoh:Mereka pulang segera Kereta bergerak terlalu laju Frasa adjektif sebagai penerang KN dalam predikat .Contoh:31

Pengajian Melayu PM 2311

Nasi lemak masakan popular Usman Awanag Pensyair Agung

Mempunyai unsur penguat yang terbahagi kepada 3 jenis: i. Penguat Hadapan: paling, terlalu. Contoh:Suasana di stesen bas itu terlalu bising ii. Penguat Belakang: sekali, benar, nian .Contoh:Buah durian yang dipamerkan itu besar sekali iii. Penguat Bebas: amat, sungguh .Contoh:Tentera kita sungguh berani / Tentera kita berani sungguh

3.2.6 Frasa Sendi Nama Tidak ada kata inti. Terdiri daripada satu kata sendi nama dan diikuti Frasa nama Antara binaan Frasa Sendi nama: I. Sendi Nama + Frasa Nama Contoh: ke sekolah rendah daripada kayu jati II. Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama Contoh: ke luar jendela dari dalam hatinya III. Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen Contoh: ke dalam medan pertempuran untuk mempertahankan negara IV. Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan
32

Pengajian Melayu PM 2311

Contoh: di atas pangkuan ibu setiap malam ke utara Semenanjung Malaysia pada tahun hadapan Tugas Frasa Subjek ialah frasa yang terletak dihadapan predikat dalam susunan ayat biasa.bahagian subjek diisi oleh frasa nama. Subjek boleh terdiri dari unsur-unsur berikut:kata nama kata nama yang menduduki subjek boleh terdiri daripada kata nama am, kata nama khas atau kata nama terbitan. Contoh:-

Subjek Kambing Encik hassan Kebaikannya

predikat Itu berada dikandang. Berkerja sebagai pensyarah. Membuatkan ramai menghormatinya.

Kata ganti nama Kata ganti nama diri dan tunjuk juga voleh menjadi unsur subjek. contoh:Subjek Kami itu predikat Akan pergi dari sini. Rumah yang cantik

Kata kerja yang berfungsi kata nama Kata kerja yang mengambil tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.contoh:subjek bersenam Menonton televisyen predikat Menyihatkan badan Dapat menhiburkan hati

Kata adjektif Kata adjektif yang mengambil tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.contoh:subjek Predikat

33

Pengajian Melayu PM 2311

periang Sopan santun

Sungguh orang itu. Amat penting dalam hidup.

Predikat Frasa yang hadir selepas subjek dalam susunan ayat biasa. predikat Frasa nama Terdiri daripada kata nama am,kata nam khas atau kata nama terbitan. subjek kakaknya Ceritanya itu predikat Seorang guru Dongengan belaka

predikat Frasa kerja Terdiri daripada kata kerja tak transitif,kata kerja transitif atau kata kerja terbitan. Subjek Budak itu Semua pekerja Predikat Tertidur Memperdalam tasik itu.

predikat Frasa adjektif terdiri daripada kata adjektif asal atau kata adjektif ganda. Subjek Budak perempuan itu Semua barang kemas itu Predikat Gemuk. cantik-cantik.

predikat Frasa sendi nama terdiri dari pada kata sendi nama yang di ikuti frasa nama. Subjek Dia ingin Hadiah ini Predikat Ke bandar. Untuk ibu kesayangan

Objek

34

Pengajian Melayu PM 2311

Objek ialah bentuk kata nama atau senderetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif. Objek terdiri daripada kata nama am, kata nama kahas atau kata ganti nama. Terdapat dua jenis objek:-

Objek tepat Bentuk kata nama yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja. y y Objek sipi Bentuk kata nama yang menjadi penyambut tidak langsung kepada kata kerja. y y Ibu menbuatkan adik semangkuk sup. Dia menghadiahi adiknya sebuah buku. Pelajar itu menyusun buku di rak. Ali bermain bola di padang.

Unsur keterangan Unsur ini lazimnya terdapat dalam frasa kerja. Unsur ini bertugas untuk menerangkan kata kerja dengan lebih lanjut. Ia hadir selepas kata kerja tak transitif atau selepas objek bagi kata kerja transitif.unsur ini terdiri daripada frasa nama, frasa adjektif dan frasa sendi nama.

subjek Kata kerja Pelajar itu Mereka Seorang budak mencari Bermain jatuh

Frasa kerja Objek buku Bola -

keterangan

Di blik darjah. Ketika hujan. Di tepi parit.

Unsur keterangan boleh dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan maknanya:-

Jenis keterangan Keterangan tempat atau arah

Makna Menerangkan lokasi atau arah sesuatu peristiwa atau perkara menggunakan kata sendi nama. Menerangkan waktu berlaku

contoh Di, dari, ke , kepada, pada, daripada. Pada, dalam , sejak, dan
35

Keterangan waktu

Pengajian Melayu PM 2311

Keterangan tujuan atau harapan Keterangan cara

Keterangan alat

Keterangan penyertaan

Keterangan hal Keterangan bagai

peristiwa atau kejadian menggunakan kata sendi nama. Menerangkan maksud sesuatu perbuatan atau kejadian menggunakan kata sendi nama. Menerangkan cara perbuatan berlaku iaitu yang terdiri daripada kata adjektif atau kata sendi nama. Menerangkan alat atau perkakasan yang digunakan bagi melakukan sesuatu menggunakan kata sendi nama. Menerangkan maksud ikut serta atau turut bersama-sama dengan menggunakan kata sendi nama. Menerangkan Hal atau keadaan menggunakan kata sendi nama. Menerangkan persamaan atau ciri keserupaan menggunakan kata sendi nama

hingga. Demi, untuk, dan bagi.

Dengan

Dengan

Dengan

Tentang, mengenai, dan terhadap. Seperti, bagai , sebagai dan bak.

Klausa Klausa ialah satu lagi unit ayat yang agak berbeza daripada frasa.Frasa tidak mungkin menjadi ayat yang lengkap tetapi klausa mungkin menjadi ayat yang lengkap kerana klausa mempunyai subjek dan predikat, iaitu unsure utama yang wajib untuk status ayat.Sebagai unsur ayat, klausa boleh dibahagikan kepada dua jenis,iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa bebas. Klausa bebas bersifat ayat yang lengkap (ada subjek dan predikat) dan denan itu boleh berdiri sendiri sebagai ayat apabila diucapkan atau dituli. Perhatikan contoh berikut: Klausa Subjek budak itu ujian tadi Predikat mendengar radio amat susah Subjek Budak itu Ujian tadi Ayat Predikat mendengar radio amat susah

36

Pengajian Melayu PM 2311

Perbezaan ayat dengan klausa bebas amat kecil sekali.Ayat dimulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan nokhta, manakala klausa tidak.

Klausa Tak Bebas Klausa tak bebas hampir sama sifatnya dean klausa bebas, yakni ia terdiri daripada unsur subjek dan predikat. Ciri utamanya ialah ia didahului oleh kata hubung seperti kerana, sungguhpun, walaupun, apabila, tatkala dan sebagainya. Perhatikan contoh-contoh di bawah.Klausa tak bebas digaris di bawahnya dan klausa bebas ditebalkan hurufnya.Dalam ayat seperti ini, klausa bebas juga dikenali sebagai klausa utama.

Ahmad gagal kerana dia tidak membaca soalan denganteliti terlebih dahulu. Sungguhpun dia sibuk, dia datang juga. Ahmad akan menyertai perlawanan itu jika dibenarkan oleh ibunya. Kalau hujan turun berlarutan, penoreh getah akan menghadapi masalah kewangan. Pengetahuan mengenai klausa amat penting dalam membina dan menganalisis ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancanan dan ayat campuran. Ini kerana ayat-ayat ini mempunayi dua atau lebih klausa; iaitu ada klausa bebas dan ada klausa tak bebas. Di samping itu, bilangan klausa serta jenis klausa menentukan bentuk-bentu ayat dalam bahasa Melayu. Ayat Definisi ayat

37

Pengajian Melayu PM 2311

Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang diucapkan dengan intonasi yang sempurna, iaitu dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. (Nik Safiah Karim, 1986)

Binaan ayat Pola Ayat Dasar Dalam bahasa Melayu, pola ayat dasar boleh dibahagikan kepada empat jenis iaitu : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja iaitu yang mempunyai satu konstituen subjek dan satu konstituen predikat. Contoh : Ibu Fatimah doktor. Mereka membaca majalah itu.

Ayat Majmuk Ayat Majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih, dan percantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara- cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. Ayat Majmuk terbahagi kepada empat:38

Pengajian Melayu PM 2311

Ayat Majmuk Gabungan Ayat Majmuk Gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, tetapi, atau, lalu, serta, sambil dan selainnya. Contoh:-Ayat Majmuk Gabungan Berurutan i) Beliau memandang saya sambil tersenyum. ii) Pendapat dia amat cetek, tambahan pula disampaikan dengan cara yang tidak menarik. Ayat Majmuk Gabungan Bertentangan i) Ayahnya rajin berniaga tetapi anaknya tidak berminat sama sekali. ii) Musim hujan dingin, sebaliknya musim kemarau panas. Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancangan ialah satu ayat utama atau ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. Ayat Majmuk Pancangan Relatif i) Saya membeli baju yang berwarna hitam. ii) Mereka menonton wayang yang amat lucu. Ayat Majmuk Pancangan Komplemen i) Dia mengetahui bahawa Ali telah pergi. ii) Murid itu pulang untuk membaca buku. Contoh:- Ayat Majmuk Pancangan Keterangan i) Dia bukan ketua saya ketika saya bekerja dahulu. ii) Anak itu menangis kerana ia lapar.

39

Pengajian Melayu PM 2311

Ayat Majmuk Campuran Ayat Majmuk Campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yakni yang terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagaibagai jenis ayat majmuk. Ayat Majmuk Campuran i) Aminah sedang membaca buku, tetapi kawan-kawannya yang sudah letih lesu telah lama tidur. ii) Murid-murid itu mengetahui bahawa peraturan-peraturan itu penting dan mereka menyedari bahawa walaupun mereka tidak senang hati dengannya, peraturanperaturan itu mesti dipatuhi. Ayat Majmuk Pasif Ayat Majmuk Pasif Gabungan i) Aktif : Saya minum teh dan Aminah makan nasi. Pasif : Teh saya minum dan nasi dimakan oleh Aminah. ii) Aktif : Beliau memandang saya ketika beliau berdiri di situ. Pasif : Saya dipandang oleh beliau ketika beliau berdiri di situ. Ayat Majmuk Pasif Relatif i) Aktif : Mahasiswa menonton teater yang amat menyayat hati. Pasif : Teater yang amat menyayat hati ditonton oleh mahasiswa. ii) Aktif : Lembu yang menanduk kereta saya itu menanduk kereta Ahmad pula. Pasif : Kereta Ahmad pula ditanduk oleh lembu yang menanduk kereta saya itu. Ayat Majmuk Pasif Komplemen i) Aktif : Guru menerangkan bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan. Pasif : Bahawa ujian akan bermula pada bulan hadapan diterangkan oleh guru.
40

Pengajian Melayu PM 2311

ii) Aktif : Akhbar itu melaporkan bahawa wabak taun telah merebak di India. Pasif : Bahawa wabak taun telah merebak di India dilaporkan oleh akhbar itu. Ayat Majmuk Pasif Keterangan i) Aktif : Abu akan membeli buku itu kalau ayah membenarkannya. Pasif : Buku itu akan dibeli oleh Abu kalau ayah membenarkannya. ii) Aktif : Sungguhpun badannya letih Ahmad tetap menghadiri majlis perayaan itu. Pasif : Sungguhpun badannya letih majlis perayaan itu tetap dihadiri oleh Ahmad. Jenis Ayat Ayat Penyata Untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan.contoh:y y Mereka berkumpul di padang sekolah. Orang Inggeris itu fasih berbahasa Melayu

Ayat Tanya Untuk bertanya atau menyoal. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:Ayat tanya tanpa kata Tanya .contoh: y y Dia ke kedai lagi? Dr. Mahathir ke White House?

Ayat tanya dengan kata tanya atau sendi nama .contoh:y y Siapakah cikgu itu? (kata tanya dengan partikel) Saudari tinggal di mana?

Ayat Perintah

41

Pengajian Melayu PM 2311

Bertujuan menimbulkan tindak balas daripada orang kedua.Umumnya tindak balas dapat diperolehi melalui suruhan, larangan, silaan, dan permintaan.Untuk tujuan suruhan, larangan, silaan dan permintaan, maka ayat perintah menggunakan kata perintah seperti jangan, usah, sila, jemput, minta, tolong dan sebagainya.

Ayat Silaan Ayat silaan iaah untuk menjemput atau menyilakan orang melakukan sesuatu.Ayat-ayat ini menggunakan kata perintah seperti jemput dan sila.contoh:y y Sila jawap surat ini sekarang Silalah jawap surat ini sekarang. (Lebih lembut)

Ayat Permintaan Ayat permintaan bertujuan meminta sesuatu dan biasanya menggunakan kata perintah tolong dan minta.Partikel -lah boleh digunakan untuk melembutkan lagi ayat.

Ragam ayat Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Ayat Aktif Transitif Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif, iaitu yang diikuti oleh frasa nama ataupun klausa komponen sebagai objek atau unsur penyambutnya. Ayat Aktif Tak Transitif Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif, iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambutnya.

42

Pengajian Melayu PM 2311

Contoh : Ahmad membaca buku. (aktif transitif) Dia menangis sepanjang hari. (aktif tak transitif) Ayat pasif Ayat pasif dalam bahasa Melayu boleh digolongkan kepada tiga jenis:Ayat Pasif dengan Imbuhan Kata Kerja Pasif Ayat pasif jenis ini ialah ayat yang kata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerja pasif di- dan ter-. Contoh : Buku itu belum diambil oleh Fauzi kelmarin. Televisyen itu dibeli oleh ibu malam tadi. Ayat Pasif dengan Kata Ganti Nama Diri Orang Pertama dan Kedua Untuk ayat pasif jenis ini, kata ganti nama diri diletakkan di hadapan kata kerja dasar

disebabkan kata ganti diri pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja dengan imbuhan pasif di-. Contoh : Rumah itu sudah saya catkan semalam. Hutang itu belum kamu jelaskan sepenuhnya.

Ayat Pasif dengan Kata Bantu Pasif Kena Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Frasa nama objek boleh juga digugurkan. Contoh :
43

Pengajian Melayu PM 2311

Kanak-kanak itu kena kejar oleh angsa. Aminah kena tipu oleh penjual jualan langsung.

44

Pengajian Melayu PM 2311

Analisis Ayat dalam cerpen Ayat 1 beburung berkicauan di atas rantingan pepohon.

Subjek FN KNKK pelengkap KSN Beburung berkicauan di Ayat 2 Rumah lapang itu terasa sempit. atas KSN KAr FN

predikat FK

rantingan pepohon

Subjek FN KN Rumah Ayat 3 Akalnya keras memikirkan sesuatu. KA KPen ituterasa sempit KK

predikat FK pelengkap KA

lapang

Subjek FN KN Akalnya KA keras KK

predikat FK keterangan sesuatu

memikirkan

45

Pengajian Melayu PM 2311

Ayat 4 sitma melompat ke atas ribaan siti mariyam.

Subjek FN KN Sitma Ke Ayat 5 Sitma tidak suka menipu. atas melompat ribaan siti mariyam KK KSN KAr FN

predikat FK pelengkap FSN

Subjek FN KN Sitma KNafi tidak KA suka KK menipu

predikat FK

Ayat 6 Air itu dingin dan manis.

Subjek FN KN Air itu KPen dingin KA dan

predikat FA KHbg manis KA

46

Pengajian Melayu PM 2311

Ayat 7 Abang yakin kamu semua berani.

Subjek FN KN Abang Ayat 8 Alat penghawa dingin seperti tidak berfungsi yakin KA kamu KN semua

predikat FA KBilangan berani KA

Subjek FN KN KK KA KSN seperti KNafi tidak

predikat FA KA berfungsi

Alat penghawa dingin Ayat 9

Mereka menunggu perkataanku sebagai ketua pengarang

Subjek FN KN KK KN

predikat FK Pelengkap FSN

merekamenunggu perkataanku KSNFN sebagaiKN KN

ketua pengarang

47

Pengajian Melayu PM 2311

Ayat 10 Bualan petang itu mengheret jendela waktu ke Magrib.

Subjek FN KN pelengkap KN KPen petang itu KK mengheret KN jendela ke Ayat 11 Wanita kurus itu menberi mama lima riyal. KN

predikat FK Pelengkap FSN KN

Bualan

waktu KSN Magrib

Subjek FN KN Wanita Ayat 12 KN kurus KPen itu KK memberi KN mama FK

predikat penerang KN Kbilangan lima riyal KN

Semua pilihan raya kampus dijalankan hampir serentak.

Subjek FN Kbilangan Semua KN KN KN KK dijalankan

predikat FK pelengkap KN hampir serentak

pilihan

raya kampus

Ayat 13
48

Pengajian Melayu PM 2311

Gerimis senja itu sudah lama juga berhenti.

Subjek FN KN Gerimis Ayat 14 Wanita itu petah berbicara. KN senja KPen itu KBantu sudah

predikat FK penerang KA KPenguat lama juga KK berhenti

Subjek FN KN Wanita Ayat 15 cicak-cicak mula menyanyi di tembok. itu KPen petah KA

predikat FA KK berbicara

Subjek FN KN cicak-cicak KBantu mula KK menyanyi

predikat FK Pelengkap FSN KSN KN di tembok

4.0 kesusasteraan , kebudayaan dan kesenian melayu

49

Pengajian Melayu PM 2311

4.1 Tema Tema ialah idea utama atau persoalan terpenting yang diungkapkan pengarang dalam menghasilkan sesuatu karya. Dalam erti kata lain,Tema ialah gagasan pemikiran utama yang mahu dikemukakan oleh penulis sama ada secara eksplisit (langsung) atau secara implisit (tidak langsung).Tema hanya dapat dikesan selepas selesai membaca. 4.2 Persoalan Persoalan ialah isu-isu sampingan tetapi penting yang mempunyai kaitan dengan tema.Gabungan beberapa persoalan akan membentuk satu tema yang utama. 4.3 Analisis Tema Dan Persoalan Dalam Cerpen Tema dalam cerpen Tajuk : Sitma Mama Tema yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerpen ini ialah tentang kehidupanpeminta sedekah yang penuh perasaan sayang dan yang sanggup berbuat apa sahaja untuk mencari rezeki di dunia yang penuh pancaroba. Sitma dan ibu angkatnya, siti mariyam menjalani hidup di tanah arab dengan meminta sedekah dari pada Jemaah yang datang ke kawasan itu.

Terdapat beberapa persoalan yang ditemui dalam cerpen ini salah satunya mengenai kasih saying sesame insan yang kukuh. Dalam cerpen ini, kita boleh lihat siti mariyam sangat menyayangi sitma.walaupun sitma bukan anak kandungnya dia sangat menyayangi sitma anak kandungnya sendiri. Hal ini kerana siti mariyam hidup bersendirian dan tidak mempunyai anak perempuan sebelum dia menjumpai sitma.

Selain itu, usaha mencari rezeki dengan apa cara sekalipun juga menjadi persoalan dalam cerpen ini. Siti mariyam berusaha mencari rezeki walau dengan apa cara sekalipun. Dia sanggup menadah tangan dan meminta ± minta pada orang ramai. Sebenarnya banyak lagi cara yang boleh digunakan untuk mencari rezeki selain meminta sedekah. Namun siti mariyam tetap ingin meminta sedekah kerana itu saja cara yang dia tahu untuk mencari rezeki. tambahan pula, sejak dulu lagi dia hanya tahu meminta sedekah.

50

Pengajian Melayu PM 2311

Persoalan seterusnya ialah kekayaan budi baik dalam menbantu orang lain tanpa mengira hubungan ikatan sesama insan. Persoalan ini telah ditunjukkan oleh penulis dalam cerpen ketika Sitma dan siti mariyam menjumpai seorang wanita kaya yang diiringi oleh pengawal±pengawal. Walau pun wanita itu sangat kaya tetapi dia sedia menbantu sitma dan siti mariyam dengan memberi wang untuk perbelanjaan mereka. Pada pendapat siti mariyam ,kebanyakkan orang ± orangkaya semua kedekut, tetapi wanita kaya yang dijumpai oleh siti mariyam jauh sekali dengan tanggapan dia terhadap orang-orang kaya.

51

Pengajian Melayu PM 2311

Kesimpulan Kedudukan Bahasa Melayu di negara kita amat tinggi sehinggakan bahasa ini dijadikan bahasa rasmi negara kita. Maka sebagai rakyat Malaysia yang sejati dan cinta akan negara, kita seharusnya menganggap subjek ini sebagai satu subjek yang sangat penting demi memartabatkan bahasa kita pada masa akan datang. Sistem Bahasa Melayu adalah lengkap dan mempunyai sistemnya yang tersendiri yang menampakkan menjadi lengkap dan tepat.Susunan perkataan serta ayat melambangkan bahawa Bahasa Melayu sebenarnya sangat sistematik terutamanya dari aspek tatabahasa.Bahasa Melayu kini menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat terutamanya dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. Kemajuan ini sangat dibanggakan bagi pencinta ilmu Bahasa Melayu agar ianya tidak akan lupus kelak. Kebudayaan Melayu dianggap remeh oleh kebanyakan remaja sekarang.Namun, tidak sewajarnya para remaja memikirkan yang sedemikian kerana keindahan bangsa Melayu terletak pada kebudayaan dan kesusateraan Melayu yang telah lahir sejak lama dahulu sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka lagi.Malaysia ialah sebuah negara yang berbilang kaum dan bangsa.Maka sebab itulah Malaysia kaya dengan adat resam serta kepercayaan yang dianggap unik oleh negara luar terutamanya dari segi aspek kebudayaan Melayu. Sebagai warga Malaysia kita haruslah sentiasa berusaha untuk memartabatkan dan mendaulatkan bahasa kita ini agar ianya sentiasa hidup dalam kalangan masyarakat di negara kita sekarang dan pada masa akan datang.

52

Pengajian Melayu PM 2311

Refleksi Amirhan Bin Latuwo Syukur kehadrat Illahi, kerana dengan rahmat dan petunjuk-Nya dapat juga menjayakan kerja kursus Pengajian Melayu Akademik 1 bawah bimbingan Encik Hasan Bin Haris, Encik Hamdan Bin Yaakub Dan Puan Ros Silawati Binti Ahmad @ Abdullah selaku pensyarah Pengajian Melayu Akademik 1.

Sewaktu peringkat awal penyerahan tugasan kerja kursus Pengajian Melayu Akademik 1, saya mengandaikan bahawa tugasan ini sukar dilakukan. saya juga sukar untuk memulakan tugasan yang ingin dilakukan kerana merasakan banyak perkara perlu dilakukan dan dititikberatkan untuk melaksanakan tugasan ini. Pada masa yang sama kerja kursus bagi subjek lain juga perlu di buat pada ketika itu. Hal ini menambahkan lagi tekanan yang saya hadapi.

Saya memulakan langkah untuk menbuat kerja kursus ini dengan mencari maklumat tentang morfologi, sintaksis dan kesusasteraan melayu seperti yang diterangkan.Walaupun maklumat ada, namun saya masih tiada idea untuk langkah seterusnya.Setelah lama merenung kertas soalan, saya cuba untuk memahami kehendak soalan dan membuat sedikit catatan. Saya bertanya dengan kawan-kawan dan berbincang untuk mengetahui cara membuat tugasan ini. Saya juga telah membuat kolaburasi dengan pensyarah Pengajian Melayu Akademik 1, Encik Hasan Bin Haris, Encik Hamdan Bin Yaakub Dan Puan Ros Silawati Binti Ahmad @ Abdullah bagi menjelaskan lagi kehendak soalan. dengan lancar. Selangkah demi langkah kerja kursus ini berjalan

53

Pengajian Melayu PM 2311

Bagi memantapkan lagi kerja kursus ini, Saya dan rakan saya telah pergi ke perpustakaan untuk mencari pelbagai bahan untuk dijadikan rujukan. Penggunaan internet juga amat penting namun seperti yang kita sedia maklum tidak semua maklumat dalam internet boleh diguna pakai. Setelah berberapa hari proses perlaksana in dibuat., akhirnya kerja kursus Bahasa Melayu dibawah bimbingan , Encik Hasan Bin Haris, Encik Hamdan Bin Yaakub Dan Puan Ros Silawati Binti Ahmad @ Abdullah telah berjaya disempurnakan dengan mantap. Walaupun saya banyak menghadapi kesulitan dan halangan dari pelbagai aspek seperti aspek emosi, fizikal dan mental dalam proses perlaksanaan kerja kursus ini. Saya tetap berusaha melaksanakan kerja ini dengan menggunakan daya pemikiran kritis dan kreatif untuk mengharungi halangan dan kesulitan yang dihadapi. Pelbagai ilmiah dan kebaikan yang saya dapat melalui proses perlaksanaan kerja kursus ini. Salah satunya saya dapat mempelajari dan mengetahui tentang morfologi, sintaksis dan kesusasteraan melayu dengan lebih mendalami. Selain itu saya juga dapat mempelajari cara menganalisis cerpen berdasarkan aspek morfologi, sintaksis dan kesusasteraan melayu. Berdasarkan apa yang telah kami laksanakan dan pelajari, saya mendapati bahawa subjek Pengajian Melayu amat penting untuk memartabatkan lagi bahasa kebangsaan kita dipersada global. Ini kerana ramai masyarakat mulai lupa akan bahasa kebangsaan kita. Lebih ± lebih lagi dengan kehadiran bahasa asing iaitu bahasa inggeris telah menjadi bahasa komunikasi seharian di tempat kerja mahupun di rumah bagi masyarakat sekarang. Kesimpulannya, saya berasa sangat berpuas hati dengan hasil tugasan kami dan berharap agar kami dapat mengekalkannya atau melakukan yang lebih baik pada masa hadapan. Bibliografi
54

Pengajian Melayu PM 2311

Abdullah Hassan (2006), Morfologi, Kuala Lumpur, PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Hajah Noresah et al. (2007), Kamus Dewan Edisi Keempat, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim et al. (2009), Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008), Bahasa Melayu 1, Shah Alam, Selangor, Oxford Fajar Sdn. Bhd. Jenis-jenis Ayat Bahasa Melayu, Dilayari pada 26 Januari 2010 di URL http://ms.wikipedia.org/wiki/Jenis-jenis_ayat_bahasa_Melayu Ayat Aktif dan Ayat Pasif, Dilayari pada 26 januari 2010 di URL http://tatabahasabm.tripod.com/tata/aktifpasif.htm

55

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful